Beleidsplan BAU 2021

Page 1

BAU beleidsplan 2021 Samengevat In 2021 zet BAU zich specifieker in voor dat waar we goed in zijn: ruimte bieden aan kwalitatief hoogstaand artistiek onderzoek binnen de performing arts en dit werk van geselecteerde makers zichtbaar maken voor publiek. Door onze kracht beter te benutten én uit te dragen verduidelijken we ons profiel en verstevigen we onze positie in het veld van de performing arts. In 2021 ontwikkelen we daarom een nieuw artistiek programma voor lokale, landelijke en internationale talenten en passen we onze organisatie op onze focus aan. Om onze ambitie te verwezenlijken werft BAU aanvullende fondsen.

Beleidsplan Verduidelijken profiel BAU In 2021 zet BAU zich nog specifieker in voor het in brede kring onder de aandacht brengen van de impulsen die wij geven aan de artistieke ontwikkeling van de onafhankelijke makers binnen de dans en performance. Hiermee consolideert BAU haar bijdrage aan het veld van de podiumkunsten in Nederland. Door de jaren heen is bij BAU duidelijk geworden waar het brede veld van de performing arts1 het meest baat bij heeft: een plek voor en zichtbaarheid van onafhankelijk artistiek onderzoek, het experiment, kennisuitwisseling en doorontwikkeling. Een logisch vervolg op een traject in het productiehuis of een masteropleiding. Activiteiten van BAU die hierop gericht waren bleken ook het meest succesvol. Zie bijvoorbeeld de BAU Labs, Come Together en BAU AIR2. BAU zal zich vanaf 2021 nog duidelijker inzetten voor dat wat we nu binnen de Nederlandse podiumkunsten missen2: een onafhankelijke plek die mogelijkheden biedt tot experiment en artistiek onderzoek zonder de druk van een ‘af’ eindresultaat. Een instelling waar ook de mid-careermaker/het bewezen talent zich verder kan ontwikkelen en waar ruimte en tijd is voor reflectie, het discours over de kunst en haar noodzaak. Alleen op deze manier kunnen de meest eigenzinnige makers evenredig stakeholder en verbinder zijn en bijdragen aan een vitaal, veelzijdiger kunstenveld met een levendige keten. Met dans en performance van wereldniveau, gemaakt in een land dat haar internationale reputatie meer dan ooit waar kan maken. Omvormen organisatie: van platform naar gecureerde ontwikkelinstelling Om de ontwikkeling van de onafhankelijke performing arts op het gewenste hoge niveau te houden en gerichter over het voetlicht te kunnen brengen, ontwikkelt BAU zich in 2021 van een platform voor dans en performance naar een openbare en onafhankelijke ontwikkelinstelling voor performing arts. Het activiteitenprogramma wordt niet langer door een pool aan professionals uit de dans en performance opgezet, maar door een artistiek leider die te werk gaat vanuit een artistieke visie. Eva Villanueva zal deze curatorsrol gaan vervullen. Zij signaleert urgente bewegingen binnen het perfomings arts veld en nodigt interessante makers uit om een artistiek plan in te dienen voor het programma van BAU. Hierin wordt ze – op afstand – bijgestaan door een adviescomité aan professionals uit het brede veld uit de performing arts. Eind mei/juni 2021 zetten we een vacature uit om professionals voor deze positie te werven. De nieuwe organisatievorm zal tot meer focus in het activiteitenprogramma leiden en tot een helderder en krachtiger profiel van BAU, waarmee we gestructureerder aan publieksopbouw kunnen werken. Zo beogen we een duidelijkere plek in het ecosysteem van de dans en performance te verwerven. 1

Performing arts in de volle breedte van het veld van de vernieuwende, experimentele dans en performance inclusief allerhande crossovers met bijvoorbeeld de mime, beeldende kunst en muziektheater. 2

Er zijn enkele productiehuizen met beperkte middelen en talentontwikkelingstrajecten binnen een gezelschap, volgens het idioom van het gezelschap en met een vast ensemble, maar geen onafhankelijke ontwikkelplekken


Ontwikkelen nieuw artistiek programma (ter bevordering van de ontwikkeling van onafhankelijke performing arts en de kwaliteiten van de makers zichtbaar maken voor publiek.) Artistiek leider Eva Villanueva zet in 2021 een programma op waardoor BAU een bruisende en openbare plek wordt voor artistiek onderzoek, ontmoeting en uitwisseling. Met de BAU Studio’s als kloppend hart. Hiermee biedt BAU vernieuwende makers in de performing arts de ruimte voor zelfstandig artistiek onderzoek binnen de verschillende stadia van het creatieproces, waardoor de weg naar het publiek binnen handbereik komt. En al ligt de focus hierbij op het onderzoek en niet op een concreet eindresultaat zoals bij productiehuizen, er worden onder onze begeleiding fases en tussenfases onder de aandacht gebracht van het eigentijdse publiek dat juist hierin geïnteresseerd is. Het hoofdprogramma zal uit residenties bestaan en heet BAU AIR. Er komen diverse formats voor werkonderzoek, met aandacht voor mid-career/bewezen talent makers omdat voor die groep de mogelijkheden tot ontwikkeling schaars zijn. Tegelijkertijd sluiten we jonge makers niet uit indien er een duidelijke motivatie en context is om zo’n maker wél uit te nodigen. De jaarlijkse open call maakt het mogelijk dat we talent buiten ons zichtveld kunnen scouten en het werken met een adviescomité zorgt ervoor dat we een vinger aan de pols houden wat betreft urgente, sociaal maatschappelijke en artistieke ontwikkelingen in het veld. Om artistieke kruisbestuivingen tussen disciplines en uitwisselingen tussen lokale en (inter)nationale makers te bevorderen organiseren we work-in-progress presentaties, open studio’s en andere vormen van kennisuitwisseling en overdracht. Zo stimuleren we de ontwikkeling van makers en maken we deze kwaliteit zichtbaar voor het publiek en een breed (inter)nationaal professioneel netwerk in de podiumkunsten. BAU geeft hiermee een enorme impuls aan de presentaties van het werk van de geselecteerde makers, nu en in de toekomst. Ook de samenwerking met culturele partners uit Amsterdam en daarbuiten draagt bij aan de springplankfunctie. Voorbeelden zijn Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Veem House for Performance en andere GREENHOUSEpartners, en het landelijke festival Dancing on the Edge dat zich richt op performing arts producties die als onderwerp Noord-Afrika en het Midden-Oosten hebben. Naast het BAU AIR programma zetten we de BAU Labs voort o.a. met Festival WhyNot, het dans- en performancefestival voor nieuw en jong publiek. Ook de studioverhuur zal doorlopen en in balans worden gebracht met ons residentie-programma. Aanvullende financiering zoeken Om dit nieuwe programma blijvend te realiseren zoeken wij in 2021 naar aanvullende financiële middelen voor de periode tot en met 2024. Vanaf augustus 2021 gaat het residentieprogramma van start.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.