Anbi Standaardformulier

Page 1

Standaardformulier publicatieplicht

Fondswervende instellingen 1

Algemene gegevens instelling Naam Nummer Kamer van Koophandel

Stichting BAU 6 4 5 0 5 7 7 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in. Adres Telefoonnummer E-mailadres Website (*) RSIN (**) Actief in sector (*)

Entrepotdok 4 0 6 5 2 0 9 1 0 2 0 info@bau.amsterdam www.bau.amsterdam 8 5 5 6 9 5 6 8 7 Kunst en cultuur - Podiumkunsten - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling Voorzitter

Nicole van Vessum, Directeur van Theaterfestival De Parade

Secretaris

Jeroen Fabius, Artistiek directeur DAS Choreography Academie Theater en Dans

Penningmeester

Sanne Boersma, Zakelijk Leider Nicole Beutler Projects

Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Overige informatie bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*) (meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek Alleenstaande ouders Analfabeten Chronisch zieken Dak- en thuislozen Dieren Gedetineerden Gelovigen Gemeenschappen Jongeren

Kinderen Lhbtqi+ Mensen met een beperking Milieu Minderheden Minima Natuurgebieden Oceanen en zeeën Ouderen Patiënten

Slachtoffers van geweld Slachtoffers van natuurrampen Slachtoffers van oorlog Slachtoffers van seksueel misbruik Studenten Verslaafden Vluchtelingen Vrouwen en meisjes Werklozen Wildlife Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen


02 van 06

1

Algemeen (vervolg) Doelstelling Statutaire doelstelling van de instelling. Wat wil de instelling bereiken?

De stichting heeft ten doel: a. het produceren en presenteren van artistieke activiteiten en evenementen. De stichting beoogt hiermee de performing arts in Amsterdam en daarbuiten te bevorderen; en b. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting wil de ontwikkeling van de kwaliteiten van makers binnen de onafhankelijke performing arts onder de aandacht van het publiek brengen. Hiervoor zet BAU een residentieprogramma op voor lokale, landelijke en internationale makers met publiekspresentaties. BAU is een dynamische ontmoetingsplek voor performing arts, waar uitwisseling tussen makers en het publiek plaatsvindt.

Hoofdlijnen beleidsplan Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

Hoe krijgt de instelling inkomsten?

URL BAU beleidsplan 2021: https://issuu.com/bauperformingarts/docs/ beleidsplan_bau_2021 BAU organiseert een activiteitenprogramma t.b.v. de kwalitatieve ontwikkeling van de performing arts. Vanaf augustus 2021 wordt een gevarieerd residentieprogramma opgezet genaamd BAU AIR o.l.v. een artistiek leider. Hierin werkt BAU samen met culturele organisaties in Amsterdam en daarbuiten. BAU presenteert hiermee aan het publiek de nieuwste ontwikkelingen van lokale, landelijke en internationale talenten binnen de performing arts. BAU verandert in de eerste helft van 2021 van organisatiestructuur om dit programma in goede banen te leiden. Er wordt een vacature uitgezet voor leden van een professioneel adviescomité. BAU werft in de eerste helft van 2021 aanvullende financiële middelen om haar ambitie waar te maken.

Opbrengsten uit publiekspresentaties en evenementen Opbrengsten van de studio's Entrepotdok 4 Publieke inkomsten van gemeente Amsterdam en het Amsterdams Fonds voor de Kunst Private fondsen Een donatie van Stichting Papaverstudio's


03 van 06

1

Algemeen (vervolg) Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? Als uw instelling vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen etc).

Aan het produceren en presenteren van evenementen en activiteiten in de podiumkunsten.

Url van het beleidsplan Vul de link in waar het beleidsplan te vinden is.

URL: https://issuu.com/bauperformingarts/docs/ beleidsplan_bau_2021

Beloningsbeleid Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

- Het bestuur van Stichting BAU bestaat uit drie leden en is onbezoldigd. - Er is een adviesraad betsaande uit leden voor ons artistieke programma wat we produceren en voor de langere termijn visie. De raad komt vier maal per jaar bij elkaar en de leden zijn onbezoldigd. - Er is een dagelijks leider in loondienst (3 Fte) en een zakelijk leider op basis van inhuiur (1 dag per week) Voor PR en productie worden ervaren krachten ingehuurd, tijdsgelang naar wat nodig is. Uitgangspunt bij het beloningsbeleid is de CAO theater en dans.

Activiteitenverslag Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. Of vul bij de volgende vraag de url in naar het activiteitenverslag, of de url naar het jaarrekening als daarin de activiteiten van het betreffende boekjaar duidelijk zijn beschreven.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het activiteitenverslag te vinden is.

BAU heeft een reserve van € 32.478 om risico's te dekken en om de continuiteit te waarborgen. Dit geld staat op de bankrekening bij de Triodosbank.

Open

https://issuu.com/bauperformingarts/docs/bau_activiteitenverslag_2020

URL Activiteitenverslag 2020: https://issuu.com/ bauperformingarts/docs/bau_activiteitenverslag_2020

Open


Balans

– 1 2

Toelichting Geef hier een toelichting bij de balans of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

Totaal

90.885

+

45.859

30.213

+

77.523

76.072

1.451

1.451

+

+

Totaal

Kortlopende schulden

Langlopende schulden

Voorzieningen

Bestemmingsfondsen

Overige reserves

Herwaarderingsreserve

Bestemmingsreserve

Continuïteitsreserve

Passiva

€ 32.478

31-12-2020

+

90.885

58.407

32.478

+

50.770

31-12-2019 (*)

+

77.523

26.753

50.770

+

De belangrijkste toelichting op de balans is een toelichting op de reserve. Zie hierboven bij de vraag over vermogen. URL Jaarrekening: https://issuu.com/ bauperformingarts/docs/bau_jaarrekening_2020.def

89.952

Liquide middelen

+

71.780

Effecten

18.172

933

Vorderingen & overlopende activa

Voorraden

Financiële vaste activa

+

Materiële vaste activa

31-12-2019 (*)

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

€ 933

– 2 0 2 0

31-12-2020

3 1

Immateriële vaste activa

Activa

Balansdatum

2

04 van 06


05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten van andere instellingen zonder winststreven

28.380

Som van de geworven baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten

Overige baten

Som van de baten

+

€ €

0

113.940

+ 0

108.959

€ €

27.581

142.320

136.540

53.294

64.601

+

+ 195.614

€ €

+

+ 201.141


06 van 06

3

Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen (Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

63.719

62.051

Anders, namelijk (vul hier in)

+

Besteed aan doelstellingen

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

149.866

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten een bedrag meegenomen van:

€ €

63.719

+ 62.051

€ €

132.698

213.585

194.749

90.547

85.959

Saldo financiële baten en lasten

-321

-202

Saldo baten en lasten

-18.292

6.190

Toelichting Geef hier een toelichting bij de staat van baten en lasten of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

Url van de jaarrekening Vul de link in naar de jaarrekening als u deze ook hebt gepubliceerd.

+

Een groot deel van de beheerlasten wordt aangewend voor de activiteiten, met name de personele lasten. Het grote pand met studio's wordt gehuurd voor onze activiteiten maar ook om weer relatief laag te verhuren aan de doelgroep van BAU; onhafhankelijke makers uit de dans, performance en mime. Dit soort voor kunstenaars betaalbare ruimtes, uitgerust voor het maken en repeteren van podiumkunsten, zijn schaars in Amsterdam.

URL Jaarrekening 2020: https://issuu.com/bauperformingarts/ docs/bau_jaarrekening_2020.def

Open

+


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.