RAMON MOSCARDÓ 2021

Page 1

RAMON MOSCARDÓ

2021


RAMON MOSCARDÓ 2021 d e l 1 4 d e g e n e r a f i n a l s d e f e b re r 2 0 2 1

Inauguració dijous 14 de gener de 18h a 21h (aforament limitat) Visita d’artista a concretar


Te r r a t s n i t , CQ

Oli sobre tela 54 x 35 cm

1


C a d a q u é s Po a l, b a r q u e s 2

Oli sobre tela 114 x 195 cmC a r r e t e r a a v a l l, C Q 4

Oli sobre tela 65 x 81 cm


Es mar ens mira

Oli sobre fusta 122 x 70 cm 5


El MarĂ­tim 6

Oli sobre fusta 83 x 122 cm


7


Pa n o r à m i c a d e s d e l Ti b i d a b o 8

Oli sobre tela 50 x 100 cm


Bar Adonis Oli sobre tela 50 x 100 cm 9


Cafè 2020 10

Oli sobre tela 54 x 35 cm

Cafè de l’Òpera

Oli sobre fusta 83 x 122 cm


11


Pa n o r à m i c a d e s d e M o n t j u ï c 12

Oli sobre tela 60 x 130 cm


Bar Marsella

Oli sobre tela 60 x 60 cm 13


Dòmino 14

Mixta sobre paper 8,5 x 19 cm


Bar del Pi

Oli sobre tela 50 x 100 cm 15


Praha 16

Oli sobre tela 20 x 40 cm


Kavarna Slavia Oli sobre tela 100 x 100 cm 17


Car tier 18

Oli sobre tela 90 x 30 cm


Tr i o

Oli sobre tela 92 x 65 cm 19


Ve r b e n a 20

Oli sobre tela 80 x 80 cm


La lluna ens mira

Oli sobre tela 80 x 80 cm 21


Noia en moviment 22

Oli sobre fibra 180 x 114 cm


Martinet Oli sobre tela 130 x 130 cm 23


El dia de la vela llatina 24

Oli sobre tela 60 x 130 cm


Pe s c a s a l a d a

Oli sobre tela 60 x 60 cm 25


PG. de GrĂ cia Rambla del Centre 26

Oli sobre tela 50 x 100 cm

Oli sobre fusta 83 x 122 cm


27


Guagua Oli sobre tela 100 x 100 cm 28


Tr a m v i a

Mixta sobre tela 18 x 24 cm 29


Mixtes sobre paper

30

N u d ’e s q u e n a

Gronxant-se

19 x 6 cm

19 x 6 cm

Bon dia 22,5 x 12 cm


Pe t i t d é j e u n e r, Pa r i s

Cafè de l’Òpera I

Cafè de l’Òpera III

25 x 8 cm

25 x 8 cm

25 x 8 cm

Tr i l e r 19 x 8 cm 31


Ve n e z i a 32

Oli sobre tela 27 x 41 cm


w w w. b at l l e a rg i m o n . c o m

Horari: de dimarts a divendres d’11 a 13,30 i de 17 a 20,30 Dissabte d’11 a 14 i de 17 a 20,30 Diumenge d’11 a 14

Batlle Argimon S.L.

Calaixera Mixta sobre tela 28 x 12 cm

Sant Jordi, 14 08172 Sant Cugat del Vallès. Bcn (+34) 93 675 04 98 lagaleria@pimec.net facebook.com/lagaleriabatlleargimon instagram.com/la.galeria.ba


Cafè de l’Òpera II

Mixta sobre paper 8 x 25 cm

GALERIA D’ART . Obra gràfica. Marcs. Serveis de Restauració i Conservació


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.