Page 1

2

E X P O S I C I O N S 2018

LETICIA FEDUCHI PASCAL PLASENCIA

20

a n y s


LETICIA FEDUCHI pintures


S e d e s ve rd e s i b l ave s. 2017 oli i carbรณ sobre fusta 35 x 42 cm


B i n i s s a i d a I . 2 0 1 3 o l i s o b re f u s t a 1 2 2 x 8 2 c m


Co p a i ra ï m . 2 0 1 7 oli i carbó s/fusta 51,5 x 35 cm


U n e s t i u V. 2 0 1 7 o l i i ca r b รณ s / f u s t a 3 4 x 2 2 c m

Un estiu IV. 2017 oli i carbรณ sobre fusta 46,5 x 41 cm


R a ï m i b o l t u rq u e s a . 2 0 1 7 o l i i ca r b ó s o b re f u s ta 33 x 40 cm

Fruites i robes. 2018 oli i carbó sobre fusta 80 x 92 cm


Un estiu I. 2017 oli i carbรณ sobre fusta 70 x 70 cm


S e d e s b l ave s i g ro g u e s. 2 0 1 7 o l i i ca r b รณ s o b re f u s t a 44 x 44 cm


M a g ra n e s. 2 0 1 5 o l i s o bre fusta 42 x 44,5 cm


Tre s m a g ra n e s. 2015 oli sobre fusta 40 x 45 cm


Ve rd s i b l a u s. 2 0 1 8 o l i i ca r b รณ s o b re f u s t a 6 0 x 80 cm


R e t rat ve l at o l i s o b re f u s t a 2 6 , 5 x 2 1 , 5 c m

Retrat. 2008 oli sobre fusta 33 x 26 cm


Cadira verda i cerĂ mic a. 201 5 oli i carbĂł sobre fusta 87 x 62 cm


D à l i es. 2017 oli i carbó sobre fusta 55 x 37 cm


Po m a i s e d a I I . 2 0 1 8 o l i i ca r b รณ s o b re f u s t a 33 x 30 cm

Binissaida II. 2013 oli sobre fusta 82 x 122 cm


Fruite ra i te l a ve rd a o l i i ca r b รณ s o b re f u s t a 7 0 x 8 0 c m


S e d e s ocres i roses. 2017 oli i carbรณ s/fusta 52 x 35 cm


Cadira i flor. 2015 oli i carbรณ sobre fusta 83,5 x 62 cm


Pe re s ve r melles. 2017 oli i carbรณ sobre fusta 39 x 40 cm


B o d e g ó a m b ce rà mi c a . 2 0 1 5 o l i i ca r b ó s o b re f u s t a 4 0 x 36 cm


B ol i teles de colors oli sobre fusta 50 x 42,5 cm


Te l e s a l ’e s t u d i o l i s o b re f u s t a 6 0 x 6 1 c m


Ve rd i ve r m e l l. 2 0 1 5 o l i i ca r b รณ s o b re f u s t a 7 4 x 5 4 c m


S e d e s i ce rà m i c a b l ava . 2 0 1 7 o l i i ca r b ó s o bre fusta 40,5 x 60 cm


G e r ro. 2017 oli sobre fusta 44 x 16,5 cm


PASCAL PLASENCIA escultures


Passejant bronze 19 x 23 x 5 cm


G o s p a s s e j a nt b ro n ze 1 1 x 3 5 x 1 5 c m


G e r ro a m b f l o r s b ronze 25 x 10 x 8 cm

Flors i ampolles relleu. bronze 46 x 70 x 11 cm


L’escriptor bronze 73 x 21 x 37 cm


Passejant bronze 19 x 23 x 5 cm


Composiciรณ I bronze 33 x 33 x 26 cm


A c a s a b ro n ze 5 3 x 2 8 x 1 8 cm


Pinzells relleu. bronze 33 x 27 x 3 cm


L a i n s p i ra c i รณ re l l e u. b ro n ze 73 x 63 x 12 cm


A m p o l l e s i o ce l l b ro n ze 3 0 x 1 6 x 1 4 c m


M a g ra n e s b ro n ze 1 7 x 5 9 x 1 5 c m


La taula del jardĂ­ bronze 28 x 52 x 14 cm


El go s b l a u re s i n a 4 0 x 8 5 x 2 0 c m


Rendez-vous bronze 37 x 60 x 25 cm


El pensador bronze 32 x 26 x 33 cm


Gos resina 14 x 21 x 7 cm


El s o ce l l s re l l e u. b ro n ze 5 9 x 8 1 x 8 c m


L a c a s a b ro n ze 132 x 20 x 28 cm


M i ra nt e l p a s s at re s i n a 4 1 x 51 x 19 cm


C ap de dona bronze 43 x 25 x 27 cm


20

a n y s

w w w. b a t l l e a r g i m o n . c o m

Horari: de dimarts a divendres d’11 a 13,30 i de 17 a 20,30 dissabte d’11 a 14 i de 17 a 20,30 diumenge d’11 a 14

Batlle Argimon S.L. Sant Jordi 14 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) (+34) 93 675 04 98 lagaleria@pimec.net facebook.com/lagaleriabatlleargimon / instagram.com/la.galeria.ba

GALERIA D’ART. Obra gràfica. Marcs. Serveis de Restauració i Conservació

Profile for La GaLeRia

2exposicions2018cataleg  

2 EXPOSICIONS: LETICIA FEDUCHI pintura, i PASCAL PLASENCIA escultura, del 9/3 al 4/5 a La GaLeRia, Sant Jordi 14 de Sant Cugat del Vallès,...

2exposicions2018cataleg  

2 EXPOSICIONS: LETICIA FEDUCHI pintura, i PASCAL PLASENCIA escultura, del 9/3 al 4/5 a La GaLeRia, Sant Jordi 14 de Sant Cugat del Vallès,...

Advertisement