Page 1


บัญชี​บัณฑิต (บช.บ.) Bachelor of Accountancy (B.Acc.) บทบาทของนักบัญชียุคใหม่ คือ การเป็นที่ปรึกษาและที่พึ่ง ของธุรกิจ โดยต้องสามารถให้ขอ้ มูลทางการบัญชีทถ่ี กู ต้องและเชือ่ ถือได้ แก่ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเวลาที่จะใช้ในการตัดสินใจ ในขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและให้คำ� แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจได้อย่างมีคุณธรรม ทั้งนี้เพราะหลัก คุณธรรมเป็นสิง่ ทีจ่ ะนำ�พาทัง้ ตนเอง วิชาชีพและธุรกิจไปสูค่ วามยัง่ ยืน อย่างแท้จริง ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ (Creative University) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงมีความมุง่ มัน่ ในการผลิตนักบัญชี มืออาชี พ ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้เ ข้ากับสภาพแวดล้อ มที่ มีการ เปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจและมีคุณสมบัติพร้อมอยู่เคียงคู่กับธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการจัดท�ำและน�ำเสนอข้อมูล ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ รวมถึง การส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ น�ำหลักคุณธรรมไปใช้ก�ำกับความเป็นมืออาชีพ โดยผ่านระบบการ เรียนการสอนและกิจกรรมสร้างสรรค์ในโครงการต่างๆ ของคณะและ มหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ให้บัญชีบัณ ฑิตจากมหาวิทยาลัย กรุงเทพ เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยขีดสมรรถนะของความเป็นนักบัญชี มืออาชีพ และยึดถือคุณธรรมเป็นหลักปฏิบตั ทิ งั้ ในการด�ำเนินชีวติ และ ในการท�ำงาน เพื่ อ ให้ ส ามารถเป็ นที่พึ่งของธุร กิจ สั งคมและ ประเทศชาติต่อไป

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บัณฑิตของคณะบัญชี มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ได้รบั การต้อนรับจากตลาดแรงงานด้วยดีเสมอมา ทัง้ นีพ้ บว่า อัตราในการได้งานทำ�ของบัณฑิตภายหลังสำ�เร็จการศึกษามีการเติบโต อยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเส้นทางการทำ�งานของบัณฑิตมิได้ จำ�กัดอยูเ่ ฉพาะการเป็นพนักงานบัญชีเท่านัน้ แต่ยงั สามารถก้าวเข้าสู่ เส้นทางของการเป็นผูบ้ ริหารในองค์กรชัน้ นำ�ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระ และการเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต ได้อีกด้วย เส้นทางเดินในสายอาชีพ ขึน้ อยูก่ บั ความสนใจและความถนัด ของบัณฑิต ซึ่งอาจแบ่งได้ดังนี้ เส้น ท า ง ใ น ธุ ร กิ จทั่วไป: นักบัญชี นักวิเคราะห์ข้อมูล ทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางภาษีอากร ผู้บริหาร ทางการเงินและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เป็นต้น เส้นทางในวิชาชีพบัญชี : ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น เส้น ทางด้ า นสารสนเทศ: นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้ตร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ ส ารสนเทศ ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี เป็นต้น นอกจากนีบ้ ณ ั ฑิตของคณะยังสามารถเลือกเส้นทางด้านการ เป็นเจ้าของกิจการได้อกี ทางหนึง่ โดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เส้นทางดังกล่าวตามปรัชญาของ มหาวิทยาลัยในการปลูกฝังจิตวิญญาณของการเป็นผูป้ ระกอบการแก่ นักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยหลังจากสั่งสมประสบการณ์ ในการทำ�งานแล้ว บัณฑิตสามารถเลือกเปิดสำ�นักงานบัญชีเป็นของ ตนเอง หรือสามารถนำ�ความรู้ไปใช้เพื่อจัดการระบบข้อมูลของธุรกิจ ในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักสูตรปริญญาตรี 133


คุณสมบัติ​ของ​ผเู้​ข้า​ศึกษา

1. เป็นผ​ ู้​สำ�เร็จก​ าร​ศึกษา​ประโยค​มัธยมศึกษา​ตอน​ปลาย​หรือ​ เทียบ​เท่า หรือสำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ ปวท.) สาขาการบัญชี หรือื สาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ให้เป็นไปตามหลักการ เทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วย การศึกษาระดับ ปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นรายกรณี 2. ผ่าน​การ​สอบ​คัด​เลือก​ของ​สำ�นักงาน​คณะ​กรรมการ​การ​ อุดมศึกษา​หรือม​ หาวิทยาลัยกรุงเทพ 3. เป็น​นัก​ศึกษา​ที่​ขอ​โอน​จาก​สถาบัน​อื่น​ตาม​ระเบียบ​ของ​ มหาวิทยาลัยก​ รุงเทพ เรื่อง การ​รับโอน​นัก​ศึกษา​จาก​สถาบันอ​ ื่น 4. สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบัน การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้การรับรอง นัก​ศึกษา​คณะ​บัญชี​ที่​จะ​ได้​รับ​ปริญญา​บัญชี​บัณฑิต หรือ บช.บ. จะ​ต้อง​เรียน​ไม่​น้อย​กว่า 135 หน่วยกิต ใน​หมวด​วิชา​ต่างๆ โดย​แยก​ออก​เป็น หมวดวิชา​ศึกษา​ทั่วไป 30 หน่วยกิต เท่ากับ 22 % หมวดวิชา​เฉพาะ 99 หน่วยกิต เท่ากับ 73 % กลุ่มว​ ิชา​แกน 51 หน่วยกิต กลุ่มว​ ิชา​เอก-บังคับ 36 หน่วยกิต กลุ่มว​ ิชา​เอก-เลือก 12 หน่วยกิต หมวดวิชา​เลือก​เสรี 6 หน่วยกิต เท่ากับ 5 % รวม 135 หน่วยกิต เท่ากับ 100 %

134 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) หน่วยกิต อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 3 EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน 3 EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด 3 EN 013 English for Expressing Ideas กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก 3 GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3 GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� 3 GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน 3 GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ 3 GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3 GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy


หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน (วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 51 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาบัญชี บช. 201 หลักการบัญชี 1 AC 201 Principles of Accounting I บช. 202 หลักการบัญชี 2 AC 202 Principles of Accounting II กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ศศ. 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค EC 201 Microeconomics ศศ. 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค EC 202 Macroeconomics กลุ่มวิชากฎหมาย กม. 102 กฎหมายธุรกิจ LA 102 Business Law กม. 301 การภาษีอากร LA 301 Taxation กลุ่มวิชาเชิงปริมาณ สถ. 201 สถิติเบื้องต้น ST 201 Introduction to Statistics สถ. 202 สถิติธุรกิจ ST 202 Business Statistics

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ อม. 201 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ OH 201 Organization and Human Resource Management กง. 212 การเงินธุรกิจ FI 212 Business Finance ตล. 212 การตลาด MK 212 Marketing จก. 212 การจัดการงานผลิตและการดำ�เนินงาน MG 212 Production and Operations Management จก. 222 การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ MG 222 Entrepreneurship and Business Development จก. 424 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ MG 424 Strategic Management and Business Policy กลุ่มวิชาภาษา อก. 014 ภาษาอังกฤษสำ�หรับการเรียนรู้โลก EN 014 English for Exploring the World อก. 331 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ EN 331 Practical Business English อก. 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ EN 332 Professional Business English กลุ่มวิชาเอก-บังคับ (วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต) บช. 311 การบัญชีสินทรัพย์ AC 311 Asset Accounting บช. 312 การบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ AC 312 Liability and Owner’s Equity Accounting บช. 315 การบัญชีต้นทุน AC 315 Cost Accounting หลักสูตรปริญญาตรี 135


บช. 321 การบัญชีชั้นสูง 1 AC 321 Advanced Accounting I บช. 322 การสอบบัญชี AC 322 Auditing บช. 401 การบัญชีภาษีอากร AC 401 Tax Accounting บช. 402 การบัญชีชั้นสูง 2 AC 402 Advanced Accounting II บช. 403 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี AC 403 Accounting Information Systems บช. 404 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน AC 404 Internal Auditing and Control บช. 420 ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร AC 420 Accounting Information for Management บช. 428 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ AC 428 Financial Reporting and Analysis บช. 434 โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชี AC 434 Accounting Software กลุม่ วิชาเอก-เลือก (วิชาละ 3 หน่วยกิต) ประกอบด้วย วิชาสัมมนาไม่ น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และรายวิชาต่างๆ โดยรวมกันแล้วต้องไม่น้อย กว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ บช. 414 การบัญชีเฉพาะกิจการ AC 414 Specialized Accounting บช. 422 การตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ AC 422 Auditing Electronic Data Processing Systems บช. 423 การวางแผนภาษีอากร AC 423 Tax Planning บช. 424 การฝึกงานด้านบัญชี AC 424 Accounting Internship 136 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บช. 425 สัมมนาการบัญชีการเงิน AC 425 Seminar in Financial Accounting บช. 426 สัมมนาการบัญชีบริหาร AC 426 Seminar in Managerial Accounting บช. 427 การบัญชีสำ�หรับธุรกิจส่งออกและนำ�เข้า AC 427 Accounting for Export and Import บช. 431 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AC 431 Computer Programming บช. 432 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการรายงานทางธุรกิจ AC 432 Computer Applications in Business Reporting บช. 435 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี AC 435 Accounting Information Systems Analysis and Design บช. 436 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศและการควบคุม AC 436 Information Systems Security and Control บช. 437 ระบบการจัดการฐานข้อมูล AC 437 Database Management Systems บช. 441 สัมมนาการสอบบัญชี AC 441 Seminar in Auditing บช. 442 สัมมนาการภาษีอากร AC 442 Seminar in Taxation บช. 443 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี AC 443 Seminar in Accounting Information Systems and Technology บช. 453 สหกิจศึกษาสำ�หรับนักบัญชี (6 หน่วยกิต) AC 453 Cooperative Education for Accountant สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา CO 301 Pre-Cooperative Education


หมวดวิชาเลือกเสรี

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี จากรายวิชา ต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะอนุมัติให้เป็นวิชา เลือกเสรี หรือจากรายวิชาเลือกเสรีของคณะ โดยเมื่อเลือกรวมแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีในคณะ (วิชาละ 3 หน่วยกิต) บช. 100 ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีกับการประกอบธุรกิจ ขนาดย่อม AC 100 Introduction to Accounting and Managing for Small Business

หลักสูตรปริญญาตรี 137


บริหารธุรกิจ​บัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) คณะ​บริหารธุรกิจ มี​เป้า​หมาย​ที่​จะ​ผลิต​บัณฑิต​ที่​มี​ความ​ รู้​ความ​สามารถ​เพื่อ​ออก​ไป​ประกอบ​อาชีพ​ใน​วงการ​ธุรกิจ​ได้​อย่าง​ มี​ประสิทธิภาพ​สูงสุด โดย​ตระหนัก​ถึง​วิวัฒนาการ​ทาง​ด้าน​สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ดัง​นั้น คณะ​บริหารธุรกิจ​จึง​ได้​จัด​วาง​ หลักสูตร​โดย​ค�ำ นึงถ​ งึ ส​ งิ่ ต​ า่ ง ๆ ดังก​ ล่าว รวม​ถงึ สถานการณ์ท​ าง​ธรุ กิจ​ ใน​ยุคป​ ัจจุบันท​ มี่​ กี​ าร​เปลี่ยนแปลง​อยูต่​ ลอด​เวลา เพื่อใ​ห้น​ ักศ​ ึกษา​ได้ม​ ี​ ความ​เข้าใจใน​การ​ดำ�เนิน​ธุรกิจ​ใน​ยุค​โล​กาภิ​วัตน​ ์ พร้อม​ทั้ง​มที​ ักษะ​ใน​ การ​บริหาร​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ ทำ�ให้​บัณฑิตของ​คณะบริหารธุรกิจ ได้​รับ​การ​ยอมรับ​จาก​องค์กร​ต่างๆ ทั้ง​ภาค​รัฐแ​ ละ​ภาค​เอกชน หลักสูตร​ของ​คณะ​บริหารธุรกิจ​ยัง​ได้​รับ​การ​รับรอง​มาตรฐาน​ จาก​ส ถาบั น ​ใ น​ต่ า ง​ป ระเทศ​ไ ม่ ​ว่ า จะ​เป็ น ​ส หรั ฐ อเมริ กา อั ง กฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เป็นต้น จึงเ​ป็นการ​เอื้อ​ประโยชน์​ต่อ​ บัณฑิต​ที่เดิน​ทาง​ไป​ศึกษา​ต่อ​ต่าง​ประเทศ​ทั้ง​ใน​ระดับ​ปริญญา​โท​และ​ ปริญญา​เอก ปัจจุบันค​ ณะ​บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย​กรุงเทพ เปิด​สอน 6 สาขา​วิชา คือ สาขา​วิชา​การ​ตลาด สาขา​วิชา​การ​เงิน สาขา​วิชา​การ​จัดการ​ สาขา​วิชา​การ​จัดการ​ธุรกิจ​ระหว่าง​ประเทศ สาขา​วิชา​คอมพิวเตอร์ธ​ ุรกิจ สาขา​วิชา​การ​จัดการโลจิสติกส์ นัก​ศึกษา​ที่​เลือก​ศึกษา​ใน​คณะ​บริหารธุรกิจ​ทุก​สาขา​วิชาจะ​ ต้อง​เรียน​วชิ า​เอก-บังคับ วิชา​เอก-เลือก และ​วชิ า​เลือก​เสรี รวม​กบั ว​ ชิ า​ ศึกษา​ทั่วไป​ และ​วิชา​แกน​แล้ว​ต้อง​ไม่​น้อย​กว่า 135 หน่วยกิต ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก 3 GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3 GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

3 3 3 3

หลักสูตรปริญญาตรี 139


หมวด​วิชาชีพ (วิชา​ละ 3 หน่วยกิต รวม 93 หน่วยกิต) วิชา​แกน (60 หน่วยกิต) กลุ่ม​วิชา​บัญชี (6 หน่วยกิต) บช. 201 หลักก​ าร​บัญชี 1 AC 201 Principles of Accounting I บช. 202 หลักก​ าร​บัญชี 2 AC 202 Principles of Accounting II กลุ่ม​วิชา​เศรษฐศาสตร์ (6 หน่วยกิต) ศศ. 201 เศรษฐศาสตร์จ​ ุลภาค EC 201 Microeconomics ศศ. 202 เศรษฐศาสตร์ม​ หภาค EC 202 Macroeconomics กลุ่ม​วิชา​กฎหมาย (6 หน่วยกิต) กม. 102 กฎหมาย​ธุรกิจ LA 102 Business Law กม. 301 การ​ภาษี​อากร LA 301 Taxation กลุ่ม​วิชา​เชิงป​ ริมาณ (6 หน่วยกิต) คณ. 102 คณิตศาสตร์ธ​ ุรกิจ MA 102 Business Mathematics บธ. 207 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ BA 207 Statistical Analysis for Business Decisions

140 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กลุ่ม​วิชา​บริหารธุรกิจ (27 หน่วยกิต) จก. 112 การ​จัดการ MG 112 Management กง. 212 การ​เงินธ​ ุรกิจ FI 212 Business Finance กง. 222 การ​บัญชี​​บริหาร FI 222 Management Accounting ตล. 212 การ​ตลาด MK 212 Marketing อม. 212 การ​จัดการ​ทรัพยากร​มนุษย์ OH 212 Human Resource Management จก. 212 การ​จัดการ​งาน​ผลิตและการดำ�เนินงาน MG 212 Production and Operations Management จก. 222 การ​เป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ MG 222 Entrepreneurship and Business Development จก. 424 การ​จัดการ​เชิงกล​ยุทธ์​และ​นโยบาย​ธุรกิจ MG 424 Strategic Management and Business Policy ธป. 321 การ​จัดการ​ธุรกิจระหว่างประเทศ IB 321 International Business Management กลุ่ม​วิชา​ภาษา (9 หน่วยกิต) อก. 014 ภาษา​อังกฤษ​สำ�หรับการเรียนรู้โลก EN 014 English for Exploring the World อก. 331 ภาษา​อังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ EN 331 Practical Business English อก. 332 ภาษา​อังกฤษ​ธุรกิจมืออาชีพ EN 332 Professional Business English


สาขา​วิชา​การ​ตลาด

(ภาค​ปกติ​และ​ภาค​พิเศษ) สาขา​วิชา​การ​ตลาด มุ่ง​ให้​นัก​ศึกษา​มี​ความ​รู้​ความ​เข้าใจ​และ​ ทักษะ​ด้าน​การ​วิเคราะห์ และ​วางแผน​การ​ตลาด​ของ​องค์การ​ต่าง ๆ สามารถ​กำ�หนด​กลยุทธ์​ด้าน​การ​ตลาด จัด​โครงสร้าง​หน่วย​งาน​และ​ ควบคุมการ​ดำ�เนิน​งานการ​ตลาด​เพื่อ​ให้​บรรลุ​เป้า​หมาย​ของ​องค์กร​ ได้ นัก​ศึกษา​สาขา​วิชา​การ​ตลาด​จะ​ได้​ศึกษา​ถึง​หลัก​การ​ตลาด พฤติกรรม​ผู้​บริโภค การ​วิจัย​การ​ตลาดการ​บริหาร​ผลิตภัณฑ์ ราคา​ ช่อง​ทางการ​กระจาย​สนิ ค้า และ​การ​สง่ เ​สริมก​ าร​ตลาด ตลอด​จน​ปญั หา​ ต่างๆ ทางการ​ตลาด​เพือ่ เ​ตรียม​ความ​พร้อม​ส�ำ หรับก​ าร​ด�ำ เนินง​าน​ดา้ น​ การ​ตลาด​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

บัณฑิต​สาขา​วิชา​การ​ตลาด สามารถ​เลือก​ทำ�งาน​ได้​อย่าง​ หลาก​หลาย​ทั้งใ​น​องค์กร​ธุรกิจ องค์กร​ของ​รัฐ หรือ​องค์กร​ด้าน​สังคม​ ต่างๆ ใน​ชื่อต​ ำ�แหน่ง​ที่​เกี่ยว​กับ​การ​ตลาด การ​ขาย การ​บริการ การ​ บริหารผลิตภัณฑ์ ตราสิน​ค้า การ​บริหาร​ศูนย์การค้า ลูกค้า​สัมพันธ์ การ​วิจัย​การ​ตลาด การ​บริหาร​ช่อง​ทางการ​จัด​จำ�หน่าย การ​โฆษณา​ และ​ประชาสัมพันธ์ การ​จัด​ซื้อ การ​ตลาด​ต่าง​ประเทศ การ​พาณิชย์​ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ นักศ​ กึ ษา​คณะ​บริหารธุรกิจท​ เ​ี่ ลือก​เรียน​สาขา​วชิ า​การ​ตลาด​จะ​ ได้​รับ​ปริญญา​ตรี​บริหารธุรกิจ สาขา​วิชา​การ​ตลาด หรือ บธ.บ. (การ​ ตลาด) จะ​ต้อง​มี​จำ�นวน​หน่วยกิตไ​ม่​น้อย​กว่า 135 หน่วยกิต โดยแยก​ ออก​เป็น

วิชา​ศึกษา​ทั่วไป 30 หน่วยกิต เท่ากับ วิชาชีพ 93 หน่วยกิต เท่ากับ กลุ่มว​ ิชา​แกน 60 หน่วยกิต กลุ่มว​ ิชา​เอก-บังคับ 21 หน่วยกิต กลุ่มว​ ิชา​เอก-เลือก 12 หน่วยกิต วิชา​เลือก​เสรี 12 หน่วยกิต เท่ากับ รวม 135 หน่วยกิต เท่ากับ

22 % 69 %

9 % 100 %

วิชา​เอก-บังคับ (วิชา​ละ 3 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต) ตล. 311 การ​จัดการ​ผลิตภัณฑ์​และ​ราคา MK 311 Product and Price Management ตล. 312 การ​จัด​การ​กระจาย​สินค้า​และ​โลจิสติกส์ MK 312 Distribution and Logistics Management ตล. 313 การ​จัด​การ​ส่งเ​สริม​การ​ตลาด MK 313 Promotion Management ตล. 314 พฤติกรรม​ผู้​บริโภค MK 314 Consumer Behavior ตล. 321 การ​วิจัยก​ าร​ตลาด MK 321 Marketing Research ตล. 418 การ​ตลาด​สำ�หรับการเป็นผู้ประกอบการ MK 418 Entrepreneurial Marketing ตล. 421 สัมมนา​ทางการ​ตลาด MK 421 Seminar in Marketing วิชา​เอก-เลือก (วิชา​ละ 3 หน่วยกิต เลือก​เรียน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต ยกเว้นว​ ชิ า จก. 430 สห​กจิ ศ​ กึ ษา มี​จำ�นวน​หน่วยกิต 9 หน่วยกิต) ตล. 322 การ​บริหาร​ลูกค้า​สัมพันธ์ MK 322 Customer Relationship Management ตล. 323 การจัดการ​ตราสิน​ค้า MK 323 Brand Management หลักสูตรปริญญาตรี 141


ตล. 324 การ​จัด​การ​ขาย MK 324 Sales Management ตล. 325 การ​ตลาด​สินค้า​แฟชั่น MK 325 Fashion Marketing ตล. 326 การ​จัด​การ​โฆษณา​และ​บริษัทต​ ัวแทน MK 326 Advertising and Agency Management ตล. 327 การ​จัด​ซื้อ​และ​การ​เจรจา​ต่อ​รอง MK 327 Purchasing and Negotiations ตล. 328 การ​ตลาด​บริการ MK 328 Services Marketing ตล. 329 การ​ฝึกงาน​ด้าน​การ​ตลาด MK 329 Marketing Internship ตล. 411 การ​ตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก MK 411 International and Global Marketing ตล. 412 การ​จัด​กิจกรรม​ทางการ​ตลาด และ​การ​ประชาสัมพันธ์ MK 412 Event Marketing and Public Relations ตล. 413 การ​ตลาด​ทาง​ตรง MK 413 Direct Marketing ตล. 414 การ​พยากรณ์ค​ วาม​ต้องการ​และ​ยอด​ขาย MK 414 Demand and Sales Forecasting ตล. 415 สถานการณ์ป​ ัจจุบันท​ างการ​ตลาด MK 415 Current lssues in Marketing ตล. 416 การ​ตลาด​กีฬา MK 416 Sports Marketing ตล. 417 การ​บริหาร​การ​ค้า​ปลีก MK 417 Retailing Management ตล. 419 การ​วิเคราะห์เ​ชิง​ปริมาณ​ทางการ​ตลาด MK 419 Quantitative Analysis in Marketing ตล. 422 กลยุทธ์ก​ าร​ส่ง​เสริมก​ าร​ขาย MK 422 Sales Promotion Strategies

142 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตล. 423 การ​ตลาด​ระหว่าง​ธุรกิจ MK 423 Business-to-Business Marketing ตล. 424 นโยบาย​การ​ตลาด​เชิงกล​ยุทธ์ MK 424 Strategic Marketing Policy ตล. 425 การ​ศึกษา​เฉพาะ​บุคคล MK 425 Independent Study ตล. 426 การ​ตลาด​ธุรกิจ​บันเทิง MK 426 Entertainment Marketing ตล. 427 การ​ตลาด​เทคโนโลยี​ชั้น​สูง MK 427 Hi-Tech Marketing ตล. 428 การ​ตลาด​อิเล็กทรอนิกส์ MK 428 E-Marketing ตล. 429 การ​จัดการธุรกิจ​บริการ​และ​การ​ท่อง​เที่ยว MK 429 Hospitality Business Management ตล. 430 การ​จัดการ​​ส่งอ​ อก​และ​นำ�​เข้า MK 430 Export-lmport Management ตล. 431 การ​พัฒนา​และ​วางแผน​ผลิตภัณฑ์​ใหม่ MK 431 New Product Planning and Development จก. 325 การ​ฝึกงาน​ด้าน​วิชาชีพ MG 325 Professional Internship สศ. 301 เตรียมสห​กิจ​ศึกษา CO 301 Pre-Cooperative Education บธ. 325 การ​ฝึกงาน​ด้าน​ผู้ประกอบการ BA 325 Entrepreneurial Internship จก. 430 สห​กิจ​ศึกษา MG 430 Co-operative Education

หมวด​วิชา​เลือก​เสรี (12 หน่วยกิต)

นัก​ศึกษา​จะ​ต้อง​เลือก​เรียน​วิชา​เลือก​เสรี รวม​แล้ว​ไม่​น้อย​ กว่า 12 หน่วยกิต จาก​วิชา​ต่าง ๆ ที่​เปิด​สอน​ใน​มหาวิทยาลัย​กรุงเทพ ซึ่ง​ไม่ใช่​วิชา​ศึกษา​ทั่วไป และ​คณะ​อนุมัติ​ให้​เป็น​วิชา​เลือก​เสรี


สาขา​วิชา​การ​เงิน

สาขา​วิชา​การ​เงิน มี​เป้า​หมาย​ที่​จะ​ผลิต​บัณฑิต​ให้​มี​ความ​รู้​ ความ​เข้าใจ​เกี่ยว​กับ​งาน​ต่างๆ ทางการ​เงิน นัก​ศึกษา​ของ​สาขา​วิชา​ การ​เงิน​จะ​ได้​ศกึ ษา​ถงึ ​บทบาท​หน้าที​ท่ างการ​เงิน แนวคิดแ​ ละ​หลักก​ าร ใช้ข​ อ้ มูลท​ างการ​เงินเ​พือ่ ก​ าร​วเิ คราะห์แ​ ละ​วางแผน​ทาง​ธรุ กิจโ​ครงสร้าง​ และ​การ​บริหาร​สถาบัน​การ​เงิน​และ​ตลาดหลักทรัพย์ หลัก​การ​ลงทุน การ​วิเคราะห์​และ​การ​จัดการ​กลุ่ม​หลัก​ทรัพย์ เครื่อง​มือ​ทางการ​เงิน​ ประเภท​ต่างๆ การ​ประกัน​ภัย วิวัฒนาการ​ของ​ระบบ​การ​เงิน​ระหว่าง​ ประเทศ นโยบาย​ด้าน​การ​เงิน​การ​คลัง​ของ​รัฐบาล กฎหมาย​ต่างๆ ที่​ เกี่ยวข้อง การ​วิเคราะห์แ​ ละ​การ​แก้ไข​ปัญหา​ทางการ​เงินต​ ลอด​จน​การ​ เรียน​รข​ู้ อ้ เ​ท็จจ​ ริงเ​กีย่ ว​กบั ส​ ภาวการณ์ท​ าง​เศรษฐกิจ และ​การ​เงินท​ งั้ ใ​น​ อดีต​และ​ปัจจุบัน

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

บัณฑิตส​ าขา​วชิ า​การ​เงิน สามารถ​ท�ำ งาน​ได้ห​ ลาก​หลาย​ทงั้ ใ​น​ ภาค​รัฐ​และ​ภาค​เอกชน อาทิ พนัก​งาน​ฝ่าย​การ​เงิน พนัก​งาน​บริหาร​ สินเ​ชือ่ เจ้าห​ น้าทีบ​่ ริหาร​เงิน นักว​ เิ คราะห์ห​ ลักท​ รัพย์ เจ้าห​ น้าทีบ​่ ริการ​ ลูกค้า​สิน​เชื่อ เจ้า​หน้าที่​ด้าน​การ​บริหาร​ความ​เสี่ยง เจ้า​หน้าที่​ด้าน​ การ​พัฒนา​ตลาด​พันธบัตร เจ้า​หน้าที่​ประจำ�​สำ�นักงาน​เศรษฐกิจ​การ​ คลัง เจ้า​หน้าที่​ประเมินร​ าคา​สินทรัพย์ และ​เจ้า​หน้าที่​ประจำ�​สำ�นัก​งบ​ ประมาณ​แผ่น​ดิน เป็นต้น นักศ​ กึ ษา​คณะ​บริหารธุรกิจท​ เ​ี่ ลือก​เรียน​สาขา​วชิ า​การ​เงินจ​ ะ​ได้​ รับ​ปริญญา​ตรี​บริหารธุรกิจ สาขา​วิชา​การ​เงิน หรือ บธ.บ. (การ​เงิน) จะ​ตอ้ ง​มจ​ี �ำ นวน​หน่วยกิตไ​ม่น​ อ้ ย​กว่า 135 หน่วยกิต โดย​แยก​ออก​เป็น

วิชา​ศึกษา​ทั่วไป 30 หน่วยกิต เท่ากับ 22 % วิชาชีพ 93 หน่วยกิต เท่ากับ 69 % กลุ่มว​ ิชา​แกน 60 หน่วยกิต กลุ่มว​ ิชา​เอก-บังคับ 21 หน่วยกิต กลุ่มว​ ิชา​เอก-เลือก 12 หน่วยกิต วิชา​เลือก​เสรี 12 หน่วยกิต เท่ากับ 9 % รวม 135 หน่วยกิต เท่ากับ 100 % วิชา​เอก-บังคับ (วิชา​ละ 3 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต) กง. 311 การ​จัดการ​ทางการ​เงิน​ FI 311 Financial Management กง. 312 ตลาด​การ​เงิน​และ​สถาบัน​การ​เงิน FI 312 Financial Market and Institutions กง. 321 หลักก​ าร​ลงทุน FI 321 Principles of Investment กง. 322 การจัดการการ​เงิน​ระหว่าง​ประเทศ FI 322 International Financial Management กง. 323 การ​วิเคราะห์​​รายงาน​ทางการ​เงิน FI 323 Financial Statement and Reporting Analysis กง. 411 การจัดการความ​เสี่ยง FI 411 Risk Management กง. 421 สัมมนา​ทางการ​เงิน FI 421 Seminar in Finance

หลักสูตรปริญญาตรี 143


วิชา​เอก-เลือก (วิชา​ละ 3 หน่วยกิต เลือก​เรียน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต ยกเว้น​วิชา จก. 430 สห​กิจ​ศึกษา มีจ​ ำ�นวน​หน่วยกิต 9 หน่วยกิต) กง. 313 การ​บริหาร​สิน​เชื่อ​และ​หนีส้​ ิน FI 313 Credit and Debt Management กง. 314 การ​วางแผน​และ​การ​ควบคุมท​ างการ​เงิน FI 314 Financial Planning and Control กง. 315 นโยบาย​การ​เงิน​และ​การ​คลัง FI 315 Monetary and Fiscal Policy กง. 316 การ​วางแผน​ทางการ​เงิน​ส่วน​บุคคล FI 316 Personal Financial Planning กง. 324 การ​จัดการ​ระบบ​สาร​สนเทศ​ทางการ​เงิน FI 324 Financial Information Systems Management กง. 325 การ​เงิน​เพื่อ​การนำ�​เข้า​และ​ส่ง​ออก FI 325 Import-Export Financing กง. 326 ตราสาร​หนี้​และ​ตลาด​ตราสาร​หนี้ FI 326 Fixed-Income Securities and Market กง. 328 การ​เงิน​และ​การ​ธนาคาร FI 328 Money and Banking กง. 329 การ​ประเมิน​ราคา​อสังหาริมทรัพย์ FI 329 Real Estate Appraisal กง. 412 การ​ศึกษา​ความ​เป็นไ​ป​ได้​และ​การ​ประเมินโ​ครงการ FI 412 Feasibility Study and Project Evaluation กง. 414 การ​ประกัน​ภัย FI 414 Insurance กง. 415 สถานการณ์ป​ ัจจุบันท​ างการ​เงิน FI 415 Current Issues in Finance กง. 416 การ​เงิน​และ​การ​ลงทุนอ​ สังหาริมทรัพย์ FI 416 Real Estate Finance and Investment 144 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กง. 422 การ​เงินส​ ำ�หรับ​ผู้​ประกอบ​การ​ธุรกิจ​ขนาด​ย่อม FI 422 Entrepreneurial and Small Business Finance กง. 423 ตราสาร​อนุพันธ์​และ​ตลาด​อนุพันธ์ FI 423 Derivative Securities and Market กง. 424 การ​วิเคราะห์​หลัก​ทรัพย์​และ​การ​จัดการ​กลุ่ม​หลัก​ทรัพย์ FI 424 Securities Analysis and Portfolio Management กง. 425 การ​ศึกษา​เฉพาะ​บุคคล FI 425 Independent Study กง. 426 การ​วิจัยท​ างการ​เงิน FI 426 Research in Finance กง. 428 การ​ฝึกงาน​ทางการ​เงิน FI 428 Financial Internship สศ. 301 เตรียมสห​กิจ​ศึกษา CO 301 Pre-Cooperative Education บธ. 325 การ​ฝึกงาน​ด้าน​ผู้ประกอบการ BA 325 Entrepreneurial Internship จก. 430 สห​กิจ​ศึกษา MG 430 Co-operative Education

หมวด​วิชา​เลือก​เสรี (12 หน่วยกิต)

นักศ​ กึ ษา​จะ​ตอ้ ง​เลือก​เรียน​วชิ า​เลือก​เสรี รวม​แล้วไ​ม่น​ อ้ ย​กว่า 12 หน่วยกิต จาก​วิชา​ต่างๆ ที่​เปิด​สอน​ใน​มหาวิทยาลัย​กรุงเทพ ซึ่ง​ ไม่ใช่​วิชา​ศึกษา​ทั่วไป และ​คณะ​อนุมัติ​ให้​เป็น​วิชา​เลือก​เสรี


สาขา​วิชา​การ​จัดการ

(ภาคปกติ และภาคพิเศษ)​ สาขาวิ ช าการจั ด การ แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่มวิ ชาเอก คือ กลุ่ ม วิ ช าเอกการจั ด การธุ ร กิ จสมัยใหม่แ ละกลุ่มวิ ชาเอกการจัดการ ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ กลุ่ ม วิ ช าเอกการจัดการธุรกิจสมั ยใหม่มุ่งเตรียม ความพร้อมให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหาร และด้านการวางนโยบายธุรกิจ สามารถเข้าใจสภาพของปัญหาและ การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย ที่ ส่ง ผลกระทบต่อธุรกิจ บนพื้นฐานของ จริยธรรม กลุ่มวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีจุดมุ่งหมายให้ นักศึกษาเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดการบุคลากรในองค์กร ได้แก่ การวางแผนก�ำลังคน การสรรหา คัดเลือกบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลงาน การจ่าย ค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์และการสร้างขวัญก�ำลังใจให้เกิดขึ้นกับ พนักงานในองค์กร นอกจากนี้ทั้ง 2 กลุ่มวิชาเอกยังมุ่งเน้นพร้อมส่ง เสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และทักษะเพื่อใช้เป็นแนวคิดและ แนวทางที่จะสามารถริเริ่มประกอบธุรกิจของตนเองได้

โอกาสในการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่เรียนส�ำเร็จหลักสูตรนี้จะสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไป ใช้ใ นการท�ำหน้ า ที่ บ ริ ห ารจัดการงานและบุคลากรภายในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตในกลุม่ วิชาเอกการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สามารถรับผิดชอบงานด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร การ จัดการระบบการท�ำงานและระบบสินค้าคงคลัง ส�ำหรับบัณฑิตในกลุม่ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นใน ตนเอง ทันต่อเหตุการณ์เป็นผู้พัฒนาคนไปพร้อมกับการพัฒนางาน สามารถเข้าท�ำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

นัก ศึ ก ษาคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่เลือกเรียนในสาขาวิชาการ จัดการ จะได้รับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หรือ บธ.บ. (การจั ด การ) จะต้ อ งมีจ�ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยแยกออกเป็น วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต เท่ากับ 22 % วิชาชีพ 93 หน่วยกิต เท่ากับ 69 % กลุ่มวิชาแกน 60 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก-บังคับ 21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก-เลือก 12 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 12 หน่วยกิต เท่ากับ 9 % รวม 135 หน่วยกิต เท่ากับ 100 % วิชาเอก-บังคับ (วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ จก. 311 การจัดการองค์การและปัจเจกบุคคล MG 311 Management of Organizations and Individuals จก. 313 การจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ MG 313 Modern Strategic Management จก. 321 การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ MG 321 Management Planning and Control จก. 322 การวิจัยธุรกิจ MG 322 Business Research จก. 411 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ MG 411 E-Business Management จก. 414 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ MG 414 Supply Chain and Logistics Management จก. 421 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ MG 421 Seminar in Modern Business Management หลักสูตรปริญญาตรี 145


กลุ่มวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อม. 311 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ OH 311 Strategic Human Resource Planning อม. 312 พฤติกรรมองค์การ OH 312 Organization Behavior อม. 321 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ OH 321 Human Resource Development อม. 322 ทฤษฎีและการออกแบบองค์การ OH 322 Organization Theory and Design อม. 323 การจัดการผลงานและค่าตอบแทน OH 323 Compensation and Performance Management อม. 411 การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง OH 411 Organization Development and Change อม. 421 สัมมนาทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ OH 421 Seminar in Organization and Human Resource Management วิชาเอก-เลือก (วิชาละ 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต ยกเว้นวิชา จก.430 สหกิจศึกษา มีจ�ำนวน 9 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ จก. 101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ MG 101 Introduction to Business จก. 312 การจัดการองค์ความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ MG 312 Knowledge Management and Learning Organization จก. 314 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ MG 314 Management and Organization Behavior จก. 315 การจัดการส�ำนักงาน MG 315 Administrative Office Management 146 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จก. 316 การจัดการระบบการให้บริการ MG 316 Service Operations Management จก. 317 การต่อรองทางธุรกิจและการจัดการความขัดแย้ง MG 317 Business Negotiation and Conflict Management จก. 318 กลยุทธ์การจัดการบริษัทข้ามชาติและ บริษัทระดับโลก MG 318 Strategies in Global and Multinational Corporation Management จก. 319 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับธุรกิจ MG 319 Business Information Technology Management จก. 323 ภาวะผู้น�ำและการพัฒนาทีมงาน MG 323 Leadership and Team Development จก. 324 การจัดการธุรกิจในครอบครัว MG 324 Family Business Management จก. 325 การฝึกงานด้านวิชาชีพ MG 325 Professional Internship จก. 326 การจัดการสินค้าและคลังสินค้า MG 326 Inventory and Warehouse Management จก. 327 การสื่อสารในองค์การ MG 327 Organization Communication จก. 328 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี MG 328 Innovation and Technology Management จก. 329 การจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ MG 329 Information Technology Service Management จก. 331 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ MG 331 Information Technology Entrepreneurship จก. 332 การจัดการสื่อดิจิตอลออนไลน์ MG 332 Online Digital Media Management จก. 333 การจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง MG 333 Risk and Change Management


จก. 412 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต MG 412 Quality and Productivity Management จก. 413 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ MG 413 Quantitative Analysis for Management จก. 415 สถานการณ์ปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ MG 415 Current Issues in Modern Business Management จก. 416 การวิเคราะห์การลงทุนทางธุรกิจ MG 416 Business Investment Analysis จก. 417 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในธุรกิจ MG 417 Software Applications in Business จก. 418 ประสบการณ์ทางธุรกิจ MG 418 Business Experience จก. 422 จริยธรรมธุรกิจ MG 422 Business Ethics จก. 423 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MG 423 Management Information Systems จก. 425 การศึกษาเฉพาะบุคคล MG 425 Independent Study จก. 426 การวิเคราะห์และการพยากรณ์ธุรกิจ MG 426 Business Forecasting and Analysis จก. 427 การจัดการโครงการ MG 427 Project Management จก. 428 สัมมนาหัวข้อพิเศษสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ MG 428 Seminar in Selected Topics for Modern Business Management จก. 430 สหกิจศึกษา MG 430 Cooperative Education จก. 440 เกมหมากล้อม (โกะ): การพัฒนาทักษะการคิดเชิง กลยุทธ์ MG 440 Go: The Strategic Thinking Skill

สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา CO 301 Pre-Cooperative Education บธ. 325 การฝึกงานด้านผู้ประกอบการ BA 325 Entrepreneurial Internship กลุ่มวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อม. 313 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ OH 313 Motivation Technique อม. 316 จิตวิทยาองค์การ OH 316 Organizational Psychology อม. 325 การพัฒนาบุคลิกภาพ OH 325 Personality Development อม. 326 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ OH 326 International Human Resource Management อม. 327 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์การ และทรัพยากรมนุษย์ OH 327 Organization and Human Resource Information Systems อม. 412 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ OH 412 Labor Relations Management อม. 415 สถานการณ์ปัจจุบันทางการจัดการองค์การ และทรัพยากรมนุษย์ OH 415 Current Issues in Organization and Human Resource Management อม. 416 จริยธรรมในการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ OH 416 Ethics in Organization and Human Resource Management อม. 417 ทักษะส�ำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ OH 417 Business Professional Skills หลักสูตรปริญญาตรี 147


อม. 422 กลยุทธ์การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ OH 422 Strategies in Organization and Human Resource Management อม. 423 การวิจัยทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ OH 423 Research in Organization and Human Resource Development อม. 425 การศึกษาเฉพาะบุคคล OH 425 Independent Study อม. 426 กฎหมายแรงงาน OH 426 Labor Law อม. 427 การฝึกงานด้านการจัดการองค์การ และทรัพยากรมนุษย์ OH 427 Organization and Human Resource Management Internship จก. 323 ภาวะผู้น�ำและการพัฒนาทีมงาน MG 323 Leadership and Team Development จก. 325 การฝึกงานด้านวิชาชีพ MG 325 Professional Internship จก. 430 สหกิจศึกษา MG 430 Cooperative Education สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา CO 301 Pre-Cooperative Education บธ. 325 การฝึกงานด้านผู้ประกอบการ BA 325 Entrepreneurial Internship

หมวดวิชาเลือกเสรี (12 หน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งไม่ใช่วิชาศึกษาทั่วไป และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี 148 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา​วิชา​การ​จัดการ​ธุรกิจร​ ะหว่าง​ประเทศ สาขา​วิชา​การ​จัดการ​ธุรกิจ​ระหว่าง​ประเทศ​มี​เป้า​หมาย​ที่​จะ​ ผลิต​บัณฑิต​ให้​มี​ความ​รู้​ความ​เข้าใจ ตลอด​ทั้ง​มี​แนวคิด​ทาง​ด้าน​การ​ จัดการ​ธุรกิจ​ระหว่าง​ประเทศ​ได้​อย่าง​มี​ระบบ และ​สามารถ​นำ�​ไป​ใช้​ เป็นแนวทาง​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ พร้อม​กับ​ พัฒนา​องค์​ความ​รู้ เพื่อ​นำ�​ไป​วิเคราะห์​แก้ไข​ปัญหา และ​ตัดสิน​ใจ​ใน​ เรือ่ ง​ของ​การ​จดั การ​ธรุ กิจร​ ะหว่าง​ประเทศ​ได้อ​ ย่าง​ถกู ต​ อ้ ง​และ​มเ​ี หตุผล นอกจาก​นบ​ี้ ณั ฑิตย​ งั ส​ ามารถ​พฒ ั นา​ตนเอง​เพือ่ เ​ป็นน​ กั ว​ ชิ า​การ นักว​ จิ ยั ​ ทีม​่ ค​ี วาม​เชีย่ วชาญ​ทาง​ดา้ น​การ​จดั การ​ธรุ กิจร​ ะหว่าง​ประเทศ​ได้ค​ วบคู​่ ไป​กับ​การ​ใช้​ภาษา​ต่าง​ประเทศ

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

บัณฑิต​ที่​จบ​สาขา​วิชา​การ​จัด​การ​ธุ​รกิ​จระ​หว่า​งประเทศ​ สามารถ​ประกอบ​อาชีพ​ได้​ดังนี้ 1. เป็น​นัก​ธุรกิจ​ด้าน​นำ�​เข้า​และ​ส่ง​ออก​สินค้า​และ​บริการ 2. เป็นพ​ นักง​าน​ใน​หน่วย​งาน​และ​องค์กร​ดา้ น​การ​คา้ แ​ ละ​ธรุ กิจ​ ระหว่าง​ประเทศ ทั้ง​ภาค​เอกชนและ​ภาค​รัฐ 3. เป็น​ผู้​ชำ�นาญ​การ​และ​ให้​คำ�​ปรึกษา​ด้าน​ธุรกิจ​ระหว่าง​ ประเทศ 4. เป็นพ​ นักง​าน​ใน​สถาบันก​ าร​เงิน ประจำ�​ฝา่ ย​การ​เงินแ​ ละ​สนิ ​ เชื่อ​ระหว่าง​ประเทศ นัก​ศึกษา​คณะ​บริหารธุรกิจท​ ี่​เลือก​เรียน​สาขา​วิชา​การ​จัดการ​ ธุรกิจ​ระหว่าง​ประเทศ​ได้​รับ​ปริญญา​ตรี​บริหารธุรกิจ สาขา​วิชา​การ​ จัดการ​ธุรกิจ​ระหว่าง​ประเทศ หรือ บธ.บ. (การ​จัดการ​ธุรกิจ​ระหว่าง​ ประเทศ) จะ​ต้อง​มี​จำ�นวน​หน่วยกิต​ไม่น​ ้อย​กว่า 135 หน่วยกิต โดย​ แยก​ออก​เป็น


วิชา​ศึกษา​ทั่วไป 30 วิชาชีพ 93 กลุ่มว​ ิชา​แกน 60 กลุ่มว​ ิชา​เอก-บังคับ 21 กลุ่มว​ ิชา​เอก-เลือก 12 วิชา​เลือก​เสรี 12 รวม 135

หน่วยกิต เท่ากับ 22 % หน่วยกิต เท่ากับ 69 % หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต เท่ากับ 9 % หน่วยกิต เท่ากับ 100 %

ทั้งนีน้​ ัก​ศึกษา​จะ​ต้อง​ศึกษา​วิชา​ศึกษา​ทั่วไป วิชา​เฉพาะ​กลุ่ม​ วิชา​แกน และ​วิชา​เลือก​เสรี​ตาม​ที่​คณะ​ได้​จัด​ให้​กับ​นัก​ศึกษา​คณะ​ บริหารธุรกิจ หลักสูตร​ปกติ และ​นกั ศ​ กึ ษา​จะ​ตอ้ ง​ศกึ ษา​วชิ า​เอก-บังคับ และ​วิชาเอก-เลือก​ตาม​รายวิชา ​ดังนี้​ วิชา​เอก-บังคับ (วิชา​ละ 3 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต) ธป. 322 การ​จัดการ​ทางการ​เงิน​ระหว่าง​ประเทศ IB 322 International Financial Management ธป. 323 กลยุทธ์ก​ าร​ตลาด​ระหว่าง​ประเทศ IB 323 International Marketing Strategies ธป. 324 การ​จัดการ​องค์การ​ต่าง​วัฒนธรรม IB 324 Cross Cultural Organization Management ธป. 421 เศรษฐศาสตร์แ​ ละ​นโยบาย​การ​ค้าร​ ะหว่าง​ประเทศ IB 421 International Economics and Trade Policies ธป. 422 การ​วิจัยธ​ ุรกิจ​ระหว่าง​ประเทศ IB 422 International Business Research ธป. 423 สัมมนา​ทางการ​จัดการ​ธุรกิจร​ ะหว่าง​ประเทศ IB 423 Seminar in International Business Management ธป. 426 การ​จัดการ​ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ร​ ะหว่าง​ประเทศ IB 426 International Supply Chain and Logistics Management

วิชา​เอก-เลือก (วิชา​ละ 3 หน่วยกิต เลือก​เรียน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต ยกเว้น​วิชา จก. 430 สห​กิจ​ศึกษา มีจ​ ำ�นวน​หน่วยกิต 9 หน่วยกิต) ธป. 325 ประสบการณ์ธ​ ุรกิจ​ต่าง​ประเทศ IB 325 Global Business Experience ธป. 424 พฤติกรรม​ผู้​บริโภค​ใน​ตลาด​ต่าง​ประเทศ IB 424 Consumer Behavior in Global Market ธป. 425 การ​จัดการ​ผลิตภัณฑ์​และ​ราคา​ระหว่าง​ประเทศ IB 425 International Product and Price Management ธป. 427 การ​บริหาร​การ​ส่ง​เสริม​การ​ตลาด​ระหว่าง​ประเทศ IB 427 International Promotion Management ธป. 428 กลยุทธ์ช​ ่อง​ทางการ​จัด​จำ�หน่าย​ระหว่าง​ประเทศ IB 428 International Distribution Strategies ธป. 429 การ​บัญชี​และ​ภาษี​ระหว่าง​ประเทศ IB 429 International Accounting and Taxation ธป. 430 การ​จัดการ​ทรัพยากร​มนุษย์​ระหว่าง​ประเทศ IB 430 International Human Resource Management ธป. 431 กฎหมาย​เกี่ยว​กับ​ธุรกิจ​ระหว่าง​ประเทศ IB 431 Legal Issues in International Business ธป. 432 ธุรกิจร​ ะหว่าง​ประเทศ​ใน​กลุ่มประเทศ​เอเชีย​แปซิฟิก IB 432 International Business in Asia-Pacific Countries ธป. 433 ธุรกิจร​ ะหว่าง​ประเทศ​ใน​กลุ่ม​ประเทศ​ยุโรป IB 433 International Business in European Countries ธป. 434 ธุรกิจร​ ะหว่าง​ประเทศ​ใน​กลุ่มประเทศ​ลา​ติ​นอ​เม​ริกา IB 434 International Business in Latin American Countries ธป. 435 การ​จัดการ​กลยุทธ์​ระหว่าง​ประเทศ IB 435 International Strategic Management ธป. 436 การ​จัดการ​กลุ่ม​หลัก​ทรัพย์​และ​การ​ลงทุน​ ระหว่าง​ประเทศ IB 436 International Investment and Portfolio Management หลักสูตรปริญญาตรี 149


ธป. 437 ประเด็นสำ�คัญในปัจจุบันท​ างการ​จัดการ​ธุรกิจ ​ระหว่าง​ประเทศ IB 437 Current Issues in International Business Management ธป. 438 การ​ศึกษา​เฉพาะ​บุคคล IB 438 Independent Study ธป. 439 เทคโนโลยีส​ ำ�หรับ​การ​จัดการ​ธุรกิจร​ ะหว่าง​ประเทศ IB 439 Technology for International Business Management ธป. 440 การ​ฝึกงาน​ทาง​ด้าน​ธุรกิจ​ระหว่าง​ประเทศ IB 440 International Business Internship ธป. 441 การ​เสริมส​ ร้าง​ประสบการณ์ต​ ่าง​ประเทศ IB 441 International Experience Promotion ธป. 442 การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก IB 442 Global Entrepreneurship ธป. 443 การ​ติดต่อสื่อสารและการเจรจาข้ามวัฒนธรรม IB 443 Cross Cultural Communication and Negotiations ธป. 444 ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง IB 444 International Business in Middle Eastern Countries ธป. 445 ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศแอฟริกา IB 445 International Business in African Countries ตล. 430 การ​จัดการ​ส่ง​ออก​และ​นำ�​เข้า MK 430 Export-Import Management บธ. 325 การฝึกงานด้านผู้ประกอบการ BA 325 Entrepreneurship Internship สศ. 301 เตรียมสห​กิจ​ศึกษา CO 301 Pre-Cooperative Education จก. 430 สห​กิจ​ศึกษา MG 430 Co-operative Education กง. 325 การ​เงิน​เพื่อ​การนำ�​เข้า​และ​ส่ง​​ออก FI 325 Import-Export Financing 150 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หมวด​วิชา​เลือก​เสรี (12 หน่วยกิต)

นักศ​ กึ ษา​จะ​ตอ้ ง​เลือก​เรียน​วชิ า​เลือก​เสรี รวม​แล้วไ​ม่น​ อ้ ย​กว่า 12 หน่วยกิต จาก​วิชา​ต่างๆ และ​วิชา​ทาง​ด้าน​ภาษา​ต่าง​ประเทศ​ทเี่​ปิด​ สอน​ใน​มหาวิทยาลัย​กรุงเทพ และ​คณะ​อนุมัติ​ให้​เป็น​วิชา​เลือก​เสรี

สาขา​วิชา​คอมพิวเตอร์​ธุรกิจ

มุ่ง​สร้าง​ความ​พร้อม​แก่​นัก​ศึกษา​ให้​เป็น​ผู้​มี​ศักยภาพ​ระดับ​ สูง​ทั้ง​ใน​ด้าน​คอมพิวเตอร์​และ​ด้าน​ธุรกิจ โดย​มี​ความ​รู้​และ​ความ​ เชี่ยวชาญ​ใน​การ​ใช้​โปรแกรม​สำ�เร็จรูป การ​เขียน​โปรแกรม​ด้วย​ภาษา คอมพิวเตอร์​ต่าง ๆ นอกจาก​นี้ ยัง​มี​ความ​ชำ�นาญ​เกี่ยว​กับ​เทคโนโลยี​ สาร​สนเทศ (Information Technology) และ​การ​พาณิชย์อ​ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รวม​ถึง​การ​ออกแบบ​และ​วิเคราะห์​ระบบ​งาน การ​ ออกแบบ​ฐาน​ข้อมูล การ​พัฒ​นาเว็บ​เพจ และ​สามารถ​นำ�​ความ​รู้​ทาง​ ด้าน​เทคโนโลยีค​ อมพิวเตอร์เ​หล่าน​ ี้ไ​ป​ประยุกต์ร​ วม​กบั ค​ วาม​รท​ู้ าง​ดา้ น​ ธุรกิจ เช่น การ​จัดการ​ภายใน​องค์กร การ​ตลาด​เกี่ยว​กับ​สินค้า​อุปโภค​ บริโภค​ต่างๆ การ​บริหาร​งาน​บุคคล และ​การ​บริหาร​กิจการ​ทั้ง​ขนาด​ กลาง​และ​ขนาด​ย่อม ฯลฯ ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ เพื่อ​ให้​สอดคล้อง​ กับ​ความ​ต้องการ​ของ​องค์กร​ธุรกิจ​ต่างๆ ใน​ปัจจุบัน

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

บัณฑิตท​ ี่​สำ�เร็จก​ าร​ศึกษา จะ​เป็น​ผู้​มี​ความ​รู้​ความ​เชี่ยวชาญ​ ทั้ง​ทาง​ด้าน​คอมพิวเตอร์​และ​ด้าน​ธุรกิจ พร้อม​ทั้ง​สามารถ​นำ�​ความ​รู้​ ดัง​กล่าว​ไป​ประกอบ​อาชีพใ​น​องค์กร​ธุรกิจต​ ่างๆ ใน​ตำ�แหน่ง​งาน​ต่อ​ไป​ นี้ นัก​วิเคราะห์​ทาง​ด้าน​ธุรกิจ (Business Analyst) นัก​วิเคราะห์​ระบบ​ งาน (System Analyst) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) นัก​ออกแบบ​ และ​พฒ ั นา​เว็บเ​พจ (Web Developer) ทีป​่ รึกษา​ทาง​ดา้ นคอมพิวเตอร์ (Computer Consultant) นัก​แก้​ปัญหา​ทาง​ด้าน​เทคนิค (Technical


Support) รวม​ทั้ง​ยัง​สามารถ​นำ�​ความ​รู้​ที่​ได้​ศึกษา​ไป​ประกอบ​ธุรกิจ​ ส่วน​ตัว​ได้​สำ�เร็จ​เป็น​อย่าง​ดดี​ ้วย นักศ​ กึ ษา​คณะ​บริหารธุรกิจท​ เ​ี่ ลือก​เรียน​สาขา​วชิ า​คอมพิวเตอร์​ ธุรกิจจ​ ะ​ได้ร​ บั ป​ ริญญา​ตรีบ​ ริหารธุรกิจ สาขา​วชิ า​คอมพิวเตอร์ธ​ รุ กิจจ​ ะ​ ต้อง​มี​จำ�นวน​หน่วยกิต​ 135 หน่วยกิต โดย​แยก​ออก​เป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต วิชาแกน 45 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน 42 หน่วยกิต - กลุ่มประเด็นด้านองค์การ และระบบสารสนเทศ 15 หน่วยกิต - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 หน่วยกิต - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง ซอฟต์แวร์ 9 หน่วยกิต - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต วิชาเอก-เลือก 12 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) หน่วยกิต ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก 3 GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3 GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้น�ำ GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

3 3 3 3

หมวดวิชาเฉพาะ (99 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเฉพาะด้านประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ วิชาแกน (45 หน่วยกิต) บช. 201 หลักการบัญชี 1 AC 201 Principles of AccountingI ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น EC 203 Introduction to Economics กม. 102 กฎหมายธุรกิจ LA 102 Business Law

3 3 3

หลักสูตรปริญญาตรี 151


หน่วยกิต กม. 301 การภาษีอากร 3 LA 301 Taxation คณ. 102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3 MA 102 Business Mathematics บธ. 207 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 BA 207 Statistical Analysis for Business Decisions จก. 112 การจัดการ 3 MG 112 Management กง. 212 การเงินธุรกิจ 3 FI 212 Business Finance ตล. 212 การตลาด 3 MK 212 Marketing อม. 212 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 OH 212 Human Resource Management จก. 212 การจัดการงานผลิตและการด�ำเนินงาน 3 MG 212 Production and Operations Management จก. 222 การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ 3 MG 222 Entrepreneurship and Business Development จก. 424 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ 3 MG 424 Strategic Management and Business Policy อก. 331 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ 3 EN 331 Practical Business English อก. 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ 3 EN 332 Professional Business English

152 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิชาเฉพาะด้าน (42 หน่วยกิต) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ (15 หน่วยกิต) หน่วยกิต คธ. 422 ระบบฐานข้อมูล 3 BC 422 Database Systems คธ. 424 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3 BC 424 Business Information Technology คธ. 425 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 BC 425 Data Communication and Networking คธ. 430 การจัดท�ำโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 BC 430 Project in Business Computer คธ. 438 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3 BC 438 Information Systems Security กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ (12 หน่วยกิต) คธ. 325 การเขียนและใช้งานโปรแกรมประยุกต์ ทางอินเตอร์เน็ต BC 325 Internet Programming and Applications คธ. 428 การวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC 428 Research in Business Computer คธ. 429 สัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC 429 Seminar in Business Computer คธ. 436 การพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ BC 436 Electronic Business Development

3 3 3 3


กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ (9 หน่วยกิต) หน่วยกิต คธ. 310 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 3 BC 310 Business Application Programming คธ. 427 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการเงิน 3 BC 427 Computer Applications in Finance คธ. 432 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ 3 BC 432 Software Project Management กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ (6 หน่วยกิต) คธ. 323 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี BC 323 Data Structures and Algorithm คธ. 423 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ BC 423 Systems Analysis and Design

3 3

วิชาเอก-เลือก ให้เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต คธ. 321 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ 3 BC 321 Microcomputer Applications in Business คธ. 324 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล 3 BC 324 COBOL Programming คธ. 327 ระบบมัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้ 3 BC 327 Multimedia System and Applications คธ. 426 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน 3 และโลจิสติกส์ BC 426 Information Technology for Supply Chain and Logistics คธ. 431 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 BC 431 Object-Oriented Programming คธ. 433 หัวข้อพิเศษเพื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 BC 433 Selected Topics for Business Computer

หน่วยกิต คธ. 434 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3 BC 434 Visual Programming คธ. 435 การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อธุรกิจ 3 BC 435 Computer Graphic for Business คธ. 437 การศึกษาเฉพาะบุคคล 3 BC 437 Independent Study คธ. 439 เทคนิคการน�ำเสนอทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ทางธุรกิจ BC 439 Presentation Techniques in Business Information Technology คธ. 440 การตรวจสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 3 BC 440 Software Assurance and Auditing บธ. 325 การฝึกงานด้านผู้ประกอบการ BA 325 Entrepreneurial Internship 3 สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา 3 CO 301 Pre-Cooperative Education จก. 430 สหกิจศึกษา 9 MG 430 Cooperative Education

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 รายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย กรุงเทพและคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรปริญญาตรี 153


สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลิตบัณฑิตให้เป็น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความพร้อมที่จะน�ำความรู้ไป ประยุกต์ใช้กับการภาคธุรกิจ ทั้งระดับประเทศ และต่างประเทศ อัน ส่งผลต่อความเจริญ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้กลายเป็น ศาสตร์แขนงหนึ่งที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ ประกอบการ และองค์ประกอบทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพ คือ ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นผู้ที่จะน�ำองค์ความรู้ มาใช้ในการวางแผน การด�ำเนินการ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศส�ำหรับการจัดการโลจิสติกส์ ภายใต้ความมุ่งมั่นของภาค วิชาที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไป

โอกาสในการประกอบอาชีพ

บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สามารถเลือกท�ำงาน ได้ในหลากหลายอาชีพหลังจากส�ำเร็จการศึกษา ดังนี้ 1. หน่วยงานต่างๆ ของภาคเอกชน ในด้านการจัดซื้อ การ ผลิต การจัดส่งและการบริหารคลังสินค้า ตลอดจนนักวิเคราะห์ด้าน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผน วัตถุดิบ การผลิต หรือการ กระจายสินค้า และนักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ 2. หน่วยงานที่เป็นองค์กรของรัฐ กรมการขนส่งทางน�้ำและ พาณิชย์นาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร การ ท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) 3. สามารถสร้างธุรกิจส่วนตัวเพือ่ รองรับการเจริญเติบโตของ ระบบโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับด้านการน�ำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทาง ด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งสินค้าทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือของเอกชน หรือผูป้ ระกอบการสถานีพกั สินค้า ได้แก่ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั การบินกรุงเทพ จ�ำกัด ฯลฯ

154 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่เลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ จะได้รับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ หรือ บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส์) จะต้องมีหน่วยกิตไม่ น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยแยกออกเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพ วิชาแกน วิชาเอก-บังคับ วิชาเอก-เลือก หมวดวิชาเลือกเสรี รวม

30 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต 60 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต

เท่ากับ 22 % เท่ากับ 74 %

เท่ากับ 4 % เท่ากับ 100 %

วิชาเอก-บังคับ (วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต) กล. 311 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน LM 311 Logistics and Supply Chain Management กล. 312 การจัดการการจัดซื้อ LM 312 Purchasing Management กล. 313 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า LM 313 Inventory and Warehouse Management กล. 321 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า LM 321 Transportation and Distribution Management กล. 322 การค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ LM 322 International Trade and Logistics กล. 323 การจัดการเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า LM 323 Export-Import Management กล. 411 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ LM 411 Information Technology for Logistics กล. 412 กลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน LM 412 Logistics and Supply Chain Strategy


กล. LM กล. LM

413 การฝึกงานทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ 413 Logistics Management Internship 421 สัมมนาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ 421 Seminar in Logistics Management

วิชาเอก-เลือก (วิชาละ 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต ยกเว้นวิชา จก. 430 สหกิจศึกษา มีจ�ำนวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต) กล. 414 การพยากรณ์ความต้องการและยอดขาย LM 414 Demand and Sale Forecasting กล. 415 การจัดหาเชิงกลยุทธ์ LM 415 Strategic Sourcing กล. 416 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ LM 416 Quantitative Methods for Logistics Management กล. 417 การจัดการความสัมพันธ์ทางด้านโซ่อุปทาน LM 417 Supply Chain Relationship Management กล. 422 การประกันภัยเพื่อการด�ำเนินงานโลจิสติกส์ LM 422 Insurance for Logistics Operations กล. 423 การออกแบบและการด�ำเนินงานคลังสินค้า LM 423 Warehouse Design and Operations กล. 424 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการขนส่ง LM 424 Transport Safety and Environment กล. 425 การล�ำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ LM 425 Material Handling and Packaging กล. 426 การจัดการการบริการโลจิสติกส์ LM 426 Logistics Service Management กล. 427 กฎหมายเพื่อโลจิสติกส์ LM 427 Legal Aspects for Logistics กล. 428 การตัดสินใจด้านท�ำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ LM 428 Strategic Location Decisions

กล. 431 ประสบการณ์โลจิสติกส์ LM 431 Logistics Experience กล. 432 การวิจัยทางด้านโลจิสติกส์ LM 432 Logistics Research กล. 433 การจัดการท่าเรือและเทอร์มินัล LM 433 Port and Terminal Management กล. 434 การจัดการการขนส่งทางบก LM 434 Land Transportation Management กล. 435 การจัดการการขนส่งทางอากาศ LM 435 Air Transportation Management กล. 436 การจัดการการขนส่งทางน�้ำ LM 436 Water Transportation Management กล. 441 สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ LM 441 Current Issues in Logistics Management กล. 442 หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์ LM 442 Special Topics in Logistics Management กล. 443 การศึกษาเฉพาะบุคคล LM 443 Independent Study บธ. 325 การฝึกงานด้านผู้ประกอบการ BA 325 Entrepreneurial Internship จก. 430 สหกิจศึกษา MG 430 Co-operative Education สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา CO 301 Pre-Cooperative Education

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึง่ ไม่ใช่ วิชาศึกษาทั่วไป และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี หลักสูตรปริญญาตรี 155


สาขา​วิชา​การ​ตลาด (เน้นกลุ่มวิชาเอกเลือกทางด้านธุรกิจ​บริการ และบันเทิง) (ภาคบ่ายเรียนที่วิทยาเขตกล้วยน�้ำไท 3 ปีครึ่ง)

เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดที่มีอยู่เดิม โดยจัดกลุ่มวิชาเน้นทางด้านธุรกิจบริการและบันเทิง ให้นักศึกษาได้ เรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือก และวิชาเลือกเสรี พร้อมเน้นกิจกรรมฝึก ประสบการณ์ทางด้านธุรกิจบริการและบันเทิง โดยจัดการเรียนการ สอนให้นักศึกษาส�ำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีครึ่ง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่เลือกเรียนสาขาวิชาการตลาด ส�ำหรับธุรกิจบริการและบันเทิง ส�ำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จะได้รับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ส�ำหรับธุรกิจ บริการและบันเทิง จะต้องมีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมทัง้ หมด 135 หน่วยกิต

วันและเวลาเรียน

จันทร์-เสาร์ เวลา 11.20 -13.50 น. หรือ 14.00 -16.30 น. หรือ 17.00 -19.30 น. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต เท่ากับ 22 % หมวดวิชาชีพ 93 หน่วยกิต เท่ากับ 69 % วิชาแกน 60 หน่วยกิต วิชาเอก-บังคับ 21 หน่วยกิต วิชาเอก-เลือก 12 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 12 หน่วยกิต เท่ากับ 9 % รวม 135 หน่วยกิต เท่ากับ 100 %

156 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิชา​เอก-บังคับ (วิชา​ละ 3 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต) ตล. 311 การ​บริหาร​ผลิตภัณฑ์​และ​ราคา MK 311 Product and Price Management ตล. 312 การ​จัด​การ​กระจาย​สินค้า​และโลจิสติกส์ MK 312 Distribution and Logistics Management ตล. 313 การ​จัดการ​ส่งเ​สริม​การ​ตลาด MK 313 Promotion Management ตล. 314 พฤติกรรม​ผู้​บริโภค MK 314 Consumer Behavior ตล. 321 การ​วิจัยก​ าร​ตลาด MK 321 Marketing Research ตล. 418 การ​ตลาด​สำ�หรับการเป็นผู้ประกอบการ MK 418 Entrepreneurial Marketing ตล. 421 สัมมนา​ทางการ​ตลาด MK 421 Seminar in Marketing วิชาเอกเลือก (12 หน่วยกิต) ตล. 322 การ​บริหาร​ลูกค้า​สัมพันธ์ MK 322 Customer Relationship Management ตล. 323 การ​บริหาร​ตราสิน​ค้า MK 323 Brand Management ตล. 324 การ​จัดการขาย MK 324 Sales Management ตล. 325 การ​ตลาด​สินค้า​แฟชั่น MK 325 Fashion Marketing ตล. 326 การ​บริหาร​การ​โฆษณา​และ​บริษัท​ตัวแทน MK 326 Advertising and Agency Management ตล. 327 การ​จัดซื้อและการเจรจาต่อรอง MK 327 Purchasing and Negotiations


ตล. 328 การ​ตลาด​บริการ MK 328 Services Marketing ตล. 329 การ​ฝึกงาน​ด้าน​การ​ตลาด MK 329 Marketing Internship ตล. 411 การ​ตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก MK 411 International and Global Marketing ตล. 412 การ​จัด​กิจกรรม​ทางการ​ตลาดและ​การ​ประชาสัมพันธ์ MK 412 Event Marketing and Public Relations ตล. 413 การ​ตลาด​ทาง​ตรง MK 413 Direct Marketing ตล. 414 การ​พยากรณ์ความต้องการและยอดขาย MK 414 Demand and Sales Forecasting ตล. 415 สถานการณ์ป​ ัจจุบันท​ างการ​ตลาด MK 415 Current lssues in Marketing ตล. 416 การ​ตลาด​กีฬา MK 416 Sports Marketing ตล. 417 การ​บริหาร​การ​ค้า​ปลีก MK 417 Retailing Management ตล. 419 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด MK 419 Quantitative Analysis in Marketing ตล. 422 กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย MK 422 Sales Promotion Strategies ตล. 423 การตลาดระหว่างธุรกิจ MK 423 Business to Business Marketing ตล. 424 นโยบายการตลาดเชิงกลยุทธ์ MK 424 Strategic Marketing Policy ตล. 425 การ​ศึกษา​เฉพาะ​บุคคล MK 425 Independent Study ตล. 426 การ​ตลาด​ธุรกิจ​บันเทิง MK 426 Entertainment Marketing

ตล. 427 การ​ตลาด​เทคโนโลยีขั้นสูง MK 427 Hi-Tech Marketing ตล. 428 การ​ตลาด​อิเล็กทรอนิกส์ MK 428 E-Marketing ตล. 429 การ​บริหารธุรกิจ​โรงแรม​และ​การ​ท่อง​เที่ยว MK 429 Hotel and Tourism Management ตล. 430 การ​จัดการส่งออกและนำ�เข้า MK 430 Export-Import Management ตล. 431 การ​พัฒนา​และ​วางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ MK 431 New Product Planning and Develoment บธ. 325 การ​ฝึกงาน​ด้าน​ผู้ประกอบการ BA 325 Entrepreneurial Internship จก. 325 การฝึกงานด้านวิชาชีพ MG 325 Professional Internship สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา CO 301 Pre-Cooperative Education จก. 430 สหกิจศึกษา MG 430 Cooperative Education วิชาเลือกเสรี (12 หน่วยกิต) เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี 12 หน่วยกิตที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจ บริการและบันเทิงในสาขาวิชาการตลาดหรือคณะอื่นๆ อาทิ วิชา TM 344 Leisure and Entertainment Business Management เป็นต้น

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

M Planet-โลกการตลาดธุรกิจบริการและบันเทิง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคการศึกษาฤดูร้อนของหลักสูตร นี้จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา MK 329 Marketing Internship เพื่อ ท�ำกิจกรรมฝึกงานในหลักสูตรกับโครงการ M Planet (โลกการตลาด ธุรกิจบริการและบันเทิง) โดยที่โครงการนีจ้ ะแบ่งกิจกรรมเป็น 2 หมวด หลักสูตรปริญญาตรี 157


ใหญ่ คือ ธุรกิจบริการและธุรกิจบันเทิง นักศึกษาจะต้องรวมทีม ๆ ละ ประมาณ 20-30 คน เพื่อจัดกิจกรรมใหญ่ร่วมกันในทีม โดยรูปแบบ กิจกรรมจะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ทางการตลาดของธุรกิจบริการและ ธุรกิจบันเทิง ซึง่ จะมีการก�ำหนดกิจกรรมการตลาดในแต่ละปีการศึกษา ที่แตกต่างออกไป ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ Concert Golf Tournament Fashion Show Walk Rally Trade Show บริษัททัวร์จ�ำลอง การประกวดความสามารถระดับประเทศ ซึ่งกิจกรรมการตลาดแต่ละกิจกรรมจะต้องจัดขึ้นอย่างมี วัตถุประสงค์และค�ำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Social Responsibility) และเป็นโครงการที่สร้างสรรค์สังคมอย่างชัดเจน

รายละเอียดการเรียนการสอน

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา MK 412 Event Marketing and Public Relations ในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 เพื่อวางแผน และวางแนวคิดของกิจกรรมการตลาด นักศึกษาลงวิชา MK 329 Marketing Internship ในภาคการ ศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 เพื่อจัดกิจกรรมการตลาดในช่วง Summer

อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียม

อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตาม อัตราปกติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเก็บเพิ่มค่าบ�ำรุงโครงการ พิเศษ ภาคละ 2,000 บาท (เก็บเฉพาะภาคการศึกษาปกติเท่านั้น ภาคฤดูร้อนไม่เก็บ รวมทั้งหมดเก็บ 7 ภาคการศึกษา คิดเป็นจ�ำนวน เงินเท่ากับ 14,000 บาท ต่อคน) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริม หลักสูตร M Planet

158 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (เน้นกลุม่ วิชาเอกเลือกทางด้านการเป็นผูป้ ระกอบการ และการจัดการระดับโลก) (ภาคบ่ายเรียนที่วิทยาเขตกล้วยน�้ำไท 3 ปีครึ่ง)

เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิม แต่จะเพิ่มรายวิชาและกิจกรรมเสริมสร้าง ทักษะ วิสัยทัศน์ และการฝึกประสบการณ์ทางด้านการเป็นผู้ประกอบ การธุรกิจระดับโลกไปด้วย โดยจัดการเรียนการสอนให้นกั ศึกษาส�ำเร็จ การศึกษาภายใน 3 ปีครึ่ง

วันและเวลาเรียน

จันทร์-เสาร์ เวลา 12.40-15.10 น. และ 15.40-18.10 น. (เรียน 2 วิชาต่อวัน พักระหว่างวิชา 30 นาที)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (การ เป็นผู้ประกอบการและการจัดการระดับโลก) สามารถประกอบอาชีพ ได้ดังนี้ 1. ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น ธุรกิจน�ำเข้า-ส่งออกสินค้าหรือบริการ ธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่าง ประเทศ ธุรกิจตัวแทนผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) เป็นต้น 2. ผู้จ้ดการหรือผู้บริหารในบรรษัทข้ามชาติต่างๆ 3. ที่ปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ 4. นักวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่เลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (การเป็นผูป้ ระกอบการและการจัดการระดับโลก) จะได้รับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง


ประเทศ จะต้องมีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 135 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต เท่ากับ 22 % หมวดวิชาชีพ 93 หน่วยกิต เท่ากับ 69 % วิชาแกน 60 หน่วยกิต วิชาเอก-บังคับ 21 หน่วยกิต วิชาเอก-เลือก 12 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 12 หน่วยกิต เท่ากับ 9 % รวม 135 หน่วยกิต เท่ากับ 100 % วิชาเอก-บังคับ (วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต) ธป. 322 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ IB 322 International Financial Management ธป. 323 กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ IB 323 International Marketing Strategies ธป. 324 การจัดการองค์การต่างวัฒนธรรม IB 324 Cross Cultural Organization Management ธป. 421 เศรษฐศาสตร์และนโยบายการค้าระหว่างประเทศ IB 421 International Economics and Trade Policies ธป. 422 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ IB 422 International Business Research ธป. 423 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IB 423 Seminar in International Business Management ธป. 426 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ IB 426 International Supply Chain and Logistics Management วิชาเอก-เลือก (วิชาละ 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต) ธป. 325 ประสบการณ์ธุรกิจต่างประเทศ IB 325 Global Business Experience ธป. 424 พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ IB 424 Consumer Behavior in Global Market

ธป. 425 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาระหว่างประเทศ IB 425 International Product and Price Management ธป. 427 การจัดการการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ IB 427 International Promotion Management ธป. 428 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายระหว่างประเทศ IB 428 International Distribution Strategies ธป. 429 การบัญชีและภาษีระหว่างประเทศ IB 429 International Accounting and Taxation ธป. 430 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ IB 430 International Human Resource Management ธป. 431 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ IB 431 Legal Issues in International Business ธป. 432 ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค IB 432 International Business in Asia-Pacific Countries ธป. 433 ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศยุโรป IB 433 International Business in European Countries ธป. 434 ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา IB 434 International Business in Latin American Countries ธป. 435 การจัดการกลยุทธ์ระหว่างประเทศ IB 435 International Strategic Management ธป. 436 การจัดการกลุม่ หลักทรัพย์และการลงทุนระหว่างประเทศ IB 436 International Investment and Portfolio Management ธป 437 สถานการณ์ปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IB 437 Current Issues in International Business Management ธป. 438 การศึกษาเฉพาะบุคคล IB 438 Independent Study ธป. 439 เทคโนโลยีส�ำหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IB 439 Technology for International Business Management ธป 440 การฝึกงานทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ IB 440 International Business Internship หลักสูตรปริญญาตรี 159


ธป 441 การเสริมสร้างประสบการณ์ต่างประเทศ IB 441 International Experience Promotion ธป 442 การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก IB 442 Global Entrepreneurship ธป. 443 การติดต่อสื่อสารและการเจรจาข้ามวัฒนธรรม IB 443 Cross Cultural Communication and Negotiations ธป. 444 ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง IB 444 International Business in Middle Eastern Countries ธป. 445 ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศแอฟริกา IB 445 International Business in African Countries ตล. 430 การจัดการเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า MK 430 Export-Import Management กง. 325 การเงินเพื่อการน�ำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก FI 325 Import-Export Financing จก. 325 การฝึกงานด้านวิชาชีพ MG 325 Professional Internship จก. 430 สหกิจศึกษา MG 430 Cooperative Education

วิชาเลือกเสรี (12 หน่วยกิต)

เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี 12 หน่วยกิตที่เกี่ยวโยงกับการเป็น ผู้ประกอบการและการจัดการระดับโลก โดยเลือกจากวิชาต่าง ๆ ที่ อยู่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก หรือวิชาในสาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ วิชาในสาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หรือวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัย นักศึกษาอาจเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกข้างต้นหรือ รายวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเลือกเสรี จธ. 311 การเป็นเจ้าของธุรกิจและการสร้างกิจการใหม่ EP 311 Entrepreneurship and New Venture Creation 160 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จธ. 312 การจัดการธุรกิจในครอบครัว EP 312 Family Business Management จธ. 313 การเขียนแผนธุรกิจ EP 313 Business Plan for Entrepreneurs จธ. 412 การเป็นเจ้าของธุรกิจในเศรษฐกิจโลก EP 412 Entrepreneurship in the Global Economy จธ. 415 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และโอกาสทางการตลาด EP 415 New Product Development and Market Opportunity จธ. 422 การจัดการธุรกิจที่ก�ำลังเจริญเติบโต EP 422 Managing a Growing Business จธ. 424 การบริหารนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง EP 424 Innovation and Change Management จก. 311 การจัดการองค์การและปัจเจกบุคคล MG 311 Management of Organizations and Individuals จก. 313 การจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ MG 313 Modern Strategic Management จก. 411 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ MG 411 E-Business Management จก. 317 การต่อรองทางธุรกิจและการจัดการความขัดแย้ง MG 317 Business Negotiation and Conflict Management จก. 323 ภาวะผู้น�ำและการพัฒนาทีมงาน MG 323 Leadership and Team Development

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1. การจัดอบรมหรือบรรยายโดยวิทยากรทีม่ ชี อื่ เสียงในหัวข้อ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพหรือประเด็นที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการ จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยจะจัดภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ (เฉพาะ ภาคการศึกษาปกติ) หัวข้อการบรรยายพิเศษ อาทิ - การเขียนแผนธุรกิจระหว่างประเทศ - การจัดการธุรกิจส่งออกสินค้าแบบครบวงจร


- การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล - การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ - กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ - การติดต่อสื่อสารกับนักธุรกิจต่างชาติ - การเจรจาต่อรองกับนักธุรกิจต่างชาติ - การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติ - มารยาทในการติดต่อสือ่ สารและการเข้าสังคมกับนักธุรกิจ ต่างชาติ 2. การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศในรายวิชา IB 325 Global Business Experience โดยนักศึกษาจะได้เยี่ยมชม ธุรกิจส่งออกและธุรกิจข้ามชาติทั้งในและต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ลาว พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เป็นต้น 3. จัดสอนเสริมภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น (เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น) ให้สองครั้ง (เทียบเท่า 2 วิชา) เพื่อเตรียมความพร้อม สู่การท�ำงานในโลกธุรกิจสากลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยจัดให้ เรียนเสริมในชั้นปีที่ 3 ทั้งสองภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 วิชา โดยให้นกั ศึกษาเลือกว่าจะเรียนภาษาอะไร (อาจให้นกั ศึกษาเลือกเรียน ระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาจีน) หมายเหตุ กิจกรรมเสริมหลักสูตรข้างต้นนี้ จะอยู่ภายใต้งบประมาณ ค่าบ�ำรุงโครงการพิเศษ ที่เก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาละ 2,000 บาท รวมตลอดหลักสูตรเป็นจ�ำนวนเงินเท่ากับ 14,000 บาทต่อคน

อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียม

อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตาม อัตราปกติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเก็บเพิ่มค่าบ�ำรุงโครงการ พิเศษ ภาคละ 2,000 บาท (เก็บเฉพาะภาคการศึกษาปกติเท่านัน้ ภาค ฤดูร้อนไม่เก็บ) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคบ่ายเรียนที่วิทยาเขตกล้วยน�้ำไท 3 ปีครึ่ง) เป็ น หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ โลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นการจัดอบรมหรือบรรยายโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง ในหัวข้อต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพหรือประเด็นทีส่ �ำคัญเกีย่ ว กับการจัดการโลจิสติกส์ และมีรูปแบบการเรียนการสอนให้นักศึกษา สามารถส�ำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปีครึ่ง

วันและเวลาเรียน

จันทร์-เสาร์ เวลา 14.00-16.35 น. และ 17.00-19.30 น. (เรียน 2 วิชาต่อวัน พักระหว่างวิชา 30 นาที)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

การจัดการโลจิสติกส์ มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้นักศึกษามี ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับงานทางด้านการวิเคราะห์ และวางแผน ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ขององค์การธุรกิจ เพื่อให้บรรลุถึงเป้า หมายทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสอนให้ นักศึกษาเข้าใจถึงการบริหารงานโลจิสติกส์ของบริษัทในด้านต่างๆ เช่น การคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า การพยากรณ์อปุ สงค์ การจัดการวัสดุ การค้าระหว่างประเทศและอื่นๆ ทั้งนี้ ทางสาขาวิชา ได้ปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพือ่ ให้บณ ั ฑิต มีความรู้ทันกับเหตุการณ์และวิทยาการอันทันสมัย ดังนั้น บัณฑิตที่ จบจากสาขานีจ้ ะสามารถท�ำงานด้านโลจิสติกส์ทงั้ ของภาครัฐบาลและ เอกชนได้เป็นอย่างดี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่เลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการ จัดการโลจิสติกส์ จะได้รับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัด การโลจิสติกส์ จะต้องมีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 135 หน่วยกิต

หลักสูตรปริญญาตรี 161


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาชีพ 99 หน่วยกิต วิชาแกน 60 หน่วยกิต วิชาเอก-บังคับ 30 หน่วยกิต วิชาเอก-เลือก 9 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวม 135 หน่วยกิต

เท่ากับ 22 % เท่ากับ 74 %

เท่ากับ 4 % เท่ากับ 100 %

วิชาเอก-บังคับ (วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต) กล. 311 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน LM 311 Logistics and Supply Chain Management กล. 312 การจัดการการจัดซื้อ LM 312 Purchasing Management กล. 313 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า LM 313 Inventory and Warehouse Management กล. 321 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า LM 321 Transportation and Distribution Management กล. 322 การค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ LM 322 International Trade and Logistics กล. 323 การจัดการเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า LM 323 Export-Import Management กล. 411 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ LM 411 Information Technology for Logistics กล. 412 กลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน LM 412 Logistics and Supply Chain Strategy กล. 413 การฝึกงานทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ LM 413 Logistics Management Internship กล. 421 สัมมนาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ LM 421 Seminar in Logistics Management 162 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิชาเอก-เลือก (วิชาละ 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต ยกเว้นวิชา จก.430 สหกิจศึกษา มีจ�ำนวน 9 หน่วยกิต) กล. 414 การพยากรณ์ความต้องการและยอดขาย LM 414 Demand and Sale Forecasting กล. 415 การจัดหาเชิงกลยุทธ์ LM 415 Strategic Sourcing กล. 416 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ LM 416 Quantitative Methods for Logistics Management กล. 417 การจัดการความสัมพันธ์ทางด้านโซ่อุปทาน LM 417 Supply Chain Relationship Management กล. 422 การประกันภัยเพื่อการด�ำเนินงานโลจิสติกส์ LM 422 Insurance for Logistics Operations กล. 423 การออกแบบและการด�ำเนินงานคลังสินค้า LM 423 Warehouse Design and Operations กล. 424 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการขนส่ง LM 424 Transport Safety and Environment กล. 425 การล�ำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ LM 425 Material Handling and Packaging กล. 426 การจัดการการบริการโลจิสติกส์ LM 426 Logistics Service Management กล. 427 กฎหมายเพื่อโลจิสติกส์ LM 427 Legal Aspects for Logistics กล. 428 การตัดสินใจด้านท�ำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ LM 428 Strategic Location Decisions กล. 431 ประสบการณ์โลจิสติกส์ LM 431 Logistics Experience กล. 432 การวิจัยทางด้านโลจิสติกส์ LM 432 Logistics Research กล. 433 การจัดการท่าเรือและเทอร์มินัล LM 433 Port and Terminal Management


กล. 434 การจัดการการขนส่งทางบก LM 434 Land Transportation Management กล. 435 การจัดการการขนส่งทางอากาศ LM 435 Air Transportation Management กล. 436 การจัดการการขนส่งทางน�้ำ LM 436 Water Transportation Management กล. 441 สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ LM 441 Current Issues in Logistics Management กล. 442 หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ LM 442 Special Topics in Logistics Management กล. 443 การศึกษาเฉพาะบุคคล LM 443 Independent Study บธ. 325 การฝึกงานด้านผู้ประกอบการ BA 325 Entrepreneurial Internship จก. 430 สหกิจศึกษา MG 430 Cooperative Education สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา CO 301 Pre-Cooperative Education วิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิตที่เกี่ยวข้องกับสาขา วิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1. การจัดอบรมหรือบรรยายโดยวิทยากรทีม่ ชี อื่ เสียงในหัวข้อ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพหรือประเด็นที่สำ�คัญเกี่ยวกับการ จัดการโลจิสติกส์ โดยจะจัดภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ หัวข้อการบรรยาย อาทิ Modern Purchasing Management Warehouse Management Water Transport Management Implementation of Logistics & Supply Chain Management 2. มีกจิ กรรมศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ โดย นักศึกษาจะได้เยี่ยมชมธุรกิจส่งออกและธุรกิจข้ามชาติทั้งในและต่าง ประเทศในแถบประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม พม่า เป็นต้น (กิจกรรมนีค้ ณะบริหารธุรกิจ ได้รบั ความรับมือกับสภาอุตสาหกรรมฯ) หมายเหตุ กิจกรรมเสริมหลักสูตรข้างต้นนี้ จะอยู่ภายใต้งบประมาณ ค่าบำ�รุงโครงการพิเศษ ที่เก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาละ 2,000 บาท รวมตลอดหลักสูตรเป็นจำ�นวนเงินเท่ากับ 14,000 บาทต่อคน

อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำ�รุง และค่าธรรมเนียม

อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำ�รุง และค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตาม อัตราปกติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเก็บเพิ่มค่าบำ�รุงโครงการ พิเศษ ภาคละ 2,000 บาท เพือ่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 163


บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship B.B.A. (Entrepreneurship)

จากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรง มากขึ้นรวมถึงสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง ก้าวกระโดดตลอดเวลา ผู้ประกอบการธุรกิจถือได้ว่ามีบทบาทสำ�คัญ ต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากสร้างรายได้จำ�นวนมหาศาลให้กับ ประเทศในแต่ละปี วิธีการที่จะเริ่มต้นดำ�เนินธุรกิจ ถ่ายทอด ส่งมอบ ธุรกิจสู่รุ่นลูกให้ประสบความสำ�เร็จ และสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่าง ยั่งยืนนั้น จึงเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งสำ�หรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือรับมอบ ธุรกิจ ซึง่ ต้องอาศัยการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะทางธุรกิจ และฝึกฝน ให้เกิดประสบการณ์จริงในการทำ�ธุรกิจอย่างเป็นระบบมากขึ้นกว่า ในอดีต ด้วยเหตุนี้ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการประกอบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผเู้ รียน สามารถก่อตั้งธุรกิจและบริหารธุรกิจส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อนำ�ไปสู่การเป็น เจ้าของธุรกิจในอนาคต ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี วิสัยทัศน์กว้างขึ้นในการเป็นผู้ประกอบการ โดยพัฒนาหลักสูตรจาก การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีวิสัยทัศน์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพของผูป้ ระกอบการในการแข่งขันทัง้ ตลาดภายในประเทศและ ระดับนานาชาติ อีกทั้งช่วยสร้างบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในสาขา วิชานี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ อนาคต

หลักสูตรของคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหาร กิจการในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ จึงเป็น สาขาวิชาทีม่ งุ่ เน้นการสร้างองค์ความรูอ้ ย่างเป็นระบบทีม่ ิใช่การเรียน รู้ในตำ�ราเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการเรียนรู้หนทางของการก้าว สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ประสบความสำ�เร็จในอนาคต โดยอิงอยู่บน พื้นฐานของปรัชญาและวัตถุประสงค์ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะศักยภาพและความสามารถที่พร้อมจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ตรง กับความต้องการของสังคมและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการ พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับ การประยุ ก ต์ ม าจากแนวทางของ Babson College ซึ่ ง เป็ น มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในการสร้างผู้ประกอบการถึง 20 ปีซ้อน (จัดอันดับโดย U.S. News & World Ranking) ดังนั้น หลักสูตรสาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจจึงเหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับผู้ที่มีความใฝ่ฝัน และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะมีธรุ กิจเป็นของตนเองหรือนำ� ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจของครอบครัวหรือสร้างธุรกิจในฝันให้มี ประสิทธิภาพในด้านการแข่งขันและก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและ แข็งแกร่ง นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจจะต้อง เรียนวิชาเอก-บังคับ วิชาเอก-เลือก และวิชาเลือกเสรี รวมกับวิชา ศึกษาทั่วไปและวิชาแกนต้องไม่น้อยว่า 132 หน่วยกิต ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี 165


สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ มีเป้าหมายทีจ่ ะผลิตบัณฑิตให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ ตลอดจน แนวคิดในด้านจัดตั้งธุรกิจและการประกอบธุรกิจได้อย่างมีระบบ และ สามารถนำ�ไปใช้ประกอบอาชีพการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือนำ�องค์ ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจของครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาสในการประกอบอาชีพ

บัณฑิตของสาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจสามารถประกอบ อาชีพได้หลากหลาย เช่น เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ผู้บริหารระดับสูงใน ธุรกิจส่วนตัว (สืบทอดธุรกิจครอบครัว) ที่ปรึกษาด้านการประกอบ ธุรกิจ นักวิจยั ระบบธุรกิจ นักวางแผนนโยบายธุรกิจ นักเสีย่ ง นักลงทุน นักประกอบการ นักพัฒนาธุรกิจ นักบริหารระดับต้น นักธุรกิจทั่วไป ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการด้านการตลาด ฯลฯ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

• Entrepreneurship Club เป็นการจัดตั้งชมรมการเป็น เจ้าของธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการเป็นเจ้าของ ธุรกิจ ตลอดถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • Retail Fair เป็นการจัดงานออกร้านขายปลีกด้วยการนำ� สินค้ามาขาย เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงกระบวนการในการทำ�ธุรกิจ จริง • Business Plan Competition เป็นการจัดประกวดแผนธุรกิจ ในระดับสถาบันและระดับประเทศ โดยร่วมมือกับสำ�นักงานส่งเสริม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มและตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนแผนธุรกิจที่ มีความเป็นไปได้จริง

166 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• Business Fair เป็นการนำ�ธุรกิจที่นักศึกษาดำ�เนินการจริง ไปออกงาน Fair เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและเรียนรู้การขายและการ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตน • CEO Speaker เป็นการเชิญผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงมา เล่าประสบการณ์และข้อเสนอแนะกับนักศึกษาอย่างสมำ�่ เสมอ เพือ่ ให้ นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการท�ำธุรกิจ • การทัศนศึกษาดูงานเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เพิม่ พูนความรูจ้ าก การไปเยี่ยมชมสถานประกอบการและเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้กับ นักศึกษา

คุณสมบัติ​ของ​ผเู้​ข้า​ศึกษา​และ​หลัก​เกณฑ์​การ​คัด​เลือก

1. เป็น​ผู้​สำ�เร็จ​การ​ศึกษา​ชั้น​ประโยค​มัธยมศึกษา​ตอน​ปลาย​ หรือ​เทียบ​เท่า 2. ผ่าน​การ​สอบ​คัด​เลือกกลาง​ของ​สำ�นักงาน​คณะ​กรรมการ​ การ​อุดมศึกษา​หรือ​มหาวิทยาลัย​กรุงเทพ

ระบบ​การ​ศึกษา

ระบบ​การ​ศึกษา​หลักสูตร​ปริญญา​ตรี​ภาค​ปกติ​แบ่ง​เวลา ​ การ​ศึกษา​ใน​หนึ่ง​ปี​การ​ศึกษา​เป็น​สอง​ภาค​การ​ศึกษา​ปกติ ได้แก่ ภาค​การ​ศึกษา​ที่​หนึ่ง​และ​ภาค​การ​ศึกษา​ที่​สอง มี​ระยะ​เวลา​การ​ศึกษา​ ไม่น​ อ้ ย​กว่าภ​ าค​การ​ศกึ ษา​ละ​สบิ ห​ า้ ส​ ปั ดาห์แ​ ละ​อาจ​มภ​ี าค​การ​ศกึ ษา​ฤดู​ ร้อน​ต่อ​จาก​ภาค​การ​ศึกษา​ที่​สอง​ได้ โดย​มี​ระยะ​เวลา​การ​ศึกษา​ไม่​น้อย​ กว่า​แปด​สัปดาห์​โดย​ให้​เพิ่ม​ชั่วโมง​การ​ศึกษา​ใน​แต่ละ​วิชา​ให้​เท่ากับ​ ภาค​การ​ศึกษา​ปกติ ภาค​การ​ศึกษา​ฤดู​ร้อน​เป็น​ภาค​การ​ศึกษา​ที่​ไม่​ บังคับ​สำ�หรับ​หลักสูตร​ปริญญา​ตรี​ ภาค​ปกติ

อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำ�รุง ค่าธรรมเนียม

ค่าหน่วยกิตจะคิดแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 396,000 บาท (โดยรวมค่าตำ�ราเรียน เสื้อสูท และค่าทัศนศึกษาในประเทศ 2 ครั้ง) โดยนักศึกษาจะจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ


49,500 บาท ส่วนค่าประกันความเสียหาย 2,000 บาท ชำ�ระเพิ่มใน ภาคเรียนแรก และมหาวิทยาลัยจะคืนค่าประกันความเสียหายหลังหัก ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือภาระหนี้สินใด ๆ ที่มีต่อมหาวิทยาลัย เมื่อ สำ�เร็จการศึกษาภายใน 1 เดือน นับจากวันทีน่ กั ศึกษาได้รบั อนุมตั จิ าก สภามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษา

หลักสูตร

หลักสูตร​บริหารธุรกิจบ​ ณ ั ฑิต สาขา​วชิ า​การ​เป็นเ​จ้าของ​ธรุ กิจ​ มี​จำ�นวน​หน่วยกิต​รวม​ตลอด​หลักสูตร เท่ากับ 132 หน่วยกิต หมวด​วิชา​ศึกษา​ทั่วไป 30 หน่วยกิต เท่ากับ 22.72 % หมวด​วิชาชีพ 96 หน่วยกิต เท่ากับ 72.73 % วิชา​แกน 57 หน่วยกิต วิชา​เอก-บังคับ 27 หน่วยกิต วิชา​เอก-เลือก 12 หน่วยกิต วิชา​เลือก​เสรี 6 หน่วยกิต เท่ากับ 4.55 % รวม 132 หน่วยกิต เท่ากับ 100.00 %

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World

ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

หน่วยกิต 3 3 3

3 3 3 3

หมวด​วิชาชีพ (96 หน่วยกิต)

วิชา​แกน (57 หน่วยกิต) กลุ่ม​วิชา​บัญชี (3 หน่วยกิต) บธ. 201 บัญชีท​ ั่วไป BA 201 General Accounting

3

กลุ่ม​วิชา​เศรษฐศาสตร์ (3 หน่วยกิต) บธ. 202 เศรษฐศาสตร์เ​บื้อง​ต้น BA 202 Principles of Economics

3

หลักสูตรปริญญาตรี 167


กลุ่ม​วิชา​กฎหมาย (6 หน่วยกิต) บธ. 203 หลักก​ ฎหมาย​สำ�หรับ​เจ้าของ​ธุรกิจ BA 203 Legal Aspects in Entrepreneurship บธ. 204 ภาษีธ​ ุรกิจ BA 204 Business Taxation กลุ่ม​วิชา​เชิงป​ ริมาณ (6 หน่วยกิต) บธ. 205 การ​วิเคราะห์เ​พื่อ​การ​ตัดสินใ​จ​ทาง​ธุรกิจ 1 BA 205 Analysis for Business Decision Making I บธ. 206 การ​วิเคราะห์เ​พื่อ​การ​ตัดสินใ​จ​ทาง​ธุรกิจ 2 BA 206 Analysis for Business Decision Making II

หน่วยกิต 3 3

3 3

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (30 หน่วยกิต) บธ. 111 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรม 3 BA 111 Creative Thinking for Innovation บธ. 211 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ 3 BA 211 Introduction to Business บธ. 212 การเงินสำ�หรับเจ้าของธุรกิจ 3 BA 212 Entrepreneurial Finance บธ. 213 การบัญชีการเงินเพื่อการบริหาร 3 BA 213 Financial Accounting for Management บธ. 214 การตลาดสำ�หรับเจ้าของธุรกิจ 3 BA 214 Entrepreneurial Marketing บธ. 215 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 3 BA 215 Human Resource Management and Organization Behavior บธ. 216 การจัดการงานผลิตและการดำ�เนินงาน 3 BA 216 Production and Operations Management บธ. 217 การบริหารความสัมพันธ์แบบบูรณาการ 3 BA 217 Integrated Relationship Management 168 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยกิต บธ. 218 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 BA 218 E-Business Management บธ. 424 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ 3 BA 424 Strategic Management and Business Policy กลุ่มวิชาภาษา (9 หน่วยกิต) บธ. 113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ BA 113 Thai for Business Communications บธ. 301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าของธุรกิจระดับโลก 1 BA 301 English for Global Entrepreneurs I บธ. 302 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าของธุรกิจระดับโลก 2 BA 302 English for Global Entrepreneurs II

3 3 3

วิชาเอก-บังคับ (27 หน่วยกิต) จธ. 311 การเป็นเจ้าของธุรกิจและการสร้างกิจการใหม่ 3 EP 311 Entrepreneurship and New Venture Creation จธ. 312 การจัดการธุรกิจครอบครัว 3 EP 312 Family Business Management จธ. 313 การเขียนแผนธุรกิจสำ�หรับเจ้าของธุรกิจ 3 EP 313 Business Plan for Entrepreneurs จธ. 321 การจัดการองค์การสำ�หรับเจ้าของธุรกิจ 3 EP 321 Organization Management for Entrepreneurs จธ. 322 การจัดการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์สำ�หรับ 3 เจ้าของธุรกิจ EP 322 Strategic Marketing Management for Entrepreneurs จธ. 323 การจัดการทางการเงินสำ�หรับเจ้าของธุรกิจ 3 EP 323 Financial Management for the Entrepreneurial Venture


หน่วยกิต จธ. 411 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำ�หรับธุรกิจ 3 และกิจการใหม่ EP 411 Technology Applications for Business and New Venture จธ. 412 การเป็นเจ้าของธุรกิจในเศรษฐกิจโลก 3 EP 412 Entrepreneurship in the Global Economy จธ. 421 สัมมนาการเป็นเจ้าของธุรกิจ 3 EP 421 Seminar in Entrepreneurship วิชาเอก-เลือก (12 หน่วยกิต) จธ. 324 ประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจ 6 EP 324 Entrepreneurial Business Experience จธ. 413 กลยุทธ์การสร้างธุรกิจใหม่และเครือข่ายธุรกิจ 3 EP 413 New Venture Strategies and Business Network จธ. 414 การวิเคราะห์และการพยากรณ์ธุรกิจ 3 EP 414 Business Forecasting and Analysis จธ. 415 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 3 EP 415 New Product and Service Development จธ. 416 วิสาหกิจร่วมทุนและธุรกิจเงินร่วมลงทุน 3 EP 416 Private Equity and Venture Capitals จธ. 422 การจัดการธุรกิจที่กำ�ลังเจริญเติบโต 3 EP 422 Managing a Growing Business จธ. 423 การลงทุนของวิสาหกิจครอบครัว 3 EP 423 Financing Family Enterprises จธ. 424 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3 EP 424 Innovation and Change Management จธ. 425 พลวัตของธุรกิจครอบครัว 3 EP 425 Family Business Dynamics จธ. 431 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3 EP 431 Small Business Management

หน่วยกิต จธ. 432 การวินิจฉัยสถานประกอบการและ 3 ให้คำ�ปรึกษาธุรกิจ EP 432 Entrepreneurial Diagnosis and Business Consulting จธ. 433 การบริหารตราสินค้า 3 EP 433 Brand Management จธ. 434 การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 3 EP 434 Product and Service Design Development จธ. 435 การวิจัยการเป็นเจ้าของธุรกิจ 3 EP 435 Research in Entrepreneurship จธ. 441 เทคนิคการเจรจาต่อรองสำ�หรับเจ้าของธุรกิจ 3 EP 441 Entrepreneurial Negotiation Techniques จธ. 442 การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานและการจัดการโลจิสติกส์ 3 EP 442 Supply Chain and Logistics Management จธ. 443 การบริหารผลงานและค่าตอบแทนสำ�หรับ 3 เจ้าของธุรกิจ EP 443 Compensation and Performance Management for Entrepreneurs จธ. 444 สถานการณ์ปัจจุบันของการเป็นเจ้าของธุรกิจ 3 EP 444 Current Issues in Entrepreneurship จธ. 445 การศึกษาเฉพาะบุคคล 3 EP 445 Independent Study จธ. 446 การศึกษาประเทศอาเซียนสำ�หรับเจ้าของธุรกิจ 3 EP 446 Asian Countries Study for Entrepreneurs จธ. 447 การศึกษาประเทศตลาดใหม่สำ�หรับเจ้าของธุรกิจ 3 EP 447 New Emerging Market Countries Study for Entrepreneurs จธ. 448 โอกาสทางการตลาดในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ 3 อาเซียนสำ�หรับเจ้าของธุรกิจ EP 448 Market Opportunity in ASEAN Economic Community for Entrepreneurs หลักสูตรปริญญาตรี 169


หน่วยกิต จธ. 449 การจัดการนวัตกรรมสำ�หรับธุรกิจรูปแบบใหม่ 3 EP 449 Innovation Management for New Business Model

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทีเ่ ปิดสอน หรือเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีที่ปรากฏในหลักสูตร ดังนี้ บธ. 311 สังคมปฏิสัมพันธ์ 3 BA 311 Social Interaction บธ. 312 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 BA 312 Personality Development บธ. 313 ทักษะสำ�หรับนักธุรกิจ 3 BA 313 Business Professional Skills บธ. 314 นรลักษณ์ศาสตร์และฮวงจุ้ย 3 BA 314 Physiognomy and Fengshui บธ. 315 ภาวะผู้นำ�เชิงกลยุทธ์ 3 BA 315 Strategic Leadership บธ. 316 การบริหารสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต 3 BA 316 Physical and Spiritual Health Management บธ. 317 การบริหารเวลาเพื่อความสำ�เร็จทางธุรกิจ 3 BA 317 Time Management for Business Success บธ. 318 อัญมณีศาสตร์สำ�หรับชีวิตและธุรกิจ 3 BA 318 Gemology for Life and Business บธ. 319 นพลักษณ์ศาสตร์สำ�หรับเจ้าของธุรกิจ 3 BA 319 Enneagram for Entrepreneurs บธ. 320 การจัดการภาวะวิกฤตสำ�หรับเจ้าของธุรกิจ 3 BA 320 Crisis Management for Entrepreneurs

170 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


นิติ​ศาสตร​บัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.) หลักสูตร​ปริญญา​ตรี​นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย​กรุงเทพ​มี​ วัตถุประสงค์​เพื่อ​ผลิต​​นิติศาสตรบัณฑิตที่​มี​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ใน​ วิชา​กฎหมาย​ทวั่ ไป​และ​ความ​ร​ใู้ น​กฎหมาย​เฉพาะ​ดา้ น อาทิ กฎหมาย​ ธุรกิจ กฎหมาย​มหาชน กฎหมาย​ระหว่าง​ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อ​ให้​​ นิติศาสตรบัณฑิต​ของ​มหาวิทยาลัย​กรุงเทพ เป็น​บัณฑิต​ที่​รอบรู้​ทัน​ สมัยส​ อดคล้อง​และ​ตอบ​สนอง​ตอ่ ท​ ศิ ทาง​การ​พฒ ั นา​ทาง​เศรษฐกิจข​ อง​ ประเทศ​อนั จ​ ะ​เป็นป​ ระโยชน์แ​ ก่ผ​ ส​ู้ �ำ เร็จก​ าร​ศกึ ษา​ทจ​ี่ ะ​ประกอบ​วชิ าชีพ​ กฎหมาย​ได้​หลาก​หลาย​มาก​ขึ้น

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

หลักสูตร​ของ​คณะ​นิติศาสตร์​จะ​ทำ�ให้​บัณฑิต​เป็น​ผู้​ที่​มี​ความ​ เชี่ยวชาญ​ใน​กฎหมาย​หลาย​ด้าน​สามารถ​ประกอบ​อาชีพ​ได้​หลาก​ หลาย​ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ผพู้​ ิ​พาก​ษา อัยการ ทนายความ ที่​ปรึกษา​กฎหมาย​ หรือน​ ิติกร ใน​หน่วย​งาน​ทั้ง​ภาค​รัฐแ​ ละ​เอกชน อีก​ทั้ง​จะ​ช่วย​พัฒนา​ให้​ บัณฑิต​ของคณะนิติศาสตร์​สามารถ​ปรับ​ตัว​เข้า​กับ​การ​เปลี่ยนแปลง​ ของ​สังคม​ได้​และ​พร้อม​ที่​จะ​ศึกษา​กฎหมาย​ใน​ขั้น​สูง​ต่อ​ไป นอกจาก​นี้​ ยังม​ งุ่ ห​ มาย​ให้บ​ ณ ั ฑิตข​ องคณะนิตศิ าสตร์ม​ ค​ี วาม​รบั ผ​ ดิ ช​ อบ​ใน​วชิ าชีพ มีค​ วาม​หนักแ​ น่นม​ นั่ คง​อยู่ใ​น​กรอบ​จรรยา​บรรณ​ของ​นกั ก​ ฎหมาย​และ​ม​ี ความ​รับ​ผิด​ชอบ​ต่อ​สังคม​ด้วย​ดี

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบบปกติ จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต กลุ่มวิชากฎหมายบังคับ 90 หน่วยกิต กลุ่มวิชากฎหมายเลือก 16 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต กลุ่มวิชากฎหมายบังคับ 90 หน่วยกิต กลุ่มวิชากฎหมายเลือก 16 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรของทางเลือกแบบปกติและแบบสหกิจ ศึกษานั้นมีจ�ำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบ ผ่านเท่ากัน แต่จะแตกต่างกันตรงที่นักศึกษาที่เลือกเรียนแบบสหกิจ ศึกษานัน้ จะต้องลงทะเบียนและสอบผ่านวิชา กม. 438 และ กม. 439 ซึ่งอยู่ในหมวดวิชากฎหมายเลือกและนับหน่วยกิตเป็นวิชากฎหมาย หลักสูตรปริญญาตรี 173


เลือก เมื่อนักศึกษาสอบผ่านวิชาดังกล่าวแล้วจะนับหน่วยกิตส�ำหรับ หมวดวิชากฎหมายเลือกได้ 9 หน่วยกิต ดังนั้น หน่วยกิตที่เหลือใน หมวดวิชากฎหมายเลือกอีก 7 หน่วยกิตที่นักศึกษาต้องเลือกให้ครบ โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายเลือกวิชาใดก็ได้ที่ คณะฯ เปิดสอน ส่วนหมวดวิชาอื่นๆ มีโครงสร้างเหมือนทางเลือก แบบปกติทุกประการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก 3 GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3 GE 115 The Art of Life

174 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

หน่วยกิต 3 3 3 3

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

กม. 209 ทักษะ​การ​ศึกษา​วิชา​นิติศาสตร์​เบื้อง​ต้น (ไม่นับหน่วยกิต) LA 209 Fundamental Legal Study Skills

หมวดวิชาเฉพาะ (106 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชากฎหมายบังคับ (90 หน่วยกิต) กม. 210 กฎหมาย​แพ่ง: หลัก​ทั่วไป 3 LA 210 Civil and Commercial Code: General Principles กม. 211 กฎหมาย​ลักษณะ​นิติกรรม​และ​สัญญา 3 LA 211 Juristic Acts and Contract Law กม. 212 กฎหมาย​ลักษณะ​หนี้: หลัก​ทั่วไป 4 LA 212 Law of Obligations: General Principles กม. 213 กฎหมาย​ลักษณะ​ละเมิด​จัดการ​งาน​นอก​สั่ง​และ 3​ ลาภ​มิ​ควร​ได้ LA 213 Law of Tort, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment กม. 214 กฎหมาย​ลักษณะ​ทรัพย์​ 3 LA 214 Law of Property กม. 220 กฎหมาย​อาญา: ภาค​ทั่วไป 3 LA 220 Criminal Law: General Provisions


หน่วยกิต กม. 221 กฎหมาย​อาญา: ภาค​ความ​ผิด 4 LA 221 Criminal Law: Offences กม. 230 กฎหมาย​มหาชน​เบื้อง​ต้น 2 LA 230 Introduction to Public Law กม. 241 เอกเทศ​สัญญา 1 4 LA 241 Specific Contracts I กม. 242 เอกเทศ​สัญญา 2 3 LA 242 Specific Contracts II กม. 243 กฎหมาย​ลักษณะ​ประกัน​ด้วย​บุคคล​และ​ทรัพย์ 2 LA 243 Secured Transactions กม. 244 กฎหมาย​ลักษณะ​ประกัน​ภัย 2 LA 244 Law of Insurance กม. 245 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 LA 245 Constitutional Law กม. 300 กฎหมาย​ลักษณะ​ห้าง​หุ้น​ส่วน บริษัท 3 ​และ​บริษัท​มหาชน LA 300 Law of Partnerships, Corporation and Association and Law of Public Company กม. 311 กฎหมาย​ว่า​ด้วย​ตั๋ว​เงิน​และ​บัญชี​เดิน​สะพัด 3 LA 311 Law of Negotiable Instruments and Current Account กม. 312 กฎหมาย​ลักษณะ​ครอบครัว 3 LA 312 Law of Family กม. 313 กฎหมาย​ลักษณะ​มรดก 3 LA 313 Law of Succession กม. 314 กฎหมาย​วิธี​พิจารณา​ความ​แพ่ง 4 LA 314 Law of Civil Procedures

หน่วยกิต กม. 315 กฎหมาย​วิธพี​ ิจารณา​ความ​แพ่ง​ภาค​บังคับ​คดี 3 LA 315 Law of Civil Procedures-Provisional Measures and the Execution of Judgments กม. 316 กฎหมาย​วิธพี​ ิจารณา​ความ​อาญา 4 LA 316 Law of Criminal Procedures กม. 317 กฎหมาย​ลักษณะ​พยาน 3 LA 317 Law of Evidence กม. 318 พระธรรมนูญศ​ าล​ยุติธรรมและระบบตุลาการ 2 LA 318 Constitution of Courts of Justice and the Judicial System กม. 319 กฎหมาย​ล้มล​ ะลาย 3 LA 319 Bankruptcy Law กม. 320 กฎหมาย​ทรัพย์สินทางปัญญา 3 LA 320 Intellectual Property Law กม. 321 กฎหมาย​ปกครอง 3 LA 321 Administrative Law กม. 410 กฎหมาย​ระหว่าง​ประเทศ​แผนก​คดี​บุคคล 3 LA 410 Private International Law กม. 411 กฎหมาย​ระหว่าง​ประเทศ​แผนก​คดี​เมือง 3 LA 411 Public International Law กม. 412 หลัก​วิชาชีพ​นัก​กฎหมาย 2 LA 412 Legal Profession กม. 413 ภาษาอังกฤษพื้นฐานส�ำหรับนักกฎหมาย 2 LA 413 Fundamental English for Lawyers กม. 414 กฎหมายภาษีอากร 2 LA 414 Tax Law กม. 415 กฎหมายแรงงาน 2 LA 415 Labor Law หลักสูตรปริญญาตรี 175


กลุ่มวิชากฎหมายเลือก (16 หน่วยกิต) สาขา​วิชา​กฎหมาย​แพ่ง​และ​อาญา หน่วยกิต กม. 420 สัมมนา​กฎหมาย​แพ่งและพาณิชย์ 2 LA 420 Seminar in Civil and Commercial Law กม. 421 สัมมนา​กฎหมาย​อาญา 2 LA 421 Seminar in Criminal Law กม. 422 สัมมนา​กฎหมาย​วิธี​พิจารณา​ความ​แพ่ง 2 LA 422 Seminar in Law of Civil Procedures กม. 423 สัมมนา​กฎหมาย​วิธี​พิจารณา​ความ​อาญา 2 LA 423 Seminar in Law of Criminal Procedures กม. 424 กฎหมาย​เกี่ยว​กับ​การ​กระทำ�​ความ​ผิดข​ อง​เด็ก 2​ และ​เยาวชน LA 424 Law of Juvenile Delinquency กม. 425 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 2 LA 425 Criminology and Penology กม. 426 กฎหมายอาชญากรรมทางธุรกิจ 2 LA 426 Law of Business Crime กม. 427 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวชศาสตร์ 2 LA 427 Investigation and Forensic Medicine กม. 428 นิติปรัชญา 2 LA 428 Legal Philosophy สาขาวิชาพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กม. 430 ประวัติศาสตร์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 2 ของไทย LA 430 History of Law and the Judicial Process of Thailand กม. 431 ภาษาไทยส�ำหรับนักกฎหมาย 2 LA 431 Thai for Lawyers 176 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยกิต กม. 432 การอ่านเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษ 2 และการค้นคว้า LA 432 English Legal Reading and Research กม. 433 การว่าความและศาลจ�ำลอง 2 LA 433 Advocacy and Moot Court กม. 434 วิชาชีพให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายและทนายความ 2 LA 434 Legal Consultancy and Advocacy กม. 435 ทักษะในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย 2 LA 435 Basic Skills in Legal Practice กม. 436 การใช้และการตีความกฎหมาย 2 LA 436 Application and Interpretation of Law กม. 437 กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ 2 LA 437 Health and Medical Law สาขา​วิชา​กฎหมาย​ธุรกิจ กม. 440 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2 เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม LA 440 Intellectual Property Law for Traditional Knowledge and Culture กม. 441 กฎหมาย​เกี่ยว​กับ​การ​แข่ง​ขัน​ทางการ​ค้า 2 LA 441 Competition Law กม. 442 กฎหมาย​หลัก​ทรัพย์​และ​ตลาดหลักทรัพย์ 2 LA 442 Securities Law and Regulations กม. 443 การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง 2 LA 443 Contractual Drafting and Negotiation กม. 444 การจัดเตรียมเอกสารส�ำหรับองค์กรธุรกิจใหม่ 2 LA 444 Drafting Legal Documents for New Business กม. 445 การระงับข้อพิพาททางเลือก 2 LA 445 Alternative Dispute Resolution


หน่วยกิต กม. 446 กฎหมายธุรกรรมการธนาคารและการเงิน 2 LA 446 Banking and Finance Transaction Law กม. 447 การบัญชีส�ำหรับนักกฎหมาย 2 LA 447 Accounting for Lawyers กม. 448 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 2 LA 448 Consumer Protection Law กม. 449 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของ 2 สินค้าที่ไม่ปลอดภัย LA 449 Products Liability Law กม. 450 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 LA 450 Information Technology Law กม. 451 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 LA 451 Electronic Transaction Law กม. 452 กฎหมายการลงทุน 2 LA 452 Law of Investment กม. 453 กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม 2 LA 453 Industrial Law กม. 454 กฎหมายศุลกากร 2 LA 454 Customs Law กม. 455 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 2 LA 455 Transportation Logistic and the Law กม. 456 กฎหมายธุรกิจท่องเที่ยว 2 LA 456 Law of Tourism Business กม. 457 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 2 LA 457 Law of Telecommunication Business กม. 458 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 2 อสังหาริมทรัพย์ LA 458 Law of Real Estate Business

กม. 459 กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ LA 459 Law of Mergers and Acquisitions กม. 460 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ LA 460 Derivative Law กม. 461 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา LA 461 Intellectual Property Management กม. 462 สัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา LA 462 Seminar in Intellectual Property Law กม. 463 กฎหมายส�ำหรับผู้ประกอบการ LA 463 Entrepreneurship Law กม. 464 กฎหมายภาษีการบริโภค LA 464 Consumption Tax สาขา​วิชา​กฎหมาย​มหาชน กม. 470 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภา LA 470 Election Law and Parliament กม. 471 สิทธิมนุษยชน LA 471 Human Rights กม. 472 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง LA 472 Administrative Court and Administrative Procedures กม. 473 กฎหมายการคลัง LA 473 Law of Public Finance กม. 474 สัญญาของรัฐ LA 474 State Contract กม. 475 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ LA 475 Legal Drafting and Legislative Process

หน่วยกิต 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

หลักสูตรปริญญาตรี 177


หน่วยกิต กม. 476 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2 และสิ่งแวดล้อม LA 476 Natural Resources and Environmental Law กม. 477 กฎหมายประกันสังคม 2 LA 477 Law of Social Security กม. 478 กฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน 2 LA 478 Energy Law กม. 479 สัมมนากฎหมายมหาชน 2 LA 479 Seminar in Public Law กม. 480 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 2 LA 480 Public Economic Law

หน่วยกิต กม. 498 หลักการภาษีอากรระหว่างประเทศ 2 LA 498 International Taxation กม. 499 กฎหมายองค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 2 LA 499 Law of International Economic Organizations ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา กม. 438 เตรียมสหกิจศึกษา 3 LA 438 Pre-cooperative Education กม. 439 สหกิจศึกษา 6 LA 439 Cooperative Education

สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ กม. 490 กฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 2 LA 490 International Trade Law กม. 491 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 2 LA 491 International Law of the Sea กม. 492 กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ 2 LA 492 Law of International Organization กม. 493 กฎหมายสหภาพยุโรป 2 LA 493 European Union Law กม. 494 กฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 2 LA 494 Law of International and Finance Transaction กม. 495 อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ 2 LA 495 International Commercial Arbitration กม. 496 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 2 LA 496 International Environmental Law กม. 497 ประชาคมอาเซียน 2 LA 497 ASEAN Community

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีรวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี

178 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


เศรษฐ​ศาสตร​บัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Economics (B.Econ.) หลักสูตร​ของ​คณะ​เศรษฐศาสตร์​จะ​สอน​ให้​นัก​ศึกษา​มี​ความ​ รู้​ความ​เข้าใจ​ถึง​กลไก​การ​ปรับ​ตัว​ใน​เรื่อง​ต่าง ๆ ทาง​เศรษฐกิจ​ทั้ง​ใน​ และ​ระหว่าง​ประเทศ ไม่ว​ า่ จ​ ะ​เป็นด​ า้ น​การ​เงิน การ​คลัง การ​คา้ ร​ ะหว่าง​ ประเทศ การเกษตร การ​อุตสาหกรรม การ​พัฒนา​ประเทศ ตลอด​จน​ การ​วิเคราะห์ก​ าร​ลงทุน​ใน​โครงการ​ต่าง ๆ เมื่อ​นัก​ศึกษา​ได้​เรียน​รตู้​ าม​ หลักสูตร​ดงั ก​ ล่าว​แล้วก​ จ​็ ะ​สามารถ​น�​ ำ ความ​รท​ู้ ไี่​ด้ร​ บั ไ​ป​ใช้ป​ ระโยชน์ ทัง้ ​ ใน​แง่ก​ าร​ประยุกต์ใ​ช้ใ​น​การ​ประกอบ​อาชีพ หรือแ​ ม้แต่ก​ าร​ศกึ ษา​ตอ่ ใ​น​ ระดับ​ที่​สูง​ขึ้น​ไป​ทั้ง​ใน​และ​ต่าง​ประเทศ​ก็​สามารถ​กระทำ�​ได้​ด้วย​ความ​ มั่นใจ นัก​ศึกษา​ที่​เลือก​เรียน​หลักสูตร​เศรษฐศาสตร์​จะ​ได้​เปรียบ​ นัก​ศึกษา​อื่น ๆ ใน​แง่​ที่​สามารถ​มอง​เห็นแ​ ละ​เข้าใจ​สภาพ​เศรษฐกิจ​ใน​ ภาพ​กว้าง จึง​รซู้​ ึ้ง​ถึง​ปัญหา​และ​แนว​โน้ม​ของ​ปัญหา ตลอด​จน​วิธี​การ​ แก้ไข​หรือ​ปรับ​ตัว​ให้​ทัน​กับ​เหตุการณ์​ทาง​เศรษฐกิจ​ได้​อย่าง​ถูก​ต้อง​ โดย​มี​หลัก​เกณฑ์อ​ ้างอิง​ได้ ปัจจุบนั ค​ ณะ​เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยก​ รุงเทพ เปิดส​ อน 2 สาขา​วชิ า เพือ่ ต​ อบ​สนอง​ความ​สนใจ​ของ​นกั ศ​ กึ ษา​ทแ​ี่ ตก​ตา่ ง​กนั ไ​ป คือ สาขา​วิชา​เศรษฐศาสตร์ร​ ะหว่าง​ประเทศ สาขา​วิชา​เศรษฐศาสตร์ธ​ ุรกิจ นักศ​ ึกษา​คณะ​เศรษฐศาสตร์ท​ ุกส​ าขา​วิชา​ จะ​ต้อง​เรียน​หมวด​ วิชา​ต่าง ๆ ดังนี้ ปริญญา​ตรี​เศรษฐศาสตร์​ทง้ั 2 สาขา​วชิ า คือ สาขา​วชิ า​เศรษฐศาสตร์​ระหว่าง​ประเทศ และ​เศรษฐศาสตร์​ธุรกิจ จะ​ต้อง​มี​จำ�นวน​ หน่วยกิตไ​ม่​น้อย​กว่า 132 หน่วยกิต

หมวดวิชา​ศึกษา​ทั่วไป หมวดวิชา​เฉพาะ วิชา​แกน ​วิชา​เอก-บังคับ วิชา​เอก-เลือก หมวดวิชา​เลือก​เสรี รวม

30 หน่วยกิต เท่ากับ 23 % 96 หน่วยกิต เท่ากับ 73 % 63 หน่วยกิต 27 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต เท่ากับ 4 % 132 หน่วยกิต เท่ากับ 100 %

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก 3 GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3 GE 115 The Art of Life

หลักสูตรปริญญาตรี 181


กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

หน่วยกิต 3 3 3 3

สาขา​วิชา​เศรษฐศาสตร์​ระหว่าง​ประเทศ จะ​มงุ่ เ​น้นใ​ห้น​ กั ศ​ กึ ษา​มค​ี วาม​รค​ู้ วาม​เข้าใจ​เกีย่ ว​กบั ก​ าร​คา้ ขาย​ ระหว่าง​ประเทศ ระบบ​การ​ค้า​ระบบ​การ​เงิน ระบบ​อัตรา​แลก​เปลี่ยน ตลอด​จน​ความ​สัมพันธ์​ของ​กลุ่ม​เศรษฐกิจ​ต่างๆ เพื่อ​ให้​นัก​ศึกษา​ มอง​เห็น​โอกาส​ใน​การ​ทำ�​ธุรกิจ​ค้าขาย​กับ​ต่าง​ประเทศ หรือ​สามารถ​ วิเคราะห์​แนว​โน้ม​เศรษฐกิจ​ของ​ประเทศ​ไทย​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​เศรษฐกิจ​ โลก​ได้​อย่าง​ถูก​ต้อง​ชัดเจน​อัน​เป็น​ประโยชน์​อย่าง​มาก​กับ​นัก​ศึกษา​ที่​ เรียน​ใน​สาขา​นี้

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

บัณฑิต​ที่​จบ​ใน​สาขา​นี้​จะ​มี​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ใน​การ​ วิเคราะห์​เศรษฐกิจ​ปัจจุบัน โดย​เฉพาะ​ใน​ด้าน​การ​ค้า การ​ลงทุน​และ​ การ​เงิน​ระหว่าง​ประเทศ ซึ่ง​จะ​ทำ�ให้​สามารถ​ประกอบ​อาชีพ​ได้​ดี​มาก​ ใน​หน่วย​งาน​ราชการ รัฐวิสาหกิจ และ​ธุรกิจ​เอกชน​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ ธุรกิจก​ ารนำ�​เข้าแ​ ละ​สง่ อ​ อก​สนิ ค้าต​ า่ งๆ ธุรกิจ​การ​เงิน​ระหว่าง​ประเทศ หรือ​เจ้า​หน้าที่​วิเคราะห์​เศรษฐกิจ​ระหว่าง​ประเทศ ซึ่ง​ถือ​เป็น​จุด​เด่น​ ของ​สาขา​นี้ นอก​เหนือ​จาก​อาชีพ​อื่นๆ ทีส่​ ามารถ​ทำ�ได้​ดี​เช่น​เดียว​กับ​ บัณฑิต​เศรษฐศาสตร์​ใน​สาขา​อื่นๆ

182 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นัก​ศึกษา​คณะ​เศรษฐศาสตร์​ที่​เลือก​เรียน​สาขา​วิชา​เศรษฐศาสตร์​ระหว่าง​ประเทศ​จะ​ต้อง​เรียน​หมวด​วิชา​ต่างๆ ดังนี้ ปริญญา​ตรี​เศรษฐศาสตร์ สาขา​วิชา​เศรษฐศาสตร์​ระหว่าง​ ประเทศ หรือ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์​ระหว่าง​ประเทศ) จะ​ต้อง​มี​จำ�นวน​ หน่วยกิต​ไม่​น้อย​กว่า 132 หน่วยกิต หมวดวิชา​ศึกษา​ทั่วไป หมวดวิชา​เฉพาะ วิชา​แกน วิชา​เอก-บังคับ วิชา​เอก-เลือก หมวดวิชา​เลือก​เสรี รวม

30 หน่วยกิต เท่ากับ 23 % 96 หน่วยกิต เท่ากับ 73 % 63 หน่วยกิต 27 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต เท่ากับ 4 % 132 หน่วยกิต เท่ากับ 100 %

หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต)

วิชาแกน (วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 63 หน่วยกิต) (แบบปกติ และ แบบสหกิจศึกษา) บช. 201 หลักการบัญชี 1 AC 201 Principles of Accounting I ศศ. 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 EC 101 Microeconomics I ศศ. 102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 EC 102 Macroeconomics I ศศ. 103 คณิตศาสตร์สำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์ 1 EC 103 Mathematics for Economist I ศศ. 104 คณิตศาสตร์สำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์ 2 EC 104 Mathematics for Economist II ศศ. 107 สถิติเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น EC 107 Introduction to Economic Statistics ศศ. 204 สถิติเศรษฐศาสตร์ EC 204 Economic Statistics


ศศ. 211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 EC 211 Microeconomics II ศศ. 212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 EC 212 Macroeconomics II ศศ. 213 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ EC 213 History of Economic Thoughts ศศ. 309 เศรษฐมิติเบื้องต้น EC 309 Introduction to Econometrics ศศ. 311 หลักการพัฒนาเศรษฐกิจเบื้องต้น EC 311 Principles of Economic Development ศศ. 312 การคลังสาธารณะ EC 312 Public Finance ศศ. 313 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ EC 313 International Economics ศศ. 314 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร EC 314 Economics of Money and Banking ศศ. 412 เศรษฐกิจไทย EC 412 Thai Economy อก. 014 ภาษาอังกฤษสำ�หรับการเรียนรู้โลก EN 014 English for Exploring the World อก. 331 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ EN 331 Practical Business English อก. 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ EN 332 Professional Business English กม. 100 กฎหมายเบื้องต้น LA 100 Introduction to Law จก. 112 การจัดการ MG 112 Management

วิชาเอก-บังคับ (วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 27 หน่วยกิต) (แบบปกติ และแบบสหกิจศึกษา) ศศ. 219 ธุรกิจระหว่างประเทศ EC 219 International Business ศศ. 324 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ EC 324 International Trade Theory and Policy ศศ. 325 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ EC 325 Economics of International Monetary ศศ. 414 เศรษฐศาสตร์การเกษตร EC 414 Agricultural Economics ศศ. 415 เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม EC 415 Economics of Industrial Organization ศศ. 424 ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ EC 424 Methodology of Economic Research ศศ. 425 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ EC 425 Seminar in International Economics ศศ. 426 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน EC 426 Monetary Theory and Policy ศศ. 429 โลจิสติกส์ (เฉพาะแบบปกติ) EC 429 Logistics สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา (เฉพาะแบบสหกิจศึกษา) CO 301 Pre-Cooperative Education วิชาเอก-เลือก (วิชาละ 3 หน่วยกิต เลือก 2 วิชา จากรายชื่อวิชา ดังต่อไปนี้ รวม 6 หน่วยกิต ยกเว้นแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา วิชาละ 6 หน่วยกิต) แบบปกติ ศศ. 310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเศรษฐศาสตร์ EC 310 English for Economics ศศ. 316 เศรษฐศาสตร์เมืองและภูมิภาค EC 316 Urban and Regional Economics หลักสูตรปริญญาตรี 183


ศศ. 317 เศรษฐศาสตร์สำ�หรับประเทศกำ�ลังพัฒนา EC 317 Economics of Developing Countries ศศ. 319 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง EC 319 Economics of Transportation ศศ. 320 รายได้ประชาชาติ EC 320 National Income and Social Account ศศ. 321 เศรษฐศาสตร์แรงงานและแรงงานสัมพันธ์ EC 321 Labor Economics and Labor Relation ศศ. 411 นโยบายและการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ EC 411 Economic Development Planning and Policies ศศ. 416 การจัดทำ�และการวิเคราะห์โครงการ EC 416 Project Preparation and Appraisal ศศ. 418 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และกำ�ลังคน EC 418 Human Resources and Manpower Economics ศศ. 419 การพัฒนาชนบทไทย EC 419 Thai Rural Development ศศ. 420 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย EC 420 Asian Countries Economy ศศ. 421 เศรษฐกิจญี่ปุ่น EC 421 Japanese Economy ศศ. 431 เศรษฐศาสตร์ประชากร EC 431 Demographic Economics แบบสหกิจศึกษา ศศ. 430 สหกิจศึกษา EC 430 Cooperative Education

184 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ รายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ ศศ. 200 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำ�วัน EC 200 Practical Economics for Daily Life ศศ. 222 เศรษฐกิจพอเพียง EC 222 Sufficiency Economy

สาขา​วิชา​เศรษฐศาสตร์​ธุรกิจ จะ​มุ่ง​เน้น​ให้​นัก​ศึกษา​มี​ความ​รู้​ความ​เข้าใจ​หลัก​ทฤษฎี​ต่างๆ ที​อ่ ธิบาย​สภาพ​เศรษฐกิจ​และ​สามารถ​นำ�​มา​วเิ คราะห์​ให้​เป็น​ประโยชน์​ เกื้อ​หนุน​ต่อ​การ​ประกอบ​ธุรกิจ​ได้​เป็น​อย่าง​ดี เนื่องจาก​มี​วิชา​ต่างๆ ที่​ เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ประกอบ​ธุรกิจบ​ รรจุ​ไว้ใ​น​หลักสูตร บัณฑิต​สาขา​วิชา​ เศรษฐศาสตร์ธ​ รุ กิจ จึงส​ ามารถ​ด�ำ เนินธ​ รุ กิจใ​ห้เ​หมาะ​สม​สอดคล้อง​กบั ​ สภาพ​เศรษฐกิจ​โดย​รวม​ได้

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

บัณฑิต​ที่​จบ​ใน​สาขา​นี้​จะ​มี​ความ​รู้​ใน​ภาพ​กว้าง​ของ​ระบบ​ เศรษฐกิจ​ที่​ดำ�เนิน​อยู่ และ​ลง​ลึก​ถึง​ทฤษฎี​ทาง​ธุรกิจ ทำ�ให้​สามารถ​ที่​ จะ​ท�ำ งาน​ได้ด​ ท​ี งั้ ใ​น​ภาค​รฐั แ​ ละ​เอกชน​ทเ​ี่ กีย่ วข้อง​กบั ก​ าร​คา้ ก​ าร​ลงทุน การ​เงิน​การ​ธนาคาร ธุรกิจ​อุตสาหกรรม​และ​เกษตร​อุตสาหกรรม โดย​ เฉพาะ​อย่าง​ยงิ่ เ​รือ่ ง​การ​วเิ คราะห์โ​ครงการ​ลงทุนท​ าง​ธรุ กิจท​ กุ ช​ นิด จึง​ เหมาะ​สม​กับ​การ​เป็น​เจ้า​หน้าที่​วิเคราะห์​สิน​เชื่อ​ของ​สถาบัน​การ​เงิน​ หรือ​เป็น​เจ้าของ​ธุรกิจ​เอง


นัก​ศึกษา​คณะ​เศรษฐศาสตร์​ที่​เลือก​เรียน​สาขา​วิชา​เศรษฐศาสตร์​ธุรกิจจ​ ะ​ต้อง​เรียน​หมวด​วิชา​ต่างๆ ดังนี้ ปริญญา​เศรษฐศาสตร์ สาขา​วิชา​เศรษฐศาสตร์​ธุรกิจ หรือ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์​ธุรกิจ) จะ​ต้อง​มี​จำ�นวน​หน่วยกิต​ไม่​น้อย​กว่า 132 หน่วยกิต

ศศ. 211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 EC 211 Microeconomics II ศศ. 212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 EC 212 Macroeconomics II ศศ. 309 เศรษฐมิติเบื้องต้น EC 309 Introduction to Econometrics หมวดวิชา​ศึกษา​ทั่วไป 30 หน่วยกิต เท่ากับ 23 % ศศ. 313 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หมวดวิชา​เฉพาะ 96 หน่วยกิต เท่ากับ 73 % EC 313 International Economics วิชา​แกน 63 หน่วยกิต ศศ. 314 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร วิชา​เอก-บังคับ 27 หน่วยกิต EC 314 Economics of Money and Banking วิชา​เอก-เลือก 6 หน่วยกิต ศศ. 412 เศรษฐกิจไทย หมวดวิชา​เลือก​เสรี 6 หน่วยกิต เท่ากับ 4 % EC 412 Thai Economy รวม 132 หน่วยกิต เท่ากับ 100 % อก. 014 ภาษาอังกฤษสำ�หรับการเรียนรู้โลก EN 014 English for Exploring the World หมวด​วิชา​เฉพาะ (96 หน่วยกิต) อก. 331 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ วิชา​แกน (วิชา​ละ 3 หน่วยกิต รวม 63 หน่วยกิต) EN 331 Practical Business English บช. 201 หลักการบัญชี 1 อก. 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ AC 201 Principles of Accounting I EN 332 Professional Business English ศศ. 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 กง. 212 การเงินธุรกิจ EC 101 Microeconomics I FI 212 Business Finance ศศ. 102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 กม. 100 กฎหมายเบื้องต้น EC 102 Macroeconomics I LA 100 Introduction to Law ศศ. 103 คณิตศาสตร์สำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์ 1 จก. 112 การจัดการ EC 103 Mathematics for Economist I MG 112 Management ศศ. 106 คณิตศาสตร์สำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ตล. 212 การตลาด EC 106 Mathematics for Business Economics MK 212 Marketing ศศ. 107 สถิติเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น อม. 212 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ EC 107 Introduction to Economic Statistics OH 212 Human Resource Management ศศ. 204 สถิติเศรษฐศาสตร์ EC 204 Economic Statistics หลักสูตรปริญญาตรี 185


วิชา​เอก-บังคับ (วิชา​ละ 3 หน่วยกิต รวม 27 หน่วยกิต) ศศ. 324 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ EC 324 International Trade Theory and Policy ศศ. 325 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ EC 325 Economics of International Monetary ศศ. 401 เศรษฐศาสตร์การบริหาร EC 401 Managerial Economics ศศ. 424 ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ EC 424 Methodology of Economic Research ศศ. 428 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ EC 428 Seminar in Business Economics กง. 311 การจัดการทางการเงิน FI 311 Financial Management จก. 212 การจัดการงานผลิตและการดำ�เนินงาน MG 212 Production and Operations Management จก. 424 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ MG 424 Strategic Management and Business Policy ศศ. 416 การจัดทำ�และการวิเคราะห์โครงการ (เฉพาะแบบปกติ) EC 416 Project Preparation and Appraisal สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา (เฉพาะแบบสหกิจศึกษา) CO 301 Pre-Cooperative Education วิชาเอก - เลือก (วิชาละ 3 หน่วยกิต เลือก 2 วิชา จากรายชื่อวิชาดัง ต่อไปนี้ รวม 6 หน่วยกิต ยกเว้นแผน ข วิชาละ 6 หน่วยกิต)) แบบปกติ ศศ. 219 ธุรกิจระหว่างประเทศ EC 219 International Business ศศ. 310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเศรษฐศาสตร์ EC 310 English for Economics 186 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศศ. 312 การคลังสาธารณะ EC 312 Public Finance ศศ. 321 เศรษฐศาสตร์แรงงานและแรงงานสัมพันธ์ EC 321 Labor Economics and Labor Relation ศศ. 414 เศรษฐศาสตร์การเกษตร EC 414 Agricultural Economics ศศ. 415 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม EC 415 Economics of Industrial Organization ศศ. 426 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน EC 426 Monetary Theory and Policy ศศ. 429 โลจิสติกส์ EC 429 Logistics ศศ. 431 เศรษฐศาสตร์ประชากร EC 431 Demographic Economics กง. 324 การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงิน FI 324 Financial Information Systems Management กง. 327 ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย FI 327 Securities Business and the Stock Exchange of Thailand กง. 411 การจัดการความเสี่ยง FI 411 Risk Management กม. 301 การภาษีอากร LA 301 Taxation จก. 222 การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ MG 222 Entrepreneurship and Business Development จก. 313 การจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ MG 313 Modern Strategic Management จก. 321 การวางแผนและควบคุมด้านการจัดการ MG 321 Management Planning and Control จก. 411 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ MG 411 E-Business Management


ตล. 328 การตลาดบริการ MK 328 Services Marketing อม. 322 ทฤษฎีและการออกแบบองค์การ OH 322 Organization Theory and Design แบบสหกิจศึกษา ศศ. 430 สหกิจศึกษา EC 430 Cooperative Education

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ รายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ ศศ. 200 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำ�วัน EC 200 Practical Economics for Daily Life ศศ. 222 เศรษฐกิจพอเพียง EC 222 Sufficiency Economy

หลักสูตรปริญญาตรี 187

Creative Business and Management 2014-2015  

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ล้วนเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you