Page 1


ศิลปกรรม​ศาสตร​บัณฑิต (ศป.บ.) Bachelor of Fine and Applied Arts (B.F.A.) คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์ มี​จุด​มุ่ง​หมาย​ที่​จะ​ผลิต​บัณฑิต​ที่​มี​ ความ​รท​ู้ าง​ดา้ น​ศลิ ปะ​และ​การ​ออกแบบ ด้วย​การ​พฒ ั นา​ศกั ยภาพ​ทาง​ ด้าน​การ​คิด​วิเคราะห์ และ​การ​สร้างสรรค์​ผล​งาน​ใน​วิถี​ทาง​ของ​งาน​ ศิลปะ​และ​การ​ออกแบบ​สมัย​ใหม่ โดย​มี​วัตถุประสงค์​ที่​จะ​ให้​วิชาชีพ​ แต่ละ​สาขา​สามารถ​เอือ้ ป​ ระโยชน์ซ​ งึ่ ก​ นั แ​ ละ​กนั อีกท​ งั้ ไ​ด้ม​ ก​ี าร​จดั การ​ เรียน​การ​สอน​ที่​ให้​นัก​ศึกษา​เป็น​ศูนย์กลาง​การ​เรียน​รู้ เพื่อ​กระตุ้น​ให้​ นัก​ศึกษา​ได้​ฝึก​การ​พัฒนา​ความ​คิด ตลอด​จน​ฝึก​ทักษะ​ทาง​ด้าน​ วิชาชีพ​รวม​ถึง​การ​ใช้​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​ใน​งาน​ศิลปะ​และ​การ​ ออกแบบ​ได้​อย่าง​มปี​ ระสิทธิภาพ ปัจจุบัน​คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์ มหาวิทยาลัย​กรุงเทพ เปิด​ สอน 4 สาขา​วิชา คือ สาขา​วิชา​การ​ออกแบบ​นิเทศ​ศิลป์ สาขา​วิชา​ทัศน​ศิลป์ สาขา​วิชา​การ​ออกแบบ​แฟชั่น​และ​สิ่ง​ทอ สาขา​วิชา​การ​ออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขา​วิชา​การ​ออกแบบ​นิเทศ​ศิลป์ สาขา​วิชา​การ​ออกแบบ​นิเทศ​ศิลป์​มี​จุด​มุ่ง​หมาย​ที่​จะ​ผลิต บัณฑิต​ที่​มี​ความ​คิด​สร้างสรรค์ เข้าใจ​หลัก​การ​และ​หน้าที่​ของ​นัก-​ ออกแบบ​และ​มี​จรรยา​บรรณ​ใน​การ​ประกอบ​วิชาชีพ​การ​ออกแบบ นิเทศ​ศลิ ป์ ลักษณะ​การ​เรียน​การ​สอน​เน้นห​ ลักก​ าร​เรียน​รด​ู้ ว้ ย​ตนเอง ให้ม​ อ​ี สิ ระ​ทาง​ความ​คดิ แ​ ละสามารถ​น�​ ำ เสนอ​ความ​คดิ ส​ ร้างสรรค์อ​ ย่าง​ มี​หลัก​เกณฑ์แ​ ละ​มเี​หตุผล รู้จักก​ าร​วางแผน​และ​ดำ�เนิน​การ​ออกแบบ​ อย่าง​มี​ระบบ​โดย​ฝึก​ปฏิบัติ​งาน​ส่วน​บุคคล​และ​การ​ทำ�งาน​เป็นก​ลุ่ม​ เรียน​รู้​เทคโนโลยี​ที่​ช่วย​ใน​การ​ออกแบบ​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

เมื่อ​จบ​การ​ศึกษา​สามารถ​ประกอบ​อาชีพ​เป็น​นัก​ออกแบบ​ กราฟิก (Graphic Designer) นัก​ออกแบบ​โฆษณา (Creative) นัก​ออกแบบ​งาน​อิน​เตอร์​แอค​ทีฟ (Interactive Media Designer) นั ก ​ออกแบบ​ตัว​อักษร (Typographer) นัก​ออกแบบ​บรรจุ​ภัณฑ์ (Packaging Designer) นัก​ออกแบบ​กราฟิก​เพื่อ​สภาพ​แวดล้อม (Environmental Graphic Designer) นัก​ออก​แบบเว็บ​ไซต์ (Website Designer) นัก​เขียน​ภาพ​ประกอบ (IIIustrator) ช่าง​ภาพ (Photographer) ส​ไต​ลิสท์ (Stylist) นักเขียนการ์ตูน (Animator) และ​ประกอบ​ อา​ชี​พอื่นๆ ใน​สาขา​ที่​เกี่ยวข้อง

หลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ นิเทศศิลป์ แยกออกเป็นแผนการศึกษา คือ แผนการศึกษา 4 ปี แบบ ปกติ และแผนการศึกษา 4 ปี แบบสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนการศึกษา 4 ปี แบบปกติ

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 กลุ่มวิชาบังคับ 15 กลุ่มวิชาเลือก 6 หมวดวิชาเฉพาะ 104 วิชาแกน 18 วิชาเอก-บังคับ 71 วิชาเอก-เลือก 15 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 รวม 140

หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต

หลักสูตรปริญญาตรี 191


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก 3 GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3 GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy 192 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3 3 3 3

หมวดวิชาเฉพาะ (104 หน่วยกิต)

วิชาแกน (18 หน่วยกิต) ศก. 101 วาดเส้น 1 FA 101 Drawing I ศก. 200 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ FA 200 History of Art and Design อน. 101 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ CD 101 Design Drawing อน. 102 พื้นฐานการออกแบบนิเทศศิลป์ CD 102 Communication Design Fundamental อน. 103 พื้นฐานการเขียนแบบสำ�หรับนิเทศศิลป์ CD 103 Basic Technical Drawing for Communication Design อน. 104 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ CD 104 Computer-Aided Design วิชาเอก-บังคับ (71 หน่วยกิต) อน. 121 การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 CD 121 Communication Design I อน. 222 การออกแบบนิเทศศิลป์ 2 CD 222 Communication Design II อน. 223 การออกแบบนิเทศศิลป์ 3 CD 223 Communication Design III อน. 324 การออกแบบนิเทศศิลป์ 4 CD 324 Communication Design IV อน. 325 การออกแบบนิเทศศิลป์ 5 CD 325 Communication Design V อน. 326 การปฏิบัติงานวิชาชีพ CD 326 Job Training

หน่วยกิต 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 0


หน่วยกิต อน. 428 การเตรียมโครงการออกแบบ 3 CD 428 Degree Project Proposal อน. 429 โครงการออกแบบนิเทศศิลป์ 6 CD 429 Degree Project in Communication Design อน. 131 ตัวพิมพ์เพื่อการออกแบบ 1 3 CD 131 Typography I อน. 232 ตัวพิมพ์เพื่อการออกแบบ 2 3 CD 232 Typography II อน. 133 การถ่ายภาพ 3 CD 133 Photography อน. 234 ภาพประกอบ 3 CD 234 Illustration อน. 235 การออกแบบเพื่อการสื่อสารข้อมูล 3 CD 235 Information Graphic Design อน. 236 การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 3 CD 236 Time-based Media Design อน. 237 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 3 CD 237 Editorial Design อน. 238 การกำ�กับศิลป์ 3 CD 238 Art Direction อน. 211 ประวัติศาสตร์การออกแบบนิเทศศิลป์ 3 CD 211 History of Communication Design อน. 312 ประเด็นร่วมสมัยในการออกแบบนิเทศศิลป์ 3 CD 312 Contemporary Issues in Communication Design อน. 339 การออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย 3 CD 339 Visual Communication in Promotional Design อน. 313 วิธีวิจัยในการออกแบบนิเทศศิลป์ 3 CD 313 Research Methods in Communication Design

หน่วยกิต อน. 314 การดำ�เนินธุรกิจและการตลาด 3 CD 314 Management and Marketing อน. 415 การประกอบวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ 3 CD 415 Professional Practice in Communication Design วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ วิชาเอก-เลือกการออกแบบโฆษณา (Advertising Design) อน. 3411 การถ่ายภาพโฆษณา 3 CD 3411 Advertising Photography อน. 3421 การแต่งภาพขั้นสูง 3 CD 3421 Advanced Photography Retouching อน. 3431 การผลิตภาพยนตร์วิดีโอ 3 CD 3431 Video Production อน. 3441 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 1 3 CD 3441 Creative Advertising I อน. 4451 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 2 3 CD 4451 Creative Advertising II วิชาเอก-เลือกแอนิเมชั่น (Animation) อน. 3412 การเขียนสตอรี่บอร์ดสำ�หรับแอนิเมชั่น 3 CD 3412 Storyboard for Animation อน. 3422 การออกแบบคาร์แร็กเตอร์ 3 CD 3422 Character Design อน. 3432 การออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ 3 CD 3432 Classic Animation and Stop Motion อน. 3442 การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ 3 CD 3442 3D Modeling and Animation หลักสูตรปริญญาตรี 193


หน่วยกิต อน. 4452 การจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหว 3 CD 4452 Digital Compositing and Matte Painting วิชาเอก-เลือกการออกแบบสื่อวิดีโอและภาพเคลื่อนไหว (Digital Video Production and Moving Image) อน. 3412 การเขียนสตอรี่บอร์ดสำ�หรับแอนิเมชั่น 3 CD 3412 Storyboard for Animation อน. 3431 การผลิตภาพยนตร์วิดีโอ 3 CD 3431 Video Production อน. 3433 การออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว 3 CD 3433 Motion Graphics Design อน. 3443 การออกแบบเทคนิคพิเศษสำ�หรับภาพเคลือ่ นไหว 3 CD 3443 Visual Effect อน. 4452 การจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหว 3 CD 4452 Digital Compositing and Matte Painting วิชาเอก-เลือกภาพประกอบ (Illustration) อน. 3414 ภาพ ความคิด และการสื่อสาร CD 3414 Image and Idea for Communication อน. 3424 ภาพประกอบเพื่อการเล่าเรื่อง CD 3424 Illustrative Storytelling อน. 3434 ภาพประกอบสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์ CD 3434 Illustration for Publishing อน. 3442 การออกแบบคาร์แร็กเตอร์ CD 3442 Character Design อน. 3432 การออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ CD 3432 Classic Animation and Stop Motion

194 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3 3 3 3 3

วิชาเอก-เลือกการออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ (Interactive Media) หน่วยกิต อน. 3433 การออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว 3 CD 3433 Motion Graphics Design อน. 3425 การออกแบบเว็บไซต์และอินเตอร์เฟซ 3 CD 3425 Web and Interface Design อน. 3435 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำ�หรับ 3 สื่ออินเตอร์แอคทีฟ CD 3435 Interactive Media Programming  อน. 3445 การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ 3 CD 3445 Interactive Media Design อน. 4455 การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟขั้นสูง 3 CD 4455 Advanced Interactive Media Design

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาสามารถเลือกวิชาต่อไปนี้หรือวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือวิชาที่คณะฯ อนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้ ศก. 105 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 1 3 FA 105 History of Arts I อน. 251 การนำ�เสนอผลงานส่วนบุคคล 3 CD 251 Portfolio อน. 252 การพิมพ์ซิลสกรีน 3 CD 252 Silk Screen อน. 253 กระบวนการพิมพ์ 3 CD 253 Print Production อน. 254 การออกแบบกราฟิกสำ�หรับบรรจุภัณฑ์ 3 CD 254 Graphic Design for Packaging


แผนการศึกษา 4 ปี แบบสหกิจศึกษา

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต วิชาแกน 18 หน่วยกิต วิชาเอก-บังคับ 77 หน่วยกิต วิชาเอก-เลือก 9 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวม 140 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) หน่วยกิต อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 3 EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน 3 EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด 3 EN 013 English for Expressing Ideas กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity

ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

หน่วยกิต 3 3

3 3 3 3

หมวดวิชาเฉพาะ (104 หน่วยกิต)

วิชาแกน (18 หน่วยกิต) ศก. 101 วาดเส้น 1 3 FA 101 Drawing I ศก. 200 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 3 FA 200 History of Art and Design อน. 101 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ 3 CD 101 Design Drawing อน. 102 พื้นฐานการออกแบบนิเทศศิลป์ 3 CD 102 Communication Design Fundamental อน. 103 พื้นฐานการเขียนแบบสำ�หรับนิเทศศิลป์ 3 CD 103 Basic Technical Drawing for Communication Design อน. 104 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 CD 104 Computer-Aided Design หลักสูตรปริญญาตรี 195


วิชาเอก-บังคับ (77 หน่วยกิต) หน่วยกิต อน. 121 การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 4 CD 121 Communication Design I อน. 222 การออกแบบนิเทศศิลป์ 2 4 CD 222 Communication Design II อน. 223 การออกแบบนิเทศศิลป์ 3 4 CD 223 Communication Design III อน. 324 การออกแบบนิเทศศิลป์ 4 4 CD 324 Communication Design IV อน. 327 สหกิจศึกษาสำ�หรับการออกแบบนิเทศศิลป์ 7 CD 327 Cooperative Education for Communication Design อน. 428 การเตรียมโครงการออกแบบ 3 CD 428 Degree Project Proposal อน. 429 โครงการออกแบบนิเทศศิลป์ 6 CD 429 Degree Project in Communication Design อน. 131 ตัวพิมพ์เพื่อการออกแบบ 1 3 CD 131 Typography I อน. 232 ตัวพิมพ์เพื่อการออกแบบ 2 3 CD 232 Typography II อน. 133 การถ่ายภาพ 3 CD 133 Photography อน. 234 ภาพประกอบ 3 CD 234 Illustration อน. 235 การออกแบบเพื่อการสื่อสารข้อมูล 3 CD 235 Information Graphic Design อน. 236 การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 3 CD 236 Time-based Media Design อน. 237 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 3 CD 237 Editorial Design 196 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยกิต อน. 238 การกำ�กับศิลป์ 3 CD 238 Art Direction อน. 211 ประวัติศาสตร์การออกแบบนิเทศศิลป์ 3 CD 211 History of Communication Design อน. 312 ประเด็นร่วมสมัยในการออกแบบนิเทศศิลป์ 3 CD 312 Contemporary Issues in Communication Design อน. 339 การออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย 3 CD 339 Visual Communication in Promotional Design อน. 313 วิธีวิจัยในการออกแบบนิเทศศิลป์ 3 CD 313 Research Methods in Communication Design อน. 314 การดำ�เนินธุรกิจและการตลาด 3 CD 314 Management and Marketing อน. 415 การประกอบวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ 3 CD 415 Professional Practice in Communication Design สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา 3 CO 301 Pre-Cooperative Education วิชาเอก-เลือก (9 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ วิชาเอก-เลือกการออกแบบโฆษณา (Advertising Design) อน. 3411 การถ่ายภาพโฆษณา 3 CD. 3411 Advertising Photography อน. 3421 การแต่งภาพขั้นสูง 3 CD. 3421 Advanced Photography Retouching อน. 4451 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 2 3 CD. 4451 Creative Advertising II


วิชาเอก-เลือกแอนิเมชั่น (Animation) หน่วยกิต อน. 3412 การเขียนสตอรี่บอร์ดสำ�หรับแอนิเมชั่น 3 CD 3412 Storyboard for Animation อน. 3422 การออกแบบคาร์แร็กเตอร์ 3 CD 3422 Character Design อน. 4452 การจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหว 3 CD 4452 Digital Compositing and Matte Painting วิชาเอก-เลือกการออกแบบสื่อวิดีโอและภาพเคลื่อนไหว (Digital Video Production and Moving Image) อน. 3412 การเขียนสตอรี่บอร์ดสำ�หรับแอนิเมชั่น 3 CD 3412 Storyboard for Animation อน. 3431 การผลิตภาพยนตร์วิดีโอ 3 CD 3431 Video Production อน. 4452 การจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหว 3 CD 4452 Digital Compositing and Matte Painting วิชาเอก-เลือกภาพประกอบ (Illustration) อน. 3414 ภาพ ความคิด และการสื่อสาร CD 3414 Image and Idea for Communication อน. 3424 ภาพประกอบเพื่อการเล่าเรื่อง CD 3424 Illustrative Storytelling อน. 3432 การออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ CD 3432 Classic Animation and Stop Motion

3

อน. 4455 การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟขั้นสูง CD 4455 Advanced Interactive Media Design

หน่วยกิต 3

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาสามารถเลือกวิชาต่อไปนี้หรือวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือวิชาทีค่ ณะฯ อนุมตั ิให้เป็นวิชาเลือกเสรีรวม แล้วต้องไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้ ศก. 105 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 1 3 FA 105 History of Arts I อน. 251 การนำ�เสนอผลงานส่วนบุคคล 3 CD 251 Portfolio อน. 252 การพิมพ์ซิลสกรีน 3 CD 252 Silk Screen อน. 253 กระบวนการพิมพ์ 3 CD 253 Print Production อน. 254 การออกแบบกราฟิกสำ�หรับบรรจุภัณฑ์ 3 CD 254 Graphic Design for Packaging

3 3

วิชาเอก-เลือกการออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ (Interactive Media) อน. 3433 การออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว 3 CD 3433 Motion Graphics Design อน. 3425 การออกแบบเว็บไซต์และอินเตอร์เฟซ 3 CD 3425 Web and Interface Design หลักสูตรปริญญาตรี 197


สาขา​วิชา​ทัศน​ศิลป์ สาขา​วิชาทัศน​ศิลป์​มี​วัตถุประสงค์​ที่​จะ​ผลิต​บัณฑิต​ที่​มี​ความ​ รู้​ทาง​ด้าน​ศิลป​วัฒนธรรม​อย่าง​ลึก​ซึ้ง​และ​กว้าง​ไกล โดย​มี​เป้าห​ มาย​ที่​ จะ​พัฒนา​ศักยภาพ​ทาง​ความ​คิด การ​สร้างสรรค์ การนำ�​เสนอ​ผล​งาน​ ศิลปกรรม​ทก​ี่ า้ วหน้าแ​ ละ​สามารถ​เชือ่ ม​โยง​ศลิ ปะ​เข้าก​ บั ส​ งั คม​ได้อ​ ย่าง​ กว้าง​ขวาง นักศ​ กึ ษา​สาขา​วชิ า​ทศั น​ศลิ ป์ จะ​ได้เ​รียน​รพ​ู้ นื้ ฐ​ าน​ทาง​ศลิ ปะ ทฤษฎี ปรัชญา​และ​ประวัติศาสตร์​ศิลปะ รวม​ไป​ถึง​การ​สร้าง​ทักษะ​ ความ​สามารถ​ใน​เชิงเ​ทคนิคก​ าร​ผลิตผล​งาน โดย​การ​ศกึ ษา​ดงั ก​ ล่าว​จะ​ เปิดโ​อกาส​ให้น​ กั ศ​ กึ ษา​เป็นศ​ นู ย์กลาง​ของ​การ​เรียน​รด​ู้ ว้ ย​การ​สอน​แบบ​ จัด​กลุ่ม​วิจารณ์ การ​ร่วม​สัมมนา​กับ​คณาจารย์ ศิลปิน ​และ​นัก​วิชา​การ​ จาก​ภายใน​และ​ภายนอก​มหาวิทยาลัย การ​อบรม​เชิงป​ ฏิบตั ก​ิ าร​รวม​ไป​ ถึง​การ​ร่วม​กิจกรรม​ทาง​วิชา​การ​ที่​สาขา​วิชา​จัด​ขึ้น​ร่วม​กับ​องค์กร​และ​ สถาบัน​ศิลปะ​อื่นๆ ทั้งใ​น​และ​ต่าง​ประเทศ

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

บัณฑิตข​ อง​สาขา​วชิ า​ทศั น​ศลิ ป์จ​ ะ​มค​ี วาม​รท​ู้ าง​ดา้ น​จติ รกรรม ประติมากรรม ภาพ​พิมพ์ ภาพถ่าย วีดิ​ทัศน์ งาน​ไม้ งาน​โลหะ คอมพิ ว เตอร์ กราฟิ ก ฯลฯ ทำ�ให้​บัณฑิต​มี​ความ​รู้​เพียง​พ อที่ ​จะ สร้างสรรค์​ผล​งาน​หรือ​สามารถ​นำ�​ความ​รู้​เหล่า​นี้​ไป​ประยุกต์​ให้​เข้า​กับ​ การ​ดำ�เนิน​ธุรกิจ​ทาง​ด้าน​ศิลปกรรม​แขนง​ต่างๆ ได้​อย่าง​กว้าง​ขวาง อัน​จะ​ท�ำ ให้​สามารถ​ออก​ไป​ประกอบ​อาชีพ​พฒ ั นา​สงั คมได้​อย่าง​หลาก​ หลาย ทัง้ ใ​น​สาขา​วชิ าชีพอ​ สิ ระ เช่น ศิลปิน นัก​วจิ ารณ์ศ​ ลิ ปะ นัก​วชิ า​การ ผูด​้ �ำ เนินธ​ รุ กิจท​ าง​ศลิ ป​วฒ ั นธรรม ฯลฯ รวม​ไป​ถงึ ส​ ามารถ​รว่ ม​งาน​กบั ​ องค์กร​ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ หอ​ศิลป์​ สถาบัน​การ​ศึกษา บริษัท​ โฆษณา และ​ประกอบอาชีพอื่นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

198 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ แยก ออกเป็นแผนการศึกษาแบบปกติ และแบบสหกิจศึกษา โดยมีราย ละเอียดดังนี้ แผนการศึกษา 4 ปี แบบปกติ และสหกิจศึกษา จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต วิชาแกน 24 หน่วยกิต วิชาเอก-บังคับ 70 หน่วยกิต วิชาเอก-เลือก 9 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวม 139 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World


ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

หมวดวิชาเฉพาะ (103 หน่วยกิต)

วิชาแกน (24 หน่วยกิต) ศก. 101 วาดเส้น 1 FA 101 Drawing I ศก. 102 วาดเส้น 2 FA 102 Drawing II ศก. 103 การออกแบบ 2 มิติ FA 103 Two Dimensional Design ศก. 104 การออกแบบ 3 มิติ FA 104 Three Dimensional Design ศก. 105 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 1 FA 105 History of Arts I

หน่วยกิต 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3 3

หน่วยกิต ศก. 106 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 2 3 FA 106 History of Arts II ศก. 107 ทฤษฎีสี 3 FA 107 Color Theory ศก. 108 พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อศิลปะและการออกแบบ 3 FA 108 Basic Visual Computing วิชาเอก-บังคับ (70 หน่วยกิต) ทศ. 121 จิตรกรรม 1 3 VA 121 Painting I ทศ. 122 จิตรกรรม 2 3 VA 122 Painting II ทศ. 223 ประติมากรรม 1 3 VA 223 Sculpture I ทศ. 224 ภาพพิมพ์1 3 VA 224 Printmaking I ทศ. 225 ศิลปะภาพถ่าย 3 VA 225 Photography ทศ. 226 ประติมากรรม 2 3 VA 226 Sculpture II ทศ. 227 ภาพพิมพ์ 2 3 VA 227 Printmaking II ทศ. 228 มีเดียร์อาร์ต 3 VA 228 Media Art ทศ. 231 ศิลปะร่วมสมัยและประเด็นหลังสมัยใหม่ 3 VA 231 Contemporary Arts and Postmodern Issues ทศ. 232 ศิลปะร่วมสมัยและประเด็นหลังสมัยใหม่ในเอเชีย 3 VA 232 Contemporary Arts and Postmodern Issues in Asia ทศ. 333 การทำ�ประเทศไทยให้เป็นสมัยใหม่กับศิลปะ 3 VA 333 Modernization and Thai Arts หลักสูตรปริญญาตรี 199


หน่วยกิต ทศ. 334 สุนทรียศาสตร์ 1 3 VA 334 Aesthetic I ทศ. 335 สุนทรียศาสตร์ 2 3 VA 335 Aesthetic II ทศ. 336 ศิลปะวิจารณ์ 3 VA 336 Art Criticism ทศ. 341 ทัศนศิลป์ 1 4 VA 341 Visual Arts I ทศ. 342 ทัศนศิลป์ 2 4 VA 342 Visual Arts II ทศ. 437 วัฒนธรรมทางการเห็น 3 VA 437 Visual Culture ทศ. 443 ทัศนศิลป์ 3 4 VA 443 Visual Arts III ทศ. 444 การสัมมนาและวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ 4 VA 444 Seminar and Analysis in Visual Arts ทศ. 445 การเตรียมโครงการทัศนศิลป์ 3 VA 445 Degree Project Preparation ทศ. 446 โครงการทัศนศิลป์ 6 VA 446 Degree Project in Visual Arts วิชาเอก-เลือก (9 หน่วยกิต) 1. นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผนการศึกษาแบบปกติ สามารถเลือก จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 2. นักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา ต้องผ่าน สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา ก่อนลงทะเบียนเรียน ทศ. 368 สหกิจ ศึกษา รวม 6 หน่วยกิต และอีก 3 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือก จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 200 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยกิต ทศ. 351 ภาพถ่ายในสตูดิโอ 3 VA 351 Studio Photography ทศ. 352 การผลิตวิดีโอ 3 VA 352 Video Production ทศ. 361 การฝึกทักษะสำ�หรับการดำ�เนินชีวติ ในเชิงวิชาชีพ 3 VA 361 Professional Preparation ทศ. 362 การจัดการองค์กรทางศิลปะ 3 VA 362 Art Management ทศ. 363 พิพิธภัณฑ์ศึกษา 3 VA 363 Museum Studies ทศ. 364 องค์ความรู้เพื่อการเป็นภัณฑารักษ์ 3 VA 364 Curatorial Knowledge ทศ. 365 การตลาดสำ�หรับองค์กรทางศิลปวัฒนธรรม 3 VA 365 Marketing for Art Organizations ทศ. 366 ศิลปะไทยและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 3 VA 366 Thai Arts and Cultural Identities ทศ. 367 สัญวิทยา 3 VA 367 Semiotics ทศ. 368 สหกิจศึกษา 6 VA 368 Cooperative Education


หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ที่ เ ปิ ด สอนใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนใน รายวิชาดังต่อไปนี้ หน่วยกิต กม. 102 กฏหมายธุรกิจ 3 LA 102 Business Law ศก. 311 การศึกษาทฤษฎีของความรู้ผ่านแนวคิด 3 ของงานสถาปัตยกรรมไทย FA 311 Epistemology through Thai Architecture ศก. 312 ศิลปะการใช้ตัวพิมพ์เชิงทดลอง 3 FA 312 Experimental Typography ศก. 313 การออกแบบหนังสือเชิงทดลอง 3 FA 313 Experimental Book Design ศก. 332 ศิลปปริทัศน์ 3 FA 332 Survey of Art ศก. 351 ศิลปกรรมพื้นบ้าน 3 FA 351 Folk Arts ศก. 431 การดำ�เนินธุรกิจการออกแบบ 3 FA 431 Design Management สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา 3 CO 301 Pre-Cooperative Education อน. 234 ภาพประกอบ 3 CD 234 Illustration

สาขา​วิชา​การ​ออกแบบ​แฟชั่น​และ​สิ่ง​ทอ สาขา​วิชา​การ​ออกแบบ​แฟชั่นแ​ ละ​สิ่ง​ทอ มุ่ง​เน้น​ให้​นักศ​ ึกษา​ ได้เ​รียน​รพ​ู้ นื้ ฐ​ าน​ทาง​ศลิ ปะ ฝึกท​ กั ษะ​ทางการ​ออกแบบ และ​การ​ท�ำ งาน​ อย่าง​เป็น​ระบบ โดย​เปิด​โอกาส​ให้​นัก​ศึกษา​แสดงออก​ทาง​ด้าน​ความ​ คิด​สร้างสรรค์ รวม​ทั้ง​มี​ความ​รู้​ความ​เข้าใจ​ทาง​ด้าน​การ​จัดการ​การ​ ออกแบบ​แฟชัน่ เ​พือ่ เ​ป็นการ​เตรียม​ความ​พร้อม​ใน​การ​ออก​ไป​ประกอบ​ อาชีพ

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​วิชาชีพ

บัณฑิต​ของ​สาขา​วิชา​การ​ออกแบบ​แฟชั่น​และ​สิ่ง​ทอ​จะ​เป็น​ผู้​ มีค​ วาม​พร้อม​ทงั้ ท​ าง​ดา้ น​ทฤษฎีแ​ ละ​การ​ออกแบบ บัณฑิตท​ ส​ี่ �ำ เร็จก​ าร​ ศึกษา​สามารถ​ประกอบ​อาชีพ​ได้​ทั้ง​ใน​สาขา​วิชา​หลัก เช่น Fashion Designer, Costume Designer, Fashion IIIustrator, Fashion Merchandiser, Fashion Stylist, Fashion Accessories Designer, Pattern Designer รวม​ถึง​มี​ความ​สามารถ​ใน​การ​จัดการระบบ​งาน​ ออกแบบ เช่น Fashion Consultant, Fashion Show Co-ordinator, Brand Manager, Fashion Buyer ซึง่ ก​ าร​ประกอบ​อาชีพใ​น​สาขา​ตา่ งๆ เหล่า​นี้​สามารถ​ทำ�ได้​ทั้ง​การ​ประกอบ​อาชีพ​อิสระ การ​ประกอบธุรกิจ​ ส่วน​ตัว และ​การ​ทำ�งาน​ใน​องค์กร​หรือ​สถาบัน ทั้ง​หน่วย​งาน​ราชการ​ และ​เอกชน

หลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ แฟชั่นและสิ่งทอ แยกออกเป็นแผนการศึกษาแบบปกติ และแบบ สหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ แผนการศึกษา 4 ปี แบบปกติ และสหกิจศึกษา จำ�นวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต

หลักสูตรปริญญาตรี 201


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต วิชาแกน 21 หน่วยกิต วิชาเอก-บังคับ 68 หน่วยกิต วิชาเอก-เลือก 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวม 140 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

วิชาแกน (21 หน่วยกิต) ศก. 101 วาดเส้น 1 FA 101 Drawing I ศก. 102 วาดเส้น 2 FA 102 Drawing 2 ศก. 103 การออกแบบ 2 มิติ FA 103 Two Dimensional Design ศก. 104 การออกแบบ 3 มิต FA 104 Three Dimensional Design ศก. 105 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 1 FA 105 History of Arts I ศก. 106 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 2 FA 106 History of Arts II ศก. 107 ทฤษฎีสี FA 107 Color Theory

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก 3 GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3 GE 115 The Art of Life

202 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หมวดวิชาเฉพาะ (104 หน่วยกิต)

หน่วยกิต 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3


วิชาเอก-บังคับ (68 หน่วยกิต) หน่วยกิต อฟ. 121 การเขียนภาพประกอบการออกแบบแฟชั่น 3 FD 121 Fashion Drawing and Illustration อฟ. 122 โครงสร้างการออกแบบแฟชั่น 1 3 FD 122 Fashion Construction I อฟ. 211 การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 1 4 FD 211 Fashion and Textile Design I อฟ. 212 การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 2 4 FD 212 Fashion and Textile Design II อฟ. 223 โครงสร้างการออกแบบแฟชั่น 2 3 FD 223 Fashion Construction II อฟ. 224 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3 FD 224 Computer Aided Design for Fashion and Textile Application อฟ. 225 การออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย 3 FD 225 Accessories Design อฟ. 226 กระบวนการทอผ้า 3 FD 226 Weaving Design Process อฟ. 231 ประวัติศาสตร์การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3 FD 231 History of Fashion and Textile อฟ. 232 ศิลปะสัญจรเครื่องแต่งกายและสิ่งทอไทย 3 FD 232 Survey of Thai Fashion and Textile (ยกเว้นแผนสหกิจศึกษา) อฟ. 241 การตลาดเพื่อการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3 FD 241 Marketing for Fashion and Textile Design อฟ. 313 การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3 4 FD 313 Fashion and Textile Design III อฟ. 314 การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 4 4 FD 314 Fashion and Textile Design IV

หน่วยกิต อฟ. 327 กระบวนการย้อมและพิมพ์สิ่งทอ 3 FD 327 Print and Dyeing Design Process อฟ. 328 การออกแบบสิ่งทอเชิงประยุกต์ 3 FD 328 Creative Textile Design อฟ. 342 การสร้างตราสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ 3 FD 342 Fashion and Textile Branding อฟ. 343 การบริหารสินค้าแฟชั่น 3 FD 343 Fashion Merchandising อฟ. 361 การปฏิบัติงานวิชาชีพ 0 FD 361 Job Training (ยกเว้นแผนสหกิจศึกษา) อฟ. 415 การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 5 4 FD 415 Fashion and Textile Design V อฟ. 416 การเตรียมโครงการออกแบบ 3 FD 416 Degree Project Preparation อฟ. 417 โครงการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 6 FD 417 Degree Project in Fashion and Textile Design สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา (เฉพาะแผนสหกิจศึกษา) 3 CO 301 Pre-Cooperative Education วิชาเอก-เลือก สำ�หรับนักศึกษาแผนปกติ (รวม 15 หน่วยกิต) อฟ. 371 วิชาเลือกเพื่อการออกแบบ เอ FD 371 Major Design Elective A อฟ. 372 วิชาเลือกเพื่อการออกแบบ บี FD 372 Major Design Elective B อฟ. 373 วิชาเลือกเพื่อการออกแบบ ซี FD 373 Major Design Elective C อฟ. 374 วิชาเลือกเพื่อการออกแบบ ดี FD 374 Major Design Elective D

3 3 3 3

หลักสูตรปริญญาตรี 203


อฟ. 475 วิชาเลือกเพื่อการออกแบบ อี FD 475 Major Design Elective E สำ�หรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา (รวม 15 หน่วยกิต) อฟ. 371 วิชาเลือกเพื่อการออกแบบ เอ FD 371 Major Design Elective A อฟ. 372 วิชาเลือกเพื่อการออกแบบ บี FD 372 Major Design Elective B อฟ. 430 สหกิจศึกษา FD 430 Cooperative Education

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

หน่วยกิต 3

3 3 9

นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย กรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไป นี้ กม. 102 กฎหมายธุรกิจ 3 LA 102 Business Law ศก. 332 ศิลปปริทรรศน์ 3 FA 332 Survey of Art ศก. 351 ศิลปกรรมพื้นบ้าน 3 FA 351 Folk Arts ศก. 352 การนำ�เสนอผลงานส่วนบุคคล 3 FA 352 Portfolio ศก. 431 การดำ�เนินธุรกิจการออกแบบ 3 FA 431 Design Management อน. 263 การถ่ายภาพ 3 CD 263 Photography ทศ. 334 สุนทรียศาสตร์ 1 3 VA 334 Aesthetic I 204 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาใหม่ล่าสุดของคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ เราสร้างนักศึกษาให้เป็น Creator หรือผู้สร้างสรรค์ สอนโดยนักออกแบบผลิตภัณฑ์มืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำ�งาน ในต่างประเทศ ทีน่ �ำ ศาสตร์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มาบูรณาการเชิงประยุกต์ เพื่อมาพัฒนาเน้นควบคู่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ครอบคลุมการ ออกแบบการจัดการการพัฒนาวัสดุทางการออกแบบผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย และการส่งเสริมเอกลักษณ์ ของชาติ เพื่อสร้างนักออกแบบที่มีศักยภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

บัณฑิต​ที่​สำ�เร็จ​การ​ศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ​์ สามารถ​ประกอบ​อาชีพ​ได้​หลากหลายอาชีพ เช่น นักออกแบบ ผลิตภัณฑ์ นักวิจัยและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักออกแบบการบริการ นักออกแบบนวัตกรรม นักประดิษฐ์ทาง หั ต ถศิ ล ป์ นั ก ออกแบบการสื่ อ สารระหว่ า งเทคโนโลยี กั บ ผู้ ใ ช้ นักออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ นักพัฒนาบรรจุภณ ั ฑ์ นักออกแบบอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ นักออกแบบสินค้าบริโภค นักสร้างต้นแบบ นักออกแบบ วัสดุ นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาเซียน ผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจ ออกแบบผลิตภัณฑ์ นักบริหารและจัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น


หลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ แยกออกเป็นแผนการศึกษาแบบปกติ และแผนการศึกษา แบบสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต วิชาแกน 21 หน่วยกิต วิชาเอก-บังคับ 68 หน่วยกิต วิชาเอก-เลือก 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวม 140 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World

ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

หมวดวิชาเฉพาะ (104 หน่วยกิต)

วิชาแกน (21 หน่วยกิต) ศก. 101 วาดเส้น 1 FA 101 Drawing I ศก. 102 วาดเส้น 2 FA 102 Drawing II ศก. 103 การออกแบบ 2 มิติ FA 103 Two Dimension Design ศก. 104 การออกแบบ 3 มิติ FA 104 Three Dimension Design ศก. 105 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 1 FA 105 History of Arts I

หน่วยกิต 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3 3 หลักสูตรปริญญาตรี 205


ศก. 106 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 2 FA 106 History of Arts II ศก. 107 ทฤษฎีสี FA. 107 Color Theory

หน่วยกิต 3 3

วิชาเอก-บังคับ (65 หน่วยกิต) อผ. 172 ความคิดสร้างสรรค์สำ�หรับการออกแบบ 3 ผลิตภัณฑ์ PD 172 Creative Thinking for Product Design อผ. 251 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 4 PD 251 Product Design I อผ. 252 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 4 PD 252 Product Design II อผ. 271 นวัตกรรมวัสดุ 1 3 PD 271 Material Innovation I อผ. 272 เทคนิคการเขียนแบบและการนำ�เสนองาน 3 สำ�หรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ PD 272 Drawing and Presentation Technic for Product Designer อผ. 273 ปฏิบัติการสร้างต้นแบบ 1 3 PD. 273 Studio Modeling I อผ. 274 ปฏิบัติการสร้างต้นแบบ 2 3 PD 274 Studio Modeling II อผ. 275 การตอบสนองของมนุษย์เพื่อการออกแบบ 3 ผลิตภัณฑ์ PD 275 Human Sensibility Ergonomic in Product Design อผ. 276 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนักออกแบบ 3 ผลิตภัณฑ์ PD 276 Applications for Product Designers 206 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยกิต อผ. 351 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 4 PD 351 Product Design III อผ. 352 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 4 PD 352 Product Design IV อผ. 361 ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 PD 361 History of Product Design อผ. 362 การสำ�รวจและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาเซียน 3 PD 362 Survey and Analysis of ASEAN Product อผ. 371 นวัตกรรมวัสดุ 2 3 PD 371 Material Innovation II อผ. 373 การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าบริโภค 3 PD 373 Consumer Product Design อผ. 377 การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 3 PD 377 Product Identity Design อผ. 382 การปฏิบัติงานวิชาชีพ 0 PD 382 Job Training อผ. 451 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 4 PD 451 Product Design V อผ. 456 การเตรียมโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 PD 456 Degree Project Preparation อผ. 457 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 6 PD 457 Degree Project in Product Design วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต) 1. นักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบปกติ สามารถเลือกจาก รายวิชาดังต่อไปนี้ 2. นักศึกษาทีเ่ ลือกแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา ต้องผ่านวิชา สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา ก่อนลงทะเบียนเรียน อฟ. 430 สหกิจ ศึกษา รวม 6 หน่วยกิต และอีก 9 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือก จากรายวิชาดังต่อไปนี้


อผ. 391 วิชาเลือกเพื่อการออกแบบ เอ PD 391 Major Design Elective A อผ. 392 วิชาเลือกเพื่อการออกแบบ บี PD 392 Major Design Elective B อผ. 393 วิชาเลือกเพื่อการออกแบบ ซี PD 393 Major Design Elective C อผ. 394 วิชาเลือกเพื่อการออกแบบ ดี PD 394 Major Design Elective D อผ. 395 วิชาเลือกเพื่อการออกแบบ อี PD 395 Major Design Elective E

สำ�หรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา (รวม 6 หน่วยกิต) อผ. 430 สหกิจศึกษา FD 430 Cooperative Education

หน่วยกิต 3 3 3 3 3

หน่วยกิต ศก. 431 การดำ�เนินธุรกิจการออกแบบ 3 FA 431 Design Management ทศ. 324 สุนทรียศาสตร์ 1 3 VA 324 Aesthetic I อน. 263 การถ่ายภาพ 3 CD 263 Photography อน. 267 ภาพประกอบ 3 CD 267 Illustration สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา 3 CO 301 Pre-Cooperative Education

6

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย กรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไป นี้ กม. 102 กฏหมายธุรกิจ 3 LA 102 Business Law ศก. 301 ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการออกแบบ 3 FA 301 English for Art and Design ศก. 332 ศิลปปริทัศน์ 3 FA 322 Survey of Art ศก. 351 ศิลปกรรมพื้นบ้าน 3 FA 351 Folk Arts ศก. 352 การนำ�เสนอผลงานส่วนบุคคล 3 FA 352 Portfolio หลักสูตรปริญญาตรี 207


สถาปัตยกรรม​ศาสตร​บัณฑิต (สถ.บ.) Bachelor of Architecture (B.Arch.) คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ เป็ น คณะสถาปั ต ย์ แ นวใหม่ หลักสูตร 2 ภาษา ที่ดีที่สุดสำ�หรับโลกอนาคต ผสมผสานและแลก เปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ นำ�ไปสู่การสร้างทัศนคติที่เปิด กว้างแก่นักศึกษาสถาปัตยกรรมในฐานะสถาปนิกและนักออกแบบใน อนาคต มุ่งสร้างมืออาชีพระดับอินเตอร์ที่พร้อมสำ�หรับทุกความคิด สร้างสรรค์ โดยตลอด 5 ปีการศึกษา นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะทาง วิชาชีพกับคณาจารย์สถาปนิกระดับอาชีพจาก Top 10 Design Firms บริษัทชั้นนำ� 10 อันดับในประเทศไทย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ กระตุ ก ต่ อ มความคิ ด สร้ า งสรรค์ ด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมระดั บ รางวั ล มากมาย ปัจจุบนั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิด สอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เมื่อสำ�เร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา สถาปัตยกรรม ศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) Bachelor of Architecture (B.Arch.) สาขาวิชาการออกแบบภายใน เมือ่ สำ�เร็จการศึกษาจะได้รบั ปริญญา ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) Bachelor of Fine Arts (B.F.A.)

สาขา​วิชา​สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์และ ศิลป์ทเี่ กีย่ วข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรทีส่ ามารถผลิตสถาปนิกวิชาชีพ ในสาขาสถาปัตยกรรมหลักทีเ่ พียบพร้อมด้วยความสามารถและความ คิดสร้างสรรค์ทั้งการออกแบบและการบริหารจัดการงานออกแบบได้ ทุกขัน้ ตอนของการบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม การเรียนการสอนมุง่ เน้นศาสตร์การออกแบบที่ร่วมสมัย การค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูล ที่เป็นระบบ ผนวกองค์ความรู้ และทักษะเชิงเทคนิคในการบริหาร จัดการและการสื่อสารงานออกแบบ เพื่อให้บัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษา มีความพร้อมในการทำ�งานวิชาชีพสถาปัตยกรรมในระดับสากล มี ความสามารถในการทำ � งานทุ ก ขั้ น ตอนของการบริ การวิ ช าชี พ สถาปัตยกรรม มีความรู้ความเข้าใจต่อกลไก ระบบ และทิศทางใน อนาคตของงานบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง องค์กร วิชาชีพและสังคม ทั้งในระดับองค์กร ชาติ และสากล สภาสถาปนิ ก ได้ รั บ รองมาตราฐานวิ ช าการหลั ก สู ต ร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

บัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สามารถ นำ�ความรู้ไปประกอบอาชีีพที่หลากหลาย เช่น สถาปนิก นักวิชาการ นักวิจยั เจ้าของกิจการ นักพัฒนาโครงการ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ นักออกแบบอิสระ

หลักสูตรปริญญาตรี 209


หลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปีการศึกษา) มี จำ�นวน 170 หน่วยกิต มีโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาแบบปกติ และ แบบสหกิจศึกษา ดังนี้ หลักสูตรการศึกษาแบบปกติ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 134 หน่วยกิต วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต วิชาเอก-บังคับ 95 หน่วยกิต วิชาเอก-เลือก 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวม 170 หน่วยกิต หลักสูตรการศึกษาแบบสหกิจศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาเอก-บังคับ วิชาสหกิจศึกษา วิชาเอก-เลือก หมวดวิชาเลือกเสรี รวม

210 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

30 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 134 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 91 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 170 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก 3 GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3 GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

3 3 3 3


หมวดวิชาเฉพาะ (134 หน่วยกิต)

หน่วยกิต วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (24 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาพื้นฐาน (24 หน่วยกิต) (ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ กำ�หนดกลุ่มวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) สถพ. 161 การวาดเส้นและแสดงผลงาน 1 3 ARF 161 Drawing and Rendering I สถพ. 162 การวาดเส้นและแสดงผลงาน 2 3 ARF 162 Drawing and Rendering II สถพ. 163 การออกแบบเบื้องต้น 3 ARF 163 Basic Design สถพ. 164 การเขียนแบบเบื้องต้น 3 ARF 164 Basic Graphic and Drafting สถพ. 165 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการออกแบบ 3 ARF 165 Science and Mathematics in Design สถพ. 166 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 3 ARF 166 History of Architecture and Design I สถพ. 167 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 2 3 ARF 167 History of Architecture and Design II สถพ. 361 สถาปัตยกรรมไทย 3 ARF 361 Thai Architecture วิชาเอก-บังคับ (95 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาหลัก (50 หน่วยกิต) (ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ กำ�หนดกลุ่มวิชาหลักไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต) สถป. 151 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4 ARC 151 Architectural Design I สถป. 152 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4 ARC 152 Architectural Design II สถป. 253 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 4 ARC 253 Architectural Design III

หน่วยกิต สถป. 254 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 4 ARC 254 Architectural Design IV สถป. 355 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 4 ARC 355 Architectural Design V สถป. 356 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4 ARC 356 Architectural Design VI สถป. 451 การออกแบบสถาปัตยกรรมใน 3 กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ARC 451 Architectural Design in Southeast Asian Nations สถป. 452 วิธีการวางแผนและวิจัยโครงการออกแบบ 3 สถาปัตยกรรม ARC 452 Programming and Research Methods in Architecture สถป. 457 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 4 ARC 457 Architectural Design VII สถป. 458 การออกแบบสถาปัตยกรรม 8 4 (สำ�หรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแบบปกติ) ARC 458 Architectural Design VIII สถป. 551 การเตรียมวิทยานิพนธ์ 3 ARC 551 Thesis Preparation สถป. 552 วิทยานิพนธ์ 9 ARC 552 Thesis กลุ่มวิชาเทคโนโลยี (24 หน่วยกิต) (ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ กำ�หนดกลุ่มวิชาเทคโนโลยีไม่ น้อยกว่า 20 หน่วยกิต) สถป. 171 การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 1 3 ARC 171 Construction and Materials in Architecture I สถป. 272 การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 2 3 ARC 272 Construction and Materials in Architecture II หลักสูตรปริญญาตรี 211


หน่วยกิต สถป. 273 การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 3 3 ARC 273 Construction and Materials in Architecture III สถป. 274 การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3 ARC 274 Structural Design and Analysis I สถป. 275 การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3 ARC 275 Structural Design and Analysis II สถป. 276 งานระบบประกอบอาคาร 1 3 ARC 276 Building System I สถป. 374 การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 4 3 ARC 374 Construction and Materials in Architecture IV สถป. 377 งานระบบประกอบอาคาร 2 3 ARC 377 Building System II กลุม่ วิชาสนับสนุน (21 หน่วยกิต) (ตามเกณฑ์ขอ้ บังคับสภาสถาปนิกฯ กำ�หนดกลุ่มวิชาสนับสนุนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต) สถป. 281 คอมพิวเตอร์สำ�หรับการปฏิบัติงาน 3 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 ARC 281 Computer for Architectural Practice I สถป. 282 คอมพิวเตอร์สำ�หรับการปฏิบัติงาน 3 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 ARC 282 Computer for Architectural Practice II สถป. 381 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอาคาร 3 ARC 381 Law and Building Codes สถป. 382 การออกแบบตกแต่งภายใน 3 ARC 382 Interior Design สถป. 383 ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ 3 ARC 383 Landscape Architecture and Site Planning สถป. 384 การออกแบบผังเมือง 3 ARC 384 Urban Design 212 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยกิต สถป. 482 การปฏิบัติงานวิชาชีพ 0 ARC 482 Internship สถป. 581 การประกอบวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรม 3 ARC 581 Professional Practicein Architectural Design วิชาสหกิจศึกษา (สำ�หรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแบบสหิจศึกษา 13 หน่วยกิต) สถป. 459 สหกิจศึกษาในการประกอบวิชาชีพ 10 สถาปัตยกรรม ARC 459 Cooperative Education in Architectural Practice สถป. 499 เตรียมสหกิจศึกษา 3 ARC 499 Pre-Cooperative Education วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต) กลุ่มวิชา Architectural Design& Production Management สถป. 491 การจัดการองค์กรและการออกแบบ 3 สถาปัตยกรรม ARC 491 Architectural Design and Organization Management สถป. 492 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ 3 ARC 492 Project Feasibility Study สถป. 493 นวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตงานออกแบบ 3 ARC 493 Innovative Technology in Design Production สถป. 591 การจัดทําเอกสารประกอบโครงการ 3 ARC 591 Project Design Documentation สถป. 592 การสื่อสารในการให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3 ARC 592 Communication in Architectural Services


กลุ่มวิชา Architectural Construction Management หน่วยกิต สถป. 494 การสำ�รวจปริมาณและการประมาณราคา 3 ARC 494 Quantity Survey and Cost Estimation สถป. 495 การจัดการเอกสารก่อสร้าง 3 ARC 495 Construction Documentation สถป. 496 การบริหารงานก่อสร้าง 3 ARC 496 Construction Management สถป. 594 คอมพิวเตอร์สำ�หรับการบริหารงานก่อสร้าง 3 ARC 594 Computer Applications in Construction Management สถป. 595 การจัดการระบบอาคาร 3 ARC 595 Building Service Management

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอืน่ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย กรุงเทพ ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ กม. 103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ 3 LA 103 Introduction to Business Law กม. 102 กฎหมายธุรกิจ 3 LA 102 Business Law จก. 101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ 3 MG 101 Introduction to Business จก. 112 การจัดการ 3 MG 112 Management ธป. 321 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 IB 321 International Business Management ตล. 212 การตลาด 3 MK 212 Marketing อม. 201 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3 OH 201 Organization and Human Resource Management

หน่วยกิต ปช. 200 หลักการประชาสัมพันธ์ 3 PR 200 Public Relations Principles สต. 200 การสื่อสารตราเชิงบูรณาการ 3 BD 200 Integrated Brand Communications อน. 261 ศิลปะการใช้ตัวพิมพ์ 3 CD 261 Typography อน. 263 การถ่ายภาพ 3 CD 263 Photography อน. 267 ภาพประกอบ 3 CD 267 Illustration อน. 266 การออกแบบสื่อ 4 มิติ 3 CD 266 Time-based Media Design บธ. 111 การคิดแบบสร้างสรรค์ 3 BA 111 Creative Thinking บธ. 211 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ 3 BA 211 Introduction to Business บธ. 312 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 BA 312 Personality Development บธ. 313 ทักษะสำ�หรับนักธุรกิจ 3 BA 313 Business Professional Skills จธท.122 การพูดภาษาจีน 1 3 CIB 122 Chinese Speaking I อก. 333 ภาษาอังกฤษสำ�หรับการค้าระหว่างประเทศ 3 EN 333 Englishfor International Trade อก. 359 การสนทนาเชิงธุรกิจ 3 EN 359 Business Speech Communication ศก. 109 ศิลปะนิยม 3 FA 109 Art Appreciation หลักสูตรปริญญาตรี 213


ศก. 317 พฤติกรรมผู้บริโภคเบื้องต้น FA 317 Introduction to Consumer Behavior ศป. 201 ภาษาไทยธุรกิจ LB 201 Business Thai ศป. 211 ตรรกวิทยา LB 211 Logic ศป. 311 จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทำ�งาน LB 311 Psychology for Life and Work ศป. 313 จิตวิทยาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ� LB 313 Psychology for Leadership ศศ. 222 เศรษฐกิจพอเพียง EC 222 Sufficiency Economy

หน่วยกิต 3

3

บั ณ ฑิ ต ที่ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาสาขาวิ ช าการออกแบบภายใน สามารถนำ�ความรู้ไปประกอบอาชีีพที่หลากหลาย เช่น สถาปนิก ภายใน มัณฑนากร นักออกแบบภายใน นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าของ กิจการ ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ นักออกแบบ เครื่องเรือน นักออกแบบอิสระ นักออกแบบนิทรรศการ

3

หลักสูตร

3

3 3

สาขา​วิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรที่ผลิตนักวิชาชีพในสาขาสถาปัตยกรรมภายในและ มัณฑนศิลป์ หรือสถาปนิกภายใน ที่เพียบพร้อมด้วยศักยภาพและ ความคิดสร้างสรรค์ ทัง้ ในเชิงการออกแบบและการบริหารจัดการ โดย มุง่ เน้นศาสตร์การออกแบบทีร่ ว่ มสมัย ผนวกองค์ความรูใ้ นเชิงเทคนิค ในการผลิตและจัดการในทุกขั้นตอนของงานออกแบบ และมีความ เข้าใจและสามารถวิเคราะห์งานออกแบบได้ เพื่อให้บัณฑิตที่สำ�เร็จ การศึกษามีความพร้อมที่จะทำ�งานวิชาชีพในระดับสากล มีความ สามารถในการทำ�งานทุกขั้นตอนของงานออกแบบ มีความรู้ความ เข้าใจต่อกลไก ระบบ และทิศทาง ในอนาคตของงานออกแบบ ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรวิชาชีพและสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

214 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หน่วยกิต วิชาเอก-บังคับ 72 หน่วยกิต วิชาเอก-เลือก 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวม 144 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3


กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) หน่วยกิต ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก 3 GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3 GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

หมวดวิชาเฉพาะ (108 หน่วยกิต)

3 3 3 3

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (21 หน่วยกิต) (ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ กำ�หนดกลุ่มวิชาพื้นฐานไม่น้อย กว่า 21 หน่วยกิต) สถพ. 161 การวาดเส้นและแสดงผลงาน 1 3 ARF 161 Drawing and Rendering I สถพ. 162 การวาดเส้นและแสดงผลงาน 2 3 ARF 162 Drawing and Rendering II สถพ. 163 การออกแบบเบื้องต้น 3 ARF 163 Basic Design

หน่วยกิต สถพ. 164 การเขียนแบบเบื้องต้น 3 ARF 164 Basic Graphic and Drafting สถพ. 165 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการออกแบบ 3 ARF 165 Science and Mathematics in Design สถพ. 166 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 3 ARF 166 History of Architecture and Design I สถพ. 167 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 2 3 ARF 167 History of Architecture and Design II วิชาเอก-บังคับ (72 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาหลัก (42 หน่วยกิต) (ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ กำ�หนดกลุ่มวิชาหลักไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต) อภน. 151 การออกแบบภายใน 1 4 INT 151 Interior Design I อภน. 152 การออกแบบภายใน 2 4 INT 152 Interior Design II อภน. 251 ทฤษฎีและการวิพากษ์งานสถาปัตยกรรมภายใน 3 INT 251 Theory and Criticism of Interior Architecture อภน. 253 การออกแบบภายใน 3 4 INT 253 Interior Design III อภน. 254 การออกแบบภายใน 4 4 INT 254 Interior Design IV อภน. 352 วิธีการวางแผนโครงการออกแบบภายใน 3 INT 352 Programming Methods in Interior Design อภน. 355 การออกแบบภายใน 5 4 INT 355 Interior Design V อภน. 356 การออกแบบภายใน 6 4 INT 356 Interior Design VI อภน. 457 การเตรียมวิทยานิพนธ์ 3 INT 457 Thesis Preparation หลักสูตรปริญญาตรี 215


อภน. 458 วิทยานิพนธ์การออกแบบภายใน INT 458 Thesis in Interior Design

หน่วยกิต 9

กลุ่ ม วิ ช าเทคโนโลยี (18 หน่ ว ยกิ ต ) (ตามเกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ สภา สถาปนิกฯ กำ�หนดกลุ่มวิชาเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) สถป. 171 การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 1 3 ARC 171 Construction and Materials in Architecture 1 สถป. 276 งานระบบประกอบอาคาร 1 3 ARC 276 Building System I สถป. 377 งานระบบประกอบอาคาร 2 3 ARC 377 Building System II อภน. 271 วัสดุอุปกรณ์และการก่อสร้างงานตกแต่งภายใน 3 INT 271 Materials and Interior Construction อภน. 372 การศึกษาโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม 3 ภายในสาธารณะ INT 372 Public Interior Architectural Studies อภน. 373 การออกแบบเครื่องเรือน 3 INT 373 Furniture Design กลุม่ วิชาสนับสนุน (12 หน่วยกิต) (ตามเกณฑ์ขอ้ บังคับสภาสถาปนิกฯ กำ�หนดกลุ่มวิชาสนับสนุนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) สถป. 281 คอมพิวเตอร์สำ�หรับการปฏิบัติงานออกแบบ 3 สถาปัตยกรรม 1 ARC 281 Computer for Architectural Practice I สถป. 282 คอมพิวเตอร์สำ�หรับการปฏิบัติงานออกแบบ 3 สถาปัตยกรรม 2 ARC 282 Computer for Architectural Practice II อภน. 283 ระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการในการออกแบบ 3 INT 283 Research Methodology and Process in Design 216 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยกิต อภน. 381 การปฏิบัติงานวิชาชีพ 0 INT 381 Internship อภน. 482 การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน 3 และมัณฑนศิลป์ INT 482 Professional Practice in Interior Architecture วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต) กลุ่ม Hospitality Design (การออกแบบภายในพื้นที่เพื่อการโรงแรม และการบริการ) อภน. 391 การสร้างแนวความคิดและนวัตกรรม 3 ในงานออกแบบพื้นที่การให้บริการ INT 391 Conceptual Thinking and Innovation in Hospitality Design อภน. 392 การออกแบบรีสอร์ทและสปา 3 INT 392 Resort and Spa Design อภน. 393 สภาพแวดล้อมในการออกแบบอาคาร 3 เพื่อการโรงแรม INT 393 Environments of Hospitality Design อภน. 491 การออกแบบและวางผังพื้นที่บริการอาหาร 3 และเครื่องดื่ม INT 491 Food and Beverage Space Planning and Design อภน. 495 เอกสารงานก่อสร้างในงานออกแบบภายใน 3 INT 495 Construction Document in Interior Design กลุ่ม Exhibition Design and Event Management (การออกแบบ นิทรรศการและการบริหารการสร้างสรรค์กิจกรรม) อภน. 394 การสร้างแนวความคิดและนวัตกรรม 3 ในงานออกแบบนิทรรศการ INT 394 Conceptual Thinking and Innovation in Exhibition Design


หน่วยกิต อภน. 395 การออกแบบนิทรรศการ 3 INT 395 Exhibition Design อภน. 396 การออกแบบและจัดการพิพิธภัณฑ์ 3 INT 396 Museum Design and Management อภน. 492 การบริหารการสร้างสรรค์กิจกรรม 3 INT 492 Event Management อภน. 495 เอกสารงานก่อสร้างในงานออกแบบภายใน 3 INT 495 Construction Document in Interior Design กลุ่ม Retail Space Design (การออกแบบพื้นที่ค้าปลีก) อภน. 397 การสร้างแนวความคิดและนวัตกรรม 3 ในงานออกแบบพื้นที่ค้าปลีก INT 397 Conceptual Thinking and Innovation in Retail Space อภน. 398 การออกแบบพื้นที่ค้าปลีก 3 INT 398 Retail Space Design อภน. 399 กลไกทางสังคมกับการออกแบบพื้นที่ค้าปลีก 3 INT 399 Social Mechanism and Retail Space Designing อภน. 493 อัตลักษณ์และเรขศิลปในสภาพแวดล้อม 3 ในงานออกแบบภายใน INT 493 Corporate Identity and Environmental Graphic in Interior Design อภน. 495 เอกสารงานก่อสร้างในงานออกแบบภายใน 3 INT 495 Construction Document in Interior Design

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาสามารถเลือกวิชาต่อไปนี้หรือวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพทีค่ ณะฯ อนุมตั ิให้เป็นวิชาเลือก รวมแล้วต้อง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หน่วยกิต นศ. 216 วาทวิทยา 3 CA 216 Speech ศศ. 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 EC 201 Micro-Economics ศป. 305 สังคีตนิยม 3 LB 305 Music Appreciation จก. 323 การบริหารสำ�นักงาน 3 MG 323 Office Management ตล. 212 การตลาด 3 MK 212 Marketing ตล. 328 การตลาดบริการ 3 MK 328 Services Marketing กม. 102 กฎหมายธุรกิจ 3 LA 102 Business Law ทย. 327 การพูดในที่ชุมชน 3 TH 327 Public Speaking ศก. 431 การดำ�เนินธุรกิจออกแบบ 3 FA 431 Design Management ศก. 432 ศึกษาและสำ�รวจงานศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย 3 FA 432 Survey of Thai Art and Architecture ศก. 433 ศึกษางานศิลปะและงานออกแบบนานาชาติ 3 FA 433 International Art and Design Studies กง. 329 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 3 FI 329 Real Estate Appraisal กง. 412 การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ 3 FI 412 Feasibility Study and Project Evaluation สต. 302 การพัฒนาเอกลักษณ์และการออกแบบตรา 3 BD 302 Brand Identity Development and Design คก. 121 วัสดุวิศวกรรม 3 ME 121 Engineering Materials หลักสูตรปริญญาตรี 217


นิเทศ​ศาสตร​บัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Arts (Communication Arts) B.A. (Communication Arts) สร้างนักสื่อสารหัวใจสร้างสรรค์ที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่ง เหนือกว่าด้วยคุณภาพของหลักสูตรทีบ่ รู ณาการความโดดเด่นของทุก สาขาวิชา ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ครบวงจรและ ทันสมัยในระดับชั้นน�ำของอาเซียน ถึงพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการและ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยระดับมืออาชีพ เพื่อให้นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติจริงและรองรับการใช้งานของนักศึกษาแบบ 1 ต่อ 1 อาทิ ห้องปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ Center for Cinematic and Digital Arts ศูนย์ผลิตภาพยนตร์และผลงานดิจิตอลครบวงจรที่ทัน สมัย และคณะละคร BU Theatre Company นับเป็นการเตรียมความ พร้อมทีจ่ ะก้าวสูก่ ารสร้างสรรค์ผลงานระดับมืออาชีพ ในทุกสาขาวิชา และเพือ่ ตอบรับการเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมการสือ่ สารทีก่ า้ วล�ำ้ หน้าอย่างรวดเร็ว ให้ความสำ�คัญกับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างความ สัมพันธ์และเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้รว่ มพัฒนาศักยภาพ ในการผลิตผลงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมการสือ่ สารทัง้ ในรูปแบบที่ แตกต่าง เนือ้ หาทีเ่ ข้มข้น โดนใจและมีมาตรฐานสากล รวมถึงสะท้อน พัฒนาการของสังคมอย่างเป็นรูปธรรม อย่างเช่น ผลงานละครเวทีที่ เปิดการแสดงมาแล้วทั้งในประเทศ ในเอเชียและในยุโรป สนุกกับการ เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานราวกับมืออาชีพด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น ทางวิชาการและทางปฏิบตั กิ าร เพือ่ สร้างนักนิเทศศาสตร์ทมี่ คี วามคิด นอกกรอบ สร้างสรรค์ และลงมือทำ�ได้จริง ให้กับสังคมไทย ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดสอน 7 สาขาวิชา คือ • สาขา​วิชา​การ​ประชาสัมพันธ์ • สาขา​วิชา​วารสารศาสตร์ • สาขา​วิชา​การ​โฆษณา

• สาขา​วิชา​ศิลปะ​การ​แสดง ทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการ​แสดง ศิลปะการแสดงนานาชาติ • สาขา​วิชา​วิทยุ​กระจาย​เสียงและ​วิทยุ​โทรทัศน์ • สาขา​วิชา​ภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ การบริหารงานภาพยนตร์ ภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก • สาขา​วิชา​การ​สื่อสารตรา

หลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แยกออกเป็นแผนการศึกษา แบบปกติ และแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต วิชาแกน 36 หน่วยกิต วิชาเอก-บังคับ 30 หน่วยกิต วิชาเอก-เลือก 15 หน่วยกิต วิชาโท 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต รวม 135 หน่วยกิต

หลักสูตรปริญญาตรี 219


หมวด​วิชา​ศึกษา​ทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก 3 GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3 GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy 220 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3 3 3 3

หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต)

หน่วยกิต วิชาแกน (36 หน่วยกิต) วิชาบังคับนอกสาขา (9 หน่วยกิต) สถ. 203 สถิติเพื่อสังคมศาสตร์ 3 ST 203 Statistics for Social Sciences อก. 340 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1 3 EN 340 English for Professional Communication Arts I อก. 341 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2 3 EN 341 English for Professional Communication Arts II วิชาบังคับในสาขา (27 หน่วยกิต) นทศ. 101 การสื่อสารเบื้องต้น 3 COM 101 Introduction to Communication นทศ. 102 ความรูเ้ บือ้ งต้นทางกฎหมาย 3 สำ�หรับนิเทศศาสตร์ COM 102 Introduction to Law for Communication Arts นทศ. 103 วาทวิทยา 3 COM 103 Speech นทศ. 104 การถ่ายภาพดิจิทัล 3 COM 104 Digital Photography นทศ. 105 การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น 3 COM 105 Introduction to Communication Research นทศ. 106 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 COM 106 Integrated Marketing Communications นทศ. 107 สื่อมวลชนกับสังคม 3 COM 107 Mass Media and Society เลือกเรียน 3 วิชาจาก 7 วิชาต่อไปนี้ (6 หน่วยกิต) นทศ. 111 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น COM 111 Introduction to Public Relations

2


หน่วยกิต นทศ. 112 วารสารศาสตร์เบื้องต้น 2 COM 112 Introduction to Journalism นทศ. 113 การโฆษณาเบื้องต้น 2 COM 113 Introduction to Advertising นทศ. 114 ศิลปะการแสดงเบื้องต้น 2 COM 114 Introduction to Performing Arts นทศ. 115 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น 2 COM 115 Introduction to Broadcasting นทศ. 116 การภาพยนตร์เบื้องต้น 2 COM 116 Introduction to Film นทศ. 117 การสื่อสารตราเบื้องต้น 2 COM 117 Introduction to Brand Communications

หมวดวิชาเลือกเสรี (9 หน่วยกิต)

นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ที่ เ ปิ ด สอนใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนใน รายวิชาดังต่อไปนี้ นทศ. 151 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจบันเทิง 3 COM 151 Public Relations for Entertainment Business นทศ. 152 การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ วิชาชีพการประชาสัมพันธ์ 3 COM 152 Personality Development for Public Relations Profession นทศ. 153 การประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลาง 3 และขนาดย่อม COM 153 Public Relations for Small and Medium Business Enterprises นทศ. 154 การประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 COM 154 Public Relations for Creative Industries นทศ. 155 การเจรจาต่อรองและการแก้ปญั หาความขัดแย้ง 3 COM 155 Negotiation and Conflict Resolution

หน่วยกิต นทศ. 156 การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง 3 COM 156 Political Public Relations นทศ. 157 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจสันทนาการ 3 COM 157 Public Relations for Recreation นทศ. 158 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 3 COM 158 Health communication นทศ. 159 การประชาสัมพันธ์บุคคลผู้มีชื่อเสียง 3 COM 159 Public Relations for Celebrity นทศ. 160 การเขียนเชิงสร้างสรรค์สำ�หรับงานกิจกรรม 3 และการนำ�เสนอ COM 160 Creative Writing for Event and Presentation นทศ. 161 การวางแผนและการบริหารกิจกรรม 3 เชิงสร้างสรรค์ COM 161 Creative Event Planning and Management นทศ. 251 ทักษะการเป็นผู้ประกาศ 3 COM 251 Newscaster Performance นทศ. 252 ประวัติศาสตร์วารสารศาสตร์ 3 COM 252 History of Journalism นทศ. 253 การรายงานข่าวกีฬา 3 COM 253 Sport Reporting นทศ. 254 การรายงานข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 COM 254 ICT Reporting นทศ. 255 การแปลข่าว 3 COM 255 News Translation นทศ. 256 ศิลปะและสุนทรียศาสตร์เพื่อ 3 งานวารสารศาสตร์ COM 256 Arts and Aesthetics for Journalism นทศ. 257 การผลิตสารคดีเชิงข่าว 3 COM 257 News Documentary Production หลักสูตรปริญญาตรี 221


หน่วยกิต นทศ. 258 การสื่อข่าวเฉพาะทาง 3 COM 258 Specialized Reporting นทศ. 351 การโฆษณาสำ�หรับผู้ประกอบการขนาดกลาง 3 และขนาดย่อม COM 351 Advertising for SMEs นทศ. 352 แฟ้มผลงานสร้างสรรค์ 3 COM 352 Creative Portfolio นทศ. 353 การออกแบบเพื่อการสื่อสาร 3 COM 353 Communication Design นทศ. 354 การโฆษณาเพื่อการค้าสมัยใหม่ 3 COM 354 Advertising for Modern Trade นทศ. 355 การถ่ายภาพในสตูดิโอ 3 COM 355 Studio Photography นทศ. 356 การสร้างภาพเคลื่อนไหวในงานโฆษณา 3 COM 356 Motion Graphics in Advertising นทศ. 357 กิจกรรมพิเศษทางการตลาด 3 COM 357 Event Marketing นทศ. 358 การฝึกงานโฆษณา 3 COM 358 Advertising Internship นทศ. 359 ทักษะทางภาษาสำ�หรับผู้ประกอบ 3 วิชาชีพโฆษณา COM 359 Language Skills for Advertising Practitioner นทศ. 360 ศึกษาเชิงประสบการณ์ธุรกิจโฆษณา 3 ระหว่างประเทศ COM 360 International Field Study in Advertising นทศ. 461 การแต่งหน้าสำ�หรับการแสดง 3 COM 461 Theatre Make-up นทศ. 462 การแต่งหน้าสำ�หรับการแสดงขั้นสูง 3 COM 462 Advanced Theatrical Make-up 222 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยกิต นทศ. 463 การออกแบบมัลติมเี ดียสำ�หรับการแสดงบนเวที 3 COM 463 Multimedia Design for Live Performance นทศ. 464 การสร้างอุปกรณ์ประกอบฉาก 3 COM 464 Props Making นทศ. 465 ละครหุ่น 3 COM 465 Puppetry นทศ. 466 ละครใบ้ 3 COM 466 Mime นทศ. 467 นาฏลีลาร่วมสมัย 3 COM 467 Contemporary Dance นทศ. 468 นาฏศิลป์ไทย 3 COM 468 Thai Dance นทศ. 469 แนวโน้มศิลปะในละคร โทรทัศน์ 3 และภาพยนตร์ COM 469 Art Trend in Theatre, Television and Film นทศ. 470 วาดสีฉาก 3 COM 470 Scene Painting นทศ. 471 การออกแบบฉาก 3 COM 471 Scenic Design นทศ. 472 การออกแบบแสง 3 COM 472 Lighting Design นทศ. 473 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 3 COM 473 Costume Design นทศ. 474 ประวัติการละคร 3 COM 474 History of Theatre นทศ. 475 การศึกษาการแสดงสากล 3 COM 475 World Performing Arts Studies นทศ. 476 ละครตะวันออก 3 COM 476 Oriental Drama


หน่วยกิต นทศ. 477 โอเปรา 3 COM 477 Opera นทศ. 478 ละครเบรคชท์ 3 COM 478 Brechtian Theatre นทศ. 479 ละครแอบเสิร์ด 3 COM 479 Absurd Theatre นทศ. 480 ผู้หญิงในละคร 3 COM 480 Women in Drama and Theatre นทศ. 481 ละครในการศึกษา 3 COM 481 Theatre in Education นทศ. 482 การแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3 COM 482 Acting for Personality Development นทศ. 483 การอ่านเพื่อสื่อความหมาย 3 COM 483 Oral Interpretation นทศ. 484 ละครสำ�หรับเด็ก 3 COM 484 Theatre for Children นทศ. 485 ทฤษฎีการแสดงและการกำ�กับการแสดง 3 COM 485 Theories of Acting and Directing นทศ. 486 ละครแนวทดลอง 3 COM 486 Experimental Theatre นทศ. 487 เชคสเปียร์ในสังคมร่วมสมัย 3 COM 487 Shakespeare in Contemporary Society นทศ. 488 โศกนาฏกรรม 3 COM 488 Tragedy นทศ. 489 สุขนาฏกรรม 3 COM 489 Comedy นทศ. 490 การศึกษาแนวโน้มศิลปะการแสดงร่วมสมัย 3 COM 490 Contemporary Trend in Performing Arts นทศ. 491 ละครไทยในสังคมร่วมสมัย 3 COM 491 Thai Drama in Contemporary Society

หน่วยกิต นทศ. 551 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อสังคม 3 COM 551 Social Broadcasting นทศ. 552 การผลิตรายการสารคดี 3 COM 552 Documentary Production นทศ. 553 การผลิตรายการกีฬา 3 COM 553 Sports Production นทศ. 554 การออกแบบแสงสำ�หรับงานวิทยุโทรทัศน์ 3 COM 554 Lighting Design for Television นทศ. 555 การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ 3 COM 555 Voice Work in Broadcasting นทศ. 556 การผลิตงานวิดีทัศน์ระบบ 3 มิติ 3 COM 556 3D Video Production นทศ. 557 การควบคุมการผลิตในงานวิทยุโทรทัศน์ 3 และสื่อสมัยใหม่ COM 557 Producing for Television and New Media นทศ. 558 ระบบสื่อมวลชนโลก 3 COM 558 Global Media System นทศ. 559 ดนตรีในงานสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 3 COM 559 Music in Contemporary Mass Media นทศ. 651 การแสดงสำ�หรับภาพยนตร์ 3 COM 651 Acting for Film นทศ. 652 เทคนิคการแสดงขั้นสูงสำ�หรับงานภาพยนตร์ 3 COM 652 Acting for the Cameras: Advanced Techniques นทศ. 653 ปฏิบัติการการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ 3 COM 653 Film Narrative Workshop นทศ. 654 ปฏิบัติการการสร้างดนตรีประกอบ 3 สำ�หรับภาพยนตร์ COM 654 Scoring for Film Workshop หลักสูตรปริญญาตรี 223


หน่วยกิต นทศ. 655 การตกแต่งฉากและเครื่องประกอบการแสดง 3 COM 655 Set Decoration and Props นทศ. 656 กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 3 COM 656 Graphics and Animation นทศ. 657 วิวัฒนาการภาพยนตร์เอเชีย 3 COM 657 Surveys of Asian Films นทศ. 658 วิวัฒนาการภาพยนตร์ยุโรปและอเมริกา 3 COM 658 Surveys of European and American Films นทศ. 659 วิวัฒนาการภาพยนตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 COM 659 Surveys of South East Asian Films นทศ. 660 ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ทดลอง 3 COM 660 Experimental Filmmaking Workshop นทศ. 661 ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สารคดี 3 COM 661 Documentary Filmmaking Workshop นทศ. 662 สัมมนากระบวนการทำ�งานของนักสร้าง 3 ภาพยนตร์ไทย COM 662 Thai Filmmaker Master Class นทศ. 663 การควบคุมความต่อเนื่องในงานภาพยนตร์ 3 COM 663 Continuity in Film นทศ. 664 เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ขั้นสูง 3 COM 664 Advanced Digital Editing Techniques นทศ. 665 เทคนิคพิเศษและการประกอบภาพ 3 COM 665 Special Effects and Digital Compositing for Film นทศ. 666 งานเก็บภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว 3 COM 666 Film Archive Studies นทศ. 751 สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารตรา 3 COM 751 Digital Media for Brand Communications นทศ. 752 การสร้างความสัมพันธ์ตราเชิงกลยุทธ์ 3 COM 752 Strategic Brand Relationships

224 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยกิต นทศ. 753 สุนทรียภาพเพื่อการสื่อสารตรา 3 COM 753 Aesthetics in Brand Communications นทศ. 754 การสร้างตราแฟชั่น 3 COM 754 Fashion Branding นทศ. 755 การสร้างตราผู้มีชื่อเสียง 3 COM 755 Celebrity Branding นทศ. 756 การสร้างตราในธุรกิจท่องเที่ยว 3 COM 756 Tourism Branding นทศ. 757 การสื่อสารตรากับสังคม 3 COM 757 Brand Communications and Society นทศ. 758 การสร้างตราธุรกิจบันเทิง 3 COM 758 Entertainment Branding นทศ. 759 เรื่องเฉพาะทางการสื่อสารตรา 3 COM 759 Selected Topics in Brand Communications นทศ. 851 การค้นคว้าอิสระ 3 COM 851 Independent Study นทศ. 852 การสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ 3 COM 852 International Mass Communication นทศ. 853 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 3 COM 853 Development Communication นทศ. 854 สันติภาพศึกษา 3 COM 854 Peace Studies นทศ. 855 การสื่อสารระหว่างบุคคล 3 COM 855 Interpersonal Communication นทศ. 856 เพศในวัฒนธรรมนิยม 3 COM 856 Sex in Popular Culture นทศ. 857 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 3 แบบบูรณาการ COM 857 Integrated Academic Social Responsibility Project


สาขา​วิชา​การ​ประชาสัมพันธ์ (ภาค​ปกติ​และ​ภาค​พิเศษ) เหนือกว่าด้วยหลักสูตรทีส่ ร้างนักประชาสัมพันธ์ยคุ ใหม่ทมี่ าก ด้วยความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล ก้าวล�้ำไปกับเทคโนโลยี และ แนวโน้มของโลกธุรกิจสมัยใหม่อย่างรอบด้าน เรียนรูก้ ารคิดวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เสริมโอกาสทีเ่ หนือกว่าด้วยการฝึกปฏิบตั กิ บั Event Organizer ชือ่ ดัง ระดับโลก ฝึกทักษะด้านการสือ่ สาร การผลิตสือ่ การจัดกิจกรรมพิเศษ เติมประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย พร้อมเป็นนักประชาสัมพันธ์มอื อาชีพทีเ่ ก่งคิด เก่งสร้างสรรค์ พร้อมเผชิญกับทุกปัญหา พลิกวิกฤตสู่โอกาสด้วยปฏิบัติการ ที่เป็นจริง พร้อมก้าวน�ำอย่างโดดเด่นเพื่อสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง อันดีงาม สร้างศรัทธา สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างองค์กรกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations Practitioner) พนักงาน สื่อสารองค์กร (Corporate Communication Officer) พนักงานบริษัท ตัวแทนด้านประชาสัมพันธ์ (Public Relations Agent) พนักงานบริษทั ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Consultant) พนักงานบริษัทรับออกแบบและจัดกิจกรรม (Event Organizer) พนั ก งานด้ า นลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Customer Relations, Investor Relations, Community Relations, Media Relations) นักวิจัย นักวิเคราะห์เพื่อ การประชาสัมพันธ์ (Public Relations Researcher, Public Relations Analyst) นักเขียน นักถ่ายภาพ นักออกแบบ และนักผลิิตสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ (Public Relations Writer, Public Relations Photographer, Public Relations Media Designer and Producer) ทีป่ รึกษากลยุทธ์ดา้ นการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร (Strategic

Public Relations & Corporate Communication Consultant) นักประชาสัมพันธ์อิสระ (Freelance Public Relations) วิชาเอก-บังคับ (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต ปชส. 201 การบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 PRT 201 Stakeholder Relationship Management ปชส. 202 การประชาสัมพันธ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ 3 PRT 202 Public Relations for Business Enterprises ปชส. 203 การประชาสัมพันธ์องค์กร 3 PRT 203 Corporate Public Relations ปชส. 204 การวิจยั และการประเมินผลเพือ่ การประชาสัมพันธ์ 3 PRT 204 Public Relations Research and Evaluation ปชส. 205 การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน 3 PRT 205 Fundamental Public Relations Writing ปชส. 301 การออกแบบเนือ้ หาและการผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ 3 PRT 301 Message Design and Public Relations Material Production ปชส. 302 สื่อดิจิทัลและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3 PRT 302 Digital Media and Public Relations Production ปชส. 401 การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 3 PRT 401 Strategic Public Relations Planning ปชส. 402 สัมมนาวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ 3 PRT 402 Seminar in Public Relations ปชส. 403 การฝึกงานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ 3 PRT 403 Public Relations Professional Internship หรือ ปชส. 404 โครงการประชาสัมพันธ์ 3 PRT 404 Public Relations Project สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา 3 (สำ�หรับนักศึกษาทีเ่ ลือกแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) CO 301 Pre-Cooperative Education หลักสูตรปริญญาตรี 225


วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต) หน่วยกิต นักศึกษาเลือกเรียน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ ปชส. 311 การเขียนเชิงกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 PRT 311 Strategic Public Relations Writing ปชส. 312 สื่อนวัตกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 PRT 312 Innovative Media for Public Relations ปชส. 313 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 PRT 313 Creativity for Public Relations ปชส. 314 การประชาสัมพันธ์ระดับสากล 3 PRT 314 Global Public Relations ปชส. 315 การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 3 PRT 315 Issue Management and Crisis Communication ปชส. 321 การสื่อสารด้วยกิจกรรมเบื้องต้น 3 PRT 321 Introduction to Event Communication ปชส. 322 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กบั การสือ่ สารแบบบูรณาการ 3 PRT 322 Creative Event and Integrated Communications ปชส. 323 หลักการสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสำ�หรับกิจกรรม 3 PRT 323 Creative Direction and Event Technology ปชส. 420 การสื่อสารด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 3 และโครงการสนับสนุน PRT 420 Creative Event and Sponsorship Communication ปชส. 421 การสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 3 PRT 421 Creative Direction for Marketing Events ปชส. 422 การสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมองค์กร 3 PRT 422 Creative Direction for Corporate Events ปชส. 405 สหกิจศึกษาสำ�หรับนักประชาสัมพันธ์ 6 (สำ�หรับนักศึกษาทีเ่ ลือกแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) PRT 405 Cooperative Education for Public Relations

226 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิชาโท (15 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก 1) กลุม่ วิชาทีภ่ าควิชาอืน่ ของคณะฯ กำ�หนดให้เป็นวิชาโท หรือ 2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะฯ อนุมัติให้เป็นวิชาโท 3) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาการประชาสัมพันธ์กำ�หนดให้เป็นวิชาโท การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ ในดุลพินิจของ คณบดี วิชาโทการประชาสัมพันธ์ (สำ�หรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์) นักศึกษาเรียน 5 วิชา ดังต่อไปนี้ หน่วยกิต ปชส. 202 การประชาสัมพันธ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ 3 PRT 202 Public Relations for Business Enterprise ปชส. 203 การประชาสัมพันธ์องค์กร 3 PRT 203 Corporate Public Relations ปชส. 205 การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน 3 PRT 205 Fundamental Public Relations Writing ปชส. 401 การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 3 PRT 401 Strategic Public Relations Planning ปชส. 420 การสื่อสารด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 3 และโครงการสนับสนุน PRT 420 Creative Event and Sponsorship Communication


สาขา​วิชา​วารสารศาสตร์ หลั ก สู ต ร Convergence Journalism ของภาควิ ช า วารสารศาสตร์ออกแบบมาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของการ ทำ�งานทางด้านวารสารศาสตร์ ในโลกยุคหลอมรวมสื่อ ซึ่งต้องการ นักวารสารศาสตร์ทมี่ ที กั ษะในการนำ�เสนอเนือ้ หาทัง้ ในสือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ รวมถึงสื่อใหม่ ด้วย คณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒทิ างวิชาการ และมีประสบการณ์ในการทำ�งาน รวมทัง้ เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยและเพียงพอต่อจำ�นวนนักศึกษา ทำ�ให้ภาค วิชาฯ มีความพร้อมทีจ่ ะผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามคิดอันแหลมคม รวมทัง้ มีทักษะในการคิดและผลิตเนื้อหาทางวารสารศาสตร์ เพื่อนำ�เสนอใน สือ่ หลากหลายรูปแบบ บัณฑิตทีส่ ำ�เร็จหลักสูตรวารสารศาสตร์สามารถ ประกอบอาชีพได้หลากหลาย

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

นักข่าวหนังสือพิมพ์ (Journalist) นักข่าววิทยุโ​ทรทัศน์แ​ ละ​ วิทยุก​ ระจาย​เสียง (Broadcast News Journalist) ผูป้ ระกาศข่าว (News Anchor) กองบรรณาธิการ (Editorial Staff) บรรณาธิการข่าว (News Editor) นักเขียนอิสระ (Freelance Writer) คอลัมน์นิสต์ (Columnist) นักวิชาการด้านวารสารศาสตร์ (Journalism Scholar) วิชาเอก-บังคับ (30 หน่วยกิต) วสศ. 201 การหลอมรวมสื่อทางวารสารศาสตร์ CJR 201 Convergence Journalism วสศ. 202 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 1 CJR 202 News Reporting I วสศ. 203 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 2 CJR 203 News Reporting II วสศ. 204 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน CJR 204 Current Affairs

หน่วยกิต 2 3 3 2

หน่วยกิต วสศ. 205 การบรรณาธิกรวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ 2 CJR 205 Print Journalism Editing วสศ. 301 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ 3 CJR 301 Photojournalism วสศ. 302 เทคนิคการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียง 2 และวิทยุโทรทัศน์ CJR 302 Broadcast News Technique วสศ. 303 การออกแบบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บเพจ 3 CJR 303 Publication and Web Design Production วสศ. 304 การบริหารงานสื่อวารสารศาสตร์เชิงหลอมรวม 2 CJR 304 Convergence Journalism Management วสศ. 305 การบรรณาธิกรวารสารศาสตร์เพื่อ 2 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ CJR 305 Broadcast Journalism Editing วสศ. 401 ประเด็นในงานวารสารศาสตร์เชิงหลอมรวม 3 CJR 401 Special Topics in Convergence Journalism วสศ. 402 การฝึกงานวารสารศาสตร์ 3 CJR 402 Journalism Internship วสศ. 403 การศึกษาเฉพาะเรื่อง หรือ 3 CJR 403 Individual Study วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต) วสศ. 211 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ 3 CJR 211 Journalistic Writing วสศ. 311 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ผ่านสื่อ 3 หลากหลายประเภท CJR 311 Journalistic Writing across Media วสศ. 312 วารสารศาสตร์เชิงวิจัย 3 CJR 312 Precision and Data Journalism หลักสูตรปริญญาตรี 227


หน่วยกิต วสศ. 411 การปฏิบัติการด้านหนังสือพิมพ์ 3 CJR 411 Newspaper Workshop วสศ. 412 การปฏิบัติการด้านวารสารศาสตร์ทาง หรือ 3 วิทยุกระจายเสียง CJR 412 Radio Journalism Workshop วสศ. 413 การปฏิบัติการด้านนิตยสาร 3 CJR 413 Magazine Workshop วสศ. 414 การปฏิบัติการด้านวารสารศาสตร์ หรือ 3 ทางวิทยุโทรทัศน์ CJR 414 Television Journalism Workshop หมายเหตุ: นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา วสศ. 411 จะต้องเรียน วสศ. 414 ในภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา วสศ. 412 จะต้องเรียน วสศ. 413 ในภาคการศึกษาที่ 2 วิชาโท (15 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก 1) กลุม่ วิชาทีภ่ าควิชาอืน่ ของคณะนิเทศศาสตร์กำ�หนดให้เป็น วิชาโท 2) ภาควิชาใดมีวิชาเอกเลือกสองสาขา นักศึกษาที่เรียนเอก เลือกสาขาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนอีกสาขาหนึ่งเป็นวิชาโทได้ หรือ 3) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติ ให้เป็น วิชาโท

228 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิชาโทวารสารศาสตร์ (สำ�หรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาวารสารศาสตร์) หน่วยกิต วสศ. 201 การหลอมรวมสื่อทางวารสารศาสตร์ 2 CJR 201 Convergence Journalism วสศ. 202 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 1 3 CJR 202 News Reporting I วสศ. 211 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ 3 CJR 211 Journalistic Writing วสศ. 301 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ 3 CJR 301 Photojournalism วสศ. 302 เทคนิคการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียง 2 และวิทยุโทรทัศน์ CJR 302 Broadcast News Technique วสศ. 304 การบริหารงานสื่อวารสารศาสตร์เชิงหลอมรวม 2 CJR 304 Convergence Journalism Management


สาขา​วิชา​การ​โฆษณา จากประสบการณ์ ใ นการสร้ า งคนโฆษณาที่ ใ ช้ ค วามคิ ด สร้างสรรค์นำ�การตลาดจนเป็นทีย่ อมรับในแวดวงนักการโฆษณา ด้วย หลักสูตรที่ออกแบบให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่เป็น เอกลักษณ์เพื่อก้าวสู่การเป็นนักโฆษณา ผู้บริหารงานโฆษณา และ ครีเอทีฟที่มีศักยภาพระดับมืออาชีพ ด้วยผู้สอนที่มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงจากบริษัทตัวแทน โฆษณา (Advertising Agency) ชั้นนำ� บริษัทวิจัยด้านการโฆษณา (Advertising Research Company) และบริษัทผลิตงานโฆษณา (Production House) สาขาวิชาการโฆษณายังมุง่ เน้นการเรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์และ ปฏิบัติได้จริง ฝึกฝน และพัฒนาการสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ การ วางแผนรณรงค์ โฆษณาที่เน้นกระบวนการคิดอย่างครบวงจรและมี มาตรฐาน เพือ่ ให้เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถนำ�ผลงานโฆษณาไปใช้ได้ ในสถานการณ์จริง หลักสูตรของสาขาวิชาการโฆษณายังมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนสร้างสรรค์ได้มากกว่าการโฆษณา ด้วยการส่งเสริมให้ส่งผลงาน เข้าประกวดทัง้ ระดับในประเทศและนานาชาติ การอบรมสัมมนา และ โครงการประกวดแคมเปญโฆษณาประจำ�ปีระดับประเทศของภาควิชา หรือโครงการ MADD Awards เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติ ควบคูก่ บั การเรียนรูห้ ลักสูตรสาขาวิชาการโฆษณาทีเ่ ปิดโลกแห่งความ คิดสร้างสรรค์สู่การเป็นนักโฆษณาที่มีศักยภาพระดับมืออาชีพ

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

นักสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative) ผู้กำ�กับศิลป์ (Art Director) ผู้เขียนบทโฆษณา (Copywriter) ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive, Account Manager, Account Director) ผู้วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planner) ผู้วางแผนสื่อโฆษณา (Media Planner) ผู้ซื้อสื่อโฆษณา (Media Buyer) ผู้ออกแบบกราฟิกทางสื่อ สิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา (Graphic Designer) ผู้ควบคุมการผลิตงาน

โฆษณา (Producer) ผู้กำ�กับภาพยนตร์โฆษณา (Advertising Film Director) วิชาเอก-บังคับ (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต ฆษณ. 201 ความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ 3 ADV 201 Critical and Creative Thinking ฆษณ. 202 การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค 3 ADV 202 Advertising and Consumer Behavior ฆษณ. 203 การโฆษณากับสังคม 3 ADV 203 Advertising in Contemporary Society ฆษณ. 204 ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา 3 ADV 204 Creativity in Advertising ฆษณ. 305 การวิจัยการโฆษณา 3 ADV 305 Advertising Research ฆษณ. 306 การสร้างตราเชิงกลยุทธ์ 3 ADV 306 Strategic Branding ฆษณ. 407 การวางแผนช่องทางการโฆษณา 3 ADV 407 Advertising Channel Planning ฆษณ. 408 การจัดการโฆษณา 3 ADV 408 Advertising Management ฆษณ. 409 แผนรณรงค์โฆษณา 3 ADV 409 Advertising Campaign ฆษณ. 410 สัมมนาการโฆษณา 3 ADV 410 Seminar in Advertising

หลักสูตรปริญญาตรี 229


วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต เลือก 5 วิชาจาก 8 วิชา) บังคับเลือก 2 วิชา หน่วยกิต ฆษณ. 311 การออกแบบกราฟิกและการผลิตโฆษณา 3 ADV 311 Graphic Design and Advertising Production ฆษณ. 312 การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการโฆษณา 3 ADV 312 Digital Media Production for Advertising เลือกเรียน 3 วิชา จาก 6 วิชาต่อไปนี้ ฆษณ. 313 การเขียนข้อความโฆษณา 3 ADV 313 Copywriting ฆษณ. 314 การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ 3 ADV 314 Innovative Approach of New Media Landscapes ฆษณ. 315 การวิเคราะห์การตลาดเพื่อการโฆษณา 3 ADV 315 Marketing Analysis for Advertising ฆษณ. 316 การบริหารงานลูกค้า 3 ADV 316 Client Management ฆษณ. 417 การก�ำกับศิลป์ในงานโฆษณา 3 ADV 417 Art Directions in Advertising ฆษณ. 418 การโฆษณาระหว่างประเทศ 3 ADV 418 International Advertising วิชาโท (15 หน่วยกิต) (ส�ำหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการ โฆษณา) นักศึกษาภาควิชาการโฆษณาสามารถเลือกเรียนวิชาโท ได้จาก 1) กลุม่ วิชาทีภ่ าควิชาอืน่ ของคณะนิเทศศาสตร์กำ� หนดให้เป็น วิชาโท หรือ 2) กลุม่ วิชาของคณะอืน่ ทีค่ ณะนิเทศศาสตร์อนุมตั ิให้เรียนเป็น วิชาโท 230 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

**การปรับเปลีย่ นรายวิชาในกลุม่ วิชาโทให้อยู่ในดุลยพินจิ ของ คณบดี วิชาโทการโฆษณา (ส�ำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาการ โฆษณา) นักศึกษาเรียน 5 วิชาที่ภาควิชาการโฆษณาก�ำหนด ดังต่อ ไปนี้ หน่วยกิต ฆษณ. 202 การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค 3 ADV 202 Advertising and Consumer Behavior ฆษณ. 203 การโฆษณากับสังคม 3 ADV 203 Advertising in Contemporary Society ฆษณ. 204 ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา 3 ADV 204 Creativity in Advertising ฆษณ. 314 การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ 3 ADV 314 Innovative Approach of New Media Landscapes ฆษณ. 407 การวางแผนช่องทางการโฆษณา 3 ADV 407 Advertising Channel Planning


สาขา​วิชา​ศิลปะ​การ​แสดง เปล่งประกายความคิดสร้างสรรค์ในวงการศิลปะการแสดงไม่ ว่าจะอยู่ในบทบาทของผูก้ ำ�กับ ผูเ้ ขียนบท ผูอ้ อกแบบ ศิลปินนักแสดง หรือผู้ทำ�งานอยู่เบื้องหลัง ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นความคิด สร้างสรรค์และการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างงานอย่างมี เอกลักษณ์เฉพาะตัว หลักสูตรของภาควิชาฯ มีลักษณะการเรียนการ สอนที่เน้นกระบวนการเรีียนรู้และการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันอย่าง ใกล้ชิดระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ประจำ� คณาจารย์พิเศษ ศิลปิน รับเชิญที่ล้วนมีผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ หรือนักการละคร ผูป้ ฏิบตั งิ านจริงในวงการศิลปะการแสดง เพือ่ ความเป็นโรงเรียนผลิต มืออาชีพ (Professional School) ทีม่ ผี ลงานสร้างสรรค์ระดับแถวหน้า ของภูมิภาคเอเซีย

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

นักแสดง (Actor) ผู้ ก�ำกับการแสดง (Director) ผู้เขียนบท ละครเวที โทรทัศน์ และภาพยนตร์ (Playwright, Script Writer fot TV and Film) ผู้ ฝึก สอนการแสดง (Acting Coach) นักละครบ�ำบัด (Dram a Th e rap ist ) นั ก ก ารละครเพื่อการพัฒนา (Drama for Development Practitioner) นักร้อง (Vocalist) นาฏยศิลปิน (Dancer) นักออกแบบลีลา (Choreographer) นักมนุษยวิทยาการละคร (Drama Anthropologist) นักวิจารณ์ละครและภาพยนตร์ (Theatre and Film Critic) ผู้ควบคุมล�ำดับการแสดง (Show Master) ผู้ก�ำกับเวที (Stage Manag e r) นักวิชา การด้ า น ศิลปะการละครหรือนักนาฏกรรมพินิจ (Dram a tur g ) ผู้อ อกแบบ เ พื่อการแสดง (Theatre Designer) ผู้จดั การโครงการศิลปะการแสดง (Performing Arts Project Manager) ผู้อ�ำนวยการแสดง (Producer)

หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต)

วิชาแกน (25 หน่วยกิต) หน่วยกิต นทศ. 002 แนวทางการวิจัยศิลปะสังคมและวัฒนธรรม 2 เพื่อการสื่อสาร COM 002 Approaches in Art and Socio-Cultural Research for Communication นทศ. 003 สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อโครงการ 2 เชิงสังคมและวัฒนธรรม COM 003 Integrated Marketing Communication Strategy for Socio-Cultural Project นทศ. 004 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 COM 004 Stakeholder Analysis นทศ. 005 มิติชุมชนเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการสื่อสาร COM 005 Socio-Cultural Community Dimension of Southeast Asian for Communication นทศ. 006 การรณรงค์เพือ่ จริยธรรมสังคมและการรูเ้ ท่าทันสือ่ 2 COM 006 Campaign for Social Ethics and Media Literacy นทศ. 101 การสื่อสารเบื้องต้น 3 COM 101 Introduction to Communication นทศ. 102 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำ�หรับนิเทศศาสตร์ 3 COM 102 Introduction to Law for Communication Arts นทศ. 104 การถ่ายภาพดิจิทัล 3 COM 104 Digital Photography นทศ. 107 สื่อมวลชนกับสังคม 3 COM 107 Mass Media and Society นทศ. 116 การภาพยนตร์เบื้องต้น 2 COM 116 Introduction to Film

หลักสูตรปริญญาตรี 231


วิชาเอก-บังคับ (25 หน่วยกิต) หน่วยกิต ศปส. 100 ปริทัศน์งานสร้างละคร 1 PFA 100 Introduction to Theatre Production ศปส. 106 ศิลปะการแสดงนิทรรศน์ 2 PFA 106 Aspects of Performing Arts ศปส. 110 พื้นฐานการแสดง 2 PFA 110 Fundamental Acting ศปส. 120 พื้นฐานการเขียนบทละคร 2 PFA 120 Fundamental Dramatic Writing ศปส. 130 ปริทัศน์งานออกแบบเพื่อการแสดง 2 PFA 130 Introduction to Scenography ศปส. 140 ปริทัศน์การละครเพื่อการพัฒนา 2 PFA 140 Introduction to Theatre for Development ศปส. 107 งานฉากและเวที 2 PFA 107 Stagecraft ศปส. 150 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์การละครสากล 3 PFA 150 Introduction to Historiography of World Theatre ศปส. 151 วรรณกรรมการละครสากล 1 3 PFA 151 World Dramatic Literature I ศปส. 152 วรรณกรรมการละครสากล 2 3 PFA 152 World Dramatic Literature II ศปส. 153 ทฤษฎีและการวิจารณ์การแสดง 3 PFA 153 Performance Theory and Criticism วิชาเอก-เลือก (31 หน่วยกิต) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. วิชาเอกเลือกตามความชำ�นาญเฉพาะทาง แบ่งออกเป็น 2 สาขา ดังนี้ 1.1 สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (12 หน่วยกิต) ศปส. 101 งานสร้างละคร 1 1 PFA 101 Theatre Production I 232 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยกิต ศปส. 102 งานสร้างละคร 2 1 PFA 102 Theatre Production II ศปส. 103 งานสร้างละคร 3 1 PFA 103 Theatre Production III ศปส. 104 งานสร้างละคร 4 1 PFA 104 Theatre Production IV ศปส. 105 งานสร้างละคร 5 1 PFA 105 Theatre Production V ศปส. 911 การเตรียมโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ 3 PFA 911 Degree Project in Performing Arts Preparatory ศปส. 912 ศิลปะการแสดงนิพนธ์ 4 PFA 912 Degree Project in Performing Arts หรือ 1.2 สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ (12 หน่วยกิต) ศปส. 251 การละครชาติพันธ์ุและประวัติศาสตร์ศึกษา: 3 ประเด็นและกระบวนวิธี PFA 251 Theatre Ethno-Historiography Studies: Issues and Methods ศปส. 252 ภูมิหลังและวิวัฒนาการการละครไทย 3 PFA 252 Background and Development of Thai Theatre ศปส. 253 การละครเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3 PFA 253 Southeast Asian Theatre Studies ศปส. 950 การศึกษาและวิจัยเอกเทศศิลปะการแสดง 3 นานาชาติ PFA 950 Individual Study and Research in International Performing Arts


2. วิชาเอกเลือก-ทั่วไป (19 หน่วยกิต) แบ่งออกเป็น 2 สาขา ดังนี้ 2.1 สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย โดยเลือกเพียง 1 กลุ่ม ดังนี้ 2.1.1 กลุม่ เน้นทักษะการแสดงและการกำ�กับการแสดง/ขับร้อง และดนตรี/นาฏลีลา/ การบริหารจัดการศิลปะการแสดง (19 หน่วยกิต) หน่วยกิต ศปส. 111 การเตรียมความพร้อมของนักแสดง 1 1 PFA 111 Actor’s Tools Preparation I ศปส. 112 การเตรียมความพร้อมของนักแสดง 2 1 PFA 112 Actor’s Tools Preparation II ศปส. 113 การเตรียมความพร้อมของนักแสดง 3 1 PFA 113 Actor’s Tools Preparation III ศปส. 211 การแสดง 1: แก่นมนุษย์และงานแสดง 2 PFA 211 Acting I: Human Essence and the Craft of Acting ศปส. 212 การแสดง 2: วิถีเพื่อการแสดงละครสัจนิยม 2 และธรรมชาตินิยม PFA 212 Acting II: Approach for Realism and Naturalism ศปส. 312 การแสดง 3: ศิลปะการแสดงละครเวที 2 PFA 312 Acting III: The Art of Stage Acting ศปส. 510 พื้นฐานการกำ�กับการแสดง 2 PFA 510 Fundamental Directing เลือกอีก 4 วิชา (8 หน่วยกิต) จาก 18 วิชา ตามทักษะเฉพาะ ทางจากรายวิชาต่อไปนี้ ศปส. 213 การอ่านออกเสียงเพื่อตีความหมาย 2 PFA 213 Oral Interpretation ศปส. 214 ประเภทและแนวละคร: จากบทสู่การแสดง 2 PFA 214 Genres and Styles of Plays: From Text to Performance

หน่วยกิต ศปส. 411 การแสดง 4: ศิลปะการแสดงสำ�หรับ 2 ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ PFA 411 Acting IV: The Art of Acting for Television and Film ศปส. 412 การแสดง 5: ละครสมัยใหม่หลังจากแนวสัจนิยม 2 และธรรมชาตินิยม PFA 412 Acting V: Departure from Realism and Naturalism ศปส. 511 การกำ�กับการแสดง 1: ละครสัจนิยม 2 และธรรมชาตินิยม PFA 511 Directing I: Realism and Naturalism ศปส. 512 การกำ�กับการแสดง 2: ละครสมัยใหม่ 2 หลังจากแนวสัจนิยมและธรรมชาตินิยม PFA 512 Directing II : Departure from Realism and Naturalism ศปส. 611 ขับร้องและดนตรี 1 2 PFA 611 Musical Performance I ศปส. 612 ขับร้องและดนตรี 2 2 PFA 612 Musical Performance II ศปส. 613 ขับร้องและดนตรี 3 2 PFA 613 Musical Performance III ศปส. 614 ขับร้องและดนตรี 4 2 PFA 614 Musical Performance IV ศปส. 711 นาฏลีลา 1 2 PFA 711 Dance Technique I ศปส. 712 นาฏลีลา 2 2 PFA 712 Dance Technique II ศปส. 713 นาฏลีลา 3 2 PFA 713 Dance Technique III ศปส. 714 นาฏลีลา 4 2 PFA 714 Dance Technique IV หลักสูตรปริญญาตรี 233


หน่วยกิต ศปส. 811 การกำ�กับเวที 1 2 PFA 811 Stage Management I ศปส. 812 การกำ�กับเวที 2 2 PFA 812 Stage Management II ศปส. 813 การควบคุมและลำ�ดับการแสดง 2 PFA 813 Show Mastering ศปส. 814 การอำ�นวยการสร้างและการบริหารจัดการ 2 ศิลปะการแสดง PFA 814 Performing Arts Producing and Administration

เลือก 1 วิชา (2 หน่วยกิต) หน่วยกิต ศปส. 421 การเขียนละครเพลง 2 PFA 421 Musical Theatre Writing ศปส. 422 การดัดแปลงบทสำ�หรับเวที โทรทัศน์ 2 และภาพยนตร์ PFA 422 Script Adaptation for Stage, TV and Screen ศปส. 423 การเขียนบทภาพยนตร์ 2 PFA 423 Screenwriting ศปส. 424 การเขียนบทละครโทรทัศน์ 2 PFA 424 Television Drama Writing

2.1.2 กลุ่มเน้นทักษะการเขียนบท (19 หน่วยกิต) ศปส. 220 วัตถุดิบ แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ 2 ในการเขียนบทเพื่อการแสดง PFA 220 The Art of Dramatic Writing ศปส. 221 การเขียนองค์ประกอบสำ�คัญของบทละคร 2 PFA 221 Writing Workshop on Elements of a Play ศปส. 222 การเขียนบทละคร 1 2 PFA 222 Playwriting I ศปส. 223 วรรณคดีสุนทรียนิยม 3 PFA 223 Aesthetic Appreciation of Literature ศปส. 224 นักเขียนบทละครและการสร้างสรรค์งาน 2 PFA 224 Playwrights on Playwriting ศปส. 225 ละคร ภาพยนตร์ นวนิยาย: ศิลปะเปรียบเทียบ 2 PFA 225 Theatre, Film, Narrative: Transformation of Style ศปส. 226 ละครกับสังคม 2 PFA 226 Drama and Society ศปส. 322 การเขียนบทละคร 2 2 PFA 322 Playwriting II

2.1.3 กลุม่ เน้นทักษะการออกแบบเพือ่ การแสดง (19 หน่วยกิต) ศปส. 230 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2 PFA 230 History of Art ศปส. 231 วาดภาพระบายสี 2 PFA 231 Drawing and Painting ศปส. 232 ผัสสะแห่งแสงสี 2 PFA 232 Perception of Light and Colour ศปส. 233 อารมณ์ของผิวสัมผัสและสี 2 PFA 233 Feeling of Texture and Colour ศปส. 234 พื้นที่และการสร้างภาพบนเวที 2 PFA 234 Sense of Space and Stage Picturing ศปส. 235 เทคนิคระบายสีและจำ�ลองภาพในงานออกแบบ 2 เพื่อการแสดง PFA 235 Painting and Rendering Techniques in Scenography ศปส. 433 การออกแบบภาพรวมเพื่อสื่อบันทึกภาพ 3 PFA 433 Scenography for Recorded Media

234 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


เลือกเพียง 1 วิชา (2 หน่วยกิต) ศปส. 331 ออกแบบฉาก 1 PFA 331 Set Design I ศปส. 431 ออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 PFA 431 Costume Design I ศปส. 531 ออกแบบแสง 1 PFA 531 Lighting Design I เลือกเพียง 1 วิชา ( 2 หน่วยกิต) ศปส. 332 ออกแบบฉาก 2 PFA 332 Set Design II ศปส. 432 ออกแบบเครื่องแต่งกาย 2 PFA 432 Costume Design II ศปส. 532 ออกแบบแสง 2 PFA 532 Lighting Design II 2.1.4 กลุ่มเน้นทักษะศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา (19 หน่วยกิต) ศปส. 240 ละครสร้างสรรค์ PFA 240 Creative Drama ศปส. 241 ละครบำ�บัดเบื้องต้น PFA 241 Fundamental of Dramatherapy ศปส. 242 ระบบการศึกษาเปรียบเทียบ PFA 242 Comparative Education System ศปส. 243 ละครและการศึกษา: บูรณาการ เพื่อการพัฒนามนุษย์ PFA 243 Drama and Education: The Integration for Human Development ศปส. 341 ปฏิบัติการละครประเด็นศึกษา 1 PFA 341 Theatre in Education Practicum I

หน่วยกิต 2 2 2

2 2 2

2 2 3 2

2

ศปส. 342 ปฏิบัติการละครประเด็นศึกษา 2 PFA 342 Theatre in Education Practicum II ศปส. 343 ปฏิบัติการละครชุมชน PFA 343 Community Theatre Practicum ศปส. 440 สื่อพื้นบ้านของไทย PFA 440 Thai Traditional Media ศปส. 441 สื่อพื้นบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ PFA 441 Southeast Asian’s Traditional Media

หน่วยกิต 2 2 2 2

2.2 สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ (19 หน่วยกิต) แบ่งออก เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 2.2.1 กลุ่ ม เน้ น ความชำ�นาญศิ ล ปะการแสดงศึ ก ษา (19 หน่วยกิต) ศปส. 351 การละครและการเมือง 3 PFA 351 Theatre and Politics ศปส. 352 การละครตะวันออกและอาฟริกัน 3 PFA 352 Oriental and African Theatre ศปส. 353 ภูมิหลังและวิวัฒนาการการละครอเมริกัน 3 PFA 353 Background and Development of American Theatre ศปส. 450 มานุษยวิทยาศิลปะการละคร 3 PFA 450 Theatre Anthropology เลือก 1 วิชา (3 หน่วยกิต) ศปส. 354 ความบันเทิงวัฒนธรรมกระแสนิยม 3 PFA 354 Popular Entertainment ศปส. 355 อุตสาหกรรมบันเทิงสากล 3 PFA 355 Survey of World Entertainment Industry ศปส. 356 ประเด็นคัดสรรทางมานุษยวิทยาศิลปะการละคร 3 PFA 356 Selected Issues in Theatre Anthropology หลักสูตรปริญญาตรี 235


หน่วยกิต ศปส. 357 สัมมนาอัตวิสัยจริงแท้ในงานวิจัยศิลปะการแสดง 3 PFA 357 Authentic Subjectivity in Performing Arts Research: Seminar เลือกเพียง 1 วิชา (4 หน่วยกิต) ศปส. 358 โครงการศิลปะการแสดงสากล 4 PFA 358 World Performance Project ศปส. 359 สร้างเสริมประสบการณ์ศิลปะการแสดงนานาชาติ 4 PFA 359 International Performing Arts Internship ศปส. 457 ศิลปะการแสดงของไทย: โครงการอนุรักษ์ 4 มรดกวัฒนธรรม PFA 457 Thai Performing Art: Cultural Heritage Conservation Project ศปส. 451 วิจัยดนตรีชาติพันธ์ุ 4 PFA 451 Ethnomusicology Research ศปส. 452 วิจัยละครชาติพันธ์ุ 4 PFA 452 Ethnotheatre Research ศปส. 453 พิธีกรรม ละคร และการแสดง 4 PFA 453 Ritual, Theatre and Performance 2.2.2 กลุ่ ม เน้ น ความชำ�นาญวรรณกรรมการละครและ นาฏกรรมพินิจ (19 หน่วยกิต) ศปส. 550 วรรณคดีเปรียบเทียบเพื่อนาฏกรรมพินิจ 3 PFA 550 Comparative Literature for Dramaturgy ศปส. 551 ทฤษฎีและวรรณกรรมการละครสมัยใหม่ 3 PFA 551 Modern Dramatic Theory and Literature ศปส. 552 จิตวิทยาในวรรณกรรมการละคร 3 PFA 552 Psychology in Dramatic Literature 236 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยกิต ศปส. 553 วรรณกรรมการละครตะวันออก 3 PFA 553 Eastern Dramatic Literature ศปส. 554 วรรณกรรมการละครไทย 3 PFA 554 Thai Dramatic Literature ศปส. 555 ปฏิบัติการวิจารณ์การละครขั้นสูง 2 PFA 555 Advanced Drama and Theatre Criticism Workshop ศปส. 556 ปฏิบัติการนาฏกรรมพินิจ 2 PFA 556 Dramaturgy Workshop วิชาโท (15 หน่วยกิต) ศปส. 100 ปริทัศน์งานสร้างละคร 1 PFA 100 Introduction to Theatre Production ศปส. 106 ศิลปะการแสดงนิทรรศน์ 2 PFA 106 Aspects of Performing Arts ศปส. 110 พื้นฐานการแสดง 2 PFA 110 Fundamental Acting ศปส. 120 พื้นฐานการเขียนบทละคร 2 PFA 120 Fundamental Dramatic Writing ศปส. 140 ปริทัศน์การละครเพื่อการพัฒนา 2 PFA 140 Introduction to Theatre for Development ศปส. 252 ภูมิหลังและวิวัฒนาการการละครไทย 3 PFA 252 Background and Development of Thai Theatre ศปส. 253 การละครเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3 PFA 253 Southeast Asian Theatre Studies


สาขา​วิชาวิทยุ​กระจาย​เสียงและ​วิทยุ​โทรทัศน์ จากความใฝ่ฝันและจินตนาการ ก้าวสู่เส้นทางแห่งความคิด สร้างสรรค์ ในงานด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่เปิด กว้างและกำ�ลังได้รับความนิยมสูงสุด โดยหลักสูตรการเรียนการสอน มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการนำ�ความคิดสร้างสรรค์สู่ การปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการ ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง (Radio Program Production) และ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ (Television Program Production) เทียบเท่าระดับมืออาชีพ ทั้งยังสามารถเลือกศึกษากระบวนการผลิต รายการเฉพาะรูปแบบตามความถนัดและความสนใจ ได้ใช้พลังความ คิดสร้างสรรค์งานอันมีเอกลักษณ์ ใหม่ๆ เฉพาะบุคคลได้อย่างเต็ม ศักยภาพ

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

ผู้กำ�กับรายการ (Program Director) ผู้ควบคุมการผลิต รายการทางโทรทัศน์ (Television Program Producer) ผู้ควบคุมการ ผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Program Producer) ผู้เขียนบทรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Script Writer) ผูก้ ำ�กับเวที (Stage Director) ผูป​้ ระกาศทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ (Broadcast Announcer) ผูด้ ำ�เนินรายการทางวิทยุ กระจายเสียง (Radio Host) ผู้ดำ�เนินรายการทางวิทยุโทรทัศน์ (Television Host) ผู้ออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการโทรทัศน์ (Broadcast Production Designer) ผู้ออกแบบกราฟิกทางโทรทัศน์ (Television Graphic Designer) ช่างภาพโทรทัศน์ (Camera Operator) ผู้ สื่ อ ข่ า วทางวิ ท ยุ กระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ (Broadcast News Reporter)

วิชาเอก-บังคับ (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต วสท. 201 การเป็นผู้ประกาศรายการทาง 3 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ BRC 201 Broadcast Announcing วสท. 202 การเขียนบทรายการข่าวและสารคดี 2 BRC 202 Non Fictional Writing for Broadcasting วสท. 203 การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ 3 BRC 203 Broadcast Production Design วสท. 204 การเขียนบทรายการสาระบันเทิงและละคร 2 BRC 204 Fictional Writing for Broadcasting วสท. 205 เทคนิคการผลิตงานในสื่อดิจิทัล 3 BRC 205 Digital Media Production Techniques วสท. 301 การสร้างสรรค์ภาพเพื่อการเล่าเรื่อง 3 ส�ำหรับงานวิทยุโทรทัศน์ BRC 301 Creating the Visual Story for Television วสท. 302 การประยุกต์งานวิจัยในงานวิทยุกระจายเสียง 2 และวิทยุโทรทัศน์ BRC 302 Applied Research in Broadcasting วสท. 303 การวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียง 3 และวิทยุโทรทัศน์ BRC 303 Broadcast Criticism วสท. 401 การบริหารและการเป็นเจ้าของธุรกิจใน 3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ BRC 401 Electronic Media Management and Entrepreneurship วสท. 402 สัมมนาในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3 BRC 402 Seminar in Broadcasting วสท. 403 การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3 BRC 403 Broadcast Internship หรือ วสท. 404 โครงการเฉพาะด้านวิทยุกระจายเสียง 3 และวิทยุโทรทัศน์ BRC 404 Broadcasting Project หลักสูตรปริญญาตรี 237


วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต) หมวด ก. วิชาเอกเลือก 5 รายวิชา (11 หน่วยกิต) หน่วยกิต วสท. 311 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 2 BRC 311 Radio Production วสท. 312 ฝึกปฏิบตั กิ ารบริหารจัดการสถานีวทิ ยุกระจายเสียง 2 ในระบบดิจิทัล 1 BRC 312 Digital Radio Station Operations I วสท. 313 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ความคมชัดสูง 1 2 BRC 313 High Definition Television Production I วสท. 411 ฝึกปฏิบตั กิ ารบริหารจัดการสถานีวทิ ยุกระจายเสียง 2 ในระบบดิจิทัล 2 BRC 411 Digital Radio Station Operations II วสท. 412 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ความคมชัดสูง 2 3 BRC 412 High Definition Television Production II หมวด ข. วิชาเอกเลือกทักษะการผลิตรายการ เลือก 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ (2 หน่วยกิต) วสท. 321 การประยุกต์งานเสียงและดนตรีเพื่อสื่อวิทยุ 2 กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ BRC 321 Sound and Music Application in Broadcasting วสท. 322 การผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบเสมือนจริง 2 BRC 322 Virtual Studio System for Television Production วสท. 323 การสร้างภาพเคลื่อนไหวส�ำหรับงานโทรทัศน์ 2 และสื่อสมัยใหม่ BRC 323 Motion Graphic for Television and New Media หมวด ค. วิชาเอกเลือกการผลิตรายการเฉพาะ เลือก 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ (2 หน่วยกิต) วสท. 421 การบรรยายเหตุการณ์พิเศษ 2 BRC 421 Special Events Announcing and Commentary 238 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยกิต วสท. 422 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่ 2 BRC 422 Broadcast Field Production วสท. 423 การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียง 2 และวิทยุโทรทัศน์ในยุคใหม่ BRC 423 Newscast Production in New Age วิชาโท (15 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก 1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์ก�ำหนดให้ เป็นวิชาโท หรือ 2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เรียน เป็นวิชาโท **การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี วิชาโทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ส�ำหรับนักศึกษา ที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) นักศึกษา เรียน 5 วิชาที่ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ก�ำหนด ดังต่อไปนี้ วสท. 201 การเป็นผู้ประกาศรายการทางวิทยุกระจายเสียง 3 และวิทยุโทรทัศน์ BRC 201 Broadcast Announcing วสท. 203 การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ 3 BRC 203 Broadcast Production Design วสท. 301 การสร้างสรรค์ภาพเพื่อการเล่าเรื่องส�ำหรับ 3 งานวิทยุโทรทัศน์ BRC 301 Creating the Visual Story for Television วสท. 303 การวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียง 3 และวิทยุโทรทัศน์ BRC 303 Broadcast Criticism วสท. 401 การบริหารและการเป็นเจ้าของธุรกิจในสื่อ 3 อิเล็กทรอนิกส์ BRC 401 Electronic Media Management and Entrepreneurship


สาขา​วิชา​ภาพยนตร์ ก้ า วเข้ า สู ่ อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ ร ะดั บ มื อ อาชี พ ด้ ว ย หลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีล�้ำสมัย คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในวงการและมีผลงาน สร้างชือ่ ระดับนานาชาติ พร้อมด้วยศูนย์ภาพยนตร์แห่งโลกดิจทิ ลั แบบ ครบวงจร (Center for Cinematic and Digital Arts) ที่พรั่งพร้อมไป ด้วยเครือ่ งมืออุปกรณ์ระดับ High-end และโรงภาพยนตร์ระบบดิจทิ ลั ระดับมาตรฐานสากล รองรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะ ขั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสร้างคนท�ำหนังรุ่นใหม่ไฟแรง เปีย่ มด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีทกั ษะด้านการ บริหารจัดการ การหาทุนสร้าง การประชาสัมพันธ์ การน�ำเสนอผล งานในระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รอบรูศ้ าสตร์ภาพยนตร์ เชิงลึกในฐานะทีเ่ ป็นสือ่ ศิลปะ และผลผลิตทางวัฒนธรรมของประเทศ ตลอดจนโอกาสในการน�ำเสนอไอเดียแก่ผอู้ ำ� นวยการสร้างตัวจริงเพือ่ ผลิตผลงานป้อนสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและสากล

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

ผูก้ ำ�กับภาพยนตร์ (Director) ผูเ้ ขียนบทภาพยนตร์ (Screenwriter) ผู้อำ�นวยการสร้าง (Producer) ผู้กำ�กับศิลป์ (Art Director) ผู้ออกแบบงานสร้าง (Production Designer) ผู้กำ�กับภาพ (Director of Photography) ผู้ลำ�ดับภาพ (Film Editor) ผู้สร้างสรรค์เทคนิค พิเศษด้านต่างๆ ในภาพยนตร์ (Special Effects and Visual Effects Designer) นักเขียนนักวิจารณ์ภาพยนตร์ (Film Critics) นักวิชาการ ด้านภาพยนตร์ (Film Scholars) ผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์ (Festival Director)

วิชาเอก-บังคับ (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต ภพย. 101 สุนทรียศาสตร์แห่งภาพยนตร์ 3 FLM 101 Film Aesthetics ภพย. 102 เทคนิคภาพยนตร์ 2 FLM 102 Film Techniques ภพย. 203 ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ 3 FLM 203 Film History ภพย. 204 ศิลปะการเล่าเรื่อง 2 FLM 204 Arts of Storytelling ภพย. 205 ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์ 2 FLM 205 Screenwriting Workshop ภพย. 206 ปฏิบัติการงานออกแบบและภาพรวม 2 ในงานภาพยนตร์ FLM 206 Design and Visualization Workshop for Film ภพย. 207 การถ่ายภาพยนตร์ 2 FLM 207 Cinematography ภพย. 208 อุตสาหกรรมภาพยนตร์นานาชาติ 3 FLM 208 International Film Industry ภพย. 309 การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ 3 FLM 309 Film Analysis and Criticism ภพย. 400 สัมมนาภาพยนตร์เชิงวิชาชีพและสังคม 3 FLM 400 Seminar in Film and Society ภพย. 435 ปฏิบัติการการเตรียมการโครงการสารนิพนธ์ 2 FLM 435 Degree Project Preparation Workshop ภพย. 436 โครงการสารนิพนธ์ภาพยนตร์ 3 FLM 436 Degree Project in Film

หลักสูตรปริญญาตรี 239


วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต) วิชาเอกเลือกการผลิตภาพยนตร์ หมวด ก. วิชาเอกเลือก 4 รายวิชา (9 หน่วยกิต) ภพย. 300 การก�ำกับภาพ FLM 300 Directing for the Screen ภพย. 310 การก�ำกับศิลป์ FLM 310 Art Direction ภพย. 312 ปฏิบัติการการออกแบบภาพยนตร์ FLM 312 Production Design Workshop ภพย. 311 ศิลปะนิยมเพื่องานภาพยนตร์ FLM 311 Art Appreciation for Film หมวด ข. วิชาเอกเลือก 4 รายวิชา (9 หน่วยกิต) ภพย. 300 การก�ำกับภาพ FLM 300 Directing for the Screen ภพย. 320 การบันทึกเสียงส�ำหรับ งานภาพยนตร์ FLM 320 Sound Recording for Film ภพย. 322 ปฏิบัติการการผลิตเสียงใน งานภาพยนตร์ FLM 322 Audio Post Production Workshop ภพย. 321 ดนตรีวิจักษ์เพื่องานภาพยนตร์ FLM 321 Music Appreciation for Film หมวด ค. วิชาเอกเลือก 4 รายวิชา (9 หน่วยกิต) ภพย. 300 การก�ำกับภาพ FLM 300 Directing for the Screen ภพย. 330 การถ่ายภาพยนตร์ขั้นสูง FLM 330 Advanced Cinematography ภพย. 332 การจัดแสงส�ำหรับงานภาพยนตร์ FLM 332 Lighting for Film 240 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยกิต 2 2 2 3

2 2 2 3

2 2 2

ภพย. 311 ศิลปะนิยมเพื่องานภาพยนตร์ FLM 311 Art Appreciation for film หมวด ง. วิชาเอกเลือก 4 รายวิชา (9 หน่วยกิต) ภพย. 300 การก�ำกับภาพ FLM 300 Directing for the Screen ภพย. 340 การก�ำกับนักแสดงส�ำหรับงานภาพยนตร์ FLM 340 Directing Actors for Film ภพย. 341 ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ในฐานะประพันธกร FLM 341 Film Authorship ภพย. 342 ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์ขั้นสูง FLM 342 Advanced Screenwriting Workshop หมวด จ. วิชาเอกเลือก 4 รายวิชา (9 หน่วยกิต) ภพย. 300 การก�ำกับภาพ FLM 300 Directing for the Screen ภพย. 350 การตัดต่อภาพยนตร์ FLM 350 Film Editing ภพย. 351 การสร้างผลพิเศษทางภาพส�ำหรับ งานภาพยนตร์ FLM 351 Visual Effects for Film ภพย. 352 ปฏิบัติการกระบวนการหลังการผลิต FLM 352 Post Production Workshop

หน่วยกิต 3

2 2 3 2

2 3 2 2

และทุกหมวดต้องเรียน 3 รายวิชา (6 หน่วยกิต) ภพย. 431 กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการ 2 ในธุรกิจบันเทิง FLM 431 Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business


ภพย. 433 การผลิตภาพยนตร์ FLM 433 Film Production ภพย. 434 ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล FLM 434 Digital Film Production Workshop

หน่วยกิต 2 2

วิชาเอกเลือกการบริหารงานภาพยนตร์ 6 รายวิชา (15 หน่วยกิต) ภพย. 360 การบริหารและการจัดจ�ำหน่ายภาพยนตร์ 3 FLM 360 Film Administration and Distribution ภพย. 361 การวางแผนการผลิตภาพยนตร์ 2 FLM 361 Production Planning for Film ภพย. 362 การบริหารงานเทศกาลภาพยนตร์ 3 FLM 362 Film Curating and Exhibition ภพย. 431 กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการ 2 ในธุรกิจบันเทิง FLM 431 Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business ภพย. 437 การฝึกงานภาพยนตร์ 3 FLM 437 Film Internship ภพย. 441 การอ�ำนวยการสร้างภาพยนตร์ 2 FLM 441 Producing for Film วิชาเอกเลือกภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก 6 รายวิชา (15 หน่วยกิต) ภพย. 370 แนวคิดร่วมสมัยในภาพยนตร์ 3 และทฤษฎีภาพยนตร์ FLM 370 Contemporary Themes in Film: Theory and Practice ภพย. 371 สุนทรียศาสตร์ขั้นสูงในงานภาพยนตร์ 3 FLM 371 Advanced Film Aesthetics ภพย. 372 พื้นที่ เวลา เสียงและภาพเคลื่อนไหว 2 FLM 372 Space, Time, Sound, and Moving Images

หน่วยกิต ภพย. 373 ภาพยนตร์และคนดู 3 FLM 373 Film and Spectatorship ภพย. 431 กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการ 2 ในธุรกิจบันเทิง FLM 431 Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business และเลือก 1 รายวิชา (2 หน่วยกิต) ภพย. 342 ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์ขั้นสูง 2 FLM 342 Advanced Screenwriting Workshop หรือ ภพย. 471 ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก 2 FLM 471 Alternative Filmmaking Workshop วิ ช าโท (15 หน่ ว ยกิ ต ) (ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในสาขาวิ ช า ภาพยนตร์) นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์ สามารถเลือกเรียนวิชาโท ได้จาก 1) กลุม่ วิชาทีภ่ าควิชาอืน่ ของคณะนิเทศศาสตร์กำ� หนดให้เป็น วิชาโท หรือ 2) กลุม่ วิชาของคณะอืน่ ทีค่ ณะนิเทศศาสตร์อนุมตั ิให้เรียนเป็น วิชาโท **การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี วิ ช าโทภาพยนตร์ (ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นในสาขาวิ ช า ภาพยนตร์) นักศึกษาเรียน 5 วิชาที่ภาควิชาภาพยนตร์ก�ำหนดจาก รายวิชาดังต่อไปนี้ ภพย. 101 สุนทรียศาสตร์แห่งภาพยนตร์ 3 FLM 101 Film Aesthetics ภพย. 102 เทคนิคภาพยนตร์ 2 FLM 102 Film Techniques ภพย. 204 ศิลปะการเล่าเรื่อง 2 FLM 204 Arts of Storytelling หลักสูตรปริญญาตรี 241


หน่วยกิต ภพย. 206 ปฏิบัติการงานออกแบบและภาพรวม 2 ในงานภาพยนตร์ FLM 206 Design and Visualization Workshop for Film ภพย. 208 อุตสาหกรรมภาพยนตร์นานาชาติ 3 FLM 208 International Film Industry ภพย. 309 การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ 3 FLM 309 Film Analysis and Criticism

สาขา​วิชา​การ​สื่อสาร​ตรา ก้าวสู่การเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ และการสื่อสารตราที่เป็น เสมือนทรัพย์สินอันล�้ำค่าของสินค้าและองค์กร หลักสูตรการสื่อสาร ตราจะบ่ ม เพาะและฝึ ก ฝนให้ ผู ้ เ รี ย นเป็ น ผู ้ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creativity) การเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker) รวมถึง การเป็นนักปฏิบัติ (Doer) ที่มีทักษะการปฏิบัติสามารถน�ำสิ่งที่คิดไป ถ่ายทอดได้อย่างแท้จริง ผู้เรียนจะได้สมั ผัสและได้เรียนรูก้ ระบวนการ ทางกลยุทธ์ การสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายจนน�ำไปสู่การตัดสินใจซื้อ รวมทั้งเกิดความผูกพันในระยะยาว อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการสร้าง ภาพลักษณ์ รวมถึงการชุบชีวิตใหม่ให้แบรนด์ ด้วยการสร้างความ เข้าใจเชิงลึกต่อกลุ่มเป้าหมาย (Consumer Insight) รู้เรื่องเครื่องมือ การสื่อสารแบรนด์แบบ 360 องศา การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร และการออกแบบเอกลักษณ์ อาทิ การออกแบบสี โลโก้ สโลแกน เครือ่ งแบบ บรรยากาศภายในส�ำนักงานหรือร้านค้าเพือ่ การก้าวสูก่ าร เป็นนักวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารตราที่เหนือกว่าด้วยความคิด สร้างสรรค์ อันจะน�ำพาแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ (Product Branding) ธุรกิจบริการ (Service Branding) บุคคล (Personal Branding) สถาน ที่ (Place Branding) และกิจกรรม (Event Branding) ไปสูค่ วามส�ำเร็จ 242 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

และยังเปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงาน และองค์กรชั้นน�ำ ด้านการสือ่ สารแบรนด์ทจี่ ะเตรียมความพร้อมส�ำหรับการก้าวออกไป เป็นนักสื่อสารแบรนด์มืออาชีพ

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

นักกลยุทธ์ด้านการสื่อสารตรา (Brand Communictions Strategist) นักออกแบบเอกลักษณ์ตรา (Brand Identity Designer) บุคลากรในฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายสือ่ สารแบรนด์ (Brand Communications Department) ฝ่ายสื่อสารองค์การ (Corporate Communications Department) ฝ่ายสื่อสารการตลาด (Marketing Communications Department) บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างและสื่อสารตรา (Brand Agency or Brand Consultant Company) ฝ่ายการตลาด (Marketing Deparment) และบริษัทรับจัดกิจกรรมการสื่อสารตรา (Event Organizer) วิชาเอก-บังคับ (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต สสต. 201 การพัฒนากลยุทธ์ตรา 3 BDC 201 Brand Strategy Development สสต. 202 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารตรา 3 BDC 202 Creativity for Brand Communications สสต. 203 การจัดการคุณค่าตรา 3 BDC 203 Brand Equity Management สสต. 204 กลยุทธ์ช่องทางการสื่อสารและสัมผัสแห่งตรา 3 BDC 204 Brand Channels and Sense Strategy สสต. 301 การวิจัยการสื่อสารตรา 3 BDC 301 Brand Communications Research สสต. 302 การออกแบบเอกลักษณ์ตรา 3 BDC 302 Brand Identity Design สสต. 303 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารตรา 3 BDC 303 Media Production for Brand Communications


หน่วยกิต สสต. 401 การวางแผนรณรงค์การสื่อสารตรา 3 BDC 401 Brand Communications Campaign Planning สสต. 402 การฝึกงานวิชาชีพด้านการสื่อสารตรา 3 BDC 402 Brand Communications Professional Internship หรือ สสต. 403 โครงการสื่อสารตรา 3 BDC 403 Brand Communications Project สสต. 404 สัมมนาการสื่อสารตรา 3 BDC 404 Seminar in Brand Communications วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต) สสต. 311 การวิเคราะห์และทำ�ความเข้าใจเชิงลึก 3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง BDC 311 Stakeholder Insight and Analysis สสต. 312 ทักษะการนำ�เสนองานและการเจรจาต่อรอง 3 BDC 312 Negotiation and Presentation Skills สสต. 313 การสื่อสารตราองค์การ 3 BDC 313 Corporate Brand Communications สสต. 411 การจัดการการสื่อสารตราเชิงกลยุทธ์ 3 BDC 411 Strategic Brand Communications Management สสต. 412 การสื่อสารตราระดับโลก 3 BDC 412 Global Brand Communications

วิชาโท (15 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก 1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะฯ กำ�หนดให้เป็นวิชาโท หรือ 2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะฯ อนุมัติให้เป็นวิชาโท 3) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาการสื่อสารตรากำ�หนดให้เป็นวิชาโท การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลพินิจของ คณบดี วิชาโทการสื่อสารตรา (สำ�หรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขา วิชาการสื่อสารตรา) นักศึกษาเรียน 5 วิชาที่ภาควิชาการสื่อสารตรา กำ�หนด โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้ หน่วยกิต สสต. 203 การจัดการคุณค่าตรา 3 BDC 203 Brand Equity Management สสต. 204 กลยุทธ์ช่องทางการสื่อสารและสัมผัสแห่งตรา 3 BDC 204 Brand Channels and Sense Strategy สสต. 312 ทักษะการนำ�เสนองานและการเจรจาต่อรอง 3 BDC 312 Negotiation and Presentation Skills สสต. 411 การจัดการการสื่อสารตราเชิงกลยุทธ์ 3 BDC 411 Strategic Brand Communications Management สสต. 412 การสื่อสารตราระดับโลก 3 BDC 412 Global Brand Communications

หลักสูตรปริญญาตรี 243


ศิลป​ศาสตร​บัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) คณะ​มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ​มุ่ง​ผลิต​ บัณฑิต​ท​มี่ ​คี วาม​ร​คู้ วาม​ชำ� นาญ​ใน​ธรุ กิจ​การ​ทอ่ ง​เทีย่ ว​และ​การ​โรงแรม และ​การ​ใช้​ภาษา ทั้ง​ภาษา​ไทย ภาษา​อังกฤษ ภาษาจีน และ​ภาษา อื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น บัณฑิตส​ ามารถ​สื่อ​ความ​หมาย​โดย​ใช้​ภาษา​ ได้​อย่าง​มปี​ ระสิทธิภาพ​ใน​ทักษะ 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน ​และ​เขียน นอกจาก​นี้​คณะ​ยัง​มุ่ง​ฝึกฝน​ให้น​ ัก​ศึกษา​เป็นผ​ ู้​มี​มารยาท มีน​ �้ำใจ​ไมตรี รูจ้ กั ​คดิ ​อย่าง​ม​เี หตุผล และ​สามารถ​วเิ คราะห์​วจิ ารณ์​ใน​เรือ่ ง​ท​อี่ า่ น​หรือ​ สิ่ง​ที่​พบเห็นใ​น​ชีวิตป​ ระจ�ำ​วัน ตลอด​จน​มี​ความ​สามารถ​ใน​การ​ค้นคว้า บัณฑิต​คณะ​มนุษยศาสตร์​และการจัดการการท่องเที่ยว จึง​มี​ความ​ พร้อม​ที่​จะ​เข้า​ท�ำงาน​ใน​ธุรกิจ​ประเภท​ต่าง ๆ องค์กร​ระหว่าง​ประเทศ​ หรือศ​ ึกษา​ต่อ​ใน​ระดับ​ทสี่​ ูง​ขึ้น ปั จ จุ บัน ​ค ณะ​มนุษ ยศาสตร์แ ละการจัดการการท่อ งเที่ ย ว มหาวิทยาลัยก​ รุงเทพ เปิดส​ อน 8 สาขา​วิชา คือ สาขา​วิชา​ภาษา​อังกฤษ สาขา​วิชา​ภาษา​ไทย สาขา​วิชา​ภาษา​จีน​เพื่อ​การ​ท่อง​เที่ยว​และ​การ​โรงแรม สาขา​วิชา​ภาษา​จีน​เพื่อ​ธุรกิจร​ ะหว่าง​ประเทศ สาขา​วิชา​การ​จัดการ​การ​โรงแรม สาขา​วิชา​การ​จัดการ​การ​ท่อง​เที่ยว สาขา​วิชา​การ​จัดการ​ธุรกิจสายการบิน สาขา​วิชา​การ​จัดการการ​โรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) นัก​ศึกษา​แต่ละ​สาขา​วิชา​สามารถ​เลือก​เรียน​วิชาโท​ได้​อีก 1 สาขา​วชิ า เพือ่ ช​ ว่ ย​เสริมค​ วาม​รแ​ู้ ละ​ประสบการณ์ใ​ห้ห​ ลาก​หลาย​ยงิ่ ข​ นึ้ ทั้ง​ใน​สาขา​วิชา​ทคี่​ ณะ​เปิดส​ อน​และ​หมวด​วิชา​อื่น ๆ เช่น บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ ภาษา​ญี่ปุ่น และ​ภาษา​จีน เป็นต้น

สาขา​วิชา​ภาษา​อังกฤษ สาขา​วิชา​ภาษา​อังกฤษ คณะ​มนุษยศาสตร์และการจัดการ การท่องเที่ยว ตระหนัก​ถึง​ความ​เปลี่ยนแปลง​อย่าง​รวดเร็ว​ใน​ทุก​ด้าน​ ของ​สังคม จึง​มุ่ง​มั่น​ที่​จะ​ผลิต​บุคลากร​ที่​มี​ความ​รู้​อย่าง​ลึก​ซึ้ง​ทาง​ด้าน​ ภาษาศาสตร์​และ​วรรณคดี มี​ความ​เชี่ยวชาญ​ใน​การ​ใช้​ทักษะ​ภาษา​ อังกฤษ​ทั้ง​การ​ฟัง พูด อ่าน และ​เขียน​ได้​ใกล้​เคียง​กับ​เจ้าของ​ภาษา เป็น​ผู้​รัก​การ​เรียน​รู้ สามารถ​คิด​วิเคราะห์ และ​ตัดสิน​ใจ​ได้​ด้วย​ตนเอง เป็นค​ น​ทนั ​สมัย พร้อม​ทจ​ี่ ะ​ปรับต​ วั ใ​ห้​เข้า​กบั ส​ ภาพ​แวดล้อม​และ​ความ​ เปลี่ยนแปลง​ของ​โลก​ยุค​ปัจจุบัน​และ​ที่​สำ�คัญ​เป็น​ผู้​มี​มนุษยสัมพันธ์​ดี และ​มี​ความ​พร้อม​ที่​จะ​ศึกษา​ต่อ​ใน​ระดับ​ที่​สูง​ขึ้น เพื่อ​บรรลุ​จุด​ประสงค์​ดัง​กล่าว คณะ​มนุษยศาสตร์​และการ จัดการการท่องเที่ยว จึง​สร้าง​หลักสูตร​ท​่มี ​ีคณ ุ ค่า​ตอ่ ​ผ​้เู รียน โดย​เน้น​ ผู้​เรียน​เป็น​ศูนย์กลาง (Learner - Centered Design) เพื่อ​พัฒนา​ ศักยภาพ​ของ​ผู้​เรียน​โดย​รวม ทั้ง​ทาง​ด้าน​การ​พัฒนา​สติ​ปัญญา (IQ) และ​ความ​ฉลาด​ทาง​อารมณ์ (EQ) ดัง​นั้น​กิจกรรม​การ​เรียนการ​ สอน​จึง​มุ่ง​เน้น​การ​สร้าง​โอกาส​ให้​นัก​ศึกษา​ได้​เรียน​รู้​ด้วย​ตนเอง​จาก​ ประสบการณ์​จริง กระตุ้น​ให้​นัก​ศึกษา​แสดง​ความ​คิด​เห็น​ต่อ​บท​ เรียน​โดย​ใช้​ภาษา​อังกฤษ​เป็น​สื่อ​ใน​บรรยากาศ​การ​เรียน​ที่​สนุกสนาน​ และ​เป็น​กันเอง​เพียบ​พร้อม​ด้วย​สื่อ​การ​เรียน​การ​สอน​ที่​ทัน​สมัย อาทิ คอมพิวเตอร์ และ​ห้อง​ปฏิบัติ​การ​ทาง​ภาษา​ที่​สมบูรณ์แ​ บบ เพือ่ ส​ ง่ เ​สริมใ​ห้น​ กั ศ​ กึ ษา​มป​ี ระสบการณ์ค​ วาม​รอ​ู้ ย่าง​กว้าง​ขวาง​ ใน​สาขา​วิชา​อื่นๆ สาขา​วิชา​ภาษา​อังกฤษ​จึง​เปิดโ​อกาส​ให้น​ ัก​ศึกษา​ สามารถ​เลือก​เรียน​วิชาโท​ได้​ตาม​ความ​สนใจ เช่น บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การ​ท่อง​เที่ยว​และ​การ​โรงแรม เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ และ​ภาษา​ต่าง​ประเทศ​อื่นๆ เป็นต้น

หลักสูตรปริญญาตรี 245


โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

จาก​อดีต​จนถึง​ปัจจุบัน คณะ​มนุษยศาสตร์​และการจัดการ การท่องเที่ยว ได้​ผลิต​บุคลากร​ที่​มี​คุณภาพ​เพียบ​พร้อม​ทั้ง​ด้าน​สติ​ ปัญญา ความ​รู้ และ​ความ​ฉลาด​ทาง​อารมณ์ เป็นท​ ย​่ี อมรับข​ อง​หน่วย​ งาน​และ​องค์กร​ตา่ ง ๆ อย่าง​แพร่​หลาย ​บัณฑิต​ของ​คณะ​มี​โอกาส​ได้​ รับ​ใช้​สังคม​ใน​หลาก​หลาย​อาชีพ ทั้ง​ทาง​ด้าน​วิชา​การ​และบริการ อาทิ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ ธุรการ การ​ท่อง​เที่ยว​และ​การ​โรงแรม สาย​การ​บิน การ​ธนาคาร ธุรกิจ​ใน​รูป​แบบ​ต่างๆ วงการ​หนังสือ​และ​ สื่อ​สิ่ง​พิมพ์ วงการ​แปล องค์กร​ระหว่าง​ประเทศ และ​งาน​อื่นๆ อีก​ มากมาย​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ใช้ภ​ าษา​อังกฤษ ปริญญา​ตรีศ​ ิลปศาสตรบัณฑิต สาขา​วิชา​ภาษา​อังกฤษ หรือ ศศ.บ. (ภาษา​อังกฤษ) จะ​ต้อง​มี​จำ�นวน​หน่วยกิต​ไม่​น้อย​กว่า 135 หน่วยกิต โดย​แยก​ออก​เป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39 หน่วยกิต วิชาเอก-บังคับ 30 หน่วยกิต วิชาเอก-เลือก 15 หน่วยกิต วิชาวิชาโท 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวม 135 หน่วยกิต

246 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก 3 GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3 GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

3 3 3 3


หมวดวิชาเฉพาะ (99 หน่วยกิต)

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (39 หน่วยกิต) หน่วยกิต อก. 101 ทักษะพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3 EN 101 English Study Skills อก. 131 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3 EN 131 English Grammar I อก. 132 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3 EN 132 English Grammar II อก. 140 พื้นฐานการเขียน 3 EN 140 Essentials of Writing อก. 223 วรรณกรรมเบื้องต้น 3 EN 223 Introduction to Literature อก. 242 การเขียนย่อหน้า 3 EN 242 Paragraph Writing อก. 244 การเขียนเรียงความ 3 EN 244 Essay Writing อก. 253 การฟังและการพูด 3 EN 253 Listening and Speaking อก. 261 ภาษาทัศนา 3 EN 261 Introduction to Language อก. 262 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3 EN 262 English Phonetics อก. 281 กลยุทธ์การอ่าน 3 EN 281 Reading Strategies อก. 282 การพัฒนาการอ่าน 3 EN 282 Reading Development อก. 369 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 EN 369 English Pronunciation

วิชาเอก-บังคับ (30 หน่วยกิต) อก. 325 การอ่านวรรณกรรม EN 325 Reading Literature อก. 344 การเขียนเรียงความระดับสูง EN 344 Advanced Writing อก. 362 โครงสร้างภาษาอังกฤษ EN 362 Structure of English อก. 371 การแปลอังกฤษเป็นไทย EN 371 English-Thai Translation อก. 372 การแปลไทยเป็นอังกฤษ EN 372 Thai-English Translation อก. 442 การเขียนเชิงวิชาการ EN 442 Academic Writing อก. 446 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ EN 446 Business Writing อก. 456 กลยุทธ์การน�ำเสนอ EN 456 Presentation Strategies อก. 468 ภาษาและสังคม EN 468 Language and Society อก. 491 วัฒนธรรมกับการสื่อสาร EN 491 Intercultural Communication

หน่วยกิต 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

วิชาเอก-เลือก (นักศึกษาเลือกเรียน 15 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังต่อไปนี้) สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา 3 CO 301 Pre-Cooperative Education อก. 326 การอ่านวรรณกรรมข้ามวัฒนธรรม 3 EN 326 Reading across Cultures อก. 334 ภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 3 EN 334 English for Tourism Industry หลักสูตรปริญญาตรี 247


หน่วยกิต อก. 335 ภาษาอังกฤษส�ำหรับการจัดการในส�ำนักงาน 3 EN 335 English for Office Management อก. 336 ภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจการบิน 3 EN 336 English for Airline Industry อก. 337 การพัฒนาทักษะการอภิปราย 3 EN 337 Discussion Skills Development อก. 358 การพัฒนาทักษะการฟัง 3 EN 358 Listening Skills Development อก. 359 การสนทนาเชิงธุรกิจ 3 EN 359 Business Speech Communication อก. 392 การสื่อสารภาษาอังกฤษกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 EN 392 English Communication and IT อก. 400 สหกิจศึกษา 6 EN 400 Cooperative Education อก. 481 สัมมนาประเด็นปัจจุบัน 3 EN 481 Seminar in Contemporary Issues อก. 486 การอ่านเชิงธุรกิจ 3 EN 486 Reading in Business วิชาโท (15 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก 1) กลุ่ ม วิ ช าที่ภาควิชาอื่นของคณะฯ ก�ำหนดให้เป็นวิชาโท หรือ 2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะฯ อนุมัติให้เป็นวิชาโท 3) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาภาษาอังกฤษก�ำหนดให้เป็นวิชาโท การ ปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลพินิจของ คณบดี

248 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หมวด​วิชา​เลือก​เสรี (6 หน่วยกิต)

นักศ​ กึ ษา​จะ​ตอ้ ง​เลือก​เรียน​อกี อ​ ย่าง​นอ้ ย 6 หน่วยกิต จาก​รายวิชา​ ที่นักศึกษาสนใจ

สาขา​วิชา​ภาษา​ไทย​

นัก​ศึกษา​ที่​เรียน​สาขา​นี้​จะ​ได้​ศึกษา​ภาษา​ไทย​ที่ ​ใช้​ใน​การ​ สื่อสาร​งาน​ธุรกิจ งาน​สื่อสาร​มวลชน รวม​ถึง​ลีลา​การ​ใช้​ภาษา​ไทย​ ใน​แง่​มุม​ต่างๆ ทำ�ให้​มี​ความ​เชี่ยวชาญ​ใน​การ​ใช้​ภาษา​ไทย​เป็น​อย่าง​ ดี สามารถ​นำ�​ไป​ประยุกต์​ใช้​ใน​โอกาส​ต่างๆ ได้​อย่าง​เหมาะ​สม​และ​มี​ ประสิทธิภาพ​ต่อ​ไป ด้าน​การ​ใช้​ภาษา นัก​ศึกษา​จะ​ได้​ฝึกฝน​ทักษะ​ทาง​ภาษา​ให้​มี​ ประสิทธิภาพ ทั้ง​การ​ฟัง การ​พูด การ​อ่าน และ​การ​เขียน อีก​ทั้ง​ยัง​ ศึกษา​การ​ใช้​ภาษา​ใน​แง่​มุม​ต่าง ๆ อย่า​งลึก​ซึ้ง อาทิ การ​ใช้​ภาษา​ไทย​ ใน​สื่อมวลชน การ​เขียน​ทาง​วารสารศาสตร์ การ​เขียน​บทความ​และ​ สารคดี การ​เขียน​เพื่อ​การ​ประชาสัมพันธ์ การ​เขียน​เพื่อ​ธุรกิจ ส่วน​ ด้าน​วรรณกรรม นัก​ศึกษา​จะ​ได้​เรียน​วรรณกรรม​ไทย​สมัยต​ ่าง ๆ ตั้ง​ แต่​อดีต​จนถึง​ปัจจุบัน การ​ศึกษา​ทั้งสอง​ด้าน​นี้​จะ​เป็น​พื้น​ฐาน​สำ�หรับ​ การ​ประกอบ​อาชีพ และ​ศึกษา​ทาง​ด้าน​ภาษา​ใน​ระดับ​ปริญญา​โท​และ​ ปริญญา​เอก​ต่อ​ไป

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

ผูท​้ จ​ี่ บ​การ​ศกึ ษา​สาขา​วชิ า​ภาษา​ไทยจะ​เป็นบ​ ณ ั ฑิตท​ ม​ี่ ค​ี วาม​รู้ ความ​สามารถ​ดา้ น​การ​ใช้ภ​ าษา​ไทย​เป็นอ​ ย่าง​ดี อีกท​ งั้ ส​ ามารถ​ประกอบ​ อาชีพใ​น​สาขา​สอ่ื สาร​มวลชน สาขา​ธรุ กิจ และ​งาน​วชิ า​การ อาทิ นักข​ า่ ว นัก​จัด​รายการ​วิทยุ-โทรทัศน์ นัก​หนังสือพิมพ์ พิธีกร ผู้​ประกาศ​ข่าว นักการ​ตลาด เลขานุการ ครู อาจารย์ นัก​วิชา​การ


ปริญญา​ตรี​ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา​วิชา​ภาษา​ไทย ​หรือ ศศ.บ. (ภาษา​ไทย) จะ​ตอ้ ง​มจ​ี ำ�นวน​หน่วยกิตไ​ม่น​ อ้ ย​กว่า 132 หน่วยกิต โดย​แยก​ออก​เป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต หมวดวิชา​เฉพาะ 96 หน่วยกิต วิชาแกน 36 หน่วยกิต ​วิชา​เอก-บังคับ 30 หน่วยกิต วิชา​เอก-เลือก 15 หน่วยกิต ​วิชาโท 15 หน่วยกิต หมวดวิชา​เลือก​เสรี 6 หน่วยกิต รวม 132 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) หน่วยกิต อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 3 EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน 3 EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด 3 EN 013 English for Expressing Ideas กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity

ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

หน่วยกิต 3 3

3 3 3 3

หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต)

วิชาแกน (36 หน่วยกิต) ทย. 102 กลยุทธ์การเรียน 3 TH 102 Learning Strategies ทย. 103 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3 TH 103 Reading Skills Development ทย. 141 อัตลักษณ์วรรณกรรมไทย 3 TH 141 Identity of Thai Literature ทย. 221 ภาษากับวัฒนธรรม 3 TH 221 Language and Culture ทย. 261 ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว 3 TH 261 The Art of Prose Writing ทย. 262 การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชน 3 TH 262 Thai Usage in Mass Media หลักสูตรปริญญาตรี 249


ทย. 306 ศิลปะการพูด TH 306 The Art of Speaking ทย. 307 กลยุทธ์การนำ�เสนอ TH 307 Presentation Strategies ทย. 322 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย TH 322 Thai Linguistics ทย. 324 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย TH 324 Foreign Languages in Thai อก. 140 พื้นฐานการเขียน EN 140 Essentials of Writing อก. 253 การฟังและการพูด EN 253 Listening and Speaking

หน่วยกิต 3

วิชาเอก-บังคับ (30 หน่วยกิต) ทย. 204 การสรุปความ TH 204 Summary Writing ทย. 242 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน TH 242 Modern Thai Literature ทย. 243 ลีลาภาษาในงานเขียน TH 243 Styles in Literary Works ทย. 263 การเขียนเพื่อธุรกิจ TH 263 Writing for Business ทย. 344 ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย TH 344 Cultural Reflection on Thai Literary Works ทย. 366 การเขียนบทความและสารคดี TH 366 Article and Feature Writing ทย. 368 ศิลปะการเขียนร้อยกรอง TH 368 The Art of Poetry Writing 250 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

หน่วยกิต ทย. 370 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3 TH 370 Basic Research Methodology in Thai Language and Literature ทย. 447 ศิลปะการวิจารณ์ 3 TH 447 The Art of Criticism ทย. 469 สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 3 TH 469 Seminar in Thai Usage วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต) 1. นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษา 1 กลุ่มวิชาเอก-เลือก จากกลุ่ม วิชาดังต่อไปนี้ 2. นักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา ต้องเลือก วิชา สศ.301 เตรียมสหกิจศึกษา และวิชา ทย.400 สหกิจศึกษา รวม 9 หน่วยกิต และอีก 6 หน่วยกิต เลือกจากวิชาในกลุ่มวิชาเอก-เลือก กลุ่มวิชาทักษะภาษาไทย สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา (สำ�หรับแผนสหกิจศึกษา) CO 301 Pre-Cooperative Education ทย. 205 การอ่านทางธุรกิจ TH 205 Business Reading ทย. 206 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต TH 206 Reading for Better Living ทย. 364 การเขียนทางวารสารศาสตร์ TH 364 Journalistic Writing ทย. 365 สื่อสิ่งพิมพ์ TH 365 Publications ทย. 367 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ TH 367 Writing for Public Relations ทย. 400 สหกิจศึกษา (สำ�หรับแผนสหกิจศึกษา) TH 400 Cooperative Education

3 3 3 3 3 3 6


หน่วยกิต ทย. 408 ศิลปะการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำ�วัน 3 TH 408 The Art of Thai Usage in Daily Life ทย. 425 ความรู้พื้นฐานทางภาษาบาลีและสันสกฤต 3 TH 425 Introduction to Pali and Sanskrit ทย. 426 สำ�นวนในภาษาไทยปัจจุบัน 3 TH 426 Modern Thai Expressions ทย. 427 การแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 3 TH 427 Translation from a Foreign Language into Thai ทย. 470 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3 TH 470 The Art of Oral Reading ทย. 471 การเขียนบันเทิงคดี 3 TH 471 Fiction Writing ทย. 472 การจัดการประชุม 3 TH 472 Conference Organizing ทย. 473 วาทศิลป์ 3 TH 473 Rhetoric ทย. 481 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 TH 481 Study in Special Topics กลุ่มวิชาวรรณกรรมไทย สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา (สำ�หรับแผนสหกิจศึกษา) 3 CO 301 Pre-Cooperative Education ทย. 283 สุนทรียภาพในศิลปะไทย 3 TH 283 Thai Art Appreciation ทย. 400 สหกิจศึกษา (สำ�หรับแผนสหกิจศึกษา) 6 TH 400 Cooperative Education ทย. 445 มรดกวรรณกรรมไทย 3 TH 445 Thai Literary Heritage ทย. 448 วรรณกรรมประวัติศาสตร์ 3 TH 448 Thai Historical Literature

หน่วยกิต ทย. 449 วรรณกรรมศาสนา 3 TH 449 Religious Literature ทย. 450 วรรณกรรมประเพณี 3 TH 450 Literature Related to Thai Customs and Traditions ทย. 451 วรรณกรรมนิราศ 3 TH 451 Niras ทย. 452 วรรณกรรมการแสดง 3 TH 452 Thai Dramatic Literature ทย. 453 วรรณกรรมท้องถิ่น 3 TH 453 Local Literary Works ทย. 455 วรรณกรรมสำ�หรับเด็ก 3 TH 455 Children Literature ทย. 456 วรรณกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3 TH 456 Thai Literature for Tourism ทย. 457 พัฒนาการเพลงไทย 3 TH 457 Development of Thai Song ทย. 458 วรรณศิลป์ในเพลง 3 TH 458 Literary Arts in Song ทย. 459 วรรณกรรมข้ามวัฒนธรรม 3 TH 459 Cross- cultural Literature ทย. 482 ภูมิปัญญาไทยกับวรรณกรรม 3 TH 482 Thai Wisdom and Literature ทย. 483 อิทธิพลของสังคมโลกที่มีต่อภาษา 3 และวรรณกรรมไทย TH 483 Impact of Globalization on Thai Language and Literature

หลักสูตรปริญญาตรี 251


วิชาโท (15 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก 1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะฯ กำ�หนดให้เป็นวิชาโท 2) นักศึกษาที่เรียนวิชาเอก-เลือกกลุ่มวิชาหนึ่ง สามารถเลือก เรียนวิชาเอก-เลือกอีกกลุ่มวิชาหนึ่งเป็นวิชาโทได้ เช่น นักศึกษาที่ เลือกกลุ่มวิชาทักษะภาษาไทยเป็นวิชาเอก-เลือก สามารถเลือกกลุ่ม วิชาวรรณกรรมไทย เป็นวิชาโทได้ 3) กลุม่ วิชาของคณะอืน่ ทีค่ ณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการ ท่องเที่ยวอนุมัติให้เป็นวิชาโท หมายเหตุ การปรับเปลีย่ นรายวิชาในกลุม่ วิชาโทให้อยู่ในดุลพินจิ ของ คณบดี

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ที่ เ ปิ ด สอนใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนใน รายวิชาดังต่อไปนี้ หน่วยกิต ศป. 103 อารยธรรมเปรียบเทียบ 3 LB 103 Comparative Civilization ศป. 105 ทักษะการศึกษา 3 LB 105 Study Skills ศป. 144 ความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 LB 144 Introduction to Sports Science ศป. 145 โภชนาการเพื่อสุขภาพและการดำ�รงชีวิต 3 LB 145 Nutrition for Health and Living ศป. 146 การจัดการแข่งขันกีฬา 3 LB 146 Organization of Sport Competition

252 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศป. 147 การจัดการกิจกรรมการออกกำ�ลังกาย และการกีฬา LB 147 Exercise and Sports Management ศป. 148 การจัดการและบริหารนันทนาการ LB 148 Recreation Management ศป. 213 ความรู้เบื้องต้นทางมนุษยศาสตร์ LB 213 Introduction to Humanities ศป. 222 กระบวนการกลุ่ม LB 222 Group Processes ศป. 303 ศิลปวัฒนธรรมไทย LB 303 Thai Culture ศป. 304 การครองเรือน LB 304 Family Studies ศป. 305 สังคีตนิยม LB 305 Music Appreciation ศป. 502 ปรัชญาจีน LB 502 Chinese Philosophy ศป. 503 ปรัชญาญี่ปุ่น LB 503 Japanese Philosophy ศป. 505 พุทธศาสนากับสังคมไทย LB 505 Buddhism and Thai Society ศป. 509 พุทธจริยศาสตร์ LB 509 Buddhist Ethics

หน่วยกิต 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


สาขา​วิชา​ภาษา​จีน​เพื่อก​ าร​ท่อง​เที่ยว​และ​การ​โรงแรม

นัก​ศึกษา​ที่​เรียน​สาขา​นี้​จะ​ได้​ศึกษา​ภาษา​จีน​ควบคู่​ไป​กับ​ ความ​รู้​ทาง​ด้าน​ธุรกิจ​การ​ท่อง​เที่ยว​และ​การ​โรงแรม นัก​ศึกษา​จะ​มี​ โอกาส​ฝึกฝน​ภาษา​จีน​ใน​ทุกๆ ด้าน​จน​เกิด​ความ​ชำ�นาญ ทั้ง​ทักษะ​ การ​พูด การ​ฟัง การ​อ่าน และ​การ​เขียน อีก​ทั้งย​ ังม​ ี​โอกาส​ได้​ศึกษา​ ดู​งาน​ทาง​ด้าน​การ​ท่อง​เที่ยว​และ​การ​โรงแรม​เพื่อ​เพิ่มพูน​ทักษะ​และ​ ประสบการณ์​ภายนอก​ห้องเรียน​ให้​แก่​นัก​ศึกษา ซึ่ง​จะ​เป็น​ประโยชน์​ ใน​การ​ศึกษา​ต่อ​หรือก​ าร​ทำ�งาน​ใน​อนาคต

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

บัณฑิตท​ จ​่ี บ​ใน​สาขา​นจ​้ี ะ​มท​ี กั ษะ​การ​ใช้ภ​ าษา​จนี อ​ ยูใ​่ น​ระดับด​ แ​ี ละ​ มี​ความ​ร​้คู วาม​สามารถ​ใน​งาน​ท​่เี กีย่ ว​กบั ​การ​ทอ่ ง​เทีย่ ว​และ​การ​โรงแรม​ ทำ�ให้​บณั ฑิต​สามารถ​เลือก​ประกอบ​อาชีพไ​ด้​หลาย​สาขา เช่น นัก​เขียน นัก​วชิ า​การ นัก​แปล งาน​บริการ มัคคุเทศก์ บริษทั ​ทอ่ ง​เทีย่ ว พนัก​งาน​ โรงแรม สาย​การ​บนิ พนัก​งาน​บริษทั และ​นกั ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ​สาขา​วชิ า​ภาษาจีนเพือ่ ​ การท่อง​เที่ยวและการโรงแรม แยกออกเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แผนการศึกษา 4 ปี แบบปกติ และแผนการศึกษา 4 ปี แบบสหกิจศึกษา จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต โดย​แยก​ออก​เป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต หมวดวิชา​เฉพาะ 99 หน่วยกิต ​วิชาแกน 39 หน่วยกิต ​วิชา​เอก-บังคับ 30 หน่วยกิต วิชา​เอก-เลือก 15 หน่วยกิต ​วิชาโท 15 หน่วยกิต หมวดวิชา​เลือก​เสรี 6 หน่วยกิต รวม 135 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก 3 GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3 GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

3 3 3 3

หลักสูตรปริญญาตรี 253


หมวดวิชาเฉพาะ (99 หน่วยกิต)

วิชาแกน (39 หน่วยกิต) หน่วยกิต ภอจ. 110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3 ELC 110 Chinese for Communication I ภอจ. 111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3 ELC 111 Chinese for Communication II ภอจ. 120 การออกเสียงภาษาจีน 3 ELC 120 Chinese Phonetics ภอจ. 121 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3 ELC 121 Chinese Listening and Speaking I ภอจ. 130 การอ่านภาษาจีน 1 3 ELC 130 Chinese Reading I ภอจ. 140 การเขียนภาษาจีน 3 ELC 140 Chinese Writing ภอจ. 222 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3 ELC 222 Chinese Listening and Speaking II ภอจ. 231 การอ่านภาษาจีน 2 3 ELC 231 Chinese Reading II ภอจ. 232 การอ่านข่าว 3 ELC 232 News Reading ภอจ. 241 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1 3 ELC 241 Chinese Grammar I ภอจ. 242 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2 3 ELC 242 Chinese Grammar II ภอจ. 250 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ 3 ELC 250 Chinese for Business Communication ภอจ. 260 วัฒนธรรมจีน 3 ELC 260 Chinese Culture

254 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิชาเอก-บังคับ (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต ภจร. 351 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 1 3 ECH 351 Chinese for Tourism I ภจร. 352 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 2 3 ECH 352 Chinese for Tourism II ภจร. 353 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม 1 3 ECH 353 Chinese for Hospitality I ภจร. 354 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม 2 3 ECH 354 Chinese for Hospitality II ภจร. 355 ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3 ECH 355 Chinese for Advertising and Public Relations ภจร. 356 ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก 3 ECH 356 Chinese for Room Division Operation ภจร. 457 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน 3 ECH 457 Chinese for Airline Industry ภจร. 458 ภาษาจีนสำ�หรับมัคคุเทศก์ 3 ECH 458 Chinese for Tour Guide ภจร. 459 ภาษาจีนเพื่อการบริการในธุรกิจการท่องเที่ยว 3 และการโรงแรม ECH 459 Chinese for Services in Tourism and Hospitality Business ภอจ. 467 ศึกษาดูงาน 3 ELC 467 Field Trip วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต) 1. นักศึกษาแผนการเรียนแบบปกติ เลือกเรียน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 2. นักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา ต้องเลือก วิชา สศ.301 เตรียมสหกิจศึกษา และวิชา ภจร.400 สหกิจศึกษา รวม 9 หน่วยกิต และอีก 6 หน่วยกิต เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้


หน่วยกิต สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา (สำ�หรับแผนสหกิจศึกษา) 3 CO 301 Pre-Cooperative Education ภจร. 333 การอ่านภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 3 และการโรงแรม ECH 333 Chinese Reading for Tourism and Hospitality ภจร. 343 การเขียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 3 และการโรงแรม ECH 343 Chinese Writing for Tourism and Hospitality ภจร. 361 ภาษาจีนเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 ECH 361 Chinese for Food and Beverage Service ภจร. 362 ภาษาจีนเพื่อการบริการในธุรกิจสถานพยาบาล 3 ECH 362 Chinese for Health Services ภจร. 400 สหกิจศึกษา (สำ�หรับแผนสหกิจศึกษา) 6 ECH 400 Cooperative Education ภจร. 412 การแปลล่ามภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบริการ 3 ECH 412 Chinese Interpretation for Service Businesses ภจร. 463 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทยและจีน 3 ECH 463 Tourism Resources in Thailand and China ภจร. 464 จีนศึกษาเพื่อการนำ�เที่ยว 3 ECH 464 Chinese Studies for Tour Guide ภจร. 465 วรรณกรรมจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3 ECH 465 Chinese Literature for Tourism ภจร. 466 สัมมนาการใช้ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3 และการโรงแรม ECH 466 Seminar in Chinese Usage for Tourism and Hospitality

วิชาโท (15 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก 1) กลุม่ วิชาทีภ่ าควิชาอืน่ ของคณะฯ กำ�หนดให้เป็นวิชาโท หรือ 2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะฯ อนุมัติให้เป็นวิชาโท 3) กลุม่ วิชาทีภ่ าควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษากำ�หนด ให้เป็นวิชาโท การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลพินิจ ของคณบดี วิชาโทของภาควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษา วิชาโทภาษาจีน หน่วยกิต ภอจ. 201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 3 ELC 201 Chinese Language and Culture I ภอจ. 202 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 3 ELC 202 Chinese Language and Culture II ภอจ. 301 ภาษาจีนเพื่อการใช้งานในสำ�นักงาน 3 ELC 301 Chinese for Office Work ภอจ. 302 ภาษาจีนเพื่องานบริการ 3 ELC 302 Chinese for Service Careers ภอจ. 401 จีนศึกษา 3 ELC 401 Chinese Studies วิชาโทภาษาญี่ปุ่น ภอญ. 201 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 ELJ 201 Japanese Language and Culture I ภอญ. 202 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 ELJ 202 Japanese Language and Culture II ภอญ. 301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้งานในสำ�นักงาน ELJ 301 Japanese for Office Work ภอญ. 302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการ ELJ 302 Japanese for Service Careers

3 3 3 3

หลักสูตรปริญญาตรี 255


ภอญ. 401 ญี่ปุ่นศึกษา ELJ 401 Japanese Studies วิชาโทภาษาเวียดนาม ภอว. 201 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 1 ELV 201 Vietnamese Language and Culture I ภอว. 202 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2 ELV 202 Vietnamese Language and Culture II ภอว. 301 ภาษาเวียดนามเพื่อการใช้งานในสำ�นักงาน ELV 301 Vietnamese for Office Work ภอว. 302 ภาษาเวียดนามเพื่องานบริการ ELV 302 Vietnamese for Service Careers ภอว. 401 เวียดนามศึกษา ELV 401 Vietnamese Studies วิชาโทภาษาเกาหลี ภอล. 201 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 1 ELK 201 Korean and Culture I ภอล. 202 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 ELK 202 Korean and Culture II ภอล. 301 ภาษาเกาหลีเพื่อการใช้งานในสำ�นักงาน ELK 301 Korean for Office Work ภอล. 302 ภาษาเกาหลีเพื่องานบริการ ELK 302 Korean for Service Careers ภอล. 401 เกาหลีศึกษา ELK 401 Korean Studies

256 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยกิต 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

วิชาโทภาษามลายู ภอม. 201 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 1 ELM 201 Malay Language and Culture I ภอม. 202 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 2 ELM 202 Malay Language and Culture II ภอม. 301 ภาษามลายูเพื่อการใช้งานในสำ�นักงาน ELM 301 Malay for Office Work ภอม. 302 ภาษามลายูเพื่องานบริการ ELM 302 Malay for Service Careers ภอม. 401 มลายูศึกษา ELM 401 Malay Studies วิชาโทเอเชียศึกษา ภอศ. 201 วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก EAS 201 Eastern Asia Culture ภอศ. 202 ศิลปะเอเชียร่วมสมัย EAS 202 Asian Contemporary Arts ภอศ. 301 เอเชียยุคใหม่ในสังคมโลก EAS 301 Modern Asia in the World ภอศ. 302 ความร่วมมือทางธุรกิจในอาเซียน EAS 302 Business Cooperation in ASEAN ภอศ. 401 ปรัชญาตะวันออก EAS 401 Eastern Philosophy

หน่วยกิต 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3


สาขา​วิชา​ภาษา​จีน​เพื่อธ​ ุรกิจร​ ะหว่าง​ประเทศ สาขา​วิชา​ภาษา​จีน​เพื่อ​ธุรกิจ​ระหว่าง​ประเทศ คณะ​มนุษยศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว เป็น​หลัก สูตร​สห​วิท ยาการที่​ บูรณ​า​การ​ความ​รู้​และ​ทักษะ​ภาษา​จีน​ทั้ง​ใน​ด้าน​การ​ฟัง การ​พูด การ​ อ่าน และ​การ​เขียน ให้​เข้า​กบั ​ทฤษฎี​และ​ความ​ร​ใู้ น​การ​ทำ​ � ธรุ กิจ​ระหว่าง​ ประเทศ รวม​ถึง​การ​ศึกษา​ดู​งาน​ที่​สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อ​ให้​ ผู้​เรียน​มี​ความ​รอบรู้​ทั้ง​ใน​ด้าน​วิชา​การ และ​ประสบการณ์ต​ รง​ทางการ​ ท�ำ​ธรุ กิจระหว่าง​ประเทศ อัน​จะ​เป็น​ประโยชน์​ใน​การ​ศกึ ษา​ตอ่ หรือ​การ​ ท�ำ​ธรุ กิจ​กบั ช​ าว​จนี ท​ งั้ ท​ ​อี่ ยู​ใ่ น​ประเทศ​ไทย ใน​สาธารณรัฐประชาชน​จนี และ​ใน​ประ​เท​ศอื่นๆ ทั่ว​โลก​ได้​อย่าง​มปี​ ระสิทธิภาพ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน วิชาเอก-บังคับ วิชาเอก-เลือก วิชาโท หมวดวิชาเลือกเสรี รวม

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

บัณฑิตท​ จบ​ ​​ี่ ใน​สาขา​วชิ า​นี้ จะ​เป็นผ​ ท​ู้ ม​ี่ ค​ี วาม​คดิ แ​ ละ​วสิ ยั ท​ ศั น์​ กว้าง​ไกล สามารถ​ผสม​ผสาน​ความ​รู้​และ​ทักษะ​ภาษา​จีน​ให้​เข้า​กับ​ ความ​รใ​ู้ น​เรือ่ ง​ของ​การ​ทำ�​ธรุ กิจก​ บั ช​ าว​จนี ไ​ด้เ​ป็นอ​ ย่าง​ดี ทำ�ให้บ​ ณ ั ฑิต สามารถ​เลือกประกอบอาชีพได้​หลาก​หลาย​สาขา ทัง้ ด​ า้ น​วชิ า​การ ​เช่น การ​เป็นอ​ าจารย์ หรือก​ าร​เป็นน​ กั แ​ ปล และ​ใน​แวดวง​ทาง​ธรุ กิจ​ เช่น การ​ เป็น​นัก​ประชาสัมพันธ์ การ​เป็น​ล่าม การ​ทำ�งาน​ธนาคาร การ​ทำ�งาน​ ใน​สาย​การ​บิน​ต่างๆ ที่​ใช้ภ​ าษา​จีน หรือ​การ​ทำ�งาน​ใน​บริษัทช​ าว​จีน​ที่​ มี​อยูท่​ ั่วไป​ทั้ง​ใน​และ​ต่าง​ประเทศ เป็นต้น โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา​วชิ า​ภาษา​จนี ​เพือ่ ​ ธุรกิจ​ระหว่าง​ประเทศ แยกออกเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แผนการ ศึกษา 4 ปี แบบปกติ และแผนการศึกษา 4 ปี แบบสหกิจศึกษา จ�ำนวน หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต โดย​แยก​ออก​เป็น

30 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก 3 GE 114 Thai Citizens, Global Citizens หลักสูตรปริญญาตรี 257


ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน GE 117 Mathematics for Daily Life ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ GE 118 Life and Health ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

หน่วยกิต 3 3 3 3 3

หมวดวิชาเฉพาะ (99 หน่วยกิต)

วิชาแกน (39 หน่วยกิต) ภอจ. 110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 ELC 110 Chinese for Communication I ภอจ. 111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 ELC 111 Chinese for Communication II ภอจ. 120 การออกเสียงภาษาจีน ELC 120 Chinese Phonetics ภอจ. 121 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 ELC 121 Chinese Listening and Speaking I ภอจ. 130 การอ่านภาษาจีน 1 ELC 130 Chinese Reading I ภอจ. 140 การเขียนภาษาจีน ELC 140 Chinese Writing ภอจ. 222 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 ELC 222 Chinese Listening and Speaking II 258 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3 3 3 3 3 3 3

ภอจ. 231 การอ่านภาษาจีน 2 ELC 231 Chinese Reading II ภอจ. 232 การอ่านข่าว ELC 232 News Reading ภอจ. 241 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1 ELC 241 Chinese Grammar I ภอจ. 242 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2 ELC 242 Chinese Grammar II ภอจ. 250 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ ELC 250 Chinese for Business Communication ภอจ. 260 วัฒนธรรมจีน ELC 260 Chinese Culture

หน่วยกิต 3 3 3 3 3 3

วิชาเอก-บังคับ (30 หน่วยกิต) ภจธ. 350 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจจีนเบื้องต้น 3 ECB 350 Chinese for Business Introduction ภจธ. 351 ภาษาจีนเพื่อหลักการจัดการ 3 ECB 351 Chinese for Management Principles ภจธ. 352 ภาษาจีนเพื่อหลักการตลาด 3 ECB 352 Chinese for Marketing Principles ภจธ. 353 ภาษาจีนเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ 3 และราคาระหว่างประเทศ ECB 353 Chinese for International Product and Price Management ภจธ. 354 ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้าของจีน 3 ECB 354 Chinese for Chinese Economy and Trade ภจธ. 355 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการเงินและการธนาคาร 3 ECB 355 Chinese for Finance and Banking


หน่วยกิต ภจธ. 456 ภาษาจีนเพื่อโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3 ECB 456 Chinese for International Logistics ภจธ. 457 ภาษาจีนเพื่อการจัดการธุรกิจน�ำเข้าและส่งออก 3 ECB 457 Chinese for Import-Export Management ภจธ. 458 ภาษาจีนเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ECB 458 Chinese for International Business Management in Current Issues ภอจ. 467 ศึกษาดูงาน 3 ELC 467 Field Trip วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต) 1. นักศึกษาแผนการเรียนแบบปกติ เลือกเรียน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 2. นั ก ศึ กษาที่เลือกแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา ต้องเลือก วิชา สศ.301 เตรียมสหกิจศึกษา และวิชา ภจธ.400 สหกิจศึกษา รวม 9 หน่วยกิต และอีก 6 หน่วยกิต เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา (ส�ำหรับแผนสหกิจศึกษา) 3 CO 301 Pre-Cooperative Education ภจธ. 360 บุคลิกภาพของนักธุรกิจยุคใหม่ 3 ECB 360 Personality of Businessman in New Era ภจธ. 361 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในส�ำนักงาน 3 ECB 361 Chinese for Office Communication ภจธ. 362 ภาษาจีนเพื่อการน�ำเสนอและการเจรจาต่อรอง 3 ทางธุรกิจ ECB 362 Chinese for Business Presentation and Negotiation ภจธ. 363 ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3 ECB 363 Chinese for Advertising and Public Relations ภจธ. 400 สหกิจศึกษา (ส�ำหรับแผนสหกิจศึกษา) 6 ECB 400 Cooperative Education

หน่วยกิต ภจธ. 412 การแปลล่ามภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3 ECB 412 Chinese Interpretation for Business ภจธ. 464 ภาษาจีนเพื่อพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีน 3 ECB 464 Chinese for Chinese Consumer Behavior ภจธ. 465 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ 3 ECB 465 Seminar in International Business ภจธ. 466 การค้นคว้าอิสระ 3 ECB 466 Independent Studies วิชาโท (15 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก 1) กลุม่ วิชาทีภ่ าควิชาอืน่ ของคณะฯ ก�ำหนดให้เป็นวิชาโท หรือ 2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะฯ อนุมัติให้เป็นวิชาโท 3) กลุม่ วิชาทีภ่ าควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษาก�ำหนด ให้เป็นวิชาโทการปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณบดี วิชาโทของภาควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษา วิชาโทภาษาจีน ภอจ. 201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 3 ELC 201 Chinese Language and Culture I ภอจ. 202 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 3 ELC 202 Chinese Language and Culture II ภอจ. 301 ภาษาจีนเพื่อการใช้งานในส�ำนักงาน 3 ELC 301 Chinese for Office Work ภอจ. 302 ภาษาจีนเพื่องานบริการ 3 ELC 302 Chinese for Service Careers ภอจ. 401 จีนศึกษา 3 ELC 401 Chinese Studies หลักสูตรปริญญาตรี 259


วิชาโทภาษาญี่ปุ่น ภอญ. 201 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 ELJ 201 Japanese Language and Culture I ภอญ. 202 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 ELJ 202 Japanese Language and Culture II ภอญ. 301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้งานในส�ำนักงาน ELJ 301 Japanese for Office Work ภอญ. 302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการ ELJ 302 Japanese for Service Careers ภอญ. 401 ญี่ปุ่นศึกษา ELJ 401 Japanese Studies วิชาโทภาษาเวียดนาม ภอว. 201 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 1 ELV 201 Vietnamese Language and Culture I ภอว. 202 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2 ELV 202 Vietnamese Language and Culture II ภอว. 301 ภาษาเวียดนามเพื่อการใช้งานในส�ำนักงาน ELV 301 Vietnamese for Office Work ภอว. 302 ภาษาเวียดนามเพื่องานบริการ ELV 302 Vietnamese for Service Careers ภอว. 401 เวียดนามศึกษา ELV 401 Vietnamese Studies วิชาโทภาษาเกาหลี ภอล. 201 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 1 ELK 201 Korean and Culture I ภอล. 202 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 ELK 202 Korean and Culture II 260 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยกิต 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3

ภอล. 301 ภาษาเกาหลีเพื่อการใช้งานในส�ำนักงาน ELK 301 Korean for Office Work ภอล. 302 ภาษาเกาหลีเพื่องานบริการ ELK 302 Korean for Service Careers ภอล. 401 เกาหลีศึกษา ELK 401 Korean Studies วิชาโทภาษามลายู ภอม. 201 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 1 ELM 201 Malay Language and Culture I ภอม. 202 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 2 ELM 202 Malay Language and Culture II ภอม. 301 ภาษามลายูเพื่อการใช้งานในส�ำนักงาน ELM 301 Malay for Office Work ภอม. 302 ภาษามลายูเพื่องานบริการ ELM 302 Malay for Service Careers ภอม. 401 มลายูศึกษา ELM 401 Malay Studies วิชาโทเอเชียศึกษา ภอศ. 201 วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก EAS 201 Eastern Asia Culture ภอศ. 202 ศิลปะเอเชียร่วมสมัย EAS 202 Asian Contemporary Arts ภอศ. 301 เอเชียยุคใหม่ในสังคมโลก EAS 301 Modern Asia in the World ภอศ. 302 ความร่วมมือทางธุรกิจในอาเซียน EAS 302 Business Cooperation in ASEAN ภอศ. 401 ปรัชญาตะวันออก EAS 401 Eastern Philosophy

หน่วยกิต 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3


หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นวิ ช าอื่ น ๆ ที่ เ ปิ ด สอนใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือวิชาที่ได้รับอนุมัติโดยคณบดี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สาขา​วิชา​การ​จัดการ​การ​โรงแรม สาขา​วชิ า​การ​จดั การ​การ​โรงแรม คณะ​มนุษยศาสตร์แ​ ละการ จัดการการท่องเทีย่ ว มุง่ เ​น้นท​ จ​ี่ ะ​พฒ ั นา​นกั ศ​ กึ ษา​ให้ม​ ท​ี กั ษะ​ภาษา​ตา่ ง​ ประเทศ​และ​เป็น​บุคลากร​ที่​มี​คุณภาพ​ใน​สาขา​วิชาชีพ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ ธุรกิจ​โรงแรม สาขา​วิชา​ได้​นำ�​เทคโนโลยี​และ​วิทยาการ​ที่​ทัน​สมัย​มา​ ใช้​ใน​การ​เรียน​การ​สอน​ซึ่ง​พร้อม​ด้วย​ห้อง​ปฏิบัติก​ าร​ต่างๆ เช่น ห้อง​ ปฏิบตั ก​ิ าร​คอมพิวเตอร์ ห้อง​ปฏิบตั ก​ิ าร​สว่ น​หน้าข​ อง​โรงแรม ห้อง​พกั ​ มาตรฐาน​และ​หอ้ ง​ชดุ ภัตตาคาร คอฟ​ฟช​ี่ อป ห้อง​ครัว เพือ่ เ​สริมท​ กั ษะ​ และ​ประสบการณ์ใ​น​การ​ปฏิบตั ง​ิ าน​เฉพาะ​สาขา​แก่น​ กั ศ​ กึ ษา นอกจาก​ นี้​สาขา​วิชา​ได้​จัด​โครงการ​พิเศษ​เพื่อ​เป็นการ​เพิ่มพูน​ความ​รู้​และ​ ประสบการณ์ ​ใน​ต่าง​ประเทศ​สำ�หรับ​นัก​ศึกษา​ที่​สนใจ เช่น โครงการ​ ทัศนศึกษา​และ​ดง​ู าน​ทงั้ ใ​น​ประเทศ​และ​ตา่ ง​ประเทศ และ​โครงการ​ศกึ ษา​ ภาษา​และ​ฝึกงาน​ต่าง​ประเทศ

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

บัณฑิตข​ อง​สาขา​วชิ าการ​จดั การ​การ​โรงแรม​สามารถ​นำ�​ความ​ รู้ และ​ประสบการณ์ ​ไป​ประยุกต์​ใช้​ใน​อุตสาหกรรม​การ​บริการ รวม​ทั้ง​ ธุรกิจ​ทเี่​กี่ยวข้อง ปัจจุบัน​บัณฑิต​สาขา​วิชา​การ​จัดการ​การ​โรงแรม​ประกอบ​ อาชีพ​ต่างๆ เช่น ผู้​จัดการ​โรงแรม พนัก​งาน​โรงแรม เจ้าของ​ ภัตตาคาร นัก​จัด​ดอกไม้ นักอ​ อกแบบ​อาหาร พ่อ​ครัว พนัก​งาน​สป​ า นัก​ประชาสัมพันธ์ เจ้า​หน้าที่​ฝ่าย​ลูกค้า​สัมพันธ์ เป็นต้น

ปริญญา​ตรี​​ศิลปศาสตรบัณฑิต ​สาขา​วิชา​การ​จัดการ​การ โรงแรมหรือ ศศ.บ. (การจัดการการโรงแรม) จะ​ตอ้ ง​มจ​ี ำ�นวน​หน่วยกิต​ ไม่​น้อย​กว่า 138 หน่วยกิต โดย​แยก​ออก​เป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 66 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต รวม 138 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity หลักสูตรปริญญาตรี 261


ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต)

หน่วยกิต 3 3 3 3

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (30 หน่วยกิต) กร. 234 เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการโรงแรม 3 HM 234 Information Technology in Hotel Industry ทร. 164 บุคลิกภาพส�ำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 3 HT 164 Personality for Service Professionals ทร. 190 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการโรงแรมเบือ้ งต้น 3 HT 190 Introduction to Tourism and Hotel Industry 3 ทร. 192 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรม 3 การท่องเที่ยวและการโรงแรม HT 192 Law and Ethics in Tourism and Hotel Industry ทร. 261 จิตวิทยาบริการ 3 HT 261 Service Psychology ทร. 298 พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 และการโรงแรม HT 298 Consumer Behavior in Tourism and Hotel Industry

262 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยกิต ทร. 299 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรม 3 การท่องเที่ยวและการโรงแรม HT 299 Communicative English for Tourism and Hotel Industry ทร. 393 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม 3 การท่องเที่ยวและการโรงแรม HT 393 Human Resource Management in Tourism and Hotel Industry ทร. 395 การจัดการกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรม 3 การท่องเที่ยวและการโรงแรม HT 395 Strategy and Innovation Management in Tourism and Hotel Industry ทร. 491 การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 และการโรงแรม HT 491 Research for Tourism and Hotel Industry

วิชาเฉพาะ (66 หน่วยกิต)

วิชาเฉพาะบังคับ (36 หน่วยกิต) ธบ. 200 ธุรกิจสายการบิน 3 AB 200 Airline Business กร. 211 การจัดการงานส่วนหน้า 3 HM 211 Front Office Operations and Management กร. 212 การจัดการงานแม่บ้าน 3 HM 212 Housekeeping Operations and Management กร. 222 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 HM 222 Food and Beverage Services กร. 224 การประกอบอาหารเบื้องต้น 3 HM 224 Introduction to Culinary Operations กร. 322 การจัดการภัตตาคาร 3 HM 322 Restaurant Management


หน่วยกิต กร. 435 การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรม 3 HM 435 Entrepreneurship in Hotel Industry กร. 468 สัมมนาในอุตสาหกรรมโรงแรม 3 HM 468 Seminar in Hotel Industry ทร. 224 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3 HT 224 Geography for Tourism ทร. 293 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 HT 293 Marketing for Tourism and Hotel ทร. 296 การบัญชีและการจัดการทางการเงิน 3 ส�ำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม HT 296 Accounting & Financial Management for Tourism & Hotel Industry ทร. 369 การจัดการการขนส่งผู้โดยสาร 3 HT 369 Managing Passenger Logistics

หน่วยกิต กร. 342 กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับการนวดแผนไทย 3 HM 342 Anatomy for Thai Massage กร. 441 การนวดแผนไทย 3 HM 441 Thai Massage กร. 470 อาหารไทย 3 HM 470 Thai Cuisine กร. 472 ขนมหวานไทย 3 HM 472 Thai Dessert กร. 473 ขนมหวานแบบจัดใส่ถ้วยและจาน 3 HM 473 Verrines and Plated Dessert กร. 474 ขนมอบขั้นพื้นฐาน 3 HM 474 Basic Patisserie กร. 475 อาหารฟิวชั่น 3 HM 475 Fusion Food

วิชาเฉพาะเลือก (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการการท่องเที่ยว ทท. 203 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3 TM 203 Creative Tourism ทท. 221 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการประชุม 3 การจัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล TM 221 Introduction to MICE Management ทท. 241 การจัดการธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง 3 TM 241 Leisure and Entertainment Business Management ทท. 324 การจัดการงานอีเวนท์ 3 TM 324 Event Management ทท. 341 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง 3 TM 341 Recreational Activities for Leisure and Entertainment ทท. 425 การจัดนิทรรศการ 3 TM 425 Exhibition Management

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (15 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะได้ 1 กลุ่มจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาจากกลุ่มวิชา ความสนใจเฉพาะใดๆ ที่เปิดในคณะจนครบ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านโรงแรม กร. 231 การจัดการการโรงแรม 3 HM 231 Hotel Management กร. 321 การจัดการการจัดเลี้ยง 3 HM 321 Banquet and Catering Management กร. 333 กลยุทธ์ทางการตลาดส�ำหรับธุรกิจโรงแรม 3 HM 333 Strategic Hotel Sales and Marketing กร. 241 การจัดการธุรกิจสปา 3 HM 241 Spa Operations and Management

หลักสูตรปริญญาตรี 263


ทท. 445 การจัดการธุรกิจเรือส�ำราญ TM 445 Cruise Business Management ทท. 452 การจัดการงานเทศกาล TM 452 Festival Management ทท. 454 การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ TM 454 International Tourism ทท. 456 การท่องเที่ยวภายในประเทศ TM 456 Domestic Tourism

หน่วยกิต 3 3 3 3

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน ธบ. 201 การจัดการและการด�ำเนินงานท่าอากาศยาน 3 AB 201 Airport Management and Operations ธบ. 205 ศัพท์เทคนิคในธุรกิจสายการบิน 3 AB 205 Aviation Terminology ธบ. 221 การบริการผู้โดยสารภาคพื้น 3 AB 221 Ground Passenger Service ธบ. 231 การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน 3 AB 231 In-flight Passenger Service ธบ. 252 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเสริมภาพลักษณ์ 3 AB 252 Personality Development and Image Grooming ธบ. 311 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การส�ำรองทีน่ งั่ สายการบิน 3 AB 311 Information Technology for Airline Reservation ธบ. 341 การขนส่งสินค้าทางอากาศ 3 AB 341 Air Cargo Management ธบ. 351 ความปลอดภัยของผู้โดยสารสายการบิน 3 AB 351 Airline Passenger Safety ธบ. 401 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 3 AB 401 Customer Relations Management 264 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (15 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากกลุม่ วิชาภาษาต่างประเทศ เพื่องานอาชีพได้ 1 กลุ่มจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนเฉพาะ รายวิชาจนครบ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน หน่วยกิต ธบ. 309 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรสายการบิน 3 AB 309 English for Airline Personnel ธบ. 319 ภาษาอังกฤษเพื่อการสำ�รองที่นั่ง 3 และการจัดจำ�หน่ายบัตรโดยสาร AB 319 English for Reservation and Ticketing ธบ. 329 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้น 3 AB 329 English for Ground Passenger Service ธบ. 339 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสาร 3 บนเครื่องบิน AB 339 English for In-flight Passenger Service ธบ. 349 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอาหาร 3 ในธุรกิจสายการบิน AB 349 English for Airline Catering Management กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม กร. 391 ภาษาอังกฤษสำ�หรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก HM 391 English for Room Division Operations กร. 392 ภาษาอังกฤษสำ�หรับการโรงแรม HM 392 English for Hotel กร. 491 ภาษาอังกฤษสำ�หรับอุตสาหกรรมบริการ HM 491 English for Hospitality Industry กร. 492 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเชฟ HM 492 English for Chef

3 3 3 3


กร. 493 ภาษาอังกฤษสำ�หรับพนักงานสปา HM 493 English for Spa Personnel กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ทท. 402 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยว TM 402 English Reading and Writing for Tourism ทท. 411 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว TM 411 Basic English for Tourism ทท. 412 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว TM 412 Advanced English for Tourism ทท. 415 ภาษาอังกฤษสำ�หรับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว TM 415 English for Travel Agency ทท. 428 ภาษาอังกฤษสำ�หรับมัคคุเทศก์ TM 428 English for Tour Guide

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

หน่วยกิต 3

3 3 3 3 3

วิชาเลือกเสรีในคณะ ได้แก่ รายวิชาดังต่อไปนีแ้ ละ/หรือวิชาอืน่ ใดของ คณะที่ได้รับอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา 3 CO 301 Pre-Cooperative Education กร. 336 พฤติกรรมองค์การในอุตสาหกรรมบริการ 3 HM 336 Organization Behavior in Hospitality Industry กร. 362 การผสมเครื่องดื่ม 3 HM 362 Bartending กร. 363 การแกะสลัก 3 HM 363 Food Carving กร. 364 ศิลปะการตกแต่งอาหาร 3 HM 364 Food Styling

หน่วยกิต กร. 366 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์ 3 HM 366 Introduction to Wine กร. 369 ศิลปะในการชงกาแฟ 3 HM 369 The Arts of Coffee Making กร. 371 การจัดดอกไม้เบื้องต้น 3 HM 371 Basic Flower Arrangement กร. 372 การจัดดอกไม้ขั้นสูง 3 HM 372 Advanced Flower Arrangement กร. 385 การศึกษาเฉพาะเรื่องในอุตสาหกรรมการโรงแรม 3 HM 385 Independent Studies in Hotel Industry วิชาเลือกเสรีนอกคณะ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิด สอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ทุกวิชาที่นักศึกษาสนใจ ยกเว้นวิชาที่ กำ�หนดให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนับหน่วยกิตรวมไว้ในหมวดวิชา เลือกเสรี

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาสามารถเลือก 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ กร. 465 การฝึกงาน 6 HM 465 Internship กร. 466 สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมโรงแรม HM 466 Cooperative Education in Hotel Industry 6

หลักสูตรปริญญาตรี 265


สาขา​วิชา​การ​จัดการ​การ​ท่อง​เที่ยว

สาขา​วิชา​การ​จัดการ​การ​ท่อง​เที่ยว คณะ​มนุษยศาสตร์​และ การจัดการการท่องเที่ยวมุ่ง​เน้น​พัฒนา​นัก​ศึกษา​ให้​เป็น​บุคลากร​ที่​ มี​คุณภาพ​และ​เป็น​มือ​อาชีพ​ใน​อุตสาหกรรม​การ​ท่อง​เที่ยว จึง​นำ�​ วิทยาการ​และ​เทคโนโลยี​ที่​ทัน​สมัย​มา​ประยุกต์​ใช้​ใน​การ​เรียน​การ​สอน เพื่อ​เสริม​ทักษะ​และ​ประสบการณ์ ​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ​ใน​อนาคต​ได้​ อย่าง​มปี​ ระสิทธิภาพ วิชา​ต่างๆ ที่​เปิดส​ อน​มี​เนื้อหา​ครอบคลุม​ความ​ รูท​้ าง​ดา้ น​การ​บริหาร​จดั การ​ธรุ กิจท​ อ่ ง​เทีย่ ว​ทงั้ ท​ ฤษฎีแ​ ละ​ปฏิบตั ิ อีกท​ งั้ ​ นัก​ศึกษา​จะ​ได้​มี​โอกาส​ทัศนศึกษา​นอก​สถาน​ที่​ทั้ง​ใน​ประเทศ​และ​ต่าง​ ประเทศ และ​เข้า​ร่วม​กิจกรรม​หรือ​โครงการ​ที่​เกี่ยว​กับ​การ​ท่อง​เที่ยว นอกจาก​นส​ี้ าขา​วชิ า​ยงั ม​ ค​ี วาม​สมั พันธ์อ​ นั ด​ ก​ี บั ธ​ รุ กิจแ​ ละ​องค์กร​ทเ​ี่ กีย่ ว​ กับ​การ​ท่อง​เที่ยว รวม​ถึง​สถาบัน​การ​ศึกษา​ต่าง​ประเทศ เพื่อ​อำ�นวย​ ประโยชน์แ​ ก่น​ กั ศ​ กึ ษา​ใน​การ​แสวงหา​ประสบการณ์จ​ าก​การ​ฝกึ งาน​และ​ โอกาส​ใน​การ​ศึกษา​ต่อ​ต่าง​ประเทศ

โอกาส​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ

บัณฑิตข​ อง​สาขา​การ​จดั การ​การ​ทอ่ ง​เทีย่ ว​สามารถ​นำ�​ความ​รู้ และ​ประสบการณ์ไ​ป​ประยุกต์ใ​ช้ใ​น​อตุ สาหกรรม​การ​ทอ่ ง​เทีย่ ว​และ​การ​ บริการ รวม​ทั้ง​ธุรกิจท​ ี่​เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน​บัณฑิต​สาขา​วิชา​การ​จัดการ​การ​ท่อง​เที่ยว​ประกอบ​ อาชีพต​ า่ งๆ เช่น ผูป​้ ระกอบ​การ​ธรุ กิจน​ ำ�​เทีย่ ว พนักง​าน​บริษทั น​ ำ�​เทีย่ ว มัคคุเทศก์ ผูป​้ ระสาน​งาน​ธรุ กิจก​ าร​ประชุมแ​ ละ​การ​จดั ส​ มั มนา นักการ​ ตลาด​การ​ท่อง​เที่ยว ปริญญาตรีศลิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่อง เทีย่ ว หรือ ศศ.บ. (การจัดการการท่องเทีย่ ว) จะต้องมีหน่วยกิตไม่นอ้ ย กว่า 138 หน่วยกิต โดยแยกเป็น

266 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 66 หน่วยกิต • วิชาเฉพาะบังคับ 36 หน่วยกิต • วิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต -กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (15 หน่วยกิต) -กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (15 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต รวม 138 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity


ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต)

หน่วยกิต 3 3

3 3

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (30 หน่วยกิต) ทร. 160 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 และการบริการเบื้องต้น HT 160 Introduction to Tourism and Hospitality Industry ทร. 162 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรม 3 การท่องเที่ยวและการบริการ HT 162 Law and Ethics in Tourism and Hospitality Industry ทร. 164 บุคลิกภาพสำ�หรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 3 HT 164 Personality for Service Professionals ทร. 234 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 3 และการบริการ HT 234 Information Technology for Tourism and Hospitality ทร. 261 จิตวิทยาบริการ 3 HT 261 Service Psychology

หน่วยกิต ทร. 264 พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 และการบริการ HT 264 Consumer Behavior in Tourism and Hospitality Industry ทร. 269 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรม 3 การท่องเที่ยวและการบริการ HT 269 Communicative English for Tourism and Hospitality Industry ทร. 363 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม 3 การท่องเที่ยวและการบริการ HT 363 Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry ทร. 365 การจัดการกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรม 3 การท่องเที่ยวและการบริการ HT 365 Strategy and Innovation Management in Tourism and Hospitality Industry ทร. 461 การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 และการบริการ HT 461 Research for Tourism and Hospitality Industry

วิชาเฉพาะ (66 หน่วยกิต)

วิชาเฉพาะบังคับ (36 หน่วยกิต) ธบ. 200 ธุรกิจสายการบิน AB 200 Airline Business ทร. 224 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว HT 224 Geography for Tourism ทร. 263 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ HT 263 Marketing for Tourism and Hospitality

3 3 3

หลักสูตรปริญญาตรี 267


หน่วยกิต ทร. 266 การบัญชีและการจัดการทางการเงิน 3 สำ�หรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ HT 266 Accounting and Financial Management for Tourism and Hospitality Industry ทร. 369 การจัดการการขนส่งผู้โดยสาร 3 HT 369 Managing Passenger Logistics ทท. 211 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยว 3 และธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว TM 211 Tour Operator and Travel Agency Management ทท. 306 การวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3 TM 306 Sustainable Tourism Planning ทท. 333 ไทยศึกษาเพื่อการนำ�เที่ยว 3 TM 333 Thai Studies for Tour Guiding ทท. 403 การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 TM 403 Entrepreneurship in Tourism Industry ทท. 435 หลักการมัคคุเทศก์ 3 TM 435 Principles of Tour Guide ทท. 444 กลยุทธ์การตลาดสำ�หรับแหล่งท่องเที่ยว 3 TM 444 Strategic Destination Marketing ทท. 468 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 TM 468 Seminar in Tourism Industry วิชาเฉพาะเลือก (30 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (15 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะได้ 1 กลุ่มจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาจากกลุ่มวิชา ความสนใจเฉพาะใดๆ ที่เปิดในคณะ จนครบ 15 หน่วยกิต

268 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการการท่องเที่ยว หน่วยกิต ทท. 203 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3 TM 203 Creative Tourism ทท. 221 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการประชุม 3 การจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล TM 221 Introduction to MICE Management ทท. 241 การจัดการธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง 3 TM 241 Leisure and Entertainment Business Management ทท. 242 การจัดการธุรกิจรีสอร์ทและสปา 3 TM 242 Resort and Spa Business Management ทท. 324 การจัดการงานอีเวนท์ 3 TM 324 Event Management ทท. 341 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง 3 TM 341 Recreational Activities for Leisure and Entertainment ทท. 424 การจัดการธุรกิจรีสอร์ทและสปา 3 TM 424 Resort and Spa Business Management ทท. 425 การจัดนิทรรศการ 3 TM 425 Exhibition Management ทท. 445 การจัดการธุรกิจเรือส�ำราญ 3 TM 445 Cruise Business Management ทท. 452 การจัดการงานเทศกาล 3 TM 452 Festival Management ทท. 454 การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 3 TM 454 International Tourism ทท. 456 การท่องเที่ยวภายในประเทศ 3 TM 456 Domestic Tourism


กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการการโรงแรม กร. 231 การจัดการการโรงแรม HM 231 Hotel Management กร. 321 การจัดการการจัดเลี้ยง HM 321 Banquet and Catering Management กร. 333 กลยุทธ์ทางการตลาดส�ำหรับธุรกิจโรงแรม HM 333 Strategic Hotel Sales and Marketing กร. 241 การจัดการธุรกิจสปา HM 241 Spa Operations and Management กร. 342 กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับการนวดแผนไทย HM 342 Anatomy for Thai Massage กร. 441 การนวดแผนไทย HM 441 Thai Massage กร. 470 อาหารไทย HM 470 Thai Cuisine กร. 472 ขนมหวานไทย HM 472 Thai Dessert กร. 473 ของหวานแบบจัดใส่แก้วและจาน HM 473 Verrines and Plated Dessert กร. 474 ขนมอบขั้นพื้นฐาน HM 474 Basic Patisserie กร. 475 อาหารฟิวชั่น HM 475 Fusion Food

หน่วยกิต 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการการธุรกิจสายการบิน ธบ. 201 การจัดการและการด�ำเนินงานท่าอากาศยาน 3 AB 201 Airport Management and Operations ธบ. 205 ศัพท์เทคนิคในธุรกิจสายการบิน 3 AB 205 Aviation Terminology

หน่วยกิต ธบ. 221 การบริการผู้โดยสารภาคพื้น 3 AB 221 Ground Passenger Service ธบ. 231 การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน 3 AB 231 In-flight Passenger Service ธบ. 252 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเสริมภาพลักษณ์ 3 AB 252 Personality Development and Image Grooming ธบ. 311 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การส�ำรองทีน่ งั่ สายการบิน 3 AB 311 Information Technology for Airline Reservation ธบ. 341 การขนส่งสินค้าทางอากาศ 3 AB 341 Air Cargo Management ธบ. 351 ความปลอดภัยของผู้โดยสารสายการบิน 3 AB 351 Airline Passenger Safety ธบ. 401 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 3 AB 401 Customer Relations Management กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (15 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากกลุม่ วิชาภาษาต่างประเทศ เพื่องานอาชีพได้ 1 กลุ่มจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนเฉพาะ รายวิชาจนครบ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน ธบ. 309 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรสายการบิน 3 AB 309 English for Airline Personnel ธบ. 319 ภาษาอังกฤษเพื่อการสำ�รองที่นั่ง 3 และการจัดจำ�หน่ายบัตรโดยสาร AB 319 English for Reservation and Ticketing ธบ. 329 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้น 3 AB 329 English for Ground Passenger Service ธบ. 339 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน 3 AB 339 English for In-flight Passenger Service หลักสูตรปริญญาตรี 269


หน่วยกิต ธบ. 349 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอาหาร 3 ในธุรกิจสายการบิน AB 349 English for Airline Catering Management กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม กร. 391 ภาษาอังกฤษสำ�หรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก HM 391 English for Room Division Operations กร. 392 ภาษาอังกฤษสำ�หรับการโรงแรม HM 392 English for Hotel กร. 491 ภาษาอังกฤษสำ�หรับอุตสาหกรรมบริการ HM 491 English for Hospitality Industry กร. 492 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเชฟ HM 492 English for Chef กร. 493 ภาษาอังกฤษสำ�หรับพนักงานสปา HM 493 English for Spa Personnel กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ทท. 402 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยว TM 402 English Reading and Writing for Tourism ทท. 411 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว TM 411 Basic English for Tourism ทท. 412 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว TM 412 Advanced English for Tourism ทท. 415 ภาษาอังกฤษสำ�หรับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว TM 415 English for Travel Agency ทท. 428 ภาษาอังกฤษสำ�หรับมัคคุเทศก์ TM 428 English for Tour Guide 270 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

วิชาเลือกเสรีในคณะ ได้แก่ รายวิชาดังต่อไปนีแ้ ละ/หรือวิชาอืน่ ใดของ คณะที่ได้รับอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี หน่วยกิต สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา 3 CO 301 Pre-Cooperative Education ทท. 204 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง 3 TM 204 Niche Tourism ทท. 231 อารยธรรมโลกเพื่อการนำ�เที่ยว 3 TM 231 World Civilization for Tour Guiding ทท. 232 ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการนำ�เที่ยว 3 TM 232 Arts and Cultures for Tour Guiding ทท. 314 เทคนิคการขายและการตลาด 3 สำ�หรับสินค้าทางการท่องเที่ยว TM 314 Selling and Marketing Techniques for Tourism Products ทท. 453 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3 TM 453 Cultural Heritage Management ทท. 455 ประสบการณ์วัฒนธรรมต่างชาติ 3 TM 455 Cross-Cultural Experience ทท. 457 การค้นคว้าอิสระ 3 TM 457 Independent Study ทท. 458 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว 3 TM 458 Basic Economics for Tourism วิชาเลือกเสรีนอกคณะ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิด สอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ทุกวิชาที่นักศึกษาสนใจ ยกเว้นวิชาที่ กำ�หนดให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนับหน่วยกิตรวมไว้ในหมวดวิชา เลือกเสรี


หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาสามารถเลือก 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ หน่วยกิต ทท. 465 การฝึกงาน 6 TM 465 Internship ทท. 466 สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 6 TM 466 Cooperative Education in Tourism Industry

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มุ่งเน้นผลิตนักศึกษา ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สนองตอบ ความต้องการของธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยนำ� วิทยาการและเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้ในการเรียนการสอน เพือ่ เสริม ทั ก ษะและประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านภายหลั ง จบการศึ ก ษา หลักสูตรให้ความสำ�คัญกับการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิชาต่างๆ มีเนือ้ หาครอบคลุมความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการธุรกิจสายการ บินในด้านต่างๆ เช่น การบริการผูโ้ ดยสาร การจัดการตลาด การขนส่ง สินค้า การจัดการท่าอากาศยาน เทคโนโลยีและทักษะภาษาต่าง ประเทศ ภาควิชาจัดให้มหี อ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบตั ิ การจำ�ลองสถานที่ทำ�งานของพนักงานสายการบิน เพื่อฝึกทักษะการ ปฏิบัติงานในตำ�แหน่งต่างๆ เช่น การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการผู้โดยสารภาคพื้น การสำ�รองที่นั่ง การคิดราคา และการ ออกบัตรโดยสาร นอกจากนี้ ภาควิชายังมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ธุรกิจ สายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษานำ�ความรู้ จากการเรี ย นไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ สถานการณ์จริงระหว่างการฝึกงาน เพือ่ เตรียมความพร้อมในการเข้า สู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

โอกาสในการประกอบอาชีพ

บัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินสามารถนำ� ความรูแ้ ละประสบการณ์ไปใช้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ในธุรกิจสายการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้น และ พนักงานในฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ นอกจากนี้ ยังสามารถทำ�งาน ในองค์การและธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น บริษทั ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) กรมศุลกากร กรมการขนส่งทาง อากาศ สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง และแผนกสำ�รองที่นั่งและจัด จำ�หน่ายบัตรโดยสารของบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สายการบิน หรือ ศศ.บ. (การจัดการธุรกิจสายการบิน) เปิดโอกาสให้ นักศึกษาเลือกเรียน 2 แผนการศึกษาดังนี้ - แผนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาที่เลือกการฝึกงาน - แผนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา ทัง้ สองแผนการเรียนจะต้องมีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 138 หน่วยกิตโดย แยกออกเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 48 หน่วยกิต กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวม 138 หน่วยกิต

หลักสูตรปริญญาตรี 271


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ EN 011 English in Action อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน EN 012 English for Daily Life อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด EN 013 English for Expressing Ideas

หน่วยกิต 3 3 3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 GE 111 Value of Graduates ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 GE 112 Information Technology and the Future World ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 GE 113 Thai Language for Creativity ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก 3 GE 114 Thai Citizens, Global Citizens ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3 GE 115 The Art of Life กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ� GE 116 Leadership Skills ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

272 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3 3

หมวดวิชาเฉพาะ (102 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (39 หน่วยกิต) หน่วยกิต ทร. 160 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 และการบริการเบื้องต้น HT 160 Introduction to Tourism and Hospitality Industry ทร. 162 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรม 3 การท่องเที่ยวและการบริการ HT 162 Law and Ethics in Tourism and Hospitality Industry ทร. 164 บุคลิกภาพสำ�หรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 3 HT 164 Personality for Service Professionals ทร. 224 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3 HT 224 Geography for Tourism ทร. 261 จิตวิทยาบริการ 3 HT 261 Service Psychology ทร. 263 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ 3 HT 263 Marketing for Tourism and Hospitality ทร. 265 วัฒนธรรมข้ามชาติเพื่ออุตสาหกรรม 3 การท่องเที่ยวและการบริการ HT 265 Intercultural Studies for Tourism and Hospitality Industry ทร. 266 การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำ�หรับ 3 ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ HT 266 Accounting and Financial Management for Tourism and Hospitality Industry ทร. 269 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรม 3 การท่องเที่ยวและการบริการ HT 269 Communicative English for Tourism and Hospitality Industry


หน่วยกิต ทร. 363 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม 3 การท่องเที่ยวและการบริการ HT 363 Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry กลุ่มวิชาเอก (48 หน่วยกิต) ธบ. 200 ธุรกิจสายการบิน 3 AB 200 Airline Business ธบ. 201 การจัดการและการดำ�เนินงานท่าอากาศยาน 3 AB 201 Airport Management and Operations ธบ. 205 ศัพท์เทคนิคในธุรกิจสายการบิน 3 AB 205 Aviation Terminology ธบ. 221 การบริการผู้โดยสารภาคพื้น 3 AB 221 Ground Passenger Service ธบ. 231 การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน 3 AB 231 In-flight Passenger Service ธบ. 252 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเสริม 3 ภาพลักษณ์ AB 252 Personality Development and Image Grooming ธบ. 311 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสำ�รองที่นั่ง 3 สายการบิน AB 311 Information Technology for Airline Reservation ธบ. 319 ภาษาอังกฤษเพื่อการสำ�รองที่นั่ง 3 และการจัดจำ�หน่ายบัตรโดยสาร AB 319 English for Reservation and Ticketing ธบ. 329 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้น 3 AB 329 English for Ground Passenger Service ธบ. 339 ภาษาอังกฤษเพือ่ การบริการผูโ้ ดยสารบนเครือ่ งบิน 3 AB 339 English for In-flight Passenger Service

หน่วยกิต ธบ. 341 การขนส่งสินค้าทางอากาศ 3 AB 341 Air Cargo Management ธบ. 401 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 3 AB 401 Customer Relations Management ธบ. 402 การจัดการสายการบินเชิงกลยุทธ์ 3 AB 402 Strategic Airline Management ธบ. 411 ราคาและบัตรโดยสาร 3 AB 411 Fares and Tickets ธบ. 465 การฝึกงาน 3 AB 465 Internship ธบ. 466 สหกิจศึกษาในธุรกิจสายการบิน หรือ AB 466 Cooperative Education in Airline Business ธบ. 468 สัมมนาธุรกิจสายการบิน 3 AB 468 Seminar in Airline Business กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุม่ วิชาความสนใจเฉพาะได้จน ครบ 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ กลุ่มวิชาโทการจัดการการท่องเที่ยว ทท. 203 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3 TM 203 Creative Tourism ทท. 221 การจัดการการประชุม 3 TM 221 Introduction to MICE Management ทท. 241 การจัดการธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง 3 TM 241 Leisure and Entertainment Business Management ทท. 324 การจัดการงานอีเวนท์ 3 TM 324 Event Management หลักสูตรปริญญาตรี 273


หน่วยกิต ทท. 341 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง 3 TM 341 Recreational Activities for Leisure and Entertainment ทท. 425 การจัดนิทรรศการ 3 TM 425 Exhibition Management TM 445 การจัดการธุรกิจเรือส�ำราญ 3 ทท. 445 Cruise Business Management ทท. 452 การจัดการงานเทศกาล 3 TM 452 Festival Management ทท. 454 การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 3 TM 454 International Tourism ทท. 456 การท่องเที่ยวภายในประเทศ 3 TM 456 Domestic Tourism กลุ่มวิชาโทการจัดการการโรงแรม กร. 231 การจัดการการโรงแรม HM 231 Hotel Management กร. 321 การจัดการการจัดเลี้ยง HM 321 Banquet and Catering Management กร. 333 กลยุทธ์ทางการตลาดส�ำหรับธุรกิจโรงแรม HM 333 Strategic Hotel Sales and Marketing กร. 241 การจัดการธุรกิจสปา HM 241 Spa Operations and Management กร. 342 กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับการนวดแผนไทย HM 342 Anatomy for Thai Massage กร. 441 การนวดแผนไทย HM 441 Thai Massage กร. 470 อาหารไทย HM 470 Thai Cuisine กร. 472 ขนมหวานไทย HM 472 Thai Dessert

274 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3 3 3 3 3 3 3 3

กร. 473 ขนมหวานแบบจัดใส่ถ้วยและจาน HM 473 Verrines and Plated Dessert กร. 474 ขนมอบขั้นพื้นฐาน HM 474 Basic Patisserie กร. 475 อาหารฟิวชั่น HM 475 Fusion Food

หน่วยกิต 3

กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ทท. 402 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยว TM 402 English Reading and Writing for Tourism ทท. 411 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว TM 411 Basic English for Tourism ทท. 412 ภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว TM 412 Advanced English for Tourism ทท. 415 ภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว TM 415 English for Travel Agency ทท. 428 ภาษาอังกฤษส�ำหรับมัคคุเทศก์ TM 428 English for Tour Guide กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม กร. 391 ภาษาอังกฤษส�ำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก HM 391 English for Room Division Operations กร. 392 ภาษาอังกฤษส�ำหรับการโรงแรม HM 392 English for Hotel กร. 491 ภาษาอังกฤษส�ำหรับอุตสาหกรรมบริการ HM 491 English for Hospitality Industry กร. 492 ภาษาอังกฤษส�ำหรับเชฟ HM 492 English for Chef

3 3

3

3

3

3 3 3 3


กร. 493 ภาษาอังกฤษส�ำหรับพนักงานสปา HM 493 English for Spa Personnel กลุ่มวิชาโทภาษาจีน ภอจ. 201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 ELC 201 Chinese Language and Culture I ภอจ. 202 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 ELC 202 Chinese Language and Culture II ภอจ. 301 ภาษาจีนเพื่อการใช้งานในส�ำนักงาน ELC 301 Chinese for Office Work ภอจ. 302 ภาษาจีนเพื่องานบริการ ELC 302 Chinese for Service Careers ภอจ. 401 จีนศึกษา ELC 401 Chinese Studies กลุ่มวิชาโทภาษาญี่ปุ่น ภอญ. 201 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 ELJ 201 Japanese Language and Culture I ภอญ. 202 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 ELJ 202 Japanese Language and Culture II ภอญ. 301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้งานในส�ำนักงาน ELJ 301 Japanese for Office Work ภอญ. 302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการ ELJ 302 Japanese for Service Careers ภอญ. 401 ญี่ปุ่นศึกษา ELJ 401 Japanese Studies

หน่วยกิต 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

วิชาเลือกเสรีในคณะ หน่วยกิต ธบ. 206 การประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจสายการบิน 3 AB 206 Public Relations for Airline Business ธบ. 251 เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคล 3 AB 251 Interpersonal Communication Techniques ธบ. 309 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรสายการบิน 3 AB 309 English for Airline Personnel ธบ. 349 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอาหารในธุรกิจ 3 สายการบิน AB 349 English for Airline Catering Management ธบ. 351 ความปลอดภัยของผู้โดยสารสายการบิน 3 AB 351 Airline Passenger Safety ธบ. 404 กฎหมายและข้อบังคับในธุรกิจการบิน 3 AB 404 Aviation Law and Regulations ธบ. 405 การจัดการบริการสายการบินต้นทุนต�่ำ 3 AB 405 Budget Airline Service Management ธบ. 407 การศึกษาอิสระ 3 AB 407 Independent Study ธบ. 408 การบริหารทรัพยากรการบิน 3 AB 408 Crew Resource Management ธบ. 469 การพัฒนาทักษะผ่านประสบการณ์ในต่างประเทศ 3 AB 469 Skills Development through International Experience วิชาเลือกเสรีนอกคณะ นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ที่ เ ปิ ด สอนใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ทกุ วิชาทีน่ กั ศึกษาสนใจ ยกเว้นวิชาทีก่ ำ� หนด ให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนับหน่วยกิตรวมไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives) 6 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเสรีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี หลักสูตรปริญญาตรี 275


คำ�อธิบายรายวิชา อักษร​ย่อ​และ​หมายเลข​ประจำ�​วิชา อักษร​ยอ่ ป​ ระจำ�ว​ ชิ า จะ​เป็นอ​ กั ษร​ยอ่ 2 ตัว แสดง​ถงึ ห​ มวด​ วิชา ส่วน​หมายเลข​ประจำ�ว​ ชิ า​จะ​เป็นต​ วั เลข 3 หลัก ระหว่าง 101-900 ตัวเลข​หลัก​ร้อย​หมาย​ถึง ชั้น​ปโี​ดย​ประมาณ แต่​ไม่​ควร​เรียน​ก่อน​หรือ​ หลังช​ นั้ ​ปน​ี นั้ ม​ าก​กว่า 1 ปี ส่วน​ตวั เลข​หลัก​สบิ ​และ​หลัก​หน่วย​หมาย​ถงึ ​ ลำ�ดับ​วิชา หน่วยกิต คำ�ว​ า ่ หน่วยกิต หมาย​ถงึ หน่วย​ทแ​ี่ สดง​ปริมาณ​การ​ศกึ ษา ซึ่ง​มหาวิทยาลัยจ​ ัด​ให้​แก่น​ ักศ​ ึกษา​วิชา​ที่​ใช้​เวลา​บรรยาย​สัปดาห์​ละ 1 ชั่วโมง ตลอด​หนึ่ง​ภาค​การ​ศึกษา​ปกติ มีค​ ่า​เป็น 1 หน่วยกิต วิชา​ที่​ใช้​ เวลา​ปฏิบัติ​ทดลอง 2 ชั่วโมง​ต่อ 1 สัปดาห์ต​ ลอด​หนึ่ง​ภาค​การ​ศึกษา​ ปกติ มี​ค่า​เป็น 1 หน่วยกิต ยกเว้น​บาง​สาขา​วิชา ซึ่ง​อาจ​จะ​กำ�หนด​ เวลา​ให้​เป็น​อย่าง​อื่น​ได้ต​ าม​ความ​เหมาะ​สม

หมวดวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อล. 211 อิเล็กทรอนิกส์ 1 (3 หน่วยกิต) EL 211 Electronics I วิชาบังคับก่อน: ฟส. 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 อุปกรณ์สารกึง่ ตัวนำ� คุณลักษณะทางกระแส แรงดัน และ ความถี่ของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ� การวิเคราะห์และออกแบบวงจรได โอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ชนิดไบโพล่าร์ และ มอส ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน

276 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อล. 212 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 (1 หน่วยกิต) EL 212 Electronics Laboratory I วิชาบังคับก่อน: อล. 211 อิเล็กทรอนิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน ปฏิบตั กิ ารทดลองในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 อล. 213 ปฏิบัติ​การ​อิเล็กทรอนิกส์ 1 (1 หน่วยกิต) EL 213 Electronics Laboratory I วิชา​บังคับ​ก่อน: อล. 211 อิเล็กทรอนิกส์ 1 หรือ เรียน​ควบคู่​กัน ปฏิบัติ​การ​ทดลอง​ใน​เรื่อง การ​ใช้​งา​นออส​ซิลโล​สโคป คุณสมบัตไ​ิ ด​โอด วง​จร​เร​คติไ​ฟร์ คุณส​ มบัตข​ิ อ​ ง​ไบ​โพ​ลา​ ่ รท​์ รานซิสเตอร์ วงจร​ขยาย​ทรานซิสเตอร์ วงจร​สวิตช์​ด้วย​ทรานซิสเตอร์ การ​ใช้​งาน​ ซี​เนอ​ร์ ​ได​โอด วงจร​รวม​ออป​แอมป์​เบื้อง​ต้น อล. 214 พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (3 หน่วยกิต) EL 214 Basic Circuit and Electronics วิชาบังคับก่อน: ฟส. 105 ฟิสิกส์สมัยใหม่ กฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เช่น กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ โนดและเมชทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน วงจร กระแสสลับเบื้องต้น เฟเซอร์การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับที่สภาวะ คงตัว คุณสมบัติเบื้องต้นของไดโอดแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ งาน คุณสมบัติของทรานซิสเตอร์แบบต่าง ๆ วงจรขยายสัญญาณ ความถี่ต�่ำแบบต่าง ๆ วงจรขยายแบบป้อนกลับ วงจรขยายก�ำลัง วงจรควบคุมก�ำลังไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรรวมเบื้องต้น


อล. 215 ปฏิบัติการพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (1 หน่วยกิต) และอิเล็กทรอนิกส์ EL 215 Basic Circuit and Electronics Laboratory วิชาบังคับก่อน: อล. 214 พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียนควบคู่กัน ปฏิบัติการการทดลองในเรื่องการใช้งานเครื่องมือวัดกฎ ของโอห์ม วงจรแบบอนุกรมขนานและผสม วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า และวงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การทดลองและ วิเคราะห์ด้วยวิธีเมช วิธีโนด ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน คุณสมบัติ ไดโอด วงจรเรคติไฟร์ คุณสมบัตขิ องทรานซิสเตอร์ชนิดสองขัว้ วงจร ขยายทรานซิสเตอร์ วงจรสวิตช์ด้วยทรานซิสเตอร์ วงจรรวมออป แอมป์เบื้องต้น อล. 221 อิเล็กทรอนิกส์ 2 (3 หน่วยกิต) EL 221 Electronics II วิชาบังคับก่อน: อล. 211 อิเล็กทรอนิกส์ 1 วงจรขยายสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียล วงจรเปรียบเทียบ ออปแอมป์และการใช้งานเบือ้ งต้น วงจรออสซิลเลเตอร์ การตอบสนอง ความถีข่ องวงจรขยายแบบป้อนกลับ วงจรขยายความถีส่ งู วงจรกรอง ความถี่แบบแอคทีฟ วงจรกระแสคงที่ วงจรเรคกูเลเตอร์ คุณสมบัติ และการใช้งานของฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ มอสเฟท ไทรีสเตอร์ ยูเจที และพียูที ไอจีบีที เอสซีอาร์ ไตรแอคและอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ� ชนิดอื่นที่น่าสนใจ วงจรไอซีชนิดเชิงเส้นและชนิดลอจิก และการ ประยุกต์ใช้งาน

อล. 223 ปฏิบัติ​การ​อิเล็กทรอนิกส์ 2 (1 หน่วยกิต) EL 223 Electronics Laboratory II วิชา​บังคับ​ก่อน: อล. 221 อิเล็กทรอนิกส์ 2 หรือ​เรียน​ควบคูก่​ ัน ปฏิบัติก​ าร​ทดลอง​ใน​เรื่อง วง​จร​ขยาย​ดิฟเฟอเรน​เชีย​ล คุณสมบัต​แิ ละ​การ​ใช้​งาน​ขอ​งออป​แอมป์ลปู ​เปิด​และ​ลปู ​ปดิ วง​จร​ออส​ซิล​เลเต​อร์ วงจร​กรอง​ความถี่ วงจร​กระแส​คงที่ วงจร​ขยาย​ที่​ความถี่​ สูง คุณสมบัตแิ​ ละ​การ​ใช้​งาน​เฟ็ต​แบบ​รอย​ต่อ อล. 226 ระบบดิจิทัล (3 หน่วยกิต) EL 226 Digital System วิชาบังคับก่อน: อล. 214 พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตรรกและพีชคณิตของบูลนี การออกแบบวงจรคอม บิเนชัน การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรซีเควนเชียล เรจิสเตอร์ วงจรนับ การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจทิ ลั การแปลงสัญญาณ ดิจิทัลเป็นแอนะล็อก และสถาปัตยกรรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ อล. 227 ปฏิบัติการระบบดิจิทัล (1 หน่วยกิต) EL 227 Digital System Laboratory วิชาบังคับก่อน: อล. 226 ระบบดิจิทัล หรือเรียนควบคู่กัน ปฏิบัติการทดลองในเรื่อง ลอจิกเกท วงจรคอมบิเนชัน วงจรบวก-ลบ วงจรตรวจสอบพาริตี้ วงจรเปรียบเทียบ วงจรเข้ารหัสถอดรหัส วงจรมัลติเพล็ก-ดีมลั ติเพล็ก วงจรแล็ชและฟลิบฟลอบ วงจร นับแบบอะซิงโครนัสและซิงโครนัส ชิพเรจิสเตอร์

อล. 222 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 2 (1 หน่วยกิต) EL 222 Electronics Laboratory II วิชาบังคับก่อน: อล. 221 อิเล็กทรอนิกส์ 2 หรือเรียนควบคู่กัน ปฏิ บั ติ การทดลองในเรื่ อ งที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ช าอิ เ ล็ ก - ทรอนิกส์ 2 หลักสูตรปริญญาตรี 277


อล. 253 ระบบดิจิทัล 1 (3 หน่วยกิต) EL 253 Digital System I วิชาบังคับก่อน: อล. 211 อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบตรรกและพีชคณิตของบูลนี การออกแบบวงจรคอม บิเนชัน การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรซีเควนเชียล รีจิสเตอร์ วงจรนับ หน่วยความจำ�ชนิดต่างๆ หลักการออกแบบวงจรที่ใช้เกทไอ ซีที่มีความเร็วในการทำ�งานต่างๆ กัน การแปลงสัญญาณอนาลอก เป็นดิจิทัล และการแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาลอก อล. 254 ปฏิบัติการระบบดิจิทัล 1 (1 หน่วยกิต) EL 254 Digital System Laboratory I วิชาบังคับก่อน: อล. 253 ระบบดิจิทัล 1 หรือเรียนควบคู่กัน ปฏิบตั กิ ารทดลองในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชาระบบดิจทิ ลั 1 อล. 255 ปฏิบัติ​การ​ระบบ​ดิจิตอล 1 (1 หน่วยกิต) EL 255 Digital System Laboratory 1 วิชา​บังคับ​ก่อน: อล. 253 ระบบ​ดิจิตอล 1 หรือ​เรียน​ควบคู่​กัน ปฏิบัตกิ​ าร​ทดลอง​ใน​เรื่อง ลอ​จิก​เกต วง​จร​คอม​ไบเนชั่น วงจร​บวก-ลบ วงจร​ตรวจ​สอบ​พา​รต​ิ ี้ วงจร​เปรียบ​เทียบ วงจร​เข้า​รหัสถอดรหัส วง​จร​มลั ต​ เ​ิ พล​ก็ -ดีมลั​ ต​ เ​ิ พล​ก็ วง​จร​แล็ชแ​ ละ​ฟล​ บิ ฟ​ ล​ อบ วงจร​ นับ​แบ​บอ​ซิง​โค​รนัสแ​ ละ​ซิง​โค​รนัส ชิ​พรี​จสิ​ ​เตอร์ อล. 311 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (3 หน่วยกิต) EL 311 Microprocessor System วิชาบังคับก่อน: อล. 253 ระบบดิจิทัล 1 ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น สถาปัตยกรรมของไมโคร โปรเซสเซอร์ เอแอลยู ริจิสเตอร์ แฟลก การจับเวลา คำ�สั่งและการ เขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลี การเชือ่ มต่อหน่วยความจำ� การ เชือ่ มต่อไมโครโปรเซสเซอร์กบั วงจรภายนอก ระบบอินเทอร์รพั ท์ ผล ของคำ�สั่งต่อฮาร์ดแวร์ 278 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อล. 312 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ (1 หน่วยกิต) EL 312 Microprocessor Laboratory วิชาบังคับก่อน: อล. 311 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ หรือเรียนควบคูก่ นั ปฏิบตั กิ ารทดลองในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชาระบบไมโคร โปรเซสเซอร์ อล. 314 ปฏิบัติ​การ​ไมโคร​โปร​เซส​เซอร์ (1 หน่วยกิต) EL 314 Microprocessor Laboratory วิชา​บังคับ​ก่อน: อล. 311 ระบบ​ไมโคร​โปร​เซส​เซอร์ หรือ​เรียน​ควบคู่​กัน ปฏิบตั ก​ิ าร​ทดลอง​ใน​เรือ่ ง การ​เขียน​โปร​แก​รม​แอส​เซมบ​ล​ี้ เบือ้ ง​ตน้ กลุม่ ค​ �ำ ส​ งั่ ส​ �ำ หรับก​ าร​เขียน​โปรแกรม การ​ตดิ ต่อก​ บั ห​ น่วย​งาน​ ความ​จำ�​และ​อิน​พุต​เอา​ต์​พุต การ​โปรแกรม IC2855 (Programmable Peripheral Interface) การ​รบั ค​ า​ ่ จาก​อปุ กรณ์อ​ นิ พ​ ตุ แ​ ละ​แสดง​ผล​เอา​ต​์ พุต เช่น Scan Keyboard 7-Segment Dotmatrix การ​แปลง​สัญญาณ​ ดิจิตอล​เป็น​อ​นา​ล็อก​และ​อ​นา​ล็อก​เป็น​ดิจิตอล อล. 322 ระบบดิจิทัล 2 (3 หน่วยกิต) EL 322 Digital System II วิชาบังคับก่อน: อล. 253 ระบบดิจิทัล 1 การออกแบบวงจรดิจิทัล ระดับรีจีสเตอร์ การออกแบบ สเตตมาชีน การควบคุมวงจรดิจิทัล ด้วยวิธีฮาร์ดไวร์และไมโคร โปรแกรม การออกแบบวงจรดิจิทัล ด้วยอุปกรณ์พีแอลดีและเอฟพีจี เอ การเขียนโปรแกรมวีเอชดีแอลและการจำ�ลองการทำ�งาน โครงสร้าง ของคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น การออกแบบซีพยี ู ซึง่ ประกอบด้วย เอแอล ยู รีจสี เตอร์และหน่วยควบคุม ด้วยโปรแกรมวีเอชดีแอล การเชือ่ มโยง ระบบกับอุปกรณ์รอบนอก การใช้แคดในการออกแบบวงจรดิจิทัล


อล. 323 ปฏิบัติการระบบดิจิทัล 2 (1 หน่วยกิต) EL 323 Digital System Laboratory II วิชาบังคับก่อน: อล. 322 ระบบดิจิทัล 2 หรือเรียนควบคู่กัน ปฏิบตั กิ ารทดลองในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชาระบบดิจทิ ลั 2 อล. 324 ปฏิบัติ​การ​ระบบ​ดิจิตอล 2 (1 หน่วยกิต) EL 324 Digital System Laboratory II วิชา​บังคับ​ก่อน: อล. 322 ระบบ​ดิจิตอล 2 หรือ​เรียน​ควบคู่​กัน ปฏิบตั ก​ิ าร​ทดลอง​ใน​เรือ่ ง แนะนำ�โ​ปรแกรม MAX+PLUS II และ​ภาษา VHDL การ​เขียน​โปรแกรม​อธิบาย​วง​จร​คอม​ไบเนชัน่ การ​ โปรแกรม​บน Programmable Logic Device (PAL) การ​สร้าง ALU โปรแกรม​อธิบาย​วง​จร​ซี​เค​วน​เชียล​ การ​สร้าง​สัญญาณ​ควบคุมไ​มโคร​ โปร​เซส​เซอร์ ไมโคร​โปร​เซส​เซอร์อ​ ย่าง​ง่าย ไมโคร​โปร​เซส​เซอร์​ชนิด RISC อล. 353 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า (3 หน่วยกิต) EL 353 Electrical Instruments and Measurements วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 211 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า หน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้า ประเภทและ คุณลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและ แรงดันของทั้งไฟตรงและไฟสลับโดยใช้มาตรวัดแบบแอนะลอกและ แบบดิจทิ ลั การวัดกำ�ลัง ตัวประกอบกำ�ลัง และพลังงาน การวัดความ ต้านทาน ความเหนีย่ วนำ� และความเก็บประจุ การวัดความถีแ่ ละช่วง เวลา สัญญาณรบกวน ทรานส์ดิวเซอร์ อล. 433 การประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอล (3 หน่วยกิต) EL 433 Digital Signal Processing วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 323 หลักการสื่อสาร ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาณและระบบการแปลง สัญญาณ แซดทรานสฟอร์มและอินเวอร์สแซดทรานสฟอร์ม การ

ออกแบบวงจรกรองสัญญาณแบบดิจติ อล วงจรกรองสัญญาณดิจติ อล ในทางปฏิบัติ ฟูริเยร์ทรานสฟอร์มแบบไม่ต่อเนื่อง อล. 435 การ​ออกแบบ​วงจร VLSI เบื้อง​ต้น (3 หน่วยกิต) EL 435 Basic VLSI Design วิชา​บังคับ​ก่อน: อล. 225 อุปกรณ์ส​ าร​กึ่ง​ตัวนำ� แนะนำ�ว​ ิธี​การ​และ​ขบวนการ​ออกแบบ VLSI ทั่ว ๆ ไป สวิตช์​ชิ่ง​และ​อิน​เวิร์ท​เตอร์ การ​ออก​แบบลอ​จิก เทคโนโลยี​ของ​สาร​กึ่ง​ ตัวนำ� การ​เชื่อม​ต่อ​ระหว่าง​การ​ออกแบบ​และ​การ​เจือ​สาร การ​หน่วง​ เวลา​และกำ�ลัง​งาน การ​ออกแบบ​ระบบ​ต่าง ๆ ระบบ​หน่วย​ความ​จำ�​ ต่าง ๆ อุปกรณ์​ต่าง ๆ ที่​ใช้​สำ�หรับ​ช่วย​ออกแบบ VLSI อล. 439 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ (3 หน่วยกิต) EL 439 Opto-Electronics วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 351 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หน่วยที่ใช้ในการวัดแสง ท่อนำ�คลืน่ เส้นใยนำ�แสง แหล่ง กำ�เนิดแสงและอุปกรณ์รบั แสงแบบสารกึง่ ตัวนำ� วงจรต่างๆ ของระบบ รับ-ส่งแสง ระบบสื่อสารด้วยแสง วงจรรวมออปติกส์ อล. 440 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ (3 หน่วยกิต) EL 440 Biomedical Electronics วิชาบังคับก่อน: อล. 353 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า แหล่งกำ�เนิดศักย์ชวี ไฟฟ้า ระบบการนำ�สัญญาณชีวไฟฟ้า และระบบประสาท หลั ก การของอิ เ ล็ ก โตรด วงจรสั ญ ญาณ อิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ ทีน่ �ำ มาใช้ทางชีวการแพทย์ แหล่งจ่ายไฟฟ้า ของอุปกรณ์ชีวการแพทย์ วงจรปรับสภาวะของสัญญาณ วงจรแยก ส่วนทางไฟฟ้า

หลักสูตรปริญญาตรี 279


อล. 453 การประมวลผลภาพและจดจำ�รูปแบบ (3 หน่วยกิต) EL 453 Image Processing and Pattern Recognition วิชาบังคับก่อน: คณ. 107 แคลคูลัส 3 และ คพ. 122 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาระบบการประมวลผลภาพการเห็นและแบบจำ�ลอง คณิตศาสตร์ของภาพทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างและการให้ค่าเชิงตัวเลข ฟูเรียทรานฟอร์มและคุณสมบัติภาพ การทำ�ให้ภาพดีขึ้น การทำ�ให้ ภาพเรียบขึน้ การทำ�ให้ภาพคมชัดขึน้ การรูจ้ ดจำ�รูปแบบจากภาพถ่าย การประยุกต์การประมวลผลภาพในงานด้านอื่น อล. 454 ระบบสมองกลฝังตัว (3 หน่วยกิต) EL 454 Embedded System วิชาบังคับก่อน: ไม่มี การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่จำ�เป็น การประเมินและเลือกอุปกรณ์ที่ เหมาะสมต่อการนำ�ไปใช้งานและคุ้มค่าต่อการลงทุน ศึกษาถึงระบบ ปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ และการปรับระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทำ�งานได้บนระบบสมองกลฝังตัวที่ออกแบบขึ้น ศึกษาถึงหลัก การและวิธีการในการออกแบบซอฟต์แวร์บนระบบสมองกลฝังตัวบน หลักการของการออกแบบระบบแบบเรียลไทม์ และตัวอย่างการใช้งาน ต่างๆ อล. 461 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น (3 หน่วยกิต) EL 461 Introduction to Bioinformatic วิชาบังคับก่อน: ไม่มี แนะนำ � ชี ววิ ท ยาระดั บ โมเลกุ ล พั น ธุ ศ าสตร์ ทฤษฎี วิวฒ ั นาการ เทคนิคและซอฟแวร์ส�ำ หรับการสืบค้นฐานข้อมูล การจัด เรียงลำ�ดับดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน การหายีน จีโนมและโปรตี โอมิกส์ การสร้างและตีความหมายของภาพถ่ายทางการแพทย์ 280 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อล. 462 ไบโอเซนเซอร์ (3 หน่วยกิต) EL 462 Biosensors วิชาบังคับก่อน: อล. 353 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หลั ก การวั ด ปรากฏการณ์ ต่ า งๆ ทางเคมี แ ละชี ว วิทยา ความหมายของไบโอเซนเซอร์  องค์ประกอบและชนิดของไบ โอเซนเซอร์ หลักการออกแบบและการสร้างไบโอเซนเซอร์การ ประยุกต์ใช้งานไบโอเซนเซอร์ อล. 464 วิศวกรรมชีวเวชเบื้องต้น (3 หน่วยกิต) EL 464 Introduction to Biomedical Engineering วิชาบังคับก่อน: ไม่มี ความหมายและความสำ�คัญของวิศวกรรมชีวเวช  ความ รูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคการประมวลสัญญาณ ที่ใช้สำ�หรับวิศวกรรมชีวเวชการวัดและเครื่องมือวัดทางชีวเวช การ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในทางวิศวกรรมชีวเวช อล. 465 เทคโนโลยีเซนเซอร์ (3 หน่วยกิต) EL 465 Sensor Technology วิชาบังคับก่อน: อล. 353 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หลักการและทฤษฎีของเซนเซอร์  เทคโนโลยีการประดิษฐ์ เซนเซอร์ การออกแบบระบบวัดสำ�หรับเซนเซอร์การประยุกต์ใช้งาน เซนเซอร์ เซนเซอร์ฟิวชัน เซนเซอร์อัจฉริยะการใช้เซนเซอร์ในการ วัดระยะไกล อล. 471 วิศวกรรมระบบเสียง (3 หน่วยกิต) EL 471 Sound System Engineering วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 351 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบเกี่ยวกับเสียง คณิตศาสตร์สำ�หรับระบบเกี่ยวกับ เสียง การเชื่อมต่อระหว่างระบบไฟฟ้ากับระบบอะคูสติก ทิศทางและ การครอบคลุมของลำ�โพง อะคูสติกแวดล้อม อะคูสติกสำ�หรับห้อง


ใหญ่ อะคูสติกสำ�หรับห้องเล็ก ไมโครโฟน ลำ�โพง การใช้อุปกรณ์ หน่วงสัญญาณ เครือ่ งมือเกีย่ วกับเสียงและอะคูสติก การออกแบบและ ติดตั้งระบบเสียง อล. 481 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 (2 หน่วยกิต) EL 481 Electronic Engineering Project I วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และได้รับอนุมัติจากผู้สอน วางแผนและออกแบบโครงงานและสร้างอุปกรณ์ หรือ ระบบทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ในปีสดุ ท้าย) มีการเสนอโครงการ และรายงาน ตลอดจนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการเพื่อดำ�เนินการ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 อล. 482 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 (2 หน่วยกิต) EL 482 Electronic Engineering Project II วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 481 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 เป็นโครงงานที่ต่อเนื่องจากโครงงานวิศวกรรมอิเล็ก- ทรอนิกส์ 1 ต้องดำ�เนินการสร้างอุปกรณ์ต้นแบบจนเสร็จบริบูรณ์ พร้อมทั้งทำ�รายงานและทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ อล. 483 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (2 หน่วยกิต) สำ�หรับสหกิจศึกษา EL 483 Electronic Engineering Project for Cooperative Education (สำ�หรับแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา) วิชาบังคับก่อน: อล. 498 วิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงงานที่ต่อเนื่องจากการดำ�เนินงานในวิชาสหกิจ ศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ นักศึกษาต้องนำ�ผลงานที่ได้จาก การทำ�สหกิจศึกษามาสร้างหรือปรับปรุงให้เสร็จบริบูรณ์ พร้อมทั้งทำ� รายงานและทดสอบผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

อล. 493 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 (3 หน่วยกิต) EL 493 Selected Topics in Electronics Engineering I วิชาบังคับก่อน: ผ่านรายวิชาที่กำ�หนด และได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าภาควิชา หัวข้อทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับพัฒนาการใหม่ๆ ทางวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อล. 494 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 (3 หน่วยกิต) EL 494 Selected Topics in Electronics Engineering II วิชาบังคับก่อน: ผ่านรายวิชาที่กำ�หนด และได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าภาควิชา หัวข้อทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับพัฒนาการใหม่ๆ ทางวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อล. 495 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 (3 หน่วยกิต) EL 495 Special Problems in Electronics Engineering I วิชาบังคับก่อน: ผ่านรายวิชาที่กำ�หนด และได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าภาควิชา ปัญหาพิเศษ กรณีศึกษาที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อล. 496 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 (3 หน่วยกิต) EL 496 Special Problems in Electronics Engineering II วิชาบังคับก่อน: ผ่านรายวิชาที่กำ�หนด และได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าภาควิชา ปัญหาพิเศษ กรณีศึกษาที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรปริญญาตรี 281


อล. 497 การฝึกงานทางวิศวกรรม (1 หน่วยกิต) EL 497 Engineering Practices (ยกเว้นสำ�หรับแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา) วิชาบังคับก่อน: ไม่มี การฝึกงานวิศวกรรมในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้การดูแล ของวิศวกรทีม่ ปี ระสบการณ์ประจำ�บริษทั เอกชนหรือหน่วยงานราชการ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ หรือ 180 ชั่วโมง ทั้งนี้โดยนักศึกษา ต้องได้เกรดเป็น S

หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อล. 498 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (6 หน่วยกิต) EL 498 Cooperative Education in Electronic Engineering วิชาบังคับก่อน: สศ. 301 วิชาเตรียมสหกิจศึกษา (สำ�หรับแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา) ศึกษาระบบการทำ�งานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะ พนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความ พร้อมด้านงานอาชีพ จากการปฏิบตั งิ านพืน้ ฐาน อย่างมีหลักการและ เป็นระบบ นักศึกษาจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถาน ประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ซึง่ เป็นงานทีม่ คี ณุ ภาพหรือเป็นงานทีเ่ น้นประสบการณ์ท�ำ งาน (Work Integrated Learning) ทีต่ รงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาหรือ โครงงาน (Project Based Learning) ที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อ องค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการทำ�งานจากคณาจารย์รว่ มกับสถาน ประกอบการ และนักศึกษาจะต้องจัดทำ�รายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน สหกิจศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

ฟฟ. 212 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (1 หน่วยกิต) EE 212 Electric Circuit Laboratory วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 211 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า หรือเรียนควบคู่กัน ปฏิบตั กิ ารทดลองในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

282 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ฟฟ. 211 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (3 หน่วยกิต) EE 211 Electric Circuit Theory วิชาบังคับก่อน: ฟส. 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 องค์ประกอบวงจร การวิเคราะห์โนดและเมซ ทฤษฎีวงจร ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวน�ำ และตัวเก็บประจุ วงจรอันดับที่หนึ่งและ อันดับที่สอง แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรกระแสสลับ ระบบสามเฟส

ฟฟ. 213 ปฏิบัติ​การ​วงจร​ไฟฟ้า (1 หน่วยกิต) EE 213 Electric Circuit Laboratory วิชา​บังคับ​ก่อน: ฟฟ. 211 ทฤษฎี​วงจร​ไฟฟ้า หรือ​เรียน​ควบคูก่​ ัน ปฏิบัตกิ​ าร​การ​ทดลอง​ใน​เรื่อง กฎ​ของ​โอห์ม วงจร​แบบ​ อนุกรม ขนาน และ​ผสม วงจร​แบ่ง​แรง​ดัน​ไฟฟ้า​และ​วงจร​แบ่ง​กระแส​ ไฟฟ้า กฎ​ของ​เคอร์​ซอฟฟ์ การ​ทดลอง​และ​วิเคราะห์​ด้วย​วิธเี​มช วิธี​ โนด ทฤษฎี​เธ​วิ​นิน​และ​นอร์​ตัน ทฤษฎี​การ​ส่ง​ผ่าน​กำ�ลัง​ไฟฟ้า​สูงสุด ตัว​เก็บ​ประจุ​และ​ผล​ตอบ​สน​อง​ท​ราน​เชี​ยนต์ ฟฟ. 221 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (3 หน่วยกิต) EE 221 Electric Circuit Analysis วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 211 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า วงจรเชิงเส้นที่ไม่เปลีย่ นแปลงตามเวลา ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า แบบกราฟ การวิเคราะห์โดยใช้โนดและเมช การวิเคราะห์โดยอาศัยลูป และคัตเซต สมการของสถานะ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ฟังก์ชนั ของ วงจรไฟฟ้า ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าที่มีทางเข้าออก 2 ทาง การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้าโดยวิธีอิมเมจ


ฟฟ. 312 การแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า (3 หน่วยกิต) EE 312 Electromechanical Energy Conversion วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 211 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ว ง จ ร แ ม่ เ ห ล็ ก ห ลั ก กา ร แปรผันพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและการแปลงพลังงานแม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเฟส เดียวและสามเฟส หลักการท�ำงานของเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรสมมูลของเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง การเริ่มเดินเครื่องจักร ไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง ฟฟ. 313 ปฏิบัติการการแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า (1 หน่วยกิต) EE 313 Electromechanical Energy Conversion Laboratory วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 312 การแปรรูปพลังงานไฟฟ้า หรือเรียนควบคูก่ นั ปฏิ บั ติ ก ารทดลองในเรื่ อ งที่สอดคล้องกับการแปรรูป พลังงานกลไฟฟ้า ฟฟ. 321 เครื่องจักรกลไฟฟ้า (3 หน่วยกิต) EE 321 Electric Machines วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 312 การแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า โครงสร้ า งของเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสสลับ ซิงโครนัส มอเตอร์ อินดัคชันมอเตอร์แบบเฟสเดียวและสามเฟส เครือ่ งก�ำเนิด ไฟฟ้ า กระแสสลั บ แบบซิงโครนัส วงจรสมมูลของเครื่องจักรไฟฟ้า กระแสสลับ การเริ่มเดินเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ การควบคุม ความเร็ ว ของมอเตอร์กระแสสลับแบบซิงโครนัสและแบบอินดักชั่น การควบคุมการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแส สลับแบบซิงโครนัส การซิงโครไนซ์เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเข้า สู่ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันของเครื่องจักร

ฟฟ. 322 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า (1 หน่วยกิต) EE 322 Electrical Machines Laboratory วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 321 เครื่องจักรกลไฟฟ้า หรือเรียนควบคู่กัน ปฏิบตั กิ ารทดลองในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชา เครือ่ งจักร กลไฟฟ้า ฟฟ. 323 หลักการสื่อสาร (3 หน่วยกิต) EE 323 Communication Principles วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 351 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประวัตริ ะบบการสือ่ สาร หลักการของการสือ่ สารแบบต่างๆ โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ การวิเคราะห์สญั ญาณทางไฟฟ้าสือ่ สาร แอมป ลิจูดมอดดูเลชัน ฟรีเควนซีและเฟสมอดดูเลชัน เครื่องส่งและเครื่อง รับวิทยุ หลักการส่งโทรทัศน์ การกระจายของคลืน่ วิทยุและสายอากาศ การสื่อสารโดยใช้แสงไมโครเวฟ โทรสาร การสื่อสารระบบอนาลอก และการสื่อสารระบบดิจิทัล การสื่อสารดาวเทียม ฟฟ. 324 ระบบควบคุม (3 หน่วยกิต) EE 324 Control System วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 211 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ระบบควบคุมแบบ ป้อนกลับและแบบวงรอบเปิด ฟังก์ชนั ถ่ายโอน กราฟการไหลสัญญาณ การ วิ เ ค ร าะห์โดเมนเวลาและโดเมนความถี่และการออกแบบระบบ ควบคุม โลกัสของราก การพล็อตไนควิสต์ การพล็อตโบเด เสถียรภาพ ของระบบ ฟฟ. 325 ปฏิบัติการระบบควบคุม (1 หน่วยกิต) EE 325 Control System Laboratory วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 324 ระบบควบคุม หรือเรียนควบคู่กัน ปฏิบตั กิ ารทดลองในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชาระบบควบคุม หลักสูตรปริญญาตรี 283


ฟฟ. 326 ระบบไฟฟ้าก�ำลัง (3 หน่วยกิต) EE 326 Electrical Power Systems วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 312 การแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า แนะน�ำระบบไฟฟ้าก�ำลัง การส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า อิม พีแดนซ์ของสายส่ง ความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดัน แนวคิดต่อ หน่ ว ย การจ�ำลองระบบไฟฟ้าก�ำลัง ชนิดและการเขียนไดอะแกรม ส�ำหรั บ ระบบไฟฟ้าก�ำลัง สมการและการวิเคราะห์สมการในระบบ ไฟฟ้าก�ำลัง การค�ำนวณระบบสายส่งและสายจ�ำหน่าย การวิเคราะห์ ความผิดพร่องแบบสมมาตร

ฟฟ. 413 โรงต้นก�ำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย (3 หน่วยกิต) EE 413 Electric Power Plant and Substations วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 321 เครื่องจักรกลไฟฟ้า กราฟของโหลดตามช่วงเวลา โรงไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ ดีเซล แบบพลังงานไอน�้ำ แบบพลังงานก๊าซ แบบพลังงานความร้อน ร่วม แบบพลั ง งานงานน�้ำ แบบพลังงานนิวเคลียร์ แหล่งที่มาของ พลังงานทดแทน ชนิ ดของสถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน สถานีไฟฟ้าย่อย การออกแบบระบบสถานีไฟฟ้าย่อย การป้องกันฟ้าผ่า และระบบการต่อลงดินส�ำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย

ฟฟ. 351 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (3 หน่วยกิต) EE 351 Electromagnetic Fields and Waves วิชาบังคับก่อน: ฟส. 103 ฟิสิกส์ทั่วไป และ คณ. 107 แคลคูลัส 3 สนามไฟฟ้ า สถิต แรงของคูลอมป์ ความเข้มของสนาม ไฟฟ้า เส้นแรงของสนามไฟฟ้าและกฎของเกาส์ การวิเคราะห์เวกเตอร์ และทฤษฎี ไ ดเวอร์เจนซ์ ตัวน�ำและไดอิเล็กตริก ค่าความจุไฟฟ้า พลัง งานและศั ก ย์ไฟฟ้า กระแสการพาและกระแสการน�ำ สนามแม่ เหล็กสถิต สมการลาปลาซ กฎของแอมแปร์ แรงและแรงบิดในสนาม แม่เ หล็ ก การเหนี่ยวน�ำและวงจรแม่เหล็ก กระแสกระจัด สนามแม่ เหล็กไฟฟ้าที่แปรเปลี่ยนตามเวลา สมการแมกซ์เวล ทฤษฎีพอยน์ติง ทฤษฎีสายส่ง ทฤษฎีทอ่ น�ำคลืน่ การแผ่คลืน่ ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แปรเปลี่ยนตามเวลา

ฟฟ. 431 การออกแบบระบบไฟฟ้า (3 หน่วยกิต) EE 431 Electrical System Design วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 211 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า และ ฟฟ. 321 เครื่องจักรกลไฟฟ้า หรือเรียนควบคู่ หลักการพืน้ ฐานในการออกแบบ สัญลักษณ์และมาตรฐาน แผนภาพของระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า ประเภทของสายไฟฟ้า ชนิดและ การใช้งานทางเดินสาย อุปกรณ์และเครื่องมือทางไฟฟ้า การค�ำนวณ โหลด การปรั บ ปรุ ง ตัวประกอบก�ำลังและการออกแบบตัวเก็บประจุ การออกแบบระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ การออกแบบ ระบบทีป่ ระกอบด้วยมอเตอร์ การจัดท�ำตารางโหลด สายป้อนและสาย ป้อนหลัก ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน การค�ำนวณการลัดวงจร ระบบการต่อ ลงดินส�ำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้า

ฟฟ. 412 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�ำลัง (3 หน่วยกิต) EE 412 Electrical Power Systems Analysis วิชาบังกับก่อน: ฟฟ. 326 ระบบไฟฟ้าก�ำลัง การศึ ก ษาเกี่ยวกับการไหลของก�ำลังไฟฟ้า การควบคุม การไหลของก�ำลั งไฟฟ้า ส่วนประกอบสมมาตร การวิเคราะห์ความ ผิดพร่องแบบไม่สมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก�ำลัง การจ่าย โหลดอย่ า งประหยัด แรงดันเกินขนาดในระบบไฟฟ้าก�ำลังและข้อ ก�ำหนดของฉนวนไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าก�ำลังเบื้องต้น

ฟฟ. 433 วิศวกรรมส่องสว่าง (3 หน่วยกิต) EE 433 Illumination Engineering วิชาบังคับก่อน: อล. 353 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ปริ ม าณของการแผ่ รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้าและของแสง สว่าง ก า ร วั ด แ ส ง ส ว่ าง การแผ่รังสีจากวัตถุร้อนจากการถ่าย ประจุไฟฟ้าในก๊าซและจากฟอสเฟอร์ หลอดไฟฟ้าและดวงโคมไฟฟ้า สมบัติทางแสงของวัสดุก่อสร้าง การค�ำนวณแสงสว่างภายในอาคาร และนอกอาคาร

284 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ฟฟ. 435 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (3 หน่วยกิต) EE 435 High Voltage Engineering วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 351 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ ฟฟ. 221 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การใช้งานไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าสูงและแรงดันไฟฟ้าเกินใน ระบบไฟฟ้าก�ำลัง การสร้างแรงดันไฟฟ้าสูงส�ำหรับการทดสอบ เทคนิค การวั ด แรงดั น ไฟฟ้าสูง ความเข้มสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน การศึกษาการเบรกดาวน์ในก๊าซ ของเหลวและในไดอิลก็ ตริกของแข็ง เทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง การประสานสัมพันธ์ทางฉนวน ฟฟ. 438 การป้องกันระบบไฟฟ้าก�ำลัง (3 หน่วยกิต) EE 438 Power System Protection วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 326 ระบบไฟฟ้าก�ำลัง สาเหตุของการเกิดความผิดพร่อง หลักการพื้นฐานของ การป้องกันในระบบไฟฟ้าก�ำลัง หม้อแปลงเครือ่ งมือวัดและทรานสดิว เซอร์ หลั ก การเบื้องต้นของอุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน การ ป้องกันกระแสเกินและกระแสลงดิน การป้องกันโดยอาศัยผลต่างของ ปริมาณทางไฟฟ้า การป้องกันระบบส่งโดยใช้รเี ลย์แบบระยะทาง การ ป้องกั น ระบบส่งโดยใช้รีเลย์แบบไพลอต การป้องกันมอเตอร์ การ ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า การป้องกันเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า การพิจารณา เขตการป้องกัน ฟฟ. 441 การบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้า (3 หน่วยกิต) EE 441 Electrical Energy Management วิชาบังคับก่อน: ไม่มี ค�ำจ�ำกั ด ความของการใช้โหลดในระบบไฟฟ้า อัตราค่า พลังงานไ ฟ ฟ้ า ที่การไฟฟ้าขายให้กับผู้ใช้ไฟประเภทต่างๆ วิธีการ บริหารการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดการประหยัดทีส่ ดุ ส�ำหรับผูพ้ กั อาศัย ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ การควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อ ให้เกิดการประหยัดที่สุด การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการประหยัด พลังงานไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคุมระบบไฟฟ้า

ฟฟ. 481 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (2 หน่วยกิต) EE 481 Electrical Engineering Project I วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และได้รับอนุมัติจากผู้สอน วางแผนและออกแบบโครงงานและสร้างอุปกรณ์ หรือ ระบบทางวิ ศ ว กร ร มไฟฟ้า (ในปีสุดท้าย) มีการเสนอโครงการและ รายงาน ตลอดจนเตรียมอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีต่ อ้ งการเพือ่ ด�ำเนินการโครง งานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 ฟฟ. 482 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (2 หน่วยกิต) EE 482 Electrical Engineering Project II วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 481 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 เป็นโครงงานที่ต่อเนื่องจากโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ต้องด�ำเนิ น กา ร ส ร้างอุปกรณ์ต้นแบบจนเสร็จบริบูรณ์ พร้อมทั้งท�ำ รายงานและทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ฟฟ. 483 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าส�ำหรับสหกิจศึกษา (2 หน่วยกิต) EE 483 Electrical Engineering Project for Cooperative Education (ส�ำหรับแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา) วิชาบังคับก่อน: ฟฟ. 498 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นโครง ง า นที่ต่อเนื่องจากการด�ำเนินงานในวิชาสหกิจ ศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า ซึง่ นักศึกษาต้องน�ำผลงานที่ได้จากการท�ำ สหกิจศึกษามาสร้างหรือปรับปรุงให้เสร็จบริบรู ณ์ พร้อมทัง้ ท�ำรายงาน และทดสอบผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

หลักสูตรปริญญาตรี 285


ฟฟ. 493 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (3 หน่วยกิต) EE 493 Selected Topics in Electrical Engineering I วิชาบังคับก่อน: ผ่านรายวิชาที่ก�ำหนด และได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าภาควิชา หัวข้อทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับพัฒนาการใหม่ๆ ทางวิศวกรรม ไฟฟ้า ฟฟ. 494 เรื่อง​เฉพาะ​ทาง​วิศวกรรม​ไฟฟ้า 2 (3 หน่วยกิต) EE 494 Selected Topics in Electrical Engineering II วิชา​บังคับ​ก่อน: ผ่าน​รายวิชา​ที่​กำ�หนด และ​ได้​รับ​อนุมัตจิ​ าก​หัวหน้า​ภาค​วิชา หัวข้อท​ น​ี่ า​ ่ สนใจ​เกีย่ ว​กบั พ​ ฒ ั นาการ​ใหม่ ๆ ทาง​วศิ วกรรม​ ไฟฟ้า ฟฟ. 495 ปัญหา​พิเศษ​ทาง​วิศวกรรม​ไฟฟ้า 1 (3 หน่วยกิต) EE 495 Special Problems in Electrical Engineering I วิชา​บังคับ​ก่อน: ผ่าน​รายวิชา​ที่​กำ�หนด และ​ได้​รับ​อนุมัตจิ​ าก​หัวหน้า​ภาค​วิชา ปัญหา​พิเศษ​กรณี​ศึกษา​ที่​น่า​สนใจ​ทาง​ด้าน​วิศวกรรม​ ไฟฟ้า

286 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ฟฟ. 497 การฝึกงานทางวิศวกรรม (1 หน่วยกิต) EE 497 Engineering Practices (ยกเว้นส�ำหรับแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา) วิชาบังคับก่อน: ไม่มี การฝึกงานวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแล ของวิศวกรทีม่ ปี ระสบการณ์ประจ�ำบริษทั เอกชนหรือหน่วยงานราชการ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ หรือ 180 ชั่วโมง ทั้งนี้โดยนักศึกษา ต้องได้เกรดเป็น S ฟฟ. 498 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า (6 หน่วยกิต) EE 498 Cooperative Education in Electrical Engineering (ส�ำหรับแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา) วิชาบังคับก่อน: สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา ศึกษาระบบการท�ำงานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะ พนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความ พร้อมด้านงานอาชีพ จากการปฏิบตั งิ านพืน้ ฐาน อย่างมีหลักการและ เป็นระบบ นักศึกษาจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถาน ประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ซึง่ เป็นงานทีม่ คี ณุ ภาพหรือเป็นงานทีเ่ น้นประสบการณ์ท�ำงาน (Work Integrated Learning) ทีต่ รงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาหรือ โครงงาน (Project Based Learning) ที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อ องค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการท�ำงานจากคณาจารย์รว่ มกับสถาน ประกอบการ และนักศึกษาจะต้องจัดท�ำรายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน สหกิจศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน


หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คต. 111 ปฏิบัติการเบื้องต้นส�ำหรับวิศวกรรม (1 หน่วยกิต) คอมพิวเตอร์ CE 111 Fundamental Laboratory for Computer Engineering วิชาบังคับก่อน: ไม่มี หลักการเชิงปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และ ส่วนประกอบส่วนประกอบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประกอบ คอมพิวเตอร์ การติดตัง้ /ยกเลิกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การติดตัง้ และ การใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ การต่ า งๆ การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานพื้ น ฐานใน คอมพิวเตอร์ เช่น พัฒนาเว็บไซต์ ตกแต่งภาพ การสร้างไฟล์น�ำเสนอ ผลงาน เป็นต้น การใช้งานคอมพิวเตอร์ส�ำหรับงานวิศวกรรม เช่น โปรแกรมส�ำหรับช่วยค�ำนวณทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมช่วยในการ สร้างแบบจ�ำลองและวิเคราะห์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูง เช่น คอมพิวเตอร์แบบขนาน คอมพิวเตอร์แบบซิสตอริค (Systolic) คต. 223 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (3 หน่วยกิต) CE 223 Computer Programming II วิชาบังคับก่อน: คพ. 122 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมอย่าง น้อย 1 ภาษา การเขียนโปรแกรมโครงสร้างข้อมูลแบบแถวล�ำดับ ตัวชี้และตัวอ้างอิง การเรียกซ�้ำ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น การประยุกต์การเขียนโปรแกรมส�ำหรับงานด้านต่างๆ อาทิเช่น โปรแกรมค�ำนวณภาษีกา้ วหน้า โปรแกรมค�ำนวณค่าทางสถิติ เป็นต้น

คต. 221 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย (3 หน่วยกิต) CE 221 Discrete Mathematics วิชาบังคับก่อน: อส. 211 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เซต คู่ล�ำดับ และฟังก์ชัน การพิสูจน์ทางตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์ ทฤษฎีการแจกแจง การนับ การเรียง การสับหมู่ การ เรียกซ�้ำ การเวียนบังเกิด ทฤษฎีต้นไม้ ทฤษฎีกราฟ

คต. 311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (3 หน่วยกิต) CE 311 Data Structure and Algorithms วิชาบังคับก่อน: คพ. 122 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แถว ล�ำดับ เรียงทับซ้อน การเชื่อมโยง กราฟ ต้นไม้ ตาราง ฯลฯ อัลกอริทึมส�ำหรับการเรียง ข้อมูล การค้นหาข้อมูล การเวียนบังเกิด การค�ำนวณแบบไปข้างหน้า และแบบย้อนหลัง การค�ำนวณหาประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การ ประยุกต์โครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างอัลกอริทมึ ส�ำหรับปัญหาต่างๆ

คต. 222 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) CE 222 Computer Organization and Architecture วิชาบังคับก่อน: ไม่มี ระบบคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบนั คอมพิวเตอร์แบบ ต่าง ๆ อนาล็อกคอมพิวเตอร์ ดิจทิ ลั คอมพิวเตอร์ แนวคิดคอมพิวเตอร์ แบบ Von Neuman การจัดระบบคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมของระบบ คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบภายในคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยค�ำนวณ หน่วยความจ�ำ หน่วยอินพุต-เอาต์พุต การท�ำงานของคอมพิวเตอร์ รูปแบบชุดค�ำสั่ง คอมพิวเตอร์แบบ CISC และ RISC สถาปัตยกรรม

คต. 312 ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (1 หน่วยกิต) CE 312 Data Structure and Algorithm Laboratory วิชาบังคับก่อน: คต. 311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม หรือเรียนควบคู่กัน ปฏิบัติการทดลองเขียนโปรแกรมในเรื่อง การเขียน โปรแกรมแบบโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมจัดการหน่วยความจ�ำ ชนิด แถว ล�ำดับ เรียงทับซ้อน เชื่อมโยง การเขียนโปรแกรมเรียง ข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบเวียนบังเกิด การเขียนโปรแกรมค้นหา ข้อมูล แบบต้นไม้ แบบกราฟ การเขียนโปรแกรมแบบย้อนหลัง หลักสูตรปริญญาตรี 287


คต. 313 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) CE 313 Operating System วิชาบังคับก่อน: คต. 222 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หลักการเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ ทรัพยากรของ คอมพิวเตอร์ วิธีการและแนวทางของระบบหลายโปรแกรม-หลายผู้ ใช้ พืน้ ฐานของการท�ำงานแบบหลายโปรแกรม-หลายผูใ้ ช้ การจัดสรร ทรัพยากรของระบบปฏิบัติการ การติดต่อและประสานงานภายใน ระบบปฏิบัติการ การศึกษาถึงโครงสร้างของระบบปฏิบัติการที่แพร่ หลาย คต. 314 หลักการสื่อสาร (3 หน่วยกิต) CE 314 Communication Principles วิชาบังคับก่อน: ไม่มี ประวัติระบบการสื่อสาร หลักการของการสื่อสารแบบ ต่าง ๆ โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ การวิเคราะห์สญั ญาณทางไฟฟ้าสือ่ สาร แอมพลิจูดมอดูเลชั่น ฟรีเควนซีและเฟสมอดูเลชั่น ดิจิทัลมอดูเลชั่น เครือ่ งส่งและเครือ่ งรับวิทยุ หลักการส่งโทรทัศน์ การกระจายคลืน่ วิทยุ และสายอากาศ การสือ่ สารโดยใช้คลืน่ ไมโครเวฟ โทรสาร การสือ่ สาร แบบอนาล็อกและการสื่อสารแบบดิจิทัล การสื่อสารดาวเทียม คต. 315 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (3 หน่วยกิต) คอมพิวเตอร์ 1 CE 315 Data Communication and Computer Network I วิชาบังคับก่อน: อล. 211 อิเล็กทรอนิกส์ 1 และ อล. 253 ระบบดิจิทัล 1 องค์ประกอบของระบบเครือข่าย มาตรฐานเครือข่ายชนิด ต่าง ๆ คุณสมบัติของเครือข่ายสือ่ สารคอมพิวเตอร์ รูปแบบของเครือ ข่าย เทคนิคการส่ง-รับข้อมูลในเครือข่าย รูปแบบการสื่อสารภายใน เครือข่ายสถาปัตยกรรมของโครงสร้างเครือข่ายตามมาตรฐาน OSI กติกาของการสือ่ สารทีน่ ยิ มใช้งาน วิธกี ารเชือ่ มต่อเครือข่าย เครือข่าย 288 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สื่อสารแบบไร้สาย เครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายส�ำหรับอุปกรณ์พกพา การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย เช่น อินทราเน็ต อินเทอร์เน็ต คต. 316 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (3 หน่วยกิต) คอมพิวเตอร์ 2 CE 316 Data Communication and Computer Network II วิชาบังคับก่อน: คต. 315 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 1 หรือเรียนควบคู่ การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพิม่ เติม ราย ละเอียดของกติกาสื่อสารในระบบเปิด เช่น TCP/IP การวิเคราะห์ คุณภาพของระบบเครือข่าย การโปรแกรมอุปกรณ์สวิตช์ชิ่งในเครือ ข่าย การตรวจสอบและจัดการเครือข่ายด้วยซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน่ เฉพาะส�ำหรับระบบเครือข่าย คต. 317 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต (3 หน่วยกิต) CE 317 Internet Technology วิชาบังคับก่อน: คต. 315 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนะน�ำเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พัฒนาการของอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต II แอปพลิเคชั่นที่ปรากฏบนอินเตอร์เน็ต ข้อตกลงทาง เทคนิคการสื่อสาร (Protocol) ที่ปรากฏบนอินเตอร์เน็ตเช่น TCP/IP HTTP FTP การจัดสร้างโฮมเพจ ภาษามาตรฐานที่ใช้สร้างโฮมเพจ HTML และ JAVA ระบบสนับสนุนการจัดการข้อมูลภายในอินเตอร์เน็ต เช่น Cookies เอเจนต์ในอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีแบบพุช ระบบรักษา ความปลอดภัยส�ำหรับอินเตอร์เน็ต เช่น Firewall การจัดสร้าง อินทราเน็ตส�ำหรับองค์กร การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ตกับระบบ พาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์


คต. 318 ปฎิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1 หน่วยกิต) CE 318 Computer Network Laboratory วิชาบังคับก่อน: คต. 315 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน ปฏิ บั ติ ก ารศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของระบบเครื อ ข่ า ย มาตรฐานเครือข่ายชนิดต่าง ๆ การส่ง-รับข้อมูลในเครือข่าย รูปแบบ การสือ่ สารภายในเครือข่าย กติกาของการสือ่ สารทีน่ ยิ มใช้งาน วิธกี าร เชื่อมต่อเครือข่าย เครือข่ายสื่อสารแบบไร้สาย เครือข่ายสื่อสารแบบ ไร้สายส�ำหรับอุปกรณ์พกพา การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย เช่น อินทราเน็ต อินเทอร์เน็ต คต. 321 การออกแบบและโปรแกรมเชิงวัตถุ (3 หน่วยกิต) CE 321 Object Oriented Design and Programming วิชาบังคับก่อน: คต. 223 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 แนวคิดการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุส�ำหรับ ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้แนวคิดเชิงวัตถุ คุณสมบัติ ของภาษาเชิงวัตถุ ได้แก่ วัตถุ ชั้น การซ่อนข้อมูล การสืบทอดข้อมูล และพหุลกั ษณ์ เทคนิคของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ การ สร้างและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งานด้วยภาษาเชิงวัตถุ การน�ำ แนวคิดเชิงวัตถุไปใช้ในงานฐานข้อมูล คต. 322 ปฏิบัติการออกแบบและโปรแกรมเชิงวัตถุ (1 หน่วยกิต) CE 322 Object Oriented Design and Programming Laboratory วิชาบังคับก่อน: คต. 321 การออกแบบและโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือเรียนควบคู่กัน ปฏิบตั กิ ารทดลองเขียนโปรแกรมในเรือ่ ง ไวยากรณ์ภาษา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยอาศัย ชั้น ฟังก์ชันเมมเบอร์ คอน- สตรักเตอร์และดีสตรักเตอร์ การปกป้องข้อมูลของโปรแกรมแบบพับ พลิก ไพรเวท และโพรเทค การเขียนโปรแกรมเพือ่ สืบทอดข้อมูล การ เขียนโปรแกรมแบบพหุลกั ษณ์ การเขียนโปรแกรมฟังก์ชนั เสมือน การ

เขียนโปรแกรมบนสภาพแวดล้อม Windows การพัฒนาโปรแกรมเชิง วัตถุบนสภาพแวดล้อม Windows คต. 323 ระบบฐานข้อมูล (3 หน่วยกิต) CE 323 Database System วิชาบังคับก่อน: คต. 311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม แนวคิดของระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ แบบจ�ำลองระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล การลดความ ซ�้ำซ้อนของฐานข้อมูล ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของระบบ ฐานข้อมูล ภาษาส�ำหรับจัดการฐานข้อมูล ภาษาสืบค้นข้อมูล ระบบ ฐานข้อมูลแบบอื่นๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลแบบแม่ข่าย-ลูกข่าย ระบบ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ คต. 324 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแบบจ�ำลอง (3 หน่วยกิต) เรขาคณิต CE 324 Computer Graphics and Geometric Modeling วิชาบังคับก่อน: อส. 211 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ คต. 311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ศึกษาส่วนประกอบของงานด้านกราฟฟิก การติดต่อผูใ้ ช้ ด้วยกราฟฟิก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส�ำหรับงานกราฟฟิก คณิตศาสตร์ ของคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เช่น เส้น พื้นผิว วัตถุ การแปลง โคออร์ดิเนตใน 2 มิติ การตัดขอบและการแสดงหน้าต่าง มโนภาพ ของ 3 มิติ การแปลงโคออร์ดิเนตใน 3 มิติ การตัดเส้นที่มองไม่เห็น มาตรฐานการใช้ไลบรารีคอมพิวเตอร์กราฟฟิก การประยุกต์ ใช้งาน คอมพิวเตอร์กราฟฟิกกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น สร้างแบบจ�ำลอง การท�ำภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ

หลักสูตรปริญญาตรี 289


คต. 411 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (3 หน่วยกิต) CE 411 Software Engineering วิชาบังคับก่อน: คต. 311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ปัญหาของการออกแบบและผลิตซอฟต์แวร์ ขัน้ ตอนการ ด�ำเนินการส�ำหรับผลิตซอฟต์แวร์ เทคนิคและเครื่องมือของการ ออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์หน่วยความจ�ำ การวิเคราะห์เวลา การประมวลผล การทดสอบโปรแกรม การจัดท�ำคู่มือรายละเอียด ซอฟต์แวร์ การจัดการและบริหารโครงการซอฟต์แวร์ การออกแบบ ซอฟต์แวร์การบริหารเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาด คต. 431 ตัวแปลภาษา (3 หน่วยกิต) CE 431 Compiler วิชาบังคับก่อน: คต. 311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม และ คต. 313 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบตัวแปลภาษา โปรแกรมภาษาไฟไนท์ออร์โตมาต้า และการวิเคราะห์พจนานุกรม รายละเอียดซินแทคติคของโปรแกรม ภาษา เทคนิควจีภาคเบื้องต้น การสร้างโดยอัตโนมัติของวจีภาคที่มี ประสิทธิภาพ การแปลซินแทคโดยตรง ตารางสัญลักษณ์ การสร้าง โค้ดที่ดีเลิศ การสร้างวัฏจักรที่ดีเลิศ การวิเคราะห์การไหลของข้อมูล ตัวอย่างการสร้างคอมไพเลอร์ด้วยโปรแกรม lex และ yacc คต. 432 การออกแบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (3 หน่วยกิต) CE 432 Computer Hardware Design วิชาบังคับก่อน: คต. 222 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และ อล. 322 ระบบดิจิตอล 2 ศึกษาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลและอุปกรณ์ เชื่อมต่อภายใน/รอบข้าง สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มาตรฐานการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในและรอบข้าง เช่น หน่วยความ จ�ำ ระบบแคช ระบบบัส พอร์ตอนุกรม พอร์ตขนาน พอร์ต USB การ ออกแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนต่างๆ อาทิเช่น การ เชื่อมต่อระบบบัส การเชื่อมต่อระบบหน่วยความจ�ำ การเชื่อมต่อ 290 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จอภาพแสดงผล การเชื่อมต่อกับพอร์ตชนิดต่าง ๆ คต. 433 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3 หน่วยกิต) สารสนเทศ CE 433 Information System Analysis and Design วิชาบังคับก่อน: คต. 311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม แนวคิดและความหมายของระบบ วงจรชีวิตของระบบ สารสนเทศ การเสนอ พิจารณาและคัดเลือกโครงการสารสนเทศ แนวคิดและการวิเคราะห์และรวบรวมระบบข้อมูล แผนภูมิของการ ไหลของข้อมูล พจนานุกรม ข้อมูลและตารางการตัดสินใจและพัฒนา ข้อเสนอของระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบชนิดโครงสร้าง การ ออกแบบซอฟต์แวร์และการจัดท�ำเอกสารส�ำหรับซอฟต์แวร์ การ พัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศ คต. 434 เครือข่ายนิวรอนและปัญญาประดิษฐ์ (3 หน่วยกิต) CE 434 Neural Network and Artificial Intelligent วิชาบังคับก่อน: อส. 211 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แนะน�ำระบบการเรียนรูข้ องสมองมนุษย์ แบบจ�ำลองการ เรียนรู้ของสมองในรูปคณิตศาสตร์ แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ของ เครือข่ายนิวรอนชนิดต่างๆ เช่น Supervised Hebb Widrow-Hoff Backpropagation ฯลฯ แนะน�ำระบบปัญญาประดิษฐ์ การแทนปัญหา และแก้ปัญหาโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ คต. 435 การประมวลผลภาพและจดจ�ำรูปแบบ (3 หน่วยกิต) CE 435 Image Processing and Pattern Recognition วิชาบังคับก่อน: อส. 211 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ คต. 311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ศึกษาระบบการประมวลผลภาพ การเห็นและแบบจ�ำลอง คณิตศาสตร์ของภาพ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างและการให้ค่าเชิงตัวเลข ฟูเรียทรานฟอร์มและคุณสมบัติภาพ การท�ำให้ภาพดีขึ้น การท�ำให้ ภาพเรียบขึน้ การท�ำให้ภาพคมชัดขึน้ การรูจ้ ดจ�ำรูปแบบจากภาพถ่าย


คต. 436 อาชญากรรมและการป้องกันทาง (3 หน่วยกิต) คอมพิวเตอร์ CE 436 Computer Crime and Security วิชาบังคับก่อน: คต. 222 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และ คต. 313 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศึกษาถึงจุดอ่อนของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบส่วน บุคคลและระบบเครือข่าย อาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคนิคการป้ อ งกั น คอมพิวเตอร์จากผู้บุกรุก การเข้ารหัส-ถอดรหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ทงั้ ส่วนบุคคลและศูนย์ คอมพิวเตอร์ คต. 437 หุ่นยนต์เบื้องต้น (3 หน่วยกิต) CE 437 Principle of Robotic Systems วิชาบังคับก่อน: คก. 222 หลักการกลศาสตร์วิศวกรรม และ อส. 211 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แนะน�ำความรู้พื้นฐานที่จะน�ำหุ่นยนต์ไปใช้งาน หุ่นยนต์ ทัว่ ไปและหุน่ ยนต์อตุ สาหกรรม กลศาสตร์เบือ้ งต้นที่ใช้ส�ำหรับหุน่ ยนต์ แขนกลหุ่นยนต์ การควบคุมชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ แบบต่างๆ ตัวตรวจจับและตัวกระท�ำการที่ใช้ส�ำหรับหุ่นยนต์ คต. 438 การติดต่อระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) CE 438 Computer-Human Interfaces วิชาบังคับก่อน: คต. 313 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบของมนุษย์ กรรมวิธีในส่วนของการรับรู้ การตัดสินใจ ความจ�ำ และการเรียนรู้ แนวคิดและตัวอย่างระบบการติดต่อระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ใน รูปแบบต่างๆ เช่น นิวรอนเน็ตเวอร์ก ระบบผู้เชี่ยวชาญ

คต. 439 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร (3 หน่วยกิต) CE 439 Multimedia Communication วิชาบังคับก่อน: คต. 324 คอมพิวเตอร์กราฟิกและ แบบจ�ำลองเรขาคณิต สื่อชนิดต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพเคลื่อนไหว สื่อ เสียงและสือ่ ข้อมูลชนิดอืน่ ๆ อุปกรณ์และเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย แนวคิด และการประยุกต์กับงานมัลติมีเดีย การจัดการข้อมูลมัลติมีเดีย การ บีบอัดข้อมูลมัลติมเี ดีย การส่งข้อมูลไปในโครงข่ายโทรคมนาคม โครง ข่ายสื่อสารแถบความถี่กว้างส�ำหรับมัลติมีเดีย ระบบสื่อสารและ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สายส�ำหรับมัลติมีเดีย คต. 440 การวิเคราะห์อัลกอริทึมขั้นสูง (3 หน่วยกิต) CE 440 Algorithm Analysis วิชาบังคับก่อน: คต. 311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม แนะน�ำการวิเคราะห์อลั กอริทมึ การหาประสิทธิภาพของ อั ล กอริ ทึ ม ประเภทต่ า งๆ อั ล กอริ ทึ ม ส�ำหรั บ การแก้ ป ั ญ หาชนิ ด ต่างๆ แนะน�ำตัวอย่างอัลกอริทมึ และการวิเคราะห์เบือ้ งต้น อัลกอริทมึ ที่มีความซับซ้อน เช่น จีเนติคอัลกอริทึม การวิเคราะห์อัลกอริทึมขึ้น สูง คต. 441 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและผลิต (3 หน่วยกิต) CE 441 Computer Aided Design and Manufacturing วิชาบังคับก่อน: คก. 151 การเขียนแบบวิศวกรรม และ คณ. 106 แคลคูลัส 2 ศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิศวกรรมการ ออกแบบ ทฤษฎีในการออกแบบ เช่น คณิตศาสตร์ทางด้านกราฟฟิก การจ�ำลองการออกแบบ การน�ำคอมพิวเตอร์ชว่ ยส�ำหรับงานผลิต เช่น เครือ่ งจักรช่วยผลิตอัตโนมัติ (CNC Machine) การโปรแกรม G-Code บนเครื่องจักรชนิด 3 แกน หลักสูตรปริญญาตรี 291


คต. 442 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (3 หน่วยกิต) CE 442 Advanced Computer Organization and Architecture วิชาบังคับก่อน: คต. 222 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษารายละเอียดสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ชนั้ สูงแบบ ต่ า งๆ สถาปั ต ยกรรมคอมพิ ว เตอร์ แ บบขนาน สถาปั ต ยกรรม คอมพิวเตอร์แบบคลัสเตอร์ สถาปัตยกรรมซูเปอร์คอมพิวเตอร์ อาร์เรย์โปรเซสเซอร์ ระบบปฏิบตั กิ ารทีส่ นับสนุนการท�ำงานแบบขนาน ขบวนการแก้ปัญหาส�ำหรับการท�ำงานแบบขนาน แนวทางการ ออกแบบซอฟต์แวร์ส�ำหรับใช้กับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบ ขนาน คต. 443 การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง (3 หน่วยกิต) CE 443 Advanced Database Design วิชาบังคับก่อน: คต. 323 ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์งานส�ำหรับการออกแบบฐานข้อมูลในระบบ จริง การออกแบบฐานข้อมูลบนซอฟต์แวร์ที่นิยม กลไกตรวจสอบ ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของฐานข้อมูล แนะน�ำเครื่องมือส�ำหรับ ช่วยออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบโปรแกรมส่วนติดต่อผูใ้ ช้ ระบบ ฐานข้อมูลแบบกระจาย คต. 444 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (3 หน่วยกิต) CE 444 Advanced Operating System วิชาบังคับก่อน: คต. 313 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศึกษาระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ ส่วนบุคคล ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการแบบ กระจาย ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่นิยม เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น เทคนิคการโปรแกรมส�ำหรับระบบปฏิบัติการแต่ละส่วน การแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นส�ำหรับความต้องการ การจัดสรรทรัพยากรในระบบ ปฏิบัติการ 292 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คต. 445 การออกแบบใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ (3 หน่วยกิต) CE 445 Embedded Microcontroller Design วิชาบังคับก่อน: อล. 311 ไมโครโปรเซสเซอร์ และ อล. 322 ดิจิตอล 2 ศึ ก ษารายละเอี ย ดของไมโครคอนโทรลเลอร์ ต ระกู ล ต่ า งๆ การพั ฒ นาไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุ ก ต์ ไ มโคร คอนโทรลเลอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าประจ�ำวัน การออกแบบและพัฒนา ไมโครคอนโทรลเลอร์เฉพาะงาน คต. 446 ซอฟต์แวร์ระบบ (3 หน่วยกิต) CE 446 System Software วิชาบังคับก่อน: คต. 313 ระบบปฏิบัติการ และ คต. 321 การออกแบบและโปรแกรมเชิงวัตถุ การท�ำงานและการจัดการของซอฟต์แวร์ระบบ หลักการ ออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ แอสเซมเบลอร์ ตัวบรรจุโปรแกรม ตัวเชือ่ ม โยง ตัวประมวลผลมาโคร การเรียกเข้าสู่ซอฟต์แวร์ระบบ ไดร์เวอร์ สนับสนุนอุปกรณ์ส�ำหรับซอฟต์แวร์ระบบ คต. 447 ทฤษฏีการค�ำนวณ (3 หน่วยกิต) CE 447 Theory of Computation วิชาบังคับก่อน: คต. 221 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย และ คต. 311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ออโตมาตาจ�ำกัดเชิงก�ำหนดและเชิงไม่ก�ำหนด ภาษาและ ไวยากรณ์แบบปรกติ ออโตมาตาแบบกดลงและไวยากรณ์บริบท เครื่องจักรแบบ Counter แบบ Stack และแบบ Turing การค�ำนวณ ได้ ล�ำดับชั้นของวอมสกี การค�ำนวณไม่ได้และปัญหาที่ตัดสินไม่ได้ การค�ำนวณแบบวนซ�้ำและแบบเวียนบังเกิด การค�ำนวณแบบหาทาง เลือกดีที่สุด


คต. 448 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (3 หน่วยกิต) CE 448 Natural Language Processing วิชาบังคับก่อน: คต. 221 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย รูปแบบและพัฒนาการทางภาษาของมนุษย์ การวิเคราะห์ ไวยากรณ์และข้อก�ำหนดส�ำหรับภาษา ตัวกลางถ่ายทอดภาษาระหว่าง คอมพิวเตอร์กับมนุษย์ การสังเคราะห์ภาษา ระบบการแปลภาษา คต. 449 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) CE 449 Computer Vision วิชาบังคับก่อน: คต. 221 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย และ คต. 311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม แนวคิดการพัฒนาคอมพิวเตอร์ส�ำหรับการรับรู้ประสาท สัมผัสเช่นเดียวกับมนุษย์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา อุปกรณ์ ส�ำหรับการรับรู้ชนิดต่างๆ คณิตศาสตร์และเทคนิคส�ำหรับการรับรู้ คต. 450 วงจรอินทิเกรต (3 หน่วยกิต) CE 450 Integrated Circuits วิชาบังคับก่อน: อล. 322 ระบบดิจิตอล 2 การออกแบบวงจรอินทิเกรต ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ส�ำหรับ วงจรอินทิเกรต กระบวนการผลิตแว่นซิลิคอน กระบวนการแพร่สาร ด้วยความร้อน กระบวนการออกซิเดชัน กระบวนการถ่ายภาพละเอียด กระบวนการกัดสารกึง่ ตัวน�ำและการกัดออกไซด์ กระบวนการเกีย่ วกับ แผ่นฟิล์มบาง การบรรจุวงจรอินทิเกรต การผลิตทรานซิสเตอร์แบบ เจ-เฟต และแบบไบโพลาร์การผลิตอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ในวงจรอินทิ เกรต

คต. 481 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (2 หน่วยกิต) CE 481 Computer Engineering Project I (ยกเว้นส�ำหรับแผนการเรียนแบบสหกิจ) วิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และได้รับอนุมัติจากผู้สอน วางแผนและออกแบบโครงงานและสร้างอุปกรณ์ หรือ ระบบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ในปีสุดท้าย) มีการเสนอโครงงาน และรายงานตลอดจนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการเพื่อด�ำเนินการ โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 คต. 482 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 (2 หน่วยกิต) CE 482 Computer Engineering Project II (ยกเว้นส�ำหรับแผนการเรียนแบบสหกิจ) วิชาบังคับก่อน: คต. 481 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 เป็ น โครงงานที่ ต ่ อ เนื่ อ งจากโครงงานวิ ศ วกรรม คอมพิวเตอร์ 1 ต้องด�ำเนินการสร้างอุปกรณ์ต้นแบบจนเสร็จบริบูรณ์ พร้อมทั้งท�ำรายงานและทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โครงงาน คต. 483 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1 หน่วยกิต) ส�ำหรับสหกิจศึกษา CE 483 Computer Engineering Project for Cooperative Education (ส�ำหรับแผนการเรียนแบบสหกิจ) วิชาบังคับก่อน: คต. 498 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นโครงงานที่ต่อเนื่องจากการด�ำเนินงานในวิชาสหกิจ ศึกษาทางวิศวกรรมมัลติมเี ดียและระบบอินเทอร์เน็ต ซึง่ นักศึกษาต้อง น�ำผลงานที่ได้จากการท�ำสหกิจศึกษามาสร้างหรือปรับปรุงให้เสร็จ บริบูรณ์ พร้อมทั้งท�ำรายงานและทดสอบผลงานน�ำแสดงต่อคณะ กรรมการ หลักสูตรปริญญาตรี 293


คต. 493 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (3 หน่วยกิต) CE 493 Selected Topics in Computer Engineering I วิชาบังคับก่อน: ผ่านรายวิชาที่ก�ำหนด และได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าภาควิชา หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ๆ ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คต. 494 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 (3 หน่วยกิต) CE 494 Selected Topics in Computer Engineering II วิชาบังคับก่อน: ผ่านรายวิชาที่ก�ำหนด และได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าภาควิชา หัวข้อทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับพัฒนาการใหม่ ๆ ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คต. 495 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (3 หน่วยกิต) CE 495 Special Problems in Computer Engineering I วิชาบังคับก่อน: ผ่านรายวิชาที่ก�ำหนด และได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าภาควิชา ปัญหาพิเศษ กรณีศึกษาที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คต. 496 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 (3 หน่วยกิต) CE 496 Special Problems in Computer Engineering II วิชาบังคับก่อน: ผ่านรายวิชาที่ก�ำหนด และได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าภาควิชา ปัญหาพิเศษ กรณีศึกษาที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์

294 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คต. 497 การฝึกงานทางวิศวกรรม (0 หน่วยกิต) CE 497 Engineering Practices วิชาบังคับก่อน: ไม่มี การฝึกงานวิศวกรรมในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้การดูแล ของวิศวกรทีม่ ปี ระสบการณ์ประจ�ำบริษทั เอกชนหรือหน่วยงานราชการ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ หรือ 180 ชั่วโมง ทั้งนี้โดยนักศึกษา ต้องได้เกรดเป็น S คต. 498 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (6 หน่วยกิต) CE 498 Cooperative Education in Computer Engineering (ส�ำหรับแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา) วิชาบังคับก่อน: สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา ศึกษาระบบการท�ำงานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะ พนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความ พร้อมด้านงานอาชีพ จากการปฏิบตั งิ านพืน้ ฐาน อย่างมีหลักการและ เป็นระบบ นักศึกษาจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถาน ประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ซึง่ เป็นงานทีม่ คี ณุ ภาพหรือเป็นงานทีเ่ น้นประสบการณ์ท�ำงาน (Work Integrated Learning) ทีต่ รงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาหรือ โครงงาน (Project Based Learning) ที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อ องค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการท�ำงานจากคณาจารย์รว่ มกับสถาน ประกอบการ และนักศึกษาจะต้องจัดท�ำรายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน สหกิจศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน


หมวดวิชาวิศวกรรมมัลติมเี ดียและระบบอินเทอร์เน็ต มอ. 121 ทักษะการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย (3 หน่วยกิต) MI 121 Creative Multimedia Skill วิชาบังคับก่อน: ไม่มี กระบวนการสร้างสือ่ มัลติมเี ดียพืน้ ฐานด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะการออกแบบสือ่ โดยใช้หลักทัศนศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ การ ใช้สี การออกแบบลายเส้น ตัวอักษร ภาพกราฟิกส์ ภาพเคลื่อนไหว โดยสื่อที่ได้จะประกอบด้วยศิลปะและข้อมูลที่ครบถ้วน การส่งเสริม และแรงจูงใจ มอ. 211 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) MI 211 Foundations of Computer System วิชาบังคับก่อน: ไม่มี ทฤษฎีโครงสร้างของคอมพิวเตอร์พนื้ ฐาน สถาปัตยกรรม วอนนิวแมน พื้นฐานระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น การเก็บรหัสคำ�สัง่ ในคอมพิวเตอร์ ชนิดของหน่วยความจำ�และการจัด เก็บข้อมูล ชนิดของอุปกรณ์อนิ พุต-เอาต์พตุ และการติดต่อผูใ้ ช้ หน่วย ประมวลผลกลางและการประมวลผลข้อมูล ภาษาโปรแกรมและการ สั่งงานคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ มอ. 212 ทฤษฎีสัญญาณและเสียง (3 หน่วยกิต) MI 212 Sound and Signal Theory วิชาบังคับก่อน: ไม่มี ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาณ ทฤษฎีสัญญาณเสียง การกำ�เนิดของสัญญาณเสียง ขนาดและกำ�ลังงานของสัญญาณเสียง ฮาร์โมนิกของสัญญาณเสียง เสียงดนตรี สัญญาณเสียงชนิดแอนะล็อก และดิจิทัล การรับรู้เสียงของมนุษย์ การวิเคราะห์สัญญาณเสียงเบื้อง ต้น

มอ. 213 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) MI 213 Computer Programming วิชาบังคับก่อน: ไม่มี โครงสร้างพืน้ ฐานของคอมพิวเตอร์ ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ ว กับการประมวลผลข้อมูลภาษาต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ หลักการเขียน โปรแกรม โครงสร้างและแผนภูมิผังงานของโปรแกรม การเขียน โปรแกรมอย่างน้อย 1 ภาษา มอ. 221 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (3 หน่วยกิต) MI 221 Internet Technology วิชาบังคับก่อน: ไม่มี แนะนำ�เครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต II แอปพลิเคชันที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ต เกณฑ์วิธีการ สื่อสาร (Protocol) ที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตเช่น TCP/IP HTTP FTP การจัดสร้างโฮมเพจ ภาษามาตรฐานที่ใช้สร้างโฮมเพจ เช่น HTML และ JAVA ระบบสนับสนุนการจัดการข้อมูลภายในอินเทอร์เน็ต เช่น Cookies เอเจนต์ในอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีแบบพุช ระบบรักษาความ ปลอดภัยสำ�หรับอินเทอร์เน็ต เช่น Firewall การจัดสร้างอินทราเน็ต สำ�หรับองค์กร การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตกับระบบพาณิชยกรรม อิเล็กทรอนิกส์ มอ. 222 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย (3 หน่วยกิต) MI 222 Multimedia Production วิชาบังคับก่อน: มอ. 121 ทักษะการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย กระบวนการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบและพัฒนา สือ่ มัลติมเี ดีย การวิเคราะห์งาน การวางผังงาน การวางโครงเรือ่ ง การ สร้างสรรค์ผลงาน เครื่องมือในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การประยุกต์ แนวคิดเกี่ยวกับมัลติมีเดียไปใช้ในงานต่างๆ เช่น การฝึกอบรมผ่าน คอมพิวเตอร์ ระบบการจำ�ลองทางคอมพิวเตอร์ และการจัดแสงเพื่อ การถ่ายภาพ เป็นต้น หลักสูตรปริญญาตรี 295


มอ. 223 ปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดีย (1 หน่วยกิต) MI 223 Multimedia Production Laboratory วิชาบังคับก่อน: มอ. 222 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย หรือเรียนควบคู่กัน ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การใช้ คอมพิวเตอร์ในการผลิตสือ่ มัลติมเี ดียวิธกี ารใช้กล้องบันทึกภาพนิง่ วิธี การใช้กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียง การจัดเตรียม ข้อมูลเบื้องต้น การนำ�เสนอข้อมูลมัลติมีเดียผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มอ. 224 ระบบสื่อสารด้วยมัลติมีเดีย (3 หน่วยกิต) MI 224 Multimedia Communication วิชาบังคับก่อน: มอ. 211 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษาสือ่ ชนิดต่างๆ อาทิ สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ ภาพเคลือ่ นไหว สื่อเสียงและสื่อข้อมูลชนิดอื่นๆ อุปกรณ์และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แนวคิดและการประยุกต์กบั งานมัลติมเี ดีย การจัดการข้อมูลมัลติมเี ดีย การแปลงและบีบอัดข้อมูลมัลติมีเดีย การจัดส่งข้อมูลไปในเครือข่าย โทรคมนาคม เครือข่ายสื่อสารแถบความถี่กว้างสำ�หรับมัลติมีเดีย ระบบสื่อสารและอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายสำ�หรับมัลติมีเดีย มอ. 225 การเขียนโปรแกรมระบบมัลติมีเดีย (3 หน่วยกิต) MI 225 Multimedia Programming วิชาบังคับก่อน: มอ. 213 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แถว ลำ�ดับ เรียงทับซ้อน การเชื่อมโยง กราฟ ต้นไม้ ตาราง ฯลฯ อัลกอริทึมสำ�หรับการเรียง ข้อมูล การค้นหาข้อมูล การเวียนบังเกิด เพื่อรองรับการประยุกต์ใช้ กับระบบมัลติมีเดีย เช่น การเขียนโปรแกรมแบบกราฟิกส์เชิงโต้ตอบ เป็นต้น

296 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มอ. 226 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมระบบมัลติมีเดีย (1 หน่วยกิต) MI 226 Multimedia Programming Laboratory วิชาบังคับก่อน: มอ. 225 การเขียนโปรแกรมระบบมัลติมีเดีย หรือเรียนควบคู่กัน ปฏิบัติการทดลองเขียนโปรแกรมในเรื่อง การเขียน โปรแกรมแบบโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมจัดการหน่วยความจำ� ชนิด แถวลำ�ดับ เรียงทับซ้อน เชือ่ มโยง การเขียนโปรแกรมเรียงข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบเวียนบังเกิด การเขียนโปรแกรมใช้งานระบบ มัลติมีเดีย มอ. 311 เทคโนโลยีเครื่องบริการเว็บ (3 หน่วยกิต) MI 311 Web Server Technology วิชาบังคับก่อน: มอ. 221 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องบริการเว็บ คำ�จำ�กัดความ และองค์ประกอบของเครื่องบริการและรับบริการ แฟ้มลงบันทึกเข้า ออก (Log File) โปรแกรมค้นหาและเครื่องมืออัตโนมัติ การเขียน โปรแกรมบนเว็บ แนวคิดเกีย่ วกับความปลอดภัยบนเครือ่ งบริการเว็บ ระบบความปลอดภัยบนเครือ่ งบริการและรับบริการแบบออนไลน์ การ ตรวจจับการบุกรุก การกู้ข้อมูลคืนจากความบกพร่อง การวัดและ ทดสอบสมรรถนะเครื่องบริการ มอ. 312 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และอนิเมชัน (3 หน่วยกิต) MI 312 Computer Graphics and Animation วิชาบังคับก่อน: อส. 212 คณิตศาสตร์สำ�หรับวิศวกรรมมัลติมีเดีย และระบบอินเทอร์เน็ต ศึกษาส่วนประกอบของงานด้านกราฟิกส์และอนิเมชัน การติดต่อผูใ้ ช้ดว้ ยกราฟิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำ�หรับงานกราฟิกส์ และอนิเมชัน คณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และอนิเมชัน เช่น เส้น พื้นผิว วัตถุ การแปลงโคออร์ดิเนตใน 2 มิติ การตัดขอบและการ แสดงหน้าต่าง มโนภาพของ 3 มิติ การแปลงโคออร์ดิเนตใน 3 มิติ การตัดเส้นทีม่ องไม่เห็น มาตรฐานการใช้ไลบรารีคอมพิวเตอร์กราฟิกส์


มอ. 313 เทคนิคพิเศษสำ�หรับมัลติมีเดีย (3 หน่วยกิต) MI 313 Multimedia Special Effect วิชาบังคับก่อน: มอ. 222 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ความเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น ของเทคนิ ค พิ เ ศษสำ � หรั บ งาน มัลติมเี ดีย การนำ�เทคนิคพิเศษมาใช้ในงานมัลติมเี ดีย ตัวอย่างเทคนิค พิเศษในงานมัลติมีเดีย เช่น เทคนิคพิเศษด้านภาพ เทคนิคพิเศษ ด้านเสียง เทคนิคพิเศษด้านการเคลื่อนไหว มอ. 314 ปฏิบัติการเทคนิคพิเศษสำ�หรับมัลติมีเดีย (1 หน่วยกิต) MI 314 Multimedia Special Effect Laboratory วิชาบังคับก่อน: มอ. 313 เทคนิคพิเศษสำ�หรับมัลติมีเดีย หรือเรียนควบคู่กัน ปฏิบัติการสร้างเทคนิคพิเศษในเรื่องเฉพาะของงาน มัลติมีเดีย การประยุกต์อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้สร้าง เทคนิคพิเศษเพิ่มเติม ปฏิบัติการเทคนิคพิเศษด้านภาพ เช่น การตัด ต่อภาพ การทำ�ภาพซ้อน การทำ�ภาพแบบ Mosaic การตบแต่งภาพ ปฏิบัติการเทคนิคพิเศษด้านเสียง การใส่เสียง การทำ� Sound Effect การบั น ทึ ก เสี ย งหลายช่ อ งสั ญ ญาณ ปฏิ บั ติ การเทคนิ ค ด้ า นการ เคลื่อนไหว การสร้างหุ่นจำ�ลอง การพัฒนากลไกอย่างง่ายสำ�หรับ เคลื่อนไหว มอ. 315 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (1 หน่วยกิต) และอนิเมชัน MI 315 Computer Graphics and Animation Laboratory วิชาบังคับก่อน: มอ. 312 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และอนิเมชัน หรือเรียนควบคู่กัน ฝึกทักษะปฏิบตั ิในการสร้างส่วนประกอบต่างๆ ของงาน ด้านกราฟิกส์ เช่น การสร้างโมเดล การสร้างฉาก การใส่วัสดุพื้นผิว ให้กับวัตถุ การจัดองค์ประกอบของฉาก และการจัดแสง เป็นต้น การ ใช้เครือ่ งมือสำ�หรับผลิตงานอนิเมชัน และการสร้างไลบรารีส�ำ หรับงาน คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

มอ. 321 ระบบสื่อสารแบบดิจิทัล (3 หน่วยกิต) MI 321 Digital Communication Systems วิชาบังคับก่อน: มอ. 221 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ทฤษฎีการสุม่ สัญญาณ สัญญาณเชิงสุม่ และไม่เชิงสุม่ การ แปลงสัญญาณระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิทัล การควอนไทซ์ การมอ ดูเลตแบบพีซีเอ็ม เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบดิจิทัล ประเภท ต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสอื่ สารระบบลำ�ดับชัน้ การส่งสัญญาณดิจทิ ลั แบบ ประสานเวลา (SDH) ระบบภาวะถ่ายโอนแบบไม่ประสานเวลา (ATM) โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (ISDN) มาตรฐานการรับส่ง สัญญาณดิจทิ ลั ของ ITU เทคโนโลยี DSL และระบบอืน่ ๆ การประยุกต์ ระบบสื่อสารแบบดิจิทัล เช่น ระบบกำ�หนดตำ�แหน่งบนโลก (GPS) การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์แบบดิจิทัล (DVB) การร่วมใช้ช่องสัญญาณ แบบเข้ารหัส (CDMA) มอ. 322 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) MI 322 Computer Game Design and Development วิชาบังคับก่อน: มอ. 225 การเขียนโปรแกรมระบบมัลติมีเดีย ทฤษฎีและประเภทของเกมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ เกมประเภทต่างๆ เทคโนโลยีที่ใช้ผลิตเกมคอมพิวเตอร์ ขบวนการ พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ Game Engine การสร้างตัวละครในเกม การสร้างฉากในเกม การสร้างเนือ้ เรือ่ ง เกม ตัวอย่างการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ต้นแบบ มอ. 323 เทคโนโลยีการบันทึกสื่อมัลติมีเดีย (3 หน่วยกิต) MI 323 Multimedia Recording Technology วิชาบังคับก่อน: มอ. 222 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ทฤษฎี แ ม่ เ หล็ ก และทฤษฎี แ สงที่ ใ ช้ ใ นการบั น ทึ ก สื่ อ คุณสมบัติและคุณลักษณะของสื่อประเภทต่างๆ หลักการแปลงข้อมูล ที่ได้รับและจัดเก็บลงสื่อ การจัดเก็บและการค้นหาข้อมูลในสื่อชนิด ต่างๆ สื่อบันทึกที่ใช้ในงานมัลติมีเดีย เช่น เทป ดิสก์ ซีดีรอม เมโมรี การ์ ด และอื่ น ๆ เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นงานบั น ทึ ก ข้ อ มู ล มั ล ติ มี เ ดี ย มาตรฐานการบันทึกข้อมูลลงบนสื่อประเภทต่างๆ หลักสูตรปริญญาตรี 297


มอ. 325 สื่อสมัยใหม่กับแนวคิดและการประยุกต์ (3 หน่วยกิต) MI 325 New Media: Ideas and Applications วิชาบังคับก่อน: มอ. 121 ทักษะการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย แนวคิดเกี่ยวกับการสำ�รวจและการผลิตเนื้อหาเพื่อการ ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ด้ า นดิ จิ ต อลและสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ต่ า งๆอย่ า ง สร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาและการสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ การเขียนโปรแกรมด้านมัลติมีเดียชั้นสูง เพื่อการผลิตนวัตกรรมและ สื่อการนำ�เสนอแบบปฏิสัมพันธ์ ในรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลาย และแตกต่างจากสื่อนำ�เสนอในอดีต มอ. 411 วิศวกรรมระบบเสียงและภาพ (3 หน่วยกิต) MI 411 Acoustic and Visual Engineering วิชาบังคับก่อน: อส. 212 คณิตศาสตร์สำ�หรับวิศวกรรมมัลติมีเดีย และระบบอินเทอร์เน็ต โสตศาสตร์และวิทยาการได้ยิน คลื่นเสียงและการสั่น สะเทือน คลื่นเสียงและชุดของคลื่นเสียง โสตศาสตร์ต่อจิตใจ การ ได้ยนิ ของมนุษย์ โครงสร้างของหู อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์กบั ระบบเสียง การจำ�แนกความดังและระดับเสียง (Pitch) ระบบเสียงสเตอริโอ ระบบ เสียงรอบทิศทาง การจำ�แนกของคลื่นเสียง การสังเคราะห์เสียง ทัศนศาสตร์และวิทยาการมองเห็น แถบความถี่ของแสง ต่อการมองเห็น การสะท้อนและหักเหของแสง กระจกและเลนส์ ดวงตาและอวัยวะรับภาพของมนุษย์ การเห็นสี-แสง แผนผังของสี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับระบบภาพ การวัดรายละเอียดของภาพ

298 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มอ. 421 การป้องกันและรักษาความปลอดภัย (3 หน่วยกิต) ข้อมูล MI 421 Data Security and Protection วิชาบังคับก่อน: อส. 212 คณิตศาสตร์สำ�หรับวิศวกรรมมัลติมีเดีย และระบบอินเทอร์เน็ต แนวคิดเกีย่ วกับความปลอดภัยของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ขัน้ ตอนการติดต่อสือ่ สาร วิทยาการเข้ารหัสลับ (Cryptography) เทคโนโลยีการเข้ารหัส-ถอดรหัสข้อมูล การส่งข้อมูลผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล การ ลักลอบแก้ไขและการดักฟังข้อมูล การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การ จู่โจมคอมพิวเตอร์แบบอื่นๆ การประเมินและจัดการความเสี่ยงของ ข้อมูล มาตรการในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล มอ. 431 คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำ�หรับ (3 หน่วยกิต) งานมัลติมีเดีย MI 431 High Performance Computer for Multimedia วิชาบังคับก่อน: มอ. 211 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่รองรับระบบงาน มั ลติ มี เ ดี ย คอมพิ ว เตอร์ ป ระสิ ท ธิ ภาพสู งแบบต่ า งๆ เช่ น มัล ติ โพรเซสเซอร์ เวคเตอร์โพรเซสเซอร์ และคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ เครือ ข่ายความเร็วสูงสำ�หรับคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เทคนิคการเพิม่ ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเพือ่ ใช้งานคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูง มอ. 432 เทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สาย (3 หน่วยกิต) MI 432 Wireless Communication Technology วิชาบังคับก่อน: มอ. 321 ระบบสื่อสารแบบดิจิทัล แนะนำ�เทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สาย คุณสมบัติของคลื่น ที่ใช้งานในระบบสื่อสารแบบไร้สาย มาตรฐานของการสื่อสารแบบไร้ สาย ทฤษฎีการวางเครือข่ายระบบสื่อสารแบบไร้สาย ข้อตกลงทาง เทคนิคสำ�หรับการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในระบบสื่อสารแบบ ไร้สาย


มอ. 433 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และอนิเมชันขั้นสูง (3 หน่วยกิต) MI 433 Advanced Computer Graphics and Animation วิชาบังคับก่อน: มอ. 312 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และอนิเมชัน ศึกษาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และอนิเมชันกับ อุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น การสร้างภาพเคลื่อนไหวในภาพยนตร์ การสร้างภาพเคลื่อนไหวในเกมคอมพิวเตอร์ การเขียนภาษาสคริปต์ ในโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ มอ. 434 การเขียนโปรแกรมระบบมัลติมีเดีย (3 หน่วยกิต) และเครือข่ายขั้นสูง MI 434 Advanced Multimedia and Network Programming วิชาบังคับก่อน: มอ. 225 การเขียนโปรแกรมระบบมัลติมีเดีย ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสมัยใหม่เพื่อรองรับ ระบบสือ่ สารประเภทต่างๆ การโปรแกรมระบบมัลติมเี ดียผ่านอุปกรณ์ สื่อสารไร้สาย การโปรแกรมระบบสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย มอ. 435 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (3 หน่วยกิต) MI 435 Java Programming วิชาบังคับก่อน: มอ. 225 การเขียนโปรแกรมระบบมัลติมีเดีย พัฒนาการของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แนวคิดของ ภาษาเชิงวัตถุ (Object-Oriented Language) คุณลักษณะที่ดีของ ภาษา Java ไวยากรณ์ของภาษา Java ตัวดำ�เนินการของภาษา Java การนำ�ภาษา Java ไปใช้งานด้านมัลติมีเดีย การนำ�ภาษา Java ไปใช้ งานด้านการโปรแกรมสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

มอ. 436 มัลติมีเดียสำ�หรับเทคโนโลยี (3 หน่วยกิต) อิเล็กทรอนิกส์ MI 436 Multimedia for E-Technology วิชาบังคับก่อน: มอ. 224 ระบบสื่อสารด้วยมัลติมีเดีย การนำ�มัลติมีเดียไปประยุกต์ ใช้ในงานที่ ใช้เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์งาน การเลือกใช้ มัลติมีเดียที่เหมาะสม ขบวนการจัดสร้างมัลติมีเดียสำ�หรับงาน ประเภทต่างๆ กรณีศึกษาการจัดสร้างอี-เลิร์นนิ่ง (E-Learning) เพื่อ การเรียนรู้ กรณีศึกษาของการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce) สำ�หรับการประกอบพาณิชยกรรม มอ. 438 การต่อประสานระหว่างมนุษย์กับ (3 หน่วยกิต) คอมพิวเตอร์ MI 438 Computer-Human Interfaces วิชาบังคับก่อน: มอ. 211 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบของมนุษย์ กรรมวิธีในส่วนของการรับรู้ การตัดสินใจ ความจำ� และการเรียนรู้ แนวคิ ด และตั ว อย่ า งระบบการต่ อ ประสานระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น นิวรอนเน็ตเวอร์ก ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ มอ. 439 เทคโนโลยีเครื่องบริการ-รับบริการ (3 หน่วยกิต) MI 439 Client/Server Technology วิชาบังคับก่อน: คต. 323 ระบบฐานข้อมูล ทฤษฎีของเครือข่ายเบื้องต้น สถาปัตยกรรมและการ ออกแบบระบบเครือ่ งบริการ-รับบริการ ประโยชน์ของการใช้งานเครือ ข่ายรูปแบบเครือ่ งบริการ-รับบริการ การใช้งานระบบเครือ่ งบริการและ รับบริการในงานต่างๆ เช่น งานสื่อสาร งานฐานข้อมูล เป็นต้น การ พัฒนาระบบข้อมูลแบบกระจายโดยอาศัยหลักการเครื่องบริการ- รับบริการ หลักสูตรปริญญาตรี 299


มอ. 440 เทคโนโลยีเสมือนจริง (3 หน่วยกิต) MI 440 Virtual Reality Technology วิชาบังคับก่อน: มอ. 211 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีการมองเห็นของมนุษย์ อุปกรณ์ส�ำ หรับเทคโนโลยี เสมือนจริง การสร้างภาพเสมือนจริง ภาษาวีอาร์เอ็มแอล (VRML) การนำ�เทคโนโลยีเสมือนจริงไปใช้งานด้านต่างๆ เช่น การจำ�ลอง สถานการณ์ (Simulation) การควบคุมระยะไกล (Remote Control) ผ่านระบบเสมือนจริง มอ. 441 การออกแบบวิศวกรรมระบบเสียง (3 หน่วยกิต) และภาพขั้นสูง MI 441 Advanced Acoustic and Visual Engineering Design วิชาบังคับก่อน: มอ. 411 วิศวกรรมระบบเสียงและภาพ ศึกษาทฤษฎีการออกแบบจัดสร้างระบบภาพและเสียงขัน้ สูง เช่น ระบบภาพและเสียงภายในสตูดิโอ ระบบภาพและเสียงในโรง ละคร โรงภาพยนตร์ ระบบภาพและเสียงแบบสาธารณะ ระบบภาพ และเสียงภายในบ้าน (Home Theater) มอ. 442 การเข้ารหัสและบีบอัดข้อมูลขั้นสูง (3 หน่วยกิต) MI 442 Advanced Coding and Compression วิชาบังคับก่อน: มอ. 224 ระบบสื่อสารด้วยมัลติมีเดีย ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคขัน้ สูงสำ�หรับการเข้ารหัสและบีบ อัดข้อมูล การวิเคราะห์รปู แบบของการเข้ารหัสข้อมูล การบีบอัดข้อมูล แบบไม่มีการสูญเสียรายละเอียดและแบบมีการสูญเสียรายละเอียด มอ. 443 การจำ�ลองทางคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) MI 443 Computer Simulation วิชาบังคับก่อน: อส. 212 คณิตศาสตร์สำ�หรับวิศวกรรมมัลติมีเดีย และระบบอินเทอร์เน็ต หลักคณิตศาสตร์ส�ำ หรับการจำ�ลองเหตุการณ์ การจัดเก็บ ข้ อ มู ล และตั ว แปรสำ � หรั บ การจำ � ลองสถานการณ์ การจำ � ลอง 300 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สถานการณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ เทคนิคการจำ�ลองสถานการณ์แบบ ต่างๆ การประเมินความถูกต้องจากการจำ�ลองสถานการณ์ โดยใช้ คอมพิวเตอร์ มอ. 445 เทคโนโลยีแสดงผลและการออกแบบ (3 หน่วยกิต) MI 445 Display Technology and Design วิชาบังคับก่อน: มอ. 312 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และอนิเมชัน การรับภาพของมนุษย์ การแสดงผลในรูปแบบข้อความ การแสดงผลในรูปแบบกราฟิกส์ ชนิดและอุปกรณ์ส�ำ หรับการแสดงผล ระบบการแสดงผลในปัจจุบัน มาตรฐานความละเอียดของการแสดง ผลข้อมูล การออกแบบระบบแสดงผลที่เหมาะสมกับงาน มอ. 446 เทคโนโลยีสื่อบันทึกข้อมูล (3 หน่วยกิต) และการออกแบบ MI 446 Storage Media Technology and Design วิชาบังคับก่อน: มอ. 323 เทคโนโลยีการบันทึกสื่อมัลติมีเดีย ทฤษฎีการจัดเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ วัสดุส�ำ หรับจัด เก็บข้อมูล การวิเคราะห์สื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน สื่อบันทึก ข้อมูลที่ ใช้การจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรและการจัดเก็บข้อมูลแบบ เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ มาตรฐานความจุข้อมูลของสื่อบันทึกประเภท ต่างๆ สือ่ บันทึกทีส่ ามารถแก้ไขกูค้ นื ข้อมูลได้ การออกแบบสือ่ ทีเ่ หมาะ สมกับงานสำ�หรับจัดเก็บข้อมูล มอ. 448 เครือข่ายแบบแสง (3 หน่วยกิต) MI 448 Optical Network วิชาบังคับก่อน: มอ. 321 ระบบสื่อสารแบบดิจิทัล การพัฒนาของแสงเลเซอร์ คุณสมบัติและคุณลักษณะ ของแสงเลเซอร์ย่านความถี่ต่างๆ สื่อเส้นใยนำ�แสง การสื่อสารด้วย แสงโดยตรง การสื่อสารผ่านเส้นใยนำ�แสงในเครือข่ายแบบแสง การ ใช้ช่องสัญญาณแสงสำ�หรับการสื่อสาร (WDM) การตรวจสอบเครือ ข่ายแบบแสง ระบบเครือข่ายแบบแสงของประเทศไทย


มอ. 450 การประมวลผลภาพและรู้จำ�แบบ (3 หน่วยกิต) MI 450 Image Processing and Pattern Recognition วิชาบังคับก่อน: อส. 212 คณิตศาสตร์สำ�หรับวิศวกรรมมัลติมีเดีย และระบบอินเทอร์เน็ต ศึกษาระบบการประมวลผลภาพ การเห็นและแบบจำ�ลอง คณิตศาสตร์ของภาพ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างและการให้ค่าเชิงตัวเลข ฟูเรียร์ทรานฟอร์มและคุณสมบัติภาพ การทำ�ให้ภาพดีขึ้น การทำ�ให้ ภาพเรียบขึ้น การทำ�ให้ภาพคมชัดขึ้น การรู้จำ�แบบจากภาพถ่าย

มอ. 453 เทคนิคพิเศษขั้นสูงสำ�หรับมัลติมีเดีย (3 หน่วยกิต) MI 453 Advanced Multimedia Special Effect วิชาบังคับก่อน: มอ. 313 เทคนิคพิเศษสำ�หรับมัลติมีเดีย ศึกษาการสร้างเทคนิคพิเศษขั้นสูงที่ใช้ในงานมัลติมีเดีย อาทิ การนำ�แบบจำ�ลองสามมิติมาประยุกต์ ใช้ในภาพจริง การเพิ่ม เทคนิคพิเศษด้านภาพให้กบั ตัวละครสามมิตทิ นี่ �ำ มาใช้รว่ มกับภาพจริง ศึกษาการสร้างเทคนิคพิเศษใหม่ๆ จากตัวอย่างภาพยนตร์ การพัฒนา ปลั๊กอินที่ใช้ในโปรแกรมสำ�หรับสร้างเทคนิคพิเศษ เป็นต้น

มอ. 451 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (3 หน่วยกิต) MI 451 Natural Language Processing วิชาบังคับก่อน: อส. 212 คณิตศาสตร์สำ�หรับวิศวกรรมมัลติมีเดีย และระบบอินเทอร์เน็ต รูปแบบและพัฒนาการทางภาษาของมนุษย์ การวิเคราะห์ ไวยากรณ์และข้อกำ�หนดสำ�หรับภาษา ตัวกลางถ่ายทอดภาษาระหว่าง คอมพิวเตอร์กับมนุษย์ การสังเคราะห์ภาษา ระบบการแปลภาษา

มอ. 481 โครงงานวิศวกรรมมัลติมีเดียและ (2 หน่วยกิต) ระบบอินเทอร์เน็ต 1 MI 481 Multimedia and Internet System Engineering Project I (ยกเว้น สำ�หรับแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา) วิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และได้รับอนุมัติจากผู้สอน วางแผนและออกแบบโครงงานและสร้างอุปกรณ์ หรือ ระบบทางวิศวกรรมมัลติมเี ดียและระบบอินเทอร์เน็ต (ในปีสดุ ท้าย) มี การเสนอโครงงานและรายงานตลอดจนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ ต้ อ งการเพื่ อ ดำ � เนิ น การโครงงานวิ ศ วกรรมมั ล ติ มี เ ดี ย และระบบ อินเทอร์เน็ต 2

มอ. 452 การวิเคราะห์และออกแบบ (3 หน่วยกิต) ระบบสารสนเทศ MI 452 Information System Analysis and Design วิชาบังคับก่อน: มอ. 225 การเขียนโปรแกรมระบบมัลติมีเดีย แนวคิดและความหมายของระบบ วงจรชีวิตของระบบ สารสนเทศ การเสนอ พิจารณาและคัดเลือกโครงการสารสนเทศ แนวคิดและการวิเคราะห์และรวบรวมระบบข้อมูล แผนภูมิของการ ไหลของข้อมูล พจนานุกรมข้อมูลและตารางการตัดสินใจและพัฒนา ข้อเสนอของระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบชนิดโครงสร้าง การ ออกแบบซอฟต์แวร์และการจัดทำ�เอกสารสำ�หรับซอฟต์แวร์ การ พัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศ

มอ. 482 โครงงานวิศวกรรมมัลติมีเดียและ (2 หน่วยกิต) ระบบอินเทอร์เน็ต 2 MI 482 Multimedia and Internet System Engineering Project II (ยกเว้น สำ�หรับแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา) วิชาบังคับก่อน: มอ. 481 โครงงานวิศวกรรมมัลติมีเดีย และระบบอินเทอร์เน็ต 1 เป็นโครงงานทีต่ อ่ เนือ่ งจากโครงงานวิศวกรรมมัลติมเี ดีย และระบบอินเทอร์เน็ต 1 ต้องดำ�เนินการสร้างอุปกรณ์ตน้ แบบจนเสร็จ บริบูรณ์ พร้อมทั้งทำ�รายงานและทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบต่ออาจารย์ ที่ปรึกษาโครงงาน หลักสูตรปริญญาตรี 301


มอ. 483 โครงงานวิศวกรรมมัลติมีเดีย (1 หน่วยกิต) และระบบอินเทอร์เน็ตสำ�หรับสหกิจศึกษา MI 483 Multimedia and Internet System Engineering Project for Cooperative Education (สำ�หรับแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา) วิชาบังคับก่อน: มอ. 498 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมมัลติมีเดีย และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นโครงงานที่ต่อเนื่องจากการดำ�เนินงานในวิชาสหกิจ ศึกษาทางวิศวกรรมมัลติมเี ดียและระบบอินเทอร์เน็ต ซึง่ นักศึกษาต้อง นำ�ผลงานที่ได้จากการทำ�สหกิจศึกษามาสร้างหรือปรับปรุงให้เสร็จ บริบูรณ์ พร้อมทั้งทำ�รายงานและนำ�แสดงผลงานต่อคณะกรรมการ มอ. 493 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมมัลติมีเดีย (3 หน่วยกิต) และระบบอินเทอร์เน็ต 1 MI 493 Selected Topics in Multimedia and Internet System I วิชาบังคับก่อน: ผ่านรายวิชาที่กำ�หนด และได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าภาควิชา หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ๆ ทางวิศวกรรม มัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต มอ. 494 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมมัลติมีเดีย (3 หน่วยกิต) และระบบอินเทอร์เน็ต 2 MI 494 Selected Topics in Multimedia and Internet System II วิชาบังคับก่อน: ผ่านรายวิชาที่กำ�หนด และได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าภาควิชา หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ๆ ทางวิศวกรรม มัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต

302 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มอ. 495 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมมัลติมีเดีย (3 หน่วยกิต) และระบบอินเทอร์เน็ต 1 MI 495 Special Problems in Multimedia and Internet System I วิชาบังคับก่อน: ผ่านรายวิชาที่กำ�หนด และได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าภาควิชา ปัญหาพิเศษ กรณีศึกษาที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรม มัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต มอ. 496 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมมัลติมีเดีย (3 หน่วยกิต) และระบบอินเทอร์เน็ต 2 MI 496 Special Problems in Multimedia and Internet System II วิชาบังคับก่อน: ผ่านรายวิชาที่กำ�หนด และได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าภาควิชา ปัญหาพิเศษ กรณีศึกษาที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรม มัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต มอ. 497 การฝึกงานทางวิศวกรรม (0 หน่วยกิต) MI 497 Engineering Practices (ยกเว้น สำ�หรับแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา) วิชาบังคับก่อน: ไม่มี การฝึกงานวิศวกรรมในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้การดูแล ของวิศวกรทีม่ ปี ระสบการณ์ประจำ�บริษทั เอกชนหรือหน่วยงานราชการ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ หรือ 180 ชั่วโมง ทั้งนี้โดยนักศึกษา ต้องได้เกรดเป็น S


มอ. 498 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมมัลติมีเดีย (6 หน่วยกิต) และระบบอินเทอร์เน็ต MI 498 Cooperative Education in Multimedia and Internet System Engineering (สำ�หรับแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา) วิชาบังคับก่อน: สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา ศึกษาระบบการทำ�งานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะ พนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความ พร้อมด้านงานอาชีพ จากการปฏิบตั งิ านพืน้ ฐาน อย่างมีหลักการและ เป็นระบบ นักศึกษาจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถาน ประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ซึง่ เป็นงานทีม่ คี ณุ ภาพหรือเป็นงานทีเ่ น้นประสบการณ์ท�ำ งาน (Work Integrated Learning) ทีต่ รงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาหรือ โครงงาน (Project Based Learning) ที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อ องค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการทำ�งานจากคณาจารย์รว่ มกับสถาน ประกอบการ และนักศึกษาจะต้องจัดทำ�รายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน สหกิจศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

หมวดวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อส. 112 นวัตกรรมและธุรกิจทางวิศวกรรม (3 หน่วยกิต) IE 112 Innovation and Engineering Enterprise วิชาบังคับก่อน: ไม่มี ขบวนการส�ำคัญที่ใช้ในการออกแบบวิธีการรวบรวมและ เสนอแนวคิดในการสร้างผลงานที่ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง วิศวกรรมเพือ่ สร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ การน�ำความรูจ้ ากหลาก หลายศาสตร์ ท างเทคโนโลยี แ ละวิ ศ วกรรมเพื่ อ หลอมรวมเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ้ น แบบที่ ส ามารถน�ำไปสู ่ การใช้ ง านจริ ง วางแผนใน กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการและบริหารทรัพย์สนิ ทางปัญญาจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร อส. 211 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) IE 211 Mathematics for Computer Engineering วิชาบังคับก่อน: คณ. 106 แคลคูลัส 2 อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซและ การประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์ย่อย การอิน เทอร์โพเลชัน การก�ำจัดแบบเกาส์ การประยุกต์คณิตศาสตร์กบั ปัญหา วิศวกรรม อส. 221 คณิตศาสตร์วิศวกรรม (3 หน่วยกิต) IE 221 Engineering Mathematics วิชาบังคับก่อน: คณ. 107 แคลคูลัส 3 อนุกรมฟูเรียร์และออยเลอร์ อินทิกรัลของฟูเรียร์และการ ทรานฟอร์มของฟูเรียร์ ลาปลาชทรานฟอร์ม ผลการแปลง Z เทคนิค การทรานฟอร์มฟังก์ชั่นต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ทรานฟอร์มฟังก์ชั่น และการประยุกต์ในการแก้สมการอนุพนั ธ์ สมการอนุพนั ธ์ยอ่ ยอันดับ หนึ่งและอันดับสองและการแก้สมการวิธีการเชิงตัวเลข ฟังก์ชันเบส เสล ฟังก์ชันเลอจอง และฟังก์ชันอื่นๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรม การอิน หลักสูตรปริญญาตรี 303


เทอร์ โพเลชั่น การก�ำจัดแบบเกาส์ การแก้สมการอนุพันธ์ โดยวิธ ี รุงเงง - กุตตา การแก้สมการไม่เชิงเส้นโดยวิธีนิวตัน -ราฟสันและวิธี ของฮอเนอร์ การประยุกต์คณิตศาสตร์กับปัญหาวิศวกรรม อส. 311 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม (3 หน่วยกิต) IE 311 Probability and Engineering Statistics วิชาบังคับก่อน: คณ. 106 แคลคูสัส 2 ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น แบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง ค่าคาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชั่น การสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุตฐิ าน การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ ประยุกต์สถิติกับระบบควบคุมอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม อส. 314 เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (3 หน่วยกิต) IE 314 Emerging Technology in Engineering วิชาบังคับก่อน: ไม่มี เทคโนโลยีทกี่ �ำลังอุบตั ขิ นึ้ งานวิจยั และระดับการพัฒนา ในปัจจุบนั พร้อมทัง้ ให้ตระหนักต่อความส�ำคัญของเทคโนโลยีใหม่ตอ่ การด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอนาคต โดยมุ่งเน้นเนื้อหาในประเด็น ต่างๆ เช่น ระบบการสื่อสาร พลังงาน การประยุกต์ความรู้ทาง วิศวกรรมศาสตร์กับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ความท้าทายของงาน ทางวิศวกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยง เทคโนโลยีมัลติมีเดียกับงานทางวิศวกรรม

304 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อส. 412 การจัดการสารสนเทศและบริการ (3 หน่วยกิต) IE 412 Information and Service Management วิชาบังคับก่อน: ไม่มี หลักการจัดองค์กรและการด�ำเนินงานในงานสารสนเทศ ทฤษฎีของการจัดการระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลข่าวสารด้านการ บริหารและจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนการปฏิบตั ิ งานเพื่อบริการสารสนเทศ การจัดหาบุคลากร และการจูงใจในการ ท�ำงาน การควบคุมการปฏิบตั งิ านและการประเมินผลงาน กรณีศกึ ษา ในการบริ ห ารงานด้ ว ยระบบสารสนเทศขององค์ กรต่ า งๆ ที่ มี ประสิทธิภาพ อส. 413 วิศวกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรม (3 หน่วยกิต) IE 413 Engineering Innovation Management วิชาบังคับก่อน: ไม่มี ความเชือ่ มโยงระหว่างการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางวิศวกรรมกับการท�ำธุรกิจ โดยให้นกั ศึกษามีความเข้าใช้ถงึ ขัน้ ตอน การพัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความคิด สร้างสรรค์และงานทางวิศวกรรม รวมถึงขั้นตอนการน�ำผลิตภัณฑ์/ การบริการเข้าสูก่ ารต่อยอดเชิงพานิชย์ การบริหารจัดการต้นทุน โดย ศึกษาถึงวิธีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดและผู้ใช้งาน การ วางแผนทางธุรกิจ ความสามารถในการท�ำการตลาด การด�ำเนินธุรกิจ จริยธรรมการด�ำเนินธุรกิจ และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา อส. 421 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (3 หน่วยกิต) IE 421 Engineering Economics วิชาบังคับก่อน: คณ. 105 แคลคูลัส 1 หรือ คณ. 108 แคลคูลัส 1 หลักเศรษฐศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐาน การวิเคราะห์การลงทุน ค่า ของเงินตามกาลเวลา การเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ การเสือ่ มราคา การทดแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน


หมวด​วิชา​วิศวกรรม​เครื่องกล คก. 112 การ​ฝึก​ฝีมือ​ช่าง (1 หน่วยกิต) ME 112 Workshop Practices วิชา​บังคับ​ก่อน: ไม่มี ปฏิบัติ​การ​เกี่ยว​กับ​งาน​เครื่อง​มือ​กล ได้แก่ งาน​กลึง งาน​ ไส งาน​ตกแต่งผ​ วิ กัดเ​ฟือง การ​ปรับแ​ ต่งงาน​เชือ่ ม​กา๊ ซ​และ​ไฟฟ้า งาน​ เชื่อม​เกี่ยว​กับ​การ​ประกอบ​อุปกรณ์​ความ​ดัน​สูง งาน​โลหะ​แผ่น คก. 121 วัสดุ​วิศวกรรม (3 หน่วยกิต) ME 121 Engineering Materials วิชา​บังคับ​ก่อน: ไม่มี การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า งคุ ณ สมบั ติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ ใช้วัสดุหลักทางวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์และวัสดุประกอบ แผนภูมิความสมดุล ของเฟสและการแปลความหมาย คุณสมบัติเชิงกลและการกัดกร่อน ของวัสดุ คก. 151 การ​เขียน​แบบ​วิศวกรรม (3 หน่วยกิต) ME 151 Engineering Drawing วิชา​บังคับ​ก่อน: ไม่มี หลักการออกแบบและการเขียนแบบวิศวกรรมมาตรฐาน แบบของไทยและสากล หลักการเขียนตัวอักษร การเขียนภาพฉาย และภาพสามมิติในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงมาตรฐานสากลที่ใช้ในการ บอกขนาดและความเที่ยงตรงของชิ้นงาน การเขียนภาพตัดและภาพ ช่วยเพื่อแสดงรายละเอียดในแต่ละส่วน การเขียนแบบด้วยมือเปล่า การวาดภาพประกอบ และการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐาน

คก. 152 การเขียนแบบวิศวกรรมและทฤษฎีสี (3 หน่วยกิต) ME 152 Engineering Drawing and Color Theory วิชาบังคับก่อน: ไม่มี หลักการออกแบบและการเขียนแบบวิศวกรรม มาตรฐาน การเขียนแบบของไทยและสากล การเขียนแบบร่าง การเขียนภาพ ฉาย การให้ขนาด ภาพตัดขวาง ทักษะการวาดภาพด้วยมือ และทฤษฎี สี รวมถึงความหมายและสุนทรียภาพในการใช้สี การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ประยุกต์งานเขียนแบบร่วมกับการสร้างสื่อประสมในรูป แบบต่างๆ คก. 222 หลัก​การ​กลศาสตร์ว​ ิศวกรรม (3 หน่วยกิต) ME 222 Engineering Mechanics Principles วิชา​บังคับ​ก่อน: ฟส. 101 ฟิสิกส์ท​ ั่วไป 1 และ คณ. 106 แคลคูลัส 2 ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ ของแรง ระบบแรง และผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลและการเขียน แผนภาพวัตถุอสิ ระ การวิเคราะห์แรงในชิน้ ส่วนของโครงสร้าง ชิน้ ส่วน ของเครือ่ งจักรกล แรงภายใต้ของไหลทีอ่ ยูน่ งิ่ จลศาสตร์และพลศาสตร์ ของอนุภาคและวัตถุ กฎข้อสองของนิวตัน งานและพลังงาน การดล และโมเมนตัม

หลักสูตรปริญญาตรี 305


หมวด​วิชา​วิทยาการ​คอมพิวเตอร์ คพ. 250 โครงสร้าง​ไม่​ต่อ​เนือ่ ง (3 หน่วยกิต) CS 250 Discrete Structures ตรรกศาสตร์ ทฤษฎี​เซต ความ​สัมพันธ์ ฟังก์ชัน ทฤษฎี​ และ​การ​พิสูจน์ ระบบ​พีชคณิต พีช​คณิ​ตบู​ลีน เซ​มิ​กรุ๊ป กรุ๊ป ทฤษฎี​ กราฟ กราฟ​แบบ​ระบุ​ทิศทาง กราฟ​แบบ​ไม่​ระบุท​ ิศทาง ต้นไม้ ปัญหา​ ทาง​เดิน​ของ​กราฟ​แบบ​ระบุ​ทิศทาง เครื่อง​ทัว​ริง เครื่อง​สถานะ​จ�ำกัด​ วงจร​เชิง​วิธี​ผสม คพ. 300 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (3 หน่วยกิต) CS 300 Fundamentals of Computer Science ศึกษาพืน้ ฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านแนวความ คิดทฤษฎีของคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษาชั้นสูง ขัน้ ตอนวิธกี ารคิดแก้ปญั หาด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแผนภาพแสดง ระบบงาน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการจัดทำ�เอกสารระบบ งาน รวมทั้งคำ�ศัพท์ในแวดวงวิทยาการคอมพิวเตอร์ แนวความคิด อื่น เช่น ด้านฮาร์ดแวร์ และด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์อื่น ๆ คพ. 310 หลัก​การ​เขียน​โปรแกรม​คอมพิวเตอร์ 1 (3 หน่วยกิต) CS 310 Computer Programming I ระบบ​คอมพิวเตอร์เ​บือ้ ง​ตน้ การ​พฒ ั ​นา​อลั ​กอริท​ มึ เทคนิค​ ใน​การ​แก้​ปัญหา การ​เขียน​ผัง​งาน การ​เขียน​โปรแกรม​โดย​ใช้​ภาษา​ ระดั บ ​สู ง ชนิ ด ​ข้ อ มูล ค่า​ค งที่ ตั วแปร นิ พจน์ ค�ำ​สั่ง ​รับ ​ข้อ มูล​และ​ แสดง​ผลลัพธ์ ค�ำ​สงั่ ​ก�ำหนด​คา ่ ค�ำ​สงั่ ​ควบคุม การ​ประมวล​ผล​ขอ้ ความ อาร์เรย์โ​ปรแกรม​ย่อย การ​เรียง​ล�ำดับข​ ้อมูล​และ​การ​ค้นหา​ข้อมูล

306 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คพ. 311 หลัก​การ​เขียน​โปรแกรม​คอมพิวเตอร์ 2 (3 หน่วยกิต) CS 311 Computer Programming II พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 310 ลักษณะของการเขียนโปรแกรมทีด่ ี การทดสอบและแก้ไข ข้อผิดพลาดในโปรแกรม หลักการพืน้ ฐานของ Data Abstraction และ encapsulation เช่น แสตก คิว ลิงก์ลิสต์ ไบนารีทรี เป็นต้น เทคนิค ในการเขียนโปรแกรมขั้นสูง เช่น ฟังก์ชันและชนิดข้อมูลที่สามารถ ก�ำหนดได้เอง การเปรียบเทียบ Recursion และ Iteration กลไกการ ผ่านค่าตัวแปร เป็นต้น คพ. 317 การ​เขียน​โปรแกรม​เชิงเหตุการณ์ (3 หน่วยกิต) CS 317 Event-Driven Programming หลัก​พื้น​ฐาน​ของ​การ​เขียน​โปรแกรม​แบบ​เชิงเหตุการณ์ ส่วน​ป ระกอบ​และ​คุ ณ ลั กษณะ การ​ออกแบบ​ส ร้าง​ฟอร์ม​และ​เมนู การ​ประมวล​ผล​ฐาน​ข้อมูล การ​เขียน​โปรแกรม​โดย​ใช้​ภาษา​แบบเชิง เหตุการณ์ส�ำหรับ​การ​พัฒนา​โครง​งาน คพ. 318 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (3 หน่วยกิต) CS 318 Object-Oriented Programming พื้นความรู้: สอบได้ คพ. 310 หลักการและแนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น เอน แคปซูเลชัน อินเฮอร์รแิ ทนซ์ โพลิมอร์ฟซิ มึ โอเวอร์โหลดดิง การสร้าง โปรแกรมโดยใช้คลาส ฟังก์ชนั เมมเบอร์ คอนสตรักเตอร์ และเดสตรัก เตอร์ การเข้าถึงแบบพับลิก ไพรเวท และโพรเทค เมมเบอร์แบบสแตติก และนอนสแตติก ฟังก์ชนั เสมือนจริง อินพุทและเอาท์พทุ มาตรฐาน


คพ. 319 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต (3 หน่วยกิต) CS 319 Internet Programming พื้นความรู้: สอบได้ คพ. 310 หลักพืน้ ฐานของการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต การ เขียนเว็บเพจพื้นฐาน และการเขียนเว็บเพจแบบพลวัต พัฒนาระบบ งานโดยใช้สคริปท์ของฝั่งผู้ขอใช้บริการ ฝั่งผู้ให้บริการผ่านการเชื่อม ต่อฐานข้อมูล

ที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชันสำ�หรับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายแต่ละ แพลตฟอร์ม แนวทางการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน พื้นฐานภาษา ที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งและพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั น แนวคิ ด ในการพัฒนา แอพพลิเคชันสำ�หรับนำ�ไปใช้งาน การสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชัน เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ภายในเครื่อง การจัดการหน่วยความจำ� การ ติดต่อฐานข้อมูล การทำ�งานกับสื่อมัลติมีเดีย และการเชื่อมต่อ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คพ. 320 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) CS 320 Computer Organization and Architecture องค์ประกอบโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ ภาษา แอสเซมบลี การออกแบบชุดคำ�สัง่ วิธกี ารอ้างถึงข้อมูลในหน่วยความ จำ� การขัดจังหวะของ I/O ระบบบัส โครงสร้างหน่วยความจำ� การจัด ลำ�ดับชั้นของหน่วยความจำ� การทำ�งานของหน่วยควบคุม คำ�สั่งการ ทำ�งานแบบสายท่อ คำ�สั่งการทำ�งานแบบขนาน สถาปัตยกรรมแบบ ซิสก์และริสก์ ตัวประมวลผลแบบขนาน การเชือ่ มต่อมัลติโปรเซสเซอร์

คพ. 357 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 2 (3 หน่วยกิต) CS 357 Mobile Application Development II พื้นความรู้: คพ. 356 การสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชันเชือ่ มต่อฐานข้อมูลขัน้ สูง การทำ�งานเกี่ยวกับแผนที่ การสร้างโมบายเว็บแอพพลิเคชัน การ สร้างงานกราฟิก การเชือ่ มต่อและรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแบบ ต่างๆ การจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลในการสือ่ สาร และการ จับการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย

คพ. 350 โครงสร้างข้อมูล (3 หน่วยกิต) CS 350 Data Structures พื้นความรู้: สอบได้ คพ. 311 ทบทวนโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ทั้งแบบเชิงเส้นและ แบบไม่เชิงเส้น เช่น อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ แสตก คิว ต้นไม้และกราฟ เป็นต้น การพัฒนา Abstract data type ชนิดต่างๆ เช่น ลิสต์แบบ เรียงและไม่เรียงลำ�ดับ แสตกและคิว โครงสร้างลิสต์แบบต่างๆ ลิสต์ แบบ circular ลิสต์แบบ doubly-linked การใช้รเี คอร์ชนั กับโครงสร้าง ข้อมูล ไบนารีเสิร์ซทรี โครงสร้างต้นไม้ขั้นสูง เทคนิคการเรียงข้อมูล และการค้นหาข้อมูลชั้นสูง

คพ. 390 สหกิจศึกษา (3 หน่วยกิต) CS 390 Cooperative Education พื้นความรู้: สอบได้ สศ. 301 และ คพ. 436 ศึกษาระบบการทำ�งานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะ พนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความ พร้อมด้านงานอาชีพ จากการปฏิบตั งิ านพืน้ ฐาน อย่างมีหลักการและ เป็นระบบ นักศึกษาจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถาน ประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ซึง่ เป็นงานทีม่ คี ณุ ภาพหรือเป็นงานทีเ่ น้นประสบการณ์ท�ำ งาน ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาหรือโครงงาน ที่เป็นงานที่เป็น ประโยชน์ตอ่ องค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการทำ�งานจากคณาจารย์ ร่วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะต้องจัดทำ�รายงานสรุปผล การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

คพ. 356 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 1 (3 หน่วยกิต) CS 356 Mobile Application Development I ภาพรวมของระบบปฏิบัติการ และสถาปัตยกรรมของ อุปกรณ์สอื่ สารไร้สาย กระบวนการการพัฒนาแอพพลิเคชันและภาษา

หลักสูตรปริญญาตรี 307


คพ. 402 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ (3 หน่วยกิต) CS 402 Computer Applications in Business พื้นความรู้: สอบได้ คพ. 403 ธุ ร กิ จ การค้ าในรู ป แบบต่า งๆ การเตรียมข้อมูล การ ประยุกต์โปรแกรมส�ำเร็จรูปกับระบบงาน โปรแกรมส�ำเร็จรูปเงินเดือน โปรแกรมส�ำเร็จรูปสินค้าคงคลัง โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางการวิเคราะห์ การเงิ น รวมถึ ง ระบบสารสนเทศที่ ใช้ในองค์กร เช่น ระบบอีอาร์พี ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และธุรกิจเชี่ยวชาญ เป็นต้น คพ. 403 การ​วิเคราะห์แ​ ละ​การ​ออกแบบ​ระบบ (3 หน่วยกิต) CS 403 Systems Analysis and Design พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 310 การ​วิเคราะห์​ขั้น​พื้น​ฐาน​ของ​ระบบ​งาน ศึกษา​ระบบ​งาน​ ต่างๆ ที่​อาจ​น�ำ​มา​ใช้ ​ปฏิ บั ติ​ได้ การ​หา​จุด​ประหยัด ​ของ​ระบบ การ​ ก�ำหนด​ราย​ละเอียด​ของ​ระบบ วิธี​การ​ต่างๆ และ​การ​ออกแบบ​ขั้น​พื้น​ ฐาน วัตถุประสงค์​ใน​การ​ออกแบบ​ระบบ การ​เลือก​และ​การ​ประเมิน​ ผล​ของ​ฮาร์ดแวร์​และ​ซอฟต์แวร์ การ​ออกแบบ และ​พัฒนา​ซอฟต์แวร์ การน�ำ​ระบบ​ไป​ใช้​งาน​และ​การ​ประเมินผ​ ล​หลัง​จาก​ใช้​งาน คพ. 410 โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) CS 410 Organization of Programming Languages พื้นความรู้: สอบได้ คพ. 311 หลักของภาษาคอมพิวเตอร์ ไวยากรณ์ภาษา ความหมาย ของค�ำสั่ ง หรื อ โครงสร้ า ง แนะน�ำการออกแบบหรือการสร้างภาษา คอมพิวเตอร์ต้นแบบ เช่น ภาษาเชิงโครงสร้าง ภาษาเชิงวัตถุ ภาษา เชิงหน้าที่ และภาษาทางตรรกะหรือภาษาทีม่ กี ฎพืน้ ฐาน มีการเปรียบ เทียบต้นแบบและสาระส�ำคัญของแต่ละภาษาคอมพิวเตอร์

308 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คพ. 411 การวิเคราะห์และออกแบบ (3 หน่วยกิต) โปรแกรมเชิงว​ ัตถุ CS 411 Object-Oriented Analysis and Design พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 311 นิยาม​และ​คณ ุ สมบัต​ิของ​ภาษา​เชิง​วตั ถุ ออบ​เจ็กต์​ คลาส เอ็น​แคบ​ซูเล​ชัน อิน​เฮอ​รแิ​ ทน​ซ์ และ​โพ​ลี​มอร์ฟซิ​ ึม การ​ออกแบบ​เชิง​ วัตถุ​แนว​ความ​คิด เทคนิค​ของ​การ​เขียน​โปรแกรม​เชิง​วัตถุ การ​สร้าง​ และ​การ​พัฒนา​ฐาน​ข้อมูล​เชิง​วัตถุ​และ​โปรแกรม​ประยุกต์ หลัก​การ​ ที่​ใช้​ใน​เทคโนโลยี​เชิง​วัตถุ รูป​แบบ​จ�ำลอง​ความ​สัมพันธ์​ของ​วัตถุ รูป​ แบบ​จ�ำลอง​พฤติกรรม​ของ​วัตถุ วิธี​การ​และ​เทคนิค​ของ​การ​พัฒนา​ ซอฟต์แวร์เชิง​วัตถุ คพ. 413 ออ​โต​มาตา การ​ค�ำนวณ​ได้ (3 หน่วยกิต) และ​ภาษา​ฟอร์ม​ อล CS 413 Automata, Computability, and Formal Languages พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 311 แนวคิ ด ​แ ละ​ท ฤษฎี ​พื้น​ฐาน​ของ​วิทยาการ​คอมพิวเตอร์ ภาษา​ฟอร์​มอล​และ​ทฤษฎี​ออ​โต​มาตา การ​ตรวจ​สอบ​หลัก​ไวยากรณ์​ ของ​ภาษา​ฟอร์​มอล เครื่อง​สถานะ​จ�ำกัด​และ​เครื่อง​ทัว​ริง ทฤษฎีและ ตัวอย่างของภาษาไม่พึ่งบริบท และพุชดาวน์ออโตมาตา คพ. 414 การ​สร้าง​ตัวแ​ ปล​ภาษา (3 หน่วยกิต) CS 414 Compiler Construction พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 413 ทบทวน​ไวยากรณ์ ภาษา รูป​แบบ​และ​ความ​หมาย แนวคิด​ ของ​การ​แจง​สว่ น​และ​ความ​หมาย​ทคี่ ลุมเครือ รูป​แบบ​แบคคัสน​ อ​เอ​อร์​ ไวยากรณ์ป​ กติ​และ​การ​รู้​จ�ำ ตัว​กราด​ตรวจ​ศัพท์ ตาราง​สัญลักษณ์ ตัว​ แจง​ส่วน ทฤษฎี​และ​ตัวอย่าง​ของ​ภาษา​ไม่พ​ ึ่ง​บริบท และ​พุท​ ดาวน์​ ออ​โต​มาตา เทคนิค​แจง​ส่วน​แบบ​ไม่​พึ่ง​บริบท การ​แปล​ภาษา เทคนิค​ การ​สร้าง​และ​การ​ปรับปรุง​รหัส​ที่​อิสระ​จาก​เครื่อง


คพ. 415 การ​เขียน​โปรแกรม​อิน​เทอร์​เน็ต​ขั้น​สูง (3 หน่วยกิต) CS 415 Advanced Internet Programming พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 319 การ​เขียน​โปรแกรม​อิน​เทอร์​เน็ต​ขั้น​สูง เช่น การ​เขียน​ โปรแกรม​ที่​ท�ำงาน​แบบ​พร้อม​กัน การ​เขียนโปรแกรม​เชิง​วัตถุ การ​ เขียน​โปรแกรม​ส�ำหรับ​ฐาน​ข้อมูล​ส�ำหรับ​อิน​เทอร์​เน็ต ระบบ​ความ​ ปลอดภัย​และ​การน�ำ​ข้อมูล​แสดง​ใน​เครือ​ข่าย การ​เขียน​โปรแกรม​ฝั่ง​ เครือ่ ง​ให้บ​ ริการ เอก​ซ​เอม​แอล เอก​ซ​เอ็ซแ​ อล​ที ซี​เอ็ซเ​อ็ซ​ Framework ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มในการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต คพ. 416 การพัฒนาโปรแกรมส�ำหรับองค์กร (3 หน่วยกิต) CS 416 Enterprise Applications Development พื้นความรู้: สอบได้ คพ. 403 การออกแบบและสร้างโปรแกรมขนาดใหญ่ส�ำหรับใช้งาน ในองค์กร และการพัฒนาโปรแกรมเว็บส�ำหรับองค์กร รวมทัง้ สร้างเป็น ชุดโปรแกรมพร้อมใช้ สถาปัตยกรรมโปรแกรมที่ใช้ในองค์กรยุคใหม่ เช่น สถาปัตยกรรมเชิงบริการ และสถาปัตยกรรมเว็บเซอร์วสิ เป็นต้น คพ. 422 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) CS 422 Operating Systems นิ ย ามและความหมายของค�ำว่าระบบปฏิบัติการ วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการในยุคต่างๆ โครงสร้างพื้นฐานของ ระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานโดยรวมของระบบปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการ การจัดตารางการประมวลผลของซีพียู การ ท�ำงานร่วมกันของกระบวนการ ระบบติดตาย การจัดการหน่วยความ จ�ำ หน่วยความจ�ำเสมือน โครงสร้างระบบไฟล์แบบต่างๆ และการ สร้างระบบไฟล์ ระบบ I/O โครงสร้างของหน่วยความจ�ำส�ำรอง การ จัดตารางการใช้งานของดิสก์ การจัดการพืน้ ที่ในหน่วยความจ�ำส�ำรอง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆ ของระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย

คพ. 430 ระบบ​ฐาน​ข้อมูล (3 หน่วยกิต) CS 430 Database Systems พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 310 แนว​ค วาม​คิ ด ​พื้ น ​ฐ าน​เกี่ยว​กับ​ระบบ​บริหาร​ฐาน​ข้อมูล​ สถาปัตยกรรม​ของ​ฐาน​ข้อมูล รูป​แบบ​ของ​ฐาน​ข้อมูล แบบ​เชิง​ชั้น แบบ​เครือ​ข่าย และ​แบบ​เชิง​สัมพันธ์ ความ​ขึ้น​แก่​กัน​ของ​ข้อมูล เค้า​ ร่าง การ​ท�ำให้อยู่​ใน​รูป​แบบ​บรรทัดฐาน รูป​แบบ​บรรทัดฐาน ฐาน​ ข้อมูล เชิง​สัมพันธ์ การ​สร้าง​โมเดล​จ�ำลอง​ความ​สัมพันธ์​ของ​ข้อมูล แบบ​อี อาร์ แบบ​อี​อี​อาร์ พีชคณิต​เชิง​สัมพันธ์ ภาษา​สอบถาม​เชิง​ โครงสร้าง แคลคูลัสเ​ชิง​สัมพันธ์ การ​ออกแบบ​ฐาน​ข้อมูล ระบบ​รักษา​ ความ​ปลอดภัย​ของ​ข้อมูล การ​เกิด​ภาวะ​พร้อม​กัน การ​ปิด​กั้น การ​ร​ู้ ข้อมูล ความ​บูรณภาพ​ของ​ข้อมูล พจนานุกรม​ข้อมูล คพ. 431 ระบบ​ฐาน​ข้อมูลข​ ั้น​สูง (3 หน่วยกิต) CS 431 Advanced Database Systems พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 430 ครอบคลุม​เนื้อหา​ระบบ​ฐาน​ข้อมูล​ที่​อยู่​ใน​งาน​วิจัย​สมัย​ ใหม่​และ​อยู่​ใน​อุตสาหกรรม​ซอฟต์แวร์ เช่น ระบบ​ฐาน​ข้อมูล​แบบ​ กระจาย​เบื้อง​ต้น ระบบ​ฐาน​ข้อ​มูล​มัล​ติ​มีเดีย​เบื้อง​ต้น ระบบ​วิธี​การ​ ค้นหา​ขอ้ มูล ระบบ​ฐาน​ขอ้ มูล​จ�ำนวน​มาก ระบบ​ฐาน​ขอ้ มูล​แบบ​กระจาย ระบบ​ฐาน​ข้อ​มูล​ส�ำหรับ​เว็บ และ​ห้อง​สมุดดิจิตอล ใน​วิชา​นี้​นัก​ศึกษา​ ต้อง​พัฒนา​โครงการ​ที่​ใช้​ระบบ​ฐาน​ข้อมูลด​ ้วย คพ. 432 ระบบ​ฐาน​ข้อมูลแ​ บบ​กระจาย (3 หน่วยกิต) CS 432 Distributed Database Systems พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 430 ศึ ก ษา​ท ฤษฎี ​แ ละ​การ​อ อกแบบ​ร ะบบ​ฐาน​ข้อมูล​แบบ​ กระจาย การ​ควบคุมก​ าร​ท�ำงาน​แบบ​รว่ ม​กนั การ​แก้ป​ ญั หา​ของ​การ​รอ​ ตลอด​กาล​ของ​โปรแกรม การ​จดั การ​ขอ้ มูลซ​ ำ​ �้ ซอ้ น วิธก​ี าร​ดงึ ข​ อ้ มูลจ​ าก​ ระบบฐาน​ข้อมูลแ​ บบ​กระจาย เครื่องจักร​ฐาน​ข้อมูล​แบบ​ขนาน ระบบ​ ฐาน​ข้อมูล​แบบ​กระจาย​กับ​เครื่อง​ให้​บริการ​มัล​ติ​มีเดีย และ​ระบบ​ฐาน​ ข้อมูล​จ�ำนวน​มาก หลักสูตรปริญญาตรี 309


คพ. 433 การท�ำคลังข้อมูล (3 หน่วยกิต) CS 433 Data Warehousing พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 430 แนวคิดเ​กีย่ ว​กบั ​ดาต้า​แวร์เ​ฮ้าส์ซ​ งิ่ ลักษณะ​ขอ​งดาต้าแวร์​ เฮ้าส์​ซิ่ง อุปสรรค​และ​ข้อ​เสีย​ขอ​งดาต้าแวร์​เฮ้าส์​ซงิ่ สถาปัตยกรรม​ขอ​ง ดาต้าแวร์​เฮ้าส์​ซิ่ง การ​ออกแบบ​ข้อมูล​ภายใน​ขอ​งดาต้าแวร์​เฮ้าส์​ซิ่ง โครงสร้าง​การ​จัด​เก็บ​ข้อมูล​ภาย​ใน​ดาต้า​แวร์​เฮ้าส์​ซิ่ง การ​รวม​ข้อมูล​ เพื่อ​จัด​เก็บ​ดาต้า​แวร์​เฮ้าส์​ซิ่ง ความ​ซับ​ซ้อน​และ​เทคนิค การ​สร้าง​ ข้อมูล​ที่​มี​คุณภาพ ดาต้า​มาร์ท ดาต้า​มาย​นิ่ง ดาต้า​เว็บ​เฮ้าส์​ซิ่ง เว็บ มาย​นิ่ง คพ. 434 การท�ำเหมืองข้อมูล (3 หน่วยกิต) CS 434 Data Mining พื้นความรู้: สอบได้ คพ. 430 การท�ำเหมืองข้อมูลและแมชชีนเลิรน์ นิงเบือ้ งต้น แนวคิด ข้อมูลเชิงรายการ ตัวแปรข้อมูล วิธกี ารจ�ำแนกข้อมูล ต้นไม้ชว่ ยตัดสิน ใจ การประเมินประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของโมเดล การ ประเมินประสิทธิภาพด้วยลิฟท์และต้นทุน การเตรียมข้อมูลเพื่อการ ค้นหาความรู้ การจัดกลุ่มข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ การแสดง ข้อมูลภาพ การสรุปข้อมูล การหาแนวโน้มทีผ่ ดิ ปกติ การประยุกต์กับ การตลาดแบบเจาะจงและโมเดลลูกค้า การประยุกต์กับการวิเคราะห์ ข้อมูลไมโครอาร์เรย์ การประยุกต์กบั เรือ่ งอืน่ ๆ ผลกระทบต่อสังคมของ การท�ำเหมืองข้อมูลกับแนวโน้มในอนาคต และหัวข้อเหมืองข้อมูลขัน้ สูง คพ. 436 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (3 หน่วยกิต) CS 436 Software Engineering พื้นความรู้: สอบได้ คพ. 311 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบือ้ งต้น กระบวนการของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ วิธีโมเดลระบบ การ ออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกส์กบั ผูใ้ ช้ การออกแบบสถาปัตยกรรม 310 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุ สมผล การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ โมเดลการปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ และ เครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คพ. 441 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (3 หน่วยกิต) CS 441 Analysis and Design of Algorithms พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 311 การ​วิ ​เคราะห์​อั ล​กอ​ริ​ทึม​และ​ปัญหา การ​วิเคราะห์​กรณี​ เฉลี่ย การ​เรียง​ล�ำดับ การ​เลือก ขอบเขต​ทาง​ด้าน​สูง​และ​ต�่ำ​ของ​ความ​ ซับ​ซ้อน​ของ​โปรแกรม การ​โปรแกรม​แบบ​พลวัต โพ​ลิ​โน​เมีย​ล การ​ ประเมินฟังก์ชนั โ​พ​ล​โิ น​เมียล​ เวก​เตอร์ และ​การ​คณ ู ​เม​ตริ​กซ์ การ​แปลง​ รูป​แบบฟาสต์​ฟู​เรียร์ ปัญหา​แบบ​เอ็น​พีอัลก​ อ​ริ​ทึม​แบบ​ขนาน คพ. 454 เครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) CS 454 Computer Communication Networks ทฤษฎี พื้ น ฐานของเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ โทโปโล จี (Topology) ของเครือข่าย วิธีการและหลักปฏิบัติในการใช้เครือ ข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร องค์ประกอบของเครือข่ายสื่อสาร ทางกายภาพ และสถาปั ต ยกรรม ระดั บ ชั้ นของข้อมูลในเครือข่าย สื่อสาร การน�ำเครื่องมือในการวินิจฉัย ออกแบบ ด�ำเนินการ และ วัดผลมาใช้และปรับแต่งเครือข่ายนั้น ๆ เปรียบเทียบข้อแตกต่างของ สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบต่าง ๆ และเปรียบเทียบเครื่องเมนเฟรม กับคอมพิวเตอร์ในแบบไทม์แชร์


คพ. 457 ความ​มั่นคง​ใน​ระบบ​คอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) CS 457 Computer Security พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 454 วิธส​ี ร้าง​ความ​ปลอดภัยใ​น​ระบบ​คอมพิวเตอร์ ระบบ​เครือ​ ข่าย และ​ข้อมูล​จาก​ผู้​แอบ​เข้า​ถึง​ข้อมูล โดย​ไม่​ได้​รับ​อนุญาต หรือ​ไม่​ ได้​ตั้งใจ การ​ลักลอบ​เปลี่ยนแปลง​แก้ไข​ข้อมูล การ​ป้องกัน​เมื่อ​ระบบ​ ปฏิเสธ การ​ให้​บริการ การ​ประเมิน​และ​การ​จัดการ​ความ​เสี่ยง ทฤษฎี​ สาร​สนเทศ การ​ลง​รหัส ค​ริป​โต​กราฟ​ีกรรมวิธี​รับรอง​ความ​ปลอดภัย​ ขอบเขต​การ​ป้องกัน​จาก​ซอฟต์แวร์​ที่​ประสงค์​ร้าย​ต่อ​ระบบ ไวรัส ลอ​ จิก​บอมบ์ วิธกี​ าร​ตรวจ​สอบ แก่น​ของ​ความ​ปลอดภัย คพ. 458 เครือ​ข่าย​ระบบ​การ​สื่อสาร​ไร้​สาย (3 หน่วยกิต) และ​อุปกรณ์​สื่อสาร​เคลื่อนที่ CS 458 Wireless and Mobile Networks พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 454 ศึกษา​ระบบ​เครือ​ข่าย​ไร้​สาย อุปกรณ์​เคลื่อนที่​ใน​เครือ​ ข่าย​ไ ร้ ​ส าย ข้ อ ​ก�ำหนด​ต่า งๆ ใน​เครือ​ข่ าย​ระบบ​การ​สื่อสาร​ไร้​สาย​ และ​อุ ป กรณ์ ​สื่ อ สาร​เคลื่ อนที่ การ​จัดการ​เครือ​ข่าย ระบบ​ประกัน​ ประสิทธิภาพ​ในการ​รบั ส​ ง่ ข​ อ้ มูลใ​น​เครือ​ขา่ ย​ไร้ส​ าย โปรแกรม​ประยุกต์​ เครือ​ข่าย​ระบบ การ​สื่อสาร​ไร้​สาย​และ​อุปกรณ์สื่อสาร​เคลื่อนที่ เช่น โปรแกรม​ประยุกต์ช​ นิดก​ ระจาย โปรแกรม​ตวั กลาง​เชือ่ ม​ตอ่ การ​จดั การ​ ข้อมูลใ​นอุปกรณ์เ​คลือ่ นที่ ระบบ​มลั ​ต​มิ เี ดียใ​น​อปุ กรณ์เ​คลือ่ นที่ และ​การ​ สั่ง​งาน​ทาง​ไกล​ผ่าน​อุปกรณ์​ไร้ส​ าย คพ. 459 การ​ออกแบบ​และ​การ​จัดการ (3 หน่วยกิต) ระบบ​เครือ​ข่าย CS 459 Network Design and Management พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 454 ศึกษา​ระบบ​เครือ​ขา่ ย​พนื้ ​ฐาน เช่น การ​จ�ำลอง​ระบบ​เครือ​ ข่าย การ​ป ระเมิ น ​ประสิทธิภาพ​ระบบเครือ​ข่า ย การ​วิเคราะห์​ระบบ เครื อ ​ข่ า ย​ใ น​เรื่อ ง​ความเร็ว ​และ​ความ​ล่า ช้ า​ใน​การ​รับ​ส่ง​ข้อมูล การ​

ออกแบบเครือ​ข่าย​แบบ​รวม​ศูนย์​และ​แบบ​กระจาย โปรแกรม​ประยุกต์​ ใน​ระบบ​ไร้​สาย การ​บริหาร​และ​จัดการ​ระบบเครือ​ข่าย โปรโท​คอล SMNP และ​สถาปัตยกรรม​และ​การ​จดั การ​ระบบ​เครือข​ า่ ย​แบบ​กระจาย คพ. 460 ปัญญา​ประดิษฐ์ (3 หน่วยกิต) CS 460 Artificial Intelligence พื้น​ความ​รู้ : สอบ​ได้ คพ. 311 พฤติกรรม​ฉลาด​ซึ่ง​เกิด​ขึ้น​โดย​อัตโนมัติ​ส�ำหรับ​การ​รับ​ รู้​การ​มี​เหตุผล และ​การ​แสดงออก​มา​เป็นการ​กระท�ำ การ​แก้​ปัญหา การ​แทน​ความ​รู้​ใน​คอมพิวเตอร์ การ​ตัดสิน​ใจ การ​เรียน​รู้ การ​ค้นหา การ​เล่น​เกม การ​พิสูจน์​ทฤษฎี การ​ประมวล​ผล​ภาษา​ธรรมชาติ การ​ ควบคุม​หุ่น​ยนต์ ระบบ​ผู้​เชี่ยวชาญ คพ. 469 คอมพิวเตอร์ซ​ ิมูเล​ชัน (3 หน่วยกิต) CS 469 Computer Simulation พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 310 การ​จ�ำลอง​สถานการณ์​โดย​ใช้​คอมพิวเตอร์ เทคนิค​การ​ สร้าง​สถานการณ์​จ�ำลอง ความ​ถกู ​ตอ้ ง​ของสถานการณ์​จ�ำลอง ข้อ​จ�ำกัด​ ของ​เทคนิค​การ​จ�ำลอง​สถานการณ์​แบบ​ตา่ งๆ การ​เขียน​โปรแกรม​ดว้ ย​ ภาษาซิ​มูเล​ชัน คพ. 470 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยี (3 หน่วยกิต) สารสนเทศ CS 470 Legal and Ethical Aspects of Information Technology ศึ ก ษ า ห ลั ก ก ฎหมายควบคู่กับจริยธรรมของผู้ใช้ คอม พิ ว เ ต อ ร์ แ ละนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นแนวคิดเบื้อง ต้น ที่ เ กี่ ย วกับกฎหมายและลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับ ก า ร ก ร ะ ท�ำ ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิกส์และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมาย คุ้ ม ครองข้ อ มู ลส่วนบุคคล กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและการท�ำ อนุญาโตตุลาการผ่านอินเตอร์เน็ท หลักสูตรปริญญาตรี 311


คพ. 480 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (3 หน่วยกิต) CS 480 Computer Graphics การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคนิคต่างๆ เพื่อใช้ใน การออกแบบและตกแต่งภาพ 2 มิติทั้งแบบรัสเตอร์เบสและเว็กเตอร์ เบส การแปลงใน 2 มิติและ 3 มิติ ขอบเขตและทางเลือกเฉพาะส่วน ของภาพทีอ่ ยู่ในขอบเขตทีก่ �ำหนด หลักการของภาพใน 3 มิตแิ ละภาพ ในมุมมองต่างๆ การลบเส้นและพืน้ ผิวทีถ่ กู บัง การแรเงา แบบจ�ำลอง ของสี การสร้างแบบจ�ำลอง การออกแบบซอฟต์แวร์กราฟิกส์ มาตร ฐานกราฟิกส์ทั่วไป โปรแกรมประยุกต์ คพ. 481 การ​ประมวล​ผล​สัญญาณ (3 หน่วยกิต) และ​ภาพ​ดิจิตอล CS 481 Digital Signal and Image Processing เทคนิค​การ​ประมวล​ผล​สญั ญาณ​และ​ภาพ​ดจิ ติ อล รูป​แบบ​ แฟ้มข​ ้อมูล​ภาพ​ดิจิตอล การ​ปรับแ​ ต่ง​ภาพ การ​แก้ไข​ข้อ​บกพร่อง​ของ​ ภาพ การ​บีบ​อัด​ภาพ การ​รู้​จ�ำ​แบบ​รูป การ​แบ่ง​ภาพ ความ​รู้​เบื้อง​ต้น​ เกี่ยว​กับ​คอมพิวเตอร์ว​ ิ​ชัน คพ. 485 เทคโนโลยี​มัลต​ ิ​มีเดีย (3 หน่วยกิต) CS 485 Multimedia Technology ความ​ร​เู้ บือ้ ง​ตน้ ​เกีย่ ว​กบั ​การ​ใช้ค​ อมพิวเตอร์ส​ �ำห​รบั ​มลั ​ตมิ เี ดีย การ​จัด​เอกสาร​สื่อ​สิ่ง​พิมพ์ ไฮเปอร์​เท็กซ์ ไฮเปอร์​มีเดีย สื่อ​ใน​การน�ำ​ เสนอ กราฟิก ภาพ​เคลื่อนไหว เสียง วิดี​ทัศน์ เทคนิค​การน�ำ​เสนอ​ โดย​ใช้​มัล​ติ​มีเดีย คพ. 490 สัมมนา (3 หน่วยกิต) CS 490 Seminar พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้​วิชา​เอก-​บังคับ ​อย่าง​น้อย 3 วิชา ให้น​ กั ศ​ กึ ษา​เสนอ​ผล​งาน​ท​ไี่ ด้จ​ าก​การ​ศกึ ษา​วจิ ยั หรือจ​ าก​ การ​ฝึก​ปฏิบัติ​งาน​จริง​ใน​หน่วย​งาน​ด้านคอมพิวเตอร์ ใน​วง​ราชการ​ รัฐวิสาหกิจ และ​เอกชน​ตาม​ที่​ได้​ก�ำหนด​ไว้ 312 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คพ. 491 หัวข้อ​พิเศษ 1 (3 หน่วยกิต) CS 491 Special Topics I พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้​วิชา​เอก-​บังคับ อย่าง​น้อย 3 วิชา ศึกษา​หัวข้อ​ที่​น่า​สนใจ และ​เป็น​ประโยชน์​เกี่ยว​กับ​สาขา​ ต่างๆ ใน​วิชา​คอมพิวเตอร์ คพ. 492 หัวข้อ​พิเศษ 2 (3 หน่วยกิต) CS 492 Special Topics II พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้​วิชา​เอก​-บังคับ ​อย่าง​น้อย 3 วิชา ศึกษา​หัวข้อ​ที่​น่า​สนใจ และ​เป็น​ประโยชน์​เกี่ยว​กับ​สาขา​ ต่างๆ ใน​วิชา​คอมพิวเตอร์ ซึ่ง​แตก​ต่าง​จาก คพ. 491 หััวข้อพิเศษ 1 คพ. 497 โครง​งาน​วิทยาการ​คอมพิวเตอร์ 1 (1 หน่วยกิต) CS 497 Computer Science Project I พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 403 นัก​ศกึ ษา​ตอ้ ง​ด�ำเนิน​การ วางแผน และ​ออกแบบ​โครง​งาน​ เกี่ยว​กับ​วิทยาการ​คอมพิวเตอร์ มี​การ​เสนอ​โครง​งาน​และ​รายงาน​เพื่อ​ ด�ำเนิน​การ​ใน คพ. 498 โครง​งาน​วิทยาการ​คอมพิวเตอร์ 2 คพ. 498 โครง​งาน​วิทยาการ​คอมพิวเตอร์ 2 (3 หน่วยกิต) CS 498 Computer Science Project II พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คพ. 497 นัก​ศกึ ษา​ตอ้ ง​ด�ำเนิน​การ​พฒ ั นา​ระบบ​คอมพิวเตอร์​ใน​โครง​ งาน​ให้เ​สร็จส​ มบูรณ์ใ​ช้ง​ าน​ได้จ​ ริง จัด​ท�ำ​เอกสาร​ประกอบ​โครง​งาน​และ​ สอบ​ปาก​เปล่า​เกี่ยว​กับ​โครง​งาน​ที่​ท�ำ


หมวด​วิชา​เทคโนโลยีส​ าร​สนเทศ ทส. 200 หลักสำ�คัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 หน่วยกิต) IT 200 Fundamental of Information Technology ศึ ก ษาความรู้ ใ นภาพรวมของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประกอบไปด้วย ภาพจำ�ลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ สำ�คัญของข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซ้อน กระบวนการ การเปลีย่ นแปลงและประยุกต์ระบบเข้าสูอ่ งค์การ การบริหารโครงการ การบริ ห ารสารสนเทศ การประกั น และรั ก ษาความมั่ น คงของ สารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การเป็นนัก เทคโนโลยีสารสนเทศ และแขนงวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการ ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต เวิลด์ ไวด์ เ ว็ บ ผลกระทบที่ เ กิ ด ต่ อ สั ง คม การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศในด้านต่างๆ ทส. 201 คอมพิวเตอร์แ​ ละ​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ (3 หน่วยกิต) IT 201 Computer and Intormation Technology ศึกษา​พนื้ ​ฐาน​เบือ้ ง​ตน้ ​ของ​เครือ่ ง​คอมพิวเตอร์ท​ งั้ ​ใน​ดา้ น​ ฮาร์ดแวร์​และ​ซอฟต์แวร์ ศึกษา​โปรแกรม​ประยุกต์ การน�ำ​เสนอ​สาร-​ สนเทศ ระบบ​เครือ​ข่าย​คอมพิวเตอร์ จดหมาย​อิเล็กทรอนิกส์ ความ​ ปลอดภัย​ใน​ระบบ​คอมพิวเตอร์ บทบาท​ของ​คอมพิวเตอร์​ใน​สังคม​ ปัจจุบนั ​และ​เทคโนโลยีข​ องคอมพิวเตอร์ใ​น​อนาคต รวม​ถงึ ​การ​ประยุกต์​ ใช้​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​ใน​องค์กร​ต่างๆ ฝึก​ปฏิบัติ​การ​ใช้​โปรแกรม​ ส�ำเร็จรูปท​ ี่​สอดคล้อง​กับ​เทคโนโลยีท​ ี่​เกิด​ขึ้น​ใหม่อ​ ย่าง​ต่อ​เนื่อง

ทส. 274 การ​ประยุกต์ใ​ช้​คอมพิวเตอร์​เพื่อ​การ​วิจัย (3 หน่วยกิต) IT 274 Computer Applications for Research พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 207 หลัก​การ​ของ​การ​วิจัย​เบื้อง​ต้น เทคนิค​การ​สุ่ม​ตัวอย่าง การ​เปรียบ​เทียบ​ขอ้ มูล หลักก​ าร​สร้าง​แบบสอบถาม การ​ลง​รหัสข​ อ้ มูล​ และ​สถิติ​พื้น​ฐาน ประยุกต์​การ​ใช้​โปรแกรม​ส�ำเร็จรูป​ทาง​สถิติ​ใน​การ​ วิเคราะห์​ข้อมูล ทส. 310 หลัก​การ​เขียน​โปรแกรม​คอมพิวเตอร์ 1 (3 หน่วยกิต) IT 310 Computer Programming I ระบบ​คอมพิวเตอร์เ​บือ้ ง​ตน้ การ​พฒ ั ​นา​อลั ​กอริท​ มึ เทคนิค​ ใน​การ​แก้ไข​ปัญหา การ​เขียน​ผัง​งาน การ​เขียน​โปรแกรม​โดย​ใช้​ภาษา​ ระดับ​สูง โดย​ศึกษา​ถึง​ชนิด​ของ​ข้อมูล ค่า​คงที่ ตัวแปร นิพจน์ ค�ำ​สั่ง รับ​ขอ้ มูล​และ​แสดง​ผลลัพธ์ การ​ประมวล​ผล​ขอ้ ความ อาร์เรย์โ​ปรแกรม​ ย่อย การ​เรียง​ล�ำดับ​ข้อมูลแ​ ละ​การ​ค้นหา​ข้อมูล ทส. 316 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (3 หน่วยกิต) IT 316 Object-Oriented Programming หลั ก การและแนวคิ ด ของการโปรแกรมเชิ ง วั ตถุ เช่น เอนแคปซูเลชัน อินเฮอร์ริแทนซ์ โพลิมอร์ฟิซึม โอเวอร์โหลดดิง การ สร้างโปรแกรมโดยใช้คลาส ฟังก์ชันเมมเบอร์ คอนสตรักเตอร์ และ เดสตรักเตอร์ การเข้าถึงแบบพับลิก ไพรเวท และโพรเทค เมมเบอร์ แบบสแตติก และนอนสแตติก ฟังก์ชันเสมือนจริง อินพุทและเอาท์ พุทมาตรฐาน ทส. 317 การ​เขียน​โปรแกรม​เชิงเหตุการณ์ (3 หน่วยกิต) IT 317 Event-Driven Programming หลัก​พื้น​ฐาน​ของ​การ​เขียน​โปรแกรม​แบบ​เชิงเหตุการณ์ ส่ว น​ป ระกอบ​และ​คุ ณลักษณะ การ​ออกแบบสร้าง​ฟอร์ม​และ​เมนู การ​ประมวล​ผล​ฐาน​ข้อมูล การ​เขียน​โปรแกรม​โดย​ใช้​ภาษา​แบบ​เชิง เหตุการณ์ส�ำหรับ​การ​พัฒนา​โครง​งาน หลักสูตรปริญญาตรี 313


ทส. 321 หลัก​การ​สืบค้น​สาร​สนเทศ (3 หน่วยกิต) IT 321 Principles of Information Retrieval ทฤษฎี​และ​วธิ ​กี าร​สบื ค้น​ขอ้ มูล รูปภาพ กราฟิก และ​เสียง​ ใน​รปู แ​ บบ​บรรณานุกรม​และ​ฉบับ​สมบูรณ์ เนือ้ หา​ครอบคลุมเ​รือ่ ​งบูล​ นี ​ และ​ความ​นา​ ่ จะ​เป็น​ใน​การ​เข้า​ถงึ ​ขอ้ มูล​เพือ่ ​การ​ท�ำ​ดชั นี รูป​แบบ​การ​ควิ ​รี การ​จัด​อันดับ​ข้อมูล กลวิธี​กลั่น​กรอง​ข้อมูล หลัก​เกณฑ์​และ​กลยุทธ์​ ใน​การ​สืบค้น รวม​ทั้ง​การ​ใช้​เครื่อง​มือ​ช่วย​ค้น​ประเภท​ตา่ งๆ จาก​ฐาน​ ข้อมูล​และ​ระบบ​เครือข​ ่าย​ใย​แมงมุม ทส. 331 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) IT 331 Computing Platform Technology พื้นความรู้: สอบได้ ทส. 310 ศึ ก ษานำ � เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สถาปั ต ยกรรมของระบบ คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย ส่วนประกอบทาง ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชือ่ มต่ออุปกรณ์ ภายนอก หน่วยความจำ� หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล ระบบปฏิบัติการ ได้แก่ ส่วนประกอบและหน้าที่ภายในระบบปฏิบัติการ โดยใช้กรณี ศึกษาระบบปฏิบตั กิ ารที่ใช้ในปัจจุบนั การฝึกปฏิบตั ิ หลักการและการ ฝึกหัดด้านการบริหารระบบ เช่น การจัดการบัญชีผใู้ ช้ บริการการพิมพ์ การจัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกข้อมูล การเฝ้าสังเกตุและการแก้ไขปัญหา ทส. 350 โครงสร้าง​ข้อมูล​และ​หลัก​พื้น​ฐาน (3 หน่วยกิต) ขอ​งอัล​กอ​ริ​ทึม IT 350 Data Structures and Fundamental Algorithms พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 310 ทบทวนโครงสร้า ง​ข้ อมูล​แบบ​ต่าง ๆ ทั้ง​แบบ​เชิง​เส้น อาร์เรย์ ลิงค์​ลสิ ต์ แส​ตก คิว และ​ศกึ ษาแบบ​ไม่ใช่​เชิง​เส้น ต้นไม้ กราฟ เครือ​ข่าย การน�ำ​โครงสร้าง​ข้อมูล​ไป​ประยุกต์​ใช้​ใน​งาน​ต่างๆ เทคนิค​ การ​เรียง​ล�ำดับ​และค้นหา​ข้อมูล หลักการ​ออกแบบ​และ​การ​วิ​เคราะห์​ อัล​กอ​ริ​ทึมเบื้องต้น เช่น การหาโอตัวใหญ่ (Big-O) 314 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทส. 356 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 1 (3 หน่วยกิต) IT 356 Mobile Application Development I ภาพรวมของระบบปฏิบัติการ และสถาปัตยกรรมของ อุปกรณ์สอื่ สารไร้สาย กระบวนการการพัฒนาแอพพลิเคชันและภาษา ที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชันสำ�หรับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายแต่ละ แพลตฟอร์ม แนวทางการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน พื้นฐานภาษา ที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งและพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั น แนวคิ ด ในการพัฒนา แอพพลิเคชันสำ�หรับนำ�ไปใช้งาน การสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชัน เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ภายในเครื่อง การจัดการหน่วยความจำ� การ ติดต่อฐานข้อมูล การทำ�งานกับสื่อมัลติมีเดีย และการเชื่อมต่อ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทส. 357 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 2 (3 หน่วยกิต) IT 357 Mobile Application Development II พื้นความรู้: ทส. 356 การสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชันเชื่อมต่อฐานข้อมูลขั้นสูง การทำ�งานเกีย่ วกับแผนที่ การสร้างโมบายเว็บแอพพลิเคชัน การสร้าง งานกราฟิก การเชือ่ มต่อและรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแบบต่างๆ การจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลในการสื่อสาร และการจับ การเคลื่อนไหวของอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ทส. 364 ศิลปะสำ�หรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (3 หน่วยกิต) IT 364 Art for Computer Graphics เรียนรูพ้ นื้ ฐานเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการวาดเส้น การออกแบบ ภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ และทฤษฎีสีรวมทั้งแสงเงา ฝึกการวาดภาพ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้การออกแบบและการจัดองค์ ประกอบภาพเบื้องต้นเพื่อใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อ มัลติมีเดีย


ทส. 365 คอมพิวเตอร์ก​ ราฟิกส์ (3 หน่วยกิต) ส�ำหรับ​งาน​สาร​สนเทศ IT 365 Computer Graphics Applications for Information การ​ประยุกต์​ใช้​คอมพิวเตอร์​และ​เทคนิค​ต่างๆ เพื่อ​ใช้​ใน​ การ​ออกแบบ​และ​ตกแต่ง​​ภาพ​และตัว​อกั ษร ฝึก​การ​สร้าง​งาน​ใน​ลกั ษณะ​ ที​เ่ ป็นการ​ออกแบบ 2 มิต​ ิ ทงั้ ​ท​เี่ ป็น​รสั ​เตอร์​เบส และ​เว็ก​เตอร์​เบส เพือ่ ​ ประยุกต์​ใช้​ใน​งาน​สาร​สนเทศ ทส. 366 ภาพ​สาม​มิติ​และ​ภาพ​เคลื่อนไหว (3 หน่วยกิต) IT 366 Three-Dimensional Images and Animations พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 365 ศึกษา​ถึง​วิธี​การ​สร้าง​ภาพ​สาม​มิติ​และ​ภาพ​เคลื่อนไหว กรรมวิธ​กี าร​สร้าง​ขนั้ ​ตอน​ตงั้ ​แต่​เริม่ ต​ น้ ​จน​จบ​ขบวนการ ซึง่ ​รวม​ถงึ ​การ​ ท�ำส​ตอ​รี่​บอร์ด การ​ท�ำ​โมเดล​ลิ่ง และ​การ​สร้าง​เท็กซ์​เจ​อร์​ให้​กับ​วัตถุ​ ต่างๆ และ​ฝึกฝน​การ​ใช้​โปรแกรม​ประยุกต์ท​ ี่​สอดคล้อง​กับเ​นื้อหา ทส. 367 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง (3 หน่วยกิต) IT 367 Advanced Three-Dimensional Images and Animations พื้นความรู้: สอบได้ ทส. 366 ฝึกฝนการสร้างภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ เทคนิคขั้นสูง โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ภาพสาม มิติและภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน สื่อประสมประเภทต่างๆ ทส. 368 วิดโี อและเสียงสำ�หรับเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย (3 หน่วยกิต) IT 368 Video and Sound for Multimedia Technology พื้นความรู้: สอบได้ ทส. 367 เรียนรู้เรื่องเสียงที่มีผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึก ของผู้ฟัง เทคนิคการเลือกเพลงและการใช้เสียงในสถานที่ต่างๆ

เทคนิคการสร้างเสียงสำ�หรับงานด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย การบันทึก เสียง การแก้ไข และการสร้างเสียงพิเศษ เป็นต้น ทส. 390 สหกิจศึกษา (3 หน่วยกิต) IT 390 Cooperative Education พื้นความรู้: สอบได้ สศ. 301 และ ทส. 420 ศึกษาระบบการท�ำงานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะ พนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความ พร้อมด้ า นงานอาชี พ จากการปฏิ บั ติ งานพื้นฐาน อย่างมีหลักการ และเป็นระบบ นักศึกษาจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถาน ประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ซึง่ เป็นงานทีม่ คี ณุ ภาพหรือเป็นงานทีเ่ น้นประสบการณ์ท�ำงาน (Work Integrated Learning) ทีต่ รงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาหรือ โครงงาน (Project Based Learning) ที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อ องค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการท�ำงานจากคณาจารย์รว่ มกับสถาน ประกอบการ และนักศึกษาจะต้องจัดท�ำรายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน สหกิจศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ทส. 401 ระบบ​สาร​สนเทศ​เพื่อก​ าร​จัดการ (3 หน่วยกิต) IT 401 Management Information Systems หลัก​การ​และ​หลัก​ปฏิบัติ​ใน​การ​บริหาร​ระบบ​สาร​สนเทศ​ ใน​แวดวง​ธุรกิจ การ​ฝึก​ปฏิบัติ​เพื่อ​การ​จัดการ วิธี​วิเคราะห์​ระบบ การ​ จัดการ​แบบ​เปลีย่ นแปลง ปัจจัย​ทาง​ดา้ น​บคุ ลากร การ​วางแผน​กลยุทธ์​ สาร​สนเทศ ผล​กระทบ​ต่อ​องค์กร​ใน​ระบบ​สาร​สนเทศ จริยธรรม​ด้าน​ คอมพิวเตอร์ และ​เทคโนโลยี​การ​สื่อสาร บทบาท​การ​จัดการ​ใน​การ​ บริหาร​ระบบ​สาร​สนเทศ​ใน​องค์กร การ​เพิ่ม​ศักยภาพ​การ​จัดการ​ด้วย​ คอมพิวเตอร์ ระบบ​ของ​กระบวนการ​ดา้ น​การ​ด�ำเนิน​งาน ระบบ​รายงาน​ ด้าน​การ​จดั การ ระบบ​สนับสนุนก​ าร​ตดั สินใ​จ ระบบ​ขอ้ มูล​ขา่ ว​สาร​ดา้ น​ การ​บริหาร ระบบ​ข้อมูล​ข่าว​สาร​ของ​ส�ำนักงาน ระบบ​ผู้​เชี่ยวชาญ หลักสูตรปริญญาตรี 315


ทส. 402 การพัฒนาโปรแกรมส�ำหรับองค์กร (3 หน่วยกิต) IT 402 Enterprise Applications Development พื้นความรู้: สอบได้ ทส. 310 การออกแบบและสร้างโปรแกรมขนาดใหญ่ส�ำหรับใช้งาน ในองค์กร และการพัฒนาโปรแกรมเว็บส�ำหรับองค์กร รวมทัง้ สร้างเป็น ชุดโปรแกรมพร้อมใช้ สถาปัตยกรรมโปรแกรมที่ใช้ในองค์กรยุคใหม่ เช่น สถาปัตยกรรมเชิงบริการ และสถาปัตยกรรมเว็บเซอร์วสิ เป็นต้น ทส. 403 ระบบ​สาร​สนเทศ​ทางการ​เงิน (3 หน่วยกิต) IT 403 Financial Information Systems หลัก​การ​และ​โครงสร้าง​ระบบ​สาร​สนเทศ​ทางการ​เงิน​เบือ้ ง​ ต้น การ​ออกแบบ การน�ำ​มา​ใช้​ของ​ระบบ​สาร​สนเทศ​ทางการ​เงิน การ​ วิเคราะห์​และ​ควบคุม​ประมวล​ผล​ข้อมูล​ใน​ระบบ​การ​เงิน การ​แจก​จ่าย ข้อมูล​ด้าน​การ​เงิน การ​รายงาน​และ​การ​วัดผล และ​แนว​โน้ม​ใน​การ​ พัฒนา​ระบบ​สาร​สนเทศ​ทางการ​เงิน ทส. 410 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต (3 หน่วยกิต) IT 410 Internet Programming พืน้ ความรู:้ สอบได้ ทส. 310 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับอินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยใยแมงมุม การสร้างเว็บเพจ การเขียน โปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต เพื่อประยุกต์ใช้ทางธุรกิจโดยผ่านทางระบบ อินเทอร์เน็ต เพือ่ ใช้เป็นพืน้ ฐานในพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

316 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทส. 411 เทคโนโลยีของอุปกรณ์การ​ประมวล​ผล (3 หน่วยกิต) ​แบบ​โม​บาย IT 411 Mobile Devices Technology โปร​โต​คอล​ที่​ใช้​กับ​การ​ประมวล​ผล​แบบ​โม​บาย แวป​ไอโหมด โครงสร้าง​การ​รบั ส​ ง่ ข​ อ้ มูลอ​ นิ เ​ทอร์เ​น็ต จะ​ชว่ ย​เพิม่ ป​ ระสิทธิภาพ​ ใน​การ​ท�ำงาน​ให้​กับ​อุปกรณ์​สื่อสาร​ไร้​สาย​ที่​มี​ความ​จ�ำกัด​ใน​ขนาด​และ​ แบน​ด์​วิด​ท์ ท�ำให้​สามารถ​ประยุกต์​ใช้​กับ​งาน​ นัด​หมาย การ​ดู​ข้อมูล​ ข่าว​สาร​ได้​ทุก​เวลา​และ​ทุก​สถาน​ที่ ทส. 412 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ตขั้นสูง (3 หน่วยกิต) IT 412 Advanced Internet Programming พื้นความรู้: สอบได้ ทส. 410 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ตขั้นสูง เช่น การเขียน โปรแกรมที่ทำ�งานแบบพร้อมกัน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การ เขียนโปรแกรมสำ�หรับฐานข้อมูลสำ�หรับอินเทอร์เน็ต ระบบความ ปลอดภัยและการนำ�ข้อมูลเสดงในเครือข่าย การเขียนโปรแกรมฝั่ง เครื่องให้บริการ เอ็กซเอมแอล เอ็กซเอ็ซแอลที ซีเอ็ซเอ็ซ จาวา สคริปท์ และการให้บริการของเว็บ ทส. 420 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3 หน่วยกิต) IT 420 Systems Analysis and Design พื้นความรู้: สอบได้ ทส. 310 วงจรชีวิตเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบซอฟต์แวร์ การ วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานของ ระบบงาน ศึกษาระบบงานต่าง ๆ ที่อาจนำ�มาใช้ปฏิบัติได้ การหาจุด ประหยัดของระบบ การกำ�หนดรายละเอียดของระบบ วิธีการต่างๆ และการออกแบบขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์ในการออกแบบระบบ การ เลือกและการประเมินผลของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ การนำ�ระบบไปใช้งานและการประเมินผลหลัง จากใช้งาน


ทส. 423 กลยุทธ์ก​ าร​จัดการเทคโนโลยีส​ าร​สนเทศ (3 หน่วยกิต) IT 423 Strategic Management of Information Technology พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 200 ศึกษา​บทบาท​ของ​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​ใน​เชิงกล​ยุทธ์​ และ​การ​จดั การ​ใน​อง​กร การ​ใช้​เทคโนโลยีส​ าร​สนเทศ​ให้​ม​ปี ระสิทธิภาพ​ ใน​อ งค์ กร น�ำ​กรณี ​ศึ ก ษา​ม า​ใช้ ​ร่วม​กั บ​การ​ส อน​เพื่ อ ​สาธิต ​การ​ใช้ เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​ให้​เกิด​การ​ได้​เปรียบ​ทางการ​แข่ง​ขัน กลยุทธ์​ใน​ การ​จดั การ​หน้าที​ข่ อง​เทคโนโลยีสาร​สนเทศ​ใน​องค์กร การ​ใช้​เทคโนโลยี​ สาร​สนเทศ​ให้​เหมาะ​สม​กบั ​โครงสร้าง​พนื้ ​ฐาน​และ​ศกั ยภาพ​ของ​องค์กร

ทส. 426 การ​จัดการ​ศูนย์ส​ าร​สนเทศ (3 หน่วยกิต) IT 426 Information Center Management พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 401 หลัก​การ​จัดการ​ศูนย์​สาร​สนเทศ วัตถุประสงค์​และ​องค์​ ประกอบ​ของ​ศูนย์​สาร​สนเทศ เรียน​รวู้​ ิธี​การ​จัดการ​องค์กร การ​ด�ำเนิน​ การ​การ​จัดการ และ​การ​ประเมิน​ผล​ศูนย์​สาร​สนเทศ การ​จัดการ​ด้าน​ บุคลากร การน�ำ​เสนอ การเต​ร​ยี ม​งาน และ​การ​ปฏิบตั ง​ิ าน​ใน​ศนู ย์ สร้าง​ ความ​เข้าใจ​และ​สามารถ​เลือก​ใช้​เทคโนโลยีท​เี่ หมาะ​สม​เพือ่ ​การ​ด�ำเนิน​ งาน​และ​การ​พัฒนา​ศูนย์​ให้​ดี​ยิ่ง​ขึ้น

ทส. 424 ระบบ​สนับสนุน​การ​ตัดสินใ​จ (3 หน่วยกิต) IT 424 Decision Support Systems พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 401 และ ทส. 420 ศึกษา​แนวคิด​ที่​ช่วย​ใน​การ​ตัดสิน​ใจ​ทาง​ธุรกิจ ขั้น​ตอน​ ใน​การ​ตัดสิน​ใจ การ​ตัดสิน​ใจ​เชิง​สัมพันธ์ คุณลักษณะ​และ​พัฒนาการ​ ของ​ร ะบบ​ส นั บ สนุ น ​การ​ตั ด สิ น ​ใ จ กรอบ​ใ น​การ​พัฒนา​ระบบ องค์​ ประกอบ​ของ​ไดอะ​ลอ็ ก ข้อมูล และ​แบบ​จ�ำลอง ระบบ​สาร​สนเทศ​เพือ่ ผ​ ​ู้ บริหาร​ระดับ​สูง (EIS) ระบบ​สนับสนุนการ​ตัดสิน​ใจ​แบบ​กลุ่ม (GDSS) เทคโนโลยี​ที่​เกี่ยว​กับ​ระบบ​สนับสนุน​การ​ตัดสิน​ใจ

ทส. 427 ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการ (3 หน่วยกิต) IT 427 Information Storage and Management ศึกษาสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลและ สารสนเทศ สถาปัตยกรรมระบบการจัดเก็บข้อมูลและศูนย์กลางข้อมูล ระบบเครื อ ข่ ายการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล โดยตรง (Direct-Attached Storage) ระบบเครือข่ายของหน่วยเก็บข้อมูล (Storage Area Network) รูปแบบการระบุต�ำ แหน่งในการค้นหาข้อมูล (Content-Addressed Storage) การจัดเก็บข้อมูลแบบเสมือนจริง ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลในระบบธุรกิจ การสำ�รองและกู้คืน ข้อมูล ความมัน่ คงปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูล ปัจจัยสำ�คัญในการ บริหารจัดการสารสนเทศ การจัดการวงจรการใช้งานของข้อมูล องค์ ประกอบของระบบการจัดเก็บข้อมูล การปกป้องข้อมูล Storage Area การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูล

ทส. 425 การ​จัดการ​ทรัพยากร​สาร​สนเทศ (3 หน่วยกิต) IT 425 Information Resource Management พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 401 ปัญหา​และ​เทคนิค​เกี่ยว​กับ​สาร​สนเทศ​เพื่อ​การ​จัดการ ค�ำ​นิยาม​ของ​ระบบ​การ​ประมวลผล​ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การ​ประเมิน​ ผล​ก าร​ติ ด ​ตั้ ง ​ร ะบบ และ​ก าร​จั ด การ​ระบบ​การ​ประมวล​ผล​ข้ อมูล​ อิเล็กทรอนิกส์​อย่าง​ต่อ​เนื่อง วิธี​การ​ได้​มา การ​จัด​ระบบ ดูแล​และ​ ควบคุม ทรัพยากร​ใน​ระบบ​สาร​สนเทศ รวม​ทั้ง​การ​วางแผน​โครง​งาน การ​ดูแล​เรื่อง​บุคลากร​และ​การ​จัดการ​ใน​เรื่อง​ทาง​เลือก​ของ​ค่า​ใช้​จ่าย​ ต่างๆ ทีเ่​กิด​ขึ้น

หลักสูตรปริญญาตรี 317


ทส. 435 เครือ​ข่าย​คอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) และ​โทรคมนาคม IT 435 Computer Networks and Telecommunications พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 310 ความ​รู้​เบื้อง​ต้น​เกี่ยว​กับ​แนวคิดและ​หลัก​การ​ของ​เทคโนโลยี ​การ​สื่ อ สาร​ข้อ มูล รูป ​แบบ​เครือ​ข่า ยระบบ​เครือ​ข่าย​ท้อง​ถิ่น (LANs) โปร​โต​คอล และ​มาตรฐาน​ต่าง ๆ เทคโนโลยีส​ ​วิทช์ โทรศัพท์ เทคนิคการ​สลับและ​เลือก​เส้น​ทาง การ​รักษา​ความ​ปลอดภัย​ใน​ระบบ​ เครือ​ข่าย​และ​การ​จัดการ​ทรัพยากร​ของ​โทรคมนาคม ระบบ​ผู้​ให้​และ​ ผูร้ บั บ​ ริการ​เครือข​ า่ ย​อนิ ​เทอร์เ​น็ตแบบ​ท​ซี ​พี /ี ไอ​พี สถาปัตยกรรม ​เครือ​ ข่าย และ​ระบบ​โทรคมนาคม​ต่างๆ ทส. 436 การออกแบบและการจัดการระบบ (3 หน่วยกิต) เครือข่าย IT 436 Network Design and Management พื้นความรู้: สอบได้ ทส. 435 ศึกษาระบบเครือข่ายพืน้ ฐาน เช่น การจ�ำลองระบบเครือ ข่าย การประเมินประสิทธิภาพระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ระบบเครือ ข่ายในเรื่องความเร็วและความล่าช้าในการรับส่งข้อมูล การออกแบบ เครือข่ายแบบรวมศูนย์และแบบกระจาย โปรแกรมประยุกต์ในระบบไร้ สาย การบริหารและจัดการระบบเครือข่าย โพรโทคอล SMNP และ สถาปัตยกรรมและการจัดการระบบเครือข่ายแบบกระจาย ทส. 437 เครือข่ายระบบการสื่อสารไร้สาย (3 หน่วยกิต) และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ IT 437 Wireless and Mobile Networks พื้นความรู้: สอบได้ ทส. 435 ศึ ก ษาระบบเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์เคลื่อนที่ในเครือ ข่า ย ไ ร้ ส า ย ข้อก�ำหนดต่างๆ ในเครือข่ายระบบการสื่อสารไร้สาย และ อุ ป ก ร ณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ การจัดการเครือข่าย ระบบประกัน 318 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย โปรแกรมประยุกต์ เครื อ ข่ า ยระบบการสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น โปรแกรมประยุกต์ชนิดกระจาย โปรแกรมตัวกลางเชือ่ มต่อ การจัดการ ข้อ มู ล ในอุ ป กรณ์เคลื่อนที่ ระบบมัลติมีเดียในอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ การสั่งงานทางไกลผ่านอุปกรณ์ ไร้สาย ทส. 440 ระบบ​การ​จัดการ​ฐาน​ข้อมูล (3 หน่วยกิต) IT 440 Database Management Systems พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 310 ระบบ​ฐาน​ข้อมูล การ​ออกแบบ​ข้อมูล​ทาง​กายภาพ ทาง​ ตรรกะ​และ​สถาปัตยกรรม แบบ​จ�ำลอง​ความ​สมั พันธ์ เอ็น​ต​ติ ี้ และ​กา​ร น​อร์​มอลไลซ์ ครอบคลุม​ถึง​ฐาน​ข้อมูล​ทั้งหมด และ​การ​ผสาน​ข้อมูล​ กับ​โปรแกรม ความ​ปลอดภัย และ​ความ​สมบูรณ์​ของ​ข้อมูล การ​ใช้​ ฐาน​ข้อมูล​ใน​การ​แก้​ปัญหา​ทาง​ธุรกิจ และ​การ​บริหาร​ฐาน​ข้อมูล มุ่ง​ เน้น​การ​จัดการ​องค์​รวม​ของ​ข้อมูล​ที่​ต้องการ​ใน​องค์กร ทส. 441 การ​จัดการ​ความ​ปลอดภัย (3 หน่วยกิต) ใน​ระบบ​คอมพิวเตอร์ IT 441 Computer Security Management พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 435 วิธี​สร้าง​ความ​ปลอดภัย​ใน​ระบบ​คอมพิวเตอร์​ระบบ​เครือ​ ข่าย​และ​ข้อมูล จาก​ผู้​แอบ​เข้า​ถึง​ข้อมูล​โดย​ไม่​ได้​รับ​อนุญาต หรือ​ไม่​ ได้​ตั้งใจ ​การ​ลักลอบ​เปลี่ยนแปลง​แก้ไข​ข้อมูล การ​ป้องกัน​เมื่อ​ระบบ​ ปฏิเสธการ​ให้​บริการ การ​ประเมิน​และ​การ​จัดการ​ความ​เสี่ยง การ​ลง​ รหัส ค​รปิ ​โตกราฟี ่ กรรมวิธ​รี บั รอง​ความ​ปลอดภัย ขอบเขต​การ​ปอ้ งกัน​ จาก​ซอฟต์แวร์​ท​ปี่ ระสงค์​รา้ ย​ตอ่ ​ระบบ ไวรัส ลอ​จกิ ​บอมบ์ วิธ​กี าร​ตรวจ​ สอบ​แก่น​ของ​ความ​ปลอดภัย


ทส. 442 การ​บริหาร​​ระบบ (3 หน่วยกิต) IT 442 System Administration พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 331 เครือ่ ง​มอื แ​ ละ​เทคนิคท​ ​ใี่ ช้​ใน​การ​บริหาร​ระบบ​คอมพิวเตอร์ การ​วางแผน ออกแบบ​ผงั ​ระบบ การ​จดั การ​กบั ​ระบบ​โดย​ทวั่ ไป การ​ตดิ ​ ตั้ง​ระบบ กา​รบูท​เครื่อง​และ​ปิด​ระบบ ระบบ​แฟ้ม​ข้อมูล​และ​โครงสร้าง สิทธิ​ใน​การ​ครอบ​ครอง​ไดเรก​ท​อรี่ การ​จัดสรร​เนื้อที่​ใน​หน่วย​ความ​จ�ำ​ ส�ำรอง การ​จัด​ล�ำดับ​ใน​การ​พิมพ์ การ​จัดการ​และ​วางโครง​ร่าง​อุปกรณ์ การ​บริหาร​บัญชี​ผู้​ใช้​บริการ ความ​ปลอดภัย การ​ใช้ค​ริปท์​ขั้น​สูง​เพื่อ​ ช่วย​ใน​งานการ​บริหาร​ระบบ​ต่างๆ

ทส. 447 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (3 หน่วยกิต) IT 447 Software Engineering พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 420 เทคนิ ค ​การ​อ อกแบบ​ซ อฟต์ แ วร์ การ​บริหาร​โครงการ​ พัฒนา​ซอฟต์แวร์ การ​วางแผน​โครง​งาน คุณสมบัติ​ของ​ซอฟต์แวร์ การ​ออกแบบ​สถาปัตยกรรม การ​วัด​คุณภาพ​ของ​ซอฟต์แวร์ เทคนิค​ การ​ประมาณ​ราคา​ซอฟต์แวร์ โครงสร้าง​ของ​การ​จัด​ท�ำ​เอกสาร การ​ ออกแบบ​ซอฟต์แวร์ การ​ทดสอบ การ​ท�ำงาน​เป็นก​ลุ่ม ระเบียบ​วิธี​ใน​ การ​พัฒนา​ระบบ การ​ประเมิน​ผล​และ​คัด​เลือก​เครื่อง​มือ CASE การ​ ใช้​เครื่อง​มือ CASE ใน​โครง​งาน​พัฒนา​ซอฟต์แวร์

ทส. 443 ดาต้า​แวร์​เฮ้าส์ซ​ ิ่ง (3 หน่วยกิต) IT 443 Data Warehousing พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 440 แนวคิดเ​กีย่ ว​กบั ​ดาต้า​แวร์เ​ฮ้าส์ซ​ งิ่ ลักษณะ​ขอ​งดาต้าแวร์​ เฮ้าส์​ซงิ่ อุปสรรค​และ​ขอ้ ​เสีย​ขอ​งดาต้าแวร์​เฮ้าส์​ซงิ่ สถาปัตยกรรม​ขอ​ง ดาต้าแวร์เ​ฮ้าส์ซ​ งิ่ การ​ออกแบบ​ขอ้ มูลภ​ าย​ใน​ดาต้า​แวร์เ​ฮ้าส์ซ​ งิ่ โครงสร้างการ​จดั ​เก็บ​ขอ้ มูล​ภาย​ใน​ดาต้า​แวร์​เฮ้าส์​ซงิ่ การ​รวม​ขอ้ มูล​เพือ่ ​จดั ​ เก็บ​ใน​ดาต้า​แวร์เ​ฮ้าส์​ซิ่ง ความ​ซับซ​ ้อน​และ​เทคนิค การ​สร้าง​ข้อมูลท​ ี่​ มี​คุณภาพ ดาต้า​มาร์ท ดาต้า​มาย​นิ่ง ดาต้า​เว็บ​เฮ้าส์​ซิ่ง เว็บม​ าย​นิ่ง

ทส. 448 การ​ออกแบบ​เอกสาร (3 หน่วยกิต) ส�ำหรับ​โปรแกรม​และ​ระบบ IT 448 Software and System Documentation Design พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 420 ระบบ​เอกสาร​ที่ ​ใ ช้ ​ป ระกอบ​โปรแกรม​และ​ระบบ​คอมพิวเตอร์ ​แ บบ​ต่ า งๆ คู่ มื อ เอกสาร​อ้างอิง เอกสาร​การ​ช่วย​เหลือ​ อิเล็กทรอนิกส์​การ​สร้าง การ​ใช้​และ​ตัวอย่าง​การ​ท�ำ​เอกสาร​ที่​เหมาะ​ สม​กับ​ระบบ​คอมพิวเตอร์

ทส. 446 ปฏิ​สัมพันธ์​ระหว่าง​มนุษย์​กับ​คอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) IT 446 Human-Computer Interaction แนว​ความ​คดิ เ​กีย่ ว​กบั ป​ จั จัยข​ อง​มนุษย์แ​ ละ​การ​ออกแบบ​ อิน​เทอร์​เฟส​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ศักยภาพ​ของ​ทั้ง​มนุษย์​และ​คอมพิวเตอร์​ ระบบ​การ​ให้​ความ​ชว่ ย​เหลือ​เมือ่ ​ม​ปี ญั หา รูป​แบบ​การ​ปฏิ​สมั พันธ์ และ​ หลักการ​ออกแบบ​ที่​มอง​เห็น​ได้ แบบ​จ�ำลอง​การ​อิน​เทอร์​เฟส​ของ​ผู้​ใช้ และ​เครื่อง​มือ​ที่​น�ำ​มา​พัฒนา ผล​กระทบของ​เทคโนโลยี​ที่​มี​ต่อ​มนุษย์ การวางแผน​ใน​การ​เลือก​ใช้​เทคโนโลยี การน�ำ​มา​ปฏิบัติ​และ​การ​ใช้​ เทคโนโลยีเพื่อ​ให้ผ​ ล​กระทบ​ปรากฏ​ออก​มา​ใน​เชิง​บวก

ทส. 450 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม (3 หน่วยกิต) เชิงวัตถุ IT 450 Object-Oriented Analysis and Design พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 316 นิยาม​และ​คณ ุ สมบัตข​ิ อง​ภาษา​เชิง​วตั ถุ ออบ​เจ็คต์ คลาส เอน​แคป​ซูเล​ชัน อิน​เฮ​อร์​ริ​แทน​ซ์ และ​โพ​ลี​มอร์ฟิ​ซึม การ​ออกแบบ​ เชิง​วัตถุ แนว​ความ​คิด และ​เทคนิค​ของ​การ​เขียน​โปรแกรม​เชิง​วัตถุ การ​สร้าง​และการ​พัฒนาฐานข้อมูลเชิงวัตถุ​โปรแกรม​ประยุกต์​ หลัก​ การ​ที่​ใช้​ใน​เทค​โน​ยี​เชิง​วัตถุ รูป​แบบจ�ำลอง​ความ​สัมพันธ์​ของ​วัตถุ รูป​แบบ​จ�ำลอง​พฤติกรรม​ของ​วัตถุ วิธ​ีการ​และ​เทคนิค​ของ​การ​พัฒนา​ ซอฟต์แวร์​เชิง​วัตถุ หลักสูตรปริญญาตรี 319


ทส. 451 การ​ถ่าย​โอน​เทคโนโลยี (3 หน่วยกิต) IT 451 Technology Transfer พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้​เอก-บังคับ​อย่าง​น้อย 3 วิชา กลยุทธ์ท​ ​เี่ ปลีย่ นแปลง​เพือ่ เ​อือ้ ต​ อ่ ก​ าร​ถา่ ย​โอน​เทคโนโลยี​ ความ​คิ ด ​ใ หม่ ๆ และ​เครื่อง​มือ​เพื่อ​ง านนวัต​กรรม​ด้าน​เทคโนโลยี​ที่​ สามารถ​ออกแบบ​ได้​และ​ผลิต​ได้ ประสบการณ์​โดยตรง​จาก​การ​จ�ำลอง​ และการ​ปฏิบัติ​ใน​เหตุการณ์​ที่​เอื้อ​ต่อ​การ​เปลี่ยนแปลง กรณี​ศึกษา​ถึง​ ผล​กระทบ​ของ​การ​เปลี่ยนแปลง​ทางเทคโนโลยีท​ ี่​มี​ต่อร​ ะบบ​และ​บุคคล​ เกี่ยวข้อง ทส. 452 การสือ่ สารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 หน่วยกิต) IT 452 Information Technology Professional Communication กระบวนการ​น�ำ​เสนอ​ข้อมูล​ตั้ง​แต่​เริ่ม​ต้น การ​วางแผน การ​ท�ำส​ตอ​รี​บอร์ด ปัจจัย​ต่างๆ ที่​มี​ผล​ต่อ​การน�ำ​เสนอ ลักษณะ​ของ​ กลุ่ม​ผู้​ฟัง สถาน​ที่ การ​เลือก​ประเภท​ของ​เทคโนโลยี การเต​รี​ยม​พร้อม​ ก่อน​การน�ำ​เสนอ การน�ำ​เสนอ การ​โต้ตอบ​กับ​ผู้​ฟัง การ​สรุป​การน�ำ​ เสนอ​และ​การ​ประเมิน​การน�ำ​เสนอ ทส. 460 การ​ประยุกต์ใ​ช้​ปัญญา​ประดิษฐ์ (3 หน่วยกิต) IT 460 Applications of Artificial Intelligence พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 310 ความ​รู้ ​เบื้ อ ง​ต้ น ​เกี่ ยว​กับ​ปัญญา​ประดิษฐ์ บทบาท​ของ​ ปัญญา​ประดิษฐ์​แบบ​ประยุกต์​ใน​แวดวง​ธุรกิจ ความ​รู้​พื้น​ฐาน​เกี่ยว​ กับ​ระบบ​ผู้​เชี่ยวชาญ ระบบ​ฐาน​ความ​รู้ การ​ตัดสิน​ใจ​เพื่อ​การ​บริหาร​ เทคโนโลยีเกี่ยว​กับ​การ​ประมวล​ผล​ด้วย​ภาษา​ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์​ ทัศน์ และ​หัวข้อท​ ี่​เกี่ยวข้อง​อื่นๆ ทส. 464 กา​รบ​ริ​หาร​เว็บ (3 หน่วยกิต) IT 464 Web Administration ทฤษฎี​และ​เครื่อง​มือ​ที่​ใช้​ใน​การ​บริหาร​ระบบ​เว็บ​เซิร์ฟเวอร์ การ​วางแผน ออกแบบ​ผัง​ระบบ การ​จัดการ​ระบบ​โดย​ทั่วไป 320 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การ​ติด​ตั้ง​ระบบ ระบบ​แฟ้ม​ข้อมูล​และ​โครงสร้าง​สิทธิ​ใน​การ​ครอบ​ ครองไดเรก​ท​อรี่ การ​บริหาร​บัญชี​ผู้​ใช้​บริการ ความ​ปลอดภัย การ​ใช้ สค​ริปท์​เพื่อ​ช่วย​ใน​งานการ​บริหารระบบ​ต่างๆ ทส. 465 การ​ออกแบบ​และ​พัฒนา​เว็บ (3 หน่วยกิต) IT 465 Web Design and Implementation วิชา​นี้​อยู่​บน​พื้น​ฐาน​ของ HTML ภาพ​รวม​การ​ออก​แบบ เว็​บ การ​ใช้​งาน ข้อมูลก​ าร​ออกแบบ และกราฟิก​ที่​ใช้​ใน​การ​เขียน​เนื้อ​ หา​บนเว็บ ความ​รู้​เบื้อง​ต้น​บน​เทคโนโลยี​เว็บ​ไซต์ รวม​ทั้ง​การ​สร้าง CSS และ Dynamic HTML ทส. 466 เทคโนโลยี​มัลต​ ิ​มีเดีย (3 หน่วยกิต) IT 466 Multimedia Technology ความ​รู ้ ​เบื้ อ ง​ต ้ น ​เกี่ ย ว​กั บ ​การ​ใช้ ​ค อมพิ ว เตอร์​ส�ำห​รับ​ มั ล ​ติ มีเดีย การ​ผลิต​เอกสาร​สื่อ​สิ่ง​พิมพ์ ไฮเปอร์​เทกซ์ ไฮเปอร์​มีเดีย สื่อ​ใน​การน�ำ​เสนอ ตัว​อักษร กราฟิก ภาพ​นิ่ง ภาพ​การ​เคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ เทคนิค​การน�ำ​เสนอ​โดย​ใช้​มัลต​ ิ​มีเดีย ทส. 467 พาณิชย์​อิเล็กทรอนิกส์ (3 หน่วยกิต) IT 467 Electronic Commerce หลัก​การ​เบื้อง​ต้น​ของ​ระบบ​อิน​เทอร์​เน็ต โครงสร้าง​พื้น​ ฐาน​ของ​ระบบ​การ​คา​ ้ อเิ ล็กทรอนิกส์แ​ ละหลักก​ าร​เบือ้ ง​ตน้ ใ​น​การ​จดั การ​ ทาง​ธรุ กิจ​รปู ​แบบ​ใหม่ การ​คา​ ้ แบบ​ธรุ กิจ​กบั ​ธรุ กิจ การ​คา​ ้ แบบ​ธรุ กิจ​กบั ​ ลูกค้า การ​ค้า​แบบ​ธุรกิจ​กับ​องค์กร​ธุรกิจข​ นาด​ใหญ่ ระบบ​การ​รับ-จ่าย​ เงิน​บน​อิน​เทอร์​เน็ต เรียน​รู้​ระบบความ​ปลอดภัย ปัญหา​อุปสรรค​ของ​ ระบบ​การ​คา​ ้ อเิ ล็กทรอนิกส์ การ​จดั ต​ งั้ เ​ว็บไ​ซต์ การ​จดโด​เมน​เนม รวม​ ทั้ง​ศึกษา​เทคโนโลยี​การ​ค้า​อิเล็กทรอนิกส์​ที่​อาจ​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​อนาคต ประยุกต์​และ​แก้​ปญั หา​ทงั้ ​ใน​รปู ​แบบ​การ​ท�ำ​รายงาน​และ​การ​พฒ ั ​นาเว็บ​ไซต์


ทส. 468 กลยุทธ์การท�ำธุรกิจผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (3 หน่วยกิต) IT 468 e-Business Strategy พื้นความรู้: สอบได้ ทส. 200 ศึกษาเกีย่ วกับวิธกี ารออกแบบกระบวนการและการน�ำวิธี แก้ปญั หาไปใช้ส�ำหรับการท�ำธุรกรรมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัย แนวคิดเชิงรูปแบบในทุกขั้นตอนของการพัฒนาระบบการท�ำธุรกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบทางธุรกิจประกอบด้วยการแลกเปลี่ยน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ทส. 470 การ​วิจัย​ด�ำเนินง​ าน (3 หน่วยกิต) IT 470 Operations Research พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คณ. 114 ความ​หมาย​และ​บทบาท​ของ​การ​วจิ ยั ด​ �ำเนินง​าน การ​สร้าง​ ตัว​แบบ​การ​โปรแกรม​เชิง​เส้น การ​จัดสรร​ทรัพยากร รูป​แบบ​ปัญหา​ ทางการ​ขนส่ง รูป​แบบ​ปัญหา​การ​จัด​งาน ตัว​แบบ​การ​ประสาน​งาน การ​จัด​ล�ำดับ​งาน​และ​การ​ก�ำหนด​ขั้น​ตอน​ของ​งาน ทส. 471 การ​วิจัย​เชิงธ​ ุรกิจ (3 หน่วยกิต) IT 471 Business Research Methods พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ สถ. 207 ความ​รเ​ู้ บือ้ ง​ตน้ เ​กีย่ ว​กบั ว​ ธิ ก​ี าร​วจิ ยั ท​ าง​ธรุ กิจ การ​ก�ำหนด​ ปัญหา การ​ตั้ง ​สมมติฐาน การ​วางแผน​และ​การ​ออกแบบ​การ​วิจัย​ ทรัพยากร​และ​เครื่อง​มือ​ใน​การ​วิจัย การ​ออกแบบ​ทฤษฎี​สุ่ม​ตัวอย่าง การ​ทดสอบ​ค่า​พารา​มิเตอร์​และ​นอน​พารา​มิเตอร์​เพื่อ​การ​อ้างอิง​ทาง​ ด้าน​สถิติ การ​รวบรวม การ​วิเคราะห์​โดย​น�ำ​โปรแกรม​ประยุกต์​ด้าน​ สถิติ​มา​ใช้ การ​แปล​ความ​หมาย​ข้อมูล การ​สรุป การ​ท�ำ​รายงาน​การ​ วิจัย​และ​การ​เผย​แพร่

ทส. 480 การ​ออกแบบ (3 หน่วยกิต) และ​พัฒนา​เกมส์ค​ อมพิวเตอร์ IT 480 Computer Games Design and Development ความ​ร​เู้ บือ้ ง​ตน้ ​เกีย่ ว​กบั ​เกมส์​คอมพิวเตอร์ จิตวิทยา​ของ​ การ​ออกแบบ​เกมส์ ปรัชญา​ของ​ผ​ผู้ ลิต​และ​ผ​เู้ ล่น​เกมส์ กระบวนการ​ใน​ การ​พัฒนา​เกมส์​ประเภท​ต่าง ๆ ทั้ง​ที่​เล่น​คน​เดียว​และ​เล่น​ผ่าน​ระบบ อิน​เทอร์​เน็ต การ​ประเมิน​ผล​และ​การ​สร้าง​เอกสาร​ประกอบ​เกมส์ ทส. 481 การ​ออกแบบ​ปฏิ​สมั พันธ์​บน​อปุ กรณ์​ไร้​สาย (3 หน่วยกิต) IT 481 Interface Design for Wireless Devices ศึกษา​กลยุทธ์​และ​เทคนิค​การ​ออกแบบ​ส่วน​ต่อ​ประสาน​ กับ​ผู้​ใช้​ใน​อุปกรณ์​ไร้​สาย เรียน​รู้สถาปัตยกรรม​สาร​สนเทศ กรอบ​หน้า​ จอ การ​ทดสอบ​ความ​สามารถ​ใน​การ​ใช้​งาน​ได้​จริง​บน​อุปกรณ์ตา่ ง ๆ เช่น อุปกรณ์​สื่อสาร​แบบ​ติดตาม​ตัว อุปกรณ์​สื่อสาร​แบบ​พก​พา และ​ โทรศัพท์​เคลื่อนที่ ทส. 490 สัมมนา (2 หน่วยกิต) IT 490 Seminar พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้​วิชา​เอก-บังคับ​อย่าง​น้อย 3 วิชา นักศ​ กึ ษา​จะ​ได้ร​ บั ​มอบ​หมาย​ให้ศ​ กึ ษา​เกีย่ ว​กบั เ​ทคโนโลยี​ สาร​สนเทศ​ใน​แง่ม​ มุ แ​ ละ​สาขา​ตา่ งๆ โดย​ท�ำ​รายงาน​น�ำ​เสนอ​ผล​งาน​และ​ อภิปราย​เกี่ยว​กับ​เนื้อหา​ที่​นัก​ศึกษา​ได้​ค้นคว้า​มา ทส. 491 การ​ศึกษา​อิสระ (2 หน่วยกิต) IT 491 Independent Study พื้น​ความ​รู้: นัก​ศึกษา​ชั้น​ปี​ที่ 4 และ สอบ​ได้ว​ ิชา​เอก-บังคับ อย่าง​น้อย 2 วิชา ศึกษา​ใน​หวั ข้อ​อสิ ระ​พร้อม​กบั ท​ �ำ​รายงาน​สง่ ​ใน​เรือ่ ง​เกีย่ ว​ กับ​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ หัวข้อ​ที่​จะ​ศึกษา​จะ​ต้อง​ได้​รับ​อนุมัติ​จาก​ อาจารย์​ใน​ภาค​วิชา​ก่อน หลักสูตรปริญญาตรี 321


ทส. 492 หัวข้อ​พิเศษ 1 (3 หน่วยกิต) IT 492 Special Topics I พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้​วิชา​เอก-บังคับ​อย่าง​น้อย 3 วิชา ศึกษา​เทคโนโลยี​ท​ที่ นั ​สมัย และ/หรือ​หวั ข้อ​ท​นี่ า​ ่ สนใจ​เกีย่ ว​ กับ​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ ทส. 493 หัวข้อ​พิเศษ 2 (3 หน่วยกิต) IT 493 Special Topics II พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้​วิชา​เอก-บังคับ​อย่าง​น้อย 3 วิชา ศึกษา​เทคโนโลยี​ท​ที่ นั ​สมัย และ/หรือ​หวั ข้อ​ท​นี่ า​ ่ สนใจ​เกีย่ ว​ กับ​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ ซึ่งแ​ ตก​ต่าง​จาก ทส. 492 หัวข้อ​พิเศษ 1 ทส. 494 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยี (3 หน่วยกิต) สารสนเทศ IT 494 Legal and Ethical Aspects of Information Technology ศึ ก ษ า ห ลั กกฎหมายควบคู ่ กั บ จริ ย ธรรมของผู ้ ใ ช้ คอมพิวเตอร์และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นแนวคิดเบือ้ งต้นที่ เกีย่ วกับกฎหมายและลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการก ระท�ำผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำธุรกรรม บนอิเล็กทรอนิกส์ ทส. 497 โครง​งาน​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ 1 (1 หน่วยกิต) IT 497 Information Technology Project I พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 466 หรือ ทส. 440 นัก​ศึกษา​ต้อง​ด�ำเนิน​การ​วางแผน​และ​ออกแบบ​โครง​งาน​ ที​เ่ กีย่ ว​กบั ​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ มีก​ าร​เสนอ​โครง​งาน​และ​รายงาน​เพือ่ ​ ด�ำเนินก​ าร​ใน​วิชา ทส. 498 โครง​งาน​เทคโนโลยีส​ าร​สนเทศ 2

322 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทส. 498 โครง​งาน​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ 2 (3 หน่วยกิต) IT 498 Information Technoiogy Project II พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ทส. 497 เป็น​โครง​งาน​ต่อ​เนื่องจาก​วิชา ทส. 497 โครง​งาน​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ 1 นัก​ศึกษา​ต้อง​ด�ำเนิน​การ​พัฒนา​ระบบ​เทคโนโลยี​ สาร​สนเทศ​ใน​โครง​งาน​ให้​เสร็จ​สมบูรณ์​ใช้​งาน​ได้​จริง จัด​ท�ำเอกสาร​ โครง​งาน​และ​สอบ​ปาก​เปล่า​เกี่ยว​กับ​โครง​งาน​ที่​ท�ำ

หมวด​วิชา​วิศวกรรม​ซอฟต์แวร์ วซ. 100 วิศวกรรม​ซอฟต์แวร์เบื้องต้น (3 หน่วยกิต) SE 100 Introduction to Software Engineering เนื้อหา​วิชา​ครอบคลุม​พื้น​ฐาน​ทาง​วิทยาศาสตร์​ส�ำหรับ​ วิศวกรรม​ซอฟต์แวร์ โดย​เรียน​รกู้​ ระบวนการ​พัฒนา​และ​วัฏจักร​ใน​การ​ พัฒนา​ซอฟต์แวร์ ซึ่ง​มุ่ง​เน้น​ไป​ที่​การน�ำ​หลัก​การ​เชิง​วัตถุ​มา​ใช้​กับ​รูป​ แบบ​การ​พั ฒ นา​ซ อฟต์ แ วร์ ​แบบ​ท�ำ​ซ�้ำ​แ ละ​แ บบ​เพิ่ ม ​เติ ม รวม​ทั้ง​ ครอบคลุ ม ​ถึ ง ​ก ลยุ ท ธ์ ​ต่ า งๆ ที่ ​ใ ช้ ​ใ น​การ​พัฒ นา​ซ อฟต์ แ วร์ ได้ แก่ กระบวนการ Personal Software การ​เขียน​โปรแกรม​แบบ Extreme และ​แบบ Agile ของ​การ​พัฒนา​ซอฟต์แวร์​ให้​มี​ความ​ก้าวหน้า​และ​เกิด​ ผล​งาน วซ. 110 ​คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (3 หน่วยกิต) SE 110 Computer and Programming ระบบ​คอมพิวเตอร์เ​บือ้ ง​ตน้ การ​พฒ ั น​ า​อลั ก​ อริท​ มึ เทคนิค​ ใน​การ​แก้​ปัญหา การ​เขียน​ผัง​งาน การ​เขียน​โปรแกรม​โดย​ใช้​ภาษา​ ระดับ​สงู ชนิด​ขอ้ มูล ค่า​คงที่ ตัวแปร นิพจน์ คำ�​สงั่ ร​ บั ​ขอ้ มูล​และ​แสดง​ ผลลัพธ์​คำ�​สั่ง​กำ�หนด​ค่า คำ�​สั่ง​ควบคุม การ​ประมวล​ผล​ข้อความ อาร์เรย์​โปรแกรม​ย่อย การ​เรียง​ลำ�ดับ​ข้อมูล​และ​การ​ค้นหา​ข้อมูล


วซ. 111 ชนิด​ข้อมูล​นาม​ธรรม​และ​การ​แก้​ปัญหา (3 หน่วยกิต) SE 111 Abstract Data Type and Problem Solving พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ วซ. 100 ศึกษา​ถงึ ช​ นิดข​ อ้ มูลน​ าม​ธรรม การ​ก�ำ หนด​และ​การ​ปกปิด​ สาร​สนเทศ​โดย​อาศัยโ​ครงสร้าง​ขอ้ มูลท​ ห​ี่ ลาก​หลาย นอกจาก​นย​ี้ งั ร​ วม​ ถึง​ความ​รู้​พื้น​ฐาน​เกี่ยว​กับ​กลยุทธ์​พื้น​ฐาน​การ​แก้​ปัญหา​และ​หัวข้อ​ที่​ เกี่ยว​กับ​กลยุทธ์​ใน​การ​พัฒนา​แบบ​สถิต​และ​พลวัต วซ. 200 ระบบ​ฐาน​ข้อมูลแ​ ละ​การ​ออกแบบ​ (3 หน่วยกิต) ระบบ​ฐาน​ข้อมูล SE 200 Database Systems and Database Systems Design พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ วซ. 311 แนวคิดเ​กีย่ ว​กบั ร​ ะบบ​ฐาน​ขอ้ มูล การ​ออกแบบ​ระบบ​ฐาน​ ข้อมูล และ​การ​จดั การ​ฐาน​ขอ้ มูล ศึกษา​ฟงั ก์ชนั ท​ ข​่ี น้ึ ต​ รง​ตอ่ ก​ นั การ​ท�ำ ​ บรรทัดฐาน การ​เรียก​คน้ ​ขอ้ มูล​อย่าง​ม​ปี ระสิทธิภาพ การ​รกั ษา​ความ​ ปลอดภัย​ของ​ระบบ​ฐาน​ขอ้ มูล และ​การ​ควบคุม​การ​เข้า​ใช้ง​าน​พร้อม​กนั วซ. 201 โครงสร้าง​คอมพิวเตอร์​ (3 หน่วยกิต) SE 201 Computer Organization เรี ย น​รู้ ​วิ ธี ​การ​อ อกแบบ​ไ มโคร​โพร​เซส​เซอร์ ศึ ก ษา​ โครงสร้าง​ของ​ระบบ​โดย​ใช้ห​ น่วย​งาน​ประมวล​ผล หน่วย​ความ​จ�ำ หน่วย​ รับ​และ​แสดง​ผล​ข้อมูล ศึกษา​คำ�​สั่ง​และ​การ​ใช้​งาน​คำ�​สั่ง​ใน​ระบบ​ คอมพิวเตอร์ การ​ทำ�​ไปป์​ไลน์ ลำ�ดับช​ ั้น​ของ​หน่วย​ความ​จำ� และ​การ​ ออกแบบ​สถาปัตยกรรม​คอมพิวเตอร์​รวม​ถึง​คำ�ส​ ั่ง​ที่​ใช้ วซ. 202 ระบบ​ปฏิบัติ​การ (3 หน่วยกิต) SE 202 Operating Systems พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ วซ. 201 ศึกษา​ววิ ฒ ั นาการ​ของ​การ​ออกแบบ และ​การ​ใช้ง​าน​ระบบ​ ปฏิบตั ก​ิ าร วัตถุประสงค์ข​ อง​ระบบ​ปฏิบตั ก​ิ าร​โดย​ทวั่ ไป โครงสร้าง​ของ​ ระบบ​ปฏิบตั ก​ิ าร​และ​สว่ น​ประกอบ​ตา่ งๆ ได้แก่ การ​ด�ำ เนินง​าน​และ​การ​

ประมวล​ผล การ​ซงิ โ​คร​ไนซ์ การ​จดั ต​ าราง​งาน การ​จดั การ​หน่วย​ความ​ จำ�​และหน่วย​ความ​จำ�​เสมือน การ​จัดการ​ทรัพยากร ระบบ​แฟ้ม​ข้อมูล การ​รักษา​ความ​ปลอดภัย และ​การ​ป้องกัน​ของ​ระบบ​ปฏิบัติ​การ วซ. 204 กระบวนการ​ซอฟต์แวร์ (3 หน่วยกิต) และ​การ​ประกันค​ ุณภาพ SE 204 Software Process and Quality Assurance พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ วซ. 100 ​ส่วน​ประกอบ​ของ​กระบวนการ​ใน​การ​จัด​ทำ�​ซอฟต์แวร์ เช่น กิจกรรม​ที่​เกิด​ขึ้น​ใน​การ​จัด​ทำ�​ซอฟต์แวร์ วิธี​การ​และ​การ​ปฏิบัติ​ งาน ซึ่ง​นำ�​ไป​สู่​การ​พัฒนา​และ​ปรับปรุง​กระบวนการ​พัฒนา​ซอฟต์แวร์ โดย​ผล​ที่ ​ได้​จาก​กระบวนการ​ต่างๆ เหล่า​นี้​จะ​เน้น​ไป​ที่​การ​สร้าง​ ซอฟต์แวร์ การ​วัดผล การ​รับ​ประกัน​กระบวนการ​ใน​การ​จัด​ทำ�​ ซอฟต์แวร์ รวม​ทั้ง​คุณภาพ​ของ​ซอฟต์แวร์​ที่​ได้​กำ�หนด​ขอบเขต​การ​ สร้าง การ​วัดผล การ​รับรอง​กระบวนการ​ซอฟต์แวร์ และ​ผลิตภัณฑ์ วซ. 205 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (3 หน่วยกิต) SE 205 Software Process Improvement พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 204 แนวคิดเบื้องต้นของกระบวนการซอฟต์แวร์ และการ ปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์โดยใช้แบบจำ�ลองความสามารถของ กระบวนการซอฟต์แวร์ เทคนิคการประเมินกระบวนการซอฟต์แวร์ เน้นการประยุกต์ใช้แนวคิดของกระบวนการในงานอุตสาหกรรม

วซ. 210 การ​โปรแกรม​​เชิงอ็อบเจกต์ (3 หน่วยกิต) SE 210 Object-Oriented Programming พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ วซ. 110 เนื้อหา​วิชา​เน้น​เทคนิค​การ​เขียน​โปรแกรม​เชิง​วัตถุ เรียน​ รู้​ถึง​คุณสมบัติ​การ​ถ่ายทอด โพ​ลี​มอร์ฟซิ​ ึม และ​การ​ซ่อน​ราย​ละเอียด​ ของ​วัตถุ หลักสูตรปริญญาตรี 323


วซ. 211 สถาปัตยกรรมสำ�หรับองค์กร (3 หน่วยกิต) SE 211 Enterprise Architecture พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 100 ศึกษาแนวคิด หลักการ และวิธีในสถาปัตยกรรมสำ�หรับ องค์กรขนาดใหญ่ เนื้อหารวมถึงรูปแบบต่างๆ ของสถาปัตยกรรม ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการอธิ บายสถาปัตยกรรม การเชื่อ มต่อ ซอฟต์ แ วร์ สถาปั ต ยกรรมแบบพลวั ต และการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบ สถาปัตยกรรม ซึ่งจะทำ�ให้ทราบถึงหน้าที่ของสถาปนิกผู้ออกแบบ ซอฟต์แวร์ ในขั้นตอนของการรวมรวบความต้องการ การออกแบบ ระบบ และการติดตั้งระบบ วซ. 212 การ​วิเคราะห์แ​ ละ​ออกแบบ​เชิงอ็อบเจกต์ (3 หน่วยกิต) SE 212 Object-Oriented Analysis and Design พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ วซ. 210 เนือ้ หา​วชิ า​สอน​ให้​ผเ​ู้ รียน​มอง​ภาพ​รวม​ของ​การ​วเิ คราะห์​ และ​ออกแบบ​เชิง​วัตถุ เรียน​รู้​ที่​จะ​วิเคราะห์แ​ ละ​ออกแบบ​ต้นแบบ​ของ​ วัตถุ​ที่​ตรง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ระบบ ฝึก​ทำ�​ต้นแบบ​โดย​ใช้ UML สามารถ​ระบุ​กรณี​ตัวอย่าง​และ​ขยาย​ผล ​เพื่อ​นำ�​ไป​สู่​การ​ออกแบบ​ที่​ สมบูรณ์​ สามารถ​ขยาย​แนวคิดจ​ าก​การ​วิเคราะห์​ไป​สู่​การ​ออกแบบ​ซึ่ง​ พร้อม​ที่​จะ​นำ�​ไป​ใช้​สร้าง​เป็นซ​ อฟต์แวร์ วซ. 213 โครงสร้าง​ไม่​ต่อ​เนื่อง (3 หน่วยกิต) SE 213 Discrete Structures ตรรกศาสตร์ ทฤษฎี​เซต ความ​สัมพันธ์ ฟังก์ชัน ทฤษฎี​ และ​การ​พิสูจน์ ระบบ​พีชคณิต พีช​คณิ​ตบูล​ ีน เซ​มิ​กรุ๊ป กรุ๊ป ทฤษฎี​ กราฟ กราฟ​แบบ​ระบุ​ทิศทาง กราฟ​แบบ​ไม่​ระบุท​ ิศทาง ต้นไม้ ปัญหา​ ทาง​เดิน​ของ​กราฟ​แบบ​ระบุท​ ิศทาง เครื่อง​ทัว​ริง เครื่อง​สถานะ​จำ�กัด วงจร​เชิง​วิธี​ผสม

324 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วซ. 220 การ​กำ�หนด​และ​การ​จัดการ​ความ​ต้องการ (3 หน่วยกิต) ทาง​ซอฟต์แวร์ SE 220 Software Requirements Specification and Management พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ วซ. 100 ศึกษา​กระบวนการ​ตา่ งๆ ทีเ​่ กิดข​ น้ึ ใ​น​การ​พฒ ั นา​ซอฟต์แวร์​ ไม่​ว่า​จะ​เป็นการ​กำ�หนด​ความ​ต้องการ​ของ​ระบบ การ​วิเคราะห์​ระบบ​ การ​ต่อ​รอง การ​กำ�หนด​ขอบเขต​หรือ​สิ่ง​ที่​จำ�เป็น​สำ�หรับ​การ​พัฒนา​ ระบบ​ การ​ทดสอบ​ระบบ และ​การ​จัดการ​ทำ�ค​ ำ�ร้อง​ขอ ซึ่งก​ ระบวนการ​ ต่างๆ เหล่า​นี้​ได้​อาศัย​วิธี​การ เทคนิค และเครื่อง​มือห​ ลาย​ชนิด​ใน​การ​ กำ�หนด​ความ​ต้องการ การ​จัด​ทำ�​เอกสาร และ​การ​ประกัน​ความ​พึง​ พอใจ​ของ​ผู้​ใช้​งาน วซ. 300 การ​สอ่ื สาร​ขอ้ มูลแ​ ละ​เครือ​ขา่ ยคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) SE 300 Data Communication and Computer Networks ศึกษา​ความ​รเ​ู้ บือ้ ง​ตน้ เ​กีย่ ว​กบั เ​ครือข​ า่ ย​คอมพิวเตอร์ การ​ สื่อสาร​ข้อมูล สื่อ​ที่​ใช้​ใน​การ​ขนส่ง​ข้อมูล และ​อุปกรณ์​ที่​ใช้​ใน​การ​สื่อ​ สาร​ผ่านระ​บบ​เครือ​ข่าย ความ​รู้​เบื้อง​ต้น​ใน​การ​ออกแบบ​ระบบ​เครือ​ ข่าย รูปแ​ บบ​การ​เชือ่ ม​ตอ่ เ​ครือข​ า่ ย โพร​โต​คอล​แบบ​ล�ำ ดับช​ นั้ อุปกรณ์​ ที่ใ​ช้ใ​น​การ​เลือก​เส้นท​ าง​ขนส่งข​ อ้ มูลผ​ า่ น​ระบบ​เครือข​ า่ ย การ​สลับว​ งจร​ ข้อมูล การ​สลับ​กลุ่ม​ข้อมูล และ​การ​สลับ​สัญญาณ​ข้อมูล วซ. 301 กฎหมาย​และ​จริยธรรม (3 หน่วยกิต) สำ�หรับ​วิศวกร​ซอฟต์แวร์ SE 301 Laws and Ethics for Software Engineers ศึกษา​เกี่ยว​กับ​องค์​ความ​รู้ ความ​เชี่ยว​ชาญ และ​ทัศนคติ​ เกี่ยว​กับ​วิศวกร​ซอฟต์แวร์​ เพื่อ​ให้​มี​ทั้ง​ความ​รู้​ความ​ชำ�นาญ ความ​รับ​ ผิด​ชอบ รวม​ถึง​จริยธรรม จรรยา​บรรณ​ใน​สาขา​วิชาชีพ


วซ. 310 สถาปัตยกรรม​ซอฟต์แวร์ (3 หน่วยกิต) SE 310 Software Architecture พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ วซ. 100 ร​ปู แ​ บบ​ตา่ งๆ ของ​สถาปัตยกรรม​ซอฟต์แวร์ โดย​พจิ ารณา​ ทัง้ ด​ า้ น​โครงสร้าง​และ​ลกั ษณะ​การ​ท�ำ งาน​ของ​ซอฟต์แวร์ และ​ศกึ ษา​จดุ ​ แข็ ง ​แ ละ​จุ ด ​ด้ อ ย​ข อง​วิ ธี ​ก าร​ต่ า งๆ ที่ ​เกี่ ย วข้ อ ง​กั บ ​ก าร​พั ฒ นา​ สถาปัตยกรรม​ซอฟต์แวร์ และ​การนำ�ร​ปู แ​ บบ​สถาปัตยกรรม​และ​วธิ ก​ี าร​ ออกแบบ​ใน​ลกั ษณะ​ตา่ งๆ มา​ประยุกต์เ​ข้า​กบั ส​ ถาปัตยกรรม​ซอฟต์แวร์​ ที่​ต้องการ​พัฒนา​โดย​ใช้​การ​เรียน​จาก​กรณี​ศึกษา วซ. 311 โครงสร้างข้อมูลและขั้นต​ อน​วิธี (3 หน่วยกิต) SE 311 Data Structure and Algorithms พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ วซ. 110 ศึกษา​วิธี​การ​ออก​แบ​บอัล​กอ​ริ​ทึม​ที่​สามารถ​ทำ�งาน​อย่าง​ มี​ประสิทธิภาพ การ​ประเมิน​ประสิทธิภาพ​การ​ทำ�งาน​ขอ​งอัล​กอ​ริ​ทึม แนวทาง​ที่​เป็น​ไป​ได้​สำ�หรับ​การ​กำ�หนด​วิธี​การ​วัด​ประสิทธิผล​ขอ​งอัล​ กอ​รท​ิ มึ ใ​น​แต่ละ​ประเภท รวม​ทงั้ ค​ วาม​รเ​ู้ กีย่ ว​กบั ก​ าร​ออกแบบ​และ​การ​ ใช้​งา​นอัล​กอ​ริ​ทึม​แบบ​เรียก​ตัว​เอง อัล​กอ​ริ​ทึม​ที่​เกี่ยว​กับ​การ​ใช้​ โครงสร้าง​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​แก้​ปัญหา อัล​กอ​ริ​ทึม​สำ�หรับ​การ​จัด​ เรียง​ขอ้ มูล และ​การ​คน้ หา​ขอ้ มูลท​ ต​ี่ อ้ ง​ค�ำ นึงถ​ งึ ร​ ะยะ​เวลา​และ​เนือ้ ที่ใ​น​ หน่วย​ความ​จำ�​ที่​ใช้​ใน​ระหว่าง​การ​ประมวล​ผล วซ. 321 การ​พัฒนา​และ​ปรับปรุงซ​ อฟต์แวร์ (3 หน่วยกิต) SE 321 Software Construction and Evolution พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ วซ. 212 ความ​รู้ ​ใ น​เรื่ อ ง​การ​แ ปลง​ผ ล​ที่ ​ไ ด้ ​จาก​การ​อ อกแบบ​ ซอฟต์แวร์ไ​ป​เป็นร​ ปู แ​ บบ​ของ​ชดุ ค​ �ำ ส​ งั่ ท​ ม​ี่ ว​ี ธิ ก​ี าร​เขียน​แสดงออก​ได้ใ​น​ หลาย​ลกั ษณะ การ​จดั ท​ �ำ เ​อกสาร​ตา่ งๆ ทีเ​่ กีย่ วข้อง​กบั ข​ นั้ ต​ อน​การ​เขียน​ โปรแกรม หรือ​ที่​เรียก​ว่า​เอกสาร​ของ​โปรแกรม แนวคิด วิธี​การ กระบวนการ และ​เทคนิค​ต่างๆ ที่​ทำ�ให้​ซอฟต์แวร์​ที่​พัฒนา​ขึ้น​มา​นั้น​ รองรับ​การ​เปลี่ยนแปลง​ที่​เกิด​ขึ้น​ใน​อนาคต เช่น ​วิศวกรรมด้าน

กระบวนการ การ​วิเคราะห์ผลกระทบ การ​โอนย้าย​ซอฟต์แวร์​และ​การ​ ทำ�​วิศวกรรม​ซอฟต์แวร์​แบบ​ย้อน​กลับ วซ. 322 การ​จัดการโครงแบบ​ซอฟต์แวร์ (3 หน่วยกิต) SE 322 Software Configuration Management พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ วซ. 100 ศึกษา​ฟังก์ชัน​ทั้งหมด​ที่​จำ�เป็น​ต่อ​การ​สนับสนุน ขั้นต​ อน​ การ​ควบคุมแ​ ละ​การ​บ�ำ รุงร​กั ษา​ผลผลิตท​ เ​ี่ กิดจ​ าก​การ​พฒ ั นา​ซอฟต์แวร์​ ให้​มี​​บูรณภาพตลอด​วงจร​ชีวิต​ของ​โครง​งาน โดย​สอน​ให้​ทราบ​ถึง​วิธี​ การ​สร้าง​โปรแกรม​จดั การ​โครง​แบบ​ซอฟต์แวร์ การ​ตรวจ​สอบ​โครง​แบบ​ พืน้ ฐ​ าน และ​ความ​สามารถ​ใน​การ​ตรวจ​สอบ​แบบ​ยอ้ น​กลับโ​ดย​ใช้เ​ครือ่ ง​ มือ​ที่​เรียก​ว่า CASE Tool วซ. 323 การ​พัฒนา​ซอฟต์แวร์เ​ชิง​คอม​โพเนนต์ (3 หน่วยกิต) SE 323 Component-Based Software Development พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ วซ. 100 ​หลัก​การ​และ​พื้น​ฐาน​ใน​การ​พัฒนา​ซอฟต์แวร์​เชิง​คอม​ โพเนนต์ (CBSD) และ​เทคโนโลยีท​ เ​ี่ กีย่ วข้อง​โดย​ใช้เ​ครือ่ ง​มอื แ​ ละ​ภาษา​ เชิงค​ อม​โพเนนท์ท​ เ​ี่ กีย่ วข้อง​กบั ก​ าร​พฒ ั นา​ซอฟต์แวร์เ​ชิงค​ อม​โพเนนท์ เช่น การ​จัด​ทำ�​แบบ​จำ�ลอง การ​ออกแบบ​การ​สร้าง การ​รวม​องค์​ ประกอบ การนำ�อ​ งค์ป​ ระกอบ​ทม​ี่ อ​ี ยูแ​่ ล้วใ​น​ซอฟต์แวร์ข​ อง​องค์กร​กลับ​ มา​ใช้​งาน​ใหม่ (COST) วซ. 324 การ​ตรวจสอบ​ความสมเหตุสมผล (3 หน่วยกิต) และทวนสอบซอฟต์แวร์​ SE 324 Software Validation and Verification พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ วซ. 220 ศ​ กึ ษา​เกีย่ ว​กบั ค​ �ำ ศ​ พั ท์แ​ ละ​พนื้ ฐ​ าน​ส�ำ หรับก​ าร​ประกันก​ าร​ ทวน​สอบ​และ​การ​ทดสอบ​ซอฟต์แวร์​ที่​พัฒนา​ขึ้น โดย​ใช้​เทคนิค​แบบ​ สถิตแ​ ละ​แบบ​พลวัต และ​กล่าว​ถงึ ก​ าร​ทดสอบ​ซอฟต์แวร์แ​ บบ​หลาย​ขนั้ รวม​ทั้ง​การ​วิเคราะห์​ปัญหา​และ​การ​จัด​ทำ�​รายงาน​สรุป หลักสูตรปริญญาตรี 325


วซ. 325 การ​จัดการ​โครง​การ​ซอฟต์แวร์ (3 หน่วยกิต) SE 325 Software Project Management พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ วซ. 100 ความ​รู้ และ​ความ​เชี่ยวชาญ​ใน​การ​วางแผน​โครง​การ​ ซอฟต์แวร์ โดย​สอน​ให้ว​ เิ คราะห์เ​ชิงป​ ระเมินง​ บ​ประมาณ​ใน​การ​พฒ ั นา​ ซอฟต์แวร์​และ​การ​จัด​ตาราง​การ​ทำ�งาน โดย​อาศัยเครื่อง​มือ​ประเมิน​ ค่า​ใช้​จ่าย​และ​หลัก​การ​ทาง​เศรษฐกิจ​จุลภาค​สามารถ​วางแผน​การ​ จัดการ​และ​วิธี​การ​ใน​เชิง​วิธีการ​ที่ ​ใช้​สำ�หรับ​การ​พัฒนา​ซอฟต์แวร์ สามารถ​ประยุกต์​ใช้​ทฤษฎี​และ​วิธี​การ​อย่าง​เหมาะ​สม​กับ​สถานการณ์ นอกจาก​นี้​ยัง​ครอบคลุม​เนื้อหา​ใน​ส่วน​ของ​การ​จัดการ​ทอี่​ าจ​เกิด​ขึ้น​ใน​ ขัน้ ต​ อน​การ​พฒ ั นา​ซอฟต์แวร์ ได้แก่ การ​บง่ ช​ ค​ี้ วาม​เสีย่ ง การ​วเิ คราะห์​ ความ​เสีย่ ง การ​จดั ล​ �ำ ดับค​ วาม​เสีย่ ง การ​วางแผน​การ​จดั การ​ความ​เสีย่ ง การ​แก้ไข​ความ​เสี่ยง​ และ​การ​ควบคุมค​ วาม​เสี่ยง ซึ่งห​ ัวข้อ​เหล่า​นี้​เป็น​ สิ่ง​ที่​ต้อง​กระทำ�​ตลอด​ขั้น​ตอน​การ​ควบคุม​และ​การ​พัฒนา​ซอฟต์แวร์ รวม​ถึง​ทฤษฎี​พื้น​ฐาน​และ​รูป​แบบ​การ​วัด​คุณภาพ​ของ​ซอฟต์แวร์ เกณฑ์ ​ใน​การ​วัด​คุณภาพ​ของ​ซอฟต์แวร์ เกณฑ์ ​ใน​การ​วัด​คุณภาพ​ กระบวนการ​พัฒนา​ซอฟต์แวร์ วิธี​การ​ใน​การ​รวบรวม​ข้อมูล​และ​การ​ ประเมินผ​ ล วซ. 327 วิธีรูปนัย (3 หน่วยกิต) SE 327 Formal Methods พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 100 ศึกษาเทคนิคต่างๆ ด้านคณิตศาสตร์เพือ่ ใช้ในการกำ�หนด ความต้องการ การพัฒนา และการตรวจสอบความถูกต้องของ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

326 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วซ. 328 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (3 หน่วยกิต) SE 328 Service Oriented Architecture พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 310 ศึกษาแนวคิด รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้ แนวคิดแบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ ทำ�ให้แอพพลิเคชันต่างๆ ซึ่ง อาจอยู่คนละแพลตฟอร์มสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ นอกจากนีแ้ อพพลิเคชันทีพ่ ฒ ั นาใหม่สามารถเรียกใช้บริการทีม่ อี ยูแ่ ล้ว วซ. 329 เทคโนโลยีการบริการเว็บ (3 หน่วยกิต) SE 329 Web Services Technology พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 210 ปัญหาในการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมประยุกต์ เว็ บ ตั้ ง แต่ ข นาดเล็ ก จนถึ ง ขนาดใหญ่ งานประยุ ก ต์ ร ะดั บ องค์ กร โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ กระจายในอิ น ทราเน็ ต เอกซ์ ท ราเน็ ต และ อินเทอร์เน็ต มาตรฐานโพรโทคอลและมาตรฐานส่วนต่อประสาน สำ�หรับเว็บ ความมั่นคงของเว็บ ระเบียบวิธีเชิงวิศวกรรมของเว็บ สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบของเว็บ โครงสร้างพืน้ ฐานของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการระหว่างเว็บและฐานข้อมูล มาตรฐานและ เทคโนโลยีการบริการเว็บ การพัฒนางานประยุกต์เชิงเว็บ วซ. 334 การทำ�เหมืองข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (3 หน่วยกิต) ด้านธุรกิจ SE 334 Business Intelligence and Data Mining พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 432 ศึกษาแนวคิด เทคนิคต่างๆ การประยุกต์ใช้ และการฝึกฝน การทำ�เหมืองข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ดา้ นธุรกิจ เพือ่ ให้เข้าใจบริบท ของการทำ�ธุรกิจ ฟังก์ชนั ของการทำ�เหมืองข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ด้านธุรกิจ เช่น การทำ�รายงาน OLAP การวิเคราะห์ การทำ�เหมือง ข้อมูล การจัดการประสิทธิภาพของธุรกิจ การวัดและประเมินผล รวม ถึงการวิเคราะห์เพือ่ คาดการณ์ในอนาคตและนำ�ไปสูก่ ารตัดสินใจ


วซ. 335 มาตรวัดผลซอฟต์แวร์ (3 หน่วยกิต) SE 335 Software Metrics พื้นความรู้: สอบได้ วซ.100 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคสำ�หรับการดำ�เนินการ และบริหารงานการวัดผลซอฟต์แวร์ บทบาทของผู้บริหาร และผู้ พัฒนา เทคนิคการวางแผนองค์กร การควบคุมงาน การคำ�นวณต้นทุน สำ�หรับการทดสอบ และบำ�รุงรักษาซอฟต์แวร์ วซ. 356 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 1 (3 หน่วยกิต) SE 356 Mobile Application Development I ภาพรวมของระบบปฏิบัติการ และสถาปัตยกรรมของ อุปกรณ์สอื่ สารไร้สาย กระบวนการการพัฒนาแอพพลิเคชันและภาษา ที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชันสำ�หรับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายแต่ละ แพลตฟอร์ม แนวทางการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน พื้นฐานภาษา ที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งและพัฒนาแอพพลิเคชัน แนวคิดในการพั ฒ นา แอพพลิเคชันสำ�หรับนำ�ไปใช้งาน การสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชัน เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ภายในเครื่อง การจัดการหน่วยความจำ� การ ติดต่อฐานข้อมูล การทำ�งานกับสื่อมัลติมีเดีย และการเชื่อมต่อเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ต วซ. 357 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 2 (3 หน่วยกิต) SE 357 Mobile Application Development II พื้นความรู้: วซ. 356 การสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชันเชือ่ มต่อฐานข้อมูลขัน้ สูง การทำ�งานเกี่ยวกับแผนที่ การสร้างโมบายเว็บแอพพลิเคชัน การ สร้างงานกราฟิก การเชือ่ มต่อและรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแบบ ต่างๆ การจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลในการสือ่ สาร และการ จับการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย

วซ. 400 สัมมนา​วิศวกรรม​ซอฟต์แวร์ (3 หน่วยกิต) SE 400 Software Engineering Seminar พื้นความรู้: สอบได้วิชาเอก-บังคับอย่างน้อย 3 วิชา การ​สมั มนา​ใน​หวั ข้อท​ น​่ี า​ ่ สนใจ​เกีย่ ว​กบั ว​ ศิ วกรรม​ซอฟต์แวร์ วซ. 401 ความ​มั่นคงของระบบ​เครือ​ข่าย​ (3 หน่วยกิต) คอมพิวเตอร์ SE 401 Computer Network Security พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ วซ. 300 วิธีสร้างความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือ ข่ายและข้อมูลจากผู้แอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ ตั้งใจ การลักลอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การป้องกันเมื่อระบบ ปฏิเสธการให้บริการ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง การลง รหัส คริปโตกราฟี กรรมวิธรี บั รองความปลอดภัย ขอบเขตการป้องกัน จากซอฟต์แวร์ทปี่ ระสงค์รา้ ยต่อระบบ ไวรัส ลอจิกบอมบ์ วิธกี ารตรวจ สอบ แก่นของความปลอดภัย วซ. 402 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ (3 หน่วยกิต) SE 402 Computer Applications in Business พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 100 ธุรกิจการค้าในรูปแบบต่างๆ การเตรียมข้อมูล การ ประยุกต์โปรแกรมสำ�เร็จรูปกับระบบงาน โปรแกรมสำ�เร็จรูปเงินเดือน โปรแกรมสำ�เร็จรูปสินค้าคงคลัง โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการวิเคราะห์ การเงิน รวมถึงระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กร เช่น ระบบอีอาร์พี ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และธุรกิจเชี่ยวชาญ เป็นต้น

หลักสูตรปริญญาตรี 327


วซ. 411 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (3 หน่วยกิต) SE 411 Multimedia Technology พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 100 ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ สำ � หรั บ มัลติมีเดีย การผลิตเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ไฮเปอร์เทกซ์ ไฮเปอร์มีเดีย สื่อในการนำ�เสนอ ตัวอักษร กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพการเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ เทคนิคการนำ�เสนอโดยใช้มัลติมีเดีย วซ. 412 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต (3 หน่วยกิต) SE 412 Internet Programming พื้นความรู้ : สอบได้ วซ. 210 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต เพื่อประยุกต์ใช้ทางธุรกิจโดยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ เป็นพื้นฐานในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วซ. 413 ระบบการสื่อสารไร้สาย (3 หน่วยกิต) และการพัฒนาแอพพลิเคชัน SE 413 Wireless Communication System and Application Development พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 300 ศึกษาระบบการสือ่ สารไร้สาย ทัง้ ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ ระบบสือ่ สารส่วนบุคคล และระบบเครือข่ายท้องถิน่ แบบไร้สาย เนือ้ หา ประกอบด้วยการศึกษาคุณลักษณะของช่องสัญญาณคลืน่ วิทยุ เทคนิค การเข้าถึงช่องสัญญาณในระบบไร้สาย และการเขียนโปรแกรมควบคุม ข้อผิดพลาด นักศึกษาจะได้เรียนรูใ้ นหัวข้อวิเคราะห์ปรากฏการณ์การ ส่งสัญญาณของคลืน่ วิทยุ การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์และหลักการ และ ศึกษาแนวคิด หลักการ เครือ่ งมือและเทคนิคของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประยุกต์สำ�หรับระบบงานที่ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ไร้สาย เช่น อุปกรณ์พกพา (Personal Digital Assistant: PDA) และโทรศัพท์ เคลื่อนที่ โดยอาศัยเทคนิคตามมาตรฐานเปิด J2ME และ MIDP 328 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วซ. 420 สห​กิจ​ศึกษา (3 หน่วยกิต) SE 420 Cooperative Education พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ สศ. 301 การ​ฝึกงาน​ทาง​ด้าน​วิศวกรรม​ซอฟต์แวร์ ​ใน​บริษัท​ที่​ เกี่ยวข้อง​กับ​การ​พัฒนา​ซอฟต์แวร์​อย่าง​น้อย 600 ชั่วโมง เพื่อ​เตรียม​ ความ​พร้อม​ให้​นัก​ศึกษา​ปฏิบัติ​งาน​จริง วซ. 432 คลังข้อมูล (3 หน่วยกิต) SE 432 Data Warehouse พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 200 พืน้ ฐานของการสร้างคลังข้อมูล การวางแผนโครงการ การ นิยามข้อกำ�หนดของธุรกิจ การสร้างแบบจำ�ลองมีมิติ สถาปัตยกรรม เชิงเทคนิค ทางเลือกของโครงแบบเชิงกายภาพ การเลือกโครงการ การออกแบบฐานข้อมูลกายภาพ การประมวลการจัดขั้นตอนข้อมูล เทคนิคการจัดขั้นตอนข้อมูล งานประยุกต์สำ�หรับผู้ใช้เป้าหมาย การ ใช้คลังข้อมูล การจัดการการเติบโตของระบบ วซ. 440 วิศวกรรมความรู้และการจัดการความรู้ (3 หน่วยกิต) SE 440 Knowledge Engineering and Knowledge Management พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 100 ลักษณะเฉพาะของความรู้ แนวคิดและกระบวนการเก็บ เกี่ยวความรู้ แหล่งความรู้ สถาปัตยกรรมของระบบอิงความรู้ เครื่อง มือสำ�หรับวิศวกรรมความรู้ การเรียนรูแ้ ละสมรรถนะในเศรษฐกิจความ รู้ วัฏจักรของความรู้ ความหลากหลายของงานด้านความรู้ โอกาสใน การจัดการความรู้ในองค์กรขนาดใหญ่ กลศาสตร์การจัดการความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้


วซ. 441 วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3 หน่วยกิต) SE 441 Electronic Commerce Engineering พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 100 เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและสร้าง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเครือข่ายและทิศทางใน อนาคต เทคโนโลยีฐานข้อมูล การเชือ่ มต่อระหว่างเว็บและฐานข้อมูล ประเด็นด้านความมั่นคง ระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวกรองทาง ธุรกิจ การจัดการความเชื่อถือ ตัวแทนการค้า ความเป็นส่วนตัว ผลิตภัณฑ์ทางสารสนเทศและการป้องกันการลอกเลียน ความไม่เท่า เทียมเชิงดิจิทัล วซ. 445 การทำ�เหมืองข้อมูล (3 หน่วยกิต) SE 445 Data Mining พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 432 แนวคิดพืน้ ฐานของการทำ�เหมืองข้อมูล การประยุกต์การ ทำ�เหมืองข้อมูล เทคนิคและแบบจำ�ลอง ประเด็นด้านจริยธรรมและ ความเป็นส่วนตัว ชุดซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูล วิธีการทำ�เหมืองข้อมูล ตารางการตัดสินใจ ต้นไม้การตัดสินใจ กฎการจำ�แนก การเข้ากลุ่ม การสร้างแบบจำ�ลองเชิงสถิติและแบบจำ�ลองเชิงเส้น วซ. 446 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ SE 446 Software Engineering Approach to Human Computer Interaction พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 100 วิชาพืน้ ฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทอี่ ธิบายถึงพืน้ ฐานและ การออกแบบปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการทาง จิตวิทยาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การ ประเมินส่วนติดต่อกับผู้ใช้ วิศวกรรมด้านประโยชน์การใช้งาน การ วิเคราะห์งาน การออกแบบโดยคำ�นึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การทำ�

ต้นแบบ แบบจำ�ลองแนวความคิดและการใช้คำ�เปรียบเทียบ เหตุผล ในการออบแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบหน้าต่าง เมนู และคำ�สั่ง การติดต่อโดยใช้เสียงพูดและภาษาธรรมชาติ การตอบกลับและการ ตอบสนอง การใช้สี รูปสัญลักษณ์ เสียง การทำ�ให้เป็นสากล การทำ�ให้ เข้ากับท้องถิ่น สถาปัตยกรรมและเอพีไอของส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ กรณีศึกษาและโครงงาน วซ. 447 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (3 หน่วยกิต) SE 447 Decision Support System พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 432 ระบบสนั บ สนุ น การจั ดการกระบวนการการตัดสินใจ คุณลักษณะและส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การสร้าง และการจัดการแบบจำ�ลอง แบบจำ�ลองระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุม่ วซ. 450 การศึกษาอิสระ (3 หน่วยกิต) SE 450 Independent Study พื้นความรู้: สอบได้วิชาเอก-บังคับ อย่างน้อย 3 วิชา ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ซึ่ง อาจเป็นวิชาที่ ไม่มี ในหลักสูตรหรือศึกษาเนื้อหาให้ลึกซึ้งมากกว่า หลักสูตรปกติที่เปิดสอน วซ. 451 หัวข้อพิเศษ 1 (3 หน่วยกิต) SE 451 Special Topic I พื้นความรู้: สอบได้วิชาเอก-บังคับ อย่างน้อย 3 วิชา ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสาขา ต่างๆ ในวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์

หลักสูตรปริญญาตรี 329


วซ. 452 หัวข้อพิเศษ 2 (3 หน่วยกิต) SE 452 Special Topic II พื้นความรู้: สอบได้วิชาเอก-บังคับ อย่างน้อย 3 วิชา ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสาขา ต่างๆ ในวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งแตกต่างจาก วซ. 451 หัวข้อ พิเศษ 1 วซ. 470 ปัญญาประดิษฐ์ (3 หน่วยกิต) SE 470 Artificial Intelligence พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 100 พฤติกรรมฉลาดซึ่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสำ�หรับการรับรู้ การมีเหตุผล และการแสดงออกมาเป็นการกระทำ� การแก้ปญั หา การ แทนความรู้ในคอมพิวเตอร์ การตัดสินใจ การเรียนรู้ การค้นหา การ เล่นเกม การพิสจู น์ทฤษฎี การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การควบคุม หุ่นยนต์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ วซ. 497 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 (1 หน่วยกิต) SE 497 Software Engineering Project I พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 204 ผูเ้ รียนมีโอกาสในการจัดตัง้ บริหารและจัดการทีมพัฒนา ซอฟต์แวร์เพื่อดำ�เนินการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สนใจ โดยผู้ เรียนจะได้ศึกษาถึงผลกระทบทางด้านที่เทคนิคมีต่อสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และออกแบบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงประเด็น ด้านการบริหารจัดการโครงการ การวางแผน การประกันคุณภาพ และ การบำ�รุงรักษาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ตามหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

330 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วซ. 498 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 (3 หน่วยกิต) SE 498 Software Engineering Project II พื้นความรู้: สอบได้ วซ. 497 นักศึกษาต้องดำ�เนินการพัฒนาโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ทส่ี นใจให้เสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้จริง จัดทำ�เอกสารประกอบโครงงาน และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานที่ทำ�

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ วท. 201 มนุษย์​กับ​สภาพ​แวดล้อม (3 หน่วยกิต) SC 201 Man and Environment ศึ ก ษา​พืี้น​ฐ าน​เ รื่อง​สภาพ​แวดล้อม​มา​ประยุกต์​ให้​เกิด แนวคิดอ​ ย่าง​วทิ ยาศาสตร์ โดย​มงุ่ เ​น้นใ​ห้เ​กิดค​ วาม​เข้าใจ​ใน​เรือ่ งความ​ สัม พั น ธ์ ​ระหว่ า ง​สิ่ง​มี ​ชีวิ ต ​กับ ​สิ่ ง ​แ วดล้อม อั น​เกี่ยว​เนื่ อง​กับ​การ​จัด​ จ�ำแนกสิ่ ง ​มี​ชี วิ ต วิวัฒ นาการ พันธุ ​ศาสตร์ ความ​หลาก​ห ลาย​ท าง​ ชีวภาพ ประชากรศาสตร์ พิษ​วิทยา รวม​ถึง​ระบบ​ภูมิคุ้มกัน​เพื่อ​น�ำ​ไป​ ประยุกต์ใช้​เป็น​แนวทาง​ใน​การ​พทิ กั ษ์​สงิ่ ​แวดล้อม การ​พฒ ั นา​จริยธรรม​ สิ่งแวดล้อม​ สามารถ​เข้าใจ​ถึง​แนวทาง​ของ​การ​เกิด​เทคโนโลยี​ยุค​ใหม่ และ​การ​ใช้​งาน​อย่าง​ถูก​ต้อง ตลอด​จน​การ​สร้าง​ทัศนคติ​อัน​เหมาะ​สม ต่อ​กฎหมาย​และ​อนุสัญญา​ว่า​ด้วย​สิ่งแ​ วดล้อม


หมวด​วิชา​คณิตศาสตร์ คณ. 101 คณิตศาสตร์​พื้น​ฐาน (3 หน่วยกิต) MA 101 Fundamental Mathematics เพื่อ​ให้​นัก​ศึกษา​มี​ความ​รู้​เกี่ยว​กับ​คณิตศาสตร์​เบื้อง​ต้น ให้​รู้จัก​แนว​ความ​คิด​และ​วิธี​การ​แก้​ปัญหา​ทาง​คณิตศาสตร์ ให้​มี​ความ​ รู้​พื้น​ฐาน​ทาง​คณิตศาสตร์ เพื่อ​ใช้​ประโยชน์ใ​น​การ​ศึกษา​วิชา​อื่น​ต่อ​ไป ศึกษา​เกี่ยว​กับ​ระบบ​จ�ำนวน สมการ​และ​อสมการ เซต ฟังก์ชัน ​กราฟ​เส้น​ตรง​และ​พาราโบลา เมตริก​ซ์​และ​ดี​เทอร์​มิ​เนน​ท์ คณิตศาสตร์​การ​เงิน และ​การ​โปรแกรม​เชิง​เส้น​ตรง​เบื้อง​ต้น คณ. 102 คณิตศาสตร์​ธุรกิจ (3 หน่วยกิต) MA 102 Business Mathematics เพื่ อ ​ให้ ​นั ก ​ศึ ก ษา​ได้ ​มี​ความ​รู้​ทาง​คณิตศาสตร์​อย่าง​พอ​ เพียง​ใน​การ​ศึกษา​ธุรกิจท​ ั้งใ​น​ทาง​ทฤษฎีแ​ ละ​การ​ประยุกต์โ​ดย​เน้นว​ ิชา​ แคล​คูลัส ศึกษา​ฟงั ก์ชนั ความ​ชนั ​ของ​สว่ น​โค้ง สูตร​การ​หา​อนุพนั ธ์​ ของ​ฟังก์ชัน การ​หา​ค่า​สูงสุด​และ​ต�่ำ​สุด​ของ​ฟังก์ชัน​ที่​สัมพันธ์​กับ​ทาง​ ธุรกิจ​อนุพนั ธ์​บาง​สว่ น อิน​ทเ​ิ กร​ชนั และ​การ​ประยุกต์​ใน​ทาง​ธรุ กิจ เน้น​ ในเรื่อง​ทาง​ธุรกิจ เช่น การ​หา​ค่า​ร้อย​ละ การ​อ่าน​ความ​หมาย​ของ​ร้อย​ ละ การ​คดิ ​ราคา​สนิ ค้า การ​คดิ ​สว่ นลด​ทางการ​คา ้ การ​คดิ ด​ อก​เบีย้ การ​ กู้​เงิน​และ​การ​คิด​เงิน​ราย​งวด คณ. 105 แคลคูลัส 1 (3 หน่วยกิต) MA 105 Calculus I ฟั ง ก์ ชั น ลิ ​มิ ต ความ​ต่อ​เนื่อง​และ​อนุพันธ์ กฎ​ลูกโซ่ อนุพันธ์อ​ ันดับ​สูง การ​ประยุกต์ข​ อง​อนุพันธ์ ฟังก์ชัน​ท​ราน​เซนเดลทัล การ​หา​อนุพันธ์​และ​อิน​ทิ​กรัล​ของ​ฟังก์​ชัน​ท​ราน​เซนเดลทัล กา​รอิ​นทิ-​ เกรท อิน​ทิ​กรัล​จ�ำกัด​เขต​และ​อิน​ทิ​กรัล​ไม่​จ�ำกัด​เขต เทคนิค​ของ​กา​ร อิ​นทิเ​กรท ​เรขาคณิตวิเคราะห์

คณ. 106 แคลคูลัส 2 (3 หน่วยกิต) MA 106 Calculus II พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คณ. 105 อิน​ดี​เทอร์​มิเนท​ฟอร์ม การ​ประยุกต์​ขอ​งอิ​นทิ​กรัล​จ�ำกัด​ เขต การ​หา​พื้นที่​ใต้​เส้น​โค้ง พื้นที่​ระหว่าง​เส้น​โค้ง ปริมาตร​ของ​ทรง​ ตัน อิม​พร​อบ​เปอร์​อิน​ทิ​กร​ัล สมการ​อนุพันธ์​ย่อย ทฤษฎี​ของ​เท​เลอ​ร์​ และ​อนุกรม​อนันต์ เวคเตอร์​และ​การ​วิเคราะห์​เวคเตอร์ เกรเดี​ยนต์ ได​เวอร์​เจ​นท์ เคิร์ล เมตริก​ซ์​และ​ดี​เทอร์​มิเนนท์ คณ. 107 แคลคูลัส 3 (3 หน่วยกิต) MA 107 Calculus III พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คณ. 106 ตัวแปร​เชิงซ้อน ทฤษฎี​ของ​เด​อมัวร์ ฟังก์ชัน​วิเคราะห์​ ของ​ตัวแปร​เชิงซ้อน กา​รอิ​นทิ​เกรท​ของ​ฟังก์ชัน​เชิงซ้อน สมการ​เชิง​ อนุพันธ์​สามัญ​อันดับ​ที่​หนึ่ง​และ​ดีกรี​หนึ่ง สมการ​อนุพันธ์​แบบ​โฮโม​ จีเนียส และ​นอน​โฮโม​จีเนียส อิน​ทิ​เกรท​ติ้ง​แฟค​เตอร์ สมการ​เชิง​ อนุพันธ์​เชิง​เส้น​อันดับ​ที่​หนึ่ง สม​การ​เบอร์นู​ลี สมการ​เชิง​อนุพันธ์​เชิง​ เส้น​อันดับ​ที่​สอง สมการ​อนุพันธ์​อันดับ​สูง วิธี​การ​แก้​สมการ​อนุพันธ์ ทัง้ โ​ดย​วธิ วี เิ คราะห์แ​ ละ​เชิงต​ วั เลข กา​รอิน​ ทิเ​กรท​สอง​ชนั้ กา​รอิน​ ทิเ​กรท​ สาม​ชั้น การ​ประยุกต์​กา​รอิ​นทิ​เกรท​สอง​ชั้น​และ​สาม​ชั้น เวคเตอร์​ แคลคูลัส กา​รอิ​นทิ​เกรท​เชิง​เส้น เชิง​ผิว​และ​เชิง​ปริมาตร การ​ประยุกต์​ ใช้​เวคเตอร์ แคลคูลัส คณ. 108 แคลคูลัส 1 (3 หน่วยกิต) MA 108 Calculus I วิชา​บังคับ​ก่อน: ไม่มี ฟั ง ก์ ชั น ลิ ​มิ ต ความ​ต่อ​เนื่อง​และ​อนุพันธ์ กฎ​ลูกโซ่ อนุพันธ์​อันดับ​​สูง การ​ประยุกต์​ของ​อนุพันธ์ ฟังก์ชัน​ท​ราน​เซนเดลทัล การ​หา​อนุพันธ์​และ​อิน​ทิ​กรัล​ของ​ฟังก์​ชัน​ท​ราน​เซนเดลทัล กา​รอิ​นทิ​ เกรต อิน​ทิ​กรัล​จ�ำกัด​เขต​และ​อิน​ทิ​กรัล​ไม่​จ�ำกัด​เขต เทคนิค​ของ​กา​ร อิ​นทิ​เกรต ​เรขาคณิตวิเคราะห์ หลักสูตรปริญญาตรี 331


คณ. 109 แคลคูลัส 2 (3 หน่วยกิต) MA 109 Calculus II วิชา​บังคับ​ก่อน: คณ. 108 แคลคูลัส 1 อิน​ดี​เทอร์​มิเนท​ฟอร์ม การ​ประยุกต์​ขอ​งอิ​นทิ​กรัล​จ�ำกัด​ เขต การ​หา​พื้นที่​ใต้​เส้น​โค้ง พื้นที่​ระหว่าง​เส้น​โค้ง ปริมาตร​ของ​ทรง​ ตัน อิม​พร​อบ​เปอร์​อิน​ทิ​กร​ัล ทฤษฎี​ของ​เท​เลอ​ร์​และ​อนุกรม​อนันต์ เวคเตอร์และ​การ​วิเคราะห์​เวคเตอร์ เมตริกซ​ ์​และ​ดี​เทอร์ม​ ิเนนท์

หมวด​วิชา​เคมี

คณ. 111 แคลคูลัส 1 (3 หน่วยกิต) MA 111 Calculus I ฟั ง ก์ ชั น ​พี ช คณิ ต ลิ​มิต​และ​ความ​ต่อ​เนื่อง การ​หา​ค่า​ อนุพันธ์ อนุพันธ์​เชน​รูล อนุพันธ์​อันดับ​สูง เส้น​ตรง​และ​ภาคตัดกรวย อิน​ทิ​เกรชั่น การ​หา​พื้น​ที่​อิน​เดฟฟิ​นิ​ทอิ​นที​กรัล เดฟฟิ​นิ​ทอิ​นที​กรัล กา​รดิฟเฟอเรน​ซิ​เอท​และ​การ​อิน​ทิเกรทท​ราน​เซน​เดนตัล​ฟังก์ชัน

คม. 102 ปฏิบัติ​การ​เคมี​ทั่วไป (1 หน่วยกิต) CH 102 Laboratory in General Chemistry ทดลอง​ใน​ห้อง​ปฏิบัติ​การ​สอดคล้อง​กับ​เนื้อหา​ใน​วิชา คม. 101 เคมี​ทั่วไป

คณ. 112 แคลคูลัส 2 (3 หน่วยกิต) MA 112 Calculus II พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ คณ. 111 ทฤษฎี​ค่า​กลาง​และ​การ​ประยุกต์​ใช้​เทคนิค​การ​อิน​ที​เกร​ท อน​ุ​พันธ์​บาง​ส่วน การ​จัด​ล�ำดับ​อิน​ดี​เท​อมิเนท​ฟอร์ม อิน​พรอปเปอร์​ อิน​ทกี​ รัล อนุกรม อนุกรม​ของ​เทย์​เลอ​ร์ คณ. 114 พีชคณิต​เชิงเ​ส้น (3 หน่วยกิต) MA 114 Linear Algebra เวค​เ ต​อ ร์ ส เปซ ลิ ​เ นียร์​ท​ราน​ฟอร์เม​ชัน เมตริก​ซ์ ดี​เทอร์มีแนนท์ และ​สมการ​เชิง​เส้น คณ. 200 คณิตศาสตร์เบื้องต้น (3 หน่วยกิต) MA 200 Basic Mathematics ทบทวนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สมการ และอสมการ เซต เมตริกซ์ ฟังก์ชั่น ลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ และการอินทิเกรชัน 332 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คม. 101 เคมี​ทั่วไป (3 หน่วยกิต) CH 101 General Chemistry พื้ น ฐานของอะตอม คุ ณ สมบั ติ ข องแก๊ ส ของแข็ ง ของเหลว และสารละลาย การสมดุลทางเคมี การสมดุลของไอออน ในสารละลาย

คม. 103 ปฏิบัติ​การ​เคมี​ทั่วไป (1 หน่วยกิต) CH 103 Laboratory in General Chemistry ปฏิบัติ​การ​ทดลอง​ใน​เรื่อง​การ​สังเคราะห์​และ​หา​สูตร​ของ​ สารประกอบ การ​หา​ค่า​คงตัว​ของ​แก๊ส การ​หา​มวล​โมเลกุล​ของ​สาร​ โดย​อาศัยก​ าร​ลด​ลง​ของ​จดุ เยือกแข็งแ​ ละ​​การ​สงู ข​ นึ้ ข​ อง​จดุ เดือด ความ​ ร้อน​ การ​ละลาย ผล​ของ​ความ​เข้ม​ข้น​ของ​สาร​ตั้ง​ตน​ที่​มตี​ ่อ​อัตรา​การ​ เกิดป​ ฏิกริ ยิ า​เคมี อินด​ เิ ค​เตอร์ เกลือแ​ ละ​สาร​ละ​ลาย​บฟั เ​ฟอร์ การ​ไต​เต​รด​ กรด-เบส เซลล์​กัลวา​นิก​และ​เซล​อิ​เล็ก​โตรไลต์ การ​วิเคราะห์​คุณภาพ


หมวด​วิชา​ฟิสิกส์ ฟส. 101 ฟิสิกส์​ทั่วไป 1 (3 หน่วยกิต) PH 101 General Physics I หลัก​การ​ข​อง​แมค​คา​นคิ ส์ แมค​คา​นคิ ส์​ของ​ของไหล ความ​ ร้อน การ​สั่น​และ​คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า​เบื้อง​ต้น ฟส. 102 ปฏิบัติ​การ​ฟิสิกส์​ทั่วไป 1 (1 หน่วยกิต) PH 102 Laboratory in General Physics I ทดลอง​ใน​ห้อง​ปฏิบัตกิ​ าร สอดคล้อง​กับ​เนื้อหา​วิชา ฟส. 101 ฟิสิกส์​ทั่วไป 1 ฟส. 103 ฟิสิกส์​ทั่วไป 2 (3 หน่วยกิต) PH 103 General Physics II พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ฟส. 101 วงจร​ก ระแส​ไ ฟฟ้ า​ส ลับ หลัก​การ​ของ​อิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์​ยุค​ใหม่ ฟส. 104 ปฏิบัติ​การ​ฟิสิกส์​ทั่วไป 2 (1 หน่วยกิต) PH 104 Laboratory in General Physics II พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ ฟส. 102 ทดลอง​ใน​ห้อง​ปฏิบัตกิ​ าร สอดคล้อง​กับ​เนื้อหา​วิชา ฟส. 103 ฟิสิกส์​ทั่วไป 2 ฟส. 105 ฟิสิกส์​สมัย​ใหม่ (3 หน่วยกิต) PH 105 Modern Physics กลศาสตร์ ​ข องแข็ ง ​แ ละ​ของไหล พลศาสตร์​ของ​การ​ เคลื่อนที่​ของ​งาน​และ​พลังงาน โมเมนตัม​และ​การ​ดล การ​ชน​ใน 2-3 มิติ พลศาสตร์ข​ อง​วตั ถุ​แข็งเกร็ง สมดุล​สถิตแ​ ละ​สมบัต​เิ ชิงกล​ของ​สาร​ กลศาสตร์​ของไหล สมการแบร์​นูล​ลี​และ​การน�ำ​ไป​ประยุกต์​ใช้ การ​

เคลือ่ นที​แ่ บบ​ฮาร์โม​น​กิ อ​ยา่ ง​งา่ ย คลืน่ ​กล การเคลือ่ นที​ข่ อง​คลืน่ คลืน่ ​ นิง่ สมบัติ​ความ​ร้อน​ของ​สาร การ​ส่ง​ความ​ร้อน แม่​เหล็ก​ไฟฟ้า แสง วงจร​ก ระแส​ไ ฟฟ้ า​ส ลั บ หลั ก ​ก าร​ของ​อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ​เบื้อง​ต้ น ทัศนศาสตร์ ทฤษฎี​เลเซอร์ มลภาวะ แผ่น​ดิน​ไหว ทฤษฎี​ดวง​จันทร์ ฟิสิกส์​ยุค​ใหม่ ฟส. 106 ปฏิบัติ​การ​ฟิสิกส์​ทั่วไป 1 (1 หน่วยกิต) PH 106 Laboratory in Modern Physics I ทดลอง​ใน​ห้อง​ปฏิบัติ​การ​สอดคล้อง​กับ​เนื้อหา​วิชา ฟส. 105 ฟิสกิ ส์ส​ มัยใ​หม่ โดย​ประกอบ​ดว้ ย​การ​ทดลอง​เรือ่ ง​เครือ่ งกล แอต​ วูด ​สั ม ประสิ ท ธิ์ ​ความ​เสีย ด​ทาน สม​มู ล ​จู ล ความ​ห นา​แน่ น​และ​ ความถ่วงจ�ำเพาะ วงจร​อิเล็กทรอนิกส์​พื้น​ฐาน วงจร​ดิจิตอล​พื้น​ฐาน เก​รด​ดิ้งสเป็ค​โต​รมิ​เตอร์ ออย-ด​รอป​เอ็กซ์เป​อริ​เมน​ต์ ฟส. 107 ปฏิบัติ​การ​ฟิสิกส์​ทั่วไป 1 (1 หน่วยกิต) PH 107 Laboratory in General Physics I ปฏิบัติ​การ​ทดลอง​ใน​เรื่อง การ​วัด​ความ​ยาว เครื่อง​กล​ แอตวู ด ​ส มดุ ล ​ข อง​แ รง​และ​อนุ ภาค​บน​พื้ น​เอี ยง การ​เคลื่ อนที่​แบบ​ ซิมเปิล​ฮาร์โม​นคิ ​ สมั ประสิทธิ​ข์ อง​แรง​เสียด​ทาน ลูก​ตมุ้ ​นาฬิกา ความ​ หนา​แน่น​และ​ความถ่วงจ�ำเพาะ สมมูล​จาก​ความ​ร้อน​ของ​จูล หลอด ​ อภิ​นาท ความ​ร้อน​แฝง​ของ​การ​หลอมเหลว​ของ​น�้ำ​แข็ง ฟส. 108 ปฏิบัติ​การ​ฟิสิกส์​ทั่วไป 2 (1 หน่วยกิต) PH 108 Laboratory in General Physics II วิชา​บังคับ​ก่อน: ฟส. 107 ปฏิบัติ​การ​ฟิสิกส์ท​ ั่วไป 1 ปฏิบัติ​การ​ทดลอง​ใน​เรื่อง การ​วัด​ประจุไฟฟ้า มัล​ติมิ​ เต​อ ร์ การ​เคลื่ อ นที่ ​ข อง​อิ ​อ อน​ใ น​ส นาม​ไฟฟ้า ตัว​เก็บประจุไฟฟ้า ดิจติ อล​พนื้ ​ฐาน อิเล็กทรอนิกส์​พนื้ ​ฐาน กัมมันตภาพรังสี เกรต​ตงิ การ​ หาความ​ยาว​โฟกัส​และ​รัศมี​ความโค้ง​ของ​เลนส์ ฟิสิกส์​ยุค​ใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี 333


หมวด​วิชา​สถิติ สถ. 201 สถิติ​เบื้อง​ต้น (3 หน่วยกิต) ST 201 Introduction to Statistics เพื่อ​ให้​นัก​ศึกษา​ได้​รู้​หลัก​สถิติ​และ​แนว​ความ​คิด​พื้น​ฐาน​ ทาง​สถิติ เพื่อใ​ช้​เป็น​เครื่อง​มือ​ใน​การวิเคราะห์​ข้อมูล ศึกษา​ระเบียบ​วธิ ท​ี าง​สถิติ การ​วดั แ​ นว​โน้มเ​ข้า​สส​ู่ ว่ น​กลาง การ​วัด​การ​กระจาย​ของ​ข้อมูล ความ​น่า​จะ​เป็น การ​แจกแจง​ความ​น่า​ จะ​เป็น​แบบ​ต่อ​เนื่อง​และ​ไม่​ต่อ​เนื่อง การ​สุ่ม​ตัวอย่าง การ​ประมาณ​ค่า​ พารา​มิเตอร์ และ​การ​ทดสอบ​สมมติฐาน​ทาง​สถิติ​เกี่ยว​กับ ค่า​มัชฌิม ค่า​แปร​ปร​วน​และ​สัดส่วน สถ. 202 สถิติ​ธุรกิจ (3 หน่วยกิต) ST 202 Business Statistics เพื่อ​ให้​นัก​ศึกษา​ได้​เรียน​รู้​ถึง​การนำ�​ข้อมูล​มา​ใช้​ใน​การ​ วิเคราะห์ เพือ่ เ​ป็นเครือ่ งมือใ​น​การ​ท�ำ วิจยั ท​ าง​ธรุ กิจ และ​ศกึ ษา​ระเบียบ​ วิธี​ที่​จะ​นำ�​ข้อมูล​ใน​อดีตม​ า​ใช้ใ​น​การ​พยากรณ์ ศึกษา​ถึง​หลักการวิจัยทางธุรกิจ การ​ทดสอบ​สถิติ​ที่​ไม่​ ใช้​พารา​มิเตอร์ การ​วิเคราะห์​ความ​แปร​ปร​วน การ​ใช้​เลข​ดัชนี การ​ วิเคราะห์อ​ นุกรม​เวลา การ​วเิ คราะห์ก​ าร​ถดถอย​และ​สห​สมั พันธ์ ทฤษฎี​ การ​ตัดสิน​ใจ และเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สถ. 203 สถิติ​เพื่อ​สังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต) ST 203 Statistics for Social Sciences เพื่อให้น​ ัก​ศึกษา​ได้​รู้​หลัก​สถิติ​และ​แนว​ความ​คิด พื้น​ฐาน​ ทาง​สถิติ​เพื่อเ​ป็นเครื่อง​มือ​ใน​การ​ทำ�​วิจัยท​ าง​สังคมศาสตร์ ศึกษา​ถงึ ความ​หมาย ขอบเขต และ​ความ​ส�ำ คัญข​ อง​สถิติ เพื่อ​การ​วิจัย​ทาง​สังคมศาสตร์ การ​รวบรวม​และ​การนำ�​เสนอ​ข้อมูล การ​แจกแจง​ความถี่​และ​การ​วิเคราะห์ การ​วัด​แนว​โน้มเ​ข้า​สู่​ส่วน​กลาง การ​วัด​การ​กระจาย การ​สุ่ม​ตัวอย่าง การ​ประมาณ​ค่า การ​ทดสอบ​ 334 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สมมติฐาน สถิติ​ที่​ไม่​ใช้​พารา​มิเตอร์ การ​วิเคราะห์​การ​ถดถอย ซึ่ง​จะ​ เป็น​แนว​พื้น​ฐาน​ใน​การ​เรียน​วิชา​ระเบียบ​วิธวี​ ิจัย​ต่อ​ไป สถ. 205 ความ​น่า​จะ​เป็น​และ​สถิติ (3 หน่วยกิต) ST 205 Probability and Statistics การ​แจกแจง​ของ​ตัวแปร​เชิง​สุ่ม​แบบ​ไม่​ต่อ​เนื่อง การ​ แจกแจง​แบบ​ทวิ​นาม​และ​แบบ​อื่น ๆ การแจกแจง​ของ​ตัวแปร​เชิง​สุ่ม​ แบบ​ต่อ​เนื่อง แบบ​ปกติ​และ​แบบ​อื่น ๆ การ​แจกแจง​ร่วม​ของ​ตัวแปร​ เชิง​สุ่ม ความ​เป็น​อิสระ​ของ​ตัวแปร​เชิง​สุ่ม การ​แจกแจง​แบบ​มี​เงื่อนไข ค่า​คาด​หวัง​และ​ความ​แปร​ปร​วน ฟังก์ชนั โมเมนต์เ​จน​เนอเร​ตงิ ฟังก์ชนั ​ ของ​ตัวแปร​เชิง​สุ่ม เทคนิค​ฟังก์ชัน​การ​แจก​แจง และ​เทคนิค​อื่นๆ การ​ คาด​คะเน​ทฤษฎีบท​เกีย่ ว​กบั ล​ ม​ิ ติ ก​ ลาง การ​ทดสอบ​สมมติฐาน​ทาง​สถิต​ิ เกี่ยว​กับ​ค่า​มัชฌิม สถ. 207 สถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3 หน่วยกิต) ST 207 Statistics for Science and Technology การประยุกต์ ใช้ความน่าจะเป็นเชิงวิยุต กับวิทยาการ คอมพิวเตอร์พื้นฐานของสถิติพรรณนา การแจกแจงแบบปกติ การ แจกแจงแบบทวินาม และการแจกแจงแบบปัวซอง วิธีกำ�ลังสองน้อย สุด สหสัมพันธ์ และการถดถอย การทดสอบทางสถิติสำ�หรับนัก วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้แก่ การทดสอบแบบทีเทสต์ แอนโนวา การ ทดสอบด้วยไคกำ�ลังสอง การออกแบบการทดลองและการทดสอบ สมมติฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิต ิ การประยุกต์ใช้สถิตกิ บั ปัญหา ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เช่น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ความเชือ่ ถือ ได้ ความสะดวกในการใช้งาน การประมาณต้นทุน และการประเมิน การควบคุมวิธี


หมวด​วิชา​บัญชี บช. 100 ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีกับ (3 หน่วยกิต) การประกอบธุรกิจขนาดย่อม AC 100 Introduction to Accounting and Managing for Small Business พื้นความรู้: ไม่มี ศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ความส�ำคัญ ของการบัญชีในการบริหารงานของธุรกิจ เริม่ ตัง้ แต่ขอ้ พิจารณาในการ เลือกประกอบธุรกิจ ความหมาย ประเภทและรูปแบบของธุรกิจ การเลือก รูปแบบของธุรกิจทีเ่ หมาะสมและการจัดตัง้ ธุรกิจ การจัดโครงสร้างของ องค์กร ลักษณะงานและความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจขนาดย่อม บทบาทของการบัญชี ทีม่ ตี อ่ ธุรกิจ ความส�ำคัญ และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ระบบ บัญชีและการควบคุมภายใน กระบวนการจัดท�ำบัญชี และเอกสารที่ใช้ ประกอบการบันทึกบัญชี งบการเงิน การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบั ญ ชี ภาษีอากรและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบ ธุรกิจขนาดย่อม ตลอดจนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กฎหมายประกัน สังคมและกฎหมายแรงงานของธุรกิจขนาดย่อม บช. 201 หลักการบัญชี 1 (3 หน่วยกิต) AC 201 Principles of Accounting I พื้นความรู้: ไม่มี ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชี จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี หลั ก การและวิ ธี การบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชี ตามวงจรบั ญ ชี การบันทึกรายการค้าลงในสมุดบันทึกรายการขัน้ ต้น การผ่ า นรายการไปยังบัญชีแยกประเภททัว่ ไปและบัญชีแยกประเภท ย่อย การจัดท�ำงบทดลอง กระดาษท�ำการ งบการเงินส�ำหรับกิจการให้ บริการ และกิจการซือ้ ขายสินค้า รวมถึงการบันทึกรายการปรับปรุงและ แก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป หลักการบันทึกบัญชี เกีย่ วกับภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการแต่ละประเภท ตลอดจนการ ประยุกต์ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางการบัญชีในการจัดท�ำบัญชี

บช. 202 หลักการบัญชี 2 (3 หน่วยกิต) AC 202 Principles of Accounting II พื้นความรู้: สอบได้ บช. 201 ศึ ก ษาถึ ง กระบวนการบัญชีส�ำหรับกิจการอุตสหกรรม การบัญชีเกีย่ วกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร ระบบเงินสดย่อย ระบบ ใบส�ำคัญ การจัดท�ำงบกระแสเงินสด การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้และตั๋ว เงินรับ การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายเหตุประกอบ งบการเงินและนโยบายการบัญชี ตลอดจนการประยุกต์ใช้โปรแกรม ส�ำเร็จรูปทางการบัญชีในการจัดท�ำบัญชี บช. 311 การบัญชีสินทรัพย์ (3 หน่วยกิต) AC 311 Asset Accounting พื้นความรู้: สอบได้ บช. 202 ศึกษาหลั ก การและวิ ธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การ จ�ำแนกป ร ะ เ ภ ท สิ น ท รั พ ย์ การรับรู้ การวัดมูลค่าและการตีราคา สินทรัพ ย์ การจั ด แบ่ งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตาม หลักการบั ญ ชี การด้ อ ยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการ เปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ในงบการเงิน บช. 312 การบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ (3 หน่วยกิต) AC 312 Liability and Owner’s Equity Accounting พื้นความรู้: สอบได้ บช. 202 ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วน ของเจ้าของ ประกอบด้วย การจ�ำแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้ การ วัดมูลค่าของหนี้สิน และการตีราคาหนี้สิน การบัญชีเกี่ยวกับการจัด ตั้งกิจการ การด�ำเนินงาน การแบ่งผลก�ำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้ า ของ การเลิ กกิจการ และการช�ำระบัญชีของห้างหุ้น ส่วน บริษัทจ�ำกัดและบริษัทมหาชนจ�ำกัด การแสดงรายการและการ เปิดเผยข้อมูลหนี้สินและส่วนของเจ้าของในงบการเงินตามหลักการ บัญชีที่รับรองทั่วไป และงบกระแสเงินสด หลักสูตรปริญญาตรี 335


บช. 315 การบัญชีต้นทุน (3 หน่วยกิต) AC 315 Cost Accounting พื้นความรู้: สอบได้ บช. 202 ศึกษาความส�ำคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุนที่มี ต่อธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบั ญ ชี แ ละการควบคุ ม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญ ชี ต้ น ทุ น งานสั่ ง ทํา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุน มาตรฐาน การบัญชีตน้ ทุนผลิตภัณฑ์รว่ มและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของ เสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม การออกแบบและการเลือกใช้ระบบบัญชีต้นทุนที่เหมาะสมกับกิจการ ตลอดจนการประยุกต์ขอ้ มูลจากระบบบัญชีตน้ ทุน เพือ่ ใช้ในการตัดสิน ใจวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหาร บช. 321 การบัญชีชั้นสูง 1 (3 หน่วยกิต) AC 321 Advanced Accounting I พื้นความรู้: สอบได้ บช. 311 และ บช. 312 ศึกษาถึ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ยนแปลงทางการ บัญชีและข้ อ ผิ ด พลาด งบการเงินระหว่างกาล การบัญชีส�ำหรับ รายการที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศและการแปลงค่างบการเงิน การ บัญชีส�ำนักงานใหญ่และสาขา ทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง การบัญชีธรุ กิจฝากขาย การบัญชีธรุ กิจขายผ่อนช�ำระ การบัญชีธรุ กิจ ให้เช่า การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบัญชีส�ำหรับการปรับ โครงสร้างหนี้ บช. 322 การสอบบัญชี (3 หน่วยกิต) AC 322 Auditing พื้นความรู้: สอบได้ บช. 311 และ บช. 312 ศึกษาแนวคิ ด ทั่วไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบ บัญชี กฏหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยา บรรณและความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด 336 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมี สาระสําคั ญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการ รวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบ บัญชี การทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผูจ้ ดั การ กระดาษทาํ การของผูส้ อบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนีส้ นิ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รายได้ และค่าใช้จา่ ย รายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทาง การตรวจสอบบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพการสอบ บัญชี ตลอดจนทราบถึงการให้บริการด้านอื่นของผู้สอบบัญชี บช. 401 การบัญชีภาษีอากร (3 หน่วยกิต) AC 401 Tax Accounting พื้นความรู้: สอบได้ กม. 301 บช. 311 และ บช. 312 ศึกษาแ นว คิ ด และความแตกตางระหวางเกณฑการรับ รูรายไดและคาใชจายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทํา กระดาษทาํ การเพือ่ คาํ นวณภาษีเงินไดต ามประมวลรัษฎากร การปรับ ปรุงกําไ ร สุ ท ธิทางการบัญชีเปนกําไรสุทธิทางภาษีอากร และศึกษา หลักการบันทึกบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับภาษีป ร ะ เ ภ ท ต่างๆ รวมทั้งการจัดทํารายงานและการยื่นแบบ แสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร บช. 402 การบัญชีชั้นสูง 2 (3 หน่วยกิต) AC 402 Advanced Accounting II พื้นความรู้: สอบได้ บช. 311 และ บช. 312 ศึกษาการบัญชีสำ� หรับการรวมธุรกิจ การลงทุนในบริษทั ย่อยและบ ริ ษั ท ร่วม การบัญชีส�ำหรับกิจการร่วมค้า การจัดท�ำงบ การเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ ผู้ถือหุ้ น งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนิน ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน การจัดท�ำงบการเงินจากรายการทีบ่ นั ทึก ไว้ไม่สมบูรณ์ กองทุนและกิจการไม่หวังผลก�ำไร


บช. 403 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (3 หน่วยกิต) AC 403 Accounting Information Systems พื้นความรู้: สอบได้ บช. 311 บช. 312 และ ศท. 112 ศึกษาลั ก ษ ณ ะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบ สารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดท�ำเอกสารของธุรกิจ หลักการ วิเคราะห์ แ ละการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทาง ธุร กิ จ ขั้ น พื้ น ฐาน ระบบย่ อ ยของระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี เกี่ยวกั บ วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหาร เงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศ ที่เกี่ย ว ข้ อ ง ใ น แต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร และสารสน เ ท ศ ท า ง การบัญชีที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ในการจัดท�ำ รายงานทางการเงิ นโดยใช้ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยมือและ คอมพิวเต อ ร์ แ ล ะ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการประมวล ผลดังกล่ า ว เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล การ ประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ตลอดจนการ วิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูลตามกระบวนการทางการบัญชี รวม ถึงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บช. 404 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน (3 หน่วยกิต) AC 404 Internal Auditing and Control พื้นความรู้: สอบได้ บช. 311 และ บช. 312 ศึกษาถึ ง ก า ร กํ ากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค และ องคประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิด ของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Manageme n t : E R M ) ตามแนวคิดของ COSO การประเมิน ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการ จัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติ งานวิชาชี พ ตรวจสอบภายใน และขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สําคัญขององคกรรวมทั้งหนาที่และ ความรับผิ ด ชอบของผูตรวจสอบภายในตอการทุจริตในองคกร เพื่อ ให้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้

บช. 414 การบัญชีเฉพาะกิจการ (3 หน่วยกิต) AC 414 Specialized Accounting พื้นความรู้: สอบได้ บช. 311 และ บช. 312 ศึกษาถึงลักษณะและรูปแบบการด�ำเนินงาน การควบคุม ภายในเกีย่ วกับสินทรัพย์ หนีส้ นิ ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จา่ ย รายงานผลการด�ำ เนิ นงาน การแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจที่มี ลักษณะเฉพาะกิจการ โดยประเภทธุรกิจให้บริการ จะจัดให้มกี ารเรียน การสอนเกี่ยวกับ ธุรกิจประกันภัย การธนาคาร สถาบันการเงิน การ โรงแรม การบินพาณิชย์ การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น ประเภท ธุรกิจพาณิชยกรรม จะจัดให้มกี ารเรียนการสอนเกีย่ วกับธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สหกรณ์เพื่อการเกษตร สหกรณ์ร้านค้าและธุรกิจ ประเภทอื่ น ๆ ที่ ท างคณะพิจารณาเห็นสมควรให้มีการเรียนการสอน ในภาคการศึกษานั้นๆ บช. 420 ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร (3 หน่วยกิต) AC 420 Accounting Information for Management พื้นความรู้: สอบได้ บช. 315 ศึกษาถึ ง การใช ข อมูลตนทุนในการตัดสินใจ วางแผน และควบคุ ม การดํ า เนินงานกิจการภายใตสภาวการณที่แนนอนและ ไมแนนอน ความสั ม พันธระหวางตนทุน ปริมาณและกําไร ระบบ ตนทุนรวม ระบบต น ทุนผันแปร งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น การกําหนดราคาสิ น คา การก�ำหนดราคาโอน การประเมินผลการ ปฏิบัติง านของหน่ ว ยงานภายในองค์กร ตลอดจนแนวทางการเพิ่ม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี

หลักสูตรปริญญาตรี 337


บช. 422 การตรวจสอบระบบบัญชีทใี่ ช้คอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) AC 422 Auditing Electronic Data Processing Systems พื้นความรู้: สอบได้ บช. 322 และ ศท. 112 ศึกษาถึ ง แนวคิ ด และผลกระทบเนื่องจากการนําระบบ คอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลทางดานการบัญชี การควบคุม ภายในของระบบงานที่ใชคอมพิวเตอร การทุจริตทางคอมพิวเตอรแ ละ มาตรการปองกัน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การ วิเคราะหความนาเชื่อถือของการประมวลผลขอมูล เทคนิคและการ ตรวจสอบระบบบัญชีที่ใชคอมพิวเตอร และการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการตรวจสอบระบบบัญชี บช. 423 การวางแผนภาษีอากร (3 หน่วยกิต) AC 423 Tax Planning พื้นความรู้: สอบได้ กม. 301 และ บช. 401 ศึกษาถึ ง การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษี เงินไดนติ บิ คุ คล ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า ย ภาษีมลู คา เพิม่ และภาษีอนื่ ๆ เพื่อให ก ารเสี ย ภาษีเปนไปอยางประหยัดภายใตกรอบของกฎหมาย และความรับผิดชอบตอสังคม บช. 424 การฝึกงานด้านบัญชี (3 หน่วยกิต) AC 424 Accounting Internship พื้นความรู้: สอบได้ บช. 322 ศึกษาโดยเน้นการฝึกงานด้านการจัดท�ำบัญชี การตรวจ สอบภายใน และการตรวจสอบบัญชีขององค์กรธุรกิจต่างๆ ได้แก่ ฝึกปฏิบั ติ จ ากกรณี ศึกษาที่ทางคณะได้จัดท�ำขึ้น ฝึกปฏิบัติงานกับ หน่วยงานภายนอก โดยจะต้องฝึกปฏิบัติงานในโครงการใดโครงการ หนึ่งติดต่อกันจนครบตามจ�ำนวนชั่วโมงและระยะเวลาที่ก�ำหนด

338 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บช. 425 สัมมนาการบัญชีการเงิน (3 หน่วยกิต) AC 425 Seminar in Financial Accounting พื้นความรู้: สอบได้ บช. 311 บช. 312 และ บช. 428 อภิปรายและวิ เ คราะห์แนวทางการน�ำแม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านการบัญชีขององค์กรประเภทต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารทางวิชาการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ บช. 426 สัมมนาการบัญชีบริหาร (3 หน่วยกิต) AC 426 Seminar in Managerial Accounting พื้นความรู้: สอบได้ บช. 311 บช. 312 และ บช. 420 อภิปรายและวิ เ คราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับ สภาพแวดล อ มที่ เ ปลี่ยนแปลงไป การใชขอมูลทางการบัญชีในเชิง กลยุทธ การประยุกตก ารบัญชีตน ทุน และการวิเคราะหข อ มูลทางการ บัญชีเพือ่ การบริหาร ตลอดจนประเด็นทีน่ า สนใจ ปญ หาพิเศษทางการ บัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ บช. 427 การบัญชีส�ำหรับธุรกิจส่งออกและน�ำเข้า (3 หน่วยกิต) AC 427 Accounting for Export and Import พื้นความรู้: สอบได้ กม. 301 บช. 311 และ บช. 312 ศึกษาถึงความรูท้ วั่ ไปของธุรกิจส่งออกและน�ำเข้าในเรือ่ ง ต่างๆ เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออกและน�ำเข้า การส่ง เสริมการลงทุ น (BOI) ระบบการค้าระหว่างประเทศ ระบบการให้ สินเชื่อ ที่ ไ ด้ รั บ ก ารสนับสนุนจากภาครัฐบาลและสถาบันการเงินใน ประเทศเกี่ยวกับ การเปิด Letter of Credit, Trust Receipt, Letter of Guarantee /Shipping Guarantee รวมถึงการขอสินเชื่อ Packing Credit กฎหมายภาษี อ ากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ภาษี เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต สิทธิ ประโยชน์ ด้ า นภาษี ที่ผู้ประกอบการจะได้รับข้อยกเว้นภาษีของธุรกิจ


ข้อตกลงทางการค้าเสรีระหว่างประเทศ(FTA) รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับ ระบบเอกสารต่ า งๆ ทั้งในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพิธีการส่ง ออกและน�ำเข้า ความหมายของค�ำย่อ (INCO TERM), EXWORK, FOB, CIF, CIP, CFR, DDU เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีส�ำหรับธุรกิจส่งออกและน�ำเข้า การบันทึกบัญชีเกี่ยว กับอัตราแลกเปลีย่ น อัตราซือ้ อัตราขาย การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ย ของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนศึกษาการจัดท�ำรายงานและ งบการเงินของธุรกิจ บช. 428 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ (3 หน่วยกิต) AC 428 Financial Reporting and Analysis พื้นความรู้: สอบได้ บช. 311 และ บช. 312 ศึกษารายงานการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทางการ บัญชี วิธี ก า ร แ ล ะ เ ค รื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รายงานการเงิน และข้อมูล ทางการบั ญ ชีอื่นที่ส�ำคัญต่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการ บัญชีทแี่ ตกต่างกัน ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการ ใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง บช. 431 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) AC 431 Computer Programming พื้นความรู้: สอบได้ บช. 311 บช. 312 และ ศท. 112 ศึกษาแนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรมแบบมาตรฐาน โดยใช้ภาษาปาสคาล มุง่ เน้นทักษะการเขียนโปรแกรมทีด่ ี การพัฒนา อัลกอริทมึ ประเภทของข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ การแสดงผลข้อมูลและการรับข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบมีเงือ่ นไข โปรแกรมแบบท�ำ ซ�้ำ โปรแกรมย่อย (โมดูล) การก�ำหนดชนิดข้อมูล ไฟล์พอยเตอร์และลิงค์ลิสต์ ยูนิต การจัดเรียงข้อมูล โพรซีเยอร์และ ฟังก์ชนั มาตรฐาน กราฟิก การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคนิคการระบุ และการแก้ไขปัญหา การเขียนโครงสร้างและผังงานของโปรแกรมแบบ ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมกับงานบัญชีได้

บช. 432 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน (3 หน่วยกิต) การรายงานทางธุรกิจ AC 432 Computer Applications in Business Reporting พื้นความรู้: สอบได้ บช. 311 บช. 312 และ ศท. 112 ศึกษาหลักการประยุกต์ใช้โปรแกรมประเภทสเปรดชีทใน การบริหารจัดการงานด้านบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร โดยมุ่งเน้น การสร้างและใช้ฐานข้อมูล การสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูล การใช้ ฟังก์ชันฐานข้อมูล การท�ำงานกับฟังก์ชันระดับสูง การเขียน Macro และ VBA รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการสอบ Microsoft Office Specialist Certification (Microsoft Office Excel Expert) บช. 434 โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางการบัญชี (3 หน่วยกิต) AC 434 Accounting Software พื้นความรู้: สอบได้ บช. 311 บช. 312 และ ศท. 112 ศึกษาวิ ธี ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ กรมส�ำเร็จรูปทางการบัญชี (Accounting Software) ในการวิเคราะห์ ตีความ และตรวจสอบ สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ โดยมุ่งศึกษาวิธีการติดตั้ง ซอฟต์แวร์ ท างการบั ญ ชี การก�ำหนดบริษัทใหม่ การก�ำหนดข้อมูล พืน้ ฐานส�ำหรับระบบต่างๆ การบันทึกข้อมูลรายการทางธุรกิจในระบบ ต่าง ๆ การประมวลผลข้อมูล การปิดบัญชี การจัดพิมพ์รายงาน และ ส่งเสริมให้ ผู้ เ รี ย นได้ ทบทวนแนวคิดและหลักการบัญชีที่ได้ศึกษามา นอกจากนี้ ผู้ เ รี ย น จ ะ ไ ด้ศึกษาถึงการท�ำงานร่วมกันของโปรแกรม ส�ำเร็จรูปทางการบัญชี กับโปรแกรมประเภท Spreadsheet เพื่อการ จัดเตรียมรายงานส�ำหรับผูใ้ ช้ขอ้ มูล รวมถึงการจัดท�ำงบประมาณ และ การส�ำรองข้อมูลของโปรแกรม

หลักสูตรปริญญาตรี 339


บช. 435 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3 หน่วยกิต) สารสนเทศทางการบัญชี AC 435 Accounting Information Systems Analysis and Design พื้นความรู้: สอบได้ บช. 403 ศึกษาแนวคิด หลักการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ ทางการบัญชี วัตถุประสงค์ในการออกแบบระบบ วงจรชีวิตเกี่ยวกับ พัฒนาการของร ะ บบซอฟต์แวร์ ศึกษาระบบงานต่างๆ ที่อาจน�ำมา ใช้ปฏิบัติได้ การหาจุดประหยัดของระบบ การเลือกและการประเมิน ผลของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ การศึกษาความ เ ป็นไปได้ของโครงการ การจัดท�ำแบบน�ำเสนอ โครงการ การบริหารโครงการ เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยค�ำนึงถึงกระบวนการ ทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน การน�ำระบบไปใช้งานและการ ประเมินผลหลังการใช้งาน บช. 436 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ (3 หน่วยกิต) และการควบคุม AC 436 Information Systems Security and Control พื้นความรู้: สอบได้ บช. 403 ศึกษาวิธีก ารรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และข้อมูล การสร้างระบบ การ ควบคุมระบบ และการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ การประเมิน และการจัดการความเสีย่ ง ทฤษฎีสารสนเทศ การลงรหัสคริปโตกราฟี กรรมวิธีรับรองความปลอดภัย ขอบเขต การป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่ ประสงค์ร้ายต่ อระบบ ไวรัส ลอจิกบอมบ์ และวิธีการตรวจสอบแก่น ของความปลอดภัย

340 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บช. 437 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (3 หน่วยกิต) AC 437 Database Management Systems พื้นความรู้: สอบได้ บช. 311 บช. 312 และ ศท. 112 ศึกษาโครงสร้างหลัก องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล รวมถึงวิธีการจัดโครงสร้าง วิธีการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้ แบบจ�ำลองข้อมู ลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) วิธีการใช้ เครื่องมือส�ำห รับการจัดการฐานข้อมูลในการออกแบบและพัฒนา ระบบบัญชี เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าระบบดังกล่าวสามารถให้ขอ้ มูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา ท�ำให้ผู้ใช้สามารถน�ำไปใช้เพื่อการ ตัดสินใจได้ โดยมุง่ เน้นศึกษาแนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับระบบบริหารฐาน ข้อมูล สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล รูปแบบของฐานข้อมูล ความขึน้ แก่กันและกันของข้อมูล เค้าร่าง การท�ำให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน รูปแบบบรรทัดฐานของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างโมเดลจ�ำลอง ความสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลแบบอีอาร์ (Entity Relationship Diagram) แบบอีออี าร์ (Enhanced ER Diagram) พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง แคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ ระบบรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูล การเกิดภาวะพร้อมกัน การปิดกัน้ การกูค้ นื ข้อมูล ความบูรณภาพของข้อมูล และพจนานุกรมข้อมูล บช. 441 สัมมนาการสอบบัญชี (3 หน่วยกิต) AC 441 Seminar in Auditing พื้นความรู้: สอบได้ บช. 322 อภิปราย วิเค ร าะหและคนควาเพื่อใหเกิดความรูและ ความเขาใจอยา งลึกซึ้งในมาตรฐานการสอบบัญชี และปญหาในการ ปฏิบตั งิ านของผูส อบบัญชี ความแตกตา งระหวา งการตรวจสอบทุจริต กับการบัญชีเพื่อสืบหาหลักฐานข้อมูลทางการเงิน แนวทางการแกไข ตลอดจนการเขาไ ป มีสวนรวมในกระบวนการฟองรองเพื่อดําเนินคดี ในศาล โดยใชกรณีศึกษา บทความและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของทั้ง ในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนประเด็นที่นาสนใจ ปญหาพิเศษ ดานการสอบบัญชี ด้านบัญชีเพื่อสืบหาหลักฐานข้อมูลทางการเงิน และจรรยาบรรณวิชาชีพ


บช. 442 สัมมนาการภาษีอากร (3 หน่วยกิต) AC 442 Seminar in Taxation พื้นความรู้: สอบได้ กม. 301 และ บช. 401 อภิปรายและวิ เ คราะหประเด็นที่นาสนใจทางภาษีอากร โดยใช้กรณีศึกษ า บทความ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งใน ประเทศและตางป ร ะเทศ ตลอดจนคําวินิจฉัยดานภาษีอากร และ คําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง บช. 443 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (3 หน่วยกิต) ทางการบัญชี AC 443 Seminar in Accounting Information Systems and Technology พื้นความรู้: สอบได้ บช. 403 อภิปราย วิเค ราะห์ปัญหาและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับ การน�ำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยใช้กรณี ศึกษา บทความ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ ปัญหาพิเ ศษด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการ บัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ แนวทางในการแก้ไขปัญหา บช. 453 สหกิจศึกษาส�ำหรับนักบัญชี (3 หน่วยกิต) AC 453 Cooperative Education for Accountant พื้นความรู้: สอบได้ สศ. 301 และนักศึกษาต้องลงทะเบียนและ สอบผ่านในกลุ่มวิชาเอก-บังคับแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ศึกษาระบบการท�ำงานจริงในสถานประกอบการในฐานะ พนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความ พร้อมด้านงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย่างมีหลักการและ เป็นระบบ นักศึกษาจะต้องมีการปฏิบตั งิ านเต็มเวลาในสถานประกอบ การ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ซึง่ เป็นงานทีม่ คี ณ ุ ภาพหรือเป็นงานทีเ่ น้นประสบการณ์ทำ� งาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาหรือโครง

งาน (Project Based Learning) ที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึ ง มี การประเมิ น ผลการท� ำ งานจากคณาจารย์ ร ่ ว มกั บ สถาน ประกอบการ และนักศึกษาจะต้องจัดท�ำรายงานสรุปผลการปฏิบัติ งานสหกิจศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

หมวด​วิชา​บริหารธุรกิจ บธ. 111 การ​คิด​แบบ​สร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรม (3 หน่วยกิต) BA 111 Creative Thinking for Innovation ศึกษา​ความ​หมาย​ของ​ความ​คิด​สร้างสรรค์ ลักษณะ​พื้น​ ฐาน​ข อง​ผู้​มี​ค วาม​คิ ด​สร้ างสรรค์ ลักษณะ​ของ​ความ​คิด​สร้างสรรค์ กระบวนการ​และ​การ​พัฒนา​ความ​คิด​สร้างสรรค์ กลยุทธ์ และ​เทคนิค​ การ​พัฒนา​ความ​คิด​สร้างสรรค์ เพื่อ​เตรียม​พร้อม​ต่อ​การ​เป็น​เจ้าของ​ ธุรกิจ​ที่​ต้อง​เผชิญ​กับ​สถานการณ์​หรือ​ปัญหา​ความ​ซับ​ซ้อน​วุ่น​วาย​ใน​ ปัจจุบัน โดย​อาศัย​การ​พัฒนา​แนวทาง​แก้ไข​ปัญหา​อย่าง​สร้างสรรค์ เพื่อ​ตอบ​สนอง​ต่อ​ความ​ต้องการ​ของ​กลุ่ม​เป้า​หมาย​ใน​หลาก​หลาย​มิติ บธ. 113 ภาษา​ไทย​เพื่อ​การ​สื่อสาร​ทาง​ธุรกิจ (3 หน่วยกิต) BA 113 Thai for Business Communications ศึกษา​หลักแ​ ละ​ฝึกท​ ักษะ​การ​ใช้ภ​ าษา​เพื่อก​ าร​สื่อสาร​ทาง​ ธุรกิจ​ให้​มี​ประสิทธิภาพ เช่น ฝึก​การ​พูด​เพื่อ​ประชาสัมพันธ์​งาน​ด้าน​ ธุรกิจ​ฝึก​การ​เขียน​และ​ย่อ​สรุป​เอกสาร​ทาง​ธุรกิจ บทความ​ธุรกิจ รวม​ ทั้ง​ฝึก​เทคนิค​เป็น​ผู้น�ำ​การ​ประชุม ผู้​ร่วม​ประชุม และ​การ​จัด​ประชุม

หลักสูตรปริญญาตรี 341


บธ. 201 บัญชีท​ ั่วไป (3 หน่วยกิต) BA 201 General Accounting เพือ่ ​ให้​นกั ​ศกึ ษา​ทราบ​ถงึ ​ความ​สำ� คัญ​ของ​การ​บญั ชี​ใน​การ​ บริหาร​งาน​ของ​ธุรกิจ บทบาท​ของ​การ​บัญชี​ที่​มี​ต่อ​ธุรกิจ ความ​ส�ำคัญ​ และ​ประโยชน์​ของ​ข้อมูลท​ างการ​บัญชี ระบบ​บัญชี กระบวนการ​จัด​ท�ำ​ บัญชี เอกสาร​ที่​ใช้​ประกอบ​การ​บันทึก​บัญชี งบ​การ​เงิน และ​การ​ ประยุกต์​ใช้​เทคโนโลยี​กับ​งาน​บัญชี บธ. 202 เศรษฐศาสตร์เ​บื้อง​ต้น (3 หน่วยกิต) BA 202 Principles of Economics ครอบคลุ ม ​ห ลั ก ​เศรษฐศาสตร์ ​พื้น​ฐาน ​เพื่อ​ใช้​ใน​การ​ วิเคราะห์​และ​เข้าใจ​การ​ตัดสิน​ใจ​ของ​บุคคล หน่วย​ธุรกิจ และ​รัฐบาล​ ใน​ระบบ​เศรษฐกิจ​การ​ศึกษา​ประกอบ​ด้วย​การ​วิเคราะห์​อุป​สงค์​และ​ อุปทาน​ ทฤษฎีผ​ ​บู้ ริโภค และ​ทฤษฎีผ​ ​ผู้ ลิต ตลอด​จน​ศกึ ษา​ลกั ษณะ​ของ​ โครงสร้าง​ตลาด​ชนิด​ต่างๆ เช่น ตลาด​แข่ง​ขัน​สมบูรณ์ ตลาด​ผูกขาด ตลาด​แข่ง​ขัน​กึ่ง​ผูกขาด ตลาด​ผู้​ขาย​น้อย​ราย รวม​ทั้ง​อิทธิพล​ของ​ โครงสร้าง​ตลาด​ตา่ งๆ เหล่า​น​ที้ ​มี่ ต​ี อ่ ​การ​กำ� หนด​ราคา​สนิ ค้า​ของ​หน่วย​ ธุรกิจ​นอกจาก​น​ยี้ งั ​ศกึ ษา​ดา้ น​เศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น ความ​สมั พันธ์​ ระหว่าง​ระดับ​ผลผลิต การ​จ้าง​งาน อัตรา​ดอก​เบี้ย ราคา ตลอด​จน​ผล​ กระทบ​ของ​นโยบาย​การ​เงินแ​ ละ​การ​คลังท​ ​มี่ ต​ี อ่ ก​ าร​ตดั สินใ​จ​ของ​หน่วย​ธรุ กิจ บธ. 203 หลักก​ ฎหมาย​ส�ำหรับ​เจ้าของ​ธุรกิจ (3 หน่วยกิต) BA 203 Legal Aspects in Entrepreneurship ศึกษา​ถงึ ​หลัก​กฎหมาย​สำ� คัญ​ท​เี่ จ้าของ​ธรุ กิจ​จะ​ตอ้ ง​ทราบ​ เพื่อ​ประโยชน์​ใน​การ​วางแผน​เลือก​ประเภท​องค์การ​ธุรกิจใ​ห้​เหมาะ​สม​ กับ​การ​ดำ� เนิน​งาน ทั้ง​รูป​แบบ​ของ​บุคคล​ธรรมดา​และ​นิติบุคคล รวม​ ถึง​การ​ด�ำเนิน​ธุรกิจ​โดย​อาศัย​นิติกรรม​สัญญา​เป็น​เครื่อง​มือ​ใน​การ​ ประกอบ​กิจการ ซึ่ง​ต้อง​เข้าใจ​ถึง​หลัก​กฎหมาย​ท​ี่ส�ำคัญ​ตาม​ประมวล​ กฎหมาย​แพ่ง​และ​พาณิชย์ นอกจาก​นี้ ยัง​ศึกษา​ถึง​หลัก​กฎหมาย​ที่​ เกี่ยวข้อง​กับ​ตั๋ว​เงิน​ใน​รูป​แบบ​ที่​ใช้​กัน​อย่าง​แพร่​หลาย​ใน​ปัจจุบัน รวม​ ทั้ง​ศึกษา​กฎหมาย​เกี่ยว​กับ​ทรัพย์ส​ ิน​ทาง​ปัญญา และ​กฎ​หมา​ยอื่นๆ ที่​ เกี่ยวข้อง​กับ​การ​จัด​ตั้ง​ธุรกิจใ​น​รูปแ​ บบ​ต่างๆ 342 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บธ. 204 ภาษีธ​ ุรกิจ (3 หน่วยกิต) BA 204 Business Taxation ศึกษา​ถงึ ห​ ลักก​ าร​ของ​โครงสร้าง​ภาษีอ​ ากร วิธก​ี าร​ประเมิน​ และ​การ​จัด​เก็บ​ภาษี​อากร​ต่างๆ เช่น ภาษี​เงิน​ได้​บุคคล​ธรรมดา​และ​ นิตบิ คุ คล ภาษี​การ​คา้ และ​ภาษี​อนื่ ๆ ทีเ​่ กีย่ วข้อง​กบั ​กจิ การ​คา้ ​โดย​ทวั่ ไป รวม​ถงึ ​วธิ ก​ี าร​และ​หลักเ​กณฑ์​การ​คำ� นวณ​ภาษีอ​ ากร​ตาม​บทบัญญัต​แิ ห่ง​ ประ​มวล​รษั ฎา​กร เพือ่ ​นำ​ � มาตรการ​ทาง​ภาษี​อากร​มา​ใช้​ให้​เกิด​ประโยชน์​ ใน​การ​วางแผน​ทาง​ธรุ กิจ นอกจาก​นี้ ยังศ​ กึ ษา​ถงึ ​ปญั หา​ภาษี​อากร​ท​เี่ กิด​ ขึน้ ​ใน​ทาง​ปฏิบตั ิ ข้อแ​ นะน�ำ​จาก​หน่วย​จดั ​เก็บภ​ าษีข​ อง​รฐั แ​ ละ​แนวทาง​ การ​แก้ไข​ปัญหา​โดย​ใช้​กรณี​ศึกษา​จริง บธ. 205 การ​วิเคราะห์​เพื่อ​การ​ตัดสิน​ใจ​ทาง​ธุรกิจ 1 (3 หน่วยกิต) BA 205 Analysis for Business Decision Making I เพื่อ​ให้​นัก​ศึกษา​ได้​มี​ความ​รู้​ทาง​คณิตศาสตร์​อย่าง​พอ​ เพียง​ใน​การ​ศึกษา​ธุรกิจ​ทั้ง​ใน​ทฤษฎี​และ​การน�ำ​ไป​ประยุกต์​ใช้ ให้​ นัก​ศึกษา​สามารถ​น�ำ​เทคนิค​ทาง​คณิตศาสตร์​มา​ประยุกต์​ เพื่อ​การ​ วิเคราะห์​บริหาร​งาน และ​ตัดสิน​ใจ​ทาง​ธุรกิจ และ​ศึกษา​เกี่ยว​กับ​ เปอร์เซ็นต์​และ​การ​ประยุกต์​ใช้​ทาง​ธุรกิจ การ​ตั้ง​ราคา​สินค้า ส่วนลด​ การ​ค้า ส่วนลด​ธนาคาร เงิน​ราย​งวด การ​ประยุกต์​ใช้​อนุพันธ์ และ​กา​ รอิ​นทิ​เกรต​ใน​ทาง​ธุรกิจ บธ. 206 การ​วิเคราะห์​เพื่อ​การ​ตัดสิน​ใจ​ทาง​ธุรกิจ 2 (3 หน่วยกิต) BA 206 Analysis for Business Decision Making II เพือ่ ใ​ห้​นกั ​ศกึ ษา​ได้​เรียน​ร​แู้ นวคิดพ​ นื้ ​ฐาน​ทาง​สถิต​ทิ ​เี่ กีย่ ว​ กับ​การน�ำ​ข้อมูล​มา​วิเคราะห์​เพื่อ​ใช้​ใน​การ​พยากรณ์​และ​การ​ตัดสิน​ใจ​ ทาง​ธุรกิจ และ​ศึกษา​ระเบียบ​วิธี​ทาง​สถิติ การ​วัด​แนว​โน้ม​เข้า​สู่​ส่วน​ กลาง การ​วดั ​การ​กระจาย​ของ​ขอ้ มูล การ​ประมาณ​คา่ ​พารา​มเิ ตอร์ การ​ ทดสอบ​สมมติฐาน​ทาง​สถิต​เิ กีย่ ว​กบั ​คา่ ​เฉลีย่ ​เลขคณิต​และ​สดั ส่วน การ​ ทดสอบ​สมมติฐาน​ด้วย​สถิติ​ไคส​แคว​ร์ การ​วิเคราะห์​ความ​แปร​ปร​วน การ​วิเคราะห์​การ​ถดถอย​และ​สห​สัมพันธ์ เลข​ดัชนี​และ​การ​วิเคราะห์​ อนุกรม​เวลา


บธ. 207 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจ (3 หน่วยกิต) ทางธุรกิจ BA 207 Statistical Analysis for Business Decisions ศึกษาแนวคิดพืน้ ฐานทางสถิตทิ เี่ กีย่ วกับการนำ�ข้อมูลมา วิเคราะห์ เพือ่ ใช้ในการพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยศึกษา วิธีการจัดเก็บข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ กระจายของข้อมูล ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบ สมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและสัดส่วน การวิเคราะห์ความ แปรปรวน การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสัมพันธ์ รวมถึงการวิเคราะห์อนุกรมเวลา บธ. 211 ความ​รู้​เบื้อง​ต้นทาง​ธุรกิจ (3 หน่วยกิต) BA 211 Introduction to Business ศึกษา​ถึง​รูป​แบบ​การ​จัด​ตั้ง​ธุรกิจ ซึ่ง​ครอบคลุม​ตั้ง​แต่​ กิจการ​แบบ​เจ้าของ​คน​เดียว ห้าง​หุ้น​ส่วน และ​บริษัทจ​ �ำกัด ศึกษา​ถึง​ ลักษณะ​สภาพ​แวดล้อม​ของ​ธรุ กิจ กิจกรรม​ทาง​ธรุ กิจ​ดา้ น​การ​ผลิต การ​ ตลาด​การ​เงิน การ​บัญชี และ​การ​บริหาร​ทรัพยากร​มนุษย์ กฎหมาย​ ต่างๆ ที​เ่ กีย่ วข้อง​กบั ​ธรุ กิจ สถาบัน​การ​เงิน เอกสาร​ทางการ​คา้ และ​การ​ บริหาร​จัดการ เพื่อส​ ร้าง​พื้น​ฐาน​แนวคิดข​ อง​การ​ด�ำเนิน​ธุรกิจแ​ ละ​เพื่อ​ ให้​เกิด​ความ​เข้าใจ​ใน​กจิ กรรม​แต่ละ​ดา้ น​ของ​ธรุ กิจ อัน​จะ​เป็น​ประโยชน์​ ต่อ​การ​ศึกษา​วิชา​การ​เป็นเ​จ้าของ​ธุรกิจ​ต่อ​ไป บธ. 212 การ​เงิน​ส�ำหรับ​เจ้าของ​ธุรกิจ (3 หน่วยกิต) BA 212 Entrepreneurial Finance พื้น​ความ​รู้: บธ. 201 ศึกษา​ถึง​รูป​แบบ​ใน​การ​ด�ำเนิน​ธุรกิจ​และ​แนวคิด​ทางการ​ เงิน​ที่​ส�ำคัญ​ซึ่ง​เจ้าของ​ธุรกิจ​ควร​รู้ ได้แก่ การ​จัดหา​เงิน​ทุน​ใน​การ​ท�ำ​ ธุรกิจแ​ หล่งเ​งินท​ นุ งบ​การ​เงินข​ อง​วสิ าหกิจข​ นาด​ยอ่ ม การ​พยากรณ์​ ทางการ​เงิน การ​บริหาร​เงินสด แนวคิด​ใน​การ​ประเมิน​มลู ค่า​ของ​ธรุ กิจ การ​วัด​ความ​คุ้ม​ทุน และ​ผล​ตอบแทน​จาก​การ​ลงทุน การ​บริหาร​และ​ การ​ตัดสิน​ใจ​ทางการ​เงิน​ส�ำหรับ​ธุรกิจ​ใน​วงจร​ชีวิต​ที่​แตก​ต่าง​กัน และ​ การ​เงินท​ ี่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ท�ำ​แผน​ธุรกิจ

บธ. 213 การ​บัญชี​การ​เงิน​เพื่อ​การ​บริหาร (3 หน่วยกิต) BA 213 Financial Accounting for Management พื้น​ความ​รู้: บธ. 201 และ บธ. 212 เพื่ อ ​ใ ห้ ​นั ก ​ศึ ก ษา​มี ​ค วาม​รู้ ​ค วาม​เข้าใจ​เกี่ยว​กับ​ข้อมูล​ ทางการ​บัญชี ซึ่ง​ประกอบ​ด้วย​งบ​การ​เงิน งบ​ประมาณ ต้นทุน และ​ ข้อมูล​ทางการ​เงิน​อื่น​ๆ รวม​ทั้ง​สามารถ​ประยุกต์​ใช้​ข้อมูล​เหล่า​นี้​ เพื่อ​ การ​บริหาร​งาน การ​วางแผน การ​ควบคุม และ​การ​ตัดสิน​ใจ​ทาง​ธุรกิจ บธ. 214 การ​ตลาด​ส�ำหรับ​เจ้าของ​ธุรกิจ (3 หน่วยกิต) BA 214 Entrepreneurial Marketing ศึ ก ษา​ถึ ง ​แ นวคิ ด ​เ บื้ อ ง​ต้ น ​เ กี่ยว​กับ​การ​ตลาด ความ​ หมายความ​ส�ำคัญ​ของ​การ​ตลาด พฤติกรรม​ผู้​บริโภค การ​วิจัย​ตลาด และ​สิ่ง​แวดล้อม​ต่างๆ ที่​ส่ง​ผล​กระทบ​ต่อ​การ​วางแผน​การ​ตลาด​ของ​ผู้​ ประกอบ​การ นอกจาก​น ี้ ยัง​ศกึ ษา​ถงึ ​ลกั ษณะ​และ​รปู ​แบบ​ของ​การ​แบ่ง​ ส่วน​ตลาด การ​เลือก​ตลาด​เป้า​หมาย การ​ก�ำหนด​ต�ำแหน่ง​ผลิตภัณฑ์ และ​กลยุทธ์​สว่ น​ประสม​การ​ตลาด​อนั ​ประกอบ​ไป​ดว้ ย​ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง​ทางการ​จ�ำหน่าย และ​การ​ติดต่อส​ ื่อสาร​การ​ตลาด​แบบ​บู​รณา​การ รวม​ทั้ง​ศึกษา​ถึง​แนวคิด​และ​การ​ท�ำการ​ตลาด​เพื่อ​สังคม บธ. 215 การ​บริหาร​ทรัพยากร​มนุษย์​ (3 หน่วยกิต) และพฤติกรรม​องค์การ BA 215 Human Resource Management and Organization Behavior ศึกษา​ถึง​บทบาท หน้าที่ และ​ความ​รับ​ผิด​ชอบ​ของ​ฝ่าย​ บริหาร​ทรัพยากร​มนุษย์​ใน​องค์การ ทั้ง​ใน​เรื่อง​ของ​การ​ออกแบบ​และ​ วิเคราะห์​งาน การ​วางแผน​ก�ำลัง​คน การ​สรรหา​และ​คัด​เลือก​บุคลากร การ​พัฒนา​บุคลากร การ​ประเมิน​ผล​การ​ปฏิบัติ​งาน การ​บริหาร​ค่า​ ตอบแทน รวม​ถงึ ​ระบบ​สาร​สนเทศ​ท​สี่ ามารถ​ประยุกต์ใ​ช้​กบั ก​ าร​บริหาร​ ทรัพยากร​บคุ คล นอกจาก​น ี้ ยัง​ศกึ ษา​ถงึ ​พฤติกรรม​ของ​บคุ คล กลุม่ ​ และ​องค์การ รวม​ถงึ ​การ​ตดิ ต่อส​ อื่ สาร การ​จงู ใจ ภาวะ​ผนู้ ำ � การ​ตดั สิน​ ใจ การ​เปลีย่ นแปลง​และ​ความ​ขดั ​แย้ง​ใน​องค์การ ทัง้ นี​เ้ พือ่ ​ให้​เกิด​ความ​ เข้าใจ​พฤติกรรม​ของ​คน​ที่​ท�ำงาน​ใน​องค์การ​ร่วม​กัน หลักสูตรปริญญาตรี 343


บธ. 216 การ​บริหาร​การ​ผลิต (3 หน่วยกิต) BA 216 Production and Operations Management ศึกษา​ถงึ ​ความ​ร​เู้ บือ้ ง​ตน้ แ​ ละ​ขอบเขต​ของ​การ​บริหาร​การ​ ผลิต​การ​คาด​คะเน​หรือ​พยากรณ์​การ​ผลิต การ​ออกแบบ​และ​พัฒนา​ ผลิตภัณฑ์ การ​เลือก​ท�ำเล​ที่​ตั้ง การ​วาง​ผัง​โรงงาน การ​จัดซ​ ื้อ การ​ บริหาร​กำ� ลัง การ​ผลิต การ​บริหาร​สนิ ค้าค​ งคลัง การ​บริหาร​โครงการ การ​บริหาร​คุณภาพ และ​การ​บ�ำรุง​รักษา​เครื่องจักร บธ. 217 การ​บริหาร​ความ​สัมพันธ์​แบบ​บู​รณา​การ (3 หน่วยกิต) BA 217 Integrated Relationship Management ศึกษา​ถึง​ความ​หมาย ความ​สำ�คัญ องค์​ประกอบ และ​ กลยุทธ์​ของ​การ​บริหาร​ความ​สัมพันธ์​แบบ​บู​รณา​การ​กับ​ผู้​มี​ส่วน เกี่ยวข้อง​กับ​การ​เป็น​เจ้าของ​ธุรกิจ อาทิ บุคคล องค์การ สถาบัน พนักง​าน ผูถ​้ อื ห​ นุ้ ลูกค้า ชุมชน สือ่ มวลชน และ​หน่วย​งาน​ทเ​ี่ กีย่ วข้อง ผ่าน​สอื่ บ​ คุ คล สือ่ ส​ งิ่ พ​ มิ พ์ สือ่ อ​ เิ ล็กทรอนิกส์ สือ่ เ​ทคโนโลยีใ​หม่ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อมวลชน และ​สื่อ​พื้น​บ้าน เพื่อ​ให้บ​ รรลุ​เป้าห​ มาย​ ด้าน​การ​สร้าง​ความ​สมั พันธ์ท​ ย​ี่ งั่ ย​ นื ร​ ะหว่าง​เจ้าของ​ธรุ กิจแ​ ละ​ผท​ู้ ม​ี่ ส​ี ว่ น​ เกี่ยวข้อง บธ. 218 การ​จัดการ​ธุรกิจ​อิเล็กทรอนิกส์ (3 หน่วยกิต) BA 218 E-Business Management พื้น​ความ​รู้: บธ. 211 ศึกษา​ถงึ ​ระบบ​เครือ​ขา่ ย องค์​ประกอบ​พนื้ ​ฐาน โปรแกรม​ ประยุ ก ต์ ​ต่ า งๆ ที่ ​ใ ช้ ​ใน​ระบบ​ธุร กิจ​อิเ ล็กทรอนิกส์ และ​ประเด็น​ทาง​ กฎหมาย จริ ย ธรรม​ที่ ​เกี่ยวข้อง​กับ ​ความ​ป ลอดภั ย​ของ​ระบบ​ธุรกิจ​ อิเล็กทรอนิกส์ รวม​ทั้ง​วางแผน​กลยุทธ์​ทาง​ด้าน​การ​ตลาด​ของ​ระบบ​ เครือ​ข่าย ตลอด​จน​การ​บริหาร​งาน​ด้าน​ธุรกิจ​อิเล็กทรอนิกส์ นับ​ตั้ง​ แต่​การ​วางแผน การ​จัด​องค์การ การ​สั่ง​การ และ​การ​ควบคุมง​ าน​ใน​ ระดับ​ปฏิบัติ​การ 344 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บธ. 301 ภาษา​อังกฤษ​ส�ำหรับเ​จ้าของธุรกิจ (3 หน่วยกิต) ระดับโลก 1 BA 301 English for Entrepreneurs I พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ บธ. 221 ศึกษา​ทักษะ​การ​ใช้​ภาษา​อังกฤษ​ที่​ใช้​ใน​แวดวง​ธุรกิจ​เพื่อ​ เตรียม​ตวั ​เป็น​เจ้าของธุรกิจในการแข่งขันธุรกิจระดับโลก การน�ำ​เสนอ​ แผน​ธุรกิจ การ​ฝึก​ฟัง​และ​พูด​ภาษา​อังกฤษ​กับ​บุคคล​ที่​อยู่​ใน​วงการ​ ธุรกิจ​ต่างๆ การ​ฝึกฝน​การ​เขียน​โต้ตอบ​ทาง​ธุรกิจ และ​การ​ฝึก​อ่าน​ บทความ​ต่างๆ จาก​สิ่ง​พิมพ์​ทาง​ธุรกิจ เป็นต้น บธ. 302 ภาษา​อังกฤษ​ส�ำหรับเ​จ้าของธุรกิจ (3 หน่วยกิต) ระดับโลก 2 BA 302 English for Entrepreneurs II พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้ บธ. 301 วิ ช า​ต่ อ ​เ นื่องจาก​วิชา บธ.301 ภาษา​อังกฤษ​ส�ำหรับ​ เจ้าของธุรกิจระดับโลก 1 ใน​รายวิชา​นี้​นัก​ศึกษา​จะ​ได้​ฝึก​การ​สื่อสาร​ เป็นภ​ าษา​องั กฤษ​ใน​สถานการณ์ท​ ​ใี่ กล้เ​คียง​กบั ​ความ​จริงม​ าก​ทสี่ ดุ อ​ ย่าง​ ต่อ​เนื่อง โดย​เฉพาะ​การน�ำ​เสนอ​รายงาน​ทาง​ธุรกิจ​ที่​จ�ำเป็น​ส�ำหรับ​ ประกอบ​การ​ธุรกิจ​ใน​ยุค​ปัจจุบัน บธ. 311 สังคม​ปฏิสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต) BA 311 Social Interaction ศึกษา​ถึง​การ​เสริม​สร้าง​และ​พัฒนา​บุคลิกภาพ​ของ​การ​ เป็น​นกั ธ​ รุ กิจ​มอื ​อาชีพ เรียน​ร​กู้ าร​เข้า​สงั คม​อย่าง​มนั่ ใจ​แล​ะถูก​ตอ้ ง​ตาม​ กาล​เทศะ​ด้วย​กิจกรรม​ต่างๆ ที่​เหมาะ​สม อาทิ มารยาท​การ​เข้า​สังคม การ​แต่ง​กาย การ​เต้น​ลลี าศ​เพือ่ ​สงั คม การ​รว่ ม​งาน​สงั คม​ประเภท​ตา่ งๆ ตลอด​จน​การ​เล่น​กอล์ฟ​เพื่อ​สังคม​ธุรกิจ นอกจาก​นี้ ยัง​ศึกษา​ถึง​การ​ สร้าง​ทักษะ​ของ​การ​สื่อสาร การ​ใช้​เสียง การ​เจรจา​ต่อ​รอง และ​การ​ใช้​ ชีวิต​อยู่​ร่วม​กับ​บุคคล​อื่น


บธ. 312 การ​พัฒนา​บุคลิกภาพ (3 หน่วยกิต) BA 312 Personality Development ศึกษา​เกี่ยว​กับ​บุคลิกภาพ​ภายใน​และ​ภายนอก ศึกษา​ถึง​ วิธี​การ​ปรับปรุง​บุคลิกภาพ​ใน​ด้าน​การ​แต่ง​กาย​ให้​เหมาะ​สม การ​แต่ง​ กาย​ของ​สภุ าพ​บรุ ษุ และ​สภุ าพ​สตรี การ​บำ� รุงร​ กั ษา​สขุ ภาพ การ​วางตัว การ​ปรากฏ​ตวั ​ตอ่ ​ท​ชี่ มุ ชน การ​พฒ ั นา​ลกั ษณะ​นสิ ยั ​สว่ น​ตวั ศึกษา​เกีย่ ว​ กับ​มนุษยสัมพันธ์ มารยาท​ไทย​ และ​มารยาท​ใน​การ​สมาคม การ​ฝกึ ​พดู ​ ใน​รูป​แบบ​ต่างๆ บุคลิกภาพ​ของ​การ​เป็นผ​ ู้น�ำ บุคลิกภาพ​ใน​การ​สมัคร​ งาน มารยาท​ใน​การ​ประชุม ตลอด​จน​วัฒนธรรม​และ​ประเพณีไ​ทย บธ. 313 ทักษะ​ส�ำหรับน​ ัก​ธุรกิจ (3 หน่วยกิต) BA 313 Business Professional Skills ศึกษา​และ​ฝึกฝน​ทักษะ​ด้าน​ต่างๆ ที่​จ�ำเป็น​ต่อ​การ​เสริม​ สร้าง​บุคลิกภาพ​ของ​ความ​เป็น​นัก​ธุรกิจ​มือ​อาชีพ ได้แก่ การ​พูด​ใน​ ที่​ชุมชน​การน�ำ​เสนอ​ผล​งาน การ​ติดต่อ​สื่อสาร​ทาง​ธุรกิจ​ใน​รูป​แบบ​ ของ​การ​พูด การ​ฟัง การ​อ่าน​และ​การ​เขียน เทคนิค​การ​ประชุม​อย่าง​ มี​ประสิทธิภาพ การ​พัฒนา​บุคลิกภาพ มารยาท​ทาง​สังคม ตลอด​จน​ คุณ​ธรรม​และ​จรรยา​บรรณ​ของ​นัก​ธุรกิจ บธ. 314 นร​ลักษณ์ศ​ าสตร์​และ​ฮ​วง​จุ้ย (3 หน่วยกิต) BA 314 Physiognomy and Fengshui ศึกษา​ถงึ ห​ ลักว​ ช​ิ าน​รล​ กั ษณ์ศ​ าสตร์ ได้แก่ การ​แปล​ความ​ หมายของ​ลักษณะ​ของ​รูป​ร่าง และ​หน้าตา​ทั้ง​ห้า​ประการ ได้แก่ คิ้ว หู ตา จมูก ปาก​และ​ส่วน​ประกอบ​จาก​ใบหน้า รูป​ร่าง อิริยาบถ​ต่างๆ เช่น การ​เดิน ยืน นั่ง ลุก นอน การ​พูด เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​ประกอบ​ การ​พจิ ารณา​ใน​การ​คดั ​เลือก​บคุ ลากร​เข้า​ทำ� งาน​ให้​ม​คี วาม​เหมาะ​สม​กบั ​ ต�ำแหน่งง​ าน รวม​ถงึ ​การ​ใช้ห​ ลักน​ ร​ลกั ษณ์ศ​ าสตร์ใ​น​การ​เจรจา​ตอ่ ร​ อง​ ทาง​ธุรกิจ นอกจาก​นี้​ยัง​ศึกษา​ถึงห​ ลัก​การ​ขั้น​พื้น​ฐาน​ของ​วิ​ชา​ฮว​ ง​จุ้ย​ ใน​เชิง​ความ​รู้​ทาง​ด้าน​วิทยาศาสตร์​ธรรมชาติ​สิ่ง​แวดล้อม และ​ความ​ สัมพันธ์​ระหว่าง​มนุษย์​กับ​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​เพือ่ ​ใช้​ประกอบ​ การ​จัด​องค์การ​ส�ำนักงาน

บธ. 315 ภาวะ​ผู้น�ำ​เชิงกล​ยุทธ์ (3 หน่วยกิต) BA 315 Strategic Leadership ศึกษา​ถึง​บทบาท​และ​หน้าที่​ของ​ผู้น�ำ​เชิงกล​ยุทธ์​ใน​มุม​ มอง​ข อง​การ​เป็น ​ผู้ ​ป ระกอบ​การ การ​บริหาร​การ​ส ร้าง​ทีม​ผู้​บริหาร การ​ตัดสิน​ใจ​เชิงกล​ยุทธ์​ของ​ผู้น�ำ​ที่​สอดคล้อง​กับ​กลยุทธ์​ธุรกิจ สภาพ​ แวดล้อม​ภายนอก และ​สภาพ​แวดล้อม​ภายใน​องค์การ การ​ติดต่อ​ สื่อสาร​กับ​การ​เป็น​ผู้น�ำ​เพื่อ​การ​สร้าง​ความ​ร่วม​มือ​ของ​บุคลากร​ทุก​ ระดับ​ชั้น​ใน​องค์การ การ​บริหาร​การ​เปลี่ยนแปลง การ​บริหาร​ความ​ ขัด​แย้ง​ใน​องค์กร​ การ​พฒ ั นา​ภาวะ​เป็น​ผนู้ ำ​ � เชิงกล​ยทุ ธ์​เพือ่ ค​ วาม​สำ� เร็จ​ ใน​อนาคต การ​พฒ ั นา​ภาวะ​ผ​ตู้ าม​เพือ่ ​สร้าง​ศกั ยภาพ​ใน​การ​เป็น​ผนู้ ำ​ � ใน​ อนาคต เป็นต้น บธ. 316 การ​บริหาร​สุขภาพ​ทาง​กาย​ (3 หน่วยกิต) และสุขภาพ​ทาง​จิต BA 316 Physical and Spiritual Health Management ศึกษา​ถึง​หลัก​การ และ​เทคนิค​การ​ดูแล​สุขภาพ การ​ทาน​ อาหาร​ให้​ถูก​หลัก​โภชนาการ การ​ผ่อน​คลาย​ร่างกาย และ​จิตใจ และ​ การ​ลด​ความ​ตึงเครียด เป็นการ​เตรียม​ความ​พร้อม​ทาง​กาย​และ​จิต​ให้​ สมดุล​กับ​พลัง​กาย​และ​พลัง​ความ​คิด​ที่​ใช้​ใน​การ​ด�ำเนิน​ธุรกิจ​ใน​แต่ละ​ วัน อีก​ทั้ง​ยัง​เป็นการ​กระตุ้น​และ​ส่ง​เสริม​พลัง​กาย​และ​พลังจิต​แห่ง​ การ​ด�ำเนิน​ชีวิต​ใน​โลก​ธุรกิจ​ให้​สอดคล้อง​กับ​สภาวะ​ร่างกาย​และ​จิตใจ นอกจาก​นี้ ผู​ศ้ กึ ษา​ยงั ​จะ​ได้ร​ บั ​การ​ฝกึ ฝน​การ​ปฏิบตั โ​ิ ยคะ การ​ทำ​ � สมาธิ การ​รำ​ � มวย​จนี และ​การ​นวด​กด​จดุ เ​พือ่ ค​ ลาย​เครียด ซึง่ ผ​ เ​ู้ รียน​สามารถ​ น�ำ​ไป​ประยุกต์​ใช้​ใน​ชีวิต​ประจ�ำ​วัน​ได้ บธ. 317 การ​บริหาร​เวลา​เพื่อ​ความ​ส�ำเร็จท​ าง​ธุรกิจ (3 หน่วยกิต) BA 317 Time Management for Business Success ศึกษา​ถึง​หลัก​การ และ​ฝึกฝน​เทคนิค​ใน​การ​บริหาร​เวลา​ ให้​สอดคล้อง​กับ​รูป​แบบ​การ​ด�ำเนิน​ชีวิต และ​การ​ด�ำเนิน​ธุรกิจ เพื่อ​ให้​ บรรลุ​เป้า​หมาย​ที่​ตั้ง​ไว้​ของ​ธุรกิจ นอกจาก​นี้ ยัง​ศึกษา​เรียน​รู้​ถึง​การ​ บริหาร​จัดสรร​เวลา​ใน​การ​บริหาร​จัดการ​ให้​เหมาะ​กับ​ช่วง​ต่างๆ ของ​ หลักสูตรปริญญาตรี 345


การ​ด�ำเนิน​ธุรกิจ เช่น ช่วง​เริ่ม​เตรียม​การ​ก่อ​ตั้ง​บริษัท ช่วง​บริษัท​อยู่​ ใน​ระยะ​เริม่ ​เปิด​ดำ� เนิน​การ ช่วง​บริษทั ​กำ� ลัง​เติบโต​และ​ขยาย​ธรุ กิจ และ​ ช่วง​การเต​รี​ยม​ขยาย​ธุรกิจ​ใหม่ เป็นต้น บธ. 318 การ​วเิ คราะห์​อญั มณี​สำ� หรับช​ วี ติ ​และ​ธรุ กิจ (3 หน่วยกิต) BA 318 Gemology for Life and Business ศึกษา​ถงึ ​หลัก​การ​พนื้ ​ฐาน​ใน​การ​วเิ คราะห์​อญั มณี และ​หนิ ​ สี​ลำ�้ ค่าด​ ว้ ย​วธิ ​กี าร​และ​เครือ่ ง​มอื ​อย่าง​งา่ ย ทัง้ นี้ เพือ่ ใ​ห้ผ​ ​เู้ รียน​สามารถ​ มี​ความ​รู้​พื้น​ฐาน​ใน​การ​เลือกสรร​อัญมณี​มา​ใช้​ใน​ชีวิต​ประจ�ำ​วัน เพื่อ​ เสริม​บุคลิกภาพ​ของ​การ​เป็นผ​ ู้น�ำ​และ​นัก​ธุรกิจ นอกจาก​นี้ ผู้​เรียน​ยัง​ สามารถ​ประยุกต์​ความ​ร​ทู้ ​ไี่ ด้​รบั ​ไป​ใช้​กบั ​การ​ดำ� เนิน​ธรุ กิจ​หรือ​การ​สร้าง​ ธุรกิจ​ใหม่ บธ. 319 นพ​ลักษณ์ศ​ าสตร์​ส�ำหรับ​ผู้​ประกอบ​การ (3 หน่วยกิต) BA 319 Enneagram for Entrepreneurs ศึกษา​ถงึ ​ศาสตร์​แห่ง​การ​ทำ� ความ​เข้าใจ​ชวี ติ จิต​วญิ ญาณ​ ภายใน​ของ​ตนเอง บุคลิก ความ​นึกคิด​และ​การ​แสดงออก​ของ​ตนเอง ตลอด​จน​เชื่อม​โยง​ถึง​ความ​สัมพันธ์​กับ​ผู้​อื่น​ใน​ขั้น​เบื้อง​ต้น ทั้งนี้​เพื่อ​ ให้​งา่ ย​ตอ่ ​การ​รจู้ กั ​ตนเอง​และ​เข้าใจ​ผอ​ู้ นื่ และ​เพือ่ ​เป็นการ​เตรียม​ความ​ พร้อม​ให้​ผู้​ประกอบ​การ​สามารถ​เรียน​รู้​เกี่ยว​กับต​ นเอง​และ​ผู้​อื่น ท�ำให้​ เข้าใจ​ถึง​เหตุ​แห่ง​แรง​จูงใจ​ใน​ชีวิต​อัน​จะ​น�ำ​ไป​สู่​การ​กระท�ำ​ของ​บุคคล​ แต่ละ​คน​อีก​ทั้ง​ยัง​สามารถ​น�ำ​ศาสตร์​นี้​ไป​ประยุกต์​ใช้​ใน​การ​บริหาร​คน และ​การ​ให้​ค�ำ​ปรึกษา เพื่อ​ส่ง​เสริม​ศักยภาพ​ที่​จะ​ช่วย​ท�ำให้​ตนเอง​มี​ ความ​สุข​เมื่อ​อยู่​ใน​สังคม และ​ช่วย​เสริม​สร้าง​ความ​เข้าใจ​ที่​ดี​ระหว่าง​ ทีม​งาน เพื่อน​ร่วม​งาน และ​ครอบครัว บธ. 320 การจัดการภาวะวิกฤตสำ�หรับเจ้าของธุรกิจ (3 หน่วยกิต) BA 320 Crisis Management for Entrepreneurs ศึกษาถึงความหมายภาวะวิกฤต ปัจจัยและสาเหตุของ การเกิดภาวะวิกฤตที่เกิดจากธรรมชาติหรือผลพวงของมนุษย์ และมี ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นระยะยาวขององค์การต่อสินค้าและบริการ 346 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รวมถึงความสามารถในการดำ�เนินการตามปกติของกิจการในภาวะ วิกฤต ศึกษาเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ เพือ่ เข้าใจถึงกระบวนการจัดการ กระบวนการ ตัดสินใจในภาวะวิกฤต การเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขวิกฤต การ วางแผนกลยุทธ์เพื่อการฟื้นฟูกิจการภายหลังวิกฤต บธ. 325 การฝึกงานด้านผู้ประกอบการ (3 หน่วยกิต) BA 325 Entrepreneurial Internship พื้นความรู้: วิชาเอก-บังคับอย่างน้อย 2 วิชา หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี ศึ ก ษาถึ ง จิ ต วิ ญ ญาณของผู้ ป ระกอบการ ความคิ ด สร้างสรรค์ การแสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ๆ การจัดตั้ง องค์การ การวางแผน การปฏิบัติงานจริง การบริหารธุรกิจอย่างเป็น ระบบ และหาแนวทางในการแก้ปญั หา โดยนักศึกษาจะต้องฝึกงานใน โครงการฝึกงานของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ที่ ปรึกษาโครงการ หรือฝึกงานในองค์การต่างๆ เป็นจำ�นวนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง และนักศึกษาต้องจัดทำ�รายงานสรุปผลการฝึกงานเมื่อ สิ้นสุดการฝึกงาน บธ. 424 การ​จัดการ​เชิงกล​ยุทธ์แ​ ละ​นโยบาย​ธุรกิจ (3 หน่วยกิต) BA 424 Strategic Management and Business Poicy พื้น​ความ​รู้: บธ. 211 บธ. 212 บธ. 214 บธ. 215 และ บธ. 216 ศึกษา​ถึง​ทฤษฎี หลัก​การ กระบวนการ​วางแผน​กลยุทธ์ ส�ำหรับเจ้าของกิจการและธุรกิจใหม่โดยการก�ำหนดเป้าหมายและ พันธกิจขององค์กร เพื่อ​สร้าง​ความ​ได้​เปรียบ​ทางการ​แข่ง​ขัน การ​ วิเคราะห์​สภาวะ​แวดล้อม​ทั้ง​ภายใน​และ​ภายนอก​องค์การ​ที่​ส่ง​ผล​ต่อ​ การ​ก�ำหนด​กลยุทธ์ ในองค์การรวมถึงส�ำหรับธุรกิจทั้งทางด้านการ ตลาด การเงิน การผลิต การจัดการ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อน�ำกลยุทธ์สู่ขั้นตอนปฏิบัติ โดยเน้นการน�ำกรณีศึกษามาใช้เป็น แนวทางในการวางแผนนวัตกรรม รวมถึงการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ธรุ กิจ และการติดตามประเมินผล


หมวด​วิชา​การ​ตลาด ตล. 212 การ​ตลาด (3 หน่วยกิต) MK 212 Marketing ศึกษา​ความ​รู้​เบื้อง​ต้น​เกี่ยว​กับ​การ​ตลาด ความ​หมาย ความ​สำ�คัญ หน้าที่​ทางการ​ตลาด และ​ศึกษา​ถึง​สิ่ง​แวดล้อม​ต่าง ๆ ที่​ส่ง​ผล​กระทบ​ต่อ​ระบบ​การ​ตลาด การ​บริหาร​การ​ตลาด​เบื้อง​ต้น​เพื่อ​ เพิม่ ข​ ดี ค​ วามสามารถ​ใน​การ​แข่งข​ นั การ​แบ่งส​ ว่ น​ตลาด และ​การ​เลือก​ ตลาด​เป้า​หมาย เพื่อ​ให้​เหมาะ​สม​กับ​ทรัพยากร​ของ​องค์การ รวม​ถึง​ การ​ศกึ ษา​พฤติกรรม​ผบ​ู้ ริโภค การ​วจิ ยั ต​ ลาด​เพือ่ น​ ำ�​ขอ้ มูลม​ า​ประยุกต์​ ใช้ท​ างการ​ตลาด ตลอด​จน​ศกึ ษา​ถงึ เ​ครือ่ ง​มอื ส​ ำ�คัญท​ จ​ี่ ะ​ทำ�ให้อ​ งค์การ​ ประสบ​ความ​สำ�เร็จ​ใน​การ​ดำ�เนิน​ธุรกิจ ตล. 311 การ​จัดการ​ผลิตภัณฑ์แ​ ละ​ราคา (3 หน่วยกิต) MK 311 Product and Price Management พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถึง​แนวคิด​เกี่ยว​กับ​การ​บริหาร​และ​การ​วางแผน​ กลยุทธ์ผ​ ลิตภัณฑ์ การ​จัดป​ ระเภท​ผลิตภัณฑ์ ส่วน​ประสม​ผลิตภัณฑ์​ ตราสิน​ค้า บรรจุ​ภัณฑ์ ป้าย​ฉลาก วงจร​ชีวิต​ผลิตภัณฑ์ การ​พัฒนา​ ผลิตภัณฑ์ ​ใหม่ และ​นโยบาย​ใน​การ​ตั้ง​ราคา​ทั้ง​ใน​ระดับ​ผู้​ผลิต​และ​ผู้​ จัด​จำ�หน่าย ตลอด​จน​การ​วิเคราะห์​สภาพ​แวดล้อม​ทางการ​แข่ง​ขัน​ เพือ่ ส​ ร้าง​ความ​พงึ พ​ อใจ​สงู สุดใ​ห้ก​ บั ผ​ บ​ู้ ริโภค และ​สร้าง​ความ​ได้เ​ปรียบ​ ทางการ​แข่งข​ ัน ตล. 312 การ​จดั ​การ​กระจาย​สนิ ค้าแ​ ละ​โลจิสติกส์ (3 หน่วยกิต) MK 312 Distribution and Logistics Management พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถึง​ความ​หมาย วัตถุประสงค์ ความ​สำ�คัญ สภาพ​ แวดล้อม​ที่​ส่ง​ผล​กระทบ​ต่อ​ช่อง​ทางการ​จัดจำ�หน่าย การ​วางแผน​ โครงสร้าง​ของ​ชอ่ ง​ทางการ​จดั จ​ ำ�หน่าย บทบาท​และ​ประเภท​ของ​พอ่ ค้า​

คนกลาง​รปู แ​ บบ​ใหม่ข​ อง​การ​คา้ ​สง่ แ​ ละ​การ​คา้ ​ปลีก รวม​ทงั้ ก​ าร​จดั การ​ ห่วง​โซ่​อุปทาน การ​พยากรณ์​และ​การ​บริหาร​คำ�​สั่งซ​ ื้อ การ​บริหาร​การ​ จัด​ส่ง การ​บริหาร​คลัง​สินค้า การ​จัด​เก็บ​และ​เคลื่อน​ย้าย​สินค้า ศูนย์​ กระจาย​สินค้า ตลอด​จน​ศึกษา​ถึง​ระบบ​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​ที่​ใช้​ใน​ ระบบ​การ​กระจาย​สินค้า ตล. 313 การ​จัดการ​การ​ส่งเ​สริม​การ​ตลาด (3 หน่วยกิต) MK 313 Promotion Management พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถึง​ความ​รู้​เบื้อง​ต้น​เกี่ยว​กับ​การ​ส่ง​เสริม​การ​ตลาด ความ​สำ�คัญข​ อง​การ​สง่ เ​สริมก​ าร​ตลาด​กบั ส​ ว่ น​ประสม​การ​ตลาด ความ​ สัมพันธ์​ระหว่าง​การ​ส่ง​เสริม​การ​ตลาด​กับ​การ​บริหาร​กลยุทธ์​ทางการ​ ตลาด ส่วน​ประสม​การ​สง่ เ​สริมก​ าร​ตลาด ซึง่ ป​ ระกอบ​ดว้ ย การ​โฆษณา การ​ส่ง​เสริม​การ​ขาย การประชาสัมพันธ์ การ​ขาย​โดย​พนัก​งาน​ขาย และ​การ​ตลาด​ทาง​ตรง นอกจาก​นี้​ยัง​ศึกษา​ถึง​การ​บริหาร​ส่วนประสม​ การ​ส่ง​เสริม​การ​ตลาด การ​วางแผน​การ​ส่ง​เสริม​การ​ตลาด ตลอด​จน​ การ​ตลาด​ด้าน​อื่นๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​จัดการ​และ​ประเมิน​ผล​การ​ส่ง​ เสริม​การ​ตลาด ตล. 314 พฤติกรรม​ผู้​บริโภค (3 หน่วยกิต) MK 314 Consumer Behavior พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถึง​หลัก​การ​และ​ทฤษฎี​พื้น​ฐาน​ด้าน​จิตวิทยา​และ​ พฤติกรรม​ผู้​บริโภค การ​วิเคราะห์​ปัจจัย​ภายใน​และ​ภายนอก​ที่​มี​ อิทธิพล​ต่อ​พฤติกรรม​ผู้​บริโภค การ​วิเคราะห์​กระบวนการ​ตัดสิน​ใจ​ซื้อ ซึ่ง​ประกอบ​ไป​ด้วย การ​ตระหนัก​ถึง​ปัญหา การ​รวบรวม​ข้อมูล การ​ ประเมิน​ทาง​เลือก การ​ตัดสิน​ใจ​ซื้อ และ​การ​ประเมิน​ผล​หลัง​การ​ซื้อ ตลอด​จน​การ​ศึกษา​ถึง​การ​วิจัยพ​ ฤติกรรม​ผู้​บริโภค​ขั้น​พื้น​ฐาน

หลักสูตรปริญญาตรี 347


ตล. 321 การ​วิจัยก​ าร​ตลาด (3 หน่วยกิต) MK 321 Marketing Research พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 และ บธ. 207 ศึกษา​ถึงก​ ระบวนการ​วิจัยก​ าร​ตลาด การ​ออกแบบ​วิธกี​ าร​ วิจัยใ​ห้​เหมาะ​สม​กับ​สถานการณ์แ​ ละ​ทรัพยากร​ทมี่​ ี​อยู่ การ​สุ่ม​ตัวอย่าง การ​วเิ คราะห์ข​ อ้ มูล การ​สร้าง​แบบ​เก็บข​ อ้ มูล วิธก​ี าร​เก็บข​ อ้ มูล การ​ใช้​ สถิตแ​ิ ละ​โปรแกรม​สำ�เร็จรูปใ​น​การ​ประมวล​ผล การนำ�​เสนอ​ผล​การ​วจิ ยั ​ และ​การ​ประยุกต์​ใช้​ผล​งาน​วิจัยกับก​ าร​วางแผน​การ​ตลาด ตล. 322 การ​บริหาร​ลูกค้า​สัมพันธ์ (3 หน่วยกิต) MK 322 Customer Relationship Management พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถึง​คำ�​นิยาม​และ​ขั้น​ตอน​ของ​การ​บริหาร​ลูกค้า​ สัมพันธ์ กลยุทธ์​ใน​การ​รักษา​ลูกค้า​เดิม​และ​สร้าง​ลูกค้า​ใหม่ บทบาท​ และ​หน้าทีข่​ อง​ผู้​บริหาร พนัก​งาน เทคโนโลยี และ​ข้อมูล​ข่าว​สาร​ที่​มี​ ต่อก​ าร​บริหาร​ลกู ค้า​สมั พันธ์ ตลอด​จน​การนำ�​เทคนิค​การ​บริหาร​ลกู ค้า​ สัมพันธ์ ​ไป​ใช้​ใน​การ​สร้าง​ความ​สามารถ​ใน​การ​แข่ง​ขัน​และ​ความ​พึง​ พอใจ​ให้ก​ บั ผ​ บ​ู้ ริโภค นอกจาก​นี้ ยังศ​ กึ ษา​ถงึ ป​ ระโยชน์แ​ ละ​ขอ้ ผ​ ดิ พ​ ลาด​ ที่​เกิด​ขึ้น​จาก​การ​บริหาร​ลูกค้า​สัมพันธ์​โดย​ใช้​กรณี​ศึกษา​ของ​องค์กร​ ธุรกิจ​ต่างๆ ตล. 323 การ​จัดการ​ตราสิน​ค้า (3 หน่วยกิต) MK 323 Brand Management พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถงึ อ​ งค์ป​ ระกอบ​และ​ปจั จัยท​ ม​่ี อ​ี ทิ ธิพล​ตอ่ ค​ วาม​สำ�เร็จ​ ของ​ตราสินค​ า้ ชือ่ ต​ ราสินค​ า้ เครือ่ งหมาย​ตราสินค​ า้ เครือ่ งหมายการค้า​ ลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ คำ�ขวัญ การ​ออกแบบ​บรรจุภ​ ัณฑ์​และพิจารณา​ถึง​ รูป​แบบ​ของ​เครื่อง​มือ​ที่​ใช้​ใน​การ​ติดต่อ​สื่อสาร เพื่อ​สร้าง​การ​รับ​รู้​ใน​ ตราสิน​ค้า​ให้​เกิด​ขึ้น​กับ​กลุ่ม​ลูกค้า​เป้า​หมาย ตลอด​จน​กลยุทธ์​และ​ กลวิธี​ใน​การ​สร้าง​ตราสินค​ ้า​ให้​มี​ความ​แข็งแกร่งแ​ ละ​ปรับ​ตราสินค​ ้า​ให้​ เป็น​ที่​ยอมรับ​ใน​ระดับ​สากล 348 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตล. 324 การ​จัด​การ​ขาย (3 หน่วยกิต) MK 324 Sales Management พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถงึ ค​ วาม​รเ​ู้ บือ้ ง​ตน้ เ​กีย่ ว​กบั ก​ าร​บริหาร​การ​ขาย การ​ วางแผน​การ​ขาย การ​พยากรณ์ย​ อด​ขาย การ​จดั อ​ งค์การ​ฝา่ ย​ขาย รวม​ ทั้ง​การ​บริหาร​พนัก​งาน​ขาย อัน​ประกอบ​ไป​ด้วย การ​สรรหา การ​คัด​ เลือก การ​ฝึก​อบรม การ​ให้​ผล​ตอบแทน การ​จูงใจ การ​บริหาร​เวลา การ​จัด​อาณาเขต​การ​ขาย การ​ประเมิน​ผล และ​การ​ควบคุม​พนัก​งาน​ ขาย ตลอด​จน​การ​เสริม​สร้าง​จรรยา​บรรณ​เพื่อ​ให้​เป็น​นัก​ขาย​ที่​ดี ตล. 325 การ​ตลาด​สินค้าแ​ ฟชั่น (3 หน่วยกิต) MK 325 Fashion Marketing พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี ศึกษา​ถึง​ประวัติท​ ี่​เกี่ยวข้อง​กับ​แฟชั่น​เครื่อง​แต่ง​กาย​และ​ เครือ่ ง​ประดับ สภาพ​แวดล้อม​ทางการ​ตลาด แนว​โน้มข​ อง​อตุ สาหกรรม​ และ​ศพั ท์เ​ทคนิคต​ า่ ง ๆ ตลอด​จน​ศกึ ษา​ถงึ ก​ ลยุทธ์ก​ าร​แข่งข​ นั ท​ างการ​ ตลาด ด้าน​ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง​ทางการ​จดั จ​ ำ�หน่าย และ​การ​สง่ เ​สริม การ​ตลาด​ของ​สินค้า​แฟชั่นเครื่อง​แต่ง​กาย​และ​เครื่อง​ประดับ ตล. 326 การ​จัดการ​โฆษณาและ​บริษัทต​ ัวแทน (3 หน่วยกิต) MK 326 Advertising and Agency Management พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถึง​ประวัติ ความ​หมาย ความ​สำ�คัญ และ​ประเภท​ ของ​การ​โฆษณา บทบาท​หน้าที่​ของ​ฝ่ายบริหาร​งาน​โฆษณา​ของ​ บริษัท​ผู้​โฆษณา และ​บริษัท​ตัวแทน​โฆษณา นอกจาก​นี้​ยัง​ศึกษา​ถึง​ การ​สร้างสรรค์ชิ้น​งาน​โฆษณา องค์​ประกอบ​ของ​ชิ้น​งาน​โฆษณา ประเภท​สิ่ง​พิมพ์ การ​กระจาย​เสียง​และ​การ​แพร่​ภาพ การ​จัดการ​เกี่ยว​ กับ​สื่อ​โฆษณา การ​วางแผน​และ​การ​รณรงค์​การ​โฆษณา การ​ประเมิน​ ประสิทธิภาพ​การโฆษณา ตลอด​จน​กฎหมาย​ข้อ​บังคับ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ การ​โฆษณา​และ​หน่วย​งาน​ที่​สนับสนุน​การ​ผลิตช​ ิ้น​งาน​โฆษณา


ตล. 327 การ​จัด​ซื้อ​และ​การ​เจรจา​ต่อ​รอง (3 หน่วยกิต) MK 327 Purchasing and Negotiations พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถึง​ความ​หมาย ความ​สำ�คัญ และ​หลัก​การ​ของ​การ​ จัดซ​ อื้ ขัน้ ต​ อน​และ​กระบวนการ​ทเ​ี่ กีย่ วข้อง​การ​จดั ซ​ อื้ การ​วางแผน​การ​ จัดหา และ​การ​เคลื่อน​ย้าย​วัตถุดิบท​ ี่​ส่ง​ผล​ต่อ​นโยบาย​การ​จัด​ซื้อ การ​ สำ�รวจ​ขอ้ มูลข​ อง​ผจ​ู้ ำ�หน่าย ข้อมูลผ​ ลิตภัณฑ์ และ​ขอ้ มูลต​ ลาด​อนื่ ๆ ที​่ จำ�เป็นต​ อ่ น​ โยบาย​การ​สงั่ ซ​ อื้ เครือ่ ง​มอื แ​ ละ​กลยุทธ์ข​ อง​การ​จดั ซ​ อื้ การ​ จัดการ​เอกสาร​สัญญา​การ​จัด​ซื้อ ตลอด​จน​ศึกษา​ถึง​เทคนิคก​ ารเจรจา​ ต่อ​รอง​ทาง​ธุรกิจ​เพื่อ​นำ�​ไป​ประยุกต์ ​ใช้​ใน​การ​จัด​ซื้อ​และ​การ​ดำ�เนิน​ กิจกรรม​ทาง​ธุรกิจอ​ ื่นๆ ตล. 328 การ​ตลาด​บริการ (3 หน่วยกิต) MK 328 Services Marketing พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถึง​การ​ตลาด​ที่​เกี่ยว​กับ​ธุรกิจ​บริการ​ต่าง ๆ รวม​ ทั้ง​ทฤษฎี​และ​แนว​ความ​คิด​ของ​การ​ตลาด​บริการ​สมัย​ใหม่ ตลอด​ จน​ประเภท​ของ​ธุรกิจ​บริการ การ​กำ�หนด​ลูกค้า​เป้า​หมาย และ​ พฤติกรรม​ความ​ต้องการ​ของ​ลูกค้า นอก​จา​กนี้​ยัง​ศึกษา​ถึง​การ​ วิเคราะห์​สถานการณ์ และ​กำ�หนด​กลยุทธ์​ของ​ตลาด​บริการ อาทิ การ​ วาง​ตำ�แหน่ง​บริการ การ​สร้าง​ความ​แตก​ต่าง​ของ​บริการ เป็นต้น รวม​ ตลอด​ถึง​การ​ศึกษา​เรื่อง​ของ​คุณภาพ​ใน​การ​ให้​บริการ และ​การ​สร้าง​ ความ​สัมพันธ์​ทดี่​ ี​กับลูกค้า เพื่อค​ วาม​สำ�เร็จ​ของ​ธุรกิจ​บริการ ตล. 329 การ​ฝึกงาน​ด้าน​การ​ตลาด (3 หน่วยกิต) MK 329 Marketing Internship พื้น​ความ​รู้: สอบ​ได้​วิชา​เอก-บังคับ อย่าง​น้อย 2 วิชา หรือ ได้​รับอ​ นุมัติ​จาก​คณบดี ศึกษา​ถงึ ห​ ลักก​ าร​และ​แนวคิดท​ างการ​ตลาด​ใน​การ​ดำ�เนิน​ ธุรกิจ โดย​การ​ฝกึ ภ​ าค​ปฏิบตั จ​ิ ริงเ​พือ่ ป​ ระโยชน์ใ​น​การ​วางแผน​งาน การ​

ค้นหา​ปญั หา การ​วเิ คราะห์ และ​การ​หา​แนวทาง​การ​แก้ไข​ปญั หา​ทเ​ี่ กิด ขึน้ นักศ​ กึ ษา​จะ​ตอ้ ง​ฝกึ ป​ ฏิบตั ง​ิ าน​ดา้ น​การ​ตลาด​ใน​สถาน​ประกอบ​การ​ ธุรกิจ​หรือ​ใน​โครงการ​ฝึกงาน​ของ​มหาวิทยาลัย​ภาย​ใต้​การ​ดูแล​ของ​ คณาจารย์​ที่​ปรึกษา​โครงการ​เป็น​ระยะ​เวลา​ไม่​น้อย​กว่า 200 ชั่วโมง และนัก​ศึกษา​ต้อง​จัด​ทำ�​รายงาน​สรุป​ผล​การ​ปฏิบัติ​งาน​เมื่อ​สิ้น​สุด​การ​ ฝึกงาน ตล. 411 การ​ตลาด​ระหว่าง​ประเทศ​และ​ระดับโ​ลก (3 หน่วยกิต) MK 411 International and Global Marketing พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถึง​ความ​สำ�คัญ​ของ​การ​ตลาด​ระหว่าง​ประเทศ​และ​ ระดับ​โลก สภาพ​รวม​การ​ค้า​โลก การ​รวม​กลุ่ม​ทาง​เศรษฐกิจ​ของ​ ประเทศ​ต่างๆ สภาวะ​แวดล้อม​ใน​ต่าง​ประเทศ โครงสร้าง​และ​การ​ ดำ�เนินงาน​ของ​องค์กร​ระหว่าง​ประเทศ การ​วจิ ยั ต​ ลาด​ระหว่าง​ประเทศ กลยุทธ์ก​ าร​ตลาด​ระหว่าง​ประเทศ อันป​ ระกอบ​ดว้ ย กลยุทธ์ผ​ ลิตภัณฑ์​ และ​ราคา​สำ�หรับ​ตลาด​ระหว่าง​ประเทศ การ​เข้า​สู่​ตลาด​ต่าง​ประเทศ การ​ส่ง​เสริม​การ​ตลาด​ระหว่าง​ประเทศ การ​วางแผน​และ​การ​ใช้​ส่วน​ ประสม​การ​ตลาด ตลอด​จน​ศึกษา​ถึงนโยบาย​การ​ส่ง​เสริม​การ​ค้า​ต่าง​ ประเทศ​ทั้ง​ของ​ภาค​รัฐบาล​และ​ภาค​เอกชน ตล. 412 การ​จัด​กิจกรรม​ทางการ​ตลาด (3 หน่วยกิต) และ​การ​ประชาสัมพันธ์ MK 412 Event Marketing and Public Relations พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถึง​หลัก​การ​เกี่ยว​กับ​การ​จัด​กิจกรรม​ทางการ​ตลาด และ​การ​ประชาสัมพันธ์​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​สร้าง​ภาพ​ลักษณ์ ชื่อ​เสียง และ​ความ​สัมพันธ์​ระหว่าง​องค์กร​กับ​สาธารณะ ตลอด​จน​ศึกษา​ถึง​ กลยุทธ์ใน​การ​สง่ เ​สริมก​ าร​ตลาด​กบั ก​ าร​จดั ก​ จิ กรรม​ทางการ​ตลาด และ​ การ​ประชาสัมพันธ์เ​พือ่ ใ​ห้เ​กิดป​ ระสิทธิภาพ​ใน​การ​สอื่ สาร​ทางการ​ตลาด​ แบบ​ครบ​วงจร หลักสูตรปริญญาตรี 349


ตล. 413 การ​ตลาด​ทาง​ตรง (3 หน่วยกิต) MK 413 Direct Marketing พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถึง​หลัก​การ​ของ​การ​ตลาด​ทาง​ตรง ความ​แตก​ต่าง​ ระหว่าง​การ​ทำ�​ตลาด​ทาง​ตรง​กับ​การ​ตลาดแบบ​ดั้งเดิม วิธี​การ​สร้าง​ ฐาน​ขอ้ มูลล​ กู ค้าจ​ าก​แหล่งภ​ ายใน​และ​ภายนอก การ​กำ�หนด​กลุม่ ล​ กู ค้า​ เปา้ ห​ มาย การ​เลือก​วธิ ก​ี าร​ตลาด​ทาง​ตรง​ทเ​ี่ หมาะ​สม​กบั ท​ รัพยากร​และ​ สถานการณ์ ตลอด​จน​ศกึ ษา​ถงึ ก​ าร​ออกแบบเครือ่ ง​มอื ท​ ี่ใ​ช้ใ​น​การ​ตลาด​ ทาง​ตรง​ต่าง ๆ กลยุทธ์แ​ ละ​การ​วางแผน​การ​ใช้ก​ าร​ตลาด​ทาง​ตรง ​เพื่อ​ เข้า​ถึง​กลุ่มลูกค้า รวม​ทั้ง​การ​ประเมินผ​ ล​กลยุทธ์​ที่​ใช้ ตล. 414 การ​พยากรณ์​​ความ​ต้องการและยอด​ขาย (3 หน่วยกิต) MK 414 Demand and Sales Forecasting พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถงึ ว​ ธิ ก​ี าร​พยากรณ์ค​ วาม​ตอ้ งการ​ทางการ​ตลาด วิธ​ี การ​พยากรณ์ค​ วาม​ตอ้ งการ​และ​ยอด​ขาย โดย​ใช้เ​ทคนิคร​ ปู แ​ บบ​ตา่ ง ๆ ตลอด​จน​ปจั จัยภ​ ายใน​และ​ภายนอก​องค์กร​ทม​ี่ อ​ี ทิ ธิพล​ตอ่ ก​ าร​พยากรณ์​ ยอด​ขาย นอกจาก​นี้​ ยัง​ศึกษา​ถึง​วิธี​การ​ควบคุม​และ​วิเคราะห์เ​ปรียบ​ เทียบ​ค่า​ของ​การ​พยากรณ์​กับ​ผล​ที่​เกิด​ขึ้น​จริง เพื่อ​ประโยชน์ ​ใน​การ​ วางแผน​การ​ขาย​และ​ปรับปรุง​แผนการ​ขาย​ใน​อนาคต ตล. 415 สถานการณ์​ปัจจุบัน​ทางการ​ตลาด (3 หน่วยกิต) MK 415 Current Issues in Marketing พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถึง​หัวข้อ ข่าว​สาร​ทางการ​ตลาด​ที่​น่า​สนใจ​ใน​ ปัจจุบัน​รวม​ถึง​กลยุทธ์​ทางการ​ตลาด​สมัย​ใหม่​ใน​แวดวง​ธุรกิจ เพื่อ​ วิเคราะห์​อธิบาย ประเมินส​ ถานการณ์ และ​คาด​คะเน โดย​การ​ประยุกต์​ ใช้​ความ​รู้​ทางการ​ตลาด และ​การ​ศึกษา​ค้นคว้าเ​พิ่มเ​ติม

350 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตล. 416 การ​ตลาด​กีฬา (3 หน่วยกิต) MK 416 Sports Marketing พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถงึ ห​ ลักก​ าร แนวคิด วิวฒ ั นาการ​ของ​การ​ตลาด​กฬี า ​ สภาว​ะแวดล้อม​ที่​มอี​ ิทธิพล​ต่อ​การ​ดำ�เนิน​งาน​ของ​ธุรกิจก​ ีฬา การ​เก็บ​ รวบรวม​ขอ้ มูลแ​ ละ​การ​วเิ คราะห์ พฤติกรรม​ผบ​ู้ ริโภค การ​กำ�หนด​ลกู ค้า กลุม่ เ​ปา้ ห​ มาย การ​พฒ ั นา​ผลิตภัณฑ์ การ​บริหาร​ราคา การ​จดั จ​ ำ�หน่าย การ​สง่ เ​สริมก​ าร​ตลาด ตลอด​จนการ​หา​ผส​ู้ นับสนุนใ​น​การ​จดั ก​ จิ กรรม​ท​ี่ เกี่ยวข้อง​กับ​ตลาด​กีฬา ตล. 417 การ​จัด​การ​ค้า​ปลีก (3 หน่วยกิต) MK 417 Retailing Management พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึ ก ษา​ถึ ง ​รู ป ​แ บบ​ข อง​ธุ ร กิ จ ​ค้ า ​ป ลี ก ​ป ระเภท​ต่ า ง ๆ พฤติกรรม​การ​ซอื้ ข​ อง​ลกู ค้า การ​ทำ�​ธรุ กิจค้าป​ ลีกแ​ บบ​หลาก​หลาย​ชอ่ ง​ ทาง การ​สร้าง​กลยุทธ์​ทางการ​ตลาด​ของ​ธุรกิจ​ค้า​ปลีก อาทิ การ​เลือก​ แหล่ง​และ​ทำ�เล​ที่​ตั้ง การ​บริหาร​ระบบ​ห่วง​โซ่​อุปทาน​และ​เทคโนโลยี​ สาร​สนเทศ การ​บริหาร​ลูกค้า​สัมพันธ์ เป็นต้น นอกจาก​นี้ ยัง​ศึกษา​ ถึง​การ​วางแผน​และ​การ​จัด​ซื้อ​สินค้า การ​คัด​เลือก​ผลิตภัณฑ์​เข้า​ร้าน ส่วน​ประสม​การสื่อสาร​ทางการ​ตลาด​ค้า​ปลีก การ​บริหาร​กิจการ​ร้าน การ​ออกแบบ​และ​การ​ตกแต่งร​า้ น​คา้ ตลอด​จน​การ​ให้บ​ ริการ​และ​อำ�นวย​ ความ​สะดวก​แก่​ลูกค้า​ใน​ธุรกิจ​ค้า​ปลีก ตล. 418 การ​ตลาด​สำ�หรับก​ าร​เป็นผ​ ู้​ประกอบ​การ (3 หน่วยกิต) MK 418 Entrepreneurial Marketing พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถึง​บทบาท​และ​การ​บริหาร​ทางการ​ตลาด​สำ�หรับ​ การ​เป็นผ​ ป​ู้ ระกอบ​การ สิง่ แ​ วดล้อม​ภายใน​และ​ภายนอก​องค์กร​ทส​ี่ ง่ ผ​ ล​ กระทบ​ตอ่ ก​ าร​ดำ�เนิน​ธรุ กิจ การ​วางแผน​กลยุทธ์​ทางการ​ตลาด​สำ�หรับ​ ผู้​ประกอบ​การ อาทิ การ​แบ่ง​ส่วน​ตลาด การ​กำ�หนด​ตลาด​เป้า​หมาย การ​วาง​ตำ�แหน่ง​ทางการ​ตลาด นโยบาย​ด้าน​ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง​ ทางการ​จัด​จำ�หน่าย และ​การ​ส่ง​เสริม​การ​ตลาด


ตล. 419 การ​วิเคราะห์เ​ชิง​ปริมาณ​ทางการ​ตลาด (3 หน่วยกิต) MK 419 Quantitative Analysis in Marketing พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​เกี่ยว​กับ​การ​วิเคราะห์เ​ชิง​ปริมาณ​ใน​รูปแ​ บบ​ต่าง ๆ ทีเ​่ หมาะ​สม​กบั ง​ าน​ดา้ น​การ​ตลาด โดย​เน้น​การนำ�​แนวคิดท​ าง​ทฤษฎี​ท​ี่ เกีย่ วข้อง​กบั ก​ าร​วเิ คราะห์เ​ชิงป​ ริมาณ​ไป​ใช้ใ​น​การ​ตดั สินใ​จ​และ​วางแผน ด้าน​การ​ตลาด เช่น การ​ใช้ส​ มการ​ถดถอย​เชิง​เส้น การ​วิเคราะห์​การ​ แบ่ง​แยก การ​วิเคราะห์อ​ นุกรม​ของ​เวลา ทฤษฎี​แถว​คอย ตัวแ​ บบ​การ​ จำ�ลอง​สถานการณ์ การ​วิเคราะห์ก​ าร​ตัดสิน​ใจ การ​หา​จุด​คุ้ม​ทุน และ​ การวิเคราะห์ค​ วาม​เป็นไ​ป​ได้​ของ​โครงการ ตล. 421 สัมมนา​ทางการ​ตลาด (3 หน่วยกิต) MK 421 Seminar in Marketing พื้น​ความ​รู้: วิชา​เอก-บังคับ อย่าง​น้อย 2 วิชา ศึกษา​ถึง​การ​ดำ�เนิน​งาน​ทาง​ด้าน​การ​ตลาด​ของ​องค์กร​ ธุรกิจจ​ ริง ทัง้ ท​ เ​ี่ ป็นอ​ งค์กร​ใน​ประเทศ​และ​ตา่ ง​ประเทศ เพือ่ ใ​ห้ท​ ราบ​ถงึ ​ ความ​สำ�เร็จ​และ​ความ​ล้ม​เหลว ตลอด​จน​ปัญหา​ต่าง ๆ และ​แนวทาง​ แก้ไข​ขององค์กร นอกจาก​นี้​ยัง​เรียน​รู้​และ​ฝึกฝน​การนำ�​ความ​รู้​ที่​เรียน​ มา​ประยุกต์ ​ใช้​เพื่อ​ปรับปรุง​แก้ไข โดย​ใช้​วิธี​การ​ระดม​สมอง​และ​การ​ อภิปราย​กลุ่ม เพื่อ​เตรียม​ความ​พร้อม​ก่อน​การ​ปฏิบัติ​งาน​กับ​องค์กร​ ภายนอก​ใน​อนาคต ตล. 422 กลยุทธ์ก​ าร​ส่ง​เสริม​การ​ขาย (3 หน่วยกิต) MK 422 Sales Promotion Strategies พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึ ก ษา​ถึ ง ​ค วาม​ห มาย ความ​สำ�คั ญ หน้ า ที่ และ​ วัตถุประสงค์​ของ​การ​ส่ง​เสริม​การ​ขาย ทั้ง​การ​ส่ง​เสริม​การ​ขาย​ที่​มุ่ง​สู่​ผู้​ บริโภค การ​ส่ง​เสริมก​ าร​ขาย​ที่​มุ่ง​สู่​คนกลาง การ​ส่งเ​สริม​การ​ขาย​ที่​มุ่ง​ สู่​พนัก​งาน​ขาย​และ​การ​ส่ง​เสริม​การ​ขาย​โดย​ร้าน​ค้าป​ ลีก ขั้น​ตอน​ของ​ การ​วางแผน​จะ​ครอบคลุม​ถึง​การ​วิเคราะห์สถานการณ์ การ​วางแผน​ การ​สง่ เ​สริมก​ าร​ขาย การ​ทดสอบ​แผนการ​สง่ เ​สริมก​ าร​ขาย การ​ปฏิบตั ​ิ

การ​ตามแผน และ​การ​ประเมิน​ผล​กลยุทธ์​การ​ส่ง​เสริม​การ​ขาย ตล. 423 การ​ตลาด​ระหว่าง​ธุรกิจ (3 หน่วยกิต) MK 423 Business-to-Business Marketing พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถงึ ห​ ลักก​ าร ความ​สำ�คัญ ประเภท​ของ​ตลาด​ระหว่าง​ ธุรกิจ พฤติกรรม​และ​กระบวนการ​ตัดสิน​ใจ​ซื้อ การ​บริหาร​ความ​ สัมพันธ์​ระหว่าง​ธุรกิจ เทคนิค​การ​เจรจา​ต่อ​รอง การ​วิเคราะห์ การ​ วางแผน การ​กำ�หนด​ส่วน​ประสม​ทางการ​ตลาด และ​การ​ประยุกต์​ใช้​ ระบบ​พาณิชย์อ​ เิ ล็กทรอนิกส์ ตลอด​จน​การประเมินผ​ ล​และ​การ​ควบคุม​ ตลาด​ระหว่าง​ธุรกิจ ตล. 424 นโยบาย​การ​ตลาด​เชิงกล​ยุทธ์ (3 หน่วยกิต) MK 424 Strategic Marketing Policy พื้น​ความ​รู้: วิชา​เอก-บังคับอ​ ย่าง​น้อย 2 วิชา ศึกษา​เกี่ยว​กับ​การ​กำ�หนด​นโยบาย​ทางการ​ตลาด โดย​ เน้น​การ​ใช้​กรณี​ศึกษา และ​การนำ�​ไป​ประยุกต์​ใช้​จริง​ใน​เชิง​ธุรกิจ เพื่อ​ ให้​นัก​ศึกษา​สามารถ​แก้ไข​ปัญหา​และ​วางแผน​ได้​อย่าง​มี​หลักก​ าร รวม​ ทัง้ ศ​ กึ ษา​ถงึ ค​ วาม​สำ�เร็จแ​ ละ​ลม้ เ​หลว​ของ​การ​ใช้น​ โยบาย​ทางการ​ตลาด​ ใน​หลาก​หลาย​รูป​แบบ อาทิ นโยบาย​ด้าน​การ​แบ่ง​ส่วน​ตลาด การ​ กำ�หนด​กลุ่ม​เป้า​หมาย​ทางการ​ตลาด การ​กำ�หนด​ตำ�แหน่งผลิตภัณฑ์ และ​นโยบาย​ด้าน​ส่วน​ประสม​การ​ตลาด เป็นต้น ตล. 425 การ​ศึกษา​เฉพาะ​บุคคล (3 หน่วยกิต) MK 425 Independent Study พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถงึ ห​ วั ข้อห​ รือป​ ญั หา​ทน​ี่ กั ศ​ กึ ษา​สนใจ และ​เกีย่ วข้อง​ กับ​วิชา​เอก​ทาง​ด้าน​การ​ตลาด โดย​หัวข้อ​หรือ​ปัญหา​ที่​นัก​ศึกษา​สนใจ​ นัน้ ต​ อ้ ง​ได้ร​ บั ก​ าร​อนุมตั จ​ิ าก​อาจารย์ท​ ป​ี่ รึกษา ซึง่ น​ กั ศ​ กึ ษา​ตอ้ ง​คน้ คว้า รวบรวม​ขอ้ มูล จัดท​ ำ�​โครงการ​และ​นำ�​เสนอ​ผล​งาน​ใน​หวั ข้อห​ รือป​ ญั หา​ นั้น ๆ หลักสูตรปริญญาตรี 351


ตล. 426 การ​ตลาด​ธุรกิจ​บันเทิง (3 หน่วยกิต) MK 426 Entertainment Marketing พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี ศึกษา​ถึง​หลัก​การ บทบาท หน้าที่ และ​การ​กำ�หนด​เป้า​ หมาย​ทางการ​ตลาด ส่วน​ประสม​ทางการ​ตลาด และ​การ​วิจัย​ตลาด​ที่​ เกี่ยว​กับ​ธุรกิจ​บันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา สวน​สนุก ท่อง​ เทีย่ วและ​สถาน​บนั เทิง เป็นต้น ตลอด​จน​กลยุทธ์ท​ างการ​ตลาด​ทเ​ี่ กีย่ ว​ กับ​การ​ขาย การ​ส่ง​เสริม​การ​ขายการ​โฆษณา การ​ประชาสัมพันธ์ และ​ การ​ตลาด​ทาง​ตรง​ที่​มผี​ ล​ต่อ​ความ​สำ�เร็จ​ของ​ธุรกิจบ​ ันเทิง ตล. 427 การ​ตลาด​เทคโนโลยี​ชั้นส​ ูง (3 หน่วยกิต) MK 427 Hi-Tech Marketing พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถึง​แนวคิด หลัก​การ ความ​สำ�คัญ และ​วิธี​การนำ�​ เทคโนโลยี​ชั้น​สูง​ไป​ประยุกต์​ใช้​ใน​การ​วางแผน​การ​ตลาด การ​พัฒนา​ ผลิตภัณฑ์ใ​หม่ เพือ่ ใ​ห้ส​ อดคล้อง​กบั ค​ วาม​ตอ้ งการ​ของ​ตลาด​ใน​ปจั จุบนั และ​เพื่อเ​ป็น​แนวทาง​ใน​การ​ตัดสิน​ใจ​ทางการ​ตลาด​ของ​ผู้​บริหาร รวม​ ทั้ง​ยัง​ศึกษา​ถึง​การ​เปลี่ยนแปลง​ทางเทคโนโลยี​ที่​ส่ง​ผล​กระทบ​ต่อ​การ​ กำ�หนด​กลยุทธ์ท​ างการ​ตลาด​ของ​องค์กร ตล. 428 การ​ตลาด​อิเล็กทรอนิกส์ (3 หน่วยกิต) MK 428 E-Marketing พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถงึ ห​ ลักก​ าร​ทเ​่ี กีย่ ว​กบั ก​ าร​ตลาด​ผา่ น​สอ่ื อ​ เิ ล็กทรอนิกส์​ และ​ผ่ า น​เครื อ ​ข่ า ย​อิ น ​เทอร์ ​เน็ ต วิ เ คราะห์ ​รู ป ​แ บบ​การ​พ าณิ ช ย์ ​ อิเล็กทรอนิกส์ และ​วิเคราะห์ค​ วาม​สัมพันธ์​ระหว่าง​สมาชิก​ต่าง ๆ ใน​ โครงสร้าง​ธุรกิจอ​ ิเล็กทรอนิกส์ ตลอด​จน​ศึกษา​ถึง​ทฤษฎี​เกี่ยว​กับ​ส่วน​ ประสม​ทางการ​ตลาด​อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ​นำ�​มา​ประยุกต์​ใช้​ใน​องค์กร​ ธุรกิจ​หรือ​อำ�นวย​ความ​สะดวก​ใน​การ​ประกอบ​ธุรกิจ พร้อม​ทั้ง​ศึกษา​ 352 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลัก​การ​วิเคราะห์​พฤติกรรม​ของ​ผู้​บริโภค อัน​จะ​เป็น​ประโยชน์​ต่อ​การ​ สร้าง​ความ​สัมพันธ์ทางการ​ตลาด ตล. 429 การจัดการธุรกิจบริการ (3 หน่วยกิต) MK 429 Hospitality Business Management พื้นความรู้: ตล. 212 ศึกษาภาพรวมของธุรกิจต้อนรับและบริการ อันประกอบ ด้วยธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว สายการบิน ร้านอาหาร สปา เป็นต้น ศึกษาระบบการบริหารจัดการ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก องค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการและการด�ำเนินธุรกิจต้อนรับและ บริการ ตลอดจนศึกษาการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การสั่ง การ การประสานงาน การควบคุม ภาวะความเป็นผู้น�ำและการสร้าง แรงจูงใจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด และการให้บริการ นักเดินทาง นักท่องเที่ยว และแขกผู้มาเยือน ตลอดจนการศึกษาถึง การเขียนแผนการตลาดของธุรกิจต้อนรับและบริการ ตล. 430 การ​จัดการ​ส่ง​ออก​และ​นำ�​เข้า (3 หน่วยกิต) MK 430 Export-Import Management พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึกษา​ถึง​หลัก​การ ความ​สำ�คัญ ขั้น​ตอน​เพื่อ​การ​ส่ง​ออก​ และ​นำ�​เข้า กระบวนการ​ตดั สินใ​จ​เลือก​ตลาด​และ​สนิ ค้า กฎ​ระเบียบ ข้อ​ บังคับ ข้อ​กำ�หนด​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ส่ง​ออก​และ​นำ�​เข้า การ​ทำ�​สัญญา​ ซือ้ ข​ าย​เงือ่ นไข​การ​สง่ ม​ อบ​สนิ ค้า การ​ชำ�ระ​เงิน สินเ​ชือ่ เ​พือ่ ก​ าร​สง่ อ​ อก​ และ​นำ�​เข้า พิธกี าร​ศลุ กากร และ​การ​จดั การ​เอกสาร​การ​สง่ อ​ อก​และ​นำ�​ เข้า​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ


ตล. 431 การพัฒนาและวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ (3 หน่วยกิต) MK 431 New Product Planning and Development พื้น​ความ​รู้: ตล. 212 ศึ ก ษาถึ ง กระบวนการพั ฒ นาและวางแผน การนำ� ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่ หรือผลิตภัณฑ์เลียนแบบ ด้วยขั้นตอนการ สร้างแนวความคิด การกลั่นกรองแนวความคิด การประเมินผลแนว ความคิด การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ การทดสอบตลาด ตลอดจนการดำ�เนินธุรกิจจริงให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน

หมวด​วิชา​การ​เงิน กง. 212 การ​เงิน​ธุรกิจ (3 หน่วยกิต) FI 212 Business Finance พื้น​ความ​รู้: บช. 201 ศึกษา​ถงึ ​การ​บริหาร​การ​เงิน​ใน​องค์กร​ธรุ กิจ เพือ่ ​ให้​บรรลุ​ เป้า​หมาย​ใน​การ​เพิ่ม​มูลค่า​แก่​องค์กร โดย​พิจารณา​ถึง​บทบาท​ของ​ผู้​ บริหาร​ใน​การ​จดั หา​เงินท​ นุ ​จาก​แหล่งเ​งินท​ นุ ​ตา่ ง ๆ การ​คำ�นวณ​ตน้ ทุน​ ของเงินล​ งทุน การ​บริหาร​สนิ ทรัพย์แ​ ละ​หนีส​้ นิ และ​การนำ�​เงินม​ า​ลงทุน​ อย่าง​ม​ปี ระสิทธิภาพ ภาย​ใต้​การวิเคราะห์​โครงการ​ลงทุน รวม​ถงึ ​การ​ ศึกษา​แนวคิดเ​กีย่ ว​กบั โ​ครงสร้าง​เงินท​ นุ ผล​กระทบ​ของ​การ​เปลีย่ นแปลง​ โครงสร้าง​เงิน​ทนุ ต​ อ่ ​ความ​เสีย่ ง​และ​ผล​ตอบแทน​ของ​ผ​ถู้ อื ห​ นุ้

กง. 222 การบัญชีบริหาร (3 หน่วยกิต) FI 222 Managerial Accounting พื้นความรู้: บช. 202 และ กง. 212 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในงบการเงิน ตลอด จนการใช้งบการเงินให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร ศึกษาถึงแนวคิด เกี่ยวกับต้นทุนเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจของ ฝ่ายบริหาร กง. 311 การ​จัดการ​ทางการ​เงิน (3 หน่วยกิต) FI 311 Financial Management พื้น​ความ​รู้: กง. 212 ศึกษา​ถงึ ก​ ลยุทธ์ เทคนิค และ​วธิ ก​ี าร​ใน​การ​จดั การ​ทางการ​ เงิน โครงสร้าง​ของ​เงินท​ นุ การ​วเิ คราะห์ก​ าร​จดั หา​และ​การ​จดั สรร​เงินท​ นุ การ​วางแผน​และ​การ​พยากรณ์ท​ างการ​เงิน ตลอด​จน​นโยบาย ทาง​ธรุ กิจ​ ที​่ม​ีอทิ ธิพล​ตอ่ ​การ​ตดั สิน​ใจ​ใน​การ​บริหาร​การ​เงิน​ภาย​ใต้​สถานการณ์​ท่​ี แตก​ตา่ ง​กนั การ​ประยุกต์ใช้​แนวคิด ทฤษฎี​ทางการ​เงิน​ใน​การ​วเิ คราะห์​ ถึง​การ​ตดั สิน​ใจ​ตา่ งๆ ของ​ผ​บู้ ริหาร โดย​การ​ใช้​กรณี​ศกึ ษา กง. 312 ตลาด​การ​เงิน​และ​สถาบัน​การ​เงิน (3 หน่วยกิต) FI 312 Financial Market and Institutions ศึกษา​ระบบ​การ​เงิน สินทรัพย์​ทางการ​เงิน โครงสร้าง และ​การ​ดำ�เนิน​งาน​ของ​ตลาด​การ​เงิน ธนาคาร​พาณิชย์ ธนาคาร​ แห่ง​ประเทศ​ไทย ตลาดหลักทรัพย์​แห่ง​ประเทศ​ไทย สถาบัน​การ​ เงิน​ประเภทอื่น​ใน​ประเทศ​ไทย และ​สถาบัน​การ​เงิน​ระหว่าง​ประเทศ นอกจาก​นี้​ยังศ​ ึกษา​ถึง​นโยบาย​การ​บริหาร การ​ดำ�เนิน​งาน กฎหมาย​ ทีเ​่ กีย่ วข้อง​เครือ่ ง​มอื ท​ างการ​เงิน รวม​ตลอด​ถงึ ป​ จั จัยท​ ม​ี่ ผ​ี ล​กระทบ​ตอ่ ​ ตลาด​การเงิน​และ​สถาบัน​การ​เงิน

หลักสูตรปริญญาตรี 353


กง. 313 การ​จัดการ​สิน​เชื่อ​และ​หนี้​สิน (3 หน่วยกิต) FI 313 Credit and Debt Management พื้น​ความ​รู้: กง. 212 ศึกษา​ถึง​ลักษณะ​และ​ขอบเขต​ของ​การ​บริหาร​สิน​เชื่อ​ และ​หนี้​สิน ประเภท​ของ​สิน​เชื่อ​และ​หนี้​สิน ความ​เสี่ยง​ใน​การ​ให้​สิน​ เชือ่ ​นโยบาย​การ​พจิ ารณา​การ​ให้ส​ นิ เ​ชือ่ การ​จดั การ​สนิ เ​ชือ่ ทัง้ ใ​น​สว่ น​ ของ​องค์กร ธุรกิจ​ทั่วไป​และ​สถาบัน​การ​เงิน การ​รวบรวม​ข้อมูล​เพื่อ​ ใช้​ใน​การ​จัดการ​หนี้​สิน วิธี​การ​เรียก​เก็บ​หนี้ การ​จัด​ชั้น​หนี้ การ​ปรับ​ โครงสร้าง​หนี้ การ​บริหาร​หนี้​ที่​มี​ปัญหา​และ​หนี้​ที่​ไม่​ก่อ​ให้​เกิด​ราย​ได้ รวม​ทั้ง​กฎหมาย และ​พระ​ราช​บัญญัติ​ต่าง ๆ ที่​เกี่ยวข้อง กง. 314 การ​วางแผน​และ​ควบคุม​ทางการ​เงิน (3 หน่วยกิต) FI 314 Financial Planning and Control พื้น​ความ​รู้: กง. 212 ศึกษา​ถงึ ก​ ระบวนการ​วางแผน​ทางการ​เงิน การ​จดั เ​ตรียม​ ข้อมูล​สำ�หรับ​การ​วางแผน​และ​ควบคุม​ทางการ​เงิน การ​ปฏิบัติ​และ​ ติดตาม​ผล​การ​ปฏิบตั ง​ิ าน​ให้เ​ป็นไ​ป​ตาม​แผนการ วิธก​ี าร​แก้ป​ ญั หา​และ​ การ​ปรับ​แผน​โดย​ใช้​ความ​รู้​ด้าน​การ​จัดการ เครื่อง​มือ​ใน​การ​วางแผน​ ทางการ​เงิน และ​เทคนิค​การ​พยากรณ์​ทางการ​เงิน กง. 315 นโยบาย​การ​เงิน​และ​การ​คลัง (3 หน่วยกิต) FI 315 Monetary and Fiscal Policy พื้น​ความ​รู้: ศศ. 202 ศึกษา​ถงึ ​ทฤษฎี​การ​กำ�หนด​นโยบาย​เศรษฐกิจ เป้า​หมาย​ และ​เครื่อง​มือ​ใน​การ​ดำ�เนิน​นโยบายเศรษฐกิจ​มหภาค การ​รักษา​ เสถียรภาพ​ทาง​เศรษฐกิจ นโยบาย​การ​เงิน​และ​การ​คลัง​ของ​รัฐบาล วิวัฒนาการ ปัจจัย​ต่าง ๆ ที่​เป็นต​ ัว​กำ�หนด​นโยบาย แนวคิด​และ​เป้า​ หมาย​ใน​การ​ใช้​นโยบาย ตลอด​จน​ผล​กระทบ​ทางเศรษฐกิจ​ต่อ​การ​ ดำ�เนินง​ าน​ของ​ภาค​ธุรกิจ 354 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กง. 316 การ​วางแผน​ทางการ​เงิน​ส่วน​บุคคล (3 หน่วยกิต) FI 316 Personal Financial Planning ศึกษา​ถึง​ความ​สำ�คัญ​ของ​การ​วางแผน​การ​เงิน การ​ กำ�หนด​เป้า​หมาย​ทางการ​เงิน​ที่​ดี กระบวนการใน​การ​วางแผน​การ​เงิน​ ส่วน​บุคคล การ​จัด​ทำ�​งบดุล งบ​ราย​ได้ ค่า​ใช้​จ่าย และ​งบ​ประมาณ​ เงินสด​ส่วน​บุคคล การ​จัดการ​สินทรัพย์​และ​หนี้​สิน การ​วางแผน​การ​ ลงทุน การ​ออม การ​ประกัน​ภัย และ​การ​วางแผนทาง​ภาษี​ส่วน​บุคคล การ​สร้าง​วนิ ยั ​ทางการ​เงิน​ให้ต​ นเอง รวม​ตลอด​ถงึ ก​ าร​วางแผน​การ​เงิน​ หลัง​เกษียณ กง. 321 หลักก​ าร​ลงทุน (3 หน่วยกิต) FI 321 Principles of Investment พื้น​ความ​รู้: กง. 212 และ​ กง. 312 ศึกษา​ถึง​หลัก​การ​เบื้อง​ต้น​ใน​การ​ตัดสิน​ใจ​ลงทุน การ​ ประเมิน​มูลค่า​การ​ลงทุน ความ​เสี่ยง​ภัย​และผล​ตอบแทน​ที่​ได้​รับ​จาก​ การ​ลงทุน ลักษณะ​และ​แหล่ง​ข้อมูล​ที่​ใช้​ใน​การ​วิเคราะห์​การ​ลงทุน การ​วิเคราะห์ ปัจจัย​พื้น​ฐาน​และ​การ​วิเคราะห์​ทาง​เทคนิค การ​ลงทุน​ ใน​ตราสาร​ทางการ​เงินแ​ ละ​หลักท​ รัพย์ รวม​ทง้ั ​การลงทุนใ​น​รปู ​แบบ​อน่ื ๆ กง. 322 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต) FI 322 International Financial Management พื้นความรู้: กง. 212 และ ศศ. 202 ศึกษาความรู้พื้นฐานในการบริหารการเงินและดำ�เนิน ธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ทฤษฎีและระบบการเงิน ระหว่างประเทศ ดุลการชำ�ระเงิน ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และกลไกและระบบอัตราแลกเปลีย่ น ตลอดจนการศึกษาประเภทของ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ กลยุทธ์และเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินและตลาดทุน ระหว่างประเทศ และการระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุนระหว่าง ประเทศ


กง. 323 การ​วิเคราะห์​​รายงาน​ทางการ​เงิน (3 หน่วยกิต) FI 323 Financial Statement and Reporting Analysis พื้น​ความ​รู้: กง. 212 ศึกษา​ถึง​แนวคิด​และ​หลัก​การ​ใน​การ​ใช้​ข้อมูล​ทางการ​ เงิน รายงาน​ทางการ​เงิน วัตถุประสงค์ข​ องการ​วิเคราะห์ท​ างการ​เงิน​ สำ�หรับ​ธุรกิจป​ ระเภท​ต่าง ๆ เช่น ธุรกิจอ​ ุตสาหกรรม พาณิช​ย​กรรม และ​ธุรกิจบริการ รวม​ถึงศ​ ึกษา​ถึง​เทคนิคใ​น​การ​วิเคราะห์ท​ างการ​เงิน และ​ข้อจ​ ำ�กัด​ใน​การ​วิเคราะห์​โดย​ใช้​ข้อมูล​จากงบ​การ​เงิน เป็นต้น กง. 324 การ​จัดการ​ระบบ​สาร​สนเทศ​ทางการ​เงิน (3 หน่วยกิต) FI 324 Financial Information Systems Management พื้น​ความ​รู้: กง. 212 ศึกษา​ถงึ ​หลัก​การ และ​ความ​สำ�คัญ​ของ​ระบบ​สาร​สนเทศ​ ของ​ธรุ กิจ โครงสร้าง​ของ​ระบบ​สาร​สนเทศ​ทางการ​เงิน การ​พฒ ั นา และ​ การ​ประยุกต์ ​ใช้​สาร​สนเทศ​ทางการ​เงิน​สำ�หรับ​งาน​ด้าน​การ​วางแผน การ​พยากรณ์​ทางการ​เงิน การ​บริหาร​เงิน​ทุน การ​ควบคุมท​ างการ​เงิน​ เพื่อก​ าร​วางแผน การควบคุม การ​ประเมินผ​ ล​การ​ปฏิบัตงิ​ าน และ​การ​ ตัดสิน​ใจ​ทาง​ธุรกิจ กง. 325 การ​เงิน​เพื่อ​การนำ�​เข้าแ​ ละ​ส่งอ​ อก (3 หน่วยกิต) FI 325 Import-Export Financing ศึกษา​ถงึ ห​ ลักก​ าร​คา้ ร​ะหว่าง​ประเทศ วิวฒ ั นาการ​ทางการ​ ค้า​ระหว่าง​ประเทศ​ของ​ไทย มาตรการ​การ​กีดกัน​ทางการ​ค้า สิทธิ​ ประโยชน์​และ​เงื่อนไข​ทางการ​ค้า และ​การ​ชำ�ระ​เงิน​ระหว่าง​ประเทศ มาตรการ​ส่ง​เสริม​การ​ส่ง​ออก การ​บริการ​ทางการ​เงิน วิธี​การ​ดำ�เนิน​ การ​ทางการ​เงิน​เพื่อก​ ารนำ�​เข้า​และ​ส่ง​ออก สิน​เชื่อ​เพื่อ​การนำ�​เข้า​และ​ ส่ง​ออก ตลอด​จน​ศึกษา​ถึง​บทบาท​ของ​สถาบัน​การ​เงิน​ใน​กระบวนการ​ นำ�​เข้า​และ​ส่ง​ออก นโยบาย​และ​กฎหมาย​ที่​เกี่ยวข้อง​ต่าง ๆ

กง. 326 ตราสาร​หนี้​และ​ตลาด​ตราสาร​หนี้ (3 หน่วยกิต) FI 326 Fixed-Income Securities and Market พื้น​ความ​รู้: กง. 212 ศึกษา​ถงึ ต​ ลาด​ตราสาร​หนี้ วิวฒ ั นาการ​ของ​ตลาด​ตราสาร​ หนี้ใ​น​ประเทศ​ไทย ประเภท​ตราสาร​หนี้ การ​กำ�หนด​ราคา ผล​ตอบแทน​ และ​โครงสร้าง​อัตรา​ผล​ตอบแทน รวม​ถึง​ความ​เสี่ยง และ​ปัจจัย​ที่​มี​ผล​ กระทบ​ต่อ​อัตรา​ผล​ตอบแทน​ของ​ตราสาร​หนี้ การ​วัด​ความ​แปร​ปร​วน​ ของ​ราคา การ​จดั อ​ นั ดับเ​ครดิตข​ อง​ตราสาร​หนี้ และ​การ​แปลง​สนิ ทรัพย์​ ให้​เป็น​หลัก​ทรัพย์ กง. 327 ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (3 หน่วยกิต) แห่งประเทศไทย FI 327 Securities Business and the Stock Exchange of Thailand พื้นความรู้: กง. 212 ศึกษาถึงโครงสร้างและบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ วิวฒ ั นาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การดำ�เนินงานและ การกำ�กับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ ลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ วิ ธี การปฏิ บั ติ ใ นการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ตลอดจนระเบียบและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง กง. 328 การ​เงิน​และ​การ​ธนาคาร (3 หน่วยกิต) FI 328 Money and Banking ศึกษา​ถึง​วิวัฒนาการ​ของ​เงิน​ตรา ความ​สำ�คัญ​ของ​เงิน​ที่​ มี​ต่อ​ระบบ​เศรษฐกิจ วิธี​การ​จัด​ระบบ​เงิน​ตรา​ของ​ประเทศ​ไทย ปัจจัย​ ที่​มี​ผล​กระทบ​ต่อ​ปริมาณ​เงิน สภาวะ​เงินเฟ้อ​และ​เงินฝืด กลไก​ใน​การ​ ควบคุมป​ ริมาณ​เงิน ระบบ​การ​ธนาคาร​ใน​ประเทศ​ไทย​และ​ธนาคาร​ตา่ ง​ ชาติ รวม​ถงึ ห​ น้าที่ใ​น​การ​กำ�กับดูแล​ธนาคาร​พาณิชย์ข​ อง​ธนาคาร​แห่ง​ ประเทศ​ไทย หลักสูตรปริญญาตรี 355


กง. 329 การ​ประเมิน​ราคา​อสังหาริมทรัพย์ (3 หน่วยกิต) FI 329 Real Estate Appraisal พื้น​ความ​รู้: กง. 212 ศึกษา​ประเภท​อสังหาริมทรัพย์ แนวคิด​ใน​การ​ประเมิน​ ราคา​อสังหาริมทรัพย์ และ​ปัจจัย​ที่​มี​ผล​ต่อ​การ​ประเมิน​ราคา เช่น ประเภท​และ​ลักษณะ​ของ​อสังหาริมทรัพย์ สภาพ​แวดล้อม สภาวะ​ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอด​จน​กฎหมาย​ทเ​ี่ กีย่ วข้อง​กบั ก​ าร​ตดั สิน​ ใจ​ประเมินร​ าคา​อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ​ใช้​เป็น​หลัก​ประกันห​ รือ​เพื่อ​การ​ ลงทุน เป็นต้น

กง. 414 การ​ประกัน​ภัย (3 หน่วยกิต) FI 414 Insurance พื้น​ความ​รู้: กง. 212 ศึกษา​ถึง​การ​ประกอบ​ธุรกิจ​การ​ประกัน​ภัย ประเภท​ของ​ ภัย​ตาม​ทฤษฎี​ของ​การ​ประกัน​ภัย หน้าที่ และ​ความ​รับ​ผิด​ชอบ​ของ​ บริษัท​ประกัน ความ​หมาย​และ​หลัก​เกณฑ์ เงื่อนไข​ของ​การ​ประกัน การ​คำ�นวณ​เบี้ย​ประกัน สิทธิ​ที่​จะ​ได้​รับ​ความ​คุ้มครอง มูลค่า​เวนคืน​ กรมธรรม์ หน้าที่​และ​ความ​รับ​ผิด​ชอบ​ของ​บริษัทประกัน รวม​ถึง​สิทธิ​ ประโยชน์​ที่​ได้​รับ​จาก​การ​ประกัน

กง. 411 การจัดการความ​เสี่ยง (3 หน่วยกิต) FI 411 Risk Management พื้น​ความ​รู้: กง. 212 ศึกษา​ถึง​ความ​เสี่ยง​ใน​การ​ดำ�เนิน​งาน​และ​ความ​เสี่ยง​ ทางการ​เงิน ความ​สำ�คัญ​ของ​การ​บริหาร​ความ​เสี่ยง​ที่​มี​ต่อ​บริษัท และ​ สถาบัน​การ​เงิน ผล​กระทบ​ของ​ความ​เสี่ยง​ต่อ​มูลค่าข​ อง​บริษัท วิธกี​ าร วัด​ความ​เสี่ยง​ใน​รูป​แบบ​ต่าง ๆ แนวคิด​เกี่ยว​กับ​การ​กระจาย​ความ​ เสี่ยง​รวม​ถึง​กลยุทธ์​และ​เครื่อง​มือ​ในการ​บริหาร​ความ​เสี่ยง เช่น การ​ ใช้​อนุพันธ์ท​ างการ​เงิน เป็นต้น

กง. 415 สถานการณ์ป​ ัจจุบันท​ างการ​เงิน (3 หน่วยกิต) FI 415 Current Issues in Finance พื้น​ความ​รู้: กง. 212 ศึกษา​ถงึ ห​ วั ข้อข​ า่ ว​สาร กรณีศ​ กึ ษา และ​นวัตก​ รรม​ทางการ​ เงินท​ น​ี่ า่ ส​ นใจ​ใน​ปจั จุบนั พัฒนาการ​ของ​ตลาด​เงิน ตลาด​ทนุ และ​เครือ่ ง​ มือ​ทางการ​เงิน​ใหม่ ๆ ที่​สำ�คัญ เพื่อ​วิเคราะห์ วิจารณ์ และ​ประเมิน​ สถานการณ์ โดย​นำ�​ความ​รู้​และ​ทฤษฎี​ทางการ​เงิน​มา​ประยุกต์​ใช้​และ​ ศึกษา​ค้นคว้า​เพิ่ม​เติม

กง. 412 การ​ศึกษา​ความ​เป็น​ไป​ได้ (3 หน่วยกิต) และ​การ​ประเมิน​โครงการ FI 412 Feasibility Study and Project Evaluation พื้น​ความ​รู้: กง. 311 ศึกษา​ถึง​หลัก​การ ขั้น​ตอน และ​เครื่อง​มือ​ต่าง ๆ เพื่อ​ ประเมิน​ความ​เป็น​ไป​ได้​ของ​โครงการ​ลงทุน ทั้ง​ด้าน​การ​ตลาด การ​ จัดการ​การ​ผลิต การ​เงิน รวม​ถึง​การ​ติดตาม​และ​ประเมินผ​ ล​โครงการ​ ลงทุน โดย​ศกึ ษา​ทงั้ ภ​ าค​ทฤษฎีแ​ ละ​ภาค​ปฏิบตั พ​ิ ร้อม​ทงั้ จ​ ดั ท​ ำ�​โครงการ​ และ​นำ�​เสนอ​ผล​งาน​หน้า​ชั้น​เรียน เพื่อ​เป็นประโยชน์​ต่อ​การ​ตัดสิน​ใจ​ ลงทุน 356 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กง. 416 การ​เงิน​และ​การ​ลงทุนอ​ สังหาริมทรัพย์ (3 หน่วยกิต) FI 416 Real Estate Finance and Investment พื้น​ความ​รู้: กง. 212 ศึกษา​ถึง​การ​ประยุกต์​แนวคิด​ทางการ​เงิน​เพื่อ​ใช้​ใน​การ​ ประเมิน​มูลค่า​อสังหาริมทรัพย์ และ​สินเ​ชื่อ​อสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์​ ความ​เสี่ยง​ของ​อสังหาริมทรัพย์ และ​สิน​เชื่อ​ประเภท​ต่าง ๆ รวม​ทั้ง​ ศึกษาถึง​ภาวะ​ตลาด​อสังหาริมทรัพย์ และ​วงจร​ของ​ตลาด ตลอด​จน​ การ​จัดหา​เงิน​ทุน​จาก​อสังหาริมทรัพย์​ใน​ตลาด​ทุน และ​หลัก​ทรัพย์​ใน​ ตลาด เช่น กองทุน​รวม​อสังหาริมทรัพย์ และ​การ​แปลง​สินทรัพย์​ให้​ เป็น​หลัก​ทรัพย์ เป็นต้น


กง. 421 สัมมนา​ทางการ​เงิน (3 หน่วยกิต) FI 421 Seminar in Finance พื้น​ความ​รู้: วิชา​เอก-บังคับ​อย่าง​น้อย 2 วิชา ศึ ก ษา​แ ละ​ป ระยุ ก ต์ ​ใช้ ​ท ฤษฎี ​ท าง​ด้ า น​การ​เงิ น เพื่ อ​ วิเคราะห์ป​ ระเมินผ​ ล และ​หา​แนวทาง​แก้ไข​โดย​ใช้ก​ รณีศ​ กึ ษา นอกจาก​ นี้ ผูเ้​รียน​ยัง​ต้อง​ศึกษา​ค้นคว้าเ​พิ่ม​เติมเ​พื่อ​นำ�​เสนอ​ผล​การ​ค้นคว้า​ต่อ​ หน้า​ชั้น​เรียน พร้อม​ทั้ง​มี​การ​อภิปราย และ​แสดง​ความ​คิด​เห็น​ร่วม​กัน ภาย​ใต้ก​ าร​ดแู ล​และ​การ​ให้ค​ ำ�​แนะนำ�​ของ​อาจารย์ผ​สู้ อน และ​ผทู้ รง​คณ ุ ​ วุฒิ​จาก​หน่วย​งาน​ภายนอก กง. 422 การ​เงิน​สำ�หรับ​ผู้​ประกอบ​การ (3 หน่วยกิต) และ​ธุรกิจ​ขนาด​ย่อม FI 422 Entrepreneurial and Small Business Finance พื้น​ความ​รู้: กง. 212 ศึกษา​ถึง​ลักษณะ​ต่าง ๆ ของ​ธุรกิจ​ขนาด​ย่อม ทฤษฎี​ ทางการ​เงิน​ที่​เกี่ยวข้อง การ​วางแผน​ทางการ​เงิน​ตั้ง​แต่​เริ่ม​ดำ�เนิน​ กิจการ การ​จดั เ​ตรียม​และ​วเิ คราะห์ร​ ายงาน​ทางการ​เงินเ​พือ่ ก​ าร​บริหาร​ จัดการ​ทางการ​เงิน การ​ศึกษา​และ​ประเมิน​โครงการ​ขนาด​ย่อม การ​ วางแผน​เพื่อเ​ตรียม​ขยาย​ขนาด​ของ​ธุรกิจ และ​การเตรียม​การ​ทางการ​ เงิน​เพื่อจ​ ัดหา​เงิน​ทุน​จาก​แหล่ง​เงิน​ทุนภ​ ายนอก กง. 423 ตราสาร​อนุพันธ์​และ​ตลาด​อนุพันธ์ (3 หน่วยกิต) FI 423 Derivative Securities and Market พื้น​ความ​รู้: กง. 212 ศึกษา​ถึง​ตราสาร​อนุพันธ์​ประเภท​ต่าง ๆ เช่น สัญญา​ ซื้อ​ขาย​ล่วง​หน้า และ​สิทธิ์​ใน​การ​ซื้อ​ขายสินทรัพย์​อ้างอิง รวม​ถึง​ วิวัฒนาการ​และ​กลไก​ของ​ตลาด​อนุพันธ์ องค์กร​ที่​เกี่ยวข้อง​ใน​การ​ กำ�กับ​ดูแล​ตลาด​อนุพันธ์ การ​กำ�หนด​ราคา​ตราสาร​อนุพันธ์ ปัจจัย​ที่​มี​ ผล​กระทบ​ต่อ​ราคา​ของ​ตราสาร และ​เทคนิคการ​ใช้​ตราสาร​อนุพันธ์​ใน​ การ​ป้องกัน​ความ​เสี่ยง เป็นต้น

กง. 424 การ​วิเคราะห์​หลัก​ทรัพย์ (3 หน่วยกิต) และ​การ​จัดการ​กลุ่ม​หลัก​ทรัพย์ FI 424 Securities Analysis and Portfolio Management พื้น​ความ​รู้: กง. 212 และ กง. 312 ศึกษา​หลัก​พื้น​ฐาน​ใน​การ​ลงทุน หลัก​การ​ลงทุน การ​ วิเคราะห์​การ​ลงทุน​ใน​หลัก​ทรัพย์ ประเภท​ของ​หลัก​ทรัพย์ ความ​ มี​ประสิทธิภาพ​ของ​ตลาดหลักทรัพย์ วิธี​การ​ที่ ​ใช้​ใน​การ​วิเคราะห์​ และ​ประเมิน​ราคาหลัก​ทรัพย์ การ​วัด​ความ​เสี่ยง​และ​การ​คำ�นวณ​ผล​ ตอบแทน​ปัจจัย​ที่​มี​ผล​กระทบ​ต่อ​การ​ตัดสิน​ใจ​ลงทุน ปัจจัย​ที่​มี​ผล​ กระทบ​ต่อ​มูลค่า​หลัก​ทรัพย์ การ​กระจาย​การ​ลงทุน​เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง และ​การ​ลงทุน​ใน​กลุ่มหลัก​ทรัพย์​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ กง. 425 การ​ศึกษา​เฉพาะ​บุคคล (3 หน่วยกิต) FI 425 Independent Study พื้น​ความ​รู้: กง. 212 เป็นการ​ศึกษา​เฉพาะ​ราย​บุคคล​เกี่ยว​กับ​หัวข้อ​ทางการ​ เงิน​ที่​นัก​ศึกษา​สนใจ โดย​อาจารย์​ผู้​สอน​และ​ผู้​ศึกษา​จะ​ร่วม​กัน​กำ�หนด​ หัวข้อร​ ายงาน​หรือง​าน​วจิ ยั เพือ่ ใ​ห้ผ​ ศ​ู้ กึ ษา​คน้ คว้าว​ จิ ยั ด​ ว้ ย​ตนเอง ภาย​ ใต้การ​ดูแล​และ​การ​ให้​คำ�​แนะนำ�​จาก​อาจารย์ผ​ ู้​สอน กง. 426 การ​วิจัยท​ างการ​เงิน (3 หน่วยกิต) FI 426 Research in Finance พื้น​ความ​รู้: กง. 212 และ บธ. 207 ศึกษา​ถึง​ระเบียบ​วิธวี​ ิจัย ขอบเขต และ​ความ​สำ�คัญข​ อง​ การ​วิจัย​ทั้ง​เชิง​ปริมาณ​และ​เชิง​คุณภาพ แล้ว​ให้​นัก​ศึกษา​นำ�​ปัญหา​ ทางการ​เงิน​ที่​น่า​สนใจ​ใน​ขณะ​นั้น​มา​ทำ�การ​วิจัย จัด​ทำ�​รายงาน​และ​นำ�​ เสนอ​ผลสรุป​การ​วิจัย รวม​ถึง​การนำ�​ผล​การ​วิจัยท​ ี่​ได้​มา​ประยุกต์​ใช้ใ​น​ เชิงธ​ รุ กิจ หรือก​ ำ�หนด​เป็นข​ อ้ เ​สนอ​แนะ​สำ�หรับก​ าร​ศกึ ษา​คน้ คว้าต​ อ่ ไ​ป​ ใน​อนาคต หลักสูตรปริญญาตรี 357


กง. 428 การ​ฝึกงาน​ทางการ​เงิน (3 หน่วยกิต) FI 428 Financial Internship พื้น​ความ​รู้: กง. 212 ฝึก​ปฏิบัติ​งาน​ทาง​ด้าน​การ​เงิน​ใน​องค์กร​ธุรกิจ​หรือ​ฝึก​ การ​วางแผน และ​วาง​ระบบ​ทางการ​เงิน​ใน​ธุรกิจ ที่​ได้​รับ​อนุมัติ​จาก​ ภาค​วิชา​การ​เงิน โดย​ผ่าน​เกณฑ์ก​ าร​ฝึกงาน​ตาม​ที่​หน่วย​งาน​และ​ภาค​ วิชา​การ​เงิน​กำ�หนด เพื่อ​ให้​นัก​ศึกษา​ได้​ฝึกฝน และ​ประยุกต์​ใช้​ความ​รู้​ ทางการ​เงินใ​น​การ​ปฏิบตั ง​ิ าน​จริงภาย​ใต้ก​ าร​ควบคุมด​ แู ล และ​ประเมิน​ ผล​การ​ทำ�งาน​จาก​หวั หน้าห​ น่วย​งาน นอกจาก​นน​ี้ กั ศ​ กึ ษา​จะ​ตอ้ ง​จดั ท​ ำ�​ รายงาน​สรุป​ผล​การ​ฝึกงาน​เมื่อส​ ิ้น​สุดก​ าร​ทำ�งาน

หมวด​วิชา​การ​จัดการ​ธุรกิจส​ มัย​ใหม่ จก. 101 ความ​รเู้​บื้อง​ต้นทาง​ธุรกิจ (3 หน่วยกิต) MG 101 Introduction to Business ศึกษา​ถึง​รูป​แบบ​การ​จัด​ตั้งธ​ ุรกิจ ซึ่ง​ครอบคลุมถ​ ึง​กิจการ​ ตั้ง​แต่​เจ้าของ​คน​เดียว ห้าง​หุ้น​ส่วน และ​บริษัทจ​ ำ�กัด ลักษณะ​สภาพ​ แวดล้อม​ของ​ธุรกิจ กิจกรรม​ทาง​ธุรกิจ​ด้าน​การ​ผลิต การ​ตลาด การ​ เงิน การ​บัญชี และ​การ​บริหาร​งาน​บุคคล กฎหมาย​ต่างๆ ที่​เกี่ยวข้อง​ กับ​ธุรกิจ สถาบัน​การ​เงิน เอกสาร​เครดิตต่างๆ และ​การ​บริหาร​จัดการ เพื่อ​ปู​พื้น​ฐาน​แนวคิด​ของ​การ​บริหารธุรกิจ​และ​เพื่อ​ให้​เกิด​ความ​เข้าใจ​ ในกิจกรรม​แต่ละ​ด้าน​ของ​ธุรกิจ อัน​จะ​เป็นป​ ระโยชน์​ต่อ​การ​ศึกษา​วิชา​ เฉพาะ​ด้าน​ต่อ​ไป

358 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จก. 112 การ​จัดการ (3 หน่วยกิต) MG 112 Management ศึกษา​ถงึ ว​ วิ ฒ ั นาการ​ของ​แนว​ความ​คดิ แ​ ละ​ทฤษฎีท​ างการ​ จัดการ หลัก​และ​แนวคิด​เกี่ยว​กับ​หน้าที่ทาง​ด้าน​การ​จัดการ อัน​ได้แก่ การ​วางแผน การ​จัด​องค์การ การ​จัด​คน​เข้า​ทำ�งาน การ​สั่งก​ าร การ​ จูงใจ และ​การ​ควบคุม รวม​ถงึ ศ​ กึ ษา​ทฤษฎีก​ าร​จดั การ​สมัยใ​หม่ สภาพ​ แวดล้อม​ทม​ี่ อ​ี ทิ ธิพล​ตอ่ ก​ าร​จดั การ ตลอด​จน​ความ​รบั ผ​ ดิ ช​ อบ​ตอ่ ส​ งั คม​ และ​จริยธรรม​ทาง​ธุรกิจ จก. 212 การจัดการงาน​ผลิตและการดำ�เนินงาน (3 หน่วยกิต) MG 212 Production and Operations Management ศึกษา​ถงึ ​ความ​ร​เู้ บือ้ ง​ตน้ ​และ​ขอบเขต​ของ​การ​บริหาร​การ​ ผลิต การ​คาด​คะเน​หรือ​พยากรณ์​การ​ผลิต การ​ออกแบบ​และ​พัฒนา​ ผลิตภัณฑ์ การ​เลือก​ทำ�เล​ที่​ตั้ง การ​วาง​ผัง​โรงงาน การ​จัด​ซื้อ การ​ บริหารกำ�ลัง​การ​ผลิต การ​บริหาร​สินค้า​คงคลัง การ​บริหาร​โครงการ การ​ควบคุม​คุณภาพ ​และ​การ​บำ�รุงร​ ักษา​เครื่องจักร จก. 222 การเป็นผูป้ ระกอบการและการพัฒนาธุรกิจ (3 หน่วยกิต) MG 222 Entrepreneurship and Business Development พื้นความรู้: จก. 112 ศึกษาถึงความหมาย บทบาท ประเภท และคุณลักษณะ พิเศษของผูป้ ระกอบการ การมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนในโลก ธุรกิ จ การเริ่มต้น ความก้าวหน้า การบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ ความเสี่ ย งในการด�ำเนินธุรกิจ และการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนิน งานของธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพือ่ ผูป้ ระกอบการจะได้ใช้เป็น ตัวก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจจริงได้ ปลูกจิตวิญญาณของการ เป็นเจ้าของกิจการ และการท�ำหน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาให้กบั ผูป้ ระกอบการ ทั่วไป


จก. 311 การ​จัดการองค์การ​และ​ปัจเจกบุคคล (3 หน่วยกิต) MG 311 Management of Organizations and Individuals พื้น​ความ​รู้: จก. 112 ศึกษา​ถึง​วิธี​การ​บริหาร​องค์การ​ใน​รูป​แบบ​ต่างๆ โดย​ใช้​ ความ​รู้ ความ​สามารถ ตลอด​จน​ทักษะ​ของ​ผู้นำ�​ใน​การ​บริหาร​องค์การ จิตวิทยา​การ​เรียน​รู้ การ​รับ​รู้​ค่า​นิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ​เพื่อ​เสริม​ สร้างบรรยากาศ​และ​สภาพ​แวดล้อม​โดย​ทั่วไป​ของ​องค์กร ตลอด​จน​ เสริม​สร้าง​ระบบ​ย่อย​ต่างๆ ใน​การ​จัดการให้​สอดคล้อง​กับ​การ​สร้าง​ ทัศนคติแ​ ละ​ความ​รสู้ กึ ใ​น​การ​มส​ี ว่ น​รว่ ม​กบั อ​ งค์กร​ของ​บคุ ลากร​ภายใน จก. 313 การ​จัดการ​เชิงกล​ยุทธ์​สมัย​ใหม่ (3 หน่วยกิต) MG 313 Modern Strategic Management พื้น​ความ​รู้: จก. 112 ศึกษา​ถึง​ความ​หมาย ทฤษฎี หลัก​การ ความ​สำ�คัญ​ของ​ กลยุทธ์ รวม​ถึง​เทคนิค​ใน​การ​วิเคราะห์​สภา​วะ​แวดล้อม​ทั้ง​ภายใน​และ​ ภายนอก รวม​ทงั้ ศ​ กึ ษา​ประเภท​ของ​กลยุทธ์ท​ ผ​ี่ บ​ู้ ริหาร​ใช้ใ​น​การ​กำ�หนด กลยุทธ์ข​ อง​องค์กร การนำ�​แผน​กลยุทธ์ไ​ป​ปฏิบตั ิ การ​ควบคุมแ​ ละ​การ​ ประเมินผ​ ล​เชิงกล​ยทุ ธ์ นอกจาก​นยี้ งั ศ​ กึ ษา​ถงึ เ​ครือ่ ง​มอื ท​ างการ​จดั การ​ ที่​ทัน​สมัย​ใหม่ เพื่อช​ ่วย​ผู้​บริหาร​สามารถ​จัดการ​เชิงกล​ยุทธ์ ​ได้​อย่าง​มี ประสิทธิภาพ จก. 314 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (3 หน่วยกิต) MG 314 Management and Organization Behavior พื้นความรู้: จก. 112 ศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคล กลุม่ และองค์การ ทางด้าน สังคม จิตวิทยา มานุษยวิทยา ค่านิยม คุณค่าขององค์กร วัฒนธรรม องค์กรทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเปลีย่ นแปลงและความ ขัดแย้งภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคล กลุม่ และองค์กรทีท่ ำ� งานร่วมกัน สามารถบริหารจัดการธุรกิจหรืองาน ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จก. 315 การ​จัดการสำ�นักงาน (3 หน่วยกิต) MG 315 Administrative Office Management พื้น​ความ​รู้: จก. 112 ศึกษา​ถึง​แนวคิด​และ​หลัก​การ​บริหาร​สำ�นักงาน​สมัย​ใหม่ การ​จัด​องค์การ​สำ�นักงาน การ​บริหารพื้นที่​และ​การ​จัดการ​สภาพ​ แวดล้อม​ภายใน​สำ�นักงาน การ​บริหาร​พัสดุ​สำ�นักงาน การ​บริหาร​ เอกสาร​และการ​ติดต่อ​สื่อสาร​ภายใน​สำ�นักงาน รวม​ทั้ง​การ​วิเคราะห์​ พัฒนา​ระบบ การ​บริหาร​สำ�นักงาน การ​ควบคุมงาน​สำ�นักงาน การ​ บริหาร​สำ�นักงาน​อัตโนมัติ ตลอด​จน​ศึกษา​ถึง​แนว​โน้ม​การ​บริหาร​ สำ�นักงาน​ใน​อนาคต จก. 316 การ​จัดการ​ระบบ​การ​ให้​บริการ (3 หน่วยกิต) MG 316 Service Operations Management พื้น​ความ​รู้: จก. 112 ศึกษา​ความ​หมาย ความ​สำ�คัญข​ อง​งาน​บริการ การ​จดั การ งาน​บริการ​ด้าน​ต่าง ๆ เครื่อง​มือ​และเทคนิค​สำ�หรับ​การ​จัดการ​งาน​ บริการ กลยุทธ์​ของ​การ​จัดการ​งาน​บริการ การ​ออกแบบ​และ​พัฒนา​ งาน​บริการ การ​กำ�หนด​นโยบาย​ใน​ธุรกิจบ​ ริการ​อย่าง​เหมาะ​สม รวม​ ทั้ง​แนว​ความ​คิด​ใน​การ​ควบคุม​คุณภาพงาน​บริการ และ​แนวทาง​การ​ ปรับปรุงค​ ณ ุ ภาพ​ใน​งาน​บริการ​อย่าง​ตอ่ เ​นือ่ ง​เพือ่ ส​ ร้าง​คณ ุ ค่าแ​ ละ​ความ​ พึงพ​ อใจ​แก่​ลูกค้า จก. 317 ​การ​ต่อ​รอง​ทาง​ธุรกิจและการจัดการ (3 หน่วยกิต) ความขัดแย้ง MG 317 Business Negotiation and Conflict Management พื้นความรู้: จก. 112 ศึกษา​ถึง​แนวคิด หลัก​การ​และ​เทคนิค​ของ​การ​ต่อ​รอง​ ทาง​ธุรกิจ การ​วางแผน​การ​เจรจา​ต่อ​รอง​อย่าง​เป็น​ระบบ การ​เลือก​ ใช้​กลยุทธ์​และ​การ​ประเมิน​กลยุทธ์​ใน​การ​เจรจา​ต่อ​รอง นอกจาก​นี้​ยัง​ ศึกษา​ถงึ ทักษะ​การ​ตดิ ต่อส​ อื่ สาร​เพือ่ ก​ าร​เจรจา​ตอ่ ร​อง​ทม​ี่ ป​ี ระสิทธิภาพ ตลอด​จน​ปัญหา​และ​อุปสรรค​ต่าง ๆ ใน​การ​เจรจา​ต่อ​รอง หลักสูตรปริญญาตรี 359


จก. 318 กลยุทธ์การจัดการบริษัทข้ามชาติ (3 หน่วยกิต) และบริษัทระดับโลก MG 318 Strategies in Global and Multinational Corporation Management พื้นความรู้: จก.112 ศึกษ าถึงทฤษฎี หลักการ แนวความคิดขององค์ความ รู้ด้า นการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบในบริบทของการจัดการ องค์กรข้ามชาติ โดยให้นักศึกษาเข้าใจความหมาย ความส�ำคัญ และ ทฤษฎีในการบริหารทีม่ คี วามแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรม ความเชือ่ ความคิ ด ตลอดจนเทคนิคการจัดการองค์กรที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมถึงเรียนรู้รูปแบบการจัดการองค์กร และการบริหารองค์กรข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ เพิม่ ขีดความ สามารถ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ก�ำหนดกลยุทธ์การน�ำไป ปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุม และประเมินผล นอกจากนี้แล้วยังศึกษา ถึงตัว แบบของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ของธุรกิจข้ามชาติในบริบทที่มี ความหลากหลายและมีความร่วมสมัย จก. 319 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 หน่วยกิต) สำ�หรับธุรกิจ MG 319 Business Information Technology Management พื้น​ความ​รู้: จก. 112 ศึกษา​ถงึ ก​ ารใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในงานด้าน ต่าง ๆ ของธุรกิจครอบคลุมเนื้อหาการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากร และกิจการขององค์กร เช่น บริหาร ทรัพยากรบุคคล บริหารการเงิน การบัญชี การผลิต และสินค้าคงคลัง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ งานขาย การบริการ การบริหารเครือข่ายผู้ ผลิตและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การใช้ระบบสารสนเทศ เพือ่ ดำ�เนินกิจการ เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจ เพือ่ สือ่ สารทัง้ ในองค์กร นอกองค์กรและระหว่างองค์กรด้วยระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้ในธุรกิจหรือสังคม เป็นต้น 360 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จก. 321 การ​วางแผน​และ​ควบคุมด​ ้านการจัดการ (3 หน่วยกิต) MG 321 Management Planning and Control พื้น​ความ​รู้: จก. 112 ศึกษา​ถึง​ความ​หมาย ความ​สำ�คัญ​ของ​การ​วางแผน การ​ วางแผน​นโยบาย วิธกี​ าร​ใช้​กระบวนการ​วางแผน กระบวนการ​ตัดสิน​ ใจ​และ​การ​ตัดสิน​ใจ​ใน​การ​บริหาร​องค์การ แนวคิด​ใน​การ​กำ�หนด​ วัตถุประสงค์แ​ ละ​นโยบาย​องค์การ ขัน้ ต​ อน​การ​วางแผน ความ​สมั พันธ์​ ของ​การ​วางแผน​กบั ก​ าร​ควบคุมประเภท วิธก​ี าร​และ​การ​ออกแบบ​ระบบ​ การ​ควบคุม ตลอด​จน​การ​ประเมิน​ผล​การ​ปฏิบัติ​งาน จก. 322 การ​วิจัยธ​ ุรกิจ (3 หน่วยกิต) MG 322 Business Research พื้น​ความ​รู้: จก. 112 และ บธ. 207 ศึกษา​ถึง​ความ​หมาย ประเภท​และ​ขอบเขต​ของ​การ​วิจัย​ ธุรกิจ การ​เขียน​โครง​รา่ ง​การ​วจิ ยั กระบวนการ​วจิ ยั การ​กำ�หนด​ปญั หา​ และ​วัตถุประสงค์ การ​ออกแบบ​วิจัย​รวม​ถึง​เทคนิค​การ​วิจัย​ใหม่ ๆ และ​การนำ�​เทคโนโลยี​สมัย​ใหม่​มา​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​ของ​การ​วิจัย​และ​ คุณภาพ​ของ​งาน​วิจัย การ​วิเคราะห์ข​ ้อมูลแ​ ละ​การนำ�​เสนอ​ผล​การ​วิจัย การนำ�​ผล​วิจัย​ไป​ประยุกต์​ใช้​ใน​การ​กำ�หนด​กลยุทธ์​ทาง​ธุรกิจ ปัญหา​ที่​ มักพ​ บ​ใน​การ​วจิ ยั แ​ ละ​แนวทาง​แก้ไข รวม​ตลอด​ถงึ จ​ ริยธรรม​และ​จรรยา​ บรรณ​ของ​นัก​วิจัย จก. 323 ภาวะ​ผู้นำ�​และ​การ​พัฒนา​ทีม​งาน (3 หน่วยกิต) MG 323 Leadership and Team Development พื้น​ความ​รู้: จก. 112 ศท. 111 หรือ ศป. 221 ศึกษา​ถึง​ความ​หมาย​และ​รูป​แบบ​ของ​ผู้นำ� บทบาท​ของ​ ผู้นำ�​ใน​การ​สร้าง​แรง​จูงใจ และ​ความ​ร่วม​มือ​ของ​บุคลากร​ทุก​ระดับ​ ชั้น​ใน​องค์การ เพื่อ​ให้​เกิด​การ​สร้าง​และ​พัฒนา​ทีม​งาน​ที่​ดี ด้วย​การ​ เสริม​สร้าง​บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ รวม​ทั้ง​ฝึกฝน​ทักษะ และ​ความ​ สามารถ​ใน​การ​เป็น​ผู้​บริหารและ​ผู้นำ�​ทีม เพื่อ​ให้​นัก​บริหาร​สามารถ​ กำ�หนด​แนวทาง​และ​พัฒนา​ความ​สามารถ​ใน​การ​เป็น​ผู้นำ�​ได้อย่าง​มี​ ประสิทธิภาพ


จก. 324 การ​จัดการ​ธุรกิจ​ใน​ครอบครัว (3 หน่วยกิต) MG 324 Family Business Management พื้น​ความ​รู้: จก. 112 ศึกษา​ถึง​การ​ดำ�เนินง​ าน​ทเี่​กี่ยว​กับ​ธุรกิจใ​น​ครอบครัวเ​พื่อ​ ช่วย​ทำ�ให้เ​กิดค​ วาม​คดิ ใ​หม่ ๆ ซึง่ ส​ ามารถ​นำ�​ไป​พฒ ั นา​ใน​การ​วางแผน​ การ​ดำ�เนินอ​ าชีพร​ วม​ถึงก​ าร​จัดการ​เกี่ยว​กับ​โครงสร้าง​และ​ความเกี่ยว​ ดอง​ของ​ครอบครัว การ​ลด​ความ​ขัด​แย้ง การ​เรียน​รู้​ถึงก​ าร​สร้างสรรค์​ โอกาส​ต่าง ๆ ให้เ​กิดข​ ึ้น รวม​ถึง​การ​สร้าง​ศักยภาพ​ให้​ตนเอง​มี​ความ​ ได้​เปรียบ​ทางการ​ค้า อัน​จะ​ส่ง​ผล​ให้​ครอบครัวป​ ระสบ​ความ​สำ�เร็จ จก. 325 การ​ฝึกงาน​ด้าน​วิชาชีพ (3 หน่วยกิต) MG 325 Professional Internship พื้น​ความ​รู้: วิชา​เอก-บังคับ อย่าง​น้อย 2 วิชา หรือ​ได้​รับ​อนุมัติ​จาก​คณบดี ศึกษา​ถึง​การ​จัดต​ ั้ง​องค์การ การ​วางแผน การ​ปฏิบัติ​งาน​ จริง​และ​หา​แนวทาง​ใน​การ​แก้​ปัญหา โดยนัก​ศึกษา​จะ​ต้อง​ฝึกงาน​ใน​ โครงการ​ฝึกงาน​ของ​มหาวิทยาลัย ภาย​ใต้​การ​ดูแล​ของ​คณาจารย์​ที่​ ปรึกษา​โครงการ​หรือฝ​ ึกงาน​ใน​องค์การ​ต่าง ๆ เป็น​จำ�นวน​ไม่​น้อย​กว่า 200 ชัว่ โมง และ​นกั ศ​ กึ ษา​ตอ้ ง​จดั ท​ ำ�​รายงาน​สรุปผ​ ล​การ​ฝกึ งาน​เมือ่ ส​ นิ้ ​ สุด​การ​ฝึกงาน จก. 326 การจัดการสินค้าและคลังสินค้า (3 หน่วยกิต) MG 326 Inventory and Warehouse Management พื้นความรู้: จก. 212 ศึกษ าถึงความหมาย วัตถุประสงค์ในการควบคุมสินค้า คงคลัง การวางแผน การพยากรณ์ เทคนิคการควบคุมสินค้าคงคลัง โดยวิธีต่างๆ โดยเน้นกิจการที่มีสินค้ามากชนิด และปริมาณสินค้า คงคลังแตกต่างกัน รวมทั้งศึกษาถึงทฤษฎี แนวคิด หลักการ และวิธี ปฏิบตั ิในการบริหารคลังสินค้า การบริหารข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับคลังสินค้า วิธีการวางระบบในการรับสินค้าคงคลัง การเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง

และการ ส่งมอบสินค้าคงคลัง โดยเชื่อมโยงกับหลักของการบริหาร วัสดุแ ละการวางแผนด้านการผลิต เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปโดย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จก. 327 การสื่อสารในองค์กร (3 หน่วยกิต) MG 327 Organization Communication ศึกษา​ความสำ�คัญและปัญหาของการสื่อสารภายในและ ภายนอกองค์การ โดยเน้นพฤติกรรมทางการสื่อสารของบุคคลที่มี ความหมายต่อการสื่อสาร ตลอดจนรูปแบบของการสื่อสารที่เกิดขึ้น ในองค์การ โครงสร้างองค์การที่มีผลต่อลักษณะและรูปแบบของการ สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จก. 328 การ​จัด​กา​รน​วัตก​ รรม​และ​เทคโนโลยี (3 หน่วยกิต) MG 328 Innovation and Technology Management พื้น​ความ​รู้: จก. 112 ศึกษา​ถึง​แนว​ความ​คิด ทฤษฎี ประเภท​ของ​น​วัต​กรรม และ​การ​ประ​ยุกต์​น​วัต​กรรม​และ​เทคโนโลยี​ใน​งาน​ธุรกิจ ทั้ง​ด้าน​การ​ วิจัย ด้าน​การ​ผลิต และ​ด้าน​อื่น ๆ ที่​เกี่ยวข้อง นอกจาก​นี้ ยัง​ศึกษา​ ถึงหลัก​การ​บริหาร​ทรัพย์​สิน​ทาง​ปัญญา อัน​ได้แก่ สิทธิบ​ ัตร อนุส​ ิทธิ​ บัตร ลิขสิทธิ์​ความ​ลับ​ทางการ​ค้าและ​เครื่องหมายการค้า จก. 329 การจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 หน่วยกิต) MG 329 Information Technology Service Management พื้นความรู้: จก. 112 ศึกษ าถึงการบริหารบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน องค์กร การจัดหา การเลือกผู้ให้บริการ ผู้ใช้ พฤติกรรมองค์กร และ การบริหารองค์กร ข้อตกลงระดับการให้บริการ เทคโนโลยีและเทคนิค เพือ่ การให้บริการ การบริหารบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ คิดต้น ทุนของการให้บริการ ปัจจัยหลักของความส�ำเร็จ โดยผ่าน ตัวอย่างกรณีศึกษาของหน่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปริญญาตรี 361


จก. 331 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 หน่วยกิต) MG 331 Information Technology Entrepreneurship พื้นความรู้: จก. 112 ศึกษากระบวนการในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ การ ประสบความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการ การประเมินและการตระหนักถึง โอกาสของธุรกิจ กลยุทธ์ส�ำหรับก่อตั้งและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ วิชานีศ้ กึ ษาเกีย่ วกับรูปแบบของการลงทุนแบบ ใหม่ๆ การลงทุนส�ำหรับวิสาหกิจของกลางและขนาดย่อม รวมทัง้ การ ลงทุนในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จก. 332 การจัดการสื่อดิจิตอลออนไลน์ (3 หน่วยกิต) MG 332 Online Digital Media Management พื้นความรู้: จก. 112 ศึกษาถึงสื่อดิจิตอลออนไลน์ประเภทและชนิดต่าง ๆ เทคนิคการสร้าง การเรียบเรียง และการจัดเก็บสื่อดิจิตอลในรูปแบบ มาตรฐาน การแปลงข้อมูล การใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์เพื่อสร้าง สื่อดิจิตอลออนไลน์ เสียง ภาพนิ่ง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การสร้าง โปรแกรมเพือ่ ใช้สอื่ เป็นส่วนประกอบทีเ่ หมาะสมกับการน�ำเสนอทัง้ บน สื่อจัดเก็บในคอมพิวเตอร์และบนเครือข่าย การใช้โปรแกรมเพื่อสร้าง สื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานในธุรกิจต่างๆ จก. 333 การจัดการความเสีย่ งและการเปลีย่ นแปลง (3 หน่วยกิต) MG 333 Risk and Change Management พื้นความรู้: จก. 112 ศึกษา ถึงการพัฒนาระบบป้องกันบริหารความเสี่ยงใน องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่าง เป็นระบบ เพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการ เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ

362 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จก. 411 การ​จัดการ​ธุรกิจอ​ ิเล็กทรอนิกส์ (3 หน่วยกิต) MG 411 E-Business Management พื้น​ความ​รู้: จก. 112 ศึกษา​ถึง​ระบบ​เครือ​ข่าย องค์​ประกอบ​พื้น​ฐาน โปรแกรม​ ประยุกต์​ต่างๆ ที่​ใช้​ใน​ระบบ​ธุรกิจ​อิเล็กทรอนิกส์ และ​ประเด็น​ทาง​ กฎหมาย​จริยธรรม​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ความ​ปลอดภัย​ของ​ระบบ​ธุรกิจ​ อิเล็กทรอนิกส์​ รวม​ทั้ง​วางแผน​กลยุทธ์​ด้าน​การ​ตลาด​ของ​ระบบ​เครือ​ ข่าย ตลอด​จน​การ​บริหาร​งาน​ด้าน​ธุรกิจ​อิเล็กทรอนิกส์ นับ​ตั้ง​แต่​การ​ วางแผน การ​จัด​องค์การ การ​สั่ง​การ และ​การ​ควบคุม​งาน​ใน​ระดับ​ ปฏิบัติ​การ จก. 412 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (3 หน่วยกิต) MG 412 Quality and Productivity Management พื้นความรู้: จก. 112 และ บธ. 207 ศึกษา ถึงความเป็นมาของการบริหารคุณภาพ แนวคิด และปรัช ญาการบริหารคุณภาพในแบบต่างๆ เครื่องมือเทคนิคใน การบริหารงานคุณภาพ ช่องทางในการบริหารคุณภาพภายในองค์กร ศึกษาแน วทางในการเพิ่มผลิตให้กับองค์กร เทคนิคการเพิ่มผลผลิต ระบบการ ผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าในการท�ำงาน การลดความสูญ เสียในก ารท�ำงาน ตลอดจนการการบูรณาการแนวคิด ปรัชญาการ บริหารคุณภาพและการเพิ่มผลิตในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร


จก. 413 การ​วิเคราะห์เ​ชิง​ปริมาณ​ทางการ​จัดการ (3 หน่วยกิต) MG 413 Quantitative Analysis for Management พื้น​ความ​รู้: จก. 212 ศึกษา​ถึง​แนวคิด​และ​ทฤษฎี​ของ​การ​วิจัย​การ​ดำ�เนิน​งาน​ เพื่อ​ใช้​ประกอบ​การ​ตัดสิน​ใจ​ทางการ​บริหาร​และ​การ​ดำ�เนิน​งาน​ของ​ องค์กร โดย​เน้น​ศึกษา​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​การ​ตัดสิน​ใจ​ใน​สถานการณ์​ที่​ ไม่​แน่นอน การ​วางแผน​และ​ควบคุม​สินค้า​คงคลัง การ​ประยุกต์ ​ใช้​ โปรแกรม​เส้นต​ รง​เพือ่ ก​ าร​ตดั สินใ​จ การ​วางแผน​การ​ขนส่ง การ​บริหาร​ เครือข​ า่ ย​และ​โครงการ รวม​ตลอด​ถงึ ก​ าร​วเิ คราะห์จ​ ำ�นวน​ชอ่ ง​ให้บ​ ริการ​ ที่​เหมาะ​สม​กับ​ปริมาณ​ลูกค้า โดย​มี​การนำ�​เอา​โปรแกรม​สำ�เร็จรูป​มา​ ประยุกต์​ใช้​ใน​การ​เรียนการ​สอน จก. 414 การ​จัดการ​ห่วง​โซ่​อุปทาน​และ​โลจิสติกส์ (3 หน่วยกิต) MG 414 Supply Chain and Logistics Management พื้น​ความ​รู้: จก. 212 ศึกษา​ถึง​ความ​หมาย ความ​สำ�คัญ และ​กระบวนการ​ใน​ การ​บริหาร​ห่วง​โซ่​อุปทาน และ​การ​จัด​ส่งโดย​เริ่ม​จาก​ธุรกิจ​ต้นทาง​ จนถึง​ธุรกิจป​ ลาย​ทาง รวม​ทั้ง​ศึกษา​ถึง​ความ​สำ�คัญ​ของ​การ​ไหล​เวียน​ ของ​ขอ้ มูลการ​จดั ส​ ง่ แ​ ละ​การ​ไหล​เวียน​ของ​เงิน อันจ​ ะ​เป็นป​ ระโยชน์ต​ อ่ ​ การ​สร้าง​ความ​ได้​เปรียบ​ใน​การ​แข่ง​ขัน การบริการ​ลูกค้า​และ​การ​เพิ่ม​ คุณค่า​ให้​กับ​ธุรกิจ จก. 415 สถานการณ์​ปัจจุบัน (3 หน่วยกิต) ทางการ​จัดการ​ธุรกิจ​สมัย​ใหม่ MG 415 Current Issues in Modern Business Management พื้น​ความ​รู้: จก. 112 ศึกษา​และ​วิเคราะห์​ประเด็น​และ​เหตุการณ์​ต่าง ๆ ที่​เกิด​ ขึ้น​ใน​การ​บริหาร​งาน​ใน​ปัจจุบัน อัน​จะ​ส่งผล​ต่อ​การ​วางแผน การ​จัด​ องค์การ การ​ติดต่อ​สื่อสาร การ​จัดค​ น​เข้าท​ ำ�งาน การ​เป็น​ผู้นำ� และ​ การ​ควบคุมการ​ดำ�เนิน​งาน นอกจาก​นี้ ยัง​มี​การนำ�​เอา​แนวคิด​และ​

เทคนิค​การ​จัดการ​สมัย​ใหม่​เข้า​มา​ประยุกต์ ​ใช้​ใน​การดำ�เนิน​งาน​เพื่อ​ ให้การ​บริหาร​งาน​เกิด​ประสิทธิภาพ​สูงสุด สอดคล้อง​กับ​สภาวการณ์​ การ​เปลี่ยนแปลงทางการ​บริหาร​ที่​เกิด​ขึ้น​ใน​ปัจจุบัน จก. 416 การ​วิเคราะห์​การ​ลงทุนท​ าง​ธุรกิจ (3 หน่วยกิต) MG 416 Business Investment Analysis พื้น​ความ​รู้: จก. 112 และ กง. 212 ศึกษา​ถึง​หลัก​การ​เบื้อง​ต้น​ใน​การ​ลงทุน การ​วิเคราะห์​ ความ​เป็น​ไป​ได้​ทาง​ด้าน​การ​ลงทุน โดยพิจารณา​ถึง​ปัจจัย​ภายใน​และ​ ปัจจัย​ภายนอก​ที่​มี​ผล​กระทบ​ต่อ​การ​ลงทุน​ใน​ธุรกิจ ตลอด​จน​ประเมิน​ ถึงประสิทธิภาพ​การ​ใช้​ทรัพยากร การ​จัดหา​และ​จัดสรร​แหล่ง​เงิน​ทุน ความ​เสี่ยง​ภัย​และ​ผล​ตอบแทน​ที่​ได้​รับจาก​การ​ลงทุน โดย​ใช้​วิธี​การ​ ศึกษา​ทั้ง​ทาง​ทฤษฎี​และ​การ​ออก​ภาค​สนาม อัน​จะ​เป็น​ประโยชน์​ต่อ​ การ​วางแผน​และ​ตัดสิน​ใจ​ทาง​ธุรกิจ จก. 417 การ​ประยุกต์ใ​ช้​ซอฟต์แวร์​ใน​ธุรกิจ (3 หน่วยกิต) MG 417 Software Applications in Business พื้น​ความ​รู้: จก. 112 ศึกษา​ถงึ ค​ วาม​สำ�คัญแ​ ละ​บทบาท​ของ​การนำ�​ซอฟต์แวร์ม​ า​ ใช้ใ​น​การ​เพิม่ ป​ ระสิทธิภาพ​ใน​การ​ดำ�เนินธ​ รุ กิจ ใน​ดา้ น​การ​วางแผน การ​ บริหาร​งาน​และ​การ​ควบคุม โดย​เน้นถ​ งึ ก​ าร​ศกึ ษา​โครงสร้าง​และ​วธิ ก​ี าร​ ใช้​ซอฟต์แวร์​สำ�เร็จรูป​ทาง​ธรุ กิจ​ทน​ี่ ยิ ม​ใน​ปจั จุบนั ส​ ำ�หรับ​เครือ่ ง​ไมโคร​ คอมพิวเตอร์ เช่น ซอฟต์แวร์ส​ ำ�เร็จรูปเ​กีย่ ว​กบั ร​ ะบบ​การ​จดั ซ​ อื้ ระบบ​ สินค้า​คงคลัง ระบบ​การ​จัดการ​วัตถุดิบ เป็นต้น

หลักสูตรปริญญาตรี 363


จก. 418 ประสบการณ์​ทาง​ธุรกิจ (3 หน่วยกิต) MG 418 Business Experience พื้น​ความ​รู้: จก. 112 ศึกษา​ถงึ ข​ อ้ เ​ท็จจ​ ริงเ​กีย่ ว​กบั ส​ ภาพ​แวดล้อม​ของ​ธรุ กิจ และ​ กลยุทธ์ก​ าร​ดำ�เนิน​ธุรกิจ​ต่าง ๆ โดยเรียน​รู้​จาก​การ​ดู​งาน​จริง หรือ​ใช้​ กรณีศ​ กึ ษา​จริง ซึง่ จ​ ะ​มก​ี าร​เชิญผ​ ป​ู้ ระกอบ​กจิ การ​เป็นว​ ทิ ยากร​ผทู้ รง​คณ ุ ​ วุฒิ นัก​ศึกษา​จะ​ได้​รับ​มอบ​หมาย​ให้จ​ ัด​ทำ�​โครงการ​หรือ​รายงาน เพื่อ​ นำ�​เสนอ​และ​อภิปรายร่วม​กัน​ใน​ชั้น​เรียน

จก. 423 ระบบ​สาร​สนเทศ​เพื่อ​การ​บริหาร (3 หน่วยกิต) MG 423 Management Intormation Systems พื้น​ความ​รู้: จก. 112 และ ศท. 112 ศึกษา​ถึง​แนวคิด ทฤษฎี หลัก​การ ความ​หมาย บทบาท​ ของ​ระบบ​สาร​สนเทศ องค์ป​ ระกอบการ​พฒ ั นา การนำ�​ระบบ​สาร​สนเทศ​ มา​ใช้​ นอกจาก​นยี้ ง