Page 1

g

buiten ewoon. Loon op Zand

Mooie foto’s en boeiende verhalen van én over ondernemers en inspirerende mensen uit de gemeente Loon op Zand

MAAK HET MEE! 750 jaar Heerlijkheid/Gemeente Loon op Zand

Uitgave 2 - April 2019 VAN SON & KOOT

Sebastiaan v/d Heijden, Jim Koot & Jordy Gijsbrechts

PANNENHOEF

Gezondheidscentrum Wijkpunt OBS Den Bussel

www.750jaarloonopzand.nl EVENTKALENDER

Evenementen 750 jaar 2019

BPG JAC KLIJN

Jack Klijn & Robert Klijn


g

buiten ewoon. Voorwoord

Loon op Zand

Voor jullie ligt de 2e speciale editie van BuitenGewoon Loon op Zand. Het magazine staat weer vol met leuke artikelen over 750 jaar heerlijkheid/gemeente Loon op Zand, aangevuld met

8

verhalen van interessante ondernemers. In deze editie het verhaal over het kapelletje op de Kerkenakker en het monument wat binnenkort wordt geplaatst. Verder treffen jullie de agenda aan van de komende evenementen, zoals het Fairytale Festival en het Kasteelfeest. Beide activiteiten worden in een artikel nog eens extra uitgelicht. Weten jullie wie er allemaal gevestigd zijn in Gezondheidscentrum Pannenhoef en Wijkcentrum Pannenhoef? We staan hier deze keer uitgebreid bij stil. Goed om te weten welke maatschappelijke instanties en gezondheidsinstellingen je hier allemaal vindt en hoe zij elkaar versterken! Ook komen de vier jongste raadsleden en 1 fractieondersteuner aan het woord. Zij zijn de stem van de jonge generatie in onze gemeente. We sluiten het magazine wederom af met een leuke puzzel waarbij enkele prijsjes zijn te winnen. In september verwachten we de 3e editie van BuitenGewoon uit te brengen. Bedrijven die interesse hebben in een leuk artikel kunnen ons bereiken via sales@balkenendemedia.nl of neem contact op met Miranda Jacobs (06-18418929). We wensen jullie veel leesplezier met de 2e jubileumeditie van BuitenGewoon Loon op Zand!

Rolf Balkenende en Miranda Jacobs Balkenende Media

10

Index Willem II van Horn - Cover

3

GEZONDHEIDSCENTRUM PANNENHOEF

750 jaar Heerlijkheid

4

Huisartsenpraktijk Pannenhoef

28

Evenementenkalender 2019

6

Podotherapie Hermanns

30

Van Son & Koot

8

Nieuwenhuijzen Diëtetiek

30

Leisure 10

Totaal Logopedie

31

Kasteelfeest 12

De (Kinder)Oefentherapeut

31

Voorwoord Rolf Balkenende

2

Fairytale Festival

13

Ton van Belkom

15

Kwissen maar ...

16

WIJKPUNT PANNENHOEF

Voetbaltoernooi 18

Balie wijkpunt

Mini camping Le-Silence

18

GGD 33

Maijers Techniek

19

Van Mook Schoentechniek

Barrel and Boar Kaatsheuvel

21

Casade 34

BPG Jac Klijn

22

De Voedietist

34

Liedertafel Echo der Duinen

24

Farent Sociaal Werk

34

22

32 33

Belevingsact 25

Prisma 35

Dementievriendelijke Gemeente

26

Stichting Omzien naar Elkaar

OBS Den Bussel

37

Thebe 35

35

4 jeugdige raadsleden/1 fractieondersteuner 38 L’Esprit du Coeur/ L’Esprit pour Vous

40

Tandprothetische praktijk Van Hoof

43

Het Moers Verzetje boeit

44

Stichting Jeugdpret

45

Magneet Interieurs

46

750 jaar Heerlijkheid producten

49

Buitengewone Fotopuzzel

51

g

2 | buiten ewoon. Loon

op Zand

40


28

26

Willem II van Horn (1240-1304) Op de cover Willem II van Horn en Altena (Gerard Kennekens), de eerste heer van Loon op Zand. Op 4 mei 1269 - nu 750 jaar geleden - werd de heerlijkheid Loon op Zand door hertog Jan I van Brabant in leen gegeven aan Willem van Horn. Loon op Zand lag aan de grens met Holland en op een kruispunt van

15

handelswegen en bezat in 1233 reeds een kerk die een uitgestrekte parochie bediende. Binnen de heerlijkheid woonden verspreid in verschillende gehuchten vooral boeren. Willem was heer van Horn (bij Roermond) en van Altena en had veel verspreid liggende bezittingen en lenen. Misschien hadden heren van Altena eerder - voordat de hertog in beeld kwam - ook al zeggenschap in Loon op Zand. Wat Willem II van Horn in leen kreeg, was vooral het recht om binnen dit gebied op alle niveaus recht te spreken. Verder kreeg hij het beheer over de heidevelden, moeren en woeste gronden en een derde deel van de tienden in Tilburg. Met name het element moer werd ruim een eeuw later van economisch belang voor de inwoners, maar vooral voor de heren van Loon. Toen werd hier op grote schaal turf gewonnen. In de oorkonde wordt nauwkeurig de grens van de heerlijkheid bepaald. Dat is op enkele kleine uitzonderingen na nog steeds de gemeentegrens.

32

Willem II van Horn was een edelman, een machtig en invloedrijk man en een echte ridder. Hij nam in 1270 deel aan de Achtste Kruistocht waarbij Tunis werd belegerd en de Franse koning Lodewijk IX sneuvelde, aan Brabantse zijde nam hij deel aan de Slag bij Woeringen in 1288 en aan

43

Franse zijde aan de Guldensporenslag in 1302. In 1304 sneuvelde hij, samen met zijn zoon Engelbert van Horn, in de Slag bij Zierikzee. Op zaterdag 27 april 2019 doen Willem II van Horn en Altena en hertog Jan hun intocht in de heerlijkheid/gemeente Loon op Zand. Burgemeester Hanne van Aart ontvangt hen aan de Zuidhollandsedijk te Kaatsheuvel waarna zij samen een rondrit maken.

Fotografie: Reclamefotostudio Image&Motion - Tekst: Marieke van Riel en Lauran Toorians

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 3


MAAK HET MEE! 750 jaar Heerlijkheid/Gemeente Loon op Zand

Jan van Strien

Tot ver in de zestiende eeuw stond de parochiekerk van Loon op Zand redelijk centraal in de heerlijkheid op wat tegenwoordig de ‘Kerkenakker’ heet, een paardenwei juist ten noorden van de bebouwde kom van het dorp Loon op Zand. De parochie die deze kerk bediende was groter dan de heerlijkheid, want ook Sprang hoorde daarbij. De kerk van Sprang, met zijn stompe toren en opvallende silhouet, was tot aan de reformatie een kapel die ondergeschikt was aan de parochiekerk op de Kerkenakker. Voor de zondagsplicht konden mensen uit Sprang en Kaatsheuvel daar terecht, maar op hoogtijdagen en voor dopen, trouwen en begraven waren alle parochianen aangewezen op die ene parochiekerk.

STENEN CASSE Ergens tussen 1570 en 1580 schreven de parochianen een brief aan Laurentius Metsius, de tweede bisschop van het toen nieuwe bisdom Den Bosch. Die brief is niet gedateerd, dus nauwkeuriger dan de jaren waarin Metsius bisschop was, kunnen we hem niet in de tijd plaatsen. De parochianen vroegen toestemming om hun ‘Oude Kerk’ te slopen. Zij verbonden daaraan wat voorwaarden en beloofden op de plek van de kerk een ‘stenen casse’ - een ‘kastje’ of klein kapelletje - te stichten met daarin een beeld van de

www.750jaarloonopzand.nl

parochiepatroon Sint-Willibrord. De bisschoppelijke toestemming zal er zijn gekomen, want de kerk werd gesloopt, maar het beloofde kapelletje is er nooit gekomen.

g

4 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Het leek dan ook een mooi idee om bij gelegenheid van 750 jaar

ONDERZOEK

heerlijkheid deze oude gelofte alsnog gestand te doen. Door de plaats

Een verkennend archeologisch onderzoek in 2004 liet zien dat

die ooit het centrum was van de parochie Loon op Zand te markeren

de funderingen van de kerk hier nog in de bodem aanwezig zijn,

met een monumentje houden we de herinnering aan de ‘Oude Kerk’

net als talloze graven van het kerkhof rondom de kerk. (Voor alle

en haar patroon - ook nu weer de parochiepatroon - levend. Om tot

duidelijkheid: wie hier gaat graven, maakt zich strafbaar voor de

een waardige invulling te komen en om de realisatie ook iets vanuit

Monumentenwet en zou bovendien niks waardevols vinden.)

de gemeenschap te laten zijn, schreef de Stichting 750 jaar heerlijk-

Het koor van de kerk wees naar het oosten en bevond zich waar

heid/gemeente Loon op Zand samen met de gemeentelijke kunst-

nu de springheuvel op de weide ligt. De oudste sporen die werden

commissie voor 2018 een wedstrijd uit waarbij kunstenaars uit de

aangetroffen, dateren van rond 1150 en mogelijk stond hier toen

gemeente voorstellen konden indienen. Dat leverde een aantal erg

al een kerk. De oudste vermelding die we van deze kerk kennen,

diverse ontwerpen op waaruit de stichting en de kunstcommissie

dateert uit 1233. Toen werd het recht om hier pastoors te benoemen

in goed overleg een ‘winnaar’ kozen.

door de hertog van Brabant geschonken aan de abdij van Tongerlo.

SCULPTUUR

Na de sloop van deze ‘Oude Kerk’ zat Loon op Zand (en Sprang) niet

Het ontwerp van Jan van Strien (1963) uit Kaatsheuvel, waarop

zonder parochiekerk. Die functie lijkt al eerder te zijn overgenomen

de keuze is gevallen, wordt geen ‘stenen kastje’, maar een sculptuur

door de kerk aan de Kerkstraat in Loon op Zand. Die is in 1392

in cortenstaal die inderdaad een kapelletje met een heiligenbeeld

gebouwd door Paulus I van Haastrecht als onderdeel van zijn

suggereert en die in alle openheid toch ook de geborgenheid van

inrichting van het ‘kasteellandschap’ met park, akkers en kasteel-

een kapel in zich draagt. Van Strien, die aan de Luxemburgstraat in

hoeven. En dus ook een kerk die hij zal hebben bestemd als grafkerk

Kaatsheuvel ook een galerie runt, maakt zowel schilderijen als

voor hemzelf en zijn familie. Rond 1500 werd die kerk uitgebreid en

sculpturen in steen en metaal. Het geheel krijgt een plaats bij de

in die periode zal ook de Kerkstraat en daarmee het dorp Loon op

noordoostelijke hoek van de Kerkenakker en wordt daar onthuld

Zand zijn ontstaan. Blijkbaar trok toen deze nieuwere kerk de rol

op 27 april. De plaats is bereikbaar door vanuit Loon op Zand

van parochiekerk naar zich toe. Nog geen eeuw later kwam deze

(Venloonstraat) de straat Land van Kleef in te gaan en bij de

kerk - net als de kapel/kerk in Sprang - in protestantse handen,

hertenwei links aan te houden en tegenover huisnummer 5 rechts

waarna er na enige tijd voor de katholieken schuurkerken kwamen

en vervolgens meteen links af te slaan. Na ongeveer 200 meter

bij het kasteel en in Kaatsheuvel. Pas eind achttiende en eind

vindt u dan aan uw linkerhand de Kerkenakker. Deze weide is

negentiende eeuw werd de parochie opgesplitst en kwamen er meer

een archeologisch monument en dat is ook de reden waarom het

kerken in de gemeente Loon op Zand die sinds 2012 weer allemaal

kunstwerk nu niet op, maar naast de weide komt te staan, zodat

zijn verenigd in één Willibrordparochie. Die bewogen geschiedenis

graafwerk in de weide niet nodig is.

begon op de Kerkenakker.

1269 2019

Fotografie: Gerdy Zijlmans - Tekst: Lauran Toorians

Een oude gelofte ingelost Kapelletje op de Kerkenakker

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 5


MAAK HET MEE!

Wat gaan we samen opzetten en meemaken t/m september van het jaar waarin we jubileum van onze heerlijkheid/gemeente Loon op Zand vieren? Een korte vooruitblik.

Intocht

27-04

2019

Pleinfestival

23-05

Kaatsheuvel

2019

Rijtoer vanaf Zuidhollandsedijk door Kaatsheuvel,

In dit jubileumjaar dragen Heemkunde-

De Moer en Loon op Zand. Hertog Jan I leidt Heer

kring De Ketsheuvel en o.a. de stichting

26-05

Willem door zijn Heerlijkheid (gemeente)

‘750’ bij aan dit succesvolle festival.

Loon op Zand. De rijtoer wordt mede verzorgd door

In de Festivalkrant leest u hier meer over.

Menvereniging De Ketshoeve en de stichting Oranje-

Een kleine tip: op de vrijdagmiddag, op

viering. De rijtoer gaat o.a. via het Anton Pieckplein,

zaterdagmiddag en op zondag komt u ‘ze’

het Ad van Beekplein en Het Witte Kasteel.

tegen. Over wie hebben we het?

Willem II van Horn (1269)

Onthulling en inwijding

27-04

2019

Willibrord gedenkteken

Wimpelfotowedstrijd

t/m

2019

29-05

2019

Vierde trekking maandprijzen

Na bezoek aan Loon op Zand trekt het gezelschap, waarbij de Z.E heer pastoor Luijckx aansluit, door naar de Kerkenakker. Op deze plaats stond in de Middeleeuwen de voormalige parochiekerk Venloon. Vanuit de gemeenschap (de stichting) wordt dit Willibrord gedenkteken overgedragen aan de (huidige) Willibrordparochie waarna de pastoor dit inwijdt.

Koningschieten Gilde

01-06

2019

Sint Ambrosius

FairyTale

10-05

2019

&

11-05

2019

Bij hun schutsboom op de Kasteelweide in Loon op Zand organiseert het oudste gilde en de oudste vereniging - in onze gemeente, het Koningschieten 2019. Dat is dit jaar extra spannend. Daarover leest u meer in de publicaties

Dit eigentijds festival trekt bezoekers uit niet alleen

van deze springlevende 235-jarige vereniging.

onze gemeente maar velen van ver daarbuiten.

Alle schutters veel succes en alle gildeleden

Dit succesvol festijn is opgezet door initiatiefrijke

feliciteren we van harte met dit jubileum!

jongeren uit onze gemeente. In 2019 viert Fairytale zijn 1e lustrum. Een felicitatie aan hun adres gekoppeld aan onze succeswensen voor nu en verder.

g

6 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Wimpelfotowedstrijd

27-06

2019

Vijfde trekking maandprijzen

25-08

Voetbaltoernooi Heerlijkheid

2019

Vanuit de vier voetbalclubs in onze gemeente is het initiatief genomen voor dit toernooi. Daarin spelen

Kasteelfeest Loon op Zand Met een groots Kinderkasteelfeest gaan we op vrijdagmorgen van start. Met ruim 1850 leerlingen en enige honderden begeleiders en spelers in Middeleeuwse

28-06

2019

Berkdijk, Blauw-Wit, DESK en Uno Animo vriendschappelijke wedstrijden. Heel mooi dat na ongeveer twintig jaar dit vanuit deze verenigingen is opgepakt in dit ‘750’ jubileumjaar.

t/m

30-06

2019

sfeer. De zaterdag en zondag gaan in deze sfeer door. U leest hierover verder in deze uitgave van BuitenGewoon Loon op Zand.

28-06 01-07 Rokade & 2019 2019 van de Heerlijkheid

Wimpelfotowedstrijd

30-08

Dorpsfeest

01-09

2019

Zesde trekking maandprijzen

2019

De Moer

Het verenigingsleven in onze kleinste kern heeft de hoofden bijeen gestoken en een heus dorpsfeest op touw gezet. Uiteraard met een historische en

Op vrijdagavond 28 juni op de Kasteelweide en op

nostalgische noot. En ook hier zijn bezoekers uit de

maandagavond 1 juli op het Anton Pieckplein speelt

hele gemeente - onze heerlijkheid - van harte welkom.

zich het theater schaakspel de Rokade af. Een levend schaakspel met acteurs als schaakstukken. Gemengd Loons-Kaatsheuvelse paren en heel veel publiek maken dit event spannend en hilarisch!

In de september uitgave van dit magazine vindt u de

De Volle Vierkante kilometer

07-09

2019

data van de jubileum activiteiten in het laatste kwartaal

Het bosgebied tussen de kernen Kaatsheuvel,

van 2019.

Loon op zand en De Moer is het decor voor een groot aantal ‘voorstellingen’ in de natuur. Bezoekers lopen een

Het gaat dan om: de Verhalen(der)wijs (2 x per dorp),

parcours over bospaden van ongeveer vier kilometer en

Koningschieten Gilde Sint Hubertus, Herdenking

komen langs een keur aan acteurs en gezelschappen.

feitelijke bevrijding met oorlogsverhalen (27 oktober

Voor de mindervalide bezoekers is er een aangepaste

t/m 2 november), Hubertusviering, Regionaal Archief dag,

route en vervoer door Menvereniging De Ketshoeve.

Anton Pieckfestijn/WinterRun en de Kerstklokkenloop. Stichting 750 jaar heerlijkheid/gemeente Loon op Zand.

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 7


VAN SON & KOOT Sebastiaan van der Heijden

Dongenseweg 3A 5171 NA Kaatsheuvel T 0416 - 277413 sonkoot.nl

sinds

1999

Bij Van Son & Koot wordt al meer dan 50 jaar de passie voor

BELEVINGSTUIN

planten doorgegeven van vader op zoon en van compagnon naar

‘We hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om naast

opvolger. Eind jaren ’90 vertrekt Jim Koot vanuit Boskoop met

het kantoor een ‘belevingstuin’ aan te leggen. Onze business to

zijn gezin naar Kaatsheuvel om samen met Arjan van Son het

businessklanten zoals winkelketens, groothandels, exporteurs en

huidige Van Son & Koot op te richten. In 2009 is Arjan van Son

tuincentra, zien het product vaak alleen in kleine vorm: een potje

uit het bedrijf gestapt waarna in 2015 Sebastiaan van der Heijden

met etiket en een jong plantje erin. Met deze tuin willen we laten

is aangesloten als commercieel directeur en vanaf 2018

zien hoe de plant zich ontwikkelt en tot bloei komt. Zo kunnen we

Jordy Gijsbrechts als operationeel directeur. Tegenwoordig is

de plant op een representatieve wijze tonen aan geïnteresseerde

het bedrijf met de afzet van zo’n 5 miljoen planten per jaar

afnemers.

een van de grootste producenten van tuinplanten in Europa. Wij leveren planten in 19 landen, van Portugal tot Rusland, met onze ‘We zijn gespecialiseerd in tuinplanten, de meerderheid winterhard,

grootste afnemers in Duitsland, Engeland en Frankrijk. We kunnen

die geteeld worden in moderne kassen. We staan onder meer bekend

onze klanten ook helpen met marketingondersteuning, zoals

om de kweek van de Japanse esdoorn, die perfect is voor in iedere

effectieve communicatie, winkelschap planning en assortiment­

tuin en verkrijgbaar in vele soorten. Een prachtige plant!’

selectie. Daarnaast bieden we een complete ‘shop-in-shop’ module.’

Het bedrijf in Kaatsheuvel is maar liefst 15 hectare groot, maar daar blijft het niet bij. Er is nog 14 hectare aan kassen en containerveld

INNOVATIE

op diverse plaatsen in Nederland én op nog 4 andere locaties in

‘De tuin gebruiken we tevens om nieuwe planten te testen. We reizen

Spanje en Italië. ‘Vanwege de groei werd de behoefte aan een

de hele wereld over op zoek naar nieuwe plantsoorten. Vanwege ons

ruimere kantoorruimte steeds groter. Vandaar dat we vorig jaar

uitgebreide netwerk van mensen in dezelfde branche, zijn we vaak

een aanliggend woonhuis hebben gekocht om dit vervolgens

al snel op de hoogte van een interessante nieuwe soort. Dan gaan we

compleet te verbouwen. Nu hebben we een ruimte met een

daarop af. Soms betekent dit een bezoek aan de kwekerij om de hoek,

prettige industriële inrichting voor kantoorwerkzaamheden en

soms moeten we afreizen naar bijvoorbeeld Japan of Zuid-Amerika.

om klanten te ontvangen.’

Het is altijd een uitdaging om alle vergunningen in orde te krijgen en

g

8 | buiten ewoon. Loon

op Zand


V.l.n.r. Sebastiaan van der Heijden, Jim Koot en Jordy Gijsbrechts

‘Een hele wereld aan planten’ soms duurt het een jaar voordat het lukt om de plant te importeren,

We hebben 50 medewerkers in vaste dienst en in de lente komen

maar dan hebben we er weer een mooie aanwinst bij!

daar nog eens circa 75 seizoenkrachten bij.

Zo hebben we inmiddels een hele wereld aan planten bij elkaar verzameld. Voordat de nieuwe plant aan het assortiment wordt

Van Son & Koot is inmiddels uitgegroeid tot een grote werkgever

toegevoegd, wordt deze uitgebreid onderzocht op product­

voor de omgeving. Komende zomer willen we een festival organiseren

eigenschappen en gebruikersvoorwaarden. Inmiddels hebben

met banenbeurs voor potentiële medewerkers. Dan kunnen we ook

we diverse nieuwe planten op de markt gebracht waarmee we

de belevingstuin presenteren en zullen onze medewerkers uitleg

prijzen hebben gewonnen. Innovatie staat bij ons altijd hoog

geven aan de bezoekers over wat werken bij Van Son & Koot betekent.

op de agenda.’

We zijn in het voorjaar altijd op zoek naar mensen die van aanpakken

DUURZAAMHEID Op het gebied van duurzaamheid neemt het bedrijf ook zijn verantwoordelijkheid. ‘We nemen maatregelen en gebruiken

weten. De lente is voor ons natuurlijk de belangrijkste periode, dan duiken de consumenten de tuincentra in om plantjes voor in de tuin te kopen.’

biologische bestrijders en plantversterkers. Door het gebruik van

WE DOEN DIT SAMEN

gewasbeschermingsmiddelen worden sommige bijen en insecten

‘Ooit ben ik in dit bedrijf begonnen met het vegen van de bedrijfs-

bedreigd. We zoeken steeds naar biologische alternatieven voor

hal en daarna in diverse functies steeds verder doorgegroeid.

gewasbeschermingsmiddelen. We kijken tevens naar mogelijkheden

Ik vind het geweldig om een bepaald idee in de natuur te zien en

om de hoeveelheid plastic te beperken en denken na over

dat te vercommercialiseren. Het is een prettige omgeving om in

alternatieven. Daarnaast vangen we het beregeningswater op,

te werken, planten maken de mens nu eenmaal gelukkig en we

zodat het kan worden gezuiverd en hergebruikt in de teelt.’

kunnen letterlijk niet zonder.

BANENBEURS

Het bijzondere aan Van Son & Koot vind ik dat er veel wordt gedeeld met elkaar en er écht geluisterd wordt naar ieders ideeën.

‘Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal, zonder hun

We danken ons succes aan onze medewerkers, innovaties en

inzet zou het ons allemaal niet lukken.

afnemers. We doen dit samen.’

Fotografie: Reclamefotostudio Image&Motion - Tekst: Marieke van Riel

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 9


GEMEENTE LOON OP ZAND

Wethouder Kees Grootswagers Fotografie: Pix4Profs - De Moer

Leisure Gemeente Loon op Zand Fotografie: Pix4Profs - Terras ‘Het Genieten’ aan de Loonse en Drunense Duinen

‘In onze gemeente hebben we een rijke leisure - oftewel toerisme

EVENEMENTEN

en recreatie - cultuur. Nationaal Park de Loonse en Drunense

‘Evenementen maken onze gemeente aantrekkelijk voor bezoekers.

Duinen, attractiepark de Efteling en Landgoed Huis ter Heide, het

Een samenwerking tussen de parels die je al hebt en evenementen, zal

zijn allemaal parels van onze gemeente. Gemeente Loon op Zand

een mooie combinatie opleveren. Neem bijvoorbeeld het Kasteelfeest,

staat al op de kaart als leisure gemeente voor de nabije omgeving

een nieuw evenement in Loon op Zand. Dit wordt in juni in het kader

maar dit willen we de komende jaren regionaal, landelijk en

van 750 jaar heerlijkheid/gemeente Loon op Zand georganiseerd.

misschien wel internationaal uitbreiden. Hiervoor zijn gemeente,

Ongeveer 1850 leerlingen van de basisscholen gaan de geschiedenis

ondernemers, investeerders en belangengroeperingen op de

beleven met spelen en verhalen, met historische figuren als ridders,

achtergrond al een aantal jaren druk bezig.’

schutters en troubadours. Als je zoiets rondom het Witte Kasteel organiseert en gaat herhalen, komt daar een bepaalde doelgroep

GOUD IN HANDEN

op af, die gedurende de komende jaren ook zeker zal groeien.’

‘Dit samenwerkingsproject heet ‘Goud in Handen’. Want we hebben in onze gemeente ook letterlijk goud in handen met zoveel

BEZIENSWAARDIGHEDEN VERBINDEN

prachtige bezienswaardigheden. We mogen ons gelukkig prijzen

‘De bezoeker moet dan wel weten dat deze activiteiten mogelijk

met al deze parels, maar moeten nu ons best doen om deze als een

zijn en wat onze gemeente verder te bieden heeft. Vandaar dat

snoer aan elkaar te rijgen. Daarmee wil ik zeggen dat ondernemers

we de ondernemers en belangengroeperingen hebben gevraagd om

kunnen samenwerken om zo bezienswaardigheden aan elkaar te

eens te kijken naar waar behoefte aan is op de markt. Aangezien het

koppelen en kansen te creëren. Hierdoor kunnen zij de lokale

VVV-kantoor er niet meer is, moeten we nu, naast het nieuwe fysieke

economie versterken. Neem als voorbeeld bezoekers die hier een

punt in Het Klavier, aan de slag met de online vindbaarheid van

weekendje zijn om te genieten van de fietsroutes en prachtige

de gemeente. Het is zaak om de bezienswaardigheden onder de

wandeltochten in de duinen. Dan zou je dit mooi kunnen

aandacht te brengen en dit te gaan ‘vermarkten’. Onderling zijn

combineren met een bezoek aan het Witte Kasteel, de Efteling,

we bezig met verbindingen leggen met naburige gemeenten, zoals

een theatervoorstelling in Het Klavier of misschien zelfs wel een

Dongen, Heusden en Waalwijk. Dat moet steeds meer handen en

kookcursus of evenement.’

voeten gaan krijgen. Dit doen we door samen te werken met het

g

10 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Goud in Handen Regionaal Bureau voor Toerisme. Zo wordt de versterking niet

AAN ZET

alleen lokaal maar ook regionaal.’

‘Als gemeente zijn we de facilitator en verbinder in dit hele proces.

ARRANGEMENTEN ONTWIKKELEN

We pakken dit gezamenlijk met Stichting Leisure Loon op Zand (SLLOZ), de gebiedscommissies en het Regionaal Bureau voor

‘Een van de actiepunten in het project ‘Goud in Handen’ is om

Toerisme in de Langstraat (RBT) op. In 2019 en 2020 gaan we samen

arrangementen te ontwikkelen. Het idee is om originele combinaties

aan de slag om het doel te bereiken: toeristen aantrekken en de

te laten ontstaan, waar verschillende ondernemingen bij betrokken

gemeente Loon op Zand regionaal, nationaal en wellicht internationaal

kunnen worden. Dit is ongeacht op welk niveau je opereert, groot

op de kaart zetten. Wij zijn nu aan zet. Vanzelfsprekend doen we dit

of klein, op deze manier versterk je elkaar en dat zorgt voor

rekening houdend met de omwonenden. Er zijn ideeën en parels

wederzijdse groei en mogelijkheden. Vroeger was er een verbindende

genoeg om de toekomst mee in te gaan!’

factor vanuit de schoenindustrie; ongeacht wat er gebeurde, het werd altijd met goede moed weer opgepakt. Nu zien we dit ook bij de ondernemers binnen de leisure sector.’ Fotografie: Reclamefotostudio Image&Motion - Tekst: Marieke van Riel

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 11


Kasteelfeest

1269 2019

in middeleeuwse sfeer

De zaterdagochtend start met het vrijwilligersontbijt. Vrijwilligers die dit jaar meewerken aan de jubileum­ activiteiten ontbijten samen vanaf negen uur op de kasteelweide. Vanaf half elf start de middeleeuwse markt en vangen ook de vele optredens aan van acteurs, goochelaars, muziekgezelschappen en toneelverenigingen. Een gevarieerd programma in historische stijl met spectaculaire acts en ruimte om elkaar in de middeleeuwse sfeer van het Kasteelfeest te ontmoeten. ’s Middags is er het Streekfestival. Het Kasteelfeest is dan decor voor Concordia en een zestal zusterverenigingen voor hun jaarlijks gezamenlijk muzikaal optreden, dat dus dit jaar in onze gemeente plaatsvindt. Zaterdagavond treden alle onderdelen van Koninklijke Sophia’s Vereeniging op voor hun traditionele klapstoelenconcert. Laatste onderdeel van de zaterdagavond is een gezellige nazit in sfeervolle ambiance van de Brasserie op Eind juni vindt in Loon op Zand het Kasteelfeest plaats.

het kasteelterrein en op de Kasteelweide.

Dan zijn de Kasteelweide en het landgoed Het Witte Kasteel de thuisbasis voor een driedaags festijn met middeleeuws

Op zondagmorgen 30 juni beginnen we met een heilige mis in

karakter. In deze sfeervolle omgeving treden binnen een

de openlucht. Een Willibrordviering voor de gehele parochie

uitgekiend programma een keur aan deelnemers op, die

(Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer). Daarna is de

de inwoners van onze gemeente en andere gasten het

middeleeuwse markt weer open en is er entertainment op

verleden van vele eeuwen terug laten beleven.

het kasteelterrein en de kasteelweide. Ook is er een expositie en presentatie van de veertigjarige Heemkundekring

HET FESTIJN BEGINT OP VRIJDAGOCHTEND 28 JUNI EN

Loon op ’t Sandt.

DUURT TOT DE LATE ZONDAGMIDDAG VAN 30 JUNI. Op zaterdag en zondag vinden diverse historische ‘gevechten’ Het Kasteelfeest wordt geopend door en voor alle leerlingen

plaats. Paard&Boog geeft demonstraties boogschieten vanaf

van de basisscholen in de gemeente Loon op Zand.

een galopperend paard en we krijgen de aanval op het kasteel

Op vrijdagochtend 28 juni komen ruim 1850 leerlingen

van Loon op Zand in de Tachtigjarige Oorlog te zien, samen

met leerkrachten en begeleiders van de tien basisscholen

met de nodige voorbereidingen daarop. Spektakel!

naar het kasteel en de Kasteelweide. Passend gekleed in een middeleeuws tuniek vieren zij op uitnodiging van

Tegen het eind van de zondagmiddag sluiten we het Kasteel-

Hertog Jan I van Brabant hun kinderkasteelfeest.

feest af met de restart van de ‘Rit van Paulus van Haastrecht’. Deze voor de heerlijkheid zo belangrijke bouwer van het

Op de vrijdagavond voeren we op de kasteelweide het

kasteel reed wekelijks voor uitoefening van zijn functie van

theatrale en levende schaakspel ‘De Rokade van de

hoogschout van Den Bosch te paard naar deze stad. Zijn

Heerlijkheid’ op. De bewegingen van de menselijke

vertrek - omgeven door ruiters en veel historisch krijgsvolk -

schaakstukken worden muzikaal omlijst en kundig en

sluit het Kasteelfeest af.

in sfeer besproken. We zien en horen over bekende historische figuren en hun ‘verwikkelingen’ uit de

Het Kasteelfeest is nieuw in Loon op Zand en past uitstekend

roemruchte geschiedenis van Loon op Zand en Kaatsheuvel.

bij dorp en gemeente. Locatie en sfeer bieden kansen voor een jaarlijks of periodiek evenement. Naast optredens

Naast spanning biedt de wedstrijd ook romantiek.

met een historisch karakter wordt er volop aandacht gegeven

Speciale gasten van de ‘Rokade’ zijn de ‘gemengde paren’

aan producten van ondernemers van onze tijd die zij

uit de gemeente: één partner uit Kaatsheuvel en de

aanprijzen in en vanuit een historisch jasje. Dat pakken we

andere uit Loon op Zand.

toch samen op ! Fotografie: Anke van Daelen - Tekst: Bert Branderhorst

g

12 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Fairytale Festival and the Crown Orchestra

sinds

2015 Dit jaar viert het Fairytale Festival haar 5-jarig jubileum. Het

Maar vergeet ook de area ‘teagarden’ niet! Bezoekers die van Urban

festival is steeds meer een begrip geworden. Wij vroegen ons af

stijl houden zijn vooral in deze zone terug te vinden. Verzoekplaatje

hoe dit grootse evenement is ontstaan en waarom juist dit festival

aanvragen? Dat kan! Meld je bij ‘The Wishing well’. Deze wensput is

zo bijzonder is? Sylvie van der Staak sprak met Roy Swinkels en

een drukbezochte attractie vertelt Roy: ‘Die blijft de komende jaren

vroeg wat de kracht van dit festival is en waardoor het zich

nog wel in het programma staan. Iedereen vind dat leuk!’ En juist dat

onderscheid van overige evenementen. Natuurlijk vroeg zij

is iets wat het festival zo bijzonder maakt; de organisatie ontvangt

hem ook wat we in de toekomst nog kunnen verwachten.

mensen van verschillende leeftijdscategorieën. Aan leeftijd zit bij Fairytale Festival maar 1 regel gebonden: onder de 18 jaar mag je niet

Het ontstaan brengt ons ongeveer 8 jaar terug in de tijd. Roy volgde

binnen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat iedereen zich welkom

de opleiding eventmanagement en ontmoette daar Dennis Lommelen.

moet voelen; jong of oud, dat maakt niet uit. Alle mensen die van een

Tijdens een projectopdracht waarvoor ze samen een feest moesten

feestje houden zijn van harte welkom. Omdat festivals tegenwoordig

organiseren, kwamen ze er achter dat hun ambitie veel groter was.

allemaal een vette line-up, gigantische podia en mooie decoratie

Zo kwamen ze op het idee om zelf een festival te organiseren.

bieden, blijft het een uitdaging om vernieuwend te zijn. De decoratie

De jaren die volgden en de ervaring die ze beiden opdeden in de

van het Fairytale Festival is een maandenlang project. Roy is de

evenementenbranche, resulteerde in de eerste editie van Fairytale

bedenker van het thema van het jaar, hij haalt zijn inspiratie uit

Festival op 16 mei 2015! Spannend was het wel, maar na deze

festivals als Tomorrowland en attractieparken als de Efteling. Roy

vuurdoop en het gigantische succes bleek dat dit geen eenmalig

werkt zijn ontwerpen op de computer uit en heeft een team van zo’n

evenement zou zijn. Dat wordt dit jaar wel bewezen omdat de

25 à 30 vrijwilligers die het decor maken. Zonder deze mensen zou

jubileumeditie wordt georganiseerd!

het niet mogelijk zijn om zo’n groot evenement te realiseren.

De letterlijke vertaling van Fairytale linkt vrij snel naar een ander

Aan het Fairytale Festival werken zo’n 200 vrijwilligers mee.

bekend fenomeen in Kaatsheuvel. Toch heeft het daar niets mee te

Alleen het opbouwen kost al 2 weken, het afbreken moet zorgvuldig

maken. De hint naar het dorp waar veel mensen hun plezier komen

gebeuren, dus daar ben je ook een week mee bezig.

halen, geeft natuurlijk wel een speelse knipoog…. Als Roy een ‘unique selling point’ zou moeten noemen waarom Als je al een aantal jaren iets organiseert, wordt ook duidelijk wat

mensen Fairytale moeten bezoeken, dan zou dat de eindshow zijn!

de do’s en dont’s zijn. Het Fairytale Festival kan zeggen dat het

Daar is hij heel trots op, vanwege de muziek, de decoratie en

evenement staat als een huis. Vanwege de verschillende area’s is

natuurlijk het vuurwerk aan het einde van de show. Dat zorgt

aan iedereen gedacht. Mainstage biedt een mix van Housemuziek

uiteindelijk toch wel voor de ultieme afsluiting!

en tijdens Gatekeeper op vrijdag kunnen de festivalgangers ook Freestyle terugvinden. Freestyle is een vorm van Hardstyle waar een

WIL JIJ ZELF DE MAGIE VAN HET FAIRYTALE FESTIVAL ERVAREN?

carnavalesk tintje aan wordt gegeven. Op zaterdag zijn vooral de fans

Iedereen vanaf 18 jaar is op 10 en 11 mei welkom om de

van Hardstyle/Raw Hardstyle aan de beurt.

jubileumeditie mee te vieren.

Fotografie: Joris Bisschops - Tekst: Sylvie van der Staak

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 13


9 9 9

g

14 | buiten ewoon. Loon

op Zand


sinds

1946

V.l.n.r. Nathalie van Belkom en Jeroen Slaats

De Hoogt 41-43, 5175 AX Loon op Zand, T 013 - 2040171, tonvanbelkom.nl

Ton van Belkom Coffeeforeveryone.nl

‘Jeroen en ik besloten 6 jaar geleden om de koffiegroothandel van

concept van machine tot product. Op dit moment zijn we vooral bezig

mijn ouders over te nemen. Mijn vader werkt nog steeds mee in de

onze markt te vergroten. Zo zijn we sinds kort de leverancier van het

zaak en is voor veel klanten het vertrouwde gezicht. Als ‘nieuwe’

label CFE: Coffee for Everyone. Dit is een label met een elegante

gezichten focussen wij ons momenteel op vernieuwende concepten.

lifestyle uitstraling. Het is een vernieuwend concept met alle variaties

Het bedrijf was voorheen gevestigd in Tilburg maar vanwege de

op het gebied van koffie, koffiebonen, gemalen koffie, vriesdroog­

groei zijn we vanaf het begin van dit jaar gevestigd in een nieuw

koffie, cacao, topping, melk, suiker en bekertjes. De verpakking ziet

pand in Loon op Zand.’

er super uit en de smaak is fantastisch! We weten dat we hiermee een concept in handen hebben dat de hoge verwachtingen van onze

‘We bieden een mooie variatie aan producten en kunnen de klant professioneel adviseren over alle zaken omtrent koffie en koffie­

klanten zeker zal waarmaken!

machines. Het meedenken met onze klanten is het belangrijkste

SERVICE

aspect, daarom beginnen we altijd met een inventarisatie van de

‘We denken altijd mee met onze klantrelaties en nemen ze serieus.

wensen. Welke prijs en soort koffie hebben ze in gedachten en

Omdat dit een familiebedrijf is, kennen de afnemers ons niet alleen

hoeveel mensen maken er gebruik van de machine? We zijn flexibel

van het telefonisch contact maar ook van gezicht. We komen de koffie

en bedenken voor iedere ondernemer een passend koffieconcept.

persoonlijk afleveren en dat wordt als prettig ervaren. Mocht er iets

In een kantooromgeving bijvoorbeeld, spelen er bij de koffiekeuze

aan de hand zijn, zoals bijvoorbeeld een storing, dan handelen we snel

andere factoren mee dan in een horeca omgeving, waar meestal

en adequaat. We denken altijd oplossingsgericht.

ook design een rol speelt. Neem als voorbeeld onze afnemers Eve en Rak in Tilburg, dat zijn gelegenheden waar een heerlijke

In onze showroom kan men natuurlijk de koffie komen proeven.

koffiesmaak voorop staat en het design van de machine of de

Voor een nieuwe relatie wordt er altijd een moment georganiseerd om

verpakking van de koffie een mooie aanvulling zijn op de beleving.

kennis te maken met de koffie. Soms vraagt de klant om ondersteuning

Het is altijd maatwerk en daar spelen we goed op in.’

bij de marketing van een nieuwe koffielabel. Ook daar kunnen we

NIEUW KOFFIECONCEPT ‘We werken samen met Rombouts uit België, zij bieden een totaal­ Fotografie: Reclamefotostudio Image&Motion - Tekst: Marieke van Riel

vanzelfsprekend in meedenken, bijvoorbeeld door een koffiedag op locatie te organiseren. We hebben een heel hoog serviceniveau, dat wordt door onze klanten zeker gewaardeerd!’

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 15


KWISSEN MAAR ... alle 3 onze dorpen én inwoners doen eraan mee!

Eind maart knalde het vuurwerk in Het Klavier in Kaatsheuvel

SAMENWERKING

toen de winnaar van de 3e editie van De Kaatsheuvelse Dorpskwis

De organisatie van de kwissen laat zien dat 3 dorpen goed samen

bekend werd gemaakt. Zo’n 1200 personen waren aanwezig om

kunnen werken, ervaringen worden uitgewisseld en het bestuur van

te kijken waar hun team in de ranglijst geëindigd was, maar

de Kaatsheuvelse Dorpskwis deed afgelopen oktober zelfs mee bij een

vooral ook om gezellig samen feest te kunnen vieren!

team in Loon op Zand. Zo zie je ook van een andere kant hoe zo’n

Jan van Strien

avond verloopt, waar het enthousiasme vandaan komt en waarom In totaal deden in Kaatsheuvel 80 teams mee, de inschrijving in november moest binnen een uur gesloten worden omdat de lijst

mensen zo fanatiek deelnemen.

helemaal vol was. Een lange rij waarbij de eersten zich uren voor

BONUSPUNTEN

opening van de inschrijving aandienden, gaf al een indicatie over

Actualiteiten en goede doelen worden tevens meegenomen;

de populariteit van de dorpskwis. En dat is niet alleen in Kaatsheuvel

dit jaar konden ‘bonuspunten’ gekocht worden door het inleveren

het geval, want een maand eerder, half oktober, had ook Loon op

van verbandmiddelen voor een Stichting die in Sri Lanka goed werk

Zand bewezen dat deze vorm van hersengymnastiek ervoor

verricht. Twee jaar geleden was de geheime opdracht in het Klavier

zorgt dat een dorp samen heel wat teweeg kan brengen!

er een waar nog lang over nagepraat werd. Een aantal inwoners

Loon op Zand was het eerste dorp in onze gemeente dat startte

uit Kaatsheuvel van Syrische afkomst hield toen een inburgerings-

met het organiseren van een kwis, de eerste editie was in 2014.

examen. Zij keken of de inwoners van ons dorp bijvoorbeeld wel

Ook het mooie dorp De Moer bleef niet achter en organiseert

wisten waar hun geboorteland op de wereldkaart terug te vinden is ...

dit jaar voor de 2e keer de grote kwisavond.

deze manier van verbinden is er een met een maatschappelijke achtergrond die door de organisatie erg belangrijk wordt gevonden.

VERBROEDERING Samen spellen spelen, huizen versieren, elkaar op een ludieke

HEEL DE MOER QUIZT

manier uitdagen en zorgen dat je erbij bent; de dorpskwissen

Tijdens dit jubileumjaar zal nog 1 kwis plaatsvinden: bezoek je op

verbroederen niet alleen de deelnemers in de teams maar zorgen

18 mei De Moer dan zal de bedrijvigheid daar groot zijn, want

ook voor een energieke vibe bij ondernemers die graag als sponsor

‘Heel de Moer Quizt’ die dag! Een week later zal de uitslag bekend

willen meedoen. Veel van die sponsors eindigen uiteindelijk

worden gemaakt tijdens de grote feestavond!

overigens ook nog als deelnemer in een team … Het leuke van de verbroedering is dat niet alleen de deelnemers uit de dorpen elkaar

Wil jij alles blijven volgen over de dorpskwissen in onze gemeente?

in eigen ‘straat ‘ tegenkomen, maar dat ook de inwoners in dorpen

Zorg dan dat je deze volgt via Facebook, wedden dat het virus ook jou

waar ze niet woonachtig zijn aansluiten bij andere teams.

zal bereiken!?

g

16 | buiten ewoon. Loon

op Zand


‘Het organiserende team’

sinds

2017

Team ‘Alles behalve de Laatste’

Fotografie Team ‘Alles behalve de Laatste’: Gerdy Zijlmans - Tekst: Gerdy Zijlmans

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 17


Voetbaltoernooi op 25 augustus 2019 Berkdijk, Blauw-Wit, DESK en Uno Animo

In het kader van het jubileumjaar 750 jaar heerlijkheid/gemeente Loon op Zand is bij de vier lokale voetbalverenigingen het idee ontstaan om ook op sportief gebied een evenement toe te voegen aan de activiteitenkalender. Enkele duizenden inwoners in onze gemeente zijn zowel actief als passief betrokken bij de voetbalverenigingen Berkdijk, Blauw-Wit, DESK en Uno Animo. Een reden temeer om deze doelgroep te betrekken bij dit jubileum. Hopelijk bevorderen we met deze gezamenlijke activiteit de versterking van de sociale verbanden in de drie dorpen, met saamhorigheid, verbondenheid en eendrachtigheid als kernwaarden. In nauwe samenwerking met het bestuur van de Stichting 750 jaar heerlijkheid/ gemeente Loon op Zand gaat v.v. DESK op zondag 25 augustus aanstaande op Sportpark Eikendijk als gastheer fungeren voor alle vier de voetbalverenigingen. Het toernooi waarin alle clubs elkaar ontmoeten vindt plaats vanaf 12.00 uur tot 16.30 uur. We hopen vele Kaatsheuvelse, Loonse en Moerse inwoners een gratis toegankelijke, ontspannen en sportieve middag te bezorgen. Van harte welkom! Namens de vier voetbalverenigingen, Christ van Wezel, secretaris v.v. DESK Stockfotografie - Tekst: Christ van Wezel

Fam. Hendriks

Mini camping Le-Silence ‘Ruim veld met wijds uitzicht’

‘Onze mini camping is net weer geopend, het seizoen loopt van april tot eind oktober. We hebben een ruim veld met 16 grote comfortplaatsen en een prachtig wijds uitzicht over een waterpoel en gras- en akkervelden. Vanaf de weg zie je de camping niet liggen, de plaatsen liggen verscholen achter een haag, zodat onze gasten privacy hebben. Bij de plaatsen is watertoe- en afvoer aanwezig, net als 10A stroom, tv en wifi. Twee jaar geleden hebben we de jeu de boulesbaan aangelegd, tot groot enthousiasme van de kampeerders. Er is ook een fietsenstalling met oplaadpunten aanwezig. Daarnaast hebben we een informatiehuisje met een minibieb, informatie over de omgeving, spelletjes en regelmatig een mandje verse eieren van onze eigen kippen. Het sanitair is vanzelfsprekend schoon, verwarmd en verzorgd aangekleed, met een lekker zeepje, gastendoekjes en tablets voor de wasmachine. We heten de gasten altijd persoonlijk welkom en tijdens het verblijf maken we meestal nog even een praatje. Die persoonlijke aandacht wordt door de kampeerders gewaardeerd. Ben je nieuwsgierig naar onze camping? Kom dan eens een keer kijken. We zijn ook een ideale overnachtingsplek voor bezoek van familie of vrienden die wat verder weg wonen. Graag tot ziens!’ Roy en Heidi

Zijstraat 23, 5176 NG De Moer, T 013-515 9246, le-silence.nl Eigen fotografie Mini camping Le-Silence - Tekst: Marieke van Riel

g

18 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Ierlandstraat 12, 5171 PD Kaatsheuvel, T 0416 - 534943, maijerstechniek.nl

Maijers Techniek ‘Auto-aanpassingen en oldtimers’

Johan houdt zich al 30 jaar bezig met auto-aanpassingen en alle

en de wensen van de klant kan bespreken. Daarom werken

voorkomende las- en montagewerkzaamheden. Daarnaast is het

wij meestal op afspraak, klanten kunnen tevens ‘s avonds en

sleutelen aan oldtimers altijd zijn hobby geweest. In 2016 besloot

op zaterdag bij ons terecht.

hij samen met zijn vrouw Carola, Maijers Techniek te beginnen, waardoor hij nu beide kan combineren.

BEDRIJFSWAGEN EN BESTELBUSSLOT ‘Voor een aangepaste inrichting van een bedrijfswagen ben je

‘Bij auto-aanpassingen moet je denken aan het ombouwen van

hier ook aan het juiste adres. Zo kan ik een complete betimmering

bijvoorbeeld een Volkswagen Transporter voor iemand in een

aanbrengen of kasten erin monteren. Dit is handig voor als

rolstoel. De gehele inrichting wordt dan op maat gemaakt, zo kan

je bijvoorbeeld werkt als elektricien en je gereedschap veilig

er een lift-oprijplaat en een vastzetsysteem ingebouwd worden.

en netjes wil opbergen. Een bedrijfswagen aanpassen is voor

Op deze manier kunnen we de mobiliteit verbeteren van mensen

alle branches mogelijk. De afgelopen tijd is er steeds meer vraag

met een lichamelijke beperking.’

naar betere veiligheid voor het afsluiten van bedrijfsbussen in

AANPASSEN PERSONENAUTO’S ‘Daarnaast pas ik gewone personenauto’s aan, voor mensen met een lichamelijke beperking, zodat zij veilig de weg op kunnen

verband met diefstal van dure gereedschappen. Wij leveren en monteren daar goede sloten voor met diverse mogelijkheden. Op bestelbusslot.nl kun je hier meer informatie over vinden.’

en van niemand afhankelijk hoeven te zijn. Ik kan ook de stoel

OLDTIMERS

verder naar achteren plaatsen, voor als je te lang bent voor een

‘Het mooie is dat ik deze werkzaamheden kan combineren met

standaard personenauto. Heb je een kleine lichaamslengte,

het sleutelen aan oldtimers. Het pand aan de Ierlandstraat is ruim,

dan kan de stoel naar voren gezet worden, in combinatie met

naast de kantoorruimte is er een grote bedrijfshal waardoor de

de mogelijkheid om met de hand gas te geven. De stoel hoger

auto’s veilig en droog binnen kunnen staan. De eigenaar van een

zetten voor een makkelijkere uit- en instap behoort ook tot de

oldtimer komt meestal eerst even langs om kennis te maken en de

mogelijkheden.

auto te laten zien. Zo kunnen we goede afspraken maken. Ik ben momenteel bezig met een restauratie van een Austin Healey.

De keuring van de auto, indien nodig vanwege de aanpassingen,

Dit zijn vaak wel klussen die wat meer tijd in beslag nemen,

gebeurt overigens hier ter plaatse. Het is fijn om eerst persoonlijk

maar ik vind het geweldig. Ik heb echt van mijn hobby mijn

contact te hebben met de klanten, zodat ik alles goed kan bekijken

werk gemaakt!’

Fotografie: Reclamefotostudio Image&Motion - Tekst: Marieke van Riel

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 19


Hoeveel heb jij straks nodig? Wat als je arbeidsongeschikt raakt of als je partner plotseling overlijdt? Kun je de lasten blijven betalen? En ben je financieel voorbereid op het moment dat je stopt met werken? Kortom; weet jij hoeveel je straks nodig hebt? Met een handige tool helpen we graag bij het creĂŤren van inzicht.

Bel voor een afspraak: (0416) 66 91 00 of mail naar: financieeladvies.delangstraat@rabobank.nl

Kom maar op met de toekomst

g

20 | buiten ewoon. Loon

op Zand


V.l.n.r. Gus van Helvoirt, Edward van Schaik en Jos van Alebeek

Frankrijkstraat 10, 5171 PR Kaatsheuvel, T 0416 - 530141, barrelandboar.nl

Barrel and Boar Kaatsheuvel Jacht- en outdoorspecialist

Eén van de grootste aanbieders in Nederland op het gebied van

van Schaik (outdoorspecialist) willen we onze kennis overdragen;

jacht- en outdoorartikelen zit in Kaatsheuvel. Bij Barrel and Boar

zoals vertellen over het doel van de jacht, advies over outdoor

aan de Frankrijkstraat kunnen jagers, buitenmensen en sport-

tochten en toelichting geven op het gebied van schietsport.

schutters hun hart ophalen. Hier vind je een indrukwekkend

In de nabije toekomst zullen we ideeën hierover verder gaan

scala aan munitie, wapens en outdooruitrusting in een gastvrije

uitdiepen.’

huiskamersfeer.

WILDGERECHTEN

VOOR LIEFHEBBERS VAN HET BUITENLEVEN

Tijdens de openingsmaanden februari en maart konden liefhebbers

Barrel and Boar (voorheen The Gearshed) heeft onlangs de huisstijl

op donderdagavonden genieten van heerlijke wildgerechten. ‘Deze

aangepast en een nieuw concept doorgevoerd. Storemanager

Brabantse gezelligheid kun je bij ons dagelijks vinden. Een kop koffie,

Jos van Alebeek: ‘We gaan met onze specialistische winkel een heel

gebakje of worstenbroodje, klanten kunnen altijd rekenen op een

stuk verder dan alleen wapens en wandelsport. Met het breed

gastvrij ontvangst. Met Pasen hadden we bijvoorbeeld voor kinderen

assortiment bieden we alles voor buitenmensen, zoals wandelaars,

een opruimactie georganiseerd. Met een grijpstok konden ze in hun

vogelaars en jagers. Van jachtgeweren tot buksen, van op maat

omgeving zwerfvuil oppikken. Tegen inlevering van de zak met afval

gemaakte geweren voor sportschutters tot alles op het gebied van

kregen ze van ons een chocolade paashaas. Op deze manier hopen we

outdoor: kleding, accessoires, tassen, verrekijkers en messen.’

al een stukje bewustwording bij de jeugd te creëren.’

PASSIE VOOR NATUUR

ONTMOETINGSPLEK

Jos (31) vertelt over zijn passie: de jacht en natuur. ‘In tegenstelling

Voor de toekomst heeft Barrel and Boar ambitieuze plannen.

tot wat velen denken, is de jacht bedoelt om de wildstand in de

‘We willen nóg meer een ontmoetingsplek zijn voor liefhebbers

natuur te beheren. Jagers zijn bij uitstek grote natuurliefhebbers.

van het buitenleven. Met als extra een heuse schietbaan en een

Het uitdragen van meer zijn dan een jachtwinkel, vinden ze bij

restaurant. Alles onder één dak. Hiermee willen we echt het verschil

Barrel and Boar belangrijk. ‘Samen met collega’s Gus van Helvoirt

gaan maken. Het creëren van een prachtige winkel vol beleving

(net als Jos erkend handelaar in wapens en munitie) en Edward

binnen de Benelux.’

Fotografie: Reclamefotostudio Image&Motion - Tekst: Mireille Kleijngeld

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 21


BPG JAC KLIJN Jack Klijn & Robert Klijn

Amerikastraat 18 5171 PL Kaatsheuvel T 0416 - 280055 bpgjacklijn.nl

sinds

1934

Bij BPG Jac Klijn begint de werkdag door de week om 7 uur en

VAN HOOFDSTAAT NAAR AMERIKASTRAAT

op zaterdag om 8 uur. ‘Dan komen de eerste klanten al binnen.

De onderneming was oorspronkelijk gevestigd in de Hoofdstraat,

Dat zijn over het algemeen professionals die werkzaam zijn in de

achter het ouderlijk huis van Jack. ‘De winkel en alle materialen

bouw. Zij komen zo vroeg mogelijk om materialen aan te schaffen

waren destijds verspreid over drie panden met daarachter een stuk

en gaan dan door naar hun werkklus. We bieden een uitgebreid

buitenterrein en diverse kleine loodsen. Het was zo versnipperd

assortiment aan bouwmaterialen, ijzerwaren, gereedschappen,

dat je soms wel 15 minuten onderweg was om materialen voor een

sanitair, tegels, sierbestrating en hout. Eigenlijk alles dat aan

klant te verzamelen. Daarnaast lag het in het centrum, omgeven

materiaal nodig is, van de fundering tot aan het dak!’

door woningen, wat niet praktisch was om uit te kunnen breiden. Vandaar de verhuizing in 1990 naar de Amerikastraat op industrie-

‘Dit jaar vieren we ons 85-jarig jubileum. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel van het bedrijf Klijn dateert uit 1934.

terrein De Kets.’

Onze opa, in de volksmond vaak ‘Koos’ genoemd - een afkorting

PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN MATERIALEN

van Jacobus - is destijds begonnen als kolenhandelaar. Daarnaast

Jack en Robert, de zonen van Henk en Jac, hebben in 2006 het roer

fungeerde het bedrijf ook als een bescheiden transportbedrijf en

overgenomen. ‘We bieden bouwmaterialen aan professionals en

reden er zo’n 6 à 7 vrachtauto’s. De auto’s die in de winter de kolen

particulieren, maar de nadruk ligt op het professionele gebruik

afleverden, stonden in de zomer namelijk vrijwel stil. Daarmee

van deze materialen. In onze winkel en showroom vind je alleen

werd dus transport gereden en in de winter werden de wagens

gerenommeerde merken van kwaliteit en verpakkingen met grotere

ook gebruikt voor sneeuwschuiven.

hoeveelheden. De verkoop van een paar schroeven, zoals we dat in de Hoofdstraat nog wel eens deden, doen we niet meer. In de loop

In de jaren ‘60 namen 2 van de 8 kinderen van Koos het bedrijf over,

van de tijd is het assortiment steeds verder uitgebreid, we kijken

Henk en Jac. In die tijd werden kolen vervangen door gas en daarom

goed naar waar de markt om vraagt. Zo hebben we vorig jaar nog

werd de verkoop van bouwmaterialen aan het assortiment toege-

gereedschapsverhuur toegevoegd. Hierdoor kunnen we een com-

voegd. Dat waren in eerste instantie de ruwe bouwmaterialen, zoals

pleet ‘pakket’ aanbieden: alles wat nodig is voor een klus, kan hier

zand, stenen en cement.’

gehaald worden.’

g

22 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Bouwmaterialen van fundering tot aan dak SHOWTUIN EN SHOWROOM

VERTROUWDE GEZICHTEN

‘Aan het begin van de lente openen we altijd een nieuwe showtuin.

‘Klijn is een echt familiebedrijf, het is per slot van rekening van

De meerderheid van ons aanbod bestaat uit vaste items, maar

vader op zoon overgedragen. Het bedrijf heeft kunnen groeien mede

tuininrichting is wel enigszins onderhevig aan trends. We verkopen

dankzij onze ervaren medewerkers. Zij zijn experts op het gebied

al jaren tuintegels, dit jaar zijn de keramische tegels een nieuwe

van bouwmaterialen en de reden dat klanten terugkomen.

aanvulling. Sierbestrating verkopen we in vele varianten, van beton,

Momenteel werken hier zo’n 25 mensen. De meesten zijn al lange

keramisch en natuursteen. Doordat we de diverse mogelijkheden in

tijd bij ons in dienst, zojuist hebben we zelfs een 40-jarige dienst­

een showtuin laten zien, is het voor de klanten makkelijker om zich

jubileum gevierd! De 25-jarige jubilea kunnen we niet eens meer

er een voorstelling van te maken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de

op 1 hand tellen. Dat is voor ons als bedrijf fijn, weinig verloop biedt

sanitair showroom. Daar komen ook consumenten op af, die dan

stabiliteit. Voor de klanten is het een mooi pluspunt: zij worden

hier de badkamer uitkiezen en deze vervolgens laten plaatsen door

vaak door dezelfde vertrouwde gezichten geholpen en dat wordt

een vakman. In de showroom wordt uitgebreid advies gegeven,

gewaardeerd.’

bijvoorbeeld over de juiste opstelling en passend kleur- en materiaalgebruik.’

ADVIES EN LEVERING ‘We hebben nog steeds een paar vrachtauto’s voor het bezorgen van de materialen. Hiermee bieden we een extra stukje service, flexibiliteit staat centraal en we proberen zoveel mogelijk om de bestelling op het gewenste tijdstip af te leveren. We vinden het geven van eerlijk en goed advies vanzelfsprekend. Over de toepassingsmogelijkheden van het materiaal krijgen we regelmatig vragen. Je moet een klant dan wel direct een professioneel advies kunnen geven.’ Fotografie: Reclamefotostudio Image&Motion - Tekst: Marieke van Riel

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 23


Liedertafel Echo der Duinen Bruisend gemengd koor uit Loon op Zand

sinds

1872 Liedertafel Echo der Duinen is opgericht in het jaar 1872

VIRTUEEL KLASLOKAAL

door de Loonse hoofdonderwijzer Busch en was oorspronkelijk

Sinds het millenniumjaar staat ‘Den Echo’ onder deskundige

een mannenkoor. Sinds de oprichting van de Liedertafel is de

leiding van dirigent Guus Mulder. Guus beheert onze mooie

familie Verheyen ermee verbonden als beschermheer.

website, want hoewel we 147 jaar bestaan, zijn we zeker

Pas na de Tweede Wereldoorlog werden ook dames tot het

‘up to date’. Guus heeft een virtueel klaslokaal in het leven

koor toegelaten. Liedertafel Echo der Duinen staat in de

geroepen. Het onderwijs zit ook een beetje verweven in onze

gemeente Loon op Zand bekend als ‘Den Echo’ en jarenlang

vereniging gezien de vele onderwijzers en onderwijzeressen

was ons repetitielokaal in de zaal van Café Echo der Duinen

die lid zijn of zijn geweest van onze vereniging. Ook Guus is

aan de Hoge Steenweg.

docent. Zijn liefde voor klassieke muziek brengt hij met groot enthousiasme over op de jeugd en binnen onze vereniging

Ons repertoire bestaat uit mooie klassieke werken die we

werpt het virtueel klaslokaal zijn vruchten af. Je kunt met

vaak a capella uitvoeren, maar de laatste jaren hebben we

behulp van de computer de werken van ons repertoire

ook mooie modernere stukken uit heel Europa en worden we

beluisteren waardoor het instuderen ervan soepeler verloopt.

regelmatig vakkundig op piano (en soms op orgel) begeleidt

Het is echt een aanwinst!

door Peter Claessens. We ‘reizen’ zo van Scandinavië via Rusland, de Balkan, Duitsland, via Nederland en Frankrijk naar

STAATSIEDAG

Groot-Brittannië en Ierland. Van ieder land zingen we het werk

Onze vereniging kent geen Ceciliafeest zoals dat bij het

in de moedertaal. We zijn van (bijna) alle markten thuis.

heren en dameskoor gevierd wordt. Maar beroemd is onze ‘staatsiedag’ die traditiegetrouw één week voor carnaval

DEN ECHO

plaatsvindt. Dat is een feestmiddag alleen voor de leden van

Onze vereniging telt al jaren ongeveer 45 leden en we repeteren

de vereniging en dan worden jubilarissen gehuldigd en vindt

elke maandagavond in De Wetering. ‘Den Echo’ staat ook

het officiële gedeelte plaats. Daarna voegen meestal tussen

bekend om zijn vele trouwe leden. Op dit moment is onze

17.00-18.00 uur de partners zich bij de leden en gebruiken we

tenor Kees van Iersel 65 jaar lid van de vereniging. Hij komt

gezamenlijk een maaltijd. Door het feestcomité wordt een

daarmee in de buurt van zijn vader Bernard van Iersel, die tot

feestelijke avond voorbereid waarin de nieuwe leden en

op hoge leeftijd zuiver bleef zingen. Toen hij overleed was hij

jubilarissen op originele en vaak komische wijze in het

meer dan 70 jaar lid van de vereniging. Bij de dames is het

zonnetje worden gezet. Dat dit vaak voor grote hilariteit zorgt

sopraan Truus Bennebroek die 50 jaar bij ‘Den Echo’ zingt.

hoef ik u niet te vertellen.

Dan hebben we nog één 40-jarige en diverse leden die meer dan 35 jaar lid zijn. Dat zegt toch wel iets van de

Liedertafel Echo der Duinen is een bruisende en gezellige

saamhorigheid en de sfeer binnen deze bruisende vereniging.

vereniging waarin het samen zingen voorop staat. Fotografie: Echo der Duinen - Tekst: Hanneke Vromans

g

24 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Kijkje ...

in het leven van toen Om de kinderen in onze gemeente meer inzicht te geven in het leven van de gewone mensen in de middeleeuwen, hebben we op 10 basisscholen een belevingsact gegeven. Hiermee hebben we geprobeerd om een kijkje te geven in het wonen, werken en leven op het platteland van toen. In de donkere dagen van de middeleeuwen is 750 jaar geleden de heerlijkheid Loon op Zand ontstaan. Het was destijds een zwaar bestaan voor de enkele honderden bewoners in deze regio, het was echt ieder voor zich. De hertogen en graven zagen in dat er iets moest gebeuren om een geografisch gebied samen te stellen, zodat de bewoners veilig konden wonen en werken. Natuurlijk hadden ze daar uiteindelijk zelf ook profijt van: een georganiseerde gemeenschap betekende voor hen inkomsten en stabiele grenzen.

Belevingsact De gewone mens in de middeleeuwen

DE ROESTIGE RIDDER Het gezelschap dat de belevingsact op de basisscholen opvoert, bestaat uit 6 vrijwilligers uit onze gemeente. Zo zijn er een nar van het hof, een ridder, een landman die de ridder helpt en twee hofdames. Een kruidenvrouw vertelt tussendoor aan de kinderen het verhaal over het leven op het platteland. Bij aanvang van het programma komen de kruidenvrouw en de nar binnen. De nar doet leuke trucjes en er wordt verteld over ridder Roderick van Bar Le Duc, ook wel de Roestige Ridder genaamd. Dan komen de hofdames en de landman en zij dragen, terwijl de kruidenvrouw op de harp speelt, allemaal een strofe voor uit een gedicht over het ontstaan van de heerlijkheid. Als ten slotte ook de Roestige Ridder binnenkomt lukt het hem tot groot vermaak van de kinderen in eerste instantie niet om zijn helm af te zetten. Maar de landman brengt uitkomst en als de helm is afgezet, leest Roderick de strofe voor over hoe de ridders hier kwamen en hoe er huizen en kastelen gebouwd werden, zodat de gemeenschap kon worden beschermd. Dan volgt een korte ‘juichcursus’, waar de kinderen vol enthousiasme uit volle borst aan meedoen.

BRIEF VAN DE HERTOG Aan het einde van de belevingsact overhandigt de landman een brief aan de ridder. Dit is een belangrijk brief van Hertog Jan de Eerste van Brabant met de uitnodiging aan de kinderen om op vrijdag 28 juni naar het Witte Kasteel en de Kasteelweide te komen. Die dag wordt er voor de eerste keer een Kinderkasteelfeest gevierd. De kinderen gaan dan de geschiedenis herbeleven met spelen en verhalen. Natuurlijk zullen er historische figuren als ridders, schutters en troubadours aanwezig zijn. Om de beleving compleet te maken, heeft de stichting voor alle leerlingen tunieken gemaakt, waarop de kinderen zelf versieringen mogen aanbrengen. Met de 1850 uitgenodigde kinderen in middeleeuws tenue zal het zeker een onvergetelijk feest worden! Fotografie: Gerdy Zijlmans - Tekst: Bert Branderhorst - Marieke van Riel

V.l.n.r: Bert Branderhorst, Els van Roosmalen, Elke Bienert, Leon van Egmond, Hannie Branderhorst en Marja van Trier.

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 25


GEMEENTE LOON OP ZAND

Wethouder Jan Brekelmans

Gisela Verduijn en Tijn Kloet Kerngroep Dementievriendelijke Gemeente Loon op Zand

De Gemeente Loon op Zand werkt samen met een aantal kern­

Als aanvliegroute beginnen we met het taboe doorbreken rondom

partners aan het dementievriendelijker maken van onze gemeente.

dementie. Van daaruit pakken we door naar activiteiten en sluiten

Wethouder Jan Brekelmans: ‘We willen ervoor zorgen dat mensen

we aan bij de faciliteiten en initiatieven die er al zijn. Vandaar dat

met dementie zo lang mogelijk hun leven kunnen leiden zoals zij

er onlangs twee inwonersbijeenkomsten zijn geweest. We hebben

dat zelf willen.’

samen ideeën besproken, zodat we beter gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Het netwerk van partners zien we de komende

‘Achter de schermen is er door veel partijen al lange tijd gewerkt

tijd graag groeien, bijvoorbeeld met woningbouwverenigingen,

aan plannen om een dementievriendelijke gemeente te worden.

die zouden een mooie aanvulling zijn.’

Zo werd er al veel voor dementie gedaan, maar dat ging over het algemeen versnipperd. De gemeente wil mensen met elkaar in

BEWUSTWORDING

contact brengen, zodat de losse onderdelen verbonden kunnen

‘We proberen ook meer bewustwording te creëren over wat dementie

worden. Vandaar dat er een kerngroep is opgericht. We organiseren

is en wat je kunt doen,’ vervolgt Tijn. ‘Dat is een lastige vraag, want

de praktijk en in overleg met zorgaanbieders, vrijwilligers en

geen enkele dementie is hetzelfde. Vaak is er al van alles aan de hand

samenwerkingspartners, volgen we de ontwikkelingen en

voordat er een diagnose is gesteld. Op het moment dat de diagnose er

ondersteunen we waar nodig.’

is, kan er een zorgcircuit op gang komen. We willen graag vóór dat

AANLOOP IN 2 FASEN

stadium al iets kunnen betekenen door de drempel zo laag mogelijk te maken. Als je geheugenproblemen herkent, is het zaak dat je in

Gisela vervolgt: ‘De aanloop gaat in 2 fasen. De kerngroep bestaat

gesprek gaat. Je kunt aankloppen bij een wijkpunt, de huisarts of

uit de Gemeente Loon op Zand en onze partners zijn Thebe, Stichting

bijvoorbeeld bij dementieconsulente Marlies Smulders. Zij heeft een

Schakelring, Stichting Maasduinen, De Wever, Stichting Zet,

geheugenwerkplaats opgezet in dienstencentrum De Rode Loper,

De Geheugenwerkplaats, Alzheimer Nederland Midden Brabant

een inloop-, ontmoetings-, activiteiten- en informatiecentrum voor

en de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Adviesraad.

mensen met geheugenproblemen en hun naasten. Jan vult aan:

We hebben een gezamenlijke start gemaakt, daar komt nu een schil

‘Samen met Marlies heb ik bijvoorbeeld deelgenomen aan een

omheen met uitvoerenden.

wandeling met jonge mensen met dementie.

g

26 | buiten ewoon. Loon

op Zand


V.l.n.r: Wethouder Jan Brekelmans, Gisela Verduijn, Tijn Kloet

Dementie herkennen en bespreekbaar maken Dan zie je vooral veel plezier en ook dat er leuke contacten ontstaan.

Een op de vijf personen krijgt dementie en zij hebben gemiddeld

Belangrijk is dat mensen met dementie gewoon deel kunnen blijven

3 mantelzorgers nodig. Het aantal jonge mensen met dementie

nemen aan activiteiten. Hierdoor kunnen ze ervaringen uitwisselen

neemt daarnaast toe. Tot voor kort werd er vooral gekeken naar

en daarnaast lekker bezig zijn.’

hoe dementie kan worden genezen. Inmiddels blijkt dat dit nog lang

BETROKKENHEID VAN INWONERS

zal gaan duren.’ Jan vult aan: ‘We kijken daarom ook hoe we de mantelzorg vanuit de gemeente kunnen helpen. De ondersteuning

‘Een dementievriendelijke gemeente worden, vraagt wel iets van

en zorg voor mensen met dementie ligt voor een groot deel bij

de inwoners,’ geeft Gisela aan. ‘Voor het herkennen van dementie

naasten, zoals partners en kinderen. Hoe kunnen we de omgeving

is een digitale cursus beschikbaar. Onze ambtenaren gaan deze

zo goed mogelijk ondersteunen om deze zorg vol te houden?

cursus gezamenlijk volgen. Steeds vaker komen we in onze directe omgeving mensen tegen die een vorm van dementie hebben,

We vinden het heel belangrijk dat mensen met dementie zolang

zoals bij de kassa van de supermarkt. We willen dus ook winkeliers

mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

op de hoogte brengen van de cursus.’ Tijn voegt toe: ‘Het zou mooi

We kunnen dementie niet negeren, het kan iedereen treffen.

zijn als een vereniging of sportclub weet wat de signalen zijn.

Dementie is een maatschappelijk probleem waarmee iedereen in

Dus ook die partijen willen we informeren. Spreek mensen aan

onze gemeente in aanraking kan komen, daarom is bewustwording

en probeer ze te ondersteunen, zodat ze zo lang mogelijk lid

zo belangrijk.’

kunnen blijven. Deel uitmaken van een sportclub of vereniging heeft voor mensen met dementie veel waarde want het kan bijdragen in het voorkomen van een mogelijk isolement.’

DEMENTIE RAAKT DE HELE SAMENLEVING ‘Dementie en mantelzorg raakt onze hele gemeenschap. Het grootste deel van de ziekte wordt thuis doorgebracht. Helaas is het toekomstbeeld van de ziekte negatief. Fotografie: Reclamefotostudio Image&Motion - Tekst: Marieke van Riel

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 27


GEZONDHEIDSCENTRUM

PANNENHOEF

Frans Halsstraat 1 5171 XD Kaatsheuvel T 0416 - 544455 gezondheidscentrumpannenhoef.nl V.l.n.r: Anke Klerkx, Joop van Bree en Karel Jan van Tuijn

Huisartsenpraktijk Pannenhoef

Huisartsen J. van Bree, mw. A. Klerkx en K-J. van Tuijn Gezondheidscentrum Pannenhoef is voor inwoners van

verantwoordelijkheid.’ Anke blikt terug: ‘Als je kijkt naar het huidige

Kaatsheuvel al jaren een begrip. Waar eerder woonhuizen

taken­pakket van de assistentes in vergelijking met de tijd waarin

stonden, werd in 2006 het multifunctionele centrum gebouwd.

wij begonnen als huisarts, is het verschil enorm. Toen werkte menig

Het wijkgerichte aanbod voor wonen, werk, zorg en welzijn

huisarts met slechts 1 assistente samen. Zij deed echt alles, van

was destijds uniek.

bloedprikken tot gehoortesten en afspraken inplannen.’

Het centrum dient als uitvalsbasis voor zorg en dienstverlening in

VERANDERINGEN IN DE ZORG

de wijk en heeft een woonfunctie voor mensen die hulpbehoevend

‘We zijn een gecertificeerde praktijk en voldoen aan alle kwaliteits­

zijn. Er is een openbare basisschool gevestigd, wijkservicepunt,

eisen van onze beroepsgroep,’ stelt Anke vast. ‘Je kunt ons een

tandartsenpraktijk en medisch centrum met logopedistes,

dorpspraktijk noemen, patiënten komen vaak bij ons vanaf het

oefen­therapeuten én de huisartsenpraktijk van Joop van Bree en

moment dat ze geboren zijn en blijven soms patiënt voor de rest

Anke Klerkx en de huisartsenpraktijk van Karel Jan van Tuijn.

van hun leven. Het is mooi om te zien dat je hele generaties mag

Zij stonden aan de wieg van wat nu uitgegroeid is tot een

verwelkomen.’ De afgelopen jaren is het patiëntenbestand gegroeid

gezondheidscentrum met een breed scala aan zorgverlening.

tot een gezamenlijk aantal van 7.000 patiënten. Daardoor is er zelfs

‘Een dergelijke combinatie van wonen, werk, zorg en welzijn bestond

even een patiëntenstop geweest. Karel Jan: ‘Voor ons is het vooral per

eigenlijk nog niet,’ vertelt Karel Jan. ‘Onze wethouders van toen

patiënt drukker geworden. Dit komt door de vergrijzing, maar ook

hebben Pannenhoef als zijnde voorbeeld nog trots aan andere

omdat er nu meer zorg vanuit het ziekenhuis bij de huisartsen ligt.

Nederlandse gemeenten gepresenteerd.’

Er is een kwaliteitsslag gemaakt wat betreft chronische zorg, zoals

TWEE HUISARTSENPRAKTIJKEN

de behandeling van hart- en vaatziekten. Ook niet geplande zorg, bijvoorbeeld een wond hechten, komt bij ons terecht. Gelukkig

‘We werken hier al 13 jaar met een vrij vast team’, vervolgt Anke.

vinden we allebei kleine chirurgische ingrepen leuk om uit te voeren

‘Ik werk samen met huisarts Joop van Bree en Karel Jan met de

en hebben we daar de deskundigheid en faciliteiten voor. Soms word

huisarts in opleiding Eva Nieuweboer. Het zijn twee aparte

ik zelfs opgeroepen voor medische hulp in De Efteling.’ Volgens Anke

huisartsenpraktijken, maar we delen de faciliteiten en hebben

zijn de veranderingen in de zorg logisch, aangezien huisartsenzorg

gemeenschappelijk personeel. Dit is een goede vorm van samen­

goedkoper is dan een ziekenhuisbehandeling. ‘Een voorbeeld

werking zonder dat je een maatschap vormt. Karel Jan vult aan:

daarvan is dat wij tegenwoordig kinderen met niet complexe AD(H)D

‘Continuïteit staat bij ons hoog in het vaandel, zo werken we

begeleiden. Zij hoeven daarvoor niet meer naar de kinderarts. Deze

uitsluitend met vaste huisarts-waarnemers, zodat de patiënten

verschuiving is de manier om de ziektekosten betaalbaar te houden.

niet telkens een ander gezicht zien. Momenteel is er een team van

Daarnaast besteden we meer aandacht aan preventie.’

10 praktijkondersteuners- en assistentes werkzaam. Daarnaast begeleid ik altijd een huisarts in opleiding van de Universiteit in

BREDE ZORGVERLENING

Nijmegen, die hier een jaar mag meelopen voor de specialisatie.

‘We stellen ook een ruimte beschikbaar aan de prikpost van Diagnostiek

Anke begeleidt ieder jaar een student tot verpleegkundig specialist.

Brabant ,’ vertelt Karel-Jan. ‘Hier kun je terecht om bloed te laten

Dit gebeurt onder onze supervisie en wij hebben de eind­

prikken. De Praktijkondersteuners Somatiek verzorgen grotendeels

g

28 | buiten ewoon. Loon

op Zand


de controles van chronische lichamelijke aandoeningen, zoals astma,

eenvoudig te regelen en je loopt sneller even bij elkaar binnen.

COPD, hart- en vaatziekten en diabetes etc. De Praktijkondersteuners

Karel Jan vervolgt: ‘De gemeenschappelijke binnentuin zorgt voor

Geestelijke Gezondheidszorg zorgen voor ondersteuning op het

samenhang van de verschillende functies. Het is mooi om te zien

gebied van psychische problemen en fungeren als voordeur van de

dat de basisschoolkinderen soms iets voor de senioren organiseren

GGZ. Het voordeel is dat de psychische hulp op deze manier binnen

of dat bij lekker weer het team gezamenlijk buiten luncht. Onze

de huisartsenvergoeding valt en de wachttijd aanmerkelijk korter is.

praktijken werken nauw samen maar we behouden onze identiteit.

Dit werkt drempelverlagend. Alles bij elkaar zijn er aardig wat

We hebben een leuk, vast team en een prettige werksfeer. Dat is

zorgverleners in Pannenhoef actief. Een kort overleg tussendoor is

absoluut de meerwaarde van deze samenwerking.’

sinds

2006

Krachten gebundeld met behoud van identiteit

Voorste rij v.l.n.r. Anke Klerkx, Carolien Smits, Eva Nieuweboer en Karel Jan van Tuijn Middelste rij v.l.n.r. Job van den Hoven, Alma van Rooij, Eline Martens, Sandra Hendriks en Joop van Bree Achterste rij v.l.n.r. Jeanette Hanckmann en Natascha van Tilborg

Fotografie: Reclamefotostudio Image&Motion - Tekst: Marieke van Riel

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 29


GEZONDHEIDSCENTRUM

PANNENHOEF

Frans Halsstraat 1 5171 XD Kaatsheuvel T 0416 - 544455 gezondheidscentrumpannenhoef.nl Iris Vorstenbosch

Podotherapie Hermanns ‘Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten, een ongelijke voetstand of afwijkend looppatroon. Hierdoor kunnen klachten ontstaan, niet alleen aan de voeten, maar ook aan enkels, knieën of rug. De bekendste klacht is toch wel hielspoor. Naast het aanmeten van steunzolen hebben we nog meer behandelingen, zoals ortheses, nagelbeugels en rekoefeningen. Steunzolen zijn er tegenwoordig in vele modellen, we kunnen deze zelfs verwerken in huisschoenen of slippers! Voordat we de behandeling starten hebben we een intakegesprek. Naast bespreken van de klachten, doen we een digitale drukmeetanalyse, waarbij de patiënt op een plaat moet gaan staan zodat wij de drukverdeling meten. We kijken ook naar de bewegelijkheid en maken een 3D-scan van de voeten. Heeft u voetklachten en wilt u zorgeloos kunnen bewegen? Gezondheidscentrum Pannenhoef

Maak dan een afspraak voor een intake, verwijzing van de huisarts

T 077 - 3971318, podotherapiehermanns.nl

is niet nodig.’

Cachèl van den Nieuwenhuijzen

Nieuwenhuijzen Diëtetiek ‘Als diëtist begeleid ik mensen op het gebied van voeding. Mijn vakgebied is heel gevarieerd, zo begeleid ik onder andere cliënten met onder- of overgewicht, diabetes, COPD, verhoogd cholesterol en maag- of darmklachten. De zorg die ik verleen is specifiek gebaseerd op iemands hulpvraag. Na een uitgebreide intake bespreken we wat haalbaar en nodig is. Ik kijk naar het doel, de wensen en maak vervolgens een advies op maat. Het merendeel van mijn cliënten wordt doorverwezen door de huisarts, maar ik ben ook direct toegankelijk, als u bijvoorbeeld wilt afvallen. Vanuit de basisverzekering wordt standaard 3 uur diëtetiek vergoed. Mensen hebben overigens vaak het idee dat ze voor gewichtsverlies een streng dieet moeten volgen, maar het zijn meestal een paar kleine aan­ passingen die al voor de juiste balans en resultaat kunnen zorgen.’ Gezondheidscentrum Pannenhoef T 06-11087579 en Whatsapp, nieuwenhuijzendietetiek.nl

g

30 | buiten ewoon. Loon

op Zand

Eigen fotografie Cachèl van den Nieuwenhuijzen


Anneke Steenbergen en Wilma van Es

Totaal Logopedie ‘Onze grote gedeelde passie is om iedereen met communicatie­ stoornissen alle kansen te geven zich optimaal te ontplooien. We behandelen een brede doelgroep.’ ‘We werkten laatst bijvoorbeeld op één dag met een baby van 7 weken en met een 100-jarige voor drink- resp. eetproblemen. De grootste groep cliënten zijn peuters en kleuters met taal- en articulatieproblemen, maar er kan ook sprake zijn van open mond gedrag, stotteren of dyslexie. We behandelen ook volwassenen met problemen die ontstaan op basis van adem in combinatie met heesheid of hyperventilatie. Heb je weleens het gevoel dat je constant een brok in de keel hebt? Wij hebben daar technieken voor om dit te verminderen. Tevens begeleiden we mensen met niet aangeboren hersenletsel en kinderen met Downsyndroom of een andere verstandelijke beperking. We werken nauw samen met de andere zorgdisciplines. Naast Praktijk Pannenhoef hebben we 4 andere praktijken in Waalwijk en Sprang-Capelle met nog 4 enthousiaste medewerksters.

‘Alles draait om communicatie’

Wij zitten ruim 30 jaar in het vak. Hierdoor hebben we veel expertise opgebouwd, met ieder onze specialisaties. Het mooie van een grote praktijk is, dat we de cliënten bij de collega’s kunnen

Gezondheidscentrum Pannenhoef

plaatsen die de meest passende expertise hebben voor die cliënt.’

T 0416 - 272874, totaallogopedie.nl

Annemie Vorstenbosch en Marieke Laurijsen

De (Kinder)Oefentherapeut ‘We behandelen problemen aan het houdings- en bewegings­ apparaat waarbij we op zoek gaan naar een relatie vanuit het bewegen met de klachten. De klachten worden op een coachende manier begeleid.’ ‘Het is dus vooral motorisch leren, gericht op dagelijkse handelingen, zodat de nieuwe manier een gewoonte wordt. Als je dagelijks op de verkeerde wijze beweegt, kan dat tot klachten leiden. De oefen­therapeut behandelt veel klachten in het nek-schouder­ gebied mede door het intensieve gebruik van laptops, tablets en smartphones maar bv ook door de werkdruk die we ervaren. Valt uw kind vaak of wordt gymmen als lastig ervaren? De kinder­oefentherapeut begeleidt kinderen met motorische ontwikkelingsproblemen. De onderlinge samenwerking bij gezondheidscentrum Pannenhoef is prettig, we kunnen als het nodig is direct overleggen met de logopedist, podotherapeut of huisarts. We kunnen bij veel verschillende klachten hulp bieden, zoals bij kinderen voor

‘Wij zien altijd de totale mens’

moeilijkheden met schrijven, veters strikken, fietsen, het evenwicht en bij angst in het bewegen. Bij volwassenen bij chronische pijn, hyperventilatie, werkhouding en nek- en hoofdpijn. Om bij de

Gezondheidscentrum Pannenhoef

onderliggende oorzaak te komen, pakken we het heel breed aan.

Annemie: T 0416 - 280680 oefentherapie-kaatsheuvel.nl

Een goed gesprek doet ook vaak wonderen.’

Marieke: T 06 - 14933489 speelbeweegenleer.nl

Fotografie: Reclamefotostudio Image&Motion - Tekst: Marieke van Riel

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 31


WIJKPUNT

PANNENHOEF Jacob Ruysdaelstraat 14 5171 XH Kaatsheuvel T 0416 - 675710 pannenhoef.nl Maria Henselmans

Balie wijkpunt ‘Wijkpunt Pannenhoef is gevestigd in het Gerard de Nijshof. Binnen het Wijkpunt zijn verschillende maatschappelijke dienst­ verleners werkzaam, zoals Farent (maatschappelijk werk), Thebe, Prisma, GGD en sinds twee jaar Casade. In de gezamenlijke wachtruimte zijn de medewerkers van de balie het eerste aanspreekpunt voor iedereen die binnenkomt. Aan de balie werken we met 10 enthousiaste vrijwilligers en ons takenpakket is heel divers. We ontvangen bezoekers die komen voor een afspraak of wijzen mensen met een hulpvraag de weg naar de verschillende instanties. Daarnaast zijn we servicepunt van Medipoint en verzorgen we de uitleen van hulpmiddelen, zoals krukken, bedverhogers en looprekjes.

Jeanne Maas

We krijgen daarnaast leuke reacties op de verkoopkast met cadeau artikelen, gemaakt door cliënten van Prisma. We zijn een vraagbaak

Wijkpunt Pannenhoef

voor alle bezoekers waardoor we een ondersteunende rol vervullen

T 0416 - 675710, pannenhoef.nl

voor de organisaties die in het Wijkpunt gevestigd zijn.’

g

32 | buiten ewoon. Loon

op Zand


GGD ‘Ieder kind en iedere ouder is uniek’ ‘De GGD biedt hulp bij opgroeien en opvoeden. Soms gaat gezond opgroeien vanzelf, soms zijn er obstakels. Dan kunnen wij met u meedenken.’ ‘De meeste ouders kennen ons van de controles en vaccinaties als de kinderen nog klein zijn. Onze begeleiding loopt echter door tot 19 jaar, dus ook tijdens het basis- en voortgezet onderwijs wordt er ondersteuning bij opvoeding gegeven, gevaccineerd, gewogen en gemeten. Op het voorgezet onderwijs zijn de vroeg-signalering van depressie, verslaving en social media gebruik belangrijke thema’s. We proberen te voorkomen dat kinderen ziek worden of dat er problemen ontstaan in hun ontwikkeling of opvoeding, zodat ze opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Om dit te bereiken werken we nauw samen met zorgverleners en wijkteams. Op de scholen en peuterspeelzalen hebben we spreekuren. Bij Wijkpunt Pannenhoef treft u de jeugdartsen Jinke van der Put en Mariette Quik, jeugdverpleegkundigen Caroline van Oirschot, Marije Cox, Bernadette Rijpert en assistente Irene Sluijter. Wij staan voor een professionele en actieve houding waarin

V.l.n.r: Mariette Quik, Irene Sluijter, Caroline van Oirschot , Bernadette Rijpert; onder: Jinke van der Put en Marije Cox

het kind en het gezin centraal staan. We denken met aandacht mee naar wat er nodig is. Aarzel niet om contact op te nemen

Wijkpunt Pannenhoef

als u met vragen zit.’

T 0900 - 4636443, ggdhvb.nl/mijnkind

Van Mook Schoentechniek ‘Het complete pakket aan voetzorg’ Chris Voogd: ‘Van Mook schoentechniek is een bedrijf dat (semi-) orthopedisch schoeisel, steunzolen en podotherapie aanbiedt. Vaak wordt nog gedacht dat orthopedisch schoeisel plomp is, dat is allang niet meer het geval. We maken mooie, eigentijdse orthopedische schoenen en luisteren vooral naar de wens van de klant. De betere merken confectieschoenen, verkrijgbaar bij de hoofd­ vestiging in Roosendaal, kunnen ook op de diverse locaties gepast worden. Aan deze schoenen kunnen we indien nodig, aanpassingen maken. De zooltjes zijn uitneembaar zodat uw eigen steunzolen erin kunnen. Daarnaast zijn we leverancier van therapeutisch elastische kousen. Vermoeide benen ten gevolge van spataders, of vocht in de benen, kan op alle leeftijden voorkomen. Specialisten zoals de orthopeed, revalidatiearts, vaatchirurg, dermatoloog en huisarts zijn onze voorschrijvers. We werken samen met zorginstellingen en thuiszorgorganisaties. Indien mensen niet mobiel zijn om een locatie te bezoeken, komen we aan huis. De hoofdvestiging is in Roosendaal en we hebben een vestiging in Tilburg (voorheen Van Rijswijk Schoenen). Daarnaast zijn we

Chris Voogd

wekelijks in Kaatsheuvel bij Wijkcentrum Pannenhoef en Topfysio De Waterleeght aanwezig. We hebben een prachtig vak, het is onze

Wijkpunt Pannenhoef

missie om eenieder zonder problemen te laten lopen.’

T 013 - 5350017, van-mook.nl

Fotografie: Reclamefotostudio Image&Motion - Tekst: Marieke van Riel

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 33


Marjo Eshuis

Casade ‘Casade werkt met wijkteams, waarbij de taken zijn verdeeld over wijkbeheerder en consulenten. De wijkbeheerders zijn onze oren en ogen op straat. Zij gaan het liefste met de fiets op pad, want dan zien en horen ze het meest. Dit doen ze op eigen initiatief, op verzoek van bewoners en samen met andere wijkwerkers. Soms vallen er zaken op, zoals een verwaarloosde tuin of gordijnen die altijd dicht zijn, waarop ze proberen in contact te komen met de bewoners.De consulenten zijn de rechterhand van de wijk­ V.l.n.r: Marjo Eshuis, Rini Witlox, Sjanny Kasbolah, Wim Veldkamp en ontbrekend Jurgen van Doorn.

beheerders. Een van hun taken is overleggen met bewoners­ commissies. Casade heeft een project Wonen en Zorg voor huurders die niet meer zo mobiel zijn. Dan hangen we bijvoorbeeld beugels

Wijkpunt Pannenhoef

op in de badkamer. Neem contact op als er iets speelt, we komen

T 0800 - 5522222, casade.nl

graag in gesprek.’

Patricia Wagemakers

De Voedietist ‘De Voedietist is een diëtistenpraktijk waar jong en oud terecht kan voor begeleiding op het gebied van voeding. We vormen een groot team, wat als voordeel heeft dat we onze kennis en ervaring delen en regelmatig scholingen volgen. Zo bieden we de beste zorg. Ik houd mijn spreekuur o.a. bij wijkpunt Pannenhoef. Ik merk dat het belang van voeding regelmatig wordt onderschat bij gezondheidsproblemen, terwijl voeding dikwijls een rol speelt. We begeleiden bijvoorbeeld cliënten met diabetes mellitus, een te hoog cholesterol, ondervoeding, maag- en darmproblemen, na de diagnose kanker en bij overgewicht. Wij bieden een persoonlijk voedingsadvies en begeleiding op maat. De samenwerking met andere zorgaanbieders in de Pannenhoef geeft meerwaarde. Zo hebben we samen het Wijkpunt Pannenhoef

programma ‘Ga Lozs’ voor kinderen met overgewicht georganiseerd.

T 088 - 3438478, voedietist.nl

Heeft u een voedingsvraag? Neem dan contact op.’

‘Wij staan naast je’

Farent Sociaal Werk ‘Farent - voorheen Juvans - ondersteunt en begeleidt mensen op allerlei gebieden, zoals relatie, assertiviteit, zelfbeeld, opvoeding, financiën, werk, rouw en maatschappelijke participatie. Kortom: bij alles wat in het leven op uw pad kan komen en waar u vragen over heeft. Naast individuele hulp bieden we groepshulpverlening, zowel voor kinderen als volwassenen, bijvoorbeeld bij sociale vaardigheden, eenzaamheid, opvoeding of kinderen met ouders in echtscheiding. We zijn tevens op het basis- en voortgezet onderwijs aanwezig. De school kan het aangeven als er maatschappelijke hulp nodig is voor V.l.n.r: Rob van den Heuvel, Cindy Brekelmans, Suzan Mutsaers, Valerie Willemen

een kind, waarbij we vanzelfsprekend ook het gezin zullen betrekken. U mag zich rechtstreeks aanmelden, via 088-0237500 of via teamloonopzand@farent.nl. Als u op werkdagen voor 12 uur contact met

Wijkpunt Pannenhoef

ons opneemt, dan ontvangt u dezelfde dag nog een reactie. Onze hulp

T 088 - 0237500, farent.nl

is kosteloos én zonder verwijzing, wij zijn toegankelijk voor iedereen.’

g

34 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Daisy Sluis

Prisma ‘Prisma biedt hulp aan mensen met een beperking, zowel in wonen, werken als vrije tijd. Oplossingsgericht kijken we samen naar de hulpvragen. We proberen de cliënten zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven te geven. Door de jaren heen zijn we meer vanuit het geluk van de cliënt gaan kijken. Een leuk voorbeeld daarvan is een man die gek is op muziek en disco draaien. Zijn wens was om disco te mogen draaien voor andere mensen. Inmiddels verzorgt hij iedere maand een disco avond in buurthuis Pannenhoef. Er zijn ook cliënten die vrijwilligerswerk doen bij de Eekhof, ze helpen bij het inschenken

V.l.n.r: Wim de Groot, Jacqueline Verschure en Theo Veerman

van koffie of wat anders. Op die manier kunnen ze zich waardevol inzetten voor anderen in de maatschappij. We helpen aan de

Wijkpunt Pannenhoef

zorgvraag te voldoen, het geluk van de cliënt staat voorop.’

T 088 - 770 2200, prismanet.nl

Ria Ververs

Rouwbegeleidingsgroep ‘Stichting Omzien naar Elkaar’ ‘We begeleiden mensen die rouwen. Twee keer per maand organiseren we een inloopmiddag bij Wijkpunt Pannenhoef, dit is zonder kosten. We starten altijd met het voorlezen van een tekst. Zo openen we een gesprek over het verlies. Aanwezigen mogen hun verhaal onderling delen of in de groep. Naast deze inloopmiddagen bieden we brieven aan met pakkende teksten of bijzondere gedichten. Op verzoek komen we bij de mensen aan huis, alles geheel vrijblijvend. Vijf actieve vrijwilligers, tevens ervaringsdeskundigen, zetten zich in voor onze stichting, die inmiddels 15 jaar bestaat. Soms lopen mensen pas jaren later tegen een muur aan of er gebeurt iets wat het rouwproces opeens op gang brengt. Nog steeds kunnen ze dan bij ons terecht.

Wijkpunt Pannenhoef

Je mag het op je eigen manier doen en zoals jij het doet, is het goed.’

T 0416 - 274139, pannenhoef.nl

Loïs van der Linden en Joost Drenth

Thebe ‘Tegenwoordig wordt zorg voor naasten vaak geregeld door familie en vrienden. Op het moment dat dit niet meer lukt, kunt u een beroep op Thebe doen. We bieden zorg op lichamelijk en geestelijk vlak. Als u niet weet wat u nodig heeft aan ondersteuning, dan kijken we daar samen naar. We behoren tot buurteam Kaatsheuvel West gevestigd in de Pannenhoef, waar we de ruimte met andere organisaties delen, zodat de lijntjes kort zijn. Naast dat we goed samenwerken met andere zorginstanties, zijn we ook laagdrempelig toegankelijk voor onze cliënten en 24/7 bereikbaar. Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen, waardoor de vraag naar begeleiding stijgt. Na aanmelding via de website, wordt u teruggebeld en komen we op huisbezoek. We werken niet voor de cliënten, maar kijken vooral

Wijkpunt Pannenhoef

samen naar hoe we de zelfredzaamheid kunnen verhogen.’

T 088- 1176794, thebe.nl

Fotografie: Reclamefotostudio Image&Motion - Tekst: Marieke van Riel

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 35


ACTIE GELDIG VANAF 13 MEI 2019

UW VAKANTIEGELD

LEVERT 25% MEER OP!

2 JUNI KOOP ZONDAG van 12 - 17 uur

UW EURO IS BIJ JAN VAN ERP € 1,25 WAARD!*

+

VRIJKAARTEN PRETPARK**

UW TEGEL- EN BADKAMERPECIALIST W W W. J A N V A N E R P. N L ** Ontvang 2 vrijkaarten bij besteding vanaf € 2500,- of 4 vrijkaarten bij besteding vanaf € 5000,-

g

Advertentie Vakantiegeld 210x272 mm.indd 36ERP9019 | buiten ewoon. Loon op Zand

1

KAATSHEUVEL

EINDHOVEN

BORN

SCHIJNDEL

Belgiëstraat 4 Tel.: (0416) 279039 kaatsheuvel@janvanerp.nl

Geldropseweg 67 Tel.: (040) 211 7446 eindhoven@janvanerp.nl

Sluisweg 11 Tel.: (046) 485 76 29 born@janvanerp.nl

Rooiseheide 21 Tel.: (073) 549 31 65 schijndel@janvanerp.nl

*vraag naar de voorwaarden

09-04-19 15:59


OBS Den Bussel ‘Den Bussel is een school die midden in de wijk staat en samenwerkt met vele partners, zoals het buurthuis, Mikz, de bibliotheek en maatschappelijke organisaties en gezondheidsinstellingen in Pannenhoef. Wij profileren ons als kindcentrum en vervullen graag een centrale rol.’ ‘Samen met de stichting 750-jaar gemeente Loon op Zand hebben we het jubileum al een beetje kunnen vieren tijdens de belevingsact. Deze is heel goed ontvangen en de kinderen vonden het ontzettend leuk. Voor de groepen 7 en 8 is er nu de leskist met allerlei wetenswaardigheden over de middeleeuwen. Eigenlijk besteden

sinds

Directeur Jan Peters T 0416 - 540520, denbussel.nl

1988

we buiten het jubileumjaar om ook altijd aandacht aan heemkunde. Zo organiseren we voor groep 8 ieder schooljaar een historische route door Kaatsheuvel. Den Bussel viert in dit jubileumjaar van de gemeente haar 30-jarige bestaan, dus dat is reden voor dubbel feest!’

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 37


V.l.n.r: Wessel van Boven, Louis Laros Anthony Maas, Suzan Mandemakers en Kiki van Eijndhoven

g

38 | buiten ewoon. Loon

op Zand


GEMEENTE LOON OP ZAND 4 jeugdige raadsleden en 1 fractieondersteuner

‘Wij vinden overal wel wat van’ Vier jeugdige raadsleden en een jonge fractieondersteuner

Zodoende zijn we in het openbaar altijd in onze rol als raadslid,

maken tegenwoordig deel uit van de gemeenteraad van

het is per slot van rekening een taak die bepaalde verantwoordelijk-

Loon op Zand. ‘Helaas heeft politiek een wat suffe uitstraling.

heden met zich meebrengt.’

We hopen dat jongeren beseffen dat wat er beleidsmatig allemaal speelt, niet ver van je af staat. Juist niet. Lokale politiek gaat

JONG ENTHOUSIASME

over jezelf, letterlijk over de straat voor je deur.’

‘Wij als jonge raadsleden kunnen ons beter inleven in de doelgroep, we zijn een ander klankbord dan de oudere raadsleden. In onze

Een korte introductie van deze raadsleden en fractieondersteuner,

gemeente heeft iedere partij wel een jongere in zijn geleding.

die allemaal nog onder de 30 jaar zijn:

Dat is vrij uniek en best iets om trots op te zijn.

Suzan is inmiddels 5 jaar raadslid bij de VVD Fractie en

Je eerste betoog dat je moet houden is echt heel spannend,

begon al op haar 18e in de politiek. Het sociaal domein gaat

je wil jezelf toch bewijzen. Het is voor de wethouder ook anders

haar zeer aan het hart.

of hij een debat voert met jou of met iemand die al jarenlang

Kiki is sinds februari dit jaar raadslid bij de partij Voor Loon,

ervaring heeft. We zijn misschien wel met die politieke voel­-

daarvoor was zij fractieondersteuner. In een gemeente met

sprieten geboren, maar we moeten allemaal nog wel het een

3 kernen probeert zij Loon op Zand een ‘jonge’ stem te geven.

en ander leren.

Wessel en Louis kwamen er vorig jaar maart bij als raadslid, Wessel voor GemeenteBelangen en Louis voor Pro3. Wessel

Gelukkig staan de raad en de wethouders open voor ons en is er

wilde graag weten op basis waarvan bepaalde keuzes

een hoge gunfactor. In iedere fractie is er minimaal wel 1 raadslid

in onze gemeente werden gemaakt. Bij Louis is de politieke

die je een beetje onder zijn of haar hoede neemt. Er zijn wethouders

interesse met de paplepel ingegoten door zijn ouders.

en raadsleden met heel veel ervaring en kennis op politiek gebied

Hij heeft gekozen voor deze partij omdat hij een steentje wil

en wij vullen dat aan met ons jong enthousiasme. Dat vinden we

bijdragen aan een groene leefomgeving.

heel belangrijk: de raad moet toch een afspiegeling zijn van onze

Tot slot Anthony, die fractieondersteuner is bij het CDA.

gemeenschap?’

Hij sloot zich na zijn opleiding aan bij het CDA en werd vervolgens meteen gevraagd om in het bestuur te komen.

POSITIEVE TENDENS

LAAT JE STEM HOREN ‘Als jongere ben je bezig met andere dingen in het leven dan de oudere garde, denk bijvoorbeeld aan het vinden van woonruimte.

‘Vanaf 2014 is er duidelijk een positieve tendens te merken op

Dat is de fase waar wij nu in zitten, dus die standpunten liggen

het gebied van verjonging van de gemeenteraad. We proberen

dicht bij ons. De functie van raadslid en fractieondersteuner kost

wat meer vaart te zetten achter de besluitname en durven

veel energie en tijd, maar het levert juist ook heel veel op.

het best te zeggen als een betoog te lang duurt. Dat de gemeente de

Je netwerk groeit en je versterkt jezelf, het is een enorme boost

jongste burgemeester van Nederland heeft, draagt ook bij aan het

voor je persoonlijke ontwikkeling. Op een hele gemakkelijke,

sneller schakelen. Daarnaast zijn wij de generatie van social media.

benaderbare manier kun jij je stem laten horen. En het is een

Jongeren communiceren sneller, zijn gewend om eerder de telefoon

kwestie van gewoon je gezond verstand gebruiken, enthousiast

te pakken of te appen. Als er iets op Facebook of Instagram moet

zijn, durven en er echt voor gaan. Je kunt als jongere wel aan de

worden geplaatst, dan zijn het de jongere raadsleden die dat

zijlijn blijven staan en commentaar geven, maar je kunt ook actie

oppakken. We zijn daarnaast heel benaderbaar. Je wordt op straat

ondernemen.

als je gewoon boodschappen aan het doen bent, regelmatig aangesproken over actuele onderwerpen, zoals de uitbreiding van

Als je onze verkiezingsprogramma’s naast elkaar legt, zijn er zeker

de Efteling, de vernieuwing van De Wetering of de inrichting van

verschillen, maar ook overeenkomsten. Wij zijn de stem van de

het centrum in Kaatsheuvel.

jonge generatie in de gemeente Loon op Zand.’

Fotografie: Reclamefotostudio Image&Motion - Tekst: Marieke van Riel

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 39


L’ESPRIT DU COEUR

L’ESPRIT

POUR VOUS Marijke Hermans

V.l.n.r. Lesley van Goch en Marijke Hermans

sinds

2006

In dit centrum, dat inmiddels 3 jaar is gevestigd aan de rand van Kaatsheuvel en Sprang-Capelle in de Tinus van der Sijdestraat, zijn zowel het therapeutisch centrum L’Esprit du Coeur als het yoga- en wellness centrum L’Esprit pour Vous gevestigd. Eigenaresse Marijke zit al 12,5 jaar in het vak. Zij is begonnen met sport- en ontspanningsmassages en toen heeft het massagevak haar gegrepen. ‘Ik heb daarna de specialisaties Thaise yogamassage en die van massage therapeut succesvol afgerond. Daarnaast heb ik mijn diploma medische basiskennis, waarvoor ieder jaar weer nieuwe bijscholing vereist is, en zojuist heb ik het diploma voor lymfe drainage therapeut behaald. De massages combineer ik met yoga, mijn andere grote passie.’

L’ESPRIT DU COEUR ‘L’Esprit du Coeur is het centrum waar de therapeutische behandelingen worden gegeven. Thaise yogamassage is een bekend voorbeeld van een totaalbehandeling, waarbij vooral

Tinus van der Sijdestraat 24 5161 CD Sprang-Capelle T 06 - 22721611 lespritducoeur.nl

g

40 | buiten ewoon. Loon

op Zand

rekkingen en strekkingen worden uitgevoerd in combinatie met acupressuur. Daarnaast behandelen we hier cliënten met allerlei klachten, zoals hernia, nek- en/of schouderpijn en artrose. Maar weinig mensen denken bij een massagebehandeling aan het laatstgenoemde. Dit kan echter heel effectief zijn. Door middel van diverse massagetechnieken worden


de pijnklachten minder en brengen we weer wat meer beweging

vanwege het aantal beschikbare plekken. We bieden diverse

in de gewrichten. Daarnaast is er een gewichtsconsulent en geven

abonnementsvormen, een proefles is altijd gratis. Bij L’Esprit

we bewegingstherapie.’

pour Vous geven we ook massages voor een complete ontspanning. Denk bijvoorbeeld aan een hotstone massage of de populaire

LYMFE DRAINAGE

kruidenstempel massage. Ontspannen hoort nu eenmaal bij een

‘In dit vak ben je constant bezig met jezelf verder te ontwikkelen,

leven in balans. Je kan daarnaast bij ons ook terecht voor een

dit kan zowel verdieping van een bepaalde behandeling zijn als

stevige sportmassage.’

verbreding van het aanbod. Zo heb ik net het diploma voor lymfe drainage therapeut behaald. Hiermee kan ik cliënten behandelen

HET TOTALE PLAATJE

met oedeemklachten. Lymfe drainage is ook heel effectief voor of na

‘Ik word ondersteund door Laure van der Vlist en recentelijk ook

een operatie. Als je voor de operatie begint, wordt het lymfesysteem

door Lesley van Goch. Ik geef zelf alle therapeutische behandelingen.

extra geactiveerd. Daar heb je daarna echt profijt van, je herstelt

Deze behandelingen vallen onder de natuurgeneeskundige therapie

sneller. Oude littekens die wat naar binnen zijn getrokken, behandel

omdat wat wij doen, breder is dan alleen behandeling van het

ik met drainage om zo het litteken langzaam maar zeker weer wat

lichaam. Het is complementaire geneeskunde; lichaam, geest

naar boven te halen, waardoor het minder opvalt. Voor mensen met

en voeding. Het totale plaatje wordt bekeken. Vaak wordt er nog

stress is dit overigens dé massage, de stress neemt aanzienlijk af.

gedacht dat wij als natuurgeneeskundigen mensen behandelen op

Dit is de meest ontspannende massage die je kunt ondergaan!’

een achterkamertje, maar L’Esprit is een professioneel centrum. Wij staan voor ons vakgebied. Voordeel is ook dat deze therapeutische

L’ESPRIT POUR VOUS

behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering

‘We geven diverse vormen yoga, waarvan de meest bekende toch

van de meeste zorgverzekeraars.

wel de hatha yoga is. Hierbij ligt de aandacht op de houding en adem-

Om mensen kennis te laten maken met Lesley van Goch die in

haling. Daarnaast hebben we lessen Do-In yoga - yoga gecombineerd

ons centrum recent begonnen is, hebben we de hele maand mei

met oosterse technieken zoals Tai Chi en meridianenleer -, Yin yoga

een leuke actie: 50% korting op alle ontspanningsmassages.

- vooral geschikt voor mensen met bindweefselproblemen - en yoga Nidra, ook wel de ‘slaapyoga’ genoemd omdat je nagenoeg de hele les

Tot slot doen we op een ludieke manier mee aan de festiviteiten

mag blijven liggen. Het beeld dat we bij yoga allemaal op een matje

van het 750-jarige bestaan van de gemeente. We gaan op zaterdag

gezamenlijk mantra’s aan het zingen zijn, is achterhaald. Zo hebben

14 september 750 minuten achter elkaar yoga geven. De yoga­

we op dinsdagavond altijd de ‘slanker met yoga’ les. Dat is een hele

docentes geven in blokken van een uur les in diverse vormen

pittige yoga waarbij de deelnemers in een soort flow de houdingen

van yoga. Natuurlijk organiseren we hier allerlei activiteiten

uitvoeren. Voor een yogales moet je van tevoren inschrijven,

omheen, je bent van harte welkom!’

‘Lichaam, geest en voeding’

Fotografie: Reclamefotostudio Image&Motion - Tekst: Marieke van Riel

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 41


7 dagen per week geopend Van 8.00 - 22.00 uur

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel T 0416-276002 info@ahkaatsheuvel.nl www.ahkaatsheuvel.nl

g

42 | buiten ewoon. Loon

op Zand

facebook.com/ahkaatsheuvel


Gasthuisstraat 16C, Kaatsheuvel, T 0416 - 284706, tppvanhoof.nl

Tandprothetische praktijk Van Hoof ‘Het hele proces wordt hier uitgevoerd’

Bij tandprothetische praktijk Van Hoof kun je terecht voor volledige

Voor internationale vrachtwagenchauffeurs wil ik nog weleens een

gebitsprothesen, al dan niet op implantaten, en daarnaast partiële

uitzondering maken en op zaterdag een afspraak plannen. Soms

plaatprothesen, ofwel een kunstgebit. ‘Maar het is breder dan dat’,

behandel ik mensen thuis, zoals ouderen die niet mobiel genoeg

vertelt eigenaar Patrick van Hoof. ‘Ik kan bijvoorbeeld ook een knars-

zijn om naar de praktijk toe te komen. Dan neem ik gewoon al mijn

plaatje maken, dat je ’s nachts moet dragen tegen knarsetanden.

spullen mee. Voor het hele prothesetraject moet je rekening houden

Een sportbeugel op maat behoort tevens tot de mogelijkheden.’

met gemiddeld 6 afspraken: intake, afdrukken, tanden uitzoeken, passen en tot slot de prothese klaarmaken. Mijn klanten komen vaak

De praktijk is reeds 12 jaar gevestigd in de Gasthuisstraat. ‘Ik ben

op advies van iemand anders, of worden via de zorgverzekering naar

eigenlijk via een omweg in dit vak terecht gekomen. Toen ik nog

mij doorverwezen. De tandartsen uit de regio sturen ook regelmatig

op de middelbare school zat, ben ik gaan kijken bij een open dag

klanten door, zeker als het om de complexere techniek gaat.

tandtechniek. Ik vond het interessant, maar om de opleiding te

Wat overigens veel mensen niet weten, is dat je zonder verwijzing

mogen doen, moest je werkzaam zijn in een tandprothetisch

van de tandarts hier terecht kan.’

laboratorium. Ik heb toen sollicitatiebrieven verstuurd, maar aangezien een reactie uitbleef, ben ik gestart met een technische

ÉÉN AANSPREEKPUNT

studie. Totdat ik in mijn 3e studiejaar alsnog benaderd werd door

‘De meeste tandartsen maken nog wel prothesen in eigen beheer,

Tandtechnische Laboratorium Waalwijk waar ze blijkbaar mijn brief

deze worden aangemeten en doorgestuurd naar een tandprothetisch

hadden bewaard. Zij gaven mij de kans om daar te beginnen met

laboratorium. Dat is het grote verschil met deze praktijk: hier wordt

werken en 1 dag per week de opleiding te volgen. Ik heb abrupt mijn

het hele proces door mijzelf uitgevoerd. Dit is een groot voordeel,

studie afgebroken en ben daar aan de slag gegaan. Het betrof een

want als het ergens misloopt, dan is het meestal in de communicatie

klein lab, waar ik ontzettend veel geleerd heb. Aansluitend heb ik

tussen tandarts en technieker. Ik was vanaf het begin af aan al

nog mijn bachelor tandprothotiek behaald.’

vastbesloten om een eigen praktijk te starten, zodat ik niet

EIGEN PRAKTIJK ‘De praktijk is 5 dagen per week overdag geopend. Fotografie: Reclamefotostudio Image&Motion - Tekst: Marieke van Riel

afhankelijk van een tandarts zou zijn. Ik vind het nog steeds mooi om de klant tevreden naar buiten te zien lopen. Ik ben heel blij dat ik deze richting gekozen heb.’

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 43


Het Moers Verzetje boeit Toneelvereniging uit De Moer

sinds

1994 ‘Toneelspelen schijnt een beetje in de genen van veel

VOORSTELLINGEN

Moerse mensen te zitten, want al in 1930 is er sprake van

Elk jaar in maart heeft Moers Verzetje een voorstelling

een toneelvereniging met de naam: ‘Tot Ons Genoegen’.

gereed waar mensen uit de verre omgeving op af komen.

Meester Verhelst, het toenmalige schoolhoofd, heeft daar

Dit jaar waren alle kaartjes al ruim van tevoren uitverkocht.

een belangrijke rol in gespeeld. Veel verenigingen voerden

We overwegen om volgend jaar een extra voorstelling in

sketches of toneelvoorstellingen op, meestal om de clubkas

te lassen. Ieder nieuw stuk begint met het inlezen van

te spekken. Onder andere de fanfare, de jonge boeren- en

verschillende boekjes door een leescommissie. Daaruit

de boerinnenbond en de latere K.P.J. De Ouderenvereniging

wordt een geschikt stuk gekozen.

heeft ook jarenlang gespeeld.

25-JARIG BESTAAN

Om ideeën op te doen worden ook toneelvoorstellingen van andere gezelschappen bezocht. En dan begint het oefenen.

Aanvankelijk begon men met korte stukken onder de paraplu

Elke week ergens bij iemand thuis. De decors worden (soms

van de Boerenbond. Vanaf 1990 werden grote stukken

met hulp van buitenaf) door de spelers zelf ontworpen en in

opgevoerd. Met ‘Drie klepels in een hoenderhok’ werd

elkaar gezet. De laatste week vindt de generale repetitie altijd

het spits afgebeten. Soms kwam men voor onverwachte

plaats bij ’t Maoske, de vaste theaterplek van Het Moers

problemen te staan; bijvoorbeeld toen Jan Oerlemans,

Verzetje. Eén keer is men daarvan afgeweken toen er een

de hoofdrolspeler in ‘Amor in de Rooie Kater’ ziek werd.

openluchtspel was ingestudeerd: ‘Zand of klei.’ Dat speelde

In allerijl werd een vervanger gezocht die deze rol al eens

achter de boerderij van Peter en Lies Verboven.

gespeeld had en warempel: binnen zes dagen kreeg hij de

Er zijn heel wat sponsors die Het Verzetje steunen. Behalve

tekst onder de knie en kon er gespeeld worden.

de (bescheiden) entreeprijs zorgt een loterij voor aanvullende

Het Moers Verzetje bestaat onder deze naam vanaf 1994,

inkomsten. Tijdens de pauzes worden de lootjes verkocht

toen werd het een zelfstandige vereniging. We naderen dus

en na de voorstelling worden de prijzen getrokken, die vaak

het 25-jarig bestaan. In 1995 is er niet gespeeld, want in dat

ook geschonken zijn.

jaar bestond de parochie 100 jaar en werd de Revue gespeeld over de kerkgeschiedenis waaraan bijna alle verenigingen

BOERENBONT EN RODE LAMPJES

deelnamen.Lange tijd is Gerard Kennekens voorzitter ge-

In maart 2019 speelde men ‘Boerenbont en rode lampjes’,

weest. Nu is dat Petra Dekkers, terwijl de regie nu wordt

een gewaagd stuk in zo’n dorpje als De Moer. Maar na de

verzorgd door Peter in ’t Groen.

opvoering hielden de loftuitingen niet op!’

Fotografie: Nelly Kroot - Tekst: Willemien van Gorkom

g

44 | buiten ewoon. Loon

op Zand


In maart bracht Stichting Jeugdpret een speciale krant uit. Ze viert dit jaar dat zij hun 15e editie organiseren en dat was een mooie gelegenheid om daar een speciale krant voor te maken. Hiermee hebben ze iedereen in de dorpen Kaatsheuvel en de Moer op de hoogte gesteld van hun geschiedenis. De krant is, buiten het drukwerk om, helemaal door de vrijwilligers in elkaar gezet. De werkgroep PR heeft zich ingezet voor de verkoop van de advertenties en zelfs de opmaak en verspreiding is in eigen huis gehouden!

SAMENWERKEN Dat is ook wel typerend voor het werk van de organisatie van Jeugdpret: samenwerken met anderen en elkaar ondersteunen. Naast de reguliere vakantieweek die altijd in de laatste week van de zomervakantie wordt gehouden, organiseren de vrijwilligers sinds een paar jaar ook een Halloweenavond. Zij zorgen tevens voor ondersteuning door het leveren van vrijwilligers bij evenementen als Koningsdag, het ontbijt-80-van-de-Langstraat en zij hebben een mooie samenwerking met Park Vossenberg. Bij de samenwerking met de Vossenberg waren in het begin wel vraagtekens, maar juist de interactie tussen jong en oud zorgt dat het voor iedereen extra veel energie oplevert. Hoogtepunt was de logeerpartij van vorig jaar waarbij de kinderen van groep 7/8 hun tentjes in de tuin van

Stichting Jeugdpret bestaat 15 jaar en dat moet groots worden gevierd!

de Vossenberg hebben opgezet en met de bewoners ’s avonds bingo speelden en de volgende ochtend samen van het ontbijt hebben genoten.

15E JEUGDPRETWEEK De organisatie van de 15e Jeugdpretweek ging vorig jaar van start met een enthousiast team aan de voorbereidingen voor de aankomende week. Jeugdpret bestaat uit een bestuur, dat wordt

sinds

2004

bijgestaan door het spelteam, het themateam, het PR-team en het bouwteam. Dit jaar heeft de week als titel “Het verleden herschreven” en zal deze in het teken staan van 750 jaar gemeente Loon op Zand. Een 15-jarig jubileum betekent dat de Stichting goed wil uitpakken. Naast de krant is de Stichting in januari begonnen met de verkoop van een eenmalige verjaardagskalender om extra budget voor de week te verkrijgen. Voor € 7,50 is de kalender te koop bij Intertoys Kaatsheuvel.

JUBILEUMJAAR Waar het natuurlijk allemaal om draait is de aankomende Jeugdpretweek. Allerlei leuke activiteiten die jaarlijks terugkeren staan alweer klaar. Het jubileumjaar brengt ook nieuwe initiatieven; met Albert Heijn Kaatsheuvel heeft de stichting een leuke samenwerking opgepakt door op woensdagavond de speciale Bonusavond te organiseren! Alle kinderen krijgen dan een extra activiteit aangeboden waardoor de week een extra gouden randje zal krijgen. De organisatie is erg blij met het enthousiasme dat altijd weer terug te vinden is bij de vrijwilligers, de sponsoren, ouders, maar vooral bij de kinderen. Zij kijken ernaar uit om samen met vrienden en vriendinnen hun zomervakantie af te sluiten op het Mauritsplein. Op die manier zijn zij weer helemaal opgeladen om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. 15 jaar Jeugdpret, het wordt één groot feest! Kom ook kijken bij Jeugdpret, of bij de jeugdvakantieweek in Loon op Zand die in dezelfde week wordt gehouden! Volgende keer daarover meer! Fotografie en tekst: Gerdy Zijlmans

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 45


MAGNEET INTERIEURS Camiel Klerx

Grotestraat 331 5142 CA Waalwijk T 0416 - 333017 magneetinterieurs.nl

sinds

1919 Foto aangeleverd door Magneet

Van voormalige textielzaak in de Loeffstraat (1919), tot een totaalzaak op het gebied van wonen in de Grotestraat 331 in Waalwijk (2019). Magneet Interieurs bestaat 100 jaar en dat vieren ze het hele jaar met spectaculaire acties.

VIERDE GENERATIE Camiel Klerx is best een beetje trots dat hij als vierde generatie de zaak mag leiden. In 1934 wordt door overgrootvader Harry op de hoek van de Baardwijksestraat een imposant pand gebouwd, waarin de nieuwe winkel zich vestigt. ‘Ruim 20 jaar later (in 1956) laat mijn opa Jacques een nieuw pand bouwen aan de Grotestraat 313. Een voor die tijd geweldig grote winkel, waar onder andere dames-, kinder- en babykleding en huishoudtextiel werd verkocht. In 1964 komt mijn vader Rens in de zaak. Vier jaar later koopt mijn opa het pand van Van Daal, een eindje verder op nummer 331. Enkele jaren later komt daar het naastgelegen pand van bakkerij Sars bij. In 1986 wordt het pand van de Cock gekocht, waar de Handyman in die tijd gevestigd was. Voorheen was dat loodgieter van Woensel en drogist Mioch, momenteel onze parkeerplaats.’

g

46 | buiten ewoon. Loon

op Zand


100-jarig jubileum vierde generatie EIGEN NAAIATELIER

De mogelijkheid om producten online te bestellen is aanwezig,

Langzamerhand is het familiebedrijf veranderd in een complete

maar in het geval van de aanschaf van een bed of bank zien we

woninginrichter met een showroom van maar liefst 3000 m2.

gelukkig nog geen terugloop in klandizie. Het kopen van dergelijke

‘Waalwijk staat vandaag de dag bekend om zijn grote winkelaanbod

meubelstukken is nog steeds een kwestie van uittesten in

van meubels, maar ik ben van mening dat ze bij ons kunnen

de showroom: een bank kunnen zien en kunnen voelen.

rekenen op een andere aanpak. Denk maar aan een uitgebreid

Het persoonlijke contact blijft dus nog steeds heel belangrijk.’

advies, in de winkel of bij hen thuis. Ook zijn we zeer flexibel en kunnen we snel handelen als er iets aangepast moet worden.

ALTIJD EEN OPLOSSING

We beschikken over een eigen naaiatelier en we hebben eigen

Daarnaast ziet Camiel dat goed advies nog steeds gewaardeerd

stoffeerders in dienst.

wordt. ‘We verkopen naast Topform designmeubelen, relaxfauteuils en andere comfortmeubelen, ook maatwerkmeubelen. Een bank

Veel ouderen zien op tegen het ontruimen van hun woning voor

is in veel kleuren, designs, stoffen en maten verkrijgbaar. Wil je een

het leggen van een vloer bijvoorbeeld. Wij demonteren desgewenst

hoekbank, een andere diepte, hoogte of andere poten? Er is van alles

de meubels, verplaatsen kasten en verzorgen vanzelfsprekend ook

mogelijk, wij helpen daar graag bij.’ Uitdagingen zien ze bij Magneet

dat alles daarna weer keurig op zijn plaats komt. Dat scheelt een

Interieurs genoeg. ‘We denken mee bij lastige raamconstructies en

hoop zorgen.’ Mijn vader zegt wel eens: ‘het onmogelijke doen we

meten zelf in. Je ziet wel eens dat klanten overal zijn geweest voor

meteen, wonderen duren iets langer.’

een bepaalde raamverduistering, maar niet kunnen slagen. Ik vind het iedere keer weer mooi om te ervaren dat ze bij ons uiteindelijk

Camiel is zich ervan bewust dat het gedrag van consumenten in

met het gewenste resultaat naar huis gaan.’

de loop van de jaren is veranderd. ‘Voorheen was het heel gewoon dat ouders samen meubels gingen kopen als hun kinderen

Of de vijfde generatie straks het stokje over gaat nemen?

zelfstandig gingen wonen. Ze kochten meteen hun hele meubilair,

‘Dat zou wel heel bijzonder zijn. Ons zoontje is 6 jaar en zei onlangs

kasten en bedden. Vandaag de dag is het aanbod groot en weten

tegen me: ‘Papa, ik wil later ook baas worden in de zaak.’ Een mooie

klanten heel goed wat ze willen.

gedachte hoor.’

Fotografie: Reclamefotostudio Image&Motion - Tekst: Mireille Kleijngeld

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 47


Kerkstraat 17, 5175 BA Loon op Zand Openingstijden: ma t/m vr van 08.30 – 17.30 uur, za van 10.00u - 12.00 uur

Marktstraat 3, 5171 GM Kaatsheuvel Openingstijden: ma t/m vr van 08.30 - 17.30 uur en van 20.00 - 21.00 uur

Wilhelminaplein 41, 5171 KX Kaatsheuvel (Gezondheidscentrum ROZET) Openingstijden: Ma t/m vr van 08.00 – 17.00 uur Van 12.00 – 13.00 uur is de apotheek op alle locaties gesloten.

T: (0416) 36 11 90 - F: (0416) 36 52 42 - E: info@apotheekdekoning.nl

Zoekt u in de Langstraat een partner voor het online en offline promoten van uw bedrijf? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Bel 06-53815027 of mail info@balkenendemedia.nl

Van Maatje Tot Maat Betaalbare mode voor de vrouw

Hoofdstraat 87a - Kaatsheuvel g

48 | buiten ewoon. Loon

op Zand


MAAK HET MEE! 750 jaar Heerlijkheid/Gemeente Loon op Zand

In het kader van 750 jaar Gemeente Loon op Zand zijn er heerlijke producten te koop in onze gemeente. De producten zijn verkrijgbaar bij Proeff, Mitra Slijterij Lips, Bakkerij Smolders en Boerderijwinkel de Annahoeve

www.750jaarloonopzand.nl Fotografie: Gerdy Zijlmans en Suzanne Ros

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 49


Ben jij net gestart met je eigen bedrijf? Heb je lef en onderscheidend vermogen? Dan volg jij Jimmy de Groot en Marleen van Engelen misschien wel op als nieuwe Starter van het Kwartaal. Ieder kwartaal organiseert Rabobank De Langstraat een verkiezing om startende ondernemers te helpen met een vliegende start.

Lees op onze website wat de verkiezing inhoudt en hoe je kunt deelnemen.

rabobank.nl/delangstraat

g

50 | buiten ewoon. Loon

op Zand


1

2

3

4

5

Buitengewone

FOTOPUZZEL Weet jij bij welke 10 verhalen deze 10 foto’s horen?

PRIJZEN

Stuur dan vóór 1 juni 2019 een mail naar

We verloten 8 leuke prijsjes onder de juiste inzendingen:

info@balkenendemedia.nl of per post naar Rolf Balkenende,

- De Annahoeve: 1 Loonse Heksenstoof

Hoofdstraat 60, 5171 DE Kaatsheuvel en vermeld duidelijk

- Bloemboetiek Maranta: 1 opgemaakte bloemenvaas

de nummers van de foto’s, de pagina waar het bij hoort

- Mitra Slijterij Lips: 4 kruikjes Heerlijkheid 750 jaar

én uiteraard je naam + telefoonnummer.

- Bakkerij Smolders: 2 progrestaartjes

In de tweede week van juni maken we de prijswinnaars bekend op de website loon-op-zand.nieuws.nl.

Jij doet toch ook mee?

6

7

8

9

10 g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 51


COLOFON DIT MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN Balkenende Media balkenendemedia.nl FOTOGRAFIE Reclamefotostudio Image&Motion imagemotion.nl TEKST & EINDREDACTIE Marieke van Riel - Alles is Tekst allesistekst.com VORMGEVING/DTP Schellekens Creatieve Communicatie schellekens.nl HUISSTIJL 750 JAAR HEERLIJKHEID 2d studio in vorm 2dstudio.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden.

GEMEENTE LOON OP ZAND

Jan Brekelmans & Kees Grootswagers

L’ESPRIT POUR VOUS

& L’Esprit du Coeur

TON VAN BELKOM

Nathalie van Belkom & Jeroen Slaats

HISTORIE KERKENAKKER

Sculptuur Jan van Strien

Profile for Balkenende Media

[12] BuitenGewoon Loon op Zand - 2 (2019-04-27)  

[12] BuitenGewoon Loon op Zand - 2 (2019-04-27)  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded