[09] BuitenGewoon Loon op Zand - 1 (2018-12-13)

Page 1

g

buiten ewoon. Loon op Zand

Mooie foto’s en boeiende verhalen van én over ondernemers en inspirerende mensen uit de gemeente Loon op Zand

MAAK HET MEE! 750 jaar Heerlijkheid/Gemeente Loon op Zand

Uitgave 1 - December 2018 STICHTING PLEINFESTIVAL

Voorzitter Joost van de Wouw

THE FIRE STATION

Two Step & Kamado Express

www.750jaarloonopzand.nl EVENTKALENDER

Evenementen 750 jaar 2019

DOE-DINGEN

Buitengewone Doe-dingen voor alle Loonse Kids


g

buiten ewoon. Loon op Zand

Voorwoord In juni 2018 lanceerden we met veel succes de tweede editie van Gewoon Loon op Zand. De derde editie stond gepland voor november van dit jaar maar het 750 jarig-jubileum

10

van de heerlijkheid/gemeente Loon op Zand konden we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan! Daarom hebben we besloten om dit keer een speciale editie uit te geven onder de naam BuitenGewoon Loon op Zand. Wederom een magazine met verhalen van interessante ondernemers aangevuld met artikelen en foto’s over de geschiedenis van Loon op Zand. In het eerste half jaar van 2019 volgt de volgende BuitenGewoon Loon op Zand. Wilt u hier ook in staan dan horen we dit graag van u. U kunt ons bereiken via sales@balkenendemedia.nl of neem contact op met Miranda Jacobs (06-18418929). We wensen u veel leesplezier.

Rolf Balkenende Balkenende Media

36

Index Voorwoord Rolf Balkenende

2

Elektro Jos de Brouwer

39

Burgemeester Hanne van Aart

3

Bertus Kemmeren

40

750 jaar Heerlijkheid

4

Juwelier van Grinsven

42

Evenementenkalender 2019

8

Bakkerij Bierman

42

Bert Branderhorst

10

Onderlinge Vriendschap

43

B&B de Giechelaar

12

Steunpunt regio 0416

44

12

Van Gorp Uitvaartzorg

46

Van De Zande Makelaardij

49

Bakkerij Leo Geerts Puur Verloskunde

12/23

De Annahoeve

12

ShoeRama 50

De Ketshoeve

13

Dagbesteding De WalBurgt

52

The Fire Station

14

Mantel-Match Café

52

Pearle Opticiens

16

Vitamine C gezelligheidskoor

52

De Rode Loper/Wijkpunt Pannenhoef

17

Gewoon Loon op Zand en Waalwijk

52

Zoutewelle Accountants

18

Frans Oosterwaal

53

Leskist en Kindercanon

20

Stichting Pleinfestival

54

GuestHouse Hotel Kaatsheuvel

21

Middeleeuwse woordzoeker

56

Koninklijke Sophia’s Vereeniging

22

Willem van Oranje College

57

Bakkerij Peter Smolders

23

Heemkundekring 59

Frans Smits

23

Kraal, de Woonprofessionals

Juwelier van Rooij

23

Residentie Molenwijck

61

KBO Kaatsheuvel

24

DGF Notarissen

62

Dansschool Kadance

26

Natuurpoort van Loon

63

Expert Kaatsheuvel

60

27

Ambianze Bloem & Sfeer

63

Heemkundekring 29

Bakker Boogers-Piekfijn

63

Buitengewone Doe-dingen

Wimpelactie 750 jaar

63

Buitengewone Albert Heijn Speurtocht 36

Timbezo BV

64

Invulkaart Albert Heijn Speurtocht

Buitengewone Fotopuzzel

67

30 38

RECTIFICATIE: In de 2e uitgave van Gewoon Loon op Zand stond per abuis bij de foto op pag. 40 en 41 de naam Loonopzand.nieuws.nl vermeld i.p.v fotografie Anja Dingemans. Onze excuses hiervoor.

g

2 | buiten ewoon. Loon

op Zand

44

62


MEER DAN EEN FEESTJE! 750 jaar Heerlijkheid/Gemeente Loon op Zand Volgend jaar vieren we met zijn allen dat het 750 jaar geleden is dat de heerlijkheid Loon op Zand ontstond. Als ik die zeveneneenhalve eeuw goed tot me laat doordringen, de honderdduizenden mensen die gedurende die jaren hun sporen hier hebben achtergelaten, dan kijk ik anders naar de mensen en deze omgeving. Ik besef dan des te meer dat we hier met zijn allen op de schouders staan van al die honderdduizenden die hier vóór ons lief en leed deelden en samen aan deze plek bouwden. En dat allen die na ons komen niet anders kunnen dan op onze schouders gaan staan. 750 jaar Loon op Zand is voor mij dan ook meer dan een feestje. Het nodigt ook uit tot bezinning. Het prikkelt tot nadenken over een vraag als ‘Doen we het goed(e) samen?’ Mede daarom vind ik de manier waarop we volgend jaar gaan feestvieren ook zo geslaagd. Alle festiviteiten die volgend jaar plaatsvinden zijn door inwoners zelf bedacht en vormgegeven. Het is mooi om te zien hoe er constructief door iedereen wordt meegebouwd aan een jaar lang feesten. Daarnaast is de gedachte achter alle feestelijke activiteiten ‘het versterken van de sociale verbanden in de dorpen en het oppoetsen van de -eeuwenoude- culturele waarden’. Alles draait om het samenbrengen van mensen door mensen die schouder aan schouder staan. Alsof er magnetisch poeder wordt gestrooid tussen de plus- en de minpolen die elke samenleving kenmerken. En dan is het misschien niet eens zo gek dat 1269, toen de heerlijkheid hier ontstond, ook het jaar

1269 2019

was waarin voor het eerst het magnetisme werd onderzocht en beschreven. Hanne van Aart Burgemeester van Loon op Zand

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 3


MAAK HET MEE! 750 jaar Heerlijkheid/Gemeente Loon op Zand

Oorkonde van 1269

In 2019 vieren we in Noord-Brabant 75 jaar bevrijding van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Dat is lang geleden en er zijn steeds minder mensen die dat hebben meegemaakt. In de gemeente Loon op Zand staan we in dat­zelfde jaar stil bij 750 jaar heerlijkheid. Dat roept natuurlijk vragen op. Hoe lang is 750 jaar eigenlijk wel, wat is een heerlijkheid en wat betekent dit voor ons, nu?

GENERATIES TERUG Aangenomen dat er in een eeuw drie generaties verstrijken, moeten we 22 of 23 generaties terug om uit te komen in 1269. Dat is nogal abstract, want we hebben woorden voor overgroot­ vader en bet­overgrootmoeder, maar verder dan dat reikt onze woordenschat niet. Een rekensommetje kan deze afstand in de tijd in perspectief plaatsen. We hebben allemaal twee ouders, vier gootouders, acht overgrootouders en zo voort. 22 Generaties terug heeft elk van ons dan 4.194.304 (ofwel ruim vier miljoen) voorouders, bij 23 generaties zijn dat er meer dan acht miljoen. Zoveel inwoners had Nederland toen bij lange niet en wat uitzonderingen

www.750jaarloonopzand.nl

daargelaten zullen we over die 750 jaar dus allemaal familie van elkaar zijn. En dat niet alleen binnen onze gemeente, maar in heel Nederland.

g

4 | buiten ewoon. Loon

op Zand


GESCHIEDENIS VENLOON

daar werd een organisatie voor opgetuigd, maar Loon op Zand en

Stilstaan bij 750 jaar geschiedenis is zo ook een beetje een familie­

omgeving was en bleef nu van de hertog. Tot die zaterdag in mei

reünie. Maar wat gebeurde er 750 jaar geleden dat ons nu aanleiding

1269. Toen gaf hij Venloon, zoals Loon op Zand toen heette, in leen

geeft om die reünie te houden? Op zaterdag 4 mei 1269 gaf

aan Willem van Horn (en diens erfgenamen). Willem kreeg het voor

Jan I, hertog van Brabant, ‘aan Willem, heer van Horn, ridder,

het zeggen in een keurig afgepaald gebied waarvan de grenzen

de ‘villa’ Loon op Zand met de hoge en lage rechtspraak en met de

grotendeels nog steeds de grenzen van de gemeente Loon op Zand

heiden, moeren en woeste gronden, alsmede een derde van de tiend

zijn. En daar begint het dus: in 1269 werden de grenzen vastgesteld

van Tilburg en het bouwland met bossen en beemden te Udenhout in

en kreeg onze gemeente zijn vorm. Voor Willem van Horn was

leen’. Dat vereist wat uitleg. Om te beginnen het Latijnse woord

belangrijker dat hij ‘de hoge en lage rechtsmacht’ kreeg. Dat is

‘villa’ (de hele tekst is in het Latijn) dat zich lastig laat vertalen.

de heerlijkheid.

Een gangbare vertaling in een tekst als deze is ‘dorp’, maar misschien is ‘gemeenschap’ nog beter.

WILLEM VAN HORN Die hoge en lage rechtsmacht vormden de kern van een aantal

Hertog Jan I kennen we van het liedje en van het bier dat zijn naam

rechten die de hertog overdroeg aan Willem van Horn. Deze kreeg

draagt. Hij was een dappere ridder, precies zoals in de spannende

hiermee het recht om binnen dit gebied van Venloon recht te

verhalen en films, en hij was hertog van Brabant van 1267 tot aan zijn

spreken en – niet onbelangrijk – daar geld aan over te houden. Boetes

ongelukkige dood in 1294. Zijn vader had het hertogdom flink

die binnen de heerlijkheid werden opgelegd vloeiden deels in de

uitgebreid in noordelijke richting en daarbij een groot deel van het

zakken van de heer van de heerlijkheid, dus van Willem en zijn

huidige Noord-Brabant onderworpen (wij werden dus veroverd).

nazaten. De lage rechtsmacht strekte zich uit over allerlei kleinere vergrijpen, maar de hoge rechtsmacht – die de hertog niet al te vaak

Lokale en regionale machthebbers werden daarbij aan de kant

uit handen gaf – hield in dat de heer ook zogenaamde halszaken

geschoven (of erger) en de onderworpen gebieden kwamen onder

mocht berechten. Hij mocht de doodstraf opleggen en besliste dus

het bestuur van de hertog. Die was meestal zelf niet in de buurt, dus

letterlijk over leven of dood van de lieden binnen zijn heerlijkheid.

1269 2019

Middeleeuwse parochiekerk op de ‘Kerkenakker’ bij Loon op Zand.

750 jaar geleden Gemeente Loon op Zand

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 5


Hoe vaak in Loon op Zand de doodstraf daadwerkelijk is vol­ trokken, weten we niet. Heel vaak zal dat niet zijn gebeurd, maar als symbool van deze hoge rechtsmacht was er binnen de heerlijkheid wel altijd een galg. Die stond lang aan het westelijke uiteinde van de Galgeneindsebaan, ten zuiden van De Moer bij de plek waar reizigers vanuit Dongen en Breda de heerlijkheid binnen kwamen. Later, halverwege de achttiende eeuw, verhuisde de galg naar een plek achter de Suikerberg (bij de Baden Powellaan) aan de zuidrand van de Duinen. Daar kwamen reizigers uit ’s-Hertogenbosch voorbij. Zo’n galg was een stevige waarschuwing. Willem van Horn kreeg ook de beschikking over alle woeste, niet in cultuur gebrachte gronden binnen de heerlijkheid. Dat was veel grond, maar toen nog niet erg profijtelijk. Misschien kreeg hij daarom ook een derde deel van de tienden (een soort belasting op het boerenbedrijf) van Tilburg. Bovendien kreeg hij landbouwgrond met toebehoren in Udenhout. Dat is de huidige Moffenhoeve aan de Schoorstraat. Het huidige huis is daar nieuw, maar dit boerenbedrijf bestond dus in 1269 al. Willem van Horn kreeg dit alles ‘in leen’. Dat betekent dat de hertog in feite het hoogste gezag hield en dit alleen had uitbesteed. Bij overlijden van de leenman verviel het leen terug aan de leenheer, hertog, die het opnieuw in leen kon geven. In de dertiende eeuw was het al normaal dat de oudste zoon een leen gewoon erfde van zijn vader, maar voor de vorm moest hij dan nog wel naar de hertog en zoals we nu overal leges voor betalen, moest er dan ook worden betaald. Dit systeem bleef bestaan totdat rond 1800 de Fransen ons land hadden bezet en de ideeën van de Franse Revolutie invoerden. De heerlijkheden werden afgeschaft en er kwamen burgerlijke gemeentes. Zo werd Loon op

Jan I, hertog van Brabant

Zand een gemeente binnen dezelfde grenzen als de heerlijkheid, maar zonden de Moffenhoeve. Of Willem van Horn zelf ook voor dit leen betaalde, weten we niet. Dat staat niet in de oorkonde waarin het leen werd vastgelegd. Wel moest hij net als elke

STRATEGISCHE POSITIE

leenman zijn heer, de hertog, dienen door hem ‘met raad en daad’

Aan de zuidgrens kwam zoals al gezegd een route vanuit Dongen

bij te staan. Dat betekende ook opdraven met een legertje

(en Breda en Antwerpen) de heerlijkheid binnen die aan de

weerbare mannen als de hertog ten oorlog voer.

andere kant doorliep naar Den Bosch en verder naar Nijmegen

(HOGE) HEERLIJKHEID

en Duitsland. Dit bleef nog eeuwenlang een belangrijke handelsroute die voor de hertog belangrijk was. En de huidige Loonse

Dat Loon op Zand al in 1269 een (hoge) heerlijkheid werd, is

Molenstraat maakte langs de oostkant van de heerlijkheid deel

bijzonder. Het was nog maar amper een generatie geleden dat onze

uit van een handelsroute die vanuit Waalwijk (de Maas) naar het

contreien bij Brabant waren ingelijfd en de hertog was nog volop

zuiden vertakte, enerzijds via Enschot en Moergestel richting

doende om zijn oppergezag veilig te stellen. Het uitgeven van

Luik en Maastricht en anderzijds via Tilburg en Hoogstraten naar

heerlijkheden om edellieden te belonen of te paaien kwam pas later

(opnieuw) Antwerpen. De heerlijkheid Loon op Zand lag dus

goed op gang en Loon op Zand was misschien wel de eerste. Wat de

ingeklemd tussen twee landsgrenzen en twee elkaar kruisende

hertog daartoe bewoog, zullen we nooit weten, maar er zijn wel een

verkeerswegen. Een strategische positie van politiek en

paar redenen te bedenken. Om te beginnen wordt de noordgrens

economisch belang.

van de gemeente nog steeds gevormd door de Zuidhollandsedijk. Dat was in 1269 niet alleen een serieuze dijk, maar ook de grens met

HEER VAN HORN EN ALTENA

het graafschap Holland. En Holland en Brabant waren vijanden.

Waarom was Willem van Horn de gelukkige die Loon op Zand in

Het was dus zaak die grens goed in de gaten te houden. In het

Leen kreeg? Opnieuw zijn er geen bronnen die ons dat vertellen,

westen liep de grens van de heerlijkheid over vrijwel de hele

maar hebben we wel een idee. De familie van Horn had een groot

lengte door een enorm uitgestrekt en nauwelijks toegankelijk

kasteel in Horn, tegenover Roermond aan de Maas. Zij had her en

hoogveengebied. Toch werd ook daar de grens scherp getrokken

der veel bezittingen en stond blijkbaar in een goed blaadje bij de

en die vormde hier meteen ook de grens tussen het Land van

hertog. Bovendien had deze familie door een huwelijk ook het

Breda (dat ook Brabants was) en de Meierij van ’s-Hertogenbosch,

bezit gekregen van de heren van Altena, oorspronkelijk thuis op

het bestuurlijke district waar Loon op Zand deel van uitmaakte.

een burcht in Almkerk. Die heren van Altena waren machtig

g

6 | buiten ewoon. Loon

op Zand


1269 2019

750 jaar geleden Gemeente Loon op Zand

geweest in het Land van Altena, maar waren daar ondergeschikt

van parochiekerk overnam. Tot de parochie die de kerk op de

geraakt aan de graaf van Holland. Ook zij hadden meerdere

Kerkenakker bediende, hoorde ook Sprang en er zijn aanwijzingen

bezittingen, ook in het huidige Noord-Brabant. Of Loon op Zand

dat de parochie zich in het westen uitstrekte tot aan de Donge.

daarbij hoorde, weten we helaas niet, maar dat is wel waarschijnlijk. Als dat klopt, kreeg Willem van Horn dus eigenlijk een sigaar uit

TUSSEN KERK EN KASTEEL

eigen doos. Een bezit dat eerder aan zijn familie was ontnomen,

Veel parochianen zullen er in dat grote veengebied niet hebben

kreeg hij in 1269 terug in leen. Dat is een constructie die graven

gewoond. Een groot deel van de heerlijkheid was onbewoonbaar

en hertogen in de middeleeuwen graag toepasten: eerst afpakken

doordat het met veen was bedekt of omdat het te laag en te nat was.

en dan, als het slachtoffer braaf is en goed luistert, in leen – en dus

Heel veel mensen zullen er in 1269 dan ook niet hebben gewoond en

onder voorwaarden – teruggeven. Zo werd Loon op Zand in 1269 een

we moeten ons voorstellen dat vrijwel iedereen boer was en dat die

heerlijkheid onder een heer wiens titels – heer van Horn en Altena –

boeren in kleine groepjes verspreid in de buurt van hun akkers

er vertrouwd zal hebben geklonken.

woonden. De open bebouwing van het Land van Kleef geeft daar nog

PAROCHIE

steeds een aardig beeld van. Pas in de loop van de vijftiende eeuw ontstonden er iets grotere buurtschappen waarbij onder invloed van

Blijft nog de vraag wat Loon op Zand in 1269 was. Dat was in elk

de turfwinning (en de turfvaart) Kaatsheuvel uitgroeide tot een dorp.

geval niet een heerlijkheid met drie kernen Loon op Zand,

Tussen kerk en kasteel ontstond langs de weg van Den Bosch naar

Kaatsheuvel en De Moer. Die dorpen bestonden zeker nog niet en het

Breda de bewoningskern die het dorp Loon op Zand werd. 750 jaar

duurde ook nog meer dan een eeuw voordat er een kasteel zou

heerlijkheid gaat dus over geheel, niet over de afzonderlijke delen

komen. Wel was er een kerk. Uit geschreven bronnen weten we dat

want die zijn allemaal jonger.

die er in 1233 al stond en archeologisch onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat er al veel eerder een kerk was, misschien al in de elfde eeuw. Die kerk stond op wat tegenwoordig de Kerkenakker heet, nu een paardenwei net ten noorden van het dorp Loon op Zand en vlakbij het Land van Kleef. Die kerk werd in of kort na 1570 gesloopt, waarna de huidige kerk aan de Kerkstraat in Loon op Zand de functie Tekst: Lauran Toorian. Foto’s aangeleverd door de Stichting 750 jaar Loon op Zand.

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 7


MAAK HET MEE!

Wat gaan we samen opzetten en meemaken in de eerste helft van het jaar waarin we jubileum van onze heerlijkheid/gemeente Loon op Zand vieren? Een korte vooruitblik.

Openingsfestijn

23-01

2019

09-05

FairyTale

2019

&

10-05

2019

De officiële start van het jubileumjaar 2019

Op 9 en 10 mei vindt net buiten de bebouwde kom

vindt plaats op woensdagavond 23 januari in het

van Kaatsheuvel op een sfeervol ingericht terrein het

Efteling Theater te Kaatsheuvel. Hiervoor nodigen

FairyTale Festival muziekfestijn plaats.

we graag onze inwoners, leden van verenigingen

Dit festival viert in 2019 haar eerste lustrum. Jong (Fairy-

en ondernemers uit.

Tale) en oud (750 jaar) komen hier mooi bij elkaar, zo zal ‘750 jaar’ bijvoorbeeld visueel aanwezig zijn tijdens dit

Burgemeester Hanne van Aart opent het jubileum-

festival met de speciale banieren die vrolijk wapperen op

jaar en spreekt de feestrede uit. Koninklijke Sophia’s

het festivalterrein.

Vereeniging onder leiding van Jos Schoevers trakteert ons muzikaal en Hertog Jan I van Brabant is onze speciale gast. Met enkele vertrouwelingen bespreekt hij de vraag op welke wijze de rijkdommen en de grenzen van zijn hertogdom kunnen worden beveiligd.

Willem II

Intocht van Willem II van Horn (1269): de nieuwe heer van Loon op Zand

27-04

2019

Pleinfestival Kaatsheuvel

2019

Van 23 tot en met 26 mei vindt de

26-05

zesendertigste editie plaats van dit vierdaagse evenement met vele duizenden bezoekers uit de gemeente en uit de regio.

23-05 t/m

2019

Samen met de organisatie brengt de jubilerende Heemkundekring De Ketsheuvel (12,5 jaar) enige thema’s en programma onderdelen in.

Op de zaterdag 27 april doen Willem II van Horn

Tijdens het Pleinergy op de zaterdagmiddag wordt op

en heer van Altena hun intocht in de heerlijkheid/

een speelse manier verbinding door de tijd gelegd.

gemeente Loon op Zand.

Met verrassende acts, een heuse wedstrijd en een show van ‘middeleeuwse kleding’ voor het publiek.

Burgemeester Hanne van Aart ontvangt heer Willem aan de Zuidhollandsedijk te Kaatsheuvel. Hierna maakt hij met zijn gevolg een rijtoer door de gemeente en bezoekt onder andere de koningsdagspelen in Kaatsheuvel, De Moer en Loon op Zand. Na een kleine versnapering bij Het Witte Kasteel gaat hij via de Venloonstraat en de Waalwijksebaan terug naar zijn woonstede Almkerk (Altena). De aangespannen combinaties van Menvereniging De Ketshoeve uit Kaatsheuvel verzorgen deze rijtoer.

g

8 | buiten ewoon. Loon

op Zand

Middeleeuws-wist-je-dat ... ...mensen vooral bier dronken in plaats van water? Ridders en koningen begonnen ook met proosten. Ze waren bang voor gif in hun potten bier en daarom stootten ze met hun bekers hard tegen elkaar aan, zodat het drinken in elkaars bekers terechtkwam. Zo wisten ze dat er geen vergif in zat.


Koningschieten Gilde

01-06

2019

Op zaterdag 1 juni wordt tijdens het traditionele Koningschieten weer door velen aangelegd om de felbegeerde

28-06 01-07 Rokade & 2019 2019 van de heerlijkheid

titel van het gilde Sint Ambrosius te verwerven.

In een levend schaakspel brengen historische figuren

Na ongetwijfeld een enerverende strijd die door een

een aantal roemruchte gebeurtenissen uit onze

meelevend publiek wordt gevolgd, is de nieuwe koning

geschiedenis tot leven.

bekend. Daarna volgt het voorstellen van de nieuwe

Acteurs van de toneelverenigingen uit de gemeente staan

koning aan de betreffende overheden.

garant voor een levensechte uitvoering en een spreek­

Het jaar 2019 is ook voor het Gilde Sint Ambrosius bijzonder

stalmeester geeft deskundig commentaar. Concordia en

omdat het in dit jaar het 235-jarig bestaan viert.

Harmonie Kaatsheuvel – die in 2019 vijftig jaar bestaat – omlijsten dit evenement muzikaal op vrijdagavond 28 juni en maandagavond 1 juli 2019. Echtparen met een partner uit Kaatsheuvel en de ander afkomstig uit Loon

Middeleeuws-wist-je-dat ...

op Zand krijgen een ereplaats – er is ook veel lief. Hoe de

mensen in de middeleeuwse stad waren verenigd in een gilde?

schaakwedstrijd afloopt, dat houden we nog even spannend.

Dit was een groep mensen die hetzelfde beroep uitoefenden. Deze mensen hielpen elkaar zo veel mogelijk.

Belevingsacts

28-01

2019

op basisscholen

t/m

Alle basisscholen krijgen in de periode van eind januari tot begin april bezoek van drie middeleeuwers. Onze toekomstige cultuurdragers – de leerlingen- ontmoeten

16-04

2019

Kasteelfeest Loon op Zand Een driedaags nieuw feest dat we houden in de historische omgeving van Het Witte Kasteel en de Kasteelweide in Loon op Zand.

Paulus van Haastrecht, een kruidenvrouw en een horige boer die iets over zichzelf vertellen.

28-06

2019 t/m

30-06

2019

Op vrijdag met alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente en ’s avonds met de Rokade.

De kinderen gaan aan de slag met het versieren van

Op zaterdag en zondag zijn er middeleeuwse sferen,

een eigen middeleeuws tenue (‘tuniek’) en een

muziek, spel, markt, wapengekletter en een openlucht-

‘hoofddeksel’ uit die tijd. Zowel het tenue als het

mis. Onze inwoners, ondernemers en reenactors –

hoofddeksel wordt door de kinderen gedragen tijdens

personen bekwaam in het naspelen of uitbeelden van

het Kinderkasteelfeest. Dit zal plaatsvinden op vrijdag

historische gebeurtenissen - dragen bij aan de uitstraling,

28 juni in de historische omgeving van het Witte

stijl en kwaliteit van dit feest. Op zondagmiddag sluiten we

Kasteel en de Kasteelweide te Loon op Zand.

dit af met de start van de Rit van Paulus van Haastrecht.

kinderopvangbrabant.nl

shoerama.nl

Hoofdstraat 64

fotobardie.nl

5171 DE Kaatsheuvel

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 9


BERT

BRANDERHORST Stichting 750 jaar Heerlijkheid/Gemeente Loon op Zand

In 2019 vieren Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer het jubileum ‘750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand’. Maar waarom hebben we het eigenlijk over een heerlijkheid en niet de gemeente? Bert Branderhorst, voorzitter van de stichting 750 jaar heerlijkheid/gemeente Loon op Zand, licht de achtergrond toe en vertelt over het jubileumjaar.

HEERLIJKHEID LOON OP ZAND ‘De gemeente Loon op Zand is ooit begonnen als heerlijkheid. De historische omschrijving van heerlijkheid, publiek rechtelijke entiteit in het feodale systeem, vraagt wel om een toelichting. In de middeleeuwen was het land verdeeld in gewesten met diverse machthebbers. Hoe meer de bevolking groeide, hoe meer behoefte er ontstond aan lokaal bestuur en bewaakte grenzen. Dit ter bescherming van mensen en bijvoorbeeld onze turf­

In het jubileumjaar zijn er diverse evenementen. We sluiten aan

gebieden. Daarom werd de ‘heerlijkheid Loon op Zand’ ingesteld.

bij bestaande activiteiten en organiseren nieuwe, zoals middel-

Die viel onder het gezag van een heer, vandaar de benaming

eeuwse acts op basisscholen, het kasteelfeest en een scriptie

heerlijkheid. In 1811 heeft Napoleon het gemeentestelsel

opdracht voor het Van Haestrechtcollege. We willen de kinderen

ingevoerd en daarmee werd de gemeente Loon op Zand een feit.

in onze gemeente - onze toekomstige cultuurdragers - nadrukkelijk

Sinds de oprichting in 1269 zijn tot op de dag van vandaag onze

betrekken bij dit feest. Want besef van het verleden helpt het

grenzen niet veel veranderd. Wel groeide “Loon op Zand” uit van

heden te begrijpen, zodat we ons kunnen concentreren op de

één dorpje (Venloon) tot een gemeente met onze huidige drie

toekomst. Daarnaast sluiten we aan bij het Pleinfestival in

kernen. Met dit jubileumjaar staan we stil bij onze bloeiende

Kaatsheuvel, het Dorpsfeest in De Moer en de Kerstklokkenloop

gemeente met 750 jaar gezamenlijke geschiedenis.’

in Loon op Zand. We vragen ondernemers ook om zelf initiatieven

JUBILEUM VAN, VOOR EN DOOR DE INWONERS Op 7 maart 2018 is de stichting opgericht met de volgende leden:

te nemen, bijvoorbeeld een ‘750 jaar menu’ bij een eetgelegenheid of een thema gebakje bij de bakker.’

Maria Dierckxsens en Loes Heijs uit Kaatsheuvel, Ad van Laarhoven

EEN STEUNTJE IN DE RUG

uit De Moer en Peter Essers samen met Bert uit Loon op Zand.

Maaike Clemens-van Esch van Rabobank De Langstraat:

De beginfase startte echter een jaar voor de oprichting van de

‘De Rabobank geeft vanuit het Rabobank Stimuleringsfonds een

stichting. Bert licht toe: ‘Ik ben tijdig gaan praten met

steuntje in de rug aan nieuwe projecten en initiatieven die de

bestuurders van verenigingen, gildes, toneelgezelschappen,

Langstraat sterker maken. Hiermee helpen we een stichting of

heemkundekringen en ondernemers. Daarna ben ik met

vereniging bij de opstart zodat ze daarna op eigen kracht verder

een plan naar de gemeente gegaan. Daar kreeg ik groen licht.

kunnen. Bert heeft bij het Stimuleringsfonds een aanvraag

Het initiatief vanuit de burgers werd door de gemeente

ingediend welke is voorgelegd aan een commissie bestaande uit

gesteund en we zijn heel blij met dat vertrouwen. Het gaat er

tien ledenraadsleden. Over de besteding van het fonds beslissen

om dat het een jubileum van, voor en door de inwoners uit

we namelijk als bank niet alleen. De ledenraadsleden - afkomstig

de drie kernen wordt.

uit o.a. de drie kernen – hebben hierin ook een belangrijke stem.

g

10 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Maaike Clemens-van Esch van Rabobank De Langstraat en Bert Branderhorst

‘Dit jubileum is er voor iedereen’ www.750jaarloonopzand.nl

Er werd uiteindelijk gekozen voor de ondersteuning van twee activiteiten: ‘Kasteelfeest’ en ‘Verhalen(-der-)wijs’.

RABOBANK STIMULERINGSFONDS

Deze projecten passen goed bij het fonds omdat het onderdelen

Samen bereik je meer dan alleen! Daar zijn we als

zijn die voor het jubileum worden georganiseerd, maar die in

Rabobank De Langstraat van overtuigd. Verbindingen

de toekomst gaan terugkomen.’

leggen, kennis delen, faciliteren en financieel ondersteunen,

AFTRAP JUBILEUMJAAR

dat doen we als coöperatieve bank graag om zo de Langstraat sterker te maken. Met onder andere het

Bert vervolgt: ‘Op 23 januari 2019 gaat het jubileumjaar officieel

Rabobank Stimuleringsfonds geven we hier invulling aan.

van start in het Eftelingtheater. Dit wordt een bijzonder evenement

We dragen vanuit dit fonds namelijk bij aan nieuwe,

waar we graag onze inwoners voor uitnodigen. Zij worden als

innovatieve projecten die de leefbaarheid, de arbeidsmarkt

het ware onze ambassadeurs. Denk bijvoorbeeld aan betrokken

en/of de bereikbaarheid van de Langstraat versterken.

inwoners die opvallen omdat ze erg trots zijn op hun kern of

Voor dit fonds hebben we in 2019 een bedrag van

ondernemers met een speciaal product. Verder kan iemand

€ 300.000,- beschikbaar.

voorgedragen worden wanneer de omgeving vindt dat hij of zij de titel ‘Ambassadeur van de Heerlijkheid Loon op Zand’ verdient. Er is uiteraard ook ruimte voor spontane inschrijvingen. Zo heeft iedereen de kans om bij die feestelijke avond aanwezig

Een commissie bestaande uit tien ledenraadsleden beoordeelt vier keer per jaar de binnengekomen aanvragen en kent de eventuele bedragen toe. De Rabobank is een coöperatie,

te zijn en zich een echte VIP te voelen!’

dat betekent dat we geen aandeelhouders hebben maar leden.

WIL JE MEER WETEN OVER DE EVENEMENTEN?

van de bank. Een mooi voorbeeld hiervan is het Rabobank

Kijk dan op de website www.750jaarloonopzand.nl. In de volgende editie van dit magazine wordt er verder ingegaan op

Leden die inspraak hebben en dus meebeslissen over de koers Stimuleringsfonds. Meer weten? Kijk op www.rabobank.nl/delangstraat

de geschiedenis van ‘750 jaar heerlijkheid/gemeente Loon op Zand.’

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 11


B&B de Giechelaar een B&B met karakter

Bakkerij Leo Geerts dankt haar naam aan oprichter Leo Geerts, die in 1961 een bakkerij begon in Biezenmortel. In de jaren ’60 kwam hij al in Loon op Zand met een fietskar vol brood. Inmiddels wordt het bedrijf geleid Met liefde, oog voor detail en gevoel voor historie renoveerden Mart Emmen en Arno Goedhart hun boerenschuur uit 1881. Hier creëerden zij hun luxe maar knusse B&B de Giechelaar.

door dochter Hélène, haar man Kees en zoon Tijs. Sinds juni 2017 zijn we weer gevestigd in Loon op Zand met een mooi ingerichte winkel waar u dagelijks terecht kunt voor ambachtelijke lekkernijen.

Met behoud van authentieke elementen gaven ze twee

Graag tot ziens.

sfeervolle gastenkamers vorm. Elke kamer heeft zijn eigen badkamer (en suite). De gerieflijke zitkamer kan naar keuze worden gedeeld met andere gasten of privé worden gebruikt. Sinds september 2012 voelen vele toeristische, lokale en

Oranjeplein 27 in Loon op Zand

leo-geerts.nl

zakelijke gasten zich thuis en welkom in B&B de Giechelaar! De naam ‘de Giechelaar’ stamt uit de schoenindustrie in de Langstraat. Omdat de armoede onder arbeiders groot was werden schoenen onderhands verkocht. Deze stiekeme schoenen noemde men ‘Giechelaars’.

‘Naast het bieden van kundige begeleiding streven

Ook het woonboerderijtje van Mart en Arno is in 1881

zo eigen mogelijk te maken, de zwangere en partner staan

gebouwd. Over een eerdere bewoner, Jan Baptist Beunis, en zijn huishoudster Drikka bestaat een anekdote. De pastoor legde hem op om het ongehuwd samenleven met Drikka te eindigen. Jan Baptist ging akkoord mits de pastoor hetzelfde deed met zijn huishoudster. En zo bleef Drikka waar ze was. In de Giechelaar wordt door Mart elke ochtend Giec de hela ar

Giec de hela ar

Puur Verloskunde

een vers landelijk ontbijt geserveerd met homemade, ambachtelijke en streekproducten. B&B de Giechelaar is trots op het toegekende kwaliteitskeurmerk.

we ernaar om het bijzondere proces rondom geboorte centraal en worden ontzorgd. Het doel is dat onze cliënten zich veilig en gehoord voelen en met plezier kunnen terugkijken op deze speciale periode.’ Isabelle Raaijmakers

puur-verloskunde.nl

De Annahoeve Ingrid Hazenberg: ‘In onze boerderijwinkel verkopen we vlees van eigen koeien en streekproducten zoals o.a. kaas en ambachtelijke zuivel. Ook voor stoofvlees, kroketten en worstenbroodjes kun je bij ons terecht. Allemaal supervers en met duidelijke herkomst van het product.’ ‘Voor het 750-jarig bestaan bieden we nu een

Kloosterstraat 21, 5175 BG Loon op Zand, T 06-40872693

degiechelaar.nl

g

12 | buiten ewoon. Loon

op Zand

speciale ‘Loonse Heksenstoof’ in feestelijke verpakking.’

deannahoeve-demoer.nl


Recreatief rijden met paard en menwagen De menvereniging is een echte gezelligheidsclub. De leden trekken er met paarden en aangespannen menwagens iedere drie weken op uit om een mooie rit door het bos- en duinlandschap te maken. Ze doen bewust niet mee aan dressuur of wedstrijden, het gaat om het recreatief rijden.

LEDEN Vanaf het voorjaar tot aan het najaar worden er tochten gemaakt. ‘Dit vindt altijd plaats op zondag met vertrek stipt om 10 uur ‘s ochtends. Er zijn 24 leden bij de vereniging aangesloten, zowel mannen als vrouwen, in de leeftijd van 28 tot 83 jaar. Sommige leden hebben geen eigen paard en menwagen. Ook zij kunnen gewoon mee, net als andere geïnteresseerden die geen lid zijn. We rijden met 10 à 12 aanspanningen achter elkaar en maken een tocht van ongeveer 30 kilometer. Halverwege stoppen we vanzelfsprekend even voor koffie met wat lekkers. Dat kan overal zijn, aangezien we onze eigen barwagen compleet met stoelen en versnaperingen meenemen. Na de rit brengen we de paarden naar huis en daarna verzamelen we bij een van de leden voor de zogenaamde ‘derde helft’!’

PRACHTIGE OMGEVING ‘Het mooie van het op pad gaan met paard en menwagen, is dat je op plaatsen komt die met de fiets niet te bereiken zijn en voor de doorsnee wandelaars vaak te afgelegen liggen. Naast de menpaden mogen we dit jaar gebruik maken van de ruiterpaden in de duinen. Dus we kunnen nu ook stukjes door het mulle zand in onze route meenemen. Hiervoor moeten de paarden wel een lederen label aan het hoofdstel dragen, met daarop een uniek nummer. Mocht er iets voorvallen waardoor

MENVERENIGING

DE KETSHOEVE

ze onverhoopt op hol slaan, dan is met dit nummer te traceren bij wie ze horen. Hier wordt een bijdrage voor gevraagd die gebruikt wordt voor het onderhoud van de paden.’

Hoofdstraat 181, 5171 DM Kaatsheuvel

EVENEMENTEN Ieder jaar organiseren we de ‘Tour de Chique’. Dan presenteren we ons op het Mauritsplein, maken een rit door Kaatsheuvel, vertrekken na de lunch vanaf manege De Kegelaer voor nog een rit en keren uiteindelijk terug bij het Mauritsplein. We hebben de wagens en paarden dan natuurlijk mooi opgepoetst en trekken ons mooiste pak aan. Er doen verschillende gastrijders mee waardoor er ook een aantal wat zwaardere werkpaarden deelnemen. Dat is een mooie aanvulling op de tour. Bij de opening van de Koningsdag op zaterdag 27 april 2019 mogen we een mooie rol vervullen. In het kader van 750 jaar heerlijkheid/gemeente Loon op Zand, zal ‘de nieuwe heer Willem II van Horn van Loon op Zand’ verwelkomd worden door de burgemeester aan de Zuidhollandsedijk. De kennismakingstour van de nieuwe heer zal via Kaatsheuvel en De Moer naar Loon op Zand trekken. Deze rijtoer wordt verzorgd door onze combinaties. Het is leuk om op deze wijze deel uit te maken van het jubileumjaar.’ Foto’s: Balkenende Media.

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 13


Two Step Web & Marketing

THE

FIRE

STATION Kamado Express Anton Pieckplein 117a 5171 CV Kaatsheuvel T 0416 - 235032 twostep.nl firestation.nl kamadoexpress.nl

Kamiel van Riel, Harro Koevoets, Kevin de Bie, Peter de Kort Britt van de Louw, Christy de Benis, Kristel de Bie

sinds

Oude Brandweerkazerne Kaatsheuvel Gebouwd: 1956 Groepsfoto: 1961

1956

De brandweerkazerne met de karakteristieke slangentoren is al vanaf 1956 het gezicht van het centrum van Kaatsheuvel. Toen Kamiel van Riel vorig jaar de mogelijkheid zag om bedrijfsruimte in de kazerne te huren, heeft hij die kans meteen gegrepen. Vanaf augustus 2018 huurt hij vijf van de acht units en nu staan de grote, houten deuren weer wijd open.

ONDERNEMERSFAMILIE Kamiel is afkomstig uit een ondernemersfamilie; de groothandel in dierbenodigdheden van zijn vader en de dierenwinkels van zijn opa en ooms waren jarenlang een begrip in Kaatsheuvel en omgeving. Het ondernemerschap was dus een logische stap en in 2012 begon hij met een internet adviesbureau vanaf een zolderkamertje thuis. Daarna volgden bedrijfspanden aan de Amerikastraat en België­ straat. ‘Dit is nu mijn vierde bedrijfslocatie. En wat voor één! Er is vanzelfsprekend grondig verbouwd, maar veel van de originele elementen zijn bewaard gebleven. De originele bakstenen muren, kolommen en draagbalken zijn intact gelaten en toch hebben we er een modern kantoor en winkelpand van weten te maken. Grappig detail in combinatie met een barbecueshop vind ik het ‘verboden te roken’ dat je nog steeds op sommige muren geschilderd ziet staan.

g

14 | buiten ewoon. Loon

op Zand


‘Ik doe altijd alles net even anders dan anderen’ Kamiel van Riel

TWO STEP WEB & MARKETING

WEBSHOP

In eerste instantie begon ik, samen met Peter de Kort, als adviseur

Het bezitten en runnen van een webshop biedt ook voordelen

voor andere internet adviesbureaus. Het hoger laten scoren van

voor Two Step. Ik kan potentiële opdrachtgevers een kijkje achter

websites bij internetzoekmachines zoals Google, bleek een specialisme

de schermen bieden en nieuwe software eerst zelf uittesten.

dat liever uitbesteed werd. Vervolgens kwam er steeds meer vraag

We zetten sterk in op klanttevredenheid. Iedere klant met vragen

vanuit mijn eigen netwerk en de plaatselijke middenstand.

wordt meteen geholpen via de chat. Daarnaast staan er allerlei

Zo ontstond Two Step Web & Marketing. We werken volgens het

lekkere recepten en interessante blogartikelen op deze webshop.

‘stappenplan voor succes op internet’: eerst nadenken over de

We willen de webervaring zo persoonlijk mogelijk maken.

vindbaarheid, daarna pas de website bouwen. We richten ons op

Daar ligt de kracht van een specialistische webshop.

de MKB-er en presenteren alles in begrijpelijke stappen zonder verborgen kosten of contracten. Two Step verzorgt websites,

THE FIRE STATION

vindbaarheid, adverteren, hosting, chatfunctie, e-mail- en

Met een goedlopende webwinkel en dit prachtige pand was het

blogmarketing en zelfs een geheel nieuwe huisstijl. Ik heb een

voor mij een logische optelsom dat hier een echte barbecueshop

geweldig team en we denken voor onze klanten altijd twee

moest komen: The Fire Station. We verkopen keramische barbecues

stappen vooruit.

van onder andere Big Green Egg, The Bastard, Primo en Saffire

KERAMISCHE BARBECUE

en natuurlijk bijbehorende accessoires, houtskool, sauzen en kruidenmixen.

In 2015 kocht ik online een keramische barbecue van het merk The Bastard. Ik was onder de indruk van dit geweldige product en

Ik ben ervan overtuigd dat je met ‘online’ kracht kunt toevoegen

zag kansen, vandaar dat ik graag dealer wilde worden. De importeur

aan ‘offline’. Tegenwoordig begint online het oriëntatieproces.

ging akkoord, mits ik een eigen winkel had. Maar ja, die had ik dus

Winkels die online goed vindbaar zijn, worden fysiek ook beter

niet. En dat was ik toen ook niet van plan! Gelukkig wilde een vriend

bezocht. In de winkel kun je vervolgens advies en toegevoegde

mede-investeerder worden en zo werd ‘Kamado Express’ opgericht.

waarde leveren. Dat lukt online gewoon minder goed.

Hij verkocht de barbecues in zijn winkel en ik creëerde de webshop: www.kamadoexpress.nl. De doelstelling was: samen van de winst

Vanaf 2019 komt er een BBQ-chef in dienst, een zogenaamde

op wintersport. Dat lukte en zelfs meer! Mijn zakenpartner kreeg

‘pitmaster’. We gaan namelijk workshops geven voor (zakelijke)

andere prioriteiten en zodoende heb ik eind 2016 zijn deel over­

groepen. Ik begrijp dat de combinatie van een internet marketing­

genomen. Maar we barbecueën nog steeds samen hoor!

bureau en de verkoop van barbecues, opmerkelijk is. Voor mij is

In ons voormalige kantoor was een kleine ruimte beschikbaar

dit alles echter op een heel natuurlijke manier gegaan.

als showroom. Het bedrijf groeide en wat begon als een avontuur

‘To me it makes perfectly sense.’

werd al snel serieuze business. Oude groepsfoto uit archief The Fire Station.

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 15


Poolsestraat 2, 5171 DP Kaatsheuvel, T 0416 - 281166, pearle.nl/opticien/kaatsheuvel

Pearle Opticiens ‘Kwaliteit van oogzorg staat voorop’

Het is alweer een jaar geleden dat het hoekpand midden in de

-4 gecorrigeerd kunnen worden. Overdag lenzen dragen is dan niet

Hoofdstraat is gewisseld van opticien. Brekelmans is overgenomen

meer nodig! Met het gebruik van deze lenzen is het opvolgen van

door Ben Leijs van de bekende Pearle Opticiens keten. Ben staat

de instructies extra belangrijk, vandaar dat advies van een erkende

tevens aan het hoofd van de Pearle vestigingen in Utrecht

opticien heel belangrijk is. Tevens verkopen we natuurlijk de

Overvecht en Waalwijk.

‘gewone’ lens. We proberen onze klanten zoveel mogelijk service te

ALLE DISCIPLINES IN HUIS

bieden. Zo krijg je een bericht thuisgestuurd als het weer tijd is voor de jaarlijkse controle. Afspraken kunnen via de website online

‘Veel mensen kunnen het zich misschien niet meer herinneren,

gepland worden. Daarnaast hebben we als enige opticien in

maar Pearle is voortgekomen uit het vroegere Brilmij. Inmiddels

Nederland een systeem waarmee je maandelijks je lenzen per post

zijn we gevestigd in maar liefst 47 landen. Maar vergis je niet, ook al

ontvangt. Dit kan zodra de lenzen goed aangemeten zijn. Nieuwe

hebben we het hier over een multinational, naast kwaliteit staat de

vloeistof en een lenzendoosje zitten daar om de zoveel weken ook bij.

persoonlijke klantbenadering bij ons altijd voorop. Nadat je gestart

Vooral handig voor jongeren, die het maandelijks vervangen van

bent als leerling opticien, kun je doorgroeien in het verrichten

lenzen nogal eens willen vergeten.’

van oogmetingen. Daarna zijn er nog de opleidingen tot contact­­lens­specialist en optometrist. Vanzelfsprekend hebben we alle

GOEDE KWALITEIT

disciplines in huis. Een optometrist mag overigens tevens medische

‘Op het gebied van brillen bieden we zonnebrillen, kinderbrillen en

diagnoses stellen. Vanuit de huisarts wordt de klant dan naar ons

monturen van onder andere Emporio Armani, Carrera, Mexx en

doorverwezen, zo kunnen we bijvoorbeeld ook patiënten met

Ralph Lauren. Het glasassortiment bestaat uit de merken Rodenstock

diabetes helpen.’

en Hoya. Dit zijn wereldwijd erkende A-merken. Vooral bij multi­ focale glazen zit er veel verschil in kwaliteit in de optische zones.

(NACHT)LENZEN

Dit verschil is gigantisch en een goede keuze maken komt daarom

‘Naast alles wat te maken heeft met brilmonturen en glazen, hebben

heel nauw. De focus vanuit de media op lage prijzen blijft, maar

we heel veel kennis over contactlenzen in huis. We werken al jaren

goede kwaliteit en advies kost nu eenmaal wat meer. We hebben

met nachtlenzen: een harde contactlens die je ’s nachts indoet als

natuurlijk wel regelmatig leuke acties. Zoals de huidige sale:

je gaat slapen. De lens vlakt het oog af, waarmee sterktes tot aan

tot het einde van dit jaar zijn heel veel monturen gratis!’

g

16 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Dienstencentrum

DE RODE LOPER & WIJKPUNT PANNENHOEF ‘Met elkaar zijn we sterker dan ieder voor zich’

Dienstencentrum De Rode Loper en Wijkpunt Pannenhoef werken samen ter ondersteuning van de bewoners en om er samen voor te zorgen dat het hier goed wonen is, met een prettig sociaal leefklimaat. Jacqueline is algeheel- en wijkcoördinator en Frank is uitvoerend coördinator van De Rode loper. Bij de ondersteuning zijn verschillende partijen betrokken die allemaal samenkomen in het dienstencentrum.

DIVERSE GEBRUIKERS ‘Vanuit de wijk overlap ik met de Rode Loper: wat ik hier hoor kan ik weer terugkoppelen in de wijk en andersom,’ steekt Jacqueline van wal. ‘Het dienstencentrum is in de eerste plaats een ontmoetingscentrum. Diverse partijen maken gebruik van deze faciliteit, zoals Prisma, Thebe/Schakelring, Siza, Geheugenwerkplaats, Mikz kinderopvang en Tejater Spot. Op hun beurt maakt het centrum weer gebruik van de ruimten van het wijkpunt. Daarnaast voeren vrijwilligers van het wijkpunt ondersteunende diensten uit voor het dienstencentrum. Zo zie je dat al die diverse instanties elkaar helpen. Dit noemen we met een mooie term ‘buurtvervlechting’.

VERLEDEN EN HEDEN ‘De Rode Loper is 11 jaar geleden opgericht, het Wijkpunt 12 ½ jaar. In het Wijkpunt werkt een aantal organisaties samen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Vroeger werd de zorg vanuit de kerk gedaan, in de jaren 60 deed maatschappelijk werk zijn intrede.

Paulus Potterplein 42

De kloosters werden zorginstellingen en geprofessionaliseerd.

5171 XJ Kaatsheuvel

We zien dat de waarden die toen te maken hadden met

T 0416 - 286000 pannenhoef.nl

persoonlijk contact en respect, deels verloren zijn gegaan door de individualisering van de maatschappij. We willen deze waarden van vroeger weer in ere herstellen op een moderne manier. Die individualisering is er nu eenmaal, maar voor sommige mensen is het toch wat lastiger om daar mee om te gaan. Zij hebben behoefte aan die extra ondersteuning.’

OPEN VOOR INITIATIEF ‘In De Rode Loper worden activiteiten en cursussen georganiseerd’, vervolgt Frank. ‘Denk aan schilderen, handwerken, stoel-yoga, taallessen en weerbaarheidstraining. Daarnaast wordt er iedere dag gebiljart. Dit is eigenlijk gratis, maar vanuit de biljarters is het initiatief gekomen om voor hun speeltijd te betalen. De opbrengsten doneren ze vervolgens aan het dienstencentrum zodat er een nieuw biljartlaken van kan worden gekocht. Laatst is er uitgebreid gekookt door de cursisten voor de vrijwilligers die de taallessen verzorgen. Deze voorbeelden illustreren waar het eigenlijk allemaal om gaat. Die wederkerigheid van geven en krijgen, dat stimuleren we. We zetten een lijn uit en brengen structuur, op de achtergrond ondersteunen we. We staan altijd open voor eigen initiatief.’

SOCIALE ONTMOETINGSPLEK ‘We hebben naast de bovenstaande activiteiten tevens losse initiatieven, zoals een rommelmarkt, lezingen, pop-up bibliotheek en het samen koken en eten op eerste kerstdag. Je kunt bij de Rode Loper overigens ook gezellig lunchen. Het dienstencentrum is een laagdrempelige, sociale ontmoetingsplek. Met elkaar zijn we sterker dan ieder voor zich, we maken gebruik van elkaars kwaliteiten.’ Jacqueline de Bekker en Frank van den Boomen.

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 17


sinds

2005

ZOUTEWELLE Accountants

Hoofdstraat 107 5171 DK Kaatsheuvel T 0416 - 347585 zaccountants.nl

Het kan je moeilijk zijn ontgaan: in de voormalige kapperszaak

ADVIESFUNCTIE

Van Laarhoven is sinds begin dit jaar een andere onderneming

‘In meerdere gesprekken kom je tot de essentie waar je de ondernemer

gehuisvest. De vlaggen met daarop ‘Zoutewelle accountants’

mee kunt helpen,’ vervolgt Shirley. ‘Soms komt daar een ander

wapperen uitnodigend aan de achterzijde, waar klanten de

verdienmodel uit. Indien nodig regelen we een specialist, denk

auto kunnen parkeren en gewoon via de achterdeur het moderne

bijvoorbeeld aan een notaris of fiscalist. We beschikken na 13 jaar

kantoor kunnen binnenstappen. Letterlijk een laagdrempelige

in het vak over een gouden database aan cijfers uit allerlei branches.

entree dus, precies de visie die het accountantskantoor naleeft.

Onze branche blijft zich overigens in snel tempo ontwikkelen. Dertien jaar geleden werden de loonstrookjes nog in een envelop

FINANCIEEL FIT

naar de klant gestuurd, nu is er veel meer geautomatiseerd.

Michel: ‘Onze drijfveer is om iedere ondernemer financieel fit

Onze klanten hebben een eigen portaal om in te loggen en vinden

te houden en te helpen bij een gezonde bedrijfsvoering. De kern

daar alle up-to-date informatie. De klant wordt tevens steeds

van ons werk is natuurlijk de administratie en de aangiftes in

veeleisender. Daardoor verandert onze rol meer en meer in een

orde maken. Maar dan begint het pas. Hoe interpreteer je de cijfers?

adviesfunctie.’

Zijn kansen die zich aandienen haalbaar? Is er een investerings­ beslissing die genomen moet worden? Vervolgens gaan we in

GROEI

gesprek met de ondernemer en komt er een stukje coaching om

‘De afgelopen jaren is het accountantskantoor blijven groeien,

de hoek kijken. Door het verstrekken van informatie ontstaan

inmiddels zijn we met 9 werknemers. Onze klanten zijn voornamelijk

er weer nieuwe inzichten.

afkomstig uit de zakelijke dienstverlening, de zorg en detailen groothandel. Michel haakt hierop in: ‘Eigenlijk hebben we

We vinden het delen van kennis heel belangrijk, zoals ook blijkt

nooit actief reclame gemaakt voor ons kantoor. Het klantenbestand

uit de blogs op onze website. De basis is boekhouding, maar we

is door mond tot mond reclame uitgebreid. Zulke tevreden

houden ons continu bezig met vernieuwen.’

ambassadeurs krijg je niet zomaar. Daarin zit ook onze kracht. Ieder accountantskantoor zal aangeven dat er wordt meegedacht met de klant.

g

18 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Shirley en Michel Zoutewelle ‘Onze rol verandert steeds meer in adviesfunctie’

De positieve verhalen van onze klanten bevestigen dat we dit op

SPIEGEL VOORHOUDEN

een goede, positieve manier echt waarmaken. We hebben vaak

‘We hebben vaak een dusdanige vertrouwelijke relatie met onze

een hele goede band met onze klanten en zijn zeer betrokken.

klanten dat we goed op de hoogte zijn van het complete plaatje.

Je mag hier gewoon door de achterdeur binnenkomen, we kennen

Doordat je inzicht hebt in iemands boeken, ben je je bewust van alle

iedereen bij de voornaam en gaan op een informele manier met

aspecten en daar ligt voor ons als adviseur een hele mooie rol.

elkaar om.’

Soms verdient een ondernemer een aai over zijn bol, maar soms een

BEGELEIDING

schop onder zijn kont. Er zitten hier al een tijdje geen klanten meer in een kappersstoel, maar ook we houden onze klanten regelmatig

‘We kunnen de ondernemer goed begeleiden bij de uitvoering

een spiegel voor! Op de bovenverdieping in de spreekkamer hebben

van zijn of haar onderneming’, vervolgt Shirley. ‘Want meestal

we overigens nog twee originele kappersstoelen staan. We zijn

gaat het om een vakman die ondernemer is geworden vanuit de

begin dit jaar vanuit Waalwijk naar dit prachtige, historische pand

liefde voor zijn of haar vak. Op een gegeven moment loopt men

verhuisd en zijn er trots op dat we op deze locatie ons kantoor

vaak toch tegen zaken aan omdat ondernemen ook een vaardigheid

hebben kunnen vestigen.’

op zich is.Het ontbreekt iemand bijvoorbeeld aan management­ vaardigheden. Dan gaan we samen om tafel zitten en kijken we of we daarin advies kunnen geven. Michel vult aan: ‘We werken hier met een wetenschappelijk gevalideerde ondernemerstest. Bij deze test moeten er een aantal

Historisch-wist-je-dat ...

vragen worden beantwoord, dat mag tevens door een familielid of

Door de eeuwen heen met name handelaren een boekhouding

partner gedaan worden. Daar komt vervolgens een ondernemers­

bijhielden? Dit om een overzicht te hebben van de in hun

profiel uit dat gebruikt kan worden als uitgangspunt om iemand

ondernemingen gedane uitgaven en verkregen ontvangsten.

verder te helpen. Per slot van rekening onderneemt iedereen anders.

Zo hadden ze uiteindelijk een goed inzicht in de winsten

Dat maakt ons werk enorm boeiend en gevarieerd.’

en verliezen.

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 19


Leskist

Het Witte Kasteel

Kindercanon De kindercanon is onderdeel van een activiteitenreeks

De leskist van het Witte Kasteel is ontworpen in het kader

in het kader van het komende jubileumjaar. Het is een

van ‘750 jaar heerlijkheid/gemeente Loon op Zand’.

‘leer- en leestool’ met veel informatie over de geschiedenis

Nadat ze de ombouw van het houten schaalmodel hebben

van onze gemeente. Dit alles verpakt in een bewerking van

getild, kunnen de kinderen aan de slag met de spellen in de

de reeds bestaande Loonse canon. In chronologische

kist. Denk hierbij aan een grote landkaart, historisch kwartet

volgorde worden er historische momenten belicht van

en oude voorwerpen die bij ooit bij het kasteel gevonden zijn.

3000 jaar geleden tot aan 1950.

Alle basisscholen in de gemeente krijgen de leskist

Het lesmateriaal is ook te vinden op de websites van de

gedurende het jubileumjaar een keer op bezoek.

HHK De Ketsheuvel en Heemkundekring Loon op ’t Sandt.

Foto’s: Balkenende Media.

Foto’s: Lauran Toorians.

g

20 | buiten ewoon. Loon

op Zand


GuestHouse Hotel Kaatsheuvel ‘Fijne plek om samen te komen’ Coen Schelfhorst

‘Bij het ontwerp van het GuestHouse Hotel hebben we bewust gekozen voor een façade die past bij de oorspronkelijke lint­bebouwing van het dorp en een modern en eigentijds interieur. Naast een echte familie-accommodatie is het hotel dus ook prima geschikt voor gasten die niet specifiek voor het attractiepark hiernaartoe komen. De bar, het restaurant en de meeting rooms lenen zich vanwege hun gezellige, open uitstraling uitstekend voor een zakelijke afspraak. Het GuestHouse Hotel is gewoon een fijne plek om samen te komen. Tip: organiseer hier eens een informele ontbijtmeeting! Hotel De Kroon is het economy zusje van het GuestHouse Hotel. Er worden op dit moment 14 kamers bijgebouwd direct naast Hotel De Kroon. Op 1 april 2019 gaat dat deel open voor gasten. Met de combinatie van deze twee hotels bedienen we zowel de 3-sterren als de 4-sterren markt, op recreatief én zakelijk gebied. Het logo en de huisstijl worden binnenkort aangepast, waarbij de naam een nieuwe payoff krijgt: Hotel De Kroon, een GuestHouse Economy Hotel. Loop een keer binnen en ervaar zelf de ongedwongen sfeer en gastvrijheid van onze Hotels!’ Gasthuisstraat 118, 5171 GJ Kaatsheuvel, T 0416 - 273567

G

Y DININ ALL DA

K O F F I E

Geniet van ons 3 gangen Market Menu of ons culinaire Shared Dining menu.

DINER

Natuurlijk kun je bij ons ook à la carte eten. De keuken vanGuestHouse Kitchen is iedere dag tot 21.30 uur open.

LUNCH & www.guesthousehotel.nl

Van maandag tot en met vrijdag geopend voor lunch.

+31 (0)41 62 73 567

info@guesthousehotels.nl

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 21


sinds

1864

sophiasvereeniging.nl

Koninklijke Sophia’s Vereeniging ‘Van dorpsfanfare tot toporkest’

Weliswaar nog geen 750 jaar oud, maar wel een Loonse vereniging

Vanaf 1945 werd de weg naar de nationale top van harmonie­

met een rijke, roemruchte historie. ‘Sophia’s Vereeniging’ is een

orkesten verder vervolgd. Na een aantal malen als tweede te zijn

vereniging die van dorpsfanfare is uitgegroeid tot een toporkest

geeindigd, werd in 1962 Sophia voor de eerste maal landskampioen

dat tot over de landsgrenzen bekend is.

van de Koninklijke Nederlandse Federatie, een prestatie die nadien nog 10 maal werd herhaald.

HISTORIE De officiële oprichting van Sophia’s Vereeniging vond plaats op

HEDEN

vrijdag 19 februari 1864, de verjaardag van Koning Willem III.

Vandaag de dag is Sophia’s Vereeniging een bloeiende vereniging

Op die dag kwamen op initiatief van de toenmalige burgemeester

met een eigen muziekopleiding, een opleidingsorkest (‘SOL’)

van Loon op Zand Jonkheer Arnold Verheyen en zijn broer Jonkheer

en een percussion ensemble (‘SPE’). Paradepaartje is het grote

Bapist Verheijen, de twee kleine fanfarekorpsen die Loon op Zand

gerenommeerd harmonieorkest van meer dan 80 muzikanten.

toen rijk was bij elkaar. Het doel was beide korpsen samen te voegen

Een orkest dat – als een van de weinigen – optreedt in de Nederlandse

omdat ‘deze korpsjes geen toekomst hadden en meer nog om een

topklasse (de zogenaamde concertafdeling) en gezien de prestaties

einde te maken aan broeihaarden van onenigheid’.

in het verleden op het Wereld Muziek Concours, aangetoond heeft

Tijdens de, waarschijnlijk op het Witte Kasteel gehouden,

ook mondiaal tot de top te behoren. De vereniging is op vele gebieden

bijeenkomst werd door die samenvoeging Sophia’s Vereeniging -

lokaal actief, zoals bij het nieuwjaarsconcert, klapstoelenconcert en

toen nog als fanfare - opgericht. De naam Sophia ontleenden de

basisscholenproject. Daarnaast verzorgen ze de muziekopleiding

gebroeders Verheijen aan hun moeder: Vrouwe Douairière Sophia

voor eenieder in Loon op Zand die dat wenst en steken ze regelmatig

Maria Jacoba Josepha Verheijen, geboren De Roy van Zuidewijn.

de grens over. Vele concertreizen heeft het grote orkest inmiddels gemaakt waarbij op vermaarde podia werd opgetreden. Indrukwek-

In de eerste decenia van haar bestaan was Sophia’s Vereeniging een

kend waren de concerten in de Boston Symfonie Hall in de Verenigde

fanfare zonder veel ambities. In de loop der jaren nam echter de

Staten en in het theater van de Hermitage in Sint Petersburg,

kwaliteit toe. In 1917 werd de fanfare omgezet in een harmonie.

Rusland. Andere reizen gingen naar Tsjechië, Hongarije, Duitsland,

Het aantal leden nam toe en op concoursen werden steeds vaker

Frankrijk, Spanje en dit jaar nog naar Italië. Kortom, een actieve

grote sucessen geboekt. In 1939 werd door Koningin Wilhelmina het

lokale vereniging met nationale uitstraling die zich regelmatig als

predikaat ‘koninklijk’ aan Sophia’s Vereeniging verleend.

muzikaal ambasadeur van Loon op Zand doet gelden.

Historisch-wist-je-dat ... Koning Willem III (1817-1890) de betovergrootvader is van onze Koning Willem Alexander? Willem III was de zoon van koning Willem II. Na de troonsafstand van Willem I in 1840 werd Willem III prins van Oranje. Na de dood van zijn vader in 1849 volgde Willem III hem op als koning der Nederlanden.

g

22 | buiten ewoon. Loon

op Zand

Tekst en foto: Peter van Esch.


Bakkerij

Peter Smolders

Juwelier

van Rooij

Nathalie van Rooij

‘In onze ambachtelijke bakkerij gebruiken we de beste

In de volksmond wordt nog weleens gezegd: ‘Ik ga

grondstoffen, we doen geen concessie op het gebied van

even langs Pieterke van Rooij’, verwijzend naar de

kwaliteit. We leveren ook aan horeca en lokale bedrijven.

opa van Nathalie en de juwelierszaak die hij samen

Met de kiosk hebben we zelfs samen producten ontwikkeld.

met oma Jo in 1936 oprichtte. ‘Op de oude foto zie je

Heel origineel! Net als onze kleine crème gebakjes in de

de winkel zoals deze er destijds uitzag.

vorm van het Witte Kasteel. We onderscheiden ons omdat we alles zelf bedenken en ter plekke bereiden. Dit komt de

Mijn ouders Christ en Maria hebben de zaak daarna

versheid zeker ten goede en dat proef je.’

overgenomen en aansluitend Gerard en ik.

Hoge Steenweg 13, 5175 AG Loon op Zand, T 0416 - 362778

bakkerijpetersmolders.nl

Puur Verloskunde ‘Naast het bieden van kundige begeleiding streven

we ernaar om het bijzondere proces rondom geboorte zo eigen mogelijk te maken, de zwangere en partner staan centraal en worden ontzorgd. Het doel is dat onze cliënten zich veilig en gehoord voelen en met plezier kunnen terugkijken op deze speciale

Sinds 1936 Gerard is goudsmid waardoor wij reparaties en ontwerpen zelf kunnen uitvoeren, zowel van bestaande als nieuwe sieraden. Hij is enorm creatief en denkt met de klanten mee om zo tot een uniek en prachtig sieraad te komen. We krijgen dagelijks verzoeken om een herdenkings­

periode.’

sieraad te ontwerpen – dit kan in iedere gewenste kleur

Isabelle Raaijmakers

zelfs moedermelk. Aan een sieraad zit altijd een verhaal

puur-verloskunde.nl

verbonden waardoor het resultaat uniek is. Dat maakt dit

Frans Smits

We bieden een tijdloze en trendy collectie van sieraden en

- met daarin een vingerafdruk, hartslag, as of tegenwoordig

vak bijzonder en dankbaar.

horloges voor jong en oud. We garanderen altijd goede

Audio Video Witgoed

kwaliteit, service en garantie. De klant kan gewoon met

‘Naast de aanschaf van audio, video en witgoed kun je

wij lossen het op. Als de klant tevreden is zijn wij dat ook.

bij ons terecht voor reparaties. We hebben een eigen

Dat is ons uitgangspunt!’

het sieraad terugkomen als er iets mee aan de hand is,

werkplaats dus defecte apparaten hoeven niet opgestuurd te worden. Tevens zijn we gespecialiseerd in het aanleggen van wifi-netwerken. Daarnaast bezorgen we gratis aan huis. Een goede service is voor ons vanzelfsprekend!’

Hoofdstraat 48,

Oranjeplein 6, 5175 BE Loon op Zand, T 0416 - 365252

T 0416- 274570

franssmits.nl

juweliervanrooij.nl

sinds

5171 DE Kaatsheuvel

1936 g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 23


KBO Kaatsheuvel

De thuisbasis van de KBO Kaatsheuvel bevindt zich op de eerste verdieping van Het Klavier. Cees Sprangers, secretaris van KBO Kaatsheuvel: ‘In de afgelopen jaren is er heel veel veranderd. De nadruk lag altijd op de activiteiten die we voor senioren organiseren en nu vindt er meer en meer een verschuiving plaats richting belangenbehartiging.’

HET KLAVIER ‘Doordat we in het centrum zitten, zijn we makkelijk aanspreekbaar’, volgens Lia Leemans, bestuurslid van de KBO Kaatsheuvel. ‘Deze locatie is goed bereikbaar. Er zijn op verschillende momenten inloopuren. We hebben het de senioren zo eenvoudig mogelijk proberen te maken om even naar ons toe te komen, mochten ze ergens vragen over hebben. Daarnaast tref je ons ook regelmatig met speelkaarten in de hand in café Bij Anton. Maar dit doen we alleen als de zaal in het Klavier waar we normaliter gebruik van maken, niet beschikbaar is of niet genoeg ruimte biedt.’

ACTIVITEITEN ‘In het Klavier vinden activiteiten plaats zoals de schilderclub of kaarten maken. De opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland

sinds

1953

is zojuist weer begonnen.’ Cees vult aan: ‘De vaste ICT inloopmiddagen worden standaard druk bezocht. Een voormalige ICT leraar komt dan problemen oplossen waar senioren tegen aanlopen met betrekking tot mobiele telefoons, IPads, laptops. Als aanvulling

gaan rennen. Niet té hard tegen de bal aanschoppen is dus het

daarop bieden we trainingen die senioren digitaal beter wegwijs

geheim. Het is de bedoeling om uiteindelijk competitie te gaan

maken. We hebben veel vrijwilligers die ons ondersteunen.

voetballen. Die mogelijkheid is er zeker, want je ziet dat de

Vaak worden activiteiten opgezet vanuit een gemeenschappelijke

bonden in andere gemeenten er ook mee bezig zijn.’

interesse. Een lid van onze vereniging, met als hobby schilderen, heeft op een gegeven moment gepolst of er interesse was in schilder-

KORTINGSPAS

les. Toen dat het geval bleek, is hij begonnen met een schilderklas.

‘Aan het lidmaatschap van de KBO zit een kortingspas gekoppeld.

Dergelijke initiatieven worden makkelijk en snel opgepakt, omdat

Deze moet aangevraagd worden, maar er zijn geen extra kosten

we werken met vaste aanpreekpunten die rechtstreeks in contact

aan verbonden. Vanwege de ondersteuning vanuit de lokale

staan met het bestuur. Lia vervolgt: ‘Eén keer per maand gaan we

middenstand, ontvangen leden zo leuke kortingen bij bijvoorbeeld

altijd gezellig met elkaar uit eten. Wanneer je samen graag iets wil

de bloemist, fotograaf en kapper maar ook bij de fietsenwinkel

ondernemen maar je vriend(in), familielid of kennis woont buiten

of bij diverse restaurants. Hierdoor helpen we de plaatselijke

de gemeente, dan kan die persoon zich aansluiten als gastlid.’

ondernemers; een dergelijke kortingspas is gunstig voor de klantenbinding. Juist voor de leeftijdsgroep tussen de 50 en 65 jaar,

BEWEGEN

die zich toch minder snel bij ons aansluiten, is dit bijkomende

‘Een deel van de activiteiten is tegen een kleine bijdrage, zoals yoga en de ‘meer bewegen’ groep. Dankzij de opening van de

voordeel iets om in overweging te nemen.’

nieuwe sporthal in De Werft, zijn er weer meer mogelijkheden,

VRIJWILLIGE OUDERADVISEUR

bijvoorbeeld voor de badminton liefhebbers.’ Cees haakt hierop

‘De vrijwillige ouderadviseurs - VOA’s - pakken een breed scala

in: ‘Onlangs is de ‘Oldstars wandelvoetbalclub’ opgericht. Een

aan aandachtsvelden op’, aldus Lia. ‘Ze weten de weg naar de

mooi initiatief om met name de heren meer te laten bewegen. Bij

verschillende instanties te vinden. Dit komt omdat ze een

de start van het voetbalseizoen in oktober heeft de burgemeester

achtergrond hebben waar we iets mee kunnen, ze zijn bijvoor-

bij DESK de eerste aftrap mogen doen. Sindsdien is de club iedere

beeld thuis in de sociale sector, hebben veel kennis op medisch

maandagochtend op het voetbalveld te vinden. De eerste training

gebied, weten veel over wonen of hebben een fiscale achtergrond

was een lust voor het oog, want je moet wandelen en mag niet

en kunnen helpen bij het invullen van belastingpapieren.

g

24 | buiten ewoon. Loon

op Zand


‘Activiteiten en belangenbehartiging’ Lia Leemans en Cees Sprangers

De gesprekken met de ouderadviseur kunnen thuis of hier plaats­

65-jarig bestaan hebben we op spectaculaire manier gevierd in de

vinden, waar men zelf de voorkeur aan geeft. Ook vanuit de

grote tent tijdens het laatste pleinfestival. Daarnaast zijn we met

organisatie handelen we steeds professioneler. Er wordt echt

heel veel leden naar de musical ‘Soldaat van Oranje’ geweest.

gekeken naar inhoudelijk, welke kwaliteiten men heeft en waar

We sluiten het jaar af met de kerstviering op 19 december. Eerst

kan de persoon in kwestie het beste ondersteuning bieden?

gaan we naar de kerstviering in de kerk, vervolgens gaan we naar

We vinden het belangrijk om te leren van elkaar.’

Chalet Fontaine waar we genieten van een muzikaal optreden.

SAMEN MET KBO BRABANT

Daarna mogen we aanschuiven voor een lichte maaltijd. Hier hopen wij 300 tot 350 leden als gasten te mogen ontvangen. Dat wordt heel

‘KBO Brabant verzorgt ook cursussen. Je kunt er een opleiding volgen

gezellig, aan mooi aangeklede tafels en onder begeleiding van

voor VOA en er zijn jaarlijkse terugkombijeenkomsten.’ Cees vult

gezellige livemuziek. Daar kijken we dan ook enorm naar uit!’

aan: ‘Vanuit KBO Brabant krijgen we nu de vraag wat we in 2019 willen organiseren voor het jaar van de vrijwilliger. Dat staat op

KENNIS MAKEN MET KBO

onze agenda voor de volgende vergadering. Er komen in ieder geval

‘We proberen de KBO actief onder de aandacht te brengen, zoals

volgend jaar weer nieuwe activiteiten bij, zoals de woonscans. Dan

onlangs nog met de Senioren Gezondheidsbeurs. Hierdoor kunnen

gaan we bij woningbezitters langs om meer bewustzijn te creëren over

we persoonlijk uitleggen wat een lidmaatschap bij de KBO eigenlijk

hun woonsituatie. Veel senioren blijven langer zelfstandig wonen,

inhoudt. Zes keer per jaar brengen we een activiteitenboekje uit

maar dan moet de woning wel veilig ingericht zijn. We kijken naar de

met daarin de vermelding van de bijzondere activiteiten. Hiermee

trapleuning, de elektra, veiligheid in de badkamer, koolmonoxide

kunnen we de senioren informeren over wat er allemaal te doen is.

alarm, dorpels vervangen etc. Het hoeven maar relatief kleine

Het magazine van KBO Brabant verschijnt elf keer per jaar. Iedere

aanpassingen te zijn om de woning levensloopbestendig te maken.

KBO vereniging kan een artikel voor dat magazine aanleveren.’

Dit doen we in regioverband met andere KBO’s. Huurwoningen

Cees sluit af: ‘Naast alle activiteiten hebben we heel veel nuttige

zullen door Woninginzicht (voorheen Casade) worden aangepakt.’

informatie om te delen. En als we het niet weten, dan weten we

JUBILEUMJAAR ‘We hebben ons jubileumjaar er bijna opzitten’, vertelt Lia. ‘Het

wel bij welke instantie er aangeklopt kan worden. We zijn een zeer laagdrempelige organisatie. Stap eens een keer binnen bij Het Klavier om kennis te maken!’

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 25


Ellen Dutron

DANSSCHOOL

KADANCE

Het Klavier Anton Pieckplein 1 5171 EJ Kaatsheuvel dansschoolkadance.nl

‘Beleving, passie en drive’ In het Klavier werd de afgelopen jaren door jong en oud genoten

VAN START IN HET KLAVIER

van de danslessen van dansstudio Danserswijk. Totdat daar

‘Vanaf september zijn we gestart met onze lessen onder

afgelopen zomer een einde aan leek te komen. Ellen Dutron,

begeleiding van een viertal docenten: Karlijn Maier,

afdelingshoofd dans van Kunstencentrum Waalwijk, is toen in

Bieke de Vuyst, Kitty Angelis en Vijay Girdhari. Dit team

gesprek gegaan met Danserswijk om dit te voorkomen. ‘Door de

verzorgt peuter- en kleuterdans, jazzdance, moderne dans,

oprichting van Dansschool Kadance zijn de meeste lessen

hiphop, breakdance, klassiek ballet en pilates. We bieden

uiteindelijk gewoon doorgegaan.’

lessen voor de allerkleinsten tot aan senioren, we vinden dat

LEERLINGEN WEER LES

je nooit te oud bent om te dansen.

Dansstudio Danserswijk verzorgde de danslessen in het Klavier.

Bij de kinderen draait het met name om beleving. We willen ze

De eigenaren beheerden nog twee dansscholen en leidden

vooral inspireren om te dansen maar vinden het daarnaast

daarnaast de populaire dependance in Kaatsheuvel. Dit bleek

belangrijk dat ze technisch goed geschoold worden, zodat ze

uiteindelijk niet te combineren en na de zomer zouden de lessen

ook begrijpen waarom iets juist op een bepaalde manier moet.

bij het Klavier stoppen. Vlak voor de vakantie kwam dit Ellen ter ore:

Er wordt echt les gegeven. Onze deelnemers aan jazzdance,

‘Ik ben direct met ze in gesprek gegaan. Een dag daarna hebben

moderne dans en klassiek ballet krijgen les van professionele,

we de knoop doorgehakt en besloten dat Kunstencentrum Waalwijk

hbo geschoolde docenten.

de lessen zou voortzetten. Voor Danserswijk een hele opluchting: zo waren de leerlingen toch verzekerd van professionele lessen

De naam van de dansschool is inmiddels een feit - Kadance

en een stabiele cursusplanning. Het vertrouwen was er, maar we

werd verzonnen door een deelnemer aan de prijsvraag die

vonden het natuurlijk wel heel spannend wat er op ons afkwam. Dit

het Kunstencentrum uitschreef - het nieuwe logo is sinds

gold ook zeker voor de cursisten, die een nieuwe dansleraar zouden

kort bekend en de nieuwe website is zojuist gelanceerd:

krijgen na de zomervakantie.’

www.dansschoolkadance.nl. Wij zijn er helemaal klaar voor!’

g

26 | buiten ewoon. Loon

op Zand


sinds

1989

Hoofdstraat 50a, 5171 DE Kaatsheuvel, T 0416 - 273225, expert.nl/Kaatsheuvel

Expert Kaatsheuvel Christ en Grace van der Velden

Zo’n dertig jaar geleden zei men in Kaatsheuvel nog weleens:

plaatsen. Het verschil met andere webshops is dat wij zelf leveren

‘Even iets bij Piet van Telstar kopen’, duidend op de witgoedzaak

en installeren in ons verzorgingsgebied. Na het plaatsen van de

van de vader van Christ. Inmiddels zijn Christ en zijn vrouw Grace

bestelling nemen we telefonisch contact op met de klant om de order

al vanaf 1989 zelf het gezicht van een dergelijke winkel, namelijk

door te nemen, eventueel nog advies te geven en een bezorgdatum af

de Expert in de Hoofdstraat. De broer van Christ werkt er ook,

te spreken. We willen voor de aanschaf zoveel mogelijk duidelijkheid

net als de zoon van Christ en Grace. Hij zal in de toekomst de zaak

bieden. Een product is tegenwoordig nu eenmaal snel gekocht,

gaan overnemen. Een echt familiebedrijf dus.

dat stukje advies vinden we belangrijk om teleurstellingen te

TOTAALPAKKET In de winkel wordt een breed assortiment aan witgoed, huishoudelijke apparaten en elektronica geboden: van tv’s tot koffiemachines, van

voorkomen. Om goed advies te kunnen geven, gaat het personeel regelmatig op training bij de fabrikanten. Daardoor hebben we dezelfde kennis als de fabrikant in huis.’

wasmachines tot airfryers. Bij deze Expert vind je naast de bekende

DICHTBIJ DE KLANT

merken tevens exclusievere namen zoals Loewe, Jura en KitchenAid.

‘Vanwege ons vaste, goed opgeleide team, kunnen we het hoge

‘Door middel van het bieden van een totaalpakket, willen we het onze

serviceniveau garanderen. Mocht er een probleem zijn, dan komen

klanten zo makkelijk mogelijk maken. Het gaat dus verder dan alleen

we bij de klant aan huis om te kijken hoe dit opgelost kan worden.

een artikel verkopen. Als een klant bijvoorbeeld een nieuwe televisie

Soms blijkt dat het prijstechnisch gunstiger is om een apparaat te

met daarbij een soundbar bij ons heeft aangeschaft, bezorgen en

vervangen in plaats van te repareren. Vandaar dat we inmiddels

installeren we deze. Daarnaast leggen we uit hoe alles werkt én sluiten

ook inbouwapparatuur verkopen. Maar als de mogelijkheid er is,

we het geheel aan op internet. Mochten er daarna toch nog vragen

repareren we de apparaten in onze eigen werkplaats. We hebben

zijn, dan hoeft de klant maar één nummer te bellen, in plaats van voor

namelijk licenties waardoor we in opdracht van de fabrikant

ieder apparaat weer een andere leverancier. Dat is onze meerwaarde.’

reparaties mogen uitvoeren. Er hoeft dus niks opgestuurd te

WEBSHOP EXPERT ‘Expert heeft ook een webshop waar je eenvoudig een bestelling kunt

worden en de klant krijgt geen externe reparateurs over de vloer. Hierdoor staan we dichtbij de klant en zo bouw je jarenlange relaties op.’

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 27


ZW_adv_102x133mm_S1.indd 1

Wie zijn wij: l l l l

l

l

No-nonsense boekhouder Altijd bereikbaar Geen 9 tot 5 mentaliteit Efficiënte werkwijze Wij signaleren kansen en risico’s Vaste prijzen per maand

Wij verzorgen:

l l l l

Administraties Jaarrekeningen Belastingaangiftes Loonadministraties

Timbezo B.V. Belgiëstraat 14a, 5171 PN Kaatsheuvel Tel. 06 - 53154319 www.timbezo.nl

g

28 | buiten ewoon. Loon

op Zand

05-12-18 16:38


1937

DE BEUKENHORST IN AUGUSTUS 1937 De Beukenhorst in augustus 1937. Op de foto links bij de auto Ben Böcker (afkomstig uit Den Haag), vervolgens Ferd Böcker op de fiets, hun moeder Betsie Böcker-Grobben en de huishoudelijke hulp Anna Vullings. Beukenhorst werd 1950-1951 verbouwd tot boerderij Beukenhorst voor de familie Vermeulen. Foto 1937: fotoarchief Heemkundekring Loon op ‘t Sandt/Recente foto: Kees Stadhouders

sinds

1838

HET NOTARISHUIS Dit pand was vanaf 1838 de woning van de notarissen Antonie Bossers en zijn zoon Jan Bossers. In 1898 werd het bewoond door schoenfabrikant Quirinus de Jong, later door zijn zoon Harrie de Jong, waarna het aan de gemeente werd verkocht, die tot het voorjaar van 1984 verhuurde aan de familie Maas De Kort. In 1984 werd het pand gesloopt om plaats te maken voor een nieuw postkantoor (1984- 1996). Daarna vestigde zich hier Assurantieadviesbureau Van Klaveren en sinds 2013 is er Apotheek De Koning gevestigd. Foto sinds 1838: fotoarchief Heemkundekring Loon op ‘t Sandt/Recente foto: Kees Stadhouders

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 29


Droomhuis gezien? Kom langs met je vragen! Van Ma t/m Vr 09.00 - 20.00 uur en Za 10.00 - 14.00 uur staat op ons kantoor in Waalwijk altijd een financieel adviseur voor je klaar. Hij of zij kijkt graag samen met je naar de mogelijkheden in een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Wie weet is dat droomhuis binnenkort van jou!

Kom maar op met de toekomst!

rabobank.nl/delangstraat

g

30 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Buitengewone

DOE-DINGEN Voor alle Loonse Kids

Als jij alle kleuren kent & kunt tellen... dan los je deze puzzel snel op.

2e letter van deze kleur is de 3e letter van de oplossing

5e letter van deze kleur is de 7e letter van de oplossing

1e letter van deze kleur is de 2e letter van de oplossing 2e letter van deze kleur is de 8e letter van de oplossing

5e letter van deze kleur is de 1e letter van de oplossing

3e letter van deze kleur is de 5e letter van de oplossing

Vul hier jouw oplossing in: 2e letter van deze kleur is de 4e letter van de oplossing

1

2

3

4

5

g

6

K

7

8

Oplossingen vanaf 24 december op facebook.com/gewoonloonopzand buiten ewoon. Loon op Zand | 31


- RID

-R R=D

L=T -T W = DE

6 4

5 7 2

3 9 5 1

2 9 1 2 8

1 3 8 4

7 9

5 3

2 9 3 5

4 6 5

6 7 4

8 2 1 8

Vul hier jouw oplossing van de rebus in:

Herinneringen Los jij deze sudoku op? Vul de cijfers 1 tot en met 9 in. Maar let op: op elke regel, in elke kolom én in elk vierkant mogen geen twee dezelfde cijfers voorkomen.

Raadsel: Hoe vaak komt het voor Het komt één keer voor in een minuut, twee keer in een moment, maar nooit in duizend jaar. Wat is het?

De letter M

De koningin is haar kroon kwijt, kun jij haar helpen zoeken?

g

32 | Oplossingen vanaf op facebook.com/gewoonloonopzand buiten ewoon . Loon24 op december Zand

Grapje: Jantje: “Ik wou dat ik in de Middeleeuwen leefde.” Pietje: “Waarom?” Jantje: “Dan hoefde ik niet zoveel geschiedenis te leren!”


Ridder Floris is uit elkaar gevallen, lap jij hem weer op? Knip alle onderdelen uit en knutsel er een mooie Ridder Floris van. Kijk goed naar het voorbeeld!

E E M H E R T O G I D M G N I K I V N L E E T S A K D O I

E L E D N A H

O G S D M D E L E R E T T A A R M V E S T

I

P

I N G U

A W R E S R E E H N E N R

Let op, n keuze je moet ee ris Ridder Flo maken uit ! Sara of Piraat na) gende pagi (op de vol

I D D E R

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker? Als je alle horizontaal, verticaal en diagonaal verstopte woorden gevonden hebt, houd je 12 letters over, zet deze op volgorde en je hebt de oplossing!

EDELMAN VESTING RIDDER MEESTER HANDEL GILDE ADEL

PIRAAT VIKING KASTEEL NOORMAN HERTOG HEERSER

Vul hier jouw oplossing in:

g

Oplossingen vanaf 24 december op facebook.com/gewoonloonopzand buiten ewoon. Loon op Zand | 33


Piraat Sara heeft hulp nodig! Help jij haar de juiste kleding te kiezen? Knip alles uit en kijk wat haar het beste staat!

-B T =ST

Let op, n keuze je moet ee ra Piraat Sa maken uit ! s ri lo F of Ridder ) ige pagina (op de vor

P=T

Vleer = T M=H

ER = ST

Vul hier jouw oplossing van de rebus in:

Zoek jij de 5 verschillen?

g

34 | Oplossingen vanaf op facebook.com/gewoonloonopzand buiten ewoon . Loon24 op december Zand


Grapje: Een Nederlandse en een Belgische piraat zitten naast elkaar te vissen. Plotseling vraagt de Belg: “Heb jij nog een dobbertje voor me want de mijne gaat helemaal onder...”

Volg de cijfers en trek een lijntje. Wat denk je dat het wordt?

Herken je de schaduw van deze piraten? Verbind ze met de juiste schaduw.

Raadsel Hoe herken je een domme piraat? Die heeft voor allebei z’n ogen een lapje.

Deze piraat is iets kwijtgeraakt, weet jij wat hij zoekt?

g

Oplossingen vanaf 24 december op facebook.com/gewoonloonopzand buiten ewoon. Loon op Zand | 35


Buitengewone

ALBERT HEIJN speurtocht

Wat leuk dat je de speurtocht gaat doen!

Speur de winkel af naar de producten die je hieronder op de plaatjes ziet. Check vervolgens de prijs en schrijf deze op de kaart. Heb je alles gevonden? Lever dan de ingevulde kaart in bij de infobalie, voorzien van jouw naam en leeftijd. Laat je ouders het e-mailadres en/of telefoonnummer erbij schrijven. Na inlevering ontvang je sowieso een aardigheidje van ons. Uit alle goede inzendingen worden 3 winnaars gekozen en zij krijgen een leuke prijs. De volgende keer dat je ouders boodschappen gaan doen, sta jij dus als eerste klaar om mee te gaan! Veel plezier!

1. Uien Duo

2. Amandeldrink

5. Haringfilet €

36 | Oplossingen inleveren bij de Albert Heijn Kaatsheuvel infobalie

3. Honing

4. Saffraan


Voor alle Loonse Kids groot & klein

KAATSHEUVEL Historisch-wist-je-over-middeleeuws eten-dat… ... De gewone bevolking had in de Middeleeuwen weinig te eten en ze hadden vaak honger. Hun maaltijden bestonden meestal uit dikke soepen, waar ze alle ingrediënten in verwerkten die ze maar konden krijgen: bonen, knollen, wortels en af en toe een stukje vlees als ze geluk hadden. Verder aten de mensen veel eieren. Wist je dat in de middeleeuwen vaak met eieren betaald werd als het om kleinere ‘bedragen’ ging? Dat is nog eens iets anders dan de euro!

9. Winterpeen 1 kg € 7. Halfvolle melk

8. Pavébroodjes

6. Scharreleieren €

10. Vijgen €

Sla de pagina om...

Oplossingen inleveren bij de Albert Heijn Kaatsheuvel infobalie

| 37


Vul hier de oplossingen van de speurtocht in, knip deze kaart uit en lever in bij de AH infobalie... 1. Uien Duo

Voornaam:

2. Amandeldrink € 3. Honing

4. Saffraan

5. Haringfilet

Achternaam: Leeftijd:

6. Scharreleieren € 7. Halfvolle melk

8. Pavébroodjes

9. Winterpeen 1 kg € 10. Vijgen

E-mail: Telefoonnummer:

Deze actie loopt t/m donderdag 3 januari 2019. Op vrijdag 4 januari 2019 worden de winnaars bekend gemaakt.

Albert Heijn, Gasthuisstraat 124, 5171 GJ Kaatsheuvel, T 0416 - 276002 ahkaatsheuvel.nl

38 | Oplossingen inleveren bij de Albert Heijn Kaatsheuvel infobalie


sinds

1938

Veerweg 42, 5171 PW Kaatsheuvel, T 0416 - 272105, josdebrouwer.nl

Elektro Jos de Brouwer Elektro Jos de Brouwer viert 80-jarig jubileum

In de Kaatsheuvelse middenstand werd dit jaar een bijzonder feit

het vlak van domotica, het toepassen van moderne technologie in de

gevierd. Elektrotechnisch installatiebureau Jos de Brouwer, dat

woonomgeving, zeg maar comfortinstallaties. ‘Dan gaat het om het

een zeer goede naam heeft in heel de regio, bestaat maar liefst

bedienen van apparaten en verlichting met tablet of smartphone,

80 jaar. Inmiddels wordt het bedrijf al een groot aantal jaren

eventueel ook op afstand, buitenshuis’, aldus De Brouwer. ‘Maar ook

geleid door de derde generatie Jos de Brouwer. En de vierde

het energieverbruik kan op telefoon of tablet worden gemeten.’

generatie, de 16-jarige Jos, zit al in de wachtkamer... Domotica speelt ook een toenemende rol in de ouderenzorg, legt ‘De zaak werd op 1 november 1938 opgericht door mijn opa Jos, die

De Brouwer uit. ‘Veel mensen willen langer zelfstandig blijven wonen.

in Kaatsheuvel als Sjef bekend stond. Hij leverde onder meer radio’s

Daar kan domotica zeker bij helpen. Te denken valt aan bijvoorbeeld

en later ook de eerste televisies. In de jaren zestig nam mijn vader

halssnoeren met een alarmknop en koordjes in badkamer, toilet en

Jos de zaak over. Hij heeft het installatiebedrijf aan de Roestenbergs-

slaapkamer waarmee ouderen snel en eenvoudig een zorgcentrale

traat, inclusief toen nog een winkel in verlichting en huishoudelijke

kunnen waarschuwen als er iets aan de hand mocht zijn.’

apparaten, op succesvolle wijze verder uitgebouwd’, vertelt de

‘Wij staan al 80 jaar voor kwaliteit, betrouwbaarheid en klant-

huidige eigenaar Jos de Brouwer (50).

vriendelijkheid’, zegt De Brouwer op de vraag wat de kracht is van het Kaatsheuvelse familiebedrijf. ‘En ook in de achterliggende moeilijke

Sinds 2001, Jos jr. had het stokje toen al van zijn vader overge-

tijden van economische crisis wisten we nog altijd nieuwe klanten aan

nomen, is het familiebedrijf gevestigd aan de Veerweg, waar op

ons te binden. Mensen die kiezen voor een degelijk en vertrouwd adres.’

het industrie­terrein een gloednieuw pand werd betrokken. ‘Onze klanten zijn particulieren, bedrijven en instellingen. Ze kunnen bij

De Brouwer en zijn vrouw Anja (50) willen graag hun dankbaarheid

ons terecht voor storingen, verbouwingen, maar ook voor volledige

uitspreken voor het vertrouwen dat klanten en opdrachtgevers in

nieuwbouw. Tevens zijn wij gespecialiseerd in brandmeld- en alarm-

de afgelopen decennia in hun zaak hebben gehad. ‘We hopen er nog

installaties, deurcommunicatiesystemen en camerabeveiliging.’

lang voor onze klanten te kunnen zijn. We zijn klantgericht, we denken

In zijn pand aan de Veerweg heeft De Brouwer een prachtige

met onze drie generaties ervaring graag met de mensen mee. Ik zou

showroom ingericht waar hij zijn klanten kan laten ‘proeven’ van

willen zeggen: graag tot ziens!’ En met een knipoog: ‘En wie weet dat

de nieuwste ontwikkelingen op elektrotechnisch gebied, zoals op

onze zoon Jos, hij is nu 16 jaar, het stokje straks kan overnemen...’

Tekst en foto’s aangeleverd door Jos de Brouwer.

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 39


BERTUS KEMMEREN GemeenteBelangen Loon op Zand

Eerste Judoclub Kaatsheuvel

Maar liefst 44 jaar zet Bertus Kemmeren zich al in als raadslid van GemeenteBelangen Loon op Zand. Daarmee is hij het op één na langstzittende raadslid van Nederland. De afgelopen verkiezingen in maart ontving hij zelfs 374 stemmen op eigen naam, dit was voor hem het hoogste ooit. Bertus staat daarnaast bekend als mede organisator van diverse evenementen en als EHBO hulpverlener, bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden. Tevens verzorgt hij rondleidingen in het Efteling Museum maar de meesten zullen hem kennen als de bevlogen judoleraar die jarenlang les gaf in de Westkant.

TUSSEN DE MENSEN Vanaf maart, het begin van deze ambtstermijn, heeft hij al 43 vragen van inwoners ontvangen. Die vragen bespreekt hij om de twee weken met de wethouder. ‘Omdat ik zoveel mensen ken, word ik vaak rechtstreeks benaderd. Ik krijg vragen over allerlei zaken: hobbels in een fietspad, een lantaarnpaal die al te lang kapot is of over parkeerbeleid. Soms ga ik eerst op locatie kijken om zo een goed beeld te krijgen. Vervolgens neem ik het mee in de volgende bespreking. Het is belangrijk om niet boven de mensen staan, maar ertussen. Dan zit je op dezelfde golflengte.

g

40 | buiten ewoon. Loon

op Zand

Judofoto’s: Jasper van Spronsen.


‘Met mensen omgaan is het leukste wat er is’ Het is eigenlijk hetzelfde als wanneer ik scheidsrechter ben bij een

Geweldig om te doen. Ik heb samen met Anton Geesink tien jaar lang

judowedstrijd: dan ga ik ook altijd op de mat zitten zodat ik op

de wereld rondgevlogen; Brazilië, Moskou, Japan, ik ben er allemaal

dezelfde ooghoogte ben als de judoka’s.’

voor de judosport geweest. Voor Japan had ik zelfs een visitekaartje

JUDO

met Japanse tekst, vonden ze geweldig daar!’

‘Zelf ben ik ooit met judo begonnen in Tilburg. Gewoon met

EVENEMENTEN EN EFTELING

de fietst op en neer vanuit Kaatsheuvel. Ik heb ook nog les gehad

‘In de winter wil ik graag weer weerbaarheidstraining voor ouderen

in het patronaat van Berndijk. Soms met emmers op de judomat,

gaan geven. De nadruk ligt dan bij valpreventie. Daarnaast help ik

vanwege lekkage in het dak. Ik heb 45 jaar judoles gegeven in de

zo nu en dan het EHBO team bij bijvoorbeeld voetbalwedstrijden of

Westkant. Met de opening van de nieuwe sporthal in De Werft zijn

grotere evenementen. Op de donderdagmiddagen kom je me altijd

de lessen vanaf september daarheen verplaatst. Dat vond ik een

tegen in het Efteling Museum, dan geef ik daar rondleidingen. Die

mooi moment om te stoppen als judoleraar.

zijn gratis voor het publiek en ik vind het ontzettend leuk om alle

De nieuwe dojo heb ik mogen openen op 26 augustus jongstleden.

verhalen over vroeger te mogen vertellen. Op een grote, interactieve

In de dojo hangt een bordje met mijn naam erop en de vermelding

plattegrond worden foto’s getoond van bijvoorbeeld de oude ingang,

dat ik de oprichter ben van de ‘Eerste Judoclub Kaatsheuvel’.

het zwembad en het voormalige bungalowpark. Voor de Efteling zet

Ik heb het nu druk genoeg met allerlei andere activiteiten, maar

ik mij overigens ook in voor de ‘EftelinGouwen’ oftewel ‘Gouwe

het lesgeven was natuurlijk fantastisch om te doen. Vooral met

Ouwe’. Dit is een groep van gepensioneerde Eftelingmedewerkers

de kleinsten had ik enorm veel plezier. Dan plakte ik bijvoorbeeld

die zo nu en dan samen iets organiseren. Zo is er een eigen koor,

pleisters op de mat om aan te geven waar de kinderen moesten

het shantykoor, en een gym-, fiets- en jeu de boulesclub. Ik help

gaan staan, dan was dat voor het hele jaar duidelijk!

tevens bij de organisatie van de jaarlijkse speurtocht voor al het

Nog steeds ben ik verbonden met de judosport als bondsraadslid

Efteling personeel, de burendag van de Sweenstraat en Driestapelen-

en bondsscheidsrechter. Van september tot en met mei reis ik ieder

stoel en het Anton Pieck Festijn waar we onlangs nog van hebben

weekend het hele land door om als scheidsrechter op te treden,

kunnen genieten. Voor mij is omgaan met mensen gewoon het

soms voor internationale wedstrijden op hoog niveau.

leukste wat er is.’

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 41


Juwelier van Grinsven

sinds

Geerd van Grinsven

‘Bij de familie van Grinsven loopt het vakmanschap van edelsmid terug tot aan de 17e eeuw.

1699

De eerste juwelierszaken werden gevestigd in ‘s-Hertogenbosch, daarna volgde een zaak in Tilburg en 32 jaar geleden openden wij deze zaak in het centrum van Kaatsheuvel. We noemen dit een klassieke juwelier omdat we een grote kennis en kunde bieden op het gebied van ontwerpen, taxeren en repareren. De sieraden en horloges die we hier verkopen voldoen aan de mode, maar niet in die zin dat ze volgend jaar niet meer draagbaar zijn. Ik ben goudsmid, uurwerkmaker, graveur, edelsteenkundige en makelaar in sieraden. Dat laatste wil zeggen dat we bemiddelen bij de verkoop van een sieraad, bijvoorbeeld afkomstig uit een nalatenschap. Het is natuurlijk ook mogelijk een aanpassing of herontwerp te doen zodat het sieraad moderner en draagbaar wordt. In Brabant staan we inmiddels goed bekend om onze ruime collectie trouwringen. We werken op grote schaal samen met diverse fabrikanten waardoor we wel 15 diverse merken kunnen aanbieden; van behoudend en klassiek tot een meer uitgesproken modellering. Onze integriteit in combinatie met een hoog serviceniveau zorgt voor een vertrouwensband met de klanten. Daar gaan we voor en daar zijn we trots op!’

Hoofdstraat 63, 5171 DK Kaatsheuvel, T 0416 - 277913

jwlr.nl

Bakkerij Bierman Petra en Richard Bierman ‘Bakkerij Bierman bestaat al heel lang, waarschijnlijk dateert de winkel uit 1927. Rond die tijd werden de eerste bedrijven bij de KvK ingeschreven, dus het kan zo maar zijn dat deze bakkerij nóg langer bestaat. De winkel is nog steeds in hetzelfde pand gevestigd als waar het ooit begon, de originele uitsparingen voor het hout onder de ovens zijn daar nog getuige van. Afgelopen voorjaar is de winkel verbouwd en deze is nu bijna twee keer zo groot. Twaalf jaar geleden hebben we de winkel overgenomen van Familie Van den Oord. Er zijn nu maar liefst 16 medewerkers in dienst en die hebben we allemaal keihard nodig! Het is heel druk, niet alleen met onze dagelijkse klanten, maar natuurlijk ook met leveringen aan verzorgingshuizen, kinderdagverblijven en cateringbedrijven. Klanten komen speciaal naar de winkel voor onze Mikkemannen. We gebruiken nog steeds de traditionele Mikkemannenvormpjes en het originele recept. Daarnaast staan we bekend om ons luxere gebaksassortiment, met name het bavaroisgebak is geliefd. We maken veel producten op ambachtelijke wijze. Vanwege die kwaliteit en een stukje persoonlijke aandacht, hebben we een tevreden klantenkring.

sinds

1927 g

42 | buiten ewoon. Loon

De energie en de tijd die de bakkers er ‘s nachts insteken, die proeft men echt terug.’ Hoofdstraat 203, 5171 DM Kaatsheuvel, T 0416 - 272130

op Zand

bakkerijbierman.nl


sinds

1929

Meer lezen over deze gezellige club? Zie het boekje ‘Parelmoer’.

Kruisboogvereniging Onderlinge Vriendschap Deze kruisboogvereniging is een van de oudste verenigingen van

SCHUTTERS

De Moer. Opgericht in 1929 en in 1930 kregen ze van de gemeente

Vanaf 1987 besloot het bestuur om de vereniging op te heffen, omdat

een Hinderwetvergunning voor het aanleggen en onderhouden van

de belangstelling al tien jaar achteruit ging. Met de kas was het zo

een schietbaan van 20 meter. Die werd door de leden zelf gebouwd

droevig gesteld dat de rekening voor het afscheidsfeestje bij ´t Maoske

aan de zijkant van het pakhuis van de Boerenbond; een sober

gedeeltelijk werd betaald met een kruisboog! Gelukkig bloeide de

gebouwtje van betonnen palen en panelen en een golfplaten dak.

belangstelling weer op na het jubileum van Moers Belang in 2004.

De baan, bogen en pijlen werden door de leden zelf onderhouden.

Bij een demonstratie van het kruisboogschieten op 27 maart 2004

SUCCESVOLLE VERENIGING

meldden zich een 30-tal mensen. Tegenwoordig oefent de vereniging elke dinsdagavond bij Simon van Laarhoven aan de Paalstraat.

Dat het een succesvolle vereniging was, blijkt uit de kronieken van

Gemiddeld zijn dan zo´n 14 leden aanwezig. Daarbij zijn ook enkele

heemkunde tijdschrift ‘Stroalzaand’ uit Kaatsheuvel. Hun vereniging

vrouwen. Voorzitter was Jan van de Ven, die na zijn overlijden werd

en die van Loon op Zand werden regelmatig geklopt door De Moer.

opgevolgd door Johan Broeders. Tegenwoordig is Marco Vromans

De kampioen van Tilburg en omgeving was Janus Kouwenberg,

voorzitter. De groep schutters is verdeeld in een A en een B groep.

de plaatselijke schoenmaker. Men zei zelfs, als een vereniging of

Dat heeft te maken met de vaardigheid van de schutter. Men schiet

persoon goed geschoten had: ‘Juich maar niet te vroeg, ’t Moerke

zowel op de paal, als op de wip. Ook met de buks wordt geschoten.

moet nog komen, ge het nog nie gewonnen!’ Vooral over meester Verhelst, het schoolhoofd, werd lovend gesproken. Hij was degene

SPECIALE EVENEMENTEN

die de leden stimuleerde en zorgde dat iedereen voldoende oefende.

Gedurende het jaar worden speciale avonden georganiseerd, zoals Sinterklaas. Dan worden cadeautjes gemaakt en na afloop mogen de

Het ‘Koningschieten’ was een jaarlijks hoogtepunt, ook wel omschreven

leden om de beurt een cadeautje kiezen. Eieren schieten doet men

als een vinnige kamp van de leden onderling. Degene die won, mocht

natuurlijk met Pasen; dat gebeurt wel met de buks. Echte wedstrij-

zich een jaar lang de Koning der schutters noemen. En iemand die

den zijn er niet. Wel wordt met een schuttersgroep uit Loon op Zand

het presteerde om drie jaar op rij te winnen, werd Keizer.

gespeeld om een plaquette. Wie hem wint mag deze een jaar houden

Voor zover bekend hebben slechts twee leden dat gepresteerd:

en zijn of haar naam wordt erin gegraveerd. In 2018 is de plaquette

Janus Kouwenberg en Gert van Gorkom.

in De Moer terecht gekomen.

Tekst en foto: Willemien van Gorkom.

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 43


Steunpunt

REGIO

0416 Esther Damen

Esther Damen begon drie jaar geleden in een opwelling de facebookpagina ‘steunpunt regio 0416’ als platform voor het gratis aanbieden van spullen. Het was haar namelijk opgevallen dat in haar directe omgeving behoorlijk wat mensen in armoede leefden. ‘Binnen een uur had ik honderd vriendschapsverzoeken. Ik realiseerde mij direct dat de behoefte nog groter was dan ik gedacht had. Dat is inmiddels ook gebleken. Om een indruk te geven: het steunpunt heeft de afgelopen 28 dagen 51.550 berichten ontvangen.’

HELE HUIS VOL

sinds

2015

‘In het begin was het zoeken naar de juiste aanpak. In eerste instantie heb ik via messenger – de persoonlijke berichtenservice van facebook - mijn adres gecommuniceerd naar belangstellenden. De spullen werden dan bij mij thuis afgeleverd en vervolgens opgehaald of ik ging het bezorgen. Een paar dagen na de

andere keren lever ik alles af of biedt een van de leden hulp aan.

oprichting van het steunpunt, kwam er een mevrouw aan de deur

De pagina is intussen uitgegroeid tot een soort gratis markplaats.’

om kleding af te geven. Ik heb toen van ieder kledingstuk een foto gemaakt en dit gepost. De volgende dag werd dit al

ANDEREN HELPEN

opgehaald. De behoefte aan hulp werd mij steeds duidelijker.

‘Ik ontvang weleens persoonlijke berichten van mensen die zich

Vanaf dat moment staat mijn huis eigenlijk altijd vol met spullen:

eenzaam of depressief voelen. Daar plaats ik dan een bericht over.

eten, kleding, speelgoed, noem het maar op. Inmiddels is het

Zo ontstaan er spontaan groepjes om samen te eten, te wandelen

allang geen uitzondering meer dat hier de gang en woonkamer

of elkaar te helpen bij het huishouden. Alle diensten en goederen

vol staan met tassen en dozen. Vrij snel daarna kwam de vraag

moeten overigens gratis aangeboden worden. Dus geen bedankjes,

vanuit de facebookgroep of spulletjes rechtstreeks op de pagina

zoals een bosje bloemen, of spullen ruilen. Hetgeen je aanbiedt

aangeboden mochten worden, dus zonder mijn bemiddeling. Prima

hoeft niet groot of vrij nieuw te zijn, als het maar netjes is. Anders

natuurlijk, hoe meer mensen er geholpen worden, hoe beter.’

moet ik het naar de milieustraat brengen. Het is heel bijzonder om de bereidbaarheid tot helpen te zien. Ik krijg ook veel steun

HOE HET WERKT

van mijn vriend, zoon, buren, vrienden en Irma Gino van de Laak.

‘De facebookpagina heeft inmiddels zijn kracht dubbel en dwars

Zij helpt mee met het beheren van de site en beantwoordt alle

bewezen. Gaandeweg kwam ik er wel achter dat er regels nodig

vriendschapsverzoeken die dagelijks binnenkomen. Ik heb ook

waren om alles een beetje in goede banen te leiden. Een regel die

een keer de hele woonkamer als kledingwinkel ingericht. Een

ik bijvoorbeeld hanteer, is dat geïnteresseerden alleen het woord

ondernemer stopte met haar kledingwinkel en heeft alles aan het

‘interesse’ mogen posten als reactie. Anders ben ik bang

steunpunt gegeven. In mijn huis hebben we toen alle kleding-

beïnvloed te worden door persoonlijke verhalen en dat vind ik

stukken uitgestald, iemand had voor hapjes gezorgd, een bedrijf

niet eerlijk ten opzichte van anderen. Alle reacties op de pagina

kwam 300 paar laarzen brengen en de tasjes kregen we van weer

krijgen een nummer en om acht uur ’s avonds vraag ik mijn zoon

een andere ondernemer. Vanaf het moment dat ‘de winkel’ bij

een getal op te noemen. Degene met de naam en het bijbehorende

mij thuis geopend was, stonden mensen in rijen dik buiten op

getal, krijgt de spullen. Soms worden de spullen dan opgehaald,

straat om iets te mogen komen uitkiezen.’

g

44 | buiten ewoon. Loon

op Zand


‘Mensen komen spontaan in actie’ FB: steunpuntregio0416

VEEL ARMOEDE

VERSCHIL MAKEN

‘Door de vele reacties besef je pas hoeveel armoede er is. Ik krijg

‘De lokale middenstand draagt ook vaak iets bij. Zo is er het

soms schrijnende verhalen toegestuurd, zoals die keer dat een

voorbeeld van een gezin dat geen geld had om de verjaardag van hun

echtpaar liet weten maar zelden buiten te komen. Ik heb toen een

dochter te vieren. Ik heb toen een oproep geplaatst en de reacties

bericht geplaatst om te vragen wie er een picknick mee wilde

stroomden binnen. De bakker zorgde voor taart, een ander bedrijf

organiseren. Binnen een middag was alles geregeld, van een

bood de cadeaus aan, weer een ander verzorgde hapjes en zelfs de

uitgebreide lunch in het park tot aan ijsjes als toetje toe.

kleding voor de dochter én de ouders werd geregeld. Toch zijn er nog steeds heel veel inwoners in onze gemeente die niet

Ik pak veel dingen op een creatieve manier aan. Het komt voor dat

denken aan Steunpunt 0416 als ze spullen weggooien. Aan hen zou ik

ik oproepen met elkaar kan combineren, ik fungeer steeds meer als

willen vragen om de volgende keer als ze het huis opruimen of

tussenpersoon. Ik kwam laatst bij een gezin dat eindelijk een huis

wanneer de kinderen uit hun kleding zijn gegroeid, eens aan onze

toegewezen had gekregen, maar zij hadden helemaal niets!

facebookpagina te denken. Binnenkort is het Kerstmis, een mooie

Geen meubels, geen keukengerei, geen huishoudelijke apparaten.

gelegenheid om kerstpakketjes te maken en cadeau te doen aan

Toevallig was ik net daarvoor in een huis geweest waar waarvan de

gezinnen zonder geld voor de feestdagen. Gooi deze knuffelberen

eigenaresse was overleden. De dochter zei dat ik de gehele inboedel

die je toch weg wil doen in de wasmachine, poets het speelgoed op en

aan mensen mocht geven die het echt nodig hadden. Want dat had

vervang de batterijen, pak het leuk in en plak er een sticker jongen/

haar moeder zo gewild. Op zo’n moment is het dan een optelsom:

meisje met leeftijdsindicatie op. Zo heb ik samen met vele anderen

de een wil van spulletjes af, de ander kan ze heel hard gebruiken.

vorig jaar 1250 cadeaupakketjes voor Sinterklaas kunnen samenstel-

Bijna de hele huisraad is dus naar het gezin met het lege huis gegaan.

len. Leden doen bijvoorbeeld boodschappen van € 100,- in plaats van

Voor de verhuizing van de grotere meubels heb ik op de pagina

€ 75,- en leveren die extra boodschappen voor Kerstmis hier af om uit

hulp gevraagd en ook dat werd belangeloos geregeld.

te delen. Door spullen aan te bieden via dit platform, kun je voor

Na twee weken ben ik nog eens bij dat gezin gaan kijken. Ze waren

mensen uit je omgeving een heel groot verschil maken. Mensen

ongelofelijk blij en daarnaast ontroerd dat dit op deze manier

komen spontaan voor elkaar in actie, dat is fantastisch om te zien!’

mogelijk was gemaakt.’

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 45


VAN GORP Uitvaartzorg

Hoofdstraat 32, 5171 DD Kaatsheuvel T 0416 - 851405 vangorpuitvaartzorg.nl

Rooms Katholieke Patronaat - Sint Jan Gebouwd als Rooms-Katholieke kloosterkapel in 1925. Bouwstijl: Art Deco

sinds

1925

Van Gorp Uitvaartzorg is opgericht in 2014. Twee jaar daarvoor gaf Lowie een lezing over het verlies van zijn dochter Guusje. Daarbij ontmoette hij een kennis van vroeger die hem vertelde over haar uitvaartonderneming. Haar verhaal liet hem niet meer los. Zijn interesse was dusdanig gewekt dat hij besloot te starten met de beroepsopleiding tot uitvaart­ begeleider in Zwolle.

MET LIEFDE GEREGELD ‘We hebben de afgelopen vier jaar veel families mogen helpen. Ons logo, twee handen die een hart vormen met het onderschrift ‘met liefde geregeld’, geeft onze visie duidelijk weer. Families schakelen ons in om alles rondom de uitvaart te regelen. Iedere familie wil dat anders, je moet als uitvaartbegeleider goed kunnen luisteren. We willen persoonlijke ondersteuning bieden, afgestemd op de wensen van de nabestaanden. Door de toenemende vraag hebben we inmiddels een mooi team van uitvaart­ verzorgers. Zij worden geholpen door assistenten en gastvrouwen.’ Eind vorig jaar is ook Yvonne in dienst getreden bij het bedrijf. Zij voegt toe: ‘Lowie is de onderneming vanuit huis begonnen en hij dacht het alleen te kunnen doen. Dat bleek vrij snel niet het geval. Daarnaast kwamen in huis steeds meer spullen van de onderneming te staan. Dat ging niet meer samen met een groeiend bedrijf.’

g

46 | buiten ewoon. Loon

op Zand


‘Meer dan alleen uitvaartzorg’ Yvonne en Lowie van Gorp

R.K. PATRONAAT ST. JAN

Vaak sta ik dan meer buiten om even een praatje te maken,

Inmiddels is Van Gorp Uitvaartzorg verhuisd naar het R.K. Patronaat

dan dat ik achter mijn bureau zit.’ Yvonne vult aan: ‘Daarnaast

St. Jan. Ooit stond de Waterstaatskerk op de plaats waar zich nu het

organiseren we ieder seizoen een wandeling voor weduwen en

vroegere patronaatsgebouw bevindt. Het statige pand in art-deco

weduwnaars. Inmiddels lopen we met ongeveer 30 wandelaars

stijl is gebouwd in 1925 en diende als instituut voor vorming en

een mooie route vanaf het Hoefsven naar de Roestelberg.

scholing van rooms-katholieke jeugd. Er werd dan ook altijd van

Er is veel behoefte om je verhaal te delen met anderen.’

alles georganiseerd. Het patronaat, dat nog steeds onder beheer van de parochie valt, stond in 2015 helemaal leeg.

Lowie vervolgt: ‘Vooral voor mannen, die vaak geen liefhebbers zijn van praatgroepen, is dit een goede gelegenheid om te praten

Lowie licht toe: ‘Zonde, zo’n prachtig gebouw met bijzondere historie! We zijn er tegelijkertijd met Heemkundekring de

en mensen te ontmoeten die hetzelfde hebben meegemaakt.’

Ketsheuvel ingetrokken. We zijn trots op deze locatie en beschikken

VOELT NIET ALS WERKEN

nu over eigen afscheidskamers en kantoorruimte. De grote eiken

‘Dat ik al die boeiende levensverhalen mag horen, maakt dit voor

voordeur staat vrijwel altijd open. In de hal bewonderen bezoekers

mij het mooiste vak dat er is. Het voelt nooit als werken. Het is fijn

vaak als eerste de grote foto van schaatsende mensen op het

wanneer het afscheid liefdevol en warm is en er bij de uitvaart

marktplein van Kaatsheuvel. Er is bewust voor deze foto gekozen

gehuild én gelachen wordt. Alle elementen van het leven horen bij

omdat die juist bij de huidige generatie van nabestaanden veel

het afscheid nemen: terugkijken, stilstaan en verdergaan.

herkenning oproept.’

BIJZONDERE BIJEENKOMSTEN

Ook wij hebben weleens een moment dat we zelf een traan laten. ‘Ik heb daar geen probleem mee’, zeg of denk ik dan. Het geeft aan

‘Zaterdag 15 december zullen we buiten weer onze kerstboom

dat we met families meeleven. Wanneer iemand van ons team een

opzetten. Iedereen mag daar een ster inhangen voor iemand

afspraak heeft voor uitvaartzorg, zegt hij of zij weleens: ‘Ik ben even

die ze bewonderen. De boom is intussen een begrip geworden in

naar mijn familie’, verwijzend naar de nabestaanden. Dat geeft een

het Kaatsheuvelse straatbeeld rondom Kerstmis.

mooi beeld van onze betrokkenheid.’

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 47


Zoekt u in de Langstraat een partner voor het online en offline promoten van uw bedrijf? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Bel 06-53815027 of mail info@balkenendemedia.nl

g

48 | buiten ewoon. Loon

op Zand


VAN DE

ZANDE Makelaardij

Anton Pieckplein 6 5171 CV Kaatsheuvel T 0416 - 672590 Joris Elbersen en François van Bemmel

zande.nl

‘Lokale kennis is ons sterke punt’ Cor van de Zande was een van de eerste makelaars in de Langstraat.

vervolgt François. ‘De lokale kennis is namelijk ons sterke punt,

Ooit begonnen met assurantiën, vervolgens uitgegroeid tot

we kennen vrijwel iedereen en we durven wel te stellen dat we in

bekend makelaarskantoor onder leiding van zijn zoons en sinds

bijna elk pand in Kaatsheuvel weleens zijn geweest.’ Joris voegt daar

2000 succesvol voortgezet door onder andere Ron Michels en

aan toe: ‘We hebben een archief daterend uit de jaren zestig, soms

Joris Elbersen. Kantoor Kaatsheuvel staat onder leiding van

zijn de originele afspraken nog op een bierviltje of notitieblaadje

François van Bemmel.

terug te vinden. Vaak nemen we het oude dossier mee naar onze

ANTON PIECKPLEIN François begon in 2006 op advies van zijn vader bij Van de Zande

afspraken, compleet met vergeelde polaroids. De verbaasde reactie van de klanten is dan mooi om te zien.’

Waalwijk. De makelaardij bleek een goede keuze. Vanaf 2016 is hij

ADVIESFUNCTIE

na enkele omzwervingen weer terug bij Van de Zande en wel in

‘We merken dat ondernemers ook weer durven te investeren.

Kaatsheuvel. François: ‘Ik heb een sterke binding met dit dorp.

In het commercieel vastgoed zijn we overigens tussen Tilburg en

Ik ken er veel mensen en daarnaast ben ik bekend met, ik durf wel te

Den Bosch de grootste makelaar. Ook in de crisisjaren een bewezen

zeggen, 95% van de woningen. Het speelt tevens mee dat Kaatsheuvel

en solide onderdeel van ons kantoor. François vervolgt: ‘Handige tip

de afgelopen jaren positief is veranderd, je kunt nu echt spreken over

voor woningzoekenden: als je je inschrijft op www.zande.nl,

een geslaagd bruisend dorpshart. Joris vult aan: ’18 jaar geleden

word je al drie dagen voor de plaatsing van het aanbod op Funda

werd er een kantoor in de Hoofdstraat geopend maar toen we de

op de hoogte gebracht.

kans kregen om ons te vestigen aan het Anton Pieckplein, hebben we daar niet lang over getwijfeld. De markt trekt weer aan, zelfs op de

Vaak wordt een makelaar gezien als iemand die zich uitsluitend

locatie van de voormalige bioscoop van Jan Smit zal eindelijk weer

bezighoudt met de aan- en verkoop van woningen, maar we geven

gebouwd gaan worden. Er komen appartementen en semibungalows

ook advies. Het kantoor in Kaatsheuvel, inmiddels met assistentie

waarvan de verkoop binnenkort start.’

van een kandidaat makelaar en binnendienstmedewerker,

LOKALE KENNIS ‘Als je bij Van de Zande werkt, moet je wel in het werkgebied wonen’,

biedt zeker ook op dat gebied goede ondersteuning. Het is een laagdrempelig kantoor waar passanten makkelijk binnenstappen. Dat maakt het een heel prettig dorpskantoor.’

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 49


Schoenen & Sport

SHOE RAMA Nies v.d. Schansstraat 5 75161 CE Sprang-Capelle T 0416 - 274940 Valkenierslaan 59 4834 CA Breda T 076 - 5656160

sinds

1970

shoerama.nl

Schoenenwinkel ShoeRama bestaat 48 jaar. Wie heeft er niet

SAMENWERKING PODOTHERAPIE

hier zijn eerste paar schoenen gepast, om vervolgens naar de

‘Tevens zijn we een samenwerking aangegaan met de podotherapie

kassa te rennen voor de koekjestrommel met lange vingers?

praktijk Molenschot-Verbraak. Zij zijn 4 dagen per week aanwezig

Die koekjestrommel is gebleven, net als de modieuze schoenen­

en omdat ze hier hun spreekuur houden, zijn de lijntjes kort.’

collectie verdeeld over een oppervlakte van 900 m . 2

Podotherapeut Marlein Molenschot: ‘Je kunt bij ons terecht voor het Tjerk en Cas van den Hout hebben inmiddels de zaak van hun

onderzoeken en behandelen van voetklachten en pijn aan de enkels,

vader overgenomen. De rode lijn blijft hetzelfde, maar zij doen

knieën, heupen. Zelfs rugpijn kan veroorzaakt worden door voet­

het wel op hun manier.

problemen. Daarom kijken we niet alleen naar de voeten maar naar

KWALITEIT, SERVICE EN VERNIEUWING

het gehele bewegingsapparaat. We doen altijd een ‘schoeninspectie’ want de slijtage van een schoen geeft veel informatie over het

Henk van den Hout is 48 jaar geleden begonnen met de handel

looppatroon en de mogelijke oorzaak van klachten. Daarnaast

in leersnippers. Hij haalde de snippers op en verkocht deze weer

geven wij preventieve adviezen aangezien de problemen ook kunnen

aan lederwarenfabrieken. Zo is hij er ingerold en heeft hij destijds

ontstaan door slecht schoeisel. De keuze voor goede schoenen is dus

zijn eerste winkel geopend, tegenover het huidige pand.

erg belangrijk.’ Tjerk vervolgt: ‘Onze samenwerking werkt 2 kanten uit. Wij zien het bijvoorbeeld wanneer een kind doorgezakte voetjes

Cas: ‘4 jaar geleden hebben Tjerk en ik de zaak overgenomen.

heeft. We laten de kinderen altijd rennen door de winkel, dat is voor

De kern blijft nog steeds het verkopen van een hoogwaardige

ons een goed moment om te kijken naar de voeten en de manier

kwaliteit schoen in combinatie met een uitgebreid advies en

van lopen. Voor de kinderen natuurlijk geweldig, want waar mag je

goede service. Op sommige vlakken brengen we vernieuwing.

tegenwoordig nou nog door een winkel rennen? Al onze medewer-

Zo zijn we een paar jaar geleden een webshop begonnen, geven

kers volgen overigens regelmatig cursussen van onze vaste merken.

we voorlichting over valpreventie en is onlangs de entree van de

Hierdoor kunnen zij de juiste schoenen aanbevelen, vaak naar

winkel vernieuwd.’

aanleiding van het advies van de podotherapeut.’

g

50 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Cas en Tjerk van den Hout ‘Wij strikken nog steeds de veters en poetsen de schoenen’

ASSORTIMENT

een jaar of 11 zijn. Dan vinden ze ons even niet meer interessant

‘Als nieuwe generatie richten we onze blik nog meer op service,

maar zodra ze ouder zijn en zelf weer kinderen hebben, zien we ze

comfort en de laatste trends in schoenen,’ aldus Cas.

hier weer terug. De televisie met zittrapje en de lange vingers

‘Bij comfortschoenen moet je echt goed weten wat je verkoopt.

worden door niemand vergeten!’

We verkopen circa 70 merken, waaronder bekende namen zoals Gabor, Ecco, Helioform, Calvin Klein, Nike en Adidas.

GROOT VERZORGINGSGEBIED ‘Inclusief de winkel in Breda, hebben we een verzorgingsgebied

Vooral in het comfortsegment zie je een ontwikkeling naar een

van Etten-Leur tot Nieuwkuijk en Tilburg tot Almkerk. Je parkeert

hippere uitstraling. Die doelgroep groeit ook onder jongere mensen,

bij ons gratis en direct voor de deur. Vandaar dat we veel klanten uit

die bijvoorbeeld een baan hebben waarbij ze de hele dag moeten

Tilburg ontvangen. Maar we hebben ook klanten uit Noord-Neder-

staan. Daarnaast leveren we al jaren aan voetbalclubs.’

land. Die combineren dan een dagje Efteling en familiebezoek in

HOOG SERVICENIVEAU

Brabant, met winkelen bij ShoeRama. Dat geeft wel aan hoezeer mensen op zoek zijn naar een schoenenwinkel waar goed advies en

‘Het hoge serviceniveau heeft er altijd voor gezorgd dat klanten

kwaliteit wordt geboden. We zijn er trots op deze rol te mogen

ons wisten te vinden én terug blijven komen,’ licht Tjerk toe.

vervullen.’

‘We hebben bijvoorbeeld al 45 jaar een orthopedisch schoenmaker in dienst. Mocht het een keer voorkomen dat de klant een klacht

Historisch-wist-je-dat ...

heeft over een aankoop, dan gaan we niet moeilijk doen; een klacht

De ‘spitse neus’ populair was in Europa na 1200. Deze zogenaamde

wordt gewoon opgelost. Bij het schoenen passen strikken we nog

snavelschoenen werden door de kruisvaarders meegenomen uit het

de veters en als de klant even is gaan zitten voor een kop koffie,

Midden-Oosten. Soms was de punt zo lang dat deze op kniehoogte

poetsen we de schoenen. Die service is kenmerkend voor de

moest worden vastgemaakt aan het been. In de middeleeuwen dienden

ShoeRama.’ Cas haakt hierop in: ‘Het grappige is dat klanten hier

schoenen als statussymbool: hoe langer de punt, hoe belangrijker

vaak komen voor de eerste schoenen van hun kinderen, totdat die

iemand was.

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 51


Dagbesteding De WalBurgt

in Logement De Oude Kazerne Marcel van Burgsteden ‘De WalBurgt begeleidt jongeren met autisme in de gemeente Loon op Zand. Momenteel wonen er drie jongeren in een groepswoning waar begeleiders van De WalBurgt aanwezig zijn. Daarnaast hebben we drie appartementen voor cliënten die vanuit de groepswoning zijn doorgestroomd. Hier komt onze begeleiding langs op afspraak. De jongeren functioneren op normaal intelligentieniveau, maar helaas vallen ze soms uit op het gebied van werk en studie. Vandaar dat we heel blij zijn met de opzet van een dagbestedingsprogramma bij Logement De Oude Kazerne. Bij deze accommodatie in de voormalige kazerne aan het Anton Pieckplein zal vanaf januari dagbesteding voor jongeren worden aangeboden. Het logement is rondom de slangentoren gelegen, de dagbesteding zal plaatsvinden vanuit een centrale ruimte in de toren. Je kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het gereedmaken van het appartement voor de volgende gasten, bijhouden van administratie en sleuteluitgifte ter bevordering van het vergroten van sociale vaardigheden. Cliënten kunnen zich overigens nog steeds voor deze dagbesteding aanmelden. Onlangs hebben we een originele Duitse brandweerauto aangeschaft en omgebouwd tot camper. Daar rijden we nu mee rond om reclame te maken voor het logement. Kijk op de website www.de-oude-kazerne.nl voor meer informatie.’ Hoofdstraat 147, 5171DL Kaatsheuvel, T 06 12 420 675

dewalburgt.nl

Monique de Man en Daniëlle van Wezel

Mantel-Match Café ‘Het Mantel-Match Café zet zich in tegen eenzaamheid. Sociale contacten zijn immers het beste medicijn! We nodigen iedereen die zich alleen voelt uit om te komen genieten van elkaars gezelschap. Voor € 25,- per maand kunt u elke week 1 dagdeel bij ons vertoeven, inclusief koffie/thee. Tevens bieden we de mogelijkheid om voor een klein bedrag extra bij ons te lunchen. Op vrijdagmiddag zijn we als inloopcafé geopend. Kom gerust een keer

‘Ons koor bestaat inmiddels 10 jaar en daar zijn we trots op! Het is een gemengd koor met circa 45 leden. We brengen met onze gekleurde shirts en gevarieerde repertoire vrolijkheid: onder begeleiding van de enthousiaste dirigent zingen we liedjes van Adele tot André Hazes. Wij zijn een echt gezelligheidskoor!’

koorvitaminec.nl

vrijblijvend kijken!’

loon op zand

waalwijk

Glossy magazines Gewoon Loon op Zand en Gewoon Waalwijk. Mooie foto’s en boeiende verhalen van én over ondernemers en inspirerende mensen uit de gemeente Loon op Zand en de gemeente Waalwijk. Peperstraat 13, 5171 EC Kaatsheuvel

Balkenende Media, Rolf Balkenende, T 06 - 53815027

mantel-match.nl/cafe

balkenendemedia.nl

g

52 | buiten ewoon. Loon

op Zand


ronddetoren.nl/prent

Frans Oosterwaal ‘Een veelzijdig talent’

Frans Oosterwaal is al meer dan 45 jaar inwoner van Loon op Zand

WONEN IN LOON OP ZAND

en hij voelt zich hier zeer thuis. Hij is bekend door de ‘kartoens’

Zijn liefde voor Loon op Zand begon op veertienjarige leeftijd toen

die hij al vele jaren vervaardigt voor het Loonse dorpsblad

hij een bezoek bracht aan de kerk en werd getroffen door de intieme

Rond de Toren. In deze goed getroffen prenten, voorzien van

sfeer. Hij werd verliefd op een Loons meisje, Francine Kroot, met

humoristische verzen in zijn mooie handschrift, komen zijn

wie hij in 1969 trouwde. De eerste jaren woonden zij in Kaatsheuvel,

tekentalent en zijn rijmkunst goed tot uiting. Tijdens de diverse

maar begin jaren zeventig vonden zij hun stek in Loon op Zand.

evenementen van de viering van 750 jaar heerlijkheid zal Frans afwisselend de rollen spelen van hertog van Brabant en heer

In deze gemeenschap zette Frans zich gedurende vele jaren in

van Loon.

als penningmeester van de tafeltennisvereniging en van het

VELE TALENTEN

Ook was hij betrokken bij het werk van broeder Antoon van Noije in

Zijn wieg stond in Kaatsheuvel, waar hij op 30 april 1945 werd

Brazilië en was hij actief als tekstschrijver voor het tonpraoten.

geboren als oudste van de vier kinderen van een schoenfabrikant.

kerkbestuur, lid van de avondwakegroep en bestuurslid van de KBO.

Op de middelbare school bleek dat Frans een talenknobbel had en dat

OPTIMISTISCHE LEVENSGENIETER

hij goed was in boekhouden. Ook zijn tekentalent werd daar ontdekt.

Frans heeft half Europa doorgefietst met zijn maatje Cor Krol.

De tekenleraar stimuleerde hem om na zijn eindexamen naar de

Menig landschap en vele mensen heeft hij met zijn tekenpen

kunstacademie te gaan. Zijn vader vond dat niet zo’n goed idee en

vereeuwigd. Hij illustreerde een dichtbundel van Hans Schippers

daarom ging Frans voor halve dagen werken als boekhouder bij

en in het komende jubileumjaar zal een boekje van zijn hand

de firma Wildeman in Waalwijk; daarnaast ging hij Frans studeren

verschijnen over het Kaatsheuvelse dialect.

in Tilburg. Enkele jaren later trad hij als boekhouder in dienst bij juwelier Pijnenburg in Tilburg. Tevens werd hij opgeleid tot taxateur

Hoewel tegenslag hem niet bleef bespaard, blijft Frans een

van edelstenen. Na een werkzaamheid van tweeëntwintig jaar in

optimistische levensgenieter. De liefde proberen te vinden in je

het juweliersvak begon hij met zijn zwager in Udenhout een handel

leven, dat vindt hij het allerbelangrijkste. Hij hoopt u tijdens de

in natuursteen. In deze branche was hij ook twintig jaar actief.

vele activiteiten in het jubileumjaar persoonlijk te mogen

Toen was het tijd om met pensioen te gaan.

ontmoeten om een leuk gesprek met u te voeren.

Tekst: Erik Gelevert. Foto: Tiny van Hooren.

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 53


Stichting

PLEIN FESTIVAL Joost van de Wouw

Taptoe optreden en braderie in de jaren ’80

sinds

1983 Het Pleinfestival in Kaatsheuvel wordt tot in de wijde omtrek van de gemeente door jong en oud gewaardeerd. Zo groot als de bekendheid is, zo weinig weten we eigenlijk over de organisatie achter dit evenement. Joost van de Wouw, voorzitter van Stichting Pleinfestival, licht toe wat er allemaal bij komt kijken.

ANTON PIECKPLEIN EN TENT ‘Het begon allemaal toen een aantal ondernemers 36 jaar geleden iets gezelligs in de winkelstraat wilden organiseren. De braderie waar zij destijds mee begonnen, is uitgegroeid tot het vierdaagse Pleinfestival zoals we het nu allemaal kennen. Door de verhuizing naar het Anton Pieckplein kregen we de gelegenheid een tent te plaatsen voor ruim 1500 bezoekers. Hierdoor werden de activiteiten weersonafhankelijk. Dat is natuurlijk een enorm voordeel! De tent is tevens voor andere partijen interessant. Bij het afgelopen festival werd de tent op woensdagavond ter beschikking gesteld voor het 65-jarige bestaan van de KBO. In 2020 mogen we zelfs ‘Loon Presenteert’ handen en voeten geven. Dat de gemeente ons het vertrouwen geeft om ook een dergelijk evenement te mogen organiseren, zie ik als een erkenning en groot compliment.’

g

54 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Secretariaat: Marlouk van de Griendt, T 06 - 41565838

‘Het Pleinfestival wordt gedragen door vrijwilligers’ HET PROGRAMMA

FESTIVALKRANT

‘Het afgelopen jaar is het programma van de donderdag- en vrijdag-

‘Bij de organisatie van een dergelijk evenement is het belangrijk dat

middag vernieuwd. De aftrap van het feest is op donderdag en

we geen overlast veroorzaken voor de omwonenden. We willen een

speciaal voor de basisschoolkinderen. Er is die middag van alles te

goede buur zijn en houden ons aan de afspraken. De buurtbewoners

beleven met een gevarieerd programma. Dit is compleet verzorgd,

krijgen vooraf een brief met informatie over het programma en een

dus inclusief eten en drinken. Het plein loopt dan al snel vol met

paar consumptiemunten. Een kleine week voor de aftrap informeren

opa’s en oma’s, vaders en moeders en allemaal blije kinderen.

we overigens iedereen door middel van onze bekende festivalkrant.

Dit is een heel gezellig begin van het festival! Daarnaast zijn we vorig

Deze verspreiden we huis aan huis bij 65.000 huishoudens, ook in

jaar gestart met een seniorenmiddag op vrijdag. Er zijn dan volop

omliggende plaatsen zoals Heusden, Vlijmen, Drunen en Waspik.

activiteiten voor ouderen, zoals muziek en bingo. Dat was dit jaar

De gratis Pleinfestivalkrant met daarin alle informatie over het

zo’n groot succes dat we dit een vast onderdeel van het programma

programma, geven we in eigen beheer uit.’

hebben gemaakt.’

INNOVEREN

VRIJWILLIGERS

‘We blijven innoveren, dat is zeer belangrijk voor het voortbestaan

‘Natuurlijk geen pleinfestival zonder de kermis, bandstrijd,

van dit vierdaagse feest. Als bestuur moeten we constant blijven

Pleinparty, het meezingfestijn en Pleinergy. Maar ook geen

vernieuwen zodat het Pleinfestival aantrekkelijk blijft voor het

evenement zonder vrijwilligers! Op zondagavond sluiten de

publiek. Vanaf augustus beginnen we al met vergaderen voor de

vrijwilligers om 19.00 uur af, vaak moe maar altijd zeer voldaan.

volgende editie.

We zijn met een kern van 50 vaste vrijwilligers. Daarnaast is er een

Na afloop van het festival zal iedere bezoeker zeggen: ‘Hier moet je

flexibele schil van ongeveer 70 personen. Dit zijn vaak leden van

bij zijn geweest, anders heb je echt iets gemist!’ Het is gezellig, leuk,

sportverenigingen die onder andere horeca ervaring hebben. Door

divers, sfeervol én gratis. Dit verwacht men niet, in welke gemeente

het bieden van hulp tijdens het festival, kunnen zij geld inzamelen

vind je dit nu nog? Het is gewoon een bedrijf van vrijwilligers, dat

voor hun clubkas. De vrijwilligers werken erg hard om het iedereen

vind ik fantastisch. Ik ben dan ook zeer vereerd om hier voorzitter

naar hun zin te maken en ze doen dat enorm veel plezier.’

van te mogen zijn!’

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 55


MIDDELEEUWSE woordzoeker N S U C C E S S

I

V E R S T E D E L E

E S T R I

J D N H E

I

J K I N G E T B H

I G E T H C O T S

I U R K D A O D E

N M N N T

I C S O D R T B E L E Z T E

T E K E

S O E T P H E R R R E S E N

I

D D R S T V N A R C S Z K E A N Z E G I

I

E P L H I

E P K I

E R S E G N K U B W E N

E A C U V T T O E K E U A O G

H E G N D S B E T G P A K Z E D O N M K T N N N L S I

I R S O U A E

I

L T A T

J

S

I

E D W H G A A L D D E B E O K D M O

L P F

E A S N A T S R O L N N N R N O I D F N V K K D A V D T R A E N

R D O E L D I

E H D U O T D N E T G N

E E O L E P O N I

T N A T S N O C A S

E C H N G B A M B A C H T E N A R H P H S T U I

F Z A N D G E B

I

E D Z

I

E

L A N D G R A A F S C H A P D E N I

S

K L O O S T E R O R D E D N A T S P O

g

buiten ewoon. Loon op Zand

AMBACHTEN BOEKDRUKKUNST BOERENOPSTANDEN BRABANT BURCHT CONSTANTINOPEL DOOPSGEZINDEN GELDHANDEL GEZAG GEZEL GRAAF HEERLIJKHEID KLASSE KLOOSTERORDE KRUISTOCHT LANDGRAAFSCHAP MARKT MIDDELEEUWEN NEDERZETTING ONTDEKKERS ONTHOOFDINGKERK OPSTAND OUDHEID PATRONAATSRECHT PESTEPIDEMIE RONDBOOGVENSTERS SPINNEWIEL STADSRECHTEN STUIFZANDGEBIED SUCCESSIESTRIJD VENLOON VERSTEDELIJKING ZANDVERSTUIVINGEN

Als je alle verstopte woorden gevonden hebt (horizontaal, verticaal en diagonaal), vormen de overgebleven letters de oplossing:

H

S

g

56 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Directeur Kees Smit

WILLEM VAN ORANJE COLLEGE ‘Het draait om de leerlingen’

‘Vannacht werd ik wakker en dacht na over de inhoud van dit interview. Het gaat namelijk helemaal niet om mij.’ Directeur Kees Smit benadrukt het belang van de ontwikkeling van de leerlingen. ‘We leren hen eigen keuzes maken.’

DIVERSE GEBRUIKERS Tijdens presentaties van de school wordt het al meteen duidelijk. Bij het Willem van Oranje College zijn leerlingen aan het woord. ‘Dat doen we vanuit de gedachte de kinderen hun eigen verantwoordelijk te geven. Op deze manier voelen ze zich sterk betrokken bij hun school en wat er om hen heen gebeurt.’ Enkele leerlingen groeien door in de begeleiding van brug­ klassers. ‘Als lentor begeleiden zij bijvoorbeeld samen met de mentor de eerstejaarsleerlingen tijdens de introductieweek. Vaak kijken brugklassers op tegen leerlingen uit de 4e of de 5e. Dat wordt hierdoor getackeld. Ook voorkom je de bekende strijd in het kippenhok; doordat de oudere leerling

De Gaard 4 5146 AW Waalwijk T 0416 - 333069 ik-wil-m.nl

de verantwoordelijkheid krijgt over de jongere, verdwijnt de hiërarchie.’

HOBBELS Kees Smit begrijpt dat ouders het prettig vinden dat hun kind goed wordt begeleid naar een diploma. ‘Vanzelfsprekend doen we dat, maar ‘hobbels’ zijn nodig om hen ruimte te bieden zich te ontwikkelen. Bij een hobbel merk je dat je iets anders moet aanpakken, door moet zetten of samen moet gaan werken. We streven ernaar om de leerlingen vijf lesuren in de week te laten kiezen. Heb ik extra les nodig voor dit vak? Heb ik mijn doelen al bereikt? Docenten sturen hier op en leerlingen hebben een coach. Desgewenst kunnen ze ingrijpen als het nodig is. Op deze manier leren zij zelfstandig te werken. Iedere leerling op zijn eigen tempo en aanpak. Daar is zeker de nodige creativiteit voor nodig. Ook leren ze hierdoor samenwerken en kritisch naar zichzelf én anderen te kijken. Ze zijn vaak loyaal, maar worden wél getriggerd om voor zichzelf op te komen.’

PROJECTEN Het Willem van Oranje staat bekend om de jaarlijkse projecten voor verschillende goede doelen. Een voorbeeld is ‘Willem goes Brasil’, een project dat gericht is op samenwerking tussen de jongeren hier en in Brazilië. De ambassadeurs verdiepen zich in elkaars leefwereld en gaan aan de slag met hun eigen talent. We zijn enorm onder de indruk wat leerlingen kunnen en hoe snel zij hun verantwoordelijkheid nemen. Iets om ongelooflijk trots op te zijn!’

Historisch-wist-je-dat ... Willem van Oranje (1533-1584) meerdere bijnamen had. Hij werd de Vader des Vaderlands genoemd. Hij was een voorstander van godsdienstvrijheid voor alle burgers. Hierdoor ontstond voor de mensen ruimte om voor hun mening uit te komen en iedereen in zijn waarde te laten. Tekst: Mireille Kleijngeld.

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 57


g

58 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Foto’s brandweerkazerne: fotoarchief HHK De Ketsheuvel

Brandweerkazerne in aanbouw

Brandweer demonstratie

Brandweerkazerne op achtergrond

Inzegening brandweerauto

Foto’s ‘Toen - Nu’: fotoarchief HHK de Ketsheuvel

Markt toen

Markt nu

Raadhuisstraat toen - Fam. van de Wouw, winkel huishoudeijke artikelen

Raadhuisstraat nu

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 59


‘Allround vakspecialist’ Kraal is sinds de jaren 80 al dé winkel waar je moet zijn voor materiaal en advies bij een verfklus. In de loop der jaren is deze service aangevuld met gordijnen, tapijt en raam­ decoratie. Met ingang van 2019 wordt het concept nog verder uitgebreid. Daar hoort een aanpassing van de huisstijl en een naamswijziging bij: Kraal, de Woonprofessionals.

sinds

1985

HOME MADE BY ‘Het schildersbedrijf is in 1985 opgericht door Dick Kraal. Al snel daarna is zijn zoon Jan Kraal op 16-jarige leeftijd in het bedrijf gaan meewerken. Het schildersbedrijf vestigde zich in Sprang-Capelle. Om de rustigere wintermaanden te overbruggen, werd er een schilderswinkel bij geopend. Zo werd in 1989 Interkleur Kraal, de voorloper van Kraal

Jan en Gerda Kraal, Johan Schiedon

KRAAL de Woonprofessionals

Verf en Wand, opgericht. Een tweede filiaal werd geopend in de Hoofdstraat te Kaatsheuvel. Een extra winkel bleek echter te veel mankracht te kosten, waarna werd besloten de winkel in Sprang-Capelle te sluiten en te verhuizen naar de Marktstraat in Kaatsheuvel. Onze winkel werd een gevestigde naam op het gebied van verf, behang, gordijnen, tapijt en raamdecoratie. Begin 2018 vonden we het tijd voor modernisering. Daarom zijn we meegegaan met de veranderingen van onze inkoop­organisatie. Zo hebben we ons eigen label gekregen: Home Made By.’

ALLROUND VAKSPECIALIST ‘Home Made By staat voor het complete plaatje. We breiden onze interieurstyling uit, waarvoor onze medewerkers opleidingen volgen. Jan ‘doet’ nog steeds het schilders- en glaszettersbedrijf, samen met onze vakschilders. Gerda verzorgt de administratie en PR, Johan is de verfspecialist in de winkel en Claudia van Roessel is onze interieurstyliste.

Marktstraat 18, 5171 GP Kaatsheuvel T 0416 - 540116 homemadeby.nl/kraal-kaatsheuvel

Daarnaast hebben we een team van vaste zzp’ers voor het uitvoeren van de klussen. Zo kunnen we een compleet assortiment op maat leveren. We zijn dus allround vakspecialist met stylist, schilder en stoffeerder.’

HET COMPLETE PLAATJE ‘Home Made By is specialist op het gebied van design, smaak en stijl met drie op elkaar afgestemde collecties: Barn, Park en Loft. Onze styliste kan perfect advies geven over de aankleding van een bepaalde ruimte in huis of voor de gehele woning. Ze werkt met moodboards en combineert verschillende stoffen, kleuren en dessins zodat de klanten zich er een goede voorstelling van kunnen maken. We verkopen accessoires van het merk Lifestyle Home Collection. Deze kunnen gecombineerd worden met de prachtige vinyl- en pvc-vloeren, die we in het assortiment hebben. Vanzelfsprekend blijven we, naast ons eigen label, ook verf en behang leveren van gerenommeerde merken zoals Eijffinger, Sigma en Flexa Pure. Door dit totaalaanbod, in combinatie met deskundig advies en persoonlijke aandacht, onderscheiden we ons van de bouwmarkten. Vanuit het schildersbedrijf dat we in 1985 oprichtten, bieden we nu

Gerda Kraal, Johan Schiedon en Jan Kraal

g

60 | buiten ewoon. Loon

op Zand

complete woninginrichting. Een mooie uitbreiding waar we heel trots op zijn.’


sinds

1975

Pieter van Tilburg en de heer J. Huijbregts

Molenwijck 1, 5175 WB Loon op Zand, T 0416 - 365600, molenwijck.com

Residentie Molenwijck ‘Als je het hier niet je naar je zin hebt, dan moet je bij jezelf te rade gaan’

De heer J. Huijbregts woont samen met zijn vrouw in een van

gelukwensen van het Bestuur Stadsgewest Waalwijk, een brief van

de appartementen van Residentie Molenwijck. Het ruime

het Kabinet van de Commissaris der Koningin, het dagprogramma

appartement heeft een prachtig uitzicht over de grote vijver met

en de eerste inschrijfverzoeken.

fontein. ‘Het was mijn vrouw die zes jaar geleden zei: ‘Laten we verhuizen nu we er nog echt van kunnen genieten.’ We hebben

VRIJWILLIGERS

geen moment spijt gehad.’

Pieter van Tilburg, werkzaam als teamleider technische dienst,

VOORMALIG WETHOUDER

vervolgt: ‘We willen het onze bewoners zo comfortabel mogelijk maken. Met de nieuwe bewoners heb ik eerst een intakegesprek.

De heer Huijbregts was vanwege zijn functie als voormalig

Vervolgens wordt er geïnventariseerd wat de wensen aangaande het

wethouder van Loon op Zand, vanaf het eerste moment betrokken

appartement zijn. Op die manier kunnen we maatwerk bieden. Heel

bij Molenwijck. ‘Ik weet nog dat het allemaal begon met een

belangrijk is de ondersteuning van onze vrijwilligers. Er is zelfs een

opmerking van Burgemeester Van Erp. Hij bracht tijdens een

vrijwilliger die vanuit Dongen op en neer fietst om te helpen bij het

B&W vergadering naar voren dat het zo jammer was, dat niet meer

onderhoud van de tuin. We zijn altijd op zoek naar uitbreiding van

mensen van onze prachtige leefomgeving konden genieten. Dat was

het vrijwilligersteam. De bewoners waarderen hun inzet ook enorm.

eigenlijk de eerste aanzet voor de plannen voor Molenwijck.’

Zo kunnen ze samen met een vrijwilliger een tochtje maken door

EERSTE HEIPAAL

onze prachtige omgeving op een duofiets.’

‘De Commissaris van de Koningin van onze provincie had de eer om

PRETTIG WONEN

de eerste paal de grond in te heien. Dit vond plaats op 1 april 1975.

‘Het zou eigenlijk voor iedere senior mogelijk moeten zijn om zo te

Het was de eerste heipaal ooit die hier de grond in ging, want na de

kunnen wonen. Hier kunnen echtparen bij elkaar blijven.’ De heer

kerktoren is dit nog steeds het hoogste gebouw van Loon op Zand.’

Huijbregts vult aan: ‘Ik raad iedereen aan om, indien mogelijk, tijdig

De heer Huijbregts heeft een dossier bewaard met daarin de gasten-

te kiezen voor een veilige omgeving, zodat je er nog echt van geniet.

lijst voor die dag. Op de lijst staan namen in sierlijk handschrift

De rust, veiligheid, activiteiten, zorg, het is allemaal zo goed

geschreven, voorafgaand door: ‘Hoogedelgestrenge Heer of

geregeld. Vanaf dag één kent het personeel je bij naam. Je voelt

Weledele Heer’. Daarnaast bevat het dossier een telegram met

je hier meteen thuis, het is gewoon fantastisch.’

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 61


sinds

1628

Antoine van Grinsven, Ingrid Boesewinkel en Ivar Franken

Brugske 19, 5171 VR Kaatsheuvel, T 0416 - 274 962, dgfnotarissen.nl

DGF Notarissen ‘Verbondenheid met de omgeving’

De afgelopen tijd hebben we veel aandacht besteed aan

vandaar dat we sinds de recente verbouwing foto’s van de voormalige

modernisering,’ vertelt Ivar. ‘We hebben de naam gewijzigd en

notarissen in de gang hebben gehangen.’

ook het logo en de huisstijl zijn aangepast. Daarnaast hebben we de verbouwing van de begane grond van ons kantoor zojuist

PERSOONLIJK

achter de rug.’

Antoine van Grinsven en Ivar Franken zijn al jaren het gezicht van

VOORGAANDE NOTARISSEN

DGF Notarissen, Ivar is al tien jaar notaris bij DGF en Antoine reeds 15 jaar. Daarvoor waren ze al als kandidaat-notaris werkzaam bij

De wachtruimte met de foto van een uitgestrekt duinlandschap

DGF. Ingrid Boesewinkel – de eerste vrouwelijke notaris van de

over de gehele wand zal geen enkele bezoeker ontgaan. Het beeld is

gemeente Loon op Zand – is inmiddels als toegevoegd notaris

aangevuld met kleinere foto’s van bijvoorbeeld de Efteling, het

aangesloten. ‘De klanten moesten namelijk te lang wachten voordat

Klavier en het Witte Kasteel. Ivar licht toe: ‘Deze themafoto’s komen

ze voor een afspraak konden komen,’ aldus Ivar. Dat is niet onze

weer terug in de spreekkamers. Het geeft onze verbondenheid met

manier van werken, we willen de tijd nemen voor onze cliënten en

de omgeving weer.’ Antoine vervolgt: ‘Dat we vanaf oudsher

een toegankelijk en laagdrempelig kantoor blijven. Het persoonlijke

verbonden zijn met deze gemeente, blijkt uit de geschiedenis van

karakter is kenmerkend voor dit notariskantoor. We zien ook dat de

ons kantoor die teruggaat naar het jaar 1628. De eerste Loonse

cliënten vaak vasthouden aan dezelfde notaris. Onze medewerkers

notaris die we in de archieven tegenkomen is Dirck Coomans met

zijn goed op de hoogte en kunnen snel schakelen. Dit is een verschil

een kantoor dat destijds gevestigd was aan de Kerkstraat 17 in Loon

met andere kantoren: we werken met korte lijnen en een vast team.’

op Zand. Hij was tevens secretaris van de heerlijkheid Loon op Zand.

Antoine voegt toe: ‘Met enige regelmaat geven we ook lezingen,

Daarna volgden diverse notarissen elkaar op en bij de raadhuiskwestie

bijvoorbeeld over levenstestamenten. We geloven in kennisdeling op

van 1853 - Loon op Zand heeft noodgedwongen zijn raadhuis naar

een laagdrempelige manier. Uiteindelijk draait het om vertrouwen,

Kaatsheuvel zien verhuizen - was de notaris van destijds, notaris

tijd, aandacht en het aandragen van passende oplossingen waar de

Bossers, betrokken. Hij was genoodzaakt om naar Kaatsheuvel te

cliënt niet aan heeft gedacht. Met de ondersteuning van Ingrid, de

verhuizen in 1894. Dat was het begin van het notariskantoor in

verbouwing en de vernieuwing van onze huisstijl zijn we helemaal

Kaatsheuvel. We vinden dit een mooi stukje geschiedenis,

klaar voor de toekomst!’

g

62 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Natuurpoort van Loon Jan van Loon

Bakker - Mark van Efferen

Boogers-Piekfijn

Natuurpoort van Loon is startpunt

‘Deze bakkerij in het herkenbare pand met Anton Pieck

voor vele wandel-, fiets- en

decoraties werd in 2017 overgenomen. Onder de naam

mountainbikeroutes in de

‘Bakkerij Boogers-Piekfijn’ - vanwege de andere vestiging

Loonse en Drunense Duinen.

in Tilburg - is de bakkerij verdergegaan.

‘We staan bekend om onze

‘We staan voor kwaliteit en zijn continu bezig met het

manege, maar bezoekers die geen

verbeteren van onze producten. We zijn nog een traditionele

paard willen rijden zijn natuurlijk

bakker die om 1.00 uur ‘s-ochtends begint met bakken.

ook welkom. Bij een bezoek aan het prachtige natuurgebied, kan er in

Het assortiment is heel compleet: van allerlei broodsoorten

onze horecagelegenheid iets lekkers

tot gebak met chocolade en natuurlijk onze heerlijke

gegeten of gedronken worden.

kabouterbroodjes.’

In de zomer is het terras geopend en ravotten kinderen in de speeltuin of bouwen hutten in het bijbehorende bos. Een gezellig gezinsuitje!’ Kloosterstraat 115-119

Hoofdstraat 64A

5175 PB Loon op Zand

5171 GE Kaatsheuvel

T 0416 - 361519

T 0416 - 278209

natuurpoortvanloon.nl

boogers-piekfijn.nl

Ambianze Bloem & Sfeer

Sinds 2018 zijn wij op 2 locaties in Kaatsheuvel voor u bereikbaar: Voor een bloemetje op maat, vrijblijvend advies om uw mooiste dag op te fleuren, voor kleinschalige maar ook grotere sfeer­projecten (particulier én zakelijk), accessoires om uw bedrijf of thuis gezellig aan te kleden. Maar natuurlijk zijn wij er ook voor uw boeketten: waar dan ook te bezorgen…24 uur per dag te bestellen!

AMBIANZE BLOEM & SFEER,

Hoofdstraat 87, 5171 DK Kaatsheuvel

OMDAT WIJ VAN BLOEMEN

Gasthuistraat 120, 5171 GJ Kaatsheuvel

ÉN MENSEN HOUDEN!

T 0416 - 853988, ambianze.nl

Wimpelactie 750 jaar Bij een speciaal jubileum - en dat is 750 jaar zeker! hoort een speciale feestwimpel: de ‘750 jaar wimpel’.

ZO DOE JE MEE: Koop voor € 10,- een wimpel, hang deze aan stok of mast en laat die het hele jaar hangen. Iedere maand gaat een speciale 750-fotograaf op pad om foto’s te maken van panden met wimpels. Uit deze foto’s trekt de notaris de maandprijswinnaars. In december 2019 wordt uit alle foto’s die genomen zijn de hoofdprijs getrokken. De winnaar mag samen met

Door het ophangen van de wimpel aan een vlaggenstok- of

een reisgenoot genieten van een vakantie op Curaçao!

mast maak je het feestjaar mee! Daarnaast maak je kans op mooie maandprijzen en op de hoofdprijs: een vliegreis naar

De verkoop start in december 2018. Kijk voor de adressen op

Curaçao voor twee personen met verblijf. Heerlijk toch?!

de website: 750jaarloonopzand.nl.

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 63


TIMBEZO BV

Belgiëstraat 14a 5171 PN Kaatsheuvel Johan T 06 - 53154319 Elly T 06 - 14463860 timbezo.nl

Lia Timmermans, Laura van Emden, Elly Heijl, Angeline van Zon en Johan Timmermans

Timbezo B.V. is een modern kantoor dat gespecialiseerd is in

DIENSTEN

administraties, jaarrekeningen en belastingaangiftes. Althans

‘Er is veel behoefte aan onze diensten. Wij zijn boekhouders met

dit doet het bord aan het bedrijfspand in Kaatsheuvel vermoeden.

een sterke fiscale, juridische en bedrijfseconomische expertise. Daarnaast komen wij ook allebei uit het bedrijfs­leven en zien wij

Maar Timbezo kan veel meer betekenen voor de klant.

al vrij snel waar de behoefte van de klant ligt. Wij stemmen ons

Johan Timmermans, een oude rot in het vak en Elly Heijl,

aanbod af op de klant. Je kunt jaarlijks van onze diensten gebruik

jong en dynamisch, vertellen over hun succesvolle start en snelle

maken, bijvoorbeeld tijdens de bespreking van de jaarafrekening.

personele uitbreiding in het afgelopen jaar. Die groei is mede

Maar ook wekelijks, dan verzorgt de klant zelf zijn facturatie en

te danken aan mond tot mond reclame.

verzorgen wij de gehele administratie. Wij werken bij voorkeur op abonnements­basis tegen een vast bedrag per maand.

SERVICE

Hier vallen ook kortdurende adviezen in en krijg je niet voor

‘Als de klant ons vraagt: ‘Wat kunnen jullie voor mij doen?’, dan

ieder telefoontje een rekening. Jaarrekeningen, de gehele

beantwoorden wij die vraag altijd met een wedervraag: ‘Wat wilt

administratie, btw-aangiftes en loonadministratie, wij bieden

u dat wij voor u doen?’ Wij draaien het om en bekijken het vraagstuk

het hele pakket. Vanzelfsprekend zijn wij lid van het Register van

vanuit het perspectief van de klant. Ons serviceniveau ligt hoog.

Belastingadviseurs.’

Uitstekende bereikbaarheid is belangrijk. Iedere medewerker heeft

MONITOREN

een rechtstreeks mobiel telefoonnummer. De bereikbaarheid gaat

‘Wij gaan regelmatig in gesprek met onze klanten over de stand

verder dan de 9 tot 5 standaard. Ook via WhatsApp kan de klant ons

van zaken. Dan bekijken we de cijfers en bespreken de kansen en

bereiken. Bij ons kom je niet eerst bij een secretaresse of in een

eventuele risico’s die er liggen. Wij monitoren de bedrijfsvoering en

telefonische wachtrij terecht. De lijntjes zijn bewust kort en dat

kijken bijvoorbeeld naar de omzet per m2 en het financiële plaatje

komt het serviceniveau zeker ten goede.’

voor de toekomst.

g

64 | buiten ewoon. Loon

op Zand


Johan Timmermans en Elly Heijl ‘Persoonlijk contact, digitalisering en efficiëntie’

Wij gaan verder dan alleen de administratie en de jaarrekening.

ingang van 1 januari gedaan kan worden. Wij zien echter een

Wij dragen opties aan en adviseren. Wij begeleiden ook bedrijfs­

overstap halverwege het jaar niet als een obstakel. Bestanden en

overnames en -opvolging, zowel fiscaal, juridisch als bedrijfs­

administraties kunnen eenvoudig worden overgezet op onze

economisch.’

systemen, zodat wij naadloos verder kunnen gaan. Dit geldt ook voor

AUTOMATISERING ‘De administraties zijn zoveel mogelijk geautomatiseerd. Om deze digitalisering te optimaliseren, koppelen wij systemen van de klant

de loonadministratie. Wanneer je bij ons klant bent, weet je waar je aan toe bent. Je bent ieder moment op de hoogte van je bedrijfs­ resultaten, het is altijd up-to-date.’

met boekhoudpakketten. Mocht die koppeling niet standaard zijn,

TOEKOMST

dan laten wij deze door onze IT-specialist bouwen. Wij werken

Over een paar jaar gaat Elly Timbezo zelfstandig leiden en zal Johan

ook veel met apps. Een goed voorbeeld daarvan is het plaatsen

met pensioen gaan. ‘Wij zijn een enthousiast team met een

van loonstroken in een app. Werknemers kunnen deze loonstroken

gedegen fiscale, juridische, administratieve en digitale expertise.

in de beveiligde omgeving van deze app ophalen.

Wij hebben klanten in diverse sectoren en uiteenlopend van één

Zo kan de werkgever ook nog eens genieten van een vrije zondag

tot 150 medewerkers en van e 20.000 tot e 30 miljoen omzet.

zonder overbodige administratie! Opvallend is dat we steeds

Wij willen de komende vier jaar nog verder doorgroeien, naar een

digitaler zijn, maar de klant steeds vaker spreken. Vanwege de

personeelsbezetting van ongeveer 10 medewerkers. We zijn trots

digitalisering is er gewoon meer tijd om ons te richten op het

op onze aanpak en de hoge klanttevredenheid. Spreekt onze

persoonlijke contact met de klant.’

aanpak u aan? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend,

OVERSTAPPEN

oriënterend gesprek.’

‘Wanneer klanten overstappen van het ene naar het andere kantoor, wordt er vaak gedacht dat dit het beste met

g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 65


Marktstraat 58a, 5171 GR Kaatsheuvel

Lunch

hypatia sans Tel: pro (0416) 27 75 82, Fax: (0416) 28 19 15

www.bloemboetiekmaranta.nl

van 12.00 uur - 16.00 uur

Diner

van 17.00 uur - 21.00 uur

Wisselend weekmenu altijd â‚Ź 15,00

35 verschillende bieren Reserveren 0416 - 361621

www.cafedekiosk.nl info@cafedekiosk.nl

Oranjeplein 20a 5175 BE Loon op Zand

g

66 | buiten ewoon. Loon

op Zand


1

2

3

4

Buitengewone

FOTOPUZZEL Weet jij bij welke 10 verhalen deze 10 foto’s horen?

5

PRIJZEN We verloten 10 leuke prijsjes onder de juiste inzendingen: - Slagerij William Martens: 1 gourmetschotel voor 2 personen - Slagerij William Martens: 1 warme borrelschotel voor 2 personen - Francis Kuijk: Kookboek Francis Bakt en Kookt Thuis - Bakkerij Leo Geerts: 1 zak met 6 worstenbroodjes - Bakkerij Leo Geerts: 1 kandijkoek

Stuur dan vóór 1 februari 2019 een mail naar

- Bakkerij Leo Geerts: 1 kandijkoek

info@balkenendemedia.nl en vermeld duidelijk

- De Zweverige Winkel: 1 dromenvanger

de nummers van de foto’s, de pagina waar het bij hoort

- De Annahoeve: 1 Loonse Heksenstoof

én uiteraard je naam + telefoonnummer.

- Bakkerij Peter Smolders: 1 bon voor progrestaart voor 6 personen - Bakkerij Peter Smolders: 1 bon voor progrestaart voor 6 personen

In de tweede week van februari maken we de prijswinnaars bekend op de website loon-op-zand.nieuws.nl.

Jij doet toch ook mee?

6

7

8

9

10 g

buiten ewoon. Loon

op Zand

| 67


COLOFON DIT MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN Balkenende Media balkenendemedia.nl FOTOGRAFIE Reclamefotostudio Image&Motion imagemotion.nl TEKST & EINDREDACTIE Alles is Tekst allesistekst.com VORMGEVING/DTP Schellekens Creatieve Communicatie schellekens.nl HUISSTIJL 750 JAAR HEERLIJKHEID 2d studio in vorm 2dstudio.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden.

KBO KAATSHEUVEL

Lia Leemans en Cees Sprangers

ALBERT HEIJN KAATSHEUVEL

Speurtocht Middeleeuwen

RESIDENTIE MOLENWIJCK

Pieter van Tilburg en Dhr J. Huijbregts

BERTUS KEMMEREN

GemeenteBelangen Loon op Zand


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.