Page 1

Prolongatie zorgcontract VGZ per 1 januari 2012 BaliePlus B.V. 17 november 2011

Aon Hewitt


Inhoudsopgave Inhoudsopgave............................................................................................................................................ 1 1 Inleiding ........................................................................................................................................ 1 2 Conclusie/ Advies........................................................................................................................ 2 3 Uw collectieve zorgverzekering bij VGZ.................................................................................... 3 3.1 Pakketopbouw ............................................................................................................................... 3 3.2 Wijzigingen in de aanvullende verzekeringen ............................................................................... 4 3.3 Oplossingen t.a.v. beperkingen in de basisverzekering ................................................................ 4 3.4 Arbeidsgerelateerde zorg (mix aanvullende verzekering) ............................................................. 5 3.5 Belangrijke wijzigingen Mondzorg ................................................................................................. 5 3.6 Gecontracteerd en niet gecontracteerd zorgverleners .................................................................. 5 3.7 Premie............................................................................................................................................ 6 3.8 BZP en Groei ................................................................................................................................. 7 3.9 Premie-/schadecijfers .................................................................................................................... 8 3.9.1 Volmacht ........................................................................................................................................ 8 3.10 Service aan verzekerden ............................................................................................................... 8 3.11 Diginet............................................................................................................................................ 8 Contact gegevens ....................................................................................................................................... 9 Over Aon .................................................................................................................................................... 10

Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012 | Datum


1

Inleiding

Evenals vorig jaar hebben wij ervoor gekozen om u dit jaar in twee delen te informeren over de wijzigingen in de zorg. In de rapportage die u nu voor u heeft, leest u meer over de ontwikkelingen binnen VGZ en over uw collectieve zorgverzekering die bij hen is ondergebracht. De andere rapportage is algemeen van aard en beschrijft de ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt. Deze heeft u al eerder van ons ontvangen. Voor werkgevers is het beheersen van zorgkosten essentieel. Verschillende trends waaronder vergrijzing, zorgen voor een substantiĂŤle stijging van de zorgkosten. Doordat zorgkosten stijgen, stijgen ook de werknemerpremies en de inkomensafhankelijke bijdrage van werkgevers. Hierdoor komen de lasten van zorg en gezondheid steeds meer terecht op de schouders van werkgevers en werknemers. Ook dit jaar is de trend dat de premies van de basisverzekering en de aanvullende verzekering stijgt. Dit ondanks de wettelijke wijzigingen per 1 januari 2012. Zoals u weet wordt 50% van de zorgkosten door de inkomensafhankelijke bijdrage door u als werkgever betaald. In de komende jaren zal het niet een kwestie zijn van het verlagen van de zorguitgaven, maar trachten de verhoging van de zorgkosten te beperken. Verder zien wij door de wettelijke wijzigingen een aanzienlijke verslechtering ten aanzien van vergoedingen voor arbeidsgerelateerde zorgelementen. Hierbij kunt u denken aan; fysiotherapie, eerstelijnspsychologie, dieetadvisering en stoppen-met-roken programma's. Het rapport is als volgt ingedeeld: In hoofdstuk 2 vindt u ons advies terug over uw contract bij VGZ gegeven de ontwikkelingen binnen de zorgmarkt. Hoofdstuk 3 gaat uitgebreid in op uw collectieve zorgcontract bij VGZ.

Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012

1


2

Conclusie/ Advies

Voor 2012 worden de kortingspercentages op uw collectieve contract aangepast. De kortingen in 2011 voor uw collectief waren 8 % op de basisverzekering en 10.% op de aanvullende verzekering. In 2012 worden deze als volgt: 10 % op de basisverzekering 12 % op de aanvullende verzekering Wel willen we u graag attenderen op het volgende; Zorg is meer dan verzekeren alleen ! Standpunt Aon Hewitt Door de Wettelijke wijzigingen zien wij een aanzienlijke verslechtering ten aanzien van vergoedingen voor arbeidsgerelateerde zorgelementen. Hierbij moet u denken aan; fysiotherapie, eerstelijnspsychologie, dieetadvisering en stoppen-met-roken programma's. De gevolgen voor werkgevers zijn tweeledig: 1. Verzuim gaat langer duren indien werknemers minder snel gebruik maken van zorgaanbieders doordat hun verzekering vergoeding niet langer dekt (en zij niet voor een uitgebreidere aanvullende verzekering hebben gekozen). 2. Kosten aan zorgaanbieders (preventief en curatief) gaan omhoog indien werknemers bij de werkgever aankloppen voor vergoeding van zorg dat niet langer onder de Basisverzekering valt. Een kostenverlagend effect van deze maatregelen kan optreden indien deze maatregelen ertoe leiden dat de premies voor de basisverzekering dalen; 50% wordt ten slotte door de werkgever betaald. Maar het zal de komende jaren niet een kwestie zijn van verlagen van de zorguitgaven, maar trachten de verhoging te beperken.

Voor werkgevers is het beheersen van zorgkosten essentieel. Verschillende trends waaronder vergrijzing, zorgen voor een substantiÍle stijging van de zorgkosten. Doordat zorgkosten stijgen, stijgen ook de werknemerpremies en de inkomensafhankelijke bijdrage van werkgevers. Hierdoor komen de lasten van zorg en gezondheid steeds meer terecht op de schouders van werkgevers en werknemers. Bij zorgkosten denkt u waarschijnlijk direct aan uw collectieve zorgverzekering, premies en de voorwaarden. Maar bij het managen van zorg in uw organisatie gaat het om veel meer dan verzekeren alleen. Door inzicht te krijgen in de meest voorkomende verzuimoorzaken van uw medewerkers, kunt u bedrijfsspecifieke zorg inzetten om verzuim en arbeidsongeschiktheid te minimaliseren. De juiste zorgverzekeraar kan bijdragen aan de invulling en financiering van uw preventieve gezondheidsbeleid. Het selecteren van de best passende verzekering en het aansturen van uw zorgverzekeraar zijn van groot belang. Ook het afstemmen van uw zorgbeleid op thema’s als langer doorwerken, medewerkers blijven motiveren en duurzame inzetbaarheid is essentieel. Als u op een preventieve en adequate manier in zorg investeert, levert u dat zowel op korte als lange termijn rendement op.

Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012

2


3

Uw collectieve zorgverzekering bij VGZ

Zorgverzekeraar VGZ maakt deel uit van UVIT. De volgende verzekeraars maken onderdeel uit van dit concern: Univé, VGZ, IZA en Trias. Met 4,2 miljoen verzekerden behoort UVIT tot de grootste verzekeraars van Nederland. Door de Raad van Bestuur is bepaald dat VGZ het label blijft waarmee zorgverzekeringen via het intermediaire kanaal worden aangeboden. De voorgenomen fusie tussen de verzekeraars is vanwege een interne discussie, met name met de Univé kantoordirecteuren, onzeker geworden. De exacte uitkomst hiervan is op dit moment onduidelijk. Wel duidelijk is dat het label VGZ, welke op de collectieve markt een sterk merk is, zal blijven bestaan. De collectiviteitskorting bedraagt: ƒ Basisverzekering: ƒ Aanvullende verzekeringen:

10 % 12 %

Op de tandartsverzekeringen en doelgroeppakketten van VGZ wordt geen collectiviteitskorting gegeven. De nettopremie voor de basisverzekering per maand is in 2012: EUR 97,42 De premietabel 2012 is bijgevoegd in de bijlage.

3.1

Pakketopbouw

VGZ biedt voor de Basisverzekering de VGZ Zorgverzekering aan. Deze is zowel in de natura- als de restitutievariant te verkrijgen. Voor de aanvullende verzekering kan gekozen worden uit: ‰ Beperkte Aanvullende Verzekering ‰ Uitgebreide Aanvullende Verzekering ‰ Plus Aanvullende Verzekering De tandartsverzekeringen zijn in de varianten Goed, Beter en Best te kiezen. Voor specifieke doelgroepen heeft VGZ een aantal pakketten gecreëerd die afgestemd zijn op de levensfase van de verzekerde: ‰ Jong Een verzekering voor jongeren tot 27 jaar incl. tandheelkunde ‰ Fit & Vrij Een verzekering voor alleenstaanden ‰ Gezin Een verzekering voor gezinnen incl. tandheelkunde ‰ Vitaal Een verzekering voor 50+-ers incl. tandheelkunde

Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012

3


De Mix Aanvullende verzekering wordt aangeboden specifiek als werkgeverspakket (zie paragraaf 3.4).

3.2

Wijzigingen in de aanvullende verzekeringen

VGZ zal per 1 januari 2012 een aantal wijzigingen doorvoeren op de dekking vanuit de aanvullende verzekeringen. Hieronder een opsomming van de wijzigingen: ƒ De vergoedingen op de tandartsdekkingen worden van 100% naar 80% tot een x bedrag (afhankelijk van gekozen pakket) verlaagd. ƒ In het VGZ Jong pakket gaat ook de dekking van de tandartsverzekering van onbeperkt naar 80% met een maximum van EUR 500,ƒ In de Tand Best verzekering wordt de nu onbeperkte vergoeding orthodontie beperkt tot EUR 2.500,ƒ Orthodontie in het VGZ Gezin pakket voor verzekerden tot 22 jaar wordt verlaagd van 100% naar 80% met een maximum van EUR 2.500,ƒ Brillen en contactlenzen van eens in de 2 jaar naar eens in de 3 jaar (verzekerd bedrag is afhankelijk van het gekozen pakket) ƒ Dieetadvisering EUR 250, - per kalenderjaar vervalt in het Gezin pakket. ƒ Mammaprint (diagnostische test bij een borsttumor) wordt vergoed in alle aanvullende pakketten. ƒ Mantelzorg, waar nu sprake is van een budget mantelzorg in geld wordt dit omgezet naar een overeenkomstig budget in dagen.

3.3

Oplossingen t.a.v. beperkingen in de basisverzekering

In alinea 2.5 van de algemene zorgrapportage heeft u kunnen lezen over de wettelijke wijzigingen die op de basisverzekering zullen worden doorgevoerd. VGZ gaat hier als volgt mee om: ƒ De eerste 20 behandelingen fysiotherapie komen voortaan voor eigen rekening (of ten laste van een aanvullende verzekering, waarbij opgemerkt dient te worden dat het aantal behandelingen in de aanvullende verzekeringen niet wordt aangepast). ƒ De vergoeding voor psychologische zorg gaat van 8 naar 5 behandelingen (de overige behandelingen komen voortaan voor eigen rekening of ten laste van een aanvullende verzekering waarbij opgemerkt dient te worden dat het aantal behandelingen in de aanvullende verzekeringen niet wordt aangepast).) Uit de basisverzekering gaan vergoedingen voor: ƒ Maagzuurremmers: alleen nog vergoeding bij chronisch gebruik (langer dan 6 maanden). Dit wordt niet gerepareerd in de aanvullende verzekering(en). ƒ Dieetadvisering: alleen nog op indicatie, als onderdeel van ketenzorg. Deze vergoeding komt in de Plus Aanvullende verzekering. ƒ Stoppen met roken: geschrapt wordt de ondersteunde medicatie (nicotine vervangende middelen en geneesmiddelen op recept). Deze worden opgenomen in de aanvullende verzekeringen (een eenmalige vergoeding van EUR 115,-) met uitzondering van de beperkt aanvullende verzekering. Gedragsondersteuning blijft in de basisverzekering.

Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012

4


3.4

Arbeidsgerelateerde zorg (mix aanvullende verzekering)

VGZ beschikt al sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet over een werkgeverspakket: de Mix Aanvullende Verzekering (XAV). In dit pakket zijn dekkingen opgenomen die te maken hebben met arbeidsgerelateerde zorg: ‰ Beweegzorg (ergotherapie, fysiotherapie, diverse alternatieve beweegtherapieën) ‰ Dieetadvisering ‰ Huishoudelijke ondersteuning ‰ Preventieve zorg ‰ Psychologische zorg ‰ Taxivervoer van en naar het werk Dit pakket wordt op onderdelen aangepast. De hierboven genoemde zorgsoorten zullen de kern blijven vormen van de Mix aanvullende verzekering. De verstrekkingen die zijn opgenomen in de XAV worden ontdubbeld in de aanvullende verzekeringen. Hiermee wordt de premiehoogte van de aanvullende verzekeringen tevens aangepast.

3.5

Belangrijke wijzigingen Mondzorg

De ontwikkelingen op het gebied van mondzorg zijn tweeledig: • Vanaf 1 januari 2012 mogen tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en orthodontisten zelf bepalen welk tarief zij vragen voor een behandeling. De zorgverlener is verplicht om de tarievenlijst in zijn praktijk en op zijn website te publiceren en moet voor een behandeling die duurder is dan EUR 150,- een offerte aan verzekerden laten zien. • De schadecijfers op de tandartsverzekeringen blijven onverminderd slecht. Dit heeft tot gevolg dat VGZ per 1 januari 2012 haar vergoeding van 100% naar 80% voor de drie tandartsverzekeringen aanpast, met een maximum van het verzekerd bedrag behorend bij het gekozen pakket. • Naast het terugbrengen van de dekking (van 100% naar 80%) verhoogd VGZ de premies van de tandartsverzekeringen (zie paragraaf 3.7) . Dit als gevolg van een nog steeds stijgende schadelast en het loslaten van de tandartstarieven (wat naar algemene opinie het gevolg heeft dat de tandartstarieven gaan stijgen).

3.6

Gecontracteerd en niet gecontracteerd zorgverleners

Gecontracteerde zorgverlener Een zorgverlener met wie de verzekeraar afspraken heeft, is een gecontracteerde zorgverlener. Deze dient rechtstreeks bij de verzekeraar de nota in, de verzekerde merkt daar dus niets van. De nota wordt volledig vergoed met uitzondering van het (verplicht) eigen risico en de (wettelijke) eigen bijdragen.

Niet-gecontracteerde zorgverlener Een zorgverlener met wie de verzekeraar geen afspraken heeft, is een niet-gecontracteerde zorgverlener. De verzekerde dient de nota zelf bij de verzekeraar in. Men dient er rekening mee te houden dat de nota niet altijd volledig vergoed wordt. In het geval dat de zorgverzekeraar zorgverleners specifiek voor bepaalde zorg hebben geselecteerd en een verzekerde maakt hiervan geen gebruik,

Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012

5


ontvangt men geen vergoeding of een percentage vergoeding. Het is dus verstandig om dit van tevoren na te gaan. Zo voorkomt u teleurstellingen. Voor 1 januari 2012 heeft de verzekerde van bovenstaande nauwelijks hinder van ondervonden. Per 1 januari 2012 gaat VGZ hier actief beleid op voeren. Dit betekent dat verzekerden die naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaan geconfronteerd kunnen worden met nota's die niet volledig voor vergoeding in aanmerking komen. VGZ gaat de betrokkenen nadat er een nota is ingediend van een niet gecontracteerde zorgverlener informeren. VGZ zal verzekerde berichten dat men op zoek moet naar een gecontracteerde zorgverlener. Dit om te voorkomen dat toekomstige nota's niet of niet volledig vergoed worden. Verzekerden kunnen op internet opzoeken welke zorgverleners door VGZ zijn gecontracteerd. Hierbij de internetsite: www.vgz.nl/zorg-en-gezondheid/wegwijs-in-de-zorg/zorggids Als voorbeelden noemen we de volgende zaken: • Lagere vergoeding van niet gecontracteerde zorgaanbieders fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, dieetadvisering, ergotherapie en 1e lijn GGZ. In plaats van 100% is de vergoeding voortaan 80%, net als bij de basisverzekering. • Het tarief voor niet gecontracteerde aanbieders van tweedelijns GGZ-zorg verlagen zij van 80% naar 60% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. • Bij de vergoeding voor dieetadvisering verlagen zij het tarief van de niet-gecontracteerde aanbieders eveneens naar 80%. Dit geldt voor VGZ Plus Aanvullende Verzekering en het VGZ Vitaal Pakket.

3.7

Premie

VGZ heeft op 8 november de premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen bekend gemaakt. Genoemde bedragen zijn exclusief de collectiviteitkorting! ‰

VGZ Zorgverzekering de nominale premie voor deze zorgverzekering 2012 is vastgesteld op EUR 1299,00 per jaar (EUR 108,25 per maand).

‰

VGZ Restitutieverzekering de nominale premie voor deze zorgverzekering 2012 is vastgesteld op EUR 1347,00 per jaar (EUR 112,25 per maand).

In onderstaande tabellen treft u de maandpremies van VGZ Afrondingsverschillen voorbehouden.

zonder collectiviteitkorting

Verzekeringspakketten zonder mix aanvullende verzekering: Maandpremie in EUR Stijging 2011 - 2012 2011 2012 absoluut relatief VGZ Zorgverzekering 105,75 108,25 2,50 2,4% VGZ Restitutieverzekering 109,75 112,25 2,50 2,3% Beperkte Aanvullende 7,50 8,95 1,45 19,3% Verzekering Uitgebreide Aanvullende Verzekering 16,95 17,95 1,00 5,9% Plus Aanvullende Verzekering 30,99 31,95 0,96 3,1% Tand Goed Pakket 11,95 12,95 1,00 8,4% Tand Beter Pakket 16,95 17,95 1,00 5,9% Tand Best Pakket 33,50 35,95 2,45 7,3%

Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012

6


Verzekeringspakketten met mix aanvullende verzekering:

VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Beperkte Aanvullende Verzekering Uitgebreide Aanvullende Verzekering Plus Aanvullende Verzekering MiX Aanvullende Verzekering Tand Goed pakket Tand Beter pakket Tand Best Pakket

3.8

Maandpremie in EUR 2011 2012 105,75 108,25 109,75 112,25

Stijging 2011 - 2012 absoluut relatief 2,50 2,4% 2,50 2,3%

4,25

5,70

1,45

34,1%

10,25 22,25 10,50 11,95 16,95 33,50

11,25 23,25 12,50 12,95 17,95 35,95

1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,45

9,8% 4,5% 19,0% 8,4% 5,9% 7,3%

BZP en Groei

VGZ wil zich in de komende jaren steeds meer gaan profileren als verzekeraar en aanbieder van zorg in de volle breedte. Al enige jaren geleden is VGZ begonnen met het BedrijfsZorgPakket. Met het Bedrijfszorgpakket krijgt u een eigen zorgnetwerk rond uw organisatie, welke u direct kunt inzetten bij dreigend uitval of verzuim van uw werknemers. Dit netwerk bestaat uit zorgvuldig geselecteerde en gespecialiseerde zorgverleners. Hun aanpak is erop gericht uw medewerkers inzetbaar te houden of anders weer zo snel mogelijk te krijgen. Eind 2008 heeft VGZ het Concept Groei gelanceerd. Dit concept richt zich op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het concept bestaat uit: ‰ Screening (bijv. Work Ability Index, RI&E, PMO, Werkbelevingsonderzoek) ‰ Advies om tot Groei van duurzame inzetbaarheid te komen ‰ Programma’s die zich richten op vier Groeithema’s: Geest, Lichaam, Werk en Leefstijl. Analyse Aon: Het Concept Groei lijkt erg op onze benadering van Corporate Wellness. De concrete invulling van dit concept Groei zal van case tot case bepaald moeten worden, er ligt nog geen uitgewerkt dienstenpallet.

Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012

7


3.9

Premie-/schadecijfers

VGZ vraagt als een van de weinige verzekeraars bij nieuwe offertes de premie/schadecijfers op van het huidige contract. VGZ is op aanvraag in staat om gedetailleerde premie-/schadecijfers te leveren: ‰ Premie ‰ Schade ‰ Verzekerdenaantallen

3.9.1

Volmacht

VGZ is een van de weinige verzekeraars die nog volmachten verstrekt. De grote volmachten in Nederland (Turien, Aevitae, IAK, Nedasco) hebben allen een volmacht van VGZ. Voordeel van de volmacht is dat er in het verzekeringspakket veel meer flexibiliteit kan worden gebracht al naar gelang de wensen van de klant. Ook zijn volmachten veel beter in staat om gedetailleerde managementinformatie te leveren dan VGZ rechtstreeks. Binnen de volmacht kan voor zowel de VGZ- lijn als afwijkende contractspecifieke voorwaarden gekozen worden. Ook de inhoud van de Mix Aanvullende verzekering kan naar wens van de klant worden ingevuld.

3.10

Service aan verzekerden

Door middel van een aantal internetapplicaties wordt er aanvullende dienstverlening aan verzekerden geboden. Via www.vgz.nl en www.gezondvgz.nl kan de verzekerde informatie over gezondheid en zorg inwinnen en ook in contact komen met zorgverleners.

3.11

Diginet

Door middel van Diginet wordt collectieve relaties en hun verzekerden de mogelijkheid geboden om online, via een eigen password, inzicht te krijgen in de eigen verzekeringsgegevens. Naast het inwinnen van informatie, kunnen ook mutaties via diginet worden doorgegeven.

Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012

8


Contact gegevens Michael (M.A.) Schellevis Consultant Aon Hewitt Consulting | Corporate Wellness 0619274855 Michael.schellevis@aonhewitt.com

mr. Lars (L.J.) Konings Consultant Aon Hewitt Consulting | Corporate Wellness 010 448 85 29 Lars.konings@aonhewitt.com

Op dit rapport heeft peer-review plaatsgevonden conform de Aon-standaarden. Peer review is op 16 november uitgevoerd door Michael Schellevis, Consultant" .

Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012

9


Over Aon Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. In Nederland heeft Aon 10 vestigingen met 1.900 medewerkers. Het bedrijf maakt deel uit van Aon Corporation, Chicago, USA. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 600 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 60.000 medewerkers. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon Corporation is gespecialiseerd in financiële en verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE). Aon is hoofdsponsor van Manchester United, lees hierover op www.aon.com/manchesterunited. Meer informatie: www.aon.nl

Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op omstandigheden bij en informatie ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Op geen enkele wijze kan worden gegarandeerd dat beschreven omstandigheden volledig in overeenstemming zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving, noch mag worden aangenomen dat de inhoud van dit rapport volledig is ten aanzien van de onderzochte risico’s. Derden die van dit rapport kennisnemen kunnen aan dit rapport geen rechten ontlenen. Aon Consulting Nederland cv geeft geen juridische adviezen en/of adviezen op het terrein van belastingen of accounting. Geadviseerd wordt om met betrekking tot deze onderwerpen contact op te nemen met gespecialiseerde raadgevers, alvorens definitieve beslissingen worden genomen.

© 2011 Aon Consulting Nederland cv Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon Consulting Nederland cv.

Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012

10

Balieplus VGZ Zorgrapportage 2012  

Lees alles over wijzigingen, dekkingen, etc. in de VGZ Zorgverzekering voor 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you