Page 1

Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim

Nr. 2 – juni 2013

– alversundkyrkje.kirkenorge.no –

Min Salme

Sang /Gospel

Konfirmantar

Kyrkjemessa

God sommar !


Alversund kyrkjekontor Kyrkjevegen 1, 5911 Alversund Tlf. 56 35 73 70 Fax. 56 35 73 71 alversund@lindas.kyrkja.no Opningstider: tysd. – fred. kl.10.00-15.00 Stab Fungerande prost: Geir Sørebø 957 29 172 prosteniytresogn@c2i.net Sokneprest i Alversund: Åge Palmesen 56 35 73 76 age.palmesen@lindas.kyrkja.no Sokneprest i Seim og Lygra: Børge Ryland 56 35 73 75 borge.ryland@lindas.kyrkja.no Kateket: Bjørn D. Nygård 412 59 586 bjorn.d.nygard@lindas.kyrkja.no Sekretær: Mariann Nepstad 56 35 73 70 mariann.nepstad@lindas.kyrkja.no Kantor: Odd Leif Mjøs 56 35 73 74 odd.leif.mjos@lindas.kyrkja.no Kyrkjekontakten Redaksjon: Monika B. Aarland 414 16 422 mbaarland@gmail.com Lars Inge Kjemphol 992 59 699 larsinkj@online.no Silje Marie Bauge 902 43 838 smbauge@bkkfiber.no Weronica Løland 915 19 390 Rekneskap: Mariann Nepstad 56 35 73 70 Layout/setting: ID fix design 93 006 007 Framsidefoto: Jorunn A. Sagstad Trykk: Trykk-Service A/S Url: alversundkyrkje.kirkenorge.no Sokneråd Alversund sokneråd Øystein Aamli Seim sokneråd Rannveig Furelid Lygra sokneråd Lillian Berentsen

993 21 642

400 17 918 980 86 687

Kontonummer kontonr. 3632.53.60741 Lindås Kyrkjelege fellesråd Lonsvegen 2 56 37 59 20 www.lindas.kirken.no

foto: ImF Media/Egill Danielsen

Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim

Eit godt spørsmål

Min Salme

N

Det var jo ikkje unaturleg at dei gjekk for å finna Jesus der i grava. Dei hadde sett at han var lagt der, men dei hadde gløymt at han hadde sagt klart ifrå om at døden ikkje skulle kunna halda på han. Englane kan og føya til etter at spørsmålet er stilt: – Han er ikkje her, han er oppstaden. I mange ulike religionar har dei ei grav å gå til. I denne ligg grunnleggjaren, eit dødt menneske. Som kristne kan ein og reisa til Jerusalem og vitja Jesu grav, men ein vil finna at grava er tom, og det har ho vore i nærare 2000 år. Han som låg der, var død, men Gud greip inn, og han som er langt sterkare enn dødskreftene reiste Jesus opp or døden. Men er det då så viktig om Jesus stod opp igjen eller ikkje? I 1. Kor 15 er trua vår omtala som tom og meiningslaus om ikkje han vann over døden. Så sler Bibelen fast i det 20. verset i dette kapitlet: «Men no er Kristus oppstaden frå dei døde, han er fyrstegrøda av dei som er sovna inn.» Englane sin bodskap til kvinnene var at Jesus er levande, og Bibelen sin bodskap er framleis at dei som trur på han skal leva, evig.

s.2

av Weronica Løland

meg djupt inn i hjartet – dette var den finaste salmen eg nokon gong har høyrt! Dette er ein salme som gjev ein tankar om livets byrjing, med tankar om dåpen – og ikkje minst: borna sin plass i kyrkja. Jesus sa at dei små borna skulle komme til ham, og denne salmen viser at borna virkeleg har ein stor plass i Guds rike – sjølv om dei er små på jorda.

Andakt ved Asle Hetlebakke

okre kvinner har kome fram til ei grav. Planen er å gå inn i grava for å salva den døde som ligg der. Denne skikken er ikkje vanleg hjå oss, men for desse kvinnene, som var i Jerusalem rundt år 30, var det heilt naturleg. Men dei vert skikkeleg forfærde då dei kjem fram og ser at steinen som låg framfor grava er rulla vekk. Samstundes får dei sjå to menn i skinande klede. Det er desse to som stiller spørsmålet: – Kvifor leitar de etter den levande mellom dei døde? (Lukas 24,5).

Det skjer et under i verden

Då borna mine skulle konfirmerast, gjekk vi ofte i kyrkja. Og denne perioden var full av kjensler for meg som mor – det har vore ei flott tid, ei tid for ettertanke og for gransking av eigen tru. Denne salmen vart nytta i ei dåpsgudsteneste, og den rørte

Eg får tankar tilbake til den gongen eg sjølv gjekk på søndagsskulen, og minnes kor stolt eg var då vi fekk synga i kyrkja – ei stor oppleving for ein liten kropp, ein kjende seg viktig. Dette er tankar eg gjer meg kring denne flotte salmen, ein ny favoritt!

Gerd Grønvold Saue

Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til, over det gryende livet lyser Guds skapersmil. Det skjer et under nå barnet møter oss hud mot hud, øynene speiler Guds himmel, gir oss et glimt av Gud. Det skjer et under i kirken, større enn verden vet. Barnet får del i Guds rike, svøpt i Hans kjærlighet. Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord. Barnet er størst i Guds rike, skjønt det er minst på jord. Så la oss synge i glede, nå er Guds Ånd oss sendt, vannet blir kilden til livet, her har et under hendt. Ingen på jorden er himlen så nær, som barnet Han tar i sin favn, som barnet Han tar i sin favn.

Redaktørens hjørne Her forleden sat eg i bilen og tenkte på kva som er mi beste årstid. Det var faktisk litt vanskeleg å verte einig med seg sjølv. Sommaren er fin og varm (eg likar varme), hausten har alle fargane, vinteren har jula og snøen – rett nok hovudsakleg slaps her, og våren

s.3

har lysare dagar og nytt liv. Denne gongen «vann» våren. Det er rett og slett nydeleg å sjå alt som har vakse fram, høyre musikken i brekinga frå lam og kje, og kjenne at det er godt og vere til. Alt har sin sjarm, ein må berre få opp augo for det. Riktig god sommar frå oss!


Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim

Seim Songkor

Knarvik Gospel

«Koret som ønskjer å gle deg!»

KnarvikGospel har no avslutta sitt første år. Det gjorde vi med ein kjekk blåtur torsdag 23.mai.

Vi er ein glad gjeng på 24 medlemmar i alderen 16 til 68 år, og vi kjem frå store delar av Nordhordland og Bergen. Koret øver i Knarvik kvar torsdag i tida 19.30 til 22.00. Seim Songkor har opp gjennom åra vore eit aktivt kor med ulike prosjekt av ulike storleikar og innhald.  Her kan vi nemne Musikalen Dampen, Kattane i Lindås (norskutgåva av Cats), I vesterveg til Liverpool, eit stort tal kyrkjekonsertar lokalt og regionalt og korkonkurransar i innog utland med gode resultat. 

korkonkurranse for kor frå Nordhordland der kora stiller med ulikt repertoar, ulike kostymer og regi. I år vert KORiADEN arrangert laurdag 19.oktober.   Koret etterstrebar å ha eit godt miljø, og vi meiner at menneske som trivst i lag og syng best i lag. Vårt motto er «Koret som ønskjer å gle deg!» 2012 var eit aktivt år i koret der   vi deltok i en internasjonal kor- Vi har ingen opptakskrav for konkurranse i Italia, ein korkon- og vere med anna enn at du må k u rra nse i prioritere og vere Grieghallen i med på øvingane Seim Songkor kjem frå Bergen  samt kvar torsdag - og Seim i Lindås kommune. NM for kor ha songglede! i Oslo.  I tilDet har ei stund Koret vart skipa i 1974 legg så har vi vore ei oppfatog har dermed 40-års kvart år adning av at du jubileum i 2014! ventskonsert må kunne noter første søndag i for og vere med, advent saman med Seim Musikk- og at det er opptaksprøve for å lag, og vår eigen «Julenatt» som begynne i koret – dette er ikkje er ein intimkonsert kl. 22.00 litle rett! julaftan i Seim kyrkje. Sidan 2011 har vi også arrangert Har du lyst til å vere med er «KORiADEN» på Strilatun på det berre å ta kontakt med leiar Seim. Dette er ein uhøgtideleg Ingunn Øwre på tlf. 907 35 324

s.4

eller sende ein e-post til; seimsongkor@gmail.com, så skal vi finne ein fin plass til deg saman med oss. Nett no har koret tatt sommarferie, men vi starter opp igjen i månadsskiftet august/september. – Veldig kjekt om vi høyrer frå nokon av dykk før den tid! Seim Songkor ønskjer dykk alle ein fin sommar! Kronerulling til piano I januar i år tok koret initiativ til å starte ein kronerulling til nytt piano i Seim kyrkje. Soknerådet på Seim har no oppretta ein konto der dei som ønskjer kan bidra med nokre kroner til dette formålet. Kontonummer er: 3632 58 46369, merk betalinga Kronerulling piano. Vi håper at fleire enn Seim Songkor kan ha glede av at kyrkja får nytt piano. Gjer som koret: gje eit beløp til dette formålet!

Musikk er livet livet er musikk

For Ingrid Karoline Kvalheim og Frode Skag Storheim er faktisk musikken livet. Dei klarar ikkje eit liv utan musikk, og driv med det heile døgnet. Musikk er givande, den skapar glede og liv, og eit liv utan musikk hadde vore fattig og stusseleg meiner dei to medlemmane i Seim Songkor. Dei syng på skulen, på fritida, ja heile tida. Og sjølvsagt i koret, noko dei syntes er heilt topp. Her har dei eit fint musikalsk miljø og gode vener, eit sosialt kor med gode utfordringar.

Då vi starta opp hausten 2012 var vi svært spente, var eit gospelkor for vaksne i Knarvik «liv laga»? Svaret er eit klart JA! Vi har vore ca 30 på øvingane vi har annankvar torsdag i Knarvik misjonshus. På medlemslista er over 40. Medlemmane er frå både Lindås og Meland kommune. Det er til og med nokon frå Askøy! I tillegg til songen er det sosiale viktig. Vi har litt mat, og ein god del prat kvar gong. Vanskegrad på songane og repertoar er variert. Noko litt vanskeleg (for nokon av oss) og noko lett, slik det må vere når så mange ulikt utrusta stemmer er samla. Vi har sjølvsagt ingen opptakskrav, her er det

s.5

plass til alle som likar å synge! Vi har lagt oss på eit nivå når det gjeld øving og opptredener som skal vere overkommeleg tidsmessing. Etter evaluering no i vår seier omtrent alle at dei vil fortsetje! Men det er god plass til fleire. Til hausten startar vi att torsdag 5. september kl 1930 - 2030 i Knarvik Misjonshus. Vi ynskjer nye – og sjølvsagt gamle – medlemmar hjarteleg velkommen! (Vi er og på jakt etter trommeslager.) Ta gjerne kontakt om du lurer på noko! Kontaktpersonar: Gerd Marit Osland Øvretveit; 90878872 Eli Eidsnes; 90613515


Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim

Barnesida Bibelvers

av Monika Bøkevoll Aarland

«Alt de vil at andre skal gjera mot dykk, skal de òg gjera mot dei.» Matteus 7,12

Smil !

Anne stod o m o r go n e n o pp o m g såg seg i spegelen . – Uff, eg se r Så g jekk ho ikkje ut! bort til vin dauga og sm ilte nøgd . – No ser eg ut!

Kyrkjemessa av Lars Inge Kjemphol

Smil !

«Ta vare på det Gud vil ha i varetatt» Har du nokon gang prøvd å lage ein blome? Eller kanskje eit tre? Det gjekk vel ikkje så bra.

I geog rafitimen spurte læreren Ole: «Hvor ligger L iver pool .» Ole svarte: «D e ligger øverst i tabellen .»

Det er nokså vanskeleg for oss å lage noko som er levande, heilt umogeleg faktisk. Det er berre Gud som kan skape levande ting ut av ingenting, slik jorda vår ein gong vart til, og vi. Det vi kan gjere er å reparere, og bevare. Vi kan passe på at jorda vi bur på ikkje blir meir øydelagt, at miljøet blir betre og at menneska som bur her vil ha ein god plass å bu i lang tid framover. Men det er ikkje berre slik vi kan reparere eller bevare. Gud vil at alle menneska skal ha det bra. Vi kan gjere verda betre for dei vi har rundt oss ved å være ein god ven, hjelpe nokon som har det vondt, eller trøste nokon som er lei seg. Det er mange måtar å hjelpe på, og mange som treng hjelp. Kanskje du kan starte med ein klasseven?

s.6

SingOut og SingSingeling opptrer på kyrkjemessa.

Laurdag 9. mars vart det arrangert messe i Nordhordlandshallen for andre gong til inntekt for Knarvik kyrkje. Frammøtet var endå større i år enn i fjor. Mange har gitt uttrykk for at dei hadde ein triveleg ettermiddag i hallen. Gerd Marit Øvretveit og Hans Kenneth Sundsbø leia dagen på ein framifrå måte i år som i fjor. Det var flotte musikalske innslag ved Alversund kammerkor, Knarvik gospelkor, SingSingeling og Sing Out. Både på loddbøkene og åresalet var det mange fine gevinstar. Gjevargleda var stor både hos privatpersonar, bedrifter og butikkar. Det kom inn ca. 105.000,- kroner totalt. Ein stor takk til alle som var med og gjorde ein innsats for å få istand messa. – Og ein stor takk og til alle som kjøpte lodd og årar!

Gevinst:

Vinnarar:

Hardangersømduk

Kåre i Lonshøyen

Dukke m/garderobe og vogn

Aaslaug Langedal

Herregenser

Reidun Dale Haugland

Oleannajakke

Stein Håkon Brathen

Strikka pledd

Britt Skjelvik

Hekla pledd

Edith og Leif Kvinge

Linduk

Marit Holmås

Steiketakke

Tove Skauge

Bestikk

Kolbein Lekva

Fiskeutstyr

Kathrine H. Kvinge

Babyteppe

Halldis Pollen

Quilta påskeløper

Fam. Brønnstad

Pannekakejern

Karin Alver

Fotball

Fredrikke Jensen

Bordlampe

Anette Aamli

Mariusgenser

Ottar Johanssen

Tursekk

Irene Bjkørsvik

Dobbelt sengesett

Geir Sørbø

Bok:Puss-opp

Fam. Dina Hilland

Gavekort-Ekspert,700 Sofie L. Fosse Gavekort,Senter-500

Roar, Eivind, Magnhild Tofting

Gavekort /SPA-500

Britt Ringen

Gavekort-Søderst 500 Brita Jordal Gavekort på Alver, middag for to

Gunn Hellesø

Barnegenser-8 år

Kari og Kåre Mongstad

Brodert duk

Karin Olstad

Kunst

Åse Karin Ågotnes Sandvik

Takk til alle som støtta messa med flotte gevinstar: Knarvik Senterforening, Alver Hotell, Yrkesklær, Jobb & Fritid, Avisa Nordhordland, Strilen, Blomstermiljø, Knarvik Blomsterstove, Søderstrøm, Playcom, Norli, Monett, Rose Parfymeri, Brio leker, Expert, Foto Knudsen, Fellini, Fargerike, Urmester Birger Eknes, Classiqa dameklær, Cubus, Studio Nordhordland, Comfort AS, Haugland VVS, Clemen Gull, Fagmøbler, Atleten, Parfymelle, Motorsenteret, More Woman, Haaland sko, Mekk, Mani, Shell Select, Garn & Broderi, Gunnar Reigstad, Apotek 1 i Promenaden og Kvassnesvegen, Knarvik Bilsenter.

s.7


Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim

Konfirmantane 2013

Konfirmantane 2013

Konfirmantar Knarvik – 5. mai kl 10.30 – 2013

Konfirmantar Knarvik – 5. mai kl 12.30 – 2013

Oda Linnea Brekke Iden, Ruth Dyngeland, Vilde Gjerde, Sander Kvinge Haugsdal, Bertine Træland Hella, Erik Træland Hella, Christian Jarland, Sidra Fyllingsnes Javed, John Håkon Storaker Kelly, Vilde Blom Langhelle, Julian Svindal Luna, Eilen Thorkildsen Nilsen, Rine Helen Holtan.

Espen Medaas, Nathalie Wiken Moberg, Emilie Nybø Nordanger, Viljar Bjøsvik Rath, Maren Konstanse Svellingen Svendsen, Svein Ove Bøe Toppe, Jacob Øvretveit Tredal, Sebastian Øvretveit, Julian Aase, Bendik Bjørge Furnes.

Alversund konfirmantar – 12. mai kl 10.30 – 2013

Alversund konfirmantar – 12. mai kl 12.30 – 2013

Erlend Bjørnøy Alver, Sofie Berland, Judith Børtveit, Jørgen Nilsen Fosse, Andreas Hetlebakke Garrido, Marianne Myking, Ole-Thomas Hjelmtveit, Andreas Raun Jensen, Linn Therese Dyrkolbotnen Hjelmtveit, Daniel Soltveit, Silje Soltveit

Ida Hopland Hansen, Jim Sebastian Mesel Heradstveit, Daniel Lieske Knarvik, Silje Knutsen, Ingrid Eide Korsvold, Marius Aase Ludvigsen, Kristoffer Sunde Møvik, Benedikte Nordeide Tvedt, Celine Vigdis Sanden, Regina Sandven, Julie Sætre, Ole-Christian Kartveit Valdersnes

s.8

s.9


Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim

Konfirmantane 2013

Alversund konfirmantar – 11. mai kl 11.00 – 2013

Konfirmantar Seim – 5. mai kl 11.00 – 2013

Kjell Eirik Brugrand, Malene Brunborg, Amalie Hvidsten Duesund, Ingrid Sofie Bysveen Eikefet, Cecilie Serene Straume Feste, Anja Hodneland Gjertsen, Mattis Hagen, Robert Husa, Michelle Lilletvedt Isaksen, Stine Nygård Kjøllesdal, Torbjørn Nordal Marceliussen, Arielle Mjøs, Kathrine Skaga Myking, Lars Martin Legernes Espetvedt, Benedicte Nygård Veland, Lisa Aguilera Osa.

Ruben Rydland Bjåen, Hedda Sofie Herland, Samson Hopland Nesse, Vilde Marie Seim, Adrian Spurkeland, Amalie Spurkeland, Syver Inge Teige, Emil Anker Myrmel Vike, Viktoria Aakvaag, Jon Alexi Tikannen, Margareth Walderhaug

Kirkens SOS er Noregs største kriseteneste på telefon og internett. Nå treng vi fleire frivillige medarbeidarar til vaktrommet i Bergen.

Konfirmantar Lygra – 12. mai kl 11.00 – 2013

Oppgåva di er å lytte og tenkje høgt saman med den som tek kontakt. Du skal ikkje gje råd eller løyse den andre sine problem. Du får innføringskurs, rettleiing og vidare fagleg oppfølging så lenge du er med i tenesta. Vanleg vaktturnus er 2 vakter i månaden, tilpassa din kvardag. Kirkens SOS er ein døgnopen kriseteneste, tilgjengeleg via telefon, SOS-melding og

SOS-chat. Du må vere mellom 20 og 80 år, og du må ha avstand til eigne kriser. Kurset er gratis og omfattar undervisning om samtalemetodikk, og om kva som kan gje håp og livsmot når livet er vanskeleg. Kursstart 30. september. Interessert? Kontakt: Kirkens SOS i Bjørgvin, Telefon: 55 32 58 45, mobil: 941 83 654 Epost: bjorgvin@kirkens-sos.no Meir informasjon på

www.kirkens-sos.no

Camilla Mangerøy Haukås, Sander Solvi Køhne, Mona Feste, Anja Lygre

s.10

s.11


Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim

Frå kyrkjeboka

Frå kyrkjeboka Døypte:

Alversund prestegjeld: 13.01.2013 Aksel Aase Andvik 13.01.2013 Ellinor Fosse 20.01.2013 Vilde Sommerschild Reiten 27.01.2013 Lars Strømmen Gjuvsland 27.01.2013 Sanna Ones 03.02.2013 Liv Inger Skotsund 10.02.2013 Mathias Øpstebø Aamli 17.02.2013 Launa Guldbrandsøy Mjanger 17.02.2013 Zaniel Sebastian Semmingsen 17.02.2013 Jørgen Sletten Sørenssen 24.02.2013 Olivia Marie Helland Aadland 24.02.2013 Marie Haatuft-Ask 24.02.2013 Linea Leivestad Johnsen 24.02.2013 Leon Taule Knutsen 03.03.2013 Susanna Svendheim Borge 03.03.2013 Saga Elsås Køhne 03.03.2013 Vilde Elsås Køhne 24.03.2013 Tiril Matilde Aulie-Sandnes 24.03.2013 Ida Bragstad Hellom

24.03.2013 Noah Emanuel Sylta Kleiven 24.03.2013 Alma Louise Rath-Lundberg 31.03.2013 Tindra Engan Løvik 31.03.2013 Dorthea Rolland Magnesen 31.03.2013 Mille Sofie Aasen Romarheim 01.04.2013 John Olsen Spurkeland 07.04.2013 Marcus Braseth 07.04.2013 Louise Braseth 07.04.2013 Philip Huse Bratten 07.04.2013 Mathea Andersen Brosvik 07.04.2013 Jørgen Nilsen Fosse 07.04.2013 Selma Synnevåg-Arnesen 14.04.2013 Milian Myksvoll Madsen 21.04.2013 Augusta Bjørsvik Kvamme 21.04.2013 Olivia Gottschlich Njærheim 28.04.2013 Norah-Sophie Vindenes Dale 28.04.2013 Eskil Mellingen Flataker 28.04.2013 Mille Brattaule Heggernes 28.04.2013 Leah Nygard 19.05.2013 Tobias Hjelmtveit

s.12

Info side

19.05.2013 Kaja Torsvik 19.05.2013 Håvard Myklebust Tufte 19.05.2013 Maria Vestheim 20.05.2013 Jacob Milan Stølen Kleivdal 20.05.2013 Emine Alme Mjelde 26.05.2013 Per Kåre Flekke 26.05.2013 Enzo Levi Hauge 26.05.2013 Tara Nestegjerde Indseth 26.05.2013 Live Færø Linde

01.03.2013 Frøydis Kvamme 31.03.2013 Ask Chok Dee Torkildsen 08.04.2013 Asle Jan Somby 27.04.2013 Johannes Kvingedal 12.05.2013 Olav Kvamme

Vigde:

Alversund: 04.05.2013 Line Aastum og Kurt Leon Nerdal 18.05.2013 Silje Litleskare Bjerknes og Pål Bjerknes

f 2013 f 1947 f 1922 f 1925

Lygra: 01.03.2013 Ingeborg Skotsund

f 1917

Seim: 17.12.2012 Nils K. Seim

f 1929

Knarvik: 25.05.2013 Svanhild Olsen

f 1918

Dugnad på Alversund kyrkje Oppdatering Dugnadsgruppa takkar for responsen i samband med meldinga i Kyrkjekontakten nr. 1 - 2013 om dugnad på Alversund kyrkje. Det er kjekt at så mange melder seg. Somme har sagt at dei ikkje kan vera med på sjølve dugnaden, men at dei gjerne vil støtta økonomisk. Det er difor opna ein eigen konto for formålet: Alversund kyrkje, kontonummer 3632.58.50404. Leif Ragnar Fiske

Open Kyrkje på Lygra Lygra kyrkje vil også i år haldast open utanom gudstenestetidene.

Lygra: 27.04.2013 Therese Pletten Vange og Sven Cato Køhne

Avildne:

Alversund: 12.02.2013 Bernhard Litleskare 20.02.2013 Jakob Fosse

f 1943

f 1925 f 1922

Det vil vere opne dører, der ein kan sjå seg rundt i den flotte kyrkja, eller ein kan berre nyte stilla i eit tomt kyrkjerom. Det vil vere kyrkjevakt til stades. Kyrkja vil vera open alle helgene i juli: laurdag og sundag. Frå klokka 15.00 - 18.00

Det vert utstilling i kyrkjestova Alle er hjarteleg velkomne!

s.13

Sommarmøter Vollom bedehus 9 - 11 august, kl 1900 Talar: Oddvar Risøy frå Misjonssambandet. Songkrefter: p Laila og Svein Børtveit p Anita Rørbakken p Sølvi Leikvoll Hannisdal

Olsokfeiring i Fjon Fjellkyrkje MÅNDAG 29.JULI kl 1900 n Gudsteneste n Servering av rømme graut og kaffimat (kr.100,-Familie maks kr 250,-) n Program n Lynutlodning n Bålbrenning Velkomen til ein flott kveld

Arr: Osterfjorden sokneråd/ Styret for Fjon Fjellkyrkje


Annonsesider «Med fokus på fag og kunden»

Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim

Ynskjer du å annonsere i Kyrkjekontakten kan du kontakte kyrkjekontoret på tlf. 56 35 73 70

Knarvik. tlf. 56 35 17 65 www.hageland.no

www.nordh-bb.no

Blomster til alle anledninger – Din kristne bokhandel – Åsane Senter!

Fargehuset

Bibler

Bøker – Musikk – Film – Kort – Gaver tlf 55 19 82 00

www.fargehuset.no

Kiwi Ikenberget Tlf. 56 35 86 10

Knarvik Senter Tlf. 56 34 30 80

Isopor - netting - plastfolie

56 35 35 79 13 90 85 56

s.14

Alt i isolasjon, plastfolie, netting, grunnmurspapp, støpematrise, drensrør, drensrenner, anleggsrør, veiduk, merkespray, formstag, kryssfiner og spiker. Armeringstoler/lister. 5911 Alversund Alt i Hey`di tlf. 56 35 00 05 mob. 901 18 290 produkter. fosse-b@online.no

56 35 79 91

s.15


i Alversund prestegjeld

16.06.13

Bøkeskogen

kl 1100

Åge Palmesen / Børge Ryland

23.06.13

Lygra

kl 1100

Åge Palmesen

30.06.13

Alversund

kl 1100

Børge Ryland

07.07.13

Seim

kl 1100

14.07.13

Alversund

kl 1100 Børge Ryland

21.07.13

Lygra

kl 1100

Børge Ryland

28.07.13

Misjonshuset

kl 1100

Børge Ryland

29.07.13

Fjon kl 1900

04.08.13

Alversund

kl 1100

Lygra

kl 1700 Børge Ryland

11.08.13

Seim

kl 1100

Børge Ryland

18.08.13

Misjonshuset

kl 1100

Åge Palmesen

25.08.13

Alversund

kl 1100

Åge Palmesen

01.09.13

Gamleskulen

kl 1200 Børge Ryland Knarvikmila

08.09.13

Seim

kl 1700 Børge Ryland Konfirmantpresentasjon

15.09.13

Alversund

kl 1100

Lygra

kl 1700 Børge Ryland Konfirmantpresentasjon

22.09.13

Misjonshuset

kl 1100

29.09.13

Alversund

kl 1700 Åge Palmesen Mikkelsmesse

Det kan verte endringar i lista. Sjå kunngjeringar i

Olsokfest

Børge Ryland

Åge Palmesen Konfirmantpresentasjon Børge Ryland Konfirmantpresentasjon

Strilen, i Nordhordland eller og på plakatar.

Kyrkjekontakten nr. 2 -2013