TANKEN Magasin, Sandvika // Utgave 3 // 2019

Page 1


Tanken Forsidebilde

Hedda Rysstad

Trykkeri

HG Media AS

Tekst

Anja Hopkin & Claus Fibiger

Design

Lauritzine

Innhold

Tanken Kultur og byutvikling Sassy 009 Pen Gutt DBLK Tanken Inkubator Demba Oslo Tanken Studios Coucheron Kristoffer Robin Benjamin Giørtz JNS Olav Stubberud Pasha Huge Andreyun Carl Louis / Arctic Funk By:Songs DUER Jonathan Sigsworth Blåsbort Outdrop Nagelhus Schia Productions Luft Recordings Samkopf Øveriet ILYAA OMBU Toothfairy Kom Nærmere TBC Records Sabrura Amplify Sandvika Folkebad

4 6 10 12 14 16 18 22 24 26 27 28 30 34 35 36 38 40 42 46 47 48 50 52 54 56 57 58 60 62 63 63 63 63


Tanken

Tanken er en avdeling i Bærum Kulturhus, lokalisert i den gamle papirfabrikken på Hamang. Tanken er et kompetansemiljø og en fasilitator som distribuerer og tilrette­ legger produksjonsarealer, work space og miljø innen musikk og kulturnæring. Tanken tilbyr inkubatortjeneste, faglig ­ rådgivning, erfaringsdeling, samarbeid, og deltagelse i et sosialt og faglig nettverk. Utviklingen av Tanken er en kontinu­ erlig prosess med fokus på musikk og ­kulturnæringer, og vi arbeider for å ­fremme unge aktørers næringsvirksomhet innen­ for dette feltet. Kulturfaglig kvalitet og høy fagkunnskap er styrende for Tanken, og dette forutsetter vektlegging av tverr­ faglighet og åpenhet innenfor kultur og næringsvirksomhetene. Tanken utforsker det mangfoldige kulturlivet, og integrerer ulike fagområder og næring som over­ rasker, utfordrer og engasjerer. Nettverket Virksomhetene som opererer på Tank­ en i dag har ulike format, og represen­ terer ikke en organisatorisk enhet. Dette er et næringsnettverk som tydeliggjør de ­respektive aktørenes identitet og virke på en felles arena. Innovative samarbeids­ prosjekter med synergieffekter, kunnskaps­ deling og en kollektiv utnyttelse av drifts­ messige ressurser, har bidratt til å styrke musikk og kulturnæringenes kompetanse, faglige utvikling, produksjon og nærings­ potensial.

Overordnede målsettinger • Bidra til et større mangfold av kultur­ produksjon og kreative næringer • Fremme kulturell samhandling mellom organiserte, kommersielle og frie produk­ sjonsmiljøer • Formidle at musikk og kulturnæringer representerer en viktig verdiskapning, og at de i et kulturpolitisk perspektiv er betyd­ ningsfulle og samfunnsnyttige • Bidra til økt verdiskapning i kulturnærin­ gen­, og at flere aktører i kulturnæringene skal kunne leve av egen virksomhet • Skape faglige og økonomiske synergier gjennom synliggjøring og tilgjengelighet, effektiv drift og bærekraftig økonomi • Fasilitere for et kompetansemiljø som vil fungere som opplærings- og rekrutter­ ingsinstitusjon for ulike målgrupper med tilgang til work space, inkubator­tjeneste, mentorer, næringsutvikling, faglig råd­ givning, erfaringsdeling, samarbeid, ­sosialt og faglig nettverk, partnerskap og markeds­ føring.

Foto: Christian Zervos

TANKEN

TANKEN 4

Nøkkeltall Tanken har et totalareal på 4 000 m², herav forvaltes ca. 2 600 m² av Bærum kommune. Arealene realiseres gjennom fremleieavtaler til private kulturnærings– aktører, og de resterende arealene leier

næringsaktører direkte av gårdeier. I 2019 var bruttoomsetningen på Tanken ca. 31 millioner kroner, samlet sysselsetting utgjorde ca. 70 årsverk, organisert gjen­ nom 18 AS og 41 enkeltmannsforetak. I 2020 forventes det 20 % økning i antall årsverk og en økning av bruttoomsetnin­ gen med 25%, tross koronasituasjonen. Dette representerer 84 årsverk, og en sam­ let bruttoomsetning på 38,7 millioner kro­ ner. Det er et langsiktig mål å utvikle 300 nye arbeidsplasser innen kultur- og kreativ næring med en gjennomsnittlig brutto­ omsetning på 700 000 kr pr årsverk, som utgjør 210 millioner kroner pr år i samlet bruttoomsetning.

5


Kultur og byutvikling

Strategiske grep • Gode virkemidler for å tiltrekke seg musikk- og kulturnæring er å regulere

spesifikke områder i en by til kultur­ formål og legge til rette for et utstrakt samarbeid mellom det offentlige, det frivillige og det private kulturfeltet. • Det er viktig at kulturnæringsmiljøet får en stemme i byutviklingsperspek­ tivet. Utviklingen må også skje på kulturlivets premisser og på særegne vilkår. • Unngå at bykjernene blir gjenstand for en gentrifiseringsprossess/ luksusifiser­ ing; der kaffekjeder, klesgiganter, bankog finansinstitusjoner, samt kjedesynd­ ikater invaderer bysentrum og skviser ut urbane kulturelle institusjoner. Målet med gjennomføringen av disse punktene er at Sandvika skal befeste sin posisjon som nyskapende musikk- og kul­ turnæringssenter som også har en musik­ kindustri og et kulturnæringsmiljø som tiltrekker seg dyktige bransjeaktører fra inn- og utland. Det finnes en sterk musikk- og kul­ turnæring i Sandvika, og vi har utøvende aktører innenfor kulturnæringen som sam­ arbeider og løfter hverandre frem. Dette miljøet skaper ikke bare kultur, men det bygger merkevaren Sandvika og Bærum. Kommunen, næringslivet og utdannings­ institusjonene må videreføre samarbeidet med kulturfeltet for å få en musikk- og kulturnæring som kan gjøre oss verdens­ ledende.

TANKEN

Foto: Christian Zervos

TANKEN 6

I arbeidet med å realisere det offentlig­ es målsettinger innenfor kultur, oppvekst, samfunn og næring har kultur- og musik­ kmiljøet ved Tanken en betydelig kraft, og et engasjement som det er viktig å bygge videre opp under. Det er avgjørende at vi i arbeidet videre også har ambisjoner og vilje til å bygge en sterk musikknæring som en katalysator for verdiskapning og sam­ funnsutvikling. Det at kulturaktører som Sassy 009, Coucheron, Pasha, Toothfairy, Amplify Creatives, Outdrop, DUER, Olav, Carl Louis, LUFT og HUGE med flere forbind­ es med begrepet Sandvikabølgen er verdi­ fullt for Sandvika og Bærum. Kultur setter Sandvika og Bærum tydelig på kartet med en ny og positiv stemme ingen registrert omdømmebygging eller reklamekampanje kan klare. Når man anerkjenner musikk- og kul­ turnæringen som den drivkraften den er kan Sandvika som kulturby løftes til et høyere nivå, noe næringslivet og samfu­nnet som helhet vil dra nytte av. For å lykkes trenger vi en politisk bevissthet som ikke kun handler om økonomiske bevilgninger, men om kunnskapen og samspillet mellom by- og destinasjonsutvikling, anerkjennelse, identitet og verdiskaping.

7


Hvis vi får til et bredt samarbeid, og til­ fører riktig kunnskap og kompetanse vil vi kunne utnytte byens ressurser og talent, og unngå at artister og kulturaktører flagger ut. Det vil gi positive ringvirkninger i lang tid fremover.

TANKEN

Foto: Christian Zervos

TANKEN 8

Tiltak: 1. Etablere og fasilitere for flere selskaper og ulike fagmiljøer som kan løfte ­kulturnæringen til kommersiell suksess 2. Etablere kreative faghøyskoler i Sand­ vika for å kunne tilby utdanning for folk som vil jobbe i kulturbransjen 3. Etablere tilskudds-, stipend-, garanti og låneordninger 4. Etablere og investere i et kulturfond, med avkastning som tilbakeføres kul­ turfeltet 5. Bruke virkemiddelapparat som Inno­ vasjon Norge, Music Norway Export, Creative Europe og de ulike grenene innenfor Kulturrådet til å hjelpe bed­ rifter innen kulturnæringen i en tidlig fase med mentor, tilskudd og nettverk. 6. Etablere flere betydningsfulle konser­ tarrangementer, eventer og festivaler i Bærum og Sandvika. 7. Knytte musikknæringen tett opp til by- og samfunnsutvikling, omdømme­ bygging, destinasjonsutvikling og iden­ titetsdannelse. 8. Styrke inkubatorfunksjoner og tjene­ster med fokus på jus, finans- og næringsut­ vikling og tilby admini­strative støtte­ funksjoner til kulturfeltet.

9


Sassy 009

SASSY009 sassy_009

TANKEN

Foto: Jonas Murstam

TANKEN 10

Sassy 009 er artistprosjektet til Sunniva Lindgård som har gitt ut to EP’er, samt en singel i samarbeid med det amerikanske ­stjerneskuddet Clairo. Sassy009 har et knippe gjeve musikk­ prisnominasjoner i ermet, blant annet Spellemannsprisen 2017, Bendiksenprisen 2018, Osloprisen 2019 og Subjektprisen 2019, samt Bylarmfestivalens egen pris, “Årets Stjerneskudd” i 2018. Sunniva har også vist det internasjonale musikk­ markedet at hun er konkurransedyktig på tvers av landegrenser. Med sitt sjangeroverskridende musikk­ univers (et distinkt, teksturfylt støy- sound ledet an av sine svingende, nærmest hyp­ notiserende vokalmelodier) og sin mystiske personae som scene performer er hun den eneste av sitt slag.

11


Foto: Kaja Dons

Pen Gutt

pengutt

sjonen fra Frank Zappa, Aphex Twin, Miles Davis, ulike samtidskomponister, japanske anime og Stanley Kubrick. Pen Gutt har gitt ut debutalbumet Hold Deg I Varmen (HDIV), produsert av Erik Sam­ kopf, og den selvlagde musikkvideoen «Independent» fikk oppmerksomhet og skryt av internettbautaer som Fader, Boiler Room og Nowness.

TANKEN

TANKEN 12

pen_gutt

Håkon Stubberud er en atypisk rapper, sammenlignet med de fleste andre. Han har en unik stil med sin verden av toner, groove, flow og produksjon. Selv definerer han musikken sin som en miks av rap og folkemusikk, men synes sjangrenes regler kan være klaustrofobiske å jobbe med. Mens Pen Gutt har bakgrunn fra kristne sommerleirer i Bærum, kommer inspira­

13


DBLK

bare i prosjektene de gjør. DBLK lager det de synes er kult og håper at andre også s­ynes det. De to siste årene har DBLK samarbei­ det med kreative mennesker som Karpe, Julie Bergan, Isah, Dutty Dior, Ruben og Ida Broen, i tillegg til andre kreatører som Huge, OMBU og Brad Lit. For DBLK har Tanken blitt en familie av gode venner og støttespillere på tvers av ulike bransjer og bedrifter.

dblk.no dblkbergen

TANKEN

Foto: DBLK

TANKEN 14

DBLK er to søsken, Hedda og Sigve Næss, som gjennom kunst og kultur skaper ulike konsepter rundt smykkene de designer, alt i sitt lille kreative studio i på ­Tanken i Sandvika. Navnet DBLK (forkortet d-block) kommer fra kolonne [3-12], også kalt d-blokken, i periodesystemet, hvor alle grunnstoffene er metaller. Med DBLK ønsker de å tilføre bransjen noe lekent, og utfordre hvordan man ofte definerer et merke, ved å være uforutsig­

15


Tanken Inkubator Mange av kulturaktørene på Tanken ­deler samme utfordring ved at kompetansen i forhold til næringsutvikling er mangelfull. Dette bunner ikke i manglende arbeids­ vilje eller uansvarlighet, men at kompe­ tansen i forhold til næringsdrift er lav. Inkubatorvirksomheten på Tanken har som mål å utvikle strategisk kompetanse for næringsutvikling, og har som ambisjon å tilføre aktørene tilstrekkelig kompetanse og nettverk slik at de kan bygge bærekraf­ tige næringsvirksomheter. Gjennom profesjonell kompetanse i for­ hold til rådgivning, forretningsutvikling og markedskommunikasjon kan inntektspo­ tensialet til næringsnettverket på Tanken kartlegges og utvikles. Inkubatorvirksomheten jobber for at alle årsverk på Tanken oppnår en omsetning som gjør virksomhetene bærekraftig. Det forventes av virksomhetene og de nærings­ drivende at de i et utviklingsperspektiv op­ pnår en minimums omsetning på 600.000 kroner per årsverk. Alle aktørene skal ha forutsetninger, kompetanse og kapital til å inngå som seriøse samarbeidsaktører i et bransjenettverk regionalt, nasjonalt og in­ ternasjonalt, og selskapenes omsetning og resultat skal holdes i regionen.

TANKEN

Foto: Christian Zervos

TANKEN 16

Resultater og effekter • 600.000 kr i omsetning per årsverk • Utgjøre en del av et større nærings­ nettverk • Økt kompetanse, erfaring og kunnskap • Gode rammebetingelser (fasilitering/ fysisk infrastruktur) • Kommersielt kunstnerisk gjennom­ brudd / befestet karrieren • Avsatt kapital til fremtidige ­investeringer • Positivt resultatregnskap • Alle virksomhetene skal fases inn i AS som organisasjonsform, og alle ­aktøren være sysselsatt i eget selskap med alle arbeidstakerrettigheter.

17


Foto: Christian Zervos

Demba Oslo

Foto: Jonas Kiste

dembaoslo.no dembaoslo

Hvert smykke fra Demba Oslo er hånd­ lagd av lokale sølvsmeder i Gambia ved bruk av tradisjonsrike afrikanske metoder. Smedene har livslang erfaring innenfor

sølv og smeddrift, og dette er ferdigheter som har gått i generasjoner fra far til sønn. Demba Oslo er opptatt av en bærekraftig produksjon, gode arbeidsvilkår for ­arbeiderne, og har et langsiktig mål om at 10% av ringsalget skal gå til etable­ringen av en skolefritidsordning i Bakau, hvor smykkene produseres. Demba Oslo gjør mange samarbeidspros­ jekt med bl.a. FC Oslo, Outdrop og ulike artister. I tillegg til fokus på presisjon og tradisjon er det lidenskap i alt Demba Oslo produserer. Høsten 2020 er de klare med en helt ny armbåndkolleksjon.

TANKEN

TANKEN 18

Demba Oslo ble grunnlagt av Ole Demba og Guru som begge er oppvokst i Bærum, og har én eller to foreldre fra utlandet. De har alltid hatt sterke bånd til foreldrenes hjemland, og Demba Oslo prosjektet star­ tet i begynnelsen av 2017 når Ole Demba dro til farens hjemland Gambia. Under oppholdet hadde han en plan om å kjøpe med smykker til seg selv og venner i Norge, men han kom hjem med noe mye større ­– en plan om å skape det som skulle bli Demba Oslo.

19


Foto: Jacob Roberts

TANKEN

TANKEN

20

21


Tanken Studios Vårt formål er å etablere et nettverk av norsk musikkbransjes fremste, uavhengige aktører, og samordne ressurser og inter­ esser i en rekke fellesprosjekter. Ambis­ jonen vår er at norsk musikk og musikk­ produksjon skal bli en seriøs, bærekraftig og verdiskapende næring i Norge som skal bidra til at norsk musikk blir en internas­ jonal anerkjent merkevare. For å lykkes i dette arbeidet er det helt avgjørende å ut­ vikle gode fasiliteter for musikkproduks­ jon, samt skape gode forutsetninger og rammebetingelser for artister, produsent­ er og band. Derfor har Tanken som mål å utvikle 18 differensierte nye musikkpro­

duksjonsrom, og et 80 m2 stort referans­ estudio med kontrollrom i tillegg til de 12 rommene vi allerede har.

bilde vektlegges. Rommet bør være lyddem­ pet nok til ikke å smitte lyd til naborom, og gi en mulighet for mikrofoninnspilling inne i rommet. Det skal også kunne ha akustikk som gir en naturlig lydfølelse for miksere og produsenter. Artistene er avhengige av det samme tekniske utstyret under en øv­ ing som ved en innspilling, og derfor be­ trakter vi musikkproduksjonsrommene som de nye øvingsrommene, da øving og innspilling flyter over i hverandre. Musikk trackes mye mer, og øvingene skjer gjen­ nom lydkort og headset.

Utviklingstrekkene i musikkbransjen har gått fra tydelige skiller mellom øvingsrom, studioer og ulike typer innspillings- og lyt­ terom. Øvingsrommet er et lyddempet rom for å skjerme forsterket lyd, mens stu­ dioet er et akustisk tilrettelagt rom, med en «sweet spot» for en lytter, og gjerne koblet opp med et innspillingsrom, eller vokalbås, som har øvingsromkvaliteter. Et moderne musikkproduksjonsrom bør sees mer som et flerbruksrom der teknikk for lyd og/eller

9x21M

VENS

TRE

HØYRE

9x21M

Illustrasjoner: Fredrik Marthinsen

VENSTRE

E

HØYR

9x21M

RE

HØY HØYRE

VENSTRE

10x21M

HØYRE

HØYRE

HØYRE

10x21M

VENSTRE

HØYRE

HØYRE

10x21M 10x21M

HØYRE

VENSTRE

VENSTRE

VENSTRE

E

VENSTRE

9x21M

10x21M

VENSTRE

10x21M

10x21M

10x21M

VENSTRE

VENSTRE

10x21M

10x21M

HØYRE

10x21M

10x21M

YR

10x21M

9x21M

12x21M

VENSTRE

VENSTRE

HØYRE

HØYRE

VENSTRE

VENSTRE

12x21M

10x21M

10x21M

10x21M

10x21M

10x21M

10x21M

10x21M

9x21M

10x21M

10x21M

VENSTRE

10x21M

VENSTRE

10x21M

VENSTRE

HØYRE

10x21M

HØYRE

HØYRE

HØYRE

1M

10x2

VENSTRE

STRE VEN

9x21M

9x21M HØYRE

12x21M

HØYRE

10x21M

VENSTRE

VENSTRE

10x21M

HØYRE

10x21M

10x21M

17x21M

HØYRE

9x21M

VENSTRE

9x21M

VENSTRE

10x21M

VENSTRE

VENSTRE

HØYRE

9x21M

10x21M HØYRE

VENSTRE

9x21M 9x21M

9x21M

Konsept: 12 studiosuiter med vokalbås, størrelse 1-20 m², fem premium studioer 24-29 m² og et storstudio med kontrollrom, størrelse 130 m² Areal: Totalt 800 m² Prosjekteier: Tanken, Bærum Kulturhus Prosjektansvarlig: Andenæs Eiendom AS

10x21M

Arkitekt: AE ARK Kenneth Bjerkvik

VENSTRE

HØYRE

10x21M

10x21M

10x21M

Prosjektleder: Energima Analyse AS

VENSTRE HØYRE

Gjennomføring: Offentlig-privat samspill

HØYRE

10x21M

10x21M

Kostnad: 20 - 22 millioner kroner Finansiering: Offentlig-privat Varighet byggeperiode: Åtte måneder

TANKEN

VENSTRE

TANKEN 22

VENSTRE

10x21M HØYRE

10x21M

Akustisk ansvarlig: COWI AS

23


Foto: Olav Stubberud

Coucheron

Coucheron slo gjennom som artist i slutten av 2015 med EPen “Playground” som ga han tittelen “Spotlight Artist” hos Spotify. Coucheron har holdt seg travel med spen­ nende samarbeid med bla. Kehlani, May­ er Hawthorne, Charlie Puth, Pitbull, Nick Jonas og OT Genesis, noe som raskt eta­ blerte han som artist og produsent inter­ nasjonalt. Etter utallige førsteplasseringer på Hype Machine, en Grammy-nomina­ sjon og flere titalls millioner streams på Spotify har Coucheron blitt et kjent navn i det internasjonale elektropop miljøet.

Etter å ha produsert låter for Unge ­Ferrari, Lemaitre, Ary, Bearson, Don Di­ ablo og den ferske Spellemannsvinneren Emir, slapp han i 2019 to singler som har skapt stor blest i bloggosfæren med låten ­«Warrior» hos YouTube giganten “Cloud­ Kid”, i tillegg til låten «Cold» som nådde førsteplass på Hype Machine. 2020 har vært et travelt år for Coucheron hvor han har sluppet tre singler sammen med Pasha, spilt for et stappfullt Sentrum Scene under avslutning av by:Larm 2020, og gav ut mixtapen «G.O.L.» høsten 2020.

CoucheronMusic coucheron

TANKEN

TANKEN 24

Da han i 2017 for alvor satt i gang sine soloutgivelser med singlene «Loud», «Barely Floating» og «High By The ­Riverside» toppet han flere av Spotify’s største lister over hele verden og ga seg ut på sin første nordamerikanske turné.

Dette ble lagt merke til av bla. Billboard ­Magazine som roset han opp i skyene for sitt enorme talent, samtidig som låtene lå på toppen av listene for college radio både i USA, Tyskland og Norge.

25


Kristoffer Robin Kristoffer Robin fra Lommedalen i Bærum er en artist og musikkprodusent med bak­ grunn fra kormiljøet, og artist- og band­ prosjekt som bl.a. Iffy Orbit. Sammen med sistnevnte band har han gjort flere utgiv­ elser, spilt på Norwegian Wood, Øya, Den Norske Opera & Ballet, og varmet opp for band som Twenty One Pilots og The

Wombats. Hans siste uavhengige artist­ prosjekt Albertine & Rubin er blitt plukket opp på Spotify’s New Music Friday Nor­ way og Ny Pop. Kristoffer Robin er aktuell med sitt første soloalbum høsten 2020, innen R&B-popsoul sjangrene.

kristoffer_robin

Foto: Adrian Almo

Foto: Marius Midtun

Benjamin Giørtz

Hedda Mae er en ny artist fra Bergen, som Benjamin jobber mye med som ­produsent,

og de har deltatt på bransjefestivaler som VillVillVest, Trondheim Calling og By:Larm vinter 2020. Benjamin har også produsert, skrevet og samarbeidet med en rekke artister det siste halvannet året; Betty Who, Aurora, Chris Holsten, RebMoe, Tiesto, Hkeem, Ka­ jander, Magnus Bechmann, Resa, Fredrik Jullum, Reuben Gray, Anna Kajander og Oskar Nordbø m.fl. Av disse slippes låter med både Hedda Mae og Chris Holsten høsten 2020.

benjamingiortz

TANKEN

TANKEN 26

Etter å ha spilt, produsert og turnert med Kid Astray i flere år, har Benjamin Giørtz fokusert på låtskriving og produsentrollen i sitt studio på Tanken. Parallelt har han vært med som pianist og vokalist i showet «Tre Elefanter i Rommet», som hadde premiere på Latter i februar 2018, og spilt 180 forestillinger. Benjamin produserte låta «Drømmemann» som er fra forestill­ ingen, og den streamet til platinum og lå åtte uker på VG-lista Topp 20.

27


JNS jnsoffisiell jns_msc

TANKEN

Foto: Anders Skjetnemark

TANKEN 28

Thomas Jones, også kjent under artist­ navnet JNS er allerede en velkjent figur i den norske Hip-Hop/R&B scenen. Som en av landets råeste låtskrivere og produsenter blir JNS sammenlignet med internasjonale stjerner som Kanye West av radiopersonligheten Christine, og roses av 730.no for sitt multitalent. Frem til 2019 var nok JNS best kjent som mannen bak låter for Lars Vaular, Unge Ferrari, Izabell, Tayla Parx, Isah, Tomine Harket og Pasha. JNS har hatt mange album-singler listet på P3, produksjoner for flere av landets mest lovende artister, samt en Spellemannspris via artisten EMIR.

29


Olav Stubberud

olavstubberud.com

TANKEN

TANKEN 30

Olav Stubberud fra Rykkinn startet å ta bilder i veldig ung alder, og etter at han fikk sitt første bilde på trykk som 13-åring gikk det bare en vei. Før han fylte 20 år, hadde han 300 reisedøgn i året hvor han fotograferte action sport. Veien videre til å bli artistfotograf kom etter at han gjorde de første pressebildene for Kygo, og reiste tre år på veien med han. Etter dette fort­ satte Olav å følge artister på turnéer verden rundt som deres personlige fotograf, der i blant mange av verdens største artister; Chainsmokers, Halsey, Justin Bieber, Carnage, Axwell & Ingrosso,G-­ Eazy og PartyNextDoor. Olav jobber også med reklame og fashion shoots, noe som har gjort han til en av de mest mang­ foldige fotografene i verden. Ved siden av å være en ettertraktet fotograf, jobber Olav også som art director, modell, DJ og skuespiller. I 2020 forbereder Olav et stort kunstprosjekt som etter planen skal åpnes i juni 2021, og vil bli det største prosjektet han har tatt på seg.

Foto: Olav Stubberud

byolav / olav

31


TANKEN

TANKEN

32

33


Huge Huge er et kreativt produksjonsselskap som lager reklame, musikkvideo og jobber med diverse kreative prosjekter. Daglig leder Ask Sunde startet det hele sammen med Erik Carswell for tre år siden, før aksjeselskapet ble stiftet. Høsten 2020 består Huge av seks fotografer, klip­ pere og regissører. Noen av de har jobbet freelance siden videregående, mens andre har bachelor i Film & TV fra Westerdals.

Huge har blant annet laget reklame for Isu­ zu og musikkvideoer for artister som Isah, Amanda Delara og Deorro. På sistnevnte artist la de ut fra egen lomme og reiste til Los Angeles for å produsere musikkvideo­ en og utvide sitt nettverk. Gjengen brenner for håndverket sitt, og fortsetter å ta nye utfordringer og større og større prosjekter.

huge.no hugevisuals

Foto: Christian Zervos

Foto: Christian Zervos

Pasha har Pasha blitt anerkjent som en artist som «gir alt», og i 2019 ble han nominert til årets live artist på P3 Gull. Pasha har i et samarbeid med Couche­ ron produsert mixtapen «Gol» som ble ­sluppet høsten 2020.

PashaCute pasha_gud

TANKEN

TANKEN 34

Pasha er en av de mest energirike og morsomste artistene live og på headset! ­Blandingen av funky 90-talls nostalgi og sin egen karismatiske stemme, flow og lin­ jer gjør Pasha en av de artistene man ikke glemmer så fort. Etter å ha gjort en rekke konserter og festivaler rundt om i verden

35


Andreyun

Foto: Anders Skjetnemark

andreyunmusic

EPen “Alone In Chengdu” inspirert av tiden hans i Kina høsten 2019. Andreyun er medlem av Sandvika kollektivet Prettyboi, som består av både kunstnere og artister basert i Bærumsområdet.

TANKEN

TANKEN 36

andreyunmusic

Andreyun er en norsk-kinesisk artist som har sluppet musikk både i Norge og Kina. Han har samarbeidet med flere av de største kinesiske rapperne som Higher Brothers, Ty, og After Journey, og er aktuell med

37


Foto: Olav Stubberud

Carl Louis Arctic Funk

Louis, hvor han synger, skriver, og produs­ erer selv. Under Carl Louis navnet har han gitt ut to album og er godt i gang med det tredje. Carl produserer også musikk til TV og reklame, bla. til Nrk’s «Innafor», «Zombie Lars», samt reklamemusikk for bla. Telia, Statkraft, PLAN, Visit Norway og TV2 Nyhetene.

carllouism carllouism

TANKEN

TANKEN 38

Carl Arvid Lehne jobber i sitt studio på Tanken som låtskriver, produsent, kom­ ponist og artist og driver foretaket Arctic Funk. Carl startet sin karriere i musikk­ bransjen gjennom artistprosjektet CLMD. Sammen med barndomskameraten opple­ vde han stor suksess spesielt i Norge hvor de bla. solgte til gull og platina flere gang­ er med musikken sin. Etter dette fortsatte han med et soloprosjekt under navnet Carl

39


By:Songs By:Songs arrangeres årlig på Tanken under by:Larm, som er Nordens største musikkonferanse med norske og inter­ ­ nasjonale produsenter, låtskrivere og sel­ skaper. Blant disse er produsenter fra selskaper som representerer artister som Justin Bieber, Frank Ocean, Katy Perry, Rihanna, Kanye West, Jay Z og Adele. Vurdert ut ifra antall produksjoner som når hitlister, etablering av nye nettverk og samarbeidskonstellasjoner, nye talenter og små uavhengige selskaper som har etablert seg i den internasjonale musikkbransjen, er

By:Songs en av verdens mest suksessfulle song camper. Basert på våre erfaringer når ca 10% av materialet produsert under By:Songs Billboard eller andre europeiske hitlister. Partnere: TONO, by:Larm, Music Nor­ way, Asker Kommune, Nordisk Kultur­ fond, Musikkforleggerne, Nopa, Bærum Kommune, Gramart Internasjonale publishere/management/ labels: Warner Chapell, Golden Gate (GE), Universal Music, APG, KidBrother, AAM (Advanced Alternative Media), Ten Music (SE), Stairs Music, Imagem, BLNK Music, unrestricted, nbound, 365 artist, Kobalt, Songs, Island, Atlantic, Edda Mu­ sic, Mr. Radar, The Bank, Sony Music, Warner Music, Sony ATV

TANKEN

TANKEN 40

Foto: Christian Zervos

41


DUER

duerart duerart

TANKEN

Foto: DUER

TANKEN 42

DUER er et kunstkollektiv satt sammen av Christian Zervos, Magnus Helgesen og Magnus Aasvestad. Med bakgrunn fra Osloundergrunnens graffitimiljø har gutta fra Bærum vokst inn i rollene som Norg­ es mest attraktive graffitikunstnere i re­ kordfart. Med oppdrag for internasjonale superstjerner som Tekashe 6ix9ine, The Chainsmokers og Jorja Smith har kollek­ tivet allerede levert verk på tvers av instal­ lasjoner, veggmalerier, og klesdesign. Parallelt med ferdigstilling av sin første ut­ stilling, er DUER i gang med oppdrag for blant annet Our Ocean, Xynteo Exchange og Rev Ocean.

43


TANKEN

TANKEN

44

45


Blåsbort

Blåsbort er et øvingsrom og ­studiokollektiv i regi av Benjamin Krogh Kiønig og ­Rikard Dotzler. Rommet huser i dag faste band, samt en rekke drop-in kunder i alle aldre og fasonger. Rommet er utstyrt med all nødvendig backline til øving, samt det nødvendige av innspillingsutstyr. Rommet er innredet med en komfortabel

sofa og har et godt og avslappende miljø for å jobbe kreativt, perfekt for alle som er på jakt etter et hjemmekoselig rom for å produsere musikk, som både har den rette «viben» og samtidig skikkelig god lyd. Rikard og Bosse spiller i det debutklare bandet “Frank”, og har en lengre fartstid bak seg i bandet “Solvind”.

Foto: Rikard Dotzler

Foto: Privat

Sommeren 2020 jobbet han med en kort dokumentar fra USA “The Both of Me” som handler om miljømessig urettferdighet i den fossile brenselindustrien. Jonathan skal lage en del av lydsporet for den kom­ mende biografiske kinofilmen om Aksel Lund Svindal

TANKEN

TANKEN 46

Jonathan Sigsworth

I studioet sitt hos LUFT på Tanken job­ ber Jonathan Sigsworth fra Storbritannia med musikkproduksjon, hvor han produs­ erer soundtrack sammen med regissører og filmskapere fra hele Skandinavia. Jonathan har bakgrunn som fiolinist, og eksperimen­ terer med strenger ved siden av analoge synther.

47


OUTDROP

Foto: Iver Nikolaisen

Emil Ringheim etablerte klesmerket og design agenturet Outdrop i 2015, med et ønske om å inspirere ungdom til å tørre å ta gå sin egen vei. Emil har vokst opp med journalist-foreldre som kontinuerlig har brukt plattformen sin til å skape debatt og stå opp mot urettferdighet, noe som har satt sterkt preg på visjonen og verdiene til Outdrop. Motebransjen interesserte Emil lite og Outdrop ble derfor etablert for å bruke klær og identitet som en uttrykks­ form ved å inkorporere viktige budskap og historier i kolleksjonene, samt videreføre det samme konseptet til film og musikk.

De siste to årene har Outdrop samar­ beidet med artister som Pasha, JNS, Pen Gutt, Coucheron, Unge Ferrari, og andre kreatører som Olav Stubberud, Demba Oslo, DUER og Huge. Alle disse har vært organiske samarbeid som har oppstått gjennom samholdet etablert på Tanken.

outdrop_

TANKEN

Outdrop slipper høsten 2020 en samarbe­ idskolleksjon med artisten Lido, deretter kommer Outdrop sitt tredje og mest am­ bisiøse prosjekt - INFO:2050.

outdrop.no

Foto: Christian Zervos

TANKEN 48

Gjennom erfaring fra de norske mote­ husene Holzweiler og Tom Wood lærte Emil seg produksjonsprosesser og ble raskt opptatt av etikk og bærekraft i produksjon, da han forsto hvor langt bak industrien lig­ ger. Nå, tre år senere produserer Outdrop 100% etisk og jobber med flere av Europas ledende tekstilutviklere innen bærekraft og innovasjon.

Kolleksjonene designes med konsept og samarbeid i fokus. Gjennom film, musikk og kunst, samt samarbeid med dyktige up-and-coming profiler og artister, ønsker Outdrop å anerkjenne de brutale realite­ tene som mennesker står ovenfor verden rundt, og forhåpentligvis oppfordre til positive endringer i dagens samfunn ved å skape en plattform der det er litt ekstra kult å bry seg.

49


Foto: Antero Hein

Nagelhus Schia Productions

og internasjonale koreografer, både unge og etablerte. Kompaniet knytter til seg dansere fra hele verden, som alle kjennetegnes av å ha et svært høyt tekni­ sk nivå, en sterk sceneutstråling og en egen skaperevne. NSP driver i tillegg talentutvikling på elitenivå gjennom ordningen AMP (Apprentice Mentor Program) og på yngre nivå med Danse­ FOT, et samarbeid med Kulturskolen i Bærum. NSP et støttet av Viken fylke­ skommune, Talent Norge, Sparebank­ stiftelsen og Bærum kommune.

nsproductions.no nagelhusschiaproductions

TANKEN

TANKEN 50

Nagelhus Schia Productions (NSP) ble grunnlagt i 2017 som en av tre nasjo­ nale dansekompanier med fast offentlig bevilgning. Initiativtaker og kunstnerisk leder Guro Nagelhus Schia og assister­ ende kunstnerisk leder Vebjørn Sundby har lang fartstid og høy profil på sam­ tidsdansscenen i Norge og internas­ jonalt. NSPs mål er å skape, produsere og promotere et bredt spekter av nys­ kapende og banebrytende dansefores­ tillinger på høyt kunstnerisk og profes­ jonelt nivå ved å samarbeide med norske

51


Foto: Julie Lauritzen

Luft Recordings

Høydepunkter i 2019/2020: • Utgivelse av det kritikerroste albumet

‘KILL SASSY 009’ av SASSY 009 • Utgivelse av kritikerroste albumet ‘HOLD DEG I VARMEN’ av Pen Gutt • Sync av SASSY 009’s ‘Maybe in the Summer’ Netflix – 13 Reasons Why • Singelutgivelse av stjernesamarbeidet mellom SASSY 009 og den ameri­ kanske pop stjernen Clairo • Flere album/EP innspillinger av loka­ le og nasjonale artister i Luft Studio

luftrecordings.com luftrecordings

TANKEN

TANKEN 52

Luft Recordings er et musikklabel, publish­ ing og management på Tanken, drevet av Andrew Baardsen (Baya). Luft er et ­kunstnerisk studiofelleskap bestående av musikere, gode produksjonsfasiliteter, infrastruktur og et community som er utgangspunktet for et fritt og moderne musikkselskap. Luft Studio består av ­studioer, øvingsrom, DJ rom med stream­ ing oppsett, og et møterom.

53


Samkopf samkopf

Erik Samkopf er en produsent og musiker fra Sandvika, som startet å øve på Tanken i 2015 med bandet Iffy Orbit, og fortsatte med innspillinger ­ hos Andrew Murray Baardsen (BAYA). Erik ble inspirert av studioarbeidet og fant ut av at han ville leve av musikk­ produksjon. Kort tid etter begynte Erik og artist Pen Gutt (Håkon Stubberud) å arbeide på deres debutplate, i samar­ beid med Andrew. Albumet «Hold Deg I Varmen» ble utgitt på Luft Re­ cordings i 2019, til gode anmeldelser i Norge (DN), og utlandet (Fader, Dazed, theneedledrop/Anthony Fantano). Samtidig slapp han også mixtapen «2016-2018», et prosjekt bestående av egne beats fra tidsperioden.

TANKEN

Foto: Julie Lauritzen

TANKEN 54

Samkopf jobber i dag som musikk­ produsent og musiker og har brukt første halvdel av 2020 på å produsere NFL-spilleren Antone Exum sin debut­ plate. Andre halvdel av året vil gå til ar­ beid med soloplate, album med bandet Jussila og diverse miksejobber, i tillegg til å lage en sesong av produksjonspod­ casten «Proddepodden» sammen med produsentkompis Snorre Hellekleiv.

55


Øveriet overiet.no overietofficial

Øveriet er kreative øvingskollektiv i Oslo og Sandvika bestående av til sammen 76 ­øvingsrom med meget høy standard. Øveriet ble etablert i Oslo i 2006, og avdelingen i Oslo består i dag av 67 øvings­ rom. I august 2020 åpnet en ny avdeling på Tanken i Sandvika med åtte øvingsrom. Øveriet fikk i 2015 en forespørsel av ­Tanken

om å etablere en avdeling med øvingsrom i Sandvika, siden det var stor mangel på øvingsrom i Sandvika. Etter en lang og tid­ krevende prosess for å finne egnede lokaler, sette opp en god gjennomføringsmodell og skaffe midler til prosjektet, står nå åtte nye øvingsrom på plass.

Foto: Christian Zervos

Foto: Stein Roald Allsted

ILYAA ilyaamusic.com ilyaa

Med over 1.000.000 streams totalt og ut­ gitte remixer for bl.annet Seeb, Tobtok, Oliver Nelson og Liw Dawson har navnet ILYAA blitt et kjent navn i EDM-scenen både nasjonalt og internasjonalt.

Etter ett år med sessions, DJ-gigs og fokus på ny musikk begynte en ny rekke med utgivelser mot slutten av 2019. Siden den tid har han gitt ut tre singler som igjen har rettet søkelyset mot den svenske artisten. Hans seneste utgivelse “Surrender” ble listet på Norges største EDM radio NRK Mp3 i 13 uker og har til nå høstet over 100.000 streams på Spotify alene. Med sitt nyinnflyttede studio hos det kreative miljøet på Tanken, flere spen­ nende samarbeid under ferdigstilling, samt flere utgivelser rett rundt hjørnet, er det trygt å si at det er stor spenning rundt fremtiden for den prominente EDM-inno­ vatøren.

TANKEN

TANKEN 56

DJ og produsent Ilja Eriksson, også kjent som ILYAA fanget tidlig oppmerksom­ heten til store stjerner som Hardwell og Don Diablo med sin energiske og oppløf­ tende EDM. Da han i 2017 slapp sin første singel “Sin­ gularity”, co-skrevet av Madden og 6AM fikk han også Spotifys oppmerksomhet som plasserte låten i deres “New Music Friday” lister i flere nordiske land.

57


Foto: Anette Skutevik / studenttorget.no

OMBU

ombu.no ombu

OMBU i boks. En boks med OMBU Våken inneholder bare naturlige ingre­ dienser. Det er laget på te, inneholder koffein tilsvarende en liten kopp kaffe og inneholder halve dagsbehovet for vitamin C. Det er helt uten sukker, og kunstig søtning. OMBU Våken inne­ holder ingen E-stoffer eller konserver­ ingsmidler. Per dags dato har OMBU lansert to ulike smaker på markedet, en med si­ trus og en med tropiske ingredienser. Sindre og Isak jobber konstant med utvikling av nye produkter, og har flere spennende prosjekter på gang. Blant annet et produkt som er innovativt i det norske markedet, - et fiber infusert vitaminvann som bidrar til å dempe sultfølelse, stabilisere blodsukkeret, i til­ legg til andre helsefremmende effekter fibere og de andre vitaminene i produk­ tet inneholder. OMBU er allerede i kontakt med ak­ tører utenfor Norge, og har klare tanker og ambisjoner for fremtiden.

TANKEN

TANKEN 58

Sindre Bjørnstad og Isak Førre Sk­ ogland har fornyet en 2000 år gammel asiatisk drikk – kombucha til en sunn energidrikk, som konkurrerer med ­ungdomsfavorittene Nocco og Redbull. Målet er å kunne tilby en langt sunnere drikk uten sukker, men med samme ef­ fekt som en kopp kaffe, eller en Redbull. Idéen utviklet seg etter at Isaks foreldre fermenterte den asiatiske téen kombu­ cha hjemme. Sindre og Isak er opptatt av helse og kosthold, og derfor ønsket de at energidrikken skulle være et sunt alternativ på markedet. Det er mange positive helsegevinster ved å drikke kombucha som originalt er en sukret, fermentert te med lette bobler. Teen har vanligvis en sterk eddiklukt og smak, noe ikke alle setter pris på, i tillegg til sukker, og dette har gründerne jobbet hardt for å få fjernet. Etter over to år med beinhard jobbing, produktutvikling, brukertesting, ut­ vikling av brand, investorer og mer har de endelig fått den sunne energidrikken

59


Toothfairy

Toothfairy henter inspirasjon fra ut­ landet, for å se hvordan miljøer og kreative talenter har preget sine brans­ jer. De oppfatter seg selv som «en små­ by med fantastiske muligheter – passe ­sentralt-lokalt, og veldig u ­ tkant-globalt». De mener det er i ­utkanten det er best forutsetning for eksperimentering og nyskaping.

toothfairy.no toothfairymusic

Toothfairy Farm Et kulturinvestering- og driftsselskap. Toothfairy Farm jobber sammen med Toothfairy på å utvikle nye talent innenfor kreative næringer som vi også drifter. Når talentet har et ekstra­ ordinært potensiale investerer de penger og oppretter egne AS. Tooth­ fairy Farm er i dag medeier i flere selskap som gjør seg nasjonalt og ­ ­internasjonalt bemerket. Farmen har egen regnskapsavdeling som tar seg av økonomien, samt en forretningsutvikler, en kaospilot og en spesialist på urbane hager.

TANKEN

TANKEN 60

Toothfairy ønsker å skape et rom hvor talenter kan utvikle nye og unike u ­ ttrykk og verk, samtidig som de har en forbin­ delse til resten av verden, og ­omvendt. Samtidig som de hjelper noen av de fremste talentene ut, ønsker de også å hjelpe tilsvarende talenter fra utlandet som kommer til dem for å utvikle seg. De er kommersielle i sin tilnærming, og lager det publikum ikke visste at de ville ha. Derfor er den tette publikums­ kontakten i alt de gjør så viktig, sam­ tidig som de har en plattform hvor de når ut til et bredt publikum. Samspillet mellom forskjellige kreative krefter og et nysgjerrig, interessert publikum, er et veldig godt utgangspunkt for å lykkes med å skape bærekraftige næringsvirk­ somheter, gjennom utvikling av kreativt talent innen musikk, kreative næringer og kulturliv.

Label & MGMT Toothfairy har på få år rukket å bli en av de ledende indie lablene i Norge. Toothfairy jobber også som ­management for flere av de ledende produsentene, låtskriverne og artis­ tene i Norge, samt som mana­gement og mentorer for andre kreative næringer, personer og grupper. Tooth­ fairy har samlet sett milliarder av streaminger, og samarbeider med flere store internasjonale aktører og artister.

61


Kom Nærmere Christine Wilhelmsen og Sigurd Tvil­ de er musikkterapeuter som jobber i sitt musikkstudio med musikkterapi for ung­ dom som er eller har vært under barne­ vernet, ettervern og/eller oppfølging. De jobber i «Kom Nærmere» som er et teater og musikklag som de siste 16 årene har

tilrettelagt kulturtilbud med høy bruker­ medvirkning for nesten 250 ungdom­ mer. Sammen arrangerer de konserter og revyer og har gitt ut musikk. De har flere ­utgivelser som er tilgjengelig på blant annet Spotify under artistnavnet Kom Nærmere og Kom Nærmere Oslo.

Sabrura er et produksjonsselskap for de ekte og gode historiene. Sabrura jobber med utvikling av nye TV og filmkonsepter, med fokus på godt innhold og samarbeid med store og solide aktører. De har vunnet Gull­ ruten flere ganger samt internasjo­ nale priser med sine programkon­

komnærmere.no komnaermere

tbcrecords.com

Foto: Alexander Ramalho

tbcrec

TBC Records er et relativt ungt platesel­ skap. Så langt har selskapet utgitt musikk med Vamp, Ida Maria og Ledfoot. Åpen for alle genre, gir de ut musikk de liker. Sistnevnte ble tildelt Spellemannprisen 2019 i kategorien blues. TBC Records vil gi ut to til fem utgivelser per år.

amplifycreatives.com

Amplify:Creatives er et nystartet selskap som jobber med investeringer i kreative næringer med fokus på musikksektoren. Selskapet ble etablert i 2019 av en gruppe enkeltmennesker med erfaring fra musikk­ bransje, teknologi, startup/scaleup og fi­ nans. Målet er å etablere et norsk investerings­ selskap som retter seg mot uavhengige ak­ tører i kreative næringer.

Sandvika Folkebad sandvikafolkebad.no

sandvikafolkebad

Folkebadet er Sandvikas nye storstue, plassert sentralt i Sandvika langs den nye elvepromenaden på veien til Kadettangen og musikkhistoriske Kalvøya. På 1200 m² etableres det høsten 2020 restaurant, fire bar­ er, samt det som vil blir Asker og Bærums største private scene. Som

om ikke det var nok fristes det med en innendørs hage, petanque ­baner, en stor og velutstyrt spillarkade, og en egen spesialist kaffebar. Sand­ vika Folkebad ønsker å skape lokal ­stolthet og satser på å sette Sandvika på ­utelivskartet internasjonalt.

TANKEN

TANKEN 62

sept, sist Gullrutenominert for debatt programmet «Einig» sammen med Nrk i 2020. I 2018 ble de sammen med Radio Rock tildelt utmerkelsen «Årets Radiokanal» under radio- og podkastbransjens prisutdeling Prix Radio.

63


TANKEN

64


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.