Page 1

Bæringen TORSDAG 10. OKTOBER 2013

Sorter avfallet riktig Usikker på hvordan du skal sortere?

Side 7

INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE

NR. 8

ÅRGANG 25

Handlingsprogram og budsjett for 2014-2017 Jubler for Convis i nytt hus

FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM, SCANPIX.

Convis arbeidssenter har flyttet produksjonen fra Høvik til Rud. Det synes Monica Harangen er helt topp. Side 8

TV-aksjonen trenger deg

Årets TV-aksjon går i år til mennesker med demens og deres pårørende. Nå trengs flere bøssebærere. Side 4 og 5

FORSLAG: Rådmannen har lagt frem forslag til budsjett og handlingsprogram for perioden 2014-2017. Bærum kommune har en stabil økonomi, men det vil komme strengere prioriteringer i neste budsjettperiode. FOTO: SHUTTERSTOCK

n Rådmannen har nå lagt frem sitt forslag til Handlingsprogram

for 2014-2017. n Utfordringer kommunen står overfor er økt befolkningsvekst, økende pensjonskostnader og større pleie- og omsorgsbehov. n I handlingsprogrammet styrer rådmannen mot et ansvarlig budsjett med visse innstramminger.

Se temasidene

Kulturhøsten i Bærum

Kulturhøsten i Bærum byr på mange godbiter, som Sandvika barne- og ungdomsteaters juleforestilling «Scrooge». Side 18 og 19

www.baerum.kommune.no | baeringen@baerum.kommune.no


2

POLITIKK OG SAMFUNN

BÆRINGEN - torsdag 10. oktober 2013

Bæringen Utgiver: Bærum kommune Kommunikasjonsenheten 1304 Sandvika baeringen@baerum.kommune.no Bærum kommunes hovedsentralbord

67 50 40 50

Ansvarlig redaktør Lisa Bang

67 50 37 33

Redaktør Synne Storvik

67 50 38 56

Redaksjon VIGDIS BJØRKØY vigdis.bjorkoy@baerum.kommune.no Tlf: 67 50 38 62

SIRI ANNE BJØRNBAKKEN siri.bjornbakken@baerum.kommune.no Tlf: 67 50 38 52

INGVILD AMBLE ERIKSEN ingvild.eriksen@baerum.kommune.no Tlf: 67 50 38 59

NINA C. HAUGEN nina.haugen@baerum.kommune.no Tlf: 91 54 34 40

MARIUS MORSTØL JENSSEN marius.jenssen@baerum.kommune.no Tlf: 67 50 38 55

Teknisk produksjon/trykk Senter Grafisk, Larvik. 50 200 eks. Distribusjon Posten Norge AS Får du ikke Bæringen i rett tid? Ring Bærum kommune, telefon 67 50 40 50 Stoffrist neste nummer ONSDAG 27. november Har du innspill? Send dem til: baeringen@baerum.kommune.no Den neste utgaven kommer: 12. desember.

Fornebu brannstasjon i full drift POLITISKE MØTER Kommunestyret: 30. okt, 27. nov og 11. des Formannskapet:

16. okt, 6. nov, 20. nov og 4. des.

FORNEBU: Helt siden det siste flyet, en Hake Viking fra SAS, tok av fra rullebanen den 7. oktober 1998 klokken 19:32, har ABBV jobbet for å få på plass en brannstasjon på Fornebu. Mandag 2. september ble brannstasjonen på Fornebu offisielt re-åpnet av varaordfører Ole Kristian Udnes, brannsjef Anne Hjort og beredskapssjef Sverre Junker. Den tidligere brannstasjonen på Fornebu har blitt pusset opp og oppgradert innvendig. Brannbåten vil bli flyttet til Fornebu når en ny hurtigbåtkai etter planen skal bygges neste år. Fornebu brannstasjon har fra 2. september ansvaret for brannbåten. Båten ligger foreløpig i båthavnen på Veritas i sommerhalvåret og på Sollerud/Lysaker i vinterhalvåret. Ny permanent brannstasjon på Fornebu skal etter planen stå ferdig i 2017, på en ti mål stor tomt, rett ved Telenor Arena.

Sektorutvalg bistand og omsorg: 12. nov og 10. des.

VINNERE SISTE FEM ÅR:

Sektorutvalg barn og unge: 12. nov og 10. des.

2012: Matbilen ved Lis Weber og Torstein Eker. 2011: Lommedalsbanens ve og vel, Ragnar Myrvold. 2010: «Sorgen det ikke sendes blomster til» - Samtalegrupper ved samlivsbrudd drevet av frivillige. 2009: De frivillige på Granly dagsenter. 2008: Fossum idrettsforening Opptur. 2007: Oslo og omegns frivillige turledere i Den Norske Turistforening.

Sektorutvalg miljø, klima og kommunalteknikk: 10. okt, 14. nov og 12. des. Sektorutvalg frivillighet, idrett, kultur og kirke: 14. nov og 3. des Sektorutvalg eiendom og admini­strasjon: 15. okt, 12. nov og 3. des. Planutvalget: 10., 24. okt, 7., 21. nov og 5., 12. des Eldrerådet:

7. nov og 5. des

Klagenevnden: 14., 28. okt, 11., 25. nov og 9. des.

SEND INN FORSLAG: Daglig leder for Frivilligsentralen, Christine Hylbak Vie, oppfordrer deg til å nominere frivillige i ditt lokalmiljø til frivillighetsprisen. FOTO: HARALD WAUGH

Kontrollutvalget: 21. okt, 18. nov og 16. des.

Nominer din lokale ildsjel!

Utvalg for samarbeid: 11. november og 9. des.

Alle møtene holdes i rådhuset. Kommunestyret starter kl 18. Formannskapet starter kl 19. Alle sakspapirer finnes på kommunens hjemmeside under Politikk og demokrati. Der står det også møtested og tidspunkt.

RAGNHILD INGRIDSDOTTER HOEM

Har noen gjort en prisverdig frivillig innsats i ditt nærområde? Det er tid for å nominere ildsjelene i ditt lokalmiljø til frivillighetsprisen 2013. SANDVIKA: – Prisen skal gå til en person eller organisasjon som har tatt initiativ til å gjøre noe for lokalmiljøet og skapt lokalt engasjement. Noe som har

gitt trivsel, livskvalitet og bidratt til et åpent, aktivt og trygt lokalsamfunn, sier Christine Hylbak Vie, daglig leder for Frivilligsentralen. – Jeg oppfordrer alle som kjenner noen gode frivillige til å sende inn forslag.

holder prest og foredragsholder Per Anders Nordengen kåseri og det blir enkel servering. Etter prisutdelingen arrangeres Mulighetenes marked, hvor de som ønsker å bli frivillige kan høste erfaringer og inspirasjon.

Prisutdeling og Mulighetenes marked

Variert mat til Bærumsinstitusjoner

Prisutdelingen finner sted på den internasjonale frivillighetsdagen den 5. desember. I forbindelse med utdelingen

Vinneren i 2012 var Matbilen. Initiativtakerne Lis Weber og Torstein Eker reiser rundt i Bærum og samler

Kjenner du en person eller gruppe som har gjort en prisverdig frivillig innsats? Send forslag og begrunnelse til post@baerum. frivilligsentral.no innen 15. november. Se også baerum.frivilligsentral.no. svinnmat fra lokale dagligvarebutikker. Maten blir levert videre til institu­ sjoner som Varmestua, Villa Walle og Natthjemmet på Hauger. Brukerne setter stor pris på å få servert gode og varierte måltider. I tillegg bidrar pro­ sjektet til at mindre mat kastes. – Matbilen er et godt eksempel på fri­ villig innsats som har vært til glede for mange, avslutter Hylbak Vie.


POLITIKK OG SAMFUNN ■■Valgdeltakelsen i Bærum ved årets Stortings- og Sametingsvalg var den høyeste på 16 år. 85,1 prosent av Bærums stemmeberettigede gikk til valgurnene. Landsgjennomsnittet ligger på cirka 78 prosent. ■■Kommunestyret vedtok 25. september en permanent utvidelse av kapasiteten ved Lommedalen skole til 20 klasserom. Det betyr at skolen skal utvides med fire nye klasserom. Kapasitetsutvidelsen skal skje innenfor en vedtatt

økonomisk ramme på 25 millioner kroner. ■■En av de to tidligere vedtatte nye barnehagene på Fornebu skal bygges og drives i kommunal regi. Dette er resultatet av en bred debatt i kommunestyret 25. september, og innebærer en omgjøring av et vedtak fra desember 2012 om at begge barnehagene skulle være private. ■■Formannskapet behandlet 18. september en orientering om

BÆRINGEN - torsdag 10. oktober 2013

sanksjonsformer for skjenkesteder som ikke følger de vilkårene som legges til grunn for en bevilling. Formannskapet fikk presentert fire punkter om hvordan skjenkekontroll og sanksjoner skal utøves, og de sluttet seg til disse punktene: Ved enkeltstående tilfeller av skjenking til åpenbart påvirkede personer gis skriftlig advarsel. Hvis lovbruddet gjentar seg for tredje gang i løpet av to år, inndras bevillingen for en uke. Ved flere overtredelser vurderes lengre tidsrom.

Minst en av tre skjenkekontroller ved puber og barer skal foretas etter klokken 23. ■■Et enstemmig formannskap tok rådmannens orientering om status for kommunens beredskapsarbeid til etterretning i møtet 18. september. I orienteringen heter det blant annet at Asker og Bærum kommuner har opprettet felles Beredskapsråd, som også er ordførers rådgivende forum i beredskapsspørsmål. Venstres representant,

3

Ole-Andreas Lilloe Olsen, delte ut skryt for beredskapsplanen. Han savnet imidlertid mer stoff om forsyningsberedskap og ønsket dette bedre belyst. Torill Hodt-Heggen (H) fulgte opp med et ønske om en kommentar fra administrasjonen om forsyningsberedskapen i kommunen i tilfelle en krise. Rådmann Erik Kjeldstadli lovet å følge opp dette.

Tid til overs? Bli støttekontakt! Barn og unge i kommunen får en meningsfull og aktiv fritid, og nå håper kommunen flere melder seg som støttekontakter. SYNNE STORVIK

SANDVIKA: Å bli støttekontakt handler om å sette av regelmessig tid til et barn eller en ungdom, som trenger å få tilrettelagt fritiden sin. - Det finnes ikke noen oppskrift for hvem som kan bli støttekontakt, men en må ha tid og lyst å gjøre noe for barn og unge, sier Thomas Edvardsen i barneverntjenesten.

Fordeler med grupper Noen barn og unge får individuell støttekontakt, mens andre er med på grupper med flere gruppeledere. Barne­ verntjenesten ser at bruken av støttekontakter for barn og unge i grupper er vellykket, og ønsker å satse videre på dette. Noen av fordelene som trekkes frem ved bruk av gruppebaserte støttekontakter er: Flere voksne å spille på lag med. Flere voksne å dele opplevelsene med. Det blir et sosialt fellesskap med både barn og voksne. Flere potensielle rollemodeller. Mindre utsatt for avlyste møter, da det er flere voksne tilstede.

Gruppebaserte støttekontakter - En av fordelene med gruppebaserte støttekontakter er også at barn og unge får øvd på sin sosiale kompetanse. De omgås hverandre og fungerer som en gruppe, og mange får nye venner, sier Elin Fagerhaug ved Barneverntjenesten. Flere venner kan melde felles interesse om å melde seg som gruppebaserte støttekontakter. - Å gå sammen om et felles engasjement kan være positivt for to eller flere venner. Noen har startet en gruppe for barn. Det synes vi er fint, sier Fagerhaug. Barn og unge som er med i slike grupper er med på å utforme en plan. De forholder seg til fast tid og fast ukedag. Det er to barn per voksen i gruppesammenheng. - Vi håper flere melder seg som støttekontakter, både i grupper og som individuelle støttekontakter. Det er bare å ta kontakt, sier Elin Fagerhaug i barneverntjenesten.

HØSTÅPNING: Den nye gravplassen i Lommedalen åpnes offisielt torsdag 7. november kl. 12.00. ILLUSTRASJON

Åpning av ny gravlund i Lommedalen Den nye gravplassen i Bærum åpnes i Lommedalen av ordføreren Lisbeth Hammer Krog torsdag 7. november. NAOMI LOUISE WILDE

KONTAKTINFORMASJON: Vil du blir støttekontakt? Ta kontakt med: elin.fagerhaug @baerum.kommune.no tlf 40 63 28 44.

LOMMEDALEN: Bærums befolkning sammen med utvalgte gjester inviteres til å delta i åpningsseremonien. Det vil bli kulturelle innslag og etter seremonien blir det en omvisning av gravplassen for de som er interessert.

Krevende topografi Det har vært en stor utfordring for Bærum kommune å anlegge gravplassen på tomten på grunn av topografien. For å utnytte arealet og forsikre lett tilgjengelighet, er gravplassen etablert med terrasserte nivåer der terrenget tas

opp i lave murer utført i hvit betong. Gravplassen, som er tiltenkt hele Bærums befolkning, består av rundt 1500 urnegraver. Både graver som kan benyttes som familiegrav og graver til­ knyttet navnet og unavnet minnelund.

Innvielse av ny gravplass. I henhold til gravferdsloven §5 skal Trosog livssynssamfunn som er virksomme

Det er ikke mulig å reservere grav før det foreligger et dødsfall. Har familien et ønske om å sette ned urnen på Lommedalen, ta kontakt med kirkegårdskontoret 67 50 40 50. Mer utfyllende informasjon finnes på kommunes nettsider www. baerum.kommune.no/kirkegardene

Lean-ekspert med inspirasjon

STILL OPP FOR ET BARN: Bærum kommune søker voksne som ønsker å engasjere seg i barn og unges oppvekst. Nå søkes støttekontakter som kan være med å bidra til en meningsfull fritid. FOTO: SHUTTERSTOCK

SANDVIKA: Forfatter, forsker og en av Nordens fremste eksperter Lean, Niklas Modig, var nylig i Bærum for å inspirere kommunen i sitt arbeid med Lean-metoden, som er hentet fra en ledelsesteori om å forbedre den bedriftsøkonomiske lønnsomheten. Prinsippene er hentet fra japansk produksjonsteori, men er mye brukt i offentlig tjenesteyting i Danmark og Sverige. Målet er å radikalt forbedre arbeidsprosessene i en virksomhet. Barnevern, byggesak og IKT-drift har alle vært piloter i Lean-arbeidet i Bærum. Niklas Modig skrev en av de mestselgende svenske bøkene om ledelse i 2012, «This is Lean – Resolving the Efficiency Paradox».

på stedet gis anledning til å gjennomføre en seremoni når en ny gravplass tas i bruk. Den Norske kirke planlegger en vigslingsseremoni søndag 10. november. Andre tros- og livssynssamfunn som ønsker innvielsesseremoni kan ta kontakt med kirkegårdskontoret.

GRAVPLASSMYNDIGHET: Det er Bærum kommune, Natur- og idrett, som er gravplassmyndighet i henhold til Gravferdsloven, og som er ansvarlig for bl.a. alle investeringer innenfor programområdet gravplass. Asplan Viak AS Sandvika står for prosjekteringen i samarbeid med Bærum kommune, mens entreprenør for gravplassen er Kjeldaas AS.

Bærum forflytter med glans

UDDEVALLA: I september ble Bærum kommunes systematiske og kontinuerlige arbeid for opplæring av forflytningsveiledere hedret med Forflytningsprisen 2013. På Nordisk Forum for forflytning tok en stolt prosjektleder, Kari Kongshavn, imot prisen. Siden 2005 har Bærum kommune sørget for systematisk opplæring av forflytningsveiledere, som igjen har lært opp sine kolleger i riktige forflytningsteknikker. Resultatet er lavere belastning i forflytningssituasjoner, økt trivsel på arbeidsplassene og noe redusert sykefravær. «Forflytningsprosjektet» ble avsluttet i 2012, og samtidig gikk startskuddet for et nytt prosjekt - «Bærum forflytter» - som går over tre år. Prosjektet samarbeider tett med NAV. Kari Kongshavn har med seg Elin Brathagen, Grete Brandt og Astrid Fjeldheim som prosjektledere.


4

NYHETER OG REPORTASJER

BÆRINGEN - torsdag 10. oktober 2013

Årets TV-aksjon TV-aksjonen 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. 300 000 mennesker i Norge opplever at partner, forelder, søsken eller barn forsvinner litt etter litt. Målet med aksjonen er å styrke tilbudet til mennesker med demens og deres pårørende.

Unikt samarbeidsprosjekt om demensutdannelse Sykepleiere, hjelpepleiere og fagarbeidere som arbeider med personer med demens i sykehjem eller i hjemmetjenesten skal nå få samme kunnskap på samme faglige plattform. VIGDIS BJØRKØY

SANDVIKA: - Det er et samarbeidsprosjekt mellom Fagskolen ved Rud videregående skole, Høgskolen i Buskerud og Bærum kommune, som nå er blitt virkelighet, forteller demensrådgiver Anne Marie Hanson. – Sykepleiere og hjelpepleiere/ helsefagarbeidere skal bli veiledet innenfor samme kunnskap.

Mer tverrfaglig arbeid - Samhandlingsreformen, som ble innført i januar 2012, sier at vi skal jobbe mer tverrfaglig. Men det finnes ingen oppskrift på hvordan dette skal gjøres. Dette er et prosjekt som tar utgangspunkt i at hvis studentene opplever samme forskningsbaserte kunnskap og blir veiledet på

arbeidsstedet i denne kunnskapen, vil det føre til et bedre omsorgstilbud for personer med demens, sier Hanson. Undervisningen vil ha temaer som etikk, demens, alderspsykiatri og samhandling. - Det er viktig at personalet først og fremst ser personen, ikke demenssykdommen, sier Hanson.

Sykehjemsplass reddet kjærligheten årsakene. Jeg håper at forskningen og resultatene gir mer status til en sykdom som er tabubelagt. Jeg håper det blir mer åpenhet rundt demens, og at sykdommen faktisk kan ramme personer i 40-årene, sier Solveig.

Demens for pårørende

Vil bli involvert

HVEM: Torhild Bjørge leder av Pårørendeskolen HVA: Nytt kurs 28. oktober. Flere kursdatoer utover høsten. HVORFOR: Ny kurshøst. KONTAKT: Pårørendekontakt torhild. bjorge@baerum.kommune.no Tlf.: 67 50 47 65, mob: 99 79 80 48 – Kommunikasjon er desidert det viktigste temaet på Pårørendeskolen. Mange opplever frustrasjonen ved å snakke til den logiske sansen til den som er syk med demens, og skjønner ikke at sykdommen gjør at denne er blitt borte. Sykdommen er vanskelig å forstå og skaper konflikter mellom den syke og den pårørende. Hukommelse, logikk og tidsperspektiv forsvinner for personen som er rammet av demens, og det er ikke lenger mulig å snakke slik til ektefellen eller moren eller faren sin, som før. De pårørende skal få snakke om egne opplevelser, men også få vite mer om lovverk og om tilbud til demente i kommunen. Statistisk sett rammes 50-100 personer under 65 år av demens hvert år. Mange er så unge at de har yngre, hjemmeboende barn. På Pårørendeskolen får pårørende mulighet til å møte andre i samme situasjon, men også vite mer om de ulike formene for demens og om hvordan sykdommen slår ut i praksis. Vi håper å kurse nærmere 75 pårørende i år, og målet for 2014 er å øke kapasiteten ytterligere. Dette er ett av satsingsområdene i Handlingsprogrammet, og målet er å ha 200 personer på kurs hvert år. Bærum kommune var tidlig ute med å etablere skole for pårørende i kommunal regi, og vi har holdt på siden 2000.

ØNSKER MER ÅPENHET: Pårørende Solveig Aglen håper at årets TV-aksjon skaper mer åpenhet omkring demenssykdommen, og en bevissthet fra helseapparatet om at det også gis et tilpasset tilbud til unge personer med demens. FOTO: SYNNE STORVIK

Å LEVE MED DEMENS: -Det er så politisk korrekt å si at alle skal bo hjemme så lenge de vil. For mannen min og meg ble kjærligheten og ekteskapet reddet ved at han fikk sykehjemsplass, sier pårørende Solveig Aglen. SYNNE STORVIK

SANDVIKA: Blikket er klart og direkte. Smilet er ekte. Hun lytter og er engasjert og klar når hun forteller sin historie. Historien om hvordan det har vært å ha en mann som ble rammet av demens i en alder av 46 år. Hvordan det var å ha to hjemmeboende barn på 6 og 14 år, da sykdommen rammet. Hvordan hun som pårørende og mannens nærmeste måtte guide seg gjennom et sykdomsbilde med usikkert utfall. I dag bor

de hver for seg. Hun bor i deres felles hjem og han på sykehjem, der han får 24-timers tilsyn og pleie. Solveig Aglen og mannen har det bedre sammen enn på lenge. Ekteskapet på snart 30 år har overlevd flere opp- og nedturer enn de fleste kan tenke seg. -Jeg har ikke dårlig samvittighet for at det ble slik. Vi har levd med sykdommen i mange år og prøvd det meste, og jeg skjønner at det ikke er i min makt å kunne hjelpe ham hjemme. Han er så syk at han trenger tilsyn hele døgnet, sier Solveig Aglen.

Lever tett på livet Solveig Aglen setter pris på de øyeblikkene hun har sammen med mannen. Enten er de på Solvik bo- og behandlingssenter, nå midlertidig plassert i Gamle Drammensvei 25 – eller hjemme i huset deres.

-Livet handler ikke bare om sorg. Jeg kjenner at jeg lever tettere på livet, og kjenner veldig på lykken, gledene og sorgene i livet, sier hun. Solveig setter stor pris på at årets TVaksjon går til Nasjonalforeningen for folkehelsen, og at demens kommer på dagsorden. -Det er fantastisk at det vil bli forsket mer på demens, og at en kan finne

Nasjonale demenstall ■■ Over 70 000 mennesker i Norge har demens. ■■ Antallet vil fordobles de neste tiårene. 10 000 får sykdommen hvert år.  ■■ Demens angriper hjernecellene og funksjonene de har ivaretatt, som hukommelse, språk og orienteringsevne.

Håper noen vil starte demensforening i Bærum Nasjonalforeningen for folkehelsen håper noen vil starte en lokal demensforening i Bærum etter TV-aksjonen.

Ross i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

SYNNE STORVIK

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som har tiltak og aktiviteter som supplerer det offentlige tilbudet for demenssyke. – Demensforeningene jobber særlig med støtte til pårørende og til personer med demens i deres nærmiljøer. Det er generelt et stort behov

SANDVIKA: -I Bærum er det dessverre ikke noen demensforening i dag. Det er det behov for, og kanskje særlig i etterkant av en TV-aksjon som er med på å bygge ned tabuer rundt sykdommen, sier Ingrid Stenstadvold

Supplerer det offentlige tilbudet

for menneskelig nærhet, varme og aktivitetstiltak i tillegg til det offentlig ansatte kan gi. Lokalforeningene holder informasjonsmøter og skaper møteplasser og samtalegrupper over hele landet, sier Stenstadvold Ross. – I tillegg er det flere som arrangerer kurs for familier der en i familien har fått demens tidlig i livet.

Vet selv hvor skolen trykker – Til tross for at Bærum kommune har en relativt god demensomsorg,

Som pårørende gjennom mange år, ser Solveig behovet for at pårørende i større grad blir involvert. -Som pårørende kjenner du kona, mannen eller foreldrene dine godt. Å ikke bli hørt er krenkende. Apparatet rundt pasienten må i større grad verdsette pårørende. Pårørende er en kjemperessurs, sier Solveig. Med sin erfaring fra både bistand i hjemmet og nå med mann på bo- og behandlingssenter, føler hun at hun har mye å bidra med. Og: Det er bare å spørre! -Mannen min har det godt i dag, og de ansatte ivaretar hans behov med verdighet og respekt. Personalet er opptatt av meg som pårørende og jeg er trygg på at han blir ivaretatt. De er fantastiske, skryter Solveig. Men jeg skulle ønske at kommunen opprettet en avdeling for unge personer med demens. Hun sier at det ville ført til at det fysiske miljøet ble utstyrt med andre bilder, andre TV-kanaler, mat, musikk og til og med TV-spill og datamaskiner. -Kanskje de ville ha vist andre filmer da – eller servert sushi eller taco. Det er ikke optimalt for en 59-åring å bo sammen med mennesker på 95 år, sier Solveig Aglen.

handler det om at det bare er de som har skoen på som vet hvor den trykker. Det gjelder selvsagt både for personer med demens og for deres pårørende, sier Stenstadvold Ross.

■■ Det er ingen vaksine eller behandling som kurerer demens. ■■ Minst 300 000 er nærmeste pårørende til en demenssyk. ■■ Over 60 prosent erfarer at familie og venner trekker seg unna.

LAG FORENING: Ingrid Stenstadvold Ross fra Nasjonalforeningen for folkehelsen kommer med en oppfordring, og håper noen vil starte en lokal demensforening i Bærum.

Kontaktinformasjon Har du selv en demenssykdom eller er pårørende til en med demens, og har spørsmål rundt oppstart av en demensforening i Bærum? Ta kontakt med Bjørn Lofstad i Nasjonalforeningen for folkehelsen på bav@nasjonalforeningen.no eller ring på mobil 908 56 404.


NYHETER OG REPORTASJER

BÆRINGEN - torsdag 10. oktober 2013

5

Bærumprosjektet «Forskningsbasert kunnskap om Demens og Alderspsykiatri i praksis.»

Demensåret 2013 For Pleie- og omsorg i Bærum kommune føyer denne nye videreutdanningen seg inn i andre tiltak for demensåret 2013. Barrierer mellom yrkesgruppene skal bygges ned. - Grupper med samme kunnskapsbakgrunn har stor vilje, evne og påtrykk til å gi personer med de-

mens en økt livskvalitet, sier avdelingsleder i fagenheten ved Tildelingskontoret, Ann Kristin Gossé. – Håpet er at denne kunnskapen også skal smitte over på øvrige ansatte, pårørende og andre.

Dette er undervisningen: Hjelpepleiere/helsefagarbeidere må ha minst to års praksis før de kan søke utdanningen. Undervisningen foregår på Rud videregående skole, en dag i uken over to år. Studiet avsluttes med eksamen. I august startet 23 studenter på denne utdannelsen. Ved Høyskolen i Buskerud er det undervisning i ni moduler à tre dager våren og høsten 2014. Oppstart 18. november 2013 med 13 studenter. Denne utdannelsen er for sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, radiografer og andre med tilsvarende utdannelse. Studentene skal ha fellesundervisning sju ganger, og gruppeveiledning på eget praksisstedetter hver fellesundervisning.

-Bry deg

Resultater siste års TV-aksjoner Bærum: 2010 2011 2012

Bøsse- beløp 2 835 781 3 086 642 2 640 052

Per Total- Per innb beløp innb 25,50 5 204 436 46,80 27,37 5 771 003 51,17 23,06 4 734 790 41,36

-TV-aksjonen er Norges største dugnad, og jeg er stolt av vår flotte tradisjon: Vi går med bøsser og vi gir penger. Årets TV-aksjon går til Nasjonal­ foreningen for folkehelsen og deres viktige arbeid med demens. Søndag 20. oktober er dagen vi alle kan bry oss, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog BENTE SKÅRET

SANDVIKA: I Norge har 70 000 en demenssykdom. Antallet vil dobles i løpet av de neste ti årene. I 2011 var det cirka 1800 personer med demens i vår kommune, og prognosene for 2030 er rundt 2340. Demens rammer ikke bare de som får sykdommen, men også deres pårørende og venner, arbeidsliv og samfunn. Anslag viser at demens vil koste Norge 18 milliarder kroner i 2020. - Vi kjenner alle noen som er rammet av demens, sier ordføreren.

Skaper engasjement TV-aksjoner skaper engasjement, og mange innbyggere stiller opp år etter år. Noen tar med hele familien på søndagstur for å samle inn penger. Nå håper ordføreren og aksjonskomiteen å mobilisere flere til innsats. – Det er så flott å se at elevene på våre barne- og ungdomsskoler besøker alle husstander, men vi trenger også bøssebærere til uteområdene. Jeg håper derfor du har mulighet til å bidra som bøssebærer denne dagen, sier Lisbeth Hammer Krog.

Høye ambisjoner Bærum er en giverglad kommune. I fjor ga innbyggere og næringsliv 4.734.790 kroner. - Jeg synes vi sammen skal ha ambisjoner som ligger på et enda høyere nivå. Jeg håper du vil hjelpe oss å nå målet, avslutter ordfører Lisbeth Hammer Krog og legger til: Legg derfor årets viktigste søndagstur til Sandvika og still som bøsse­bærer. MELD DEG SOM BØSSEBÆRER: TV-aksjonen mobiliserer hele befolkningen, og nå håper aksjonskomiteen at du stiller som bøssebærer søndag 20. oktober. FOTO: JIMMY LINUS

Trenger bøssebærere søndag 20.oktober. Møt opp i Kommunegården mellom kl. 11.00 og 16.00. Husk å ta med legitimasjon – og gå en god søndagstur.

8380 08 09005 eller nærings­livskonto: 8382 08 05200

Alle bøssebærere skal gå i uteområder. Skoleelever dekker alle husstander.

Husk alltid å oppgi ditt postnr. Det er viktig at vi får registrert beløpet på Bærum kommune

Ta godt imot ungdommen som kommer til husstandene fra kl. 16.00 – 18.00 – ha penger klare.

Henvisning til viktige nettsteder: www.blimed.no og www.giverstafetten.no og bøssebærertlf. 02025

Hvis du ikke får besøk av ungdom eller møter bøssebærer ute i Bærum, kan du sette inn et beløp på innsamlingskonto:

Kontaktpersoner: Innsamlingstelefonen: 02025 Kirsten Koht, tlf: 922 09 515

Noe av det Bærum kommune gjør: • Faglig samarbeid og felles samarbeidsprosjekt mellom høyskole/videregående skole og kommune, som skal gi faglig felles plattform for alle som jobber med personer med demens i kommunen. • 2013 er initiert som demenssatsingsåret av kommunalsjef Bovild Tjønn • Ressursgruppe som består av demensrådgivere, pårørendeskolen og Avlastning i hjemmet til personer med demenssykdom. Styrket siden høsten 2012. Planlegger, iverksetter og gjennomfører. • Arrangerer 4-5 store seminardager (+ Demensdagen) i løpet av året. • Demenskontakter ved hvert tjenestested i Pleie og omsorg.

• Seks demensteam i hjemmebaserte tjenester. • Økt tilbud om pårørendeskole. • Økt tilbud om avlastning til pårørende til personer med demenssykdom som bor hjemme. • Vi bygger nye lokaler i Atriumgården med nytt dagaktivitetstilbud for yngre personer med demenssykdom. Trolig oppstart vinteren 2014. Demensrådgiverne vil blant annet sitte der sammen med pårørendeskolen og avlastningstjenesten. • Tilrettelegging av velferdsteknologi: GPS-prosjekt og smarthusteknologi.


6

NYHETER OG REPORTASJER

BÆRINGEN - torsdag 10. oktober 2013

Barna i Epleskogen

SKYTTERDALEN: Skytterdalen barnehage har byttet navn. Nå heter den Epleskogen barnehage. Barna i barnehagen har i alle år kalt uteområdet sitt for eplehagen, og barnehagen ønsket derfor å bytte navn. I juni plantet barn og voksne et nytt epletre i hagen for å markere navnebyttet. Epleskogen barnehage er privat og foreldredrevet, har plass til 56 barn og har et personale på 19 ansatte. FOTO: BENTE CECILIA RØSSBERG

Stell av grav i 2014?

SANDVIKA: Dersom innbyggerne ønsker gravstell i 2014 må de betale fakturaen som blir sendt ut i februar/ mars 2014. Regningen blir sendt automatisk til alle som betalte for gravstell i 2013. Om noen ønsker endringer i stell­ tjenesten, ønsker Kirkegårdskontoret i Bærum kommune å få beskjed om dette i januar før fakturaene sendes ut. Kirkegårdskontoret opplyser også om at dersom festeavtale til grav forfaller i 2014, sendes det ut brev i løpet av våren til graveier med forespørsel om man ønsker å fornye avtalen. En feste­ avtale fornyes vanligvis for fem eller ti år om gangen. Mer informasjon om gravplassene, lover og vedtekter, priser osv. finnes på Bærum kommunes nettsider: www. baerum.kommune.no/kirkegardene

Trygghetssentralen har ny eier

SANDVIKA: SOS International ble i mars ny eier av Hjelp24 Trygghetssentralen, som driver trygghetsalarmtjenesten i Bærum kommune. Hjelp24 Trygghetssentralen sin logo blir i tiden fremover erstattet av SOS sin redningsbøye. SOS International Trygghets­ sentralen blir nytt offisielt navn.

Bred gjennomgang av vaktmestertjenesten

BÆRUM: Den 1. februar 2013 ble vakt­mestertjenesten for skoler, barnehager, sykehjem og omsorgsboliger i kommunen lagt om. – Målet med endringen er å løse oppgavene på en bedre, mer effektiv og mer systematisk måte, sier enhetssjef i Eiendomsservice, Nina Røer. – Vi har valgt å dele inn vaktmestertjenesten i byggtekniske oppgaver og de mer løpende serviceoppgavene som montering, søppelhåndtering, reparasjon av møbler og liknende. Vi har i dag et bestillingssystem på epost hvor rektorer, ledere for barnehager, sykehjem og andre institusjonsledere melder inn oppgavene de ønsker utført. Her kan de også melde fra når de oppdager avvik. I løpet av høsten 2013 skal vi sette i gang en bred evaluering av vaktmestertjenesten i Bærum kommune. – Både brukere og medarbeidere vil bli involvert, avslutter Røer.

AKTIV ELDRETILVÆRELSE: Liv Sundt-Ohlsen (i midten) ivrer for Eldredagen og en aktiv eldretilværelse. Sammen med blant andre Christine Hylbak Vie fra Frivilligsentralen og frivillighetskoordinator Harald Waugh, inviterer hun til markering av FNs internasjonale eldredag tirsdag 15. oktober. Begivenheten finner sted i Bærums «storstue» – Bærum kulturhus. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN

Bli med på eldredag FLERE, ELDRE OG SPREKERE: - Vi ønsker å rekruttere flere eldre til aktiv samfunnsdeltakelse. De gamle blir eldre, men holder seg friske mye lenger enn før, sier Liv SundtOhlsen i arbeidsgruppen for Eldredagen. INGVILD AMBLE ERIKSEN

SANDVIKA: Bærum Eldreråd markerer dagen med et fyldig og tettpakket program i Bærum kulturhus tirsdag 15. oktober fra kl. 11.15. - Eldre er en ressurs som kan benyttes mye bedre i tiden som kommer. Vi vet at mange flere både kan og vil bruke tiden, kreftene og kunnskapene sine på meningsfylte oppgaver,

sier Sundt-Ohlsen. Hun forteller at Eldrerådet ønsker å møte utfordringen med det økende antallet eldre i befolkningen på en positiv måte og utnytte mulighetene som ligger i å ta i bruk de eldre som ressurs. Solidaritet mellom generasjonene er et annet av Eldrerådets arbeidsområder. - Vi legger stor vekt på å forebygge helseulemper gjennom økt engasjement både fysisk, psykisk og sosialt. Gode kulturtilbud betyr også mye i denne sammenhengen, understreker hun.

Talkshow-gjester med tyngde Markeringen av Eldredagen 2013 gir deg både et humørfylt og inkluderende Da Capo-show med Vidar

Lønn-Arnesen og Philip Kruse, og talkshow med kunnskapsrike og erfarne gjester. - Vi har lagt opp til et variert program som skal være interessant, morsomt, inspirerende, aktuelt og underholdende. Geir Helljesen, som vi husker fra valgsendingene på NRK, leder talkshowet. Der har han med seg den aktive pensjonisten Vidar LønnArnesen, tidligere generalsekretær i Røde Kors, Odd Grann, Christine Hylbak Vie fra Bærum Frivilligsentral og Kari Østerud fra Senter for seniorpolitikk. Og på foajescenen setter vi opp en utstilling med mange av aktivitetstilbudene i kommunen. Bærum Veterankorps og Bærum

Seniordans åpner markeringen utenfor Kulturhuset. Programmet i Store Sal starter kl. 12.30 og avsluttes kl. 14.

ELDREDAGEN 15. OKTOBER: På Eldredagen kan du blant annet få med deg en hilsen fra ordfører Lisbeth Hammer Krog og sang og debatt­innlegg fra artist og aktiv pensjonist Vidar Lønn-Arnesen.

Gründere i startgropen Ingen blir gründere på 1-2-3. Derfor kan gode ideer bli til noe mer gjennom tilbudene fra Etablerertjenesten i Asker og Bærum. SYNNE STORVIK

SANDVIKA: - Det er nyttig å komme og få en oppfriskning, slik at jeg får finpusset på forretningsplanen min igjen, sier gründer Trude Kristine Klæboe. Hun er en av deltakerne på Etablerertjenestens etableringskurs denne høsten. Selv om hun har funnet sin nisje og er i gang med sin forretningside, synes hun det er nyttig å få en repetisjon på hva som er viktig å tenke på i oppstarten.

Lærerikt -Jeg har vært heldig og kommet ordentlig i gang, sier Klæboe. Hun

skreddersyr musikalske konsepter til bryllup, begravelser, events og konserter. Å være gründer og skape sin egen arbeidsplass, gir Klæboe motivasjon. - Jeg vil anbefale andre som har gode ideer om å gjøre det samme. Det er lærerikt. Her på kurset får vi nettverk, og mye inspirasjon fra andre som også er i etableringsfasen, sier hun.

Sorgtjenester -Jeg har lært mer om markedsføring og det å etablere en egen hjemmeside, men også om å tørre å selge ideen sin, tørre å markedsføre seg selv, sier Tone Munther, som driver www.alternativsorghjelp.no - Jeg har personlig erfaring med dette, og ser at det offentlige ikke alltid tilbyr hjelp til å takle sorgprosesser etter skilsmisse, tap av et familiemedlem eller ektefelle. Hos meg kan den

I STARTGROPEN: Trude Kristine Klæboe og Tone Munther har startet hvert sitt firma, og har god nytte av Etablerertjenestens tilbud.

enkelte få hjelp til å takle tanker og reaksjoner som dukker opp, sier Munther. Det arrangeres blant annet grunnkurs i etablering 31. oktober og 28. november. I tillegg arrangeres egne temakurs som «Hvordan lykkes med kalde samtaler og få møter» (12. november) og «Regnskapsføring og tilrettelegging av bilag» (3. desember).

Dette er etablerertjenesten i Asker og Bærum Etablerertjenesten i Asker og Bærum er et samarbeid mellom kommunene Asker og Bærum, Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge. Les mer på: www.baerum. kommune.no/etablerertjenesten www.etablerer-akershus.no


HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT 2014-2017 Rådmannens forslag – en kortversjon. For fullstendig versjon se www.baerum.kommune.no/HP

Nøkkeltall n Samlet driftsbudsjett 2014 er 8,5 mrd. n Investeringsramme er på 4,3 mrd for perioden 2014-2017. Omfatter blant annet: — skoleinvesteringer i overkant av 1 mrd.

Gode tjenester innen

strammere økonomiske rammer

— kjøp og bygging av av velferdsboliger om lag 0,9 mrd — vann, avløp og renovasjon om lag 0,5 mrd n Reduksjon i ressursbruk utgjør 1 % (brutto 80 mill) av kommunens driftsutgifter i 2014, økende til 2,6 % (brutto 215 mill) i 2017. n Lånegjelden øker med 11 % fra 2013 til 2017.

Driftsbudsjett per sektor 2014 4% FOTO: SHUTTERSTOCK

7% 10%

41%

38%

n Barn og unge n Miljø, klima og kommunalteknikk n Administrasjon n Frivillighet, idrett, kultur og kirke n Bistand og omsorg

Befolkningsprognose

n

n

n

Lav innflytting Middels innflytting Høy innflytting

FORSVARLIG BUDSJETT: I rådmannens forslag går det frem at kommunen har stø økonomisk kurs, men at det må gjøres noen grep for å møte fremtidens utfordringer.

n Bærum kommune har en solid og bærekraftig økonomi. n For å møte fremtidens utfordringer som økt befolkningsvekst, økende pensjonskostnader og større pleie- og omsorgsbehov, styrer rådmannen mot et ansvarlig budsjett med visse innstramminger i sitt forslag til Handlingsprogram for 2014-2017. n Hovedgrep i forslaget til handlingsprogram er: - Videreføre kjernevirksomheten i barnehage, skole og pleie og omsorg - Økte investeringer - Gjennomgang av administrativ ressursbruk og oppgaveløsning Bilag til Bæringen 8-2013


Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014-2017

Barn og unge

Vi må tro det vi ser og gjøre noe med det

En viktig målsetting i Bærum kommune er at barn og unge får trygge oppvekstvilkår og et godt opplæringstilbud – et helhetlig, samordnet tjenestetilbud. Når det er grunn til bekymring for deres livssituasjon, er det viktig å handle riktig og raskt.

Grunnskolen 15 511 elever fordelt på: n■ 26 barneskoler, n■ 15 ungdomsskoler, n■ en kombinert barne- og ungdomsskole n■ en spesialskole n■ Musikk- og kulturskolen og Sjøholmen maritime senter Det foreslås å skjerme kjernevirksomheten ved skolene og øke bevilgningene i takt med elevtallsveksten. Det innebærer blant annet at en opprettholder ressurstildelingen når det gjelder lærere. Skolebehovsplanen foreslås fulgt opp i tråd med kommunestyrets vedtak. Det innebærer et omfattende investeringsprogram på om lag 1 mrd kroner i perioden 2014-2017 og omfatter blant annet Jong og Stabekk skoler, samt ungdomsskole på Bekkestua. Forslag til innsparinger utgjør 10 mill kroner i 2014, økende til 40 mill i 2017. Rådmannen har vektlagt at forslagene så langt mulig skal ivareta læringsutbyttet til elevene. Rådmannen foreslår å avvikle ordningen med skolebibliotekarer og miljøarbeidertjenesten ved ungdomsskolene. Ekstra engelsktime for 6. trinnet er også foreslått avviklet.

KOMMUNALSJEF FOR BARN OG UNGE ANNE MARGRETE LINDSETH

Barne- og ungdomstjenester

Barnehagene Omfanget av barnehager i Bærum kommune: n■ 37 kommunale barnehager n■ 74 private barnehager n■ 25 familiebarnehager n■ Antall barn er 7700 barn Det foreslås en betydelig styrking av bevilgningen til barnehagene for å sikre tilbud til alle barn med rett til barnehageplass. I perioden planlegges bygget fem nye barnehager, både offentlige og private.

Tilskuddet til videreutdanning for lærere foreslås redusert, og innsatsen innenfor etterutdanning og skolebasert kompetanseutvikling blir prioriteret.

Forslag til innsparing i 2014 innenfor barnehager er 3,6 mill, økende til 35 mill i 2017. Videre vil rådmannen i løpet av 2014 utrede behovet for administrasjons og lederressurser i barnehagene. De generelle tilskudd til private barnehager har økt, derfor foreslås kommunens ekstratilskudd fjernet. Tilbudet om barnehagelærerutdanning til assistenter foreslås utfaset.

Målrettet forebyggende arbeid i barnehage og skole: n■ Barneverntjenesten n■ PP-tjenesten n■ Helsetjenester til barn og unge; fysio- og ergoterapi, psykisk helse n■ Avlastning og barneboliger n■ Homestart og Akutthjelpen n■ Kriminalitetsforebyggende arbeid (SLT) n■ Utekontakten n■ Ungdom og fritid Tidlig innsats er ledetråden for arbeidet i alle tjenester som arbeider for barn og unge. Arbeidet med barn og unges psykiske helse videreutvikles og styrkes. Bærum kommune viderefører ordningen med veiledning til fosterforeldre, som ble nedlagt av Bufetat. Barnevernet ansetter tre spesialkonsulenter for å følge opp fosterforeldre. Forslag om innsparinger innen barne- og ungdomstjenester utgjør 6,7 mill i 2014, økende til 14,5 mill i 2017. De økonomiske rammene for PP-tjenestene reduseres. Tjenesten vil i mindre grad jobbe oppsøkende i skoler og barnehager, og i større grad arbeide behovsrettet. Det sentrale rådgiverteamet for styrket lærerkompetanse ser ikke ut til å ha gitt de ønskede resultatene og foreslås derfor avviklet. Akutthjelpens rammer tilpasses forventet behov. Driftsbudsjett sektor Barn og unge (2014)

Grunnskoleopplæring 20%

Barnehager 15%

Barnevern 3%

Gode tjenester innen strammere rammer - Bærum står overfor økonomiske utfordringer i årene som kommer. Det er særlig tre forhold: Økende investeringer som følge av befolkningsvekst, økende pensjonskostnader og nye behov og forventninger til velferdstjenestene, sier rådmann Erik Kjeldstadli. - For å tilpasse tjenestetilbudet til strammere økonomiske rammer legger vi frem forslag til redusert ressursbruk innen alle områder av kommunens virksomhet, sier Kjeldstadli. – Forslagene innebærer en bruttoinnsparing på 80 millioner

kroner i 2014, eller om lag 1 prosent av kommunens budsjett. Innsparingene øker til 215 millioner i 2017. - Vi ønsker å skjerme kjernevirksomheten i skole, barnehage og omsorg, sier han. – Vi foreslår også nye måter å organisere tjenestene på, og vi reduserer administrasjonen, fortsetter rådmannen. Samtidig med innsparingsforslagene foreslår rådmannen noen nødvendige økninger. Midlene til barnehage, skole og omsorg økes i takt med at

flere innbyggere har behov for en barnehage- eller skoleplass, eller omsorgstjenester. Det skal bygges fem nye barnehager, tre nye skoler og ett nytt boog behandlingssenter i perioden. - Målet er å balansere behov og ressurser slik at kommunen over tid oppnår bærekraftige velferdstjenester. Dette krever tett dialog og samarbeid mellom innbyggere, politikere og kommunens medarbeidere. Forslaget til budsjett skal til politisk behandling i månedene som kommer, avslutter Kjeldstadli.


Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014-2017

Bistand og omsorg Samhandlingsreformen stiller krav om at kommunene skal ta ansvar for flere og nye oppgaver. Dette berører mange tjenester i kommunen. Siden starten i 2012 har Bærum kommune kommet godt i gang med dette arbeidet.

Pleie og omsorg

Vi vil legge til rette for at seniorer kan bo hjemme så lenge som mulig KOMMUNALSJEF BOVILD TJØNN

Sosialtjeneste og bolig

Bærum kommune har et omfattende pleie- og omsorgstilbud til innbyggerne. n■ 12 seniorsenter n■ Om lag 1 000 plasser i bo- og behandlingssentre (langtids- og korttidsplasser) n■ 120 dagsenterplasser n■ 840 leiligheter i boliger med heldøgnbemanning n■ Hjemmebaserte tjenester som yter pleie- og omsorgstjenester til alle aldersgrupper

Kommunens tilbud består av: n■ n■ n■ n■

Det foreslås å styrke bevilgningen til pleie og omsorg for å kompensere for flere innbyggere med behov for tjenester. Rådmannen legger samtidig frem innsparingsforslag for å gjøre strukturen i pleie- og omsorgstjenesten bedre rustet til å møte utfordringene med flere eldre. Budsjettrammen for pleie og omsorg øker i hele handlingsprogramperioden, men økningen er mindre enn veksten i behov for tjenester. Demenssatsingen foreslås videreført med vekt på lavterskeltilbud, dagtilbud, samt avlastningstilbud og pårørendeskole. Demenssatsingen innbærer også bygningsmessig tilpasning ved døgntilbudene for mennesker med demens, fokus på rett bemanning og økt kompetanse innen fagfeltet. For mennesker med psykisk utviklingshemming foreslås det å investere i 14 nye omsorgsleiligheter. Satsingen på velferdsteknologi og trygghetshjelpemidler foreslås videreført i handlingsprogrammet. Innsparingene for 2014 er på 33 mill, økende til 75 mill i 2017. I dette handlingsprogrammet foreslår rådmannen flere tiltak som skal forbedre organiseringen av pleie- og omsorgstjenestene. Dette innebærer blant annet reduksjon i administrasjonen, samlokalisering av tjenester og avvikling av små tungdrevne enheter. Kommunen planlegger også å etablere en egen handlepatrulje. Det foreslås å innføre egenandel på alle korttidsplasser, også på mottaksplasser for utskrivningsklare pasienter. Antallet trygghetsplasser for selvhjulpne eldre som bor i eget hjem, behovsjusteres noe. I handlingsprogrammet foreslås en forsiktig innstramming i tildelingspraksis for hjemmebaserte tjenester. Det foreslås også økt antall plasser på Hospice Stabekk til lindrende behandling for alvorlig syke og døende innenfor en uendret økonomisk ramme.

Nav Flyktningkontoret Bærum kommunale arbeidssenter Boligkontoret

En prioritert målsetting er å utvikle differensierte bo- og dagtilbud til vanskeligstilte brukere. En rekke boligbyggeprosjekter er under planlegging og igangsetting. Dette omfatter omsorgsboliger for blant annet mennesker med psykisk utviklingshemming, med psykiske lidelser og boliger med service. Det foreslås blant annet bygging av 36 velferdsboliger til sosialt vanskeligstilte og flykninger innen 2017. I dette handlingsprogrammet foreslår rådmannen innsparinger for 2014 på 15,2 mill, justert til 15,1 mill i Driftsbudsjett sektor 2017. Det foreslås blant annet Bistand og omsorg (2014) gjennomgang av lederstrukturen og ansvarsområdene til de enkelte enhetene. Pleie og omsorg 30%

Kommunehelse Kommunens tilbud består av: n■ Rehabiliteringstjenesten n■ Kommuneoverlegefunksjonen n■ Psykiske helsetjenester n■ Private fysioterapeuter n■ Fastleger

Sosialtjeneste og bolig 6% Kommunehelse 5%

Tjenestene gir blant annet tilbud til innbyggerne i kritiske situasjoner og livsfaser gjennom kriseteam, selvmordsforebyggende team og psykologtjenester. I dette handlingsprogrammet foreslår rådmannen innsparinger for 2014 på 3,6 mill, økende til 5,5 mill i 2017. Forslaget innebærer at kommunens fysioog ergoterapiressurser til voksne og eldre reduseres, og at forebyggende arbeid blir prioritert. Det foreslås blant annet at det gjennomføres en videreutvikling og organisatorisk tilpasning av de enkelte enhetenes ansvarsområder. Det er besluttet å øke antallet fastleger med minimum ti årsverk i handlingsprogramperioden.

Økonomiske hovedtall Millioner 2014 kr Skatteinntekter Rammetilskudd Andre inntekter Samlede inntekter Kalk. renter og avskrivninger

2014 4 757 1 635 167 8 553 93

Lønnsreserven Administrasjon Barn og unge Bistand og omsorg Frivillighet, idrett, kultur og kirke Miljø, klima og kommunalteknikk Div.felles til fordeling Brutto rammer sektorene Finans Netto driftsresultat

291 522 2 969 3 250 289 812 -132 8 002 425 217

HANDLINGSPROGRAM 2015 2016 4 830 4 885 1 661 1 688 168 168 8 693 8 823 98 103 365 522 2 956 3 276 285 824 -113 8 115 482 192

365 516 2 966 3 305 284 833 -93 8 177 516 230

2017 4 941 1 697 163 8 901 108 365 519 2 989 3 330 284 842 -71 8 258 528 220

Investeringer

Samlet investeringsramme for handlingsprogramperioden er 4,3 mrd: Noen store prosjekter i handlingsprogramperioden: Stabekk skole Jong skole Bekkestua ungdomsskole Barnehage Fornebu Solvik bo- og behandlingssenter Ny brannstasjon på Fornebu

130 mill 135 mill 60 mill 80 mill 276 mill 225 mill

Rådmannen skal legge frem en egen sak om de langsiktige investeringsbehovene i Bærum kommune.


Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014-2017 Administrativ ressursbruk og oppgaveløsning Målrettede og effektive administrative støttefunksjoner er viktig for å levere gode tjenester. Økende investeringsbehov, økte pensjonskostnader og større omsorgsbehov gjør det nødvendig å gjennomgå all ressursbruk på alle kommunens områder. I budsjettet for 2014 foreslås en rekke omstillings- og endringstiltak. Av de samlede bruttoinnsparingene i budsjettet for 2014, utgjør administrative ressurser i sektorene om lag 15 prosent. Gjennomgang av ressursinnsats og oppgaveløsning fortsetter gjennom hele perioden. n■ Bærum kommune har totalt 12 102 medarbeidere, som utgjør 7 180 årsverk (2012) n■ 75 prosent av alle fast ansatte er kvinner. n■ Medarbeidernes gjennomsnittsalder er 44,7 år.

Frivillighet, idrett, kultur og kirke (FRIKK) Kultur og fritid Omfatter følgende tjenester: n■ Bærum bibliotek n■ Bærum kulturhus n■ Natur og idrettsforvaltingen n■ Kultur og samfunn Kultur og fritid legger til rette for «livet mellom husene»; kulturopplevelser, involvering og frivillighet. I perioden skal blant annet Kulturhusets prøvescene ferdigstilles og en rekke lekeplasser og ti kunstgressbaner oppgraderes. I handlingsprogrammet foreslås innsparing på 3,1 mill i 2014, økende til 5,2 i 2017. Dette innebærer blant annet redusert åpningstid ved Berger svømmehall på grunn av lave besøkstall. Aktivitetstilbudet ved kommunens fritidssentre i feriene foreslås redusert. Kirken og andre religiøse formål Omfatter administrasjon av kommunens forpliktelser overfor den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, samt drift av gravlunder. I handlingsprogrammet foreslås det at tilskuddet til den norske kirke og andre trossamfunn reduseres. Ny Grinilund kirke forventes ferdig primo 2014.

Utvikling i driftsresultater (2003 - 2017)

FOTO: SHUTTERSTOCK

Miljø, klima og kommunikasjonsteknikk (MIKK) Omfatter fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, brann og ulykkesvern, samferdsel, renovasjon og avfall, vann og avløp, anleggsdrift og transport. Byutvikling i Sandvika: Senhøsten 2013 vil rådmannen fremme forslag til områderegulering for Sandvika Øst. Tiltaket omfatter: utforming av stasjonsområdet i Sandvika, miljøgate i Elias Smiths vei, Elvebredden og Otto Sverdrups plass. I handlingsprogrammet foreslås: n■ Ny brannstasjon på Fornebu n■ Undergang Griniveien ved Haug skole n■ Ny båt til Skjærgårdstjenesten n■ Kulturminnevern: Registrering av tidstypiske bygg 1940-1960 startes opp sommeren 2014 n■ Åpning av Dælibekken i 2015/2016 n■ Rehabilitering av vann- og avløpsledninger samt bevilgning til oppgradering av Aurevannanlegget I handlingsprogrammet foreslås innsparinger på 3,4 mill på sektoren i 2014, økende til 5,8 mill i 2017. Innsparingene omfatter forenklinger i klagesaksbehandlingen og prisjustering av parkeringsavgifter. Gebyrer og avgifter innenfor kommunalteknisk sektor prisjusteres.

Prosessen videre: Politisk behandling av Handlingsprogrammet 2014 -2017

I løpet av høsten vil rådmannens forslag bli behandlet i de ulike politiske organ. 25. september Rådmannens handlingsprogram legges frem. Uke 41-46 Sektorutvalgene og Samarbeidsutvalget behandler handlingsprogrammet. Uke 47-48 Formannskapet behandler handlingsprogrammet. 11. desember Kommunestyret behandler handlingsprogrammet.


NYHETER OG REPORTASJER Sorteringsguide. Hva er hva? PAPP/PAPIR: Papir, kartong og papp som ikke er tilgriset. Drikkekartong skal i egen container på Isi. Gave­papir og takpapp skal i brennbart restavfall. I renovasjonsabonnementet som alle privathusholdninger skal ha, er hente­ordning for papir/papp/kartong inkludert.

BÆRINGEN - torsdag 10. oktober 2013

7

Klar – ferdig – sorter!

REN GIPS: Gipsplater, gipsplater med tapet.

PLASTEMBALLASJE: For eksempel yoghurtbegere, isbokser, flasker som ikke kan pantes, kanner, folie, poser, sekker, begre, kopper, bokser, blomsterpotter. Plastemballasjen må være ren og tørr. Tilgriset plast som tannkremtuber, majonesposer og folie skal ikke leveres som plastemballasje.

PLAST SOM IKKE GÅR UNDER PLAST­EMBALLASJE: Leker i plast, bestikk, kjøkkenredskaper, penner, slanger, rør, hagemøbler, kleshengere i plast: leveres til gjenbruk, eller som brennbart restavfall.

GLASS OG METALLEMBALLASJE: Glassf lasker, hermetikkbokser, ostetuber i metall (klem ut rester), aluminiumsformer. Metallflasker til for eksempel hårspray eller hårskum sorteres som farlig avfall. Kaffekapsler i metall eller plast sorteres som restavfall.

ANNET GLASS OG METALL: Metall som ikke er emballasje går i egen container for metall, ikke i glass/metallcontainerne. Metallgjenstander, skrapjern, kobber, messing, aluminium, sink og tomme malings­ spann i metall er slikt metall. Speil og vinduer som ikke er isolervinduer går i ikke-brennbart restavfall. Isolervinduer leveres til mottak for farlig avfall.

INGENTING VARER EVIG: – Ein skigard kan’kje vara evig, veit du! smiler Jarl Fladeby fra Lommedalen. Han var på Isi for å kaste et gammelt gjerde.

ALLE FOTO: RAGNHILD HOEM

OVERSIKTLIG: Teknisk sjef Erling Thoen og driftsleder Even Moen skuer utover gjenvinningsanlegget.

GJENBRUK: Det beste for miljøet er at det blir mindre avfall. Ting som er i god stand og kan brukes om igjen av andre leveres i containere for gjenbruk.

GJENVINNING: Bæringene resirkulerer og gjenvinner som aldri før. Stadig flere kommer til gjenvinningsstasjonen på Isi for å la gammelt avfall bli til nye ressurser. Sorterer du det du vil bli kvitt på forhånd, er turen innom raskt unnagjort.

å pakke dette for seg, så man slipper å veie og betale for dette også. Private kan dessuten levere alle typer elektriske og elektroniske produkter tilbake til forhandler. – Ser vi noen som holder på å kaste feil sier vi raskt i fra, skyter Even inn.

RAGNHILD INGRIDSDOTTER HOEM

RESTAVFALL: Det som er igjen når det som kan kildesorteres er sortert ut. Brenn­ bart restavfall er takpapp, leker og andre ting i hard plast, tekstiler som ikke kan brukes om igjen, bøker med stive permer, ringpermer, skumgummi, madrasser uten stålfjærer. Ikke brennbart restavfall er: keramikk, porselen, møbler/madrasser med fjær.

SKUI: Trafikken er jevn, men rolig denne fredag ettermiddagen. Store, rosa skilt forteller hva som skal hvor på gjenvinningsstasjonen. Hver container har i tillegg et mindre skilt med eksempler på materialer som skal i containeren. – Her er det enkelt å levere, og det er bare å spørre om man lurer på noe, sier Erling Thoen, teknisk sjef på Isi. Driftsleder Even Moen stemmer i – Det er blitt veldig oversiktlig på nye

TREVIRKE: Rent trevirke som tremøbler eller ting av tre, hvitt eller malt, skal i container for trevirke. Spiker kan sitte i. Impregnert trevirke (for eksempel veranda­ bord) og sviller skal i container for trykkimpregnert trevirke.

Isi. Hvis folk sorterer lasset før de kommer hit, går det svært raskt å levere avfallet. Det er lurt å sette seg inn i hva slags avfall som skal til de ulike stasjonene. Det er også bare å spørre oss hvis det er noe man lurer på!

Tips til sortering – Hvis man kommer med et stort lass etter oppussing eller rydding i garasjen, bør man samle de ulike materialene i forskjellige hauger: En haug med plast, en med gips, en med isopor, forteller Erling. – Hvis man i tillegg plasserer disse på en strategisk måte i bilen, og ikke hulter til bulter, går leveringen mye lettere, fortsetter han. – Det samme gjelder for hageavfall. Det bør plasseres samlet og først eller sist i lasset, slik at man slipper å kjøre frem og tilbake mellom de ulike stasjonene. Hageavfall, farlig avfall og EE (elektronisk og elektrisk) avfall er dessuten gratis å levere for private. Det er viktig

FARLIG AVFALL: Løsemidler, maling, lakk, lim, rengjørings- og plantevernmidler og andre produkter som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. Isolervinduer som inneholder PCB eller klorparafiner. Farlig avfall leveres i eget mottak på gjenvinningsstasjonen. Det er gratis å levere for private.

– Det går bort mye tid til rydding. Hvis noe blir kastet feil og det ikke oppdages før det sendes til videre gjenvinning, får vi bot. Dette koster innbyggerne penger, så alle har noe å tjene på at det sorteres riktig.

Tre kjappe om Isi.

Teknisk sjef Erling Thoen svarer: Når bør man komme? – Det er vanligvis stille ved middagstider. Fra 15.00-18.00 er det ganske stille. På lørdager kan det være mye folk. Kom helst ikke med et stort lass rett før stengetid. Man kan også laste ned appen Renovasjon for å se åpningstider og sjekke om det er kø på anlegget. Frem til 15. oktober har vi høstaksjon med utvidede åpningstider. Hva er det rareste dere har fått inn? – Hehe – hmm, si det. Det var en som lurte på om han kunne levere kjerringa! – Men hun satt ved siden av, så jeg regner med det var en spøk. Hva tar dere ikke i mot? – Eksplosiver og radioaktivt avfall. Eksplosiver må leveres til politiet. Det betyr at vi heller ikke tar i mot nyttårsraketter.

HAGEAVFALL OG KOMPOSTERING: Du kan levere gress, løv og kvist inntil 15 cm. i diameter gratis på Isi. Gratis kompostkurs arrangeres av kommunen hver vår dersom du ønsker å lære om hjemmekompostering.

GJENBRUK: Gjenstander som kan brukes av andre leveres i containere for gjenbruk, og selges videre gjennom den kommunale gjenbruksbutikken Mølla Miljøverksted. Klær, tekstiler og sko som kan brukes av andre leveres i beholderne til Fretex.


8

NYHETER OG REPORTASJER

BÆRINGEN - torsdag 10. oktober 2013

Når livet «lugger» Trenger du hjelp til å mestre hverdagen? Hos Senter for mestring og forebygging (SEMFO) trenger du ikke henvisning og det er ikke ventetid. Tjenesten er gratis, og senteret ligger sentralt i Sandvika. INGVILD AMBLE ERIKSEN

SANDVIKA: Trenger du mer omfattende hjelp, hjelper fagpersonene hos Senter for mestring og forebygging (SEMFO) deg å finne frem til rett behandling og behandler. - Vi tilbud ulike kurs i både

depresjons- og belastningsmestring og kurs for mennesker som sliter med dårlig søvn. Vi har et selvmordsforebyggende team, kurs i selvmordsforebygging for fagpersoner (VIVAT-kurs) og oppfølgingsapparat for voldsutsatte. Forebygging og kartlegging av alkoholproblemer er også en viktig del av tjenesten, samt oppfølging av barn og voksne i sorg. Vår psykologtjeneste tilbyr inntil fem timer gratis samtale­ terapi, forteller avdelingsleder Anette Lohne Krømke. Avdelingslederen legger til at i løpet av høsten vil hele personalgruppen bli sertifisert i mindfullness.

− På nyåret vil vi tilby kurs i mindfullness, som i hovedsak tar sikte på å forebygge utbrenthet og stress. Og i tillegg tilbyr vi samtaler og veiledning for ansatte i Bærum kommune.

Mer informasjon Mer informasjon om Senter for mestring og forebygging finner du her: www.baerum.kommune.no/semfo Adresse: Malmskriverveien 35, Sandvika.

GRATULERER MED NYE LOKALER: Alle tilbud under Senter for mestring og forebygging er nå samlet under samme tak i Sandvika. Tjenesteleder Brith Sjøvold gratulerte avdelingsleder Anette Lohne Krømke med nye lokaler under den offisielle åpningen i august. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN

Er du fornøyd med nye lokaler?

Bæringen spurte fire Convis-ansatte om hva de syntes om å flytte fra huset på Høvik til nye lokaler på Rud.

Øyvind Algøyt – på snekkerverkstedet Jeg har arbeidet her i 26 år og det er lengst av alle på snekkerverkstedet. Det er mye bedre å være her enn i gamle Convis. Har fått kortere vei til jobb. Jeg kjører frukt om mandagene og trives her.

Monica Harangen – på kortavdelingen Jeg har jobbet i cirka tre år og er veldig fornøyd med å være her. Alt er lettere og det er mindre trapper. Jeg liker å lage kort.

Øyvind Rudshagen – på dataavdelingen Jeg har jobbet her i to år og synes det er bra vi har flyttet hit. Det er lettere å jobbe her, god arbeidsplass. Her er alt på ett plan. Og så har jeg kortere vei til jobb. 5,7 kilometer, og jeg sykler på 30 minutter.

Henrik Westly – på pakkeavdelingen og frukt­ avdelingen Jeg har jobbet i Convis i seks år. Det er veldig fint å være her, for det er mye lettere å gå når det ikke er trapper. Nå kan jeg sykle til jobben, før kjørte jeg buss. Verk­stedene er fine og dessuten er det lettere å ha kontakt med folk fra andre avdelinger.

GLAD GJENG: Her er en gjeng fra fruktavdelingen som kjører ut sunne varer til arbeidsplasser flere ganger i uka. Bak fra venstre: Martin Tønder Tørmoen, Mai-Britt Nordli og Pascal Knutrud. Foran fra venstre: Kim Magnusen, Kristine Bø og Renate Rø. FOTO: SYNNE STORVIK

Endelig i nytt hus

NYE LOKALER: Kortere arbeidsvei for mange og bedre lokaler synes noen. Convis arbeidssenter, som sammen med resten av Bærum kommunale arbeidssentre omsetter for flere millioner kroner i året, har funnet veien fra Høvik til Rud.

med saksen, høytidelig lagt på en pute, og ordføreren klippet snoren og lot de ansatte slippe inn døren og til de ulike verkstedene.

På Convis jobbes det med lidenskap og engasjement.

VIGDIS BJØRKØY

RUD: Convis åpnet dørene til sine nye lokaler på Rud med stor åpningsfest 12. september. Ordfører Lisbeth Hammer Krog klippet snoren, og de ansatte viste frem de flotte verkstedene sine. Hau g mu si k kor ps la get en fyndig og musikalsk start på åpningsseremonien. Tjenesteleder for Bærum Kommunale Arbeidssentra (BKA), Jack Eklund, fortalte historien til Convis, som startet som en tilrettelagt arbeidsplass med navnet Høvik arbeidssenter i 1991. Navnet Convis kom et år etter og betyr «kraft og styrke».

Og Convis leker ikke butikk, tjenestene deres er etterspurt og de er i dag en millionbedrift. - I dag selger vi varer og tjenester for 12 millioner kroner i året, fortalte Eklund til stor applaus.

Ordføreren klippet snoren - Convis representerer verdier vi skal ta vare på i Bærum kommune, sa ordfører Hammer Krog i sin hilsen. – Dere skal vite at dere er viktige bidragsytere og at dere gjør en forskjell. Her skapes grunnlag for mestring. Deretter kom en av de ansatte, Sissel,

Dette er Convis arbeidssenter Convis er en avdeling av Bærum kommunale Arbeidssentre og har cirka 45 ansatte fordelt på sju verksteder. Hver arbeidsgruppe ledes av arbeidsledere, som tilrettelegger produksjonen. Her er snekkerverksted, fruktavdeling, pakkeavdeling, rammeverksted, gjenbruksavdeling og kortavdeling. I tillegg drives en intern kantine. Inne på snekkerverkstedet spør en av lederne de ansatte: - Hva er det verste dere vet? Svaret kommer sporenstreks: - Å ikke ha noe å gjøre.

HØYTIDELIG ÅPNING: Sissel Udnæs holdt puten med saksen på og ordføreren klippet, til stor applaus fra de fremmøtte. FOTO: SYNNE STORVIK


UNG

BÆRINGEN - torsdag 10. oktober 2013

99

UNGDOM OG FRITID

– et spenn av aktiviteter og arrangementer for barn og unge. Bidrar til godt oppvekstmiljø. Alder 10-18 (25) år. Noen aktiviteter inkluderer nærmiljøet og andre aldersgrupper. UNGDOM OG FRITID BÆRUM www.ungdomogfritid.bærum.no tlf administrasjon: 67 50 32 32 / 911 64 833 Detaljer om aktivitetene se facebook eller hjemmesiden. ARENA BEKKESTUA Arena Bekkestua www.arenabekkestua.no Gml. Ringeriksvei 55, tlf 941 38 322 Skate, BMX, Inline - ute og inne Gratis jenteskate - m/ instruktør Cirka Sirkus - Capoeira – Data/internett Arena Pizza - Scene – Utstyrsbutikk Juleferien: Stengt fra 23. desember til og med 1. januar. BÆRUMUNGDOMMENS MOTORSENTER Bærumungdommens Motorsenter www.bærumungdommensmotorsenter.no Løxaveien 2, Rud, tlf 941 36 761 Verksted - Mekke sykkel, bil, moped m/veiledning Kafe - Biljard, PS3 TV/DVD -gratis bruk Trial - Downhill – Skiutflukter – Sikkerhetsjekk Juleferien: Stengt fra 23. desember til og med 1. januar. MARIE P Marie Plahte www.mariep.no Dønskiveien 50, Gjettum tlf 67508916 / 67508915 / 92 03 46 29 / 41 55 37 79 Internett – Kafè – Leksehjelp – Playstation – Film Musikk – Jentegrupper – Jentetrening - Asiatisk dans – Arrangementer – Turer – Alternativ julefeiring – Ferietilbud – Sommerjobbprosjekt - Utstyrsboden. Juleferien: Varierte tilbud hele ferien og julaften. Ta kontakt for program. HELSET FRITIDSSENTER Helset Fritidssenter Skollerudveien 5, Bærums Verk, tlf 941 39 526. Jentegruppe – Guttegruppe - DJ kurs – Gitarkurs - Playstation på storskjerm – Brettspill - Lekser - Hobbyaktiviteter – Bandøving m/instruktør – Diskotek - LAN-parties - Utleie. Juleferien: Stengt fra 23. desember. Åpner 6. januar. RYKKINN FRITIDSSENTER Rykkinn fritidshus www.rykkinnfritidshus.no Tyttebærstien 30, tlf 94 13 90 78 Lekser – Mat – Lek - Rulleskøyter – Hobbyaktiviteter – Bandøvingsrom - Diskotek Ferietilbud – Jentekveld – Guttegruppe – Arrangementer – Utleie Utendørs aktivitetspark - Ballbinge, Basketball, Skate, Ake. Juleferien: Stengt fra 23. desember til og med 1. januar. TANKEN AKTIVITETSHUS Tanken aktivitetshus www.tanken.no Eivind Lyches vei 13 (BI-parken), tlf 911 31 924 Bandøving – Konserter - Scene – Kurs Juleferien: Bandøving for medlemmer etter avtale.

MUSIKKFESTIVAL FOR OG MED UNGDOM: Flere kjente bandmedlemmer har startet sin musikk karriere på Brock. FOTO: ANNE K.ODEH

Brock på Tanken VIS DITT TALENT: - Bli med og vis bredden i musikklivet i Bærum, oppfordrer kulturkonsu­ lent Anja Hopkin ved Tanken aktivitetshus i Sandvika, og oppfordrer deg mellom 12 og 25 år til å bli med på årets Brock onsdag 16. og torsdag 17. oktober. NINA C. HAUGEN

SANDVIK A: Brock er stedet om du går med en liten musiker i magen. For 26. året på rad arrangeres Bærums

HØSTBUST

BEKKESTUA: Skatekonkurranse på Arena Bekkestua arrangeres fredag 22, lørdag 23. og søndag 24. november. I løpet av disse dagene vil du kunne oppleve eliten av skatere i Norge utføre stunts som tar pusten fra de fleste. Det blir full rulle på minirampen og en street konkurranse. Vil du delta eller være publikum? Sjekk info på www.arenabekkestua.no eller facebooksiden Arena Bekkestua.

Rock-festi­ v alen for unge musikktalenter. – Brock-festivalen skal gi de unge en mulighet til å opptre på en ordentlig scene, ja kanskje deres aller første opptreden, sier Hopkin.

Varierte musikkstiler Kulturkonsulenten håper så mange som mulig benytter sjansen til å lufte sitt talent. Oppfordringen er klar: «Alle som synes dette høres spennende ut, meld dere på». - Jeg ønsker meg mange musikere med forskjellig musikkstil. Det er mye talent og kreativitet blant de unge i Bærum.

Påmelding

Festivalen er åpen for alle. Vil du være med? Send en kort mail til anja.hopkin@baerum.kommune.no, så får du tilsendt et påmeldingsskjema. Påmeldingsfrist er 12. oktober.

DETTE ER BROCK Brock er en årlig musikkfestival i regi av Ungdom og fritid.Du kan delta innen vilken musikksjanger du vil. Kriteriene er at du eller bandet er mellom 12 og 25 år og at du er bosatt i Bærum. Arrangeres onsdag 16. og torsdag 17. oktober klokken 18.

Gjør deg klar til UKM 2014

SANDVIKA: Øv og gjør deg klar til Ungdommens kulturmønstring 2014, som arrangeres i Sandvika teater lørdag 15. mars. Alle mellom 10 og 20 år er velkommen til å delta i kommunemønstringen i Bærum. Her er det bare å slippe kreativiteten løs! Eksempler på hvilke kulturuttrykk som kan være aktuelle: Break - Halling Skulpturer - Smykker – Malerier – Foto – Film - Klassisk piano – Rockeband – Musikkvideo – Stand-up – Sjonglering - Akrobatikk - Jodling - Pop – Opera - 3D – Gitar – Trylling - Animasjoner på PC. Det er kun fantasien som setter grenser! Påmelding åpner i desember.

ØSTERÅS FRITIDSSENTER Østerås fritidssenter www.østeråsfritidssenter.no Eiksveien 104, tlf 482 94 686 / 94 13 80 54 Kult treffsted – Band – Spill – Matlaging - Film Bandøving – Utleie Juleferien: Stengt fra 20. desember til og med 2. januar.

HAR DU ET TALENT: Bli med på UKM 2014. Følg oss på Facebook UKM Bærum og Ungdom og fritid Bærum. Mer info om UKM finnes på www.ukm. no.


10

ANNONSER

BÆRINGEN - torsdag 10. oktober 2013

Her annonserer først og fremst kommunale tjenestesteder om arrangementer, kurs og kunngjøringer som angår allmennheten. Det er gratis å annonsere i Bæringen, og vi tar med ikke-kommersielle annonser fra organisasjonslivet når det er plass. Arrangementene/kurs må være åpne for innbyggerne. Kjøp- og salgsannonser tas ikke inn. Annonsetekstene må være korte og konsise, klare til trykking. Bæringen-redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere lange tekster (over 1000 tegn). Vi kan dessverre ikke love plass til bilder og illustrasjoner. Annonsene sendes til: baeringen@baerum.kommune.no innen gjeldende frister. Neste utgave kommer ut 12. desember med annonsefrist onsdag 27. november. ANNONSEANSVARLIG: VIGDIS BJØRKØY

FAMILIETILBUD

SKOLE

Asker og Bærum Krisesenter Gratis tilbud og har en døgnåpen telefon: 67 50 83 83

Innmelding av elever til første trinn skoleåret 2014/15 Barn som er født i 2008 har rett og plikt til å begynne på skolen i 2014. Innmelding skal skje før 1. november. Foresatte vil få tilsendt en orientering om innmeldingen fra skolen de tilhører. Ta kontakt med skolen hvis dere ikke har fått orienteringen innen 15. oktober. Mer informasjon: www.baerum.kommune.no/innmelding Kontaktinformasjon til skolene i kommunen finner dere på www.baerum.kommune.no/skole Innmelding til SFO må ikke gjøres før barna har fått tildelt skoleplass, tidligst 1. april. Endringen i forbindelse med skolebehovsplanen 2013-2022 kan ses her: www.baerum.kommune.no/skolegrenser Kommunen må ta forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen skole enn den som står oppført som nærskole.

Barnevernkontakten Kjørboveien 22, Sandvika. Telefon: 67 57 62 89 Trenger støttekontakter og besøkshjem Bærum kommune trenger individuelle støttekontakter og støttekontakter til gruppetilbud, en gang i uka fra kl 16:00 til kl 20:00. I tillegg søkes besøkshjem. Du kan sende sms, ringe eller sende e-post til oss: thomas.edvardsen@baerum.kommune.no, tlf: 48 27 81 33 angående besøkshjem og elin.fagerhaug@ baerum.kommune.no, tlf: 40 63 28 44 angående støttekontakter. Skal du leie ut bolig i Bærum? Boligkontoret i Bærum kommune er stadig på utkikk etter boliger til kommunens innbyggere. Vi er ute etter boliger i alle størrelser, både til enslige og til familier. Kommunen stiller garanti for depositumet. Kontakt Erik Asker på Boligkontoret på tlf. 67 50 75 00 eller 67 50 75 18 eller Zaman Saleh Tel. 67 50 75 42, mobil 958 40 191. Home-Start Familiekontakten, Bærum Nytt kveldskurs for nye familiekontakter starter i oktober. Gratis. Sted: Marie Plahte familie- og aktivitetssenter i Dønskiveien 50. Passer for voksne som har foreldreerfaring og som ønsker å hjelpe småbarnsfamilier, som trenger ekstra hjelp. Nettsted: www.home-start-norge.no Kontakt: Anne Katrine Johannessen Tlf: 934 00 890 Gerd Malum Kim Tlf: 918 90 124. Tilbud ved Marie Plahte familie- og aktivitetssenter: Foreldre og barn: Fredager i ulike uker er det åpent fra 13-14.30. Tilbud for foreldre som er hjemme med små barn. Bare å møte opp. Trening: Enkel trening/Pilates for minoritetskvinner hver tirsdag kl. 13-14.30 i Dønski barnehage/Karateklubbens lokaler. Adr. Dønski barnehage, Dønskiveien 43. Bare å møte opp. Kurs: «Godt samliv» 28. oktober og 4. november, 18. og 25. november. Kontakt Eli Kjesbu for mer info. Mobil 982 44 275 Adresse: Marie Plahte famile- og aktivitetssenter: Dønskiveien 50, 1346 Gjettum. Telefon: 67 50 89 00 eller 93 04 08 66 Strever du etter samlivsbrudd? Haslum menighet har 22 års erfaring med samtalegrupper ved samlivsbrudd. Gruppene møtes annenhver tirsdag fra oktober til april. Informasjon og evt. påmelding skjer på informasjonsmøtet tirsdag 8.oktober kl. 19.00 – 21.30 i Haslum menighets­ hus, Gamle Ringeriksvei 86. Du er velkommen uavhengig av bosted og livssyn. Spørsmål? Kontakt diakon Hans Eskil Vigdel, tlf 982 67 837 eller Stein Hardeng, tlf 900 13 270 eller send mail til diakon@haslum-menighet.no

NÆRINGSLIV Etablerertjenesten i Asker og Bærum Flere kurs i etablering og gründerforum i høst. For kursdatoer, se www. etablerer-akershus.no. Timebestilling for individuell veiledning og næringsfaglig vurdering gjøres på: Tlf. 02314 -Etablerertelefonen Asker og Bærum eller e-post: marked@ askern.no Gratis kontor-/inkubatorplass (Asker): Kontakt Lars O. Nordal på: post@ askern.no Påmelding til kurs og gründerforum gjøres på: www.etablerer-akershus.no.

HELSE Turgruppe for yngre personer med kognitiv svikt/demens Hver onsdag kl 10:30 – 14:00. Ta med matpakke. For mer informasjon, kontakt leder Christine Hylbak Vie. Frivilligsentralen i Bærum på telefon 953 04 220, e-post: post@baerum.frivilligsentral. no, eller kom innom for en prat i vårt kontor i Kommunegården. Sesonginfluensa, vaksinering av risikogrupper ved Folkehelsekontoret følgende dager: Mandager fra 21. oktober til og med 25. november, kl. 1200 -1500 Pris: Influensavaksine: kr.150, Pneumokokkvaksine: kr.250 Sted: Rådmann Halmrastsvei 2, ”Budstikkagården” i Sandvika. Influensavaksinen anbefales for - personer over 65 år - beboere i omsorgsbolig og sykehjem - gravide i 2. og 3. trimester - øvrige risikopersoner - se www.baerum.kommune.no/influensa Mestringskurs for personer med diabetes type 2 Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus, skal i samarbeid med Lokalforeningen av Norsk Diabetesforbund og endokrinologisk poliklinikk ved Bærum sykehus arrangere mestrings­ kurs for personer med diabetes type 2. Oppstart mandag 4. november. Informasjon og påmelding til Diabetespoliklinikken telefon: 67 80 92 41, eller til Lærings- og mestringssenteret telefon: 67 80 93 14 eller e-post: PostLMS@vestreviken.no Mestringskurs for personer med hypothyreose Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus skal i samarbeid med Lokalforeningen av Norsk Thyroideaforbund og endokrinologisk poliklinikk

ved Bærum sykehus arrangere mestringskurs for personer med hypothyreose (lavt stoffskifte). Oppstart er mandag 18. november. Henvisning fra fastlegen kreves. Pris: Egenandel på kr 315 for hele kurset. Gratis for de med frikort. Påmelding til: Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus Tlf: 67 80 93 14 eller e-post: PostLMS@vestreviken.no www.vestreviken.no KOLS-skole for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom Lungepoliklinikken ved Bærum sykehus skal i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret arrangere KOLSskole for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom. Skolen går over 4 ganger med oppstart torsdag 7. november 2013. For påmelding og informasjon kontakt Reidun Haugland v/ lungepoliklinikken tlf 67 80 99 89. Pårørendeskolen dagkurs høsten 2013. Kurs for pårørende til personer med demens Starter: 28.oktober i Kommunegården, Sandvika Målet med pårørendeskolen er å gi pårørende støtte til å mestre de praktiske og følelsesmessige omstillingene og utfordringene som følger med om­sorgen for en person med demens. Datoene for kurset i Kommunegården er: 28. okt., 11. nov., 25. nov. og 9. des. Kursavgift: kr. 500 pr deltager. Dersom kursavgiften hindrer deg i å delta kan den fravikes etter avtale. Dersom det deltar 2 fra en familie betales det for 1. Det er ønskelig at flere fra samme familie deltar sammen. Info og påmelding 2013: Torhild Bjørge tlf 67 50 47 65 / mob. 997 98 048, e-post: torhild.bjorge @baerum.kommune.no Mer informasjon: www.baerum.kommune.no/parorendeskolen

SENIOR Seniornett Bærum Kommune Inviterer alle seniorer til temakursuker på Bekkestua bibliotek. Datakusene varer 2 – 4 timer. Innhold blant annet bildebehandling, excel, hold orden på pc´en, iPad, WIN8 osv Sted: Bekkestua bibliotek, møterommene Kursene holdes i tidsrommet mandag 4. november til fredag 16. november. Mer info: http://seniornett.no/ index.php//Seniornett/Lokalklubb/ Akershus/Baerum/KURS Forum 60+ Forum 60+ inviterer til tirsdagstreff i Røde Kors-huset hver tirsdag kl. 12 – 15. Spennende og interessante foredrag, lett underholdning, spørrerunde og aktualitetskvarter. NB! Tirsdag 15. oktober: Felles arrangement i Kulturhuset i forbindelse med markering av Eldredagen. For program, se: www.forum60pluss.com

ANNET Advokatvakten i Bærum Kommune Gratis juridisk rådgivning Torsdager kl. 16.30 – 18.30 Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10, Sandvika Personlig fremmøte

Lokaler til leie Seniorsentrene kan leies til barnedåp, konfirmasjon, 70-årsdager mm. Leiepris etter kommunens takster.

Ta kontakt med det enkelt senior­ senter. Se s.11 og 12. i annonsen for seniorsentrene.

Varsel om IGANGSATT PLANARBEID ENDRING AV REGULERINGSPLANene – TRULSRUDMARKA, Adkomstvei, planID 1990009 og GAMLEVEIEN 132, LOMMEDALEN SKOLE, PLANID 2007033 I medhold av plan og bygningsloven § 12-14 gjøres det kjent at arbeid med endring av nevnte reguleringsplaner er igangsatt. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for snurundell for buss på p-plass/avleveringsareal i Skolegata nordøst for Lommedalen skole. Spørsmål og merknader til planarbeidet sendes innen 31.10.2013 til: Bærum kommune Prosjektenheten, 1304 Sandvika, e-post: post@baerum.kommune.no. Merknader påføres arkivsakID 13/28316. Saksbehandler: Signe H. Fjeldstad, tlf. 952 57 616

Innsamling av papp, papir, drikkekartong og plastemballasje

Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i samarbeid med Norsk gjenvinning. Sett sekkene godt sy nlig ut til kjørevei kvelden før henting. Plastsekkene skal knytes igjen! Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og plasseres ved siden av. Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen. (NB! Tømming av store containere skjer på egen rute.) Ved spørsmål ring: Norsk gjenvinning på 22 88 08 32 / 22 88 09 18 e -post: renovasjon.baerum@norskgjenvinning.no Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor: UKE 42 DATO omr.11 Stabekk-Jar .......................................................................................... 14. oktober omr.12 Østerås-Eiksmarka-Fossum............................................................... 15. oktober omr.13 Hosle-Nadderud.................................................................................. 16. oktober omr.14 Grav-Øvrevoll.......................................................................................17. oktober omr.15 Fornebu-Snarøya................................................................................. 18. oktober UKE 43 DATO omr.1 Emma Hjort-Vøyenenga-Skui-Sollihøgda.......................................... 21. oktober omr.2 Rykkinn-Berger-Gommerud-Belset................................................... 22. oktober omr.3 Rud-Hauger-Dønski-Evje-Kolsås ....................................................... 23. oktober omr.4 Løkenhavna-Bærums Verk.................................................................. 24. oktober omr.5 Lommedalen-Gullhaug........................................................................ 25. oktober UKE 44 DATO omr.6 Gjettum- Solberg-Valler-Avløs-Haslum............................................. 28. oktober omr.7 Løkeberg-Bl.holm................................................................................. 29. oktober omr.8 Tanum-Slependen-Jong-Sandvika...................................................... 30. oktober omr.9 Bekkestua-Høvik-Stabekk-Lysaker .................................................... 31. oktober omr.10 Høvik Verk .......................................................................................01. november UKE 45 DATO omr.11 Stabekk-Jar ...................................................................................... 04. november omr.12 Østerås-Eiksmarka-Fossum........................................................... 05. november omr.13 Hosle-Nadderud.............................................................................. 06. november omr.14 Grav-Øvrevoll...................................................................................07. november omr.15 Fornebu-Snarøya............................................................................. 08. november UKE 46 DATO omr.1 Emma Hjort-Vøyenenga-Skui-Sollihøgda.......................................11. november omr.2 Rykkinn-Berger-Gommerud-Belset............................................... 12. november omr.3 Rud-Hauger-Dønski-Evje-Kolsås ................................................... 13. november omr.4 Løkenhavna-Bærums Verk...............................................................14. november omr.5 Lommedalen-Gullhaug.....................................................................15. november UKE 47 DATO omr.6 Gjettum- Solberg-Valler-Avløs-Haslum..........................................18. november omr.7 Løkeberg-Bl.holm..............................................................................19. november omr.8 Tanum-Slependen-Jong-Sandvika.................................................. 20. november omr.9 Bekkestua-Høvik-Stabekk-Lysaker .................................................21. november omr.10 Høvik Verk ...................................................................................... 22. november UKE 48 DATO omr.11 Stabekk-Jar ...................................................................................... 25. november omr.12 Østerås-Eiksmarka-Fossum........................................................... 26. november omr.13 Hosle-Nadderud...............................................................................27. november omr.14 Grav-Øvrevoll.................................................................................. 28. november omr.15 Fornebu-Snarøya..............................................................................29. november UKE 49 DATO omr.1 Emma Hjort-Vøyenenga-Skui-Sollihøgda.......................................02. desember omr.2 Rykkinn-Berger-Gommerud-Belset................................................ 03. desember omr.3 Rud-Hauger-Dønski-Evje-Kolsås ....................................................04. desember omr.4 Løkenhavna-Bærums Verk............................................................... 05. desember omr.5 Lommedalen-Gullhaug.....................................................................06. desember UKE 50 DATO omr.6 Gjettum- Solberg-Valler-Avløs-Haslum.......................................... 09. desember omr.7 Løkeberg-Bl.holm.............................................................................. 10. desember omr.8 Tanum-Slependen-Jong-Sandvika................................................... 11. desember omr.9 Bekkestua-Høvik-Stabekk-Lysaker ................................................. 12. desember omr.10 Høvik Verk ....................................................................................... 13. desember


ANNONSER

BÆRINGEN - torsdag 10. oktober 2013

SENIORSENTRENE I BÆRUM

OFFENTLIG ETTERSYN I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan for Gjønnes gård felt 3 ut til offentlig ettersyn i perioden 10. oktober – 21. november 2013.

Åpent informasjonsmøte avholdes i Bekkestua bibliotek, foredragssalen, mandag 28. oktober kl. 19.00. Saksbehandler: Synnøve Hench, tlf. 67 50 40 71.

Planen legges ut i kommunens biblioteker og på kommunens internettsider www.baerum.kommune.no. Merknader påføres planens navn og planID 2012025, og sendes Bærum kommune, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen 21. november 2013.

Varsel om oppstart av planarbeid

– opphevelse av hele eller deler av reguleringsplaner i Bærum kommune som er i strid med markaloven:

Kollen skog - planID1948058

Lommedalsbanen - planID1994018

Del av KolsåsDælivann landskapsvernområde og del av Åsterudkroken - planID1997020

I medhold av plan og bygningsloven(pbl) § 12-14 og markalovens § 8 varsles oppstart av prosess for oppheving av hele eller deler av reguleringsplaner som omfatter areal innenfor Markagrensen og som anses å være i strid med markaloven. Hensikten med planarbeidet er å avklare om og eventuelt på hvilken måte nevnte reguleringsplaner er i strid med markaloven og vurdere om hele eller deler av reguleringsplanene kan/må oppheves. Marka­ lovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopp­ levelse og idrett, samt bevaring av landskap, natur- og kulturmiljøer med kulturminner. Eventuell ny planavgrensning vil være en del av planarbeidet. Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 07.11.2013 rettes til: Bærum kommune, Regulering, 1304 Sandvika, e-post: post@baerum. kommune.no. Merknader påføres arkivsakID. - Opphevelse regulering Kollen skog- arkivsakID 13/15428 - Opphevelse reguleringsplan Lommedalsbanen – arkivsakID 13/15538 - Opphevelse regulering del av Kolsås-Dælivann landskapsvernområde og del av Åsterudkroken - arkivsakID 13/15540 Saksbehandler: Olaug Eidet, tlf. 67 50 43 48 / olaug.eidet@baerum. kommune.no/ www.baerum.kommune.no

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Tveitskjæringen Avtjerna, gnr.200 bnr.28 – snødeponi – PlanID 2013016 i Bærum kommune

11

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres kjent at arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning for Tveitskjæringen, Avtjerna gnr. 200 bnr. 28 til snødeponi er igangsatt. Tiltaket utløser krav til konsekvensutredning etter § 4 i plan- og bygningsloven. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl § 12-9.

Statens vegvesen eier et område på Avtjerna der det på 80-tallet ble igangsatt større veiarbeider. Området fremstår i dag som en planert 400 meter lang veiskjæring i et naturområde. Statens vegvesen ønsker å benytte området til snødeponi da dette vil bidra til å samle snø på et tilrettelagt område og dermed unngå mange små tilfeldige deponier som kan medføre forurensing av vassdrag. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Merknader til planarbeidet kan innen 7.11.2013 rettes til: Bærum kommune, Områdeutvikling, 1304 Sandvika, e-post: post@ baerum.kommune.no Merknader påføres arkivsakID 13/20260. Planprogrammet legges ut på www.baerum.kommune/kunngjoringer. Spørsmål kan rettes til Håvard Kristoffersen i Statens vegvesen på telefon 906 32 787 eller e-post havard.kristoffersen@vegvesen.no. Kontaktperson i Bærum kommune er Kari Sagbakken på telefon 67 50 44 78 eller e-post kari.sagbakken@baerum.kommune.no

Nedenfor følger oversikt over spesielle aktiviteter ved de ulike sentrene, se ellers oppslag på det enkelte senter. BEKKESTUA Bærumsvn. 222. Tlf. 67 10 13 20. Mandag - fredag kl. 8 - 16 Fredag 11. oktober kl. 11.30: Fredagsdans med Swing Makers. Onsdag 16. oktober kl. 11.00: Mannekengoppvisning, utloddning. Torsdag 17. oktober kl. 12.00: Amatørkunst i hverdagen ved Rolf Erik Aas, Bærum kunstforening. Torsdag 24. oktober kl. 12.00: Mette Viil Hansen: «En reise i Bolivia». Fredag 25. oktober kl. 12.00: Germaine Hexeberg og Morten Fagerli på fløyte og piano: «Fjell, fjord og fjøs – Norge rundt på 45 min». Onsdag 30. oktober kl. 12.00: Allsang ved Jan Larsen. Torsdag 31. oktober kl. 12.00: Berit Walaas sang og Kristin Lunde v/ pianoet: «Årstidene i musikk og bilder». Fredag 1. november kl. 12.00: Fredagsquiz v/ Olav Kjetun. Mandag 4. november kl. 12.00: Kirkens time. Onsdag 6. november kl. 09.00: Frokost for frivillige hjelpere. Torsdag 7. november kl. 12.00: Erik Fosse: «Med hendene i livet». Fredag 8. november kl. 11.30: Fredagsda ns med Swing and Sweet. Onsdag 13. november kl. 12.00: Gladjazz med Ivar Andresen. Torsdag 14. november kl. 12.00: Torkjell Berulfsen: «Penger lukter ikke». Fredag 15. november kl. 12.00: Johnny Fagerstrøm: «Fossum – Ankerveien og bygda rundt». Torsdag 21. november kl. 12.00: Per Døving: «Muntre minner fra forsete i en Oslodrosje». Fredag 22. november kl. 11.00 – 15.00: JULEBASAR. Kakelotteri kl.12.30. Moneta musicale underholder. Kafeteriaen frister med julesmørbrød. Onsdag 27. november kl. 12.00: Allsang med Reidar Steffensen og Edmund Seipajärvi. Torsdag 28. november kl. 12.00: Om popmusikk ved Jan Larsen. Mandag 2. desember kl. 12.00: Kirkens time. Mandag 2. desember: Julelunsj for daggruppene på Leangkollen. Påmelding. Onsdag 4. desember kl. 09.00: Frokost for frivillige hjelpere. Torsdag 5. desember kl. 12.00: Per Anders Nordengen: «Å eldes med ynde». Fredag 6. desember kl. 12.00: Fredagsquiz v/ Olav Kjetun. Onsdag 11. desember kl. 12.00: Gladjazz med Genek og Januz.

EKEBERG Hans Øverlandsvei 29. Tlf. 67 53 28 66. Mandag - fredag kl. 10 - 14 Onsdag 16. oktober kl. 10.00: Salg av klær fra GABRIELLA KLÆR. Fredag 18. oktober kl. 17.00: 90-årsfest med servering, bindende påmelding med betaling innen 10.oktober. Onsdag 23. oktober kl. 12.30: Arnhild Utheim forteller om sitt liv på vei til Galapagos. Onsdag 6. november kl. 12.30: Musikk og allsang v/ Reidar Steffensen og Edmund Seipajarvi. Tirsdag 12. november kl. 18.00: Kveldsåpent med servering, bindende påmelding med betaling innen 5. november. Onsdag 20. november kl. 12.30: Foredrag og musikk om Mozart ved Josef Hrbacek og Målfrid Egidius. Søndag 1. desember kl. 11.00 - 1700: MARKEDSDAG: KAKELOTTERI. GRØTSALG, UTLODNING, et «lite» loppemarked. TREKNING LOTTERI KL. 16.00. Fredag 12. desember kl. 17.00: JULEMIDDAG - bindende påmelding med betaling innen 5. desember.

HASLUM Nesvn. 5. Tlf. 67 11 25 80. Mandag - torsdag kl. 8 - 16 Torsdag 10. oktober kl. 12:00: Verdensdagen for mental helse markeres med Reidunn Ingebretsen fra Nova: «Å være pårørende til folk med psykiske problemer». Fredag 11. oktober kl. 10.30: Hans Lindemann: «Gjellebekk et nesten glemt kulturminne på Lierskogen». Tirsdag 15. oktober kl. 12.00: Pål Ivar Bergersen orienterer om: Glucks opera «Orfeus og Evrydike». Onsdag 16. oktober kl. 12.15: Lise Foss: «Sicilia – til fots i historiske spor». Tirsdag 22. oktober kl. 12.30: Film på lerret: «Jernkvinnen – om Margaret Thatcher». Fredag 25. oktober kl. 10.30: Jan Chr. Mollestad:

«Stabekks historie med bilder». Mandag 28. oktober kl. 12.45: Visetreff med Reidar og Connie. Torsdag 7. november kl. 15.00: Jazz på Haslum. Salg av mat og drikke. kl. 16:00: Five shades of Sax spiller «A Tribute to Benny Carter». Fredag 8. november kl. 10.30: Bård Frydenlund: «Bærum, Bogstad og 1814». Tirsdag 12. november kl. 12.30: Film på lerret: «De urørlige». Onsdag 13. november kl. 9.00: Frokost for frivillige hjelpere. kl. 12.15: Bernt K. Børresen synger: «Mine egne viser om Haslum». Tirsdag 19. november kl. 10.00: Julemesse. Fredag 22. november kl. 10.30: Lokalhistorie. Anders Ilebekk: «Det var i 50-åra det». Mandag 25. november kl. 12.45: Visetreff med Reidar. Tirsdag 26. november kl. 13.30: Lutefisk. Påmelding senest 11. desember. Søndag 1. desember kl. 12.00: Feiring av Haslum vel som blir 100 år. Tirsdag 3. desember kl. 12.30: Pål Ivar Bergersen orienterer om Offenbachs opera: «Hoffmanns eventyr». Torsdag 5. desember kl. 15.00: Jazz på Haslum. Salg av mat og drikke. kl. 16:00: Spiller Golden Power. Onsdag 11. desember kl. 9.00: Frokost for frivillige hjelpere. kl. 12.00: Luciadag med Åsterud barnehage.

HENIE ONSTAD Sonja Henies v. 12. Tlf. 67 50 82 00 Mandag - fredag kl. 8 - 15 Torsdag 10. oktober kl. 18.00: Jazzaften, ”Golden Power” spiller. Ost og kjeks. Påmelding. kl. 1200: Quiz. Søndag 13. oktober kl. 12.00: Kafè og brukerrådets basar. Mandag 14. oktober kl. 12.00: Odd Georg Murud: «Karen Blixen». Tirsdag 15. oktober kl. 11.00: Salg av klær v/Seniorshop. Onsdag 16. oktober kl. 17.30: Tur/boccia ved Bærum turklubb. Torsdag 17.oktober kl. 12.00: Allsang. Søndag 20. oktober kl. 10.00: Søndagsåpen kafé. Mandag 21. oktober kl. 1200: Andreas Gjølme: « 50 år med mediehistorie». Onsdag 23. oktober kl. 17.00: Filmaften « The Sting» / «Stikket» Torsdag 24.oktober kl. 12.00: Quiz. Søndag 27. oktober kl.12.00: Søndagsåpen med trekning av basaren. Mandag 28.oktober kl. 12.00: Liz Paulsen fra Semfo: «Søvn» Tirsdag 29. oktober kl. 17.00: Ettermiddagskaffe, kaffe og kake, Underholdning. Torsdag 31.oktober kl. 11.45: Allsang. Søndagsåpen kafè i november kl. 1200 – 1400: 3., 10., 17. og 24. Mandag 4. november kl. 12.00: Hans Olav Lahlum «Einar Gerhardsen og Trygve Bratteli». Onsdag 6. november kl. 13.00: Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning. Torsdag 7. november kl. 16.00: Novembermiddag, to retters middag, kaffe underholdning. Påmelding. kl. 12.00: Quiz. Mandag 11. november kl. 12.00: Finn Erik Vinje: «Gleder og gremmelser i språket». Onsdag 13. november kl. 17.00: Filmaften. Torsdag 14. november kl. 11.45: Allsang. Fredag 15. november kl. 09.00: Frokost for frivillige. Mandag 18. november kl. 12.00: Karl Erik Harr: «En reise i min kunst». Torsdag 21. november kl. 12.00: Quiz. Søndag 24. november kl. 12.00: Søndagsåpen kafè med julemesse. Mandag 25. november kl. 12.00: Foredrag. Tirsdag 26. november kl. 17.00: Adventsfest. Torsdag 28. november kl. 11.45: Allsang. Søndagsåpen kafé i desember kl. 1200 – 1400: 1., 8. og 15.

Fortsetter neste side


12

SENIORSENTRENE I BÆRUM

BÆRINGEN - torsdag 10. oktober 2013

Nedenfor følger oversikt over spesielle aktiviteter ved de ulike sentrene, se ellers oppslag på det enkelte senter. Mandag 2. desember kl. 12.00: Foredrag. Onsdag 4. desember kl. 13.00: Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning. Torsdag 5. desember kl. 12.00: Quiz. Søndag 8. desember kl. 12.00: Søndagsåpen kafè. Trekning julemesse. Mandag 9. desember kl. 12.00: Foredrag.

KOLSÅS Brynsv. 136. Tlf. 67 15 17 00. Mandag - torsdag kl. 8 - 16 Torsdag 10. oktober kl. 10.00: Tur. Brønnøya rundt. Ca. 5 km. Vi spiser medbragt mat. Tirsdag 15. oktober kl. 12.00: Eldrerådets markering av den internasjonale eldredagen i Bærum kulturhus. Torsdag 17.oktober kl. 15.30: Vinbodega. Påmelding innen 10.10. Tirsdag 22. oktober kl. 12.00: Yngve Pedersen forteller og viser bilder fra Bergensbanen. Torsdag 31. oktober kl. 17.00: Høstfest. Musikalsk underholdning ved COMBOS. Påmelding innen 24.10. Søndag 3. november kl. 12.00: Søndagskafè. Tirsdag 5. november kl. 12.00: Allsang med Trond Morstad. Torsdag 7. november kl. 10.00: Tur. På skogsveier i Østmarka. Ca. 5 km. Vi spiser på kafé. Torsdag 14. november kl. 15.30: Vinbodega. Påmelding innen 07.11. Tirsdag 19. november kl. 12.00: Egil Stensrud fra Asker og Bærum brannvesen: «Brannsikkerhet i hjemmet». Torsdag 21. november kl. 13.30: Årets lutefiskmiddag. Påmelding innen 14.11. Torsdag 28. november kl. 10.00: Julemarked. Søndag 1. desember kl. 12.00: Søndagskafè med julemarked. Torsdag 5. desember kl. 10.00: Tur. Den engelske park og Frognerparken. Ca.4 km. Vi spiser på kafé. Kl. 13.30: Årets pinnekjøttmiddag. Påmelding innen 28.11.

LOMMEDALEN OG BÆRUMS VÆRK Skolegata 10. Tlf. 67 87 64 00. Mandag - torsdag kl. 8-16 / fredag v/brukerne 11-13 Torsdag 10. oktober kl. 11.30: For deg som blir 80 i år. Og de over 80 år. Ikke personlig invitasjon. Underholdning med Genek. Påmelding senest 03.10. Tirsdag 15. oktober kl. 12.00: Eldrerådets markering av den internasjonale eldredagen. Se oppslag på senteret. Torsdag 17. oktober kl. 11.00: Trygve Christensen: «Finneinnvandringen på Krokskogen.» kl. 12.30 Quiz. Torsdag 24. oktober kl. 11.00: Mannekengoppvisning. Torsdag 31. oktober kl. 11.00: Gudleiv Bø: «Ivar Åsen: Dikter og nasjonsbygger.» Kalle Moberg med trekkspill og sang. Kristian Kongelf Jensen piano og sang. Torsdag 7. november kl. 11.00: « Tor Gotaas: « På loffen. Historien om landstrykere og vagabonder på norske veier.» Torsdag 14. november kl. 11.00: Lisbeth Hammer Krog: «Hva er aktuelt i Bærum nå.» Torsdag 21. november kl. 11.00: Geir Helljesen: «Mennesker jeg møtte gjennom mer enn 40 år i NRK». kl. 12.30: Quiz. Lørdag 23. november kl. 10.00-14.00: Julemesse. Torsdag 28. november kl. 11.00: Knut Grønvik: «Advent, førjulstid og tradisjoner.» kl. 13.30: Månedens middag, pinnekjøtt. Påmelding senest 21.11. Torsdag 5. desember kl. 13.00: Julelunsj med underholdning av gruppen Liv og Lyst. Påmelding senest 28.11. Torsdag 12. desember kl. 11.00: Julekonsert med elever fra Lommedalen skole.

RYKKINN Huginsv. 9. Tlf. 67 17 18 50. Mandag - fredag kl. 8 - 16 Torsdag 10. oktober kl. 14.00: Bokprat. Fredag 11. oktober kl. 11.30: Nittedal trekkspillklubb underholder. Tirsdag 15. oktober kl. 12.00: Eldrerådets markering av den inernasjonale eldredagen. kl. 19.00: «Tirsdagstreffen» ved brukerne. Onsdag 16. oktober kl. 12.00: Yngve Hågensen: «Minner og erfaringer fra oppveksten i Bærum; og mangeårig leder for LO». Fredag 18. oktober kl. 11.30: G. Hexeberg og M. Fagerli: «Fjell, fjord og fjøs – Norge rundt». Onsdag 23. oktober kl. 12.00: Dag Bjørnland: «Da bilen erobret Asker og Bærum». Fredag 25. oktober kl. 11.30: Seniordansen svinger seg. Onsdag 30. oktober kl. 12.00: Ingrid High: «En reise i New Zealand».

Fredag 1. november kl. 11.30: Informasjon fra brukerråd og administrasjon. «Kort og godt». Vi starter julelotteriet. kl. 18.00: Høstfest. Påmelding innen 21. oktober. Onsdag 6. november kl. 12.00: Mannekengoppvisning. Senterets egne mannekenger viser høstens og vinterens moter. Fredag 8. november kl. 11.30: Egil, Johnny og Genek: «Musikalsk ukeslutt». Tirsdag 12. november kl. 11.30: Einar børster støv av en filmklassiker. Onsdag 13. november kl. 12.00: Berit Ås: «Hvordan er kvinnenes liv i jubileumsåret»? Torsdag 14. november kl. 13.30: Årets lutefiskmiddag. kl. 14.00: Bokprat. Fredag 15. november kl. 11.30: Fredagsjazz med Janosz og Genek. Mandag 18. november kl. 11.30: Huskonsert med koret. Tirsdag 19. november kl. 19.00: «Tirsdagstreffen» ved brukerne. Onsdag 20. november kl. 12.00: Leiv Bjerke: «Genenes vandring fra Afrika til Rykkinn». Fredag 22. november kl. 11.30: Liv, Ragnar og Trond: «Argentinske toner». Lørdag 23. november kl. 12.00: Julemesse med kafé. Søndag 24. november kl. 12.00: Søndagskafé med julemesse. Mandag 25. november kl. 10.00: Julemesse. Onsdag 27. november kl. 12.00: Inger Johanne Evje: «Sanger, kjærlighet og nogo attåt». Torsdag 28. november kl. 13.30: Årets pinnekjøttmiddag. Fredag 29. november kl. 11.30: Anders Foyn Heldal: «Fra Bach til Jan Johansson». Onsdag 4. desember kl. 12.00: Jul med Flirekassen. Fredag 6. desember kl. 11.30: Informasjon fra brukerråd og administrasjon. «Kort og godt». Tirsdag 10. desember kl. 09.00: Adventsfrokost for frivillige. kl. 11.30: Einar børster støv av en filmklassiker. Onsdag 11. desember kl. 12.00: Odd-Kato Kristiansen: «Møte med mennesker på livets kant».

SKUI Skuiløkka 13. Tlf. 67 13 66 60. Tirsdag og torsdag kl. 10 - 14 Tirsdag 15. oktober kl. 11.00: Får-i-kål fest. Underholdning ved Swing & Sweet. Påmelding. Tirsdag 22. oktober kl. 11.00: Morten Fagerli og Germaine Bouts Hexeberg: «Fjell, fjord og fjøs». Musikalsk tur Norge rundt på 45 min. Tirsdag 29. oktober kl. 11.00: Geir Helljesen: «Nobels fredspris». Tirsdag 5. November: Tur til Sverige. Påmelding innen. 31. oktober. Tirsdag 12. Nov. Kl. 11.00: Ragnar Lien: «Padletur langs ØstGrønland».

SNARØYA Snarøyvn. 147. Tlf. 67 12 37 61. Mandag, onsdag og torsdag kl 9 til 15 Torsdag 17. oktober kl. 14.15: Underholdning ved Germaine Hexeberg og Morten Fagerli. Mandag 21. oktober kl. 12.30: Filmvisning. Torsdag 24. oktober kl. 12.30: Mannekengoppvisning. Liv Olsens eftf. Torsdag 31. oktober kl. 11.30: Lunsjbord. Mandag 4. november kl. 12.30: Allsang ved Jan Larsen. Torsdag 7. november kl.11.30: Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning. Torsdag 14. november kl. 19.00: Rakfiskaften. Påmelding. Mandag 18. november kl. 12.30: Filmvisning. Lørdag 22. november kl. 11.00: Julemesse i Snarøya Kirke. Torsdag 28. november kl. 11.30: Lunsjbord. Torsdag 5. desember kl. 11.30: Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning. Mandag 9. desember kl. 12.30: Allsang ved Jan Larsen. Torsdag 12. desember kl. 12.30: Julebord. Påmelding.

STABEKK OG JAR Ringsvn. 2. Tlf. 67 51 89 60. Mandag - fredag kl. 8 - 16 Fredag 11. oktober kl. 11.30: Randi Kristin Strand; Kåseri om Livshistorieformidlingen. Tirsdag 15. oktober kl. 12.00: Den internasjonale eldredagen. Arrengement i Bærum Kulturhus. Fredag 18. oktober kl. 11.30: Marcus E.Osen viser årgangsfilm fra 2.verdenskrig. Fredag 25. oktober kl. 11.30: Hilde Øydne: «Arv og skifte». Fredag 1. november kl. 11.30: Gunhild Rann Reistad: «Kvinners kamp for stemmerett i de nordiske land». Fredag 8. november kl. 11.30: Eva Sandvik Stugu; Musikkquiz. Fredag 15. november kl. 11.30: Torbjørn Tegelsrud: «Krigen i Jugoslavia. Bakgrunn og konsekvenser.»

Fredag 22. november 11.30:Tore Sandnæs « Klaverunderholdning». Fredag 29.november kl. 11.00: Julemesse. Fredag 6. desember kl. 11.30: Erik Engh: «Litt om førstehjelp når det gjelder».

TANUM OG JONG Gml. Tanum vei 66. Tlf. 67 50 83 70. Mandag - fredag kl. 8 - 16 Torsdag 10. oktober kl. 12.00: Torsdagskafé med Reidar Steffensen. «Lunsj og viser». Tirsdag 15. oktober kl. 12.00: Eldrerådets markering av den internasjonale eldredagen i Bærum Kulturhus. Torsdag 17. oktober kl. 13.30: Fest for frivillige. Personlig invitasjon. Påmelding innen mandag 14. oktober. Tirsdag 22. oktober kl. 12.00: Av og med brukere fra senteret: «Om å vokse opp under krigen». Torsdag 24. oktober kl. 12.00: Torsdagskafé. Samtale og diskusjon. Tirsdag 29. oktober kl. 12.00: Dag Bjørnland: «Heldigvis fikk Norge svensk konge etter 1814». Torsdag 31. oktober kl. 14.30: Årets fårikålmiddag med underholdning. Påmelding innen mandag 28.10. Søndag 3. november kl. 12.00: Søndagskafé. Tirsdag 5. november kl.12.00: Marianne Storberg: «Om nasjonalromantikkens kunstnere». Torsdag 7. november kl. 11.00: Torsdagskafé m/film. Se oppslag på senteret. Tirsdag 12. november kl. 11.00: Markedsdag. Torsdag 14. november kl. 12.00: Torsdagskafé. «Lunsj og poesi». Tirsdag 19. november kl. 12.00: Rolf Rustad: «Hva krever det å bli, og å være toppidrettsutøver?» Torsdag 21. november kl. 12.00: Torsdagskafé. Samtale og diskusjon. Tirsdag 26. november kl. 12.00: Jann Wisløff og slektforskningsgruppa: «Nå tror vi at vi vet hvem vi er..» Torsdag 28. november kl. 14.30: Årets pinnekjøttmiddag med underholdning. Påmelding innen mandag 25. november. Søndag 1. desember kl. 12.00: Søndagskafé. Tirsdag 3. desember kl. 12.00: Gerd Ramstad: «Om fargenes betydning». Torsdag 5. desember kl. 11.00: Torsdagskafé m/film. Se oppslag på senteret. Tirsdag 10. desember kl. 12.00: Egil Stensrud: «Brannsikkerhet i hjemmet».

ØSTERÅS Eiksvn. 98. Tlf. 67 16 22 40. Mandag - fredag kl. 8 - 16 Torsdag 10. oktober kl. 14.15: Torsdagsfilm. Onsdag 16. oktober kl. 12.00: Mannekengoppvisning. H.P.Kjærvik A/S. Torsdag 17. oktober kl. 11.00: Temamesse. Diabetes og inkontinens. Tirsdag 22. oktober kl. 13.00: Høstmiddag. Underholdning. Onsdag 23. oktober kl. 12.00: Marit Sørum: «Machu Picchu – Peru og Titicacasjøen». Torsdag 24. oktober kl. 14.15: Torsdagsfilm. Onsdag 30. oktober kl. 12.00: Jon Fanavoll og Joachim Knoph: «Filmmusikk – pluss litt til» Tirsdag 5.november kl. 18.00: Østeråsakademiet. Ineke Brinkman: «Edvard Munchs egne ord». Onsdag 6. november kl. 12.00: Kiropraktor Karl Henrik Jaeger: «Stress-plager». Onsdag 13. november kl. 12.00: Museumsdirektør Karin Berg: «Hopp jenter – hopp!» Torsdag 14. november kl. 14.15: Torsdagsfilm. Tirsdag 19. november kl. 09.00: Frokost for frivillige hjelpere. Onsdag 20. november kl. 10.00: Åpning av årets julemarked. kl. 12.00: Østeråskoret synger. Torsdag 21. november kl. 10.00: Julemarked. kl. 12.00: Seniordansen har oppvisning. Fredag 22. november kl. 13.00: Lutefiskmiddag. Påmelding senest 15. november. Tirsdag 26. november kl. 18.00: Østeråsakademiet. Professor Willy Østreng: «Nordområdene – Ressurskappløp og konflikter?» Onsdag 27. november kl. 12.00: Tone Ringen: «Når nettene blir lange». Torsdag 28. november kl. 14.15: Torsdagsfilm. Mandag 2. desember kl. 12.00: Felles julebord for daggruppene på Leangkollen. Personlig invitasjon. Onsdag 4. desember kl. 12.00: Kjell Hillveg: «Klassisk musikk – Personlige favoritter av gammel og ny dato». Tirsdag 10. desember kl. 09:00: Frokost for frivillige hjelpere. Onsdag 11. desember kl. 12:00: Julelunsj. Påmelding senest 6. desember.


KULTUR & FRITID 10 OKTOBER - 12. DESEMBER

BÆRINGEN - torsdag 10. oktober 2013

13 13

Et enormt kulturtilbud frem til jul Hvis du vil sikre deg plass på en av julas populære forestillinger kan du bestille på www.baerumkulturhus.no. Et eksempel på hva du kan se er det fantastiske juleeventyret Scrooge, som settes opp i hele desember av Sandvika barne- og ungdomsteater. Det skjer veldig, veldig mye på kultur- og fritidssiden i Bærum frem til jul. På de neste fire sidene får du oversikten. Men vet du om noe som skjer på nyåret? Send inn tips til baeringen@baerum.kommune.no eller ring 67 50 38 55. Frist for neste utgivelse er onsdag 27. november. Neste Bæringen kommer ut torsdag 12. desember. marius.jenssen@baerum.kommune.no Tlf 67 50 38 55

Månedens kulturminne for oktober

GALLERIRUNDEN NORDNORSK PREG BÆRUMS VERK: Til 27. okt: Eva Harr, grafikk med nordnorsk preg 2.–24. nov: Gabrielle Kielland 30. nov–31. des: Juleutstilling Kunstværket

«Hjemlengsel under stjernene» av Eva Harr BARNEKUNST

HØVIK: Utstilling med kunst av barn fra ulike steder og land H11 i oktober

Igor Kovalik UTSTILLING JAR: Til 31. okt: Ingeborg Magelssen og Line Westad, maleri Brødbakerne kafé JULEUTSTILLING SANDVIKA: www.bkh.no 26. okt–16. nov: keramiker Sarah Honeyman 27. nov-31. des: Jul i BKH Bærum Kunsthåndverk

Sarah Honeyman «INGEN -ISMER FOR MEG, TAKK!» HØVIK: For første gang presenteres Arne Nordheims arbeider innen fjernsynskunst, lyskulptur, ballett, multimedia og installasjonskunst. Henie Onstad Kunstsenter til 12. jan «FRA PICASSO TIL WEIDEMANN» HØVIK: Et utvalg fra Henie Onstadsamlingen Henie Onstad Kunstsenter til feb «MODERNE KUNST I NORD-EUROPA» HØVIK: Hvilken rolle spilte de skandinaviske og baltiske kunstnerne på 1920-tallet? Henie Onstad Kunstsenter til 15. des «FOOD FOR THE MOON» HØVIK: Lea Porsager vil gjennom et opphold på Høvikodden, skape et stedspesifikt verk Henie Onstad Kunstsenter 24. okt-9. feb

I anledning tiårsjubileet for Sandvika som by vil Månedens kulturminner 2013 fokusere på kulturminner i Bærums hovedstad. Noen kulturminner i Sandvika har vært presentert i ”Månedens kulturminne” tidligere, og kan søkes opp i kommunens nettsider.

Finstadkvartalet EL OG BIL: Finstadkvartalet representer to nyvinninger som har vært helt sentrale for utviklingen i vårt århundre, bilen og elektrisitetsforsyning. INGUNN STUVØY

SANDVIKA: Fords historie i Sandvika begynte i 1924. Da etablerte Paul Finstad Finstads Autoco A/S i det som den gang var Sandviken Automobilverksted, bakgården til et lite 1 ½ etasjes trehus langs den tids Drammensvei. Eiendommen lå omtrent der Finstadgården ligger i dag. I 1938 hadde virksomheten 24 ansatte. Paul Finstad drev virksomhet frem til 1. april 1940.

Bil Finstads Autoco AS ble drevet videre av familiene Røhne og Selmer, med Bjarne Røhne og Hans Jørgen Selmer i spissen. Den Finstadgården vi kjenner i dag ble bygget i 1953 med Magnus og Anton Poulsson, far og sønn, som arkitekter. I 1968 ble den siste utbyggingen av verkstedet foretatt og parkeringshuset mot Anthon Wallesvei bygget, der Kiwi nå er etablert i underetasjen. Shellstasjonen har helt siden starten holdt til i underetasjen. Familiene Røhne og Selmer skilte lag i 1965. Røhne drev videre virksomheten i Asker og Bærum samt Oslo Vest, mens Selmerfamilien hadde Oslo Øst. Ford var Asker og Bærums mest solgte bilmerke i 15 år på rad frem til 1992. I 1992 overtok Ford Motor Norge AS selv distribusjonen og salg av Ford og etablerte seg i større lokaler i Kværner Kuldes tidligere lokaler i Jongsåsveien. Fra 1998 er det Røhneselmer Sandvika As som har drevet virksomheten her.

Elektrisitet Brødrene Berntsen, en elektrisk installasjonsforretning, hadde til 1992 tilhold i naboeiendommen til Finstadgården.

Tom Røhne etablerte i 1998, i virksomhetens opprinnelige lokaler, Finstadgårdens Bilsenter AS med import av biler. Gården eies av Johs Hansen Eiendom AS og er i dag sete for Snap Drive og NAF verksteder.

Brødrene Berntsen var en gang en av Sandvikas store suksessfylte industribedrifter. Virksomheten ble etablert i Lier i 1912 av Andreas og Per Bernt­ sen. De etablerte seg straks etter i Sandvika, først der Brambanigården

17. nov–8. des: Jørn Nilssen & Svein Bolling, maleri Bærum Kunstforening

«MANGFOLD I FARGER» STABEKK: Til 23. okt: Grethe Paulsen, maleri 26. okt–20. nov: Sølvi Svinø, «naturopplevelser», maleri 23. nov–18. des: Juleutstilling Galleri Skallum

HENIE ONSTAD KUNSTSENTER HØVIK: Hver søndag er det: omvisninger i utstillingene kl 13, barneverksted 3-5 år kl 11:30-12:30, juniorlab 6-12 år kl 13-14:30. Hver onsdag kl 13 er det babyvisning med barnevogn. www.hok.no SKULPTUR OG MALERI SANDVIKA: Til 13. okt: Anne Kathrine Stangeland, maleri Til 10. nov: Kjersti Wexelsen Goksøyr, skulptur

FINSTADGÅRDEN FOTO: BÆRUM BIBLIOTEK - BÆRUMSSAMLINGEN

KW Goksøyr

ligger i dag. Ca. 1914 gikk firmaet over til entreprenørvirksomhet og bygde elektriske kraftledninger og elektrisitetsverk mange steder i landet. Som følge av dette arbeidet begynte bedriften i 1916 å fremstille elektrisk ledningsmateriell. De var leverandør til Statsbanene og statens anlegg, og har levert armatur til flere kraftverk, samt eksportert til Sverige og Island. I 1920 flyttet bedriften inn i baker Andersens lokaler i Anthon Wallesvei

bak Sandvikens Gjestgiveri. Bygningen har siden blitt bygget på i flere etapper. I 1939 beskjeftiget fabrikken 30 arbeidere og hadde egen eiendom med tre etasjes murbygning. Bedriften flyttet til Hønefoss i 1992. Johs. Hansen Eiendom AS overtok eiendommen og leier i dag ut til arkitektfirmaer med mer.

SKULPTURER I GLASSMONTRENE SANDVIKA: Kjell Hommerstad og Elin Drougge er skulptører som aktivt bruker naturen i både bearbeidet og ubearbeidet form. I den kommende utstillingen i glassmontrene presenterer Hommerstad skulpturer om den lille, tjukke, melankolske bjørnen. Hans arbeider er ofte humoristiske og underfundige. Arbeidene hennes utrykker ofte temaer og motiver som knytter natur og kultur sammen. Glassmontrene i Sandvika er flyttet og vil bli å finne på motsatt side av Kommunegården. Utstillingen vises i perioden 23. oktober til 14. desember

Sølvi Svinø

Kjell Hommerstad

Elin Drougge


14

KULTUR & FRITID 10 OKTOBER - 12. DESEMBER

BÆRINGEN - torsdag 10. oktober 2013

DANS, DRAMA OG TEATER

CIRKUS CIRKØR

SANDVIKA: Nysirkusartistene er tilbake med «Knitting Place». – Vi formidler Cirkus Cirkør videre til 17 andre kulturhus i Norge, og vi har lagt opp hele Norgesturneen, sier kommunikasjonsrådgiver Karin Bugge i Bærum Kulturhus. Bærum Kulturhus tor 10.–12. okt

«360 GRADER VINKEL»

SANDVIKA: – Om mennesker som nekter å påta seg sine moralske og humane ansvar – med Berg Teater. Lille Scene lør 19. og søn 20. okt

JENTER I 100

SANDVIKA: Elever ved de største ballettskolene i jubileumsåret for kvinners stemmerett i Norge Bærum Kulturhus lør 19. og søn 20. okt

«ASKEPOTT»

SANDVIKA: Et eventyr med Bærum barneteater. Sandvika Teater 19. okt–17. nov

«APPELSINER OG SITRONER»

SANDVIKA: For barn 1–4 år Bærum Kulturhus foajéscenen fre 25. og lør 26. okt

«EN LILLEBROR FOR MYE» BEKKESTUA: Med Teater Uro. Fra 3 år. Bekkestua bibliotek lør 2. nov kl 12 og 13

MR. MØLSK

SANDVIKA: En musikalsk ode til fantasien for barn 4–7 år. Bærum Kulturhus foajéscenen lør 2. nov kl 14 og 15

BATSHEVA DANCE COMPANY

SANDVIKA: «Sadeh21» er en ny fore­ stilling med et av verdens ledende samtidsdanskompanier. I forbindelse med forestillingen blir det også seminar for dansere og workshop.

ET JULEEVENTYR: Marie Wessel Egge som Scrooge, øver her på Gjettum skole i september, til Sandvika barne- og ungdomsteaters oppsetning av «Scrooge – et juleeventyr». Her sammen med Bob Cratchit, som spilles av både Jakob Gunby (i midten) og Lars Petter Bergsmark. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN

Forbereder et juleeventyr

SCROOGE: Den gretne og slemme Ebenezer Scrooge blir til en kvinne i Sandvika barneog ungdomsteaters juleforestilling, men blidere og snillere har hun ikke blitt! Teatret øver gjennom hele høsten til den store juleforestillingen om kvinnen Ellinora Scrooge. MARIUS MORSTØL JENSSEN

SANDVIKA: Charles Dickens’ eventyr om Scrooge (A Christmas Carrol), settes opp mange dager i Sandvika teater i desember. To unge damer har fått hovedrollen.

Vi er alle mennesker

– Det har ingen betydning for innholdet at hovedrollen spilles av en kvinne eller mann. Vi er alle men­ nesker, sier musikalsk ansvarlig og regiassistent Lisa Smith Walaas. Hun har skrevet manus sammen med Merete M. Stuedal. – Scrooge er en juleforestilling og familie­musikal. Forestillingen har både humor og alvor. Vi møter Scrooge som gjennomgår en enorm reise i løpet av bare en dag. Historien handler om grådighet, uvitenhet og om hva det betyr å være en del av fellesskapet. Julebudskapet handler om glede, å dele med andre og at man er en del

Bærum Kulturhus fre 8. og lør 9. nov kl 19:30

«LILLE BLÅ OG SPILLEDÅSEN»

SANDVIKA: Hunden Amadeus Voff er Lille Blå sin nabo fra barne-tv. Bærum Kulturhus foajéscenen lør 9. nov kl 14

ESPEN OG ARE

SANDVIKA: Espen Beranek Holm og Are Kalvø. Bærum Kulturhus ons 13. nov kl 19:30

Espen og Are

SOMMERFUGL

SANDVIKA: Fra fire år. Bærum Kulturhus foajéscenen lør 16. nov kl 14

Gleder seg Hovedrollen Ellinora Scrooge spilles på ulike oppsetninger av Marie Wessel Egge (18) og Torunn Festøy (18). – Det er veldig gøy og utfordrende å spille Scrooge, sier Egge. – Jeg må utvikle meg hele tiden, sier hun. Men juleeventyret handler om mange mennesker, blant annet Bob Cratchit, som spilles av Jakob Gunby (15) og Lars Petter Bergsmark(16). – Det er tidlig å si noe om hvordan det blir nå, men jeg gleder meg veldig til

SANDVIKA: Premiere ons 4. des. Ons, tor og fre kl 18 Lør og søn kl 14 og 17 Sandvika teater 4.–22. des

CHRISTMAS BREAK

«REISEN»

«ER DET MULIG Å FÅ FRED»

SANDVIKA: Happy On Stage med Den norske ballettskole. Bærum Kulturhus lør 30. nov kl 12 og 14

SANDVIKA: Om vær og vind, farger og lys og toner for 0–3 år. Bærum Kulturhus foajéscenen fre 29. og lør 30 nov

SCROOGE – ET JULEEVENTYR

35 ÅRSJUBILEUM

SANDVIKA: Den norske ballettskole Bærum Kulturhus fre 29. og lør 30. nov og søn 1. des

SKYJABORG

å stå på scenen. Jeg har vært med i dette teatret i sju år nå, rett og slett fordi det er så godt miljø og hyggelig, sier han. På spørsmål til Bergsmark om han har et favorittsitat: – «Hun gir meg sparken, og da har vi ingenting».

BALLETTGALLA

SANDVIKA: Urpremiere på en historie om å være ung og å spore av med Bærmuda ungdom. Lille Scene 21.–24. nov SANDVIKA: Med Christine Koht. Bærum Kulturhus lør 23. nov kl 19:30

«PRINSESSA SOM IKKE VILLE LE»

av et større fellesskap, uansett hvem man er, sier hun.

«SNEHVIT OG DE SYV DVERGENE»

SANDVIKA: Høvik barneteater. Lille Scene 5.–8. des

SANDVIKA: Kirsti Skulleruds ballettog dansestudio feirer 35 år. Bærum Kulturhus 6.–8. des HØVIK: Figurteater for barn. Høvik bibliotek lør 7. des kl 13

«JULEKUPPET»

SANDVIKA: Bingo og Bønna vil gjøre årets julegavekupp. For barn. Bærum Kulturhus lør 7. des k l 14

«NØTTEKNEKKEREN»

SANDVIKA: Juleballett med KGB dans & ballett. Bærum Kulturhus fre 13.–søn 15. des


KULTUR & FRITID 10 OKTOBER - 12. DESEMBER LOPPEMARKED Jar Kirke Lør 12. okt kl 9-15 Sandvika videregående skole Lør 12. og søn 13. okt Snarøya skole Lør 12. okt kl 10-16 og søn 13. okt kl 12-15 Bryn skole Lør 12. okt kl 10-16 og søn 13. okt kl 11–15 Rykkinn skole avd. Gommerud Lør 19. og søn 20. okt lør kl 10–16 og søn 12–15 Eiksmarka skole Lør 19. okt kl 10-16 og søn 20. okt kl 11-15

FOREDRAG ERIK POPPE

STABEKK: Filmskaperen om når en historie skal fortelles. Kulturhuset Stabekk Kino tor 10. okt kl 19

KYSTSONEN

BEKKESTUA: Fagseminar om hvordan sikre kystsonen i Bærum, ved Naturvernforbundet. Bekkestua bibliotek tir 15. okt kl 18-21

OST OG VIN

SANDVIKA: Med Magne Lystrup Bærum Kulturhus fre 18. okt kl 19

«ISLAM I EN MODERNE VERDEN»

BEKKESTUA: Filosofi-kafeen i Bærum med filosof Peter Normann Waage Onkel Blaa man 21. okt kl 19–21

JON-ROAR BJØRKVOLD

SANDVIKA: Filmforedrag med musikkprofessor Kulturhuset Stabekk Kino tor 31. okt kl 19

DYPE RØDE

SANDVIKA: Christer Berens med viner fra Frankrike og Italia Bærum Kulturhus foajéscenen tor 14. nov kl 19

«DEN GODE SAMTALE – HVA MENER VI MED DET?»

BEKKESTUA: Filosofi-kafeen i Bærum med forelesning av filosof Tore Frost Onkel Blaa man 18. nov kl 19–21

DIVERSE MARKEDSDAG

BRYN: Underholdning og kafé Bryn menighetshus lør 12. okt kl 10-15

ELDREDAG

LAGÅSEN

LYSAKER: Bli med på kulturhistorisk vandring fra Lysaker brygge til Svartebukta, til Lagåsen. Arrangør: DNT, www.dnt.no Oppmøte Lysaker stasjon søn 13. okt kl 11

SÆTEREN GÅRD

FOSSUM: Seniortur. Arrangør DNT, www.dnt.no Oppmøte Fossumbanen tor 24. okt kl 10:20

NORDRE KOLSÅS

KOLSÅS: Barn fra 6 år inviteres med på tur til toppen av Nordre Kolsås Oppmøte: Kolsås skisenter søn 27. okt kl 17

HALLOWEEN

FOSSUM: Barn som tør kan bli med på tur i skogen. Oppmøte: Haga golf ons 31. okt kl 18

VILLMARKSHELG

FOSSUM: For barn 2–5 år, turinfo@dntoslo.no Sæteren gård lør 2. nov kl 12

KOSEDYRFEST

FOSSUM: Kosedyrene kan tas med på luftetur Sæteren gård søn 3. nov kl 11:30

NISSEMORO

FOSSUM: Nisser, julegrøt og julekativiteter Sæteren gård søn 1. des kl 11:30–15

LAGÅSEN – FRISKLIVSTUR

LYSAKER: Lavterskeltur for alle Oppmøte: Bærum frisklivs- og mestringssenter på Henie Onstad tir 19. nov kl 11

TOGTUR TIL JULENISSEHUSET

LOMMEDALEN: Lommedalsbanen er et tog med sporvidde 600 millimeter. For bestilling av tog andre dager: tlf 67 56 26 60. www.lommedalsbanen.no. Lommedalsbanen lør 7. des og søn 8. des kl 11–15

RUNDTUR FRA SKUIBAKKEN

BEKKESTUA: topp tre går til NM-finalen Arena Bekkestua lør 23. og søn 24. nov kl 12

HØSTSAMLING

HØVIK: Høvik biblioteks venner hjelper barn å lage smågaver og en bok-quiz. Høvik bibliotek lør 26. okt kl 12–14

SANDVIKA: Metall Musikkflekken fre 11. okt kl 21:00

GISLE BØRGE STYVE TRIO

JULEØL

SANDVIKA: Juleølsmaking og foredrag. Aldersgrense 18 år. Bærum Kulturhus foajéscenen tir 3. des kl 19 WØYEN: Med Bærum husflidsforening Wøyen gård, husflidshuset, lør 7. des kl 11–15

KORPSKONSERT

SANDVIKA: Sandvika Musikkorps inviterer til 85 årsjubileum Bærum Kulturhus søn 26. okt kl 18

KNUT REIERSRUD

SANDVIKA: Blues Kalkmølla Kulturstasjon tor 31. okt kl 19:30

RASMUS OG VERDENS BESTE BAND

PHIL T RICH

SANDVIKA: KLUBB: Pop Bærum Kulturhus foajéscenen lør 7. nov kl 20

@ SANDVIKA: Stabekk- og Rykkinngutt som vant Urørt i år. Musikkflekken lør 9. nov kl 22

LA BAND

SANDVIKA: Britten og Mendelsson Høvik kirke søn 10. nov kl 19

SANDVIKA: Tøff i pysjamas Musikkflekken fre 18. okt kl 21 SANDVIKA: Lørdagsmatiné med Vidar Sandbeck og Viggo Sandvik. Bærum Kulturhus, foajéscenen, lør 19. okt kl 14 SANDVIKA: Elektronika Musikkflekken lør 19. okt kl 22

SANDVIKENS MANDSKOR SANDVIKA: Musikkflekken søn 20. okt

THORSEN OG JULIUS

SANDVIKA: Litteratur+Musikk=POESI: Terje Thorsen møter Sigurd Julius Musikkflekken tir 22. okt kl 20

GAVRIEL LIPKIND

SANDVIKA: SANDVIKA MASTER SERIES: «Single Voice Polyphony» med solocellist Bærum Kulturhus ons 23. okt kl 19:30

tor 24. okt kl 19:30

SANDVIKA: Jubileumskonsert med artisten som fyller 66 år Bærum Kulturhus

MELISSA HORN

SANDVIKA: Popmelankoliker Bærum Kulturhus fre 25. okt kl 19:30

FRIKK HEIDE-STEEN

SANDVIKA: Musikk av Frank Sinatra Bærum Kulturhus foajéscenen tor 21. nov kl 20:00

ALL YOU NEED IS LOVE

SANDVIKA: En hyllest til en sjanger Bærum Kulturhus tor 22. nov kl 19:30

TANUM & JONG SKOLEKORPS

DELILLOS

SANDVIKA: Guro Kleven Hagen og Håvard Gimse på fiolin og klaver Kalkmølla Kulturstasjon tor 21. nov kl 19:30

REIDUN OG PER ELSKER MUSIKALER

SANDVIKA: Bærum Rock Festival 2013. Gratis Tanken aktivitetshus ons 16. og tor 17. okt kl 18 SANDVIKA: KLUBB: Jazz Bærum Kulturhus, foajéscenen, tor 17. okt kl 20

HAGEN OG GIMSE

SANDVIKA: Beatleskavalkade med Bærum Rocklab Sandvika Teater tor 21. nov–søn 24. nov kl 20

«OH, FREEDOM»

BROCK

SANDVIKA: SANDVIKA MASTER SERIES: Eldbjørg Hemsing og Anna Federova på fiolin og klaver Bærum Kulturhus ons 20. nov kl 20

SANDVIKA: Groovy musikk Musikkflekken fre 1. nov kl 21

SANDVIKA: mest for barn Musikkflekken søn 13. okt kl 15 HØVIK: Det er 150 år siden president Abraham Lincoln holdt sin frigjøringstale som markerte siste fase i kampen mot slaveriet. Tanumskogen Internasjonale Blandakor synger negro-spirituals og gospel. Høvik kirke søn 13. okt kl 18

HEMSING OG FEDOROVA

SANDVIKA: Turnépremiere Bærum Kulturhus fre 1. nov kl 19

SYNNE SANDEN

SANDVIKA: Band fra Billingstad med coverlåter fra 70-80-90-tallet. Musikkflekken lør 12. okt kl 20

15 15

BJØRN EIDSVÅG

THE REAL PARTY

CECILIE DUE

I år skal julemarkedet også overraske gjestene med nye og spennende aktiviteter og boder. Det blir egen julemarkedsavdeling for alle menn og en liten teltleir for barn i alle aldre hvor man kan få lage sine egen julepynt. Alle damer som skal på julefest får hjelp til å finne både kjole, sminke og vertinnegaver. Julemarkedet skal fylles med god mat og musikk og kanskje møter du både Lucia og selveste Sandvikanissen.

SANDVIKA: Business Management kombinert med musikk Musikkflekken lør 25. okt kl 20

FAR OUT

WENCHE MYHRE 66

SANDVIKA: Under årets julemarked i Sandvika skal de gode gamle markedsbodene fylles med lys og lykter, rakfisk og pølser, deilige oster, lune votter, vakre engler, gløgg og vafler. Det er jul i Sandvika.

GLIMMER TWINS

SANDVIKA: Samspillglede Bærum Kulturhus, foajéscenen lør 12. okt kl 14

LEMÂITRE

SANDVIKA: Med pinsekirken Bærum Kulturhus alle søndagene i nov og søn 1. og 8. des kl 11. Julaften tir 24. des kl 15

--------------------------------------------

SKATEKONKURRANSE

AURA NOIR

GUDSTJENESTE

SENIORTUR

STABEKK: Minneforestilling med gjester Kulturhuset Stabekk Kino tor 14. nov kl 19

SANDVIKA: Jazz Kalkmølla Kulturstasjon tor 10. okt kl 19:30

LUND OG SANDVIK

JULEVERKSTED

TROND BRÆNNE

KONSERTER HELGE LIEN TRIO

SKUI: Kulturminnevandring langs åsryggene til Ringi og tilbake langs Jaren. Ta gjerne med noe å grille Fremmøte: sletta til Skuibakken søn 13. okt kl 11

SANDVIKA: FNs internasjonale eldredag med underholdning med blant andre Vidar Lønn-Arnesen, Geir Helljesen og Odd Grann. Bærum Kulturhus tir 15. okt kl 12 SANDVIKA: www.seniorkultur.no. Tlf 67 50 40 47. Skranke i Kommunegården man–fre kl 11–14. Turer: 15.–29. nov: Valle Marina, Gran Canaria 1.–4. des: Julemarked i Lübeck

Kom til julemarkedet i Sandvika og opplev en liten oase i den travle tiden før jul. La oss hjelpe deg med å finne julestemningen! Julemarkedet i Sandvika lør 7. og søn 8. des og fre 13.– søn 15 des

BÆRINGEN - torsdag 10. oktober 2013

SANDVIKA: Filmmusikk Bærum Kulturhus søn 10. nov kl 17

BÆRUM BACHKOR

LARS KLEVSTRAND

SANDVIKA: Lørdagsmatiné Bærum Kulturhus foajéscenen lør 23. nov kl 14

TRULS

SANDVIKA: «Out Of Yourself» Musikkflekken 23. nov kl 22

JULEROCK

ASKER STORBAND

SANDVIKA: For 14. år på rad rockes julen inn Musikkflekken fre 29. og lør 30. nov 10. og tor 5., fre 6. og lør 7. des kl 21

VAULAR OG BJØRNERSEN

ANITA SKORGAN TRIO UTSOLGT

SANDVIKA: Musikkflekken tor 10. nov kl 20 SANDVIKA: Litteratur+Musikk=Hiphop: Lars Vaular møter Martin Bjørnersen Musikkflekken tir 12. nov kl 20

BILLIE VAN

SANDVIKA: Rockabilly Musikkflekken ons 13. nov kl 21

LILL LINDFORS

SANDVIKA: Nordens showdronning Bærum Kulturhus lør 16. nov kl 19

SWEDISH HITZ GOES METAL + LIPSTICK LIONTIGERS

SANDVIKA: Julekonsert Kalkmølla Kulturstasjon tir 3. des

ADVENTSJAZZ

STABEKK: Med Tine Asmundsen med flere Kulturhuset Stabekk Kino søn 8. des kl 18

PAUS OG FOSSHAUG

SANDVIKA: Litteratur+Musikk: Ole Paus møter Lasse Fosshaug Musikkflekken tir 10. des kl 20

SANDVIKA: Puddelrock-party Musikkflekken lør 16. nov kl 22

Bærum Kulturhus 10 år

Kommentar kulturhussjef Morten Walderhaug: Vil fortsatt stå på to bein «Bærum Kulturhus har funnet sin plass som et av Norges ledende kulturhus siden åpningen i september 2003. Strategien har vært å satse på både det lokale kulturlivet og profesjonell kunst. Vi trenger to bein, for å stå stødig. Det har vi klart, og vil også gjøre det i årene fremover. Over 500 arrangement presenteres årlig. Seksti prosent av oppsetningene er skapt og produsert av lokale entusiaster og kulturaktører. I tillegg har Bærum Kulturhus et sterkt nasjonalt og internasjonalt nettverk som kommer publikum til gode gjennom et opplevelsestilbud man må reise langt for å kunne oppleve ellers. Etableringen av Regionalt kompetansesenter for dans har vært en viktig milepæl gjennom de siste årene, og i de kommende årene vil vi ha sterkt fokus på å fase inn mulighetene som åpner seg etter at ny prøvescene står ferdig høsten 2014. Bærum Kulturhus skal i årene fremover fortsatt stå på to bein.»

BILLETTER OG MER INFORMASJON:

WWW.BAERUMKULTURHUS.NO TLF: 815 11 777 ÅPNINGSTIDER BILLETTLUKE: MAN - FRE 12-17, LØR 12-15


16

BÆRINGEN - torsdag 10. oktober 2013

«Å TELLE DUER»

HØVIK: Velkommen til åpen lesesirkel med bibliotekarene Catharina Damslora og Anna Karin Døhlen, som diskuterer en bok av Marie-Sabine Roger. Høvik bibliotek tir 15. okt kl 19

LITTERATURFESTIVAL

KULTUR & FRITID 10 OKTOBER - 12. DESEMBER

«Politi» som ebok

AKERSHUS: Akershus Litteraturfestival går av stabelen 19.–27. oktober. Den uken skjer det mye på folkebibliotekene

BOKPRAT

BEKKESTUA: Bibliotekarer om noen av høstens bøker. Bekkestua bibliotek tor 17. okt kl 13

«SIKRE TEGN PÅ DIN DØD»

BEKKESTUA: Forfatter Torkil Damhaug har arbeidet som psykiater, og hans krimbøker bærer preg av dyp innsikt i menneskesinnet. Bekkestua bibliotek lør 19. okt kl 12

MØT BOKINSPIRATOREN

BEKKESTUA: Liv Gade jobber med NRK radio. I 2008 fikk hun Forlagsprisen for sitt engasjement for bøker og leselyst. Bekkestua bibliotek tir 22. okt kl 19

GRØSS OG GRU

BEKKESTUA: Lyset slukkes, og det blir fortalt noen skumle historier i underetasjen. Passer best for 8-10 år. Påmelding tlf 67 11 69 38 eller barn@ barum.folkebibl.no Bekkestua bibliotek ons 23. okt kl 18

EN SKUMMEL HALVTIME

NETTLESERE: Ordfører Lisbeth Hammer Krog leser like gjerne skjønnlitteratur, som hun pleier å lese politiske sakdokumenter, på iPad. Forfatter Bjørn Bottolvs fikk et skjermbrett i gave under lanseringen av ebok-utlånet. Bibliotekssjef Trine O. Schøning viser frem forsiden til eboken til Bottolvs. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN

Eventyrstund med noen litt nifse fortellinger. Fra 3 år. Påmelding tlf 67 11 69 38 eller barn@barum.folkebibl.no Bekkestua bibliotek tor 24. okt kl 10:30

EBØKER TIL UTLÅN: Nå kan du låne Jo Nesbøs «Politi» og andre ebøker, via nettbrett eller smarttelefon.

«DRØMMEN OM AMERIKA»

BEKKESTUA: Forfattertreff med Toril Brekke som har skrevet en triologi om utvandringen til Amerika. Bekkestua bibliotek lør 26. okt kl 12

«BRYLLUP OG BEGRAVELSER»

BEKKESTUA: Forfatter Jens M. Johansson presenterer sin nye roman i samtale med bibliotekar Elizabeth Stavseth Laheld. Ruth Lillegraven fra Sandvika, vil lese dikt fra sin nye samling «Urd». Bekkestua bibliotek ons 30. okt kl 19

«VERDIER I VERDITAPETS TID»

SANDVIKA: Professor Guttorm Fløistad i idéhistorie snakker om Forbruker­samfunnet. Sandvika bibliotek fre 1. nov kl 12

RYKKINNDAGENE

RYKKINN: Tradisjonen tro blir det

MARIUS MORSTØL JENSSEN

Øker interessen BÆRUM: Foreløpig kan 212 ulike norske utgivelser fra de siste tre årene

forfattertreff, foredrag og underholdning for barn og voksne. Rykkinn bibliotek lør 2. og søn 3. nov

«VI ER TIDEN»

BEKKESTUA:Forfatter Birgitte Huitfeldt Midttun foreleser om to genera­ sjoner prisbelønte kvinnelige forfattere i Norden. Bekkestua bibliotek ons 6. nov kl 19 HØVIK: Forfatterbesøk med Trude Lorentzen og Gaute Heivoll Høvik bibliotek lør 9. nov kl 13

FOTO: GEIR HOPLAND

Lisbeth Hammer Krog foretok lan­ seringen av elånet 13. september: – Ebøker er et godt supplement til trykte bøker, og er noe som jeg tror vil bidra til å øke interessen for lån av bøker ytterligere, sier hun.

Låntakere kan sitte hjemme, på hytta eller i Spania og låne ebøker. Ordfører

«FEMMILA»

BEKKESTUA: Folklorist Thor Gotaas presenterer sin nye bok, og gir oss et muntert blikk på femmila på ski. Bekkestua bibliotek ons 12. nov kl 19

redaktør Tinken Laurantzon og musikerne Lars Fredrik Beckstrøm og Mats Monstad. Bekkestua bibliotek tor 14. nov kl 11 og kl 13

«DET ER SANT AT JEG FANT»

BOKMESSE

EIKSMARKA: Forfattertreff med Kjell Ola Dahl og Helene Uri Eiksmarka bibliotek søn 17. nov kl 13

LYRIKK

BOKMESSE

«Ny grunnlov» HØVIK: Are Kalvø tar grunnlovsjubileet på forskudd med den satiriske boka «Ny Grunnlov». a I omtalen heter det: «Den norske grunnlova blei laga for nesten to hundre år sidan av ein gjeng ureinslige menn på seminar på Eidsvoll. Are Kalvø meinte han måtte kunne gjere ein betre jobb, og reiste ut i landet for å lage ei ny grunnlov, som bygger på det folk i dag meiner.» Høvik bibliotek lør 12. okt kl 14

lånes gratis fra bibliotekene i Bærum. Det er for eksempel «Politi» av Jo Nesbø og «Etter den søte kløe» av bærumsforfatter og tidligere politietterforsker Bjørn Bottolvs.

BEKKESTUA: Et utvalg fra Barnas store rim og reglebok, fremføres av

BEKKESTUA: Oddbjørn Birkeland fra Østerås debuterer med lyrikk Bekkestua bibliotek tor 28. nov kl 18

Ebok-lån Alle bibliotekene i Akershus låner fra 13. september ut ebøker fra sitt lokale bibliotek via appen «eBokBib». Nettbrett eller smarttelefoner kan brukes. Du logger deg på med ditt vanlige lånenummer på biblioteket og pin-kode.

«RAUSHETENS TID»

HØVIK: Forfattertreff med Kathrine Aspaas Høvik bibliotek lør 30. nov kl 13

BIBLIOTEKSPILLET

AKERSHUS: På nettsiden www.bibliotekspillet.no kan ungdom og andre delta i en konkurranse frem til 29. november, ved å skrive inn bokanmeldelser og løse litteraturoppgaver. Alt er lagt opp som dataspill ved bruk av sosiale medier.

«1814 Miraklenes år» BEKKESTUA: Forfatter Karsten Alnæs presenterer sin nye bok om året Norge fikk en egen Grunnlov, løsrev seg fra Danmark, og ble en del av unionen med Sverige. Bekkestua bibliotek lør 12. okt kl 12

Baeringen 8 2013 til nett  
Baeringen 8 2013 til nett  

Her presenteres rådmanns forslag til Handlingsprogram, annonser og kulturtilbud.