Page 1

Bæringen TORSDAG 2. FEBRUAR 2017

INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE

NR. 1

ÅRGANG 29

FOTO: RAGNHILD HOEM

Ny renovasjon i 2017

- matsortering og nye beholdere n Nye todelte avfallsbeholdere for å sortere matavfall og restavfall hver for seg. n De nye renovasjonsbilene kjører på biogass fra matavfallet.

n Valgfritt - beholder eller oransje sekk til papp og papir. n Snarøya er først ut. Får nye beholdere i slutten av februar. Side 3–6.

Satser på ernæring

Trenger praksisplasser

Klimaklokt idémøte

Bærum storkjøkken har laget nye inspirasjonsfilmer som viser hvordan servere riktig mat til rett person. Side 8

– Arbeidspraksis er en viktig mulighet for å få jobb, sier Yewondwossen Debebe Ishete fra Etiopia. Side 10

Bærums klimafremtid skal formes nå. Du kan være med å påvirke den. Velkommen til idémøte for å skape et mer klimaklokt Bærum. Side 7

www.baerum.kommune.no | baeringen@baerum.kommune.no


2

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

Bæringen Bærum kommune Kommunikasjonsenheten 1304 Sandvika baeringen@baerum.kommune.no Bærum kommunes hovedsentralbord Ansvarlig redaktør LISA BANG

67 50 40 50

67 50 37 33

Redaktør SOFIE META 67 50 38 11 sofie.meta@baerum.kommune.no RAGNHILD I. HOEM (i permisjon)

POLITIKK OG SAMFUNN

På den politiske dagsorden ■■ Nødhjelp til kriserammede i Aleppo Formannskapet i Bærum har besluttet 20. desember 2016 å gi 200 000 kroner i nødhjelp til kriserammede i Aleppo. Beløpet blir fordelt på Røde kors og Flyktninghjelpen.

• Barn og unge: Tryggsatsing, helsesøstertjenesten, tilbudet til evnerike elever og kompetanseløft for «tidlig innsats».

■■ Budsjett for 2017 og Handlingsprogram 2017–2020. Kommunestyret 7. desember vedtok budsjettet for 2017 med en samlet driftsramme på

• Bistand og omsorg: Styrking av arbeidet med frivillighet, blant annet for å forebygge ensomhet. Unik-satsingen til sykehjemmene, hverdags­ mestring og terapi-spising.

9 milliarder kroner. Gjennom budsjettprosessen er det fattet en rekke vedtak:

• Miljø, idrett og kultur: Økt tilskudd til idrettsaktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er også besluttet en stillingsressurs til oppfølging av ulovlighetskontroll innenfor bygg. I tillegg er det satt av investeringsmidler til blant annet følgende tiltak: Bærum kommunes «Miljøfond», svømmehall på Rud, skytehall/ pistolbane, planfritt kryss Eiksveien/ny gang- og sykkelvei, utredning Fornebu kirke.

• Forsknings- og innovasjonsfond: Fond på 10 mill kroner per år med vekt på sosialt entreprenørskap, forskning på velferdsutfordringer og bidrag til at det startes grønne bedrifter i Bærum. ■■ Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2017–2020 ble vedtatt i kommunestyret 25. januar.

Redaksjon VIGDIS BJØRKØY 67 50 38 62 vigdis.bjorkoy@baerum.kommune.no ANNE-MARTE LIND 67 50 38 55 anne-marte.lind@baerum.kommune.no CAMILLA WIIK 67 50 38 59 camilla.wiik@baerum.kommune.no Teknisk produksjon/trykk Senter Grafisk, Larvik. 55 000 eks. Distribusjon Posten Norge AS Får du ikke Bæringen i rett tid? Ring Bærum kommune, telefon 67 50 40 50 Annonse- og stoffrist neste nummer: MANDAG 13. mars 2017. Den neste utgaven kommer 30. mars 2017.

POLITISKE MØTER Eierutvalget: 7. februar, 7. mars Eldrerådet: 2. februar, 2. og 30. mars Formannskapet: 14. februar, 14. og 21. mars Funksjonshemmedes råd: 6. mars Hovedutvalg for barn og unge: 7. februar, 7. mars Hovedutvalg for bistand og omsorg: 8. februar, 8. mars Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur: 9. februar, 16. mars Klagenevnden: 6. februar, 6. og 20. mars Kommunestyret: 1. og 29. mars Kontrollutvalget: 27. februar, 27. mars Planutvalget: 9. februar, 2. og 16. mars Utvalg for samarbeid: 8. februar, 8. mars

Alle møtene holdes i Rådhuset. Sakspapirer finner du her: www.baerum.kommune.no/politikk

Har du innspill eller kommentarer til innholdet i Bæringen? Send oss en epost baeringen@baerum.kommune.no

Kontrollutvalget Kontrollutvalget skal på kommunestyrets vegne følge opp og passe på at medarbeidere i Bærum kommune gjennomfører politiske vedtak og holder seg innenfor lover og regler. SOFIE META

BÆRUM: De fem medlemmene som sitter i Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret. De skal sørge for at kommunen følger regelverket, lo­ ver og forskrifter. Det er også de som passer på at kommunestyrets vedtak og pålegg følges opp og gjennom­ føres. Kontrollutvalget kontrollerer også at virksomhetene er målrettede, effektive og etiske til det beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, og at regnskaper og andre økonomiske forhold blir kontrollert og revidert på en tilfredsstillende måte.

Mandat fra kommunestyret Utvalget har sitt mandat fra kommunestyret, bestemt gjennom Kommuneloven. Kommunestyret har vedtatt reglene for Kontrollutvalget. Utvalget har møterett til alle kommunens politiske utvalg, også i lukkede møter. Utvalgsleder har talerett i kommunestyret.

Velkommen til åpent rådhus 28. februar Jeg har den glede å invitere til omvisning i rådhuset og informasjon om aktuelle politiske saker tirsdag 28. februar kl. 17.00-18.30. Begrenset antall plasser på omvisningen.

KONTROLLUTVALGET: Fra venstre, Kaare Granheim, Hulda Tronstad, Per Arne Nyberg, utvalgsleder, Hilde Solberg Øydne og Carl Wilhelm Tyrén. FOTO: SOFIE META

– Kontrollutvalget rapporterer sin virksomhet tilbake til kommunestyret, og foreslår hva kommunestyret bør vedta i saker de legger fram, sier utvalgsleder Per Arne Nyberg. En annen hovedoppgave for kontrollutvalget er å bestille forvaltningsrevisjonsrapporter, der man gjennomgår kommunale virksomhetsområder. – I 2016 har vi blant annet sett

nærmere på kommunens anskaffelse av økonomisystem, kommunens innkjøpspraksis og prosjektstyring. Dette gjennomføres av ansatte i revisjonen, sier utvalgsleder. Kontrollutvalget har sitt eget sekre­ tariat, som er uavhengig av den kom­ munale administrasjon. Utvalgets møter er åpne for publikum.

Påmelding til: mette.rambol@baerum.kommune.no innen 23. februar. Velkommen!

Vennlig hilsen Lisbeth Hammer Krog ordfører

ORDFØRERENS SPALTE

Sammen tar vi bedre vare på ressursene Bærum kommune skal være en klimaklok kommune. Å være klimaklok handler om mye: det handler om hvor mye energi vi bruker i bolighus og næringsbygg, det handler om hvordan vi forflytter oss, det handler om våre forbruksmønstre, det handler om hvordan vi håndterer vann og kloakk, og det handler ikke minst om alle typer avfall. På veien mot en grønnere og mer klimaklok kommune, er kildesortering ett av mange tiltak. Kildesortering vil ikke bety store endringer for oss i hverdagen ettersom vi allerede i dag sorterer både papir, glass-, metall- og plastemballasje. Det nye nå

er at også matavfallet skal sorteres. Det er mer å hente på matsortering enn kanskje mange tror – både miljømessig og økonomisk. Visste du at hver og en av oss har et gjennomsnittlig matsvinn på 46,6 kg hvert eneste år? Det vil si at vi kaster hver femte handlepose vi tar med hjem. Jo mindre mat som kastes, jo bedre er det for miljøet lokalt og globalt. Ditt matavfall er en viktig ressurs. Dersom du sorterer ut epleskrotter, kaffegrut og annet våtorganisk avfall, vil dette bli omgjort til biogass. Biogassen vil erstatte fossilt drivstoff på bussene våre. Visste du at en buss kan kjøre 1 km på kun 4 kg våtorganisk avfall? Det gjør at ditt årlige avfall kan bidra til 28 km med

miljøvennlig busskjøring – noe som tilsvarer strekningen fra Stabekk tur-retur Isi gjenvinningsstasjon! Den nye renovasjonsordningen vil gjøre oss mer bevisste på hvor mye avfall vi faktisk produserer. Det kan være lov å håpe at dette i sin tur gjør oss mer bevisste på hva vi kjøper inn og hva vi kaster. La oss sammen slå et slag for at kommunens nye renovasjonsordning blir en miljødugnad og en vinn-vinn situasjon.

Lisbeth Hammer Krog ordfører

FOTO: RAGNHILD HOEM


NY RENOVASJONSORDNING

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

3

Matavfall

i egen pose

I løpet av året skal alle i Bærum begynne å sortere ut matavfallet sitt. Matrester i én beholder og resten i en annen. Så enkelt er det. FOTO: TOM ATLE BORDEVIK


4

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

NY RENOVASJONSORDNING

Ny ordning for avfa De som bor på Snarøya får sine nye avfallsbeholdere i slutten av februar, men i løpet av året skal alle i Bærum sortere ut matavfallet. CAMILLA WIIK

I dag kaster alle som bor i Bærum restavfall og matavfall i samme sekk. Nå er det tid for å sortere ut matavfallet slik at det kan gjenvinnes til biogass og gjødsel. – Det kommer til å bli forandringer, men de er ikke store. I stedet for dagens avfallsstativ får alle husstander som har privat renovasjonsordning, én beholder som er delt i to. Én del til matavfall og én del til restavfall. Disse vil bli tømt hver 14. dag, sier kommunalsjef Jan Willy Mundal.

Borettslag og sameier For dem som bor i borettslag eller sameier må styrene se på hvordan de har det i dag og se hva som passer best, enten med egne matavfallsbeholdere i avfallsrom eller med nedgravde containere. Bærum kommune kan bidra med penger til nye, nedgravde beholdere. Søknadsskjema finnes på baerum.kommune.no. – Styrene i borettslag og sameier bør ta kontakt med kommunens rådgivergruppe for å finne de beste løsningene for håndtering av avfall og frekvens på henting, utdyper Mundal.

Snarøya starter I slutten av februar vil alle som bor på Snarøya får utdelt sine nye avfallsbeholdere. I tillegg får alle en liten beholder eller kurv som inneholder poser til sorteringen og noen tips. Beholderen kan også brukes til å oppbevare matavfallet. Neste område som skal inn i ordningen er Lysaker og Stabekk sør for jernbanen i mars-april. Til slutt er det Lommedalen og Bærums verk som skal ta den nye ordningen i bruk i november. Alle vil motta brev med informasjon en måned før de nye beholderne kommer.

Papp, papir og plast

Nye beholdere: Snart vil alle husstander i Bærum få nye beholdere. Enten todelte som dette eller egne for matavfall.

Du kan få en egen avfallsbeholder til papp og papir. Hvis du likevel ønsker å fortsette å bruke den oransje avfallssekken, så går det fint. Alle vil etter hvert motta et brev fra kommunen hvor du kan logge deg inn på kommunens hjemmeside for å velge hvilken løsning du vil ha for henting av papp og papir. Plastemballasje skal fortsatt leveres i plastsekker som plasseres ved siden av beholder eller sekk for papp og papir på hentedagen. Husk å rengjøre plasten.

Flere matavfallsposer Når du mottar din nye avfallsbeholder vil du også få en rull med matavfallsposer, rett før den er brukt opp fester du bare en tom pose på avfallsbeholderen din og de som tømmer vil legge igjen en ny rull til deg neste gang de henter.

Så enkelt er det: I stedet for å kaste alt på ett sted kaster du matavfall i egen pose og i egen del av avfallsbeholderen.

Det lønner seg å bruke «app» I appen «Min renovasjon» kan du skrive inn adressen din. Du mottar melding når kommunen kommer og henter ulikt avfall. I løpet av 2017 vil datoene for når papir, plast og restavfall blir hentet, endre seg. Grunnen er at kommunen får ny renovatør. Derfor kan det lønne seg å h olde seg oppdatert via appen eller nettsidene til Bærum kommune.

Vi henter ditt gamle stativ

I appen vil du kunne:

Hvis du ønsker at kommunen skal ta med seg det gamle sekkestativet kan du merke det med et klistremerke slik at kommunen kan hente det. Alle vil motta et brev med klistremerke og hvordan det skal gjøres.

• Se når restavfall, papp og papir og plastemballasje blir hentet hos deg. Du kan også sette på varslinger, slik at du ikke glemmer å sette ut avfallet. • Se nærmeste sted for levering av glass og metall. • Se steder for levering av klær til gjenbruk. • Få informasjon om hva som skal sorteres hvor. • Få informasjon om gjenbruksstasjonen Isi sine åpningstider og priser. • Melde tilbake om feil som for eksempel at du ikke har mottatt sekker for papir.

Har du spørsmål til den nye ordningen? Ring til Veiledningstorget på 67 50 40 50 eller se www.baerum.kommune.no/renovasjon

Du skriver bare inn adressen der du bor og all denne informasjonen vil bli tilgjengelig. Appen kan lastes ned via App Store eller Google Play.

Hentekalender på trykk Hvis du ønsker å få en trykket utgave av hentekalenderen, kan du ringe Veiledningstorget tlf. 67 50 40 50.

Plan for lev nye avfallsb

Snarøya Lysaker og Stab – sør for jernba Lysaker og Stab – nord for jernb

Høvik Grav og Jar

Eiksmarka

Hosle

Bekkestua

Løkeberg

Sandvika

Jong

Tanum

Skui

Kolsås

Rykkinn

Lommedalen og Bærums verk


NY RENOVASJONSORDNING

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

5

fall i Bærum

Matavfall

Bakverk

Mindre mengder tilgriset tørkepapir

Kjøttrester/ben

Fisk/skalldyr

ering av eholdere i

2017

februar/mars ekk nen ekk anen

mars/april april

april mai

mai/juni

juni

Plass til maten: Du får utdelt en luftig kurv av kommunen for oppbevaring av matavfallet frem til du kaster det ute. Kurven er liten og kan henges på veggen. Ved å la matavfallet tørke før du knyter igjen posen blir det mindre lukt.

Prisene Prisene på renovasjon blir endret fra sommeren. De som har mottatt nye beholdere før 1. juli får ny pris etter 1. juli. De som mottar beholdere etter det betaler ny pris fra 1. januar 2018. Borettslaget eller sameiet vil få en pris som er beregnet ut fra antall boenheter. Det vanlige er at kostnaden for renovasjon er inkludert i husleien.

Egg/eggeskall

Endringene vil gi en mer rettferdig pris selv om det betyr at den vil øke for dem som hadde spesielt lav kostnad med den gamle ordningen. For boliger som har standard renovsjonsabonnement med beholder for matavfall og restavfall, vil ikke prisen endres. Hvis naboer ønsker å gå sammen om en felles løsning, gir det rabatt.

Hentekalender på nett

august

august

september

september

september

oktober

oktober

november

november

Skriv inn adressen din og dette bildet kommer opp. Det er enn så lenge bare datoer frem til 1. april som vises. Utover året vil hentedagene endre seg. Du kan be om å bli varslet på SMS slik at du ikke glemmer å sette ut avfallet.

Frukt/skall grønnsaker/ skrell/skrotter

Teposer/ kaffefilter/ kaffegrut


6

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

NY RENOVASJONSORDNING

Hva lurer du på angående den nye avfallsordningen? Tone Bye Moen, tjenesteleder for Forurensing og renovasjon svarer publikum:

Synnøve Bergerud (57)

Eline Furseth (17)

Ari Rasheed (39)

Hvordan unngå at avfallet lukter på varme dager?

Det er flott at vi skal sortere mer. Jeg lurer på hvor vi skal kaste matavfallet?

Er det mulig å få beholdere for glass og metall nærmere der jeg bor? Hvor går matavfallet etter at vi har kastet det?

– Vi anbefaler å pakke avfallet godt inn, gjerne dobbel pose for avfall som lukter mye. Hvis det er mulig, unngå å sette beholderen midt i sola.

– Vi deler ut beholdere tilpasset mat- og restavfall der du bor. Bor du i enebolig eller rekkehus får du egen to-delt beholder til mat- og restavfall. Det er egne tilpassede ordninger til naboer som ønsker å ha felles løsninger, blokker og større sameier.

– Vi jobber stadig med å få ut flere returpunkter for glass og metall. Ta gjerne kontakt, så skal vi se om stedet er egnet. Matavfallet behandles i et anlegg som produserer biodrivstoff og biogjødsel.

I løpet av 2017 skal vi skille matavfallet fra restavfallet Å skille matavfall fra restavfall er enkelt, og er en viktig del av arbeidet vårt for å bli en klimaklok kommune. På baerum.kommune.no/renovasjon finner du praktisk informasjon.


KLIMAKLOK KOMMUNE

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

7

Gode muligheter for høyere sykkelandel Alt ligger til rette for en økt sykkelandel i Bærum, mener ordfører Lisbeth Hammer Krog. Nær halvparten av alle reisene vi foretar oss er under fem kilometer. Det viser foreløpige tall fra en ny reisevaneundersøkelse gjennomført blant Bærums innbyggere.

Om undersøkelsen ■■Undersøkelsen er en del av den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Foreløpig er 1 000 respondenter intervjuet, mens ytterligere 1 000 intervjues fordelt over resten av året. En registrert reise kan være en del av en lengre reise med flere stopp underveis.

ANNE-MARTE LIND

gjennomgående sykkelveinett, der sy­ BÆRUM: En ny kartlegging av bærin­ klistene i størst mulig grad sikres se­ genes reisevaner viser at nesten halv­ parate løsninger, god skilting og godt parten av alle reiser mellom to og tre vedlikehold er viktig for å øke sykke­ kilometer skjer med bil. Kommunen landelen. – Kommunestyret vedtok i desem­ ønsker å legge til rette for at flere kan velge sykkel i stedet for bil på disse ber en betydelig styrking av sykkel­ handlingspla­ reisene. Selv om nen, til sammen undersøkelsen skal det brukes ble gjennomført i minst 26 millio­ oktober, novem­ ner kroner i peri­ ber og desember, oden 2017-2020. har andelen syk­ Vi vedtok også lende i Bærum Arthur Wøhni en styrking knyt­ vært relativt lav tet til trafikksik­ hele året. kerhet, sier Ham­ – Sykkelandelen i Bærum er lav, men fordi mange mer Krog. Vel så viktig som drift og investe­ av de daglige reisene er over korte avstander, er muligheten for å øke sykke- ringer i infrastruktur, er å etablere landelen stor, sier kommunaldirektør en god sykkelkultur. Sykkelkul­ tur handler om å gjøre sykkelen til for samfunn Arthur Wøhni. et relevant alternativ. De siste årene Vil skape sykkelkultur har stadig f lere ulike typer sykler Økt sykkelandel er en viktig del dukket opp på norske sykkelveier: av arbeidet med Klimaklok kom­ transportsykler, lastesykler, elsykler mune. God infrastruktur med et og bysykler. Denne typen sykler gjør

Vi håper å motivere mennesker som ikke sykler til vanlig, til å prøve.

DET ER STORT POTENSIAL for å få flere som sykler korte avstander. I dag velger kun 3 prosent å sykle selv om avstandene er korte. FOTO: ANNE-MARTE LIND

det enklere å frakte barn eller hand­ leposer, også uten å bli svett. Resultatene fra undersøkelsen vil brukes i arbeidet med en revidert sykkelstrategi for Bærum. Innbyg­ gerne er velkomne til å gi innspill til dette arbeidet.

Sykle til jobben Til våren deltar Bærum i den lands­ omfattende sykkelaksjonen Sykle til jobben. Aksjonen har gode erfaringer med å skape kultur for sykling. – Vi håper å motivere mennesker som ikke sykler til vanlig, til å prøve. Erfaringer viser at mange som kommer over den første barrieren

I LØPET AV VÅREN åpner et nytt sykkelhotell ved Sandvika stasjon. I tillegg skal Bærum kommune bygge sykkelhoteller på Kolsås og Østerås t-banestasjoner. Sykkelhotell skal gjøre det enklere å bruke sykkel frem til ett kollektivtilbud. FOTO: ØYVIND BRANDT

og prøver ut sykling som transportform under Sykle til jobben-aksjonen,

fortsetter å sykle også etter at aksjonen er avsluttet, sier Wøhni.

Klimaklokt idémøte Velkommen til idémøte 8. februar 14. februar 28. februar

Eikeli VGS Ringstabekk skole Rykkinn skole

• Hva skal til for at vi kan redusere våre klimagassutslipp?

Tidspunkt er 18.00-20.30.

• Hvor langt er du villig til å gå?

Les mer og meld deg på: www.baerum.kommune.no/ klimaklok


8

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

SATSER PÅ ERNÆRING

Laktoseredusert og melkeproteinfri kost

Energiredusert kost

Fullverdig kost

Natrium- og kaliumredusert kost

Diabeteskost

Glutenfri kost

Melkeproteinfri kost kan ikke inneholde noen form for melk eller meieriprodukter. Melkefrie alternativer er for eksempel soyamelk og melkefri margarin. Laktoseredusert kost kan bestå av laktosefri melk, hvite og gule faste oster og vanlig smør og margarin.

Enkelte trenger å gå ned i vekt. Bærum storkjøkken og Helsedirektoratet anbefaler magre meieriprodukter og magert kjøtt. For økt metthetsfølelse er det viktig med mye fiber og proteiner for eksempel grønnsaker, belgfrukter, magert kjøtt og fisk og egg.

Disse to kost-typene brukes ved kronisk nyresykdom. I en natriumredusert kost ønsker en å redusere saltet, for eksempel ved å unngå halvfabrikata, industribakt brød og røkt mat. For å få ned kaliumverdiene i maten bør de bløtlegges og kokes. Spis lite av blant annet poteter, nøtter og bananer.

Ved diabetes type 2 er blodsukkeret ustabilt. I filmen viser storkjøkkenet hvordan måltidene bør settes sammen for å redusere blodsukkerstigningen og hvordan tilberedningen av mat kan påvirke hvor raskt blodsukkeret stiger.

Mange innen pleie og omsorg trenger mat proteiner og fett enn friske personer, derfor Den første filmen tar for seg vanlige man kombinasjoner løsningene finnes.

Ved cøliaki må gluteninnholdet i maten varer for å være sikker på at den er glutenf på fiber er det viktig å spise grønnsaker o

Bærum satser på riktig mat Ti korte filmer viser hva som er riktig mat til rett person. Eldre amatørskuespillere viser på en humoristisk måte hvor galt det kan gå om gluten kommer i feil mage eller hvor vanskelig det er å spise uten apetitt. Gjennom filmene gir Bærum økt kunnskap om mat til eldre. CAMILLA WIIK

BÆRUM: 9. februar har filmserien «Riktig mat til rett person» premiere. I samarbeid med Gard Eirik Arneberg produksjon og med midler

fra Helsedirektoratet har Kjøkkentjenesten i Bærum kommune laget filmserien. Tanken er at alle medarbeidere innen pleie og omsorg skal få økt kompetanse om ernæring. Kortfilmene vil være tilgjengelige via Bærum kommunes hjemmeside og Helsedirektoratets nettsider. Filmserien tar for seg utfordringer som blant annet cøliaki, laktoseintoleranse, overvekt, underernæring og vegetarkost. Tanken er at kortfilmene kan sees i arbeidstiden. Andre som ønsker mer informasjon om å spise riktig mat, spesielt når man har en sykdomstilstand som krever

endring i kostholdet, vil også ha glede av filmene.

Riktig mat ved hvert måltid – Filmene er en måte å binde sammen kunnskapen til kokken, ernæringsfysiologen og pleierne på. Gjennom filmene deler vi vår ekspertise ved Bærum Storkjøkken. Vi lager middagene, men riktig mat tilpasset den enkelte må gjennomføres ved hvert eneste måltid, forteller Helen Kathrine Røstad-Tollefsen, ernæringsrådgiver. Gjennom filmene kan alle som jobber med mat for eldre få kunnskap

slik at de kan servere mat som er god, smakfull og nærende for hver og én. – Vi ønsker å synliggjøre enda mer

hvor viktig smakfull og næringsrik mat er for god helse og god livskvalitet, sier Røstad-Tollefsen.

■■Bærum storkjøkken tilbyr hjemmelagete middager til alle bo- og behandlingsentre, samlokaliserte boliger og hjemmeboende eldre i Bærum kommune. ■■Bærum storkjøkken er et ressurssenter for mat og ernæring i kommunen. ■■Den første filmserien, «Nok og riktig mat» består av ni filmer som viser hvordan man kartlegger ernæringsstatus hos den enkelte bruker, slik at den enkelte får god, nok og riktig mat. ■■Den nye filmserien, «Riktig mat til rett person», er ti filmer som viser hva et fullverdig kosthold innebærer, og hva ulike typer spesialkost medfører av matvarevalg og tilberedningsmetoder. ■■Filmene er laget spesielt for medarbeidere innen pleie og omsorg, men er nyttige for alle.


SATSER PÅ ERNÆRING

som er energi- og næringstett med mer er det Bærum storkjøkkens hovedkost. gler hos eldre og i hvilke matvarer og

fjernes helt. Maten bør lages av rene råri. Fordi et glutenfritt kosthold er fattig g belgfrukter.

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

Fettredusert kost

Enkelte har sykdommer der tarmen ikke får til å fordøye fett. Gjennom en fettredusert kost kan man minske plagene. Kosten bør ikke bestå av mer enn 10 gram fett per måltid, høyst 40 gram per dag. Kosten må inneholde mer karbohydrater og proteiner for å gi nok energi.

Ekstra energitett kost

Mange eldre som kommunen har ansvar for er underernærte og har liten appetitt. Derfor er mange og små måltider viktig. Supper og sauser med ekstra smør, f løte, olje og helmelk gir økt energi. Eldre trenger generelt mer protein, som for eksempel egg, er en god kilde til.

Lettfordøyelig kost

Enkelte har plager som sure oppstøt, halsbrann og irritabel tarm. Ved å unngå visse typer mat kan plagene begrenses. Mat som gir mye luft er blant annet kål, løk, bønner og erter. Tomat og tomatpuré kan gi halsbrann. Grønnsaker som er kokt eller stekt er lettere fordøyelige enn rå.

Vegetarkost

Vega nkost er pla nteba ser t og inneholder ingen produ kter fra dyr. Lakto-vegetarisk kost ink luderer melk og meieriprodukter. Lakto-ovo-vegetarisk kost inkluderer også egg. Proteiner, vitamin D, B-vitaminer, jern og jod er noe av det en kan få for lite av i et vegetarisk kosthold.

Mener filmene kan skape bedre matlyst Torbjørn Espelien (Frp), leder for Hovedutvalg for bistand og omsorg, mener at filmserien «Riktig mat til rett person» kan skape bedre matlyst hos brukerne. – Økt kunnskap om mat og hvordan den skal serveres vil skape bedre måltider, sier han. CAMILLA WIIK

BÆRUM: Torbjørn Espelien, fra Fremskrittspartiet og leder for Hovedutvalg for bistand og omsorg, mener filmene er et kreativt og godt tiltak. – De er både informative og passer inn i den digitale hverdagen vår. Vi har kommet lengre enn andre kommuner med å visualisere opplæring, både i pleie og omsorg

og i skolene, sier han. Han mener filmene passer godt inn i den digitale hverdagen vår. Gjennom filmene blir det også lettere for medarbeiderne innen pleie og omsorg å se hvordan maten skal presenteres. – Jeg spiser ofte selv av Bærum storkjøkkens mat, maten er god og ser lekker ut. Gjennom filmene får pleierne kunnskap om hvordan maten skal presenteres og de får økt

9

kunnskap om innholdet, sier han. Espelien mener dette går rett inn i Unikt-prosjektet, som skal skape en mer hjemmekoselig hverdag for brukerne. Han har selv opplevd, både som utvalgsleder for bistand og omsorg og som pårørende, at maten ikke alltid vekker appetitten.

Maten skal være delikat og riktig for hver enkelt, uansett hvor man bor. TORBJØRN ESPELIEN, leder for Hovedutvalg for bistand og omsorg. FOTO: ELENA GARM


10

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

Flere klarer seg selv

Lei ut bolig til en flyktning. Unge øver på å bo for seg selv.

Hvert år er mange bæringer i kontakt med programområdet Helse og sosial. Ved å tenke nytt skaper Helse og sosial muligheter for flere å være sjef i eget liv. BÆRUM: Siden høsten 2015 har Helse og sosial blitt delt i tre seksjoner – Helse, NAV og Psykisk helse og rus – for å skape et bedre og tydeligere tilbud. Det foregår mye samarbeid på tvers av seksjonene. – Vi har sett behov for samordning av tjenester og mye mer samarbeid på tvers av tjenester, sier kommunalsjef Kristin Nilsen. – Det handler om å ta innbyggernes ønsker og valg på alvor og legge til rette for at den enkelte kan være sjef i eget liv.

HELSE OG SOSIAL

Steget ruster unge voksne. Nye landsmenn trenger praksis. Fotball gir beboere vennskap. KRISTIN NILSEN, kommunalsjef Helse og sosial. FOTO: STUDIO E

KNUT CHRISTIANSEN OG LIV STORHAUG CHRISTIANSEN leier ut hybelen sin til en flyktning fra Eritrea. – Å leie ut bolig til en flyktning er en mulighet til nye opplevelser og annerledes relasjoner, sier de. FOTO: SOFIE META

Kan du leie ut til en flyktning? Å leie ut bolig til en flyktning er en mulighet til å få nye opplevelser og annerledes relasjoner. JAR: Kommunestyret har besluttet at i 2017 skal 190 flyktninger bosettes, herav 25 enslige mindreårige. I tillegg skal inntil 100 familiegjenforente også bosettes i kommunen. Flyktningkontoret, Boligkontoret og Eiendom samarbeider for å finne rett type bolig til rett person. Kommunen bosetter både i kommunale boliger og i utleieboliger på det private markedet. – For å tilpasse behovet har kommunen blant annet satset på å bygge om eksisterende bygg. Det gir oss flere boliger og boliger vi kan bruke annerledes, for eksempel som bofellesskap, sier Liv Tonje Holo, bosettingsansvarlig på Flyktningkontoret.

Finner egen bolig Mange flyktninger er aktive og finner bolig på egen hånd. Og flere bærin­ ger har åpnet opp for å leie ut sine boliger til denne målgruppen. – Det finnes en vilje blant bæringer til å bidra i flyktningsituasjonen, sier Camilla Bildsten, tjenesteleder på Flyktningkontoret. Høsten 2016 la Liv Storhaug Christiansen og Knut Christiansen ut sin hybelleilighet på finn.no og ble kontaktet av en mann fra Eritrea. Han bodde da på mottak i Bergen, men hadde fått plassering i Bærum. – Vi ville gjerne være med på å gjøre noe for nyankomne flyktninger og asylsøkere, sier Liv. – Andre har andre ting å bidra med, vi har en hybel å bidra med inn i integreringen. Leieboeren har nå blitt en god venn til familien. Han jobber ivrig med å lære norsk og tilpasse seg alt det nye, men deler også sin mat, kultur og erfaringer med dem. – Det har vært hyggelig å komme nære en person med helt annen bakgrunn og med erfaringer som berører oss. Å leie ut bolig til en flyktning er en mulighet til nye opplevelser og annerledes relasjoner, sier Knut.

■■For mer informasjon om å leie ut bolig, send e-post til flyktning@baerum. kommune.no eller ring Avdeling for boligbistand tlf. 67 50 75 00. Bærum kommune gir råd og veiledning, og stiller kommunal garanti for leieforhold.

Eldre og innvandrere trener sammen.

STEGET: Wilma Birkeland og Maja Kolle Giljarhus, miljøterapeuter ved Bjørnegård aktivitetshus, og Jannicke Knutsen og Benedicte Elvebredd Pedersen ved NAV, jobber sammen for å gi deltakerne i Steget støtte og veiledning. FOTO: SOFIE META

I DETTE HUSET bor ni unge mennesker som trenger trening i det å bo selv. De får hjelp og støtte, blant annet av Anne Kathrine Larsen, koordinator i NAV. FOTO: SOFIE META

Samarbeid gir økt mestring

Lærer å bo

I et inkluderende miljø på Bjørnegård aktivitetshus får deltakere i prosjektet Steget støtte og veiledning. SANDVIKA: Steget er et tiltak for personer mellom 18-40 år som av ulike årsaker er utenfor arbeidslivet. Her hand­ ler det om steget før et arbeidsrettet tiltak eller skole. – Gjennom Steget vil vi øke den enkeltes handlingskapasitet og lage struktur i hverdagen, sier koordinator, Benedicte Elvebredd Pedersen.

Samtaler, støtte og veiledning Deltakerne treffes to ganger i uken på Bjørnegård aktivi­ tetshus for samtaler, støtte og veiledning. I samarbeid med deltakerne blir det laget individuelle planer med aktuelle tiltak mot arbeid eller kvalifisering. – Vi skaper et inkluderende miljø der deltakerne får støtte til å bli bevisst på sine muligheter og ressurser, sier Pedersen. Steget, som startet i september 2016, er et samarbeid mellom NAV og seksjon Helse i Bærum kommune. – Gjennom å samarbeide på tvers kan vi gi et bedre tilbud til deltakerne, sier Pedersen.

Vi vil øke den enkeltes handlingskapasitet og lage struktur i hverdagen.

Å flytte til egen bolig kan for noen være en stor omstilling. I et hybelhus på Dønski bor ni unge mennesker som trenger trening i det å bo selv. DØNSKI: Hver hybel er møblert med sovesofa, kom­ mode, bord og stol. De ni leietakerne deler på to kjøk­ ken og fire bad. Leietakerne går kurs i blant annet hybelliv og personlig økonomi. De får også individuell støtte og lager en plan for å finne ut hva de trenger for å klare å bo for seg selv. – Noen trenger litt trening i det daglige og det kan de få her, sier Ba Søreide, avdelingsleder NAV.

Bolig i seks måneder Leietakerne skal være i aktivitet, enten i jobb, skole el­ ler praksis. De kan bo i hybelen i inntil seks måneder. De første leietakerne flyttet inn i august 2016. Allerede har tre fått annen bolig. – Å kombinere kursinnhold, støtte og oppfølgning på denne måten gjør at tiltaket fungerer veldig bra, sier Anne Kathrine Larsen, koordinator i NAV. Hybelhuset er et samarbeid mellom NAV og flere enheter i kommunen.

9

leietakere i huset på Dønski lærer å bo


HELSE OG SOSIAL

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

11

Praksisplasser søkes – Vi trenger flere praksisplasser til nye landsmenn, sier Gro Sværen Skansen, rektor for Voksenopplæringssenteret. RYKKINN: For å få jobb i Norge er det viktig med arbeidserfaring og kjennskap til norsk arbeidsliv. Yewondwossen Debebe Ishete var i praksis på Meny på Rykkinn i seks måneder. Der satt han i kassa og jobbet på lager. – Det er veldig viktig med praksis, sier han. – På skolen lærer jeg norsk grammatikk og vokabular av lærerne, men på en arbeidsplass lærer jeg å kommunisere. Etter endt praksisperiode fikk han tilbud om en midlertidig stilling. – Uten praksis er sjansen å få jobb mye mindre, sier Ishete. – Jeg håper jeg skal få en fast jobb. Jeg vil kunne stå på egne bein.

Kan du tilby praksisplass? Voksenopplæringssenteret i Bærum har fra januar 2017 doblet antall

søkere til praksiskursene og nå ven­ ter over 200 deltakere på mulighe­ ten til å kombinere norskopplæring med språkpraksis. Har du, eller kjen­ ner du noen som har behov for noe ekstra arbeidskraft og mulighet til å tilby læring i praksis? – Vi trenger arbeidsgivere som kan bistå inn i integreringsarbeid. Alt er av interesse, sier Skansen.

ETTER ENDT PRAKSIS i butikk fikk Yewondwossen Debebe Ishete tilbud om en midlertidig stilling. – Uten praksis er sjansen å få jobb mye mindre, sier han. FOTO: SOFIE META

Introduksjonsprogram ■■ Alle nybosatte flykninger som får bosetting i Bærum kommune, får oppfølging av Flyktningkontoret i forbindelse med bosetting, helsekartlegging og ressurskartlegging. De voksne i arbeidsfør alder får tilbud om et introduksjonsprogram som kan vare inntil to år. Som del av programmet får de fulltids norskopplæring, samfunnsfag, språk- og arbeidspraksis. Politikerne har vedtatt at målet med programmet er at 70 prosent skal i jobb eller utdanning.

■■ Arbeidsgiver må stille med en fadder som bistår og ser at det finnes arbeidsoppgaver. Arbeidsgiver betaler ikke lønn. Voksenopplæringssenteret, Flyktningkontoret og NAV står for oppfølgning, og sørger for at arbeidstillatelse og politiattest er i orden. ■■ For mer informasjon, ta kontakt med Voksenopplæringssenteret: gro.skansen@baerum.kommune.no eller tlf. 67 50 66 14.

Ulike typer praksis ■■Språkpraksis: Norskopplæring på en arbeidsplass, der en kombinerer noen dager skole med noen dager arbeid. Tema fra praksisplassen blir gjennomgått i klasserommet. ■■Arbeidstrening: Opplæring hos en mulig fremtidig arbeidsgiver. ■■Bedriftsbesøk: Hele klassen drar på besøk til et arbeidssted. ■■Jobbsmak: Det vil for mange flyktninger være nyttig å hospitere noen dager på en arbeidsplass for å få et riktig bilde av hva som kreves for å kunne jobbe der. ■■Norskopplæring og samfunnskunnskap: Mange innvandrere som kommer til Bærum har plikt til å gjennomføre minimum 550 timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap.

Trening og integrering gir bedre helse Bedre helse og økt integrering er resultatet når kvinner med ulik bakgrunn trener sammen. RYKKINN: I underetasjen på Ryk�­ kinn seniorsenter høres latter og musikk. Her deltar kvinner fra innvandrerfamilier og seniorkvin­ ner i ukens treningsøkt, ledet av fysioterapeut Kristine Stampe. Her får de trent hele kroppen i et godt miljø. – Alle deltakerne får bedre fysisk og psykisk helse, samtidig som vi får økt integrering i det lokale

miljøet, sier tjenesteleder for seniorsentrene Helle Brit Oppedal. – Det er et kjempetilbud, sier Marianne Eneroth som vært med siden starten i oktober 2016. – Det er et fint sted å komme i kontakt med nye mennesker, sier Sadiyah Babanat fra kurdiske Irak.

Lærer norsk Hun og de andre kvinnene fra Eritrea, Iran, Nepal, Irak, Afga­ nistan og Vietnam får også sjansen å lære det norske språkgjennom å trene med de norske kvinnene. Treningsgruppen, med plass til ti

PÅ RYKKINN seniorsenter trener seniorkvinner og kvinner fra innvandrerfamilier sammen. Det gir både bedre helse og integrering. FOTO: SOFIE META

seniorkvinner og ti kvinner med innvandrerbakgrunn, er fulltegnet

og har venteliste. Tilbudet er gratis og er et samarbeid mellom NAV,

Friskliv og mestring og Rykkinn seniorsenter.

Fotballen fører til glede og mestring Det er onsdag og ukens høydepunkt for mange av beboere på Kirkegårdsveien bolig (KIBO) – fotballtrening i Rykkinnhallen. RYKKINN: KIBO er et bofellesskap, bestående av menn i alderen 20-50 år. Som en del av det å mestre å bo i egen leilighet, ønsket de hjelp til å delta i positive og meningsfulle akti­ viteter utenfor boligen. – For mange av beboerne er et slikt ønske, en av de største drivkreftene mot det å kunne oppleve mestring, inkludering, økt selvfølelse og selvbestemmelse i dagliglivet, sier avdelingsleder Thomas Botilsrud Thoresen.

Aktivitet og fellesskap Gjennom et prosjekt for økt aktivitet og fellesskap viste det seg at interes­ sen for fotball var en felles interesse hos mange av beboerne. Nå er KIBO

et mix-lag med beboere og medarbei­ dere. – Jeg synes det er gøy å spille med personalet, da får jeg sett andre sider av dem, sier Geir. – Når jeg har hatt en slitsom dag får jeg glede av å spille fotball, enda jeg ikke var så glad i det før, sier Peter. Også medarbeiderne setter stor pris på spillet. – Gjennom fotballen blir det tydelig for personalet hvor mye ressurser som bor i beboerne til tross for deres utfordringer i hverdagen, sier Richard Bjørnådal, fagutviklingsvernepleier og lagmedlem. – Det er positivt for oss medarbeidere å kunne tre ut av den profesjonelle rollen. Når vi spiller fotball er vi et lag med det samme målet, fortsetter Bjørnådal.

Deltakelse i cup ble suksess Sommeren 2016 deltok laget i Noway

FOTBALLTRENINGEN er ukens høydepunkt er for mange beboere og medarbeidere på Kirkegårdsveien bolig.

FOTO: SOFIE META

cup, en årlig turnering hvor medar­ beidere og brukere innen helse og so­ sialsektoren spiller på lag. Turnerin­ gen var en stor suksess både sports­ lig (kvartfinale og eneste lag som slo mesterne) og sosialt. – Beboere som tidligere ikke omgikk hverandre eller opplevde at de

hadde noe til felles med noen andre kaller seg nå lagkamerater og venner, sier Thoresen. Kibo har planer om å lage en egen cup etter påske. Da blir andre tilsvarende lag fra Østlandet invitert sammen med Bærum kommunes administrasjon og politikere.

– Vi håper at kommunen tar utfordringen <<på strak arm>> og stiller minst ett lag. Det hadde vært gøy om politikerne kunne stille et blått og et rødt lag, sier Thoresen.


12

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

OVERSIKT OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2017 SEKTOR BARN OG UNGE: Barnehage – Maksimalprisen for et heltidstilbud i barnehage er 2 730 kr per mnd. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Befolkningsvarsling fra kommunen – sjekk at ditt nummer er registrert

– Ved bruk av SMS kan kommunen nå befolkningen med viktig informasjon innenfor et definert geografisk område på en rask og effektiv måte, sier kommunikasjonssjef Lisa Bang.

bli varslet på. Meldingssystemet tar utgangspunkt i registrerte telefonnummer på bostedsadressen.

SOFIE META

Skolefritidsordning, per mnd: 5 dager: 2 920 kr 4 dager: 2 320 kr 3 dager: 1 740 kr 2 dager: 1 320 kr

SEKTOR BISTAND OG OMSORG: Behovsprøvde tjenester – trygghetsa­ larm: 305 kr per mnd. Hjelpemiddelutlån/-leie: 112 kr per hjelpemiddel.

SEKTOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR:

SAMFUNN

BÆRUM: Du har kanskje allerede mottatt en SMS fra kommunen hvor det varsles om en driftshendelse, for eksempel at vannet der du bor må stenges. – På samme måte vil kommunen kunne gå ut med informasjon ved en stor og alvorlig hendelse raskest mulig. For å kunne nå deg med en SMS-melding eller talemelding, trenger vi ditt nummer, sier Brita Holmen som er beredskapsansvarlig i Bærum kommune. Det blir sendt ut SMS til mobiltelefoner, og talemelding til de som er registrert med fasttelefon. Telefoner registrert på personer under 16 år skal ikke få varsel. På kommunens nettsider kan du enkelt gå inn og sjekke om du er regi­ strert med riktig telefonnummer, eller endre til telefonnummer du ønsker å

– Kommunen har valgt et system som benytter de beste registrene, men tross dette er det en fare for at vi ikke får med alle. Dette kan for eksempel gjelde folk som har telefon via arbeidsgiver, nyinnflyttede, hybelboere og ukependlere. Systemet fanger heller ikke opp personer med hemmelig nummer. Det er mulig å registrere seg i databasen uten at nummeret blir kjent for andre, sier Holmen. For virksomheter og firmaer som holder til i Bærum, er det viktig at riktige kontaktpersoner blir registrert på riktig telefonnummer. Lisa Bang, kommunikasjonssjef. FOTO: RAGNHILD HOEM

Via SMS kan kommunen nå befolkningen med viktig informasjon på en rask og effektiv måte. Derfor trenger vi ditt nummer.

FORO: HEGE EEK

Svømmehallene Berger, Nadderud og Hundsund Enkeltbillett voksne: 90 kr. Enkeltbillett barn/honnør: 45 kr. Enkeltbillett familie (4 pers): 205 kr.

PRISER FOR SELVKOSTTJENESTER: Bygge-, plan-, dele-, seksjonssaker, samt oppmålingstjenester: Normal sats: 2 850 kr. Lav sats: 2 450 kr. Samlet VA-gebyr for standardbolig (120 m 2) – årsgebyr: 4 320 kr. Feieavgifter: 6”–9” loddpiper (kr/pipeløp) 262,50 inkl. MVA. Maskinpiper og kanaler (kr/meter) 131,25 inkl. MVA.

PARKERING: Parkeringsgebyr: lav sats: 300 kr, middels sats: 600 kr, høy sats: 900 kr. Parkeringsavgifter, kommunale plas­ ser: parkeringshus per time: 14 kr. Parkeringsavgifter, kommunale plas­ ser: parkeringsplasser per time: 14 kr. Parkeringsavgifter, kommunale plas­ ser: gateparkering per time: 35 kr. Merk: noen unntak forekommer.

■■For mer detaljerte opplysninger se www.baerum.kommune.no/hp

■■Sjekk om vi har ditt nummer på www.baerum.kommune.no/meldingstjeneste

Brita Holmen, beredskapsansvarlig. FOTO: SOFIE META

Tilskudd til fjerning av nedgravde oljetanker BÆRUM: Bæringer kan få 10 000 kroner i støtte til fjerning av nedgravde oljeog parafintanker. Ordningen gjelder for boliger i kommunen og bare for oljetanker som fjernes etter 1. januar 2017. Det gis ikke støtte i tilfeller det er søkt om eller innvilget støtte fra Enova. Den økonomiske rammen er tre millioner kroner per år og ordningen gjelder så langt pengene rekker. Fjerning av nedgravde tanker vil redusere utslipp av klimagasser, og bidra til å få renset og gravd opp gamle tanker. I følge kommunens register var cirka 2 900 nedgravde oljetanker i drift i november 2015. MER INFORMASJON finner du på: www.baerum.kommune.no/tjenester/ vann-og-avlop/nedgravde-oljetanker/ FOTO: NATURVERNFORBUNDET

Har du komfyrvakt?

Unngå brannskader

Komfyren er hjemmets største brannkilde. Med en komfyrvakt slår komfyren seg av når det oppstår farlige situasjoner. Brannvesenet anbefaler alle å installere komfyrvakt. Komfyrvakten består av en sensor og en strømavbryter, som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren. For spesielt utsatte personer kan hjelpemiddelsentralene installere komfyrvakt gratis. Les mer om blant annet krav og montering av komfyrvakt på www.abbv.no/komfyrvakt 8.februar er den nasjonale komfyrvaktkampanjen.

Hvert år får mange barn og voksne brannskader, blant annet etter å ha brent seg på kokende vann. Rett behandling kan redusere og i noen tilfeller gjøre at du kan unngå brannskader helt. Følg disse enkle reglene: 1: Kjøl med 20 graders vann i 20 minutter. Dekk til resten av kroppen med tepper eller lignende for å holde pasienten varm. 2: Ring 113 ved mistanke om alvorlig skade. Se og observer nøye – brannskader kan se ufarlig ut rett etter ulykken. 3: Dekk til det utsatte området med bandasjer/håndklær. Plastfolie er et meget godt alternativ. Ikke bruk kremer (aloe vera) rett etter en skade. Sky ilden er en landsomfattende informasjonskampanje. Se www.skyilden. no for mer informasjon om kampanjen og behandling av brannskader.


BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

SAMFUNN

Bærum best på avløp Bærum er den femte beste kommunen når det gjelder best standard på både vann- og avløpstjenestene de siste fire årene. SOFIE META

BÆRUM: De gode resultatene kommer fra Norsk Vanns årlige rapport om tilstanden for de kommunale vann- og avløpstjenestene. Bærum kommune var en av ni kommuner som oppnådde god standard på alle fem vurderingskriteriene på avløp. GODT VANN: Bærum oppnår goda resulta– Bærum kommune oppnår ter i Norsk Vanns gode resultater fordi det har vært årlige rapport om jobbet målrettet med både drift tilstanden for de og fornying av vann- og avløpskommunale vann- og systemene over lang tid. En avavløpstjenestene. gjørende suksessfaktor har vært FOTO: SOFIE META mange dyktige og dedikerte medarbeidere og et kommunestyre som har bidratt med gode rammebetingelser, sier Knut Bjarne Sætre, tjenesteleder for Vann og avløp. – Vann og avløp-enheten jobber jevn og trutt for å levere rent drikkevann og ta hånd om kloakken i tette rør. Dette arbeidet over mange år har medført at vann og avløp i Bærum fremstår som solid, sier Jan Willy Mundal, kommunalsjef for tekniske tjenester.

Endelig parsellhage på Rykkinn Gjennom en parsellhage vil foreningen Persille­ hagen skape en møteplass på tvers av sosiale grupper, kultur og generasjoner med grobunn i interessen å dyrke. SOFIE META

RYKKINN: – Vårt mål er å skape en levedyktig parsellhage med et godt miljø og engasjerte parsellhagedyrkere, sier styremedlem Karen Norton. HER LEGGES PLANENE for parProsjektet kom i sellhagen på Rykkinn. Målet er å gang fordi det kom skape en levedyktig parsellhage med et godt miljø og engasjerte opp ønsker om parparsellhagedyrkere. sellhage i prosjekFOTO: ELSE ABRAHAMSEN tet Nærmiljøutvikling gjennom medvirkning på Rykkinn. En gruppe tok også kontakt og ønsket hjelp til å starte en parsellhage. – Kreftene har forent seg og vi har opprettet Persillehagen parsellhagelag og funnet en tomt og tegnet et forslag til hvordan parsellhagen skal utformes, sier styreleder Fersat Moradi. Deler av hagen vil være klar til dyrking våren 2017 og hele tomten vil bli tatt i bruk våren 2018. – Vi ønsker at parsellhagen skal være et samlingssted for dyrkerne uavhengig om de kjenner hverandre eller ikke. Parsellhagen skal være en møteplass også for resten av nabolaget, sier Moradi.

Næringsliv + Bærum = gode løsninger Samfunnet vårt utvikler seg raskere, det krever mer av både Bærum kommune og av næringslivet. Derfor inviterte Bærum til møte for å finne gode løsninger. SOFIE META

Med sine planer, prosjekter og utfordringer er kommunen både arbeidsgiver, kunde og oppdragsgiver. På møtet ønsket kommunen å finne muligheter til bedre samarbeid, samt innspill og ideer som kan løse kommunens oppgaver enda bedre. – Vi vil finne de beste og mest fremtidsrettede løsningene, og vi ønsker å samarbeide med næringslivet om å utvikle og drifte dem, sier kommunens næringslivssjef, Tore Gulli. Muligheter til samarbeid 14 av kommunens enheter møtte næringslivet for diskusjon om samarbeidsmuligheter. – Det er viktig for kommunen å høre om hva som er viktig for næringslivet, sier Heidi Elise Rygg, sjef for anskaffelsesenheten. Alina Selezneva fra Microsoft var til stede og roste initiativet. – Dette er en spennende arena og en god mulighet å få kontakt med enheter vi vanligvis ikke snakker med, sier hun. I alt 450 bedrifter var påmeldt. – De representerer et tverrsnitt av næringslivet i kommunen. Alle bransjer var til stede og alle firma-størrelser, sier Gulli. Behov for dialog Responsen fra næringslivet var god, noe som bekrefter behovet for tettere dialog, mer informasjon og potensiale for samarbeid, mener Ane Maria H. Mjaaseth, direktør i Bærum næringsråd. – Flere bedrifter har i ettertid omtalt møtet som svært positivt, nyttig, informativt og hyggelig, sier hun. Presentasjonene fra dagen vil bli lagt ut på kommunens hjemmesider, og Gulli lover å følge opp møter med videre informasjon og dialog med det lokale næringslivet.

SOFIE META

■■Ønsker du å dyrke? Eller vite mer? Gå inn på Parsellhage på Rykkinn

STORT INTERESSE FOR SAMARBEID: Kommunen møtte næringslivet i Bærum for å finne gode løsninger på samfunnets utfordringer. FOTO: ANETT DÆHLI

Kommuneplanen for 2017-2035 Omtrent samtidig som Kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi ble vedtatt av kommunestyret 25. januar, sendes arealplanen ut på høring.

TOMTEN er på ca. fem mål og ligger nedenfor det som er kjent som «stjerneboligen» på Bekkeski 16. Det har for en del år tilbake vært parsellhager på tomten. (Bildet er omtrentlig.)

13

BÆRUM: Samfunnsdelen legger til grunn følgende hovedmål frem mot 2035 for kommunens langsiktige arbeid: 1. Sikre bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring. 2. Sikre en balansert samfunnsutvikling som er mangfoldig, grønn og urban. 3. Være en innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft.

4. Legge dialog og medvirkning til grunn for utvikling av bedre løsninger.

Utbygging ved knutepunktene Forslag til ny arealplan viderefører hovedlinjene i foregående arealplan. Utbygging skal legges til sentre og knutepunkter langs kollektiv- og banetraseene. På grunn av kommunens store investeringsbehov, er planen basert på en utbyggingsrekkefølge som skal sikre kapasitet på skolebygg, barnehager og sykehjem. Styrking av Bærums blågrønne struktur, er også prioritert i forslaget. Det er svært viktig for biologisk mangfold, folkehelse, friluftsliv og rekreasjon. Forslaget følger opp arbeidet med klimaklok kommune.

NÅ ER AREALPLANEN sendt ut til høring. Den foreslår blant annet at utbygging skal legges til sentre og knutepunkter langs kollektiv- og banetraseene. FOTO: TOM ATLE BORDEVIK

I høringsrunden vil det bli arrangert møter og andre aktiviteter. Følg med på kommunens nettside: baerum.kommune. no.


14

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

Trygg læring i skolen

BARN OG UNGE

Utsett! rus

– Trivsel på skolen påvirker elevenes motivasjon for å lære, og trivsel er viktig for å kunne mestre utfordringer i skolehverdagen, sier skolesjef Siv Herikstad. SOFIE META

BÆRUM: Kommunens plan for å sikre elevene i bærumsskolen et godt psykososialt miljø, viser hvordan skolene skal arbeide forebyggende med å skape et godt psykososialt miljø og god psykisk helse. Den gir i tillegg tydelige føringer på hvordan skolene skal avdekke og stoppe mobbing.

UNGE FRA BÆRUM drikker mindre enn før, men mer enn landsgjennomsnittet. – Gjennom Utsett!, et rusforebyggende foreldrerettet tiltak, ønsker kommunen blant annet at alkoholdebuten til de unge utsettes, sier Heidi Bjurstedt, SLT-koordinator.

Miljølærere ved alle barneskoler Alle skoler i Bærum har en miljølærer. De er pedagoger og jobber med saker som handler om å forebygge, avdekke og følge opp elevenes psykososiale miljø. – Miljølærerne har i samarbeid med skolens ledelse ansvaret for det helhetlige arbeidet med det psykososiale læringsmiljøet ved skolen, sier Herikstad.

Økt helsesøsterressurs Ressursen til skolehelsetjenesten har økt, hvilket innebærer at helsesøster har mer tid på skolen. Mange barn og unge, og deres foreldre, opplever at helsesøster er en trygg og kjent person, som det er lett å komme i kontakt med.

FOTO: SOFIE META

Unge fra Bærum drikker mindre enn før, men mer enn landsgjennomsnittet og har større utfordringer knyttet til cannabis. Dette viser Ungdataundersøkelsen fra 2014. Derfor satser Bærum kommune på det forebyggende programmet Utsett!

i spørsmålet om barns forhold til alkohol. – Gjennom Utsett! vil vi gi foreldre oppdatert kunnskap og verktøy til å være «storebarnsforeldre», samt styrke dem i foreldrerollen, sier Heidi Bjurstedt, SLT-koordinator (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).

SOFIE META

Voksne snakker sammen

Trygg-kontakt For å sikre at alle elever får det psykososiale læringsmiljøet de har krav på er det opprettet en ombudsrolle. Ombudspersonen skal både arbeide forebyggende og være en ressursperson for skolene, og være et lavterskeltilbud til elever og foreldre hvis eleven ikke opplever et trygt og godt skolemiljø.

Læringsmiljøprosjektet Fire bærumsskoler deltar i Læringsmiljøprosjektet. Prosjektet skal gi veiledning og oppdatert kunnskap om mobbingens psykologi, avdekking og stopping av mobbing, god klasseledelse og organisasjonsutvikling. Kunnskapen og erfaringen som de fire skolene får skal spres til andre skoler.

Spesialrådgivere Det er ansatt to spesialrådgivere som jobber med kompetansehevingstiltak blant ansatte i skole og SFO, bistår miljølærere med kunnskap og verktøy og jobber sammen med alle involverte i krevende enkeltsaker. De utarbeider også gode rutiner for forebyggende arbeid, forpliktende oppfølgingsmodeller for enkeltelever og på systemnivå, og samarbeider med eksterne kompetansemiljø.

BÆRUM:Utsett! er et rusforebyggende foreldrerettet tiltak som har som mål at alkoholdebuten til de unge utsettes. I tillegg ønsker man å hindre omfattende drikking, og forebygge uønskede hendelser og skadelig konsekvenser knyttet til ungdom og rusmiddelbruk. Utsett! legger vekt på foreldrerollen og betydningen av foreldresamarbeid i det rusforebyggende arbeidet.

Foreldre er forbilder Ni av ti mener foreldre er viktige forbilder for dem – også når det gjelder bruk av alkohol. Ungdataundersøkelsen viser at et stort flertall lytter mer til sine foreldre enn jevnaldrende når det gjelder sitt syn på rusmiddelbruk. Mange unge oppgir at de ikke vet hva foreldrene mener

Tydelig kommunikasjon er viktig Foreldrene oppfordres til å være tydelige i sin kommunikasjon med barn om at barn ikke skal drikke alkohol, og at foreldre selv støtter opp

■■Utsett! er laget av Kompetansesenter rus, region øst og er et verktøy bygget på forskning og kompetanse. ■■Utsett! er gjennomført på alle ungdomsskoler på alle trinn i Bærum kommune. ■■Utsett! inkorporerer resultatene fra Ungdataundersøkelsen 2014. ■■Gjennom å bruke et universelt rusforebyggende foreldrerettet tiltak som Utsett! er målsettingen en nedgang på selvrapportert rusbruk (Ungdataundersøkelsen 2020). ■■Satsingen er forankret i skoleledelsen, kommunenes rusmiddelpolitiske handlingsplan 20162020 og SLT-modellen.

Vi vil gi foreldre verktøy til å være «storebarns­ foreldre»

Heidi Bjurstedt, SLT-koordinator

Hovedmålene med Utsett! ■■Ungdommen drikker mindre. ■■Ungdommen begynner å drikke alkohol senere. ■■Foreldrene står sammen om fellesregler i klassene for å hindre en tidlig alkoholdebut. ■■Foreldrene gir ikke barna alkohol. ■■Ungdommen og foreldre forstår hvilke risikoer det innebærer å drikke alkohol når du er ung.

Unge forteller – kommunen lytter Ungdata er lokale ungdoms­ undersøkelser som gir et innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag. I Bærum kommune ble den gjennomført i 2014. I 2017 er det på tide igjen. SOFIE META

SIV HERIKSTAD, kommunalsjef for skole. FOTO: ELENA GARM

Utsett! gjennomføres på foreldremøtene på ungdomsskolene. Foreldrene lærer om selvrapporterte funn fra Ungdataundersøkelsen, grensesetting og foreldrerollen når det gjelder rusmiddelbruk. Deretter samles foreldrene klassevis, diskuterer felles holdninger når det gjelder alkohol og lager eventuelt en overenskomst om det de blir enige om. – Det viktigste er at ungdommene vet at vi voksne snakker sammen og at voksne følger med på andres barn, sier Janne Auli, FAU-leder på Vøyenenga skole.

om dette ved ikke å gi alkohol til sine barn. Det er en myte at barn som får alkohol av foreldrene lærer å drikke fornuftig. Barn som får lov til å drikke alkohol av sine foreldre, drikker seg oftere mer beruset enn andre. Utsett! tar også opp bruk av cannabis. Undersøkelser viser at tidlig debut og stort forbruk av alkohol kan innebære økt risiko for bruk av cannabis.

BÆRUM: Bærum kommune ønsker førstehåndskjennskap om hvordan barn og unge har det og hvordan de opplever sin egen situasjon og hver­ dag. – Vi satser derfor på å få noe av denne kunnskapen gjennom

Ungdata-undersøkelsene. Dette vil også gi oss et overblikk over tren­ der i barne- og ungdomsmiljøet, sier kommunalsjef for Barne- og ungdomstjenester, Anne Margrethe Lindseth. Skoleelever på ungdomstrinnet og videregående opplæring svarer anonymt på spørsmål om ulike sider av livet sitt. Eksempel på temaområder er foreldre og venner, skole, fritidsaktiviteter og rusmiddelbruk.

Ungdata junior Dataen fra de to undersøkelsene vil være med på å danne grunnlaget for tjenesteutviklingen fremover.

Kommunen vil også kunne sammenligne seg med andre kommuner. Undersøkelsene skal bli gjentatt i 2020. På den måten kan kommunen dokumentere om tiltak som settes inn, fungerer. Det vil også gjennomføres en pilot parallelt for aldersgruppen 10–12 år, Ungdata junior.

ANNE MARGRETHE LINDSETH, kommunalsjef for Barne- og ungdomstjenester. FOTO: ELENA GARM


SMÅTT OG STORT FRA BÆRUMSSAMFUNNET

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

15

Bærumskompetansen Bærumskompetansen handler om å dele kunnskap og ideer for å bevege mennesker – innbyggere, medarbeidere, politikere og samarbeidspartnere. Kommunen deler av de erfaringene og ideene vi har slik at vi sammen kan bli bedre. Ett eksempel på hvordan Bærum kommune sprer kunnskap for å øke Bærumskompetansen er Bærumskonferansen.

Skolenes egne bidrag

kartl agt alle landets BÆRUM: Statistisk sentralbyrå (SSB) har bidrar mest og minst til grunnskoler for å finne hvilke skoler som tat skolene ville fått derresul elevenes læring. Skolebidraget er det alle skoler. Kommunene for lik var som elevenes familiære bakgrunn unkt i et gjennomsnitt på er vurdert ut i fra en skala med utgangsp etrinn i grunnskolen i 3,4 poeng. Gjennomsnittst all for alle klass rialet indikerer at bæMate Bærum for perioden 2010 –2015 er 3,5. e fire årene. først de elt spesi rumsskolen løfter elevene sine FOTO : ANNE-MARTE LIND

FORELDRE, lærere, byråkrater, politikere og samarbeidspartnere var samlet til refleksjon og diskusjon da Bærumskonferansen gikk av stabelen. Konferansen belyste hva som skal til for å ruste barn og unge for morgendagens læring. FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN/ CAMILLA WIIK

650 på konferanse om læring Bærumskonferansen satte søkelyset på morgendagens læring. CAMILLA WIIK / SOFIE META

Bærum kommune på Instagram

BÆRUM: Bærum kommune har fått sin egen Instagram-konto med brukernavnet @kommunebaerum. I desember fulgte vi labradoodelen Cleo rundt om i Bærum både på tur og i juleforberedelsene. I løpet av desember ble hun en kjent skikkelse på rådhuset og andres steder i kommunen. Over er hun på tur på Oksenøya langs kyststien. Følg oss for å få fine bilder, tips og råd. Vil du dele ditt bilde via kommunens Instagram-konto merk det med #kommunebaerum eller send bilde med e-post til: redaksjonen@baerum.kommune.no. FOTO: CAMILLA WIIK

FORNEBU: Kunnskap og kompetanse er nødvendige forutsetninger for å finne løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Bærumskonferansen 2017 belyste hva som skal til for å ruste barn og unge for framtiden. – Barn i Bærum skal ha høyt skolefaglig utbytte av opplæringen. Like viktig er det at den enkelte får kunnskap, holdninger og ferdigheter til å mestre eget liv, sier Siv Herikstad, kommunalsjef for skole.

Prestasjoner og press Bærumskonferansen handlet derfor mye om robusthet – robuste elever og robuste voksne. Filosof Henrik P. Syse og psykiater Finn Skårderud bidro med innsikt. – Fra å vite hvem man er ut fra familie og sted, skal vi nå skape oss selv ut fra hva vi får annerkjennelse for. Det er lett å gå seg vill når man skal skape seg selv, sa Skårderud.

til læring. Nettbrett kan også bidra til sosial utjevning når alle elever uavhengig av sosialøkonomisk bakgrunn får samme tilgang til utstyr. – Digital skolehverdag er et av de største satsingsområdene i bærumsskolen og et paradigmeskifte i norsk skole. Bærumsskolen skal være i front for å dra nytte av ny kunnskap og moderne teknologi, sier Herikstad.

Digitale verktøy

20 stands om læring

En ny rapport om nettbrettsatsingen Digital skolehverdag ble presentert under konferansen. Den viser blant annet at spesielt gutter opplever de digitale verktøyene som mer motiverende og relevante i deres tilnærming

Ute i foajeen hadde mange, både kommunale og private, som jobber med barn og unge satt på stands for å vise hva de bidrar med til fremtidens læring. Sleiverud barnehage fortalte om deres bokprosjekt der en bok går som en rød tråd gjennom året og gjennomsyrer hele virksomheten. Skolehelsetjenesten og Barn og ungdomstjenesten informerte om Ungdata junior, en ny spørreundersøkelse for å øke kunnskapen om barn i alderen 10–12 år. Voksenopplæringssenteret fortalte om hvordan de bruker iPad i undervisningen.

Tre sesjoner

Arena for dataspillinteressert ungdom

kronprinsparet Elever viste ferdigheter for ter fikk besøk av kronprins-

BEKKESTUA: Haug skole og ressurssen med på juleverksted se juleparet før jul. De fikk blant annet være skole og ressurssenter Haug e. kktim musi svømming og delta i en lager opplegg som er tilpashar 110 elever med spesielle behov og har. Haug er både en spesiset de ressursene som hver enkelt elev og et ressurssenter for kolen omss alskole for barn i barne- og ungd : SOFIE META FOTO r. skole og er ehag spesialpedagogikk i barn

BEKKESTUA: Spillhuset er et sted der unge som er opptatt av gaming og gamingkultur kan møtes og spille dataspill. Ungdommene jobber frivillig med å drive de ulike aktivitetene. Et av satsingsområdene til Spillhuset er å spre kunnskap om dataspill og dataspillkultur. Spillhuset har sammen med psykologene fra Ressursteam for ungdom, holdt kurskvelder for foreldre som er bekymret for at det blir for mye spilling i hjemmet. – Vi ønsker å være med på å legitimere dataspillinteressen på lik linje med andre fritidsinteresser ungdom er opptatt av, sier Lars Aarvåg-Amundsen, sosionom i Utekontak ten i Bærum kommune. Spillhuset åpnet dørene i januar 2016 og holder åpent mandager og fredager. FOTO: SPILLHUSE T

I sesjonen om Digital skolehverdag fikk deltakerne en unik innsikt i skolehverdagen med bruk av iPad, programmering og spesialundervisning. Innovasjon og læring var tema på den andre sesjonen med presentasjoner fra Eikeli skole SFO, Ramstad og Østerås skoler, Spillhuset og kommunens satsing på elever med stort læringspotensial. I den tredje sesjonen diskuterte professor Arne Holte hvordan vi fremmer barn og unge psykiske helse, forebygger psykiske lidelser, får mer robuste unger og en mer fornuftig samfunnsøkonomi.


16

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

ANNONSER

ANNONSER Her annonserer først og fremst kommunale tjenestesteder om arrangementer, kurs og kunngjøringer som angår allmennheten. Det er gratis å annonsere i Bæringen, og vi tar med ikke-kommersielle annonser fra organisasjonslivet når det er plass. Arrangementene/kurs må være åpne for innbyggerne. Kjøp- og salgsannonser tas ikke inn. Annonsetekstene må være korte og konsise, klare til trykking. Bæringen-redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere lange tekster (over 1000 tegn). Vi kan dessverre ikke love plass til bilder og illustrasjoner. Annonsene sendes til: baeringen@baerum.kommune.no innen gjeldende frister. Neste utgave kommer ut 24. november, med annonsefrist 13. mars. ANNONSEANSVARLIG: VIGDIS BJØRKØY BARN OG UNGE BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten har ansvar for bar­ nevernets akuttjeneste i Asker og Bæ­ rum utenom barneverntjenestens kon­ tortid. Barnevernvakten yter hjelp til barn og unge i alderen 0–18 år og de­ res familier. Kjørboveien 22, Sand­ vika. Tlf.: 67 50 47 70 BARNEVERNET Søker støttekontakter og besøkshjem. Kontakt anne-stine.odegaard @baerum.kommune.no eller tlf. 400 19 431. RESSURSTEAM FOR UNGDOM Arrangerer temamøter for foreldre med ungdom som har høyt skolefra­ vær, har brukt illegale rusmidler el­ ler har ME eller ME-lignende symp­ tomer. For info og påmelding, send e-post til ressursteamforungdom@ba­ erum.kommune.no. Alle tilbudene er gratis. FOTBALLSKOLE I GJØNNESHALLEN I VINTERFERIEN Meld deg på NFAs fotballskole i vin­ terferien for spillere født 2004–09. Kl. 9–15 (trenere til stede fra kl. 8.30–15.30), mandag–fredag 20.–24. februar og det serveres varm lunsj. Mer info på: www.f-a.no Påmelding til: post@f-a.no HELSE LEGEVAKTEN Telefonnummeret til legevakten er 116117. Nummeret er landsdekkende, uansett hvor du oppholder deg, vil du komme fram til legevakten der du er. Telefonen er døgnåpen. ASKER OG BÆRUM KRISESENTER Tlf. 67 50 83 83 Krisesenteret er et gratis, døgnåpent tilbud til kvinner, menn og deres barn, som er utsatt for vold i nære re­ lasjoner. Krisesenteret tilbyr samta­ ler med råd og veiledning, midlertidig botilbud for de som ikke er trygge i hjemmet, og bistand til å kontakte an­ dre hjelpeinstanser. Krisesenteret har også et tilbud til mennesker utsatt for tvangsekteskap og menneskehandel. AKTIV PÅ DAGTID «Aktiv på dagtid» er Bærum kommune og NAVs treningstilbud for personer helt eller delvis utenfor ar­ beidslivet. For mer info se www.aktivdagtid.no eller kontakt Anne 913 53 556 / anne.ottestad@friskissvettis.no PÅRØRENDESKOLEN Kurs for pårørende til personer med demens (Alzheimer). Kurset gir pårø­ rende informasjon og kunnskaper om de ulike demenssykdommene. Kurs­ deltakerne er i samme vanskelige livs­ situasjon og kan dele erfaringer og gi hverandre hjelp og støtte. Sted: Atrium ressurssenter, Claude Monets allé 21, Sandvika. Tid: 6 onsdagskvelder med 3 timers varighet fra kl. 18–21: 1. og 15.fe­ bruar, 1. og 15.mars, 19. og 26.april. Påmelding og spørsmål kan rettes til: Torhild Bjørge, mobil 997 98 048 bruk gjerne sms - eller e-post til: torhild.bjorge@baerum.kommune.no Du kan også få informasjon på kom­ munens demenstelefon: 47 66 55 00, åpen mandag til fredag kl. 09–15, el­ ler sende e-post til atrium.ressurssen­ ter@baerum.kommune.no

LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, BÆRUM SYKEHUS Mestringskurs for personer med kronisk sykdom For alle tilbud er kontaktinformasjo­ nen: Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus, Tlf. 67 80 93 14 eller Lms.bs@ vestreviken.no Alle kurs holdes på Lærings- og mestringssenteret, Bæ­ rum sykehus. Temadager for slagrammede og pårørende 7. februar – fysisk aktivitet og hjerneslag 5. april – temadag for pårørende Alle dager fra kl. 11.30 –14.30. Påmelding til Lærings – og mestrings­ senteret. KOLS-skole Kursdager: 2., 9., 16. og 23. mars, kl. 10–15. Tilbudet består av kartleggings­ samtale og lungefunksjonsmålin­ ger med sykepleier på medisinsk po­ liklinikk, samt trening og undervis­ ning i gruppe. Kontaktinfo: Lunge­ poliklinikken, Bærum sykehus, syke­ pleierne Brit Drægni eller Mari-Ann Øvreseth, tlf. 67 80 92 22. Kurs for deg som har diabetes type 2 Kursdager: 13. og 20. mars kl. 9–15. Deltakerne vil blant annet lære mer om diagnosen og behandling av dia­ betes type 2, kostholdsundervisning, hverdagsaktivitet og mulighet til å dele erfaringer med hverandre. Dagskurs for personer med blærekreft Kursdag: 3. april kl. 9.–15. Temaer: Om blærekreft, diagnose og behandling, kosthold, kreft og seksu­ alitet, info fra Pasientforening. Mestringskurs for personer med ME Kurset går over sju mandager kl. 11–13.30 med oppstart 20. april. I tillegg til konkret undervisning vil det bli lagt opp til gruppesamtaler og erfaringsutveksling med fokus på hva deltakerne selv kan gjøre for å bedre sin situasjon. AVDELING HELSE OG FRISKLIV Kurs for deg som lever med kognitive endringer etter hjerneslag/hodeskade.   Denne typen hjerneskader kan gi usynlige, kognitive endringer. Symp­ tomer: nedsatt hukommelse og kon­ sentrasjonsevne, nedsatt evne til å planlegge og organisere dagen. Trett­ het og nedsatt utholdenhet. Kurset gir mulighet for å dele erfa­ ringer med andre i lignende situa­ sjon, og få kunnskap om hvordan man kan få en lettere hverdag.  Kur­ set er for hjemmeboende i Bærum i aldersgruppen 18–65 år, og går over åtte tirsdager kl. 10.30–14 med opp­ start 14. februar. Kurs for pårørende til personer med kognitive endringer. Kurs for pårørende til personer med kognitive endringer som beskrevet over. Det blir mulighet til å dele er­ faringer med andre pårørende i lig­ nende situasjon. Tema: Hva er kognitive endringer? Hvordan påvirker dette kommunika­ sjon og hverdagsliv? Hvordan kan jeg som pårørende møte dette og være en

best mulig støtte? Kurset går over tre onsdagskvelder: 15., 22. og 29. mars kl. 18–20. Sted for begge kurs: Hamangskogen 60. Kontakt Lief Helene Janborg: tlf. 415 05 813. SAMFUNN MEDDOMMERE OG LAGRETTSMEDLEMMER 2017–2020 Lekdommere velges av kommunesty­ ret, og valgperioden er fire år. Med­ dommere har møteplikt og må i snitt forvente å møte til to rettssaker i året. Krav til lekdommer er at han/hun har fylt 21 år, og er yngre enn 70 år og valgbar til kommunestyret. En lek­ dommer må snakke og forstå norsk. Det stilles krav om lovlydighet. Søknad via Bærum kommunes hjem­ meside: www.baerum.kommune.no/ meddommer Ved spørsmål, ta kontakt med poli­ tisk sekretariat, tlf. 67 50 37 01 eller e-post politisk.sekretariat@baerum. kommune.no Mer informasjon: www.domstol.no/lekdommer STATSBORGERPRØVE Skal du søke om statsborgerskap og trenger å gjennomføre statsborgerprø­ ven? Voksenopplæringssenteret i Bæ­ rum avholder statsborgerprøve i star­ ten av mars 2017. Alle kandidater må betale for denne prøven. For mer in­ formasjon om pris og elektronisk på­ melding, se www.bkvo.no. Påmeldingsfrist 15. februar. ISI GJENVININGSSTASJON Unngå kø og ta turen til Isi på kvelds­ tid i ukedagene. Pakk smart i bilen for en mer effektiv levering. Åpningstider hele året: Mandag–torsdag kl. 7–21, fredag kl. 7–16, og lørdag kl. 8–16. Mer info: www.baerum.kommune. no/tjenester/avfall-og-gjenvinning/ e-post post@baerum.kommune.no eller tlf. 67 17 43 30. SØPPELPLUKKING 2017 Vei og trafikk og Natur og idrettsforvaltningen ønsker at interesserte klub­ ber, lag og foreninger registrert i Bærum henvender seg til kommu­ nen for oppdrag om søppelplukking langs kommunale veier og friområder i kommunen. Henvendelsene må sam­ ordnes internt (eks. én søknad for fot­ ballavdelingen). Godtgjørelse for rutene er fastsatt på forhånd avhengig av lengde og areal. Skoleklasser, russebusser o.l. har ikke muligheten til å delta. Frist for henvendelse: 22. mars Søknad sendes til john.arne.riis@ baerum.kommune.no – med Søppelplukking 2017 i emnefeltet. Mer informasjon: John Arne Riis, tlf. 67 50 44 24 (Vei og trafikk). HOME-START FAMILIEKONTAKTEN BÆRUM Nytt kurs februar 2017: Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familie­ støtteprogram som baserer seg på fri­ villig innsats. Hjelpen tilbys i form av regelmessig besøk av familiekon­ takt i familiens hjem cirka 2–4 timer i uken. Kontakt: Anne Katrine L. Johannesen, mobil 934 00 890, e-post: anneka.johannessen@ baerum.kommune.no KOMMUNALE TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2017 Informasjon og hjelp: www.baerum.

kommune.no/tilskudd eller Veiled­ ningskontoret tlf.: 67 50 40 50, e-post: veiledningstorget@baerum. kommune.no SØKNADSFRIST 1. MARS: Kommunale tilskudd til frilufts­ organisasjoner og dagsturhytter Kontakt: terje.johannessen@baerum. kommune.no, tlf. 67 50 43 93 Kommunale tilskudd til kulturvernformål Søknad om tilskudd for museer, kul­ turvernorganisasjoner og lokalhisto­ riske utgivelser Kontakt: ingunn.stuvoy@baerum.ko­ mune.no, tlf. 67 50 47 13 Kommunale tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, private klubber, spesielle prosjekter. Søknad om driftsstøtte og søknad om særskilte tiltak. Kontakt: kristin.lygren@baerum. kommune.no, tlf. 67 50 32 32 Tilskudd til kulturformål og skolekorps Søknadsskjema: www.baerum.kom­ mune.no/kulturtilskudd Kontakt: bitte.skage@baerum.kom­ mune.no, tlf. 67 50 37 36 Tilskudd til folkehelseformål Søknad om tilskudd. Retningslinjer på www.baerum.kommune.no/ folkehelse/ Kontakt: merete.husby@baerum. kommune.no, tlf. 477 14 633 Frivillighetsmidler Kommunen skal være en aktiv part i samarbeidsprosjekter ved å støtte opp om og styrke lokal frivillig innsats. Retningslinjer for søknaden: www.ba­ erum.kommune.no/frivillighet Kontakt: harald.waugh@baerum. kommune.no, tlf. 412 06 580 Kommunale tilskudd til idrettslag/foreninger Søknad om tilskudd til omfattende vedlikehold/utbedring – klubbhus og søknad om tilskudd til snøproduk­ sjon. Kontakt: Bærum idrettsråd, Ka­ dettangen14, 1337 Sandvika, e-post: bir@oslonett.no Driftstilskudd til lokale innvandrer­organisasjoner Formålet med tilskuddet er å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningenes deltakelse i organisasjonslivet og i sosiale nettverk. Kontakt: andrea.wielunski@baerum. kommune.no, tlf. 977 13 908 Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn Formålet med tilskuddet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Kontakt: andrea.wielunski@baerum. kommune.no, tlf. 977 13 908 SØKNADSFRIST 15. APRIL: Søknader om kommunale tilskudd til idrettslag/foreninger Idrettsskole- søknad/rapport. Grunn­ tilskudd til idrettslag som aktiviserer utøvere med nedsatt funksjonsevne og tilskudd til aktivitetstilskudd og anleggstilskudd. Kontakt: Bærum idrettsråd, Kadettangen14, 1337 Sandvika, e-post: bir@oslonett.no VIL DU BLI FLYKTNINGEGUIDE? Bærum Røde Kors trenger flere frivil­ lige til å guide nyankomne flyktnin­ ger. Som flyktningguide binder du deg til en periode på ca. ti måneder, hvor du er veiviser for flyktningen i det nye lokalsamfunnet. Høres dette interessant ut? Send en e-post til kristine.laundal@redcross.no eller ring tlf. 415 61 223.

BOLIGKONTORET Skal du leie ut bolig i Bærum? Boligkontoret i Bærum kommune er ute etter boliger i alle størrelser, både til enslige og til familier. Kommunen stiller garanti for depositumet. Mer informasjon: Erik Asker, e-post erik.asker@baerum.kommune.no eller tlf. 67 50 75 18. Hvordan få bolig? Torsdagene 2. februar, 2. mars, 6. april, 4. mai og 1. juni kl. 13 hol­ der Boligkontoret minikurs der vi vil gi deg tips og lære deg hvordan du skal komme på visning og hvordan du skal gå frem slik at utleier velger å leie ut til deg. Fremmøte i NAV-resep­ sjonen, Løkketangen, Sandvika. Gra­ tis og åpent for alle. Mer informasjon: Erik Asker, e-post erik.asker@baerum. kommune.no eller tlf. 67 50 75 18. Skal du kjøpe bolig? Minikurs for de som skal kjøpe bo­ lig, mandagene 6. februar, 6. mars, 4. april, 8. mai og 12. juni kl. 13. Vi tar blant annet opp finansiering og lån, forskjellige boligtyper og eierformer. Fremmøte i NAV-resepsjonen, Løk­ ketangen, Sandvika. Gratis og åpent for alle. Mer informasjon: Erik Asker, e-post erik.asker@baerum.kommune. no eller tlf. 67 50 75 18. KULTUR, IDRETT OG FRITID PÅ JAKT ETTER ET RIMELIG FREMFØRINGSSTED ELLER ØVINGSLOKALE? Kulturhuset Stabekk Kino har ledig utleiekapasitet for kulturaktører i Bæ­ rum, både enkeltarrangementer og langtidsleie. Mer informasjon: ring tlf. 67 53 86 11 eller send e-post til post@stabekkino.no SENIOR SENIORSAKEN BÆRUM Temamøte: Hva skjer med din pen­ sjon? Foredrag av Karl O. Bogevold, nestleder i Forsvarets seniorforbund med pensjonsforhold som spesialom­ råde. Gjønnes gård, Gml. Ringeriksvei 56, Bekkestua. Mandag 6. februar, kl. 18. Gratis entré. LEGATER JOSEF OG HALDIS ANDRESENS LEGAT Stipendier til forskning: Legatets av­ kastning skal blant annet stilles til disposisjon for forskning, fortrinns­ vis klinisk psykiatrisk forskning, med formål å forebygge og behandle psy­ kiske lidelser. Stipendier til ferie- og fritidsformål: Det gis stipendier til ubemidlede unge med psykiske lidelser, fortrinns­ vis ungdom som behandles ved Blak­ stad sykehus. Legatmidlene skal be­ nyttes til ferie, reiser, fritidsaktiviteter o.l. som ikke dekkes av det offentlige. Søknad fremmes på søknadsskjema som hentes på www.okonomibedrif­ ten.no/legater, eller ved henvendelse tlf. 23 37 39 80. Søknad sendes: Økonomibedriften AS, Smuget 1 B, 1383 Asker innen 31. mars 2017. Annonsefrist neste utgave: 13. mars.


SENIOR

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

17

Smakebiter fra seniorsentrenes program etter dato - velkommen til alle 2. februar kl. 12, Kolsås

Musikalsk underholdning Gitar - Johan Gregersen. Sang - Arne Olsen.

16. februar kl. 12, Tanum og Jong

En musikalsk reise.

Med de glade musikanter Egil og Genek.

6. februar kl. 10, Snarøya

17. februar kl. 11:30, Stabekk og Jar

Omvisning etterfulgt av lunsj på Skytterkollen restaurant. Påmelding.

Ved pensjonist, slektsforsker og forfatter Odd Grann.

Tur til Grini-museet

8. februar kl. 11.30, Østerås

Makten i Russland

Ved journalist, historiker og forfatter Halvor Tjønn.

7. mars kl. 12, Tamun og Jong

Klassiske perler og evergreens fra gladjazzperioden Ved pianist Dag Åsbjørn Johansen. 8. mars kl. 13, Sandvika

Aktuelt fra mitt liv som eldre - med humør i bagasjen

Slik sover du bedre

20. februar kl. 12, Henie Onstad

9. mars kl. 12, Ringhøyden

Erfaringer med musikk i terapi

Foredrag ved lege, alternativbehandler, forfatter og musiker Audun Myskja.

Ved psykiatrisk sykepleier Liz Paulsen.

Ernst Shackleton

Foredrag ved forfatter, globetrotter og journalist Ragnar Kvam jr. Foto: Morten Brun

8. februar kl. 12.30, Ekeberg

21. februar kl. 11, Skui

9. mars kl. 12, Sandvika, Forum 60+

Foredrag ved kunstner Jean-Louis Tarrou.

Foredrag av journalist Per Egil Hegge.

Ved sogneprest i Asker og Bærum katolske menighet, Arne Marco Kirsebom.

9. februar kl. 12.15, Haslum

23. februar kl. 11, Lommedalen og Bærums Verk

10. mars, kl. 12, Rykkinn

Med Bærum viseklubb.

Foredrag ved journalist Per Egil Hegge.

Herman Berthelsen og Jan Larsen på to pianoer

9. februar kl. 12, Ringhøyden

28. februar kl. 12.15, Haslum

15. mars 12.30, Ekeberg

Ved kulturformidler Øyvind Straume.

Pål Ivar Bergersen presenterer operaen av Beethoven.

Ved kåserist Per Døving.

Hulemaleriene i Chauvet – over 30.000 år gamle

Visekabaret

Piet Hein, jeg er s´gu min egen

Putin, Russland og Ukraina. Hva tenker Putin?

Rolf Wesenlund

Fidelio

9. februar kl. 18, Henie Onstad

3. mars kl. 11.30, Stabekk og Jar

Vi serverer ost og vin. Påmelding innen 6. februar i resepsjonen.

Ved journalist, historiker og forfatter Halvor Tjønn.

Jazzaften

15. februar, kl. 12, Rykkinn

Norsk forsvarspolitikk i forhold til våre naboer

Katolisismen i Norge. Hvordan kom den hit og hva er forskjellen?

Bli med til Sør-Afrika – ville dyr – fattigdom

22. mars kl. 11.30, Østerås

Russland blir til - fra vikingene til Ivan den grusomme

Pensjonist? Jeg ønsker å fungere mest mulig

6. mars klokken 12.30, Snarøya

23. mars kl. 11, Lommedalen og Bærums Verk

Underholdning ved Bærum Teaterverksted.

Foredrag og sang ved sanger Per Vollestad.

Livet er ikke det værste man har!

Ved idrettstrener Johan Kaggestad.

Reklame-tekst og viser

Ved professor Janne Haaland Matlary. 16. februar kl. 12, Kolsås

7. mars kl. 11, Skui

Ved tidligere industrimann og miljøforkjemper Øystein Dahle.

Solo, duett og allsang ved gitarist Reidar Steffensen.

Fremtidens utfordring for oss alle

Viser vi liker

Seniorbasen er blitt Sandvika seniorsenter Seniorbasen i Sandvika skiftet navn 1. januar og heter nå Sandvika seniorsenter. Denne våren starter blant annet søvngruppe, slektsgranskingskurs og hørselsveiledning. Sandvika seniorsenter holder til i Kommunegården. Her finner du også Bærum Seniorkultur, Forum 60+ og Seniornett.

Kontaktinformasjon til seniorsentrene Ekeberg seniorsenter Hans Øverlands vei 29, Høvik ekebergsenior@gmail.com Tlf. 67 53 28 66 www.baerum.kommune.no/ekeberg-seniorsenter

Ringhøyden seniorsenter Ringstabekkveien 105, Bekkestua ellen.stoeng@baerum.kommune.no Tlf. 67 50 63 33 www.baerum.kommune.no/ringhoyden-seniorsenter

Snarøya seniorsenter Snarøyveien 147, Snarøya seniorsenter.snaroya@gmail.com Tlf. 67 12 37 61 www.baerum.kommune.no/snaroya-seniorsenter

Haslum seniorsenter Nesveien 5, Haslum seniorsenteretsbrukereogvenner@gmail.com Tlf. 67 11 25 80 www.baerum.kommune.no/haslum-seniorsenter

Rykkinn seniorsenter Hugins vei 9, Rykkinn ryes@baerum.kommune.no Tlf. 67 17 18 50 www.baerum.kommune.no/rykkinn-seniorsenter

Stabekk og Jar seniorsenter Ringsveien 2, Stabekk stabjarsenior@gmail.com Tlf. 67 51 89 60 www.baerum.kommune.no/stabekk-og-jar-seniorsenter

Henie Onstad seniorsenter Sonja Henies vei 12, Høvik kristin.sollie@baerum.kommune.no Tlf. 67 50 82 00 www.baerum.kommune.no/henieonstad-seniorsenter

Sandvika seniorsenter Arnold Haukelands plass 10, Sandvika seniorbasen@baerum.kommune.no Tlf. 67 50 46 00 www.baerum.kommune.no/seniorbasen

Tanum og Jong seniorsenter Gamle Tanumvei 66, Slependen toril.ness@baerum.kommune.no Tlf. 67 50 83 70 www.baerum.kommune.no/tanumjong-seniorsenter

Kolsås seniorsenter Brynsveien 136, Kolsås aud.sorensen@baerum.kommune.no Tlf 67 15 17 00 www.baerum.kommune.no/kolsas-seniorsenter

Skui seniorsenter Skuiløkka 13, Skui skuisenior@gmail.com Tlf. 67 13 66 60 www.baerum.kommune.no/skui-seniorsenter

Østerås seniorsenter Eiksveien 98, Østerås gerd.sandnes@baerum.kommune.no Tlf. 67 16 22 40 www.baerum.kommune.no/osteras-seniorsenter

Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter Skolegata 10, Lommedalen brith.johnsrud@baerum.kommune.no Tlf. 481 34 612 www.baerum.kommune.no/lbv-seniorsenter

For mer informasjon, se: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene


18

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

KULTUR

Ungdommens

TIPS FRA BIBLIOTEKET Se hele programmet på www.barum.folkebibl.no under Hva skjer! Angela Merkel: et europeisk drama av journalist og forfatter Ingrid Brekke

SANDVIKA: I denne første norske biografien om Angela Merkel forteller Ingrid Brekke om Merkels liv og politiske virke. Vi følger Merkel gjennom oppvekst, karriere og krisetid mot en europeisk fremtid som kan virke stadig mer usikker. Fredag 3. februar kl. 12.

Bob Dylan-dag – foredrag og konsert

BEKKESTUA: Bærum bibliotek gratulerer Bob Dylan med nobelprisen i litteratur og hedrer prisvinneren med en «Bob Dylan-dag». Professor og forfatter Gisle Selnes forteller om Dylans tekster og deres påvirkning, og den anerkjente artisten Tom Roger Aadland spiller sine unike Dylan-tolkninger på nynorsk. Lørdag 4. februar kl. 12.

Åsne Seierstad presenterer sin bok To søstre

BEKKESTUA: Historien om to ungjenter fra Bærum som reiser til Syria og en desperat far som forsøker å finne dem. De to søstrene på 16 og 19 hadde pakket kofferten og satt seg på et fly til Tyrkia. De hadde hatt hele oppveksten på Kolsås og gått på Gjettum ungdomsskole og på Rud og Dønski vidergående. De hadde sett ut og snakket som alle andre inntil de plutselig supplerte hijaben med niqab og begynte å skulke gymtimene. Torsdag 16. februar kl. 19. FOTO: STURLASON

Det som ble Norge ved geolog Reidar Müller

SANDVIKA: Hvorfor ser vi ut som vi gjør – bleke og blonde? Hva kan en gammel trestokk fra en myr fortelle oss om klima, om endringer og om overlevelse? Og hvorfor har vi egentlig alt fra fjorder til fjell i Norge? Bli med på tur i den fascinerende fortellingen om ditt eget land. Fredag 3. mars kl. 12.

Vigdis Hjorth om Arv og miljø

BEKKESTUA: Har Vigdis Hjort skrevet årets beste og viktigste bok? Det vil vise seg, men den har i hvert fall blitt den mest diskuterte i 2016. Var Vigdis Hjorts bok fordekt selvbiografisk? Nei, absolutt ikke sier Vigdis, men den tar opp et dypt alvorlig problem. Lørdag 4. mars kl. 12.

MARGRETHE RYKKELID under UKM 2016. Møt opp på Kulturhuset 11. februar og få med deg Bærums unge talenter. FOTO: SIRI GODTLIBSEN

Arvid Wam Solvang

Grensesprengende vår i k

Kvinnedagsfest

RYKKINN: Appeller, innslag og underholdning. Ta med litt mat til felles festbuffet og eget drikke. Onsdag 8. mars kl. 19.

Artistene flyr høyere enn noen gang før i Bærum Kulturhus. – Aldri før har det vært presentert et så rikholdig og ambisiøst program i Bærum, sier Morten Walderhaug, kulturhussjef. SOFIE META

Møt eventyreren Liv Arnesen

BEKKESTUA: Liv Arnesen er vår lokale eventyrer, bosatt på Bekkestua og kjent for en rekke utfordrende ekspedisjoner. Vi følger henne 55 dager i India på Ganges fra kilden til havet i 2015, og 72 dager på Stillehavet med KonTiki2 vinteren 2016. Gratis inngang og enkel servering. Onsdag 8. mars kl. 19

Vinterferieaktiviteter Det blir vinterferieaktiviteter for barn og unge med quiz, besøk fra Oslo reptilpark og kreativt verksted, sjekk tid og sted på oversikten Hva skjer. Der finner du også teaterforestillinger for barn på forskjellige avdelinger, som Geitekillingen som kunne telle til ti, Lille Blå og bløtkaka og Tutomaten.

SANDVIKA: Et nytt år fullt av store opplevelser i Bærum Kulturhus i Sandvika har begynt. Stjernenavnene har blitt store av å tenke nytt, og å sprenge grenser for sin egen kunstform. Gitarlegenden Al Di Meola har blandet jazz, fusion og nye impulser i hele sin karriere. Nysirkustruppen Cirkus Cirkör blander akrobatikk, historiefortelling og samfunnskritikk i sine modige svev. Jan Erik Vold blir med jazzbandet Come Shine sammen med bluesgitarist Knut Reiersrud. For å nevne kun noen eksempler.

– Nye former oppstår ved at flere uttrykk kombineres, sier kulturhussjef Morten Walderhaug.

Artister sprenger grenser Andre eksempel på cross-over-tenkning som gir nyskapning er L-E-V Dance Companys møte mellom samtidsdans og technoklubbkultur. Eller når Håvard Bakke forener country og historiefortelling i den populære Willie Nelson kjente mor mi, eller i en helt spesiell fremføring av Goldberg Variations, der dansere og musikere flettes inn i hverandre på scenen til Bachs berømte musikk. – Aldri før har det vært presentert et så rikholdig og ambisiøst program i Bærum. Vi ser at det er grunnlag for å fortsette satsingen på konserter og forestillinger som ellers kun kan oppleves i større byer, sier Walderhaug.

MÅNEDENS KULTURMINNE

Krigsminner på Fornebu I 2015 var det 75 år siden andre verdenskrig startet i Norge, og 70 år siden landet ble fritt. I forbindelse med denne markeringen hadde Riksantikvaren en egen satsning på krigens kulturminner. Kartlegge krigsminner er et viktig tiltak for å kunne formidle historien om andre verdenskrig.

ELISABETH SKASET / INGUNN STYVØY

FORNEBU: I løpet av de fem årene Norge var underlagt tysk herredømme drev okkupanten en massiv byggeinnsats. For Bærums del er det en kjent sak at arbeidet med planeringen av flyplassen og resten av de påbegynte bygningsarbeidene her ble fullført av tyskerne etter overtakelsen av Fornebu. Det ble også opprettet en rekke geværstillingene av tyskerne fra 1940

av. Disse lå strategisk plassert med det formål å kunne forsvare flyplassen og flystripa.

Forsvar av flyplassen I kartleggingen av krigens kulturminner på Fornebu har det vært registrert en rekke maskingeværstillinger/kanonstillinger som fortsatt ligger tydelige i terrenget. Noen av dem er holdt ved like eller bygget ut av Heimevernet i årene etter krigen.

Stillingene er fordypninger i terrenget hvor veggene er bygget opp med jernbanesviller slik at de får en flerkantet (åttekantet) form. Det er bygget opp en sluse som åpner opp stillingen i bakkant. Noen av stillingene har en smal utstikker i svilleveggen som skjuler en nedgang til et lite underjordisk dekningsrom. Det er også regel­ messig plasserte slisser i svilleveggene som sannsynligvis hadde som funksjon å oppbevare ammunisjon.

Målet for luftvern er å beskytte området mot trusler fra luften og det krever at luftvernstillingene har rom for full bevegelse og fleksibilitet av luftskyts i alle retninger. Stillingene er gjerne plassert på en høyde eller fjellskjær i terrenget, eller i en liten forhøyning bygget opp rundt stillingen. Enkelte av skytestillingene ligger i forbindelse med en bunker. Disse er i hovedsak av støpt i betong og ligger mer eller mindre under bakkenivå.


KULTUR

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017

egen scene 11. februar braker det løs med UKM – Ung Kultur Møtes i Bærum kulturhus. Hele huset skal brukes til å vise frem bærumsungdommens talent.

og annet. 11. februar er alle klare i Kulturhuset. – Jeg oppfordrer alle til å komme og se hva ungdommen har å by på. Mange er kreative på arenaer som er ukjente for oss voksne, sier han.

CAMILLA WIIK

Ungdomsdrevet festival SANDVIKA: – Jeg tror mange unge ten- Festivalen er fra ungdom mellom 13 og ker at de må vinne eller prestere på høy- 20 år. Den drives nå av voksne, men este nivå for å fremArvid Wam Solvang føre noe i dag, men ønsker at med tiden UKM er en arena for skal UKM bli ungå få sceneerfaring og dommens egen fesdyrke sitt talent, uantival. sett hva det er, sier – Vi starter i år Arvid Wam Solvang, med å få til en ungprodusent for Kuldomsdrevet UKM. Arvid Wam Solvang, leder for UKM i Bærum turhuset og leder for Allerede har de fått UKM i Bærum. tilgang til UKMs Snapchatkonto. Vi Tar i bruk hele Kulturhuset vil at ungdom skape, vi er bare her for å I år tar Kulturhuset i bruk store sal, legge til rette, sier han. underhuset og foajéscenen i kulturhuI løpet av festivalen blir noen bidrag set for å fremme ulike talenter ungdom plukket ut til å representere Bærum på i Bærum har. De stiller med profesjo- en fylkesmønstring på Lillestrøm kulnelle lyd- og lysteknikere og en profe- tursenter. De som går videre derfra får sjonell arena. Arvid håper å få se alle delta på den nasjonale UKM-festivatyper talent, fra sang, klassisk piano og len i juni. Hit kommer det omtrent 550 band til dronefilming, grafisk kunst deltakere.

Det er mange talenter der ute som fortjener oppmerk­ somhet.

kulturhuset

19

FRA BILDEARKIVET

Maritimt skolesenter – med eldre jernalder under føttene

Produsent for Maria Mena Arvid er selv ny i jobben som musikkprodusent for Bærum kulturhus. Han er utøvende gitarist og har jobbet som låtskriver og produsent for blant annet Maria Mena, Christel Alsos og Vidar Johnsen fra Vamp. Han er fascinert over hva ungdom har i seg og oppfordrer alle til å komme og se hva de har å by på. – Det er mange talenter der ute som fortjener oppmerksomhet, sier han. 11. februar står de klare i Kulturhuset.

SJØHOLMEN 1915: Dette bildet er tatt omkring ti år etter at Sjøholmen ble skilt ut fra Blommenholm hovedgård som eget område. FOTO: BÆRUM BIBLIOTEK/ BILDESAMLINGEN

■■UKM står for Ung Kultur Møtes og var tidligere Ungdommens Kulturmønstring. ■■Er en lokal festival der ungdom kan vise frem det de kan innen kultur. ■■I hele Norge deltar omtrent 25 000 ungdom på de lokale festivalene. ■■6 600 går videre til 19 fylkesmønstringer. ■■Fylkesmønstringen i Akershus foregår på Lillestrøm kultursenter 21.–23. april 2017. ■■550 deltar på den nasjonale UKM-festivalen i Sandnes, 21.–25. juni 2017.

Noen høydepunkter i Bærum Kulturhus vår 2017

BLOMMENHOLM : Sjøholmen var fra gammelt av en del av Blommenholm hovedgård. Den ble ryddet i eldre jernalder og er første gang nevnt i et vitnebrev fra 1365. Den het opprinnelig Oksehode (Uxahǫfuð), navnet Blommenholm er ikke nedtegnet før i 1819–20. I 1903 kjøpte Christian Homan

Blommenholm hovedgård, og la ut tomter for salg. En av disse tomtene var Sjøholmen. Sjøholmen var et småbruk frem til Bærum kommune overtok eiendommen på 1970-tallet og ti år senere sto Sjøholmen maritime senter klart. Våren 2017 åpner et kunst- og kulturhus i hovedbygningen.

YRENDE LIV: I dag er det stor aktivitet ved «Sjøholmenbukta». Det er mange som har gode minner fra Sjøholmen Maritime senter, der de har hatt svømmeopplæring, padlet og bedrevet annet friluftsliv. FOTO: SJØHOLMEN MARITIME SENTER

■■Bulgarian Voices Angelite 9. februar ■■Ensemble Edvard Munch 14. februar ■■Cirkus Cirkör Limits 28. feb.–4. mars ■■Nils Petter Molvær 8. mars ■■Håvard Bakke med band Willie Nelson kjente mor mi 11. mars ■■Marianne Beate Kielland, mezzosopran og Jos van Immerseel, fortepiano 16. mars

Meld deg på til Sandvika Byfest SANDVIKA: Den siste helgen i august (24.–27.) arrangeres Sandvika Byfest for 12. gang. Byen skal fylles med parader, tivoli, ballonger, sirkus, marked, barneaktiviteter og ikke minst hundrevis av lokale aktører som synger, spiller og danser på byens mange scener. Vil du være med så meld deg på. Påmeldings­ skjemaer finner du på www.sandvikabyfest.no. FOTO: BEATE WILLUMSEN

■■L-E-V Dance Company OCD Love 24.– 25. mars ■■The Manhattan Transfer 29. mars ■■Bjarte Hjelmeland I lånte fjær 30. mars ■■Anderson Dance og Scottish Ensemble Goldberg Variations 26.–27. april ■■Al Di Meola World Sinfonia 4. mai

HØYTFLYGENDE ARTISTER: Håvard Bakke, jazzbandet Come Shine og Cirkus Cirkör er blant vårens høydepunkter i Bærum Kulturhus. FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN / EGIL HANSEN / MATS BÄCKER

Spor etter løpegraver Rundt bunkeren og skytestillingene er det tydelige spor etter løpegraver og mulige skyttergraver. Samtidig som bunker, skytestilling og løpegraver har egne funksjoner, utgjør de også sammen en «stilling» med funksjoner som utfyller hverandre. To av de registrerte maskingeværstillingene er solid bygget opp og murt i stein. De ligger i nærheten av hverandre, innerst i vika ved Koksa. Alle

stillinger og løpegraver er gjengrodde og i mer eller mindre forfall, men lett gjenkjennelige og lesbare. Kilder: Dokumentasjonsrapport 1994. Dokumentasjonsrapport 2016.

MASKINGEVÆRSTILLING, Storøya. FOTO: ELISABETH SKASET

Se hele programmet på www.baerumkulturhus.no

Husk å søk kulturtilskudd! Se annonse side 18.


20 KULTURKALENDEREN

GALLERIER OG UTSTILLINGER

BÆRINGEN - torsdag 2. februar 2017 BÆRUM KUNSTFORENING

som består av ca. 40 skuespillere fra 8–19 år har 20 års jubileum i 2017. Det feires ved å sette opp den fargerike og spennende historien om fattiggutten Aladdin, om trollmannen Jafar, om den vakre men litt bortskjemte prinsesse Jasmin og om en magisk lampe med en litt gal ånd. Mer informasjon: www. baerumkulturhus.no

Kinoveien 12,Sandvika

GALLERI SKALLUM Skallumhagen 12, Stabekk Marit Lange Davik (Asker) og Kari Wang (Kolbotn) 4. februar–8. mars Sølvi Svinø (Stabekk) – Malerier 11. mars–5. april

GLASSMONTRENE I SANDVIKA Arnold Haukelands plass 12, Sandvika Sverre Hoels skulpturer 23. februar–4. april Det er bare å glede seg når Sverre Hoel viser frem noen av sine mindre arbeider i glassmontrene utenfor Kommunegården i Sandvika. Hoel er Bærums egen Espen Askeladd. Han kan rusle en tur på stien og komme hjem med en kollisjonsskadet låsering fra en stor bilfelg og plutselig er skulpturen Vaffelkobra født. Hoel arbeider i arven etter surrealistene og dadaistene med skulpturer som er humoristiske, tankevekkende og alvorlige.

BÆRUM KUNSTHALL Odd Nansensvei 19, Fornebu Anne Kathrine Stangeland, Erlend Helling-Larsen, Eunju Kang, Gelawesh Waledkhani, Katharina Zahl Fagervik, Martine Linge 2.–19. februar Tine Aamodt, Danuta Haremska 2. februar–19. mars

Per Fronth (over t.v) 4.–26. februar Maleri og grafikk i særklasse. Inger Sitter (over t.h.) 4.–26. mars En av landets fremste kvinnelige kunstnere og en pionér.

ANNET Babysang Grinilund kirke, Grinilunden 10, Eiksmarka Onsdager kl. 11–13

KALKMØLLA KULTURSTASJON Franzefossveien 18, Rud UNG: Trio d’or 16. februar

KONSERTER OG FORESTILLINGER LILLE SCENE

Velkommen til en hyggelig stund for deg og din baby med sang, bevegelse og sosialt samvær. Gratis drop-in for foresatte med barn 0–1 ar. Det blir servert deilig lunsj etter sangen. Spørsmål om babysang? Lik oss på facebook ”Babysang i Grinilund kirke” eller kontakt Kari Anne via e-post: organist@grinilund-menighet.no Lommedalen kirkeakademi Lommedalen kirke, Lommedalsveien 221, Bærums Verk 16. februar

Rådmann Halmrasts vei 2, Sandvika Stormen 4.–11. februar Spennende ung dansk-norsk klavertrio bestående av Daniel Lyngstad, fiolin, Theodor Lyngstad, cello, og Cæcilie G. Tagmose, piano. RYKTE, Rykkinn teater, setter opp Shakespeares Stormen på Lilla Scene. Stormen omhandler tema som svik, hevn og tilgivelse, og naturligvis kjærlighet. Dette er det siste stykket Shakespeare skrev, og handlingen finner sted på en øde øy. Mer informasjon: www.rykkinnteater.com

Raknes/Brunborg Duo 9. mars

BærMuDa Mini presenterer

Tekst Margrethe Beck Heien Musikk: Margrethe Beck Heien og Helge Sunde Regi: Håkon Steinsholt og Charlotte Fjell Lindman Koreografi: Trine Eide Schjølberg Kapellmester: Helge Sunde Scenografi: Håkon Steinsholt

SANDVIKA TEATER

14. - 17. mars kl 18.00 og 18. - 19. mars kl. 13.00 og 17.00 Billetter: www.baerumkulturhus.no eller på tlf 815 11 777

SANDVIKA: Bærum kommunes kulturpris og tre kulturstipender ble delt ut under Bæ­ rum symfoniorkesters nyttårskonsert lørdag 14. januar. Kulturprisen for 2016 gikk til Tone Stojka, rockegitarist, musikklærer og barnevernspedagog. Stojka har vært aktiv i mange år og satt dype spår etter seg i musikkmiljøet i kommunen. Mottakere av Bærum kommunes kulturstipend var sanger, komponist og arrangør Karoline Wallace, kunstner Stina Gellin og billedkunstner Christine Istad.

Tema: Hans Nielsen Hauge - Fyrtårn for nærlingslivet i dag? Foredrag av Jørn Bue Olsen. Olsen mener at Hauge, med sin unike kombinasjon av lønnsom verdiskapning og etisk adferd, kan være et fyrtårn for dagens næringsliv.

SANDVIKA TEATER Aladdin 14.–19. mars BærMuDa Mini presenterer familieforestillingen Aladdin. Musikalgruppa

Kulturpris og stipendier utdelt

Tore Brunborg og Steinar Raknes, to av de fremste musikerne i norsk jazz de siste tiårene, har startet duo – kan det bli bedre?

Forestillingen er støttet av Bærum kommune

Bærum trenger meddommere Kort om oppgaven • Du avgjør skyldspørsmålet sammen med andre meddommere og fagdommer • Du kalles inn til 2-3 rettssaker i året og har møteplikt • Du velges for 4 år og får opplæring

Hvem kan være meddommer? • Du er mellom 21-70 år • Du snakker og forstår norsk

«Jeg er meddommer fordi det gir meg verdifulle erfaringer.»

www.baerum.kommune/meddommer

«Jeg er meddommer fordi jeg vil ta del i det samfunnet jeg lever i.»

Bæringen 1-2017  

Ny renovasjon i 2017 – matsortering og nye beholdere. Les også om matfilmer som inspirerer, SMS-varsling og Bærumskonferansen 2017.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you