TEKNIKTRÆNING - CLEAR

Page 1

Tekniktræning - Clear


Indholdsfortegnelse Det vigtigste først!.........................................................................................3 Teknikudvikling – hvordan gør vi?..............................................................4 Teknikspiralen................................................................................................6 Niveautrappen................................................................................................8 Instruktion og feedback............................................................................ 10 Øvelserne og øvelsesrækken .................................................................. 11 Øvelsesoversigt.......................................................................................... 13

Tekniktræning – Clear Udgiver © Badminton Danmark Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Redaktion Ulrik Ditlev Jansen Bo Ømosegaard Forfattere Nikolai Fält Tønnesen Preben Nørgaard Jacob Peter Oehlenschlæger Foto Badminton Danmark Design og produktion Badminton Danmark ISBN 978-87-990229-8-4 2. udgave, 1. oplag, 2019


Det vigtigste først! Det er sjovt at spille badminton, og badmintontræningen skal være god, sjov og spændende. Derfor skal træningen planlægges og gennemføres, så træningen er alders- og ­niveausvarende, udfordrende og varierende, giver succesoplevelser og vækker nysgerrighed - og måske allervigtigst: at træneren opleves engageret og anerkendende!

I lighed med BATK er materialet bygget op efter de fire aldersperioder: • BadmINTRO / 5-8 år / -U9 • Før pubertet / 9-12 år / U11-U13 • Puberteten / 13-15 år / U15 • Efter pubertet / 15-18 / U17-U19

Kender du det…?

For at få en detaljeret indsigt i, hvad de fire aldersperioder indeholder, henvises til BATK-bogen. Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke er tale om præcise aldersangivelser men aldersperioder, hvortil der er tilknyttet aldersrelaterede træningsanbefalinger. Det er disse træningsanbefalinger, som materialet ”Tekniktræning – Clear” bygger på.

Som badmintontræner står du ofte alene med dine over­vejelser i forberedelsen, afviklingen og evalueringen af træningen. Mangler du muligheden for at sparre med andre og mere erfarne trænere og derigennem at blive inspireret? Har du læst en fagbog i badminton eller været på kursus, hvor der blev præsenteret mange interessante pointer - og så oplevet, at når du efterfølgende skal afprøve pointer i praksis, så virker det ikke helt efter hensigten? Koblingen mellem teori og praksis er i mange sammenhænge­en spændende men også stor udfordring. Materialet­”TEKNIKTRÆNING – CLEAR” er en kobling mellem BATK-viden og gennemførelse af træning i praksis vha. ­demonstrationer af, hvordan erfarne trænere griber trænings­situationer an fra begynderen til eksperten!

Dog skal det pointeres, at der i praksis skal fokuseres på den biologiske alder – ikke den kronologiske alder – samt spillerens færdighedsniveau. Det betyder, at en U9 spiller med gode færdigheder ikke skal begrænses til at træne med badmINTRO-elementer, såfremt spillerens udvikling vil have bedst af at træne med de anbefalede elementer fra ”før pubertet”. Omvendt kan en fysisk stærk U15 spiller med et lille slagrepertoire have større gavn af at træne med de anbefalede elementer fra ”før pubertet”. Det er altid spillernes langsigtede udvikling, der er udgangs­punktet.

I 2008 udgav Badminton Danmark ”Badmintons Alders­relaterede TræningsKoncept” – også kendt som BATK-­bogen.­Denne er en udløber af Team Danmarks bog ”Alders­relateret træning” (ATK), som på et overordnet niveau redegør for de vigtigste elementer i udviklingen af sportstalenter. BATK sætter ATK’s almene retnings­ linjer­for talentudvikling ind i badmintonsportens kontekst. ”TEKNIK­ TRÆNING – CLEAR” er det næste skridt i arbejdet med at konkretisere BATK’s retningslinjer og anbefalinger for teknik­træning for badmintontalenter. Derfor er formålet med dette materiale: • At give et konkret bud på, hvordan BATK’s retnings­linjer­og anbefalinger omsættes til et struktureret forløb af træningsøvelser. • At give et eksempel på en øvelsesrække, hvor der t­ rænes clear. • At give et eksempel på, hvorledes erfarne trænere a ­ rbejder med badmintonspillere i praksis. ”Tekniktærning - Clear” er primært rettet mod træneren, som har en badmintonmæssig træneruddannelse, og det forudsættes, at læseren er bekendt med fagtermer indenfor badminton. En sekundær målgruppe er undervisere i folkeskolen, på gymnasier eller på universiteter, og her kan dette materiale bruges som inspiration i undervisningen.

Hvordan kan ”Tekniktræning - Clear” bruges?

Materialet er sammensat af et videomateriale og et skriftligt materiale – og skal ses som en helhed. Videomaterialet indeholder eksempler på øvelser og træningssituationer, hvor træner giver instruktion og feedback. Det skriftlige materiale danner fundamentet og baggrunden for, hvordan videomaterialet skal forstås og bruges i andre træningsmiljøer.

For at få det bedste udbytte af materialet anbefales det: • Tag dig tid til at se en hel aldersperiode ad gangen (og gerne hele videomaterialet). • Brug videomaterialet og det skriftlige materiale sammen udbyttet er mindre hver for sig. • Øvelserne er samlet i en playliste på YouTube og findes ved at søge på ”Tekniktræning - Clear” eller ved at scanne QR-koden på bagsiden.

Hvorfor clear?

Der er valgt én specifik teknik for at give den bedste demon­stration af, hvordan fokus i tekniktræning skifter i forhold til spillerens alder (Teknikspiralen) og spillerens ­niveau (Niveautrappen). Clear er valgt, da teknikken i forhåndsclear er en af basisteknikkerne og er grundlæggende for andre forhånds-overhåndsslag, såsom smash og drop. Den specifikke situation, der er valgt, er clear i det lange baghåndshjørne. Det betyder, at der både fokuseres på benarbejdsteknikken og slagteknikken, altså helheden. Målet er at vise øvelser til tekniktræning, hvordan træneren får øvelsen til at fungere i praksis, hvordan træneren samarbejder med spilleren, samt hvordan træneren skaber overgang fra den ene øvelse til den næste øvelse. God træning!

Tekniktræning - Clear 3


Teknikudvikling – hvordan gør vi? At udvikle en god og effektiv teknik er en lang og tålmodighedskrævende proces. Hvis spilleren mister motivationen og træneren mister tålmodigheden og sammen prøver at skyde genveje ved at gå på kompromis med kvaliteten af teknikkerne, bliver det meget vanskeligt og ofte umuligt at nå et tilstrækkeligt godt resultat. I de tidlige år (5-12 år) skal der skabes et godt motorisk fundament, hvor spilleren blandt andet får afprøvet og mulighed for at fornemme alle tekniktyper. Det videre forløb i ungdomsårene (13-18 år) bliver brugt til at optimere og finpudse tekniske detaljer.

I udviklingsrummet trænes teknikker gennem leg, konkurrencer, småspil og gode spørgsmål. Derigennem skabes et eksperimenterende og kreativt rum, hvor spilleren selv finder løsning på udfordringerne.

Traditionsrum

Udviklingsrum

Træneren opdager et problem.

Træneren og spilleren opdager et problem.

Ideelt set bør træneren have et bredt kendskab til børns og unges udvikling – både motoriske, fysiske, sociale og psykiske udvikling samt viden om badminton og træning. I tekniktræning er det vigtigt, at træneren har viden om teknikkerne, de fysiologiske komponenter, tekniktræningsmodeller samt at træneren har et detaljeret idealbillede af teknikker, der er en forudsætning for at forklare og analysere teknikken. Det er kompetencer, der tilegnes gennem træneruddannelse, erfaring og sparring med andre trænere. Med god vejledning kan træneren med mindre indsigt og erfaring også gennemføre til glimrende træning. Alle trænere uanset niveau vil opleve, at det daglige arbejde med spillernes teknik åbner op for en kompleks og detaljeret verden.

Træneren finder løsningen på problemet.

Spilleren accepterer problemet.

Træneren lærer spilleren løsningen.

Spilleren arbejder med hjælp fra træneren med problemet.

Spilleren øver sig på løsningen.

Spilleren knytter problemet til egne erfaringer med hjælp fra træneren.

Spilleren udfører løsningen efter bedste evne.

Spilleren afprøver og anvender nye strategier i praksis.

Hvornår er teknikken god nok?

Målet med træningen i udviklingsrummet er ikke, at teknikkerne skal være på et givent niveau, men målet er spillerens nye erfaringer, der er opstået ved at gå på opdagelse i teknikkens verden.

Udviklingen af spillerens motoriske og tekniske færdigheder er en opgave, hvor tålmodigheden bliver sat på prøve både for træneren og spilleren. Det kan være svært at få øje på fremgangen over en kort isoleret periode, og i trænerens bevidsthed er der ofte en klar forestilling om, at processen skal være fremadgående hele vejen. Men spillerens teknikudvikling rykker i perioder og fremgangen er ikke konstant, derfor skal teknikudvikling ses i et langsigtet perspektiv. Teknikken kan altid forbedres, den er aldrig ”god nok”, men den kan være god nok for en periode! For at bibeholde spillerens motivation kan det være en fordel at variere træningens tekniske fokus, i særdeleshed hvis det tekniske element, der arbejdes med i øjeblikket, er en stor udfordring for spilleren. Endvidere er der visse elementer i teknikkerne, der sætter krav til spillerens fysiske modning, mentale modning og taktiske forståelse.

Læringsrum

(spilleren er overvejende passiv/modtagende).

(spilleren er mere aktiv/deltagende).

Figur 1: Team Danmarks model for Læringsrum.

Det kan dog være en god ide at afrunde træning med afklarende spørgsmål, når spillerne har været på besøg i det eksperimenterende rum, i særdeleshed for aldersgruppen 5-12 år. ”Rummene” er i teorien modpoler til hinanden. Men i praksis vil træneren ofte veksle mellem ”de to rum” samt veksle mellem at bruge ”det ene rum” i højere grad end ”det andet rum”. Forskellen på drenge og piger er til at få øje på. Pigerne trives ofte bedst i det strukturerede forløb, hvor de efterspørger rammer og retningslinjer for, hvordan der skal trænes. Det er vigtig for pigerne at gøre tingene korrekt i forhold til trænerens anvisninger. Derfor kan det være vanskeligt for pigerne at træne i udviklingsrummet.

Uanset alder og udviklingstrin er det helt nødvendigt, at spillerne får en klar kropslig fornemmelse af den rigtige teknik: Hvordan føles det, når teknikken er rigtig, til forskel fra de ”forkerte” forsøg.

Derfor skal træneren have ekstra fokus på processen og følge op på, hvilket udbytte pigespillerne har haft, og hvilke erfaringer de har gjort sig.

På den måde lærer spilleren selv at skelne gode fra mindre gode gentagelser og kan træne effektivt uden direkte opmærksomhed fra træneren.

Derimod falder det drengespillerne mere naturligt at afprøve og eksperimentere med teknikker, som de ser andre spillere udføre. Omvendt kan det være svært for drengespillere at træne, hvor strukturen og rammerne er faste. Træneren skal have ekstra fokus på at fastholde drengenes tålmodighed og motivation.

Det er muligt at træne i et planlagt og struktureret forløb, hvor udfaldet er kendt. Men det er også muligt at træne i et eksperimenterende og kreativt rum, hvor løsninger ikke er kendt på forhånd. I traditionsrummet bliver spillerne præsenteret for teknikker. Teknikker trænes i en planlagt periode, hvor træneren kontrollerer udviklingen ved at bestemme fokus og udfordringsniveau. Målet med træning i traditionsrummet er at opnå et givent niveau på de teknikker, der arbejdes med.

4 Tekniktræning - Clear

Denne forskel på drenge og piger skal ikke ændre den overordnede ide med, hvordan træningen skal sammensættes. Det er blot vigtig at holde sig for øje, når både drenge og piger skal udfordres.

Forældre

Forældrenes involvering i og forståelse for processen i teknikudvikling har stor betydning – særligt i årgangene U9 og U11. Forældrene skal


have en grundlæggende forståelse for og accept af, at det er en nødvendighed at have et bredt motorisk fundament, da det er en forudsætning for en god teknikudvikling og langsigtet spillerudvikling. Med den viden skal forældrene have en forståelse for, at der også er dele af træningen, hvor der ikke trænes med ketsjer og fjerbold. Opnår træneren den forståelse hos forældrene, bliver de medspillere i processen og kan være med til at motivere og støtte deres børn.

Skab den rette kultur

I det rette træningsmiljø er det vigtigt ikke at gå på kompromis med kvaliteten. Tålmodigheden i processen er afgørende for, at der skabes det rette fundament i de tidlige år. Et fundament der er grundlæggende for alt fremadrettet teknik fra U15 og frem.

Træningsmiljøet skal stimulere spillerens motivation og nysgerrighed. Det er noget, der sker fra den første dag, spilleren træder ind ad døren. Er det muligt at skabe miljø, hvor spilleren er nysgerrig, og selv går på opdagelse i teknikkens forunderlige verden, hvor træneren blot sætter rammer for træningen? Skab et træneringmiljø, hvor det er vigtig at forsøge og dét at lave fejl er en naturlig del af læringsprocessen -det er med til at stimulere det kreative og eksperimenterende rum. Her tales der ikke om at fejle, men om at turde! Det er en verden, hvor spilleren selv kan finde løsninger, og her igennem øges spillerens bevidsthed om, hvordan tingene hænger

Tekniktræning - Clear 5


Teknikspiralen Udvikling og træning af en spillers slag- og benarbejdsteknik skal ses som en langsigtet proces, der starter på spillerens første træningsdag og slutter først den dag, ketsjeren lægges på hylden. Grundprincipperne i BATK tekniktræning og arbejdet med spillerens teknikudvikling i ungdomsårene er illustreret i Teknikspiralen. Princippet i Teknikspiralen er, at en spiller vender tilbage til en given teknik flere gange i løbet af badmintontræningen – henover året og årene. Det skiftende fokus for tekniktræning i Teknikspiralen skal hovedsageligt sættes i forhold til spillerens motoriske og fysiske udvikling.

Vinding 1 BadmINTRO / 5-8 år / -U9

spillerne træner de basale teknikker.

Vinding 2 Før pubertet / 9-12 år / U11-U13

spillerne får præsenteret alle eksisterende tekniktyper, men arbejder kun i dybden med de vigtigste.

Vinding 3 Bedre motoriske færdigheder og en mere veludviklet fysik, kombineret med større spilforståelse og en større koncentrationsevne, giver spilleren et nyt udgangspunkt for at effektivisere og optimere den givne teknik. Dermed skal spilleren træne den givne teknik på et højere niveau, dvs. i sværere og mere komplekse spilsituationer og øvelser.

Puberteten / 13-15 år / U15

Teknikspiralen vises i sin grundlæggende form med fire vindinger med hvert sit fokus. I praksis skal en spiller træne en given teknik flere gang inden for hver vinding/alderstrin. Desuden vil spilleren også opleve, at en given teknik forbedres, når der trænes en lignende teknik – fx smash og clear. Teknikspiralens fokus indenfor de 4 vindinger/alderstrin:

Efter pubertet / 15-18 / U17-U19

Udover det skiftende tekniske fokus vil en given teknik også trænes i mere komplekse spilsituationer og øvelser. Dette medfører, at træning af en given teknik er afhængig af andre teknikker samt fysiske, taktiske og mentale parametre. I BATK-bogen er der en detaljeret gennemgang af det skiftende fokus i Teknikspiralens fire vindinger.

6 Tekniktræning - Clear

spillerne træner i dybden med væsentlig flere teknikker, nu med øget fokus på tempo, præcision og maskeringer.

Vinding 4 spillerne træner alle teknikker, og der er fokus på speed/ power, maskeringer, individualisering og sikkerhed. Spillerne begynder at specialise sig i single og double samt træner tilhørende teknikker.


Aldersgruppe

Fokus

• Efter pubertet 15-18 år / U17-U19

• Pubertet 13-15 år / U15

Før pubertet 9-12 år / U11-U13

BadmINTRO 5-8 år / -U9

• •

Træne speed/power, maskeringer, individualisering og sikkerhed Kategorispecifikke teknikker

Mange teknikker

Speed/Power

Træne tempo, præcision og maskeringer Træne alle grundlæggende slag- og benarbejdsteknikker til et godt funktionelt niveau

Speed/Power

Optimere teknikker

Optimere teknikker

Få en god fornemmelse for alle tekniktyper Træne de mest brugte teknikker til et godt funktionelt niveau

Afprøve og fornemme alle teknikker

Skabe motorisk basis Træne basisteknikker

Skabe motorisk og teknisk basis

Få teknikker Figur 2: BATK Teknikspiral

Tekniktræning - Clear 7


Niveautrappen I enhver træningssituation er det målet at udvikle spillerens færdigheder. Dette opnås ved, at øvelsernes sværhedsgrad svarer til spillerens niveau, således udfordres spilleren på det niveau, som denne magter.

træne en teknisk færdighed, selv om at der er opnået tilpas kontrol over færdigheden, for at få oplevelsen en tryghed i træningssituation eller opnå øget selvtillid.

Niveautrappen er en grundlæggende model, der viser spillerens niveau i forhold til sværhedsgraden af den tekniske træningsøvelse og kan dermed bruges som et styringsredskab i planlægning og justering af tekniske træningsøvelser.

Er øvelsen sat i gang på det rette niveau? Spørgsmålet er yderst relevant, da det er en forudsætning for, at spilleren bliver udfordret motorisk og teknisk. Når det rigtige øvelsesniveau rammes, så fanges spillerens opmærksomhed og motivation. Spilleren er udfordret, og samtidig får spilleren succesoplevelser.

Find det rette niveau

Ideelt set udfordres spilleren med en teknisk træningsøvelse, som svarer til spillerens ”zone for nærmeste udvikling”. Når spilleren kan udføre den givne teknik eller de givne teknikker med en tilpas kontrol, udfordres spilleren på ny med en teknisk træningsøvelse med en højere sværhedsgrad. I praksis er det svært at ramme det præcise punkt, hvor den tekniske træningsøvelses sværhedsgrad stemmer fuldstændig overens med spillerens ”zone for nærmeste udvikling”. Derfor er det vigtigt, at træneren i sin forberedelse af træningen overvejer justeringsmuligheder af de tekniske træningsøvelser, således at træneren hurtig kan tilpasse øvelsens sværhedsgrad til spillerens tekniske niveau.

Hvornår går vi videre?

Hvor lang tid, der skal bruges på en given øvelse, og hvornår man går videre til den næste øvelse, varierer fra spiller til spiller. Nogle spillere er lang tid om at opnå en tilpas kontrol over den tekniske færdighed, andre spillere er hurtigere. Nogle spillere har behov for at

Udover at ramme spillerens udfordringsniveau bruges Niveautrappen også i udviklingen af en øvelsesrække til tekniktræning, således at der sikres progression i øvelserne. Dog er det vigtigt, at øvelsesprogressionen og antallet af øvelser i denne ikke bliver den begrænsende faktor for, hvor hurtig eller hvornår spilleren kommer til at træne på det optimale udfordringsniveau. Trænerens udfordring er at finde de rette øvelser til spil­lerens niveau.

Hel- eller delmetoden?

Helmetoden tager udgangspunkt i hele bevægelsesforløbet. Ved introduktion af nye teknikker lader træneren spilleren starte med at udføre hele bevægelsesforløbet, og tekniktræningen tager udgangspunkt derfra.

NIVEAU PÅ TEKNIKTRÆNINGSMODELLER OG ØVELSESTYPER SPILLERTRÆNING MED FOKUS SMÅSPIL

HØJT

ØVELSESTYPE

FEEDER OG SPILLER I BEVÆGELSE KØRENDE BOLD STÅENDE FEEDER KØRENDE BOLD MED VARIATION STÅENDE FEEDER KØRENDE BOLD UDEN VARIATION MULTIFEEDING MINDST 3 FORSKELLIGE SLAG ELLER MED VARIATION MULTIFEEDING 1-2 FORSKELLIGE UDEN VARIATION SKYGGE

BEGYNDEREN

LAVT Figur 3: BATK Niveautrappen

8 Tekniktræning - Clear

SPILLERNIVEAU EKSPERTEN

DEN ØVEDE MED STABIL TEKNIK

DEN ØVEDE FØR TEKNIKKEN ER STABIL

SPILLERENS NIVEAU


Med delmetoden træner spilleren først en eller flere dele af bevægelsesforløbet og sætter det derefter sammen til det ønskede forløb.

I tekniktræningen bruges metoderne oftest i kombination med hinanden: Fx clear introduceres og trænes ved at spilleren udfører hele slag- og benarbejdsbevægelsen, og træneren instruerer med udgangspunkt i helheden. Hvis grebet er forkert og trods gentagne forsøg ikke kan rettes, mens spilleren udfører hele slagbevægelsen, kan greb og underarmsbevægelserne trænes isoleret. Så snart det er muligt, skal korrigeret greb og slag­bevægelse sættes ind i hele slag- og benarbejdsbevægel­sen via helmetoden, mens der er fortsat fokus på greb og underarmsbevægelserne. Hvis grebet fortsat er forkert, vender spilleren tilbage til at træne greb og underarmsbevægelserne via delmetoden evt. sammen med centralbevægelsen, derved øges antallet af bevægelseselementer gradvis. Så snart det er muligt, træner spilleren igen teknikkerne via helmetoden.

Ved at afgrænse øvelsens bevægelseselementer hjælper træneren spilleren til at isolere sin fokusering på det essentielle – i ovenstående eksempel: greb og underarmsbevægelserne. I takt med at spilleren bliver dygtigere, kan spilleren i større grad isolere sin fokusering i øvelser, der tager udgangspunkt i helheden. Øvelserne skal så vidt muligt tage udgangspunkt i at træne teknikkerne i deres helhed. Øvelser, der kun indeholder dele af en given teknik, begrænses til det mest nødvendige. Med andre ord: så helt som muligt, så delt som nødvendigt.

Tekniktræning - Clear 9


Instruktion og feedback Trænerens instruktion og feedback samt øvelsens design er altafgørende for, at spillerne får det optimale udbytte ud af tekniktræningen. Måden at præsentere tingene på er altafgørende for, om spillerne forstår øvelserne og har det rette fokus. For de yngre spillere er det vigtigt, at tingene ikke bliver for komplekse. I takt med at spillergruppen bliver ældre, er det naturligt at blive mere uddybende og detaljeret i forklaringerne.

Instruktion

Når træneren skal instruere i relativt nye teknikker eller for en spillergruppe, der har mindre erfaring med badmintonteknik og tekniktræning, er hovedvægten på god demonstration, kortfattet instruktion, konkrete beskeder og anvendelse af nøgleord, der skal fastholde spillernes tekniske fokus. Det er dog vigtigt med regelmæssige mellemrum at forklare lidt om, hvorfor man træner det, man gør, de overordnede sammenhænge mv. Spillerne lærer ved at se, høre, gøre og fornemme/mærke. DFDT-metoden imødekommer dette: > Demonstration – teknikken demonstreres. > Forklar – træneren forklarer de 1-3 vigtigste pointer. > Demonstration – teknikken demonstreres igen. > Træn – teknikken trænes. Ofte er der mere end 1-3 vigtige pointer knyttet til en teknik. Så kan man efter fx 5-15 minutters træning samle spillerne til en ny omgang DFDT og fx gentage én af pointerne fra første omgang og supplere med en eller flere nye pointer. I takt med at spillerens tekniske færdigheder og erfaring med tekniktræning bliver større, introduceres de tekniske fokuspunkter gennem dialog mellem træneren og spillerne, således spillernes forforståelse og erfaringer bliver bragt i spil.

Feedback

Når den tekniske træningsøvelse er sat i gang, bruger træneren feedback til spillerne til at skærpe spillernes fokus og øge spillernes motivation. Den indledende del af trænerens feedback går på spillernes udførelse af øvelsen. Træneren skal gøre sig flg. observationer: • Har spillerne forstået formålet med øvelsen? • Udføres øvelsen korrekt ift. sikkerhed og placering af bolden? • Udføres øvelsen korrekt ift. tempo, rytme og bevægelsesmønstre? • Kan det ønskede fokus trænes i øvelsen, har træneren valgt den rigtige (spil)situation? Den næste del af trænerens feedback går på spillerens udførelse af teknikkerne. Træneren skal gøre sig flg. observationer: Resultatet - er dette tilfredsstillende? • Hvordan er timingen og træfpunktet? Når spilleren ­bolden på det ønskede tidspunkt? • Hvordan er boldens bane, placering og hastighed? • Hvordan lyder det, når bolden træffes? • Hvordan er resultatet i forskellige situationer? 10 Tekniktræning - Clear

Når øvelserne er sat i gang, er trænerens første opgave at kontrollere, at øvelsen er forstået og at den fungerer efter hensigten. Herefter retter træneren fokus på, om øvelsen har den rette sværhedsgrad.

Udførelsen – er denne tilfredsstillende? • Hvordan er helheden? Ser det naturligt, rytmisk og afspændt ud? • Hvordan er benenes bevægelse og placering? • Hvordan er kroppens bevægelse og placering? • Hvordan er armenes bevægelse og placering? • Hvordan er grebet og fingrenes placering? Udvikling og indsats – går det i den rigtige retning? • Hvordan har spillerens teknik udviklet sig indenfor den seneste måned? Og indenfor spillerens badminton­karriere? • Hvordan er hastigheden i spillernes teknikudvikling? • Hvordan er spillerens forsøg på at ændre sin teknik? Træneren skal være opmærksom på, hvordan feedbacken gives. Det er en del af teknikanalysen at identificere både hvad der er vellykket og hvad der kan optimeres. Idet spillerne yderst sjældent udfører en teknik perfekt, og i særdeleshed når det er en nyere teknik, der trænes, kan trænerens feedback få en negativ vinkel. Da feedback under tekniktræningen skal anvendes til at øge motivationen og skærpe fokus hos spillerne, bør trænerens feedback tage udgangspunkt i den positive del af præstationen, som kobles til det, der var knap så godt. Dette efterfølges af konkrete bud på en korrektion. Fx ved et slag: ”Det var bedre med albuens position – ”prøv at få albuen frem-og-op inden du rammer bolden”. En anden måde at opbygge feedbacken er at tage udgangspunkt i spillerens oplevelser: ”Hvad oplevede du?” efterfulgt af ”Jeg oplevede…”. Med udgangspunkt i at det er trænerens kommunikation omkring færdighederne, som er centrale, kan dette være en fordelagtig metode. Træner og spiller får afstemt hinandens oplevelser af udførelsen og får samtidig øget spillerens selvbevidsthed.

Øg spillerens bevidsthed

Uanset udviklingstrin er det vigtigt, at spilleren får en klar kropslig fornemmelse af den rigtige teknik. Spørgsmålet ”hvordan føles det” kan være en rigtig god indgangsvinkel i teknikindlæringen. Her bliver spilleren udfordret på den kropslige fornemmelse, der er afgørende for, at ting kan rettes til og videreudvikles. Den sidste del af trænerens feedback er en opsamling af dagens tekniktræning. Hvad var pointerne og spillernes erfaringer? Hvad skal vi tage med til næste træning? Lige­ledes er det trænerens ansvar at sikre, at den næste tekniktræning indledes med at lave et loop til den foregående tekniktræning. Det at stille spilleren spørgsmål og ikke bare at være hurtig til at give svarene, er en vigtig del af dialogen. Netop dialogen, hvor spilleren selv giver et bud på, hvordan tingene føles, er med til at skabe selvstændige og selvtænkende spiller.


Øvelserne og øvelsesrækken Når træneren skal finde på øvelser og samtidig være i stand til at sætte en øvelsesrække sammen, så er det en nødvendighed at have et kendskab til børn og unges forudsætninger og udvikling. Der er forskel på at træne børn, unge og voksne. Derfor skal træningen være aldersrelateret og tilpasset den enkeltes niveau. Øvelserne i videomaterialet er aldersrelateret jf. Teknikspiralens fire vindinger samt niveautilpasset jf. Niveautrappens fire mestringsniveauer, og står som et eksempel på, hvordan et komplet træningsforløb af clear kan designes. Øvelses­ rækken og øvelseseksemplerne kan vha. baggrundsviden i de forgående afsnit overføreres til andre teknikker. Og dermed kan træneren selv lave en rød tråd i tekniktræningen – henover året og årene. Børn og unge udvikler sig fysisk og motorisk gennem forskellige faser, de såkaldte ”kritiske perioder”. En badmintonspiller skal mestre mange teknikker, og disse er tilmed fundamentet for al anden træning og udvikling, da den ene færdighed så at sige bygger ovenpå den forrige. Det betyder i praksis, at vi har travlt: Den tekniske træning skal starte tidligt og have meget høj prioritet! Spillerne, som bliver brugt i øvelserne, er alle valgt på baggrund af deres færdighedsniveau og ikke deres resultater. Teknikspiralens fire vindinger spænder over en årrække og spillerne vil naturligt også være blandt de ældste indenfor aldersgruppen. Herved fås muligheden for at se, hvor langt spillerne rent faktisk kan nå ved seriøst og engageret træning. Til trods for at spillerne er blandt Danmarks dygtigste spillere indenfor deres aldersperiode, så er det vigtigt at pointere, at spillerne ikke er perfekte. Spillerne laver også fejl undervejs i læreprocessen mod at blive endnu dygtigere. Det har derfor været vigtigt også at vise denne side i sagen og ikke tegne et glansbillede af virkeligheden. Derfor er der også medtaget situationer, hvor spillerne laver fejl, således at træningssituationerne bliver så autentiske som muligt.

BadmINTRO / 5-8 år / -U9

Forløbet er sammensat af 6 forskellige temaer, der er grundlæggende for clear: • Tilbageløb • Retningsbestemte afsæt • Tyngdepunkt • ”Armene klar til slag” • Kastebevægelsen • Saksebevægelsen Temaerne tager udgangspunkt i, at de fundamentale motoriske forudsætninger er på plads, før vi tager fat på den mere specifikke teknikindlæring. Populært sagt bliver den specifikke teknikindlæring lettere med en bedre kvalitet og et bedre slutprodukt, hvis der i de tidlige år skabes en bred motorisk platform. I videomaterialet til badmINTRO’s 6 temaer starter øvelsesrækken med helt enkle øvelser. Der er naturligvis progression i øvelsesrækkerne, hvor flere af de sidste øvelser bliver mere komplekse.

De sidste øvelser i hver af øvelsesrækkerne vil oftest indeholde færdigheder, der breder sig ud og berører færdigheder fra to eller flere af de 6 temaer. I videomaterialet kan overgangen mellem de valgte øvelser til henholdsvis ”badmINTRO” og ”Før pubertet” være for stor for nogle spillere. Derfor kan øvelserne til ”badmINTRO” suppleres med en eller flere øvelser fra nedestående øvelsesrække: • Spilleren udfører forhåndsclear på en bold, der hænger i en snor (højden tilpasses spilleren), først uden og så med tilbageløb. • Spilleren udfører forhåndsclear på en bold, der kastes fra en oplægger (oplægger evt. stående på stol) uden tilbageløb. • Spilleren udfører forhåndsclear på en bold, der kastes fra en oplægger (oplægger evt. stående på stol), men med benarbejde fra spillecentrum til slagstedet og retur. • Spilleren starter på slagstedet. Oplæggeren spiller en bold ad gangen, boldens bane skal have en flad bue. Spilleren slår et clear. • Spilleren starter på slagstedet. Oplæggeren spiller en bold ad gangen, boldens bane skal have en høj bue. Spilleren slår et clear. • Spilleren starter i spillecentrum. Oplæggeren spiller en bold ad gangen, boldens bane skal have en passende bue. Spilleren slår et clear. Disse 6 øvelser er ikke vist i videomaterialet.

Før pubertet / 9-12 år / U11-U13

Overgangen mellem badmINTRO og før puberteten er en glidende overgang, hvor øvelserne gradvist bliver badmintonlignende, dvs. slagøvelse med ketsjer og bold og på badmintonbanen. Fra at have øvelser med dele af bevægelsesmønstret (delmetoden) skifter øvelserne karakter til at have hele bevægelsesmønstret med (helmetoden). Nu tages der fat på, at de badmintonspecifikke færdigheder, som bliver understøttet af de motoriske færdigheder fra badmINTRO, og der er stadig fokus på basis og grundlæggende elementer. Netop i denne fase er det vigtigt, at spilleren fornemmer teknikken og ikke kun fokuserer på resultatet (boldens placering). Det er ligeledes vigtig at acceptere, at det er en del af processen at mislykkes med tingene, når man prøver at ændre teknikken. Det skal ikke være et nederlag ikke at lykkes, men det skal forstås som uundgåeligt, når der trænes med nye eller optimering af teknikker. I før pubertet perioden skal spillerne præsenteres for alle slag og stort set alle teknikker. Det er ikke en forudsætning, at spillerne kan alle teknikkerne perfekt, men at spillerne får en fornemmelse for alle tekniktyper. Endvidere skal spillerne træne de givne teknikker i forskellige situationer. Fx skal spillerne træne clear i pressede og upressede situationer både med saksebevægelse i forhånds- og baghåndssiden, stemskridtsbenarbejde og blokeringshop.

Puberteten / 13-15 år / U15

Perioden handler om at udfordre og optimere den teknik, som spillerne allerede er blevet præsenteret for.

Tekniktræning - Clear 11


Øvelserne går fra lukkede og forudsigelige øvelser til mere komplekse og åbne øvelser med muligheder for at træffe valg. Derfor er der valgt øvelser i tekniktræningen, der også har et taktisk sigte. I den første del af perioden er det ofte helt simple øvelser, der gør det muligt at fokusere på de tekniske elementer. I den periode skal der være fokus på at kunne dække hele banen og samtidig bevare kvaliteten. Evnen til at dække banen og nå bolden tidligt er ofte en undervurderet faktor, som bør være i fokus. Badmintonspillet går i retning af øget mobilitet på banen og hurtigere slagafvikling, hvor spillerens evne til at nå boldene tidligt har stor betydning. Derfor er det en forudsætning, at der trænes med disse færdigheder i en tidlig alder. Det skal naturligvis afspejle sig i trænerens valg af øvelserne.

Efter pubertet / 15-18 / U17-U19

Målet med træningen og øvelserne er nu at optimere teknikken og udvikle de kvaliteter, der kræves for at blive en dygtig seniorspiller. Det er en nødvendighed at forholde sig til begreber som at nå bolden tidligt, rytme, tempo, korte og effektive slagbevægelser, maskering

12 Tekniktræning - Clear

og være i stand til at træffe rigtige valg af slag. Skal spilleren udvikle disse færdigheder, kræver det mange træningstimer, hvor tålmodighed og vedholdenhed bliver sat på en prøve, da der ikke gås på kompromis med kvaliteten. Elementer som tempo, rytme, korte og maskeret slagbevægelser udfordres bedst i åbne øvelser, hvor spilleren har mulighed for at træffe en række valg - at stå over for en modstander, der har flere muligheder, udfordrer spilernes evne til at dække banen i alle situationer. Den modningsproces, der skal til for at blive en klog og selvtænkende spiller, kræver rigtig mange åbne spillignende øvelser og situationer. Derfor bliver der i den sidste del af denne aldersgruppe stillet store krav til at kunne træffe rigtige og hensigtsmæssige beslutninger, der peger kraftigt i retning af taktisk træning. Mange af ovenstående begreber udfordres bedst i øvelser med en kørende bold. Det betyder, at træneren ofte træffer komplekse øvelsesvalg, der ligger tæt på kampsituationen.


Øvelsesoversigt Øvelsesoversigten er et overblik over øvelserne til de fire aldersperioder, mens videomaterialet viser og forklarer de træningsmæssige pointer. Du kan se alle øvelserne her eller klik på hver enkelt tema for at se de enkelte øvelser. BadmINTRO / 5-8 år / -U9 Tema

Øvelser

Trænerens pointer

Trænerens fokus

Tilbageløb

Baglæns løb

• • •

Brug armene Land på forfode Stor skridtlængde

Chasseløb

• • •

Vigtigt at udføre øvelsen korrekt Lavt tyngdepunkt Hold hovedet oppe – kig fremad

Tekniske fokuspunkter for alle øvelserne: Tyngdepunktets position, løb og landing, armenes position og bevægelse samt hovedets retning

Krydsbagomløb

• • •

Venstre fod bag om højre Højre fod bagest Venstre side forrest

Gadedrengeløb

• • •

Brug armene: ”glade arme” Fornem højt og lavt tyngepunkt Rytmen i arme og ben skal passe sammen

Bevægelserne i arme og ben kan trænes hver for sig i starten, men bevægelserne skal kombineres så tidligt som muligt

Chasseløb med armene klar til slag

Kombination af bevægelsen i arme og ben Armene klar til slag: ”den åbne trekant” Hold hovedet oppe – lavt tyngdepunkt – armene klar til slag

Når bevægelserne i arme og ben kombineres, skal der være ekstra fokus på, at teknikkerne udføres korrekt

• • Krydsbagomløb med armene klar til slag

• •

Retningsbestemte afsæt

Armene klar til slag: ”den åbne trekant” Lavt tyngdepunkt og rytme i tilbageløbet

Chasseløb/ Krydsbagomløb Gadedrengeløb

Gadedrengeløb Gadedrengeløb

Armen trækkes tilbage som en del af gadedrengeløbet

Fangeløb med berøring med ryggen

Justering af aktivitetsområdet

Fangeleg med berøring på bagdelen

• •

Lavt tyngdepunkt Begge spillere træner retningsbestemte afsæt og tyngdepunktets position

Stregfangeleg med restriktioner

Begge spillere træner chasseløb og retningsbestemte afsæt

Stigeøvelser

• • •

Lavt tyngdepunkt og afstand mellem fødderne Bevidst om tyngdepunktets højde Sikring af tyngdepunktets højde

Skyg din makker

• •

Begge spillere træner temposkift Bevidst om tyngdepunktets højde

Pegeøvelser

• •

Bøjning i knæ-, ankel og hofteled Bevidst og aktiv timing af det retningsbestemte afsæt

Teknikkerne skal udføres, så der er rytme, lethed og en glidende bevægelse i tilbageløbet. Teknikkerne skal udføres med variation i tempoet

Selv om der trænes simple teknikker, så skal træner være tålmodig og vedholdende samt motivere spillerne, således der opnås et tilstrækkeligt færdighedsniveau

Armene klar til slag – lavt tyngdepunkt – hold hovedet oppe Lavt tyngdepunkt og et glidende i tilbageløb

Justering af aktivitetsområdet har betydning for antallet af retningsbestemte afsæt Kort reaktionstid (maskeringer) til et retningsbestemt afsæt er en vigtig del af lege og øvelsesvalg Både leg og øvelser øger spillernes bevidsthed om tyngdepunktets position og understøttelsesfladens størrelse

Tekniktræning - Clear 13


Tema

Øvelser

Trænerens pointer

Trænerens fokus

Tyngdepunkt

Gang

Højt og lavt tyngdepunkt

Hop

• • • •

Fjedrende afsæt Hold hovedet oppe – kig fremad Afstand mellem fødderne Brug armene

Chasseløb

Lavt tyngdepunkt og stor skridtlængde i chasseløbet Hold hovedet oppe – kig fremad

Tyngdepunktets højde justeres ved en kombination af følgende: • bøjning i knæ-, ankel og hofteled • 1-2 skulderbredders afstand mellem fødderne • let udadroterede hofteled

”Armene klar til slag”

I øvelserne skal der både trænes at holde den samme position på tyngdepunktet og at skifte fra højt til lavt samt fra lavt til højt tyngdepunkt

Stregfangeleg med chasseløb

Lavt tyngdepunkt er forudsætning for kraftig acceleration

Klap hinandens knæ

• • •

Brug armene Afstand mellem fødderne Lavt tyngdepunkt og lille skridtlængde i chasseløbet

Stigeøvelse

• •

Både spillerens og hjælperens bevidsthed om tyngdepunktet øges Samme position af tyngdepunktet

Pegeøvelse

Bøjning i knæ-, ankel og hofteled

Armene klar til slag: ”Den åbne trekant” (1)

Armene klar til slag: ”den åbne trekant”

Når armene gøres klar til slag kommer ketsjeren fra udgangsposition

Armene klar til slag:”Den åbne trekant” (2)

Ketsjerarmens albue må ikke placeres for tæt på kroppen, når armene er klar til slag

Armene klar til slag: ”den åbne trekant” - med ketsjer Afspændte arme og løst greb

Armene klar til slag: albuens placering

• •

Albuens placering Afstand mellem albue og krop

Armene klar til slag: skyg træneren

• •

Fra udgangsposition til klar til slag Detaljerne rettes til i ”den åbne trekant”

Øvelserne skal øge spillernes bevidsthed om tyngdepunktets position

Ketsjerarmens albue placeres lidt under skuldehøjde, når armene er klar til slag Når armene er klar til slag, skal armene og kroppen være afspændt Øvelserne skal øge spillernes bevidsthed om armenes og kroppens bevægelse og placering

Kastebevægelsen

Overhåndskast med ærteposer (1)

Overhånd-forhåndskast uden instruktion

Overhåndskast med ærteposer (2)

• •

Vægten på højre ben Albuen trækkes tilbage

Overhåndskast med centralbevægelsen

Afsæt på højre ben – hofte, skulder og albue følger Ærteposen slippes over skulderen Vægten på bageste ben

• • Overhåndskast med ”armene klar til slag”

• •

”Armene klar til slag” Albuen accelereres frem og op mod ”træfpunktet”

Overhåndskast med saksebevægelsen

• •

Kast og saks kombineres Afsæt op mod ”bolden” i saksebevægelsen

14 Tekniktræning - Clear

Kastebevægelsen indeholder mange elementer af overhåndforhåndsslagbevægelsen Når øvelsesrækken startes uden instruktion, ønskes det at aktiveres spillerens forforståelse og herigennem øge spillernes bevidsthed I trænerens instruktion vægtes centralbevægelsens elementer: • siden til - venstre side forrest • centralbevægelsen starter med et afsæt på højre ben – hvorefter hoften, skulderen og albuen følger Øvelsesrækken afsluttes med at slagbevægelsen trænes som skyggeøvelse


Tema

Øvelser

Trænerens pointer

Trænerens fokus

Saksebevægelsen

Rotation om længdeaksen (1)

Saksebevægelsens højde sker ved at sætte af opad på højre ben

• Rotation om længdeaksen (2)

• • • • • •

Afstand mellem fødderne i afsæt og landing Rotation i begge retninger Rotation med og mod uret Afsæt lodret op Kraftige afsæt og højde på saksebevægelsen Hold hovedet oppe i landingen – kig fremad Dosering af hastighed og kraft i kropsrotationen Afstand mellem fødderne i afsæt og landing

Begyndelse til saksebevægelsen (1)

• •

Fødderne skifter placering Hold hovedet oppe i landingen – kig fremad

Begyndelse til saksebevægelsen (2)

Lille afstand mellem fødderne i afsættet Afstanden mellem fødderne øges i rotationen

Tilbageløb med saksebevægelsen

Saksebevægelsens hastighed øges ved at fødder passerer tæt på hinanden og benspredningen er mindre Venstre fods landingsposition i forhold til tyngdepunktet. Landingsteknik i venstre ben og hofte og krop. Overkroppen og hovedet holdes op i landingen – der kigges fremad Øvelserne skal øge spillernes bevidsthed om dosering af kraft og balancen i saksebevægelsen

Afstanden mellem fødderne øges i rotationen

Tekniktræning - Clear 15


Før pubertet / 9-12 år / U11-U13 Øvelser

Teknik – Trænerens fokus

Øvelsen – Trænerens fokus

Øvelse1

Armene klar til slag: ”den åbne trekant”

Spilleren og oplæggeren placeres i spillerens baghåndsside

Der holdes udgangsgreb Efter afsættet på midten af servefeltet flyttes højre fod tæt over gulvet i kropsrotationen Spilleren skal så tæt på slagstedet som muligt før afsættet i saksebevægelsen

Spilleren starter på midten af servefeltet og bevæger sig mod slagstedet Næste bold sættes i gang, når spilleren er klar på midten af servefeltet

I landingen trykkes der væk fra slagstedet med lavt tyngdepunkt Øvelse 2

Øvelse 3

I forspændingsbevægelsen/afsættet mod slagstedet skal tyngdepunktet være lavt

Spilleren starter på midten af servefeltet og bevæger sig mod slagstedet

Spilleren skal så tæt på slagstedet som muligt før afsættet op mod bolden i saksebevægelsen

Træn med få gentagelser. Der er fokus på teknisk træning, ikke fysisk træning

I landingen trykkes der væk fra slagstedet med lavt tyngdepunkt

Øvelsen er først færdig, når spilleren er klar på midten af servefeltet

Bevidst og aktiv timing af forspændingsbevægelsen i forhold til oplæggerens slagbevægelse

Kvaliteten i lobbet sikres ved at placeringen af de to netdrop er omkring midten af forreste servelinje

Benarbejdet i transporten efter forspændingsbevægelsen til slagstedet skal være så hurtigt og enkelt som muligt

Kvaliteten i lobbets højde er afgørende for, at spilleren kan udføre benarbejdsteknikken korrekt

I landingen trykkes der væk fra slagstedet med lavt tyngdepunkt

Næste gentagelse startes således øvelsen bliver kontinuerlig

Armene klar til slag: ”den åbne trekant” – ketsjer flyttes den korteste vej Øvelse 4

Bevidst og aktiv timing af forspændingsbevægelsen i forhold til øvelsen og oplæggerens slagbevægelse

Kvaliteten i lobbet sikres ved at placeringen af de to netdrop er omkring midten af forreste servelinje

I forspændingsbevægelsen/afsættet mod slagstedet skal tyngdepunktet være lavt og afstanden mellem fødderne øges

Kvaliteten i oplæggene sikres ved, at oplæggeren kender øvelsens slagrækkefølge

I landing trykkes der væk fra slagstedet med lavt tyngdepunkt

Begge spillere kan arbejde med et teknisk fokus i øvelsen – dog skal kvaliteten i oplæggene fortsat sikres

Armene klar til slag: ”den åbne trekant” – ketsjer flyttes den korteste vej Øvelse 5

Begge spillere træner teknikkerne til clear, ingen klar skelnen mellem oplægger og spiller

Kvaliteten og sikkerheden i øvelsen sikres, ved at spillerne er opmærksom på det korrekte tempo i øvelsen

Stabil og korrekt teknik er en forudsætning for kvalitet i øvelsen

Træn med korte intervaller. Der er fokus på teknisk træning, ikke fysisk træning

Spillerne har individuelt teknisk fokus

16 Tekniktræning - Clear


Puberteten / 13-15 år / U15 Øvelser

Teknik – Trænerens fokus

Øvelsen – Trænerens fokus

Øvelse 1

Clearslaget maskeres ved at vise lav fart i starten af slagbevægelsen og slå med høj fart

Øvelsen er kendt for spilleren og øvelsens niveau er tilpasset, så spilleren har mulighed for at træne teknikkerne med det nye fokus

Grebet er løst i starten af slagbevægelsen og spændes lige før bolden træffes Spilleren skal så tæt på slagstedet som muligt før afsættet i saksebevægelsen. Bolden skal træffes så højt som muligt Øvelse 2

Clearslaget maskeres ved at vise lav fart i starten af slagbevægelsen og slå med høj fart Grebet er løst i starten af slagbevægelsen og spændes lige før bolden træffes Spilleren skal så tæt på slagstedet som muligt før afsættet i saksebevægelsen. Bolden skal træffes så højt som muligt

Øvelse 3

Slagbevægelsen til clear skal ligne slagbevægelsen til drop så langt som muligt (=vise lav fart ➝ slå med høj fart) Maskeringens effektivitet kan ses, hvis oplæggeren korrigerer forspændingsbevægelsen og/eller returnerer bolden fra en defensiv position

Kvaliteten i lobbet sikres ved, at placeringen af de to netdrop er omkring midten af forreste servelinje Kvaliteten i lobbets højde er afgørende for, at spilleren kan træne slagets maskering Signalet til clear skal times således, at spilleren bliver udfordret på de slagtekniske elementer og at det undgås, at benarbejdsteknikkerne bliver ineffektive Kvaliteten i lobbet sikres ved, at placeringen af netdroppene er omkring midten af forreste servelinje Kvaliteten i lobbets højde er afgørende for, at spilleren kan træne slagets maskering For at undgå for mange spilstop, er det vigtig, at oplæggeren er klar og forsøger at nå bolden, selvom maskeringen er effektiv Kvaliteten i lobbet sikres ved, at placeringen af netdroppene er omkring midten af forreste servelinje Kvaliteten i lobbets højde er afgørende for, at spilleren kan træne slagets maskering

Øvelse 4

Slagbevægelsen til clear skal ligne slagbevægelsen til drop så langt som muligt (= vise lav fart ➝ slå med høj fart) Spilleren skal så tæt på slagstedet som muligt før afsættet i saksebevægelsen. Bolden skal træffes så højt som muligt Maskeringens effektivitet kan ses, hvis oplæggeren korrigerer forspændingsbevægelsen og/eller returnerer bolden fra en defensiv position

Spillerne skal forsøge at nå bolden ved nettet så højt som muligt. Spillerne må ikke flytte spillecentrum tilbage på banen for at dække bagbanen og/eller ud mod sidelinjen Kvaliteten i bevægelsesmønstrene til bagbanen sikres ved, at placeringen af netdroppet er omkring midten af forreste servelinje Kvaliteten i lobbets højde er afgørende for, at spilleren kan træne slagets maskering

Begge spillere træner teknikkerne til clear, ingen klar skelnen mellem oplægger og spiller Øvelse 5

I forspændingsbevægelsen/afsættet mod slagstedet skal være kraftfuldt og med lavt tyngdepunkt i den første del af afsættet

Begge spillere træner teknikkerne til clear, ingen klar skelnen mellem oplægger og spiller. Derfor er det vigtig med feedback til begge spillere

Spilleren skal så tæt på slagstedet som muligt før afsættet op mod bolden. Bolden skal træffes så højt som muligt

Øvelsens slagsekvens har et fast mønster for at øge spillernes mulighed for at fokusere på de tekniske elementer

I landingen trykkes der væk fra slagstedet med lavt tyngdepunkt og i én fjedrende bevægelse Præcisionen af boldens bane (retning, længde og højde) er vigtig. Højden på clearslagets boldbane skal være ca. 20 cm over modstanderens samlede spring- og rækkehøjde

Øvelsen skal udføres i højt tempo, derfor skal der trænes i korte intervaller. Der er fokus på teknisk træning, ikke fysisk træning

Tekniktræning - Clear 17


ØVELSER

TEKNIK – TRÆNERENS FOKUS

ØVELSEN – TRÆNERENS FOKUS

Øvelse 6

Spilleren skal forsøge at bringe sig i position til at slå clearslagene med initiativ, derfor skal følgende vigtigt: Spilleren skal så tæt på slagstedet som muligt før afsættet op mod bolden. Bolden skal træffes så højt som muligt • Clearslaget maskeres ved at vise lav fart i starten af slagbevægelsen og slå med høj fart • Præcisionen af boldens bane (retning, længde og højde) er vigtig. Højden på clearslagets boldbane skal være ca. 20 cm over modstanderens samlede springog rækkehøjde • I landingen trykkes der væk fra slagstedet med lavt tyngdepunkt og i én fjedrende bevægelse

Oplæggeren skal sikre, at spilleren får mulighed for at træne slag- og benarbejdsteknikkerne til clear. Derfor skal oplæggeren øge antallet af bolde til bagbanen og tilpasse tempoet i øvelsen til spillerens niveau.

Spilleren skal forsøge at slå clearslagene med initiativ. Derfor skal følgende vigtigt: • At spilleren skal så tæt på slagstedet som muligt før afsættet op mod bolden. Bolden skal træffes så højt som muligt • At clearslaget maskeres ved at vise lav fart i starten af slagbevægelsen og slå med høj fart • At præcisionen af boldens bane (retning, længde og højde) er vigtig. Højden på clearslagets boldbane skal være ca. 20 cm over modstanderens samlede springog rækkehøjde • At der i landingen trykkes væk fra slagstedet med lavt tyngdepunkt og i én fjedrende bevægelse

Oplæggeren skal sikre at spilleren får mulighed for at træne alle slag- og benarbejdsteknikkerne til clear. Derfor skal oplæggeren variere oplæggene til bagbanen både i antal serier og højde på boldens bane

Øvelse 7

Fokus for den enkelte spiller kan være individuelt og vil sandsynligvis være et delelement af den hele teknikken. Derfor er vigtigt, at træneren og spilleren er enig om, hvad spillerens fokus er. Øvelsen skal udføres i højt tempo, derfor skal der trænes i korte intervaller. Der er fokus på teknisk træning, ikke fysisk træning

Øvelsen skal udføres i højt tempo, dog skal oplæggeren være opmærksom på at tilpasse tempoet i øvelsen til spillerens niveau. Fokus for den enkelte spiller kan være individuelt og vil sandsynligvis være en del af hele teknikken. Derfor er vigtigt at træneren og spilleren er enig om, hvad spillerens fokus er. Øvelsen skal udføres i højt tempo, derfor skal der trænes i korte intervaller. Der er fokus på teknisk træning, ikke fysisk træning

Øvelse 8

Spillerens spilforståelse bliver et vigtigere element i den tekniske træning. Derfor er der et øget taktisk fokus i denne øvelse. Selvfølgelig er de tekniske fokuspunkter fra tidligere øvelser stadig relevante Spilleren skal vurdere og udnytte spilsituationen korrekt: • Er spilleren i en position, hvor bolden kan træffes højt og over skulderen, bør spilleren slå et maskeret clear og med en forholdsvis flad boldbane • Er spilleren i en position, hvor bolden kan træffes lavt og/eller bag skulderen, bør spilleren slå et clear med en forholdsvis høj boldbane

Øvelse 9

Spillerens spilforståelse bliver et vigtigere element i den tekniske træning. Derfor er der et øget taktisk fokus i denne øvelse. Selvfølgelig er de tekniske fokuspunkter fra tidligere øvelser stadig relevante Spilleren skal vurdere og udnytte spilsituationen korrekt: • Spillerens position i forhold til bolden er afgørende for clearets boldbane • Spilleren skal lave temposkift, hvis modstanderens slag forudsiges eller er defensivt • Spilleren skal spille med variation

18 Tekniktræning - Clear

Begge spillere træner teknikkerne til clear, ingen klar skelnen mellem oplægger og spiller. Derfor er det vigtig med feedback til begge spillere Slagsekvensen: drop-netdrop-lob bruges både hvis spilleren føler sig meget presset – så starter øvelsen ”forfra” – og til at sikre at spilleren ikke flytter sit spillecentrum unødigt tilbage på banen for kun at dække bagbanen Øvelsen skal udføres i højt tempo, derfor skal der trænes i korte intervaller. Der er fokus på teknisk træning, ikke fysisk træning Oplæggeren skal returnere spillerens netdrop med et lob, således at der opstår spilsituationer på bagbanen, hvor spilleren er mere og mindre presset. Spilleren kan vurdere maskeringens effektivitet og clearslagets kvalitet ved hvorvidt oplæggeren returnerer bolden fra en presset eller upresset position Øvelsen skal udføres i højt tempo, derfor skal der trænes i korte intervaller. Der er fokus på teknisk/taktisk træning, ikke fysisk træning


Efter pubertet / 15-18 / U17-U19 Øvelser

Teknik – Trænerens fokus

Øvelsen – Trænerens fokus

Øvelse 1

Spilleren skal vurdere og udnytte spilsituationen korrekt: • Spillerens position i forhold til bolden er afgørende for clearets boldbane • Spilleren skal lave temposkift, hvis modstanderens slag forudsiges eller er defensivt • Spilleren skal spille med variation

Både træneren og spilleren er bevidste om at vurdere valg af slagtype i spilsituationen og kvaliteten af clearslaget

Spilleren skal registrere kvaliteten af clearets boldbane (retning, længde og højde) i den givne spilsituation

Øvelsen skal udføres i et højt tempo, og der er krav om, at øvelsen kan udføres med høj grad af sikkerhed Kvaliteten i lobbets højde er afgørende for, at spilleren kan træne slagets maskering

Et godt maskeret clear returneres oftest med træfpunktet bag kroppen Øvelse 2

Spilleren skal vurdere og udnytte spilsituationen korrekt: • Spillerens position i forhold til bolden er afgørende for clearets boldbane • Spilleren skal lave temposkift, hvis modstanderens slag forudsiges eller er defensivt • Spilleren skal spille med variation

Både træneren og spilleren er bevidste om at vurdere valg af slagtype i spilsituationen og kvaliteten af clearslaget

Spilleren skal registrere kvaliteten af clearets boldbane (retning, længde og højde) i den givne spilsituation

Restriktionen giver spilleren en mulighed for at være spilstyrende og dermed mulighed for at slå et maskeret clear

Selvom øvelsen spilles i kamptempo, skal oplæggeren huske sin rolle og give spilleren mulighed for at slå maskeret clear

Et godt maskeret clear returneres oftest med træfpunktet bag kroppen Øvelse 3

Spilleren skal vurdere og udnytte spilsituationen korrekt: • Spillerens position i forhold til bolden er afgørende for clearets boldbane • Spilleren skal lave temposkift, hvis modstanderens slag forudsiges eller er defensivt • Spilleren skal spille med variation Spilleren skal registrere kvaliteten af clearets boldbane (retning, længde og højde) i den givne spilsituation Et godt maskeret clear returneres oftest med træfpunktet bag kroppen

Øvelse 4

Spilleren skal vurdere og udnytte spilsituationen korrekt: • Spillerens position i forhold til bolden er afgørende for clearets boldbane • Spilleren skal lave temposkift, hvis modstanderens slag forudsiges eller er defensivt • Spilleren skal spille med variation

Bonuspoint skal motivere spilleren til at bruge det maskerede clear Bonuspoint kan give den ulempe, at spilleren flytter sit spillecentrum bag ud på banen for at dække bagbanen. Derfor er det vigtigt, at træneren instruerer spilleren til at ”være spillet tro” Da det er en kamplignede situation, opstår muligheden for at slå maskeret clear ikke i hver duel Både træneren og spilleren er bevidste om at vurdere valg af slagtype i spilsituationen og kvaliteten af clearslaget Både træneren og spilleren er bevidste om at vurdere valg af slagtype i spilsituationen og kvaliteten af clearslaget Øvelsen skal udføres i kamptempo, og der er krav om, at øvelsen kan udføres med høj grad af sikkerhed Da det er en kamplignede situation, opstår muligheden for at slå maskeret clear i hver duel ikke

Spilleren skal registrere kvaliteten af clearets boldbane (retning, længde og højde) i den givne spilsituation Et godt maskerede clear returneres oftest med træfpunktet bag kroppen

19 TEKNIKTRÆNING - CLEAR

Tekniktræning - Clear 19


Læs mere om uddannelser for trænere på træneruddannelse.badminton.dk og andre udgivelser om træning på trænerinspiration.badminton.dk eller kontakt os. Badminton Danmark Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby info@badminton.dk Tlf. 70 60 50 76


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.