Relleu difinitiu

Page 1

La serra de Tramuntana Relleu


Com es va formar la Serra de Tramuntana Tramuntana es va formar perquè Africà i Europa es varen allunyar i a mesura que passaven els anys va surti un trosset de terra i aquest trosset de terra va anar pujant i es va anar enfilant a poc a poc a mesura que anava agafant pedres pluja herbes... Quan va aturar de enfilar-se li baren posar de nom la Serra de Tramuntana. La Serra de Tramuntana ocupa la part nort-occidental de Mallorca. D’orientació Suroest a Nortest te uns 90km des de sa Dragonera al cap de Formentor. L’any 2011 la UNESCO va declarar el paisatge cultural de la serra de Tramuntana com patrimoni de la humanitat


Escorca •

Escorca és un municipi de la Serra de Tramuntana. El seu relleu és molt accidentat ,les tres muntanyes més altes de Mallorca estan a Escorca

.


Muntanyes de Escorca •

Les muntanyes més altes de Escorca son: Puig Major que medeix 1445m, Puig de Massanella que medeix1364m i Puig Tomir que medeix 1102m

.

Puig Major


Mes tipus de relleu •

En aquestes muntanyes tambĂŠ hi ha torrents i barrancs molt pronunciats com son: Torrents de Pareis, Sa Fosca, Lluc, Es Gorg des Diner, Sa Atl.lot Mort, Es Guix, Torrent D`Almendra, Comafreda.

Torrent de Lluc


• •

Dins les formacions rocoses també trobem coves espectaculars com per exemple: Sa Campana i Sa Cova de ses Bruixes. La costa de Escorca es abrupta i trobem per exemple: Les Cales de Sa Calobra i Tuent .


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.