Barbaroja i dones pirates

Page 1

PIRATES FAMOSOS DE LA MEDITERRANIA I DONES PIRATES  N’Aruj era molt ingeniós i hàbil. Atacava per tota la mediterrània

 En Eddin a la mort del seu germà Aruj va ser admirat per l’imperi Romà.

 En Barbaroja va saquejar Menorca als segles IX i va atacar molts de vaixells


 En Dragut era un corsari molt temut al segle XVI.  Quan va morir Barbaroja va saquejar es pobles de Pollença i Sóller.  Era un corsari molt violent i sanguinari. Tallava els caps als presoners.


ď ś Dos dones pirates mes famoses varen ser Anne Bonny i Mari Read. ď ś Algunes dones varen arribar a ser capitanes


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.