Flora definitiu final

Page 1

FLORA RocĂ­o M Natalia N Luis R Daniel I Rosa O


Com es distribueix la vegetació? Ara veureu les plantes mes comuns de sa serra i com es distribueixin aquestes:  Els vegetals estan en distintes parts de la serra per exemple: l’alzinar està per la part mes baixa i el litoral.

Alzinar

La Garriga està per les parts mes boscosas però a les que no hi ha casi construccions.

Garriga


PAISATGE

Aquest paisatge es fa amb l’aigua de la pluja. Aquesta herba se la menja les ovelles dels pastors . En aquestes herbes hi ha flors per l’agost i per la primavera .


VEGETACIÓ D’ESCORCA. 

Aquesta flor és de color blanc oscur

Safrà bord

Ciprell o xiprell (erica multiflora): és una planta amb fulles com agulles, floreix a la tardor.


Crocus

Aquesta flor és la única flor lila de la serra de tramuntana . És de color lila fluix i carn i de lila fort de forma de plomes de ocell.

Estepa blanca.abans l ´utilizaven per rentar plats


ARBRES

Aquest arbre es un ametller . Les flors son de color blanc i els fruit de color marr贸.Floreix a finals de febrer


És l'arbust més agradable de la nostra garriga, és olorosa i medicinal, arriba més o menys a crèixer un metre d'alçada. Les seves flors poden ser blaves o roses.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.