Fauna definitiu

Page 1

La Serra de Tramuntana Fauna


Introduccio La Serra de Tramuntana té molts d’animals com mamífers,rèptils,peixos…


PEIXOS L’únic peix d’aigua dolça autòcton és l’anguila, totes les altres espècies son introduïdes.

Anguila


ELS AMFIBIS • Els amfibis mes important de la serra son Ferreret , es va trobar a l’any 1.980

Ferreret


• Altres son el calapet i el granot calapet vert

Calapet vert


REPTILS

se

• Hi ha serps de garrigues i serps d’aigües. La serp de garriga es petita, fa uns 60cm, té la pell de molts de colors. La serp d’aigua és molt comuna i és fàcil observar-la als torrents i safareigs, fa uns 90cm Serp d’Aigo


Mamifers La Cabra salvatge mallorquina s’ha adaptat als ecosistemes insulars adquirint característiques pròpies. La seva dieta és enormement variada, incloent fruits com el llentiscle, els aglans, els fruits del cavalló, brots tendres de pi o d’alzina, fulles, plantes i especies.


AUS El voltor negre,l’au rapinyaire més grossa d’Europa,es l’espècie carronyaire més caractertica del bosc mediterrani. Aprofita dels cadàvers més grans que es troben a llocs més oberts.Es més fort i gran que altres espècies.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.