Definitiu pedra en sec

Page 1

Serra de Tramuntana Construccions de pedra Alba Angelina Marcos Lee


Una de les riqueses singulars de la Serra de Tramuntana és l’obra de pedra en sec, tècnica constructiva utilitzada des de temps immemorials que ha servit per ampliar zones de cultiu, millorar les collites, evitar desastres i aprofitar l’aigua que, de manera irregular, rep aquest territori.


Tipus de construccions Casa de possessió :és una gran propietat a finca rural i agrícola,d’una extensió més o menys gran,que inclou una casa. Jardins Senyorials exemple Els Jardins d’Alfàbia. Camins empedrats com el camí vell de Lluc.


Ponts i AqĂźeductes. Molins d’aigua. Cases de Neu:es feien amb un clot en terra,recobert amb una paret de pedra seca d´1,50 m i sol empedrat. Tenien coberta de teules .


• Coves Prehistòriques.

• Talaiots:és una estructura construïda amb pedres molt grosses.


Castells on es localitzen Solament hi ha dos castells a la serra de tramuntana.

El Castell del Rei que esta a Pollen莽a i l麓 altre es el castell d` Alar贸 que esta a Alar贸.


Marjades Les marjades son una paret formada per pedra, així s ´aconsegueix un terreny amb una forma de terrassa i també s´aconsegueix mes terra per sembrar. També és un mètode per separar les propietats . Tambe es pot fer una caseta amb les marjades per guardar coses


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.