Säkerhet Idag 001

Page 1

001 SÄKERHET IDAG

Säkerhet Mars 2024

DEN GLOBALA HANDELSKRISEN VID RÖDA HAVET- EN ÖVERGRIPANDE BILD

I en tid då internationell handel spelar en central roll för ekonomisk tillväxt, har betydelsen av Röda havet som livsviktig handelsrutt belysts på grund av en eskalerande kris. Ökande geopolitiska spänningar och tilltagande miljöproblem sätter regionen under stor press, vilket riskerar att allvarligt påverka de globala leveranskedjorna och därmed handelsbalansen världen över.

Houthi-rebellernas växande kontroll i Jemen, med Irans stöd, och de påföljande intensifierade attackerna mot fartyg i Suezkanalen, utgör ett direkt hot mot sjöfarten och har redan orsakat signifikanta störningar.

Denna utveckling har inte gått obemärkt förbi världens regeringar och ekonomier. De ökade säkerhetshoten har lett till militära åtgärder från länder såsom USA och Storbritannien, vilket ytterligare komplicerar situationen. Med Indien och Kina som stora spelare i området, starkt beroende av handeln genom dessa vatten, står mycket på spel. Indiens regering noterar att upp till 80% av deras och Kinas export till Europa passerar genom denna strategiska rutt.

Effekterna på global handel är redan kännbara. Fraktpriserna har skjutit i höjden, med Freightos Baltic Index som visar en nästan tredubblad kostnadsökning för en genomsnittlig container sedan november 2023. Handelsrutter har börjat omdirigeras, med en 51 procentig minskning av passagen genom Suezkanalen och en 131 procentig ökning vid Godahoppsudden.

Mattias Nygren, strategisk rådgivare på 2Secure, understryker att “utvecklingen av robusta kontinuitets-strategier är avgörande” och uppmanar svenska företag att se över sina transportvägar genom Suez och Röda havet. Detta är ett viktigt steg för att mildra påverkan av den geopolitiska instabiliteten.

De fortsatta förseningarna och kostnadsökningarna förväntas kvarstå under de kommande månaderna. Stora rederier och logistikföretag som Maersk och CMA CGM har infört tilläggsavgifter, vilket påverkar många handelsrutter, särskilt de som passerar genom Röda havet.

Klicka

för att kolla in våra övriga magasin!

Nr 001/2024

Utgivare:

Säkerhet Idag ges ut av

Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm

Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710

Redaktion:

Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se

Art Director:

Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se

Marknad:

Försäljningschef Lisa Hofberg, lisa.hogberg@storkom.se

Försäljning:

Benjamin Jonsson, benjamin.jonsson@storkom.se

Kontakta oss:

Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll.

Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

UNIKT SAMARBETE INOM

TOTALFÖRSVARSSÄKERHET

West Code är experter inom datasäkerhet och säkerhetsskydd. Algeco erbjuder skräddarsydda lösningar för container- och modulbranschen. Tillsammans i ett unikt samarbete lanserar de nu resilienta ledningsplatser – specialanpassade för att möta de höjda krav som totalförsvarsutvecklingen och omvärldsläget medför.

– Det här är en kostnadseffektiv lösning, där det går att jobba såväl i vardagen som i kris- och krigstider, säger Richard Brundin, Head of Sales på Algeco Sweden.

Många myndigheter, kommuner och regioner runt om i landet behöver stärka upp såväl sina ledningsförmågor som förmåga att hantera säkerhetsskyddsklassificerad information i alla led.

Säkerhetskänsliga verksamheter måste hitta kostnadseffektiva och användarvänliga lösningar för att möta kravbilden och dessutom undvika att riskera eventuella vitesbelopp kopplat till säkerhetsskyddslagstiftningen.

Samhällsviktiga verksamheter behöver bygga förmåga i vardagen som är både omställningsbar och robust nog att ge effekt för totalförsvarsförmågan i alla samhällslägen.

Det har Algeco och West Code tagit fasta på. Nu presenterar företagen en gemensam satsning på en resilient containerlösning som kan användas både som ledningsplats och datacenter.

I dag är många av offentliga sektorns ledningsplatser enbart lokaliserade i fasta byggnader. Vilket inte är optimalt, menar Tove Lundlycke. Varken vad gäller arbets- eller kostnadseffektivitet. Det finns också ett behov av att skapa fler avlyssningsskyddade rum som är anpassade för samverkan kring skyddsvärd information, vilket ofta medför stora ombyggnationer och investeringar.

– Att använda containrar är visserligen inget nytt. Men det ser vi som en stor fördel. Det är en välbeprövad produkt och metodik, men i en ny tappning. Samtidigt är containern bara ett skal, det är innehållet som är det viktiga. Vår produkt, som kombinerar hög anpassningsförmåga med ett bredare syfte, är utformad för att bidra direkt till samhällsnyttan, säger Tove Lundlycke.

SVENSKA FÖRETAG HÅRDAST DRABBADE AV RANSOMWARE – OCH MEDARBETARNAS RISKABLA BETEENDE GÖR INTE SAKEN BÄTTRE

Cybersäkerhetsföretaget Proofpoint släpper i dag den tionde upplagan av sin årliga State of the Phish-rapport som kartlägger hur cyberkriminella använder såväl nya som beprövade taktiker i sina attacker.

Årets upplaga av rapporten visar att svenska företag ligger i den absoluta toppen när det handlar om att bli utsatta för olika typer av hot – och att två tredjedelar av svenska anställda (66 procent) inte förstår sin roll och sitt ansvar när det handlar om den egna organisationens cybersäkerhet.

Om man tittar på de enskilda typerna av hot som omfattas av undersökningen framkommer det att svenska företag oftare drabbas av e-postbaserade ransomware-attacker (92 procent) och är mer utsatta för riktade nätfiskeattacker mot enskilda medarbetare (90 procent) än de flesta av de 14 andra undersökta länderna.

Rapporten visar även att svenska organisationer är mest utsatta för såväl BEC-attacker (Business Email Compromise, 92 procent)

och supply chain-attacker (88 procent) som så kallade TOADattacker – som kommer antingen i form av röstsamtal eller textmeddelanden till nyckelpersoners mobiltelefoner (84 procent).

– Cyberkriminella vet att människor är enkla att utnyttja, antingen på grund av att de försummar säkerheten, har fått sin identitet stulen eller – i en del fall – att de faktiskt har ett illvilligt motiv, säger Ryan Kalember, Chief Security Officer på Proofpoint.

Årets undersökning visar att det är viktigt att bygga en säkerhetskultur, men att cybersäkerhetsutbildningar inte är den självklara lösningen. Att veta vad man bör göra och att göra det man bör är två helt olika saker. Utmaningen är inte bara att öka medvetenheten, utan att förändra beteendet.

Sverige ligger inte bara i topp när det gäller hur utsatta företagen är för olika typer av hot, medarbetarna är också bland de sämsta när det gäller sådant som att återanvända eller dela lösenord, klicka på okända länkar eller lämna ifrån sig sina inloggningsuppgifter.

82 procent av de tillfrågade uppger att de utför riskabla handlingar och 94 procent av dem uppger att de är medvetna om riskerna det medför, vilket innebär att 77 procent av dem medvetet underminerar organisationens cybersäkerhetsarbete.

Nya Projekt 8 Februari 2024

DATADIODER – DET ENKLA SÄTTET ATT SÄKRA SIN SKYDDSVÄRDA INFORMATION

När NIS 2 blir lag och myndigheter kommer att kunna utföra tillsyn för att se om organisationer uppfyller lagstiftningens krav – då gäller det att ha en bra dokumentation över sin tekniska lösning av informationssäkerhet.

De organisationer som använder datadioder för att skydda sin skyddsvärda information har en jämförelsevis enkel lösning med hög säkerhetsnivå.

Då är det enklare att få tillit till säkerheten i det granskade systemet, vilket underlättar vid en granskning och medför bland annat att man behöver mindre dokumentation.

VAD ÄR NYTT MED NIS 2?

Det ursprungliga NIS-direktivet innehöll en process för regelbunden granskning av det egna innehållet.

Detta har lett till ett föreslaget direktiv för länder i EU om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå – detta kallas NIS 2.

DATADIODER – EN SÄKERHETSLÖSNING SOM ÄR ENKEL

ATT DOKUMENTERA

En datadiod är en säkerhetsprodukt som placeras mellan två nätverk och som fungerar som en backventil vars funktion endast tillåter att data skickas i ena riktningen medan den blockerar all data i motsatt riktning.

Då datadiodens säkerhetsegenskaper bygger på hårdvara och optisk fiber kan man visa att det är fysiskt omöjligt för data att

transporteras i motsatt riktning.

Denna hårdvaruprodukt, med sin höga assurans, bibehåller både nätverkets integritet genom att förhindra intrång eller nätverkets konfidentialitet genom att skydda den mest skyddsvärda informationen.

NÅGRA AV STYRKORNA MED DATADIODER ÄR:

Deras förmåga att säkerställa säkerhet i osäkra system och att skydda och bevara äldre system.

Genom att använda datadioder kan äldre system skyddas utan att hela det operativa systemet måste ses över.

Dess hårdvaruaspekt.

Det finns ingen risk för användarfel eller buggar eftersom det varken finns någon mjukvara eller konfiguration som kan innehålla buggar eller manipuleras.

De långsiktiga driftskostnaderna är låga.

Efter initial investering av inköp och systemintegration gör besparingarna i underhålls- och administrationskostnader datadioden till en effektiv nätverkssäkerhetslösning på lång sikt.

Hur de minskar cyberrisken.

Datadiodens strikta egenskaper gör att man helt kan utesluta vissa typer av risker om man använder en datadiod. Du vet till exempel att nätverket inte kan läcka information och kan därmed fokusera på att endast hantera risker med integritet och skadlig programvara.

Nya Projekt 9 Februari 2024

AI PÅ

BYGGARBETSPLATSEN

Tyvärr händer det alltför mycket på svenska byggarbetsplatser. Olyckor, stöld och sabotage är vanligt förekommande. MEDguard är ett nytt omfattande system för skydd och övervakning av entreprenadmaskiner och det känsliga området kring dessa.

MEDguard är banbrytande inom säkerhetsteknik, och med hjälp av avancerad AI erbjuder det en imponerande uppsättning funktioner som kan vara avgörande för att trygga och förbättra din verksamhet. Skapa en skyddad zon för dina entreprenadmaskiner med MEDguard, allt i ett kostnadseffektivt 4-i-1-system.

FÖREBYGG OLYCKOR OCH PRIORITERA SÄKERHETEN

MEDguard är inte bara ett säkerhetssystem – det kan vara en livräddare. Genom att övervaka och snabbt identifiera när människor befinner sig för nära maskinen, markeras faror med en tydlig LED-indikator i hytten. Det här snabba varningssystemet kan bokstavligen rädda liv och förhindra olyckor. Alla incidenter filmas automatiskt av AI-sensorn och materialet skickas till den säkra molnplattformen, MEDcloud.

STATISTIK

Hur säker är din arbetsplats? Vad kan förbättras? Hur många tillbud / potentiella tillbud sker per dag? När sker de? Och framförallt vad gör vi för att förbättra säkerheten? Sluta gissa och låt MEDguards AI samla in data som ger dig möjlighet att fatta beslut som verkligen gör skillnad.

OAVBRUTEN ÖVERVAKNING, DAG OCH NATT:

MEDguard fungerar som en pålitlig nattvakt med sitt AI-aktiverade larmsystem.

Vid närmande av obehöriga aktiveras en ljudsiren och blinkande ljus på maskinens tak, samtidigt som ägaren och eventuell larmcentral kontaktas.

Högkvalitativ videoupptagning startar för att säkerställa bevisning och lagras sedan säkert i MEDguards skyddade moln.

Genom att reagera endast på människor i direkt närhet undviks onödiga falsklarm. Digital gränsdragning gör att inga oskyldiga individer exponeras.

KONTINUERLIG POSITIONERING MED GPS-TEKNIK:

MEDguard tar det ett steg längre med sitt GPS-baserade positioneringssystem som aldrig tar paus.

MEDguard-systemet integreras sömlöst i en IP-klassad box i maskinens motorrum, vilket ger en robust och skyddad lösning för övervakning och säkerhet. Systemet kontrolleras via MEDguard-appen.

CRYSTAL ALARM TAR STEGET IN I FRAMTIDEN

Crystal Alarm presenterar stolt Crystal Button CB20, den senaste generationen av deras banbrytande larmknapp. Crystal Button CB20 kan vara utmanande att särskilja från sin äldre motsvarighet, Crystal Button CB10, då de utseende- och funktionsmässigt inte skiljer sig åt, men under det bekanta skalet avslöjar Crystal Button CB20 imponerande innovationer.

Den nya versionen kommer med en avsevärd förlängning av den trådlösa räckvidden och implementerar den senaste Bluetooth-teknologin, version 5.2, för att ytterligare stärka användarupplevelsen.

CB20 HÖJDPUNKTER:

Utökad trådlös räckvidd: Crystal Button CB20 tar säkerheten till nya avstånd med en betydande förlängning av den trådlösa räckvidden. Oavsett var användaren befinner sig, garanterar Crystal Button CB20 en snabb och pålitlig kommunikation för en tryggare upplevelse.

Bluetooth 5.2-teknologi: Crystal Button CB20 använder den senaste Bluetooth-versionen, 5.2, för att säkerställa snabbare anslutning, längre batteritid och förbättrad kommunikation. Detta gör Crystal Button CB20 till en av de mest avancerade larmknapparna på marknaden.

Bluetooth Coded PHY: Crystal Button CB20 använder Bluetooth Coded PHY som är en ny teknik som möjliggör väsentligt längre

räckvidd. Med en kompatibel telefon blir räckvidden till Crystal Button CB20 ännu längre.

Förberedd för Bluetooth AoA: Crystal Button CB20 är förberedd inför Bluetooth AoA (Angle of Arrival) vilket kan möjliggöra mycket exakt inomhuspositionering.

Förbättrad batteritid: Crystal Button CB20:s batteritid förväntas vara kraftigt förbättrad till skillnad från Crystal Button CB10. En potentiell dubblering i batteritid skulle inte vara oväntad

Den beprövade och pålitliga Crystal Button CB10 (till höger i bild) har tjänat som en pålitlig larmknapp under det senaste decenniet, med en imponerande livslängd på över 10 år. Denna prestation vittnar om en enastående standard och hållbarhet som har motsvarat användarnas förväntningar över tid.

Crystal Alarm ser nu fram emot att introducera Crystal Button CB20 med förhoppningen att den kan upprätthålla den höga standard som präglat Crystal Button CB10.

Crystal Alarms VD, Jens Olsson, kommenterar lanseringen:

– Med Crystal Button CB20 befäster Crystal Alarm sin ledande position inom personlarmsbranchen. Vi strävar efter att erbjuda våra användare det bästa inom teknologi och säkerhet. Crystal Button CB20 representerar en ny era av trygghet, där avstånd och teknologiska framsteg möts för att skapa en säkrare värld. Det som verkligen utmärker oss är vår egen unika knapp, vilket gör att vi kan kontrollera och ligga i framkant, vilket stärker vår överlägsenhet inom branschen.

Nya Projekt 12 Februari 2024

SECURITAS STÄRKER UPP LEVERANSEN FÖR ATT MÖTA ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ SÄKERHETSLÖSNINGAR

Efterfrågan på säkerhetslösningar inom samhällskritisk och samhällsviktig verksamhet, har ökat i Sverige över tid. Med anledning av Sveriges pågående upprustning av försvaret, pågående NATO-ansökningsprocess, ett förhöjt säkerhetsläge och en orolig omvärld påverkas säkerhetstjänsterna.

Skydd, är det nya affärsområdet för Securitas Sverige som lanseras idag och leds av Anna Rise, f.d. underrättelsechef vid Stockholmspolisen.

Securitas, som firar 90 år i år, lanserar idag Skydd, som är ett nytt affärsområde utvecklat för att möta det alltmer ansträngda världsläget. Något som inneburit en ökad efterfrågan på säkerhetslösningar inom samhällskritisk och samhällsviktig verksamhet och skyddsvakter, ett behov som verkar vara här för att stanna.

Joachim Höög, arbetar som COO på Securitas Sverige, och säger att det här är strategiskt viktigt för att fortsatt kunna bemöta den ökade efterfrågan.

– Det är viktigt att vi positionerar oss och lägger än mer fokus på denna marknad, främst då vi tydligt ser att allt fler företag inom exempelvis energisektorn men även olika myndigheter nu skärper kraven på säkerhet och växlar över

till att bli skyddsobjekt. Skydd-segmentet är strategiskt viktigt för vår tjänsteleverans och vi ser tydligt ett behov av en ökad specialisering och utveckling, säger han.

NYFÖRVÄRV DIREKT

FRÅN POLISEN LEDER SATSNINGEN

Att fortsätta vara ledande på marknaden är en fortsatt målsättning för Securitas som fortsatt vill kunna erbjuda toppklassig kvalité till befintliga och presumtiva kunder inom skydd.

En tydlig förändring blir därför att gå från att jobba decentraliserat till att koncentrera erbjudandet och för att driva den nya satsningen har säkerhetsbolaget blickat utåt och rekryterat en toppkandidat, direkt från polisen.

Anna Rise, tillträder som affärsområdeschef för Skydd och har en gedigen bakgrund från svensk underrättelse- och säkerhetstjänst.

Hon har även ett förflutet på FRA, bland annat som chef inom kontraterrorism men kommer nu senast från polisen där hon arbetat som chef för underrättelseenheten i region Stockholm. Hon är positiv till den nya utmaningen.

– Det ska bli intressant att få etablera och leda den här satsningen tillsammans med alla dedikerade kollegor runt om i Sverige. Genom att förena teknik, engagerad personal och fysiskt skydd kan vi göra verklig skillnad i en tid där hoten mot Sveriges viktiga skyddsvärden ökar, säger Anna Rise

Nya Projekt 13 Februari 2024

NEXER OCH NTT SECURITY FÖRSTÄRKER CYBERSÄKERHETEN PÅ SKAVSTA

Som ytterligare ett led i arbetet med att stärka cybersäkerheten och efterleva det kommande NIS2-direktivet har Stockholm Skavsta Airport ingått ett nytt partnerskap med cybersäkerhetsföretagen Nexer Cybersecurity och NTT Security.

Genom 24/7-övervakning med lösningen Managed Detection and Response (MDR) står Stockholm Skavsta Airport nu ännu bättre rustat mot cyberattacker.

Som en flygplats och en del av den kritiska infrastrukturen för Sverige är skyddet mot cyberattacker extremt viktigt och högt prioriterat för Stockholm Skavsta Airport, särskilt med geopolitiska oroligheter i omvärlden.

Därför har flygplatsen bestämt sig för att inleda ett samarbete med Nexer och NTT Security för att ytterligare stärka försvaret mot de ständiga hoten från cyberangripare.

ÖVERVAKNING DYGNET RUNT

Nu fortsätter investeringarna i cyberskyddet på Stockholm Skavsta Airport. För att ligga steget före angripare kommer NTT Security och Nexer med sin expertis och moderna plattform att ha en omfattande cyberövervakning 24/7 av Stockholm Skavsta Airport.

Detta sker i NTT Securitys säkerhetscenter (SOC) i Göteborg, där tusentals potentiella och verkliga attacker hanteras varje dag.

– Jag kände ett starkt förtroende och tillit för NTT Security när jag besökte deras säkerhetscenter i Göteborg, säger Adam Eklund Eriksson, IT-chef på Stockholm Skavsta Airport. Säkerhet är A och O för oss, i både IT-miljön och det flygoperativa. När vi skulle välja cybersäkerhetsleverantör ville vi hitta partners med bra meriter som varit med länge i branschen. Där passade NTT Security och Nexer Cybersecurity in perfekt och de lever dessutom upp till de hårda kraven på oss som flygplatsverksamhet.

SKÄRPTA EU-KRAV

Ett krav som kommer att skärpas under oktober 2024 är i form av ny lagstiftning från EU. Då träder NIS2-direktivet i kraft, vilket bland annat skärper kraven på hantering och rapportering vid en säkerhetsincident.

Verksamheter måste dessutom ha en stark cyberförmåga med tydliga rutiner, utbildad personal och rätt enhetskonfigurationer. Lever inte företag och organisationer upp till kraven riskerar de att behöva betala böter.

CYBERSÄKERHETSRAPPORT: HACKTIVISM OCH

AI-ANVÄNDNING NÅR NYA NIVÅER

IT-säkerhetsföretaget Check Point Software lanserar sin årliga säkerhetsrapport i samband med sitt event CPX i Wien. 2024 års upplaga fördjupar sig i cyberhotens ökande komplexitet med ett särskilt fokus på den dramatiska ökningen av ransomware-attacker och den strategiska användningen av AI i såväl cyberförsvar som attacker.

Med ett turbulent cybersäkerhetsår i ryggen belyser rapporten en ökning på 90 procent av ransomware-attacker med offentligt utpressade offer.

Denna typ av ransomware står nu för 10 procent av all skadlig programvara som upptäckts av Check Points sensorer.

Nära hälften av alla attacker som Check Points Incident Response Team (CPIRT) hanterar gäller ransomware-attacker, och antalet attacker som annonseras offentligt fördubblades under förra året till 5000 attacker.

NÅGRA AV DE VIKTIGASTE RESULTATEN UR ÅRETS

RAPPORT:

UTVECKLING FÖR RANSOMWARE:

Angripare har förfinat sina strategier, utnyttjat nolldagars sårbarheter och förbättrat Ransomware-as-a-Service (RaaS) genom nya utpressningsmetoder.

Högt värderade måltavlor hamnar allt oftare i fokus för utpressarna, vilket visar behovet av robusta försvarsmekanismer. Efter botnet är ransomware den vanligaste skadliga koden som svenska verksamheter utsätts för, enligt Check Point Threat Intelligence report.

FOKUS PÅ ENHETER I SYSTEMENS UTKANT:

I rapporten har en växande trend av att attackera enheter i utkanten av olika system som ofta kan falla i glömska och där säkerheten inte alltid är lika uppdaterad. Detta belyser det kritiska behovet av omfattande säkerhetslösningar som täcker hela nätverket för ett fullskaligt skydd.

I slutet av 2023 riktade den ryska hackergruppen Sandworm in sig på Danmarks infrastruktur- och energisektor och 22 danska organisationer drabbades. Genom att rikta in sig på sårbara edge-enheter försågs hackarna med funktioner via fjärrkod på frånkopplade plattformar.

HACKTIVISMEN ÖKAR:

Statligt finansierad eller stödd hacktivism har eskalerat med en anmärkningsvärd ökning av cyberaktiviteter kopplade till geopolitiska konflikter. Användningen av destruktiva koder som raderar data för att skapa maximal skada understryker cyberkrigsföringens utveckling.

HOUSEGARD GER BRANDSLÄCKARE NYTT LIV GENOM HÅLLBARHETSPROJEKTET REUSE

Housegard är experter på brandsäkerhet och har sedan 1991 tillverkat och sålt brandsäkerhetsprodukter i Norden. Nu kommer nyheten att Housegard börjar med recirkulering av brandsläckare i det nya hållbarhetsprojektet ”ReUse”.

Projektet ReUse innebär att Housegard servicerar brandsläckare som passerat sitt utgångsdatum och gör dem redo för att återbrukas. Dessa brandsläckare genomgår en noggrann kontrolloch service-process för att återställas till sitt ursprungliga skick.

På så vis håller de samma höga kvalitet som nyproducerade släckare.

SAMARBETE MED ISOVATOR

För att genomföra ReUse-projektet har Housegard ingått ett samarbete med Isovator, ett norskt bolag med över 30 års erfarenhet inom materialåtervinning samt recirkulering av gasolbehållare.

- Vi är väldigt glada över samarbetet med Housegard och att vi tillsammans med dem investerat i en innovativ produktionslina som kommer gynna miljön. Vi ser även denna satsning som nyckeln till att möta våra framtida miljömål.” säger Tom Berntsen, avdelningschef på Isovator. ”Alla brandsläckare som lever upp till kvalitetsmåtten återbrukas genom Housegard ReUse. Även de delar av brandsläckaren som inte passerar vår kontroll kommer till nytta i andra användningsområdeN, fortsätter Tom Berntsen.

NY TEKNIK KAN GE SÄKRARE VÄGARBETSPLATSER

Ny teknik bör utnyttjas för att förbättra säkerheten både för de som arbetar på väg och för trafikanterna menar Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser.

Ett exempel är Road Works Warning (RWW), där en varning skickas till lastbilens förarstödssystem när den närmar sig ett vägarbete eller ett väghållningsfordon. Föreningen jobbar även med ett forskningsprojekt om hur ljus kan användas för att styra fordons hastighet genom arbetsplatser.

Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser (SBSV) har som uppgift att samverka med väghållare som Trafikverket och kommuner för att förbättra säkerheten vid vägarbete. Nyligen presenterade Trafikverket ett förslag till nytt regelverk för arbete på väg som nu är ute på remiss.

– SBSV:s medlemmar är företag som utvecklar och tillverkar produkter för vägsäkerhet, stora entreprenörer och utbildningsföretag. Det gör att vi har en stor bredd inom föreningen och vi har flera grupper som tittar på olika delar av förslaget för att kunna svara på remissen, säger Christer Andersson som är företrädare för SBSV.

Han berättar att SBSV jobbar för att få in mer ny teknik i säkerhetsarbetet för arbete på väg. I Trafikverkets handlingsplan, som kom för ett år sedan, finns en punkt där det står att säkerheten på arbetsplatser ska ökas genom att införa ny teknik.

– Vi ser stora möjligheter med att använda ITS-teknik, som står för intelligenta transportsystem. Det pågår en hel del forskning kring det och ett projekt som vi tror mycket på är Road Works Warning (RWW).

TIDIG VARNING

Redan i dag finns ett system där alla arbetsfordon detekteras och loggas via GPS och informationen skickas till molnet. Tanken med projektet är att även alla vägarbetsplatser ska kopplas till systemet via GPS.

Flera tillverkare av lastbilar har möjlighet att ta emot den informationen i sina förarstödssystemen. Förarna ska kunna få ett meddelande om att de närmar sig ett långsamtgående väghållningsfordon eller en vägarbetsplats så att de kan anpassa sin hastighet.

– Vi arbetar för att RWW-systemet ska skrivas in i Trafikverkets regelverk. Det är en väldigt kostnadseffektiv säkerhetsåtgärd eftersom systemen redan finns. Det gäller bara att koppla ihop dem. Vi vet att systemet fungerar då det testats under två år på E4 mellan Helsingborg och Stockholm samt på riksväg 40 mellan Göteborg och Jönköping, säger Christer Andersson.

I förlängningen skulle RWW-systemet kunna kopplas ihop med geofencing.

– Då skulle lastbilar automatiskt bli styrda så att de inte kan hålla högre hastighet än den angivna förbi en vägarbetsplats.

Nya Projekt 19 Februari 2024

WEBBAPPAR HETT BYTE FÖR CYBERKRIMINELLA

Ny data visar att angreppen på webbapplikationer och API:er ligger på en mycket hög nivå. Under förra året stoppades totalt 18 miljarder angrepp av Barracuda Networks. Bara under december skedde 1,7 miljarder attacker.

En rapport från Verizon visar också att webbapplikationer är det som oftast angrips. De står för 80 procent av säkerhetsincidenterna och 60 procent av intrången.

Webbapplikationer som Microsoft 365 och Google Docs och Gmail har många fördelar som snabbhet, skalbarhet och kompatibilitet.

Samtidigt är de tacksamma mål för cyberangrepp, dels för att de ofta innehåller mycket värdefull personlig och finansiell data, dels för att många av dem har sårbarheter och felaktiga konfigurationer.

En attack kan därför ge omedelbar tillgång till data som gör att cyberkriminella kan lyckas i sina uppsåt.

OFTA LUKRATIVA MÅLTAVLOR

En ny rapport från Barracuda visar också att 40 procent av de IT-experter som medverkat i etisk hackning bedömer webbapplikationer som mycket lukrativa måltavlor och 55 procent anger motsvarande för API:er.

– Många ser webbapplikationer och API:er som lönsamma mål och det är därför ingen överraskning att antalet angrepp ökar. Företagen har fullt upp med att försöka hålla jämna steg och ta hand om sårbarheter och felaktiga konfigurationer. Det är ofta en ojämn kamp men ett avancerat applikationsskydd i flera lager förbättrar oddsen avsevärt. Inte minst för att försöka hindra att mindre incidenter växer till fullskaliga intrång, säger Peter Graymon, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

Dagens Säkerhet 001

Säkerhet Mars 2024
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.