Dagens Infrastruktur 2/2016

Page 36

DAGENS INFRASTRUKTUR #2 • 2016

SANERING

Marksanering räddar grundvatten i Kristianstad! 8500 ton jord schaktas bort. Efter det används termisk insitu-sanering för att få bort djupt liggande föroreningar. Foto: JKN Entreprenad AB

AV HENRIK MÅRTENSSON Kristianstads kommun sanerar en föredetta kemtvätt på Bomgatan i Kristianstad. Föroreningarna hotar en av norra Europas största grundvattentäkter. Saneringsprojektet ligger på tredje plats på Länsstyrelsens prioriteringslista. Från 1906 och fram till 1980-talet låg ett färgeri med kemtvätt i kv. Färgaren 3 på Bomgatan i Kristianstad. Studier från 2003 och 2008-2012, visade att marken var kraftigt förorenad av klorerade lösningsmedel. Under 2013-2014 genomfördes geotekniska undersökningar för val av åtgärdsmetod. Undersökningarna visade att en av norra Europas största grundvattenresurser, glaukonitsandsten på 100 meters djup i området, hotas av föroreningarna. Objektet placerades i riskklass 1 enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) och står på tredje plats på länsstyrelsens prioriteringslista. – Saneringen innebär att källområdena på fastigheten och i den intilliggande gatan ska avlägsnas så det inte finns någon risk att grundvattenreservoaren kan smittas, berättar Susanne Weidemanis, projektledare vid Kristianstads kommun.

schaktning – Schaktningen görs i två etapper, berättar Johan Klarin vid JKN Entreprenad AB. Vi sköter hela schaktningsarbetet. Första etappen är klar till

sommaren. Det är ännu lite osäkert när etapp två är klar. Schaktning ner till grundvattennivån på 2,5 m djup bedöms som ganska enkel. Det är ca 8500 ton jord som skall schaktas bort. Detta är dock bara en del av det totala arbetet. Totalt finns det ca 20000 kubikmeter förorenad jord. Eftersom det finns föroreningar på mer än 20 m djup, behövs också andra metoder.

termisk behandling Under våren och sommaren 2016 upphandlar kommunen termisk insitu-sanering. Den termiska saneringen kommer att projekteras under hösten 2016 och påbörjas 2017. Metoderna som övervägs är konduktiv värmning (TCH) och resistans-värmning (ERH). Båda metoderna bedöms fungera väl på Färgaren 3, utom i ytlagren, där det finns ledningar, ledningsgravar, grundrester och annat som kan försvåra termisk behandling. Termisk insitu-sanering är inte så vanlig i Sverige ännu, men har använts i stor skala i USA, och nyligen i Danmark, med gott resultat. Behandlingstiderna är

ganska korta, oftast mindre än ett år. Under perioden 2018-2022 används övervakad självredning och eventuellt förstärkt reduktiv deklorering för att ta bort de sista resterna av föroreningar. Kontinuitet – Vi har haft en bra kontinuitet i projektet med i princip samma personer i projektgruppen de senaste 5 åren, vilket har bidragit till ett mycket bra samarbete, säger Susanne Weidemanis. Länstyrelsen i Skåne Län är väldigt delaktig i gruppen. Den tekniska projektledaren, tillika miljöexpert, Anders Bank på Structor Miljö i Väst AB har med sin gedigna erfarenhet varit en otroligt bra tillgång till projektet. Projektet beräknas kosta 54 mkr. 7 mkr är avsatta för förberedelser. 47 mkr är avsatta för genomförande och efterkontroll.

FAKTA långebro, kristianstad vad: marksanering vid nedlagd kemtvätt Projekttid: April 2016 - 2022 Byggherre: Kristianstads kommun Totalentreprenör: Swerock AB Miljökonsult: ALS Scandinavia AB, COWI AB, Structor Miljö Göteborg AB Värde: 54 mkr

JKN Entreprenad AB utför såväl stora som små schakt- och markarbeten vid exempelvis vägarbeten, diverse byggnationer, husdräneringar, rivningsarbeten, dikesrensningar samt anläggning av trädgårdar, naturområden, vatten- och avlopp, dammar och vassklippning till både företag, kommuner och privatpersoner. Tveka inte att kontakta oss 0733 – 800 449

www.jknentreprenad.se

36


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.