Page 1

Magna Charta Digital Law Review Burgerlijk Procesrecht S.A. van der Sluijs A heeft in appel gedagvaard. Hij zou bij nader inzien de zaak liever tegen een latere datum aanbrengen. Is dit te verwezenlijken?

W W W. M A G N A C H A RTA . N L

Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht Tel.: 030 - 220 10 70 | Fax: 030 - 220 53 27 | info@avdr.nl


W W W. M A G N A C H A RTA . N L


“A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.� Sir Winston Churchill

W W W. M A G N A C H A RTA . N L


A heeft in appel gedagvaard. Hij zou bij nader inzien de zaak liever tegen een latere datum aanbrengen. Is dit te verwezenlijken? De heer mr. S.A. van der Sluijs, advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten In deze paper zal aan de orde komen wat de mogelijkheden zijn van appellant om de zaak aan te brengen tegen een latere datum dan de datum die is vermeld in de dagvaarding in hoger beroep. Aan de orde komt het belang van de appeltermijn, de mogelijkheid van geïntimeerde om de zaak zelf aan te brengen tegen de aangezegde rechtsdag en het niet aanbrengen van de zaak om vervolgens een herstelexploot uit te brengen. Daarbij zal worden ingegaan op de mogelijkheid van anticipatie door geïntimeerde. Tenslotte zal worden ingegaan op het feit dat het niet mogelijk is om voor de eerst dienende dag een herstelexploot uit te brengen, met daarin een latere datum waartegen wordt gedagvaard. Ik laat in het volgende de mogelijkheid dat de wederpartij instemt met een eventuele nadere datum onbesproken, nu die mogelijkheid weinig interessant is. Aanbrengen van zaken Nadat de appellerende partij de dagvaarding in hoger beroep heeft uitgebracht, dient de zaak tijdig bij het hof te worden aangebracht. Dat gebeurt door het origineel van het exploot van de dagvaarding ter griffie in te dienen en te vragen de zaak in te schrijven. Indien appellant de zaak niet inschrijft, kan ook geïntimeerde de zaak op voet van artikel 127 Rv (juncto 353 Rv) inschrijven. Appeltermijn De appellerende partij die de zaak liever tegen een latere datum aanbrengt moet rekening houden met de appeltermijn. Indien de datum waartegen is gedagvaard binnen de appeltermijn ligt, kan appellant de zaak niet aanbrengen en voor het verstrijken van de appeltermijn een nieuw exploot van dagvaarding uitbrengen tegen een gewenste roldatum (HR 4 april 2003, NJ 2003, 418). Die mogelijkheid wordt echter doorkruist indien geïntimeerde de zaak aanbrengt op de oorspronkelijke roldatum. Herstelexploot na niet aanbrengen Een andere mogelijkheid voor de appellerende partij is de zaak niet op de oorspronkelijke roldatum aan te brengen en binnen veertien dagen een geldig herstelexploot uit te brengen tegen de gewenste roldatum, met handhaving van de dagvaarding voor het overige. De appellant moet vervolgens de oorspronkelijke dagvaarding en het herstelexploit tijdig voor de nieuwe roldatum ter griffie indienen ter inschrijving op de rol ex artikel 125 Rv (juncto 353 Rv). Ook hier geldt de mogelijkheid van geïntimeerde om de zaak aan te brengen op de oorspronkelijke roldatum. Overigens wordt de termijn van twee weken waarbinnen het herstelexploit moet worden uitgebracht strikt gehandhaafd. Aan het herstelexploot mag geen nietigheidsgebrek kleven, want een tweede herkansing wordt niet geboden (zie bijvoorbeeld HR 30 juni 2006, NJ 2007, 501, met noot Snijders). Anticipatie door geïntimeerde Een appellant die tegen een (in de ogen van geïntimeerde) te ver afgelegen datum dagvaardt, kan worden geconfronteerd met anticipatie door geïntimeerde, de appellant bij exploot een vroegere roldatum kan aanzeggen op voet van artikel 126 Rv (juncto 353 Rv).

W W W. M A G N A C H A RTA . N L


Herstelexploot vóór eerst dienende dag? Verder is van belang dat een herstelexploot uitsluitend dient indien het gaat om een gebrek dat nietigheid met zich meebrengt. Artikel 65 Rv bepaalt dat een exploot slechts nietig kan worden verklaard wegens een gebrek dat in de wet uitdrukkelijk met nietigheid is bedreigd of indien de nietigheid voortvloeit uit de aard van het gebrek. Artikel 66 Rv beperkt de nietigheid in die zin dat niet naleving slechts nietigheid met zich meebrengt voor zover aannemelijk is dat degene voor wie het exploot is bestemd, door dat gebrek onredelijk is benadeeld. Deze regeling is van belang omdat een herstelexploot dus niet kan dienen om een appellant onwelgevallige roldatum te verplaatsen. Voor zover die roldatum al een gebrek zou zijn (hetgeen naar mijn mening niet zo is), dan gaat het hier niet om een met nietigheid bedreigd gebrek, laat staan een gebrek dat geïntimeerde onredelijk zou benadelen. De wederpartij kan zich tegen een dergelijk ‘herstelexploot’ verzetten en dat zal nietontvankelijkheid van appellant met zich meebrengen (HR 4 oktober 2002, NJ 2004, 149 met noot HJS). Een herstelexploot voorafgaand aan de oorspronkelijke dag waartegen is gedagvaard, is dus geen mogelijkheid om wijziging te brengen in die dag waartegen is gedagvaard. Conclusie De mogelijkheden voor appellant om de zaak aan te brengen tegen een latere datum dan waartegen is gedagvaard zijn beperkt. Indien de termijn voor het instellen van hoger beroep nog niet is verstreken, kan binnen die termijn een nieuwe dagvaarding worden tegen de gewenste datum. Indien de beroepstermijn is verstreken, kan de zaak niet worden aangebracht en vervolgens een herstelexploot worden uitgebracht waar een nieuwe datum wordt aangezegd. De termijn voor het uitbrengen van het herstelexploot bedraagt twee weken en die termijn wordt strikt genomen. Ook overigens mogen aan het herstelexploot geen gebreken kleven, want in dat geval kan de zaak niet alsnog worden aangebracht. Bij dit alles bestaat steeds de mogelijkheid dat geïntimeerde de zaak inschrijft op de oorspronkelijk aangezegde rechtsdag. Indien vervolgens een nieuwe datum is bepaald waartegen wordt gedagvaard, heeft geïntimeerde de mogelijkheid om een vroegere roldatum aan te zeggen en de zaak bij anticipatie in te schrijven. Tenslotte dient te worden opgemerkt dat een herstelexploot voor de eerst dienende dag alleen dient om nietigheden te herstellen die geïntimeerde benadelen. Een voor appellante bij nader inzien onwenselijke datum waartegen is gedagvaard, geldt niet als zo’n gebrek, zodat een herstelexploot vóór de eerst dienende dag geen mogelijkheid is. Al met al zijn de mogelijkheden voor appellant niet groot, zeker niet als de beroepstermijn is verstreken. Aan het herstelexploot worden stringente eisen gesteld en dat brengt risico’s met zich mee. Verder ligt voor geïntimeerde steeds de mogelijkheid tot inschrijving bij vervroeging open.

W W W. M A G N A C H A RTA . N L


Wellicht ook interessant voor u!

Momenteel de enige PAO leergang Burgerlijk Procesrecht in Nederland!

Leergang Burgerlijk Procesrecht

Het Burgerlijk Procesrecht vormt een belangrijk onderdeel van het voeren van een rechtspraktijk. Het is een dynamisch rechtsgebied waarin regelmatig nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie naar voren komen. In de Magna Charta leergang Burgerlijk Procesrecht worden stapsgewijs alle onderdelen van het procesrecht uitvoerig behandeld. Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie worden in een breder thematisch kader geplaatst en besproken aan de hand van casusposities. Tevens is er volop aandacht voor valkuilen en kansen in het praktisch procederen en worden diverse tips & tricks gegeven. Hoofddocenten • mr. T.R. Hidma, vice-president Rechtbank Zwolle-Lelystad • mr. L.F.A. Husson, raadsheer Hof Den Haag Sprekers • mr. A.V.T. de Bie - raadsheer Hof Amsterdam • mr. T.R. Hidma - vice-president Rechtbank Zwolle-Lelystad • mr. J.S.W. Holtrop - vice-president Hof Den Haag • jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper - advocaat-generaal Hoge Raad • mr. L.F.A. Husson - raadsheer Hof Den Haag • mr. D.J. van der Kwaak - vice-president Gerechtshof Amsterdam • mr. G.J. Meijer - advocaat NautaDutilh N.V. • prof. mr. A.I.M. van Mierlo - hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, advocaat NautaDutilh N.V. • mr. B.C. Punt - voormalig kort geding-rechter, arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en bij het Nederlands Arbitrage Instituut • mr. L. Reurich - raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag, adviseur Laumen Advocaten • mr. W. Tonkens-Gerkema - voormalig vice-president Rechtbank Amsterdam, als arbiter verbonden aan Reuling Schutte DeWaard • mr. F.E. Vermeulen - advocaat NautaDutilh N.V. • mr. M. Zilinsky - universitair docent Internationaal Privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam, professional support lawyer Houthoff Buruma, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem • mr. drs. P.J.J. Vonk - senior raadsheer Hof Den Haag, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem • prof. dr. F.J.M. De Ly - hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Rechtsvergelijking Erasmus Universiteit Rotterdam • mr. E. Schutte - mediationadvocaat Reuling Schutte DeWaard • mr. J. Spierdijk - advocaat en mediator Spierdijk Mediation • mr. R.S. Meijer - advocaat Houthoff Buruma • mr. J.W.H. van Wijk - advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

W W W. M A G N A C H A RTA . N L


Doelgroep Advocaten, (rechtsbijstand) juristen en leden van de rechterlijke macht. Data 18 september 2012 19 september 2012 10 oktober 2012 31 oktober 2012 11 december 2012 12 december 2012 23 januari 2013 6 maart 2013 26 maart 2013 27 maart 2013

10:00 uur - 17:30 uur 09:00 uur - 18:30 uur 10:00 uur - 17:30 uur 10:00 uur - 17:30 uur 10:00 uur - 17:30 uur 09:00 uur - 16:15 uur 10:00 uur - 17:30 uur 10:00 uur - 17:30 uur 10:00 uur - 17:30 uur 09:00 uur - 16:15 uur

Den Haag/Waardenburg, incl. overnachting Den Haag/Waardenburg Den Haag/Waardenburg Den Haag/Waardenburg Den Haag/Waardenburg, incl. overnachting Den Haag/Waardenburg Den Haag/Waardenburg Den Haag/Waardenburg Den Haag/Waardenburg, incl. overnachting Den Haag/Waardenburg

Kosten EURO 4.000,00 incl. studiemateriaal, excl. BTW Testimonials: wat zeggen de sprekers over deze leergang? Docent prof. mr. A.I.M. van Mierlo, advocaat NautaDutilh N.V., hoogleraar Burgerlijk recht Erasmus Universiteit: ''Door professionele en ter zake kundige docenten, met ruime ervaring in rechtspraak en rechtspraktijk, geraakt de cursist op de hoogte van alle actualiteiten en finesses van het burgerlijk procesrecht.'' Docent mr. J.L.R.A. Huydecoper, advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden: ""Procesrecht is maar een middel om materieelrechtelijke vragen op te lossen". Misschien, ja. Maar toch: de praktijk loopt over van louter procesrechtelijke conflicten - ĂŠn fouten. Daarom verdient het procesrecht alle aandacht; en in deze cursus krijgt het die in volle omvang ĂŠn diepgang."

W W W. M A G N A C H A RTA . N L


Colofon Het tijdschrift de Magna Charta Digital Law Review is een uitgave van de Academie voor de Rechtspraktijk en verschijnt na iedere Magna Charta leergang (maximaal zesmaal per jaar). De auteur verklaart zich ermee bekend dat door aanbieding van een artikel de exploitatierechten worden overgedragen aan de uitgever. Uitgever Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346 3507 LH Utrecht tel.: 030 – 220 10 70 fax: 030 – 220 53 27 e-mail: info@magnacharta.nl Redactie Burgerlijk Procesrecht Mr. G.J. Meijer Mr. J.S.W. Holtrop Mr. L. Reurich Mr. M. Zilinsky Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. © Academie voor de Rechtspraktijk, Nieuwegein 2012

W W W. M A G N A C H A RTA . N L

S.A. Van der Sluijs  

A heeft in appel gedagvaard. Hij zou bij naderinzien de zaak liever tegen een latere datumaanbrengen. Is dit te verwezenlijken?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you