Page 1

Magna Charta Colleges

Arbeidsrecht Beslag- en Executierecht Procederen en contracten


C O N C O R D I A

R E S

PA R VA E

C R E S C U N T

Lady Margaret Hall - Oxford

Arbeidsrecht De Academie voor de Rechtspraktijk organiseert voor de vierde maal een basiscursus voor advocaten en advocaatstagiaires in Engeland. Ditmaal zal het Arbeidsrecht worden behandeld door twee vooraanstaande docenten: prof. mr. G.C. Boot (vice-president Rechtbank Amsterdam en hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden) en mr. M.V. Ulrici (senior rechter Rechtbank Amsterdam). De opzet van de cursus is zeer praktijkgericht en interactief. Cursuslocatie is het schitterende Lady Margaret Hall in Oxford. Cursisten overnachten en gebruiken hun maaltijden tevens in dit College. Kortom, deze cursus biedt u dé gelegenheid om het leven van een student in Oxford te ervaren en tegelijkertijd 20 opleidingspunten te behalen.

Sprekers • prof. mr. G.C. Boot, hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden, vice-president Rechtbank Amsterdam • mr. M.V. Ulrici, senior rechter Rechtbank Amsterdam Dinsdag 18 december - Aankomst van deelnemers • Openingsdiner Woensdag 19 en donderdag 20 december - College prof. mr. G.C. Boot (cursustijden op de 19e van 08.30-16.00 uur en op de 20e van 08.30-12.45 uur) Het ontslagrecht • Ontbinding arbeidsovereenkomst • UWV procedure • Kennelijk onredelijk ontslag • Ontslag op staande voet • E tcetera Vrijdag 21 en zaterdag 22 december - College mr. M.V. Ulrici (cursustijden op de 21e van 08.30-16.00 uur en op de 22e van 08.30-12.45 uur) De arbeidsovereenkomst • Aangaan van de arbeidsovereenkomst • Uitleg van de arbeidsovereenkomst • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd • Inhoud en omvang van de arbeidsovereenkomst • Bijzondere bedingen (zoals concurrentiebeding) • (Eenzijdige) wijziging van arbeidsvoorwaarden • CAO Zaterdagmiddag 22 december - Vertrek van deelnemers PE punten: Kosten: Bijkomende kosten: Niveau: Maximum aantal deelnemers:

PO: 20 / VSO: 20 EURO 1.995,- incl. studiemateriaal, excl. BTW De cursusprijs is exclusief reiskosten. Basis 22

Schrijf je hier in!

Extra informatie • Deze unieke cursus vindt plaats op het college Lady Margaret Hall te Oxford. • De cursusprijs is inclusief vier overnachtingen op het college; met aankomst op dinsdagavond en vertrek op zaterdagmiddag. Tevens inbegrepen zijn alle maaltijden, koffie/thee en het studiemateriaal. • De cursusprijs is exclusief reiskosten. Op deze manier kunt u desgewenst zelf uw verblijf verlengen.


C O N C O R D I A

R E S

PA R VA E

C R E S C U N T

Lady Margaret Hall - Oxford

Beslag- en Executierecht De Academie voor de Rechtspraktijk organiseert voor de vierde maal een basiscursus voor advocaat-stagiairs en beginnende advocaatmedewerkers in Engeland. Ditmaal zal het Beslag- en Executierecht worden behandeld door twee vooraanstaande docenten: mr. A.J. van der Meer (coördinerend vice-president Rechtbank Haarlem, tevens eindredacteur van de Beslagsyllabus) en mr. E. Loesberg (rechter Rechtbank ’s-Hertogenbosch). De opzet van de cursus is zeer praktijkgericht en interactief. Cursuslocatie is het schitterende Lady Margaret Hall in Oxford. Cursisten overnachten en gebruiken hun maaltijden tevens in dit College. Kortom, deze cursus biedt u dé gelegenheid om het leven van een student in Oxford te ervaren en tegelijkertijd 20 opleidingspunten te behalen.

Sprekers • mr. E. Loesberg, vice-president Rechtbank Den Bosch • mr. A.J. van der Meer, coördinerend vice-president Rechtbank Haarlem, tevens eindredacteur van de Beslagsyllabus Dinsdag 18 december - Aankomst van deelnemers • Openingsdiner Woensdag 19 en donderdag 20 december - College mr. A.J. van der Meer (cursustijden op de 19e van 08.30-16.00 uur en op de 20e van 08.30-12.45 uur) • (Het opleggen van) conservatoir beslag • Het opheffingskort geding met betrekking tot conservatoir beslag • Het executiegeschil (in kort geding) met betrekking tot de tenuitvoerlegging van gerechtelijke vonnissen en beschikkingen Vrijdag 21 en zaterdag 22 december - College mr. E. Loesberg (cursustijden op de 21e van 08.30-16.00 uur en op de 22e van 08.30-12.45 uur) • Vormen van executie • Karakter beslag • Verlofverlening Zaterdagmiddag 22 december - Vertrek van deelnemers PE punten: Kosten: Bijkomende kosten: Niveau: Maximum aantal deelnemers:

PO: 20 / VSO: 20 EURO 1.995,- incl. studiemateriaal, excl. BTW De cursusprijs is exclusief reiskosten. Basis en actualiteiten 22

Schrijf je hier in!

Extra informatie • Deze unieke cursus vindt plaats op het college Lady Margaret Hall te Oxford. • De cursusprijs is inclusief vier overnachtingen op het college; met aankomst op dinsdagavond en vertrek op zaterdagmiddag. Tevens inbegrepen zijn alle maaltijden, koffie/thee en het studiemateriaal. • De cursusprijs is exclusief reiskosten. Op deze manier kunt u desgewenst zelf uw verblijf verlengen.


C O N C O R D I A

R E S

PA R VA E

C R E S C U N T

Jezus College - Cambridge

Contracteren en procederen Deze cursus is eerder beoordeeld met gemiddeld een 8.6!

Altijd al aan Cambridge willen studeren? Dit is uw kans! Aankomend najaar organiseren wij voor de derde maal de cursus Contracteren en Procederen te Cambridge, waarbij u studeert en verblijft op de campus. De eerste cursusdag vindt plaats in Nederland, zodat u ter plekke de vrijdag vrij hebt om Cambridge en omgeving te verkennen. In deze cursus staan recente ontwikkelingen in het contractenrecht centraal vanuit het perspectief van de procespraktijk. Niet de abstracte beschouwing van het materiële recht maar de praktische vraag hoe contractuele rechten succesvol gerealiseerd kunnen worden. Zo passeren onder meer de revue: • Recente ontwikkelingen rond de contractwijziging van art. 6:230 en 6:258 en met name de vraag hoe deze bevoegdheden bij wijze van eis en verweer kunnen worden ingezet. • De omvangrijke jurisprudentie rond de klachtplicht van art. 6:89 en met name de vraag naar de stelplicht daarvan en het 'strategisch' schenden daarvan. • De stand van zaken rond opschortingsbevoegdheden en met name om de vraag hoe deze bevoegdheden nog tijdens een gerechtelijke procedure effectief kunnen worden ingezet. • De nog altijd onderschatte vraag hoe de procesadvocaat kan inspelen op de (beperkte) mogelijkheden van ambtshalve toetsing door de rechter. De cursus biedt kortweg inzicht in de vervlechting van materieel recht en de procestechnische uitvoering daarvan. Vanuit het perspectief van de dagvaarding is de centrale vraag: wat kun je als teleurgestelde schuldeiser? Vanuit het perspectief van de conclusie van antwoord is de centrale vraag: wat kun je als teleurstellende schuldenaar (meer dan het enkel betwisten van de vordering!)? Deze vragen worden uitvoerig besproken waarbij de wettelijke instrumenten - ook de minder bekende - volledig in kaart worden gebracht (dat wil zeggen: binnen het algemene contractenrecht, Boek 3 en Boek 6). De bespreking hiervan zal uitmonden in een groot aantal vuistregels (tricks & tips) dat op een checklist wordt samengebracht en voor de procespraktijk behulpzaam kan zijn. Van de cursisten wordt een zeer actieve houding verwacht. Cursisten dienen tijdens de cursus diverse opdrachten te maken, zoals het formuleren van het petitum, de rangorde van primair en subsidiaire vorderingen, de effectieve inrichting van weren, het formuleren van de diverse vorderingen, verlangens en verzoeken die in de wet worden aangetroffen, oefeningen met stelplicht en (toereikende) motivering van de tenzij-clausule bij ontbinding (art. 6:265, fine), et cetera.

Sprekers • mr. L. Reurich,raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag • mr. R.J.Q. Klomp, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam Maandag 12 november - cursusdag 1 (in Nederland) Kasteel Waardenburg 10:30 uur - 20:30 uur A. Algemene inleiding 1. Het contractenrecht vanuit het perspectief van de procespraktijk 2. De opbouw van de dagvaarding en de conclusie van antwoord 3. Wettelijke remedies in het contractenrecht en de beperkte ruimte van ambtshalve toetsing door de rechter B. De feitelijke grondslag van contractuele remedies 4. Het belang van de feitelijke grondslag van de vordering (te onderscheiden van de juridische grondslag!) 5. Het inspelen op het vaststellen van de feiten door de rechter 6. Mogelijkheden en begrenzingen van "feitelijke vermoedens" bij contractuele remedies C. Nakoming 7. Pacta sunt servanda en reële executie 8. De verhouding tussen nakoming en vervangende schadevergoeding bij het schenden van een betalingsverplichting. Zondag 9 december In de namiddag worden de deelnemers verwacht op het Jesus College in Cambridge, waar de cursusweek wordt geopend met een gezamenlijk diner.


Wat anderen zeggen over deze cursus mr. G. Yildiz, advocaat Sidius Advocaten - Cursist “’Contracteren en procederen’ is een verdiepende cursus en daardoor een zeer waardevolle toevoeging op de reeds vergaarde en parate kennis van advocaten. Deze cursus leent zich ook uitstekend als opfriscursus. Cambridge is een unieke en gunstig gelegen locatie en een reden te meer om deze cursus te volgen!” mr. K. Ripken, advocaat Bird & Bird LLP - Cursist “Goede docenten, goede locatie, veel aandacht voor de organisatie: niveau dat Cambridge niet misstaat.”

Maandag 10 december - cursusdag 2 08:30 uur - 18:00 uur D. Wat kun je als teleurgestelde schuldeiser? 9. Schadevergoeding (art. 6:74) in vergelijking met nadeelsopheffing (art. 6:230) 10. Diverse mogelijkheden tot vergoeding van herstelkosten (wat primair, wat subsidiar?) 11. Een alternatieve route: 6:80 en vervangende schadevergoeding (6:74 jo. 6:87) 12. Diverse mogelijkheden van prijsvermindering (de quanti minores) 13. De inrichting van processtukken bij herstelkosten en de quinti minores. 14. Wettelijke rente en handelsrente 15. De contractuele boete. Dinsdag 11 december - cursusdag 3 08:30 uur - 18:00 uur E. Want kun je als teleurgestelde schuldeiser? (vervolg) 16. De samenhang tussen dwaling (6:228) en non-conformiteit (art. 7:17) 17. Het ontbindingsrecht (art. 6:265) en de vernietiging wegens dwaling (art. 6:228) 18. Onvoorziene omstandigheden en de algemene werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248) 19. Ambtshalve toetsing door de rechter aan de redelijkheid en billijkheid? Het belang van de stelplicht en het processuele debat tussen partijen. Woensdag 12 december - cursusdag 4 08:30 uur - 18:00 uur F. Wat kun je als teleurstellende schuldenaar? 20. Het voeren van verweer: hoe gemotiveerd is voldoende gemotiveerd? 21. Het gemotiveerde beroep op de tenzij-clausule van art. 6:265. 22. Een beroep op onvoorziene omstandigheden (art. 6:258) bij wijze van verweer. 23. Het ontnemen van terugwerkende kracht, art. 3:53 lid 2 en de goederenrechtelijke gevolgen daarvan. 24. Het verlenen van terugwerkende kracht, art. 6:258 lid 1, tweede zin en de fiscale gevolgen daarvan. 25. Het beroep op art. 6:230 als verweermiddel. Donderdag 13 december - cursusdag 5 08:30 uur - 18:00 uur G. Wat kun je als teleurstellende schuldenaar? (vervolg) 26. Mogelijkheden van partiële nietigheid en partiële ontbinding 27. Schadeverhinderende en schadeverminderende verweren 28. Verjaring en verval (art. 6:89) H. Samenvatting en afronding 29. Wat kun je als teleurgestelde schuldeiser/teleurstellende schuldenaar: een vergelijking 30. Checklist bij de inrichting van processtukken 31. Evaluatie. Vrijdag 14 december - vrije tijd In de ochtend kunnen deelnemers aansluiten bij een stadstour door Cambridge, waarna ze de dag vrij kunnen besteden. Vertrek van de campus.

PE punten: Kosten: Bijkomende kosten: Niveau: Maximum aantal deelnemers:

PO: 40 / VSO: 40 EURO 3.500,- (incl. Ipad3) incl. studiemateriaal, excl. BTW Indien u geen Ipad3 wenst betaalt u slechts EUR 3.100,- excl.btw Basis en actualiteiten 20

Schrijf je hier in!

Extra informatie • Deze unieke cursus vindt plaats op het Jesus College te Cambridge, op 37 km van London Stansted vliegveld en 80 km van Londen (48 minuten met de trein naar King's Cross Station). • De cursusprijs is inclusief vijf overnachtingen op Jesus College; met aankomst op zondagavond en vertrek op vrijdagochtend. Tevens inbegrepen zijn alle maaltijden, koffie/thee en het studiemateriaal. • De cursusprijs is exclusief reiskosten. Op deze manier kunt u desgewenst zelf uw verblijf verlengen. • Vanuit Nederland vliegen Ryan Air en EasyJet op Londen Stansted; prijs van een retourticket vanaf EUR 70,-


Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht | T 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27 E info@magnacharta.nl

Magna Charta  

Arbeidsrecht Beslag- en Executierecht Procederen en contracten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you