Page 1

C O L L E G E

E N

B O E K


art. 39 MAGNA CARTA: No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled . nor will we proceed with force against him . except by the lawful judgement of his equals or by the law of the land.

art. 40 MAGNA CARTA: To no one will we sell, to no one deny or delay right or justice.


Magna Charta

College en Boek

De Academie voor de Rechtspraktijk heeft een nieuw soort cursus ontwikkeld. De cursussen Magna Charta College en Boek zijn gebaseerd op boeken over verschillende rechtsgebieden, geschreven door professionals in de rechtspraktijk. Wij zijn dan ook erg blij dat mr. dr. T.T. van Zanten, prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels, prof. mr. G. Jurgens, mr. P. Ernste en mr. P.R.W. Schaink hebben toegezegd in het doceren tijdens deze cursussen. Wij zien u graag tijdens deze dagen.


Magna Charta

Arbeidsovereenkomst en Insolventierecht

Mr. P.R.W. Schaink, partner Blix advocaten Datum: 10 april – 10:00 tot 17.15 Locatie: Kasteel Waardenburg

Testimonial: Het snijvlak tussen het insolventierecht en het arbeidsrecht is groter dan men vaak beseft. Faillissementen leiden niet zelden tot een 'doorstart'. Daarin manifesteert zich op het scherp van de snede de tegenstelling tussen de belangen van de werknemers en die van de in afgeslankte vorm voortgezette onderneming. De rechtspraak geeft de contouren aan van wat in deze kan en niet kan. Dat geldt ook ten aanzien van concurrentiebedingen èn voor wat men een lakmoesproef van het insolventierecht zou kunnen noemen: de vraag of een faillissement wegens omzeiling van werknemersbescherming vernietigbaar is, alsmede of verhaal van schade op derden mogelijk is.


Magna Charta

Het Bindend advies

mr. P. Ernste, Universitair Docent bij Radboud University Nijmegen Tijdens de cursus zullen de volgende onderwerpen behandeld worden • Onderscheid tussen zuiver/onzuiver bindend advies • De rechtsverhouding tussen partijen bij bindend advies • De rechtsverhouding tussen partijen en de bindend adviseur bij bindend advies • Toepassingsgebied bindend advies • De beginselen van behoorlijk procesrecht • Bewijs • Tenuitvoerlegging van het bindend advies • Aansprakelijkheid van de bindend adviseur • Rol van bindend advies naast andere vormen van ADR Datum: 16 mei 2013 – 10:00 tot 14:00 Locatie: Kasteel Waardenburg

Testimonial: Bindend advies is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die in het geheel door het overeenkomstenrecht wordt beheerst. Bindend advies kent, anders dan overheidsrechtspraak en arbitrage, geen formele regeling in het Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering. Om de rol van bindend advies te bepalen, is in dit proefschrift aan de hand van een interne vergelijking van bindend advies met overheidsrechtspraak onderzocht of de wezenlijke regels uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (in het bijzonder de beginselen van behoorlijk procesrecht en het bewijsrecht) ook gelden in een bindend-adviesprocedure alsmede welke voetangels en klemmen aan het bindend advies verbonden zijn.


Magna Charta

De overeenkomst in het insolventierecht

mr. dr. T.T. van Zanten, advocaat Wijn & Stael Advocaten N.V. Aan de orde komen onder meer de wisselwerking tussen contractenrecht en insolventierecht, de algemene regeling van art. 37 Fw, het recht van de curator op wanprestatie, de geoorloofdheid van een beroep op opschortings- en beÍindigingsrechten tijdens faillissement en de invloed van faillissement op overeenkomsten waaruit geen verbintenissen voortvloeien. Tot besluit worden enkele veel voorkomende contractuele bedingen langs de meetlat van het faillissementsrecht gelegd. Data: 28 mei en 26 juni 2013 – op beide dagen van 13:00 tot 16:15 Locatie: Kasteel Waardenburg

Testimonial: Binnen moderne ondernemingen nemen overeenkomsten een steeds belangrijkere plaats in. De waarde van de onderneming zit niet zelden voor een significant deel opgesloten in het netwerk van contracten waarbij zij partij is. In dit kader kan worden gedacht aan contracten met leveranciers, afnemers, financiers en werknemers, huur- en leasecontracten en licenties. De lotgevallen van deze contracten tijdens de insolventieprocedure zijn veelal in belangrijke mate bepalend voor de vraag of nog waarde kan worden gerealiseerd en of de onderneming kan worden gecontinueerd. In deze cursus staan die lotgevallen centraal.


Magna Charta

Bestuursdwang en dwangsom

G.T.J.M. (Gerdy) Jurgens is hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht F.C.M.A. (Lex) Michiels is staatsraad (lid van de Afdeling bestuursrechtspraak) en hoogleraar bestuursrecht, i.h.b. handhavingsrecht, aan Tilburg University. Bestuursdwang en Dwangsom In deze cursus worden de twee belangrijkste herstelsancties, bestuursdwang en dwangsom, behandeld. Ingegaan wordt op de Awb, andere wetten, de rechtspraak en de belangrijkste literatuur. Aan bod komen onder meer • Het handhavingstoezicht, voor zover relevant voor de toepassing van de sancties • Aan welke (rechts)personen de last onder bestuursdwang of dwangsom kan worden opgelegd • Aan welke eisen de last wat voorbereiding en inhoud betreft moet voldoen • De beginselplicht tot handhaving, inclusief de uitzonderingen daarop • Preventieve handhaving(sbesluiten) • Partiële handhaving en gedogen • Bezwaar en beroep bij (het nemen resp. de weigering van) herstelsanctiebesluiten • De in de Awb geregelde tenuitvoerlegging van de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom, inclusief de eisen die daaraan in de rechtspraak worden gesteld • Het overgangsrecht Datum: 13 juni 2013 Locatie: Kasteel Waardenburg

Testimonial: De last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom zijn twee belangrijke bestuurlijke sancties. In dit boek worden deze sancties aan alle kanten belicht. Ingegaan wordt op de bevoegdheid tot het opleggen ervan, de voorbereiding, inhoud en adressering van de sanctiebesluiten, de grenzen aan de toepassing van deze sancties en de tenuitvoerlegging ervan. Vanzelfsprekend wordt ook aandacht besteed aan de rechtsbescherming alsmede aan de terzake relevante aspecten van het schadevergoedingsrecht. Alle belangrijke recente ontwikkelingen in de wetgeving, de rechtspraak en de literatuur zijn verwerkt.


C O L L E G E

E N

B O E K

Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht | T 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27 E info@magnacharta.nl

Magna Charta  

College & Boek