Page 1

LEERGANG BURGERLIJK PROCESRECHT


art. 39 MAGNA CARTA: No freemen shall be taken or imprisoned or disseised or exiled or in any way destroyed, nor will we go upon him nor send upon him, except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land.


Magna Charta

Leergang Burgerlijk Procesrecht De Academie voor de Rechtspraktijk organiseert wederom de Magna Charta leergang Burgerlijk Procesrecht. Alle aspecten van het procesrecht komen tijdens deze leergang aan bod. Mede naar aanleiding van de evaluaties van de eerste leergangen hebben we deze derde leergang aangepast. Belangrijke aspecten van de leergang: 1. Een van de belangrijkste wijzigingen betreft het schrijven van de paper. De deelnemers krijgen geen onderwerp toegewezen maar kiezen zelf een onderwerp waar zij zich betrokken bij voelen. Wij kiezen ervoor om de sterkste punten van een deelnemer te verbeteren en op een hoger niveau te brengen. Alle papers worden opgenomen in het tijdschrift Magna Charta Digital Law Review. 2. Elke deelnemer is automatisch lid van de vereniging Magna Carta Juridisch Genootschap. Dit is een genootschap dat elk jaar lezingen op hoog niveau organiseert. Elk rechtsgebied waarvan een leergang wordt verzorgt zal minimaal ĂŠĂŠn lezing worden georganiseerd.

Bekijk de brochure

Bezoek de website

3. Elke deelnemer krijgt over een periode van vijf jaar alle aanpassingen aan de documentatiemappen. Zo wordt u elk jaar op de hoogte gebracht van de wijzigingen. 4. Omdat we naast de inhoudelijke kennis ook de band tussen de deelnemers belangrijk vinden, hebben we gekozen om de leergang te starten met een groepsreis naar Londen. Op deze manier leren de deelnemers elkaar beter kennen. De reden dat we voor Londen hebben gekozen is dat een origineel exemplaar van de MAGNA CARTA in the Britisch Library ligt. Wij willen u dit unieke exemplaar graag laten zien, omdat de naam van de leergangen van dit document is afgeleid.


Magna Charta Leergang Burgerlijk Procesrecht

Programma 1 2

3

-

International Arbitration - Professor J. Lew, QC LLB (Lond, Hons), Dr Juris (L’vain) FCIArb, Barrister/International Arbitrator Londen, 10 oktober 2013, 08.30 – 12.00 uur Establishment of Arbitral Tribunal Challenge/removal of Arbitrators (including independence and impartiality) Submissions and evidence Distinction between documentary and testamentary evidence Production/disclosure of documents Use of experts: legal and technical Internationaal privaatrecht en procesrecht - mr. M. Zilinsky, universitair docent internationaal privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam, professional support lawyer Houthoff Buruma en rechter-plaatsvervanger in Rechtbank Arnhem Londen, 11 oktober 2013, 08.30 – 16.00 uur Twee vragen van het internationaal procesrecht: Wanneer is de Nederlandse rechter bevoegd om van een grensoverschrijdend geschil kennis te nemen? Wanneer wordt een beslissing van een vreemde rechter in Nederland erkend? Betekeningsperikelen bij grensoverschrijdend procederen Rechtsmacht van de Nederlandse rechter Kort geding en andere voorlopige maatregelen Erkenning en tenuitvoerlegging Exequatur, EET, EBB Dagvaarding, verzoekschriftprocedure, incidenten - mr. A.V.T. de Bie, raadsheer Hof Amsterdam Kasteel Waardenburg, 7 november 2013, 10.00 tot 14.00 uur Op de praktijk gerichte verdieping in de beginselen van de dagvaardings- en verzoekschriftprocedure. Partijbegrip Stellen van feiten en grondslagen; stelplicht Substantiëringsplicht Landelijke procesreglementen: knelpunten Aanvulling rechtsgronden/openbare orde (Internationale) betekeningsproblemen 22 Rv en 843a Rv: meer ruimte voor "discovery"?


Magna Charta Leergang Burgerlijk Procesrecht

Programma 4

5

-

Rechtsmiddelen - mr. G. van Rijssen, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle en Gerechtshof Arnhem, Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden Kasteel Waardenburg, 7 november 2013, 14.15 – 17.30 uur Partijen, partijaanduidingen; partijwissel Beperkingen appel/cassatie; “rechtsmiddelenverbod” Termijnen; ruimte voor “oprekken” Formaliteiten; herstelmogelijkheden. Wisselbepaling Grievenstelsel; cassatiemiddelen Eindbeslissingen; bestrijden daarvan Devolutieve werking Stukken van het geding Bewijsaanbod in appel; bewijslevering; bewijswaardering Verzet Cassatie, processuele bijzonderheden Herziening Aantasting buitengerechtelijke uitspraken (arbitrale vonnissen, bindend advies) Comparitie - mr. drs. P.J.J. Vonk, senior raadsheer Hof Den Haag, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem & mr. S. Holtrop, vice-president Hof Den Haag, voorzitter Regionaal Tuchtrecht voor de Gezondheidszorg Amsterdam, lid van het Hof van Discipline Den Bosch Kasteel Waardenburg, 15 november 2013, 10.00 – 15.00 uur Aandacht zal worden besteed de comparitie van partijen, een belangrijk middel voor enerzijds de rechter om de nodige informatie te vergaren en anderzijds de partijen en hun advocaat om hun standpunt optimaal over het voetlicht. Enkele ontwikkelingen en dilemma's in het tuchtrecht voor advocaten. Comparitie, voorbereiding en behandeling Aanraders en kansen Tuchtrecht (kaderwet tuchtprocesrecht, belanghebbende, verjaringstermijn, strafmaat)


Royal Courts of Justice, London


Magna Charta Leergang Burgerlijk Procesrecht

Programma 6

Arbitrage I – mr. A.E. Schluep, advocaat Schutte, Schluep & Heide-Jørgensen Advocaten Kasteel Waardenburg, 15 november 2013, 15.15 – 16.45 uur

7

Arbitrage II - prof. dr. F.J.M. de Ly, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam Kasteel Waardenburg, 15 november 2013, 17.00 – 18.30 uur Op al deze onderdelen zal een vergelijking met het bindend advies worden gemaakt: Voor- en nadelen van arbitrage Beginselen van arbitrage Verschillende vormen van arbitrage Arbitrage-overeenkomst (vereisten en de gevolgen daarvan) Selectie en benoeming van arbiters Arbitraal geding (inclusief de organisatie daarvan) Bewijs in arbitrage Arbitraal vonnis (inclusief rectificatie en aanvulling) Rechtsmiddelen (hoger beroep, vernietiging en herroeping) Tenuitvoerlegging

8

Kort geding - mr. J. Strijbos, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam, raadsheer plaatsvervanger Rechtbank Oost Brabant Kasteel Waardenburg, 4 december 2013, 10.00 – 14.00 uur

9

Kort geding en praktisch procederen - mr. B.C. Punt, voormalig kort geding-rechter Kasteel Waardenburg, 4 december 2013, 14.15 – 17.30 uur Herkomst en ontwikkeling van het kort geding + succesfactoren Het tijdkader van een geding Enkele kanttekeningen bij de aanvraag Het petitum in kort geding Twee processuele verweren Bewijsvoering in kort geding Pleidooi ter zitting Na de eerste ronde pleidooien

-


Magna Charta Leergang Burgerlijk Procesrecht

Programma 10 A B C van het BEWIJZEN in civilibus - mr. T.R. Hidma, vice-president Rechtbank Overijssel Kasteel Waardenburg, 23 januari 2014, 10.00 – 17.30 uur Beheersing van het bewijsrecht is cruciaal voor het adequaat opzetten van een procedure, c.q. het deugdelijk insteken van het verweer. Aan de hand van casusbehandeling en bespreking van jurisprudentie wordt de stof stapsgewijs in perspectief geplaatst. Aktebewijs geldt wel als het bewijsmiddel par excellence. De daarmee samenhangende problematiek is evenwel niet eenvoudig en leidt in de rechtspraktijk tot complexe vraagstukken. Tijdens de cursus zal tevens aandacht worden besteed aan elektronisch bewijs. - Verlichte en verzwaarde stelplicht - Bewijslastverdeling - De zogenaamde “omkeringsregel” en het rechterlijk vermoeden - Bewijswaardering in civilibus - Uitwendige, formele en materiële bewijskracht - Discrepantie tussen de onderhandse koopakte en de authentieke leveringsakte - Tegenbewijs tegen aktebewijs - Kwesties rond elektronisch bewijs De plaats van het deskundigenbericht in de procedure. - Het voorlopig deskundigenbericht - Do’s en don’ts voor de advocaat - Het partijbericht - Valkuilen 11 De Procesovereenkomst – mr. M.W. Knigge, PhD Fellow Civiel recht Universiteit Leiden, redacteur BW-krant jaarboek Kasteel Waardenburg, 27 januari 2014, 10.00 – 14.00 uur Een procesovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen afwijken van het procesrecht. Voorbeelden van procesovereenkomsten zijn de bewijsovereenkomst, de sprongcassatie en de overeenkomst tot forumkeuze. Door middel van dergelijke overeenkomsten kunnen partijen zorgen voor een procedure op maat: zij kunnen bewerkstelligen dat de procedure beter is afgestemd op de behoeften in hun zaak. Tijdens deze cursus wordt de mogelijkheid van partijen om procesovereenkomsten te sluiten nader bekeken. - overzicht van in de wet geregelde procesovereenkomsten - de bewijsovereenkomst - art. 96 Rv (omgekeerde prorogatie).


Magna Charta Leergang Burgerlijk Procesrecht

Programma -

toelaatbaarheid van niet in de wet geregelde procesovereenkomsten vordering tot nakoming van een overeenkomst tot forumkeuze / arbitrage (oplegging van een procedeerverbod) schadevergoeding wegens niet-nakoming van een procesovereenkomst

12 Het bindend advies – mr. P.E. Ernste, Universitair docent bij Radboud University Nijmegen Kasteel Waardenburg, 27 januari 2014, 14.15 – 17.30 uur - Onderscheid tussen zuiver/onzuiver bindend advies - De rechtsverhouding tussen partijen bij bindend advies - De rechtsverhouding tussen partijen en de bindend adviseur bij bindend advies - Toepassingsgebied bindend advies - De beginselen van behoorlijk procesrecht - Bewijs - Tenuitvoerlegging van het bindend advies - Aansprakelijkheid van de bindend adviseur - Rol van bindend advies naast andere vormen van ADR 13 Hoger Beroep - mr. F.E. Vermeulen, advocaat NautaDutilh N.V. Kasteel Waardenburg, 17 februari 2014, 10.00 – 14.00 uur Het procederen in hoger beroep stelt bijzondere eisen aan kennis en vaardigheden. In dit cursusonderdeel ligt het accent op processtrategie en inrichting van processtukken, in het licht van de leerstukken van het grievenstelsel, de devolutieve werking, soorten uitspraken en andere praktische appèlvaria. Het doel is effectief procederen in appèl. - Grievenstelsel - Devolutieve werking - Incidenteel appel - Bewijs in hoger beroep - Inrichting processtukken - Pleidooi - Tips en tricks


Magna Charta Leergang Burgerlijk Procesrecht

Programma 14 Cassatie - mr. J.W.H. van Wijk, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. & mr. R. Meijer, advocaat Houthoff Buruma Kasteel Waardenburg, 17 februari 2014, 14.15 – 17.30 uur In dit cursusonderdeel wordt het cassatieberoep belicht. Daarbij is de invalshoek: waar moet de advocaat in appel op letten om in een eventuele cassatieprocedure een zo goed mogelijke uitgangspositie te hebben? Cassatie is immers de lakmoesproef voor de in appel gevoerde procedure. - Valkuilen voor de appellant en de geïntimeerde - Juridische en feitelijke onderbouwing - Bewijs en bewijsaanbod - Toetsing in cassatie (gronden, beperkingen) - Cassatieadvies - Aan het middel te stellen eisen - Tussentijds cassatieberoep en sprongcassatie - Verloop van de cassatieprocedure - Recente ontwikkelingen (prejudiciële vragen; selectie aan de poort) 15 Juridische aspecten mediation –mr. J. Spierdijk, mediator Spierdijk Mediation Kasteel Waardenburg, 17 februari 2014, 18.30 – 20.30 uur - Rol van de advocaat bij mediation - Verschil tussen mediation en schikken - Verschillende fasen - Vertrouwelijkheid 16 Beslag- en executierecht - prof. mr. A.I.M. van Mierlo, advocaat NautaDutilh N.V., hoogleraar Erasmus Universiteit Kasteel Waardenburg, 18 februari 2014, 10.00 – 14.00 uur Het beslag- en executierecht beweegt zich op het terrein van zowel het vermogensrecht (goederen- en verbintenissenrecht) als het procesrecht. In deze module wordt aan beide aspecten uitvoerig aandacht besteed. Het beslag als voorfase voor verhaal komt in deze module "van voor tot achter" aan de orde. Een bijzonder plaats hierbij neemt het derdenbeslag in, dat in de praktijk waarschijnlijk de meest gebruikte beslagvorm is.


Magna Charta Leergang Burgerlijk Procesrecht

Programma -

Verzoekschrift verlof Rechtsgevolgen beslag Cumulatie beslagen Derdenbeslag Rangregeling

17 Beslag- en executierecht - mr. D.J. van der Kwaak, vice-president Hof Amsterdam Kasteel Waardenburg, 18 Februari 2014, 14.15 – 17.30 uur Beslaglegging en (dreiging met) executie hebben een zeer ingrijpend karakter. In de praktijk spelen zich veel procedures rond deze onderwerpen af. Speciale aandacht hiervoor is dan ook wenselijk. - Opheffing van beslagen - Executiegeschillen - Aansprakelijkheid beslaglegger 18 Procesrechtelijke complicaties van het vermogensrecht, remedies - mr. L. Reurich, raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag Kasteel Waardenburg, 4 maart 2013, 10.00 – 17.30 uur Deze cursus biedt inzicht in de samenhang tussen met materiële vermogensrecht en diverse procesrechtelijke thema's. Verjaring en verval in het overeenkomstenrecht (6:89 en 7:23 BW), problemen van samenloop van vorderingen, stelplicht en bewijslast in verband met gevaarzetting en causaliteit, de 'omkeringsregel' en het beroep op verrekening. Tevens wordt aandacht besteed hoe bij de inrichting van processtukken met genoemde samenhang tussen materieel en formeel recht rekening kan worden gehouden. - Verjaring en verval - Samenloop van vorderingen - Stelplicht en bewijslast bij causaliteit - Aan het materiële recht ontleende verweermiddelen: art. 6:230 BW en de tenzij-clausule van 6:26


Magna Charta Leergang Burgerlijk Procesrecht

Informatie Prijs € 5.200,00 excl. BTW, inclusief cursusmateriaal. Tevens zijn de twee overnachtingen en maaltijden in Londen inbegrepen (twee keer ontbijt, twee keer lunch en één diner). Op 9 oktober zal er in Londen om 19.00 uur een borrel en dinerbuffet klaarstaan. De reis naar Londen dient u zelf te regelen. Bij het opstellen van deze folder was een retourticket van Amsterdam naar Londen (alle luchthavens) ongeveer € 90,00. Documentatiemappen Voor aanvang van de leergang ontvangt u de cursusboeken voor alle dagen met daarbij een Actualiteitenmap. Indien de docenten Actualiteiten toevoegen aan het materiaal, dan zal u dit minimaal 2 weken voor aanvang van de cursusmodule ontvangen. U kunt deze toevoegen aan de actualiteitenmap. Deze stukken worden op www.magnacharta.nl geüpload in Mijn Magna Charta. Hiervoor ontvangt u inloggegevens. Huiswerkopdrachten en certificaten Tijdens de leergang zult u iedere cursusdag 1 huiswerkopdracht moeten maken. Deze opdracht ontvangt u minimaal 2 weken van tevoren via Mijn Magna Charta en dient u een aantal dagen voor aanvang van de cursusdag in te leveren. De opdrachten worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende en tellen mee voor uw eindcijfer. Naast het maken van het huiswerk zult u ook een paper en annotatie moeten schrijven. Het paperonderwerp bepaalt u aan het begin van de leergang zelf en de annotatieopdracht wordt begin 2014 uitgedeeld. Als laatste zullen na de laatste cursusdag de mondeling examens plaats vinden. Het examen zal over alle besproken onderwerpen gaan en hiervoor dient u een voldoende te halen. Het examen duurt ongeveer een half uur. Aan het einde van iedere cursusdag ontvangt u een certificaat met de op die dag behaalde punten. Indien u alle opdrachten met een voldoende afsluit, ontvangt u aan het einde van de leergang het eindcertificaat, getekend door alle docenten en daarop het eindcijfer. Aan het begin van de leergang zal de datum van de uitreiking bekend worden gemaakt.


Magna Charta Leergang Burgerlijk Procesrecht

Informatie Algemene informatie De eerste twee cursusdagen vinden plaats in Londen. Wij zullen op woensdag 9 oktober aankomen om daar gezamenlijk de leergang te openen met een borrel en een diner. Na de cursus op 10 oktober zullen wij rond drie uur een rondleiding in de Royal Courts of Justice krijgen. De rest van de dag bent u vrij. Ook op 11 oktober bent u na de cursus vrij maar indien u het leuk vindt kunt u met andere deelnemers en de organisatie dineren in de stad. De overige cursusdagen vinden plaats op onze vaste cursuslocatie Kasteel Waardenburg te Waardenburg. Dit Middeleeuwse kasteel is een prachtige plek om cursus te krijgen; rustgevend en inspirerend. Bij het kasteel is een parkeerterrein waar u gratis uw auto kunt parkeren.

HIER INSCHRIJVEN


Magna Charta Leergang Burgerlijk Procesrecht

Testimonials “In mijn dagelijkse praktijk, die voornamelijk beheerst wordt door het voeren van belasting-procedures (bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie), kom ik toch met enige regelmaat in aanraking met het burgerlijk procesrecht, vooral als mijn cliënten te maken krijgen met de Ontvanger van de Belastingdienst. Om met name ten aanzien van het procesrecht beter beslagen ten ijs te komen, heb ik ervoor gekozen de Leergang Burgerlijk Procesrecht te volgen, een beslissing die ik niet betreur. De Leergang geeft enerzijds een compleet beeld van het burgerlijk procesrecht, maar biedt daarnaast ook voldoende gelegenheid tot verdieping. Het blijft niet bij algemeenheden; er is ook aandacht voor bijzondere situaties, niet in de laatste plaats door de inbreng van mede-cursisten en van de cursusleiders. Ik heb de Leergang als pittig ervaren. Het vooraf doornemen van het digitaal uitgereikte cursusmateriaal vergt de nodige voorbereidingstijd. Daarnaast worden huiswerkopdrachten verstrekt, moet een paper en een annotatie geschreven worden, waarna tot slot nog een heus examen wordt afgenomen. Dit alles maakt dat de Leergang een echte ‘doe’-Leergang is. Voor mij ligt hier ook de kracht van de Leergang. De organisatie van de Leergang vind ik prima. Het cursusmateriaal wordt zowel in digitale als in boekvorm aangeboden. Het verblijf in het Kasteel Waardenburg heb ik als zeer aangenaam ervaren, niet in de laatste plaats door de goede verzorging van de ‘inwendige mens’. Tot slot mag niet onvermeld blijven, dat gedurende de gehele Leergang een vaste contactpersoon vanuit de organisatie beschikbaar is, in ons geval Marit Loeve. De Leergang in zijn geheel heeft voldaan aan alle verwachtingen en nodigt uit om je verder te blijven verdiepen in het burgerlijk procesrecht”. Mr. J.H. Sligchers advocaat/belastingkundige te Maastricht

”Een waardevolle verdieping op diverse voor de dagelijkse praktijk relevante en bruikbare onderwerpen, verzorgt door uitstekende docenten met veel ruimte voor eigen inbreng en het uitwisselen van ervaringen. Kortom, een echte aanrader!”. Mr. M.W.C. Schreurs advocaat Boels Zanders advocaten


Magna Charta Leergang Burgerlijk Procesrecht

Testimonials ”Voorzieningen: uitstekend Inhoud programma: uitstekend, en zeer nuttig voor de dagelijkse praktijk. Kwaliteit docenten inhoudelijk: zonder meer goed”. Mr. H. Krans Krans advocaat

”Deze cursus verdient met recht de titel van verdiepingscursus. Alle procesrechtelijke onderwerpen die je kunt bedenken komen aan bod, en nog veel meer. Bij elke procedure die ik nu voer, weet ik wel iets uit deze cursus toe te passen. Met name de (praktijk)tips van rechters heb ik enorm gewaardeerd. Niets gaat boven een kijkje in de keuken van de rechter, als je altijd maar op de stoel van advocaat zit. Absoluut een aan te raden specialisatiecursus”. Mr. S.J. Beedie advocaat Pellicaan Advocaten

”De leergang Burgerlijk procesrecht van Magna Charta is één van de weinige opleidingen die echt de diepte in gaat op (bijna) alle onderdelen van het burgerlijk procesrecht. De praktische insteek en de kennis en ruime ervaring van de gerenommeerde docenten maken het tot een waardevolle aanvulling op de processuele gereedschapskist van iedere (procederende) advocaat”. Mr. J.M. Veldhuis advocaat Visser van Solkema Advocaten


De voordelen van een cursus volgen bij de AvdR Lawschool te Waardenburg:

• Inspirerende en rustgevende omgeving • Centraal gelegen in Nederland dus makkelijk bereikbaar • Reizen tegen de files in! • Gelegen op 1 km vanaf de A2 (tussen Culemborg en Zaltbommel) • Parkeren geheel gratis • Kasteel met historische waarde


Cursuslocatie: Kasteel Waardenburg


AVDR Wall of KnowleDGe sprekers zetten hun handtekening

MORRIS MINOR


Mr. L. Reurich, raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag >

< mr. J.H.W. van Wijk advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Mr. D.J. van der Kwaak vice-president Hof Amsterdam

Mr. A.E. Schluep, advocaat Schutte, Schluep & Heide-Jørgensen Advocaten >

< prof. mr. A.I.M. van Mierlo advocaat NautaDutilh N.V., hoogleraar Erasmus Universiteit

prof. dr. F.J.M. de Ly hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam >


DE GESLAAGDEN


mr. H. Sligchers, advocaat/belastingkundige te Maastricht >

< mr. M.W.C. Schreurs, advocaat Boels Zanders Advocaten

mr. J.M Veldhuis, advocaat Visser & Van Solkema Advocaten

<

<

mr. J. Bisschop, advocaat Dommerholt Advocaten

< mr. H. Krans, advocaat Herman Krans Advocaat


Achterste rij VLNR mr. J.P. Eydems, advocaat Enexis; mr. J.H. Sligchers, advocaat Advocatenkantoor mr. Sligchers; mr. J. BlussĂŠ van Oud Alblas, advocaat Kneppelhout Korthals Advocaten;mr. M.A. Bosman, advocaat Advocatenkantoor Bosman; mr. W.A. Grond, advocaat Enexis; mr. J. Bisschop, advocaat Dommerholt Advocaten N.V.; mr. J.M. van Gool, advocaat MARK Advocaten; mr. J.M. Veldhuis, advocaat Visser & Van Solkema Advocaten


Voorste rij VLNR mr. W.E. van Spanje, advocaat Nauta Dutilh N.V.; mr. M. Rustenburg, advocaat VDB Advocaten Notarissen; mr. M. Schreurs, advocaat Boels Zanders Advocaten; mr. P.J. Klein Gunnewiek, advocaat Van Benthem & Keulen N.V.; mr. S.L. Bruijns, advocaat Wolfs Advocaten; mr. A. Wiltink, advocaat Bax Advocaten Belastingkundigen; mr. A. Manso Cabreros-Hendriks, advocaat Achmea; mr. E. Nederlof, advocaat Kennedy van der Laan; mr. H. Krans, advocaat Herman Krans Advocaat


L E E R G A N G

B U R G E R L I J K

P R O C E S R E C H T

Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht | T 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27 E info@magnacharta.nl

Leergang Burgerlijk Procesrecht 2013-2014  
Leergang Burgerlijk Procesrecht 2013-2014  

Start oktober 2013