Page 1

W W W . A V D R . N L

SEPTEMBER 2012

DE MAAND VAN

DE KRONIEKEN

• • • • • • •

Europees recht Pensioenrecht Arbeidsrecht Ambtenarenrecht Huurrecht woonruimte Huurrecht bedrijfsruimte Personen- en familierecht

• WSNP (Wet schuldsanerings regeling natuurlijke personen) • Consumentenrecht • ICT-recht • Vermogensrecht • Verzekeringsrecht • Straf- en strafprocesrecht

• Mededingingsrecht • Auteurs- en modellenrecht • Burenrecht en appartementsrechten • Milieurecht • Contractenrecht


W W W . A V D R . N L

- 02 -


W W W . A V D R . N L

De Academie voor de Rechtspraktijk organiseert in september 2012 de maand van de kronieken. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u een overzicht van de meest actuele ontwikkelingen op de betreffende vakgebieden aan de hand van de laatste jurisprudentie en literatuur. U ontvangt bij aanvang een bundel met de meest actuele artikelen.

Sprekers • prof. dr. B. Hessel, bijzonder hoogleraar Europees recht en decentrale overheden Universiteit Utrecht • mr. W.P.M. Thijssen, advocaat Thijssen Pensioen Advocaten • mr. J.A. van de Hoef, advocaat Thijssen Pensioen Advocaten • mr. S.M. Broens, advocaat Advokatenkollektief Utrecht • mr. G.A. Stouthart, advocaat Advokatenkollektief Utrecht • mr. W.J.F. Nieuwenhuis, advocaat Nysingh AdvocatenNotarissen N.V. • mr. B. van Bon, Juridisch adviseur Partem • mr. T.A. Velo, advocaat Nexa Velo Advocaten • mr. P.C. Veerman, advocaat Warendorf • mr. A.C. Kool, advocaat Kool Bloch Gavami Advocaten • mr. M. van Heeren, advocaat Deterink Advocaten en Notarissen N.V. • mr. A. Scholten, advocaat CMS Derks Star Busmann N.V. • mr. R. van Coolwijk, advocaat AKD • mr. B. Breederveld, universitair docent Privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat Rensen Advocaten • mr. dr. G.H. Lankhorst, beleidsadviseur Directie Rechtsbestel Ministerie van Justitie • prof. mr. J.G.J. Rinkes, hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit Amsterdam, bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht Universiteit Maastricht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, verbonden aan ACIS • mr. drs. M. Jansen, advocaat Dirkzwager Advocaten & Notarissen N.V. • mr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag • mr. E.J. Wervelman, advocaat KBS Advocaten N.V. • mr. A.H. Blok, advocaat Bouwman Van Dommelen Advocaten • mr. R. van der Hoeven, advocaat NautaDutilh N.V. • mr. M. Bakker, advocaat Ploum Lodder Princen • mr. J.M.M. van de Hel, advocaat Boekel De Nerée N.V. • mr. P.P.J. van Ginneken, advocaat Brinkhof N.V. • mr. K.J. Koelman, advocaat Van Diepen Van der Kroef Advocaten • mr. M.F.J. Haak, advocaat Hoogenraad & Haak advertising + IP advocaten • mr. E. van Riet, advocaat Rijssenbeek Advocaten • mr. I. van Ast, advocaat Rijssenbeek Advocaten • mr. B.J.W. Walraven, advocaat Boot Haeser Walraven advocaten • mr. J.C. Ozinga, advocaat Houthoff Buruma • mr. R.J.Q. Klomp, raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam

Locatie Ooooooooooooo

- 03 -


W W W . A V D R . N L

Kroniek Personen- en Familierecht

september 2012 09:30 – 13:45 uur Sprekers • mr. R. van Coolwijk, advocaat AKD • mr. B. Breederveld, universitair docent Privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat Rensen Advocaten Onderwerpen • Wet aanpassing wettelijk gemeenschap van goederen • Vaststelling, wijziging & limitering onderhoudsbijdragen • Eigen input deelnemers wordt verwerkt in de te behandelen stof

Kroniek WSNP (Wet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)

3 september 2012 14:00 – 18:15 uur Spreker • mr. dr. G.H. Lankhorst, beleidsadviseur Directie Rechtsbestel Ministerie van Justitie Onderwerpen • Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulp • Wetsvoorstel incassokosten • Wetsvoorstel beschermingsbewind • Actualiteiten bewindvoering • Ontwikkelingen rechtspraak schuldsanering Highlights Monitor wet schuldsanering 2010

Kroniek Vermogensrecht

4 september 2012 09:30 – 13:45 uur Spreker • mr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag Onderwerpen • Onzeker causaal verband • Methoden van schadeberekening (concreet of abstract) • Nieuwe vormen van samenloop (zoals de vordering uit ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW) in contractuele verhoudingen)

- 04 -


W W W . A V D R . N L

Kroniek Contractenrecht

4 september 2012 9:30 – 13.45 uur Spreker • mr. R.J.Q. Klomp, raadsheer-plaatsvervanger Hof AmsterdamV. Onderwerpen • Sluiten van overeenkomsten • Precontractuele goede trouw • Ontbindende en opschortende voorwaarden • Uitleg • Beëindiging van overeenkomsten: ontbinden, opzeggen of vernietiging

Kroniek Internetkoop en E-contracten

6 september 2012 09:30 – 13:45 uur Spreker • prof. mr. J.G.J. Rinkes, hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit Amsterdam, bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht Universiteit Maastricht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, verbonden aan ACIS Onderwerpen • Nieuwe richtlijn consumentenrechten • Rechtspraak algemene voorwaarden • E-Contracteren

Kroniek ICT-recht

6 september 2012 14:00 – 18:15 uur Spreker • mr. drs. M. Jansen, advocaat Dirkzwager Advocaten & Notarissen N.V. Onderwerpen • E-commerce • Elektronische handtekeningen • Het privacyrecht • Telecommunicatierecht en het Spamverbod • Uitingsvrijheid op internet • Computercriminaliteit • Intellectuele eigendom • Automatiseringsgeschillen

Inlichtingen: Jeroen van Tol, 030-2201070 of info@avdr.nl

- 05 -


W W W . A V D R . N L

Kroniek Huurrecht Woonruimte

9 september 2012 09:30 – 13:45 uur Sprekers • mr. P.C. Veerman, advocaat Warendorf • mr. A.C. Kool, advocaat Kool Bloch Gavami Advocaten Onderwerpen • Kwalificatie van woonruimte • Tijdelijke verhuur van woonruimte • Gebrekenregeling • Renovatie • Opschorting • Onderhuur • Beëindiging

Kroniek Huurrecht Bedrijfsruimte

9 september 2012 14:00 – 18:15 uur Sprekers • mr. M. van Heeren, advocaat Deterink Advocaten en Notarissen N.V. • mr. A. Scholten, advocaat CMS Derks Star Busmann N.V. Onderwerpen • Huurindeplaatsstelling • Huurprijsvaststelling • Exploitatieverplichting • Faillissement en huur • Renovatie/ dringend eigen gebruik

Kroniek Straf- en strafprocesrecht

12 september 2012 09:30 – 13:45 uur Sprekers • mr. R. van der Hoeven, advocaat NautaDutilh N.V. • mr. M. Bakker, advocaat Ploum Lodder Princen Onderwerpen • Salduz-jurisprudentie • Positie raadsman • Verschoningsrecht • (wijziging) tenlastelegging • Voorbereidend onderzoek • Vormverzuimen • Bewijskwesties • (voorwaardelijk) Opzet • Schuld • Daderschap en deelneming • Witwassen

- 06 -


W W W . A V D R . N L

Kroniek Europees Recht

18 september 2012 09:30 – 13:45 uur Spreker • prof. dr. B. Hessel, bijzonder hoogleraar Europees recht en de decentrale overheden Universiteit Utrecht Onderwerpen • Hoe kan er voorkomen worden dat er sprake is van staatssteun? • Hoe kan worden voorkomen dat de staatssteun moet worden aangemeld? • Hoe kan er voor worden gezorgd dat staatssteun bij aanmelden snel wordt goed gekeurd?

Kroniek Pensioenrecht

20 september 2012 14:00 – 18:15 uur Spreker • mr. W.P.M. Thijssen, advocaat Thijssen Pensioen Advocaten • mr. J.A. van de Hoef, advocaat Thijssen Pensioen Advocaten Onderwerpen • Het Pensioenakkoord • Afstempelen van “harde” pensioenrechten en korten van toeslagverlening • Wijzigen van de pensioenregeling, mede in het licht van het Pensioenakkoord • Uitvoering van pensioenregelingen

Kroniek Arbeidsrecht module I; De zieke werknemer en het ontslagrecht

24 september 2012 09:30 – 13:45 uur Sprekers • mr. S.M. Broens, advocaat Advokatenkollektief Utrecht • mr. G.A. Stouthart, advocaat Advokatenkollektief Utrecht Onderwerpen • Opzegverbod • Ziekte en bedrijfseconomisch ontslag • Ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim • Ontslag wegens verzuim bij re-integratie

Inlichtingen: Jeroen van Tol, 030-2201070 of info@avdr.nl

- 07 -


W W W . A V D R . N L

Kroniek Arbeidsrecht module II; Flexibele arbeidsrelaties en bedingen

24 septmeber 2012 14:00 – 18:15 uur Sprekers • mr. W.J.F. Nieuwenhuis, advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V. Onderwerpen • Oproepcontracten • Rechtsvermoedens • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd • Proefbeding • Doorwerken na pensioen • Ontbindende voorwaarden • Overeenkomst van opdracht, zzp’ers • Uitzendovereenkomst

Kroniek Verzekeringsrecht

25 september 2012 09:30 – 13:45 uur Sprekers • mr. E.J. Wervelman, advocaat KBS Advocaten N.V. • mr. A.H. Blok, advocaat Bouwman Van Dommelen Advocaten Onderwerpen • Inleiding – opbouw 7.17 BW • Onderscheid schade- en sommenverzekeringen • Rechten en verplichtingen bij schade • Fraude • Directe actie • Uitleg totstandkoming • Inhoud verzekeringsovereenkomst • Verzwijging • Causaliteit • Eigen schuld

Kroniek Auteurs- en modellenrecht

26 september 2012 14:00 – 17:15 uur Sprekers • mr. K.J. Koelman, advocaat Van Diepen Van der Kroef Advocaten • mr. M.F.J. Haak, advocaat Hoogenraad & Haak advertising + IP advocaten, raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden Onderwerpen • Overzicht en duiding van actuele rechtspraak op het gebied van: • Auteursrecht • Modellenrecht • Databankenrecht en de naburige rechten

- 08 -


W W W . A V D R . N L

Kroniek Burenrecht en Appartementsrechten

26 september 2012 09:30 – 13:45 uur Sprekers • mr. E. van Riet, advocaat Rijssenbeek Advocaten • mr. I. van Ast, advocaat Rijssenbeek Advocaten Onderwerpen • Splitsingsakte • Modelreglementen • Het huishoudelijk reglement • Organen van de VvE • De beheerder en voorschotbijdragen • Nietigheid/vernietigbaarheid • Vervangende machtiging en verzoekschrift versus dagvaarding • De verschillende raakvlakken tussen het appartementsrecht en het burenrecht

Kroniek Ambtenarenrecht

27 september 2012 09:30 – 13:45 uur Sprekers • mr. B. van Bon, Juridisch adviseur Partem • mr. T.A. Velo, advocaat Nexa Velo Advocaten Onderwerpen • Ontwikkelingen in het ontslagrecht • Ontwikkelingen ten aanzien van integriteit • Ontwikkelingen ten aanzien van dienstongevallen, beroepsziekten en beroepsincidenten • Streven naar finaliteit door de CRvB • Normalisatie rechtspositie ambtenaren

Kroniek Mededingingsrecht

18 oktober 2012 09:30 – 13:45 uur Sprekers • mr. J.M.M. van de Hel, advocaat Boekel De Nerée N.V. • mr. P.P.J. van Ginneken, advocaat Brinkhof N.V. Onderwerpen • De belangrijkste beschikkingen van de NMa en de Europese Commissie • De meest relevante bestuursrechtelijke uitspraken van de Nederlandse en Europese rechter • De belangrijkste civielrechtelijke uitspraken in Nederland • Alle recente wetswijzigingen en wetsvoorstellen in Nederland en de Europese Unie op het gebied van Mededingingsrecht Inlichtingen: Jeroen van Tol, 030-2201070 of info@avdr.nl

- 09 -


W W W . A V D R . N L

Kroniek Milieurecht

september 2012 09:30 – 13:45 uur Sprekers • mr. B.J.W. Walraven, advocaat Boot Haeser Walraven advocaten • mr. drs. J.C. Ozinga, Houthoff Buruma Onderwerpen • Actualiteiten Jurisprudentie: • Bodem • Wabo • Afval • Europees milieurecht

- 10 -


W W W . A V D R . N L

ALGEMENE INFORMATIE

Locatie Kasteel Waardenburg Kosten Kosten per kroniek Euro 450,00, incl. studiemateriaal en broodjeslunch, excl. BTW. Als u zich samen met een kantoorgenoot inschrijft voor dezelfde kroniek, ontvangt uw kantoor 50% korting op de tweede inschrijving. Doelgroep Advocaten en bedrijfsjuristen Niveau Verdieping & actualiteiten Inlichtingen Jeroen van Tol, 030-2201070 of info@avdr.nl Inschrijfmogelijkheden 1. Via onze website avdr.nl of E-mail naar info@avdr.nl 2. Door het faxen van het inschrijfformulier op de achterzijde van de begeleidende brief 3. Telefonisch door te bellen naar 030-2201070

Inlichtingen: Jeroen van Tol, 030-2201070 of info@avdr.nl

- 11 -


W W W . A V D R . N L

Postbus 13346 3507 LH Utrecht

Tel.: 030 - 220 10 70 Fax: 030 - 220 53 27

info@avdr.nl www.avdr.nl

SEPTEMBER 2012  

DE MAAND VANDE KRONIEKEN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you