Page 1

W W W . M A G N A C H A R T A . A V D R W E B I N A R S . N L

ARBEIDSRECHT

E-BROCHURE MET EXTRA CONTENT

NEWS ROOM


W W W . M A G N A C H A R T A . A V D R W E B I N A R S . N L

NEWS ROOM

Magna Charta News Room De Magna Charta News Room is een initiatief van de Academie voor de Rechtspraktijk. Het is een medium dat op regelmatige basis juridische uitzendingen verzorgt. Tijdens deze News Room uitzendingen worden actuele en belangrijke ontwikkelingen door specialisten uit de rechtspraktijk LIVE behandeld. Iedereen kan gratis inloggen en vragen stellen aan de sprekers.

Magna Charta digital Law Review Het Magna Charta digital Law Review is het vervolg op de Magna Charta News Room. Het is het eerste juridische digitale tijdschrift dat de opnames combineert met bijbehorende artikelen, dan wel uitspraken, en ze gratis beschikbaar stelt aan ge誰nteresseerden. Het is mogelijk om zich gratis te abonneren op het tijdschrift Magna Charta digital Law Review.

Wat is Magna Charta? De UNESCO heeft de Magna Carta in 2009 opgenomen op de Werelderfgoedlijst voor documenten omdat het een mijlpaal is van vrijheid en democratie met een wereldwijde invloed. De Magna Carta is een uniek document omdat voor het eerst gedetailleerd is vastgelegd op welke wijze de absolute macht van de koning beperkt wordt bij belastingheffing, feodale rechten en rechtspraak. Ook wordt het gewoonterecht in ere hersteld om koninklijke willekeur tegen te gaan. Regelmatig wordt dan ook gesteld dat het document de hoeksteen is van Engelse vrijheid, recht en democratie. De Magna Carta is een van de beroemdste documenten uit de Engelse geschiedenis.

- 02 -


W W W . M A G N A C H A R T A . A V D R W E B I N A R S . N L

Inhoudsopgave

pag.

Het Sociaal Akkoord praktisch toegelicht: wat verandert er voor de HR-praktijk?

04

Ontslagvergoedingen – De nieuwe CRvB formule

05

PTSS leidt tot schadevergoeding

06

Inwerkingtreding van de Wet Modern Migratiebeleid (MoMi) per 1 juni 2013

07

- 03 -


W W W . M A G N A C H A R T A . A V D R W E B I N A R S . N L

Het Sociaal Akkoord praktisch toegelicht: wat verandert er voor de HR-praktijk? In het Sociaal Akkoord van april 2013 hebben de sociale partners afspraken gemaakt over (o.m.) de hervorming van delen van het arbeidsrecht het ontslagrecht. De minister van Sociale Zaken heeft laten weten dat deze afspraken worden omgezet in wetgeving. In deze Magna Charta Newsroom wordt door advocaten Marc Vogel en Dies Siegers uiteengezet wat de afspraken en plannen op het terrein van arbeidsrecht en ontslagrecht zijn. Dies Siegers (1968) is advocaat bij Van Bladel Advocaten te Utrecht. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht en adviseert - veelal als sparring partner - HR-adviseurs van grote en middelgrote ondernemingen op het vaak complexe terrein van het arbeidsrecht. Marc Vogel is advocaat bij Arbor advocaten. Hij is gespecialiseerd in arbeidsrecht, medezeggenschap en bestuur en toezicht/governance. Hij is mede-oprichter van Arbor advocaten dat is aangesloten bij Ellint, een internationaal netwerk van arbeidsrechtkantoren.

- 04 -


W W W . M A G N A C H A R T A . A V D R W E B I N A R S . N L

Ontslagvergoedingen De nieuwe CRvB-formule In Newsroom besteden we aandacht aan de formule die de Centrale Raad van Beroep heeft geïntroduceerd bij de beoordeling van een ontslag op overige gronden. Allereerst bieden we een kort historisch overzicht: hoe kwam de Raad in het verleden tot een vergoeding? En, hoe hoog was de vergoeding? Daarna volgt een toelichting op de uitspraken van 28 februari 2013 (LJN BZ2043 en BZ2044). De Raad constateert in die zaken dat het ontstaan en het voortbestaan van de situatie die geleid heeft tot het ontslag te wijten was aan de overheidswerkgever. De Raad ‘vertaalt’ deze verwijtbaarheid naar een vergoeding, waarvan de hoogte wordt bepaald door de toepassing van een rekensom: de CRvB-formule. Als afronding besteden we tevens aandacht aan de uitspraak van de Raad van 14 februari 2013 (LJN BZ1337) waarin de Raad zich nader heeft uitgesproken over de inhoud van de passende regeling in het geval van een ontslag op overige gronden binnen de sector Gemeenten. Paula Berends studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden en is sinds 1 januari 2004 werkzaam bij Capra Advocaten, vestiging Den Haag. Het verlenen van advies en bijstand op het terrein van de arbeidsverhoudingen binnen de overheid en semioverheid betreft de kern van de activiteiten van Capra. Naast de advocatenpraktijk verzorgt Paula dan ook cursussen, voordrachten en publicaties op dit terrein. Jan Blanken studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht en is sinds 1994 verbonden aan Capra Advocaten, sedert 2002 in de hoedanigheid van partner en directeur van de Haagse vestiging. Het verlenen van advies en bijstand op het terrein van de arbeidsverhoudingen binnen de overheid en semioverheid betreft de kern van de activiteiten van Capra. Naast zijn advies- en procespraktijk verzorgt Jan cursussen, zowel ten behoeve van de Capra Academie als externe opdrachtgevers, alsmede voordrachten en publicaties. Tevens is hij voorzitter van de redactie van de Module Ambtenarenrecht van Kluwer en lid van het bestuur van de Vereniging Ambtenaar & Recht.

- 05 -


W W W . M A G N A C H A R T A . A V D R W E B I N A R S . N L

PTSS leidt tot schadevergoeding

In Newsroom besteden we aandacht aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 25 maart 2013 en de voorgeschiedenis daarvan (LJN BZ1164). De uitspraak heeft betrekking op de zorgplicht van de overheidswerkgever. Deze plicht strekt ertoe te voorkomen dat de ambtenaar in zijn werkzaamheden schade lijdt. De Raad maakt duidelijk waar de zorgplicht aanvangt en waar deze eindigt. Verder beoordeelt de Raad in deze zaak aan de hand van de feiten of de werkgever aan de zorgplicht heeft voldaan. We plaatsen de uitspraak in het licht van de oorsprong van de zorgplicht, te weten artikel 7:658 BW. Aan de hand van enkele uitspraken geven we voorbeelden van de wijze waarop de Raad het verwijt toetst dat niet aan de zorgplicht is voldaan. Causaal verband en het buitensporigheidsvereiste zijn begrippen die hierbij tevens aan de orde komen. Als afronding stippen we aan welke kwesties er in de nabije toekomst naar aanleiding van deze uitspraak van de Raad zijn te verwachten. mr. J.J. Blanken, advocaat Capra Advocaten mr. P.R.M. Berends-Schellens, advocaat Capra Advocaten

- 06 -


W W W . M A G N A C H A R T A . A V D R W E B I N A R S . N L

Inwerkingtreding van de Wet Modern Migratiebeleid (MoMi) per 1 juni 2013 Sinds 1 juni 2013 is de Wet Modern Migratiebeleid in werking getreden. De wet leidt tot nieuwe rechten en verplichtingen in het Nederlandse migratieproces. De referent van de vreemdeling krijgt bijvoorbeeld een zelfstandige positie in de Vreemdelingenwet en mag verblijfsaanvragen indienen voor de vreemdeling. De wet bevat echter ook vergaande informatie-, administratie-, zorg- en repatriëringsverplichtingen voor de referent en/of vreemdeling. De immigratie- en naturalisatiedienst krijgt de mogelijkheid om sancties op te leggen in geval van verzuim of overtreding. Ilya Hoekerd is werkzaam als senior advocaat bij Baker & McKenzie Amsterdam N.V. Hij heeft zich gespecialiseerd in het arbeids-, migratie- en data privacy recht en is tevens ‘hoofd’ van de Baker & McKenzie Immigration Desk. Ilya Hoekerd adviseert en procedeert in uiteenlopende nationale en internationale zaken, variërend van reorganisaties tot ‘global mobility’ projecten. Daarnaast publiceert Ilya regelmatig, bijvoorbeeld als redacteur van OR Informatie en Rechtspraak voor de Medezeggenschap. mr. I.D. Hoekerd, advocaat Baker & McKenzie Amsterdam N.V.

- 07 -


W W W . M A G N A

LEERGA V E R Z E K E R I N G S R E C H T

E-BROCHURE MET EXTRA CONTENT

LEERGANG BURGERLIJK PROCESRECHT


A C H A R T A . N L

ANGEN LEERGANG CONTRACTENRECHT

L E E R G A N G

S T A R T

A R B E I D S R E C H T

O K T O B E R

2 0 1 3

KLIK HIER OM DE LEERGANGEN TE BEKIJKEN OF OM U IN TE SCHRIJVEN


W W W . M A G N A C H A R T A . A V D R W E B I N A R S . N L

NEWS ROOM

Magna Charta News Room en Magna Charta Digital Law Review zijn onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht | T 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27 E info@avdr.nl

E-zine Arbeidsrecht Nummer 2  

Magna Charta News Room

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you