Page 1

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ

ÍÝá Åðï÷Þ ãéá Åðé÷åéñÞóåéò & ×ñÞìá

HMEPHÓIA OIKONOMIKH ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

1,00%

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4873 ÔÉÌÇ 1,5 €

Ãåíéêüò Äåßêôçò 5/ 6 – 29/ 7

Ïé Äåßêôåò ôçò çìÝñáò Ã.Ä. 874,40

TPITH 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

Ãåíéêüò Äåßêôçò

874,40

1,00%

FTSE/×.Á. Large Cap

296,47

0,80%

FTSE/×.Á. Mid Cap

997,07

1,43%

FTSE/×.Á.Mid-Small Cap

1.205,62

0,13%

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Plus1

1.329,68

1,43%

Äåßêôçò Ì - Ì. ×.Á.

2.892,28

-1,55%

54

79

ÌÅ ÊÁÈÏÄÏ

ÌÅ ÁÍÏÄÏ

23

ÓÔÁÈÅÑÅÓ

ÊÉÍÇÓÇ ÌÅÔÏ×ÙÍ

ÐÁÑÁÔÅÉÍÅÔÁÉ ÅÙÓ ÊÁÉ ÔÏ 2016 Ç ÅÊÔÁÊÔÇ ÅÉÓÖÏÑÁ ÁËËÇËÅÃÃÕÇÓ

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÅÉ Ç ÊÏÌÉÓÉÏÍ ãéá íÝï äçìïóéïíïìéêü «êåíü» Äéáðéóôþíåé ðñüïäï, áëëÜ êáé óçìáíôéêÝò êáèõóôåñÞóåéò ñüïäï áëëÜ êáé óçìáíôéêÝò êáèõóôåñÞóåéò üóïí áöïñÜ óôçí åöáñìïãÞ ôïõ ïéêïíïìéêïý ðñïãñÜììáôïò ôçò ÅëëÜäáò äéáðéóôþíåé ç Ýêèåóç ôçò Êïìéóéüí ðïõ äüèçêå ÷èåò óôç äçìïóéüôçôá. ÌåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò ôñßôçò áíáèåþñçóçò ôïõ ïéêïíïìéêïý ðñïãñÜììáôïò ôçò ÷þñáò ìáò, ç Êïìéóéüí áíáöÝñåé ðùò ç ÅëëÜäá Ý÷åé óçìåéþóåé óçìáíôéêÞ ðñüïäï óå ãåíéêÝò ãñáììÝò, ùóôüóï áöÞíåé áé÷ìÝò ðùò ç ðñüïäïò áõôÞ åßíáé áñãÞ. ÐïëëÝò óçìáíôéêÝò äñÜóåéò áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò Ý÷ïõí êáèõóôåñÞóåé, äéáìçíýåé ç Ýêèåóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò. "Ç ÅëëÜäá Ý÷åé êáôáãñÜøåé ìåãÜëç ðñüïäï óôï äçìïóéïíïìéêü óêÝëïò áëëÜ êáé óôçí êáôåýèõíóç ïëïêëÞñùóçò ôçò áíáêåöáëáéïðïßçóçò ôùí ôåóóÜñùí óõóôçìéêþí åëëçíéêþí ôñáðåæþí", óçìåéþíåôáé ìåôáîý Üëëùí óôçí Ýêèåóç. ÓõãêåêñéìÝíá, êÜíåé ëüãï ãéá äçìïóéïíïìéêü êåíü ýøïò 4 äéó. åõñþ Ýùò ôá ôÝëç ôïõ 2016, áëëÜ êáé ÷ñçìáôï-

Ð

Ôçí áñ÷Þ ìéáò óôñáôçãéêÞò ðïõ èá áíáâáèìßóåé åíåñãåéáêÜ ÅëëÜäá êáé Éôáëßá, «âëÝðïõí» Áíô. ÓáìáñÜò êáé Å. ËÝôá

äïôéêü êåíü ýøïõò 3,8 äéó. åõñþ áðü ôçí Üíïéîç ôïõ 2014, åíþ áöÞíåé áíïé÷ôü ôï åíäå÷üìåíï ãéá ðñüóèåôåò áðïëýóåéò - áðï÷ùñÞóåéò óôï Äçìüóéï, ïé ïðïßåò èá áðïöáóéóôïýí ôïí ðñïóå÷Þ ÓåðôÝìâñéï. ÊáôÜ ôçí Êïìéóéüí, ïé ðñïïðôéêÝò ãéá ôï ìáêñïïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí ôçò ÅëëÜäáò äåí Ý÷ïõí ìåôáâëçèåß áðü ôçí áìÝóùò ðñïçãïýìåíç áíáèåþñçóç. Ïé Åõñùðáßïé áíáãíùñßæïõí ðùò ôï äçìïóéïíïìéêü óêÝëïò âñßóêåôáé óôï óùóôü äñüìï êáé êáôÜ ãåíéêÞ ïìïëïãßá åíôüò ôñï÷éÜò. Ùóôüóï, ôï åõñùðáúêü êëéìÜêéï ðñïåéäïðïéåß ðùò óçìáíôéêÝò äõóëåéôïõñãßåò, åëëåßøåéò êáé êáèõóôåñÞóåéò óôïí êëÜäï ôçò õãåßáò áðåéëïýí íá èÝóïõí óå êßíäõíï ôï óôü÷ï ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò ãéá åðßôåõîç ðñùôïãåíïýò ðëåïíÜóìáôïò êáôÜ ôç äéåôßá 2013 - 2014. Åðß ôçò ïõóßáò, ç Êïìéóéüí ðñïåéäïðïéåß ãéá íÝï äçìïóéïíïìéêü êåíü, ùò áðïôÝëåóìá ôùí äñÜóåùí ðïõ áêüìç äåí Ý÷ïõí õëïðïéçèåß óôïí êëÜäï ôçò õãåßáò. Óåë. 3

Ôé ðñïâëÝðåé ôï íÝï ìíçìüíéï Ãéá ôñÜðåæåò, ÄÅÇ êáé ôÝëïò ÁÐÅ

Óåë. 7, 8

ÁÃÏÑÁ

×.Á.: Ìå ÷áìçëÝò ôá÷ýôçôåò ðÜíù áðü ôéò 870 ì. Ï ôæßñïò åðÝóôñåøå êÜôù êáé áðü ôá 35 åêáô. åõñþ Óåë. 11

ÅÌÐÏÑÉÏ

ÅêôéíÜ÷èçêáí 65,94% ôá êÝñäç ôçò Ðëáßóéï Êáëýðôåé 2,4 öïñÝò ôá äÜíåéá ìÝóù äéáèåóßìùí ôçò Óåë. 8

ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ

Ðåíôáðëáóéáóìüò êåñäþí ãéá Å×ÁÅ ÁíÞëèáí óôá 35,8 åêáô. óôï á´ åîÜìçíï öÝôïò Óåë. 9

ÎÅÍÅÓ ÁÃÏÑÅÓ

ÐáñÜôáóç ôçò ÊïéíÞ óôñáôçãéêÞ ÅëëÜäáòÌåéþèçêáí ïé ðéèáíüôçôåò ÆçôÜ ç ôñüéêá ðþëçóç ýöåóçò óôéò Éôáëßáò ãéá áíÜðôõîç, áíåñãßá äéÜëõóçò ôïõ åõñþ ôùí áóöáëéóôéêþí ôñÜðåæåò Áíô. ÓáìáñÜò: Êïñõöáßïò óôü÷ïò ç åðßôåõîç Óåë. 4 ðñùôïãåíïýò ðëåïíÜóìáôïò O

Åíá ÷ñüíï ìåôÜ áðü ôç äÝóìåõóç ôïõ ÌÜñéï ÍôñÜãêé

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ - ÐÏËÉÔÉÊÇ 3-5

O

Óåë. 6ð

Ôé ó÷åäéÜæïõí ïé ôñÜðåæåò ãéá ôéò èõãáôñéêÝò ôïõò

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ 10-25

Óåë. 7

ÍÝá ìåßùóç äáíåßùí «âëÝðåé» ç ÅÕ ãéá Åõñùæþíç Óåë. 26 O

XAKEÑ

Óåë. 32


2

ÌÅ ÌÉÁ ÌÁÔÉÁ

×ñçìáôáãïñÜ - ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí

Oéêïíïìßá - ÐïëéôéêÞ Ðñüïäï áëëÜ êáé óçìáíôéêÝò êáèõóôåñÞóåéò üóïí áöïñÜ óôçí åöáñìïãÞ ôïõ ïéêïíïìéêïý ðñïãñÜììáôïò ôçò ÅëëÜäáò äéáðéóôþíåé ç Ýêèåóç ôçò Êïìéóéüí ðïõ äüèçêå ÷èåò óôç äçìïóéüôçôá. ÌåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò ôñßôçò áíáèåþñçóçò ôïõ ïéêïíïìéêïý ðñïãñÜììáôïò ôçò ÷þñáò ìáò, ç Êïìéóéüí áíáöÝñåé ðùò ç ÅëëÜäá Ý÷åé óçìåéþóåé óçìáíôéêÞ ðñüïäï óå ãåíéêÝò ãñáììÝò, ùóôüóï áöÞíåé áé÷ìÝò ðùò ç ðñüïäïò áõôÞ åßíáé áñãÞ. ÐïëëÝò óçìáíôéêÝò äñÜóåéò áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò Ý÷ïõí êáèõóôåñÞóåé, äéáìçíýåé ç Ýêèåóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò. "Ç ÅëëÜäá Ý÷åé êáôáãñÜøåé ìåãÜëç ðñüïäï óôï äçìïóéïíïìéêü

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

óêÝëïò áëëÜ êáé óôçí êáôåýèõíóç ïëïêëÞñùóçò ôçò áíáêåöáëáéïðïßçóçò ôùí ôåóóÜñùí óõóôçìéêþí åëëçíéêþí ôñáðåæþí", óçìåéþíåôáé ìåôáîý Üëëùí óôçí Ýêèåóç. Óåë. 3 Ðñùôáñ÷éêü óôü÷ï ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé éäéáéôÝñùò ãéá ôéò ÷þñåò ôïõ åõñùðáúêïý íüôïõ, ðïõ äïêéìÜæïíôáé, ÷áñáêôÞñéóå ôçí åðßôåõîç áíÜðôõîçò ï ðñùèõðïõñãüò, Áíôþíçò ÓáìáñÜò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíÝíôåõîçò Ôýðïõ ðïõ ðáñá÷þñçóå ìå ôïí éôáëü ïìüëïãü ôïõ, Åíñßêï ËÝôá, ìåôÜ ôç ìåôáîý ôïõò óõíÜíôçóç. Óåë. 4

÷ñüíï êáé åðáíáëáìâÜíïíôáò -ãéá Üëëç ìéá öïñÜ- ôç èÝóç ôïõ ðåñß áíáãêáéüôçôáò êëÞôåõóçò ôùí ìåëþí ôïý ÊÕÓÅÁ ôçò åðßìá÷çò ðåñéüäïõ. Óåë. 5 ÅííÝá ðñùôåýïõóåò íïìþí åíôÜóóïíôáé ôï ðñïóå÷Ýò äéÜóôçìá óå ëåéôïõñãßá Êôçìáôïëïãßïõ. Ðñüêåéôáé ãéá ôéò ðüëåéò ÓðÜñôç, Íáýðëéï, Ôñßðïëç, Êüñéíèïò, ÐñÝâåæá, Çãïõìåíßôóá, ÆÜêõíèïò, ËÜñéóá êáé Êáñäßôóá. Óåë. 5

ÁñíÞèçêå íá áðïëïãçèåß óôï äéêáóôÞñéï ï ¢êçò Ôóï÷áôæüðïõëïò, æçôþíôáò

Áðþëåéåò êáôÝãñáöå, ÷èåò, ôï åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, õðï÷ùñþíôáò áðü ôá õøçëÜ ðÝíôå åâäïìÜäùí, êáèþò ïé åðåíäõôÝò åðÝóôñåøáí óôï áìåñéêáíéêü íüìéóìá, åíüøåé ôçò äçìïóßåõóçò ìéáò óåéñÜò ïéêïíïìéêþí äåäïìÝíùí ãéá ôéò ÇÐÁ áõôÞ ôçí åâäïìÜäá, áëëÜ êáé ôùí óõíåäñéÜóåùí ìåãÜëùí êåíôñéêþí ôñáðåæþí. Óåë. 10

Ìå èåôéêÝò äéáèÝóåéò ôï îåêßíçìá ôçò íÝáò åâäïìÜäáò óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá äïèåß óõíÝ÷åéá óôçí áíôßäñáóç ôçò ÐáñáóêåõÞò ðÜíù áðü ôá åðßðåäá ôùí 860-870 ìïíÜäùí, ùóôüóï ïé äçìïðñáóßåò äåí êáôÜöåñáí íá äéêáéþóïõí ôïõò ðñùéíïýò áãïñáóôÝò. Ç ðßåóç ðïõ åêäçëþèçêå óôçí ìåôï÷Þ ôçò Coca Cola êáé ç áäõíáìßá ôçò ÅèíéêÞò íá õðïóôçñßîåé ôçí óõíïëéêüôåñç ðñïóðÜèåéá áíôßäñáóçò, ðåñéüñéóáí ôçí áñ÷éêÞ äõíáìéêÞ ôïõ Ã.Ä., ìå áðïôÝëåóìá áðü ôá åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ ôùí 879,31 ìïíÜäùí íá âñåèåß óôéò 874,40 ìïíÜäåò ðåñéïñßæïíôáò ôá êÝñäç óôï 1%. Óåë. 11

Eðé÷åéñÞóåéò Ìå… åíôïëÝò ôçò ôñüéêáò ïé åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò ðïõëÜíå ôéò áóöáëéóôéêÝò ôïõò åôáéñåßåò óôï ðëáßóéï ôçò áðïäÝóìåõóÞò ôïõò áðü ìç ôñáðåæéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáé áðåëåõèÝñùóçò êåöáëáßùí. Ïé áðïöÜóåéò Ý÷ïõí ëçöèåß êáé üëåò ïé ôñÜðåæåò ðñïùèïýí ôçí ëýóç ôçò áðïäÝóìåõóçò åíþ áêüìç äåí Ý÷ïõí ïñéóôéêïðïéçèåß ï ôñüðïò, êáèþò èá åîáñôçèåß áðü ôï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí ðïõ èá åêäçëùèåß áðü áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò. Óåë. 7 Ç ëýóç ôçò áýîçóçò ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ óå ðïëý ÷áìçëÞ ôéìÞ êáé ü÷é óå placement, èåùñåßôáé ç êáôáë-

XPHMATIÓTHPIO HMEPHÓIA OIKONOMIKH EÖHMEPIÄA

IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ MOTOR PRESS HELLAS A.E. Eêäüôçò Êùíóôáíôßíá Ôñéáíôáöýëëç ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Êáôåñßíá ÐáðáíéêïëÜïõ Áñ÷éóõíôÜêôçò Óïößá ÍÜêïõ ÁñèñïãñÜöïé ÄçìÞôñçò ÊáìðïõñÜêçò ÐÝôñïò Ôñïõðéþôçò Åìðïñéêü ÔìÞìá e-mail:adv@motorpress.gr

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ AUTO TPITH A.E. ÃÑÁÖÅÉÁ Ëåýêçò 132, ÊñõïíÝñé, Ô.Ê. 145 68 Tçë. 210 6262000-3 Fax: 210 6262149 e-mail:hrimatistirio@motorpress.gr web site: www.xrimatistirio.gr ISSN 1792-8885 Êùäéêüò: 3715

ëçëüôåñç ãéá ôçí éäéùôéêïðïßçóç ôçò Eurobank. Óôï íÝï ìíçìüíéï áíáöÝñåôáé üôé ç ëýóç ôçò éäéùôéêïðïßçóçò èá ðñïÝëèåé ìÝóù placement ãéá ôçí Eurobank áëëÜ ìå âÜóç ôéò ôåëåõôáßåò åðéêïéíùíßåò Ôñüéêáò ìå ôï Ô×Ó êáé ôçí ÔôÅ Ý÷åé óõìöùíçèåß íá ðáñáìåßíåé ôï æÞôçìá áíïéêôü. Óåë. 7 Êüíôñá óôçí êñßóç, óôçí Ýëëåéøç ñåõóôüôçôáò êáé óôç ãåíéêüôåñç ïéêïíïìéêÞ äõóðñáãßá, ç ïðïßá áðïôõðþíåôáé óå üëïõò ôïõò äåßêôåò, êéíÞèçêå ãéá ìéá áêüìç ðåñßïäï ç Ðëáßóéï. ÁðïôÝëåóìá, ôá êáèáñÜ êÝñäç ôçò óôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò íá åêôïîåõèïýí óôá 5,657 åêáô. åõñþ áðü 3.409 åêáô. åõñþ ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá ôïõ 2012. Óåë. 8 Ôïí ðëÞñç äéá÷ùñéóìü ôïõ ÁÄÌÇÅ áðü ôç ÄÅÇ õðï÷ñåïýôáé íá èåóðßóåé ç êõâÝñíçóç, ðñïêåßìåíïõ íá äéåõêïëõíèåß ç ðþëçóç ôçò åðé÷åßñçóçò. Áõôü ðñïâëÝðåé ìåôáîý ôùí Üëëùí ôï êåßìåíï ôïõ áíáèåùñçìÝíïõ Ìíçìïíßïõ ðïõ äüèçêå ÷èåò óôç äçìïóéüôçôá. Óåë. 8

ÅíôõðùóéáêÞ áýîçóç óôá åíïðïéçìÝíá êáèáñÜ êÝñäç ôçò êõñßùò ëüãù ôçò áíáêåöáëáéïðïßçóçò ôùí óõóôçìéêþí ôñáðåæþí, åìöÜíéóå óôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò ç Å×ÁÅ, ï êýêëïò åñãáóéþí ôçò ïðïßáò áêïëïýèçóå áíÜëïãç ðïñåßá ùò áðïôÝëåóìá áöåíüò ôùí äéêáéùìÜôùí áðü áõîÞóåéò ìåôï÷éêþí êåöáëáßùí ôïõ ïìßëïõ áðü ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí óõóôçìéêþí ôñáðåæþí êáé áöåôÝñïõ óôá äéêáéþìáôá åîù÷ñçìáôéóôçñéáêþí ìåôáâéâÜóåùí ëüãù ôçò äçìüóéáò ðñüôáóçò ôçò Coca Cola HBC. Óåë. 9 Óôéò ìåôï÷Ýò ôùí Inform Ð. Ëýêïò, ÔÉÔÁÍ, ÏÔÅ, ÐëáóôéêÜ ÈñÜêçò, Quest Óõììåôï÷þí, Ðëáßóéï Computers, Frigoglass, Jumbo, ÏËÐ êáé Fourlis Óõììåôï÷þí, Þôáí ïé äÝêá ìåãáëýôåñåò ìåôï÷éêÝò óõììåôï÷Ýò ôçò Alpha Trust-ÁíäñïìÝäá êáôÜ ôç ëÞîç ôïõ ðñþôïõ åîáìÞíïõ. Óåë. 9 ÓÞìåñá

ÔÑÁÐÅÆÅÓ ........................................7 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ...............................8, 9

Ìåßùóç ðéèáíïôÞôùí äéÜëõóçò ôïõ åõñþ

Ê

áôÜ ôá äýï ôñßôá Ý÷åé õðï÷ùñÞóåé ï áñéèìüò ôùí åðåíäõôþí ðïõ ðéóôåýïõí óå ìéá åðéêåßìåíç áðï÷þñçóç êñÜôïõò - ìÝëïõò áðü ôçí Åõñùæþíç, Ýíá ÷ñüíï áöüôïõ ï ðñüåäñïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò (ÅÊÔ), ÌÜñéï ÍôñÜãêé, õðïó÷Ýèçêå íá êÜíåé ü,ôé ÷ñåéÜæåôáé ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïóôáôåýóåé ôï êïéíü åõñùðáúêü íüìéóìá, üðùò ðñïêýðôåé áðü Ýñåõíá ðïõ äçìïóéåýèçêå ÷èåò. Åéäéêüôåñá, ç äçìïóêüðçóç ðïõ åêðüíçóå ï ãåñìáíéêüò üìéëïò åñåõíþí Sentix áíÜìåóá óå 888 åðåíäõôÝò, Ýäåéîå üôé ôï 23,75% ôùí óõììåôå÷üíôùí ðñïâëÝðïõí üôé ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êñÜôïò èá åãêáôáëåßøåé ôï ìðëïê ôùí 17 åèíþí åíôüò ôïõ åðüìåíïõ Ýôïõò. Óåë. 6

Ïé åðþíõìåò áðüøåéò äåí åêöñÜæïõí áðáñáßôçôá ôçí åöçìåñßäá

ÎÝíåò áãïñÝò ÓôáèåñïðïéçôéêÝò ôÜóåéò åðéêñÜôçóáí, ÷èåò, óôá åõñùðáúêÜ ÷ñçìáôéóôÞñéá, êáèþò ïé åéêáóßåò ðåñß ìéáò áýîçóçò ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ óôçí Barclays Üóêçóáí ðéÝóåéò óôïí åõñýôåñï ôñáðåæéêü êëÜäï, åíþ ðåñéüñéóáí ôá êÝñäç ðïõ êáôÝãñáöáí áðü íùñßò ïé áãïñÝò. Ï ðáíåõñùðáúêüò äåßêôçò FTSEurofirst 300 ôùí êïñõöáßùí ìåôï÷þí Ýêëåéóå ðñïóùñéíÜ áìåôÜâëçôïò óôéò 1.205,18 ìïíÜäåò, åíþ ï äåßêôçò blue-chip ôçò Åõñùæþíçò õðï÷þñçóå êáôÜ 0,1%, óôéò 2.738,22 ìïíÜäåò. Óåë. 26


XPHMATIÓTHPIO TPITH 30 IOYËIÏÕ 2013

3

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

Óýóêåøç ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò áäÞëùôçò åñãáóßáò

ÅðéóçìïðïéÞèçêå ç ðáñáßôçóç…

Áðï÷áéñåôéóôÞñéá óõíÜíôçóç…

Óýóêåøç ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò áíáóöÜëéóôçò åñãáóßáò êáôÜ ôçí ôïõñéóôéêÞ ðåñßïäï, èá ðñáãìáôïðïéçèåß óÞìåñá õðü ôïí Ã. Âñïýôóç.

Ôçí ðáñáßôçóÞ ôïõ áðü ôç èÝóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÃÅÍÏÐ áíáêïßíùóå êáé åðßóçìá ÷èåò ï Í. Öùôüðïõëïò, üðùò åß÷å ðñïáíáããåßëåé.

Ìå ôïí áðï÷ùñïýíôá ÐñÝóâç ôùí ÇÐÁ óôçí ÁèÞíá, ÍôÜíéåë ÌðÝíåô Óìéè, èá óõíáíôçèåß óÞìåñá ï ÕÐÅÎ, ÅõÜãã. ÂåíéæÝëïò (öþôï)

ÁðïóôÝëëïíôáé ç 4ç ðáñôßäá åêêáèáñéóôéêþí óçìåéùìÜôùí êáé ç 2ç ãéá ôïí ÖÁÐ 2011 Ôçí ôÝôáñôç áðïóôïëÞ åêêáèáñéóôéêþí óçìåéùìÜôùí óôïõò öïñïëïãïýìåíïõò ïëïêëçñþíåé ôéò åðüìåíåò çìÝñåò ç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ðëçñïöïñéáêþí ÓõóôçìÜôùí ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, åíþ Ýôïéìá åßíáé êáé ôá åêêáèáñéóôéêÜ óçìåéþìáôá ôïõ Öüñïõ Áêßíçôçò Ðåñéïõóßáò 2011 ãéá 322.829 öïñïëïãïýìåíïõò. Ðñüêåéôáé ãéá ôç äåýôåñç ðáñôßäá ìå ôçí ïðïßá ïëïêëçñþíåôáé ç åêêáèÜñéóç ãéá ôïí ÖÁÐ ôïõ 2011 óå óýíïëï 499.366 öïñïëïãïýìåíùí éäéïêôçôþí áêéíÞôùí ðïõ èá ðñÝðåé íá êáôáâÜëëïõí óõíïëéêü öüñï 502.593.119 åõñþ. Åðßóçò ôïí Áýãïõóôï áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèåß êáé ç åêêáèÜñéóç ôïõ ÖÁÐ ãéá ôï 2012. ÅîÜëëïõ, óôï ôÝëïò Áõãïýóôïõ ëÞãåé ç ðñïèåóìßá ãéá ôçí êáôáâïëÞ ôçò ðñþôçò äüóçò ôïõ öüñïõ åéóïäÞìáôïò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôéò öïñïëïãéêÝò äçëþóåéò ðïõ Ý÷ïõí åêêáèáñéóèåß ùò ôþñá.

Âåëôéþóåéò óôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôá áõèáßñåôá - Ôçí ÐÝìðôç ç øÞöéóÞ ôïõ Ìå ôéò âåëôéùôéêÝò áëëáãÝò óôéò ïðïßåò ðñï÷þñçóå ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò Óôáýñïò ÊáëáöÜôçò, ïëïêëçñþèçêå óå äåýôåñç áíÜãíùóç óôçí áñìüäéá åðéôñïðÞ ôçò ÂïõëÞò ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôçí áõèáßñåôç äüìçóç, åíþ ôçí åñ÷üìåíç ÐÝìðôç èá øçöéóôåß áðü ôï Á' Èåñéíü ôìÞìá ôçò ÏëïìÝëåéáò. Óýìöùíá ìå ôéò íÝåò ñõèìßóåéò, áðáëëÜóóïíôáé áðü ôçí êáôáâïëÞ ðñïóôßìïõ éäéïêôÞôåò áõèáßñåôùí êôéóìÜôùí ðïõ áðÝêôçóáí ìÝóù ôïõ ÏÅÊ, ïé ïðïßïé èá êëçèïýí áðü êïéíïý íá êáôáâÜëïõí ìüíï Ýíá ðáñÜâïëï áîßáò 500 åõñþ. Åðßóçò ãéá ôéò ìïíïãïíéêÝò ïéêïãÝíåéåò èá õðÜñîåé ìåßùóç ðñïóôßìïõ êáôÜ 70%, ü,ôé äçëáäÞ ðñïâëÝðåôáé êáé ãéá ôéò ôñßôåêíåò ïéêïãÝíåéåò, åíþ êáôÜ ðáñÝêêëéóç ôçò éó÷ýïõóáò íïìïèåóßáò åßíáé äõíáôÞ ç êáôáóêåõÞ áíåëêõóôÞñá ãéá ÁÌÅÁ ðÝñáí ôïõ íüìéìïõ üãêïõ.

ÓõóôÞíåôáé åôáéñåßá ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôçò åêêëçóéáóôéêÞò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò Åôáéñåßá ãéá ôçí åêìåôÜëëåõóç êáé ôçí áîéïðïßçóç ôçò åêêëçóéáóôéêÞò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò "åð' ùöåëåßá ôüóï ôùí åêêëçóéáóôéêþí íïìéêþí ðñïóþðùí üóï êáé ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ" óõóôÞíåé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï ìå ôçí Åêêëçóßá ôçò ÅëëÜäïò, ìå ìïíáäéêïýò ìåôü÷ïõò ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï êáé ôçí ÉåñÜ Áñ÷éåðéóêïðÞ Áèçíþí.

ÕðåãñÜöç ç áðüöáóç ãéá áðïóôïëÞ óôïé÷åßùí ðåëáôþí ôùí ôñáðåæþí ìå áõîçìÝíï êßíäõíï öïñïäéáöõãÞò Áðüöáóç ìå ôçí ïðïßá îåêéíÜ ç äéáäéêáóßá áðïóôïëÞò óôïé÷åßùí ðåëáôþí ôùí ôñáðåæþí ìå áõîçìÝíï êßíäõíï öïñïäéáöõãÞò óôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ðëçñïöïñéáêþí ÓõóôçìÜôùí õðÝãñáøå ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ÃéÜííçò ÓôïõñíÜñáò. ¼ðùò áíáêïéíþèçêå, óôçí áðüöáóç ïñßæåôáé ôï åßäïò, ç äéáäéêáóßá, ï ÷ñüíïò õðïâïëÞò êáé êÜèå Üëëï èÝìá ó÷åôéêÜ ìå ôá õðïâáëëüìåíá óôïé÷åßá ðïõ áöïñïýí ðåëÜôåò ðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí ðïõ åíôÜóóïíôáé óôçí êáôçãïñßá õøçëïý êéíäýíïõ ìå áõîçìÝíï êßíäõíï öïñïäéáöõãÞò. Óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç, ôá ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá õðï÷ñåïýíôáé íá äéáâéâÜæïõí óôç ÃÃÐÓ áñ÷åßá ìå óôïé÷åßá ïéêïíïìéêïý êáé öïñïëïãéêïý åíäéáöÝñïíôïò, êáô' åöáñìïãÞ ôùí ðáñáãñÜöùí 2 êáé 8 ôïõ Üñèñïõ 82 ôïõ Êþäéêá Öïñïëïãßáò ÅéóïäÞìáôïò.

«ÂëÝðåé» ðñüïäï áëëÜ êáé êáèõóôåñÞóåéò ç Êïìéóéüí ¸ùò êáé ôï 2016 ðáñáôåßíåôáé ç Ýêôáêôç åéóöïñÜ áëëçëåããýçò

Ð

ñüïäï áëëÜ êáé óçìáíôéêÝò êáèõóôåñÞóåéò üóïí áöïñÜ óôçí åöáñìïãÞ ôïõ ïéêïíïìéêïý ðñïãñÜììáôïò ôçò ÅëëÜäáò äéáðéóôþíåé ç Ýêèåóç ôçò Êïìéóéüí ðïõ äüèçêå ÷èåò óôç äçìïóéüôçôá. ÌåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò ôñßôçò áíáèåþñçóçò ôïõ ïéêïíïìéêïý ðñïãñÜììáôïò ôçò ÷þñáò ìáò, ç Êïìéóéüí áíáöÝñåé ðùò ç ÅëëÜäá Ý÷åé óçìåéþóåé óçìáíôéêÞ ðñüïäï óå ãåíéêÝò ãñáììÝò, ùóôüóï áöÞíåé áé÷ìÝò ðùò ç ðñüïäïò áõôÞ åßíáé áñãÞ. ÐïëëÝò óçìáíôéêÝò äñÜóåéò áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò Ý÷ïõí êáèõóôåñÞóåé, äéáìçíýåé ç Ýêèåóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò. "Ç ÅëëÜäá Ý÷åé êáôáãñÜøåé ìåãÜëç ðñüïäï óôï äçìïóéïíïìéêü óêÝëïò áëëÜ êáé óôçí êáôåýèõíóç ïëïêëÞñùóçò ôçò áíáêåöáëáéïðïßçóçò ôùí ôåóóÜñùí óõóôçìéêþí åëëçíéêþí ôñáðåæþí", óçìåéþíåôáé ìåôáîý Üëëùí óôçí Ýêèåóç. ÓõãêåêñéìÝíá, êÜíåé ëüãï ãéá äçìïóéïíïìéêü êåíü ýøïò 4 äéó. åõñþ Ýùò ôá ôÝëç ôïõ 2016, áëëÜ êáé ÷ñçìáôïäïôéêü êåíü ýøïõò 3,8 äéó. åõñþ áðü ôçí Üíïéîç ôïõ 2014, åíþ áöÞíåé áíïé÷ôü ôï åíäå÷üìåíï ãéá ðñüóèåôåò áðïëýóåéò áðï÷ùñÞóåéò óôï Äçìüóéï, ïé ïðïßåò èá áðïöáóéóôïýí ôïí ðñïóå÷Þ ÓåðôÝìâñéï. ÊáôÜ ôçí Êïìéóéüí, ïé ðñïïðôéêÝò ãéá ôï ìáêñïïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí ôçò ÅëëÜäáò äåí Ý÷ïõí ìåôáâëçèåß áðü ôçí áìÝóùò ðñïçãïýìåíç áíáèåþñçóç. Ïé Åõñùðáßïé áíáãíùñßæïõí ðùò ôï äçìïóéïíïìéêü óêÝëïò âñßóêåôáé óôï óùóôü äñüìï êáé êáôÜ ãåíéêÞ ïìïëïãßá åíôüò ôñï÷éÜò. Ùóôüóï, ôï åõñùðáúêü êëéìÜêéï ðñïåéäïðïéåß ðùò óçìáíôéêÝò äõóëåéôïõñãßåò, åëëåßøåéò êáé êáèõóôåñÞóåéò

óôïí êëÜäï ôçò õãåßáò áðåéëïýí íá èÝóïõí óå êßíäõíï ôï óôü÷ï ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò ãéá åðßôåõîç ðñùôïãåíïýò ðëåïíÜóìáôïò êáôÜ ôç äéåôßá 2013 - 2014. Åðß ôçò ïõóßáò, ç Êïìéóéüí ðñïåéäïðïéåß ãéá íÝï äçìïóéïíïìéêü êåíü, ùò áðïôÝëåóìá ôùí äñÜóåùí ðïõ áêüìç äåí Ý÷ïõí õëïðïéçèåß óôïí êëÜäï ôçò õãåßáò. Óôï ìÝôùðï ôùí áðïêñáôéêïðïéÞóåùí, ç Ýêèåóç ôçò Êïìéóéüí óçìåéþíåé ðùò ï óôü÷ïò ãéá ôá Ýóïäá ãéá ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò 2013 Ý÷åé ìåéùèåß óôá 1,6 äéó. åõñþ, ùóôüóï ï óôü÷ïò ãéá ôç äéåôßá 2013 2014 áöïñÜ óôçí Üíôëçóç ðïóïý ýøïõò 5,1 äéó. åõñþ áðü ôï ðñüãñáììá éäéùôéêïðïéÞóåùí. Ìåôáîý ôùí ðñïôåñáéïôÞôùí ðïõ èÝôåé ãéá ôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ, ìÝóù ôçò ÝêèåóÞò ôçò, åßíáé ç áýîçóç ôùí äçìïóßùí åóüäùí êáé áíáìüñöùóç ôïõ áíáðïôåëåóìáôéêïý ìç÷áíéóìïý äéá÷åßñéóçò ôùí åóüäùí. Ç Êïìéóéüí êñßíåé åðéôáêôéêÞ ôçí áíÜãêç åíüò ðëÞñïõò ëåéôïõñãéêïý êáé áðïôåëåóìáôéêïý ìç÷áíéóìïý äéá÷åßñéóçò ôùí äçìïóßùí åóüäùí. ¸íá ðéï áðëü êáé ëéãüôåñï óôñåâëùôéêü öïñïëïãéêü óýóôçìá, áëëÜ êáé ï íÝïò öïñïëïãéêüò êþäéêáò èá äéåõêïëýíïõí ôçí åðßôåõîç ôùí ðñïôåñáéïôÞôùí áõôþí. ÊáôÜ ôçí Êïìéóéüí, ç ÅëëÜäá Ý÷åé óçìåéþóåé óçìáíôéêÞ ðñüïäï êáé óôçí êáôåýèõíóç åëÝã÷ïõ êáé óõãêñÜôçóçò ôùí äçìïóßùí äáðáíþí, ùóôüóï ðñïåéäïðïéåß ðùò óôï ìÝôùðï áõôü ðáñáìÝíïõí óçìáíôéêÝò áäõíáìßåò, ãåãïíüò ðïõ êáèéóôÜ åðéâåâëçìÝíç ôçí ðñïþèçóç êáé õëïðïßçóç ðñüóèåôùí ìåôáññõèìßóåùí. "Ïé ðñïóðÜèåéåò ôçò åëëçíéêÞò ðëåõñÜò ãéá óõññßêíùóç ôïõ äçìïóßïõ ôïìÝá

óõíå÷ßæïíôáé, ùóôüóï äéáðéóôþíïíôáé áêüìç ìåãÜëåò êáèõóôåñÞóåéò", õðïóôçñßæïõí ôá êëéìÜêéá ôçò Êïìéóéüí óôçí Ýêèåóç áõôÞ.

ÅðÝêôáóç ôçò Ýêôáêôçò åéóöïñÜò áëëçëåããýçò Ýùò ôï 2016 Ôçí ðáñÜôáóç Ýùò êáé ôá åéóïäÞìáôá ôïõ 2016 (ç åéóöïñÜ Ýëçãå ôï 2015) ãéá ôçí Ýêôáêôç åéóöïñÜ áëëçëåããýçò ðñïâëÝðåé ôï íÝï ìíçìüíéï, óôï ïðïßï õðïãñáììßæåôáé åðéðëÝïí áíáöïñéêÜ ìå ôïí Åíéáßï Öüñï ÁêéíÞôùí üôé áõôüò èá ðñÝðåé íá áðïöÝñåé óå åôÞóéá âÜóç Ýóïäá ôçò ôÜîçò ôùí 2,7 äéò åõñþ. Ï Åíéáßïò Öüñïò ÁêéíÞôùí, ï ïðïßïò ðñüêåéôáé íá áíôéêáôáóôÞóåé ôï ÷áñÜôóé óôá áêßíçôá ðïõ åðéâÜëëåôáé ìÝóù ôùí ëïãáñéáóìþí ôçò ÄÅÇ, èá åðéâÜëëåôáé áíÜ áêßíçôï êáé ü÷é ìå âÜóç ôç óõíïëéêÞ áêßíçôç ðåñéïõóßá ôïõ öïñïëïãïýìåíïõ åíþ èá ðñÝðåé íá íïìéìïðïéçèåß Ýùò ôïí ÓåðôÝìâñéï. ÐáñÜëëçëá, õðïãñáììßæåôáé üôé óå ðåñßðôùóç ðïõ áðïöáóéóôåß ìåßùóç Þ êá-

ôÜñãçóç ôïõ öüñïõ ìåôáâéâÜóåùí áêéíÞôùí, ôüôå ôá Ýóïäá èá ðñÝðåé íá áíÝñ÷ïíôáé óôá 2,9 äéò åõñþ åíþ áíáöïñéêÜ ìå ôéò áíôéêåéìåíéêÝò áîßåò, åðéóçìáßíåôáé üôé ôï 2014 èá ðáñáìåßíïõí áìåôÜâëçôåò, ôï 2015 èá ãßíåé áíáðñïóáñìïãÞ ôùí ôéìþí æþíçò êáé ôï 2016 èá ãßíåé ðëÞñçò åîßóùóç ôùí áíôéêåéìåíéêþí ìå ôéò ëåãüìåíåò åìðïñéêÝò áîßåò.

«ÐñÜóéíï öùò» áðü ÄÍÔ ãéá åêôáìßåõóç ôçò äüóçò ôïõ 1,72 äéó. åõñþ Ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôïõ Äéåèíïýò Íïìéóìáôéêïý Ôáìåßïõ áíáêïßíùóå Ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò ðÝìðôçò áîéïëüãçóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçí åêôáìßåõóç ôçò ðÝìðôçò äüóçò ôïõ äáíåßïõ ôçò, ýøïõò 1,72 äéó. åõñþ, áíáêïßíùóå ÷èåò ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôïõ ÄÍÔ. Ç åêôáìßåõóç ôçò ðÝìðôçò äüóçò ôïõ äáíåßïõ áõôïý áõîÜíåé óå 8,24 äéó. åõñþ ôï óõíïëéêü ðïóü ðïõ Ý÷åé ÷ïñçãÞóåé óôçí ÁèÞíá ôï Ôáìåßï, üðùò áíÝöåñå óôç ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóÞ ôïõ.

Áíïé÷ôü áðü ôïí åðßôñïðï Ãê. ¸ôéíãêåñ ôï åíäå÷üìåíï åëÜöñõíóçò ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò Áíïé÷ôü Üöçóå ôï åíäå÷üìåíï åëÜöñõíóçò ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò ï ãåñìáíüò åðßôñïðïò ÅíÝñãåéáò, Ãêßíôåñ ¸ôéíãêåñ êáé åîÝöñáóå ôçí åëðßäá üôé ç ÅëëÜäá èá ðåôý÷åé ôçí õðåñêÜëõøç ôùí äáðáíþí ôçò áðü ôá Ýóïäá ôïõ êñÜôïõò, åöüóïí åîõðçñåôåßôáé ôï åîùôåñéêü ôçò ÷ñÝïò, ùò ôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò. "ÐñÝðåé íá ðñï÷ùñÞóïõìå âÞìá- âÞìá óå ü,ôé áöïñÜ ôçí ÅëëÜäá", ôüíéóå ï Ãê. ¸ôéíãêåñ óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôçí Schwabische Zeitung êáé åðéóÞìáíå üôé "ôï 2014 ðñÝðåé íá óêåöôïýìå ôçí ðåñáéôÝñù áíÜðôõîç êáé íá äïýìå åÜí åßíáé äåäïìÝíç ç éêáíüôçôá åîõðçñÝôçóçò ôïõ ÷ñÝïõò Þ ìå ðïéïí ôñüðï èá ìðïñïýóå åíäå÷ïìÝíùò áõôÞ íá åðéôåõ÷èåß". Óôçí ßäéá óõíÝíôåõîç, áíáöåñüìåíïò óôçí êñßóç óôçí Åõñùæþíç, ï åðßôñïðïò åðéóÞìáíå ôçí áíÜãêç ç Åõñþðç íá ãßíåé ôá÷ýôåñç êáé éó÷õñüôåñç êáé íá äéáèÝôåé ôç äõíáôüôçôá äõíáìéêÞò ðáñÝìâáóçò óôá êñÜôç- ìÝëç, üôáí êÜôé äåí ðçãáßíåé êáëÜ, ðñïò üöåëïò ôïõ óõíüëïõ ôçò ¸íùóçò.


4

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

«Åðéôõ÷ßá ãéá ÅëëÜäá - Éôáëßá ï ÔÁÑ» Óôï åðßêåíôñï ôçò óõíÜíôçóçò ôùí äýï ðñùèõðïõñãþí âñÝèçêáí êáé ïé ìåãÜëåò äõíáôüôçôåò óõíåñãåéþí êáé óõíåñãá-

óßáò ðïõ ðñïóöÝñåé ç äçìéïõñãßá ôïõ áãùãïý TAP áðü ôï ÁæåñìðáúôæÜí Ýùò ôçí Éôáëßá ìÝóù ÅëëÜäáò. Ï ê. ÓáìáñÜò ÷áñáêôÞñéóå ôïí TAP ôåñÜóôéá åðéôõ÷ßá ãéá ôéò äõï ÷þñåò êáé ãéá ôç ìåôáîý ôïõò óõíåñãáóßá. Ôüíéóå üôé åßíáé áðü ôá ìåãáëýôåñá Ýñãá õðïäïìÞò ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé ðïôÝ óôç Íüôéá Åõñþðç êáé õðïóôÞñéîå üôé äßíåé ìéá ôåëåßùò êáéíïýñãéá äéÜóôáóç óôïí åíåñãåéáêü åöïäéáóìü ôçò Åõñþðçò. "Ï TAP õðïãñáììßæåé ðüóï ìåãÜëá ðåñéèþñéá óõíåñãáóßáò Ý÷ïõìå ìå ôçí Éôáëßá, üðùò êáé ìå ôçí Áëâáíßá. Êáé íá öáíôáóôåß êáíåßò üôé åßìáóôå ìüíï óôçí áñ÷Þ ìéáò óôñáôçãéêÞò ðïõ èá áíáâáèìßóåé åîáéñåôéêÜ ôéò ÷þñåò ìáò", ôüíéóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï Ýëëçíáò ðñùèõðïõñãüò. Óôç óçìáíôéêüôçôá ôïõ Ýñãïõ ôïõ TAP áíáöÝñèçêå êáé ï Å. ËÝôá, êÜíïíôáò ìÜëéóôá åéäéêÞ ìíåßá óôç óõíåñãáóßá ìå ôïí Áíô. ÓáìáñÜ.

ÅõÜãã. ÂåíéæÝëïò: ÁíÜãêç äéáìüñöùóçò åõñùðáúêÞò ðïëéôéêÞò ãéá áíÜðôõîç, áðáó÷üëçóç, êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ ÌåôÜ ôéò äçëþóåéò ôùí äýï çãåôþí áêïëïýèçóå ãåýìá åñãáóßáò ìå ôç óõììåôï÷Þ êáé ôïõ áíôéðñïÝäñïõ êáé õðïõñãïý Åîùôåñéêþí ÅõÜããåëïõ ÂåíéæÝëïõ. Å. ËÝôá êáé ÅõÜãã. ÂåíéæÝëïò, óôçí êáô' éäßáí óõíÜíôçóç ðïõ åß÷áí óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, áíáöÝñèçêáí óôçí áíÜãêç íá äéáìïñöùèåß Ýíá ìåßãìá åõñùðáúêÞò ðïëéôéêÞò ðïõ èá åããõÜôáé ôçí áíÜðôõîç, ôçí áðáó÷üëçóç êáé ôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ, êáé èá äßíåé áðÜíôçóç óôéò áãùíßåò ôùí åõñùðáúêþí êïéíùíéþí ïé ïðïßåò ðéÝæïíôáé áðü ôá ðñïãñÜììáôá ðñïóáñìïãÞò êáé ôéò ðïëéôéêÝò ëéôüôçôáò.

ÁëëáãÝò óôï ðñüãñáììá ôïõ éôáëïý ðñùèõðïõñãïý Ôï ðïëýíåêñï ôñï÷áßï äõóôý÷çìá ðïõ óõíÝâç ôç íý÷ôá óôï Áâåëßíï ôçò íüôéáò Éôáëßáò åðÝöåñå áíáôñïðÝò óôï ðñüãñáììá ôçò äéÞìåñçò åðßóêåøçò ðïõ ðñáãìáôïðïéåß óôç ÷þñá ìáò ï éôáëüò ðñùèõðïõñãüò, êáèþò ï Åíñßêï ËÝôá óå Ýíäåéîç ðÝíèïõò áêýñùóå ôçí ðñïãñáììáôéóìÝíç ôïõ åðßóêåøç ÷èåò óôçí Áêñüðïëç. Ôç óõìðáñÜóôáóÞ ôïõ ãéá ôï äõóôý÷çìá åîÝöñáóå óôïí éôáëü ïìüëïãü ôïõ ï Áíôþíçò ÓáìáñÜò.

Áðïëïãéóìüò ðñþçí êõâåñíçôéêþí óôåëå÷þí ôçò ÄÇÌÁÑ Áíáëõôéêü áðïëïãéóìü ôùí ðåðñáãìÝíùí ôùí óôåëå÷þí ðïõ äéåôÝëåóáí õðïõñãïß, õöõðïõñãïß êáé ãåíéêïß êáé åéäéêïß ãñáììáôåßò üôáí ìåôåß÷áí óôçí êõâÝñíçóç, êáé ôá ïðïßá áðï÷þñçóáí ôïí ðåñáóìÝíï Éïýíéï, äçìïóéïðïßçóå ç ÄÇÌÁÑ. Ðñüêåéôáé ãéá ðëÞñç êùäéêïðïßçóç ôùí íïìïèåôéêþí ðñùôïâïõëéþí êáé ôùí åíåñãåéþí ôïõò. Éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí óõãêåíôñþíåé ï áðïëïãéóìüò ôùí äýï ðñþçí õðïõñãþí ôçò ÄÇÌÁÑ, Áíôþíç ÌáíéôÜêç êáé Áíôþíç Ñïõðáêéþôç. Óýìöùíá ìå ôïí áðïëïãéóìü äñÜóçò, ï ê. ÌáíéôÜêçò óôç èçôåßá ôïõ, ìåôáîý Üëëùí, ïëïêëÞñùóå ôçí "áîéïëüãçóç ôùí äïìþí üëùí ôùí õðïõñãåßùí, ðïõ Ý÷åé åãêñéèåß áðü ôï Êõâåñíçôéêü Óõìâïýëéï Ìåôáññýèìéóçò", êáèþò åß-

Åíßó÷õóç 20 äÞìùí ìå 4,5 åêáô. ãéá ôç ìéóèïäïóßá ðñïóùðéêïý ðñþçí ÅÉÍ Ìå ôï ðïóü ôùí 4.572.542 åõñþ åíéó÷ýåé ôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí 20 äÞìïõò ôçò ÷þñáò (áðü ôïõò ÊÁÐ ôùí ÄÞìùí). Óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç, ðïõ õðÝãñáøå ï õðïõñãüò Åóùôåñéêþí, ÃéÜííçò Ìé÷åëÜêçò, ôï áíùôÝñù ðïóü äéáôßèåôáé áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï ãéá ôçí êÜëõøç ôçò äáðÜíçò ôïõ êüóôïõò ìéóèïäïóßáò ôïõ ðñïóùðéêïý ðïõ ìåôáöÝñèçêå áðü ôï ðñþçí Åèíéêü ºäñõìá Íåüôçôáò, êáèþò êáé ãéá ôéò ëïéðÝò ëåéôïõñãéêÝò äáðÜíåò, ãéá ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2013. ÃÉÁÍÍÇÓ ÌÉ×ÅËÁÊÇÓ

ãç ôçò Åðáããåëßáò, ðïõ åßíáé ç áíÜðôõîç". "Åßíáé óçìáíôéêü íá åðáíÝëèåé ç åìðéóôïóýíç, ïé åðåíäýóåéò. Åßíáé óçìáíôéêü íá áðïöåõ÷èïýí ðåñáéôÝñù Üëëåò êñßóåéò êáé ç Éôáëßá èá åßíáé óôï ðëåõñü ôçò åëëçíéêÞò êõâåñíÞóåùò êáé ôçò ÅëëÜäïò ãéá íá áðïöåõ÷èïýí ðåñáéôÝñù Üëëåò êñßóåéò, þóôå ï óåâáóìüò óôïõò üñïõò êáé óôéò äåóìåýóåéò ðïõ ç ÅëëÜäá áíÝëáâå ìå ôïõò Åõñùðáúêïýò èåóìïýò íá ôçñçèïýí", ôüíéóå ìåôáîý Üëëùí. ÐÜíôùò, åñùôçèåßò ãéá ôéò äçëþóåéò ôçò åðéôñüðïõ ôçò Å.Å. Âßâéáí ÑÝíôéíãê, ï éôáëüò ðñùèõðïõñãüò Üóêçóå êñéôéêÞ óôçí ôñüéêá êáé ôçí Åõñþðç ãéá ôéò áðïöÜóåéò ðïõ ðÞñå ãéá ôçí ÅëëÜäá üóïí áöïñÜ ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò êñßóçò, êÜíïíôáò ëüãï ãéá óöÜëìáôá óôá ÷ñïíïäéáãñÜììáôá êáé ôá åñãáëåßá ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí. Åêôßìçóå, äå, ðùò ç êñßóç èá Þôáí äéáöïñåôéêÞ êáé äåí èá åß÷áí ÷áèåß ôüóåò èÝóåéò åñãáóßáò, áí ç óôÜóç ôçò Åõñþðçò Þôáí áñ÷éêÜ äéáöïñåôéêÞ. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï Áíôþíçò ÓáìáñÜò áíÝöåñå üôé äåí èÝëåé íá ó÷ïëéÜæåé ôéò äçëþóåéò Üëëùí êáé ôüíéóå ðùò êïñõöáßïò óôü÷ïò ãéá ôçí ÅëëÜäá åßíáé ôþñá ç åðßôåõîç ðñùôïãåíïýò ðëåïíÜóìáôïò, êáèþò, üðùò åîÞãçóå, áõôü èá áðáëëÜîåé ôç ÷þñá áðü ôçí áíÜãêç íá æçôÜåé óõíå÷þò äáíåéêÜ. "Ç ÅëëÜäá Ý÷åé ôï ìåãáëýôåñï äéáñèñùôéêü ðëåüíáóìá êáé èá ìðïñïýóáìå íá ðéÜóïõìå ðïëý ìåãÜëïõò ñõèìïýò áíÜðôõîçò, áí äåí Ýðñåðå íá äáíåéæüìáóôå óõíå÷þò", áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ.

Ðïóü 2.000 åõñþ ìçíéáßùò ãéá êÜèå áóôõíïìéêü ðïõ ôïõ äéáôßèåôáé èá êáôáâÜëëåé õðÝñ ôïõ Äçìïóßïõ êÜèå éäéþôçò óôïí ïðïßï ðáñÝ÷ïíôáé õðçñåóßåò öýëáîçò êáé óõíïäåßáò áðü ôçí áóôõíïìßá êáé ôï åôÞóéï åéóüäçìÜ ôïõ îåðåñíÜåé ôéò 100.000 åõñþ, óýìöùíá ìå ôï Ó÷Ýäéï ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò ðïõ õðïãñÜöçêå ÷èåò áðü ôïí õðïõñãü Äçìüóéáò ÔÜîçò êáé Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç, Íßêï ÄÝíäéá. ÅðéðëÝïí, óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç, ïé éäéþôåò áõôïß èá ðëçñþíïõí êáé 50 åõñþ ôçí çìÝñá ãéá êÜèå õðçñåóéáêü ü÷çìá ôçò ÅËÁÓ, ðïõ äéáôßèåôáé ãéá ôïí ßäéï óêïðü. Ôï ó÷Ýäéï åóôÜëç ãéá óõíõðïãñáöÞ óôïí áíáðëçñùôÞ õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí, ×ñ. Óôáúêïýñá. ¼ðùò áíáêïéíþèçêå áðü ôï õðïõñãåßï Äçìüóéáò ÔÜîçò, ç ñýèìéóç áöïñÜ áðïêëåéóôéêÜ éäéþôåò ïé ïðïßïé Ý÷ïõí õðïâÜëåé ó÷åôéêü áßôçìá êáé Ý÷åé êñéèåß áðü ôçí ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá, ìåôÜ áðü óýíôáîç Ýêèåóçò åêôßìçóçò êéíäýíïõ, üôé ÷ñÞæïõí ðñïóôáôåõôéêÞò öýëáîçò. Ôï êüóôïò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí åðéâáñýíåôáé, êáôÜ ðåñßðôùóç, ìå ôá ïäïéðïñéêÜ Ýîïäá ôïõ ðñïóùðéêïý ðïõ áðáó÷ïëÞèçêå êáé ôéò ôõ÷üí æçìßåò ðïõ ðñïîåíÞèçêáí óå ìÝóá êáé õëéêÜ ôïõ Óþìáôïò ìå õðáéôéüôçôá ôïõ åîõðçñåôïýìåíïõ.

íáé Ýôïéìá êáé ôá ó÷åôéêÜ íÝá ïñãáíïãñÜììáôá êáé ôá ðñïåäñéêÜ äéáôÜãìáôá. Ãéá ôï æÞôçìá ôçò êéíçôéêüôçôáò åðéóçìáßíåôáé üôé "Ý÷åé Þäç äïêéìáóôåß óôçí ðñÜîç, ìå ôï ðñþôï êýìá ìåôáêßíçóçò äçìïóßùí õðáëëÞëùí óå õðçñåóßåò áé÷ìÞò êáé êïéíùíéêÞò óçìáóßáò (ÊÅÐ, áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá ê.ëð.)". Ãéá ôï Ýñãï ôïõ ê. Ñïõðáêéþôç, ç ÄÇÌÁÑ èåùñåß üôé ðñï÷þñçóå óçìáíôéêÜ ç ìåßùóç ôùí åêêñåìþí öïñïëïãéêþí õðïèÝóåùí óôá äéïéêçôéêÜ äéêáóôÞñéá êáé ôï ÓôÅ, ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ïé äéêáóôÝò ôùí äéïéêçôéêþí äéêáóôçñßùí áðåß÷áí áðü ôá êáèÞêïíôÜ ôïõò áðü ôéò 15 Óåðôåìâñßïõ 2012 Ýùò ôï ôÝëïò Éáíïõáñßïõ 2013. "Åêêñåìåß ðñïò õðïãñáöÞ óôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò ôï ÐÄ ãéá ôçí êáôáíïìÞ ôùí ÈÝóåùí ôùí äéïéêçôéêþí äéêáóôþí óôá äéïéêçôéêÜ äéêáóôÞñéá ôçò ÷þñáò" áíáöÝñåôáé

Ðñùôüêïëëï áèëçôéêÞò óõíåñãáóßáò ÅëëÜäáò - Êýðñïõ Ðñùôüêïëëï áèëçôéêÞò óõíåñãáóßáò õðÝãñáøáí ÷èåò ç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Áèëçôéóìïý, ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý êáé ï Êõðñéáêüò Ïñãáíéóìüò Áèëçôéóìïý. Ôçí åëëçíéêÞ ðëåõñÜ åêðñïóþðçóáí ï õöõðïõñãüò Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý, Ã. Áíäñéáíüò, êáé ç ã.ã. Áèëçôéóìïý, Ê. Ãéáííáêßäïõ, êáé ôçí êõðñéáêÞ ðëåõñÜ ï ðñüåäñïò ôïõ ÊÏÁ, Ð. Óôõëéáíïý, êáé ï áíáðëçñùôÞò ãåí. äéåõèõíôÞò, Â. Êïõôóéïýíôáò. Óôï ðñùôüêïëëï ðåñéëáìâÜíåôáé ðáñÜñôçìá ðïõ áöïñÜ ôçí áèëçôéêÞ áíôáëëáãÞ ãéá ôï 2013.

ÃÉÁÍÍÇÓ ÁÍÄÑÉÁÍÏÓ

Ð

ñùôáñ÷éêü óôü÷ï ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé éäéáéôÝñùò ãéá ôéò ÷þñåò ôïõ åõñùðáúêïý íüôïõ, ðïõ äïêéìÜæïíôáé, ÷áñáêôÞñéóå ôçí åðßôåõîç áíÜðôõîçò ï ðñùèõðïõñãüò, Áíôþíçò ÓáìáñÜò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíÝíôåõîçò Ôýðïõ ðïõ ðáñá÷þñçóå ìå ôïí éôáëü ïìüëïãü ôïõ, Åíñßêï ËÝôá, ìåôÜ ôç ìåôáîý ôïõò óõíÜíôçóç. Ïé äýï ðñùèõðïõñãïß äåóìåýôçêáí üôé èá óõíôïíßóïõí ôïí âçìáôéóìü ôïõò ôüóï ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò áíáðôõîéáêÞò ðïëéôéêÞò üóï êáé ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò áíåñãßáò, êáèþò ÅëëÜäá êáé Éôáëßá èá áíáëÜâïõí ôçí ðñïåäñßá ôçò Å.Å. äéáäï÷éêÜ ôçí åðüìåíç ÷ñïíéÜ êáé åð' áõôïý èá êáèïñßóïõí êïéíÝò ðñïôåñáéüôçôåò. ÌÜëéóôá èá óõíáíôçèïýí ôï öèéíüðùñï, ðñïêåéìÝíïõ íá ÷áñÜîïõí áðü êïéíïý ôç óôñáôçãéêÞ ôïõò, êáèþò ï éôáëüò ðñùèõðïõñãüò ðñïóêÜëåóå ôïí Áíôþíç ÓáìáñÜ íá ôáîéäÝøåé óôç Ñþìç ôïí ðñïóå÷Þ Ïêôþâñéï. Åéäéêüôåñá, ï Áíôþíçò ÓáìáñÜò áíáöÝñèçêå óôçí áíÜãêç åöáñìïãÞò ðïëéôéêþí ðïõ óõíäõÜæïõí ôéò ìåôáññõèìßóåéò êáé ôçí åîÜëåéøç ôùí åëëåéììÜôùí ìå ôçí áíÜðôõîç êáé ôüíéóå ðùò ç ýöåóç åðéôåßíåé ôá ðñïâëÞìáôá. ÅðéóÞìáíå, äå, üôé ç ÅëëÜäá ðáñáìÝíåé ðñïóçëùìÝíç óôïí äñüìï ôçò äçìïóéïíïìéêÞò ðñïóáñìïãÞò êáé ôùí ìåôáññõèìßóåùí, åîçãþíôáò ðùò "äåí ìðïñïýìå íá ðåôý÷ïõìå áíÜðôõîç, üôáí ç Åõñþðç õðï÷ùñåß óå ýöåóç". "Ç ÁíÜðôõîç åßíáé ðñùôáñ÷éêüò óôü÷ïò ãéá ôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé ðáíåõñùðáúêüò óôü÷ïò ãéá üëåò ôéò ÷þñåò-ìÝëç. ÅéäéêÜ ãéá üëåò ôéò ÷þñåò ôïõ Åõñùðáúêïý Íüôïõ ðïõ äïêéìÜæïíôáé éäéáßôåñá", ôüíéóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Ï ê. ËÝôá ôüíéóå ðùò ôï ãåãïíüò üôé ç ÅëëÜäá âãáßíåé áðü ôçí êñßóç áðïôåëåß óçìáíôéêÞ åßäçóç ãéá ôçí Åõñþðç êáé ôçí Éôáëßá êáé äéáâåâáßùóå üôé ç ÷þñá ôïõ èá åßíáé óôï ðëåõñü ôçò ÅëëÜäáò. ÅðéóÞìáíå üôé åßíáé óçìáíôéêü áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ÅëëÜäáò íá ôçñçèïýí ïé äåóìåýóåéò êáé ïé óõìöùíßåò êáé õðïãñÜììéóå ðùò ïé èõóßåò ôïõ åëëçíéêïý ëáïý äåí áðïôåëïýí áõôïóêïðü, áëëÜ, üðùò óçìåßùóå, "åñãáëåßï ãéá íá öôÜóïõìå óôç

ÕðåãñÜöç ç ÕÁ ãéá ôï êüóôïò õðçñåóéþí ôçò ÅËÁÓ ðñïò éäéþôåò

ÍÉÊÏÓ ÄÅÍÄÉÁÓ

Á. ÓáìáñÜò: Óôü÷ïò ãéá ôçí ÅëëÜäá ç åðßôåõîç ðñùôïãåíïýò ðëåïíÜóìáôïò

Öëáò óôá ãåãïíüôá

ÁÍÔÙÍÇÓ ÌÁÍÉÔÁÊÇÓ

ÊïéíÞ óôñáôçãéêÞ ìå Éôáëßá ãéá áíÜðôõîç

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013


XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

5

ÐÏËÉÔÉÊÇ

Áñíåßôáé íá áðïëïãçèåß ï Á. Ôóï÷áôæüðïõëïò Óôéò áðïëïãßåò ôùí Üëëùí êáôçãïñïõìÝíùí ðñï÷þñçóå ôï äéêáóôÞñéï

Ôï óôïß÷çìá ôçò áãïñÜò åóôßáóçò… Ôoõ ÄÇÌÇÔÑÇ KÁÌÐOÕÑÁÊÇ ðü ôçí 1ç Áõãïýóôïõ ôßèåôáé óå éó÷ý ç ìåßùÁ óç ôïõ ÖÐÁ óôá åßäç åóôßáóçò áðü 23% óå 13%. ¸ðåéôá áðü óõíå÷åßò äéáâïõëåýóåéò ôçò êõâÝñíçóçò ìå ôçí ôñüéêá, ôåëéêÜ åðÞëèå ç ðïëõðüèçôç óõìöùíßá, áöïý ç ôñüéêá Ýäùóå ôï "ðñÜóéíï öùò" þóôå íá ìåéùèåß ï õøçëüò óõíôåëåóôÞò. Ç ìåßùóç óõíôåëåóôÞ ôïõ ÖÐÁ Þôáí êÜôé ðáñáðÜíù áðü áíáìåíüìåíç, áöïý ç êõâÝñíçóç åß÷å ðëÞèïò åðé÷åéñçìÜôùí óôç "öáñÝôñá" ôçò ãéá ôï êáôáöÝñåé áõôü. Ôï âáóéêüôåñï üëùí Þôáí üôé ç äñáìáôéêÞ ìåßùóç ôïõ ôæßñïõ óôïí êëÜäï åóôßáóçò êáé ç Ýîáñóç öïñïäéáöõãÞò ìå ôï ðÜãùìá Ýêäïóçò áðïäåßîåùí ðïõ åß÷å ùò áðïôÝëåóìá ôç äñáìáôéêÞ ìåßùóç ôùí êñáôéêþí Ìüíï åÜí ïé ßäéïé åóüäùí. Äõóôõ÷þò üïé åðé÷åéñçìáôßåò ìùò, ç áõôïíüçôç ìåßùäïõí ôï èÝìá óç äåí èåùñåßôáé âÝâáéï ðñïóùðéêÜ üôé èá äéáôçñçèåß. Ç åêáé ìåéþóïõí öáñìïãÞ ôïõ ìÝôñïõ Ýôéò ôéìÝò ôïõò ÷åé êáèáñÜ ðåéñáìáôéêü (êáé áõôü äåí èá ÷áñáêôÞñá êé áí äåí åðéãßíåé ïýôå ìå äéðëïýò öÝñåé óôá êñáôéêÜ ôáìåßá ôá áíáìåíüìåíá áðïêáôáëüãïõò, ïýôå ôåëÝóìáôá ï óõíôåëåìå óõíå÷åßò óôÞò ôïõ ÖÐÁ èá áõîçåëÝã÷ïõò), õðÜñ÷åé èåß êáé ðÜëé. ðéèáíüôçôá íá Ç ëïãéêÞ ëÝåé üôé ïé ßåîïñèïëïãçóôåß äéïé ïé åðáããåëìáôßåò äå ôï óýóôçìá êáé èá áöÞóïõí íá ÷áèåß áõôÞ ç åõêáéñßá êáé èá ï ÖÐÁ íá ìåéþóïõí ôéò ôéìÝò ôùí ðáñáìåßíåé óå ðñïúüíôùí þóôå íá áõ÷áìçëÜ åðßðåäá îçèåß ç æÞôçóç, ìå áðïôÝëåóìá íá áõîçèïýí êáé ôá Ýóïäá ôçò åöïñßáò, üìùò Þäç ç áãïñÜ Ý÷åé êïõñáóôåß ôüóï áðü ôç óõíå÷Þ åðéâïëÞ öüñùí üóï êáé áðü ôç ìåéùìÝíç æÞôçóç, ìå áðïôÝëåóìá íá ìïéÜæåé ðåñéóóüôåñï ìå Üíõíäñç ãç êáé õðÜñ÷åé ï öüâïò üôé ðïëëïß åðé÷åéñçìáôßåò èá åðéëÝîïõí íá ìçí ðåñÜóïõí ôç ìåßùóç ôéìÞò ôïõ ÖÐÁ óôçí ôåëéêÞ ôéìÞ ãéá íá ôïíþóïõí ôá äéêÜ ôïõò Ýóïäá. Ìüíï åÜí ïé ßäéïé ïé åðé÷åéñçìáôßåò äïõí ôï èÝìá ðñïóùðéêÜ êáé ìåéþóïõí ôéò ôéìÝò ôïõò (êáé áõôü äåí èá ãßíåé ïýôå ìå äéðëïýò êáôáëüãïõò, ïýôå ìå óõíå÷åßò åëÝã÷ïõò), õðÜñ÷åé ðéèáíüôçôá íá åîïñèïëïãçóôåß ôï óýóôçìá êáé ï ÖÐÁ íá ðáñáìåßíåé óå ÷áìçëÜ åðßðåäá êáé óßãïõñá áõôü åßíáé Ýíá óôïß÷çìá ðïõ ïé ßäéïé ïé åðé÷åéñçìáôßåò èá ðñÝðåé íá èÝëïõí íá ôï êåñäßóïõí, ü÷é åðåéäÞ öïâïýíôáé ïðïéïäÞðïôå öïñïëïãéêü Ýëåã÷ï, áëëÜ åðåéäÞ Ý÷ïõí ôçí éêáíüôçôá íá âëÝðïõí ôçí åéêüíá ïëïêëçñùìÝíç… • Öïõóêüðïõëå, ÷ôýðçóå êüêêéíï ï õäñÜñãõñïò, ôåëéêÜ Üñãçóå áëëÜ Þñèå ï êáýóùíáò…

ñíÞèçêå íá áðïëïãçèåß óôï äéêáÁ óôÞñéï ï ¢êçò Ôóï÷áôæüðïõëïò, æçôþíôáò ÷ñüíï êáé åðáíáëáìâÜíïíôáò ãéá Üëëç ìéá öïñÜ- ôç èÝóç ôïõ ðåñß áíáãêáéüôçôáò êëÞôåõóçò ôùí ìåëþí ôïý ÊÕÓÅÁ ôçò åðßìá÷çò ðåñéüäïõ. Áßôçìá, ôï ïðïßï ùóôüóï áðÝññéøå ôï äéêáóôÞñéï, ôï ïðïßï èá ðñï÷ùñÞóåé óôéò áðïëïãßåò ôùí Üëëùí êáôçãïñïõìÝíùí, üðùò äÞëùóå ï ðñüåäñïò ôïõ äéêáóôçñßïõ. ¹äç, ï áñ÷éôÝêôïíáò ÁóôÝñéïò Ïéêïíïìßäçò, ðïõ áíÝëáâå ôçí áíáêáßíéóç ôïõ áêéíÞôïõ ôçò Áêñüðïëçò, êëÞèçêå íá áðïëïãçèåß. Ï ðñþçí õðïõñãüò êáé âáóéêüò êáôçãïñïýìåíïò óôç ìåãÜëç õðüèåóç ðïëéôéêÞò äéáöèïñÜò, ÷áñáêôÞñéóå "áðïññéðôéêü" áðÝíáíôß ôïõ ôï äéêáóôÞñéï êáé õðïóôÞñéîå üôé ç ¸äñá "áðïöåýãåé ôá ìåãÜëá èÝìáôá êáé áó÷ïëåßôáé ìå äåõôåñåýïíôá". Ç äÞëùóç ôïõ ¢êç Ôóï÷áôæüðïõëïõ

óôï äéêáóôÞñéï ãéá ôçí ÜñíçóÞ ôïõ íá áðïëïãçèåß Ý÷åé ùò åîÞò: "Äéáðßóôùóá üôé ôï äéêáóôÞñéü óáò åßíáé áðÝíáíôß ìïõ áðïññéðôéêü. Áðïññßøáôå ôá ðÜíôá. ¼ðïéá ðñüôáóç, ü,ôé óõìâïëÞ åß÷áìå åìåßò êáé ðéóôåýáìå üôé Þôáí áíáãêáßá äåí óáò åíäéÝöåñå. ÅðéóçìÜíáìå üôé åíþ áðïöåýãáôå ôá ìåãÜëá èÝìáôá, åß÷áôå åíäéáöÝñïí ãéá ôá ìéêñÜ, ôá äåýôåñá, ôá ïðïßá ìáò Ýôñùãáí ÷ñüíï. Ìïõ åßíáé áäéáíüçôï íá öáíôáóôþ üôé óå ìßá äßêáéç äßêç, Ýíá äéêáóôÞñéï èá áñíçèåß ôåëéêÜ, åíþ ðçãáßíåé óå áðïëïãßåò, íá áó÷ïëçèåß ìå ôï èÝìá ôçò Ýëåõóçò ôïõ áñìüäéïõ èåóìéêïý ïñãÜíïõ ôçò ðïëéôåßáò, ôï ïðïßï Ý÷åé ôçí åõèýíç íá ðáßñíåé ôéò áðïöÜóåéò. Ìáò õðïó÷åèÞêáôå, öèÜóáìå ôåëéêÜ óôéò áðïëïãßåò êáé ÊÕÓÅÁ äåí õðÜñ÷åé. Êáé åßìáé áíÞóõ÷ïò üôé äåí èá õðÜñîåé, åíþ åßíáé íïìéêÜ, ðïëéôéêÜ êáé ïõóéáóôéêÜ áíáãêáßï. Ôá èÝìáôá ìå ôá ïðïßá áó÷ïëåßóôå äåí åßíáé ç óýìâáóç, áëëÜ ç áðüöáóç.

Êýñéå ðñüåäñå, ãéá üëá áõôÜ áéóèÜíïìáé ôçí áíÜãêç íá óáò ðù üôé åöüóïí äåí õðÜñ÷åé ÊÕÓÅÁ, ôçí åõèýíç ðñÝðåé íá ôçí ðÜñù åãþ íá óáò åêèÝóù óõíïëéêÜ ôçí õðüèåóç. Ç äßêç åßíáé åîü÷ùò ðïëéôéêÞ. Äåí ìðïñåßôå íá âãÜëåôå áðüöáóç áãíïþíôáò ôçí ïõóßá. Ôþñá Ý÷ïõìå ìÜèåé ðïý âñßóêåôáé ç õðüèåóç. Áêüìç ôá õðïâñý÷éá äåí Ý÷ïõí ðáñáäïèåß. ÐÝíôå ÷ñüíéá ôþñá. Êáíåßò äåí êÜíåé ôßðïôá, êáíåßò äåí åíäéáöÝñåôáé. Äåí ìðïñåß ôï äéêáóôÞñéü ìáò íá ôï áãíïÞóåé. ¢ñá, ê. ðñüåäñå, óõíåéäçôïðïéÞóáìå üôé êÜôù áðü áõôÝò ôéò óõíèÞêåò õðÜñ÷åé Ýëëåéøç åõëüãïõ ÷ñüíïõ ãéá ðñïåôïéìáóßá. Åßíáé áíèñùðßíùò áäýíáôï íá åôïéìÜóù ìßá áðïëïãßá, ãé áõôü Ýñ÷ïìáé óÞìåñá íá óáò æçôÞóù íá õðÜñîåé ìßá óõìâéâáóôéêÞ ëýóç, ç ïðïßá èá ìáò äßíåé Ýíáí åýëïãï ÷ñüíï. Ìðïñåß íá åßíáé ç 26ç Áõãïýóôïõ, ìðïñåß íá åßíáé Ýíáò Üëëïò ÷ñüíïò ãéá íá ãßíåé".

Áñ÷ßæåé ç ëåéôïõñãßá Êôçìáôïëïãéêþí Ãñáöåßùí óå åííÝá ðüëåéò ÅðéðëÝïí ãñáöåßá óå 26 ìåãÜëá áóôéêÜ êÝíôñá ôï 2014 ííÝá ðñùôåýïõóåò íïìþí åíôÜóóïÅôïõñãßá íôáé ôï ðñïóå÷Ýò äéÜóôçìá óå ëåéÊôçìáôïëïãßïõ. Ðñüêåéôáé ãéá ôéò ðüëåéò ÓðÜñôç, Íáýðëéï, Ôñßðïëç, Êüñéíèïò, ÐñÝâåæá, Çãïõìåíßôóá, ÆÜêõíèïò, ËÜñéóá êáé Êáñäßôóá. Óôéò ðåñéï÷Ýò áõôÝò Ý÷ïõí êáôáãñáöåß êïíôÜ óôá 700.000 äéêáéþìáôá, ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óå ðåñßðïõ 350.000 äéêáéïý÷ïõò. Ìå áðüöáóç ôïõ õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ÃéÜííç ÌáíéÜôç, ðéóôïðïéÞèçêå ç ïëïêëÞñùóç ôçò êôçìáôïãñÜöçóçò óôéò ðüëåéò áõôÝò êáé ôï áñ÷åßï êôçìáôïãñÜöçóçò ðáñáäßäåôáé óôá áñìüäéá êáôÜ ôüðïõò õðïèçêïöõëáêåßá, ôá ïðïßá îåêéíïýí íá ëåéôïõñãïýí ùò ÊôçìáôïëïãéêÜ Ãñáöåßá. ÌÜëéóôá, üðùò äÞëùóå ï õðïõñãüò, "ôïí åðüìåíï ÷ñüíï èá áêïëïõèÞóïõí 26 áêüìá ìåãÜëá áóôéêÜ êÝíôñá- áíÜìåóÜ ôïõò ïé ðüëåéò ôçò Èåóóáëïíßêçò êáé ôïõ ÐåéñáéÜ, ðüëåéò ìå ìåãÜëï áñéèìü äéêáéïý÷ùí, åíþ êáé ïé õðüëïéðåò ðåñéï÷Ýò ôïõ ðñïãñÜììáôïò, áíáìÝíåôáé íá óõìâáóéïðïéçèïýí óýíôïìá êáé íá ïëïêëçñùèïýí ìÝóá óôçí åðüìåíç äéåôßá". Óýìöùíá ìå ôïí ê. ÌáíéÜôç, ìå ôïí íÝï íüìï ðïõ øçößóôçêå ðñüóöáôá êáé ìå ôïí ïðïßï ìåéþèçêáí ôá óôÜäéá ôçò äéáãùíéóôéêÞò äéáäéêáóßáò, "Ý÷ïõìå èÝóåé ùò óôü÷ï ïé ìåëÝôåò íá áíáôßèåíôáé óå 6-12 ìÞíåò áíôß óå 2-3 Ýôç ðïõ ãéíüôáí ìÝ÷ñé óÞìåñá. Áõôü óçìáßíåé üôé ç äéáäéêáóßá ôçò êôçìáôïãñÜöçóçò ôçò õðüëïéðçò ÷þñáò èá îåêéíÞóåé ìÝóá óôï 2014".

ÐáñÜëëçëá, üðùò ôüíéóå, "ìåôÜ ôçí áíÜëçøç ôçò áñìïäéüôçôáò ïñãÜíùóçò, äéÜñèñùóçò êáé õëéêïôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò ôùí Êôçìáôïëïãéêþí Ãñáöåßùí áðü ôçí ÅÊ×Á Á.Å. ìå ôïí ßäéï íüìï, ðñï÷ùñïýìå óôçí ïñéóôéêïðïßçóç ôçò äïìÞò ôïõ Åèíéêïý Êôçìáôïëïãßïõ. Óôü÷ïò ìáò åßíáé ç áðïôåëåóìáôéêÞ ïñãÜíùóç áðïêåíôñùìÝíùí óýã÷ñïíùí õðçñåóéþí ãéá ôçí ðáñï÷Þ õøçëïý åðéðÝäïõ õðçñåóéþí ðñïò ôïí ðïëßôç êáé êÜèå åìðëåêüìåíï öïñÝá". Óå ÆÜêõíèï, Çãïõìåíßôóá, Êáñäßôóá, ÓðÜñôç êáé Íáýðëéï ùò çìåñïìçíßá Ýíáñîçò ëåéôïõñãßáò ôùí ãñáöåßùí Ý÷åé ïñéóôåß ç 30Þ Éïõëßïõ, óå Ôñßðïëç êáé ÐñÝâåæá ç 1ç Áõãïýóôïõ, åíþ ôï Êôçìáôïëïãéêü Ãñáöåßï ôçò ËÜñéóáò áíáìÝíåôáé íá ëåéôïõñãÞóåé áðü ôçí 16ç Áõãïýóôïõ. Óýìöùíá ìå ôï ÕÐÅÊÁ, ìå ôï Üíïéãìá ôùí Êôçìáôïëïãéêþí Ãñáöåßùí óçìáôïäïôåßôáé ç ìåôÜâáóç áðü ôï ðáëéü óýóôçìá "Ìåôáãñáöþí êáé Õðïèçêþí" óôï íÝï óýóôçìá ôïõ Êôçìáôïëïãßïõ. ÓõãêåêñéìÝíá, ôá âéâëßá ðïõ ôçñïýóå ôï áñìüäéï õðïèçêïöõëáêåßï ãéá ôéò ðåñéï÷Ýò áõôÝò åðÝ÷ïõí èÝóç áñ÷åßïõ, åíþ üëåò ïé óõíáëëáãÝò ðñáãìáôïðïéïýíôáé ðëÝïí áðü ôï Êôçìáôïëïãéêü Ãñáöåßï êáé ïé åããñáöÝò ðïõ áöïñïýí ôá áêßíçôá ãßíïíôáé óôï Óýóôçìá ÐëçñïöïñéêÞò Åèíéêïý Êôçìáôïëïãßïõ (ÓÐÅÊ). Ç áñ÷éêÞ åããñáöÞ êÜèå áêéíÞôïõ íïìéêÞ êáé ÷ùñéêÞ ðëçñïöïñßá- áðïôõðþíåôáé ðÜíù óôï ëåãüìåíï Êôçìáôïëïãéêü Öýëëï ôïõ áêéíÞôïõ, áíôßãñáöï

ôïõ ïðïßïõ ìðïñåß íá áéôçèåß ï åíäéáöåñüìåíïò óôï Êôçìáôïëïãéêü Ãñáöåßï (êüóôïò 4,5 åõñþ áíÜ öýëëï). Ç áñ÷éêÞ åããñáöÞ åßíáé äõíáôü íá äéïñèùèåß ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò êôçìáôïãñÜöçóçò, óôï óôÜäéï ôçò ëåéôïõñãßáò, óýìöùíá üìùò ìå äéáäéêáóßåò ðïõ ïñßæåé ñçôÜ ï íüìïò êáé ü÷é ìå ìéá áðëÞ äÞëùóç ôïõ åíäéáöåñïìÝíïõ, äçëáäÞ, ç äÞëùóç éäéïêôçóßáò ôïõ í.2308/1995 äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí. Ç äéüñèùóç áõôÞ åßíáé äõíáôÞ ìÝóá óå ðñïèåóìßá ðÝíôå åôþí áðü ôçí çìåñïìçíßá Ýíôáîçò ìéáò ðåñéï÷Þò óôï Êôçìáôïëïãéêü Ãñáöåßï. Ãéá ôïõò ìüíéìïõò êáôïßêïõò åîùôåñéêïý Þ ôïõò íüìéìá åñãáæüìåíïõò óôï åîùôåñéêü ç áíôßóôïé÷ç ðñïèåóìßá åßíáé åðôÜ Ýôç. ÌåôÜ ôç ëÞîç ôùí ðáñáðÜíù ðñïèåóìéþí, ïé áñ÷éêÝò åããñáöÝò ôïõ Êôçìáôïëïãßïõ ãßíïíôáé ïñéóôéêÝò êáé ðáñÜãïõí áìÜ÷çôï ôåêìÞñéï õðÝñ ôùí åããåãñáììÝíùí óôï Êôçìáôïëüãéï, äçëáäÞ áðïêëåßåôáé ïðïéáäÞðïôå ìåôáâïëÞ ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõò. Áõôü óçìáßíåé üôé ìåôÜ ôçí ïñéóôéêïðïßçóç ôùí åããñáöþí: á) Ôá áêßíçôá ðïõ ãéá ïðïéïäÞðïôå ëüãï äåí äçëþèçêáí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò êôçìáôïãñÜöçóçò êáé Ý÷ïõí êáôáãñáöåß ùò "áãíþóôïõ éäéïêôÞôç" ðåñéÝñ÷ïíôáé óôï Åëëçíéêü Äçìüóéï. â) ÊÜðïéïò, ðïõ äåí áíáãñÜöåôáé ùò äéêáéïý÷ïò óôéò ïñéóôéêÝò åããñáöÝò, äåí ìðïñåß ðëÝïí íá äéåêäéêÞóåé ôçí êõñéüôçôá ôïõ áêéíÞôïõ, ðáñÜ ìüíï íá áîéþóåé ÷ñçìáôéêÞ áðïæçìßùóç ãé' áõôü.


6

ÄÉÅÈÍÇ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÕðÝñ ôçò áýîçóçò ôçò öïñïëïãßáò ç BoJ

ÊïéíÞ åêðñïóþðçóç Ãáëëßáò-Ãåñìáíßáò

Ï Ë. ÓÜìåñò íÝïò ðñüåäñïò ôçò Fed;

Äåí èá âëÜøåé ôçí áíÜðôõîç ôçò Éáðùíßáò ç áýîçóç ôùí öüñùí åðß ôùí ðùëÞóåùí, åðåóÞìáíå ï ×áñïõ÷ßêï Êïõñüíôá.

Ðñüôáóç ãéá êïéíÞ åêðñïóþðçóç ôçò Ãåñìáíßáò êáé ôçò Ãáëëßáò óôï ÄÍÔ äéáôýðùóå ï Ãåñãê ¢óìïõóåí.

Ðñïò ôïí Ëüñåíò ÓÜìåñò äåß÷íåé íá êëßíåé ï ÌðáñÜê ÏìðÜìá ãéá ôç èÝóç ôïõ åðüìåíïõ ðñïÝäñïõ ôçò Federal Reserve.

ôçò ÅËÅÕÈ. ÐÉÐÅÑÏÐÏÕËÏÕ e_piperopoulou@motorpress.gr Éáðùíßá: Äåí áíáìÝíåôáé íá âëÜøåé ôçí áíÜðôõîç ôçò Éáðùíßáò ìéá åíäå÷üìåíç áýîçóç ôïõ óõíôåëåóôÞ öïñïëïãßáò åðß ôùí ðùëÞóåùí, åðåóÞìáíå ï êõâåñíÞôçò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò Éáðùíßáò (BoJ), ×áñïõ÷ßêï Êïõñüíôá, åíþ õðïãñÜììéóå üôé ìéá ôÝôïéá êßíçóç åßíáé áðáñáßôçôç ðñïêåéìÝíïõ íá "åðéäéïñèùèïýí" ôá äçìüóéá ïéêïíïìéêÜ ôçò ÷þñáò. Ç êõâÝñíçóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý, Óßíæï ¢ìðå, åîåôÜæåé ôçí áýîçóç ôïõ öüñïõ, óôï 8% ôïí Áðñßëéï ôïõ 2014 êáé óôï 10% ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2015, åíþ áíáìÝíåôáé íá áðïöáóßóåé ôï öèéíüðùñï ó÷åôéêÜ ìå ôï áí èá ðñï÷ùñÞóåé ìå ôçí ðñþôç áýîçóç. Ï êåíôñéêüò ôñáðåæßôçò ôçò ÷þñáò äÞëùóå üôé ç äçìïóéïíïìéêÞ ðåéèáñ÷ßá åßíáé áðáñáßôçôç, äéüôé ïé ìáêñïðñüèåóìåò áðïäüóåéò èá ìðïñïýóáí íá óçìåéþóïõí Üíïäï áí ïé åðåíäõôÝò èåùñÞóïõí üôé ïé áãïñÝò êõâåñíçôéêïý ÷ñÝïõò åê ìÝñïõò ôçò êåíôñéêÞò ôñÜðåæáò óôï÷åýïõí óôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôùí äáðáíþí. Óôï ìåôáîý, ïé éáðùíéêÝò ëéáíéêÝò ðùëÞóåéò êáôÝãñáøáí ôïí Éïýíéï áýîçóç 1,6% óå åôÞóéá âÜóç. Êñïáôßá: ÈåôéêÜ èá ëåéôïõñãÞóåé ãéá ôçí ïéêïíïìßá ôçò Êñïáôßáò ç åßóïäïò ôçò ÷þñáò óôçí Å.Å., áí êáé ôá âñá÷õðñüèåóìá ïöÝëç óå åðßðåäï áíÜðôõîçò åêôéìÜôáé üôé èá åßíáé ðïëý ðéï ðåñéïñéóìÝíá óå ó÷Ýóç ìå åêåßíá ðïõ âßùóáí Üëëá êåíôñïåõñùðáúêÜ êñÜôç ôçí ôåëåõôáßá äåêáåôßá, êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ ôïõò óôï ìðëïê, üðùò áíÝöåñáí óå ÝêèåóÞ ôïõò áíáëõôÝò ôçò áõóôñéáêÞò ôñÜðåæáò Raiffeisen Bank. ¼ðùò åðéóçìáßíïõí ïé áíáëõôÝò, áõôü äéêáéïëïãåßôáé áðü ôï ãåãïíüò üôé ç åßóïäïò ôçò Êñïáôßáò óôçí Å.Å. ðñáãìáôïðïéåßôáé óå ìéá ðåñßïäï, êáôÜ ôçí ïðïßá ç Ýíùóç äéÝñ÷åôáé Ýíá äåýôåñï êýìá ýöåóçò. ¸ôóé, ïé áíáëõôÝò äåí áíáìÝíïõí ìåãÜëç áýîçóç åîáãùãþí Þ ìáæéêÝò åéóñïÝò åðåíäýóåùí. ÇÐÁ: Ðñïò ôïí ðñþçí õðïõñãü ïéêïíïìéêþí, Ëüñåíò ÓÜìåñò, äåß÷íåé íá êëßíåé ï ðñüåäñïò ôùí ÇÐÁ, ÌðáñÜê ÏìðÜìá, ãéá ôç èÝóç ôïõ åðüìåíïõ ðñïÝäñïõ ôçò Federal Reserve. ¼ðùò ìåôÝäéäå ôï "CNBC", ï ÓÜìåñò áíáìÝíåôáé íá ðñïôéìçèåß Ýíáíôé ôçò áíôéðñïÝäñïõ ôçò Fed, ÃéÜíåô ÃÝëåí. Ï ÏìðÜìá Ý÷åé äçëþóåé üôé èÝëåé ãéá êåíôñéêü ôñáðåæßôç êÜðïéïí ðïõ íá êáôáíïåß ôç óçìáóßá äéáôÞñçóçò ôïõ ðëçèùñéóìïý õðü Ýëåã÷ï.

Ìåßùóç ðéèáíïôÞôùí äéÜëõóçò ôïõ åõñþ ¸íá ÷ñüíï ìåôÜ áðü ôç äÝóìåõóç ôïõ ÌÜñéï ÍôñÜãêé

Ê

áôÜ ôá äýï ôñßôá Ý÷åé õðï÷ùñÞóåé ï áñéèìüò ôùí åðåíäõôþí ðïõ ðéóôåýïõí óå ìéá åðéêåßìåíç áðï÷þñçóç êñÜôïõò - ìÝëïõò áðü ôçí Åõñùæþíç, Ýíá ÷ñüíï áöüôïõ ï ðñüåäñïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò (ÅÊÔ), ÌÜñéï ÍôñÜãêé, õðïó÷Ýèçêå íá êÜíåé ü,ôé ÷ñåéÜæåôáé ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïóôáôåýóåé ôï êïéíü åõñùðáúêü íüìéóìá, üðùò ðñïêýðôåé áðü Ýñåõíá ðïõ äçìïóéåýèçêå ÷èåò. Åéäéêüôåñá, ç äçìïóêüðçóç ðïõ åêðüíçóå ï ãåñìáíéêüò üìéëïò åñåõíþí Sentix áíÜìåóá óå 888 åðåíäõôÝò, Ýäåéîå üôé ôï 23,75% ôùí óõììåôå÷üíôùí ðñïâëÝðïõí üôé ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êñÜôïò èá åãêáôáëåßøåé ôï ìðëïê ôùí 17 åèíþí åíôüò ôïõ åðüìåíïõ Ýôïõò. ¸íá ÷ñüíï íùñßôåñá, ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü äéáìïñöùíüôáí óôï 73%. Ç Ýñåõíá óõíÝðåóå ìå ôç äÝóìåõóç ôïõ ÍôñÜãêé íá ðñïöõëÜîåé ôï åõñþ. "Ïé öüâïé ôùí åðåíäõôþí, ïé ïðïßïé âñÞêáí Ýêöñáóç óå áõôü ôï õøçëü åðßðåäï ôïõ ðåñáóìÝíïõ Éïõëßïõ, þèçóáí ôïí ÍôñÜãêé íá ðñï÷ùñÞóåé óôçí…åðßèåóç, ìå áðïôÝëåóìá ï äåßêôçò íá õðï÷ùñÞóåé óçìáíôéêÜ ôïõò ìÞíåò ìåôÜ ôçí áíáêïßíùóÞ ôïõ", äÞëùóå ï Manfred Huebner, ãåíéêüò äéåõèõíôÞò ôçò Sentix, óôï "Reuters". Ùóôüóï, ïé ïéêïíïìéêÝò ðéÝóåéò óôçí Åõñùæþíç ðáñáìÝíïõí êáé åßíáé óçìáíôéêÝò. Ï äåßêôçò äéÜëõóçò

ÊáôÜ ôá äýï ôñßôá ìåéþèçêáí ïé åðåíäõôÝò ðïõ ðéóôåýïõí óôç äéÜëõóç ôçò Åõñùæþíçò, áðü ôüôå ðïõ ï ÌÜñéï ÍôñÜãêé õðïó÷Ýèçêå íá ðñïóôáôåýóåé ôï åõñþ ôïõ ìðëïê óçìåßùóå åëáöñéÜ áýîçóç óå ó÷Ýóç ìå ôïí Éïýíéï, åíþ ï êßíäõíïò ìåôÜäïóçò áíÞëèå óå íÝï éóôïñéêü ñåêüñ. Ôïí ðåñáóìÝíï ÷ñüíï, ï ÍôñÜãêé Ýóôåéëå Ýíá ìÞíõìá óôÞñéîçò, êáèþò ç Éóðáíßá êáé ç Éôáëßá áíôéìåôþðéæáí áõîáíüìåíç ðßåóç óôéò ÷ñçìáôïðéóôùôéêÝò áãïñÝò êáé ç ÅëëÜäá ðñáãìáôïðïéïýóå óõíáíôÞóåéò ìå ôïõò äéåèíåßò äáíåéóôÝò ôçò, ìåôÜ ôçí áðïôõ÷ßá ôçò íá ðáñáìåßíåé ðñïóêïëëçìÝíç óôïõò ïéêïíïìéêïýò óôü÷ïõò ðïõ Ý÷ïõí ôåèåß óôï ðëáßóéï ôçò äéÜóùóÞò ôçò. Ç õðüó÷åóÞ ôïõ çñÝìçóå ôïõò åðåíäõôÝò, åíþ, Ýîé åâäïìÜäåò áñãü-

ôåñá, ïäÞãçóå óôï ðñüãñáììá áãïñþí ïìïëüãùí - OMT, ìå ôï ïðïßï ç ÅÊÔ ðñïóöÝñèçêå íá áãïñÜæåé, õðü üñïõò, áðåñéüñéóôåò ðïóüôçôåò ïìïëüãùí áðü ôá ðñïâëçìáôéêÜ êñÜôç, Ýíá åñãáëåßï ðïõ, ùóôüóï, äåí Ý÷åé áêüìç áîéïðïéçèåß. Óôï ìåôáîý, ç ðïëéôéêÞ êñßóç óôçí Ðïñôïãáëßá êáé ïé áíçóõ÷ßåò ðåñß ðéèáíþí ðñüùñùí åêëïãþí åß÷áí óáí áðïôÝëåóìá íá äéðëáóéáóôåß ôï ðïóïóôü ôùí åðåíäõôþí ðïõ áíáìÝíïõí Ýîïäï ôçò ÷þñáò áðü ôçí Åõñùæþíç, áðü 2,66% ôïí Éïýíéï óôï 5,38% ôïí Éïýëéï, åíþ ï êßíäõíïò ìåôÜäïóçò áíÞëèå óôï íÝï ñåêüñ ôïõ 43,55%.

Ôï 2014 ç åðéèåþñçóç ôùí ôñáðåæþí ôéò áñ÷Ýò ôïõ åðüìåíïõ Ýôïõò Ó èá îåêéíÞóåé ç åðéèåþñçóç ôçò ðïéüôçôáò ôùí ôñáðåæéêþí assets

áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá (ÅÊÔ), üðùò äÞëùóáí ôá åêôåëåóôéêÜ ìÝëç ôçò êåíôñéêÞò ôñÜðåæáò Ãåñãê ¢óìïõóåí êáé ÌðåíïõÜ ÊåñÝ óôç ãåñìáíéêÞ "Sueddeutschen Zeitung" êáé ôç ãáëëéêÞ "Le Figaro" êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ óáââáôïêýñéáêïõ. Ç ÅÊÔ áíáìÝíåôáé íá ðñáãìáôïðïéÞóåé ôéò áîéïëïãÞóåéò ðñéí áíáëÜâåé ôïí ñüëï ôçò åðïðôéêÞ áñ÷Þò ãéá ôéò ìåãáëýôåñåò ôñÜðåæåò ôçò Åõñùæþíçò.

Ôá ìÝëç ôçò åêôåëåóôéêÞò åðéôñïðÞò ôçò ÅÊÔ äÞëùóáí, åðßóçò, óôéò åöçìåñßäåò üôé ôÜóóïíôáé õðÝñ ôçò äçìïóßåõóçò ôùí ðñáêôéêþí áðü ôéò óõíåäñéÜóåéò ôïõ ä.ó. "Ôá ðñáêôéêÜ ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíïõí ôï ðïéïò øÞöéóå ôé êáé ôïí ëüãï ãéá ôïí ïðïßï ôï Ýêáíå", äÞëùóå ï ¢óìïõóåí. Ç ÅÊÔ ìÝ÷ñé óÞìåñá ôçñåß ôá ðñáêôéêÜ åìðéóôåõôéêÜ ðñïêåéìÝíïõ íá áðïöåýãïíôáé ïé ðïëéôéêÝò ðéÝóåéò óôá ìÝëç ôïõ óõìâïõëßïõ åê ìÝñïõò ôùí åèíéêþí êõâåñíÞóåùí, êÜôé ðïõ èá ìðïñïýóå íá õðïíïìåýóåé ôçí áíåîáñôçóßá

ôïõò êáé ôç äÝóìåõóÞ ôïõò íá õðçñåôïýí ôá åõñùðáúêÜ êáé ü÷é ôá åèíéêÜ óõìöÝñïíôá. "Ç äéáöÜíåéá åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò êáé ôçí åìðéóôïóýíç óôçí êåíôñéêÞ ôñÜðåæá", äÞëùóå ï ÊåñÝ. ÐáñÜëëçëá, ï ¢óìïõóåí ðñüôåéíå íá õðÜñ÷åé êïéíÞ åêðñïóþðçóç ôçò Ãåñìáíßáò êáé ôçò Ãáëëßáò óôï åêôåëåóôéêü óõìâïýëéï ôïõ ÄÍÔ, êÜôé ðïõ ðñïêÜëåóå ôçí áíôßäñáóç ôïõ åêðñïóþðïõ ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ôçò Ãåñìáíßáò, ÌÜñôéí Êüô÷áïõò.

Êýðñïò: Óôï 47,5% êáôÝëçîáí ãéá ôï ýøïò ôïõ "êïõñÝìáôïò" ôùí áíáóöÜëéóôùí êáôáèÝóåùí óôçí ÔñÜðåæá Êýðñïõ ôï êõðñéáêü õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, ç êåíôñéêÞ ôñÜðåæá ôçò ÷þñáò êáé ç ôñüéêá, üðùò åðéâåâáßùóå, ÷èåò, ï êýðñéïò áíáðëçñùôÞò êõâåñíçôéêüò åêðñüóùðïò, Âßêôùñáò Ðáðáäüðïõëïò. "Ç êõâÝñíçóç, ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôéò ìåëÝôåò áíåîÜñôçôùí åîåéäéêåõìÝíùí ïßêùí, èåùñåß üôé ç áíáãêáßá êåöáëáéáêÞ åðÜñêåéá èá ìðïñïýóå íá åðéôåõ÷èåß êáé ìå ÷áìçëüôåñï ðïóïóôü", äÞëùóå ï ê. Ðáðáäüðïõëïò. Ìå ôçí ïñéóôéêïðïßçóç ôïõ "êïõñÝìáôïò", ç ÔñÜðåæá Êýðñïõ áíáìÝíåôáé íá åîÝëèåé áðü ôï êáèåóôþò åîõãßáíóçò, óôï ïðïßï âñßóêåôáé áðü ôïí ÌÜñôéï, ìå äåßêôç core tier 1 óôï 12,4%. Óçìåéþíåôáé üôé Þäç ôï 37,5% ôùí áíáóöÜëéóôùí êáôáèÝóåùí ôçò ôñÜðåæáò Ý÷åé ìåôáôñáðåß óå ìåôï÷Ýò. Óôï ìåôáîý, Ýíá íÝï ðïëéôéêü óêçíéêü äçìéïõñãÞèçêå óôá êáôå÷üìåíá ìåôÜ ôéò "âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò" ôçò ÊõñéáêÞò, íéêçôÞò ôùí ïðïßùí áíáäåß÷èçêå ôï Ñåðïõìðëéêáíéêü Ôïõñêéêü Êüììá (ÑÔÊ), ôï êüììá ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò ÁñéóôåñÜò, ìå ðïóïóôü 38,37%. Áßãõðôïò: "¸íá åêáôïììýñéï äéáäçëùôÝò" êÜëåóáí óå ðïñåßá ïé õðïóôçñéêôÝò ôïõ Ìï÷Üìåíô Ìüñóé, ðñïêåéìÝíïõ íá æçôÞóïõí ôçí åðéóôñïöÞ ôïõ áíáôñáðÝíôïò éóëáìéóôÞ ðñïÝäñïõ ôçò Áéãýðôïõ óôçí åîïõóßá. "Êáëïýìå áýñéï (ó.ó.: óÞìåñá) óå ðïñåßá Ýíá åêáôïììýñéï áíèñþðïõò õðü ôï óýíèçìá "ïé ìÜñôõñåò ôïõ ðñáîéêïðÞìáôïò"", áíáöÝñåôáé óå áíáêïßíùóç ôïõ óõíáóðéóìïý éóëáìéêþí ïñãáíþóåùí ðïõ ðñüóêåéíôáé óôïí Ìüñóé. Ç åðéêåöáëÞò åîùôåñéêÞò ðïëéôéêÞò ôçò Å.Å., ÊÜèñéí ¢óôïí, áíáìåíüôáí, óôï ìåôáîý, íá óõíáíôçèåß, ÷èåò, ìå ôïí óôñáôçãü ÁìðíôÝë ÖáôÜ÷ áë-Óßóé êáé áîéùìáôïý÷ïõò ôïõ ðïëéôéêïý êüììáôïò Åëåõèåñßá êáé Äéêáéïóýíç ôçò ÌïõóïõëìáíéêÞò Áäåëöüôçôáò. Éôáëßá: Ôï ðïóü ôùí 8,5 äéó. åõñþ Üíôëçóå, ÷èåò, ôï éôáëéêü äçìüóéï áðü äçìïðñáóßá åíôüêùí ãñáììáôßùí 6ìçíçò äéÜñêåéáò, ìå ôï êüóôïò äáíåéóìïý íá õðï÷ùñåß óôï ÷áìçëüôåñï åðßðåäï áðü ôïí ÌÜéï. Åéäéêüôåñá, ç ìÝóç áðüäïóç äéáìïñöþèçêå óôï 0,8%, áðü 1,052% óôçí ðñïçãïýìåíç áíôßóôïé÷ç äçìïðñáóßá. Óôï ìåôáîý, ôï åðé÷åéñçìáôéêü êëßìá óôçí Éôáëßá óçìåßùóå ìåãÜëç Üíïäï ôïí Éïýëéï, ìå ôïí ó÷åôéêü äåßêôç íá áíÝñ÷åôáé óôéò 79,4 ìïíÜäåò, áðü 76,4 ôïí Éïýíéï.


ôïõ ÐÅÔÑÏÕ ËÅÙÔÓÁÊÏÕ p_leotsakos@motorpress.gr

Probank: Ïé õðï÷ñåþóåéò ðáñáìÝíïõí ïé ìåôï÷Ýò ÷Üèçêáí Ôé èá áðïãßíïõí ôá äÜíåéá ýøïõò 30-32 åêáô åõñþ ôùí åñãáæïìÝíùí ôçò Probank ôá ïðïßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ãéá áãïñÝò ìåôï÷þí óôéò áõîÞóåéò êåöáëáßïõ ôïõ 2008 êáé 2012; Ôï èÝìá åãåßñåôáé ãéáôß åíþ ôá äÜíåéá Þôáí åíÞìåñá, Üñá Ýðñåðå íá ìåôáöåñèïýí óôçí "good" Probank, ùóôüóï ôï áíôßêñéóìá ôùí äáíåßùí ðïõ Þôáí ïé áãïñÝò ìåôï÷þí ÷Üèçêáí. ÏõóéáóôéêÜ, ìå 30 åêáô. åõñþ äÜíåéá Ý÷ïõí áãïñáóôåß ìåôï÷Ýò ïé ïðïßåò äåí õößóôáíôáé êáèþò äéáãñÜöçóáí. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò áðü åñãáæïìÝíïõò ôçò Probank, ðïëëÜ åê ôùí äáíåßùí äåí åîõðçñåôïýíôáí êáé ÷ñåéÜóôçêáí ðëÞèïò ñõèìßóåùí þóôå íá áðïôñáðåß ç äéåíÝñãåéá ðñüâëåøçò. ÐáñÜëëçëá, õðÞñîáí êáé áíáöïñÝò ãéá "õðï÷ñåùôéêÞ" óõììåôï÷Þ ôùí åñãáæïìÝíùí óôéò áìê ôçò Probank, áí êáé äåí ðñïóêïìßóôçêáí âÜóéìá áðïäåéêôéêÜ óôïé÷åßá. Ôé ìåôáâéâÜæåôáé êáé ôé ü÷é áðü ôçí Probank Óôçí "good" Probank ìåôáâéâÜæïíôáé ôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá, ïé Ýííïìåò ó÷Ýóåéò ìå êáôáèåôéêïýò ëïãáñéáóìïýò, ïé Ýííïìåò ó÷Ýóåéò ìå ôñáðåæéêïýò ëïãáñéáóìïýò, ôá äÜíåéá, ïé áðáéôÞóåéò êáé õðï÷ñåþóåéò ðñïò ôï åëëçíéêü äçìüóéï. ÌåôáâéâÜæåôáé åðßóçò ï ôßôëïò Probank, êáèþò êáé ïé áîéþóåéò ãéá áðïæçìéþóåéò ôçò ôñÜðåæáò. Äåí ìåôáâéâÜæïíôáé ïé óõìâÜóåéò åñãáóßáò, ïé ìåôï÷Ýò, ïé áðïæçìéþóåéò ðñïò ôïõò åñãáæïìÝíïõò, ïé áíáâáëëüìåíåò öïñïëïãéêÝò õðï÷ñåþóåéò, ïé õðï÷ñåþóåéò êáé áðáéôÞóåéò Ýíáíôé áóöáëéóôéêþí Ôáìåßùí êáé åðßóçò äåí ìåôáâéâÜæïíôáé 14 åêáô. åõñþ ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá.

Åðéôõ÷Þò ç äéáäéêáóßá áíôáëëáãÞò ïìïëüãùí óôçí MIG Åðéôõ÷Þò Þôáí ç äéáäéêáóßá áíôáëëáãÞò ïìïëüãùí óôçí MIG, êáèþò êáëýöèçêå êáèïëéêÜ ç ðáëáéÜ Ýêäïóç ôùí 215 åêáô. ðáñáôåßíïíôáò ôïí ÷ñüíï áðïðëçñùìÞò êáôÜ 5 ÷ñüíéá. H åîÝëéîç áõôÞ óå áõôÞ ôçí äõóìåíÞ óõãêõñßá åßíáé èåôéêÞ ãéáôß ðáñáôåßíïíôáé ãéá ôï ìÝëëïí ïé õðï÷ñåþóåéò óôïõò ïìïëïãéïý÷ïõò. Ùóôüóï ç ïìïëïãéáêÞ Ýêäïóç ôùí 406 åêáô. ðïõ áöïñïýóå íÝï êåöÜëáéï äåí êáëýöèçêå êáé ç äéïßêçóç óå âÜèïò 6 ìçíþí èá êñßíåé ìå ðïéï ôñüðï èá äéáèÝóåé ôéò ïìïëïãßåò óå óôñáôçãéêïýò Þ èåóìéêïýò åðåíäõôÝò.

7

ÔÑÁÐÅÆÅÓ

XPHMATIÓTHPIO TPITH 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

Ðþëçóç ôùí áóöáëéóôéêþí æçôÜ ç ôñüéêá áðü ôéò óõóôçìéêÝò Ôé ó÷åäéÜæïõí ïé ôñÜðåæåò ãéá ôéò áóöáëéóôéêÝò èõãáôñéêÝò ôïõò

Ì

å… åíôïëÝò ôçò ôñüéêáò ïé åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò ðïõëÜíå ôéò áóöáëéóôéêÝò ôïõò åôáéñåßåò óôï ðëáßóéï ôçò áðïäÝóìåõóÞò ôïõò áðü ìç ôñáðåæéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáé áðåëåõèÝñùóçò êåöáëáßùí. Ïé áðïöÜóåéò Ý÷ïõí ëçöèåß êáé üëåò ïé ôñÜðåæåò ðñïùèïýí ôçí ëýóç ôçò áðïäÝóìåõóçò åíþ áêüìç äåí Ý÷ïõí ïñéóôéêïðïéçèåß ï ôñüðïò, êáèþò èá åîáñôçèåß áðü ôï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí ðïõ èá åêäçëùèåß áðü áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò. Óýìöùíá ìå ôïõò ó÷åäéáóìïýò ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí äýï åßíáé ïé åðéêñáôïýóåò ôÜóåéò ôïõëÜ÷éóôïí ìåôáîý ôùí óõóôçìéêþí ôñáðåæþí: 1) Íá ðùëÞóïõí ðëåéïøçöéêÜ ðáêÝôá ìåôï÷þí óå áóöáëéóôéêÝò êáé íá êñáôÞóïõí áðü 33% êáôáóôáôéêÞ ìåéïøçößá Ýùò 49%. Ùò ãíùóôü ïé ôñÜðåæåò ÅèíéêÞ, Eurobank êáé Ðåéñáéþò åëÝã÷ïõí 100% ôéò áóöáëéóôéêÝò ôïõò åôáéñåßåò, åíþ ç Alpha Ý÷åé ðùëÞóåé åäþ êáé ëßãá ÷ñüíéá óôçí AXA ôçí Alpha ÁóöáëéóôéêÞ. ÅðåéäÞ ïé áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò ÷ñçóéìïðïéïýí êáôÜ âÜóç ôá äßêôõá

ôùí ôñáðåæþí ìéá ëïãéêÞ áðüöáóç èá Þôáí íá ðùëÞóïõí ôï 51% Þ êáé ìåãáëýôåñï ðïóïóôü Ýùò 67% äçëáäÞ êáôáóôáôéêÞ ðëåéïøçößá óå óôñáôçãéêü åðåíäõôÞ êáé åéäéêÜ äéåèíÞ áóöáëéóôéêÞ åôáéñßá êáé íá êñáôÞóïõí ìåéïøçöéêÜ ðáêÝôá êåñäßæïíôáò áðü ôéò óõíÝñãåéåò êáé ôéò ðñïìÞèåéåò. Ôçí ëýóç áõôÞ ôçí åîåôÜæåé êáôÜ âÜóç ç Eurobank ìå ôçí Eurolife êáèþò êáé ç ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ìå ôçí ÅèíéêÞ ÁóöáëéóôéêÞ. 2) Ç äåýôåñç åíáëëáêôéêÞ åßíáé íá ðùëçèïýí óôï 100% êáé íá áðïäåóìåõôïýí ïñéóôéêÜ ïé ôñÜðåæåò áðü ôéò áóöáëéóôéêÝò ôïõò äñáóôçñéüôçôåò. Ìå âÜóç ðñþôåò åêôéìÞóåéò ðïõ óôçñßæïíôáé óå ãåíéêïýò êáíüíåò, ïé áóöáëéóôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ôçò Eurobank áðïôéìþíôáé óôá 200 åêáô., ôçò ÁÔÅ ÁóöáëéóôéêÞò ðïõ åëÝã÷åôáé 100% áðü ôçí Ðåéñáéþò ðåñßðïõ óôá 150 åêáô. åõñþ êáé ç ÅèíéêÞ ÁóöáëéóôéêÞ ðåñßðïõ 500-550 åêáô. åõñþ óôï êáëýôåñï óåíÜñéï äçëáäÞ óõíïëéêÜ ïé 3 áóöáëéóôéêÝò áðïôéìþíôáé óôá 900 åêáô. åõñþ. Ç Ðåéñáéþò èá ðñÝðåé íá óç-

ìåéùèåß, åîåôÜæåé êáé áõôü ôï óåíÜñéï ôçò ïñéóôéêÞò áðïäÝóìåõóçò áðü ôïí ôçí ÁÔÅ ÁóöáëéóôéêÞ.

Té ðñïâëÝðåé ôï íÝï Ìíçìüíéï ãéá ôïí ÷ñçìáôïðéóôùôéêü ôïìÝá Åí ôù ìåôáîý, ôï íÝï Ìíçìüíéï ðñïâëÝðåé ìåôáîý Üëëùí ãéá ôïí ÷ñçìáôïðéóôùôéêü ôïìÝá, íÝï íïìéêü ðëáßóéï ëåéôïõñãßáò ãéá ôéò óõíåôáéñéóôéêÝò ôñÜðåæåò, áíáìüñöùóç ôïõ åðïðôéêïý ñüëïõ ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, íÝá ôåóô áíôï÷Þò ôùí ôñáðåæþí (stress tests) êáé ðñïåôïéìáóßá ãéá ôçí ðþëçóç ìåñéäßïõ ôçò Eurobank óå äéåèíÞ åðåíäõôÞ. Óôçí ôñßôç Ýêèåóç áîéïëüãçóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò ðïõ äüèçêå êáé åðéóÞìùò ÷èåò óôç äçìïóéüôçôá áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ, áíáãíùñßæåôáé êáô' áñ÷Üò üôé ç êåöáëáéáêÞ âÜóç ôùí ôåóóÜñùí óõóôçìéêþí ôñáðåæþí Ý÷åé áðïêáôáóôáèåß ìåôÜ ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóÞ ôïõò, ãåãïíüò ðïõ áöåíüò ðáñÝ÷åé áóöÜëåéá óôïõò êáôáèÝôåò, áöåôÝñïõ äßíåé ôç äõíáôüôçôá óôá ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá íá óõìâÜëëïõí óôçí áíÜêáìøç

ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. ¼óïí áöïñÜ óôá åðüìåíá âÞìáôá ðïõ ðñÝðåé íá ãßíïõí, ôï Ìíçìüíéï ïñßæåé, ìåôáîý Üëëùí, üôé ìÝ÷ñé ôïí ÓåðôÝìâñéï, ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò èá ðñÝðåé íá Ý÷åé áíáëÜâåé üëá ôá áðáñáßôçôá íïìéêÜ ìÝôñá ôá ïðïßá èá äéáóöáëßæïõí ôïí åîïñèïëïãéóìü ôïõ óõóôÞìáôïò ôùí "óõíåôáéñéóôéêþí ôñáðåæþí", ðïõ ëåéôïõñãïýí óôç ÷þñá óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò ÐáíåëëÞíéáò ÔñÜðåæáò. Ç äéÜèåóç åíüò óçìáíôéêïý ìåñéäßïõ ôçò Eurobank óå äéåèíÞ åðåíäõôÞ ôïðïèåôåßôáé ìå ôåëéêÞ ðñïèåóìßá ôï ôÝëïò Ìáñôßïõ ôïõ 2014. ÅðéðëÝïí ðñïâëÝðåôáé üôé ïé ôñÜðåæåò áíáëáìâÜíïõí ôçí õðï÷ñÝùóç íá êáôáñôßæïõí ôñéìçíéáßá ó÷Ýäéá ÷ñçìáôïäüôçóçò, åðéäéþêïíôáò ôáõôï÷ñüíùò íá ðåñéïñßóïõí ôçí åîÜñôçóç ôïõò áðü ôçí ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò êáé ôïõ ELA áðü ôçí Ôñáðåæá ôçò ÅëëÜäïò. Åðßóçò ìÝóù ôïõ Ìíçìïíßïõ áßñåôáé ïñéóôéêÜ ôï âÜñïò ôçò êáôáâïëÞò ìåñßóìáôïò óôï Äçìüóéï áðü ôéò ôñÜðåæåò Ýíáíôé ôùí ðñïíïìéïý÷ùí ìåôï÷þí ðïõ êáôÝ÷åé áõôü.

¸ùò ÌÜñôéï 2014 ç éäéùôéêïðïßçóç ôçò Eurobank ÐñïóëáìâÜíïíôáé óýìâïõëïé ôÝëç Áõãïýóôïõ êáé ôïí ÍïÝìâñéï ôï due diligence ëýóç ôçò áýîçóçò ìåôï÷éêïý êåÇ öáëáßïõ óå ðïëý ÷áìçëÞ ôéìÞ êáé ü÷é óå placement, èåùñåßôáé ç êá-

ôáëëçëüôåñç ãéá ôçí éäéùôéêïðïßçóç ôçò Eurobank. Óôï íÝï ìíçìüíéï áíáöÝñåôáé üôé ç ëýóç ôçò éäéùôéêïðïßçóçò èá ðñïÝëèåé ìÝóù placement ãéá ôçí Eurobank áëëÜ ìå âÜóç ôéò ôåëåõôáßåò åðéêïéíùíßåò Ôñüéêáò ìå ôï Ô×Ó êáé ôçí ÔôÅ Ý÷åé óõìöùíçèåß íá ðáñáìåßíåé ôï æÞôçìá áíïéêôü. ÔÝëç Áõãïýóôïõ èá ðñïóëçöèïýí ïé óýìâïõëïé ãéá ôçí éäéùôéêïðïßçóç ôçò Eurobank êáé ôïí ÍïÝìâñéï èá õëïðïéçèåß ïéêïíïìéêüò Ýëåã÷ïò äçëáäÞ due diligence þóôå Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ á´ ôñéìÞíïõ íá Ý÷åé ïëïêëçñùèåß ç ðñþôç öÜóç êáé óçìáíôéêÞ ôçò éäéùôéêïðïßçóçò ôçò Eurobank. Ïé åêðñüóùðïé ôçò ÅÊÔ êáé ãåíéêþò ôçò Ôñüéêá Ý÷ïõí äå÷èåß ôçí åëëçíéêÞ åðé÷åéñçìáôïëïãßá üôé äçëáäÞ ôï éäáíéêü óåíÜñéï èá Þôáí áýîçóç êåöáëáßïõ êáé ü÷é placement ùò ëýóç ãéá ôçí Eurobank. ÐáñÜëëçëá ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñù-

óç ôùí stress tests ðïõ åêôéìþíôáé ôÝëç ôïõ 2013 ðñïóäéïñßæåôáé ç ðþëçóç óå óôñáôçãéêü åðåíäõôÞ ôçò Eurobank ìå ðéèáíü óåíÜñéï óôï á´ ôñßìçíï ôïõ 2014. ¸íá âáóéêü æÞôçìá ðïõ ðñÝðåé íá åîåôáóôåß êáé íá ó÷åäéáóôåß áðü ôþñá áðü ôçí äéïßêçóç ôçò Eurobank êáé ôï Ô×Ó áëëÜ êáé ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò åßíáé ìå ðïéïõò ôñüðïõò èá êáëõöèïýí ôõ÷üí ðñüóèåôåò êåöáëáéáêÝò áíÜãêåò áðü ôá stress tests. Óýìöùíá ìå ôñáðåæéêü óôÝëå÷ïò "äåí áðïêëåßåôáé ç åðéâÜñõíóç óôéò ôñÜðåæåò áðü ôá stress tests óôï óêÝëïò ôïõ core tier 1 áðü ôá ìç åîõðçñåôïýìåíá äÜíåéá íá êéíçèåß áðü 1% Ýùò 2,5%" Ç Eurobank ðïõ åìöáíßæåé core tier 1 ìåôÜ ôçí åîáãïñÜ ôïõ good TT êáé ôçò ÍÝáò Proton bank ðåñßðïõ 9,6% ìå ôá stress tests ï âáóéêüò äåßêôçò ôùí êýñéùí êåöáëáßùí core tier 1 èá õðï÷ùñÞóåé êÜôù áðü 9%. ¸÷ïõìå áíáöÝñåé üôé èá õðï÷ñåùèåß ç Eurobank íá ðùëÞóåé ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá åßôå óôá ÂáëêÜíéá êáé åéäéêÜ ìéá áðü ôéò äýï èõãáôñéêÝò óå

Ñïõìáíßá Þ Âïõëãáñßá åßôå óôï åóùôåñéêü ôçí áóöáëéóôéêÞ åôáéñßá ðïõ åßíáé êåñäïöüñï êáé óßãïõñá assets ðïõ èá ðñïóÝëêõå ôï åíäéáöÝñïí ìåãÜëùí áóöáëéóôéêþí åôáéñéþí. ¼ìùò áí ãéá êÜðïéïõò ëüãïõò, õðÜñîïõí åìðüäéá Þ ôá êåöÜëáéá ðïõ óõãêåíôñùèïýí äåí åßíáé åðáñêÞ èá ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé plan B. Áí ðñïêýøïõí áðü ôá stress tests êåöáëáéáêÜ åëëåßììáôá ëïãéêÜ èá ðñÝðåé íá êáëýøåé ï ôùñéíüò âáóéêüò ìÝôï÷ïò ôï Ô×Ó êáé ü÷é ï ìåëëïíôéêüò. Ïé ëýóåéò ðïõ ðñïôåßíïíôáé ãéá ôçí öÜóç ôçò éäéùôéêïðïßçóçò ôçò Eurobank åßíáé äýï ìÝóá óôï á´ ôñßìçíï ôïõ 2014. 1) Íá õëïðïéçèåß ôï áñ÷éêü ó÷Ýäéï äçëáäÞ placement 30% óå óôñáôçãéêü åðåíäõôÞ ï ïðïßïò ìå 800 åêáô Þ 1 äéóåê. åõñþ íá áðïêôÞóåé êáé ôïí Ýëåã÷ï ôïõ management ôï ïðïßï èá ðáñá÷ùñçèåß ìå íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç. Ôï placement èá åðéóôñÝøåé óôï Ô×Ó êåöÜëáéá åîÝëéîç åíèáññõíôéêÞ ìåí áëëÜ äåí èá åðéëýåé ôõ÷üí êåöáëáéáêÝò áäõíáìßåò ôçò ôñÜðåæáò.

Ôï âáóéêü ìåéïíÝêôçìá åßíáé üôé ï óôñáôçãéêüò åðåíäõôÞò ð.÷. áí åêäçëþóåé åíäéáöÝñïí ôï Fairfax áðü ôïí ÊáíáäÜ íá ìçí åðéèõìåß ôçí ëýóç ôïõ placement áëëÜ ôçò áýîçóçò êåöáëáßïõ. 2) Íá õëïðïéçèåß áýîçóç êåöáëáßïõ ìå ðáñáßôçóç ôïõ ðáëáéïý ìåôü÷ïõ äçëáäÞ ôïõ Ô×Ó. Èá Ý÷åé ðñïçãçèåß ç ðëÞñçò áíáêåöáëáéïðïßçóç ôçò Eurobank åßôå ìÝóù ðþëçóçò ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí åßôå ìå ðñüóèåôá êåöÜëáéá áðü ôï Ô×Ó êáé åí óõíå÷åßá èá õëïðïéçèåß áýîçóç êåöáëáßïõ ìå ìåôñçôÜ ðïõ èá êáôáâÜëëåé ï óôñáôçãéêüò åðåíäõôÞò Þ ïìÜäá åðåíäõôþí. ÐñÝðåé íá ôïíéóôåß üôé ôï placement óôçí Eurobank Ý÷åé áíôéêåéìåíéêÞ ëïãéêÞ ìüíï áí ç ôñÜðåæá åßíáé 100% áíáêåöáëáéïðïéçìÝíç. Áí ç ôñÜðåæá âñßóêåôáé óå ïñéáêÜ åðßðåäá Þ åßíáé åëëéðþò êåöáëáéïðïéçìÝíç ôüôå åðéâÜëëåôáé íÝá áýîçóç êåöáëáßïõ áðü ôï Ô×Ó ðïõ èá êáëýøåé ôéò æçìßåò ôïõ stress tests êáé áðü ôïí íÝï óôñáôçãéêü åðåíäõôÞ.


8

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

ÅêôéíÜ÷èçêáí 65,94% ôá êÝñäç ôçò Ðëáßóéï

Áýîçóç 15% óôïí ôæßñï ôçò ÐáðïõôóÜíçò ÏëéêÞ åðáíáöïñÜ ãéá ôçí éóôïñéêÞ åôáéñåßá ÐáðïõôóÜíçò, ç ïðïßá óôï ðñþôï åîÜìçíï åìöÜíéóå êÝñäç Ýíáíôé æçìéþí êáé óçìáíôéêÞ áýîçóç êáôÜ 15% ôùí ðùëÞóåþí ôçò. ÓõãêåêñéìÝíá, ï åíïðïéçìÝíïò êýêëïò åñãáóéþí ôçò áõîÞèçêå êáôÜ 18% óôá 8,3 åêáô. åõñþ, ìå áðïôÝëåóìá ôçí ìåôÜ öüñùí êåñäïöïñßá ýøïõò 245 ÷éë. åõñþ. Áðü ôéò ðáñáðÜíù ðùëÞóåéò ôï 24% ðåñßðïõ áöïñÜ ðùëÞóåéò åðùíýìùí ðñïúüíôùí ÐáðïõôóÜíçò óôï åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü, ôï 22% ðùëÞóåéò ðñïò ôç îåíïäï÷åéáêÞ áãïñÜ, êáé ôï õðüëïéðï ðåñßðïõ 54% ðáñáãùãÝò ôñßôùí êáé âéïìç÷áíéêÝò ðùëÞóåéò. Ôï 38% ðåñßðïõ ôïõ åôÞóéïõ êýêëïõ åñãáóéþí áöïñÜ åîáãùãÝò. Ôá êÝñäç ðñï öüñùí áíÞëèáí óå 0,18 åêáô. åõñþ Ýíáíôé æçìéþí 0,16 åêáô. åõñþ, åíþ ôá êÝñäç ìåôÜ öüñùí äéáìïñöþèçêáí óå 0,24 åêáô. åõñþ áðü æçìßåò 0,25 åêáô. åõñþ. ÁíïäéêÜ êéíÞèçêáí êáé ôá EBIDTA ôá ïðïßá áíÞëèáí óå 1,1 åêáô. åõñþ áðü 0,5 åêáô. åõñþ âåëôéùìÝíá êáôÜ 108%.

Óôá 3,34 åêáô. ç êåñäïöïñßá ôçò International Life óôï 6ìçíï Óå áíïäéêïýò ñõèìïýò êéíÞèçêáí ôá ïéêïíïìéêÜ ìåãÝèç ôçò International Life ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá Ýíá ÷ñüíï ðñéí. ÓõãêåêñéìÝíá, åôáéñåßá åìöÜíéóå êåñäïöïñßá 3,34 åêáô. åõñþ ç ïðïßá óå óõíäõáóìü ìå ôçí äéåíåñãçèåßóá áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôïí ÌÜéï ôïõ 2013 åíéó÷ýåé óçìáíôéêÜ ôá êåöÜëáéÜ ôçò. ÐáñÜëëçëá, ç åôáéñåßá, ìÝóá áðü ôï ðñüãñáììá åîïñèïëïãéóìïý êüóôïõò ðïõ õëïðïßçóå, êáôüñèùóå íá ìåéþóåé ôï äåßêôç ãåíéêþí åîüäùí êáôÜ 16%, åðéôõã÷Üíïíôáò óõíïëéêÞ âåëôßùóç ôùí ëåéôïõñãéêþí ôçò áðïôåëåóìÜôùí êáôÜ 11%, óå ó÷Ýóç ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñóéíÞ ðåñßïäï. Ç âåëôßùóç óôá ëåéôïõñãéêÜ áðïôåëÝóìáôá êáé óôçí êåñäïöïñßá ôçò åôáéñåßáò åíéó÷ýèçêå åðéðëÝïí áðü ôçí åöáñìïãÞ áêüìç ðéï áðïôåëåóìáôéêïý óõóôÞìáôïò åéóðñÜîåùí, ôï ïðïßï áðÝöåñå áýîçóç óôéò åéóðñÜîåéò êáôÜ 9% óå ó÷Ýóç ìå ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2012, åíþ áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ïé åéóðñÜîåéò ãåíéêþí áóöáëßóåùí óçìåßùóáí áýîçóç 14%.

Ìðïñåß íá êáëýøåé 2,4 öïñÝò ôï óýíïëï ôùí äáíåßùí ìÝóù äéáèåóßìùí

Ê

üíôñá óôçí êñßóç, óôçí Ýëëåéøç ñåõóôüôçôáò êáé óôç ãåíéêüôåñç ïéêïíïìéêÞ äõóðñáãßá, ç ïðïßá áðïôõðþíåôáé óå üëïõò ôïõò äåßêôåò, êéíÞèçêå ãéá ìéá áêüìç ðåñßïäï ç Ðëáßóéï. ÁðïôÝëåóìá, ôá êáèáñÜ êÝñäç ôçò óôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò íá åêôïîåõèïýí óôá 5,657 åêáô. åõñþ áðü 3.409 åêáô. åõñþ ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá ôïõ 2012, óçìåéþíïíôáò Üíïäï ôçò ôÜîåùò ôïõ 65,94% ìå áðïôÝëåóìá ôá êÝñäç áíÜ ìåôï÷Þ íá áíÝëèïõí óôá 25,6 åõñùëåðôÜ. Óå üôé áöïñÜ óôï ðåñéèþñéï ëåéôïõñãéêÞò êåñäïöïñßáò (EBITDA) åìöáíßóèçêå âåëôéùìÝíï êáôÜ 1,8 ìïíÜäåò âÜóçò óôï 6,4%, ìå âáóéêÞ óõíåéóöïñÜ (47% ðåñßðïõ) áðü ôïí ôïìÝá "Ç/Õ & øçöéáêÝò åöáñìïãÝò", åíþ ôá óõíïëéêÜ ëåéôïõñãéêÜ Ýîïäá áíÞëèáí óôá 23,911 åêáô. åõñþ, ìåéùìÝíá êáôÜ 6,7%, ëüãù áðïôåëåóìáôéêÞò ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ êüóôïõò. ÐáñÜëëçëá óçìåéþèçêå ðåñáéôÝñù ìåßùóç ôïõ óõíïëéêïý äáíåéóìïý êáôÜ 9% óôá 15,8 åêáô. åõñþ Ýíáíôé ôçò 31.12.2012 êáé óõññßêíùóç ôùí óõíïëéêþí õðï÷ñåþóåùí (ðëçí äáíåßùí) êáôÜ 26,8%. ÁðïôÝëåóìá, ç åôáéñåßá íá ìðïñåß íá êáëýøåé ôï óýíïëï

ôùí äáíåßùí ôçò, ìÝóù ôùí äéáèåóßìùí ôçò 2,4 öïñÝò. Óå üôé áöïñÜ óôéò ðùëÞóåéò ôçò áõôÝò óçìåßùóáí ïñéáêÞ ìåßùóç 1,06% óôá 131,541 åêáô. åõñþ. Ó÷ïëéÜæïíôáò ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ á' åîáìÞíïõ, ï ðñüåäñïò êáé äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôïõ Ðëáéóßïõ, Ãåþñãéïò ÃåñÜñäïò, óçìåßùóå: "Ãéá ìéá áêüìá ðåñßïäï, áñ÷Þò ãåíïìÝíçò ôçò ÷ñÞóçò 2011, êáôáöÝñáìå íá âåëôéþóïõìå ôá ðåñéèþñéá áðïäïôéêüôçôáò óå âáèìü ôÝôïéï ðïõ íá áíôéóôáèìßóåé êáé ìå ôï ðáñáðÜíù ôçí õðï÷þñçóç ôùí ðùëÞóåùí. Ç åðéôõ÷ßá ïöåßëåôáé óôá ìÝôñá ìåßùóçò êüóôïõò ðïõ åöáñìüóáìå ìå óõíÝðåéá êáé óõíßóôáíôáé áö' åíüò ìåí óôïí ðåñéïñéóìü ôùí ëåéôïõñãéêþí åîüäùí, áö' åôÝñïõ äå óôç âåëôßùóç ôùí üñùí óõíåñãáóßáò ìå ôïõò ðñïìçèåõôÝò ìáò, åíôüò ôïõ ôñÝ÷ïíôïò áíôßîïïõ ïéêïíïìéêïý ðåñéâÜëëïíôïò óôç ÷þñá ìáò. Ç óôáèåñïðïßçóç ôùí ðùëÞóåùí êáôÜ ôï Á' ðñþôï åîÜìçíï ôçò ÷ñÞóçò, ìÜò êÜíåé áéóéüäïîïõò ãéá ôç, ðÝñá ôçò áíáìöéóâÞôçôçò áíáâÜèìéóçò ôçò áíôáãùíéóôéêÞò ìáò èÝóçò êáé ôçò åðáýîçóçò ôïõ ìåñéäßïõ áãïñÜò ðïõ êáôÝ÷ïõìå, óõãêñÜôçóç ôçò ðôùôéêÞò ðïñåßáò ôùí ôïìÝùí äñáóôçñéïðïßçóÞò ìáò".

Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï áíôéðñüåäñïò êáé äéåõèýíùí óýìâïõëïò, Êùíóôáíôßíïò ÃåñÜñäïò ðñüóèåóå: "ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2013, êáé ìåôáîý ôùí äýï ôñéìÞíùí ôïõ, ôï äåýôåñï, Þôáí ôá êáëýôåñá åäþ êáé ÷ñüíéá. Ôï EBITDA ãéá ôï Q2 âåëôéþèçêå, óå óõãêñßóéìïõò üñïõò, êáôÜ 63% Ýíáíôé ôçò áíôßóôïé÷ç ðåñóéíÞò ðåñéüäïõ. Ç åíßó÷õóç ôçò êåñäïöïñßáò åðÝôñåøå ôçí ðåñáéôÝñù ìåßùóç ôïõ äáíåéóìïý. Ç óçìáíôéêÞ áðïðëçñùìÞ ôïõ ýøïõò ôùí õðï÷ñåþóåùí ðñïò ðñïìçèåõôÝò ðïõ åêôåëÝóáìå åíôüò ôçò ôñÝ÷ïõóáòðåñéüäïõ, ìáò åðéôñÝðåé íá áðáéôïýìå êáëýôåñïõò üñïõò áãïñþí êáé íá áíáìÝíïõìå ðåñáéôÝñù ïöÝëç ãéá ôï óýíïëï ôçò ÷ñÞóçò. Óå êÜèå ðåñßðôùóç, èá åðéìåßíïõìå óôçí õëïðïßçóç ôùí áðïöÜóåùí ðïõ Ý÷ïõìå ëÜâåé, þóôå íá âåëôéþóïõìå ðåñáéôÝñù ôç ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞ ìáò äïìÞ êáé ôçí êáèáñÞ êåñäïöïñßá ìáò. ÔÝëïò, ç åõ÷åñÞò ôáìåéáêÞ ñåõóôüôçôÜ ìáò, ìáò åðéôñÝðåé íá äéåñåõíïýìå ôçí áãïñÜ ãéá ôçí ðñïúïíôéêÞ åðÝêôáóÞ ìáò êáé ôçí åí ãÝíåé áíÜðôõîç ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ìáò, áíåîÜñôçôá áðü ôï ìáêñïïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí êáé ðñïò üöåëïò, ðÜíôá, ôùí ìåôü÷ùí ìáò".

ÐëÞñçò äéá÷ùñéóìüò ÁÄÌÇÅ áðü ÄÅÇ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 IOYËIÏÕ 2013

ÄÅÇ: ÅêäÞëùóç ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò Åðé÷åßñçóçò «Cyprus Operation 2011» ÊïéíÞ åêäÞëùóç ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò Åðé÷åßñçóçò "Cyprus Operation 2011" ðñáãìáôïðïßçóáí ç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò êáé ç ÄÅÇ óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôçò åôáéñåßáò. Õðåíèõìßæåôáé üôé, ç ÄÅÇ äéÝèåóå öïñçôÜ ÇëåêôñïðáñáãùãÜ Æåýãç (ãåííÞôñéåò) óõíïëéêÞò éó÷ýïò 70 ÌW, ôá ïðïßá ìåôÝöåñå, óå 170 containers, áðü ôçí ÅëëÜäá êáé åãêáôÝóôçóå óôçí Êýðñï, ðñïêåéìÝíïõ íá áíôéìåôùðéóèïýí ïé êáôáóôñåðôéêÝò óõíÝðåéåò áðü ôéò åêñÞîåéò ðïõ óçìåéþèçêáí óôéò 11.7.2011 óôï Óôáèìü ÇëåêôñïðáñáãùãÞò Âáóéëéêïý, ðïõ êáëýðôåé ôï 60% ôùí åíåñãåéáêþí áíáãêþí ôçò Êýðñïõ.

Ôçí DIGIBOOKS4ALL åîáãüñáóå ç Q&R Óôïí Ýëåã÷ï ôçò Quality & Reliability ðÝñáóå ç DIGIBOOKS4ALL áíôß ôïõ ðïóïý ôùí 96.000 åõñþ. Óçìåéþíåôáé üôé ç DIGIBOOKS4ALL äñáóôçñéïðïéåßôáé óôï ÷þñï ôùí øçöéáêþí êáé äéáäñáóôéêþí ðñïúüíôùí.

Ôñßùñç óôÜóç åñãáóßáò óÞìåñá óôçí ÅËÂÏ Óå ôñßùñç óôÜóç åñãáóßáò ðñï÷ùñÜ óÞìåñá ôï óùìáôåßï ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí ÅËÂÏ, áíôéäñþíôáò óôá ó÷Ýäéá ôçò êõâÝñíçóçò ãéá óõã÷ùíåýóåéò êáé êáôáñãÞóåéò ïñãáíéóìþí. Ïé åñãáæüìåíïé óôçí ÅËÂÏ èá ðñáãìáôïðïéÞóïõí óõãêÝíôñùóç óôéò 12:30 ì.ì. óôï äéêáóôéêü ìÝãáñï êáé ðïñåßá äéáìáñôõñßáò óôï Õðïõñãåßï Ìáêåäïíßáò ÈñÜêçò.

Ôé ðñïâëÝðåé ôï Ìíçìüíéï ãéá ôçí Åðé÷åßñçóç êáé ôï ôÝëïò ÁÐÅ

Ðñïò íÝá ã.ó. ç ÁÔÔÉ - ÊÁÔ ãéá áìê

ïí ðëÞñç äéá÷ùñéóìü ôïõ ÁÄÌÇÅ áðü ôç ÄÅÇ õðï÷ñåïýôáé íá èåóðßóåé ç êõâÝñíçóç, ðñïêåßìåíïõ íá äéåõêïëõíèåß ç ðþëçóç ôçò åðé÷åßñçóçò. Áõôü ðñïâëÝðåé ìåôáîý ôùí Üëëùí ôï êåßìåíï ôïõ áíáèåùñçìÝíïõ Ìíçìïíßïõ ðïõ äüèçêå ÷èåò óôç äçìïóéüôçôá. ÐáñÜëëçëá óçìåéþíåôáé üôé ç êõâÝñíçóç èá ðñÝðåé íá èåóðßóåé äéÜôáîç ìå ôçí ïðïßá èá ìðáßíåé óõãêåêñéìÝíï üñéï óôçí ðáñáãùãéêÞ éó÷ý ðïõ èá ìðïñåß íá êáôÝ÷åé áðü ìüíç ôçò ìéá åôáéñåßá. Ôï íÝï Ìíçìüíéï ðñïâëÝðåé åðßóçò ôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí ìïíÜäùí ðïõ èá äïèïýí óôç íÝá åôáéñåßá ("ìéêñÞ" ÄÅÇ), ç ïðïßá èá ðñïêýøåé Ýðåéôá áðü ôï óðÜóé-

Áðåññßöèç, åëëåßøåé áðáéôïýìåíçò ðëåéïøçößáò, ç ðñüôáóç ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôçò ÁÔÔÉ-ÊÁÔ ãéá ìåßùóç ôïõ ìåôï÷éêïý ôçò êåöáëáßïõ ìå ìåßùóç ìåôï÷þí, êáé áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí êáé Ýêäïóç íÝùí ìåôï÷þí, åíþ "åíôüò åýëïãïõ ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò" èá óõãêëçèåß Ýêôáêôç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ãéá ôï èÝìá. Óçìåéþíåôáé üôé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò â' åðáíáëçðôéêÞò ôáêôéêÞò ã.ó. ôùí ìåôü÷ùí ôçò, óôçí ïðïßá ðáñÝóôçóáí 48 ìÝôï÷ïé ïé ïðïßïé åêðñïóþðçóáí ðïóïóôü 62,14% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò åôáéñåßáò.

Ô

ìï ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò, óå óõíåñãáóßá êáé ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ. Åéäéêüôåñá ôï ìíçìüíéï ðñïâëÝðåé ôçí åðéâïëÞ ðëáöüí óôçí éó÷ý ìïíÜäùí ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò ðïõ ìðïñåß íá äéáèÝôåé Þ íá ëåéôïõñãåß ïðïéïóäÞðïôå çëåêôñïðáñáãùãüò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò ÄÅÇ, ìå óôü÷ï, ðñïöáíþò, ç ðþëçóç ôïõ 30% ôùí ìïíÜäùí ôçò Äçìüóéáò Åðé÷åßñçóçò Çëåêôñéóìïý, ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óôï ó÷Ýäéï áðïêñáôéêïðïßçóçò, íá ìçí ïäçãÞóåé óôç äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ ðáßêôç ìå äåóðüæïõóá èÝóç óôçí áãïñÜ. Ôï ðëáöüí èá åðéâëçèåß ìå íüìï ôïí ðñïóå÷Þ ÓåðôÝìâñéï. Óôï ìíçìüíéï åðéóçìáßíïíôáé

ôá ìÝôñá ðïõ åëÞöèçóáí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ åëëåßììáôïò óôïí ëïãáñéáóìü ÷ñçìáôïäüôçóçò ôùí áíáíåþóéìùí ðçãþí åíÝñãåéáò, ãéá ôï ïðïßï óôü÷ïò ðáñáìÝíåé ï ìçäåíéóìüò ôïõ ÷ñÝïõò Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ 2014. ¸ùò ôïí ÓåðôÝìâñéï ðñïâëÝðåôáé ç ëÞøç ìÝôñùí ðïõ èá áöïñïýí ôéò Þäç ëåéôïõñãïýóåò ìïíÜäåò ÁÐÅ êáé êõñßùò ôá öùôïâïëôáúêÜ ìå óôü÷ï ç áðüäïóç ôùí åðåíäýóåùí íá öôÜóåé óôá åõñùðáúêÜ åðßðåäá. Åðßóçò, áíáöÝñåôáé üôé ôï "ôÝëïò ÁÐÅ" (ÅÔÌÅÁÑ) èá áíáèåùñåßôáé óå åîáìçíéáßá âÜóç, äçëáäÞ ìåôÜ ôçí áýîçóç ôïõ Éïõëßïõ èá åðáíåîåôáóôåß ôïí ÉáíïõÜñéï êáé ôïí Éïýëéï ôïõ 2014.


Ðåíôáðëáóéáóìüò êåñäþí ãéá Å×ÁÅ

ÅÅÔÔ: ÈåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ãéá áäåéïäüôçóç êåñáéþí áðü ôï ÓÇËÕÁ Ç ÅÅÔÔ, õëïðïéþíôáò ôç äéáäéêáóßá áäåéïäüôçóçò ìßáò óôÜóçò (one-stop shop) ãéá êáôáóêåõÝò êåñáéþí êáé óýìöùíá ìå ôï éó÷ýïí íïìïèåôéêü ðëáßóéï, Ý÷åé áíáðôýîåé êáé èÝóåé óå ëåéôïõñãßá, áðü ôï ÄåêÝìâñéï ôïõ 2012, ôï Óýóôçìá ÇëåêôñïíéêÞò ÕðïâïëÞò ÁéôÞóåùí (ÓÇËÕÁ). Áðü ôçí Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò ôïõ ÓÇËÕÁ êáé ìÝ÷ñé óÞìåñá, ç ÅÅÔÔ Ý÷åé åêäþóåé Üäåéåò ãéá êáôáóêåõÞ êåñáéþí óôï 90% ôùí áéôÞóåùí ðïõ õðïâëÞèçêáí óôï ðëáßóéï ôçò äéáäéêáóßáò áäåéïäüôçóçò ìßáò óôÜóçò. Áíôßóôïé÷á, ãéá ôçí Ýêäïóç ðéóôïðïéçôéêïý ðëçñüôçôáò öáêÝëïõ, ç Áñ÷Þ Ý÷åé äéåêðåñáéþóåé ôï 77% ôùí áéôÞóåùí, ðïõ õðïâëÞèçêáí êáé ðëçñïýóáí ôéò ðñïâëåðüìåíåò åê ôïõ íüìïõ ðñïûðïèÝóåéò. ÓõíïëéêÜ, ç ÅÅÔÔ, ìÝóù ôïõ ÓÇËÕÁ, Ý÷åé ìÝ÷ñé óÞìåñá åêäþóåé 452 Üäåéåò êáôáóêåõÞò êåñáßáò, Ý÷åé áðïññßøåé 235 áéôÞóåéò êáé Ý÷åé åðéóôñÝøåé óôïí ðÜñï÷ï ãéá äéüñèùóç 226 áéôÞóåéò ãéá Ýêäïóç Üäåéáò.

Sonak: Áñíåßôáé ôéò êáôçãïñßåò ãéá ôá ìÝóá çëåêôñïíéêïý ðïëÝìïõ Áñíåßôáé êáôçãïñçìáôéêÜ ç Sonak üôé ôÝëåóå ïðïéáäÞðïôå áîéüðïéíç ðñÜîç óå üôé áöïñÜ óôç óýìâáóç ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ìÝóùí çëåêôñïíéêïý ðïëÝìïõ. Óå ÷èåóéíÞ ôçò áíáêïßíùóç ðñïò ôï ×.Á. åéò áðÜíôçóç ôùí üóùí äçìïóéåýèçêáí óôïí Ýíôõðï êáé çëåêôñïíéêü ôýðï, áíáöÝñåé ìåôáîý Üëëùí üôé äéêáéþèçêå ìå ôçí áðü 26/10/2012 áðüöáóç ôïõ Äéáéôçôéêïý Äéêáóôçñßïõ, åðß ôçò ïðïßáò ôï Äçìüóéï, êáôüðéí ôçò ïìüöùíçò åéóÞãçóçò ôçò ïëïìÝëåéáò ôïõ Íïìéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÊñÜôïõò, äåí Üóêçóå Ýöåóç, ïðüôå êáôÝóôç ôåëåóßäéêá åêôåëåóôÝá. ÐáñÜëëçëá óçìåéþíåé üôé ç áðüöáóç ôïõ Äéêáóôçñßïõ, åðéäßêáóå ôçí åðéóôñïöÞ ôùí åããõçôéêþí ðñïêáôáâïëÞò ôùí 35.000.000 åõñþ êáé êáôáâïëÞ óôç Sonak ðïóïý ðåñßðïõ 3.000.000 åõñþ, åíþ óçìåéþíåôáé üôé ç Sonak ðñïóÝöõãå óôç Äéáéôçóßá äéåêäéêþíôáò 60 åêáô. åõñþ. Åðßóçò áíáöÝñåé üôé Ý÷åé åðáíåéëçììÝíá óôï ðáñåëèüí ãíùóôïðïéÞóåé óôï ÕÐÅÈÁ ôçí ðñüèåóÞ ôçò, íá åðáíáäéáðñáãìáôåõèåß ôç óõíÝ÷éóç ôçò Óýìâáóçò, ðïõ åßíáé ï ìüíïò ôñüðïò ãéá íá ðáñáëÜâåé ôï ÃÅÓ óçìáíôéêÜ åðé÷åéñçóéáêÜ óõóôÞìáôá êáé íá åëá÷éóôïðïéçèåß ç æçìßá ôüóï ôïõ Äçìïóßïõ üóï êáé ôçò åôáéñåßáò.

9

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 IOYËIÏÕ 2013

ÁíÞëèáí óôá 35,8 åêáô. óôï á´ åîÜìçíï öÝôïò

Å

íôõðùóéáêÞ áýîçóç óôá åíïðïéçìÝíá êáèáñÜ êÝñäç ôçò êõñßùò ëüãù ôçò áíáêåöáëáéïðïßçóçò ôùí óõóôçìéêþí ôñáðåæþí, åìöÜíéóå óôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò ç Å×ÁÅ, ï êýêëïò åñãáóéþí ôçò ïðïßáò áêïëïýèçóå áíÜëïãç ðïñåßá ùò áðïôÝëåóìá áöåíüò ôùí äéêáéùìÜôùí áðü áõîÞóåéò ìåôï÷éêþí êåöáëáßùí ôïõ ïìßëïõ áðü ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí óõóôçìéêþí ôñáðåæþí êáé áöåôÝñïõ óôá äéêáéþìáôá åîù÷ñçìáôéóôçñéáêþí ìåôáâéâÜóåùí ëüãù ôçò äçìüóéáò ðñüôáóçò ôçò Coca Cola HBC. ÓõãêåêñéìÝíá, ôá åíïðïéçìÝíá êáèáñÜ êÝñäç ôçò Å×ÁÅ, ìåôÜ áðü öüñïõò, äéáìïñöþèçêáí ôï åîåôáæüìåíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá óôá 35,8 åêáô. åõñþ Ýíáíôé 7,1 åêáô. åõñþ ôï á' åîÜìçíï 2012, åíþ ôá êáèáñÜ êÝñäç áíÜ ìåôï÷Þ ìåôÜ áðü öüñïõò êáé äéáöïñÝò áðïôßìçóçò ïìïëüãùí, õðïëïãßæïíôáé óå 0,55 åõñþ, Ýíáíôé 0,12 åõñþ ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñõóéíÞ ðåñßïäï, êáé ðáñïõóéÜæïíôáé óçìáíôéêÜ áõîçìÝíá êõñßùò ëüãù ôçò áíáêåöáëáéïðïßçóçò ôùí óõóôçìéêþí ôñáðåæþí. Ï êýêëïò êýñéùí åñãáóéþí ôïõ ïìßëïõ áíÞëèå óôá 59,5 åêáô. åõñþ áðü 16,3 åêáô. åõñþ ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñõóéíÞ ðåñßïäï, åíþ ôá óõíïëéêÜ åíïðïéçìÝíá Üããéîáí ôá 59,2 åêáô. åõñþ Ýíáíôé 17,9 åêáô. åõñþ. Óçìåéþíåôáé üôé óôï á' åîÜìçíï 2012 óõìðåñéëáìâÜíïíôáé ìç åðá-

íáëáìâáíüìåíá Ýóïäá ýøïõò 2 åêáô. åõñþ. Ç ìåãÜëç áýîçóç ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí ôï 2013 ïöåßëåôáé áöåíüò óôá äéêáéþìáôá áðü áõîÞóåéò ìåôï÷éêþí êåöáëáßùí (29,3 åêáô. åõñþ) ôïõ ïìßëïõ áðü ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ìå 28,6 äéó. åõñþ ôùí óõóôçìéêþí ôñáðåæþí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï â' ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò, êáé áöåôÝñïõ óôá äéêáéþìáôá åîù÷ñçìáôéóôçñéáêþí ìåôáâéâÜóåùí (10,8 åêáô. åõñþ) ëüãù ôçò äçìüóéáò ðñüôáóçò ôçò Coca Cola HBC. Áí êáé ôá áíùôÝñù Ýóïäá ôïõ ïìßëïõ, óõíïëéêïý ýøïõò 40,1 åêáô. åõñþ, áðïôåëïýí Ýóïäá áðü ôéò êýñéåò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõ, ôüóï ôï ãåãïíüò ôçò áíáêåöáëáéïðïßçóçò ôùí óõóôçìéêþí ôñáðåæþí üóï êáé ç äçìüóéá ðñïóöïñÜ ôçò CCHBC ìðïñïýí, ëüãù ôïõ ìåãÝèïõò ôïõò, íá èåùñçèïýí ùò ìç åðáíáëáìâáíüìåíá ãåãïíüôá. ÅîáéñïõìÝíùí ôùí åóüäùí áõôþí, ï êýêëïò êýñéùí åñãáóéþí ôïõ ïìßëïõ áíÞëèå óå 19,4 åêáô. åõñþ, áõîçìÝíïò êáôÜ 19,8%, êáé ôá êÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí (EBIT) áõîÞèçêáí êáôÜ 15,2% óôá 8,4 åêáô. åõñþ. Ï êýêëïò åñãáóéþí åíéó÷ýèçêå åðßóçò áðü ôçí äéáðñáãìÜôåõóç, ôçí åêêáèÜñéóç êáé ôïí äéáêáíïíéóìü ôùí ðáñáóôáôéêþí ôßôëùí (warrants), Ýíá íÝï ÷ñçìáôïïéêïíïìéêü ðñïúüí ðïõ åéóÞ÷èç óôï ×ñç-

ìáôéóôÞñéï Áèçíþí. Ï êýêëïò åñãáóéþí ôÝëïò åíéó÷ýèçêå áðü ôçí áýîçóç ôçò óõíáëëáêôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò êáé ôùí ôéìþí óôçí áãïñÜ áîéþí. ÓõãêåêñéìÝíá, ç ìÝóç êåöáëáéïðïßçóç ôçò ÅëëçíéêÞò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò áãïñÜò áõîÞèçêå êáôÜ 58% ôï á' åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï ðåñõóéíü äéÜóôçìá (42,6 äéó. åõñþ Ýíáíôé 26,9 äéó. åõñþ), åíþ ç ìÝóç çìåñÞóéá áîßá óõíáëëáãþí äéáìïñöþèçêå óôá 74,8 åêáô. åõñþ Ýíáíôé 52,9 åêáô. åõñþ, ðáñïõóéÜæïíôáò áýîçóç 41%. Ç ñåõóôüôçôá ôçò áãïñÜò áõîÞèçêå êáôÜ 32%, ìå ôïí ìÝóï çìåñÞóéï üãêï óõíáëëáãþí íá áíÝñ÷åôáé óå 58,5 åêáô. ìåôï÷Ýò Ýíáíôé 44,2 åêáô. ìåôï÷þí ôï á' åîÜìçíï 2012. Óôçí áãïñÜ ðáñáãþãùí ï ìÝóïò çìåñÞóéïò áñéèìüò óõìâïëáßùí ìåéþèçêå êáôÜ 25% (51 ÷éë. Ýíáíôé 67,8 ÷éë.). Óå üôé áöïñÜ óôá åíïðïéçìÝíá êÝñäç ðñï öüñùí (ÅÂÔ) áíÞëèáí óôá 50,2 åêáô. åõñþ áðü 10,3 åê. åõñþ ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñõóéíÞ ðåñßïäï, åíþ ôï êüóôïò ëåéôïõñãéêþí åñãáóéþí êáé äáðáíþí ìåéþèçêå 9,1% óôá 8,3 åêáô. åõñþ, åíþ ôï óýíïëï ôïõ êüóôïõò ëåéôïõñãéêþí åñãáóéþí ìå íÝåò äñáóôçñéüôçôåò óçìåßùóå áýîçóç 2,9%, óôá 10 åêáô. åõñþ. Ç áýîçóç ïöåßëåôáé óôïí ó÷çìáôéóìü ðñïâëÝøåùí ýøïõò 1 åêáô. åõñþ ãéá åðéóöÜëåéåò êáé ëïéðïýò êéíäýíïõò ôï â' ôñßìçíï 2013.

Æçìéïãüíï åîÜìçíï ãéá ÁíäñïìÝäá Óôá 9,98 åêáô. ôï åíåñãçôéêü ôçò ìå áðüäïóç -0,62% ôéò ìåôï÷Ýò ôùí Inform Ð. Ëýêïò, Ó ÔÉÔÁÍ, ÏÔÅ, ÐëáóôéêÜ ÈñÜêçò, Quest Óõììåôï÷þí, Ðëáßóéï Computers, Frigoglass, Jumbo, ÏËÐ êáé Fourlis Óõììåôï÷þí, Þôáí ïé äÝêá ìåãáëýôåñåò ìåôï÷éêÝò óõììåôï÷Ýò ôçò Alpha Trust-ÁíäñïìÝäá êáôÜ ôç ëÞîç ôïõ ðñþôïõ åîáìÞíïõ. Óçìåéþíåôáé üôé óôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò ç ÁíäñïìÝäá åìöÜíéóå æçìéÝò, ìåôÜ áðü öüñïõò, ýøïõò åõñþ 0,017 åêáô. Ýíáíôé êåñäþí, ìåôÜ áðü öüñïõò, ýøïõò åõñþ 1 åêáô. ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôïõ 2012. Ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá ôçò áíÞëèáí óõíïëéêÜ óå 0,29 åêáô. åõñþ ðåñßðïõ êáé ðñïÝñ÷ïíôáé áðü êÝñäç áðü áðïôßìçóç ÷ñåïãñÜöùí óå åýëïãåò áîßåò ìå âÜóç ôá

ÄÐ×Ð. Ôï åíåñãçôéêü ôçò åôáéñåßáò óôï ôÝëïò ôïõ åîáìÞíïõ áíÞëèå óå åõñþ 9,98 åêáô., åíþ ôï ÷áñôïöõëÜêéï ôçò åôáéñåßáò óå ôñÝ÷ïõóåò ôéìÝò, Þôáí åðåíäåäõìÝíï óôï óýíïëü ôïõ óôçí ÅëëÜäá, êáôÜ ðåñßðïõ 73,45% óå ìåôï÷Ýò, 4,53% óå ïìüëïãá êáé êáôÜ 22,02% óå äéáèÝóéìá. Óå üôé áöïñÜ óôçí åóùôåñéêÞ áîßá ôçò ìåôï÷Þò ôçò óôï ôÝëïò ôïõ åîáìÞíïõ áíÞëèå óå åõñþ 23,87 êáé ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ ôéìÞ ôçò óå åõñþ 21,00. Äéáðñáãìáôåõüôáí äçëáäÞ óå discount 12,02%. ¼ðùò åðéóçìáßíåé ç åéóçãìÝíç óôï ×.Á. åôáéñåßá, ôï äåýôåñï ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò åëëçíéêÝò ìåôï÷Ýò êáé ïìüëïãá îåêßíçóáí ìå êÝñäç, åí ìÝóù áéóéïäïîßáò ãéá ôéò ðñïïðôé-

êÝò ôçò ÷þñáò ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáí áðü ôçí ðáñáôçñïýìåíç âåëôßùóç ïñéóìÝíùí âáóéêþí äçìïóéïíïìéêþí ìåãåèþí êáé ôçí ðñïóäïêßá ôüíùóçò ôçò ïéêïíïìßáò ìå ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí óõóôçìéêþí ôñáðåæþí óå Ýíá äéåèíÝò ðåñéâÜëëïí ðïóïôéêÞò ÷áëÜñùóçò. Ç åéêüíá Üëëáîå áðü ôá ìÝóá ÌáÀïõ ìå ôçí áíôéóôñïöÞ ôçò ñçôïñéêÞò ôçò ÏìïóðïíäéáêÞò ÔñÜðåæáò ôùí ÇÐÁ åíþ áñíçôéêÜ óôçí åðåíäõôéêÞ ðñïïðôéêÞ ôçò ÷þñáò öáßíåôáé íá óõíÝäñáìå ç ðáñáôçñïýìåíç äõóôïêßá óôï ðñüãñáììá éäéùôéêïðïéÞóåùí áëëÜ êáé ï êõâåñíçôéêüò åðáíáóõó÷åôéóìüò ðïõ áêïëïýèçóå ôéò åîåëßîåéò óôçí êñáôéêÞ ôçëåüñáóç.

Óôï 52,53% ç óõììåôï÷Þ ôçò Íçñåýò óôçí Ilknak Óôï 52,53% áíÝñ÷åôáé ðëÝïí ç óõììåôï÷Þ ôçò Íçñåýò óôç èõãáôñéêÞ ôçò Ilknak Su Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. ìåôÜ áðü êåöáëáéïðïßçóç áðáßôçóçò áðü ôçí åí ëüãù èõãáôñéêÞ óõíïëéêïý ðïóïý 3.923.491,91 åõñþ. Óçìåéþíåôáé üôé ÷èåò õëïðïéÞèçêå ç áðü 22.12.2010 áðüöáóçò ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò Ilknak Su Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. ìå ôçí ïðïßá åß÷å êáôáñ÷Þí áðïöáóéóôåß êáé åêêñåìïýóå áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý ôçò êåöáëáßïõ ìå êåöáëáéïðïßçóç ôùí õðï÷ñåþóåþí ôçò ðñïò ôçí Íçñåýò êáé Ýêäïóç íÝùí ìåôï÷þí ïé ïðïßåò óôï óýíïëü ôïõò äéáôßèåíôáé óôç Íçñåýò.

¸ùò ôï 2017 ç óõíåñãáóßá Forthnet ìå Super League Óå åðÝêôáóç ôçò óõíåñãáóßáò ôçò ìå ôç äéïñãáíþôñéá áñ÷Þ ôïõ åðáããåëìáôéêïý ðñùôáèëÞìáôïò ðïäïóöáßñïõ Á´ ÅèíéêÞò Êáôçãïñßáò, Super League, ìÝ÷ñé êáé ôçí áãùíéóôéêÞ ðåñßïäï 2016 -2017 êáôÝëçîå ç Forthnet. Ç åðÝêôáóç ôçò óõíåñãáóßáò ðåñéëáìâÜíåé ôá äéêáéþìáôá ãéá ôçëåüñáóç, ñáäéüöùíï, internet êáé äßêôõá êéíçôÞò ôçëåöùíßáò êáé ãåùãñáöéêÞ êÜëõøç óå ÅëëÜäá, Êýðñï êáé Áëâáíßá. Ôï óõíïëéêü ôßìçìá ãéá ôéò äýï áãùíéóôéêÝò ðåñéüäïõò 2015 -2016 êáé 2016-2017 áíÝñ÷åôáé óå 67.384.103,74 åõñþ. Åí ôù ìåôáîý, óå Üëëç áíáêïßíùóÞ ôçò, ç Forthnet êáôüðéí ó÷åôéêïý åñùôÞìáôïò ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò ðñïò ôç Zesmero Ltd. áíáöÝñåé üôé "ìå ôçí áðü 26.07.2013 óõìðëçñùìáôéêÞ åðéóôïëÞ ôçò ðñïò ôçí ÅÊ ìÝóù ôçò Åôáéñåßáò, ç Zesmero Ltd. ðñïóÝèåóå óôçí áðü 26.07.2013 áñ÷éêÞ áðáíôçôéêÞ ôçò åðéóôïëÞ ôçí áêüëïõèç ðëçñïöüñçóç: ç Zesmero Ltd. Ý÷åé äéêáßùìá ðñïáßñåóçò ðþëçóçò (put option) ôùí 3.503.073 ìåôï÷þí êáé äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ðïõ êáôÝ÷åé óôçí åôáéñåßá óôç Wind ÅëëÜò ôï ïðïßï ìðïñåß íá áóêçèåß êáôÜ ôçí ßäéá ðåñßïäï ìå ôï ùò Üíù äéêáßùìá ðñïáßñåóçò áãïñÜò (call option), äçëáäÞ ìåôÜ áðü ôçí ðáñÝëåõóç 12 ìçíþí áðü ôçí 18.7.2013 (çìåñïìçíßá õðïãñáöÞò ôçò ó÷åôéêÞò ùò Üíù óõìöùíßáò), Þôïé áðü ôçí 18.07.2014 êáé åíôüò ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò äýï åâäïìÜäùí áðü ôçí çìåñïìçíßá áõôÞ".


10

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

Äåßê ôåò Ãåíéêüò Äåßêôçò Ôéìþí ×.Á.

29/7/2013

Ä%

% áðü 31.12.2012

874,40

1,00

-3,69

ÁËÖÁ

6.122.904

ÐÅÉÑ

1.806.348

FTSE/×.Á. Large Cap

296,47

0,80

-4,27

FTSE/×.Á.-×.Á.Ê. Ôñáðåæéêüò Äåßêôçò

93,92

1,33

-44,38

-1,55

-7,74

Äåßêôçò Ôéìþí Ìåóáßáò - ÌéêñÞò Êåöáëáéïð. ×.Á. 2.892,28 FTSE/×.Á. Mid Cap

Ìåôï÷Þ

ÔåìÜ÷éá

ÌÉÃ

994.343

ÅÕÑÙÂ

826.026

ÅÔÅ

710.279

ÁÔÔ

611.292

ÏÐÁÐ

550.703

997,07

1,43

-12,01

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò Plus

1.329,68

1,43

6,60

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò

1.375,00

1,74

10,69

ÏÔÅ

475.358

FTSE/×.Á. Mid - Small Cap Èåìåëéùäþí Ìåãåèþí

1.205,62

0,13

-2,69

ÉÍËÏÔ

403.939 329.460

FTSE/×.Á. Äåßêôçò ÁãïñÜò

717,18

0,82

-2,75

ÄÅÇ

Åëëçíéêüò Äåßêôçò Mid - Small Cap

937,59

1,41

6,94

Ìåôï÷Þ

Äåßêôçò ¼ëùí ôùí Måôï÷þí ×.Á.

182,46

1,00

-22,91

Êëáäéêïß Äåßêôåò 29/7/2013

Ä%

% áðü 31.12.2012

FTSE/×.Á. ÔñÜðåæåò

124,09

1,32

-45,16

FTSE/×.Á. ÁóöÜëåéåò

1.306,55

0,81

-13,89

FTSE/×.Á. ×ñçìáôïïéêïíïìéêÝò Õðçñåóßåò

1.341,67

0,50

1,72

FTSE/×.Á. Âéïìç÷áíéêÜ Ðñïúüíôá - Õðçñåóßåò

3.485,00

3,95

7,21

FTSE/×.Á. Åìðüñéï

2.491,50

1,06

36,18

FTSE/×.Á. Áêßíçôçò Ðåñéïõóßáò

1.878,11

-1,83

25,96

FTSE/×.Á. ÐñïóùðéêÜ - ÏéêéáêÜ Ðñïúüíôá

4.140,83

-1,03

32,62

FTSE/×.Á. Ôñüöéìá - ÐïôÜ

7.324,14

-0,01

10,01

Äåßê ôåò

FTSE/×.Á. Ðñþôåò ¾ëåò

2.236,43

1,85

-3,75

FTSE/×.Á. ÊáôáóêåõÝò - ÕëéêÜ

1.866,77

0,62

1,67

FTSE/×.Á. ÐåôñÝëáéï - ÁÝñéï

2.688,37

3,15

-4,44

FTSE/×.Á. ×çìéêÜ

6.599,01

0,38

9,63

FTSE/×.Á. ÌÝóá ÅíçìÝñùóçò

1.588,25

-2,27

119,39

FTSE/×.Á. Ôáîßäéá - Áíáøõ÷Þ

1.168,44

0,09

687,01

FTSE/×.Á. Ôçëåðéêïéíùíßåò FTSE/×.Á. Õðçñåóßåò ÊïéíÞò ÙöÝëåéáò

FTSE/×.Á. Ôå÷íïëïãßá

FTSE/×.Á. Õãåßá

Áðþëåéåò ãéá ôï åõñþ åíüøåé ÅÊÔ, Fed

Måãáëýôåñåò ÓõíáëëáãÝò

Äåßêôåò X.A.

Áîßá

ÏÐÁÐ

3.660.276,34

ÏÔÅ

3.223.209,67

ÁËÖÁ

2.716.714,70

ÔÉÔÊ

2.457.834,22

ÄÅÇ

2.398.236,98

ÅÔÅ

1.841.283,29

ÐÅÉÑ

1.745.521,29

Å×ÁÅ

1.110.597,59

ÅËÐÅ

939.635,20

ÂÉÏ×Ê

865.785,99

êáôÝãñáöå, ÷èåò, ôï åõñþ Ýíáíôé Á ðþëåéåò ôïõ äïëáñßïõ, õðï÷ùñþíôáò áðü ôá õøçëÜ ðÝíôå åâäïìÜäùí, êáèþò ïé åðåíäõôÝò åðÝóôñåøáí óôï áìåñéêáíéêü íüìéóìá, åíüøåé ôçò äçìïóßåõóçò ìéáò óåéñÜò ïéêïíïìéêþí äåäïìÝíùí ãéá ôéò ÇÐÁ áõôÞ ôçí åâäïìÜäá, áëëÜ êáé ôùí óõíåäñéÜóåùí ìåãÜëùí êåíôñéêþí ôñáðåæþí. Ôéò ôñåéò ðñïçãïýìåíåò åâäïìÜäåò, ïé åðåíäõôÝò ðñï÷þñçóáí óå ðùëÞóåéò ôïõ äïëáñßïõ, åíþ ôï áìåñéêáíéêü íüìéóìá êáôÝãñáöå êáé ÷èåò áðþëåéåò óôï îåêßíçìá ôçò óõíåäñßáóçò, åí ìÝóù ôùí ðñïóäïêéþí üôé ç Federal Reserve èá åðáíáëÜâåé áõôÞ ôçí åâäïìÜäá ôç äÝóìåõóÞ ôçò íá êñáôÞóåé ôá åðéôüêéá óå ÷áìçëÜ åðßðåäá ãéá êÜðïéï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá. ¸ôóé, ôï åõñþ õðï÷ùñïýóå êáôÜ 0,19% Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, ìå ôç ìåôáîý ôïõò éóïôéìßá íá äéáìïñöþíåôáé óôï 1,3254 äïë., åíþ íùñßôåñá åß÷å áíÝëèåé óôï 1,33 äïë. Óôï ìåôáîý, ðåñáéôÝñù ðéÝóåéò áóêïýíôáí óôï êïéíü åõñùðáúêü íüìéóìá êáé áðü ôçí áíá-

Måãáëýôåñåò ÄéáêõìÜíóåéò Ìåôï÷Þ

TéìÞ

Äéáêýìáíóç

ÌÁÈÉÏ

0,276

30,93

ÓÅËÏ

0,147

20,90

ÊÁÈÇ

0,705

20,20

ÂÁÑÍÇ

0,068

20,00

ÌÏÔÏ

0,387

19,15

15,76

ÍÇÑ

0,434

18,09

1,22

-7,44

ÂÉÏÔ

0,167

17,14

1.855,23

1,05

32,16

ÏËÕÌÐ

1,370

16,79

2.650,22

0,17

15,84

ÁÔÔÉÊ

0,036

16,28

210,86

3,70

-24,85

ÐÑÄ

0,138

15,50

×ñ/êÞ áîßá

Êëåßóéìï Ìåô. % ÔéìÞ

ìïíÞ ôùí åðåíäõôþí åíüøåé ôçò åðéêåßìåíçò óõíåäñßáóçò ôçò ÅÊÔ áõôÞ ôçí åâäïìÜäá. Óå ó÷Ýóç ìå ôï ãéåí, ôï åõñþ êáôÝãñáöå áðþëåéåò ôçò ôÜîåùò ôïõ 0,42%, ìå ôçí éóïôéìßá áíÜìåóá óôá äýï íïìßóìáôá íá äéáìïñöþíåôáé óôá 129,87 ãéåí, êáèþò ïé åðåíäõôÝò óôñÜöçêáí óôï áóöáëÝò êáôáöýãéï ôïõ éáðùíéêïý íïìßóìáôïò åí ìÝóù ôçò "âïõôéÜò" ðïõ êáôÝãñáøáí ïé éáðùíéêÝò ìåôï÷Ýò, óôïí áðüç÷ï ôùí äçìïóéåõìÜôùí ðåñß åíäå÷üìåíçò áýîçóçò ôùí öüñùí óôçí Éáðùíßá. Áðü ôçí Üëëç, ôï åõñþ åíéó÷õüôáí åëáöñþò êáôÜ 0,10% Ýíáíôé ôçò ëßñáò Áããëßáò, óôéò 86,40 ðÝíåò.

Éóïôéìßåò Åõñþ NOMIÓÌÁ

ÁÃÏÑÁ (ÅÕÑÙ)

ÐÙËÇÓÇ (ÅÕÑÙ)

ÄïëÜñéï ÇÐÁ - USD Ëßñá Áããëßáò/Óêùô./Âüñ. Éñëáíäßáò - GBP Êïñþíá Äáíßáò - DKK Êïñþíá Óïõçäßáò - SEK ÖñÜããï Åëâåôéêü - CHF ÄïëÜñéï ÊáíáäÜ - CAD ÄïëÜñéï Áõóôñáëßáò - AUD Ãéåí Éáðùíßáò (100 ìïí.) (100 Units) - JPY Êïñþíá Íïñâçãßáò - NOK

1,34691 0,87635 7,56784 8,70992 1,2515 1,38405 1,45795 131,85865 7,97841

1,3071 0,85045 7,34416 8,45248 1,21451 1,34315 1,41485 127,96135 7,74259 ÐçãÞ: ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá

Ôop 10 Áðüäïóçò

Ìåãáëýôåñç ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Áîßá Måôï÷Þ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

Áîßá óõí/ãþí

ÔåìÜ÷éá

ÐñÜîåéò

×áì. ôéìÞ Ýôïõò

Õø. ôéìÞ Ýôïõò

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

Ä%

Bottom 10 Áðüäïóçò

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

Ä%

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

1. ÅÔÅ

6.159.740.004,58

-0,77

2,57

1.841.283,29

710.279

790

1,83

9,87

ÄÏÌÉÊ

0,47 20,00

50

3

23,7

ÐÁÉÑ

0,30 -29,72

4.211

16

1.288,98

2. ÁËÖÁ

4.926.230.611,41

3,68

0,45

2.716.714,70

6.122.904

1.305

0,16

0,70

ÓÉÄÌÁ

0,51 19,91

5

1

2,56

ÐÁÓÁË

0,14 -19,77

300

2

41,4

ÁÈÇÍÁ

0,19 19,87

250

1

46,75

ÌÐÏÊÁ

0,05 -19,67

200

1

9,8

ÁÅÃÅÊ

0,11 17,53

300

3

34,2

ÊÅÐÅÍ

1,03 -19,53

1

1

1,03

ÌÁÈÉÏ

0,28 16,95

93

2

23,99

ÍÅË

0,03 -19,35 22.468

8

561,71

60

4

4,08

ÁÔÔÉÊ

0,04 -16,28 23.508

6

846,71

3. ÐÅÉÑ

4.920.390.912,47

2,11

0,97

1.745.521,29

1.806.348

921

0,83

6,30

4. ÏÔÅ

3.303.613.621,86

1,05

6,74

3.223.209,67

475.358

976

4,26

7,80

5. ÅÕÑÙÂ

2.458.603.037,06

-0,49

0,61

504.812,28

826.026

476

0,56

6,25

6. ÅËÐÅ

2.200.573.332

5,88

7,20

939.635,20

132.662

526

6,20

9,30

7. ÏÐÁÐ

2.073.500.000

0,00

6,50

3.660.276,34

550.703

1.096

5,49

8,27

8. ÄÅÇ

1.670.400.000

-0,55

7,20

2.398.236,98

329.460

885

4,55

8,49

ÂÁÑÍÇ

0,07 13,33

1.056.856.715,88

-1,69

8,13

320.282,39

38.558

162

4,85

8,70

ÖÏÑÈ

1,42 12,70 18.502

35

26.325,22

ÁËÊÏ

0,35 -12,94 29.941

70

11.675,11

10. ÔÉÔÊ

1.032.651.811,20

0,75

13,40

2.457.834,22

182.756

162

11,31

15,60

11. ÂÉÏ×Ê

901.622.891,32

6,86

4,52

865.785,99

197.006

555

3,06

5,70

ÍÇÑ

0,43 12,14 103.523

142

43.350,46

ÓÁÔÏÊ

0,06 -11,94 15.000

11

878,8

12. ÌÏÇ

849.705.456,60

0,00

7,67

412.214,57

53.436

263

6,80

9,37

ÓÐÉ

0,20

9,94

1.000

1

199

ÌÏÕÆÊ

0,15 -10,00

2.395

4

366,44

13. ÅÕÄÁÐ

631.545.000

2,24

5,93

243.172,73

40.813

275

4,65

6,47

14. ÌÅÔÊ

584.444.250

2,27

11,25

269.110,77

23.964

197

9,00

12,78

ÓÅËÏ

0,15

9,70

8.420

12

1.238,20

×ÊÑÁÍ

0,16 -9,94

12

1

1,96

15. ÌÕÔÉË

508.583.999,70

0,93

4,35

462.035,93

106.021

434

3,38

5,65

16. ÅÕÐÑÏ

418.460.000

-2,00

6,86

23.970,90

3.451

84

4,87

7,32

17. ÏËÐ

406.250.000

1,56

16,25

388.360,71

24.052

251

14,59

21,68

18. ÊÁÑÅË

405.720.000

-2,00 147,00

735

5

1

110,00

162,50

19. Å×ÁÅ

395.479.806,15

1.110.597,59

183.857

728

3,75

9. ÌÐÅËÁ

20. ÅËËÁÊÔÙÑ

391.172.901,73

1,17 0,45

6,05 2,21

337.422,28

152.871

295

1,36

ÐáêÝôá Måôï÷Þ

ÔéìÞ

¼ãêïò

Ôæßñïò

ÔÉÔÊ

13,435

90.000

1.209.150,00

6,97

ÔÉÔÊ

13,45

19.925

267.991,25

2,50

ÔÉÔÊ

13,48

50.000

674.000,00


Ã.Ä. 874,40

1,00% ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

XÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

in ÂÉÏ×Ê: ÐÜíù áðü 10% ç äéÞìåñç áðüäïóÞ ôçò. Êáèüëïõ Üó÷çìá ãéá üóïõò åêìåôáëëåýôçêáí ôçí ðñüóöáôç äéïëßóèçóÞ ôçò óôá 4 åõñþ. • Ìå áñêåôÜ âåëôéùìÝíåò óõíáëëáãÝò (ó÷åäüí 197.000 ôåì) ôï ÷èåóéíü ôçò 6,86% óôá åðßðåäá ôùí 4,52 åõñþ, êïíôÜ óôá õøçëÜ çìÝñáò.

ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

×.Á.: Ìå ÷áìçëÝò ôá÷ýôçôåò ðÜíù áðü ôéò 870 ìïíÜäåò Ï ôæßñïò åðÝóôñåøå êÜôù áðü ôá 50 åêáô. åõñþ

ÉÍÔÊÁ: Éäéáßôåñá êéíçôéêÞ êáé ÷èåò óõíå÷ßæïíôáò äõíáìéêÜ ðÜíù áðü ôï 0,40 åõñþ êáé ìå ôéò óõíáëëáãÝò íá ðáñáìÝíïõí áõîçìÝíåò. ÊÝñäéóå 3,26% óôï 0,44 åõñþ áðïññïöþíôáò óõíïëéêÞ ðñïóöïñÜ 225.000 ôåì.

Ì

ÅÕÄÁÐ: Äåß÷íåé íá óõã÷ñïíßæåôáé ìå ôç óõíïëéêüôåñç ôÜóç áíôßäñáóçò åðé÷åéñþíôáò ôçí ðïëõðüèçôç äéÜóðáóç ôùí 6 åõñþ. • ¸ùò ôá 6,03 åõñþ Ýöèáóå åíäïóõíåäñéáêÜ… ôåñìáôßæïíôáò óôá 5,93 åõñþ. Õøçëüôåñá êáôÜ 2,24% êáé ìå ôçí åíßó÷õóç ôïõ üãêïõ ôçò óôá 41.000 ôåì íá ëåéôïõñãåß õðïóôçñéêôéêÜ.

Tçò Ì. ÔÆÉÂÅËÅÊÁ m_tziveleka@motorpress.gr

ÓÙËÊ: ¸÷åé áñ÷ßóåé íá áðïêôÜ momentum ìå ôï ÷ôßóéìï èÝóåùí íá óõíå÷ßæåôáé ðÜíù áðü ôá 4,20 åõñþ êáé ôïõò åíéó÷õìÝíïõò üãêïõò íá ëåéôïõñãïýí õðïóôçñéêôéêÜ. • Äåí ãýñéóå ïýôå óôéãìÞ ðßóù ÷èåò âãÜæïíôáò êßíçóç Ýùò ôá 2,23 åõñþ üðïõ êáé êñÜôçóå, ðñïóöÝñïíôáò êÝñäç 4,21%. Ç áðïôßìçóÞ ôçò óôá 276 åêáô. åõñþ… ðïõ äåí åßíáé êáé áðáéôçôéêÞ ìå ôá projects ðïõ Ý÷åé ìðñïóôÜ ôçò. ÍÇÑ: ÌåôÜ áðü ôçí ðïëõÞìåñç äéüñèùóÞ ôçò Ýùò ôï 0,38 åõñþ áñ÷ßæåé íá äßíåé ìéá ðñþôç ôå÷íéêÞ áíôßäñáóç åêìåôáëëåõüìåíç êáé ôï óõíïëéêüôåñï êëßìá áöýðíéóçò. • Ìå áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò ðÝñáóå Üíåôá ðÜíù áðü ôï 0,40 åõñþ… ìå êáôåýèõíóç ðñïò ôï 0,46 åõñþ, äßíïíôáò êÝñäç ôåëéêÜ êÝñäç 12,14% ìå ôï êëåßóéìü ôïõ óôï 0,43 åõñþ.

å èåôéêÝò äéáèÝóåéò ôï îåêßíçìá ôçò íÝáò åâäïìÜäáò óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá äïèåß óõíÝ÷åéá óôçí áíôßäñáóç ôçò ÐáñáóêåõÞò ðÜíù áðü ôá åðßðåäá ôùí 860-870 ìïíÜäùí, ùóôüóï ïé äçìïðñáóßåò äåí êáôÜöåñáí íá äéêáéþóïõí ôïõò ðñùéíïýò áãïñáóôÝò.

Ç ðßåóç ðïõ åêäçëþèçêå óôçí ìåôï÷Þ ôçò Coca Cola êáé ç áäõíáìßá ôçò ÅèíéêÞò íá õðïóôçñßîåé ôçí óõíïëéêüôåñç ðñïóðÜèåéá áíôßäñáóçò, ðåñéüñéóáí ôçí áñ÷éêÞ äõíáìéêÞ ôïõ Ã.Ä., ìå áðïôÝëåóìá áðü ôá åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ ôùí 879,31 ìïíÜäùí íá âñåèåß óôéò 874,40 ìïíÜäåò ðåñéïñßæïíôáò ôá êÝñäç óôï 1%. Ç áîßá ôùí óõíáëëáãþí åðÝóôñåøå óôá ÷áìçëÜ åðßðåäá ôùí34,4 åêáô. åõñþ, åîÝëéîç ðïõ ñïêáíßæåé ôéò ðñïóäïêßåò ôùí åìðëåêïìÝíùí ðïõ áíÝìåíáí åíßó÷õóç ôïõ üãêïõ åõåëðéóôþíôáò óå óôáäéáêÞ áëëáãÞ ôçò âñá÷õðñüèåóìçò ôÜóçò. ¸ôóé, ç ôåëéêÞ åéêüíá üóï

ÓôáèåñÜ ðÜíù áðü ôéò 870 ìïíÜäåò ï Ãåíéêüò Äåßêôçò êáé áí Þôáí èåôéêÞ äåí éêáíïðïßçóå ðëÞñùò, êáèþò ïé áãïñáóôÝò Ýäåéîáí íá îåìÝíïõí áðü ðõñïìá÷éêÜ ðñïò ôçí ëÞîç ôçò óõíåäñßáóçò áíáãêÜæïíôáò áñêåôÝò ìåôï÷Ýò íá õðï÷ùñÞóïõí áðü ôá åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ ôïõò. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé óôéò ôÜîåéò ôùí éó÷õñþí ôïõ ôáìðëü, Ýîé ìåôï÷Ýò ïëïêëÞñùóáí ôçí óõíåäñßáóç óå áñíçôéêü Ýäáöïò ìå ôçí ìåôï÷Þ ôçò Coca Cola íá äßíåé ðñþôç ôï óéíéÜëï ôçò õðï÷þñçóçò ãõñßæïíôáò áðü ôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 19,57 åõñþ, ùóôüóï êáôÜöåñå íá ðåñéïñßóåé ôéò áðþëåéåò óôï "öéíÜëå" óôï 0,05% ôåñ-

ìáôßæïíôáò óôá 18,93 åõñþ åí ìÝóù óõíïëéêþí óõíáëëáãþí 50.076 ôåì. Áäýíáìç íá êñáôÞóåé ôá åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ ôùí 7,40 åõñþ åìöáíßóôçêå êáé ç ìåôï÷Þ ôçò ÄÅÇ ãõñßæïíôáò Ýôóé ó÷åäüí óôá ÷áìçëÜ çìÝñáò, óôá 7,20 åõñþ ìå ðôþóç 0,55% êáé óõíïëéêü üãêï ýøïõò 330.000 ôåì., åíþ ðôùôéêÜ ôåñìÜôéóáí êáé ïé ìåôï÷Ýò ôùí Eurobank Properties, MIG, Jumbo êáé ÅèíéêÞ. Óôçí ôåëåõôáßá ïé áãïñáóôÝò áí êáé õðåñåß÷áí óôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò óõíåäñßáóçò åí ôïýôïéò äåí Ýäåéîáí íá äéáèÝôïõí ôéò áðáñáßôçôåò äõíÜìåéò ãéá ìéá ðåéóôé-

ÓÉÄÅ: ÐÜíôá ðáñïýóá óôá áíïäéêÜ îåóðÜóìáôá ôçò áãïñÜò… ìå ôï ðñüóöáôï ìÜëéóôá ðéóùãýñéóìÜ ôçò óôï 1,40 åõñþ íá åíéó÷ýåé ôç äõíáìéêÞ ôçò. • ÊéíÞèçêå èåôéêÜ óå üëç ôç äéÜñêåéá ôùí óõíáëëáãþí ðåôõ÷áßíïíôáò êëåßóéìï óôá õøçëÜ çìÝñáò ó÷åäüí, óôï 1,65 åõñþ ìå +6,45% êáé áíåâáóìÝíåò óõíáëëáãÝò ýøïõò 99.000 ôåì.

ouT

ÓÁÔÏÊ: ÃíùóôÞ ãéá ôá Ýíôïíá "óêáìðáíåâÜóìáôÜ" ôçò… ïðüôå ôï -27% êáé ðëÝïí ðïõ ðñïóöÝñåé óôï ôåëåõôáßï 2Þìåñï, äåí îåíßæåé êáíÝíáí. • Óôï 0,06 åõñþ åðÝóôñåøå ÷èåò ìå óõíïëéêü üãêï 15.000 ôåì. ÍÁÕÔ: ÁëëåðÜëëçëá ôá "ðÜíù êÜôù" ÷ùñßò íá ìðïñåß íá îåöýãåé áðü ôï 0,20 åõñþ. ÌåôÜ ôï +7,43% ôçò ÐáñáóêåõÞò ãýñéóå ÷èåò óôï 7,83% êáé óôï 0,20 åõñþ ìå óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ìüëéò 4.840 ôåì.

Áñ÷ßæåé ôï «öëåñô» ìå ôéò 300 ìïíÜäåò

ÓôáèåñïðïéçôéêÞ ôÜóç óôï ×ÁÊ

Ì

å ÷áìçëÝò ôá÷ýôçôåò ôï îåêßíçìá ôçò íÝáò åâäïìÜäáò ãéá ôï êõðñéáêü ÷ñçìáôéóôÞñéï. Ï Ãåíéêüò Äåßêôçò ôåñìÜôéóå óôéò 93,31 ìïíÜäåò ðáñáìÝíïíôáò áìåôÜâëçôïò, ìå ôçí áîßá ôùí óõíáëëáãþí íá äéáìïñöþíåôáé óôá åðßðåäá ôùí 61,5 ÷éë. åõñþ, åíþ áðü ôï óýíïëï ôùí ìåôï÷þí ðïõ äéáêéíÞèçêáí 4 Ýêëåéóáí óå õøçëüôåñá åðßðåäá, 2 õðï÷þñçóáí êáé 3 ðáñÝìåéíáí áìåôÜâëçôåò.

Ôñßôç óåñß áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ìå êßíçóç ðÜíù áðü ôéò 120 ìïíÜäåò Óôïõò åðéìÝñïõò êëáäéêïýò äåßêôåò ç åéêüíá Þôáí ìåéêôÞ. ÈåôéêÜ Ýêëåéóå ï äåßêôçò ôùí åðåíäõôéêþí åôáéñåéþí ìå ðïóïóôü 8,10% êáé ôçò ðáñÜëëçëçò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,57%, åíþ áíôßèåôá ðôþóç óçìåßùóå ï äåßêôçò ôçò åíáëëáêôéêÞò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,07% êáé ï äåßêôçò ôçò êýñéáò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,04%. ÁìåôÜâëçôïò Ýêëåéóå ï äåßêôçò ôùí ôñáðåæþí êáé ôùí îåíïäï÷åßùí, åíþ ï äåßêôçò FTSE/CySE 20 Ýêëåéóå óôéò 34,29 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò Üíïäï êáôÜ 2,30%.

êÞ áíïäéêÞ áíôßäñáóç êáé Ýôóé Ýäùóáí Üíåôá ôçí äõíáôüôçôá äñáóôçñéïðïßçóçò óôïõò ðùëçôÝò ðïõ Ýöåñáí ôçí ìåôï÷Þ óôï "öéíÜëå" óôá 2,57 åõñþ. ×áìçëüôåñá êáôÜ 0,77% êáé ìå óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 710.279 ôåì. Áíôßèåôá, óôï õðüëïéðï ôñáðåæéêü ôáìðëü ç êáôÜóôáóç Ýäåéîå íá åõíïåß ðåñéóóüôåñï ôïõò áãïñáóôÝò ðïõ Ýâáëáí ôåëéêÜ ôçí óöñáãßäá ôïõò, ïäçãþíôáò êïíôÜ óôá õøçëÜ çìÝñáò ôïõò ðåñéóóüôåñïõò ôßôëïõò. Åéäéêüôåñá, ç ìåôï÷Þ ôçò Alpha Bank åðÝäåéîå ãéá ìéá áêüìç çìÝñá ôçí êáëýôåñç óõìðåñéöïñÜ öèÜíïíôáò Ýùò ôï 0,45 åõñþ, åðßðåäá ôá ïðïßá êñÜôçóå óôçí ëÞîç ôåñìáôßæïíôáò óôï +3,68% ìåôÜ áðü óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 6,12 åêáô. ôåì. Ç Ðåéñáéþò óõìðëÞñùóå ôçí ôñßôç êáôÜ óåéñÜ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ôåñìáôßæïíôáò óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 0,97 åõñþ ìå êÝñäç 2,11%, åíþ áäýíáìç åìöáíßóôçêå ç ìåôï÷Þ ôçò Eurobank ãõñßæïíôáò áðü ôá åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ ôùí 0,62 åõñþ óôá ÷áìçëÜ çìÝñáò ôùí 0,61 åõñþ ìå ðôþóç 0,49%. ¸ôóé, ï äåßêôçò ôùí ôñáðåæþí ðÝôõ÷å ôçí ôñßôç êáôÜ óåéñÜ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ÷ùñßò üìùò íá ìðïñåß íá ðåßóåé ãéá ôçí ïõóéáóôéêÞ äéÜèåóç áíïäéêÞò äéáöõãÞò. ÁíÜëïãç ç êßíçóç êáé ãéá ôïí äåßêôç FTSE Large Cap ðïõ ðáñÝìåéíå óôï "êáôþöëé" ôùí 300 ìïíÜäùí ÷ùñßò íá äéåêäéêÞóåé êÜôé ðåñéóóüôåñï, åíþ ï äåßêôçò ôçò ìåóáßáò êåöáëáéïðïßçóçò ôåñìÜôéóå óôï +1,43% óôéò 997,07 ìïíÜäåò ðñïóöÝñïíôáò ìéá áêüìç áíïäéêÞ óõíåäñßáóç. ÈåôéêÞ ôÝëïò ç óõíïëéêüôåñç åéêüíá ôçò áãïñÜò ìå 79 ìåôï÷Ýò íá êëåßíïõí óå õøçëüôåñá åðßðåäá êáé 55 íá õðï÷ùñïýí. Îå÷þñéóáí ïé ìåôï÷Ýò ôùí Åë. Ðåôñåëáßùí (êÝñäéóå 5,88%), ôïõ ÏÔÅ (ðÝñáóå ðÜíù áðü ôá 6,70 åõñþ), ôçò ÌÝôêá, ôçò Âéï÷Üëêï, åíþ áðü ôá ÷áìçëüôåñá óôñþìáôá áðïôßìçóçò áõîçìÝíïé êéíçôéêüôçôá åðÝäåéîáí ôßôëïé ôùí ÍçñÝá, Ðáñíáóóüò, ÅëâÜë, Éáôñéêü, ÔÝñíá ÅíåñãåéáêÞ ê.Ü.


12

IÍ & OUT

ÏÐÁÐ

Áíïäéêü ôï îåêßíçÁÃÏÑÁ: ìá ôçò íÝáò åâäïìÜäáò, ìå

ôïí Ãåíéêü Äåßêôç íá êëåßíåé èåôéêÜ ãéá ôñßôç êáôÜ óåéñÜ óõíåäñßáóç, üìùò ìå ôïí ôæßñï íá åðéóôñÝöåé óôá "ìßæåñá" åðßðåäá êÜôù ôùí 50 åêáô. åõñþ… • …ïé ðñïóäïêßåò ãéá ìéá ïõóéáóôéêÞ áíïäéêÞ áíôßäñáóç ðïõ èá ìðïñïýóå íá åíéó÷ýóåé ôï momentum ôçò áãïñÜò áñ÷ßæïõí íá øáëéäßæïíôáé.

¢

ëëùóôå êáé ç ðñïóãåßùóç ôïõ Ã.Ä. áðü ôá åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ ôùí 879,31 ìïíÜäùí óôéò 874,4 ìïíÜäåò êáé ç áðïìÜêñõíóç áñêåôþí

ÔéìÞ: 6,50 €

ìåôï÷þí ôïõ 25Üñç áðü ôá õøçëÜ çìÝñáò, äåí ìðïñåß ðáñÜ íá ÷áìçëþíåé ôéò ðñïóäïêßåò êáé íá äéáôçñåß ôï êëßìá éó÷õñÞò åðéöõëáêôéêüôçôáò óå Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò ôùí åìðëåêïìÝíùí. ôïíßæïõí ïé åðáã¼ðùò ãåëìáôßåò ôïõ ÷þñïõ, ç

õðÝñâáóç ôùí 870-880 ìïíÜäåò áðïôåëåß âáóéêÞ ðñïûðüèåóç ãéá ôçí åíßó÷õóç ôïõ áãïñáóôéêïý åíäéáöÝñïíôïò êáé öõóéêÜ ìéá ôÝôïéá êßíçóç èá ðñÝðåé íá óõíïäåõôåß áðü áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò… ãéá íá ìðïñåß íá Ý÷åé ïõóßá êáé äéÜñêåéá. • ÊÜôé ôÝôïéï üìùò åí ìÝóù

ôçò êáëïêáéñéíÞò ñáóôþíçò êáé ôïõ ðñïâëçìáôéóìïý ðïõ äçìéïõñãåß ç ôñÝ÷ïõóá ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôçò ÷þñáò äýóêïëá ìðïñåß íá óõìâåß äßíïíôáò Ýôóé ðåñéóóüôåñïõò ðüíôïõò óôï óåíÜñéï ðïõ èÝëåé ôçí ðáëéíäñüìçóç ôçò áãïñÜò ãýñù áðü ôá ôñÝ÷ïíôá åðßðåäá. Ìå áñêåôÜ áíåâáÏÐÁÐ: óìÝíåò äéáèÝóåéò áðü ôï îåêßíçìá, åðÝìåéíå áíïäéêÜ óå üëç ôç äéÜñêåéá âãÜæïíôáò êßíçóç ðñïò ôá 6,70 åõñþ, áëëÜ ïé äçìïðñáóßåò ôåëéêÜ ðñüäùóáí ôïõò ðñùéíïýò áãïñáóôÝò.

ôïõò ðáãêüóìéïõò ïìïëüãïõò ôïõò ìå áñìïäéüôçôá ôçí åðïðôåßá ôùí ïñãáíéóìþí åíáëëáêôéêþí åðåíäýóåùí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí hedge funds, ôùí éäéùôéêþí åðåíäõôéêþí êåöáëáßùí êáé ôùí êåöáëáßùí êôçìáôáãïñÜò åíÝêñéíå ç ÅõñùðáúêÞ Áñ÷Þ Êéíçôþí Áîéþí êáé Áãïñþí (European Securities Markets Authority-ESMA). Ôï Óõìâïýëéï Åðïðôþí ôçò ESMA, óôçí óõíÜíôçóç ôïõ ôïí Éïýëéï, åíÝêñéíå Ìíçìüíéá Óõíåñãáóßáò (MoUs) ìå ôéò áñ÷Ýò áðü ôéò Ìðá÷Üìåò, ôçí Éáðùíßá, ôçí Ìáëáéóßá, ôï Ìåîéêü êáé ôéò ÇÐÁ óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ç ESMA Ý÷åé ôþñá äéáðñáãìáôåõèåß 38 óõìöùíßåò åê ìÝñïõò ôùí 31 åèíéêþí áñìïäßùí áñ÷þí ãéá ôçí åðïðôåßá ôùí áãïñþí êéíçôþí áîéþí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé ôïõ Åõñùðáúêïý Ïéêïíïìéêïý ×þñïõ. Ïé óõìöùíßåò óõíåñãáóßáò åðéôñÝðïõí ôçí áíôáëëáãÞ ðëçñïöïñéþí, ôïõò äéáóõíïñéáêïýò åðéôüðéïõò åëÝã÷ïõò êáé

ôçí ðáñï÷Þ áìïéâáßáò âïÞèåéáò êáôÜ ôçí åðïðôéêÞ óõììüñöùóç êáé åðéâïëÞ êõñþóåùí êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ åðïðôéêþí íüìùí. Ç ESMA Ý÷åé åãêñßíåé ôïí ÌÜéï ôïõ 2013 31 ìíçìüíéá óõíåñãáóßáò ìå ñõèìéóôéêÝò áñ÷Ýò åêôüò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Ïé óõìöùíßåò êáëýðôïõí ôïõò äéá÷åéñéóôÝò ïñãáíéóìþí åíáëëáêôéêþí åðåíäýóåùí ôñßôùí ÷ùñþí ïé ïðïßïé ðñïùèïýí åíáëëáêôéêÝò åðåíäýóåéò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé äéá÷åéñéóôÝò ïñãáíéóìþí åíáëëáêôéêþí åðåíäýóåùí ïé ïðïßïé äéá÷åéñßæïíôáé Þ ðñïùèïýí åíáëëáêôéêÝò åðåíäýóåéò åêôüò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Ïé óõìöùíßåò, åðßóçò, êáëýðôïõí ôç óõíåñãáóßá óôçí äéáóõíïñéáêÞ åðïðôåßá ôùí èåìáôïöõëÜêùí êáé ôùí áíôéðñïóþðùí ôùí äéá÷åéñéóôþí ïñãáíéóìþí åíáëëáêôéêþí åðåíäýóåùí. Óçìåéþíåôáé üôé ïé åèíéêÝò åðïðôéêÝò áñ÷Ýò êéíçôþí áîéþí óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, ùò åðüðôåò ôùí äéá÷åéñéóôþí ïñãáíéóìþí åíáëëáêôéêþí åðåíäýóåùí, åßíáé óå äéáäéêáóßá ãéá íá õðïãñÜøïõí Ìíçìüíéá Óõíåñãáóßáò ìå åêåßíåò ôéò ÷þñåò ðïõ Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôçí áãïñÜ ôïõò. Ç ýðáñîç óõìöùíéþí óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôùí

ÔéìÞ: 11,25 €

ÌÅÔÊÁ

• Ìå ôá "êáýóéìá" ôùí áãïñáóôþí íá áðïäåéêíýïíôáé ëéãïóôÜ ï ôßôëïò ãýñéóå áðü ôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 6,73 åõñþ… óôá 6,50 åõñþ. Ôåñìáôßæïíôáò áìåôÜâëçôïò åí ìÝóù óõíïëéêþí óõíáëëáãþí ýøïõò 551.000 ôåì. Äåí "ôñáâÜåé" åýêïëá ÅÔÅ: óôá 2,55 åõñþ… ðáñÜ ôï

ãåãïíüò üôé ïé ðåñéóóüôåñåò ôïõ êëÜäïõ äåß÷íïõí æùçñüôåñåò. • Ìå ðåñéïñéóìÝíåò äéáèÝóåéò ôï ìüíï ðïõ êáôÜöåñå Þôáí íá öèÜóåé Ýùò ôá 2,62 åõñþ…ãéá íá ôá ÷Üóåé êáé áõôÜ óôï "öéíÜëå" åðéóôñÝöïíôáò óôá 2,57 åõ-

Ç ESMA ïñéóôéêïðïéåß ôéò óõìöùíßåò åðïðôéêÞò óõíåñãáóßáò ãéá åíáëëáêôéêÝò åðåíäýóåéò ðôÜ óõìöùíßåò óõíåñãáóßáò ìåôáÅáîéþí îý ôùí åðïðôéêþí áñ÷þí êéíçôþí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

åðïðôéêþí áñ÷þí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé åêåßíùí åêôüò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, áðïôåëåß ðñïûðüèåóç ôçò ïäçãßáò ãéá ôïõò äéá÷åéñéóôÝò ïñãáíéóìþí åíáëëáêôéêþí åðåíäýóåùí ðñïêåéìÝíïõ íá åðéôñÝðåôáé óôïõò äéá÷åéñéóôÝò áðü ôñßôåò ÷þñåò íá Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôéò áãïñÝò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò Þ íá ðáñÝ÷ïõí äéá÷åßñéóç êåöáëáßùí ìÝóù áíÜèåóçò áðü äéá÷åéñéóôÝò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò áðü ôéò 22 Éïõëßïõ 2013. Ïé óõìöùíßåò óõíåñãáóßáò éó÷ýïõí áðü ôéò 22 Éïõëßïõ, êáé èá åðéôñÝðïõí ôçí äéáóõíïñéáêÞ ðñïþèçóç åíáëëáêôéêþí åðåíäýóåùí óå åðáããåëìáôßåò åðåíäõôÝò ìåôáîý ÷ùñþí. Áõôü õðüêåéôáé óå äýï ðñïûðïèÝóåéò, áöåíüò ç ÷þñá åêôüò ÅõñùðáúêÞò 'Åíùóçò íá ìçí Ý÷åé êáôáãñáöåß ùò ìç óõíåñãÜóéìç ÷þñá áðü ôçí Financial Action Task Force ôïõ ÏÏÓÁ êáé áöåôÝñïõ, áðü ôçí çìåñïìçíßá éó÷ýïò ôïõ äéáâáôçñßïõ ãéá äéá÷åéñéóôÝò åêôüò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò íá õðÜñ÷ïõí óõìöùíßåò óõíåñãáóßáò ìå ôá êñÜôç ìÝëç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò áíáöïñéêÜ ìå ôçí áíôáëëáãÞ ðëçñïöïñéþí ãéá öïñïëïãéêÜ èÝìáôá.

ñþ. Ìå ðôþóç 0,77% êáé óõíïëéêü üãêï 711.000 ôåì.

Á

ËÖÁ: Åîáêïëïõèåß íá åðéäåéêíýåé ôçí êáëýôåñç óõìðåñéöïñÜ áðü ôéò õðüëïéðåò ôïõ êëÜäïõ, ìå ôïõò áãïñáóôÝò íá ôçí ïäçãïýí ðÜíù áðü ôï 0,45 åõñþ, åðßðåäá ôá ïðïßá äéáôÞñçóç Ýùò ôçí ëÞîç… • ….ôåñìáôßæïíôáò óôï +3,68%. Åí ìÝóù óõíïëéêþí óõíáëëáãþí ýøïõò 6,12 åêáô. ôåì.

Ì

ÅÔÊ: Áöïý Ýêáíå ôéò áðáñáßôçôåò óôÜóåéò óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 11 åõñþ ðñïêåéìÝíïõ íá óõãêåíôñþóåé ôéò áíÜëïãåò äõíÜìåéò, åðé÷åßñçóå ìéá íÝá äõíáìéêÞ áíïäéêÞ áíôßäñáóç ðñïò ôá 11,30 åõñþ. • Êáé ôá êáôÜöåñå ìéá ÷áñÜ, ôåñìáôßæïíôáò óôá 11,25 åõñþ ìå +2,27%…åí ìÝóù óõíïëéêþí óõíáëëáãþí 24.000 ôåì.

Ô

ÅÍÅÑÃ: ÐÝñáóå åðéôÝëïõò ôá 3 åõñþ, ìå ó÷åôéêÜ êáëÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 74.000 ôåì. üìùò ÷ñåéÜæåôáé êáé ç ó÷åôéêÞ åðéâåâáßùóç óôéò ðñïóå÷åßò óõíåäñéÜóåéò…ãéá íá ìðïñåß íá ðåßóåé ãéá ôçí óõíÝ÷åéá. • ÈåôéêÞ êáôÜ 2,01% óôï "öéíÜëå" ÷èåò ôåñìáôßæïíôáò óôá 3,04 åõñþ (ìå åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ ôá 3,07 åõñþ).

Îåêßíçóå áñêåôÜ ÉÍËÏÔ: æùçñÜ "öëåñôÜñïíôáò" åíäïóõíåäñéáêÜ êáé ìå ôï 1,80 åõñþ… êáé ìå ôïõò áãïñáóôÝò íá äåß÷íïõí éäéáßôåñá èåñìïß, üìùò ðñïò ôçí ëÞîç ôùí óõíáëëáãþí ïé ñõèìïß Ýðåóáí.

• ¸ôóé, áðü ôá õøçëÜ çìÝñáò ôïõ 1,80 åõñþ Ýêëåéóå ôåëéêÜ óôá ÷áìçëÜ çìÝñáò ôùí 1,71 åõñþ ìå +0,59% áðïññïöþíôáò óõíïëéêÞ ðñïóöïñÜ ýøïõò 404.000 ôåì.

ÐáñáìÝíïõí ìÝôñéåò ÏËÈ: ïé óõíáëëáãÝò ôïõ, áëëÜ

ôïõëÜ÷éóôïí åðéôõã÷Üíåé íá ÷ôßóåé íÝá õøçëÜ ðÜíù êáé áðü ôá 24 åõñþ….âãÜæïíôáò êßíçóç ÷èåò óôï +2,62%, åíþ åíäïóõíåäñéáêÜ Ýöèáóå Ýùò êáé ôá 23,50 åõñþ. • ÊñÜôçóå ôåëéêÜ ôá 24,32 åõñþ… óõìðëçñþíïíôáò ôçí ôñßôç êáôÜ óåéñÜ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç.

Áñ÷ßæïõí êáé ðÜëé ÅÕÄÁÐ: íá Ýñ÷ïíôáé óôï ðñïóêÞ-

íéï ôá óåíÜñéá ãéá ôçí éäéùôéêïðïßçóÞ ôçò, áõîÜíïíôáò ôçí êéíçôéêüôçôá óôá ôåñìáôéêÜ, ìå ôçí ìåôï÷Þ íá óõìðëçñþíåé ôçí ôñßôç êáôÜ óåéñÜ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç… • …ôåñìáôßæïíôáò óôá 5,93 åõñþ. Ùóôüóï, áðïìáêñýíèçêå áðü ôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 6,03 åõñþ êëåßíïíôáò ìå êÝñäç 2,24% êáé ìå óõíïëéêü üãêï ýøïõò 41.000 ôåì. ÌÝôñéá åäþ ôá ÅÕÁÐÓ: ðñÜãìáôá ìå ôéò çìåñÞóéåò

óõíáëëáãÝò íá ðáñáìÝíïõí éó÷íÝò…êáé ìå ôçí ìåôï÷Þ íá óõíå÷ßæåé óôï åýñïò ôùí 5,505,70 åõñþ êáé óôçí áðïôßìçóç ôùí 210 åêáô. åõñþ… • …÷ùñßò éäéáßôåñåò äéáèÝóåéò ïõóéáóôéêÞò áöýðíéóçò.

Âãáßíåé áêüìá ÑÅÂÏÉË: ðñïóöïñÜ… ìå ôïõò ðù-

ëçôÝò íá ðåñéìÝíïõí ôéò áðáñáßôçôåò åõêáéñßåò áíôßäñáóçò ãéá ôçí êáôï÷ýñùóç ìÝñïõò ôùí âñá÷õðñüèåóìùí êåñäþí. • ¸ôóé, ìåôÜ áðü äýï óåñß áíïäéêÝò óõíåäñéÜóåéò êáé áöïý áñ÷éêÜ äïêßìáóå äéáäñïìÝò ðÜíù áðü ôï 0,90 åõñþ… ãýñéóå óôï -4,63% êáé óôï 0,89 åõñþ, äéáêéíþíôáò óõíïëéêÜ 34.500 ôåì. ÊáëÞ óáò çìÝñá Ì. ÔæéâåëÝêá m_tziveleka@motorpress.gr


IÍ & OUT

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÅÐÉËÏÃÅÓ

!ËÇÓÇ'' áíáâÜèìéóå ôçí óýóôáóç ãéá

åõïäùèåß ç ðñïóðÜèåéá éäéùôéêïðïßçóçò êáé ôçò ÄÅÐÁ ôï 2014.

• ¼ðùò áíáöÝñåé, ç åðÝêôáóç ôçò óýìâáóçò ìå ôïí ÏÐÁÐ ãéá ðÝíôå ÷ñüíéá êáé ç åðéôõ÷çìÝíç éäéùôéêïðïßçóç ôùí ëá÷åßùí, ìå ôçí åôáéñßá íá óõììåôÝ÷åé ìå 16,5% óôçí êïéíïðñáîßá ðïõ åðéêñÜôçóå óôï äéáãùíéóìü, áõîÜíïõí ôçí ïñáôüôçôá âñá÷õðñüèåóìá ãéá ôïí üìéëï. ***

!LONG: ÂÉÏ×Ê : 4.5000 - ÃÅÊÔÅÑÍÁ:

''×ÁÑÁÊÅÓ'' - ÓÇÌÅÉÁ ÐÑÏÓÏ×ÇÓ ÃÉÁ

2.2500 - ÌÉÃ: 0.3150 - EXAE: 6.1500 - ÁËÖÁ: 0.4500 êáé ÅËËÁÊÔÙÑ: 2,2400... ***

!üëïé ïé ìåãÜëïé ôïõ êëÜäïõ ôçò ïöåßÔÅ×ÍÉÊÇ ÏËÕÌÐÉÁÊÇ: Ôçí óôéãìÞ ðïõ

ëïõí óôéò ôñÜðåæåò ðïëëÝò åêáôïíôÜäåò åêáô. åõñþ - êáèáñÜ - ç êÜèå ìéá ôïõò, áõôÞ ïöåßëåé ìüëéò 16 åêáô. åõñþ. êáé äéáðñáãìáôåýåôáé êÜôù áðü ôï 20% ôçò ëïãéóôéêÞò áîßáò - êáèáñÞò èÝóçò. Áðü ôéò ðëÝïí åëêõóôéêÝò ôþñá ðåñéðôþóåéò óôï ôáìðëü...

!ãñáììÝò ôçò åðéêáéñüôçôáò, ìðüñåóáí ÉÍËÏÔ: ¼óïé äéÜâáæáí óùóôÜ ôéò ðßóù

íá ôïðïèåôçèïýí êÜôù êáé áðü ôï 1,5000 ìÝ÷ñé êáé ôï 1,3500 ìå ó÷åôéêÞ Üíåóç ìüëéò ðñï ïëßãùí çìåñþí. Ç ìåôï÷Þ êáôáãñÜöåé óêïñ 11-1 êáé áðü ôï 1,3100 ôçò 11çò Éïõëßïõ Ýêëåéóå ÷èåò óôï 1,7100 áöïý ðñïçãïõìÝíùò ôåóôÜñçóå êáé ôçí áíôï÷Þ ôïõ 1,8000.

ÁÐÁÍÔÇÓÅÉÓ

!åõñþ êáé ìå 8,3 åêáô. åõñþ åíïðïéçìÝ-

ÐÁÐ: Ìå êÝñäç åîáìÞíïõ óå 0,24 åêáô.

íï êýêëï åñãáóéþí ç ôñÝ÷ïõóá áðïôßìçóç ôùí 32,7 åêáô. åõñþ (ðáñÜ ôï ÷èåóéíü -8,9% ôçò ìåôï÷Þò) åßíáé êÜôé ðáñáðÜíù áðü áðáéôçôéêÞ. Ìå ôçí ó÷Ýóç P/bv óôï 1,6.

***

!

ÅËÐÅ: ''ÐÜëé ìÝóá Ýðåóáí'', äéÜíá ðïõ ëÝìå...Ðñéí ëßãåò çìÝñåò ïé áíáëõôÝò ôçò UBS ìå ÝêèåóÞ ôïõò ìåßùóáí óôá 6,0000 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ áðü ôá 6,5000 åõñþ ðñïçãïõìÝíùò, ôçí ôéìÞ-óôü÷ï ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôïõò. Êáé ç óýóôáóç ðáñÝìåéíå "neutral". ***

!óõíïëéêïý ìåñßóìáôïò, ðïóïý 0,15 ÅõÅËÐÅ(ÉI): Èá ðñï÷ùñÞóåé óôç äéáíïìÞ

ñþ áíÜ ìåôï÷Þ ãéá ôç ÷ñÞóç 2012 ìå ôï êáèáñü êáôáâáëëüìåíï ðïóü ôïõ ìåñßóìáôïò áíÜ ìåôï÷Þ óôï 0,1125. Ùò çìåñïìçíßá áðïêïðÞò ïñßóèçêå ç 16.08.2013. ***

!

ÅëëçíéêÜ ÐåôñÝëáéá: Ç ðþëçóç ôçò ÄÅÓÖÁ óôïõò ÁæÝñïõò âåëôéþíåé ôç ñåõóôüôçôá ôïõ ïìßëïõ, ãåãïíüò ðïõ èá ãßíåé ðïëý ðéï Ýíôïíï óå ðåñßðôùóç ðïõ

ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ

ÔéìÞ: 0,434 €

***

INLOT: Óå ''ÄÉÁÊÑÁÔÇÓÇ'' áðü ''ÐÙ-

ôçí ìåôï÷Þ ôçò ç ÅðåíäõôéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò, óå ÝêèåóÞ ôçò üðïõ áíåâÜæåé êáé ôçí ôéìÞ-óôü÷ï ãéá ôïí ôßôëï óôá 1,900 áðü 1,500 åõñþ.

ÍÇÑÅÕÓ

13

***

!

GOLD: ÁðëÜ ãéá åíçìÝñùóç... ïé ôéìÝò ôïõ ÷ñõóïý ßóùò äéïëéóèÞóïõí ðñïò ôá 1.000 äïëÜñéá áíÜ ïõãêéÜ ùò ôï 2015 åêôéìÜ ï Nouriel Roubinióýìöùíá ìå äçëþóåéò ôïõ • Ï... "ãêïõñïý" ôùí áãïñþí åêôéìÜ üôé ï ÷ñõóüò èá õðï÷ùñÞóåé, êõñßùò åðåéäÞ ïé êßíäõíïé ãéá ôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá Ý÷ïõí ìåéùèåß. "Äåí èá ôåëåéþóåé ï êüóìïò," ó÷ïëßáóå ï ê. Roubini. ***

Åüôé áäéêåßôáé áðü ôçí áãïñÜ áíáöïñéêÜ ÏèÝëïõí ôçí ÷ñÞóç íá êëåßíåé ìå Ýóïäá ÕÐÑÏ: Äåí ìðïñåß êáíåßò íá éó÷õñéóèåß

é ìÝóåò åêôéìÞóåéò ôùí áíáëõôþí

ìå ôçí áðïôßìçóç ðïõ ôçò äßíåé. Óôï -2% êáé óôá 6,8600 åõñþ ìå óõíáëëáãÝò 3450 ôì÷, óôç ê/öóç ôùí 418,5 åêáô. åõñþ.

700 åêáô. åõñþ, ëåéôïõñãéêü áðïôÝëåóìá 71,5 åêáô. åõñþ êáé êÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò 3,8 åêáô. åõñþ. Ôï 2012 ôï 80% ôùí åóüäùí ôçò åôáéñßáò ðñïÞëèå áðü ðôÞóåéò åîùôåñéêïý ìåôáöÝñïíôáò 6,1 åêáô. åðéâÜôåò óå 116 ðñïïñéóìïýò.

Ôæïõìå óáí åôáéñåßá ôïõ êëÜäïõ êáôá-

Å×ÍÉÊÇ ÏËÕÌÐ: Äåí ôçí ðñïóåããß-

óêåõþí, ðáñÜ ìüíïí óáí Ýíá îåêÜèáñï aseet play ôçí áîßá ôïõ ïðïßïõ êáíåßò äåí ìðïñåß íá ôçí ðñïóäéïñßóåé, ïýôå êáí êáôÜ ðñïóÝããéóç.

Ïñþ óôç ôéìÞ ôïõ 1,3700 åõñþ ìå ôçí ËÕÌÐ: ÁðïôéìÜôáé óå 45,4 åêáô. åõ-

book value óôá 7,5000 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ åíþ ï ôñáðåæéêüò äáíåéóìüò ôçò áíÝñ÷åôáé óå 128,8 åêáô., ìå ôïí ÄÄÌ óôï 0,065(!)... Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá óáò áíáöÝñïìáé ôé ÷ñùóôÜíå ïé Üëëåò ôïõ êëÜäïõ êáé ü÷é ìüíïí...

Åóïõí ôï ðïóïóôü ôïõ Äçìïóßïõ ôüôå ËÐÅ: ÅÜí áðïöáóßóïõí íá ìåôáâéâÜ-

ôï ôßìçìá äýóêïëá íá ðÝóåé êÜôù áðü ôá 10,0000 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ.

Ç áãïñÜ Ýóðåõóå íá ðñïåîï!ðñïóöïñÜ ãýñù áðü ôï 0,7000 åõñþ ÅËÐÅ(IÉ): öëÞóåé êáôÜ ôé ôéò åîåëßîåéò, ïäçãþóå êáèçìåñéíÞ âÜóç. Êáé ôï free float äåí ÐÐÁÊ: ÊÜðïéïò (ïé) ìáæåýïõí üëç ôçí

åßíáé êáé ôßðïôá óðïõäáßï... Ìå ê/öóç êÜôù ôùí 3 åêáô. åõñþ óôáèåñÜ. Êáé ìå ôá óáðÜêéá óôá ôñéðëÜ, ðåíôáðëÜ êáé âÜëå åðßðåäá áðïôßìçóçò...

ÔéìÞ: 7,20 €

íôáò ôçí ôéìÞ óôá 7,2000 ìå Üíïäï 5,9% êáé ìå óõíáëëáãÝò 132.600 ôì÷, åíþ õðÞñ÷å êáé áíåêôÝëåóôï áãïñþí ãéá 20.000 ðåñßðïõ êïììÜôéá. Óôá 2,2 äéó. ç ê/öóç Üöçóáí ðßóù ôïõò ôïí ÏÐÁÐ...

Ïèåóç ÷èåò êáé ìáêÜñé íá óõíå÷ßóåé ÝÌÉËÏÓ: Óå îå÷ùñéóôÞ öüñìá êáé äéÜ-

ôóé, áöïý áðü ìüíïò ôïõ ìðïñåß íá áíåâÜóåé üëç ôçí øõ÷ïëïãßá ôùí åðåíäõôþí ðïõ ôïí èåùñïýí ùò ðïëý êáëü óçìáôùñü ôçò åêÜóôïôå ôÜóçò...

Äíåéáò "Airbus A" ôá ïðïßá âñßóêïíôáé

éáèÝôåé 28 áåñïóêÜöç ôçò ïéêïãÝ-

õðü êáèåóôþò ìáêñï÷ñüíéáò ìßóèùóçò ìå ìÝóç çëéêßá 4 åôþí. Åíôüò ôïõ 2015 áíáìÝíåôáé ç ðñïóèÞêç äýï íÝùí airbus åíþ ôï 2016 ï óôüëïò èá åíéó÷õèåß ìå ôñßá íÝá áåñïóêÜöç áíåâÜæïíôáò ôïí óõíïëéêü áñéèìü óå 33.

Óëïýóå 1.317 Üôïìá. Ç ðáñïõóßá ôçò ôéò 31 Ìáñôßïõ ç åôáéñåßá áðáó÷ï-

åôáéñßáò óå ðåñéöåñåéáêÜ áåñïäñüìéá (Êùò, ÇñÜêëåéï, Ñüäïò êëð) êáèéóôïýí ôçí åôáéñßá âáóéêü äÝêôç ôçò ôïõñéóôéêÞò æÞôçóçò.

Ð âáôéêÞò êßíçóçò ç åôáéñßá åðçñåÜ-

Ýñá áðü ôéò áõîïìåéþóåéò ôçò åðé-

æåôáé óçìáíôéêÜ áðü ôéò äéáêõìÜíóåéò ôùí êáõóßìùí êáé áðïôåëïýí ôï âáóéêüôåñï Ýîïäï ôïõ êüóôïõò ðùëçèÝíôùí (2012:186 åêáô. åõñþ ~32% ôïõ óõíüëïõ).

Ôôçò ÅõñùðáúêÞò åðéôñïðÞò êáèþò ç ï ÓåðôÝìâñéï áíáìÝíåôáé ç áðüöáóç

Áåñïðïñßá Áéãáßïõ Ý÷åé êáôáèÝóåé ðñïóöïñÜ ãéá ôçí åîáãïñÜ ôçò Olympic air áðü ôçí MIG. Ôï ôßìçìá ôïõ 100% ôçò Olympic Air Ý÷åé ïñéóôåß óå 72 åêáô. åõñþ ìå ôìçìáôéêÞ êáôáâïëÞ ìåôñçôþí ðñïò ôçí ÌIG.

''¼ëá ôá ëåöôÜ'' ÷èåò, ìåôÜ Añõâá áëëÜ ü÷é áíáßôéá âñßóêåôáé 53% ÍÇÑÅÁÓ: áðü ìßá ðáñáôåôáìÝíç áðáîéùôéêÞ õøçëüôåñá áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ Ýôïõò. Ôï egean Áir: Ç Áåñïðïñßá Áéãáßïõ áèü-

ðñþôï ôñßìçíï ìå ôçí âïÞèåéá ôùí áíáâáëëüìåíïõ öüñïõ ìåßùóå ôéò æçìéÝò ôçò óôá 8,2 åêáô. åõñþ (2012 3Ì -33,1 åêáô. åõñþ) èÝôïíôáò Ýôóé óïâáñÞ õðïøçöéüôçôá ãéá ìéá êåñäïöüñá ÷ñÞóç ìåôÜ áðü ôñßá ÷ñüíéá æçìéþí.

ðïñåßá ðïõ ôïí Ýöåñå êÜôù êáé ôïõ 0,4000, óõãêåêñéìÝíá ìÝ÷ñé êáé óôï 0,3800 ðñéí ìüëéò 3 óõíåäñéÜóåéò. ÉäÝôå óôç äéðëáíÞ óôÞëç ôùí Åðéëïãþí... Ó.Í.

•Ôá áíáãñáöüìåíá óôéò óåëßäåò ÉÍ & OUT äåí áðïôåëïýí ðñïôñïðÞ ðñïò ðþëçóç Þ áãïñÜ ìåôï÷þí. Áðïôåëïýí ðñïúüíôá ìåëÝôçò êáé åêôßìçóçò ôùí óõíôáêôþí ôùí óåëßäùí áõôþí.


14

IÍ & OUT

ÅËËÇÍÉÊÁ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁ

¸êäçëç ç óôÜÁÃÏÑÅÓ: óç áíáìïíÞò ôùí åðåí-

äõôþí, êáèþò ç åâäïìÜäá ðïõ îåêßíçóå åìðåñéÝ÷åé óçìáíôéêÝò åéäÞóåéò.

Ð

éï óõãêåêñéìÝíá, èá áíáêïéíùèïýí óçìáíôéêÝò åêèÝóåéò ãéá ôçí ðïñåßá ôçò ÁìåñéêáíéêÞò ïéêïíïìßáò ìå ôçí áñ÷Þ íá ãßíåôáé ôçí ÔåôÜñôç ìå ôá óôïé÷åßá ãéá ôçí ðïñåßá ôïõ ÁÅÐ ôï â´ ôñßìçíï.

ÔéìÞ: 6,05 €

ðïóïôéêÞò ÷áëÜñùóçò. Ïé áíáëõôÝò äåí ðåñéìÝíïõí ç Fed íá áíáêïéíþóåé áëëáãÝò óôçí ðïëéôéêÞ ôçò, óôç óõãêåêñéìÝíç óõíåäñßáóç, Þ íá ôñïðïðïéÞóåé óçìáíôéêÜ ôçí áíáêïßíùóç ðïõ äßíåé óôç äçìïóéüôçôá ìåôÜ ôç óõíÜíôçóç. ßäéï èá êÜíïõí êáé ç ÔïÔñÜðåæáò ôçò Áããëßáò

êáé ç ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá ôçí ÐÝìðôç.

ßäéá çìÝñá, ç Íïìéåêåß êáé ðÝñá êáé îåÔçíóìáôéêÞ Áðüêéíþíôáò ÅðéôñïðÞ ôçò áðü ôçí Áóßá, FED èá áíáêïéíþóåé ôéò áðïöÜóåéò ôçò ãéá ôá åðéôüêéá êáé ôï ðñüãñáììá

áóöáëþò êáé îå÷ùñßæåé ôï ÷èåóéíü -3,32% ôïõ Éáðùíéêïý Nikkei, ìå ôïõò åðåí-

äõôÝò íá ðñïâëçìáôßæïíôáé áðü ôçí Üíïäï ôïõ ãåí êáé ôá óåíÜñéá ãéá áýîçóç ôïõ öüñïõ åðß ôùí ðùëÞóåùí ðïõ öÝñåôáé íá óõæçôÜ ï Ðñùèõðïõñãüò Óßíæï ¢ìðå.

Ï

äéïéêçôÞò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò Éáðùíßáò, ôÜ÷èçêå - åììÝóùò ðëçí óáöþò - õðÝñ ôçò áýîçóçò óôç öïñïëïãßá ëÝãïíôáò üôé äåí èá åêôñï÷éÜóåé ôçí ïéêïíïìßá.

ALPHA BANK

ëåã÷ï ôïõ óõíüëïõ ôïõ Äçìüóéïõ ÷ñÝïõò, üðùò áíáêïßíùóå óÞìåñá ôï Êéíåæéêü Åëåãêôéêü ÓõíÝäñéï. á'6ìçíï ÐÁÐÏÕÔÓÁÍÇÓôçò ÷ñÞóçò 2013: Éäéï-

÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá 26 åêáô. åõñþ, Üõëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá... 0,13 åêáô. åõñþ, ëïéðÜ ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 0,046 åêáô. åõñþ êáé áðïèÝìáôá 3,785 åêáô. åõñþ.

ôù ìåôáîý, ç ÊõâÝñåõñþ áíÞëÅííçóç ÓÅèáí3,22ïéåêáô. ôçò Êßíáò ðñüêåéáðáéôÞóåéò áðü ôáé íá ðñï÷ùñÞóåé óå Ýíáí êáôåðåßãïíôá ëïãéóôéêü Ý-

ðåëÜôåò (Ýíáíôé ôùí 3,6 åêáô. åõñþ óôéò 31.12.2012)

åêáô. åõñþ ôï Óýíïëï Óôáôïõ121,3 Åíåñãçôéêïý, ìå ôá éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá óå 31,9 åêáô. åõñþ áðü ôá 33,3 åêáô. åõñþ óôï 2012. • 'Áõëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ìüëéò 0,7 åêáô. åõñþ. ËïéðÜ ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 6,2 åêáô. åõñþ.

Óôá 53,1 åêáô. ïé õðïÐËÁÉÓ: ÷ñåþóåéò ôïõ ïìßëïõ. Ìáêñï-

ðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò 12,1 åêáô. ÐñïâëÝøåéò - ëïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò 5 åêáô. Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò 3,7

êáé ôá ëïéðÜ êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá óôá 2,92 åêáô. åõñþ (ôáìåßï 2,72 åêáô.). Óýíïëï åíåñãçôéêïý óôç ëÞîç ôïõ 6ìÞíïõ ôçò óôá 39,1 åêáô. åõñþ. Óôá 19,44 åêáô. ÐÁÐ: åõñþ ôï óýíïëï ôùí õ-

ðï÷ñåþóåþí ôïõ. Äáíåéóìüò ìáêñïðñüèåóìïò 4,83 åêáô. åõñþ - ðñïâëÝøåéò êáé ëïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò 4,54 åêáô. åõñþ, Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò 4,36 åêáô. åõñþ êáé ëïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò 5,7 åêáô. åõñþ.

ðü 19,40 åêáô. åõñþ óôéò 31.12.2012. ÁðïôéìÜôáé óå 29,5 åêáô. åõñþ. ÊÝñäç 0,24 åêáô. åõñþ, ðùëÞóåéò 8,3 åêáô.åõñþ, ìå ôá EBITDA óå 1,08 åêáô. åõñþ.

åêáô. áðü ôá 3,4 åêáô. åõñþ ðÝñõóé åíþ ïé ðùëÞóåéò õðï÷þñçóáí êáôÜ ôé óôá 131,5 åêáô. åõñþ.

Ð

ÔéìÞ: 0,451 €

éäßùí êåöáëáßÓýíïëïí ùí 19,65 åêáô. åõñþ á-

Ôá êáèáñÜ êÝñäç 6ìÞÐËÁÉÓÉÏ: íïõ äéáìïñöþèçêáí óôá 5,66

ËÁÉÓÉÏ(ÉÉ): ÁðïèÝìáôá: 26,6 åêáô. åõñþ. ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 15,8 åêáô. åõñþ. ËïéðÜ êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 40,2 åêáô. åõñþ. (ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá 37,7 åêáô. åõñþ)

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

åêáô. ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò: 32,3 åêáô. åõñþ.

É

ÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ: 68,2 åêáô. åõñþ êáé äåßêôçò äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò áíýðáñêôïò áöïý ôï ôáìåßï ôïõ åßíáé õðåñäéðëÜóéï ôïõ äáíåéóìïý. Óôá 3,63 åêáô. áíÞëèáí ïé ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò Ýíáíôé ôùí +6 åêáô. ôïõ 2012.

Ð

ËÁÉÓÉÏ(ÉÉÉ): ÁðïôéìÜôáé óå 118,13 åêáô. åõñþ ðåñßðïõ

ìå ôçí ó÷Ýóç P/BV íá äéáìïñöþíåôáé óôï 1,73 êáé ôï Ñ/Å óôï 10. Äéáðñáãìáôåýåôáé ôþñá óôá 5,3500 åõñþ, ìå åëÜ÷éóôï - ìÝãéóôï 12ìÞíïõ óôá 1,7500 - 6,2500 åõñþ. Ý÷åé äéáðñáãìáôåõèåß Óôçóôï4åôßá åýñïò ôùí 1,5400 êáé

6,2500 åõñþ ìå ìÝóï üñï ôá 4,1300 åõñþ êáé óôï -0,56%. Ìå ôçí ïíïìáóôéêÞ áîßá ôïõ ôßôëïõ óôï 0,3200 êáé ôçí ëïãéóôéêÞ ôïõ óôá 3,1000 åõñþ.

• Ïé ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 0,14 åêáô. åõñþ, åíþ ðÝñõóé åß÷áí âñåèåß óôá -0,55 åêáô. åõñþ. Ìå ôïí äåßêôç P/BV óôï 1,67 êáé ìå ôïí äåßêôç äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï 0,33. Ôï ìåéêôü êÝñÐÁÐ(ÉÉ): äïò áíÞëèå óå 2,21 å-

êáô. åõñþ. Ãéá ôéò áìïéâÝò êáé ôéò óõíáëëáãÝò ôùí ìåëþí ôïõ ä.ó êáé ôùí ä/íôéêþí ôçò óôåëå÷þí óôï 3ìçíï êáôÝâáëå ôï ðïóü ôùí 370.600 åõñþ. Áðáó÷ïëåß ðñïóùðéêü 107 áôüìùí Ýíáíôé 96 ðÝñõóé. ×ÁÌ.-ÕØ. 12ìÞíïõ: 0,19600 êáé 0,7500 åõñþ åíþ îåêßíçóå ôçí ÷ñïíéÜ áðü ôï 0,4970.

Ôçí ôñÜâçîáí ìÝ÷ñé ÑÅÂ: êáé ôï õøçëü ôïõ

1,2000 ðñéí 6-7 óõíåäñéÜóåéò ðïõ ôçí áðïôéìïýóå óå 26,5 åêáô. åõñþ.... Ìå âÜóç ôá ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ ðåðñáãìÝíá ôçò ìßá ôÝôïéá áðïôßìçóç öÜíôáæå êáé åéäéêÜ óå ôÝôïéåò ðåñéüäïõò - åêôüò ðñáãìáôéêüôçôáò. Áí ìç ôé Üëëï...

Êáé óå åíóôÜíóåéò ÑÅÂ(ÉÉ): - ðáñáôçñÞóåéò ìáò êáé

ôé äåí ìáò áðáíôïýóáí... Êáé ôé äåí Üêïõóáí ôá áõôéÜ ìáò Þ äéÜâáóáí ôá ìÜôéá ìáò... Óôï -4,6% êîáé óôï 0,8870 ÷èåò ìå óõíáëëáãÝò 34.400 êáé ðñïóöïñÝò 37.000 ôì÷ óôï êëåßóéìï. Ê/öóç 19,8 åêáô. åõñþ...

üôáí âëÝðåé ï êáÁËËÁ èÝíáò íá ðñùôáãùíé-

óôïýí óôï ôáìðëü ïé êÜèå ðéêñáìÝíïé êáé íá áðïôéìþíôáé óå áñêåôÜ åêáô. Þ êáé óå äåêÜäåò åêáô. åõñþ åôáéñåßåò ìå áñíçôéêÜ ßäéá êåöÜëáéá äåêÜäùí åêáô. åõñþ, ãßíåôáé ðéï åõÜëùôïò óå åôáéñåßåò ðïõ íáé ìåí äåí ôï äéêáéïýíôáé, áëëÜ óõãêñéôéêÜ ìå ôá óáðÜêéá âñßóêïíôáé óå ðïëý êáëýôåñç èÝóç... Ïýôå áõôüò ÄÑÏÌÅÁÓ: ìáò ôá ëÝåé êáëÜ ôþñá

ôåëåõôáßá, óôï ìåßïí 7,3% êáé óôï 0,4310 åõñþ ìå óõíáëëáãÝò 6000 ôì÷ êáé ìå ðñïóöïñÝò óôï êëåßóéìï! Ãéá íá áíáñùôéÝóáé... ìá, êáëÜ ðñéí ëßãåò çìÝñåò áãüñáæáí 100 êáé 150 êáé 250 êáé 300 ÷éë. êïììÜôéá óå ðïëý õøçëüôåñåò ôéìÝò... Ôé óõíÝâç îáöíéêÜ;; íá ìðïñïýóáí íá ÁÐËÁ, ìéëïýóáí ôá ôåñìáôé-

êÜ...

Á.Ô.


ÑÅÂÏÚË

«Åíåñãïýí áðü äüëï Þ áðü âëáêåßá;» õðïôßìçóç ÇåóùôåñéêÞ ðáñïõóéÜóôçêå áðü

ôçí Ôñüéêá óáí åëêõóôéêÞ éäÝá, ãéáôß èá âåëôßùíå ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá ôçò ïéêïíïìßáò ìáò. ¼íôùò, ôá ðñïúüíôá ðïõ êáôáóêåõÜæáìå äåí Þôáí åëêõóôéêÜ.

Ä

åí åßíáé ôõ÷áßï ðïõ äõóêïëåõüìáóôå óôéò åîáãùãÝò ìáò, åíþ êáôáêëõæüìáóôå áðü åéóáãüìåíá. Ëïãéêü áêïõãüôáí (êáé Þôáí) íá ãßíåé ðñïóðÜèåéá åîïñèïëïãéóìïý.

Ô

ï üôé ç ðñïóðÜèåéá áðÝôõ÷å, ôï âëÝðïõìå üëïé ðëÝïí. Áêüìá êáé ïé ðéï Ýíèåñìïé õðïóôçñéêôÝò ôïõ åñ÷ïìïý ôçò Ôñüéêáò, Ý÷ïõí áðïãïçôåõôåß áðü ôá áðïôåëÝóìáôá. ÐëÝïí ôï åñþôçìá äåí åßíáé áí ðåôý÷áíå, áëëÜ áí õðÞñ÷å åéëéêñéíÞò ðñïóðÜèåéá åðßëõóçò ôùí ðñïâëçìÜôùí Þ ìáò êïñüéäåõáí áðü ôçí áñ÷Þ.

Ð

ïéïò ùöåëÞèçêå ôåëéêÜ; Ôï ðáêÝôï äéÜóùóçò Þôáí ï êáëýôåñïò óýììá÷ïò ôçò äéáðëïêÞò ôùí ðïëéôéêþí êáé ôùí êñáôéêïäßáéôùí åðé÷åéñçìáôéþí ðïõ ïäÞãçóáí ôçí ÷þñá óôçí ÷ñåïêïðßá.

Ô

ïõò êñÜôçóå óôç æùÞ ìå ôï ìåãáëýôåñï äÜíåéï óôçí éóôïñßá, ÷ùñßò ôçí áðáßôçóç íá ðñï÷ùñÞóåé êáìßá áëëáãÞ óôçí äïìÞ ôçò ïéêïíïìßáò. Áõôüò åßíáé ï ëüãïò ðïõ äåí Ýãéíáí ìåôáññõèìßóåéò êáé ïýôå ðñüêåéôáé íá ãßíïõí. ãñáöåéïêñÜôåò ôùí Ïéäéåèíþí ïñãáíéóìþí

äåí äéáöÝñïõí óå íïïôñïðßá áðü ôïõò íôüðéïõò óõ-

15

IÍ & OUT

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÔéìÞ: 0,887 €

íáäÝëöïõò ôïõò ðïõ ìáò ïäÞãçóáí óôï óçìåñéíü ÷Üëé.

Ì

Üëéóôá, åßíáé ðéï åðéññåðåßò óå óðáôÜëåò êáé äéáöèïñÜ, áöïý êéíïýíôáé Ýîù áðü ôá åëåãêôéêÜ ðëáßóéá ôïõ Ýèíïõò-êñÜôïõò êáé íéþèïõí ðùò äåí ðñÝðåé íá ëïãïäïôïýí óå êáíÝíá. ÅñùôÞìáôá ðïõ æçôïýí áðÜíôçóç

ðáñáêÜôù èÝìáôá áÔáðïäåéêíýïõí ðùò ìüíï

Ýêðëçîç äåí Þôáí ç áðïôõ÷ßá ôïõ ðñïãñÜììáôïò: • Óôü÷ïò ôçò åóùôåñéêÞò õðïôßìçóçò åßíáé ç ìåßùóç ôçò êáôáíÜëùóçò. Óôéò åðé÷åéñÞóåéò áí ñßîåéò ôïí ôæßñï 20% äåí óçìáßíåé ðùò ôá êÝñäç ðÝöôïõí 20%, ïýôå 30%, ïýôå êáí 50% êáôÜ êáíüíá.

Á

í ðÝóåé ï ôæßñïò 25%30% (ï åðßóçìïò óôü÷ïò ìåßùóçò ôïõ ÁÅÐ), óçìáßíåé ðùò óõíÞèùò ìðáßíïõí ìÝóá ! ôï ãíùñßæåé ï ðñùÁõôü ôïåôÞò öïéôçôÞò ôùí

ïéêïíïìéêþí åðéóôçìþí ãéáôß õðÜñ÷åé óå ÏÐÏÉÏÄÇÐÏÔÅ âéâëßï ìéêñïïéêïíïìßáò ôïõ êüóìïõ, óôï êåöÜëáéï ôçò áíÜëõóçò íåêñïý óçìåßïõ (break even point). êáíÝíáò ÄåíóôïôïÄÍÔÞîåñå ðïõ áí äåí Ý-

÷åéò äéäáêôïñéêü äåí óå ðñïóëáìâÜíïõí ïýôå ãéá… êáèáñßóôñéá; • Ãéáôß õðÜñ÷åé åììïíÞ, áêüìá êáé óÞìåñá, óå ìéá Üíåõ ðñïçãïõìÝíïõ öïñïåðéäñïìÞ; Áðü ôçí ìéá âïçèÜò ìéá åðé÷åßñç-

óç ðåñéïñßæïíôáò ôï ìéóèïëïãéêü êüóôïò, áëëÜ áðü ôçí Üëëç áõîÜíåéò ôï êüóôïò ëåéôïõñãßáò ìå íÝïõò öüñïõò. Ðùò âïçèÜåé áõôü ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá; • Ç åíßó÷õóç óôéò ôñÜðåæåò Ýãéíå ãéá íá ÷ñçìáôïäïôçèåß ç åðé÷åéñçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá. ÐáñÜ ôá äåêÜäåò äéóåêáôïììõñßùí Üìåóçò êáé Ýììåóçò âïÞèåéáò, áõôü äåí Ýãéíå. Áíôßèåôá, ôï êüóôïò ÷ñÞìáôïò áêüìá êáé ãéá ôéò ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò åßíáé äõóåýñåôï êáé ìå áðáãïñåõôéêÜ åðéôüêéá. åßíáé ç ðåñßöçìç Ðïõôå÷íïãíùóßá ôïõ ÄÍÔ

êáé ôçò ÅÊÔ ðïõ êëÞèçêáí íá âïçèÞóïõí óå ôÝôïéá èÝìáôá; • Ï åðéäéùêüìåíïò áðïðëçèùñéóìüò åßíáé áíôéáíáðôõîéáêüò ðáñÜãïíôáò áðü ôçí öýóç ôïõ, ãéáôß ïäçãåß óå áíáâïëÞ åðé÷åéñçìáôéêþí áðïöÜóåùí. Áí èÝëåéò ãéá ðáñÜäåéãìá íá áãïñÜóåéò êÜðïéï êôßñéï êáé âëÝðåéò ðùò ç ôéìÞ ôïõ áýñéï èá õðï÷ùñÞóåé, áíáâÜëåéò ôçí åðÝíäõóç. áí õðÜñ÷åé ìéÁíôßèåôá, êñüò ðëçèùñéóìüò êáé

îÝñåéò ðùò ôï áíôßôéìï èá áõîçèåß, ôüóï ðéï ãñÞãïñá ðñï÷ùñÜò óôçí áãïñÜ ôïõ. Áõôü ôï óêåðôéêü åß÷å åêöñÜóåé ìåëÝôç ôïõ ßäéïõ ôïõ ÄÍÔ ðñéí ëßãá ÷ñüíéá, óôçí ðåñßðôùóç ôçò Óëïâåíßáò.

ÄÑÏÌÅÁÓ

Ý÷ïõí èÝóåé åðéôáêôéêÜ ïé ðáñáãùãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò. Áêüìá êáé ï ðñùèõðïõñãüò áíáãíþñéóå ôï äßêáéï áßôçìá ôïõò ãéá öèçíüôåñç åíÝñãåéá. Óôá ëüãéá. Óôçí ðñÜîç äåí Ýãéíå ôßðïôá ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç. âïçèÜåé ôçí áíôáÐùò ãùíéóôéêüôçôá üôáí á-

ðü ôïõò öüñïõò ôï êüóôïò åíÝñãåéáò óôïé÷ßæåé ðïëëáðëÜóéá áðü üôé óôéò áíôáãùíßóôñéåò ÷þñåò; • Ãéá ôçí ìç åðéóôñïöÞ ôïõ ÖÐÁ óôéò åîáãùãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò äåí åíäéáöÝñèçêå êáíåßò, ðáñÜ ìüíï åîÜíôëçóáí ôçí áõóôçñüôçôá ôïõò óôçí åðéâïëÞ ôùí öüñùí. Þñèå ï ÷ñçìáÌïéñáßá ôïïéêïíïìéêüò óôñáããáëéóìüò ôùí åîáãùãéêþí åðé÷åéñÞóåùí, ìå áðïôÝëåóìá êÜðïéåò íá ìçí ìðïñÝóïõí íá åðéâéþóïõí.

ÔéìÞ: 0,431 €

êáé ôï óêüôùìá ôçò åëðßäáò ãéá áíáóôñïöÞ ôçò êáôÜóôáóçò, Ý÷åé óáí áðïôÝëåóìá ïé ðéï öéëüäïîïé êáé ïé éêáíüôåñïé áðü ôïõò íÝïõò íá óôñáöïýí óôçí ìåôáíÜóôåõóç. Ðïõ åßíáé ôï ðëåïíÝêôçìá üôáí öåýãïõí ïé åñãáæüìåíïé ìå ôçí ìåãáëýôåñç äõíáôüôçôá ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò, åíþ ðáñáìÝíïõí ïé óõíôáîéïý÷ïé ; • Ç Ýêöñáóç "áíÜðôõîç ÷ùñßò ñåõóôüôçôá" åìöáíßæåôáé óå ðïëëÝò áðü ôéò ðñüóöáôåò åêèÝóåéò ôçò Ôñüéêáò. åßíáé üôé Çäéêáéïëïãßá õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò êá-

ôáèÝóåéò ÅëëÞíùí åêôüò ÅëëÜäïò ðïõ ðéóôåýïõí üôé èá åðáíáðáôñéóôïýí ðñïêåéìÝíïõ íá ÷ñçìáôïäïôÞóïõí ôéò åðé÷åéñÞóåéò. äåí ðåñíÜåé áÖáßíåôáé ðü ôï ìõáëü ôïõò üôé

Ðùò óõíÜäåé áõôÞ ç ðñáêôéêÞ ìå ôçí êáëõôÝñåõóç ôïõ éóïæõãßïõ ðëçñùìþí êáé ôçò ìåßùóçò ôçò áíåñãßáò;

áõôïß ðïõ Ý÷ïõí "äñáðåôåýóåé" åßíáé äéáöïñåôéêïß áðü ôïõò "Ýãêëåéóôïõò" !

• ¼ôáí ìåéþíïíôáé ïé ìéóèïß êáé ôï äéáèÝóéìï åéóüäçìá, ðåñéïñßæåôáé ç äõíáôüôçôá ôùí íïéêïêõñéþí êáé ôùí åðé÷åéñÞóåùí íá åîïöëÞóïõí áõôÜ ðïõ ÷ñùóôïýí. ¸ôóé Ý÷ïõìå Ýíá íôüìéíï áèÝôçóçò õðïó÷Ýóåùí ðïõ ðñïêáëåß ðñüâëçìá óôï Þäç åõðáèÝò ôñáðåæéêü óýóôçìá.

öïõí ïé äñáðÝôåò óôéò öõëáêÝò, ãéá íá áíáêïõößóïõí ôïõò êñáôïýìåíïõò ;

Ïé ßäéïé äåí äéáâÜæïõí ôéò åêèÝóåéò ôïõò;

Åßíáé äõíáôüí íá ìçí óêåöôïýí ðùò óå óõíèÞêåò ýöåóçò ïé åðéóöÜëåéåò èá áõîçèïýí;

• Ôï êüóôïò åíÝñãåéáò ôï

• Ç óõíå÷éæüìåíç ýöåóç

óõìâåß ðïôÝ óôçí ¸÷åé éóôïñßá íá åðéóôñÝ-

• ÌÞðùò ôá ðáñáðÜíù åßíáé áðëÜ èåùñçôéêÝò óá÷ëáìÜñåò; Ýñ÷åôáé áÇáðÜíôçóç ðü ôá áðïôåëÝóìáôá

ôçò áöñüêñåìáò ôùí åëëçíéêþí åðé÷åéñÞóåùí, ôùí åéóçãìÝíùí óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï Áîéþí Áèçíþí. Ìüëéò ôï 1/3 êáôáöÝñíïõí êáé ðáñáìÝíïõí êåñäïöüñåò. Ðùò âïçèÜåé ôçí ïéêïíïìßá ç ìåôáôñïðÞ ôùí êåñäï-

öüñùí åðé÷åéñÞóåùí óå æçìéïãüíåò; ÓõìðÝñáóìá üôé ãéá üëá Çäéêáéïëïãßá åõèýíåôáé åî' ïëïêëÞ-

ñïõ ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç ðïõ êïñüéäåøå ôïõò áöåëåßò åõñùðáßïõò, äåí ðåßèåé ðéá. ¼ôáí óå åîáðáôïýí ìßá öïñÜ, åßóáé èýìá. ¼ôáí óå åîáðáôïýí äýï, åßóáé êïñüéäï. ¼ôáí óå åîáðáôïýí êáìéÜ äåêáñéÜ… ôüôå åßóáé óõíÝíï÷ïò. ÷áñáêôçñßæïõí Ðïëëïß ôéò ðñáêôéêÝò ðïõ áêï-

ëïõèïýíôáé ùò öéëåëåýèåñåò. Ôï áíôßèåôï óõìâáßíåé. Ç öïñïëïãéêÞ ðïëéôéêÞ ðïõ ïäçãåß óôç äÞìåõóç ðåñéïõóéþí ìÝóù ôçò õðåñöïñïëüãçóçò, Þôáí ç ðïëéôéêÞ ðïõ åöÜñìïóå ï ÓôÜëéí êáôÜ ôçí êïëëåêôéâïðïßçóç ôçò äåêáåôßáò ôïõ 30.

ðïõ ÷ñåéÜæåôáé åßÁõôü íáé Ýíá ðëÜíï ïõóéáóôé-

êþí ìåôáññõèìßóåùí. ¢ëëï âéáóìüò ôçò êïéíùíßáò êáé ôçò ðáñáãùãÞò ìå öïñïêáôáéãßäá, ìåßùóç óôéò óõíôÜîåéò ôùí 300 åõñþ Üðïñùí ðáððïýäùí ôùí êáé Üëëï ìåôáññõèìßóåéò ãéá Ýíá áðïôåëåóìáôéêü êñÜôïò. íá áöÞíïõíå áðëÞÔïñùôïõò ðñïìçèåõôÝò,

íá ìçí åðéóôñÝöïõíå ÖÐÁ óáìðïôÜñïíôáò ôéò åîáãùãÝò, íá êëåßíïõí åðé÷åéñÞóåéò ãéá íá óþóïõíå ôïõò ôñáðåæßôåò êáé èÝóåéò óôïí äçìüóéï ðïõ äåí ðñïóöÝñïõí ôßðïôá, äåí åßíáé ëéôüôçôá. ÅÉÍÁÉ ÅÃÊËÇÌÁÔÉÊÇ ÇËÉÈÉÏÔÇÔÁ. Ðáæüðïõëïò Âáóßëçò Oéêïíïìïëüãïò, éäñõôéêü ìÝëïò ôïõ GreekTrader.gr, áíáëõôÞò ôçò Wall Street


16 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÂÁÑÂÁÑÅÓÏÓ Á.Å. Ç åôáéñßá "ÂÁÑÂÁÑÅÓÏÓ Á.Å. ÅõñùðáúêÜ Íçìáôïõñãåßá" ãíùóôïðïéåß ôç íÝá óýíèåóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, óôï ðëáßóéï ôïõ Üñèñïõ 2 ôçò áðüöáóçò 3/347/ 12.07.2005 ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, ùò áêïëïýèùò: ÉæáìðÝëëá ÂáñâáñÝóïõ - Ðñüåäñïò, åêôåëåóôéêü ìÝëïò. Íéêüëáïò ÂåëÞò - Áíôéðñüåäñïò, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò, åêôåëåóôéêü ìÝëïò. Ïõñáíßá Ðáíáãéùôáëßäç - áíåîÜñôçôï ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò. ÐáíôåëÞò Ðáëáíôæßäçò - áíåîÜñôçôï ìç åêôåëå-

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ óôéêü ìÝëïò. Íéüâç Áìáíáôßäïõ - áíåîÜñôçôï ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò. ÅËËÇÍÉÊÁ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁ Á.Å. Ç Åôáéñåßá ÅëëçíéêÜ ×ñçìáôéóôÞñéá Á.Å. (Å×ÁÅ) áíáêïéíþíåé ìå âÜóç ôï í. 3556/ 2007 êáé ôï í. 3606/2007 üôé ç Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. ôçí åíçìÝñùóå óôéò 25/07/2013 üôé: 1. Óôéò 24/07/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 1 ÓÌÅ Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 592,00 åõñþ. 2. Óôéò 24/07/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 100 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 594,00 åõñþ. 3. Óôéò 24/07/2013 ðñïÝâç óå

áãïñÜ 311 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 1.856,91 åõñþ. Åðßóçò, ç Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. åíçìÝñùóå ôçí Åôáéñåßá óôéò 26/07/2013 üôé: 4. Óôéò 25/07/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 42 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 250,98 åõñþ. 5. Óôéò 25/07/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 500 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 3.000,00 åõñþ. 6. Óôéò 25/07/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 5 ÓÌÅ Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 2.975,00 åõñþ. Ïé ðáñáðÜíù óõíáëëáãÝò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ëüãù ôçò éäéüôçôáò ôçò Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. ùò åéäéêïý

äéáðñáãìáôåõôÞ ðáñáãþãùí. Ç ãíùóôïðïßçóç åê ìÝñïõò ôçò Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. ðñïò ôçí Å×ÁÅ êáé áêïëïýèùò áðü ôçí Å×ÁÅ ðñïò ôéò áñ÷Ýò ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, ãßíåôáé åðåéäÞ ï ê. Êùíóôáíôßíïò Âïõóâïýíçò áóêåß äéåõèõíôéêÜ êáèÞêïíôá ùò Ìç Åêôåëåóôéêüò Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. ôçò Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ., åíþ êáôÝ÷åé ôáõôü÷ñïíá ôç èÝóç ôïõ Ìç Åêôåëåóôéêïý ÌÝëïõò ôïõ Ä.Ó. ôçò Å×ÁÅ (õðü÷ñåï ðñüóùðï ìå âÜóç ôï Í.3340/2005). M.L.S. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇ Á.Å. Ç åôáéñßá MLS ÐëçñïöïñéêÞ Á.Å ìå ôçí ðáñïýóá åíç-

ìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 3 êáé 21 ôïõ í.3556 / 2007 êáé ôçí áðüöáóç 1/434/3.7.2007 ôçò ÅÊ üôé ôçí ÐÝìðôç 25/07/2013 ï ê. ÊÁÌÁÔÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Ðñüåäñïò êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò åôáéñßáò ðñáãìáôïðïßçóå ðþëçóç 50.000 ìåôï÷þí ôçò åôáéñßáò MLS ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇ Á.Å óõíïëéêÞò áîßáò 140.000 åõñþ. ÅËÔÑÁÊ Á.Å. Ç åôáéñåßá ÅËÔÑÁÊ Á.Å. ãíùóôïðïéåß óôï åðåíäõôéêü êïéíü êáé ôïõò ìåôü÷ïõò ôçò, üôé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, üðùò é-

XPHMATIÓTHPIO TPITH 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013 ó÷ýåé êáé óýìöùíá ìå ôçí áðü 12.06.2013 áðüöáóç ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò, óôéò 26.07.2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 400 ìåôï÷þí ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 1,41 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, ìÝóù ôçò ×ñçìáôéóôçñéáêÞò Åôáéñåßáò ALPHA FINANCE ÁÍÙÍÕÌÇ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÐÁÑÏ×ÇÓ ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË Á.Â.Å.Å.Ä.Å. Ï ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË ÁÂÅÅÄÅÓ åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü, êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 4 ðáñ. 4 ôïõ õð' áñéèì. 2273/2003 Êáíïíéóìïý ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí, üôé óå åêôÝëåóç ôçò áðü 27/06/2012 áðüöáóçò ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò êáé ôçò áðü 09/07/2012 áðüöáóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý ôçò Óõìâïõëßïõ êáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò ôçò ÐáñáóêåõÞò 26çò Éïõëßïõ 2013 ðñïÝâç, ìÝóù ôçò "ÅèíéêÞò Ð & Ê ×ñçìáôéóôçñéáêÞò Á.Å.Ð.Å.Õ.", óå áãïñÜ 24 éäßùí ìåôï÷þí ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 0,7504 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, óõíïëéêÞò áîßáò 18,01 åõñþ. Forthnet A.E. Ç åôáéñåßá Forthnet A.Å. (óôï åîÞò ç "Åôáéñåßá" Þ ç Forthnet) áíáêïéíþíåé, óýìöùíá ìå ôéò ðáñáãñÜöïõò 4.1.3.1 åä. å' êáé 4.1.3.6. ôïõ Êáíïíéóìïý ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí, üðùò éó÷ýåé, óå óõíäõáóìü ìå ôá Üñèñá 6 êáé 10 ôïõ Í. 3340/2005, êáé ôùí Üñèñùí 2 êáé 3 ôçò áðüöáóçò 3/347/12.07.2005 ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, üôé ç Åôáéñåßá êáôÝëçîå óå åðÝêôáóç ôçò óõíåñãáóßáò ôçò ìå ôç äéïñãáíþôñéá áñ÷Þ ôïõ åðáããåëìáôéêïý ðñùôáèëÞìáôïò ðïäïóöáßñïõ Á´ ÅèíéêÞò Êáôçãïñßáò, Super League, ìÝ÷ñé êáé ôçí áãùíéóôéêÞ ðåñßïäï 2016 -2017. Ç åðÝêôáóç ôçò óõíåñãáóßáò ðåñéëáìâÜíåé ôá äéêáéþìáôá ãéá ôçëåüñáóç, ñáäéüöùíï, internet êáé äßêôõá êéíçôÞò ôçëåöùíßáò êáé ãåùãñáöéêÞ êÜëõøç óå ÅëëÜäá, Êýðñï êáé Áëâáíßá. Ôï óõíïëéêü ôßìçìá ãéá ôéò äýï (2) áãùíéóôéêÝò ðåñéüäïõò 2015 2016 êáé 2016-2017 áíÝñ÷åôáé óå 67.384.103,74 åõñþ.


XPHMATIÓTHPIO TPITH 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ CENTRIC ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ Á.Å. Ç åôáéñßá CENTRIC Óõììåôï÷þí Á.Å. (åöåîÞò "ç Åôáéñßá") ãíùóôïðïéåß óôï åðåíäõôéêü êïéíü óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 10 ðáñ. 1 ôïõ Í. 3340/2005 êáé ôïõ Üñèñïõ 2 ðáñ. 2 (å) ôçò Áðüöáóçò ôïõ Ä.Ó. ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò 3/347/12.7.2005, üôé êáôüðéí ðáñáéôÞóåùò ãéá ðñïóùðéêïýò ëüãïõò ôïõ ìÝëïõò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, ê. Ãñçãïñßïõ Âüôóéêá óôéò 26 Éïõëßïõ 2013, ôï ÄÓ ôçò Åôáéñßáò óôç óõíåäñßáóÞ ôïõ ôçò 26çò Éïõëßïõ 2013 åîÝëåîå ôïí ê. Ãåþñãéï ÔóáãêëÞ ôïõ ÐñáîéôÝëç óå áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ùò Üíù ðáñáéôçèÝíôïò. Ï ê. ÔóáãêëÞò êáôÝ÷åé ìåôáðôõ÷éáêü ôßôëï Âanking & Finance áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Sheffield Hallam ôïõ ÇíùìÝíïõ Âáóéëåßïõ êáé ðôõ÷ßï óôï INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ NORTHUMBRIA/NEWCASTL E åðßóçò óôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï. Áðü ôï 2002 Ýùò êáé ôï 2010 åñãÜóôçêå óôïí ôñáðåæéêü êëÜäï (Citibank & ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò) üðïõ äéåôÝëåóå õðïäéåõèõíôÞò êáôáóôçìÜôùí. Áðü ôï 2010 Ýùò êáé ôï 2012 åñãÜóôçêå óôçí Åôáéñßá ùò Financial Services Officer. Ôá ìÝëç ôïõ ÄÓ óõìöþíçóáí üðùò ç óõãêñüôçóç ôïõ ÄÓ ðáñáìåßíåé êáôÜ ôá ëïéðÜ ùò åß÷å ìÝ÷ñé óÞìåñá êáé ùò åê ôïýôïõ ç óýíèåóç êáé óõãêñüôçóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, ôïõ ïðïßïõ ç èçôåßá ëÞãåé óôéò 26/10/2014 Ý÷åé ðëÝïí ùò åîÞò: 1) Êïò Ñïäüëöïò Ïíôüíé ôïõ Öñáãêßóêïõ, åêôåëåóôéêü ìÝëïò, Ðñüåäñïò êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò. 2) Êïò ÉùÜííçò Êáðïäßóôñéáò ôïõ Ãåùñãßïõ, åêôåëåóôéêü ìÝëïò, Áíôéðñüåäñïò Ä.Ó. 3) Êá Êáëõøþ ÊïíôïãéÜííç ôïõ Ëåùíßäá, ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ä.Ó. 4) Êïò ÅììáíïõÞë Âëáóåñüò ôïõ Ðñïêïðßïõ, ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ä.Ó. 5) Êïò Ãåþñãéïò ÔóáãêëÞò ôïõ ÐñáîéôÝëç áíåîÜñôçôï ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ä.Ó. 6) Êá ÖùôåéíÞ ÓáñáíôÜêïõ ôïõ Ãåùñãßïõ, áíåîÜñôçôï ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ä.Ó. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá á-

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ðåõèýíïíôáé: êá. ÆùÞ Ìé÷ïýäç, Õðåýèõíç ÅîõðçñÝôçóçò Ìåôü÷ùí êáé Åôáéñéêþí Áíáêïéíþóåùí, ôçë. 210-9480000. MARFIN INVESTMENT GROUP Á.Å. ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ H "MARFIN INVESTMENT GROUP ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ" (åöåîÞò "ç MIG") áíáêïéíþíåé, üôé ç Ýêäïóç ôïõ ÌåôáôñÝøéìïõ Ïìïëïãéáêïý Äáíåßïõ ýøïõò Ýùò 660.281.301 åõñþ, óýìöùíá ìå ôéò áðü 15.6.2011 êáé 24.10.2011 áðïöÜóåéò ôùí Ãåíéêþí Óõíåëåýóåùí êáé ôéò áðü 1.11.2011, 5.2.2013 êáé 21.3.2013 áðïöÜóåéò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, êáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ê.Í. 2190/1920 êáé ôïõ Í. 3156/2003, ùò éó÷ýïõí, (åöåîÞò "ôï ÌÏÄ"), êáëýöèçêå êáôÜ ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí 215.006.102 Åõñþ, åê ôïõ ïðïßïõ ðïóü 3.147.669 Åõñþ áðïôåëåß íÝá áíôëçèÝíôá êåöÜëáéá áðü ôçí Üóêçóç äéêáéùìÜôùí ðñïôßìçóçò êáé ðïóü 211.858.433 Åõñþ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí Üóêçóç äéêáéùìÜôùí ðñïåããñáöÞò ìå ôçí áíôáëëáãÞ ïìïëüãùí Ýêäïóçò ôçò Åôáéñßáò ôçí 19.3.2010. Ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò Ýêäïóçò áíôéóôïé÷åß óå 215.006.102 ïìïëïãßåò ïíïìáóôéêÞò áîßáò åêÜóôçò åíüò Åõñþ (åõñþ 1,00). Åéäéêüôåñá: - Ç ÓåéñÜ Á ôïõ ÌÏÄ êáëýöèçêå êáôÜ ôï ðïóü ôùí 2.156.827,00 Åõñþ, ôï ïðïßï áíôéóôïé÷åß óå 2.156.827 ïìïëïãßåò ïíïìáóôéêÞò áîßáò åêÜóôçò åíüò åõñþ (åõñþ 1,00). - Ç ÓåéñÜ Â ôïõ ÌÏÄ êáëýöèçêå êáôÜ ôï ðïóü ôùí 212.849.275 Åõñþ, ôï ïðïßï áíôéóôïé÷åß óå 212.849.275 ïìïëïãßåò ïíïìáóôéêÞò áîßáò åêÜóôçò åíüò åõñþ (åõñþ 1,00). Åî áõôþí, 211.858.433 ïìïëïãßåò ðñïÞëèáí áðü ôçí Üóêçóç äé-

êáéùìÜôùí ðñïåããñáöÞò áðü êáôü÷ïõò ïìïëïãéþí Ýêäïóçò ôçò Åôáéñßáò ôçí 19.3.2010. ÓõãêåêñéìÝíá, ðñïóöÝñèçêáí ãéá áíôáëëáãÞ 44.414.766 ïìïëïãßåò Ýêäïóçò ôçò Åôáéñßáò ôçí 19.3.2010, ïé ïðïßåò áíôéóôïé÷ïýí óå ðïóïóôü 91,45% ôïõ óõíüëïõ ôùí ïìïëïãéþí ôçò Åôáéñßáò, áöáéñïõìÝíùí ôùí 4.192.872 ïìïëïãéþí ðïõ êáôÝ÷åé ç ßäéá ç MIG. Ìå ôçí åí ëüãù áíôáëëáãÞ ïìïëïãéþí ç MIG åðéôõã÷Üíåé ôçí åðÝêôáóç ôïõ ïñßæïíôá ùñßìáíóçò ôùí äáíåéáêþí õðï÷ñåþóåþí ôçò êáôÜ 5 Ýôç êáèþò ç çìåñïìçíßá ëÞîçò ôùí íÝùí ïìïëïãéþí åßíáé ôï Ýôïò 2020. Óçìåéþíåôáé üôé ôï óýíïëï ôùí ïìïëïãéþí ðïõ ðñïóöÝñèçêáí ãéá áíôáëëáãÞ êáé ôï óýíïëï ôùí ïìïëïãéþí ðïõ êáôÝ÷åé ç ßäéá ç Åêäüôñéá èá áêõñùèïýí óýìöùíá ìå ôçí éó÷ýïõóá íïìïèåóßá. Êáôüðéí ôçò åí ëüãù áêýñùóçò ïìïëïãéþí, ôï õðüëïéðï ôïõ ÌÏÄ ôçò MIG Ýêäïóçò ôçí 19.3.2010 èá áíÝñ÷åôáé óå 19.796.339,52 Åõñþ äéáéñïýìåíï óå 4.150.176 ïìïëïãßåò ïíïìáóôéêÞò áîßáò åêÜóôçò 4,77 Åõñþ. Óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôïõ ÌÏÄ, ïé áäéÜèåôåò ïìïëïãßåò ôïõ ÌÏÄ, áíåñ÷üìåíåò óå 406.468.508 ãéá ôçí ÓåéñÜ Á êáé 38.806.691 ãéá ôç ÓåéñÜ Â, äýíáíôáé íá äéáôåèïýí êáé íá åêäïèïýí åíôüò 6 ìçíþí áðü ôçí çìåñïìçíßá Ýêäïóçò ôùí ïìïëïãéþí ðïõ èá ðñïêýøïõí áðü ôçí Üóêçóç ôùí äéêáéùìÜôùí ðñïôßìçóçò êáé ôùí äéêáéùìÜôùí ðñïåããñáöÞò, óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôïõ ÌÏÄ. Äéåõêñéíßæåôáé üôé üëåò ïé ïìïëïãßåò ôïõ ÌÏÄ, áíåîÜñôçôá áðü ôï åÜí èá ðñïêýøïõí áðü ôçí Üóêçóç äéêáéùìÜôùí ðñïôßìçóçò Þ ðñïåããñáöÞò Þ ôç äéÜèåóç áäéáèÝôùí ïìïëïãéþí ìå áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. ôçò Åôáéñß-

áò, èá åéóá÷èïýí ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç óôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôïõ ÌÏÄ, ôçí éó÷ýïõóá íïìïèåóßá êáé ôçí êñáôïýóá ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ ðñáêôéêÞ. Ç çìåñïìçíßá ðßóôùóçò ôùí íÝùí ïìïëïãéþí óôïõò ëïãáñéáóìïýò ôùí äéêáéïý÷ùí êáé ç çìåñïìçíßá Ýíáñîçò äéáðñáãìÜôåõóÞò ôïõò óôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí èá ãíùóôïðïéçèïýí ìå íåþôåñç áíáêïßíùóç ôçò Åôáéñßáò. Ïìïßùò, ìå íåþôåñç áíáêïßíùóç èá ãíùóôïðïéçèïýí ç çìåñïìçíßá ðáýóçò ôçò äéáðñáãìÜôåõóçò êáé ç çìåñïìçíßá äéáãñáöÞò ôùí ïìïëïãéþí ðïõ èá áêõñùèïýí óýìöùíá ìå ôá áíùôÝñù. Ãéá ôõ÷üí äéåõêñéíßóåéò Þ ðëçñïöïñßåò ïé ê.ê. ÌÝôï÷ïé/ÅðåíäõôÝò èá ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò, óôá ôçëÝöùíá 210-7710383 (ê. É. ÓãÜãéáò). ÁÔÔÉ-ÊÁÔ Á.Ô.Å. Ç åôáéñåßá ÁÔÔÉ-ÊÁÔ Á.Ô.Å. áíáêïéíþíåé üôé óôéò 29 Éïõëßïõ 2013 êáé þñá 09:00 ð.ì. ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç ðñïãñáììáôéóìÝíç B' ÅðáíáëçðôéêÞ ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò, óôá ãñáöåßá ôçò åôáéñåßáò (Ìåóïãåßùí 109-111, ÁèÞíá). ÐáñÝóôçóáí óáñÜíôá ïêôþ (48) ìÝôï÷ïé ïé ïðïßïé åêðñïóþðçóáí 50.730.712 áðü ôéò 81.644.555 ìåôï÷Ýò óôéò ïðïßåò äéáéñåßôáé ôï êáôáâåâëçìÝíï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ôçò åôáéñåßáò, Þôïé ðïóïóôü 62,14% áõôïý êáé óõíåðþò ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç óõíåäñßáóå íüìéìá. Åðß ôïõ èÝìáôïò ôçò çìåñçóßáò äéáôÜîåùò "ËÞøç áðüöáóçò ãéá ôçí õéïèÝôçóç ìÝôñùí êáôÜ ôï Üñèñï 47 ôïõ Ê.Í. 2190/1920", ç Ðñüåäñïò ôçò Ã.Ó., êáôüðéí ó÷åôéêÞò ðñïôÜóåùò ôïõ Ä.Ó., åéóçãÞèçêå: á) Ôç ìåßùóç ôïõ Ìåôï÷éêïý Êåöáëáßïõ ôçò åôáéñåß-

áò êáôÜ 24.003.499,20 åõñþ ìå ìåßùóç ôïõ ðëÞèïõò ôùí ìåôï÷þí, áðü 81.644.555 óå 1.632.891 ìåôï÷Ýò, ïíïìáóôéêÞò áîßáò 0,30 åõñþ ç êÜèå ìßá êáé â) Ôçí áýîçóç ôïõ Ìåôï÷éêïý Êåöáëáßïõ ìå ôçí êáôáâïëÞ ìåôñçôþí êáé Ýêäïóç íÝùí ìåôï÷þí, ìå äéêáßùìá ðñïôßìçóçò õðÝñ ôùí ðáëáéþí ìåôü÷ùí, ìå ôçí åðéöýëáîç ôïõ Üñèñïõ 13á ôïõ Ê.Í. 2190 / 1920, êáôÜ 3.918.938,70 åõñþ, ìå ôçí Ýêäïóç 13.063.129 íÝùí êïéíþí ìåôÜ øÞöïõ ìåôï÷þí, ïíïìáóôéêÞò áîßáò 0,30 åõñþ ç êÜèå ìßá êáé ôéìÞ äéÜèåóçò 0,30 åõñþ. ÌåôÜ ôá áíùôÝñù ôï Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï èá äéáìïñöùíüôáí óå 4.408.806,00 åõñþ, äéáéñïýìåíï óå 14.696.020 ìåôï÷Ýò, ïíïìáóôéêÞò áîßáò 0,30 åõñþ ç êÜèå ìßá êáé èá áðïêáèßóôáôï ç äéáìïñöùèåßóá ôçí 31/12/2012 ó÷Ýóç ôùí é-

17 äßùí êåöáëáßùí ôçò åôáéñåßáò óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñï 47 ôïõ Ê.Í. 2190 / 1920. Ç áíùôÝñù ðñüôáóç Ýëáâå 27.907.515 èåôéêÝò øÞöïõò Þôïé ðïóïóôü 55,01% ôùí øÞöùí ðïõ åêðñïóùðÞèçêáí óôç Ã.Ó. ÌÝôï÷ïé ðïõ åêðñïóþðçóáí 18.081.545 øÞöïõò, Þôïé ðïóïóôü 35,64%, øÞöéóáí ëåõêü êáé êáé ìÝôï÷ïé ðïõ åêðñïóþðçóáí 4.741.652 øÞöïõò Þôïé ðïóïóôü 9,35% áðåß÷áí ôçò øçöïöïñßáò. Óõíåðþò, åëëåßøåé áðáéôïýìåíçò ðëåéïøçößáò ç áíùôÝñù ðñüôáóç áðïññßöèçêå. Ôï Ä.Ó. ôçò åôáéñåßáò åêôéìþíôáò ôç äéáìïñöùèåßóá êáôÜóôáóç êáé åíôüò åýëïãïõ ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò, èá óõãêáëÝóåé Ýêôáêôç Ã.Ó. ôùí ìåôü÷ùí ôçò åôáéñåßáò, ãéá ôçí õéïèÝôçóç ìÝôñùí êáôÜ ôï Üñèñï 47 ôïõ Ê.Í. 2190/1920.


18 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ F.H.L. Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ - ÃÑÁÍÉÔÅÓ Á.Â.Å.Å. H F.H.L. Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ ÃÑÁÍÉÔÅÓ Á.Â.Å.Å. (ç Åôáéñåßá) åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü üôé óå åêôÝëåóç ôçò áðü 17.12.2012 áðüöáóçò ôçò ¸êôáêôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò Åôáéñåßáò, ðñïÝâç óå áãïñÜ éäßùí ìåôï÷þí, êáé óõãêåêñéìÝíá óôéò 26.7.2013 áãïñÜóôçêáí 1.165 ìåôï÷Ýò, ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 0,86 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ êáé óõíïëéêÞ áîßá óõíáëëáãþí 1.013,52 åõñþ. Ïé áãïñÝò éäßùí ìåôï÷þí ðñáãìáôïðïéïýíôáé ìÝóù ôïõ ìÝëïõò ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÅËËÁÄÏÓ Á.Å.

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÊÑÉ-ÊÑÉ Á.Å. Ôï ðáñüí Ýíôõðï ðáñï÷Þò ðëçñïöïñéþí ôßèåôáé õðüøç ôïõ åðåíäõôéêïý êïéíïý áðü ôçí ÊÑÉ-ÊÑÉ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÃÁËÁÊÔÏÓ Á.Â.Å.Å ðñïêåéìÝíïõ íá ëÜâåé ãíþóç ó÷åôéêÜ ìå ôçí áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ìå êåöáëáéïðïßçóç ðïóïý áöïñïëüãçôùí áðïèåìáôéêþí êáé ôçí åéóáãùãÞ íÝùí ìåôï÷þí ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç óôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí, üðùò Ý÷åé áðïöáóéóèåß áðü ôçí 18ç ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç, ôçò 18/6/2013. Åéäéêüôåñá, ç 18ç ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò åôáéñåßáò, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 18/6/2013, áðïöÜóéóå, ìåôáîý Üëëùí èåìÜôùí, ôçí áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý ôçò êåöáëáßïõ êáôÜ 3.637.164,96 Åõñþ ìå êåöáëáéïðïßçóç áöïñïëï-

ãÞôùí áðïèåìáôéêþí ôïõ í.2601/98. Ç åí ëüãù áýîçóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß ìå ôçí Ýêäïóç 11.021.712 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí, ïíïìáóôéêÞò áîßáò 0,33 Åõñþ åêÜóôç, êáé ôç äùñåÜí äéáíïìÞ óôïõò ìåôü÷ïõò ôçò åôáéñßáò, óå áíáëïãßá ìßá (1) íÝá êïéíÞ ïíïìáóôéêÞ ìåôï÷Þ ãéá êÜèå ôñåéò (3) ðáëáéÝò êïéíÝò ïíïìáóôéêÝò ìåôï÷Ýò. ÌåôÜ ôçí ùò Üíù áýîçóç, ôï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ôçò åôáéñßáò èá áíÝñ÷åôáé ðëÝïí óå 14.548.659,84 Åõñþ, äéáéñïýìåíï óå 44.086.848 ìåôï÷Ýò, ïíïìáóôéêÞò áîßáò ìåôï÷Þò 0,33 Åõñþ. Ôçí 3/7/2013 êáôá÷ùñÞèçêå óôï Ãåíéêü Åìðïñéêü Ìçôñþï ç áñßèì. Ê2-4745/3-7-2013 áðüöáóç ôïõ Õöõðïõñãïý ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò ìå ôçí ïðïßá åãêñßèçêå ç ôñïðïðïßçóç ôïõ

ó÷åôéêïý Üñèñïõ ôïõ Êáôáóôáôéêïý ôçò åôáéñßáò. Äéêáéïý÷ïé ôùí íÝùí ìåôï÷þí èá åßíáé ïé ìÝôï÷ïé ðïõ èá åßíáé åããåãñáììÝíïé óôá áñ÷åßá ôïõ Ó.Á.Ô. ôçò åôáéñåßáò ôÝóóåñéò (4) åñãÜóéìåò çìÝñåò áðü ôçí çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò ôçò åéóáãùãÞò ôùí íÝùí ìåôï÷þí áðü ôï ×.Á. Ïé ìåôï÷Ýò ôçò åôáéñåßáò èá äéáðñáãìáôåýïíôáé ÷ùñßò äéêáßùìá áðü ôçí äåýôåñç (2ç) åñãÜóéìç çìÝñá ìåôÜ ôçí çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò ôçò åéóáãùãÞò ôùí íÝùí ìåôï÷þí áðü ôï ×.Á. Ç ðßóôùóç ôùí íÝùí ìåôï÷þí óôéò ìåñßäåò ôùí äéêáéïý÷ùí, èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ßäéá çìÝñá ìå áõôÞ ôïõ ðñïóäéïñéóìïý ôùí äéêáéïý÷ùí. Óçìåéþíåôáé üôé êáôüðéí ôçò åðáêïëïõèïýìåíçò áýîçóçò ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò êÜèå ìåôï÷Þò áðü 0,33 Åõñþ óå

0,44 Åõñþ ìå ôáõôü÷ñïíç ìåßùóç ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý ôùí õöéóôáìÝíùí ìåôï÷þí áðü 44.086.848 óå 33.065.136 êïéíÝò ïíïìáóôéêÝò ìåôï÷Ýò (reverse split), óå áíáëïãßá ôñåéò (3) íÝåò ìåôï÷Ýò ìå áíôéêáôÜóôáóç ôåóóÜñùí (4) ðáëáéþí ìåôï÷þí, ôï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï èá áíÝñ÷åôáé ðëÝïí óå 14.548.659,84 Åõñþ, äéáéñïýìåíï óå 33.065.136 ìåôï÷Ýò, ïíïìáóôéêÞò áîßáò ìåôï÷Þò 0,44 Åõñþ. ¸ôóé, ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç êáé ôùí äýï åôáéñéêþí ðñÜîåùí, ï óõíïëéêüò áñéèìüò ôùí ìåôï÷þí èá ðáñáìåßíåé áìåôÜâëçôïò óå 33.065.136 ìåôï÷Ýò, ìå ìüíç ìåôáâïëÞ ôçí áýîçóç ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò åêÜóôçò ìåôï÷Þò áðü 0,33 Åõñþ óå 0,44 Åõñþ. Õðåýèõíï ðñüóùðï ãéá ôç óýíôáîç ôïõ ðáñüíôïò êáé

XPHMATIÓTHPIO TPITH 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013 ãéá ôçí áêñßâåéá ôùí ðëçñïöïñéþí ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óå áõôü åßíáé ï ê. ÓáñìáäÜêçò Êùí/íïò, Ïéêïíïìéêüò Ä/íôÞò ôçò åôáéñåßáò. Ïé åðåíäõôÝò ðïõ åíäéáöÝñïíôáé ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò èá ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò óôï ÔìÞìá ÅîõðçñÝôçóçò Ìåôü÷ùí ôçò Åôáéñßáò, ôçë. 23210-68300. Ôï ðáñüí Ýíôõðï ðáñï÷Þò ðëçñïöïñéþí ìðïñïýí íá ðñïìçèåýïíôáé ïé åíäéáöåñüìåíïé áðü ôá ãñáöåßá ôçò Åôáéñßáò óôçí 3ï ÷éë Óåññþí - ÄñÜìáò, ÔÊ 62125, ÓÝññåò êáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ óôçí éóôïóåëßäá ôçò åôáéñåßáò www.krikri.gr. F.H.L. Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ - ÃÑÁÍÉÔÅÓ Á.Â.Å.Å. Ãíùóôïðïéåßôáé üôé ï êïò Êõñéáêßäçò Çëßáò ôïõ Óôõëéáíïý Ðñüåäñïò êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò FHL Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ ÃÑÁÍÉÔÅÓ ÁÂÅÅ ðñïÝâç óå ÁãïñÜ 835 ìåôï÷þí ôçò åôáéñßáò FHL Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ ÃÑÁÍÉÔÅÓ ÁÂÅÅ óôéò 26-07-2013 óõíïëéêÞò áîßáò 724,43 åõñþ.


20

ÌÅÔÏ×ÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÐÇÃÇ: ase.gr

TITËÏÉ ÐÁÑÁÓÔÁÔÉÊÏÉ (WARRANTS)

ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ ÍÂG Securities Ôçë.: 210.77.20.000 www.nationalsec.gr Ç NBG Securities áðïôåëåß ôïí ðåñéöåñåéáêü çãÝôç ôçò ÅðåíäõôéêÞò ÔñáðåæéêÞò, ðñïóöÝñïíôáò ìßá åõñýôáôç ãêÜìá åðåíäõôéêþí êáé ÷ñçìáôéóôçñéáêþí ðñïúüíôùí óôçí ðåëáôåßá ôçò êáé Ý÷ïíôáò ðñüóâáóç óå üëåò ïõóéáóôéêÜ ôéò ìå-

ãÜëåò áãïñÝò ôïõ êüóìïõ. ÄéáèÝôåé áõôüíïìï äßêôõï 5 õðïêáôáóôçìÜôùí óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé ðáñïõóßá óôï Ëïíäßíï, ôçí Ëåõêùóßá êáé ôï ÂïõêïõñÝóôé, áðü üðïõ êáé ðáñÝ÷åé êïñõöáßåò åðåíäõôéêÝò ëýóåéò ãéá ôïõò ðåëÜôåò ôçò, ìå óôü÷ï ôçí åðßôåõîç üóï ôï äõíáôüí õøçëüôåñùí áðïäüóåùí.

ÁèçíáúêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.32.54.764 www.athinaiki-securities.gr

ÄõíáìéêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.36.77.700 www.dynamicsec.gr

ÅðåíäõôéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò Ôçë.: 210.81.73.000 www.ibg.gr

Alphatrust Ôçë.: 210.62.89.100 www.alphatrust.gr

Euroxx Ôçë.: 210.68.79.400 www.euroxx.gr

Nuntius ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.33.50.599 www.nuntius.gr

Alpha Finance Ôçë.: 210.37.05.700 www.alphafinance.gr

EFG Eurobank Securities Ôçë.: 210.37.20.000 www.eurobankequities.gr

ÐÞãáóïò ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.36.70.700 www.pegsec.gr

Ðåéñáéþò ÁÅÐÅÕ Ôçë.: 210.33.54.000 www.piraeus-sec.gr Ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ åôáéñåßá "Ðåéñáéþò ÁÅÐEÕ" Ý÷åé ùò êýñéåò äñáóôçñéüôçôåò ôç äéáìåóïëÜâçóç ãéá áãïñÜ åëëçíéêþí êáé îÝíùí ìåôï÷þí, åëëçíéêþí êáé îÝíùí ðáñáãþãùí ðñïúüíôùí, êñáôéêþí êáé åôáéñéêþí ïìïëüãùí, ãéá ëïãáñéáóìïýò

ðåñéèùñßïõ (margin accounts), êáèþò êáé ôç äéåêðåñáßùóç ôùí ÷ñçìáôéóôçñéáêþí óõíáëëáãþí ðïõ äéåíåñãïýíôáé ìÝóù ôïõ äéêôýïõ ôùí õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò, ôùí 2 õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò (Èåóóáëïíßêç, ÐÜôñáò) áëëÜ êáé ôùí 18 óõíåñãáæüìåíùí Áíþíõìùí Åôáéñåéþí ÅðåíäõôéêÞò ÄéáìåóïëÜâçóçò.


XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÌÅÔÏ×ÅÓ

21


22

ÌÅÔÏ×ÅÓ

ÄÉÁÐÑÁÃÌÁÔÅÕÓÉÌÁ ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ (Ä.Á.Ê.)

×ÁÌÇËÇ ÄÉÁÓÐÏÑÁ

ÅÐÉÔÇÑÇÓÇ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013


XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÌÅÔÏ×ÅÓ

ÐÑÏÓ ÄÉÁÃÑÁÖÇ

ÓÅ ÁÍÁÓÔÏËÇ

ÅÍÁËËÁÊÔÉÊÇ ÁÃÏÑÁ

23


24

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

Ï ÏÔÅ óôï åðßêåíôñï ôïõ åðåíäõôéêïý åíäéáöÝñïíôïò óôá ðáñÜãùãá å ìéêñü premium 0,18% äéáÌ ðñáãìáôåýåôáé ôï Óõìâüëáéï ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò (ÓÌÅ) ëÞîçò Éïõëßïõ 2013 óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap. Ï äåßêôçò FTSE/XA Large Cap Ýêëåéóå óôéò 296,47 ìïíÜäåò, ìå Üíïäï óå ðïóïóôü 0,80%. Óôá Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáêéíÞèçêáí 2.514 óõìâüëáéá, áîßáò 3,773 åêáô. åõñþ, ìå 50.143 áíïéêôÝò èÝóåéò. Óôá 6,213 åêáô. åõñþ áíÞëèå ç áîßá ôùí óõíáëëáãþí óôçí áãïñÜ ðáñáãþãùí. Óôá Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò

ÅêðëÞñùóçò åðß ìåôï÷þí äéáêéíÞèçêáí 5.698 óõìâüëáéá, áîßáò 2,440 åêáô. åõñþ, åíþ ôï ìåãáëýôåñï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí åðéêåíôñþèçêå óôï Óõìâüëáéï ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò (ÓÌÅ) åðß ôùí ìåôï÷þí ôïõ ÏÔÅ äéáêéíþÓÕÌÂOËÁÉÁ

Ä É Ê Á É Ù Ì Á Ô Á

íôáò 917 óõìâüëáéá. Óôá ÓÌÅ åðß ôçò ÅèíéêÞò äéáêéíÞèçêáí 446 óõìâüëáéá, óôçí Alpha Bank 846, óôçí Ðåéñáéþò 239 , óôçí Eurobank 282, óôçí Marfin Investment Group 202, óôç ÄÅÇ Ýãéíáí 707, óôïí ÏÐÁÐ Ýãéíáí

ÌÅËËOÍÔÉÊÇÓ

Ð Ñ Ï Á É Ñ Å Ó Ç Ó

Ó Å

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013 199, óôçí Coca Cola HBC 81 ,óôçí Å×ÁÅ Ýãéíáí 83 óõìâüëáéá, óôçí ÔéôÜí Ýãéíáí 7 óõìâüëáéá, óôç Âéï÷Üëêï 127, óôçí Ìõôéëçíáßïò 175, óôá ÅËÐÅ 425, óôçí Motor Oil 73, óôç Óéäåíüñ 94, óôç ÌÝôêá 10 óõìâüëáéá, óôç ÃÅÊ

ÅÊÐËÇÑÙÓÇÓ

Ä Å É Ê Ô Å Ó

-

ÓÅ

ÄÅÉÊÔÅÓ

F U T U R E S

-

O N

247, óôçí ÅëëÜêôùñ 203, óôçí Éntralot 131, óôç Folli Follie 1, óôç Jumbo 20, óôç Frigoglass 32, óôïí ÏËÐ 39, óôç Óùëçíïõñãåßá Êïñßíèïõ 12 ,óôç Eurobank Properties 4 êáé óôçí ÔÝñíá ÅíåñãåéáêÞ 89 óõìâüëáéá.

FUTURES

ON

INDICES

I N D I C E S

ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÓÔÏÍ FTSE/XAA-20 (ÌïíÜäá ÄéáðñáãìÜôåõóçò: 1 ìïíÜäá äåßêôç x 5 ÅÕÑÙ - Ôñüðïò ÅîÜóêçóçò: Åõñùðáúêüò, ×ñçìáôéêüò Äéáêáíïíéóìüò)

O áãoñáóôÞò åíüò call option áãoñÜæåé oõóéáóôéêÜ áðü ôoí ðùëçôÞ ôo äéêáßùìá íá áðáéôÞóåé ðáñÜäoóç ôoõ õðoêåßìåíoõ ðñoéüíôoò óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ (ôéìÞ åîÜóêçóçò) êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá (Çìåñ. ËÞîçò). O ðùëçôÞò åíüò call option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá ðáñáäþóåé ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ call áðoöáóßóåé íá åîáóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ(option).Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò (option premium). O áãoñáóôÞò åíüò

put option áãoñÜæåé ôo äéêáßùìá íá ðáñáäþóåé (ðoõëÞóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôoí ðùëçôÞ ôoõ put óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá. O ðùëçôÞò åíüò put option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá áðoäå÷èåß (áãoñÜóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ put áðoöáóßóåé íá áóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ. Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò.


XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

25


26 ôçò ÅËÅÕÈ. ÐÉÐÅÑÏÐÏÕËÏÕ e_piperopoulou@motorpress.gr

Ðñïò åîáãïñÜ ôçò Elan ç Perrigo Óå óõìöùíßá ãéá ôçí åîáãïñÜ ôçò éñëáíäéêÞò öáñìáêåõôéêÞò åôáéñåßáò Elan, Ýíáíôé ôïõ ðïóïý ôùí 8,6 äéó. äïë., êáôÝëçîå ç áìåñéêáíéêÞ öáñìáêïâéïìç÷áíßá Perrigo, óå Ýíá deal ðïõ áíáìÝíåôáé íá åíéó÷ýóåé ôçí ðáñïõóßá ôçò, áëëÜ êáé íá ôçí ùöåëÞóåé öïñïëïãéêÜ. Ç óõìöùíßá Ýñ÷åôáé íá ôåñìáôßóåé ìéá "ìÜ÷ç" ìíçóôÞñùí, êáôÜ ôçí ïðïßá ç Elan áðÝññéøå ôñåéò åðéèåôéêÝò áðüðåéñåò åîáãïñÜò áðü ôçí áìåñéêáíéêÞ åðåíäõôéêÞ Royalty Pharma, åí ìÝóù ìÜëéóôá äéêáóôéêþí äéáìá÷þí. Óôï ðëáßóéï ôçò óõìöùíßáò, ç Perrigo, ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áîßá ôçò ïðïßáò áíÝñ÷åôáé ðåñßðïõ óå 12 äéó. äïë., èá êáôáâÜëåé 6,25 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ óå ìåôñçôÜ, êáèþò êáé 10,25 äïë. óå ìåôï÷Ýò, ôßìçìá ðïõ ðåñéÝ÷åé premium ôçò ôÜîåùò ôïõ 10,5% óå ó÷Ýóç ìå ôçí ôéìÞ êëåéóßìáôïò ôçò ìåôï÷Þò ôçò Elan ôçí ÐáñáóêåõÞ.

KPN: ÐéèáíÞ åîáãïñÜ áðü ÊÜñëïò Óëéì Óôïí ôåñìáôéóìü ôçò óõìöùíßáò ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôïõ ìåñéäßïõ ôçò óå êÜôù ôïõ 30% ðñïÝâç ç America Movil, ï âáóéêüò ìÝôï÷ïò ôïõ ïëëáíäéêïý ôçëåðéêïéíùíéáêïý ïìßëïõ ÊÑÍ, ìéá êßíçóç ðïõ äåß÷íåé üôé ç åôáéñåßá åíäÝ÷åôáé íá õðïâÜëåé ðñïóöïñÜ ãéá ïëüêëçñç ôçí åôáéñåßá, üðùò ìåôÝäéäå ôï "Reuters". Ç åôáéñåßá ôïõ Ìåîéêáíïý äéóåêáôïììõñéïý÷ïõ ÊÜñëïò Óëéì, ç ïðïßá åëÝã÷åé ðïóïóôü ìüëéò ÷áìçëüôåñï ôïõ 30% ôçò ÊÑÍ, åß÷å ôï äéêáßùìá íá "óðÜóåé" ôç óõìöùíßá, ìåôÜ áðü ôçí ðñïóöïñÜ, ýøïõò 8,1 äéó. åõñþ, ôçò Telefonica ãéá ôïí ãåñìáíéêü âñá÷ßïíá êéíçôÞò ôçëåöùíßáò ôçò KPN, E-Plus, üðùò áíáêïßíùóå, ÷èåò, ç KPN.

Áýîçóç êåñäþí ãéá ôç Loews "¢ëìá" êåñäþí åìöÜíéóå ç Loews Corp êáôÜ ôï â' ôñßìçíï, ÷Üñç óôéò éó÷õñÝò åðéäüóåéò ôçò ìåãáëýôåñçò ìïíÜäáò ôçò, ôçò áóöáëéóôéêÞò CNA Financial Corp, ç ïðïßá, åëåã÷üìåíç êáôÜ ôï 90% áðü ôç Loews, áíáêïßíùóå üôé ôá êÝñäç ôçò áõîÞèçêáí êáôÜ 17%. Ôá êáèáñÜ êÝñäç ôçò Loews åíéó÷ýèçêáí óôá 269 åêáô. äïë., Þ 69 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ, áðü 56 åêáô. äïë., Þ 14 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ, Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá. Ôçí ßäéá ðåñßïäï, ôá ÝóïäÜ ôçò åíéó÷ýèçêáí êáôÜ 10%, óôá 3,72 äéó. äïë., åíþ ôá ÝóïäÜ ôçò áðü åðåíäýóåéò áõîÞèçêáí êáôÜ 50%, óôá 579 åêáô. äïë.

ÎÅÍÅÓ ÁÃÏÑÅÓ

ÐáñÜôáóç ôçò ýöåóçò óôïí ôñáðåæéêü êëÜäï Êáé íÝá ìåßùóç äáíåßùí «âëÝðåé» ç ÅÕ ãéá ôçí Åõñùæþíç

Ó

å ýöåóç ãéá ôïõëÜ÷éóôïí Ýíáí áêüìá ÷ñüíï áíáìÝíåôáé íá ðáñáìåßíåé ï ôñáðåæéêüò êëÜäïò ôçò Åõñùæþíçò, åíþ ç ÷ïñÞãçóç äáíåßùí ðñïâëÝðåôáé íá êáôÝëèåé óå íÝá éóôïñéêÜ ÷áìçëÜ åðßðåäá ôï 2013, êáèþò ôï óýíïëï ôùí assets ôùí ôñáðåæþí áíáìÝíåôáé íá åðáíÝëèïõí óôá åðßðåäá ôïõ 2008, üðùò ðñïêýðôåé áðü ôçí ôåëåõôáßá Ýêèåóç ôçò EY ãéá ôïí ÷ñçìáôïðéóôùôéêü êëÜäï ôçò íïìéóìáôéêÞò Ýíùóçò. ¼ðùò áíáöÝñåôáé óôçí Ýêèåóç, ìåôáîý ôùí óçìáíôéêüôåñùí ðñïêëÞóåùí ðïõ óõíå÷ßæïõí íá áíôéìåôùðßæïõí ïé ÷ñçìáôïðéóôùôéêÝò õðçñåóßåò óôçí ðåñéï÷Þ ðåñéëáìâÜíïíôáé ç ýöåóç, ç áíåñãßá êáé ç ìåßùóç ôùí ðñáãìáôéêþí åéóïäçìÜôùí. ÐáñÜëëçëá, óçìåéþíåôáé üôé ï ñõèìüò ôçò áðïìü÷ëåõóçò äåí Ý÷åé åðéâñáäõíèåß, ïé ðñïïðôéêÝò ãéá ôéò ÷ïñçãÞóåéò åßíáé ÷åéñüôåñåò áðü ü,ôé áíáìåíüôáí, åíþ ôá ìç åîõðçñåôïýìåíá äÜíåéá áíáìÝíåôáé íá áíÝëèïõí óôï õøçëüôåñï ôïõò åðßðåäï ôï 2013, ìå ôçí áîéïëüãçóç ôçò ðïéüôçôáò ôïõ åíåñãçôéêïý ôùí ôñáðåæþí (AQR) áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá (ÅÊÔ), íá åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå äéáôÞñçóç ôùí õøçëþí áõôþí åðéðÝäùí óå ïñéóìÝíåò áãïñÝò ìÝ÷ñé êáé ôï 2015. ¼ðùò åðåóÞìáíå ï Andy Baldwin, åðéêåöáëÞò ×ñçìáôïïéêïíïìéêþí Õðçñåóéþí ôçò ÅÕ ãéá ôçí Åõñþðç, ôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ, ôçí Éíäßá êáé ôçí ÁöñéêÞ (EMEIA), óå áíôßèåóç ìå ôéò ðñïâëÝøåéò ôïõ Ìáñôßïõ, ðïõ áíÝöåñáí üôé ï ôñáðåæéêüò

êëÜäïò ðëçóßáæå ôï óçìåßï êáìðÞò, ðëÝïí äåí áíáìÝíåôáé áíÜêáìøç ôïõëÜ÷éóôïí ãéá Ýíáí áêüìç ÷ñüíï. ÁíÜìåóá óôéò áéôßåò, ï Baldwin åðéóçìáßíåé ôç âñáäýôåñç áðü ôçí áíáìåíüìåíç ïéêïíïìéêÞ áíÜêáìøç, ôçí õøçëüôåñç áíåñãßá êáé ôá åìðüäéá áðü ôéò áðáéôÞóåéò ôùí åèíéêþí ðïëéôéêþí. ÐáñÜëëçëá, ï ßäéïò ôüíéóå üôé áí êáé åßíáé äýóêïëï íá ðñïâëåöèïýí ïé åðéðôþóåéò ôïõ AQR, ïé éóïëïãéóìïß ôùí åõñùðáúêþí ôñáðåæþí áíáìÝíåôáé íá óõññéêíùèïýí êáôÜ 1,5 ôñéó. åõñþ, êáèõóôåñþíôáò ðåñáéôÝñù ôçí áíÜêáìøç. Ç ÅÕ ðñïåéäïðïéåß, åðéðëÝïí, ãéá ðåñáéôÝñù ìåßùóç ôïõ äáíåéóìïý, äåäïìÝíïõ üôé óõíå÷ßæåôáé ç áðïìü÷ëåõóç ôùí ôñáðåæþí. ¼ðùò áíáöÝñåôáé, êáôÜ ôï á' ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò óçìåéþèçêå ìéá óçìáíôéêÞ õðï÷þñçóç ôçò æÞôçóçò ãéá ðñïóùðéêÜ êáé óôåãáóôéêÜ äÜíåéá, ùò áðïôÝëåóìá ôùí áõîáíüìåíùí ðïóïóôþí ôçò áíåñãßáò óôçí Åõñùæþíç. Áðü ôçí Üëëç, áíáìÝíåé üôé ôá åðé÷åéñçìáôéêÜ äÜíåéá èá õðï÷ùñÞóïõí óôï ÷áìçëüôåñï åðßðåäï ôçò ôåëåõôáßáò åîáåôßáò, êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá óôá 4,5 äéó. åõñþ. ÐáñÜëëçëá, ôá ðñïóùðéêÜ äÜíåéá áíáìÝíåôáé íá óõññéêíùèïýí óôï ÷áìçëü åðôÜ åôþí ôùí 595 äéó. åõñþ, åíþ ôá óôåãáóôéêÜ äÜíåéá áíáìÝíåôáé íá ìåéùèïýí êáôÜ 46 äéó. åõñþ óå ó÷Ýóç ìå ðÝñõóé. ¼ðùò áíáöÝñåôáé óôçí Ýêèåóç, ïé ôñÜðåæåò áíáìÝíåôáé íá óõññéêíþóïõí ôï åíåñãçôéêü ôïõò êáôÜ åðéðëÝïí 850 äéó. åõñþ öÝôïò, êáôáãñÜöïíôáò ôïí ß-

äéï áðüôïìï ñõèìü ôïõ 2012. ¼ðùò ðñïåéäïðïéåß ç Marie Diron, Senior Economic Adviser ôçò Ýêèåóçò ôçò ÅÕ, ç êáèõóôÝñçóç óôçí áíÜêáìøç ôçò æÞôçóçò ãéá ôñáðåæéêÝò õðçñåóßåò ïöåßëåôáé óôçí ðáñáôåôáìÝíç ýöåóç. Óå áãïñÝò üðùò ç Ãåñìáíßá êáé ç Ïëëáíäßá, ôï óýíïëï ôùí ÷ïñçãÞóåùí ðñïò ôçí ïéêïíïìßá ðáñáìÝíåé óôáèåñü, åíþ óôç Ãáëëßá, ôçí Éôáëßá êáé ôçí Éóðáíßá ç æÞôçóç ãéá äÜíåéá óõíå÷ßæåé íá ìåéþíåôáé. Ç ÅÕ ðñïâëÝðåé, åðßóçò, üôé ôá ìç åîõðçñåôïýìåíá äÜíåéá (ÌÅÄ) óôçí Åõñùæþíç èá áíÝëèïõí öÝôïò óôï éóôïñéêü õøçëü ôïõ 7,5% åðß ôïõ óõíüëïõ ôùí äáíåßùí, Ýíáíôé ôïõ åêôéìþìåíïõ 6,7% ôïõ 2012, åíþ ãéá ôï 2017, ç ÅÕ áíáìÝíåé üôé ôï ðïóïóôü ôïõò èá êõìáßíåôáé ãýñù óôï 4,3%. Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôçò Ýêèåóçò, ôá ÌÅÄ ìåéþíïíôáé óôçí Ïëëáíäßá, ùóôüóï, áíáìÝíåôáé íá áíÝëèïõí óôï 11% óôçí Éôáëßá öÝôïò êáé óôï 12% óôçí Éóðáíßá ôï 2014. ÐÜíôùò, ç ÅÕ "âëÝðåé" åõêáéñßåò ãéá ôïõò äéá÷åéñéóôÝò êåöáëáßùí êáé ôéò áóöÜëåéåò æùÞò áðü ôç ãÞñáíóç ôïõ ðëçèõóìïý êáé ôçí áýîçóç ôïõ ðëïýôïõ. Åéäéêüôåñá, ôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ôùí íïéêïêõñéþí áíáìÝíåôáé íá Ý÷ïõí áõîçèåß êáôÜ 23% Ýùò ôï 2017, åíþ ôï 20% ôïõ ðëçèõóìïý èá åßíáé Üíù ôùí 65 åôþí. Ðñüóöáôá åìðåéñéêÜ äåäïìÝíá áðü ôçí Éáðùíßá Ýäåéîáí üôé üóï ãåñíÜåé ï ðëçèõóìüò, ôüóï áõîÜíåôáé ç æÞôçóç ãéá åðåíäõôéêÜ ðñïúüíôá, áóöÜëéóç õãåßáò êáé êñßóéìá ðñïúüíôá áóèÝíåéáò.

ÓôáèåñïðïéçôéêÝò ôÜóåéò óôçí Åõñþðç ôÜóåéò åðéÓôáèåñïðïéçôéêÝò êñÜôçóáí, ÷èåò, óôá åõñùðáú-

êÜ ÷ñçìáôéóôÞñéá, êáèþò ïé åéêáóßåò ðåñß ìéáò áýîçóçò ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ óôçí Barclays Üóêçóáí ðéÝóåéò óôïí åõñýôåñï ôñáðåæéêü êëÜäï, åíþ ðåñéüñéóáí ôá êÝñäç ðïõ êáôÝãñáöáí áðü íùñßò ïé áãïñÝò. Ï ðáíåõñùðáúêüò äåßêôçò FTSEurofirst 300 ôùí êïñõöáßùí ìåôï÷þí Ýêëåéóå ðñïóùñéíÜ áìåôÜâëçôïò óôéò 1.205,18 ìïíÜäåò, åíþ ï äåßêôçò blue-chip ôçò Åõñùæþíçò õðï÷þñçóå êáôÜ 0,1%, óôéò 2.738,22 ìïíÜäåò. Ï ôñáðåæéêüò äåßêôçò STOXX 600 European Banking êáôÝãñáøå áðþëåéåò ôçò ôÜîåùò ôïõ 0,8%, áðïôåëþíôáò ôïí êëÜäï ìå ôç ÷åéñü-

ôåñç åðßäïóç, ìå ôç ìåôï÷Þ ôçò Barclays íá õðï÷ùñåß êáôÜ 4%, åí ìÝóù ôùí ðñïóäïêéþí üôé åíäÝ÷åôáé íá ðñïâåß óå áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ýøïõò 4 äéó. ëéñþí, ðñïêåéìÝíïõ íá áíôáðïêñéèåß óôéò áõóôçñüôåñåò êåöáëáéáêÝò áðáéôÞóåéò óôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï. Ï äåßêôçò FTSE 100 óôï Ëïíäßíï êáôÝãñáøå ïñéáêÜ êÝñäç 0,08%, êëåßíïíôáò óôéò 6.560,25 ìïíÜäåò, ï DAX óôç Öñáíêöïýñôç Ýêëåéóå ìå åëáöñéÜ Üíïäï êáôÜ 0,17%, óôéò 8.259,03 ìïíÜäåò, åíþ ï CAC 40 óôï Ðáñßóé ðáñÝìåéíå áìåôÜâëçôïò óôéò 3.968,91 ìïíÜäåò. Áðþëåéåò êáôÝãñáöáí ïé áìåñéêáíéêÝò ìåôï÷Ýò óôç Wall Street, êáèþò ôï "âëÝììá" ôùí åðåíäõôþí Þ-

ôáí óôñáììÝíï óôç óõíÜíôçóç ôçò Federal Reserve áñãüôåñá ìÝóá óôçí åâäïìÜäá, áíáìÝíïíôáò ðåñáéôÝñù åíäåßîåéò ó÷åôéêÜ ìå ôá ó÷Ýäéá ôçò êåíôñéêÞò ôñÜðåæáò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðñüãñáììá ðïóïôéêÞò ÷áëÜñùóçò. ¸ôóé, ï äåßêôçò Dow Jones óçìåßùíå ðôþóç êáôÜ 0,34% êáé êéíïýôáí óôéò 15.505,51 ìïíÜäåò, ï S&P 500 êáôÝãñáöå áðþëåéåò 0,44%, êéíïýìåíïò óôéò 1.684,16 ìïíÜäåò, åíþ ï Nasdaq õðï÷ùñïýóå êáôÜ 0,42%, óôéò 3.598,17 ìïíÜäåò. Ìå ìåãÜëç ðôþóç ôçò ôÜîåùò ôïõ 3,3% Ýêëåéóå ôï ÷ñçìáôéóôÞñéï ôïõ Ôüêéï, ìå ôïí äåßêôç Nikkei íá õðï÷ùñåß óôéò 13.661,13 ìïíÜäåò.

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 IOYËIÏÕ 2013

«¢ëìá» êåñäþí 31% ãéá ôç Hertz Global ÊáôÜ 31% áõîçìÝíá åìöáíßóôçêáí ôá êÝñäç ôçò Hertz Global Holdings Inc. ãéá ôï â' ôñßìçíï, êáèþò ôá Ýóïäá ôçò åôáéñåßáò ðáñïõóßáóáí äéøÞöéá ðïóïóôÜ áíÜðôõîçò, åí ìÝóù ôçò åíäõíÜìùóçò ðïõ óçìåéþèçêå óôïõò êëÜäïõò ôçò åíïéêßáóçò áõôïêéíÞôùí êáé åîïðëéóìïý. Åéäéêüôåñá, ôá êÝñäç ôçò Hertz äéáìïñöþèçêáí óå 121,4 åêáô. äïë., Þ 27 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ, áðü 92,9 åêáô. äïë., Þ 21 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ, Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá. ÅîáéñïõìÝíùí åêôÜêôùí óôïé÷åßùí, ôá êÝñäç ôçò äéáìïñöþèçêáí óå 45 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ, Ýíáíôé ôùí 35 óåíôò ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ôñéìÞíïõ ôïõ ðñïçãïýìåíïõ Ýôïõò. Ôçí ßäéá ðåñßïäï, ôá Ýóïäá ôçò Hertz åíéó÷ýèçêáí êáôÜ 22% êáé áíÞëèáí óôá 2,71 äéó. äïë. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõò, ïé áíáëõôÝò áíÝìåíáí êÝñäç 45 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ êáé Ýóïäá 2,7 äéó. äïëáñßùí. Óôï ìåôáîý, ôá Ýîïäá ôçò åôáéñåßáò áõîÞèçêáí êáôÜ 21%, áíåñ÷üìåíá óå 2,5 äéó. äïë.

Óõìöùíßåò åðïðôéêÞò óõíåñãáóßáò áðü ESMA Óôçí Ýãêñéóç åðôÜ óõìöùíéþí óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôùí åðïðôéêþí áñ÷þí êéíçôþí áîéþí ôçò Å.Å. êáé ôùí ðáãêüóìéùí ïìïëüãùí ôïõò, ìå áñìïäéüôçôá ôçí åðïðôåßá ôùí ïñãáíéóìþí åíáëëáêôéêþí åðåíäýóåùí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí hedge funds, ôùí éäéùôéêþí åðåíäõôéêþí êåöáëáßùí êáé ôùí êåöáëáßùí êôçìáôáãïñÜò, ðñïÝâç ç ÅõñùðáúêÞ Áñ÷Þ Êéíçôþí Áîéþí êáé Áãïñþí (ESMA). Åéäéêüôåñá, ç ESMA åíÝêñéíå Ìíçìüíéá Óõíåñãáóßáò ìå ôéò áñ÷Ýò áðü ôéò Ìðá÷Üìåò, ôçí Éáðùíßá, ôç Ìáëáéóßá, ôï Ìåîéêü êáé ôéò ÇÐÁ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò Commodity Futures Trading Commission. Ïé óõìöùíßåò êáëýðôïõí, ìåôáîý Üëëùí, ôïõò äéá÷åéñéóôÝò ïñãáíéóìþí åíáëëáêôéêþí åðåíäýóåùí ôñßôùí ÷ùñþí, ïé ïðïßïé ðñïùèïýí åíáëëáêôéêÝò åðåíäýóåéò óôçí Å.Å., êáé äéá÷åéñéóôÝò ïñãáíéóìþí åíáëëáêôéêþí åðåíäýóåùí, ïé ïðïßïé äéá÷åéñßæïíôáé Þ ðñïùèïýí åíáëëáêôéêÝò åðåíäýóåéò åêôüò Å.Å.

ÅîáãïñÜ ôçò Saks áðü ôç Hudson's Bay Óôçí åîáãïñÜ ôçò Saks ðñï÷ùñÜ ç Hudson's Bay (HBC), óå ìéá óõìöùíßá ýøïõò 2,4 äéó. äïë. Ç HBC ðñïóöÝñåé 16 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ, ôßìçìá ðïõ ðåñéÝ÷åé premium 30% óå ó÷Ýóç ìå ôá åðßðåäá ôçò ìåôï÷Þò ôçò Saks ôïí ÌÜéï, ðñéí êÜíïõí ôçí åìöÜíéóÞ ôïõò äçìïóéåýìáôá ðïõ ðñïáíÞããåéëáí ôçí ðþëçóç ôçò åôáéñåßáò. Óå ìåôñçôÜ, ç HBC èá ðëçñþóåé 2,9 äéó. äïë., óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò ïéêåéïðïßçóçò ÷ñÝïõò ôçò Saks.


XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

27

ÏËÁ ÔÁ ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÔÇÓ ÁÃÏÑÁÓ ÊÁÈÁÑÇ Ä% TIMH TIMH TIMH áðü ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÅÎÁÃÏÑÁÓ 26/7 1/1/13

ÁÌOÉÂÁÉÁ ALLIANZ Á.Å.Ä.Á.Ê.

ALLIANZ Á/Ê Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí 6,4029 ALLIANZ ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý 2,2977 ALLIANZ Ìåôï÷þí Áíáðôõóóüìåíùí Áãïñþí EMEA 6,4474 ALLIANZ Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý 4,0388 ALLIANZ Ìéêôü Åóùô. (Unit Linked) 3,9656 ALLIANZ Ìéêôü Åóùôåñéêïý 7,8871 ALLIANZ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý 4,9877 ALPHA ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê.

6,4029 2,3781 6,6731 4,1802 4,1639 8,1631 5,0625

6,3389 2,2747 6,3829 3,9984 3,9259 7,8082 4,9503

2,23 3,51 -5,68 6,3 4,6 8,63 6,64

ALPHA Bancassurance EE100 Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Bancassurance EE101 Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Best of Strategies Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ALPHA Blue Chips A/K Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA Energy Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Ìåôï÷éêü ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Global Allocation Ìéêôü ALPHA Global Blue Chips Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Global ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí Ïìïëïãéáêü Åîùô. ALPHA Select Íïôéï-ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA ÁÍÙ Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALPHA ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA Åõñ/êþí Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë.Åîùôåñéêïý ALPHA Åõñ/êþí Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë. Åîùôåñéêïý ALPHA Ìéêôü Åóùôåñéêïý ALPHA Íáõôéëßá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý ALPHA TRUST Á.Å.Ä.Á.Ê.

9,6204 9,2107 9,808 7,7883 10,3608 2,937 5,8848 8,2037 11,4461 17,1673 10,1776 12,7664 11,7107 8,2483 9,3132 9,7656 12,7155 8,8711 5,2814 7,794 6,1612 4,5654 6,233

9,909 9,487 10,1022 7,8662 10,4644 2,9399 5,9436 8,2857 11,5606 17,339 10,2794 12,8941 11,8278 8,2895 9,4063 10,2539 12,7155 8,9598 5,3078 7,833 6,2228 4,6111 6,2642

9,5723 9,0265 9,7099 7,7104 10,2572 2,9311 5,826 8,1217 11,3316 16,9956 10,0758 12,6387 11,5936 8,1864 9,2201 9,5703 12,7155 8,7824 5,2418 7,7355 6,0996 4,5197 6,1863

15,09 16,06 9,13 8,63 4,1 -4,99 -7,65 -7,13 10,16 -2,46 16,94 5,66 4,78 -4,96 -11,27 6,83 2,36 7,59 1,23 1,25 15,24 8,46 16,95

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA TRUST EUROSTAR Ìéêôü Åóùôåñéêïý Alpha Trust Global Leaders Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ALPHA TRUST New Strategy Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term GENIKI Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý INTERLIFE Ìéêôü Åóùôåñéêïý S&B ÓÕÍÔÁÎÉÏÄÏÔÉÊÏ Global Fund of Funds Ìåôï÷éêü TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds Åðáããåëìáôéêü Ôáìåßï Ïéêïíïìïëüãùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý AMUNDI ÅËËÁÓ Á.Å.Ä.Á.Ê.

5,1343 9,877 2,7736 10,789 5,2181 4,5493 5,6773 6,8085 9,3148 12,0669 10,0259 11,3049

5,237 10,0005 2,8291 11,0048 5,3225 4,6062 5,6773 6,8596 9,4312 12,3082 10,0259 11,4462

5,083 9,7782 2,7459 10,6811 5,1659 4,5038 5,6205 6,7404 9,2217 11,9462 10,0259 11,1919

-7,96 10,99 4,09 2,42 9,38 2,57 0,7 17,48 12,04 7,24 0 12,54

ÅÑÌÇÓ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí 3,4022 ÅÑÌÇÓ ÄÕÍÁÌÉÊÏ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 8,3253 ÅÑÌÇÓ Ïìïëïãéáêü ÄéåèíÝò (Åõñþ) 3,2569 ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê.

3,4022 8,5751 3,2895

3,4022 8,242 3,2406

0,81 2,36 5,38

Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Méêôü 2,5082 Attica Real Estate Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 9,1327 Attica Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý 3,6054 Attica Ìéêôü Åîùôåñéêïý 2,7188 Attica Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý 2,8918 ÁÔÔÉÊÇÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 0,7344 ÁÔÔÉÊÇÓ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý 3,5008 CPB ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê.

2,5458 9,2697 3,609 2,7596 2,9092 0,7454 3,5218

2,4831 9,0414 3,591 2,6916 2,8687 0,7271 3,4728

0,82 1,83 2,05 1,97 -0,28 2,24 16,38

MARFIN Emerging EMEA Ìåôï÷éêü 2,4173 MARFIN Euro Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü 3,2754 MARFIN Global Strategy Fund of Funds Ìéêôü 0,1872 MARFIN Global Ìåôï÷éêü 1,6231 MARFIN Premium Selection Fund of Funds Ìåôï÷éêü 3,1807 MARFIN Smart Cash Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí 4,3676 MARFIN Universal Strategy Fund of Funds Ìéêôü 0,1766 MARFIN USD Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü 3,4577 MARFIN Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü 1,6885 MARFIN Èåóìéêþí ×áñôïöõëáêßùí Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý 3,7088 EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê.

2,4898 3,3737 0,1928 1,6718 3,2761 4,3894 0,1819 3,5614 1,7392 3,8201

2,3448 3,1771 0,1816 1,5744 3,0853 4,3458 0,1713 3,354 1,6378 3,5975

-13,4 2,69 -0,37 3,4 7,82 1,86 -1,94 -1,37 6,56 2,23

2,4866 1,2538 1,3677 1,4366 1,2891 1,2881 12,944 13,274 0,8717 0,8457 0,2712 0,2836 11,4699 1,1602 0,7202 12,4752 12,7197 12,7319 0,9317 10,3554 10,2561 12,3992 0,8998 10,0952 9,3479 9,2791 9,2466 8,0934 10,8938 11,1752 9,0849 9,6608 10,0479 0,8465 1,16 0,7202 0,9317 12,4698

2,4866 1,2444 1,3677 1,4222 1,2762 1,2752 12,8146 13,1413 0,863 0,8372 0,2685 0,2808 11,2405 1,1486 0,7058 12,2257 12,5289 12,541 0,9224 10,2777 10,1792 12,3062 0,8998 10,045 9,1609 9,1863 9,0617 7,9316 10,6759 10,9517 8,9032 9,4676 9,8469 0,8296 1,1425 0,7058 0,9177 12,2204

6,78 3,07 4,4 -5,5 2,3 8,28 -16,01 -16,01 -9,32 9,53 5,44 7,18 14,02 4,61 -8,59 11,34 3,67 3,68 10,64 1,14 0 17,84 0,66 -0,03 2,5 2,32 1,51 2,83 3,93 3,1 4,71 1,67 -0,13 9,54 4,61 -8,59 10,63 11,33

BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 6% Equity Formula $ Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 8% Equity Formula Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS

2,4866 1,2538 1,3677 1,4366 1,2891 1,2881 12,944 13,274 0,8717 0,8457 0,2712 0,2836 11,4699 1,1602 0,7202 12,4752 12,7197 12,7319 0,9317 10,3554 10,2561 12,3992 0,8998 10,045 9,3479 9,2791 9,2466 8,0934 10,8938 11,1752 9,0849 9,6608 10,0479 0,8465 1,16 0,7202 0,9317 12,4698

EUROBANK All Weather Óýíèåôï EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Ìéêôü EUROBANK Click Óýíèåôï EUROBANK Dollar Plus Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí EUROBANK Double Click Óýíèåôï EUROBANK Emerging Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Ìåôï÷éêü EUROBANK Global Bond Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Global Equities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Greek Equities Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) SP Best Performers EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK Win-Win Óýíèåôï EUROBANK ÈÅÓÌÉÊÙÍ ×ÁÑÔÏÖÕËÁÊÉÙÍ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC Interamerican ÁíáðôõãìÝíùí Áãïñþí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý INTERAMERICAN Áíáðôõó. Åôáéñéþí Ìåôï÷. Åóùôåñéêïý INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN Double Click Óýíèåôï INTERAMERICAN Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí INTERAMERICAN Äïëáñßïõ (USD) Ïìïëïãéáêü INTERAMERICAN Äõíáìéêü Ìåôï÷éêü Åóùô. INTERAMERICAN Åëëçíéêü Ìéêôü Interamerican ÍÝá Åõñþðç Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý INTERAMERICAN Óôáèåñü Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN ING Á.Å.Ä.Á.Ê.

11,1881 3,7328 4,0223 9,5079 12,8874 13,9205 3,2963 3,6716 1,5982 5,8321 1,3705 9,2609 1,258 1,332 12,9433 0,8915 0,8905 0,2736 11,3459 10,015 1,1894 0,7641 0,9848 10,2607 12,4858 10,6661 8,9757 9,2657 9,9774 11,8344 9,1126 10,6531 11,6183 1,9137 0,7203 16,4241 3,6175 0,8717 0,8455 12,8178 12,4786 12,7194 10,0456 10,0495 12,2817 9,1885 30,0869 13,2221 12,7286 10,2437 16,356 2,2764 8,9166 9,1266

11,1881 3,7328 4,1229 9,5079 13,1451 13,9205 3,2963 3,6716 1,5982 5,8321 1,3705 9,2609 1,258 1,332 12,9433 0,8915 0,8905 0,2736 11,3459 10,015 1,1894 0,7641 0,9848 10,2607 12,4858 10,6661 8,9757 9,2657 9,9774 11,8344 9,1126 10,6531 11,8507 1,9137 0,7275 16,5883 3,6537 0,8804 0,854 12,946 12,6034 12,8466 10,0456 10,2505 12,5273 9,1977 30,2373 13,3543 12,8559 10,3461 16,4378 2,3447 8,9166 9,1266

10,9643 3,6955 3,9419 9,5079 12,6297 13,7813 3,2633 3,6441 1,5822 5,7738 1,3705 9,1683 1,258 1,332 12,9433 0,8915 0,8905 0,2736 11,3459 10,015 1,1894 0,7641 0,9848 10,2607 12,4858 10,4528 8,8859 9,173 9,9774 11,8344 9,0215 10,6531 11,3859 1,8946 0,7131 16,2599 3,5813 0,8717 0,8455 12,8178 12,4786 12,5922 10,0456 9,8485 12,0361 9,1426 29,8612 13,0899 12,6013 10,1413 16,2333 2,2308 8,9166 9,1266

3,28 5,48 5,52 0,78 2,9 -10,99 10,43 1,79 10,01 6,81 2,91 2,89 3,19 8,65 0 -8,78 10,28 6,05 13,25 0,21 4,89 -8,06 11,21 0 18,47 6,82 -1,06 2,33 2,75 3,15 0,34 0,7 3,97 8,22 -8,59 10,31 6,01 -9,31 9,53 -16,04 11,34 3,67 -0,03 -0,13 2,33 2,61 -1,74 5,34 13,12 -10,59 17,68 -4,31 0,43 0,98

ING Á/Ê Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí ING Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ING Á/Ê Ìéêôü INTERNATIONAL Á.Å.Ä.Á.Ê.

5,3705 6,1369 2,2354

5,3705 6,2596 2,2689

5,3705 6,1369 2,2354

-0,37 9,72 7,63

INTERNATIONAL Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí INTERNATIONAL Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü INTERNATIONAL Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí INTERNATIONAL Ìéêôü

6,8718 1,69 4,81 2,0737

6,8718 1,7745 4,9062 2,1774

6,8718 1,6731 4,7619 2,053

1,33 -6,49 -10,81 -7,36

11,4311 3,9493 13,6471 13,8463 3,5154 17,4208 15,1937 3,4696 7,1824 17,6161 11,3716 6,2261 7,259 1,7517 5,0149 9,616 12,427 1,095 1,4164 12,4751

12,0027 4,1468 13,7836 14,1232 3,5506 17,7692 15,9534 3,6431 7,5415 18,4969 11,599 6,3506 7,4042 1,8393 5,2155 9,7602 13,0484 1,1498 1,4731 13,0989

11,3168 3,9098 13,5106 13,7078 3,4802 17,2466 15,0418 3,4349 7,1106 17,4399 11,2579 6,1638 7,1501 1,7342 4,9648 9,5198 12,1785 1,0403 1,4022 12,2256

-8,65 11,91 2,06 0,42 -0,01 -1,45 13,54 -13,92 10,22 2,19 -3,13 1,09 14,69 -0,7 8 17,86 3,67 7,48 9,43 1,66

2,722 0,8718 2,8628 8,8674 1,9155 2,3425 1,5001 2,5474 2,1511

2,8581 0,9154 3,0059 9,0447 2,0113 2,4596 1,5751 2,5983 2,2587

2,6676 0,8631 2,8055 8,6901 1,8772 2,2957 1,4701 2,4965 2,1081

15,57 3,76 -14,49 1,93 4,66 6,38 6,87 18,39 -9,99

N.P. Insurance, ÍÝïò Ðïóåéäþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý 1,6899 PROBANK ÅËËÁÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 1,8745 PROBANK Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý 4,2473 PROBANK ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí 4,1288 TRITON ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê.

1,6983 1,8745 4,2473 4,1288

1,6831 1,8558 4,2154 4,1082

14,55 6,52 18,52 2,18

Triton American Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 3,3124 Triton Áíáäõüìåíùí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 4,2643 Triton Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý 24,802 Triton Äéáèåóßìùí Åõñþ Âñá÷õ÷ñüíéáò ÄéÜñêåéáò 2,048 Triton ÅéóïäÞìáôïò Ïìïëïãéþí Åõñþ ÁíáðôõãìÝíùí Xùñþí 5,8945 Triton Ìéêôü 7,0971 Triton Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëëáñßïõ 4,2062 Triton Ðáíåõñùðáúêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 3,3885 Á.Å.Ä.Á.Ê. ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ

3,4035 4,3816 25,4841 2,0582 5,9682 7,239 4,2588 3,4817

3,3124 4,2643 24,802 2,048 5,8945 7,0971 4,2062 3,3885

20,64 -14,11 1,52 1,44 1,1 6,39 -2,05 12,74

1,6251

1,6251

6,19

MetLife Alico Á.Å.Ä.Á.Ê. ALICO Fund of Funds Åìðïñåõìáôéêþí Áîéþí ALICO Fund of Funds Ìåôï÷éêü ALICO Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALICO Åôáéñéêþí Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Alico Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALICO Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Åîùôåñéêïý ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí ALICO Ìåôï÷éêü Ìåóáßáò & ÌéêñÞò Êåöáëáéïðïßçóçò ALICO Ìéêôü Åîùôåñéêïý ALICO Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëáñéáêü BETA GLOBAL Ìéêôü Åîùôåñéêïý CitiFund Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý MetLife Alico Ìåôï÷éêü Äåßêôç ÕøçëÞò Êåöáëáéïðïßçóçò ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí PROTON Greek Recovery Fund Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý PROTON Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý ÁËËÇËÏÂÏÇÈÅÉÁÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü ÌåãÜëçò & Ìåóáßáò Êåöáëáéïðïßçóçò ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÊÑÇÔÇÓ ÁÊ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÅÐÉÊÏÕÑÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý MILLENNIUM Á.Å.Ä.Á.Ê. Millennium America US Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Blue Chips Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Millennium China Growth Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Euro Plus Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Millennium Eurozone Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Fund of Funds Ìéêôü Millennium Mid Cap Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Millennium Value Plus Åëëçíéêü Ïìïëïãéáêü Millennium Áíáäõüìåíùí Áãïñþí Fund of Funds Ìåôï÷éêü PROBANK Á.Å.Ä.Á.Ê.

Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí

1,6251

Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý 3,3725 ÅÈÍÉÊÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê.

3,3725

3,3725

13,66

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A 1061,05 1061,05 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B 1063,73 1063,73 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A 1389,45 1389,45 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B 1414,35 1414,35 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A 1211,55 1211,55 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B 1244,39 1244,39 NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Ìåôï÷éêü 7,6774 7,6774 NBGAM ETF Ãåíéêüò Äåßêôçò ×.Á. - Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 9,6378 9,6378 ÄÇËÏÓ Small Cap (Ìåôï÷éêü Åóùô.) 1,2529 1,2529 ÄÇËÏÓ (Blue Chips Ìåôï÷éêü Åóùô.) 4,4322 4,4322 ÄÇËÏÓ (ÅéóïäÞìáôïò Ïìïë. Åóùô.) 9,9495 9,9495 ÄÇËÏÓ (Ìéêôü Åóùô.) 9,4468 9,4468 ÄÇËÏÓ DELTA Bonus - Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï 9,0031 9,4533 ÄÇËÏÓ Eurobond - Ïìïëïãéáêü 6,7463 6,7463 ÄÇËÏÓ GLOBAL TITANS (Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý) 3,025 3,025 ÄÇËÏÓ MONEY PLUS - Äéá÷.Äéáèåóßìùí 12,4252 12,4252 ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ïìïëïãéáêü 10,8895 10,8895 ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Ìéêôü 9,9304 9,9304 ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Ìåôï÷éêü 10,2355 10,2355 ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Ìéêôü 9,7253 9,7253 ÄÇËÏÓ USD Bond (Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý) 5,825 5,825 ÄÇËÏÓ Äïëáñéáêü (USD) Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý 8,9658 8,9658 ÄÇËÏÓ ÅðéêïõñéêÞò Óýíôáîçò-Ìéêôü Åóùô. 11,0679 11,0679 ÄÇËÏÓ ÐÅÔ ÏÔÅ Ìéêôü Åóùôåñéêïý 2,8487 2,8487 ÄÇËÏÓ ÐñÜóéíç ÅíÝñãåéá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 5,8111 5,8111 ÄÇËÏÓ Óôñáôçãéêþí ÔïðïèåôÞóåùí- Ìéêôü Åîùôåñéêïý 11,5091 11,5091 ÄÇËÏÓ Óõëëïãéêü (Ìéêôü Åóùôåñéêïý) 5,7297 5,7297 ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê.

1061,05 1063,73 1389,45 1414,35 1211,55 1244,39 7,6774 9,6378 1,2404 4,3879 9,9495 9,3523 9,0031 6,7463 2,9948 12,4252 10,7806 9,8311 10,1331 9,628 5,825 8,9658 10,9572 2,8202 5,753 11,4516 5,6724

6,44 6,46 13,5 13,52 1,58 1,59 -8,56 2,33 4,27 3 17,33 8,8 5,67 4,46 7,44 2,03 1,02 4,72 14,11 6,87 0,04 0,51 7,87 5,47 27,44 4,89 8,04

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ (Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷éêü Åóùô.) 4,6341 ÅõñùðáúêÞ Ðßóôç Eurobond Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíáðôõãìÝíùí ×ùñþí óå EUR 1,4067 ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ EUROINVEST Ìéêôü Åóùôåñéêïý 1,3314 ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ European Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 1,9523 ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Global Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 3,3897 ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ High Yield Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí óå EUR 3,6463 ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Investment Grade óå EUR 4,077 ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíåðôõãìÝíùí ÷ùñþí óå EUR 8,3707 ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê.

4,7731 1,5192 1,4379 2,0109 3,4744 3,701 4,1382 8,4963

4,5878 1,4067 1,3314 1,9328 3,3558 3,6463 4,077 8,3707

15,43 -0,66 16,68 10,84 13,85 2,99 1,07 -0,14

ÊÕÐÑÏÕ Euro Balanced Premium Ìéêôü 1,544 ÊÕÐÑÏÕ Euro Bond Premium Ïìïëïãéáêü 2,0353 ÊÕÐÑÏÕ Euro Equity Premium Ìåôï÷éêü 3,3855 ÊÕÐÑÏÕ Fund of Funds Ìéêôü 3,5077 ÊÕÐÑÏÕ USD Bond Premium Ïìïëïãéáêü 3,8776 ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí 5,1718 ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 1,6016 ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê.

1,544 2,0353 3,3855 3,5077 3,8776 5,1718 1,6016

1,5363 2,0251 3,3686 3,4902 3,8582 5,1459 1,5936

2,52 1,1 4,99 4,89 -0,49 1,96 6,24

200,36 303,76 2,2712 6,7202 7,6152 4,2646 3,0608 0,9449 3,9983 2,9564 6,8495 2,2379 7,4134 6,2308 10,9202 11,2305 11,1136 10,7565 4,029 4,7992 0,5592 4,0394 4,3632 1,7183

201,3618 306,7976 2,3109 6,8377 7,6152 4,3072 3,0914 0,9614 4,0583 3,0081 6,918 2,2603 7,4875 6,2931 11,084 11,371 11,2247 10,7565 4,0693 4,7992 0,569 4,0797 4,4396 1,7355

200,36 303,76 2,2485 6,653 7,6152 4,222 3,0302 0,9355 3,9683 2,9268 6,781 2,2155 7,3394 6,1685 10,8383 11,1463 11,0303 10,7565 3,9887 4,7992 0,548 3,9989 4,2759 1,7011

-1,5 5,71 4,61 10,78 1,76 1,5 -0,33 -4,7 7,93 3,1 4,54 1,34 0,63 11,22 12,88 6,31 0,32 2,18 5,89 1,92 3,17 5,96 2,35 2,97

3,7018 3,6389 5,5325 6,9873 0,6133 1,9803 4,3755 2,5405 2,8341

3,7111 3,6516 5,5325 6,9873 0,6164 1,9853 4,3974 2,5405 2,8341

3,6925 3,6298 5,5325 6,9873 0,6102 1,9753 4,3536 2,5341 2,8341

0,3 6,2 0 11,34 1,44 6,75 17,66 12,17 3,49

ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT 7,5700 7,8728 7,5700 ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT 10,6200 11,0448 10,6200 ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A 16,0700 16,7128 16,0700 ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A 20,8500 21,6840 20,8500 ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A 10,7200 10,9344 10,7200 ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT 14,1000 14,3820 14,1000 ALLIANZ EUROPEAN EQUITY EUR CL A 138,9400 144,4976 138,9400 ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A 18,3000 19,0320 18,3000 ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A 16,3500 17,0040 16,3500 ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT 144,2900 150,0616 144,2900 ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT 71,1800 74,0272 71,1800 ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT 5,4800 5,6992 5,4800 ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A 12,2600 12,7504 12,2600 ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A 122,0700 126,9528 122,0700 ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT 69,7200 72,5088 69,7200 ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT 197,8000 205,7120 197,8000 ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY CL A 101,8300 104,8849 101,8300 ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-93.06.600), URL : www.alpha.gr

14,01% 14,81% 11,44% 12,28% -0,83% -0,07% 8,66% -2,76% -2,04% 5,51% -8,83% -8,21% 15,77% -2,51% 16,45% 11,55% -0,51%

MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD)

-0,82% 1,70%

PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY ÁÔÅ EUROZONE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÁÔÅ US ÌÅÔÏ×ÉÊÏ Åîùôåñéêïý ÁÔÅ Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí Euro ÁÔÅ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÁÔÅ ÊÅÖÁËÁÉÏÕ & ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ (ÌÅÓÁÉÁÓ & ÌÉÊÑÇÓ ÊÅÖÁË.) ÅÓÙÔ. ÁÔÅ Ìåôï÷éêü Global Fund of Funds ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÔÅ ÌÉÊÔÏ Åîùôåñéêïý ÁÔÅ Ìéêôü Åõñùðáúêü ÁÔÅ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ Åîùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ A/K Ïìïëüãùí Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìåôï÷éêü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìéêôü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ïìïëïãéáêü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á.Ê Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí (ÅÕÑÙ) ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí ÖïñÝùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äõíáìéêþí Åðé÷åéñÞóåùí Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìéêôü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. ÅËÔÁ Á.Å.Ä.Á.Ê. Ô.Ô. - ÅËÔÁ Europlus Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ High Yield Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Äïëáñßïõ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (USD) Ô.Ô. - ÅËÔÁ Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìéêôü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïéêïëïãéêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (EUR)

Î Å Í Å Ó Ê Å Ö Á Ë Á É Á Ã Ï Ñ Å Ó ALLIANZ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr

42,5900 19,1900

45,0389 20,2934

42,5900 19,1900


MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD) MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) MORGAN ST. EURO BOND(EUR) MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) MORGAN ST. US PROPERTY(USD) B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(1) B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1) BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD BGF EURO BOND FUND A2 EUR BGF EURO BOND FUND A2 USD BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FUND A2 EUR BGF EUROPEAN FUND A2 USD BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD BGF INDIA FUND A2 EUR BGF INDIA FUND A2 USD BGF JAPAN FUND A2 EUR BGF JAPAN FUND A2 JPY BGF JAPAN FUND A2 USD BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR BGF NEW ENERGY FUND A2 USD BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD

42,1200 60,3700 76,0400 37,5100 14,0700 42,8400 12,8860 19,2800 23,5300 35,8600 38,8100 83,3200 60,7200 38,9200 20,1500 13,0289 48,8000 57,7300 351,5400 784,4300 202,5800 382,6900 118,4000 114,1351 194,8800 335,1100 171,7800 121,4600 118,5000 160,1600 77,9100 514,4600 130,2900 139,4600 123,8200 3.891,0000 9.005,0000 5.714,0000 21.340,0000 696,6100 204,1674 209,5372 438,4500 211,5100 186,2800 179,4900 174,5300 100,5400 49,2300 122,5300 20,8100 17,9500 27,6400 32,5400 15,0100 88,1400 117,0800 10,8900 14,4600 21,1600 28,1000 23,9200 31,7700 14,0400 15,1700 20,2100 26,8500 24,4100 90,0400 119,6100 26,4900 35,1900 94,6600 125,7300 49,0200 42,2900 65,1200 12,4400 35,2600 46,8400 11,5200 11,3600 10,9900 14,6000 10,6000 5,2100 6,9200 24,8400 23,4300 19,9200 14,2600 29,3800 39,0300 58,2100 77,3200 14,6600 19,4700 12,4000 1.616,0000 16,4800 35,7300 4.656,0000 47,4600 8,0200 1.046,0000 10,6600 53,0700 45,7800 70,4900 19,2100 25,5200 5,4600 7,2500 22,8200 19,6900 30,3100

44,5419 63,8413 79,0816 39,6668 14,6328 44,5536 12,8860 20,0512 24,8830 37,9220 40,3624 88,1109 64,2114 41,1579 20,9560 13,0289 51,6060 61,0495 369,1170 823,6515 212,7090 401,8245 124,3200 119,8419 204,6240 351,8655 180,3690 127,5330 124,4250 168,1680 81,8055 540,1830 136,8045 146,4330 130,0110 4.085,5500 9.455,2500 5.999,7000 22.407,0000 731,4405 214,3758 220,0141 460,3725 222,0855 195,5940 188,4645 183,2565 105,5670 51,6915 128,6565 21,8505 18,8475 29,0220 34,1670 15,7605 92,5470 122,9340 11,4345 15,1830 22,2180 29,5050 25,1160 33,3585 14,7420 15,9285 21,2205 28,1925 25,6305 94,5420 125,5905 27,8145 36,9495 99,3930 132,0165 51,4710 44,4045 68,3760 13,0620 37,0230 49,1820 12,0960 11,9280 11,5395 15,3300 11,1300 5,4705 7,2660 26,0820 24,6015 20,9160 14,9730 30,8490 40,9815 61,1205 81,1860 15,3930 20,4435 13,0200 1.696,8000 17,3040 37,5165 4.888,8000 49,8330 8,4210 1.098,3000 11,1930 55,7235 48,0690 74,0145 20,1705 26,7960 5,7330 7,6125 23,9610 20,6745 31,8255

42,1200 60,3700 76,0400 37,5100 14,0700 42,8400 12,8860 19,2800 23,5300 35,8600 38,8100 83,3200 60,7200 38,9200 20,1500 13,0289 48,8000 57,7300 351,5400 784,4300 202,5800 382,6900 118,4000 114,1351 194,8800 335,1100 171,7800 121,4600 118,5000 160,1600 77,9100 514,4600 130,2900 139,4600 123,8200 3.891,0000 9.005,0000 5.714,0000 21.340,0000 696,6100 204,1674 209,5372 438,4500 211,5100 186,2800 179,4900 174,5300 100,5400 49,2300 122,5300 20,8100 17,9500 27,6400 32,5400 15,0100 88,1400 117,0800 10,8900 14,4600 21,1600 28,1000 23,9200 31,7700 14,0400 15,1700 20,2100 26,8500 24,4100 90,0400 119,6100 26,4900 35,1900 94,6600 125,7300 49,0200 42,2900 65,1200 12,4400 35,2600 46,8400 11,5200 11,3600 10,9900 14,6000 10,6000 5,2100 6,9200 24,8400 23,4300 19,9200 14,2600 29,3800 39,0300 58,2100 77,3200 14,6600 19,4700 12,4000 1.616,0000 16,4800 35,7300 4.656,0000 47,4600 8,0200 1.046,0000 10,6600 53,0700 45,7800 70,4900 19,2100 25,5200 5,4600 7,2500 22,8200 19,6900 30,3100

15,56% 0,42% -7,93% -2,72% 0,07% 1,42% 0,01% 3,77% 4,90% 10,34% -4,10% 10,86% -11,74% 8,14% 0,45% 0,01% 20,76% 8,82% 1,25% 13,10% 1,91% -7,33% 0,38% 0,12% 0,40% 0,46% 0,47% 0,50% 0,87% 0,58% 5,23% 9,64% 4,40% 2,60% -3,45% 38,27% 57,68% 37,92% -0,32% -12,59% 0,03% 0,01% -3,25% 2,50% 2,72% 28,42% 28,62% 17,48% -1,01% -10,39% -0,76% 5,22% -0,29% -3,90% 11,27% -5,59% -5,13% -6,20% -5,80% -8,68% -8,26% 0,72% 1,21% 0,65% 0,60% 12,65% 13,20% 11,11% 11,19% 11,74% 10,01% 10,56% 15,37% 15,92% 16,80% 23,87% 17,38% -0,16% 7,47% 8,03% -1,45% -1,65% 13,65% 14,24% 6,53% 13,02% 13,44% -0,20% -0,38% 2,52% 2,22% 14,99% 15,58% 18,99% 19,58% -10,94% -10,52% 18,32% 35,12% 18,56% 26,97% 44,91% 27,14% 23,57% 41,16% 23,81% -14,01% -8,80% -13,59% -4,62% -4,13% 13,75% 14,17% 10,94% 17,69% 11,47%

BGF RESERVE FUND A2 USD 150,7700 158,3085 150,7700 BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP 189,7400 199,2270 189,7400 BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR 11,9500 12,5475 11,9500 BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR 86,4700 90,7935 86,4700 BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP 74,6000 78,3300 74,6000 BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD 114,8600 120,6030 114,8600 BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR 47,8200 50,2110 47,8200 BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP 41,2600 43,3230 41,2600 BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD 63,5200 66,6960 63,5200 BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD 28,3500 29,7675 28,3500 BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD 26,4800 27,8040 26,4800 BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD 12,5000 13,1250 12,5000 BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR 15,5700 16,3485 15,5700 BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD 20,6800 21,7140 20,6800 BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD 17,1700 18,0285 17,1700 BGF US GROWTH FUND A2 EUR 8,4300 8,8515 8,4300 BGF US GROWTH FUND A2 USD 10,8900 11,4345 10,8900 BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR 111,9200 117,5160 111,9200 BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD 148,6600 156,0930 148,6600 BGF WORLD BOND FUND A2 USD 65,7400 69,0270 65,7400 BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR 17,8400 18,7320 17,8400 BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD 23,7000 24,8850 23,7000 BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR 15,0500 15,8025 15,0500 BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD 19,9900 20,9895 19,9900 BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR 23,6400 24,8220 23,6400 BGF WORLD GOLD FUND A2 USD 31,4000 32,9700 31,4000 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR 18,4600 19,3830 18,4600 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD 24,5200 25,7460 24,5200 BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR 11,1600 11,7180 11,1600 BGF WORLD INCOME FUND A2 USD 14,8200 15,5610 14,8200 BGF WORLD MINING FUND A2 EUR 32,5000 34,1250 32,5000 BGF WORLD MINING FUND A2 USD 43,1700 45,3285 43,1700 BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR 10,7900 11,3295 10,7900 BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP 9,3100 9,7755 9,3100 BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD 14,3300 15,0465 14,3300 PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR 98,6800 103,6140 98,6800 PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR 108,5700 113,9985 108,5700 PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR 117,1800 123,0390 117,1800 PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR 117,7400 123,6270 117,7400 PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD 156,4000 164,2200 156,4000 PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR 104,6400 109,8720 104,6400 PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD 138,9900 145,9395 138,9900 PICTET-BIOTECH-HR EUR 341,6500 358,7325 341,6500 PICTET-BIOTECH-R USD 452,2300 474,8415 452,2300 PICTET-CHF BONDS-R CHF 444,6200 466,8510 444,6200 PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR 51,7200 54,3060 51,7200 PICTET-CLEAN ENERGY-R USD 68,7000 72,1350 68,7000 PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR 120,9400 126,9870 120,9400 PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD 160,6400 168,6720 160,6400 PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR 321,1700 337,2285 321,1700 PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR 134,7400 141,4770 134,7400 PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD 178,3400 187,2570 178,3400 PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD 226,3500 237,6675 226,3500 PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR 350,9000 368,4450 350,9000 PICTET-EMERGING MARKETS-R USD 466,1100 489,4155 466,1100 PICTET-EUR BONDS-R EUR 443,1800 465,3390 443,1800 PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR 168,0700 176,4735 168,0700 PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR 132,2200 138,8310 132,2200 PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR 195,8700 205,6635 195,8700 PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR 115,7900 121,5795 115,7900 PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR 127,8600 134,2530 127,8600 PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR 98,4600 103,3830 98,4600 PICTET-EUROPE INDEX-R EUR 128,5700 134,9985 128,5700 PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR 165,3600 173,6280 165,3600 PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR 484,5400 508,7670 484,5400 PICTET-GENERICS-HR EUR 124,5600 130,7880 124,5600 PICTET-GENERICS-R EUR 120,4700 126,4935 120,4700 PICTET-GENERICS-R USD 160,0100 168,0105 160,0100 PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR 292,2800 306,8940 292,2800 PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR 221,1800 232,2390 221,1800 PICTET-GREATER CHINA-R EUR 265,1300 278,3865 265,1300 PICTET-GREATER CHINA-R USD 352,1700 369,7785 352,1700 PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR 200,5400 210,5670 200,5400 PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD 266,3800 279,6990 266,3800 PICTET-JAPAN INDEX-R JPY 11.797,9300 12.387,8265 11.797,9300 PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR 48,0500 50,4525 48,0500 PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY 6.294,8800 6.609,6240 6.294,8800 PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR 66,0900 69,3945 66,0900 PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR 74,4800 78,2040 74,4800 PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY 9.759,8800 10.247,8740 9.759,8800 PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD 334,6300 351,3615 334,6300 PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR 108,3900 113,8095 108,3900 PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD 143,9600 151,1580 143,9600 PICTET-SECURITY-R EUR 108,7000 114,1350 108,7000 PICTET-SECURITY-R USD 144,3800 151,5990 144,3800 PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R 123,4700 129,6435 123,4700 PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R 134,1900 140,8995 134,1900 PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R 129,0800 135,5340 129,0800 PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR 676,4700 710,2935 676,4700 PICTET-TIMBER-R EUR 104,1700 109,3785 104,1700 PICTET-TIMBER-R USD 138,3700 145,2885 138,3700 PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR 102,6300 107,7615 102,6300 PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD 139,5300 146,5065 139,5300 PICTET-USA INDEX-R USD 138,9200 145,8660 138,9200 PICTET-USD BONDS-R USD 555,8700 583,6635 555,8700 PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD 123,3000 129,4650 123,3000 PICTET-WATER-R EUR 169,8300 178,3215 169,8300 PICTET-WATER-R USD 225,5900 236,8695 225,5900 PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR 129,8300 136,3215 129,8300 PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD 171,3800 179,9490 171,3800 AMUNDI ÅËËÁÓ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com AMUNDI GLOBAL MACRO 2 (EUR)(1) AMUNDI GLOBAL MACRO 4 (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2-AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4-AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1) AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL - AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1)

3.317,6900 3.317,6900 3.317,6900 6.540,3600 6.540,3600 6.540,3600 115,8400 121,0528 115,8400 108,1100 112,9750 108,1100 25,5600 26,7102 25,5600 135,3600 141,4512 135,3600 17,8400 18,6428 17,8400 11,5600 12,0802 11,5600 27,5500 28,7898 27,5500 520,2200 543,6299 520,2200 8,8400 9,2378 8,8400 116,2800 121,5126 116,2800 17,1000 17,8695 17,1000 18,9800 19,8341 18,9800 137,4100 143,5935 137,4100

-0,01% 0,05% 4,09% 5,81% 12,21% 6,33% 25,54% 33,14% 26,16% -2,24% 2,76% -0,24% 18,67% 19,19% -3,05% 13,31% 10,78% 22,37% 22,96% -0,90% 10,88% 11,48% 17,95% 18,49% -38,55% -38,25% 28,64% 29,32% -0,36% 0,14% -28,30% -27,95% 12,75% 19,67% 13,28% -4,68% -6,47% -3,52% -3,93% -3,24% -7,72% -7,06% 37,68% 37,84% -0,68% 13,25% 14,06% 19,09% 19,94% -5,73% -8,20% -8,10% -8,52% -7,21% -6,55% -0,41% 0,04% 0,14% 3,48% -3,53% 0,72% 8,66% 9,06% 9,08% 5,30% 11,32% 10,85% 11,63% -6,78% -6,97% -3,16% -2,47% -9,18% -8,54% 37,56% 20,94% 39,55% 34,08% 17,90% 36,06% -0,15% 12,84% 13,64% 14,43% 15,25% -0,06% -0,19% 0,02% 16,07% 8,59% 9,36% 16,69% 17,08% 20,68% -3,47% -0,07% 10,47% 11,25% -6,06% -5,95% 1,48% 2,18% 0,84% 1,74% 0,67% -2,46% 3,00% 8,95% -9,14% -0,02% 9,54% -1,61% 0,06% -5,90% -5,73%

AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) 533,4200 557,4239 533,4200 AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1) 24,4600 25,5607 24,4600 EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(3) 100,0300 103,0309 95,0285 EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(3) 103,7200 107,3502 98,5340 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) 89,3400 93,3603 89,3400 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1) 69,6100 72,7425 69,6100 INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(3) 116,0700 119,5521 115,4897 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1) 114,9000 120,0705 114,9000 ATOUT PREMS ACTIONS AE(1) 10,5700 10,5700 10,5700 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(1) 163,4600 170,8157 163,4600 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1) 27,1700 28,3927 27,1700 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1) 106,3900 111,1776 106,3900 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1) 143,3600 149,8112 143,3600 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1) 108,8200 113,7169 108,8200 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1) 128,6200 134,4079 128,6200 AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1) 109,4900 114,4171 109,4900 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1) 138,0700 144,2832 138,0700 EMPORIKI MINOAS(3) 112,2000 116,1270 106,5900 AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(1) 121,4400 126,9048 121,4400 AMUNDI FUNDS CASH EURO (EUR)(1) 101,0200 105,5659 101,0200 AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1) 113,2400 118,3358 113,2400 AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1) 116,8800 122,1396 116,8800 AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1) 156,6600 163,7097 156,6600 AMUNDI FUNDS CASH USD(1) 100,8000 105,3360 100,8000 AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1) 139,9300 146,2269 139,9300 AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1) 67,2000 70,2240 67,2000 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1) 44,2000 46,1890 44,2000 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE(1) 125,6700 131,3252 125,6700 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC AE(1) 165,7300 173,1879 165,7300 MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(3) 103,3200 106,9362 98,1540 AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AU (USD)(1) 5.568,7400 5.847,1770 5.568,7400 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE EUR(1) 102,3500 106,9558 102,3500 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE HIGH YIELD - AE EUR(1) 106,2300 111,0104 106,2300 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE - AE EUR(1) 85,8600 89,7237 85,8600 AMUNDI FUNDS BOND EMERGING INFLATION - AU USD(1) 93,5400 97,7493 93,5400 AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - AE EUR(1) 162,4900 169,8021 162,4900 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU USD(1) 200,0600 209,0627 200,0600 AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD(1) 107,7900 112,6406 107,7900 AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE - AE EUR(1) 108,1700 113,0377 108,1700 AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - AU USD(1) 106,7700 111,5747 106,7700 AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL - AU USD(1) 82,6700 86,3902 82,6700 AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AU USD(1) 90,4900 94,5621 90,4900 AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE - AE EUR(1) 100,2900 104,8031 100,2900 AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING - AE EUR(1) 74,9400 78,3123 74,9400 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA - AU USD(1) 92,4600 96,6207 92,4600 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AU USD(1) 119,9000 125,2955 119,9000 AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE - AU USD(1) 39,1100 40,8700 39,1100 AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ JPY(1) 13.875,9800 14.500,3991 13.875,9800 AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ JPY(1) 8.914,0000 9.315,1300 8.914,0000 AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU USD(1) 130,8300 136,7174 130,8300 AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - AU USD(1) 133,7400 139,7583 133,7400 AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - AU USD(1) 126,6700 132,3702 126,6700 AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH - AU USD(1) 110,7900 115,7756 110,7900 AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AU USD(1) 134,6200 140,6779 134,6200 AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT - AU(1) 110,8900 115,8801 110,8900 CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr

-14,06% -2,43% -0,37% -0,36% 3,44% -6,36% 0,72% -4,50% -0,28% 17,23% -7,05% 7,35% -5,20% 8,94% -7,56% 0,93% -0,70% 4,40% -1,16% 0,06% 0,36% 11,70% 9,96% 0,19% 9,11% -7,28% -40,44% 9,18% 10,74% -1,54% 7,06% 1,83% 0,71% -2,30% -7,69% 0,17% 3,94% -2,37% 3,31% 1,16% -16,41% -3,95% 6,61% 11,30% 7,91% 10,79% -19,24% 33,18% 37,43% 23,25% 3,70% 11,56% 21,33% 23,35% -8,29%

LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND EUR HEDGED LEGG MASON CB US APPRECIATION GA EURO ACCUMULATING LEGG MASON CB US APPRECIATION GA US ACCUMULATING LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND USD LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A EURO LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A USD LEGG MASON EUROLAND CASH FUND EUR CL.A LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND USD LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND EUR LEGG MASON EUROLAND EQUITY FUND EUR LEGG MASON WESTERN ASSET GL. MULTI STRATEGY CL A DISTRIBUTING HDG EUR LEGG MASON BRANDYWINE GL. FIXED INCOME CL A EUR ACCUM HDG USD JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND USD JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD JP MORGAN US VALUE FUND USD JP MORGAN AMERICA LARGE CAP FUND USD JP MORGAN EUROPE EQUITY FUND EUR JP MORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND EUR JP MORGAN PACIFIC EQUITY FUND USD JP MORGAN UK EQUITY FUND GBP JP MORGAN JAPAN EQUITY FUND USD JP MORGAN ASIA PACIFIC EXCL JAPAN EQUITY USD JP MORGAN EMERGING EMEA EQUITY A USD JP MORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND EUR

2,96% 2,38% 5,05% 5,15% 6,39% 7,66% 3,07% 23,40% 22,24% -3,05% -4,13% 25,40% 24,50% -3,56% -3,98% -4,68% -0,27% 8,36% 9,17% 22,02% 23,00% -2,98% 18,63% 19,57% 19,38% 20,26% -4,61% -3,91% 9,07% 8,19% 21,94% 22,77% 18,66% 19,49% 19,07% 20,18% 1,67% 16,36% 17,21% 2,04% 16,24% 17,11% -0,47% -12,58% -12,66% 8,48% -6,03% -0,12% 13,45% -7,48% 22,26% 18,99% 13,82% 11,95% 10,03% 19,29% 24,48% -3,04% -5,05% 16,25%

130,1400 129,7200 135,9100 129,3300 140,0100 131,4400 140,5800 76,1600 72,7800 115,2300 133,5100 130,8900 129,1700 143,6800 105,0500 80,2500 108,9700 127,8900 133,4500 169,4100 137,4200 111,5300 143,9100 152,1700 161,4500 168,1600 100,6600 105,1600 77,3600 126,8500 164,4900 134,8700 124,7200 107,9500 167,1500 137,8500 99,6000 145,3000 134,3400 103,9800 142,9900 129,6500 135,3900 273,3800 206,5200 95,6800 98,5600 138,7400 16,7000 29,4200 19,8800 13,4700 37,7200 12,3700 71,3000 9,0300 23,9000 45,9800 56,1600 9,7300

134,0442 133,6116 141,0066 134,1799 145,2604 136,3690 143,3916 79,5110 75,9823 117,5346 136,1802 136,6492 134,8535 146,5536 109,6722 83,7810 111,1494 133,5172 139,3218 176,8640 143,4665 113,7606 150,2420 158,8655 168,5538 175,5590 105,0890 109,7870 80,7638 132,4314 171,7276 140,8043 130,2077 112,6998 174,5046 143,9154 103,9824 151,6932 140,2510 108,5551 149,2816 135,3546 135,3900 285,4087 215,6069 98,0720 100,5312 144,8446 17,4348 30,7145 20,7547 14,0627 39,3797 12,9143 74,4372 9,4273 24,9516 48,0031 58,6310 10,1581

130,1400 129,7200 135,9100 129,3300 140,0100 131,4400 140,5800 76,1600 72,7800 115,2300 133,5100 130,8900 129,1700 143,6800 105,0500 80,2500 108,9700 127,8900 133,4500 169,4100 137,4200 111,5300 143,9100 152,1700 161,4500 168,1600 100,6600 105,1600 77,3600 126,8500 164,4900 134,8700 124,7200 107,9500 167,1500 137,8500 99,6000 145,3000 134,3400 103,9800 142,9900 129,6500 135,3900 273,3800 206,5200 95,6800 98,5600 138,7400 16,7000 29,4200 19,8800 13,4700 37,7200 12,3700 71,3000 9,0300 23,9000 45,9800 56,1600 9,7300


JP MORGAN CHINA FUND USD JP MORGAN INDIA FUND USD JP MORGAN EMERGING MARKETS DEBT A HEDGED EUR JP MORGAN EUROPE SMALL CAP FUND EUR JP MORGAN EUROLAND EQUITY A-EUR JP MORGAN US SMALL CAP GROWTH FUND USD JP MORGAN EASTERN EUROPE EQUITY FUND EUR JP MORGAN FUNDS TURKEY EQUITY FUND EUR JP MORGAN GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND USD JP MORGAN LATIN AMERICA EQUITY FUND USD JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD JP MORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND EUR JP MORGAN EMEGING MARKETS EQUITY EUR JP MORGAN PACIFIC EQUITY EUR JP MORGAN USD GLOBAL BOND FUND USD JP MORGAN GLOBAL ENHANCED BOND FUND EUR JP MORGAN EUROPE BOND FUND EUR JP MORGAN US BOND FUND USD JP MORGAN EUR GLOBAL BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-EUR JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-USD JP MORGAN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL CAP PRESERVATION FUND USD JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGY FUND EUR JP MORGAN EMERGING MIDDLE EAST EQUITY FUND USD(1) JP MORGAN PACIFIC TECHNOLOGY FUND USD JP MORGAN RUSSIA FUND USD JP MORGAN BRAZIL EQUITY FUND USD JP MORGAN EUROPE SELECT EQUITY FUND EUR JP MORGAN GLOBAL FOCUS FUND A EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD HEDGED JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-EUR JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-USD JP MORGAN FUNDS-GERMANY EQUITY FUND EUR JP MORGAN INCOME OPPORTUNITIES FUND A CAP EUR JP MORGAN EURO LIQUID MARKET FUND A CAP EUR JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FD A CAP USD JP MORGAN EMERGING MARKETS INFRASTRUCT EQ A C USD JPM US EQUITY PLUS A ACC EUR JPM US EQUITY PLUS A ACC USD JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES HEDGED EUR JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND USD JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - HEDGED EUR SCHRODER EURO EQUITY FUND EUR SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITY A ACC USD SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND JPY SCHRODER EMERGING EUROPE FUND EUR SCHRODER ITALIAN EQUITY FUND EUR SCHRODER SWISS EQUITY FUND CHF SCHRODER GLOBAL CORPORATE BOND FUND USD SCHRODER GREATER CHINA FUND USD SCHRODER GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND EUR SCHRODER KOREAN EQUITY FUND USD SCHRODER EURO EQUITY FUND USD SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND USD SCHRODER EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND EUR SCHRODER ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN USD A ACC SCHRODER ISF EMERGING EUROPE DEBT ABSOLUTE RETURN EUR SCHRODER US SMALLER COMPANIES FUND USD SCHRODER EURO CORPORATE BOND FUND EUR SCHRODER EURO SHORT TERM BOND EUR SCHRODER US DOLLAR BOND USD SCHRODER ISF BRIC FUND USD A ACC. SCHRODER ISF BRIC FUND EUR A ACC. SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND EUR SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND USD SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE USD SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY USD SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY EUR SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE USD SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE EUR SCHRODER ISF CONSERVATIVE PORTFOLIO USD SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO USD SCHRODER ISF GROWTH PORTFOLIO USD SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE EUR SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED EUR SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH EUR SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND USD SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND EUR SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY USD SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN FUND CL A USD SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CL A EUR HEDGED SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A USD SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A EUR HEDGED SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY CL.A EUR ACC. SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY CL.A USD ACC. SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-USD SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-EUR SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-USD SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-EUR SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND EUR(1) SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED USD(1) SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED GBP(1) SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER HEDGED EUR SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER USD CREDIT SUISSE EQUITY EUROPEAN PROPERTY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY (LUX)SMALL & MID CAP GERMANY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY ITALY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL PRESTIGE EUR(1) BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY EUR

42,2900 66,2100 9,6200 44,5600 35,4100 19,0700 42,6200 20,2400 6,9100 52,9000 10,9900 13,0100 12,9200 12,6600 10,2500 143,8900 132,1200 162,7400 203,2400 124,1500 1.049,8900 115,6700 191,5700 140,4100 17,9800 17,7500 16,2000 11,7600 7,9700 960,1600 17,7300 104,8000 139,1100 149,6300 13,6800 7,2600 18,7600 133,9500 1.010,1100 21,0900 7,2600 77,8100 12,5200 6,8400 10,1400 89,8800 24,5400 12,1500 786,2800 23,3900 22,3300 33,0400 9,5000 35,4500 26,6200 42,3400 30,7800 7,3000 45,3400 12,7200 18,2100 99,6900 17,9800 7,0500 20,2000 173,3600 130,6800 135,2900 142,0700 161,1700 120,4800 117,9500 106,2200 102,4800 96,5200 147,9400 150,4800 150,5700 121,4700 117,1400 109,7300 10,9100 11,1700 10,1700 9,8200 26,7100 28,5900 194,6800 125,6600 122,3100 104,8000 119,7900 117,5600 110,5000 110,2500 140,6400 141,6900 127,0000 127,5200 56,3400 10,8900 5,3800 15,4700 1.533,6800 273,1700 19,1300 20,2100 26,8500 119,6100 90,0400 16,4800 12,4000 70,4900 53,0700 20,6800 15,5700

44,1508 42,2900 69,1232 66,2100 9,8124 9,6200 46,5206 44,5600 36,9680 35,4100 19,9091 19,0700 44,4953 42,6200 21,1306 20,2400 7,2140 6,9100 55,2276 52,9000 11,4736 10,9900 13,2702 13,0100 13,4885 12,9200 13,2170 12,6600 10,7010 10,2500 146,7678 143,8900 134,7624 132,1200 165,9948 162,7400 207,3048 203,2400 126,6330 124,1500 1.081,3867 1.049,8900 119,1401 115,6700 195,4014 191,5700 144,6223 140,4100 18,7711 17,9800 18,5310 17,7500 16,9128 16,2000 12,2774 11,7600 8,3207 7,9700 1.002,4070 960,1600 18,5101 17,7300 106,8960 104,8000 141,8922 139,1100 152,6226 149,6300 14,2819 13,6800 7,5794 7,2600 19,5854 18,7600 0,0000 133,9500 1.040,4133 1.010,1100 21,7227 21,0900 7,4778 7,2600 80,1443 77,8100 12,7704 12,5200 6,9768 6,8400 10,4442 10,1400 92,5764 89,8800 25,6198 24,5400 12,6846 12,1500 820,8763 786,2800 24,4192 23,3900 23,3125 22,3300 34,4938 33,0400 9,6900 9,5000 37,0098 35,4500 27,1524 26,6200 44,2030 42,3400 32,1343 30,7800 7,6212 7,3000 47,3350 45,3400 12,9744 12,7200 18,5742 18,2100 104,0764 99,6900 18,3396 17,9800 7,1910 7,0500 20,6040 20,2000 180,9878 173,3600 136,4299 130,6800 137,9958 135,2900 144,9114 142,0700 168,2615 161,1700 125,7811 120,4800 123,1398 117,9500 110,8937 106,2200 106,9891 102,4800 100,7669 96,5200 150,8988 147,9400 154,9944 150,4800 156,2164 150,5700 123,8994 121,4700 120,6542 117,1400 113,8449 109,7300 11,3900 10,9100 11,6615 11,1700 10,6175 10,1700 10,2521 9,8200 27,2442 26,7100 29,1618 28,5900 203,2459 194,6800 131,1890 125,6600 122,3100 122,3100 104,8000 104,8000 122,1858 119,7900 119,9112 117,5600 112,7100 110,5000 112,4550 110,2500 143,4528 140,6400 144,5238 141,6900 129,5400 127,0000 130,0704 127,5200 58,8190 56,3400 11,3692 10,8900 5,6167 5,3800 16,1507 15,4700 1.601,1619 1.533,6800 285,1895 273,1700 19,9717 19,1300 21,0992 20,2100 28,0314 26,8500 124,8728 119,6100 94,0018 90,0400 17,2051 16,4800 12,9456 12,4000 73,5916 70,4900 55,4051 53,0700 21,5899 20,6800 16,2551 15,5700

-1,97% -6,50% -5,96% 21,75% 12,31% 29,11% -5,18% -7,16% 15,55% -10,03% 8,17% -3,99% -24,31% -7,93% 9,63% -1,03% -2,16% 0,48% 2,82% -1,62% 4,65% 6,61% 3,07% 5,14% 13,87% 4,23% 0,50% -5,08% -16,37% 12,16% 11,51% -1,91% -1,45% -1,79% -9,58% -9,02% 11,34% 0,96% 0,00% -7,50% -9,02% 0,95% 22,99% 7,72% 4,97% 10,42% 12,31% -2,88% 35,23% -1,18% 7,72% 15,04% -1,45% -5,59% -4,42% -8,02% 12,46% 18,12% 11,62% -3,56% 0,50% 22,38% 1,30% 0,71% -3,16% -7,62% -7,97% 1,46% 1,62% 12,68% 12,26% -7,64% -7,93% -8,94% -9,10% 1,47% 6,10% 8,03% 0,94% 3,03% 7,21% 14,00% 13,63% 15,18% 14,72% -0,85% -1,11% 20,99% 20,64% -0,20% -0,08% 10,00% 9,78% 1,39% 1,16% -1,67% 15,88% 16,35% 16,18% 5,31% 0,93% 1,13% 4,32% 20,62% 6,63% 12,73% 12,65% 13,20% 11,74% 11,19% 18,56% 18,32% -13,59% -14,01% 19,19% 18,67%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM GBP BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL BOND FUND USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING FUND EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY USD A BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY EUR A BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION HEDGED EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON USD BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE A2 USD BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (HEDGED A2 EUR) BGF EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A2 BGF - GLOBAL ALLOCATION FUND EUR BGF GLOBAL EQUITY INCOME A5G USD BGF GLOBAL EQUITY INCOME HEDGED A5G EUR BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR BGF ASIAN TIGER BOND FUND USD BLACK ROCK GLOBAL FUNDS CHINA AH CAP EUR MFS MERIDIAN EUROPEAN RESEARCH FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN US CONCENTRATED GROWTH FUND USD CL. A(1) MFS MERIDIAN ABSOLUTE RETURN FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN VALUE FUND USD CL. A(1) MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT EUR CL.A1(1) MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT USD CL.A1(1) MFS MERIDIAN HIGH YIELD FUND EUR A1(1) MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND USD(1) MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR(1) MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION ADJUSTED BOND USD(1) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY (EX PAN EUR.)EUR CL.A INVESCO BOND FUND USD INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND USD INVESCO CAPITAL SHIELD 90 FUND EUR INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND EUR INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)JPY CL.A INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)EUR CL.E INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) USD CL.A INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) EUR CL.E INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND EUR INVESCO ENERGY USD CL.A INVESCO ENERGY EUR CL.E INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND (EX.RETURN PLUS) EUR INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE E EUR INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE A JPY INVESCO GLOBAL REAL ESTAT FUND EUR INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND USD INVESCO GLOBAL LEISURE FUND EUR INVESCO GLOBAL LEISURE FUND USD INVESCO ASIAN EQUITY FUND EUR INVESCO ASIAN EQUITY FUND USD INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND EUR INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND USD INVESCO PACIFIC EQUITY FUND USD INVESCO JAPANESE EQUITY FUND USD INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CL.A /EUR INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.A USD INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.E EUR INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION CL.A HEDGED USD INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL E CAP EUR INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL A CAP USD JANUS FLEXIBLE INCOME FUND EUR FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND USD(1) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND(1) FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND USD(1) FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD(1) FRANKLIN EURO HIGH YIELD CL. N EUR(1) FRANKLIN INCOME FUND USD(1) FRANKLIN INDIA FUND USD(1) FRANKLIN INDIA FUND EUR(1) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND USD(1) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR(1) FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND USD(1) FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP GROWTH FUND-EUR(1) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD(1) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND EUR(1) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND USD(1) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND EUR(1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND USD(1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR(1) TEMPLETON BRIC FUND USD(1) TEMPLETON BRIC FUND EUR(1) TEMPLETON CHINA FUND USD(1) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND EUR(1) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND USD(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND USD(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND EUR(1)

74,6000 77,8824 74,6000 114,8600 119,9138 114,8600 125,7300 131,2621 125,7300 94,6600 98,8250 94,6600 47,4600 49,5482 47,4600 35,7300 37,3021 35,7300 148,6600 155,2010 148,6600 111,9200 116,8445 111,9200 31,7700 32,4054 31,7700 23,9200 24,3984 23,9200 24,8400 25,3368 24,8400 31,4000 32,7816 31,4000 23,6400 24,6802 23,6400 43,1700 45,0695 43,1700 32,5000 33,9300 32,5000 23,7000 24,7428 23,7000 17,8400 18,6250 17,8400 88,1400 92,0182 88,1400 117,0800 122,2315 117,0800 15,0500 15,7122 15,0500 19,9900 20,8696 19,9900 18,4600 19,2722 18,4600 24,5200 25,5989 24,5200 10,7900 11,2648 10,7900 14,3300 14,9605 14,3300 5,4600 5,7002 5,4600 7,2500 7,5690 7,2500 58,2100 60,7712 58,2100 77,3200 80,7221 77,3200 29,3800 30,6727 29,3800 39,0300 40,7473 39,0300 6,9200 7,2245 6,9200 5,2100 5,4392 5,2100 46,8400 48,2452 46,8400 32,2500 33,2175 32,2500 20,8100 21,7256 20,8100 27,6400 28,8562 27,6400 12,1500 12,6846 12,1500 11,6000 12,1104 11,6000 14,2600 14,5452 14,2600 10,8900 11,1078 10,8900 35,2600 36,3178 35,2600 11,8300 12,3505 11,8300 11,0900 11,5780 11,0900 11,7900 12,3088 11,7900 32,5400 33,1908 32,5400 10,4600 10,9202 10,4600 24,8700 25,9643 24,8700 19,2600 20,1074 19,2600 12,9000 13,4676 12,9000 17,1800 17,5236 17,1800 18,7600 19,5854 18,7600 16,1800 16,5036 16,1800 31,8500 32,4870 31,8500 13,0500 13,6242 13,0500 17,7600 18,5414 17,7600 26,2600 27,4154 26,2600 14,1100 14,3922 14,1100 15,0200 15,6809 15,0200 27,3800 27,9276 27,3800 13,0300 13,2906 13,0300 11,1100 11,4433 11,1100 18,8600 19,6898 18,8600 867,0000 905,1480 867,0000 6,0100 6,1903 6,0100 39,6700 41,4155 39,6700 27,2000 28,0160 27,2000 14,8601 15,1573 14,8601 26,9300 28,1149 26,9300 18,4500 19,0035 18,4500 2,7800 2,8356 2,7800 13,1000 13,6764 13,1000 2.848,0000 2.973,3120 2.848,0000 8,6700 8,9301 8,6700 11,0300 11,5153 11,0300 19,4700 20,0541 19,4700 28,4800 29,7331 28,4800 4,3900 4,5217 4,3900 5,9900 6,2536 5,9900 9,6700 9,9601 9,6700 13,5200 14,1149 13,5200 44,9500 46,9278 44,9500 17,2000 17,9568 17,2000 15,6106 15,9228 15,6106 12,9100 13,4780 12,9100 9,3600 9,6408 9,3600 14,2100 14,6363 14,2100 18,8800 19,4464 18,8800 319,3600 325,7472 319,3600 87,0200 88,7604 87,0200 21,8600 22,2972 21,8600 18,5900 19,1477 18,5900 9,8500 10,1455 9,8500 25,7900 26,5637 25,7900 17,0000 17,3400 17,0000 14,6000 14,8920 14,6000 19,8000 20,3940 19,8000 20,2800 20,8884 20,2800 18,5300 19,0859 18,5300 7,2500 7,4675 7,2500 5,4600 5,6238 5,4600 13,7800 14,0556 13,7800 25,8600 26,6358 25,8600 30,8400 31,7652 30,8400 23,1800 23,8754 23,1800 6,8300 7,1305 6,8300 4,6300 4,7689 4,6300 46,1000 47,4830 46,1000 34,7000 35,7410 34,7000 13,3000 13,6990 13,3000 12,1100 12,4733 12,1100 21,4200 22,0626 21,4200 19,3100 19,8893 19,3100 27,5600 28,7726 27,5600 19,1100 19,6833 19,1100 14,4000 14,8320 14,4000

12,21% 6,33% 15,92% 15,37% 27,14% 26,97% 22,96% 22,37% 1,21% 0,72% -0,20% -38,25% -38,55% -27,95% -28,30% 11,48% 10,88% -5,59% -5,13% 17,95% 18,49% 28,64% 29,32% 12,75% 13,28% 13,75% 14,17% 18,99% 19,58% 14,99% 15,58% 13,44% 13,02% 8,03% 7,82% -0,76% -0,29% 1,93% 1,67% 2,22% -6,20% 7,47% 9,13% 8,83% 12,18% -3,90% -8,33% 11,52% 14,71% 15,80% -1,26% 21,98% -6,53% -6,38% 1,56% 11,84% 11,65% -7,96% 16,89% -6,55% -5,37% 1,00% 10,29% 65,14% 42,76% 9,25% 8,11% -3,24% 16,83% 15,67% -1,10% 18,87% 37,32% 3,58% 3,76% 28,77% 30,16% 1,62% 2,39% -6,30% -5,26% 12,60% 15,28% 0,70% 1,41% 0,32% -0,42% -0,26% 0,00% 0,00% -2,10% 45,23% 3,47% 15,60% 2,29% 2,31% 5,88% -9,55% -10,18% 10,86% 10,08% -3,09% 17,44% 17,40% 16,60% 20,46% 19,02% -5,57% -6,22% -11,98% -12,63% -10,49% -6,67% -5,78% -5,35% -5,94%

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND USD(1) TEMPLETON EUROLAND FUND EUR(1) TEMPLETON EUROPEAN FUND EUR(1) TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND(1) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EUR(1) TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND EUR(1) TEMPLETON LATIN AMERICA FUND USD(1) TEMPLETON THAILAND FUND USD(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.A(ACC) / USD(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N (ACC) / EUR(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N(ACC)/EUR-H1(EURO HEDGED)(1) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME CLASS A(1) TEMPLETON EMERGING MRKTS BD FUND CL.A(QDIS)/EUR(1) FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/USD(1) FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/EUR(1) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.A(YDIS)/USD(1) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.N (ACC) / EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CL.A(MDIS) / GBP(1) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND CL.N(ACC)EUR-H1(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A H1 C EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND A H1 CAP EUR(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS A CAP EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) H1 - AUD(1) GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL A USD GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL E EUR GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORFOLIO CL.A USD GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CL.E EUR GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL A USD GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL E EUR GOLDMSACHS US MORT BACK SEC PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GL CR PRTF (HEDG) CLA USD GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL A USD GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL E EUR GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND USD GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND EUR GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND E(ACC) EUR GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND A(ACC) USD GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - USD GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - EUR GS N11 EQUITY PTF - BASE (ACC.) - USD GS N11 EQUITY PTF - E SHARES (ACC.) - EUR GS N11 EQUITY PTF BASE (OCS) SHARES HEDGED EUR GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD OTHER HGD CAP EUR PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR PICTET-SECURITY-R USD PICTET-BIOTECH-R USD PICTET-BIOTECH-HR EUR PICTET-GENERICS-R USD PICTET-GENERICS-HR EUR PICTET-WATER-R EUR PICTET-CLEAN ENERGY-R USD PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR PICTET-EUROPE INDEX-R EUR PICTET-USA INDEX-R USD PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.HR EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.R USD PICTET-SMALL CAP EUROPE FUND CL.R EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.HR EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.R USD PICTET-AGRICULTURE-R-USD PICTET-AGRICULTURE-R-EUR PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION USD PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION EUR PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/EUR PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/USD PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/EUR PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/USD PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/EUR PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/USD PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/EUR PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/USD PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD PICTET RUSSIAN EQUITIES R EUR PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD EUR PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD USD HEDGED PICTET EUR SHORT MID - TERM BOND ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND-JPY ABERDEEN GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY CL.S-2 USD ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY ACCUMULATION AF27 USD ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND-USD ABERDEEN GLOBAL -EAST EUROPE EQUITY EUR CL.S-2 ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES EQUITY CL.S-2 USD ABERDEEN GLOBAL EUROPEAN EQUITY INCOME CL.S-2 EUR ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY EUR CL.S-2 ABERDEEN GLOBAL-EURO GOV BOND FUND EUR CL.A-2 ABERDEEN GLOBAL-US DOLLAR BOND FUND CL.A-2 ABERDEEN-EMERGING EUROPE FIXED INC EUR CL.A-2 ABERDEEN GLOBAL-AGGREGATE BOND GBP CL.A-2 ABERDEEN GLOB-CONVERTIBLE EUROPE EUR CL.A-2 ABERDEEN SELECT EURO HIGH YIELD BOND CL.A-2 EUR MET BALANCED EUR(2) MET GROWTH EUR(2) MET DYNAMIC EUR(2) MET DEFENSIVE EUR – SERIES 3(2) MET BALANCED EUR – SERIES 3(2) MET GROWTH EUR – SERIES 3(2) PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A USD PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A EUR PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A USD PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A EUR

32,9200 33,5784 32,9200 9,4800 9,7644 9,4800 16,3300 16,8199 16,3300 11,9000 12,1380 11,9000 27,9600 28,5192 27,9600 13,7900 14,0658 13,7900 11,9000 12,4236 11,9000 23,9000 24,6170 23,9000 26,6600 27,1932 26,6600 20,0500 20,4510 20,0500 36,8300 37,9349 36,8300 24,9800 25,7294 24,9800 18,1400 18,9382 18,1400 18,1900 18,7357 18,1900 16,8500 17,3555 16,8500 12,5700 13,1231 12,5700 14,8900 15,1878 14,8900 4,7100 4,8513 4,7100 4,7100 4,8513 4,7100 9,1400 9,5422 9,1400 6,5700 6,7671 6,5700 13,6700 13,9434 13,6700 13,4100 13,8123 13,4100 20,5100 20,9202 20,5100 20,5100 20,9202 20,5100 18,6300 19,4497 18,6300 11,5300 11,7606 11,5300 16,9200 17,2584 16,9200 17,7100 18,0642 17,7100 14,4700 15,0488 14,4700 11,7300 12,1992 11,7300 8,1900 8,5176 8,1900 13,2600 13,7904 13,2600 16,3100 17,0276 16,3100 15,8500 16,5474 15,8500 12,6200 13,1248 12,6200 11,4200 11,8768 11,4200 7,4200 7,5684 7,4200 10,3600 10,5672 10,3600 12,8800 13,1376 12,8800 6,2100 6,3342 6,2100 10,3800 10,5876 10,3800 21,3600 21,7872 21,3600 122,0400 124,4808 122,0400 121,3000 123,7260 121,3000 13,0500 13,5720 13,0500 15,2800 15,9523 15,2800 11,7200 12,1888 11,7200 8,2500 8,5800 8,2500 10,1700 10,6175 10,1700 10,2900 10,7016 10,2900 10,4400 10,8994 10,4400 22,9500 23,4090 22,9500 108,3900 111,6417 108,3900 144,3800 148,7114 144,3800 452,2300 465,7969 452,2300 334,0700 344,0921 334,0700 160,0100 164,8103 160,0100 124,5600 128,2968 124,5600 169,8300 174,9249 169,8300 68,7000 70,7610 68,7000 108,5700 111,2843 108,5700 321,1700 330,8051 321,1700 128,5700 132,4271 128,5700 138,9200 143,0876 138,9200 334,6300 344,6689 334,6300 226,3500 233,1405 226,3500 160,6400 165,4592 160,6400 120,9400 124,5682 120,9400 221,1800 224,4977 221,1800 292,2800 296,6642 292,2800 676,4700 696,7641 676,4700 102,6300 105,7089 102,6300 139,5300 143,7159 139,5300 194,4400 200,2732 194,4400 146,3900 150,7817 146,3900 175,2400 180,4972 175,2400 131,9300 135,8879 131,9300 121,0500 124,6815 121,0500 160,2200 165,0266 160,2200 77,8800 79,0482 77,8800 103,6500 105,2048 103,6500 134,7400 136,7611 134,7400 178,3400 181,0151 178,3400 106,4100 109,6023 106,4100 140,8400 145,0652 140,8400 102,0000 102,0000 102,0000 101,5000 101,5000 101,5000 45,8500 47,2255 45,8500 110,6000 112,2590 110,6000 145,4900 147,6724 145,4900 127,8600 129,7779 127,8600 18.827,5227 19.655,9337 18.827,5227 93,4057 97,5156 93,4057 17,0633 17,8141 17,0633 19,2269 20,0729 19,2269 97,2817 101,5621 97,2817 12,7233 13,2831 12,7233 170,2435 177,7342 170,2435 8,9324 9,3254 8,9324 448,8287 457,8053 448,8287 3.460,7725 3.529,9880 3.460,7725 232,6744 237,3279 232,6744 2.126,1883 2.168,7121 2.126,1883 15,0187 15,3191 15,0187 121,2179 123,6423 121,2179 1,2518 1,2518 1,2518 1,2575 1,2575 1,2575 1,1697 1,1697 1,1697 1,1745 1,1745 1,1745 1,2034 1,2034 1,2034 1,2050 1,2050 1,2050 22,9700 23,9807 22,9700 17,3200 18,0821 17,3200 7,1700 7,4855 7,1700 5,4100 5,6480 5,4100

-2,34% 13,26% 13,96% 0,25% -0,64% -1,08% 13,33% 15,24% 0,34% -0,35% -17,07% -2,08% 10,34% 9,25% 9,77% 14,07% -7,17% -41,78% -42,28% 2,24% 1,08% 3,95% 3,55% 0,84% 0,15% 10,63% -41,77% -6,42% -6,99% 11,57% 10,87% 9,49% 9,05% 17,17% 16,46% -12,30% -12,76% -2,50% -1,61% -3,66% -4,17% 3,70% 2,99% 2,99% 2,88% 18,64% 19,75% 20,45% 19,91% -1,36% -2,28% -1,88% 3,66% 12,84% 15,25% 37,84% 37,33% 11,63% 11,32% 10,47% 14,06% -6,47% -5,73% 9,06% 20,68% -0,15% -8,52% 19,94% 19,09% -6,97% -6,78% 16,07% 16,69% 17,08% 3,72% 2,99% 14,79% 13,98% 12,26% 12,39% -1,95% -1,82% -8,20% -8,10% 9,69% 9,81% -0,20% 0,03% -4,40% 2,02% 2,12% 0,69% 28,69% 5,31% 7,01% -0,33% -0,94% -4,49% 8,79% -1,49% 0,19% -3,34% -4,64% -2,20% 3,54% 3,77% 5,37% 6,92% 8,41% 4,10% 5,84% 7,12% -5,71% -6,28% 13,27% 12,71%


PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE CL.A USD 75,5000 78,8220 PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A CHF 58,1300 60,6877 PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A USD 53,1700 55,5095 PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA EUR 35,4000 36,9576 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A USD 247,6500 258,5466 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A EUR 186,7000 194,9148 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A CHF 230,1400 240,2662 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A USD 10,2300 10,4346 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR 7,7100 7,8642 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR HEDGED 79,3800 80,9676 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A EUR 5,2200 5,4497 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A USD 6,9200 7,2245 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A USD 61,9200 64,6445 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A EUR 46,6800 48,7339 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CL.A EUR 54,1700 56,5535 PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND CL.A EUR 87,2200 88,9644 PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A USD 11,3300 11,5566 PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A EUR 82,9600 84,6192 PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A EUR 6,0700 6,3371 PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A USD 8,0500 8,4042 PIONEER FUNDS NORTH AMERICAN BASIC A HEDGE EUR 54,0400 56,4178 PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME FUND EUR 60,1700 62,8175 PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND EUR 53,6300 55,9897 PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND USD 71,1300 74,2597 PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC USD 24,0300 24,5106 PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC HEDGED EUR 18,6200 18,9924 PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E INC USD 10,9900 11,2098 PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC USD 17,4000 17,7480 PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED EUR 19,4300 19,8186 PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED GBP 12,9200 13,1784 PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC USD 23,4200 23,8884 PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC HEDGED EUR 21,4500 21,8790 PIMCO EURO BOND FUND E ACC EUR 18,3800 18,7476 PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC USD 12,9800 13,2396 PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED EUR 10,5000 10,7100 PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED GBP 13,3100 13,5762 PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC USD 12,9800 13,3694 PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC HEDGED EUR 12,6500 13,0295 PIMCO GLOBAL REAL RETURN E HGD CAP EUR 15,3600 15,6672 PIMCO UNCONSTRAINED BOND E HGD CAP EUR 11,6700 11,9034 GENIKI BANK (ôçë.: 801-11-600300), URL: www.sgam.com

75,5000 58,1300 53,1700 35,4000 247,6500 186,7000 230,1400 10,2300 7,7100 79,3800 5,2200 6,9200 61,9200 46,6800 54,1700 87,2200 11,3300 82,9600 6,0700 8,0500 54,0400 60,1700 53,6300 71,1300 24,0300 18,6200 10,9900 17,4000 19,4300 12,9200 23,4200 21,4500 18,3800 12,9800 10,5000 13,3100 12,9800 12,6500 15,3600 11,6700

19,48% -8,21% -8,17% -8,27% 15,79% 15,08% 17,55% -0,20% -0,77% -0,29% 1,16% 1,62% 3,13% 2,50% -0,62% 1,74% 5,30% 5,87% 16,96% 17,69% 18,95% 3,07% 7,41% 8,07% -3,10% -3,32% -0,27% 2,11% 1,83% -0,23% -1,89% -2,05% -0,11% -3,35% -3,58% -3,41% -6,69% -6,92% -5,19% -1,77%

AGILEO P2 (EUR)(2) CALYPSO FUND (EUR)

109,9300 96,8500

2,70% -2,44%

35,2600 36,1239 35,2600 46,8400 47,9876 46,8400 23,6400 24,3492 23,6400 31,4000 32,3420 31,4000 23,4300 23,8400 23,4300 23,9200 24,3386 23,9200 31,7700 32,3260 31,7700 49,0200 50,4906 49,0200 65,1200 67,0736 65,1200 42,2900 43,5587 42,2900 5,2100 5,3663 5,2100 6,9200 7,1276 6,9200 12,4000 12,7720 12,4000 16,4800 16,9744 16,4800 24,8400 25,5852 24,8400 88,1400 90,7842 88,1400 117,0800 120,5924 117,0800 20,6800 21,3004 20,6800 15,5700 16,0371 15,5700 28,1000 28,9430 28,1000 21,1600 21,7948 21,1600 23,7000 24,4110 23,7000 17,8400 18,3752 17,8400 43,1700 44,4651 43,1700 32,5000 33,4750 32,5000 32,2500 33,0401 32,2500 7,2500 7,4675 7,2500 5,4600 5,6238 5,4600 10,6000 10,9180 10,6000 7,2000 7,4160 7,2000 14,0400 14,2857 14,0400 15,0500 15,5015 15,0500 19,9900 20,5897 19,9900 18,4600 19,0138 18,4600 24,5200 25,2556 24,5200 12,1500 12,5145 12,1500 11,6000 11,9480 11,6000 53,0700 54,6621 53,0700 45,7800 47,1534 45,7800 70,4900 72,6047 70,4900 22,8200 23,5046 22,8200 19,6900 20,2807 19,6900 30,3100 31,2193 30,3100 15,0100 15,4603 15,0100 12,6500 13,0295 12,6500 12,9500 13,3385 12,9500 11,8500 12,2055 11,8500 13,8800 14,2964 13,8800 12,0500 12,4115 12,0500 13,4200 13,8226 13,4200 8,3800 8,6314 8,3800 12,7200 12,9426 12,7200 45,3400 46,7002 45,3400 43,4400 44,7432 43,4400 12,1500 12,3626 12,1500 35,4500 36,0704 35,4500 18,2100 18,5287 18,2100 10,9100 11,2373 10,9100 11,1700 11,5051 11,1700 194,6800 200,5204 194,6800 28,5900 29,0903 28,5900 26,7100 27,1774 26,7100 17,9800 18,2947 17,9800 102,4800 105,5544 102,4800 96,5200 99,4156 96,5200 117,9500 121,4885 117,9500 106,2200 109,4066 106,2200 8,0100 8,2503 8,0100 8,4800 8,7344 8,4800 1.049,8900 1.075,6123 1.049,8900 115,6700 118,5039 115,6700 136,7100 140,0594 136,7100

7,47% 8,03% -38,55% -38,25% -0,38% 0,72% 1,21% 16,80% 17,38% 23,87% 13,02% 13,44% 18,32% 18,56% -0,20% -5,59% -5,13% 19,19% 18,67% -8,26% -8,68% 11,48% 10,88% -27,95% -28,30% 7,82% 14,17% 13,75% 6,53% 6,35% 0,65% 17,95% 18,49% 28,64% 29,32% 1,93% 1,67% -14,01% -8,80% -13,59% 10,94% 17,69% 11,47% 11,27% 18,00% 11,06% 10,85% 0,51% -1,87% 15,79% -2,56% -3,56% 11,62% -15,63% -2,88% -5,59% 0,50% 14,00% 13,63% 18,12% -1,11% -0,85% 1,30% -8,94% -9,10% -7,64% -7,93% -25,21% -24,89% 4,65% 6,61% 10,81%

109,9300 111,8538 96,8500 98,5449 HSBC BANK PLC (ôçë.: 801-11-72000), URL: www.hsbc.gr

BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 USD BGF WORLD GOLD CLASS A2 EUR BGF WORLD GOLD CLASS A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BD HEDGED A2 EUR BGF EURO BOND FUND CLASS A2 EUR BGF EURO BOND FUND CLASS A2 USD BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 USD BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 GBP BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD BGF JAPAN CLASS A2 EUR BGF JAPAN CLASS A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BD A2 USD BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 EUR BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 EUR BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 USD BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 EUR BGF WORLD ENERGY CLASS A2 USD BGF WORLD ENERGY CLASS A2 EUR BGF WORLD MINING CLASS A2 USD BGF WORLD MINING CLASS A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 EUR BGF NEW ENERGY FUND A2 USD BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - USD BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - HEDGED EUR BGF EURO CORPORATE BOND FUND - CLASS A BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A EUR BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A USD BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A EUR BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A USD BGF WORLD AGRICULTURE A2 USD BGF WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR BGF LATIN AMERICAN A2 EUR BGF LATIN AMERICAN A2 GBP BGF LATIN AMERICAN A2 USD BGF PACIFIC EQUITY A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY A2 USD BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A2 EUR BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A4DS GBP BGF GLOBAL EQUITY INCOME (USD) BGF GLOBAL EQUITY INCOME (EUR HEDGED) BGF ASIA PACIFIC EQUITY INCOME (USD) BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A2 USD BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A2 EUR BGF WORLD RESOURCES EQUITY INCOME A2 USD SCHRODERS ISF ASIAN BOND A ACC (USD) SCHRODERS ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA A ACC (EUR) SCHRODERS ISF LATIN AMERICAN A ACC (USD) SCHRODERS ISF PACIFIC EQUITY A ACC (USD) SCHRODERS ISF GREATER CHINA A ACC (USD) SCHRODERS ISF CONVERGING EUROPE BOND A ACC (EUR) SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) USD SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) EUR SCHRODERS US SMALL & MID CAP A ACC (USD) SCHRODERS ISF EMERG.MKT DEBT ABS.RT. A EUR HEDGED SCHRODERS ISF EMERG. MARKETS DEBT ABS. RT. A USD SCHRODERS ISF EURO CORPORATE EUR SCHRODER AS AGRICULTURE FUND A ACC (USD) SCHRODER AS AGRICULTURE FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) SCHRODER AS COMMODITY FUND A ACC (USD) SCHRODER AS COMMODITY FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) SCHRODERS AS GOLD & METALS EURO HEDGED EUR SCHRODERS AS GOLD & METALS USD JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -EUR JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (USD) A (ACC) JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION A (ACC) - EUR

JPM UK EQUITY A (ACC) - GBP 14,3800 14,8114 JPM STERLING BOND A (ACC) - GBP 12,7420 12,9650 JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) - EUR 12,6900 12,9121 JPM EASTERN EUROPE EQUITY A (ACC) - EUR 17,7600 18,2928 JPM GLOBAL DYNAMIC A (ACC) - USD 14,2100 14,6363 JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) - EUR 12,9200 13,3076 JF GREATER CHINA A (ACC) - USD 22,8200 23,5046 JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) A (ACC) 10,1400 10,4442 JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (EUR) (HEDGED) 6,8400 7,0452 JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -USD 140,4100 143,8500 JPM EUROPE 130/30 A (ACC) EUR 10,9500 11,2785 JPM EUROPE 130/30 A (ACC) USD 15,8800 16,3564 JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) USD 10,5200 10,8356 JPM MIDDLE EAST EQUITY A (ACC) USD 17,7500 18,2825 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND EUR 104,8000 107,9440 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND USD 139,1100 143,2833 JP MORGAN BRAZIL ALPHA PLUS A (ACC) USD 7,9700 8,2091 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL USD HEDGED 149,6300 154,1189 JPM AFRICA EQUITY A (ACC) - USD 11,2300 11,5669 JPM EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY A USD 7,2600 7,4778 JF ASEAN EQUITY A (ACC) - EUR 15,2100 15,6663 JF ASEAN EQUITY A (ACC) - USD 20,2000 20,8060 JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES A (ACC) - EUR (HEDGED) 44,6600 45,9998 JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES A (ACC) - USD 63,2500 65,1475 JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD 15,0900 15,5427 JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED) 9,2500 9,5275 ING ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING (L) INVEST WORLD X CAP (EUR) ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X CAP(EUR) ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) ING (L) INVEST HEALTH CARE X CAP (USD) ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) ING (L) INVEST CONSUMER GOODS X CAP (USD) ING (L) INVEST BANKING&INSURANCE X CAP (USD) ING (L) INVEST ENERGY X CAP (USD) ING (L) INVEST MATERIALS X CAP(USD) ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP(USD) ING (L) INVEST UTILITIES X CAP (USD) ING (L) INVEST GREATER CHINA X CAP (USD) ING (L) INVEST SUSTAINABLE EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND X CAP (USD) ING (L) INVEST LATIN AMERICA X CAP (USD) ING (L) INVEST ASIA EX JAPAN XCAP(USD) ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) ING (L) INVEST US(ENH. CORE CONC.)X CAP(USD) ING (L) INVEST JAPAN X CAP (JPY) ING (L) INVEST EURO EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDENT X CAP(EUR) ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP(EUR) ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X CAP (EUR) ING (L) INVEST EURO INCOME XCAP (EUR) ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP (EUR) ING (L) INVEST ALTERNATIVE BETA X CAP (EUR) ING (L) INVEST MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA X CAP (EUR)(1) ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND WORLD X HEDGED CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND DOLLAR X CAP (USD) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP (USD) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND EURO X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND US CREDIT X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND GL.HIGH YIELD X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT X CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND EMD HC X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND GLOBAL INFLATION LINKED (EUR) ING (L) RENTA FUND EURO LIQUIDITY XCAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL BALANCED X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL EURO X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL TARGET RETURN BOND X CAP(EUR) ING (L) INVEST FIRST CLASS PROTECTION (EUR) ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE X CAP (EUR) ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES XCAP INVESCO FUNDS SICAV INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - A (USD) INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A (USD) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A-DIST (USD) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E (EUR) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND R ACC (EUR) INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND A (EUR) INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND E (EUR) INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND A INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - E (EUR) INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND - A(USD) INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND -E(EUR) INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND A (USD) INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND E (EUR) INVESCO ENERGY FUND A (USD) INVESCO ENERGY FUND A ACC (EUR HGD) INVESCO ENERGY FUND E (EUR) INVESCO ENERGY FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - E (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND A (EUR) INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND E (EUR) INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO RESERVE FUND A (EUR) INVESCO EURO RESERVE FUND E (EUR) INVESCO EUROPEAN BOND FUND - A (EUR) INVESCO EUROPEAN BOND FUND - E (EUR) INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - A (EUR) INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO GLOBAL BOND FUND - A ACC (USD) INVESCO GLOBAL BOND FUND - E (EUR) INVESCO GLOBAL LEISURE FUND A (USD)

14,3800 12,7420 12,6900 17,7600 14,2100 12,9200 22,8200 10,1400 6,8400 140,4100 10,9500 15,8800 10,5200 17,7500 104,8000 139,1100 7,9700 149,6300 11,2300 7,2600 15,2100 20,2000 44,6600 63,2500 15,0900 9,2500

19,24% -2,01% -5,86% -5,18% 13,50% -24,31% 1,92% 4,97% 7,72% 5,14% 15,38% 15,91% -23,88% 4,23% -1,91% -1,45% -16,37% -1,79% -2,85% -9,02% 7,57% 8,02% -13,37% -13,30% 23,59% 23,83%

174,9600 690,6400 804,1600 1.133,8600 1.540,4000 1.300,2200 538,6600 1.258,2600 840,4000 779,7400 608,9600 748,2700 192,2100 52,5800 1.995,9700 865,1400 53,4700 79,4900 3.245,0000 105,1200 40,8900 293,9700 407,9100 310,6000 983,8500 2.020,5100 288,2300 426,4300 1.075,4700 290,6700 215,2000 1.068,6600 977,7700 770,6500 1.508,4200 472,2700 1.078,3700 442,0600 164,6300 151,0700 4.139,0800 56,3300 280,7100 258,2600 1.018,6800 477,8000 528,9800 502,4800 258,8700 29,8600 226,5000 603,4000 271,1200

178,4592 704,4528 820,2432 1.156,5372 1.571,2080 1.326,2244 549,4332 1.283,4252 857,2080 795,3348 621,1392 763,2354 196,0542 53,6316 2.035,8894 882,4428 54,5394 81,0798 3.309,9000 107,2224 41,7078 299,8494 416,0682 316,8120 1.003,5270 2.060,9202 293,9946 434,9586 1.096,9794 296,4834 217,3520 1.079,3466 987,5477 778,3565 1.523,5042 476,9927 1.089,1537 446,4806 166,2763 152,5807 4.180,4708 56,8933 283,5171 258,2600 1.033,9602 484,9670 536,9147 510,0172 261,4587 30,0093 231,0300 615,4680 276,5424

174,9600 690,6400 804,1600 1.133,8600 1.540,4000 1.300,2200 538,6600 1.258,2600 840,4000 779,7400 608,9600 748,2700 192,2100 52,5800 1.995,9700 865,1400 53,4700 79,4900 3.245,0000 105,1200 40,8900 293,9700 407,9100 310,6000 983,8500 2.020,5100 288,2300 426,4300 1.075,4700 290,6700 215,2000 1.068,6600 977,7700 770,6500 1.508,4200 472,2700 1.078,3700 442,0600 164,6300 151,0700 4.139,0800 56,3300 280,7100 258,2600 1.018,6800 477,8000 528,9800 502,4800 258,8700 29,8600 226,5000 603,4000 271,1200

10,74% 1,96% 19,15% 23,79% 10,03% 14,82% 16,31% 6,03% -8,21% 10,62% 10,14% -3,30% 10,38% -8,86% -16,93% -7,37% -6,21% 19,23% 33,98% 8,61% 7,61% 12,04% 11,09% 9,84% 5,72% 9,95% 0,36% 29,57% 2,55% 6,11% -1,95% -3,09% -4,42% -5,00% -3,09% 0,46% -2,20% 2,42% -1,10% 0,94% -6,00% -2,80% -5,21% -0,09% 6,27% 3,05% 9,12% 3,91% 0,34% 1,91% -8,48% 8,54% 5,85%

92,9100 63,5000 13,5200 12,9400 9,6700 8,1800 2,7800 2,7203 11,7000 11,1100 16,7300 16,1100 15,0406 11,0430 10,7100 7,6200 26,9300 13,9200 18,4500 8,3300 15,6106 15,3477 11,5206 14,8600 14,5831 10,1243 322,7100 319,3600 5,8850 5,7734 18,8600 17,6600 8,4360 6,1225 28,4800

97,8000 65,4600 14,2300 13,6200 9,9700 8,1800 2,9262 2,8000 12,3200 11,4500 17,6100 16,6100 15,8317 11,3800 11,2700 7,8600 28,3500 14,6522 19,0200 8,3300 16,4317 15,8200 11,5200 15,6420 15,0300 10,1200 322,7100 319,3600 6,1946 5,9500 19,8500 18,2100 8,8797 6,3100 29,9800

92,9100 63,5000 13,5200 12,9400 9,6700 8,1800 2,7800 2,7203 11,7000 11,1100 16,7300 16,1100 15,0406 11,0430 10,7100 7,6200 26,9300 13,9200 18,4500 8,3300 15,6106 15,3477 11,5206 14,8600 14,5831 10,1243 322,7100 319,3600 5,8850 5,7734 18,8600 17,6600 8,4360 6,1225 28,4800

-2,02% -3,07% -5,26% -5,27% -6,30% -5,65% -1,10% -1,26% 1,30% 1,00% 5,49% 5,23% -7,38% -8,23% -4,55% -5,69% 16,83% 16,58% 15,67% 16,50% 0,70% 0,55% 0,29% -3,24% -3,32% -3,62% 0,02% 0,00% -0,31% -0,39% 10,29% 9,83% -0,70% -1,42% 30,16%

INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E (EUR) 19,4700 20,0700 19,4700 28,77% INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND-A DIST(USD) 37,0900 39,0400 37,0900 15,19% INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND - E (EUR) 29,3500 30,2600 29,3500 15,37% INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND A (USD) 39,6700 41,7600 39,6700 9,25% INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND E (EUR) 27,2000 28,0400 27,2000 8,11% INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND R ACC (EUR) 10,1300 10,1300 10,1300 8,81% INVESCO INDIA EQUITY FUND - A DIST (USD) 34,8000 36,6300 34,8000 -8,20% INVESCO INDIA EQUITY FUND - E (EUR) 25,0100 25,7800 25,0100 -9,19% INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A (JPY) 867,0000 912,0000 867,0000 65,14% INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND E (EUR) 6,0100 6,0000 6,0100 42,76% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A (EUR) 15,0200 15,8100 15,0200 16,89% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND E (EUR) 14,0700 14,5000 14,0700 16,47% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND R ACC (EUR) 12,2500 12,2500 12,2500 16,44% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A (EUR) 10,8200 11,3900 10,8200 15,47% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - E (EUR) 10,4000 10,7200 10,4000 15,17% INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-A(EUR) 15,7700 16,6000 15,7700 16,47% INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-E (EUR) 14,3000 14,7400 14,3000 16,07% INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-A(EUR) 12,4200 13,0700 12,4200 13,32% INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-E(EUR) 11,0400 11,3800 11,0400 12,65% INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND R ACC (EUR) 12,7200 12,7200 12,7200 12,87% INVESCO USD RESERVE FUND - A (USD) 87,0200 87,0200 87,0200 0,00% INVESCO USD RESERVE FUND - E (EUR) 65,4300 65,4300 65,4300 -0,65% INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND A (USD) 18,6000 19,5800 18,6000 23,59% INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND E (EUR) 13,0000 13,4000 13,0000 22,53% INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND A (EUR) 10,7600 11,3260 10,7600 0,94% INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND E (EUR) 10,4500 10,7700 10,4500 0,58% INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (EUR HGD) 9,1800 9,6600 9,1800 1,10% INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (USD) 12,9100 13,5900 12,9100 1,41% INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND E (EUR) 9,3600 9,6500 9,3600 0,32% INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND R ACC (EUR) 9,7900 9,7900 9,7900 1,03% INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (EUR HGD) 13,4300 14,1400 13,4300 1,13% INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (USD) 23,4100 24,6400 23,4100 1,30% INVESCO ASIA BALANCED FUND - E (EUR) 14,1400 14,5800 14,1400 0,35% INVESCO ASIA BALANCED FUND R ACC (EUR) 10,8300 10,8300 10,8300 0,84% INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -A(USD) 11,2700 11,8600 11,2700 1,71% INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -E(EUR) 7,5800 7,8100 7,5800 0,80% INVESCO EMER LOC CURR DEBT FUND A DIST-MD-FIXED(USD) 10,0226 10,5498 10,0226 -10,32% INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A DIST-MD (EUR) 12,1516 12,7908 12,1516 -0,84% INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A (USD HGD) 18,8800 19,8700 18,8800 -0,26% INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A ACC (EUR) 14,2100 14,9600 14,2100 -0,42% INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND E ACC (EUR) 13,9300 14,3600 13,9300 -0,71% INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND R ACC (EUR) 11,6100 11,6100 11,6100 -0,85% INVESCO EMER LOCAL CURR DEBT FUND R MONTHLY DIST (USD) 8,9041 8,9000 8,9041 -10,30% INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R MONTHLY DIST (EUR) 10,9004 10,9000 10,9004 -0,83% INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ACC (USD) 54,2600 57,1100 54,2600 17,24% INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND R ACC (USD) 46,3900 46,3900 46,3900 16,73% INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD A ACC (USD) 47,7400 50,2500 47,7400 22,85% INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD R ACC (USD) 41,6500 41,6500 41,6500 22,36% INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD A ACC (JPY) 2.848,0000 2.998,0000 2.848,0000 37,32% INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD E ACC (EUR) 13,1000 13,0000 13,1000 18,87% INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD R ACC (JPY) 2.663,0000 2.663,0000 2.663,0000 36,70% INVESCO JAPANESE VALUE EQUITY FUND A ACC (JPY) 925,0000 973,0000 925,0000 32,71% INVESCO JAPANESE VALUE EQY FD R ACC (JPY) 783,0000 783,0000 783,0000 32,04% INVESCO US VALUE EQUITY FUND A ACC (USD) 28,3900 29,8800 28,3900 23,97% INVESCO US VALUE EQUITY FUND R ACC (USD) 24,3000 24,3000 24,3000 23,41% ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-77.65.441), URL: www.bankofcyprus.gr UBS (LUX) EQUITY FUND–ASIAN CONSUMPTION(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-AUSTRALIA (AUD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-BIOTECH (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CANADA (CAD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CENTRAL EUROPE (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY SICAV-US OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-ECO PERFORMANCE (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNTRIES (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNT.OPPORT(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 ADV.(EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROPEAN OPPORT (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-FINANCIAL SERVICE(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL INNOVATORS(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GREAT BRITAIN (GBP) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GREATER CHINA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-HEALTH CARE (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-JAPAN (JPY) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-ASIA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SINGAPORE (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL&MIDCAP JAPAN(JPY)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL CAPS USA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-TAIWAN (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND–GLOBAL MULTI TECH(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL MULTI TECH (EUR HEDGED) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-USA MULTI STRATEGY(USD)P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CAD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CHF P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-EUR P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-GBP P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-JPY P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-USD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CONVERT EUROPE (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL (CHF) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL (CHF) (EUR HEDGED) P-acc(1) UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (USD) P-acc(1) UBS (Lux) MONEY MARKET FUND (GBP) P-acc(1)

106,5100 818,0000 372,8700 749,3600 158,4100 221,3200 621,7600 21,6200 24,8600 114,3200 67,3100 102,9800 144,0100 591,8200 79,2300 52,9100 128,4800 204,7100 171,9000 626,8800 6.557,0000 693,8800 652,2200 1.160,5900 1.155,2400 14.404,0000 603,5900 135,1200 177,0400 104,4000 121,6400 587,9500 342,9600 792,0800 1.996,3000 2.642,7100 2.836,9700 1.743,8600 2.187,5400 2.519,3800 1.946,5400 2.915,2900 2.792,9300 1.728,8000 2.447,6200 2.349,5800 423,7800 377,3100 2.477,8200 349,7400 196,0600 163.282,0000 283,7100 140,8900 163,4100 726,4500 108,7200 836,1300 1.728,7400 823,4300

108,6402 834,3600 380,3274 764,3472 161,5782 225,7464 634,1952 22,0524 25,3572 116,6064 68,6562 105,0396 146,8902 603,6564 80,8146 53,9682 131,0496 208,8042 175,3380 639,4176 6.688,1400 707,7576 665,2644 1.183,8018 1.178,3448 14.692,0800 615,6618 137,8224 180,5808 106,4880 124,0728 599,7090 349,8192 807,9216 2.036,2260 2.695,5642 2.893,7094 1.770,0179 2.220,3531 2.557,1707 1.966,0054 2.944,4429 2.820,8593 1.746,0880 2.472,0962 2.373,0758 428,0178 381,0831 2.502,5982 353,2374 198,0206 164.914,8200 286,5471 142,2989 165,0441 733,7145 109,8072 836,1300 1.728,7400 823,4300

106,5100 818,0000 372,8700 749,3600 158,4100 221,3200 621,7600 21,6200 24,8600 114,3200 67,3100 102,9800 144,0100 591,8200 79,2300 52,9100 128,4800 204,7100 171,9000 626,8800 6.557,0000 693,8800 652,2200 1.160,5900 1.155,2400 14.404,0000 603,5900 135,1200 177,0400 104,4000 121,6400 587,9500 342,9600 792,0800 1.996,3000 2.642,7100 2.836,9700 1.743,8600 2.187,5400 2.519,3800 1.946,5400 2.915,2900 2.792,9300 1.728,8000 2.447,6200 2.349,5800 423,7800 377,3100 2.477,8200 349,7400 196,0600 163.282,0000 283,7100 140,8900 163,4100 726,4500 108,7200 836,1300 1.728,7400 823,4300

-1,92% 15,13% 45,75% 4,02% -9,39% 22,42% 20,58% -12,04% -11,72% 5,92% 10,83% 6,16% 4,04% 13,82% 17,27% 11,58% 17,71% 2,62% 25,80% 9,23% 41,99% -5,57% 13,12% 21,56% 2,40% 35,48% 22,04% -1,49% 9,30% 8,95% 19,27% 14,57% 10,28% 13,51% 9,28% 6,24% 8,51% 6,18% 4,13% 5,54% 3,10% 1,63% 2,42% -0,92% -1,47% -1,68% 0,68% -2,41% -0,22% 0,13% -2,02% 0,90% -1,34% 3,55% 4,26% -2,04% -1,94% 0,00% 0,05% 0,04%


UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(EUR)P-acc(1) 103,8400 104,8784 UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(USD)P-acc(1) 101,4200 102,4342 UBS (Lux) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME (EUR) P-acc(1) 211,3200 213,4332 MARFIN EGNATIA BANK - PRIVATE BANKING (ôçë.: 210-32.79.460)

103,8400 101,4200 211,3200

3,72% 3,65% -1,59%

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) EUR 7,1000 7,5100 7,1000 19,33% FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) USD 9,4100 9,9500 9,4100 19,87% FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND- A (acc) USD 13,2800 14,0440 13,2800 -2,78% FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND- A(acc) USD 20,7300 21,9200 20,7300 46,09% FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND- A(acc) EUR 13,5900 14,3710 13,5900 16,95% FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) EUR 27,1600 28,7200 27,1600 17,63% FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) USD 36,0800 38,1500 36,0800 18,33% FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND- A(acc) USD 12,5300 13,2505 12,5300 4,85% FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - A (acc) EUR H1 13,6700 14,4600 13,6700 3,80% FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND- A(acc) USD 10,4000 11,0000 10,4000 3,59% FR'IN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD 28,2300 29,8500 28,2300 15,74% FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND- A(acc) EUR 15,7800 16,4900 15,7800 2,67% FRANKLIN HIGH YIELD FUND- A(acc) USD 16,0200 16,7400 16,0200 2,50% FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) EUR 19,4300 20,5500 19,4300 -10,38% FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) USD 21,3300 22,5600 21,3300 -9,81% FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) EUR 46,0100 48,6556 46,0100 16,95% FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) USD 61,0200 64,5300 61,0200 17,66% FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) EUR 20,3500 21,5200 20,3500 11,08% FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) USD 27,0200 28,5700 27,0200 11,79% FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) EUR 14,9200 15,7800 14,9200 14,15% FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) USD 16,3700 17,3110 16,3700 14,80% FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) EUR 6,2300 6,5900 6,2300 10,07% FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) USD 8,2500 8,7200 8,2500 10,89% FR'IN T'TON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND- A(acc) USD 22,1800 23,4600 22,1800 9,91% FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) EUR 5,0300 5,3200 5,0300 17,25% FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) JPY 656,9800 694,7600 656,9800 33,58% FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) USD 6,6900 7,0700 6,6900 17,99% FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR 14,9200 15,7800 14,9200 16,74% FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR Hedged 13,9500 14,7500 13,9500 17,52% FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) USD 19,8200 20,9600 19,8200 17,49% FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD 16,0700 16,9900 16,0700 20,74% FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD 15,1100 15,7900 15,1100 -2,01% TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) EUR 16,2100 16,9400 16,2100 -4,25% TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) USD 17,8000 18,6000 17,8000 -3,63% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) EUR 25,1100 26,5500 25,1100 -5,92% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) USD 33,4000 35,3210 33,4000 -5,36% TEMPLETON ASIAN GROWTH A(acc)EURHDG 22,6800 23,9800 22,6800 -5,42% TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) EUR 12,5700 13,2930 12,5700 -12,47% TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) USD 13,7900 14,5800 13,7900 -11,94% TEMPLETON BRIC FUND A (acc) EURHDG 9,0400 9,5600 9,0400 -12,23% TEMPLETON CHINA FUND- A(acc) USD 21,5900 22,8300 21,5900 -10,23% TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) EUR 20,7300 21,9200 20,7300 -6,50% TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) USD 27,5100 29,0920 27,5100 -5,95% TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND- A(acc) USD 35,1900 37,2100 35,1900 -5,50% TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND- A(acc) EUR 5,6200 5,6200 5,6200 -0,18% TEMPLETON EUROLAND FUND- A(acc) EUR 15,7400 16,6500 15,7400 13,24% TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) EUR 17,6100 18,6230 17,6100 13,76% TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) USD 23,3500 24,6900 23,3500 14,52% TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR 12,7600 13,3342 12,7600 0,71% TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND- A(acc) EUR 15,8000 16,7100 15,8000 16,95% TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) EUR 19,9500 21,1000 19,9500 9,26% TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) USD 26,4800 28,0000 26,4800 9,92% TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND- A(acc) EUR 14,7800 15,4500 14,7800 -0,61% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) EUR 21,2500 22,2100 21,2500 -1,07% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) USD 28,2100 29,4800 28,2100 -0,49% FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND - A(acc) EUR HDG 20,4600 21,3800 20,4600 -0,53% TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) EUR 11,8800 12,5630 11,8800 13,14% TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) USD 12,5400 13,2611 12,5400 13,79% TEMPLETON GLOBAL FUND- A(acc) USD 34,2100 36,1800 34,2100 17,36% TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) EUR 16,6500 17,4000 16,6500 8,12% TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) USD 17,5700 18,3610 17,5700 8,79% TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND- A(acc) USD 35,3100 37,3400 35,3100 15,28% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR 21,4500 22,4200 21,4500 -0,14% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR HDG 20,4500 21,3700 20,4500 0,25% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD 28,4900 29,7700 28,4900 0,46% TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND- A(acc) EUR 12,7000 13,4300 12,7000 15,14% TEMPLETON KOREA FUND- A(acc) USD 5,5400 5,8600 5,5400 -4,48% TEMPLETON LATIN AMERICA FUND- A(acc) USD 70,4100 74,4600 70,4100 -17,01% TEMPLETON THAILAND FUND- A(acc) USD 19,9700 21,1200 19,9700 -0,94% TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND- A(acc) USD 11,5900 11,5900 11,5900 -0,09% FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) USD 9,1100 9,6300 9,1100 1,90% FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) EUR 6,8800 7,2800 6,8800 1,47% FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) USD 14,2400 14,8800 14,2400 0,64% FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) EUR 10,7400 11,2200 10,7400 0,00% T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)USD 8,2600 8,7300 8,2600 -0,60% T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)EUR 8,9000 9,4100 8,9000 -1,11% TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) USD 14,1000 14,7300 14,1000 1,44% TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) EUR 10,6200 11,0980 10,6200 0,76% FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) USD 5,3800 5,6900 5,3800 18,76% FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) EUR 4,0200 4,2500 4,0200 17,89% FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) USD 4,8600 5,1395 4,8600 -41,09% FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) EUR 4,8800 5,1600 4,8800 -41,42% FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) USD 12,5400 13,2600 12,5400 18,64% FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) EUR-H1 7,4400 7,8700 7,4400 18,66% FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)USD 10,8600 11,4800 10,8600 7,63% FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)EUR 8,1800 8,6500 8,1800 6,93% FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) USD 12,3700 13,0800 12,3700 8,89% FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) EUR 9,3300 9,8665 9,3300 8,36% FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) EUR 15,0700 15,9365 15,0700 7,57% FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) USD 15,7500 16,6556 15,7500 8,25% FRANKLIN MUTUAL EUROLAND A(acc) EUR 14,3100 15,1328 14,3100 12,94% FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) USD 16,7300 17,6920 16,7300 12,58% FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) EUR 17,2000 18,1890 17,2000 11,91% TEMPLETON ASIAN SMALL COMPANIES A(acc) USD 32,6000 34,4745 32,6000 -2,77% TEMPLETON ASIAN SMALLC OMPANIES A(acc) EUR 33,5200 35,4474 33,5200 -3,32% TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) USD 18,1200 19,1619 18,1200 10,22% TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) EUR 18,6300 19,7012 18,6300 9,52% TEMPLETON FRONTIER MRKTS AaccEURHDG 10,9600 11,5902 10,9600 10,04% ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS BASE (USD) GS JAPAN PORTFOLIO CLASS BASE (JPY) GS ASIA PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS US CORE EQUITY CLASS BASE (USD) GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS EUR-HEDGED (EUR) GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS BASE (EUR) GS EUROPE CORE EQUITY CLASS BASE (EUR) GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS NON-BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD)

29,0600 29,6412 29,0600 1.029,6000 1.050,1920 1.029,6000 18,3500 18,7170 18,3500 16,5300 16,6127 16,5300 23,2600 23,7252 23,2600 7,3200 7,3566 7,3200 14,3200 14,3916 14,3200 17,7100 17,7986 17,7100 116,4100 118,7382 116,4100 10,9200 11,1384 10,9200 8,5600 8,6028 8,5600 14,5200 14,8104 14,5200 26,8800 27,4176 26,8800

15,68% 37,87% -3,52% -3,56% 21,53% 3,54% -6,28% -6,99% 11,34% 9,42% 3,76% 11,95% -9,53%

GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO E SHARES (EUR) 21,0900 21,5118 21,0900 GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 10,7700 10,8239 10,7700 GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 11,3700 11,5974 11,3700 GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 6,2100 6,2411 6,2100 GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 8,6300 8,6732 8,6300 GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 8,2500 8,4150 8,2500 GS ASIA PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 16,1600 16,4832 16,1600 GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS E SHARES (EUR) 9,0400 9,2208 9,0400 GS US CORE EQUITY CLASS E SHARES (EUR) 9,7300 9,9246 9,7300 GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS BASE (USD) 2,2400 2,2512 2,2400 GS BRICS PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 12,6200 12,8724 12,6200 GS BRICS PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 11,4200 11,6484 11,4200 GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS A SHARES (USD) 12,7600 13,0152 12,7600 GS EUROPE CORE EQUITY CLASS A SHARES (EUR) 9,7600 9,9552 9,7600 GS EUROPE PORTFOLIO CLASS A SHARES (EUR) 9,1500 9,3330 9,1500 GS EUROPE PORTFOLIO CLASS USD A SHARES (USD) 14,4700 14,7594 14,4700 GS US CORE EQUITY CLASS A SHARES (USD) 13,9200 14,1984 13,9200 GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) 11,3500 11,5770 11,3500 GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) 28,2300 28,7946 28,2300 GS ASIA PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 22,6100 23,0622 22,6100 GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 12,4700 12,5324 12,4700 GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 12,8800 12,9444 12,8800 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 10,3800 10,4319 10,3800 GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 16,9200 17,0046 16,9200 GS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO CL.A SHARES (EUR) 10,8700 10,9244 10,8700 GS GLOBAL CURRENCY PLUS A SHARES EURO-HEDGED (EUR) 94,8600 95,3343 94,8600 GS GLOBAL CURRENCY PLUS CLASS A (USD) 94,4200 94,8921 94,4200 GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS A SHARES (USD) 7,4200 7,4571 7,4200 GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS E (EUR) 13,3900 13,6578 13,3900 GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 91,7400 92,1987 91,7400 GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO EURO HEDGED (EUR) 96,6200 97,1031 96,6200 GS GLOBAL LIBOR + 2 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 106,6400 107,1732 106,6400 GS EURO LIQUID RESERVE FUND (EUR) 12.118,8100 12.118,8100 12.118,8100 GS US$ LIQUID RESERVE (USD) 11.944,0400 11.944,0400 11.944,0400 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO A DISTRIBUTION (USD) 16,3100 16,6362 16,3100 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO BASE DISTRIB (USD) 10,2200 10,4244 10,2200 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO E ACCUMULATION (EUR) 15,8500 16,1670 15,8500 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY (EUR) 54,1700 54,4409 54,1700 PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS (EUR) 6,3300 6,4566 6,3300 PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY (EUR) 6,5000 6,6300 6,5000 PIONEER FUNDS - EMERG.EUROPE&MEDITER.EQUITY (EUR) 17,3200 17,6664 17,3200 PIONEER FUNDS - EUROPEAN RESEARCH (EUR) 4,6300 4,7226 4,6300 PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY (EUR) 8,7200 8,8944 8,7200 PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE (EUR) 56,9200 58,0584 56,9200 PIONEER FUNDS - ASIA (EX JAPAN) EQUITY (EUR) 6,0400 6,1608 6,0400 PIONEER FUNDS - US MID CAP VALUE (EUR) 7,2900 7,4358 7,2900 PIONEER FUNDS - US PIONEER FUND (EUR) 5,3500 5,4570 5,3500 PIONEER FUNDS - US RESEARCH (EUR) 6,0700 6,1914 6,0700 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (EUR) 186,7000 190,4340 186,7000 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (USD) 247,6500 252,6030 247,6500 PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT (EUR) 62,9800 64,2396 62,9800 PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND (EUR) 11,3600 11,4168 11,3600 PIONEER FUNDS - EURO BOND (EUR) 8,8900 8,9345 8,8900 PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD (EUR) 84,7800 85,2039 84,7800 PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND (EUR) 8,4000 8,4420 8,4000 PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE SHORT TERM (EUR) 60,1100 60,4106 60,1100 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (EUR) 7,7100 7,7486 7,7100 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES (EUR) 5,2200 5,2461 5,2200 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) 54,5200 54,7926 54,5200 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (USD) 10,2300 10,2812 10,2300 PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND (USD) 7,1000 7,2420 7,1000 PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL (EUR) 109,5600 111,7512 109,5600 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY (EUR) 102,7850 104,8407 102,7850 PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY (EUR) 51,4900 51,4900 51,4900 PICTET -BIOTECH-R-USD 452,2300 452,2300 452,2300 PICTET -BIOTECH-HR-EUR 334,0700 334,0700 334,0700 PICTET -CLEAN ENERGY-R-USD 68,7000 70,0740 68,7000 PICTET -CLEAN ENERGY-R-EUR 51,7200 52,7544 51,7200 PICTET -GENERICS-R-USD 160,0100 160,0100 160,0100 PICTET -GENERICS-HR-EUR 124,5600 124,5600 124,5600 PICTET -PREMIUM BRANDS-R-EUR 108,3900 108,3900 108,3900 PICTET -SECURITY-R-USD 144,3800 144,3800 144,3800 PICTET -SECURITY-R-EUR 108,7000 108,7000 108,7000 PICTET -WATER-R-EUR 169,8300 173,2266 169,8300 PICTET -RUSSIAN EQUITIES-R EUR 45,8500 46,7670 45,8500 PICTET -HIGH DIVIDEND SELECTION-R EUR 121,0500 123,4710 121,0500 PICTET -GLOBAL MEGATREND SELECTION-R EUR 131,9300 134,5686 131,9300 PICTET -EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR 134,7400 135,4137 134,7400 PICTET -GLOBAL EMERGING CURRENCIES-R EUR 77,8800 78,2694 77,8800 PICTET -SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET-R EUR 102,0000 102,0000 102,0000 PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R 123,4700 123,4700 123,4700 PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R 129,0800 129,0800 129,0800 WIOF EASTERN MEDITER. PERFORM. FUND CLASS A - EUR 0,6713 0,6847 0,6713 WIOF RUSSIA AND CIS PERFORM. FUND CLASS A - EUR 2,2097 2,2539 2,2097 WIOF GL. EMERG. MARKETS BOND FUND CLASS A - EUR 2,5400 2,5502 2,5400 WIOF - INDIA PERFORMANCE FUND - EUR 2,5569 2,6080 2,5569 WIOF - CHINA PERFORMANCE FUND - EUR 3,4577 3,5269 3,4577 WIOF - MIDDLE EAST PERFORMANCE FUND - EUR 1,8560 1,8931 1,8560 U N I T L I N K E D ALLIANZ ÅËËÁÓ Á.Å. (ôçë.: 210-69.05.500) HSBC EY ZHN ÅÎÁÓÖÁËÉÓÇÓ 2,7076 2,7347 2,6805 HSBC EY ZHN ÌÉÊÔÇÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ 2,8888 2,9177 2,8599 HSBC EY ZHN ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ 3,0807 3,1115 3,0499 AXA ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-72.68.000), URL: www.axa-insurance.gr AXA PROTECT(1) 100,9300 103,9500 100,9300 AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) 157,7900 166,4685 157,7900 AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) 188,9800 199,3739 188,9800 AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(1) 179,1700 189,0244 179,1700 AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS(1) 97,0500 102,3878 97,0500 AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1) 143,7200 148,0316 143,7200 AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1) 171,5600 176,7068 171,5600 AÃÑÏÔÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-93.79.100), URL: www.agroins.com ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 1 4,8453 5,1360 4,7484 ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 2 5,2092 5,5218 5,1050 CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr CITIFUTURE 1 2,5698 2,5698 2,5698 CITIFUTURE 2 2,6453 2,6453 2,6453 CITIFUTURE 3 2,4862 2,4862 2,4862 CITIGOLD FUTURE 5,6857 5,6857 5,6857 CREDIT AGRICOLE ÁÁÅÆ (ôçë.: 210-32.83.545) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ 99,3800 101,3676 99,3800 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 2) 67,6600 69,0132 67,6600 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 3) 63,6800 64,9536 63,6800 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 4) 65,9200 67,2384 65,9200 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 5) 69,0000 70,3800 69,0000 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 6)(3) 84,8292 86,5258 84,8292 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 7)(3) 84,3131 85,9994 84,3131 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 8)(3) 85,2274 86,9319 85,2274

-10,18% -2,62% 13,02% -4,17% -3,14% 19,91% -4,38% 14,58% 20,72% -2,61% -12,30% -12,76% 15,27% 9,05% 11,04% 11,57% 21,25% 12,71% -9,69% -3,83% -2,65% -3,66% 3,70% -6,42% 1,12% -0,09% -0,03% -2,50% 11,96% 1,96% 1,88% 2,96% 0,00% 0,00% 17,17% 17,47% 16,46% -0,62% 10,28% -10,47% -6,28% 8,94% -3,75% 18,76% -0,33% 19,12% 18,89% 16,96% 15,08% 15,79% 13,48% -2,24% 0,91% 2,73% 1,82% 1,20% -0,77% 1,16% 1,17% -0,20% 19,53% 14,69% 2,48% 0,12% 37,84% 37,33% 14,06% 13,25% 11,63% 11,32% 12,84% 15,25% 14,43% 10,47% -4,40% 12,26% 13,98% -8,20% -1,95% -0,20% -0,06% 0,02% -24,68% -7,74% -8,33% -10,14% -0,65% 6,00%

2,27% 2,61% 3,37% 0,37% 5,11% 7,56% 12,15% -5,90% 0,32% 4,33% 3,38% 2,96% -0,13% 0,31% 0,71% 5,80% 1,45% -26,65% -29,24% -32,48% -32,37% -7,31% -7,97% -7,40%

EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 9)(3) 81,5756 83,2071 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 10)(3) 82,3930 84,0409 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 11)(3) 69,9360 71,3347 EUROLIFE ERB ÁÅÁÆ (ôçë.: 210-93.03.800), URL: www.eurolife.gr

81,5756 82,3930 69,9360

-10,93% -11,43% -23,70%

EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) 12,4555 12,4555 12,2064 EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) 11,2821 11,2821 11,0565 EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) 11,0117 11,0117 10,7915 EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) 10,2076 10,2076 10,0034 EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) 11,2675 11,2675 11,0422 EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) 10,0540 10,0540 9,8529 EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST 0,9679 0,9679 0,9679 ÅÈÍÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-90.99.000), URL: www.ethniki-asfalistiki.gr

-9,74% -7,43% -6,60% -4,21% -1,91% -3,20% 3,95%

UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ 3,7189 3,9420 3,7189 UNIT LINKED-ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÏ ÏÌÏËÏÃÏ 5,5933 5,8730 5,5933 UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ & ÐÁÉÄÉ 4,1417 4,3488 4,1417 UNIT LINKED-ÅÕÅËÉÊÔÇ ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ 5,7147 5,8290 5,7147 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 1 100,0000 100,0000 100,0000 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 2 100,0000 100,0000 100,0000 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 3 100,0000 100,0000 100,0000 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 4 100,0000 100,0000 100,0000 ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ Á.Å.Ã.Á (ôçë.: 210-81.19.777/519), URL: www.europisti.gr ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÌÅÔÁÂËÇÔÏ ÊÅÖ. 2,6055 2,7358 2,5794 GENERALI HELLAS (ôçë.: 210-80.96.300), URL: www.generali.gr

2,53% 4,33% 2,65% 2,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GENERALI HELLAS STABLE(1) 3,0435 3,1043 3,0130 GENERALI HELLAS BALANCED(1) 2,6193 2,6717 2,5931 GENERALI HELLAS DYNAMIC(1) 1,6153 1,6638 1,5992 HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ(1) 2,7238 2,7510 2,7238 HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ & ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1) 2,6757 2,7025 2,6757 HSBC ÅY ÆHN ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1) 2,6340 2,6604 2,6340 GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ Á.Å.Á.Å. (ôçë.: 210-32.95.031), URL: www.groupama-phoenix.com

20,68% 12,40% -0,12% 1,89% 2,15% 2,69%

6,85%

METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) 7,3023 7,6066 7,1563 3,27% METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1) 10,5410 10,9233 10,4356 0,84% METROLIFE-STAR LIFE V(1) 11,8874 12,3185 11,7091 2,29% METROLIFE-STAR LIFE VI(1) 9,6866 9,9862 9,5897 -0,10% METROLIFE-STAR LIFE VII(1) 8,6888 8,9116 8,6019 -0,96% METROLIFE-VALUE PLUS I(1) 1,0637 1,0966 1,0637 4,83% METROLIFE-VALUE PLUS II(1) 0,8329 0,8631 0,8329 3,76% METROLIFE-VALUE PLUS III(1) 0,7336 0,7642 0,7336 4,01% METROLIFE-ÓÕÍÔÁÎÇ ÅÃÃ. 3%(1) 10,0891 10,0891 10,0891 -1,35% METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) 5.748,6313 - 5.748,6313 3,61% JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A(1) 9,8091 10,1034 9,7601 -4,49% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ DYNAMISME(1) 100,2500 101,5031 100,2500 9,69% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ EQUILIBRE(1) 141,3100 143,0764 141,3100 4,53% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ PRUDENCE(1) 137,0200 138,7328 137,0200 1,00% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ MONETAIRE(1) 566,1600 567,5754 566,1600 0,00% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ×Á 20(1) 3,0023 3,0473 3,0023 -8,63% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN(1) 695,09 695,09 686,40 6,29% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE(1) 118,8900 118,8900 117,4039 4,17% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE II(1) 114,4015 114,4015 112,9715 14,37% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013(1) 100,0641 100,0641 98,8133 0,06% ING ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-95.06.000), URL: www.ing.gr ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(2) 109,0600 - 109,0600 -2,37% ING (L) PROTECTED FUND 300(2) 109,2900 - 109,2900 -2,03% ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(2) 180,8700 - 180,8700 4,99% ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(2) 105,1600 - 105,1600 -2,37% ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND(2) 102,2500 - 102,2500 -2,45% ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM(2) 102,0700 - 102,0700 -0,81% ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 1) 10,2390 10,1366 1,64% ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 2) 9,6809 9,5841 -0,33% ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 3) 9,7106 9,6135 1,56% INTERAMERICAN ÅÁÅÆ (ôçë.: 210-94.61.111) Ë ÓÕÃÃÑÏÕ 350, 176 80 ÊÁËËÉÈÅÁ, URL: www.interamerican.gr EUROLAND SEVEN PLUS JUL13 3.197,5676 - 3.197,5676 MAXIMUM INCOME 2018 I 8,7870 8,7870 MAXIMUM INCOME 2018 II 9,5380 9,5380 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2013 9,1206 9,3030 9,1206 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2016 9,7562 9,9513 9,7562 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2021 8,4115 8,5797 8,4115 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ 10,6134 10,8257 10,6134 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2026 9,4985 9,6885 9,4985 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2031 8,6783 8,8519 8,6783 INTERNATIONAL LIFE ÁÅÁZ (ôçë.: 210-81.19.172)

1,64% -3,37% 2,16% 0,73% 0,55% 0,42% -0,40% -0,93% -0,61%

INTERNATIONAL LIFE-ÅÃÃÕÇÌÅÍÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ 4,0462 4,0462 INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND 1,3448 1,4305 INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND 3,0211 3,1471 INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND 2,4400 2,5683 CNP LAIKI ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-32.79.420), URL: www.cnplaiki.com

4,0462 1,3448 3,0211 2,4400

8,07% -3,58% 4,42% -1,23%

MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US01 8,8267 8,6502 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US02 4,3593 4,2721 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03 4,2762 4,1907 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03B 4,2178 4,1334 MARFIN SMART CAPITAL US04 3,5370 3,4663 MARFIN CAPITAL PLUS US05 10,9438 10,7249 MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 9,6929 9,4990 MARFIN WEALTH US07 9,3030 9,1169 METLIFE ALICO ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr

0,01% 2,18% 2,19% 1,84% -65,52% 2,83% 0,73% 0,62%

METLIFE ALICO INVEST 1 METLIFE ALICO INVEST 2 METLIFE ALICO INVEST 3 METLIFE ALICO CLASSIC METLIFE ALICO LINK METLIFE ALICO PENSION FUND I METLIFE ALICO PENSION FUND II METLIFE ALICO PENSION FUND III METLIFE ALICO EUROPE BOND MULTIFUND I METLIFE ALICO GREEK EQUITY MULTIFUND II METLIFE ALICO GLOBAL EQUITY MULTIFUND III METLIFE ALICO GLOBAL BOND MULTIFUND IV METLIFE ALICO COMMODITY MULTIFUND V METLIFE ALICO EMERGING MARKETS EQUITY MULTIFUND VI METLIFE ALICO MONEY MARKET METLIFE ALICO DOLLAR BOND MULTIFUND VII METLIFE ALICO DOLLAR EQUITY MULTIFUND VIII METLIFE ALICO EMERGING MARKETS BOND MULTIFUND IX METLIFE ALICO GLOBAL CORPORATE BOND MULTIFUND X METLIFE ALICO GLOBAL INFLATION LINKED BOND MULTIFUND XI HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) Óçì.: Çìåñïìçíßá Áðïôßìçóçò:(1) 25/07/13,(2) 24/07/13,(3) 22/07/13

0,79% 2,00% 4,53% 2,52% 7,03% 2,47% 4,76% 5,55% -1,22% -3,84% 13,57% -1,23% -4,35% -13,22% 0,01% -2,31% 16,02% -5,18% -2,77% -5,77% 1,00% 3,40% 5,92%

4,5405 4,5580 3,9189 16,8852 8,3705 3,9495 3,1898 2,7828 3,3794 0,4877 3,5167 3,1939 2,3178 2,4179 3,1853 2,7756 3,4258 2,8446 2,9170 2,8269 5,2992 4,9387 4,1755

4,6313 4,6492 3,9973 17,2229 8,5379 4,0285 3,2536 2,8385 3,3794 0,4877 3,5167 3,1939 2,3178 2,4179 3,1853 2,7756 3,4258 2,8446 2,9170 2,8269 5,2992 4,9387 4,1755

4,4951 4,5124 3,8797 16,7163 8,2868 3,9100 3,1579 2,7550 3,3794 0,4877 3,5167 3,1939 2,3178 2,4179 3,1853 2,7756 3,4258 2,8446 2,9170 2,8269 5,2992 4,9387 4,1755


32

×ÁÊÅÑ Óôï ßäéï Ýñãï èåáôÝò... ÊáëÞ Þôáí ãåíéêÜ ç óõíåäñßáóç êáèþò åðÝôñåøå óôï Ã.Ä. ôçí ðåñáéôÝñù ôå÷íéêÞ âåëôßùóç ôçò åéêüíáò ôïõ, ÷ùñßò üìùò íá õðÜñ÷ïõí åêåßíá ôá ðïéïôéêÜ óôïé÷åßá ðïõ èá ìðïñïýóáí íá áíáâáèìßóïõí ôçí åéêüíá ôçò áãïñÜò êáé íá áíåâÜóïõí ôéò ðñïóäïêßåò. ¢ëëùóôå, ôï êýñéï ÷áñáêôçñéóôéêü Þôáí ç áðïõóßá ðùëçôþí êáé ü÷é ôï Ýíôïíï áãïñáóôéêü åíäéáöÝñïí, êÜôé ðïõ ìáñôõñÜôáé áðü ôçí áîßá óõíáëëáãþí...

X ÅÔÓÉ ðÞãáìå óå ìéá óõíåäñßáóç êáèáñÜ ôå÷íéêÞò öýóçò, ìå ôçí áãïñÜ íá "÷ôßæåé" óôçí áíôßäñáóç ðïõ Ýêáíå ôçí ÐáñáóêåõÞ (+2,63%). ¢ëëùóôå, æçôïýìåíï åßíáé ç åê íÝïõ êáôï÷ýñùóç ôçò ðåñéï÷Þò ôùí 850 ìïíÜäùí ðïõ èåùñåßôáé êïìâéêÞ ãéá ôç óõíÝ÷åéá, åíþ óÞìåñá Ýãéíå ôï äåýôåñï êáôÜ óåéñÜ êëåßóéìï ðÜíù áðü áõôÞ ôç æþíç. X ×ÈÅÓ ôï óôÞñéãìá óôçí áãïñÜ äüèçêå áðü ôá ìç ôñáðåæéêÜ blue chips ðïõ äåß÷íïõí êÜðïéá êéíçôéêüôçôá, åíþ áíôéèÝôùò ïé ôñÜðåæåò åðéâåâáßùóáí üôé ó' áõôÞ ôç öÜóç äåí Ý÷ïõí êáíÝíá momentum, ðáñïõóéÜæïíôáò îáíÜ ìåéêôÞ åéêüíá. Îå÷þñéóáí Alpha Bank êáé Ðåéñáéþò ìå Üíïäï +3,68% êáé +2,11% áíôßóôïé÷á. X ÓÔÁ åðéìÝñïõò êáé ÷áìçëüôåñá ôïõ 25áñç, ìå åëÜ÷éóôåò óõíáëëáãÝò ôñßôç óõíå÷üìåíç áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ãéá ôçí ÅâñïöÜñìá êáé ôÝôáñôç ãéá ôçí Fieratex, óôáìÜôçóå ôï áíïäéêü óåñß ôçò Alco (-12,94%), äåýôåñç óõíå÷üìåíç áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ãéá ôïí ÍçñÝá, ôñßôç óõíå÷üìåíç ãéá ôçí Óéäåíüñ êáé ôÝôáñôç óõíå÷üìåíç áíïäéêÞ ãéá ôçí Forthnet. X ÓõìðåñáóìáôéêÜ, ôï Åëëçíéêü ×ñçìáôéóôÞñéï ìðïñåß íá óõíå÷ßóåé íá êéíåßôáé ðëáãéï-áíïäéêÜ, üìùò áí ï ôæßñïò ðáñáìåßíåé óôá åðßðåäá áðåëðéóßáò, ç Üíïäïò èá åßíáé åîáéñåôéêÜ åýèñáõóôç êáé èá óõíå÷ßæåôáé áðëÜ ìå ôçí áíï÷Þ ôùí ðùëçôþí, ÷ùñßò íá "áã÷þóåé" ôá ÷áñôïöõëÜêéá ðïõ ðáñáìÝíïõí åðéäåéêôéêÜ åêôüò ÁãïñÜò. X Áîßæåé åäþ íá óçìåéùèåß üôé ç óõíåäñßáóç Ýäùóå ôïí ðÝìðôï ÷áìçëüôåñï ôæßñï ãéá ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò. Áðü ôçí Üëëç, ç ó÷åôéêÞ êéíçôéêüôçôá óôéò èõãáôñéêÝò ôïõ ïìßëïõ Âéï÷Üëêï, ðïõ ðáñáäïóéáêÜ áðïôåëïýí "óçìáôùñïýò" ãéá ìåóáßá êáé ìéêñüôåñç êåöáëáéïðïßçóç…

• ... áöÞíåé êÜðïéá ðåñéèþñéá óõãêñáôçìÝíçò áéóéïäïîßáò, ãéá ðéèáíÞ óõíÝ÷éóç ôçò êéíçôéêüôçôáò (Ýóôù êáé áðüëõôá åðéëåêôéêÞò), ÷áìçëüôåñá ôïõ 25áñç. X ÉÓÙÓ áîßæåé áíáöïñÜò ç ôñßôç óõíå÷üìåíç áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ãéá ôçí ÅÕÄÁÐ, ðïõ üìùò õðï÷þñçóå óçìáíôéêüôáôá áðü ôï õøçëü çìÝñáò ôùí 6,05 åõñþ. ÅðéóôñÝöïõí ôá óåíÜñéá ãéá éäéùôéêïðïßçóç ôçò åôáéñåßáò..

«Ç áðïôõ÷ßá åßíáé ìéá åõêáéñßá íá îáíáñ÷ßóåéò, áëëÜ áõôÞ ôç öïñÜ ðéï Ýîõðíá» Henry Ford Áìåñéêáíüò âéïìÞ÷áíïò (1863 - 1947) X Äåýôåñç óõíå÷üìåíç áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ãéá ôçí Âéï÷Üëêï (+6,86%), ðïõ Üöçóå ðßóù ôçò ôçí óçìáíôéêÞ áíôßóôáóç ôùí 4,50 åõñþ êáé áí äþóåé êëåéóßìáôá õøçëüôåñá ôùí 4,54 åõñþ, åðéóôñÝöåé óå âñá÷õðñüèåóìï áíïäéêü êáíÜëé. X ÄÕÍÁÌÉÊÁ îåêßíçóå ï ôßôëïò ôçò Intralot ðïõ Ýöèáóå ìÝ÷ñé ôá 1,80 åõñþ, üìùò ç óõíÝ÷åéá åß÷å äéÜâñùóç ôïõ ìåãáëýôåñïõ ìÝñïõò ôùí áñ÷éêþí êåñäþí êáé êëåßóéìï óôï ÷áìçëü çìÝñáò.

X ÉÍËÏÔ(ÉÉ): ¼ðùò áíáöÝñïõí ïé áíáëõôÝò ôçò IBG ç åðÝêôáóç ôçò óýìâáóçò ìå ôïí ÏÐÁÐ ãéá ðÝíôå ÷ñüíéá êáé ç åðéôõ÷çìÝíç éäéùôéêïðïßçóç ôùí Ëá÷åßùí, ìå ôçí åôáéñåßá íá óõììåôÝ÷åé ìå 16,5% óôçí êïéíïðñáîßá ðïõ åðéêñÜôçóå óôï äéáãùíéóìü, áõîÜíïõí ôçí ïñáôüôçôá âñá÷õðñüèåóìá ãéá ôïí üìéëï. X ÏÉ ÅÉÄÉÊÏÉ ìáò ãñÜöïõí: Ç Ýãêñéóç ôïõ Eurogroup ãéá ôçí åêôáìßåõóç ôçò äüóçò ðñïò ôçí ÅëëÜäá ýøïõò 2,5 äéó. ôçí ÐáñáóêåõÞ ïäÞãçóå ôïí Ãåíéêü Äåßêôç óôá õøçëüôåñá åðßðåäá ôùí ôåëåõôáßùí ðÝíôå åâäïìÜäùí.. X ÌÅ ôç óõíáëëáêôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ùóôüóï íá ðáñáìÝíåé óå áðïãïçôåõôéêÜ åðßðåäá (èåñéíÞ ñáóôþíç, áâåâáéüôçôá, ÷áìçëÞ ñåõóôüôçôá-ìåôÜ ôéò áìê ôùí Ôñáðåæþí), ìå ôï óôü÷ï áðü ôå÷íéêÞò ðëåõñÜò íá åßíáé áñ÷éêÜ ïé 870 ìïíÜäåò êáé åí óõíå÷åßá ïé 915 ìïíÜäåò (ÊÌÏ 200 çìåñþí), åðéóçìáßíåé ï ÓôñáôÞò Ðïëõ÷ñïíÝáò. X Óôï ìÝôùðï ôùí áðïêñáôéêïðïéÞóåùí, ôï åíäéáöÝñïí Ý÷åé åóôéáóèåß óôéò åîåëßîåéò óå ÊñáôéêÜ Ëá÷åßá êáé ÏÐÁÐ êáèþò ðñïçãïýíôáé ôùí õðïëïßðùí (åêêñåìåß åðßóçò êáé ç íÝá åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ ôçò Socar ãéá ôçí åîáãïñÜ ôçò ÄÅÓÖÁ, ìåôÜ ôç âåëôéùìÝíç ðñïóöïñÜ ôùí 400 åê.).

X ÉÍËÏÔ: Ìå êëåéóßìáôá õøçëüôåñá ôùí 1,73 åõñþ åðáíÝñ÷åôáé ç âñá÷õðñüèåóìç ôÜóç óå áíïäéêÞ, åíþ åðüìåíç óçìáíôéêÞ áíôßóôáóç åßíáé ôá 1,80 åõñþ, ðåñéï÷Þ ðïõ åß÷å Ýíá ðñþôï "crash test" ï ôßôëïò.

X ¼óïí áöïñÜ ôá ïìüëïãá, áîßæåé íá óçìåéùèåß ç óôáèåñÞ õðï÷þñçóç ôïõ spread ôçò 10åôßáò, óôá ÷áìçëüôåñá åðßðåäá ôùí ôåëåõôáßùí Ýîé åâäïìÜäùí, áëëÜ êáé ôï åíäéáöÝñïí ãéá ôç íÝá Ýêäïóç ôçò S&B âéïìç÷áíéêÞ ÏñõêôÜ (7åôïýò äéÜñêåéáò, ýøïõò 275 åêáô., ìå áðüäïóç âÜóåé ôùí áñ÷éêþí åêôéìÞóåùí óôï 8%).

X Óå "ÄÉÁÊÑÁÔÇÓÇ" áðü "ÐÙËÇÓÇ" áíáâáèìßæåé ôç óýóôáóç ãéá ôç ìåôï÷Þ ôçò Intralot ç ÅðåíäõôéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò, óå ÝêèåóÞ ôçò üðïõ áíåâÜæåé êáé ôçí ôéìÞ-óôü÷ï ãéá ôïí ôßôëï óôá 1,9000 áðü 1,5000 åõñþ.

X Óôï åîùôåñéêü, ïé ÁãïñÝò óõíå÷ßæïõí íá êéíïýíôáé, ùò åðß ôï ðëåßóôïí áðü ôá åôáéñéêÜ áðïôåëÝóìáôá óå ÇÐÁ êáé Åõñþðç (ïé èåôéêÝò ðñïò áñíçôéêÝò åêðëÞîåéò óå êÝñäç áíÜ ìåôï÷Þ Þôáí 2,9 ðñïò 1 óôéò ÇÐÁ êáé 0,7 ðñïò 1 óôçí Åõñþðç)

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕËÉÏÕ 2013 • Ìå ôïõò âáóéêïýò äåßêôåò áíáöïñÜò (S&P 500 êáé DAX) íá ðáñïõóéÜæïõí óçìåßá êüðùóçò. Éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí ðáñïõóéÜæïõí êáé ïé ãåùðïëéôéêÝò åîåëßîåéò óôçí Áßãõðôï, ïé ïðïßåò êáé áðïôåëïýí ïõóéáóôéêü óçìåßï áíáöïñÜò ãéá ôçí ôéìÞ ôïõ ðåôñåëáßïõ êáé ü÷é ìüíï. X Óýìöùíá ìå ôçí Üðïøç ôïõ áíáëõôÞ ôçò Solidus Sec., ïé áíáìåíüìåíåò åîåëßîåéò óå ÏÐÁÐ êáé ÊñáôéêÜ Ëá÷åßá, üðùò êáé ïé ôåëéêÝò åîåëßîåéò óôçí ÄÅÓÖÁ, áí äåí åìðåñéÝ÷ïõí áñíçôéêÝò åêðëÞîåéò, èá åðéôñÝøïõí óôçí ÁãïñÜ íá êéíçèåß ðñïò ôéò 930 ìïíÜäåò, üìùò áðü åêåß êáé øçëüôåñá èá ÷ñåéáóôåß óçìáíôéêüôáôç áýîçóç ôïõ ôæßñïõ. X ÑÅ - ÄÑÏÌÅ - ÁËÊÏ: ¼ðïéïé ðñüëáâáí óôá õøçëÜ, ðñüëáâáí. Äýóêïëåò ïé ðñïâëÝøåéò êáé ãéá ôéò 3, ãéáôß öÜíçêå ç áäõíáìßá ôùí êéíïýíôùí ôá íÞìáôá... Ç áãïñÜ äåí ÷áñßæåé Üêïðá ÷ñÞìáôá... ¼ðïéïò äåí åßíáé Üðëçóôïò, êÜôé ìðïñåß íá ôçò áñðÜîåé óå ôÝôïéïõ åßäïõò åã÷åéñÞìáôá... X ÅÕÑÙÂ-áðÜíôçóç: ÌåôÜ ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôçò áðü ôï Ô×Ó ç ÔñÜðåæá Ý÷åé êåöÜëáéá ôçò ôÜîçò ôùí 4,4 äéó. åõñþ. Ç óõã÷þíåõóç ìå ôçí Proton êáé ôï Ôá÷õäñïìéêü ÔáìéåõôÞñéï èá åíéó÷ýóïõí ôá êåöÜëáéá ôçò ôñÜðåæáò êáôÜ 10%. X Áõôü óçìáßíåé üôé ç êáèáñÞ èÝóç èá áíÝëèåé óôá 4,85 äéò åõñþ êáé åöüóïí ï áñéèìüò ôùí íÝùí ìåôï÷þí ðïõ èá åêäïèåß ðáñáìåßíåé óôá 1,418 äéó. ôüôå ï óõíïëéêüò áñéèìüò ìåôï÷þí íá áíÝëèåé óôá 5,4 äéó. X Áðü ôá ðáñáðÜíù ðñïêýðôåé üôé ç åíóþìáôç êáèáñÞ èÝóç äéá-

ìïñöþíåôáé êïíôÜ óôá 0,90 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ ôçí óôéãìÞ ðïõ ç ôñÜðåæá äéáðñáãìáôåýåôáé êïíôÜ óôá 66 ëåðôÜ äéáìïñöþíïíôáò Ýêðôùóç Ýíáíôé ôùí ëïãéóôéêþí êåöáëáßùí êáôÜ 25%. X Eurobank: ÌåôÜ ôéò ðñïóèÞêåò ôçò ÍÝáò Proton êáé ôïõ ÍÝïõ Ôá÷õäñïìéêïý Ôáìéåõôçñßïõ áíïßãåé ï äñüìïò ãéá ôçí ðþëçóç -áñ÷éêÜðïóïóôïý ôçò ôñÜðåæáò ôï ïðïßï âñßóêåôáé êáôáãåãñáììÝíï óôçí óõìöùíßá ôïõ ôåëåõôáßïõ ìíçìïíßïõ ãéá ôçí äüóç ôùí 8 äéò åõñþ. X ÓõãêåêñéìÝíá, ôï Ô×Ó èá åðéäéþîåé Ýùò ôï ôÝëïò Ïêôùâñßïõ ìå êÜðïéåò ìéêñÝò ðáñáôÜóåéò ôçí ðþëçóç ôïõ 25% óõí ìßá ìåôï÷Þ ôçò áíáêåöáëáéïðïéçìÝíçò Eurobank óôçí ïðïßá ðëÝïí êáôÝ÷åé ôï 96,3%. Áðü ôçí ðþëçóç -Þ ôçí ðñïóðÜèåéá ðþëçóçò- èá äïèïýí äýï áðáíôÞóåéò: X á) áí ðñáãìáôéêÜ õðÜñ÷åé åíäéáöÝñïí ãéá ôçí áãïñÜ åëëçíéêïý ôñáðåæéêïý éäñýìáôïò ìå áõîçìÝíï åéäéêü âÜñïò áðü ôï åîùôåñéêü êáé â) Óå ðïéá ôéìÞ. X Ç ðñþôç áðÜíôçóç èá äþóåé Ýíá óôßãìá ôçò ðïéüôçôáò áõôþí ðïõ èá Ýâëåðáí ìå êáëü ìÜôé íá åéóÝëèïõí óå Ýíá éäéáßôåñá íåõñáëãéêü êëÜäï ôçò ïéêïíïìßáò. X Åðßóçò èá áðïôåëÝóåé êáé ìéá åõêáéñßá ãéá áíáôñïðÞ ôïõ Ç äåýôåñç áðÜíôçóç èá Ý÷åé ðéï Üìåóï áíôßêôõðï óôçí áãïñÜ êáèþò ìå âÜóç ôçí áðïôßìçóç ôïõ 100% ðéèáíüí ç áãïñÜ íá ðñïóáñìüóåé ôéò áðïôéìÞóåéò ôùí õðïëïßðùí ôñáðåæþí óôá äåäïìÝíá ôùí ðïëëáðëáóéáóôþí ôçò óõíáëëáãÞò. Ó.Í

«ÂïõôéÜ»… ìå ôïí ÆåñÜñ

Ðéëüôïò "âïõôÜåé" óôïí ðïôáìü Ìüóêâá ìå ôçí éðôÜìåíç ìç÷áíÞ ôïõ, ç ïðïßá áðáñôßæåôáé áðü ôï "êåöÜëé" ôïõ ãÜëëïõ, ðïëéôïãñáöçìÝíïõ ñþóïõ, çèïðïéïý ÆåñÜñ ÍôåðáñíôéÝ, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ äéáãùíéóìïý "Red Bull Flugtag" óôç Ìüó÷á. Óôï ðëáßóéï ôïõ "Flugtag", ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé åôçóßùò óå üëï ôïí êüóìï, ïé äéáãùíéæüìåíïé ðñïóðáèïýí íá ðåôÜîïõí ìå áõôïó÷Ýäéåò éðôÜìåíåò ìç÷áíÝò, ïé ïðïßåò äåí äéáèÝôïõí êéíçôÞñåò

Xrimatistirio 30 07 2013  

Xrimatistirio 30 07 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you