Page 1

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ

ÍÝá Åðï÷Þ ãéá Åðé÷åéñÞóåéò & ×ñÞìá

HMEPHÓIA OIKONOMIKH ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

2,63%

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4871 ÔÉÌÇ 1,5 €

Ãåíéêüò Äåßêôçò 4/ 6 – 26/ 7

Ïé Äåßêôåò ôçò çìÝñáò Ã.Ä. 865,72

ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

Ãåíéêüò Äåßêôçò

865,72

2,63%

FTSE/×.Á. Large Cap

294,13

2,50%

FTSE/×.Á. Mid Cap

983,02

2,42%

FTSE/×.Á.Mid-Small Cap

1.204,02

0,86%

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Plus1

1.310,94

2,41%

Äåßêôçò Ì - Ì. ×.Á.

2.937,82

0,39%

96

ÌÅ ÁÍÏÄÏ

32

ÌÅ ÊÁÈÏÄÏ

20

ÓÔÁÈÅÑÅÓ

ÊÉÍÇÓÇ ÌÅÔÏ×ÙÍ

ÐÑÏÅ×ÏÕÍ ÔÙÑÁ Ç ÓÔÁÈÅÑÏÐÏÉÇÓÇ ÊÁÉ... ÌÉÁ - ÄÕÏ ÊÁËÅÓ ÅÉÄÇÓÅÉÓ

ÄÕÍÁÌÉÊÇ ÁÍÔÉÄÑÁÓÇ

óôï ×.Á. êáé êëåßóéìï ðÜíù áðü ôéò 860 ì. Ðñùôáãùíßóôçóáí ïé ðáñáäïóéáêÜ éó÷õñÝò ìç ôñáðåæéêÝò äõíÜìåéò... å ðñïóðÜèåéåò áíïäéêÞò áíôßäñáóçò ðÜíù áðü ôéò 860 ìïíÜäåò ïëïêëçñþèçêå ç åâäïìÜäá ãéá ôçí åëëçíéêÞ ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ, âåëôéþíïíôáò åëáöñþò ôï âáñý êëßìá ðïõ åß÷å äçìéïõñãÞóåé óôéò ôÜîåéò ôùí åðåíäõôþí ç ìßæåñç åéêüíá ôùí ôåëåõôáßùí óõíåäñéÜóåùí. ÐñùôáãùíéóôÝò óå áõôÞ ôçí êßíçóç áíáäåß÷èçêáí ïé ðáñáäïóéáêÜ éó÷õñÝò ìç ôñáðåæéêÝò äõíÜìåéò, ÷ùñßò âÝâáéá íá ëåßðïõí ïé ìéêñÝò óôçñßîåéò áðü ôï ôñáðåæéêü óýóôçìá. ×áñáêôçñéóôéêÞ ç ðåñßðôùóç ôùí ìåôï÷þí ôçò ÄÅÇ êáé ôïõ ÏÔÅ ðïõ îå÷þñéóáí êáè' üëç ôç äéÜñêåéá ôùí óõíáëëáãþí ìå áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò êáé êáôÜöåñáí ìÜëéóôá íá äéáôçñÞóïõí ôï áõîçìÝíï áãïñáóôéêü åíäéáöÝñïí Ýùò ôçí ëÞîç ôåñìáôßæïíôáò óôá 7,24 åõñþ ç ðñþôç (ìå êÝñäç 8,71%) êáé óôá 6,67 åõñþ ç äåýôåñç (ìå Üíïäï 2,77%).¸÷ïíôáò Ýôóé ôßôëïõò óçìáôùñïýò óôçí ðñþôç ãñáììÞ ìÜ÷çò êáé ôçí ðëåéï-

Ì

Oé ìåôï÷Ýò ôçò ÄÅÇ êáé ôïõ ÏÔÅ îå÷þñéóáí êáè' üëç ôç äéÜñêåéá ôùí óõíáëëáãþí ìå áõîçìÝíï áãïñáóôéêü åíäéáöÝñïí

øçößá ôùí õðïëïßðùí éó÷õñþí ôßôëùí óå èåôéêü Ýäáöïò, ï ãåíéêüò äåßêôçò ôéìþí Ýâãáëå Üíåôç êßíçóç ðÜíù áðü ôéò 860 ìïíÜäåò ìå ôéò äçìïðñáóßåò ìÜëéóôá íá ôïí ïäçãïýí óôá õøçëÜ çìÝñáò, áëëÜ êáé óôá õøçëüôåñá åðßðåäá ôùí ôåëåõôáßùí 25 óõíåäñéÜóåùí. ÇìÝñá áíáêïýöéóçò ç ÷èåóéíÞ ðïõ Üöçóå ôçí ðëåéïøçößá ôùí åðåíäõôþí áñêåôÜ éêáíïðïéçìÝíïõò êáé ôïõò Ýóôåéëå íá ðåñÜóïõí Ýíá ðéï áíÝìåëï êáé øõ÷ïëïãéêÜ áíåâáóìÝíï Óáââáôïêýñéáêï, äñïóßæïíôáò ôïõò êáé áðü ôïí ìßíé êáýóùíá. Ãéá ðïëëïóôÞ öïñÜ ç áãïñÜ Ýäåéîå ìå ôïí ôñüðï ôçò, üôé üôáí äåí èÝëåé êÜôé íá êáôÝâåé, ôüôå èá áíÝâåé. Êáé üôé ôï timing åßíáé ôï Üëöá êáé ôï ùìÝãá. ÁñêåôÜ ôá ðáñáäåßãìáôá ìåôï÷þí ðïõ ÷Üñéóáí áðïäüóåéò 20% êáé 25% óå ëéãïóôÝò óõíåäñéÜóåéò êáé Üöçóáí ôïõò... ìßæåñïõò íá ãêñéíéÜæïõí êáé íá ôá âÜæïõí ìå ü,ôéäÞðïôå Üëëï åêôüò áðü ôïí åáõôü ôïõò. Óåë. 13

Ïé üñïé ôïõ áíáèåùñçìÝíïõ ìíçìïíßïõ Äéáèåóéìüôçôá - áðïëýóåéò, áêßíçôá, funding plans ê.ëð.

Óåë. 4

ÔÑÏÖÉÌÁ - ÐÏÔÁ

Æçìßåò ôï 2012 ãéá ôçí ÅëáÀò Unilever ÂåëôéùìÝíá ùóôüóï ôá EBITDA êáôÜ 116,7% Óåë. 11

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

ÕðåãñÜöç ç óõìöùíßá ãéá ìåßùóç ôïõ ÖÐÁ Ã. ÓôïõñíÜñáò: Íá ìçí ìåéùèïýí ôá Ýóïäá

Óåë. 6

ÔÑÁÐÅÆÅÓ

Îåêßíçóå ôïõò íÝïõò åëÝã÷ïõò ç Blackrock Ôïí ÍïÝìâñéï èá äïèïýí Óåë. 9 äýï íÝåò ìåëÝôåò

ÄÉÅÈÍÇ

Å.Å.: Ï÷é óå íÝá ìåßùóç êáôþôáôïõ ìéóèïý

ÄÍÔ: Êßíäõíïò áóôÜèåéáò óôéò áãïñÝò

Áíáæùðýñùóç Óôïõò 618.709 ïé äçìüóéïé êñßóçò «âëÝðåé» õðÜëëçëïé ôïí Éïýíéï ï Ã. Óôáñê

ÌåôÜ ôïí Áðñßëéï ôïõ 2014 ç áðüöáóç ãéá haircut

Áðü ôçí åðéêåßìåíç Ýîïäï ôçò Fed áðü ôçí ðïóïôéêÞ ÷áëÜñùóç Óåë. 27

Ïé ðåñéóóüôåñïé óôá õðïõñãåßá Ðáéäåßáò, Áìõíáò, Õãåßáò êáé Äçìüóéáò ÔÜîçò Óåë. 6

O

Óåë. 4

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ - ÐÏËÉÔÉÊÇ 4-7

O

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ 13-26

Ç ÅÊÔ èá óôçñßîåé óýíôïìá Óåë. 8 ôç Ãáëëßá, åêôéìÜ O

XAKEÑ

Óåë. 32


2

ÌÅ ÌÉÁ ÌÁÔÉÁ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

×ñçìáôáãïñÜ - ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí

Oéêïíïìßá - ÐïëéôéêÞ «Ôï åëëçíéêü ðñüãñáììá ðáñáìÝíåé óå óùóôÞ ôñï÷éÜ, ìå ãåíéêÞ ðñüïäï óå üëïõò ôïõò ôïìåßò», åêôßìçóå åõñùðáßïò áîéùìáôïý÷ïò, ðáñïõóéÜæïíôáò ÷èåò óôéò ÂñõîÝëëåò ôçí ôñßôç áîéïëüãçóç ôïõ äåýôåñïõ ðñïãñÜììáôïò ôçò ÅëëÜäáò. Åéäéêüôåñá, óýìöùíá ìå ôïí áîéùìáôïý÷ï ôçò Å.Å., óå ïñéóìÝíïõò ôïìåßò ç ðñüïäïò õðÞñîå ðéï ðåñéïñéóìÝíç áðü üôé Þôáí áíáìåíüìåíï, áëëÜ óôï äçìïóéïíïìéêü óêÝëïò, ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá êáé óôï Ýëëåéììá ôñå÷ïõóþí óõíáëëáãþí, ç ðñüïäïò õðÞñîå óçìáíôéêÞ. Óåë. 4

ìå ôá óôïé÷åßá ôïõ õðïõñãåßïõ ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò. ÂÜóåé ôùí óôïé÷åßùí áõôþí, ôïí ðåñáóìÝíï ÉáíïõÜñéïé ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé áíÝñ÷ïíôáí óå 620.217. Ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åñãÜæåôáé óôá õðïõñãåßá Ðáéäåßáò, ÅèíéêÞò ¢ìõíáò, Õãåßáò, Äçìïóßáò ÔÜîçò áëëÜ êáé óôïõò ÄÞìïõò. ÓõãêåêñéìÝíá ïé 194.292 áðü ôïõò 618.709 äçìïóßïõò õðáëëÞëïõò (Ýíáò óôïõò ôñåéò) åñãÜæïíôáé óôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý. Óåë. 6

Óôïõò 618.709 áíÞëèå ï óõíïëéêüò áñéèìüò ôùí åñãáæüìåíùí óôï Äçìüóéï ôïí ðåñáóìÝíï Éïýíéï óýìöùíá

ÕðåãñÜöç áíÜìåóá óôïõò óõíáñìüäéïõò õðïõñãïýò êáé óôïõò åêðñïóþðïõò ôçò áãïñÜò ç óõìöùíßá

ãéá ôçí áðïíïìÞ åéäéêïý óÞìáôïò óôéò åðé÷åéñÞóåéò åóôßáóçò ðïõ èá ìåôáêõëÞóïõí óôéò ôéìÝò ôç ìåßùóç ôïõ ÖÐÁ, áðü ôçí 1ç Áõãïýóôïõ. Óåë. 6 Ôçí áýîçóç ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò "Åîïéêïíïìþ êáô' Ïßêïí" êáôÜ 270 åêáô. æçôÜ ìå åðéóôïëÞ ôïõ ðñïò ôïí õðïõñãü ÁíÜðôõîçò, ÊùóôÞ ×áôæçäÜêç ï õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò, ÃéÜííçò ÌáíéÜôçò. Óåë. 7

Óå õøçëü ðÝíôå åâäïìÜäùí áíÞëèå, ÷èåò, ôï åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, åí ìÝóù åéêáóéþí üôé, óôï ðëáßóéï ôçò óõíÜíôçóÞò ôçò ôçí åñ÷üìåíç åâäïìÜäá, ç Federal Reserve èá äþóåé Ýìöáóç óôçí ðñüèåóÞ ôçò íá äéáôçñÞóåé ôá åðéôüêéÜ ôçò óå ÷áìçëÜ åðßðåäá ãéá ìåãáëýôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá. Óåë. 18

Ìå ðñïóðÜèåéåò áíïäéêÞò áíôßäñáóçò ðÜíù áðü ôéò 860 ìïíÜäåò ïëïêëçñþèçêå ç åâäïìÜäá ãéá ôçí åëëçíéêÞ ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ, âåëôéþíïíôáò åëáöñþò ôï âáñý êëßìá ðïõ åß÷å äçìéïõñãÞóåé óôéò ôÜîåéò ôùí åðåíäõôþí ç ìßæåñç åéêüíá ôùí ôåëåõôáßùí óõíåäñéÜóåùí. ÐñùôáãùíéóôÝò óå áõôÞ ôçí êßíçóç áíáäåß÷èçêáí ïé ðáñáäïóéáêÝò éó÷õñÝò ìç ôñáðåæéêÝò äõíÜìåéò, ÷ùñßò âÝâáéá íá ëåßðïõí ïé ìéêñÝò óôçñßîåéò áðü ôï ôñáðåæéêü óýóôçìá. ×áñáêôçñéóôéêÞ ç ðåñßðôùóç ôùí ìåôï÷þí ôçò ÄÅÇ êáé ôïõ ÏÔÅ ðïõ îå÷þñéóáí êáè' üëç ôç äéÜñêåéá ôùí óõíáëëáãþí ìå áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò. Óåë. 13

Eðé÷åéñÞóåéò Ç Probank äéáóðÜóôçêå óå good êáé bad bank ÷èåò êáé ç good Probank ðùëÞèçêå óôçí ÅèíéêÞ ôñÜðåæá åðéâåâáéþíïíôáò ðëÞñùò ôï "×". Ç åîÝëéîç áõôÞ åßíáé ìåí äõóìåíÞò áëëÜ ç ÔôÅ êáôÜöåñå ðÝñáí ôçò äéáóöÜëéóçò ôùí êáôáèÝóåùí, íá ìåôáöåñèïýí ôá äÜíåéá ôùí åñãáæïìÝíùí Ýíáíôé ìåôï÷þí óôçí ÅèíéêÞ êáé üëåò ïé óõìâÜóåéò åñãáóßáò áðåõèåßáò óôçí ÅèíéêÞ êáé ü÷é óôçí bad bank, äåí áêïëïõèÞèçêáí äçëáäÞ ôá ðáñáäåßãìáôá ôïõ ðáñåëèüíôïò... Óåë. 9 Îåêßíçóå ôïõ íÝïõò åëÝã÷ïõò óôá äÜíåéá ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí ç

XPHMATIÓTHPIO HMEPHÓIA OIKONOMIKH EÖHMEPIÄA

IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ MOTOR PRESS HELLAS A.E. Eêäüôçò Êùíóôáíôßíá Ôñéáíôáöýëëç ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Êáôåñßíá ÐáðáíéêïëÜïõ Áñ÷éóõíôÜêôçò Óïößá ÍÜêïõ ÁñèñïãñÜöïé ÄçìÞôñçò ÊáìðïõñÜêçò ÐÝôñïò Ôñïõðéþôçò Åìðïñéêü ÔìÞìá e-mail:adv@motorpress.gr

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ AUTO TPITH A.E. ÃÑÁÖÅÉÁ Ëåýêçò 132, ÊñõïíÝñé, Ô.Ê. 145 68 Tçë. 210 6262000-3 Fax: 210 6262149 e-mail:hrimatistirio@motorpress.gr web site: www.xrimatistirio.gr ISSN 1792-8885 Êùäéêüò: 3715

Blackrock ç ïðïßá ãéá ëïãáñéáóìü ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò åêðïíåß äýï ðïëý êñßóéìåò ìåëÝôåò. Ç ðñþôç ìåëÝôç èá åßíáé åðáíÜëçøç ôçò ðáñåëèïýóáò ìåëÝôçò ôçò Blackrock ìå Ýìöáóç ôá äÜíåéá êáé åéäéêÜ áõôÜ ðïõ åßíáé åí äõíÜìåé ðñïâëçìáôéêÜ õðü Ýíá áõóôçñüôåñï ðñßóìá. Óåë. 9 Ðñüãñáììá ìåßùóçò ôïõ ëåéôïõñãéêïý êüóôïõò ìÝóù áíáäéÜñèñùóçò ôùí ëåéôïõñãéþí ôçò, åöáñìüæåé áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ Ýôïõò ç ÂÇÔÁ ÐÉ èõãáôñéêÞ ôçò âñßóêåôáé. ÐáñÜëëçëá ç åôáéñåßá âñßóêåôáé óå óôÜäéï ðëÞñïõò áíÜðôõîçò ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò êáé åíáñìüíéóçò áõôþí ìå ôéò ãåíéêüôåñåò äéáäéêáóßåò êáé ðïëéôéêÝò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôá óôïí üìéëï ÅËÃÅÊÁ. Óåë. 10 Õðï÷þñçóç ðùëÞóåùí êáé óõññßêíùóç êåñäþí åìöÜíéóå ðÝñõóé ç çðåéñùôéêÞ ãáëáêôïâéïìç÷áíßá Äùäþíç, ç ïðïßá áðü ôïí ðåñáóìÝíï ÍïÝìâñéï ðåñéÞëèå áðü ôçí ÁÔÅbank óôïí Ýëåã÷ï ôïõ áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò åðåíäõôéêïý ó÷Þìáôïò SI Food, Ñþóùí êáé ÅëëÞíùí åðé÷åéñçìáôéþí. Óåë. 10

ÊÜìøç ôùí åóüäùí ôçò êáé æçìßåò, ìïëïíüôé âåëôßùóå ôç ëåéôïõñãéêÞ ôçò áðïäïôéêüôçôá, êáôÝãñáøå ôï 2012 ç åëëçíéêÞ åìðïñïâéïìç÷áíéêÞ åôáéñåßá ÅëáÀò Unilever, èõãáôñéêÞ ôïõ äéåèíïýò åðé÷åéñçìáôéêïý ïìßëïõ Unilever. Óåë. 11 ÏñéáêÞ ìåßùóç ðùëÞóåùí, áëëÜ êáé æçìßåò áíåðáßóèçôá ìåéùìÝíåò óå óýãêñéóç ìå ôï 2011, êáôÝãñáøáí ôï 2012 ùò óýíïëï ïé åëëçíéêÝò âéïìç÷áíßåò ãáëáêôïêïìéêþí ðñïúüíôùí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí åôáéñåéþí ðïõ ðáñÜãïõí ðáãùôÜ. Óåë. 11 Ç Southeastern Insurance Brokers Ltd êáé ç ÉÌG Europe áíáêïéíþíïõí ôçí Ýíáñîç ôçò óõíåñãáóßáò ôïõò ìå óêïðü ôçí ðáñï÷Þ äéåèíþí ðñïãñáììÜôùí õãåßáò óôçí åëëçíéêÞ êáèþò êáé óôçí åõñýôåñç áãïñÜ ôçò ÍïôéïáíáôïëéêÞ Åõñþðçò & Ìåóïãåßïõ. Óåë. 11 ÓÞìåñá

ÔÑÁÐÅÆÅÓ ........................................9 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ...........................10, 11

Áíáæùðýñùóç êñßóçò «âëÝðåé» ï Ã. Óôáñê

Ã

éá áíáæùðýñùóç ôçò êñßóçò ÷ñÝïõò óôçí Åõñùæþíç ðñïò ôï ôÝëïò ôïõ öèéíïðþñïõ, ðñïåéäïðïßçóå ï ðñþçí åðéêåöáëÞò ïéêïíïìïëüãïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò (ÅÊÔ), Ãéïýñãêåí Óôáñê. ¸íá ÷ñüíï ìåôÜ ôçí êáèçóõ÷áóôéêÞ ïìéëßá ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÅÊÔ, ÌÜñéï ÍôñÜãêé, ï ïðïßïò åß÷å äåóìåõôåß íá êÜíåé ü,ôé ÷ñåéÜæåôáé ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïöõëÜîåé ôï åõñþ, ï Óôáñê åîÝöñáóå óôç ãåñìáíéêÞ "Handelsblatt" ôïí öüâï üôé ç êåíôñéêÞ ôñÜðåæá èá ÷ñåéáóôåß óýíôïìá íá óôçñßîåé ôç Ãáëëßá, ìÝóù ôçò áãïñÜò êñáôéêþí ôçò ïìïëüãùí. Óåë. 8

Ïé åðþíõìåò áðüøåéò äåí åêöñÜæïõí áðáñáßôçôá ôçí åöçìåñßäá

ÎÝíåò áãïñÝò Ìå ìåéêôÜ ðñüóçìá Ýêëåéóáí, ÷èåò, ôá åõñùðáúêÜ ÷ñçìáôéóôÞñéá, äå÷üìåíá ðéÝóåéò êõñßùò áðü ôïí ãåñìáíéêü äåßêôç DAX, ï ïðïßïò åðçñåÜóôçêå áðü Ýíá ðñüóöáôï "êýìá" áñíçôéêþí åôáéñéêþí áðïôåëåóìÜôùí. Ï ðáíåõñùðáúêüò äåßêôçò FTSEurofirst 300 ôùí êïñõöáßùí ìåôï÷þí Ýêëåéóå ðñïóùñéíÜ êáôÜ 0,3% ÷áìçëüôåñá, óôéò 1.205,70 ìïíÜäåò, åí ìÝóù ôùí áäýíáìùí ðñïâëÝøåùí êåñäïöïñßáò ðïõ áíáêïßíùóáí ìåãÜëåò ãåñìáíéêÝò åôáéñåßåò. Óåë. 27


4

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

«Ç ÂïõëÞ ìåôáôñÝðåôáé óå áðëü åñãáëåßï äéåêðåñáßùóçò»…

Á. ÓáìáñÜò: ¸íá üíåéñï ãßíåôáé ðñáãìáôéêüôçôá…

«Ç êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ êáôáóôñÝöåé ôç äçìüóéá Ðáéäåßá»

"ÊÜôù áðü Üëëïí Ýíá óôõãíü åêâéáóìü ôçò ôñüéêá, ïé âïõëåõôÝò åõôåëßæïíôáé, ç êõâÝñíçóç õðïêýðôåé", åßðå ï Ã. Ðáíáãéùôáêüðïõëïò.

Ôï õðü êáôáóêåõÞ ÊÝíôñï Ðïëéôéóìïý ôïõ Éäñýìáôïò "Óôáýñïò ÍéÜñ÷ïò" åðéóêÝöèçêå ï ðñùèõðïõñãüò Á. ÓáìáñÜò.

"ÊõâÝñíçóç êáé ôñüéêá åßíáé êõíçãïß êåöáëþí êáé üðïõ âñßóêïõí êüâïõí", äÞëùóå ï ðñüåäñïò ôçò ÏËÌÅ È. ÊïôóéöÜêçò.

Å.Å.: Äåí õðÜñ÷åé æÞôçìá íÝáò ìåßùóçò ôïõ êáôþôáôïõ ìéóèïý ÌåôÜ ôïí Áðñßëéï ôïõ 2014 ç áðüöáóç ãéá haircut - Óå 3,8-4 äéó. õðïëïãßæåôáé ôï ÷ñçìáôïäïôéêü êåíü Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ 2014

«Ô

ï åëëçíéêü ðñüãñáììá ðáñáìÝíåé óå óùóôÞ ôñï÷éÜ, ìå ãåíéêÞ ðñüïäï óå üëïõò ôïõò ôïìåßò», åêôßìçóå åõñùðáßïò áîéùìáôïý÷ïò, ðáñïõóéÜæïíôáò ÷èåò óôéò ÂñõîÝëëåò ôçí ôñßôç áîéïëüãçóç ôïõ äåýôåñïõ ðñïãñÜììáôïò ôçò ÅëëÜäáò. Åéäéêüôåñá, óýìöùíá ìå ôïí áîéùìáôïý÷ï ôçò Å.Å., óå ïñéóìÝíïõò ôïìåßò ç ðñüïäïò õðÞñîå ðéï ðåñéïñéóìÝíç áðü üôé Þôáí áíáìåíüìåíï, áëëÜ óôï äçìïóéïíïìéêü óêÝëïò, ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá êáé óôï Ýëëåéììá ôñå÷ïõóþí óõíáëëáãþí, ç ðñüïäïò õðÞñîå óçìáíôéêÞ. ¼ðùò äå åêôßìçóå, Ýìöáóç èá ðñÝðåé íá äïèåß óôïí ôïìÝá ôùí ìåôáññõèìßóåùí, êõñßùò äå óôç äçìüóéá äéïßêçóç. Ï ßäéïò áîéùìáôïý÷ïò áðïóáöÞíéóå üôé äåí ôßèåôáé èÝìá ìåßùóçò ôïõ êáôþôáôïõ ìéóèïý óôçí ÅëëÜäá êáé áíÝöåñå üôé ðñüèåóç åßíáé ç õëïðïßçóç ðéëïôéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá ôç äéáóöÜëéóç åëÜ÷éóôïõ åéóïäÞìáôïò, ðïõ, åöüóïí ðåôý÷åé, èá äéåõñõíèåß ãéá ôï óýíïëï ôùí ðïëéôþí. Ôüíéóå ùóôüóï üôé õðÜñ÷åé Ýíá ÷ñçìáôïäïôéêü êåíü óôï ðñüãñáììá, ðïõ õðïëïãßæåôáé óå 3,8-4 äéó. åõñþ Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ 2014, ôï ïðïßï ðñïÝñ÷åôáé êõñßùò áðü ôçí Üñíçóç êåíôñéêþí ôñáðåæþí ôçò Åõñùæþíçò íá ìåôáêõëÞóïõí ôçí ðåñßïäï ùñßìáíóçò ïñéóìÝíùí ïìïëüãùí ðïõ äéáêáôÝ÷ïõí, èÝìá ðïõ áíáìÝíåôáé íá åðéëõèåß ôï åñ÷üìåíï öèéíüðùñï óôï ðëáßóéï ôçò åðüìåíçò áîéïëüãçóçò ðïõ èá áñ÷ßóåé ôï ÓåðôÝìâñéï. ¼óïí áöïñÜ ôï åíäå÷üìåíï haircut óôï åëëçíéêü ÷ñÝïò, áíáöÝñåé ðùò ç áðüöáóç ãéá ôçí åëÜöñõíóç ôïõ äçìüóéïõ ÷ñÝïõò ôçò ÅëëÜäáò äåí èá ëçöèåß ðñéí ôïí Áðñßëéï ôïõ 2014, êáèþò ôüôå èá ãíùñßæïõìå áêñéâþò áðü ôç Eurostat áí ç ÷þñá èá Ý÷åé åðéôý÷åé ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá. Õðåíèõìßæåôáé üôé ùò üñï ãéá ðåñáéôÝñù åëÜöñõíóç ôïõ äçìüóéïõ ÷ñÝïõò Ý÷ïõí èÝóåé ïé Åõñùðáßïé ôçí åðßôåõîç ðñùôïãåíïýò ðëåïíÜóìáôïò. Óýìöùíá ìå ôéò ßäéåò ðëçñïöïñßåò, ç äçìïóéïíïìéêÞ ðñïóáñìïãÞ

óôçí ÅëëÜäá óõíå÷ßæåôáé êáé Ýùò ôï ÌÜéï Þôáí åíôüò ôùí óôü÷ùí ðáñÜ ôçí õóôÝñçóç óôá Ýóïäá, åíþ ïé åêôéìÞóåéò ãéá ôç âéùóéìüôçôá ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò ðáñáìÝíïõí óå ãåíéêÝò ãñáììÝò áìåôÜâëçôåò.

Åãêñßèçêå áðü ôï Euro Working Group ç åêôáìßåõóç ôçò äüóçò ôùí 4 äéó. Åí ôù ìåôáîý åãêñßèçêå áðü ôï Euro Working Group ç åêôáìßåõóç ôçò äüóçò ôùí 4 äéó. åõñþ ðñïò ôçí ÅëëÜäá, åíþ ôç ÄåõôÝñá áíáìÝíåôáé êáé ôï "ðñÜóéíï öùò" áðü ôá ÅèíéêÜ Êïéíïâïýëéá. Ôï ðïóü ôùí 4 äéó. åõñþ, êáôáíÝìåôáé óå 2,5 äéó. åõñþ áðü ôïí Åõñùðáúêü Ìç÷áíéóìü ÓôÞñéîçò (EFSF) êáé óå 1,5 äéó. åõñþ áðü ôá êÝñäç ôùí åëëçíéêþí ïìïëüãùí ðïõ êáôÝ÷ïõí ïé åõñùðáúêÝò ÊåíôñéêÝò ÔñÜðåæåò. ¼ðùò áíÝöåñå ï åêðñüóùðïò ôïõ Åðéôñüðïõ ¼ëé Ñåí, Óßìïí Ï' Êüíïñ, ôï Euro Working Group, Ýäùóå ôï "ðñÜóéíï öùò" ãéá ôçí åêôáìßåõóç ðñïò ôçí ÅëëÜäá ôùí 2,5 äéó. åõñþ áðü ôï Åõñùðáúêü Ôáìåßï ×ñçìáôïïéêïíïìéêÞò Óôáèåñüôçôáò (EFSF) êáèþò êáé 1,5 äéó. åõñþ áðü ôá êÝñäç ôùí åõñùðáúêþí êåíôñéêþí ôñáðåæþí áðü ôï ðñüãñáììá ãéá ôéò áãïñÝò ôßôëùí (SMP). Ôá åèíéêÜ êïéíïâïýëéá ôùí êñáôþí-ìåëþí ôçò Åõñùæþíçò êáé ç áñìüäéá êïéíïâïõëåõôéêÞ åðéôñïðÞ ôçò Ãåñìáíßáò èá óõíÝëèïõí ôçí åñ÷üìåíç ÄåõôÝñá ãéá íá åãêñßíïõí ôçí åêôáìßåõóç ôçò äüóçò åíþ ôçí ßäéá çìÝñá èá óõíÝëèåé êáé ôï ÄÍÔ ãéá íá áðïöáóßóåé ãéá ôç äéêÞ ôçò óõìâïëÞ óôçí åðüìåíç äüóç ðñïò ôçí ÅëëÜäá.

Ïé üñïé ôïõ áíáèåùñçìÝíïõ ìíçìïíßïõ Äéáèåóéìüôçôá - Áðïëýóåéò Åðáíåâåâáéþíïíôáé ïé óôü÷ïé ãéá 4.000 áðïëýóåéò êáé 25.000 äéáèåóéìüôçôåò ùò ôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò. Åùò ôï ôÝëïò Óåðôåìâñßïõ èá êáèïñéóôïýí ôá êñéôÞñéá, óýìöùíá ìå

ôá ïðïßá èá áîéïëïãçèïýí ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé ðïõ ìðáßíïõí óå êáèåóôþò êéíçôéêüôçôáò êáé åðïìÝíùò èá ðñïóäéïñéóôåß ðïéïé èá áðïëõèïýí. ÐñïâëÝðåôáé ìÜëéóôá ç åðéôÜ÷õíóç ôùí ðåéèáñ÷éêþí êñßóåùí êáé ôçò áîéïëüãçóçò öïñÝùí ôïõ Äçìïóßïõ.ÐÜíôùò, ôï íÝï ìíçìüíéï ðñïâëÝðåé ñçôÜ êáé ðñïóëÞøåéò. Ìå Üëëá ëüãéá, ç êéíçôéêüôçôá äåí èá ïäçãÞóåé óå óçìáíôéêÞ óõññßêíùóç ôïõ áðüëõôïõ áñéèìïý ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí, áëëÜ óå áíôéêáôÜóôáóç ðáëéþí ìå íÝïõò êáé óå áíáäéÜôáîç ôùí áíèñùðßíùí ðüñùí ôïõ êñÜôïõò, áíÜëïãá ìå ôéò áíÜãêåò ôùí õðçñåóéþí. Áêßíçôá Äéáôçñåßôáé ôï åéäéêü ôÝëïò ðïõ åéóðñÜôôåôáé ìÝóù ôùí ëïãáñéáóìþí ôçò ÄÅÇ êáé ôï 2014, óå ðåñßðôùóç üðïõ äå äéáóöáëßæïíôáé ôá ðñïóäïêþìåíá Ýóïäá ìå ôçí ðñüôáóç ôçò êõâÝñíçóçò ãéá ôïí åíéáßï öüñï ðïõ èá áîéïëïãçèåß áðü ôçí ôñüéêá ôïí ÓåðôÝìâñéï. ÊáôáãñÜöåôáé ç ðñüèåóç ôçò êõâÝñíçóçò íá ìåéþóåé Þ êáé íá êáôáñãÞóåé ôïí öüñï ìåôáâßâáóçò áêéíÞôùí. Óå âÜèïò ÷ñüíïõ èá åîéóùèïýí ïé áíôéêåéìåíéêÝò áîßåò áêéíÞôùí ìå ôéò åìðïñéêÝò ôéìÝò. Ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2015 èá äéáìïñöùèïýí ïé ôéìÝò æþíçò ðñïêåéìÝíïõ íá áíôéêáôïðôñßæïõí ìå áêñßâåéá ôéò óõíèÞêåò ôçò áãïñÜò áêéíÞôùí êáé ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2016 èá åíáñìïíéóèïýí ïé áíôéêåéìåíéêÝò áîßáò ôùí áêéíÞôùí ìå ôéò ôéìÝò ôçò áãïñÜò. Áðü ôéò áñ÷Ýò Áõãïýóôïõ ïé öïñïëïãéêÝò áñ÷Ýò (ðéóôïðïéçìÝíïé ÷ñÞóôåò) èá Ý÷ïõí ðñüóâáóç óå ðëçñïöïñßåò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôñáðåæéêïýò ëïãáñéáóìïýò ôùí öïñïëïãïýìåíùí. Óôü÷ïò íá åíôïðéóôïýí ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ôùí ìåãÜëùí ïöåéëåôþí ôïõ Äçìïóßïõ. ÐáñÜëëçëá Ýùò ôïí ÓåðôÝìâñéï ôï õð. Ïéêïíïìéêþí èá ðñÝðåé íá Ý÷åé êáôáèÝóåé ó÷Ýäéï íüìïõ óôç ÂïõëÞ ðïõ èá ðñïâëÝðåé öïñïëïãéêÜ êßíçôñá ãéá åðåíäýóåéò. Èá áíôéêáôáóôáèåß ôï õöéóôÜìåíï ðëáßóéï ìå öïñïëïãéêÝò ðñéìïäïôÞóåéò ãéá üóïõò åðåíäýïõí, óõ-

ãêåêñéìÝíåò öïñïåëáöñýíóåéò êáé ìåßùóç ôïõ ÷ñüíïõ ôùí áðïóâÝóåùí áêüìá êáé ìÝóá óôï ßäéï ôï Ýôïò. ÁðïêñáôéêïðïéÞóåéò Ìå ôçí åðéôÜ÷õíóç ôùí äéáäéêáóéþí éäéùôéêïðïßçóçò ôùí ëéìáíéþí èá åðé÷åéñÞóåé ç êõâÝñíçóç íá êáëýøåé ôéò êáèõóôåñÞóåéò ðïõ õðÜñ÷ïõí Þäç óôï ðñüãñáììá éäéùôéêïðïéÞóåùí êáé êõñßùò ôçí áðïôõ÷ßá ðþëçóçò ôçò ÄÅÐÁ. Óýìöùíá ìå ôïõò óõíïäåõôéêïýò ðßíáêåò, ôá Ýóïäá áðü áðïêñáôéêïðïéÞóåéò ìåéþíïíôáé öÝôïò óôï 1,6 äéó. åõñþ. Ôï 2014 ðñïâëÝðåôáé íá åéóðñá÷èïýí 2,7 äéó., ôï 2015 Üëëá 3 äéó. åõñþ êáé ôï 2016 2,1 äéó. åõñþ. "Ï óôü÷ïò ìáò ãéá ôï 2013 ðáñáìÝíåé ç ðþëçóç ôïõ ÏÐÁÐ êáé ôùí Êñáôéêþí Ëá÷åßùí, üðùò êáé ç ðþëçóç Üëëùí ìéêñüôåñùí åðé÷åéñÞóåùí êáé ðïëëþí áêéíÞôùí", áíáöÝñåôáé. Åðßóçò, ç êõâÝñíçóç äçëþíåé üôé èá åðáíáðñïêçñýîåé ôïí äéáãùíéóìü ãéá ôçí ðþëçóç ôçò ÄÅÐÁ ôï ôá÷ýôåñï äõíáôü êáé èá áêïëïõèÞóïõí ôá ÅËÐÅ. Ãéá ôá ÊñáôéêÜ Ëá÷åßá åêôéìÜ üôé ç êïéíïðñáîßá èá Ý÷åé äçìéïõñãçèåß ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò Éïõëßïõ êáé üôé ç ðþëçóç ôïõ ÏÐÁÐ èá Ý÷åé ïëïêëçñùèåß Ýùò ôï ôÝëïò Óåðôåìâñßïõ. Óôï ìíçìüíéï áíáöÝñåôáé üôé ðñïáðáéôïýìåíåò äñÜóåéò ãéá ôçí åêôáìßåõóç ôçò äüóçò åßíáé: • Ç åðßóçìç áíáêïßíùóç ôçò áíáäéÜñèñùóçò Þ åêêáèÜñéóçò ôçò ÅËÂÏ, ôùí ÅÁÓ êáé ôçò ËÁÑÊÏ, ðïõ èá ïëïêëçñùèåß ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2013. • Ç õéïèÝôçóç íïìïèåóßáò ðïõ èá åðéôñÝðåé ôçí åîüöëçóç ôùí ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí äçìïóßùí öïñÝùí ðñïò ôçí ÅÕÄÁÐ êáé ôçí ÅÕÁÈ ìÝóù ôïõ ðñïãñÜììáôïò åîüöëçóçò ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí ôïõ Äçìïóßïõ. Ç ðþëçóç ôçò Eurobank Ôçí ðþëçóç óçìáíôéêïý ðïóïóôïý ìåôï÷þí ôçò Eurobank óå îÝíï óôñáôçãéêü åðåíäõôÞ, ôï áñãüôåñï Ýùò ôï ôÝëïò Ìáñôßïõ 2014, ðñïâëÝðåé ôï ìíçìüíéï. Áßóèçóç ðñïêáëåß ç áíáöïñÜ üôé ï íÝïò éäéïêôÞôçò ôçò Eurobank èá ðñÝðåé íá åß-

íáé áðü ôï åîùôåñéêü, áðïêëåßïíôáò Ýôóé ôçí åêäÞëùóç åíäéáöÝñïíôïò ÅëëÞíùí åðåíäõôþí. Óýìöùíá ìå ôï êåßìåíï, ç êõâÝñíçóç äåóìåýåôáé íá åðéëåãïýí ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò Áõãïýóôïõ óýìâïõëïé ïé ïðïßïé èá áíáæçôÞóïõí åðåíäõôÝò, âÞìá ðïõ èá ðñÝðåé íá ïëïêëçñùèåß Ýùò ôá ìÝóá Ïêôùâñßïõ. Êáôüðéí ïé åðåíäõôÝò ðïõ èá åðéëåãïýí èá ðñÝðåé ü÷é áñãüôåñá áðü ôï ôÝëïò Íïåìâñßïõ (2013) íá ìðïñïýí íá îåêéíÞóïõí ôéò äéáäéêáóßåò ïéêïíïìéêïý êáé íïìéêïý åëÝã÷ïõ ôçò Eurobank (due diligence). ÐáñÜëëçëá, èá ðñÝðåé íá äçìéïõñãçèåß Ýíá ðëáßóéï êéíÞôñùí ãéá ôïõò åðåíäõôÝò ðïõ åðéèõìïýí íá áðïêôÞóïõí ðëåéïøçöéêü ðáêÝôï ìåôï÷þí ôçò ôñÜðåæáò óå âÜèïò ÷ñüíïõ. Funding plans Ç êõâÝñíçóç äåóìåýåôáé üôé èá óõìâÜëåé óôç äéáôÞñçóç ôçò ñåõóôüôçôáò ôïõ ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò, óýìöùíá ìå ôïõò êáíüíåò ôïõ åõñùóõóôÞìáôïò. Ç ÔôÅ, áí ÷ñåéáóôåß, èá åîáêïëïõèåß íá ðáñÝ÷åé Ýêôáêôç ÷ñçìáôïäüôçóç, ùóôüóï, ìåóïðñüèåóìá ïé ôñÜðåæåò èá ðñÝðåé íá äéåõñýíïõí ôéò ðçãÝò Üíôëçóçò ñåõóôüôçôáò, ìåéþíïíôáò ôçí åîÜñôçóÞ ôïõò áðü ôïí äçìüóéï ôïìÝá. Ãéá ôïí óêïðü áõôü ïé ôñÜðåæåò èá ðñÝðåé íá êáôáèÝôïõí êÜèå ôñßìçíï áíáëõôéêÜ ó÷Ýäéá (funding plans). ÔÝëïò, óôï ìíçìüíéï óçìåéþíåôáé üôé èá ðñÝðåé íá âåëôéùèåß ôï ðëáßóéï ãéá ôïí ôñüðï áíôéìåôþðéóçò ôùí ïöåéëþí íïéêïêõñéþí êáé åðé÷åéñÞóåùí. ÏñãáíïãñÜììáôá Ç êõâÝñíçóç äåóìåýåôáé óôï êåßìåíï ôïõ ìíçìïíßïõ üôé èá ïëïêëçñþóåé ôá ïñãáíïãñÜììáôá ãéá 400.000 èÝóåéò óôï Äçìüóéï ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò Óåðôåìâñßïõ, áëëÜ êáé ôï ðëÞñåò ïñãáíüãñáììá ôçò ãåíéêÞò êõâÝñíçóçò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò. ÌÝ÷ñé ôï ôÝëïò Óåðôåìâñßïõ åðßóçò ç êõâÝñíçóç ïöåßëåé íá Ý÷åé ðåñÜóåé üëïõò ôïõò äçìïóßïõò õðáëëÞëïõò óôï åíéáßï ìçôñþï êáé óôçí Åíéáßá Áñ÷Þ ÐëçñùìÞò, þóôå "íá ïëïêëçñùèåß ôï óýóôçìá åëÝã÷ïõ ìéóèïäïóßáò ôïõ Äçìïóßïõ".


6

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

ðëåéïøçößá ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åßíáé Üíôñåò (328.185), åíþ ïé ãõíáßêåò áíÝñ÷ïíôáé óå 285.868.

Ðñþôç ç ÂïõëÞ óå ìåôáêëçôïýò õðáëëÞëïõò Åí ôù ìåôáîý ôçí ðñþôç èÝóç êáôÝ÷åé ç ÂïõëÞ óå áñéèìü ìåôáêëçôþí äçìüóéùí õðáëëÞëùí üðùò ðñïêýðôåé áðü ôá åðéêáéñïðïéçìÝíá óôïé÷åßá ôïõ õðïõñãåßïõ ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò. ÂÜóåé ôùí óôïé÷åßùí áõôþí, ï óõíïëéêüò áñéèìüò ìéóèïäïôïýìåíùí ôïõ åëëçíéêïý äçìïóßïõ ìå ôïí ÷áñáêôçñéóìü ôçò åñãáóéáêÞò ôïõò ó÷Ýóçò ùò "ìåôáêëçôïß" áíÝñ÷åôáé óå 1.580. Áðü áõôïýò ïé 114 ìåôáêëçôïß õðçñåôïýí óôç ÂïõëÞ åíþ Üëëïé 545 åßíáé åðéóôçìïíéêïß óõíåñãÜôåò âïõëåõôþí êáé ìéóèïäïôïýíôáé ùò ìåôáêëçôïß õðÜëëçëïé. Ôç äåýôåñç èÝóç óå áñéèìü ìåôáêëçôþí äçìüóéùí õðáëëÞëùí Ý÷ïõí ïé ÏÔÁ, óôïõò ïðïßïõò áíáöÝñåôáé üôé åñãÜæïíôáé 422 ìåôáêëçôïß õðÜëëçëïé.

ÊáôÜñãçóç èÝóåùí óôï Äçìüóéï ìå ÐñïåäñéêÜ ÄéáôÜãìáôá… Ôñïðïëïãßá ìå ôçí ïðïßá åðéôñÝðåôáé áðü åäþ êáé ðÝñá íá êáôáñôßæïíôáé ïé Ïñãáíéóìïß ôùí õðïõñãåßùí, ôùí áõôïôåëþí äçìïóßùí õðçñåóéþí, ôùí áðïêåíôñùìÝíùí äéïéêÞóåùí áëëÜ êáé ôùí ÍÐÄÄ ìå ÐñïåäñéêÜ ÄéáôÜãìáôá, êáôáôÝèçêå óôç ÂïõëÞ áðü ôïõò õðïõñãïýò ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò ÊõñéÜêï ÌçôóïôÜêç êáé ôïí õ-

ðïõñãü Ïéêïíïìéêþí ÃéÜííç ÓôïõñíÜñá. Ðñüêåéôáé ïõóéáóôéêÜ ãéá ôçí êáèéÝñùóç ôùí Ðñïåäñéêþí ÄéáôáãìÜôùí ùò ðÜãéáò ðñáêôéêÞò ãéá ôçí ïñãÜíùóç êáé ëåéôïõñãßá ôïõ óôåíïý äçìüóéïõ ôïìÝá êáé ôùí ÍÐÄÄ, ÷ùñßò íá áðáéôåßôáé ðñïçãïýìåíç Ýãêñéóç ôçò ÂïõëÞò. ÅðåéäÞ êáôáôÝèçêå óôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôçí áõèáßñåôç äüìçóç, öÝñåé ôçí õðïãñáöÞ êáé ôïõ áíáðëçñùôÞ õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò Óôáýñïõ ÊáëáöÜôç. Óýìöùíá ìå ôçí ôñïðïëïãßá, ìå ÐñïåäñéêÜ ÄéáôÜãìáôá èá åßíáé åðßóçò äõíáôü íá áíôéêáèßóôáíôáé Þ íá ôñïðïðïéïýíôáé ïé Ïñãáíéóìïß, áëëÜ êáé íá êáôáñôßæïíôáé åíéáßïé ïñãáíéóìïß ãéá êáôçãïñßåò íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ äéêáßïõ. ÐñïâëÝðåôáé, åðßóçò, üôé åßíáé äõíáôüí ìå ôá ßäéá ÐñïåäñéêÜ ÄéáôÜãìáôá íá áíôéêáèßóôáôáé, íá êáôáñãåßôáé Þ íá ôñïðïðïéåßôáé êÜèå éó÷ýïõóá äéÜôáîç íüìïõ Þ êáíïíéóôéêÞò ðñÜîçò, ó÷åôéêÞ ìå ôçí ïñãÜíùóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí ðñïáíáöåñüìåíùí öïñÝùí. Ç êáôÜñôéóç ôùí Ïñãáíéóìþí èá âáóßæåôáé óå åêèÝóåéò áîéïëüãçóçò ôùí ïñãáíéêþí ìïíÜäùí ôïõò ðïõ óõíïäåýïíôáé áðü ðåñéãñÜììáôá áðïóôïëÞò êáé èÝóåùí êáèþò êáé áðü ó÷Ýäéá óôåëÝ÷ùóçò, ôá ïðïßá Ý÷ïõí åãêñéèåß áðü ôï Êõâåñíçôéêü Óõìâïýëéï Ìåôáññýèìéóçò. ÁíÜìåóá óôá üóá èá ðñïâëÝðïõí ïé Ïñãáíéóìïß ìðïñåß íá åßíáé êáé ç óýóôáóç íÝùí èÝóåùí ðñïóùðéêïý, êáèþò êáé ç êáôÜñãçóç, êáôÜ êáôçãïñßá êáé êëÜäï, õöéóôÜìåíùí èÝóåùí ðïõ ðëåïíÜæïõí Þ áêüìá êáé ç ìåôáöïñÜ èÝóåùí ðñïóùðéêïý óå Üëëïõò êëÜäïõò.

ÕðåãñÜöç ç ìåßùóç ôïõ ÖÐÁ... Ã. ÓôïõñíÜñáò: Íá ìçí ïäçãÞóåé óå ìåßùóç öïñïëïãéêþí åóüäùí ðåãñÜöç áíÜìåóá óôïõò óõÕóôïõò íáñìüäéïõò õðïõñãïýò êáé åêðñïóþðïõò ôçò áãïñÜò ç

óõìöùíßá ãéá ôçí áðïíïìÞ åéäéêïý óÞìáôïò óôéò åðé÷åéñÞóåéò åóôßáóçò ðïõ èá ìåôáêõëÞóïõí óôéò ôéìÝò ôç ìåßùóç ôïõ ÖÐÁ, áðü ôçí 1ç Áõãïýóôïõ. Óå äçëþóåéò ôïõ ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ÃéÜííçò ÓôïõñíÜñáò åðåóÞìáíå ôçí áíÜãêç ç ìåßùóç ôïõ ÖÐÁ íá ìçí ïäçãÞóåé óå ìåßùóç ôùí öïñïëïãéêþí åóüäùí êáé æÞôçóå ôçí åíåñãÞ óõììåôï÷Þ ôùí

åðé÷åéñÞóåùí, þóôå íá ðåôý÷åé ôï ìÝôñï åíþ ï õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò, ÊùóôÞò ×áôæçäÜêçò Ýêáíå ëüãï ãéá äïêéìáóôéêü ìÝôñï êáé ÷áñáêôÞñéóå ùò óõìöùíßá ôéìÞò ôçí óõíåííüçóç êõâÝñíçóçò åðé÷åéñÞóåùí ãéá ôç ìåßùóç ôùí ôéìþí. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ç õðïõñãüò Ôïõñéóìïý, ¼ëãá ÊåöáëïãéÜííç åßðå üôé ç êõâÝñíçóç èá êÜíåé ôá ðÜíôá ãéá íá ðåñéöñïõñÞóåé ôçí åðéôõ÷ßá ôïõ ìÝôñïõ êáé êÜëåóå ôïõò êáôáíáëùôÝò íá åðéâñáâåýóïõí ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ

èá ðåñéïñßóïõí ôéò ôéìÝò ôïõò. Ç óõìöùíßá ðñïâëÝðåé ôçí áðïíïìÞ åéäéêïý óÞìáôïò óôéò åðé÷åéñÞóåéò åóôßáóçò ðïõ èá ìåôáêõëÞóïõí óôéò ôéìÝò ôç ìåßùóç ôïõ ÖÐÁ. ¼ðùò Ý÷åé áíáêïéíùèåß, óôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ èá ìåôáêõëÞóïõí ôç ìåßùóç ôïõ ÖÐÁ óôéò ôéìÝò, èá áðïíÝìåôáé åéäéêü óÞìá, ìå åõèýíç ôùí óõíäéêáëéóôéêþí ôïõò ïñãáíþóåùí ðïõ èá åíçìåñþíåé ôïõò êáôáíáëùôÝò üôé ïé ôéìÝò ìåéþèçêáí.

Ðïëýôéìç ößëï êáé óýììá÷ï ôùí ÇÐÁ ÷áñáêôÞñéóå ôçí ÅëëÜäá ï ÍôÝéâéíô Ðéñò, ï ïðïßïò Ý÷åé ðñïôáèåß áðü ôïí ÌðÜñáê ÏìðÜìá íá áíáëÜâåé ôç èÝóç ôïõ ðñÝóâç ôùí ÇÐÁ óôçí ÅëëÜäá. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá êáôÜèåóçò ôïõ óôçí åðéôñïðÞ Åîùôåñéêþí Ó÷Ýóåùí ôçò Ãåñïõóßáò, ï ê. Ðéñò õðïóôÞñéîå üôé ïé ÇÐÁ óôÝêïõí áëëçëÝããõåò ðñïò ôïí åëëçíéêü ëáü, ï ïðïßïò - üðùò åßðå - "õðïâÜëëåôáé óå ìåãÜëåò èõóßåò, áëëÜ êáèïñéóôéêÝò ãéá íá åðéôý÷åé ôéò áëëáãÝò êáé íá åðéóôñÝøåé ç ÅëëÜäá óôçí ïéêïíïìéêÞ åõçìåñßá". "Ïé ó÷Ýóåéò áíÜìåóá óå ÅëëÜäá êáé ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò åßíáé åîáéñåôéêÝò êáé ðñïóâëÝðïõìå íá õðïäå÷èïýìå ôïí ðñùèõðïõñãü ÓáìáñÜ óôïí Ëåõêü Ïßêï, óôéò 8 Áõãïýóôïõ" åßðå, õðïãñáììßæïíôáò üôé "ç ÅëëÜäá âéþíåé ìéá êñßóéìç ðåñßïäï óôç óýã÷ñïíç éóôïñßá ôçò êáé üôé õðÜñ÷ïõí áêüìç ðïëëÝò ðñïêëÞóåéò, áëëÜ åßíáé ðñïò ôï óõìöÝñïí ôùí ÇÐÁ ïé ìåôáññõèìßóåéò íá åðéôý÷ïõí, ìå äåäïìÝíç ôç óçìáóßá ôçò ÅëëÜäáò óôçí óôáèåñüôçôá åõñýôåñá ôçò Åõñùæþíçò".Ï ê. Ðéñò áíáãíþñéóå üôé "ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç Ý÷åé êÜíåé âáèéÝò ðåñéêïðÝò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò äçìïóéïíïìéêÞò âéùóéìüôçôáò" êáé åðåóÞìáíå üôé "ôþñá ðñÝðåé íá óçìåéþóåé ðñüïäï óôéò äéáèñùôéêÝò ìåôáññõèìßóåéò, ðïõ èá áíáæùïãïíÞóïõí ôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ôçò ÷þñáò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôï Üíïéãìá ôùí áãïñþí ôçò, ôçí éäéùôéêïðïßçóç êñáôéêþí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí, ôç ìåßùóç ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá êá ôç âåëôßùóç ôçò åßóðñáîçò ôùí öüñùí".

ÕÐÅÎ: Óõíùìïóéïëïãßá ôï äçìïóßåõìá ôçò «Zaman» Ãéá åõöÜíôáóôç êáé äõóåîÞãçôç óõíùìïóéïëïãßá êÜíåé ëüãï ôï õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí ôçò ÅëëÜäáò, áíáöåñüìåíï óôï äçìïóßåõìá ôçò ôïõñêéêÞò åöçìåñßäáò Zaman, ôï ïðïßï õðïóôçñßæåé üôé ç ÅëëÜäá Ýäùóå êáôáöýãéï óå ôñïìïêñÜôåò ðïõ ìðïñåß íá åðéôåèïýí óå ôïõñêéêÜ êáé áìåñéêáíéêÜ óõìöÝñïíôá. "Ï âáñýò öüñïò áßìáôïò ðïõ Ý÷åé ðëçñþóåé

ç ÅëëÜäá óôïí áãþíá ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò ôñïìïêñáôßáò äåí åðéôñÝðåé ïýôå êáí ôïí ó÷ïëéáóìü áíÜëïãùí äçìïóéåõìÜôùí, ôá ïðïßá îåðåñíïýí êáôÜ ðïëý ôá üñéá ôçò ðëÝïí åõöÜíôáóôçò êáé äõóåîÞãçôçò óõíùìïóéïëïãßáò, ðïëëþ äå ìÜëëïí ôçí äéÜøåõóÞ ôïõò" õðïãñáììßæåé ï åêðñüóùðïò ôïõ õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí Êùíóôáíôßíïò Êïýôñáò. "ÄéåñùôÜôáé, âåâáßùò, êáíåßò ãéá ôç óêïðéìüôçôá êáé ôïõò óôü÷ïõò ðïõ åîõðçñåôåß ç äçìïóßåõóç Üñèñùí áíôßóôïé÷ïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ, áêñéâþò ìßá åâäïìÜäá ìåôÜ ôçí åðéôõ÷çìÝíç åðßóêåøç ôïõ ÁíôéðñïÝäñïõ ôçò ÊõâÝñíçóçò êáé Õðïõñãïý Åîùôåñéêþí, ê. ÅõÜããåëïõ ÂåíéæÝëïõ, óôçí ¢ãêõñá" ðñüóèåóå ï ê. Êïýôñáò.

¸ùò ôéò 8:00 ôï ðñùß ôçò ÄåõôÝñáò ïé äçëþóåéò ãéá ÁÖÌ 1 êáé 2 Åìðñüèåóìç Ýùò ôéò 8:00 ôï ðñùß ôçò ÄåõôÝñáò èá åßíáé ç õðïâïëÞ ôùí öïñïëïãéêþí äçëþóåùí ãéá ôïõò õðü÷ñåïõò, ôùí ïðïßùí ôï ÁÖÌ ëÞãåé óå 1 êáé 2. ¼ðùò äÞëùóå ï ã.ã. Äçìïóßùí Åóüäùí, ×Üñçò Èåï÷Üñçò ç ðñïèåóìßá ãéá ôïõò öïñïëïãïýìåíïõò ìå ÁÖÌ ðïõ ëÞãåé óå 1 êáé 2, ðïõ ôõðéêÜ åîÝðíåõóå ÷èåò, äåí èá äïèåß Üëëç ðáñÜôáóç, äéåõêñéíßæïíôáò ðÜíôùò üôé ç õðïâïëÞ äçëþóåùí èåùñåßôáé åìðñüèåóìç Ýùò ôéò 8:00 ôï ðñùß ôçò åðüìåíçò åñãÜóéìçò çìÝñáò áðü ôçí êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá. ÅðéðëÝïí, ï ê. Èåï÷Üñçò õðïóôÞñéîå üôé ôá ðñïâëÞìáôá ìå ôï Taxisnet Ý÷ïõí åðéëõèåß, ôïíßæïíôáò üôé ç ñïÞ õðïâïëÞò äçëþóåùí åßíáé éêáíïðïéçôéêÞ.

×ÁÑÇÓ ÈÅÏ×ÁÑÇÓ

Ó

ôïõò 618.709 áíÞëèå ï óõíïëéêüò áñéèìüò ôùí åñãáæüìåíùí óôï Äçìüóéï ôïí ðåñáóìÝíï Éïýíéï óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôïõ õðïõñãåßïõ ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò. ÂÜóåé ôùí óôïé÷åßùí áõôþí, ôïí ðåñáóìÝíï ÉáíïõÜñéïé ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé áíÝñ÷ïíôáí óå 620.217. Ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åñãÜæåôáé óôá õðïõñãåßá Ðáéäåßáò, ÅèíéêÞò ¢ìõíáò, Õãåßáò, Äçìïóßáò ÔÜîçò áëëÜ êáé óôïõò ÄÞìïõò. ÓõãêåêñéìÝíá ïé 194.292 áðü ôïõò 618.709 äçìïóßïõò õðáëëÞëïõò (Ýíáò óôïõò ôñåéò) åñãÜæïíôáé óôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý. Ïé 92.811 åñãÜæïíôáé óôïõò Ïñãáíéóìïýò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò, ïé 90.361 åñãÜæïíôáé óôï õðïõñãåßï ÅèíéêÞò ¢ìõíáò, ïé 89.908 åñãÜæïíôáé óôï õðïõñãåßï Õãåßáò êáé ïé 63.249 åñãÜæïíôáé óôï õðïõñãåßï Äçìïóßáò ÔÜîçò. ÐáñÜëëçëá, ðñïêýðôåé üôé ëßãï ðáñáðÜíù áðü Ýíáò óôïõò ôñåéò äçìïóßïõò õðáëëÞëïõò Ý÷åé ðôõ÷ßï ðáíåðéóôçìéáêÞò åêðáßäåõóçò. ÓõãêåêñéìÝíá, 249.085 äçìüóéïé õðÜëëçëïé åßíáé áðüöïéôïé ÁÅÉ, åíþ 59.219 åßíáé áðüöïéôïé ÔÅÉ. Ôçí õðï÷ñåùôéêÞ åêðáßäåõóç ôåëåßùóáí 42.470 êáé ôç äåõôåñïâÜèìéá åêðáßäåõóç 174.109. ¸íáò óôïõò ôñåéò äçìïóßïõò õðáëëÞëïõò âñßóêåôáé óôçí çëéêßá ôùí 40 - 49 åôþí (231.608), 157.463 åßíáé 30-39 åôþí, 146.763 äçìüóéïé õðÜëëçëïé åßíáé 50-59 åôþí åíþ 51.960 áíÞêïõí óôçí çëéêéáêÞ ïìÜäá ôùí 20 29 åôþí. ¢íù ôùí 60 åôþí åßíáé 24.578 äçìüóéïé õðÜëëçëïé. Ç

Íô. Ðéñò: Ðïëýôéìç ößëïò êáé óýììá÷ïò ôùí ÇÐÁ ç ÅëëÜäá

ÍÔÅÉÂÉÍÔ ÐÉÑÓ

Ïé ðåñéóóüôåñïé óôá õðïõñãåßá Ðáéäåßáò, ¢ìõíáò, Õãåßáò êáé Äçì. ÔÜîçò

Öëáò óôá ãåãïíüôá

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊÏÕÔÑÁÓ

Óôïõò 618.709 öèÜíïõí ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

Ïé ðñþôåò ôñåéò Üäåéåò ðáñáìïíÞò ìåôÜ áðü áãïñÜ áêéíÞôùí ×ïñçãÞèçêáí ïé ðñþôåò ôñåéò Üäåéåò ðáñáìïíÞò óå áëëïäáðïýò ðïëßôåò ðïõ ðñï÷þñçóáí óôçí áãïñÜ áêéíÞôùí, óå åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ åðåíäõôéêïý íüìïõ ðïõ ðáñÝ÷åé áõôÞ ôç äõíáôüôçôá óå åðåíäõôÝò óôçí áãïñÜ áêéíÞôùí, åíþ Üëëåò äýï áéôÞóåéò âñßóêïíôáé óôï ôåëéêü óôÜäéï ÝêäïóÞò ôïõò. Áõôü áíáöÝñåé áíáêïßíùóç ôïõ õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò, ðïõ åðéêáëåßôáé åíçìÝñùóç áðü ôç Äéåýèõíóç ÌåôáíáóôåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò ôïõ õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí.


7

ÐÏËÉÔÉÊÇ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

Áíáãêáßá ç áýîçóç ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôïõ «Åîïéêïíïìþ êáô' ïßêïí»

Ôoõ ÄÇÌÇÔÑÇ KÁÌÐOÕÑÁÊÇ ðïõ êÜíïõí äéáêïðÝò ïé åõñùðáßïé çãÝôåò áðïôåÔöùí,ïëïýóå ðÜíôïôå áãáðçìÝíï èÝìá ôùí äçìïóéïãñÜðïëý ðåñéóóüôåñï üôáí ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç ÷ôýðçóå ãéá ôá êáëÜ ôéò èýñåò ôçò ÃçñáéÜò Çðåßñïõ. Áí êáé ôïí ðñþôï êáéñü üëïé ïé åõñùðáßïé çãÝôåò Þôáí ðñïóåêôéêïß óôéò åðéëïãÝò ôïõò, üóï ðåñíÜåé ï êáéñüò - ìå åëÜ÷éóôåò åîáéñÝóåéò- ãõñßæïõí óôá ðáëéÝò ôïõò óõíÞèåéåò, áäéáöïñþíôáò ãéá ôá êáõóôéêÜ ó÷üëéá ôïõ Ôýðïõ. Ìðïñåß ï ãåñìáíüò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, Âüëöãêáíãê Óüéìðëå íá åßíáé ðïëý êáëüò óôéò óõìâïõëÝò ãéá ôçí åîïéêïíüìçóç ÷ñçìÜôùí êáé ôç ìåßùóç äáðáíþí, üôáí üìùò áöïñÜ ôéò ðñïóùðéêÝò ôïõ äéáêïðÝò, äåí êÜíåé ôïí ðáñáìéêñü óõìâéâáóìü. Ï ãåñìáíüò ðïëéôéêüò, âáóéêüò áñ÷éôÝêôïíáò ôçò ëéôüôçôáò óôçí Åõñþðç, Ý÷åé åðéëÝîåé ôï äçìïöéëÝò ôïõñéóôéêü èÝñåôñï Ìðïñåß ï ãåñìáíüò êáé áãáðçìÝíï ðñïïñéóìü ôùí õðïõñãüò ðëïõóßùí, íçóß Óéëô. Ïéêïíïìéêþí, ¼÷é Ýíáí ïýôå äýï áëëÜ ôñåéò ðñïïñéóìïýò Ý÷åé åðéëÝîåé Âüëöãêáíãê ï âñåôáíüò ðñùèõðïõñãüò, Óüéìðëå íá åßíáé Íôåéâéíô ÊÜìåñïí ãéá ôéò öåôéðïëý êáëüò íÝò êáëïêáéñéíÝò ôïõ äéáêïðÝò. óôéò óõìâïõëÝò "Ðïëëïß Âñåôáíïß èá åßíáé ðïëý ãéá ôçí åîïéêïíüìçóç åõ÷áñéóôçìÝíïé åÜí êáôáöÝ÷ñçìÜôùí êáé ñïõí íá ðÜíå Ýóôù êáé óå Ýíá ôç ìåßùóç äáðáíþí, ìÝñïò ãéá ôï êáëïêáßñé êáé ü÷é óå ôñßá" ó÷ïëéÜæïõí êáõóôéêÜ ôá üôáí üìùò áöïñÜ ôéò ðñïóùðéêÝò ôïõ âñåôáíéêÜ ìÝóá åíçìÝñùóçò "ãéá áêüìá ìßá öïñÜ ï ÍôÝéâéíô äéáêïðÝò, äåí êÜíåé ÊÜìåñïí äåß÷íåé ðüóï åêôüò ôüôïí ðáñáìéêñü ðïõ êáé ÷ñüíïõ åßíáé". óõìâéâáóìü… Ç Íôáïõíéãê Óôñéô áíáêïßíùóå ôï ðñüãñáììá ôùí èåñéíþí äéáêïðþí ôïõ ðñùèõðïõñãïý: Ðñþôç óôÜóç ç ÊïñíïõÜëç, óôç óõíÝ÷åéá ç Óêùôßá êáé ôÝëïò ç Ðïñôïãáëßá. Ç áëÞèåéá åßíáé üôé äåí åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ ïé äéáêïðÝò ôïõ âñåôáíïý ðñùèõðïõñãïý ðñïêáëïýí ôá áñíçôéêÜ ó÷üëéá ôïõ Ôýðïõ. Ìüëéò óôá ôÝëç ÌáÀïõ, ëßãï ìåôÜ ôçí Üãñéá äïëïöïíßá ôïõ óôñáôéþôç Ëé Ñßãìðé óôï Ãïýëãïõéôò óôï Ëïíäßíï, ï Íôåéâéíô ÊÜìåñïí åß÷å áðïöáóßóåé íá öýãåé ãéá ëßãåò çìÝñåò óôçí ºìðéæá ôçò Éóðáíßáò, ðáñÜ ôçí Ýíôïíç áíçóõ÷ßá ãéá ôçí Ýêôáóç ôçò ôñïìïêñáôßáò óôçí ÷þñá. Óôï óêüðåõôñï ôùí äçìïóéïãñÜöùí Ý÷åé âñåèåß êáé ï éóðáíüò ðñùèõðïõñãüò ÌÜñéïí Ñá÷üé ï ïðïßïò Ý÷åé åðéëÝîåé ôï èÝñåôñï Ñéìðáíôïõíßá ðïõ âñßóêåôáé êïíôÜ óôç Âáñêåëþíç. Ï éóðáíüò ðñùèõðïõñãüò Ý÷åé äå÷èåß ôá áñíçôéêÜ ó÷üëéá ôùí äçìïóéïãñÜöùí åðåéäÞ Ý÷åé êÜíåé êñÜôçóç óå ðïëõôåëÞ îåíïäï÷åéáêÞ ìïíÜäá, ôçí þñá ðïõ ðïëëïß Éóðáíïß èá ìåßíïõí óôï óðßôé ôïõò åîáéôßáò ôçò êñßóçò… • Öïõóêüðïõëå, ðñïâëÞìáôá ðïõ Ý÷ïõí êáé ïé âáóéëéÜäåò, óêÝøïõ ôïí êáçìÝíï ôïí Ãåþñãéï Æ ðïõ Ý÷åé ìéá ãéáãéÜ ðïõ ôçí ëÝíå Êáìßëá êáé ìßá èåßá ðïõ ôçí ëÝíå Ðßðá…

êïí" êáôÜ 270 åêáô. æçôÜ ìå åðéóôïëÞ ôïõ ðñïò ôïí õðïõñãü ÁíÜðôõîçò, ÊùóôÞ ×áôæçäÜêç ï õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò, ÃéÜííçò ÌáíéÜôçò. Ï ê. ÌáíéÜôçò õðïãñáììßæåé üôé åßíáé áíáãêáßá ç åîåýñåóç ðñüóèåôùí ðüñùí ãéá ôï åí ëüãù ðñüãñáììá äåäïìÝíçò ôçò ÷ñçóéìüôçôáò ôïõ óôçí åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò óôïí ïéêéáêü ôïìÝá áëëÜ êáé ôçò èåôéêÞò åðßðôùóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò óôéò äñáóôçñéüôçôåò ðáñáãùãéêþí êëÜäùí ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, ôï ïðïßï óõìâÜëëåé ìåôáîý Üëëùí óôçí ôüíùóç ôçò áðáó÷üëçóçò ìå ðåñßðïõ 10.400 èÝóåéò åñãáóßáò. Ï õðïõñãüò ÐÅÊÁ óçìåéþíåé ðùò ç áýîçóç ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò èá óõíäñÜìåé þóôå íá óõíå÷éóôåß ç õðïäï÷Þ íÝùí áéôÞóåùí ðñïÝãêñéóçò äáíåßïõ Ýùò

Ô ç ò

Ã. ÌáíéÜôçò: Ôï á' åîÜìçíï ôïõ 2014 ôá ãåùôñýðáíá óôï Éüíéï

ÃÉÁÍÍÇÓ ÌÁÍÉÁÔÇÓ

¢ëëïé äñïóßæïíôáé êé Üëëïé æïñßæïíôáé…

ëÜâåé ðñïÝãêñéóç äáíåßïõ åíþ Üëëïé âñßóêïíôáé óôï óôÜäéï ëÞøçò ðñïÝãêñéóçò äáíåßïõ.

áýîçóç ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôïõ ÔçíðñïãñÜììáôïò "Åîïéêïíïìþ êáô' Ïß-

ôçí Üíïéîç ôïõ 2014 êáé íá ïëïêëçñùèïýí ïé õðáãùãÝò Ýùò ôá ôÝëç ôïõ 2014. ÂÜóåé ôùí óôïé÷åßùí ðïõ åðéêáëåßôáé ï ê. ÌáíéÜôçò, ï óõíïëéêüò ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ ðñïãñÜììáôïò áíÝñ÷åôáé óÞìåñá óôá 600 åêáô. åõñþ, ìðïñïýí äçëáäÞ íá åîõðçñåôçèïýí 60.000 Ýñãá, ôç óôéãìÞ ðïõ Ý÷ïõí õðïâëçèåß ðåñßðïõ 140.000 áéôÞóåéò. Áðü áõôÝò ôéò 140.000 áéôÞóåéò, ðåñéóóüôåñïé áðü 65.560 ðïëßôåò Ý÷ïõí

Ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2014 áíáìÝíåôáé íá áíáëÜâïõí äïõëåéÜ ôá ãåùôñýðáíá óôï Éüíéï, êáé åíäå÷ïìÝíùò êáé óôï ÊáôÜêïëï óôï ðëáßóéï ôçò äéáäéêáóßáò ãéá ôçí åîüñõîç õäñïãïíáíèñÜêùí áíÝöåñå óå äçëþóåéò ôïõ ï õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò, ÃéÜííçò ÌáíéÜôçò. Åéäéêüôåñá óå äçëþóåéò ôïõ óôïí ôçëåïðôéêü óôáèìü Mega, o ê. ÌáíéÜôçò ôüíéóå üôé óôá ôÝëç ôïõ ðñþôïõ åîáìÞíïõ ôïõ 2014 èá Ý÷ïõí ôåëåéþóåé ïé Ýñåõíåò óôï Éüíéï êáé èá Ý÷ïõí âãåé ôá áðïôåëÝóìáôá ãéá 15 ïéêüðåäá, åíþ õðïóôÞñéîå ðùò óå êÜèå ãåùôñýðáíï èá áðáó÷ïëïýíôáé óõíïëéêÜ 900 ìå 1.000 åñãáæüìåíïé.

ç ì Ý ñ á ò

Ôï «Åõñùâáñüìåôñï» êáé êÜðïéá áíçóõ÷çôéêÜ áðïôåëÝóìáôá

T

èá ðñÝðåé íá ÷ôõðÞóïõí Ýíá ç÷çñü êáï áðïôÝëåóìá åñåõíÜò ôïõ ÅõñùìðáíÜêé. âáñïìÝôñïõ ðïõ êáôáãñÜöåé ðùò ¸íá êáìðáíÜêé ðïõ íá îõðíÞóåé üíïéþèïõí ïñéóìÝíïé ëáïß ôçò Åõñþëïõò üóïõò èåùñïýìå ðùò äåí õðÜñ÷åé ðçò óå ó÷Ýóç ìå ôçí Åõñþðç (áíÜìåóá Üëëç ðñïïðôéêÞ ãéá ôçí ÷þñá ìáò áðü ôïõò êáé ïé ¸ëëçíåò) èá ðñÝðåé íá ðñïôçí Åõñþðç, áðü ôçí ðáñáâëçìáôßóåé óïâáñÜ ü÷é ìüìïíÞ ôçò óôïí ðïëéôéóìÝíï íïí ôçí êõâÝñíçóç, áëëÜ êáé äõôéêü êüóìï. üóïõò, ðïëéôéêïýò, êüììáôá, Óå üëá ôá êïììÜôéá ôïõ öïñåßò, åðéóôÞìïíåò ê.ëð., ðïëéôéêü, ïéêïíïìéêü, êïéíùíéåíäéáöÝñïíôáé ãéá ìéá óôáèåêü, ðïëéôéóôéêü. ñÞ ðïñåßá ôçò ÷þñáò ìáò óôçí ¸íùóç áëëÜ êáé ãåíéêüôåñá ãéá ôçí ðïñåßá ôçò Åõáé ôï êáìðáíÜêé áõôü ñþðçò, ùò óõíüëïõ. ðñÝðåé íá ÷ôõðÞóåé Óõìöþíá ëïéðüí ìå ôá áäõíáôÜ ãéá íá îõðíÞÔoõ ÐETÑÏÕ ÔÑÏÕÐÉÙÔÇ ðïôåëÝóìáôá áõôÞò ôçò åóåé Üìåóá üóïõò èÝëïõí êáé ptroupiotis@yahoo.gr ñåõíÜò, ôï 56% ôùí ÅëëÞíùí, ìðïñïýí íá êÜíïõí êÜôé ãéáäçëáäÞ, ðÜíù áðü ôïõò ìéôß ðïëý óýíôïìá ßóùò åßíáé óïýò ¸ëëçíåò, äåí áéóèÜíïíôáé ðïëßôåò áñãÜ. Êáé ç áíôßëçøç ðïõ óõãêñïôïýí ôçò Åõñþðçò. Êáé ü÷é ìüíïí áõôü. Óå Üëïé ¸ëëçíåò ãéá ôçí Åõñþðç, åßíáé óáöÝò ëç åñþôçóç üóïí áöïñÜ ôï ìÝëëïí ôçò üôé ìðïñåß íá åðçñåÜóåé Üìåóá êáé ôçí Å.Å. óõíïëéêÜ áðáéóéüäïîïé äçëþíïõí ïé åêëïãéêÞ ôïõò óõìðåñéöïñÜ. Ìðïñåß íá ðïëßôåò ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò Êýðñïõ ìå ðñïêáëÝóåé óôñïöÞ ôùí øçöïöüñùí ðïóïóôü 69%. óå áêñáßá êüììáôá êáé ìåôÜ íá "ôñÝ÷ïõìå êáé íá ìçí öôÜíïõìå". ôáí ìÜëéóôá ç åñþôçóç áöüñá Ãéáôß üðùò Ý÷ïõìå äåé ôá ôåëåõôáßá ôï êáôÜ ðïóüí ç öùíÞ ôùí ðï÷ñïíéÜ, äåí åßíáé ëßãïé áõôïß ðïõ åðåíëéôþí öôÜíåé êáé áêïýãåôáé áðü äýïõí óôá ïéêïíïìéêÜ êáé êïéíùíéêÜ ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, ôá ðïóïóôÜ ðñïâëÞìáôá ôçò ÷þñáò ñß÷íïíôáò üëç öôÜíïõí ðïëý øçëÜ, óôï 89%. ÄçëáäÞ ôçí åõèýíç óôçí êáêÞ Åõñþðç ðïõ ó÷åäüí ïé åííÝá áðü ôïõò äÝêá ¸ëëçíåò ìáò êüâåé ôïõò ìéóèïýò, ìáò âÜæåé öüèåùñïýí üôé óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, ñïõò êáé äåí ìáò áöÞíåé íá áíáðôõóôçí çãåóßá ôçò, êáíåßò äåí áêïýåé ôçí ÷èïýìå. öùíÞ ôïõò. ¸ôóé êáëëéåñãïýí Ýíá áíôéåõñùðáúÔá áðïôåëÝóìáôá áõôÜ, áí ôá óõêü êëßìá ðïõ üìùò äåí Ý÷åé Üëëç ðñüôáãêñßíåé êáíåßò ìå ðáëáéüôåñåò ìåôñÞóåéò, óç. Áðëþò êéíåßôáé áñíçôéêÜ êáé ïäçãåß ïðïý ïé ¸ëëçíåò âñéóêüôáí óôá õøçëïôÝêõñéïëåêôéêÜ óôçí êáôáóôñïöÞ ôçò ÷þñá ðïóïóôÜ èåôéêþí øÞöùí ãåíéêþò ãéá ñáò, ü÷é ìüíïí ïéêïíïìéêÜ áëëÜ êáé ðïôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, åßíáé âÝâáéï üôé ëßôéêá, êïéíùíéêÜ êáé ðïëéôéóôéêÜ.

Ê

¼

í èÝëïõìå ëïéðüí íá ìåßíïõìå óôïí äõôéêü, ðïëéôéóìÝíï êüóìï, ïöåßëïõìå íá áíôéäñÜóïõìå ôþñá. Åßôå åîçãþíôáò ôá ðñÜãìáôá, åßôå áíôéäñþíôáò óå üóïõò ëÝíå ðáñáìýèéá ãéá äñá÷ìÞ, ãéá áõôüíïìç ðïñåßá Ýêôïò Åõñþðçò ê.ëð. Êáé ðáñÜëëçëá, ïöåßëïõìå, ìå âÜóåé êáé áõôÜ ôá áðïôåëÝóìáôá íá êéíçèïýìå êáé óôçí Åõñþðç, åðéóçìáßíïíôáò üôé ðñÝðåé êáé áðü åêåß íá ãßíåé êÜôé óå üëá ôá åðßðåäá. ¸îáëëïõ åêåß, óôéò ÂñõîÝëëåò, ìðïñåß íá Ý÷ïõìå êáé ôçí õðïóôÞñéîç êáé Üëëùí êõâåñíÞóåùí. Êé áõôü ãéáôß êáé óå Üëëåò ÷þñåò ç áíôßëçøç ãéá ôçí Åõñþðç áñ÷ßæåé íá ãßíåôáé áñíçôéêÞ.

Á

Ó

õìöþíá ìå ôçí ßäéá ìÝôñçóç, ãéá ðáñÜäåéãìá, óôï åñþôçìá áí "áéóèÜíåóôå ðïëßôçò ôçò Å.Å." ü÷é áðÜíôçóå ôï 51% ôùí Âñåôáíþí êáé ôùí ÂïõëãÜñùí êáé ôï 47% ôùí Éôáëþí. Ãéá ôï ìÝëëïí ôçò Å.Å. áðáéóéüäïîïé äçëþíïõí êáé ïé ðïëßôåò ôçò Ðïñôïãáëßáò (67%), ôçò Ôóå÷ßáò (56%) êáé ôçò Âñåôáíßáò (54%). ÐñÝðåé ëïéðüí üëïé íá êÜíïõìå óÞìåñá, ôþñá, êÜôé Ýôóé þóôå íá ìçí ãßíïõí ôá ðñÜãìáôá ìç áíáóôñÝøéìá. Ãéáôß ìðïñåß óÞìåñá ïé ¸ëëçíåò íá äçëþíïõí êáôÜ 60% õðÝñ ôçò åõñùðáúêÞò ïéêïíïìéêÞò êáé íïìéóìáôéêÞò åíïðïßçóçò ìå êïéíü íüìéóìá ôï åõñþ, üìùò ï ìÝóïò åõñùðáúêüò üñïò åßíáé 73%. Áí ëïéðüí äåí ãßíåé êÜôé ôþñá, èá Ý÷ïõìå êáé åäþ óõíÝ÷éóç ôçò ðôùôéêÞò ðïñåßáò.


8

ÄÉÅÈÍÇ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

AFD: Íá öýãåé áðü ôï åõñþ ï Íüôïò

«Äåí èá ðëçãïýí ïé ó÷Ýóåéò ìå ÇÐÁ»

Áíçóõ÷ßá ÃêÜïõê ãéá ôéò ðáñáêïëïõèÞóåéò

Ôçí Ýîïäï ôùí íüôéùí åõñùðáúêþí ÷ùñþí áðü ôçí Åõñùæþíç ðñïôåßíåé ï Ìðåñíô Ëïýêå ôïõ ãåñìáíéêïý AFD.

ÄÝóìåõóç íá ìçí âëÜøåé ôï èÝìá ôïõ ¸íôïõáñíô Óíüïõíôåí ôéò ó÷Ýóåéò Ìüó÷áòÏõÜóéãêôïí Ýäùóå ï Âëáíôéìßñ Ðïýôéí.

Ôçí Ýíôïíç áíçóõ÷ßá ôïõ ãéá ôçí õðüèåóç ðáñáêïëïõèÞóåùí áðü ôç NSA åîÝöñáóå ï ÃéïÜ÷éì ÃêÜïõê.

ôçò ÅËÅÕÈ. ÐÉÐÅÑÏÐÏÕËÏÕ e_piperopoulou@motorpress.gr Ãåñìáíßá-Åõñùæþíç: Ôçí ðüñôá ôçò…åîüäïõ áðü ôçí Åõñùæþíç äåß÷íåé óôéò ÷þñåò ôçò íüôéáò Åõñþðçò ï áñ÷çãüò ôïõ åõñùóêåðôéêéóôéêïý êüììáôïò ôçò Ãåñìáíßáò, "ÅíáëëáêôéêÞ ãéá ôç Ãåñìáíßá (AFD), Ìðåñíô Ëïýêå, åíþ åðåóÞìáíå üôé êÜèå åõñùðáßïò ðïëßôçò ðñÝðåé íá ìðïñåß íá ìçíýóåé ôçí êõâÝñíçóÞ ôïõ, åÜí ðëçñþíåé ãéá ÷ñÝç ãåéôïíéêþí ÷ùñþí. Ï Ëïýêå ôüíéóå ç Ãåñìáíßá ÷åéñßóôçêå ëáíèáóìÝíá ôçí êñßóç óôçí Åõñùæþíç êáé üôé ôï êüììá ôïõ ðñïóöÝñåé ìéá îåêÜèáñç åíáëëáêôéêÞ ëýóç óôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò. Ùò ðñþôç ðñïôåñáéüôçôá èÝôåé ôçí Ýîïäï ôùí íüôéùí åõñùðáúêþí ÷ùñþí áðü ôçí Åõñùæþíç, äéüôé Ý÷åé áðïäåé÷ôåß üôé äåí åßíáé áíôáãùíéóôéêÝò, åíþ åðåóÞìáíå üôé ç ìüíç åíáëëáêôéêÞ ëýóç ãé' áõôÝò åßíáé ç ìåßùóç ôùí ìéóèþí êáôÜ 30%. Åí ôù ìåôáîý, íÝá äçìïóêüðçóç óôç ÷þñá Ýäåéîå üôé äéåõñýíåôáé ôï ðñïâÜäéóìá ôùí ×ñéóôéáíïäçìïêñáôþí (CDU), ìå ôçí ðáñÜôáîç ôçò êáãêåëáñßïõ, ¢íãêåëá ÌÝñêåë, íá áðïóðÜ ôï 42%. Éñëáíäßá: Óôçí ðåñéêïðÞ ôùí ðñïâëÝøåþí ôçò ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ôçò Éñëáíäßáò ðñïÝâç ç êåíôñéêÞ ôñÜðåæá ôçò ÷þñáò, áíáìÝíïíôáò, ùóôüóï, üôé ç ÷þñá èá áíôáðïêñéèåß óôïõò äçìïóéïíïìéêïýò ôçò óôü÷ïõò. Ç ôñÜðåæá ðåñéÝêïøå ôçí ðñüâëåøÞ ôçò ãéá ôï 2013, áíáìÝíïíôáò áíÜðôõîç 0,7%, Ýíáíôé ôçò ðñïçãïýìåíçò ðñüâëåøçò ãéá 1,2%, åíþ ãéá ôï 2014 áíáìÝíåé áíÜðôõîç 2,1%, Ýíáíôé ôïõ 2,5% ðïõ ðñïÝâëåðå ðñïçãïõìÝíùò. Ãåñìáíßá-ÇÐÁ-Ñùóßá: Ôçí Ýíôïíç áíçóõ÷ßá ôïõ ãéá ôçí õðüèåóç ðáñáêïëïõèÞóåùí áðü ôéò áìåñéêáíéêÝò õðçñåóßåò áóöáëåßáò åîÝöñáóå ï ïìïóðïíäéáêüò ðñüåäñïò ôçò Ãåñìáíßáò, ÃéïÜ÷éì ÃêÜïõê, åíþ ðáñáäÝ÷ôçêå üôé ïýôå ï ßäéïò áéóèÜíåôáé áóöáëÞò ãéá ôéò åðéêïéíùíßåò ôïõ. ¼ðùò ôüíéóå óôçí "Passauer Neue Presse", "ï öüâïò üôé ôá ôçëåöùíÞìáôá êáé ôá çëåêôñïíéêÜ ìçíýìáôÜ ìáò ðáñáêïëïõèïýíôáé åíéó÷ýåé ôïí êßíäõíï íá ðëçãåß ç ßäéá ç åëåõèåñßá". Óôï ìåôáîý, ï ñþóïò ðñüåäñïò, Âëáíôéìßñ Ðïýôéí, åðåóÞìáíå, ÷èåò, üôé åßíáé áðïöáóéóìÝíïò íá ìçí åðéôñÝøåé óôç äéáöùíßá ó÷åôéêÜ ìå ôïí ðñþçí óõíåñãÜôç ôçò áìåñéêáíéêÞò NSA, ¸íôïõáñíô Óíüïõíôåí, íá âëÜøåé ôéò ó÷Ýóåéò ôçò Ìüó÷áò ìå ôçí ÏõÜóéãêôïí.

Áíáæùðýñùóç êñßóçò «âëÝðåé» ï Ã. Óôáñê Ç ÅÊÔ èá óôçñßîåé óýíôïìá ôç Ãáëëßá, åêôéìÜ ï ïéêïíïìïëüãïò

Ã

éá áíáæùðýñùóç ôçò êñßóçò ÷ñÝïõò óôçí Åõñùæþíç ðñïò ôï ôÝëïò ôïõ öèéíïðþñïõ, ðñïåéäïðïßçóå ï ðñþçí åðéêåöáëÞò ïéêïíïìïëüãïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò (ÅÊÔ), Ãéïýñãêåí Óôáñê. ¸íá ÷ñüíï ìåôÜ ôçí êáèçóõ÷áóôéêÞ ïìéëßá ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÅÊÔ, ÌÜñéï ÍôñÜãêé, ï ïðïßïò åß÷å äåóìåõôåß íá êÜíåé ü,ôé ÷ñåéÜæåôáé ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïöõëÜîåé ôï åõñþ, ï Óôáñê åîÝöñáóå óôç ãåñìáíéêÞ "Handelsblatt" ôïí öüâï üôé ç êåíôñéêÞ ôñÜðåæá èá ÷ñåéáóôåß óýíôïìá íá óôçñßîåé ôç Ãáëëßá, ìÝóù ôçò áãïñÜò êñáôéêþí ôçò ïìïëüãùí. ÐáñÜëëçëá, ï Óôáñê åêôßìçóå üôé ôï ðñüãñáììá áãïñþí ïìïëüãùí (ÏÌÔ) èá åíåñãïðïéçèåß ãéá ôéò âáñéÜ ÷ñåùìÝíåò ÷þñåò, üðùò ç Éôáëßá êáé ç Éóðáíßá. "Ùóôüóï, ç ðßåóç èá áõîçèåß þóôå ôï åñãáëåßï íá ÷ñçóéìïðïéçèåß êáé ãéá ôç Ãáëëßá", ðñïåéäïðïßçóå ï Óôáñê, ï ïðïßïò ôüíéóå üôé ç ôñÜðåæá èá ìðïñïýóå íá äå÷ôåß ðáñÜëëçëá ðéÝóåéò ãéá åíåñãïðïßçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò ÷ùñßò áõôü íá óõíïäåýåôáé ìå Ýíá áõóôçñü ðñüãñáììá äçìïóéïíïìéêþí ìåôáññõèìßóåùí, åñ÷üìåíïò óå áíôßèåóç ìå ôéò ó÷åôéêÝò äéáâåâáéþóåéò ôïõ ÍôñÜãêé. ¼óïí áöïñÜ óôçí ïìéëßá ôïõ ÍôñÜãêé ðñéí áðü Ýíáí ÷ñüíï, ï Óôáñê ðáñáäÝ÷ôçêå üôé çñÝìçóå

Ãéá áíáæùðýñùóç ôçò êñßóçò ÷ñÝïõò óôçí Åõñùæþíç, áëëÜ êáé ãéá åðéêåßìåíç óôÞñéîç ôçò Ãáëëßáò, ðñïåéäïðïßçóå ï Ãéïýñãêåí Óôáñê ôéò áãïñÝò, ùóôüóï åîÝöñáóå ôéò áìöéâïëßåò ôïõ ãéá ôç äéÜñêåéá áõôÞò ôçò çñåìßáò.. Óôïí Ýíá ÷ñüíï ðïõ ìåóïëÜâçóå áðü ôéò äéáâåâáéþóåéò ôïõ ÍôñÜãêé, ç "áðïóôïëÞ" ôïõ äåß÷íåé íá Ý÷åé åðéôåõ÷èåß ìüíï êáôÜ ôï Þìéóõ. Åéäéêüôåñá, ç õðüó÷åóç ôïõ êåíôñéêïý ôñáðåæßôç óõíÝâáëå óôç óçìáíôéêÞ õðï÷þñçóç ôùí áðïäüóåùí ôùí ïìïëüãùí áðü ôá åðßðåäá "ðáíéêïý". Ùóôüóï, ç äõóêïëßá ÷ùñþí, üðùò ç Éóðáíßá, íá áðïêôÞóïõí ðñüóâáóç óå ÷ñçìáôïäüôçóç, äåß÷íåé üôé ï óôü÷ïò ãéá ôåñìáôéóìü ôïõ ÷ñçìáôïðéóôùôéêïý êáôáêåñìáôéóìïý ðáñáìÝíåé áðáôçëüò.

Óôáèåñïðïéåßôáé ç Åõñùæþíç Óôï ìåôáîý, ï ìçíéáßïò äåßêôçò Eurocoin äåß÷íåé üôé ç ïéêïíïìßá ôçò Åõñùæþíçò ôåßíåé íá óôáèåñïðïéçèåß, ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ç óõññßêíùóç óõíå÷ßæåôáé êáé óôï ã' ôñßìçíï. Åéäéêüôåñá, ï äåßêôçò åíéó÷ýèçêå óôï -0,09% ôïí Éïýëéï, áðü -0,18% ôïí Éïýíéï, áíåñ÷üìåíïò óôï õøçëüôåñï åðßðåäü ôïõ áðü ôï á' åîÜìçíï ôïõ 2012. Áðü ôçí Üëëç, Ýêèåóç ôçò Allianz Ýäåéîå üôé ôï 2014 áíáìÝíåôáé éó÷õñÞ áíÜðôõîç ü÷é ìüíï ãéá ôçí Áõóôñßá êáé ôç Ãåñìáíßá, áëëÜ êáé ãéá ôçí ÅëëÜäá, ôçí Éóðáíßá, ôçí Éôáëßá êáé ôçí Ðïñôïãáëßá.

ÅðéêáéñïðïéçìÝíï ìíçìüíéï ãéá Êýðñï ôçí ðáñïõóßáóç åðéêáéñïðïéÓ çìÝíïõ ìíçìïíßïõ óôï êõðñéáêü õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ðñïÝ-

âç, ÷èåò, ç ôñüéêá, óôï ðëáßóéï ôçò áîéïëüãçóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò óôÞñéîçò. Ï êýðñéïò ðñüåäñïò, Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò, åîÝöñáóå óõãêñáôçìÝíç áéóéïäïîßá óå ó÷Ýóç ìå ôçí åðéêåßìåíç Ýêèåóç ôçò ôñüéêáò. "Âñéóêüìáóôå óôçí ôåëéêÞ äéáâïýëåõóç êáé óõíåðþò áõôü ðïõ óõíéóôþ åßíáé åëÜ÷éóôç õðïìïíÞ êáé ôéò åðüìåíåò ìÝñåò èá áíáêïéíùèïýí ôá ôåëéêÜ ðïñßóìáôá", äÞëùóå. Óôï ðëáßóéï ôçò óõíÜíôçóçò

ôçò ÃåíéêÞò ÅëÝãêôñéáò, ×ñõóôÜëëáò ÃéùñêÜôæç, ìå ôå÷íïêñÜôåò ôçò ôñüéêáò, óõæçôÞèçêáí ï ðåñéïñéóìüò ôùí äáðáíþí ìåãÜëùí çìéêñáôéêþí ïñãáíéóìþí êáé ç êáëýôåñç åßóðñáîç ôùí åóüäùí ôïõò. Åí ôù ìåôáîý, ï ê. ÁíáóôáóéÜäçò êïéíïðïßçóå ôï ðåñßãñáììá ìéáò íÝáò ðïëéôéêÞò êïéíùíéêÞò ðñüíïéáò. ÃåíéêÞ áñ÷Þ ôçò íÝáò ðïëéôéêÞò, ðïõ èá åöáñìïóôåß áðü ôïí Éïýíéï ôïõ 2014, åßíáé ç åîáóöÜëéóç óõíèçêþí áîéïðñåðïýò äéáâßùóçò ãéá êÜèå ðïëßôç êáé êÜèå íïéêïêõñéü ìå åããõçìÝíï áðü

ôçí ðïëéôåßá åëÜ÷éóôï åéóüäçìá. Óôï ìåôáîý, ÷èåò, áíáìåíüôáí íá êáèïñéóôåß ôï ýøïò ôïõ "êïõñÝìáôïò" ôùí áíáóöÜëéóôùí êáôáèÝóåùí óôçí ÔñÜðåæá Êýðñïõ, óôï ðëáßóéï äéáâïõëåýóåùí ìåôáîý ôçò êõðñéáêÞò êõâÝñíçóçò, ôçò êåíôñéêÞò ôñÜðåæáò êáé ôçò ôñüéêáò, ìå ôï "Sigmalive" íá ìåôáäßäåé üôé ôï "êïýñåìá" äåß÷íåé íá "êëåéäþíåé" óôï 45% Þ êáé ÷áìçëüôåñá. Ùóôüóï, ïé äéáâïõëåýóåéò äéáêüðçêáí ÷ùñßò íá õðÜñîåé óõìöùíßá, ìå ôï Êõðñéáêü Ðñáêôïñåßï ÅéäÞóåùí íá ìåôáäßäåé üôé ïé óõæçôÞóåéò èá óõíå÷éóôïýí óÞìåñá.

Áßãõðôïò: ÔåôáìÝíç Þôáí, ÷èåò, ç êáôÜóôáóç óôçí Áßãõðôï, ìå óõãêñïýóåéò íá Ý÷ïõí îåóðÜóåé óôï ÊÜéñï ìåôáîý õðïóôçñéêôþí êáé áíôéðÜëùí ôïõ áíáôñáðÝíôïò éóëáìéóôÞ ðñïÝäñïõ, Ìï÷Üìåíô Ìüñóé. ÌÜëéóôá, üðùò ìåôÝäéäå ôï "MENA", äýï Üíèñùðïé óêïôþèçêáí óôçí ÁëåîÜíäñåéá, åíþ ðåñéóóüôåñïé áðü 19 Üíèñùðïé ôñáõìáôßóôçêáí, ìåôÜ ôï êÜëåóìá ôïõ óôñáôçãïý ¢ìðíôåë ÖÜôá÷ áë Óßóé. Íùñßôåñá, äéêáóôÞñéï ôïõ ÊáÀñïõ Ýäùóå åíôïëÞ ðñïöõëÜêéóçò ôïõ Ìüñóé, ìå ôçí êáôçãïñßá óõíùìïóßáò, óôçí ïðïßá öåñüôáí íá åìðëÝêåôáé ç ðáëáéóôéíéáêÞ ×áìÜò, áëëÜ êáé ãéá ôçí áðüäñáóÞ ôïõ áðü ôç öõëáêÞ ÏõÜíôé Íáôñïýí. Ôçí ÐÝìðôç, ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ ÏÇÅ, Ìðáí Êé-ìïõí, æÞôçóå ôçí áðåëåõèÝñùóç ôïõ Ìüñóé êáé ôùí Üëëùí öõëáêéóìÝíùí óôåëå÷þí ôçò ÌïõóïõëìáíéêÞò Áäåëöüôçôáò, åíþ ç áìåñéêáíéêÞ êõâÝñíçóç åíçìÝñùóå ôïõò Áìåñéêáíïýò âïõëåõôÝò üôé äåí ðñïôßèåôáé íá ðñïâåß óå "ðñïóäéïñéóìü" ãéá ôï áí Ýãéíå óôñáôéùôéêü ðñáîéêüðçìá óôçí Áßãõðôï, êÜôé ðïõ èá áíÜãêáæå áõôüìáôá óå ðåñéêïðÞ ôçò óôñáôéùôéêÞò âïÞèåéáò ðïõ ðáñÝ÷ïõí ïé ÇÐÁ ðñïò ôçí Áßãõðôï. Éôáëßá: Õðï÷þñçóå, ÷èåò, ôï êüóôïò äáíåéóìïý ôçò Éôáëßáò óå äçìïðñáóßá äéåôþí ïìïëüãùí ìçäåíéêïý êïõðïíéïý, áðü ôçí ïðïßá ôï éôáëéêü äçìüóéï Üíôëçóå 3 äéó. åõñþ. Åéäéêüôåñá, ç ìÝóç áðüäïóç ôçò äçìïðñáóßáò õðï÷þñçóå óôï 1,86%, ôï ÷áìçëüôåñï åðßðåäï áðü ôïí ÌÜéï, áðü 2,40% óôçí ðñïçãïýìåíç áíôßóôïé÷ç äçìïðñáóßá. Óëïâåíßá: Ôçí áíÜãêç äéåýñõíóçò ôçò Å.Å. ìå üëåò ôéò ÷þñåò ôùí Äõôéêþí Âáëêáíßùí åðåóÞìáíáí ïé çãÝôåò ôùí ÷ùñþí ôçò ðåñéï÷Þò, óôï ðëáßóéï ôçò óõíüäïõ ôïõò óôï Ìðñíôï ðñé ÊñÜíéïõ ôçò Óëïâåíßáò. Ïé ðñüåäñïé ôçò Áëâáíßáò, ôçò Âïóíßáò - Åñæåãïâßíçò, ôïõ Ìáõñïâïõíßïõ, ôçò Êñïáôßáò, ôçò ÐÃÄÌ, ôçò Óëïâåíßáò êáé ôçò Óåñâßáò õðïãñÜììéóáí üôé ç äéáäéêáóßá ôçò äéåýñõíóçò ðáñáìÝíåé êéíçôÞñéá äýíáìç ãéá üëåò ôéò ÷þñåò, åíþ åðåóÞìáíáí üôé åßíáé Ýôïéìåò íá õëïðïéÞóïõí óïâáñÝò äéáñèñùôéêÝò êáé ïéêïíïìéêÝò ìåôáññõèìßóåéò. Åðßóçò, ç Óëïâåíßá êáé ç Êñïáôßá äåóìåýèçêáí íá óõíå÷ßóïõí íá óôçñßæïõí óèåíáñÜ ôç äéáäéêáóßá ôçò äéåýñõíóçò, åíþ óôá óõìðåñÜóìáôá ôçò óõíüäïõ åêöñÜæåôáé ç åôïéìüôçôá ãéá åíßó÷õóç ôçò óôáèåñüôçôáò ôçò ðåñéï÷Þò.


9

ÔÑÁÐÅÆÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

Ç Probank äéáóðÜóôçêå óå good êáé bad êáé ðùëÞèçêå óôçí ÅèíéêÞ Ôï íÝï êåöÜëáéï 200 åêáô. êáé funding 210 åêáô. - ÌåôáâéâÜæïíôáé óôçí ÅÔÅ äÜíåéá åñãáæïìÝíùí êáé óõìâÜóåéò åñãáóßáò

Ç

Probank äéáóðÜóôçêå óå good êáé bad bank ÷èåò êáé ç good Probank ðùëÞèçêå óôçí ÅèíéêÞ ôñÜðåæá åðéâåâáéþíïíôáò ðëÞñùò ôï "×".

ôïõ ÐÅÔÑÏÕ ËÅÙÔÓÁÊÏÕ p_leotsakos@motorpress.gr Ç åîÝëéîç áõôÞ åßíáé ìåí äõóìåíÞò áëëÜ ç ÔôÅ êáôÜöåñå ðÝñáí ôçò äéáóöÜëéóçò ôùí êáôáèÝóåùí, íá ìåôáöåñèïýí ôá äÜíåéá ôùí åñãáæïìÝíùí Ýíáíôé ìåôï÷þí óôçí ÅèíéêÞ êáé üëåò ïé óõìâÜóåéò åñãáóßáò áðåõèåßáò óôçí ÅèíéêÞ êáé ü÷é óôçí bad bank, äåí áêïëïõèÞèçêáí äçëáäÞ ôá ðáñáäåßãìáôá ôïõ ðáñåëèüíôïò... Ç åîÝëéîç áõôÞ åßíáé Üêñùò óçìáíôéêÞ, Üêñùò èåôéêÞ ãéáôß äåí èá áëëÜîïõí ïé óõìâÜóåéò åñãáóßáò êáé äåí èá ÷áèïýí ôá äÜíåéá. ÐáñÜëëçëá ôï íÝï êåöÜëáéï ðïõ èá åðåíäýóåé ôï Ô×Ó èá åßíáé 200 åêáô. êáé ðåñßðïõ 210 åêáô. ôï funding gap. Ç ÔôÅ êáé ï Ã. Ðñïâüðïõëïò ëåéôïýñãçóáí Üøïãá äéáóöáëßæïíôáò ôïõò åñãáæïìÝíïõò êáé äåí åßíáé ôõ÷áßï ôï ãåãïíüò üôé ï Óýëëïãïò ÅñãáæïìÝíùí åîÞñå ôçí èåôéêÞ óôÜóç ôçò ÔôÅ. Ç ëýóç ôçò ÅèíéêÞò êáôÝóôç ìïíüäñïìïò êáèþò ôï fund Ellington ôï ïðïßï åíäéáöåñüôáí áëëÜ åß÷å èÝóåé üñïõò ðïõ áðïññßöèçêáí áðü ôçí ôñüéêá ôåëéêþò äåí õðáíá÷þñçóå êáé Ýôóé ç Probank Ýóðáóå óå good êáé bad bank. Íá óçìåéùèåß üôé íùñßò ôï ðñùß ôçò ÐáñáóêåõÞò, ôï fund Ýóôåéëå åðéóôïëÞ óôï Ô×Ó æçôþíôáò ÷ñüíï ãéá íá áðïöáóßóåé, ùóôüóï ôï Ô×Ó ëüãù ôïõ ôåëåóéãñÜöïõ ðïõ åß÷å áðü ôçí ôñüéêá Ýóôåéëå ôçí õðüèåóç ôçò Probank óôçí ÔôÅ ðïõ áõôü åíåñãïðïßçóå ôçí äéáäéêáóßá ôïõ resolution. Ôá óåíÜñéá ãéá ñùóéêü åíäéáöÝñïí óôçí Probank åß÷áí âÜóç áëëÜ áðïññßöèçêáí, ç ôñÜðåæá Ýóðáóå óå good êáé bad bank ïñéóôéêÜ. ÐáñÜëëçëá êáé ç ôñüéêá Ýóôåéëå ôåëåóßãñáöï ôçí ÐÝìðôç æçôþíôáò Ýùò ôéò 26/7, íá êëåßóåé ôï èÝìá ôçò Probank. Ïé åîåëßîåéò äåí åßíáé èåôéêÝò ãéá ôçí ôñÜðåæá, ôïõò åñãáæïìÝíïõò ôçò êáé ðñïöáíþò ãéá ôï óýóôçìá êáèþò ìéá ôñÜðåæá ðïõ Üîéæå íá ðáñáìåßíåé éäéùôéêÞ ôåëéêþò äéáóðÜôáé óå good êáé bad bank. Óôéò 25/7 óõíåäñßáóå åðß ìáêñüí, êïíôÜ 5 þñåò, ç åêôåëåóôéêÞ åðéôñïðÞ êáé ôï ãåíéêü óõìâïýëéï ôïõ Ô×Ó êáé Ýíá áðü ôá èÝìáôá ôá ïðïßá åîåôÜóôçêáí Þôáí ç Probank. Ôï Ô×Ó êáé âåâáßùò ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ðñïóðÜèçóáí íá äéáóþóïõí ôçí Probank. Ùóôüóï ïé üñïé ðïõ Ýèåóå ôï fund Ellington ðïõ åêðñïóùðåßôáé áðü ôïí ê Ãéáííáêüðïõëï áðïññßöèçêáí áðü ôçí ôñüéêá. Ôï Ellington æçôïýóå ðÝñáí

ôùí 222 åêáô. ðïõ èá êáôÝâáëëå ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôçò Probank ôï Ô×Ó íá äåóìåýóåé êáé ðñïêáôáâÜëëåé 150 ìå 200 åêáô. ãéá ôõ÷üí ìåëëïíôéêÝò æçìßåò. Ôï Ô×Ó ìðïñïýóå íá äåóìåõèåß üôé èá óõíÝâáëëå óôçí ðñüóèåôç áíáêåöáëáéïðïßçóç ôçò Probank áí áíÝêõðôå ëüãïò áëëÜ ìéá ôÝôïéá èåùñçôéêÞ äÝóìåõóç äåí êÜëõðôå ôï Ellington. Ôï Ô×Ó äéáâßâáóå ôï áßôçìá ôçò Ellington óôçí ôñüéêá êáé ç ôñüéêá ôï áðÝññéøå áóõæçôçôß. ÌÝ÷ñé ôï âñÜäõ ôçò ÐÝìðôçò áíáìåíüôáí ôï Ellington íá áíáèåùñÞóåé ôéò áðüëõôåò èÝóåéò ôïõ êáé íá õðáíá÷ùñÞóåé áëëÜ äåí ôï Ýðñáîå.

Ôé áíáöÝñåé ç áíáêïßíùóç ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäáò: "Ç ÔñÜðåæá Probank åíçìÝñùóå áñìïäßùò ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò üôé äåí êáôÝóôç äõíáôü íá áíôëÞóåé åíôüò ôçò ôá÷èåßóáò ó÷åôéêÞò ðñïèåóìßáò ôá áðáéôïýìåíá êåöÜëáéá ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóÞ ôçò. Ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, ìå ãíþìïíá ôç äéáóöÜëéóç ôùí êáôáèÝóåùí êáé ôçò ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞò óôáèåñüôçôáò, äéåñåýíçóå, óôï ðëáßóéï ôùí äéáäéêáóéþí åîõãßáíóçò ðïõ ðñïâëÝðåé ï

íüìïò 3601/2007, ôï åíäéáöÝñïí ðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí ãéá ôçí áðüêôçóç åðéëåãìÝíùí óôïé÷åßùí ôïõ åíåñãçôéêïý êáé ôïõ ðáèçôéêïý ôçò ÔñÜðåæáò Probank êáé áðïöÜóéóå ôç ìåôáâßâáóÞ ôïõò óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò Á.Å., ìåôÜ áðü ó÷åôéêÞ ðñüôáóç ôçò ôåëåõôáßáò ðïõ Ýëáâå ôçí Ýãêñéóç ôïõ Ôáìåßïõ ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò. Ôá ðñïò ìåôáâßâáóç óôïé÷åßá ðáèçôéêïý ðåñéëáìâÜíïõí ôï óýíïëï ôùí êáôáèÝóåùí, åíþ ôá ðñïò ìåôáâßâáóç óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý ðåñéëáìâÜíïõí êõñßùò ôá äÜíåéá ôçò ôñÜðåæáò (ìå åîáßñåóç åêåßíá ðïõ âñßóêïíôáé óå ïñéóôéêÞ êáèõóôÝñçóç). Ôï ðïóü ôçò äéáöïñÜò ôçò áîßáò ôùí ìåôáöåñüìåíùí óôïé÷åßùí ðáèçôéêïý êáé åíåñãçôéêïý êáôáâÜëëåôáé áðü ôï Ôáìåßï ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò üðùò ïñßæåé ï íüìïò. Ç Üäåéá ôçò ÔñÜðåæáò Probank áíáêëÞèçêå êáé ç ôñÜðåæá ôÝèçêå óå åéäéêÞ åêêáèÜñéóç. ÅêêáèáñéóôÞò ïñßóôçêå ç åôáéñåßá PwC Business Solutions AE. Áðü ôï ðñïúüí ôçò åêêáèÜñéóçò èá éêáíïðïéçèïýí ïé áðáéôÞóåéò ôñßôùí ìå ôç óåéñÜ ðïõ ïñßæåé ï íüìïò. Ïé êáôáèÝóåéò ôïõ óõíüëïõ ôùí ðåëáôþí ôçò

Probank åßíáé äéáóöáëéóìÝíåò óôï áêÝñáéï êáé ç åîõðçñÝôçóç ôùí ðåëáôþí ôçò óõíå÷ßæåôáé áðñüóêïðôá".

H áíáêïßíùóç ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò: "Ç ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ìåôÝ÷ïíôáò åíåñãÜ óôçí áíáäéÜñèñùóç ôïõ ðéóôùôéêïý ìáò óõóôÞìáôïò êáé ìåôÜ áðü óõììåôï÷Þ óå äéáãùíéóôéêÞ äéáäéêáóßá ðïõ ðñïùèÞèçêå áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò êáé ôï Ôáìåßï ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò, áðïññïöÜ ôï õãéÝò ôìÞìá ôçò ôñÜðåæáò Probank A.E. Ôï õãéÝò ôìÞìá ôçò Probank, ìå âÜóç óôïé÷åßá 31çò Ìáñôßïõ 2013, ðïõ èá áðïññïöçèåß áðü ôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá áöïñÜ óå: • 3.103 åêáô. åõñþ óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý, åê ôùí ïðïßùí 2.597 åêáô. ×ïñçãÞóåéò • 3.203 åêáô. åõñþ óôïé÷åßá Ðáèçôéêïý, åê ôùí ïðïßùí 3.123 åêáô. ÊáôáèÝóåéò • Äßêôõï 112 êáôáóôçìÜôùí óå üëç ôçí ÅëëÜäá Ç ðñïóöïñÜ ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò äéáóöáëßæåé ðëÞñùò ôïõò ÊáôáèÝôåò êáé ÐåëÜôåò ôçò PROBANK, ïé óõíáëëáãÝò ôùí ïðïßùí èá ðñáãìá-

ôïðïéïýíôáé êáíïíéêÜ êáé ÷ùñßò êáìßá áëëáãÞ þóôå íá äéáóöáëéóôåß ç ïìáëÞ êáé áðñüóêïðôç ëåéôïõñãßá ôçò ôñÜðåæáò. Ç áðïññüöçóç ôùí óôïé÷åßùí åíåñãçôéêïý èá óõíïäåõôåß ìå áíÜëïãç êåöáëáéïðïßçóç áðü ôï Ôáìåßï ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò åíþ ôï åðüìåíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, áíåîÜñôçôç åëåãêôéêÞ åôáéñåßá èá áîéïëïãÞóåé ôá óôïé÷åßá ôïõ Éóïëïãéóìïý ôçò Probank. Áí ðñïêýøåé äéáöïñÜ ìåôáîý ôçò ðñïóùñéíþò áðïôéìçèåßóáò áîßáò ôùí ìåôáâéâáæïìÝíùí óôïé÷åßùí Åíåñãçôéêïý êáé Ðáèçôéêïý êáé ôçò ôåëéêÞò áîßáò üðùò ðñïêýøåé áðü ôçí áîéïëüãçóç, èá êáëõöèåß áðü ôï Ôáìåßï ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò, óýìöùíá ìå ôçí éó÷ýïõóá äéáäéêáóßá, êáé èá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá ôçí ðáñï÷Þ ðñüóèåôçò ñåõóôüôçôáò. Ç ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá êáëùóïñßæåé ôá óôåëÝ÷ç êáé ôïõò õðáëëÞëïõò ôçò Probank óôïõò êüëðïõò ôïõ Ïìßëïõ, áíáãíùñßæåé ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êáôÝâáëáí êÜôù áðü äõóìåíåßò óõíèÞêåò óôï íá êñáôÞóïõí ôçí ôñÜðåæá óå õøçëü åðßðåäï êáé ðñïóâëÝðåé óôçí åíåñãÞ óõììåôï÷Þ ôïõò ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí ðñïêëÞóåùí ðïõ Ý÷åé ï ¼ìéëïò óôï ìÝëëïí".

Îåêßíçóå ôïõò íÝïõò åëÝã÷ïõò ç Blackrock... Ôïí ÍïÝìâñéï èá ðáñïõóéáóôïýí 2 íÝåò ìåëÝôåò ìå ïñßæïíôá 2013-2016 ôïõ íÝïõò åëÝã÷ïõò óôá Îåêßíçóå äÜíåéá ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí ç

Blackrock ç ïðïßá ãéá ëïãáñéáóìü ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò åêðïíåß äýï ðïëý êñßóéìåò ìåëÝôåò. Ç ðñþôç ìåëÝôç èá åßíáé åðáíÜëçøç ôçò ðáñåëèïýóáò ìåëÝôçò ôçò Blackrock ìå Ýìöáóç ôá äÜíåéá êáé åéäéêÜ áõôÜ ðïõ åßíáé åí äõíÜìåé ðñïâëçìáôéêÜ õðü Ýíá áõóôçñüôåñï ðñßóìá. Ìå âÜóç ôçí ìåëÝôç áõôÞ èá åðáíáêáèïñéóôïýí ïé êåöáëáéáêÝò áíÜãêåò ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí êáé èá óõìøçöéóôïýí ìåôáîý Üëëùí êáé ìå ôá Ýóïäá óôçí 3åôßá 2013 ìå 2016 üðùò èá åðáíáêáèïñéóôïýí óôá íÝá 3åôÞ business plan. Ðñïöáíþò èá õðÜñîåé êáé åõñýôáôç áíáäéÜñèñùóç ôñáðåæþí ìå ðùëÞóåéò ìç ôñáðåæéêþí äñáóôçñéïôÞôùí þóôå íá åíéó÷õèïýí åðéðñïóèÝôùò ôá êåöÜëáéá. Ç äåýôåñç ìåëÝôç ðïõ èá åêðïíçèåß åðßóçò áðü ôçí Blackrock äåí èá åðéâáñýíåé êåöáëáéáêÜ ôéò ôñÜðåæåò áëëÜ Ý÷åé ôåñÜóôéá ðïéïôéêÞ óçìáóßá. Ìå ôçí ìåëÝôç áõôÞ èá õðïäåéêíýïíôáé ôñüðïé ðáñáêïëïýèçóçò åëÝã÷ïõ êáé áîéï-

ðïßçóçò ôùí ðñïâëçìáôéêþí äáíåßùí êáé áí ïé ìÝèïäïé ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí åßíáé åíáñìïíéóìÝíåò ìå ôéò äéåèíåßò íüñìåò. Ç Ôñüéêá ðÝñáí ôçò ÔôÅ Ý÷åé æçôÞóåé íá åêðïíçèåß ç ìåëÝôç áõôÞ þóôå íá âåëôéóôïðïéçèïýí ðïéïôéêÜ ôá ÷áñôïöõëÜêéá ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí.

Ç ìåëÝôç ôçò Blackrock ãéá ôá äÜíåéá Ç Blackrock óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò åðéêáéñïðïéïýí ôçí ðáñåëèïýóá äéáãíùóôéêÞ ìåëÝôç ãéá ôéò êåöáëáéáêÝò áíÜãêåò ôùí ôñáðåæþí. ¹äç ç Blackrock Ý÷åé îåêéíÞóåé ôïõò åëÝã÷ïõò êáé ðñáãìáôïðïéåß åðáöÝò ìå ôéò ôñÜðåæåò áîéïëïãþíôáò åê íÝïõ ôá äåäïìÝíá óôá äÜíåéá ôùí ôñáðåæþí. Ìå âÜóç ðëçñïöïñßåò ç ìåèïäïëïãßá ðïõ áêïëïõèåß ç Blackrock èá ëÜâåé õðüøç ôá ïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí ôïõ á´ 6ìÞíïõ ôïõ 2013 êáé ôéò íÝåò åêôéìÞóåéò ãéá ôçí ðïñåßá ôçò ýöåóçò ôçò ïéêïíïìßáò êáé ôçò áíåñãßáò. Ìå äåäïìÝíï üôé ç íÝá ìåëÝôç ðñáãìáôïðïéåßôáé ìå êáëýôåñïõò üñïõò óå ó÷Ý-

óç ìå ôï ðáñåëèüí êáèþò ç ýöåóç Ý÷åé ðåñéïñéóôåß åíþ õðÜñ÷ïõí åêôéìÞóåéò ãéá óôáèåñïðïßçóç áðü ôï 2014 ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò Blackrock èá åßíáé ïñéáêÜ åðéâáñõíôéêÜ ãéá ôéò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò. Ïé ëüãïé åßíáé ïé åîÞò: • Ïé ïéêïíïìéêÝò ðáñáäï÷Ýò åßíáé êáëýôåñåò óå ó÷Ýóç ìå ôéò ðáñáäï÷Ýò 1,5 ÷ñüíï ðñéí ðïõ åêðïíÞèçêå ç ìåëÝôç ôçò Blackrock. • Ïé ðéèáíüôçôåò ìåãÜëçò åðéâÜñõíóçò ôùí ôñáðåæþí åßíáé åëÜ÷éóôåò êáèþò Þäç ç Blackrock áðü ôçí ðñïçãïýìåíç äéáãíùóôéêÞ ìåëÝôç ðïõ Ýëçãå ôï 2014 åß÷å õéïèåôÞóåé ðïëý áõóôçñïýò üñïõò • Ïé ôñÜðåæåò Þäç Ý÷ïõí ðåñÜóåé óôïõò éóïëïãéóìïýò ôïõò ôçí óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí æçìéþí êáé Ý÷ïõí áíáêåöáëáéïðïéçèåß. • Áêüìç êáé áí ðñïêýøïõí ðñüóèåôåò êåöáëáéáêÝò áíÜãêåò ðïõ ßóùò öèÜóïõí óôï óýóôçìá ôá 3,5 ìå 5 äéó. åõñþ áõôÝò èá ìðïñïýóáí íá óõìøçöéóôïýí ìå ðùëÞóåéò ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí Þ êáé ìå ôá Ýóïäá ðïõ èá Ý÷ïõí åôçóßùò ïé ôñÜðåæåò ìå âÜóç ôá business plan ðïõ èá åêðïíÞóïõí.

Åôçóßùò ïé ôñÜðåæåò ð.÷. èá Ý÷ïõí Ýóïäá 100 åõñþ êáé áõôÜ èá áöáéñïýíôáé áðü ôéò êåöáëáéáêÝò áíÜãêåò ôùí ôñáðåæþí. • Ìå óõíôçñçôéêÝò åêôéìÞóåéò óôçí åðüìåíç äéåôßá åêôéìÜôáé üôé áðü ôéò óõíÝñãåéåò èá ðñïêýøïõí Ýóïäá 2 äéó. åõñþ åôçóßùò ôá ïðïßá ðñïöáíþò èá åëá÷éóôïðïéÞóïõí ôéò êåöáëáéáêÝò áíÜãêåò. • Ùò äéêëåßäá áóöáëåßáò áíáöÝñåôáé üôé ôï Ô×Ó Ôáìåßï ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò óôçí ÅëëÜäá äéáèÝôåé êåöáëáéáêü áðüèåìá capital buffer ðåñßðïõ 8,5 äéó. åõñþ ôï ïðïßï ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óå Ýó÷áôç áíÜãêç. • Ïé ôñÜðåæåò óôáäéáêÜ èá åîáóêïýí ôá warrants êáé ôï Ô×Ó èá áõîÜíåé ôï capital buffer åîÝëéîç èåôéêÞ þóôå íá áðïôñáðåß ôõ÷üí bail in äçëáäÞ åìðëïêÞ êáôáèåôþí óôéò áíáäéáñèñþóåéò ôñáðåæþí. Ìå âÜóç ôá ôùñéíÜ äåäïìÝíá, ï êßíäõíïò íá õðïóôïýí ïé åëëçíéêÝò êáôáèÝóåéò haircut Ý÷åé äñáóôéêÜ ìåéùèåß êáé áõôü ôï áíáöÝñïõìå ìå ãíþóç êáé ü÷é óôçí ëïãéêÞ ôïõ åöçóõ÷áóìïý.


10 Áðïëïãéóìüò åôáéñéêÞò õðåõèõíüôçôáò áðü OTE-COSMOTE Ãéá ðñþôç öïñÜ ÏÔÅ êáé Cosmote åêäßäïõí êïéíü Áðïëïãéóìü ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò, åíþ óôï ðëáßóéï ôçò ðåñéâáëëïíôéêÞò ôïõò ðïëéôéêÞò, ï öåôéíüò Áðïëïãéóìüò äçìïóéåýåôáé ãéá ðñþôç ÷ñïíéÜ åîïëïêëÞñïõ ìüíï óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ. Óôï åéäéêÜ äéáìïñöùìÝíï website www.ote-cosmotecr2012.gr ï ÏÔÅ êáé ç Cosmote ðáñïõóéÜæïõí ìåôáîý Üëëùí: Ôç óçìáíôéêÞ ðñüïäï ðïõ óçìåéþèçêå óôçí åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ôçí ðåñáéôÝñù åíßó÷õóç ôïõ Äéáëüãïõ ìå ôá Åíäéáöåñüìåíá ÌÝñç, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé Ýñåõíåò êáé áîéïëïãÞóåéò, ôç óõíå÷Þ õðïóôÞñéîç óå åõðáèåßò êïéíùíéêÝò ïìÜäåò. Ìå ôçí åíåñãÞ óõììåôï÷Þ üëùí ôùí åñãáæïìÝíùí, ôç ÷ñïíéÜ ðïõ ðÝñáóå, ï ÏÔÅ êáé ç Cosmote êáôÝêôçóáí ìéá óåéñÜ áðü áîéüëïãåò äéáêñßóåéò üðùò: Ôçí 1ç èÝóç óôïí êëÜäï ôùí ôçëåðéêïéíùíéþí ãéá áêüìç ìéá ÷ñïíéÜ, ùò åôáéñåßåò ìå ÊïéíùíéêÞ Åõáéóèçóßá, óýìöùíá ìå ôéò Ýñåõíåò Tracking ôùí åôáéñåéþí, 20 âñáâåßá ãéá ÄñÜóåéò ÅôáéñéêÞò Õðåõèõíüôçôáò, åðßðåäï Platinum ãéá ôïí ÏÔÅ, óôïí äåßêôç áîéïëüãçóçò CRI (Corporate Responsibility Index) áëëÜ êáé âñáâåßï "Best Progress Award" ãéá ôï åðßðåäï Platinum. Ãéá ôÝôáñôç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ, ï Áðïëïãéóìüò Ýëáâå åîùôåñéêÞ äéáóöÜëéóç êáé ðéóôïðïßçóç áðü áíåîÜñôçôï öïñÝá, ôüóï ãéá ôï åðßðåäï åöáñìïãÞò ôïõ Global Reporting Initiative (GRI) óôï åðßðåäï Â+, üóï êáé ãéá ôï Ðñüôõðï Áñ÷þí Õðåõèõíüôçôáò AA 1000 (AA 1000 Accountability Principles Standard).

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

Ðôþóç 28,97% óôï ôæßñï ôï 2012 ãéá ÂÇÔÁ ÐÉ ¸ìöáóç óôá ðñïúüíôá éäéùôéêÞò åôéêÝôáò êáé ðñüãñáììá ìåßùóçò êüóôïõò

Ð

ñüãñáììá ìåßùóçò ôïõ ëåéôïõñãéêïý êüóôïõò ìÝóù áíáäéÜñèñùóçò ôùí ëåéôïõñãéþí ôçò, åöáñìüæåé áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ Ýôïõò ç ÂÇÔÁ ÐÉ èõãáôñéêÞ ôçò âñßóêåôáé. ÐáñÜëëçëá ç åôáéñåßá âñßóêåôáé óå óôÜäéï ðëÞñïõò áíÜðôõîçò ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò êáé åíáñìüíéóçò áõôþí ìå ôéò ãåíéêüôåñåò äéáäéêáóßåò êáé ðïëéôéêÝò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôá óôïí üìéëï ÅËÃÅÊÁ. Óôï ðëáßóéï áõôü, ðñáãìáôïðïéåßôáé åðåíäõôéêü ðñüãñáììá ôï ïðïßï ðåñéëáìâÜíåé ìåôáîý Üëëùí ôçí åãêáôÜóôáóç, ëåéôïõñãßá êáé ðáñáìåôñïðïßçóç óõóôÞìáôïò CRM, äõíáìéêïý e-shop (B2B) êáé ERP ôçò åôáéñåßáò SAP (ðëÞñçò åöáñìïãÞ óõóôÞìáôïò barcode), ê.á. Åðßóçò, ðñáãìáôïðïéïýíôáé åíÝñãåéåò óå åðßðåäï åìðïñéêÞò ðïëéôéêÞò ðñïêåéìÝíïõ íá áõîçèåß ðåñáéôÝñù ï êýêëïò åñãáóéþí ôçò, êáèþò êáé ç êåñäïöïñßá ôçò. Ç åôáéñåßá èá åíôáôéêïðïéÞóåé ôéò ðñïóðÜèåéåò ãéá åðÝêôáóç ôïõ êùäéêïëïãéêïý ôçò ìå ðñïúüíôá ÉäéùôéêÞò åôéêÝôáò êáé ôïõ ðåëáôïëïãßïõ ôçò ìÝóù ôçò Ýíôáîçò íÝùí ìåëþí óôï äßêôõï êáôáóôçìÜôùí "¢ñéóôá", ðñïêåéìÝíïõ íá âåëôéþóåé ôá ðåñéèþñéá êÝñäïõò êáé íá êåñäßóåé ìåãáëýôåñï ìåñßäéï óôçí ÅëëçíéêÞ áãïñÜ. Óçìåéþíåôáé üôé êáôÜ ôç äéÜñ-

êåéá ôçò ðåñáóìÝíçò ïéêïíïìéêÞò ÷ñÞóçò õðï÷þñçóáí óôá 64,086 åêáô. åõñþ Ýíáíôé 90,218 åêáô. åõñþ ôï 2011 ðáñïõóéÜæïíôáò äçëáäÞ ìåßùóç 28,97%. Ç åí ëüãù ìåßùóç ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí ôçò ÂÇÔÁ ÐÉ óýìöùíá ìå ôç äéïßêçóÞ ôçò ïöåßëåôáé óôç ãåíéêüôåñç ýöåóç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, ðïõ Ý÷åé áðïöÝñåé ôç ìåßùóç ôçò êáôáíáëùôéêÞò äáðÜíçò, êáé óôçí áõóôçñÞ ðïëßôéêç áîéïëüãçóçò êáé åðéëïãÞò ôïõ ðåëáôïëüãéïõ ôçò åôáéñßáò. Áíôßóôïé÷á ôá ÅÂÉÔDÁ áíÞëèáí óå æçìéÝò 4,140 åêáô. åõñþ Ýíáíôé æçìéþí 1,580 åêáô. åõñþ, ãåãïíüò ðïõ ïöåßëåôáé êáôÜ êýñéï ëüãï óôç ìåßùóç ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí êáèþò êáé óôç ìåßùóç

ôùí åóüäùí áðü óõììåôï÷Þ ðñïìçèåõôþí óå åéäéêÝò åíÝñãåéåò ðñïþèçóçò ôùí ðñïúüíôùí ôçò. Ïé ëåéôïõñãéêÝò äáðÜíåò ìåéùèÞêáí êáôÜ 1.336.556,11 åõñþ Þ óå ðïóïóôü 11,16%, áëëÜ óå áðüëõôï ìÝãåèïò äåí ìðüñåóáí íá áíôéóôáèìßóïõí ôçí ðôþóç ôïõ ìéêôïý êÝñäïõò êáé ôùí ëïéðþí åóüäùí. Óçìåéþíåôáé åðßóçò üôé ç åîåôáæüìåíç ÷ñÞóç Ý÷åé åðéâáñõíèåß ìå áõîçìÝíåò ðñïâëÝøåéò åðéóöáëþí áðáéôÞóåùí ýøïõò 757.902,85 åõñþ. Óå üôé áöïñÜ óôéò Æçìßåò áðü ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò áíÞëèáí êáôÜ ôçí åîåôáæüìåíç ÷ñÞóç óå 4,357 åêáô. åõñþ Ýíáíôé æçìéþí ýøïõò 1,764 åêáô. åõñþ.

Óõññßêíùóç êåñäþí ãéá ÄÙÄÙÍÇ

¸ùò ôï 2017 ç Super League óôç Nova

Ôï ðñüãñáììá ðëçñùìþí ðñïò ôïõò ðáñáãùãïýò Ýäùóå ç äéïßêçóç

Ôçí åðÝêôáóç ôçò óõìöùíßáò ìå ôç Super League ìÝ÷ñé ôï 2017 õðÝãñáøå ç Forthnet. Ìå âÜóç ôç óõìöùíßá ôï ôçëåïðôéêü óõìâüëáéï ðïõ ëÞãåé ôï 2015 èá åðåêôáèåß ãéá áêüìç ãéá äýï Ýôç. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ôç óýìöùíç ãíþìç ãéá ôçí åðÝêôáóç ôçò óõìöùíßáò Ýäùóáí üëåò ïé ïìÜäåò ôçò Super League. Ç Nova áðïôåëåß ôïí âáóéêü óôñáôçãéêü óõíåñãÜôç ôïõ åëëçíéêïý ðïäïóöáßñïõ áðü ôï 1994 ìÝ÷ñé óÞìåñá.

ðùëÞóåùí êáé óõñÕñõóéðï÷þñçóç ñßêíùóç êåñäþí åìöÜíéóå ðÝç çðåéñùôéêÞ ãáëáêôïâéïìç÷áíßá Äùäþíç, ç ïðïßá áðü ôïí ðåñáóìÝíï ÍïÝìâñéï ðåñéÞëèå áðü ôçí ÁÔÅbank óôïí Ýëåã÷ï ôïõ áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò åðåíäõôéêïý ó÷Þìáôïò SI Food, Ñþóùí êáé ÅëëÞíùí åðé÷åéñçìáôéþí. Óýìöùíá ìå ôïí éóïëïãéóìü ôçò, ðïõ óõíÝôáîáí ïé íÝïé éäéïêôÞôåò ôçò, ôá Ýóïäá ôçò åôáéñåßáò áðü ôéò ðùëÞóåéò ôõñïêïìéêþí êáé Üëëùí ãáëáêôïêïìéêþí ðñïúüíôùí ôçò óôçí åã÷þñéá êáé ôç äéåèíÞ áãïñÜ ôïí ðåñáóìÝíï ÷ñüíï ðåñéïñßóôçêáí óå 83,56 åêáô. åõñþ, áðü 96,68 åêáô. åõñþ ôçí

ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç, ðáñïõóéÜæïíôáò Ýôóé ìåßùóç êáôÜ 13,6% óå ðïóïóôü êáé êáôÜ 13,12 åêáô. åõñþ óå áîßá. Ç åôáéñåßá, âåëôßùóå ïñéáêÜ ôï ìåéêôü ôçò ðåñéèþñéï (15,41% Ýíáíôé 15,39% ôï 2011), ãåãïíüò ðïõ ïäÞãçóå ôá ìåéêôÜ êÝñäç óôï åðßðåäï ôùí 12,87 åêáô. åõñþ, Ýíáíôé ìåéêôþí êåñäþí 14,88 åêáô. åõñþ. Ôá EBITDA õðï÷þñçóáí óå 7,49 åêáô. åõñþ, Ýíáíôé áíôßóôïé÷ùí êåñäþí 8,96 åêáô. åõñþ to 2011 ìåéùìÝíá êáôÜ 16,4%, ôá êÝñäç ðñï öüñùí óõññéêíþèçêáí óå 0,46 åêáô. åõñþ, Ýíáíôé áíôßóôïé÷ùí êåñäþí 3,59 åêáô. åõñþ ôï 2011 ìåéùìÝíá êáôÜ 87,2% åíþ ôá êáèáñÜ êÝñäç ìåéþ-

èçêáí óå 0,35 åêáô. åõñþ, Ýíáíôé áíôßóôïé÷ùí êåñäþí 3,31 åêáô. åõñþ ôï 2011, ìåéùìÝíá êáôÜ 89,4%. Óçìåéþíåôáé üôé ç óçìåñéíÞ äéïßêçóç âñßóêåôáé óå êüíôñá ìå ôïõò ãáëáêôïðáñáãùãïýò ìå áöïñìÞ ôéò êáèõóôåñÞóåéò ðëçñùìþí ôïõò. Ï Ãåí. ÄéåõèõíôÞò ôçò åôáéñßáò, ï ê. Ä. ÊÜöáëçò, áíáêïßíùóå ðñïò ôïõò ðáñáãùãïýò-óõíåñãÜôåò ðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí óõãêÝíôñùóç Ýîù áðü ôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò Äùäþíçò, ôçí ðïëéôéêÞ ôùí ðñïêáôáâïëþí ãéá áãïñÜ æùïôñïöþí ðïõ îåêéíÜ Üìåóá êáé ðáñÜëëçëá áíáêïßíùóå ðëÜíï ðëçñùìþí ãéá ôï åéóêïìéóèÝí ãÜëá ôïõ Áðñéëßïõ êáé ÌáÀïõ.

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 IOYËIOY 2013

Äéáãùíéóìüò öùôïãñáößáò áðü ôçí Êùôóüâïëïò Ç ãíùóôÞ áëõóßäá êáôáóôçìÜôùí çëåêôñéêþí êáé çëåêôñïíéêþí óõóêåõþí Êùôóüâïëïò óõíå÷ßæåé ãéá Üëëç ìéá ÷ñïíéÜ ôïí ðñþôï åëëçíéêü äéáãùíéóìü öùôïãñáößáò óôï Instagram. ÌåôÜ ôçí åðéôõ÷ßá ôïõ ðåñóéíïý öùôïãñáöéêïý äéáãùíéóìïý #hellas_mania, ðïõ êáôÜöåñå íá óõãêåíôñþóåé ãéá ðñþôç öïñÜ óå Ýíá hashtag ìïíáäéêÝò öùôïãñáößåò ôïõ åëëçíéêïý êáëïêáéñéïý, ç Êùôóüâïëïò åðéóôñÝöåé áõôü ôï êáëïêáßñé ìå íÝá êáìðÜíéá, ðïõ Ý÷åé ó÷åäéÜóåé êáé õëïðïéÞóåé ç LOWE Athens, Ý÷åé ôßôëï #Ê4Êalokairi êáé äßíåé ôç äõíáôüôçôá óôïõò ÷ñÞóôåò íá êåñäßóïõí öùôïãñáöéêÜ äþñá ìå ìüíç ðñïûðüèåóç íá ìïéñáóôïýí üóá æïõí óôéò äéáêïðÝò ôïõò áõôü ôï êáëïêáßñé. Ïé ÷ñÞóôåò áíåâÜæïõí öùôïãñáößåò óôï êïéíùíéêü äßêôõï Énstagram ðñïóèÝôïíôáò ôï hashtag #Ê4Êalokairi. Ìå áõôü ôïí ôñüðï óõììåôÝ÷ïõí áõôüìáôá óå Ýíá óõëëïãéêü öùôïãñáöéêü album ðïõ áðïôõðþíåé ôçí ïìïñöéÜ ôçò ÅëëÜäáò êáé ôï ðíåýìá ôïõ êáëïêáéñéïý åíþ ôáõôü÷ñïíá ìðáßíïõí óå êëÞñùóç ãéá ìßá DSLR öùôïãñáöéêÞ ìç÷áíÞ, NIKON D3200 18-55 MM VR.

¸êèåóç ðåëïðïííçóéáêþí ðñïúüíôùí óôï Ëïíäßíï Óå ìüíéìç Ýêèåóç óôçí ðåñéï÷Þ Southgate, üðïõ åßíáé óõãêåíôñùìÝíïò ìåãÜëïò áñéèìüò åéóáãùãéêþí åôáéñéþí ôçò ÌåãÜëçò Âñåôáíßáò âñßóêïíôáé ôá ÐåëïðïííçóéáêÜ ðñïúüíôá, ìåôÜ áðü ðñùôïâïõëßá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÐåëïðïííÞóïõ. Ç Ýêèåóç èá äéáñêÝóåé Ýùò êáé ôïí Éïýëéï 2014 êáé ïé åîáãùãéêÝò åôáéñåßåò ðïõ ôï åðéèõìïýí ìðïñïýí íá áðïóôåßëïõí ôá ðñïúüíôá ôïõò óôç äéåýèõíóç ôçò Ýêèåóçò. Ïé ÐåëïðïííÞóéïé åîáãùãåßò èá Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá áîéïðïéÞóïõí áõôü ôï ÷þñï ãéá ôéò åðé÷åéñçìáôéêÝò ôïõ óõíáíôÞóåéò ùò ìéá äéêÞ ôïõò âÜóç óôï Ëïíäßíï ÷ùñßò êáìßá åðéâÜñõíóç. ¹äç 30 åîáãùãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ôçò ÐåëïðïííÞóïõ áíôáðïêñßèçêáí óôï êÜëåóìá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÐåëïðïííÞóïõ êáé Ý÷ïõí óÞìåñá ðáñïõóßá óôïí åêèåóéáêü ÷þñï. Åðüìåíïò óôü÷ïò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÐåëïðïííÞóïõ åßíáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò íá äéïñãáíùèïýí åðéìÝñïõò äñÜóåéò ðáñïõóßáóçò ðñïúüíôùí áíÜ êáôçãïñßá (åëáéüëáäï, êñáóß, ôõñïêïìéêÜ, êá), êáèþò êáé åðéóôçìïíéêÝò çìåñßäåò, ãáóôñïíïìéêÝò äñÜóåéò áðü ÐåëïðïííÞóéïõò óåö.


Æçìßåò ôï 2012 ãéá ôçí Åëáßò Unilever

Óõìöùíßá SoutheasternIMG ãéá áóöáëéóôéêÜ ðñïãñÜììáôá Ç Southeastern Insurance Brokers Ltd êáé ç ÉÌG Europe áíáêïéíþíïõí ôçí Ýíáñîç ôçò óõíåñãáóßáò ôïõò ìå óêïðü ôçí ðáñï÷Þ äéåèíþí ðñïãñáììÜôùí õãåßáò óôçí åëëçíéêÞ êáèþò êáé óôçí åõñýôåñç áãïñÜ ôçò ÍïôéïáíáôïëéêÞ Åõñþðçò & Ìåóïãåßïõ. Ôá ðñùôïðüñá ãéá ôçí ÅëëÜäá ðñïãñÜììáôá õãåßáò Global Fusion ôçò IMG, áðåõèýíïíôáé óå Üôïìá êáé ïéêïãÝíåéåò üëùí ôùí åèíéêïôÞôùí, áðü 14 çìåñþí Ýùò 74 åôþí êáé äéáèÝôïõí Ýíá ïëïêëçñùìÝíï öÜóìá ðáñï÷þí íïóïêïìåéáêÞò êáé åîù-íïóïêïìåéáêÞò ðåñßèáëøçò óå ðïëý ïéêïíïìéêÜ áóöÜëéóôñá, åíþ ðñïóöÝñïõí äõíáôüôçôá áóöÜëéóçò ðñïûðÜñ÷ïõóùí ðáèÞóåùí. H IMG, International Medical Group éäñýèçêå ôï 1990, ìå Ýäñá ôçí ÉíäéáíÜðïëç ôùí ÇÐÁ êáé Ý÷åé åîõðçñåôÞóåé óõíïëéêÜ ðÜíù áðü 1 åêáô.ðåëÜôåò óå ðåñéóóüôåñåò áðü 170 ÷þñåò. ÄéáèÝôåé 4 èõãáôñéêÝò åôáéñßåò ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ôçí IMG Europe êáé áðáó÷ïëåß ðåñéóóüôåñá áðü 250 Üôïìá ãéá ôçí äéá÷åßñéóç ÷áñôïöõëáêßïõ. Ç íÝá óõíåñãáóßá Ýñ÷åôáé íá óõìðëçñþóåé ìéá óåéñÜ áðü äñÜóåéò êáé ðñïóôßèåôáé óôéò åíÝñãåéåò óôáäéáêÞò åéó÷þñçóçò ôçò Southeastern óôïí êëÜäï õãåßáò. Óçìåéþíåôáé üôé ç ôåëåõôáßá óõíåñãáóßá ôçò åôáéñßáò óôï ôïìÝá ôçò íïóïêïìåéáêÞò ðåñßèáëøçò Þôáí ç áíôéðñïóþðåõóç ôçò äéåèíþò êáôáîéùìÝíçò ÌediCareÉnternational óôçí ÅëëÜäá.

Ç V-Cube óôá ÅõñùðáúêÜ Åðé÷åéñçìáôéêÜ Âñáâåßá H åëëçíéêÞ åôáéñåßá V-CUBE åðåëÝãç ùò Ýíáò áðü ôïõò åèíéêïýò ðñùôáèëçôÝò êáé á èá óõììåôÜó÷åé óôï äéáãùíéóìü Ruban d'Honneur ðïõ áðïôåëåß êáé ôïí åðüìåíï ãýñï ôçò äéïñãÜíùóçò, ôùí Åõñùðáéêþí Åðé÷åéñçìáôéêþí Âñáâåßùí. Ç åôáéñåßá ëåéôïõñãåß áðü ôï 2008 ó÷åäéÜæïíôáò êáé ðáñÜãïíôáò åêðáéäåõôéêÜ ðáé÷íßäéá êáé ãñßöïõò. Ç åôáéñåßá ôï 2012 Ýêëåéóå ìå áýîçóç êýêëïõ åñãáóéþí êáôÜ 77% åíþ ôï 96% ôùí ðùëÞóåùí ôçò áöïñïýí ôï åîùôåñéêü. Óôá ó÷Ýäéá ôçò åôáéñåßáò åßíáé ç ðñïóèÞêç íÝùí ó÷åôéêþí ðñïéüíôùí Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ 2013, åíþ ôï ôìÞìá Åñåõíáò&ÁíÜðôõîçò ôçò V-Cube åñãÜæåôáé ìå ðñïïðôéêÞ ôçí ðñïóå÷Þ ðåíôáåôßá.

11

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÂåëôéùìÝíá ùóôüóï ôá êÝñäç EBITDA êáôÜ 116,7%

Ê

Üìøç ôùí åóüäùí ôçò êáé æçìßåò, ìïëïíüôé âåëôßùóå ôç ëåéôïõñãéêÞ ôçò áðïäïôéêüôçôá, êáôÝãñáøå ôï 2012 ç åëëçíéêÞ åìðïñïâéïìç÷áíéêÞ åôáéñåßá ÅëáÀò Unilever, èõãáôñéêÞ ôïõ äéåèíïýò åðé÷åéñçìáôéêïý ïìßëïõ Unilever. Óýìöùíá ìå ôïí éóïëïãéóìü ôçò, ïé ðùëÞóåéò ðåñéïñßóôçêáí óôá 475,38 åêáô. åõñþ áðü 512,20 åêáô. åõñþ ôï 2011, óçìåéþíïíôáò êÜìøç êáôÜ 7,2%, óå áíôéóôïé÷ßá ìå ôç ìåßùóç ôçò åã÷þñéáò áãïñÜò óôïõò ôïìåßò üðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé. Åðßóçò ðáñïõóßáóå ìéêñÞ óõìðßåóç ôïõ ìåéêôïý ðåñéèùñßïõ ôçò, ãåãïíüò ðïõ ïäÞãçóå ôá ìåéêôÜ êÝñäç óôï åðßðåäï ôùí 214,51 åêáô. åõñþ, Ýíáíôé ìåéêôþí êåñäþí 232,17 åêáô. åõñþ ôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç (-7,6%). ÓõãêåêñéìÝíá, ôï ìåéêôü ðåñéèþñéï óõìðéÝóôçêå óôï

45,1% ôï 2012, áðü 45,3% ôï 2011. Ùóôüóï, ôá êÝñäç ôçò ðñï öüñùí, ôüêùí êáé áðïóâÝóåùí (EBITDA) áíÞëèáí óôá 17,90 åêáô. åõñþ, áðü 8,26 åêáô. åõñþ ôï 2011 (+116,7,%), ëüãù óõññßêíùóçò ôùí äáðáíþí åìðïñéêÞò êáé äéïéêçôéêÞò ëåéôïõñãßáò. Ï óõíôåëåóôÞò EBITDA áíÞëèå óå ó÷åäüí 3,8%, áðü 1,6% Ýíáí ÷ñüíï íùñßôåñá. Ôá ôåëéêÜ áðïôåëÝóìáôá åðé-

âáñýíèçêáí ìå áðïóâÝóåéò 9,56 åêáô. åõñþ, ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÝò äáðÜíåò 13,58 åêáô. åõñþ (+68% óå ó÷Ýóç ìå ôï 2011) êáé õøçëÝò áíüñãáíåò äáðÜíåò, ìå óõíÝðåéá íá êáôáãñáöïýí ãéá ôï 2012 æçìéÝò ðñï öüñùí 1,91 åêáô. åõñþ, Ýíáíôé êåñäþí ðñï öüñùí 7,88 åêáô. åõñþ (óçìáíôéêü ìÝñïò ôùí ïðïßùí åß÷å ðñïÝëèåé áðü Ýêôáêôá Ýóïäá) ôï 2011. ÌåôÜ ôçí ðñüâëåøç ãéá öüñïõò, ïé êáèáñÝò æçìßåò ôçò ÷ñÞóçò 2012 Þôáí 2,01 åêáô. åõñþ, Ýíáíôé êáèáñþí æçìéþí 1,31 åêáô. åõñþ ôï 2011, ïðüôå ôá áðïôåëÝóìáôá åß÷áí åðéâáñõíèåß ìå äéáöïñÝò öïñïëïãéêïý åëÝã÷ïõ ðñïçãïýìåíùí ÷ñÞóåùí. Ôï óýíïëï ôùí áðáó÷ïëïõìÝíùí êåöáëáßùí ôçò ÅëáÀò Unilever, óôéò 31.12.2012, áíåñ÷üôáí óôá 477,93 åêáô. åõñþ, åê ôùí ïðïßùí ôá 159,99 åêáô. åõñþ Þôáí ßäéá êåöÜëáéá.

Ãáëáêôïâéïìç÷áíßá: Óôáèåñüò ôæßñïò Óôï 1,7 äéó. - Æçìéïãüíåò ïé 33 áðü ôéò 95 åôáéñåßåò ôïõ êëÜäïõ ôï 2012 ñéáêÞ ìåßùóç ðùëÞóåùí, áëÏ ëÜ êáé æçìßåò áíåðáßóèçôá ìåéùìÝíåò óå óýãêñéóç ìå ôï 2011, êáôÝãñáøáí ôï 2012 ùò óýíïëï ïé åëëçíéêÝò âéïìç÷áíßåò ãáëáêôïêïìéêþí ðñïúüíôùí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí åôáéñåéþí ðïõ ðáñÜãïõí ðáãùôÜ. Óôçí ðëåéïíüôçôÜ ôïõò, ùóôüóï, Þôáí êåñäïöüñåò Þ âåëôßùóáí ôç ëåéôïõñãéêÞ áðïäïôéêüôçôÜ ôïõò. ÁõôÜ ðñïêýðôïõí áðü ôçí åðåîåñãáóßá ôùí éóïëïãéóìþí ôùí åí ëüãù åðé÷åéñÞóåùí, óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ðïõ áíôëÞèçêáí áðü ôï CD-ROM "ÅëëçíéêÞ Âéïìç÷áíßá 2012-2013". Óýìöùíá ìå ôçí áíÜëõóç, ðáñÜ ôá ïöÝëç ðïõ åîáóöáëßæïõí ïé åðé÷åéñÞóåéò áðü ôç óõíå÷éæüìåíç ìåßùóç ôïõ êüóôïõò åñãáóßáò áíÜ ìïíÜäá ðñïúüíôïò, ôá ïéêïíïìéêÜ ìåãÝèç ôïõ ôïìÝá ôï 2013 ðñïäéáãñÜöïíôáé äõóìåíÝóôåñá åêåßíùí ôïõ 2012, êáèþò õðï÷ùñåß ç ðáñáãùãÞ êáé åíôåßíåôáé ï áíôáãùíéóìüò. Ïé óõíïëéêÝò ðùëÞóåéò 95 âéïìç÷áíéêþí êáé âéïôå÷íéêþí åðé÷åéñÞóåùí ôïõ êëÜäïõ, áíÞëèáí ôï 2012 óå 1,70 äéó. åõñþ, åíþ óå óýãêñéóç ìå ôï 2011, ìåéþèçêáí êáôÜ 0,7%. Ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôÝò êáôÝãñáøáí óõíïëéêÜ ìåéêôÜ êÝñ-

äç ýøïõò 336,16 åêáô. åõñþ (19,7% ôùí ðùëÞóåùí), Ýíáíôé áíôßóôïé÷ùí êåñäþí 339,97 åêáô. åõñþ (19,8% ôùí ðùëÞóåùí) ôï 2011. Ôá óõíïëéêÜ êÝñäç ðñï öüñùí, ôüêùí êáé áðïóâÝóåùí (EBITDA) äéáìïñöþèçêáí óôá 108,83 åêáô. åõñþ (6,4% ôùí ðùëÞóåùí), Ýíáíôé áíôßóôïé÷ùí êåñäþí 104,94 åêáô. åõñþ (6,1% ôùí ðùëÞóåùí) ôï 2011. Ôá óõíïëéêÜ êÝñäç ðñï öüñùí êáé ôüêùí (EBIT) áíÞëèáí óôá 26,18 åêáô. åõñþ (1,5% ôùí ðùëÞóåùí), Ýíáíôé áíôßóôïé÷ùí êåñäþí 20,48 åêáô. åõñþ (1,2% ôùí ðùëÞóåùí) ôï 2011. Ïé óõíïëéêÝò æçìßåò ðñï öüñùí Ýöôáóáí óôá 45,58 åêáô. åõñþ (-2,7% ôùí ðùëÞóåùí), Ýíáíôé áíôßóôïé÷ùí æçìéþí 43,58 åêáô. åõñþ (-2,5% ôùí ðùëÞóåùí) ôï 2011. ÔÝëïò ïé óõíïëéêÝò êáèáñÝò æçìéÝò Ýöôáóáí óôá 48,69 åêáô. åõñþ (-2,9% ôùí ðùëÞóåùí), Ýíáíôé áíôßóôïé÷ùí æçìéþí 48,99 åêáô. åõñþ (-2,9% ôùí ðùëÞóåùí) ôï 2011. ÏñéáêÜ Ýóôù æçìéïãüíåò, ìå óõíïëéêÝò êáèáñÝò æçìéÝò 72,00 åêáô. åõñþ, Þôáí ïé 33 áðü ôéò 95 åðé÷åéñÞóåéò (34,7% ôïõ óõíüëïõ). Ïé õðüëïéðåò 62 åôáéñåßåò (65,3% ôïõ óõíüëïõ) Þôáí

ïñéáêÜ Ýóôù êåñäïöüñåò Þ åìöÜíéóáí éóïóêåëéóìÝíá ôåëéêÜ áðïôåëÝóìáôá, ìå óõíïëéêÜ êáèáñÜ êÝñäç 23,31 åêáô. åõñþ. Óõã÷ñüíùò, ïé 56 áðü ôéò 95 åðé÷åéñÞóåéò (58,9% ôïõ óõíüëïõ) âåëôßùóáí ôá êÝñäç ðñï öüñùí, ôüêùí êáé áðïóâÝóåùí (EBITDA). Ç áðüäïóç ôïõ óõíïëéêïý ìÝóïõ åíåñãçôéêïý ôùí 95 åôáéñåéþí óå êÝñäç ðñï öüñùí, ôüêùí êáé áðïóâÝóåùí (EBITDA) âåëôéþèçêå ôï 2012 óå 5,2%, áðü 4,9% ôï 2011. Ç ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞ äéÜñèñùóç ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôïõ ôïìÝá åìöáíßæåôáé âåëôéùìÝíç (ôá îÝíá êåöÜëáéá ðåñéïñßóôçêáí óå 57,3% ôùí óõíïëéêþí ôï 2012 áðü 64% ôï 2011) ëüãù ôçò ëïãéóôéêÞò áíáðñïóáñìïãÞò ìÝñïõò ôùí ðáãßùí óôïé÷åßùí ôïõ åíåñãçôéêïý ôïõò êáé, êõñßùò, ëüãù ëïãéóôéêþí äéåõèåôÞóåùí ïñéóìÝíùí åôáéñåéþí ðïõ äéáöïñïðïßçóáí ôçí åôáéñéêÞ äïìÞ ôïõò óôï ðëáßóéï åõñýôåñùí ïìßëùí. Óå óýãêñéóç ìå ôï 2011, ôï ÷ñçìáôïïéêïíïìéêü êüóôïò ôùí åôáéñåéþí Þôáí áõîçìÝíï, ãåãïíüò ðïõ óõíÝôåéíå óôçí êáôáãñáöÞ óõíïëéêþí æçìéþí, ìåãÜëï ìÝñïò ôùí ïðïßùí ïöåßëåôáé óå áðïìåéþóåéò êáé óå Ýêôáêôåò ìç åðáíáëáìâáíüìåíåò äáðÜíåò.

ÕðåñåðÜñêåéá êåöáëáßùí ãéá ôçí NP Insurance ÓçìáíôéêÞ åíßó÷õóç ôùí éäßùí êåöáëáßùí ôçò óôá 19 åêáô. åõñþ ðáñïõóßáóå êáôÜ ôç ÷ñÞóç ôïõ 2012 ç NP Insurance, äéáìïñöþíïíôáò õðåñåðÜñêåéá êåöáëáßùí ôçò ôÜîçò ôïõ 240%, åíþ ï óôü÷ïò ãéá ôï 2013 åßíáé ç ðåñáéôÝñù åíßó÷õóç ôçò êáèáñÞò ôçò èÝóçò óå áêüìá õøçëüôåñá åðßðåäá. ¼ðùò áíáöÝñåé óôçí ó÷åôéêÞ ôçò áíáêïßíùóç ç áóöáëéóôéêÞ, ç NP Insurance óõíÝ÷éóå ôçí êåñäïöüñá ðïñåßá ôçò êáôÜ ôï á' ôñßìçíï ôïõ 2013 êáôáäåéêíýïíôáò üôé ç åôáéñßá äéáôçñåß ôçí áíïäéêÞ ôçò ôÜóç ðáñÜ ôá áñíçôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôçò åã÷þñéáò áóöáëéóôéêÞò áãïñÜò. H áýîçóç ôçò êåñäïöïñßáò óå óõíäõáóìü ìå ôçí ïñéáêÞ õðï÷þñçóç ôçò ðáñáãùãÞò áõîÜíåé óçìáíôéêÜ ôï ðåñéèþñéï ëåéôïõñãéêÞò êåñäïöïñßáò ôçò åôáéñåßáò, åíþ èåôéêÜ óôá áðïôåëÝóìáôá óõíåéóöÝñåé ôüóï ç ìåßùóç ôùí ëåéôïõñãéêþí åîüäùí üóï êáé ç áýîçóç ôùí åóüäùí áðü ôï åðåíäõôéêü ÷áñôïöõëÜêéï. Åðéóçìáßíåôáé üôé ç æçìéÜ ðïõ ðñïêëÞèçêå áðü ôçí óõììåôï÷Þ ôçò åôáéñåßáò óôï ðñüãñáììá áíôáëëáãÞò ôùí Ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ (PSI) Ý÷åé Þäç êáëõöèåß ïëïó÷åñþò ìÝóá áðü ôá êáëÜ áðïôåëÝóìáôá ôçò ÷ñÞóçò ôïõ 2012.

100% åëëçíéêÜ óïõâåíßñ áðü ôçí Lovegreece Lovegreece åßíáé ìéá íÝá åôáéñåßá ðïõ åðáíáó÷åäéÜæåé ôï êëáóéêü åëëçíéêü áíáìíçóôéêü TShirt áðü 100% åëëçíéêü âáìâÜêé, ìå üëá ôá óôÜäéá ðáñáãùãÞò ôïõ íá ðñáãìáôïðïéïýíôáé óôçí ÅëëÜäá. Óå ìéá ðåñßïäï ðïõ ï ôïõñéóìüò áðïôåëåß ôï âáóéêü - êáé ßóùò êáé ìïíáäéêü - ìï÷ëü êßíçóçò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, ç Lovegreece, áíáãíùñßæïíôáò ôçí áíÜãêç ãéá êáéíïôïìßá, áðïìáêñýíåôáé áðü ôá îåðåñáóìÝíá åëëçíéêÜ óôåñåüôõðá êáé äçìéïõñãåß ìïíôÝñíá áíáìíçóôéêÜ ìðëïõæÜêéá, ðñïêåéìÝíïõ íá äéï÷åôåõôïýí óôïõò ôïõñéóôéêïýò ðñïïñéóìïýò. ÍÝá ðñïúüíôá êáé óõíåñãáóßåò ôçò åôáéñåßáò áíáìÝíïíôáé óýíôïìá, óõìðëçñþíïíôáò ôç ãêÜìá ôùí áíáìíçóôéêþí óïõâåíßñ.


12 Ôá áôõ÷Þìáôá ðïõ åíôÜóóïíôáé óôï Öéëéêü Äéáêáíïíéóìü Ãéá íá åíôá÷èåß Ýíá áôý÷çìá óôï êáèåóôþò ôïõ Öéëéêïý Äéáêáíïíéóìïý, èá ðñÝðåé íá óõíôñÝ÷ïõí ïñéóìÝíåò ðñïûðïèÝóåéò êáé öõóéêÜ ôá åìðëåêüìåíá ðñüóùðá íá ìçí äéáöùíïýí ùò ðñïò ôï ðïéïò åõèýíåôáé. Ðéï áíáëõôéêÜ, ãéá ôçí Ýíôáîç óôï óýóôçìá Öéëéêïý Äéáêáíïíéóìïý èá ðñÝðåé: • Ïé áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò êáé ôùí äýï ï÷çìÜôùí íá óõììåôÝ÷ïõí óôï Óýóôçìá ¢ìåóçò ÐëçñùìÞò, • Ç áðïæçìßùóç ãéá õëéêÝò æçìéÝò íá ìçí õðåñâáßíåé ôéò 6.500 åõñþ áíÜ áôý÷çìá. • Ç áðïæçìßùóç ãéá ôõ÷üí óùìáôéêÝò âëÜâåò íá ìçí õðåñâáßíåé ôéò 30.000 åõñþ ãéá êÜèå áôý÷çìá óõíïëéêÜ êáé ìå áíþôáôï üñéï áíÜ æçìéùèÝí ðñüóùðï ôá 12.000 åõñþ. Óôï ðñüãñáììá ôïõ Öéëéêïý Äéáêáíïíéóìïý óõììåôÝ÷ïõí -ìåôáîý Üëëùí- ïé åîÞò åôáéñåßåò: • Interamerican • Äýíáìéò • Õäñüãåéïò • Ïñßæùí • Allianz Hellas • Interlife • Generali Hellas • ÅõñùðáúêÞ Ðßóôç • Ergo • EFG Eurolife • Interasco • ÅèíéêÞ ÁóöáëéóôéêÞ • A×Á ÁóöáëéóôéêÞ • ÅõñùðáúêÞ ¸íùóéò • Groupama Öïßíéî • ÁôëáíôéêÞ ¸íùóç • ÓõíåôáéñéóôéêÞ • ÁãñïôéêÞ ÁóöáëéóôéêÞ

ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ ÁÃÏÑÁ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

Ïé êáëïß… äéáêáíïíéóìïß êÜíïõí êáëïýò «ößëïõò» ä¼óá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáíåßò ãéá ôïí «öéëéêü äéáêáíïíéóìü»

Ô

ï Óýóôçìá ¢ìåóçò ÐëçñùìÞò, åõñÝùò ãíùóôü ùò "Öéëéêüò Äéáêáíïíéóìüò" áðïôåëåß ðëÝïí ìßá áðü ôéò ðéï óõíçèéóìÝíåò äéáäéêáóßåò åðßëõóçò äéåíÝîåùí ìåôÜ áðü êÜðïéï áõôïêéíçôéóôéêü áôý÷çìá, ðñïóöÝñïíôáò ôá÷ýôçôá êáé åõêïëßá ôüóï óôïõò åìðëåêüìåíïõò ïäçãïýò, üóï êáé óôéò áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò. Ï èåóìüò ôïõ Öéëéêïý Äéáêáíïíéóìïý îåêßíçóå ôï 2000 êáé áðïôåëåß ïõóéáóôéêÜ ìßá óõìöùíßá ìåôáîý ôùí åôáéñåéþí ôïõ ÷þñïõ ôçò áóöÜëéóçò, ç ïðïßá åöáñìüæåôáé óôéò áðïæçìéþóåéò áðü áôõ÷Þìáôá áõôïêéíÞôùí, ãéá ôçí êáëýôåñç åîõðçñÝôçóç ôùí ðåëáôþí ôïõò, êáèþò ôïõò ðáñÝ÷åé Üìåóç ëýóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò ìå áðïöõãÞ ôùí ðïëýðëïêùí äéáäéêáóéþí êáé ôùí äéêáóôéêþí áíôéäéêéþí. Äßíåôáé äçëáäÞ ç äõíáôüôçôá, ìÝóù ôïõ óõóôÞìáôïò Öéëéêïý Äéáêáíïíéóìïý, íá ñõèìßæïõí áðü ìüíïé ôïõò ïé ïäçãïß, åýêïëá êáé ãñÞãïñá, üëá ôá åðáêüëïõèá åíüò ôñï÷áßïõ áôõ÷Þìáôïò, üðùò ç äéá÷åßñéóç ôùí õëéêþí æçìéþí, áëëÜ êáé ôùí ìéêñþí óùìáôéêþí âëáâþí Ç õðçñåóßá áõôÞ ìÜëéóôá õéïèåôÞèçêå Üìåóá áðü ôïõò Ýëëçíåò ïäçãïýò, ìå ðåñßðïõ 3.7 åêáô. ï÷Þìáôá íá áóöáëßæïíôáé ó÷åôéêÜ ôï 2000, "ïäçãþíôáò" êáé óôï äéáêáíïíéóìü 6.123 æçìéþí, ìå ôá áíôßóôïé÷á óôïé÷åßá ôïõ 2012 íá äåß÷íïõí 4.786.202 á-

ÁóöáëéóôéêÝò Åôáéñåßåò Åôáéñåßá

ÔçëÝöùíï

ÊëÜäïò ÆùÞò AlphaLife Credit Agricole Ergo ÁóöáëéóôéêÞ Eurolife ING International Life Marfin ÆùÞò Metlife Alico Imperio Life Interamerican ÆùÞò Éíôåñóáëüíéêá

801113260000 2103283545 2103705300 2109555600 800100200300 2108119000 8011118111 2108787000 2109462000 2310492100

ÊëÜäïò Æçìéþí

Ìå ôï Öéëéêü Äéáêáíïíéóìü áõôüò ðïõ äå öôáßåé Þ óôï âáèìü ðïõ äå öôáßåé ãéá ôï áôý÷çìá áðïæçìéþíåôáé áðü ôç äéêÞ ôïõ áóöáëéóôéêÞ åôáéñåßá óöáëéóìÝíá ó÷åôéêþò ï÷Þìáôá êáé 189.415 æçìéÝò ðïõ Ý÷ïõí ëýóåé ôéò äéáöïñÝò ôïõò ìÝóù ôïõ óõóôÞìáôïò ôïõ öéëéêïý äéáêáíïíéóìïý. Ïé æçìéÝò ôïõ ðñïçãïýìåíïõ Ýôïõò äå, "ìåôáöñÜóôçêáí" óå Ýíá ðïóü ãéá áðïæçìéþóåéò, ôçò ôÜîçò ôùí 174.595.080 åõñþ, ãåãïíüò ðïõ äéáìïñöþíåé ôï ìÝóï üñï ãéá ôéò õëéêÝò æçìéÝò óå 915 åõñþ áíÜ áôý÷çìá êáé ãéá ôéò óùìáôéêÝò âëÜâåò óôá 860 åõñþ áíÜ áôý÷çìá.

Ôá æçôÞìáôá ãýñù áðü ôï öéëéêü äéáêáíïíéóìü Ç áðïäï÷Þ ôïõ öéëéêïý äéáêáíïíéóìïý ùò ï ðéï åýêïëïò ôñüðïò ñýèìéóçò åíüò áôõ÷Þìáôïò åßíáé ãåãïíüò, üìùò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ç ãåíéêüôåñç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç Ý÷åé åðçñåÜóåé -üðùò

åßíáé öõóéêü- êáé ôïí êëÜäï áóöÜëéóçò áõôïêéíÞôïõ êáé êáôÜ óõíÝðåéá ôï óýóôçìá ôïõ Öéëéêïý Äéáêáíïíéóìïý. Óýìöùíá ìå ôïõò áñìüäéïõò ôçò ¸íùóçò Áóöáëéóôéêþí Åôáéñåéþí ÅëëÜäïò, Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß ðëÝïí êÜðïéá óçìáíôéêÜ æçôÞìáôá ðïõ äõó÷åñáßíïõí ôéò ó÷åôéêÝò äéáäéêáóßáò, ìå ôá êõñéüôåñá ðñïâëÞìáôá áõôÞ ôç óôéãìÞ íá åóôéÜæïíôáé óôá åîÞò: • ôçí áýîçóç ôïõ áñéèìïý ôùí áíáóöÜëéóôùí áõôïêéíÞôùí, ç ïðïßá êáé åìðïäßæåé ôçí ïìáëÞ åîõðçñÝôçóç ôïõ áíáßôéïõ áóöáëéóìÝíïõ. • ôçí áóöáëéóôéêÞ áðÜôç ðïõ åìðïäßæåé ôçí ïìáëÞ åîÝëéîç ôùí äéáäéêáóéþí, ëüãù ôçò Üìåóçò åíçìÝñùóçò üëùí ôùí åìðëåêüìåíùí åôáéñåéþí êáé ôçò åðéâïëÞò ðñüóèåôùí ðáñáìÝôñùí ðïõ åðéâÜëëïíôáé.

Credit Agricole Ãåí. Áóöáëßóåùí Das Hellas Ergo Æçìéþí Euler Hermes Emporiki Eurolife Inchcape Interasco Interlife International Life La Vie Personal Insurance ÁóöÜëåéáé ÓéäÝñçò Áéãáßïí Äýíáìéò Åëëçíéêáß Íáõôéëéáêáß Áóöáëßóåéò Åõñþðç Interamerican ÂïÞèåéáò Interamerican Å.Å.Á.Æ. Interamerican Õãåßáò Éíôåñóáëüíéêá Ãåí. Áóöáëßóåùí Mediterrania ÍÝïò Ðïóåéäþí Directa Õäñüãåéïò

2109001300 210370 5300 2106900000 2109555600 210 2808300 2106776111 2310 499000 2108119000 2106198100 2106996690 2103224484 80011211211 2109006900 2103230707 210 946 2000 210 946 2000 2109462000 2310492100 2104127731 210 4173300 2109477200

ÊëÜäïò Ìéêôþí Áóöáëßóåùí ÅèíéêÞ ÁóöáëéóôéêÞ Allianz Hellas AXA ÁóöáëéóôéêÞ Generali Hellas Groupama Öïßíéî ÁÔÅ ÁóöáëéóôéêÞ ÁôëáíôéêÞ ¸íùóç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóéò ÅõñùðáúêÞ Ðßóôç Ïñßæùí ÓõíåôáéñéóôéêÞ

18189 2106905500 2107268000 2106753760 2103295111 2109379100 2107454000 2109309500 2108119670 2103227932-6 8011007070

Ôá íÝá ôçò áãïñÜò Óõíåñãáóßá ôçò Áôëáíôßò ìå ôçí Executive Insurance Brokers Óôá ðëáßóéá ôçò ðáñï÷Þò ïëïêëçñùìÝíùí õðçñåóéþí ðïõ óôï÷åýïõí óôçí êÜëõøç ôùí áíáãêþí ôùí åðé÷åéñÞóåùí äñáóôçñéïðïéåßôáé óôïí ôïìÝá ôçò áóöÜëéóçò åðé÷åéñçìáôéêþí êéíäýíùí, ç åôáéñåßá Áôëáíôßò ÓõìâïõëåõôéêÞ ÊñÞôçò îåêßíçóå ìßá íÝá óõíåñãáóßá ìå ôçí Executive Insurance Brokers Á.Å. èõãáôñéêÞ ôïõ Ïìßëïõ Åôáéñéþí ÓöáêéáíÜêç. Óôü÷ïò ôçò Áôëáíôßò åßíáé íá áîéïðïéÞóåé -ìÝóù ôçò åí ëüãù óõíåñãáóßáò- ôçí ðïëõåôÞ åìðåéñßá êáé ðáñïõóßá ôçò Executive Insurance Brokers óôïí ôïìÝá ôùí åðé÷åéñçìáôéêþí áóöáëßóåùí, åîáóöáëßæïíôáò ãéá

ôïõò ðåëÜôåò ôçò ôéò êáôÜëëçëåò ëýóåéò áðü ôéò ðëÝïí áîéüðéóôåò åëëçíéêÝò êáé ðïëõåèíéêÝò áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò.

Ç Interamerican óôï óõíÝäñéï «ÁíáðôõîéáêÝò ðñïïðôéêÝò óôç ÄõôéêÞ ÅëëÜäá» Ìå ôï åíäéáöÝñïí ôçò íá åðéêåíôñþíåôáé óôéò ðñïïðôéêÝò ðïõ äéáìïñöþíïíôáé êáé óôï ðåäßï ôùí áóöáëéóôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí óôçí ÄõôéêÞ ÅëëÜäá, ôç óçìáíôéêÞ áõôÞ ðåñéï÷Þ ôçò åëëáäéêÞò ðåñéöÝñåéáò, ç áóöáëéóôéêÞ åôáéñåßá Interamerican óõììåôåß÷å óôï äéÞìåñï óõíÝäñéï "ÁíáðôõîéáêÝò ðñïïðôéêÝò óôç ÄõôéêÞ ÅëëÜäá", ôï ïðïßï êáé äéïñãáíþèçêå óôçí ÐÜôñá áðü

ôçí åöçìåñßäá "Ðåëïðüííçóïò" êáé ï äéáäéêôõáêüò ôüðïò pelop.gr. Óôï óõíÝäñéï Ýäùóáí ôï "ðáñþí" ãéá ëïãáñéáóìü ôçò åôáéñåßáò, ï ãåíéêüò äéåõèõíôÞò ÆùÞò êáé Õãåßáò, Ãéþñãïò Âåëéþôçò êáé ï ãåíéêüò äéåõèõíôÞò ÂïÞèåéáò, Ãéþñãïò ÂáëáÞò, ïé ïðïßïé êáé áíÝëáâáí êáé ôï ñüëï ôïõ ïìéëçôÞ åðéóçìáßíïíôáò ôéò íÝåò óõíèÞêåò ðïõ äéáìïñöþíïíôáé óôïí ôïìÝá ðáñï÷Þò õðçñåóéþí õãåßáò êáé óôéò áóöáëéóôéêÝò êáëýøåéò. Ï ê.Âåëéþôçò ôüíéóå ôçí áíáãêáéüôçôá óõìðñÜîåùí äçìïóßïõ êáé éäéùôéêïý ôïìÝá ãéá íá îåðåñáóôïýí ôá ðñïâëÞìáôá ôïõ óõóôÞìáôïò õãåßáò, õðïãñáììßæïíôáò ôçí ôå÷íïãíùóßá êáé ôç äéá÷åéñéóôéêÞ åðÜñêåéá ôçò Interamerican, åíþ ï ê.ÂáëáÞò ðáñïõóßáóå ùò ðñüôõðï ìåëÝôçò ôéò óõíÝñãåéåò ðïõ åðéôõã÷Üíåé ç åôáéñåßá ìå ôçí ôïðéêÞ

áõôïäéïßêçóç ãéá ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí Üìåóçò éáôñéêÞò âïÞèåéáò ìå ÷áìçëü êüóôïò ãéá ôïõò ÄÞìïõò.

ÄùñåÜí åîåôÜóåéò ðñïóÝöåñå ç Éíôåñóáëüíéêá Óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò åôáéñéêÞò êïéíùíéêÞ åõèýíçò, "ÍïéÜæåôáé ãéá åóÜò", ï ¼ìéëïò Éíôåñóáëüíéêá âñÝèçêå óôï ïñåéíü áðïìáêñõóìÝíï ÷ùñéü, ÓêïðéÜ ÖáñóÜëùí, üðïõ êáé ðñïóÝöåñå äùñåÜí êëéíéêÞ åîÝôáóç êáé ðñïëçðôéêÝò äéáãíùóôéêÝò åîåôÜóåéò óôïõò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò. Ç ðñïóÝëåõóç ôïõò ìÜëéóôá, Þôáí ôüóï ìåãÜëç, ðïõ áíÜãêáóå ôï óõíåñãåßï, ðïõ âñÝèçêå åêåß ãéá ëïãáñéáóìü ôçò åôáéñåßáò, íá ðáñáôåßíåé ôçí ðáñáìïíÞ ôïõ óôï ÷ùñéü ìÝ÷ñé áñãÜ ôï áðüãåõìá.


Ã.Ä. 865,72

2,63% ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

XÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

in ÄÅÇ: ÃÝìéóå ìå ôçí åíÝñãåéá ôçò ôï óýóôçìá… âãÜæïíôáò óçìáíôéêÞ áíôßäñáóç ðÜíù áðü ôá 7 åõñþ… ìå äõíáôÞ êßíçóç óôï +8,71%. • Åíèáññõíôéêü óôïé÷åßï ôï êëåßóéìï ôçò óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 7,24 åõñþ áëëÜ êáé ïé åíéó÷õìÝíïé üãêïé ôùí 737.000 ôåì. ÏÔÅ: Ìå ìüëéò ðôùôéêÞ óõíåäñßáóç óôï ôåëåõôáßï 5çìåñï (êáé áõôÞ Üíåõ ïõóßáò)… äåí ìðïñåß ðáñÜ íá éêáíïðïéåß óôç öÜóç áõôÞ, áêüìá êáé ôïõò ðñïóöÜôùò ôïðïèåôçìÝíïõò. • ¸ùò êáé ôá 6,77 åõñþ Ýöèáóå ÷èåò åíäïóõíåäñéáêÜ êáé áí êáé äåí ôá êñÜôçóå… åí ôïýôïéò ôï +2,77% ðïõ ðñüóöåñå ôåñìáôßæïíôáò óôá 6,67 åõñþ, äåí åßíáé êáé Üó÷çìï. ÌÕÔÉË: Áðü ôéò åõ÷Üñéóôåò åêðëÞîåéò ç äéÜóðáóç ôùí 4,20 åõñþ ðïõ óõíïäåýôçêå ìÜëéóôá áðü áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò ýøïõò 172.000 ôåì. • ¸äùóå ðïëý êáëÞ êßíçóç ðÜíù êáé áðü ôá 4,30 åõñþ, ðåôõ÷áßíïíôáò êëåßóéìï óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 4,31 åõñþ… ìå +5,64%. ÁËÊÏ: "¢ëìá" ãéá äåýôåñç óåñß óõíåäñßáóç êáôÜ 22,56% ðïõ õðïóôçñß÷èçêå áðü áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò ýøïõò 83.300 ôåì… óôï ðëáßóéï ðñïöáíþò ôùí ìåôï÷éêþí åîåëßîåùí ðïõ ëáìâÜíïõí ÷þñá ôéò ôåëåõôáßåò çìÝñåò. ÉÍÔÊÁ: ¹ôáí áíáìåíüìåíï üôé ìå ôçí ðñþôç áöïñìÞ ðïõ èá Ýäéíå ôï óýóôçìá, èá Ýâãáæå êáëÞ áíôßäñáóç. • ¢ëëùóôå áðïôåëåß áðü ôéò áãáðçìÝíåò ôùí traders êáé äåí Þôáí äõíáôüí íá áöÞóïõí áíåêìåôÜëëåõôç ôçí åõêáéñßá ðïõ Ýäùóå ôï ðñüóöáôï ãýñéóìá ôçò Ýùò ôï 0,38 åõñþ. ÁíôÝäñáóå óôï +8,31% óôá åðßðåäá ôùí 0,43 åõñþ • …. ìå ôéò óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò íá áíåâáßíïõí óôéò 271.000 ôåì.

ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

×.Á.: Áíôßäñáóç ðÜíù áðü ôéò 860 ì., ìå ôçí ÄÅÇ óôï åðßêåíôñï ÁíåâáóìÝíïò êáé ï óõíïëéêüò ôæßñïò óôá 42,4 åêáô. åõñþ

Ì

å ðñïóðÜèåéåò áíïäéêÞò áíôßäñáóçò ðÜíù áðü ôéò 860 ìïíÜäåò ïëïêëçñþèçêå ç åâäïìÜäá ãéá ôçí åëëçíéêÞ ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ, âåëôéþíïíôáò åëáöñþò ôï âáñý êëßìá ðïõ åß÷å äçìéïõñãÞóåé óôéò ôÜîåéò ôùí åðåíäõôþí ç ìßæåñç åéêüíá ôùí ôåëåõôáßùí óõíåäñéÜóåùí. Tçò Ì. ÔÆÉÂÅËÅÊÁ m_tziveleka@motorpress.gr ÐñùôáãùíéóôÝò óå áõôÞ ôçí êßíçóç áíáäåß÷èçêáí ïé ðáñáäïóéáêÝò éó÷õñÝò ìç ôñáðåæéêÝò äõíÜìåéò, ÷ùñßò âÝâáéá íá ëåßðïõí ïé ìéêñÝò óôçñßîåéò áðü ôï ôñáðåæéêü óýóôçìá. ×áñáêôçñéóôéêÞ ç ðåñßðôùóç ôùí ìåôï÷þí ôçò ÄÅÇ êáé ôïõ ÏÔÅ ðïõ îå÷þñéóáí êáè' üëç ôç äéÜñêåéá ôùí óõíáëëáãþí ìå áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò êáé êáôÜöåñáí ìÜëéóôá íá äéáôçñÞóïõí ôï áõîçìÝíï áãïñáóôéêü åíäéáöÝñïí Ýùò ôçí ëÞîç ôåñìáôßæïíôáò óôá 7,24 åõñþ ç ðñþôç (ìå êÝñäç 8,71%) êáé óôá 6,67 åõñþ ç äåýôåñç (ìå Üíïäï 2,77%).

ÌåôÜ áðü 25 óõíåäñéÜóåéò åðÝóôñåøå ðÜíù áðü ôéò 860 ìïíÜäåò ¸÷ïíôáò Ýôóé ôßôëïõò óçìáôùñïýò óôçí ðñþôç ãñáììÞ ìÜ÷çò êáé ôçí ðëåéïøçößá ôùí õðïëïßðùí éó÷õñþí ôßôëùí óå èåôéêü Ýäáöïò, ï ãåíéêüò äåßêôçò ôéìþí Ýâãáëå Üíåôç êßíçóç ðÜíù áðü ôéò 860 ìïíÜäåò ìå ôéò äçìïðñáóßåò ìÜëéóôá íá ôïí ïäçãïýí óôá õøçëÜ çìÝñáò, áëëÜ êáé óôá õøçëüôåñá åðßðåäá ôùí ôåëåõôáßùí 25 óõíåäñéÜóåùí. Åéäéêüôåñá, ìåôÜ áðü åíäïóõíåäñéáêÞ êßíçóç óôï åýñïò ôùí 843,10865,72 ìïíÜäùí êáé ìå ôéò óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò íá ðáñïõóéÜæïõí åíßó÷õóç óôá 42,4 åêáô. åõ-

ñþ ðñïóöÝñïíôáò Ýíá áêüìç åíèáññõíôéêü óôïé÷åßï, ï ãåíéêüò äåßêôçò ôéìþí ôåñìÜôéóå óôéò 865,72ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò Üíïäï êáôÜ 2,63%. Óå åâäïìáäéáßï åðßðåäï óçìåßùóå êÝñäç ôçò ôÜîåùò ôïõ 3,43%. ÁñêåôÜ âåëôéùìÝíç ç åéêüíá óôï óýíïëï ôùí ìåôï÷þí ôïõ 25áñç ï ïðïßïò ðÝñáóå ðÜíù áðü ôéò 290 ìïíÜäåò êëåßíïíôáò óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 294,13 ìïíÜäùí ìå êÝñäç 2,50%. ÐÝñáí ôçò ÄÅÇ êáé ôïõ ÏÔÅ, áîéüëïãç êßíçóç åìöÜíéóå ç ìåôï÷Þ ôïõ ÏÐÁÐ éäéáßôåñá ðñïò ôçí ëÞîç ôùí

ÓÉÄÅ: Ìå äéðëÜóéï üãêï áðü ôïí ìÝóï üñï ôùí ôåëåõôáßùí óõíåäñéÜóåùí ç ÷èåóéíÞ ôçò åêôüîåõóç óôï +6,90% êáé óôá åðßðåäá ôùí 1,55 åõñþ. • ÓõìðëÞñùóå ôçí äåýôåñç êáôÜ óåéñÜ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç êáé áèñïéóôéêÜ êÝñäç ó÷åäüí 10%.

ouT ÅËÃÅÊ: ¼ôáí óå ìéá óõíåäñßáóç ìå ìüëéò 1 ôåì. óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò åðéôñÝðåé íá ôçí óôåßëïõí óôï +18,52% åßíáé áíáìåíüìåíï ðùò óýíôïìá èá ôï "ðëçñþóåé". • ¸ôóé ÷èåò åðÝóôñåøå óôï 0,60 åõñþ, ÷Üíïíôáò 6,25% ìå óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 270 ôåì. ÄÉÏÍ: ÊÜèå ðñïóðÜèåéá áíôßäñáóçò ôçò, öáßíåôáé áðëÜ íá áðïôåëåß íÝá åõêáéñßá ãéá ðåñáéôÝñù áðï÷ùñÞóåéò. • ÌåôÜ ôï ðñï÷èåóéíü +6,67%, ãýñéóå ÷èåò óôï -6,25% ôåñìáôßæïíôáò óôï 0,07 åõñþ ìå óõíïëéêü üãêï 104.000 ôåì.

ÐÝñáóå ðÜíù áðü ôéò 290 ìïíÜäåò ìå êÝñäç 2,50%

ÅîáöáíéóìÝíïé ïé áãïñáóôÝò

¢

íåõ åíäéáöÝñïíôïò ç ÷èåóéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ êõðñéáêïý ÷ñçìáôéóôçñßïõ, ìå ôïí ãåíéêü äåßêôç ôéìþí íá ðáñáìÝíåé óôá åðßðåäá ðÝñéî ôùí 93 ìïíÜäùí. Åéäéêüôåñá, ï ãåíéêüò äåßêôçò ôéìþí ôåñìÜôéóå óôéò 93,31 ìïíÜäåò ðáñáìÝíïíôáò áìåôÜâëçôïò ìå ôçí áîßá ôùí óõíáëëáãþí íá äéáìïñöþíåôáé óôá åðßðåäá ôùí 16,9 ÷éë. åõñþ. Áðü ôï óýíïëï ôùí ìåôï÷þí ðïõ äéáêéíÞèçêáí 4 Ýêëåéóáí óå õøçëüôåñá åðßðåäá, 1 õðï÷þñçóå êáé 4 ðáñÝìåéíáí áìåôÜâëçôåò. ÁíïäéêÜ êéíÞèçêå ï ôßôëïò ôçò Cyprus Airways

ÊñÜôçóå ÷áìçëÝò ôéò ôá÷ýôçôåò ðÝñéî ôùí 120-125 ì. ìå ðïóïóôü 20%, ôçò The Cyprus Cement ìå ðïóïóôü 9,63% êáé ôçò Petrolina ìå ðïóïóôü 4,68%. Áíôßèåôá ðôùôéêÜ êéíÞèçêå ï ôßôëïò ôçò ÄÞìçôñá ÅðåíäõôéêÞ ìå ðïóïóôü 3,60%. Óôïõò åðéìÝñïõò êëáäéêïýò äåßêôåò ç åéêüíá Þôáí ìåéêôÞ. ÈåôéêÜ Ýêëåéóå ï äåßêôçò ôçò åíáëëáêôéêÞò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 1,50% åíþ ðôþóç óçìåßùóå ï äåßêôçò ôùí åðåíäõôþí ìå ðïóïóôü 2,79%. ÁìåôÜâëçôïé Ýêëåéóáí ïé äåßêôåò ôçò êýñéáò áãïñÜò, ôùí ôñáðåæþí, ôçò ðáñÜëëçëçò áãïñÜò êáé ôùí îåíïäï÷åßùí. ÔÝëïò, ï äåßêôçò FTSE/CySE 20 Ýêëåéóå óôéò 33,52 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò Üíïäï êáôÜ 0,24%.

óõíáëëáãþí ìå ôéò äçìïðñáóßåò íá ôïí ïäçãïýí óôá 6,50 åõñþ ìå êÝñäç 2,20% êáé ìåôÜ áðü áõîçìÝíåò óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 573.000 ôåì., åíþ åíèáññõíôéêÜ Þôáí ôá ìçíýìáôá ðïõ Ýóôåéëáí ìéá áðü óåéñÜ ìåôï÷þí áðü ôçí ëåãüìåíç â' ôá÷ýôçôá ôïõ 25áñç åìöáíßæïíôáò áîéüëïãá êÝñäç, áõîçìÝíïõò üãêïõò áëëÜ êáé êëåßóéìï ó÷åäüí óôá õøçëÜ çìÝñáò. ÐÜíù áðü 5% êÝñäéóå ç ìåôï÷Þ ôçò Âéï÷Üëêï åðéóôñÝöïíôáò ðÜíù áðü ôá 4,20 åõñþ ìå äéðëÜóéï ó÷åäüí üãêï áðü ôïí ìÝóï üñï ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí, ï ÅëëÜêôùñáò Ýêëåéóå óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 2,20 åõñþ äßíïíôáò êÝñäç 5,77% åêôïîåýïíôáò ôéò óõíáëëáãÝò ôïõ óôéò 340.000 ôåì., Intralot êáé MIG õðåñáðÝäùóáí ìå êÝñäç Üíù ôïõ 7% êáé 6% áíôßóôïé÷á, åíþ äõíáìéêü come back ðÝôõ÷áí ïé ìåôï÷Ýò ôùí Ìõôéëçíáßïõ, ôçò Jumbo, ôùí Óùë. Êïñßíèïõ, ôçò Motor Oil. Óôï ôñáðåæéêü ôáìðëü ïé äéáèÝóåéò õðÞñîáí ðïëý ðéï Þðéåò, óôïé÷åßï ðïõ áðïôõðþèçêå êáé óôï +1,25% ôïõ ôñáðåæéêïý äåßêôç. Ç ÅèíéêÞ Ýêëåéóå åíéó÷õìÝíç êáôÜ 1,57% êëåßíïíôáò óôá 2,59 åõñþ êáé åíþ åíäïóõíåäñéáêÜ åß÷å äåé êáé ôá 2,61 åõñþ, áñêåôÜ êéíçôéêÞ ç Ðåéñáéþò Ýöèáóå óôï 0,95 åõñþ óçìåéþíïíôáò Üíïäï êáôÜ 1,60%, åíþ óôáèåñïðïéçôéêÜ êéíÞèçêå ôï äßäõìï ôùí Alpha -Eurobank ìå ôçí ðñþôç íá êëåßíåé óôï 0,43 åõñþ êáé ôçí äåýôåñç óôï 0,61 åõñþ. ÔÝëïò, áîéïóçìåßùôç õðÞñîå êáé áöýðíéóç êáé áñêåôþí ìåôï÷þí ôçò ìéêñüôåñçò êåöáëáéïðïßçóçò ðïõ óçìáôïäïôåß ôçí óôáäéáêÞ åðáíáäñáóôçñéïðïßçóç êÜðïéùí åã÷þñéùí êõñßùò ÷áñôïöõëáêßùí ðïõ óðåýäïõí íá åêìåôáëëåõôïýí ôéò ÷áìçëÝò áðïôéìÞóåéò åêôéìþíôáò ðñïöáíþò üôé áãïñÜ äåí Ý÷åé óôçí ðáñïýóá öÜóç êÜôé ðåñéóóüôåñï áñíçôéêü íá ðñïåîïöëÞóåé. ¸ôóé, ôï éóïæýãéï êåñäéóìÝíùí -÷áìÝíùí ìüíï íá éêáíïðïéåß ìðïñåß ìå 97 ìåôï÷Ýò íá êëåßíïõí óå õøçëüôåñá åðßðåäá êáé 32 íá õðï÷ùñïýí.


14

IÍ & OUT

FOURLIS

Áðñïóäüêçôç åÁÃÏÑÁ: îÝëéîç ç ÷èåóéíÞ ôçò á-

íôßäñáóç ðÜíù áðü ôéò 860 ìïíÜäåò ìå åíßó÷õóç ìÜëéóôá ôçò áîßáò ôùí óõíáëëáãþí óôá 42,3 åêáô. åõñþ... • … ìåôÜ áðü áñêåôÝò çìÝñåò ðëÞñïõò ìéæÝñéáò, ãéá íá ìçí ðïýìå áðåëðéóßáò.

Ð

ñïöáíþò, üðùò ôïíßæïõí ïé åðáããåëìáôßåò ôïõ ÷þñïõ ç áãïñÜ äåí öáßíåôáé íá Ý÷åé ìðñïóôÜ ôçò êÜôé áñíçôéêü íá ðñïå-

ÔéìÞ: 2,49 €

îïöëÞóåé êáé ùò åê ôïýôïõ ìåôÜ áðü ìéá ðïëõÞìåñç ôáëáéðùñßá...

âåâáßùò óôéò ðáñáäïóéáêÝò ìç ôñáðåæéêÝò äõíÜìåéò...

• … ïé áãïñáóôÝò óðåýäïõí íá èåñìÜíïõí ëßãï ôéò ìç÷áíÝò êáé íá äçìéïõñãÞóïõí Ýíá ó÷åôéêü momentum, ÷ùñßò íá õðÜñ÷åé âÝâáéá êÜðïéá èåôéêÞ åßäçóç.

• … ðïõ ðÝôõ÷áí íá áíåâÜóïõí áñêåôÜ ôéò óõíáëëáãÝò ôïõò êáé íá äþóïõí ìéá ðñþôç êáëÞ áíôßäñáóç ìå êëåßóéìï ìÜëéóôá óôá õøçëÜ çìÝñáò (ãéá ôéò ðåñéóóüôåñåò ôïõëÜ÷éóôïí) óôÝëíïíôáò åíèáññõíôéêÜ ìçíýìáôá.

¼ðùò êáé íá' ÁÃÏÑÁ(É): ÷åé ôï óßãïõñï åßíáé üôé

ç ÷èåóéíÞ åêôüîåõóç óôï +2,63% áðïôåëåß ìéá Üêñùò êáëïäå÷ïýìåíç åîÝëéîç… ç ïðïßá óôçñß÷èçêå

Ç åéêüíá âÝÁÃÏÑÁ(É): âáéá èá Þôáí ðïëý êá-

ëýôåñç áí ç óõíåéóöïñÜ

ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ

ôïõ ôñáðåæéêïý êëÜäïõ Þôáí ìåãáëýôåñç… áëëÜ áêüìá êáé Ýôóé ç óõíïëéêüôåñç êáôÜóôáóç äåí Þôáí Üó÷çìá ÷èåò.

Â

ÉÏ×Ê: Áöïý êñÜôçóå êáëÜ óôá åðßðåäá ôùí 4 åõñþ, âãÜæïíôáò óôéò ôåëåõôáßåò óõíåäñéÜóåéò áìõíôéêÞ êßíçóç… Ýóðåõóå íá åêìåôáëëåõôåß ôçí ÷èåóéíÞ åõêáéñßá áíôßäñáóçò åðéóôñÝöïíôáò ðÜíù áðü ôá 4,20 åõñþ.

Ì

å ôïí üãêï ôùí70.000 ôåì. íá ëåéôïõñãåß õ-

Å×ÁÅ: ÁõîÞóåéò ôéìÞò-óôü÷ïõ áðü ôéò Ðåéñáéþò Sec. êáé Alpha Finance å áíáâÜèìéóç ôçò óýóôáóçò ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôùí Å×ÁÅ áðü neutral óå outperform ðñï÷þñçóå ç Ðåéñáéþò Securities, äéáôçñþíôáò ùóôüóï áìåôÜâëçôç ôçí ôéìÞ-óôü÷ï ôùí 7 åõñþ. ÁíáöïñéêÜ ìå ôá áðïôåëÝóìáôá á' 6ìçíïõ ðïõ èá áíáêïéíþóåé ç åôáéñåßá óôéò 29 Éïõëßïõ, ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áíáìÝíåé êáèáñÜ êÝñäç 35,9 åêáô. åõñþ áðü ôá 7,1 åêáô. åõñþ ôï 2012, êáé ðñïóáñìïóìÝíá êáèáñÜ êÝñäç 8 åêáô. åõñþ áðü ôá 5,7 åêáô. åõñþ óôï ðñïçãïýìåíï Ýôïò. Ôá Ýóïäá áðü ôüêïõò áíáìÝíåôáé íá äéáìïñöùèïýí óôá 3 åêáô. åõñþ, áìåôÜâëçôá áðü ðÝñõóé, åíþ ôá EBITDA åêôéìþíôáé óôá 48,9 åêáô. åõñþ áðü ôá 8,2 åêáô. åõñþ. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ç Alpha Finance áõîÜíåé ôçí ôéìÞ-óôü÷ï óôá 5,8 åõñþ áðü ôçí ðñïçãïýìåíç ôùí 4,4 åõñþ, äéáôçñþíôáò ôç óýóôáóç "ïõäÝôåñç". ¼ðùò ôïíßæïõí ïé áíáëõôÝò ôçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò ç óôáäéáêÞ áëëáãÞ êëßìáôïò, åí áíáìïíÞ ôùí éäéùôéêïðïéÞóåùí êáé ôùí äéáñèñùôéêþí ìåôáññõèìßóåùí, Ý÷åé åðçñåÜóåé ôçí ìåôï÷Þ ôçò åôáéñåßáò, ç ïðïßá Ý÷åé êÜíåé óçìáíôéêü ñÜëé áðü

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

Ó

ÔéìÞ: 1,35 €

ðïóôçñéêôéêÜ óôï ôåëéêü +5,49%. ÔåñìÜôéóå óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 4,23 åõñþ. Áñ÷ßæåé íá æåÖÑËÊ: óôáßíåé ôéò ìç÷áíÝò

ôçò óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 2,50 åõñþ, Ý÷ïíôáò Þäç ðñï÷ùñÞóåé êáé óôçí áðáñáßôçôç óõóóþñåõóç.

êïý ÷ñçìáôéóôçñßïõ áðü ôïí MSCI, ç Alpha Finance åêôéìÜ ðùò äåí áðïôÝëåóå Ýêðëçîç êáé åêôéìÜ üôé ç ÅëëÜäá áíáìÝíåôáé Ý÷åé ìåãáëýôåñï âÜñïò óôéò áíáäõüìåíåò áãïñÝò áð' üôé åß÷å óôéò áíåðôõãìÝíåò êÜôé ðïõ ìðïñåß íá ìåôáöñáóôåß óå åéóñïÝò 500 åêáô. åõñþ Ýùò 1 äéò. åõñþ. Ãéá ôï á´ åîÜìçíï, áíáìÝíåé êáèáñÜ (ðñïóáñìïóìÝíá) êÝñäç 37 åêáô. åõñþ, êáé êáèáñÜ (äçìïóéåõìÝíá) êÝñäç åðßóçò 37 åêáô. åõñþ. Ôá EBITDA óôï á' åîÜìçíï áíáìÝíåôáé íá äéáìïñöùèïýí óôá 51 åêáô. åõñþ êáé ôá óõíïëéêÜ Ýóïäá óôá 60 åêáô. åõñþ.

Üíçêå áñêåôÜ ïñåîÜôç Ö êáé ÷èåò äßíïíôáò ìüíéìç èåôéêÞ êßíçóç Ýùò ôï "êáôþöëé" ôùí 1,40 åõñþ óõìðëçñþíïíôáò ôçí ôÝôáñôç êáôÜ óåéñÜ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ìå áõîçìÝíåò ìÜëéóôá óõíáëëáãÝò ðïõ Ýöèáóáí óôá 80.000 ôåì.

áíåâáóìÝíåò óõíáëåí êñÜôçóå âÝâáéá ôá ÌåëáãÝò ó÷åäüí 47.000 Ä õøçëÜ çìÝñáò ôùí ôåì… åðÝóôñåøå óôá 2,49 1,39 åõñþ, áëëÜ êáé ôï åõñþ, âãÜæïíôáò êßíçóç óôï +3,32%, óôá õøçëÜ çìÝñáò.

ÐÝñáóå êáé ðÜëé ÁÂÁÎ: ðÜíù áðü ôï 1,60 åõñþ,

1,35 åõñþ äåí åßíáé Üó÷çìï… äßíïíôáò êÝñäç 2,27%. ÁèñïéóôéêÜ ôá êÝñäç ôïõ ôåëåõôáßïõ 4çìåñïõ ðñïóÝããéóáí ó÷åäüí ôï 18%.

ðñïóöÝñïíôáò +4,49% ÷ùñßò âÝâáéá íá åìöáíßóåé êÜôé ôï éäéáßôåñï óå åðßðåäï óõíáëëáêôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò, áöïý ï üãêïò ìüëéò ðïõ îåðÝñáóå ôá 3.500 ôåì.

ËÁÈ: ÁðïôéìÜôáé óôá Ð 64 åêáô. åõñþ , ìå ôçí áðüóôáóç áðü ôçí êáèá-

Ë

å åðßðåäï ìåãåèþí ôï Ó á' 3ìçíï áðïäåß÷èçêå ÷áìçëüôåñï ôïõ áíôßóôïé-

ÕÊ: ÔÝôáñôç óåñß ðôùôéêÞ óõíåäñßáóç ç ÷èåóéíÞ…. ìå êëåßóéìï óôï 0,77% êáé óôá åðßðåäá ôùí 1,29 åõñþ êáé ìå üãêï üìùò ó÷åäüí 30.000 ôåì., ðïõ åß÷å íá åìöáíßóåé ãéá åâäïìÜäåò.

ôá ÷áìçëÜ ôçò, õðåñáðïäßäïíôáò Ýíáíôé ôçò áãïñÜ êáôÜ 30% áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ Ýôïõò. ÐáñÜëëçëá ôïíßæïõí üôé ôï "áðñïóäüêçôï äþñï" ôùí 30 åêáô. åõñþ ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí êáé ôçí ó÷åôéêÞ þèçóç ðïõ Ýäùóå óôçí óõíáëëáêôéêÞ äñáóôçñéüôçôá, âåëôßùóáí ôï êëßìá. Ðáñüëï áõôÜ ïé áíáëõôÝò åðéóçìáßíïõí üôé ôá ìáêñïïéêïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá ôçò ÅëëÜäáò, ðïõ ðáñáìÝíïõí Üëõôá êáé ç åýèñáõóôç ðïëéôéêÞ óôáèåñüôçôá, äåí áöÞíïõí ìåãÜëï ðåñéèþñéï áéóéïäïîßáò. Óå üôé áöïñÜ ôçí õðïâÜèìéóç ôïõ åëëçíé-

1,11 åõñþ ðïõ äçìéïýñãçóå ï ðñüóöáôïò ðùëçôÞò.

Äåß÷íåé íá áöõÖÑÉÃÏ: ðíßæåôáé ìå ôçí åíß-

ó÷õóç ôùí ÷èåóéíþí ôçò óõíáëëáãþí óôá åðßðåäá ôùí 78.000 ôåì. íá áðïôåëåß áðü åíèáññõíôéêÜ óôïé÷åßá ôçò óõìðåñéöïñÜò ôçò. • ÐÝñáóå Üíåôá êáé ôá 4,60 åõñþ äßíïíôáò êëåßóéìï óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 4,64 åõñþ. ¸÷åé áñ÷ßóåé íá ÐËÁÈ: áðïêôÜ äõíáìéêÞ êáé

íÝïõò áãïñáóôÝò ðïõ Ýóðåõóáí íá åêìåôáëëåõôïýí ôçí ðßåóç Ýùò ôá

ñÞ ôçò èÝóç (ðïõ äéáìïñöþèçêå óôéò 31/3/2013 óôá 114,3 åêáô. åõñþ )íá ðáñáìÝíåé ÷áïôéêÞ.

÷ïõ ðåñóéíïý ìå ôéò ðùëÞóåéò íá õðï÷ùñïýí óôá 62,2 åêáô. åõñþ (áðü 64,5 åêáô. åõñþ ôï áíôßóôïé÷ï ðåñóéíü äéÜóôçìá). Ôá äå êáèáñÜ êÝñäç õðï÷þñçóáí óôï 1,45 åêáô. åõñþ (áðü 2,75 åêáô. åõñþ)... • … êáé ôá EBITDA ìåéþèçêáí óôá 4,84 åêáô. åõñþ áðü 7,42 åêáô. åõñþ. ï ôáìåßï âÝâáéá åíéó÷ýÔïé èåôéêÝò èçêå óôá 46 ÷éë. åõñþ, ôáìåéáêÝò ñïÝò ðáñÝìåéíáí áí êáé ìåéþèçêáí óôéò 288 ÷éë. åõñþ… åíþ ïé óõíïëéêÝò õðï÷ñåþóåéò áõîÞèçêáí åëáöñþò óôá 146 åêáô. åõñþ. ÊáëÞ óáò çìÝñá Ì. ÔæéâåëÝêá m_tziveleka@motorpress.gr


ÅÐÉËÏÃÅÓ ÅËËÁÊÔÙÑ: Äéáðñáãìáôåýåôáé óôï !÷íïõí 40% ôùí éäßùí êåöáëáßùí êáé üëá äåßüôé ôïí ÓåðôÝìâñéï èá áñ÷ßóïõí

íá ëåéôïõñãïýí ôá åñãïôÜîéá ôùí ðáñá÷ùñÞóåùí. • Ï äáíåéóìüò èá ìåéùèåß, ôá Ýóïäá èá áõîçèïýí êáé åíäå÷ïìÝíùò áõôü íá äþóåé ðåñéóóüôåñç Üíåóç óôá ëåéôïõñãéêÜ êáé êáèáñÜ êÝñäç. Ìå ëïãéóôéêÞ áîßá óôá 5,3000 êáé óôï ôáìðëü óôá 2,2000 åõñþ. • Áðüññïéá ôïõ ÷èåóéíïý +5,8% ìå éäéáßôåñá áõîçìÝíïõò ôïõò üãêïõò ôùí óõíáëëáãþí. Óôï 1,9000 åõñþ óôéò 15 Éïõëßïõ... *** ÅÕÄÁÐ: Ôá ßäéá êåöÜëáéá óôá 869 åêáô. åõñþ ðïõ äßíïõí ëïãéóôéêÞ áîßá áíÜ ìåôï÷Þ óôá 8,1500 åõñþ êáé P/ÂV 0,70. Ìå ÷áìçëü- õøçëü 2013 óôá 4,6500 (8 Áðñ.) êáé 6,4700 åõñþ (23 Éáíïõáñßïõ). Óôá 5,8000 ôþñá...

!

*** ÉÍËÏÔ: Óôï 1,3000 åõñþ ðñéí äýï áêñéâþò åâäïìÜäåò. ¸ôïéìïé üëïé íá ôçí ''îáðïóôåßëïõí'' (üóïé äçëáäÞ äåí ôï åß÷áí ðñÜîåé, åðåéäÞ... áêïýóôçêå ôï ôÜäå Þ ãñÜöôçêå ôï äåßíá...

!

*** ÉÍÔÑÁËÏÔ: Êáé îåêéíÜ Ýíá áíïäéêü ñÜëé - êüíôñá óôá ðÜíôá... - ãéá íá êáôáãñÜøåé Ýíá óêïñ 10-1 êáé íá âñåèåß óôï 1,7000 åõñþ. ÂÝâáéá üóïé Üêïõóáí ôïõò áíáëõôÝò ðïõ óõíéóôïýóáí "Ðþëçóç" êáé Ýäéíáí ôéìÞ óôü÷ï óôï 1,5000 åõñþ, íá ìç æçôïýí ôþñá ôá ñÝóôá.

!

*** ÉÍÔÊÁ: Ó÷åäüí ðáñüìïéá êßíçóç áíáëïãéêÜ êáé óõãêñéôéêÜ ìå áðïôÝëåóìá áðü ôï ÷áìçëü ôïõ 0,3600 - 0,3700 íá êëåßíåé ÷èåò óôï 0,4300 åõñþ ìå Üíïäï 8,3%, óõíáëëáãÝò 270.000 ôì÷. êáé áíåêôÝëåóôï áãïñþí ãéá åðéðëÝïí 30.000 ôì÷.

!

*** ÄÅÇ: Áðü ôá 6,9000 ôçò 5çò Éïõëßïõ ôçí ðñïóãåßùíáí óôá 5,9000 Ýíá 10Þìåñï áñãüôåñá êáé óå 6 óõíåäñéÜóåéò. ÁëëÜ ìå ìßá ïõóéáóôéêÜ áñíçôéêÞ óôéò ìåôÝðåéôá 9 óõíåäñéÜóåéò îåêéíÜåé ôçí ÄåõôÝñá áðü

!

ÅËËÁÊÔÙÑ

15

IÍ & OUT

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ôá 7,2400 åõñþ. Óõí 20% êáé ðëÝïí êáèáñÜ... • ÃÑÁÖÁÌÅ Ó×ÅÔÉÊÁ ðñï çìåñþí...

ÏÔÅ

ÔéìÞ: 6,67 €

*** ÄÅÇ: Óå ìáêñï÷ñüíéï, ìåóï÷ñüíéï êáé âñá÷õ÷ñüíéï ïñßæïíôá ç ôÜóç åßíáé áíïäéêÞ. Ç ìåôï÷Þ Ý÷åé âÜóç óôÞñéîçò óôá 6,11 êáé 6,25 åõñþ êáé áíôßóôáóç óôá 7,11 êáé 7,66 åõñþ. ÓõìðëÞñùóå 5 óåñß ìåßïí êáé áðü ôá 6,9000 îåêéíÜ óÞìåñá áðü ôá 6,1000 åõñþ.

!

*** ÄÅÇ - Piraeus Sec.: ÔéìÞ- óôü÷ï 10,50 åõñþ äßíåé ç Piraeus Sec. ãéá ôçí ìåôï÷Þ, ýóôåñá áðü ôá áðïôåëÝóìáôá ôñéìÞíïõ ôá ïðïßá ôá ÷áñáêôÞñéóå ìåéêôÜ. Ç áýîçóç ôçò ôéìÞò- óôü÷ïõ ðñïÝñ÷åôáé êõñßùò áðü ôï ó÷Ýäéï éäéùôéêïðïßçóçò ðïõ áíáêïßíùóå ôï Äçìüóéï.

!

*** ÄÅÇ(ÉÉ): Ôï Ñ/Å ãéá ôï 2013 ìðïñåß íá åßíáé ðÜíù áðü 15 öïñÝò ôá êáèáñÜ êÝñäç áëëÜ áõôü äåí áðïôåëåß èÝóöáôï óôçí åðéëïãÞ ìßáò ìåôï÷Þò. ¢ëëùóôå óå üñïõò P/BV êáé EV/EBITDA åßíáé ðïëý ÷áìçëüôåñá áðü ôïí ìÝóï üñï ôùí åôáéñåéþí ôïõ êëÜäïõ ôçò óå äéåèíÝò åðßðåäï...

!

*** ÄÅÇ(ÉÉÉ): Ìå ôçí ê/öóç óôï 1,4 äéó. åõñþ êáé ãéá íá öèÜóåéò óôçí êáèáñÞ èÝóç ðñÝðåé íá ðñïóèÝóåéò 4,2 ïëüêëçñá äéó. åõñþ. Êáé ç ëïãéóôéêÞ áîßá ôçò åßíáé 25,00 åõñþ, ÷ùñßò íá êÜíïõìå ëüãï ãéá replacement cost.

!

ÁÐÁÍÔÇÓÅÉÓ

!

ÍÇÑÅÁÓ: Ç ìïíáäéêÞ (ó÷åäüí) ðïõ èá åðéæÞóåé óôïí êëÜäï ôçò êáé áîßæåé íá ôçí ðñïóÝîåé êáíåßò ìå ëßãá áðü ôá äéáèÝóéìÜ ôïõ... *** ÖÏÑÈ, ÁËÊÏ: Äåí ÷ùñÜåé óõæÞôçóç üôé ç áãïñÜ Ý÷åé öáíåß áðÝíáíôß ôïõò éäéáßôåñá ãåííáéüäùñïé... ðñÜîáôå êáôÜ âïýëçóç.

!

*** ÁËÌÕ: Ç Álco ìå êáèáñÞ èÝóç 6,5 åêáô. áðïôéìÜôáé óå 10 åêáô. êáé áõôÞ ìå êáèáñÞ èÝóç 80 åêáô., åõñþ áðïôéìÜôáé óå 13 åêáô. åõñþ. Ôé Üëëï èá äïýìå óå áõôü ôï ðáñáíïéêü ôáìðëü...

!

ÔéìÞ: 2,20 €

å áíôßäñáóç - îÝóðáóìá ìåôÜ áðü ðïëõÓ Þìåñç óôÜóç áíáìïíÞò êáé áðáîßùóçò ïäÞãçóå óôçí ôåëåõôáßá óõíåäñßáóç ôçò åâäïìÜäáò ç Ýãêñéóç ôçò åêôáìßåõóçò ôçò äüóçò ôùí 4 äéó. åõñþ áðü ôï Euro Working Group.

Ì

å áé÷ìÞ ôá ìç ôñáðåæéêÜ blue chips ðïõ áíÝâáóáí üãêïõò êáé ôæßñïõò, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò Ýêëåéóå óôéò 865,18 ìïíÜäåò êëåßíïíôáò óôï õøçëü çìÝñáò ìå èåáìáôéêÞ õðÝñâáóç ôçò êïìâéêÞò ôå÷íéêÜ ðåñéï÷Þò ôùí 850 ìïíÜäùí! ôá åðßðåäá áõôÜ, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò åß÷å Ó íá êëåßóåé áðü ôéò 20 Éïõíßïõ, ðïõ óçìáßíåé üôé ôï ÷ñçìáôéóôÞñéï Ýêëåéóå óå õøçëü 35 çìåñþí. Êáé üëá áõôÜ óå ìéá åâäïìÜäá êáôÞöåéáò êáé óõññßêíùóçò, ìå ìåéùìÝíïõò üãêïõò êáé ôæßñïõò êáé áðáîéùìÝíï óêçíéêü óôéò 4 áðü ôéò 5 óõíåäñéÜóåéò! åôÜ ëïéðüí áðü ìéá óåéñÜ åíôåëþò ÜÌ ÷ñùìùí êáé áðáîéùìÝíùí óõíåäñéÜóåùí, ìå áíýðáñêôïõò üãêïõò êáé ôæßñïõò, ç ÐáñáóêåõÞ Ýöåñå êáëÞ, åõðñüóäåêôç áíôßäñáóç ìå õðïó÷Ýóåéò. óöáëþò, ìéá åðáíÜêôçóç ôùí 850 ìïíÜÁ äùí óå ðåñéóóüôåñá áðü Ýíá êëåéóßìáôá, èá åßíáé ìéá ðïëý èåôéêÞ åîÝëéîç ãéá ôçí ôå÷íéêÞ åéêüíá ôçò áãïñÜò.

Éïõëßïõ ìåôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ ÷ñçìáôéóôçñßïõ. Ïé áíáëõôÝò êÜíïõí ëüãï ãéá êáëýôåñç åéêüíá óôï â' ôñßìçíï óõãêñéôéêÜ ìå ôï ðñïçãçèÝí. • Ëüãù êõñßùò ôïõ ÐÜó÷á ôùí Ïñèïäüîùí, ðïõ öÝôïò Þôáí óôï â' 3ìçíï - åíþ ðÝñõóé Þôáí óôï á' ôñßìçíï -, êáèþò êáé ôçò óôáèåñÞò åéêüíáò ðïõ ðáñïõóéÜæåôáé óôéò ÷þñåò ôçò Í.Á. Åõñþðçò. ôçò ÉBG åêôéìïýí üôé ðáñÜ ÏéôéòáíáëõôÝò äýóêïëåò ïéêïíïìéêÝò óõíèÞêåò ðïõ åðéêñáôïýí óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ êáé ôçí áõîáíüìåíç ðßåóç óôéò áãïñÝò ëéáíéêþí ðùëÞóåùí, ï éó÷õñüò éóïëïãéóìüò ôçò "ÓáñÜíôçò" êáé ç åîÝ÷ïõóá èÝóç ôçò óôçí áãïñÜ ðáñáìÝíåé ç äýíáìç ðõñüò ôçò åôáéñåßáò.

Áäýíáìá åêôéìÜ ç IBG ðùò èá åßíáé ÏÔÅ: ôá áðïôåëÝóìáôá ðïõ èá ðáñïõóéÜóåé

óôï â' ôñßìçíï ëüãù ôïõ Ýíôïíïõ áíôáãùíéóìïý ôéìþí óôçí ÅëëÜäá (ôüóï óôçí óôáèåñÞ üóï êáé óôçí êéíçôÞ ôçëåöùíßá)... • ôçò áñíçôéêÞò åðßðôùóçò ôçò ìåßùóçò óôá ôÝëç ôåñìáôéóìïý óôïí ôïìÝá ôçò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò óôçí ÅëëÜäá, ôçí Âïõëãáñßá êáé ôçí Ñïõìáíßá êáèþò êáé ôïõ ãåíéêüôåñïõ äõóìåíïýò ïéêïíïìéêïý êëßìáôïò óôçí ÅëëÜäá.

ðùò êáé íá' ÷åé, äåí Üëëáîå êÜôé äñáìáéá ôï á' åîÜìçíï ôçò ÷ñÞóçò, ç IBG ðñï¼ ôéêÜ óôçí áãïñÜ, áðëþò áíáæçôïýíôáí à âëÝðåé ðùò ôá êáèáñÜ êÝñäç ôïõ ÏÔÅ èá ìéá áöïñìÞ ãéá ìéá áíôßäñáóç ðñùôßóôùò ôå÷íéêÞò öýóçò, ìåôÜ ôçí ðßåóç êáé ôçí óôÜóç áíáìïíÞò üëùí ôùí ðñïçãïýìåíùí çìåñþí.

õðï÷ùñÞóïõí êáôÜ 42,5% óôá 237,2 åêáô., ôá óõãêñßóéìá êáèáñÜ êÝñäç êáôÜ 37,5% óôá 124,8 åêáô. êáé ï êýêëïò åñãáóéþí êáôÜ 10,6% óôá 2,118 äéó.

çí üðïéá ðïéüôçôá êáé áíèåêôéêüôçôá ôçò áíáìÝíïíôáé ìåéùìÝíá êáôÜ Ôèáóôï áíôßäñáóçò èá ôçí ðéóôïðïéÞóåé ôï áëÜíÔá11%EBITDA óôá 744,2 åêáô. åõñþ, åíþ ôá ðñïêñéôÞñéï ôïõ ößëôñïõ ôùí ôñéþí çìåñþí, äçëáäÞ ïé åðüìåíåò ôñåéò óõíåäñéÜóåéò.

óáñìïóìÝíá EBITDA åêôéìÜôáé üôé èá õðï÷ùñÞóïõí êáôÜ 10,2% óôá 750,5 åêáô. åõñþ.

ÁÑÁÍÔÇÓ: ÁìåôÜâëçôç óôá 5,30 åõñþ, áüôé ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ Ó öÞíåé ôçí ôéìÞ óôü÷ï ôçò "ÓáñÜíôçò" ç Õðåíèõìßæåôáé ÏÔÅ ãéá ôï á' åîÜìçíï ôçò èá áíáêïéíùIBG, åíþ äéáôçñåß óå ÁÃÏÑÁ ôçí óýóôáóç ãéá ôç ìåôï÷Þ ôçò åéóçãìÝíçò.

ðñüêåéôáé íá áíáêïéíþóåé ôá Çåôáéñåßá áðïôåëÝóìáôá ôïõ â' ôñéìÞíïõ óôéò 30

èïýí óôéò 8 Áõãïýóôïõ, ðñéí ôçí Ýíáñîç ôçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò óõíåäñßáóçò. Á.Ô.

ÌÝôï÷ïé ôïõ ÏÔÅ ìå ðïóïóôü Üíù ôïõ 5% ÌÝôï÷ïò DEUTSCHE TELEKOM AG ÅËËÇÍÉÊÏ ÄÇÌÏÓÉÏ FREE FLOAT ÓÕÍÏËÏ

Ðïóoóôü 40,00% 10,00% 50,00% 100%

Áîßá (åõñþ) 1,3 äéó. 326,9 åêáô. 1,6 äéò. 3,3 äéó.

Áñ. Ìåô. Ôåë. Ìåôáâ. 196,1 åêáô. 11/7/2011 49 åêáô. 11/7/2011 245,1 åêáô. 490,2 åêáô. -

•Ôá áíáãñáöüìåíá óôéò óåëßäåò ÉÍ & OUT äåí áðïôåëïýí ðñïôñïðÞ ðñïò ðþëçóç Þ áãïñÜ ìåôï÷þí. Áðïôåëïýí ðñïúüíôá ìåëÝôçò êáé åêôßìçóçò ôùí óõíôáêôþí ôùí óåëßäùí áõôþí.


16

IÍ & OUT

ÔÉÔÁÍ

ÔéìÞ: 13,30 €

ÉÔÁÍ - Alpha Finance: é áíáëõôÝò åðéóçìáßÔêïéíþíïíôáé Ï Ôá áðïôåëÝóìáôá áíáíïõí üôé ç óôáäéáêÞ ôçí åñ÷üìåíç ÐÝìðôç êáé ßóùò áðïäåé÷èïýí áðïãïçôåõôéêÜ ãéá ôçí áãïñÜ, ëüãù ôùí äõóìåíþí óõíèçêþí óôçí ÅëëÜäá, ôçí Ýëëåéøç êåñäþí áðü ôá äéêáéþìáôá CO2... • Êáèþò êáé ôçí Ýëëåéøç áåñßïõ óôçí Áßãõðôï åêôéìïýí ïé áíáëõôÝò ôçò A.F. óå ÝêèåóÞ ôïõò óôéò 24/7.

¼

ðùò åðéóçìáßíåé ôï ôìÞìá áíáëýóåùí ãéá ôï â' ôñßìçíï áíáìÝíåé áýîçóç ôùí ðùëÞóåùí ôçò ÔéôÜí êáôÜ 5% óå åôÞóéá âÜóç óôá 338 åêáô. åõñþ, ìåßùóç ôùí EBITDA êáôÜ 20% óôá 62 åêáô. åõñþ êáé êáèáñÜ êÝñäç 8,7 åêáô. åõñþ Ýíáíôé ôùí 28 åêáô. åõñþ ôïõ 2013.

Ï

"áäýíáìïò êñßêïò", ãéá ìéá áêüìá öïñÜ, èá åßíáé ïé äñáóôçñéüôçôåò ôçò ÔéôÜí óôçí ÅëëÜäá êáé ôçí ÄõôéêÞ Åõñþðç, ëüãù ôçò ìåéùìÝíçò åã÷þñéáò êáôáíÜëùóçò ôóéìÝíôïõ êáé ôïõ äõóìåíïýò ìßãìáôïò ðùëÞóåùí. • Ìå ðåñéèþñéï áéóéïäïîßáò áðü ôçí áíÜêáìøç óôéò ÇÐÁ, üðïõ áíáìÝíåôáé áýîçóç ðùëÞóåùí êáôÜ 12% óôá 108 åêáô. åõñþ.

Å

×ÁÅ: Óå áýîçóç ôçò ôéìÞò-óôü÷ïõ óôá 5,800 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ áðü 4,400 åõñþ ðñïçãïõìÝíùò ðñï÷þñçóå ç Alpha Finance óå ðñüóöáôç ÝêèåóÞ ôçò, äéáôçñþíôáò áìåôÜâëçôç ôçí ÏÕÄÅÔÅÑÇ óýóôáóç.

áëëáãÞ êëßìáôïò, åí áíáìïíÞ ôùí éäéùôéêïðïéÞóåùí êáé ôùí äéáñèñùôéêþí ìåôáññõèìßóåùí, Ý÷åé åðçñåÜóåé ôçí ìåôï÷Þ ôçò åôáéñåßáò, ç ïðïßá Ý÷åé êÜíåé óçìáíôéêü ñÜëé áðü ôá ÷áìçëÜ ôçò, õðåñáðïäßäïíôáò Ýíáíôé ôçò áãïñÜò ðëÝïí ôïõ 30% óôï 2013.

äþÔÏñï""áðñïóäüêçôï ôùí 30 åêáô. åõñþ

ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí êáé ôçí ó÷åôéêÞ þèçóç ðïõ Ýäùóå óôçí óõíáëëáêôéêÞ äñáóôçñéüôçôá, âåëôßùóáí ôï êëßìá.

Ù

óôüóï, ôá ìáêñïïéêïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá ôçò ÅëëÜäáò, ðïõ ðáñáìÝíïõí ãñßöïò, êáé ç åýèñáõóôç ðïëéôéêÞ óôáèåñüôçôá, äåí áöÞíïõí ìåãÜëï ðåñéèþñéï áéóéïäïîßáò. üôé áöïñÜ ôçí õðïÓåâÜèìéóç ôïõ åëëçíéêïý

÷ñçìáôéóôçñßïõ áðü ôïí MSCI, ç Alpha Finance åêôéìÜ ðùò èá ìðïñïýóå íá áðïôåëåß "êáëÞ åßäçóç", áöïý ôïíßæåé ôéò ðñïïðôéêÝò áíÜðôõîçò ôçò åëëçíéêÞò áãïñÜò. Õðåíèõìßæåôáé üôé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò Å×ÁÅ ãéá ôï â' ôñßìçíï áíáêïéíþíïíôáé ôçí ðñïóå÷Þ ÄåõôÝñá.

Óôá 563 ëÝÅÕÑÙÆÙÍÇ: âá (ðåñßðïõ 280 åõñþ)

äéáìïñöþèçêå ôï êáôÜ êåöáëÞí êüóôïò æùÞò óôç Âïõëãáñßá óôï ôÝëïò ôïõ ðåñáóìÝíïõ Éïõíßïõ. Áõôü áíáêïßíùóå ôï Éíóôéôïýôï Êïéíùíéêþí Åñåõíþí ôïõ ìåãáëýôåñïõ óõíäéêÜôïõ ôçò Âïõëãáñßáò...

• ... óýìöùíá ìå ôï ïðïßï ìéá ôåôñáìåëÞò ïéêïãÝíåéá ÷ñåéÜæåôáé 2.254 ëÝâá ôï ìÞíá ãéá ïìáëÞ äéáâßùóç, äß÷ùò êáìßá ðïëõôÝëåéá. ï êáôþöëé ôçò öôþÔðßðåäï ÷åéáò Ý÷åé áíÝëèåé óôï åôùí 214 ëÝâá ôï ìÞíá. Ìå ôüóá êáé ëéãüôåñá ëåöôÜ æïõí (äçëáäÞ, ðñïóðáèïýí íá åðéâéþóïõí…) Ýíá åêáôïììýñéï åîáêüóéåò ÷éëéÜäåò Âïýëãáñïé. ëëá 3,7 åêáôïììýñéá Þ ¢ ôï 57 % ôùí íïéêïêõñéþí óôç ÷þñá Ý÷ïõí ìçíéáßï åéóüäçìá ìÝ÷ñé 310 ëÝâá (155 åõñþ) åíþ ç "ìåóáßá ôÜîç" õðïëïãßæåôáé óå 2,5 åêáôïììýñéá, ðïõ äéáèÝôïõí áðïäï÷Ýò áðü 310 Ýùò 564 ëÝâá ôï ìÞíá. Ïé "ðëïýóéïé" áðïôåëïýí 13% ôïõ óõíïëéêïý ðëçèõóìïý. ËÓ: Áíáêïßíùóå üôé ôçí Ì ÐÝìðôç 25/07/2013 ï ÉùÜííçò ÊáìáôÜêçò, Ðñüåäñïò êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ðñáãìáôïðïßçóå ðþëçóç 50.000 ìåôï÷þí, óõíïëéêÞò áîßáò 140.000 åõñþ.

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÓÉÄÅÍÏÑ

ÔéìÞ: 1,55 €

STREET: "Êáèþò Ìå âáñéÝò áðþWALL ÓÉÄÅ: ðñïâëÝðåôáé áíÜëåéåò óôç ôåëåõôáßá 4å-

ðôõîç ôüóï óôéò ÇÐÁ üóï êáé óôçí Åõñþðç, ðéóôåýïõìå üôé ç Wall Street èá åßíáé óå èÝóç íá áõîÞóåé ôá åêôéìþìåíá êÝñäç áíÜ ìåôï÷Þ ãéá ôï 2014" óçìåéþíåôáé óå Ýêèåóç áíáëõôþí ôçò JP Morgan. ôçí ðñü«ÁíåâÜæïõìå âëåøç ãéá êÝñäç áíÜ

ìåôï÷Þ óôá 120 äïëÜñéá (Ýíáíôé 117) ãéá ôï 2014" áíáöÝñåé ç Ýêèåóç.

J

PMorgan: Óôç Ýêèåóç óçìåéþíåôáé üôé ôá åôáéñéêÜ ïìüëïãá Ý÷ïõí áíáêÜìøåé áðü ôï ðñüóöáôï îåðïýëçìá, êÜôé ðïõ åßíáé õðïóôçñéêôéêü ãéá ôá ðéï ñéøïêßíäõíá assets üðùò ïé ìåôï÷Ýò... • Êáé õðïóôçñßæåôáé üôé "ïé ìåôï÷Ýò ðñÝðåé íá åðáíáêñéèïýí êáé íá ôïðïèåôçèïýí õøçëüôåñá Ýíáíôé ôùí åôáéñéêþí ïìüëïãùí". Ïé êýñéïé êßíäõíïé ãéá ôïõò íÝïõò óôü÷ïõò ôïõò ôçò J.P. Morgan åßíáé ç Êßíá êáé ç Fed.

&P 500: Óôéò 1.775 ìïÉÄÅÍÏÑ: Ìå ôá äýï ôåSãïõìÝíùò íÜäåò áðü 1.715 ðñïçÓ ëåõôáßá èåôéêÜ ðñüóçáýîçóå ôçí ôéìÞ-óôü÷ï ôïõ ãéá ôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò ç JP Morgan, åðéêáëïýìåíç ðáñÜãïíôåò üðùò ç âåëôßùóç ôùí ïéêïíïìéêþí äåäïìÝíùí óôçí Åõñþðç. áýîçóç ôçò ôéìÞòÇ óôü÷ïõ, ðïõ áíáêïéíþèçêå óå Ýêèåóç ôçò JP Morgan Ýñ÷åôáé ëßãï áöüôïõ ï äåßêôçò êéíÞèçêå åðß ìéá åâäïìÜäá ðïëý êïíôÜ óôïí ðñïçãïýìåíï óôü÷ï ôùí 1.715 ìïíÜäùí.

ìÜ ôçò ç ìåôï÷Þ õðåñêÜëõøå ôéò ðñïçãçèåßóåò 5 Üêáñðåò óõíåäñéÜóåéò ôçò, ïëïêëçñþíïíôáò ÷èåò óôï õøçëü ôçò çìÝñáò êáé óôï 1,5500 åõñþ ìå áíåêôÝëåóôï áãïñþí.

ôßá ðïõ îåðåñíïýí ôï 70%, óôç ôéìÞ ôùí 5,3100 åõñþ ôÝôïéá çìåñïìçíßá åí Ýôåé 2009. Êáé óôá 15,0800 åõñþ óôéò 27 Éïõëßïõ 2007, óôï -89% Ýêôïôå.

ôïõ äéêïý ÅíôçòáíáìïíÞ 6ìÞíïõ íá õðåíèõ-

ìßóïõìå üôé óôï ôñßìçíï åß÷å åìöáíßóåé óçìáíôéêÜ ìåéùìÝíåò ðùëÞóåéò, ïé æçìßåò áõîÞèçêáí ðåñáéôÝñù êáé óå ðïóïóôü Üíù ôïõ 50%, åíþ ôá EBITDA ãýñéóáí áñíçôéêÜ.

ÊÅÖÁËÁÉÁ: 351,7 ÉÄÉÁ (áðü 379 åêáô. åõñþ)

êáé äåßêôçò äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï 1,40. Óôá 4,4 åêáô. åõñþ áíÞëèáí ïé èåôéêÝò ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò Ýíáíôé ôùí áñíçôéêþí 0,06 åêáô. åõñþ ðÝñõóé.

ìÝãéóôï 2013 óôá 1,0000 åõñþ êáé 2,3900 åõñþ. Êáé ìå ôçí ëïãéóôéêÞ ôçò óôá 3,6500 åõñþ. åõñþ ôï ÓýÓôïíïëï1,2ôïõäéó.Åíåñãçôéêïý

ôçò. Ìå ôá Éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá: 660,8 åêáô. åõñþ áðü 667 åêáô. ¢õëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá... 1,7 åêáô. åõñþ. Åðåíäýóåéò óå åðé÷åéñÞóåéò: 30,9 åêáô. åõñþ • ËïéðÜ êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá: 101,6 åêáô. Ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá: 5,8 åêáô. ÁðïèÝìáôá: 259,8 åêáô. Ýíáíôé ôùí 285,2 åêáô. ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò: 124,3 åêáô. áðü 150,3 åêáô. (*ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá: 29,6 åêáô. )

ôéò áìïéâÝò êáé ôéò ÉÄÅ: Êáé óôá 763,5 åÃéáóõíáëëáãÝò ôùí ìåëþí Ó êáô. áðü 779,6 åêáô. ôïõ ä.ó. êáé ôùí ä/íôéêþí ôïõ óôåëå÷þí êáôÝâáëå óôï 3ìçíï ôï ðïóü ôùí 0,27 åêáô. åõñþ. Áðáó÷ïëåß ðñïóùðéêü 2739 áôüìùí Ýíáíôé ôùí 2.925 ðÝñõóé.

Ó

ÉÄÅ(É): ÁðïôéìÜôáé óå 149,2 åêáô. åõñþ ìå ôçí ó÷Ýóç P/BV íá äéáìïñöþíåôáé óôï 0,43. Äéáðñáãìáôåýåôáé ôþñá óôï 1,5500 åõñþ ìå åëÜ÷éóôï -

åõñþ ôï óýíïëï ôùí õðï÷ñåþóåùí ôïõ ïìßëïõ. Ìáêñïðñüèåóìåò äáíåéáêÝò 132,6 åêáô. Áíáâáëëüìåíåò öïñïëïãéêÝò õðï÷ñåþóåéò 62,6 åêáô. åõñþ. • ÐñïâëÝøåéò-ëïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò: 15,8 åêáô. Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò 424,3 åêáô. ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò: 128,3 åêáô. åõñþ.

ÌÝôï÷ïé ôçò Óéäåíüñ ìå ðïóïóôü Üíù ôïõ 5% ÌÝôï÷ïò ÂÉÏ×ÁËÊÏ Å.Â. ×ÁËÊÏÕ ÊÁÉ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ FREE FLOAT ÓÕÍÏËÏ

Ðïóoóôü

Áîßá (åõñþ)

Áñ. Ìåô.

Ôåë. Ìåôáâ.

73,38%

109,5 åêáô.

70,6 åêáô.

21/1/2011

26,62% 100%

39,7 åêáô. 149,2 åêáô.

25,6 åêáô. 96,2 åêáô.

-


É åéäéêïß ìáò ãñÜöïõí: áñÜëëçëá, ï Åõñùðáßïò Ï Ð Åõ÷Üñéóôç Ýêðëçîç Åðßôñïðïò õðïãñÜììéóå ðñïÝêõøå áðü ôçí ôåëåõôáßá óõíåäñßáóç ôçò åâäïìÜäáò, ìå ôï óýíïëï ôùí ìåôï÷þí ôïõ FTSE25 (ðëçí ÌÝôêá) íá çãïýíôáé ôçò áíïäéêÞò ðñïóðÜèåéáò ãéá õøçëüôåñá åðßðåäá, áíáöÝñåé ï ÓÝñãéïò Ìåëá÷ñïéíüò.

17

IÍ & OUT

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÕÃÅÉÁ

ÔéìÞ: 0,37 €

ðùò "ðçãÞ" ôùí ðñïâëçìÜôùí ôçò Êýðñïõ áðïôÝëåóå ï äõóáíÜëïãá ìåãÜëïò ôñáðåæéêüò ôçò ôïìÝáò, ï ïðïßïò óõíåôÝëåóå óôçí "äéÜëõóç" ðïéêßëùí åêöÜíóåùí ôçò ïéêïíïìßáò.

Óôï +5,1% êáé ÕÃÅÉÁ(É): óôï 0,3700 ìå óõíáëëáãÝò

117.700 ôì÷ êáé óôçí ê/öóç ôùí 113,1 åêáô. åõñþ. Ìå õø-÷áì. ãéá ôï 2013 óôï 0,2800 - 0,7950 åõñþ).

åñéóóüôåñï åðéöõëáêôéÁ Ð êÞ ç åéêüíá óôïí Ôñáðåæéêü êëÜäï, áëëÜ áðü ôçí Üëëç åßíáé åíèáññõíôéêü ôï ãåãïíüò üôé ç åðéóôñïöÞ ôïõ "short selling" äåí Ýöåñå áóöõêôéêÝò ðéÝóåéò óå áõôüí.

öÞíïíôáò åðßóçò, áé÷ìÝò êáé ðñïò ôçí ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá ôçò ÷þñáò, ï ê. Ñåí Ýêáíå ëüãï ãéá Ýëëåéøç åðáñêïýò åðïðôåßáò åðß ôùí äýï ìåãáëýôåñùí ôñáðåæþí, ôçò ËáúêÞò ÔñÜðåæáò êáé ôçò ÔñÜðåæáò Êýðñïõ.

- ×.Á.: Óôïí ìç ÔÁÌÐËÏ Ôñáðåæéêü 25áñç êáé áðü

éèáíüôáôá ç åðéöõëáñïóèÝôïíôáò, áíáãíþá ðñÝðåé íá åðéóçìÜÐ êôéêüôçôá ãéá ôéò ÔñáðåÐ ñéóå ôçí ôåñÜóôéá æçìéÜ È íïõìå, üìùò, üôé ëüãù æéêÝò ìåôï÷Ýò íá óõíå÷éóôåß, ðïõ õðÝóôçóáí ïé êõðñéáêáèþò óçìáíôéêü ñüëï èá óõíå÷ßóåé íá ðáßæåé ï Ýëåã÷ïò áðü ôçí BlackRock.

Á

íôßèåôá áðü ôïí ìç Ôñáðåæéêü 25áñç, áîßæåé áíáöïñÜò ç êßíçóç ôùí ÏÔÅ êáé ÄÅÇ êáé ëüãù õøçëïý ôæßñïõ. Ìå ôá îÝíá ÷áñôïöõëÜêéá íá ðáñáìÝíïõí áãïñáóôÝò.

Ó

ýìöùíá ìå ôçí Üðïøç ôïõ áíáëõôÞ ôçò Solidus Sec., åðüìåíç óçìáíôéêÞ áíôßóôáóç åßíáé ïé 870 ìïíÜäåò, õðÝñâáóç ôùí ïðïßùí ìðïñåß íá ïäçãÞóåé ôïí Äåßêôç ðñïò ôéò áìÝóùò åðüìåíåò áíôéóôÜóåéò ðïõ ïñéïèåôïýíôáé óôéò 890 êáé 928 ìïíÜäåò.

íôßèåôá, áäõíáìßá õðÝñÁ âáóçò ôùí 870 ìïíÜäùí, èá åðáíáöÝñåé ôïí Äåßêôç óôï ãíùóôü åýñïò ôùí 850 790 ìïíÜäùí. ÕÐÑÏÓ: Äñéìý êáôçãïñþ Ê ðñïò ôéò êõðñéáêÝò áñ÷Ýò åîáðÝëõóå ï Åõñùðáßïò Åðßôñïðïò Ïéêïíïìéêþí ÕðïèÝóåùí, ¼ëé Ñåí åðéññßðôïíôáò ôï óýíïëï ôùí åõèõíþí ôçò êõðñéáêÞò "êáôáóôñïöÞò" óôéò åêÜóôïôå êõâåñíÞóåéò.

Á

íôáðáíôþíôáò óå åðéóôïëÞ ôçò Êýðñéáò ÅõñùâïõëåõôÞ, Á. Ðáðáäïðïýëïõ, ï ê. Ñåí êáôÝóôçóå óáöÝò ðùò ïé åõñùðáúêÝò áñ÷Ýò åß÷áí êáô' åðáíÜëçøç ðñïåéäïðïéÞóåé ôçí Êýðñï ãéá ôçí åðéêåßìåíç "êáôáóôñïöÞ",

Å

íþ ãíùóôïðïßçóå ðùò ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ åß÷å èÝóåé åê ôùí ðñïôÝñùí óôï "ôñáðÝæé" ôï åíäå÷üìåíï ðñïóöõãÞò óôçí ôñüéêá ùò ôçí ìïíáäéêÞ óùôçñßá ãéá ôçí ÷þñá.

êÝò ôñÜðåæåò áðü ôï haircut óôá åëëçíéêÜ ïìüëïãá, êáèéóôþíôáò ùóôüóï, óáöÝò ðùò ç óçìáíôéêüôåñç æçìéÜ ðñïÞëèå áðü ôá ìç åîõðçñåôïýìåíá äÜíåéá.

Õ

ÃÅÉÁ: Ç ìåôï÷Þ ôïõ èåùñåßôáé åê ôùí "çãåôþí" ôïõ êëÜäïõ ôçò õãåßáò óôï ×.Á., ãé' áõôü Ý÷åé óçìáíôéêÞ óôÜèìéóç óôïí äåßêôç. Ùóôüóï êÜôù áðü ôéò óõíèÞêåò Ýëëåéøçò ñåõóôüôçôáò êáé ôùí ðñïâëçìÜôùí ôïõ ÅÏÐÕÕ ïðïéáäÞðïôå ôå÷íéêÞ ðñüâëåøç èåùñåßôáé üôé åßíáé åðßöïâç.

0,80 åõñþ (õðåñäéðëÜóéá ôéìÞ áðü ôá óçìåñéíÜ åðßðåäá) üðïõ ãéá íá öôÜóåé èá ÷ñåéáóôåß êáé õðåñäéðëÜóéïõò üãêïõò óõíáëëáãþí (ôå÷í. áíÜëõóç áðü ôïí Í. Óáê.).

êáëïý market making ç ìåôï÷Þ ôïõ Õãåßá Ý÷åé äåßîåé - ó÷åôéêÝò- áíôï÷Ýò óôá ÷áìçëÜ åðßðåäá ðÝñéî ôùí 0,37 åõñþ.

óôá ÷áìçëÜ ôñéìÞÊïíôÜ íïõ äéáðñáãìáôåýåôáé ôç ìåôï÷Þ ôïõ Õãåßá êáé áõôü

äçìéïõñãåß ôçí áóöÜëåéá ôçò óôÞñéîçò óôá åðßðåäá áõôÜ, äçëáäÞ ðÝñéî ôùí 0,32 åõñþ.

Â

åâáßùò áêüìç éó÷õñüôåñç óôÞñéîç äßíïõí ôá åðßðåäá ôùí 0,28 åõñþ üðïõ ìå âÜóç ôéò óçìåñéíÝò ôéìÝò ïëïêëçñþíåôáé äéüñèùóç ôçò ôÜîçò ôïõ 20% ðåñßðïõ.

ðåñßðôùóç ðïõ ìðåé ç Óåìåôï÷Þ óå áíïäéêü êáíÜ-

ëé, ç ðñþôç áíôßóôáóç åßíáé ðÝñéî ôùí 0,45 åõñþ êáé ìåôÜ áíåâáßíåé êïíôÜ óôá 0,60 åõñþ üðïõ åßíáé ç éó÷õñüôåñç áíôßóôáóç êáé õøçëü 3ìÞíïõ.

êáé ðÝñá, ïé åðüìåÁðüíåòåêåß áíôéóôÜóåéò åßíáé óôá

ÌÝôï÷ïé ôïõ Õãåßá ìå ðïóïóôü Üíù ôïõ 5% ÌÝôï÷ïò MARFIN INVESTMENT GROUP ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑ. ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ FREE FLOAT ÓÕÍÏËÏ

Ðïóoóôü

Áîßá (åõñþ)

Áñ. Ìåô.

Ôåë. Ìåôáâ.

70,38%

79,6 åêáô.

215,2 åêáô.

8/11/2011

29,62% 100%

33,5 åêáô. 113,1 åêáô.

90,5 åêáô. 305,7 åêáô.

-

ðëåõñÜò ôå÷íéêÞò áíÜëõóçò, äýï Þôáí ïé ìåôï÷Ýò ðïõ "Ýêëåøáí ôçí ðáñÜóôáóç". Ç ÄÅÇ êáé ï ÏÔÅ, êáèþò êáé ïé äýï ìå ôï óçìåñéíü ôïõò êëåßóéìï åîÞëèáí áðü ôï âñá÷õ÷ñüíéï ðôùôéêü êáíÜëé.

ðåñßðôùóç ôçò ÄÅÇ Óôçí ç Ýîïäïò óçìáôïäïôÞèç-

êå ìå ôï êëåßóéìï õøçëüôåñá ôùí 7,15 åõñþ, åíþ ç áìÝóùò åðüìåíç ôå÷íéêÞ áíôßóôáóç åíôïðßæåôáé óôá 7,54 åõñþ.

ôï êëåßóéìï õøçëüÅðßóçò, ôåñá ôùí 6,62 åõñþ Ýâãáëå êáé ôïí ôßôëï ôïõ ÏÔÅ áðü ôï âñá÷õ÷ñüíéï ðôùôéêü êáíÜëé, ìå ôçí åðüìåíç áíôßóôáóç íá åíôïðßæåôáé óôá 7,20 åõñþ. Ê.Ð.

Ìç÷áíéêÞ-ÂáëêÜí:Ôá... «ìáãéêÜ» ìå ôá áðïôåëÝóìáôá áíáöåñèåß ðïëëÜêéò ¸÷ïõìå óôï "öáéíüìåíï" áõôü êáé

íáé ãíùóôÜ ôá áíôßóôïé÷á áðïôåëÝóìáôá ôçò èõãáôñéêÞò ôçò ÂÁËÊÁÍ; Ðþò Ýãéíå áõôü ôï... ìáãéêü;

íïéþóáìå éêáíïðïßçóç üôáí ï ÷èåóéíüò ×áìáéëÝùí ôï Ýèéîå. ÅðïìÝíùò äåí åßìáóôå ìüíïí åìåßò ïé... ãñáöéêïß ðïõ äéåñùôþìåèá êáé äéåñùôþìåèá êáé äéåñùôþìåèá... Éäïý ëïéðüí ôïõ ëüãïõ ôï áëçèÝò...

ðüóï äýóêïëï åßíáé íá Åðßóçò, åêäïèïýí ôá áðïôåëÝóìáôá

ôçò ÂÁËÊÁÍ, üôáí Ý÷ïõí äçìïóéåõèåß ôá áíôßóôïé÷á ôçò Ìç÷áíéêÞò;

ãñÜøåé ðïëëÝò öïñÝò ÔïáðüÝ÷ïõìå áõôÞí ôç óôÞëç: Ïé ìÝôï-

÷ïé ìåéïøçößáò Ý÷ïõí ôçí ðåðïßèçóç ðùò áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ìéá ìåôï÷Þ âãåé åêôüò äéáðñáãìÜôåõóçò ðáñáôçñïýíôáé óçìáíôéêÜ êåíÜ óôçí åíçìÝñùóÞ ôïõò, áëëÜ êáé óôïí Ýëåã÷ï ôùí åôáéñåéþí áðü ôéò ÷ñçìáôéóôçñéáêÝò áñ÷Ýò.

ôï äßäõìï Ìç÷áíéÁòêÞðÜñïõìå - ÂÁËÊÁÍ ÁêéíÞôùí, ìå ôçí

ðñþôç íá êáôÝ÷åé ôï 71,38% ôùí ìåôï÷þí ôçò äåýôåñçò.

Éïõíßïõ ôï ×ñçìáôéóôÞñéï Óôéòôçò3ÁèÞíáò -åöáñìüæïíôáò ôéò

ó÷åôéêÝò äéáôÜîåéò- Ýèåóå ðñïóùñéíÜ åêôüò äéáðñáãìÜôåõóçò ôéò ìåôï÷Ýò ôùí äýï åôáéñåéþí åðåéäÞ áõôÝò äåí äçìïóßåõóáí Ýãêáéñá (Ýùò ôéò 31 ÌáÀïõ ùò üöåéëáí) ôéò

ðùò ï êýêëïò åñÈõìßæïõìå ãáóéþí ôçò ÂÁËÊÁÍ åßíáé

ëïãéóôéêÝò ôïõò êáôáóôÜóåéò ãéá ôï ðñþôï öåôéíü ôñßìçíï.

èå óôï ôáìðëü ôïõ ×.Á. áðü ôçí 28ç Éïõíßïõ.

ç ÂÁËÊÁÍ ÁêéíÞôùí åìå åðßóçìç áíáêïßíùÁíôßèåôá, îáêïëïõèåß íá ðáñáìÝíåé åÌÜëéóôá, óÞ ôçò ç ÂÁËÊÁÍ óôéò 31/5 áêôüò äéáðñáãìÜôåõóçò åðåéäÞ ïé íÝöåñå: "Ç äçìïóßåõóç ôùí ïéêïíïìéêþí óôïé÷åßùí ôïõ ðñþôïõ ôñéìÞíïõ äåí åßíáé äõíáôÞ åíôüò ôçò ðñïâëåðüìåíçò ðñïèåóìßáò. Ç äçìïóßåõóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß åíôüò ôïõ Éïõíßïõ".

Ã

ýñù óôéò 20-25 çìÝñåò áñãüôåñá ç Ìç÷áíéêÞ äçìïóßåõóå ôåëéêÜ ôéò ëïãéóôéêÝò ôçò êáôáóôÜóåéò ôïõ ðñþôïõ ôñéìÞíïõ êáé åðáíÞë-

ëïãéóôéêÝò ôçò êáôáóôÜóåéò äåí Ý÷ïõí åêäïèåß áêüìç. Óå áíôßèåóç ìå üóá Ýãñáöå óôçí åðßóçìç áíáêïßíùóÞ ôçò óôéò 31 ÌáÀïõ. • Êáé åäþ ôßèåíôáé ìåñéêÜ åñùôÞìáôá, üðùò: åêäüèçêáí ôá åíïðïéçìÝÐþòíá áðïôåëÝóìáôá ôçò Ìç÷áíéêÞò, ÷ùñßò ðñïçãïõìÝíùò íá åß-

ìçäåíéêüò êáé ôá ðåñéïõóéáêÜ ôçò óôïé÷åßá ó÷åôßæïíôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå ôéò èõãáôñéêÝò ôçò Ìç÷áíéêÞò. Ìå Üëëá ëüãéá, åßíáé ðïëý ðéï óýíèåôç ç äçìïóßåõóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò Ìç÷áíéêÞò áðü áõôÞ ôçò ÂÁËÊÁÍ. èá åíçìåñþóåé êÜðïéïò ¢ñáãå ôïõò ìåôü÷ïõò ìåéïøçößáò ãéá ôï ôé ìÝëëåé ãåíÝóèáé;

ôáêôéêÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ÕÃ.:ôçòÇÂÁËÊÁÍ Ýãéíå óôéò 27 Éïõíß-

ïõ, ÷ùñßò óôçí åðßóçìç áíáêïßíùóç ôçò åôáéñåßáò íá áíáöåñèåß êÜôé ó÷åôéêü ìå ôçí êáèõóôÝñçóç äçìïóßåõóçò ôùí áðïôåëåóìÜôùí... Ôé ðáßæåé;


18

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

Äåßê ôåò Ãåíéêüò Äåßêôçò Ôéìþí ×.Á.

26/7/2013

Ä%

% áðü 31.12.2012

865,72

2,63

-4,65

ÁËÖÁ

4.685.314

ÐÅÉÑ

2.239.495

ÁÔÔ

1.482.951

ÅÔÅ

825.363

ÌÉÃ

777.154

ÄÅÇ

736.676

ÏÔÅ

722.494

FTSE/×.Á. Large Cap

294,13

2,50

-5,02

FTSE/×.Á.-×.Á.Ê. Ôñáðåæéêüò Äåßêôçò

92,69

1,25

-45,11

0,39

-6,29

Äåßêôçò Ôéìþí Ìåóáßáò - ÌéêñÞò Êåöáëáéïð. ×.Á. 2.937,82 FTSE/×.Á. Mid Cap

Ìåôï÷Þ

ÔåìÜ÷éá

983,02

2,42

-13,25

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò Plus

1.310,94

2,41

5,10

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò

1.351,48

2,91

8,80

ÅÕÑÙÂ

705.754

FTSE/×.Á. Mid - Small Cap Èåìåëéùäþí Ìåãåèþí

1.204,02

0,86

-2,82

ÏÐÁÐ

572.154 376.390

FTSE/×.Á. Äåßêôçò ÁãïñÜò

711,33

2,50

-3,54

ÉÍËÏÔ

Åëëçíéêüò Äåßêôçò Mid - Small Cap

924,52

2,89

5,45

Ìåôï÷Þ

Äåßêôçò ¼ëùí ôùí Måôï÷þí ×.Á.

180,65

2,01

-23,67

Êëáäéêïß Äåßêôåò 26/7/2013

Ä%

% áðü 31.12.2012

FTSE/×.Á. ÔñÜðåæåò

122,47

1,25

-45,88

FTSE/×.Á. ÁóöÜëåéåò

1.296,01

7,89

-14,58

FTSE/×.Á. ×ñçìáôïïéêïíïìéêÝò Õðçñåóßåò

1.334,96

2,32

1,21

FTSE/×.Á. Âéïìç÷áíéêÜ Ðñïúüíôá - Õðçñåóßåò

3.352,53

2,68

3,13

FTSE/×.Á. Åìðüñéï

2.465,43

2,77

34,75

FTSE/×.Á. Áêßíçôçò Ðåñéïõóßáò

1.913,15

0,20

28,31

FTSE/×.Á. ÐñïóùðéêÜ - ÏéêéáêÜ Ðñïúüíôá

4.183,87

2,43

33,99

FTSE/×.Á. Ôñüöéìá - ÐïôÜ

7.324,65

1,74

10,01

Äåßê ôåò

2.195,90

5,52

-5,49

FTSE/×.Á. ÊáôáóêåõÝò - ÕëéêÜ

1.855,20

2,33

1,04

FTSE/×.Á. ÐåôñÝëáéï - ÁÝñéï

2.606,33

2,51

-7,35

FTSE/×.Á. ×çìéêÜ

6.574,07

2,69

9,22

FTSE/×.Á. ÌÝóá ÅíçìÝñùóçò

1.625,18 10,00

124,49

FTSE/×.Á. Ôáîßäéá - Áíáøõ÷Þ

1.167,38

2,81

678,71

FTSE/×.Á. Ôçëåðéêïéíùíßåò FTSE/×.Á. Õðçñåóßåò ÊïéíÞò ÙöÝëåéáò FTSE/×.Á. Õãåßá

Áîßá

ÄÅÇ

5.172.085,32

ÏÔÅ

4.796.074,28

ÏÐÁÐ

3.700.929,13

ÅÔÅ

2.129.719,16

ÐÅÉÑ

2.119.670,98

ÁËÖÁ

2.045.153,62

Å×ÁÅ

1.234.052,16

ÔÉÔÊ

1.117.443,32

ÅËËÁÊÔÙÑ

731.664,30

ÌÕÔÉË

723.844,94

ðÝíôå åâäïìÜäùí áíÞëèå, ÷èåò, Ó åôïõøçëü åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, åí ìÝóù åé-

êáóéþí üôé, óôï ðëáßóéï ôçò óõíÜíôçóÞò ôçò ôçí åñ÷üìåíç åâäïìÜäá, ç Federal Reserve èá äþóåé Ýìöáóç óôçí ðñüèåóÞ ôçò íá äéáôçñÞóåé ôá åðéôüêéÜ ôçò óå ÷áìçëÜ åðßðåäá ãéá ìåãáëýôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá. Ïé áíáëõôÝò åêôéìïýí üôé ìéá ôÝôïéá êßíçóç èá ìðïñïýóå íá äéáôçñÞóåé ôï áìåñéêáíéêü íüìéóìá óå èÝóç Üìõíáò óå âñá÷õðñüèåóìï ïñßæïíôá, áí êáé ïé áðþëåéÝò ôïõ áíáìÝíåôáé íá åßíáé ðåñéïñéóìÝíåò ðñéí áðü Ýíáí "êáôáêëõóìü" ïéêïíïìéêþí äåäïìÝíùí ôçí åðüìåíç åâäïìÜäá. ¸ôóé, ôï êïéíü åõñùðáúêü íüìéóìá áíÞëèå óôï 1,3296 äïë., ôï õøçëüôåñï åðßðåäü ôïõ óå äéÜóôçìá ðÝíôå åâäïìÜäùí. Ùóôüóï, áñãüôåñá ðåñéüñéóå ôá êÝñäç ôïõ, óçìåéþíïíôáò Üíïäï ìüëéò êáôÜ 0,02% êáé áíåñ÷üìåíï óôï 1,3279 äïë., êáèþò ôá óôïé÷åßá ãéá ôçí êáôáíáëùôéêÞ åìðéóôïóýíç óôéò ÇÐÁ, ðïõ Ýäåéîáí Üíïäü ôçò ôïí Éïýëéï óôï õøçëüôåñï åðßðåäï ôùí ôåëåõôáßùí Ýîé

Måãáëýôåñåò ÄéáêõìÜíóåéò

FTSE/×.Á. Ðñþôåò ¾ëåò

FTSE/×.Á. Ôå÷íïëïãßá

Óå õøçëü ðÝíôå åâäïìÜäùí ôï åõñþ

Måãáëýôåñåò ÓõíáëëáãÝò

Äåßêôåò X.A.

Ìåôï÷Þ

TéìÞ

Äéáêýìáíóç

ÓÁÔÏÊ

0,067

34,57

ÁËÊÏ

0,402

27,13

ÐÁÓÁË

0,172

22,86

ÅËÃÅÊ

0,600

20,31

×ÊÑÁÍ

0,181

20,00

15,65

ÊÏÑÄÅ

0,239

18,11

4,67

-8,55

ÌÁÈÉÏ

0,236

15,57

1.835,96

2,77

30,78

ÁËÔÅÊ

0,033

15,38

2.645,62

6,74

15,64

ÌÏÕÆÊ

0,170

14,81

203,33

4,80

-27,54

ÅÖÔÆÉ

0,527

12,84

×ñ/êÞ áîßá

Êëåßóéìï Ìåô. % ÔéìÞ

NOMIÓÌÁ

ÁÃÏÑÁ (ÅÕÑÙ)

ÐÙËÇÓÇ (ÅÕÑÙ)

ÄïëÜñéï ÇÐÁ - USD Ëßñá Áããëßáò/Óêùô./Âüñ. Éñëáíäßáò - GBP Êïñþíá Äáíßáò - DKK Êïñþíá Óïõçäßáò - SEK ÖñÜããï Åëâåôéêü - CHF ÄïëÜñéï ÊáíáäÜ - CAD ÄïëÜñéï Áõóôñáëßáò - AUD Ãéåí Éáðùíßáò (100 ìïí.) (100 Units) - JPY Êïñþíá Íïñâçãßáò - NOK

1,34589 0,87397 7,56814 8,74098 1,2519 1,38426 1,45551 132,8026 7,98196

1,30611 0,84813 7,34446 8,48262 1,2149 1,34334 1,41249 128,8774 7,74604 ÐçãÞ: ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá

Top 20 Áðüäïóçò

Áîßá óõí/ãþí

ÔåìÜ÷éá

ÐñÜîåéò

×áì. ôéìÞ Ýôïõò

Õø. ôéìÞ Ýôïõò

1. ÅÔÅ

6.207.675.724,46

1,57

2,59

2.129.719,16

825.363

901

1,83

9,87

2. ÐÅÉÑ

4.818.939.553,45

1,60

0,95

2.119.670,98

2.239.495

1.010

0,83

6,30

3. ÁËÖÁ

4.751.464.115,22

0,46

0,44

2.045.153,62

4.685.314

919

0,16

0,70

4. ÏÔÅ

3.269.303.094,63

2,77

6,67

4.796.074,28

722.494

1.324

4,26

7,80

5. ÅÕÑÙÂ

2.470.754.287,65

0,66

0,61

431.946,55

705.754

444

0,56

6,25

6. ÅËÐÅ

2.078.319.258

2,72

6,80

525.146,11

77.613

453

6,20

9,30

7. ÏÐÁÐ

2.073.500.000

2,20

6,50

3.700.929,13

572.154

809

5,49

8,27

8. ÄÅÇ

1.679.680.000

8,71

7,24

5.172.085,32

736.676

1.585

4,55

8,49

1.075.055.970,52

2,86

8,27

323.798,82

39.593

215

4,85

8,70

10. ÔÉÔÊ

1.024.945.454,40

0,23

13,30

1.117.443,32

84.339

149

11,31

15,60

11. ÌÏÇ

849.705.456,60

2,27

7,67

180.622,35

23.753

192

6,80

9,37

12. ÂÉÏ×Ê

843.775.404,93

5,49

4,23

303.076,66

72.891

279

3,06

5,70

13. ÅÕÄÁÐ

617.700.000

2,29

5,80

68.247,33

11.849

92

4,65

6,47

14. ÌÅÔÊ

571.456.600

0,00

11,00

316.477,32

28.653

214

9,00

12,78

15. ÌÕÔÉË

503.907.365,22

5,64

4,31

723.844,94

171.123

619

3,38

5,65

7,00

28.358,96

4.053

45

4,87

7,32

1.500

10

1

110,00

162,50

9. ÌÐÅËÁ

åôþí, ðñïóÝöåñáí þèçóç óôï áìåñéêáíéêü íüìéóìá. Áðü ôçí Üëëç, ôï åíéáßï íüìéóìá êáôÝãñáöå âáñéÝò áðþëåéåò ôçò ôÜîåùò ôïõ 1,25% Ýíáíôé ôïõ ãéåí, ìå ôçí éóïôéìßá áíÜìåóá óôá äýï íïìßóìáôá íá äéáìïñöþíåôáé óôá 130,18 ãéåí. Ïé åðåíäõôÝò óôñÜöçêáí óôï "êáôáöýãéï" ôïõ éáðùíéêïý íïìßóìáôïò, åí ìÝóù ôçò ðôþóçò ôùí áóéáôéêþí ìåôï÷þí, ìåôÜ áðü ïñéóìÝíá áðïãïçôåõôéêÜ åôáéñéêÜ áðïôåëÝóìáôá. Óå ó÷Ýóç ìå ôç ëßñá Áããëßáò, ôï åõñþ êáôÝãñáöå åëáöñéÜ Üíïäï ôçò ôÜîåùò ôïõ 0,05%, áíåñ÷üìåíï óôéò 86,32 ðÝíåò.

Éóïôéìßåò Åõñþ

Ìåãáëýôåñç ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Áîßá Måôï÷Þ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

Bottom 20 Áðüäïóçò

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

Ä%

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

Ä%

ÁËÊÏ ÁÈÇÍÁ ÌÇ×Ð ÖÏÑÈ ÊÏÕÁË ÁÂÅ ÁÍÅÊ ÉËÕÄÁ ÅÂÑÏÖ ÄÅÇ ÖÉÅÑ ÉÍÔÊÁ ÅÕÐÉÊ ÖÏÕÍÔË ÉÍËÏÔ ÏËÕÌÐ ÌÉà ÓÉÄÅ ÉÍÔÅÊ ÊËÌ

0,40 0,16 0,08 1,26 1,10 0,22 0,09 0,46 0,26 7,24 0,14 0,43 1,23 3,50 1,70 1,37 0,29 1,55 0,79 0,64

22,56 20,00 16,67 16,67 10,00 10,00 9,88 9,59 8,79 8,71 8,53 8,31 7,89 7,69 7,59 7,03 6,93 6,90 6,62 6,50

83.301 400 3.300 19.799 4.176 1 100.000 10 500 736.676 7.490 270.125 2.001 150 376.390 359 777.154 50.495 1.182 608

ÍÅË ÌÁÈÉÏ ÓÐÉÍÔ ÓÁÔÏÊ ÁËÔÅÊ ÌÏÔÏ ÊÏÑÄÅ ×ÊÑÁÍ ÅËÃÅÊ ÄÉÏÍ ÍÉÏÕÓ ÁÅÃÅÊ ÊÁÈÇ ËÁÌÄÁ ÌÅÂÁ ÊÁÌÐ ÂÉÏÓÊ ÐÁÓÁË ÂÁÑà ÓÁÑ

0,03 0,24 0,04 0,07 0,03 0,36 0,24 0,18 0,60 0,08 0,31 0,10 0,71 3,85 1,37 0,49 0,23 0,17 0,78 4,79

-18,42 -18,34 -18,18 -17,28 -15,38 -9,90 -9,81 -9,50 -6,25 -6,25 -6,13 -3,96 -3,01 -2,53 -2,14 -1,80 -1,74 -1,71 -1,52 -1,44

155 1 5 31 7 1 15 1 1 1.585 20 304 13 1 552 17 444 128 17 2

31.759,64 62,4 277,2 24.920,57 4.178 0,22 8.883,60 4,57 130 5.172.085 1.017,50 114.096,36 2.399,83 525 630.979,39 475,34 222.096,81 76.966,51 881,83 388,51

16. ÅÕÐÑÏ

427.000.000

0,14

17. ÊÁÑÅË

414.000.000

3,38 150,00

18. ÏËÐ

400.000.000

0,38

16,00

99.161,46

6.175

93

14,59

21,68

19. Å×ÁÅ

390.904.006,74

0,67

5,98

1.234.052,16

206.625

591

3,75

6,97

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

¼ãêïò

Ôæßñïò

20. ÅËËÁÊÔÙÑ

389.402.888,60

5,77

2,20

731.664,30

339.306

450

1,36

2,50

ÔÉÔÊ

13,20

50.000

660.000,00

ÐáêÝôá

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò 45.000 4.823 40 5.539 32.003 10.785 709 31.410 270 103.149 3.290 3.140 1.100 527 535 5.085 55.138 1.300 200 477

6 25 1 7 9 36 7 22 4 76 8 7 5 5 6 11 32 3 1 8

1.405 1.045,95 1,44 369,62 1.066,93 3.855,21 170,26 5.319,87 152,9 7.931,23 992,34 303,4 779 2.032,55 716,26 2.458,42 12.451,38 223 156 2.314,92

www.xrimatistirio.gr


XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ EUROMEDICA Á.Å. ÐÁÑÏ×ÇÓ ÉÁÔÑÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Óôçí ìåô' áíáâïëÞ óõíÝ÷éóç ôçò óõíåäñßáóçò ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò 28.06.2013 ðáñÝóôçóáí êáé åêðñïóùðÞèçêáí 18 ìÝôï÷ïé, ïé ïðïßïé êáôåß÷áí 16.223.308 ìåôÜ øÞöïõ ìåôï÷Ýò óå áíáëïãßá 74,35% ôïõ óõíüëïõ ôùí ìåôï÷þí. Óôçí åí ëüãù óõíÝëåõóç óõæçôÞèçêáí êáé åëÞöèçóáí áðïöÜóåéò åðß ôùí ðáñáêÜôù èåìÜôùí: ÈÝìá 6ï: ¸ãêñéóç óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 23 á Í. 2190/1920 ôçò óýìâáóçò åñãáóßáò ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ ìåôáîý ôçò Åôáéñßáò êáé ìÝëïõò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. Åðß ôïõ 6ïõ èÝìáôïò ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç åíÝêñéíå óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 23 á Í. 2190/1920 ìå øÞöïõò 14.001.144 õðÝñ êáé 2.222.164 áðï÷Þ ôçí áðü 3.12.2012 óýìâáóç åîçñôçìÝíçò åñãáóßáò áïñßóôïõ ÷ñüíïõ ìåôáîý ôçò Åôáéñßáò ùò åñãïäüôñéáò, êáé ôïõ ê. ÐÝôñïõ ËõñéíôæÞ ùò "ÅðéêåöáëÞò ÁíáäéÜñèñùóçò" ôçò Åôáéñßáò. ÈÝìá 7ï: ÅêëïãÞ íÝïõ åííåáìåëïýò Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. Åðß ôïõ 7ïõ èÝìáôïò ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç åîÝëåîå ìå øÞöïõò 14.001.144 õðÝñ êáé 2.222.164 áðï÷Þ ùò ìÝëç ôïõ íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõò åîÞò: Âáóßëåéï ÂáóêáíôÞñá ôïõ Äçìçôñßïõ, Óðõñßäùíá Êïôñþôóéï ôïõ Çëßá, Íéêüëáï ËéáêïõíÜêï ôïõ ÈùìÜ, ÐÝôñï ËõñéíôæÞ ôïõ IùÜííç, ÂáóéëéêÞ ÓôáìáôÜêçôïõ ÍéêïëÜïõ, ÉùÜííç Óùóóßäç ôïõ Ãåùñãßïõ, Âáóßëåéï ÔóéìðéêÜêç ôïõ Óåñáöåßì, êáèþò åðßóçò êáé, ùò áíåîÜñôçôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, ôïõò: 8. Êùíóôáíôßíï Ëåüíôéï ôïõ Äçìçôñßïõ êáé 9. Ìáñßá Êïíôïìïý ôïõ ÅõáããÝëïõ ùò áíåîÜñôçôá ìÝëç. Ç èçôåßá ôïõ íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ èá åßíáé ôñéåôÞò, Þôïé Ýùò ôçí 24.7.2016, äõíÜìåíç íá ðáñáôáèåß ìÝ÷ñé ôç óýãêëçóç ôçò ôáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí ìåôü÷ùí, ðïõ èá êëçèåß íá åãêñßíåé ôïí éóïëïãéóìü ôïõ ôñßôïõ Ýôïõò, äçëáäÞ ôçò ÷ñÞóåùò 2016, åíôüò ôïõ ðñþôïõ åîáìÞíïõ ôïõ Ýôïõò 2017. ÈÝìá 8ï: ÅêëïãÞ ìåëþí åðé-

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ôñïðÞò ÅëÝã÷ïõ êáé Óõììüñöùóçò êáé Äéá÷åßñéóçò Êéíäýíùí. Åðß ôïõ 8ïõ èÝìáôïò ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç üñéóå ìå øÞöïõò 14.001.144 õðÝñ êáé 2.222.164 áðï÷Þ ùò ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò ÅëÝã÷ïõ ôçò åôáéñßáò, ôïõò ê.ê. Ëåüíôéï Êùíóôáíôßíï ôïõ Äçìçôñßïõ, ËõñéíôæÞ ÐÝôñï ôïõ ÉùÜííç êáé Óùóóßäç ÉùÜííç ôïõ Ãåùñãßïõ. Åðßóçò, ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç üñéóå ìå øÞöïõò 14.001.144 õðÝñ êáé 2.222.164 áðï÷Þ ùò ìÝëç ôçò åðéôñïðÞò Óõììüñöùóçò êáé Äéá÷åßñéóçò Êéíäýíùí, ôïõò ê.ê. Êáöýñá Êùíóôáíôßíï, ÍéêÞôá ÉùÜííç êáé Êáôóáñïý ÐáñáóêåõÞ ìå ìïíïåôÞ èçôåßá, êáé óõãêåêñéìÝíá Ýùò ôçí åðüìåíç ôáêôéêÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò Åôáéñåßáò. ÈÝìá 9ï: ËÞøç áðüöáóçò ãéá ôçí õéïèÝôçóç ðñüóöïñùí ìÝôñùí óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 47 Í. 2190/1920 ãéá ôçí âåëôßùóç ôçò êåöáëáéáêÞò äéÜñèñùóçò ôçò Åôáéñßáò. Åðß ôïõ 9ïõ èÝìáôïò ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ìå øÞöïõò 14.001.144 õðÝñ êáé 2.222.164 áðï÷Þ åíÝêñéíå ôéò ìÝ÷ñé óÞìåñá åíÝñãåéåò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ãéá ôçí õéïèÝôçóç ðñü-

óöïñùí ìÝôñùí óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 47 Í. 2190/1920 ãéá ôçí âåëôßùóç ôçò êåöáëáéáêÞò äéÜñèñùóçò ôçò Åôáéñßáò êáé áðïöÜóéóå ôç óõíÝ÷éóç ôùí åíåñãåéþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ óôï ßäéï ðëáßóéï. ÓõãêåêñéìÝíá, ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï åíçìÝñùóå üôé Ý÷åé æçôÞóåé áðü ôá ôñáðåæéêÜ éäñýìáôá, óôç âÜóç óõãêåêñéìÝíùí åðé÷åéñçìáôéêþí ó÷åäßùí, ôçí áíáäéÜñèñùóç ôïõ õöéóôÜìåíïõ ôñáðåæéêïý äáíåéóìïý êáé ôçí áíáêáôÜôáîç ôùí âñá÷õðñüèåóìùí äáíåßùí óå ìáêñïðñüèåóìá, ìå óêïðü ôçí óýãêëéóç ôïõ ÷ñüíïõ áðïðëçñùìÞò ôïõò ìå ôïí åìðïñéêü êýêëï ôçò Åôáéñßáò. ÅðéðëÝïí, ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï åíçìÝñùóå üôé, üðùò Ý÷åé Þäç áíáêïéíùèåß áðü ôçí Åôáéñßá, âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç äéáðñáãìáôåýóåéò ôçò Äéïßêçóçò ìå óôñáôçãéêü åðåíäõôÞ áðü ôï åîùôåñéêü êáé ïé åíÝñãåéåò ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ íÝïõ ó÷Þìáôïò, õðü ôï ðñßóìá ôùí ðñüóöáôùí áíáêïéíþóåùí ôïõ áñìïäßïõ õðïõñãåßïõ ó÷åôéêÜ ìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ÅÏÐÕÕ êáé ôç óõíåñãáóßá ôïõ ìå ôïõò éäéùôéêïýò ðáñü÷ïõò

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÉÄÑÕÌÁ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÅÍÉÁÉÏ ÔÁÌÅÉÏ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ ÌÉÓÈÙÔÙÍ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÃÅÍ. Ä/ÍÓÇ ÏÉÊÏÍ/ÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ & ×ÇÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÔÌÇÌÁ: ÃÅÍÉÊÏÕ ÕËÉÊÏÕ ×ÑÇÓÅÙÓ & ÁÍÁËÙÓÉÌÏÕ

ÁèÞíá, 24/07/2013 Áñ. Ä/îçò: Ë31/Ã/6/3925

Ôá÷. Ä/íóç: Áã. Êùí/íïõ 16 Ðëçñïöïñßåò: Â. Âáóéëáêïðïýëïõ Ôçë.: 210-5213645 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ôï ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí - Åíéáßï Ôáìåßï ÁóöÜëéóçò Ìéóèùôþí Ä/íóç Ðñïìçèåéþí & ×çìéêþí Õðçñåóéþí äéåíåñãåß ðñü÷åéñï åðáíáëçðôéêü äéáãùíéóìü ðéèáíÞò äáðÜíçò #42.500,00# ÅÕÑÙ ðëÝïí ÖÐÁ, ãéá ôï Ýñãï "Åðåîåñãáóßá Áñ÷åßùí, åêôýðùóç, åìöáêÝëùóç, ðáñÜäïç áðëþí åðéóôïëþí- ðñïóêëÞóåùí ôïõ ÊÝíôñïõ Ðéóôïðïßççò Áíáðçñßáò (ÊÅÐÁ)" ãéá ñïíéêü äéÜôçìá åíüò Ýôïõò, ìå êñéôÞñéï áêôáêýñùçò ôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ, êáé öïñÝá åêôÝëåóçò ôï ÉÊÁÅÔÁÌ. Çìåñïìçíßá ëÞîçò õðïâïëÞò ôùí ðñïóöïñþí åßíáé ç 21/08/13 êáé þñá 10:00. Çìåñïìçíßá äéåîáãùãÞò ôïõ äéáãùíéóìïý åßíáé ç 21/08/13 êáé þñá 10:15. Åéäéêïß ðåñéïñéóìïß óõììåôï÷Þò äåí õðÜñ÷ïõí. ÕðÜñ÷ïõí åéäéêÝò ðñïäéáãñáöÝò. Ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò äÝóìåõóçò áðü ôçí ðñïóöïñÜ åßíáé ìÝ÷ñé 22/12/13. ÅíáëëáêôéêÝò ðñïóöïñÝò äåí ãßíïíôáé äåêôÝò. Ç äáðÜíç âáñýíåé ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ. Ç ðëçñùìÞ èá ãßíåé ìåôÜ ôçí ïñéóôéêÞ ðáñáëáâÞ êÜèå ôìçìáôéêÞò ðáñÜäïóçò. Ãëþóóá: ÅëëçíéêÞ. Çìåñïìçíßá äçìïóßåõóçò óôïí ÇìåñÞóéï Ôýðï: 26 & 27/07/13. Çìåñïìçíßá äçìïóßåõóçò óôï ôåý÷ïò äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ôçò Åöçìåñßäáò ôçò ÊõâÝñíçóçò: 26/07/13. Ðåñéóóüôåñá óôïé÷åßá áé ðëçñïöïñßåò ãéá ôç äéáêÞñõîç äßäïíôáé óôï ôçë.:210.5213645 Fax: 210.5222456, áñìüäéïò õðÜëëçëïò: Âáóéëáêïðïýëïõ ÂáóéëéêÞ óôï ÔìÞìá Ãåíéêïý Õëéêïý ×ñÞóåùò & Áíáëùóßìïõ, 3ïò üñïöïò - ãñáöåßï 7, Áã. Êùíóôáíôßíïõ 16, Ô.Ê. 10431 - ÁÈÇÍÁ. Ç ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÇ ÔÇÓ Ä/ÍÓÇÓ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ Ã. ÂÏÕÔÉÓÍÁ

õãåßáò. Ç åðéôõ÷çìÝíç ïëïêëÞñùóç ôçò áíùôÝñù äéáäéêáóßáò åêôéìÜôáé üôé èá âåëôéþóåé óçìáíôéêÜ ôçí êåöáëáéáêÞ äéÜñèñùóç ôçò Åôáéñßáò. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï åðåóÞìáíå ðñïò ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ùò ðñüóöïñç ëýóç ôçí åíßó÷õóç ôçò êåöáëáéáêÞò äéÜñèñùóçò ìÝóá áðü Áýîçóç Ìåôï÷éêïý Êåöáëáßïõ ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí, ùóôüóï äåäïìÝíùí ôùí åîáéñåôéêÜ äõóìåíþí óõíèçêþí ðïõ åðéêñáôïýí óôçí áãïñÜ ÷ñÞìáôïò êáé êåöáëáßïõ, ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï èá óõíå÷ßóåé ôéò äéåñåõíçôéêÝò åíÝñãåéåò ðñïò áõôÞí ôçí êáôåýèõíóç êáé áõôü ôï èÝìá èá åðáíåîåôáóèåß óå ðåñßðôùóç ðïõ ïé áíùôÝñù åíÝñãåéåò äåí åõïäùèïýí. ÂÁÑÂÁÑÅÓÏÓ Á.Å. Áíáêïéíþíåôáé áðü ôçí åôáéñßá üôé ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç óõíÝ÷åéá ôçò äéáêïðôüìåíçò ÅôÞóéáò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò 30.06.2013, ôçí ÐÝìðôç 25.07.2013, óôçí Ýäñá ôçò åôáéñßáò Ä.Ä. ÓôåíçìÜ÷ïõ Íáïýóçò. Ðá-

ñÝóôçóáí 2 ÌÝôï÷ïé ðïõ åêðñïóùðïýóáí ðïóïóôü 64,13% ôïõ êáôáâåâëçìÝíïõ Ìåôï÷éêïý Êåöáëáßïõ, Þôïé 6.608.643 ìåôï÷þí åðß óõíüëïõ 10.305.079 ìåôï÷þí êáé ëÞöèçêáí ïé åîÞò áðïöÜóåéò: 1. ÅêëïãÞ Ìåëþí Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. ÅêëÝ÷èçêáí ìå øÞöïõò 6.608.643 (100% ôùí ðáñéóôáìÝíùí) ôá åîÞò ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ: ÉæáìðÝëëá ÂáñâáñÝóïõ, Íéêüëáïò ÂåëÞò, Ïõñáíßá Ðáíáãéùôáëßäç, ÐáíôåëÞò Ðáëáíôæßäçò, Íéüâç Áìáíáôßäïõ. 2. Ôñïðïðïßçóç Êáôáóôáôéêïý êáé åíáñìüíéóÞ ôïõ óýìöùíá ìå ôï íÝï Íüìï 4072/2012, üðùò éó÷ýåé. Åãêñßèçêáí ìå øÞöïõò 6.608.643 (100% ôùí ðáñéóôáìÝíùí) ïé ôñïðïðïéÞóåéò ôùí Üñèñùí 11, 30 êáé 34 ôïõ Êáôáóôáôéêïý ôçò åôáéñßáò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïí ôñüðï äçìïóßåõóçò óôïé÷åßùí êáé ðëçñïöïñéþí ôçò åôáéñßáò, óýìöùíá ìå ôï ó÷Ýäéï ôñïðïðïßçóçò ðïõ Ý÷åé áíáñôçèåß óôçí éóôïóåëßäá ôçò åôáéñßáò. 3. ¸ãêñéóç óõìâÜóåùí êáé áìïéâþí óýìöùíá ìå ôá Üñ-

19 èñá 23á êáé 24 ôïõ Ê.Í. 2190/1920. Åãêñßèçêáí ìå øÞöïõò 6.608.643 (100% ôùí ðáñéóôáìÝíùí) ïé áìïéâÝò ðïõ êáôáâëÞèçêáí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðáñåëèïýóáò åôáéñéêÞò ÷ñÞóçò, óýìöùíá ìå ôá Üñèñá 23á êáé 24 ôïõ Ê.Í. 2190/1920. 4. Ïñéóìüò ìåëþí ôçò åðéôñïðÞò åëÝã÷ïõ óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 37 ôïõ Ê.Í. 3693/2008. ÅêëÝ÷èçêå ìå øÞöïõò 6.608.643 (100% ôùí ðáñéóôáìÝíùí) ôñéìåëÞ ÅëåãêôéêÞ ÅðéôñïðÞ, áðáñôéæüìåíç áðü ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó. êá Ïõñáíßá Ðáíáãéùôáëßäç, êá Íéüâç Áìáíáôßäïõ êáé ê. ÐáíôåëÞ Ðáëáíôæßäç, ç ïðïßá (ÅðéôñïðÞ) èá áóêåß ôéò ðñïâëåðüìåíåò áðü ôï Üñèñï 37 ôïõ Ê.Í. 3693/2008 áñìïäéüôçôåò. 5. ÄéÜöïñá èÝìáôá êáé áíáêïéíþóåéò. ¸ëáâáí ÷þñá äéÜöïñåò áíáêïéíþóåéò ðñïò ôïõò ðáñéóôáìÝíïõò ìåôü÷ïõò åê ìÝñïõò ôïõ ðñïåäñåßïõ áíáöïñéêÜ ìå ôçí ðïñåßá ôçò åôáéñßáò êáé ôéò åîåëßîåéò (åêôáìßåõóç åðé÷ïñÞãçóçò, êÜëõøç ôçò áýîçóçò ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ).


20 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁ ÁÉÃÁÉÏÕ Á.Å. Ç ÁÅÑÏÐÏÑÉÁ ÁÉÃÁÉÏÕ A.E. (ç Åôáéñåßá) áíáêïéíþíåé, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Í. 3556/2007 êáé Í.3340 /2005, óå óõíäõáóìü ìå ôçí áðüöáóç 1/434/3.7.2007 ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, üôé ç Autohellas ATEE, óõíäåüìåíï íïìéêü ðñüóùðï ìå ôïí Ðñüåäñï ôïõ Ä.Ó. ôçò Åôáéñåßáò ê. Èåüäùñï ÂáóéëÜêç, ôïí Áíôéðñüåäñï ôïõ Ä.Ó. ôçò Åôáéñåßáò ê. Åõôý÷éï ÂáóéëÜêç êáé ôï ìç-åêôåëåóôéêü ìÝëïò ôïõ Ä.Ó. ôçò Åôáéñåßáò ê. Ãåþñãéï

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÂáóéëÜêç, ðñïÝâç ôçí 23/07/2013 óå áãïñÜ 1.498 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò Åôáéñåßáò, óõíïëéêÞò áîßáò 4.491,49 åõñþ êáé ôçí 24/07/2013 óå áãïñÜ 2.050 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò Åôáéñåßáò, óõíïëéêÞò áîßáò 6.144,50 åõñþ. ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÉÊÏÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ËÁÌÐÑÁÊÇ Á.Å. Óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 3556/2007 óå óõíäõáóìü ìå ôç äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 11 ôçò áðüöáóçò 1/434/3.7.2007 ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, ç åôáéñåßá Äçìïóéïãñáöéêüò Ïñ-

ãáíéóìüò ËáìðñÜêç Á.Å. áíáêïéíþíåé üôé ï ê. Óôáýñïò Ð. Øõ÷Üñçò, Ðñüåäñïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò ÄÏË ÁÅ óôéò 24.7.2013 ðñïÝâç óå áãïñÝò 42.950 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí åêäüóåùò ôçò ÄÏË ÁÅ óõíïëéêÞò áîßáò 27.488,00 åõñþ. Ãéá ôéò áíùôÝñù óõíáëëáãÝò Ý÷ïõí õðïâëçèåß óôçí Åôáéñßá ãíùóôïðïéÞóåéò áðü ôïí õðü÷ñåï, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 13 ôïõ Í. 3340/2005. ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÉÊÏÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ËÁÌÐÑÁÊÇ Á.Å. Ï õðïãñÜöùí Óôáýñïò Ð.

Øõ÷Üñçò óáò ãíùóôïðïéþ óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 24 ðáñ. 2(á) ôïõ Í. 3461/2006, üðùò éó÷ýåé, üôé ôçí 24 Éïõëßïõ 2013 áðÝêôçóá óõíïëéêÜ 42.950 êïéíÝò ïíïìáóôéêÝò ìåôÜ øÞöïõ ìåôï÷Ýò åêäüóåùò ôçò åôáéñåßáò "ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÉÊÏÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ËÁÌÐÑÁÊÇ Á.Å.", ìÝóù ÷ñçìáôéóôçñéáêþí óõíáëëáãþí, Ýíáíôé 0,64 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ. Ã.Å. ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Á.Å.Å. Ç Ã.Å. ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Á.Å.Å. (åöåîÞò "ç Åôáéñåßá") ãíùóôïðïéåß óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ôïõ Í. 3556/2007 êáé êáôüðéí ó÷åôéêÞò ãíùóôïðïßçóçò ðïõ Ýëáâå áðü ôïí ê.

Êùíóôáíôßíï ÂåëÜíç, üôé ôçí 24 Éïõëßïõ 2013, ôï ðïóïóôü ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ðïõ êáôÝ÷åé Ýììåóá ï ê. Êùíóôáíôßíïò ÂåëÜíçò, ìÝóù ôçò åôáéñåßáò BLAKE ASSETS S.A., óôçí Åôáéñåßá, êáôÞëèå ôïõ ïñßïõ ôïõ 5% åðß ôïõ óõíüëïõ ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ôçò Åôáéñåßáò, êáé áðü ðïóïóôü 13,16% êáôÞëèå óå ðïóïóôü 0% åðß ôïõ óõíüëïõ ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ôçò Åôáéñåßáò. ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË Á.Â.Å.Å.Ä.Å. Ï ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË ÁÂÅÅÄÅÓ åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü, êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 4 ðáñ. 4 ôïõ õð'

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013 áñéèì. 2273/2003 Êáíïíéóìïý ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí, üôé óå åêôÝëåóç ôçò áðü 27/06/2012 áðüöáóçò ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò êáé ôçò áðü 09/07/2012 áðüöáóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý ôçò Óõìâïõëßïõ êáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò ôçò ÐÝìðôçò 25çò Éïõëßïõ 2013 ðñïÝâç, ìÝóù ôçò "ÅèíéêÞò Ð & Ê ×ñçìáôéóôçñéáêÞò Á.Å.Ð.Å.Õ.", óå áãïñÜ 19 éäßùí ìåôï÷þí ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 0,7400 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, óõíïëéêÞò áîßáò 14,06 åõñþ.


21 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÕÐÑÏÕ ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÔÁÉÑÉÁ ËÉÌÉÔÅÄ Ìå áöïñìÞ ôç äçìüóéá óõæÞôçóç ãéá ôï èÝìá ôïõ äéá÷ùñéóìïý ôçò ÔñÜðåæáò Êýðñïõ Äçìüóéá Åôáéñåßá Ëôä ("ÔñÜðåæá) óå åìðïñéêÞ êáé ôñÜðåæá áíáðôýîåùò, ôï ìåôáâáôéêü Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÔñÜðåæáò äéåõêñéíßæåé üôé, ôï ÓÜââáôï 20 Éïõëßïõ 2013, ç ÔñÜðåæá Ý÷åé ëÜâåé ôçí áñ÷éêÞ óõãêáôÜèåóç ôçò Áñ÷Þò Åîõãßáíóçò (ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá Êýðñïõ) ãéá Ýíáñîç ìåëÝôçò ôïõ üëïõ èÝìáôïò. Ç ìåëÝôç ôïõ ó÷åäßïõ ãéá äéá÷ùñéóìü ôçò ÔñÜðåæáò èá åßíáé ìÝñïò ôïõ óõíïëéêïý Ó÷åäßïõ ÁíáäéÜñèñùóçò ôçò ÔñÜðåæáò ðïõ èá óõæçôçèåß êáé èá óõìöùíçèåß ìå üëïõò ôïõò áñìüäéïõò öïñåßò ìÝ÷ñé ôá ôÝëç Óåðôåìâñßïõ, óýìöùíá êáé ìå ôéò ðñüíïéåò ôïõ Ìíçìïíßïõ Óõíáíôßëçøçò ìåôáîý ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò êáé ôçò Ôñüéêáò. Ç åõèýíç ôçò õéïèÝôçóçò êáé äéá÷åßñéóçò ôïõ Ó÷åäßïõ ÁíáäéÜñèñùóçò åíáðüêåéôáé óôï íÝï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÔñÜðåæáò ðïõ èá ðñïêýøåé áðü ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí Ìåôü÷ùí. Óçìåéþíåôáé üôé óôï ðëáßóéï ôçò ìåëÝôçò ãéá äéá÷ùñéóìü ôçò ÔñÜðåæáò, ïýôå åôÝèç ïýôå êáé ôßèåôáé èÝìá ìåôáöïñÜò ôùí ïéêéóôéêþí äáíåßùí éäéùôþí, ðïõ åßíáé êáé ç ðëåéïøçößá ôùí ðåëáôþí ôçò ÔñÜðåæáò, óôçí ôñÜðåæá áíáðôýîåùò. Ôï ìåôáâáôéêü Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÔñÜðåæáò ðáñáìÝíåé åðéêåíôñùìÝíï óôïí êýñéï óôü÷ï ôïõ, áõôüí ôçò äéáìüñöùóçò åíüò ïëïêëçñùìÝíïõ ó÷åäßïõ áíáäéÜñèñùóçò, ðïõ èá äéáóöáëßæåé ôç óõíÝ÷éóç ôïõ ðñùôáãùíéóôéêïý ñüëïõ ôçò ÔñÜðåæáò óôçí êõðñéáêÞ ïéêïíïìßá. Ã.Å. ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Á.Å.Å. Ç Ã.Å. ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Á.Å.Å. (åöåîÞò "ç Åôáéñåßá") ãíùóôïðïéåß óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ôïõ Í. 3556/2007 êáé êáôüðéí ó÷åôéêÞò ãíùóôïðïßçóçò ðïõ Ýëáâå áðü ôïí ê. Êùíóôáíôßíï ÂåëÜíç, üôé ôçí 24 Éïõëßïõ 2013, ôï ðïóïóôü ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ðïõ êáôÝ÷åé Ýììåóá ï ê. Êùíóôáíôßíïò ÂåëÜíçò, ìÝóù ôçò åôáéñåßáò BLAKE WORLDWIDE S.A., óôçí Åôáéñåßá, áíÝñ÷åôáé óå 13,16%, Þôïé õðåñÝâç ôï üñéï ôïõ 10% åðß ôïõ óõíüëïõ ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ôçò Åôáéñåßáò.


22

ÌÅÔÏ×ÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÐÇÃÇ: ase.gr

TITËÏÉ ÐÁÑÁÓÔÁÔÉÊÏÉ (WARRANTS)

ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ ÍÂG Securities Ôçë.: 210.77.20.000 www.nationalsec.gr Ç NBG Securities áðïôåëåß ôïí ðåñéöåñåéáêü çãÝôç ôçò ÅðåíäõôéêÞò ÔñáðåæéêÞò, ðñïóöÝñïíôáò ìßá åõñýôáôç ãêÜìá åðåíäõôéêþí êáé ÷ñçìáôéóôçñéáêþí ðñïúüíôùí óôçí ðåëáôåßá ôçò êáé Ý÷ïíôáò ðñüóâáóç óå üëåò ïõóéáóôéêÜ ôéò ìå-

ãÜëåò áãïñÝò ôïõ êüóìïõ. ÄéáèÝôåé áõôüíïìï äßêôõï 5 õðïêáôáóôçìÜôùí óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé ðáñïõóßá óôï Ëïíäßíï, ôçí Ëåõêùóßá êáé ôï ÂïõêïõñÝóôé, áðü üðïõ êáé ðáñÝ÷åé êïñõöáßåò åðåíäõôéêÝò ëýóåéò ãéá ôïõò ðåëÜôåò ôçò, ìå óôü÷ï ôçí åðßôåõîç üóï ôï äõíáôüí õøçëüôåñùí áðïäüóåùí.

ÁèçíáúêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.32.54.764 www.athinaiki-securities.gr

ÄõíáìéêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.36.77.700 www.dynamicsec.gr

ÅðåíäõôéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò Ôçë.: 210.81.73.000 www.ibg.gr

Alphatrust Ôçë.: 210.62.89.100 www.alphatrust.gr

Euroxx Ôçë.: 210.68.79.400 www.euroxx.gr

Nuntius ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.33.50.599 www.nuntius.gr

Alpha Finance Ôçë.: 210.37.05.700 www.alphafinance.gr

EFG Eurobank Securities Ôçë.: 210.37.20.000 www.eurobankequities.gr

ÐÞãáóïò ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.36.70.700 www.pegsec.gr

Ðåéñáéþò ÁÅÐÅÕ Ôçë.: 210.33.54.000 www.piraeus-sec.gr Ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ åôáéñåßá "Ðåéñáéþò ÁÅÐEÕ" Ý÷åé ùò êýñéåò äñáóôçñéüôçôåò ôç äéáìåóïëÜâçóç ãéá áãïñÜ åëëçíéêþí êáé îÝíùí ìåôï÷þí, åëëçíéêþí êáé îÝíùí ðáñáãþãùí ðñïúüíôùí, êñáôéêþí êáé åôáéñéêþí ïìïëüãùí, ãéá ëïãáñéáóìïýò

ðåñéèùñßïõ (margin accounts), êáèþò êáé ôç äéåêðåñáßùóç ôùí ÷ñçìáôéóôçñéáêþí óõíáëëáãþí ðïõ äéåíåñãïýíôáé ìÝóù ôïõ äéêôýïõ ôùí õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò, ôùí 2 õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò (Èåóóáëïíßêç, ÐÜôñáò) áëëÜ êáé ôùí 18 óõíåñãáæüìåíùí Áíþíõìùí Åôáéñåéþí ÅðåíäõôéêÞò ÄéáìåóïëÜâçóçò.


XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÌÅÔÏ×ÅÓ

23


24

ÌÅÔÏ×ÅÓ

ÄÉÁÐÑÁÃÌÁÔÅÕÓÉÌÁ ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ (Ä.Á.Ê.)

×ÁÌÇËÇ ÄÉÁÓÐÏÑÁ

ÅÐÉÔÇÑÇÓÇ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013


XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÌÅÔÏ×ÅÓ

ÐÑÏÓ ÄÉÁÃÑÁÖÇ

ÓÅ ÁÍÁÓÔÏËÇ

ÅÍÁËËÁÊÔÉÊÇ ÁÃÏÑÁ

25


26

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

Óôéò ìåôï÷Ýò ôçò Alpha Bank åðéêåíôñþèçêå ÷èåò ôï ìåãáëýôåñï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí ôá 9,179 åêáô. åõñþ áíÞëèå ç áîßÓ á ôùí óõíáëëáãþí óôçí áãïñÜ ðáñáãþãùí. Ôï óõìâüëáéï ëÞîçò

ìåôï÷þí äéáêéíÞèçêáí 7.951 óõìâüëáéá, áîßáò 3,101 åêáô. åõñþ, åíþ ôï ìåãáëýôåñï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí åðéêåíôñþèçêå óôï ÓÌÅ åðß ôùí ìåôï÷þí ôçò Alpha Bank äéáêéíþíôáò 1.527 óõìâüëáéá. Óôá ÓÌÅ åðß ôçò ÅÓÕÌÂOËÁÉÁ

èíéêÞò äéáêéíÞèçêáí 641 óõìâüëáéá, óôçí Ðåéñáéþò 252 , óôçí Eurobank 40, óôçí Marfin Investment Group 322, óôïí ÏÔÅ Ýãéíáí 1.085 óõìâüëáéá, óôç ÄÅÇ Ýãéíáí 1.308, óôïí ÏÐÁÐ Ýãéíáí 254, óôçí Coca Cola HBC

ÌÅËËOÍÔÉÊÇÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013 80,óôçí Å×ÁÅ Ýãéíáí 157 óõìâüëáéá, óôçí ÔéôÜí Ýãéíáí 11 óõìâüëáéá, óôç Âéï÷Üëêï 27, óôçí Ìõôéëçíáßïò 317, óôá ÅËÐÅ 91, óôçí Motor Oil 18, óôç Óéäåíüñ 83, óôç ÃÅÊ 389, óôçí ÅëëÜêôùñ 91, óôçí Éntralot 367, óôç Folli

ÅÊÐËÇÑÙÓÇÓ

ÓÅ

ÄÅÉÊÔÅÓ

-

Follie 8, óôç Jumbo 127, óôç Frigoglass 38, óôïí ÏËÐ 11, óôç Eurobank Properties 8, ÔÝñíá ÅíåñãåéáêÞ 679, åíþ äåí Ýãéíáí óõìâüëáéá óôéò ìåôï÷Ýò ôçò ÌÅÔÊÁ êáé ôçò Óùëçíïõñãåßá Êïñßíèïõ.

FUTURES

ON

INDICES

Áõãïýóôïõ 2013 óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáðñáãìáôåýåôáé ìå premium 1,57%. Ï äåßêôçò FTSE/XA Large Cap Ýêëåéóå óôéò 294,13 ìïíÜäåò, ìå Üíïäï óå ðïóïóôü 2,50%. Óôá Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò (ÓÌÅ) óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáêéíÞèçêáí 4.098 óõìâüëáéá, áîßáò 6,078 åêáô. åõñþ, ìå 49.440 áíïéêôÝò èÝóåéò. Óôá ÓÌÅ åðß Ä É Ê Á É Ù Ì Á Ô Á

Ð Ñ Ï Á É Ñ Å Ó Ç Ó

Ó Å

Ä Å É Ê Ô Å Ó

-

F U T U R E S

O N

I N D I C E S

ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÓÔÏÍ FTSE/XAA-20 (ÌïíÜäá ÄéáðñáãìÜôåõóçò: 1 ìïíÜäá äåßêôç x 5 ÅÕÑÙ - Ôñüðïò ÅîÜóêçóçò: Åõñùðáúêüò, ×ñçìáôéêüò Äéáêáíïíéóìüò)

O áãoñáóôÞò åíüò call option áãoñÜæåé oõóéáóôéêÜ áðü ôoí ðùëçôÞ ôo äéêáßùìá íá áðáéôÞóåé ðáñÜäoóç ôoõ õðoêåßìåíoõ ðñoéüíôoò óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ (ôéìÞ åîÜóêçóçò) êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá (Çìåñ. ËÞîçò). O ðùëçôÞò åíüò call option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá ðáñáäþóåé ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ call áðoöáóßóåé íá åîáóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ(option).Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò (option premium). O áãoñáóôÞò åíüò

put option áãoñÜæåé ôo äéêáßùìá íá ðáñáäþóåé (ðoõëÞóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôoí ðùëçôÞ ôoõ put óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá. O ðùëçôÞò åíüò put option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá áðoäå÷èåß (áãoñÜóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ put áðoöáóßóåé íá áóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ. Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò.


ôçò ÅËÅÕÈ. ÐÉÐÅÑÏÐÏÕËÏÕ e_piperopoulou@motorpress.gr

ÕðïâÜèìéóç éôáëéêþí ôñáðåæþí áðü Fitch Óôçí õðïâÜèìéóç ôùí áîéïëïãÞóåùí ôïõ ìáêñïðñüèåóìïõ áîéü÷ñåïõ (IDR) ôñéþí éôáëéêþí ôñáðåæþí ðñïÝâç, ÷èåò, ç Fitch, ìå ôï outlook íá åßíáé áñíçôéêü. Åéäéêüôåñá, ï ïßêïò áîéïëüãçóçò õðïâÜèìéóå ôçí Banca Popolare di Sondrio óå "BBB" áðü "BBB+", ôçí Banca Popolare dell'Emilia Romana óå "ÂÂ+" áðü "BBB" êáé ôçí Banca Carige óå "BB" áðü "BB+". Ï ïßêïò Ýèåóå, åðßóçò, ôçí áîéïëüãçóç ôïõ IDR ôçò Banca Popolare di Milano óå êáèåóôþò áñíçôéêÞò ðáñáêïëïýèçóçò, åíþ åðéâåâáßùóå ôéò áîéïëïãÞóåéò ãéá ôéò Banco di Desio e della Brianza, Credito Emiliano, Banca Popolare di Vicenza êáé Credito Valtellinese.

Êáëýôåñç åíçìÝñùóç åñãáæïìÝíùí æçôÜ ç Å.Å. ÆùôéêÞò óçìáóßáò ãéá ôçí ðñüâëåøç ôçò áëëáãÞò êáé ôç äéá÷åßñéóç ôçò áíáäéÜñèñùóçò ìå êáôÜëëçëï êáé êïéíùíéêÜ õðåýèõíï ôñüðï ÷áñáêôÞñéóå ôçí åíçìÝñùóç ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôç äéáâïýëåõóç ìå áõôïýò ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ, óôï ðëáßóéï ôçò áîéïëüãçóçò ðïõ õëïðïßçóå ãéá ôïí åíôïðéóìü ôùí õðåñâïëéêþí åðéâáñýíóåùí, áëëçëïåðéêáëýøåùí, êåíþí Þ áíáêïëïõèéþí ðïõ åíäÝ÷åôáé íá åìöáíßóôçêáí áðü ôçí Ýãêñéóç ôñéþí ïäçãéþí ôçò Å.Å., ïé ïðïßåò áöïñïýí óôéò ïìáäéêÝò áðïëýóåéò, óôéò ìåôáâéâÜóåéò åðé÷åéñÞóåùí êáé óôç èÝóðéóç ãåíéêïý ðëáéóßïõ ãéá ôçí åíçìÝñùóç ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôç äéáâïýëåõóç ìå áõôïýò óôçí Å.Å. Ç Ýêèåóç äéáðéóôþíåé üôé ïé ôñåéò ïäçãßåò åßíáé ãåíéêÜ êáôÜëëçëåò, áðïôåëåóìáôéêÝò, óõíåðåßò êáé åíéó÷ýïíôáé áìïéâáßá, åíþ ôá ïöÝëç ðïõ ðñïóöÝñïõí öáßíåôáé íá áíôéóôáèìßæïõí ôï êüóôïò. Ùóôüóï, ç Êïìéóéüí äéáðéóôþíåé ïñéóìÝíåò åëëåßøåéò ùò ðñïò ôï ðåäßï ðïõ êáëýðôïõí êáé ôçí åöáñìïãÞ ôïõò.

ÄÍÔ: Êßíäõíïò áóôÜèåéáò óôéò áãïñÝò Áðü ôçí åðéêåßìåíç Ýîïäï ôçò Fed áðü ôçí ðïóïôéêÞ ÷áëÜñùóç

Á

íôéäñÜóåéò óôçí áãïñÜ êáé "õðåñâïëéêÞ" áóôÜèåéá óôéò áðïäüóåéò èá ìðïñïýóå íá ðñïêáëÝóåé ç Ýîïäïò ôçò áìåñéêáíéêÞò Federal Reserve áðü ôéò áãïñÝò ïìïëüãùí, üðùò ðñïåéäïðïßçóå, ÷èåò, ôï ÄéåèíÝò Íïìéóìáôéêü Ôáìåßï (ÄÍÔ). ¼ðùò áíáöÝñåé ôï Ôáìåßï óå ÝêèåóÞ ôïõ ãéá ôçí ïéêïíïìßá ôùí ÇÐÁ, ìéá ôÝôïéá êßíçóç èá ìðïñïýóå íá Ý÷åé "å÷èñéêÝò" ðáãêüóìéåò åðéðôþóåéò. "Ìéá áðïôåëåóìáôéêÞ åðéêïéíùíßá ó÷åôéêÜ ìå ôç óôñáôçãéêÞ åîüäïõ êáé ìéá ðñïóåêôéêÞ âáèìïíüìçóç ôïõ ÷ñïíïäéáãñÜììáôïò èá åßíáé êñßóéìçò óçìáóßáò ãéá ôç ìåßùóç áõôþí ôùí êéíäýíùí", áíáöÝñåé ï ïñãáíéóìüò. Ôï ÄÍÔ äéáôÞñçóå áìåôÜâëçôåò ôéò ðñïâëÝøåéò ôïõ ãéá ôçí áíÜðôõîç ôùí ÇÐÁ, áíáìÝíïíôáò áíÜðôõîç 1,7% ãéá ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò êáé 2,7% ãéá ôï 2014. Ç Fed åîåôÜæåé ôï åíäå÷üìåíï ìåßùóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò ìçíéáßùí áãïñþí ïìïëüãùí, ýøïõò 85 äéó. äïë., åíþ Ý÷åé åðéóçìÜíåé üôé ôá ïéêïíïìéêÜ äåäïìÝíá èá êáèïñßóïõí ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá êáé ôïí ñõèìü ôçò ìåßùóçò. Óôçí Ýêèåóç õðïãñáììßæåôáé ðùò ç åðåêôáôéêÞ íïìéóìáôéêÞ ðïëéôéêÞ "óõíå÷ßæåé íá ðáñÝ÷åé ïõóéáóôéêÞ óôÞñéîç óôçí áíÜêáìøç", áëëÜ ðñïóôßèåôáé ðùò "ðñÝðåé íá åîåôáóôïýí óïâáñÜ ïé åðéðôþóåéò ôçò óôç ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞ óôáèåñüôçôá", êáèþò ìéá ðáñáôåôáìÝíç ðåñßïäïò ÷áìçëþí åðéôïêßùí ìðïñåß íá Ý÷åé áðñüâëåðôåò óõíÝðåéåò. Ôï ÄÍÔ æÞôçóå, ðáñÜëëçëá, ìåãáëýôåñç óáöÞíåéá áðü ôçí ï-

ìïóðïíäéáêÞ ôñÜðåæá ôùí ÇÐÁ, ôïíßæïíôáò üôé ç Ýëëåéøç óáöÞíåéáò èá ìðïñïýóå íá ðñïêáëÝóåé ìéá óçìáíôéêÞ Üíïäï ôïõ êüóôïõò äáíåéóìïý, ðëÞôôïíôáò óïâáñÜ ôçí áíÜêáìøç ôùí ÇÐÁ. Ôï Ôáìåßï õðïëïãßæåé üôé ïé öüâïé ôùí åðåíäõôþí ãéá ìéá ðñüùñç Ýîïäï ôçò Fed áðü ôéò ðïëéôéêÝò åýêïëïõ ÷ñÞìáôïò èá ìðïñïýóáí íá ðñïêáëÝóïõí ìéá Üíïäï ôïõëÜ÷éóôïí êáôÜ 125 ìïíÜäåò âÜóçò ôçò áðüäïóçò ôïõ 10åôïýò áìåñéêáíéêïý ïìïëüãïõ, åéäéêÜ áí ïé áãïñÝò åßíáé áâÝâáéåò ó÷åôéêÜ ìå ôá ó÷Ýäéá ôçò êåíôñéêÞò ôñÜðåæáò. Ç åêôßìçóç áõôÞ ôïõ ÄÍÔ âáóßóôçêå óôéò ëáíèáóìÝíåò åéêáóßåò ôùí áãïñþí ðåñß ìéáò óôáäéáêÞò õðï÷þñçóçò ôçò ðïóïôéêÞò ÷áëÜñùóçò, äýï ôñßìçíá íùñßôåñá áðü ü,ôé èåùñåß "õãéÝò" ôï ÄÍÔ. Ôï Ôáìåßï óõìâïõëåýåé ôç Fed íá äéáôçñÞóåé ôï ðñüãñáììá áãïñþí ïìïëüãùí ôïõëÜ÷éóôïí ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2013. Ðáñüëá áõôÜ, ôá óôåëÝ÷ç ôçò êåíôñéêÞò ôñÜðåæáò áíáìÝíåôáé íá óõæçôÞóïõí ó÷åôéêÜ ìå ôï åÜí èá âåëôéþóïõí Þ áíáèåùñÞóïõí ôçí êáèïäÞãçóÞ ôïõò ó÷åôéêÜ ìå ôá ìåëëïíôéêÜ ôïõò ó÷Ýäéá, óôï ðëáßóéï ôçò óõíÜíôçóÞò ôïõò ôçí åðüìåíç åâäïìÜäá. Ïé ðáñáôçñÞóåéò ôïõ ÄÍÔ Ýñ÷ïíôáé åí ìÝóù öüâùí, éäßùò åê ìÝñïõò ôùí áíáäõüìåíùí áãïñþí, ãéá îáöíéêÝò êéíÞóåéò ôçò áãïñÜò. Åíäåßîåéò ôçò áëëáãÞò ðïëéôéêÞò ôçò Fed, ìåôÜ áðü ÷ñüíéá åîáéñåôéêÜ ÷áìçëþí åðéôïêßùí, þèçóáí íùñßôåñá öÝôïò ôïõò åðåíäõôÝò óå üëï ôïí êüóìï íá áíáêáôáíåßìïõí ôá ÷áñôïöõëÜêéÜ ôïõò.

ÁõôÞ ç îáöíéêÞ áëëáãÞ ðñïêÜëåóå Ýíôïíåò äéáêõìÜíóåéò óôéò áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò, ïìïëüãùí êáé ìåôï÷þí óå üëï ôïí êüóìï. Ôï ÄÍÔ ôüíéóå, åðßóçò, üôé "ìéá ïìáëÞ êáé óôáäéáêÞ áíïäéêÞ ìåôáôüðéóç ôçò êáìðýëçò áðïäüóåùí èá ìðïñïýóå íá åßíáé äýóêïëï íá ó÷åäéáóôåß, åðéóçìáßíïíôáò üôé èá ìðïñïýóáí íá õðÜñîïõí ðåñßïäïé ìåãáëýôåñçò áóôÜèåéáò, üôáí ðëÝïí ôá åðéôüêéá óçìåéþóïõí êÜðïéï áðüôïìï "Üëìá" - üðùò äåß÷íïõí ôá ðñüóöáôá ãåãïíüôá". Áíáöåñüìåíï óôï äïëÜñéï, ôï ÄÍÔ åðåóÞìáíå üôé åßíáé åëáöñþò õðåñôéìçìÝíï, Ýùò êáé êáôÜ 10% õøçëüôåñï óå ó÷Ýóç ìå ôï åðßðåäï ðïõ "ðñïôåßíïõí" ôá èåìåëéþäç ïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá. Áîéùìáôïý÷ïé ôçò Fed äÞëùóáí óôï Ôáìåßï üôé Ý÷ïõí åíéó÷ýóåé ôç ìåëÝôç ôùí äõíçôéêþí êéíäýíùí áðü ôçí Ýîïäï êáé ôá ÷áìçëÜ åðéôüêéá, åðéóçìáßíïíôáò óôï ÄÍÔ üôé åßíáé Ýôïéìïé íá åíéó÷ýóïõí ôéò áãïñÝò ôïõò, óå ðåñßðôùóç ðïõ ÷ñåéáóôåß, êáé üôé ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôá ïéêïíïìéêÜ ôïõò "åñãáëåßá" ãéá ðñïâëÞìáôá ðïõ åíäå÷ïìÝíùò ðñïêýøïõí. Óôï ìåôáîý, åêðñüóùðïò ôïõ Ëåõêïý Ïßêïõ äÞëùóå, ÷èåò, üôé ï áìåñéêáíüò ðñüåäñïò, ÌðáñÜê ÏìðÜìá, äåí áíáìÝíåôáé íá ïñßóåé ôïí äéÜäï÷ï ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò Fed, Ìðåí ÌðåñíÜíêé, íùñßôåñá áðü êÜðïéá óôéãìÞ ìÝóá óôï öèéíüðùñï. Ôá äýï ïíüìáôá ðïõ áêïýãïíôáé åßíáé áõôü ôïõ ðñþçí äéåõèõíôÞ ôïõ Åèíéêïý Ïéêïíïìéêïý Óõìâïõëßïõ, Ëüñåíò ÓÜìåñò, êáé ôçò áíôéðñïÝäñïõ ôçò Fed, ÔæÜíåô ÃÝëåí.

ÌåéêôÞ åéêüíá óôçí Åõñþðç

Ìåßùóç êåñäþí 3% óôçí Total SA ÊáôÜ 3% ìåéùìÝíá åìöáíßóôçêáí ôá ðñïóáñìïóìÝíá êáèáñÜ êÝñäç ôçò Total ãéá ôï â' ôñßìçíï, êáèþò ïé ÷áìçëüôåñåò ôéìÝò ôïõ áñãïý ðåôñåëáßïõ êáé ôïõ öõóéêïý áåñßïõ áíôéóôÜèìéóáí ôçí åëáöñþò õøçëüôåñç ðáñáãùãÞ. Åéäéêüôåñá, ôá êÝñäç õðï÷þñçóáí óôá 2,7 äéó. åõñþ, áðü 2,8 äéó. åõñþ Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá. Óå ìç ðñïóáñìïóìÝíç âÜóç, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí åêôÜêôùí ÷ñåþóåùí êáé ôùí êåñäþí Þ æçìéþí áðü ôçí áîßá ôùí assets ôçò, ôá êÝñäç ôçò Total åíéó÷ýèçêáí êáôÜ 67%, óôá 2,54 äéó. åõñþ. Ôçí ßäéá ðåñßïäï, ôá Ýóïäá ôçò åôáéñåßáò êáôÝãñáøáí ðôþóç ôçò ôÜîåùò ôïõ 4% êáé äéáìïñöþèçêáí óå 47 äéó. åõñþ.

27

ÎÅÍÅÓ ÁÃÏÑÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 IOYËIÏÕ 2013

å ìåéêôÜ ðñüóçìá Ýêëåéóáí, ÷èåò, ôá åõñùðáúêÜ ÷ñçìáôéóôÞñéá, äå÷üìåíá ðéÝóåéò êõñßùò áðü ôïí ãåñìáíéêü äåßêôç DAX, ï ïðïßïò åðçñåÜóôçêå áðü Ýíá ðñüóöáôï "êýìá" áñíçôéêþí åôáéñéêþí áðïôåëåóìÜôùí. Ï ðáíåõñùðáúêüò äåßêôçò FTSEurofirst 300 ôùí êïñõöáßùí ìåôï÷þí Ýêëåéóå ðñïóùñéíÜ êáôÜ 0,3% ÷áìçëüôåñá, óôéò 1.205,70 ìïíÜäåò, åí ìÝóù ôùí áäýíáìùí ðñïâëÝøåùí êåñäïöïñßáò ðïõ áíáêïßíùóáí ìåãÜëåò ãåñìáíéêÝò åôáéñåßåò. Ç ìåôï÷Þ ôçò ThyssenKrupp õðï÷þñçóå êáôÜ 2,7%, åíþ ôçò Daimler êáôÝãñáøå áðþëåéåò ôçò ôÜîåùò ôïõ 2,4%, ðáñáóýñïíôáò ÷áìçëüôåñá üëï

Ì

ôïí êëÜäï áõôïêéíÞôùí. Ï äåßêôçò Stoxx Europe 600 õðï÷þñçóå êáôÜ 0,2%, óôéò 298,91 ìïíÜäåò, óôï êëåßóéìï ôçò óõíåäñßáóçò, "óâÞíïíôáò" êÝñäç 0,7% ðïõ êáôÝãñáöå íùñßôåñá. Ï äåßêôçò êáôÝãñáøå ðôþóç 0,3% ãéá ôï óýíïëï ôçò åâäïìÜäáò, åíþ áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ ìÞíá Ý÷åé åíéó÷õèåß êáôÜ 4,9%. Ï äåßêôçò FTSE 100 óôï Ëïíäßíï êáôÝãñáøå áðþëåéåò 0,50%, êëåßíïíôáò óôéò 6.554,79 ìïíÜäåò, ï DAX óôç Öñáíêöïýñôç Ýêëåéóå ìå ðôþóç êáôÜ 0,65%, óôéò 8.244,91 ìïíÜäåò, åíþ, áíôßèåôá, ï CAC 40 óôï Ðáñßóé åíéó÷ýèçêå êáôÜ 0,32%, êëåßíïíôáò óôéò 3.968,84 ìïíÜäåò. ×áìçëüôåñá äéáðñáãìáôåýï-

íôáí ïé áìåñéêáíéêÝò ìåôï÷Ýò óôç Wall Street, ìå ôçí áãïñÜ íá ðáßñíåé ìéá "áíÜóá" áðü ôï ñÜëé, ðïõ Ý÷åé ùèÞóåé ôïí äåßêôç S&P 500 êáôÜ 18% õøçëüôåñá áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ Ýôïõò, êáèþò ïé åðåíäõôÝò "æýãéæáí" ôá åôáéñéêÜ áðïôåëÝóìáôá. ¸ôóé, ï äåßêôçò Dow Jones óçìåßùíå ðôþóç êáôÜ 0,62% êáé êéíïýôáí óôéò 15.459,70 ìïíÜäåò, ï S&P 500 êáôÝãñáöå áðþëåéåò ôçò ôÜîåùò ôïõ 0,43%, êéíïýìåíïò óôéò 1.682,99 ìïíÜäåò, åíþ ï Nasdaq õðï÷ùñïýóå êáôÜ 0,18%, óôéò 3.598,68 ìïíÜäåò. Óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï ôïõ Ôüêéï, ï äåßêôçò Nikkei êáôÝãñáøå ðôþóç ôçò ôÜîåùò ôïõ 3% êáé äéáìïñöþèçêå óôéò 14.116,01 ìïíÜäåò.

ÕðåñäéðëáóéÜóôçêáí ôá êÝñäç ôçò CaixaBank ÕðåñäéðëáóéÜóôçêáí ôá êÝñäç ôçò CaixaBank êáôÜ ôï â' åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò, êõñßùò ùò áðïôÝëåóìá ôçò áýîçóçò ôùí åóüäùí áðü ôüêïõò êáôÜ 10%. Åéäéêüôåñá, ôá êÝñäç ôçò ôñßôçò ìåãáëýôåñçò ôñÜðåæáò ôçò Éóðáíßáò äéáìïñöþèçêáí óå 408 åêáô. åõñþ, îåðåñíþíôáò ôéò åêôéìÞóåéò ôùí áíáëõôþí. Ôá êáèáñÜ Ýóïäá ôçò ôñÜðåæáò áðü ôüêïõò äéáìïñöþèçêáí óå 2 äéó. åõñþ, óå áíôéóôïé÷ßá ìå ôéò ðñïâëÝøåéò. Óôï ìåôáîý, ôï ä.ó. ôçò Banco Popular áíáêïßíùóå, ÷èåò, üôé ðñïôéìÜ íá ðáñáìåßíåé ìüíï ôïõ ôï éóðáíéêü ðéóôùôéêü ßäñõìá, ùò áðÜíôçóç óå åñþôçóç ó÷åôéêÜ ìå ôéò ðñüóöáôåò öÞìåò ðåñß ìéáò ðñïóÝããéóçò åîáãïñÜò áðü ôç ìåãáëýôåñç áíôáãùíéóôéêÞ CaixaBank. Íùñßôåñá, ç Popular áíáêïßíùóå üôé ôá êáèáñÜ ôçò êÝñäç õðï÷þñçóáí êáôÜ 12% óôï â' ôñßìçíï, ëüãù ôçò ìåßùóçò ôïõ äáíåéóìïý êáé ôùí åóüäùí áðü ðñïìÞèåéåò.

Áýîçóç êåñäþí 50% ãéá ôç Samsung Áýîçóç ôïõ áíôáãùíéóìïý áíáêïßíùóå üôé áíáìÝíåé ç Samsung Electronics, ðáñüëï ðïõ óôï â' ôñßìçíï óçìåßùóå áýîçóç ôùí êåñäþí ôçò êáôÜ 50%. Åéäéêüôåñá, ôá êáèáñÜ êÝñäç ôçò íïôéïêïñåÜôéêçò åôáéñåßáò äéáìïñöþèçêáí óå 7,77 ôñéó. ãïõüí (6,9 äéó. äïë.), áðü 5,19 ôñéó. ãïõüí Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá. Ôçí ßäéá ðåñßïäï, ïé ðùëÞóåéò ôçò áõîÞèçêáí óôá 57,46 ôñéó. ãïõüí, Ýíáíôé 47,6 ôñéó. ãïõüí. Ùóôüóï, ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò åôáéñåßáò Ýäåéîáí ìéá ðôþóç óôá êÝñäç áðü ôç ìïíÜäá êéíçôþí ôçëåöþíùí, ðáñÜ ôï ëáíóÜñéóìá ôçò íÝáò ôçò "íáõáñ÷ßäáò", ôïõ smartphone Galaxy S4. Ôá ëåéôïõñãéêÜ êÝñäç ôçò Samsung áõîÞèçêáí êáôÜ 47,5%, óôá 9,53 ôñéó. ãïõüí, óå áíôéóôïé÷ßá ìå ôéò åêôéìÞóåéò ôùí áíáëõôþí.

Áðñïóäüêçôç áýîçóç êåñäþí óôç Renault Ìéá áðñïóäüêçôç áýîçóç åìöÜíéóáí ôá êÝñäç ôçò Renault ãéá ôï á' åîÜìçíï, êáèþò ïé ðåñéêïðÝò óôï êüóôïò åñãáóßáò áíôéóôÜèìéóáí ôéò ìåéïýìåíåò ðùëÞóåéò óôçí Åõñþðç, üðïõ ç áãïñÜ óõññéêíþíåôáé ãéá Ýêôï óõíå÷Ýò Ýôïò. Åéäéêüôåñá, ôá êÝñäç EBITDA ôçò ãáëëéêÞò áõôïêéíçôïâéïìç÷áíßáò êáôÝãñáøáí áýîçóç ôçò ôÜîåùò ôïõ 15% êáé äéáìïñöþèçêáí óôá 583 åêáô. åõñþ, áðü 508 åêáô. åõñþ Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá, Ýíáíôé ìåßùóçò óôá 397 åêáô. åõñþ ðïõ áíÝìåíáí ïé áíáëõôÝò. Ôïí ÌÜñôéï, ç Renault êáôÝëçîå óå óõìöùíßá ìå ôéò óõíäéêáëéóôéêÝò ïñãáíþóåéò ãéá ìåßùóç ôïõ åñãáôéêïý ôçò äõíáìéêïý êáôÜ 17%.


28

ÏËÁ ÔÁ ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÔÇÓ ÁÃÏÑÁÓ ÊÁÈÁÑÇ Ä% TIMH TIMH TIMH áðü ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÅÎÁÃÏÑÁÓ 25/7 1/1/13

ÁÌOÉÂÁÉÁ ALLIANZ Á.Å.Ä.Á.Ê. ALLIANZ Á/Ê Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí ALLIANZ ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ìåôï÷þí Áíáðôõóóüìåíùí Áãïñþí EMEA ALLIANZ Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ìéêôü Åóùô. (Unit Linked) ALLIANZ Ìéêôü Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

6,402 2,2417 6,5107 3,9319 3,8972 7,7169 4,9577

6,402 2,3202 6,7386 4,0695 4,0921 7,987 5,0321

6,338 2,2193 6,4456 3,8926 3,8582 7,6397 4,9205

2,21 0,99 -4,75 3,48 2,79 6,28 6

9,881 9,4676 10,1001 7,6794 10,5443 2,8688 5,9899 8,2857 11,5734 17,3844 10,3198 12,9357 11,8828 8,2914 9,528 10,251 12,7136 8,719 5,3063 7,8339 6,1047 4,6353 6,1959

9,5452 9,008 9,7078 7,5274 10,3355 2,8602 5,8713 8,1217 11,3442 17,0402 10,1154 12,6795 11,6474 8,1882 9,3394 9,5676 12,7136 8,5464 5,2403 7,7364 5,9839 4,5435 6,1189

14,76 15,82 9,11 6,05 4,89 -7,29 -6,93 -7,13 10,28 -2,2 17,4 6 5,27 -4,94 -10,13 6,8 2,34 4,69 1,2 1,26 13,05 9,03 15,68

ALPHA ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ALPHA Bancassurance EE100 Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Bancassurance EE101 Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Best of Strategies Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ALPHA Blue Chips A/K Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA Energy Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Ìåôï÷éêü ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Global Allocation Ìéêôü ALPHA Global Blue Chips Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Global ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí Ïìïëïãéáêü Åîùô. ALPHA Select Íïôéï-ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA ÁÍÙ Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALPHA ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA Åõñ/êþí Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë.Åîùôåñéêïý ALPHA Åõñ/êþí Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë. Åîùôåñéêïý ALPHA Ìéêôü Åóùôåñéêïý ALPHA Íáõôéëßá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý

9,5932 9,1918 9,8059 7,6034 10,4399 2,8659 5,9306 8,2037 11,4588 17,2123 10,2176 12,8076 11,7651 8,2501 9,4337 9,7629 12,7136 8,6327 5,2799 7,7949 6,0443 4,5894 6,1651

ALPHA TRUST Á.Å.Ä.Á.Ê. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA TRUST EUROSTAR Ìéêôü Åóùôåñéêïý Alpha Trust Global Leaders Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ALPHA TRUST New Strategy Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term GENIKI Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý INTERLIFE Ìéêôü Åóùôåñéêïý S&B ÓÕÍÔÁÎÉÏÄÏÔÉÊÏ Global Fund of Funds Ìåôï÷éêü TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds Åðáããåëìáôéêü Ôáìåßï Ïéêïíïìïëüãùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

5,1496 9,769 2,789 10,5431 5,1669 4,5456 5,677 6,7165 9,2103 12,1024 10,0342 11,1876

5,2526 9,8911 2,8448 10,754 5,2702 4,6024 5,677 6,7669 9,3254 12,3444 10,0342 11,3274

5,0981 9,6713 2,7611 10,4377 5,1152 4,5001 5,6202 6,6493 9,1182 11,9814 10,0342 11,0757

-7,69 9,78 4,66 0,08 8,31 2,48 0,69 15,89 10,78 7,55 0 11,37

3,4022 8,1502 3,2406

3,4022 8,3947 3,273

3,4022 8,0687 3,2244

0,81 0,21 4,86

2,5516 9,3173 3,6087 2,7622 2,9088 0,7307 3,4915

2,4888 9,0878 3,5907 2,6942 2,8684 0,7127 3,4429

1,05 2,35 2,04 2,07 -0,29 0,22 15,38

2,5173 3,3763 0,193 1,6778 3,2982 4,3891 0,182 3,5814 1,6904 3,8174

2,3707 3,1797 0,1818 1,58 3,106 4,3455 0,1714 3,3728 1,592 3,595

-12,45 2,77 -0,27 3,77 8,55 1,85 -1,89 -0,82 3,58 2,16

2,4865 1,2539 1,3676 1,4482 1,287 1,2524 13,1526 13,488 0,8796 0,8506 0,2634 0,2753 11,5633 1,1615 0,7219 12,5338 12,7688 12,781 0,9339 10,3626 10,2045 12,2251 0,9038 10,0953 9,3437 9,2813 9,2398 8,1282 10,8932 11,1712 9,1045 9,5381 10,0478 0,8514 1,1613 0,7219 0,9339 12,5283 11,186 3,738 4,1323 9,5489 13,1421 14,053 3,3029 3,6742 1,6079 5,664 1,3682 9,2549 1,2581 1,2951 13,1602 0,8995 0,8956 0,2658 11,438 10,0378 1,1908 0,7658 0,987 10,2089 12,3102 10,6726 8,9762 9,2679

2,4865 1,2445 1,3676 1,4337 1,2741 1,2399 13,0211 13,3531 0,8708 0,8421 0,2608 0,2725 11,332 1,1499 0,7075 12,2831 12,5773 12,5893 0,9246 10,2849 10,128 12,1334 0,9038 10,0451 9,1568 9,1885 9,055 7,9656 10,6753 10,9478 8,9224 9,3473 9,8468 0,8343 1,1438 0,7074 0,9199 12,2777 10,9623 3,7006 3,9509 9,5489 12,6267 13,9125 3,2699 3,6466 1,5918 5,6074 1,3682 9,1624 1,2581 1,2951 13,1602 0,8995 0,8956 0,2658 11,438 10,0378 1,1908 0,7658 0,987 10,2089 12,3102 10,4591 8,8864 9,1752

6,78 3,07 4,39 -4,74 2,13 5,28 -14,66 -14,65 -8,5 10,17 2,41 4,04 14,95 4,72 -8,38 11,86 4,07 4,08 10,9 1,21 0 16,18 1,11 -0,03 2,45 2,34 1,43 3,27 3,93 3,06 4,94 0,38 -0,13 10,17 4,73 -8,38 10,89 11,86 3,26 5,63 5,76 1,22 2,88 -10,15 10,65 1,87 10,68 3,73 2,74 2,82 3,2 5,64 0 -7,96 10,91 3,02 14,17 0,44 5,02 -7,86 11,46 0 16,8 6,88 -1,05 2,36

AMUNDI ÅËËÁÓ Á.Å.Ä.Á.Ê. ÅÑÌÇÓ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ÅÑÌÇÓ ÄÕÍÁÌÉÊÏ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÅÑÌÇÓ Ïìïëïãéáêü ÄéåèíÝò (Åõñþ)

ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê. Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Méêôü Attica Real Estate Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Attica Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý Attica Ìéêôü Åîùôåñéêïý Attica Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý ÁÔÔÉÊÇÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÁÔÔÉÊÇÓ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

2,5139 9,1796 3,6051 2,7214 2,8915 0,7199 3,4707

CPB ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. MARFIN Emerging EMEA Ìåôï÷éêü MARFIN Euro Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü MARFIN Global Strategy Fund of Funds Ìéêôü MARFIN Global Ìåôï÷éêü MARFIN Premium Selection Fund of Funds Ìåôï÷éêü MARFIN Smart Cash Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí MARFIN Universal Strategy Fund of Funds Ìéêôü MARFIN USD Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü MARFIN Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü MARFIN Èåóìéêþí ×áñôïöõëáêßùí Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý

2,444 3,278 0,1874 1,6289 3,2021 4,3673 0,1767 3,4771 1,6412 3,7062

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê. BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 6% Equity Formula $ Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 8% Equity Formula Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK All Weather Óýíèåôï EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Ìéêôü EUROBANK Click Óýíèåôï EUROBANK Dollar Plus Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí EUROBANK Double Click Óýíèåôï EUROBANK Emerging Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Ìåôï÷éêü EUROBANK Global Bond Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Global Equities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Greek Equities Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) SP Best Performers EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND

2,4865 1,2539 1,3676 1,4482 1,287 1,2524 13,1526 13,488 0,8796 0,8506 0,2634 0,2753 11,5633 1,1615 0,7219 12,5338 12,7688 12,781 0,9339 10,3626 10,2045 12,2251 0,9038 10,0451 9,3437 9,2813 9,2398 8,1282 10,8932 11,1712 9,1045 9,5381 10,0478 0,8514 1,1613 0,7219 0,9339 12,5283 11,186 3,738 4,0315 9,5489 12,8844 14,053 3,3029 3,6742 1,6079 5,664 1,3682 9,2549 1,2581 1,2951 13,1602 0,8995 0,8956 0,2658 11,438 10,0378 1,1908 0,7658 0,987 10,2089 12,3102 10,6726 8,9762 9,2679

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK Win-Win Óýíèåôï EUROBANK ÈÅÓÌÉÊÙÍ ×ÁÑÔÏÖÕËÁÊÉÙÍ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC Interamerican ÁíáðôõãìÝíùí Áãïñþí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý INTERAMERICAN Áíáðôõó. Åôáéñéþí Ìåôï÷. Åóùôåñéêïý INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN Double Click Óýíèåôï INTERAMERICAN Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí INTERAMERICAN Äïëáñßïõ (USD) Ïìïëïãéáêü INTERAMERICAN Äõíáìéêü Ìåôï÷éêü Åóùô. INTERAMERICAN Åëëçíéêü Ìéêôü Interamerican ÍÝá Åõñþðç Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý INTERAMERICAN Óôáèåñü Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

9,9729 11,8302 9,1124 10,6525 11,6186 1,8553 0,7219 16,5218 3,5267 0,8795 0,8505 13,0244 12,5371 12,7685 10,0456 10,0494 12,278 9,1874 30,2062 12,8468 12,4856 10,3393 16,1805 2,2732 8,9366 9,1468

9,9729 11,8302 9,1124 10,6525 11,851 1,8553 0,7291 16,687 3,562 0,8883 0,859 13,1546 12,6625 12,8962 10,0456 10,2504 12,5236 9,1966 30,3572 12,9753 12,6105 10,4427 16,2614 2,3414 8,9366 9,1468

9,9729 11,8302 9,0213 10,6525 11,3862 1,8367 0,7147 16,3566 3,4914 0,8795 0,8505 13,0244 12,5371 12,6408 10,0456 9,8484 12,0324 9,1415 29,9797 12,7183 12,3607 10,2359 16,0591 2,2277 8,9366 9,1468

2,71 3,11 0,34 0,69 3,97 4,91 -8,39 10,96 3,35 -8,5 10,18 -14,69 11,86 4,07 -0,03 -0,13 2,3 2,6 -1,35 2,35 10,96 -9,75 16,41 -4,45 0,65 1,21

5,3706 5,9932 2,1912

5,3706 6,1131 2,2241

5,3706 5,9932 2,1912

-0,37 7,15 5,5

6,8713 1,6524 4,7928 2,0483

6,8713 1,735 4,8887 2,1507

6,8713 1,6359 4,7449 2,0278

1,32 -8,57 -11,13 -8,49

11,5064 3,9579 13,646 13,8554 3,5154 17,4119 15,2432 3,4953 7,0112 17,6279 11,4202 6,2171 7,1657 1,7077 4,8842 9,5023 12,4117 1,0685 1,3818 12,4694

12,0817 4,1558 13,7825 14,1325 3,5506 17,7601 16,0054 3,6701 7,3618 18,5093 11,6486 6,3414 7,309 1,7931 5,0796 9,6448 13,0323 1,1219 1,4371 13,0929

11,3913 3,9183 13,5095 13,7168 3,4802 17,2378 15,0908 3,4603 6,9411 17,4516 11,306 6,1549 7,0582 1,6906 4,8354 9,4073 12,1635 1,0151 1,368 12,22

-8,05 12,15 2,05 0,49 -0,01 -1,5 13,91 -13,28 7,59 2,26 -2,72 0,94 13,22 -3,2 5,19 16,47 3,55 4,88 6,76 1,62

2,7333 0,846 2,8742 8,8665 1,9166 2,3123 1,4598 2,5252 2,1607

2,87 0,8883 3,0179 9,0438 2,0124 2,4279 1,5328 2,5757 2,2687

2,6786 0,8375 2,8167 8,6892 1,8783 2,2661 1,4306 2,4747 2,1175

16,05 0,69 -14,15 1,92 4,72 5 4 17,36 -9,59

1,6466 1,8198 4,1971 4,1284

1,6548 1,8198 4,1971 4,1284

1,64 1,8016 4,1656 4,1078

11,62 3,41 17,12 2,17

3,4042 4,4116 25,0166 2,058 5,9665 7,232 4,2725 3,5005

3,3131 4,2935 24,3471 2,0478 5,8928 7,0902 4,2198 3,4068

20,66 -13,52 -0,35 1,43 1,07 6,29 -1,73 13,35

1,6175 3,3124

1,6175 3,3124

5,69 11,63

1065,79 1068,48 1393,33 1418,3 1211,92 1244,77 7,7794 9,3937 1,2205 4,3234 9,8452 9,296 9,4505 6,7423 3,0396 12,4239 10,8892 9,9405 10,2664 9,7395 5,8484 9,0039 10,965 2,822 5,8679 11,5066 5,671

1065,79 1068,48 1393,33 1418,3 1211,92 1244,77 7,7794 9,3937 1,2083 4,2802 9,8452 9,203 9,0005 6,7423 3,0092 12,4239 10,7803 9,8411 10,1637 9,6421 5,8484 9,0039 10,8554 2,7938 5,8092 11,4491 5,6143

6,92 6,94 13,82 13,84 1,61 1,62 -7,34 -0,27 1,57 0,47 16,1 7,07 5,64 4,4 7,96 2,02 1,02 4,82 14,45 7,02 0,44 0,93 6,87 4,48 28,68 4,87 6,94

4,6648 1,5193 1,4127 2,0097 3,4884 3,6999 4,1362 8,4962

4,4836 1,4068 1,3081 1,9317 3,3693 3,6452 4,0751 8,3706

12,81 -0,66 14,63 10,78 14,31 2,96 1,02 -0,14

1,5443 2,0354 3,386 3,519 3,8915 5,1712 1,5623

1,5366 2,0252 3,3691 3,5014 3,872 5,1453 1,5545

2,54 1,11 5,01 5,22 -0,14 1,95 3,64

201,3719 308,9893 2,3104 6,8517 7,6146 4,3039 3,0846 0,944

200,37 305,93 2,248 6,6666 7,6146 4,2187 3,0236 0,9185

-1,49 6,46 4,59 11 1,76 1,42 -0,54 -6,42

ING Á.Å.Ä.Á.Ê. ING Á/Ê Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí ING Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ING Á/Ê Ìéêôü

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÁÔÅ Ìåôï÷éêü Global Fund of Funds ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÔÅ ÌÉÊÔÏ Åîùôåñéêïý ÁÔÅ Ìéêôü Åõñùðáúêü ÁÔÅ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ Åîùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ A/K Ïìïëüãùí Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìåôï÷éêü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìéêôü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ïìïëïãéáêü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á.Ê Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí (ÅÕÑÙ) ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí ÖïñÝùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äõíáìéêþí Åðé÷åéñÞóåùí Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìéêôü Åóùôåñéêïý

4,0176 2,8828 6,8576 2,2161 7,412 6,1911 10,9418 11,2524 11,1254 10,7556 3,9738 4,7988 0,549 3,9827 4,2509 1,6897

4,0779 2,9332 6,9262 2,2383 7,486 6,253 11,1059 11,3931 11,2367 10,7556 4,0135 4,7988 0,5586 4,0224 4,3254 1,7066

3,9875 2,854 6,789 2,194 7,3378 6,1292 10,8597 11,168 11,0421 10,7556 3,9341 4,7988 0,538 3,9428 4,1659 1,6728

8,45 0,53 4,66 0,36 0,61 10,51 13,11 6,52 0,42 2,17 4,44 1,92 1,29 4,47 -0,29 1,25

3,7018 3,6388 5,5565 6,8702 0,5996 1,9506 4,411 2,5195 2,8339

3,7111 3,6515 5,5565 6,8702 0,6026 1,9555 4,4331 2,5195 2,8339

3,6925 3,6297 5,5565 6,8702 0,5966 1,9457 4,3889 2,5132 2,8339

0,3 6,2 0 9,47 -0,83 5,15 18,61 11,25 3,48

7,5800 10,5500 16,0400 20,6500 10,7200 14,1100 138,1000 18,3300 16,2600 143,9100 71,4800 5,4600 12,1500 122,7300 69,5500 196,8800 101,8900

14,16% 14,05% 11,23% 11,20% -0,83% 0,00% 8,00% -2,60% -2,58% 5,23% -8,44% -8,54% 14,73% -1,98% 16,17% 11,03% -0,45%

Ô.Ô. ÅËÔÁ Á.Å.Ä.Á.Ê. Ô.Ô. - ÅËÔÁ Europlus Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ High Yield Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Äïëáñßïõ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (USD) Ô.Ô. - ÅËÔÁ Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìéêôü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïéêïëïãéêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (EUR)

INTERNATIONAL Á.Å.Ä.Á.Ê. INTERNATIONAL Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí INTERNATIONAL Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü INTERNATIONAL Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí INTERNATIONAL Ìéêôü

MetLife Alico Á.Å.Ä.Á.Ê. ALICO Fund of Funds Åìðïñåõìáôéêþí Áîéþí ALICO Fund of Funds Ìåôï÷éêü ALICO Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALICO Åôáéñéêþí Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Alico Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALICO Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Åîùôåñéêïý ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí ALICO Ìåôï÷éêü Ìåóáßáò & ÌéêñÞò Êåöáëáéïðïßçóçò ALICO Ìéêôü Åîùôåñéêïý ALICO Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëáñéáêü BETA GLOBAL Ìéêôü Åîùôåñéêïý CitiFund Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý MetLife Alico Ìåôï÷éêü Äåßêôç ÕøçëÞò Êåöáëáéïðïßçóçò ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí PROTON Greek Recovery Fund Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý PROTON Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý ÁËËÇËÏÂÏÇÈÅÉÁÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü ÌåãÜëçò & Ìåóáßáò Êåöáëáéïðïßçóçò ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÊÑÇÔÇÓ ÁÊ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÅÐÉÊÏÕÑÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý

MILLENNIUM Á.Å.Ä.Á.Ê. Millennium America US Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Blue Chips Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Millennium China Growth Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Euro Plus Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Millennium Eurozone Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Fund of Funds Ìéêôü Millennium Mid Cap Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Millennium Value Plus Åëëçíéêü Ïìïëïãéáêü Millennium Áíáäõüìåíùí Áãïñþí Fund of Funds Ìåôï÷éêü

PROBANK Á.Å.Ä.Á.Ê. N.P. Insurance, ÍÝïò Ðïóåéäþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý PROBANK ÅËËÁÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý PROBANK Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý PROBANK ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí

TRITON ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. Triton American Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Triton Áíáäõüìåíùí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Triton Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý Triton Äéáèåóßìùí Åõñþ Âñá÷õ÷ñüíéáò ÄéÜñêåéáò Triton ÅéóïäÞìáôïò Ïìïëïãéþí Åõñþ ÁíáðôõãìÝíùí Xùñþí Triton Ìéêôü Triton Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëëáñßïõ Triton Ðáíåõñùðáúêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

3,3131 4,2935 24,3471 2,0478 5,8928 7,0902 4,2198 3,4068

Á.Å.Ä.Á.Ê. ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

1,6175 3,3124

ÅÈÍÉÊÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Ìåôï÷éêü NBGAM ETF Ãåíéêüò Äåßêôçò ×.Á. - Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Small Cap (Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÄÇËÏÓ (Blue Chips Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÄÇËÏÓ (ÅéóïäÞìáôïò Ïìïë. Åóùô.) ÄÇËÏÓ (Ìéêôü Åóùô.) ÄÇËÏÓ DELTA Bonus - Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ÄÇËÏÓ Eurobond - Ïìïëïãéáêü ÄÇËÏÓ GLOBAL TITANS (Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý) ÄÇËÏÓ MONEY PLUS - Äéá÷.Äéáèåóßìùí ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ïìïëïãéáêü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Ìéêôü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Ìåôï÷éêü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Ìéêôü ÄÇËÏÓ USD Bond (Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý) ÄÇËÏÓ Äïëáñéáêü (USD) Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ ÅðéêïõñéêÞò Óýíôáîçò-Ìéêôü Åóùô. ÄÇËÏÓ ÐÅÔ ÏÔÅ Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÄÇËÏÓ ÐñÜóéíç ÅíÝñãåéá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Óôñáôçãéêþí ÔïðïèåôÞóåùí- Ìéêôü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Óõëëïãéêü (Ìéêôü Åóùôåñéêïý)

1065,79 1068,48 1393,33 1418,3 1211,92 1244,77 7,7794 9,3937 1,2205 4,3234 9,8452 9,296 9,0005 6,7423 3,0396 12,4239 10,8892 9,9405 10,2664 9,7395 5,8484 9,0039 10,965 2,822 5,8679 11,5066 5,671

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ (Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÅõñùðáúêÞ Ðßóôç Eurobond Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíáðôõãìÝíùí ×ùñþí óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ EUROINVEST Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ European Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Global Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ High Yield Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Investment Grade óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíåðôõãìÝíùí ÷ùñþí óå EUR

4,5289 1,4068 1,3081 1,9512 3,4033 3,6452 4,0751 8,3706

ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ÊÕÐÑÏÕ Euro Balanced Premium Ìéêôü ÊÕÐÑÏÕ Euro Bond Premium Ïìïëïãéáêü ÊÕÐÑÏÕ Euro Equity Premium Ìåôï÷éêü ÊÕÐÑÏÕ Fund of Funds Ìéêôü ÊÕÐÑÏÕ USD Bond Premium Ïìïëïãéáêü ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

1,5443 2,0354 3,386 3,519 3,8915 5,1712 1,5623

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY ÁÔÅ EUROZONE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÁÔÅ US ÌÅÔÏ×ÉÊÏ Åîùôåñéêïý ÁÔÅ Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí Euro ÁÔÅ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÁÔÅ ÊÅÖÁËÁÉÏÕ & ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ (ÌÅÓÁÉÁÓ & ÌÉÊÑÇÓ ÊÅÖÁË.) ÅÓÙÔ.

200,37 305,93 2,2707 6,7339 7,6146 4,2613 3,0541 0,9278

Î Å Í Å Ó Ê Å Ö Á Ë Á É Á Ã Ï Ñ Å Ó ALLIANZ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT ALLIANZ EUROPEAN EQUITY EUR CL A ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY CL A

7,5800 10,5500 16,0400 20,6500 10,7200 14,1100 138,1000 18,3300 16,2600 143,9100 71,4800 5,4600 12,1500 122,7300 69,5500 196,8800 101,8900

7,8832 10,9720 16,6816 21,4760 10,9344 14,3922 143,6240 19,0632 16,9104 149,6664 74,3392 5,6784 12,6360 127,6392 72,3320 204,7552 104,9467

ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-93.06.600), URL : www.alpha.gr MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD) MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD) MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) MORGAN ST. EURO BOND(EUR) MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) MORGAN ST. US PROPERTY(USD) B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(1) B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1) BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD BGF EURO BOND FUND A2 EUR BGF EURO BOND FUND A2 USD BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FUND A2 EUR BGF EUROPEAN FUND A2 USD BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD

42,6300 19,2800 41,9200 60,9000 76,3900 37,5300 14,0500 42,7800 12,8859 19,2900 23,4700 35,9500 38,6000 83,3000 60,7100 38,9000 20,1500 13,0289 48,5700 57,6500 351,5000 781,7400 203,4500 384,6600 118,4600 114,1354 194,9900 335,3600 171,7900 121,4400 118,6000 160,3300 78,3400 517,6300 130,7600 139,3100 123,9400 4.019,0000 9.355,0000 5.781,0000 21.320,0000 684,9400 204,1671 209,5371 438,5900 212,3700 187,0500 177,4700 172,5800 100,0300 49,3200 122,0600 20,8600 18,0000 27,5800 32,5400 15,0400 88,4100 116,8900 10,9800 14,5200 21,3000 28,1600 23,9300 31,6400 14,0400 15,1800 20,2100 26,7100 24,3600 90,0600 119,0700 26,5800 35,1400 95,1700 125,8300 49,1200 42,3800 64,9400 12,4600 35,5000 46,9400 11,5300 11,3700 11,0900 14,6600

45,0812 20,3886 44,3304 64,4018 79,4456 39,6880 14,6120 44,4912 12,8859 20,0616 24,8195 38,0171 40,1440 88,0898 64,2008 41,1368 20,9560 13,0289 51,3628 60,9649 369,0750 820,8270 213,6225 403,8930 124,3830 119,8422 204,7395 352,1280 180,3795 127,5120 124,5300 168,3465 82,2570 543,5115 137,2980 146,2755 130,1370 4.219,9500 9.822,7500 6.070,0500 22.386,0000 719,1870 214,3755 220,0140 460,5195 222,9885 196,4025 186,3435 181,2090 105,0315 51,7860 128,1630 21,9030 18,9000 28,9590 34,1670 15,7920 92,8305 122,7345 11,5290 15,2460 22,3650 29,5680 25,1265 33,2220 14,7420 15,9390 21,2205 28,0455 25,5780 94,5630 125,0235 27,9090 36,8970 99,9285 132,1215 51,5760 44,4990 68,1870 13,0830 37,2750 49,2870 12,1065 11,9385 11,6445 15,3930

42,6300 19,2800 41,9200 60,9000 76,3900 37,5300 14,0500 42,7800 12,8859 19,2900 23,4700 35,9500 38,6000 83,3000 60,7100 38,9000 20,1500 13,0289 48,5700 57,6500 351,5000 781,7400 203,4500 384,6600 118,4600 114,1354 194,9900 335,3600 171,7900 121,4400 118,6000 160,3300 78,3400 517,6300 130,7600 139,3100 123,9400 4.019,0000 9.355,0000 5.781,0000 21.320,0000 684,9400 204,1671 209,5371 438,5900 212,3700 187,0500 177,4700 172,5800 100,0300 49,3200 122,0600 20,8600 18,0000 27,5800 32,5400 15,0400 88,4100 116,8900 10,9800 14,5200 21,3000 28,1600 23,9300 31,6400 14,0400 15,1800 20,2100 26,7100 24,3600 90,0600 119,0700 26,5800 35,1400 95,1700 125,8300 49,1200 42,3800 64,9400 12,4600 35,5000 46,9400 11,5300 11,3700 11,0900 14,6600

-0,72% 2,17% 15,01% 1,30% -7,51% -2,67% -0,07% 1,28% 0,01% 3,82% 4,64% 10,62% -4,62% 10,83% -11,76% 8,09% 0,45% 0,01% 20,19% 8,67% 1,24% 12,71% 2,34% -6,85% 0,43% 0,12% 0,46% 0,54% 0,47% 0,49% 0,95% 0,68% 5,81% 10,31% 4,78% 2,49% -3,36% 42,82% 63,81% 39,54% -0,41% -14,06% 0,03% 0,01% -3,22% 2,92% 3,15% 26,97% 27,19% 16,88% -0,82% -10,74% -0,52% 5,51% -0,51% -3,90% 11,49% -5,30% -5,28% -5,43% -5,41% -8,07% -8,06% 0,76% 0,80% 0,65% 0,66% 12,65% 12,61% 10,88% 11,21% 11,24% 10,38% 10,40% 15,99% 16,02% 17,04% 24,14% 17,05% 0,00% 8,20% 8,26% -1,37% -1,56% 14,68% 14,71%


BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD BGF INDIA FUND A2 EUR BGF INDIA FUND A2 USD BGF JAPAN FUND A2 EUR BGF JAPAN FUND A2 JPY BGF JAPAN FUND A2 USD BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR BGF NEW ENERGY FUND A2 USD BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD BGF RESERVE FUND A2 USD BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD BGF US GROWTH FUND A2 EUR BGF US GROWTH FUND A2 USD(4) BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF WORLD BOND FUND A2 USD BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR BGF WORLD GOLD FUND A2 USD BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR BGF WORLD INCOME FUND A2 USD BGF WORLD MINING FUND A2 EUR BGF WORLD MINING FUND A2 USD BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD PICTET-BIOTECH-HR EUR PICTET-BIOTECH-R USD PICTET-CHF BONDS-R CHF PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR PICTET-CLEAN ENERGY-R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR PICTET-EMERGING MARKETS-R USD PICTET-EUR BONDS-R EUR PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR PICTET-EUROPE INDEX-R EUR PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR PICTET-GENERICS-HR EUR PICTET-GENERICS-R EUR PICTET-GENERICS-R USD PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR PICTET-GREATER CHINA-R EUR PICTET-GREATER CHINA-R USD PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD PICTET-JAPAN INDEX-R JPY PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD PICTET-SECURITY-R EUR PICTET-SECURITY-R USD PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR PICTET-TIMBER-R EUR PICTET-TIMBER-R USD PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD PICTET-USA INDEX-R USD PICTET-USD BONDS-R USD PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD PICTET-WATER-R EUR PICTET-WATER-R USD PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD

10,6000 5,2400 6,9300 24,8400 23,4300 19,9700 14,3000 29,6500 39,2000 58,6000 77,4700 14,8000 19,5600 12,6400 1.667,0000 16,7100 35,6000 4.697,0000 47,0700 8,1800 1.080,0000 10,8200 53,3100 46,0000 70,4800 19,4500 25,7100 5,4800 7,2400 23,0800 19,9200 30,5200 150,7700 189,7400 11,9900 86,6400 74,7600 114,5500 48,0700 41,4800 63,5500 28,3700 26,5700 12,5100 15,6100 20,6400 17,1800 8,5100 10,8900 112,8800 149,2500 65,7500 17,9200 23,7000 15,1300 20,0100 23,8800 31,5700 18,5100 24,4700 11,2300 14,8500 32,6600 43,1800 10,8500 9,3600 14,3400 98,6800 108,7300 117,1600 118,6700 156,3800 106,0700 139,7800 337,8500 447,2400 444,6600 51,9000 68,4000 120,4400 158,7200 324,1900 135,7700 179,7100 227,2700 353,8600 466,3300 443,9200 168,2700 132,3700 196,3300 115,8900 127,8400 98,8000 128,5100 165,9400 486,5100 123,3000 120,1900 158,3700 294,8100 223,0900 266,9900 351,8400 202,9400 267,4300 12.101,6100 49,3100 6.493,3400 68,3000 76,5600 10.084,5900 331,3200 108,7700 143,3200 109,1400 143,8200 123,4700 134,1900 129,0800 678,8900 104,8900 138,2300 102,0100 138,6800 139,2600 556,2400 123,2800 170,2700 224,4000 129,7000 171,2200

11,1300 5,5020 7,2765 26,0820 24,6015 20,9685 15,0150 31,1325 41,1600 61,5300 81,3435 15,5400 20,5380 13,2720 1.750,3500 17,5455 37,3800 4.931,8500 49,4235 8,5890 1.134,0000 11,3610 55,9755 48,3000 74,0040 20,4225 26,9955 5,7540 7,6020 24,2340 20,9160 32,0460 158,3085 199,2270 12,5895 90,9720 78,4980 120,2775 50,4735 43,5540 66,7275 29,7885 27,8985 13,1355 16,3905 21,6720 18,0390 8,9355 11,4345 118,5240 156,7125 69,0375 18,8160 24,8850 15,8865 21,0105 25,0740 33,1485 19,4355 25,6935 11,7915 15,5925 34,2930 45,3390 11,3925 9,8280 15,0570 103,6140 114,1665 123,0180 124,6035 164,1990 111,3735 146,7690 354,7425 469,6020 466,8930 54,4950 71,8200 126,4620 166,6560 340,3995 142,5585 188,6955 238,6335 371,5530 489,6465 466,1160 176,6835 138,9885 206,1465 121,6845 134,2320 103,7400 134,9355 174,2370 510,8355 129,4650 126,1995 166,2885 309,5505 234,2445 280,3395 369,4320 213,0870 280,8015 12.706,6905 51,7755 6.818,0070 71,7150 80,3880 10.588,8195 347,8860 114,2085 150,4860 114,5970 151,0110 129,6435 140,8995 135,5340 712,8345 110,1345 145,1415 107,1105 145,6140 146,2230 584,0520 129,4440 178,7835 235,6200 136,1850 179,7810

10,6000 5,2400 6,9300 24,8400 23,4300 19,9700 14,3000 29,6500 39,2000 58,6000 77,4700 14,8000 19,5600 12,6400 1.667,0000 16,7100 35,6000 4.697,0000 47,0700 8,1800 1.080,0000 10,8200 53,3100 46,0000 70,4800 19,4500 25,7100 5,4800 7,2400 23,0800 19,9200 30,5200 150,7700 189,7400 11,9900 86,6400 74,7600 114,5500 48,0700 41,4800 63,5500 28,3700 26,5700 12,5100 15,6100 20,6400 17,1800 8,5100 10,8900 112,8800 149,2500 65,7500 17,9200 23,7000 15,1300 20,0100 23,8800 31,5700 18,5100 24,4700 11,2300 14,8500 32,6600 43,1800 10,8500 9,3600 14,3400 98,6800 108,7300 117,1600 118,6700 156,3800 106,0700 139,7800 337,8500 447,2400 444,6600 51,9000 68,4000 120,4400 158,7200 324,1900 135,7700 179,7100 227,2700 353,8600 466,3300 443,9200 168,2700 132,3700 196,3300 115,8900 127,8400 98,8000 128,5100 165,9400 486,5100 123,3000 120,1900 158,3700 294,8100 223,0900 266,9900 351,8400 202,9400 267,4300 12.101,6100 49,3100 6.493,3400 68,3000 76,5600 10.084,5900 331,3200 108,7700 143,3200 109,1400 143,8200 123,4700 134,1900 129,0800 678,8900 104,8900 138,2300 102,0100 138,6800 139,2600 556,2400 123,2800 170,2700 224,4000 129,7000 171,2200

6,53% 13,67% 13,61% -0,20% -0,38% 2,78% 2,51% 16,05% 16,08% 19,79% 19,81% -10,09% -10,11% 20,61% 39,38% 20,22% 26,51% 46,19% 26,09% 26,04% 45,75% 25,67% -13,63% -8,37% -13,61% -3,43% -3,42% 14,17% 14,02% 12,20% 19,07% 12,25% -0,01% 0,05% 4,44% 6,02% 12,45% 6,05% 26,20% 33,85% 26,22% -2,17% 3,10% -0,16% 18,98% 18,96% -2,99% 14,38% 10,78% 23,42% 23,45% -0,89% 11,37% 11,48% 18,57% 18,61% -37,93% -37,92% 28,99% 29,06% 0,27% 0,34% -27,95% -27,94% 13,38% 20,31% 13,36% -4,68% -6,33% -3,53% -3,17% -3,25% -6,46% -6,53% 36,15% 36,32% -0,67% 13,64% 13,56% 18,60% 18,51% -4,84% -7,50% -7,39% -8,15% -6,43% -6,51% -0,24% 0,15% 0,25% 3,72% -3,45% 0,70% 9,04% 9,01% 9,47% 5,73% 10,20% 10,59% 10,49% -5,98% -6,17% -2,48% -2,56% -8,10% -8,18% 41,10% 24,11% 43,95% 38,57% 21,20% 40,59% -1,13% 13,23% 13,14% 14,90% 14,80% -0,06% -0,19% 0,02% 16,48% 9,34% 9,25% 15,99% 16,36% 20,98% -3,41% -0,09% 10,75% 10,67% -6,16% -6,04%

AMUNDI ÅËËÁÓ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com AMUNDI GLOBAL MACRO 2 (EUR)(1) AMUNDI GLOBAL MACRO 4 (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2-AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4-AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1) AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL - AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1)

3.319,4500 3.319,4500 3.319,4500 6.552,1000 6.552,1000 6.552,1000 115,9300 121,1469 115,9300 108,2800 113,1526 108,2800 25,5800 26,7311 25,5800 135,5300 141,6289 135,5300 17,8500 18,6533 17,8500 11,5600 12,0802 11,5600 27,7500 28,9988 27,7500 521,3700 544,8317 521,3700 8,8500 9,2483 8,8500 116,3000 121,5335 116,3000 17,1100 17,8800 17,1100 19,0500 19,9073 19,0500

1,53% 2,36% 0,92% 1,90% 0,75% -2,33% 3,06% 8,95% -8,48% 0,21% 9,67% -1,59% 0,12% -5,55%

AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1) EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(3) EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(3) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1) INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(3) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1) ATOUT PREMS ACTIONS AE(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1) EMPORIKI MINOAS(3) AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(1) AMUNDI FUNDS CASH EURO (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1) AMUNDI FUNDS CASH USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC AE(1) MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(3) AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AU (USD)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE HIGH YIELD - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS BOND EMERGING INFLATION - AU USD(1) AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD(1) AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ JPY(1) AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ JPY(1) AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT - AU(1)

138,9300 145,1819 138,9300 532,0300 555,9714 532,0300 24,6300 25,7384 24,6300 100,0300 103,0309 95,0285 103,7200 107,3502 98,5340 89,3200 93,3394 89,3200 69,1600 72,2722 69,1600 116,0700 119,5521 115,4897 114,8200 119,9869 114,8200 10,5800 10,5800 10,5800 162,9100 170,2410 162,9100 27,4400 28,6748 27,4400 106,1300 110,9059 106,1300 142,9300 149,3619 142,9300 109,1400 114,0513 109,1400 128,4300 134,2094 128,4300 109,5500 114,4798 109,5500 138,1500 144,3668 138,1500 112,2000 116,1270 106,5900 121,4600 126,9257 121,4600 101,0200 105,5659 101,0200 113,3000 118,3985 113,3000 116,7000 121,9515 116,7000 157,1600 164,2322 157,1600 100,7900 105,3256 100,7900 140,6500 146,9793 140,6500 67,4300 70,4644 67,4300 44,0000 45,9800 44,0000 126,2800 131,9626 126,2800 168,1500 175,7168 168,1500 103,3200 106,9362 98,1540 5.585,8100 5.865,1005 5.585,8100 102,4000 107,0080 102,4000 106,2500 111,0313 106,2500 85,8100 89,6715 85,8100 94,0700 98,3032 94,0700 162,6900 170,0111 162,6900 200,6100 209,6375 200,6100 107,8800 112,7346 107,8800 108,0800 112,9436 108,0800 107,9600 112,8182 107,9600 82,3500 86,0558 82,3500 90,9400 95,0323 90,9400 100,6800 105,2106 100,6800 75,2800 78,6676 75,2800 92,5600 96,7252 92,5600 119,7100 125,0970 119,7100 39,4700 41,2462 39,4700 13.968,4700 14.597,0512 13.968,4700 9.021,0000 9.426,9450 9.021,0000 130,3800 136,2471 130,3800 138,8800 145,1296 138,8800 125,3300 130,9699 125,3300 109,5000 114,4275 109,5000 134,3600 140,4062 134,3600 111,7900 116,8206 111,7900

-4,69% -14,29% -1,76% -0,37% -0,36% 3,42% -6,97% 0,72% -4,56% -0,19% 16,84% -6,12% 7,08% -5,49% 9,26% -7,70% 0,99% -0,64% 4,40% -1,14% 0,06% 0,42% 11,53% 10,31% 0,18% 9,67% -6,97% -40,71% 9,71% 12,35% -1,54% 7,38% 1,88% 0,73% -2,36% -7,16% 0,29% 4,22% -2,29% 3,23% 2,28% -16,73% -3,47% 7,03% 11,81% 8,03% 10,62% -18,50% 34,06% 39,08% 22,83% 7,68% 10,38% 19,92% 23,11% -7,55%

CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND EUR HEDGED LEGG MASON CB US APPRECIATION GA EURO ACCUMULATING LEGG MASON CB US APPRECIATION GA US ACCUMULATING LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND USD LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A EURO LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A USD LEGG MASON EUROLAND CASH FUND EUR CL.A LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND USD LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND EUR LEGG MASON EUROLAND EQUITY FUND EUR LEGG MASON WESTERN ASSET GL. MULTI STRATEGY CL A DISTRIBUTING HDG EUR LEGG MASON BRANDYWINE GL. FIXED INCOME CL A EUR ACCUM HDG USD JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND USD JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD JP MORGAN US VALUE FUND USD JP MORGAN AMERICA LARGE CAP FUND USD JP MORGAN EUROPE EQUITY FUND EUR JP MORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND EUR JP MORGAN PACIFIC EQUITY FUND USD JP MORGAN UK EQUITY FUND GBP JP MORGAN JAPAN EQUITY FUND USD JP MORGAN ASIA PACIFIC EXCL JAPAN EQUITY USD JP MORGAN EMERGING EMEA EQUITY A USD JP MORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND EUR JP MORGAN CHINA FUND USD JP MORGAN INDIA FUND USD JP MORGAN EMERGING MARKETS DEBT A HEDGED EUR JP MORGAN EUROPE SMALL CAP FUND EUR JP MORGAN EUROLAND EQUITY A-EUR JP MORGAN US SMALL CAP GROWTH FUND USD JP MORGAN EASTERN EUROPE EQUITY FUND EUR JP MORGAN FUNDS TURKEY EQUITY FUND EUR JP MORGAN GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND USD JP MORGAN LATIN AMERICA EQUITY FUND USD JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD JP MORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND EUR JP MORGAN EMEGING MARKETS EQUITY EUR JP MORGAN PACIFIC EQUITY EUR JP MORGAN USD GLOBAL BOND FUND USD JP MORGAN GLOBAL ENHANCED BOND FUND EUR JP MORGAN EUROPE BOND FUND EUR JP MORGAN US BOND FUND USD JP MORGAN EUR GLOBAL BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-EUR JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-USD JP MORGAN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL CAP PRESERVATION FUND USD JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGY FUND EUR JP MORGAN EMERGING MIDDLE EAST EQUITY FUND USD JP MORGAN PACIFIC TECHNOLOGY FUND USD JP MORGAN RUSSIA FUND USD JP MORGAN BRAZIL EQUITY FUND USD JP MORGAN EUROPE SELECT EQUITY FUND EUR

130,5700 134,4871 130,5700 129,9700 133,8691 129,9700 136,5600 141,6810 136,5600 129,6600 134,5223 129,6600 140,8400 146,1215 140,8400 131,8300 136,7736 131,8300 140,6600 143,4732 140,6600 75,9300 79,2709 75,9300 72,5600 75,7526 72,5600 115,0000 117,3000 115,0000 133,5800 136,2516 133,5800 131,9500 137,7558 131,9500 130,1900 135,9184 130,1900 143,8400 146,7168 143,8400 105,2800 109,9123 105,2800 80,4200 83,9585 80,4200 108,9700 111,1494 108,9700 128,2900 133,9348 128,2900 133,9000 139,7916 133,9000 171,1100 178,6388 171,1100 138,8300 144,9385 138,8300 111,3000 113,5260 111,3000 143,8900 150,2212 143,8900 152,1900 158,8864 152,1900 161,3100 168,4076 161,3100 168,0400 175,4338 168,0400 100,8600 105,2978 100,8600 105,3900 110,0272 105,3900 77,6100 81,0248 77,6100 127,2600 132,8594 127,2600 166,1500 173,4606 166,1500 136,2500 142,2450 136,2500 124,7100 130,1972 124,7100 107,9600 112,7102 107,9600 167,0100 174,3584 167,0100 137,7500 143,8110 137,7500 99,8300 104,2225 99,8300 145,3200 151,7141 145,3200 134,3800 140,2927 134,3800 104,2200 108,8057 104,2200 143,0100 149,3024 143,0100 129,6900 135,3964 129,6900 135,3900 135,3900 135,3900 274,5800 286,6615 274,5800 207,4100 216,5360 207,4100 96,0200 98,4205 96,0200 98,6100 100,5822 98,6100 139,2600 145,3874 139,2600 16,7100 17,4452 16,7100 29,4600 30,7562 29,4600 19,8900 20,7652 19,8900 13,5000 14,0940 13,5000 37,7700 39,4319 37,7700 12,3700 12,9143 12,3700 71,6600 74,8130 71,6600 9,0500 9,4482 9,0500 24,1700 25,2335 24,1700 45,8200 47,8361 45,8200 56,1900 58,6624 56,1900 9,7600 10,1894 9,7600 42,1700 44,0255 42,1700 67,1800 70,1359 67,1800 9,6300 9,8226 9,6300 44,5800 46,5415 44,5800 35,3500 36,9054 35,3500 19,1400 19,9822 19,1400 42,9400 44,8294 42,9400 20,4700 21,3707 20,4700 6,9100 7,2140 6,9100 52,9900 55,3216 52,9900 10,9900 11,4736 10,9900 12,9500 13,2090 12,9500 13,0000 13,5720 13,0000 12,7400 13,3006 12,7400 10,3500 10,8054 10,3500 143,8200 146,6964 143,8200 132,0300 134,6706 132,0300 162,8400 166,0968 162,8400 202,9900 207,0498 202,9900 124,0600 126,5412 124,0600 1.057,2600 1.088,9778 1.057,2600 116,1300 119,6139 116,1300 192,3200 196,1664 192,3200 140,7400 144,9622 140,7400 18,0500 18,8442 18,0500 17,7500 18,5310 17,7500 16,3200 17,0381 16,3200 11,7800 12,2983 11,7800 7,9900 8,3416 7,9900 959,3200 1.001,5301 959,3200

3,30% 2,58% 5,55% 5,42% 7,02% 7,98% 3,13% 23,02% 21,87% -3,25% -4,08% 26,41% 25,48% -3,45% -3,77% -4,48% -0,27% 8,70% 9,54% 23,24% 24,27% -3,18% 18,61% 19,59% 19,28% 20,17% -4,42% -3,70% 9,42% 8,54% 23,17% 24,02% 18,65% 19,50% 18,97% 20,10% 1,91% 16,38% 17,25% 2,28% 16,26% 17,14% -0,47% -12,20% -12,29% 8,87% -5,99% 0,25% 13,52% -7,36% 22,32% 19,26% 13,97% 11,95% 10,59% 19,55% 25,89% -3,37% -5,00% 16,61% -2,25% -5,13% -5,87% 21,80% 12,12% 29,59% -4,47% -6,10% 15,55% -9,88% 8,17% -4,43% -23,84% -7,35% 10,70% -1,08% -2,23% 0,54% 2,70% -1,70% 5,38% 7,03% 3,48% 5,39% 14,31% 4,23% 1,24% -4,92% -16,16% 12,06%

JP MORGAN GLOBAL FOCUS FUND A EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD HEDGED JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-EUR JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-USD JP MORGAN FUNDS-GERMANY EQUITY FUND EUR JP MORGAN INCOME OPPORTUNITIES FUND A CAP EUR JP MORGAN EURO LIQUID MARKET FUND A CAP EUR JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FD A CAP USD JP MORGAN EMERGING MARKETS INFRASTRUCT EQ A C USD JPM US EQUITY PLUS A ACC EUR JPM US EQUITY PLUS A ACC USD JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES HEDGED EUR JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND USD JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - HEDGED EUR SCHRODER EURO EQUITY FUND EUR SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITY A ACC USD SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND JPY SCHRODER EMERGING EUROPE FUND EUR SCHRODER ITALIAN EQUITY FUND EUR SCHRODER SWISS EQUITY FUND CHF SCHRODER GLOBAL CORPORATE BOND FUND USD SCHRODER GREATER CHINA FUND USD SCHRODER GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND EUR SCHRODER KOREAN EQUITY FUND USD SCHRODER EURO EQUITY FUND USD SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND USD SCHRODER EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND EUR SCHRODER ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN USD A ACC SCHRODER ISF EMERGING EUROPE DEBT ABSOLUTE RETURN EUR SCHRODER US SMALLER COMPANIES FUND USD SCHRODER EURO CORPORATE BOND FUND EUR SCHRODER EURO SHORT TERM BOND EUR SCHRODER US DOLLAR BOND USD SCHRODER ISF BRIC FUND USD A ACC. SCHRODER ISF BRIC FUND EUR A ACC. SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND EUR SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND USD SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE USD SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY USD SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY EUR SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE USD SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE EUR SCHRODER ISF CONSERVATIVE PORTFOLIO USD SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO USD SCHRODER ISF GROWTH PORTFOLIO USD SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE EUR SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED EUR SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH EUR SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND USD SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND EUR SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY USD SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN FUND CL A USD SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CL A EUR HEDGED SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A USD SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A EUR HEDGED SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY CL.A EUR ACC. SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY CL.A USD ACC. SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-USD SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-EUR SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-USD SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-EUR SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND EUR(1) SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED USD(1) SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED GBP(1) SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER HEDGED EUR SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER USD CREDIT SUISSE EQUITY EUROPEAN PROPERTY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY (LUX)SMALL & MID CAP GERMANY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY ITALY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL PRESTIGE EUR(1) BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM GBP BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL BOND FUND USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING FUND EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY USD A BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY EUR A BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION HEDGED EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON USD BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE A2 USD BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (HEDGED A2 EUR) BGF EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A2 BGF - GLOBAL ALLOCATION FUND EUR BGF GLOBAL EQUITY INCOME A5G USD BGF GLOBAL EQUITY INCOME HEDGED A5G EUR BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR BGF ASIAN TIGER BOND FUND USD BLACK ROCK GLOBAL FUNDS CHINA AH CAP EUR MFS MERIDIAN EUROPEAN RESEARCH FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN US CONCENTRATED GROWTH FUND USD CL. A(1) MFS MERIDIAN ABSOLUTE RETURN FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN VALUE FUND USD CL. A(1) MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT EUR CL.A1(1) MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT USD CL.A1(1) MFS MERIDIAN HIGH YIELD FUND EUR A1(1) MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND USD(1) MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR(1) MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION ADJUSTED BOND USD(1) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY (EX PAN EUR.)EUR CL.A INVESCO BOND FUND USD INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND USD INVESCO CAPITAL SHIELD 90 FUND EUR

17,8200 18,6041 17,8200 104,8000 106,8960 104,8000 138,4600 141,2292 138,4600 149,6300 152,6226 149,6300 13,7500 14,3550 13,7500 7,2600 7,5794 7,2600 18,8000 19,6272 18,8000 133,9900 0,0000 133,9900 1.010,1100 1.040,4133 1.010,1100 21,1200 21,7536 21,1200 7,2600 7,4778 7,2600 78,5900 80,9477 78,5900 12,6000 12,8520 12,6000 6,8400 6,9768 6,8400 10,1100 10,4133 10,1100 92,7100 95,4913 92,7100 24,5200 25,5989 24,5200 12,1300 12,6637 12,1300 799,5700 834,7511 799,5700 23,5400 24,5758 23,5400 22,2500 23,2290 22,2500 33,3200 34,7861 33,3200 9,4900 9,6798 9,4900 35,2800 36,8323 35,2800 26,5700 27,1014 26,5700 42,1500 44,0046 42,1500 30,6700 32,0195 30,6700 7,3400 7,6630 7,3400 45,7300 47,7421 45,7300 12,7600 13,0152 12,7600 18,1900 18,5538 18,1900 99,7400 104,1286 99,7400 17,9800 18,3396 17,9800 7,0500 7,1910 7,0500 20,2100 20,6142 20,2100 172,3600 179,9438 172,3600 130,3000 136,0332 130,3000 135,6000 138,3120 135,6000 142,3900 145,2378 142,3900 161,3300 168,4285 161,3300 120,9500 126,2718 120,9500 118,0600 123,2546 118,0600 106,3200 110,9981 106,3200 102,5000 107,0100 102,5000 96,5400 100,7878 96,5400 148,3000 151,2660 148,3000 150,7900 155,3137 150,7900 150,9500 156,6106 150,9500 121,6300 124,0626 121,6300 117,4000 120,9220 117,4000 110,3400 114,4778 110,3400 10,9400 11,4214 10,9400 11,2300 11,7241 11,2300 10,2100 10,6592 10,2100 9,8600 10,2938 9,8600 26,7000 27,2340 26,7000 28,5700 29,1414 28,5700 195,1300 203,7157 195,1300 125,9500 131,4918 125,9500 122,3000 122,3000 122,3000 104,7900 104,7900 104,7900 119,8800 122,2776 119,8800 117,6400 119,9928 117,6400 110,6700 112,8834 110,6700 110,4200 112,6284 110,4200 140,5300 143,3406 140,5300 141,0500 143,8710 141,0500 126,3900 128,9178 126,3900 126,9400 129,4788 126,9400 56,5400 59,0278 56,5400 10,9300 11,4109 10,9300 5,4000 5,6376 5,4000 15,5900 16,2760 15,5900 1.531,9700 1.599,3767 1.531,9700 272,8700 284,8763 272,8700 19,1400 19,9822 19,1400 20,2100 21,0992 20,2100 26,7100 27,8852 26,7100 119,0700 124,3091 119,0700 90,0600 94,0226 90,0600 16,7100 17,4452 16,7100 12,6400 13,1962 12,6400 70,4800 73,5811 70,4800 53,3100 55,6556 53,3100 20,6400 21,5482 20,6400 15,6100 16,2968 15,6100 74,7600 78,0494 74,7600 114,5500 119,5902 114,5500 125,8300 131,3665 125,8300 95,1700 99,3575 95,1700 47,0700 49,1411 47,0700 35,6000 37,1664 35,6000 149,2500 155,8170 149,2500 112,8800 117,8467 112,8800 31,6400 32,2728 31,6400 23,9300 24,4086 23,9300 24,8400 25,3368 24,8400 31,5700 32,9591 31,5700 23,8800 24,9307 23,8800 43,1800 45,0799 43,1800 32,6600 34,0970 32,6600 23,7000 24,7428 23,7000 17,9200 18,7085 17,9200 88,4100 92,3000 88,4100 116,8900 122,0332 116,8900 15,1300 15,7957 15,1300 20,0100 20,8904 20,0100 18,5100 19,3244 18,5100 24,4700 25,5467 24,4700 10,8500 11,3274 10,8500 14,3400 14,9710 14,3400 5,4800 5,7211 5,4800 7,2400 7,5586 7,2400 58,6000 61,1784 58,6000 77,4700 80,8787 77,4700 29,6500 30,9546 29,6500 39,2000 40,9248 39,2000 6,9300 7,2349 6,9300 5,2400 5,4706 5,2400 46,9400 48,3482 46,9400 32,3200 33,2896 32,3200 20,8600 21,7778 20,8600 27,5800 28,7935 27,5800 12,1000 12,6324 12,1000 11,5600 12,0686 11,5600 14,3000 14,5860 14,3000 10,9800 11,1996 10,9800 35,5000 36,5650 35,5000 11,8300 12,3505 11,8300 11,0900 11,5780 11,0900 11,8300 12,3505 11,8300 32,5400 33,1908 32,5400 10,4400 10,8994 10,4400 24,8900 25,9852 24,8900 19,3100 20,1596 19,3100 12,8700 13,4363 12,8700 17,2900 17,6358 17,2900 18,7300 19,5541 18,7300 16,3400 16,6668 16,3400 31,9700 32,6094 31,9700 13,1700 13,7495 13,1700 17,6100 18,3848 17,6100 26,2100 27,3632 26,2100 14,1400 14,4228 14,1400 14,9000 15,5556 14,9000 27,2500 27,7950 27,2500 13,0700 13,3314 13,0700 11,1100 11,4433 11,1100

12,08% -1,91% -1,91% -1,79% -9,12% -9,02% 11,57% 0,99% 0,00% -7,37% -9,02% 1,96% 23,77% 7,72% 4,66% 13,89% 12,22% -3,04% 37,51% -0,55% 7,33% 16,02% -1,56% -6,05% -4,60% -8,43% 12,06% 18,77% 12,58% -3,26% 0,39% 22,44% 1,30% 0,71% -3,12% -8,15% -8,24% 1,69% 1,85% 12,79% 12,70% -7,56% -7,84% -8,92% -9,08% 1,72% 6,32% 8,30% 1,07% 3,25% 7,81% 14,32% 14,24% 15,63% 15,19% -0,89% -1,18% 21,27% 20,92% -0,21% -0,09% 10,08% 9,85% 1,54% 1,31% -1,75% 15,36% 15,79% 15,65% 5,68% 1,30% 1,50% 5,12% 20,49% 6,51% 12,79% 12,65% 12,61% 11,24% 11,21% 20,22% 20,61% -13,61% -13,63% 18,96% 18,98% 12,45% 6,05% 16,02% 15,99% 26,09% 26,51% 23,45% 23,42% 0,80% 0,76% -0,20% -37,92% -37,93% -27,94% -27,95% 11,48% 11,37% -5,30% -5,28% 18,57% 18,61% 28,99% 29,06% 13,38% 13,36% 14,17% 14,02% 19,79% 19,81% 16,05% 16,08% 13,61% 13,67% 8,26% 8,06% -0,52% -0,51% 1,51% 1,31% 2,51% -5,43% 8,20% 9,13% 8,83% 12,56% -3,90% -8,50% 11,61% 15,01% 15,53% -0,63% 21,78% -5,60% -6,03% 2,49% 10,89% 11,44% -7,76% 15,95% -7,00% -5,08% 1,00%


INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND EUR INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)JPY CL.A INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)EUR CL.E INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) USD CL.A INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) EUR CL.E INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND EUR INVESCO ENERGY USD CL.A INVESCO ENERGY EUR CL.E INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND (EX.RETURN PLUS) EUR INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE E EUR INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE A JPY INVESCO GLOBAL REAL ESTAT FUND EUR INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND USD INVESCO GLOBAL LEISURE FUND EUR INVESCO GLOBAL LEISURE FUND USD INVESCO ASIAN EQUITY FUND EUR INVESCO ASIAN EQUITY FUND USD INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND EUR INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND USD INVESCO PACIFIC EQUITY FUND USD INVESCO JAPANESE EQUITY FUND USD INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CL.A /EUR INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.A USD INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.E EUR INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION CL.A HEDGED USD INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL E CAP EUR INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL A CAP USD JANUS FLEXIBLE INCOME FUND EUR FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND USD(1) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND(1) FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND USD(1) FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD(1) FRANKLIN EURO HIGH YIELD CL. N EUR(1) FRANKLIN INCOME FUND USD(1) FRANKLIN INDIA FUND USD(1) FRANKLIN INDIA FUND EUR(1) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND USD(1) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR(1) FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND USD(1) FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP GROWTH FUND-EUR(1) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD(1) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND EUR(1) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND USD(1) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND EUR(1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND USD(1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR(1) TEMPLETON BRIC FUND USD(1) TEMPLETON BRIC FUND EUR(1) TEMPLETON CHINA FUND USD(1) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND EUR(1) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND USD(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND USD(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND EUR(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND USD(1) TEMPLETON EUROLAND FUND EUR(1) TEMPLETON EUROPEAN FUND EUR(1) TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND(1) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EUR(1) TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND EUR(1) TEMPLETON LATIN AMERICA FUND USD(1) TEMPLETON THAILAND FUND USD(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.A(ACC) / USD(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N (ACC) / EUR(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N(ACC)/EUR-H1(EURO HEDGED)(1) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME CLASS A(1) TEMPLETON EMERGING MRKTS BD FUND CL.A(QDIS)/EUR(1) FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/USD(1) FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/EUR(1) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.A(YDIS)/USD(1) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.N (ACC) / EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CL.A(MDIS) / GBP(1) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND CL.N(ACC)EUR-H1(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A H1 C EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND A H1 CAP EUR(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS A CAP EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) H1 - AUD(1) GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL A USD GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL E EUR GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORFOLIO CL.A USD GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CL.E EUR GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL A USD GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL E EUR GOLDMSACHS US MORT BACK SEC PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GL CR PRTF (HEDG) CLA USD GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL A USD GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL E EUR GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND USD GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND EUR GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND E(ACC) EUR GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND A(ACC) USD GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - USD GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - EUR GS N11 EQUITY PTF - BASE (ACC.) - USD GS N11 EQUITY PTF - E SHARES (ACC.) - EUR GS N11 EQUITY PTF BASE (OCS) SHARES HEDGED EUR GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD OTHER HGD CAP EUR PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR PICTET-SECURITY-R USD PICTET-BIOTECH-R USD PICTET-BIOTECH-HR EUR PICTET-GENERICS-R USD PICTET-GENERICS-HR EUR PICTET-WATER-R EUR PICTET-CLEAN ENERGY-R USD PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR PICTET-EUROPE INDEX-R EUR PICTET-USA INDEX-R USD PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.HR EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.R USD PICTET-SMALL CAP EUROPE FUND CL.R EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.HR EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.R USD PICTET-AGRICULTURE-R-USD PICTET-AGRICULTURE-R-EUR PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION USD PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION EUR PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/EUR PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/USD PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/EUR PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/USD PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/EUR PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/USD PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/EUR PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/USD PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD PICTET RUSSIAN EQUITIES R EUR PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD EUR PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD USD HEDGED PICTET EUR SHORT MID - TERM BOND ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND-JPY ABERDEEN GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY CL.S-2 USD

18,8000 19,6272 18,8000 881,0000 919,7640 881,0000 6,0700 6,2521 6,0700 39,6000 41,3424 39,6000 27,3000 28,1190 27,3000 14,8699 15,1673 14,8699 26,8200 28,0001 26,8200 18,4800 19,0344 18,4800 2,7850 2,8407 2,7850 13,3700 13,9583 13,3700 2.924,0000 3.052,6560 2.924,0000 8,7100 8,9713 8,7100 11,0200 11,5049 11,0200 19,4800 20,0644 19,4800 28,3300 29,5765 28,3300 4,4000 4,5320 4,4000 5,9700 6,2327 5,9700 9,7100 10,0013 9,7100 13,5000 14,0940 13,5000 45,2400 47,2306 45,2400 17,5100 18,2804 17,5100 15,6209 15,9333 15,6209 12,8600 13,4258 12,8600 9,3800 9,6614 9,3800 14,1900 14,6157 14,1900 18,8600 19,4258 18,8600 319,3600 325,7472 319,3600 87,0200 88,7604 87,0200 21,8300 22,2666 21,8300 18,3200 18,8696 18,3200 9,8300 10,1249 9,8300 25,7100 26,4813 25,7100 17,0600 17,4012 17,0600 14,6300 14,9226 14,6300 19,8100 20,4043 19,8100 20,3200 20,9296 20,3200 18,7000 19,2610 18,7000 7,2000 7,4160 7,2000 5,4600 5,6238 5,4600 13,7700 14,0454 13,7700 25,8700 26,6461 25,8700 30,8100 31,7343 30,8100 23,3100 24,0093 23,3100 6,8300 7,1305 6,8300 4,6700 4,8101 4,6700 46,5800 47,9774 46,5800 35,3100 36,3693 35,3100 13,2800 13,6784 13,2800 12,1800 12,5454 12,1800 21,4100 22,0523 21,4100 19,4400 20,0232 19,4400 27,5500 28,7622 27,5500 19,1500 19,7245 19,1500 14,5200 14,9556 14,5200 33,0400 33,7008 33,0400 9,4700 9,7541 9,4700 16,3500 16,8405 16,3500 11,9200 12,1584 11,9200 28,0300 28,5906 28,0300 13,8100 14,0862 13,8100 11,9400 12,4654 11,9400 23,9100 24,6273 23,9100 26,7700 27,3054 26,7700 20,2700 20,6754 20,2700 36,6700 37,7701 36,6700 25,7500 26,5225 25,7500 18,1700 18,9695 18,1700 18,3500 18,9005 18,3500 16,8900 17,3967 16,8900 12,5300 13,0813 12,5300 15,0400 15,3408 15,0400 4,6800 4,8204 4,6800 4,7200 4,8616 4,7200 9,1000 9,5004 9,1000 6,5900 6,7877 6,5900 13,7800 14,0556 13,7800 13,3800 13,7814 13,3800 20,6000 21,0120 20,6000 20,5700 20,9814 20,5700 18,8000 19,6272 18,8000 11,5600 11,7912 11,5600 16,9600 17,2992 16,9600 17,8300 18,1866 17,8300 14,3800 14,9552 14,3800 11,7100 12,1784 11,7100 8,1500 8,4760 8,1500 13,2500 13,7800 13,2500 16,3500 17,0694 16,3500 15,9700 16,6727 15,9700 12,6100 13,1144 12,6100 11,4600 11,9184 11,4600 7,4200 7,5684 7,4200 10,3700 10,5774 10,3700 12,8100 13,0662 12,8100 6,2000 6,3240 6,2000 10,4100 10,6182 10,4100 21,5300 21,9606 21,5300 122,1000 124,5420 122,1000 121,3600 123,7872 121,3600 13,1200 13,6448 13,1200 15,2800 15,9523 15,2800 11,8700 12,3448 11,8700 8,3900 8,7256 8,3900 10,1700 10,6175 10,1700 10,3400 10,7536 10,3400 10,4900 10,9516 10,4900 23,0200 23,4804 23,0200 108,7700 112,0331 108,7700 143,8200 148,1346 143,8200 447,2400 460,6572 447,2400 330,3900 340,3017 330,3900 158,3700 163,1211 158,3700 123,3000 126,9990 123,3000 170,2700 175,3781 170,2700 68,4000 70,4520 68,4000 108,7300 111,4483 108,7300 324,1900 333,9157 324,1900 128,5100 132,3653 128,5100 139,2600 143,4378 139,2600 331,3200 341,2596 331,3200 227,2700 234,0881 227,2700 158,7200 163,4816 158,7200 120,4400 124,0532 120,4400 223,0900 226,4364 223,0900 294,8100 299,2322 294,8100 678,8900 699,2567 678,8900 102,0100 105,0703 102,0100 138,6800 142,8404 138,6800 193,7200 199,5316 193,7200 147,0000 151,4100 147,0000 174,1400 179,3642 174,1400 132,1500 136,1145 132,1500 121,1900 124,8257 121,1900 160,4100 165,2223 160,4100 78,0100 79,1802 78,0100 103,8200 105,3773 103,8200 135,7700 137,8066 135,7700 179,7100 182,4057 179,7100 106,5400 109,7362 106,5400 141,0100 145,2403 141,0100 102,0000 102,0000 102,0000 101,4900 101,4900 101,4900 46,3300 47,7199 46,3300 110,7700 112,4316 110,7700 145,7100 147,8957 145,7100 127,8400 129,7576 127,8400 19.288,7047 20.137,4077 19.288,7047 93,1498 97,2484 93,1498

9,94% 67,81% 44,18% 9,06% 8,51% -3,18% 16,36% 15,86% -0,92% 21,32% 40,98% 4,06% 3,67% 28,84% 29,48% 1,85% 2,05% -5,91% -5,40% 13,33% 17,36% 0,76% 1,02% 0,54% -0,56% -0,37% 0,00% 0,00% -2,24% 43,13% 3,26% 15,24% 2,65% 2,52% 5,94% -9,37% -9,36% 10,09% 10,08% -3,16% 17,48% 17,28% 17,25% 20,46% 20,05% -4,59% -4,57% -12,11% -12,12% -10,53% -6,04% -5,81% -5,15% -5,16% -1,99% 13,14% 14,10% 0,42% -0,39% -0,93% 13,71% 15,28% 0,75% 0,75% -17,43% 0,94% 10,52% 10,21% 10,03% 13,70% -6,23% -42,15% -42,16% 1,79% 1,38% 4,79% 3,32% 1,28% 0,44% 11,64% -41,62% -6,19% -6,36% 10,87% 10,68% 8,96% 8,96% 17,46% 17,34% -12,37% -12,45% -2,50% -1,52% -4,19% -4,32% 4,00% 3,81% 3,04% 2,93% 19,27% 19,75% 21,99% 21,95% -1,36% -1,80% -1,41% 3,97% 13,23% 14,80% 36,32% 35,82% 10,49% 10,20% 10,75% 13,56% -6,33% -4,84% 9,01% 20,98% -1,13% -8,15% 18,51% 18,60% -6,17% -5,98% 16,48% 15,99% 16,36% 3,33% 3,42% 14,07% 14,17% 12,39% 12,52% -1,79% -1,66% -7,50% -7,39% 9,82% 9,94% -0,20% 0,02% -3,40% 2,18% 2,27% 0,67% 31,84% 5,02%

ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY ACCUMULATION AF27 USD ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND-USD ABERDEEN GLOBAL -EAST EUROPE EQUITY EUR CL.S-2 ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES EQUITY CL.S-2 USD ABERDEEN GLOBAL EUROPEAN EQUITY INCOME CL.S-2 EUR ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY EUR CL.S-2 ABERDEEN GLOBAL-EURO GOV BOND FUND EUR CL.A-2 ABERDEEN GLOBAL-US DOLLAR BOND FUND CL.A-2 ABERDEEN-EMERGING EUROPE FIXED INC EUR CL.A-2 ABERDEEN GLOBAL-AGGREGATE BOND GBP CL.A-2 ABERDEEN GLOB-CONVERTIBLE EUROPE EUR CL.A-2 ABERDEEN SELECT EURO HIGH YIELD BOND CL.A-2 EUR MET BALANCED EUR(2) MET GROWTH EUR(2) MET DYNAMIC EUR(2) MET DEFENSIVE EUR – SERIES 3(2) MET BALANCED EUR – SERIES 3(2) MET GROWTH EUR – SERIES 3(2) PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A USD PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A EUR PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A USD PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A EUR PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE CL.A USD PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A CHF PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A USD PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A USD PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A CHF PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A USD PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR HEDGED PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A EUR PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A USD PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A USD PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A EUR PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CL.A EUR PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND CL.A EUR PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A USD PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A EUR PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A EUR PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A USD PIONEER FUNDS NORTH AMERICAN BASIC A HEDGE EUR PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME FUND EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND USD PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC USD PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E INC USD PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED GBP PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO EURO BOND FUND E ACC EUR PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC USD PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED GBP PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL REAL RETURN E HGD CAP EUR PIMCO UNCONSTRAINED BOND E HGD CAP EUR

16,9852 17,7325 16,9852 19,3158 20,1657 19,3158 97,4208 101,7073 97,4208 12,6430 13,1993 12,6430 169,2620 176,7095 169,2620 8,9926 9,3883 8,9926 449,3392 458,3260 449,3392 3.463,6962 3.532,9701 3.463,6962 234,0916 238,7734 234,0916 2.120,1703 2.162,5737 2.120,1703 15,0275 15,3281 15,0275 121,3067 123,7328 121,3067 1,2520 1,2520 1,2520 1,2572 1,2572 1,2572 1,1688 1,1688 1,1688 1,1743 1,1743 1,1743 1,2020 1,2020 1,2020 1,2014 1,2014 1,2014 23,1100 24,1268 23,1100 17,4600 18,2282 17,4600 7,1600 7,4750 7,1600 5,4100 5,6480 5,4100 75,5800 78,9055 75,5800 58,6900 61,2724 58,6900 53,6700 56,0315 53,6700 35,7400 37,3126 35,7400 249,6900 260,6764 249,6900 188,6500 196,9506 188,6500 233,1300 243,3877 233,1300 10,2300 10,4346 10,2300 7,7300 7,8846 7,7300 79,4000 80,9880 79,4000 5,2200 5,4497 5,2200 6,9100 7,2140 6,9100 61,7300 64,4461 61,7300 46,6400 48,6922 46,6400 54,3300 56,7205 54,3300 87,1900 88,9338 87,1900 11,3400 11,5668 11,3400 83,0700 84,7314 83,0700 6,0700 6,3371 6,0700 8,0300 8,3833 8,0300 54,1000 56,4804 54,1000 62,2400 64,9786 62,2400 54,4800 56,8771 54,4800 72,1100 75,2828 72,1100 23,9600 24,4392 23,9600 18,5700 18,9414 18,5700 10,9900 11,2098 10,9900 17,4100 17,7582 17,4100 19,4400 19,8288 19,4400 12,9200 13,1784 12,9200 23,3900 23,8578 23,3900 21,4200 21,8484 21,4200 18,3700 18,7374 18,3700 12,9600 13,2192 12,9600 10,4800 10,6896 10,4800 13,2900 13,5558 13,2900 12,9700 13,3591 12,9700 12,6400 13,0192 12,6400 15,3200 15,6264 15,3200 11,6600 11,8932 11,6600

6,52% 0,13% -0,80% -5,10% 8,16% -0,83% 0,31% -3,26% -4,06% -2,48% 3,60% 3,85% 5,39% 6,90% 8,31% 4,09% 5,73% 6,79% -5,13% -5,52% 13,11% 12,71% 19,61% -7,33% -7,31% -7,39% 16,74% 16,29% 19,08% -0,20% -0,51% -0,26% 1,16% 1,47% 2,81% 2,42% -0,33% 1,70% 5,39% 6,01% 16,96% 17,40% 19,08% 6,61% 9,11% 9,56% -3,39% -3,58% -0,27% 2,17% 1,89% -0,23% -2,01% -2,19% -0,16% -3,50% -3,76% -3,56% -6,76% -6,99% -5,43% -1,85%

GENIKI BANK (ôçë.: 801-11-600300), URL: www.sgam.com AGILEO P2 (EUR)(2) CALYPSO FUND (EUR)

110,0600 96,8700

111,9861 98,5652

110,0600 96,8700

2,82% -2,42%

35,5000 36,3698 35,5000 46,9400 48,0900 46,9400 23,8800 24,5964 23,8800 31,5700 32,5171 31,5700 23,4300 23,8400 23,4300 23,9300 24,3488 23,9300 31,6400 32,1937 31,6400 49,1200 50,5936 49,1200 64,9400 66,8882 64,9400 42,3800 43,6514 42,3800 5,2400 5,3972 5,2400 6,9300 7,1379 6,9300 12,6400 13,0192 12,6400 16,7100 17,2113 16,7100 24,8400 25,5852 24,8400 88,4100 91,0623 88,4100 116,8900 120,3967 116,8900 20,6400 21,2592 20,6400 15,6100 16,0783 15,6100 28,1600 29,0048 28,1600 21,3000 21,9390 21,3000 23,7000 24,4110 23,7000 17,9200 18,4576 17,9200 43,1800 44,4754 43,1800 32,6600 33,6398 32,6600 32,3200 33,1118 32,3200 7,2400 7,4572 7,2400 5,4800 5,6444 5,4800 10,6000 10,9180 10,6000 7,2000 7,4160 7,2000 14,0400 14,2857 14,0400 15,1300 15,5839 15,1300 20,0100 20,6103 20,0100 18,5100 19,0653 18,5100 24,4700 25,2041 24,4700 12,1000 12,4630 12,1000 11,5600 11,9068 11,5600 53,3100 54,9093 53,3100 46,0000 47,3800 46,0000 70,4800 72,5944 70,4800 23,0800 23,7724 23,0800 19,9200 20,5176 19,9200 30,5200 31,4356 30,5200 15,0400 15,4912 15,0400 12,6800 13,0604 12,6800 12,9400 13,3282 12,9400 11,8500 12,2055 11,8500 13,8800 14,2964 13,8800 12,0600 12,4218 12,0600 13,4600 13,8638 13,4600 8,3800 8,6314 8,3800 12,7600 12,9833 12,7600 45,7300 47,1019 45,7300 43,4800 44,7844 43,4800 12,1300 12,3423 12,1300 35,2800 35,8974 35,2800 18,1900 18,5083 18,1900 10,9400 11,2682 10,9400 11,2300 11,5669 11,2300 195,1300 200,9839 195,1300 28,5700 29,0700 28,5700 26,7000 27,1673 26,7000 17,9800 18,2947 17,9800 102,5000 105,5750 102,5000 96,5400 99,4362 96,5400 118,0600 121,6018 118,0600 106,3200 109,5096 106,3200 7,9600 8,1988 7,9600 8,4300 8,6829 8,4300 1.057,2600 1.083,1629 1.057,2600 116,1300 118,9752 116,1300 137,4400 140,8073 137,4400 14,4300 14,8629 14,4300 12,6720 12,8938 12,6720 12,6900 12,9121 12,6900 17,8900 18,4267 17,8900 14,2100 14,6363 14,2100 13,0000 13,3900 13,0000 22,8200 23,5046 22,8200 10,1100 10,4133 10,1100 6,8400 7,0452 6,8400

8,20% 8,26% -37,93% -37,92% -0,38% 0,76% 0,80% 17,04% 17,05% 24,14% 13,67% 13,61% 20,61% 20,22% -0,20% -5,30% -5,28% 18,96% 18,98% -8,06% -8,07% 11,48% 11,37% -27,94% -27,95% 8,06% 14,02% 14,17% 6,53% 6,35% 0,65% 18,57% 18,61% 28,99% 29,06% 1,51% 1,31% -13,63% -8,37% -13,61% 12,20% 19,07% 12,25% 11,49% 18,28% 10,98% 10,85% 0,51% -1,79% 16,13% -2,56% -3,26% 12,58% -15,56% -3,04% -6,05% 0,39% 14,32% 14,24% 18,40% -1,18% -0,89% 1,30% -8,92% -9,08% -7,56% -7,84% -25,68% -25,33% 5,38% 7,03% 11,40% 19,65% -2,55% -5,86% -4,48% 13,50% -23,84% 1,92% 4,66% 7,72%

HSBC BANK PLC (ôçë.: 801-11-72000), URL: www.hsbc.gr BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 USD BGF WORLD GOLD CLASS A2 EUR BGF WORLD GOLD CLASS A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BD HEDGED A2 EUR BGF EURO BOND FUND CLASS A2 EUR BGF EURO BOND FUND CLASS A2 USD BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 USD BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 GBP BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD BGF JAPAN CLASS A2 EUR BGF JAPAN CLASS A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BD A2 USD BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 EUR BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 EUR BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 USD BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 EUR BGF WORLD ENERGY CLASS A2 USD BGF WORLD ENERGY CLASS A2 EUR BGF WORLD MINING CLASS A2 USD BGF WORLD MINING CLASS A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 EUR BGF NEW ENERGY FUND A2 USD BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - USD BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - HEDGED EUR BGF EURO CORPORATE BOND FUND - CLASS A BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A EUR BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A USD BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A EUR BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A USD BGF WORLD AGRICULTURE A2 USD BGF WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR BGF LATIN AMERICAN A2 EUR BGF LATIN AMERICAN A2 GBP BGF LATIN AMERICAN A2 USD BGF PACIFIC EQUITY A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY A2 USD BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A2 EUR BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A4DS GBP BGF GLOBAL EQUITY INCOME (USD) BGF GLOBAL EQUITY INCOME (EUR HEDGED) BGF ASIA PACIFIC EQUITY INCOME (USD) BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A2 USD BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A2 EUR BGF WORLD RESOURCES EQUITY INCOME A2 USD SCHRODERS ISF ASIAN BOND A ACC (USD) SCHRODERS ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA A ACC (EUR) SCHRODERS ISF LATIN AMERICAN A ACC (USD) SCHRODERS ISF PACIFIC EQUITY A ACC (USD) SCHRODERS ISF GREATER CHINA A ACC (USD) SCHRODERS ISF CONVERGING EUROPE BOND A ACC (EUR) SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) USD SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) EUR SCHRODERS US SMALL & MID CAP A ACC (USD) SCHRODERS ISF EMERG.MKT DEBT ABS.RT. A EUR HEDGED SCHRODERS ISF EMERG. MARKETS DEBT ABS. RT. A USD SCHRODERS ISF EURO CORPORATE EUR SCHRODER AS AGRICULTURE FUND A ACC (USD) SCHRODER AS AGRICULTURE FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) SCHRODER AS COMMODITY FUND A ACC (USD) SCHRODER AS COMMODITY FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) SCHRODERS AS GOLD & METALS EURO HEDGED EUR SCHRODERS AS GOLD & METALS USD JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -EUR JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (USD) A (ACC) JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION A (ACC) - EUR JPM UK EQUITY A (ACC) - GBP JPM STERLING BOND A (ACC) - GBP JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) - EUR JPM EASTERN EUROPE EQUITY A (ACC) - EUR JPM GLOBAL DYNAMIC A (ACC) - USD JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) - EUR JF GREATER CHINA A (ACC) - USD JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) A (ACC) JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (EUR) (HEDGED)

JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -USD JPM EUROPE 130/30 A (ACC) EUR JPM EUROPE 130/30 A (ACC) USD JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) USD JPM MIDDLE EAST EQUITY A (ACC) USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND USD JP MORGAN BRAZIL ALPHA PLUS A (ACC) USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL USD HEDGED JPM AFRICA EQUITY A (ACC) - USD JPM EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY A USD JF ASEAN EQUITY A (ACC) - EUR JF ASEAN EQUITY A (ACC) - USD JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES A (ACC) - EUR (HEDGED) JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES A (ACC) - USD JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)

140,7400 11,0200 15,9100 10,5300 17,7500 104,8000 138,4600 7,9900 149,6300 11,2100 7,2600 15,2100 20,1100 44,7200 63,3500 15,1200 9,2600

144,1881 11,3506 16,3873 10,8459 18,2825 107,9440 142,6138 8,2297 154,1189 11,5463 7,4778 15,6663 20,7133 46,0616 65,2505 15,5736 9,5378

140,7400 11,0200 15,9100 10,5300 17,7500 104,8000 138,4600 7,9900 149,6300 11,2100 7,2600 15,2100 20,1100 44,7200 63,3500 15,1200 9,2600

5,39% 16,12% 16,13% -23,81% 4,23% -1,91% -1,91% -16,16% -1,79% -3,03% -9,02% 7,57% 7,54% -13,25% -13,16% 23,83% 23,96%

ING ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING (L) INVEST WORLD X CAP (EUR) ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X CAP(EUR) ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) ING (L) INVEST HEALTH CARE X CAP (USD) ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) ING (L) INVEST CONSUMER GOODS X CAP (USD) ING (L) INVEST BANKING&INSURANCE X CAP (USD) ING (L) INVEST ENERGY X CAP (USD) ING (L) INVEST MATERIALS X CAP(USD) ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP(USD) ING (L) INVEST UTILITIES X CAP (USD) ING (L) INVEST GREATER CHINA X CAP (USD) ING (L) INVEST SUSTAINABLE EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND X CAP (USD) ING (L) INVEST LATIN AMERICA X CAP (USD) ING (L) INVEST ASIA EX JAPAN XCAP(USD) ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) ING (L) INVEST US(ENH. CORE CONC.)X CAP(USD) ING (L) INVEST JAPAN X CAP (JPY) ING (L) INVEST EURO EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDENT X CAP(EUR) ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP(EUR) ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X CAP (EUR) ING (L) INVEST EURO INCOME XCAP (EUR) ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP (EUR) ING (L) INVEST ALTERNATIVE BETA X CAP (EUR) ING (L) INVEST MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND WORLD X HEDGED CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND DOLLAR X CAP (USD) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP (USD) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND EURO X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND US CREDIT X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND GL.HIGH YIELD X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT X CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND EMD HC X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND GLOBAL INFLATION LINKED (EUR) ING (L) RENTA FUND EURO LIQUIDITY XCAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL BALANCED X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL EURO X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL TARGET RETURN BOND X CAP(EUR) ING (L) INVEST FIRST CLASS PROTECTION (EUR) ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE X CAP (EUR) ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES XCAP

175,7500 688,2100 805,4100 1.130,0600 1.544,3900 1.299,2600 540,4500 1.261,1400 841,4900 782,8400 607,4900 747,7300 192,9600 52,6000 1.997,7800 864,8200 53,9700 79,4200 3.352,0000 105,0400 40,9000 294,8900 410,0900 311,1900 983,0900 2.033,0000 289,0200 426,4300 1.078,8100 291,5600 215,1600 1.066,6600 974,1700 769,4900 1.509,5700 472,1500 1.075,5000 442,5400 164,5700 150,9500 4.141,0600 56,3800 280,0100 258,2600 1.021,3600 478,4200 530,9300 502,5300 258,8500 29,8500 226,9200 601,2700 271,3000

179,2650 701,9742 821,5182 1.152,6612 1.575,2778 1.325,2452 551,2590 1.286,3628 858,3198 798,4968 619,6398 762,6846 196,8192 53,6520 2.037,7356 882,1164 55,0494 81,0084 3.419,0400 107,1408 41,7180 300,7878 418,2918 317,4138 1.002,7518 2.073,6600 294,8004 434,9586 1.100,3862 297,3912 217,3116 1.077,3266 983,9117 777,1849 1.524,6657 476,8715 1.086,2550 446,9654 166,2157 152,4595 4.182,4706 56,9438 282,8101 258,2600 1.036,6804 485,5963 538,8940 510,0680 261,4385 29,9993 231,4584 613,2954 276,7260

175,7500 688,2100 805,4100 1.130,0600 1.544,3900 1.299,2600 540,4500 1.261,1400 841,4900 782,8400 607,4900 747,7300 192,9600 52,6000 1.997,7800 864,8200 53,9700 79,4200 3.352,0000 105,0400 40,9000 294,8900 410,0900 311,1900 983,0900 2.033,0000 289,0200 426,4300 1.078,8100 291,5600 215,1600 1.066,6600 974,1700 769,4900 1.509,5700 472,1500 1.075,5000 442,5400 164,5700 150,9500 4.141,0600 56,3800 280,0100 258,2600 1.021,3600 478,4200 530,9300 502,5300 258,8500 29,8500 226,9200 601,2700 271,3000

11,24% 1,60% 19,34% 23,37% 10,32% 14,74% 16,70% 6,28% -8,09% 11,06% 9,88% -3,37% 10,81% -8,82% -16,85% -7,40% -5,33% 19,12% 38,40% 8,52% 7,63% 12,39% 11,69% 10,05% 5,64% 10,63% 0,63% 29,57% 2,87% 6,44% -1,97% -3,28% -4,77% -5,14% -3,01% 0,43% -2,46% 2,53% -1,14% 0,86% -5,96% -2,71% -5,45% -0,09% 6,55% 3,18% 9,53% 3,92% 0,33% 1,88% -8,31% 8,16% 5,92%

92,6800 63,7000 13,5000 12,9200 9,7100 8,1700 2,7850 2,7252 11,6900 11,1100 16,7100 16,0900 15,0376 11,1028 10,7000 7,6600 26,8200 13,8600 18,4800 8,3000 15,6209 15,3579 11,5284 14,8700 14,5927 10,1311 322,7100 319,3600 5,8864 5,7747 18,8000 17,6100 8,4188 6,1443 28,3300 19,4800 37,0700 29,5000 39,6000 27,3000 10,1100 34,9800 25,2800 881,0000 6,0700 14,9000 13,9600 12,1500 10,7700 10,3500 15,6200 14,1600 12,3600 11,0000 12,6700 87,0200 65,7900 18,5400 13,0300 10,7500 10,4400 9,1500 12,8600 9,3800 9,7500 13,4300 23,4200 14,2300 10,8400 11,2400 7,6000 10,0206 12,1597 18,8600 14,1900

97,5500 65,6700 14,2100 13,6000 10,0100 8,1700 2,9315 2,8100 12,3000 11,4500 17,5900 16,5900 15,8286 11,4400 11,2600 7,9000 28,2300 14,5890 19,0500 8,3000 16,4426 15,8300 11,5300 15,6520 15,0400 10,1300 322,7100 319,3600 6,1960 5,9500 19,7900 18,1500 8,8616 6,3300 29,8200 20,0800 39,0200 30,4100 41,6800 28,1400 10,1100 36,8200 26,0600 927,0000 6,0000 15,6800 14,3900 12,1500 11,3400 10,6700 16,4400 14,6000 13,0100 11,3400 12,6700 87,0200 65,7900 19,5200 13,4300 11,3155 10,7600 9,6300 13,5400 9,6700 9,7500 14,1400 24,6500 14,6700 10,8400 11,8300 7,8300 10,5477 12,7993 19,8500 14,9400

92,6800 63,7000 13,5000 12,9200 9,7100 8,1700 2,7850 2,7252 11,6900 11,1100 16,7100 16,0900 15,0376 11,1028 10,7000 7,6600 26,8200 13,8600 18,4800 8,3000 15,6209 15,3579 11,5284 14,8700 14,5927 10,1311 322,7100 319,3600 5,8864 5,7747 18,8000 17,6100 8,4188 6,1443 28,3300 19,4800 37,0700 29,5000 39,6000 27,3000 10,1100 34,9800 25,2800 881,0000 6,0700 14,9000 13,9600 12,1500 10,7700 10,3500 15,6200 14,1600 12,3600 11,0000 12,6700 87,0200 65,7900 18,5400 13,0300 10,7500 10,4400 9,1500 12,8600 9,3800 9,7500 13,4300 23,4200 14,2300 10,8400 11,2400 7,6000 10,0206 12,1597 18,8600 14,1900

-2,27% -2,76% -5,40% -5,42% -5,91% -5,77% -0,92% -1,08% 1,21% 1,00% 5,36% 5,09% -7,40% -7,73% -4,63% -5,20% 16,36% 16,08% 15,86% 16,08% 0,76% 0,62% 0,36% -3,17% -3,26% -3,56% 0,02% 0,00% -0,28% -0,37% 9,94% 9,51% -0,90% -1,07% 29,48% 28,84% 15,12% 15,96% 9,06% 8,51% 8,59% -7,73% -8,21% 67,81% 44,18% 15,95% 15,56% 15,49% 14,94% 14,62% 15,36% 14,94% 12,77% 12,24% 12,42% 0,00% -0,11% 23,19% 22,81% 0,84% 0,48% 0,77% 1,02% 0,54% 0,62% 1,13% 1,34% 0,99% 0,93% 1,44% 1,06% -10,33% -0,77% -0,37% -0,56%

INVESCO FUNDS SICAV INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - A (USD) INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A (USD) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A-DIST (USD) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E (EUR) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND R ACC (EUR) INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND A (EUR) INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND E (EUR) INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND A INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - E (EUR) INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND - A(USD) INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND -E(EUR) INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND A (USD) INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND E (EUR) INVESCO ENERGY FUND A (USD) INVESCO ENERGY FUND A ACC (EUR HGD) INVESCO ENERGY FUND E (EUR) INVESCO ENERGY FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - E (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND A (EUR) INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND E (EUR) INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO RESERVE FUND A (EUR) INVESCO EURO RESERVE FUND E (EUR) INVESCO EUROPEAN BOND FUND - A (EUR) INVESCO EUROPEAN BOND FUND - E (EUR) INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - A (EUR) INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO GLOBAL BOND FUND - A ACC (USD) INVESCO GLOBAL BOND FUND - E (EUR) INVESCO GLOBAL LEISURE FUND A (USD) INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E (EUR) INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND-A DIST(USD) INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND A (USD) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND E (EUR) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO INDIA EQUITY FUND - A DIST (USD) INVESCO INDIA EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A (JPY) INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-A(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-A(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-E(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO USD RESERVE FUND - A (USD) INVESCO USD RESERVE FUND - E (EUR) INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND A (USD) INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND E (EUR) INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND A (EUR) INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND E (EUR) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (EUR HGD) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (USD) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND E (EUR) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND R ACC (EUR) INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (EUR HGD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (USD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - E (EUR) INVESCO ASIA BALANCED FUND R ACC (EUR) INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -A(USD) INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -E(EUR) INVESCO EMER LOC CURR DEBT FUND A DIST-MD-FIXED(USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A DIST-MD (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A (USD HGD) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A ACC (EUR)


INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND E ACC (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND R ACC (EUR) INVESCO EMER LOCAL CURR DEBT FUND R MONTHLY DIST (USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R MONTHLY DIST (EUR) INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ACC (USD) INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND R ACC (USD) INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD A ACC (USD) INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD R ACC (USD) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD A ACC (JPY) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD E ACC (EUR) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD R ACC (JPY) INVESCO JAPANESE VALUE EQUITY FUND A ACC (JPY) INVESCO JAPANESE VALUE EQY FD R ACC (JPY) INVESCO US VALUE EQUITY FUND A ACC (USD) INVESCO US VALUE EQUITY FUND R ACC (USD)

13,9100 14,3400 13,9100 11,5900 11,5900 11,5900 8,9025 8,9000 8,9025 10,9078 10,9100 10,9078 53,9800 56,8200 53,9800 46,1500 46,1500 46,1500 47,3600 49,8500 47,3600 41,3200 41,3200 41,3200 2.924,0000 3.078,0000 2.924,0000 13,3700 13,0000 13,3700 2.735,0000 2.735,0000 2.735,0000 952,0000 1.002,0000 952,0000 806,0000 806,0000 806,0000 28,3800 29,8700 28,3800 24,3000 24,3000 24,3000

-0,86% -1,02% -10,31% -0,76% 16,64% 16,13% 21,87% 21,39% 40,98% 21,32% 40,40% 36,59% 35,92% 23,93% 23,41%

ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-77.65.441), URL: www.bankofcyprus.gr UBS (LUX) EQUITY FUND–ASIAN CONSUMPTION(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-AUSTRALIA (AUD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-BIOTECH (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CANADA (CAD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CENTRAL EUROPE (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY SICAV-US OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-ECO PERFORMANCE (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNTRIES (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNT.OPPORT(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 ADV.(EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROPEAN OPPORT (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-FINANCIAL SERVICE(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL INNOVATORS(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GREAT BRITAIN (GBP) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GREATER CHINA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-HEALTH CARE (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-JAPAN (JPY) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-ASIA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SINGAPORE (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL&MIDCAP JAPAN(JPY)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL CAPS USA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-TAIWAN (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND–GLOBAL MULTI TECH(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL MULTI TECH (EUR HEDGED) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-USA MULTI STRATEGY(USD)P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CAD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CHF P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-EUR P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-GBP P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-JPY P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-USD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CONVERT EUROPE (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL (CHF) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL (CHF) (EUR HEDGED) P-acc(1) UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (USD) P-acc(1) UBS (Lux) MONEY MARKET FUND (GBP) P-acc(1) UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(EUR)P-acc(1) UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(USD)P-acc(1) UBS (Lux) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME (EUR) P-acc(1)

107,2700 816,3200 367,0900 750,8300 159,0600 219,9800 623,8400 21,6700 24,9200 114,7200 67,4100 103,4200 144,5100 592,1200 79,5400 52,9900 128,9100 204,1200 171,1700 622,6800 6.655,0000 698,4500 655,7300 1.153,3400 1.166,1600 14.556,0000 599,0000 136,1900 175,5100 103,5000 120,7900 589,5800 343,8500 792,1500 2.002,7700 2.649,1500 2.838,2500 1.748,1800 2.191,5100 2.516,0900 1.950,0900 2.919,4700 2.794,8100 1.729,8200 2.448,6000 2.350,7800 424,7900 377,1200 2.477,8900 349,8500 195,6200 163.562,0000 283,8700 141,2700 163,5600 726,9400 108,7900 836,1300 1.728,7400 823,4200 103,6900 101,5900 211,4000

109,4154 832,6464 374,4318 765,8466 162,2412 224,3796 636,3168 22,1034 25,4184 117,0144 68,7582 105,4884 147,4002 603,9624 81,1308 54,0498 131,4882 208,2024 174,5934 635,1336 6.788,1000 712,4190 668,8446 1.176,4068 1.189,4832 14.847,1200 610,9800 138,9138 179,0202 105,5700 123,2058 601,3716 350,7270 807,9930 2.042,8254 2.702,1330 2.895,0150 1.774,4027 2.224,3827 2.553,8314 1.969,5909 2.948,6647 2.822,7581 1.747,1182 2.473,0860 2.374,2878 429,0379 380,8912 2.502,6689 353,3485 197,5762 165.197,6200 286,7087 142,6827 165,1956 734,2094 109,8779 836,1300 1.728,7400 823,4200 104,7269 102,6059 213,5140

107,2700 816,3200 367,0900 750,8300 159,0600 219,9800 623,8400 21,6700 24,9200 114,7200 67,4100 103,4200 144,5100 592,1200 79,5400 52,9900 128,9100 204,1200 171,1700 622,6800 6.655,0000 698,4500 655,7300 1.153,3400 1.166,1600 14.556,0000 599,0000 136,1900 175,5100 103,5000 120,7900 589,5800 343,8500 792,1500 2.002,7700 2.649,1500 2.838,2500 1.748,1800 2.191,5100 2.516,0900 1.950,0900 2.919,4700 2.794,8100 1.729,8200 2.448,6000 2.350,7800 424,7900 377,1200 2.477,8900 349,8500 195,6200 163.562,0000 283,8700 141,2700 163,5600 726,9400 108,7900 836,1300 1.728,7400 823,4200 103,6900 101,5900 211,4000

-1,22% 14,90% 43,50% 4,23% -9,01% 21,68% 20,99% -11,84% -11,51% 6,29% 11,00% 6,62% 4,40% 13,88% 17,73% 11,75% 18,10% 2,32% 25,26% 8,50% 44,11% -4,95% 13,73% 20,81% 3,37% 36,91% 21,11% -0,71% 8,36% 8,02% 18,43% 14,89% 10,56% 13,52% 9,64% 6,50% 8,56% 6,45% 4,32% 5,40% 3,29% 1,77% 2,49% -0,86% -1,43% -1,63% 0,92% -2,46% -0,22% 0,17% -2,24% 1,08% -1,28% 3,83% 4,36% -1,98% -1,88% 0,00% 0,05% 0,04% 3,57% 3,82% -1,56%

7,0900 9,4100 13,2800 20,7100 13,6100 27,2400 36,2100 12,5800 13,7100 10,4300 28,3100 15,7800 16,0400 19,5600 21,4900 46,0600 61,1400 20,4400 27,1600 14,9500 16,4200 6,2600 8,2900 22,2700 5,1300 676,8000 6,8300 14,9000 13,9400 19,8100 16,1200 15,1000 16,2200 17,8200 25,1000 33,4200 22,6900 12,5900 13,8200 9,0600 21,6000 20,7500 27,5600 35,3500 5,6300 15,7900 17,7100 23,5000 12,7600 15,8200 19,9700 26,5200 14,7800 21,2900 28,2900 20,5100 11,9000 12,5700 34,2500 16,6900 17,6200 35,4500 21,4900 20,5100 28,5800 12,7200 5,4900

19,16% 19,87% -2,78% 45,95% 17,13% 17,97% 18,76% 5,27% 4,10% 3,88% 16,07% 2,67% 2,62% -9,78% -9,13% 17,08% 17,89% 11,57% 12,37% 14,38% 15,15% 10,60% 11,42% 10,36% 19,58% 37,61% 20,46% 16,59% 17,44% 17,43% 21,11% -2,08% -4,19% -3,52% -5,96% -5,30% -5,38% -12,33% -11,75% -12,04% -10,19% -6,41% -5,78% -5,08% 0,00% 13,60% 14,41% 15,25% 0,71% 17,10% 9,36% 10,09% -0,61% -0,88% -0,21% -0,29% 13,33% 14,07% 17,50% 8,38% 9,10% 15,74% 0,05% 0,54% 0,78% 15,32% -5,34%

MARFIN EGNATIA BANK - PRIVATE BANKING (ôçë.: 210-32.79.460) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) EUR FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) USD FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND- A (acc) USD FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND- A(acc) USD FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND- A(acc) EUR FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) EUR FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) USD FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - A (acc) EUR H1 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND- A(acc) USD FR'IN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND- A(acc) EUR FRANKLIN HIGH YIELD FUND- A(acc) USD FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) EUR FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) USD FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) USD FR'IN T'TON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND- A(acc) USD FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) EUR FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) JPY FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR Hedged FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN GROWTH A(acc)EURHDG TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) EUR TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) USD TEMPLETON BRIC FUND A (acc) EURHDG TEMPLETON CHINA FUND- A(acc) USD TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) USD TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND- A(acc) USD TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROLAND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) USD TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) USD FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND - A(acc) EUR HDG TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR HDG TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON KOREA FUND- A(acc) USD

7,0900 9,4100 13,2800 20,7100 13,6100 27,2400 36,2100 12,5800 13,7100 10,4300 28,3100 15,7800 16,0400 19,5600 21,4900 46,0600 61,1400 20,4400 27,1600 14,9500 16,4200 6,2600 8,2900 22,2700 5,1300 676,8000 6,8300 14,9000 13,9400 19,8100 16,1200 15,1000 16,2200 17,8200 25,1000 33,4200 22,6900 12,5900 13,8200 9,0600 21,6000 20,7500 27,5600 35,3500 5,6300 15,7900 17,7100 23,5000 12,7600 15,8200 19,9700 26,5200 14,7800 21,2900 28,2900 20,5100 11,9000 12,5700 34,2500 16,6900 17,6200 35,4500 21,4900 20,5100 28,5800 12,7200 5,4900

7,5000 9,9500 14,0440 21,9000 14,3930 28,8100 38,2900 13,3034 14,5000 11,0300 29,9400 16,4900 16,7600 20,6800 22,7300 48,7085 64,6600 21,6200 28,7200 15,8100 17,3640 6,6200 8,7700 23,5500 5,4200 715,7200 7,2200 15,7600 14,7400 20,9500 17,0500 15,7800 16,9500 18,6200 26,5400 35,3420 23,9900 13,3140 14,6100 9,5810 22,8400 21,9400 29,1450 37,3800 5,6300 16,7000 18,7280 24,8500 13,3342 16,7300 21,1200 28,0400 15,4500 22,2500 29,5600 21,4300 12,5840 13,2928 36,2200 17,4400 18,4130 37,4900 22,4600 21,4300 29,8700 13,4510 5,8100

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND- A(acc) USD TEMPLETON THAILAND FUND- A(acc) USD TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND- A(acc) USD FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) USD FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) EUR FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) USD FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) EUR T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)USD T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)EUR TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) USD TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) EUR FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) USD FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) EUR FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) USD FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) EUR FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) USD FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) EUR-H1 FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)USD FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)EUR FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) USD FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) EUR FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) EUR FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL EUROLAND A(acc) EUR FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) USD FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN SMALL COMPANIES A(acc) USD TEMPLETON ASIAN SMALLC OMPANIES A(acc) EUR TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) USD TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) EUR TEMPLETON FRONTIER MRKTS AaccEURHDG

70,5600 19,8000 11,5900 9,1400 6,8900 14,2500 10,7400 8,2500 8,8700 14,1100 10,6200 5,3800 4,0200 4,8200 4,8300 12,5700 7,4500 10,8900 8,2000 12,4100 9,3500 15,0900 15,7800 14,3600 16,7800 17,2300 32,5000 33,3800 18,1400 18,6300 10,9700

74,6200 20,9400 11,5900 9,6700 7,2900 14,8900 11,2200 8,7200 9,3800 14,7400 11,0980 5,6900 4,2500 5,0972 5,1100 13,2900 7,8800 11,5200 8,6700 13,1200 9,8876 15,9577 16,6874 15,1857 17,7449 18,2207 34,3688 35,2994 19,1831 19,7012 11,6008

70,5600 19,8000 11,5900 9,1400 6,8900 14,2500 10,7400 8,2500 8,8700 14,1100 10,6200 5,3800 4,0200 4,8200 4,8300 12,5700 7,4500 10,8900 8,2000 12,4100 9,3500 15,0900 15,7800 14,3600 16,7800 17,2300 32,5000 33,3800 18,1400 18,6300 10,9700

-16,83% -1,79% -0,09% 2,24% 1,62% 0,71% 0,00% -0,72% -1,44% 1,51% 0,76% 18,76% 17,89% -41,58% -42,02% 18,92% 18,82% 7,93% 7,19% 9,24% 8,59% 7,71% 8,45% 13,34% 12,92% 12,10% -3,07% -3,72% 10,34% 9,52% 10,14%

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS BASE (USD) GS JAPAN PORTFOLIO CLASS BASE (JPY) GS ASIA PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS US CORE EQUITY CLASS BASE (USD) GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS EUR-HEDGED (EUR) GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS BASE (EUR) GS EUROPE CORE EQUITY CLASS BASE (EUR) GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS NON-BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO E SHARES (EUR) GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS ASIA PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS E SHARES (EUR) GS US CORE EQUITY CLASS E SHARES (EUR) GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS BASE (USD) GS BRICS PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS BRICS PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS A SHARES (USD) GS EUROPE CORE EQUITY CLASS A SHARES (EUR) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS A SHARES (EUR) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS USD A SHARES (USD) GS US CORE EQUITY CLASS A SHARES (USD) GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) GS ASIA PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO CL.A SHARES (EUR) GS GLOBAL CURRENCY PLUS A SHARES EURO-HEDGED (EUR) GS GLOBAL CURRENCY PLUS CLASS A (USD) GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS A SHARES (USD) GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS E (EUR) GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO EURO HEDGED (EUR) GS GLOBAL LIBOR + 2 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS EURO LIQUID RESERVE FUND (EUR) GS US$ LIQUID RESERVE (USD) GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO A DISTRIBUTION (USD) GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO BASE DISTRIB (USD) GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO E ACCUMULATION (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY (EUR) PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS (EUR) PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - EMERG.EUROPE&MEDITER.EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - EUROPEAN RESEARCH (EUR) PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE (EUR) PIONEER FUNDS - ASIA (EX JAPAN) EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - US MID CAP VALUE (EUR) PIONEER FUNDS - US PIONEER FUND (EUR) PIONEER FUNDS - US RESEARCH (EUR) PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (EUR) PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (USD) PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT (EUR) PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD (EUR) PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE SHORT TERM (EUR) PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (USD) PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND (USD) PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY (EUR) PICTET -BIOTECH-R-USD PICTET -BIOTECH-HR-EUR PICTET -CLEAN ENERGY-R-USD PICTET -CLEAN ENERGY-R-EUR PICTET -GENERICS-R-USD PICTET -GENERICS-HR-EUR PICTET -PREMIUM BRANDS-R-EUR PICTET -SECURITY-R-USD PICTET -SECURITY-R-EUR PICTET -WATER-R-EUR PICTET -RUSSIAN EQUITIES-R EUR PICTET -HIGH DIVIDEND SELECTION-R EUR PICTET -GLOBAL MEGATREND SELECTION-R EUR PICTET -EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET -GLOBAL EMERGING CURRENCIES-R EUR PICTET -SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET-R EUR PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R WIOF EASTERN MEDITER. PERFORM. FUND CLASS A - EUR WIOF RUSSIA AND CIS PERFORM. FUND CLASS A - EUR WIOF GL. EMERG. MARKETS BOND FUND CLASS A - EUR WIOF - INDIA PERFORMANCE FUND - EUR WIOF - CHINA PERFORMANCE FUND - EUR WIOF - MIDDLE EAST PERFORMANCE FUND - EUR

28,9900 29,5698 28,9900 1.060,5100 1.081,7202 1.060,5100 18,3500 18,7170 18,3500 16,4500 16,5323 16,4500 23,2900 23,7558 23,2900 7,3500 7,3868 7,3500 14,3400 14,4117 14,3400 17,8300 17,9192 17,8300 116,2500 118,5750 116,2500 10,9100 11,1282 10,9100 8,5900 8,6330 8,5900 14,4300 14,7186 14,4300 26,8700 27,4074 26,8700 21,1800 21,6036 21,1800 10,7800 10,8339 10,7800 11,4100 11,6382 11,4100 6,2000 6,2310 6,2000 8,6700 8,7134 8,6700 8,3900 8,5578 8,3900 16,2300 16,5546 16,2300 9,0600 9,2412 9,0600 9,7800 9,9756 9,7800 2,2400 2,2512 2,2400 12,6100 12,8622 12,6100 11,4600 11,6892 11,4600 12,7300 12,9846 12,7300 9,7600 9,9552 9,7600 9,1400 9,3228 9,1400 14,3800 14,6676 14,3800 13,9300 14,2086 13,9300 11,4000 11,6280 11,4000 28,2200 28,7844 28,2200 22,6100 23,0622 22,6100 12,4700 12,5324 12,4700 12,8100 12,8741 12,8100 10,4100 10,4621 10,4100 16,9600 17,0448 16,9600 10,8700 10,9244 10,8700 95,1000 95,5755 95,1000 94,6600 95,1333 94,6600 7,4200 7,4571 7,4200 13,5100 13,7802 13,5100 91,7500 92,2088 91,7500 96,6300 97,1132 96,6300 106,7000 107,2335 106,7000 12.118,8100 12.118,8100 12.118,8100 11.944,0300 11.944,0300 11.944,0300 16,3500 16,6770 16,3500 10,2500 10,4550 10,2500 15,9700 16,2894 15,9700 54,3300 54,6017 54,3300 6,3500 6,4770 6,3500 6,5400 6,6708 6,5400 17,4600 17,8092 17,4600 4,6300 4,7226 4,6300 8,7200 8,8944 8,7200 57,1000 58,2420 57,1000 6,0500 6,1710 6,0500 7,3200 7,4664 7,3200 5,3500 5,4570 5,3500 6,0700 6,1914 6,0700 188,6500 192,4230 188,6500 249,6900 254,6838 249,6900 63,2300 64,4946 63,2300 11,4100 11,4671 11,4100 8,8900 8,9345 8,8900 84,7900 85,2140 84,7900 8,4000 8,4420 8,4000 60,1100 60,4106 60,1100 7,7300 7,7687 7,7300 5,2200 5,2461 5,2200 54,4800 54,7524 54,4800 10,2300 10,2812 10,2300 7,0900 7,2318 7,0900 109,9900 112,1898 109,9900 102,7060 104,7601 102,7060 51,4900 51,4900 51,4900 447,2400 447,2400 447,2400 330,3900 330,3900 330,3900 68,4000 69,7680 68,4000 51,9000 52,9380 51,9000 158,3700 158,3700 158,3700 123,3000 123,3000 123,3000 108,7700 108,7700 108,7700 143,8200 143,8200 143,8200 109,1400 109,1400 109,1400 170,2700 173,6754 170,2700 46,3300 47,2566 46,3300 121,1900 123,6138 121,1900 132,1500 134,7930 132,1500 135,7700 136,4489 135,7700 78,0100 78,4001 78,0100 102,0000 102,0000 102,0000 123,4700 123,4700 123,4700 129,0800 129,0800 129,0800 0,6746 0,6881 0,6746 2,2285 2,2731 2,2285 2,5605 2,5707 2,5605 2,5977 2,6497 2,5977 3,4606 3,5298 3,4606 1,8544 1,8915 1,8544

15,41% 42,01% -3,52% -4,03% 21,68% 3,96% -6,15% -6,36% 11,19% 9,32% 4,12% 11,26% -9,56% -9,80% -2,53% 13,42% -4,32% -2,69% 21,95% -3,96% 14,83% 21,34% -2,61% -12,37% -12,45% 15,00% 9,05% 10,92% 10,87% 21,34% 13,21% -9,72% -3,83% -2,65% -4,19% 4,00% -6,19% 1,12% 0,16% 0,22% -2,50% 12,96% 1,97% 1,89% 3,02% 0,00% 0,00% 17,46% 17,82% 17,34% -0,33% 10,63% -9,92% -5,52% 8,94% -3,75% 19,13% -0,17% 19,61% 18,89% 16,96% 16,29% 16,74% 13,93% -1,81% 0,91% 2,74% 1,82% 1,20% -0,51% 1,16% 1,09% -0,20% 19,36% 15,14% 2,40% 0,12% 36,32% 35,82% 13,56% 13,64% 10,49% 10,20% 13,23% 14,80% 14,90% 10,75% -3,40% 12,39% 14,17% -7,50% -1,79% -0,20% -0,06% 0,02% -24,31% -6,96% -7,59% -8,71% -0,57% 5,91%

U N I T L I N K E D ALLIANZ ÅËËÁÓ Á.Å. (ôçë.: 210-69.05.500) HSBC EY ZHN ÅÎÁÓÖÁËÉÓÇÓ HSBC EY ZHN ÌÉÊÔÇÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ HSBC EY ZHN ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ

2,7063 2,8890 3,0825

2,7334 2,9179 3,1133

2,6792 2,8601 3,0517

2,22% 2,61% 3,43%

100,9100 157,7800 190,4400 177,3500 97,1700 143,8800 171,9700

0,35% 5,10% 8,39% 11,01% -5,79% 0,43% 4,58%

AXA ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-72.68.000), URL: www.axa-insurance.gr AXA PROTECT(1) AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS(1) AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1) AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1)

100,9100 157,7800 190,4400 177,3500 97,1700 143,8800 171,9700

103,9300 166,4579 200,9142 187,1043 102,5144 148,1964 177,1291

AÃÑÏÔÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-93.79.100), URL: www.agroins.com ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 1 ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 2

4,8343 5,1996

5,1244 5,5116

4,7376 5,0956

3,14% 2,77%

2,5733 2,6527 2,4943 5,6879

2,5733 2,6527 2,4943 5,6879

0,01% 0,59% 1,04% 5,84%

101,2758 69,0132 64,9536 67,2384 70,3800 86,5258 85,9994 86,9319 83,2071 84,0409 71,3347

99,2900 67,6600 63,6800 65,9200 69,0000 84,8292 84,3131 85,2274 81,5756 82,3930 69,9360

1,36% -26,65% -29,24% -32,48% -32,37% -7,31% -7,97% -7,40% -10,93% -11,43% -23,70%

12,1915 11,0631 10,7919 10,0103 11,0521 9,8398 0,9677

-9,85% -7,38% -6,60% -4,14% -1,82% -3,33% 3,93%

3,7168 5,5945 4,1397 5,7142 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

2,47% 4,35% 2,60% 2,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr CITIFUTURE 1 CITIFUTURE 2 CITIFUTURE 3 CITIGOLD FUTURE

2,5733 2,6527 2,4943 5,6879

CREDIT AGRICOLE ÁÁÅÆ (ôçë.: 210-32.83.545) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 2) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 3) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 4) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 5) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 6)(3) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 7)(3) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 8)(3) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 9)(3) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 10)(3) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 11)(3)

99,2900 67,6600 63,6800 65,9200 69,0000 84,8292 84,3131 85,2274 81,5756 82,3930 69,9360

EUROLIFE ERB ÁÅÁÆ (ôçë.: 210-93.03.800), URL: www.eurolife.gr EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST

12,4403 11,2889 11,0121 10,2146 11,2777 10,0406 0,9677

12,4403 11,2889 11,0121 10,2146 11,2777 10,0406 0,9677

ÅÈÍÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-90.99.000), URL: www.ethniki-asfalistiki.gr UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ UNIT LINKED-ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÏ ÏÌÏËÏÃÏ UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ & ÐÁÉÄÉ UNIT LINKED-ÅÕÅËÉÊÔÇ ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 1 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 2 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 3 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 4

3,7168 5,5945 4,1397 5,7142 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

3,9398 5,8743 4,3467 5,8285 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ Á.Å.Ã.Á (ôçë.: 210-81.19.777/519), URL: www.europisti.gr ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÌÅÔÁÂËÇÔÏ ÊÅÖ.

2,6041

2,7343

2,5781

6,79%

3,0127 2,5970 1,6045 2,7232 2,6751 2,6327

20,66% 12,56% 0,22% 1,87% 2,12% 2,64%

GENERALI HELLAS (ôçë.: 210-80.96.300), URL: www.generali.gr GENERALI HELLAS STABLE(1) GENERALI HELLAS BALANCED(1) GENERALI HELLAS DYNAMIC(1) HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ(1) HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ & ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1) HSBC ÅY ÆHN ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1)

3,0431 2,6233 1,6207 2,7232 2,6751 2,6327

3,1040 2,6757 1,6693 2,7504 2,7019 2,6591

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ Á.Å.Á.Å. (ôçë.: 210-32.95.031), URL: www.groupama-phoenix.com METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1) METROLIFE-STAR LIFE V(1) METROLIFE-STAR LIFE VI(1) METROLIFE-STAR LIFE VII(1) METROLIFE-VALUE PLUS I(1) METROLIFE-VALUE PLUS II(1) METROLIFE-VALUE PLUS III(1) METROLIFE-ÓÕÍÔÁÎÇ ÅÃÃ. 3%(1) METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ DYNAMISME(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ EQUILIBRE(2) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ PRUDENCE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ MONETAIRE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ×Á 20(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE II(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013(1)

7,3234 10,5529 11,9143 9,6990 8,6972 1,0630 0,8324 0,7332 10,0904 5.747,1612 9,7916 99,9800 141,6500 137,0300 566,1600 2,9887 695,09 118,8900 114,4015 100,0632

7,6285 7,1769 10,9356 10,4474 12,3464 11,7356 9,9990 9,6020 8,9202 8,6102 1,0959 1,0630 0,8626 0,8324 0,7638 0,7332 10,0904 10,0904 - 5.747,1612 10,0853 9,7426 101,2298 99,9800 143,4206 141,6500 138,7429 137,0300 567,5754 566,1600 3,0335 2,9887 695,09 686,40 118,8900 117,4039 114,4015 112,9715 100,0632 98,8124

3,56% 0,95% 2,52% 0,02% -0,86% 4,76% 3,70% 3,96% -1,34% 3,59% -4,66% 9,40% 4,79% 1,01% 0,00% -9,04% 6,29% 4,17% 14,37% 0,06%

ING ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-95.06.000), URL: www.ing.gr ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(1) ING (L) PROTECTED FUND 300(1) ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(1) ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(1) ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND(1) ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM(1) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 1) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 2) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 3)

109,0600 109,2900 180,8700 105,1600 102,2500 102,0700 10,2360 9,6790 9,7070

-

109,0600 109,2900 180,8700 105,1600 102,2500 102,0700 10,1337 9,5822 9,6099

-2,37% -2,03% 4,99% -2,37% -2,45% -0,81% 1,61% -0,35% 1,52%

INTERAMERICAN ÅÁÅÆ (ôçë.: 210-94.61.111) Ë ÓÕÃÃÑÏÕ 350, 176 80 ÊÁËËÉÈÅÁ, URL: www.interamerican.gr EUROLAND SEVEN PLUS JUL13(1) MAXIMUM INCOME 2018 I(1) MAXIMUM INCOME 2018 II(1) INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2013(1) INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2016(1) INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2021(1) INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ(1) INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2026(1) INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2031(1)

3.197,0643 8,7840 9,5320 9,0791 9,7268 8,3809 10,6136 9,4893 8,6681

- 3.197,0643 8,7840 9,5320 9,2607 9,0791 9,9213 9,7268 8,5485 8,3809 10,8259 10,6136 9,6791 9,4893 8,8415 8,6681

1,63% -3,40% 2,10% 0,27% 0,25% 0,05% -0,40% -1,02% -0,73%

INTERNATIONAL LIFE ÁÅÁZ (ôçë.: 210-81.19.172) INTERNATIONAL LIFE-ÅÃÃÕÇÌÅÍÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND

4,0055 1,3432 3,0192 2,4397

4,0055 1,4289 3,1451 2,5680

4,0055 1,3432 3,0192 2,4397

6,99% -3,69% 4,36% -1,24%

8,6468 4,2707 4,1895 4,1323 3,4648 10,6449 9,4981 9,1140

-0,02% 2,14% 2,16% 1,82% -65,53% 2,07% 0,72% 0,58%

4,4939 4,5102 3,8768 16,7044 8,3037 3,9141 3,1623 2,7582 3,3781 0,4870 3,5248 3,2000 2,3427 2,4082 3,1853 2,7980 3,4553 2,8525 2,9235 2,8316 5,2975 4,9365 4,1730

0,77% 1,95% 4,45% 2,44% 7,25% 2,58% 4,91% 5,68% -1,25% -3,98% 13,84% -1,05% -3,33% -13,57% 0,01% -1,52% 17,02% -4,92% -2,55% -5,61% 0,97% 3,35% 5,85%

CNP LAIKI ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-32.79.420), URL: www.cnplaiki.com MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US01 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US02 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03B MARFIN SMART CAPITAL US04 MARFIN CAPITAL PLUS US05 MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 MARFIN WEALTH US07

8,8233 4,3579 4,2750 4,2166 3,5355 10,8621 9,6919 9,3000

0,0000 -

METLIFE ALICO ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr METLIFE ALICO INVEST 1 4,5393 METLIFE ALICO INVEST 2 4,5558 METLIFE ALICO INVEST 3 3,9160 METLIFE ALICO CLASSIC 16,8731 METLIFE ALICO LINK 8,3876 METLIFE ALICO PENSION FUND I 3,9536 METLIFE ALICO PENSION FUND II 3,1942 METLIFE ALICO PENSION FUND III 2,7861 METLIFE ALICO EUROPE BOND MULTIFUND I 3,3781 METLIFE ALICO GREEK EQUITY MULTIFUND II 0,4870 METLIFE ALICO GLOBAL EQUITY MULTIFUND III 3,5248 METLIFE ALICO GLOBAL BOND MULTIFUND IV 3,2000 METLIFE ALICO COMMODITY MULTIFUND V 2,3427 METLIFE ALICO EMERGING MARKETS EQUITY MULTIFUND VI 2,4082 METLIFE ALICO MONEY MARKET 3,1853 METLIFE ALICO DOLLAR BOND MULTIFUND VII 2,7980 METLIFE ALICO DOLLAR EQUITY MULTIFUND VIII 3,4553 METLIFE ALICO EMERGING MARKETS BOND MULTIFUND IX 2,8525 METLIFE ALICO GLOBAL CORPORATE BOND MULTIFUND X 2,9235 METLIFE ALICO GLOBAL INFLATION LINKED BOND MULTIFUND XI 2,8316 HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) 5,2975 HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) 4,9365 HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) 4,1730 Óçì.: Çìåñïìçíßá Áðïôßìçóçò:(1) 24/07/13,(2) 23/07/13,(3) 22/07/13,(4) 05/07/13

4,6301 4,6469 3,9943 17,2106 8,5554 4,0327 3,2581 2,8418 3,3781 0,4870 3,5248 3,2000 2,3427 2,4082 3,1853 2,7980 3,4553 2,8525 2,9235 2,8316 5,2975 4,9365 4,1730


32

×ÁÊÅÑ «The untouchables»… "Äåí õðÜñ÷ïõí áíÝããé÷ôïé" äéåìÞíõóå ðñïò ðÜóá êáôåýèõíóç ï õðïõñãüò ïéêïíïìéêþí ÷ñçóéìïðïéþíôáò óêëçñÞ ãëþóóá êáôÜ ôçò öïñïäéáöõãÞò. ÁöïñìÞ óôÜèçêáí ïé åðéöõëÜîåéò ðïõ åîÝöñáóáí ïé äáíåéóôÝò ôçò ÅëëÜäáò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ýðáñîç Þ ìç ðïëéôéêÞò âïýëçóçò íá ðáôá÷èåß ôï äéá÷ñïíéêü áõôü öáéíüìåíï. ÁíÝöåñå ìÜëéóôá ï õðïõñãüò üôé Ýöïñïé êáé åðüðôåò óõíå÷þò ôïí ñùôïýí, êáôÜ ðüóï ðñÝðåé íá ðñï÷ùñÞóïõí óå Ýëåã÷ï åðùíýìùí, âÜóåé óôïé÷åßùí ðïõ Ý÷ïõí óõëëÝîåé.

X Êáé áíáöÝñïíôáé âÝâáéá óå åêáôïììõñéïý÷ïõò ðïõ äçëþíïõí åéóüäçìá óôá üñéá ôïõ áöïñïëüãçôïõ. "¼ðïéïò êëÝâåé öüñïõò, êáé ï ðÜðáò ï ßäéïò íá åßíáé, èá ðëçñþíåé. X ÔÝñìá ç áíï÷Þ", Þôáí ç áðÜíôçóç ôïõ õðïõñãïý, ðïõ ôüíéóå ìÜëéóôá, üôé èá ðáñÝ÷åé ðïëéôéêÞ êÜëõøç êáé ðñïóùðéêÞ óôÞñéîç óå üðïéïí êõíçãÞóåé ôç öïñïäéáöõãÞ êáé èá åßíáé "áìåßëéêôïò" ìå üóïõò êÜíïõí ôá óôñáâÜ ìÜôéá. ÌÝ÷ñéò åäþ üëá êáëÜ. X ÅðéôñÝøôå ìïõ ìéá óýíôïìç ðáñáôÞñçóç ðïõ áöïñÜ óå üëïõò åêåßíïõò ðïõ åðß óåéñÜ åôþí óõììåôåß÷áí óôéò êáôÜ êáéñïýò êõâåñíÞóåéò êáé äç óå ïéêïíïìéêÜ ðüóôá, ïé ïðïßïé ðïéïýí ôçí íÞóóáí íáé íßðôïõí ôáò ÷åßñáò ôùí. X Åõèýôáôç åßíáé ç áé÷ìÞ åíáíôßïí ôïõò, ãéá ôïí ôñüðï ðïõ öñüíôéæáí íá êáëýðôïõí áôáóèáëßåò êáé óõíå÷üìåíåò øåõäåßò äçëþóåéò ôùí "áíÝããé÷ôùí". Eðñüêåéôï ãéá ìéá óõíÞèç ðñáêôéêÞ, ðïõ åèåùñåßôï ìÜëéóôá áðüëõôá öõóéïëïãéêÞ... êáé êÜðùò Ýôóé êáôáëÞîáìå åäþ ðïõ êáôáëÞîáìå. X Åõ÷Þ ôçò óõíôñéðôéêÞò ðëåéïøçößáò ôùí "ìç áíÝããé÷ôùí" ðïõ åðùìßæïíôáé ãéá ÷ñüíéá âÜñç ðïëý ðåñéóóüôåñá áðü åêåßíá ðïõ ôïõò áíáëïãïýí, åßíáé ç áíï÷Þ áõôÞ ðñÜãìáôé íá ôåñìáôéóèåß. X ÊÜðïéá ðñþôá äåßãìáôá åßíáé áëÞèåéá ðÞñáìå ôåëåõôáßá, íá äïýìå áí èá õðÜñ÷åé êáé óõíÝ÷åéá. X Êáé ç óõíÝ÷åéá ðñÝðåé íá äïèåß êáé íá ìçí áñêåóôåß óôïõò öõóéêïýò ìüíï áõôïõñãïýò, áëëÜ êáé óå üëåò åêåßíåò ôéò ðëÜôåò - ðïõ ðïéïò îÝñåé (ðïõ ìåôáîý ìáò üëïé ãíùñßæïõìå) ìå ôé áíôáëëÜãìáôá - ìå áðüëõôç óõíÝðåéá ôïõò óôÞñéæáí êáé ôïõò óôçñßæïõí. X ÄéáöïñåôéêÜ ðïëý öïâÜìáé üôé ãéá ðïëëïóôÞ öïñÜ èá ìåßíïõìå óôá ëüãéá ôïõ áÝñá, ðïõ ìå ôçí ÝíôáóÞ ôïõ ìðïñåß íá ôá öôÜóåé ìÝ÷ñé ôï Ðáñßóé. X ÎÝñåôå, åêåß ðïõ êáôïéêïÝäñåõå ùò õðïõñãüò ôùí ïéêïíïìéêþí ôüôå,

ç íõí äéåõèýíôñéá ôïõ ÄÍÔ. Åêôüò êé áí óôï ìåôáîý êáé ç ëßóôá Lagarde ðÝñáóå óôá "untouchable". X ÇÌÅÑÁ áíáêïýöéóçò ç ÷èåóéíÞ ðïõ Üöçóå ôçí ðëåéïøçößá ôùí åðåíäõôþí áñêåôÜ éêáíïðïéçìÝíïõò êáé ôïõò Ýóôåéëå íá ðåñÜóïõí Ýíá ðéï áíÝìåëï êáé øõ÷ïëïãéêÜ áíåâáóìÝíï Óáââáôïêýñéáêï, äñïóßæïíôáò ôïõò êáé áðü ôïí ìßíé êáýóùíá. X Ãéá ðïëëïóôÞ öïñÜ ç áãïñÜ Ýäåéîå ìå ôïí ôñüðï ôçò, üôé üôáí äåí èÝëåé êÜôé íá êáôÝâåé, ôüôå èá áíÝâåé. Êáé üôé ôï timing åßíáé ôï Üëöá êáé ôï ùìÝãá...

«Áîßá Ý÷åé ç óõììåôï÷Þ êáé ü÷é ç íßêç» ÐéÝñ íôå ÊïõìðåñíôÝí ÃÜëëïò, áíáâéùôÞò ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí (1863 - 1937) X ÁÑÊÅÔÁ ôá ðáñáäåßãìáôá ìåôï÷þí ðïõ ÷Üñéóáí áðïäüóåéò 20% êáé 25% óå ëéãïóôÝò óõíåäñéÜóåéò êáé Üöçóáí ôïõò... ìßæåñïõò íá ãêñéíéÜæïõí êáé íá ôá âÜæïõí ìå ïôéäÞðïôå Üëëï åêôüò áðü ôïí åáõôü ôïõò... X ÉÍËÏÔ: Óôï 1,3000 åõñþ ðñéí äýï áêñéâþò åâäïìÜäåò. ¸ôïéìïé üëïé íá ôçí "îáðïóôåßëïõí" (üóïé äçëáäÞ äåí ôï åß÷áí ðñÜîåé, åðåéäÞ... áêïýóèçêå ôï ôÜäå Þ ãñÜöôçêå ôï äåßíá... X ÊÁÉ îåêéíÜ Ýíá áíïäéêü ñÜëé - êüíôñá óôá ðÜíôá... - ãéá íá êáôáãñÜøåé Ýíá óêïñ 10-1 êáé íá âñåèåß óôï 1,7000 åõñþ. ÂÝâáéá üóïé Üêïõóáí ôïõò áíáëõôÝò ðïõ óõíéóôïýóáí "Ðþëçóç" êáé Ýäéíáí ôéìÞ óôü÷ï óôï 1,5000 åõñþ, íá ìç æçôïýí ôþñá ôá ñÝóôá. X ÉÍÔÊÁ: Ó÷åäüí ðáñüìïéá êßíçóç áíáëïãéêÜ êáé óõãêñéôéêÜ ìå áðïôÝëåóìá áðü ôï ÷áìçëü ôïõ 0,3600 0,3700 íá êëåßíåé ÷èåò óôï 0,4300 åõñþ ìå Üíïäï 8,3%, óõíáëëáãÝò 270.000 ôì÷. êáé áíåêôÝëåóôï áãïñþí ãéá åðéðëÝïí 30.000 ôì÷. ÁðïôéìÜôáé óå 57 åêáô. åõñþ. Êáé ôçí åß÷áí öÝñåé êÜôù êáé áðü ôá 48 åêáô.

X ÏËÁ ôá ëåöôÜ áõôÞ ôçí åâäïìÜäá ç ìåôï÷Þ ôçò ÁËÊÏ ðïõ äéðëáóßáóå ó÷åäüí ôçí ôéìÞ ôçò. ÌÜëéóôá ðñï÷èÝò êáé ÷èåò êáôÝãñáøå +26,6% êáé +22,6% áíôßóôïé÷á, áíåâÜæïíôáò êáé ôçí ê/öóç óôá 10 åêáô. åõñþ. X ×.Á. - ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÁ: ÅðéóôñïöÞ ðÜíù áðü ôéò 860 ìïíÜäåò ìåôÜ áðü 25 óõíåäñéÜóåéò. Èåôéêü ìÞíõìá ç åíßó÷õóç ôïõ ôæßñïõ. Óå ñüëï ïäçãïý ï ôßôëïò ôçò ÄÅÇ ìå Üíïäï 8,7%, äéóôáêôéêÞ ç áíôßäñáóç ôùí ôñáðåæþí. X ×ñåéÜóôçêáí 25 ïëüêëçñåò óõíåäñéÜóåéò, ðñïêåéìÝíïõ ï Ãåíéêüò Äåßêôçò íá "îáíáäåß" êëåßóéìï õøçëüôåñá ôùí 860 ìïíÜäùí, ìå ôï áìÝóùò õøçëüôåñï êëåßóéìï íá Ý÷åé óçìåéùèåß óôéò 20/6 (884 ìïíÜäåò). X Ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ åâäïìÜäá ðïõ ìüëéò ïëïêëçñþèçêå, áðïäåß÷èçêå ç äåýôåñç óõíå÷üìåíç áíïäéêÞ, ãéá ôïí Ãåíéêü Äåßêôç, äßíïíôáò åâäïìáäéáßá êÝñäç 3,43%. Áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ ÷ñüíïõ ï Ãåíéêüò Äåßêôçò óçìåéþíåé áðþëåéåò 4,65%. X Ìå óáöþò äéáöïñïðïéçìÝíç åéêüíá êáé óáöþò äéóôáêôéêüôåñåò êéíÞóåéò ïé ÔñáðåæéêÝò ìåôï÷Ýò, êÜôé ðïõ åß÷å óáí áðïôÝëåóìá ï Ôñáðåæéêüò äåßêôçò íá ôåñìáôßóåé ôçí åâäïìÜäá ìå ïñéáêÝò áðþëåéåò 0,05%, åíþ áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ ÷ñüíïõ ïé áðþëåéåò öèÜíïõí óôï 45,28%.

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2013 X Ï ê. ÑÝóôçò ï ïðïßïò ïëïêëÞñùóå ôçí áðïëïãßá ôïõ ÷èåò ëßãï ìåôÜ ôéò 4:00 ì.ì. öÝñåôáé íá Ý÷åé êáôáèÝóåé ôçí åðéôáãÞ ôùí 5,8 åêáô. åõñþ óôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí. X Ï åöïðëéóôÞò áíôéìåôùðßæåé ôéò êáôçãïñßåò ôçò õðåîáßñåóçò êáé íïìéìïðïßçóçò åóüäùí áðü ðáñÜíïìç äñáóôçñéüôçôá, ðïõ áöïñïýí ôçí åêôáìßåõóç, ðñéí Ýíá ÷ñüíï, áðü ôçí ôñÜðåæá åðéóöáëïýò -óýìöùíá ìå ôçí êáôçãïñßá- äáíåßïõ ýøïõò 5,8 åêáô. åõñþ. X Ôá ÷ñÞìáôá áõôÜ, óýìöùíá ìå ôç äéêïãñáößá, êáôÝëçîáí óå ëïãáñéáóìïýò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôïí êáôçãïñïýìåíï. X Ï ßäéïò ï ê. ÑÝóôçò áñíåßôáé ôéò ðñÜîåéò ðïõ ôïõ áðïäßäïíôáé êáé õðïóôçñßæåé üôé ôá ÷ñÞìáôá êáôÝëçîáí óå ðñþçí óõíåñãÜôç ôïõ, ï ïðïßïò êáôáæçôåßôáé ìå Ýíôáëìá ôçò áíáêñßôñéáò êáé áðü ôïí ïðïßï öÝñåôáé äéáôåèåéìÝíïò íá äéåêäéêÞóåé ôï åðßìá÷ï ðïóü. X ÐáñÜ ôï ãåãïíüò üôé áñíåßôáé êÜèå Ýêíïìç åíÝñãåéá ó÷åôéêÜ ìå ôï äÜíåéï ôùí 5,8 åêáôïììõñßùí åõñþ ôçò ôñÜðåæáò FBB ðïõ óýìöùíá ìå ôçí êáôçãïñßá åðÝóôñåøå óå ëïãáñéáóìïýò ðïõ ðáñáðÝìðïõí óôïí ßäéï, áíáìÝíåôáé íá áíôéêñïýóåé ôçí êáôçãïñßá • êáé èá áíáöÝñåé ðùò ôá ÷ñÞìáôá áõôÜ êáôÝëçîáí óôéò ôóÝðåò óõíåñãÜôç ôïõ, åíáíôßïí ôïõ ïðïßïõ áíáìÝíåôáé íá óôñáöåß. X ÅðéðëÝïí, ï ê. ÑÝóôçò áíáöÝñåôáé üôé èá åðéêáëåóôåß êáé ôï ãåãïíüò ðùò üôáí Ýãéíå áíôéëçðôÞ áðü ôçí ôüôå äéïßêçóç (õðü ôïí ßäéï) ôçò ôñÜðåæáò ç åêôáìßåõóç ôïõ åí ëüãù äáíåßïõ, êéíÞèçêå äéáäéêáóßá óå âÜñïò ôïõ õðáëëÞëïõ ðïõ ôï åíÝêñéíå. X ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ: ÌåôÜ ôçí ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá, óôï "óôü-

÷áóôñï" ôïõ Äéåèíïýò Íïìéóìáôéêïý Ôáìåßïõ "åéóÞëèáí" êáé ïé ÇÐÁ, êáèþò óýìöùíá ìå ôï Ôáìåßï, ïé ðñïïðôéêÝò ôçò éó÷õñüôåñçò ïéêïíïìßáò ôïõ ðëáíÞôç êáèßóôáíôáé ìÜëëïí áñíçôéêÝò. X Åéäéêüôåñá, óå ÝêèåóÞ ôïõ ãéá ôçí áìåñéêáíéêÞ ïéêïíïìßá, ôï ÄéåèíÝò Íïìéóìáôéêü Ôáìåßï åìöáíßóôçêå åîáéñåôéêÜ óõãêñáôçìÝíï ùò ðñïò ôçí ðïñåßá ôùí ÇÐÁ, êáèþò üðùò õðïãñÜììéóå, "ïé ðñïïðôéêÝò ôçò áìåñéêáíéêÞò ïéêïíïìßáò ôåßíïõí ðñïò áñíçôéêÝò". X ÐáñÜëëçëá, áóêþíôáò êñéôéêÞ ðñïò ôïí B. Bernanke êáé ôçí Federal Rererve, äéáìÞíõóå ðùò ç ìáêñÜ ðåñßïäïò ÷áìçëþí åðéôïêßùí äýíáôáé íá õðïäáõëßóåé ôçí óôáèåñüôçôá ôçò äçìïóéïíïìéêÞò êáôÜóôáóçò ôùí ÇÐÁ. X Ùóôüóï, äéêáéïëïãþíôáò åí ìÝñåé, ôçí óôÜóç ôçò Federal Reserve, ôï ÄéåèíÝò Íïìéóìáôéêü Ôáìåßï ôüíéóå ðùò "åíþ ç Fed äéáèÝôåé ôá åñãáëåßá åîüäïõ áðü ôçí ÷áëáñÞ íïìéóìáôéêÞ ðïëéôéêÞ, õðÜñ÷ïõí óçìáíôéêïß êßíäõíïé ïé ïðïßïé åìðïäßæïõí ôçí Üñóç ôçò õðÜñ÷ïõóáò ðïëéôéêÞò". X ÔÝëïò, åöéóôþíôáò ôçí ðñïóï÷Þ ôùí éèõíüíôùí, ôï ÄÍÔ åðéóÞìáíå ôçí áíÜãêç ïñèÞò åðéêïéíùíéáêÞò ðïëéôéêÞò, ùò ðñïò ôçí Ýîïäï áðü ôçí õöéóôÜìåíç íïìéóìáôéêÞ ðïëéôéêÞ, êáèþò èá óõíôåëÝóåé óôçí áîéïóçìåßùôç Üñóç ôùí áíáäõüìåíùí ïéêïíïìéêþí åìðïäßùí. X ×.Á.-ÔÁÌÐËÏ: ÐñïÝ÷åé ôþñá ç óôáèåñïðïßçóç, ìßá - äýï êáëÝò åéäÞóåéò êáé üëá ôá Üëëá Ýðïíôáé. ÐïëëÝò ìåôï÷Ýò ðáñáìÝíïõí óå áóôåßá åðßðåäá áðïôßìçóçò, üóï... áóôåßï êáé íá öáßíåôáé áõôü óôïõò ìç íïÞìïíåò... Êáëü óáò Óáââáôïêýñéáêï

ÃéïñôÞ ãéá ôï Star Wars

X Áîßæåé åðßóçò íá óçìåéùèåß üôé ç ôåëåõôáßá óõíåäñßáóç Ýäùóå êáé ôïí ìåãáëýôåñï ôæßñï ôçò åâäïìÜäáò êáé áõôü ìðïñåß íá Ý÷åé ôçí óçìáóßá ôïõ ãéá ôçí åâäïìÜäá ðïõ Ýñ÷åôáé. X ÂÝâáéá áðü ôá óõíïëéêÜ 42,3 åêáô. ôá 8,7 åêáô. áöïñïýóáí ðñïóõìöùíçìÝíåò óõíáëëáãÝò (ÐÅÉÑÔÐ, ÔÉÔÊ), åíþ ôï 54% ôçò óõíïëéêÞò ìéêôÞò áîßáò óõíáëëáãþí, "áðáó÷ïëÞèçêå" áðü ìüëéò ôÝóóåñéò ôßôëïõò êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá ôïõò ÐÅÉÑÔÐ, ÄÅÇ, ÏÔÅ êáé ÏÐÁÐ. X "ÄÉÊÁÓÔÉÊÏ": ÐñïöõëáêéóôÝïò êñßèçêå ï åðé÷åéñçìáôßáò Â. ÑÝóôçò ìå óýìöùíç ãíþìç áíáêñéôÞ êáé åéóáããåëÝá êáèþò êñßèçêå ùò ýðïðôïò öõãÞò êáé ôÝëåóçò íÝùí áäéêçìÜôùí.

Ôï "Star Wars Celebration Europe" "öéëïîåíåß" ìÝ÷ñé áýñéï ôï ¸óóåí ôçò Ãåñìáíßáò, äßíïíôáò ôçí åõêáéñßá óôïõò öáí ôçò ôáéíßáò, üëùí ôùí çëéêéþí, íá ðáñáêïëïõèÞóïõí åêèÝóåéò, áëëÜ êáé íá ëÜâïõí ìÝñïò óå ðÜíåë êáé Üëëåò äéáäñáóôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Ôï ðñþôï Celebration Europe åß÷å äéïñãáíùèåß ôï 2007, ìå áöïñìÞ ôç óõìðëÞñùóç 30 åôþí áðü ôçí ðñþôç ôáéíßá Star Wars, ôï 1977

Xrimatistirio 27 07 2013  

Xrimatistirio 27 07 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you