Page 1

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ

ÍÝá Åðï÷Þ ãéá Åðé÷åéñÞóåéò & ×ñÞìá

HMEPHÓIA OIKONOMIKH ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

4,05%

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4908 ÔÉÌÇ 1,5 €

Ãåíéêüò Äåßêôçò 17/ 7 – 9/ 9

Ïé Äåßêôåò ôçò çìÝñáò Ã.Ä. 977,34

TPITH 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Ãåíéêüò Äåßêôçò

977,34

4,05%

FTSE/×.Á. Large Cap

335,06

3,96%

FTSE/×.Á. Mid Cap

1.033,67

3,45%

FTSE/×.Á.Mid-Small Cap

1.208,29

1,45%

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Plus1

1.379,90

2,88%

Äåßêôçò Ì - Ì. ×.Á.

2.807,72

0,42 %

107

ÌÅ ÁÍÏÄÏ

29

ÌÅ ÊÁÈÏÄÏ

18

ÓÔÁÈÅÑÅÓ

ÊÉÍÇÓÇ ÌÅÔÏ×ÙÍ

ÐÇÑÁÍ «ÖÙÔÉÁ» ÔÁ ÔÅÑÌÁÔÉÊÁ ÁÐÏ ÔÉÓ ÅÍÔÏËÅÓ ÁÃÏÑÙÍ

ÓÔÏ «ÊÁÔÙÖËÉ» ÔÙÍ 1.000 Ì. ìå... óõíïðôéêÝò äéáäéêáóßåò ôï ×.Á.

ÐÜíù áðü 9% ôá êÝñäç óôéò ôñáðåæéêÝò ìåôï÷Ýò å ôïí óõíïëéêü ôæßñï íá áõîÜíåôáé óôá åðßðåäá ôùí 103,9 åêáô. åõñþ êáé ôá ôåñìáôéêÜ íá ðáßñíïõí "öùôéÜ" áðü ôéò åíôïëÝò áãïñþí óôï club ôùí éó÷õñþí ôßôëùí, îåêßíçóå ç íÝá åâäïìÜäá ôïõ åëëçíéêïý ÷ñçìáôéóôçñßïõ. Ç íÝá éó÷õñÞ Üíïäïò óçìåéþèçêå åí ìÝóù áâåâáéüôçôáò ãéá ôçí Óõñßá, ùóôüóï ïé åðåíäõôÝò åìöáíßæïíôáé Ýôïéìïé íá áíáëÜâïõí åðåíäõôéêü ñßóêï, ùèþíôáò áíïäéêÜ ôçí áãïñÜ êáé áãíïþíôáò åðéäåéêôéêÜ ôçí åðéöõëáêôéêÞ åéêüíá ôùí ìåãÜëùí åõñùðáúêþí ÷ñçìáôéóôçñßùí. Ìßá Üíïäïò, áðüññïéá ôçò êåêôçìÝíçò åõöïñßáò ðïõ êáëëéåñãÞèçêå óôï åëëçíéêü road show óôï Ëïíäßíï. Ôï ×.Á. âñßóêåôáé Þäç ðÜíù áðü ôéò 950 ìïíÜäåò ðïõ åßíáé ï âñá÷õ÷ñüíéïò óôü÷ïò, ùóôüóï ìå ôç äõíáìéêÞ ðïõ õðÜñ÷åé óôçí áãïñÜ êáé åëëåßøåé ðùëçôþí, ï ëïãéêüò óôü÷ïò åßíáé ïé 1.020 ìïíÜäåò. ÌåôÜ áðü ôá êÝñäç +4,38% ôçò ðåñáóìÝíçò åâäïìÜäáò, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò õðåñêÝñáóå

Ì

Æ.Ì. Ìðáñüæï: «Ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç, êÜôù áðü äýóêïëåò óõíèÞêåò, Ý÷åé êÜíåé ïõóéáóôéêÝò ðñïüäïõò»

äéáäï÷éêÜ ôéò ðåñéï÷Ýò ôùí 900, 920 êáé 930 ìïíÜäùí, åíþ ÷èåò ìå åðéâëçôéêü ôñüðï óçìåéþèçêå õðÝñâáóç ôçò êïìâéêÞò ðåñéï÷Þò ü÷é ìüíïí ôùí 950 áëëÜ êáé ôùí 970 ìïíÜäùí! ¸ôóé, ìéëÜìå áðü Üëëç âÜóç ðëÝïí, äåäïìÝíïõ üôé ç áãïñÜ Ý÷åé âåëôéþóåé êáôÜ ðïëý ôçí ôå÷íéêÞ ôçò åéêüíá. ¸÷ïíôáò ëïéðüí ôçí "áâÜíôá" áðü ôçí êáëýôåñç ôå÷íéêÞ åéêüíá, ïé long Ý÷ïõí ôïí áðüëõôï Ýëåã÷ï ôçò áãïñÜò, åîïâåëßæïíôáò ôïõò ðùëçôÝò ðïõ áðïäõíáìþèçêáí åê íÝïõ. Ç ÷èåóéíÞ ìÜëéóôá óõíåäñßáóç åß÷å ðïëý ðïéïôéêÜ óôïé÷åßá üðùò êáôáêüñõöç áýîçóç ôïõ ôæßñïõ, éó÷õñïýò üãêïõò, ôÝìðï, ñõèìü áëëÜ êáé ðëïõñáëéóìü óôçí Üíïäï. ÐáñÜëëçëá áîéïóçìåßùôç Þôáí ç "åðéóôñïöÞ" ôùí ôñáðåæþí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞóáí ìéá åîáéñåôéêÞ áðü êÜèå Üðïøç óõíåäñßáóç, äåß÷íïíôáò üôé óõíå÷ßæïõí íá áðïôåëïýí ôçí áôìïìç÷áíÞ ôïõ ×.Á. ðáñ' üôé Ý÷ïõí ìåßíåé ìüëéò 5 ìåôï÷Ýò óôï ôáìðëü áðü 13 Ýùò ðñéí áðü Ýíá ÷ñüíï! Óåë. 11, 32

Óôï -1,3% ôïí Áýãïõóôï ï ðëçèùñéóìüò ÐáñÜ ôïí áðïðëçèùñéóìü, íÝåò ìåãÜëåò áõîÞóåéò óôï êáëÜèé ôçò íïéêïêõñÜò Óåë. 3

ÁÐÏÊÑÁÔÉÊÏÐÏÉÇÓÅÉÓ

ÔÁÉÐÅÄ: Ðñïò áîéïðïßçóç 4 éáìáôéêÝò ðçãÝò Ìå óôü÷ï ôçí áíÜðôõîç ôïõ éáìáôéêïý ôïõñéóìïý Óåë. 8

ÔÑÁÐÅÆÅÓ

ÐÅÉÑ: 2.150 ïé óõììåôï÷Ýò óôçí åèåëïõóßá Ðåñß ôá 100 åêáô. ôï êüóôïò

Óåë. 7

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

«ÐñÜóéíï öùò» óå ÏÊÁÁ ãéá åðåíäýóåéò Õøïõò 15 åêáô. - Ôé áðïöÜóéóå ç ÄéõðïõñãéêÞ ãéá ÓÄÉÔ Óåë. 8

ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇ

Åíéó÷ýåôáé ÅîÜìçíç ðáñÜôáóç 2 Áë. ÔïõñêïëéÜò: ÊáôáëõôéêÜ Ìç ðëåïíÜæïí ðñïóùðéêü óôçí Áóßá ðñïãñáììÜôùí ÅÓÐÁ ãéá ÅëëÜäá ôá åðüìåíá 3ìçíá ïé ÄÕ áðü êéíçôéêüôçôá ç Intralot Áðü ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò ôïõò O

Óåë. 3

«Ç ÅèíéêÞ èá óõíå÷ßóåé ôçí ðñïóðÜèåéá åíßó÷õóçò ôùí éäßùí êåöáëáßùí ôçò»

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ - ÐÏËÉÔÉÊÇ 3-5

O

Óåë. 7

Åðåßãïõóá åãêýêëéïò ãéá åîáéñÝóåéò äçìïôéêþí áóôõíïìéêþí

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ 10-24

Óåë. 4

Ìå ôå÷íïëïãßá ôçò ôï óôïß÷çìá óôçí ÔáúâÜí O

XAKEÑ

Óåë. 9 Óåë. 32


2

ÌÅ ÌÉÁ ÌÁÔÉÁ

×ñçìáôáãïñÜ - ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí

Oéêïíïìßá - ÐïëéôéêÞ Ðôþóç 1,3% êáôÝãñáøáí ôïí Áýãïõóôï ïé ôéìÝò êáôáíáëùôÞ óôçí ÅëëÜäá óå óýãêñéóç ìå ôïí áíôßóôïé÷ï ìÞíá ôïõ 2012, ìå áðïôÝëåóìá ï Áýãïõóôïò íá áðïôåëÝóåé ôïí Ýêôï óõíå÷üìåíï ìÞíá, êáôÜ ôïí ïðïßï êáôáãñÜöåôáé áðïðëçèùñéóìüò. Óåë. 3 ÅîÜìçíç ðáñÜôáóç óå äýï ðñïãñÜììáôá ôïõ ÅÓÐÁ, ôùí ïðïßùí ïé ðñïèåóìßåò Ý÷ïõí ëÞîåé, áíáêïßíùóå ï õöõðïõñãüò ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò, Áè. ÓêïñäÜò. Óåë. 3 Ôç 12ç ðáñôßäá åêêáèáñéóôéêþí óçìåéùìÜôùí ôá÷õäñüìçóå ç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äçìïóßùí Åóüäùí. Ðñüêåéôáé ãéá 780.495 åêêáèáñéóôé-

XPHMATIÓTHPIO TPITH 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

êÜ óçìåéþìáôá, ìå ôïí áñéèìü ôùí öïñïëïãéêþí äçëþóåùí ðïõ Ý÷ïõí åêêáèáñéóôåß, íá áíÝñ÷åôáé óõíïëéêÜ óå 5.248.577. Óåë. 3 «Ôï ðñïóùðéêü ðïõ åß÷å åíôá÷èåß óôçí ðñþôç äéáäéêáóßá ôçò êéíçôéêüôçôáò êáé ìåôáêéíÞèçêå óå Üëëåò äçìüóéåò õðçñåóßåò ãéá ôçí êÜëõøç Üìåóùí êáé åðéôáêôéêþí áíáãêþí, äåí ìðïñåß íá ÷áñáêôçñßæåôáé ùò ðëåïíÜæïí», îåêáèÜñéóå ï õðïõñãüò ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò Ê. ÌçôóïôÜêçò . Óåë. 4

ìá èÝñìáíóçò ãéá ôçí ðñþôç êáôïéêßá áëëÜ êáé íá õðÜñîïõí åéóïäçìáôéêÜ êñéôÞñéá êáèþò êáé íá ðñïâëåöèåß ìåãáëýôåñï åðßäïìá ãéá Üíåñãïõò êáé áíáóöÜëéóôïõò õðåñÞëéêåò æçôïýí ìå 15 âïõëåõôÝò ôçò Í.Ä. Óåë. 4 Ðïëý äýóêïëç ÷áñáêôÞñéóå ï äéáìåóïëáâçôÞò ôïõ ÏÇÅ ãéá ôï Óêïðéáíü, ÌÜèéïõ Íßìéôò, ôç äéáðñáãìÜôåõóç ÅëëÜäáò - ÐÃÄÌ. Óåë. 5

Íá áõîçèåß ôï åðßäïìá èÝñìáíóçò þóôå ç ôéìÞ ôïõ ðåôñåëáßïõ íá ðÝóåé êÜôù áðü ôï 1 åõñþ, íá äïèåß åðßäï-

Ç áíÜêáìøç ôïõ åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ óõíå÷ßóôçêå êáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ÷èåóéíÞò çìÝñáò, êáèþò ìåôÜ ôï ÷áìçëü ôùí åöôÜ ìçíþí, óôï 1.3103 äïë, ôï ðñùÀ ôçò ðåñáóìÝíçò ÐáñáóêåõÞò, ôï åíéáßï åõñùðáúêü íüìéóìá Ýöèáóå óå Ýíá õøçëü ìéáò åâäïìÜäáò Ýíáíôé ôïõ áìåñéêáíéêïý íïìßóìáôïò, ôï ïðïßï óõíå÷ßæåé íá áðïäõíáìþíåôáé áðü ôçí áëëáãÞ ôùí äåäïìÝíùí ãýñù áðü ôç FED. Óåë. 10

Ìå ôïí óõíïëéêü ôæßñï íá áõîÜíåôáé óôá åðßðåäá ôùí 103,9 åêáô. åõñþ êáé ôá ôåñìáôéêÜ íá ðáßñíïõí "öùôéÜ" áðü ôéò åíôïëÝò áãïñþí óôï club ôùí éó÷õñþí ôßôëùí, îåêßíçóå ç íÝá åâäïìÜäá ôïõ åëëçíéêïý ÷ñçìáôéóôçñßïõ. Áãíïþíôáò åðéäåéêôéêÜ ôçí åðéöõëáêôéêÞ åéêüíá ôùí ìåãÜëùí åõñùðáúêþí ÷ñçìáôéóôçñßùí êáé ìå ôï åíäéáöÝñïí ôùí áãïñáóôþí íá åóôéÜæåôáé ìå ôï "êáëçìÝñá" óôéò ìåôï÷Ýò ôïõ 25Üñç, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò Ýäåéîå áðü íùñßò ôç äéÜèåóÞ ôïõ íá óõíå÷ßóåé óôïõò áíïäéêïýò ñõèìïýò ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí, äïêéìÜæïíôáò, ôéò äõíÜìåéò ôïõ óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 950 ìïíÜäùí. Óåë. 11

Eðé÷åéñÞóåéò Ç ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá åìöáíßæåé óôÝñååò âÜóåéò ðñïêåéìÝíïõ íá ÷ñçìáôïäïôÞóåé ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá, ç ïðïßá åìöáíßæåé ôá ðñþôá èåôéêÜ óçìÜäéá óôï ìÝôùðï ôçò âáèéÜò êñßóçò, áíÝöåñå ï äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò, ÁëÝîáíäñïò ÔïõñêïëéÜò, óôï ðëáßóéï ïìéëßáò ôïõ óôç Èåóóáëïíßêç. ¼ðùò ôüíéóå, ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá âñßóêåôáé ðïëý êïíôÜ óôï óçìåßï êáìðÞò. Óåë. 7 Óôéò 2.100 ìå 2.150 Ýöèáóáí ïé óõììåôï÷Ýò åñãáæïìÝíùí óôï ðñüãñáììá åèåëïõóßáò åîüäïõ ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò, ôï ìåãáëýôåñï ðïõ

XPHMATIÓTHPIO HMEPHÓIA OIKONOMIKH EÖHMEPIÄA

IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ MOTOR PRESS HELLAS A.E. Eêäüôçò Êùíóôáíôßíá Ôñéáíôáöýëëç ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Êáôåñßíá ÐáðáíéêïëÜïõ Áñ÷éóõíôÜêôçò Óïößá ÍÜêïõ ÁñèñïãñÜöïé ÄçìÞôñçò ÊáìðïõñÜêçò ÐÝôñïò Ôñïõðéþôçò Åìðïñéêü ÔìÞìá e-mail:adv@motorpress.gr

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ AUTO TPITH A.E. ÃÑÁÖÅÉÁ Ëåýêçò 132, ÊñõïíÝñé, Ô.Ê. 145 68 Tçë. 210 6262000-3 Fax: 210 6262149 e-mail:hrimatistirio@motorpress.gr web site: www.xrimatistirio.gr ISSN 1792-8885 Êùäéêüò: 3715

õëïðïéåßôáé óôçí ÅëëÜäá, óõíïëéêïý êüóôïõò 100 åêáô. åõñþ. Óåë. 7 Ôï «ðñÜóéíï öùò» óå äýï åðåíäõôéêÝò ðñïôÜóåéò ôïõ Ïñãáíéóìïý ÊåíôñéêÞò ÁãïñÜò Áèçíþí óõíïëéêïý êüóôïõò êáôáóêåõÞò 15 åêáô. åõñþ Üíáøå ÷èåò ç ÄéõðïõñãéêÞ ÅðéôñïðÞ ÓÄÉÔ ðïõ óõíåäñßáóå ÷èåò õðü ôïí õðïõñãü ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò ê. ÊùóôÞ ×áôæçäÜêç. Óåë. 8 ¢ëëá ôñßá Ýñãá ðñïóôßèåíôáé óôéò äñÜóåéò ðïõ âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò ãéá ôç âåëôßùóç ôçò áóöÜëåéáò ôùí ïäþí ôçò ÁôôéêÞò, óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 4,5 åêáô. åõñþ. Óåë. 8 Ìå óôü÷ï ôçí áíÜðôõîç ôïõ éáìáôéêïý ôïõñéóìïý êáé ôïõ ôïõñéóìïý õãåßáò, ôï ÔÁÉÐÅÄ áíáêïéíþíåé ôçí Ýíáñîç äéåèíïýò äéáãùíéóìïý ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôåóóÜñùí áêéíÞôùí éáìáôéêþí ðçãþí ðïõ âñßóêïíôáé óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Öèéþôéäáò. Óåë. 8

Óõíå÷ßóèçêå êáé êáôÜ ôï ðñþôï åîÜìçíï ôçò ôñÝ÷ïõóáò ïéêïíïìéêÞò ÷ñÞóçò ç èåôéêÞ ðïñåßá ôçò Aigaion ÁóöáëéóôéêÞ. ÓõãêåêñéìÝíá, ç áóöáëéóôéêÞ åôáéñåßá áýîçóå ôçí ðáñáãùãÞ ôçò êáôÜ 11,8%, óå ó÷Ýóç ìå ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2012, åíþ ðáñÜëëçëá äéáôÞñçóå ôçí êåñäïöïñßá ôçò. Óåë. 9 Ùò âáóéêüò ìÝôï÷ïò ôïõ êïéíïðñáêôéêïý ó÷Þìáôïò LotRich Information Co., Ltd., ç Intralot åðåëÝãç êáôüðéí äéáãùíéóìïý ùò ôå÷íïëïãéêüò ðÜñï÷ïò áðü ôçí Taiwan Sports Lottery Corporation (TSLC). Ç Intralot ðñïóÝöåñå óôçí TSLC üëç ôçí áðáñáßôçôç õðïóôÞñéîç ãéá ôç óõììåôï÷Þ êáé åðéêñÜôçóÞ ôçò óôï äéáãùíéóìü ãéá ôçí äåêáåôÞ Üäåéá äéá÷åßñéóçò ôçò Sports Lottery, ç ïðïßá ïñãáíþíåé êáé äéåîÜãåé óôïß÷çìá óôç ÷þñá. Óåë. 9 ÓÞìåñá

ÔÑÁÐÅÆÅÓ ........................................7 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ...............................8, 9

«Êßíçóç» ôçò Ñùóßáò ãéá ôç Óõñßá áíôßèåóç ôçò Ñùóßá ãéá Ç ìéá óôñáôéùôéêÞ åðÝìâáóç åíáíôßïí ôçò Óõñßáò, ïäÞãçóå ÷èåò êáé óôçí ðñþôç "êßíçóç" áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ñùóéêÞò êõâÝñíçóçò ãéá ôçí áðïäï÷Þ ôçò èÝóçò ôçò, ìå Ýíá íÝï ìÝôñï ðïõ èåùñçôéêÜ èá ìðïñïýóå íá åîáëåßøåé ôïí êßíäõíï ìéáò íÝáò ÷ñÞóçò ÷çìéêþí áðü ôï êáèåóôþò ôçò Äáìáóêïý. ¼ðùò áíáêïßíùóå ï õðïõñãüò Åîùôåñéêþí ôçò ÷þñáò, ÓåñãêÝé Ëáâñüö, ôï Êñåìëßíï ðñïôåßíåé Ýíáí äéåèíÞ Ýëåã÷ï ôïõ ÷çìéêïý ïðëïóôáóßïõ ôçò Óõñßáò. "Êáëïýìå ôïõò óýñïõò áîéùìáôïý÷ïõò ü÷é ìüíï íá äå÷èïýí íá èÝóïõí õðü äéåèíÞ Ýëåã÷ï ôá áðïèÝìáôá ôùí ÷çìéêþí ôïõò üðëùí êáé óôç óõíÝ÷åéá íá ôá êáôáóôñÝøïõí, áëëÜ åðßóçò íá åíôÜîïõí ôç ÷þñá ôïõò óôïí Ïñãáíéóìü ãéá ôçí Áðáãüñåõóç ôùí ×çìéêþí ¼ðëùí", áíÝöåñå ï Ëáâñüö. Óåë. 6

Ïé åðþíõìåò áðüøåéò äåí åêöñÜæïõí áðáñáßôçôá ôçí åöçìåñßäá

ÎÝíåò áãïñÝò Ôï æïöåñü êáëïêáßñé ðïõ äéÝó÷éóáí öÝôïò, ç ïéêïíïìßá êáé ïé áãïñÝò ôçò Éáðùíßáò, áðïôåëïýí ðëÝïí ïñéóôéêü ðáñåëèüí, ìåôÜ êáé ôçí áíÜëçøç ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí ôïõ 2020 áðü ôï Ôüêéï, ìßá áðüöáóç ðïõ áíáìÝíåôáé íá áëëÜîåé åíôåëþò ôá äåäïìÝíá óôéò åã÷þñéåò áãïñÝò, áëëÜ êáé íá åðçñåÜóåé áñêåôÜ êáé ôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá. ¹äç, ôï ãåãïíüò ôçò äéáäï÷Þò ôïõ Ñßï Íôå ÔæáíÝéñï áðü ôçí ðñùôåýïõóá ôçò Éáðùíßáò óôïõò èåñéíïýò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò, ïäÞãçóå óå Üìåóç áíáèåþñçóç ôùí áñ÷éêþí ðñïâëÝøåùí ãéá ôï äåýôåñï ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò. Óåë. 25


3

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

«Ðïëý ìåãÜëï óöÜëìá» ç ìç éäéùôéêïðïßçóç ôïõ ÏÓÅ

Ôá åßðå óôïí âÝëãï ïìüëïãü ôïõ ãéá í' áêïýóåé ç ôñüéêá…

ÔñéÞìåñç åðßóêåøç óôç Èåóóáëïíßêç ãéá ôç ÄÅÈ

«Åãþ èá Þèåëá íá Ý÷ïõìå éäéùôéêïðïéÞóåé ôïí ÏÓÅ åäþ êáé ðÜñá ðïëëÜ ÷ñüíéá», äÞëùóå ï Áä. ÃåùñãéÜäçò.

«Ïé áìõíôéêÝò âéïìç÷áíßåò, äåí ìðïñïýìå êáé äåí ðñÝðåé íá áöÞóïõìå íá áöáíéóôïýí» ôüíéóå ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò Ä. Áâñáìüðïõëïò.

Óå áíïé÷ôÞ óõãêÝíôñùóç óôçí ðëáôåßá ôïõ Ëåõêïý Ðýñãïõ èá ìéëÞóåé, ôçí ÐáñáóêåõÞ ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Áë. Ôóßðñáò.

Ôç 12ç ðáñôßäá åêêáèáñéóôéêþí óçìåéùìÜôùí ôá÷õäñüìçóå ç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äçìïóßùí Åóüäùí. Ðñüêåéôáé ãéá 780.495 åêêáèáñéóôéêÜ óçìåéþìáôá, ìå ôïí áñéèìü ôùí öïñïëïãéêþí äçëþóåùí ðïõ Ý÷ïõí åêêáèáñéóôåß, íá áíÝñ÷åôáé óõíïëéêÜ óå 5.248.577. Áðü áõôÜ ôá 2.553.468 åêêáèáñéóôéêÜ åßíáé ÷ñåùóôéêÜ, ìå ôá ïðïßá âåâáéþèçêå ìÝóïò öüñïò 1.285 åõñþ, ôá 1.023.141 åßíáé ðéóôùôéêÜ áðü ôá ïðïßá ðñïêýðôåé ìÝóï åðéóôñåöüìåíï ðïóü 297,65 åõñþ åíþ ôá õðüëïéðá 1.671.968 åßíáé ìçäåíéêÜ.Ìå ôçí 12ç áðïóôïëÞ ïëïêëçñþíåôáé ç åêêáèÜñéóç ôùí äçëþóåùí ìå çìåñïìçíßá õðïâïëÞò ìÝ÷ñé êáé ôçí 30ç Áõãïýóôïõ.Ïé ÷ñåùóôéêÝò äçëþóåéò ôçò 12çò áðïóôïëÞò åîïöëïýíôáé óå äýï äüóåéò, ç ðñþôç ëÞãïõóá ôçí 30ç Óåðôåìâñßïõ êáé ç äåýôåñç ôçí 30ç Íïåìâñßïõ.ÊáôÜ ôçí åêêáèÜñéóç ðñïÝêõøáí ðåñßðïõ 155 ÷éëéÜäåò äçëþóåéò ìå äéáöïñÝò áðü óôïé÷åßá ðïõ ç ÃÃÄÅ Ý÷åé óôçí äéÜèåóÞ ôçò êáé, ùò åê ôïýôïõ, ïé öïñïëïãïýìåíïé èá åéäïðïéçèïýí íá ðñïóêïìßóïõí ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ åðéâåâáéþíïõí ôçí ïñèüôçôá ôçò äÞëùóÞò ôïõò.

Ðñïò ðáñÜôáóç Ýùò ôá ìÝóá Äåêåìâñßïõ ç õðïâïëÞ ôïõ Å9 Óå ðáñÜôáóç ôçò õðïâïëÞò ôïõ Å9, ç ðñïèåóìßá ôçò ïðïßáò ëÞãåé óôéò 15 Óåðôåìâñßïõ, ðñïóáíáôïëßæåôáé ç ÃÃÐÓ. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, ç íÝá ðñïèåóìßá áíáìÝíåôáé íá åßíáé ç 15ç Äåêåìâñßïõ.Ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí öÝñåôáé íá áíôéëáìâÜíåôáé ôéò äõóêïëßåò ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïé ðïëßôåò óôçí Ýãêáéñç êáôÜèåóç ôïõ Å9 êáé ìåëåôÜ íá õðïâëçèåß áñ÷éêÜ ôï Å9 ìüíï áðü ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ åß÷áí ìåôáâïëÝò óôçí ðåñéïõóéáêÞ ôïõò êáôÜóôáóç êáôÜ ôï Ýôïò 2012 êáé åí óõíå÷åßá íá êáôáôåèïýí ôá Å9 ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí êáôáãñáöÞ áãñïôåìá÷ßùí.Óçìåéþíåôáé ðùò ôá Å9 ôïõ 2013 èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ãéá ôçí Ýêäïóç ôùí åêêáèáñéóôéêþí óçìåéùìÜôùí ôïõ ÖÁÐ 2013, äéáäéêáóßá ðïõ èá îåêéíÞóåé óôá ôÝëç ôïõ ìçíüò.

Óôï -1,3% ôïí Áýãïõóôï ï ðëçèùñéóìüò ÐáñÜ ôïí áðïðëçèùñéóìü íÝåò ìåãÜëåò áõîÞóåéò óôï «êáëÜèé ôçò íïéêïêõñÜò»

Ð

ôþóç 1,3% êáôÝãñáøáí ôïí Áýãïõóôï ïé ôéìÝò êáôáíáëùôÞ óôçí ÅëëÜäá óå óýãêñéóç ìå ôïí áíôßóôïé÷ï ìÞíá ôïõ 2012, ìå áðïôÝëåóìá ï Áýãïõóôïò íá áðïôåëÝóåé ôïí Ýêôï óõíå÷üìåíï ìÞíá, êáôÜ ôïí ïðïßï êáôáãñÜöåôáé áðïðëçèùñéóìüò. Óýìöùíá ìå ôçí ÅËÓÔÁÔ, áðü ôç óýãêñéóç ôïõ Ãåíéêïý Äåßêôç Ôéìþí ÊáôáíáëùôÞ (ÃÄÔÊ) ôïõ ìçíüò Áõãïýóôïõ 2013, ðñïò ôïí áíôßóôïé÷ï äåßêôç ôïõ Áõãïýóôïõ 2012, ðñïêýðôåé ìåßùóç 1,3%, Ýíáíôé áýîçóçò 1,7% ðïõ óçìåéþèçêå êáôÜ ôç óýãêñéóç ôïõ ßäéïõ ìÞíá ôïõ Ýôïõò 2012 ðñïò ôï 2011.Ï Ãåíéêüò Äåßêôçò ðáñïõóßáóå ôïí Áýãïõóôï ôïõ 2013 óå óýãêñéóç ìå ôïí Éïýëéï ôïõ 2013 ìåßùóç 1,6%, Ýíáíôé ìåßùóçò 1% ðïõ óçìåéþèçêå êáôÜ ôçí áíôßóôïé÷ç óýãêñéóç ôïõ ðñïçãïýìåíïõ Ýôïõò. Åí ôù ìåôáîý, ï ìÝóïò äåßêôçò ôïõ äùäåêáìÞíïõ Óåðôåìâñßïõ 2012 - Áõãïýóôïõ 2013, óå óýãêñéóç ðñïò ôïí ßäéï äåßêôç ôïõ äùäåêáìÞíïõ Óåðôåìâñßïõ 2011 - Áõãïýóôïõ 2012, ðáñïõóßáóå áýîçóç 0,1%, Ýíáíôé áýîçóçò 2,1% ðïõ óçìåéþèçêå êáôÜ ôá áíôßóôïé÷á ðñïçãïýìåíá äùäåêÜìçíá. ÐáñÜ ôï íÝï áñíçôéêü ðñüóçìï ôïõ ðëçèùñéóìïý, õðÞñîáí óçìáíôéêÝò áõîÞóåéò óå åßäç ðïõ óõíèÝôïõí ôï "êáëÜèé ôçò íïéêïêõñÜò", áëëÜ êáé óôï êüóôïò äéáâßùóçò ôùí íïéêïêõñéþí. Ãéá ðáñÜäåéãìá, áíáôéìÞèçêáí êáôÜ 29,2% ïé íùðÝò ðáôÜôåò, êáôÜ 5,8% ôá íùðÜ öñïýôá êáé êáôÜ

1,2% ôá êñÝáôá, åíþ áõîÞèçêáí êáôÜ 18,7% ïé ëïãáñéáóìïß ôçò ÄÅÇ êáé êáôÜ 25,1% ïé ôéìÝò ôïõ ðåôñåëáßïõ èÝñìáíóçò. Óýìöùíá ìå ôçí ÅËÓÔÁÔ, ç ìåßùóç êáôÜ 1,3% ôïí Áýãïõóôï, ðñïÞëèå áðü ôéò áêüëïõèåò ìåôáâïëÝò: • Áðü ôéò ìåéþóåéò ôùí äåéêôþí: á) ÊáôÜ 0,2% ôçò ïìÜäáò "ÄéáôñïöÞ êáé ìç áëêïïëïý÷á ðïôÜ", ëüãù ìåßùóçò, êõñßùò, ôùí ôéìþí óôá Ýëáéá êáé ëßðç, ëá÷áíéêÜ íùðÜ, äçìçôñéáêÜ êáé ðáñáóêåõÜóìáôá, ÷õìïß öñïýôùí. ÌÝñïò ôçò ìåßùóçò áõôÞò áíôéóôáèìßóôçêå áðü ôç áýîçóç ôùí ôéìþí óôá êñÝáôá ãåíéêÜ, öñïýôá íùðÜ, ðáôÜôåò íùðÝò. â) ÊáôÜ 5,7% ôçò ïìÜäáò "ÄéáñêÞ áãáèÜ- Åßäç íïéêïêõñéïý êáé õðçñåóßåò", ëüãù ìåßùóçò, êõñßùò, ôùí ôéìþí óôá Ýðéðëá- êáëýììáôá äáðÝäïõ, åßäç êëéíïóôñùìíÞò- ëåõêÜ åßäç, ïéêéáêÝò óõóêåõÝò, õáëéêÜ, åðéôñáðÝæéá óêåýç êáé óêåýç ïéêéáêÞò ÷ñÞóçò, åßäç Üìåóçò êáôáíÜëùóçò íïéêïêõñéïý, ïéêéáêÝò õðçñåóßåò. ã) ÊáôÜ 3,5% ôçò ïìÜäáò "Õãåßá", ëüãù ìåßùóçò, êõñßùò, ôùí ôéìþí ôùí öáñìÜêùí êáé ôùí éáôñéêþí, ïäïíôéáôñéêþí êáé ðáñáúáôñéêþí õðçñåóéþí. ä) ÊáôÜ 3,8% ôçò ïìÜäáò "ÌåôáöïñÝò", ëüãù ìåßùóçò, êõñßùò, ôùí ôéìþí ôùí áõôïêéíÞôùí êáé ôùí êáõóßìùí áõôïêéíÞôïõ (âåíæßíçò). ÌÝñïò ôçò ìåßùóçò áõôÞò áíôéóôáèìßóôçêå áðü ôçí áýîçóç ôùí ôéìþí ôùí åéóéôçñßùí áåñïðëÜíùí. å) ÊáôÜ 4,3% ôçò ïìÜäáò "Åðéêïéíùíßåò", ëüãù ìåßùóçò, êõñßùò, ôùí ôéìþí ôùí ôçëåöùíéêþí õðçñåóéþí.

óô) ÊáôÜ 3,1% ôçò ïìÜäáò "Áíáøõ÷Þ- ÐïëéôéóôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò", ëüãù ìåßùóçò, êõñßùò, ôùí ôéìþí ôïõ ïðôéêïáêïõóôéêïý åîïðëéóìïý- õðïëïãéóôþí, ôùí õðçñåóéþí áíáøõ÷Þò êáé ôùí âéâëßùí. æ) ÊáôÜ 4% ôçò ïìÜäáò "Åêðáßäåõóç", ëüãù ìåßùóçò, êõñßùò, ôùí ôéìþí óôá äßäáêôñá éäéùôéêþí ó÷ïëåßùí, îÝíùí ãëùóóþí, öñïíôéóôçñßùí, ÉÅÊ êáé ìåôáðôõ÷éáêþí óðïõäþí. ç) ÊáôÜ 3% ôçò ïìÜäáò "Îåíïäï÷åßá- ÊáöÝ- Åóôéáôüñéá", ëüãù ìåßùóçò, êõñßùò, ôùí ôéìþí ôùí åóôéáôïñßùí- æá÷áñïðëáóôåßùí- êáöåíåßùí- êõëéêåßùí. è) ÊáôÜ 5,4% ôçò ïìÜäáò "¢ëëá áãáèÜ êáé õðçñåóßåò", ëüãù ìåßùóçò, êõñßùò, ôùí ôéìþí ôùí êïõñåßùí- êïììùôçñßùí, ôùí åéäþí áôïìéêÞò öñïíôßäáò, ôùí ðñïóùðéêþí åéäþí êáé ôùí áóöáëßóôñùí ìåôáöïñþí. • Áðü ôéò áõîÞóåéò ôùí äåéêôþí: á) ÊáôÜ 3,5% ôçò ïìÜäáò "Áëêïïëïý÷á ðïôÜ êáé êáðíüò", ëüãù áýîçóçò, êõñßùò, ôùí ôéìþí ôùí ôóéãÜñùí. â) ÊáôÜ 0,1% ôçò ïìÜäáò "¸íäõóç êáé õðüäçóç", ëüãù áýîçóçò ôùí ôéìþí óôá åßäç Ýíäõóçò êáé õðüäçóçò. ã) ÊáôÜ 7,5% ôçò ïìÜäáò "ÓôÝãáóç", ëüãù áýîçóçò, êõñßùò, ôùí ôéìþí ôïõ ðåôñåëáßïõ èÝñìáíóçò êáé ôïõ çëåêôñéóìïý. ÌÝñïò ôçò áýîçóçò áõôÞò áíôéóôáèìßóôçêå áðü ôç ìåßùóç ôùí ôéìþí óôá åíïßêéá êáôïéêéþí êáé óôéò õðçñåóßåò åðéóêåõÞò êáé óõíôÞñçóçò êáôïéêßáò.

ÅÓÐÁ: 6ìçíç ðáñÜôáóç ðñïãñáììÜôùí Áðü ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò ôïõò (13/7 êáé 6/9 áíôßóôïé÷á) ðáñÜôáóç óå äýï ðñïÅùíîÜìçíç ãñÜììáôá ôïõ ÅÓÐÁ, ôùí ïðïßïé ðñïèåóìßåò Ý÷ïõí ëÞîåé, áíáêïßíùóå ï õöõðïõñãüò ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò, ÁèáíÜóéïò ÓêïñäÜò.ÓõãêåêñéìÝíá, ðñüêåéôáé ãéá ôá ðñïãñÜììáôá "Ìåôáðïßçóç óôéò ÍÝåò ÓõíèÞêåò" ôïõ Å-

ðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò Áíôáãùíéóôéêüôçôá êáé Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá (ÅÐÁÅ) ôïõ ÅÓÐÁ 20072013 (ðïõ Ýëçãå óôéò 13/7) êáé "ÅîùóôñÝöåéá - Áíôáãùíéóôéêüôçôá ôùí Åðé÷åéñÞóåùí" ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò Áíôáãùíéóôéêüôçôá êáé Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá (ÅÐÁÅ) ôïõ

ÅÓÐÁ 2007-2013 (ðïõ Ýëçãå óôéò 6/9).Ç ðáñÜôáóç áñ÷ßæåé áðü ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò ôùí ðñïãñáììÜôùí.Óôá äýï áõôÜ ðñïãñÜììáôá Ý÷ïõí åíôá÷èåß óõíïëéêÜ 2.650 åðé÷åéñçìáôßåò, åê ôùí ïðïßùí ïé 1.709 äåí åß÷áí õëïðïéÞóåé ôï áðáñáßôçôï ðïóïóôü ôçò åðÝíäõóçò.

Æ.Ì. Ìðáñüæï: Óå óùóôü äñüìï ôï ðñüãñáììá ôçò ÅëëÜäáò "Ç åöáñìïãÞ ôïõ ôùñéíïý ðñïãñÜììáôïò âïÞèåéáò ðñïò ôçí ÅëëÜäá âñßóêåôáé óå óùóôü äñüìï, ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç, êÜôù áðü äýóêïëåò óõíèÞêåò, Ý÷åé êÜíåé ïõóéáóôéêÝò ðñïüäïõò ôüóï ãéá ôç äçìïóéïíïìéêÞ óôáèåñüôçôá üóï êáé ãéá ôçí åðßôåõîç áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôçò ïéêïíïìßáò -êáé áõôÝò ôéò ðñïóðÜèåéåò ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò óôéò ìåôáññõèìßóåéò åß÷å åðáéíÝóåé ôïí ðåñáóìÝíï Éïýëéï ôï Eurogroup, åíþ ï åðüìåíïò Ýëåã÷ïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò èá ãßíåé ôï öèéíüðùñï" ôïíßæåé ï ðñüåäñïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, Æ.Ì. Ìðáñüæï, óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôï áõóôñéáêü ðåñéïäéêü "Ðñïößë". Áðáíôþíôáò óå åñþôçóç ùò ðñïò ôçí áíáãêáéüôçôá íÝïõ ðáêÝôïõ ðñïò ôçí ÅëëÜäá, ï ê. Ìðáñüæï ðáñáðÝìðåé óôçí áðüöáóç ôïõ Eurogroup ôçò 27çò Íïåìâñßïõ 2012, óôçí ïðïßá, üðùò ôïíßæåé, áíáöÝñåôáé üôé êÜèå ðåñáéôÝñù ìÝôñá âïÞèåéáò, åöüóïí åßíáé áðáñáßôçôá, èá åîåôáóèïýí åÜí ç ÅëëÜäá ðåôý÷åé åôÞóéï ðëåüíáóìá óôïí ðñïûðïëïãéóìü êáé åðéðëÝïí åÜí Ý÷ïõí åêðëçñùèåß üëïé ïé üñïé ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï ðñüãñáììá. ÆÏÆÅ ÌÁÍÏÕÅË ÌÐÁÑÏÆÏ

ÍÝá ðáñôßäá åêêáèáñéóôéêþí - Óôá 1.285 åõñþ ï ìÝóïò öüñïò, óå 2 äüóåéò ç åîüöëçóç

Ä. Ìáèéüò:Ç âéïìç÷áíßá èá áðïäåé÷èåß ìï÷ëüò ãéá ôçí áíÜðôõîç "Ôá áéóéüäïîá ìçíýìáôá ãéá ôçí ðñïïðôéêÞ ðëåïíÜóìáôïò ìðïñïýí íá ìåôáôñáðïýí êáé óå ïéêïíïìéêü üñáìá áí åðéôá÷ýíïõìå ðïëéôéêÝò åðéëïãÝò óôçí ïéêïíïìßá êáé áíïßîïõìå äñüìïõò ãéá íÝåò äñÜóåéò. Óôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ ç óõóðåßñùóç ôçò âéïìç÷áíßá èá áðïäåé÷èåß ìï÷ëüò ãéá ôçí áíÜðôõîç", äÞëùóå ï ðñüåäñïò ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôïõ ÓõíäÝóìïõ Âéïìç÷áíéþí ÁôôéêÞò-Ðåéñáéþò, ÄçìÞôñçò Ìáèéüò, áíáöåñüìåíïò óôçí ïìéëßá êáé ôá ìçíýìáôá ôïõ ðñùèõðïõñãïý óôç ÄÅÈ.¼ðùò ôüíéóå ìåôáîý Üëëùí ï ê. Ìáèéüò, "ç âéïìç÷áíßá âñßóêåôáé óå öÜóç ðñïâëçìáôéóìïý áëëÜ êáé ðáñÜëëçëçò åôïéìüôçôáò ãéá äñÜóç áí ó÷çìáôïðïéçèïýí ïé ðñïûðïèÝóåéò êáé áðåëåõèåñùèïýí ïé ðáñáãùãéêÝò äõíÜìåéò ôïõ ôüðïõ ìå Ýíá ðëáßóéï ñåáëéóìïý, ôüëìçò êáé ìÝôñùí ðïõ èá åíéó÷ýïõí ôéò ðñùôïâïõëßåò ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá".


4

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

«Ô

ëüãù ðñïóùðéêü". Åí ôù ìåôáîý ôéò åîáéñÝóåéò áðü ôçí Ýíôáîç óôï ðñüãñáììá êéíçôéêüôçôáò ôùí äçìïôéêþí áóôõíïìéêþí ïñßæåé, ìå åðåßãïõóá åãêýêëéü ôïõ, ôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí, ôï ïðïßï ôáõôü÷ñïíá åðéóçìáßíåé üôé "áðü ôçí 23ç.9.2013 êáôáñãïýíôáé óôïõò äÞìïõò ïé èÝóåéò ôïõ êëÜäïõ ÐÅ ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò, ÔÅ ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò ÄÅ ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò êáé ÕÅ ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò" êáé "ïé õðÜëëçëïé ôùí ïðïßùí ïé èÝóåéò êáôáñãïýíôáé, êáé åöüóïí êáôåß÷áí ôéò èÝóåéò áõôÝò ôçí 9ç Éïõëßïõ 2013, åíôÜóóïíôáé óôï ðñüãñáììá êéíçôéêüôçôáò". Óýìöùíá ìå ôï õðïõñãåßï óôï ðñüãñáììá êéíçôéêüôçôáò äåí åíôÜóóåôáé: "á) Ï õðÜëëçëïò ðïõ åßíáé áíÜðçñïò óå ðïóïóôü ôïõëÜ÷éóôïí 67% Þ ðïëýôåêíïò êáôÜ ôçí Ýííïéá ôùí ðáñáãñÜöùí 1 Ýùò 3 ôïõ Üñèñïõ ðñþôïõ ôïõ í. 1910/1944 (Á` 229), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 6 ôïõ í. 3454/2006 (Á`75), åöüóïí ôá ôÝêíá, ðïõ ïñßæïíôáé óôéò ðñïáíáöåñüìåíåò äéáôÜîåéò ôïõ í. 1910/1944, óõíïéêïýí ìå áõôüí êáé áíÞêïõí óôçí êáôçãïñßá ôùí åîáñôþìåíùí ìåëþí óýìöùíá ìå ôïí ÊÖÅ. â) Ï õðÜëëçëïò, ôïõ ïðïßïõ ï óýæõãïò Þ ç óýæõãïò Þ ôÝêíï ðïõ áíÞêåé óôçí êáôçãïñßá ôùí åîáñôþìåíùí ìåëþí óýìöùíá ìå ôïí ÊÖÅ, êáé Ý÷åé åôÞóéá åéóïäÞìáôá ÷áìçëüôåñá ôùí 12.000 åõñþ êáé óõíïéêåß ìå áõôüí, Ý÷åé áíáðçñßá óå ðïóïóôü ôïõëÜ÷éóôïí 67%. ã) Ï õðÜëëçëïò, ï ïðïßïò, äõíÜìåé íüìïõ Þ äéêáóôéêÞò áðïöÜóåùò,

áóêåß êáô' áðïêëåéóôéêüôçôá ôç ãïíéêÞ ìÝñéìíá ôÝêíïõ, ðïõ óõíïéêåß ìå áõôüí êáé áíÞêåé óôçí êáôçãïñßá ôùí åîáñôþìåíùí ìåëþí óýìöùíá ìå ôïí Ê.Ö.Å., êáé Ý÷åé åôÞóéá åéóïäÞìáôá ÷áìçëüôåñá ôùí 12.000 åõñþ. ä) Ï õðÜëëçëïò, ôïõ ïðïßïõ ï óýæõãïò Þ ç óýæõãïò ôßèåôáé óå äéáèåóéìüôçôá äõíÜìåé ôïõ í. 4172 /2013. å) Ï õðÜëëçëïò, ï ïðïßïò Ý÷åé ïñéóèåß äéêáóôéêüò óõìðáñáóôÜôçò äõíÜìåé äéêáóôéêÞò áðïöÜóåùò êáé óõíïéêåß ìå ôïí óõìðáñáóôáôïýìåíï ï ïðïßïò Ý÷åé åôÞóéá åéóïäÞìáôá ÷áìçëüôåñá ôùí 12.000 åõñþ. óô) Ï õðÜëëçëïò ðïõ õðçñåôåß óå äÞìï, ï ïðïßïò óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç ìå áñéèìü 11247/28.12 .2012 "ÁðïôåëÝóìáôá ôçò ÁðïãñáöÞò Ðëçèõóìïý - Êáôïéêéþí 2011 ðïõ áöïñïýí óôïí Ìüíéìï Ðëçèõóìü ôçò ×þñáò" (Â` 3465/ 28.12.2012) Ý÷åé êÜôù áðü 5.000 ìüíéìïõò êáôïßêïõò. æ) Ï õðÜëëçëïò ðïõ êáôÝ÷åé ìåôáðôõ÷éáêü Þ äéäáêôïñéêü äßðëùìá". Åðßóçò, ðñïâëÝðåôáé, óýìöùíá ìå ôçí åãêýêëéï, üôé "ïé õðÜëëçëïé, ðïõ ðëçñïýí ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôùí áíùôÝñù ðåñéðôþóåùí, ìåôáôÜóóïíôáé áõôïäéêáßùò, áðü ôéò 23.9.2013, óå óõíéóôþìåíåò ðñïóùðïðáãåßò èÝóåéò êëÜäïõ Þ åéäéêüôçôáò ìå ôïí âáóéêü ôßôëï óðïõäþí ðïõ êáôÝ÷ïõí áíôéóôïß÷ùò ÐÅ Äéïéêçôéêïý, ÔÅ Äéïéêçôéêïý, ÄÅ Äéïéêçôéêïý Þ ÕÅ óõíáöïýò êëÜäïõ Þ åéäéêüôçôáò ìå äéïéêçôéêÜ êáèÞêïíôá óôï äÞìï óôïí ïðïßï áíÞêå ç èÝóç ôïõò ðñéí ôçí êáôÜñãçóÞ ôçò".

Æçôïýí áýîçóç åðéäüìáôïò èÝñìáíóçò Ó÷åôéêü áßôçìá êáôÝèåóáí ðñïò ôïí ÕÐÏÉÊ 15 âïõëåõôÝò ôçò Í.Ä. á áõîçèåß ôï åðßäïìá èÝñ-

Í ìáíóçò þóôå ç ôéìÞ ôïõ ðå-

ôñåëáßïõ íá ðÝóåé êÜôù áðü ôï 1 åõñþ, íá äïèåß åðßäïìá èÝñìáíóçò ãéá ôçí ðñþôç êáôïéêßá áëëÜ êáé íá õðÜñîïõí åéóïäçìáôéêÜ êñéôÞñéá êáèþò êáé íá ðñïâëåöèåß ìåãáëýôåñï åðßäïìá ãéá Üíåñãïõò êáé áíáóöÜëéóôïõò õðåñÞëéêåò æçôïýí ìå 15 âïõëåõôÝò ôçò Í.Ä. ìå åðéêåöáëÞò ôïí âïõëåõôÞ ÐÝëëáò, ÉïñäÜíç ÔæáìôæÞ, ìå åñþôçóç ôïõò ðñïò ôïí õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí.

Ïé âïõëåõôÝò ðñïôåßíïõí åðßóçò íá åðéäïôçèïýí óôçí åðáñ÷ßá åêôüò ôïõ ðåôñåëáßïõ ç êáýóç îýëùí, ðÝëëåô êáé âéïìÜæáò äéüôé, üðùò åðéóçìáßíïõí, ôï êñÜôïò Ý÷åé Ýóïäá áðü áõôÜ, áëëÜ êáé íá õðÜñîïõí êñéôÞñéá õøïìÝôñïõ êáé ðåñéüäïõ êáôáíÜëùóçò ðåôñåëáßïõ, öõóéêïý áåñßïõ, îýëùí, ðÝëëåô êáé âéïìÜæáò ãéá ôïõò êáôáíáëùôÝò þóôå ïé êÜôïéêïé ïñåéíþí êáé çìéïñåéíþí ðåñéï÷þí íá åðéäïôïýíôáé ìå ìåãáëýôåñá ðïóÜ. Ïé âïõëåõôÝò åðéêáëïýíôáé

ìåëÝôç ôïõ ÉÏÂÅ ðïõ åßäå ôçí äçìïóéüôçôá óôéò 6-9-2013, êáé ç ïðïßá õðïóôçñßæåé üôé ìå ôï óçìåñéíü êáèåóôþò ðÜñá ðïëëïß óõìðïëßôåò ìáò, éäéáßôåñá ïé Üíåñãïé, ïé áíáóöÜëéóôïé õðåñÞëéêåò, ïé ÷áìçëüìéóèïé ïé ÷áìçëïóõíôáîéïý÷ïé, ïé ôñßôåêíïé êáé ïé ðïëýôåêíïé êáé Üëëåò åõðáèåßò ïìÜäåò óõìðïëéôþí ìáò ðïõ åßíáé öôù÷ïß, èá "ðáãþóïõí" áðü ôï êñýï, ãéáôß äåí Ý÷ïõí ôçí ïéêïíïìéêÞ äõíáôüôçôá íá êáëýøïõí ôéò áíÜãêåò ôïõò, áëëÜ êáé ôï êñÜôïò äåí

ÓõíÜíôçóç ìå ôçí õðïõñãü Ïìïóðïíäéáêþí êáé Åõñùðáúêþí ÕðïèÝóåùí ôïõ êñáôéäßïõ ôçò Âüñåéáò ÑçíáíßáòÂåóôöáëßáò, ÁããÝëéêá ÓâÜë Íôïýñåí, åß÷å ÷èåò ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ÃéÜííçò ÓôïõñíÜñáò. ÊáôÜ ôç óõíÜíôçóç óõæçôÞèçêáí ç åîÝëéîç ôïõ ðñïãñÜììáôïò ìåôáññõèìßóåùí êáé ïé ãåíéêüôåñåò ðïëéôéêÝò, êïéíùíéêÝò êáé ïéêïíïìéêÝò åîåëßîåéò óôç ÷þñá ìáò, åíüøåé êáé ôùí åðåñ÷üìåíùí ãåñìáíéêþí åêëïãþí. Ç õðïõñãüò, ç ïðïßá åßíáé ìÝëïò ôïõ Ïìïóðïíäéáêïý Óõìâïõëßïõ, ðïõ ìåôáöÝñåé ôéò èÝóåéò ôùí êñáôéäßùí óôçí ÏìïóðïíäéáêÞ ÊõâÝñíçóç ôçò Ãåñìáíßáò, åêöñÜóôçêå ìå èåñìÜ ëüãéá ãéá ôïí åëëçíéêü ëáü êáé ãéá ôçí ðñüïäï ðïõ Ý÷åé åðéôåõ÷èåß óôçí ÅëëÜäá. ÐáñÜëëçëá, óçìåßùóå ôçí áíÜãêç óõíåñãáóßáò ôùí äýï ÷ùñþí óå èÝìáôá áíáðôõîéáêþí ðñùôïâïõëéþí, äçìéïõñãßáò èÝóåùí åñãáóßáò êáé åíßó÷õóçò ôùí ìéêñïìåóáßùí åðé÷åéñÞóåùí. Ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí áíáöÝñèçêå óôçí åðßôåõîç ðñùôïãåíïýò ðëåïíÜóìáôïò êáé óôá êáëýôåñá óôïé÷åßá ãéá ôï ÁÅÐ.

Í. ÄÝíäéáò: Óôü÷ïò ðåñéóóüôåñïé áóôõíïìéêïß óôïõò äñüìïõò Ôçí Üðïøç üôé ç áíáäéÜñèñùóç óôá óþìáôá áóöáëåßáò Ý÷åé ùò óôü÷ï ôçí áýîçóç ôçò áóôõíüìåõóçò êáé ôçò ðáñïõóßáò ðåñéóóüôåñùí áóôõíïìéêþí óôïõò äñüìïõò ôùí ðüëåùí, åîÝöñáóå ï õðïõñãüò Äçìüóéáò ÔÜîçò, Íßêïò ÄÝíäéáò. Ï ê. ÄÝíäéáò, ï ïðïßïò ðñïÞäñåõóå óýóêåøçò óôçí ÊáëáìÜôá ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôïõ öáéíïìÝíïõ ôçò åãêëçìáôéêüôçôáò êáé ôçí áýîçóç ôïõ áéóèÞìáôïò áóöÜëåéáò ôùí ðïëéôþí, åßðå áíáöåñüìåíïò óôçí áíáäéÜñèñùóç ôùí óùìÜôùí áóöáëåßáò, üôé èá êáôáôåèåß Ýíá ìåãÜëï íïìïèÝôçìá ðïõ èá áöïñÜ ôï õðïõñãåßï, ôçí áóôõíïìßá êáé ôçí ðõñïóâåóôéêÞ. "Ç êáôåõèõíôÞñéá ãñáììÞ åßíáé ç áýîçóç ôçò áóôõíüìåõóçò êé ü÷é ç ìåßùóç ôçò. Ç ðáñïõóßá ðåñéóóüôåñùí áóôõíïìéêþí ïñáôþí óôï äñüìï êáé ôïí Ýëëçíá ðïëßôç, ü÷é ëéãüôåñï. ÊáôÜ óõíÝðåéá áðü ôçí ìåôáññýèìéóç, ðïõ åëðßæù íá Ý÷åé ïëïêëçñùèåß áõôü

ôï ÷åéìþíá, íá ðåñéìÝíåôå óçìáíôéêÞ âåëôßùóç, ü÷é ïðéóèïäñüìçóç" åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê. ÄÝíäéáò, ôïíßæïíôáò üôé ç ýðáñîç ôùí êÝíôñùí êñÜôçóçò ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí êñßíåôáé åðéôõ÷çìÝíï ìÝôñï, õðïãñáììßæïíôáò üôé "Þôáí ï ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï öÝñáìå óå ìéá ôÜîç ôï ìåãÜëï ìåôáíáóôåõôéêü ðñüâëçìá ôçò ÷þñáò". ÅðéðëÝïí, óçìåßùóå üôé "ôï ÷ñüíï ðïõ ðÝñáóå Ýöõãáí áðü ôçí ÅëëÜäá 25.000 ðáñÜíïìïé ìåôáíÜóôåò êáé áðåôñÜðç ç åßóïäïò 50.000. "Öáíôáóôåßôå ôé èá ãéíüôáí óôçí ÅëëÜäá åÜí êÜèå ÷ñüíï âÜæáìå - üðùò ôá ðáëéÜ ÷ñüíéá - 75.000 ðáñÜíïìïõò ðáñáðÜíù ìÝóá óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá. Ðüóï êáéñü èá ìðïñïýóáìå íá áíôÝîïõìå;", ôüíéóå.

Óôéò ÂñõîÝëëåò ï Á. ÓáìáñÜò ìå ìÞíõìá ãéá «öñÝíï» óôç ëéôüôçôá ÌÞíõìá óôéò ÂñõîÝëëåò üôé ç ÁèÞíá äåí áíôÝ÷åé íÝá ìÝôñá ëéôüôçôáò èá ìåôáöÝñåé ï ðñùèõðïõñãüò ï Áíôþíçò ÓáìáñÜò. Ï ê. ÓáìáñÜò èá âñåèåß ôçí åðüìåíç Ôñßôç 17 Óåðôåìâñßïõ óôçí Ýäñá ôçò Êïìéóéüí, üðïõ èá Ý÷åé åðáöÝò ìå ôïõò ê.ê. Ìðáñüæï, ÑïìðÜé êáé Óïýëôò, åíüøåé ôçò áíÜëçøçò ôçò ðñïåäñßáò ôçò Å.Å. áðü ôçí ÅëëÜäá óôï á? åîÜìçíï ôïõ 2014. Ïé åðáöÝò ôïõ ðñùèõðïõñãïý ìå ôïõò áîéùìáôïý÷ïõò ôçò Å.Å. áðïêôïýí éäéáßôåñç âáñýôçôá åíüøåé ôçò Üöéîçò ôçò ôñüéêáò óôçí ÁèÞíá óôá ôÝëç Óåðôåìâñßïõ áëëÜ êáé ôçò åêëïãéêÞò áíáìÝôñçóçò óôç Ãåñìáíßá, óôéò 22 Óåðôåìâñßïõ.

ÁÍÔÙÍÇÓ ÓÁÌÁÑÁÓ

ï ðñïóùðéêü ðïõ åß÷å åíôá÷èåß óôçí ðñþôç äéáäéêáóßá ôçò êéíçôéêüôçôáò êáé ìåôáêéíÞèçêå óå Üëëåò äçìüóéåò õðçñåóßåò ãéá ôçí êÜëõøç Üìåóùí êáé åðéôáêôéêþí áíáãêþí, äåí ìðïñåß íá ÷áñáêôçñßæåôáé ùò ðëåïíÜæïí», îåêáèÜñéóå ï õðïõñãüò ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò, ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò óå Ýããñáöü ôïõ ðïõ äéáâéâÜóôçêå óôç ÂïõëÞ. Åß÷å ðñïçãçèåß åñþôçóç ôçò âïõëåõôïý ôùí "ÁíåîÜñôçôùí ÅëëÞíùí" Ìáñßíáò ×ñõóïâåëþíç, ãéá ôï áí ðñüêåéôáé íá ôåèïýí îáíÜ óå äéáèåóéìüôçôá õðÜëëçëïé ðïõ åß÷áí ìåôáêéíçèåß óå Üëëá õðïõñãåßá ôçí ðñþôç öïñÜ ðïõ åöáñìüóôçêå ôï ìÝôñï. ¼ðùò åéäéêüôåñá äéåõêñéíßæåé ï õðïõñãüò ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò, "ìå ôïí Í. 4093/2012, åéóÞ÷èç ï èåóìüò ôçò êéíçôéêüôçôáò ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí ùò ðÜãéá êáé äéáñêÞò äéáäéêáóßá, ìå óôü÷ï ôçí ïñèïëïãéêÞ êáôáíïìÞ ôïõ ðñïóùðéêïý êáé ôç âÝëôéóôç áîéïðïßçóÞ ôïõ ðñïò åîõðçñÝôçóç ôïõ äçìïóßïõ óõìöÝñïíôïò. ÂÜóåé áõôÞò ôçò ðñþôçò äéáäéêáóßáò êéíçôéêüôçôáò, ïëïêëçñþèçêå ðñüóöáôá ç ìåôáêßíçóç 1.862 õðáëëÞëùí ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò óå äçìüóéåò õðçñåóßåò, ìå óôü÷ï ôçí êÜëõøç Üìåóùí êáé åðéôáêôéêþí áíáãêþí ôïõò. ËáìâÜíïíôáò õðüøéí ôá áíùôÝñù, ôï õðïõñãåßï ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò êáé ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò èåùñåß üôé, åíüøåé ôçò åöáñìïãÞò ôïõ Í. 4172/2013, äåí ìðïñåß íá ÷áñáêôçñßæåôáé ùò ðëåïíÜæïí ôï åí

Ìåôáññõèìßóåéò êáé áíÜðôõîç óôçí óõíÜíôçóç ÓôïõñíÜñá - Íôïýñåí

ÃÉÁÍÍÇÓ ÓÔÏÕÑÍÁÑÁÓ

Åðåßãïõóá åãêýêëéïò ãéá åîáéñÝóåéò äçìïôéêþí áóôõíïìéêþí

Öëáò óôá ãåãïíüôá

ÍÉÊÏÓ ÄÅÍÄÉÁÓ

Ìç ðëåïíÜæïíôåò ïé ÄÕ áðü êéíçôéêüôçôá

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ÓïêÜñïõí ôá óôïé÷åßá ãéá ôéò áõôïêôïíßåò óôçí ÅëëÜäá "¢ëìá" 43% óçìåéþèçêå ôï 2011 óôá ðåñéóôáôéêÜ áõôïêôïíéþí óôçí ÅëëÜäá, ìå ôïõò åéäÞìïíåò íá êñïýïõí ôïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ, åêöñÜæïíôáò ôçí Ýíôïíç áíçóõ÷ßá ôïõò. Åéäéêüôåñá, óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôçò ÅËÓÔÁÔ, ï áñéèìüò ôùí êáôáãåãñáììÝíùí áõôïêôïíéþí êáôÝãñáøå áýîçóç 43% åí óõãêñßóåé ìå ôï 2007, êáèþò ôï 2011 óçìåéþèçêáí 477 ðåñéóôáôéêÜ, üôáí ôï 2007 åß÷áí óçìåéùèåß ìüëéò 328. ÂÝâáéá, ïé ìç êõâåñíçôéêÝò ïñãáíþóåéò áíåâÜæïõí ôïí áñéèìü ôùí áõôïêôïíéþí êáôÜ ðïëý ðåñéóóüôåñï, êáèþò üðùò åðéóçìáßíïõí ï ðñáãìáôéêüò áñéèìüò åßíáé ðïëý õøçëüôåñïò ôùí êáôáãåãñáììÝíùí.


5

ÐÏËÉÔÉÊÇ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Ì. Íßìéôò: Ðïëý äýóêïëç ç äéáðñáãìÜôåõóç ÅëëÜäáò - ÐÃÄÌ Ôï ðëåüíáóìá óôç äßíç ôçò áíôéðáñÜèåóçò … Ôoõ ÄÇÌÇÔÑÇ KÁÌÐOÕÑÁÊÇ Ï Áíôþíçò ÓáìáñÜò, ìå ôçí ïìéëßá ôïõ óôç Èåóóáëïíßêç, Ýäåéîå áíÜãëõöá ôï êïìâéêü óçìåßï ðÜíù óôï ïðïßï èá åðéêåíôñùèåß ç ðïëéôéêÞ óýãêñïõóç ôï åñ÷üìåíï äéÜóôçìá. Óôï ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá. Ôï ßäéï Ýäåéîå êáé ï ÁëÝîçò Ôóßðñáò, ìå ôç âéáéüôáôç áíôßäñáóÞ ôïõ. Åßíáé ðáñÜ ðÜíù áðü ðñïöáíÝò üôé üëç ç óôñáôçãéêÞ ôçò êõâÝñíçóçò èá óôçñé÷èåß ðÜíù ó' áõôü ôï èÝìá êáé üôé üëç ç óôñáôçãéêÞ ôçò áíôéðïëßôåõóçò èá âáëèåß íá áðïóáñèñþóåé áõôü ôï åðé÷åßñçìá. Ï ÓáìáñÜò äéêáéïýôáé íá èñéáìâïëïãåß. Åõèýò åî' áñ÷Þò áõôüò Þôáí ï óôü÷ïò ôïõ. Ç ìåôáôñïðÞ ôùí åëëåéììÜôùí óå ðëåüíáÅßíáé ðáñÜ óìá. ÁíåîÜñôçôá áí êÜðïéïò óõìöùíïýóå Þ äéáðÜíù öùíïýóå ì' áõôÞ ôç óôñááðü ðñïöáíÝò ôçãéêÞ, üóïé õðÝãñáøáí êáé üôé üëç õëïðïßçóáí ôá ìíçìüíéá Ýç óôñáôçãéêÞ ëåãáí åõèýò åî' áñ÷Þò üôé ôçò êõâÝñíçóçò ðñïûðüèåóç ôçò áíÜêáìèá óôçñé÷èåß øçò Þôáí ç ýðáñîç ðëåïíÜóìáôïò. Ï Ôóßðñáò ðñÝðÜíù ó' áõôü ðåé ôþñá íá áðïöáóßóåé. ôï èÝìá êáé Åßôå èá áíáãíùñßóåé ôçí ýüôé üëç ðáñîÞ ôïõ êáé èá ðñïóáñç óôñáôçãéêÞ ôçò ìüóåé áíÜëïãá ôçí ðïëéôéêÞ áíôéðïëßôåõóçò ôïõ, åßôå äåí èá ôï áíáãíùèá âáëèåß ñßóåé êáé èá ôï êáôáããåßëåé ùò ðëáóôü êáé õðïêñéôéêü. íá áðïóáñèñþóåé Óôç Èåóóáëïíßêç åðÝëåîå áõôü ôï äåýôåñï ìéëþíôáò ãéá ôï åðé÷åßñçìá ðñùôïöáíÞ õðïêñéóßá, óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óå êõñéáêÜôéêç åöçìåñßäá åðÝëåîå ôï ðñþôï ëÝãïíôáò üôé ç ýðáñîÞ ôïõ èá ôïí âïçèÞóåé íá äéáðñáãìáôåõôåß êáëýôåñá üôáí áíáëÜâåé.Óå êÜèå ðåñßðôùóç, êáëü èá åßíáé ïé ðïëéôéêÝò áíÜãêåò íá ìçí Ýñèïõí óå óýãêñïõóç ìå ôçí áðëÞ ëïãéêÞ. Ôï ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá õößóôáôáé áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ôï äÝ÷ïíôáé ôá êïéíïôéêÜ üñãáíá, ôï ÄÍÔ, ç ÅÊÔ êáé êõñßùò ïé áãïñÝò. ÁõôÜ ðïõ áêïýù åäþ êáé êåé üôé ôï ðëåüíáóìá åßíáé êïñïúäßá åðåéäÞ åðéôåý÷èçêå ìåôÜ áðü óôÜóç ðëçñùìþí ôïõ Äçìïóßïõ, åßíáé óá÷ëü åðé÷åßñçìá. Êáé ðÝñõóé ôï Äçìüóéï ÷ñùóôïýóå ðáíôïý, üìùò åß÷å åëëåßììáôá êé áõôÜ ïäçãïýí óå ìíçìüíéá. ¼óïé ëÝíå üôé ôï ðëåüíáóìá åßíáé ëïãéóôéêü êáé ü÷é ðñáãìáôéêü, ëÝíå âëáêåßåò äéüôé êáé ôï Ýëëåéììá Þôáí ëïãéóôéêü áëëÜ ìáò ôóÜêéóå. Áí, ëïéðüí, äéáèÝôïõìå ëßãï ìõáëü óôï êåöÜëé ìáò, êáëü èá åßíáé áíôß íá ôóáêùíüìáóôå ãéá ôï áí õðÜñ÷åé ðñáãìáôéêÜ Ýíá ðëåüíáóìá ðïõ üëïé áðïäÝ÷ïíôáé, íá öñïíôßóïõìå íá ôï äéáôçñÞóïõìå êáé íá ôï äéåõñýíïõìå. Êáé ìåôÜ íá ôóáêùèïýìå ãéá ôïí ôñüðï ôçò äéáíïìÞò ôïõ. Åêåß èá öáíïýí êáé ïé ðñáãìáôéêÝò éäåïëïãéêÝò äéáöïñÝò áíÜìåóá óôéò ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò. •Öïõóêüðïõëå, ìçí ðñïâëÝðåéò åêëïãÝò. Ó÷åäéÜæåéò ëÜèïò ôéò êéíÞóåéò óïõ. Áðü ÌÜç êáé âëÝðïõìå.

ïëý äýóêïëç ÷áñáêôÞñéóå ï äéáìåóïëáâçôÞò ôïõ ÏÇÅ ãéá ôï Óêïðéáíü, ÌÜèéïõ Íßìéôò, ôç äéáðñáãìÜôåõóç ÅëëÜäáò - ÐÃÄÌ. Ïé äçëþóåéò áõôÝò ôïõ ê. Íßìéôò Ýãéíáí ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò óõíÜíôçóÞò ôïõ ìå ôïí áíôéðñüåäñï ôçò êõâÝñíçóçò êáé õðïõñãü Åîùôåñéêþí ÅõÜããåëï ÂåíéæÝëï. ¼ðùò ôüíéóå ï ê. Íßìéôò, ï ê. ÂåíéæÝëïò ðáñïõóßáóå ìå óáöÞíåéá ôç èÝóç ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò åðß ôçò ôåëåõôáßáò ðñüôáóçò ðïõ åß÷å õðïâÜëåé óôïõò äéáðñáãìáôåõôÝò ôùí äýï ðëåõñþí, ôïí ðåñáóìÝíï Áðñßëéï. Áðáíôþíôáò óå åñþôçóç ãéá ôï áí äéáôõðþèçêå ãñáðôþò ç áðÜíôçóç ôïõ ê. ÂåíéæÝëïõ, ï ê. Íßìéôò áíÝöåñå üôé õðÞñîå ðñïöïñéêÞ ôïðïèÝôçóç áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ Ýëëçíá õðïõñãïý, ç ïðïßá, üðùò åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ, Þôáí óáöÝóôáôç.Ï ê. Íßìéôò ôüíéóå áêüìç üôé ðñÝðåé ç êÜèå ðëåõñÜ íá êáôáíïÞóåé ôéò èÝóåéò ôçò Üëëçò êáé ÷áñáêôÞñé-

Ð

óå éäéáßôåñá óçìáíôéêÞ ôç óõíÝ÷éóç ôïõ äéáëüãïõ, ðñïêåéìÝíïõ íá õðÜñîåé êïéíÜ áðïäåêôÞ ëýóç ãéá ôï æÞôçìá ôçò ïíïìáóßáò.Óå Üëëç åñþôçóç ãéá ôï åÜí ç åðéêåßìåíç ðñïåäñßá ôçò ÅëëÜäáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, ìðïñåß íá äþóåé þèçóç óôçí åðßëõóç ôïõ æçôÞ-

Ô ç ò

ìáôïò ôçò ïíïìáóßáò, ï äéáìåóïëáâçôÞò ôïõ ÏÇÅ åìöáíßóôçêå äéóôáêôéêüò, õðïóôçñßæïíôáò üôé ôï æÞôçìá åßíáé âáèéÜ åèíéêü êáé ãéá ôéò äõï ðëåõñÝò êáé ç åðßëõóÞ ôïõ äåí åîáñôÜôáé áðü Ýíáí åíáëëáóóüìåíï èåóìü, üðùò ç ðñïåäñßá ôçò Å.Å.

ç ì Ý ñ á ò

×ñåéÜæåôáé áìõíôéêÞ âéïìç÷áíßá, áëëÜ ðïéá; ï èÝìá ôùí áìõíôéêþí âéïìç÷áíéþí ëý ÷åéñüôåñåò. ¸ôóé Ýãéíå êáé ìå ôï èÝìá ôçò áìõíôéôçò ÷þñáò ìáò êáé ôçò ôý÷çò ôïõò, êÞò âéïìç÷áíßáò. Åäþ êáé ìÞíåò, åíþ ç öáßíåôáé üôé èá åßíáé óôçí åðéêáéñüëåéôïõñãßá ôïõò âñßóêåôáé óå áäéÝîïäï, ôçôá ãéá áñêåôÝò ìÝñåò áêüìá. ðñïóðáèïýóáìå íá ìçí… óðÜóïõìå Êáé èá åßíáé óôçí åðéêáéñüôçôá ãéáôß áõãÜ. Îå÷íþíôáò üôé áëëéþò äåí ðñüêåéðñáãìáôéêÜ åßíáé Ýíá óýíèåôï ðñüâëçôáé íá öôéÜîïõìå ïìåëÝôá. ìá, ìå ïéêïíïìéêÝò, óôñáôéùôéêÝò áëëÜ êáé ðïëéôéêÝò ðáñáìÝôñïõò. ¸íá óýíèåôï ðñüâëçìá áé ôþñá, ïðïéáäÞðïôå ðïõ åäþ êáé ÷ñüíéá êáíåßò äåí ðñüôáóç ãßíåôáé, áðïñÞèåëå íá áããßîåé, ãéá ëüãïõò ñßðôåôáé áðü ôçí ôñüéâåâáßùò ðïëéôéêïý êüóôïõò, êá ÊÁÉ ãéá ëüãïõò åíôõðþóåáëëÜ êáé ãéáôß ðñáãìáôéêÜ ç ùí. ýðáñîç äéÜóðáñôùí ôÝôïéùí Åßíáé óáöÝò üôé ç ÷þñá ïâéïìç÷áíéþí, ðïõ õðïëåéöåßëåé íá Ý÷åé áìõíôéêÞ âéïìçôïõñãïýóáí Þ ëåéôïõñãïýóáí ÷áíßá. Ìéá âéïìç÷áíßá äçëáìå áäéáöÜíåéá, âüëåõå áñêåäÞ, ðïõ íá ìðïñåß íá ðáñÜãåé ôïýò áðü áõôïýò ðïõ åßôå óõãêåêñéìÝíá âáóéêÜ ðõñïÔoõ ÐETÑÏÕ äéïéêïýóáí ôïí ÷þñï ôçò Üìõìá÷éêÜ, íá ìðïñåß íá êáôáÔÑÏÕÐÉÙÔÇ íáò, åßôå åìðëÝêïíôáé ùò ptroupiotis@yahoo.gr óêåõÜóåé êáé íá åðéóêåõÜóåé ðñïìçèåõôÝò Þ Üëëïé óôïí óõãêåêñéìÝíá ïðëéêÜ óõóôÞóõãêåêñéìÝíï ôïìÝá. ìáôá Þ óõóôÞìáôá ìåôáöïñÜò. Êáé áõôü äåí ÷ñåéÜæåôáé êáìßá éäéáßôåñç åîÞãçóç. þñá üìùò, ï êüìðïò Ýöôáóå óôï Ç êõâÝñíçóç, ëïéðüí, ïöåßëåé íá îåêé÷ôÝíé êáé üðùò öáßíåôáé, ôá ðñÜãíÞóåé ôç äéáðñáãìÜôåõóç ìå ôçí ôñüéêá, ìáôá äåí åßíáé ðïëý åýêïëá. ìå áõôü ôï äåäïìÝíï, áöïý Ý÷åé Þäç åíçìåñþóåé ó÷åôéêÜ óå ðïëéôéêü åðßðåäï. Êáé äåí åßíáé ðïëý åýêïëá, ãéáôß ç Êáé ìå âÜóç áõôü ôï äåäïìÝíï, èá ôñüéêá, üðùò Ý÷åé öáíåß êáé óå Üëëá èÝðñÝðåé íá îåêéíÞóåé ôç óõæÞôçóç ãéá ôçí ìáôá, âëÝðåé ôá æçôÞìáôá ìüíïí ôå÷íïáíáäéÜñèñùóÞ ôçò. êñáôéêÜ, ìüíïí ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ ðëåõñÜ ôïõò êáé ìÜëéóôá óôçí ïéêïíïìßá ôïõ óÞìåñá. éáôß åßíáé óáöÝò üôé ÷ñåéÜæåôáé ñéæéêÞ ÌÜëéóôá, üôáí Ýíá èÝìá äåí ëýíåôáé, áíáäéÜñèñùóç. ×ñåéÜæåôáé ó÷Ýäéï, êáèõóôåñåß Þ öáßíåôáé ðùò åìåßò áðïìåßùóç ðñïóùðéêïý êáé áíáíÝùóÞ öåýãïõìå íá ôï èßîïõìå, ðáñáðÝìðïôïõ ìå êáôÜëëçëïõò êáé åéäéêåõìÝíïõò íôáò ôá ðñÜãìáôá óôï ìÝëëïí (üðùò êÜåñãáæüìåíïõò. íáìå ìå ôï èÝìá äçìüóéïé õðÜëëçëïé ãéá ×ñåéÜæåôáé óõíåñãáóßá ìå ôá ãåíéêÜ ðáñÜäåéãìá), ôüôå ç ôñüéêá åðéìÝíåé ðååðéôåëåßá ôùí åíüðëùí äõíÜìåùí ãéá íá ñéóóüôåñï êáé ïé ðñïôÜóåéò åßíáé ðéá ðïâñåèåß ç "÷ñõóÞ ôïìÞ". Êáèþò, åðßóçò,

Ô

Ê

Ô

Ã

÷ñåéÜæåôáé êáé óõíïëéêüôåñïò ó÷åäéáóìüò ãéá ôï ôé ôåëéêÜ èá ÷ñåéáóôïýìå ùò ÷þñá, ùò áìõíôéêü óýóôçìá, ôá åðüìåíá ðÝíôå-äÝêá ÷ñüíéá. ¸ôóé, ìüíïí, ìðïñåß íá õðÜñîåé êÜðïéïõ åßäïõò åîÝëéîç óôï æÞôçìá. ÈåôéêÞ åîÝëéîç. Åßíáé áíáãêáßï íá óõãêñïôçèåß ìéá åôáéñåßá ðïõ íá ðåñéëÜâåé óôïõò êüëðïõò ôçò üëåò ôéò óçìåñéíÝò ëåéôïõñãßåò. Ìéá åôáéñåßá, ðïõ èá áó÷ïëåßôáé ìüíïí ìå ôéò åëëçíéêÝò Ýíïðëåò äõíÜìåéò. Ðïõ èá ðáñÜãåé ìüíïí ãé' áõôÝò êáé áí åßíáé äõíáôüí, áöïý êáëõöôïýí ïé áíÜãêåò ôïõò, èá ìðïñïýóå íá ðñï÷ùñÞóåé êáé óå êáôáóêåõÞ ðõñïìá÷éêþí ãéá óõììá÷éêïýò Þ Üëëïõò óôñáôïýò, ìå âÜóç óõãêåêñéìÝíåò äéáêñáôéêÝò óõìöùíßåò. Ý÷ñé óÞìåñá, äõóôõ÷þò, Ý÷ïõí ãßíåé ðïëëÜ ëÜèç áðü ôïõò áó÷ïëïýìåíïõò ìå ôï èÝìá êõâåñíçôéêïýò ðáñÜãïíôåò. ËÜèç, ðïõ îåêéíïýí áðü ôï "íá êëåßóïõí ôåëåßùò" ìÝ÷ñé ôïõ "íá ìåßíïõí ó÷åäüí üðùò åßíáé". Ìüíïí ðïõ, êáíÝíá áðü áõôÜ ôá óåíÜñéá ü÷é ìüíïí äåí… ðåñðáôÜåé, áëëÜ äåí åßíáé ïýôå âéþóéìï, ïýôå ðáñáãùãéêü. Ïé áñìüäéïé êõâåñíçôéêïß ðáñÜãïíôåò, ïöåßëïõí íá óôáìáôÞóïõí ôéò äéÜöïñåò äéáññïÝò êáé äçëþóåéò êáé íá ëýóïõí ôï ðñüâëçìá ìå âÜóç ôçí áíÜãêç ôçò ÷þñáò êáé ü÷é ìéá óåéñÜ áðü øçöïèçñéêÝò Þ Üëëåò áíôéëÞøåéò. Äõóôõ÷þò, åäþ ðïõ öôÜóáìå, ôá ãåãïíüôá áðáéôïýí óêëçñÝò ëýóåéò…

Ì


6

ÄÉÅÈÍÇ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ÄÞìáñ÷ïò Ìüó÷áò ï ÓïìðéÜíéí

«ÔñïìÜæåé» ï Ìðåñëïõóêüíé

Ç Ñùóßá óôï «ðëåõñü» ôçò Êýðñïõ

Ï õðïóôçñéêôÞò ôïõ Êñåìëßíïõ, ÓåñãêÝé ÓïìðéÜíéí, åðáíåîåëÝãç óôç èÝóç ôïõ äçìÜñ÷ïõ Ìüó÷áò, åí ìÝóù Ýíôïíùí äéáìáñôõñéþí ãéá «íïèåßá» óôï áðïôÝëåóìá.

Ðñïò áíáâïëÞ ôçò áðüöáóçò ãéá Óßëâéï Ìðåñëïõóêüíé, ïäçãïýíôáí ÷èåò ç éôáëéêÞ ãåñïõóßá, õðü ôï öüâï êáé ìéá íÝáò êõâåñíçôéêÞò êñßóçò.

Ãéá ôéò ðñïïðôéêÝò ôùí êõðñéáêþí õäñïãïíáíèñÜêùí êáé ôéò ó÷Ýóåéò Ñùóßáò-Êýðñïõ, ìßëçóå ï Í. ÁíáóôáóéÜäçò ìå ôïí íÝï ñþóï ðñÝóâç.

Ñùóßá: Ôçí åðáíåêëïãÞ ôïõ óôç èÝóç ôïõ äçìÜñ÷ïõ ôçò ðñùôåýïõóáò ôçò Ñùóßáò, ðÝôõ÷å ï õðïóôçñéêôÞò ôïõ Êñåìëßíïõ, ÓåñãêÝé ÓïìðéÜíéí, ìå ôïí áíôßðáëü ôïõ, ÁëåîÝé ÍáâÜëíé ðÜíôùò, êÜíåé ëüãï ãéá íïèåßá ôïõ åêëïãéêïý áðïôåëÝóìáôïò. Ç êáôáìÝôñçóç ôùí øÞöùí ôçò ÷èåóéíÞò åêëïãéêÞò äéáäéêáóßáò, "Ýäùóå" ôï 51,3% ôùí øÞöùí óôïí ÓïìðéÜíéí êáé ôï 27,3% óôïí ÍáâëÜíé, ï ïðïßïò êáé êáôÞããåéëå üôé ïé åêëïãÝò "áìáõñþèçêáí áðü ðïëëÝò óïâáñÝò ðáñáôõðßåõò". Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé áí ï áðåñ÷üìåíïò äÞìáñ÷ïò Ñùóßáò, äåí îåðåñíïýóå ôï 50% ôùí øÞöùí, ôüôå èá õðÞñ÷å êáé äåýôåñïò ãýñïò åêëïãþí. Å.Å.: Áéóéïäïîßá åðéêñáôåß ìåôáîý ôùí äéïéêÞóåùí ôùí ðåñéóóüôåñùí ôñáðåæþí ôçò ÅõñùðáúêÞ ¸íùóçò ãéá ôïõò åðüìåíïõò Ýîé ìÞíåò óôçí Åõñ4ùæþíç, êáèþò óýìöùíá ìå ôï European Banking Barometer (ÅÂÂ)) ðïõ åêðïíåß ï åëåãêôéêüò, öïñïëïãéêüò êáé óõìâïõëåõôéêüò ïßêïò Ernst & Young, ìåéþíïíôáé äéáñêþò ïé ôñÜðåæåò ðïõ ßóùò ÷ñåéáóôïýí íÝá ÷ñçìáôïäüôçóç áðü ôçí ÅÊÔ, ìå ôï ó÷åôéêü ðïóïóôü íá Ý÷åé öèÜóåé ðëÝïí óôï 25%. ÐáñÜëëçëá, õðï÷ùñåß ôï åíäå÷üìåíï íÝùí ðåñéêïðþí óå èÝóåéò åñãáóßáò, åíþ ôï ßäéï óõìâáßíåé êáé ìå ôéò ðñïâëÝøåéò ãéá ôçí áýîçóç ôùí åðéóöáëþí äáíåßùí, ìå ôï ó÷åôéêü ðïóïóôü íá "ðÝöôåé" áðü ôï 44% óôï 32%. Êñïáôßá: Ìå ôçí ðüëç Âïýêïâïñ íá Ý÷åé ìåôáôñáðåß óå "ðåäßï ìÜ÷çò" ìåôáîý Êïñáôþí êáé ÓÝñâùí, åîáéôßáò ôçò ÷ñÞóçò ôçò êõñéëëéêÞò ãñáöÞò óôéò ðéíáêßäåò ôçò ðåñéï÷Þò êáé ôçí áíôéðïëßôåõóç íá áóêåß äñéìåßá êñéôéêÞ ðñïò ôï ðñüóùðü ôïõ, ï ðñüåäñïò ôçò Êñïáôßáò, ºâï Ãéïóßðïâéôò, áíáëáìâÜíåé ï ßäéï íá "ôñÝîåé" ôéò åîåëßîåéò ãéá ôç ëýóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò. Ç ÷ñÞóç ôçò åí ëüãù ãñáöÞò Ýãéíå õðÝñ ôçò óåñâéêÞò ìåéïíüôçôáò ôçò ðåñéï÷Þò, üìùò ïé êñïÜôåò êÜôïéêïé êÜíïõí ëüãï ãéá ôç ãëþóóá ôïõ… ðïëÝìïõ, õðü ôçí ïðïßá ÷éëéÜäåò óõìðáôñéþôåò ôïõò Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò. "¼ëá ôá ðïëéôéêÜ êüììáôá Þôáí õðÝñ ôçò äéãëùóóßáò", äéêáéïëïãåßôáé ï Ãïóßðïâéôò, ðñïáíáããÝëëïíôáò ðñïóùðéêÝò ðñùôïâïõëßåò êáé ôïíßæïíôáò üôé "ôþñá, ìáæß ìå Üëëïõò èåóìïýò ðñÝðåé íá åðéäåßîïõí üôé ôï üöåëïò ôçò ÷þñáò åßíáé ðÜíù áðü ðéèáíÝò ìéêñïðïëéôéêÝò óêïðéìüôçôåò".

"Êáëïýìå ôïõò óýñïõò áîéùìáôïý÷ïõò íá äå÷èïýí íá èÝóïõí õðü äéåèíÞ Ýëåã÷ï ôá áðïèÝìáôá ôùí ÷çìéêþí ôïõò üðëùí êáé óôç óõíÝ÷åéá íá ôá êáôáóôñÝøïõí", ôüíéóå ï ñþóïò õðïõñãüò Åîùôåñéêþí, ÓåñãêÝé Ëáâñüö

«Êßíçóç» ôçò Ñùóßáò ãéá ôç Óõñßá Ðñüôåéíå äéåèíÞ Ýëåã÷ï ôùí ÷çìéêþí ôçò

Ç

áíôßèåóç ôçò Ñùóßá ãéá ìéá óôñáôéùôéêÞ åðÝìâáóç åíáíôßïí ôçò Óõñßáò, ïäÞãçóå ÷èåò êáé óôçí ðñþôç "êßíçóç" áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ñùóéêÞò êõâÝñíçóçò ãéá ôçí áðïäï÷Þ ôçò èÝóçò ôçò, ìå Ýíá íÝï ìÝôñï ðïõ èåùñçôéêÜ èá ìðïñïýóå íá åîáëåßøåé ôïí êßíäõíï ìéáò íÝáò ÷ñÞóçò ÷çìéêþí áðü ôï êáèåóôþò ôçò Äáìáóêïý. ¼ðùò áíáêïßíùóå ï õðïõñãüò Åîùôåñéêþí ôçò ÷þñáò, ÓåñãêÝé Ëáâñüö, ôï Êñåìëßíï ðñïôåß-

íåé Ýíáí äéåèíÞ Ýëåã÷ï ôïõ ÷çìéêïý ïðëïóôáóßïõ ôçò Óõñßáò. "Êáëïýìå ôïõò óýñïõò áîéùìáôïý÷ïõò ü÷é ìüíï íá äå÷èïýí íá èÝóïõí õðü äéåèíÞ Ýëåã÷ï ôá áðïèÝìáôá ôùí ÷çìéêþí ôïõò üðëùí êáé óôç óõíÝ÷åéá íá ôá êáôáóôñÝøïõí, áëëÜ åðßóçò íá åíôÜîïõí ôç ÷þñá ôïõò óôïí Ïñãáíéóìü ãéá ôçí Áðáãüñåõóç ôùí ×çìéêþí ¼ðëùí", áíÝöåñå ï Ëáâñüö óå ìßá îåêÜèáñç êßíçóç ôáêôéêÞò ôçò Ñùóßáò óôï ðïëéôéêü "óêÜêé" ìå ôéò ÇÐÁ. Ç ðñüôáóç áõôÞ ìÜëéóôá, Ýãéíå Üìåóá áðï-

äåêôÞ áðü ôï óõñéáêü êáèåóôþò, ìå ôïí óýñï õðïõñãü Åîùôåñéêþí, Áë ÌïõÜëåì, íá äçëþíåé üôé "ç ÓõñéáêÞ ÁñáâéêÞ Äçìïêñáôßá ÷áéñåôßæåé ôç ñùóéêÞ ðñùôïâïõëßá ðïõ ðñïóðáèåß íá åìðïäßóåé ôçí áìåñéêáíéêÞ åðßèåóç åíáíôßïí ôïõ ëáïý ìáò". ÕðÝñìá÷ïò áõôÞò ôçò éäÝáò üìùò, åìöáíßóôçêå êáé ï ðñùèõðïõñãüò ôçò Âñåôáíßáò, ÍôÝéâéíô ÊÜìåñïí, õðïãñáììßæïíôáò ðÜíôùò üôé ìéá ôÝôïéá ðñùôïâïõëßá äåí èá ðñÝðåé íá áðïôåëÝóåé ôáêôéêÞ áíôéðåñéóðáóìïý.

Åðåíäýåé óôçí ðáéäåßá ï ËÝôá íá íÝï åðåíäõôéêü ðñüãñáììá ìå éäéáßôåñá áõîçìÝíåò äáðܸ íåò ãéá ôçí åíßó÷õóç ôïõ ôïìÝá ôçò åêðáßäåõóçò óôçí Éôáëßá, áíáêïßíùóå ï ðñùèõðïõñãüò ôçò ÷þñáò, Åíñßêï ËÝôá. "¸ðåéôá áðü ðåñéêïðÝò ðïëëþí åôþí, Þëèå ç óôéãìÞ ãéá íá åðåíäýóïõìå åê íÝïõ óå áõôüí ôïìÝá", äÞëùóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï åðéêåöáëÞò ôçò éôáëéêÞò êõâÝñíçóçò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõíÝíôåõîçò Ôýðïõ êáé õðü ôçí ðáñïõóßá ôùí õðïõñãþí ôçò êõâåñíÞóåþò ôïõ.

Ìå ìüôï "ôï ìÝëëïí ôçò ÷þñáò ìáò ðåñíÜåé áðü ôï ó÷ïëåßï", ï ËÝôá Ýêáíå ëüãï ãéá Ýíá óçìáíôéêü ðñüãñáììá óôï ÷þñï ôçò ðáéäåßáò, ôï ïðïßï êáé èá ðåñéëáìâÜíåé äáðÜíåò 13 åêáô. åõñþ ãéá ôçí ôñÝ÷ïõóá óåæüí, ïé ïðïßåò üìùò êáé èá "åêôïîåõèïýí" ìåôÜ áðü Ýíá ìüëéò ÷ñüíï, öèÜíïíôáò ôá 305 åêáô. åõñþ ôï 2014, þóôå íá óôáèåñïðïéçèïýí óôá 400 åêáô. åõñþ åôçóßùò áðü ôï 2015 êáé ìåôÜ. Ôá íÝá ìÝôñá ôïõ éôáëïý ðñùèõðïõñãïý äå, áöïñïýí ïëüêëçñï ôï öÜóìá ôçò åêðáßäåõóçò,

êáèþò ðëçí ôùí äáðáíþí ãéá ôïõò ìáèçôÝò êáé ôïõò öïéôçôÝò, õðÜñ÷åé êáé ó÷åôéêÞ ñýèìéóç ãéá ôïõò êáèçãçôÝò, ìå 26.000 áíáðëçñùôÝò íá õðïãñÜöïõí óõìâÜóåéò áïñßóôïõ ÷ñüíïõ åíôüò ôñéåôßáò. Ãéá ôïõò åêðáéäåõôéêïýò ìÜëéóôá Ý÷åé ðñïâëåöèåß êáé ç äùñåÜí åßóïäüò ôïõò óô ìïõóåßá ôçò ÷þñáò, ãéá ôïí ðåñáéôÝñù åìðëïõôéóìü ôùí ãíþóåþí ôïõò. Óôï ßäéï ðëáßóéï, èá èåóìïèåôçèïýí êáé íÝåò õðïôñïößåò ãéá óðïõäÝò êáëëéôå÷íéêÝò, ÷ïñïý êáé ìïõóéêÞò.

Êýðñïò-Ñùóßá: Ôï "âëÝììá" ôçò óôñáììÝíï óôéò åîåëßîåéò óôçí êõðñéáêÞ ïéêïíïìßá, Ý÷åé ç Ñùóßá, üðùò åðåóÞìáíå ï íÝï ðñåóâåõôÞò ôçò ÷þñáò, ÓôÜíéóëáâ Ïóáíôóêß, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ôåëåôÞò åðßäïóçò ôùí äéáðéóôåõôçñßùí ôïõ óôïí ðñüåäñï ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò, Íßêï ÁíáóôáóéÜäç. "¸íá áðü ôá ìåãÜëá äéåèíÞ ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ êÝíôñá äÝ÷èçêå Üêñùò ïäõíçñü ðëÞãìá", Þôáí ôï ó÷üëéï ôïõ ñþóïõ ðñÝóâç ãéá ôç ìåãáëüíçóï, ãéá ôéò ó÷Ýóåéò ìå ôçí ïðïßá ôüíéóå, üôé ïé ðñïïðôéêÝò ðïõ äéáíïßãïíôáé óôïí ôïìÝá ôçò åîüñõîçò êáé åêìåôÜëëåõóçò ôùí êõðñéáêþí õäñïãïíáíèñÜêùí, èá äþóïõí óõìðëçñùìáôéêÞ þèçóç óôç óõíåñãáóßá ôùí äýï ÷ùñþí". Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï ê.ÁíáóôáóéÜäçò õðïãñÜììéóå ôç óôÞñéîç ôçò Êýðñïõ óôç Ñùóßá åíôüò Å.¸., åíþ áðïêÜëõøå üôé ï ðñüåäñïò ôçò, ÂëÜíôéìéñ Ðïýôéí, ôïí Ý÷åé êáëÝóåé óå óõíÜíôçóç óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2014. Óåñâßá-Êüóïâï: üëï êáé ðéï êïíôÜ öáßíåôáé üôé Ýñ÷ïíôáé ïé ðïëéôéêÝò çãåóßåò ôçò Óåñâßáò êáé ôïõ Êïóüâïõ, ìÝóù ôùí óõíå÷üìåíùí äéáëüãùí ôùí ðñùèõðïõñãþí ôùí äýï ÷ùñþí óôéò ÂñõîÝëëåò, õðü ôçí áéãßäá ôçò åðéêåöáëÞò ôçò åõñùðáúêÞò äéðëùìáôßáò, ÊÜèñéí ¢óôïí. Óôï ÷èåóéíü 16ï ãýñï äéáëüãïõ ìÜëéóôá, ïé ºâéôóá ÍôÜôóéôò êáé ×áóßì ÈÜôóé, Þñèáí óå óõìöùíßá ãéá ôá èÝìáôá ôùí ôçëåðéêïéíùíéþí êáé ôçò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò. Ïé åîåëßîåéò áõôÝò Ý÷ïõí öõóéêÜ ùò áðþôåñï óôü÷ï ôçí åéñçíéêÞ óõíýðáñîç Óåñâßáò êáé Êïóüâïõ, óôçí ðñïóðÜèåéá ôçò ðñþôçò íá åíôá÷èåß óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. "Ç Óåñâßá åêðëÞñùóå üëåò ôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò êáé åßìáóôå ðåðåéóìÝíïé üôé Ýùò ôá ôÝëç Éáíïõáñßïõ -áí êáé åìåßò áíáìÝíïõìå Ýùò ôá ôÝëç Äåêåìâñßïõ- íá áñ÷ßóïõìå ôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôçí ÅÅ", Þôáí ôï ÷áñáêôçñéóôéêü ó÷üëéï ôïõ ÍôÜôóéôò, ìåôÜ ôï ðÝñáò ôùí óõíïìéëéþí. Éôáëßá: Ôçí þñá ðïõ ç éôáëéêÞ ãåñïõóßá áäõíáôïýóå íá ðÜñåé ìéá ïñéóôéêÞ áðüöáóç ãýñù áðü ôï ðïëéôéêü ìÝëëïí ôïõ ðñþçí ðñùèõðïõñãïý ôçò ÷þñáò, Óßëâéï Ìðåñëïõóêüíé, áíáâÜëëïíôáò ôçí áðüöáóÞò ôçò õðü ôï öüâï ìéá íÝá êõâåñíçôéêÞò êñßóçò, ôï åöåôåßï áíáêïßíùíå ôç äéêÞ ôïõ óõíåäñßáóç ãéá ôéò 19 Ïêôùâñßïõ, üôáí êáé áíáìÝíåôáé íá åðáíáðñïóäéïñéóôåß ç êáôáäßêç ôïõ ãéá öïñïëïãéêÞ áðÜôç. Ôá äéåèíÞ ÌÝóá ìÜëéóôá êÜíïõí ëüãï ãéá ìåßùóç ôçò ðïéíÞò ôïõ óôá Ýíá ìå ôñßá ÷ñüíéá.


ôïõ ÐÅÔÑÏÕ ËÅÙÔÓÁÊÏÕ p_leotsakos@motorpress.gr

Óôéò 2.100-2.150 Ýöèáóáí ïé óõììåôï÷Ýò óôçí åèåëïõóßá Ýîïäï ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò êáé óôá 100 åêáô. ôï êüóôïò Óôéò 2.100 ìå 2.150 Ýöèáóáí ïé óõììåôï÷Ýò åñãáæïìÝíùí óôï ðñüãñáììá åèåëïõóßáò åîüäïõ ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò, ôï ìåãáëýôåñï ðïõ õëïðïéåßôáé óôçí ÅëëÜäá, óõíïëéêïý êüóôïõò 100 åêáô. åõñþ. Ï áñ÷éêüò óôü÷ïò ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò Þôáí íá óõãêåíôñùèåß ôï 10% Þ 1.800 åñãáæüìåíïé óôï ðñüãñáììá åèåëïõóßáò åîüäïõ. Ïé áéôÞóåéò, üìùò, îåðÝñáóáí ôïí óôü÷ï êáé ç ôñÜðåæá áðïöÜóéóå íá ðáñáôåßíåé ôç äéáäéêáóßá ãéá ìéá åâäïìÜäá.Ìå ôï ðÝñáò ôçò íÝáò ðáñÜôáóçò ç óõììåôï÷Þ Ýöèáóå óôï ðñüãñáììá åèåëïõóßáò åîüäïõ ôçò Ðåéñáéþò ôïõò 2.100 ìå 2.150 åñãáæïìÝíïõò. Ìå âÜóç ôá ôùñéíÜ äåäïìÝíá ôï êüóôïò èá öèÜóåé ôá 100 åêáô. åõñþ. Ôï ðñüãñáììá åèåëïõóßáò åîüäïõ ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò Þôáí åðéâåâëçìÝíï, êáèþò ç Ðåéñáéþò óõã÷ùíåýåé 5 ôñÜðåæåò ðëçí ôçò Geniki Bank êáé ÷ñåéáæüôáí ìéá ìåßùóç ëåéôïõñãéêïý êüóôïõò êáé Ýíáò åõñýôåñïò åîïñèïëïãéóìüò ôïõ äéêôýïõ êáôáóôçìÜôùí. Ôï äßêôõï ôçò Ðåéñáéþò, üðùò êáé ôï äßêôõï ôçò ÁÔÅ, èá äéáôçñçèïýí ìåí, áëëÜ åßíáé ðñïöáíÝò üôé ðñÝðåé íá õðÜñîåé Ýíáò åîïñèïëïãéóìüò, åéäéêÜ óôá óçìåßá áëëçëïåðéêÜëõøçò. Ç ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò õëïðïéåß åðéôõ÷þò ôéò íïìéêÝò êáé ëåéôïõñãéêÝò óõã÷ùíåýóåéò êáé ôï áñãüôåñï ìÝóá óôïõò åðüìåíïõò 4-6 ìÞíåò èá Ý÷åé ïëïêëçñþóåé ôïí ìåãáëýôåñï üãêï ôùí áðáñáßôçôùí ôñáðåæéêþí åñãáóéþí. Èá áðï÷ùñÞóïõí áðü ôïí êëÜäï ðåñßðïõ 5.000 åñãáæüìåíïé Åí ôù ìåôáîý, ðñïãñÜììáôá åèåëïõóßáò åîüäïõ óå äýï öÜóåéò èá áíáêïéíþóïõí ïé ôñÜðåæåò êáé åêôéìÜôáé üôé ðåñßðïõ 5.000 åñãáæüìåíïé èá áðï÷ùñÞóïõí ôï 2013, åíþ óõíïëéêÜ ôçí ðåñßïäï 2013-2015 èá áðï÷ùñÞóïõí 7.500 åñãáæüìåíïé.ÐáñÜëëçëá êáé óôçí åðüìåíç öÜóç èá êëåßóïõí Þ èá óõã÷ùíåõèïýí 350-380 êáôáóôÞìáôá óå åðßðåäï ïìßëùí, áðüññïéá ôçò óõññßêíùóçò ôïõ ðñïóùðéêïý êáé ìåßùóçò ôïõ ëåéôïõñãéêïý êüóôïõò. Ìå âÜóç ðñþôïõò õðïëïãéóìïýò, ôï ðñüãñáììá åèåëïõóßáò åîüäïõ èá áöïñÜ óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ðÜíù áðü 1.200 -1.450 åñãáæïìÝíïõò, óôçí Ðåéñáéþò ðåñßðïõ 2.100 åñãáæïìÝíïõò, óôç Eurobank Ýùò 300 åñãáæïìÝíïõò êáé ôçí Alpha 250-400 åñãáæïìÝíïõò. Íá óçìåéùèåß üôé ôï ðñüãñáììá åèåëïõóßáò åîüäïõ ôïõ ÍÝïõ Ôá÷õäñïìéêïý Ôáìéåõôçñßïõ Ýöèáóå ôïõò 615 åñãáæïìÝíïõò. ÓõíïëéêÜ äçëáäÞ èá áðï÷ùñÞóïõí ðåñßðïõ 5.000 åñãáæüìåíïé. Áí ëçöèïýí õðüøç êõñßùò ôá êïóôïëüãéá ôùí åèåëïõóéþí ôýðïõ Ôá÷õäñïìéêïý Ôáìéåõôçñßïõ êáé áí éó÷ýóåé ï áñéèìüò ôùí 5.000 åñãáæïìÝíùí, ðïõ èåùñåßôáé âáóéêü óåíÜñéï, ôüôå ìðïñåß íá áíáöåñèåß üôé ôï êüóôïò ãéá ôï óýóôçìá -cash êáé áðïæçìéþóåéò åéóöïñþí êáé Üëëáäéáìïñöþíåôáé óôá 275-300 åêáô. åõñþ.

7

ÔÑÁÐÅÆÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Áë. ÔïõñêïëéÜò: ÊáôáëõôéêÜ ãéá ôçí ÅëëÜäá ôá åðüìåíá 3ìçíá Ç ÅèíéêÞ èá óõíå÷ßóåé ôçí ðñïóðÜèåéá åíßó÷õóçò ôùí éäßùí êåöáëáßùí ôçò, ôüíéóå

Ç

ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá åìöáíßæåé óôÝñååò âÜóåéò ðñïêåéìÝíïõ íá ÷ñçìáôïäïôÞóåé ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá, ç ïðïßá åìöáíßæåé ôá ðñþôá èåôéêÜ óçìÜäéá óôï ìÝôùðï ôçò âáèéÜò êñßóçò, áíÝöåñå ï äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò, ÁëÝîáíäñïò ÔïõñêïëéÜò, óôï ðëáßóéï ïìéëßáò ôïõ óôç Èåóóáëïíßêç. ¼ðùò ôüíéóå, ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá âñßóêåôáé ðïëý êïíôÜ óôï óçìåßï êáìðÞò.Ï ê. ÔïõñêïëéÜò ÷áñáêôÞñéóå êáèïñéóôéêü ôï ôñÝ÷ïí ÷ñïíéêü óçìåßï ãéá ôçí åðáíåêêßíçóç ôçò ïéêïíïìßáò êáé åêôßìçóå üôé êÜðïéá ïñáôÜ èåôéêÜ óçìÜäéá óôï ìÝôùðï ôçò âáèéÜò êñßóçò, ðïõ âéþíåé ç ÷þñá ìáò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, áñ÷ßæïõí íá äéáöáßíïíôáé. "Ç ðïñåßá ðëåýóçò ðñïò ôçí áíÜêáìøç êáé Ýíáí åíÜñåôï áíáðôõîéáêü êýêëï óõíïäåýåôáé áðü óçìáíôéêÝò ðñïêëÞóåéò. Ôá åðüìåíá ôñßìçíá èá åßíáé áðïöáóéóôéêÞò óçìáóßáò, ãéá íá ìåôïõóéùèïýí ïé èõóßåò ìåãÜëïõ ôìÞìáôïò ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò óå ïõóéáóôéêÞ âåëôßùóç ôùí ïéêïíïìéêþí óõíèçêþí", óçìåßùóå.Ï äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò ÅÔÅ õðïóôÞñéîå åðßóçò ðùò "áðü ôá ìÝóá ôïõ 2012, åìöáíßæïíôáé ïé ðñþôåò á÷íÝò, áëëÜ óáöåßò, åíäåßîåéò ìåßùóçò ôçò áâåâáéüôçôáò, ðïõ óõíüäåõóáí ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïéêïíïìéêÞò óôÞñéîçò, êáèþò êáé ôç óõìöùíßá ãéá ðáñï÷Þ ðåñáéôÝñù âïÞèåéáò, þóôå íá åîáóöáëéóôåß ç âéùóéìüôçôá ôïõ ÷ñÝïõò. Ç óõìöùíßá ìå ôïõò åôáßñïõò ìáò óôçí Åõñùæþíç áíôáíáêëÜ, ìåôáîý Üëëùí, ôüóï ôçí áíáãíþñéóç ôçò åíôáôéêïðïßçóçò ôùí ðñïóðáèåéþí üóï êáé ôï ôåñÜóôéï êïéíùíéêü êüóôïò, ðñïêåéìÝíïõ íá åðéôåõ÷èåß ç åíôõðùóéáêÞ ðñüïäïò óå üñïõò äçìïóéïíïìéêÞò ðñïóáñìïãÞò: ç ìåãáëýôåñç êáé ôá÷ýôåñç ðïõ Ý÷åé óçìåéùèåß ðïôÝ óå ÷þñá ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ðñïóáñìïãÞ ðñùôïãåíïýò åëëåßììáôïò ôçò ôÜîçò ôïõ 10,5% ôïõ ÁÅÐ Þ ó÷åäüí 25 äéó. åõñþ, óå ìéá ôåôñáåôßá). Ùóôüóï, ôï õöåóéáêü áðïôÝëåóìá êáé ôï êïéíùíéêü êüóôïò åßíáé õøçëÜ, êáèéóôþíôáò åðéôáêôéêÞ ôçí åðßóðåõóç ôçò ðïñåßáò ðñïò ôçí áíÜêáìøç". ¼ðùò áíÝöåñå, åðßóçò, óôï

ðëáßóéï ôçò óõìöùíßáò ôïõ Íïåìâñßïõ 2012, ç åðßôåõîç ðñùôïãåíïýò ðëåïíÜóìáôïò óå åðßðåäï ÃåíéêÞò ÊõâÝñíçóçò Ý÷åé áíá÷èåß óôï ðëÝïí óçìáíôéêü êñéôÞñéï áîéïëüãçóçò ôçò ðñïüäïõ, êáèþò êáé ðéèáíþí áðïöÜóåùí, åê ìÝñïõò ôùí åôáßñùí ìáò, ãéá ðáñï÷Þ ðåñáéôÝñù âïÞèåéáò, óôï÷åýïíôáò óôç ìáêñïðñüèåóìç âéùóéìüôçôá ôïõ ÷ñÝïõò. Ç ðïñåßá åêôÝëåóçò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý êáôÜ ôï åðôÜìçíï ôïõ 2013 åßíáé óçìáíôéêÜ êáëýôåñç óå óýãêñéóç ìå ôïõò óôü÷ïõò, õðåñáðïäßäïíôáò óå üñïõò óõãêñÜôçóçò ôùí ðñùôïãåíþí äáðáíþí êáé óôáäéáêÞ åîïìÜëõíóç ôùí áðïêëßóåùí áðü ôïõò óôü÷ïõò ôùí åóüäùí.

«¸÷ïõí ôåèåß ïé âÜóåéò ãéá äéáôÞñçóç êáé åíßó÷õóç ôïõéäéùôéêïý ÷áñáêôÞñá ôùí ôñáðåæþí» ÅóôéÜæïíôáò óôéò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò, ï ê. ÔïõñêïëéÜò óçìåßùóå ðùò "äåí èá Þôáí äõíáôü íá ìåßíïõí áëþâçôåò áðü ôéò ðñïêëÞóåéò êáé ôïõò êëõäùíéóìïýò ðïõ åðÝöåñå ç êñßóç. Äåí äßóôáóáí ìÝóá óå åîáéñåôéêÜ äõóìåíåßò óõíèÞêåò íá óõíåðéêïõñÞóïõí ôéò ðñïóðÜèåéåò ôïõ åëëçíéêïý Äçìïóßïõ íá áðïêáôáóôÞóåé ôç äçìïóéïíïìéêÞ âéùóéìüôçôá. Êõñßùò, üìùò, êáé ðáñÜ ôïõò ðñïöáíåßò ðåñéïñéóìïýò, äåí Ýðáøáí íá óôçñßæïõí ôïõò ðåëÜôåò ôïõò, äéáôçñþíôáò áíïéêôÝò ðéóôùôéêÝò ãñáììÝò êáé äéåõêïëýíïíôáò ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí äáíåéáêþí õðï÷ñåþóåùí ìåãÜëïõ áñéèìïý ðåëáôþí, ïé ïðïßïé ðáñÜ ôéò êáëÝò ôïõò ðñïèÝóåéò äïêéìÜóôçêáí äõóáíÜëïãá. Ôï åëëçíéêü ôñáðåæéêü óýóôçìá áðþëåóå ðåñßðïõ 100 äéó. åõñþ éäéùôéêþí êáôáèÝóåùí áðü ôá ìÝóá ôïõ 2009 Ýùò êáé ôïí Éïýíéï ôïõ 2012, åíþ ðáñÜ ôçí áíÜêáìøç áðü ôá ìÝóá ôïõ 2012, ç êáèáñÞ áðþëåéá õðåñâáßíåé ôá 90 äéó. åõñþ ãéá ôï óýóôçìá. Ï äáíåéóìüò áðü ôçí ÅÊÔ êáé ìÝóù ELA õðïêáôÝóôçóå ôå÷íéêÜ, áëëÜ ü÷é ëåéôïõñãéêÜ, ôï Ýëëåéììá ñåõóôüôçôáò. Ç áýîçóç ôçò êáôáèåôéêÞò âÜóçò êáé ç áðïêáôÜóôáóç ôçò

áðïäï÷Þò, êáôåõèåßáí áðü ôçí ÅÊÔ, ôùí õöéóôÜìåíùí ôßôëùí ðñïò åíå÷õñßáóç ìå êáëýôåñïõò üñïõò, åðÝôñåøáí ôïí ðåñéïñéóìü ôçò åîÜñôçóçò áðü ôï Åõñùóýóôçìá êáé ôç ìåßùóç ôïõ êüóôïõò ÷ñçìáôïäüôçóçò ãéá ôéò ôñÜðåæåò Þäç áðü ôá ôÝëç ôïõ 2012". "Ç åðéôõ÷Þò ïëïêëÞñùóç ôçò áíáêåöáëáéïðïßçóçò - ìå ðñïóÝëêõóç êáé éäéùôéêþí êåöáëáßùí- Ý÷åé Þäç áðïêáôáóôÞóåé ôï ðëÞãìá óôçí êåöáëáéáêÞ åðÜñêåéá ôïõ ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò, ðïõ ðñïÝêõøå êõñßùò ëüãù ôçò áíáäéÜñèñùóçò ôïõ äçìüóéïõ ÷ñÝïõò êáé, äåõôåñåõüíôùò, áðü ôçí åðßäñáóç ôçò ýöåóçò óôá ÷áñôïöõëÜêéá ôùí óõóôçìéêþí ôñáðåæþí. ÐáñÜëëçëá, Ý÷ïõí ôåèåß ïé âÜóåéò ãéá äéáôÞñçóç êáé ðåñáéôÝñù åíßó÷õóç óå ìáêñïðñüèåóìï ïñßæïíôá ôïõ éäéùôéêïý ÷áñáêôÞñá ôïõò êáé ðñïóÝëêõóç íÝùí åðåíäõôþí", ðñüóèåóå. "Ïé óõìðëçñùìáôéêÝò êéíÞóåéò ôùí åðïìÝíùí ôñéìÞíùí èá ïëïêëçñþóïõí ôçí åéêüíá åîõãßáíóçò êáé èùñÜêéóçò ôïõ åëëçíéêïý ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò. ¸ôóé, ôï ôñáðåæéêü óýóôçìá êåöáëáéáêÜ ðëÝïí éó÷õñü êáé ìå áõîáíüìåíç ñåõóôüôçôá, èá åßíáé Ýôïéìï íá ðáßîåé ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï óôçí áíáðôõîéáêÞ äéáäéêáóßá. Ôï èÝìá ôçò äéáèÝóéìçò ñåõóôüôçôáò êáé äéï÷ÝôåõóÞò ôçò ìå éêáíïðïéçôéêü ñõèìü óôçí ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá äåí åßíáé èÝìá áõôïìáôéóìïý, Þ åðé÷åéñçìáôéêþí êáé äéïéêçôéêþí áðïöÜóåùí, áëëÜ ïéêïíïìéêÞò éóïññïðßáò êáé ðñïïðôéêÞò. ×ñÝïò ìáò åßíáé íá åîáóöáëßóïõìå âÝëôéóôç ÷ñÞóç ôùí ðåñéïñéóìÝíùí, áêüìç, ðüñùí ñåõóôüôçôáò óå üóïõò áíáëÜâïõí ôçí áíáðôõîéáêÞ äéáäéêáóßá, êáèþò êáé óå áõôïýò, ðïõ åîáéôßáò óõãêõñéáêþí êáé ìüíï ðáñáãüíôùí, Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óå åîáéñåôéêÜ äõó÷åñÞ èÝóç. Ìéá ãñÞãïñç ìáôéÜ óôç äéÜñèñùóç ôùí ðéóôþóåùí óôçí ïéêïíïìßá ôá ôåëåõôáßá ôñßìçíá, åðéâåâáéþíåé üôé ç ðñïóðÜèåéá áõôÞ óõíôåëåßôáé Þäç êáé üôé ï ñõèìüò áðïìü÷ëåõóçò äéáôçñåßôáé óôï åëÜ÷éóôï áíáãêáßï åðßðåäï", ôüíéóå ï äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò.

«Ç ÅèíéêÞ ç ìüíç óôçí ÅëëÜäá êáé ðñùôïðüñïò óôçí Åõñþðç ìå äåßêôç äáíåßùí ðñïò êáôáèÝóåéò óôï 93%» Áíáöåñüìåíïò óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá, ï ê. ÔïõñêïëéÜò ôüíéóå üôé ç ôñÜðåæá ðÝôõ÷å ðåñáéôÝñù ìåßùóç ôçò ÷ñçìáôïäüôçóÞò ôçò áðü ôï Åõñùóýóôçìá êáôÜ 9,2 äéó. åõñþ (25,5 äéó. åõñþ óôï ôÝëïò Éïõíßïõ 2013, Ýíáíôé 34,7 äéó. åõñþ Ýíá Ýôïò íùñßôåñá), ç ïðïßá óõìâÜëëåé óôçí åíßó÷õóç ôùí åðéôïêéáêþí åóüäùí. "Óôçí êáôåýèõíóç áõôÞ óõíôÝëåóå óå áêüìá ìåãáëýôåñï âáèìü ç âåëôßùóç ôïõ ìåßãìáôïò ÷ñçìáôïäüôçóçò áðü ôï Åõñùóýóôçìá, áöïý ç Ýêèåóç ôçò ÅÔÅ óôïí õøçëïý êüóôïõò Ýêôáêôï ìç÷áíéóìü ðáñï÷Þò ñåõóôüôçôáò ELA Ý÷åé ìåéùèåß äñáìáôéêÜ áðü ôï åðßðåäï ôïõ 100% óôçí áñ÷Þ ôïõ Ýôïõò. ÅíäåéêôéêÜ, ìå ôñÝ÷ïíôá óôïé÷åßá Áõãïýóôïõ, ç Ýêèåóç ôçò ÅÔÅ óôïí ELA êõìáßíåôáé ðëÝïí óå åðßðåäá ÷áìçëüôåñá ôïõ 1 äéó. åõñþ", óõìðëÞñùóå. ÔÝëïò, êáôÝëçîå ëÝãïíôáò üôé ç ÅèíéêÞ åßíáé ç ìüíç ôñÜðåæá óôçí ÅëëÜäá êáé ðñùôïðüñïò óå åõñùðáúêü åðßðåäï, ìå äåßêôç äáíåßùí ðñïò êáôáèÝóåéò óôï 93% óôï åîÜìçíï, óå óýãêñéóç ìå ìÝóï üñï ôçò ôÜîçò ôïõ 120% ãéá ôï õðüëïéðï ôïõ óõóôÞìáôïò êáé åõñùðáúêü ìÝóï üñï õøçëüôåñï ôïõ 110%. "Ãéá ðñþôç öïñÜ ìåôÜ áðü äéÜóôçìá ìåãáëýôåñï ôùí äýï åôþí, ðåôý÷áìå ëåéôïõñãéêÜ êÝñäç ðïõ õðåñêáëýðôïõí ôéò ðñïâëÝøåéò. ¸÷ïõìå ðëÝïí áðïêëéìÜêùóç ôïõ ñõèìïý äçìéïõñãßáò íÝùí åðéóöáëåéþí. Êáé ðáñÜ ôáýôá, äéáôçñïýìå ôï õøçëüôåñï ðïóïóôü, óôçí ÅëëÜäá, êÜëõøçò åðéóöáëåéþí áðáéôÞóåùí. Ç ðñïóðÜèåéÜ ìáò ãéá ðåñáéôÝñù åíßó÷õóç ôçò êåöáëáéáêÞò ìáò åðÜñêåéáò äåí èá óôáìáôÞóåé êáé óýíôïìá èá õðÜñîïõí áðôÜ áðïôåëÝóìáôá. ÄçëáäÞ, Ý÷ïõìå üëåò åêåßíåò ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé åðéðñïóèÝôùò ãíþóç êáé áðïöáóéóôéêüôçôá, ãéá íá óõìâÜëëïõìå óôçí áíáãêáßá ìåôáóôñïöÞ ôïõ ðáñáãùãéêïý äõíáìéêïý. Åßìáóôå óå èÝóç íá óôçñßîïõìå ôïí ðñïãñáììáôéóìü óáò êáé íá ìåôïõóéþóïõìå óå ðñÜîç, ðñïò ÷Üñéí ôçò êïéíùíßáò, ôá ïñÜìáôÜ óáò", ôüíéóå åðßóçò.


8

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

«ÐñÜóéíï öùò» óå ÏÊÁÁ ãéá åðåíäýóåéò 15 åêáô. Ôé áðïöÜóéóå ÷èåò ç ÄéõðïõñãéêÞ ÅðéôñïðÞ ÓÄÉÔ

Ô

ï «ðñÜóéíï öùò» óå äýï åðåíäõôéêÝò ðñïôÜóåéò ôïõ Ïñãáíéóìïý ÊåíôñéêÞò ÁãïñÜò Áèçíþí óõíïëéêïý êüóôïõò êáôáóêåõÞò 15 åêáô. åõñþ Üíáøå ÷èåò ç ÄéõðïõñãéêÞ ÅðéôñïðÞ ÓÄÉÔ ðïõ óõíåäñßáóå ÷èåò õðü ôïí õðïõñãü ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò ê. ÊùóôÞ ×áôæçäÜêç. Ç ðñþôç ðñüôáóç áöïñÜ óôçí áíÜðôõîç íÝáò É÷èõáãïñÜò óôï ïéêüðåäï ôïõ ÏÊÁÁ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÑÝíôç êáé ç äåýôåñç óôç äçìéïõñãßá ÏëïêëçñùìÝíïõ ÓõóôÞìáôïò ÓôÜèìåõóçò/Åéóüäïõ/Åîüäïõ ôïõ Ïñãáíéóìïý ÊåíôñéêÞò ÁãïñÜò Áèçíþí óôçí ÊåíôñéêÞ ÁãïñÜ Áèçíþí óôï ÑÝíôç. Ìå ôá óõãêåêñéìÝíá Ýñãá åðéôõã÷Üíåôáé ç ìåßùóç ôçò äéïéêçôéêÞò êáé êñáôéêÞò ãñáöåéïêñáôßáò, åíéó÷ýåôáé ç áíôáãùíéóôéêüôçôá, ç ðñïóÝëêõóç éäéùôéêþí êåöáëáßùí, ç äéáóöÜëéóç äçìïóßùí åóüäùí, äç-

ìéïõñãïýíôáé íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò êáé ìåéþíåôáé ôï êüóôïò óôïí êáôáíáëùôÞ. Ôá Ýñãá èá õëïðïéçèïýí ìå éäéùôéêÜ êåöÜëáéá êáé Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá áíôëÞóïõí ÷ñçìáôïäüôçóç êáé áðü ôï Ôáìåßï Jessica.Ôï ðñþôï Ýñãï ÓÄÉÔ áöïñÜ óôçí áíÝãåñóç ôçò ðñþôçò ïëïêëçñùìÝíçò êôéñéáêÞò åãêáôÜóôáóçò É÷èõáãïñÜò ðåñßðïõ 43 êáôáóôçìÜôùí 11.000 ô.ì óôçí ÅëëÜäá. Ç óýìðñáîç ôïõ ÏÊÁÁ ìå ôïí éäéþôç öïñÝá èá Ý÷åé ùò áíôéêåß-

ìåíï ôç ìåëÝôç, ÷ñçìáôïäüôçóç, êáôáóêåõÞ, ëåéôïõñãßá êáé óõíôÞñçóç/äéá÷åßñéóç ôçò É÷èõáãïñÜò ãéá 25 Ýôç. Ôï óõíïëéêü êüóôïò êáôáóêåõÞò åßíáé ðåñßðïõ 12 åêáô. åõñþ. Ç áãïñÜ èá óôåãÜóåé êáôáóôÞìáôá åìðïñéêþí åðé÷åéñÞóåùí áëéåõìÜôùí åíôüò ôïõ ïéêïðÝäïõ ôçò êåíôñéêÞò áãïñÜò Áèçíþí óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áã.É. ÑÝíôç äéáìïñöþíïíôáò Ýôóé ôï ðñþôï ïëïêëçñùìÝíï äéáôñïöéêü ðÜñêï óôçí ÅëëÜäá áêïëïõèþíôáò ôá óýã÷ñïíá ÅõñùðáúêÜ ðñüôõðá.

Ôï äåýôåñï Ýñãï ÓÄÉÔ áöïñÜ óôçí åãêáôÜóôáóç åíüò ïëïêëçñùìÝíïõ óõóôÞìáôïò åëÝã÷ïõ óôÜèìåõóçò êáé óôç äéá÷åßñéóç ôçò äéÝëåõóçò ôùí ï÷çìÜôùí ôçò êåíôñéêÞò áãïñÜò Áèçíþí óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áã. É. ÑÝíôç. Ç óýìðñáîç ôïõ ÏÊÁÁ ìå ôïí éäéþôç öïñÝá èá Ý÷åé ùò áíôéêåßìåíï ôç ìåëÝôç, ÷ñçìáôïäüôçóç, åãêáôÜóôáóç êáé èÝóç óå ëåéôïõñãßá êáé óõíôÞñçóç/äéá÷åßñéóç ôïõ óõóôÞìáôïò óôÜèìåõóçò ãéá 15 Ýôç. Ôï óõíïëéêü êüóôïò êáôáóêåõÞò åßíáé ðåñßðïõ 3 åêáô. åõñþ. Ç ðáñïýóá êáôÜóôáóç åßóðñáîçò äéáðõëßùí êáé ôåëþí ðáñáìïíÞò óôïõò ÷þñïõò ôçò ÊåíôñéêÞò ÁãïñÜò Áèçíþí Ý÷åé áäõíáìßåò åîáéôßáò ôçò Ýëëåéøçò êáôÜëëçëùí õðïäïìþí êáé õðçñåóéþí óôÜèìåõóçò. Ç õðïäï÷Þ ï÷çìÜôùí, ï Ýëåã÷ïò óôÜèìåõóçò êáé ç öýëáîç ãßíïíôáé áðïëýôùò ÷åéñïêßíçôá êáé ìå ìç-óýã÷ñïíåò äéáäéêáóßåò.

Ôñßá Ýñãá ãéá âåëôßùóç ôçò ïäéêÞò áóöÜëåéáò Óôá 4,5 åêáô. åõñþ ï óõíïëéêüò ðñïûðïëïãéóìüò ôïõò ëëá ôñßá Ýñãá ðñïóôßèåíôáé ¢ óôéò äñÜóåéò ðïõ âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá

ÁôôéêÞò ãéá ôç âåëôßùóç ôçò áóöÜëåéáò ôùí ïäþí ôçò ÁôôéêÞò, óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 4,5 åêáô. åõñþ. Ôá äýï ðñþôá Ýñãá áöïñïýí óå Üìåóåò åðåìâÜóåéò áðïêáôÜóôáóçò âëáâþí êáé Üñóçò åðéêéíäõíüôçôáò óôï ïäéêü äßêôõï ôçò ðñþçí Íïìáñ÷ßáò Áèçíþí, ìÞêïõò 100 ÷éëéïìÝôñùí,

êáé óôï ïäéêü äßêôõï ôçò ðñþçí Íïìáñ÷ßáò ÄõôéêÞò ÁôôéêÞò, ìÞêïõò 173 ÷éëéïìÝôñùí, èá äéáñêÝóïõí 12 ìÞíåò, åíþ ï ðñïûðïëïãéóìüò áíÝñ÷åôáé óôá 3,5 åêáô. åõñþ (óõìðåñ. ÖÐÁ) êáé ÷ñçìáôïäïôïýíôáé áðü ôïõò ðüñïõò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò. Ôï ôñßôï Ýñãï, Êáèáñéóìüò ÓõíôÞñçóç - ÊáôáóêåõÞ Öñåáôßùí ÕäñïóõëëïãÞò êáé Áãùãþí Ïìâñßùí - ÁðïêáôÜóôáóç Æçìéþí áðü Ðëçììýñåò óôçí Ðåñé-

öÝñåéá ÁôôéêÞò, áöïñÜ åñãáóßåò êáèáñéóìïý, óõíôÞñçóçò, êáôáóêåõÞò íÝùí öñåáôßùí õäñïóõëëïãÞò áëëÜ êáé åñãáóßåò ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç æçìéþí áðü ðëçììýñåò, ï ðñïûðïëïãéóìüò áíÝñ÷åôáé óå 1 åêáô. åõñþ êáé ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôïõò ðüñïõò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí. ¢ìåóá ìå ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò èá îåêéíÞóïõí ïé êáèáñéóìïß öñåáôßùí óôï ïäéêü äß-

êôõï áñìïäéüôçôáò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò êáé åéäéêüôåñá óå áõôü ìÞêïõò 732 ÷éëéïìÝôñùí, ôïõ ïðïßïõ ôçí áñìïäéüôçôá êáé óõíôÞñçóç ìÝ÷ñé ôçí åöáñìïãÞ ôïõ "ÊáëëéêñÜôç" åß÷å ôï ÕÐÏÌÅÄÉ. Ïé êáèáñéóìïß áõôïß åßíáé éäéáßôåñá êñßóéìï íá ãßíïõí áõôÞ ôçí ðåñßïäï, þóôå íá åßíáé óå èÝóç íá ëåéôïõñãÞóåé ïìáëÜ ç áðïññïÞ ôùí íåñþí ôçò âñï÷Þò ìå ôá ðñùôïâñü÷éá.

ÔÁÉÐÅÄ: ÎåêéíÜ ç äéáäéêáóßá áîéïðïßçóçò 4 éáìáôéêþí ðçãþí å óôü÷ï ôçí áíÜðôõîç ôïõ éáìáôéêïý ôïõñéóìïý êáé Ì ôïõ ôïõñéóìïý õãåßáò, ôï ÔÁÉÐÅÄ

áíáêïéíþíåé ôçí Ýíáñîç äéåèíïýò äéáãùíéóìïý ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôåóóÜñùí áêéíÞôùí éáìáôéêþí ðçãþí ðïõ âñßóêïíôáé óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Öèéþôéäáò. ÌÝóá áðü ôçí áîéïðïßçóç áíáìÝíåôáé íá õëïðïéçèïýí åðåíäýóåéò óå õðïäïìÝò êáé õðçñåóßåò ðïõ èá óõìâÜëëïõí óôçí åíßó÷õóç ôïõ ôïõñéóôéêïý ðñïúüíôïò ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò, êáèþò êáé óôç äçìéïõñãßá óçìáíôéêïý

áñéèìïý èÝóåùí åñãáóßáò. Ôá áêßíçôá ðñïò áîéïðïßçóç åßíáé ôá åîÞò: 1) Ôï Áêßíçôï Éáìáôéêþí Ðçãþí ÕðÜôçò ôï ïðïßï âñßóêåôáé åíôüò ôçò ðüëçò ôùí Ëïõôñþí ÕðÜôçò. 2) Ôï Áêßíçôï Éáìáôéêþí Ðçãþí Èåñìïðõëþí, ôï ïðïßï åßíáé üìïñï ôçò éóôïñéêÞò ðüëçò ôùí Èåñìïðõëþí. Ç éáìáôéêÞ ðçãÞ ìå ôá ðÝíôå êôßñéá âñßóêïíôáé óôï ìåãáëýôåñï ôìÞìá ôïõ áêéíÞôïõ. 3) Ôï Áêßíçôï Éáìáôéêþí Ðçãþí Êïíéáâßôç ÊáìÝíùí Âïýñëùí, ôï ïðïßï åßíáé üìïñï ôçò ðüëçò ôùí

ÊáìÝíùí Âïýñëùí óôç äõôéêÞ ôçò ðëåõñÜ êáé áíáðôýóóåôáé áðü ôç èÜëáóóá ìÝ÷ñé ôïõò ðñüðïäåò ôïõ üñïõò Êíçìßò. Áðïôåëåßôáé áðü ôñßá ôìÞìáôá, åê ôùí ïðïßùí ôï ìåãáëýôåñï (ìå ôï camping) Ý÷åé ðáñáèáëÜóóéï ìÝôùðï ìÞêïõò ðåñßðïõ 800 ì. 4) Ôï Áêßíçôï Éáìáôéêþí Ðçãþí Ëïõôñüðïëçò ÊáìÝíùí Âïýñëùí, ôï ïðïßï áíáðôýóóåôáé åíôüò ôçò ðüëçò ôùí ÊáìÝíùí Âïýñëùí áðü ôç èÜëáóóá ìÝ÷ñé êáé ôéò ðëáãéÝò ôïõ üñïõò Êíçìßò. Áðïôåëåßôáé áðü ðÝíôå

ôìÞìáôá óå Ýíá åê ôùí ïðïßùí ðåñéëáìâÜíïíôáé ðÝíôå êôßñéá. Ç äéáãùíéóôéêÞ äéáäéêáóßá ðñïâëÝðåôáé íá äéåîá÷èåß óå äýï öÜóåéò. Ç Á' ÖÜóç ðñïâëÝðåé ôçí õðïâïëÞ åêäÞëùóçò åíäéáöÝñïíôïò áðü ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò åðåíäõôÝò êáé ç Â' ÖÜóç ðñïâëÝðåé ôçí êáôÜèåóç äåóìåõôéêþí ïéêïíïìéêþí ðñïóöïñþí áðü ôïõò ðñïåðéëåãÝíôåò õðïøçößïõò. Óçìåéþíåôáé üôé ÷ñçìáôïïéêïíïìéêüò óýìâïõëïò ôïõ ÔÁÉÐÅÄ ãéá ôï Ýñãï åßíáé ç Alpha Bank.

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Ìåßùóç ôùí ôéìþí æÞôçóå ç ÄÅÐÁ áðü ôç Gazprom Ìåßùóç ôùí ôéìþí ðáñï÷Þò öõóéêïý áåñßïõ êáôÜ 20% áðü ôç Gazprom öÝñåôáé íá æÞôçóå ç ÄÅÐÁ. ÅëëçíéêÝò ðçãÝò áðü ôïí êëÜäï ôçò åíÝñãåéáò, ôéò ïðïßåò åðéêáëåßôáé óå äçìïóßåõìÜ ôïõ ôï Reuters öÝñåôáé íá äÞëùóå üôé ìéá óõìöùíßá ðñÝðåé íá åðÝëèåé Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ 2013. ¼ðùò áíáöÝñåôáé óôï äçìïóßåõìá ç ÄÅÐÁ æÞôçóå ôç ìåßùóç þóôå ïé ôéìÝò íá åõèõãñáììéóèïýí ìå áõôÝò ðïõ ðëçñþíïõí ïé ÷ñÞóôåò öõóéêïý áåñßïõ óôç ÄõôéêÞ Åõñþðç.

ÐáñÜäïóç õðïóõóôÞìáôïò Patriot áðü Intracom Defence Electronics Ôçí ðñþôç ðáñÜäïóç ôïõ Antenna Mast Group, âáóéêïý õðïóõóôÞìáôïò ôùí Patriot, ïëïêëÞñùóå ç Intracom Defence Electronics, ç ïðïßá áðïôåëåß ðëÝïí ðéóôïðïéçìÝíï ðñïìçèåõôÞ ôïõ åí ëüãù õðïóõóôÞìáôïò. Ôï ÁÌG, âáóéêü õðïóýóôçìá ôùí Patriot, åßíáé Ýíá êéíçôü óýóôçìá êåñáéþí ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí åðéêïéíùíßá ìåôáîý ôùí Patriot. Óôï ðñüãñáììá ðïõ Ý÷åé áíáëÜâåé ç IDE ðåñéëáìâÜíåôáé óçìáíôéêü Ýñãï áíáó÷åäéáóìïý ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôçò ðáñáãùãéìüôçôáò êáé õðïóôÞñéîçò ôùí AMGs óôïí êýêëï æùÞò ôïõò. Ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôùí AMGs, Ý÷ïõí áíáôåèåß óôçí IDE óõìâÜóåéò ýøïõò ðåñßðïõ 51 åêáô. äïëáñßùí.

ÅðéóôïëÞ ÓÐÅÖ óôï ÕÐÏÉÊ ãéá óõìøçöéóìü ïöåéëþí Äçìïóßïõ - éäéùôþí ÅðéóôïëÞ óôïí õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí ê. É. ÓôïõñíÜñá èÝìá ôçí ïðïßáò åßíáé ï óõìøçöéóìüò ïöåéëþí öïñÝùí - åôáéñåéþí ôïõ Äçìïóßïõ êáé Éäéùôþí, áðÝóôåéëå ï ÓÐÅÖ. Óôçí åðéóôïëÞ áíáöÝñåôáé üôé åíôüò ôïõ Óåðôåìâñßïõ ôï õðïõñãåßï ðñïôßèåôáé íá êáôáèÝóåôå íïìïèåôéêÞ ðñùôïâïõëßá ðñïò øÞöéóç óôçí ÂïõëÞ óýìöùíá ìå ôçí èá ôñïðïðïéåßôáé ï í. 3943/2011 êáé èá äßíåôáé ç äõíáôüôçôá óõìøçöéóìïý ïöåéëþí ôïõ äçìïóßïõ áëëÜ êáé ôùí öïñÝùí ôïõ åõñýôåñá (ôçò ãåíéêÞò êõâÝñíçóçò) ìå öïñïëïãéêÝò êáé Üëëåò õðï÷ñåþóåéò ôùí éäéùôþí ðñïò ôï äçìüóéï, óôï÷åýïíôáò Ýôóé óôçí ãñçãïñüôåñç åîüöëçóç ôùí óõóóùñåõìÝíùí ÷ñåþí ôçò Ðïëéôåßáò áëëÜ êáé óôçí ðáñï÷Þ ðïëýôéìçò "áíÜóáò" óôéò âáñýôáôá öïñïëïãïýìåíåò åðé÷åéñÞóåéò êáé ôá ðñüóùðá ðïõ ôéò áðáñôßæïõí. Ãéá ôïí ëüãï áõôü æçôÜ ìåôáîý ôùí Üëëùí þóôå óôçí õðü óýíôáîç íïìïèåôéêÞ óáò ðñùôïâïõëßá íá óõìðåñéëçöèåß ïðùóäÞðïôå êáé ï ËÁÃÇÅ óôá ðñïò óõìøçöéóìü ïöåéëþí êáé ôçí åîÝôáóç êáé Ýíôáîç óôï ßäéï öïñïëïãéêü í/ó ðåñß óõìøçöéóìþí ïöåéëþí Äçìïóßïõ êáé Éäéùôþí êáé ôçò åôáéñåßáò ÄÅÄÄÇÅ. êáé ç ïðïßá áðïðëçñþíåé ôïõò çëåêôñïðáñáãùãïýò ÁÐÅ ôùí Ìç äéáóõíäåäåìÝíùí ÍÞóùí êáé ðïõ ôïí ôåëåõôáßï åíÜìéóç ÷ñüíï ïé ðëçñùìÝò ôçò ðñïò ôïõò éäéþôåò ðáñáãùãïýò áõôïýò ðáñïõóéÜæïõí õðåñçìåñßåò 2 ðåñßðïõ ìçíþí.


ÐåñáéôÝñù ìåßùóç ôçò áóöáëéóôéêÞò áãïñÜò ôï åîÜìçíï ÍÝá õðï÷þñçóç êáôÝãñáøå ç ðáñáãùãÞ áóöáëßóôñùí ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò. Óýìöùíá ìå Ýñåõíá ôçò ¸íùóçò Áóöáëéóôéêþí Åôáéñåéþí ÅëëÜäïò ìåéþèçêå êáôÜ 11% ìå áðïôÝëåóìá ç ðáñáãùãÞ íá õðï÷ùñÞóåé óôá 1,976 äéó. åõñþ áðü 2,220 äéó. ðïõ Þôáí ôï áíôßóôïé÷ï åîÜìçíï ðÝñóé. ÓõíïëéêÜ, ç êáôáãåãñáììÝíç áðü ôçí Ýñåõíá ðáñáãùãÞ áóöáëßóôñùí ãéá ôï á' åîÜìçíï öÝôïò Ýöôáóå ôá 2 äéó. êáé áíáëýåôáé óå 40,9% óôéò áóöáëßóåéò æùÞò êáé 59,1% óôéò áóöáëßóåéò êáôÜ æçìéþí. Ç ìåßùóç óôéò áóöáëßóåéò æùÞò Þôáí 17,6%, óôéò áóöáëßóåéò êáôÜ æçìéþí -5,8%. Óå ü,ôé áöïñÜ óôéò áóöáëßóåéò æçìéþí, ç áóôéêÞ åõèýíç ï÷çìÜôùí ìåéþèçêå 7,9% êáé ïé ëïéðïß êëÜäïé æçìéþí 3,6%. Ï êëÜäïò ôçò áóôéêÞò åõèýíçò ÷åñóáßùí ï÷çìÜôùí åßíáé ï ìåãáëýôåñïò êëÜäïò áóöáëßóåùí êáôÜ æçìéþí ìå ðáñáãùãÞ 567 åêáô. êáé 48,6% åðß ôïõ óõíüëïõ. Äåýôåñïò óå ðáñáãùãÞ áóöáëßóôñùí åßíáé ï êëÜäïò ôçò ðõñêáãéÜò êáé óôïé÷åßùí ôçò öýóåùò ìå 203 åêáô. êáé 17,4% åðß ôïõ óõíüëïõ ôùí êëÜäùí êáôÜ æçìéþí. Ìå åîáßñåóç ôïí ÖåâñïõÜñéï, ïé åðéóôñïöÝò áóöáëßóôñùí êéíïýíôáé óõíå÷þò óå ÷áìçëüôåñá åðßðåäá áðü ôïõò áíôßóôïé÷ïõò ìÞíåò ôïõ 2012.

ÐáñáãùãÞ åëëçíéêïý ôóéãáñü÷áñôïõ áðü ôçí ÅëëçíéêÜ Ôóéãáñü÷áñôá Ç ÅëëçíéêÜ Ôóéãáñü÷áñôá éäñýèçêå ôï êáëïêáßñé ôïõ 2012 ìå óêïðü ôçí êáôáóêåõÞ, åìðïñßá êáé åîáãùãÞ ôóéãáñü÷áñôùí. ÓÞìåñá ç åôáéñåßá êáôáóêåõÜæåé 40.000 ôóéãáñü÷áñôá çìåñçóßùò óå äéáóôÜóåéò êáíïíéêïý ìåãÝèïõò êáé ñïëëÜ ôùí 5 ìÝôñùí êáé êõêëïöïñåß ìüíï ìéá ößñìá ìå 6 äéáöïñåôéêÜ ôóéãáñü÷áñôá ìå ôï óÞìá "ÓÝñôéêï". Óýìöùíá ìå ðñüóöáôá óôïé÷åßá ôçò åôáéñåßáò ìåôñÞóåùí Nielsen, ôï ðñþôï ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò ç êáôáíÜëùóç óõóêåõáóìÝíùí ôóéãÜñùí ìåéþèçêå êáôÜ 11%, åíþ ìåôáîý ôùí åëëÞíùí êáðíéóôþí äéáöáßíïíôáé ôñåéò êõñßáñ÷åò ôÜóåéò. Ç ðñþôç áöïñÜ ôçí ïñéóôéêÞ äéáêïðÞ ôïõ êáðíßóìáôïò, ç äåýôåñç ôç óôñïöÞ ðñïò ôá öèçíüôåñá ôóéãÜñá -êáôáãñÜöåôáé ìåßùóç ôçò áãïñáóôéêÞò êßíçóçò ôùí áêñéâþí êáôÜ 20%- êáé óçìáíôéêÞ áýîçóç ôùí óôñéöôþí êáôÜ 28%.

9

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 10 ÓÅÐÔÅÌBÑÉÏÕ 2013

Aigaion: Áýîçóç 11,8% ôçò ðáñáãùãÞò Óôï 170% ï äåßêôçò öåñåããõüôçôáò õíå÷ßóèçêå êáé êáôÜ ôï ðñþôï åîÜìçíï ôçò ôñÝ÷ïõóáò ïéêïíïìéêÞò ÷ñÞóçò ç èåôéêÞ ðïñåßá ôçò Aigaion ÁóöáëéóôéêÞ. ÓõãêåêñéìÝíá, ç áóöáëéóôéêÞ åôáéñåßá áýîçóå ôçí ðáñáãùãÞ ôçò êáôÜ 11,8%, óå ó÷Ýóç ìå ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2012, åíþ ðáñÜëëçëá äéáôÞñçóå ôçí êåñäïöïñßá ôçò. Ï äåßêôçò öåñåããõüôçôáò ôçò äéáìïñöþèçêå óôï 170%, ðáñïõóéÜæïíôáò 14,2% áýîçóç óå ó÷Ýóç ìå ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ 2012, õðåñêáëýðôïíôáò ôüóï ôï áðáéôïýìåíï Ðåñéèþñéï Öåñåããõüôçôáò, üóï êáé ôá óôïé÷åßá áóöáëéóôéêÞò ôïðïèÝôçóçò, ÷ùñßò íá åßíáé áíáãêáßá ïðïéáäÞðïôå åõåñãåôéêÞ äéÜôáîç ãéá ðáñÝêêëéóç óôéò ìåèüäïõò áðïôßìçóçò ôùí Ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ ëüãù PSI+. ÅðéðëÝïí, óõíå÷ßæïíôáò ôç äéá÷åßñéóç ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ ôçò, ç Aigaion ÁóöáëéóôéêÞ áýîçóå ôá áðïèÝìáôá åêêñåìþí æçìéþí êáôÜ 7% êáé ôï äåßêôç áðïèåìáôïðïßçóçò êáôÜ 3 ðïóïóôéáßåò ìïíÜäåò óå ó÷Ýóç ìå ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ 2012. Óçìåéþíåôáé üôé ôï åîåôáæüìåíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ç åôáéñåßá êáôÝâáëå áðïæçìéþóåéò óõíïëéêïý ýøïõò 8,8 åêáô. åõñþ, åîïöëþíôáò

Ó

Ç Aigaion ÁóöáëéóôéêÞ áýîçóå ôá áðïèÝìáôá åêêñåìþí æçìéþí êáôÜ 7% êáé ôï äåßêôç áðïèåìáôïðïßçóçò êáôÜ 3 ðïóïóôéáßåò ìïíÜäåò ôï 60% ôùí æçìéþí ðïõ áíáããÝëèçêáí ôçí ðåñßïäï áõôÞ. Ôï ðïóïóôü ôùí æçìéþí ðïõ åîïöëÞèçóáí áðü ôï 2010 áíÝñ÷åôáé óôï 92,6% ôùí áíáããåëèåéóþí æçìéþí ôçò ßäéáò ðåñéüäïõ (01/01/2010-30/06/2013). ÅðéðëÝïí, êáôÜ ôçí ðåñßïäï áõôÞ, ôï 40% ôïõ óõíüëïõ ôùí äéêáóôéêþí õðïèÝóåùí Ý÷ïõí äéáêáíïíéóèåß êáé åîïöëçèåß åîùäéêáóôéêÜ, ìå ôéò õðïèÝóåéò ìå óáöÞ õðáéôéüôçôá ôçò åôáéñßáò íá áðïôåëïýí ôï 70% ôïõ óõíüëïõ, êáôáäåéêíýïíôáò ôçí ðïëéôéêÞ ôçò Aigaion ÁóöáëéóôéêÞ ãéá ôá÷åßá áíôáðüêñéóç óôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò. Ï Íßêïò ÂåëëéÜäçò, ðñüåäñïò êáé äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò

Aigaion ÁóöáëéóôéêÞ, ó÷ïëéÜæïíôáò ôá ïéêïíïìéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôïõ á' åîáìÞíïõ ôïõ 2013, äÞëùóå ôá åîÞò: "Ç óôáèåñüôçôá, ç óýíåóç êáé ç óõíÝðåéá ðïõ ìáò ÷áñáêôçñßæïõí ùò åôáéñåßá, áíôéêáôïðôñßæïíôáé óôç èåôéêÞ ðïñåßá ðïõ óõíå÷ßæïõìå íá êáôáãñÜöïõìå óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ. Ôá èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôïõ Á' ÅîáìÞíïõ ôïõ 2013 äéêáéþíïõí ôçí åðéëïãÞ ìáò ãéá ïñèïëïãéêÞ äéá÷åßñéóç ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ ìáò, äéáñêÞ õðïóôÞñéîç ôùí óõíåñãáôþí ìáò ìå íÝá óõóôÞìáôá êáé õðçñåóßåò êáé áíôáðüêñéóç óôéò áíÜãêåò ôùí ðåëáôþí ìáò ìå ôçí áìåóüôçôá êáé åõáéóèçóßá ðïõ áðáéôïýí ïé ðåñéóôÜóåéò ôçò åðï÷Þò".

Intralot: Åíäõíáìþíåôáé óôçí Áóßá Ìå ôå÷íïëïãßá ôçò ôï óôïß÷çìá óôçí ÔáúâÜí ãéá 10 ÷ñüíéá ò âáóéêüò ìÝôï÷ïò ôïõ êïéó÷Þìáôïò LotRich Information Co., Ltd., ç Intralot åðåëÝãç êáôüðéí äéáãùíéóìïý ùò ôå÷íïëïãéêüò ðÜñï÷ïò áðü ôçí Taiwan Sports Lottery Corporation (TSLC). Ç Intralot ðñïóÝöåñå óôçí TSLC üëç ôçí áðáñáßôçôç õðïóôÞñéîç ãéá ôç óõììåôï÷Þ êáé åðéêñÜôçóÞ ôçò óôï äéáãùíéóìü ãéá ôçí äåêáåôÞ Üäåéá äéá÷åßñéóçò ôçò Sports Lottery, ç ïðïßá ïñãáíþíåé êáé äéåîÜãåé óôïß÷çìá óôç ÷þñá. Óôï äéáãùíéóìü áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç êáé êñéôÞñéï ãéá ôçí åðéëïãÞ ôïõ áíáäü÷ïõ Þôáí ç åðÜñêåéá êáé ç åìðåéñßá ôïõ ôå÷íïëïãéêïý ðáñü÷ïõ. Ôï íÝï äåêáåôÝò óõìâüëáéï ðáñï÷Þò ôå÷íïëïãßáò ãéá ôçí ïñãÜíùóç êáé äéåîáãùãÞ óôïé÷Þìáôïò ôçò Intralot èá îåêéíÞóåé óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2014 ìå éó÷ý Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ 2023.

Ù íïðñáêôéêïý

Ç Intralot ùò ï ôå÷íïëïãéêüò ðÜñï÷ïò ôçò TSLC èá ðñïóöÝñåé üëï ôïí áðáñáßôçôï åîïðëéóìü êáé ôï ëåéôïõñãéêü ãéá ôçí åðéôõ÷Þ 10åôÞ ëåéôïõñãßá ôçò Sports Lottery, ôçí ðëáôöüñìá LOTOS™ Horizon, ôçí ðëáôöüñìá B-On, ôçí ðëáôöüñìá óôïé÷Þìáôïò iFlex êáé ôï êåíôñéêü óýóôçìá ôçò Intralot Lotos O/S. Ç Intralot èá ðáñÝ÷åé áêüìá 1.200 ôåñìáôéêÜ Photon, ôá ïðïßá èá åãêáôáóôáèïýí óå óçìåßá ðþëçóçò óå üëç ôç ÷þñá, 1.200 Lotos Horizon Multimedia Controllers (LHMC) ãéá ôçí ðñïâïëÞ ðëçñïöïñéþí ãéá ôï óôïß÷çìá, êáèþò êáé üëåò ôéò ó÷åôéêÝò õðçñåóßåò óõíôÞñçóçò êáé õðïóôÞñéîçò ôùí óõóôçìÜôùí êáé ôïõ ëïãéóìéêïý. Èá ðáñÝ÷åé åðßóçò, õðçñåóßåò óõíôÞñçóçò ôùí ôåñìáôéêþí óôá óçìåßá ðþëçóçò óå üëç ôç ÷þñá. "Ðéóôåýïõìå üôé õðü ôç äéá÷åßñéóç ôçò TSLC êáé ôçí ôå÷íïëïãéêÞ

õðïóôÞñéîç ôçò INTRALOT ç áãïñÜ ôïõ áèëçôéêïý óôïé÷Þìáôïò óôçí ÔáúâÜí èá óçìåéþóåé óçìáíôéêÞ áíÜðôõîç", äÞëùóå åêðñüóùðïò ôçò Taiwan Sports Lottery Corporation. Ï ÌÜñéïò ÌçôñïìÜñáò, General Manager Asia ôçò INTRALOT êáé ðñüåäñïò ôçò LotRich, äÞëùóå: "Ôï íÝï äåêáåôÝò óõìâüëáéï, åíäõíáìþíåé ðåñáéôÝñù ôçí ðáñïõóßá ìáò óôçí áãïñÜ ôçò Áóßáò." Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ê. ÄçìÞôñçò ÌáñêÜêçò, General Manager ôçò LotRich, äÞëùóå: "Ìáæß ìå ôçí TSLC èá ðñïóöÝñïõìå ðñùôïðïñéáêÝò óôïé÷çìáôéêÝò ëýóåéò êáé óõíáñðáóôéêÜ ðáé÷íßäéá, äßíïíôáò éäéáßôåñç Ýìöáóç óôéò áñ÷Ýò ôçò õðåýèõíçò óõììåôï÷Þò óôá ôõ÷åñÜ ðáé÷íßäéá (responsible gaming). Ìå ôçí ðñïçãìÝíç ôå÷íïëïãßá ìáò, Ý÷ïõìå óôü÷ï íá åîåëßîïõìå ðåñáéôÝñù ôçí áãïñÜ ôõ÷åñþí ðáé÷íéäéþí ôçò ÔáúâÜí".

Áðï÷ùñïýí áðü ôçí Éïíßá Ïäü ïé éóðáíéêÝò åôáéñåßåò Óýìöùíá ìå äçìïóéåýìáôá ôïõ éóðáíéêïý ôýðïõ, ïé éóðáíéêÝò êáôáóêåõáóôéêÝò åôáéñåßåò Ferrovial êáé ACS äéáðñáãìáôåýïíôáé ôçí áðï÷þñçóç ôùí èõãáôñéêþí ôïõò (Cintra êáé Dragados, áíôßóôïé÷á) áðü ôéò êïéíïðñáîßåò ðïõ Ý÷ïõí áíáëÜâåé ôá Ýñãá êáôáóêåõÞò ôçò Éïíßáò Ïäïý êáé ôïõ áõôïêéíçôüäñïìïõ Å65 (ìåñßäéá 33,3% êÜèå ìßá ôïõò êáé 33,3% ç ÃÅÊ ÔÝñíá).Ïé éóðáíéêÝò åôáéñåßåò öÝñïíôáé íá äéáôçñïýí ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôéò åôáéñåßåò ðáñá÷þñçóçò, ìå ìåéùìÝíá üìùò ðïóïóôÜ.

ÍÝá ðôþóç óôçí áãïñÜ áõôïêéíÞôïõ ÍÝá ðôþóç óçìåßùóå ôïí Áýãïõóôï, óýìöùíá ìå ôçí ÅëëçíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ Áñ÷Þ, ç áãïñÜ áõôïêéíÞôïõ êáèþò êõêëïöüñçóáí ãéá ðñþôç öïñÜ 4.854 áõôïêßíçôá (êáéíïýñéá Þ ìåôá÷åéñéóìÝíá åîùôåñéêïý) Ýíáíôé 5.189 ðïõ êõêëïöüñçóáí ôïí áíôßóôïé÷ï ìÞíá ôïõ Ýôïõò 2012, ðáñïõóéÜæïíôáò ìåßùóç 6,5%. Ìåßùóç 44,1% åß÷å ðáñïõóéÜóåé ç êõêëïöïñßá ãéá ðñþôç öïñÜ áõôïêéíÞôùí (êáéíïýñéùí Þ ìåôá÷åéñéóìÝíùí åîùôåñéêïý) ôoí Áýãïõóôï ôïõ Ýôïõò 2012 óå ó÷Ýóç ìå ôïí áíôßóôïé÷ï ìÞíá ôïõ 2011. Ç êõêëïöïñßá íÝùí ìïôïóõêëåôþí (Üíù ôùí 50cc) êáôÜ ôï ìÞíá Áýãïõóôï ôïõ 2013 áíÞëèå óå 2.676, Ýíáíôé 3.338 ôïí áíôßóôïé÷ï ìÞíá ôïõ 2012, ðáñïõóéÜæïíôáò ìåßùóç 19,8%. Ìåßùóç 28,6% åß÷å ðáñïõóéÜóåé ç êõêëïöïñßá íÝùí ìïôïóõêëåôþí (Üíù ôùí 50cc) ôïí Áýãïõóôï ôïõ 2012 óå ó÷Ýóç ìå ôïí áíôßóôïé÷ï ìÞíá ôïõ 2011. Ôçí ðåñßïäï Éáíïõáñßïõ - Áõãïýóôïõ 2013 êõêëïöüñçóáí ãéá ðñþôç öïñÜ 54.010 áõôïêßíçôá (êáéíïýñéá Þ ìåôá÷åéñéóìÝíá åîùôåñéêïý) Ýíáíôé 55.678 ðïõ êõêëïöüñçóáí ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôïõ 2012, ðáñïõóéÜæïíôáò ìåßùóç 3,0%. Ìåßùóç 40,7% åß÷å ðáñïõóéÜóåé ôï ïêôÜìçíï Éáíïõáñßïõ - Áõãïýóôïõ ôïõ 2012 óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï ôïõ 2011. Ç êõêëïöïñßá íÝùí ìïôïóõêëåôþí (Üíù ôùí 50cc) êáôÜ ôçí ðåñßïäï Éáíïõáñßïõ - Áõãïýóôïõ 2013 áíÞëèå óå 23.165, Ýíáíôé 25.418 ðïõ êõêëïöüñçóáí ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôïõ 2012, ðáñïõóéÜæïíôáò ìåßùóç 8,9%. Ìåßùóç 31,3% åß÷å ðáñïõóéÜóåé ôï ïêôÜìçíï Éáíïõáñßïõ - Áõãïýóôïõ ôïõ 2012 óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï ôïõ 2011.


10

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

Äåßê ôåò Ãåíéêüò Äåßêôçò Ôéìþí ×.Á.

9/9/2013

Ä%

% áðü 31.12.2012

977,34

4,05

7,65

ÐÅÉÑ

15.781.903

ÁËÖÁ

15.528.081

ÏÔÅ

3.434.768

ÁÔÔ

2.678.757

ÅÔÅ

2.423.018

ÅÕÑÙÂ

2.168.392

FTSE/×.Á. Large Cap

335,06

3,96

8,2

FTSE/×.Á.-×.Á.Ê. Ôñáðåæéêüò Äåßêôçò

119,84

9,19

-29,03

0,42

-10,44

Äåßêôçò Ôéìþí Ìåóáßáò - ÌéêñÞò Êåöáëáéïð. ×.Á. 2.807,72

Ìåôï÷Þ

ÔåìÜ÷éá

FTSE/×.Á. Mid Cap

1.033,67

3,45

-8,78

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò Plus

1.379,90

2,88

10,63

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò

1.452,11

2,99

16,9

ÏÐÁÐ

817.142

FTSE/×.Á. Mid - Small Cap Èåìåëéùäþí Ìåãåèþí

1.208,29

1,45

-2,48

ÖÑËÊ

688.938 551.250

ÌÉÃ

889.063

FTSE/×.Á. Äåßêôçò ÁãïñÜò

805,44

3,89

9,22

ÄÅÇ

Åëëçíéêüò Äåßêôçò Mid - Small Cap

961,71

3,33

9,69

Ìåôï÷Þ

Äåßêôçò ¼ëùí ôùí Måôï÷þí ×.Á.

208,95

4,8

-11,71

Êëáäéêïß Äåßêôåò 9/9/2013

Ä%

% áðü 31.12.2012

FTSE/×.Á. ÔñÜðåæåò

158,34

9,19

-30,02

FTSE/×.Á. ÁóöÜëåéåò

1.243,33

1,72

-18,06

FTSE/×.Á. ×ñçìáôïïéêïíïìéêÝò Õðçñåóßåò

1.391,17

4,57

5,48

FTSE/×.Á. Âéïìç÷áíéêÜ Ðñïúüíôá - Õðçñåóßåò

3.521,31

3,47

8,32

FTSE/×.Á. Åìðüñéï

2.416,06

3,32

32,05

FTSE/×.Á. Áêßíçôçò Ðåñéïõóßáò

1.913,75

2,35

28,35

FTSE/×.Á. ÐñïóùðéêÜ - ÏéêéáêÜ Ðñïúüíôá

4.238,31

3,97

35,74

FTSE/×.Á. Ôñüöéìá - ÐïôÜ

8.410,42

2,35

26,32

Äåßê ôåò

FTSE/×.Á. Ðñþôåò ¾ëåò

2.361,85

5,32

1,65

FTSE/×.Á. ÊáôáóêåõÝò - ÕëéêÜ

2.096,85

3,79

14,21

FTSE/×.Á. ÐåôñÝëáéï - ÁÝñéï

2.738,84

2,11

-2,64

FTSE/×.Á. ×çìéêÜ

6.084,62

0,93

1,09

FTSE/×.Á. ÌÝóá ÅíçìÝñùóçò

1.765,54

0

143,88

FTSE/×.Á. Ôáîßäéá - Áíáøõ÷Þ

1.331,75

1,74

685,18

FTSE/×.Á. Ôçëåðéêïéíùíßåò FTSE/×.Á. Õðçñåóßåò ÊïéíÞò ÙöÝëåéáò

FTSE/×.Á. Ôå÷íïëïãßá

FTSE/×.Á. Õãåßá

Õøçëü ìßáò åâäïìÜäáò ãéá ôï åõñþ

Måãáëýôåñåò ÓõíáëëáãÝò

Äåßêôåò X.A.

Áîßá

ÏÔÅ

26.254.751,59

ÐÅÉÑ

20.291.598,14

ÁËÖÁ

8.573.475,77

ÅÔÅ

7.608.829,69

ÏÐÁÐ

6.133.780,41

ÄÅÇ

4.216.064,62

Å×ÁÅ

1.958.626,58

ÖÑËÊ

1.785.023,94

ÌÕÔÉË

1.756.635,63

ÅÕÑÙÂ

1.404.479,67

ôïõ åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ ÇáíÜêáìøç óõíå÷ßóôçêå êáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò

÷èåóéíÞò çìÝñáò, êáèþò ìåôÜ ôï ÷áìçëü ôùí åöôÜ ìçíþí, óôï 1.3103 äïë, ôï ðñùÀ ôçò ðåñáóìÝíçò ÐáñáóêåõÞò, ôï åíéáßï åõñùðáúêü íüìéóìá Ýöèáóå óå Ýíá õøçëü ìéáò åâäïìÜäáò Ýíáíôé ôïõ áìåñéêáíéêïý íïìßóìáôïò, ôï ïðïßï óõíå÷ßæåé íá áðïäõíáìþíåôáé áðü ôçí áëëáãÞ ôùí äåäïìÝíùí ãýñù áðü ôç FED, ìå ôá áñíçôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôçò áðáó÷üëçóçò íá Ý÷ïõí öÝñåé ðéï êïíôÜ ôï åíäå÷üìåíï ðáñÜôáóçò ôçò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò ôçò ÏìïóðïíäéáêÞò ÔñÜðåæáò, ìå ôçí áãïñÜ ïìïëüãùí ãéá ôçí ôüíùóç ôçò åã÷þñéáò ïéêïíïìßáò. ¸ôóé, ôï åíéáßï åõñùðáúêü íüìéóìá âñÝèçêå íá åíéó÷ýåôáé ÷èåò óå ó÷Ýóç ìå ôï áìåñéêáíéêü äïëÜñéï, êáôÜ 0,69%, ìå ôç ìåôáîý ôïõò éóïôéìßá íá äéáìïñöþíåôáé óôï 1,3259 äïë., åíþ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çìÝñáò åß÷å ùò õøçëüôåñï óçìåßï ôï 1,3160 äïë. êáé ùò ÷áìçëüôåñï ôï 1,3281 äïë. Áíôßóôïé÷á, ôï åõñþ åíéó÷ýèçêå êáôÜ 1,12% êáé Ýíáíôé ôïõ

Måãáëýôåñåò ÄéáêõìÜíóåéò Ìåôï÷Þ

TéìÞ

Äéáêýìáíóç

ÄÑÏÕÊ

1,56

27,56

ÊÁÈÇ

0,84

26,92

ÃÅÂÊÁ

0,34

26,18

ÁËÔÅÊ

0,04

18,42

ÐÇÃÁÓ

0,13

18,35

31,93

ÌÁÉÊ

0,07

16,95

1,45

-7,68

ÐÅÉÑ

1,33

13,45

2.091,95

1,88

49,02

ÌÏ×Ë

1,62

11,88

2.831,56

2,09

23,76

ÅÐÉËÊ

0,28

10,74

233,68

1,66

-16,72

ÊÁÍÁÊ

1,62

9,88

×ñ/êÞ áîßá

Êëåßóéìï Ìåô. % ÔéìÞ

éáðùíéêïý íïìßóìáôïò, ôï ïðïßï "áðïäõíáìþèçêå" ÷èåò áñêåôÜ óôïí áðüç÷ï ôçò áíÜëçøçò ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí ôïõ 2020 áðü ôï Ôüêéï, ìå ôçí éóïôéìßá ôïõò íá öèÜíåé óôá 132,09 ãéåí, åíþ íùñßôåñá åß÷å äéáìïñöùèåß áêüìá êáé óôá 132,21 ãéåí. Ôï êïéíü åõñùðáúêü íüìéóìá ôùí 17 ÷ùñþí åíéó÷ýèçêå êáé óå ó÷Ýóç ìå ôç ëßñá Áããëßáò, êáôÜ 0,16% ìå ôçí éóïôéìßá ôïõò íá äéáìïñöþíåôáé óôéò 84,44 ðÝíåò.

Éóïôéìßåò Åõñþ NOMIÓÌÁ

ÁÃÏÑÁ (ÅÕÑÙ)

ÐÙËÇÓÇ (ÅÕÑÙ)

ÄïëÜñéï ÇÐÁ - USD Ëßñá Áããëßáò/Óêùô./Âüñ. Éñëáíäßáò - GBP Êïñþíá Äáíßáò - DKK Êïñþíá Óïõçäßáò - SEK ÖñÜããï Åëâåôéêü - CHF ÄïëÜñéï ÊáíáäÜ - CAD ÄïëÜñéï Áõóôñáëßáò - AUD Ãéåí Éáðùíßáò (100 ìïí.) (100 Units) - JPY Êïñþíá Íïñâçãßáò - NOK

1,33919 0,85392 7,57078 8,88044 1,25353 1,39045 1,45531 133,2695 8,14233

1,29961 0,82868 7,34702 8,61796 1,21648 1,34935 1,41229 129,3305 7,90167 ÐçãÞ: ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá

Ôop 10 Áðüäïóçò

Ìåãáëýôåñç ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Áîßá Måôï÷Þ

XPHMATIÓTHPIO TPITH 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Áîßá óõí/ãþí

ÔåìÜ÷éá

ÐñÜîåéò

×áì. ôéìÞ Ýôïõò

Õø. ôéìÞ Ýôïõò

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

Ä%

ÌÐÏÊÁ

0,048 20,00

960

2

ÁËÓÉÍ

0,019 18,75

1

ÐÇÃÁÓ

0,129 18,35

ÅÓÕÌÂ

Bottom 10 Áðüäïóçò

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

46,08

ÐÓÕÓÔ

0,079 -18,56

2.000

1

158,00

1

0,02

ÍÅË

0,027 -18,18 23.720

6

640,44

54

2

6,94

ÁÔÔÉÊ

0,036 -18,18

300

1

10,80

3,08 17,56

400

5

1232,00

1,8 -16,67

6

1

10,80

ÊÁÈÇ

0,843 13,46

117

ÐÅÉÑ

1,33 11,76 15.781.903

ËÁÂÉ

0,145 11,54

ÌÁÉÊ

1. ÅÔÅ

7.669.715.180,80

7,74

3,2

7.608.829,69

2.423.018

2.314

1,8321

9,8653

2. ÐÅÉÑ

6.746.515.374,83

11,76

1,33

20.291.598,14

15.781.903

3.191

0,832

6,2963

3. ÁËÖÁ

6.226.056.426,84

8,99

0,57

8.573.475,77

15.528.081

3.894

0,1612

0,696

4. ÏÔÅ

3.725.142.956,40

1,88

7,6

26.254.751,59

3.434.768

2.142

4,26

7,8

5. ÅÕÑÙÂ

2.640.871.795,98

5,67

0,652

1.404.479,67

2.168.392

1.131

0,555

6,25

6. ÏÐÁÐ

2.418.020.000

1,74

7,58

6.133.780,41

817.142

1.005

5,49

8,27

7. ÅËÐÅ

2.292.263.887,50

0,81

7,5

647.951,90

86.944

551

6,2

9,3

8. ÄÅÇ

1.781.760.000

1,99

7,68

4.216.064,62

551.250

1.076

4,55

8,49

9. ÔÉÔÊ

1.252.282.980

3,7

16,25

857.000,09

53.956

362

11,31

16,25

10. ÌÐÅËÁ

1.078.955.810,80

3,75

8,3

788.590,93

97.661

753

4,85

9,07

11. ÂÉÏ×Ê

883.670.223,13

3,75

4,43

766.212,87

177.777

541

3,06

5,7

12. ÌÏÇ

841.950.648

3,83

7,6

652.028,57

87.019

494

6,8

9,37

13. ÅÕÄÁÐ

697.575.000

2,83

6,55

1.105.396,41

170.139

730

4,65

6,64

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

¼ãêïò

Ôæßñïò

14. ÌÅÔÊ

592.236.840

4,59

11,4

649.220,08

58.533

393

9

12,78

ÏÐÁÐ

7,475

266.000

15. ÊÁÑÅË

565.800.000

2,5

205

205

1

1

110

210

ÁËÖÁ

0,53

16. ÌÕÔÉË

ÃÔÅ

Ä%

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

5

98,65

ÍÁÊÁÓ

0,729 -10,00

10

1

7,29

3.191

20291598,1

ÂÉÓ

0,801 -10,00

80

2

64,08

5

113,25

ÓÐÉ

0,155 -9,88

75

1

11,63

0,065 10,17 73.950

28

4790,77

ÌÁÈÉÏ

0,235 -9,62

1.639

4

385,17

ÌÏÕÆÊ

0,154 10,00

100

1

15,40

ÁÍÄÑÏ

18,71 -7,38

16

1

299,36

ÔÆÊÁ

2,17

10

2

21,70

ÓÁÉÊË

0,463 -5,51

3.786

8

1772,49

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

¼ãêïò

Ôæßñïò

1.988.350,00

ÏÔÅ

7,67

205.000

1.572.350,00

500.000

265.000,00

ÏÔÅ

7,64

82.454

629.948,56

265.000,00

ÏÔÅ

7,64

200.000

1.528.000,00

9,60

781

ÐáêÝôá

544.827.916,92

5,91

4,66

1.756.635,63

386.962

1.032

3,38

5,65

ÁËÖÁ

0,53

500.000

17. ÏËÐ

428.000.000

2,58

17,12

297.562,01

17.530

209

14,59

21,68

ÐÅÉÑ

1,225

1.000.000

1.225.000,00

ÏÔÅ

7,67

405.000

3.106.350,00

18. ÅÕÐÑÏ

427.000.000

2,34

7

293.504,73

42.348

237

4,87

7,75

ÖÑËÊ

2,59

541.948

1.403.645,32

ÏÔÅ

7,65

360.694

2.759.309,10

19. ËÁÌØÁ

408.052.400

0,26

19,1

13.367,25

700

10

15

19,3

ÏÐÁÐ

7,53

50.000

376.500,00

ÏÔÅ

7,65

100.000

765.000,00

403.977.719,34

5,1

6,18

1.958.626,58

323.885

902

3,75

6,97

ÏÔÅ

7,69

422.000

3.245.180,00

ÏÔÅ

7,6

200.000

1.520.000,00

20. Å×ÁÅ


Ã.Ä. 977,34

4,05% ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

XÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

ÔÑÉÔÇ 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

×.Á.: Óôï «êáôþöëé» ôùí 980 ì. ìå éó÷õñü ôæßñï

in ÐÅÉÑ: " ¸äùóå ñÝóôá" ÷èåò óôá ôåñìáôéêÜ, ìå ôéò åðéèåôéêÝò áãïñÝò íá ôçí ïäçãïýí ðÜíù áðü ôï 1,30 åõñþ, ÷áñßæïíôáò çìåñÞóéá áðüäïóç ôçò ôÜîåùò ôïõ 11,76% åí ìÝóù õøçëþí óõíáëëáãþí -ãéá äåýôåñç óåñß óõíåäñßáóç- Üíù ôùí 15 åêáô. ôåì. ÅÔÅ: Äåí ôá ðÞãå Üó÷çìá ïýôå áõôÞ, áöïý êáôÜöåñå íá ðåñÜóåé åðéôÝëïõò ôá 3 åõñþ… âãÜæïíôáò êßíçóç Ýùò êáé ôá 3,22 åõñþ ãéá íá êëåßóåé óôá 3,20 åõñþ ìå +7,74% êáé óõíáëëáãÝò ó÷åäüí 2,5 åêáô. ôåì. ÖÑËÊ: Ìå ôçí åêôüîåõóç ôïõ çìåñÞóéïõ ôçò üãêïõ ÷èåò óôá 690.000 ôåì. êáé ìå éó÷õñÞ áíïäéêÞ êßíçóç ðÜíù áðü ôá 2,60 åõñþ, óõìðåñéëáìâÜíåôáé áíáìößâïëá óôïõò ìåãÜëïõò ðñùôáãùíéóôÝò ôçò çìÝñáò. •¸ãñáøå êáé 2,66 åõñþ… ãéá íá ôåñìáôßóåé óôá 2,65 åõñþ, óõìðëçñþíïíôáò ôçí ôñßôç êáôÜ óåéñÜ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç. ÌÕÔÉË: Áð' üôé äåß÷íåé ôï ôáìðëü ôéò ôåëåõôáßåò çìÝñåò, ïé ðáñïõóéÜóåéò óôï Ëïíäßíï ðÞãáí ðïëý êáëÜ… ìå ôïõò üãêïõò óôá ôåñìáôéêÜ íá áõîÜíïíôáé ÷èåò óôá 387.000 ôåì. êáé ôçí ìåôï÷Þ íá óõíå÷ßæåé ôï 4Þìåñï áíïäéêü ôçò óåñß… •…ðñïóöÝñïíôáò íÝá ãåñÜ êÝñäç 5,91% óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 4,66 åõñþ. ÖÑÉÃÏ: ÁíåâÜæåé óôáäéáêÜ óôñïöÝò êáé ôéò äéáèÝóåéò ôçò ðÜíù áðü ôá 5 åõñþ… ìå ôéò ÷èåóéíÝò áõîçìÝíåò áãïñÝò íá ôçí ïäçãïýí óôï +3,47% êáé óôá 5,07 åõñþ. Åí ìÝóù óõíïëéêþí óõíáëëáãþí ýøïõò 64.000 ôåì. ÅËËÁÊÔÙÑ: Ìå óôáèåñÜ áíïäéêü âçìáôéóìü ãéá ðÝìðôç êáôÜ óåéñÜ óõíåäñßáóç êáé áíåâáóìÝíåò óõíáëëáãÝò Üíù ôùí 380.000 ôåì... äéêáßùóå áðüëõôá êáé ôïõò ðñïóöÜôùò åðéâéâáóèÝíôåò… •…äßíïíôáò êëåßóéìï óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 2,26 åõñþ. Ìå +4,63%.

ÐÜíù áðü 9% ôá êÝñäç óôéò ôñÜðåæåò

Ì

å ôïí óõíïëéêü ôæßñï íá áõîÜíåôáé óôá åðßðåäá ôùí 103,9 åêáô. åõñþ êáé ôá ôåñìáôéêÜ íá ðáßñíïõí "öùôéÜ" áðü ôéò åíôïëÝò áãïñþí óôï club ôùí éó÷õñþí ôßôëùí, îåêßíçóå ç íÝá åâäïìÜäá ôïõ åëëçíéêïý ÷ñçìáôéóôçñßïõ. Tçò Ì. ÔÆÉÂÅËÅÊÁ m_tziveleka@motorpress.gr Áãíïþíôáò åðéäåéêôéêÜ ôçí åðéöõëáêôéêÞ åéêüíá ôùí ìåãÜëùí åõñùðáúêþí ÷ñçìáôéóôçñßùí êáé ìå ôï åíäéáöÝñïí ôùí áãïñáóôþí íá åóôéÜæåôáé ìå ôï "êáëçìÝñá" óôéò ìåôï÷Ýò ôïõ 25Üñç, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò Ýäåéîå áðü íùñßò ôç äéÜèåóÞ ôïõ íá óõíå÷ßóåé óôïõò áíïäéêïýò ñõèìïýò ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí, äïêéìÜæïíôáò, (åðéôõ÷þò üðùò öÜíçêå óôç óõíÝ÷åéá) ôéò äõíÜìåéò ôïõ óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 950 ìïíÜäùí. ÌÜëéóôá Þôáí ôÝôïéá ç äõíáìéêÞ ôçò áíüäïõ, ðïõ ü÷é ìüíï äéáóðÜóôçêáí åýêïëá ïé 950 ìï-

Å×ÁÅ: ÁõîçìÝíåò ôá÷ýôçôåò êáé ìå èåôéêÞ êßíçóç óå üëç ôç äéÜñêåéá ôùí óõíáëëáãþí… ðÝñáóå ðÜíù ðÜëé ôá 6 åõñþ ãñÜöïíôáò õøçëÜ 15çìÝñïõ, áëëÜ êáé çìÝñáò óôá 6,18 åõñþ, ðñïåîïöëþíôáò ðñïöáíþò êáëýôåñåò çìÝñåò ðñïóå÷þò óôï ×.Á. • Ìå ôéò óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò óôáèåñÜ áíåâáóìÝíåò óôá 325.000 ôåì.

ouT

ÓÁÉÊË: Ìå åýêïëåò äéáäéêáóßåò Ý÷áóå êáé ôï 0,49 åõñþ… ãõñßæïíôáò óôï 0,46 åõñþ ìå çìåñÞóéá ðôþóç 5,51%. Êáé ìå ôéò óõíáëëáãÝò óôá 3.786 ôåì. ÄÑÏÌÅ: Óå åîÝëéîç ç ðëáãéïêáèïäéêÞ ôçò êßíçóç êÜôù áðü ôï 0,39 åõñþ ìå ìÝôñéïõò ðÜíôá üãêïõò. •Ôñßôç óåñß ðôùôéêÞ óõíåäñßáóç ç ÷èåóéíÞ… ìå êëåßóéìï óôï -1,30% êáé óôï 0,38 åõñþ.

ÅêôéíÜ÷èçêå ðñïò ôéò 980 ìïíÜäåò ìå ôïí éó÷õñüôåñï ôæßñï ôùí ôåëåõôáßùí 69 óõíåäñéÜóåùí íÜäåò, áëëÜ ï Ã.Ä. Ýêëåéóå óôá õøçëÜ çìÝñáò êáé óôï "êáôþöëé" ôùí éó÷õñþí áíôéóôÜóåùí óôá åðßðåäá ôùí 980-990 ìïíÜäùí. Åéäéêüôåñá, ìå ôçí áîßá ôùí óõíáëëáãþí íá äéáìïñöþíåôáé óôá õøçëüôåñá åðßðåäá ôùí ôåëåõôáßùí 70 ó÷åäüí óõíåäñéÜóåùí, óôá 103,9 åêáô. åõñþ (ìå ôï 75% ôçò óõíïëéêÞò ìåéêôÞò áîßáò óõíáëëáãþí íá êáôåõèýíåôáé óôéò ìåôï÷Ýò ôùí Ðåéñáéþò, Alpha, ÏÔÅ, ÏÐÁÐ, ÄÅÇ êáé ÁËÖÁÔÐ), ï Ãåíéêüò Äåßêôçò ðÝôõ÷å åíôõðùóéáêü êëåßóéìï ó÷åäüí óôá õøçëÜ çìÝñáò, óôéò 977,34

¼ãäïç óõíå÷Þ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ãéá ôï club ôùí éó÷õñþí ôïõ 25Üñç

ìïíÜäåò ìå Üíïäï 4,05% åðéôõã÷Üíïíôáò ôçí åðéóôñïöÞ ôïõ óôá åðßðåäá Éïõíßïõ. Áíáìößâïëá ôçí ôéìçôéêÞ ôïõ óå áõôÞ ôçí áíïäéêÞ áíáëáìðÞ åß÷å ï ôñáðåæéêüò êëÜäïò, êÜôé ðïõ áðïôõðþèçêå îåêÜèáñá óôá éó÷õñÜ êÝñäç ôçò ôÜîåùò ôïõ 9,19% ðïõ êáôÝãñáøå ï åí ëüãù äåßêôçò óõìðëçñþíïíôáò ôçí ôñßôç êáôÜ óåéñÜ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ìå êëåßóéìï óôá õøçëÜ ó÷åäüí çìÝñáò ôùí 158,34 ìïíÜäùí. ¼ìùò êáé ôï õðüëïéðï ôìÞìá ôùí éó÷õñþí äåí ôá ðÞãå Üó÷çìá ìå ôçí ðëåéïøçößá ôùí ôßôëùí íá êëåß-

ÄõíáìéêÞ áíôßäñáóç óôï +9,19% ìå ðñùôåñãÜôåò ÐÅÉÑ êáé ÁËÖÁ

¹ðéá áíïäéêÞ êßíçóç óôï ×ÁÊ

Ì

å óôáèåñïðïéçôéêÝò äéáèÝóåéò îåêßíçóå ç íÝá åâäïìÜäá ãéá ôï êõðñéáêü ÷ñçìáôéóôÞñéï, åí ìÝóù éó÷íþí óõíáëëáãþí ðïõ äéáìïñöþèçêáí óôá 42 ÷éë. åõñþ.Åéäéêüôåñá, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò ôåñìÜôéóå óôéò 94,74 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò Üíïäï êáôÜ 0,28%, åíþ áðü ôï óýíïëï ôùí ìåôï÷þí ðïõ äéáêéíÞèçêáí 3 Ýêëåéóáí óå õøçëüôåñá åðßðåäá, 3 õðï÷þñçóáí êáé 2 ðáñÝìåéíáí áìåôÜâëçôåò.ÁíïäéêÜ êéíÞèçêå ï ôßôëïò ôçò SFS Group ìå ðïóïóôü 9,09%, ôçò Hellenic Bank ìå ðïóïóôü 4,11%, ôçò Atlantic Insurance ìå ðïóïóôü 1,69%, åíþ ðôþóç óçìåßùóå ï ôßôëïò ôçò ÄÞìçôñá Åðåí-

äõôéêÞ ìå ðïóïóôü 4,26%, ôçò Apollo Investment ìå ðïóïóôü 2,27% êáé ôçò Petrolina ìå ðïóïóôü 1,06%.Óôïõò åðéìÝñïõò êëáäéêïýò äåßêôåò ç åéêüíá Þôáí ìåéêôÞ. ÈåôéêÜ Ýêëåéóå ï äåßêôçò ôùí ôñáðåæþí ìå ðïóïóôü 0,31%, ôçò êýñéáò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,30%, åíþ ðôþóç óçìåßùóå ï äåßêôçò ôùí åðåíäõôéêþí åôáéñåéþí ìå ðïóïóôü 3,66% êáé ôçò åíáëëáêôéêÞò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,02%. ÔÝëïò, áìåôÜâëçôïò Ýêëåéóå ï äåßêôçò ôçò ðáñÜëëçëçò áãïñÜò êáé ôùí îåíïäï÷åßùí, åíþ ï äåßêôçò FTSE/CySE 20 Ýêëåéóå óôéò 35,97 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò ðôþóç êáôÜ 0,28%.

íåé ìå äõíáôÜ êÝñäç êáé ôïí äåßêôç FTSE Large Cap íá åêôïîåýåôáé óôï +3,36% êáé óôéò 335 ìïíÜäåò. Áðü êïíôÜ êáé ï äåßêôçò ôçò ìåóáßáò êåöáëáéïðïßçóçò ðïõ êáôÜöåñå íá ëÜâåé ôá ìçíýìáôá áíüäïõ ôùí blue chips ìå Ýíá óçìáíôéêü ìÝñïò ôùí ìåôï÷þí ÷áìçëüôåñùí êåöáëáéïðïéÞóåùí íá åíåñãïðïéåßôáé äõíáìéêüôåñá äéáìïñöþíïíôáò Ýôóé ìéá óõíïëéêüôåñç èåôéêÞ åéêüíá ìå 107 óõíïëéêÜ áíïäéêÝò ìåôï÷Ýò Ýíáíôé 29 ðôùôéêþí. ÕøçëÝò óõíáëëáãÝò êáé äõíáôÜ êÝñäç ãéá ôï äßäõìï ôùí Ðåéñáéþò - Alpha Bank, ðïõ êéíÞèçêáí ðÝñá áðü êÜèå ðñïóäïêßá ðåôõ÷áßíïíôáò Üíïäï 11,76% êáé 8,99% áíôßóôïé÷á ìå áîßá óõíáëëáãþí Üíù ôùí 15 åêáô. ôåì., åíþ éäéáßôåñá äõíáìéêÞ áðïäåß÷èçêå êáé ç êßíçóç ôçò ÅèíéêÞò, õðåñâáßíïíôáò åðéôõ÷þò ôá åðßðåäá ôùí 3,10 åõñþ ìå êëåßóéìï êïíôÜ óôá õøçëÜ çìÝñáò, óôá 3,20 åõñþ ìå +7,74% êáé óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 2,4 åêáô. ôåì. Áðü åêåß êáé ðÝñá êïíôÜ óôá õøçëÜ çìÝñáò ,óôï 0,65 åõñþ ôåñìÜôéóå ç Eurobank åíþ åêôüò ôñáðåæéêü ôáìðëü óßãïõñá ÷ñÞæïõí åðéóÞìáíóçò ïé åðéäüóåéò ôçò Å×ÁÅ, ôçò ÌÝôêá, ôïõ Ìõôéëçíáßïõ, ôïõ ÅëëÜêôùñá ê.Ü., ðïõ ðáñïõóéÜóôçêáí ðñüóöáôá óôï Ëïíäßíï êáé áð' üôé öáßíåôáé óõãêÝíôñùóáí Þäç ôï áãïñáóôéêü åíäéáöÝñïí îÝíùí funds. Ôá çìåñÞóéá êÝñäç ôùí åí ëüãù ìåôï÷þí îåðÝñáóáí ôï 4-5% ìå ôéò çìåñÞóéåò óõíáëëáãÝò íá áõîÜíïíôáé ôáõôü÷ñïíá, åíþ èåôéêÞ ÷ùñßò âÝâáéá åîÜñóåéò õðÞñîå ç óõìðåñéöïñÜ ôùí ðåñéóóïôÝñùí êñáôéêþí ôßôëùí. ÊÝñäç Üíù ôïõ 2,50% ðÝôõ÷å ç ìåôï÷Þ ôïõ ÏËÐ ôåñìáôßæïíôáò óôá 17,12 åõñþ, åíþ óôáèåñÜ áíïäéêÜ óõíÝ÷éóáí ïé ìåôï÷Ýò ôùí ÅÕÄÁÐ, ÏÔÅ, ÏÐÁÐ êá ÄÅÇ. ÔÝëïò, äåí Ýëåéøáí êáé ôá áíïäéêÜ îåóðÜóìáôá óå áñêåôïýò ôßôëïõò ÷áìçëüôåñçò êåöáëáéïðïßçóçò ìå ôéò ìåôï÷Ýò ôùí Fourlis, ÁÂÁÎ, Óùë. Êïñßíèïõ, Folli Follie Group, ÃÅÊÔÅÑÍÁ íá îå÷ùñßæïõí.


12

IÍ & OUT ÔéìÞ: 17,06 €

FOLLI FOLLIE

Áðü ôéò êáëýôåÁ ÃÏÑÁ: ñåò óõíåäñéÜóåéò ôçò

ôåëåõôáßáò ðåñéüäïõ, ç ÷èåóéíÞ ðñþôç ôçò åâäïìÜäáò… êáèþò åß÷å áð' üëá. Êáé üãêïõò (åßíáé åíäåéêôéêü üôé ï óõíïëéêüò ôæßñïò Ýöèáóå óôá 104 åêáô. åõñþ)… êáé êÝñäç (ï ôñáðåæéêüò äåßêôçò åêôïîåýèçêå óôï +9,19%)… • …êáé èåôéêÜ ôå÷íéêÜ óéíéÜëá, ìå ôïí Ãåíéêü Äåßêôç íá îåðåñíÜ ôéò 950 ìïíÜäåò êáé íá âñßóêåôáé óå áðüóôáóç áíáðíïÞò áðü ôéò 980-990 ìïíÜäåò. ãåãïíüò üôé ôï êëßÅßíáé ìá óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ

Ý÷åé âåëôéùèåß áñêåôÜ ôéò ôåëåõôáßåò çìÝñåò ìå ôá èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôùí ðñüóöáôùí ðáñïõóéÜóåùí óôï Ëïíäßíï íá ãßíïíôáé ïñáôÜ ðëÝïí êáé óôá

ôåñìáôéêÜ êáé ôá èåôéêÜ óôïé÷åßá ðïõ áíáêïéíþíïíôáé óå ìáêñïïéêïíïìéêü åðßðåäï… • …íá áõîÜíïõí ôá êßíçôñá ôùí áãïñáóôþí êáé ôçí äéÜèåóç óôáäéáêÜ ôùí îÝíùí íá áíáëÜâïõí ñßóêï. åíäåéêôéêü üôé ìåôïÅ ßíáé ÷Ýò üðùò ôùí Ðåé-

ñáéþò,Alpha, ÌõôéëçíáßïõÌÝôêá, Å×ÁÅ ðïõ ðáñïõóéÜóôçêáí ðñüóöáôá óôï Ëïíäßíï êáé óõãêÝíôñùóáí ôï õøçëü åíäéáöÝñïí ôùí îÝíùí äéá÷åéñéóôþí… • …Üñ÷éóáí íá áíåâÜæïõí óçìáíôéêÜ óôñïöÝò óôï ôåñìáôéêÜ áðïäåéêíýïíôáò üôé ôï åíäéáöÝñïí Ý÷åé áñ÷ßóåé íá ìåôáôñÝðåôáé óå ðñáãìáôéêÝò áãïñÝò.

ÔéìÞ: 1,65 €

J&P ABAÎ

×áñáêôçñéóôéêÞ ç ÐëÝïí ìåôÜ ¼÷é ìüíï äåí ÝÐ ÅÉÑ: Á ÃÏÑÁ(ÉÉ): Ì ÅÔÊ: ÷åé ðôùôéêÞ óõíåäñßôï ÷èåóéíü +4,05% êáé ðåñßðôùóÞ ôçò êáôÜ

ôéò ôåëåõôáßåò óõíåäñéÜóåéò êáé åéäéêüôåñá ÷èåò. Óôï Ëïíäßíï ëÝãåôáé ðùò ç äéïßêçóç åßäå ðÜíù áðü 100 fund managers ðïõ åêðñïóùðïýóáí äéÜöïñåò åðåíäõôéêÝò êáôçãïñßåò (áêüìç êáé emerging markets)… • …êáé áí êñßíïõìå áðü ôçí ÷èåóéíÞ åêôüîåõóç ôçò ìåôï÷Þò óôï +11,76%, ôá ðñÜãìáôá ðÞãáí êáëÜ ãéá ôçí ôñÜðåæá óôï Ëïíäßíï.

Ç

ìåôï÷Þ ãéá äåýôåñç óõíå÷üìåíç óõíåäñßáóç óçìåßùóå ðÜíù áðü 5 åêáô. ôåì. óõíïëéêü üãêï… öåýãïíôáò "óöáßñá" ðÜíù áðü ôï 1,30 åõñþ, óôçí ôéìÞ ôùí 1,33 åõñþ.

ôï êëåßóéìï ôïõ ã.ä. óôéò 977,34 ìïíÜäåò, ôï ïðïßï óçìåéùôÝïí õðïóôçñß÷èçêå áðü áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò ýøïõò 104 åêáô. åõñþ…

• …æçôïýìåíï âñá÷õðñüèåóìá åßíáé ç äéáôÞñçóç ôùí ðñïóöÜôùí êåêôçìÝíùí êáé ôï åðéôõ÷Ýò ôåóôÜñéóìá ôùí äõíÜìåùí ôçò áãïñÜò óôéò 980990 ìïíÜäåò ðïõ áðáéôåß áíåâáóìÝíïõò üãêïõò êáé äõíáìéêÞ. áí óõíå÷ßóåé ìå Ð Üíôùò, ôïõò ßäéïõò, ÷èåóéíïýò

ñõèìïýò äåí áðïêëåßåôáé ìéá èåôéêÞ Ýêâáóç ôïõ åã÷åéñÞìáôïò. ÂÝâáéá áêüìá åßíáé ó÷åôéêÜ íùñßò ãéá íá äïèïýí ðéï áóöáëÞ óõìðåñÜóìáôá.

ÉBG: ÁõîÜíåé ôçí ôéìÞ-óôü÷ï óôá 9,2 åõñþ ãéá ôïí ÏÐÁÐ å áýîçóç ôçò ôéìÞò -óôü÷ïõ óôá 9,2 åõñþ áðü 7,5 ðñéí ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôïõ ÏÐÁÐ, ðñï÷þñçóå ç IBG, Ó áíáâáèìßæïíôáò ðáñÜëëçëá ôç óýóôáóç óå "áãïñÜ". ¼ðùò åîçãïýí ïé áíáëõôÝò ôçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò ç áýîçóç ôçò ôéìÞò - óôü÷ïõ áðïäßäåôáé, ìåôáîý Üëëùí óôçí åîÜëåéøç ôçò áâåâáéüôçôáò áíáöïñéêÜ ìå ôï èÝìá ôçò éäéùôéêïðïßçóçò, ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò ãéá ôá ÊñáôéêÜ Ëá÷åßá, ôéò áíèåêôéêÝò åðéäüóåéò óôá ôñÝ÷ïíôá ôõ÷åñÜ ðáé÷íßäéá åí ìÝóù åíüò äýóêïëïõ ìáêñïïéêïíïìéêïý ðåñéâÜëëïíôïò áëëÜ êáé óôçí âåëôßùóç ôùí ðñïïðôéêþí ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. Åðßóçò, ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ õðïâáèìßæåé ôéò åêôéìÞóåéò ôçò ãéá ôá êáèáñÜ êÝñäç ôïõ ÏÐÁÐ ôï 2013, ëüãù óôá õøçëüôåñá ôùí áíáìåíüìåíùí Ýîïäá äéáíïìÞò êáé ôá ôïðïèåôåß óôá 133 åêáô. åõñþ (áðü 150 åêáô. åõñþ ðñïçãïõìÝíùò), õøçëüôåñá óå ó÷Ýóç ìå ôéò åêôéìÞóåéò ôçò äéïßêçóçò ôïõ Ïñãáíéóìïý, åíþ åêôéìÜ üôé èá åìöáíßóåé ôï ßäéï äéÜóôçìá ðùëÞóåéò ýøïõò 3,5

XPHMATIÓTHPIO TPITH 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

áóç êáôÜ ôéò ôåëåõôáßåò 6 óõíåäñéÜóåéò… áëëÜ ÷èåò êáôÜöåñå íá ðåñÜóåé åðéôõ÷þò êáé ôá åðßðåäá ôùí 11 åõñþ, äßíïíôáò Üêñùò éêáíïðïéçôéêü êëåßóéìï óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 11,40 åõñþ. • Ìå +4,59% êáé óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò áõîçìÝíåò óôá 59.000 ôåì. äéêáéþíïíôáò áðüëõôá üóïõò Üñ÷éóáí ôï ÷ôßóéìï èÝóåùí óôá ðñüóöáôá åðßðåäá ôùí 10 åõñþ… • …ðñïóäïêþíôáò êáé Ýíá èåôéêü áðïôÝëåóìá áðü ôï Ëïíäßíï.

Á

ÂÁÎ: ¸÷åé äéáöïñïðïéÞóåé áñêåôÜ ôçí ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ ôïõ óõìðåñéöïñÜ êáôÜ ôéò ôåëåõôáßåò 9 óõíåäñéÜóåéò, áíåâÜæïíôáò êáé ôïõò üãêïõò ôçò, áëëÜ êáé ôç äéÜèåóç ôçò íá êéíçèåß ðñïò ôï 1,70 åõñþ ðïõ áðïôåëåß âñá÷õðñüèåóìï "ï÷õñü". • ÊéíÞèçêå êáé ÷èåò ìüíéìá èåôéêÜ ìå âåëôéùìÝíåò óõíáëëáãÝò ó÷åäüí 32.000 ôåì. êáé êßíçóç Ýùò ôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 1,65 åõñþ üðïõ êáé Ýêëåéóå, óõìðëçñþíïíôáò ôçí 7ç èåôéêÞ óõíåäñßáóç óôéò ôåëåõôáßåò 9.

ÓéãÜ ðïõ èá Ö ÖÃÊÑÐ: ôï âÜëåé êÜôù… åéäéêÜ ôþñá ðïõ öôéÜ÷íåé êáé ôï óõíïëéêüôåñï êëßìá.

äéó. åõñþ. ÔÝëïò, óçìåéþíåôáé üôé ç ìåôï÷Þ ôïõ Ïñãáíéóìïý óôçí ÷èåóéíÞ óõíåäñßáóç êéíÞèçêå áíïäéêÜ öèÜíïíôáò óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 7,58 åõñþ üðïõ êáé Ýêëåéóå óçìåéþíïíôáò êÝñäç 1,74% åí ìÝóù óõíïëéêþí óõíáëëáãþí ýøïõò 818.000 ôåì.

• Ôï äéÞìåñï ðéóùãýñéóìÜ ôçò êáé ç áñ÷éêÞ ÷èåóéíÞ ôçò äéïëßóèçóç Ýùò ôá 16,05 åõñþ… äåí Üñãçóå íá âãÜëåé áãïñáóôÝò ðïõ åêìåôáëëåýôçêáí ðëÞñùò êáé ôçí åõêáéñßá êáé ôçí Ýöåñáí åê íÝïõ

óôá ãíþñéìá åðßðåäá ôùí 17 åõñþ. ÁðïññïÖ ÖÃÊÑÐ(ÉÉ): öþíôáò óõíïëéêÞ ðñï-

óöïñÜ 69.000 ôåì. Ýêëåéóå óôá 17,06 åõñþ…äßíïíôáò êÝñäç 3,39%.

Ç ðñüóöáôç ïÌ ÐÅËÁ: ëéãïÞìåñç óõóóþñåõ-

óç óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 8 åõñþ, áðÝäùóå êáñðïýò ìå ôçí ðñþôç åõêáéñßá… åðéôõã÷Üíïíôáò ÷èåò íá âñåèåß åê íÝïõ óôá8,30 åõñþ. • Ìå êÝñäç 3,75% êáé ìå âåëôéùìÝíåò óõíáëëáãÝò ýøïõò 98.000 ôåì.

Óõíå÷ßæåôáé à ÅÊÔÅÑÍÁ: ôï ÷ôßóéìï èÝóåùí ðÜíù

áðü ôá 2 åõñþ äßíïíôáò êáé ðÜëé ñõèìü óôçí ìåôï÷Þ.

• Ìå 205.000 ôåì. ÷èåò ðÝñáóå Üíåôá êáé ôá 2,20 åõñþ… ãéá íá ôåñìáôßóåé óôá õøçëÜ ó÷åäüí çìÝñáò, óôá 2,22 åõñþ ìå +3,26% êáé óå áðüóôáóç áíáðíïÞò áðü ôçí áðïôßìçóç ôùí 200 åêáô. åõñþ. ¸÷åé åêôïíùèåß Ð ËÁÈ: óçìáíôéêÜ ç ðñïóöï-

ñÜ óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 1,20 åõñþ… äßíïíôáò Ýôóé óôéò ëéãïóôÝò, ïìïëïãïõìÝíùò áêüìá, áãïñÝò íá ôçí êñáôÞóïõí õøçëüôåñá êáé ðÜíù áðü ôï 1,20 åõñþ. • ×èåò êÝñäéóå 2,46% ôåñìáôßæïíôáò óôï 1,25 åõñþ, áðïññïöþíôáò óõíïëéêÞ ðñïóöïñÜ ýøïõò 41.000 ôåì. ÊáëÞ óáò çìÝñá Ì. ÔæéâåëÝêá m_tziveleka@motorpress.gr


IÍ & OUT

XPHMATIÓTHPIO TPITH 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ÅÐÉËÏÃÅÓ

6ìçíá, 9ìçíá, 12ìçíá... ÉäÝôå êáé ó÷üëéá óôç äéðëáíÞ óôÞëç...

ÔÑÁÐÅÆÅÓ - áðÜíôçóç: Ç óôÞëç âãÞêå áíïéêôÜ êáé õðÝñ ôùí áãïñþí óå ìåôï÷Ýò ôïõò üôáí êáíåßò - ó÷åäüí - äåí ôïëìïýóå íá ôï ''øéèõñßóåé'' öïâïýìåíïò ôïí... æïõñëïìáíäýá...

*** ÐÅÉÑÔÐ: ÃñÜöáìå ÷èåò üôé ...4ç óõíåäñßáóç óôï ðëçí ãéá ôï warrant ôçò Ðåéñáéþò óôéò ôåëåõôáßåò 5(!), ìå ôïí Ã.Ä. íá Ý÷åé Ýíá åíôõðùóéáêü 6-1 õðÝñ ôïõ...

!

*** áé ïé ôéìÝò åéóüäïõ Þóáí óõãêåêñéìÝíåò, îåêÜèáñåò... êáé ôéò Ýêáíå ôï ôáìðëü... ÊÜôù áðü ôï 0,4000 ç ÁËÖÁ, êÜôù áðü ôï 0,9500 êáé 0,9000 ç ÐÅÉÑ êáé êÜôù áðü ôá 2,4000 êáé 2,200 ç ÅÔÅ...

Ê

• Êáé üôé ðáñáôçñåßôáé ìßá áðßóôåõôç óõóóþñåõóç ãýñù áðü ôï 0,7000 üðïõ áíôáëëÜóóïíôáé êáé ìåãÜëá ðáêÝôá... Ìáò èõìßæåé áíÜëïãç - ó÷åäüí ßäéá - óõìðåñéöïñÜ ðïõ åß÷å ôï ÁËÖÁÔÐ...Ôï ïðïßï ìüëéò îÝöõãå áðü ôï 0,7000 óå ÷ñüíï "dt" åß÷å îåðåñÜóåé ôï 1,0000 åõñþ...

!

*** ÏËÕÌÐ: Óôï 1,2500 åõñþ êáé ðïëý êïíôÜ óôï éóôïñéêü ÷áìçëü ôçò ìå ôçí ê/öóç ôïõ ïìßëïõ óôá 41,4 åêáô. åõñþ. Åíüò ïìßëïõ ðïõ ïöåßëåé óôéò ôñÜðåæåò ìüëéò 19 åêáô. êáé åßíáé êÜôï÷ïò ìßáò ðåñéïõóßáò, áìýèçôçò óå áîßá...

• Óýìöùíá ìå ôïõò ôå÷íéêïýò áíáëõôÝò ôçò óôÞëçò õðÜñ÷åé ìßá éó÷õñÞ áíôßóôáóç óôï åðßðåäï ôïõ 0,7400 -0,7450 ôçí ïðïßá áí äéáóðÜóåé, ôüôå èá äåé åíôåëþò äéáöïñåôéêÜ íïýìåñá...

!

*** ÐÅÉÑÔÐ(ÉÉ): Êáé ÷èåò ôçñïõìÝíùí ôùí áíáëïãéþí Þôáí óáí íá ìçí Ýêáíå êÜôé ôï èåôéêü ðáñÜ ôï - åðéôÝëïõò - óõí 6% óôï 0,7370 åõñþ. Ìå ôçí ìåôï÷Þ ôçò ÐÅÉÑ óôï +11,8% êáé óôï 1,3300 åõñþ. (1,33 + 0,7370 = 2,0670 åõñþ êáé well in the money.. ).

*** ÅÔÅÔÐ: ÐáñÜ ôï +5% êáé ôçí áíáññß÷çóç îáíÜ óôï 1 åõñþ, ôáðåéíÞ åêôßìçóç ôçò óôÞëçò ðáñáìÝíåé ôï üôé áêüìç äåí Ý÷ïõìå äåé êáé ðïëëÜ áðü ôï warrant ôçò ÅÔÅ Âank. ¹ ãéá íá áêñéâïëïãïýìå, áêüìç äåí Ý÷ïõìå äåé ôßðïôá...Óå áíïäéêÞ ôñï÷éÜ êáé ìå óêïñ 7-2 âñÝèçêå áðü ôï 0,8300 óôï 0,9960 åõñþ.

*** ÌÏ×ËÏÓ: ÁðïôéìÜôáé óôç ôéìÞ ôïõ 1,6200 åõñþ óå 7,43 åêáô. åõñþ. Ç êáèáñÞ èÝóç áíÝñ÷åôáé óå 46 åêáô. åõñþ ìå ôçí book value ôçò ìåôï÷Þò íá áíÝñ÷åôáé óå 10,0000 åõñþ. Ï äåßêôçò äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï ðïëý ÷áìçëü 0,17...

!

• Óôï â' ôñßìçíï ôçò ôñÝ÷ïõóáò ÷ñÞóçò êáôáãñÜöåé èåôéêü áðïôÝëåóìá 0,62 åêáô. åõñþ... ÊáôÝ÷åé ôï 12% ôïõ Porto Carras...

!

*** ÅËÂÁË: Ôï ìáêñÜí êáëýôåñï êïììÜôé ôïõ ïìßëïõ, åî ïõ êáé ï ðáñáìåñéóìüò ôïõ ôßôëïõ óôï ôáìðëü, ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïùèçèïýí ôá... ''äéáìÜíôéá'' ôïõ. ÊÜèå óýãêñéóç ôçò åôáéñåßáò ìå ôéò õðüëïéðåò èõãáôñéêÝò ôïõ åßíáé áðëÜ Ýíá êáêüãïõóôï áíÝêäïôï...

• Óôï â' ôñßìçíï åðÝóôñåøå óôá êÝñäç, ìåôÜ áðü ðÜñá ðÜñá ðïëëÜ æçìéïãéüíá 3ìçíá,

• ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ: 547,7 åêáô. êáé äåßêôçò äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï 0,43. Óôá 9 åêáô. áíÞëèáí ïé èåôéêÝò ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Ç ëïãéóôéêÞ áîßá ìåôï÷Þò óôá 4,4100 ìå ôéìÞ óôï ôáìðëü 1,900 åõñþ êáé ç ó÷Ýóç P/BV óôï 0,43.

!

*** BIOÓÊ- Unibios: Book value 0,7800 åõñþ êáé óôï ôáìðëü 0,2530 åõñþ ìå ôçí ê/öóç óôá 3,7 åêáô. åõñþ êáé ìå ôçí åôáéñåßá íá Ý÷åé áíáóôñÝøåé êÜèå ôé ôï áñíçôéêü ôïõ ðáñåëèüíôïò ôçò, áñ÷Þò ãåíïìÝíçò ìå ôçí äñáóôçñéüôçôÜ ôçò.

TÑÁÐÅÆÁ ÐÅÉÑÁÉÙÓ

ÔéìÞ: 0,253 €

!

*** ÔÅ×ÍÉÊÇ ÏËÕÌÐÉÁÊÇ: Contrarian êáé îåñïêÝöáëç ç óôÞëç ðáñáìÝíåé éäéáßôåñá èåôéêÞ ãéá ôçí ÏËÕÌÐ ðïõ äéáðñáãìáôåýåôáé óå ìßá ôéìÞ ðïõ áðïôåëåß ôïí ïñéóìü ôïõ ðéï êáêüãïõóôïõ áóôåßïõ...

!

UNIBIOS

13

!

ÔéìÞ: 1,33 €

Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôçò ìå ôçí Üðïøç ôïõ áíáëõôÞ Ð ÑÏÓÏ×Ç: Ó ýìöùíá ôçò Solidus Sec., óáí ðéèáíüôåñï óåíÜÄõíáìéêÞ Á×ÅÐÅÕ ç ðñþôç ðñïáéñåôé-

êÞ çìåñïìçíßá åîÜóêçóçò ôùí warrants åßíáé ãéá ôçí Alpha Bank óôéò 10/12/2013, ìå ôéìÞ åîÜóêçóçò ôá 0,4488 åõñþ êáé ãéá êÜèå warrant áíôéóôïé÷ïýí 7,41 ìåôï÷Ýò.

ñéï äåß÷íåé ç äéáôÞñçóç ôïõ èåôéêïý êëßìáôïò ìÝ÷ñé ôéò ÃåñìáíéêÝò åêëïãÝò, åíþ áíïäéêÞ äéáöõãÞ õøçëüôåñá ôùí 980 ìïíÜäùí èá áíïßîåé ôïí äñüìï ãéá êßíçóç ðñïò ôéò 1050 ìïíÜäåò.

ÅèíéêÞ ç ðñþôç çìåñïìçíßá åßíáé nibios (ÌÜíïò ×áôæçäÜêçò): Ðïëý êïà éáóôéòôçí26/12/2013 (ðéèáíüôáôá èá ìåôáU íôÜ óôï turnaround Ýöôáóå o äéêüò ôçò öåñèåß ëüãù áñãßáò), ìå ôéìÞ åîÜóêçóçò ôá 4,3758 åõñþ êáé óå êÜèå warrant áíôéóôïé÷ïýí 8,23 ìåôï÷Ýò.

Ê

áé ôÝëïò ãéá ôçí Ðåéñáéþò ç ðñþôç çìåñïìçíßá åßíáé óôéò 2/1/2014, ç ôéìÞ åîÜóêçóçò åßíáé óôá 1,7340 åõñþ êáé óå êÜèå warrant áíôéóôïé÷ïýí 4,476 ìåôï÷Ýò.

O

I EIÄÉÊÏÉ ìáò ãñÜöïõí: "Ìå óçìáíôéêÞ Üíïäï ôùí Ôñáðåæéêþí ôßôëùí ðïõ ðëÝïí Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ óõììåôï÷Þ óôïí Äåßêôç, îåêßíçóå ç åâäïìÜäá" áíáöÝñåé ï ÓÝñãéïò Ìåëá÷ñïéíüò.

¼

óï ðëçóéÜæåé ç ðñþôç ðåñßïäïò åîÜóêçóçò ôùí warrants, èá ãßíåé ðñïóðÜèåéá ïé ôéìÝò ôùí Ôñáðåæéêþí ìåôï÷þí íá ðñïóåããßóïõí Þ êáé íá îåðåñÜóïõí ôéò ôéìÝò áðü ôéò ðñüóöáôåò ÁÌÊ (ç ìåôï÷Þ ôçò Alpha Bank Þäç êéíåßôáé óçìáíôéêÜ øçëüôåñá).

È

åôéêü óçìÜäé ãéá ôçí ÁãïñÜ åßíáé ç Üíïäïò ôïõ ôßôëïõ ôçò Å×ÁÅ, êáèþò ôïðïèåôïýíôáé ÷áñôïöõëÜêéá ðïõ ðïíôÜñïõí óå áõîçìÝíïõò ôæßñïõò óôçí ÁãïñÜ. Üíïäïò åß÷å ôçí éäéáéôåñüôçôá Ç ÷èåóéíÞ ôïõ ðëïõñáëéóìïý ôùí êéíÞóåùí, ìå á-

ðïôÝëåóìá ôï óýíïëï ôùí ôßôëùí ôïõ FTSE25 íá êëåßóåé ìå èåôéêü ðñüóçìï, åíþ áðü ôéò ìåôï÷Ýò ôïõ FTSEM, óå áñíçôéêü Ýäáöïò Ýêëåéóáí ìüíï ïé ÅÂÆ êáé Éêôßíïò. êñßíåôáé êáé ôï ãåãïíüò üôé ïé È åôéêü ñåõóôïðïéÞóåéò ðïõ ðáñïõóéÜóôçêáí

óôï ôåëåõôáßï çìßùñï ôçò óõíåäñßáóçò ôçò ÐáñáóêåõÞò, áêüìá êáé áí åß÷áí óõíÝ÷åéá, áðïññïöÞèçêáí åýêïëá óÞìåñá ìå áðïôÝëåóìá ôïí áõîçìÝíï üãêï óõíáëëáãþí.

üìéëïò, ìåéþíïíôáò ôéò æçìßåò ôçò óôá 65.000 åõñþ, áðü 1 åêáô. åõñþ ðÝñõóé.

åêåßíï ðïõ ìåôñÜåé ðéï ðïëý åß¼ìùò íáé ôï ãåãïíüò üôé óôï â' ôñßìçíï ç å-

ôáéñåßá Ý÷åé ðåñÜóåé óå êÝñäç ôüóï óå ëåéôïõñãéêü üóï êáé åðßðåäï êáèáñþí êåñäþí áõôü ëüãù êõñßùò ôçò ìåßùóçò ôùí Ê ÁÉ÷ñçìáôïïéêïíïìéêþí åîüäùí (832.000 åõñþ ðÝñõóé). ÊáëÞ åéêüíá óå ôæßñï êáé ëåéôïõñãéêÜ, ôï turnaround åßíáé ìÝóá óôéò äõíáôüôçôÝò ôçò.

Ìéêñü äéÜóôçìá ôçí ÷ùñßæåé áðü ôçí ÅÅÅ: êáôáãñáöÞ íÝïõ éóôïñéêïý õøçëïý(!) ðïõ èá åðéôåõ÷èåß ìå êëåéóßìáôá õøçëüôåñá ôùí 22,60 åõñþ, åíþ ç åðüìåíç óçìáíôéêÞ ôå÷íéêÞ áíôßóôáóç åíôïðßæåôáé óôá 24,00 åõñþ.

Coca Cola Hellenic Bottling ÇÅëëçíéêÞ Company áíáìÝíåôáé íá åéóÝëèåé óôïí äåßêôç FTSE 100, ìå ôéò áëëáãÝò óôï äåßêôç íá áíáêïéíþíïíôáé åíôüò ôçò åâäïìÜäáò, óýìöùíá ìå ôïõò Financial Times.

ÊáôÝãñáøå êëåßóéìï õøçëüôåñá ÌÅÔÊÁ: áðü ôçí áíôßóôáóç ôùí 11,32 åõñþ, å-

íþ ç õðÝñâáóç ôùí 11,30 åõñþ åðáíÝöåñå ôïí ôßôëï óå âñá÷õðñüèåóìï áíïäéêü êáíÜëé. Åðüìåíç óçìáíôéêÞ áíôßóôáóç óôá 12,00 åõñþ. áöïñÜ áõôïýò ðïõ åðéêåíôñþ¼óïí íïõí ôï åíäéáöÝñïí ôïõò óôï Ôñáðå-

æéêü ôáìðëü, åðüìåíç áíôßóôáóç ãéá ôïí Ôñáðåæéêü äåßêôç åßíáé óôéò 165 ìïíÜäåò, ãéá ôïí ôßôëï ôçò Alpha Bank óôá 0,6000 åõñþ, ôçò ÅèíéêÞò óôá 3,24 åõñþ êáé ôçò Ðåéñáéþò óôá 1,70 åõñþ. Á.Ô.

•Ôá áíáãñáöüìåíá óôéò óåëßäåò ÉÍ & OUT äåí áðïôåëïýí ðñïôñïðÞ ðñïò ðþëçóç Þ áãïñÜ ìåôï÷þí. Áðïôåëïýí ðñïúüíôá ìåëÝôçò êáé åêôßìçóçò ôùí óõíôáêôþí ôùí óåëßäùí áõôþí.


14

IÍ & OUT

EËÁÓÔÑÏÍ

É óôçí ßäéá ïéêïãÝíåéá. ''ÁÔÐ: Óáí íá ìçí áíÞêåé

ðüðáéäï'' ðñáãìáôéêü, ÷ùñßò íá ìðïñåß êáíåßò íá ëÜâåé ìßá ðåéóôéêÞ áðÜíôçóç. Ìå Ýíá ìüëéò èåôéêü ðñüóçìï óôéò ðñüóöáôåò 15 óõíåäñéÜóåéò • åíþ óå ðïëëÝò åî áõôþí äåí êÜíåé êáí ðñÜîç óôï ôáìðëü. Ôçí ßäéá óôéãìÞ ï ''Ê'' äéáðñáãìáôåýåôáé 10 ïëüêëçñá åõñþ õøçëüôåñá.

Ô óôï +3,7% áöïý ðñïçÉÔÊ: ÍÝá Üíïäïò ÷èåò

ãïõìÝíùò åß÷å âñåèåß óôï 1,7% êáé óôá 15,4000 åõñþ. Óôï ìåßïí äüèçêáí ìÜëéóôá ôá 5700 ôì÷ áðü ôá óõíïëéêÜ 54.000 ðïõ Üëëáîáí ÷Ýñéá.

ÔéìÞ: 0,699 €

ãéá íá ïëïêëçñþóåé ðÜíù áðü ôá 6,5000 åõñþ ìå Üíïäï 2,8% óôá 6,5500. Êáé ðÜëé áîéïðñüóåêôïò ï üãêïò ôçò, óôá 170.000 ôì÷. Ìå ôçí ìåôï÷Þ áó÷ïëïýíôáé éó÷õñïß ''ðáßêôåò'', çìåäáðÞò ðñïÝëåõóçò.

F

ourlis: Áíáêïßíùóå üôé ôçí ÄåõôÝñá 9 Óåðôåìâñßïõ êáé óýìöùíá ìå áðüöáóç ôïõ ä.ó ðñï÷þñçóå óôçí ðþëçóç 0,52 åêáô. éäßùí ìåôï÷þí óôçí ôéìÞ ôùí 2,59 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ Ýíáíôé óõíïëéêïý ôéìÞìáôïò 1.403.645,32 åõñþ.

Ö

• ÓõìðëÞñùóå 5ç óåñß áíïäéêÞ åìöÜíéóç óôéò ïèüíåò ìáò êáé âñÝèçêå äýï ïëüêëçñá åõñþ õøçëüôåñá áðü ôï êëåßóéìï ôçò 2áò Óåðôåìâñßïõ.

ÑËÊ: Óçìåéþíåôáé üôé êáôüðéí ôçò óõãêåêñéìÝíçò ðñÜîçò ç Fourlis äåí åßíáé ðëÝïí êÜôï÷ïò éäßùí ìåôï÷þí. Íá ìáò Ýëåãáí êáé ôï êüóôïò ôùí áãïñþí ôçò, èá Þôáí ðéï ðëÞñåò ôï report... Ç ìô÷ Ýêëåéóå ìå Üíïäï 6,9% óôá 2,6500 åõñþ ðñáãìáôïðïéþíôáò åðéðëÝïí óõíáëëáãÝò 147.00 ôì÷.

Ö

Ð

ÖÃÊÑÐ: Áðü ôï -2,8% êáé óôá 16,04000 Ýäùóå êáëü ìåñïêÜìáôï óôïõò traders ðïõ ôïí åíôüðéóáí íá äéáðñáãìáôåýåôáé óôï ìåßïí ãéá 9ç öïñÜ óôéò ðñüóöáôåò 10 çìÝñåò óôï ðßíáêá ôïõ ×.Á. ÌÜëéóôá äüèçêáí êáé áñêåôÜ êïììÜôéá, 23.800 ôïí áñéèìü.

Ö âñÞêå óôï +3,4% êáé

ÐÁÊ: Ç ìéêñïýëá áõôÞ ìô÷ êáé áäõíáìßá ôçò óôÞëçò (ç ïðïßá åêôéìïýìå üôé èá êÜíåé ðïëý ÷áñïýìåíïõò ôïõò åðåíäõôÝò ìåôü÷ïõò ôçò ðñïóå÷þò) Ýêëåéóå ÷èåò ðÜíù áðü ôï 0,7000 åõñþ ìå Üíïäï 5,225 êáé ôï êõñéüôåñï áðïññïöþíôáò 7000 êáé ðëÝïí ôì÷.

ÖÃÊÑÐ(ÉÉ): Ç ëÞîç ôïí

óôá 17,0600 åõñþ, áöïý Ýêáíå êáé ìßá åðßåóêåøç áðü ôá 17,20-12,27 åõñþ...Óõíïëéêüò üãêïò 68.426 ôì÷ áîßáò 1,14 åêáô. åõñþ.

Å

ÕÄÁÐ: Ïýôå ìßá óôéãìÞ êéíÞèçêå óôï ìåßïí ÷èåò,

 öèÜóåé, íá èåùñïýìå

Ï áðü 7,50 ðñéí áõîÜíåé

ÐÁÐ: Óôá 9,20 åõñþ

ôçí ôéìÞ-óôü÷ï ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôïõ ç IBG áíáâáèìßæïíôáò ðáñÜëëçëá ôçí óýóôáóç óå ÁÃÏÑÁ áðü ÓÕÓÓÙÑÅÕÓÇ.

Ï äïõí ôçí áýîçóç ôçò

ÔÉÔÁÍ (Ð)

äéó. ôï 2013. Óôç ôéìÞ ôùí 9,2000 ï ïñãáíéóìüò èá áðïôéìçèåß óå 2,94 äéó. êáé èá äéáðñáãìáôåýåôáé 22 öïñÝò ôá êÝñäç ôïõ. ÌÜëéóôá... Êáé ìå ôï p/bv êïíôÜ óôï 3. Äýï öïñÝò ìÜëéóôá...

É áíáëõôÝò ôçò áðïäß-

ôéìÞò - óôü÷ïõ ìåôáîý Üëëùí óôçí åîÜëåéøç ôçò áâåâáéüôçôáò óå ü,ôé áöïñÜ ôï èÝìá ôçò éäéùôéêïðïßçóçò áëëÜ êáé óôçí âåëôßùóç ôùí ðñïïðôéêþí ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò.

Ì ìÞóåéò ôçò ÷ñçìáôé-

Á

ÑÁÉÃ: ¸ðñåðå êÜðïéá óôéãìÞ íá äéïñèþóåé, íá ðÜñåé êÜðïéåò áíÜóåò... ÁëëÜ êáé ðÜëé êñÜôçóå ãåñÜ, óôá 3,9900 åõñþ áðïññïöþíôáò 31.131 ôì÷ êáé æçôþíôáò ìåñéêÝò ÷éë. êïììÜôéá áêüìá ìåôÜ ôï êëåßóéìï ôùí äçìïðñáóéþí...

å âÜóç ôéò íÝåò åêôé-

óôçñéáêÞò ï ÏÐÁÐ èá êáôáãñÜøåé êáèáñÜ êÝñäç 133 åêáô. êáé ðùëÞóåéò 3,5

Ð

ÅÉÑÔÐ: ÃñÜöáìå ÷èåò üôé ...ÔÝôáñôç áñíçôéêÞ åìöÜíéóç ãéá ôï ÐÅÉÑÔÐ óôéò ôåëåõôáßåò 5 (!), ìå ôïí

ÔéìÞ: 6,46 €

Ã.Ä. íá Ý÷åé Ýíá åíôõðùóéáêü 6-1 õðÝñ ôïõ...

Å

éäéêÜ óôï ÐÅÉÑÔÐ ðáñáôçñåßôáé ìßá áðßóôåõôç óõóóþñåõóç ãýñù áðü ôï 0,7000 üðïõ áíôáëëÜóóïíôáé êáé ìåãÜëá ðáêÝôá... Ìáò èõìßæåé áíÜëïãç - ó÷åäüí ßäéá - óõìðåñéöïñÜ ðïõ åß÷å ôï ÁËÖÁÔÐ...

Ê áóç ôçñïõìÝíùí ôùí á-

ÁÉ óôç ÷èåóéíÞ óõíåäñß-

íáëïãéþí Þôáí óáí íá ìçí Ýêáíå êÜôé ôï èåôéêü ðáñÜ ôï - åðéôÝëïõò - óõí 6% óôï 0,7370 åõñþ. Ìå ôçí ìåôï÷Þ ôçò ÐÅÉÑ óôï +11,8% êáé óôï 1,3300 åõñþ. ( 1,33 + 0,7370 = 2,0670 åõñþ êáé well in the money ).

Å êü ôçò éóôïñéêü êáôþôáôï óôï ËÁÓÔÑÏÍ: Ç ìåôï÷Þ áðü ôï äé-

Õ ïé ÷Üñáêåò - ìßá éó÷õ-

ÐÁÑ×ÅÉ - Ýôóé ìáò ëÝíå

ñÞ áíôßóôáóç óôï 0,7400 -0,7450 ôçí ïðïßá áí äéáóðÜóåé, ôüôå èá äåé åíôåëþò äéáöïñåôéêÜ íïýìåñá...

Å êáé ôçí áíáññß÷çóç îá-

ÔÅÔÐ: ÐáñÜ ôï +5%

íÜ óôï 1 åõñþ, ôáðåéíÞ åêôßìçóç ôçò óôÞëçò ðáñáìÝíåé ôï üôé áêüìç äåí Ý÷ïõìå äåé êáé ðïëëÜ áðü ôï warrant ôçò ÅÔÅ Âank. ¹ ãéá íá áêñéâïëïãïýìå, áêüìç äåí Ý÷ïõìå äåé ôßðïôá... • Óå áíïäéêÞ ôñï÷éÜ êáé ìå óêïñ 7-2 âñÝèçêå áðü ôï 0,8300 óôï 0,9960 åõñþ. Á.Ô.

êýêëïò åñãáóéþí áíÞëèå óå 24,2 åêáô. åõñþ Ýíáíôé ôùí 27,8 åêáô. ðÝñõóé.

0,3500 äéÝíõóå ìßá áðüóôáóç ìÝ÷ñé ôï 0,9700 óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2013.

¸

Å ðåëÜôåò 19,5 åêáô. åõñþ (áðü

Ô áíÝñ÷ïíôáí óå 71,1 åêáô. Ôá ôá-

Ô ìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá ôïõ ïìßëïõ

ËÁÓÔÑÏÍ(ÉÉ): ÁðáéôÞóåéò áðü

êôïôå ãýñéóå ðßóù óôï... 0,5120 ôïí ðåñáóìÝíï Áðñßëéï êáé ôþñá ðñïóðáèåß íá êôßóåé ìßá æþíç óôÞñéîçò óôç ðåñéï÷Þ 0,6500 ìå 0,7000 åõñþ.

25,9 åêáô.), åíþ ôá Üõëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ôïõ áðïôéìþíôáé óå ìçäÝí, ìå ôá áðïèÝìáôá óå 18,3 åêáô. åõñþ.

Á ßäéá êåöÜëáéá óôéò 30.6.2012

ìåéáêÜ äéáèÝóéìá óôá 19,4 åêáô. èåôéêÝò ïé ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáôÜ 5 åêáô. áðü áñíçôéêÝò 5 åêáô. ðÝñõóé

ËÅÐÅÔÅ, åäþ Ý÷ïõìå

Üîéï áíáöïñÜò ôï ãåãïíüò üôé ìßá ìéêñÞ êáé ðïëëÜ õðïó÷üìåíç ìô÷ êÜíåé óõíáëëáãÝò ìåñéêþí ÷éëéÜäùí ôì÷. ÁðïôéìÜôáé óå 2,8 åêáô. åõñþ, áëëÜ êáíïíéêÜ Ýðñåðå Þäç íá âñéóêüôáí ðïëý õøçëüôåñá.

XPHMATIÓTHPIO TPITH 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

á éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþ-

÷åôáé óôï 0,29 áöïý Ý÷ïõìå... äÜíåéá 39,7 åêáô. åõñþ - ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá 19,4 åêáô. åõñþ: (äéÜ) 71,1 åêáô. åõñþ.

ÍÙ ï ôñáðåæéêüò äáíåéóìüò ìåéþèçêå êé Üëëï óôá 39,7 åêáô. (áðü ôá 55,5 åêáô. åõñþ óôéò 30.9.2012)...

• Ôï ìéêôü êÝñäïò ôïõ ïìßëïõ êáôÜ ôï 6ìçíï ôçò ÷ñÞóçò ôïõ 2013 áíÞëèå óå 2,22 åêáô. åõñþ Ýíáíôé ôùí 2,08 åêáô. åõñþ êáôÜ ôï áíôßóôïé÷ï ôïõ 2012.

Å ÷ëåõóçò ôùí ìåôü÷ùí ôçò áíÝñ-

• Áðáó÷ïëåß ðñïóùðéêü 150 áôüìùí Ýíáíôé ôùí 218 ðÝñõóé êáé ï

Å

ËÓÔÑ: Ï äåßêôçò äáíåéáêÞò ìü-

Ý÷ïõí áðïôéìçèåß óå 47,4 åêáô. åõñþ. Ìå ôçí ê/öóç ôçò óå 13 åêáô. åõñþ ðåñßðïõ êáé ìå ôçí ó÷Ýóç P/BV íá äéáìïñöþíåôáé óôï 0,18. • ÏíïìáóôéêÞ áîßá óôï 1,00 êáé ëïãéóôéêÞ óôá 3,8000 åõñþ. Îåêßíçìá 2013 áðü ôï 0,8330 åõñþ. ×áì- õøçëÜ 12ìÞíïõ: 0,4420 êáé 0,9700. Óôï 0,6990 ôþñá. Á.Ô.


XPHMATIÓTHPIO TPITH 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ÌÏ×ËÏÓ

ÌåôÜ ôçí Ì Ï×ËÏÓ: áðüó÷éóç ôïõ êáôá-

óêåõáóôéêïý êëÜäïõ ôùí åí åîåëßîåé äçìïóßùí Ýñãùí êáé åéóöïñÜ óôçí åôáéñåßá ôïõ ïìßëïõ ôçò Ôå÷íéêÞò ÏëõìðéáêÞò, ÐÏÑÔÏ ÊÁÑÑÁÓ ÁÅ, óõíÝ÷éóå ôéò êáôáóêåõáóôéêÝò ôïõ äñáóôçñéüôçôåò ìå ôá éäéùôéêÜ åêôåëïýìåíá Ýñãá..

ôïõ á' åîáìÞíïõ Å ÍÔÏÓ 2013 óõíå÷ßæåé ôçí å-

êôÝëåóç ôùí Þäç áíáëçöèÝíôùí Ýñãùí ôïõ. Ôïõ Ýñãïõ "Contract 5R16: Rehabilitation DN 56 Craiova - Calafat", ðñïûðïëïãéóìïý 18.000.000 åõñþ ðåñßðïõ ðëÝïí áíáèåþñçóçò êáé ÖÐÁ, ãéá ëïãáñéáóìü ôçò åôáéñåßáò ôïõ ïìßëïõ ÐÏÑÔÏ ÊÁÑÑÁÓ Á.Å.

Å

ÍÙ áíáöïñéêÜ ìå ôá ÉäéùôéêÜ åêôåëïýìåíá Ýñãá, ôüóï ãéá ôçí ÌÏ×ËÏÓ Á.Å. üóï êáé ãéá ôçí èõãáôñéêÞ ôçò åôáéñåßá ÔÏÎÏÔÇÓ ÁÔÅ âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç ôá Ýñãá "Áíáêáßíéóç ôïõ îåíïäï÷åßïõ VILLAGE INN ÐÏÑÔÏ ÊÁÑÑÁÓ" ðñïûðïëïãéóìïý 27,8 åêáô. åõñþ. ÁðïôéìÜôáé Ì Ï×Ë: óôç ôéìÞ ôïõ 1,6200

åõñþ óå 7,43 åêáô. åõñþ. Ç êáèáñÞ èÝóç áíÝñ÷åôáé óå 46 åêáô. åõñþ ìå ôçí book value ôçò ìåôï÷Þò íá áíÝñ÷åôáé óå 10,0000 åõñþ. Ï äåßêôçò äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï ðïëý ÷áìçëü 0,17...

Ë

ÏÕËÇ: ÊáôÜ ôï åîÜìçíï ðïõ Ýêëåéóå ãéá ôçí åôáéñßá ïëïêëçñþèçêå ï

ÔéìÞ: 1,62 €

öïñïëïãéêüò Ýëåã÷ïò ôùí ÷ñÞóåùí 2006 Ýùò 2009 êáèþò êáé ï Ýëåã÷ïò ôçò ÷ñÞóçò ôïõ 2010. åëÝã÷ïõò áõÁ ðüôïýòôïõòðñïÝêõøáí öü-

ñïé ðëÝïí ôùí âåâáéùìÝíùí ýøïõò 1,9 åêáô. êáé ðñïóáõîÞóåéò 0,5 åêáô. åíþ ç ó÷çìáôéóìÝíç áðü ôçí åôáéñßá ðñüâëåøç Þôáí óõíïëéêÜ 1,1 åêáô. åõñþ. ôñÝ÷ïõóá ðåñßïäï Ô çíåðéâÜñõíáí öüñïé êáé

ðñïóáõîÞóåéò ðëÝïí ôùí âåâáéùìÝíùí ýøïõò 0,4 åêáô. êáèþò ïé õðüëïéðïé åß÷áí âáñýíåé ôçí ÷ñÞóç ôïõ 2012 êáôüðéí åöáñìïãÞò ôïõ ÄËÐ 10. Ç ëåéôïõñãßËÏÕËÇ(ÉI): á ôïõ íÝïõ åñãïóôáóß-

ó÷Ýóç ìå ôï ðåñõóéíü åîÜìçíï. Ìå æçìßåò ëüãù áíáâáëëüìåíïõ öüñïõ, áëëÜ õðÜñ÷åé ðïëý ëßðïò íá êÜøåé ìÝ÷ñé íá ðáýóåé íá áðïôåëåß åëêõóôéêÞ åðÝíäõóç óôï ôáìðëü. ÎÅ×ÍÁÌÅ êáé ôçí Ì Çåßóïäï ôïõ óôñáôç-

ãéêïý åðåíäõôÞ, óå ôé ôéìÞ áõôÞ ðñáãìáôïðïéÞèçêå áëëÜ êáé ôï üôé áõôüò êáëýðôåé åî ïëïêëÞñïõ ôùí åðéêåßìåíç áìê óôç ôéìÞ ôùí 4,0900 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ. Óôá 2,7400 åõñþ ìå ÷áìçëü õøçëü 2013 óôá 2,09000 êáé 3,7600 åõñþ. ÁðïôéìÜôáé óå 41,7 åêáô. åõñþ ìå ôçí P/bv óôï 0,53.

åõñþ 24,78 åêáô. Ýíáíôé åõñþ 25,48 åêáô. ôïõ áíôéóôïß÷ïõ åîáìÞíïõ ôïõ 2012 óçìåéþíïíôáò ìåßùóç êáôÜ 2,76%.

Ó

ìéêôÜ êÝñäç (ðñï áÔ áðïóâÝóåùí) ôïõ Ïìß-

óôá èåôéêÜ áÅ ðéðëÝïí, ðü ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ

íÝïõ åñãïóôáóßïõ ðñÝðåé íá ðñïóôåèåß êáé ç áýîçóç êáôÜ 45% óôéò ðùëÞóåéò óå âéïìç÷áíßåò óå

ÅÕÄÁÐ

èçêáí ôï á' åîÜìçíï ôïõ 2013 óå åõñþ 2,42 åêáô. Ýíáíôé åõñþ 1,59 åêáô. ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ðÝñõóé áõîçìÝíá êáôÜ 52,06% , ùò áðüññïéá ôçò áýîçóçò ôùí ìéêôþí êåñäþí êáé ôçò ìåßùóçò ôùí äáðáíþí äéïßêçóçòäéÜèåóçò. Ôá Ýîïäá ÄéïßÄ ÑÏÕÊ: êçóçò -ÄéÜèåóçò, ëü-

ãù ôçò óõíå÷éæüìåíçò ðñïóðÜèåéáò åîïñèïëïãéóìïý ôùí äáðáíþí åìöáíßæïíôáé ìåéùìÝíá êáôÜ 6,30% áíåñ÷üìåíá ôï á' åîÜìçíï ôïõ 2013 óå åõñþ 5,16 åêáô. Ýíáíôé åõñþ 5,51 åêáô. ôïõ áíôéóôïß÷ïõ åîáìÞíïõ ôïõ 2012.

Ï êýÑÏÕÊ(ÉÉ): ÁðïôéìÜôáé D RUCKFARBEN: êëïò åñãáóéþí ôï á' åÄ óå 6,04 åêáô. åõñþ êáé îÜìçíï äéáìïñöþèçêå óå

ïõ óôçí âéïìç÷áíéêÞ ìïíÜäá ôïõ Êåñáôóéíßïõ Þäç Ý÷åé áñ÷ßóåé íá Ý÷åé èåôéêü áíôßêôõðï óôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñßáò. õãêåêñéìÝíá, ç ëåéôïõñãßá ôïõ íÝïõ åñãïóôáóßïõ ìáò Ýäùóå åðéðëÝïí ðáñáãùãéêÞ éêáíüôçôá ç ïðïßá áðÝöåñå ìéá óõíïëéêÞ áýîçóç ôùí ðùëïýìåíùí ðïóïôÞôùí êáôÜ 4,52% óå ó÷Ýóç ìå ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2012 åíþ âïÞèçóå êáé óôçí ôüíùóç ôùí åîáãùãþí êáôÜ 3.909 ton, áðü 237 ton ðÝñõóé óå 4.150 ton. öÝôïò.

15

IÍ & OUT

ëïõ ôï á' åîÜìçíï ôïõ 2013 äéáìïñöþèçêáí óå åõñþ 7,26 åêáô. Ýíáíôé åõñþ 6,82åêáô. ôïõ áíôéóôïß÷ïõ åîáìÞíïõ ôïõ 2012. ðïóïóôü ôùí ìéêôþí Ô ïêåñäþí (ðñï áðïóâÝ-

óåùí) åìöáíßæåôáé áõîçìÝíï ôï á' åîÜìçíï ôïõ 2013, äéáìïñöïýìåíï óå 29,30 % Ýíáíôé 26,77 % ôïõ áíôßóôïé÷ïõ åîáìÞíïõ ôïõ 2011 . êÝñäç ðñï öüñùí , Ô áôüêùí êáé áðïóâÝóåùí (EBITDA) äéáìïñöþ-

ÔéìÞ: 6,55 €

ëéêþí ðùëÞóåùí, óçìåßùóáí áýîçóç 5,1% óå üãêï êáé Þôáí óôáèåñÝò óå áîßá Ýíáíôé ôçò áíôßóôïé÷çò ðåñõóéíÞò ðåñéüäïõ. ôéìÞ Ç ìåóïóôáèìéêÞ ðþëçóçò øáñéþí Þ-

ôáí ìåéùìÝíç ëüãù äéáöïñþí óôï ðñïúïíôéêü ìåßãìá êáé õðï÷þñçóçò ôçò ôéìÞò ôùí ìéêñüôåñùí ìåãåèþí. Ïé ëåéôïõñãéêÝò äáðÜíåò ôçò ðåñéüäïõ ðáñÝìåéíáí óôáèåñÝò ( 83,8 åêáô.) • ðáñÜ ôçí áýîçóç ôïõ üãêïõ ðùëÞóåùí êáé ôçí óçìáíôéêÞ áýîçóç, êáôÜ ìÝóïí üñï 15% ðåñßðïõ, ôùí ôéìþí ôùí ðñþôùí õëþí ãéá ôñïöÝò.

êÜôù áðü ôï 30% ôçò book value, Ý÷ïíôáò åöÝôïò êéíçèåß óôï åýñïò ôùí 0,9010 êáé 2,6400 åõñþ, åíþ ÷èåò Ýêëåéóå ÷ùñßò ìåôáâïëÞ óôç ôéìÞ ôïõ 1,5600 åõñþ. Ìüíéìï ðñüâëçìá ç Ýëëåéøç åìðïñåõóéìüôçôáò, áöïý ðïëëÝò öïñÝò äåí áíïßãåé êáí...

ÇÑ: Óõíå÷ßóôçêå ç äçìéïõñãßá èåôéêþí ôáìåéáêþí ñïþí. Óôï åîÜìçíï ôïõ 2013, ïé ëåéôïõñãéêÝò ôáìåéáêÝò ñïÝò áíÞëèáí óå 8,6 åêáô. Ýíáíôé 8,1 åêáô. ôï åîÜìçíï ôïõ 2012.

Ïé óõíïëéêÝò Í ÇÑÅÁÓ: ðùëÞóåéò ôïõ Ïìßëïõ

ñéüôçôåò êáé êåöáëáéáêÝò åðåíäýóåéò (free cash flow) áíÞëèáí óå 5,3 åêáô. Ýíáíôé 6 åêáô. ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñõóéíÞ ðåñßïäï ëüãù áõîçìÝíùí åðåíäýóåùí.

ÍÇÑÅÁ ðáñÝìåéíáí óôáèåñÝò ðáñÜ ôçí åðéäåßíùóç ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò ç ïðïßá Ý÷åé åðçñåÜóåé êõñßùò ôéò ðáñáäïóéáêÝò, ãéá ôá ðñïúüíôá ìáò, áãïñÝò ôçò Íüôéáò Åõñþðçò.

Ê

áôÜ ôï åîÜìçíï ôïõ 2013, ïé óõíïëéêÝò ðùëÞóåéò áíÞëèáí óå 97,2 åêáô. Ýíáíôé 97,6 åêáô. ôï åîÜìçíï ôïõ 2012.Ïé ðùëÞóåéò øáñéþí, ðïõ áðïôåëïýí ôï 80% ôùí óõíï-

Í

ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü Ï éëåéôïõñãéêÝò äñáóôç-

30 Éïõíßïõ 2013, Ó ôéò ï óõíïëéêüò ôñáðåæé-

êüò äáíåéóìüò Þôáí 222,9 åêáô. Ýíáíôé 224,3 åêáô. óôï ôÝëïò ôçò ïéêïíïìéêÞò ÷ñÞóçò ôïõ 2012. Áíôßóôïé÷á, ôá óõíïëéêÜ ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá Þôáí 11,4 åêáô. Ýíáíôé 7,9 åêáô.

ôçí óýìâáóç ôþÁ ðü ñá ôùí ðñþôùí ôñéþí

êïéíïðñáêôéêþí äáíåßùí (ôùí 90 åêáô., ôùí 5 åêáô. êáé ôïõ ìåôáôñÝøéìïõ ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ ôùí 20 åêáô.) áðïññÝïõí ãéá ôïí ¼ìéëï êáé ôçí Åôáéñåßá õðï÷ñåþóåéò ôÞñçóçò ïñßùí óõãêåêñéìÝíùí ÷ñçìáôïïéêïíïìéêþí äåéêôþí. üôé óôï ôÝÁ íáöÝñåôáé ëïò ôçò ðñïçãïýìåíçò

ðåñéüäïõ 2012, ï ¼ìéëïò êáé ç Åôáéñåßá äåí óõììïñöþíïíôáé ìå ïñéóìÝíïõò áðü ôïõò ïñéæüìåíïõò áðü ôéò õöéóôÜìåíåò äáíåéáêÝò óõìâÜóåéò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêïýò äáíåéáêïýò äåßêôåò.

êáé ç ÅôáéñåßÏ ¼ìéëïò á âñßóêïíôáé óå äéá-

ðñáãìáôåýóåéò ìå ôéò äáíåßóôñéåò ôñÜðåæåò ãéá ôçí áíáäéÜñèñùóç ôùí äáíåéáêþí ôïõò õðï÷ñåþóåùí êáé åõåëðéóôïýí üôé ïé äéáðñáãìáôåýóåéò èá Ý÷ïõí èåôéêÞ Ýêâáóç ðñïò ôï óõìöÝñïí ôçò Åôáéñåßáò, ôïõ Ïìßëïõ êáé ôùí ìåôü÷ùí ôïõò. Óýíïëïí éäßÍ ÇÑÅÕÓ: ùí êåöáëáßùí 129,8

åêáô. åõñþ áðü 142,9 åêáô. åõñþ óôéò 31.12.2012. ÁðïôéìÜôáé óå 27 åêáô. åõñþ. Ìå ôïí äåßêôç P/BV óôï 0,20 êáé ìå ôïí äåßêôç äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï 1,70. ×áì- õøçëü 2013 óôá 0,3800 - 0,8400 êáé +2,9% ÷èåò óôï 0,4240 åõñþ ìå óõíáëëáãÝò 35.400 ôì÷. Ê.Ð.


16

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

H ATZENTA TOY EÐÅÍÄÕÔÇ ÌÇÍ ÎÅ×ÁÓÅÔÅ ÓÇÌÅÑÁ

ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÕÐÑÏÕ ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÔÁÉÑÉÁ ËÉÌÉÔÅÄ Ç ÅôÞóéá ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò ÔñÜðåæáò Êýðñïõ Äçìüóéá Åôáéñßá Ëôä ("ç Åôáéñßá") èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï Óõíåäñéáêü ÊÝíôñï ÖéëïîÝíéá (Ïäüò ÈñÜêçò 1311, ÁãëáíôæéÜ, Ëåõêùóßá, Êýðñïò), ôçí Ôñßôç, 10/09/013 êáé þñá 4:00 ì.ì. ãéá íá áó÷ïëçèåß ìå ôá áêüëïõèá èÝìáôá: ÓÕÍÇÈÅÉÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ: • ÅîÝôáóç ôçò ¸êèåóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ôùí ÅíïðïéçìÝíùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí 2012*. • Äéïñéóìüò ôùí åëåãêôþí ôçò Åôáéñßáò êáé åîïõóéïäüôçóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ãéá êáèïñéóìü ôçò áìïéâÞò ôïõò. • Êáèïñéóìüò ôçò áìïéâÞò ôùí ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. 4. ÅêëïãÞ ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. ÔÑÉÔÇ 17/9

ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÅÊÄÏÓÅÉÓ Á.Å. ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí 17/09/2013, çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 16:30 ìì. óôá ãñáöåßá ôçò Åôáéñåßáò, åðß ôçò ëåùöüñïõ ÂÜñçò Êïñùðßïõ 82 (Êïñùðß ÁôôéêÞò), êáôüðéí ôçò áíáâïëÞò ëÞøåùò áðïöÜóåùí åðß ôùí èåìÜôùí ôçò áñ÷éêþò Ïñéóèåßóáò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò 29/06/2013, áðü ôïõò ìåôü÷ïõò, ðñïêåéìÝíïõ íá óõæçôÞóïõí êáé íá ëÜâïõí áðïöÜóåéò åðß ôùí êáôùôÝñù èåìÜôùí ôçò çìåñçóßáò äéáôÜîåùò: ÈÝìáôá: • ÕðïâïëÞ êáé Ýãêñéóç ôçò åôÞóéáò ÏéêïíïìéêÞò ¸êèåóçò óôçí ïðïßá ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé ÅôÞóéåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò êáé ïé ÅôÞóéåò ÅíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò äéá÷åéñéóôéêÞò ÷ñÞóåùò 2012, ìåôÜ ôùí ó÷åôéêþí ÅêèÝóåùí êáé Äçëþóåùí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ôïõ ôáêôéêïý ïñêùôïý åëåãêôÞ. • ÁðáëëáãÞ ôùí ìåëþí ôïõ

Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ôïõ ôáêôéêïý ïñêùôïý åëåãêôÞ áðü êÜèå åõèýíç áðïæçìéþóåùò ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôçò Åôáéñåßáò, êáé, áíôßóôïé÷á, ãéá ôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, ôçò ÷ñÞóåùò 2012. • ÐñïïðôéêÝò óõíÝ÷éóçò ôùí åñãáóéþí ôçò åôáéñåßáò. ËÞøç áðüöáóçò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 47 Ê.Í.2190/ 1920, ãéá ôç ëýóç ôçò åôáéñåßáò, Þ ôçí õéïèÝôçóç Üëëïõ ìÝôñïõ, ðñïò áðïêáôÜóôáóç ôùí éäßùí êåöáëáßùí ôçò êáé ôç óõíÝ÷éóç ôùí åñãáóéþí ôçò. • ÅêëïãÞ Ïñêùôïý ÅëåãêôÞ ËïãéóôÞ ôáêôéêïý êáé áíáðëçñùìáôéêïý ãéá ôç ÷ñÞóç 2013 (1.1.2013-31.12.2013) êáé êáèïñéóìüò ôçò áìïéâÞò ôïõò. • ¸ãêñéóç áìïéâþí ìåëþí ÄÓ ãéá ôç ÷ñÞóç 2012 êáé ïñéóìüò (ðñïÝãêñéóç) áìïéâþí ìåëþí ÄÓ ãéá ôç ÷ñÞóç 2013. • Ðáñï÷Þ Üäåéáò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 23 ðáñ. 1 ôïõ ê.í. 2190/1920 óå ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé óå óôåëÝ÷ç ôçò Åôáéñåßáò íá ìåôÝ÷ïõí óôçí äéïßêçóç Þ óôçí äéåýèõíóç åôáéñåéþí ôïõ ïìßëïõ ôçò Åôáéñåßáò ðïõ åðéäéþêïõí üìïéïõò Þ ðáñåìöåñåßò óêïðïýò. • ÁëëáãÞ Ýäñáò åôáéñåßáò. • ËïéðÝò áíáêïéíþóåéò. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 20/9

F.H.L. Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ - ÃÑÁÍÉÔÅÓ Á.Â.Å.Å. ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç óôéò 20/09/2013, çìÝñá ÐáñáóêåõÞ êáé þñá 10:00 ð.ì. óôá ãñáöåßá ôçò Ýäñáò ôçò Åôáéñåßáò óôï Âéïôå÷íéêü ÐÜñêï (ÂÉÏ.ÐÁ.) ÐñïóïôóÜíçò ôïõ ÄÞìïõ ÐñïóïôóÜíçò ôçò ÐÅ ÄñÜìáò, ãéá íá óõæçôÞóïõí êáé íá ëÜâïõí áðïöÜóåéò óôá ðáñáêÜôù èÝìáôá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÄÉÁÔÁÎÇ: • ÕðïâïëÞ êáé Ýãêñéóç: i) ôïõ áðü ôï 20.6.2013 Ó÷åäßïõ Óýìâáóçò Óõã÷þíåõóçò ôùí áíùíýìùí åôáéñåéþí á) "ËÁÔÏÌÉÊÇ Ê. ÍÏÕÊÁÑÇÓ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ", äéáêñéôéêü ôßôëï "ËÁÔÏÌÉÊÇ ÍÏÕÊÁÑÇÓ Á.Å.", Ýäñá óôï ÄÞìï ÐñïóïôóÜíçò ôçò ÐÅ ÄñÜìáò êáé áñéèìü ÃÅ.ÌÇ. 051544619000, â) "ÅÎÏÑÕÊÔÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ", äéáêñéôéêü ôßôëï "ÅÎÏÑÕÊÔÉÊÇ Á.Å.", Ýäñá óôï Äçìïôéêü ÄéáìÝñéóìá Âþëáêá ôïõ ÄÞìïõ Ê. Íåõñïêïðßïõ ôçò ÐÅ ÄñÜìáò, êáé áñéèìü ÃÅ.ÌÇ. 051394419000,

ã) "ÅËËÇÍÏÊÉÍÅÆÉÊÇ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇ ËÁÔÏÌÅÉÙÍ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ", äéáêñéôéêü ôßôëï "CHINOGREEK QUARRIES DEVELOPEMENT S.A.", Ýäñá óôï ÄÞìï ÐñïóïôóÜíçò ôçò ÐÅ ÄñÜìáò êáé áñéèìü ÃÅ.ÌÇ. 051390719000 êáé ä) "F.H.L. Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ - ÃÑÁÍÉÔÅÓ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ", äéáêñéôéêü ôßôëï "F.H.L. MANUFACTURING TRADING CO S.A.", Ýäñá óôï ÄÞìï ÐñïóïôóÜíçò ôçò ÐÅ ÄñÜìáò êáé áñéèìü Ã.Å.ÌÇ 51231919000 êáé

ii) ôçò åðåîçãçìáôéêÞò Ýêèåóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ åðß ôïõ ùò Üíù Ó÷åäßïõ Óýìâáóçò Óõã÷þíåõóçò. • ¸ãêñéóç ôçò óõã÷þíåõóçò ôùí áíùíýìùí åôáéñåéþí á) "ËÁÔÏÌÉÊÇ Ê. ÍÏÕÊÁÑÇÓ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ", â) "ÅÎÏÑÕÊÔÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ", ã) "ÅËËÇÍÏÊÉÍÅÆÉÊÇ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇ ËÁÔÏÌÅÉÙÍ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ" êáé ä) "F.H.L. Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ - ÃÑÁÍÉÔÅÓ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ", ìå áðïññüöçóç ôçò ðñþôçò, ôçò äåýôåñçò êáé ôçò ôñßôçò áðü ôçí ôÝôáñôç áíþíõìç åôáéñåßá, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 69 Ýùò 78 ôïõ Í. 2190/1920 êáé ôéò åõåñãåôéêÝò äéáôÜîåéò ôïõ Íüìïõ 2166/1993 (Üñèñá 1-5), üðùò éó÷ýåé. • Ïñéóìüò åêðñïóþðïõ ôçò åôáéñåßáò ãéá ôçí õðïãñáöÞ åíþðéïí ÓõìâïëáéïãñÜöïõ ôçò ðñÜîçò óýìâáóçò óõã÷þíåõóçò. Óå ðåñßðôùóç ìç åðßôåõîçò ôçò áðáéôïýìåíçò åê ôïõ íüìïõ áðáñôßáò ãéá ôçí ëÞøç áðïöÜóåùí åðß ôùí èåìÜôùí çìåñÞóéáò äéÜôáîçò, ç Á´ ÅðáíáëçðôéêÞ ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç èá óõíÝëèåé ôçí 7ç Ïêôùâñßïõ 2013, çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 9:00 ð.ì. óôçí ùò Üíù Ýäñá ôçò Åôáéñåßáò êáé ìå ôá ßäéá èÝìáôá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò, ÷ùñßò íåüôåñç ðñüóêëçóç ôùí ìåôü÷ùí, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 29 ôïõ Í. 2190/1920, ùò éó÷ýåé.

XPHMATIÓTHPIO TPITH 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Intralot: Óõìâüëáéï ìå ôçí ëïôáñßá ôçò ÔáúâÜí Intralot, ùò âáóéêüò ìÝôïÇ ÷ïò ôïõ êïéíïðñáêôéêïý ó÷Þìáôïò LotRich Information Co. Ltd, åðåëÝãç êáôüðéí äéá-

INTRALOT

ãùíéóìïý ùò ôå÷íïëïãéêüò ðÜñï÷ïò áðü ôçí Taiwan Sports Lottery Corporation (TSLC) ãéá äÝêá ÷ñüíéá.

ÔéìÞ: 1,62 €


XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËÂÁË Á.Å ÂÉÏÌ/ÍÉÁ ÅÐÅÎÅÑÃ. ÁËÏÕÌ. Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 2 § 2, ðåñßðôùóç (å) ôçò õð' áñéèì. 3/347/12.07.2005 áðüöáóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò êáé ôçò êåßìåíçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò íïìïèåóßáò, ç "ÅËÂÁË Á.E." áíáêïéíþíåé üôé óýìöùíá ìå ôçí áðü 6/9/2013 áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý ôçò Óõìâïõëßïõ åêëÝ÷èçêå ùò íÝï ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò ï ê. Íéêüëáïò Ì. Óôáóéíüðïõëïò óå áíôéêáôÜóôáóç êáé ãéá ôï õðüëïéðï ôçò èçôåßáò ôïõ ðáñáéôçèÝíôïò ê. Reinhold Wagner. Ìå ôçí ßäéá ùò Üíù áðüöáóç ï ê. Íéêüëáïò Ì. Óôáóéíüðïõëïò ïñßóôçêå Ðñüåäñïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Åôáéñßáò. Ùò åê ôïýôïõ ç íÝá óýíèåóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ Ý÷åé ùò åîÞò : 1. ÍÉÊÏËÁÏÓ ÓÔÁÓÉÍÏÐÏÕËÏÓ, Ðñüåäñïò, ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò 2. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊÕÑÉÁÊÏÐÏÕËÏÓ, Áíôéðñüåäñïò, åêôåëåóôéêü ìÝëïò - 3. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊÁÔÓÁÑÏÓ, åêôåëåóôéêü ìÝëïò - 4. ÍÉÊÏËÁÏÓ ÊÏÕÄÏÕÍÇÓ, åêôåëåóôéêü ìÝëïò - 5. ÌÉ×ÁÇË ÓÔÁÓÉÍÏÐÏÕËÏÓ, åêôåëåóôéêü ìÝëïò - 6. ÌÉËÔÉÁÄÇÓ ËÉÄÙÑÉÊÇÓ, ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò - 7. ÁÍÄÑÅÁÓ ÊÕÑÉÁÆÇÓ, áíåîÜñôçôï ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò - 8. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÌÐÁÊÏÕÑÇÓ, ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò - 9. ÁÂÑÁÁÌ ÌÅÃÇÑ, ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò - 10. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊÏÕÊËÅËÇÓ, ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò - 11. GERARD DECOSTER, áíåîÜñôçôï ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò. ÐÑÏÏÄÅÕÔÉÊÇ Á.Ô.Å. Óå áðÜíôçóç ó÷åôéêþí åñùôçìÜôùí óáò ìå ôçí õð' áñéèì. 5835 / 31.3.2013 åðéóôïëÞ óáò, óå óõíÝ÷åéá ôçò äçìïóßåõóçò ôçò ïéêïíïìéêÞò ¸êèåóçò ôïõ Á´ ÅîáìÞíïõ, êáôÜ ôçí ðáñáã. 1á ôïõ Üñèñïõ 3.1.2.5 ôïõ êáíïíéóìïý ôïõ ×Á, ç Äéïßêçóç ôçò åôáéñåßáò ÐÑÏÏÄÅÕÔÉÊÇ ÁÔÅ óáò åíçìåñþíåé üôé á) Ôï óõíïëéêü ýøïò ôùí ëçîéðñüèåóìùí õðï÷ñåþóåùí áíÜ êáôçãïñßá åßíáé : ãéá ôéò öïñïëïãéêÝò õðï÷ñåþóåéò 2,3 åêáô. åõñþ áðü äáíåéáêÝò óõìâÜóåéò ðåñßðïõ 744 ÷éë. åõñþ Þôïé óýíïëï 3,044 åêáô. åõñþ êáôÜ ôçí 31.8.2013. Ôï óõíïëéêü ðï-

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

óïóôü ôïõò åðß ôùí Éäßùí Êåöáëáßùí ôïõ Ïìßëïõ åßíáé 29,32 %. â) ÁíáöïñéêÜ ìå ôéò ëçîéðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò ðïóïý ýøïõò 744 ÷éë. åõñþ ðåñßðïõ, üðùò áíáöÝñåôáé óôçí ¸êèåóç ôïõ Ä.Ó. óåë.14, ç Äéïßêçóç ôçò Åôáéñåßáò Þäç âñßóêåôáé óå äéáäéêáóßá åðáíáñýèìéóçò ôçò äáíåéáêÞò ôçò óýìâáóçò. ¸÷åé åðéôåõ÷èåß ðñïöïñéêÞ óõìöùíßá ãéá ôçí åðáíáñýèìéóç üóï ãéá ôçí ôåëéêÞ ãñáðôÞ èá åðéôåõ÷èåß óôá ìÝóá Ïêôùâñßïõ, üðïõ êáé èá óáò êïéíïðïéçèåß. Ùò ðñïò ôéò öïñïëïãéêÝò ôçò õðï÷ñåþóåéò ðïóïý ýøïõò 2,3 åêáô. åõñþ, ç Äéïßêçóç ôçò Åôáéñåßáò, üðùò áíáöÝñåôáé óôç óåë.6, ôçò ¸êèåóçò ôïõ Ä.Ó. 1. Âñßóêåôáé óå äéáäéêáóßá óõëëïãÞò ôùí áðáñáßôçôùí óôïé÷åßùí êáèþò êáé âåâáßùóçò Ïñêùôïý ÅëåãêôÞ ËïãéóôÞ ãéá ôçí âéùóéìüôçôá ôçò ñýèìéóçò óýìöùíá ìå ôïí íÝï Íüìï þóôå íá ðñïóêïìéóèïýí óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ãéá ôçí Ýãêñéóç ôçò ñýèìéóçò. Ç áßôçóç ãéá ôçí ñýèìéóç õðïëïãßæåôáé üôé èá õðïâëçèåß åíôüò ôïõ Ïêôùâñßïõ. 2. ¸÷åé êëçèåß áðü ôçí ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Åóüäùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ãéá íá óõæçôÞóåé ôïí ôñüðï ôïõ ïëéêïý óõìøçöéóìïý ôùí öïñïëïãéêþí ôçò õðï÷ñåþóåùí ìå ôçí áðáßôçóÞ ôçò áðü ôçí "ÊÏÉÍÏÐÑÁÎÉÁ ÊÁÆÉÍÏ ÁÈÇÍÙÍ", ôï êáô' åëÜ÷éóôïí áðü ôï ðïóü ýøïõò 7,5 åêáô. ðïõ ôçò áíáëïãåß, óýìöùíá ìå ôçí õð' áñéèì. 1409 / 2009 ôåëåóßäéêç áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Åöåôåßïõ Áèçíþí, ðïõ Ý÷åé Þäç åê÷ùñÞóåé óôï Åëëçíéêü Äçìüóéï ãéá ôçí äéáóöÜëéóç ôùí óõìöåñüíôùí ôïõ. Äåí ìðïñïýìå íá åêôéìÞóïõìå ôï áðïôÝëåóìá ëüãù ôïõ üôé ôá ÁÖÌ ôçò Åôáéñåßáò ìáò êáé ôçò "ÊÏÉÍÏÐÑÁÎÉÁ ÊÁÆÉÍÏ ÁÈÇÍÙÍ" äåí åßíáé ôáõôüóçìá. Åðß ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ èÝìáôïò ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ðñïóðáèåß íá âñåé ëýóç. Ãéá ôï ëüãï áõôü óå ðåñßðôùóç ìç óõìÄÉÏÑÈÙÓÇ Åê ðáñáäñïìÞò, óôï öýëëï ôçò åöçìåñßäáò "×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ" ôçí 6/9/2013, óôçí ÐñïêÞñõîç Ìåéïäïôéêïý Äéáãùíéóìïý ôçò ÅÕÄÁÐ Á.Å. ìå Áñéèìü ÄéáêÞñõîçò 1768, äçìïóéåýèçêå üôé åóôÜëç ôçí 01/09/2013 ðñïò äçìïóßåõóç ôçí Åðßóçìç Åöçìåñßäåò ôçò åõñùðáúêÞò ¸íùóçò áíôß ôïõ ïñèïý 04/09/13.

øçöéóìïý ç Äéïßêçóç ôçò Åôáéñåßáò Ý÷åé áñ÷ßóåé ôç äéáäéêáóßá óõëëïãÞò üëùí ôùí áðáñáßôçôùí åããñÜöùí ãéá ôçí ñýèìéóç ôçò ïöåéëÞò ôçò. ¼ôáí ç äéáäéêáóßá ïëïêëçñùèåß ìå ôïí ðñþôï ç äåýôåñï ôñüðï ç Äéïßêçóç ôçò Åôáéñåßáò èá åíçìåñþóåé Üìåóá ôï ×Á êáé ôïõò ìåôü÷ïõò ôçò ìå áíáêïßíùóÞ ôçò. ã) ¼óï áöïñÜ ôçí óõììåôï÷Þ ôçò Åôáéñåßáò óå Ýñãá ôïõ Äçìïóßïõ, Þäç äéáèÝôåé áóöáëéóôéêÞ åíçìåñüôçôá, áíáöïñéêÜ äå ìå ôçí öïñïëïãéêÞ åíçìåñüôçôá, üðùò áíáöÝñèçêå êáé óôï ðñïçãïýìåíï èÝìá áìÝóùò ìüëéò ñõèìßóåé ìå ôïí íÝï íüìï ôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò, èá ôçí äéáèÝôåé. ä) Ôï ýøïò ôïõ ôñÝ÷ïíôïò áíåêôÝëåóôïõ õðïëïßðïõ Ýñãùí (äçìüóéá -ÉäéùôéêÜ) åßíáé ìçäÝí. å) Åö' üóïí äéáìïñöùèïýí èåôéêÝò êáé óõìöÝñïõóåò óõíèÞêåò óôïí êëÜäï ôùí Äçìïóßùí ¸ñãùí ç Äéïßêçóç ôçò Åôáéñåßáò åëðßæåé óôçí åíåñãïðïßçóÞ ôçò ãéá óõììåôï÷Þ ôçò óå äéáãùíéóìïýò Äçìïóßùí ¸ñãùí ç êáé ôçí áíÜëçøç õðåñãïëáâéþí. ÐÜíôùò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2013, üðùò áíáöÝñåôáé êáé óôçí ¸êèåóç ôïõ Ä.Ó., åö' üóïí Ý÷ïõí ùñéìÜóåé, üðùò åëðßæåé, êÜðïéåò áðü ôéò áðáéôÞóåéò ôçò Åôáéñåßáò, ôá áðïôåëÝóìáôá óôï ôÝëïò ôçò ÷ñÞóçò 2013 èá åßíáé èåôéêüôåñá áðü áõôÜ ôïõ 2012. óô) Ãåãïíüôá íá åðçñåÜóïõí äõóìåíþò ôçí ðåñéïõóéáêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ äéÜñèñùóç ôïõ Ïìßëïõ äåí ìðïñïýìå íá äéáâëÝøïõìå, ïýôå Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óå ãíþóç

ôçò Äéïßêçóçò ôçò Åôáéñåßáò. Ç Åôáéñåßá ðñïóðáèåß ãéá ôçí êáëõôÝñåõóç ôçò ïéêïíïìéêÞò ôçò êáôÜóôáóçò ìÝóá áðü ôçí åßóðñáîç áðáéôÞóåùí êáé ôçò óõììåôï÷Þò ôçò óå äéáãùíéóìïýò Äçìïóßùí ¸ñãùí, åö' üóïí Ý÷ïõí äéåõèåôçèåß ïé öïñïëïãéêÝò ôçò õðï÷ñåþóåéò óýìöùíá ìå ôá áíùôÝñù. ÓÉÄÅÍÏÑ Á.Å. (ÐÑÙÇÍ ÅÑËÉÊÏÍ) Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 2 § 2, ðåñßðôùóç (å) ôçò õð' áñéèì. 3/347/12.07.2005 áðüöáóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò êáé ôçò êåßìåíçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò íïìïèåóßáò, ç "ÓÉÄÅÍÏÑ Á.E." áíáêïéíþíåé üôé óýìöùíá ìå ôçí áðü 6/9/2013 áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý ôçò Óõìâïõëßïõ åêëÝ÷èçêå ùò íÝï ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò ï ê. Íéêüëáïò Ì. Óôáóéíüðïõëïò óå áíôéêáôÜóôáóç êáé ãéá ôï õðüëïéðï ôçò èçôåßáò ôïõ ðáñáéôçèÝíôïò ê. Âáóéëåßïõ Ðáðáíôùíßïõ. Ìå ôçí ßäéá ùò Üíù áðüöáóç ï ê. Íéêüëáïò Ì. Óôáóéíüðïõëïò ïñßóôçêå Ðñüåäñïò êáé ï ê. Ãåþñãéïò ÊáëöáñÝíôæïò Áíôéðñüåäñïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Åôáéñßáò. Ùò åê ôïýôïõ ç íÝá óýíèåóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ Ý÷åé ùò åîÞò : 1. ÍÉÊÏËÁÏÓ ÓÔÁÓÉÍÏÐÏÕËÏÓ, Ðñüåäñïò, ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò. 2. ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÊÁËÖÁÑÅÍÔÆÏÓ, Áíôéðñüåäñïò, å-

êôåëåóôéêü ìÝëïò. 3. ÍÉÊÏËÁÏÓ ÊÏÕÄÏÕÍÇÓ, åêôåëåóôéêü ìÝëïò. 4. ÍÉÊÏËÁÏÓ ÌÁÑÉÏÕ, åêôåëåóôéêü ìÝëïò. 5. ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÓÏÕËÉÔÆÇÓ, ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò. 6. ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÐÁÓÓÁÓ, ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò. 7. ÉÙÁÍÍÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ, ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò. 8. ÁÍÄÑÅÁÓ ÊÕÑÉÁÆÇÓ, áíåîÜñôçôï ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò. 9. ÅÕÓÔÁÈÉÏÓ ÓÔÑÉÌÐÅÑ, áíåîÜñôçôï ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò. ÅÔÅÌ Á.Å. Ç ÅÔÅÌ Á.Å. åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 2 ðáñ. 2 ðåñßðôùóç (å) ôçò õð' áñéèì. 3/347/12.07.2005 áðüöáóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò êáé ôçò êåßìåíçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò íïìïèåóßáò, üôé ìå ôçí áðü 06/09/2013 áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ åîåëÝãçóáí ùò íÝá ìÝëç áõôïý ïé êê. ÅììáíïõÞë Êáñôóïìé÷åëÜêçò, ùò åêôåëåóôéêü ìÝëïò, Thomas Purnell, ùò ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò êáé ÁèáíÜóéïò Ðáôóïýñáò, ùò åêôåëåóôéêü ìÝëïò óå áíáðëÞñùóç ôùí ðáñáéôçèÝíôùí ìåëþí êê. ÉùÜííç Ïéêïíüìïõ, ÄçìÞôñéïõ Êõñéáêüðïõëïõ êáé ×áñÜëáìðïõ ÐáðáíéêïëÜïõ. Ìå ôçí ßäéá ùò Üíù áðüöáóç ï Áíôéðñüåäñïò ê. Äç-

17 ìÞôñéïò ÐáõëÜêçò ïñßóèçêå ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò. ÌÕÔÉËÇÍÁÉÏÓ Á.Å. - ÏÌÉËÏÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ Ç ÌÕÔÉËÇÍÁÉÏÓ Á.Å. - ÏÌÉËÏÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ, óõíåêôéìþíôáò ôéò åõñýôåñåò óõíèÞêåò ôçò áãïñÜò ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò, áíáêïéíþíåé üôé ç êáôÜ 100% èõãáôñéêÞ åôáéñåßá ôçò "PROTERGIA ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÁÓ ÇËÅÊÔÑÉÊÇÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ" ðñïôßèåôáé íá õðïâÜëëåé áßôçìá ãéá ôçí áíÜêëçóç ôçò õð' áñ. Ä5/ÇË/Ã/Ö28/4/10202/0106-2001 Üäåéáò ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò ãéá óôáèìü çëåêôñïðáñáãùãÞò óõíäõáóìÝíïõ êýêëïõ, ìå êáýóéìï öõóéêü áÝñéï, éó÷ýïò 436,6MW, óôçí Á' ÂÉ.ÐÅ. Âüëïõ. ÓÞìåñá, ï ¼ìéëïò ÌÕÔÉËÇÍÁÉÏÓ áðïôåëåß ôï ìåãáëýôåñï áíåîÜñôçôï ðáñáãùãü çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò, ëåéôïõñãþíôáò Þäç ôñåéò ìïíÜäåò ðáñáãùãÞò ìå êáýóéìï öõóéêü áÝñéï óõíïëéêÞò åãêáôåóôçìÝíçò éó÷ýïò 1.215,08 MW. Ìå áõôü ôï äåäïìÝíï êáé ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôç äïìÞ êáé äõíáìéêÞ ôçò áãïñÜò, ç ðñüèåóç áíÜêëçóçò ôçò åí ëüãù áäåßáò äåí åðçñåÜæåé ôï óôñáôçãéêü ó÷åäéáóìü ôïõ Ïìßëïõ óôçí åã÷þñéá áãïñÜ ôçò åíÝñãåéáò.


18 Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ Ê

284,95

71.417

6,40

Êëåßóéìï

Õ

ÁÅÑÏÐÏÑÉÁ ÁÉÃÁÉÏÕ(ÊÏ)

Ñ

É

Á

3,990

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

Á

Ã

-1,97%

Ï

Ñ 3,970

XPHMATIÓTHPIO TPITH 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

4,040

99,5%

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôåñç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

4,070

22,06%

Á 31.131

124.627

18.374

1,340

2,67

13.000

ÁÊÑÉÔÁÓ (ÊÏ)

0,205

0,00%

0,205

0,205

-30,5%

20

4

79

0,140

0,520

2,45%

10,38

25.000

ÁËÊÏ ÅËËÁÓ (ÊÏ)

0,415

1,47%

0,399

0,415

-21,4%

12.001

4.962

35.399

0,159

0,661

-1,32%

12,66

22.016

ÁËÏÕÌÕË ÌÕËÙÍÁÓ (ÊÏ)

0,575

0,88%

0,568

0,580

-15,2%

1.451

833

2.064

0,220

0,740

-2,54%

7,82

418

ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ ÁÅÅ× (ÊÏ)

18,710

-7,38%

18,710

18,710

-5,4%

16

299

15

13,200

25,410

-6,92%

5,25

18.810

ÂÁÑÂÅÑÇÓ Í. - MODA BAGNO (ÊÏ)

0,279

0,00%

0,279

0,279

-23,1%

0

0

527

0,242

0,519

-0,73%

3,82

20.122

ÂÁËÊÁÍ ÁÊÉÍÇÔÁ (ÊÏ)

0,190

0,00%

0,190

0,190

-44,9%

0

0

460

0,162

0,438

-7,92%

15,59

23.987

ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ (ÊÏ)

0,650

0,00%

0,650

0,650

24,0%

0

0

51

0,285

0,845

-2,77%

883,67

199.474

ÂÉÏ×ÁËÊÏ (ÊÁ)

4,430

3,75%

4,230

4,430

13,0%

177.777

766.213

111.324

2,380

5,700

1,25%

3,98

4.969

6,15

6.325

0,160

16,44%

3,17

77.376

4,08

14.076

190,66

85.883

ÂÉÓ (ÊÏ)

0,801

-10,00%

0,801

0,801

14,4%

80

64

28

0,388

1,010

-3,29%

ÂÏÃÉÁÔÆÏÃËÏÕ SYSTEMS (ÊÏ)

0,973

0,00%

0,973

0,973

8,1%

0

0

253

0,781

1,210

-6,04%

Ã.Å. ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ (ÊÏ)

0,041

0,00%

0,041

0,041

-45,3%

0

0

4.702

0,028

0,118

-7,87%

ÃÁËÁÎÉÄÉ (ÊÏ)

0,290

7,01%

0,290

0,290

-41,5%

5

1

326

0,271

0,638

-15,14%

ÃÅÊÔÅÑÍÁ (ÊÏ)

2,220

3,26%

2,160

2,230

11,0%

204.077

446.782

155.601

1,050

2,800

1,53%

0,00%

8,23

24.060

ÃÅÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÏÕ (ÊÁ)

0,342

0,59%

0,256

0,345

-14,9%

1.240

417

3.411

0,251

0,545

-9,81%

55,05

15.000

ÄÁÉÏÓ ÐËÁÓÔÉÊÁ (ÊÏ)

3,670

0,00%

3,670

3,670

-23,9%

0

0

189

3,340

5,500

-2,54%

1.781,76

232.000

ÄÅÇ (ÊÏ)

7,680

1,99%

7,480

7,710

30,4%

551.250

4.216.065

320.561

3,150

8,490

2,47%

13,23

34.720

ÄÑÏÌÅÁÓ (ÊÏ)

0,381

-1,30%

0,362

0,384

34,2%

5.375

2.034

31.909

0,129

0,634

0,43%

4,35

13.673

ÅÂÑÏÖÁÑÌÁ (ÊÏ)

0,318

-3,05%

0,310

0,318

-11,7%

7.600

2.393

630

0,209

0,539

18,11%

7.669,72

2.396.786

5,28

ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (KO)

3,200

7,74%

2,990

3,220

-50,7%

2.423.018

7.608.832

1.715.189

1,832

12,684

7,40%

5,51

11.250

3,05

ÅÊÔÅÑ (ÊÏ)

0,490

4,26%

0,475

0,490

-10,7%

21.300

10.396

4.559

0,330

0,700

6,77%

33,44

36.749

8,56

ÅË. ÂÉÏÌ. ÆÁ×ÁÑÇÓ (ÊÁ)

0,910

-0,98%

0,910

0,929

-33,1%

3.202

2.943

5.268

0,745

1,740

-0,91%

0,00%

12,80

13,03

18.648

ÅËÁÓÔÑÏÍ (ÊÏ)

0,699

2,19%

0,688

0,699

-16,1%

100

70

1.329

0,442

0,969

-1,81%

235,79

124.101

31,35

ÅËÂÁË (ÊÁ)

1,900

2,15%

1,880

1,990

1,1%

65.112

124.924

11.157

1,000

2,380

-3,38%

10,29

6,48

13.230

0,020

4,08%

ÅËÂÅ ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ (ÊÁ)

0,490

0,00%

0,490

0,490

-19,7%

0

0

873

0,407

0,721

-4,07%

15,87

31.735

ÅËÃÅÊÁ (ÊÏ)

0,500

1,63%

0,500

0,500

-16,7%

500

250

643

0,207

0,780

-13,72%

28,36

23.828

ÅËÉÍÏÉË (ÊÏ)

1,190

0,00%

1,190

1,190

-29,2%

0

0

112

0,645

1,890

0,51%

400,02

177.001

263,21

19.865

0,670

5,06%

49,64

29.546

2.292,26

305.635

0,450

6,00%

403,98

65.369

0,190

3,07%

10,30

30,47

26.730

7,83

25,60

15.146

14,58

52.067

0,00% 0,83

0,00% …

ÅËËÁÊÔÙÑ (ÊÏ)

2,260

4,63%

2,160

2,260

17,7%

376.224

831.933

161.758

1,190

2,500

5,76%

ÅËËÁÄÏÓ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

13,250

0,84%

13,000

13,370

-0,5%

7.607

100.664

4.494

10,700

19,190

0,61%

ÅËËÇÍÉÊÁ ÊÁËÙÄÉÁ (ÊÏ)

1,680

3,07%

1,570

1,690

-9,7%

6.581

10.871

10.809

1,010

2,320

2,13%

ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ (ÊÏ)

7,500

0,81%

7,340

7,500

1,4%

86.944

647.952

69.404

5,800

9,300

1,17%

ÅËËÇÍÉÊÁ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁ (ÊÏ)

6,180

5,10%

5,890

6,180

42,1%

323.885

1.958.627

179.187

3,061

6,970

4,37%

ÅËÔÏÍ (KÏ)

1,140

1,79%

1,100

1,160

25,3%

5.216

5.874

6.038

0,510

1,250

2,33%

ÅËÔÑÁÊ (ÊÏ)

1,690

3,05%

1,530

1,690

3,0%

350

546

296

1,080

1,900

1,93%

ÅÐÉËÅÊÔÏÓ (ÊÏ)

0,280

3,70%

0,251

0,280

-37,2%

2.540

699

3.233

0,232

0,587

-1,72%

12,30

30.009

ÅÔÅÌ (ÊÁ)

0,410

0,74%

0,410

0,410

-22,2%

1.500

615

5.309

0,210

0,828

-0,13%

207,64

36.300

0,188

3,29%

13,40

ÅÕÁÈ (ÊÏ)

5,720

0,00%

5,690

5,760

-5,5%

4.070

23.321

9.594

3,900

6,820

-0,92%

697,58

106.500

0,170

2,60%

10,20

ÅÕÄÁÐ (ÊÏ)

6,550

2,83%

6,370

6,570

27,0%

170.139

1.105.397

87.210

3,778

6,640

6,65%

32,45

27.504

0,050

4,24%

3,56

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ (ÊÏ)

1,180

1,72%

1,170

1,180

20,9%

4.822

5.675

6.510

0,470

1,620

2,12%

54,75

53.155

22,29

ÉÁÓÙ (ÊÏ)

1,030

-0,96%

0,980

1,050

-23,7%

18.531

19.172

5.387

0,580

1,580

0,11%

70,08

86.736

44,01

28.580

0,020

1,30%

5,03

9.000

5,97

8.298

3,47

11.233

1.142,14

66.948

19,18

4,91

12,03

ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ (ÊÏ)

0,808

1,00%

0,801

0,810

0,2%

64.000

51.327

191.980

0,306

0,994

0,60%

ÉÊÔÉÍÏÓ ÅËËÁÓ (ÊÏ)

1,540

-1,28%

1,520

1,600

19,4%

19.574

30.193

10.304

0,698

1,800

1,32%

ÉËÕÄÁ (ÊÏ)

0,559

0,00%

0,559

0,559

-14,0%

0

0

0

0,269

0,680

0,00%

ÉÍÔÅÁË ÏÌÉËÏÓ (ÊÁ)

0,720

1,55%

0,680

0,720

70,8%

320

230

218

0,157

1,289

4,11%

ÉÍÔÅÑÔÅÊ (ÊÏ)

0,309

0,00%

0,309

0,309

-29,1%

0

0

605

0,223

0,600

1,34%

FOLLI-FOLLIE GROUP (ÊÏ)

17,060

3,39%

16,040

17,270

32,0%

68.426

1.142.306

70.487

7,390

19,000

-3,57%

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ ÍÂG Securities Ôçë.: 210.77.20.000 www.nationalsec.gr Ç NBG Securities áðïôåëåß ôïí ðåñéöåñåéáêü çãÝôç ôçò ÅðåíäõôéêÞò ÔñáðåæéêÞò, ðñïóöÝñïíôáò ìßá åõñýôáôç ãêÜìá åðåíäõôéêþí êáé ÷ñçìáôéóôçñéáêþí ðñïúüíôùí óôçí ðåëáôåßá ôçò êáé Ý÷ïíôáò ðñüóâáóç óå üëåò ïõóéáóôéêÜ ôéò ìå-

ãÜëåò áãïñÝò ôïõ êüóìïõ. ÄéáèÝôåé áõôüíïìï äßêôõï 5 õðïêáôáóôçìÜôùí óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé ðáñïõóßá óôï Ëïíäßíï, ôçí Ëåõêùóßá êáé ôï ÂïõêïõñÝóôé, áðü üðïõ êáé ðáñÝ÷åé êïñõöáßåò åðåíäõôéêÝò ëýóåéò ãéá ôïõò ðåëÜôåò ôçò, ìå óôü÷ï ôçí åðßôåõîç üóï ôï äõíáôüí õøçëüôåñùí áðïäüóåùí.

ÁèçíáúêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.32.54.764 www.athinaiki-securities.gr

ÄõíáìéêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.36.77.700 www.dynamicsec.gr

ÅðåíäõôéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò Ôçë.: 210.81.73.000 www.ibg.gr

Alphatrust Ôçë.: 210.62.89.100 www.alphatrust.gr

Euroxx Ôçë.: 210.68.79.400 www.euroxx.gr

Nuntius ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.33.50.599 www.nuntius.gr

Alpha Finance Ôçë.: 210.37.05.700 www.alphafinance.gr

EFG Eurobank Securities Ôçë.: 210.37.20.000 www.eurobankequities.gr

ÐÞãáóïò ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.36.70.700 www.pegsec.gr

Ðåéñáéþò ÁÅÐÅÕ Ôçë.: 210.33.54.000 www.piraeus-sec.gr Ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ åôáéñåßá "Ðåéñáéþò ÁÅÐEÕ" Ý÷åé ùò êýñéåò äñáóôçñéüôçôåò ôç äéáìåóïëÜâçóç ãéá áãïñÜ åëëçíéêþí êáé îÝíùí ìåôï÷þí, åëëçíéêþí êáé îÝíùí ðáñáãþãùí ðñïúüíôùí, êñáôéêþí êáé åôáéñéêþí ïìïëüãùí, ãéá ëïãáñéáóìïýò

ðåñéèùñßïõ (margin accounts), êáèþò êáé ôç äéåêðåñáßùóç ôùí ÷ñçìáôéóôçñéáêþí óõíáëëáãþí ðïõ äéåíåñãïýíôáé ìÝóù ôïõ äéêôýïõ ôùí õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò, ôùí 2 õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò (Èåóóáëïíßêç, ÐÜôñáò) áëëÜ êáé ôùí 18 óõíåñãáæüìåíùí Áíþíõìùí Åôáéñåéþí ÅðåíäõôéêÞò ÄéáìåóïëÜâçóçò.


ÌÅÔÏ×ÅÓ

XPHMATIÓTHPIO TPITH 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Êëåßóéìï

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

19

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôåñç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

12,15

7.500

10,55

ÊÁÍÁÊÇÓ Ó. (ÊÏ)

1,620

0,00%

1,580

1,740

39,1%

4.470

7.216

7.703

0,864

1,900

1,73%

11,59

9.743

0,008

0,63%

22,00

ÊÁÑÁÌÏËÅÃÊÏÓ (ÊÏ)

1,190

8,18%

1,190

1,190

-30,8%

10

12

72

0,750

2,000

-6,74%

67,38

14.680

0,00%

11,44

ÊÁÑÁÔÆÇ (ÊÏ)

4,590

2,00%

4,410

4,590

80,7%

1.075

4.850

1.009

1,720

4,900

2,19%

6,44

3.301

ÊÅÊÑÏØ (ÊÏ)

1,950

7,14%

1,910

1,950

-27,0%

1.010

1.942

1.365

1,540

3,790

1,59%

24,49

40.219

ÊËÏÕÊÉÍÁÓ - ËÁÐÐÁÓ (ÊÏ)

0,609

-1,62%

0,595

0,612

0,3%

58.610

35.587

9.754

0,328

0,875

-4,46%

4,60

11.510

ÊËÙÓ/ÃÉÁ ÍÁÕÐÁÊÔÏÕ (ÊÁ)

0,400

0,00%

0,400

0,400

-20,0%

0

0

226

0,232

0,679

6,48%

4,52

21.224

ÊÏÑÄÅËËÏÕ ×. ÁÖÏÉ (ÊÁ)

0,213

0,00%

0,213

0,213

-39,8%

3.500

746

898

0,195

0,428

-6,48%

42,37

13.450

ÊÏÑÑÅÓ (ÊÏ)

3,150

0,96%

3,150

3,150

-21,3%

15

47

2.402

2,660

4,870

0,67%

17,66

29.480

70,43

33.065

0,050

2,35%

13,42

ÊÑÅÔÁ ÖÁÑÌ (ÊÏ)

0,599

4,54%

0,579

0,599

-7,1%

14.715

8.685

6.176

0,307

0,800

1,63%

ÊÑÉ - ÊÑÉ (ÊÏ)

2,130

-0,47%

2,110

2,160

39,2%

16.927

36.093

13.071

0,747

2,200

9,68%

4,90

15.805

371,59

1.795.141

ÊÔÇÌÁ Ê. ËÁÆÁÑÉÄÇ (ÊÏ)

0,310

0,00%

0,310

0,310

-22,5%

0

0

219

0,177

0,488

4,15%

ÊÕÐÑÏÕ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

0,207

0,00%

0,207

0,207

-18,8%

0

0

0

0,180

0,397

0,00%

21,48

22.945

0,100

10,68%

8,89

ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ Ç.- F.H.L. (ÊÏ)

0,936

6,36%

0,936

0,936

1,7%

60

56

2.894

0,630

1,040

5,91%

6,84

7.595

3,80

5.939

23,98

ÊÕÑÉÁÊÏÕËÇÓ (ÊÏ)

0,900

0,00%

0,900

0,900

12,5%

0

0

23.377

0,433

1,490

-11,06%

ËÁÍÁÊÁÌ (ÊÏ)

0,639

0,00%

0,639

0,639

3,6%

0

0

905

0,503

0,869

1,70%

2,30

8.322

ËÅÂÅÍÔÅÑÇÓ Í. (ÊA)

0,276

0,00%

0,276

0,276

-13,8%

0

0

89

0,198

0,658

-18,43%

3,73

8.322

ËÅÂÅÍÔÅÑÇÓ Í. (ÐA)

0,448

0,00%

1,77

7.734

ËÉÂÁÍÇ ÅÊÄÏÔ. ÏÑÃ. (ÊÏ)

0,229

0,00%

0,448

0,448

39,6%

0

0

184

0,307

0,798

2,17%

0,229

0,229

-3,0%

0

0

3

0,144

0,363

5,77%

41,71

15.222

2,31

9.819

592,24

51.951

0,00%

0,00% …

156,67

0,00%

7,76

4,42

11.700

841,95

110.783

0,500

6,58%

4,96

32.188

7,43

4.588

9,84

15.842

544,83 4,62

ËÏÕËÇ ÌÕËÏÉ (ÊÏ)

2,740

0,00%

2,700

2,810

2,6%

2.460

6.728

707

1,130

3,760

-3,28%

ÌÁÈÉÏÓ ÐÕÑÉÌÁ×Á (ÊÏ)

0,235

-9,62%

0,235

0,235

-53,9%

1.639

385

7.603

0,152

0,510

-11,80%

ÌÅÔÊÁ (ÊÏ)

11,400

4,59%

10,800

11,400

16,4%

58.533

649.220

23.714

6,100

12,780

6,05%

ÌÏÔÏÄÕÍÁÌÉÊÇ (ÊÏ)

0,378

0,00%

0,378

0,378

-35,3%

0

0

1.147

0,211

0,640

3,82%

ÌÏÔÏÑ ÏÚË (ÊÏ)

7,600

3,83%

7,260

7,600

-8,4%

87.019

652.029

86.516

5,407

9,370

1,48%

ÌÏÕÆÁÊÇÓ (ÊÁ)

0,154

10,00%

0,154

0,154

-32,2%

100

15

222

0,114

0,330

-2,93%

ÌÏ×ËÏÓ (ÊÏ)

1,620

1,25%

1,450

1,640

47,3%

52

77

887

0,565

2,600

-6,47%

ÌÐÇÔÑÏÓ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÉÊÇ (KO)

0,621

0,00%

0,621

0,621

2,0%

0

0

0

0,336

0,745

0,00%

116.916

ÌÕÔÉËÇÍÁÉÏÓ (ÊÏ)

4,660

5,91%

4,350

4,660

4,3%

386.962

1.756.636

139.816

2,570

5,650

7,19%

6.340

ÍÁÊÁÓ ÌÏÕÓÉÊÇ (ÊÏ)

0,729

-10,00%

0,729

0,729

81,8%

10

7

75

0,300

1,040

-11,86%

44,71

19,10

4,31

23.935

ÍÁÕÔÅÌÐÏÑÉÊÇ (ÊÏ)

0,180

0,00%

0,180

0,180

-44,4%

0

0

292

0,149

0,360

-0,19%

27,01

63.697

ÍÇÑÅÕÓ (ÊO)

0,424

2,91%

0,414

0,428

-38,6%

35.418

14.965

18.149

0,356

0,839

-1,67%

6,04

3.873

ÍÔÑÏÕÊÖÁÑÌÐÅÍ (ÊÏ)

1,560

0,00%

1,560

1,990

-35,5%

101

158

3.281

0,805

2,640

24,65%

3,95

34.986

ÎÕËÅÌÐÏÑÉÁ (ÊÏ)

0,113

0,00%

0,113

0,113

-27,6%

3.500

396

902

0,101

0,188

0,80%

0,56

2.567

ÎÕËÅÌÐÏÑÉÁ (ÐÏ)

0,220

0,00%

0,220

0,220

-6,8%

0

0

0

0,200

0,315

0,00%

245,04

10.080

0,400

1,65%

13,97

ÏËÈ (ÊÏ)

24,310

0,25%

23,500

24,360

6,6%

1.441

34.408

1.702

13,640

25,200

1,39%

428,00

25.000

0,010

0,06%

58,69

ÏËÐ (ÊÏ)

17,120

2,58%

16,600

17,150

1,2%

17.530

297.562

7.303

11,200

21,680

2,65%

2.418,02

319.000

0,720

9,50%

7,68

ÏÐÁÐ (ÊÏ)

7,580

1,74%

7,450

7,580

40,4%

817.142

6.133.781

539.650

3,770

8,270

2,56%

3.725,14

490.150

0,00%

12,85

1,52

4.971

31,80

50.797

1,60

20.210

6.746,52

5.072.568

ÏÔÅ (ÊÏ)

7,600

1,88%

7,360

7,760

49,0%

3.434.768

26.254.760

756.818

2,860

7,800

8,18%

ÐÁÚÑÇÓ ÐËÁÓÔÉÊÙÍ (ÊÏ)

0,306

0,00%

0,306

0,306

-7,3%

0

0

515

0,193

0,605

-7,82%

ÐÁÐÏÕÔÓÁÍÇÓ (ÊÁ)

0,626

-1,42%

0,510

0,635

26,0%

440

278

1.010

0,196

0,750

0,70%

ÐÁÑÍÁÓÓÏÓ (ÊÏ)

0,079

5,33%

0,075

0,080

-86,7%

34.500

2.729

97.801

0,074

0,698

-59,30%

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

1,330

11,76%

1,200

1,360

-55,1%

15.781.903

20.291.650

5.769.990

0,832

6,296

23,81%

64,54

10,75

7.070

ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ Ð. (ÊÏ)

1,520

3,40%

1,480

1,530

9,4%

422

637

824

1,200

1,740

-3,46%

113,71

22.080

0,080

1,55%

9,09

ÐËÁÉÓÉÏ COMPUTERS (ÊÏ)

5,150

0,00%

5,040

5,150

41,1%

1.201

6.144

370

1,960

6,250

0,57%

56,37

45.095

0,00%

10,45

ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ (ÊÏ)

1,250

2,46%

1,200

1,260

0,8%

40.622

50.122

13.723

0,646

1,640

-1,57%

138,54

27.379

9,58

ÐËÁÓÔÉÊÁ ÊÑÇÔÇÓ (ÊÁ)

5,060

1,61%

5,000

5,080

-0,8%

1.986

9.987

2.034

3,932

5,650

5,01%

3,28

24.319

6,68

ÐÑÏÏÄÅÕÔÉÊÇ (ÊÏ)

0,135

-3,57%

0,135

0,135

4,7%

5.988

808

8.906

0,053

0,223

-4,26%

18,51

22.280

ÑÅÂÏÚË (ÊÏ)

0,831

-4,26%

0,823

0,900

33,2%

30.400

25.866

15.815

0,345

1,200

-4,46%

174,20

34.771

20,35

ÓÁÑÁÍÔÇÓ ÃÑ. (ÊÏ)

5,010

2,87%

4,910

5,020

15,4%

27.428

136.862

34.814

2,220

5,450

0,87%

3,76

4.181

47,87

ÓÁÑÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ ÊÕË/ÌÕËÏÉ (ÊÏ)

0,900

0,00%

0,900

0,900

15,4%

0

0

108

0,626

1,160

0,00%

157,84

96.244

ÓÉÄÅÍÏÑ (ÊÁ)

1,640

7,19%

1,530

1,660

-6,3%

155.690

247.498

49.387

0,660

2,390

1,86%

9,04

28.438

ÓÐÕÑÏÕ ÁÃÑ. ÏÉÊ. (ÊÏ)

0,318

1,60%

0,318

0,318

-37,6%

50

16

1.158

0,203

0,557

8,14%

263,24

124.170

338,89

109.319

0,050

1,61%

41,41

33.125

2,76

1.270

1.252,28

77.064

48,90

7.569

116,48

305.732

ÓÙË/ÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏY (ÊÏ)

2,120

3,41%

2,020

2,130

-1,4%

135.354

281.595

70.326

0,900

2,590

1,51%

ÔÅÑÍÁ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇ (ÊÏ)

3,100

2,31%

3,020

3,100

-3,0%

90.706

279.242

83.916

1,457

3,624

5,10%

ÔÅ×ÍÉÊÇ ÏËÕÌÐÉÁÊÇ

1,250

1,63%

1,200

1,280

-13,2%

2.211

2.763

3.698

1,130

2,710

-4,62%

30,08

ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÔÆÉÑÁÊÉÁÍ ÐÑÏÖÉË

2,170

9,60%

2,170

2,170

-34,8%

10

22

152

0,900

3,330

19,99%

0,00%

ÔÉÔÁÍ (ÊÏ)

16,250

3,70%

15,400

16,250

16,4%

53.956

857.001

40.704

11,310

16,480

8,89%

0,00%

ÔÉÔÁÍ (ÐÏ)

6,460

-1,22%

6,400

6,590

-1,8%

731

4.713

929

5,400

7,270

-3,11%

ÕÃÅÉÁ (ÊÏ)

0,381

2,14%

0,370

0,383

-38,5%

98.306

37.170

130.329

0,192

0,795

-5,76%


20

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Êëåßóéìï

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

XPHMATIÓTHPIO TPITH 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôåñç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

1,38

10.204

ÖÉÅÑÁÔÅÎ (ÊÏ)

0,135

8,87%

0,135

0,135

-20,6%

60

8

631

0,070

0,400

-2,24%

4,58

8.341

×ÁÚÄÅÌÅÍÏÓ (ÊÏ)

0,549

0,00%

0,549

0,549

-9,4%

0

0

64

0,350

0,918

20,29%

91,35

101.280

×ÁËÊÏÑ (ÊÁ)

0,902

1,23%

0,880

0,930

3,4%

53.836

49.021

76.384

0,417

1,420

2,04%

0,54

4.035

×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔÇ Å. ÕÉÏÉ (ÊÏ)

0,133

0,76%

0,128

0,140

-73,4%

6.799

890

3.914

0,128

0,713

-10,20%

7,35

21.877

73,36

A.S. COMPANY (ÊÏ)

0,336

3,07%

0,328

0,338

-14,9%

5.114

1.693

10.302

0,224

0,488

6,33%

6.226,06

10.922.906

0,43

ALPHA ÂÁÍÊ (ÊÏ)

0,570

8,99%

0,523

0,570

11,0%

15.528.081

8.573.474

6.194.195

0,161

0,863

12,87%

186,81

699.673

ATTICA BANK (ÊÏ)

0,267

3,49%

0,258

0,270

-67,2%

2.678.757

715.049

1.675.709

0,173

1,074

-3,35%

10,86

45.457

83,26

36.360

7,20

15.816

24,07

101.124

1,54

9.908

8.184,19

363.742

12,35

26.665

2,32

31.370

2.640,87 427,00 27,46

52.800

5,90

F.G. EUROPE (ÊO)

0,520

0,00%

0,520

0,520

-23,5%

19,08

4.687

0,850

20,88%

6,19

FHL MERMEREN

4,070

3,83%

3,990

4,100

-21,4%

135,13

50.992

FOURLIS ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (KÏ)

2,650

6,85%

2,440

2,660

34,5%

256,50

50.592

54,80

48.069

0,200

17,54%

AUDIOVISUAL (ÊÏ)

0,239

0,00%

0,239

0,239

143,9%

0

0

775

0,034

0,482

-2,59%

AUTOHELLAS (ÊÏ)

2,290

0,00%

2,240

2,300

27,2%

3.800

8.656

6.166

1,120

2,300

4,26%

BYTE COMPUTER (ÊÏ)

0,455

-1,09%

0,450

0,455

-11,8%

1.040

473

3.929

0,320

0,620

-1,49%

CENTRIC ÐÏËÕÌÅÓÁ (ÊÏ)

0,238

4,39%

0,228

0,239

-26,8%

40.048

9.339

20.397

0,131

0,440

5,26%

CPI (ÊÏ)

0,155

-9,88%

0,155

0,155

-40,2%

75

12

95

0,133

0,400

-24,45%

COCA -COLA HBC

22,500

2,37%

22,070

22,790

118.400

2.668.892

113.623

16,790

22,790

6,64%

CYCLON ÅËËÁÓ (ÊO)

0,463

-5,51%

0,463

0,490

-13,9%

3.786

1.772

2.583

0,289

0,700

-8,71%

DIONIC (ÊÏ)

0,074

-3,90%

0,072

0,077

-66,4%

109.011

8.106

92.242

0,066

0,263

-7,85%

4.050.417

EUROBANK EFG (ÊÏ)

0,652

5,67%

0,615

0,665

-89,8%

2.168.392

1.404.480

952.182

0,555

13,700

2,86%

61.000

EUROBANK PROPERTIES ÁÅÅÁÐ (ÊÏ)

7,000

2,34%

6,620

7,000

42,9%

42.348

293.505

19.882

4,110

7,750

-0,45%

0

0

1.070

0,420

0,950

-0,40%

264

1.074

124

3,730

5,190

-2,37%

688.938

1.785.024

45.831

1,050

2,950

4,93%

12,81

7,60

0,00%

FRIGOGLASS (KO)

5,070

3,47%

4,830

5,080

-3,8%

63.701

317.749

38.686

3,840

6,260

4,04%

QUEST ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

1,140

0,00%

1,120

1,160

0,0%

7.630

8.627

5.421

0,685

1,390

3,97%

24,90

20.578

INFORM ËÕÊÏÓ Ð. (ÊÏ)

1,210

1,68%

1,180

1,220

-9,7%

5.804

6.939

2.483

0,816

1,750

-2,65%

59,60

133.026

2.016,67

ÉÍTÑAKOM (ÊÏ)

0,448

2,52%

0,430

0,450

-27,4%

205.701

91.188

164.984

0,201

0,754

0,81%

17,06

23.154

INTRAKAT (KO)

0,737

1,10%

0,706

0,745

-30,5%

5.562

4.023

6.737

0,520

1,220

0,40%

257,52

158.962

0,004

0,22%

INTRALOT (ÊÏ)

1,620

1,89%

1,580

1,630

-15,2%

324.683

522.756

303.155

1,030

2,410

0,50%

128,13

77.655

J & P - ÁÂÁÎ (ÊÏ)

1,650

4,43%

1,580

1,650

15,4%

31.175

50.488

15.856

0,944

1,900

6,45%

1.078,96

129.995

37,84

23.649

180,17

44.268

80,20

0,00% 0,210

2,53%

13,91

JUMBO (ÊÏ)

8,300

3,75%

7,980

8,300

39,0%

97.661

788.590

73.076

4,080

9,070

-0,61%

0,00%

19,83

KLEEMAN HELLAS (KO)

1,600

0,00%

1,600

1,600

3,9%

0

0

3.515

0,685

1,880

3,59%

LAMDA DEVELOPMENT(ÊÏ)

4,070

7,67%

3,700

4,070

1,2%

8.275

32.538

2.142

2,180

6,480

5,65%

2,37

4.740

244,19

770.329

32,47

LOGISMOS (ÊÏ)

0,500

0,00%

0,500

0,500

-18,0%

0

0

1.250

0,240

1,230

0,44%

MARFIN INVESTMENT GROUP

0,317

3,26%

0,303

0,317

-26,1%

889.063

278.050

943.288

0,175

0,564

4,04%

14,70

10.500

27,02

14.074

0,250

13,02%

4,81

6.200

37,87

12.417

0,00%

34,50

MLS ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇ (ÊÏ)

3,050

0,66%

13,43

6.133

0,00%

10,51

NEXANS ÅËËÁÓ (ÊÏ)

2,190

0,00%

9,25

27.848

0,013

3,92%

62,64

NEWSPHONE HELLAS

0,332

-1,78%

2,79

3.953

10,57

PAPERPACK ÔÓÏÕÊÁÑÉÄÇÓ É. (ÊÏ)

0,705

5,22%

11,76

11.812

18,31

PROFILE (ÊÏ)

0,996

20,76

MEVACO (ÊÏ)

1,400

5,26%

1,320

1,400

2,2%

253

340

577

0,880

1,580

-0,04%

MIG REAL ESTATE (KO)

1,920

0,00%

1,920

1,920

25,5%

0

0

11

1,070

1,920

8,94%

MINERBA (KO)

0,776

0,00%

0,776

0,776

4,0%

0

0

0

0,234

0,948

0,00%

3,000

3,050

14,2%

17.593

53.248

8.287

2,000

3,050

1,85%

2,190

2,190

-9,5%

0

0

554

1,520

3,110

-1,86%

0,306

0,334

-35,3%

4.520

1.433

2.100

0,232

0,592

2,04%

0,680

0,710

-10,2%

7.179

4.936

1.960

0,255

1,060

3,04%

2,05%

0,963

0,997

26,6%

1.710

1.681

5.725

0,425

1,260

-3,83%

12,85

6.836

QUALITY & RELIABILITY (KO)

1,880

-2,59%

1,800

1,880

308,7%

2.000

3.720

17.903

0,236

1,970

14,25%

28,66

57.435

REDS (ÊO)

0,499

1,84%

0,473

0,504

-24,5%

1.350

669

1.950

0,420

0,949

-2,35%

14,14

6.457

SPACE HELLAS (ÊÏ)

2,190

0,00%

2,190

2,190

69,8%

0

0

0

1,000

2,200

0,00%

41,88

54.888

TRASTOR ÁÅÅÁÐ

0,763

1,60%

0,751

0,770

22,1%

17.350

13.250

7.446

0,430

0,829

1,07%

3,70

14.627

UNIBIOS ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

0,253

4,12%

0,250

0,253

40,6%

3.050

763

11.033

0,116

0,414

0,94%

Ê

124,43

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

Ð

Á

Ñ

Á

Ó

Ô

Á

Ô

É

Ê

Ù

Í

Ô

É

Ô

Ë

Ù

Í

ALPHA ÂÁÍÊ (ÊÏ) - ÔÐ

1,100

4,76%

1,010

1,130

4.779.435

5.162.776

2.503.748

0,241

1,140

11,79%

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ) - ÔÐ

0,737

6,04%

0,695

0,740

3.807.354

2.749.020

1.856.777

0,290

0,889

3,12%

ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (KO) -ÔÐ

0,996

4,95%

0,935

1,030

932.686

914.856

949.476

0,420

2,000

3,57%

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

Ä

É

Á

Ð

Ñ

Á

Ã

Ì

Á

Ô

Å

Õ

Ó

É

Ì

Ù

Í

Á

Ì

Ï

É

Â

Á

É

Ù

Í

Ê

Å

Ö

Á

Ë

Á

É

Ù

Í

19,13

5.746

ALPHA ETF FTSE20

3,330

2,90%

3,222

3,339

3.621

11.913

3,18

295

NBGAM ETF Ã.Ä.×.Á.

10,780

3,16%

10,780

10,780

2

22

2,90

389

NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

7,460

3,61%

7,460

7,460

-11,3%

2

15

1

6,880

10,110

-0,70%

Ê 16,22

49.153

223,01

63.900

8,40

15.300

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

ÁÈÇÍÁ (ÊÏ)

17,81

×

Á

Ì

0,330

Ç

Ë 0,00%

Ç

Ó 0,330

Ä

É

Á

0,330

Ó

Ð

Ï

Ñ

Á

Ó

73,7%

0

0

38

0,094

0,340

10,09%

ÁÓÔÇÑ ÐÁËÁÓ (ÊÏ)

3,490

2,05%

3,450

3,550

0,0%

5.320

18.562

3.471

3,170

4,950

-0,10%

ÁÔÔÉÊÅÓ ÅÊÄÏÓÅÉÓ (ÊÏ)

0,549

0,00%

0,549

0,549

-21,6%

0

0

158

0,480

1,450

5,28%


ÌÅÔÏ×ÅÓ

XPHMATIÓTHPIO TPITH 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ

218,34

Êëåßóéìï

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

21

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôåñç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

56,24

8.419

1,460

21,86%

ÃÅÊÅ (ÊÁ)

6,680

0,00%

6,680

6,680

1,4%

210

1.403

73

6,590

8,370

-0,16%

122,98

68.322

ÃÅÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

1,800

-16,67%

0,018

0,018

-71,9%

6

11

2

1,510

10,500

-1,29%

95,96

71.083

ÇÑÁÊËÇÓ ÁÃÅÔ (ÊÏ)

1,350

-0,74%

1,350

1,350

8,0%

12.380

16.713

3.865

1,010

1,800

-3,47%

119,97

13.404

ÉÏÍÉÊÇ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁÊÇ (ÊÏ)

8,950

0,00%

8,950

8,950

-31,2%

0

0

6

8,400

14,000

0,79%

14,33

17.000

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ (ÊÏ)

0,843

13,46%

0,650

0,850

53,3%

117

99

396

0,321

1,430

11,05%

565,80

2.760

7,600

3,71%

205,000

2,50%

205,000

205,000

71,0%

1

205

107

90,000

210,000

6,97%

298,33

13,24

ÊÁÑÅËÉÁ (ÊÁ)

8,51

6.700

0,165

12,99%

12,61

ÊÅÐÅÍÏÕ ÌÕËÏÉ (ÊÏ)

1,270

0,00%

1,270

1,270

-7,3%

0

0

72

0,560

1,690

21,94%

408,05

21.364

171,61

ËÁÌØÁ (ÊÏ)

19,100

0,26%

19,050

19,300

6,1%

700

13.367

205

15,000

19,300

3,37%

141,85

70.926

ÌÉÍÙÉÊÅÓ ÃÑÁÌÌÅÓ (ÊÏ)

2,000

0,50%

2,000

2,000

0,0%

800

1.600

1.302

1,520

2,100

0,63%

3,84

17.241

4,48

ÐÅÑÓÅÕÓ (ÊÏ)

0,223

0,00%

0,223

0,223

575,8%

0

0

48

0,028

0,325

17,12%

91,84

14.000

10,93

ALPHA ÁÓÔÉÊÁ ÁÊÉÍÇÔÁ

6,560

0,00%

6,560

6,560

4,0%

10

66

178

3,560

7,200

-1,15%

58,26

191.660

ATTICA ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (KA)

0,304

3,05%

0,304

0,304

-0,3%

977

297

1.632

0,115

0,588

-5,06%

44,89

11.720

FLEXOPACK (ÊÏ)

3,830

0,52%

3,830

3,840

26,8%

300

1.150

275

1,900

5,000

2,56%

12.037

1.057

3.460

0,087

0,192

-14,44%

15,27

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

Ï

33.302

3,35

14.870

ÁËÖÁ ÃÊÑÉÓÉÍ (ÊÏ)

0,225

0,00%

2,57

21.382

ALMA -ÁÔÅÑÌÙÍ (ÊÏ)

0,120

0,00%

2,01

49.030

ALAPIS (ÊÏ)

0,041

0,00%

16,31

185.373

ÁÍÅÊ (ÊÏ)

0,088

0,89

2.970

ÁÍÅÊ (ÐÏ `96)

0,300

2,94

81.645

ATTI-KAT (KO)

0,036

3.230

0,65

17.175

2,95

17.580

0,088

Ð

2,93

2,52

ÁÅÃÅÊ (ÊÏ)

Õ

1,15%

Å

Ð 0,087

É

Ô

Ç

Ñ

Ç

Ó

Ç

0,090

-31,8%

0,225

0,225

11,4%

0

0

200

0,080

0,328

0,00%

0,120

0,120

0,0%

0

0

0

0,120

0,120

0,00%

0,041

0,041

0,0%

0

0

0

0,041

0,00%

-1,12%

0,088

0,088

-51,1%

20.212

1.779

29.909

0,054

0,270

4,89%

0,00%

0,300

0,300

-2,0%

633

190

122

0,300

0,770

0,00%

-18,18%

0,036

0,036

80,0%

300

11

4.304

0,016

0,088

-9,32%

ÂÁÑÁÃÊÇÓ (ÊÏ)

0,780

0,00%

0,780

0,780

61,8%

0

0

311

0,206

0,840

0,00%

ÂÁÑÂÁÑÅÓÏÓ (ÊÁ)

0,038

0,00%

0,038

0,038

-79,0%

0

0

504

0,027

0,360

-11,83%

ÂÉÏÔÅÑ (ÊÏ)

0,168

1,20%

0,166

0,170

12,0%

10.000

1.680

10.170

0,059

0,194

-3,39%

0,04

0,31

6.000

ÃÉÏÕÑÏÌÐÑÏÊÅÑÓ (ÊÏ)

0,052

0,00%

0,052

0,052

-77,3%

0

0

0

0,039

0,333

0,00%

25,30

30.160

ÄÉÁÓ É×È/ÃÅÉÅÓ (ÊÁ)

0,839

0,00%

0,839

0,839

49,8%

0

0

23

0,420

0,845

0,00%

8,54

15.879

ÄÏÌÉÊÇ ÊÑÇÔÇÓ (ÊÏ)

0,538

0,00%

0,538

0,538

-3,4%

0

0

62

0,310

0,800

4,36%

3,84

3.961

ÄÏÕÑÏÓ (ÊÏ)

0,970

0,00%

0,970

0,970

51,1%

0

0

0

0,120

0,970

0,00%

1,18

7.848

ÅÄÑÁÓÇ - ØÁËËÉÄÁÓ ×. (ÊÏ)

0,150

0,00%

0,150

0,150

0,0%

0

0

0

0,080

0,150

0,00%

21,26

7.086

ÅËÂÉÅÌÅÊ (ÊÏ)

3,000

0,00%

3,000

3,000

-16,2%

0

0

0

3,000

3,580

0,00%

3,04

30.390

ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×È/ÃÅÉÁÉ (ÊÏ)

0,100

0,00%

0,100

0,100

26,6%

0

0

162

0,039

0,137

-14,38%

4,08

13.692

ÅËËÇÍÉÊÇ ÕÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁ (ÊÏ)

0,298

0,00%

0,298

0,298

10,4%

0

0

195

0,180

0,354

8,90%

22,63

7.348

ÅÕÑÙÓÕÌÂÏÕËÏÉ (ÊÏ)

3,080

17,56%

3,080

3,080

16,7%

400

1.232

0

2,120

3,080

18,35%

1,80

7.125

ÊÑÅÊÁ (ÊÁ)

0,252

0,00%

0,252

0,252

-42,7%

0

0

2

0,144

0,580

0,64%

0,83

20.663

ÊËÙÍÁÔÅÎ (ÊÏ)

0,040

0,00%

0,040

0,040

0,0%

0

0

0

0,040

0,040

0,00%

55,00

0,63

7.840

ÊËÙÍÁÔÅÎ (ÐO)

0,080

0,00%

0,080

0,080

0,0%

0

0

0

0,080

0,080

0,00%

4,63

92.617

ÅÍÙÌÅÍÇ ÊËÙÓÔÏÛÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁ (ÊÏ)

0,050

0,00%

0,050

0,050

0,0%

0

0

0

0,050

0,050

0,00%

20,99

322.925

ÌÁÚËËÇÓ Ì.É.(ÊÏ)

0,065

10,17%

0,060

0,070

1,6%

73.950

4.791

11.388

0,053

0,150

-8,90%

6,69

66.938

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ (ÊÏ)

0,100

0,00%

0,100

0,100

-69,9%

0

0

12.138

0,085

0,370

-2,06%

2,49

25.969

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ (ÐÏ)

0,096

0,00%

0,096

0,096

-50,5%

0

0

2.525

0,065

0,268

0,58%

1,21

25.180

ÌÐÏÕÔÁÑÇÓ É. & ÕÉÏÓ (ÊÁ)

0,048

20,00%

0,048

0,048

-33,3%

960

46

1.249

0,037

0,132

-3,23%

0,04

1.540

ÌÐÏÕÔÁÑÇÓ É. & ÕÉÏÓ (ÐÁ)

0,024

0,00%

0,024

0,024

-85,7%

0

0

0

0,024

0,201

0,00%

6,90

255.460

ÍÅË (ÊÏ)

0,027

-18,18%

0,027

0,027

-75,9%

23.720

640

2.590

0,012

0,180

-21,40%

5,26

20.231

ÍÉÊÁÓ (ÊÏ)

0,260

0,00%

0,260

0,260

-50,9%

0

0

511

0,230

0,599

2,12%

18,75

18.750

ÐÇÃÁÓÏÓ ÅÊÄÏÔÉÊÇ Á.Å. (KO)

1,000

0,00%

0,110

0,130

-78,9%

54

7

20

0,044

0,610

324,27%

5,62

36.235

ÓÅËÏÍÔÁ (ÊÏ)

0,155

0,00%

0,155

0,155

-66,7%

0

0

1.697

0,119

0,600

-6,96%

7,83

60.221

ÓÅËÌÁÍ (ÊO)

0,130

0,00%

0,130

0,130

-53,6%

0

0

5

0,098

0,349

0,00%

3,98

10.000

ÓÉÄÌÁ (ÊÏ)

0,398

-0,50%

0,397

0,399

-46,2%

2.200

875

546

0,397

1,000

-38,46%

4,35

7.914

ÓÖÁÊÉÁÍÁÊÇÓ (ÊÏ)

0,550

0,00%

0,550

0,550

37,5%

200

110

3.107

0,351

1,310

-6,38%

0,04

6.524

ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÅÊÄÏÓÅÉÓ (ÊÏ)

0,006

0,00%

0,006

0,006

-98,3%

0

0

0

0,006

0,278

0,00%

21,47

100.793

ÔÇËÅÔÕÐÏÓ (ÊÏ)

0,213

0,00%

0,213

0,213

66,8%

0

0

1.678

0,076

0,516

-15,66%

2,40

7.327

ÖÉÍÔÅÎÐÏÑÔ (ÊÏ)

0,328

0,00%

0,328

0,328

0,0%

0

0

0

0,328

0,00%

1,86

71.684

×ÁÔÆÇÉÙÁÍÍÏÕ (ÊÏ)

0,026

0,00%

0,026

0,026

-31,6%

0

0

0

0,020

0,085

0,00%

8,39

215.246

ALTEC (ÊÏ)

0,039

2,63%

0,033

0,040

14,7%

14.717

577

12.740

0,021

0,062

-2,01%

1,42

20.256

AXON ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

0,070

0,00%

0,070

0,070

-49,3%

0

0

2.390

0,050

0,192

-3,38%

1,12

12.432

COMPUCON (ÊO)

0,090

0,00%

0,090

0,090

-4,3%

0

0

0

0,024

0,100

0,00%

6,98

21.820

EUROMEDICA (KO)

0,320

0,00%

0,320

0,320

-37,3%

0

0

747

0,270

0,613

-3,22%


22 Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Êëåßóéìï

XPHMATIÓTHPIO TPITH 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôåñç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

12,41

12.953

FORTHNET (ÊÏ)

0,958

3,34%

0,958

0,958

5,4%

46

44

6.675

0,350

1,430

5,19%

71,88

179.708

HELLAS ONLINE (KO)

0,400

0,00%

0,400

0,400

-35,7%

1.642

657

1.101

0,271

0,800

8,27%

7,41

51.081

LAVIPHARM (ÊÏ)

0,145

11,54%

0,145

0,145

-17,1%

781

113

3.725

0,090

0,268

7,17%

1,63

9.567

ÌÁÑÁÊ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ (ÊÏ)

0,170

0,00%

0,170

0,170

-58,4%

0

0

101

0,068

0,409

27,25%

2,27

4.179

MEDICON ÅËËÁÓ (ÊÏ)

0,544

0,00%

0,544

0,544

-40,9%

0

0

78

0,446

1,180

-3,13%

3,07

14.968

PASAL DEVELOPMENT

0,205

0,00%

0,205

0,205

-27,8%

0

0

916

0,120

0,414

15,07%

3,24

41.034

PC SYSTEMS (KO)

0,079

-18,56%

0,079

0,079

-43,6%

2.000

158

1

0,057

0,180

-18,56%

2,86

28.057

SATO AE (ÊÏ)

0,102

0,00%

0,102

0,102

240,0%

100

10

1.131

0,021

0,123

14,80%

0,81

26.263

SPRIDER STORES (KO)

0,031

0,00%

0,031

0,031

-22,5%

0

0

0

0,025

0,074

0,00%

1,45

29.061

SPIDER - ÐÅÔÓÉÏÓ Í.& ÕÉÏÉ (KÏ)

0,050

0,00%

0,050

0,050

-39,0%

0

0

97

0,022

0,099

70,94%

1,79

13.192

YALCO - ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ (ÊÁ)

0,136

0,00%

0,136

0,136

-11,7%

0

0

192

0,089

0,210

10,88%

0,00%

7,28

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

Ð

Ñ

Ï

Ó

Ä

É

Á

Ã

Ñ

Á

Ö

Ç

2,15

766

ÔÑÉÁ ÁËÖÁ (ÊÏ)

2,810

0,00%

2,810

2,810

-40,2%

0

0

0

1,300

4,700

-10,08%

0,23

245

ÔÑÉÁ ÁËÖÁ (ÐÏ)

0,952

0,00%

0,952

0,952

49,2%

0

0

9

0,501

2,240

-28,20%

0,10

5.025

ALSINCO (KO)

0,019

18,75%

0,019

0,019

-89,7%

1

0

0

0,006

0,288

28,38%

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

Õ

Ð

Ï

Á

Í

Á

Ó

Ô

Ï

Ë

Ç

Ä

É

A

Ð

Ñ

Á

Ã

Ì

Á

Ô

Å

Õ

Ó

Ç

Ó

4,85

105.423

ÁÂÅÍÉÑ (ÊÏ)

0,046

0,00%

0,046

0,046

0,0%

0

0

0

0,046

0,00%

271,40

1.750.956

ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

0,155

0,00%

0,155

0,155

0,0%

0

0

0

0,155

0,00%

10,31

33.930

ÂÙÂÏÓ ÌÐÁÌÐÇÓ (ÊÏ)

0,304

0,00%

0,304

0,304

0,0%

0

0

0

0,304

0,00%

1,50

20.860

ÅÉÊÏÍÁ - Ç×ÏÓ (ÊÏ)

0,072

0,00%

0,072

0,072

0,0%

0

0

0

0,072

0,00%

1,97

24.605

ÅÌÐÏÑÉÊÏÓ ÄÅÓÌÏÓ (ÊÏ)

0,080

0,00%

0,080

0,080

0,0%

0

0

0

0,080

0,080

0,00%

0,17

1.183

ÅÌÐÏÑÉÊÏÓ ÄÅÓÌÏÓ (ÐÏ)

0,140

0,00%

0,140

0,140

0,0%

0

0

0

0,140

0,140

0,00%

2,76

5.750

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÁÈÇÍÙÍ (ÊÏ)

0,480

0,00%

0,480

0,480

0,0%

0

0

0

0,480

0,00%

0,96

36.766

ÉÌÐÅÑÉÏ (ÊÏ)

0,026

0,00%

0,026

0,026

0,0%

0

0

0

0,026

0,00%

3,07

21.921

ÊÁÑÄÁÓÉËÁÑÇÓ (ÊÏ)

0,140

0,00%

0,140

0,140

0,0%

0

0

0

0,140

0,00%

2,17

24.620

ÊÅÑÁÌÅÉÁ ÁËËÁÔÉÍÇ (ÊÏ)

0,088

0,00%

0,088

0,088

0,0%

0

0

0

0,088

0,00%

2,32

17.545

ÊÏÕÌÐÁÓ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

0,132

0,00%

0,132

0,132

0,0%

0

0

0

0,132

0,00%

1,50

15.015

ÌÁÎÉÌ ÐÅÑÔÓÉÍÉÄÇÓ (ÊÁ)

0,100

0,00%

0,100

0,100

0,0%

0

0

0

0,100

0,00%

2,93

23.464

ÍÅÙÑÉÏÍ (ÊÏ)

0,125

0,00%

0,125

0,125

0,0%

0

0

0

0,125

0,00%

3,72

9.550

ÐÑÁÎÉÔÅËÅÉÏ (ÊÏ)

0,390

0,00%

0,390

0,390

0,0%

0

0

0

0,390

0,00%

0,140

0,100

0,390

0,71

1.306

ÐÑÁÎÉÔÅËÅÉÏ (ÐÏ)

0,540

0,00%

0,540

0,540

0,0%

0

0

0

0,540

0,540

0,00%

6,65

25.583

ÐÅÔÆÅÔÁÊÉÓ Á. (ÊÏ)

0,260

0,00%

0,260

0,260

0,0%

0

0

0

0,260

0,260

0,00%

1,02

51.084

ÓÁÍÕÏ ÅËËÁÓ (ÊÁ)

0,020

0,00%

0,020

0,020

0,0%

0

0

0

0,020

0,00%

40,04

51.334

ÓÁÏÓ (ÊÏ)

0,780

0,00%

0,780

0,780

0,0%

0

0

0

2,07

54.548

ÔÅÃÏÐÏÕËÏÓ ×.Ê. (ÊÏ)

0,038

0,00%

0,038

0,038

0,0%

0

0

0

0,780

1,11

13.920

ÔÅÎÁÐÑÅÔ (ÊÏ)

0,080

0,00%

0,080

0,080

0,0%

0

0

0

3,17

26.408

×ÁËÕÂÄÏÖÕËËÙÍ (ÊÏ)

0,120

0,00%

0,120

0,120

0,0%

0

0

0

0,120

0,120

0,00%

8,68

13.555

MICROLAND COMPUTERS (ÊÏ)

0,640

0,00%

0,640

0,640

0,0%

0

0

0

0,640

0,640

0,00%

2,08

42.501

NUTRIART (ÊÏ)

0,049

0,00%

0,049

0,049

-50,0%

0

0

0

0,038

0,114

0,00%

0,080

0,780

0,00%

0,038

0,00%

0,080

0,00%

11,28

62.684

PROTON ÔÑÁÐÅÆÁ Á.Å. (KO)

0,180

0,00%

0,180

0,180

0,0%

0

0

0

0,180

0,00%

0,74

23.060

RIDENCO (ÊÁ)

0,032

0,00%

0,032

0,032

0,0%

0

0

0

0,032

0,00%

6,95

144.688

Ô ÂÁÍÊ (ÊÏ)

0,048

0,00%

0,048

0,048

0,0%

0

0

0

0,048

0,00%

Å

Í

Á

Ë

Ë

Á

Ê

Ô

É

Ê

Ç

Á

9,72

5.400

5,53

5.321

14,42

10.600

ÍÔÏÐËÅÑ (ÊÏ)

1,360

0,00%

4,47

3.334

ÏÐÔÏÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÅÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÅÓ (ÊÏ)

1,340

0,00%

22,77

3.110

ALPHA TRUST (ÊÏ)

7,320

0,00%

7,320

14,88

9.920

ENVITEC (ÊÏ)

1,500

0,00%

3,13

5.588

EPSILON NET (ÊÏ)

0,560

0,00%

29,35

9.784

EUROXX (ÊÏ)

3,000

0,00%

3,000

6,42

7.300

MEDITERRA (ÊÏ)

0,880

0,00%

9,85

3.909

PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ÊÏ)

2,520

0,00%

13,92

9.281

ÖÏÕÍÔËÉÍÊ (ÊÏ)

1,500

0,00%

2,99

857

VIDAVO (KO)

3,490

0,00

DIVERSA (KO)

2,290

607,17

5,44

Ã

Ï

Ñ

Á

ÂÉÏÉÁÔÑÉÊÇ & ÑÏÌÐÏÔÉÊÇ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ (ÊÏ)

1,800

0,00%

1,800

1,800

0,0%

0

0

0

1,800

1,800

0,00%

ÊÑÇÔÙÍ ÁÑÔÏÓ (ÊÏ)

1,040

0,00%

1,040

1,040

3,0%

0

0

0

0,880

1,050

-0,24%

1,360

1,360

-9,9%

0

0

0

1,350

1,360

0,00%

1,340

1,340

0,0%

0

0

0

1,330

1,340

0,00%

7,320

39,4%

0

0

113

4,500

10,700

-11,11%

1,500

1,500

-21,1%

0

0

0

0,975

1,950

0,00%

0,560

0,560

1,3%

0

0

2.750

0,450

0,560

5,16%

3,000

-15,5%

0

0

0

2,280

3,800

0,00%

0,880

0,880

18,4%

430

378

0

0,669

0,898

0,00%

2,520

2,520

0,0%

0

0

0

2,520

2,520

0,00%

1,500

1,500

-66,8%

350

525

308

1,324

5,396

-27,63%

0,00%

3,490

3,490

-4,4%

0

0

5

3,010

3,650

13,68%

0,00%

2,290

2,290

0,0%

0

0

0

2,290

2,290

0,00%


Ìå premium 0,88% äéáðñáãìáôåýåôáé ôï óõìâüëáéï ëÞîçò Óåðôåìâñßïõ 2013 óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap ôá 13,752 åêáô. åõñþ áíÞëèå ç áîßá ôùí óõíáëëáãþí óôçí áãïñÜ ðáñáãþãùí. Ôï óõìâüëáéï ëÞîçò Óåðôåìâñßïõ 2013 óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáðñáãìáôåýåôáé ìå premium 0,88%. Ï äåßêôçò FTSE/XA Large Cap Ýêëåéóå óôéò 335,06 ìïíÜäåò, ìå Üíïäï óå ðïóïóôü 3,96%. Óôá Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò (ÓÌÅ) óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáêéíÞèçêáí

Ó

23

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

XPHMATIÓTHPIO TPITH 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013 4.943 óõìâüëáéá, áîßáò 8,235 åêáô. åõñþ, ìå 48.937 áíïéêôÝò èÝóåéò. Óôá ÓÌÅ åðß ìåôï÷þí äéáêéíÞèçêáí 19.579 óõìâüëáéá, áîßáò 5,517 åêáô. åõñþ, åíþ ôï ìåãáëýôåñï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí åðéêåíôñþèçêå óôï ÓÌÅ åðß ôùí ìåôï÷þí ôçò Alpha ÓÕÌÂOËÁÉÁ

Ä É Ê Á É Ù Ì Á Ô Á

Bank äéáêéíþíôáò 5.525 óõìâüëáéá. Óôá ÓÌÅ åðß ôçò ÅèíéêÞò äéáêéíÞèçêáí 3.131 óõìâüëáéá, óôçí Ðåéñáéþò 5.009 , óôçí Eurobank 465, óôçí Marfin Investment Group 165, óôïí ÏÔÅ Ýãéíáí 1.160 óõìâüëáéá, óôç ÄÅÇ Ýãéíáí 1.010, óôïí

ÌÅËËOÍÔÉÊÇÓ

Ð Ñ Ï Á É Ñ Å Ó Ç Ó

Ó Å

ÏÐÁÐ Ýãéíáí 265, óôçí Coca Cola HBC 71, óôçí Å×ÁÅ Ýãéíáí 205 óõìâüëáéá, óôçí ÔéôÜí Ýãéíáí 102 óõìâüëáéá, óôç Âéï÷Üëêï 64, óôçí Ìõôéëçíáßïò 681, óôá ÅËÐÅ 77, óôçí Motor Oil 141, óôç Óéäåíüñ 147, óôç ÌÝôêá 75 óõìâüëáéá, óôç ÃÅÊ

ÅÊÐËÇÑÙÓÇÓ

Ä Å É Ê Ô Å Ó

-

ÓÅ

ÄÅÉÊÔÅÓ

F U T U R E S

-

O N

218, óôçí ÅëëÜêôùñ 398, óôçí Éntralot 177, óôç Folli Follie 53, óôç Jumbo 60, óôç Frigoglass 30, óôïí ÏËÐ 142, óôç Óùëçíïõñãåßá Êïñßíèïõ 30, óôç Eurobank Properties 58 êáé óôçí ÔÝñíá ÅíåñãåéáêÞ 17 óõìâüëáéá.

FUTURES

ON

INDICES

I N D I C E S

ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÓÔÏÍ FTSE/XAA-20 (ÌïíÜäá ÄéáðñáãìÜôåõóçò: 1 ìïíÜäá äåßêôç x 5 ÅÕÑÙ - Ôñüðïò ÅîÜóêçóçò: Åõñùðáúêüò, ×ñçìáôéêüò Äéáêáíïíéóìüò)

O áãoñáóôÞò åíüò call option áãoñÜæåé oõóéáóôéêÜ áðü ôoí ðùëçôÞ ôo äéêáßùìá íá áðáéôÞóåé ðáñÜäoóç ôoõ õðoêåßìåíoõ ðñoéüíôoò óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ (ôéìÞ åîÜóêçóçò) êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá (Çìåñ. ËÞîçò). O ðùëçôÞò åíüò call option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá ðáñáäþóåé ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ call áðoöáóßóåé íá åîáóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ(option).Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò (option premium). O áãoñáóôÞò åíüò

put option áãoñÜæåé ôo äéêáßùìá íá ðáñáäþóåé (ðoõëÞóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôoí ðùëçôÞ ôoõ put óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá. O ðùëçôÞò åíüò put option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá áðoäå÷èåß (áãoñÜóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ put áðoöáóßóåé íá áóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ. Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò.


24

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

XPHMATIÓTHPIO TPITH 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013


Óôç Suntory ôá Lucozade êáé Ribena Ïëïêëçñþèçêå ç óõìöùíßá ìåôáîý ôçò êïñõöáßáò âñåôáíéêÞò öáñìáêåõôéêÞò åôáéñåßáò GlaxoSmithKline PLC êáé ôçò Suntory Beverage & Food Ltd, ãéá ôçí åîáãïñÜ êïñõöáßùí brands ôçò ðñþôçò, áðü ôïí ôïìÝá ôùí ðïôþí. ÓõãêåêñéìÝíá, óôï ðëáßóéï ôçò åðÝêôáóÞò ôçò óôéò áãïñÝò ôïõ åîùôåñéêïý, ç éáðùíéêÞ åôáéñåßá êáôÝâáëå Ýíá ðïóü ôçò ôÜîçò ôùí 2,11 äéó. äïë ãéá ôçí áðüêôçóç ôùí áíáøõêôéêþí Lucozade êáé Ribena, ìå ôïí êïëïóóü ôçò öáñìáêïâéïìç÷áíßáò íá åîáóöáëßæåé óçìáíôéêÜ êåöÜëáéá ãéá ôç ìåßùóç ôùí ÷ñåþí ôçò, áëëÜ êáé ôç óõíÝ÷éóç ôçò åðåíäõôéêÞò ôçò ðïëéôéêÞò. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé êáôÜ ôï äåýôåñï ôñßìçíï ôïõ 2013, ïé ðùëÞóåéò ôçò Lucozade åß÷áí óçìåéþóåé áýîçóç êáôÜ 4%, ÷ùñßò üìùò íá Ý÷ïõí êáôáöÝñåé íá óçìåéþóïõí óôï åîùôåñéêü, ôçí åíôüò óõíüñùí åðéôõ÷ßá. Áíôßèåôá, ïé ðùëÞóåéò ôùí Ribena áêïëïýèçóáí ðôùôéêÞ ðïñåßá óôï ßäéï äéÜóôçìá, ìå ôç ìåßùóç íá öèÜíåé ôï 2%.

ÍÝá ðëáôöüñìá ãéá ôçí NYSE Euronext Ç éäéïêôÞôñéá åôáéñåßá ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áîéþí ôçò ÍÝáò Õüñêçò, ç NYSE Euronext, ðñï÷þñçóå óôçí áðüêôçóç ìéáò íÝáò ðëáôöüñìáò ãéá éäéùôéêÝò ðùëÞóåéò ìåôï÷þí, ïìïëüãùí êáé Üëëùí ÷ñåïãñÜöùí áðü åôáéñßåò, ìÝóù ôçò åîáãïñÜ; ìåñéäßïõ ìåïøçößáò ôçò ACE Group Inc. Ðñüêåéôáé ãéá ìßá íÝá åôáéñåßá, éäñõèåßóá ìüëéò ôï 2010, ç ïðïßá êáé ëåéôïõñãåß portal ãéá private placements, ôá ïðïßá êáé åßíáé éäéáßôåñá ÷ñçóôéêÜ, áöïý ðáñÝ÷ïõí ôç äõíáôüôçôá óôïõò ÷ñçìáôéóôÝò íá íá áíáãñÜöïõí êáé íá äéá÷åéñßæïíôáé ðùëÞóåéò ÷ñåïãñÜöùí êáé óôïõò åðåíäõôÝò íá áíáæçôïýí ôéò äéáèÝóéìåò åêäüóåéò.

Ðñïò ðþëçóç ç Neiman Marcus Óå áðüëõôç äéÜøåõóç ïäçãïýíôáé ïé ðëçñïöïñßåò ôùí ðñïçãïýìåíùí çìåñþí, ðïõ Þèåëáí ôçí åôáéñåßá Neiman Marcus íá åîåôÜæåé ôçí åßóïäü ôçò óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò, êáèþò ïé éäéïêôÞôåò ôçò öÝñïíôáé íá Ý÷ïõí Ýñèåé óå óõìöùíßá ãéá ôçí ðþëçóÞ ôçò óôéò Ares Management êáé Canadian Pension Plan Investment Board. Ç äéÜóçìç áìåñéêáíéêÞ áëõóßäá ëéáíéêþí ðùëÞóåùí ðïëõôåëþí áãáèþí, áíÞêåé óôá private equity TPG êáé Warburg Pincus öáßíåôáé üôé ðñïôßìçóáí ôåëéêÜ ôçí Üìåóç óõëëïãÞ ÷ñçìÜôùí áðü ôç óõíäéáëëáãÝò óôç Wall Street êáé Ýôóé åíôüò ôïõ ðñïóå÷ïýò äéáóôÞìáôïò, áíáìÝíåôáé íá ëÜâïõí Ýíá äéüëïõ áêáôáöñüíçôï áíôßôéìï, ýøïõò 6 äéó. äïëáñßùí.

25

ÎÅÍÅÓ ÁÃÏÑÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Ôï Ôüêéï áëëÜæåé ôá äåäïìÝíá óôéò áãïñÝò Ç óçìáóßá ôçò áíÜëçøçò ôùí Ïë. Áãþíùí

Ô

ï æïöåñü êáëïêáßñé ðïõ äéÝó÷éóáí öÝôïò, ç ïéêïíïìßá êáé ïé áãïñÝò ôçò Éáðùíßáò, áðïôåëïýí ðëÝïí ïñéóôéêü ðáñåëèüí, ìåôÜ êáé ôçí áíÜëçøç ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí ôïõ 2020 áðü ôï Ôüêéï, ìßá áðüöáóç ðïõ áíáìÝíåôáé íá áëëÜîåé åíôåëþò ôá äåäïìÝíá óôéò åã÷þñéåò áãïñÝò, áëëÜ êáé íá åðçñåÜóåé áñêåôÜ êáé ôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá. ¹äç, ôï ãåãïíüò ôçò äéáäï÷Þò ôïõ Ñßï Íôå ÔæáíÝéñï áðü ôçí ðñùôåýïõóá ôçò Éáðùíßáò óôïõò èåñéíïýò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò, ïäÞãçóå óå Üìåóç áíáèåþñçóç ôùí áñ÷éêþí ðñïâëÝøåùí ãéá ôï äåýôåñï ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò, ìå ôá íÝá óôïé÷åßá íá åßíáé éäéáßôåñá õøçëüôåñá, õðïäåéêíýïíôáò ìéá åðéêåßìåíç éó÷õñÞ áíÜðôõîç ãéá ôçí ïéêïíïìßá ôçò ÷þñáò. Ç åõöïñßá áðü ôï áðïôÝëåóìá ôçò øçöïöïñßáò ôçò ÄÏÅ äå, ïäÞãçóå óå "åêôüîåõóç" ôïõ äåßêôç NIKKEI, ìå ôç óõíïëéêÞ áýîçóç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ÷èåóéíÞò çìÝñáò íá öèÜíåé ôï 2,5%, ôçí þñá ðïõ êáé ôï ãéåí êáôÝãñáöå áõîçìÝíá êÝñäç êáôÜ 0,5% óå ó÷Ýóç ìå ôï áìåñéêáíéêü äïëÜñéï. "Ç åìðéóôïóýíç ãýñù áðü ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôçò ÷þñáò èá áõîçèåß óçìáíôéêÜ, åíþ ïé âéïìç÷áíßåò áíáìÝíåôáé íá åðùöåëçèïýí áðü ôçí áýîçóç ôùí êõâåñíçôéêþí, áëëÜ êáé ôùí éäéùôéêþí äáðáíþí", åðéóçìáßíåé ó÷åôéêÜ Ýíáò åéäéêüò áíáëõôÞò óôï åéäçóåïãñáöéêü ðñáêôïñåßï CNBC. Ïé áëëáãÝò áõôÝò ìÜëéóôá, åðßêåéíôáé óå Ýíá êñßóéìï êáé êïìâéêü óçìåßï ãéá ôçí éáðùíéêÞ ïéêïíïìßá, ç ïðïßá ðñïóðáèåß áðåëðéóìÝíá

íá îåöýãåé áðü Ýíáí 20åôÞ áðïðëçèùñéóìü, áëëÜ êáé íá áíôéìåôùðßóåé ôá íÝá ðñïâëÞìáôá ãýñù áðü ôá ðõñçíéêÜ åñãïóôÜóéá ôçò Öïõêïõóßìá. "Ðñüêåéôáé ãéá ìßá ôåñÜóôéá ôïíùôéêÞ Ýíåóç", åðéâåâáéþíïõí ïé áíáëõôÝò, áñêåôïß åê ôùí ïðïßùí èåùñïýí ðùò åßíáé ìßá "÷ñõóÞ" åõêáéñßá ãéá ôïí ðñùèõðïõñãü ôçò Éáðùíßá, Óßíæï ¢ìðå, íá êÜíåé ìüôï ôïõ êáé ðïëéôéêÞ óôñáôçãéêÞ ãéá ôç óõíÝ÷åéá ôï "Japan is back" (ó.ó. "ç Éáðùíßá åðéóôñÝöåé"). Ôçí Üðïøç áõôÞ äå, öáßíåôáé üôé óõììåñßæïíôáé êáé ïé éèýíïíôåò ôùí êïñõöáßùí éäéùôéêþí åôáéñåéþí ôçò ÷þñáò, ðïõ âëÝðïõí ôï ãåãïíüò ùò Ýíá "åéóéôÞñéï" ãéá ôçí åðéóôñïöÞ ôçò ÷þñáò óôï äéåèíÝò ðñïóêÞíéï. "¸÷ïõìå áíÜãêç íÝïõò åñãáæüìåíïõò áðü ôï åîùôåñéêü, ïé ïðïßïé êáé èá åíéó÷ýóïõí ôçí éäÝá åíüò ìåãÜëïõ äéåèíïýò ðÜñôé, ôï ïðïßï êáé óõíÜäåé åîáéñåôéêÜ ìå ôá Abenomics (ó.ó. ÷áñáêôçñéóìüò ãéá ôá íÝá ïéêïíïìéêÜ ìÝôñá ôçò êõâÝñíçóçò ôïõ ¢ìðå) êáé ôá ìåëëïíôéêÜ ó÷Ýäéá ôçò êõâÝñíçóçò", åîçãåß ï ïéêïíïìïëüãïò ôçò Fujitsu, Martin Schulz. ¼óïí áöïñÜ, ôçí Ýíáñîç ôçò íÝáò áõôÞò ðåñéüäïõ ãéá ôçí ïéêïíïìßá ôçò ÷þñáò, õðïëïãßæåôáé üôé èá Ýñèåé åíôüò ôùí åðüìåíùí 12 ìçíþí, üôáí êáé áíáìÝíåôáé íá îåêéíÞóïõí ïé ðñþôåò åðåíäýóåéò ðïõ èá öÝñïõí ìßá íÝá ñïÞ óôçí åã÷þñéá áãïñÜ. ÂÜóåé ôùí åêôéìÞóåùí ôçò åðéôñïðÞò áíÜëçøçò ôùí Áãþíùí ìÜëéóôá, ôï êïñõöáßï áèëçôéêü ãåãï-

íüò ôïõ ðëáíÞôç Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá äçìéïõñãÞóåé ìßá ïéêïíïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá óõíïëéêÞò áîßáò ðëÝïí ôùí 30 äéó. äïëáñßùí, ðñïóöÝñïíôáò óôç ÷þñá êáé ìéá ôåñÜóôéá áýîçóç ôçò ðñïóöïñÜò ãéá èÝóåéò åñãáóßáò, ïé ïðïßåò óôï ßäéï äéÜóôçìá åßíáé ðéèáíü íá áíÝëèïõí êáôÜ 150.000 åðéðëÝïí. Ôï óðïõäáßï ãåãïíüò ðÜíôùò, åßíáé äåäïìÝíï üôé èá áëëÜîåé êáé ôçí ôáêôéêÞ ôçò BOJ, üðùò êáé ôçí äéáðñáãìáôåõôéêÞ éêáíüôçôá ôùí ìåôï÷þí ôïõ ÷ñçìáôéóôçñßïõ ôçò, ìå ôá êÝñäç óôïõò ôïìåßò ôùí êáôáóêåõþí, ôùí ôçëåðéêïéíùíéþí, ôçò êáôáíÜëùóçò êáé ôçò áóöÜëåéáò íá óßãïõñá, üðùò áðïäåéêíýåôáé êáé éóôïñéêÜ ãéá ôéò åèíéêÝò ÷ñçìáôéóôçñéáêÝò áãïñÝò êÜèå ÷þñáò. Óôéò 6 áðü ôéò 7 ôåëåõôáßåò ðåñéðôþóåéò áíÜëçøçò ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí, ïé áãïñÝò ôùí ìåôï÷þí åðùöåëçèÞêáí óçìáíôéêÜ, êåñäßæïíôáò êáôÜ ìÝóï üñï Ýíá ðïóïóôü ôçò ôÜîçò ôïõ 15,9% åíôüò ôùí åðüìåíùí 200 çìåñþí, ìåôÜ ôçí áíáêïßíùóç ôçò ó÷åôéêÞò áðüöáóçò ôçò ÄÏÅ. Áîßæåé ìÜëéóôá íá óçìåéùèåß üôé ç -äéêáéïëïãçìÝíç- áéóéïäïîßá ãéá ôçí ïéêïíïìßá ôçò ÷þñáò ôá åðüìåíá ÷ñüíéá, Ý÷åé ïäçãÞóåé ôéò ÷ñçìáôéóôçñéáêÝò åôáéñåßåò ôçò Éáðùíßá, óôçí êáôÜèåóç ðñïâëÝøåùí ãéá åðßôåõîç ôïõ óôü÷ïõ ôùí 18.000 ìïíÜäùí óôï äåßêôç Nikkei, ï ïðïßïò óÞìåñá äéáðñáãìáôåýåôáé óå åðßðåäá ðïëý ðéï ÷áìçëÜ êáé óõãêåêñéìÝíá óå ôéìÝò êáôÜ 27% ÷áìçëüôåñåò áðü áõôÞ ôùí 18.000 ìïíÜäùí.

Ç åíÝñãåéá «ðëÞãùóå» ôçí Åõñþðç åôÜ áðü 2 åâäïìÜäåò õøçëþí Ì êåñäþí, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ïðïßùí ï ðáíåõñùðáúêüò äåßêôçò FTSEurofirst Ýöèáóå áêüìç êáé óå õøçëü ôñåéóÞìéóé åâäïìÜäùí ìå óõíïëéêÞ Üíïäï 2,9%, ÷èåò åß÷áìå ìéêôÜ ðñüóéìá óôá åõñùðáúêÜ ÷ñçìáôéóôÞñéá ìå ôéò ìåôï÷Ýò óôçí Åõñþðç íá åðçñåÜæïíôáé óçìáíôéêÜ áðü ôá Üó÷çìá áðïôåëÝóìáôá óôïõò ôïìåßò ôçò åíÝñãåéáò, áëëÜ êáé áðü ôçí áíçóõ÷ßá ôùí åðåíäõôþí ãéá ôéò ðïëéôéêÝò åîåëßîåéò ìåôÜ ôçí áíáâïëÞ ôçò áðüöáóçò ôçò éôáëéêÞò ãåñïõóßáò ãéá ôï ðïëéôéêü ìÝëëïí ôïõ Óßëâéï Ìðåñëïõóêüíé êáé êáô'åðÝêôáóç ïëüêëçñçò ôçò

êõâÝñíçóçò ôçò ÷þñáò. ¸ôóé, ï ðáíåõñùðáúêüò äåßêôçò FTSEurofirst 300, Ýêëåéóå ìå ðôþóç 0,2% óôéò 1.228,07 ìïíÜäåò. Ï äåßêôçò FTSE 100 óôï Ëïíäßíï êáôÝãñáøå áðþëåéåò 0,25%, êëåßíïíôáò óôéò 6.530,74 ìïíÜäåò, ï äåßêôçò DAX óôç Öñáíêöïýñôç Ýêëåéóå ìå Üíïäï êáôÜ 0,01%, óôéò 8.276,32 ìïíÜäåò, åíþ ï CAC 40 óôï Ðáñßóé õðï÷þñçóå êáôÜ 0,22%, êëåßíïíôáò óôéò 4.040,33 ìïíÜäåò. Áíôßèåôá, ôï "êëßìá" óôç Wall Street Þôáí éäéáßôåñá èåôéêü ìå ôéò áìåñéêáíéêÝò ìåôï÷Ýò íá êáôáãñÜöïõí êÝñäç óôïí áðüç÷ï êáé ôùí

åíéó÷õìÝíùí áðïôåëåóìÜôùí ãéá ôçí ïéêïíïìßá ôçò Êßíáò. ¸ôóé, ï äåßêôçò Dow Jones óçìåßùíå Üíïäï êáôÜ 0,76% êáé êéíïýôáí óôéò 15.035,67 ìïíÜäåò, ï S&P 500 êáôÝãñáöå êÝñäç 0,69%, êéíïýìåíïò óôéò 1.666,61 ìïíÜäåò, åíþ ï Nasdaq åíéó÷õüôáí êáôÜ 0,91%, óôéò 3.693,22 ìïíÜäåò. Óôï Ôüêéï Ýíá ñÜëé êåñäþí áêïëïýèçóå ôçí áíáêïßíùóç ôçò áíÜëçøçò ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí ôïõ 2020 áðü ôçí ðñùôåýïõóá ôçò Éáðùíßáò, ìå ôï äåßêôç ÍÉÊÊÅÉ íá "åêôéíÜóóåôáé" óå õøçëü 5 åâäïìÜäùí êáé íá êëåßíåé ìå Üíïäï ôçò ôÜîçò ôïõ 2,48%, óôéò 14.205,23 ìïíÜäåò.

«ÕðïôïíéêÝò» ðùëÞóåéò áíáìÝíåé ç Volkswagen Ç õðïôïíéêÞ æÞôçóç ï÷çìÜôùí, åéäéêÜ óôéò áãïñÝò ôçò Åõñþðçò, áðü üôáí îåêßíçóå ç êñßóç ôï 2008, ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá Ý÷åé êáôáöÝñåé Ýíá ìåãÜëï "ðëÞãìá" óôçí ðëåéïøçößá ó÷åäüí ôùí áõôïêéíçôïâéïìç÷áíéþí, ïé ïðïßåò êáé åßíáé áíáãêáóìÝíåò íá ðñï÷ùñÞóïõí óå íÝá ìÝôñá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ðñïâëçìÜôùí ôïõò. Óôï ðëáßóéï áõôü êáé ãåñìáíéêÞ åôáéñåßá Volkswagen AG, áíáêïßíùóå ôçí ðñüèåóÞ ôçò íá ðñï÷ùñÞóåé óå ìåßùóç ôïõ êüóôïõò ôçò êáé âåëôßùóç ôùí åóùôåñéêþí äïìþí ôçò, óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôçò íá áíôéóôáèìßóåé êáé ìéá áíáìåíüìåíç íÝá ìåßùóç ôùí ðùëÞóåþí ôçò ÄõôéêÞ êõñßùò Åõñþðç. "Ïé ðùëÞóåéò ôùí áõôïêéíçôïâéïìç÷áíéþí óôçí äõôéêÞ Åõñþðç èá äéïëéóèÞóïõí óôá ÷áìçëüôåñá åðßðåäá áðü ôï 1993", áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï äéåõèõíôÞò ôïõ Ïìßëïõ, Hans Poetsch, ï ïðïßïò êáé Ýèåóå ùò óôü÷ï ôçò äéáôÞñçóç ôùí ëåéôïõñãéêþí êåñäþí óôá 11,5 äéó. åõñþ ãéá ôï 2013.

«Áíáãêáßá» 2,5 äéó. åõñþ ãéá ôçí Bnaca Monte Paschi Ôï ðïóü ôùí 2,5 äéó. åõñþ áíáìÝíåôáé íá æçôÞóåé áðü ôïõò åðåíäõôÝò ôçò, ç éôáëéêÞ ôñÜðåæá Banca Monte dei Paschi di Siena, óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá åîáóöáëßóåé íÝá êåöÜëáéá ãéá íá êáôáöÝñåé íá ïëïêëçñþóåé ôçí ðñïóðÜèåéá áíÜêáìøÞò ôçò. Ç ôñßôç ìåãáëýôåñç ôñÜðåæá ôçò Éôáëßáò, óõíå÷ßæåé íá âñßóêåôáé óå äýóêïëç èÝóç êáé êéíäõíåýåé áêüìç íá "ðÝóåé" Üìåóá óôá "÷Ýñéá" ôïõ êñÜôïõò, êÜôé ðïõ áðïäåéêíýåôáé êáé áðü ôï ýøïò ôçò ðñïôåéíüìåíçò áýîçóçò ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ, ôï ìÝãåèïò ôçò ïðïßáò åßíáé ìåãáëýôåñï êáôÜ 100% óå ó÷Ýóç ìå ôï ðïóü ðïõ åß÷å ðñïâëåöèåß áñ÷éêÜ ãéá ôçí áíáêåöáëáßùóÞ ôçò.

«ÐéÝóåéò» ôçò Vodafone ãéá ôçí Kabel Ãéá ôç ëÞîç ôçò ðñïóöïñÜò ôùí 7,7 äéó. åõñþ ãéá ôçí åîáãïñÜ ôçò Kabel Deutschland, ðñïåéäïðïßçóå ôïõò ìåôü÷ïõò ôçò ãåñìáíéêÞò åôáéñåßáò ç êïñõöáßá åôáéñåßá ôçëåðéêïéíùíéþí óôçí Åõñþðç, óå ìéá ðñïóðÜèåéÜ ôçò íá ðéÝóåé ãéá ôçí áðïäï÷Þ ôçò ðñüôáóÞò ôçò. Ç âñåôáíéêÞ åôáéñåßá Ý÷åé åîáóöáëßóåé áðü ôçí ðñïçãïýìåíç åâäïìÜäá ôï "ìõèéêü" ðïóü ôùí 130 äéó. äïëÜñéá áðü ôçí ðþëçóç ôçò óõììåôï÷Þò ôçò óôçí Verizon Wireless êáé óôï÷åýåé óå ìßá óåéñÜ áðü "åðéèåôéêÝò" êéíÞóåéò, üðùò ç áãïñÜ ôçò Kabel Deutschland, ç ïðïßá êáé áíáìÝíåôáé íá ôçò ðñïóöÝñåé ìåãáëýôåñç ðïéêéëßá óôéò õðçñåóßåò ôçò ôçëåüñáóçò êáé ôçò óôáèåñÞò ôçëåöùíßáò.


26

ÏËÁ ÔÁ ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÔÇÓ ÁÃÏÑÁÓ ÁÌOÉÂÁÉÁ

ÊÁÈÁÑÇ Ä% TIMH TIMH TIMH áðü ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÅÎÁÃÏÑÁÓ 6/9 1/1/13

ALLIANZ Á.Å.Ä.Á.Ê. ALLIANZ Á/Ê Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí ALLIANZ ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ìåôï÷þí Áíáðôõóóüìåíùí Áãïñþí EMEA ALLIANZ Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ìéêôü Åóùô. (Unit Linked) ALLIANZ Ìéêôü Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

6,4291 2,3859 6,1522 4,2331 4,0307 7,9858 4,9555

6,4291 2,4694 6,3675 4,3813 4,2322 8,2653 5,0298

6,3648 2,362 6,0907 4,1908 3,9904 7,9059 4,9183

2,65 7,49 -10 11,41 6,31 9,99 5,95

9,8763 9,5626 10,1928 8,3942 10,8077 3,2196 6,1674 8,2491 11,6947 17,0261 10,288 12,8832 11,7347 7,9923 9,1571 10,3031 12,7848 9,6305 5,2834 7,7906 6,3898 5,0096 6,1775

9,5407 9,0984 9,7969 8,228 10,5937 3,21 6,0452 8,0857 11,4631 16,6889 10,0842 12,628 11,5023 7,8929 8,9757 9,6163 12,7848 9,4397 5,2177 7,6937 6,2632 4,9104 6,1007

14,71 16,99 10,11 15,93 7,51 4,05 -4,17 -7,54 11,44 -4,22 17,04 5,57 3,96 -8,37 -13,62 7,34 2,92 15,64 0,76 0,7 18,33 17,84 15,34

5,1913 10,1576 2,8221 11,5759 5,4603 4,6221 5,6862 6,761 9,6498 12,3219 9,9844 11,5394

5,0386 9,9319 2,7391 11,2354 5,2997 4,5194 5,6293 6,6436 9,4354 11,9595 9,9844 11,2829

-8,76 12,74 3,83 7,73 12,21 2,92 0,86 15,79 14,63 7,35 0 13,45

3,4061 8,9918 3,2908

3,4061 8,6426 3,2419

0,92 7,34 5,43

2,5351 8,9329 3,6216 2,7547 2,9033 0,7802 3,4693

2,4726 8,7129 3,6035 2,6869 2,8629 0,761 3,421

0,39 -1,87 2,41 1,79 -0,48 7,02 14,64

2,4563 3,3542 0,1908 1,6553 3,2851 4,4036 0,1808 3,5351 1,8027 3,8038

2,3133 3,1588 0,1796 1,5589 3,0937 4,3598 0,1702 3,3291 1,6977 3,5822

-14,57 2,1 -1,44 2,38 8,12 2,19 -2,55 -2,1 10,46 1,79

2,4698 1,2506 1,379 1,4132 1,309 1,329 11,413 11,7042 0,8619 0,8323 0,28 0,2953 10,9447 1,1497 0,7119 11,695 11,8551 11,8664 0,9295

6,06 3,58 5,26 -6,1 4,93 12,84 -25,2 -25,19 -9,44 8,88 9,95 12,74 11,02 4,71 -7,81 6,5 -1,9 -1,9 11,5

ALPHA ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ALPHA Bancassurance EE100 Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Bancassurance EE101 Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Best of Strategies Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ALPHA Blue Chips A/K Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA Energy Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Ìåôï÷éêü ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Global Allocation Ìéêôü ALPHA Global Blue Chips Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Global ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí Ïìïëïãéáêü Åîùô. ALPHA Select Íïôéï-ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA ÁÍÙ Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALPHA ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA Åõñ/êþí Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë.Åîùôåñéêïý ALPHA Åõñ/êþí Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë. Åîùôåñéêïý ALPHA Ìéêôü Åóùôåñéêïý ALPHA Íáõôéëßá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý

9,5886 9,2841 9,8959 8,3111 10,7007 3,2164 6,1063 8,1674 11,5789 16,8575 10,1861 12,7556 11,6185 7,9525 9,0664 9,8125 12,7848 9,5351 5,2571 7,7518 6,3265 4,96 6,1468

ALPHA TRUST Á.Å.Ä.Á.Ê. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA TRUST EUROSTAR Ìéêôü Åóùôåñéêïý Alpha Trust Global Leaders Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ALPHA TRUST New Strategy Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term GENIKI Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý INTERLIFE Ìéêôü Åóùôåñéêïý S&B ÓÕÍÔÁÎÉÏÄÏÔÉÊÏ Global Fund of Funds Ìåôï÷éêü TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds Åðáããåëìáôéêü Ôáìåßï Ïéêïíïìïëüãùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

5,0895 10,0322 2,7668 11,3489 5,3532 4,565 5,6862 6,7107 9,5307 12,0803 9,9844 11,3969

AMUNDI ÅËËÁÓ Á.Å.Ä.Á.Ê. ÅÑÌÇÓ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ÅÑÌÇÓ ÄÕÍÁÌÉÊÏ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÅÑÌÇÓ Ïìïëïãéáêü ÄéåèíÝò (Åõñþ)

3,4061 8,7299 3,2582

ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê. Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Méêôü Attica Real Estate Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Attica Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý Attica Ìéêôü Åîùôåñéêïý Attica Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý ÁÔÔÉÊÇÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÁÔÔÉÊÇÓ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

2,4976 8,8009 3,618 2,714 2,886 0,7687 3,4486

CPB ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. MARFIN Emerging EMEA Ìåôï÷éêü MARFIN Euro Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü MARFIN Global Strategy Fund of Funds Ìéêôü MARFIN Global Ìåôï÷éêü MARFIN Premium Selection Fund of Funds Ìåôï÷éêü MARFIN Smart Cash Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí MARFIN Universal Strategy Fund of Funds Ìéêôü MARFIN USD Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü MARFIN Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü MARFIN Èåóìéêþí ×áñôïöõëáêßùí Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý

2,3848 3,2565 0,1852 1,6071 3,1894 4,3817 0,1755 3,4321 1,7502 3,693 2,4698 1,2601 1,379 1,4275 1,3222 1,3424 11,5283 11,8224 0,8706 0,8407 0,2828 0,2983 11,1681 1,1613 0,7264 11,9337 12,0356 12,0471 0,9389

2,4698 1,2601 1,379 1,4275 1,3222 1,3424 11,5283 11,8224 0,8706 0,8407 0,2828 0,2983 11,1681 1,1613 0,7264 11,9337 12,0356 12,0471 0,9389

10,3192 10,3177 12,2176 0,9119 10,0437 9,3686 9,291 9,2204 8,2056 10,9375 11,17 9,0521 9,8316 10,0421 0,8415 1,1611 0,7264 0,9389 11,9284 11,2288 3,7324 4,0169 9,6397 12,8947 13,9641 3,3207 3,676 1,5918 6,0708 1,4074 9,2182 1,2647 1,3891 11,4686 0,8914 0,8864 0,2856 11,0547 9,969 1,1912 0,7715 0,9935 10,3293 12,3178 10,5418 8,9491 9,2779 10,0022 11,8295 9,0901 10,6649 11,5777 2,0152 0,7265 16,3073 3,7413 0,8705 0,8406 11,4157 11,9368 12,0353 10,0442 10,0437 12,273 9,2336 30,155 13,6895 12,9328 10,3033 16,2103 2,2471 8,981 9,2032

10,3192 10,3177 12,2176 0,9119 10,0939 9,3686 9,291 9,2204 8,2056 10,9375 11,17 9,0521 9,8316 10,0421 0,8415 1,1611 0,7264 0,9389 11,9284 11,2288 3,7324 4,1173 9,6397 13,1526 13,9641 3,3207 3,676 1,5918 6,0708 1,4074 9,2182 1,2647 1,3891 11,4686 0,8914 0,8864 0,2856 11,0547 9,969 1,1912 0,7715 0,9935 10,3293 12,3178 10,5418 8,9491 9,2779 10,0022 11,8295 9,0901 10,6649 11,8093 2,0152 0,7338 16,4704 3,7787 0,8792 0,849 11,5299 12,0562 12,1557 10,0442 10,2446 12,5185 9,2428 30,3058 13,8264 13,0621 10,4063 16,2914 2,3146 8,981 9,2032

10,2418 10,2403 12,126 0,9119 10,0437 9,1812 9,1981 9,036 8,0415 10,7188 10,9466 8,8711 9,635 9,8413 0,8247 1,1437 0,7118 0,9248 11,6899 11,0042 3,6951 3,9366 9,6397 12,6368 13,8245 3,2875 3,6484 1,5759 6,0101 1,4074 9,126 1,2647 1,3891 11,4686 0,8914 0,8864 0,2856 11,0547 9,969 1,1912 0,7715 0,9935 10,3293 12,3178 10,331 8,8596 9,1851 10,0022 11,8295 8,9992 10,6649 11,3461 1,995 0,7192 16,1442 3,7039 0,8705 0,8406 11,4157 11,9368 11,9149 10,0442 9,8428 12,0275 9,1874 29,9288 13,5526 12,8035 10,2003 16,0887 2,2022 8,981 9,2032

0,79 0 16,11 2,01 -0,04 2,73 2,45 1,22 4,25 4,35 3,05 4,33 3,47 -0,19 8,89 4,71 -7,81 11,48 6,5 3,65 5,47 5,38 2,18 2,96 -10,71 11,25 1,92 9,57 11,18 5,68 2,42 3,74 13,3 0 -8,79 9,77 10,7 10,34 -0,25 5,05 -7,17 12,2 0 16,87 5,57 -1,35 2,47 3,01 3,1 0,09 0,81 3,6 13,96 -7,8 9,52 9,64 -9,44 8,9 -25,22 6,5 -1,9 -0,04 -0,19 2,26 3,11 -1,51 9,07 14,93 -10,07 16,63 -5,54 1,15 1,83

5,3663 6,4882 2,298

5,3663 6,618 2,3325

5,3663 6,4882 2,298

-0,45 16 10,64

6,8856 1,731 4,7554 2,0951

6,8856 1,8176 4,8505 2,1999

6,8856 1,7137 4,7078 2,0741

1,53 -4,22 -11,82 -6,4

11,7025 3,965 13,6888 13,8254 3,5145 17,3339 15,105 3,6181 7,3913

12,2876 4,1633 13,8257 14,1019 3,5496 17,6806 15,8603 3,799 7,7609

11,5855 3,9254 13,5519 13,6871 3,4794 17,1606 14,954 3,5819 7,3174

-6,48 12,35 2,37 0,27 -0,04 -1,94 12,88 -10,23 13,43

ING Á.Å.Ä.Á.Ê.

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê. BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND

EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 6% Equity Formula $ Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 8% Equity Formula Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK All Weather Óýíèåôï EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Ìéêôü EUROBANK Click Óýíèåôï EUROBANK Dollar Plus Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí EUROBANK Double Click Óýíèåôï EUROBANK Emerging Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Ìåôï÷éêü EUROBANK Global Bond Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Global Equities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Greek Equities Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) SP Best Performers EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK Win-Win Óýíèåôï EUROBANK ÈÅÓÌÉÊÙÍ ×ÁÑÔÏÖÕËÁÊÉÙÍ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC Interamerican ÁíáðôõãìÝíùí Áãïñþí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý INTERAMERICAN Áíáðôõó. Åôáéñéþí Ìåôï÷. Åóùôåñéêïý INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN Double Click Óýíèåôï INTERAMERICAN Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí INTERAMERICAN Äïëáñßïõ (USD) Ïìïëïãéáêü INTERAMERICAN Äõíáìéêü Ìåôï÷éêü Åóùô. INTERAMERICAN Åëëçíéêü Ìéêôü Interamerican ÍÝá Åõñþðç Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý INTERAMERICAN Óôáèåñü Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN ING Á/Ê Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí ING Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ING Á/Ê Ìéêôü

INTERNATIONAL Á.Å.Ä.Á.Ê. INTERNATIONAL Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí INTERNATIONAL Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü INTERNATIONAL Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí INTERNATIONAL Ìéêôü

MetLife Alico Á.Å.Ä.Á.Ê. ALICO Fund of Funds Åìðïñåõìáôéêþí Áîéþí ALICO Fund of Funds Ìåôï÷éêü ALICO Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALICO Åôáéñéêþí Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Alico Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALICO Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Åîùôåñéêïý ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí ALICO Ìåôï÷éêü Ìåóáßáò & ÌéêñÞò Êåöáëáéïðïßçóçò

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ALICO Ìéêôü Åîùôåñéêïý ALICO Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëáñéáêü BETA GLOBAL Ìéêôü Åîùôåñéêïý CitiFund Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý MetLife Alico Ìåôï÷éêü Äåßêôç ÕøçëÞò Êåöáëáéïðïßçóçò ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí PROTON Greek Recovery Fund Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý PROTON Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý ÁËËÇËÏÂÏÇÈÅÉÁÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü ÌåãÜëçò & Ìåóáßáò Êåöáëáéïðïßçóçò ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÊÑÇÔÇÓ ÁÊ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÅÐÉÊÏÕÑÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý

17,6987 11,3262 6,4427 7,155 1,9264 5,1832 9,4785 12,1892 1,1502 1,4439 12,4716

18,5836 11,5527 6,5716 7,2981 2,0227 5,3905 9,6207 12,7987 1,2077 1,5017 13,0952

17,5217 11,2129 6,3783 7,0477 1,9071 5,1314 9,3837 11,9454 1,0927 1,4295 12,2222

2,67 -3,52 4,61 13,05 9,2 11,63 16,18 1,69 12,9 11,56 1,64

2,6544 0,9171 3,0728 8,9005 1,9453 2,3583 1,4925 2,4924 2,1312

2,7871 0,963 3,2264 9,0785 2,0426 2,4762 1,5671 2,5422 2,2378

2,6013 0,9079 3,0113 8,7225 1,9064 2,3111 1,4627 2,4426 2,0886

12,7 9,15 -8,22 2,31 6,29 7,09 6,33 15,83 -10,82

1,7515 1,9649 4,1184 4,1442

1,7603 1,9649 4,1184 4,1442

1,7445 1,9453 4,0875 4,1235

18,73 11,65 14,92 2,56

3,4363 4,4901 26,6642 2,0657 5,9744 7,3372 4,2697 3,6211

3,3443 4,3699 25,9506 2,0554 5,9006 7,1933 4,217 3,5242

21,8 -11,99 6,22 1,81 1,2 7,83 -1,8 17,25

1,623 3,4419

1,623 3,4419

6,05 15,99

1071,98 1074,73 1391,78 1416,74 1212,31 1245,23 7,2073 10,4341 1,2576 4,7158 9,8826 9,7902 9,5139 6,7619 3,0306 12,4755 10,878 9,926 10,2331 9,7224 5,7992 9,055 11,2549 2,9308 5,8561 11,6105 5,8638

1071,98 1074,73 1391,78 1416,74 1212,31 1245,23 7,2073 10,4341 1,245 4,6686 9,8826 9,6923 9,0609 6,7619 3,0003 12,4755 10,7692 9,8267 10,1308 9,6252 5,7992 9,055 11,1424 2,9015 5,7975 11,5524 5,8052

7,54 7,56 13,69 13,71 1,64 1,66 -14,15 10,78 4,66 9,59 16,54 12,76 6,35 4,7 7,64 2,44 0,91 4,67 14,08 6,83 -0,4 1,51 9,7 8,51 28,42 5,82 10,57

4,7183 1,3961 1,3603 1,9516 3,364 3,6792 4,0648 8,3264

18,71 -1,41 19,21 11,92 14,13 3,92 0,77 -0,67

1,5423 2,0159 3,4224 3,4782 3,8622 5,1659 1,6793

2,92 0,64 6,67 4,53 -0,39 2,36 11,95

198,83 307,16 2,2527 6,5144 7,6374 4,2188

-2,25 6,89 5,88 9,58 2,06 1,42

MILLENNIUM Á.Å.Ä.Á.Ê. Millennium America US Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Blue Chips Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Millennium China Growth Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Euro Plus Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Millennium Eurozone Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Fund of Funds Ìéêôü Millennium Mid Cap Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Millennium Value Plus Åëëçíéêü Ïìïëïãéáêü Millennium Áíáäõüìåíùí Áãïñþí Fund of Funds Ìåôï÷éêü

PROBANK Á.Å.Ä.Á.Ê. N.P. Insurance, ÍÝïò Ðïóåéäþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý PROBANK ÅËËÁÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý PROBANK Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý PROBANK ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí

TRITON ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. Triton American Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Triton Áíáäõüìåíùí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Triton Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý Triton Äéáèåóßìùí Åõñþ Âñá÷õ÷ñüíéáò ÄéÜñêåéáò Triton ÅéóïäÞìáôïò Ïìïëïãéþí Åõñþ ÁíáðôõãìÝíùí Xùñþí Triton Ìéêôü Triton Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëëáñßïõ Triton Ðáíåõñùðáúêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

3,3443 4,3699 25,9506 2,0554 5,9006 7,1933 4,217 3,5242

Á.Å.Ä.Á.Ê. ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

1,623 3,4419

ÅÈÍÉÊÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Ìåôï÷éêü NBGAM ETF Ãåíéêüò Äåßêôçò ×.Á. - Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Small Cap (Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÄÇËÏÓ (Blue Chips Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÄÇËÏÓ (ÅéóïäÞìáôïò Ïìïë. Åóùô.) ÄÇËÏÓ (Ìéêôü Åóùô.) ÄÇËÏÓ DELTA Bonus - Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ÄÇËÏÓ Eurobond - Ïìïëïãéáêü ÄÇËÏÓ GLOBAL TITANS (Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý) ÄÇËÏÓ MONEY PLUS - Äéá÷.Äéáèåóßìùí ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ïìïëïãéáêü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Ìéêôü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Ìåôï÷éêü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Ìéêôü ÄÇËÏÓ USD Bond (Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý) ÄÇËÏÓ Äïëáñéáêü (USD) Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ ÅðéêïõñéêÞò Óýíôáîçò-Ìéêôü Åóùô. ÄÇËÏÓ ÐÅÔ ÏÔÅ Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÄÇËÏÓ ÐñÜóéíç ÅíÝñãåéá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Óôñáôçãéêþí ÔïðïèåôÞóåùí- Ìéêôü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Óõëëïãéêü (Ìéêôü Åóùôåñéêïý)

1071,98 1074,73 1391,78 1416,74 1212,31 1245,23 7,2073 10,4341 1,2576 4,7158 9,8826 9,7902 9,0609 6,7619 3,0306 12,4755 10,878 9,926 10,2331 9,7224 5,7992 9,055 11,2549 2,9308 5,8561 11,6105 5,8638

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ (Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÅõñùðáúêÞ Ðßóôç Eurobond Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíáðôõãìÝíùí ×ùñþí óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ EUROINVEST Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ European Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Global Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ High Yield Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Investment Grade óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíåðôõãìÝíùí ÷ùñþí óå EUR

4,766 1,3961 1,3603 1,9713 3,398 3,6792 4,0648 8,3264

4,909 1,5078 1,4691 2,0304 3,4829 3,7344 4,1258 8,4513

ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ÊÕÐÑÏÕ Euro Balanced Premium Ìéêôü ÊÕÐÑÏÕ Euro Bond Premium Ïìïëïãéáêü ÊÕÐÑÏÕ Euro Equity Premium Ìåôï÷éêü ÊÕÐÑÏÕ Fund of Funds Ìéêôü ÊÕÐÑÏÕ USD Bond Premium Ïìïëïãéáêü ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

1,55 2,026 3,4396 3,4957 3,8816 5,1919 1,6877

1,55 2,026 3,4396 3,4957 3,8816 5,1919 1,6877

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY ÁÔÅ EUROZONE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÁÔÅ US ÌÅÔÏ×ÉÊÏ Åîùôåñéêïý ÁÔÅ Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí Euro ÁÔÅ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ

198,83 307,16 2,2987 6,6473 7,6374 4,2614

199,8242 310,2316 2,3389 6,7636 7,6374 4,304


ÁÔÅ ÊÅÖÁËÁÉÏÕ & ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ (ÌÅÓÁÉÁÓ & ÌÉÊÑÇÓ ÊÅÖÁË.) ÅÓÙÔ. ÁÔÅ Ìåôï÷éêü Global Fund of Funds ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÔÅ ÌÉÊÔÏ Åîùôåñéêïý ÁÔÅ Ìéêôü Åõñùðáúêü ÁÔÅ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ Åîùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ A/K Ïìïëüãùí Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìåôï÷éêü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìéêôü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ïìïëïãéáêü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á.Ê Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí (ÅÕÑÙ) ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí ÖïñÝùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äõíáìéêþí Åðé÷åéñÞóåùí Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìéêôü Åóùôåñéêïý

3,08 0,9498 3,9631 3,212 6,8674 2,3173 7,4323 6,1815 10,9189 11,1796 11,0741 10,7916 4,1434 4,8142 0,578 4,1616 4,7284 1,8385

3,1108 0,9664 4,0225 3,2682 6,9361 2,3405 7,5066 6,2433 11,0827 11,3193 11,1848 10,7916 4,1847 4,8142 0,5881 4,2033 4,8111 1,8569

3,0492 0,9308 3,9334 3,1478 6,7987 2,2941 7,358 6,1197 10,837 11,0958 10,991 10,7916 4,1019 4,8142 0,5664 4,12 4,6338 1,8201

0,3 -4,21 6,98 12,01 4,81 4,94 0,88 10,34 12,87 5,83 -0,04 2,51 8,9 2,24 6,65 9,16 10,92 10,17

3,7027 3,6978 5,6063 6,97 0,6321 2,0116 4,4349 2,5345 2,8451

3,712 3,7107 5,6063 6,97 0,6353 2,0166 4,4571 2,5345 2,8451

3,6934 3,6886 5,6063 6,97 0,6289 2,0066 4,4127 2,5282 2,8451

0,32 7,92 0 11,06 4,55 8,44 19,26 11,91 3,89

Ô.Ô. ÅËÔÁ Á.Å.Ä.Á.Ê. Ô.Ô. - ÅËÔÁ Europlus Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ High Yield Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Äïëáñßïõ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (USD) Ô.Ô. - ÅËÔÁ Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìéêôü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïéêïëïãéêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (EUR)

Î Å Í Å Ó Ê Å Ö Á Ë Á É Á Ã Ï Ñ Å Ó ALLIANZ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT ALLIANZ EUROPEAN EQUITY EUR CL A ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY CL A

7,6100 10,5500 16,2300 20,8000 10,5700 13,9100 140,6900 18,3700 16,2200 144,9700 70,4700 5,3600 12,0500 124,4900 71,1800 200,7300 102,1200

7,9144 10,9720 16,8792 21,6320 10,7814 14,1882 146,3176 19,1048 16,8688 150,7688 73,2888 5,5744 12,5320 129,4696 74,0272 208,7592 105,1836

7,6100 10,5500 16,2300 20,8000 10,5700 13,9100 140,6900 18,3700 16,2200 144,9700 70,4700 5,3600 12,0500 124,4900 71,1800 200,7300 102,1200

14,61% 14,05% 12,55% 12,01% -2,22% -1,42% 10,03% -2,39% -2,82% 6,00% -9,73% -10,22% 13,79% -0,58% 18,89% 13,20% -0,22%

ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-93.06.600), URL : www.alpha.gr MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD) MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD) MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) MORGAN ST. EURO BOND(EUR) MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) MORGAN ST. US PROPERTY(USD) B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(1)

41,4700 43,8545 41,4700 18,9600 20,0502 18,9600 42,1200 44,5419 42,1200 61,4600 64,9940 61,4600 72,2500 75,1400 72,2500 36,4000 38,4930 36,4000 13,9600 14,5184 13,9600 42,9200 44,6368 42,9200 12,8861 12,8861 12,8861 19,3900 20,1656 19,3900 22,7200 24,0264 22,7200 36,4700 38,5670 36,4700 38,2500 39,7800 38,2500 81,1700 85,8373 81,1700 59,7200 63,1539 59,7200 39,0100 41,2531 39,0100 20,1500 20,9560 20,1500 13,0291 13,0291 13,0291 50,2900 53,1817 50,2900 52,7400 55,7726 52,7400 347,4100 364,7805 347,4100 819,0800 860,0340 819,0800 200,4100 210,4305 200,4100 365,7500 384,0375 365,7500 117,5200 123,3960 117,5200 114,0102 119,7107 114,0102 193,3800 203,0490 193,3800 331,4600 348,0330 331,4600 170,9600 179,5080 170,9600 121,3500 127,4175 121,3500 118,1700 124,0785 118,1700 159,1900 167,1495 159,1900 78,9200 82,8660 78,9200 527,8300 554,2215 527,8300 133,6800 140,3640 133,6800 142,8300 149,9715 142,8300 122,2000 128,3100 122,2000 3.888,0000 4.082,4000 3.888,0000 8.923,0000 9.369,1500 8.923,0000 5.545,0000 5.822,2500 5.545,0000 21.362,0000 22.430,1000 21.362,0000 662,9200 696,0660 662,9200 204,1841 214,3933 204,1841

-3,42% 0,48% 15,56% 2,23% -12,52% -5,60% -0,71% 1,61% 0,01% 4,36% 1,29% 12,22% -5,49% 8,00% -13,20% 8,39% 0,45% 0,01% 24,45% -0,58% 0,06% 18,09% 0,81% -11,43% -0,36% 0,01% -0,37% -0,63% -0,01% 0,41% 0,59% -0,03% 6,59% 12,49% 7,12% 5,08% -4,72% 38,17% 56,24% 33,84% -0,21% -16,82% 0,04%

B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(2) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(2) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(1) B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1) BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD BGF EURO BOND FUND A2 EUR BGF EURO BOND FUND A2 USD BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FUND A2 EUR BGF EUROPEAN FUND A2 USD BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD BGF INDIA FUND A2 EUR BGF INDIA FUND A2 USD BGF JAPAN FUND A2 EUR BGF JAPAN FUND A2 JPY BGF JAPAN FUND A2 USD BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR BGF NEW ENERGY FUND A2 USD BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD BGF RESERVE FUND A2 USD BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD BGF US GROWTH FUND A2 EUR BGF US GROWTH FUND A2 USD(5) BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF WORLD BOND FUND A2 USD BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR

209,5411 220,0182 209,5411 432,0700 453,6735 432,0700 209,1300 219,5865 209,1300 182,5500 191,6775 182,5500 175,9000 184,6950 175,9000 170,5400 179,0670 170,5400 101,1900 106,2495 101,1900 48,8700 51,3135 48,8700 118,6400 124,5720 118,6400 20,6500 21,6825 20,6500 17,4000 18,2700 17,4000 27,2100 28,5705 27,2100 31,5300 33,1065 31,5300 15,0200 15,7710 15,0200 88,7400 93,1770 88,7400 116,9100 122,7555 116,9100 10,5500 11,0775 10,5500 13,9100 14,6055 13,9100 21,1100 22,1655 21,1100 27,8100 29,2005 27,8100 23,7700 24,9585 23,7700 31,3200 32,8860 31,3200 13,9700 14,6685 13,9700 15,1800 15,9390 15,1800 20,4400 21,4620 20,4400 26,9300 28,2765 26,9300 24,5700 25,7985 24,5700 91,2500 95,8125 91,2500 120,2100 126,2205 120,2100 26,6000 27,9300 26,6000 35,0400 36,7920 35,0400 95,7800 100,5690 95,7800 126,1900 132,4995 126,1900 49,6100 52,0905 49,6100 41,8000 43,8900 41,8000 65,3600 68,6280 65,3600 12,3900 13,0095 12,3900 35,1300 36,8865 35,1300 46,2800 48,5940 46,2800 11,3700 11,9385 11,3700 11,2100 11,7705 11,2100 10,9400 11,4870 10,9400 14,4100 15,1305 14,4100 10,3700 10,8885 10,3700 5,2000 5,4600 5,2000 6,8600 7,2030 6,8600 24,6700 25,9035 24,6700 23,2600 24,4230 23,2600 19,8800 20,8740 19,8800 14,2300 14,9415 14,2300 29,2400 30,7020 29,2400 38,5200 40,4460 38,5200 57,9100 60,8055 57,9100 76,3000 80,1150 76,3000 12,9900 13,6395 12,9900 17,1200 17,9760 17,1200 12,4900 13,1145 12,4900 1.624,0000 1.705,2000 1.624,0000 16,4500 17,2725 16,4500 35,1100 36,8655 35,1100 4.566,0000 4.794,3000 4.566,0000 46,2500 48,5625 46,2500 8,0600 8,4630 8,0600 1.048,0000 1.100,4000 1.048,0000 10,6200 11,1510 10,6200 52,3600 54,9780 52,3600 44,1100 46,3155 44,1100 68,9800 72,4290 68,9800 18,3700 19,2885 18,3700 24,2000 25,4100 24,2000 5,5700 5,8485 5,5700 7,3400 7,7070 7,3400 22,9400 24,0870 22,9400 19,3300 20,2965 19,3300 30,2300 31,7415 30,2300 150,7600 158,2980 150,7600 189,7600 199,2480 189,7600 11,8200 12,4110 11,8200 87,8200 92,2110 87,8200 73,9900 77,6895 73,9900 115,7000 121,4850 115,7000 47,0300 49,3815 47,0300 39,6200 41,6010 39,6200 61,9600 65,0580 61,9600 27,9400 29,3370 27,9400 26,3700 27,6885 26,3700 12,4600 13,0830 12,4600 15,4100 16,1805 15,4100 20,3000 21,3150 20,3000 16,9700 17,8185 16,9700 8,5400 8,9670 8,5400 10,8900 11,4345 10,8900 112,5700 118,1985 112,5700 148,3100 155,7255 148,3100 65,1600 68,4180 65,1600 17,9900 18,8895 17,9900 23,7100 24,8955 23,7100 14,7900 15,5295 14,7900

0,01% -4,66% 1,35% 0,67% 25,85% 25,68% 18,24% -1,73% -13,24% -1,53% 1,99% -1,84% -6,88% 11,34% -4,95% -5,27% -9,13% -9,38% -8,89% -9,21% 0,08% -0,22% 0,14% 0,66% 13,94% 13,53% 11,83% 12,68% 12,30% 10,47% 10,08% 16,73% 16,35% 18,20% 22,44% 17,81% -0,56% 7,07% 6,73% -2,74% -2,94% 13,13% 12,75% 4,22% 12,80% 12,46% -0,88% -1,11% 2,32% 2,01% 14,44% 14,07% 18,38% 18,00% -21,08% -21,32% 19,18% 35,79% 18,35% 24,77% 42,11% 23,89% 24,19% 41,43% 23,34% -15,17% -12,13% -15,44% -8,79% -9,09% 16,04% 15,59% 11,52% 15,54% 11,18% -0,01% 0,06% 2,96% 7,46% 11,30% 7,11% 23,47% 27,85% 23,06% -3,66% 2,33% -0,56% 17,45% 17,00% -4,18% 14,78% 10,78% 23,08% 22,67% -1,78% 11,81% 11,52% 15,91%

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR BGF WORLD GOLD FUND A2 USD BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR BGF WORLD INCOME FUND A2 USD BGF WORLD MINING FUND A2 EUR BGF WORLD MINING FUND A2 USD BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD PICTET-BIOTECH-HR EUR PICTET-BIOTECH-R USD PICTET-CHF BONDS-R CHF PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR PICTET-CLEAN ENERGY-R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR PICTET-EMERGING MARKETS-R USD PICTET-EUR BONDS-R EUR PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR PICTET-EUROPE INDEX-R EUR PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR PICTET-GENERICS-HR EUR PICTET-GENERICS-R EUR PICTET-GENERICS-R USD PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR PICTET-GREATER CHINA-R EUR PICTET-GREATER CHINA-R USD PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD PICTET-JAPAN INDEX-R JPY PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD PICTET-SECURITY-R EUR PICTET-SECURITY-R USD PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR PICTET-TIMBER-R EUR PICTET-TIMBER-R USD PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD PICTET-USA INDEX-R USD PICTET-USD BONDS-R USD PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD PICTET-WATER-R EUR PICTET-WATER-R USD PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD

19,4800 20,4540 19,4800 25,4000 26,6700 25,4000 33,4600 35,1330 33,4600 18,4500 19,3725 18,4500 24,3100 25,5255 24,3100 11,2800 11,8440 11,2800 14,8600 15,6030 14,8600 35,1500 36,9075 35,1500 46,3000 48,6150 46,3000 11,2300 11,7915 11,2300 9,4600 9,9330 9,4600 14,7900 15,5295 14,7900 98,4700 103,3935 98,4700 107,9100 113,3055 107,9100 116,3900 122,2095 116,3900 118,4300 124,3515 118,4300 155,3200 163,0860 155,3200 103,2100 108,3705 103,2100 135,3600 142,1280 135,3600 357,7600 375,6480 357,7600 469,3900 492,8595 469,3900 443,7500 465,9375 443,7500 53,6100 56,2905 53,6100 70,3100 73,8255 70,3100 126,6700 133,0035 126,6700 166,1300 174,4365 166,1300 311,6100 327,1905 311,6100 127,0600 133,4130 127,0600 166,6900 175,0245 166,6900 223,3500 234,5175 223,3500 354,5000 372,2250 354,5000 464,9300 488,1765 464,9300 438,7600 460,6980 438,7600 166,8100 175,1505 166,8100 130,5300 137,0565 130,5300 197,8200 207,7110 197,8200 113,4100 119,0805 113,4100 127,7300 134,1165 127,7300 100,0300 105,0315 100,0300 130,7400 137,2770 130,7400 165,2500 173,5125 165,2500 488,8400 513,2820 488,8400 122,5500 128,6775 122,5500 120,0300 126,0315 120,0300 157,4200 165,2910 157,4200 281,6600 295,7430 281,6600 213,1100 223,7655 213,1100 272,3800 285,9990 272,3800 357,2100 375,0705 357,2100 182,2100 191,3205 182,2100 238,9700 250,9185 238,9700 11.530,7300 12.107,2665 11.530,7300 47,0200 49,3710 47,0200 6.145,3800 6.452,6490 6.145,3800 64,6800 67,9140 64,6800 73,2400 76,9020 73,2400 9.572,9300 10.051,5765 9.572,9300 335,9200 352,7160 335,9200 111,0700 116,6235 111,0700 145,6500 152,9325 145,6500 110,4200 115,9410 110,4200 144,8200 152,0610 144,8200 123,4700 129,6435 123,4700 134,1400 140,8470 134,1400 129,0800 135,5340 129,0800 695,4600 730,2330 695,4600 103,0200 108,1710 103,0200 135,1100 141,8655 135,1100 103,0000 108,1500 103,0000 140,0400 147,0420 140,0400 136,2700 143,0835 136,2700 546,9400 574,2870 546,9400 122,8000 128,9400 122,8000 167,9700 176,3685 167,9700 220,3100 231,3255 220,3100 129,0500 135,5025 129,0500 168,8500 177,2925 168,8500

15,47% -33,97% -34,20% 28,57% 28,22% 0,71% 0,41% -22,46% -22,73% 17,35% 21,59% 16,92% -4,88% -7,04% -4,17% -3,37% -3,91% -8,98% -9,49% 44,18% 43,07% -0,87% 17,39% 16,74% 24,74% 24,04% -8,54% -13,44% -14,10% -9,74% -6,26% -6,79% -1,40% -0,71% -1,14% 4,51% -5,52% 0,61% 10,40% 10,90% 9,01% 6,24% 9,53% 10,44% 9,82% -10,17% -10,36% -0,51% -1,08% -17,48% -17,95% 34,45% 18,35% 36,23% 31,22% 15,94% 33,45% 0,24% 15,63% 14,97% 16,24% 15,60% -0,06% -0,22% 0,02% 19,33% 7,39% 6,78% 17,11% 17,50% 18,38% -5,02% -0,48% 9,26% 8,65% -6,63% -7,34%

AMUNDI ÅËËÁÓ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com AMUNDI GLOBAL MACRO 2 (EUR)(1) AMUNDI GLOBAL MACRO 4 (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2-AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4-AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1) AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL - AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1) EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(4) EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(4)

3.318,7200 3.318,7200 3.318,7200 6.549,9500 6.549,9500 6.549,9500 115,7800 120,9901 115,7800 108,1500 113,0168 108,1500 25,2700 26,4072 25,2700 133,8300 139,8524 133,8300 17,9100 18,7160 17,9100 11,6500 12,1743 11,6500 26,8900 28,1001 26,8900 538,8200 563,0669 538,8200 8,7000 9,0915 8,7000 115,8800 121,0946 115,8800 16,9500 17,7128 16,9500 19,8300 20,7224 19,8300 117,0700 122,3382 117,0700 520,0100 543,4105 520,0100 24,6900 25,8011 24,6900 100,4400 103,4532 95,4180 103,2600 106,8741 98,0970

1,51% 2,33% 0,79% 1,78% -0,47% -3,56% 3,41% 9,80% -11,31% 3,56% 7,81% -1,95% -0,82% -1,69% -19,68% -16,22% -1,52% 0,04% -0,80%


AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1) INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(4) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1) ATOUT PREMS ACTIONS AE(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1) EMPORIKI MINOAS(4) AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(1) AMUNDI FUNDS CASH EURO (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1) AMUNDI FUNDS CASH USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC AE(1) MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(4) AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AU (USD)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE HIGH YIELD - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS BOND EMERGING INFLATION - AU USD(1) AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD(1) AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ JPY(1) AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ JPY(1) AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT - AU(1)

87,2200 91,1449 87,2200 69,6600 72,7947 69,6600 115,5100 118,9753 114,9325 112,3700 117,4267 112,3700 10,4900 10,4900 10,4900 162,2200 169,5199 162,2200 25,7400 26,8983 25,7400 106,1400 110,9163 106,1400 144,1600 150,6472 144,1600 110,7200 115,7024 110,7200 129,3100 135,1290 129,3100 108,4500 113,3303 108,4500 136,6300 142,7784 136,6300 113,1400 117,0999 107,4830 120,0600 125,4627 120,0600 101,0200 105,5659 101,0200 112,6700 117,7402 112,6700 120,2800 125,6926 120,2800 159,4500 166,6253 159,4500 100,8200 105,3569 100,8200 141,8500 148,2333 141,8500 66,4300 69,4194 66,4300 46,1900 48,2686 46,1900 127,8600 133,6137 127,8600 164,8800 172,2996 164,8800 103,0100 106,6154 97,8595 5.513,7200 5.789,4060 5.513,7200 102,8700 107,4992 102,8700 106,3000 111,0835 106,3000 83,8200 87,5919 83,8200 88,0800 92,0436 88,0800 161,1400 168,3913 161,1400 197,5700 206,4607 197,5700 106,2200 110,9999 106,2200 110,8100 115,7965 110,8100 93,8800 98,1046 93,8800 81,8900 85,5751 81,8900 86,7800 90,6851 86,7800 101,8800 106,4646 101,8800 77,0500 80,5173 77,0500 91,0600 95,1577 91,0600 121,1500 126,6018 121,1500 31,8500 33,2833 31,8500 13.531,6500 14.140,5743 13.531,6500 8.455,0000 8.835,4750 8.455,0000 125,7900 131,4506 125,7900 115,9000 121,1155 115,9000 128,1600 133,9272 128,1600 113,3600 118,4612 113,3600 130,6200 136,4979 130,6200 93,7000 97,9165 93,7000

0,98% -6,30% 0,23% -6,60% -1,04% 16,35% -11,94% 7,09% -4,67% 10,84% -7,06% -0,03% -1,73% 5,28% -2,28% 0,06% -0,14% 14,95% 11,92% 0,21% 10,60% -8,35% -37,76% 11,09% 10,17% -1,84% 6,00% 2,35% 0,78% -4,62% -13,08% -0,67% 2,64% -3,79% 5,84% -11,06% -17,20% -7,89% 8,30% 14,44% 6,28% 11,95% -34,23% 29,87% 30,36% 18,50% -10,13% 12,88% 24,15% 19,68% -22,51%

CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND EUR HEDGED LEGG MASON CB US APPRECIATION GA EURO ACCUMULATING LEGG MASON CB US APPRECIATION GA US ACCUMULATING LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND USD LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A EURO LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A USD LEGG MASON EUROLAND CASH FUND EUR CL.A LEGG MASON EUROLAND EQUITY FUND EUR LEGG MASON WESTERN ASSET GL. MULTI STRAT. CL A DISTRIBUTING HDG EUR

129,3000 127,2800 134,9300 126,9000 139,1300 128,9600 139,9500 75,7000 72,9200 113,3000 130,3800 129,5900 128,9200 140,4100 105,1100 80,9500 107,5000 129,7900 134,3400 173,0600 139,2700 109,6700 142,6700 149,6500 161,2400 166,5900 101,5500 105,2400 77,8500 128,7000 167,9900 136,6300 123,6300 106,1400 166,8700 136,5400 98,6500 143,4500 131,5500 103,0500 141,1300 126,9300 135,2200 96,3800 95,9500

133,1790 131,0984 139,9899 131,6588 144,3474 133,7960 142,7490 79,0308 76,1285 115,5660 132,9876 135,2920 134,5925 143,2182 109,7348 84,5118 109,6500 135,5008 140,2510 180,6746 145,3979 111,8634 148,9475 156,2346 168,3346 173,9200 106,0182 109,8706 81,2754 134,3628 175,3816 142,6417 129,0697 110,8102 174,2123 142,5478 102,9906 149,7618 137,3382 107,5842 147,3397 132,5149 135,2200 98,7895 97,8690

129,3000 127,2800 134,9300 126,9000 139,1300 128,9600 139,9500 75,7000 72,9200 113,3000 130,3800 129,5900 128,9200 140,4100 105,1100 80,9500 107,5000 129,7900 134,3400 173,0600 139,2700 109,6700 142,6700 149,6500 161,2400 166,5900 101,5500 105,2400 77,8500 128,7000 167,9900 136,6300 123,6300 106,1400 166,8700 136,5400 98,6500 143,4500 131,5500 103,0500 141,1300 126,9300 135,2200 96,3800 95,9500

2,29% 0,46% 4,29% 3,18% 5,72% 5,63% 2,61% 22,65% 22,47% -4,68% -6,38% 24,15% 24,26% -5,75% -3,92% -3,85% -1,61% 9,97% 9,90% 24,65% 24,66% -4,60% 17,61% 17,59% 19,23% 19,14% -3,76% -3,84% 9,76% 9,77% 24,54% 24,37% 17,62% 17,49% 18,87% 19,04% 0,70% 14,88% 14,78% 1,13% 14,73% 14,65% -0,60% 9,27% -8,52%

LEGG MASON BRANDYWINE GL. FIXED INCOME CL A EUR ACCUM HDG EUR 136,4100 142,4120 136,4100 JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND USD 16,5700 17,2991 16,5700 JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD 28,7000 29,9628 28,7000 JP MORGAN US VALUE FUND USD 19,2300 20,0761 19,2300 JP MORGAN AMERICA LARGE CAP FUND USD 13,2100 13,7912 13,2100 JP MORGAN EUROPE EQUITY FUND EUR 37,8400 39,5050 37,8400 JP MORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND EUR 12,5900 13,1440 12,5900 JP MORGAN PACIFIC EQUITY FUND USD 71,0200 74,1449 71,0200 JP MORGAN JAPAN EQUITY FUND USD 23,6200 24,6593 23,6200 JP MORGAN ASIA PACIFIC EXCL JAPAN EQUITY USD 45,5900 47,5960 45,5900 JP MORGAN EMERGING EMEA EQUITY A USD 55,6500 58,0986 55,6500 JP MORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND EUR 9,8000 10,2312 9,8000 JP MORGAN CHINA FUND USD 45,0200 47,0009 45,0200 JP MORGAN INDIA FUND USD 57,0500 59,5602 57,0500 JP MORGAN EMERGING MARKETS DEBT A HEDGED EUR 9,2300 9,4146 9,2300 JP MORGAN EUROPE SMALL CAP FUND EUR 45,3700 47,3663 45,3700 JP MORGAN EUROLAND EQUITY A-EUR 35,4900 37,0516 35,4900 JP MORGAN US SMALL CAP GROWTH FUND USD 19,1900 20,0344 19,1900 JP MORGAN EASTERN EUROPE EQUITY FUND EUR 42,1800 44,0359 42,1800 JP MORGAN FUNDS TURKEY EQUITY FUND EUR 17,5500 18,3222 17,5500 JP MORGAN GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND USD 6,9000 7,2036 6,9000 JP MORGAN LATIN AMERICA EQUITY FUND USD 51,4700 53,7347 51,4700 JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR 11,0400 11,5258 11,0400 JP MORGAN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD 12,8100 13,0662 12,8100 JP MORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND EUR 13,7900 14,3968 13,7900 JP MORGAN EMEGING MARKETS EQUITY EUR 12,4600 13,0082 12,4600 JP MORGAN PACIFIC EQUITY EUR 10,2900 10,7428 10,2900 JP MORGAN USD GLOBAL BOND FUND USD 142,7700 145,6254 142,7700 JP MORGAN GLOBAL ENHANCED BOND FUND EUR 129,8000 132,3960 129,8000 JP MORGAN EUROPE BOND FUND EUR 161,0400 164,2608 161,0400 JP MORGAN US BOND FUND USD 200,3700 204,3774 200,3700 JP MORGAN EUR GLOBAL BOND FUND EUR 122,7100 125,1642 122,7100 JP MORGAN INVESTMENT GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND A EUR 1.037,2700 1.068,3881 1.037,2700 JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-USD 114,2000 117,6260 114,2000 JP MORGAN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR 189,4600 193,2492 189,4600 JP MORGAN INVESTMENT GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND A USD 137,5700 141,6971 137,5700 JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGY FUND EUR 19,1600 20,0030 19,1600 JP MORGAN EMERGING MIDDLE EAST EQUITY FUND USD(1) 16,0900 16,7980 16,0900 JP MORGAN RUSSIA FUND USD 11,8500 12,3714 11,8500 JP MORGAN BRAZIL EQUITY FUND USD 7,7800 8,1223 7,7800 JP MORGAN EUROPE SELECT EQUITY FUND EUR 975,7700 1.018,7039 975,7700 JP MORGAN GLOBAL FOCUS FUND A EUR 17,9000 18,6876 17,9000 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -EUR 101,2900 103,3158 101,2900 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD 133,3300 135,9966 133,3300 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD HEDGED 144,6200 147,5124 144,6200 JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-EUR 13,5600 14,1566 13,5600 JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-USD 7,1300 7,4437 7,1300 JP MORGAN FUNDS-GERMANY EQUITY FUND EUR 18,7200 19,5437 18,7200 JP MORGAN INCOME OPPORTUNITIES FUND A CAP EUR 133,6300 0,0000 133,6300 JP MORGAN EURO LIQUID MARKET FUND A CAP EUR 1.010,1100 1.040,4133 1.010,1100 JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FD A CAP USD 20,5700 21,1871 20,5700 JP MORGAN EMERGING MARKETS INFRASTRUCT EQ A C USD 7,1300 7,3439 7,1300 JPM US EQUITY PLUS A ACC EUR 74,7200 76,9616 74,7200 JPM US EQUITY PLUS A ACC USD 11,9200 12,1584 11,9200 JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES HEDGED EUR 6,4400 6,5688 6,4400 JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND USD 9,5400 9,8262 9,5400 JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - HEDGED EUR 89,4000 92,0820 89,4000 SCHRODER EURO EQUITY FUND EUR 25,0500 26,1522 25,0500 SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITY A ACC USD 11,8500 12,3714 11,8500 SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND JPY 769,5100 803,3684 769,5100 SCHRODER EMERGING EUROPE FUND EUR 23,1300 24,1477 23,1300 SCHRODER ITALIAN EQUITY FUND EUR 23,1700 24,1895 23,1700 SCHRODER SWISS EQUITY FUND CHF 33,7600 35,2454 33,7600 SCHRODER GLOBAL CORPORATE BOND FUND USD 9,3600 9,5472 9,3600 SCHRODER GREATER CHINA FUND USD 37,3500 38,9934 37,3500 SCHRODER GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND EUR 25,9700 26,4894 25,9700 SCHRODER KOREAN EQUITY FUND USD 44,5500 46,5102 44,5500 SCHRODER EURO EQUITY FUND USD 31,0900 32,4580 31,0900 SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND USD 7,1000 7,4124 7,1000 SCHRODER EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND EUR 46,8600 48,9218 46,8600 SCHRODER ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN USD A ACC 12,4300 12,6786 12,4300 SCHRODER ISF EMERGING EUROPE DEBT ABSOLUTE RETURN EUR 18,3800 18,7476 18,3800 SCHRODER US SMALLER COMPANIES FUND USD 99,0100 103,3664 99,0100 SCHRODER EURO CORPORATE BOND FUND EUR 17,9400 18,2988 17,9400 SCHRODER EURO SHORT TERM BOND EUR 7,0400 7,1808 7,0400 SCHRODER US DOLLAR BOND USD 19,8300 20,2266 19,8300 SCHRODER ISF BRIC FUND USD A ACC. 176,6000 184,3704 176,6000 SCHRODER ISF BRIC FUND EUR A ACC. 134,4700 140,3867 134,4700 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND EUR 134,7300 137,4246 134,7300 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND USD 141,5000 144,3300 141,5000 SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE USD 162,2200 169,3577 162,2200 SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR 122,4900 127,8796 122,4900 SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY USD 121,0000 126,3240 121,0000 SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY EUR 108,9400 113,7334 108,9400 SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE USD 102,3300 106,8325 102,3300 SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE EUR 96,3400 100,5790 96,3400 SCHRODER ISF CONSERVATIVE PORTFOLIO USD 145,4900 148,3998 145,4900 SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO USD 147,8500 152,2855 147,8500 SCHRODER ISF GROWTH PORTFOLIO USD 147,8900 153,4359 147,8900 SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE EUR 120,6000 123,0120 120,6000 SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED EUR 116,1000 119,5830 116,1000 SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH EUR 108,6300 112,7036 108,6300 SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND USD 10,0600 10,5026 10,0600 SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND EUR 10,4000 10,8576 10,4000 SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY USD 10,3000 10,7532 10,3000 SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED 9,9500 10,3878 9,9500 SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN FUND CL A USD 26,4900 27,0198 26,4900 SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CL A EUR HEDGED 28,3500 28,9170 28,3500

-1,80% 12,57% -9,75% 18,27% 16,70% 14,18% 13,94% 9,60% 23,02% -3,86% -5,92% 17,08% 4,36% -19,43% -9,78% 23,96% 12,56% 29,93% -6,16% -19,50% 15,38% -12,47% 8,66% -5,46% -19,21% -9,38% 10,05% -1,80% -3,88% -0,57% 1,37% -2,77% 3,39% 5,25% 1,94% 3,02% 21,34% -5,52% -4,36% -18,36% 13,98% 12,58% -5,19% -5,54% -5,08% -10,38% -10,65% 11,10% 0,72% 0,00% -9,78% -10,65% -3,06% 17,09% 1,42% -1,24% 9,83% 14,65% -5,28% 32,34% -2,28% 11,77% 17,55% -2,90% -0,53% -6,75% -3,22% 13,59% 14,89% 15,36% -5,76% 1,43% 21,54% 1,07% 0,57% -4,94% -5,89% -5,30% 1,04% 1,21% 13,42% 14,14% -5,25% -5,57% -9,07% -9,27% -0,21% 4,24% 6,11% 0,22% 2,11% 6,14% 5,12% 5,80% 16,65% 16,24% -1,67% -1,94%

SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A USD SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A EUR HEDGED SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY CL.A EUR ACC. SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY CL.A USD ACC. SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-USD SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-EUR SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-USD SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-EUR SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND EUR(1) SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED USD(1) SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED GBP(1) SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER HEDGED EUR SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER USD CREDIT SUISSE EQUITY EUROPEAN PROPERTY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY (LUX)SMALL & MID CAP GERMANY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY ITALY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL PRESTIGE EUR(1) BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM GBP BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL BOND FUND USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING FUND EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY USD A BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY EUR A BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION HEDGED EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON USD BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE A2 USD BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (HEDGED A2 EUR) BGF EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A2 BGF - GLOBAL ALLOCATION FUND EUR BGF GLOBAL EQUITY INCOME A5G USD BGF GLOBAL EQUITY INCOME HEDGED A5G EUR BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR BGF ASIAN TIGER BOND FUND USD BLACK ROCK GLOBAL FUNDS CHINA AH CAP EUR MFS MERIDIAN EUROPEAN RESEARCH FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN US CONCENTRATED GROWTH FUND USD CL. A(1) MFS MERIDIAN ABSOLUTE RETURN FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN VALUE FUND USD CL. A(1) MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT EUR CL.A1(1) MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT USD CL.A1(1) MFS MERIDIAN HIGH YIELD FUND EUR A1(1) MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND USD(1) MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR(1) MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION ADJUSTED BOND USD(1) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY (EX PAN EUR.)EUR CL.A INVESCO BOND FUND USD INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND USD INVESCO CAPITAL SHIELD 90 FUND EUR INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND EUR INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)JPY CL.A INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)EUR CL.E INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) USD CL.A INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) EUR CL.E INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND EUR INVESCO ENERGY USD CL.A

194,9900 203,5696 194,9900 125,8700 131,4083 125,8700 122,2600 122,2600 122,2600 104,7400 104,7400 104,7400 120,8400 123,2568 120,8400 118,5900 120,9618 118,5900 110,6600 112,8732 110,6600 110,4500 112,6590 110,4500 138,5500 141,3210 138,5500 137,9100 140,6682 137,9100 123,3400 125,8068 123,3400 124,0000 126,4800 124,0000 57,4600 59,9882 57,4600 10,8600 11,3378 10,8600 5,3700 5,6063 5,3700 14,9400 15,5974 14,9400 1.601,9800 1.672,4671 1.601,9800 280,8600 293,2178 280,8600 19,3400 20,1910 19,3400 20,4400 21,3394 20,4400 26,9300 28,1149 26,9300 120,2100 125,4992 120,2100 91,2500 95,2650 91,2500 16,4500 17,1738 16,4500 12,4900 13,0396 12,4900 68,9800 72,0151 68,9800 52,3600 54,6638 52,3600 20,3000 21,1932 20,3000 15,4100 16,0880 15,4100 73,9900 77,2456 73,9900 115,7000 120,7908 115,7000 126,1900 131,7424 126,1900 95,7800 99,9943 95,7800 46,2500 48,2850 46,2500 35,1100 36,6548 35,1100 148,3100 154,8356 148,3100 112,5700 117,5231 112,5700 31,3200 31,9464 31,3200 23,7700 24,2454 23,7700 24,6700 25,1634 24,6700 33,4600 34,9322 33,4600 25,4000 26,5176 25,4000 46,3000 48,3372 46,3000 35,1500 36,6966 35,1500 23,7100 24,7532 23,7100 17,9900 18,7816 17,9900 88,7400 92,6446 88,7400 116,9100 122,0540 116,9100 14,7900 15,4408 14,7900 19,4800 20,3371 19,4800 18,4500 19,2618 18,4500 24,3100 25,3796 24,3100 11,2300 11,7241 11,2300 14,7900 15,4408 14,7900 5,5700 5,8151 5,5700 7,3400 7,6630 7,3400 57,9100 60,4580 57,9100 76,3000 79,6572 76,3000 29,2400 30,5266 29,2400 38,5200 40,2149 38,5200 6,8600 7,1618 6,8600 5,2000 5,4288 5,2000 46,2800 47,6684 46,2800 31,8600 32,8158 31,8600 20,6500 21,5586 20,6500 27,2100 28,4072 27,2100 12,0200 12,5489 12,0200 11,4700 11,9747 11,4700 14,2300 14,5146 14,2300 10,5500 10,7610 10,5500 35,1300 36,1839 35,1300 11,6900 12,2044 11,6900 10,9600 11,4422 10,9600 11,8400 12,3610 11,8400 31,5300 32,1606 31,5300 11,0600 11,5466 11,0600 25,2900 26,4028 25,2900 19,1700 20,0135 19,1700 12,6700 13,2275 12,6700 17,3400 17,6868 17,3400 18,2700 19,0739 18,2700 15,6500 15,9630 15,6500 30,4500 31,0590 30,4500 13,0600 13,6346 13,0600 17,7600 18,5414 17,7600 26,5800 27,7495 26,5800 13,7200 13,9944 13,7200 15,6400 16,3282 15,6400 26,9300 27,4686 26,9300 12,7500 13,0050 12,7500 11,0300 11,3609 11,0300 19,0700 19,9091 19,0700 843,0000 880,0920 843,0000 5,8400 6,0152 5,8400 41,5600 43,3886 41,5600 28,8200 29,6846 28,8200 14,6238 14,9163 14,6238 27,0900 28,2820 27,0900

21,18% 20,84% -0,24% -0,13% 10,96% 10,74% 1,53% 1,34% -3,13% 12,79% 13,00% 12,97% 7,40% 0,65% 0,94% 0,74% 25,99% 9,63% 13,97% 13,94% 13,53% 12,30% 12,68% 18,35% 19,18% -15,44% -15,17% 17,00% 17,45% 11,30% 7,11% 16,35% 16,73% 23,89% 24,77% 22,67% 23,08% -0,22% 0,08% -0,88% -34,20% -33,97% -22,73% -22,46% 11,52% 11,81% -4,95% -5,27% 15,91% 15,47% 28,57% 28,22% 17,35% 16,92% 16,04% 15,59% 18,38% 18,00% 14,44% 14,07% 12,46% 12,80% 6,73% 6,52% -1,53% -1,84% 0,84% 0,53% 2,01% -9,13% 7,07% 7,84% 7,56% 12,65% -6,88% -3,07% 13,41% 14,18% 13,73% -0,34% 18,79% -9,59% -10,49% 1,63% 11,84% 13,01% -10,50% 21,71% -8,09% -7,41% 0,27% 11,52% 60,57% 38,72% 14,46% 14,55% -4,78% 17,53%


INVESCO ENERGY EUR CL.E 18,7700 19,3331 18,7700 INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND (EX.RETURN PLUS) EUR 2,7765 2,8320 2,7765 INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE E EUR 12,8500 13,4154 12,8500 INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE A JPY 2.794,0000 2.916,9360 2.794,0000 INVESCO GLOBAL REAL ESTAT FUND EUR 8,2200 8,4666 8,2200 INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND USD 10,3400 10,7950 10,3400 INVESCO GLOBAL LEISURE FUND EUR 20,1200 20,7236 20,1200 INVESCO GLOBAL LEISURE FUND USD 29,0900 30,3700 29,0900 INVESCO ASIAN EQUITY FUND EUR 4,4500 4,5835 4,4500 INVESCO ASIAN EQUITY FUND USD 6,0100 6,2744 6,0100 INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND EUR 9,5000 9,7850 9,5000 INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND USD 13,1200 13,6973 13,1200 INVESCO PACIFIC EQUITY FUND USD 45,3300 47,3245 45,3300 INVESCO JAPANESE EQUITY FUND USD 16,6800 17,4139 16,6800 INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CL.A /EUR 15,5739 15,8854 15,5739 INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.A USD 12,7300 13,2901 12,7300 INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.E EUR 9,3300 9,6099 9,3300 INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A 14,1000 14,5230 14,1000 INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION CL.A HEDGED USD 18,7400 19,3022 18,7400 INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL E CAP EUR 319,3600 325,7472 319,3600 INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL A CAP USD 87,0200 88,7604 87,0200 JANUS FLEXIBLE INCOME FUND EUR 21,5400 21,9708 21,5400 FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND USD(1) 19,3000 19,8790 19,3000 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND(1) 9,1800 9,4554 9,1800 FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND USD(1) 26,2100 26,9963 26,2100 FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD(1) 16,8100 17,1462 16,8100 FRANKLIN EURO HIGH YIELD CL. N EUR(1) 14,6600 14,9532 14,6600 FRANKLIN INCOME FUND USD(1) 19,4800 20,0644 19,4800 FRANKLIN INDIA FUND USD(1) 17,1100 17,6233 17,1100 FRANKLIN INDIA FUND EUR(1) 15,8400 16,3152 15,8400 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND USD(1) 7,3800 7,6014 7,3800 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR(1) 5,6300 5,7989 5,6300 FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND USD(1) 13,6100 13,8822 13,6100 FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP GROWTH FUND-EUR(1) 27,1300 27,9439 27,1300 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD(1) 30,6500 31,5695 30,6500 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND EUR(1) 23,3300 24,0299 23,3300 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND USD(1) 6,5400 6,8278 6,5400 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND EUR(1) 4,4900 4,6247 4,4900 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND USD(1) 42,7600 44,0428 42,7600 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR(1) 32,5900 33,5677 32,5900 TEMPLETON BRIC FUND USD(1) 13,0900 13,4827 13,0900 TEMPLETON BRIC FUND EUR(1) 12,0700 12,4321 12,0700 TEMPLETON CHINA FUND USD(1) 21,8900 22,5467 21,8900 TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND EUR(1) 19,3200 19,8996 19,3200 TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND USD(1) 27,2400 28,4386 27,2400 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND USD(1) 18,1800 18,7254 18,1800 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND EUR(1) 13,8700 14,2861 13,8700 TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND USD(1) 31,6400 32,2728 31,6400 TEMPLETON EUROLAND FUND EUR(1) 9,6000 9,8880 9,6000 TEMPLETON EUROPEAN FUND EUR(1) 16,8000 17,3040 16,8000 TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND EUR(1) 11,7400 11,9748 11,7400 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND USD(1) 27,2300 27,7746 27,2300 TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND(1) 13,6100 13,8822 13,6100 TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EUR(1) 12,0500 12,5802 12,0500 TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND USD(1) 23,5600 24,2668 23,5600 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD(1) 25,8900 26,4078 25,8900 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND EUR(1) 19,7200 20,1144 19,7200 TEMPLETON LATIN AMERICA FUND USD(1) 36,0600 37,1418 36,0600 TEMPLETON THAILAND FUND USD(1) 21,8200 22,4746 21,8200 TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.A(ACC) / USD(1) 17,7200 18,4997 17,7200 TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N (ACC) / EUR(1) 17,9800 18,5194 17,9800 TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N(ACC)/EUR-H1(EURO HEDGED)(1) 16,4400 16,9332 16,4400 TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME CLASS A(1) 12,5700 13,1231 12,5700 TEMPLETON EMERGING MRKTS BD FUND CL.A(QDIS)/EUR(1) 14,4900 14,7798 14,4900 FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/USD(1) 5,0900 5,2427 5,0900 FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/EUR(1) 5,1600 5,3148 5,1600 FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.A(YDIS)/USD(1) 9,3300 9,7405 9,3300 FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.N (ACC) / EUR(1) 6,7800 6,9834 6,7800 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CL.A(MDIS) / GBP(1) 13,1400 13,4028 13,1400 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND CL.N(ACC)EUR-H1(1) 12,5100 12,8853 12,5100 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A H1 C EUR(1) 19,9400 20,3388 19,9400 TEMPLETON GLOBAL BOND A H1 CAP EUR(1) 20,0000 20,4000 20,0000 TEMPLETON FRONTIER MARKETS A CAP EUR(1) 18,4300 19,2409 18,4300 TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) H1 - AUD(1) 11,2500 11,4750 11,2500 GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLA USD 16,2500 16,5750 16,2500 GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLE EUR 17,1400 17,4828 17,1400 GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL A USD 14,5400 15,1216 14,5400 GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL E EUR 11,8800 12,3552 11,8800 GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLA USD 8,2300 8,5592 8,2300 GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLE EUR 13,4200 13,9568 13,4200 GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORFOLIO CL.A USD 16,2400 16,9546 16,2400 GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CL.E EUR 15,9000 16,5996 15,9000 GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL A USD 12,7800 13,2912 12,7800 GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL E EUR 11,6700 12,1368 11,6700 GOLDMSACHS US MORT BACK SEC PRTF CLA USD 7,3200 7,4664 7,3200 GOLDMAN SACHS GL CR PRTF (HEDG) CLA USD 10,2100 10,4142 10,2100 GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL A USD 12,6900 12,9438 12,6900 GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL E EUR 6,1700 6,2934 6,1700 GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLA USD 10,2700 10,4754 10,2700 GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLE EUR 21,3100 21,7362 21,3100 GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND USD 122,5400 124,9908 122,5400 GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND EUR 121,7900 124,2258 121,7900 GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND E(ACC) EUR 13,0500 13,5720 13,0500 GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND A(ACC) USD 15,1700 15,8375 15,1700 GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - USD 11,5000 11,9600 11,5000 GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - EUR 8,1600 8,4864 8,1600 GS N11 EQUITY PTF - BASE (ACC.) - USD 9,5400 9,9598 9,5400 GS N11 EQUITY PTF - E SHARES (ACC.) - EUR 9,7200 10,1088 9,7200

17,68% -1,23% 16,61% 34,72% -1,79% -2,73% 33,07% 32,95% 3,01% 2,74% -7,95% -8,06% 13,55% 11,80% 0,46% 0,00% 0,00% -1,19% -1,00% 0,00% 0,00% -3,54% 50,78% -3,57% 17,48% 1,14% 2,73% 4,17% -23,68% -23,22% 12,84% 13,51% -4,29% 23,21% 16,67% 17,35% 15,34% 15,42% -12,41% -11,92% -13,37% -12,91% -8,52% -6,62% -6,87% -9,96% -9,41% -6,14% 14,70% 17,24% -1,10% -3,23% -2,37% 14,76% 13,60% -2,56% -1,99% -18,80% -14,46% 7,79% 7,99% 7,10% 14,07% -9,66% -37,08% -36,76% 4,36% 4,31% -0,08% -3,40% -1,97% -2,34% 9,44% -43,18% -10,12% -9,98% 12,10% 12,29% 10,03% 10,36% 16,67% 16,83% -11,19% -10,85% -3,81% -3,04% -5,09% -4,78% 2,60% 2,75% 3,41% 3,30% 18,64% 18,89% 18,19% 18,60% -7,47% -7,69%

GS N11 EQUITY PTF BASE (OCS) SHARES HEDGED EUR 9,8800 10,3147 9,8800 GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD OTHER HGD CAP EUR 22,7100 23,1642 22,7100 PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR 111,0700 114,4021 111,0700 PICTET-SECURITY-R USD 144,8200 149,1646 144,8200 PICTET-BIOTECH-R USD 469,3900 483,4717 469,3900 PICTET-BIOTECH-HR EUR 346,8700 357,2761 346,8700 PICTET-GENERICS-R USD 157,4200 162,1426 157,4200 PICTET-GENERICS-HR EUR 122,5500 126,2265 122,5500 PICTET-WATER-R EUR 167,9700 173,0091 167,9700 PICTET-CLEAN ENERGY-R USD 70,3100 72,4193 70,3100 PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR 107,9100 110,6078 107,9100 PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR 311,6100 320,9583 311,6100 PICTET-EUROPE INDEX-R EUR 130,7400 134,6622 130,7400 PICTET-USA INDEX-R USD 136,2700 140,3581 136,2700 PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD 335,9200 345,9976 335,9200 PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD 223,3500 230,0505 223,3500 PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R USD 166,1300 171,1139 166,1300 PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R EUR 126,6700 130,4701 126,6700 PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.HR EUR 213,1100 216,3067 213,1100 PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.R USD 281,6600 285,8849 281,6600 PICTET-SMALL CAP EUROPE FUND CL.R EUR 695,4600 716,3238 695,4600 PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.HR EUR 103,0000 106,0900 103,0000 PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.R USD 140,0400 144,2412 140,0400 PICTET-AGRICULTURE-R-USD 185,6400 191,2092 185,6400 PICTET-AGRICULTURE-R-EUR 141,5600 145,8068 141,5600 PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION USD 175,2300 180,4869 175,2300 PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION EUR 133,6100 137,6183 133,6100 PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/EUR 119,8700 123,4661 119,8700 PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/USD 157,2600 161,9778 157,2600 PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/EUR 76,8000 77,9520 76,8000 PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/USD 101,3000 102,8195 101,3000 PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/EUR 127,0600 128,9659 127,0600 PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/USD 166,6900 169,1904 166,6900 PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/EUR 105,0200 108,1706 105,0200 PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/USD 137,7800 141,9134 137,7800 PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR 101,9700 101,9700 101,9700 PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD 101,5000 101,5000 101,5000 PICTET RUSSIAN EQUITIES R EUR 45,9000 47,2770 45,9000 PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD EUR 111,1800 112,8477 111,1800 PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD USD HEDGED 146,2500 148,4438 146,2500 PICTET EUR SHORT MID - TERM BOND 127,7300 129,6460 127,7300 ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND-JPY 18.461,3252 19.273,6235 18.461,3252 ABERDEEN GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY CL.S-2 USD 94,6517 98,8164 94,6517 ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY ACCUMULATION AF27 USD 16,8870 17,6300 16,8870 ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND-USD 18,0153 18,8080 18,0153 ABERDEEN GLOBAL -EAST EUROPE EQUITY EUR CL.S-2 94,4048 98,5586 94,4048 ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES EQUITY CL.S-2 USD 12,7277 13,2877 12,7277 ABERDEEN GLOBAL EUROPEAN EQUITY INCOME CL.S-2 EUR 171,3569 178,8966 171,3569 ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY EUR CL.S-2 8,8746 9,2651 8,8746 ABERDEEN GLOBAL-EURO GOV BOND FUND EUR CL.A-2 443,2700 452,1354 443,2700 ABERDEEN GLOBAL-US DOLLAR BOND FUND CL.A-2 3.406,7483 3.474,8833 3.406,7483 ABERDEEN-EMERGING EUROPE FIXED INC EUR CL.A-2 222,7241 227,1786 222,7241 ABERDEEN GLOBAL-AGGREGATE BOND GBP CL.A-2 2.082,4309 2.124,0795 2.082,4309 ABERDEEN GLOB-CONVERTIBLE EUROPE EUR CL.A-2 15,2361 15,5408 15,2361 ABERDEEN SELECT EURO HIGH YIELD BOND CL.A-2 EUR 122,2405 124,6853 122,2405 MET BALANCED EUR(2) 1,2425 1,2425 1,2425 MET GROWTH EUR(2) 1,2474 1,2474 1,2474 MET DYNAMIC EUR(2) 1,1602 1,1602 1,1602 MET DEFENSIVE EUR – SERIES 3(2) 1,1669 1,1669 1,1669 MET BALANCED EUR – SERIES 3(2) 1,1966 1,1966 1,1966 MET GROWTH EUR – SERIES 3(2) 1,2008 1,2008 1,2008 PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A USD 22,4200 23,4065 22,4200 PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A EUR 17,0400 17,7898 17,0400 PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A USD 7,2700 7,5899 7,2700 PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A EUR 5,5300 5,7733 5,5300 PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE CL.A USD 73,2100 76,4312 73,2100 PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A CHF 58,0800 60,6355 58,0800 PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A USD 53,1200 55,4573 53,1200 PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA EUR 35,3800 36,9367 35,3800 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A USD 246,4000 257,2416 246,4000 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A EUR 187,2600 195,4994 187,2600 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A CHF 231,2900 241,4668 231,2900 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A USD 10,0900 10,2918 10,0900 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR 7,6700 7,8234 7,6700 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR HEDGED 78,2700 79,8354 78,2700 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A EUR 5,2000 5,4288 5,2000 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A USD 6,8400 7,1410 6,8400 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A USD 61,4700 64,1747 61,4700 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A EUR 46,7100 48,7652 46,7100 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CL.A EUR 54,3900 56,7832 54,3900 PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND CL.A EUR 87,2600 89,0052 87,2600 PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A USD 11,2400 11,4648 11,2400 PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A EUR 82,3100 83,9562 82,3100 PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A EUR 6,0100 6,2744 6,0100 PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A USD 7,9000 8,2476 7,9000 PIONEER FUNDS NORTH AMERICAN BASIC A HEDGE EUR 52,4200 54,7265 52,4200 PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME FUND EUR 62,1000 64,8324 62,1000 PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND EUR 54,2900 56,6788 54,2900 PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND USD 71,4300 74,5729 71,4300 PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC USD 23,5900 24,0618 23,5900 PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC HEDGED EUR 18,2700 18,6354 18,2700 PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E INC USD 10,9200 11,1384 10,9200 PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC USD 17,2900 17,6358 17,2900 PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED EUR 19,3000 19,6860 19,3000 PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED GBP 12,8400 13,0968 12,8400 PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC USD 23,0600 23,5212 23,0600 PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC HEDGED EUR 21,1100 21,5322 21,1100 PIMCO EURO BOND FUND E ACC EUR 18,1800 18,5436 18,1800

-7,14% 2,57% 15,63% 15,60% 43,07% 42,59% 9,82% 9,53% 9,26% 16,74% -7,04% -8,54% 10,90% 18,38% 0,24% -9,74% 24,04% 24,74% -10,36% -10,17% 19,33% 17,11% 17,50% -0,98% -0,41% 14,78% 15,43% 11,17% 10,31% -3,31% -4,04% -13,44% -14,10% 8,26% 7,42% -0,23% 0,03% -4,30% 2,56% 2,65% 0,58% 26,19% 6,71% 5,90% -6,61% -3,87% -4,46% 9,50% -2,13% -1,05% -4,85% -8,72% -4,21% 5,04% 4,65% 4,59% 6,06% 7,52% 3,43% 5,25% 6,75% -7,96% -7,79% 14,85% 15,21% 15,86% -8,29% -8,26% -8,32% 15,20% 15,43% 18,14% -1,56% -1,29% -1,68% 0,78% 0,44% 2,38% 2,57% -0,22% 1,78% 4,46% 5,04% 15,80% 15,50% 15,39% 6,37% 8,73% 8,52% -4,88% -5,14% -0,91% 1,47% 1,15% -0,85% -3,39% -3,61% -1,20%

PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC USD PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED GBP PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL REAL RETURN E HGD CAP EUR PIMCO UNCONSTRAINED BOND E HGD CAP EUR CITI 80% PROTECTED DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR A(1) CITI 80% PROTECTED DYNAMIC ALLOCATION FUND USD A(1) CITI 80% PROTECTED DYNAMIC ALLOCATION FUND GBP A(1)

12,7500 10,3100 13,0800 12,6500 12,3200 14,8900 11,5300 99,8300 92,3200 94,6900

13,0050 10,5162 13,3416 13,0295 12,6896 15,1878 11,7606 104,2225 96,3821 98,8564

12,7500 10,3100 13,0800 12,6500 12,3200 14,8900 11,5300 99,8300 92,3200 94,6900

-5,06% -5,33% -5,08% -9,06% -9,35% -8,09% -2,95% 5,44% 3,34% 5,01%

GENIKI BANK (ôçë.: 801-11-600300), URL: www.sgam.com AGILEO P2 (EUR)(2) CALYPSO FUND (EUR)

109,2700 95,0500

111,1822 109,2700 96,7134 95,0500

2,08% -4,25%

HSBC BANK PLC (ôçë.: 801-11-72000), URL: www.hsbc.gr BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 USD BGF WORLD GOLD CLASS A2 EUR BGF WORLD GOLD CLASS A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BD HEDGED A2 EUR BGF EURO BOND FUND CLASS A2 EUR BGF EURO BOND FUND CLASS A2 USD BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 USD BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 GBP BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD BGF JAPAN CLASS A2 EUR BGF JAPAN CLASS A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BD A2 USD BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 EUR BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 EUR BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 USD BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 EUR BGF WORLD ENERGY CLASS A2 USD BGF WORLD ENERGY CLASS A2 EUR BGF WORLD MINING CLASS A2 USD BGF WORLD MINING CLASS A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 EUR BGF NEW ENERGY FUND A2 USD BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - USD BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - HEDGED EUR BGF EURO CORPORATE BOND FUND - CLASS A BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A EUR BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A USD BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A EUR BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A USD BGF WORLD AGRICULTURE A2 USD BGF WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR BGF LATIN AMERICAN A2 EUR BGF LATIN AMERICAN A2 GBP BGF LATIN AMERICAN A2 USD BGF PACIFIC EQUITY A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY A2 USD BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A2 EUR BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A4DS GBP BGF GLOBAL EQUITY INCOME (USD) BGF GLOBAL EQUITY INCOME (EUR HEDGED) BGF ASIA PACIFIC EQUITY INCOME (USD) BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A2 USD BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A2 EUR BGF WORLD RESOURCES EQUITY INCOME A2 USD SCHRODERS ISF ASIAN BOND A ACC (USD) SCHRODERS ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA A ACC (EUR) SCHRODERS ISF LATIN AMERICAN A ACC (USD) SCHRODERS ISF PACIFIC EQUITY A ACC (USD) SCHRODERS ISF GREATER CHINA A ACC (USD) SCHRODERS ISF CONVERGING EUROPE BOND A ACC (EUR) SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) USD SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) EUR SCHRODERS US SMALL & MID CAP A ACC (USD) SCHRODERS ISF EMERG.MKT DEBT ABS.RT. A EUR HEDGED SCHRODERS ISF EMERG. MARKETS DEBT ABS. RT. A USD SCHRODERS ISF EURO CORPORATE EUR SCHRODER AS AGRICULTURE FUND A ACC (USD) SCHRODER AS AGRICULTURE FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) SCHRODER AS COMMODITY FUND A ACC (USD) SCHRODER AS COMMODITY FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) SCHRODERS AS GOLD & METALS EURO HEDGED EUR SCHRODERS AS GOLD & METALS USD JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -EUR JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (USD) A (ACC) JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION A (ACC) - EUR JPM STERLING BOND A (ACC) - GBP JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) - EUR JPM EASTERN EUROPE EQUITY A (ACC) - EUR JPM GLOBAL DYNAMIC A (ACC) - USD JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) - EUR JF GREATER CHINA A (ACC) - USD JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) A (ACC) JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (EUR) (HEDGED) JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -USD JPM EUROPE 130/30 A (ACC) EUR JPM EUROPE 130/30 A (ACC) USD

35,1300 35,9907 35,1300 46,2800 47,4139 46,2800 25,4000 26,1620 25,4000 33,4600 34,4638 33,4600 23,2600 23,6671 23,2600 23,7700 24,1860 23,7700 31,3200 31,8681 31,3200 49,6100 51,0983 49,6100 65,3600 67,3208 65,3600 41,8000 43,0540 41,8000 5,2000 5,3560 5,2000 6,8600 7,0658 6,8600 12,4900 12,8647 12,4900 16,4500 16,9435 16,4500 24,6700 25,4101 24,6700 88,7400 91,4022 88,7400 116,9100 120,4173 116,9100 20,3000 20,9090 20,3000 15,4100 15,8723 15,4100 27,8100 28,6443 27,8100 21,1100 21,7433 21,1100 23,7100 24,4213 23,7100 17,9900 18,5297 17,9900 46,3000 47,6890 46,3000 35,1500 36,2045 35,1500 31,8600 32,6406 31,8600 7,3400 7,5602 7,3400 5,5700 5,7371 5,5700 10,3700 10,6811 10,3700 7,0500 7,2615 7,0500 13,9700 14,2145 13,9700 14,7900 15,2337 14,7900 19,4800 20,0644 19,4800 18,4500 19,0035 18,4500 24,3100 25,0393 24,3100 12,0200 12,3806 12,0200 11,4700 11,8141 11,4700 52,3600 53,9308 52,3600 44,1100 45,4333 44,1100 68,9800 71,0494 68,9800 22,9400 23,6282 22,9400 19,3300 19,9099 19,3300 30,2300 31,1369 30,2300 15,0200 15,4706 15,0200 12,3500 12,7205 12,3500 12,8000 13,1840 12,8000 11,7100 12,0613 11,7100 14,1600 14,5848 14,1600 11,6300 11,9789 11,6300 13,4800 13,8844 13,4800 8,3400 8,5902 8,3400 12,4300 12,6475 12,4300 46,8600 48,2658 46,8600 42,5100 43,7853 42,5100 11,8500 12,0574 11,8500 37,3500 38,0036 37,3500 18,3800 18,7017 18,3800 10,0600 10,3618 10,0600 10,4000 10,7120 10,4000 194,9900 200,8397 194,9900 28,3500 28,8461 28,3500 26,4900 26,9536 26,4900 17,9400 18,2540 17,9400 102,3300 105,3999 102,3300 96,3400 99,2302 96,3400 121,0000 124,6300 121,0000 108,9400 112,2082 108,9400 8,2500 8,4975 8,2500 8,7400 9,0022 8,7400 1.037,2700 1.062,6831 1.037,2700 114,2000 116,9979 114,2000 134,8500 138,1538 134,8500 12,4730 12,6913 12,4730 12,1700 12,3830 12,1700 17,5800 18,1074 17,5800 14,0900 14,5127 14,0900 13,7900 14,2037 13,7900 23,7300 24,4419 23,7300 9,5400 9,8262 9,5400 6,4400 6,6332 6,4400 137,5700 140,9405 137,5700 11,0200 11,3506 11,0200 15,8500 16,3255 15,8500

7,07% 6,73% -33,97% -34,20% -1,11% 0,08% -0,22% 18,20% 17,81% 22,44% 12,80% 12,46% 19,18% 18,35% -0,88% -4,95% -5,27% 17,00% 17,45% -9,21% -8,89% 11,52% 11,81% -22,73% -22,46% 6,52% 15,59% 16,04% 4,22% 4,14% 0,14% 15,91% 15,47% 28,57% 28,22% 0,84% 0,53% -15,17% -12,13% -15,44% 11,52% 15,54% 11,18% 11,34% 15,21% 9,78% 9,54% 2,53% -5,29% 16,31% -3,02% -5,76% 15,36% -17,44% -5,28% -0,53% 1,43% 5,12% 5,80% 18,31% -1,94% -1,67% 1,07% -9,07% -9,27% -5,25% -5,57% -22,97% -22,59% 3,39% 5,25% 9,31% -4,08% -9,72% -6,14% 12,54% -19,21% 5,98% -1,24% 1,42% 3,02% 16,12% 15,69%


JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) USD JPM MIDDLE EAST EQUITY A (ACC) USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND USD JP MORGAN BRAZIL ALPHA PLUS A (ACC) USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL USD HEDGED JPM AFRICA EQUITY A (ACC) - USD JPM EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY A USD JF ASEAN EQUITY A (ACC) - EUR JF ASEAN EQUITY A (ACC) - USD JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES A (ACC) - EUR (HEDGED) JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES A (ACC) - USD JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)

11,1300 16,0900 101,2900 133,3300 7,7800 144,6200 11,2500 7,1300 13,5600 17,8600 46,1100 65,3500 14,9500 9,1600

11,4639 11,1300 16,5727 16,0900 104,3287 101,2900 137,3299 133,3300 8,0134 7,7800 148,9586 144,6200 11,5875 11,2500 7,3439 7,1300 13,9668 13,5600 18,3958 17,8600 47,4933 46,1100 67,3105 65,3500 15,3985 14,9500 9,4348 9,1600

-19,46% -5,52% -5,19% -5,54% -18,36% -5,08% -2,68% -10,65% -4,10% -4,49% -10,55% -10,42% 22,44% 22,62%

ING ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING (L) INVEST WORLD X CAP (EUR) ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X CAP(EUR) ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) ING (L) INVEST HEALTH CARE X CAP (USD) ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) ING (L) INVEST CONSUMER GOODS X CAP (USD) ING (L) INVEST BANKING&INSURANCE X CAP (USD) ING (L) INVEST ENERGY X CAP (USD) ING (L) INVEST MATERIALS X CAP(USD) ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP(USD) ING (L) INVEST UTILITIES X CAP (USD) ING (L) INVEST GREATER CHINA X CAP (USD) ING (L) INVEST SUSTAINABLE EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND X CAP (USD) ING (L) INVEST LATIN AMERICA X CAP (USD) ING (L) INVEST ASIA EX JAPAN XCAP(USD) ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) ING (L) INVEST US(ENH. CORE CONC.)X CAP(USD) ING (L) INVEST JAPAN X CAP (JPY) ING (L) INVEST EURO EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDENT X CAP(EUR) ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP(EUR) ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X CAP (EUR) ING (L) INVEST EURO INCOME XCAP (EUR) ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP (EUR) ING (L) INVEST ALTERNATIVE BETA X CAP (EUR) ING (L) INVEST MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA X CAP (EUR)(1) ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND WORLD X HEDGED CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND DOLLAR X CAP (USD) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP (USD) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND EURO X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND US CREDIT X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND GL.HIGH YIELD X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT X CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND EMD HC X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND GLOBAL INFLATION LINKED (EUR) ING (L) RENTA FUND EURO LIQUIDITY XCAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL BALANCED X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL EURO X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL TARGET RETURN BOND X CAP(EUR) ING (L) INVEST FIRST CLASS PROTECTION (EUR) ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE X CAP (EUR) ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES XCAP ING (L) PATRIMONIAL FIRST CLASS MULTI ASSET XCE

174,4000 662,8800 807,1900 1.119,7700 1.498,0800 1.299,9200 528,8900 1.271,0700 866,7900 810,5100 584,4600 773,2800 191,7500 52,4700 1.975,1400 860,3200 52,5200 77,7000 3.179,0000 107,9200 42,0200 293,4100 425,0000 321,1200 1.005,1100 2.117,2400 292,0300 417,2600 1.025,3300 292,5300 210,6500 1.051,9100 954,0700 758,0600 1.470,9700 468,4300 1.052,7600 438,5600 162,7900 150,5000 3.993,3900 54,9800 273,3400 258,2000 1.020,0900 475,4800 532,7400 506,5400 258,3500 29,9300 228,7500 620,3000 279,6300 248,0100

177,8880 676,1376 823,3338 1.142,1654 1.528,0416 1.325,9184 539,4678 1.296,4914 884,1258 826,7202 596,1492 788,7456 195,5850 53,5194 2.014,6428 877,5264 53,5704 79,2540 3.242,5800 110,0784 42,8604 299,2782 433,5000 327,5424 1.025,2122 2.159,5848 297,8706 425,6052 1.045,8366 298,3806 212,7565 1.062,4291 963,6107 765,6406 1.485,6797 473,1143 1.063,2876 442,9456 164,4179 152,0050 4.033,3239 55,5298 276,0734 258,2000 1.035,3914 482,6122 540,7311 514,1381 260,9335 30,0797 233,3250 632,7060 285,2226 251,7302

174,4000 662,8800 807,1900 1.119,7700 1.498,0800 1.299,9200 528,8900 1.271,0700 866,7900 810,5100 584,4600 773,2800 191,7500 52,4700 1.975,1400 860,3200 52,5200 77,7000 3.179,0000 107,9200 42,0200 293,4100 425,0000 321,1200 1.005,1100 2.117,2400 292,0300 417,2600 1.025,3300 292,5300 210,6500 1.051,9100 954,0700 758,0600 1.470,9700 468,4300 1.052,7600 438,5600 162,7900 150,5000 3.993,3900 54,9800 273,3400 258,2000 1.020,0900 475,4800 532,7400 506,5400 258,3500 29,9300 228,7500 620,3000 279,6300 248,0100

10,39% -2,14% 19,60% 22,25% 7,01% 14,80% 14,20% 7,11% -5,32% 14,98% 5,71% -0,07% 10,11% -9,05% -17,79% -7,88% -7,88% 16,54% 31,26% 11,50% 10,58% 11,82% 15,75% 13,56% 8,00% 15,21% 1,68% 26,78% -2,23% 6,79% -4,02% -4,61% -6,73% -6,55% -5,49% -0,36% -4,52% 1,61% -2,20% 0,55% -9,31% -5,13% -7,70% -0,11% 6,42% 2,55% 9,90% 4,75% 0,14% 2,15% -7,57% 11,58% 9,18% -0,58%

97,8100 92,9200 66,2400 64,2500 13,8100 13,1200 13,0400 12,3900 9,7900 9,5000 7,9400 7,9400 2,9300 2,7765 2,8000 2,7161 12,2300 11,6200 11,3700 11,0300 17,7500 16,8600 16,7200 16,2200 14,8000 14,0595 10,7700 10,4456 11,1900 10,6300 7,9000 7,6600 28,5100 27,0900 14,7400 14,0000 19,3500 18,7700 8,3700 8,3700 16,3900 15,5739 15,7800 15,3072 11,4800 11,4842 15,3900 14,6238 14,7900 14,3487 9,9600 9,9552 322,7100 322,7100

-2,01% -1,92% -8,06% -9,30% -7,95% -8,42% -1,23% -1,41% 0,61% 0,27% 6,31% 5,94% -13,42% -13,19% -5,26% -5,20% 17,53% 17,25% 17,68% 17,06% 0,46% 0,29% -0,02% -4,78% -4,88% -5,23% 0,02%

INVESCO FUNDS SICAV INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - A (USD) INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A (USD) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A-DIST (USD) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E (EUR) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND R ACC (USD) INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND A (EUR) INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND E (EUR) INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND A INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - E (EUR) INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND - A(USD) INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND -E(EUR) INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND A (USD) INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND E (EUR) INVESCO ENERGY FUND A (USD) INVESCO ENERGY FUND A ACC (EUR HGD) INVESCO ENERGY FUND E (EUR) INVESCO ENERGY FUND R ACC (USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - E (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND A (EUR) INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND E (EUR) INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO RESERVE FUND A (EUR)

92,9200 64,2500 13,1200 12,3900 9,5000 7,9400 2,7765 2,7161 11,6200 11,0300 16,8600 16,2200 14,0595 10,4456 10,6300 7,6600 27,0900 14,0000 18,7700 8,3700 15,5739 15,3072 11,4842 14,6238 14,3487 9,9552 322,7100

INVESCO EURO RESERVE FUND E (EUR) INVESCO EUROPEAN BOND FUND - A (EUR) INVESCO EUROPEAN BOND FUND - E (EUR) INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - A (EUR) INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO GLOBAL BOND FUND - A ACC (USD) INVESCO GLOBAL BOND FUND - E (EUR) INVESCO GLOBAL LEISURE FUND A (USD) INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E (EUR) INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND-A DIST(USD) INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND A (USD) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND E (EUR) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND R ACC (USD) INVESCO INDIA EQUITY FUND - A DIST (USD) INVESCO INDIA EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A (JPY) INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-A(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-A(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-E(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO USD RESERVE FUND - A (USD) INVESCO USD RESERVE FUND - E (EUR) INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND A (USD) INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND E (EUR) INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND A (EUR) INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND E (EUR) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (EUR HGD) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (USD) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND E (EUR) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND R ACC (USD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (EUR HGD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (USD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - E (EUR) INVESCO ASIA BALANCED FUND R ACC (USD) INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -A(USD) INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -E(EUR) INVESCO EMER LOC CURR DEBT FUND A DIST-MD-FIXED(USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A DIST-MD (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A (USD HGD) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A ACC (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND E ACC (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND R ACC (EUR) INVESCO EMER LOCAL CURR DEBT FUND R MONTHLY DIST (USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R MONTHLY DIST (EUR) INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ACC (USD) INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND R ACC (USD) INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD A ACC (USD) INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD R ACC (USD) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD A ACC (JPY) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD E ACC (EUR) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD R ACC (JPY) INVESCO JAPANESE VALUE EQUITY FUND A ACC (JPY) INVESCO JAPANESE VALUE EQY FD R ACC (JPY) INVESCO US VALUE EQUITY FUND A ACC (USD) INVESCO US VALUE EQUITY FUND R ACC (USD)

319,3600 319,3600 319,3600 5,8309 6,1400 5,8309 5,7194 5,9000 5,7194 19,0700 20,0700 19,0700 17,8400 18,3900 17,8400 8,3444 8,7800 8,3444 6,1305 6,3200 6,1305 29,0900 30,6200 29,0900 20,1200 20,7400 20,1200 36,6600 38,5900 36,6600 29,3500 30,2600 29,3500 41,5600 43,7500 41,5600 28,8200 29,7100 28,8200 10,6000 10,6000 10,6000 30,6000 32,2100 30,6000 22,2500 22,9400 22,2500 843,0000 887,0000 843,0000 5,8400 6,0000 5,8400 15,6400 16,4600 15,6400 14,6500 15,1000 14,6500 12,7500 12,7500 12,7500 11,1100 11,6900 11,1100 10,6800 11,0100 10,6800 16,2700 17,1300 16,2700 14,7300 15,1900 14,7300 12,3500 13,0000 12,3500 10,9700 11,3100 10,9700 12,6400 12,6400 12,6400 87,0200 87,0200 87,0200 66,2400 66,2400 66,2400 18,1400 19,0900 18,1400 12,8200 13,2200 12,8200 10,4400 10,9900 10,4400 10,1400 10,4500 10,1400 9,0500 9,5300 9,0500 12,7300 13,4000 12,7300 9,3300 9,6200 9,3300 9,6400 9,6400 9,6400 13,2400 13,9400 13,2400 23,0800 24,2900 23,0800 14,1100 14,5500 14,1100 10,6700 10,6700 10,6700 10,6100 11,1700 10,6100 7,2200 7,4400 7,2200 9,2837 9,7700 9,2837 12,0608 12,6900 12,0608 18,7400 19,7300 18,7400 14,1000 14,8400 14,1000 13,8200 14,2500 13,8200 11,5100 11,5100 11,5100 8,2508 8,2500 8,2508 10,8232 10,8200 10,8232 53,7700 56,6000 53,7700 45,9300 45,9300 45,9300 48,1400 50,6700 48,1400 41,9700 41,9700 41,9700 2.794,0000 2.941,0000 2.794,0000 12,8500 13,0000 12,8500 2.611,0000 2.611,0000 2.611,0000 910,0000 958,0000 910,0000 770,0000 770,0000 770,0000 27,8000 29,2600 27,8000 23,7800 23,7800 23,7800

0,00% -1,22% -1,33% 11,52% 10,95% -1,78% -1,29% 32,95% 33,07% 13,85% 15,37% 14,46% 14,55% 13,86% -19,28% -19,21% 60,57% 38,72% 21,71% 21,27% 21,20% 18,57% 18,27% 20,16% 19,56% 12,68% 11,94% 12,16% 0,00% 0,58% 20,53% 20,83% -2,06% -2,41% -0,33% 0,00% 0,00% -0,52% -0,30% -0,13% 0,14% -0,65% -4,24% -3,99% -16,93% -1,58% -1,00% -1,19% -1,50% -1,71% -16,88% -1,53% 16,18% 15,58% 23,88% 23,30% 34,72% 16,61% 34,03% 30,56% 29,85% 21,40% 20,77%

ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-77.65.441), URL: www.bankofcyprus.gr UBS (LUX) EQUITY FUND–ASIAN CONSUMPTION(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-AUSTRALIA (AUD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-BIOTECH (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CANADA (CAD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CENTRAL EUROPE (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY SICAV-US OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-ECO PERFORMANCE (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNTRIES (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNT.OPPORT(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 ADV.(EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROPEAN OPPORT (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-FINANCIAL SERVICE(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL INNOVATORS(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GREAT BRITAIN (GBP) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GREATER CHINA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-HEALTH CARE (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-JAPAN (JPY) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-ASIA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SINGAPORE (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL&MIDCAP JAPAN(JPY)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL CAPS USA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-TAIWAN (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND–GLOBAL MULTI TECH(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL MULTI TECH (EUR HEDGED) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-USA MULTI STRATEGY(USD)P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (EUR) P-ACC(1)

100,5200 102,5304 100,5200 849,7700 866,7654 849,7700 381,7000 389,3340 381,7000 759,4900 774,6798 759,4900 153,2200 156,2844 153,2200 219,2200 223,6044 219,2200 626,8000 639,3360 626,8000 20,9800 21,3996 20,9800 23,9100 24,3882 23,9100 115,4000 117,7080 115,4000 67,0500 68,3910 67,0500 104,1700 106,2534 104,1700 146,2800 149,2056 146,2800 586,3700 598,0974 586,3700 79,3900 80,9778 79,3900 52,9500 54,0090 52,9500 130,2600 132,8652 130,2600 214,8400 219,1368 214,8400 169,2400 172,6248 169,2400 660,5400 673,7508 660,5400 6.312,0000 6.438,2400 6.312,0000 643,0700 655,9314 643,0700 671,3900 684,8178 671,3900 1.145,6000 1.168,5120 1.145,6000 1.082,8200 1.104,4764 1.082,8200 13.818,0000 14.094,3600 13.818,0000 626,5500 639,0810 626,5500 138,6300 141,4026 138,6300 178,2400 181,8048 178,2400 105,1000 107,2020 105,1000 121,7500 124,1850 121,7500 586,2300 597,9546 586,2300 342,3300 349,1766 342,3300

-7,44% 19,60% 49,21% 5,43% -12,36% 21,26% 21,56% -14,65% -15,09% 6,92% 10,41% 7,39% 5,68% 12,77% 17,51% 11,66% 19,34% 7,69% 23,85% 15,09% 36,68% -12,48% 16,45% 19,99% -4,02% 29,97% 26,68% 1,07% 10,05% 9,68% 19,37% 14,24% 10,07%

UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CAD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CHF P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-EUR P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-GBP P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-JPY P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-USD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CONVERT EUROPE (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL (CHF) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL (CHF) (EUR HEDGED) P-acc(1) UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (USD) P-acc(1) UBS (Lux) MONEY MARKET FUND (GBP) P-acc(1) UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(EUR)P-acc(1) UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(USD)P-acc(1) UBS (Lux) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME (EUR) P-acc(1)

781,7600 797,3952 781,7600 1.988,6700 2.028,4434 1.988,6700 2.628,0100 2.680,5702 2.628,0100 2.798,2000 2.854,1640 2.798,2000 1.736,4800 1.762,5272 1.736,4800 2.172,9300 2.205,5240 2.172,9300 2.489,3600 2.526,7004 2.489,3600 1.937,1400 1.956,5114 1.937,1400 2.892,9700 2.921,8997 2.892,9700 2.759,0200 2.786,6102 2.759,0200 1.720,7700 1.737,9777 1.720,7700 2.428,6200 2.452,9062 2.428,6200 2.326,5500 2.349,8155 2.326,5500 421,3600 425,5736 421,3600 371,5200 375,2352 371,5200 2.476,7500 2.501,5175 2.476,7500 346,1800 349,6418 346,1800 192,2500 194,1725 192,2500 163.711,0000165.348,1100163.711,0000 280,6100 283,4161 280,6100 143,1200 144,5512 143,1200 164,3600 166,0036 164,3600 715,3100 722,4631 715,3100 107,0800 108,1508 107,0800 836,1700 836,1700 836,1700 1.728,9700 1.728,9700 1.728,9700 823,5000 823,5000 823,5000 103,0700 104,1007 103,0700 100,9400 101,9494 100,9400 209,6300 211,7263 209,6300

12,03% 8,86% 5,65% 7,03% 5,73% 3,44% 4,28% 2,61% 0,85% 1,17% -1,38% -2,23% -2,64% 0,11% -3,91% -0,26% -0,88% -3,92% 1,17% -2,42% 5,19% 4,87% -3,54% -3,42% 0,01% 0,07% 0,05% 2,95% 3,16% -2,38%

MARFIN EGNATIA BANK - PRIVATE BANKING (ôçë.: 210-32.79.460) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) EUR FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) USD FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND- A (acc) USD FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND- A(acc) USD FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND- A(acc) EUR FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) EUR FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) USD FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - A (acc) EUR H1 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND- A(acc) USD FR'IN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND- A(acc) EUR FRANKLIN HIGH YIELD FUND- A(acc) USD FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) EUR FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) USD FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) USD FR'IN T'TON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND- A(acc) USD FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) EUR FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) JPY FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR Hedged FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN GROWTH A(acc)EURHDG TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) EUR TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) USD TEMPLETON BRIC FUND A (acc) EURHDG TEMPLETON CHINA FUND- A(acc) USD TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) USD TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND- A(acc) USD TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROLAND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) USD TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) USD FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND - A(acc) EUR HDG TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR HDG TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND- A(acc) EUR

7,2600 9,5600 12,9100 21,5400 14,1100 28,6100 37,7200 12,5200 12,8800 9,7900 28,8700 15,8600 15,8800 17,3000 18,8500 46,2200 60,8500 21,0200 27,6900 15,1300 16,4900 6,4300 8,4500 22,2200 4,9700 649,2200 6,5600 14,8300 13,7700 19,5500 16,2200 14,8400 15,6500 17,0600 23,8400 31,4800 21,3900 12,6300 13,7500 9,0300 22,1700 20,8000 27,4000 33,9900 5,6200 16,0900 18,2900 24,0700 12,6300 15,9700 20,0800 26,4600 14,6100 21,0100 27,6900 20,0900 12,0600 12,6400 34,5100 16,6200 17,4200 35,1400 21,1200 20,0000 27,8600 12,8200

7,6800 7,2600 10,1100 9,5600 13,6520 12,9100 22,7800 21,5400 14,9210 14,1100 30,2600 28,6100 39,8900 37,7200 13,2399 12,5200 13,6200 12,8800 10,3500 9,7900 30,5300 28,8700 16,5700 15,8600 16,5900 15,8800 18,2900 17,3000 19,9300 18,8500 48,8777 46,2200 64,3500 60,8500 22,2300 21,0200 29,2800 27,6900 16,0000 15,1300 17,4380 16,4900 6,8000 6,4300 8,9400 8,4500 23,5000 22,2200 5,2600 4,9700 686,5500 649,2200 6,9400 6,5600 15,6800 14,8300 14,5600 13,7700 20,6700 19,5500 17,1500 16,2200 15,5100 14,8400 16,3500 15,6500 17,8300 17,0600 25,2100 23,8400 33,2900 31,4800 22,6200 21,3900 13,3560 12,6300 14,5400 13,7500 9,5490 9,0300 23,4400 22,1700 22,0000 20,8000 28,9760 27,4000 35,9400 33,9900 5,6200 5,6200 17,0200 16,0900 19,3420 18,2900 25,4500 24,0700 13,1984 12,6300 16,8900 15,9700 21,2300 20,0800 27,9800 26,4600 15,2700 14,6100 21,9600 21,0100 28,9400 27,6900 20,9900 20,0900 12,7530 12,0600 13,3668 12,6400 36,4900 34,5100 17,3700 16,6200 18,2040 17,4200 37,1600 35,1400 22,0700 21,1200 20,9000 20,0000 29,1100 27,8600 13,5570 12,8200

22,02% 21,78% -5,49% 51,80% 21,43% 23,91% 23,71% 4,77% -2,20% -2,49% 18,37% 3,19% 1,60% -20,20% -20,30% 17,49% 17,34% 14,74% 14,56% 15,76% 15,64% 13,60% 13,58% 10,11% 15,85% 32,01% 15,70% 16,04% 16,01% 15,89% 21,86% -3,76% -7,56% -7,63% -10,68% -10,80% -10,80% -12,05% -12,20% -12,33% -7,82% -6,18% -6,32% -8,73% -0,18% 15,76% 18,15% 18,05% -0,32% 18,21% 9,97% 9,84% -1,75% -2,19% -2,33% -2,33% 14,86% 14,70% 18,39% 7,92% 7,86% 14,72% -1,68% -1,96% -1,76% 16,23%


TEMPLETON KOREA FUND- A(acc) USD TEMPLETON LATIN AMERICA FUND- A(acc) USD TEMPLETON THAILAND FUND- A(acc) USD TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND- A(acc) USD FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) USD FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) EUR FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) USD FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) EUR T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)USD T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)EUR TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) USD TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) EUR FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) USD FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) EUR FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) USD FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) EUR FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) USD FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) EUR-H1 FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)USD FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)EUR FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) USD FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) EUR FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) EUR FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL EUROLAND A(acc) EUR FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) USD FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN SMALL COMPANIES A(acc) USD TEMPLETON ASIAN SMALLC OMPANIES A(acc) EUR TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) USD TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) EUR TEMPLETON FRONTIER MRKTS AaccEURHDG

5,7700 70,1500 17,6500 11,5900 9,3600 7,1200 14,0400 10,6700 8,0400 8,7200 13,8800 10,5300 5,2600 3,9600 5,2800 5,3400 12,4500 7,3800 10,7400 8,1500 12,3500 9,3800 15,4800 16,0600 14,6800 16,8300 17,4300 31,4400 32,5600 17,7800 18,4100 10,7500

6,1000 74,1800 18,6600 11,5900 9,9000 7,5300 14,6700 11,1500 8,5000 9,2200 14,5000 11,0040 5,5600 4,1900 5,5836 5,6500 13,1700 7,8000 11,3600 8,6200 13,0600 9,9194 16,3701 16,9835 15,5241 17,7977 18,4322 33,2478 34,4322 18,8024 19,4686 11,3681

5,7700 70,1500 17,6500 11,5900 9,3600 7,1200 14,0400 10,6700 8,0400 8,7200 13,8800 10,5300 5,2600 3,9600 5,2800 5,3400 12,4500 7,3800 10,7400 8,1500 12,3500 9,3800 15,4800 16,0600 14,6800 16,8300 17,4300 31,4400 32,5600 17,7800 18,4100 10,7500

-0,52% -17,31% -12,45% -0,09% 4,70% 5,01% -0,78% -0,65% -3,25% -3,11% -0,14% -0,09% 16,11% 16,13% -36,00% -35,89% 17,79% 17,70% 6,44% 6,54% 8,71% 8,94% 10,49% 10,38% 15,86% 13,26% 13,40% -6,23% -6,09% 8,15% 8,23% 7,93%

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS BASE (USD) 28,9600 29,5392 28,9600 GS JAPAN PORTFOLIO CLASS BASE (JPY) 1.017,2600 1.037,6052 1.017,2600 GS ASIA PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 17,9100 18,2682 17,9100 GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 16,3000 16,3815 16,3000 GS US CORE EQUITY CLASS BASE (USD) 22,9400 23,3988 22,9400 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS EUR-HEDGED (EUR) 7,2500 7,2863 7,2500 GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 13,7500 13,8188 13,7500 GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 17,1400 17,2257 17,1400 GS EUROPE PORTFOLIO CLASS BASE (EUR) 118,0400 120,4008 118,0400 GS EUROPE CORE EQUITY CLASS BASE (EUR) 11,0500 11,2710 11,0500 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 8,4700 8,5124 8,4700 GS EUROPE PORTFOLIO CLASS NON-BASE (USD) 14,6000 14,8920 14,6000 GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 26,4300 26,9586 26,4300 GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO E SHARES (EUR) 20,8900 21,3078 20,8900 GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 10,6200 10,6731 10,6200 GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 11,4400 11,6688 11,4400 GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 6,1700 6,2009 6,1700 GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 8,5700 8,6129 8,5700 GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 8,1600 8,3232 8,1600 GS ASIA PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 15,8900 16,2078 15,8900 GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS E SHARES (EUR) 9,0800 9,2616 9,0800 GS US CORE EQUITY CLASS E SHARES (EUR) 9,6700 9,8634 9,6700 GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS BASE (USD) 2,2100 2,2211 2,2100 GS BRICS PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 12,7800 13,0356 12,7800 GS BRICS PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 11,6700 11,9034 11,6700 GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS A SHARES (USD) 12,7100 12,9642 12,7100 GS EUROPE CORE EQUITY CLASS A SHARES (EUR) 9,8800 10,0776 9,8800 GS EUROPE PORTFOLIO CLASS A SHARES (EUR) 9,2700 9,4554 9,2700 GS EUROPE PORTFOLIO CLASS USD A SHARES (USD) 14,5400 14,8308 14,5400 GS US CORE EQUITY CLASS A SHARES (USD) 13,7200 13,9944 13,7200 GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) 11,4100 11,6382 11,4100 GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) 27,7400 28,2948 27,7400 GS ASIA PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 22,0600 22,5012 22,0600 GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 12,2900 12,3515 12,2900 GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 12,6900 12,7535 12,6900 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 10,2700 10,3214 10,2700 GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 16,2500 16,3313 16,2500 GS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO CL.A SHARES (EUR) 10,7900 10,8440 10,7900 GS GLOBAL CURRENCY PLUS A SHARES EURO-HEDGED (EUR) 95,1500 95,6258 95,1500 GS GLOBAL CURRENCY PLUS CLASS A (USD) 94,7200 95,1936 94,7200 GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS A SHARES (USD) 7,3200 7,3566 7,3200 GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS E (EUR) 13,5700 13,8414 13,5700 GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 91,9200 92,3796 91,9200 GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO EURO HEDGED (EUR) 96,7900 97,2740 96,7900 GS GLOBAL LIBOR + 2 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 107,0800 107,6154 107,0800 GS EURO LIQUID RESERVE FUND (EUR) 12.118,9000 12.118,9000 12.118,9000 GS US$ LIQUID RESERVE (USD) 11.944,1200 11.944,1200 11.944,1200 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO A DISTRIBUTION (USD) 16,2400 16,5648 16,2400 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO BASE DISTRIB (USD) 10,1800 10,3836 10,1800 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO E ACCUMULATION (EUR) 15,9000 16,2180 15,9000 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY (EUR) 54,3900 54,6620 54,3900 PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS (EUR) 6,5000 6,6300 6,5000 PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY (EUR) 6,6100 6,7422 6,6100 PIONEER FUNDS - EMERG.EUROPE&MEDITER.EQUITY (EUR) 17,0400 17,3808 17,0400 PIONEER FUNDS - EUROPEAN RESEARCH (EUR) 4,7500 4,8450 4,7500 PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY (EUR) 9,2400 9,4248 9,2400 PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE (EUR) 55,6400 56,7528 55,6400 PIONEER FUNDS - ASIA (EX JAPAN) EQUITY (EUR) 6,0500 6,1710 6,0500 PIONEER FUNDS - US MID CAP VALUE (EUR) 7,2900 7,4358 7,2900 PIONEER FUNDS - US PIONEER FUND (EUR) 5,3000 5,4060 5,3000 PIONEER FUNDS - US RESEARCH (EUR) 6,0100 6,1302 6,0100 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (EUR) 187,2600 191,0052 187,2600 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (USD) 246,4000 251,3280 246,4000

15,29% 36,22% -5,84% -4,90% 19,85% 2,55% -10,01% -9,98% 12,90% 10,72% 2,67% 12,57% -11,04% -11,03% -3,98% 13,72% -4,78% -3,82% 18,60% -5,98% 15,08% 19,98% -3,91% -11,19% -10,85% 14,81% 10,39% 12,50% 12,10% 19,51% 13,31% -11,26% -6,17% -4,06% -5,09% 2,60% -10,12% 0,37% 0,21% 0,29% -3,81% 13,46% 2,16% 2,06% 3,39% 0,00% 0,00% 16,67% 17,01% 16,83% -0,22% 13,24% -8,95% -7,79% 11,76% 1,99% 16,09% -0,17% 19,12% 17,78% 15,80% 15,43% 15,20%

PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT (EUR) PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD (EUR) PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE SHORT TERM (EUR) PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (USD) PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND (USD) PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY (EUR) PICTET -BIOTECH-R-USD PICTET -BIOTECH-HR-EUR PICTET -CLEAN ENERGY-R-USD PICTET -CLEAN ENERGY-R-EUR PICTET -GENERICS-R-USD PICTET -GENERICS-HR-EUR PICTET -PREMIUM BRANDS-R-EUR PICTET -SECURITY-R-USD PICTET -SECURITY-R-EUR PICTET -WATER-R-EUR PICTET -RUSSIAN EQUITIES-R EUR PICTET -HIGH DIVIDEND SELECTION-R EUR PICTET -GLOBAL MEGATREND SELECTION-R EUR PICTET -EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET -GLOBAL EMERGING CURRENCIES-R EUR PICTET -SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET-R EUR PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R WIOF EASTERN MEDITER. PERFORM. FUND CLASS A - EUR WIOF RUSSIA AND CIS PERFORM. FUND CLASS A - EUR WIOF GL. EMERG. MARKETS BOND FUND CLASS A - EUR WIOF - INDIA PERFORMANCE FUND - EUR WIOF - CHINA PERFORMANCE FUND - EUR WIOF - MIDDLE EAST PERFORMANCE FUND - EUR

63,0700 11,2000 8,8200 85,2300 8,3900 60,2700 7,6700 5,2000 54,7300 10,0900 6,9700 113,3100 102,8600 51,4800 469,3900 346,8700 70,3100 53,6100 157,4200 122,5500 111,0700 144,8200 110,4200 167,9700 45,9000 119,8700 133,6100 127,0600 76,8000 101,9700 123,4700 129,0800 0,6319 2,2446 2,4341 2,2508 3,5994 1,7523

64,3314 11,2560 8,8641 85,6562 8,4320 60,5714 7,7084 5,2260 55,0037 10,1405 7,1094 115,5762 104,9172 51,4800 469,3900 346,8700 71,7162 54,6822 157,4200 122,5500 111,0700 144,8200 110,4200 171,3294 46,8180 122,2674 136,2822 127,6953 77,1840 101,9700 123,4700 129,0800 0,6445 2,2895 2,4438 2,2958 3,6714 1,7873

63,0700 11,2000 8,8200 85,2300 8,3900 60,2700 7,6700 5,2000 54,7300 10,0900 6,9700 113,3100 102,8600 51,4800 469,3900 346,8700 70,3100 53,6100 157,4200 122,5500 111,0700 144,8200 110,4200 167,9700 45,9000 119,8700 133,6100 127,0600 76,8000 101,9700 123,4700 129,0800 0,6319 2,2446 2,4341 2,2508 3,5994 1,7523

13,64% -3,61% 0,11% 3,27% 1,70% 1,46% -1,29% 0,78% 1,56% -1,56% 17,34% 18,61% 2,55% 0,10% 43,07% 42,59% 16,74% 17,39% 9,82% 9,53% 15,63% 15,60% 16,24% 9,26% -4,30% 11,17% 15,43% -13,44% -3,31% -0,23% -0,06% 0,02% -29,10% -6,29% -12,15% -20,90% 3,42% 0,08%

2,6978 2,8911 3,0897

2,92% 3,73% 4,72%

U N I T L I N K E D ALLIANZ ÅËËÁÓ Á.Å. (ôçë.: 210-69.05.500) HSBC EY ZHN ÅÎÁÓÖÁËÉÓÇÓ HSBC EY ZHN ÌÉÊÔÇÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ HSBC EY ZHN ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ

2,7250 2,9203 3,1209

2,7523 2,9495 3,1521

AXA ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-72.68.000), URL: www.axa-insurance.gr AXA PROTECT(1) AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS(1) AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1) AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1)

100,8200 159,5900 193,1600 184,6700 94,0600 141,3700 170,8700

103,8400 168,3675 203,7838 194,8269 99,2333 145,6111 175,9961

100,8200 159,5900 193,1600 184,6700 94,0600 141,3700 170,8700

0,26% 6,30% 9,94% 15,59% -8,80% -1,33% 3,91%

AÃÑÏÔÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-93.79.100), URL: www.agroins.com ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 1 ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 2

4,8620 5,2052

5,1537 5,5175

4,7648 5,1011

3,73% 2,88%

CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr CITIFUTURE 1 CITIFUTURE 2 CITIFUTURE 3 CITIGOLD FUTURE

2,5282 2,6182 2,4726 5,5832

2,5282 2,6182 2,4726 5,5832

2,5282 2,6182 2,4726 5,5832

-1,74% -0,72% 0,16% 3,89%

98,8800 70,4100 66,1300 68,0800 71,0800 85,6402 85,1215 83,5581 82,3518 80,1938 70,6162

0,94% -23,67% -26,52% -30,27% -30,33% -6,42% -7,09% -9,21% -10,09% -13,79% -22,96%

CREDIT AGRICOLE ÁÁÅÆ (ôçë.: 210-32.83.545) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 2) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 3) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 4) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 5) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 6) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 7) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 8) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 9) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 10) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 11)

98,8800 70,4100 66,1300 68,0800 71,0800 85,6402 85,1215 83,5581 82,3518 80,1938 70,6162

100,8576 71,8182 67,4526 69,4416 72,5016 87,3530 86,8239 85,2293 83,9988 81,7977 72,0285

EUROLIFE ERB ÁÅÁÆ (ôçë.: 210-93.03.800), URL: www.eurolife.gr EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST

12,4114 11,2342 10,9015 10,1928 11,1860 10,0763 0,9652

12,4114 11,2342 10,9015 10,1928 11,1860 10,0763 0,9652

12,1632 11,0095 10,6835 9,9889 10,9623 9,8748 0,9652

-10,06% -7,82% -7,54% -4,35% -2,62% -2,99% 3,66%

ÅÈÍÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-90.99.000), URL: www.ethniki-asfalistiki.gr UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ UNIT LINKED-ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÏ ÏÌÏËÏÃÏ UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ & ÐÁÉÄÉ UNIT LINKED-ÅÕÅËÉÊÔÇ ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 1 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 2 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 3 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 4 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 5

3,7262 5,5896 4,1411 5,7343 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

3,9498 5,8690 4,3481 5,8490 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

3,7262 5,5896 4,1411 5,7343 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

2,73% 4,26% 2,64% 2,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ Á.Å.Ã.Á (ôçë.: 210-81.19.777/519), URL: www.europisti.gr ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÌÅÔÁÂËÇÔÏ ÊÅÖ.

2,6118

2,7424

2,5857

7,11%

GENERALI HELLAS (ôçë.: 210-80.96.300), URL: www.generali.gr GENERALI HELLAS STABLE(3) GENERALI HELLAS BALANCED(3) GENERALI HELLAS DYNAMIC(3) HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ(3) HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ & ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(3) HSBC ÅY ÆHN ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(3)

3,1072 2,6858 1,6502 2,7348 2,6827 2,6423

3,1693 2,7395 1,6997 2,7621 2,7096 2,6687

3,0761 2,6589 1,6337 2,7348 2,6827 2,6423

23,20% 15,25% 2,04% 2,30% 2,41% 3,01%

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ Á.Å.Á.Å. (ôçë.: 210-32.95.031), URL: www.groupama-phoenix.com METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1) METROLIFE-STAR LIFE V(1) METROLIFE-STAR LIFE VI(1) METROLIFE-STAR LIFE VII(1) METROLIFE-VALUE PLUS I(1) METROLIFE-VALUE PLUS II(1) METROLIFE-VALUE PLUS III(1) METROLIFE-ÓÕÍÔÁÎÇ ÅÃÃ. 3%(1) METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ DYNAMISME(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ EQUILIBRE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ PRUDENCE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ MONETAIRE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ×Á 20(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE II(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013(1)

7,3257 10,4569 11,8779 9,6167 8,6082 1,0735 0,8436 0,7467 10,0110 5.759,5099 9,6728 99,6200 140,0400 136,5700 566,1500 3,3398 685,06 118,8900 114,1514 100,0939

7,6309 10,8362 12,3087 9,9141 8,8289 1,1067 0,8742 0,7778 10,0110 9,9630 100,8652 141,7905 138,2771 567,5654 3,3899 685,06 118,8900 114,1514 100,0939

7,1792 10,3523 11,6997 9,5205 8,5221 1,0735 0,8436 0,7467 10,0110 5.759,5099 9,6244 99,6200 140,0400 136,5700 566,1500 3,3398 676,50 117,4039 112,7245 98,8427

3,60% 0,03% 2,20% -0,83% -1,88% 5,79% 5,10% 5,87% -2,11% 3,81% -5,81% 9,01% 3,60% 0,67% 0,00% 1,64% 4,76% 4,17% 14,12% 0,09%

ING ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-95.06.000), URL: www.ing.gr ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(2) ING (L) PROTECTED FUND 300(2) ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(2) ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(2) ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND(2) ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM(2) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 1) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 2) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 3)

108,2600 107,9000 180,1900 103,2200 100,3300 100,1200 10,1828 9,6166 9,6375

-

108,2600 107,9000 180,1900 103,2200 100,3300 100,1200 10,0810 9,5204 9,5410

-3,09% -3,27% 4,59% -4,17% -4,28% -2,70% 1,08% -0,99% 0,80%

INTERAMERICAN ÅÁÅÆ (ôçë.: 210-94.61.111), URL: www.interamerican.gr MAXIMUM INCOME 2018 I MAXIMUM INCOME 2018 II INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2013 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2016 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2021 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2026 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2031

8,8000 9,5130 9,2490 9,8389 8,5407 10,6072 9,5327 8,6941

9,4340 10,0357 8,7115 10,8193 9,7234 8,8680

8,8000 9,5130 9,2490 9,8389 8,5407 10,6072 9,5327 8,6941

-3,22% 1,90% 2,15% 1,41% 1,96% -0,46% -0,57% -0,43%

4,2011 1,3774 3,0365 2,4561

12,21% -1,23% 4,95% -0,57%

INTERNATIONAL LIFE ÁÅÁZ (ôçë.: 210-81.19.172) INTERNATIONAL LIFE-ÅÃÃÕÇÌÅÍÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND

4,2011 1,3774 3,0365 2,4561

4,2011 1,4653 3,1631 2,5854

CNP LAIKI ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-32.79.420), URL: www.cnplaiki.com MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US01 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US02 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03B MARFIN SMART CAPITAL US04 MARFIN CAPITAL PLUS US05 MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 MARFIN WEALTH US07

8,8215 4,3516 4,2660 4,2060 3,4838 11,2074 9,8219 9,3550

-

8,6451 4,2646 4,1807 4,1219 3,4141 10,9833 9,6255 9,1679

-0,04% 1,99% 1,94% 1,56% -66,04% 5,31% 2,07% 1,18%

METLIFE ALICO ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr METLIFE ALICO INVEST 1 4,5284 METLIFE ALICO INVEST 2 4,5565 METLIFE ALICO INVEST 3 3,9420 METLIFE ALICO CLASSIC 17,1312 METLIFE ALICO LINK 8,3743 METLIFE ALICO PENSION FUND I 3,9493 METLIFE ALICO PENSION FUND II 3,2163 METLIFE ALICO PENSION FUND III 2,8242 METLIFE ALICO EUROPE BOND MULTIFUND I 3,3543 METLIFE ALICO GREEK EQUITY MULTIFUND II 0,5446 METLIFE ALICO GLOBAL EQUITY MULTIFUND III 3,4787 METLIFE ALICO GLOBAL BOND MULTIFUND IV 3,1317 METLIFE ALICO COMMODITY MULTIFUND V 2,3640 METLIFE ALICO EMERGING MARKETS EQUITY MULTIFUND VI 2,4550 METLIFE ALICO MONEY MARKET 3,1853 METLIFE ALICO DOLLAR BOND MULTIFUND VII 2,7557 METLIFE ALICO DOLLAR EQUITY MULTIFUND VIII 3,3963 METLIFE ALICO EMERGING MARKETS BOND MULTIFUND IX 2,7432 METLIFE ALICO GLOBAL CORPORATE BOND MULTIFUND X 2,8676 METLIFE ALICO GLOBAL INFLATION LINKED BOND MULTIFUND XI 2,7406 HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) 5,2841 HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) 4,9872 HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) 4,2765 Óçì.: Çìåñïìçíßá Áðïôßìçóçò:(1) 05/09/13,(2) 04/09/13,(3) 03/08/13,(4) 02/08/13,(5) 01/08/13

4,6190 4,6476 4,0208 17,4738 8,5418 4,0283 3,2806 2,8807 3,3543 0,5446 3,4787 3,1317 2,3640 2,4550 3,1853 2,7557 3,3963 2,7432 2,8676 2,7406 5,2841 4,9872 4,2765

4,4831 4,5109 3,9026 16,9599 8,2906 3,9098 3,1841 2,7960 3,3543 0,5446 3,4787 3,1317 2,3640 2,4550 3,1853 2,7557 3,3963 2,7432 2,8676 2,7406 5,2841 4,9872 4,2765

0,52% 1,96% 5,15% 4,01% 7,08% 2,47% 5,63% 7,12% -1,95% 7,37% 12,35% -3,16% -2,45% -11,89% 0,01% -3,01% 15,02% -8,56% -4,41% -8,65% 0,71% 4,41% 8,48%


32

×ÁÊÅÑ Ìå ôï âëÝììá îáíÜ óôï 1000Üñéêï... Ç íÝá éó÷õñÞ Üíïäïò óçìåéþèçêå åí ìÝóù áâåâáéüôçôáò ãéá ôç Óõñßá, ùóôüóï ïé åðåíäõôÝò åìöáíßæïíôáé Ýôïéìïé íá áíáëÜâïõí åðåíäõôéêü ñßóêï, ùèþíôáò áíïäéêÜ ôçí áãïñÜ, áðüññïéá ôçò êåêôçìÝíçò åõöïñßáò ðïõ êáëëéåñãÞèçêå óôï road show óôï Ëïíäßíï. Ôï ×.Á. âñßóêåôáé Þäç ðÜíù áðü ôéò 950 ì., ùóôüóï ìå ôç äõíáìéêÞ ðïõ õðÜñ÷åé êáé åëëåßøåé ðùëçôþí, ï ëïãéêüò óôü÷ïò åßíáé ïé 1.020 ì.

X ÌåôÜ áðü ôá êÝñäç +4,38% ôçò ðåñáóìÝíçò åâäïìÜäáò, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò õðåñêÝñáóå äéáäï÷éêÜ ôéò ðåñéï÷Ýò ôùí 900, 920 êáé 930 ìïíÜäùí, åíþ ÷èåò ìå åðéâëçôéêü ôñüðï óçìåéþèçêå õðÝñâáóç ôçò êïìâéêÞò ðåñéï÷Þò ü÷é ìüíïí ôùí 950 áëëÜ êáé ôùí 970 ìïíÜäùí! X ¸ôóé, ìéëÜìå áðü Üëëç âÜóç ðëÝïí, äåäïìÝíïõ üôé ç áãïñÜ Ý÷åé âåëôéþóåé êáôÜ ðïëý ôçí ôå÷íéêÞ ôçò åéêüíá. ¸÷ïíôáò ëïéðüí ôçí "áâÜíôá" áðü ôçí êáëýôåñç ôå÷íéêÞ åéêüíá, ïé long Ý÷ïõí ôïí áðüëõôï Ýëåã÷ï ôçò áãïñÜò, åîïâåëßæïíôáò ôïõò ðùëçôÝò ðïõ áðïäõíáìþèçêáí åê íÝïõ. X Ç ÷èåóéíÞ ìÜëéóôá óõíåäñßáóç åß÷å ðïëý ðïéïôéêÜ óôïé÷åßá üðùò êáôáêüñõöç áýîçóç ôïõ ôæßñïõ, éó÷õñïýò üãêïõò, ôÝìðï, ñõèìü áëëÜ êáé ðëïõñáëéóìü óôçí Üíïäï! X ÐáñÜëëçëá áîéïóçìåßùôç Þôáí ç "åðéóôñïöÞ" ôùí ôñáðåæþí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞóáí ìéá åîáéñåôéêÞ áðü êÜèå Üðïøç óõíåäñßáóç, äåß÷íïíôáò üôé óõíå÷ßæïõí íá áðïôåëïýí ôçí áôìïìç÷áíÞ ôïõ ×.Á. ðáñ' üôé Ý÷ïõí ìåßíåé ìüëéò 5 ìåôï÷Ýò óôï ôáìðëü áðü 13 Ýùò ðñéí áðü Ýíá ÷ñüíï! X Ç ÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÉÊÏÍÁ: Ç áãïñÜ äéÝóðáóå ôï ôå÷íéêü óçìåßï áíôßóôáóçò ôùí 950 ìïíÜäùí. Ç êßíçóç ìåôáîý 900 êáé 950 ìïíÜäùí áðïôÝëåóå ôï âáóéêü âñá÷õ÷ñüíéï óåíÜñéï ðïõ åðéâåâáéþèçêå. X Ïé 980 ìïíÜäåò åßíáé ñåáëéóôéêüò óôü÷ïò áêüìç êáé ïé 1000 ìïíÜäåò, áñêåß íá ìçí åðéâñáäýíåé ôçí äõíáìéêÞ ôçò ç Óõñßá, üðïõ áíáìÝíåôáé óôñáôéùôéêÞ åðÝìâáóç ôïõëÜ÷éóôïí áðü ôéò ÇÐÁ. X Óôï êáëü óåíÜñéï ç êßíçóç ôçò áãïñÜò èá ìðïñïýóå íá ïñéïèåôçèåß

óôéò 1020 ìïíÜäåò êáé óôï êáêü óåíÜñéï íá åðéóôñÝøåé óôéò 900 ìïíÜäåò. ÁõôÜ âÝâáéá óå âñá÷õðñüèåóìï ïñßæïíôá... X ÔÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÁ: Ìå óõíåäñßáóç äõíáôïý áíïäéêïý ìçíýìáôïò, îåêßíçóå ç íÝá ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ åâäïìÜäá, Ý÷ïíôáò óáí êõñéüôåñï ÷áñáêôçñéóôéêü ôïí õøçëüôåñï ôæßñï ôùí ôåëåõôáßùí 69 óõíåäñéÜóåùí, ìå ôïí áìÝóùò õøçëüôåñï íá Ý÷åé óçìåéùèåß óôéò 31/5 (158,04 åêáô.).

«Ìüíï

õøçëüôåñï êëåßóéìï íá Ý÷åé óçìåéùèåß óôéò 20/6 (162,67 ìïíÜäåò), åíþ áðü ôá ðñüóöáôá ÷áìçëÜ ôïõ Éïõëßïõ êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá áðü ôéò 113,36 ìïíÜäåò (êëåßóéìï 4/7) ôá áèñïéóôéêÜ êÝñäç öèÜíïõí óôï 39,69%.

Ãåñìáíüò óõããñáöÝáò (1898 - 1970)

X ÍÁ óçìåéùèåß üôé ôï 75% ôçò óõíïëéêÞò ìéêôÞò áîßáò óõíáëëáãþí áöïñïýóå ìüëéò åðôÜ ôßôëïõò êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá ôïõò ÏÔÅ, ÐÅÉÑ, ÁËÖÁ, ÅÔÅ, ÏÐÁÐ, ÁËÖÁÔÐ êáé ÄÅÇ. X ÐÁÑÁ ôï ãåãïíüò üôé ôï óýíïëï ôùí ìåôï÷þí ôïõ FTSE25 Ýêëåéóå ìå èåôéêü ðñüóçìï, ôï +9,2% ôïõ ôñáðåæéêïý äåßêôç äåí áöÞíåé áìöéâïëßåò ãéá ôïõò ðñùôáãùíéóôÝò çìÝñáò, êáèþò åßíáé ç ìåãáëýôåñç Üíïäïò ôùí ôåëåõôáßùí 69 óõíåäñéÜóåùí, ìå ôçí áìÝóùò ìåãáëýôåñç íá Ý÷åé óçìåéùèåß óôéò 31/5 (+13,85%). X Ï Ôñáðåæéêüò äåßêôçò Ýêëåéóå óå õøçëÜ äõüìéóç ìçíþí, ìå ôï áìÝóùò

X ÐÑÏÓÅÎÔÅ êáé ôá åîÞò ìåãÝèç: ÌÅÔÊÁ: Áõëá... 21.000 åõñþ!!! ÖÖÃÊÑÐ: Áõëá 105 åêáô. - ÌÐÅËÁ: Áõëá ìçäÝí! - ÂÉÏ×ÁËÊÏ: Áõëá 19 åêáô.! - ÓÙËÊ: ÌçäÝí!!! - ÌÏÇ: 51,1 åêáô. åõñþ - Å×ÁÅ: 793.000 åõñþ!!! êáé ÏËÐ: 523.000 åõñþ!!!

X Áíôßèåôá, ôï Âåñïëßíï óõíå÷ßæåé íá èåùñåß ðùò üëá êéíïýíôáé ðñïò ôç óùóôÞ êáôåýèõíóç!", äéáìçíýïõí åðßóçò ïé Financial Times óôï åí ëüãù äçìïóßåõìÜ ôïõò. X "Õðü ôï ðñßóìá áõôü, ôï íá áíáãÜãåéò óå åèíéêü æÞôçìá ôçí äåäïìÝíç óôéãìÞ ôç... ÷ïñôïöáãßá åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí ðáñÜäïîï!", êáôáëÞãåé ç åöçìåñßäá.

X "Ôï çèéêü äßëçììá ðïõ äé÷Üæåé ôïõò Ãåñìáíïýò óôçí ôñÝ÷ïõóá óõãêõñßá äåí Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôç ÷ñÞóç Þ ìç ÷çìéêþí üðëùí, áëëÜ... ìå ôç ÷ïñôïöáãßá!", ó÷ïëéÜæåé ìå Üêñùò êáõóôéêü ôñüðï ç åöçìåñßäá. Ãéáôß;

X ÓÕÑÉÁ: ¸íá Üíåõ ðñïçãïõìÝíïõ äéðëùìáôéêü èñßëåñ åîåëßóóåôáé ôéò ôåëåõôáßåò þñåò, ìå ôçí Ñùóßá íá áðïôåëåß ôï "äéåñìçíÝá" ìåôáîý Óõñßáò êáé ÇÐÁ, óôï÷åýïíôáò óôçí áíáâïëÞ ôçò åðéêåßìåíçò ðïëåìéêÞò óýññáîçò óôç Óõñßá.

X Óýìöùíá ðÜíôá ìå ôçí åöçìåñßäá, ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ôïõëÜ÷éóôïí... ðáñÜäïîï (áí ü÷é ðñïêëçôéêü) debate ãéá ôç Ãåñìáíßá, ôçí þñá ðïõ ç óõñéáêÞ êñßóç, áëëÜ êáé ôá ðñïâëÞìáôá ôçò ÅëëÜäáò ïëïÝíá êáé öïõíôþíïõí.

Erich Maria Remarque

íá êßíçôñï óôç Ãåñìáíßá ðñïêåéìÝíïõ íá åðáíáêáèïñßóåé ôï ñüëï êáé ôçí óôÜóç ôçò óôï äéåèíÝò ðïëéôéêü êáé ïéêïíïìéêü óôåñÝùìá.

X Ç ðëåéïøçößá ôùí Ãåñìáíþí âïõëåõôþí Ý÷åé äçëþóåé îåêÜèáñá ðùò ç ÷þñá ðñÝðåé íá ìåßíåé ìáêñéÜ áðü ôïí äéðëùìáôéêü ðõñåôü ðïõ Ý÷åé îåóðÜóåé óôç Äýóç áíáöïñéêÜ ìå ôçí óõñéáêÞ êñßóç.

X ÐÅÉÑÁÉÙÓ: Ê.È. - É.Êö. 9,345 äéó. åõñþ (ÁÕËÁ 310,2 åêáô.) - ETE: Ê.È. - I.Kö. 7,45 äéó. åõñþ (AÕËA 2,02 äéó åõñþ) - ÏÐÁÐ: Ê.È. - Éä.Êö. 1,1 äéó. åõñþ (ÁÕËÁ 1,05 äéó. åõñþ)...

X ÂËÅÐÏÕÌÅ êáé ôéò Ê/öóåéò ôùí ïìßëùí ôïõò êáé âãÜæïõìå ôá ó÷åôéêÜ óõìðåñÜóìáôá...

ôé åßíáé

X Ôé èÝëïõí üìùò íá ðïõí ìå ôï äçìïóßåõìÜ ôïõò áõôü ïé Financial Times; ¼ðùò óçìåéþíïõí ÷áñáêôçñéóôéêÜ, ôçí þñá ðïõ ÇÐÁ, Âñåôáíßá êáé Ãáëëßá áãùíéïýí ãéá ôçí åðéêåßìåíç Þ ìç óôñáôéùôéêÞ åðÝìâáóç óôç Óõñßá, êáìßá ôÝôïéá áíçóõ÷ßá äåí õðÜñ÷åé óôï Âåñïëßíï.

X Ãéáôß, üðùò ôïíßæïõí ïé Financial Times, óôçí ôñÝ÷ïõóá óõãêõñßá áõôü ðïõ ìïéÜæåé íá áðáó÷ïëåß ôïõò Ãåñìáíïýò åßíáé ôï áí èá ðñÝðåé íá óôáìáôÞóåé ç ÷ïñÞãçóç êñÝáôïò áðü ôéò êáíôßíåò!

ï ðüëåìïò»

äåß÷íåé

ôçí éó÷õñüôåñç ïéêïíïìßá ôçò ÅÅ.

X ÔÑÏÖÇ ÃÉÁ ÓÊÅØÇ: Ç Alpha Bank óôçí 6ìçíéáßá ëïãéóôéêÞ ôçò êáôÜóôáóç åìöáíßæåé ôçí ÊáèáñÞ èÝóç - ßäéá êåöÜëáéá óå 7,93 äéó. åõñþ. Ìå ôá ¢õëá íá ôá õðïëïãßæåé óå 226,2 åêáô. åõñþ.

X ÏÔÅ: Ê.È. - Éä. Êö 1,85 äéó. êáé ÁÕËÁ 1,45 äéó. åõñþ - ÅÅÅ: ÊáèáñÞ èÝóç - ßäéá êö 2,9 äéó. êáé ÁÕËÁ 1,92 äéó. åõñþ. - ÅËËÁÊÔÙÑ: Ê.È. - Éä. Êåö. 900 åêáô. êáé ÁÕËÁ 1,06 äéó. åõñþ.

Ýíá íïóïêïìåßï

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

X Ç Ãåñìáíßá Üëëùóôå áðïôåëåß ôçí ôÝôáñôç ìåãáëýôåñç ïéêïíïìßá ôïõ êüóìïõ êáé ôçí ðñþôç äýíáìç ôçò Åõñþðçò. X "Ç ôñÝ÷ïõóá áíáôáñá÷Þ óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ äåí Ý÷åé äþóåé êáíÝ-

X Äéáäñáìáôßæïíôáò ôïí ñüëï ôïõ "åéñçíïðïéïý", ç Ìüó÷á ðñïêñßíåé ôïí äéåèíÞ Ýëåã÷ï ôïõ ÷çìéêïý ïðëïóôáóßïõ ôïõ óõñéáêïý êáèåóôþôïò, ðñïêåéìÝíïõ ïé ÇÐÁ íá áêõñþóïõí ôéò óôñáôéùôéêÝò ôïõò åðé÷åéñÞóåéò. X Ç ÅÉÄÇÓÇ: Åíôüò ôçò åâäïìÜäïò áíáìÝíåôáé óôçí ÁèÞíá ïìÜäá îÝíùí äéá÷åéñéóôþí êåöáëáßùí - ïé ðåñéóóüôåñïé áðü áõôïýò âñÝèçêáí êáé óôï Ëïíäßíï óõíïìéëþíôáò ìå ôïõò ¸ëëçíåò åðé÷åéñçìáôßåò.. •Êáé ïé ïðïßïé, õðü ôçí... "áñ÷çãßá" ôçò UBS, - ðïõ èá Ý÷åé ôï ñüëï ôïõ broker - ðñüêåéôáé íá óõíáíôçèïýí ìå åêðñïóþðïõò 20 åéóçãìÝíùí åôáéñåéþí.

«No»óôïí ðüëåìï ôçò Óõñßáò

X ''Å, âñå ÐËÁÊÅÓ!": Ç Ãåñìáíßá áðïôåëåß... Ýíáí ÷ïñôïöÜãï ìÝóá óå Ýíáí êüóìï ãåìÜôï áðü óáñêïöÜãá æþá!.Áõôüò åßíáé ï ôßôëïò íÝïõ äçìïóéåýìáôïò ôùí Financial Times ãéá ôçí éó÷õñüôåñç ïéêïíïìßá ôçò Åõñùæþíçò! X ¼ðùò ôïíßæåôáé óôï åí ëüãù äçìïóßåõìá, ç ðïëéôéêÞ óõæÞôçóç óôç Ãåñìáíßá, óôçí ôñÝ÷ïõóá óõãêõñßá, ëßãåò ìüëéò ìÝñåò ðñéí ôçí êñßóéìç êÜëðç ôçò 22áò Óåðôåìâñßïõ, êñßíåôáé åîáéñåôéêÜ ðåñéïñéóìÝíç, áí áíáëïãéóôåß êáíåßò ðùò ðñüêåéôáé ãéá

ÐëÞèïò áìåñéêáíþí ðïëéôþí äéáäÞëùóå Ýîù áðü ôï Êáðéôþëéï óôçí ÏõÜóéíãêôïí (öùôü), êáôÜ ôïõ ðñïÝäñïõ ôùí ÇÐÁ, ÌðáñÜê ÏìðÜìá êáé ôçò óôñáôéùôéêÞò åðÝìâáóçò åíáíôßïí ôçò Óõñßáò. ÄçìïóêïðÞóåéò óôçí Üëëç ðëåõñÜ ôïõ Áôëáíôéêïý äåß÷íïõí ðùò ðÜíù áðü ôï 55% ôùí Áìåñéêáíþí ëÝåé «ü÷é» óå ìéá íÝá ðïëåìéêÞ óýãêñïõóç ôçò ÷þñáò, ãåãïíüò ðÜíôùò, ðïõ äåí öáßíåôáé íá åðçñåÜæåé ôç óôÜóç ôïõ Ëåõêïý Ïßêïõ.

Xrimatistirio 10 09 2013  

Xrimatistirio 10 09 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you