Page 1

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ

ÍÝá Åðï÷Þ ãéá Åðé÷åéñÞóåéò & ×ñÞìá

HMEPHÓIA OIKONOMIKH ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

0,93%

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4832 ÔÉÌÇ 1,5 €

Ãåíéêüò Äåßêôçò 11/ 4 – 7/ 6

Ïé Äåßêôåò ôçò çìÝñáò Ã.Ä. 986,05

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

Ãåíéêüò Äåßêôçò

986,05

0,93%

FTSE/×.Á. Large Cap

335,30

1,20%

FTSE/×.Á. Mid Cap

1.156,85

0,31%

FTSE/×.Á.Mid-Small Cap

1.192,85

-1,15%

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Plus1

1.324,55

0,99%

Äåßêôçò Ì - Ì. ×.Á.

3.007,01

-0,33%

68

76

ÌÅ ÊÁÈÏÄÏ

ÌÅ ÁÍÏÄÏ

24

ÓÔÁÈÅÑÅÓ

ÊÉÍÇÓÇ ÌÅÔÏ×ÙÍ

ÐÏÉÏ ÔÏ ÌÇÍÕÌÁ ÁÐÏ ÔÏ ROAD SHOW ÓÔÇ ÍÅÁ ÕÏÑÊÇ

ÌÅÃÁËÇ ÅÉÓÑÏÇ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ áíáìÝíåôáé óôçí ÅëëÜäá ôïõò åðüìåíïõò ìÞíåò

Eñ÷ïíôáé ôá hedge funds óôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï... õíïìéëþíôáò ìå êïñõöáßïõò Ýëëçíåò ôñáðåæßôåò, äéáðßóôùíåò ôçí éêáíïðïßçóÞ ôïõò áðü ôï road show óôç ÍÝá Õüñêç, êáèþò ïé åðáöÝò ðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí Þôáí åðéôõ÷çìÝíåò. ÐáñÞëèáí ðåñßðïõ 3 ÷ñüíéá, üðïõ ïé Ýëëçíåò ôñáðåæßôåò åß÷áí íá äïõí óå road show ôüóïõò îÝíïõò èåóìéêïýò åðåíäõôÝò, íá äåß÷íïõí ôüóï åíäéáöÝñïí ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ôï åëëçíéêü ôñáðåæéêü óýóôçìá. Óôá÷õïëïãþíôáò ôéò ðëçñïöïñßåò ôùí ôñáðåæéôþí ðïõ ðáñåõñÝèçêáí óôéò ðáñïõóéÜóåéò ôçò ÍÝáò Õüñêçò ðñïêýðôïõí ôá åîÞò óõìðåñÜóìáôá: 1) Ôï ãåíéêü åíäéáöÝñïí Þôáí áíôéêåéìåíéêÜ ðïëý ìåãÜëï. Ïé óõíáíôÞóåéò Þôáí åíôõðùóéáêÝò óå üãêï êáé óõììåôï÷Þ. ÃåíéêÜ ìðïñåß íá åéðùèåß üôé ðÞãå áñêåôÜ êáëÜ. 2) Ïé åðåíäõôéêïß ïßêïé ðñïåôïéìÜæïíôáé þóôå áñ÷Ýò Éïõëßïõ íá îåêéíÞóïõí åê íÝïõ ôçí êÜëõøç ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí êáé Üëëùí ìåãÜëùí åëëçíéêþí åôáéñåéþí, åîÝëéîç ðñïöáíþò åíèáññõíôéêÞ.

Ó

Æùçñü åíäéáöÝñïí êáé óõíáíôÞóåéò åíôõðùóéáêÝò óå üãêï êáé óõììåôï÷Þ, ç áðïôßìçóç áðü ôï road show óôç Í. Õüñêç

3) Óå áõôÞ ôçí öÜóç ôï ìåãáëýôåñï åíäéáöÝñïí åðéäåéêíýïõí ôá hedge funds êáé ëéãüôåñï ôá long equity funds. ÅíôõðùóéÜæåé ðÜíôùò ôï ãåãïíüò ðüóá hedge funds Ý÷ïõí äçëþóåé üôé èá óõììåôÜó÷ïõí óôéò áõîÞóåéò êåöáëáßùí ôùí ôñáðåæþí êáé åéäéêÜ óôçò Ðåéñáéþò. 4) Áêüìç êáé óôçí ìéêñÞ Attica Bank öáßíåôáé üôé ôï åíäéáöÝñïí Þôáí æùçñü êáé ðñïêýðôåé üôé îÝíïé åðåíäõôÝò èá ôïðïèåôçèïýí åðéèåôéêÜ. Ïé åêðñüóùðïé ôçò ôñÜðåæáò Þôáí åíèïõóéáóìÝíïé. 5) Ðïëý åíäéáöÝñïõóá ðëçñïöïñßá Þôáí ç áðÜíôçóç ðïõ äüèçêå áðü hedge funds óôï åñþôçìá ôé èá óõìâåß ìå ôéò áðïôéìÞóåéò ôùí ôñáðåæþí. Öáßíåôáé üôé ïé îÝíïé ðïõ äåí èá óõììåôÜó÷ïõí óôéò áõîÞóåéò êåöáëáßïõ èá óõíå÷ßóïõí ôéò áãïñÝò ïñéïèåôþíôáò ôá êáôþôåñá åðßðåäá ôéìþí. Ç ðëçñïöïñßá áõôÞ åßíáé Üêñùò ÷ñÞóéìç ãéáôß áðïäåéêíýåé üôé âñßóêïíôáé óôï ìéêñïóêüðéï ïé áðïôéìÞóåéò. Óåë. 8

Ìáßíåôáé ï «ðüëåìïò» Êïìéóéüí - ÄÍÔ Ïëé Ñåí: Ôï ÄÍÔ «íßðôåé ôáò ÷åßñáò ôïõ» êáé ñß÷íåé ôá áðüíåñá óôçí Å.Å. Óåë. 4

ÁÃÏÑÁ

×.Á.: ÁíÝëáâáí ôá ìç ôñáðåæéêÜ blue chips ÕðåñêÝñáóáí ôéò ôñáðåæéêÝò ðéÝóåéò

Óåë. 13

ÔÑÁÐÅÆÅÓ

Alpha: Ôçí Ôñßôç óôï ×.Á. ìåôï÷Ýò, warrants Ç óõìðåñéöïñÜ ôçò ìåôï÷Þò ïäçãüò ãéá ôïí êëÜäï Óåë. 8

ÁÅÑÏÌÅÔÁÖÏÑÅÓ

Óõññßêíùóç æçìéþí ðÝñõóé ãéá Olympic Air Áíáãêáßá ç ëÞøç ìÝôñùí ãéá êåöáëáéáêÞ åíßó÷õóç Óåë. 10

ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÅÓ

Õöåóç 5,6% óôï á' 3ìçíï Ýíáíôé åêôßìçóçò 5,3%

Cyta: ËåéôïõñãéêÜ êÝñäç ôï ä’ Óôá 2.714.034 ïé «Êáíüíáò» ôï «bail-in» óõíôáîéïý÷ïé óôçí ÅëëÜäá óå äéáóþóåéò ôñáðåæþí ôñßìçíï ôïõ 2012

Ôï ÁÅÐ óõññéêíþèçêå óôá 41,888 äéó., ÷áìçëüôåñá êáé áðü ôï á' 3ìçíï 2005

Óôá 907,65 åõñþ ç ìÝóç óýíôáîç (êýñéá êáé åðéêïõñéêÞ) ìåéêôÜ

O

Óåë. 3

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ - ÐÏËÉÔÉÊÇ 3-6

O

Óåë. 4

Åðéóçìáßíåé ï Å. ËééêÜíåí - Ôï 2014 Óôü÷ïò ç åßóïäïò óôçí ï åíéáßïò åðïðôéêüò ìç÷áíéóìüò Óåë. 7 êéíçôÞ ôçëåöùíßá

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ 12-34

O

XAKEÑ

Óåë. 11

Óåë. 40


2

ÌÅ ÌÉÁ ÌÁÔÉÁ

×ñçìáôáãïñÜ - ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí

Oéêïíïìßá - ÐïëéôéêÞ Åðß ôá ÷åßñù áíáèåùñÞèçêå ôï ìÝãåèïò ôçò ýöåóçò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò ãéá ôï á' ôñßìçíï åöÝôïò, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ áíáêïßíùóå ÷èåò ç ÅëëçíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ Áñ÷Þ (ÅËÓÔÁÔ). Óåë. 3

ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò, ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé Ðñüíïéáò, ìå ôçí åðùíõìßá "¹ëéïò", ðïõ îåêßíçóå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ôçí 1ç Éïõíßïõ êáé ôï ïðïßï ðáñïõóßáóå ÷èåò ï õðïõñãüò Åñãáóßáò ÃéÜííçò Âñïýôóçò. Óåë. 4

Ìáßíåôáé ï "ðüëåìïò" ìåôáîý Å.Å. êáé ÄÍÔ ðïõ ðñïêÜëåóå ç Ýêèåóç ôïõ Ôáìåßïõ ãéá ôï äçìïóéïíïìéêü ðñüãñáììá ôçò ÅëëÜäáò. Óåë. 4

Éó÷õñÞ Ýêñçîç áõôïó÷Ýäéïõ ìç÷áíéóìïý óçìåéþèçêå óôéò 4:40 ôá îçìåñþìáôá óôï É× áõôïêßíçôï ôçò äéåõèýíôñéáò ôùí öõëáêþí Êïñõäáëëïý, Ìáñßáò ÓôÝöç, ôï ïðïßï Þôáí óôáèìåõìÝíï óôçí ïäü ÄéïìÞäïõ 3 êáé Áã. ÂáñâÜñáò, óôç ÄÜöíç. Óåë. 5

Óå 907,65 åõñþ, ðñï öüñïõ êáé êñáôÞóåùí õãåéïíïìéêÞò ðåñßèáëøçò, õðïëïãßæåôáé ôï ìÝóï åéóüäçìá ôùí óõíôáîéïý÷ùí áðü óõíôÜîåéò ãÞñáôïò, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôïõ íÝïõ çëåêôñïíéêïý óõóôÞìáôïò

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

"ïìðñÝëá" ç áîéïðïßçóç ôùí êïéôáóìÜôùí ðïõ õðÜñ÷ïõí óôçí ÷þñá ìáò áíáöÝñèçêå ÷èåò ï ðñùèõðïõñãüò Áíôþíçò ÓáìáñÜò ìéëþíôáò óôï Åëóßíêé óôï ïéêïíïìéêü öüñïõì ðïõ äéïñãáíþíåé ôï ÊÝíôñï Åõñùðáúêþí Óðïõäþí ôïõ Åõñùðáúêïý Ëáúêïý Êüììáôïò ìå èÝìá "Áðü ôç ìåôáññýèìéóç óôçí ÁíÜðôõîç - Ïäéêüò ×Üñôçò ãéá ôçí Åõñþðç". Óåë. 6

Óôçí áíÜãêç íá õðÜñîåé êïéíÞ åíåñãåéáêÞ ðïëéôéêÞ ôçò Åõñþðçò êáé áêïëïýèùò íá ôåèåß õðü åõñùðáúêÞ

ÌéêñÝò áðþëåéåò êáôÝãñáöå, ÷èåò, ôï åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, êáèþò ìéá Ýêèåóç ãéá ôçí áãïñÜ åñãáóßáò ôùí ÇÐÁ, áí êáé ìåôñéïðáèÞò, ðñïóÝöåñå êÜðïéåò åíäåßîåéò "õãéïýò" áíÜêáìøçò ôçò áìåñéêáíéêÞò ïéêïíïìßáò, ðñïóöÝñïíôáò óôÞñéîç óôï áìåñéêáíéêü íüìéóìá. Óåë. 12

Óõíåäñßáóç áõîçìÝíçò ìåôáâëçôüôçôáò êáé éó÷íïý ôæßñïõ ç ôåëåõôáßá ôçò åâäïìÜäáò ãéá ôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï, ðïõ Ýäùóå ìéá ìéêñÞ… ðßóôùóç ÷ñüíïõ óôï åã÷þñéï óýóôçìá êáé ó÷åôéêÝò áíÜóåò ðÝñéî ôùí óôçñßîåùí óôéò 980 ìïíÜäåò. Åéäéêüôåñá, áí êáé ïé ñåõóôïðïéÞóåéò óôïí ôñáðåæéêü êëÜäï äéáôçñÞèçêáí ðéÝæïíôáò óôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò óõíåäñßáóçò ôïí Ãåíéêü Äåßêôç Ýùò ôéò 965,22 ìïíÜäåò, ìå ôçí åðéöõëáêôéêüôçôá íá åßíáé äéÜ÷õôç åí üøåé êáé ôçò åéóüäïõ ôùí íÝùí ìåôï÷þí ôçò Alpha Bank, åí ôïýôïéò ïé ðñùôïâïõëßåò ðïõ õðÞñîáí áðü ïìÜäá ìç ôñáðåæéêþí blue chips. Óåë. 13

Eðé÷åéñÞóåéò Ôçí Ôñßôç 11 Éïõíßïõ êáé ü÷é ìåèáýñéï ÄåõôÝñá, 10 Éïõíßïõ, èá åéóá÷èïýí ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç ïé 10,388 äéó. ìåôï÷Ýò ôçò Alpha Bank, êáèþò êáé ôá warrants, ðïõ ðñïÞëèáí áðü ôçí áýîçóç êåöáëáßïõ. Ç ôñÜðåæá áíáìÝíåé ïñéóìÝíåò åãêñßóåéò áðü ôéò áñìüäéåò áñ÷Ýò êáé ìÜëëïí áýñéï ÊõñéáêÞ èá õðÜñîåé áíáêïßíùóç áðü ôçí ôñÜðåæá, óýìöùíá ìå åðßóçìç åíçìÝñùóç. Óåë. 8 ÐÝñáí êÜèå ðñïóäïêßáò áðïôÝëåóáí ïé ðáñïõóéÜóåéò ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò óôï road show óôçí ÍÝá Õüñêç, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï

XPHMATIÓTHPIO HMEPHÓIA OIKONOMIKH EÖHMEPIÄA

IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ MOTOR PRESS HELLAS A.E. Eêäüôçò Êùíóôáíôßíá Ôñéáíôáöýëëç ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç

ðëáßóéï ôçò ðáñïõóßáóçò ôùí åëëçíéêþí åôáéñåéþí óå äéåèíåßò åðåíäõôÝò. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, áðü ôéò åðáöÝò ðïõ õðÞñîáí ðñïêýðôåé üôé ç óõììåôï÷Þ óôçí áýîçóç êåöáëáßïõ ôùí îÝíùí èá åßíáé ðïëý ìåãÜëç, ßóùò ç ìåãáëýôåñç ðïõ Ý÷åé êáôáãñáöåß óå åëëçíéêÞ ôñÜðåæá ðïõ õëïðïéåß áýîçóç êåöáëáßïõ. Óåë. 8 ÓçìáíôéêÞ õðï÷þñçóç êáôÝãñáøáí ïé æçìéÝò ôçò Olympic Air ôçí ðåñáóìÝíç ÷ñïíéÜ äéáìïñöïýìåíåò óôá 8,61 åêáô. åõñþ áðü êáèáñÝò æçìéÝò 37,60 åêáô. åõñþ ôo 2011, äçëáäÞ õðÞñîå ìéá âåëôßùóç ôçò ôÜîåùò ôùí 28,99 åêáô. åõñþ. Óåë. 10 Ï Éïýíéïò åßíáé ï êáôåîï÷Þí ìÞíáò ôùí äéáêïðþí ãéá ôçí ðëåïøçößá ôùí Åõñùðáßùí êáé ïé ôéìÝò óôçí ÅëëÜäá ðáñïõóéÜæïõí óçìáíôéêÞ ìåßùóç óå ó÷Ýóç ìå ôïí áíôßóôïé÷ï ìÞíá Ýíá ÷ñüíï ðñéí. Ðôþóç, ðïõ óå êÜðïéåò ðåñéðôþóåéò áããßæåé êáé ôï 49%. Óåë. 10

Êáôåñßíá ÐáðáíéêïëÜïõ Áñ÷éóõíôÜêôçò Óïößá ÍÜêïõ ÁñèñïãñÜöïé ÄçìÞôñçò ÊáìðïõñÜêçò ÐÝôñïò Ôñïõðéþôçò Åìðïñéêü ÔìÞìá e-mail:adv@motorpress.gr

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ AUTO TPITH A.E. ÃÑÁÖÅÉÁ Ëåýêçò 132, ÊñõïíÝñé, Ô.Ê. 145 68 Tçë. 210 6262000-3 Fax: 210 6262149 e-mail:hrimatistirio@motorpress.gr web site: www.xrimatistirio.gr ISSN 1792-8885 Êùäéêüò: 3715

Ôéò åíáëëáêôéêÝò ðçãÝò ÷ñçìáôïäüôçóçò ðïõ åßíáé áõôÞ ôç óôéãìÞ äéá-

èÝóéìåò ãéá ôçí åëëçíéêÞ íáõôéëßá, åîÝôáóå ôï åôÞóéï óõíÝäñéï ôçò PwC ãéá ôç íáõôéëßá ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ãéá ôÝôáñôç óõíå÷üìåíç ÷ñïíéÜ óôïí Íáõôéêü ¼ìéëï ÅëëÜäïò. Óåë. 10 ÐáñÜ ôï äõóìåíÝò ïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí ðïõ åðéêñáôåß óôç ÷þñá, ç Cyta ÅëëÜäïò, èõãáôñéêÞ ôïõ Åèíéêïý Ïñãáíéóìïý Ôçëåðéêïéíùíéþí Êýðñïõ ôï 2012, äéáôÞñçóå õøçëü ñõèìü áíÜðôõîçò. Óåë. 11 ÐôùôéêÜ óõíÝ÷éóå íá êéíåßôáé ç ðáñáãùãÞ áóöáëßóôñùí ôï ðñþôï ôåôñÜìçíï ôïõ Ýôïõò ùóôüóï, ç áãïñÜ äåß÷íåé óçìÜäéá óôáèåñüôçôáò. Åéäéêüôåñá êáé ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá, ç ðáñáãùãÞ ãéá ôï óýíïëï ôçò áóöáëéóôéêÞò áãïñÜò õðï÷þñçóå êáôÜ 12,2% ôï ðñþôï öåôéíü ôåôñÜìçíï, üôáí ç áíôßóôïé÷ç ðôþóç Þôáí 13,3% óôï ðñþôï ôñßìçíï, 14,1% ôï ðñþôï äßìçíï êáé 21,5% ôïí ÉáíïõÜñéï. Óåë. 11 ÓÞìåñá

ÔÑÁÐÅÆÅÓ ........................................8 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ...........................10, 11

«Êáíüíáò» ôï «bail-in» óå äéáóþóåéò ôñáðåæþí áíüíá» èá ðñÝðåé «Ê íá áðïôåëïýí óôï ìÝëëïí ïé äéáóþóåéò ôñáðåæþí "åê ôùí Ýóù (bailin)" üóïí áöïñÜ óôç äéá÷åßñéóç ôñáðåæéêþí êñßóåùí, óôï ðëáßóéï ôïõ ó÷åäéáóìïý åíüò êïéíïý ìç÷áíéóìïý åîõãßáíóçò, êáé ü÷é ïé äéáóþóåéò "bail-out", åéò âÜñïò ôùí öïñïëïãïýìåíùí, åðåóÞìáíå, ÷èåò, ï ¸ñêé ËééêÜíåí, áîéùìáôïý÷ïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò (ÅÊÔ). ÐáñÜëëçëá, ï êåíôñéêüò ôñáðåæßôçò ôçò Öéíëáíäßáò ôüíéóå üôé ç êåíôñéêÞ ôñÜðåæá Ý÷åé äéáðéóôþóåé óçìáíôéêÞ âåëôßùóç ôïõ êëßìáôïò óôéò åõñùðáúêÝò áãïñÝò ÷ñÞìáôïò áðü ôï ðåñáóìÝíï êáëïêáßñé, åðéóçìáßíïíôáò, ùóôüóï, èá ÷ñåéáóôåß ÷ñüíïò ãéá íá ðåñÜóåé ôï âåëôéùìÝíï êëßìá óôçí ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá. Óåë. 7

Ïé åðþíõìåò áðüøåéò äåí åêöñÜæïõí áðáñáßôçôá ôçí åöçìåñßäá

ÎÝíåò áãïñÝò Ìå éó÷õñÜ êÝñäç Ýêëåéóáí, ÷èåò, ïé åõñùðáúêÝò ìåôï÷Ýò, áíôéóôñÝöïíôáò áðþëåéåò ðïõ êáôÝãñáöáí áðü íùñßò, êáèþò ïñéóìÝíá óôïé÷åßá ãéá ôçí áãïñÜ åñãáóßáò ôùí ÇÐÁ Ýäåéîáí üôé ç ïéêïíïìßá ôçò ÷þñáò áíáðôýóóåôáé ìå éêáíïðïéçôéêü ñõèìü, áëëÜ ü÷é áñêåôü ãéá íá ùèÞóåé ôç Federal Reserve íá ðåñéïñßóåé ôá ìÝôñá ôüíùóçò ôçò ïéêïíïìßáò. Åéäéêüôåñá, ôá óôïé÷åßá Ýäåéîáí üôé ôïí ÌÜéï õðÞñîáí 175.000 íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò. Óåë. 35

ÄÉÏÑÈÙÓÇ Óôçí åöçìåñßäá ðïõ êõêëïöüñçóå ôçí ÐáñáóêåõÞ 7 Éïõíßïõ 2013, ìå áñéèìü öýëëïõ 4831, óôéò óåëßäåò 24, 25, 26, 27, 28 êáé 29 áíáãñÜöåôáé åê ðáñáäñïìÞò ç åóöáëìÝíç çìåñïìçíßá "ÐÝìðôç 6 Éïõíßïõ 2013", áíôß ôçò ïñèÞò "ÐáñáóêåõÞ 7 Éïõíßïõ 2013".


3

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 IOYNIÏÕ 2013

ÓõíÜíôçóç ìå R. Mustafayev

«Äéáöùíßåò, áëëÜ ü÷é êõâåñíçôéêÞ êñßóç»…

Óôéò êÜëðåò ôçí ÊõñéáêÞ ôï ÐÁÓÏÊ...

Ôçí éäéáßôåñç óçìáóßá ðïõ Ý÷åé ãéá ôçí ÅëëÜäá ç êáôáóêåõÞ ôïõ áãùãïý öõóéêïý áåñßïõ ÔÁÑ Ýèåóå ï Ö. ÊïõâÝëçò, óôïí ðñÝóâç ôïõ ÁæåñìðáúôæÜí.

"Äåí õðÜñ÷åé êõâåñíçôéêÞ êñßóç", äÞëùóå ç Áí. Ìé. Áóçìáêïðïýëïõ, áðáíôþíôáò ãéá ôá æçôÞìáôá ðïõ èÝôåé ôï ÐÁÓÏÊ ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò êõâÝñíçóçò.

Óôïõò Áìðåëüêçðïõò Èåó/íßêçò èá øçößóåé ï Å. ÂåíéæÝëïò óôéò åêëïãÝò ãéá áíÜäåéîç íÝùí Ãñáììáôåéþí ôùí ïñãáíþóåùí ôïõ ÐÁÓÏÊ.

¾öåóç 5,6% óôï á' ôñßìçíï

Eurostat: Óôçí ÅëëÜäá ôï õøçëüôåñï ðïóïóôü áõôïáðáó÷ïëïõìÝíùí Ôï õøçëüôåñï ðïóïóôü áõôïáðáó÷ïëïõìÝíùí ìåôáîý ôùí ÷ùñþí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò åìöáíßæåé ç ÅëëÜäá, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ Ýäùóå ÷èåò óôç äçìïóéüôçôá ç Eurostat ãéá ôï 2012. Óýìöùíá ìå ôç Eurostat, ôï 32% ôùí áðáó÷ïëïõìÝíùí óôçí ÅëëÜäá, áõôïáðáó÷ïëïýíôáé, Ýíáíôé 15,1% óôçí Eõñùæþíç êáé 15,2% óôçí ÅÅ (32,8 åêáôïììýñéá áõôïáðáó÷ïëïýìåíïé). Óôçí ÅëëÜäá, ôï ðïóïóôü ôùí áõôïáðáó÷ïëïõìÝíùí åßíáé 65% ãéá ôïõò åñãáæïìÝíïõò áðü 65 åôþí êáé ðÜíù, 45,2% ãéá ôéò çëéêßåò 5064 åôþí êáé 27,4% ãéá ôéò çëéêßåò 25-49 åôþí. Åðßóçò, óôçí ÅëëÜäá áõôïáðáó÷ïëïýíôáé ôï 37,5% ôùí áíäñþí, Ýíáíôé 23,7% ôùí ãõíáéêþí.

Ôï ÁÅÐ óõññéêíþèçêå óôá 41,888 äéó., ÷áìçëüôåñá êáé áðü ôï á' ôñßìçíï 2005

Å

ðß ôá ÷åßñù áíáèåùñÞèçêå ôï ìÝãåèïò ôçò ýöåóçò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò ãéá ôï á' ôñßìçíï åöÝôïò, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ áíáêïßíùóå ÷èåò ç ÅëëçíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ Áñ÷Þ (ÅËÓÔÁÔ). Åéäéêüôåñá, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôçò ÅËÓÔÁÔ, ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá âñÝèçêå óå ýöåóç ôçò ôÜîçò ôïõ 5,6% ôï á' ôñßìçíï åöÝôïò, ìå ôï ÁÅÐ íá óõññéêíþíåôáé óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá (óå ôñÝ÷ïõóåò ôéìÝò) óôá 41,888 äéó. åõñþ Þ ÷áìçëüôåñá êáé áðü ôï á' ôñßìçíï 2005 (44,206 äéó. åõñþ). Ç ÅËÓÔÁÔ, áíáèåþñçóå åðß ôá ÷åßñù ôéò áñ÷éêÝò åêôéìÞóåéò ãéá ýöåóç 5,3% ôï á' ôñßìçíï, êáèþò, ðñïÝêõøáí íÝá óôïé÷åßá, ðïõ äåí Þôáí äéáèÝóéìá êáôÜ ôçí ðñþôç åêôßìçóç. Óçìåéþíåôáé ðùò ôá óôïé÷åßá áõôÜ, åßíáé åßôå ìçíéáßá (üðùò óôïé÷åßá Ìáñôßïõ åéóáãùãþí êáé åîáãù-

ãþí), åßôå ôñéìçíéáßá (üðùò äåßêôåò êýêëïõ åñãáóéþí ôùí êëÜäùí ôùí õðçñåóéþí êáé óôïé÷åßá ôçò Ýñåõíáò åñãáôéêïý äõíáìéêïý). ¼ðùò ôïíßæåé ç ÅËÓÔÁÔ, êýñéïé ëüãïé ãéá ôçí ðôþóç ôïõ ÁÅÐ êáôÜ 5,6% åßíáé ç ðåñáéôÝñù ìåãÜëç ìåßùóç ôçò êáôáíÜëùóçò êáé ôùí åðåíäýóåùí. ÓõãêåêñéìÝíá ç êáôáíáëùôéêÞ äáðÜíç ôùí íïéêïêõñéþí ìåéþèçêå êáôÜ 8,7% êáé ç óõíïëéêÞ êáôáíáëùôéêÞ äáðÜíç (óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò ÃåíéêÞò ÊõâÝñíçóçò) ðáñïõóßáóå ìåßùóç 8,3%. Åíþ, ïé åðåíäýóåéò ôùí åðé÷åéñÞóåùí (áêáèÜñéóôïò ó÷çìáôéóìüò ðáãßïõ êåöáëáßïõ) ìåéþèçêáí êáôÜ 11,4%. Óôïí áíôßðïäá, ç ìåßùóç êáôÜ 22,9% óôï Ýëëåéììá ôïõ åìðïñéêïý éóïæõãßïõ, áíôéóôÜèìéóå åí ìÝñåé ôçí ðôþóç ôïõ ÁÅÐ. Ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá ôçò ÅËÓÔÁÔ, ïé åîáãùãÝò áãáèþí êáé õðçñåóéþí åìöÜíéóáí ìåßù-

óç 2,6% (ïé åîáãùãÝò áãáèþí áõîÞèçêáí 4,9% êáé ïé åîáãùãÝò õðçñåóéþí ìåéþèçêáí 12,4%). Ôçí ßäéá óôéãìÞ, ìåßùóç 7,8% ðáñïõóßáóáí ïé åéóáãùãÝò áãáèþí êáé õðçñåóéþí (ïé åéóáãùãÝò áãáèþí ìåéþèçêáí 5,3% êáé ïé åéóáãùãÝò õðçñåóéþí 17,8%). ÐÜíôùò ìå åíäéáöÝñïí áíáìÝíåôáé ç ðïñåßá ôïõ ÁÅÐ ôüóï ãéá ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò, üóï êáé ãéá ôï 2014, ìå äåäïìÝíç ôç äé÷ïãíùìßá óôéò ðñïâëÝøåéò áðü ôç ìéá ðëåõñÜ ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò êáé áðü ôçí Üëëç ôïõ ÄÍÔ êáé ôïõ ÏÏÓÁ. Õðåíèõìßæåôáé üôé ôï õðïõñãåßï êáé ç Êïìéóéüí, åêôéìïýí üôé åöÝôïò ôï ÁÅÐ èá ìåéùèåß êáôÜ 4,2% óõíïëéêÜ, ãéá íá ðåñÜóåé óå èåôéêü ðñüóçìï (+0,6%) ôï åðüìåíï Ýôïò. Áíôßèåôá, ôï ÄÍÔ ðñïâëÝðåé ýöåóç 4,9% åöÝôïò êáé óõíÝ÷éóç ôçò

ýöåóçò êáé ôï 2014, ìå ìåßùóç ôïõ ÁÅÐ êáôÜ 1,4%. Óôï ßäéï ìÞêïò êýìáôïò ìå ôï ÄÍÔ êéíåßôáé êáé ï ÏÏÓÁ, ðïõ ðñïâëÝðåé ýöåóç ôçò ôÜîçò ôïõ 1,2% ôï 2014.

Å. Íïâüôíé: ¾öåóç 4,8% óôçí ÅëëÜäá ôï 2013 ÁñêåôÜ áðáéóéüäïîç åêôßìçóç ãéá ôçí åðéêñáôïýóá óÞìåñá êáôÜóôáóç óôçí Åõñùæþíç, ôçí ïðïßá ÷áñáêôÞñéóå "áäýíáìï óçìåßï ôçò ðáãêüóìéáò ïéêïíïìßáò", Ýêáíå ï äéïéêçôÞò ôçò ÁõóôñéáêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò êáé ìÝëïò ôïõ ä.ó. ôçò ÅÊÔ, ¸âáëíô Íïâüôíé, êáôÜ ôçí ðáñïõóßáóç óôç ÂéÝííç ôçò Ýêèåóçò ôçò ÁÊÔ óôçí ïðïßá äéáôõðþíåé ðñïâëÝøåéò ãéá ôçí åîÝëéîç ôçò ïéêïíïìßáò. Óôçí Ýêèåóç ðñïâëÝðåôáé ãéá ôï 2013 ýöåóç ãéá ôçí ÅëëÜäá 4,8%, åíþ ôï 2014 ýöåóç 1,2%.


4

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

Ìáßíåôáé ï «ðüëåìïò» ìåôáîý Êïìéóéüí - ÄÍÔ Ïë. Ñåí: Ôï ÄÍÔ íßðôåé ôáò ÷åßñáò ôïõ êáé ñß÷íåé ôá áðüíåñá óôéò ðëÜôåò ôçò Åõñþðçò

Ì

áßíåôáé ï "ðüëåìïò" ìåôáîý Å.Å. êáé ÄÍÔ ðïõ ðñïêÜëåóå ç Ýêèåóç ôïõ Ôáìåßïõ ãéá ôï äçìïóéïíïìéêü ðñüãñáììá ôçò ÅëëÜäáò. Ç Êïìéóéüí äåí êñýâåé ôçí åíü÷ëçóÞ ôçò ü÷é ìüíï ãéá ôï ðåñéå÷üìåíïò ôçò Ýêèåóçò ôïõ ÄÍÔ, áëëÜ êáé ãéáôß äåí åíçìåñþèçêå ðñïçãïõìÝíùò ìå áðïôÝëåóìá íá áéöíéäéáóôåß. ÅðéðëÝïí, äéáâëÝðåé üôé ìåôÜ ôá ðñïâëÞìáôá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ãéá ôçí ÅëëÜäá, ôï ÄÍÔ, ëüãù êáé ôùí ðéÝóåùí áðü ôá ìÝëç ôïõ, ìåèïäåýåé ôçí áðåìðëïêÞ ôïõ. Áðü ôï Åëóßíêé üðïõ âñßóêåôáé óôï ðëáßóéï ôïõ ïéêïíïìéêïý öüñïõì ðïõ äéïñãáíþíåé ôï ÊÝíôñï Åõñùðáúêþí Óðïõäþí ôïõ Åõñùðáúêïý Ëáúêïý Êüììáôïò ìå èÝìá "Áðü ôç ìåôáññýèìéóç óôçí ÁíÜðôõîç - Ïäéêüò ×Üñôçò ãéá ôçí Åõñþðç", ï Åðßôñïðïò Ïéêïíïìéêþí êáé Íïìéóìáôéêþí ÕðïèÝóåùí ôçò Å.Å. ¼ëé Ñåí Ýêáíå ìßá óêëçñÞ äÞëùóç ëÝãïíôáò üôé "ôï ÄÍÔ íßðôåé ôáò ÷åßñáò ôïõ êáé ñß÷íåé ôá áðüíåñá óôéò ðëÜôåò ôçò Åõñþðçò". ÌÜëéóôá óçìåßùóå üôé üôáí Þôáí åðßôñïðïò, áñìüäéïò ãéá ôçí Äéåý-

ñõíóç óôá ÄõôéêÜ ÂáëêÜíéá, ç Å.Å. óõíôüíéæå ôéò êéíÞóåéò ôçò ìå ôéò ÇÐÁ, "ìáæß ðÞãáìå êáé ìáæß áðï÷ùñÞóáìå", åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Ï ê. Ñåí, ôüíéóå ùóôüóï üôé ç ÅëëÜäá èá ðñÝðåé íá ðñï÷ùñÞóåé óôçí åöáñìïãÞ ôùí ìåôáññõèìßóåùí ðïõ Ý÷ïõí êáèõóôåñÞóåé ìå åõèýíç êáé ôçò áíôéðïëßôåõóçò êáé Üöçóå íá åííïçèåß üôé åöüóïí ðñï÷ùñÞóïõí ïé ìåôáññõèìßóåéò ôüôå èá îáíáäïýíå ôï ðñüãñáììá. ÐÜíôùò, ï ê. Ñåí äéåõêñßíéóå üôé äåí õðÜñ÷åé áõôÞ ôçí óôéãìÞ óôï ôñáðÝæé èÝìá ãéá íÝï "êïýñåìá" ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò. Åí ôù ìåôáîý óå Üñèñï ôïõ óôï ðñáêôïñåßï Bloomberg ï ðñþçí åðéêåöáëÞò ïéêïíïìïëüãïò ôïõ Ôáìåßïõ ÓÜéìïí Ôæüíóïí (ôï 2007 êáé ôï 2008), áíáöÝñåé ðùò ôï ÄÍÔ áíôéëáìâÜíåôáé ðëÞñùò, áëëÜ äåí ìðïñåß íá ìéëÞóåé áíïéêôÜ, ìßá âáèýôåñç êáé ðéï óïâáñÞ áäõíáìßá ôçò Åõñùæþíçò, ðïõ áöïñÜ óôç ÷áìçëÞ êåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí ôçò. Ôï Üñèñï Ý÷åé ôßôëï: "Ç Ýêèåóç ôïõ ÄÍÔ ãéá ôçí ÅëëÜäá êÜíåé ëÜèïò. Ç ÅÅ ôá Ýêáíå áêüìç ÷åéñüôåñá" êáé óçìåéþíåé üôé åßíáé óùóôÞ ç êñéôéêÞ

ðïõ äéáôýðùóå ôï ÄÍÔ üôé ç Å.Å. êáèõóôÝñçóå ðïëý ôç ÷ïñÞãçóç âïÞèåéáò óôçí ÅëëÜäá êáé ôçí áðüöáóç ãéá ôï "êïýñåìá" ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò. Ôï Üñèñï åóôéÜæåé óôç ÷áìçëÞ êåöáëáéïðïßçóç ôùí åõñùðáúêþí ôñáðåæþí, ç ïðïßá áðåéëåß, üðùò áíáöÝñåé, ü÷é ìüíï ôçí ÅëëÜäá áëëÜ üëç ôçí ðåñéöÝñåéá ôçò Åõñþðçò. Ï ê. Ôæüíóïí óçìåéþíåé üôé óôçí ÝêèåóÞ ôïõ ãéá ôçí ÅëëÜäá ôï ÄÍÔ åìðïäßæåôáé íá ðåé üëç ôçí áëÞèåéá, ëüãù ôçò ìåãÜëçò óõììåôï÷Þò ôùí åõñùðáúêþí ÷ùñþí óôï Äéïéêçôéêü

Óõìâïýëéï ôïõ Ôáìåßïõ. "Åßíáé ç ãáëëéêÞ êáé ç ãåñìáíéêÞ êõâÝñíçóç ðïõ ðñÝðåé íá èåùñïýíôáé õðåýèõíåò ãéá ôçí Ýíôáóç ôçò ýöåóçò óôçí ÅëëÜäá - êáé ôïí õðåñâïëéêü âáèìü ôáëáéðùñßáò ðïõ åðéâëÞèçêå óôïõò åõÜëùôïõò ðïëßôåò óå üëç ôçí ðåñéöÝñåéá ôçò Åõñùæþíçò. ÐïëëÜ åßíáé ôá ëüãéá ãéá áëëçëåããýç, áëëÜ ç ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé üôé áðïöÜóåéò ãéá ôç ìáêñïïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ êáèïäçãÞèçêáí áðü ìßá ìç óïöÞ ðñïóÝããéóç üóïí áöïñÜ ôï ôñáðåæéêü óýóôçìá" óçìåéþíåé ï Ôæüíóïí.

Â. Óüéìðëå: Äåí õðÜñ÷åé äÝóìåõóç ãéá íÝï «êïýñåìá» óôï åëëçíéêü ÷ñÝïò "Äåí õðÜñ÷åé äÝóìåõóç ôùí êñáôþí ôçò Åõñùæþíçò ãéá ìéá íÝá áíáäéÜñèñùóç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò", öÝñåôáé íá äÞëùóå óôçí êïéíïâïõëåõôéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñïûðïëïãéóìïý ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ôçò Ãåñìáíßáò Âüëöãêáíãê Óüéìðëå, óýìöùíá ìå ìáñôõñßåò âïõëåõôþí, ôéò ïðïßåò åðéêáëåßôáé ç ïéêïíïìéêÞ åöçìåñßäá "Der Handelsblatt". Óýìöùíá ìå ôéò ßäéåò ðëçñïöïñßåò, ï ê. Óüéìðëå, áðáíôþíôáò óå åñùôÞóåéò âïõëåõôþí ó÷åôéêÜ ìå ôçí Ýêèåóç ôïõ Äéåèíïýò Íïìéóìáôéêïý Ôáìåßïõ ãéá ôçí ÅëëÜäá, áñíÞèçêå üôé ïé "ðåñáéôÝñù åëáöñýíóåéò" óôéò ïðïßåò áíáöÝñåôáé ôï ÄÍÔ óõíéóôïýí õðüó÷åóç ãéá íÝï "êïýñåìá" ÷ñÝïõò.

Óôá 2.714.034 ïé óõíôáîéïý÷ïé óôçí ÅëëÜäá Ðëçñþèçêáí ôïí Éïýíéï 4.407.288 óõíôÜîåéò (êýñéåò, åðéêïõñéêÝò) - Óôá 907,65 åõñþ ç ìÝóç óýíôáîç å 907,65 åõñþ, ðñï öüñïõ êáé Ó êñáôÞóåùí õãåéïíïìéêÞò ðåñßèáëøçò, õðïëïãßæåôáé ôï ìÝóï åéóü-

äçìá ôùí óõíôáîéïý÷ùí áðü óõíôÜîåéò ãÞñáôïò, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôïõ íÝïõ çëåêôñïíéêïý óõóôÞìáôïò ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò, ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé Ðñüíïéáò, ìå ôçí åðùíõìßá "¹ëéïò", ðïõ îåêßíçóå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ôçí 1ç Éïõíßïõ êáé ôï ïðïßï ðáñïõóßáóå ÷èåò ï õðïõñãüò Åñãáóßáò ÃéÜííçò Âñïýôóçò. Óçìåéþíåôáé üôé ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôïõ ìÝóïõ ìçíéáßïõ åéóïäÞìáôïò óôç óýíôáîç ãÞñáôïò óõíõðïëïãßæïíôáé êáé üëåò ïé óõíôÜîåéò Üëëùí êáôçãïñéþí (èáíÜôïõ, áíáðçñßáò), ðïõ åíäå÷ïìÝíùò ëáìâÜíåé Ýíáò óõíôáîéïý÷ïò. Áíôßóôïé÷á, ç ìÝóç êýñéá óýíôáîç õðïëïãßæåôáé óôá 694,56 åõñþ êáé ç ìÝóç åðéêïõñéêÞ óôá 178,48 åõñþ. Ç ìÝóç óýíôáîç ëüãù èáíÜôïõ õðïëïãßæåôáé óôá 680,55 åõñþ êáé ëüãù áíáðçñßáò óôá 611,31 åõñþ. Ôïí Éïýíéï ôïõ 2013 ðëçñþèçêáí óõíïëéêÜ 4.407.288 óõíôÜîåéò, áðü ôéò ïðïßåò ïé 2.884.347 Þôáí êýñéåò êáé 1.517.411 åðéêïõñéêÝò. Ç áíáëï-

ãßá åßíáé ðåñßðïõ 2:1, äçëáäÞ óå êÜèå êýñéá áíôéóôïé÷ïýí 0,53 åðéêïõñéêÝò. Ôï óõíïëéêü ðïóü ðïõ êáôÝâáëáí ôá ôáìåßá áíÞëèå óå 2.281.747.514,08 åõñþ. "Ôï áóöáëéóôéêü óýóôçìá ðåñíÜ óå íÝá åðï÷Þ, êáèþò ôï íÝï óýóôçìá öùôßæåé êÜèå ãêñßæá êáé óêïôåéíÞ ðëåõñÜ ôïõ áóöáëéóôéêïý óõóôÞìáôïò" áíÝöåñå ê. Âñïýôóçò. ¼ðùò ôüíéóå ìÝóù ôïõ íÝïõ óõóôÞìáôïò ôáõôïðïéïýíôáé ãéá ðñþôç öïñÜ ïé óõíôáîéïý÷ïé ìåôáîý ôùí 93 ôáìåßùí êáé êëÜäùí óýíôáîçò (êýñéáò êáé åðéêïõñéêÞò) êáé äéáóõíäÝïíôáé ôá óõóôÞìáôá ðëçñùìþí ìå ôá ëçîéáñ÷åßá êáé ôï çëåêôñïíéêü ìçôñþï óõíôÜîåùí-óõíôáîéïý÷ùí. "ÅãêáéíéÜæïõìå ìéá íÝá åðï÷Þ äéáöÜíåéáò êáé ïñèïëïãéêÞò äéá÷åßñéóçò ôïõ óõíôáîéïäïôéêïý óõóôÞìáôïò. ¸íá áðü ôá ðéï óýã÷ñïíá, áîéüðéóôá êáé áðïôåëåóìáôéêÜ óõóôÞìáôá åëÝã÷ïõ, åíçìÝñùóçò êáé ðáñáêïëïýèçóçò äåäïìÝíùí êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò óå åõñùðáúêü åðßðåäï. Ç ÷þñá ìáò, ãéá ðñþôç öïñÜ, áðïêôÜ ðëÞñç êáé êáèáñÞ åéêüíá ôïõ áñéèìïý ôùí óõíôáîéïý÷ùí, ôïõ ýøïõò ôùí óõíôÜîåùí êáé ôçò óõíïëé-

êÞò êáôáâáëëüìåíçò äáðÜíçò. ÓÞìåñá, ãíùñßæïõìå êÜèå óýíôáîç êáé êÜèå äéêáéïý÷ï óýíôáîçò ìå áðüëõôç áêñßâåéá" ôüíéóå ï ê. Âñïýôóçò. Ï õðïõñãüò Åñãáóßáò áíáöÝñèçêå óôá ðëåïíåêôÞìáôá ôïõ íÝïõ óõóôÞìáôïò, óçìåéþíïíôáò üôé ìå ôçí åöáñìïãÞ ôïõ áðåëåõèåñþíïíôáé ðñïóùðéêü êáé ðüñïé, ãéá ôçí êáëýôåñç åîõðçñÝôçóç ôùí áóöáëéóìÝíùí, áðïêáèßóôáôáé ôï áßóèçìá äéêáéïóýíçò, êáèþò áðïôñÝðåôáé ç ðáñáâáôéêüôçôá êáé åîáóöáëßæåôáé ç åíéáßá åöáñìïãÞ ôïõ íüìïõ. Áêüìç, ðáñÝ÷ïíôáé äéåõêïëýíóåéò óôïõò óõíôáîéïý÷ïõò, üðùò ç ðñïóõìðëÞñùóç ôùí öïñïëïãéêþí ôïõò äçëþóåùí. "Áðïäåéêíýïõìå üôé áí ïé ¸ëëçíåò èÝëïõìå ìðïñïýìå", ôüíéóå ï õðïõñãüò Åñãáóßáò êáé ðñïóÝèåóå üôé "ãéá ôç íÝá ìåôáññýèìéóç, äåí äáðáíÞèçêå ïýôå Ýíá åõñþ, êáèþò âáóßóôçêå áðïêëåéóôéêÜ óôéò äçìéïõñãéêÝò éêáíüôçôåò ôùí óôåëå÷þí ôçò äçìüóéáò äéïßêçóçò, ôçí åìðåéñßá êáé ôçí ôå÷íïãíùóßá ôçò ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò (ÇÄÉÊÁ ÁÅ)". Ï ê. Âñïýôóçò óçìåßùóå üôé ôï

óýóôçìá "¹ëéïò", åßíáé ôï áðïôÝëåóìá ìéáò ìåèïäéêÞò ðñïóðÜèåéáò 10 ìçíþí, äéÜóôçìá óôï ïðïßï ïëïêëçñþèçêáí ïé áõôïðñüóùðåò áðïãñáöÝò ôùí óõíôáîéïý÷ùí üëùí ôùí ôáìåßùí, ôáõôïðïéÞèçêáí üëá ôá ÁÌÊÁ êáé üëá ôá ÁÖÌ ôùí óõíôáîéïý÷ùí ôçò ÷þñáò êáé äçìéïõñãÞèçêå ôï çëåêôñïíéêü ìçôñþï óõíôÜîåùí-óõíôáîéïý÷ùí, ðïõ áðïôåëåß ôç äïìéêÞ êáé ëåéôïõñãéêÞ âÜóç ôïõ íÝïõ óõóôÞìáôïò. ÔÝèçêå åðßóçò óå ðëÞñç ëåéôïõñãßá ôï óýóôçìá "ÁÑÉÁÄÍÇ", ðïõ êáôáãñÜöåé êÜèå ïéêïãåíåéáêÞ êáé äçìïãñáöéêÞ ìåôáâïëÞ êáé áíôéìåôùðßæåé ïñéóôéêÜ ôçí ðáñáâáôéêüôçôá óôï ÷þñï ôùí óõíôáîéïäïôéêþí ðáñï÷þí. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò ÇÄÉÊÁ ×ñÞóôïò ×Üëáñçò, áíáöåñüìåíïò óôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôïõ óõóôÞìáôïò "¹ëéïò", ôüíéóå üôé "óõíéóôÜ ôå÷íïëïãéêü Üëìá, êáèþò ãéá ðñþôç öïñÜ äéáóõíäÝïíôáé çëåêôñïíéêÜ 93 äéáöïñåôéêÜ óõóôÞìáôá ðëçñùìþí óõíôÜîåùí, ðïõ õðïóôçñßæïõí ôçí ðëçñùìÞ ãéá 4.407.288 óõíôÜîåéò óå 2.714.034 óõíôáîéïý÷ïõò".

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 IOYNIÏÕ 2013

Óôï í/ó ãéá ôá åíÞìåñá äÜíåéá êáé ôá êáèõóôåñçìÝíá ðïõ äåí Ý÷åé ãßíåé êáôáããåëßá ôçò äáíåéáêÞò ôïõò óýìâáóçò Óôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôçí åõíïúêÞ ìåôá÷åßñéóç ôùí äáíåéïëçðôþí ìå åíÞìåñá äÜíåéá, èá ìðïñÝóïõí íá õðá÷èïýí êáé äáíåéïëÞðôåò ðïõ áêüìá êáé áí Ý÷ïõí êáèõóôåñÞóåé ôçí êáôáâïëÞ ôùí äüóåùí ôïõò, äåí Ý÷åé ãßíåé êáôáããåëßá ôçò äáíåéáêÞò ôïõò óýìâáóçò, üðùò åðéóÞìáíå ï õöõðïõñãüò ÁíÜðôõîçò ÈáíÜóçò ÓêïñäÜò ìå ôçí Ýíáñîç ôçò äéáäéêáóßáò ôçò äåýôåñçò áíÜãíùóçò ôïõ íïìïó÷åäßïõ óôçí ÅðéôñïðÞ ÐáñáãùãÞò êáé Åìðïñßïõ ôçò ÂïõëÞò. Ï ê. ÓêïñäÜò êáôÝèåóå åðßóçò ôñïðïðïßçóç óôï Üñèñï ðïõ áíáöÝñåôáé óå äÜíåéá áôüìùí ìå áíáðçñßá, ðñïêåéìÝíïõ íá óõìðåñéëçöèïýí óôéò åõíïúêÝò ñõèìßóåéò äáíåéïëÞðôåò ìå ðïóïóôü áíáðçñßáò áðü 67% êáé Üíù (ó.ó. óôçí áñ÷éêÞ ñýèìéóç ôïõ õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò ðñïâëåðüôáí õðáãùãÞ óôï ðñïùèïýìåíï êáèåóôþò ãéá Üôïìá ìå áíáðçñßá Üíù ôïõ 67%). Åí ôù ìåôáîý ôñïðïðïßçóç ìå ôçí ïðïßá åéóÜãåôáé ï èåóìüò ôçò äéáìåóïëÜâçóçò óôéò ñõèìßóåéò äáíåßùí, êáôÝèåóå óôï ßäéï íïìïó÷Ýäéï, ï õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò ÊùóôÞò ×áôæçäÜêçò. ¼ðùò åîÞãçóå, ï ê. ×áôæçäÜêçò, ç ñýèìéóç "ðñï÷þñçóå" ìåôÜ áðü óõìöùíßá ìå ôï õðïõñãåßï Äéêáéïóýíçò êáé óýìöùíá ìå áõôÞ ôá ìÝñç äýíáíôáé íá ðñïóöýãïõí óôïí èåóìü ôçò äéáìåóïëÜâçóçò êáé äåí õðï÷ñåïýôáé êÜðïéïò íá ðëçñþóåé äéêçãüñï. Åßíáé óõíåðþò äõíçôéêÞ êáé ü÷é õðï÷ñåùôéêÞ ç ðñïóöõãÞ óôï ÄéáìåóïëáâçôÞ. Ìå ôç äéÜôáîç ðïõ êáôáôÝèçêå, ôá ìÝñç äýíáíôáé ðñéí ôçí õðïâïëÞ ôçò áßôçóçò ãéá ôï ðñüãñáììá äéåõêüëõíóçò íá ðñïóöýãïõí óôç äéáäéêáóßá äéáìåóïëÜâçóçò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ åðéëåãåß áõôÞ ç äéáäéêáóßá êáé áðïôý÷åé, ï ïöåéëÝôçò äýíáôáé íá êáôáèÝóåé ôçí áßôçóç ãéá ôï ðñüãñáììá äéåõêüëõíóçò åíþðéïí ôïõ áñìüäéïõ Åéñçíïäéêåßïõ, óýìöùíá ìå üóá ïñßæïíôáé óôï ðñïùèïýìåíï íïìïó÷Ýäéï êáèþò êáé áíôßãñáöï ôïõ ðñáêôéêïý áðïôõ÷ßáò ôçò äéáìåóïëÜâçóçò. Óçìåéþíåôáé ðùò ôï íïìïó÷Ýäéï åãêñßèçêå, êáôÜ ðëåéïøçößá, áðü ôçí êïéíïâïõëåõôéêÞ åðéôñïðÞ ÐáñáãùãÞò êáé Åìðïñßïõ.


5

ÐÏËÉÔÉÊÇ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

ÂïìâéóôéêÞ åðßèåóç óôï É× ôçò äéåõèýíôñéáò ôùí öõëáêþí Êïñõäáëëïý Ôï «êïýñåìá» ôïõ ÷ñÝïõò êáé ïé ãåñìáíéêÝò åêëïãÝò Ôoõ ÄÇÌÇÔÑÇ KÁÌÐOÕÑÁÊÇ áôçãïñçìáôéêÜ áðÝññéøå ãéá áêüìá ìßá öïñÜ ï Ê Ãåñìáíüò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, Â. Óüéìðëå, ôéò åêôéìÞóåéò ôïõ ÄÍÔ ãéá åðéêåßìåíï "êïýñåìá" ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò, þóôå áõôü íá ãßíåé âéþóéìï. ¼ðùò öÝñåôáé íá ó÷ïëßáóå ï Ãåñìáíüò áîéùìáôïý÷ïò, ç ðñïïðôéêÞ "êïõñÝìáôïò" ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò ðñüêåéôáé áðëþò ãéá ìéá "åñìçíåßá" ôïõ ÄÍÔ êáé ü÷é ãéá äÝóìåõóç ôçò Åõñþðçò óôç ÷þñá ìáò. Äåí åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ óõìâáßíåé áõôü êáé óßãïõñá äåí èá åßíáé ç ôåëåõôáßá. ÌÝ÷ñé íá ãßíïõí ïé âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò óôç Ãåñìáíßá, ôï èÝìá ôïõ "êïõñÝìáôïò" ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò èá áðáó÷ïëåß óõíÝ÷åéá. ÅÜí èÝëåôå êñáôÞóôå ëïãáñéáóìü, ðüóåò öïñÝò èá ðñïêýøåé ôï äßëëçìá "íáé Þ ü÷é óå Ýíá íÝï "êïýñåìá" ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò". Åßíáé êÜôé ðáñáðÜíù áðü âÝâáéï üôé ÌÝ÷ñé íá ãßíïõí ôï èÝìá èá êõñéáñ÷Þóåé åö´ ïé âïõëåõôéêÝò åîÞò óôç äéåèíÞ ïéêïíïìéêÞ åêëïãÝò óôç áôæÝíôá. Ïéêïíïìéêïß áíáÃåñìáíßá, ôï èÝìá ëõôÝò, äçìïóéïãñÜöïé, éäñýìáôá èá áó÷ïëïýíôáé ìå ôï ôïõ "êïõñÝìáôïò" èÝìá êáé åêôéìÞóåéò, áíáëýôïõ åëëçíéêïý óåéò èá ìïíïðùëÞóïõí ôï ÷ñÝïõò èá åíäéáöÝñïí. áðáó÷ïëåß Ç ãåñìáíéêÞ ðëåõñÜ üóõíÝ÷åéá. ÅÜí ìùò áñíåßôáé óèåíáñÜ, äå èÝëåôå êñáôÞóôå èÝëåé ïýôå íá áêïýóåé Ýíá ëïãáñéáóìü, ðüóåò ôÝôïéï åíäå÷üìåíï, ðáñüëï öïñÝò èá ðñïêýøåé ðïõ ðëÝïí åßíáé ðáóéöáíÝò ôï äßëëçìá "íáé Þ ü÷é üôé ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò (áðïóå Ýíá íÝï "êïýñåìá" ôÝëåóìá ôùí ëáíèáóìÝíùí óõíôáãþí) Ý÷åé îåöýãåé áðü ôïõ åëëçíéêïý êÜèå Ýëåã÷ï. ÷ñÝïõò" Ãéáôß üìùò ç ãåñìáíéêÞ ðëåõñÜ áñíåßôáé ìå ôüóç åðéìïíÞ; ÁðáíôÞóåéò óå áõôü ôï åñþôçìá äßíåé Ýíá Üñèñï ôïõ Severin Weiland ôï ïðïßï êáé Ý÷åé äçìïóéåõôåß óôï Spiegel-Online, ìå ôßôëï "Êïýñåìá åëëçíéêïý ÷ñÝïõò: Ôï ðñüâëçìá ôùí 17,5 äéó. ãéá ôç Ãåñìáíßá". Ïýôå ëßãï, ïýôå ðïëý ï ó÷ïëéáóôÞò áíáöÝñåé üôé "áí ãßíåé äåýôåñï êïýñåìá ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò, èá êïóôßóåé áêñéâÜ óôïí Ãåñìáíü öïñïëïãïýìåíï". "ÌÝ÷ñé ôþñá Ý÷åé ÷ïñçãÞóåé óôçí ÅëëÜäá äÜíåéá êáé åããõÞóåéò ýøïõò ðïëëþí äéó. åõñþ. ÅðïìÝíùò, áí ãéíüôáí Ýíá êïýñåìá ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò ôçò ôÜîçò ôïõ 50%, ç Ãåñìáíßá èá Ý÷áíå ôïõëÜ÷éóôïí 17,5 äéó. åõñþ", ôïíßæåôáé óôï Üñèñï ãéá íá óõìðëçñþóåé ï ó÷ïëéáóôÞò óôç óõíÝ÷åéá üôé "êÜôé ôÝôïéï, üìùò, èá Ýèåôå óå êßíäõíï ôçí õëïðïßçóç ôïõ öéëüäïîïõ óôü÷ïõ ðïõ Ý÷åé èÝóåé ç ãåñìáíéêÞ êõâÝñíçóç óõíáóðéóìïý ãéá éóïóêåëéóìÝíï ðñïûðïëïãéóìü"… • Öïõóêüðïõëå, åìðñüò óôï äñüìï ðïõ ÷Üñáîå ï Ìðåñëïõóêüíé. ÌåôÜ ôïí êáâáëéÝñå êáé ï Âëáíôéìßñ Ðïýôéí áíáêïßíùóå ðùò ÷ùñßæåé…

Ýêñçîç áõôïó÷Ýäéïõ ìç÷áíéóìïý Éóôïó÷õñÞ óçìåéþèçêå óôéò 4:40 ôá îçìåñþìáôá É× áõôïêßíçôï ôçò äéåõèýíôñéáò ôùí öõëáêþí Êïñõäáëëïý, Ìáñßáò ÓôÝöç, ôï ïðïßï Þôáí óôáèìåõìÝíï óôçí ïäü ÄéïìÞäïõ 3 êáé Áã. ÂáñâÜñáò, óôç ÄÜöíç. ÌÜëéóôá óôéò 4:15 Üãíùóôïò ôçëåöþíçóå óôïí ôçëåïðôéêü óôáèìü ÁÍÔ1 êáé óôçí éóôïóåëßäá "ÆÏÕÃÊËÁ" êáé ðñïåéäïðïßçóå ãéá ôçí Ýêñçîç äßíïíôáò ÷ñïíéêü ðåñéèþñéï 20 ëåðôþí. Ç Áóôõíïìßá áðÝêëåéóå ôçí ðåñéï÷Þ êáé ðñÜãìáôé ç Ýêñçîç óçìåéþèçêå óôï ÷ñüíï ðïõ åß÷å äþóåé ï Üãíùóôïò ðïõ ôçëåöþíçóå. Ç Ýêñçîç Þôáí éó÷õñÞ êáé äéÝëõóå ôï áõôïêßíçôï êÜôù áðü ôï ïðïßï åß÷å ôïðïçèåôçèåß ï ìç÷áíéóìüò åíþ Ýóðáóáí ôá ôæÜìéá ðïëõêáôïéêéþí êáé ðñïêëÞèçêáí æçìéÝò óå ðáñáêÝéìåíá áõôïêßíçôá.

Ôç âïìâéóôéêÞ åðßèåóç êáôáäéêÜæåé ìå áíáêïßíùóÞ ôïõ ï õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò Áíôþíçò Ñïõðáêéþôçò, áðïäïêéìÜæïíôáò êÜèå ìïñöÞ âßáò. "ÊáôáäéêÜæù ôçí âïìâéóôéêÞ åðßèåóç êáé áðïäïêéìÜæù êÜèå ìïñöÞ âßáò ðïõ

Ô ç ò

èÝôåé óå äïêéìáóßá ôïõò èåóìïýò êáé äçìéïõñãåß êéíäýíïõò ãéá áíèñþðéíåò æùÝò. Óõìðáñßóôáìáé óôç äéåõèýíôñéá ôïõ êáôáóôÞìáôïò êñÜôçóçò Êïñõäáëëïý êáé åíéó÷ýïõìå ôï Ýñãï ôçò", ôïíßæåé ï õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò óå áíáêïßíùóÞ ôïõ.

ç ì Ý ñ á ò

ÐñùôÝáò Í. Êüóìïõ: Ç åðéìïíÞ åíüò áíèñþðïõ, Ýíá ðåßñáìá êáé ìéá ãåéôïíéÜ ðïõ áëëÜæåé…

Å

ßíáé ç áëÞèåéá ðùò ïðïéáäÞðïôå åëïíôéêÞ ðñïóðÜèåéá" áíôéìåôùðéæüôáí èåëïíôéêÞ ðñïóðÜèåéá ãéá äçìéïõñìå åéñùíéêÜ ÷áìüãåëá êáé êá÷õðïøßá (êáé ãßá åíüò óõëëüãïõ, ìéáò ïìÜäáò, äéêáßùò). ìéáò "ðáñÝáò" áò ðïýìå, óå êÜðïéá ãåéÌÝóá óå áõôü ôï êëßìá, åßíáé óáöÝò üôïíéÜ ôçò ÷þñáò, ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ôé ç ïðïéáäÞðïôå ôÝôïéá ðñïóðÜèåéá êáé äåí Þôáí êáé ü,ôé ôï ðéï åýêïëï. ìÜëéóôá óå ìéá ãåéôïíéÜ ôçò ÁèÞíáò, ôá ôåÊáé äåí Þôáí åýêïëï ãéá ëåõôáßá éäéáßôåñá ÷ñüíéá, ïðÜñá ðïëëïýò ëüãïõò. ðüôå êáé ÷ôýðçóå êáé ç ïéêïÐñþôïí, ãéáôß ïé ðåñéóíïìéêÞ êñßóç, Þôáí ìéá "÷áìÝóüôåñïé Üíèñùðïé, ìÝóá óôï íç éóôïñßá". ãåíéêüôåñï êëßìá åõçìåñßáò ¸íáò íåáñüò ìðáóêåðïõ õðÞñ÷å ôéò ôåëåõôáßåò ôìðïëßóôáò (ðñþçí Þ íõí áò äåêáåôßåò, äåí êïßôáæáí ðïôÝ ôï ðåé ï ßäéïò), ï ÄçìÞôñçò äßðëá ôïõò, äåí Ýâñéóêáí ëüÊõñéáêüðïõëïò, ìüëéò ôåëåßãï íá "óõãêåíôñùèïýí" ìå ùóå ôéò óðïõäÝò ôïõ óôï ÔÅêÜðïéïõò ãåßôïíåò, ãåíéêþò ÖÁÁ êáé ôá ìåôáðôõ÷éáêÜ Ôoõ ÐETÑÏÕ ÔÑÏÕÐÉÙÔÇ äåí Ýâëåðáí ôé íüçìá åß÷áí ôïõ óôçí áèëçôéêÞ äéïßêçóç, ptroupiotis@yahoo.gr êÜðïéåò ôÝôïéåò óõëëïãéêÝò áðïöÜóéóå íá ðñïóðáèÞðñïóðÜèåéåò. óåé íá "áíáóôÞóåé" ôïí áèëçÓõëëïãéêÝò ðñïóðÜèåéåò ðïõ ïé ìåôéêü óýëëïãï ôçò ãåéôïíéÜò ôïõ. Ôïí ãáëýôåñïé èõìüìáóôå üôé åß÷áí "ðÜñåé ÐñùôÝá óôïí ÍÝï Êüóìï. Ôïí óýëëïãï ôá ðÜíù ôïõò" ôá ðñþôá ìåôÜ ôç ìåôáüðïõ ìåãÜëùóå… ðïëßôåõóç ÷ñüíéá. Ìá ç ðñïóðÜèåéá, üðùò áðïäåß÷èçÇ åìðëïêÞ üìùò óå üëåò áõôÝò ôéò êå, äåí Þôáí ü÷é êáèüëïõ åýêïëç áëëÜ ÞðñïóðÜèåéåò, áðü ôïõò åêðïëéôéóôéôáí êáé ðåñéðåôåéþäçò. êïýò óõëëüãïõò Ýùò ôéò óêáêéóôéêÝò ëÝó÷åò, êïììÜôùí áëëÜ áêüìá êáé äçìïôééò ðñïóðÜèåéåò áõôÝò, ôïõ ßäéïõ êáé êþí ðáñáôÜîåùí, ôåëéêÜ ôéò ïäÞãçóå íá ìéáò ïìÜäáò ðáéäéþí (áëëÜ êáé ìåèåùñïýíôáé áðü ôïõò ðïëßôåò ùò êáèïãáëýôåñùí) áðü ôïí ÍÝï Êüóìï, íá äçãïýìåíåò. Êáé Ýôóé áêýñùóáí ôïí ñüáëëÜîïõí ôïí ÐñùôÝá êáé ìÝóá áðü áõëï ôïõò. ôüí íá îáíáöôéÜîïõí ôç ãåéôïíéÜ ôïõò, ðåñéãñÜöåé ï ê. Êõñéáêüðïõëïò, ðñüåáñÜëëçëá, "ðáñÜãïíôåò", "ðáñáäñïò óÞìåñá ôïõ ÐñùôÝá, óå Ýíá ìéêñü ãïíôßóêïé" áëëÜ êáé "áåôïíý÷çäåò" âéâëßï ôïõ, ôï "ÎáíáöôéÜ÷íïíôáò ìéá êÜèå åßäïõò êáôÝëáâáí ôéò "êáñÝãåéôïíéÜ", ìå õðïóçìåßùóç "ôï ðáñÜêëåò" üðïéùí öïñÝùí õðÞñ÷áí êáé ôïõò äåéãìá ôïõ ÐñùôÝá". Üöçóáí íá ìáñáæþíïõí, áñêåß íá Ý÷ïõí ÌÝóá óôï âéâëßï, ï óõããñáöÝáò, óå ôïí ôßôëï ïé ßäéïé, áîéïðïéþíôáò ôïí êáÝíá áðëü çìåñïëüãéï, èá ìðïñïýóå íá ôÜ âïýëçóç. ðåé êáíåßò, üðïõ êáôÝãñáöå ìéêñÝò êáé Êáé ôÝëïò, ç áíåîÝëåãêôç äñÜóç ÌÊÏ, ìåãÜëåò êéíÞóåéò ãéá ôïí óêïðü ôïõ, äåßìå ôá áæçìßùôï âÝâáéá, Üñ÷éóå íá ãßíåôáé ÷íåé ôçí áãÜðç ôïõ ãéá ôç ãåéôïíéÜ üðïõ ãíùóôÞ óå ðïëëïýò, ïðüôå ç öñÜóç "åèåìåãÜëùóå êáé ãéá ôïõò áíèñþðïõò ôçò.

Ô

Ð

"Ï ÍÝïò Êüóìïò åßíáé ç ïìïñöüôåñç ãåéôïíéÜ ôçò ðüëçò", ëÝåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ óôçí áñ÷Þ ôïõ âéâëßïõ, ðñïóèÝôïíôáò "åßíáé Ýíá ÷ùñéü ðáñÜîåíùí áíèñþðùí óôï êÝíôñï ôçò ðñùôåýïõóáò". Óå Ýíá âéâëßï ðïõ äåí öéëïäïîåß âÝâáéá íá áðïôåëÝóåé ëïãïôå÷íéêü áíÜãíùóìá, ï ê. Êõñéáêüðïõëïò åîçãåß ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ìéá ïìÜäá ðáéäéþí ðñïóðÜèçóå íá áíáãåííÞóåé ôçí ïìÜäá êáé ìÝóù áõôÞò íá öôéÜîåé ôá ãÞðåäá ôçò ãåéôïíéÜò, íá äÝóåé ôïí êüóìï, íá öôéÜîåé äéáýëïõò åðéêïéíùíßáò. ÅîÜëëïõ, ôï óýíèçìá ôçò ïìÜäáò åßíáé "Ìéá ðáñÝá, ìéá ïìÜäá, ìéá ãåéôïíéÜ".

Ì

ðïñåß ðïëëÝò öïñÝò ï áíáãíþóôçò ôïõ âéâëßïõ íá äéáöùíåß êáé ìå åíÝñãåéåò áëëÜ êáé ìå óôñáôçãéêÝò ôïõ üëïõ åã÷åéñÞìáôïò, áëëÜ äåí ìðïñåß íá ìçí äåé ìÝóá áðü ôéò óåëßäåò ôïõ ôï "ðÜèïò" áõôþí ôùí áíèñþðùí íá êÜíïõí êÜôé, íá öÝñïõí Ýíá áðïôÝëåóìá, íá áëëÜîïõí, üóï ìðïñïýí, ôç ãåéôïíéÜ ôïõò. Ìðïñåß ïñéóìÝíá ðñÜãìáôá íá âëÝðïíôáé áðü "ëÜèïò ðëåõñÜ", üìùò äåí ìðïñåß êáíåßò íá áìöéóâçôÞóåé üôé åß÷áí óôü÷ï. Êáé öáßíåôáé üôé ôá êáôÜöåñáí. Ìðïñåß ãéá üëïõò åìÜò (áëëÜ êáé áíôéêåéìåíéêÜ) ç áíáãÝííçóç ôïõ ÐñùôÝá íá ìçí óçìáßíåé ôßðïôá, íá ìçí åßíáé ôï êÝíôñï ôïõ êüóìïõ. Ãéá ôïõò ßäéïõò üìùò, ßóùò êáé ãéá ôç ãåéôïíéÜ ôïõò, Þôáí êáé åßíáé ôï êÝíôñï ôïõ êüóìïõ. ¹ôáí Ýíá óôïß÷çìá ðïõ êÝñäéóáí ìå ôçí åðéìïíÞ êáé ôçí ðñïóðÜèåéá. Êáé áõôü åßíáé ôï ìåãÜëï êÝñäïò. Ôï áðïôÝëåóìá, ôï ðåßóìá ãéá áëëáãÞ. Ç ðñïóðÜèåéá, Ýóôù êáé áí üëá äåß÷íïõí äýóêïëá êáé üëïé ôïõò Ýâáæáí "ôñéêëïðïäéÜ". Êáé ãé' áõôü ôïõò áîßæåé Ýíá "ìðñÜâï".


6

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

Óôçí ÅëëÜäá äåí õðÜñ÷åé éäåïëïãéêÞ êñßóç, áëëÜ êñßóç áíåñãßáò, ôüíéóå

Êñßóéìåò áðïöÜóåéò ãéá ôï ìÝëëïí ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ôçí ÊõñéáêÞ Ôçí ÊõñéáêÞ èá óõíåäñéÜóåé ç ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ Óõíáóðéóìïý ìå ìïíáäéêü èÝìá ôç ëÞøç áðüöáóçò ãéá ôçí áõôïäéÜëõóÞ ôïõ êáé ôçí åíóùìÜôùóÞ ôïõ óôïí åíéáßï ÓÕÑÉÆÁ, ðïõ ðñáãìáôïðïéåß ôï éäñõôéêü ôïõ óõíÝäñéï áðü 10-14 Éïõëßïõ. Ôçí åéóÞãçóç ðñïò ôçí ÊÅ èá êÜíåé ï ÃñáììáôÝáò Ä. Âßôóáò, åíþ ôéò åñãáóßåò èá êëåßóåé ï ðñüåäñïò ôïõ êüììáôïò Á. Ôóßðñáò. H KÅ èá áðïöáóßóåé åðßóçò ôç óýãêëçóç ôïõ Äéáñêïýò Óõíåäñßïõ ðïõ áíáìÝíåôáé íá åðéêõñþóåé ôçí áðüöáóç ôçò Ê.Å. Ï ÁëÝîçò Ôóßðñáò ðÜíôùò öÝñåôáé áðïöáóéóìÝíïò íá ìçí ðáñåêêëßíåé óôçí ðïñåßá ìåôáôñïðÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óå åíéáßï êüììá, ïýôå íá áíáäéðëùèåß üóïí áöïñÜ ôçí áõôïäéÜëõóç ôùí óõíéóôùóþí, áíåîÜñôçôá áðü ôç óôÜóç ðïõ èá ôçñÞóïõí ïé óõíéóôþóåò. Åí ôù ìåôáîý ï ê. Ôóßðñáò êáôÝèåóå óôç ÂïõëÞ åðßêáéñç åñþôçóç ðñïò ôïí ðñùèõðïõñãü Áíôþíç ÓáìáñÜ ó÷åôéêÜ ìå ôçí Ýêèåóç ôïõ ÄÍÔ êáé ôçí ðáñáäï÷Þ ôïõ ëÜèïõò üóïí áöïñÜ ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðñþôïõ ìíçìïíßïõ. Åíüøåé ôçò åðéêåßìåíçò óõíüäïõ êïñõöÞò, ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáëåß, ìåôáîý Üëëùí, ôïí ðñùèõðïõñãü íá áðáíôÞóåé áí åðéìÝíåé üôé ôï ôñÝ÷ïí ðñüãñáììá Ý÷åé èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ãéá ôçí ïéêïíïìßá, ôçí êïéíùíßá êáé ôç âéùóéìüôçôá ôïõ ÷ñÝïõò.

ÁËÅÎÇÓ ÔÓÉÐÑÁÓ

Ó

ÈÝëïíôáò íá äéåõñýíåé ôçí áôæÝíôá ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôçò Å.Å., ï ê. ÓáìáñÜò ìßëçóå ãéá ôï åíåñãåéáêü Ýëëåéììá êáé ôç äõíáôüôçôá ðïõ Ý÷åé ç ÅëëÜäá íá óõìâÜëëåé óôçí åíåñãåéáêÞ ôçò åðÜñêåéá. "Ç ÅëëÜäá Ý÷åé åõëïãçèåß ìå ôñåéò ôñüðïõò êáèþò Ý÷åé ìåãÜëç çëéïöÜíåéá êáé äõíáôüôçôá áîéïðïßçóçò ôçò çëéáêÞò åíÝñãåéáò, âñßóêåôáé óôïí äñüìï ôùí áãùãþí ãéá ôçí Åõñþðç êáé ôñßôïí Ý÷åé åíåñãåéáêÜ áðïèÝìáôá óôçí åðéêñÜôåéÜ ôçò", åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ðñùèõðïõñãüò, åðéóçìáßíïíôáò ðÜíôùò ôçí óçìáóßá íá ôåèåß óôï ðëáßóéï ôçò åíåñãåéáêÞò ðïëéôéêÞò ôçò Åõñþðçò ç áîéïðïßçóç ôùí åíåñãåéáêþí êïéôáóìÜôùí ðïõ âñßóêïíôáé óôá èáëÜóóéá ïéêüðåäá êáé íá äéåõèåôçèïýí ìå âÜóç ôï äßêáéï ôçò èÜëáóóáò ïé üðïéåò ðïëéôéêÝò áìöéóâçôÞóåéò ìðïñåß íá õðÜñ÷ïõí. Áðáíôþíôáò óå åñþôçóç ï ê. ÓáìáñÜò äÞëùóå üôé ôï "success story ôçò ÅëëÜäáò åßíáé êáé success story ôçò Åõñþðçò". ÕðïãñÜììéóå üôé ç Ýííïéá (concept) ôçò åõñùðáúêÞò áëëçëåããýçò äåí åßíáé óôáôéêü, áëëÜ ðñÝðåé íá åéäùèåß ìÝóá áðü ôçí äéáäéêáóßá áíÜðôõîçò ôçò Åõñþðçò, ãéá íá ðåñÜóïõìå óôçí öÜóç ôçò ðïëéôéêÞò Ýíùóçò. ÁíôéóôéêôéêÜ äå Ýöåñå ôï ðáñÜäåéãìá ôùí ÇÐÁ, üðïõ ïñéóìÝíåò Ðïëéôåßåò ðëçñþíïõí áðü ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõò ôçí êÜëõøç ôïõ åëëåßììáôïò Üëëùí Ðïëéôåéþí. Åí ôù ìåôáîý áíþôáôç êõâåñíçôéêÞ ðçãÞ ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí äéÝíåîç ðïõ Ý÷åé áíáêýøåé ìåôáîý ÄÍÔ êáé Å.Å. ãéá ôá ëÜèç óôï äçìïóéïíïìéêü ðñüãñáììá ãéá ôçí ÅëëÜäá, ôüíéóå üôé "ôïí ðñùèõðïõñãü äåí ôïí åíäéáöÝñåé íá êå-

öáëáéïðïéÞóåé ãéá êïììáôéêü üöåëïò ôá ðñïâëÞìáôá ôïõ ÷èåò áëëÜ íá ëýóåé ôá ðñïâëÞìáôá ôïõ áýñéï". Ç ßäéá ðçãÞ óçìåßùóå üôé ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç äåí Ý÷åé ëüãï íá ðáñÝìâåé óôçí áíôéðáñÜèåóç ôïõ ÄÍÔ ìå ôçí Å.Å., ðñüóèåóå üìùò üôé ôçí êñéôéêÞ óôï ðñüãñáììá ôçí Ý÷åé êÜíåé åäþ êáé ÷ñüíéá ï ðñùèõðïõñãüò, ï ïðïßïò ôþñá äéêáéþíåôáé. "Ç óõæÞôçóç áõôÞ üìùò, óõíÝ÷éæå, ìðïñåß íá Ý÷åé ïöÝëç ü÷é ìüíï ãéá ôçí ÅëëÜäá, ðïõ õðÝóôç ôéò óõíÝðåéåò, ãéá ôéò áðïöÜóåéò ðïõ èá ëçöèïýí óôï åîÞò, áëëÜ ãéá ôéò õðüëïéðåò ÷þñåò ðïõ âñßóêïíôáé óå äýóêïëç èÝóç", åêôßìçóå.

Ðñüóêëçóç ÓáìáñÜ óôïí öéíëáíäü ïìüëïãü ôïõ êáé óõíÜíôçóç ìå Ïë. Ñåí Ï ðñùèõðïõñãüò åí ôù ìåôáîý áðåýèõíå ðñüóêëçóç íá åðéóêåöèåß ôçí ÅëëÜäá óôïí ïìüëïãü ôïõ ôçò Öéíëáíäßáò Ãéïýñêé ÊáôÜéíåí. Ï ê. ÊáôÜéíåí áðïäÝ÷èçêå ôçí ðñüóêëçóç êáé èá åðéóêåöèåß ôçí ÅëëÜäá ìáæß ìå ïìÜäá åðé÷åéñçìáôéþí ðïõ åíäéáöÝñïíôáé íá åðåíäýóïõí óôéò áíáíåþóéìåò ðçãÝò åíÝñãåéáò. Ç áêñéâÞò çìåñïìçíßá èá êáèïñéóôåß óýíôïìá äéá ôçò äéðëùìáôéêÞò ïäïý. ÅîÜëëïõ ï ê. ÓáìáñÜò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ öüñïõì åß÷å óýíôïìç êáô' éäßáí óõíÜíôçóç ìå ôïí Åõñùðáßï åðßôñïðï Ïëé Ñåí. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò óôç óõíÜíôçóç ðïõ äéÞñêçóå 20 ëåðôÜ óõæçôÞèçêáí ïé åîåëßîåéò ó÷åôéêÜ ìå ôï åëëçíéêü ðñüãñáììá êáèþò êáé ôá åðüìåíá âÞìáôá óôéò åõñùðáúêÝò áðïöÜóåéò, åéäéêÜ óôïí ôïìÝá ôçò áíåñãßáò.

Ê. ×áôæçäÜêçò: ¼ëïé íá åßíáé ßóïé áðÝíáíôé óôï íüìï Êáôçãïñçìáôéêüò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí þóôå íá áíôéìåôùðéóôåß ôï öáéíüìåíï ôçò ëáèñåðéâßâáóçò óôá ÌÝóá ÌáæéêÞò ÌåôáöïñÜò, åìöáíßóôçêå ÷èåò óôç ÂïõëÞ ï õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò êáé Ìåôáöïñþí, ÊùóôÞò ×áôæçäÜêçò, äéáâåâáéþíïíôáò ðùò, ðáñÜ ôéò áíôéäñÜóåéò, ôï õðïõñãåßï êáé ï ßäéïò ðñïóùðéêÜ "äåí èá êÜíåé êáíÝíáí óõìâéâáóìü êáé êáìßá Ýêðôùóç". "Êé áõôü äéüôé ìáò åíäéáöÝñåé íá ðåñéïñßóïõìå ôá åëëåßììáôá ôùí óõãêïéíùíéþí. Ìáò åíäéáöÝñåé üëïé íá åßíáé ßóïé áðÝíáíôé óôï íüìï. Äåí ìðïñïýìå íá ÊÙÓÔÇÓ ×ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ

ôçí áíÜãêç íá õðÜñîåé êïéíÞ åíåñãåéáêÞ ðïëéôéêÞ ôçò Åõñþðçò êáé áêïëïýèùò íá ôåèåß õðü åõñùðáúêÞ "ïìðñÝëá" ç áîéïðïßçóç ôùí êïéôáóìÜôùí ðïõ õðÜñ÷ïõí óôçí ÷þñá ìáò áíáöÝñèçêå ÷èåò ï ðñùèõðïõñãüò Áíôþíçò ÓáìáñÜò ìéëþíôáò óôï Åëóßíêé óôï ïéêïíïìéêü öüñïõì ðïõ äéïñãáíþíåé ôï ÊÝíôñï Åõñùðáúêþí Óðïõäþí ôïõ Åõñùðáúêïý Ëáúêïý Êüììáôïò ìå èÝìá "Áðü ôç ìåôáññýèìéóç óôçí ÁíÜðôõîç - Ïäéêüò ×Üñôçò ãéá ôçí Åõñþðç". Áíáöåñüìåíïò óôçí ÅëëÜäá óçìåßùóå üôé ôá ôåëåõôáßá ôñßá ÷ñüíéá âñÝèçêå óôï "ìÜôé ôïõ êõêëþíá" ôçò ðïëýðëåõñçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò. "Ôá êáëÜ íÝá åßíáé üôé åðéôõã÷Üíïõìå ðñüïäï, óôáèåñïðïéïýìå ôçí ÷þñá, áðïöýãáìå ôçí Ýîïäï ðïõ èá Þôáí êáôáóôñïöÞ ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé èá Þôáí êáêü êáé ãéá ôçí Å.Å., ðåôý÷áìå ôçí ìåãáëýôåñç ñýèìéóç ÷ñÝïõò ðïõ Ý÷åé ãßíåé, åíþ ðåôõ÷áßíïõìå üëïõò ôïõò óôü÷ïõò ðïõ Ý÷ïõí ôåèåß ãéá ôçí ÅëëÜäá", åßðå ï ðñùèõðïõñãüò ðáñáôçñþíôáò ùóôüóï üôé "õðÜñ÷åé ìåãÜëï êïéíùíéêü êüóôïò, êáèþò ç ÷þñá Ý÷åé ìåßùóç ôïõ ÁÅÐ ãéá Ýêôç ÷ñïéÜ, ðïõ áèñïéóôéêÜ èá îåðåñÜóåé ôï 25%, ç áíåñãßá åßíáé óôï 27% êáé óôïõò íÝïõò ðÜíù áðü 60%". ÅðéðëÝïí ï ê. ÓáìáñÜò óçìåßùóå üôé ç ÅëëÜäá ðëçñþíåé ôï êüóôïò áðü ôá ìåãÜëá ìåôáíáóôåõôéêÜ ñåýìáôá ìå áðïôÝëåóìá íá Ý÷ïõìå ðåñß ôïõò äýï åêáôïììýñéá ëáèñïìåôáíÜóôåò óôçí ÷þñá. ÅîÜëëïõ ï ê. ÓáìáñÜò îåêáèÜñéóå ðùò "óôçí ÅëëÜäá äåí õðÜñ÷åé éäåïëïãéêÞ êñßóç, áëëÜ êñßóç áíåñãßáò". Ðñüóèåóå üôé Ý÷ïõìå Ýíá íåïíáæéóôéêü êüììá ðïõ öèÜíåé äçìïóêïðéêÜ óôï 12%, ùóôüóï ïé Üíèñùðïé ðïõ ôï øÞöéóáí äåí ôï Ýêáíáí áðü éäåïëïãßá, øÞöéóáí åíÜíôéá óôçí êñßóç. "Ï åîôñåìéóìüò, èá áíôéìåôùðéóèåß ìå ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò áíåñãßáò êáé ôïí ðåñéïñéóìü ôùí ëáèñïìåôáíáóôþí", åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ. ÐáñÜëëçëá ï ê. ÓáìáñÜò ìßëçóå ãéá ôï Ýëëåéììá áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôçò Å.Å., ç ïðïßá äåí Ý÷åé ðéÜóåé ôïõò óôü÷ïõò, ðïõ åß÷å èÝóåé ôï 2000 ðáñüôé ïñéóìÝíåò ÷þñåò ôïõ ÂïññÜ Ý÷ïõí åíéó÷ýóåé ôçí èÝóç ôïõò óôïí äéåèíÞ áíôáãùíéóìü åíþ áíôßèåôá ïé ÷þñåò ôïõ Íüôïõ Ý÷ïõí õðï÷ùñÞóåé.

Öëáò óôá ãåãïíüôá áíå÷èïýìå ôï öáéíüìåíï ôùí ôæáìðáôæÞäùí" ôüíéóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ. ÐñïóÝèåóå üôé áõôÝò åßíáé ïé ïäçãßåò ðïõ Ýäùóå óôéò äéïéêÞóåéò ôùí óôáèåñþí êáé ôùí ïäéêþí óõãêïéíùíéþí êáé åðáíÝëáâå üôé óôéò óôáèåñÝò óõãêïéíùíßåò ìåôáöÝñïíôáé 102 Üôïìá áðü äéïéêçôéêÝò èÝóåéò óôïí Ýëåã÷ï êáé ôá åêäïôÞñéá. ¸ôóé, óõíïëéêÜ, ïé åëåãêôÝò èá áõîçèïýí áðü 50 óå 90 êáé ïé åêäüôåò áðü 200 óôïõò 260. Óôéò ïäéêÝò óõãêïéíùíßåò åíéó÷ýåôáé ôï ðñïóùðéêü åëÝã÷ïõ ìå 40 åðéðëÝïí Üôïìá áíåâÜæïíôáò ôïí áñéèìü ôïõò óå 230 êáé áðü ôéò 25 Éïõíßïõ, ïé Ýëåã÷ïé åðåêôåßíïíôáé óå üëï ôï äßêôõï ôùí ÌÝóùí óôáèåñÞò ôñï÷éÜò êáëýðôïíôáò, üðùò êáé óÞìåñá, ôï óýíïëï ôùí ùñþí ëåéôïõñãßáò ôïõ óõóôÞìáôïò. Ï ê. ×áôæçäÜêçò äÞëùóå üôé áíôéëáìâÜíåôáé üôé óå áõôïýò ðïõ ìåôáêéíïýíôáé ðñïêëÞèçêáí êÜðïéåò áñíçôéêÝò áíôéäñÜóåéò, êÜôé ðïõ ôï êáôáëáâáßíåé óå áíèñþðéíï åðßðåäï, ùóôüóï ôüíéóå êáôçãïñçìáôéêÜ: "Óå êÜèå ðåñßðôùóç åßìáóôå áðïöáóéóìÝíïé íá êéíçèïýìå ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç. ¢ñíçóç õðçñåóßáò äåí ðñüêåéôáé óå êáìßá ðåñßðôùóç íá ãßíåé äåêôÞ. ¸ëåã÷ïé èá ãßíïíôáé êáé èá ãßíïíôáé ïëïÝíá êáé ðåñéóóüôåñï êáé óôïõò óôáèìïýò êáé óôïõò óõñìïýò".

Óôç ÂïõëÞ ïé õðïèÝóåéò áðéóôßáò ãéá äÜíåéá ðñïò ÍÐÄÄ êáé ÍÐÉÄ Óå Ýíá öÜêåëï 58 óåëßäùí ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïé÷åßá ðïõ äéáâéâÜóôçêáí óôç ÂïõëÞ áðü ôï õðïõñãåßï Äéêáéïóýíçò êáé áöïñïýí åêêñåìåßò êáé ôåëåóßäéêåò õðïèÝóåéò áðéóôßáò ãéá äÜíåéá ôñáðåæþí ðñïò ÍïìéêÜ Ðñüóùðá Äçìïóßïõ Äéêáßïõ êáé Éäéùôéêïý Äéêáßïõ ôïõ Äçìüóéïõ ÔïìÝá. Ôá óôïé÷åßá äéáâéâÜóôçêáí áðü ôïí õðïõñãü Áíôþíç Ñïõðáêéþôç ìåôÜ áðü áßôçìá ôïõ ðñþçí ðñïÝäñïõ ôçò ÂïõëÞò Áðüóôïëïõ ÊáêëáìÜíç. Ôá óôïé÷åßá ãéá ôéò õðïèÝóåéò áðéóôßáò óå âÜñïò óôåëå÷þí ôñáðåæþí ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôéò Åéóáããåëßåò Åöåôþí ôçò ÁèÞíáò êáé ôùí õðïëïßðùí ðåñéï÷þí ôçò ÷þñáò êáé áðü ôéò Åéóáããåëßåò Ðñùôïäéêþí. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, óôá óôïé÷åßá ðïõ äéáâéâÜóôçêáí óôç ÂïõëÞ, ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé óïâáñÝò õðïèÝóåéò áðéóôßáò ðïõ ðëÝïí åßíáé ðéèáíü íá ôåèïýí êÜôù áðü ôï åõåñãåôéêü ðëáßóéï ôçò øçöéóèåßóáò äéÜôáîçò.

ÁÍÔÙÍÇÓ ÑÏÕÐÁÊÉÙÔÇÓ

Á. ÓáìáñÜò: ÌåãÜëï ôï êïéíùíéêü êüóôïò

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


7

ÄÉÅÈÍÇ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

«Áýîçóç åðéôïêßùí õðü ðñïûðïèÝóåéò»

«Íá ôåñìáôéóôïýí Üìåóá ïé äéáäçëþóåéò»

«Áò ìçí áöÞóïõìå ôçí Å.Å. óå Ãáëëßá-Ãåñìáíßá»

Ôçí åðéóôñïöÞ ôçò åìðéóôïóýíçò óôéò ôñÜðåæåò Ýèåóå ùò ðñïûðüèåóç ãéá ôçí áýîçóç ôùí åðéôïêßùí ç ¢íãêåëá ÌÝñêåë.

Ôïí Üìåóï ôåñìáôéóìü ôùí áíôéêõâåñíçôéêþí äéáäçëþóåùí áðáßôçóå ï ÑåôæÝð Ôáãßð ÅñíôïãÜí.

"Ç Åõñþðç åßíáé ðïëý óçìáíôéêÞ ãéá íá ôçí áöÞóïõìå ìüíï óôç Ãåñìáíßá êáé ôç Ãáëëßá", äÞëùóå ï ¼ëé Ñåí.

ôçò ÅËÅÕÈ. ÐÉÐÅÑÏÐÏÕËÏÕ e_piperopoulou@motorpress.gr Ãåñìáíßá: Óôçí õðïâÜèìéóç ôùí ðñïâëÝøåþí ôçò ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò ìåãáëýôåñçò åõñùðáúêÞò ïéêïíïìßáò ðñï÷þñçóå ç êåíôñéêÞ ôñÜðåæá ôçò Ãåñìáíßáò. Åéäéêüôåñá, ç Bundesbank áíáìÝíåé áíÜðôõîç 0,3% ãéá öÝôïò êáé 1,5% ãéá ôï 2014, Ýíáíôé ôùí ðñïçãïýìåíùí åêôéìÞóåþí ôçò ãéá 0,4% êáé 1,9% áíôßóôïé÷á. Áðü ôçí Üëëç, éäéáßôåñá èåôéêÜ Þôáí ôá óôïé÷åßá ôçò ïìïóðïíäéáêÞò óôáôéóôéêÞò õðçñåóßáò ãéá ôéò åîáãùãÝò ôçò ÷þñáò ôïí Áðñßëéï, ôá ïðïßá Ýäåéîáí áýîçóÞ ôïõò êáôÜ 1,9% óå ó÷Ýóç ìå ôïí ÌÜñôéï, üôáí åß÷áí áõîçèåß êáôÜ 0,5%, óçìåéþíïíôáò ôç ìåãáëýôåñç ìçíéáßá áýîçóç áðü ôïí ÌÜéï ôïõ 2012. ÈåôéêÜ Þôáí ôá óôïé÷åßá êáé ãéá ôç âéïìç÷áíéêÞ ðáñáãùãÞ, ç ïðïßá êáôÝãñáøå ôïí Áðñßëéï ôç ìåãáëýôåñç áýîçóç óå äéÜóôçìá ìåãáëýôåñï ôïõ åíüò Ýôïõò. Åéäéêüôåñá, ç ðáñáãùãÞ áõîÞèçêå êáôÜ 1,8% óå ó÷Ýóç ìå ôïí ÌÜñôéï, üôáí åß÷å åíéó÷õèåß êáôÜ 1,2%. Ãáëëßá: ÐÝèáíå óå çëéêßá 84 åôþí ï ðñþçí ðñùèõðïõñãüò ôçò Ãáëëßáò ÐéÝñ ÌïñïõÜ, ï ïðïßïò çãÞèçêå ôçò ðñþôçò óïóéáëéóôéêÞò êõâÝñíçóçò ôçò 5çò ÃáëëéêÞò Äçìïêñáôßáò õðü ôçí ðñïåäñßá ôïõ ÖñáíóïõÜ ÌéôåñÜí. Óôá ïéêïíïìéêÜ ôçò ÷þñáò, ôï äçìïóéïíïìéêü Ýëëåéììá ôçò Ãáëëßáò äéåõñýíèçêå óôïõò ðñþôïõò ôÝóóåñéò ìÞíåò ôïõ Ýôïõò, Ý÷ïíôáò äéáìïñöùèåß óôá 66,8 äéó. åõñþ óôï ôÝëïò ôïõ Áðñéëßïõ, áðü 59,9 äéó. åõñþ Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá. Ïé äáðÜíåò áõîÞèçêáí óôá 140,4 äéó. åõñþ, áðü 133,6 äéó. åõñþ, åíþ ôá Ýóïäá õðï÷þñçóáí óôá 90,8 äéó. åõñþ, áðü 91 äéó. åõñþ. ÅðéðëÝïí, ôï åìðïñéêü Ýëëåéììá ôçò ÷þñáò äéáìïñöþèçêå ôïí Áðñßëéï óôá 4,52 äéó. åõñþ, ìå ôéò åîáãùãÝò íá Ý÷ïõí áõîçèåß êáôÜ 4,1% êáé ôéò åéóáãùãÝò êáôÜ 3,8%. Êñïáôßá-Ãåñìáíßá: Óôçí Ýãêñéóç ôçò Ýíôáîçò ôçò Êñïáôßáò óôçí Å.Å., áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ, ðñïÝâç, ÷èåò, êáé ôõðéêÜ ç ¢íù ÂïõëÞ ôçò Ãåñìáíßáò, Ìðïýíôåóñáô. Ç Ãåñìáíßá Þôáí ç ôåëåõôáßá ÷þñá ôçò Å.Å. ðïõ åíÝêñéíå ôçí Ýíôáîç ôçò Êñïáôßáò, ìå ôïí õðïõñãü Åîùôåñéêþí, Ãêßíôï ÂåóôåñâÝëå, íá êÜíåé ëüãï ãéá ìéá "éóôïñéêÞ çìÝñá".

«Êáíüíáò» ôï «bail-in» óå äéáóþóåéò ôñáðåæþí Åðéóçìáßíåé ï Å. ËééêÜíåí - Ôï 2014 ï åíéáßïò åðïðôéêüò ìç÷áíéóìüò

«Ê

áíüíá» èá ðñÝðåé íá áðïôåëïýí óôï ìÝëëïí ïé äéáóþóåéò ôñáðåæþí "åê ôùí Ýóù (bail-in)" üóïí áöïñÜ óôç äéá÷åßñéóç ôñáðåæéêþí êñßóåùí, óôï ðëáßóéï ôïõ ó÷åäéáóìïý åíüò êïéíïý ìç÷áíéóìïý åîõãßáíóçò, êáé ü÷é ïé äéáóþóåéò "bail-out", åéò âÜñïò ôùí öïñïëïãïýìåíùí, åðåóÞìáíå, ÷èåò, ï ¸ñêé ËééêÜíåí, áîéùìáôïý÷ïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò (ÅÊÔ). ÐáñÜëëçëá, ï êåíôñéêüò ôñáðåæßôçò ôçò Öéíëáíäßáò ôüíéóå üôé ç êåíôñéêÞ ôñÜðåæá Ý÷åé äéáðéóôþóåé óçìáíôéêÞ âåëôßùóç ôïõ êëßìáôïò óôéò åõñùðáúêÝò áãïñÝò ÷ñÞìáôïò áðü ôï ðåñáóìÝíï êáëïêáßñé, åðéóçìáßíïíôáò, ùóôüóï, èá ÷ñåéáóôåß ÷ñüíïò ãéá íá ðåñÜóåé ôï âåëôéùìÝíï êëßìá óôçí ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá. Ï öéëáíäüò áîéùìáôïý÷ïò åîÝöñáóå, åðßóçò, ôçí áéóéïäïîßá üôé ï åíéáßïò åðïðôéêüò ìç÷áíéóìüò ãéá ôéò åõñùðáúêÝò ôñÜðåæåò èá åßíáé óå èÝóç íá áñ÷ßóåé íá ëåéôïõñãåß ôï 2014. Áðü ôçí Üëëç, ï Ãêåñô Ãéáí Êïýðìáí, áíáðëçñùôÞò ãåíéêüò äéåõèõíôÞò ãéá ôéò êñáôéêÝò åíéó÷ýóåéò óôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ, äÞëùóå óôï "Reuters" üôé ïé êáôáèÝôåò êáé ïé senior ïìïëïãéïý÷ïé èá åßíáé

"Êáíüíá" èá ðñÝðåé íá áðïôåëåß óôï ìÝëëïí ôï "bail-in" óôç äéá÷åßñéóç ôñáðåæéêþí êñßóåùí, äÞëùóå ï ¸ñêé ËééêÜíåí ðñïóôáôåõìÝíïé áðü æçìßåò óå áíáäéáñèñþóåéò ôñáðåæþí ðïõ åðéôÜóóåé ç Êïìéóéüí, åíþ åðåóÞìáíå üôé ïé ìÝôï÷ïé êáé ïé junior ïìïëïãéïý÷ïé èá åðùìßæïíôáé ôï âÜñïò.

Å. Íïâüôíé: «Áäýíáìïò êñßêïò» ç Åõñùæþíç Ï ¸âáëíô Íïâüôíé, ìÝëïò ôïõ åêôåëåóôéêïý óõìâïõëßïõ ôçò ÅÊÔ, äÞëùóå, ÷èåò, üôé ç Åõñùæþíç áðïôåëåß ôïí "ðéï áäýíáìï êñßêï" óôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá, åðéóçìáßíïíôáò üôé ç ýöåóç Ý÷åé öôÜóåé áêüìç êáé óôéò ìåãÜëåò ïéêïíïìßåò ôçò ðåñéï÷Þò. Ï ßäéïò õðïãñÜììéóå üôé ç ÅÊÔ åíäÝ÷åôáé íá ìçí ÷ñåéáóôåß íá

÷ñçóéìïðïéÞóåé ìç óõìâáôéêÜ ìÝôñá ãéá íá ðñïóöÝñåé þèçóç óôçí ïéêïíïìßá ôçò íïìéóìáôéêÞò Ýíùóçò, åíþ ôüíéóå üôé äåí "âëÝðåé" êéíäýíïõò ïýôå ðëçèùñéóìïý, ïýôå áðïðëçèùñéóìïý. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò, ç ãåñìáíßäá êáãêåëÜñéïò, ¢íãêåëá ÌÝñêåë, õðïóôÞñéîå üôé ðñïûðüèåóç ãéá ôçí áýîçóç ôùí åðéôïêßùí áðïôåëïýí ç áðïêáôÜóôáóç ôçò åìðéóôïóýíçò óôï ôñáðåæéêü óýóôçìá êáé ïé äïìéêÝò ìåôáññõèìßóåéò. ¼ðùò äÞëùóå, ìüíïí "ôüôå èá ìðïñÝóïõìå íá Ý÷ïõìå åðéôüêéá ôá ïðïßá íá åßíáé êáëýôåñá ãéá ôïõò áðïôáìéåõôÝò, áðü ü,ôé óÞìåñá".

Åðßäåéîç éó÷ýïò áðü Ô. ÅñíôïãÜí å åðßäåéîç éó÷ýïò ðñï÷þñçóå, Ó ôá îçìåñþìáôá ôçò ÐáñáóêåõÞò, ï ôïýñêïò ðñùèõðïõñãüò, Ñå-

ôæÝð Ôáãßð ÅñíôïãÜí, áðáéôþíôáò, åíþðéïí ÷éëéÜäùí ïðáäþí ôïõ, ðïõ ôïí õðïäÝ÷ôçêáí óáí Þñùá óôï áåñïäñüìéï ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò, ôïí Üìåóï ôåñìáôéóìü ôùí áíôéêõâåñíçôéêþí äéáäçëþóåùí ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé åäþ êáé ïêôþ çìÝñåò. Ï ôïýñêïò ðñùèõðïõñãüò êáôÞããåéëå ãéá ìßá áêüìç öïñÜ ôïõò "áíáñ÷éêïýò" êáé ôïõò "åîôñåìéóôÝò" ðïõ äéáäçëþíïõí óôïõò äñüìïõò ôùí ìåãáëýôåñùí ðüëåùí ôçò ÷þñáò, áøçöþíôáò ôçí åîïõóßá ôïõ, êáé æÞôçóå íá ôåñìáôéóôåß ôï êßíçìÜ ôïõò. "Æçôþ íá ôåñìáôéóôïýí áìÝóùò ïé äéáäçëþ-

óåéò, ïé ïðïßåò Ý÷áóáí ôïí äçìïêñáôéêü ôïõò ÷áñáêôÞñá êáé óôñÜöçêáí óôïí âáíäáëéóìü", äÞëùóå. Ï ßäéïò ÷áñáêôÞñéóå ôïí åáõôü ôïõ "áöÝíôç áëëÜ êáé õðçñÝôç" ôçò Ôïõñêßáò, åíþ åõ÷áñßóôçóå ôïõò ïðáäïýò ôïõ ãéá ôçí áõôïóõãêñÜôçóç ðïõ åðÝäåéîáí áðü ôçí áñ÷Þ ôçò êñßóçò. ÁõôÞ Þôáí êáé ç ðñþôç ìáæéêÞ êéíçôïðïßçóç õðÝñ ôçò êõâÝñíçóçò, ìå ðïëëïýò íá öïâïýíôáé ôï åíäå÷üìåíï óýãêñïõóçò áíÜìåóá óå ïðáäïýò êáé áíôéðÜëïõò ôïõ ÅñíôïãÜí. ÌÜëéóôá, ôçí ÔåôÜñôç óçìåéþèçêáí óôï Ñßæå åðåéóüäéá áíÜìåóá óôá äýï "óôñáôüðåäá". Åí ôù ìåôáîý, ôçí ßäéá óôéãìÞ ðïõ ï ÅñíôïãÜí áíáìåíüôáí óôï áåñïäñü-

ìéï, äåêÜäåò ÷éëéÜäåò äéáäçëùôÝò åîáêïëïõèïýóáí íá åßíáé óõãêåíôñùìÝíïé óôçí ðëáôåßá Ôáîßì. Óôï ìåôáîý, ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ôçò Ãåñìáíßáò, Âüëöãêáíãê Óüéìðëå, äÞëùóå óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôçí "Kieler Nachrichten" üôé ôÜóóåôáé õðÝñ ìéáò åéäéêÞò ó÷Ýóçò ôçò Å.Å. ìå ôçí Ôïõñêßá êáé ü÷é ôçò ðñïó÷þñçóçò ôçò ÷þñáò óôçí ¸íùóç ùò ðëÞñïõò ìÝëïõò. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò, ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ æÞôçóå áðü ôçí Ôïõñêßá íá ðñáãìáôïðïéÞóåé Ýñåõíá ãéá ôï áí ç áóôõíïìßá Ýêáíå ÷ñÞóç õðåñâïëéêÞò âßáò êáôÜ ôçí êáôáóôïëÞ ôùí äéáäçëþóåùí, êáé íá ëïãïäïôÞóïõí áõôïß ðïõ åõèýíïíôáé.

ÇÐÁ: Óå "ìç Áìåñéêáíïýò ðïëßôåò" ðïõ æïõí åêôüò ÇÐÁ ðåñéïñßæåôáé ç óõëëïãÞ äåäïìÝíùí áðü äéáäéêôõáêÝò åôáéñåßåò, åðåóÞìáíå ï åðéêåöáëÞò ôçò áìåñéêáíéêÞò Õðçñåóßáò Ðëçñïöïñéþí, ÔæÝéìò ÊëÜðåñ, ôïíßæïíôáò üôé áõôü åðéôñÝðåôáé áðü ôç íïìïèåóßá. Ç äÞëùóç áõôÞ Þñèå ìåôÜ ôç äçìïóßåõóç ìéáò ìõóôéêÞò äéêáóôéêÞò åíôïëÞò ç ïðïßá õðï÷ñåþíåé ôçí áìåñéêáíéêÞ åôáéñåßá ôçëåðéêïéíùíéþí Verizon íá ðáñáäþóåé óôçí Õðçñåóßá ÅèíéêÞò Áóöáëåßáò (NSA), êáôüðéí áéôÞìáôïò ôïõ FBI, ôï óýíïëï ôùí ôçëåöùíéêþí äåäïìÝíùí ôùí óõíäñïìçôþí ôçò áðü ôïí Áðñßëéï ùò ôïí Éïýëéï. Óôï ìåôáîý, áßóèçóç ðñïêÜëåóáí äçìïóéåýìáôá ôùí "Washington Post" êáé "Guardian", ðïõ áíÝöåñáí üôé ç NSA êáé ôï FBI "Ý÷ïõí Üìåóç ðñüóâáóç óôïõò êåíôñéêïýò äéáêïìéóôÝò åííÝá êïñõöáßùí åôáéñåéþí ôïõ äéáäéêôýïõ", ìÝóù åíüò Üêñùò áðüññçôïõ ðñïãñÜììáôïò, ìå ôçí ïíïìáóßá PRISM. Óýìöùíá ìå ôï äçìïóßåõìá ôçò "Post", ìåôáîý ôùí åôáéñåéþí ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé Apple, Facebook, Google, Yahoo êáé Microsoft, ïé ïðïßåò, ùóôüóï, ôï äéÝøåõóáí. Ï ÊëÜðåñ ðñïåéäïðïßçóå üôé ïé äéáññïÝò óôéò äýï åöçìåñßäåò áðåéëïýí ôçí åèíéêÞ áóöÜëåéá. Å.Å.: "Ç Åõñþðç åßíáé ðïëý óçìáíôéêÞ ãéá íá ôçí áöÞóïõìå ìüíï óôç Ãåñìáíßá êáé ôç Ãáëëßá", äÞëùóå ï åõñùðáßïò åðßôñïðïò Ïéêïíïìéêþí êáé Íïìéóìáôéêþí ÕðïèÝóåùí, ¼ëé Ñåí, óå áðÜíôçóç óôçí ðñüóöáôç ðñüôáóç áðü Ðáñßóé êáé Âåñïëßíï ãéá ôçí êáèéÝñùóç åíüò ðñïÝäñïõ "ðëÞñïõò áðáó÷üëçóçò" ãéá ôï Eurogroup, êáèþò êáé óôçí áíôßèåóç ôùí äýï ÷ùñþí óôçí åíßó÷õóç ôùí åîïõóéþí ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, áíáöÝñïíôáò ÷áñáêôçñéóôéêÜ üôé åßíáé óáí íá ðñïóðáèïýí íá "åðáíåöåýñïõí ôïí ôñï÷ü". "Ãéá áõôü ÷ñåéáæüìáóôå ìßá êïéíïôéêÞ ìÝèïäï ðïõ íá êáèéóôÜ ôçí Å.Å. ðåñéåêôéêÞ, Ýôóé þóôå ôá ìéêñÜ êñÜôç - ìÝëç íá ìðïñïýí êáé åêåßíá íá åðçñåÜæïõí ôéò áðïöÜóåéò", ðñüóèåóå. ÇÐÁ: ÊáôÜ 175.000 áõîÞèçêáí ïé íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò ôïí ÌÜéï óôéò ÇÐÁ, ìüëéò ëßãï õøçëüôåñá áðü ôéò åêôéìÞóåéò ôùí ïéêïíïìïëüãùí, ìçí üíôáò Ýôóé óå èÝóç íá ðåßóïõí ôç Federal Reserve íá ðåñéïñßóåé ôç íïìéóìáôéêÞ ôçò ÷áëÜñùóç. ÐáñÜëëçëá, ôï ðïóïóôü ôçò áíåñãßáò áõîÞèçêå óôï 7,6%, áðü 7,5% ôïí Áðñßëéï, üðùò áíáêïßíùóå ôï áìåñéêáíéêü õðïõñãåßï Åñãáóßáò.


8

ÔÑÁÐÅÆÅÓ

Alpha Bank: Ôçí Ôñßôç óôï ×.Á. íÝåò ìåôï÷Ýò êáé warrants Ç óõìðåñéöïñÜ ôçò ìåôï÷Þò èá åßíáé ïäçãüò êáé ãéá ôéò Üëëåò ôñÜðåæåò

Ô

çí Ôñßôç 11 Éïõíßïõ êáé ü÷é ìåèáýñéï ÄåõôÝñá, 10 Éïõíßïõ, èá åéóá÷èïýí ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç ïé 10,388 äéó. ìåôï÷Ýò ôçò Alpha Bank, êáèþò êáé ôá warrants, ðïõ ðñïÞëèáí áðü ôçí áýîçóç êåöáëáßïõ. Ç ôñÜðåæá áíáìÝíåé ïñéóìÝíåò åãêñßóåéò áðü ôéò áñìüäéåò áñ÷Ýò êáé ìÜëëïí áýñéï ÊõñéáêÞ èá õðÜñîåé áíáêïßíùóç áðü ôçí ôñÜðåæá, óýìöùíá ìå åðßóçìç åíçìÝñùóç. Ìå âÜóç ôï áóöõêôéêü ÷ñïíïäéÜãñáììá, ôçí ÄåõôÝñá èá ðéóôùèïýí ïé ìåôï÷Ýò óôïõò äéêáéïý÷ïõò êáé ôçí Ôñßôç èá îåêéíÞóåé ç äéáðñáãìÜôåõóç ôùí íÝùí ìåôï÷þí. Ç ôñÜðåæá óõãêÝíôñùóå 550 åêáô. åõñþ áðü ôçí áýîçóç êåöáëáßïõ, åíþ ç æÞôçóç Ýöèáóå ôï 1,7 äéó. åõñþ êáé Þôáí ìå áíôéêåéìåíéêÜ êñéôÞñéá áðüëõôá åðéôõ÷Þò. Óçìåéþíåôáé üôé ç Alpha Bank, ìåôÜ ôçí åéóáãùãÞ ôùí íÝùí ìåôï÷þí 10,388 äéó., èá äéáèÝôåé óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï 10,922 äéó. êïéíÝò ìåôï÷Ýò ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç. Áí êáé áêüìç äåí õðÜñ÷åé êÜðïéïò ó÷åäéáóìüò, óå åðüìåíç öÜóç ç ôñÜðåæá èá åîåôÜóåé reverse split. Ç ðßåóç ðïõ áóêåßôáé óôçí ìåôï÷Þ åó÷Üôùò åßíáé åîùñáúóìüò

Ç Alpha Bank óõãêÝíôñùóå 550 åêáô. åõñþ áðü ôçí áýîçóç êåöáëáßïõ, åíþ ç æÞôçóç Ýöèáóå ôï 1,7 äéó. åõñþ óå ìéá ôñÜðåæá ðïõ Þäç áðïôéìÜôáé ðïëý ðéï ñåáëéóôéêÜ áðü Üëëåò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò. Ç ôñÝ÷ïõóá êåöáëáéïðïßçóçò ôçò Alpha Bank äéáìïñöþíåôáé óôá 5,6 äéó. åõñþ, åíþ äéáèÝôåé êåöÜëáéá 7,78 äéó. åõñþ. Ôï P/BV äéáìïñöþíåôáé êïíôÜ óôï 0,72 êáé, óýìöùíá êáé ìå ôá åõñùðáúêÜ äåäïìÝíá, åßíáé ïñèïëïãéêÞ áðïôßìçóç, ßóùò ç ðëÝïí ïñèïëïãéêüôåñç óôï åëëçíéêü banking. Óå ó÷Ýóç ìå ôçí Åõñþðç êéíåßôáé óôçí Üíù êëßìáêá ôùí áðïôéìÞóåùí, áëëÜ ìåôáîý ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí åßíáé ç êáëýôåñá áðïôéìçìÝíç.

Ç óõìðåñéöïñÜ ôçò Alpha Bank èá åßíáé îåêÜèáñá ïäçãüò êáé ãéá ôéò Üëëåò ôñÜðåæåò.

Óôéò 29 Éïõíßïõ ç ôáêôéêÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ç ôáêôéêÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò Alpha Bank èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôéò 29 Éïõíßïõ. Ôá èÝìáôá, üðùò áíáöÝñïíôáé óôçí áíáêïßíùóç ôçò ôñÜðåæáò, åßíáé ôá åîÞò: 1. ÕðïâïëÞ ðñïò Ýãêñéóç ôùí åôçóßùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóå-

ùí ôçò 31.12.2012, ìåôÜ ôùí ó÷åôéêþí åêèÝóåùí ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ êáé ôùí ïñêùôþí åëåãêôþí. 2. ÁðáëëáãÞ ôùí ìåëþí ôïõ ä.ó. êáé ôùí ïñêùôþí åëåãêôþí áðü êÜèå åõèýíç. 3. ÅêëïãÞ ïñêùôþí åëåãêôþí, ôáêôéêþí êáé áíáðëçñùìáôéêþí, ãéá ôç äéá÷åéñéóôéêÞ ÷ñÞóç 2013 êáé Ýãêñéóç ôçò áìïéâÞò ôùí. 4. ¸ãêñéóç ôçò áìïéâÞò ôùí ìåëþí ôïõ ä.ó. 5. ¸ãêñéóç ôùí ìÝ÷ñé óÞìåñá åíåñãåéþí, äçëþóåùí êáé äéêáéïðñáîéþí ôùí ìåëþí ôùí ä.ó. ôçò Alpha êáé ôçò ÅìðïñéêÞò, ôùí ðñïóôçèÝíôùí, åíôïëïäü÷ùí êáé ðëçñåîïõóßùí áõôþí, ãéá óêïðïýò ôçò óõã÷ùíåýóåùò ôùí áíùôÝñù ôñáðåæþí, äé' áðïññïöÞóåùò ôçò äåõôÝñáò õðü ôçò ðñþôçò. ÁðáëëáãÞ ôùí õðüøç ðñïóþðùí, ùò êáé ôùí ïñêùôþí åëåãêôþí, áðü êÜèå åõèýíç ðåñß ôç óõã÷þíåõóç. 6. ×ïñÞãçóç áäåßáò, êáô' Üñèñï 23, ðáñ. 1, ôïõ ê.í. 2190/ 1920, óôá ìÝëç ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ êáé ôçò ÃåíéêÞò Äéåõèýíóåùò, êáèþò êáé óå äéåõèõíôÝò, íá ìåôÝ÷ïõí óå äéïéêçôéêÜ óõìâïýëéá Þ óôç äéåýèõíóç åôáéñåéþí, ðïõ åðéäéþêïõí üìïéïõò Þ óõíáöåßò óêïðïýò.

Áíåâáßíåé ï ðÞ÷õò ãéá ôçí áìê ôçò Ðåéñáéþò Åíäåßîåéò ãéá êÜëõøç áðü éäéþôåò ìåôü÷ïõò Ýùò 1,5 äéó. åõñþ Þ 17,8% ôçò óõíïëéêÞò áìê Ýñáí êÜèå ðñïóäïêßáò áðïÐ ôÝëåóáí ïé ðáñïõóéÜóåéò ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò óôï road show óôçí ÍÝá Õüñêç, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ðëáßóéï ôçò ðáñïõóßáóçò ôùí åëëçíéêþí åôáéñåéþí óå äéåèíåßò åðåíäõôÝò. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, áðü ôéò åðáöÝò ðïõ õðÞñîáí ðñïêýðôåé üôé ç óõììåôï÷Þ óôçí áýîçóç êåöáëáßïõ ôùí îÝíùí èá åßíáé ðïëý ìåãÜëç, ßóùò ç ìåãáëýôåñç ðïõ Ý÷åé êáôáãñáöåß óå åëëçíéêÞ ôñÜðåæá ðïõ õëïðïéåß áýîçóç êåöáëáßïõ. Ïé åîåëßîåéò áõôÝò ïäçãïýí óå áíáèåþñçóç ôïõ áñ÷éêïý óôü÷ïõ ãéá ôçí áýîçóç êåöáëáßïõ áðü 1,2 äéó. åõñþ ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôùí éäéùôþí ìåôü÷ùí, óå 1,5 äéó. åõñþ Þ 17,8% ôçò óõíïëéêÞò áýîç-

óçò ðïõ äéáìïñöþíåôáé óôá 8,42 äéó. åõñþ. Íá óçìåéùèåß üôé ç ðëçñïöïñßá ðïõ ðáñïõóßáóå ðñéí åâäïìÜäåò ôï "×", üôé áìåñéêáíéêü fund èá áðïêôÞóåé áîéüëïãï ðïóïóôü óôçí ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò, äåß÷íåé íá åðéâåâáéþíåôáé, êáèþò õðÜñ÷ïõí éó÷õñüôáôåò åíäåßîåéò üôé èá áðïêôÞóåé ôï 1,5% ìå 2% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò ôñÜðåæáò. Õðåíèõìßæåôáé üôé ç áýîçóç êåöáëáßïõ ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò åßíáé ýøïõò 8,42 äéó. åõñþ. Ôá 7,33 äéó. åßíáé ôá áñ÷éêÜ êåöÜëáéá ðïõ åß÷áí ðñïóäéïñéóôåß áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò. Ôá 570 åêáô. ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí "good" ATE êáé ôá 524 åêáô. áðü ôéò 3 êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò óôçí ÅëëÜäá. Ìå âÜóç ôç äéáäéêáóßá ôçò

áýîçóçò êåöáëáßïõ, Ýùò ìåèáýñéï ÄåõôÝñá, 10 Éïõíßïõ, ç ìåôï÷Þ ðáñáìÝíåé åêôüò äéáðñáãìÜôåõóçò ëüãù ôïõ reverse split êáé áðü ôçí Ôñßôç 11 Éïõíßïõ èá îåêéíÞóåé åê íÝïõ ç äéáðñáãìÜôåõóç ãéá ôç ìåôï÷Þ áðü ôçí ïðïßá èá Ý÷åé áðïêïðåß ôï äéêáßùìá óôçí áìê, ôï ïðïßï åðßóçò ôçí ßäéá ìÝñá èá åéóá÷èåß ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç. Ôï äéêáßùìá èá óôáìáôÞóåé íá äéáðñáãìáôåýåôáé óôéò 18 Éïõíßïõ, åíþ ç áýîçóç êåöáëáßïõ èá ïëïêëçñùèåß 25 Éïõíßïõ. Ç ôéìÞ äéÜèåóçò ôùí íÝùí ìåôï÷þí áíÝñ÷åôáé óôï 1,70 åõñþ êáé ïé íÝåò ìåôï÷Ýò èá äéáôåèïýí óå áíáëïãßá 1 ðáëáéÜ ìåôï÷Þ ãéá êÜèå 35,68 íÝåò ìåôï÷Ýò. Èá åêäïèïýí 4,958 äéó. ìåôï÷Ýò, åíþ ìáæß ìå ôéò õöéóôÜìåíåò

114,3 åêáô. ìåôï÷Ýò ìåôÜ ôï reverse split 10 ðáëáéÝò ðñïò 1 íÝá ìåôï÷Þ, ç ôñÜðåæá èá äéáèÝôåé óõíïëéêÜ 5,07 äéó. ìåôï÷Ýò.

Ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá äåí èá ëÜâïõí warrants áðü ôï Ô×Ó Åí ôù ìåôáîý, üðùò áíáêïßíùóå ÷èåò ç ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò, ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá êáé ãåíéêüôåñá, ïé öïñåßò ãåíéêÞò êõâÝñíçóçò äåí èá ëÜâïõí warrants áðü åíäå÷üìåíç óõììåôï÷Þ óôçí áýîçóç êåöáëáßïõ ôçò ôñÜðåæáò, êáèþò äåí åìðßðôïõí óôçí Ýííïéá ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá. Õðåíèõìßæåôáé üôé, üðùò Ý÷åé áíáöåñèåß, äéïñèþèçêå áíÜëïãá ç ó÷åôéêÞ ðñÜîç ôïõ õðïõñãéêïý óõìâïõëßïõ.

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 IOYNIÏÕ 2013 ôïõ ÐÅÔÑÏÕ ËÅÙÔÓÁÊÏÕ p_leotsakos@motorpress.gr

Ôï ìÞíõìá áðü ôï road show óôç ÍÝá Õüñêç - ¸ñ÷ïíôáé ôá hedge funds óôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï - ÅíäéáöÝñïí êáé ãéá ôéò ôñÜðåæåò… ÉêáíïðïéçìÝíïé åìöáíßæïíôáé ïé êïñõöáßïé ôñáðåæßôåò ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí åñãáóéþí ôïõ road show óôç ÍÝá Õüñêç, êáèþò ïé åðáöÝò ðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí Þôáí åðéôõ÷çìÝíåò. ÐáñÞëèáí ðåñßðïõ 3 ÷ñüíéá, üðïõ ïé Ýëëçíåò ôñáðåæßôåò åß÷áí íá äïõí óå road show ôüóïõò îÝíïõò èåóìéêïýò åðåíäõôÝò, íá äåß÷íïõí ôüóï åíäéáöÝñïí ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ôï åëëçíéêü ôñáðåæéêü óýóôçìá. Óôá÷õïëïãþíôáò ôéò ðëçñïöïñßåò ôùí ôñáðåæéôþí ðïõ ðáñåõñÝèçêáí óôéò ðáñïõóéÜóåéò ôçò ÍÝáò Õüñêçò ðñïêýðôïõí ôá åîÞò óõìðåñÜóìáôá. 1) Ôï ãåíéêü åíäéáöÝñïí Þôáí áíôéêåéìåíéêÜ ðïëý ìåãÜëï. Ïé óõíáíôÞóåéò Þôáí åíôõðùóéáêÝò óå üãêï êáé óõììåôï÷Þ. ÃåíéêÜ ìðïñåß íá åéðùèåß üôé ðÞãå áñêåôÜ êáëÜ. 2) Ïé åðåíäõôéêïß ïßêïé ðñïåôïéìÜæïíôáé þóôå áñ÷Ýò Éïõëßïõ íá îåêéíÞóïõí åê íÝïõ ôçí êÜëõøç ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí êáé Üëëùí ìåãÜëùí åëëçíéêþí åôáéñåéþí, åîÝëéîç ðñïöáíþò åíèáññõíôéêÞ. 3) Óå áõôÞ ôçí öÜóç ôï ìåãáëýôåñï åíäéáöÝñïí åðéäåéêíýïõí ôá hedge funds êáé ëéãüôåñï ôá long equity funds. ÅíôõðùóéÜæåé ðÜíôùò ôï ãåãïíüò ðüóá hedge funds Ý÷ïõí äçëþóåé üôé èá óõììåôÜó÷ïõí óôéò áõîÞóåéò êåöáëáßùí ôùí ôñáðåæþí êáé åéäéêÜ óôçò Ðåéñáéþò. 4) Áêüìç êáé óôçí ìéêñÞ Attica Bank öáßíåôáé üôé ôï åíäéáöÝñïí Þôáí æùçñü êáé ðñïêýðôåé üôé îÝíïé åðåíäõôÝò èá ôïðïèåôçèïýí åðéèåôéêÜ. Ïé åêðñüóùðïé ôçò ôñÜðåæáò Þôáí åíèïõóéáóìÝíïé. 5) Ðïëý åíäéáöÝñïõóá ðëçñïöïñßá Þôáí ç áðÜíôçóç ðïõ äüèçêå áðü hedge funds óôï åñþôçìá ôé èá óõìâåß ìå ôéò áðïôéìÞóåéò ôùí ôñáðåæþí. Öáßíåôáé üôé ïé îÝíïé ðïõ äåí èá óõììåôÜó÷ïõí óôéò áõîÞóåéò êåöáëáßïõ èá óõíå÷ßóïõí ôéò áãïñÝò ïñéïèåôþíôáò ôá êáôþôåñá åðßðåäá ôéìþí. Ç ðëçñïöïñßá áõôÞ åßíáé Üêñùò ÷ñÞóéìç ãéáôß áðïäåéêíýåé üôé âñßóêïíôáé óôï ìéêñïóêüðéï ïé áðïôéìÞóåéò. Åðßóçò, ôï ãåãïíüò üôé èá ïñéïèåôÞóïõí ôá ÷áìçëüôåñá åðßðåäá åßíáé åíäåéêôéêü ôùí ðñïèÝóåþí ôïõò, áëëÜ -ðñïóï÷Þ- åßíáé áóáöÝò ôé óçìáßíåé êáôþôåñá åðßðåäá. 6) Áðü Ðåéñáéþò êáé Alpha Bank áëëÜ êáé MIG, ðñïêýðôåé üôé ïé îÝíïé åßíáé áðïöáóéóìÝíïé íá ìðïõí åê íÝïõ óôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï. "Èá õðÜñîåé ìåãÜëç ñïÞ êåöáëáßùí óôçí ÅëëÜäá ôïõò åðüìåíïõò ìÞíåò. Áõôü Þôáí ôï óõìðÝñáóìá ðïõ âãÞêå áðü ôéò ðáñïõóéÜóåéò", ôüíéóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ êïñõöáßïò Ýëëçíáò ôñáðåæßôçò. Ôï road show óôçí ÍÝá Õüñêç ðÞãå êáëÜ êáé áðü åäþ êáé ðÝñá áíáìÝíïíôáé ôá áðïôåëÝóìáôÜ ôïõ...


10 ÁëëáãÞ óôç óýíèåóç ôïõ ä.ó. ôçò ÊáñÜôæç Óôçí åêëïãÞ ôïõ ÁíôùíáêÜêç ÅëåõèÝñéïõ ùò ìç åêôåëåóôéêïý ìÝëïõò ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ, óå áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ðáñáéôçèÝíôïò ìÝëïõò ÄáðïõëÜêç Çëßá, ðñï÷þñçóå ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôçò ÊáñÜôæç. Ç åêëïãÞ ôïõ íÝïõ ìÝëïõò èá õðïâëçèåß ðñïò Ýãêñéóç óôçí ôáêôéêÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò åôáéñåßáò ôçò 8çò Éïõíßïõ.

ÅíáëëáêôéêÝò ðçãÝò ÷ñçìáôïäüôçóçò ãéá ôç íáõôéëßá óôï óõíÝäñéï ôçò PwC Ôéò åíáëëáêôéêÝò ðçãÝò ÷ñçìáôïäüôçóçò ðïõ åßíáé áõôÞ ôç óôéãìÞ äéáèÝóéìåò ãéá ôçí åëëçíéêÞ íáõôéëßá, åîÝôáóå ôï åôÞóéï óõíÝäñéï ôçò PwC ãéá ôç íáõôéëßá ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ãéá ôÝôáñôç óõíå÷üìåíç ÷ñïíéÜ óôïí Íáõôéêü ¼ìéëï ÅëëÜäïò. Óôï óõíÝäñéï ðáñïõóéÜóèçêå ç íÝá ìåëÝôç ôçò PwC ÅëëÜäáò ãéá ôç íáõôéëßá, óýìöùíá ìå ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ïðïßáò ç ðáñáäïóéáêÞ ìïñöÞ ÷ñçìáôïäüôçóçò áðü ôñáðåæéêü äáíåéóìü èá óõíå÷ßóåé íá áíáæçôåßôáé, åíþ ìÝñïò ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò èá ðñïÝëèåé áðü åíáëëáêôéêÝò ðçãÝò êáé êõñßùò áðü åðé÷åéñçìáôéêÜ êåöÜëáéá (private equity). Óýìöùíá ìå ôïí Áéìßëéï Ãéáííüðïõëï, PartnerAssurance Leader ôçò PwC, ç ðëçèþñá ôùí åõñùðáúêþí ôñáðåæþí ìåßùóå ôá íáõôéëéáêÜ ôçò ÷áñôïöõëÜêéá, åíþ ìéêñüò åßíáé ï áñéèìüò ôñáðåæþí ðïõ ðñï÷þñçóå óå áýîçóÞ ôïõò. Åðßóçò áíáöÝñèçêå óôïí êßíäõíï ðïõ õðÜñ÷åé áõôÞ ôç óôéãìÞ óôçí áãïñÜ áíáöïñéêÜ ìå ôá åðéôüêéá LIBOR ôá ïðïßá âÜóåé éóôïñéêüôçôáò âñßóêïíôáé óå ðïëý ÷áìçëÜ åðßðåäá. ÐéèáíÞ áýîçóç ôùí åðéôïêßùí ÷ùñßò ôçí ðáñÜëëçëç áíÜêáìøç ôçò íáõëáãïñÜò èá èÝóåé óå êßíäõíï óçìáíôéêü áñéèìü íáõôéëéáêþí åôáéñåéþí. Ïé ðñïêëÞóåéò ðïõ ìðïñåß íá áíôéìåôùðßóïõí ïé åôáéñåßåò óôçí ðñïóÝëêõóç êåöáëáßùí áðü private equity áíáëýèçêå ìå ëåðôïìÝñåéá óå óõæÞôçóç óå ðÜíåë ðïõ óõììåôåß÷áí ïé ÓôáìÜôçò Ìüëáñçò (ALMA Maritime Limited) êáé Hamish Norton (Oceanbulk Maritime). ÊáôÜ ôç óõæÞôçóç ôÝèçêáí áðüøåéò áðü ðñïóùðéêÝò åìðåéñßåò ôùí óõììåôå÷üíôùí êáé áíáëýèçêáí ïé ðñïêëÞóåéò áëëÜ êáé ôá ðëåïíåêôÞìáôá áðü ôÝôïéïõ åßäïõò óõíåñãáóßåò.

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

Óõññßêíùóç æçìéþí ãéá Olympic Air ôï 2012 Áíáãêáßá ç ëÞøç ìÝôñùí ãéá êåöáëáéáêÞ åíßó÷õóç

Ó

çìáíôéêÞ õðï÷þñçóç êáôÝãñáøáí ïé æçìéÝò ôçò Olympic Air ôçí ðåñáóìÝíç ÷ñïíéÜ äéáìïñöïýìåíåò óôá 8,61 åêáô. åõñþ áðü êáèáñÝò æçìéÝò 37,60 åêáô. åõñþ ôo 2011, äçëáäÞ õðÞñîå ìéá âåëôßùóç ôçò ôÜîåùò ôùí 28,99 åêáô. åõñþ. Óýìöùíá ìå ôïí éóïëïãéóìü ôçò, ôá Ýóïäá ôçò åôáéñåßáò ôïí ðåñáóìÝíï ÷ñüíï ìåéþèçêáí óå 216,32 åêáô. åõñþ, áðü 240,48 åêáô. åõñþ ôï 2011, ðáñïõóéÜæïíôáò ìåßùóç êáôÜ 10% óå ðïóïóôü êáé êáôÜ 24,16 åêáô. åõñþ óå áîßá. Óå üôé áöïñÜ óôá ìåéêôÜ êÝñäç áõôÜ áíÞëèáí óôá 2,05 åêáô. åõñþ, Ýíáíôé æçìéþí 21,13 åêáô. åõñþ ôï 2011 (+23,18 åêáô. åõñþ), åíþ ôá êÝñäç ðñï öüñùí, ôüêùí êáé áðïóâÝóåùí (EBITDA) äéáìïñöþèçêáí óôï ýøïò ôùí 11,56 åêáô. åõñþ, Ýíáíôé æçìéþí 15,47 åêáô. åõñþ ôï 2011. Ïé æçìéÝò ðñï öüñùí êáé ôüêùí (EBIT) äéáìïñöþèçêáí óôï 0,26 åêáô. åõñþ, Ýíáíôé áíôßóôïé÷ùí æçìéþí 25,10 åêáô. åõñþ ôï 2011, åíþ ïé æçìéÝò ðñï öüñùí äéáìïñöþèçêáí óôï ýøïò ôùí 6,82 åêáô. åõñþ, Ýíáíôé áíôßóôïé÷ùí æçìéþí 38,60 åêáô. åõñþ ôï 2011, äçëáäÞ õðÞñîå âåë-

Ôçí áíÜãêç íá åíéó÷õèåß êåöáëáéáêÜ ç Olympic Air åðéóçìáßíåé ï ïñêùôüò åëåãêôÞò, üðùò áíáöÝñåôáé óôéò ïéêïíïìéêÝò ôçò êáôáóôÜóåéò ôßùóç êáôÜ 31,78 åêáô. åõñþ. Ôï óýíïëï ôùí éäßùí êåöáëáßùí ôçò Olympic Air, ç ïðïßá äéåõèýíåôáé áðü ôïí Äéïíýóéï Ìáëáìáôßíá, óôéò 31.12.2012 Þôáí 23,82 åêáô. åõñþ, åðß óõíüëïõ áðáó÷ïëïõìÝíùí êåöáëáßùí 228,88 åêáô. åõñþ, åê ôùí ïðïßùí 125,21 åêáô. åõñþ áöïñïýí äáíåéáêÜ êåöÜëáéá, êáôÜ 89,5% ìáêñïðñüèåóìá. Óçìåéþíåôáé åðßóçò üôé óôá ôÝëç ôïõ 2012 ç Olympic Air áðáó÷ïëïýóå 733 åñãáæïìÝíïõò, Ýíáíôé 939 óôá ôÝëç

ôïõ 2011 (-21,9%) ¼ðùò áíáöÝñåôáé óôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò åôáéñåßáò (ïñêùôüò åëåãêôÞò ëïãéóôÞò Grant Thornton), ïé ìÝôï÷ïß ôçò ðñÝðåé íá áðïöáóßóïõí óôçí ðñïóå÷Þ ãåíéêÞ ôïõò óõíÝëåõóç ôç ëÞøç ìÝôñùí ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ ôçò õðïóôÞñéîç, êáèþò ôá ßäéá êåöÜëáéÜ ôçò õðïëåßðïíôáé ôïõ Þìéóõ ôïõ ìåôï÷éêïý ôçò êåöáëáßïõ êáé ôï óýíïëï ôïõ êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý ôçò åßíáé ìéêñüôåñï áðü ôéò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò ôçò.

Ìåßùóç Ýùò 49% ôùí ôéìþí óå äçìïöéëåßò åëëçíéêïýò ðñïïñéóìïýò

ôéìÝò óôçí ÅëëÜäá ðáñïõóéÜæïõí óçìáíôéêÞ ìåßùóç óå ó÷Ýóç ìå ôïí áíôßóôïé÷ï ìÞíá Ýíá ÷ñüíï ðñéí. Ðôþóç, ðïõ óå êÜðïéåò ðåñéðôþóåéò áããßæåé êáé ôï 49%. Óýìöùíá ìå ôç ìç÷áíÞ áíáæÞôçóçò êáé óýãêñéóçò îåíïäï÷åéáêþí ôéìþí www.trivago.gr áêüìá êáé óå êáôåîï÷Þí äçìïöéëåßò ôïõñéóôéêïýò ðñïïñéóìïýò üðùò ç Ìýêïíïò, ç ÊÝñêõñá êáé ç Óáíôïñßíç. ÓõãêåêñéìÝíá, óôçí Áã. ÃáëÞíç ÊñÞôçò, ç ìÝóç ôéìÞ äéáíõêôÝñåõóçò ãéá äßêëéíï äùìÜôéï ðáñïõóéÜæåôáé ìåéùìÝíç êáôÜ 29% óå ó÷åóç ìå ôïí ßäéï ìÞíá ðÝñõóé (50 åõñþ Ýíáíôé 70 åõñþ ôï 2012), óôá ÁììïõäáñÜ ÊñÞôçò ç ìÝóç ôéìÞ äéáíõêôÝñåõóçò êõìáßíåôáé óôá 61 åõñþ ãéá äßêëéíï äùìÜôéï (ìåßùóç 31%), óôá ×áíéÜ ç ìåßùóç

Åãêñßèçêå åðÝíäõóç ôçò Hellas Solar Invest Ôï "ðñÜóéíï öùò" óå åðÝíäõóç ôçò Hellas Solar Invest Üíáøå ôï õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò. Ç åðÝíäõóç áöïñÜ óôçí åãêáôÜóôáóç åíüò ö/â óôáèìïý 80 KW óôç èÝóç ÊñáóóÜ ôïõ íïìïý Çñáêëåßïõ óõíïëéêÞò åíéó÷õüìåíçò äáðÜíçò ðïóïý 240.000 åõñþ. Ôï ðïóü ôçò åðé÷ïñÞãçóçò áíÝñ÷åôáé óå 40% åðß ôïõ êüóôïõò ôçò åíéó÷õüìåíçò åðÝíäõóçò äçëáäÞ åðé÷ïñÞãçóç ðïóïý 96.000 åõñþ.

Óôéò 11/6 ôï 12ï ÓõíÝäñéï Ïéêïíïìéêþí Äéåõèõíôþí ôçò KPMG

«ÐÝöôïõí» ïé ôéìÝò óôïí ôïõñéóìü Éïýíéïò åßíáé ï êáôåîï÷Þí ìÞÏ íáò ôùí äéáêïðþí ãéá ôçí ðëåïøçößá ôùí Åõñùðáßùí êáé ïé

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 IOYNIOY 2013

ôùí ôéìþí åßíáé ìéêñüôåñç ôçò ôÜîåùò ôïõ 13%. Óôç ×åñóüíçóï ÊñÞôçò ç ìåßùóç ôùí ôéìþí áããßæåé ôï 21% êáé ç ìÝóç ôéìÞ äéáíõêôÝñåõóçò êõìáßíåôáé óôá 60 åõñþ, åíþ áêüìá êáé óôçí Åëïýíôá, ðñïïñéóìü ðïõ ðïëëïß óôáñ ôïõ ×üëéãïõíô åðéëÝãïõí ãéá ôéò äéáêïðÝò ôïõò ïé ôéìÝò ðáñïõóéÜæïõí ìåßùóç óå ó÷Ýóç ìå ôï 2012 ìå ôç ìÝóç ôéìÞ íá äéáìïñöþíåôáé óôá 206 åõñþ (ðïóïóôü ìåßùóçò 17% óå ó÷Ýóç ìå ôïí Éïýíéï 2012). Áêüìá ìåãáëýôåñï ôï ðïóïóôü ìåßùóçò ôùí ôéìþí óôç ÌåãÜëç ¢ììï ÓêéÜèïõ, 42% êáé ôç ìÝóç ôéìÞ äéáíõêôÝñåõóçò íá êáôñáêõëÜ óôá 93 åõñþ êáé óôç ÍÜîï ôï ßäéï ðôùôéêü ìïôßâï, ìå ôç ìÝóç ôéìÞ íá êõìáßíåôáé óôá 41 åõñþ áíÜ äéáíõêôÝñåõóç (11% ìåßùóç), åíþ ôï ÷ïñü ôçò ðôþóçò ôéìþí áêïëïõèåß êáé ôï íçóß ôùí áíÝìùí

(ìåßùóç 8%) ìå ìÝóç ôéìÞ äéáíõêôÝñåõóçò ôá 126 åõñþ. Ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü ìåßùóçò ðáñáôçñåßôáé óôçí ÊåöáëëïíéÜ êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá óôá ËïõñäÜôá, ìå ôç ìÝóç ôéìÞ äéáíõêôÝñåõóçò íá êáôñáêõëÜ óôá 33 åõñþ êáé ôï ðïóïóôü ìåßùóçò ôùí îåíïäï÷åéáêþí ôéìþí íá óêáñöáëþíåé óôï 49% óå ó÷Ýóç ìå ôïí Éïýíéï 2012. Óôéò Ìðåíßôóåò ôçò ÊÝñêõñáò ôï ðïóïóôü ìåßùóçò áããßæåé ôï 25% (ìÝóç ôéìÞ äéáíõêôÝñåõóçò 43 åõñþ Ýíáíôé 57 åõñþ ôïí Éïýíéï ôïõ 2012), óôï ÖçñïóôåöÜíé Óáíôïñßíçò ôï ðïóïóôü ìåßùóçò åßíáé ôçò ôÜîåùò ôïõ 9% (ìÝóç ôéìÞ äéáíõêôÝñåõóçò 192 åõñþ), åíþ óôï Çìåñïâßãëé åí áíôéèÝóåé ìå ôïõò õðüëïéðïõò äçìïöéëåßò ðñïïñéóìïýò ðáñáôçñåßôáé ìéêñÞ áýîçóç ôçò ìÝóçò ôéìÞò äéáíõêôÝñåõóçò 4% óôá 257 åõñþ.

Ôçí "áíéóïññïðßá" óôçí ïðïßá Ý÷ïõí åéóÝëèåé ïé êïéíùíßåò êáé ïé áãïñÝò ìáò, èá ðáñïõóéÜóåé êáé èá áíáëýóåé ï ïéêïíïìïëüãïò Thierry Malleret, óôï 12ï ÓõíÝäñéï Ïéêïíïìéêþí Äéåõèõíôþí ðïõ äéïñãáíþíåé ç KPMG êáé óôï ïðïßï èá åßíáé êåíôñéêüò ïìéëçôÞò. Ôï óõíÝäñéï èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôéò 11 Éïõíßïõ. Ï ê. Malleret èá áíáëýóåé ðáñÜëëçëá ôïõò ôñüðïõò ìå ôïõò ïðïßïõò ïé CFOs, ïé åðé÷åéñçìáôßåò êáé ôá Üëëá áíþôáôá óôåëÝ÷ç åôáéñåéþí ìðïñïýí íá "èùñáêßóïõí" ôïõò ïñãáíéóìïýò ôïõò áðü ôéò áíáðüöåõêôåò áëëáãÝò êáé ôçí áóôÜèåéá ðïõ öÝñíåé ç "íÝá ðñáãìáôéêüôçôá". Ç õðüëïéðç èåìáôïëïãßá ôïõ Óõíåäñßïõ, ðåñéëáìâÜíåé óõæçôÞóåéò, ïìéëßåò, ðáñïõóéÜóåéò êáé áíáëýóåéò ôùí ðéï åðßêáéñùí èåìÜôùí ôçò åëëçíéêÞò áãïñÜò êáé ôùí ôÜóåùí óôçí åõñùðáúêÞ êáé ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá.

Ôï áðïôýðùìá áíáêýêëùóçò ôçò Ìáñéíüðïõëïò Ðåñéóóüôåñåò áðü 33.850 çëåêôñéêÝò ìéêñïóõóêåõÝò, 4.647,90 êéëÜ ìðáôáñéþí, 1.323 ôüíïõò ÷áñôüìáæáò êáé 630 êéëÜ ëáìðôÞñùí, óõãêåíôñþèçêáí ðñïò áíáêýêëùóç áðü ôç Ìáñéíüðïõëïò ôï ðñþôï ôåôñÜìçíï ôïõ Ýôïõò. ÐÝñõóé ç åôáéñåßá áíáêýêëùóå 4.288 ôüíïõò ÷áñôüìáæáò êáé 22.118,90 êéëÜ ìðáôáñéþí. ÖÝôïò, óõíÝ÷éóå ôçí ðñïóðÜèåéÜ áõôÞ, åíþ ðáñÜëëçëá óôéò 5 Éïõíßïõ, ìå áöïñìÞ ôçí ðáãêüóìéá çìÝñá ðåñéâÜëëïíôïò, õëïðïßçóå óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÅÅÁÁ, äñÜóåéò åíçìÝñùóçò êáé åõáéóèçôïðïßçóçò ôïõ êïéíïý, áíáöïñéêÜ ìå ôá ïöÝëç ôçò áíáêýêëùóçò óõóêåõáóéþí óôïõò ìðëå êÜäïõò, óå 5 êáôáóôÞìáôÜ ôçò åôáéñåßáò óôçí ÁèÞíá.


ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

ÕðåñôåôñáðëáóéÜóôçêáí ôá êÝñäç ôçò Mars Hellas ôï 2012 Óôï ýøïò ôùí 2,20 åêáô. åõñþ áíÞëèáí ðÝñõóé ôá êÝñäç ðñï öüñùí ôçò Mars Hellas, ôá ïðïßá õðåñôåôñáðëáóéÜóôçêáí óå ó÷Ýóç ìå ôï 2011, üðïõ åß÷áí äéáìïñöùèåß óôï 0,47 åêáô. åõñþ. ÌåôÜ ôçí áöáßñåóç ôùí öüñùí ôçò ÷ñÞóçò ôá êáèáñÜ êÝñäç ôçò Þôáí 1,62 åêáô. åõñþ, Ýíáíôé áíôßóôïé÷ùí êåñäþí 0,22 åêáô. åõñþ ôï 2011, áõîçìÝíá êáôÜ 6,4 öïñÝò. Åí áíôéèÝóåé ìå ôá êÝñäç ïé ðùëÞóåéò ôçò åôáéñåßáò ðåñéïñßóôçêáí ôï 2012 óå 38,56 åêáô. åõñþ, áðü 42,57 åêáô. åõñþ ôï 2011, ðáñïõóéÜæïíôáò ìåßùóç êáôÜ 9,4%. Óçìåéþíåôáé üôé ôï óýíïëï ôùí áðáó÷ïëïõìÝíùí êåöáëáßùí ôçò åðé÷åßñçóçò, ðïõ éäñýèçêå óôçí ÁèÞíá ðñéí áðü ôñåéò êáé ðëÝïí äåêáåôßåò, áíåñ÷üôáí óôá ôÝëç ôïõ 2012 óå 19,12 åêáô. åõñþ, åê ôùí ïðïßùí ôá 3,79 åêáô. åõñþ Þôáí ßäéá êåöÜëáéá. Óôïí áìåñéêáíéêü üìéëï ç åôáéñåßá äéáèÝôåé ìÝñéóìá 1,70 åêáô. åõñþ áðü ôá êÝñäç ôïõ 2012 êáé ðñïçãïýìåíùí åôþí.

«ÂïõëéÜæåé» óôéò æçìéÝò ïé ÓÅÊÁÐ "ÓêéÜ ôïõ åõáôïý ôçò" Ý÷åé êáôáíôÞóåé ç óåññáúêÞ êáðíïâéïìç÷áíßá ïé æçìéÝò ôçò ïðïßåò Ý÷ïõí åêôïîåõèåß, ìå ôéò ðùëÞóåéò ôçò íá êáôáãñÜöïõí åëåýèåñç ðôþóç. Áðüññïéá áõôþí åßíáé ç áäõíáìßá êáíïíéêÞò ðáñáãùãéêÞò êáé åìðïñéêÞò ëåéôïõñãßáò, åëëåßøåé êåöáëáßùí, óå óõíäõáóìü ìå ôçí ðôþóç ôçò åã÷þñéáò æÞôçóçò ôóéãÜñùí êáé ôçí ðåñáéôÝñù éó÷õñïðïßçóç ôùí óçìÜôùí ðïëõåèíéêþí ïßêùí êáðíïý óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ. Óýìöùíá ìå ôïí åíïðïéçìÝíï éóïëïãéóìü ôçò, ïé ðùëÞóåéò ôçò ôçí ðåñáóìÝíç ÷ñïíéÜ óõññéêíþèçêáí óôá 19,04 åêáô. åõñþ, áðü 29,53 åêáô. åõñþ ôï 2011 ðáñïõóéÜæïíôáò ìåßùóç êáôÜ 35,5%. Óå üôé áöïñÜ óôá áðïôåëÝóìáôá ç åôáéñåßá åìöÜíéóå áñíçôéêÜ EBITDA 8,19 åêáô. åõñþ, Ýíáíôé æçìéþí 7,03 åêáô. åõñþ ôï 2011, åíþ ïé æçìéÝò ðñï öüñùí áíÞëèáí óôá 25,19 åêáô. åõñþ áðü æçìéÝò 15,40 åêáô. åõñþ ôï 2011.

Cyta: Áýîçóç ôæßñïõ êáé ëåéôïõñãéêÜ êÝñäç Ôï ä' ôñßìçíï ôïõ 2012 - Óôü÷ïò åßóïäïò óôçí êéíçôÞ ôçëåöùíßá

Ð

áñÜ ôï äõóìåíÝò ïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí ðïõ åðéêñáôåß óôç ÷þñá, ç Cyta ÅëëÜäïò, èõãáôñéêÞ ôïõ Åèíéêïý Ïñãáíéóìïý Ôçëåðéêïéíùíéþí Êýðñïõ ôï 2012, äéáôÞñçóå õøçëü ñõèìü áíÜðôõîçò. Åéäéêüôåñá, ï êýêëïò åñãáóéþí ôçò åôáéñåßáò êáôÝãñáøå áýîçóç 63% êáé áíÞëèå óôá 90,6 åêáô. åõñþ áðü 55,45 åêáô. åõñþ ôï 2011, åíþ êáôáãñÜöçêå êáé áýîçóç ôçò ðåëáôåéáêÞò ôçò âÜóçò, êáôÜ 25%, ìå ôïí áñéèìü ôùí åíåñãþí ðåëáôþí íá äéáìïñöþíåôáé áðü 237.204 ôçí 1.1.2012 óå 296.607 ôçí 01.01.2013. ÁíïäéêÜ êéíÞèçêå êáé ôï ìåéêôü êÝñäïò, ôï ïðïßï áíÞëèå óôá 26,432 åêáô. åõñþ (ðïóïóôü 29% åðß ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí), Ýíáíôé ìåéêôïý êÝñäïõò 4,428 åêáô. åõñþ (ðïóïóôü 8% åðß ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí) ãéá ôç ÷ñÞóç ôïõ 2011, åíþ ïé æçìéÝò ôçò ìåéþèçêáí óôá 20,503 åêáô. åõñþ áðü 34,385 åêáô. åõñþ ðïõ Þôáí ôï 2011. Áîßæåé åðßóçò íá áíáöÝñïõìå üôé óçìáíôéêÞ Þôáí êáé ç áýîçóç ôïõ áíèñùðßíïõ äõíáìéêïý ôçò êáôÜ 12,79% óõãêñéôéêÜ ìå ôï 2011, åíþ êáôåãñÜöç êáé ìåßùóç åîüäùí äéïßêçóçò åðß ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí (áðü 32% ôï 2011 óå 23% ôï 2012) êáé äéÜèåóçò åðß ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí (áðü 23% ôï 2011 óå 16% ôï 2012). Ó÷ïëéÜæïíôáò ôá ïéêïíïìéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôçò åôáéñåßáò ãéá ôï 2012, ï ãåíéêüò äéåõèõíôÞò ôçò Cyta ÅëëÜäïò, ×ñßóôïò Ëéìíáôßôçò, áíÝöåñå: "Óå ìéá åîáéñåôéêÜ äý-

Ç Cyta ÅëëÜäïò îåêßíçóå ôçí åìðïñéêÞ ôçò äñáóôçñéüôçôá óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ ìÝóá óôçí êñßóç êáé êáôÜöåñå óå ëéãüôåñï áðü ðÝíôå ÷ñüíéá íá åìöáíßóåé ëåéôïõñãéêÜ êÝñäç óêïëç ïéêïíïìéêÞ ÷ñïíéÜ ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ðáñÜ ôç óõíå÷éæüìåíç ïéêïíïìéêÞ êñßóç, ç Cyta ÅëëÜäïò êáôÜöåñå íá äéáôçñÞóåé ôçí ðñþôç èÝóç ðáíåëëáäéêÜ óå êáèáñÞ áýîçóç Ðåëáôþí ôï 2012 ìåôáîý üëùí ôùí ôçëåðéêïéíùíéáêþí ðáñü÷ùí, êáôáêôþíôáò ìåñßäéï áãïñÜò ðïõ îåðåñíÜ ôï 10% óôï óõíïëéêü ìåñßäéï ôçò áãïñÜò ôùí åõñõæùíéêþí óõíäÝóåùí ôçò ÷þñáò. ÐáñÜëëçëá, êáôÜöåñå íá áõîÞóåé ôïí êýêëï åñãáóéþí ôçò óõãêñéôéêÜ ìå ôï 2011 êáôÜ 63%, ìåéþíïíôáò óôáèåñÜ ôéò æçìéÝò ôçò, êáôÜ 40,37% óå ó÷Ýóç ìå ôï ðñïçãïýìåíï Ýôïò. Åßíáé âÝâáéï üôé ï Ïñãáíéóìüò èá óõíå÷ßóåé íá ðñïâáßíåé êáé óôï ìÝëëïí óå üëåò ôéò áðáéôïýìåíåò åíÝñãåéåò, þóôå ç Cyta íá ðáñáìåßíåé ìéá õãéÞò êáé óõíå÷þò áíáðôõóóüìåíç åôáéñåßá óôïí êëÜäï óôçí ÅëëÜäá".

Áîßæåé íá áíáöåñèåß üôé ç Cyta ÅëëÜäïò, ç ïðïßá îåêßíçóå ôçí åìðïñéêÞ ôçò äñáóôçñéüôçôá óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ ìÝóá óôçí êñßóç, Ý÷åé êáôáöÝñåé óå ëéãüôåñï áðü 5 ÷ñüíéá åìðïñéêÞò ëåéôïõñãßáò íá ìðåé ôï ä' ôñßìçíï ôïõ 2012 óå ôñï÷éÜ ëåéôïõñãéêÞò êåñäïöïñßáò, áðïêôþíôáò Ýôóé óçìáíôéêü ðëåïíÝêôçìá óôçí áíôéìåôþðéóç ôùí áíôßîïùí óõíèçêþí óôç ÷þñá êáé åîáóöáëßæïíôáò ôç óõíÝ÷éóç ôçò áíÜðôõîÞò ôçò. Õðåíèõìßæåôáé üôé âáóéêüò óôü÷ïò ôçò Cyta ÅëëÜäïò ãéá ôï 2013 ðáñáìÝíåé êáé ç åßóïäüò ôçò óôïí ôïìÝá ôçò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò ìÝóù ôïõ ìïíôÝëïõ Åéêïíéêïý Ðáñü÷ïõ MVNO (Mobile Virtual Network Operator), åîåôÜæïíôáò ôï ëáíóÜñéóìá íÝùí, óõíäõáóìÝíùí êáéíïôüìùí õðçñåóéþí êéíçôÞò êáé óôáèåñÞò.

Ðôþóç óôçí ðáñáãùãÞ áóöáëßóôñùí ÊáôÜ 12% óôï ðñþôï 4ìçíï - Åíäåßîåéò óôáèåñïðïßçóçò óôçí áãïñÜ ôùôéêÜ óõíÝ÷éóå íá êéíåßôáé ç Ð ðáñáãùãÞ áóöáëßóôñùí ôï ðñþôï ôåôñÜìçíï ôïõ Ýôïõò ùóôüóï, ç áãïñÜ äåß÷íåé óçìÜäéá óôáèåñüôçôáò. Åéäéêüôåñá êáé ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá, ç ðáñáãùãÞ ãéá ôï óýíïëï ôçò áóöáëéóôéêÞò áãïñÜò õðï÷þñçóå êáôÜ 12,2% ôï ðñþôï öåôéíü ôåôñÜìçíï, üôáí ç áíôßóôïé÷ç ðôþóç Þôáí 13,3% óôï ðñþôï ôñßìçíï, 14,1% ôï ðñþôï äßìçíï êáé 21,5% ôïí ÉáíïõÜñéï. Ç óôáäéáêÞ êÜëõøç ôçò äéáöïñÜò ðáñáôçñåßôáé ôüóï óôïí êëÜäï æùÞò (-22,3% ôï ôåôñÜìçíï) ü-

óï êáé óôïí êëÜäï æçìéþí (-4,2% ìå ôïí õðïêëÜäï ôçò áóôéêÞò åõèýíçò áõôïêéíÞôùí íá õðï÷ùñåß êáôÜ 6,9%). Óçìåéþíåôáé üôé óçìáíôéêü ðïóïóôü ôçò õðï÷þñçóçò ôçò öåôéíÞò ðáñáãùãÞò ïöåßëåôáé, êõñßùò óôç ìåßùóç ôïõ êéíäýíïõ åîüäïõ ôçò ÷þñáò áðü ôç æþíç ôïõ åõñþ, ìå áðïôÝëåóìá íá ìåéùèåß êáôÜ 62,3% ôá åðåíäõôéêÜ óõìâüëáéá (ïé ðåñõóéíÝò ôïðïèåôÞóåéò áöïñïýóáí êõñßùò ðñïúüíôá åîùôåñéêïý). Åðßóçò óôéò ìåéþóåéò ôéìïëïãßùí ôüóï óôïí

êëÜäï ôùí áõôïêéíÞôùí, üóï êáé óå Üëëïõò êëÜäïõò. ÁëëÜ êáé óôçí ðñïóðÜèåéåò ôùí åðé÷åéñÞóåùí íá ðåñéêüøïõí äáðÜíåò áêüìç êáé ìÝóá áðü ôéò ðåñéêïðÝò óõíôáîéïäïôéêþí ðñïãñáììÜôùí ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõò (-30,2% óôá ïìáäéêÜ áóöáëéóôéêÜ óõìâüëáéá). Áîßæåé ôÝëïò íá áíáöÝñïõìå üôé ôï ðñþôï öåôéíü ôåôñÜìçíï ðáñáôçñåßôáé Üíïäïò óôá óõìâüëáéá õãåßáò êáôÜ 18,5%, ëüãù ôùí äñáóôéêþí ðåñéêïðþí äáðáíþí áðü ôï êñáôéêü óýóôçìá õãåßáò.

11 Ðñïò áìê Ýùò 30 åêáô. êáé ïìïëïãéáêü Ýùò 10 åêáô. ç Audiovisual Ôçí áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý ôçò êåöáëáßïõ Ýùò 30 åêáô. åõñþ êáé ôç óýíáøç ïìïëïãéáêþí äáíåßùí Ýùò 10 åêáô. åõñþ êáëåßôáé íá áðïöáóßóåé ìåôáîý ôùí Üëëùí ç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôçò Audio Visual óôéò 28 Éïõíßïõ. Åéäéêüôåñá, óôá èÝìáôá åßíáé ç ðáñï÷Þ ó÷åôéêÞò åãêñßóåùò êáé åîïõóéïäïôÞóåùò ðñïò ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôçò åôáéñåßáò, ãéá ôçí óýíáøç ïìïëïãéáêþí äáíåßùí ìÝ÷ñé ðïóïý ôùí 10 åêáô. åõñþ, êáèþò êáé ãéá ôçí ñýèìéóç Þ/êáé ôçí áíáäéïñãÜíùóç õöéóôáìÝíùí äáíåéáêþí õðï÷ñåþóåùí ðÜóçò öýóåùò. Åðßóçò, óôá èÝìáôá åßíáé êáé ç áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò åôáéñåßáò ãéá Üíôëçóç êåöáëáßùí ìÝ÷ñé ðïóïý 30 åêáô. åõñþ ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí êáé Ýêäïóç íÝùí ìåôï÷þí êáé ðáñï÷Þ åîïõóéïäüôçóçò óôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôçò åôáéñåßáò ðñïêåéìÝíïõ íá êáèïñßóåé ôçí ôéìÞ äéÜèåóçò ôùí íÝùí ìåôï÷þí êáé íá åîåéäéêåýóåé ôïõ üñïõò ôçò ùò Üíù áýîçóçò ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ.

Óôï 8,731% ôï ðïóïóôü ôïõ Ê. ÄçìçôñéÜäç óôçí Intracom Óôï 8,731% êáôÞëèå ôï ðïóïóôü äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ðïõ êáôÝ÷åé ï Êùíóôáíôßíïò ÄçìçôñéÜäçò, óôçí Intracom Holdings ìåôÜ áðü åîù÷ñçìáôéóôçñéáêÞ óõíáëëáãÞ (ìåôáâßâáóç ëüãù ãïíéêÞò ðáñï÷Þò, äõíÜìåé ôïõ áðü 03.06.2013 Éäéùôéêïý Óõìöùíçôéêïý) áðü 11,697% ðïõ êáôåß÷å.

Ðñïò Ýêäïóç ïìïëïãéáêþí Ýùò 34,5 åêáô. ç Revoil Ôçí Ýêäïóç êïéíïý ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ Ýùò 4,5 åêáô. åõñþ êáé ôçí Ýêäïóç êïéíïðñáêôéêïý ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ Ýùò 30 åêáô. åõñþ êáëåßôáé ìåôáîý Üëëùí íá áðïöáóßóåé ç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôçò Revoil óôéò 28 Éïõíßïõ. ÓõãêåêñéìÝíá, óôá èÝìáôá ôçò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò åßíáé ç Ýêäïóç êïéíïý ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ Ýùò ðïóïý 4,5 åêáô. åõñþ ãéá ôçí õëïðïßçóç åðåíäõôéêþí ó÷åäßùí êáèþò êáé ç Ýêäïóç êïéíïðñáêôéêïý ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ Ýùò ðïóïý 30 åêáô. åõñþ ãéá ôçí áíá÷ñçìáôïäüôçóç õöéóôÜìåíïõ ôñáðåæéêïý äáíåéóìïý.


12

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

Äåßê ôåò Ãåíéêüò Äåßêôçò Ôéìþí ×.Á.

7/6/2013

Ä%

% áðü 31.12.2012

986,05

0,93

8,61

ÁËÖÁ

7.310.481

ÅÔÅ

3.651.349

ÌÉÃ

1.360.169

FTSE/×.Á. Large Cap

335,30

1,20

8,27

FTSE/×.Á.-×.Á.Ê. Ôñáðåæéêüò Äåßêôçò

146,94

-2,59

-12,99

-0,33

-4,08

Äåßêôçò Ôéìþí Ìåóáßáò - ÌéêñÞò Êåöáëáéïð. ×.Á. 3.007,01

Ìåôï÷Þ

ÔåìÜ÷éá

ÅÕÑÙÂ

866.922

ÏÔÅ

722.954

ÄÉÏÍ

646.129

Å×ÁÅ

478.372

FTSE/×.Á. Mid Cap

1.156,85

0,31

2,09

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò Plus

1.324,55

0,99

6,19

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò

1.381,03

1,57

11,18

ÏÐÁÐ

469.566

FTSE/×.Á. Mid - Small Cap Èåìåëéùäþí Ìåãåèþí

1.192,85

-1,15

-3,72

ÁÑÁÉÃ

408.118

FTSE/×.Á. Äåßêôçò ÁãïñÜò

795,23

1,16

7,84

ÄÑÏÌÅ

270.939

Åëëçíéêüò Äåßêôçò Mid - Small Cap

943,90

1,33

7,66

Ìåôï÷Þ

Áîßá

Äåßêôçò ¼ëùí ôùí Måôï÷þí ×.Á.

261,64

-0,06

10,55

ÅÔÅ

15.843.474,86

ÏÔÅ

4.834.212,96

ÁËÖÁ

3.871.016,21

ÏÐÁÐ

3.274.419,33

Å×ÁÅ

2.940.476,54

Êëáäéêïß Äåßêôåò Äåßê ôåò FTSE/×.Á. ÔñÜðåæåò

7/6/2013

Ä%

% áðü 31.12.2012

194,15

-2,58

-14,20

FTSE/×.Á. ÁóöÜëåéåò

1.432,99

3,03

-5,56

FTSE/×.Á. ×ñçìáôïïéêïíïìéêÝò Õðçñåóßåò

1.367,23

-0,10

3,66

FTSE/×.Á. Âéïìç÷áíéêÜ Ðñïúüíôá - Õðçñåóßåò

3.422,04

2,48

5,27

FTSE/×.Á. Åìðüñéï

2.446,69

5,56

33,73

FTSE/×.Á. Áêßíçôçò Ðåñéïõóßáò

1.744,86

0,00

17,03

FTSE/×.Á. ÐñïóùðéêÜ - ÏéêéáêÜ Ðñïúüíôá

3.927,07

1,58

25,77

FTSE/×.Á. Ôñüöéìá - ÐïôÜ

7.860,92

3,29

18,07

ÄÅÇ

1.569.096,03

ÁÑÁÉÃ

1.224.297,28

ÌÏÇ

1.157.104,99

ÅËÐÅ

887.632,36

ÌÕÔÉË

692.327,60

Ìåôï÷Þ

TéìÞ

Äéáêýìáíóç

ÐÑÄ

0,088

47,37

ÁÔÔÉÊÁ

0,292

39,53

ÔÇËÅÔ

0,254

36,21

ÄÏÕÑÏ

0,160

24,82

ÄÑÏÌÅ

0,442

20,19

0,236

18,98

2.422,31

2,30

4,25

FTSE/×.Á. ÊáôáóêåõÝò - ÕëéêÜ

1.823,42

0,98

-0,69

FTSE/×.Á. ÐåôñÝëáéï - ÁÝñéï

2.738,76

1,57

-2,65

FTSE/×.Á. ×çìéêÜ

6.189,13

-1,78

2,82

FTSE/×.Á. ÌÝóá ÅíçìÝñùóçò

1.713,83

0,00

136,74

FTSE/×.Á. Ôáîßäéá - Áíáøõ÷Þ

1.266,71

1,81

25,49

ÍÁÕÔ

740,82

3,37

-0,19

ÌÏ×Ë

1,720

18,29

FTSE/×.Á. Ôçëåðéêïéíùíßåò

1.844,22

0,30

31,37

ÓÐÕÑ

0,305

17,70

FTSE/×.Á. Õðçñåóßåò ÊïéíÞò ÙöÝëåéáò

2.874,42

2,77

25,64

ÓÅËÏ

0,215

17,65

236,06

-1,33

-15,87

ÁÔÔÉÊ

0,045

17,50

FTSE/×.Á. Õãåßá

áðþëåéåò êáôÝãñáöå, ÷èåò, ôï åõÌ éêñÝò ñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, êáèþò ìéá Ýê-

èåóç ãéá ôçí áãïñÜ åñãáóßáò ôùí ÇÐÁ, áí êáé ìåôñéïðáèÞò, ðñïóÝöåñå êÜðïéåò åíäåßîåéò "õãéïýò" áíÜêáìøçò ôçò áìåñéêáíéêÞò ïéêïíïìßáò, ðñïóöÝñïíôáò óôÞñéîç óôï áìåñéêáíéêü íüìéóìá. Åéäéêüôåñá, ôá óôïé÷åßá ôïõ áìåñéêáíéêïý õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò Ýäåéîáí üôé ôïí ÌÜéï õðÞñîáí 175.000 íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò, áðïôåëþíôáò Ýíáí ëïãéêü ñõèìü äçìéïõñãßáò èÝóåùí åñãáóßáò, ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ïé ìÝóåò åêôéìÞóåéò ôùí áíáëõôþí Þôáí ìüëéò ÷áìçëüôåñåò, óôéò 170.000 èÝóåéò. ¸ôóé, ôï åõñþ êáôÝãñáöå áðþëåéåò ôçò ôÜîåùò ôïõ 0,20% Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, ìå ôç ìåôáîý ôïõò éóïôéìßá íá äéáìïñöþíåôáé óôï 1,3219 äïë., åíþ íùñßôåñá, óôïí áðüç÷ï ôùí óôïé÷åßùí ãéá ôçí áðáó÷üëçóç óôéò ÇÐÁ, åß÷å õðï÷ùñÞóåé êÜôù ôïõ 1,32 äïë. Ôçí ÐÝìðôç, ôï êïéíü åõñùðáúêü íüìéóìá åß÷å áíÝëèåé óôï 1,3306 äïë., ôï õøçëüôåñï åðßðåäü ôïõ óå äéÜóôçìá Üíù ôùí ôñéþí ìçíþí, êá-

Måãáëýôåñåò ÄéáêõìÜíóåéò

FTSE/×.Á. Ðñþôåò ¾ëåò

FTSE/×.Á. Ôå÷íïëïãßá

ÁíÝêáìøå ôï äïë. Ýíáíôé ôïõ åõñþ

Måãáëýôåñåò ÓõíáëëáãÝò

Äåßêôåò X.A.

×ñ/êÞ áîßá

Êëåßóéìï Ìåô. % ÔéìÞ

èþò ï ðñüåäñïò ôçò ÅÊÔ, ÌÜñéï ÍôñÜãêé, äåí Ýäùóå åíäåßîåéò ãéá ìéá åðéêåßìåíç ðåñáéôÝñù íïìéóìáôéêÞ ÷áëÜñùóç. ÐáñÜ ôéò ÷èåóéíÝò áðþëåéåò, ôï åõñþ üäåõå óôï íá êëåßóåé ôçí åâäïìÜäá ìå êÝñäç ôçò ôÜîåùò ôïõ 1,8% Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, åðßðåäï ðïõ áðïôåëåß ôçí êáëýôåñç åâäïìáäéáßá ôïõ áðüäïóç áðü ôá ìÝóá ôïõ Éáíïõáñßïõ. Áðü ôçí Üëëç, ôï åõñþ êáôÝãñáöå êÝñäç óå ó÷Ýóç ìå ôï ãéåí, óçìåéþíïíôáò Üíïäï ôçò ôÜîåùò ôïõ 0,33% êáé áíåñ÷üìåíï óôá 128,88 ãéåí, åíþ åíéó÷õüôáí êáôÜ 0,26% Ýíáíôé ôçò ëßñáò Áããëßáò, óôéò 85,12 ðÝíåò.

Éóïôéìßåò Åõñþ NOMIÓÌÁ

ÁÃÏÑÁ (ÅÕÑÙ)

ÐÙËÇÓÇ (ÅÕÑÙ)

ÄïëÜñéï ÇÐÁ - USD Ëßñá Áããëßáò/Óêùô./Âüñ. Éñëáíäßáò - GBP Êïñþíá Äáíßáò - DKK Êïñþíá Óïõçäßáò - SEK ÖñÜããï Åëâåôéêü - CHF ÄïëÜñéï ÊáíáäÜ - CAD ÄïëÜñéï Áõóôñáëßáò - AUD Ãéåí Éáðùíßáò (100 ìïí.) (100 Units) - JPY Êïñþíá Íïñâçãßáò - NOK

1,34589 0,86407 7,56764 8,82157 1,24571 1,37715 1,41349 128,71215 7,74496

1,30611 0,83853 7,34396 8,56083 1,20889 1,33645 1,37171 124,90785 7,51604 ÐçãÞ: ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá

Ôop 10 Áðüäïóçò

Ìåãáëýôåñç ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Áîßá Måôï÷Þ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

Áîßá óõí/ãþí

ÔåìÜ÷éá

ÐñÜîåéò

×áì. ôéìÞ Ýôïõò

Õø. ôéìÞ Ýôïõò

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

Ä%

Bottom 10 Áðüäïóçò

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

Ä%

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

1. ÅÔÅ

10.258.244.054,32

-3,39

4,28

15.843.474,86

3.651.349

7.145

1,83

9,87

ÐÅÑÓ

0,21 19,77

440

1

93,28

ÔÆÊÁ

1,09 -28,29

130

3

140,9

2. ÐÅÉÑ

8.674.091.192,79

0,00

1,71

-

-

-

1,07

6,30

ÁÁÁÊ

3,06 19,53

10

3

30,6

ÍÁÊÁÓ

0,51 -27,43

30

4

15,03

ÄÏÕÑÏ

0,16 16,79

80

3

12,78

ÄÉÏÍ

0,10 -25,00 646.129

290

64.932,21

ÐÑÄ

0,09 15,79

47.587

12

4.071,79

ÊÁÈÇ

0,53 -19,94

70

7

37,38

ÁÔÔÉÊ

0,05 12,50

3.134

8

140,3

ÁÈÇÍÁ

0,18 -19,91

70

1

12,67

3. ÅÅÅÊ

7.441.036.192,10

0,00

20,30

-

-

-

16,84

22,97

4. ÁËÖÁ

5.668.988.220,23

-3,89

0,52

3.871.016,21

7.310.481

2.576

0,16

0,70

5. ÏÔÅ

3.284.007.606,30

0,30

6,70

4.834.212,96

722.954

1.015

4,26

7,80

6. ÏÐÁÐ

2.236.190.000

2,19

7,01

3.274.419,33

469.566

1.078

5,49

8,27

7. ÅËÐÅ

2.209.742.387,55

0,84

7,23

887.632,36

122.990

504

6,66

9,30

8. ÄÅÇ

1.865.280.000

3,21

8,04

1.569.096,03

198.147

490

4,55

8,49

ÌÐÔÊ

0,63 10,00

5

1

3,14

ÐÇÃÁÓ

0,20 -19,75

129

8

25,16

9. ÔÉÔÊ

1.003.367.655,36

0,15

13,02

683.540,55

52.562

308

11,31

15,60

ÍÁÕÐ

0,31

9,96

10

1

3,09

ÂÉÏÔ

0,13 -17,76

690

1

86,25

10. ÌÐÅËÁ

987.959.537,60

1,74

7,60

223.785,78

29.423

210

4,85

8,70

11. ÌÏÇ

880.724.691

2,45

7,95

1.157.104,99

150.575

316

7,02

9,37

ÍÁÕÔ

0,24

9,26

2.010

6

396,32

ÓÐÉÍÔ

0,04 -16,67

40

1

1,6

12. ÂÉÏ×Ê

839.785.923,11

0,72

4,21

363.834,68

86.577

338

3,06

5,70

ÐÁÑÍ

0,39

8,40

25.130

77

9.462,69

ÓÅËÏ

0,22 -15,69 13.202

17

2.839,93

13. ÅÕÄÁÐ

634.740.000

1,53

5,96

94.952,30

16.227

186

-

-

14. ÌÅÔÊ

581.327.214

5,77

11,19

242.114,56

22.918

293

9,00

12,78

ÇÏË

0,33

6,45

490

2

161,7

ÁÍÅÐÏ

0,35 -12,50

1

495,25

15. ÌÕÔÉË

560.026.978,98

3,01

4,79

692.327,60

147.508

658

3,38

5,65

16. ÃÔÅ

468.690.436,06

0,00

6,86

802,62

117

13

5,40

7,20

17. ÏËÐ

441.000.000

5,19

17,64

188.513,68

10.807

142

14,59

21,68

18. ÊÁÑÅË

414.000.000

0,00 150,00

-

-

-

110,00

162,50

19. Å×ÁÅ

399.401.919,93

0,16

6,11

2.940.476,54

478.372

685

3,75

6,97

20. ÅËËÁÊÔÙÑ

389.402.888,60

3,77

2,20

301.695

140.502

280

1,36

2,50

ÐáêÝôá Måôï÷Þ

ÔéìÞ

¼ãêïò

Ôæßñïò

Å×ÁÅ ÁÑÁÉà ÌÏÇ ÁËÖÁ

6,15 3,00 7,64 0,582

141.400 400.000 111.714 951.895

869.610,00 1.200.000,00 853.494,96 554.002,89

1.415


Ã.Ä. 986,05

0,93% ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

XÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

in ÄÅÇ: ¸óðåõóå íá åêìåôáëëåõôåß ôçí ðñïóðÜèåéá óõíïëéêÞò áíôßäñáóçò áðü ôá ìç ôñáðåæéêÜ blue chips êáé óõíÝ÷éóå ôéò áíïäéêÝò ôçò äéáäñïìÝò ðñïò ôá 8 åõñþ, äßíïíôáò êáëÞ áíôßäñáóç óôï +3,21%. • Ìå óõíáëëáãÝò ìÝôñéåò óôá 198.000 ôåì., Ýêëåéóå óôá 8,04 åõñþ. ÏÐÁÐ: ÅðéóôñïöÞ óôá ðñï 7çìÝñïõ åðßðåäá ôùí 7 åõñþ, ìå ôçí ðñïóöïñÜ ðñïò ôá 6,80 åõñþ íá äåß÷íåé ðåñéïñéóìÝíç åðéôñÝðïíôáò ôçí áíïäéêÞ ôïõ êßíçóç óôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí óõíáëëáãþí. • ÊñÜôçóå êáëÜ Ýùò ôçí ëÞîç, ôåñìáôßæïíôáò óôá êïíôÜ óôá õøçëÜ çìÝñáò… óôá 7,01 åõñþ, ìå +2,19% ìåôÜ áðü óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 469.500 ôåì. Áðïôßìçóç óôá 2,23 äéó. åõñþ. ÄÑÏÌÅ: Äåí ìðïñåß íá ðåñÜóåé áðáñáôÞñçôï ïýôå ôï 3Þìåñï áíïäéêü óåñß… ïýôå êáé ïé õøçëÝò óõíáëëáãÝò ÷èåò ðïõ Ýöèáóáí ôá 271.000 ôåì. • Ðñïöáíþò áõôïß ðïõ óðåýäïõí íá ðÜñïõí èÝóåéò îÝñïõí êÜôé ðåñéóóüôåñï… Ìå äõíáôÞ êßíçóç êáé ÷èåò… ôåñìÜôéóå óôá õøçëÜ çìÝñáò ôïõ 0,44 åõñþ ìå +4,99%. ÐÁÑÍ: Áöïý åêôïíþèçêå ç ðñüóöáôç ðñïóöïñÜ Ýùò ôï 0,34 åõñþ… Üñ÷éóå êáé ðÜëé íá áíåâÜæåé óôñïöÝò, ðñïóöÝñïíôáò ìéá äéÞìåñç áíôßäñáóç ìå êÝñäç ó÷åäüí 12%. • Ó÷åäüí 25.000 ôåì. Üëëáîáí ÷Ýñéá ãéá íá ôåñìáôßóåé óôï +8,40% åõñþ… êáé ôá õøçëÜ çìÝñáò ôïõ 0,38 åõñþ. ÖÑÉÃÏ: Óå åíôáôéêü "öëåñô" ìå ôá åðßðåäá ôùí 5 åõñþ… ìå ôçí áýîçóç ôùí çìåñÞóéùí óõíáëëáãþí íá áðïôåëåß âáóéêÞ ðñïûðüèåóç ãéá ôçí õðÝñâáóÞ ôïõò. • ×èåò, ìå ôïí óõíïëéêü üãêï íá îåðåñíÜ ôá 26.000 ôåì., Ýöèáóå Ýùò ôá 5,17 åõñþ, äéáôçñþíôáò óôçí ëÞîç ôá 5,06 åõñþ êáé êÝñäç 2,43%.Âñßóêåôáé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 1 åõñþ áðü ôá õøçëÜ ôçò êáé ìå ôçí áðïôßìçóç óôá 256 åêáô. åõñþ.

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

×.Á.: ÁíÝëáâáí äñÜóç ôá ìç ôñáðåæéêÜ blue chips Êáôüñèùóáí íá õðåñêåñÜóïõí ôéò ôñáðåæéêÝò ðéÝóåéò ïäçãþíôáò óå èåôéêü ðñüóçìï ôïí Ã.Ä.

Ó

õíåäñßáóç áõîçìÝíçò ìåôáâëçôüôçôáò êáé éó÷íïý ôæßñïõ ç ôåëåõôáßá ôçò åâäïìÜäáò ãéá ôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï, ðïõ Ýäùóå ìéá ìéêñÞ… ðßóôùóç ÷ñüíïõ óôï åã÷þñéï óýóôçìá êáé ó÷åôéêÝò áíÜóåò ðÝñéî ôùí óôçñßîåùí óôéò 980 ìïíÜäåò. Tçò Ì. ÔÆÉÂÅËÅÊÁ m_tziveleka@motorpress.gr Åéäéêüôåñá, áí êáé ïé ñåõóôïðïéÞóåéò óôïí ôñáðåæéêü êëÜäï äéáôçñÞèçêáí ðéÝæïíôáò óôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò óõíåäñßáóçò ôïí Ãåíéêü Äåßêôç Ýùò ôéò 965,22 ìïíÜäåò, ìå ôçí åðéöõëáêôéêüôçôá íá åßíáé äéÜ÷õôç åí üøåé êáé ôçò åéóüäïõ ôùí íÝùí ìåôï÷þí ôçò Alpha Bank, åí ôïýôïéò ïé ðñùôïâïõëßåò ðïõ õðÞñîáí áðü ïìÜäá ìç ôñáðåæéêþí blue chips ðñïò ôçí ëÞîç ôùí óõíáëëáãþí, Ýäùóáí ôç äõíáôüôçôá áíïäéêÞò áíôßäñáóçò êáé áíáññß÷çóçò ðÜíù áðü ôéò 980 ìïíÜäåò.

Óõíôçñåßôáé óôéò óôçñßîåéò ôùí 980 ìïíÜäùí ¸ôóé, ìåôÜ áðü åíäïóõíåäñéáêÞ êßíçóç óôï åýñïò ôùí 965,22-989,55 ìïíÜäùí ï Ãåíéêüò Äåßêôçò êáôÜöåñå íá êëåßóåé ìå ìéêñÞ Üíïäï êáôÜ 0,93% óôéò 986,05 ìïíÜäåò, ðåñéïñßæïíôáò ôéò åâäïìáäéáßåò áðþëåéåò óôï 2,81%. Ï óõíïëéêüò ôæßñïò âÝâáéá äåí êáôÜöåñå íá äéáöïñïðïéçèåß, ðáñáìÝíïíôáò óôá éó÷íÜ åðßðåäá ôùí 45,8 åêáô. åõñþ, åê ôùí ïðïßùí ôá 3,5 åêáô. áöïñïýóáí ðñïóõìöùíçìÝíåò

óõíáëëáãÝò, åíþ ôï 35% ôçò óõíïëéêÞò ìeéêôÞò áîßáò óõíáëëáãþí, áöïñïýóå áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï óõíáëëáãÝò ôçò ÅèíéêÞò. Åëáöñþò âåëôéùìÝíç áëëÜ áðüëõôá ìïéñáóìÝíç ç ôåëéêÞ åéêüíá ôçò áãïñÜò, ìå 76 ìåôï÷Ýò íá êëåßíïõí óå õøçëüôåñá åðßðåäá êáé 70 íá õðï÷ùñïýí, åíþ óáöÞò Þôáí ç âåëôßùóç óôéò ôÜîåéò ôùí éó÷õñþí ìå ôçí ðëåéïøçößá ôùí ìç ôñáðåæéêþí blue chips íá êëåßíåé óå õøçëüôåñá å-

ÐÑÏÖ: "¼ëá ôá ëåöôÜ" Þôáí ãéá ìéá áêüìç öïñÜ. ÌåôñÜ 5 óôéò 5 áíïäéêÝò óõíåäñéÜóåéò ãñÜöïíôáò íÝá õøçëÜ óôï 1,19 åõñþ. Ìå êÝñäç 1,71% êáé ìåôÜ áðü óõíáëëáãÝò 6.900 ôåì.

ouT

ÄÉÏÍ: ¼÷é ìüíï óõìðëÞñùóå ôçí ðÝìðôç êáôÜ óåéñÜ ðôùôéêÞ óõíåäñßáóç, áëëÜ "ôóáêßóôçêå" êõñéïëåêôéêÜ óôï -25% êáé ôá ÷áìçëÜ ôïõ 0,10 åõñþ… åêôïîåýïíôáò ôïí çìåñÞóéï ôçò üãêï óôá 646.000 ôåì. ÓÅËÏ: ÊÜèå âñá÷õðñüèåóìç áíôßäñáóÞ ôçò áðïôåëåß, üðùò öáßíåôáé, áðëÜ åõêáéñßá íÝùí ñåõóôïðïéÞóåùí óå åëáöñþò õøçëüôåñá åðßðåäá. Ìå ôï ÷èåóéíü -17,6% áêýñùóå ôçí ðñï÷èåóéíÞ áíôßäñáóç, åðéóôñÝöïíôáò óôï 0,21 åõñþ êáé óå áðüóôáóç áíáðíïÞò áðü ôá ÷áìçëÜ ôçò.

Äïõëåýïõí ïé Üìõíåò óôéò 330 ìïíÜäåò

ÕðïôïíéêÞ êßíçóç óôï ×ÁÊ

Ä

éïñèùôéêÞ êßíçóç áêïëïýèçóå êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá óõíåäñßáóç ôçò åâäïìÜäáò ï Ãåíéêüò Äåßêôçò óôçí êõðñéáêÞ ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ, ÷ùñßò âÝâáéá íá áðïìáêñýíåôáé áðü ôçí ãíùóôÞ ðåñéï÷Þ ôùí 97 ìïíÜäùí. Åéäéêüôåñá, ï Ã.Ä. ôåñìÜôéóå óôéò 96,26 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò ðôþóç êáôÜ 0,27% ìå ôçí áîßá ôùí óõíáëëáãþí íá äéáìïñöþíåôáé óôá åðßðåäá ôùí 28,2 åêáô. åõñþ, åíþ áðü ôï óýíïëï ôùí ìåôï÷þí ðïõ äéáêéíÞèçêáí 1 Ýêëåéóå ìüíï óå èåôéêü Ýäáöïò, 5 õðï÷þñçóáí

Äåýôåñç äéáäï÷éêÞ ðôùôéêÞ óõíåäñßáóç êáé ìå êßíçóç óôáèåñÜ êÜôù áðü ôéò 200 ìïíÜäåò êáé 3 ðáñÝìåéíáí áìåôÜâëçôåò. Óôïõò åðéìÝñïõò êëáäéêïýò äåßêôåò ç åéêüíá Þôáí áñíçôéêÞ óôï óýíïëï ôçò ìå åîáßñåóç ôïí äåßêôç ôùí îåíïäï÷åßùí ðïõ Ýêëåéóå áìåôÜâëçôïò êáé ï äåßêôçò ôùí åðåíäõôéêþí åôáéñåéþí ðïõ åíéó÷ýèçêå êáôÜ 0,24%. ÐôùôéêÜ êéíÞèçêå ï äåßêôçò ôçò åíáëëáêôéêÞò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,48%, ôçò ðáñÜëëçëçò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,47% êáé ôçò êýñéáò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,26% êáé ôùí ôñáðåæþí ìå ðïóïóôü 0,14%. ÔÝëïò, ï äåßêôçò FTSE/CySE 20 Ýêëåéóå óôéò 37,75 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò ðôþóç êáôÜ 1,18%.

ðßðåäá ïäçãþíôáò ôïí äåßêôç FTSE Large Cap óôéò 335,3 ìïíÜäåò õøçëüôåñá êáôÜ 1,20%. ÌïíáäéêÞ áñíçôéêÞ åîáßñåóç áðïôÝëåóå ôï äßäõìï ôùí MIG Eurobank Properties, ìå ôçí ðñþôç íá ôåñìáôßæåé óôï -0,98% êáé êïíôÜ óôá ÷áìçëÜ çìÝñáò êáé ôçí äåýôåñç íá ÷Üíåé 0,16% ôåñìáôßæïíôáò óôá 6,35 åõñþ. Áíôßèåôá, ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï Ýäåéîå íá õéïèåôåß óôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí óõíáëëáãþí ç ìåôï÷Þ ôïõ ÏËÐ ðïõ Ýâãáëå äõíáìéêÞ áíôßäñáóç óôï +5,19% åðéóôñÝöïíôáò óôá 17,64 åõñþ åíþ åíäïóõíåäñéáêÜ Ýöèáóå Ýùò ôá êáé ôá 17,88 åõñþ. ÁñêåôÜ æùçñüò óôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí óõíáëëáãþí êáé ï ôßôëïò ôïõ ÏÐÁÐ ðïõ Ýêëåéóå óôá 7,01 åõñþ (ìå êÝñäç 2,19%) êáé êáôÜöåñå ìáæß ìå ôéò ìåôï÷Ýò ôùí ÄÅÇ êáé Coca Cola íá ðñïóöÝñïõí ïõóéáóôéêÝò óôçñßîåéò óôï óýóôçìá. Ç ìåôï÷Þ ôçò ÄÅÇ åðÝìåéíå áíïäéêÜ ãéá ôñßôç óåñß áíïäéêÞ óõíåäñßáóç åðéóôñÝöïíôáò óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 8 åõñþ ìå êÝñäç 3,21%, åíþ óôçí Coca Cola ç åìöÜíéóç áãïñáóôþí ðñïò ôçí ëÞîç ôçò óõíåäñßáóçò ôçò Ýäùóå ôçí äõíáôüôçôá Üíåôçò áíáññß÷çóçò óôá 21 åõñþ. Äéáêéíþíôáò ó÷åäüí 60.000 ôåì ôåñìÜôéóå óôá õøçëÜ çìÝñáò óçìåéþíïíôáò Üíïäï êáôÜ 3,35%. Áðü åêåß êáé ðÝñá áõîçìÝíç êéíçôéêüôçôá ìåôÜ ôçí ïëéãïÞìåñç ðñüóöáôç óõóóþñåõóç åðÝäåéîå ï üìéëïò Ìõôéëçíáßïõ ìå ôçí ÌÝôêá íá ôåñìáôßæåé óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 11,19 åõñþ ìå êÝñäç 5,77% êáé ôçí ìçôñéêÞ åí ìÝóù óõíïëéêþí óõíáëëáãþí ýøïõò 148.000 ôåì. íá ôåñìáôßæåé óôá 4,79 åõñþ õøçëüôåñá êáôÜ 3,01%. ÂåëôéùìÝíç åðßóçò êßíçóç áðü ôéò ìåôï÷Ýò ôùí ÅëëÜêôùñ, ÅÕÄÁÐ, Motor Oil êáé Jumbo ðïõ êÝñäéóáí ðÜíù áðü 1%, åíþ áðü ôá ÷áìçëüôåñá óôñþìáôá áðïôßìçóçò îå÷þñéóáí ïé ìåôï÷Ýò ôùí Folli Follie, ÄñïìÝáò, Ðáñíáóóüò, Fourlis, Frigoglass ê.Ü.


14

IÍ & OUT

JUMBO

ÔéìÞ: 7,60 €

¸âáëáí ôåëéêÜ ÁÃÏÑÁ: ðëÜôç ïé éó÷õñïß ìç

ôñáðåæéêïß ôßôëïé êáé ç "ðáñôßäá" óôéò 980 ìïíÜäåò êåñäßèçêå ÷èåò, äßíïíôáò Ýôóé ìéá ìéêñÞ ðßóôùóç ÷ñüíïõ óôï óýóôçìá, ðïõ äåß÷íåé íá áíáæçôåß ôïí åðüìåíï êáôáëýôç ðïõ èá ìðïñïýóå íá ôñïöïäïôÞóåé åê íÝïõ ôï áãïñáóôéêü åíäéáöÝñïí êáé íá åíéó÷ýóåé ôá áíïäéêÜ óÞìáôá ðÜíù áðü ôéò 1.000 ìïíÜäåò. ãéá ôçí þñá, ÝÙóôüóï, íáò ôÝôïéïò êáôáëý-

ôçò åêôüò ôñáðåæéêü ôáìðëü ôïõëÜ÷éóôïí, äåí öáßíåôáé íá õðÜñ÷åé, äåäïìÝíïõ üôé óôï êïììÜôé ð.÷. ôùí áðïêñáôéêïðïéÞóåùí ïé åîåëßîåéò äåß÷íïõí íá Ý÷ïõí "ðáãþóåé"… • …ïðüôå ìïéñáßá ôï åíäéáöÝñïí èá óõíå÷ßóåé íá åóôéÜæåôáé óôï ôñáðåæéêü ìÝôùðï êáé êõñßùò óôï "ãÞðåäï" ôçò ÅèíéêÞò, ðïõ áðïôåëåß óå

áõôÞ ôçí öÜóç ôïí ìåãÜëï Üãíùóôü "x"… • …ìå ôéò ðëçñïöïñßåò, âÝâáéá, ðïõ äéÝññåõóáí ÷èåò êáé èÝëïõí ôï 10% Þäç íá Ý÷åé êáëõöèåß, íá äçìéïõñãïýí êÜðïéåò ðñþôåò ðñïóäïêßåò.

Ù

óôüóï, ï ôñáðåæéêüò äåßêôçò äåí êáôÜöåñå ÷èåò íá äþóåé áíôßäñáóç, óõíå÷ßæïíôáò ôçí ðëáãéïêáèïäéêÞ ôïõ êßíçóç, ìå ôéò ðéÝóåéò óôçí ÅèíéêÞ êáé ôç äéáôÞñçóç ôùí ñåõóôïðïéÞóåùí óôçí Alpha Bank (åí üøåé êáé ôçò åéóáãùãÞò ôùí íÝùí ìåôï÷þí)… • …íá ôïí ïäçãïýí óôï 2,58% êáé óôáèåñÜ êÜôù áðü ôéò 200 ìïíÜäåò. ÐáñÜ íá ðñþôá åíÅÔÅ: èáññõíôéêÜ äåßãìáôá

ãñáöÞò áðü ôç äéáäéêáóßá ôçò áýîçóçò êåöáëáßïõ… äåí êáôÜöåñå íá îåöýãåé áðü ôï ðôùôéêü ôÝìðï ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí,

áêïëïõèþíôáò ðôùôéêÞ êßíçóç óôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí óõíáëëáãþí. • Ôï êëåßóéìï ôç âñÞêå óôï -3,39% êáé ó÷åäüí óôá ÷áìçëÜ çìÝñáò, ìå óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ðïõ ðñïóÝããéóáí ôá 3,7 åêáô.ôåì. Ôåëåõôáßá çìÝñá ÅÔÅÄ: äéáðñáãìÜôåõóÞò ôïõ ç ÷èåóéíÞ… êáé åîåëß÷èçêå óôï ãíùóôü áñíçôéêü ìïôßâï, ìå ôçí åêôüîåõóç ôùí óõíïëéêþí óõíáëëáãþí óôá 57,3 åêáô. ôåì. íá áðïôåëåß ôï ìïíáäéêü áîéïóçìåßùôï óôïé÷åßï. • ÅíäïóõíåäñéáêÜ âñÝèçêå íá ÷Üíåé Ýùò êáé 99,25% óôá åðßðåäá ôïõ 0,0010 åõñþ… ãéá íá êëåßóåé ôåëéêÜ ìå áðþëåéåò 98,5%, óôçí ôéìÞ ôïõ 0,002 åõñþ… áíåâÜæïíôáò ôçí ðôþóç áðü ôçí ôéìÞ åêêßíçóçò ôùí 4,45 åõñþ óôï 99,96%.

ÔéìÞ: 3,30 €

ÊÏÑÑÅÓ

Óõíôçñåßôáé ÊÏÑÑÅÓ: óôçí áðïôßìçóç ôùí 41

åêáô. åõñþ ìå óõìðåñéöïñÜ áäéÜöïñç ÷ùñßò üãêïõò êáé ôçí ðáñáìéêñÞ ðñïóðÜèåéá ïõóéáóôéêÞò áíôßäñáóçò. • ×èåò Üããéîå åíäïóõíåäñéáêÜ êáé ôá 3,01 åõñþ… ãéá íá ìáæÝøåé êÜðùò óôï "öéíÜëå" ðåñéïñßæïíôáò ôéò áðþëåéåò óôï 1,20% óôá åðßðåäá ôùí 3,30 åõñþ, ìå üëåò êáé üëåò 2.661 ôåì. • ¢ëëùóôå, äåí êáôÜöåñå íá ëÜâåé êáé ôá áðáñáßôçôá êßíçôñá áðü ôéò åðéäüóåéò ôïõ á' 3Þíïõ… áöïý ôüóï óå åðßðåäï ôæßñïõ üóï êáé óå åðßðåäï êåñäïöïñßáò ç åéêüíá Þôáí áðïãïçôåõôéêÞ.

Ê

ÏÑÑÅÓ(ÉÉ): Ïé ðùëÞóåéò óçìåßùóáí ìéêñÞ õðï÷þñçóç óôá 12 åêáô. åõñþ (áðü 12,5 åêáô. åõñþ)…åíþ ôï êáèáñü áðïôÝëåóìá âãÞêå æçìéïãüíï

ÌÏÇ: Ìåßùóå ôçí ôéìÞ-óôü÷ï óôá 8,80 åõñþ ç ÅðåíäõôéêÞ ÔñÜðåæá å ìåßùóç ôçò ôéìÞò-óôü÷ïõ Ó óôá 8,8 áðü 9,2 åõñþ ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôçò Motor Oil ðñï÷þñçóå ç ÅðåíäõôéêÞ ÔñÜðåæá, äéáôçñþíôáò ùóôüóï ôç óýóôáóç "accumulate" ãéá ôïí ôßôëï. Óçìåéþíåôáé üôé ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ ðñï÷þñçóå óå ìåßùóç ôùí åêôéìÞóåùí ãéá ôá ðåñéèþñéá äéýëéóçò ôçò åéóçãìÝíçò, ëüãù ôïõ õøçëüôåñïõ êüóôïõò ðåôñåëáßïõ ãéá ôá äéõëéóôÞñéá ôçò Ìåóïãåßïõ êáé ôçò áäýíáìçò åã÷þñéáò æÞôçóçò ãéá êáýóéìá. ÐáñÜëëçëá, ïé áíáëõôÝò ôçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò ìåßùóáí ôéò åêôéìÞóåéò ãéá ôï êüóôïò êåöáëáßïõ ôçò MOH êáôÜ 100 ìïíÜäåò

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

ìå 133 ÷éë. åõñþ (áðü êÝñäç 943 ÷éë. åõñþ). • Ôá EBITDA ôï ßäéï äéÜóôçìá óõññéêíþèçêáí óôá 2,2 åêáô. åõñþ (áðü 2,9 åêáô. åõñþ). Óôá åíèáññõíôéêÜ ôçò ëïãéóôéêÞò êáôÜóôáóçò 3ìçíïõ ç åìöÜíéóç èåôéêþí ôáìåéáêþí ñïþí áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ýøïõò 1,64 åêáô. åõñþ. • Óôï ôáìåßï óôéò 31/3 äéÝèåôå 6 åêáô. åõñþ.

Ê

ÏÑÑÅÓ(ÉÉ): Ïé óõíïëéêÝò õðï÷ñåþóåéò áõîÞèçêáí óôá 55 åêáô. åõñþ . ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò áõîçìÝíåò óôá 18,1 åêáô. åõñþ êáé áðïèÝìáôá óôá 16,2 åêáô. åõñþ.

Äåß÷íïõí íá åÌÐÅËÁ: êôïíþíïíôáé ïé ôåëåõ-

ôáßåò ðéÝóåéò ðñïò ôá åðßðåäá ôùí 7,40 åõñþ… êáé Ýôóé êáôÜöåñå åýêïëá íá äþóåé ÷èåò ìéá ðñþôç áíôßäñáóç, åêìåôáëëåõüìåíç êáé ôç óõíïëéêüôåñç ðñïóðÜèåéá áíôßäñáóçò. • ÊéíÞèçêå óôï åýñïò ôùí 7,40-7,80 åõñþ… êáé áí êáé äåí êáôÜöåñå íá êñáôÞóåé ôá õøçëÜ çìÝñáò, åí ôïýôïéò Ýêëåéóå èåôéêÞ êáôÜ 1,74% óôçí ôéìÞ ôùí 7,60 åõñþ, äéáêéíþíôáò ìüëéò 29.500 ôåì.

Ì

âÜóçò ëüãù ôçò óçìáíôéêÞò õðï÷þñçóçò ôùí áðïäüóåùí ôùí åëëçíéêþí ïìïëüãùí, ùóôüóï üðùò áíáöÝñïõí ðáñÜ ôéò ðéï óõíôç-

ñçôéêÝò åêôéìÞóåéò ôïõò, ç åôáéñåßá áíáìÝíåôáé íá óõíå÷ßóåé íá ðáñÜãåé éó÷õñÝò åëåýèåñåò ôáìåéáêÝò ñïÝò.

ÐÅËÁ(ÉÉ): Óçìåéþíåôáé üôé ç ÅðåíäõôéêÞ ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ôçò Ýäùóå íÝá, ÷áìçëüôåñç ôéìÞóôü÷ï óôá 8,1 áðü 8,6 åõñþ (ðñéí), õðïâáèìßæïíôáò êáé ôç óýóôáóç ãéá ôç ìåôï÷Þ áðü "áãïñÜ" óå "äéáêñÜôçóç"… • …ôïíßæïíôáò üôé ç õðïâÜèìéóç ôçò óýóôáóçò áíôáíáêëÜ ìéá ðéï óõíôçñçôéêÞ óôÜóç ùò

ðñïò ôçí åîÝëéîç ôùí áêáèÜñéóôùí ðåñéèùñßùí êåñäïöïñßáò ôçò åéóçãìÝíçò, êáèþò êáé ôéò åðéðôþóåéò áðü ôçí êõðñéáêÞ êñßóç. ôïíßæïõí ïé áíá¼ðùò ëõôÝò ôçò IBG, ôï ðå-

ñéèþñéï áíüäïõ ôçò ìåôï÷Þò åßíáé ðåñéïñéóìÝíï, äåäïìÝíçò ôçò áíüäïõ ôçò Jumbo óå ðïóïóôü Üíù ôïõ 25% áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ Ýôïõò… • … áëëÜ êáé ôùí "ôóéìðçìÝíùí" äåéêôþí áðïôßìçóçò Ýíáíôé ôùí áíôáãùíéóôñéþí ôçò åôáéñåéþí. Äéêáßùóå áÖÖÃÊÑÐ: ðüëõôá üóïõò Ýóðåõ-

óáí íá åêìåôáëëåõôïýí ôá åíäïóõíåäñéáêÜ ôçò ÷áìçëÜ óôá 15,85 åõñþ… ìå ôï "öéíÜëå" íá áðïäåéêíýåôáé óõíáñðáóôéêü ìå +5,61%. • Äéáêéíþíôáò 15.546 ôåì., ðÝñáóå Üíåôá ðÜíù áðü ôá 17 åõñþ… äßíïíôáò ìÜëéóôá êëåßóéìï óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 17,33 åõñþ êáé óå áðüóôáóç áíáðíïÞò áðü ôá õøçëÜ ôçò. Ìå ôçí áðïôßìçóÞ ôçò íá ðáñáìÝíåé óôáèåñÜ ðÜíù áðü ôï 1,15 äéó. åõñþ. Ôñßôç óåñß áÃÅÊÔÅÑÍÁ: íïäéêÞ óõíåäñßáóç ç

÷èåóéíÞ ðáñÜ ôçí åìöÜíéóç áõîçìÝíçò ðñïóöïñÜò ðïõ áðïññïöÞèçêå ó÷åôéêÜ Üíåôá üìùò … åðéôñÝðïíôáò óôï "öéíÜëå" ôï êëåßóéìü ôçò óôï +0,46%. • Óôá 2,18 åõñþ… ìå áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò ó÷åäüí 166.000 ôåì. ÊáëÞ óáò çìÝñá Ì. ÔæéâåëÝêá m_tziveleka@motorpress.gr


IÍ & OUT

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

ÅÐÉËÏÃÅÓ

ÕØÇËÇ ÊÅÖÁËÁÉÏÐÏÉÇÓÇ (Áðü 250 åêáô. åõñþ êáé Üíù...)

!

METKA: Ìå óçìáíôéêÞ Üíïäï êáé äéáöõãÞ ôçí þñá ðïõ Ýðñåðå. Óôï +5,8%, óôá 11,1900 åõñþ êáé åíüóù ðëçóéÜæåé ðñïò ôá 12,0000 èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé ç ó÷åôéêÞ óôáäéáêÞ êáôï÷ýñùóç êåñäþí áðü åêåßíïõò ðïõ äåí åêìåôáëëåýôçêáí ôçí ðñïçãïýìåíç Üíïäü ôçò... *** ÉÍËÏÔ: Óáí íá ïëïêëçñþíïíôáé ïé ñåõóôïðïéÞóåéò ôïõ åã÷þñéïõ èåóìéêïý ÷áñôïöõëáêßïõ ðïõ Ý÷ïõí õðáãïñåõèåß Üíùèåí ãéá ôïí ãíùóôü ëüãï... Ìå éó÷õñÞ óôÞñéîç óôï 1,9000 åõñþ...

!

*** ÏËÐ: ¸÷ïõìå ðïëëÜêéò áíáöÝñåé üôé åßíáé ìßá áðü ôéò åëÜ÷éóôåò ìåôï÷Ýò ôïõ ×.Á. ðïõ èá îáíáäïýí íÝá éóôïñéêÜ õøçëÜ. Êáé åðéìÝíïõìå óå áõôÞ ôçí Üðïøç...

!

*** Å×ÁÅ: Ðåñßðïõ 35 ìå 40 åêáô. åõñþ èá åéóñåýóïõí óôá ôáìåßá ôçò, áðü ôï delesting ôçò ÅÅÅ êáé ôéò áìê ôùí ôñáðåæþí. Káé öáßíåôáé îåêÜèáñá ï óêïðüò ôùí áãïñáóôþí êáé ôï ãéáôß ðéÝæïõí óôï Üíïéãìá êáé óôï êëåßóéìï óå êáèçìåñéíÞ âÜóç ôçí ôéìÞ ôçò... Èá êÜíåé Üëëç ìßá áíïäéêÞ áðüðåéñá...

!

*** ÔÉÔÊ: Âñßóêåôáé óå êáëÜ ãéá ôïðïèÝôçóç åðßðåäá ôéìþí. ÓôáäéáêÜ êáé ìå ôï ìáëáêü, óå ðôùôéêÝò Þ Þñåìåò óõíåäñéÜóåéò ôïõ...

!

ÌÅÓÁÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÏÐÏÉÇÓÇ (Áðü 100 Ýùò 250 åêáô. åõñþ) Ìå óêïñ 2-12 âëÝðåé ôçí ôéìÞ ôïõ !ÁÂÁÎ: áðü ôï õøçëü ôïõ 1,9000 íá åðéóôñÝöåé

ðñïò ôï 1,4000 åõñþ. Óôï ìåßïí 1,4% ÷èåò êáé óôï 1,4200 ìå 27.500 ôì÷. Îåêßíçóå ôçí åâäïìÜäá áðü ôï 1,4200

!

*** J.P. Áâáî: Êáé ôþñá áðïôéìÜôáé óå 110,3 åêáô. åõñþ, ìå ôçí êáèáñÞ èÝóç óôá

ÌÅÔÊÁ

300 åêáô. êáé ôçí book value óôá 3,9000 åõñþ. Êáéñüò íá ôïí îáíáðñïóÝîïõìå, ÷áìçëü - õøçëü 2013 óôï 1,0500 êáé 1,9000 áíôßóôïé÷á...

ÍÇÑÅÕÓ

15 ÔéìÞ: 0,49 €

*** ÃÅÊÔÅÑÍÁ: Óå êÜèå "áäõíáìßá" ôçò ç ìåôï÷Þ ðñïóöÝñåôáé, íá ìçí îå÷íÜìå ôï óçìáíôéêüôåñï äçëáäÞ üôé åíþ ðÝñõóé óôï á´ ôñßìçíï åß÷å áñíçôéêÝò åëåýèåñåò ôáìåéáêÝò ñïÝò, 10,1 åêáô. åõñþ, åöÝôïò åìöÜíéóå èåôéêÝò, ýøïõò 42,3 åêáô. åõñþ!!

!

*** ÃÅÊÔÅÑÍÁ(ÉÉ): Ìáò âãÜæåé, äçëáäÞ, ìßá áðüäïóç åëåýèåñùí ôáìåéáêþí ñïþí ôñéìÞíïõ 22,81% , áðü ôéò õøçëüôåñåò, áí ü÷é ç õøçëüôåñç óôï ×.Á. Ç åôáéñåßá äçëáäÞ ìå áðëÜ ëüãéá , ðáñÜãåé ìåôñçôÜ!

!

ÌÉÊÑÏÕËÁ ÊÅÖÁËÁÉÏÐÏÉÇÓÇ (¸ùò 10 åêáô. åõñþ)

- ÁÃÏÑÁ: ÐáñÜ ôéò åíèáññõíôéêÝò ðëçñïóçìåéùèåß üôé ç ìåôï÷Þ õðï÷þñçóå åíôõ×.Á.öïñßåò ÍáðùóéáêÜ áðü ôï õøçëü çìÝñáò ôùí 0,4650 - öçìïëïãßåò ãéá ôçí êÜëõøç ôçò áì-

ê ôçò ÅÔÅ, ï êëáäéêüò äåßêôçò êéíÞèçêå ìüíéìá ìå áñíçôéêü ðñüóçìï, êëåßíïíôáò ìÜëéóôá ðïëý êïíôÜ óôï ÷áìçëü çìÝñáò.

åõñþ (+10,45%). Õðåíèõìßæåôáé üôé, óýìâáóç êïéíïý ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ, ýøïõò 20, 2 åêáô. åõñþ õðåãñÜöç óôéò 04/06/13 ìåôáîý ôçò ÄñïìÝáò êáé ðïëëþí ôñáðåæþí...

ÁðïôéìÜôáé óå 7,82 åêáô. ïíôÜ óôï äéêü ôçò ÷áìçëü çìÝñáò êáé ïñéá!ÐÁÑÍÁÓÓÏÓ: åõñþ, ìå ôçí ó÷Ýóç P/BV íá äéáìïñöþíåÑÏÌÅÁÓ: Ïé ÔñÜðåæåò áõôÝò åßíáé ïé Alpha Ê êÜ ÷áìçëüôåñá áðü ôçí ôéìÞ ôçò ÁÌÊ (4,29 ôáé óôï 0,195. Äéáðñáãìáôåýåôáé ôþñá Ä Bank, Attica Bank, ÁÔÅ, ÅèíéêÞ, ÅìðïñéêÞ, åõñþ) âñÝèçêå ç ìåôï÷Þ ôçò ÅèíéêÞò, ðïõ áí óôo 0,3870 åõñþ, ìå åëÜ÷éóôï - ìÝãéóôï 2013 óôï 0,2900 êáé 0,6980 åõñþ. ÏíïìáóôéêÞ áîßá ìåôï÷Þò 1,5300 êáé ëïãéóôéêÞ áîßá ôçò óôï 1,9900 åõñþ. *** ÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ: 40,2 åêáô. áðü 39,3 åêáô. óôï 2012 êáé ï äåßêôçò äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò öõóéêÜ êÜôù ôïõ ìçäåíüò áöïý äåí õðÜñ÷åé äáíåéóìüò. Ãéá áìïéâÝò êáé óõíáëëáãÝò ìåëþí ä.ó. êáé ä/íôéêþí óôåëå÷þí êáôÝâáëå ôï ðïóü ôùí ... 0(!) åõñþ.

É

ÁÐÁÍÔÇÓÅÉÓ

óõíå÷ßóåé íá êéíåßôáé "íüôéá", ç áìÝóùò åðüìåíç óôÞñéîç åíôïðßæåôáé óôçí æþíç 3,7000 - 3,6000 åõñþ. óõíå÷üìåíç ðôùôéêÞ óõíåäñßáóç ÐÝìðôç ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôçò Alpha Bank. Ç áðþëåéá

ôçò èåùñçôéêÜ óçìáíôéêÞò óôÞñéîçò óôï 0,5400 åõñþ, Ý÷åé áíïßîåé ôïí äñüìï ðñïò ôï 0,4700 åõñþ.

ôùí äçìïðñáóéþí, óôï õøçëü çìÝÌÅÓÙ ñáò Ýêëåéóáí ïé ôßôëïé ôùí ÅÅÅ, ÖÖÃÊÑÐ,

ÅÕÄÁÐ êáé ÌÝôêá, ìå ôçí ìåôï÷Þ ôçò ÅÅÅ óôéò 17.00 íá âñßóêåôáé óôá 20,64 åõñþ (+1,57%) êáé ìÝóù ôùí äçìïðñáóéþí íá êëåßíåé óôá 21,00 åõñþ (+3,21%).

Eurobank, Ðåéñáéþò. Óçìåéþíåôáé üôé äéïñãáíùôÝò ôïõ åí ëüãù äáíåßïõ åßíáé ïé ÅìðïñéêÞ, Ðåéñáéþò êáé Eurobank, åíþ åêðñüóùðïò ôùí ïìïëïãéïý÷ùí êáé äéá÷åéñéóôÞò ðëçñùìþí ïñßóôçêå ç Emporiki.

Óôá 467,50 åêáô. åõñþ ôï Óýíïëï ÍÇÑÅÁÓ: ôïõ Åíåñãçôéêïý ôïõ ïìßëïõ, ðïõ äéáìïñ-

öþíåôáé ùò åîÞò... Óôá 236,50 åêáô. åõñþ ôá âéïëïãéêÜ ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ôïõ. Éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá: 84,1 åêáô. ÁðïèÝìáôá: 11,4 åêáô. åõñþ. ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá: 46,5 åêáô. Á«Aõëá ðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò: 54,3 åêáô. ËïéðÜ

êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá: 30,3 åêáô. åõñþ.(ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá: 5,5 åêáô. åõñþ...)

Äåí Ý÷åé ïñéóèåß ç çìåñïìçíßá áÝíôå ïé Äåéêôïâáñåßò ôßôëïé ðïõ Ýêëåéóáí ÇÑÅÁÓ: Ïöåßëåé 333,1 åêáô. åõñþ êáé éäïý !ÅÕÐÉÊ: ðïêïðÞò ôïõ ìåñßóìáôïò, áëëÜ ãéáôß äßÐ ìå áñíçôéêü ðñüóçìï êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá Í ç áíÜëõóÞ ôïõò... Ìáêñïðñüèåóìåò äáíåôáé ôüóç óçìáóßá áöïý èá ôï ÷Üóåé ôçí ïé Alpha BANK (-3,89%), MIG (-0,98%), Eurobank çìÝñá áðïêïðÞò ôïõ. ¢ëëùóôå áõôü ãßíåôáé óôï 95% ôùí ðåñéðôþóåùí...

!

*** ×ÁÊÏÑ: Åõôõ÷þò ðïõ ôçí ðñïóÝ÷ïõí óôï ôáìðëü, íá ëÝôå...

*** ÅËÔÏÍ: ÊÜèå öïñÜ ðïõ ðëçóéÜæåé ðñïò ôï 1,2000 åõñþ êÜôé ðáèáßíåé êáé ðÜíôá ãõñßæåé ðßóù...

!

ÔéìÞ: 11,19 €

Properties (-0,16%), Intralot (-0,51%) êáé ÅèíéêÞ (3,39%), åíþ áìåôÜâëçôç Ýêëåéóå ç ìåôï÷Þ ôùí ÓÙËÊ. ðëåõñÜ ôùí êåñäéóìÝíùí, êÝñäç ìåãáÓôçí ëýôåñá ôïõ 5% ãéá ÌÝôêá, ÏËÐ (êéíÞèçêå

ìüíéìá ìå èåôéêü ðñüóçìï) êáé Folli Follie Group, ôïõ 3% ãéá ÄÅÇ, ÅÅÅ, ÅëëÜêôùñá êáé Ìõôéëçíáßï, åíþ ìå ìéêñüôåñá êÝñäç Ýêëåéóáí ïé õðüëïéðåò ìåôï÷Ýò ôïõ FTSE25. Óå Ýíá ó÷åôéêÜ óôåíü åýñïò ìåôáîý ÌÐÅËÁ: 7,00 êáé 7,80 åõñþ, êéíåßôáé êáôÜ ôéò ôåëåõ-

ôáßåò óõíåäñéÜóåéò ï ôßôëïò ôçò Jumbo. ÍÝá, ÷áìçëüôåñç ôéìÞ-óôü÷ï ãéá ôçí ìåôï÷Þ, óôá 8,1 áðü 8,6 åõñþ äßíåé ç IBG, åíþ õðïâáèìßæåé êáé ôçí óýóôáóç áðü "ÁÃÏÑÁ" óå " ÄÉÁÊÑÁÔÇÓÇ".

áíáöÝñåé, ç õðïâÜèìéóç ôçò óý¼ðùò óôáóçò áíôáíáêëÜ ìéá ðéï óõíôçñçôéêÞ

óôÜóç ùò ðñïò ôçí åîÝëéîç ôùí áêáèÜñéóôùí ðåñéèùñßùí êåñäïöïñßáò ôçò åéóçãìÝíçò, ôéò åðéðôþóåéò áðü ôçí ÊõðñéáêÞ êñßóç, êáèþò êáé ôïõò "áêñéâïýò" äåßêôåò áðïôßìçóçò óå ó÷Ýóç ìå áíôáãùíéóôéêÝò åôáéñßåò.

Ôñßôç óõíå÷üìåíç áíïäéêÞ óõíåäñßáÄÑÏÌ: óç ðïõ ÷èåò áýîçóå óçìáíôéêÜ ôéò óõíáë-

ëáãÝò ôïõ, êáèþò óôá 0,4280 - 0,4290 Üëëáîáí ÷Ýñéá ðïëëÝò ÷éëéÜäåò êïììÜôéá.

íåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò: 83,6 åêáô., ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò - ÐñïâëÝøåéò : 36 åêáô. , Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò: 55,4 åêáô. åõñþ. • ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò: 73,8 åêáô. ( ÓõíïëéêÝò õðï÷ñåþóåéò 2012: 330,1 åêáô. åõñþ). Êáé ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò -ôñÜðåæåò- ðëçñùôÝåò óôçí åðüìåíç ÷ñÞóç ýøïõò 84,3 åêáô. åõñþ... Óýíïëïí éäßùí êåöáëáßùí 140,2 åÍÇÑÅÕÓ: êáô. åõñþ áðü 145,2 åêáô. óôï 2012 êáé

157,6 åêáô. åõñþ ôï 2011. ÁðïôéìÜôáé óå 27,5 åêáô. åõñþ. Ìå ôïí äåßêôç P/BV óôï 0,19 êáé ìå ôïí äåßêôç äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï 1,60. ïé ôáìåéáêÝò ñïÝò ôçò áðü ëåéôïõñÈåôéêÝò ãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáôÜ 6,13 åêáô. åõ-

ñþ Ýíáíôé èåôéêþí êáôÜ 7 åêáô. óôï 2012. Ìå æçìßåò 1,8 åêáô. åõñþ Ýíáíôé êåñäïöïñßáò 6 åêáô. åõñþ êáé ebitda 7,1åêáô. áðü 13,5 åêáô. åõñþ óôï 2012. • Áðáó÷ïëåß ðñïóùðéêü 1166 áôüìùí Ýíáíôé ôùí 1105 ðÝñõóé êáé ï êýêëïò åñãáóéþí áíÞëèå óå 44,6 åêáô. áðü 44,2 åêáô. Ç ìåôï÷Þ îåêßíçóå ôçí ÷ñïíéÜ áðü ôï 0,6910. Äéáðñáãìáôåýåôáé ôþñá óôï 0,4900 ìå åëÜ÷éóôï - ìÝãéóôï 2013 óôï 0,3800 êáé 0,8390. Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôçò ìåôï÷Þò 1,3400 êáé ç ëïãéóôéêÞ ôçò 2,2000 åõñþ. Á.Ô.

•Ôá áíáãñáöüìåíá óôéò óåëßäåò ÉÍ & OUT äåí áðïôåëïýí ðñïôñïðÞ ðñïò ðþëçóç Þ áãïñÜ ìåôï÷þí. Áðïôåëïýí ðñïúüíôá ìåëÝôçò êáé åêôßìçóçò ôùí óõíôáêôþí ôùí óåëßäùí áõôþí.


16

IÍ & OUT

ÏÔÅ

ÔéìÞ: 6,70 €

ÐÑÉÍ ôéò 3 ì.ì. êáé Óôá èåôéêÜ êáé ç ËÉÃÏ ÏÔÅ: äéêÞ ôïõ ðáñïõóßá, áðü ôá 35 åêáô. ôåìÜ÷éá

ôïõ óõíüëïõ ðïõ åß÷áí áëëÜîåé ÷Ýñéá ôá 23,5 åêáô. ôì÷ áíÞêáí óôï ÅÔÅÄ. Êáé áðü ôá 27,5 åêáô. åõñþ ôïõ ôæßñïõ ôá 13,5 åêáô. áöïñïýóáí ôçí ÅÔÅ... ËÇÎÇ ç åéêüíá äåí ÓÔÇ åß÷å áëëÜîåé êáé ðïëý, á-

öïý áðü ôá 76,8 åêáô. êïììÜôéá ôá 61 åêáô. áíÞêáí óå ÅÔÅ êáé ÅÔÅÄ êáé áðü ôá 46 åêáô. ôïõ ôæßñïõ ôá 17,5 åêáô. åõñþ...

Ð

ÁÑÇÃÏÑÏ óçìÜäé ç óõìðåñéöïñÜ ôùí Å×ÁÅ, ðïõ ðáñáìÝíåé top óôéò åðéëïãÝò ðïëëþí ÷áñôïöõëáêßùí...

äåß÷íåé óïâáñüôçôá êáé óôáèåñüôçôá óôá ðÝñéî ôùí 6,6000 - 6,7000 åõñþ. Êáé äåí åßíáé åýêïëç õðüèåóç áõôü, üôáí Ýñ÷åóáé áðü ôá ÷áìçëÜ ôïõ 1,20 êáé 1,50 áëëÜ ôùí 2,0000 åõñþ.

Èá êáôáâëçèåß ÄÅÇ: ðñïóðÜèåéá áðáîßù-

óÞò ôçò, áëëÜ ôá óõìöÝñïíôá åßíáé áíôéêñïõüìåíá. ×èåò ïé ïðáäïß ôçò Ýäùóáí ìßá ðåéóôéêÞ áðÜíôçóç ãéá ôï ôé ðéóôåýïõí. Óôï +3,25 êáé ìå åðáíáöïñÜ Üíù ôùí 8,0000 ç ìåôï÷Þ ôçò.

Ï Å×ÅÉ ôåëåéþóåé ï èåÁÍóìéêüò ðùëçôÞò óôïí

ÏËÐ, ôüôå ç ìô÷ åýêïëá èá ðëçóéÜóåé ðñïò ôá 18,50 óå 1ç öÜóç êáé ôá 20,00 óå 2ç. Ìå Üíïäï 5,2% ÷èåò êáé óôç ôéìÞ ôùí 17,6400 åõñþ.

ÐÁÐ: ÐáñÞãïñï óçìÜäé êáé ôï äéêü ôïõ... ÂëÝðåôå, ôá áìïéâáßá ôùí ôñáðåæþí äåí Ý÷ïõí êïììÜôéá ôïõ êáé äåí ðéÝæåôáé áðü áíáãêáóôéêÝò ñåõóôïðïéÞóåéò. ÌÜëéóôá ÷èåò åíéó÷ýèçêå êáôÜ 2% ìå ôçí ôéìÞ

Å

ËËÁÊÔÙÑ + ÃÅÊ ÔÅÑÍÁ: Ïé Þñåìåò äõíÜìåéò ôùí çìåñþí åßíáé ïé äýï leaders ôïõ êëÜäïõ áöïý ðïëëïß åêôéìïýí üôé ïé äýóêïëåò çìÝñåò èá áíÞêïõí óýíôïìá óôï ðáñåëèüí. Äåí ÷ñåéÜæïíôáé üìùò åíèïõóéáóìïß... Ìå ôçí ''êáñáìðßíá'' ãéá óýóôçìá áõôÞ ôçí ðåñßïäï...

Ôá 4,6000 äåí ôá áÌÕÔÉËÇÍÁÉÏÓ: öÞíåé ìå ôßðïôá. Åßäáí êáé áðüåé-

äáí ïé õðïôéìçôéêÝò äõíÜìåéò ôïõ êáé åãêáôÝëåéøáí ôéò ðñïóðÜèåéÝò ôïõò... Åî ïõ êáé ôï +3% ìå ôçí ôéìÞ íá ãñÜöåé 4,7900 åõñþ. ¢ëëáîáí ÷Ýñéá 147.500 ôì÷, óôï åýñïò ôùí 4,5500 ìå 4,8400 åõñþ êáé ìå ôá 64.600 åî áõôþí íá äßíïíôáé óôï ìåßïí. Óå áðüóôáóç ôþñá êáé ÅËËÁÄÏÓ: áðü ôá... 14 åõñþ! Áðü ôá 17,00 -

17,30 ôçò 17çò ÌáÀïõ, óôá 13,78 ôþñá êáé ìå óêïñ 1-14!!! Âñå, ôé åßíáé åôïýôïé...

ÍÝá õøçëÜ 2013, áëÄÑÏÌÅÁÓ: ëÜ êáé 12ìÞíïõ, ç åõ÷Üñéóôç

íá ðñïóðåñíÜ ïñéáêÜ ôá 7,000 åõñþ... ÁõôÞ ôçí ðåñßïTAIÐÅÄ: äï õðÜñ÷ïõí 12 óå åîÝ-

ëéîç projects êáé óõãêåêñéìÝíá ïé äéáãùíéóìïß ãéá ôçí ÅÕÁÈ (óôç äåýôåñç öÜóç ðÝñáóáí äýï äéáãùíéæüìåíïé), ç Üäåéá ãéá ôï éððïäñïìéáêü óôïß÷çìá (õðÜñ÷ïõí áéôÞóåéò áðü äõï åíäéáöåñüìåíá ó÷Þìáôá)... • Ç ðáñá÷þñçóç ðåñéöåñåéáêþí ëéìáíéþí êáé ìáñßíùí, ðåñéöåñåéáêþí áåñïäñïìßùí (Þäç êáôáôÝèçêáí 11 ðñïóöïñÝò)... êáé ç ðþëçóç/ìßÊáèþò óèùóç 28 áêéíÞôùí, ï

ÁóôÝñáò ÂïõëéáãìÝíçò, ç Ýêôáóç óôï Ðáëéïýñé, ç ðáñá÷þñçóç áõôïêéíçôïäñüìùí, ç Ýêôáóç óôïí Áã. ÉùÜííç Óéèùíßáò êáé âåâáßùò ïé ÄÅÐÁ/ÄÅÓÖÁ, ç Ýêôáóç óôçí ÁöÜíôïõ (èá åðáíá-

Ýêðëçîç ôùí çìåñþí. Êáíåßò äåí Ý÷áóå åäþ, Üìá Þèåëå êáíåßò ôá Ýäéíå ôá êïììÜôéá ôïõ. Ìå óêïñ 8-2 êáé áðü ôï 0,3100 - 0,3200 åõñþ ðñï 10çìÝñïõ óôï 0,4300 ôþñá.

Ó

ÔÏ ÌÅÉÏÍ 25% ç ÄÉÏÍ, óôï 0,9900 åõñþ ìåôÜ êáé ôçí áíáêïßíùóç ãéá áìê... ÌÅÃÁËÇ ÐÉÅÓÇ óå áñêåôÝò äåêÜäåò ìåôï÷þí, ìå á-

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

ÄÑÏÌÅÁÓ

ÔéìÞ: 0,442 €

ðñïêçñõ÷èåß ï äéáãùíéóìüò), ôï Åëëçíéêü êáé ç ðþëçóç áêéíÞôùí óôï åîùôåñéêü.

äéáôÞñçóçò ôçò äéïñèùôéêÞò êßíçóçò.

ÔÏ ôñÝ÷ïí Ýôïò ï ðñïÃÉÁãñáììáôéóìüò ðñïâëÝ-

ôïí ''áíôéðñïóùðåõôéêü'' ïé 960 ìïíÜäåò üðïõ åíôïðßæåôáé ï åêèåôéêüò ìÝóïò üñïò ôùí 100 çìåñþí, åíþ ëßãï ÷áìçëüôåñá óôéò 936 ìïíÜäåò âñßóêåôáé ôï êáôÜ 61,8% åðßðåäï äéüñèùóçò.

ðåé ôçí Ýíáñîç ôùí äéáãùíéóôéêþí äéáäéêáóéþí ãéá ôá ÅËÐÅ (ðáñá÷ùñåßôáé ôï 35%), ôçí ÔÑÁÉÍÏÓÅ, ôá ÅëëçíéêÜ Ôá÷õäñïìåßá (ðáñá÷ùñåßôáé ôï 90%), ôï ÄÁÁ (óôï Ôáìåßï Ý÷åé ìåôáâéâáóôåß ôï 30%), ôïí ÏËÐ êáé ôïí ÏËÈ, ôéò ÏìÜäåò 1&2 ôùí ìáñßíùí êáé ôá Îåíßá.

ìå áñêåôïýò Óýìöùíá áíáëõôÝò ç óõóóþñåõ-

óç ôùí ôåëåõôáßùí óõíåäñéÜóåùí óôá üñéá ôïõ êáôÜ 50% åðéðÝäïõ äéüñèùóçò äåí åðéâåâáéþíåé ôçí ýðáñîç ðõèìÝíá, áëëÜ áíôéèÝôùò, ç êáèÞëùóç ôçò áãïñÜò êÜôù áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôùí 1025-1030 ìïíÜäùí óõíôçñåß ôï ñßóêï

ðþëåéåò áðü 5% ìÝ÷ñé êáé 30%... ÇÑÅÁÓ: Æçìßåò 1,8 åêáô., ÝíáÍ íôé êåñäþí 6 åêáô. óôï ðåñõóéíü 3ìçíï, óôáèåñÝò óôá 45 åêáô. ïé ðùëÞóåéò, õøçëüò ï äáíåéóìüò óôá 223 åêáô. åõñþ, êáé Üíôå âãÜëå Üêñç ìå ôá âéïëïãéêÜ áðïèÝìáôá ôá ïðïßá åêôéìþíôáé óå 245 åêáô. åõñþ.

ÌÝôï÷ïé ôçò ÔéôÜí ìå ðïóïóôü Üíù ôïõ 5% ÌÝôï÷ïò Ðïóoóôü Áîßá (åõñþ) Áñ. Ìåô. Êáíåëëüðïõëïò Ëåùíßäáò 5,71% 57,3 åêáô. 4,4 åêáô. ÅÄÕÂÅÌ ÅëëçíéêÜ ÄïìéêÜ 11,16% 112,0 åêáô. 8,6 åêáô. ÕëéêÜ ÂÅÌÄÅ Ëôä ºäñõìá Ðáýëïõ êáé 9,75% 97,8 åêáô. 7,5 åêáô. ÁëåîÜíäñáò Êáíåëëüðïõëïõ Êáíåëëüðïõëïò ÁíäñÝáò 12,79% 128,3 åêáô. 9,9 åêáô. ôïõ Ëåùíßäá Free Float 60,59% 608,0 åêáô. 46,7 åêáô. ÓÕÍÏËÏ 100% 1 äéó. 77,1 åêáô.

Ôåë. Ìåôáâ. 4/10/2012 24/4/2012 4/9/2008 30/9/2007 -

- ×ÁÑÁÊÅÓ: Óçìåßï ×.Á.êáìðÞò áðïôåëïýí ãéá

åîáêïëïõèïýí ÁñíçôéêÜ íá ðáñáìÝíïõí êáé ôá

óÞìáôá áðü ôïí äåßêôç RSI ï ïðïßïò äéáôçñåß ôï óÞìá ðþëçóçò ðïõ äüèçêå êáôÜ ôç óõíåäñßáóç ôçò 20çò ÌáÀïõ. áãïñáóôþí êáé ÇìÜ÷ç ðùëçôþí âñßóêåôáé óå åîÝëéîç êáé êáíåßò äåí ìðïñåß íá ðñïåîïöëÞóåé ôçí ÝêâáóÞ ôçò. Ç óõóóþñåõóç ðáñÜëëçëá âïçèÜ íá êåñäçèåß ÷ñüíïò ìÝ÷ñé ôçí åñ÷üìåíç åâäïìÜäá...

• …ïðüôå êáé ìðáßíïõí ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç ïé íÝåò ìåôï÷Ýò êáé ôá warrants ôçò Alpha Bank, åíþ åðáíÝñ÷åôáé áíáðñïóáñìïóìÝíç ç ìåôï÷Þ ôçò Ðåéñáéþò êáé îåêéíÜ ç äéáðñáãìÜôåõóç ôïõ äéêáéþìáôïò óõììåôï÷Þò óôçí áýîçóç êåöáëáßïõ. ôçí åñ÷üìåÐáñÜëëçëá íç ÐÝìðôç åßíáé êáé ç

êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá åîÜóêçóçò ôïõ äéêáéþìáôïò óõììåôï÷Þò óôçí áýîçóç êåöáëáßïõ ôçò ÅèíéêÞò, ç äéáðñáãìÜôåõóç ôïõ ïðïßïõ ïëïêëçñþèçêå ÷èåò, ìå ïëÝèñéá áðïôåëÝóìáôá. õðïâÜèìéóç ôùí ðñïÓåâëÝøåþí ôçò ãéá ôçí ðï-

ñåßá ôçò ãåñìáíéêÞò ïéêïíïìßáò ðñï÷þñçóå ç Bundesbank ôüóï ãéá ôï 2013 üóï

êáé ãéá ôï 2014, áí êáé õðïóôÞñéîå üôé ôá ÷åéñüôåñá áðü ôçí êñßóç ôçò åõñùæþíçò Ý÷ïõí ðåñÜóåé. ÔñÜðåÇÏìïóðïíäéáêÞ æá ôçò Ãåñìáíßáò áíá-

èåþñçóå ôïí óôü÷ï ôçò ãéá ôçí áíÜðôõîç ôïõ ãåñìáíéêïý ÁÅÐ óôï 0,3% ãéá ôï 2013 Ýíáíôé áñ÷éêÞò åêôßìçóçò óôï 0,4%. Ãéá ôï 2014 ðñïâëÝðåé áíÜðôõîç 1,5% Ýíáíôé áñ÷éêÞò åêôßìçóçò óôï 1,9%.

èá åîáñôçèïýí «ÐïëëÜ áðü ôï åÜí èá óôá-

èåñïðïéçèåß ç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç óôéò ÷þñåò ôçò åõñùæþíçò ðïõ âñßóêïíôáé óôï ìÝóï ôçò êñßóçò êáé ôï åÜí ïé åðåêôáôéêÝò äõíÜìåéò óôáäéáêÜ èá êåñäßóïõí ôï ðÜíù ÷Ýñé" áíáöÝñåé óôçí áíáêïßíùóÞ ôïõ ï åðéêåöáëÞò ôçò Bundesbank, Jens Weidmann êáé óõìðëçñþíåé: êáôÜóôáóç «ÇèåôéêÞ óôçí áãïñÜ åñãáóß-

áò, ç áñêåôÜ áðüôïìç áýîçóç óôïõò ìéóèïýò êáé ç ÷áëÜñùóç ôïõ ðëçèùñéóìïý óôçñßæïõí ùóôüóï ôçí éäéùôéêÞ êáôáíÜëùóç óôç Ãåñìáíßá". ü,ôé áöïñÜ ôçí åõñùÓåæþíç, ç Ýêèåóç áíáöÝ-

ñåé üôé ç êñßóç äåß÷íåé ðùò Ý÷åé ðéÜóåé ðÜôï, áí êáé åðéóçìáßíåé üôé õðÜñ÷ïõí "äéáñèñùôéêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ ðáñåìðïäßæïõí ôçí ôá÷åßá âåëôßùóç" ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ: Á×ÏÍ Êýêëïò åñãáóéþí 45 åêáô., æçìßåò 4,2 åêáô. åõñþ, ebitda 8,5 åêáô. åõñþ, äáíåéóìüò 434 åêáô. åõñþ êáé ðñïóÝîôå... ÁñíçôéêÞ êáèáñÞ èÝóç 92,7 åêáô. åõñþ.

Á.Ô.


FOLLI FOLLIE GROUP

Ç äçìéïõñãßá ÇÅÉÄÇÓÇ: ôïõ ðñþôïõ fund ðïõ

èá ôïðïèåôåßôáé óå åëëçíéêÝò áîßåò êáé åðé÷åéñÞóåéò êáé èá åéóá÷èåß ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç óôï ×.Á. áíáêïéíþèçêå óôç äéÜñêåéá ôïõ 2ïõ Forum ðïõ óõíäéïñãáíþíïõí ôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí êáé ôï Åëëçíïáìåñéêáíéêü ÅðéìåëçôÞñéï óôç ÍÝá Õüñêç.

Ô

çí áíáêïßíùóç Ýêáíå ï éäñõôÞò ôçò Global Family Partners ê. Nikolaj Albinus ï ïðïßïò åîÝöñáóå Ýíôïíï åíäéáöÝñïí ãéá ôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ.

Ä

åí åßíáé áõôÞ ç ðáñèåíéêÞ ìáò åìöÜíéóç óôçí ÅëëÜäá ôüíéóå ï ê. Albinus, "Þäç Ý÷ïõìå ôïðïèåôçèåß óå åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò, ôõ÷åñÜ ðáé÷íßäéá áëëÜ êáé óôç äéá÷åßñéóç áðïññéììÜôùí. • Ðáñáêïëïõèïýìå ìå åíäéáöÝñïí ôéò åîåëßîåéò óôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá ôá ôåëåõôáßá 2,5 ÷ñüíéá. Åíäéáöåñüìáóôå ãéá ìáêñïðñüèåóìåò êáé ü÷é ðñüóêáéñåò ôïðïèåôÞóåéò óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ.

Ð

ñüóöáôá åðéêïéíùíÞóáìå ìå ôç Morgan Stanley æçôþíôáò ëåðôïìÝñåéåò ãéá ôï íüìï ðïõ øçößóôçêå ðñïóöÜôùò êáé åðéôñÝðåé ôçí åéóáãùãÞ funds óôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï. ÅíäÝ÷åôáé íá åßìáóôå ïé ðñþôïé ðïõ èá íôåðïõôÜñïõìå áõôÞí ôçí áãïñÜ" êáôÝëçîå.

Ô

ï äå ðéèáíüôåñï óåíÜñéï üóïí áöïñÜ óôçí "åêìåôÜëëåõóç" ôïõ íïìïèåôéêïý ðëáéóßïõ ðïõ ðñïóöÜôùò åôÝèç óå åöáñìïãÞ óôçí ÅëëÜäá, áöïñÜ ôç äçìéïõñãßá áðü ðëåõñÜò ôïõ ìßáò Áíþíõìçò Åôáéñßáò Åðåíäýóåùí ×áñôïöõëáêßïõ, ìå ôç ìïñ-

17

IÍ & OUT

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

ÔéìÞ: 17,33 €

öÞ ðïõ ðåñéãñÜöåé ôï ðñüóöáôï íïìïó÷Ýäéï ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò.

êáô. åõñþ,( áíáöïñÜ ìáò óôéò 30 Áðñéëßïõ) ïäåýåé áðü ôï êáêü óôï ÷åéñüôåñï.

Õ

ñüóöáôá ìÜëéóôá Üñ÷éóå íá îçëþíåé ìÝñïò ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò êáé óôçí ÅëëÜäá, áñ÷Þò ãåíïìÝíçò áðü ôï åñãïóôÜóéü ôçò óôçí Áëåîáíäñïýðïëç. Ðñï÷þñçóå óå äñáóôéêÞ ìåßùóç ôçò ðáñáãùãÞò ôçò êáé óå áðïëýóåéò, åðåéäÞ üðùò ïìïëïãïýóå êáé óôï åðßóçìï äåëôßï Ôýðïõ, äåí åß÷å ñåõóôü ãéá ôçí áãïñÜ ðñþôùí õëþí!

ÃÅÉÁ: Óôá 357 åêáô. ôï óýíïëï ôùí õðï÷ñåþóåùí áðü ôá 375 åêáô. óôéò 31.12.2012. Ìáêñïðñüèåóìåò äáíåéáêÝò 97,44 åêáô. ÐñïâëÝøåéò-ëïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò: 65,4 åêáô. Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò: 84 åêáô. ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò: 110,2 åêáô. åõñþ.

ÊÅÖÁËÁÉÁ: 205,2 åÉÄÉÁ êáô. åõñþ (áðü 210 åêáô.)

êáé äåßêôçò äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï 0,78. ÈåôéêÝò ïé ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáôÜ 0,27 åêáô. Ýíáíôé ôùí 10,16 åêáô. åõñþ ôïõ 2012.

Èá ðåñßìåíå ÌÁÚËËÇÓ: êáíåßò, áðü ìßá åôáé-

ñåßá ðïõ ãñÜöåé åðß ÷ñüíéá ìåãÜëåò æçìßåò, áëëÜ "÷ñõóþíåé" ìßá ÷ïýöôá óôåëå÷þí ôçò, êÜðïéá óôéãìÞ íá âÜëåé öñÝíï óå áõôÞ ôç íïóçñÞ êáôÜóôáóç. Äõóôõ÷þò, üìùò, ç áöáßìáîç óõíå÷ßóôçêå óôï á' ôñßìçíï. ôïõ ÅëëçíïÏðñüåäñïò ãåñìáíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ êáé ðñüåäñïò ôçò ïìþíõìçò åôáéñåßáò, Ìé÷áÞë ÌáÀëëçò, ôçí þñá ðïõ... ìáò óõìâïõëåýåé ãéá ôï ôé ðñÝðåé íá êÜíåé ç ÷þñá ðñïêåéìÝíïõ íá åîÝëèåé áðü ôçí êñßóç, ôçí ßäéá óôéãìÞ, ôá üóá óõìâáßíïõí óôïí üìéëü ôïõ, ìüíï èëßøç êáé ïñãÞ ðñïêáëïýí óå üóïõò ãíùñßæïõí ôá ðñáãìáôéêÜ äåäïìÝíá.

Ç

åôáéñåßá ç ïðïßá, ìÝóá óå äéÜóôçìá Ýîé ÷ñüíùí, áðü ôï 2007 Ýùò ôï 2012, êáôÝãñáøå óõíïëéêÝò æçìéÝò 148,595 åêáô. åõñþ êáé Ýäùóå óôï ßäéï äéÜóôçìá áìïéâÝò -êñáôçèåßôå- 26,6 å-

Ð

Ö

áßíåôáé, üìùò, üôé ñåõóôü õðÜñ÷åé óå ðåñßóóåõìá ãéá ôá äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ôá ìÝëç ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ, êáèþò ïé áðïäï÷Ýò ôïõò, ôï

INTRACOM

ÔéìÞ: 0,52 €

ðñþôï ôñßìçíï áíÞëèáí óå 987.000 åõñþ!!! ôæßñïò ôïõ ÌáÀëëç óôï Ï ðñþôï ôñßìçíï ìåéþèçêå óå 66,9 åêáô. áðü 67,9 åêáô. êáé ïé æçìßåò ó÷åäüí õðåñäéðëáóéÜóôçêáí, êáèþò áíÞëèáí óå 8 åêáô. åõñþ áðü 3,63 åêáô. åõñþ óôï ðñþôï ôñßìçíï ôïõ 2012.

Ì

ÁÚËËÇÓ(ÉÉ): Åðßóçò, ïé ôñáðåæéêÝò õðï÷ñåþóåéò ôçò åôáéñåßáò áõîÞèçêáí óå 241,9 åêáô. áðü 236 åêáô. åõñþ êáé ïé óõíïëéêÝò õðï÷ñåþóåéò, åðßóçò áõîÞèçêáí óå 329,6 åêáô. åõñþ áðü 319,3 åêáô. åõñþ. üÔïìùò,åêðëçêôéêüôåñï, üëùí åßíáé üôé ôá ß-

äéá êåöÜëáéá áðü áñíçôéêÜ êáôÜ 48,8 åêáô. åõñþ áõîÞèçêáí êé Üëëï óôï ðñþôï åöåôéíü ôñßìçíï êáé äéáìïñöþèçêáí óå áñíçôéêÜ 56,6 åêáô. åõñþ!!!

ìáôßåò, åßôå ôïõ ßäéïõ ìåãÝèïõò, åßôå ìéêñüôåñïõ âåëçíåêïýò.

áé ðáñüëá áõôÜ ç åôáéÊ ñåßá ëåéôïõñãåß áêüìá êáé ìÜëéóôá üðùò åðéóçìÜ-

ôïõ áðïôåëåß Ýíá éó÷õñü turn around, áêüìá ôï ðåñéìÝíïõí ïé åðåíäõôÝò ôïõ ×.Á.

íáìå åîáêïëïõèïýí êáé ôçí "áñìÝãïõí" ôá ìåãáëïóôåëÝ÷ç ôçò. äå, áðïëýïõí ÅãéáðéðëÝïí êáé êÜíïõí õðïäåßîåéò ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá, åíþ ï ðñüåäñüò ôçò êáé ðñüåäñïò ôïõ Åëëçíïãåñìáíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ, ðñïöáíþò áíôéìåôùðßæåôáé ìå äéáöïñåôéêÜ êñéôÞñéá áðü ôéò ðéóôþôñéåò ôñÜðåæåò, áð' üôé Üëëïé åðé÷åéñç-

Êáé 11.000 ôì÷ êáé +5,2% óôá íá ìçí åßíáé áðáÏËÐ: ÁÓôçëüÅÕ×ÇÈÏÕÌÅ 17,6400 åõñþ, ìå ôçí êåöáëáéïöáéíüìåíï áõôÞ ôçí öïñÜ ôï ãåãïíüò ôçò áðåîáñôïðïßçóçò áñêåôþí ìåôï÷þí áðü ôïí ôñáðåæéêü ''óõñöåôü'', áðü ôï ôñáðåæéêü ''êáêü óõíáðÜíôçìá'', áðü ôïí ôñáðåæéêü üëåèñï.

ðïßçóç êÜôù ôùí 450 åêáô. åõñþ.

F

TSEÌ: Ãéá üóïõò åêôéìïýí óå äõíáìéêÞ áíôßäñáóç ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ äåßêôç, íá óçìåéùèåß üôé äýíáìç ðõñüò ôïõ åßíáé ç ÃÅÊÔÅÑÍÁ....

óï ãéá ôï üôé äéáöÞìé¼ æå ðñéí áðü äýï ðåñßðïõ ÷ñüíéá, üôé ç åôáéñåßá

ÁÉ ãéá íá åðáíÝëèåé ï üÊ ìéëïò óå êÜðïéá éóïññïðßá, èá ðñÝðåé ï ê. ÌáÀëëçò, íá êáôáâÜëëåé ôá 56,6 åêáô. åõñþ ôùí áñíçôéêþí éäßùí êåöáëáßùí êáé Üëëá 20 ôïõëÜ÷éóôïí ãéá íá ìðïñÝóåé ç åôáéñåßá íá áíôáðåîÝëèåé áîéïðñåðþò óôéò åìðïñéêÝò ôçò õðï÷ñåþóåéò, äçëáäÞ 76 åêáô. åõñþ, æåóôü ÷ñÞìá. ºäùìåí!

ìüëéò ôïõò ðÞñáí ôá ôïõâëÜêéá ôùí 5000 ôì÷ ðïõ Ýâáæáí... ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ: Ðïëý êáêÞ ÁÔÔÉÊÁ ðÜóôá åðáããåëìáôéþí áõôÞ ðïõ

ëßãá äåýôåñá ôïõ äåõôåñüëåðôïõ ðñéí áðü êÜèå äçìïðñáóßá ôçò ìåôï÷Þò äéáëýïõí Þ ðñïóðáèïýí íá äéáëýóïõí ôçí ôéìÞ ôçò...

Ç ìåôï÷Þ ôçò ÷ñïíéÜò, ÍÝá èåôéêÞ åìöÜíéóç ÖÖÃÊÑÐ: áëëÜ êáé ôïõ 12ìÞíïõ. ÌÜëéóôá ÔÔÉÊÁ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ(ÉÉ): Ôïõò ÉÍÔÑÁÊÏÌ: ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôçò ðïõ áñ÷ßæåé êáé ÖÖÃÊÑÐ êáé ÌÐÅËÁ äéáìïñöþíïõí Á ðáñáêïëïõèïýìå êáé íá èõìïýáðïêôÜ Ýíá óôáèåñü ðõñÞíá ößëá ôï 8% ôïõ ''áíôéðñïóùðåõôéêïý'' , äåí áðïôåëïýí äçë. áìåëçôÝåò äõíÜìåéò ãéá ôïõò áíôéðñïóùðåõôéêïýò...

ðñïóêåßìåíùí åðåíäõôþí..... Êëåßóéìï óôï 0,5200 ìå Üíïäï ó÷åäüí 5% êáé ìå áíåêôÝëåóôï áãïñþí...

íôáé üôé üëá åäþ ðëçñþíïíôáé. Íá ìç ôï îå÷íÜíå áõôü... ÍïóçñÜ öáéíüìåíá, åðáíáëáìâáíüìåíá êáèçìåñéíÜ...

Êáé ôæßñïò 3 åêáô. åõñþ óôç ÑËÊ: Ðïëý êáëÞ ðáñáìÝíåé ç óõEDS: Ðïõ åßíáé áõôïß ðïõ Þóáí Å×ÁÅ: ìåôï÷Þ ôïõò, ðïõ üðùò ðÜíôá ôåÖ ìðåñéöïñÜ ôçò ìåôï÷Þò... ÐÜíôá Rðñüèõìïé - ãõñßæïíôáò äéêÜ ôïõò áãÝñù÷ç ëåõôáßá ðéÝóèçêå óôï êëåßóéìï. Óôçí êáé óôï ýøïò ôçò ç MLS... ìô÷ ôçò ÔÉÔÊ Üñ÷éóáí ïé ôïðïèåôÞóåéò áðü óïâáñÜ åðåíäõôéêÜ êåöÜë(á)éá. Ìå Üíïäï 5,8% êáé áðïìÜÌÅÔÊÁ: êñõíóç - ïñéóôéêÞ... - áðü ôá

10,5000 åõñþ. Ç ÅÕÄÁÐ Ý÷åé åîåëéã÷èåß óôç óôáèåñÞ äýíáìç ôïõ 3ìÞíïõ. Ç ÅÕÁÐÓ ôþñá ''ãýñéóå'' áðü ôï -3,8% óôï +2,6% êáé ìå êëåßóéìï óôï õøçëü ôçò çìÝñáò. Óôá 5,9600 åõñþ ç ÅÕÄÁÐ êáé óôá 5,9800 ç ÅÕÁÈ...

÷áñôéÜ - íá îåðïõëÜíå êÜôù êáé áðü ôï 0,5000 åõñþ; Ôïõò Ýöõãå ç ìáãêéÜ

Ê.Ð.

ÌÝôï÷ïé ôçò Intracom ìå ðïóïóôü Üíù ôïõ 5% ÌÝôï÷ïò Êïêêáëçò ÓùêñÜôçò Äçìçôñéáäçò Êùí/íïò Free Float ÓÕÍÏËÏ

Ðïóoóôü 24,17% 11,70% 64,13% 100%

Áîßá (åõñþ) 16,7 åêáô. 8,1 åêáô. 44,4 åêáô. 69,2 åêáô.

Áñ. Ìåô. Ôåë. Ìåôáâ. 32,2 åêáô. 11/3/2008 15,6 åêáô. 25/9/2003 85,3 åêáô. 133 åêáô. -


18

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÊÅÖÁËÁÉÁÃÏÑÁÓ Í.Ð.Ä.Ä. Ç ÅðéôñïðÞ ÊåöáëáéáãïñÜò óýìöùíá ìå ôçí Áðüöáóç 78 / 7.6.2013 ôïõ ÐñïúóôÜìåíïõ ôçò Äéåýèõíóçò Ìåëåôþí áðïöáóßæåé: 1. Ãéá ôç äéåíÝñãåéá åêðïßçóçò óõíïëéêïý áñéèìïý 2.116.964 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò åêäüôñéáò åôáéñåßáò "ÂÁËÊÁÍ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÇ ÁÊÉÍÇÔÙÍ Á.Å.", éäéïêôçóßáò ôçò åôáéñåßáò "ÌÇ×ÁÍÉÊÇ Á.Å.", õðÝñ ôçò åðéóðåýäïõóáò åôáéñåßáò "ÁVINOIL Áíþíõìç Âéïìç÷áíéêÞ, ÅìðïñéêÞ êáé ÍáõôéëéáêÞ Åôáéñåßá Ðåôñåëáßïõ", ïñßæåôáé ùò íÝá çìåñïìçíßá ç Ôñßôç 23.7.2013. 2. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýåé ç áðüöáóç 71/13.3.2013 ôïõ ÐñïúóôáìÝíïõ ôçò Äéåýèõíóçò Ìåëåôþí. ÅÔ. ÕÄÑÅÕÓÇÓ & ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÇÓ ÈÅÓ/ÊÇÓ Á.Å. Ôçí ÔåôÜñôç 5 Éïõíßïõ 2013, óôï ×ñçìáôéóôçñéáêü ÊÝíôñï Èåóóáëïíßêçò åðß ôçò ïäïý Êáôïýíç 16-18, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç ðáñïõóßáóç ôçò ÅÕÁÈ Á.Å. óôïõò ïéêïíïìéêïýò áíáëõôÝò. ÊáôÜ ôçí ðáñïõóßáóç áíáöÝñèçêáí ëåéôïõñãéêÜ èÝìáôá ôçò åôáéñåßáò, äåßêôåò áðüäïóçò, ÷ñçìáôïïéêïíïìéêïß äåßêôåò êáé âáóéêÜ ïéêïíïìéêÜ ìåãÝèç áðü ôïí Ðñüåäñï êáé Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôçò Åôáéñåßáò, Íéêüëáï ÐáðáäÜêç. Ôá ïéêïíïìéêÜ áðïôåëÝóìáôá ðáñïõóßáóå áíáëõôéêÜ ï ïéêï-

íïìéêüò óýìâïõëïò ôçò ÅÕÁÈ Á.Å. ê. ÆÞóçò Êùíóôáíôßíïò, óõãêåêñéìÝíá: Ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ÷ñÞóçò 2012 åðéâåâáéþíïõí üôé ç ÅÕÁÈ Á.Å. óõíå÷ßæåé íá åßíáé åýñùóôç ïéêïíïìéêÜ, ìå õøçëÞ êåñäïöïñßá êáé óçìáíôéêÞ ñåõóôüôçôá. Åéäéêüôåñá ï ôæßñïò ôïõ Ïìßëïõ áíÞëèå óôï ðïóü ôùí 73,8 åêáô. åõñþ Ýíáíôé 75,4 åêáô. åõñþ ôçò ðñïçãïýìåíçò ïéêïíïìéêÞò ÷ñÞóçò (ìåßùóç 2,05%). Ôá ìéêôÜ êÝñäç áíÞëèáí óôï ðïóü ôùí 30,5 åêáô. åõñþ Ýíáíôé 32,5 åêáô. åõñþ (ìåßùóç 6,02%), åíþ ôá ðñï öüñùí êÝñäç áíÞëèáí óôï ðïóü ôùí 21,47 åêáô. åõñþ Ýíáíôé 26 åêáô. åõñþ (ìåßùóç 17,42%). ÔÝëïò, ôá ìåôÜ öüñùí êÝñäç äéáìïñöþèçêáí óôï ðïóü ôùí 17,78 åêáô. åõñþ Ýíáíôé 20,59 åêáô. åõñþ (ìåßùóç 13,67%). Ôïíßæåôáé üôé ï ¼ìéëïò ôçò ÅÕÁÈ Á.Å. êáôÜ ôï Á' Ôñßìçíï 2013 óçìåßùóå áýîçóç 3,46% ôùí êåñäþí ìåôÜ öüñùí, ðáñÜ ôç ìåßùóç ôïõ ôæßñïõ êáôÜ 4,71% óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï ðåñõóéíü äéÜóôçìá. Åíçìåñþíåôáé ôï åðåíäõôéêü êïéíü üôé ç ðáñïõóßáóç ôçò Åôáéñåßáò èá âñßóêåôáé áíáñôçìÝíç óôï äéáäéêôõáêü ôüðï ôçò ÅÕÁÈ Á.Å. ( www. eyath.gr). SATO ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÅÉÄÙÍ ÃÑÁÖÅÉÏÕ ÊÁÉ ÓÐÉÔÉÏÕ Êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Í. 3340/2005, êáèþò êáé ôçò õð' áñéèìüí 3/347/12.7.2005 áðüöáóçò ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, áíáêïéíþ-

ÔÅÏ Á.Å. ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ & ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÅËËÇÍÉÊÙÍ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏÄÑÏÌÙÍ Á Í Á Ê Ï É Í Ù Ó Ç Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÔÅÏ Á.Å. áðïöÜóéóå (Ðñáêôéêü 19/6-6-2013 ÐñÜîç 58) ôá êÜôùèé: 1. Ôçí ôñïðïðïßçóç ôçò êáôáëçêôéêÞò çìåñïìçíßáò õðïâïëÞò ðñïóöïñþí ôïõ Äéåèíïýò Áíïéêôïý Äéáãùíéóìïý ãéá ôçí "ÐÁÑÏ×Ç ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ËÏÃÉÓÌÉÊÇÓ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÉÊÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇÓ - ÓÕÍÔÇÑÇÓÇÓ ÔÙÍ ÓÔÁÈÌÙÍ ÄÉÏÄÉÙÍ ÌÁËÃÁÑÙÍ ÊÁÉ ÁÊÔÉÏÕ" (Áñ.Ðñùô. ÐÄ 1571/5-4-2013) áðü 12-06-2013 êáé þñá 13.00 óå 03-07-2013 êáé þñá 13.00 2. Ôçí ôñïðïðïßçóç ôçò çìåñïìçíßáò áðïóöñÜãéóçò ðñïóöïñþí áðü 18-062013 êáé þñá 10.00 óå 09-07-2013 êáé þñá 10.00 3. Ôçí ôñïðïðïßçóç ôçò çìåñïìçíßáò õðïâïëÞò äéåõêñéíÞóåùí åðß ôùí üñùí ôçò äéáêÞñõîçò áðü 06-06-2013 óå 27-06-2013 4. Ïé ëïéðïß üñïé ôçò äçìïóéåõèåßóçò äéáêÞñõîçò ðáñáìÝíïõí áìåôÜâëçôïé. Ï Ä/ÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÊÁÉ ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. ôçò ÔÅÏ Á.Å. ÐÅÔÑÏÓ ÊÁÔÓÉËÉÅÑÇÓ

íåôáé üôé ï ê. Äéïíýóéïò Æá÷áñüðïõëïò, ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò ôïõ Ä.Ó. ôçò "SATO ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÅÉÄÙÍ ÃÑÁÖÅÉÏÕ & ÓÐÉÔÉÏÕ" õðÝâáëå ôçí ðáñáßôçóÞ ôïõ áðü ôï Ä.Ó. ÊáôÜ ôç óõíåäñßáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Åôáéñåßáò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí 03.06.2013 ç ðáñáßôçóç Ýãéíå áðïäåêôÞ êáé ïìïöþíùò áðïöáóßóôçêå üôé ï ê. Æá÷áñüðïõëïò äåí èá áíôéêáôáóôåß. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Åôáéñåßáò áíáóõãêñïôÞèçêå óå óþìá ùò áêïëïýèùò: Ãåþñãéïò Èåïäùñßäçò, Ðñüåäñïò ÄÓ êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò, åêôåëåóôéêü ìÝëïò - ÄçìÞôñéïò Ñïýóçò, Áíôéðñüåäñïò ÄÓ, åêôåëåóôéêü ìÝëïò - Êùíóôáíôßíïò Âáìâáêüðïõëïò, áíåîÜñôçôï - ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò - Êùíóôáíôßíïò Êáñáêþóôáò, áíåîÜñôçôï - ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò. ÊËÙÓÔÏÛÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁ ÍÁÕÐÁÊÔÏÕ Á.Â.Å.Å. Ç åôáéñßá ÊËÙÓÔÏÛÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁ ÍÁÕÐÁÊÔÏÕ Á.Â.Å.Å. óôá ðëáßóéá åöáñìï-

ãÞò ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ í. 3556/2007 áíáêïéíþíåé üôé ï êïò Âáóßëåéïò Ðïëý÷ñïíïò Ðñüåäñïò êáé ìÝôï÷ïò ôçò åôáéñßáò ÊËÙÓÔÏÛÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁ ÍÁÕÐÁÊÔÏÕ Á.Â.Å.Å ìáò åíçìÝñùóå ãñáðôþò (Ýíôõðï ãíùóôïðïßçóçò TR-1 ) ãéá ôéò ìåôáâïëÝò ôïõ ðïóïóôïý ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöùí êáé ôïõ êåöáëáßïõ ðïõ êáôÝ÷åé óå áõôÞí, ùò åîÞò : áñéèìüò ìåôï÷þí ðïõ êáôÝ÷åé ôçí çìÝñá ôçò ìåôáâïëÞò ï åí ëüãù ìÝôï÷ïò áíÝñ÷åôáé óå 3.245.451 (äéêáéþìáôá øÞöïõ 3.245.451) Þôïé ðïóïóôü 28,20% ôïõ êåöáëáßïõ. Ïé ìåôáâïëÝò ðïõ ðñïÝêõøáí áíáöÝñïíôáé óôçí ìåôáâïëÞ Üíù ôïõ 3% ðïõ ðñïÝêõøáí ëüãù áãïñÜò ìåôï÷þí 22.002 óõíïëéêÞò áîßáò åõñþ 8.800,80 óôéò 5 Éïõíßïõ 2013. Ì. É. ÌÁÚËËÇÓ Á.Å.Â.Å. H Åôáéñåßá áíáêïéíþíåé üôé ï ê. Mark Kollmann, Áíôéðñüåäñïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò, áðï÷ùñåß áðü ôïí ¼ìéëï ôçò Åôáéñåßáò ôçí 10ç

Éïõíßïõ 2013, ìåôÜ áðü äýï ÷ñüíéá õðçñåóßáò óå ìéá ðïëý óçìáíôéêÞ ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ãéá ôïí ¼ìéëï êáé èá áíôéêáôáóôáèåß, ùò ðñïò ôá êáèÞêïíôá ôïõ Äéåõèýíïíôïò Óõìâïýëïõ, áðü ôïí ÄéåõèõíôÞ Ëåéôïõñãéþí ôïõ Ïìßëïõ, ê. ÉùÜííç ËÝíôæï. O ê. ËÝíôæïò õðçñåôåß óôïí ¼ìéëï ÌáÀëëç åäþ êáé Ýíäåêá ÷ñüíéá êáé ãíùñßæåé óå âÜèïò ôç óôñáôçãéêÞ ôïõ, ôç äéïéêçôéêÞ ôïõ äïìÞ, ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõ äõíáìéêÞ, êáèþò êáé ôéò óýã÷ñïíåò ôÜóåéò ôïõ âéïìç÷áíéêïý êëÜäïõ óôïí ïðïßï ï ¼ìéëïò äñáóôçñéïðïéåßôáé. SATO ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÅÉÄÙÍ ÃÑÁÖÅÉÏÕ ÊÁÉ ÓÐÉÔÉÏÕ ÁëëáãÞ Õðåýèõíçò ÔìÞìáôïò ÅîõðçñÝôçóçò Ìåôü÷ùí êáé Åôáéñéêþí Áíáêïéíþóåùí 05.06.13 - Ç SATO A.E áíáêïéíþíåé üôé õðåýèõíç ãéá ôï ôìÞìá ÅîõðçñÝôçóçò Ìåôü÷ùí êáé Åôáéñéêþí Áíáêïéíþóåùí áíáëáìâÜíåé áðü óÞìåñá 05/06/2013 ç êá ÖÜêùíá Áöñïäßôç óå áíôéêáôÜóôáóç ôçò êáò ÊïíôïÝ Âåíåôßáò.


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

19

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A1

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A2

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A3

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A4

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A5

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A6

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


A7

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A8

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


A9 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A10 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A11 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A12 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A13

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A14

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A15


A16 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

Ðñüóêëçóç Måôü÷ùí óå ÅôÞóéá TáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí Ìåôü÷ùí ÐñïìçèÝáò ÅíåñãåéáêÞ A.E. AP. M.A.E. 70737/62/Â//11/21 Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÐñïìçèÝáò ÅíåñãåéáêÞ Á.Å., óýìöùíá ìå ôï íüìï êáé ôï Káôáóôáôéêü ôçò åôáéñåßáò, êáëåß ôïõò ìåôü÷ïõò ôçò åôáéñåßáò óå åôÞóéá ôáêôéêÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç óôéò 30-06-2013 çìÝñá ÊõñéáêÞ êáé þñá 20:00 óôá ãñáöåßá ôçò åôáéñåßáò óôçí ïäü Áèáí. Ãéáííïýóç 1 ãéá ôç óõæÞôçóç êáé ëÞøç áðïöÜóåùí åðß ôùí èåìÜôùí ôçò çìåñçóßáò äéÜôáîçò: ÈÝìáôá ôçò ÇìåñÞóéáò äéÜôáîçò: 1.¸ãêñéóç Éóïëïãéóìïý - Ëïã/óìïý ÁðïôåëåóìÜôùí ÷ñÞóçò - Ðßíáêá äéáíïìÞò êåñäþí ÷ñÞóçò 03.03.11 -31.12.2012 2.ÕðïâïëÞ êáé Ýãêñéóç Ýêèåóçò ÄÓ êáé ôùí Åëåãêôþí ãéá ôçí ÷ñÞóçò 03.03.2011 31.12.2012 3.ÁðáëëáãÞ ôïõ Ä.Ó êáé ôùí åëåãêôþí áðï êÜèå åõèýíç áðïæçìßùóçò ãéá ôçí äéá÷åßñéóç ôçò ÷ñÞóçò 03.03.2011 - 31.12.2012 4.ÅêëïãÞ ôáêôéêþí åëåãêôþí êáé áíáðëçñùôþí ãéá ôçí ÷ñÞóç 1.1.13 - 31.12.2013 êáé êáèïñéóìüò ôçò áìïéâÞò ôùí. 5.ÄéÜöïñåò áíáêïéíþóåéò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí åðéôåõ÷èåß ç áðáéôïýìåíç óýìöùíá ìå ôï Íüìï êáé ôï Êáôáóôáôéêü ôçò Åôáéñßáò áðáñôßá êáé åî áõôïý ôïõ ëüãïõ äåí êáôáóôåß äõíáôÞ ç ëÞøç áðïöÜóåùí ãéá ôï óýíïëï Þ ãéá ïñéóìÝíá èÝìáôá ôçò çìåñÞóéáò äéÜôáîçò, ç ôõ÷üí Á´ ÅðáíáëçðôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç èá óõíÝëèåé ôç ÔåôÜñôç 10 Éïõëßïõ 2013 êáé þñá 20:00 óôïí ßäéï ÷þñï êáé ç ôõ÷üí ´ ÅðáíáëçðôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç èá óõíÝëèåé ôç ÐÝìðôç 18 Éïõëßïõ 2013 êáé þñá 20:00 åðßóçò óôïí ßäéï ÷þñï.Ïé ìÝôï÷ïé ðïõ åðéèõìïýí íá ìåôÜó÷ïõí óôçí ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðñÝðåé íá êáôáèÝóïõí ôéò ìåôï÷Ýò ôùí ðÝíôå (5) ôïõëÜ÷éóôïí çìÝñåò ðñéí áðü ôçí ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç, Þôïé Ýùò ôçí 25-6-13, óôï ôáìåßï ôçò åôáéñåßáò Þ óôï ôáìåßï ðáñáêáôáèçêþí êáé äáíåßùí Þ óå ïðïéáäÞðïôå ôñÜðåæá ðïõ ëåéôïõñãåß íüìéìá óôçí ÅëëÜäá. Ç ßäéá äéáäéêáóßá èá éó÷ýóåé êáé ãéá ôéò ÅðáíáëçðôéêÝò ÃåíéêÝò Óõíåëåýóåéò ìå çìåñïìçíßåò êáôÜèåóçò ôçí 5-7-13 ãéá ôçí Á' ÅðáíáëçðôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç êáé 13-7-13 ãéá ôçí ´ ÅðáíáëçðôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç.Ïé ÌÝôï÷ïé ðïõ Ý÷ïõí äéêáßùìá óõììåôï÷Þò óôçí ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç äýíáíôáé íá áíôéðñïóùðåõèïýí ó' áõôÞ áðü ðñüóùðï, ìç ìÝôï÷ï, ðïõ Ý÷åé íüìéìá åîïõóéïäïôçèåß áð' áõôïýò. Ôá Ýããñáöá íïìéìïðïßçóçò ôùí áíôéðñïóþðùí ôùí ìåôü÷ùí ðñÝðåé íá êáôáôßèåíôáé óôçí Åôáéñåßá ðÝíôå (5) ôïõëÜ÷éóôïí ðëÞñåéò çìÝñåò ðñéí áðü ôçí óõíåäñßáóç ôçò ÃåíéêÞò Óõíåëåýóåùò. Èåóóáëïíßêç, 7 Éïõíßïõ 2013 Tï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


A17


A18 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

" STRAIGHT LINE (ÓÔÑÅÉÔ ËÁÉÍ) Á.Å. ÅÐÅÍÄÕÓÅÉÓ-ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÙÍ " ÁÑ. Ì Á. Å. 29002/62/Â/93/0104 ÁÑ. ÃÅÌÇ 042048406000 ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÔÁÊÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇÓ ÔÙÍ ÌÅÔÏ×ÙÍ Êáôüðéí áðïöÜóåùò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Åôáéñßáò, êáëïýíôáé ïé ÌÝôï÷ïé ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò ìå ôçí åðùíõìßá "STRAIGHT LINE (ÓÔÑÅÉÔ ËÁÉÍ) Á.Å. ÅÐÅÍÄÕÓÅÉÓ-ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÙÍ ", óå ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðïõ èá ëÜâåé ÷þñá ôçí ÊõñéáêÞ 30 Éïõíßïõ 2013 êáé þñá 17.00, óôá ãñáöåßá ôçò åôáéñåßáò óôçí Èåò/íßêç, åðß ôçò ïäïý Åãíáôßáò 158 ãéá ôç óõæÞôçóç êáé ëÞøç áðïöÜóåùí óôá ðáñáêÜôù èÝìáôá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: 1.ÕðïâïëÞ êáé Ýãêñéóç ôùí åôÞóéùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí ôçò åôáéñéêÞò ÷ñÞóçò 2012 êáé ìåôÜ ôùí åêèÝóåùí ôïõ Ä.Ó.. 2.ÁðáëëáãÞ ôùí ìåëëþí ôïõ Ä.Ó. áðü êÜèå åõèýíç áðïæçìßùóçò ãéá ôá ðåðñáãìÝíá ôçò ÷ñÞóçò 2012. 3.¸ãêñéóç äéáíïìÞò êåñäþí ÷ñÞóçò 2012 êáé äéáíïìÞò ìåñßóìáôïò óôïõ ìåôü÷ïõò. 4.Ëýóç ôçò åôáéñßáò, èÝóç ôçò åôáéñßáò õðü åêêáèÜñéóç êáé äéïñéóìüò åêêáèáñéóôþí Ïé ìÝôï÷ïé ðïõ åðéèõìïýí íá óõììåôÜó÷ïõí óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðñÝðåé íá êáôáèÝóïõí ôéò ìåôï÷Ýò ôïõò óôï ôáìåßï ôçò åôáéñßáò Þ óôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí (5) ðÝíôå ôïõëÜ÷éóôïí çìÝñåò ðñéí áðü ôçí êáèïñéóìÝíç ãéá ôç óõíåäñßáóç ôçò Ã. Ó. ôùí ìåôü÷ùí çìåñïìçíßá. Èåóóáëïíßêç 20-05-2013 ÔÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


A19 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A20

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

"ÐÑÏÓÊËÇÓÇ" Óýìöùíá ìå ôï íüìï êáé ôï êáôáóôáôéêü, ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáëåß ôïõò ìåôü÷ïõò ôçò áíþíõìçò åôáéñåßáò ìå ôçí åðùíõìßá "ÅÃÍÁÔÉÁ ÔÇËÅÏÑÁÓÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÉÁ" óå ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç, ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2013, ìÝñá ÊõñéáêÞ êáé þñá 07,30 ð.ì., óôá ãñáöåßá ôçò åôáéñåßáò óôá ÃéáííéôóÜ, ÂåíéæÝëïõ 112, ðñïò óõæÞôçóç êáé ëÞøç áðïöÜóåùí åðß ôùí áêüëïõèùí èåìÜôùí, óýìöùíá ìå ôï êáôáóôáôéêü êáé ôï íüìï: ÈÅÌÁÔÁ ÇÌÅÑÇÓÉÁÓ ÄÉÁÔÁÎÇÓ 1.ÕðïâïëÞ êáé Ýãêñéóç ôùí åôÞóéùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí ôçò åôáéñéêÞò ÷ñÞóçò 1/1/2012 - 31/12/2012 êáé ôçò Ýêèåóçò äéá÷åßñéóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. 2.ÁíÜãíùóç ôçò Ýêèåóçò äéá÷åßñéóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé Ýãêñéóç ôùí ðåðñáãìÝíùí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé áðáëëáãÞ ôïýôïõ áðü êÜèå åõèýíç áðïæçìßùóçò. 3.ÅêëïãÞ åëåãêôþí ãéá ôçí åôáéñéêÞ ÷ñÞóç 1/1/2013 - 31/12/2013 êáé êáèïñéóìüò ôçò áìïéâÞò ôïõò. 4.Áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ Ôñïðïðïßçóç ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ êáôáóôáôéêïý. ÊÜèå ìÝôï÷ïò ðïõ åðéèõìåß íá ìåôÜó÷åé óôçí ÅôÞóéá ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç, ïöåßëåé íá êáôáèÝóåé ôéò ìåôï÷Ýò ôïõ óôï Ôáìåßï ôçò åôáéñåßáò Þ óå ïðïéáäÞðïôå ÔñÜðåæá óôçí Ýäñá ôçò åôáéñåßáò êáé íá õðïâÜëëåé ôá ó÷åôéêÜ Ýããñáöá ôçò êáôÜèåóçò, êáèþò êáé ôï ôõ÷üí Ýããñáöï áíôéðñïóþðåõóçò óôçí åôáéñåßá, ðÝíôå (5) ôïõëÜ÷éóôïí çìÝñåò ðñéí áðü ôçí çìåñïìçíßá óýãêëçóçò ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò. ÃéáííéôóÜ 10/5/2013

Ôï Ä.Ó.

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A21

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A22

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A23

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A24 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


A25 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A26 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A27 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A28


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A29 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A30 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A31 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A32 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A33

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ óå ¸êôáêôÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç. Ôùí Ìåôü÷ùí ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò ìå ôçí åðùíõìßá: "×ÏÔÅË ÖÉËÉÐÐÅÉÏ ØÁ×ÏÕÄÉÁ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ" êáé ôïí ä.ô. "ÁÊÔÇ ÖÉËÉÐÐÅÉÏ", Á.Ì.Á.Å 65979/61/Â/08/07 Óýìöùíá ìå ôïí Íüìï êáé ôï Êáôáóôáôéêü ôçò åôáéñßáò êáé ìå ôçí áðü 6 Éïõíßïõ 2013 áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. êáëïýíôáé ïé ìÝôï÷ïé ôçò áíþíõìçò åôáéñßáò ðïõ åäñåýåé óôá Øáêïýäéá ôïõ ÄÞìïõ Ïñìýëéáò ×áëêéäéêÞò ìå ôçí åðùíõìßá "×ÏÔÅË ÖÉËÉÐÐÅÉÏ ØÁ×ÏÕÄÉÁ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ" êáé ôïí ä.ô. "ÁÊÔÇ ÖÉËÉÐÐÅÉÏ", óå ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç óôéò 1 Éïõëßïõ 2013 çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 16.00 ì.ì óôá ãñáöåßá ôçò Ýäñáò ôçò åôáéñßáò ðïõ âñßóêïíôáé óôï Îåíïäï÷åßï ÁêôÞ Öéëßððåéï, óôá Øáêïýäéá ×áëêéäéêÞò óôç ÔïðéêÞ Êïéíüôçôá Ïñìýëéáò ôïõ ÄÞìïõ Ðïëõãýñïõ ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ×áëêéäéêÞò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. ÈÅÌÁÔÁ ÇÌÅÑÇÓÉÁÓ ÄÉÁÔÁÎÇÓ 1. ÅêëïãÞ íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. 2. ¸ãêñéóç áðïöÜóåùí ôùí ðñïçãïýìåíùí Äéïéêçôéêþí Óõìâïõëßùí ôçò ðåñéüäïõ áðü 23-5-2011 Ýùò êáé óÞìåñá ðïõ Ý÷ïõí åêëåãåß áðü ÃåíéêÝò Óõíåëåýóåéò 3. ÄéÜöïñá èÝìáôá ðïõ èá ðñïôáèïýí áðü ôïõò ìåôü÷ïõò Äéêáßùìá øÞöïõ óôç Ã.Ó. Ý÷ïõí ïé ìÝôï÷ïé ðïõ èá ðáñáóôïýí åßôå áõôïðñïóþðùò åßôå äéá ðëçñåîïõóßïõ. ¼óïé áðü ôïõò Ìåôü÷ïõò åðéèõìïýí íá øçößóïõí óôç Ã.Ó. ðñÝðåé óýìöùíá ìå ôï Êáôáóôáôéêü íá êáôáèÝóïõí ôéò ìåôï÷Ýò ôïõò óôï Ôáìåßï ôçò åôáéñßáò óôá Øá÷ïýäéá ×áëêéäéêÞò åðéêïéíùíþíôáò ðñïò ôïýôï ìå ôïí ê. Âñõþíç ÅõÜããåëï ôïõ Ãåùñãßïõ óôï ôçëÝöùíï 6970982343 Þ óôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ óå ïðïéáäÞðïôå áíþíõìç ÔñáðåæéêÞ åôáéñßá, ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôéò 24 Éïõíßïõ çìÝñá ÄåõôÝñá, ðñïóêïìßæïíôáò ôéò ó÷åôéêÝò áðïäåßîåéò êáôÜèåóçò êáé ôá ó÷åôéêÜ ðëçñåîïýóéá. ÔÏ ÐÑÏÓÙÑÉÍÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ Éãêüñ ÊïëÝóíéêùâ ôïõ Âéôáëßïõ Èåüäùñïò Ôóáíôåêßäçò ôïõ ÏäõóóÝá Áëìáôæßäçò ×ñéóôüöïñïò ôïõ Ðáýëïõ Ôóáíôåêßäçò ÏäõóóÝáò ôïõ Èåüäùñïõ


A34

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A35

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

ÅÊÔÁÊÔÇÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇÓ ÔÙÍ ÌÅÔÏ×ÙÍ ÔÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ "ÁËÌÅÊÏ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ" ÁÑ. Ì.Á.Å. : 39075/62/Â/97/251 Óýìöùíá ìå ôï íüìï êáé ôï êáôáóôáôéêü ôçò åôáéñßáò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáëåß ôïõò ìåôü÷ïõò ôçò åôáéñåßáò ìå ôçí åðùíõìßá "ÁËÌÅÊÏ ÁÂÅÅ" óå ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç óôá ãñáöåßá ôçò åôáéñåßáò óôç ÂÉ.ÐÅ. ÓÉÍÄÏÕ Ï.Ô. 34, ôçí 30ç Éïõíßïõ 2013 çìÝñá ÊõñéáêÞ êáé þñá 10:00 ð.ì. ãéá óõæÞôçóç êáé ëÞøç áðüöáóçò ãéá ôá ðáñáêÜôù èÝìáôá: ÈÅÌÁÔÁ ÇÌÅÑÇÓÉÁÓ ÄÉÁÔÁÎÇÓ : 1.¸ãêñéóç ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí, äçëáäÞ ôïõ Éóïëïãéóìïý, ôïõ ÐñïóáñôÞìáôüò ôïõ, ôïõ Ëïãáñéáóìïý ''ÁðïôåëÝóìáôá ×ñÞóçò'' êáé ôïõ Ðßíáêá ÄéÜèåóçò ÁðïôåëåóìÜôùí ôçò 16çò åôáéñéêÞò ÷ñÞóçò áðü 1çò Éáíïõáñßïõ 2012 Ýùò 31ç Äåêåìâñßïõ 2012, êáèþò êáé ôùí åð´ áõôþí ÅêèÝóåùí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ôùí åëåãêôþí. 2.¸ãêñéóç ðñÜîåùí êáé áðïöÜóåùí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáôÜ ôçí õðüëïãï ÷ñÞóç. 3.ÁðáëëáãÞ ôùí ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ôùí åëåãêôþí áðü êÜèå åõèýíç ãéá ôçí õðüëïãï ÷ñÞóç. 4.ÅêëïãÞ åíüò ôáêôéêïý ïñêùôïý åëåãêôÞ êáé åíüò áíáðëçñùìáôéêïý ïñêùôïý åëåãêôÞ ãéá ôçí åôáéñéêÞ ÷ñÞóç áðü 1.1.2013 Ýùò 31.12.2013 êáé êáèïñéóìüò ôçò áìïéâÞò ôïõ. 5.ÄéÜöïñá èÝìáôá ðñïò óõæÞôçóç êáé áíáêïéíþóåéò. Ïé åê ôùí ê.ê. ìåôü÷ùí ðïõ åðéèõìïýí íá ëÜâïõí ìÝñïò óôçí ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðñÝðåé íá êáôáèÝóïõí ôéò ìåôï÷Ýò ôïõò óôï ôáìåßï ôçò åôáéñåßáò Þ óå ïðïéáäÞðïôå ôñÜðåæá óôçí ÅëëÜäá êáé íá ðñïóêïìßóïõí ôá áðïäåéêôéêÜ êáôÜèåóçò ôïõò êáèþò êáé ôá ôõ÷üí Ýããñáöá áíôéðñïóþðåõóçò óôï ôáìåßï ôçò åôáéñåßáò ðÝíôå (5) ôïõëÜ÷éóôïí çìÝñåò ðñï ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò.Óå ðåñßðôùóç ìç åðßôåõîçò áðáñôßáò ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç èá åðáíáëçöèåß ôçí 14ç Éïõëßïõ 2013, çìÝñá ÊõñéáêÞ, óôïí ßäéï ôüðï êáé ôçí ßäéá þñá ÷ùñßò ôçí äçìïóßåõóç íÝáò ðñüóêëçóçò. Èåóóáëïíßêç, 7 Éïõíßïõ 2013 ÔÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ


A36

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A37

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÅÊÔÁÊÔÇÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇÓ ÔÙÍ ÌÅÔÏ×ÙÍ ÔÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ "ÁËÌÅÊÏ ÅËËÁÓ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ" ÁÑ. Ì.Á.Å. : 47427/72/Â/00/0284 Óýìöùíá ìå ôï íüìï êáé ôï êáôáóôáôéêü ôçò åôáéñßáò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáëåß ôïõò ìåôü÷ïõò ôçò åôáéñåßáò ìå ôçí åðùíõìßá "ÁËÌÅÊÏ ÅËËÁÓ ÁÂÅÅ" óå ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç óôá ãñáöåßá ôçò åôáéñåßáò óôï 6ï ÷éë. Ñåèýìíïõ-×áíßùí, ôçí 30ç Éïõíßïõ 2013 çìÝñá ÊõñéáêÞ êáé þñá 20:00 ì.ì. ãéá óõæÞôçóç êáé ëÞøç áðüöáóçò ãéá ôá ðáñáêÜôù èÝìáôá: ÈÅÌÁÔÁ ÇÌÅÑÇÓÉÁÓ ÄÉÁÔÁÎÇÓ : 1.¸ãêñéóç ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí, äçëáäÞ ôïõ Éóïëïãéóìïý, ôïõ ÐñïóáñôÞìáôüò ôïõ, ôïõ Ëïãáñéáóìïý ''ÁðïôåëÝóìáôá ×ñÞóçò'' êáé ôïõ Ðßíáêá ÄéÜèåóçò ÁðïôåëåóìÜôùí ôçò 12çò åôáéñéêÞò ÷ñÞóçò áðü 1çò Éáíïõáñßïõ 2012 Ýùò 31ç Äåêåìâñßïõ 2012, êáèþò êáé ôùí åð´ áõôþí ÅêèÝóåùí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ôùí åëåãêôþí. 2.¸ãêñéóç ðñÜîåùí êáé áðïöÜóåùí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáôÜ ôçí õðüëïãï ÷ñÞóç. 3.ÁðáëëáãÞ ôùí ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ôùí åëåãêôþí áðü êÜèå åõèýíç ãéá ôçí õðüëïãï ÷ñÞóç. 4.ÅêëïãÞ Åëåãêôþí ãéá ôçí åôáéñéêÞ ÷ñÞóç áðü 1.1.2013 Ýùò 31.12.2013. 5.ÅêëïãÞ íÝïõ Ä.Ó. 6.ÄéÜöïñá èÝìáôá ðñïò óõæÞôçóç êáé áíáêïéíþóåéò. Ïé åê ôùí ê.ê. ìåôü÷ùí ðïõ åðéèõìïýí íá ëÜâïõí ìÝñïò óôçí ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðñÝðåé íá êáôáèÝóïõí ôéò ìåôï÷Ýò ôïõò óôï ôáìåßï ôçò åôáéñåßáò Þ óå ïðïéáäÞðïôå ôñÜðåæá óôçí ÅëëÜäá êáé íá ðñïóêïìßóïõí ôá áðïäåéêôéêÜ êáôÜèåóçò ôïõò êáèþò êáé ôá ôõ÷üí Ýããñáöá áíôéðñïóþðåõóçò óôï ôáìåßï ôçò åôáéñåßáò ðÝíôå (5) ôïõëÜ÷éóôïí çìÝñåò ðñï ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò.Óå ðåñßðôùóç ìç åðßôåõîçò áðáñôßáò ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç èá åðáíáëçöèåß ôçí 14ç Éïõëßïõ 2013, çìÝñá ÊõñéáêÞ, óôïí ßäéï ôüðï êáé ôçí ßäéá þñá ÷ùñßò ôçí äçìïóßåõóç íÝáò ðñüóêëçóçò. ÑÝèõìíï , 7 Éïõíßïõ 2013 ÔÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ


A38 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÅÔÇÓÉÁÓ ÔÁÊÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇÓ ÔÙÍ ÌÅÔÏ×ÙÍ ÔÇÓ ÁÍÙÍÕÌÏÕ ÅÔÁÉÑÉÁÓ "ZEDA (ÆÅÍÔÁ) - ÄÅÑÌÁÔÉÍÁ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÉÁ" êáé ôï äéáêñéôéêü ôßôëï "ZEDA A.E." ÁÑ. ÌÁÅ.: 44884/62/Â/99/0358 Óýìöùíá ìå ôï Íüìï êáé ôï Êáôáóôáôéêü ôçò åôáéñßáò êáé ýóôåñá áðü áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò, êáëïýíôáé ïé ê.ê. ìÝôï÷ïé ôçò åôáéñßáò óå ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçí 29ç Éïõíßïõ 2013, çìÝñá ÓÜââáôï êáé þñá 11ç ðñùéíÞ óôá ãñáöåßá ôçò åôáéñßáò, åðß ôçò Ëåùöüñïõ ÃåùñãéêÞò Ó÷ïëÞò êáé óôïí áñéèìü 122, óôï ÄÞìï Ðõëáßáò Èåóóáëïíßêçò. ÈÝìáôá çìåñçóßáò äéáôÜîåùò: 1.ÕðïâïëÞ êáé Ýãêñéóç éóïëïãéóìïý ôçò åôáéñéêÞò ÷ñÞóçò 2012 ìåôÜ ôçí åð' áõôïý åêèÝóåùí ôïõ Ä.Ó. êáé ôùí åëåãêôþí. 2.ÁðáëëáãÞ ôùí ìåëþí ôïõ Ä.Ó. êáé ôùí åëåãêôþí áðü êÜèå åõèýíç áðïæçìßùóçò ãéá ôá ðåðñáãìÝíá ôçò ÷ñÞóçò 2012. 3.ÅêëïãÞ äýï ôáêôéêþí êáé äýï áíáðëçñùìáôéêþí åëåãêôþí ãéá ôç ÷ñÞóç 2013 êáé êáèïñéóìü ôçò áìïéâÞò ôïõò.Ïé ê.ê. ìÝôï÷ïé ðïõ åðéèõìïýí íá ðÜñïõí ìÝñïò óôçí ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðáñáêáëïýíôáé íá óõììïñöùèïýí ìå ôéò áíôßóôïé÷åò äéáôÜîåéò ôïõ êáôáóôáôéêïý. Óå ðåñßðôùóç êùëýìáôïò, ïé ê.ê. ìÝôï÷ïé ìðïñïýí íá áíôéðñïóùðåýïíôáé ìå ðëçñåîïõóßïõò ðïõ ïñßæïíôáé ìå åðéóôïëÞ, ç ïðïßá ðñÝðåé íá êáôáôßèåôáé óôçí Åôáéñßá ðÝíôå (5) ôïõëÜ÷éóôïí çìÝñåò ðñéí áðü ôçí ïñéóèåßóá ãéá ôç óõíåäñßáóç ôçò ÓõíÝëåõóçò. ÌÝôï÷ïé ðïõ äå óõììïñöþíïíôáé ìå ôá ðáñáðÜíù ìåôÝ÷ïõí óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ìüíïí ýóôåñá áðü ó÷åôéêÞ Üäåéá. Èåóóáëïíßêç, 30.04.2013 Ï Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. ÆÝæáò Ãåþñãéïò


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A39 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ðñüóêëçóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò Áíùíýìïõ Åôáéñßáò "Ó×ÏËÅÓ ÄÅËÔÁ ÂÏÑÅÉÏÕ ÅËËÁÄÏÓ ÁÅ" óå ôáêôéêÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç. "Ó×ÏËÅÓ ÄÅËÔÁ ÂÏÑÅÉÏÕ ÅËËÁÄÏÓ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÉÁ" Óýìöùíá ìå ôï íüìï 2190/1920 ðåñß Áíùíýìùí Åôáéñéþí êáé ôï êáôáóôáôéêü ôçò åôáéñßáò ðñïóêáëïýíôáé ïé ê.ê ÌÝôï÷ïé ôçò Áíùíýìïõ Åôáéñßáò "Ó×ÏËÅÓ ÄÅËÔÁ ÂÏÑÅÉÏÕ ÅËËÁÄÏÓ Á.Å" óå ôáêôéêÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ç ïðïßá èá ãßíåé óôçí Ýäñá ôçò åôáéñßáò óôç Èåóóáëïíßêç , Åñìïý 45 ôçí 29çí Éïõíßïõ 2013 çìÝñá ÓÜââáôï êáé þñá 12 ì ãéá íá áðïöáóßóïõí åðß ôùí êÜôùèé èåìÜôùí ôçò çìåñçóßáò äéáôÜîåùò" ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÄÉÁÔÁÎÇ 1 .Åãêñéóç ôïõ éóïëïãéóìïý êáé ôçò åêèÝóåùò ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ êáé ôçò åêèÝóåùò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò åôáéñßáò ôçò ÷ñÞóåùò 1.1.12 Ýùò 31.12.12. 2.ÁðáëëáãÞ ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ôïõ åëåãêôÞ ôçò áíùôÝñù ÷ñÞóåùò áðü êÜèå åõèýíç áðïæçìßùóçò. 3.ÅêëïãÞ åëåãêôþí ÷ñÞóçò 1.1.2013 åùò 31.12.2013 êáé êáèïñéóìüò ôçò áìïéâÞò áõôþí. 4.ÄéÜèåóç åôÞóéùí êåñäþí. 5.Åãêñéóç êáé ðñïóäéïñéóìüò áìïéâþí ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ.Ïé ê.ê ÌÝôï÷ïé ãéá íá ìåôÜó÷ïõí óôç óõãêáëïýìåíç ôáêôéêÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ðñÝðåé íá êáôáèÝóïõí ôéò ìåôï÷Ýò ôïõò óôï ôáìåßï ôçò Åôáéñßáò Þ óôï ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé äáíåßùí Þ ðáñÜ Áíùíýìïõ ÔñáðåæéêÞò Åôáéñßáò Þ üðïõ áëëïý ïñßæåé ï íüìïò êáé ôï êáôáóôáôéêü êáé íá õðïâÜëïõí ôá ó÷åôéêÜ áðïäåéêôéêÜ êáé Ýããñáöá áíôéðñïóùðåßáò óôçí åôáéñßá ðÝíôå çìÝñåò ôïõëÜ÷éóôïí ðñßí áðü ôçí ïñéóèåßóá ãéá ôçí ôáêôéêÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç çìåñïìçíßá. Èåóóáëïíßêç 24-05-2013 ÔÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ


A40 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A41 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÅ ÅÔÇÓÉÁ ÔÁÊÔÉÊÇ ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÙÍ ÌÅÔÏ×ÙÍ ÔÇÓ SÏÊ ÌÁRÊÅÔ ÁÅ Óýìöùíá ìå ôï íüìï êáé ôï Êáôáóôáôéêü ôçò åôáéñåßáò, ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáëåß ôïõò ìåôü÷ïõò áíþíõìçò åôáéñåßáò SOK MARKET AEóå ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2013 êáé þñá 1:00ì.ì. óôá ãñáöåßá ôçò åôáéñåßáò ïäüò ÔÈ.2076 Èåóóáëïíßêç ãéá óõæÞôçóç êáé ëÞøç áðïöÜóåùí åðß ôùí ðáñáêÜôù èåìÜôùí ôçò çìåñçóßáò äéáôÜîåùò. ÈÅÌÁÔÁ ÇÌÅÑÇÓÉÁÓ ÄÉÁÔÁÎÅÙÓ 1¸ãêñéóç ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí ôçò åôáéñåßáò ãéá ôçí ÷ñÞóç áðü 01-01 2012 Ýùò 31-12-2012 êáé ôùí åð' áõôþí åêèÝóåùí ôïõ ÄÓ ôçò åôáéñåßáò êáé ôùí åëåãêôþí áõôÞò. 2.ÁðáëëáãÞ ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ôùí ê.ê. åëåãêôþí áðü êÜèå åõèýíç áðïæçìßùóçò ãéá ôçí åôáéñéêÞ ÷ñÞóç áðü 01-01-2012 Ýùò 31-12-2012. 3.ÄéÜöïñåò Áíáêïéíþóåéò Ïé ê.ê. ìÝôï÷ïé ðïõ åðéèõìïýí íá ìåôÜó÷ïõí óôçí ÅôÞóéá ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðñÝðåé íá êáôáèÝóïõí ôïõò ôßôëïõò ôïõò óôï ôáìåßï ôçò åôáéñßáò ôïõëÜ÷éóôïí ðÝíôå (5) çìÝñåò íùñßôåñá áðü ôçí çìÝñá óõãêëÞóåùò ôçò ÃåíéêÞò Óõíåëåýóåùò. Ç êáôÜèåóç ôùí ôßôëùí ìðïñåß íá ãßíåé óôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ óå ïðïéáäÞðïôå ôñÜðåæá áíáãíùñéóìÝíç óôçí ÅëëÜäá, êáé ôá áðïäåéêôéêÜ ôçò êáôÜèåóçò Þ ôõ÷üí ðëçñåîïýóéá Þ Ýããñáöá áíôéðñïóùðåýóåùò ôùí ìåôü÷ùí íá õðïâëçèïýí óôá ãñáöåßá ôçò åôáéñßáò ìÝ÷ñé ôçí ùò Üíù çìåñïìçíßá. Èåóóáëïíßêç 30-04-2013 ÔÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ


A42 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


A43 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A44 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


A45 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A46

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

´


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A47

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

´


A48

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A49 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A50 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò, " ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÊÁÉ ÅÐÉÓÊÅÕÁÓÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÁÍÔËÉÙÍ ÐÅÔÑÅËÁÉÏÕ ÊÁÉ ÔÏÕÑÌÐÉÍÙÍ Á.Â.Å.Å.". Óýìöùíá ìå ôïí Íüìï êáé ôï êáôáóôáôéêü ôçò åôáéñßáò êáé ìå áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ , êáëïýíôáé ïé ê.ê. ÌÝôï÷ïé ôçò åôáéñßáò óå ôáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðïõ èá ãßíåé óôéò 30 Éïõíßïõ 2013, çìÝñá ÊõñéáêÞ & þñá 5 ì.ì. óôá ãñáöåßá ôçò åôáéñßáò, óôç Íåï÷ùñïýäá, ðëçóßïí ôïõ ïäéêïý êüìâïõ Éùíßáò, ãéá óõæÞôçóç êáé ëÞøç áðïöÜóåùí óôá ðáñáêÜôù èÝìáôá: ÈÅÌÁÔÁ ÇÌÅÑÇÓÉÁÓ ÄÉÁÔÁÎÇÓ 1..ÕðïâïëÞ ôçò Ýêèåóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ðÜíù óôïí Éóïëïãéóìü ôçò 31çò ÄåêÝìâñç 2012. 2.ÕðïâïëÞ êáé Ýãêñéóç ôïõ éóïëïãéóìïý ôçò åôáéñéêÞò ÷ñÞóçò 2012, ìå ôçí Ýêèåóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. 3..ÁðáëëáãÞ ôùí ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ áðü êÜèå åõèýíç áðïæçìßùóçò ðÜíù ôïí éóïëïãéóìü êáé ãåíéêÜ ðÜíù óôç äéá÷åßñéóç ôçò ðáñáðÜíù ÷ñÞóçò 4..¸ãêñéóç ïéêïíïìéêïý áðïôåëÝóìáôïò êáé ôñüðïõ äéáíïìÞò ôùí êåñäþí. 5..Êåöáëáéïðïßçóç äéáöïñþí áíáðñïóáñìïãÞò ðáãßùí óôïé÷åßùí. Ðñïóêáëïýíôáé ïé åðéèõìïýíôåò íá ìåôÜó÷ïõí ìÝôï÷ïé, íá êáôáèÝóïõí ôéò ìåôï÷Ýò ôïõò ìå áðüäåéîç óôï ôáìåßï ôçò åôáéñßáò Þ óôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ óå ïðïéáäÞðïôå ÅëëçíéêÞ Áíþíõìç ÔñáðåæéêÞ Åôáéñåßá êáé íá ðáñáäþóïõí ôéò ó÷åôéêÝò áðïäåßîåéò êáôÜèåóçò êáé ôá Ýããñáöá íïìéìïðïßçóçò ôùí áíôéðñïóþðùí ôïõò óôçí åôáéñåßá ðÝíôå (5) ôïõëÜ÷éóôïí çìÝñåò ðñéí áðü ôçí çìÝñá ðïõ ïñßóôçêå ãéá ôç óõíåäñßáóç. Èåóóáëïíßêç 23 Ìáñôßïõ 2013 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÊÏÑÏÌÇËÁÓ

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


A51 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A52 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A53 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A54

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

A55 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


A56 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


22 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

23 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


24 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

25 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


26 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


27 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


28 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ


IÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ - ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

29 ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013


30

ÌÅÔÏ×ÅÓ

ÐÇÃÇ: ase.gr

ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 IOYNIÏÕ 2013


XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 IOYNIÏÕ 2013

ÌÅÔÏ×ÅÓ

31


32

ÌÅÔÏ×ÅÓ

ÄÉÁÐÑÁÃÌÁÔÅÕÓÉÌÁ ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ (Ä.Á.Ê.)

×ÁÌÇËÇ ÄÉÁÓÐÏÑÁ

ÅÐÉÔÇÑÇÓÇ

ÐÑÏÓ ÄÉÁÃÑÁÖÇ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 IOYNIÏÕ 2013


XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 IOYNIÏÕ 2013

ÌÅÔÏ×ÅÓ

ÓÅ ÁÍÁÓÔÏËÇ

ÅÍÁËËÁÊÔÉÊÇ ÁÃÏÑÁ

33


34

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

Ìå discount 0,91% äéáðñáãìáôåýåôáé ôï óõìâüëáéï ëÞîçò Éïõíßïõ 2013 óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap åêáô. åõñþ áíÞëÓôáèå ç12,252 áîßá ôùí óõíáëëáãþí

óôçí áãïñÜ ðáñáãþãùí. Ôï óõìâüëáéï ëÞîçò Éïõíßïõ 2013 óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáðñáãìáôåýåôáé ìå discount 0,91%. Ï äåßêôçò FTSE/XA Large Cap Ýêëåéóå óôéò 335,30 ìïíÜäåò, ìå Üíïäï óå ðïóïóôü 1,20%. Óôá Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò (ÓÌÅ) óôï

äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáêéíÞèçêáí 5.752 óõìâüëáéá, áîßáò 9,381 åêáô. åõñþ, ìå 43.619 áíïéêôÝò èÝóåéò. Óôá ÓÌÅ åðß ìåôï÷þí äéáêéíÞèçêáí 7.255 óõìâüëáéá, áîßáò 2,871 åêáô. åõñþ, åíþ ôï ìåãáëýôåñï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí åðéêåíôñþèçêå óôï ÓÌÅ åðß ôùí ìåôï÷þí ôïõ ÏÔÅ äéáêéíþíôáò 1.357 óõìâüëáéá. Óôá ÓÌÅ åðß ôçò Eurobank äéáêéíÞèçêáí 1.084 óõìâüëáéá, óôçí Marfin Investment Group 1.355, óôç ÄÅÇ Ýãéíáí 804, óôïí ÏÐÁÐ Ýãéíáí 314, óôçí Å×ÁÅ Ýãéíáí 232 óõìâüëáéá, óôçí ÔéôÜí Ýãéíáí 7 óõìâüëáéá, óôç Âéï÷Üëêï 67, óôçí Ìõôéëçíáßïò 305, óôá ÅËÐÅ 326, óôçí Motor Oil 43, óôç Óé-

Ä É Ê Á É Ù Ì Á Ô Á

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

äåíüñ 93, óôç ÌÝôêá 89 óõìâüëáéá, óôç ÃÅÊ 209, óôçí ÅëëÜêôùñ 174, óôçí Éntralot 432, óôç Folli Follie 3, óôç Jumbo 40, óôç Frigoglass 8, óôïí ÏËÐ 11, óôç Eurobank Properties 96 êáé óôçí ÔÝñíá ÅíåñãåéáêÞ 206 óõìâüëáéá. ÓÕÌÂOËÁÉÁ ÌÅËËOÍÔÉÊÇÓ ÅÊÐËÇÑÙÓÇÓ ÓÅ ÄÅÉÊÔÅÓ - FUTURES ON INDICES

Ð Ñ Ï Á É Ñ Å Ó Ç Ó

Ó Å

Ä Å É Ê Ô Å Ó

-

F U T U R E S

O N

I N D I C E S

ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÓÔÏÍ FTSE/XAA-20 (ÌïíÜäá ÄéáðñáãìÜôåõóçò: 1 ìïíÜäá äåßêôç x 5 ÅÕÑÙ - Ôñüðïò ÅîÜóêçóçò: Åõñùðáúêüò, ×ñçìáôéêüò Äéáêáíïíéóìüò)

O áãoñáóôÞò åíüò call option áãoñÜæåé oõóéáóôéêÜ áðü ôoí ðùëçôÞ ôo äéêáßùìá íá áðáéôÞóåé ðáñÜäoóç ôoõ õðoêåßìåíoõ ðñoéüíôoò óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ (ôéìÞ åîÜóêçóçò) êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá (Çìåñ. ËÞîçò). O ðùëçôÞò åíüò call option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá ðáñáäþóåé ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ call áðoöáóßóåé íá åîáóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ(option).Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò (option premium). O áãoñáóôÞò åíüò

put option áãoñÜæåé ôo äéêáßùìá íá ðáñáäþóåé (ðoõëÞóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôoí ðùëçôÞ ôoõ put óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá. O ðùëçôÞò åíüò put option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá áðoäå÷èåß (áãoñÜóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ put áðoöáóßóåé íá áóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ. Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò.


ôçò ÅËÅÕÈ. ÐÉÐÅÑÏÐÏÕËÏÕ e_piperopoulou@motorpress.gr

Óõíå÷ßæïíôáé ïé áðïðëçñùìÝò ôùí LTROs áðü ôéò ôñÜðåæåò Ëéãüôåñá ó÷åäéÜæïõí íá áðïðëçñþóïõí ôçí åðüìåíç åâäïìÜäá ïé ôñÜðåæåò ôçò Åõñùæþíçò áðü ôá ôñéåôÞ äÜíåéá ðïõ Ýëáâáí áðü ôçí ÅÊÔ, öÝñíïíôáò ôï óõíïëéêü ðïóü, ðïõ Ý÷åé åðéóôñáöåß áðü ôïí ÉáíïõÜñéï, óôá 294 äéó. åõñþ. ¼ðùò áíáöÝñåôáé óôç ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç ôçò ÅÊÔ, Ýîé ôñÜðåæåò èá áðïðëçñþóïõí 2,8 äéó. åõñþ áðü ôï ðñþôï ôñéåôÝò ðñüãñáììá áíá÷ñçìáôïäüôçóçò (LTRO) ðïõ Ýëáâå ÷þñá ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2011, åíþ ôÝóóåñéò èá áðïðëçñþóïõí 130 åêáô. åõñþ áðü ôï äåýôåñï LTRO, ôïõ Öåâñïõáñßïõ ôïõ 2012. Ïé áðïðëçñùìÝò ôçò åðüìåíçò åâäïìÜäáò èá åßíáé ÷áìçëüôåñåò ôùí 3,08 äéó. åõñþ ðïõ åðÝóôñåøáí ïé ôñÜðåæåò áõôÞ ôçí åâäïìÜäá.

¢ìåóï ðåñéïñéóìü QE áðü Fed æçôÜ ï Á. Ãêñßíóðáí Óôçí åðéâñÜäõíóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò åðáíáãïñÜò ïìïëüãùí ðñÝðåé íá ðñï÷ùñÞóåé ãñÞãïñá ç Federal Reserve, üðùò äÞëùóå, ÷èåò, ï ðñþçí ðñüåäñïò ôçò êåíôñéêÞò ôñÜðåæáò ôùí ÇÐÁ, ¢ëáí Ãêñßíóðáí. Åñùôçèåßò áðü ôï "CNBC" ó÷åôéêÜ ìå ôï áí ç Fed ðñÝðåé íá êéíçèåß Üìåóá Þ óôáäéáêÜ ðñïò ôïí ðåñéïñéóìü ôïõ ðñïãñÜììáôïò ðïóïôéêÞò ÷áëÜñùóçò (QE), ï Ãêñßíóðáí áðÜíôçóå üôé "ôï óôáäéáêü åßíáé åðáñêÝò, üìùò èåùñþ üôé ðñÝðåé íá êéíçèïýìå ãñÞãïñá". Ï ßäéïò äÞëùóå üôé ïé áãïñÝò ðñÝðåé íá åßíáé ðñïåôïéìáóìÝíåò ãéá ìéá ðïëý ðéï áðüôïìç Üíïäï ôùí åðéôïêßùí óôá ìáêñïðñüèåóìá ïìüëïãá áðü ü,ôé áíáìÝíåôáé. Áðü ôçí Üëëç, ï ïßêïò áîéïëüãçóçò Fitch äÞëùóå üôé ç ÷èåóéíÞ Ýêèåóç ãéá ôçí áãïñÜ åñãáóßáò ôùí ÇÐÁ óçìáôïäïôåß ðéèáíþò ìéá óõíÝ÷éóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò ðïóïôéêÞò ÷áëÜñùóçò ôçò Fed, êáèþò ôá åñùôÞìáôá ãéá ôçí áíÜêáìøç ôçò ïéêïíïìßáò ôùí ÇÐÁ ðáñáìÝíïõí

ÁõîÜíåé ôçí ðñïóöïñÜ ãéá ôçí Elan ç Royalty Pharma Óôçí áýîçóç ôçò åðéèåôéêÞò ôçò ðñïóöïñÜò ãéá ôçí åîáãïñÜ ôçò éñëáíäéêÞò öáñìáêïâéïìç÷áíßáò Elan, óôï ðéèáíü ðïóü ôùí 8 äéó. äïë., ðñïÝâç ç Royalty Pharma, êáèþò ìüíï ôï 7,5% ôïõ áñéèìïý ìåôü÷ùí ðïõ óôü÷åõå ç åôáéñåßá áðïäÝ÷ôçêå ôçí ðñïçãïýìåíç ðñïóöïñÜ ôçò. Ç Royalty ðñïóöÝñåé ôþñá 13 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ óå ìåôñçôÜ, Ýíáíôé ôùí 12,5 äïë. ðïõ ðñüóöåñå ðñïçãïõìÝíùò.

35

ÎÅÍÅÓ ÁÃÏÑÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

G.S.: «Ïé ìåôï÷Ýò èá êéíçèïýí õøçëüôåñá» ÐáñÜ ôçí ðñüóöáôç áðïäõíÜìùóç ôùí äéåèíþí áãïñþí

Ô

çí áðïöõãÞ ôïõ ðáíéêïý áíáöïñéêÜ ìå ôçí ðñüóöáôç áðïäõíÜìùóç ôùí äéåèíþí áãïñþí óõóôÞíåé ç Goldman Sachs, ôïíßæïíôáò üôé ïé ìåôï÷Ýò èá êéíçèïýí õøçëüôåñá. Ïé áíçóõ÷ßåò ôùí áãïñþí ó÷åôéêÜ ìå ìéá ðéèáíÞ åðéâñÜäõíóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò ðïóïôéêÞò ÷áëÜñùóçò åê ìÝñïõò ôçò Federal Reserve, ïñéóìÝíá áäýíáìá ðáãêüóìéá ïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá êáé ìéá ðéï áñãÞ áðü ôçí áíáìåíüìåíç áíÜêáìøç Ý÷ïõí "áíáðüöåõêôá" óõìâÜëåé óôçí áäõíáìßá ôùí äéåèíþí áãïñþí, ùóôüóï áõôÞ äåí áðïôåëåß ôçí áñ÷Þ ìéáò ìåãÜëçò äéüñèùóçò, üðùò åðåóÞìáíå óôï "CNBC" ï áíáëõôÞò ôçò ôñÜðåæáò Ðßôåñ Ïðåí÷Üéìåñ. "Ïé áãïñÝò äåí êéíïýíôáé óå ìéá åõèåßá ãñáììÞ, êáé ôá assets ñßóêïõ åíÝ÷ïõí, åî ïñéóìïý, ñßóêï êáé ìåôáâëçôüôçôá. Ãéá ôï åðüìåíï ôñßìçíï åêôéìïýìå üôé ïé áãïñÝò èá êéíçèïýí óôáèåñïðïéçôéêÜ, áëëÜ ïé ðñïïðôéêÝò ãéá ôïõò åðüìåíïõò 12 ìÞíåò êáé ìåôÜ åîáêïëïõèïýí íá åßíáé ðïëý êáëÝò", ðñüóèåóå ï Ïðåí÷Üéìåñ. "Ç áäõíáìßá ðïõ Ý÷ïõìå äåé óôï ðïëý ðñüóöáôï ðáñåëèüí äåí áðïôåëåß ìÝñïò ôçò Ýíáñîçò ìéáò äéüñèùóçò óôéò áãïñÝò, áëëÜ ìÜëëïí ìéá ðáýóç óå ìéá ôÜóç ðïõ åßíáé áêüìá áñêåôÜ èåôéêÞ", äÞëùóå ï ßäéïò, ðñïóèÝôïíôáò üôé "ïé ìåôï÷Ýò ìðïñïýí íá óçìåéþóïõí ðñáãìáôéêÜ ðïëý êáëÞ ðñüïäï ôá åðüìåíá ÷ñüíéá, åíþ âñßóêïíôáé óå ìßá áíïäéêÞ áãïñÜ ìå

ôÝôïéá ôÜóç ðïõ äåí Ý÷ïõìå äåé åäþ êáé ðïëý êáéñü". Ôá ó÷üëéá ôïõ áíáëõôÞ ôçò G.S. Þñèáí êáèþò ï äåßêôçò Nikkei ôïõ Ôüêéï Ýêëåéóå ìéá ìåôáâëçôÞ åâäïìÜäá ìå áðþëåéåò ðïõ îåðÝñáóáí ôï 6%, åí ìÝóù ôùí áíçóõ÷éþí üôé ç Fed èá ðñïâåß óýíôïìá óôïí ðåñéïñéóìü ôïõ ðñïãñÜììáôïò áãïñþí ïìïëüãùí. ÐÜíôùò, ï äåßêôçò êáôáãñÜöåé áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ Ýôïõò Üíïäï ó÷åäüí 50%, åí ìÝóù ôçò åìðéóôïóýíçò ôùí åðåíäõôþí óôéò "åðéèåôéêÝò" êéíÞóåéò ôçò éáðùíéêÞò êõâÝñíçóçò, ðïõ óôü÷ï Ý÷ïõí íá áíôéóôñÝøïõí ôçí ïéêïíïìéêÞ ðáñáêìÞ ôçò ÷þñáò. Ï Ïðåí÷Üéìåñ åêôéìÜ üôé ïé ðñïïðôéêÝò åßíáé áêüìá êáëÝò ãéá ôéò éáðùíéêÝò ìåôï÷Ýò. "Âñéóêüìáóôå óå ìéá óôáäéáêÞ ìåôÜâáóç ôçò ïéêïíïìßáò, ìÝóá áðü ìéá ðïëý, ðïëý åðéèåôéêÞ ðïëéôéêÞ ÷áëÜñùóç, óå êÜðïéïí èåôéêü ðëçèùñéóìü êáé êÜðïéá èåôéêÞ áíÜðôõîç", äÞëùóå. "ÁíáìÝíïõìå üôé ç ïéêïíïìßá (ó.ó.: ôçò Éáðùíßáò) èá áíáðôõ÷èåß ôï åðüìåíï Ýôïò ìå ñõèìü ðåñßðïõ óôï 1,7% êáé áíáìÝíïõìå ìéá ðïëý éó÷õñÞ áýîçóç ôùí åôáéñéêþí êåñäþí ôçò ôÜîåùò ôïõ 60% ôï ôñÝ÷ïí ïéêïíïìéêü Ýôïò, êáé ìå êÜðïéï èåôéêü ðëçèùñéóìü, ç áãïñÜ ìåôï÷þí öáßíåôáé áêüìá ó÷åôéêÜ åëêõóôéêÜ áðïôéìçìÝíç, äåäïìÝíïõ üôé ôüóåò ðïëëÝò åôáéñåßåò åîáêïëïõèïýí íá äéáðñáãìáôåýïíôáé êÜôù áðü ôç ëïãéóôéêÞ ôïõò áîßá", ðñüóèåóå ï ßäéïò.

Óå ü,ôé áöïñÜ ôéò åõñùðáúêÝò ìåôï÷Ýò, ï Ïðåí÷Üéìåñ äÞëùóå üôé äåí åßíáé "éäéáßôåñá áéóéüäïîïò ãéá ôéò ðñïïðôéêÝò ôçò åõñùðáúêÞò ïéêïíïìßáò", áëëÜ ðñüóèåóå üôé ïé åôáéñåßåò ôçò ðåñéï÷Þò ìå äéåèíÞ Ýêèåóç èá ìðïñïýóáí íá áíáðôõ÷èïýí ìå ôç âïÞèåéá ôçò áýîçóçò ôçò êáôáíÜëùóçò óôéò ÇÐÁ êáé óôéò áíáäõüìåíåò áãïñÝò. "Ðéóôåýïõìå üôé ôá ðñÜãìáôá ãßíïíôáé üëï êáé ëéãüôåñï Üó÷çìá êáé üôé èá õðÜñîåé êÜðïéá ìïñöÞ áíÜêáìøçò, áëëÜ èá åßíáé ðïëý ìÝôñéá. ¼ìùò, åõôõ÷þò, ðïëëÝò ìåãÜëåò êáé ðïëý êáëÝò åõñùðáúêÝò åôáéñåßåò Ý÷ïõí Ýêèåóç óôçí ðáãêüóìéá áíÜêáìøç êáé åðïìÝíùò èá åðùöåëçèïýí êáé èá äïýìå êÜðïéá âåëôßùóç óôçí åôáéñéêÞ êåñäïöïñßá, ç ïðïßá èá äéêáéïëïãÞóåé áõôÞ ôçí Üíïäï ðïõ Ý÷ïõìå äåé óôéò áðïôéìÞóåéò", õðïãñÜììéóå ï áíáëõôÞò. "¼ìùò èåùñïýìå ðùò åßíáé ìéá áýîçóç óôçí êåñäïöïñßá ôùí åðé÷åéñÞóåùí áõôÞ ðïõ èá ïäçãÞóåé óå ðåñáéôÝñù áíÜêáìøç ôéò áãïñÝò ìåôï÷þí áðü åäþ êáé óôï åîÞò, êáé ëéãüôåñï ç Üíïäïò ôùí áðïôéìÞóåùí, ç ïðïßá óçìáôïäüôçóå ðñáãìáôéêÜ ôïõò ôåëåõôáßïõò 12 ìÞíåò", äéåõêñßíéóå ï Ïðåí÷Üéìåñ. "Ôï ðñáãìáôéêü æÞôçìá åäþ åßíáé üôé ìåôÜ áðü ìéá ðôþóç ôçò ôÜîåùò ôïõ 19%, ç éáðùíéêÞ áãïñÜ åßíáé áñêåôÜ êáé ðñáãìáôéêÜ "oversold"", äÞëùóå ï Shane Oliver, åðéêåöáëÞò ïéêïíïìïëüãïò êáé åðéêåöáëÞò åðåíäõôéêÞò óôñáôçãéêÞò ôçò AMP Capital.

Éó÷õñü ñÜëé óôçí Åõñþðç å éó÷õñÜ êÝñäç Ýêëåéóáí, ÷èåò, Ì ïé åõñùðáúêÝò ìåôï÷Ýò, áíôéóôñÝöïíôáò áðþëåéåò ðïõ êáôÝ-

ãñáöáí áðü íùñßò, êáèþò ïñéóìÝíá óôïé÷åßá ãéá ôçí áãïñÜ åñãáóßáò ôùí ÇÐÁ Ýäåéîáí üôé ç ïéêïíïìßá ôçò ÷þñáò áíáðôýóóåôáé ìå éêáíïðïéçôéêü ñõèìü, áëëÜ ü÷é áñêåôü ãéá íá ùèÞóåé ôç Federal Reserve íá ðåñéïñßóåé ôá ìÝôñá ôüíùóçò ôçò ïéêïíïìßáò. Åéäéêüôåñá, ôá óôïé÷åßá Ýäåéîáí üôé ôïí ÌÜéï õðÞñîáí 175.000 íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò, ìüëéò õøçëüôåñá áðü ôéò ìÝóåò åêôéìÞóåéò ôùí áíáëõôþí. Ï ðáíåõñùðáúêüò äåßêôçò FTSEurofirst 300 Ýêëåéóå ðñïóùñéíÜ êáôÜ 1,4% õøçëüôåñá, óôéò 1.194,94 ìïíÜäåò, ðåñéïñßæïíôáò ôéò åâäïìáäéáßåò ôïõ áðþëåéåò. Ï

äåßêôçò ìåôáâëçôüôçôáò Euro STOXX 50 Volatility, ãíùóôüò ùò ï "äåßêôçò öüâïõ" ôçò Åõñþðçò, "âõèßóôçêå" êáôÜ 10,1%, óçìáôïäïôþíôáò ìéá ðôþóç óôçí áðïóôñïöÞ ñßóêïõ ôùí åðåíäõôþí. Ìåôáîý ôùí ìåãáëýôåñùí êåñäéóìÝíùí ôïõ ÷èåóéíïý ñÜëé Þôáí ïé ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÝò ìåôï÷Ýò, ìå ôçí Deutsche Bank íá åíéó÷ýåôáé êáôÜ 3,8%, ôçí Credit Agricole íá êáôáãñÜöåé êÝñäç 3% êáé ôçí UBS íá áíáññé÷Üôáé êáôÜ 3,4%. Ï äåßêôçò FTSE 100 óôï Ëïíäßíï êáôÝãñáøå êÝñäç 1,20%, êëåßíïíôáò óôéò 6.411,99 ìïíÜäåò, ï DAX óôç Öñáíêöïýñôç Ýêëåéóå ìå Üíïäï êáôÜ 1,92%, óôéò 8.254,68 ìïíÜäåò, åíþ ï CAC 40 óôï Ðáñßóé åíéó÷ýèçêå êáôÜ 1,53%, êëåßíïíôáò

óôéò 3.872,59 ìïíÜäåò. Õøçëüôåñá äéáðñáãìáôåýïíôáí êáé ïé áìåñéêáíéêÝò ìåôï÷Ýò, ìå ôïõò ôñåéò âáóéêïýò äåßêôåò íá êáôáãñÜöïõí Üíïäï Üíù ôïõ 1%, êáèþò ôá óôïé÷åßá ãéá ôçí áðáó÷üëçóç ðåñéüñéóáí ôïõò öüâïõò ãéá ìéá åðéêåßìåíç åðéâñÜäõíóç ôçò ðïóïôéêÞò ÷áëÜñùóçò áðü ôç Fed. ¸ôóé, ï äåßêôçò Dow Jones óçìåßùíå Üíïäï êáôÜ 1,22% êáé êéíïýôáí óôéò 15.223,47 ìïíÜäåò, ï S&P 500 êáôÝãñáöå êÝñäç 1,03%, êéíïýìåíïò óôéò 1.639,30 ìïíÜäåò, åíþ ï Nasdaq åíéó÷õüôáí êáôÜ 1,02%, óôéò 3.459,10 ìïíÜäåò. Óôï Ôüêéï, ï äåßêôçò Nikkei êáôÝãñáøå ìéêñÝò áðþëåéåò 0,21% êáé Ýêëåéóå óôéò 12.877,53 ìïíÜäåò.

ÓôñïöÞ óå ìåôï÷Ýò áðü êñáôéêü ôáìåßï ôçò Éáðùíßáò Óôç ìåßùóç ôùí ôïðïèåôÞóåþí ôïõ óå åã÷þñéá êñáôéêÜ ïìüëïãá, óôï 60% ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ ôïõ, áðü 67%, áõîÜíïíôáò ðáñÜëëçëá ôéò ôïðïèåôÞóåéò ôïõ óå åã÷þñéåò ìåôï÷Ýò, óôï 12%, áðü 11%, áíáêïßíùóå ðùò èá ðñï÷ùñÞóåé ôï êñáôéêü åðåíäõôéêü óõíôáîéïäïôéêü ôáìåßï ôçò Éáðùíßáò (GPIF), ôï ìåãáëýôåñï óôïí êüóìï. Ôï GPIF, ôï ïðïßï éäñýèçêå ôï 2006, äéá÷åéñéæüôáí 112 ôñéó. ãéåí óôá ôÝëç ôïõ Äåêåìâñßïõ ôïõ 2012, åíþ äåí åß÷å ðñï÷ùñÞóåé óå ìåôáâïëÞ ôçò óýíèåóçò ôùí ôïðïèåôÞóåþí ôïõ ïýôå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ÷åéñüôåñçò ðáãêüóìéáò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞò êñßóçò ôùí ôåëåõôáßùí 80 åôþí ïýôå ùò áðÜíôçóç óôïí óåéóìü ôçò Éáðùíßáò ôï 2011, ðïõ ïäÞãçóå óå ðõñçíéêÞ êáôáóôñïöÞ. Óôï ìåôáîý, óôéò éáðùíéêÝò ìåôï÷Ýò åðÝóôñåøå áõôÞí ôçí åâäïìÜäá êáé ï äéóåêáôïììõñéïý÷ïò åðåíäõôÞò Ôæïñôæ Óüñïò.

Áíáãíþñéóå ôïí Dagong ç ESMA Ôçí Ýãêñéóç ôçò ÅõñùðáúêÞò Áñ÷Þò Êéíçôþí Áîéþí êáé Áãïñþí (ESMA) ãéá ôç äñáóôçñéïðïßçóÞ ôïõ óôçí Åõñþðç êÝñäéóå ï êéíåæéêüò ïßêïò ðéóôïëçðôéêÞò áîéïëüãçóçò Dagong, óå ìéá ôåëåõôáßá ðñüêëçóç óôçí êõñéáñ÷ßá ôùí "Big Three" - Moody's, Standard & Poor's êáé Fitch Ratings - óôçí áãïñÜ ôùí áîéïëïãÞóåùí. Ç ESMA åíÝêñéíå ôçí åããñáöÞ ôçò åõñùðáúêÞò ìïíÜäáò ôçò Dagong, öÝñíïíôáò óôéò 34 ôï óýíïëï ôùí åôáéñåéþí ôùí ïðïßùí ïé ðéóôïëçðôéêÝò áîéïëïãÞóåéò ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ãéá êáíïíéóôéêïýò óêïðïýò õðü ôç íïìïèåóßá ôçò Å.Å. Ç åããñáöÞ ôçò Dagong èá Ý÷åé éó÷ý áðü ôçí 13ç Éïõíßïõ.

Êýðñïò: Áðïññßöèçêáí ïé ðñïóöõãÝò ãéá ôï «êïýñåìá» Óôçí áðüññéøç, ùò "áðáñÜäåêôùí", ôùí ðñïóöõãþí ãéá ôï "êïýñåìá" ôùí êáôáèÝóåùí óôçí ÔñÜðåæá Êýðñïõ êáé ôç ËáúêÞ ðñïÝâç, ÷èåò, ôï Áíþôáôï ÄéêáóôÞñéï ôçò Êýðñïõ, êáôÜ ðëåéïøçößá. Ôï Áíþôáôï ÄéêáóôÞñéï áðåöÜíèç üôé ïé ðñïóöõãÝò äåí áíÜãïíôáé óôï ðëáßóéï ôçò áíáèåùñçôéêÞò ôïõ äéêáéïäïóßáò, êáèþò ôá äéêáéþìáôá ôùí êáôáèåôþí äåí åìðßðôïõí óôç óöáßñá ôïõ äçìïóßïõ äéêáßïõ, áëëÜ óôç öýóç ôïõ éäéùôéêïý äéêáßïõ êáé ùò ôÝôïéåò ìðïñïýí íá åîåôáóèïýí óôï ðëáßóéï áóôéêþí áãùãþí. ÂÜóåé ôçò áðüöáóçò, ïé åíäéáöåñüìåíïé èá ìðïñïýí íá ðñïóöýãïõí óôá Åðáñ÷éáêÜ ÄéêáóôÞñéá.


36

ÏËÁ ÔÁ ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÔÇÓ ÁÃÏÑÁÓ ÁÌOÉÂÁÉÁ

ÊÁÈÁÑÇ TIMH 6/6

TIMH

TIMH

ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÅÎÁÃÏÑÁÓ

Ä% áðü 1/1/13

ALLIANZ ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ALLIANZ MIKTO ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ALLIANZ MIKTO ÅÓÙÔ.(UNIT LINKED) ALLIANZ Á/Ê ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÄÉÁÈEÓÉÌÙÍ ALLIANZ ÅÐÉÈÅÔÉÊÇÓ ÓÔÑÁÔ.ÌÅÔ.ÅÓ. ALLIANZ A/K ÌÅÔÏ×ÙÍ ÁÍÁÐÔÕÓÓÏÌÅÍÙÍ ÁÃÏÑÙÍ EMEA ALLIANZ ÌÅÔÏ×ÙÍ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ

5,2943 8,1824 4,1498 6,3714 2,3279 6,2918 4,0621

5,3737 8,4688 4,3573 6,3714 2,4094 6,5120 4,2043

5,2546 8,1006 4,1083 6,3077 2,3046 6,2289 4,0215

13,20% 12,69% 9,46% 1,73% 4,88% -7,95% 6,91%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁLPHA ÅÕÑÙÐ.ÅÔÁÉÑ.ÏÌÏËÏÃÙÍ ÏÌ.ÅÎ. ALPHA ÅÕÑÙÐ.ÊÑÁÔÉÊÙÍ ÏÌÏËÏÃÙÍ ÏÌ.ÅÎ. ALPHA GLOBAL ÁÍÁÄÕÏÌÅÍÙÍ ÁÃÏÑÙÍ ÏÌÏËÏÃÉAKO ÅÎ. ALPHA ÁÍÙ ÓÕÍÈÅÔÏ ÁÌÏÉÂÁÉÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ ALPHA BANCASSURANCE EE100 ÓÕÍÈÅÔÏ ÁÌÏÉÂÁÉÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ÓÕÍÈÅÔÏ ÁÌÏÉÂÁÉÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ ALPHA BEST OF STRATEGIES ÓÕÍÈÅÔÏ ÁÌÏÉÂÁÉÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ ÁLPHA ÌÉÊÔÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ALPHA GLOBAL ALLOCATION ÌÉÊÔÏ ÁLPHA ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÅÙÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ ÁLPHA BLUE CHIPS ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓ. ALPHA ÅÐÉÈÅÔÉÊÇÓ ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÇÓ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓ. ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ALPHA ÍÁÕÔÉËÉÁ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ALPHA ENERGY ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ALPHA SELECT ÍÏÔÉÏ-ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ ÌÅÔ. ÅÎ. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ÌET. ÅÎ. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ÌÅÔ. ÅÎ. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ÌÅÔ. ÅÎ. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ÌÅÔ. ÅÎ. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ÅÎ.

6,6397 5,2936 7,7944 8,4412 9,7027 9,7099 9,3534 9,7859 6,5006 12,6090 12,6466 7,9006 9,1462 3,2214 4,4112 10,1307 11,7143 9,5169 8,4570 6,0054 9,8051 11,1803 17,5894

6,6729 5,3201 7,8334 8,4834 10,1878 10,0012 9,6340 10,0795 6,5656 12,7351 12,6466 7,9796 9,2377 3,2246 4,4553 10,2320 11,8314 9,6121 8,5416 6,0655 9,9032 11,2921 17,7653

6,5899 5,2539 7,7359 8,3779 9,5086 9,6614 9,1663 9,6880 6,4356 12,4829 12,6466 7,8216 9,0547 3,2150 4,3671 10,0294 11,5972 9,4217 8,3724 5,9453 9,7070 11,0685 17,4135

24,58% 1,46% 1,25% -2,73% 6,14% 16,16% 17,86% 8,89% 21,59% 4,35% 1,81% 10,20% 10,92% 4,22% 4,80% 1,79% 4,81% -9,33% -4,26% -5,76% 12,66% 7,60% -0,06%

11,0676 5,1205 5,2435 2,7219 9,8836 11,5695 9,3738 7,4114 4,4925 5,6105 11,7978

6,12% 8,42% -5,05% 3,18% 12,19% 16,34% 13,89% 29,17% 2,31% 0,52% 5,90%

8,2719 3,3571 3,3975

2,73% 9,17% 0,67%

ALPHA TRUST ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ALPHA TRUST NEW STRATEGY ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ALPHA TRUST EUROSTAR ÌÉÊÔÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏ ÔÁÌÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÙÍ ÌÉÊÔÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ INTERLIFE ÌÉÊÔÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ GENIKI ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM S&B ÓÕÍÔÁÎÉÏÄÏÔÉÊÏ GLOBAL FUND OF FUNDS ÌÅÔÏ×ÉÊÏ

11,1794 5,1722 5,2965 2,7494 9,9834 11,6864 9,4685 7,4863 4,5379 5,6672 11,9170

11,4030 5,2756 5,4024 2,8044 10,1581 11,8909 9,6342 7,6173 4,6173 5,6672 12,1553

AMUNDI ÅËËÁÓ ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ÅÑÌÇÓ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÅÑÌÇÓ ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ ÄÉÅÈÍÅÓ ÅÑÌÇÓ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ

8,3555 3,3740 3,3975

8,6062 3,4077 3,3975

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ôçë.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ÁÔÔÉÊÇÓ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ATTICA REAL ESTATE ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ ÁÔÔÉÊÇÓ ÌÉÊÔÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO

0,7423 9,0235 3,8305 3,5897 2,7061 2,8999 2,4964

0,7534 9,1589 3,8535 3,5933 2,7467 2,9173 2,5338

0,7349 8,9333 3,7999 3,5753 2,6790 2,8767 2,4714

3,34% 0,61% 27,34% 1,61% 1,49% 0,00% 0,35%

3,6349 1,6914

3,6349 1,6914

22,50% 10,52%

4,2980 3,0762 0,9616 2,2733 6,6473 2,2334 3,1005 7,5859 6,8173 7,4235 3,9247

4,2658 3,0454 0,9520 2,2506 6,5808 2,2111 3,0772 7,5859 6,7491 7,3678 3,8855

2,30% 7,27% -3,02% 2,95% 9,58% 2,87% 0,97% 1,37% 4,04% 0,77% 5,94%

ÁÅÄÁÊ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ (ôçë.: 210-33.87.900) ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ ÌÉÊÔÏ ÅÓÙÔ. ÁÓÖÁË/ÊÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ ÅÕÑÙÐÁÉÊÙÍ ÏÌÏËÏÃÙÍ

3,6349 1,6914 4,2980 3,0762 0,9616 2,2733 6,6473 2,2334 3,1005 7,5859 6,8173 7,4235 3,9247

EUROBANK ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ÓÕÍÈÅÔÏ EUROBANK GLOBAL EQUITIES ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ EUROBANK EMERGING EUROPE ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ EUROBANK GREEK EQUITIES ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ EUROBANK GLOBAL BOND ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ EUROBANK CLICK ÓÕÍÈÅÔÏ EUROBANK DOUBLE CLICK ÓÕÍÈÅÔÏ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ÓÕÍÈÅÔÏ EUROBANK ALL WEATHER ÓÕÍÈÅÔÏ EUROBANK ÈÅÓÌÉÊÙÍ ×ÁÑÔÏÖÕËÁÊÉÙÍ ÌÅÔ. ÅÓ. EUROBANK DOLLAR PLUS ÄÉÁ×. ÄÉÁÈ. ÅÎÙÔ. (USD) INTERAMERICAN ÓÔÁÈÅÑÏ ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ ÅÓ. INTERAMERICAN ÄÉÁ×. ÄÉÁÈ. ÅÓ. INTERAMERICAN ÅËËÇÍÉÊÏ ÌÉÊÔÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ INTERAMERICAN ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓ. INTERAMERICAN ANAÐÔÕÓÓÏÌÅÍÙÍ ÅÔÁÉÑÉÙÍ ÌÅÔ.ÅÓ. INTERAMERICAN ÄÏËÁÑÉÏÕ ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ ÅÎ. INTERAMERICAN ÁÍÁÐÔÕÃÌÅÍÙÍ ÁÃÏÑÙÍ ÌÅÔ. ÅÎ. INTERAMERICAN ÍÅÁ ÅÕÑÙÐÇ ÌÅÔ. ÅÎ. EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ÌÅÔÏ×ÉÊÏ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ÌÉÊÔÏ

11,5914 1,5549 13,8373 6,0274 3,6942 3,9903 12,8749 12,2640 11,1596 1,9650 12,5695 18,4207 9,1231 13,6477 13,7022 3,7211 30,6205 15,9895 10,1522 3,2120 3,7133

11,8232 1,5549 13,8373 6,0274 3,6942 4,0901 13,1324 12,5093 11,1596 1,9650 12,5695 18,5128 9,1322 13,7842 13,8392 3,7583 30,7736 16,1494 10,2537 3,2120 3,7133

11,3596 1,5394 13,6989 5,9671 3,6665 3,9105 12,6174 12,0187 10,9364 1,9454 12,5695 18,2825 9,0775 13,5112 13,5652 3,6839 30,3908 15,8296 10,0507 3,1799 3,6762

3,73% 7,03% -11,53% 10,38% 2,42% 4,68% 2,80% 2,19% 3,01% 11,12% 0,98% 32,53% 1,88% 21,29% 9,17% 9,04% 0,01% 7,39% -11,39% 7,60% 4,93%

EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ôçë.:0035-22.60.91.51) EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK (LF)- INCOME PLUS $ EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR EUROBANK (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50

0,8233 0,8655 1,0810 0,8652 0,8836 0,2807 0,2935 13,8357 18,6129 1,1900 1,2455 1,2493 9,0459 9,4914 9,3100 9,8217 9,3620 9,9888 11,1091 11,7605 9,2703 9,1995 9,1858 8,9189 9,1194 0,9069 1,1896 0,9573 0,7499 0,7944 0,9836 0,7499 10,8362 10,6837 1,1566 1,1849 1,5169 1,3568 1,3167 1,3606 10,0596 10,6442 10,0612

13,7263 1,3432 1,2652 2,6530 12,6604 16,6241 12,6599 1,4680 8,9920 9,1910 10,7161 9,6158 9,4925 12,7130 16,6697 0,8652 13,7011 12,7165 10,0462 10,0467 0,8232 10,4219 10,3095 10,5803 13,8020 0,2828 13,8342

13,7263 1,3432 1,2652 2,6530 12,6604 16,6241 12,7865 1,4680 8,9920 9,1910 10,7161 9,9043 9,4925 12,7130 16,6697 0,8739 13,8381 12,8437 10,0964 10,0467 0,8314 10,4219 10,3095 10,5803 13,8020 0,2828 13,8342

13,6234 1,3432 1,2525 2,6530 12,4705 16,3747 12,5333 1,4533 8,9920 9,1910 10,7161 9,4235 9,3027 12,4587 16,3363 0,8652 13,7011 12,7165 10,0462 10,0467 0,8232 10,3437 10,3095 10,3687 13,8020 0,2828 13,8342

30,45% 0,86% 0,41% -3,53% 3,19% 2,61% 3,19% -3,43% 1,28% 1,70% 3,54% -0,79% -0,10% 13,46% 12,80% -9,99% -10,26% 13,46% -0,02% -0,02% 6,65% 1,79% 3,16% 5,96% 30,95% 9,61% -12,94%

ÅÈÍÉÊÇ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ÄÇËÏÓ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÄÇËÏÓ BLUE CHIPS NBGAM ETF ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ ×.Á.- ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔ. ÄÇËÏÓ ÌÉÊÔÏ ÄÇËÏÓ ÓÕËËÏÃÉÊÏ ÄÇËÏÓ ÅÐÉÊ/ÊÇÓ ÓÕÍÔÁÎÇÓ ÌÉÊÔÏ ÅÓÙÔ. ÄÇËÏÓ EUROBOND - ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ ÄÇËÏÓ GLOBAL TITANS ÄÇËÏÓ ÐÑÁÓÉÍÇ ÅÍÅÑÃÅÉÁ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÄÇËÏÓ USD BOND ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ ÅÎÙÔ. ÄÇËÏÓ DELTA BONUS - ÓÕÍÈÅÔÏ Á/Ê ÄÇËÏÓ SMALL CAP ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓ. ÄÇËÏÓ ÐÅÔ ÏÔÅ ÌÉÊÔÏ ÄÇËÏÓ ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÙÍ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÅÙÍ ÌÉÊÔÏ ÅÎÙÔ. ÄÇËÏÓ MONEY PLUS - ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ ÄÇËÏÓ ÄÏËÁÑÉÁÊÏ (USD) - ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÄÇËÏÓ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ ÄÇËÏÓ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ÌÉÊÔÏ ÄÇËÏÓ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ÌÉÊÔÏ ÄÇËÏÓ SYNTHESIS BEST RED - FOF ÌÅÔÏ×ÉÊÏ

11,1895 4,5752 10,1423 10,2579 6,0016 11,6083 6,7895 2,9790 5,4973 8,0783 5,9677 9,0373 1,2646 2,9233 11,3353 12,3686 11,9136 10,8752 9,8066 9,5431 9,8657

11,1895 4,5752 10,1423 10,2579 6,0016 11,6083 6,7895 2,9790 5,4973 8,0783 5,9677 9,4892 1,2646 2,9233 11,3353 12,3686 11,9136 10,8752 9,8066 9,5431 9,8657

11,1895 4,5294 10,1423 10,1553 5,9416 11,4922 6,7895 2,9492 5,4423 8,0783 5,9677 9,0373 1,2520 2,8941 11,2786 12,3686 11,9136 10,7664 9,7085 9,4477 9,7670

31,95% 6,32% 7,68% 18,14% 13,17% 13,14% 5,13% 5,81% 20,55% -3,78% 2,49% 6,07% 5,24% 8,23% 3,31% 1,57% 1,22% 0,89% 3,41% 4,86% 9,99%

ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ Á.Å. (ôçë.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS Á (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Á (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR)

1.212,8600 1.245,7100 1.346,3400 1.370,4500 1.050,7400 1.053,3600

1.212,8600 1.245,7100 1.346,3400 1.370,4500 1.050,7400 1.053,3600

1.212,8600 1.245,7100 1.346,3400 1.370,4500 1.050,7400 1.053,3600

1,69% 1,70% 9,98% 10,00% 5,41% 5,42%

ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ ÊÑÁÔÉÊÙÍ ÏÌÏËÏÃÙÍ ÁÍÅÐÔÕÃÌÅÍÙÍ ×ÙÑÙÍ (EUR) ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ EUROBOND ÊÑÁÔÉÊÙÍ ÏÌÏËÏÃÙÍ ÁÍÅÐÔÕÃÌÅÍÙÍ ×ÙÑÙÍ (EUR) ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ ÁÍÁÐÔÕÎ.(ÌÅÔ.ÅÓÙÔ.) ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ EUROPEAN OPPORTUNITIES ÌÅÔ. ÅÎ. ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ GLOBAL OPPORTUNITIES (ÌÅÔ. ÅÎ.) ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ ÅÔÁÉÑÉÊÙÍ ÏÌÏËÏÃÙÍ INVESTMENT GRADE (EUR) ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ HIGH YIELD ÅÔÁÉÑÉÊÙÍ ÏÌÏËÏÃÙÍ (EUR) ÅÕÑÙÐ.ÐÉÓÔÇ EUROINVEST ÌÉÊÔÏ ÅÓ.

8,4439 1,4184 4,4556 1,9004 3,2996 4,0847 3,6105 1,3509

8,5706 1,5319 4,5893 1,9574 3,3821 4,1460 3,6647 1,4590

8,4439 1,4184 4,4110 1,8814 3,2666 4,0847 3,6105 1,3509

0,74% 0,16% 10,98% 7,90% 10,83% 1,26% 1,98% 18,39%

TRITON ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-36.46.484-91), URL: www.triton-am.com

ÁÔÅ ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ATE ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ATE ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÌÅÓÁÉÁÓ-ÌÉÊÑÇÓ Ê/ÓÇÓ ÅÓÙÔ. ÁÔÅ ÌÉÊÔÏ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÁÔÅ US ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÔÅ EUROZONE ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÔÅ ÊÅÖÁËÁÉÏÕ & ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ ÏÌÏË. ÁÔÅ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÂÑÁ×ÕÐÑÏÈÅÓÌÙÍ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ EURO ATE ÌÉÊÔÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÔÅ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ GLOBAL FUND OF FUNDS

EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK (LF) S.P.-EQUITY FORMULA BONUS I EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND EUROBANK I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND

0,8233 0,8655 1,0810 0,8652 0,8836 0,2807 0,2935 13,8357 18,6129 1,1900 1,2455 1,2493 9,0459 9,4914 9,3100 9,8217 9,3620 9,9888 11,1091 11,7605 9,2703 9,1995 9,1858 8,9189 9,1194 0,9069 1,1896 0,9573 0,7499 0,7944 0,9836 0,7574 10,8362 10,6837 1,1566 1,1849 1,5169 1,3568 1,3167 1,3606 10,0596 10,6442 10,2624

0,8151 0,8655 1,0594 0,8565 0,8836 0,2779 0,2906 13,6973 18,4268 1,1900 1,2362 1,2493 8,8650 9,4914 9,1238 9,8217 9,1748 9,9888 10,8869 11,7605 9,1776 9,1075 9,0939 8,8297 9,0282 0,8978 1,1718 0,9573 0,7349 0,7944 0,9639 0,7424 10,6195 10,4700 1,1450 1,1849 1,4941 1,3568 1,3035 1,3606 9,8584 10,6442 9,8600

6,63% 7,18% 6,02% -10,00% -9,59% 9,14% 10,92% -10,23% -10,74% 0,90% 2,38% 2,48% 4,26% 4,35% 2,21% 2,32% 2,66% 2,87% 2,49% 2,50% 3,00% 1,44% 1,45% -1,69% 0,42% 7,70% 7,06% 8,11% -4,82% -4,42% -5,39% -4,84% 3,38% 2,88% 4,28% 4,50% 3,68% 3,57% 10,68% 10,98% -0,01% 0,61% -0,01%

TRITON ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÅÕÑÙ ÁÍÁÐÔÕÃÌÅÍÙÍ ×ÙÑÙÍ TRITON ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ ÅÕÑÙ ÂÑÁ×Õ×ÑÏÍÉÁÓ ÄÉÁÑÊÅÉÁÓ TRITON ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÏ ÌÅÔÏ×ÙÍ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ TRITON AMERICAN EQUITY ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ TRITON ÁÍÁÄÕÏÌÅÍÙÍ ÁÃÏÑÙÍ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ TRITON ÐÁÍÅÕÑÙÐÁÉÊÏ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ TRITON ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÄÏËÁÑÉÏÕ TRITON ÌÉÊÔÏ

5,9207 2,0389 25,0936 3,1761 4,4804 3,2838 4,2985 6,9753

5,9947 2,0491 25,7837 3,2634 4,6036 3,3741 4,3522 7,1148

5,9207 2,0389 25,0936 3,1761 4,4804 3,2838 4,2985 6,9753

1,55% 0,99% 2,71% 15,67% -9,76% 9,26% 0,10% 4,56%

6,0888 2,2018 5,3751

8,86% 6,01% -0,28%

5,0052 2,1137 6,8552 1,6878

-6,25% -4,62% 1,09% -5,67%

2,0363 5,1502 5,1222 1,6278 1,5227 3,4581 3,3010

1,66% 0,67% 1,49% 8,52% 1,62% 3,92% 2,89%

ING ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING Á/Ê ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔ. ING Á/Ê ÌÉÊÔÏ ING Á/Ê ÅÕÑÙÐÁÉÊÏ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÂÑÁ×ÕÐÑÏÈÅÓÌÙÍ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ

6,0888 2,2018 5,3751

6,2106 2,2348 5,3751

INTERNATIONAL ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ÅÕÑÙÐÁÚÊÙÍ ÏÌÏËÏÃÙÍ INTERNATIONAL ÌÉÊÔÏ INTERNATIONAL ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ INTERNATIONAL ÅËËÇÍÉÊÏ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ

5,0558 2,1350 6,8552 1,7048

5,1569 2,2418 6,8552 1,7900

ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-77.65.441) ÊÕÐÑÏÕ EURO BOND PREMIUM ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ ÊÕÐÑÏÕ LIBOR RETURN (USD) ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ ÅÎÙÔ. ÊÕÐÑÏÕ ÅËËÇÍÉÊÏ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ ÊÕÐÑÏÕ ÅËËÇÍÉÊÏ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔ. ÊÕÐÑÏÕ EURO BALANCED PREMIUM ÌÉÊÔÏ ÊÕÐÑÏY FUND OF FUNDS MIKTO ÊÕÐÑÏY EURO EQUITY PREMIUM ÌÅÔÏ×ÉÊÏ

2,0465 5,1761 5,1479 1,6360 1,5304 3,4755 3,3176

2,0465 5,1761 5,1479 1,6360 1,5304 3,4755 3,3176

CPB ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ÅËËÇÍÉÊÏ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ MARFIN ÈÅÓÌÉÊÙÍ ×ÁÑÔÏÖ. ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ MARFIN GLOBAL ÌÅÔÏ×ÉÊÏ MARFIN SMART CASH ÄÉÁ×.ÄÉÁÈ. MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ÌÅÔÏ×ÉÊÏ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ÌÉÊÔÏ MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ÌÉÊÔÏ MARFIN EMERGING ÅÌÅÁ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ

1,7269 3,7501 1,6158 4,3529 3,1188 0,1762 0,1881 2,4454 3,2978 4,6219

1,7787 3,8626 1,6643 4,3747 3,2124 0,1815 0,1937 2,5188 3,3967 4,7606

1,6751 3,6376 1,5673 4,3311 3,0252 0,1709 0,1825 2,3720 3,1989 4,4832

8,99% 3,37% 2,94% 1,52% 5,73% -2,17% 0,11% -12,40% 3,40% -0,08%

17,4635 13,4552 9,4040 14,7024 17,3408 12,2149 12,0674 6,3872 13,8010 11,5330 3,4813 7,0090 1,8672 7,9118 1,0623 3,5937 4,9540 10,2234 1,4025 3,8096 11,6620 10,6149

-0,21% 1,64% 8,68% 10,98% 1,61% 1,58% 2,73% 4,75% 1,10% -0,76% 0,02% 8,65% 6,92% 26,91% 9,76% -9,94% 7,77% 26,58% 9,46% 9,04% -5,86% 6,11%

8,6484 2,7017 0,9011 1,8423 1,4777 2,6223 2,9336 2,3999 2,1911

1,44% 28,12% 8,33% 2,72% 7,42% 13,61% -10,59% 11,21% -6,45%

4,0893 4,4276 1,8862 1,7141

1,71% 24,48% 8,27% 16,66%

METLIFE ALICO ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ÊÑÁÔÉÊÙÍ ÏÌÏËÏÃÙÍ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ALICO ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ ALICO ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ALICO ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ALICO MIKTO ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÅÐÉÊÏÕÑÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ MIKTO ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁËËÇËÏÂÏÇÈÅÉÁÓ MIKTO ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ BETA GLOBAL MIKTO ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ALICO EÔÁÉÑÉÊÙÍ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ALICO ÄÏËÁÑÉÁÊÏ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ALICO ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ ALICO ÌÅÔ.ÅÓÙÔ. ÌÅÓÁÉÁÓ & ÌÉÊÑÇÓ ÊÅÖÁËÁÉÏÐÏÉÇÓÇÓ METLIFE ALICO ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÄÅÉÊÔÇ ÕØÇËÇÓ ÊÅÖÁËÁÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ×.Á. CITI FUND ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÅËËÇÍÉÊÏ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÌÅÃÁËÇÓ ÊÁÉ ÌÅÓÁÉÁÓ ÊÅÖÁËÁÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ALICO ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÍÁÄÕÏÌÅÍÙÍ ÁÃÏÑÙÍ PROTON GREEK RECOVERY FUND ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ PROTON ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÊÑÇÔÇÓ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ALICO FUND OF FUNDS ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ALICO FUND OF FUNDS ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÌÐÏÑÅÕÌÁÔÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ALICO FUND OF FUNDS ÌÉÊÔÏ

17,6399 13,5911 9,4990 14,8509 17,5160 12,4642 12,3137 6,4517 13,9404 11,6495 3,5165 7,0798 1,8861 8,0323 1,1182 3,6300 5,0040 10,3267 1,4167 3,8481 11,7798 10,7221

17,9927 13,7270 9,9740 15,5934 18,3918 13,0874 12,9294 6,5807 14,2192 11,8825 3,5517 7,4338 1,9804 8,1929 1,1741 3,8115 5,2042 10,4816 1,4734 4,0405 12,3688 11,2582

MILLENNIUM ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ÄÉÁ×/ÓÇÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ MILLENNIUM VALUE PLUS ÅËËÇÍÉÊÏ ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ MILLENNIUM BLUE CHIPS ÅËËÇÍÉÊÏ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ MILLENNIUM EUROZONE ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎ. MILLENNIUM MID- CAP ÅËËÇÍÉÊÏ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ MILLENNIUM AMERICA US ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎ. MILLENNIUM CHINA GROWTH ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ MILLENNIUM FUND OF FUNDS ÌÉÊÔÏ MILLENNIUM ÁÍÁÄÕÏÌÅÍÙÍ ÁÃÏÑÙÍ FUND OF FUNDS ÌÅÔ.

8,8249 2,7568 0,9102 1,8799 1,5079 2,6758 2,9935 2,4489 2,2358

9,0014 2,8119 0,9557 1,9739 1,5833 2,8096 3,1432 2,5713 2,3476

PROBANK ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK ×ÑÇÌÁÔÁÃÏÑÁÓ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ PROBANK ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ PROBANK ÅËËÁÓ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ N.P. INSURANCE ÍÅÏÓ ÐÏÓÅÉÄÙÍ ÌÉÊÔÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ

4,1098 4,4611 1,9053 1,7210

4,1098 4,4611 1,9053 1,7296

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê ÄÕÍÁÌÉÊÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê ÌÉÊÔÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÂÑÁ×ÕÐÑÏÈÅÓÌÙÍ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ ÓÅ ÅÕÑÙ ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê ÏÌÏËÏÃÙÍ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê ÈÅÓÌÉÊÙÍ ÅÐÅÍÄÕÔÙÍ ÌÉÊÔÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÖÏÑÅÙÍ ÌÉÊÔÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÐÅÉÑÁÉÙÓ FUND OF FUNDS ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÐÅÉÑÁÉÙÓ FUND OF FUNDS ÌÉÊÔÏ ÐÅÉÑÁÉÙÓ FUND OF FUNDS ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ

4,5707 0,5787 1,8219 4,7791 10,7072 6,7034 4,1470 4,1414 10,5686 11,1161 11,1988

4,6507 0,5888 1,8401 4,7791 10,7072 6,7704 4,1885 4,1828 10,7271 11,2551 11,3108

4,4793 0,5671 1,8037 4,7791 10,7072 6,6364 4,1055 4,1000 10,4893 11,0327 11,1148

7,22% 6,77% 9,17% 1,50% 1,71% 19,66% 8,78% 8,85% 9,25% 5,23% 1,09%

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR)

303,1700 201,4300

306,2017 202,4372

303,1700 201,4300

5,50% -0,97%

2,8129 2,8400 2,1033 0,6280 3,7228 4,2821 7,5206 3,7612 7,3118

2,71% 25,71% 13,67% 4,40% 1,12% 15,73% 19,83% 10,05% -0,80%

7,3900 10,2500 15,8400 20,3000 10,9100 14,2900 136,3400 18,5700 16,3900 145,7300 74,0400 5,6300 11,7800 125,9800 67,0300 192,8900 102,5200

11,30% 10,81% 9,85% 9,32% 0,93% 1,28% 6,62% -1,33% -1,80% 6,56% -5,16% -5,70% 11,24% 0,61% 11,96% 8,78% 0,17%

Ô.Ô. ÅËÔÁ ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Ô.Ô. ÅËÔÁ ×ÑÇÌÁÔÁÃÏÑÁÓ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ (EUR) Ô.Ô. ÅËÔÁ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ Ô.Ô. ÅËÔÁ ÌÉÊÔÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ Ô.Ô. ÅËÔÁ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ Ô.Ô. ÅËÔÁ EUROPLUS ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ Ô.Ô. ÅËÔÁ ÏÉÊÏËÏÃÉÊÏ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ Ô.Ô. ÅËÔÁ ÈÅÓÌÉÊÙÍ ÅÐÅÍÄÕÔÙÍ ÌÉÊÔÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ Ô.Ô. ÅËÔÁ HIGH YIELD ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ Ô.Ô. ÅËÔÁ ÄÏËÁÑÉÏÕ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ (USD)

2,8129 2,8471 2,1086 0,6312 3,7321 4,3036 7,5206 3,7706 7,3118

2,8129 2,8471 2,1139 0,6344 3,7414 4,3251 7,5206 3,7838 7,3118

Î Å Í Å Ó Ê Å Ö Á Ë Á É Á Ã Ï Ñ Å Ó ALLIANZ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT ALLIANZ EUROPEAN EQUITY EUR CL A ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY CL A

7,3900 10,2500 15,8400 20,3000 10,9100 14,2900 136,3400 18,5700 16,3900 145,7300 74,0400 5,6300 11,7800 125,9800 67,0300 192,8900 102,5200

7,6856 10,6600 16,4736 21,1120 11,1282 14,5758 141,7936 19,3128 17,0456 151,5592 77,0016 5,8552 12,2512 131,0192 69,7112 200,6056 105,5956

ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-93.06.600), URL : www.alpha.gr MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD) MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD) MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) MORGAN ST. EURO BOND(EUR) MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) MORGAN ST. US PROPERTY(USD) B.N.P.PAM LUX PV FLEXIBLE ASSETS EUR(8) B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE CONVERG. EUR(6) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(9) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(8) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST STEP 90 EURO EUR(9) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY FRANCE EUR(6) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(5) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(9) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(9) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY SWITZERLAND CHF(7) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(8) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(8) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA VALUE USD(8) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(4) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(8) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY WORLD TECH. INNO.USD(8) B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1) BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD BGF EURO BOND FUND A2 EUR BGF EURO BOND FUND A2 USD BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FUND A2 EUR BGF EUROPEAN FUND A2 USD BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR

43,3000 18,4000 39,7600 59,1900 78,3800 38,1200 14,1500 42,8800 12,8858 19,1400 23,6200 35,2900 39,1500 83,2300 64,6800 38,4100 20,1600 13,0287 44,9800 56,1800 112,3500 353,3500 744,0200 204,7600 103,8100 394,1700 119,2100 114,0103 196,5200 338,0700 172,6300 121,5700 119,2100 161,3000 77,3300 500,8600 128,8600 139,2600 1.103,9300 431,2400 125,9500 3.535,0000 8.095,0000 5.234,0000 21.312,0000 764,3500 204,1393 209,5338 696,5600 446,6400 210,9500 183,9000 169,7700 160,2200 107,0100 98,4000 51,4300 104,3800 124,4800 21,4800 18,2900 28,2700 33,4800 14,6100 85,4700 112,5300 11,2400 14,7900 22,2300 29,2600 24,0300 31,6400 14,0700 15,1700 19,6300 25,8400 23,3800 87,9500 115,7800 25,8600 34,0400 91,2900 120,1800 47,2100 40,2200 62,1600 12,5900 34,7900 45,8100 11,6900 11,5400 10,6500 14,0200 10,4400 5,1000 6,7100 25,0600 23,6500

45,7898 19,4580 42,0462 62,5934 81,5152 40,3119 14,7160 44,5952 12,8858 19,9056 24,9782 37,3192 40,7160 88,0157 68,3991 40,6186 20,9664 13,0287 47,5664 59,4104 117,9675 371,0175 781,2210 214,9980 109,0005 413,8785 125,1705 119,7108 206,3460 354,9735 181,2615 127,6485 125,1705 169,3650 81,1965 525,9030 135,3030 146,2230 1.159,1265 452,8020 132,2475 3.711,7500 8.499,7500 5.495,7000 22.377,6000 802,5675 214,3463 220,0105 731,3880 468,9720 221,4975 193,0950 178,2585 168,2310 112,3605 103,3200 54,0015 109,5990 130,7040 22,5540 19,2045 29,6835 35,1540 15,3405 89,7435 118,1565 11,8020 15,5295 23,3415 30,7230 25,2315 33,2220 14,7735 15,9285 20,6115 27,1320 24,5490 92,3475 121,5690 27,1530 35,7420 95,8545 126,1890 49,5705 42,2310 65,2680 13,2195 36,5295 48,1005 12,2745 12,1170 11,1825 14,7210 10,9620 5,3550 7,0455 26,3130 24,8325

43,3000 18,4000 39,7600 59,1900 78,3800 38,1200 14,1500 42,8800 12,8858 19,1400 23,6200 35,2900 39,1500 83,2300 64,6800 38,4100 20,1600 13,0287 44,9800 56,1800 112,3500 353,3500 744,0200 204,7600 103,8100 394,1700 119,2100 114,0103 196,5200 338,0700 172,6300 121,5700 119,2100 161,3000 77,3300 500,8600 128,8600 139,2600 1.103,9300 431,2400 125,9500 3.535,0000 8.095,0000 5.234,0000 21.312,0000 764,3500 204,1393 209,5338 696,5600 446,6400 210,9500 183,9000 169,7700 160,2200 107,0100 98,4000 51,4300 104,3800 124,4800 21,4800 18,2900 28,2700 33,4800 14,6100 85,4700 112,5300 11,2400 14,7900 22,2300 29,2600 24,0300 31,6400 14,0700 15,1700 19,6300 25,8400 23,3800 87,9500 115,7800 25,8600 34,0400 91,2900 120,1800 47,2100 40,2200 62,1600 12,5900 34,7900 45,8100 11,6900 11,5400 10,6500 14,0200 10,4400 5,1000 6,7100 25,0600 23,6500

0,84% -2,49% 9,08% -1,55% -5,10% -1,14% 0,64% 1,52% 0,00% 3,01% 5,31% 8,58% -3,26% 10,74% -5,99% 6,72% 0,50% 0,00% 11,31% 5,90% 3,71% 1,77% 7,27% 3,00% -7,81% -4,55% 1,07% 0,01% 1,25% 1,35% 0,97% 0,60% 1,47% 1,29% 4,44% 6,74% 3,25% 2,46% 1,15% 8,89% -1,79% 25,62% 41,74% 26,33% -0,45% -4,09% 0,02% 0,01% 20,07% -1,45% 2,23% 1,41% 21,46% 18,08% 22,68% 14,98% 3,42% 6,76% -8,97% 2,43% 7,21% 1,98% -1,12% 8,30% -8,45% -8,82% -3,19% -3,65% -4,06% -4,47% 1,18% 0,80% 0,86% 0,60% 9,42% 8,94% 6,42% 8,61% 8,17% 7,39% 6,94% 11,26% 10,81% 12,49% 17,81% 12,04% 1,04% 6,03% 5,65% 0,00% -0,09% 10,13% 9,70% 4,92% 10,63% 10,00% 0,68% 0,55%


BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD BGF INDIA FUND A2 EUR BGF INDIA FUND A2 USD BGF JAPAN FUND A2 EUR BGF JAPAN FUND A2 JPY BGF JAPAN FUND A2 USD BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR BGF NEW ENERGY FUND A2 USD BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD BGF RESERVE FUND A2 USD BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD BGF US GROWTH FUND A2 EUR BGF US GROWTH FUND A2 USD BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF WORLD BOND FUND A2 USD BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR BGF WORLD GOLD FUND A2 USD BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR BGF WORLD INCOME FUND A2 USD BGF WORLD MINING FUND A2 EUR BGF WORLD MINING FUND A2 USD BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD PICTET-BIOTECH-HR EUR PICTET-BIOTECH-R USD PICTET-CHF BONDS-R CHF PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR PICTET-CLEAN ENERGY-R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR PICTET-EMERGING MARKETS-R USD PICTET-EUR BONDS-R EUR PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR PICTET-EUROPE INDEX-R EUR PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR PICTET-GENERICS-HR EUR PICTET-GENERICS-R EUR PICTET-GENERICS-R USD PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR PICTET-GREATER CHINA-R EUR PICTET-GREATER CHINA-R USD PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD PICTET-JAPAN INDEX-R JPY PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD PICTET-SECURITY-R EUR PICTET-SECURITY-R USD PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR PICTET-TIMBER-R EUR PICTET-TIMBER-R USD PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD PICTET-USA INDEX-R USD PICTET-USD BONDS-R USD PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD PICTET-WATER-R EUR PICTET-WATER-R USD PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD

19,7800 14,1800 28,4500 37,4500 55,2600 72,7500 15,6000 20,5400 11,5100 1.503,0000 15,1600 32,1400 4.195,0000 42,3100 7,3900 965,0000 9,7300 57,3300 48,8300 75,4800 19,9200 26,2300 5,3100 6,9900 22,4400 19,1200 29,5500 150,7700 189,7000 11,9500 84,6200 72,0800 111,4000 45,3300 38,6100 59,6800 28,8700 26,2800 12,5700 15,0300 19,7900 17,4100 8,1000 10,6600 105,9200 139,4500 66,5000 17,3700 22,8700 14,4600 19,0400 25,5900 33,6900 17,1000 22,5100 11,3000 14,8700 34,2700 45,1100 10,4400 8,8900 13,7400 99,6500 110,2300 120,2100 122,1300 160,2500 112,0800 147,0600 304,7900 398,8800 447,6200 50,2500 65,9300 113,9800 149,5500 321,6700 141,5100 185,1800 232,0700 365,7100 479,8600 450,0900 169,6400 133,5800 194,7200 117,8500 127,9000 96,7100 126,5500 161,8200 477,3600 118,4800 115,9000 152,0700 301,6700 228,4800 273,6500 359,0600 214,7100 281,7300 10.783,7000 44,4800 5.785,6100 61,4000 69,4100 9.029,0200 327,4300 106,4400 139,6600 103,4600 135,7500 123,4900 134,2500 129,0800 649,2600 102,0000 133,8300 97,5500 132,4600 132,6600 567,7400 123,5100 166,9700 219,0900 132,8900 173,4700

20,7690 14,8890 29,8725 39,3225 58,0230 76,3875 16,3800 21,5670 12,0855 1.578,1500 15,9180 33,7470 4.404,7500 44,4255 7,7595 1.013,2500 10,2165 60,1965 51,2715 79,2540 20,9160 27,5415 5,5755 7,3395 23,5620 20,0760 31,0275 158,3085 199,1850 12,5475 88,8510 75,6840 116,9700 47,5965 40,5405 62,6640 30,3135 27,5940 13,1985 15,7815 20,7795 18,2805 8,5050 11,1930 111,2160 146,4225 69,8250 18,2385 24,0135 15,1830 19,9920 26,8695 35,3745 17,9550 23,6355 11,8650 15,6135 35,9835 47,3655 10,9620 9,3345 14,4270 104,6325 115,7415 126,2205 128,2365 168,2625 117,6840 154,4130 320,0295 418,8240 470,0010 52,7625 69,2265 119,6790 157,0275 337,7535 148,5855 194,4390 243,6735 383,9955 503,8530 472,5945 178,1220 140,2590 204,4560 123,7425 134,2950 101,5455 132,8775 169,9110 501,2280 124,4040 121,6950 159,6735 316,7535 239,9040 287,3325 377,0130 225,4455 295,8165 11.322,8850 46,7040 6.074,8905 64,4700 72,8805 9.480,4710 343,8015 111,7620 146,6430 108,6330 142,5375 129,6645 140,9625 135,5340 681,7230 107,1000 140,5215 102,4275 139,0830 139,2930 596,1270 129,6855 175,3185 230,0445 139,5345 182,1435

19,7800 14,1800 28,4500 37,4500 55,2600 72,7500 15,6000 20,5400 11,5100 1.503,0000 15,1600 32,1400 4.195,0000 42,3100 7,3900 965,0000 9,7300 57,3300 48,8300 75,4800 19,9200 26,2300 5,3100 6,9900 22,4400 19,1200 29,5500 150,7700 189,7000 11,9500 84,6200 72,0800 111,4000 45,3300 38,6100 59,6800 28,8700 26,2800 12,5700 15,0300 19,7900 17,4100 8,1000 10,6600 105,9200 139,4500 66,5000 17,3700 22,8700 14,4600 19,0400 25,5900 33,6900 17,1000 22,5100 11,3000 14,8700 34,2700 45,1100 10,4400 8,8900 13,7400 99,6500 110,2300 120,2100 122,1300 160,2500 112,0800 147,0600 304,7900 398,8800 447,6200 50,2500 65,9300 113,9800 149,5500 321,6700 141,5100 185,1800 232,0700 365,7100 479,8600 450,0900 169,6400 133,5800 194,7200 117,8500 127,9000 96,7100 126,5500 161,8200 477,3600 118,4800 115,9000 152,0700 301,6700 228,4800 273,6500 359,0600 214,7100 281,7300 10.783,7000 44,4800 5.785,6100 61,4000 69,4100 9.029,0200 327,4300 106,4400 139,6600 103,4600 135,7500 123,4900 134,2500 129,0800 649,2600 102,0000 133,8300 97,5500 132,4600 132,6600 567,7400 123,5100 166,9700 219,0900 132,8900 173,4700

1,80% 1,65% 11,35% 10,90% 12,96% 12,51% -5,22% -5,61% 9,83% 25,67% 9,06% 14,21% 30,56% 13,34% 13,87% 30,23% 13,01% -7,11% -2,73% -7,48% -1,09% -1,47% 10,63% 10,08% 9,09% 14,29% 8,68% -0,01% 0,03% 4,09% 3,55% 8,42% 3,13% 19,01% 24,59% 18,53% -0,45% 1,98% 0,32% 14,56% 14,06% -1,69% 8,87% 8,44% 15,81% 15,34% 0,24% 7,96% 7,57% 13,32% 12,86% -33,48% -33,75% 19,16% 18,72% 0,89% 0,47% -24,40% -24,72% 9,09% 14,27% 8,62% -3,74% -5,04% -1,02% -0,35% -0,86% -1,16% -1,66% 22,83% 21,58% -0,01% 10,03% 9,46% 12,24% 11,66% -5,58% -3,59% -4,58% -6,21% -3,29% -3,79% 1,15% 0,97% 1,17% 2,87% -1,82% 0,75% 6,73% 7,35% 6,75% 3,74% 5,89% 6,64% 6,09% -3,79% -3,90% -0,05% -0,56% -2,77% -3,27% 25,74% 11,96% 28,26% 24,57% 9,88% 25,87% -2,29% 10,81% 10,25% 8,92% 8,36% -0,04% -0,14% 0,02% 11,40% 6,33% 5,77% 10,92% 11,14% 15,25% -1,41% 0,10% 8,61% 8,05% -3,85% -4,81%

AMUNDI ÅËËÁÓ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com AMUNDI GLOBAL MACRO 2 (EUR)(1) AMUNDI GLOBAL MACRO 4 (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2-AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4-AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1) AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL - AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1) EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(3) EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(3) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1) INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(3) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1) ATOUT PREMS ACTIONS AE(1)

3.312,9700 3.312,9700 3.312,9700 6.523,9700 6.523,9700 6.523,9700 115,7900 121,0006 115,7900 107,7400 112,5883 107,7400 25,7200 26,8774 25,7200 138,5400 144,7743 138,5400 17,7800 18,5801 17,7800 11,3000 11,8085 11,3000 27,8400 29,0928 27,8400 521,8200 545,3019 521,8200 8,4600 8,8407 8,4600 116,3000 121,5335 116,3000 17,2100 17,9845 17,2100 19,0100 19,8655 19,0100 142,9000 149,3305 142,9000 574,0000 599,8300 574,0000 25,1300 26,2609 25,1300 100,3900 103,4017 95,3705 104,0600 107,7021 98,8570 89,4700 93,4962 89,4700 68,7800 71,8751 68,7800 116,6300 120,1289 116,0469 118,6500 123,9893 118,6500 10,6000 10,6000 10,6000

1,33% 1,92% 0,80% 1,39% 1,30% -0,17% 2,66% 6,50% -8,18% 0,29% 4,83% -1,59% 0,70% -5,75% -1,96% -7,53% 0,24% -0,01% -0,03% 3,59% -7,48% 1,21% -1,38% 0,00%

AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1) EMPORIKI MINOAS(3) AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(1) AMUNDI FUNDS CASH EURO (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1) AMUNDI FUNDS CASH USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC AE(1) MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(3) AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AU (USD)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE HIGH YIELD - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS BOND EMERGING INFLATION - AU USD(1) AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD(1) AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ JPY(1) AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ JPY(1) AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT - AU(1)

157,0800 164,1486 157,0800 28,4600 29,7407 28,4600 105,1100 109,8400 105,1100 145,8500 152,4133 145,8500 106,8100 111,6165 106,8100 131,0600 136,9577 131,0600 110,5400 115,5143 110,5400 139,6200 145,9029 139,6200 111,8300 115,7441 106,2385 122,7500 128,2738 122,7500 101,0200 105,5659 101,0200 114,9600 120,1332 114,9600 112,4900 117,5521 112,4900 153,8100 160,7315 153,8100 100,7500 105,2838 100,7500 137,1500 143,3218 137,1500 70,9100 74,1010 70,9100 48,0600 50,2227 48,0600 123,6500 129,2143 123,6500 157,0300 164,0964 157,0300 104,3100 107,9609 99,0945 5.426,5500 5.697,8775 5.426,5500 102,7500 107,3738 102,7500 106,0900 110,8641 106,0900 85,5800 89,4311 85,5800 96,8700 101,2292 96,8700 164,9300 172,3519 164,9300 199,6800 208,6656 199,6800 109,9300 114,8769 109,9300 107,8500 112,7033 107,8500 113,6000 118,7120 113,6000 92,0300 96,1714 92,0300 93,8600 98,0837 93,8600 97,9300 102,3369 97,9300 72,8300 76,1074 72,8300 88,4600 92,4407 88,4600 117,5700 122,8607 117,5700 42,6200 44,5379 42,6200 12.691,3300 13.262,4399 12.691,3300 8.156,0000 8.523,0200 8.156,0000 126,4000 132,0880 126,4000 145,5300 152,0789 145,5300 119,2800 124,6476 119,2800 103,1000 107,7395 103,1000 127,5900 133,3316 127,5900 115,9600 121,1782 115,9600

12,66% -2,63% 6,05% -3,56% 6,93% -5,81% 1,90% 0,42% 4,06% -0,09% 0,06% 1,89% 7,50% 7,96% 0,14% 6,94% -2,17% -35,24% 7,43% 4,92% -0,60% 4,32% 2,23% 0,58% -2,62% -4,40% 1,67% 3,74% -0,43% 3,01% 7,63% -6,95% -0,37% 4,10% 8,17% 3,24% 8,64% -12,00% 21,81% 25,75% 19,08% 12,84% 5,06% 12,91% 16,90% -4,10%

CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND EUR HEDGED LEGG MASON CB US APPRECIATION GA EURO ACCUMULATING LEGG MASON CB US APPRECIATION GA US ACCUMULATING LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND USD LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A EURO LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A USD LEGG MASON EUROLAND CASH FUND EUR CL.A LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND USD LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND EUR LEGG MASON EUROLAND EQUITY FUND EUR JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND USD JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD JP MORGAN US VALUE FUND USD JP MORGAN AMERICA LARGE CAP FUND USD JP MORGAN EUROPE EQUITY FUND EUR JP MORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND EUR JP MORGAN PACIFIC EQUITY FUND USD JP MORGAN UK EQUITY FUND GBP JP MORGAN JAPAN EQUITY FUND USD JP MORGAN ASIA PACIFIC EXCL JAPAN EQUITY USD JP MORGAN EMERGING EMEA EQUITY A USD JP MORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND EUR JP MORGAN CHINA FUND USD JP MORGAN INDIA FUND USD JP MORGAN EMERGING MARKETS DEBT A HEDGED EUR JP MORGAN EUROPE SMALL CAP FUND EUR JP MORGAN EUROLAND EQUITY A-EUR JP MORGAN US SMALL CAP GROWTH FUND USD JP MORGAN EASTERN EUROPE EQUITY FUND EUR JP MORGAN FUNDS TURKEY EQUITY FUND EUR JP MORGAN GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND USD JP MORGAN LATIN AMERICA EQUITY FUND USD JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD JP MORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND EUR JP MORGAN EMEGING MARKETS EQUITY EUR JP MORGAN PACIFIC EQUITY EUR JP MORGAN USD GLOBAL BOND FUND USD JP MORGAN GLOBAL ENHANCED BOND FUND EUR JP MORGAN EUROPE BOND FUND EUR JP MORGAN US BOND FUND USD JP MORGAN EUR GLOBAL BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-EUR JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-USD JP MORGAN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL CAP PRESERVATION FUND USD JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGY FUND EUR JP MORGAN EMERGING MIDDLE EAST EQUITY FUND USD JP MORGAN PACIFIC TECHNOLOGY FUND USD JP MORGAN RUSSIA FUND USD JP MORGAN BRAZIL EQUITY FUND USD JP MORGAN EUROPE SELECT EQUITY FUND EUR JP MORGAN GLOBAL FOCUS FUND A EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD HEDGED JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-EUR JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-USD JP MORGAN FUNDS-GERMANY EQUITY FUND EUR JP MORGAN INCOME OPPORTUNITIES FUND A CAP EUR JP MORGAN EURO LIQUID MARKET FUND A CAP EUR JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FD A CAP USD JP MORGAN EMERGING MARKETS INFRASTRUCT EQ A C USD SCHRODER EURO EQUITY FUND EUR SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITY A ACC USD SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND JPY SCHRODER EMERGING EUROPE FUND EUR SCHRODER ITALIAN EQUITY FUND EUR SCHRODER SWISS EQUITY FUND CHF

130,4300 134,3429 130,4300 129,6800 133,5704 129,6800 135,5600 140,6435 135,5600 128,2400 133,0490 128,2400 139,3000 144,5238 139,3000 129,4100 134,2629 129,4100 140,5500 143,3610 140,5500 71,3400 74,4790 71,3400 68,3800 71,3887 68,3800 117,3100 119,6562 117,3100 135,5900 138,3018 135,5900 122,4400 127,8274 122,4400 121,1800 126,5119 121,1800 146,3000 149,2260 146,3000 110,2300 115,0801 110,2300 84,4500 88,1658 84,4500 109,4400 111,6288 109,4400 126,1700 131,7215 126,1700 131,2800 137,0563 131,2800 161,3900 168,4912 161,3900 130,5200 136,2629 130,5200 113,5300 115,8006 113,5300 139,5800 145,7215 139,5800 147,1700 153,6455 147,1700 153,8100 160,5776 153,8100 159,7400 166,7686 159,7400 105,9100 110,5700 105,9100 110,3300 115,1845 110,3300 76,1300 79,4797 76,1300 125,2000 130,7088 125,2000 156,8200 163,7201 156,8200 128,1600 133,7990 128,1600 121,0100 126,3344 121,0100 104,4200 109,0145 104,4200 159,3400 166,3510 159,3400 130,9700 136,7327 130,9700 99,1700 103,5335 99,1700 140,0600 146,2226 140,0600 129,1200 134,8013 129,1200 103,4700 108,0227 103,4700 137,8400 143,9050 137,8400 124,6400 130,1242 124,6400 135,6600 135,6600 135,6600 286,5200 299,1269 286,5200 218,8700 228,5003 218,8700 94,4000 96,7600 94,4000 16,0600 16,7666 16,0600 30,1000 31,4244 30,1000 18,8400 19,6690 18,8400 12,9000 13,4676 12,9000 36,5800 38,1895 36,5800 11,9100 12,4340 11,9100 67,8900 70,8772 67,8900 8,5400 8,9158 8,5400 21,0800 22,0075 21,0800 46,9800 49,0471 46,9800 54,5000 56,8980 54,5000 9,3600 9,7718 9,3600 42,1700 44,0255 42,1700 69,0100 72,0464 69,0100 9,8200 10,0164 9,8200 41,5800 43,4095 41,5800 34,3900 35,9032 34,3900 17,4000 18,1656 17,4000 42,3400 44,2030 42,3400 21,1500 22,0806 21,1500 6,6200 6,9113 6,6200 55,9200 58,3805 55,9200 10,8500 11,3274 10,8500 13,0900 13,3518 13,0900 13,4200 14,0105 13,4200 13,0700 13,6451 13,0700 9,8400 10,2730 9,8400 145,5600 148,4712 145,5600 134,1800 136,8636 134,1800 163,7300 167,0046 163,7300 206,1300 210,2526 206,1300 125,7900 128,3058 125,7900 1.061,1600 1.092,9948 1.061,1600 116,1700 119,6551 116,1700 189,8400 193,6368 189,8400 140,6700 144,8901 140,6700 17,3300 18,0925 17,3300 17,7200 18,4997 17,7200 16,5600 17,2886 16,5600 11,2000 11,6928 11,2000 8,9000 9,2916 8,9000 937,6800 978,9379 937,6800 17,1800 17,9359 17,1800 106,2300 108,3546 106,2300 139,7800 142,5756 139,7800 151,6900 154,7238 151,6900 14,1700 14,7935 14,1700 7,4500 7,7778 7,4500 18,4300 19,2409 18,4300 133,8500 0,0000 133,8500 1.010,1100 1.040,4133 1.010,1100 21,5800 22,2274 21,5800 7,4500 7,6735 7,4500 23,7800 24,8263 23,7800 12,5900 13,1440 12,5900 722,0100 753,7784 722,0100 22,8900 23,8972 22,8900 21,9900 22,9576 21,9900 32,3600 33,7838 32,3600

3,19% 2,35% 4,78% 4,27% 5,85% 6,00% 3,05% 15,59% 14,85% -1,30% -2,64% 17,30% 16,80% -1,80% 0,76% 0,31% 0,16% 6,91% 7,40% 16,24% 16,83% -1,24% 15,06% 15,65% 13,73% 14,24% 0,37% 0,81% 7,33% 6,78% 16,26% 16,66% 15,13% 15,59% 13,51% 14,18% 1,24% 12,16% 12,66% 1,54% 12,06% 12,58% -0,27% -8,38% -7,44% 7,03% 9,10% -5,35% 15,87% 13,96% 10,38% 7,78% 4,77% 12,81% 9,79% -0,93% -7,86% 11,83% -2,25% -2,54% -4,01% 13,61% 9,07% 17,81% -5,81% -2,98% 10,70% -4,90% 6,79% -3,39% -21,38% -4,95% 5,24% 0,12% -0,64% 1,09% 4,29% -0,32% 5,77% 7,07% 2,14% 5,34% 9,75% 4,05% 2,73% -9,60% -6,61% 9,53% 8,05% -0,57% -0,97% -0,44% -6,35% -6,64% 9,38% 0,89% 0,00% -5,35% -6,64% 8,83% 0,64% 24,17% -3,30% 6,08% 12,67%

SCHRODER GLOBAL CORPORATE BOND FUND USD SCHRODER GREATER CHINA FUND USD SCHRODER GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND EUR SCHRODER KOREAN EQUITY FUND USD(1) SCHRODER EURO EQUITY FUND USD SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND USD SCHRODER EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND EUR SCHRODER ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN USD A ACC SCHRODER ISF EMERGING EUROPE DEBT ABSOLUTE RETURN EUR SCHRODER US SMALLER COMPANIES FUND USD SCHRODER EURO CORPORATE BOND FUND EUR SCHRODER EURO SHORT TERM BOND EUR SCHRODER US DOLLAR BOND USD SCHRODER ISF BRIC FUND USD A ACC. SCHRODER ISF BRIC FUND EUR A ACC. SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND EUR SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND USD SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE USD SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY USD SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY EUR SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE USD SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE EUR SCHRODER ISF CONSERVATIVE PORTFOLIO USD SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO USD SCHRODER ISF GROWTH PORTFOLIO USD SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE EUR SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED EUR SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH EUR SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND USD SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND EUR SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY USD SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN FUND CL A USD SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CL A EUR HEDGED SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A USD SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A EUR HEDGED SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY CL.A EUR ACC. SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY CL.A USD ACC. SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-USD SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-EUR SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-USD SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-EUR SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND EUR(1) SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED USD(1) SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED GBP(1) SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER HEDGED EUR SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER USD CREDIT SUISSE EQUITY EUROPEAN PROPERTY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY (LUX)SMALL & MID CAP GERMANY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY ITALY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL PRESTIGE EUR(1) BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM GBP BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL BOND FUND USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING FUND EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY USD A BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY EUR A BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION HEDGED EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON USD BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE A2 USD BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (HEDGED A2 EUR) BGF EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A2 BGF - GLOBAL ALLOCATION FUND EUR BGF GLOBAL EQUITY INCOME A5G USD BGF GLOBAL EQUITY INCOME HEDGED A5G EUR BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR BGF ASIAN TIGER BOND FUND USD BLACK ROCK GLOBAL FUNDS CHINA AH CAP EUR MFS MERIDIAN EUROPEAN RESEARCH FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN US CONCENTRATED GROWTH FUND USD CL. A(1) MFS MERIDIAN ABSOLUTE RETURN FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN VALUE FUND USD CL. A(1) MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT EUR CL.A1(1) MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT USD CL.A1(1) MFS MERIDIAN HIGH YIELD FUND EUR A1(1) MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND USD(1) MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR(1) MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION ADJUSTED BOND USD(1) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY (EX PAN EUR.)EUR CL.A INVESCO BOND FUND USD INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND USD INVESCO CAPITAL SHIELD 90 FUND EUR INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND EUR INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)JPY CL.A INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)EUR CL.E INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) USD CL.A INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) EUR CL.E INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND EUR INVESCO ENERGY USD CL.A INVESCO ENERGY EUR CL.E INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND (EX.RETURN PLUS) EUR INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE E EUR INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE A JPY INVESCO GLOBAL REAL ESTAT FUND EUR INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND USD INVESCO GLOBAL LEISURE FUND EUR INVESCO GLOBAL LEISURE FUND USD INVESCO ASIAN EQUITY FUND EUR INVESCO ASIAN EQUITY FUND USD INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND EUR INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND USD INVESCO PACIFIC EQUITY FUND USD INVESCO JAPANESE EQUITY FUND USD INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CL.A /EUR INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.A USD INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.E EUR INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION CL.A HEDGED USD INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL E CAP EUR

9,6000 9,7920 9,6000 35,7300 37,3021 35,7300 27,4400 27,9888 27,4400 42,8700 44,7563 42,8700 29,5900 30,8920 29,5900 6,6600 6,9530 6,6600 43,9300 45,8629 43,9300 13,1100 13,3722 13,1100 18,2600 18,6252 18,2600 94,0300 98,1673 94,0300 18,0500 18,4110 18,0500 7,0500 7,1910 7,0500 20,6300 21,0426 20,6300 176,2300 183,9841 176,2300 134,0000 139,8960 134,0000 136,7500 139,4850 136,7500 143,5700 146,4414 143,5700 155,2800 162,1123 155,2800 117,0700 122,2211 117,0700 119,5800 124,8415 119,5800 107,7800 112,5223 107,7800 107,4000 112,1256 107,4000 101,1900 105,6424 101,1900 147,7900 150,7458 147,7900 148,2000 152,6460 148,2000 147,5300 153,0624 147,5300 121,8200 124,2564 121,8200 117,3400 120,8602 117,3400 108,4100 112,4754 108,4100 10,8000 11,2752 10,8000 11,1500 11,6406 11,1500 9,7000 10,1268 9,7000 9,3900 9,8032 9,3900 26,9400 27,4788 26,9400 28,8500 29,4270 28,8500 184,3000 192,4092 184,3000 119,0600 124,2986 119,0600 122,3800 122,3800 122,3800 104,8200 104,8200 104,8200 116,5300 118,8606 116,5300 114,4200 116,7084 114,4200 113,1400 115,4028 113,1400 112,9600 115,2192 112,9600 142,1500 144,9930 142,1500 135,5000 138,2100 135,5000 121,3100 123,7362 121,3100 121,8400 124,2768 121,8400 55,8900 58,3492 55,8900 10,8600 11,3378 10,8600 5,3700 5,6063 5,3700 15,5600 16,2446 15,5600 1.478,2100 1.543,2512 1.478,2100 279,3900 291,6832 279,3900 18,7900 19,6168 18,7900 19,6300 20,4937 19,6300 25,8400 26,9770 25,8400 115,7800 120,8743 115,7800 87,9500 91,8198 87,9500 15,1600 15,8270 15,1600 11,5100 12,0164 11,5100 75,4800 78,8011 75,4800 57,3300 59,8525 57,3300 19,7900 20,6608 19,7900 15,0300 15,6913 15,0300 72,0800 75,2515 72,0800 111,4000 116,3016 111,4000 120,1800 125,4679 120,1800 91,2900 95,3068 91,2900 42,3100 44,1716 42,3100 32,1400 33,5542 32,1400 139,4500 145,5858 139,4500 105,9200 110,5805 105,9200 31,6400 32,2728 31,6400 24,0300 24,5106 24,0300 25,0600 25,5612 25,0600 33,6900 35,1724 33,6900 25,5900 26,7160 25,5900 45,1100 47,0948 45,1100 34,2700 35,7779 34,2700 22,8700 23,8763 22,8700 17,3700 18,1343 17,3700 85,4700 89,2307 85,4700 112,5300 117,4813 112,5300 14,4600 15,0962 14,4600 19,0400 19,8778 19,0400 17,1000 17,8524 17,1000 22,5100 23,5004 22,5100 10,4400 10,8994 10,4400 13,7400 14,3446 13,7400 5,3100 5,5436 5,3100 6,9900 7,2976 6,9900 55,2600 57,6914 55,2600 72,7500 75,9510 72,7500 28,4500 29,7018 28,4500 37,4500 39,0978 37,4500 6,7100 7,0052 6,7100 5,1000 5,3244 5,1000 45,8100 47,1843 45,8100 31,5500 32,4965 31,5500 21,4800 22,4251 21,4800 28,2700 29,5139 28,2700 12,0900 12,6220 12,0900 11,5400 12,0478 11,5400 14,1800 14,4636 14,1800 11,2400 11,4648 11,2400 34,7900 35,8337 34,7900 11,6700 12,1835 11,6700 10,9500 11,4318 10,9500 11,8500 12,3714 11,8500 33,4800 34,1496 33,4800 10,6200 11,0873 10,6200 24,0500 25,1082 24,0500 18,7500 19,5750 18,7500 12,3700 12,9143 12,3700 17,5200 17,8704 17,5200 17,7800 18,5623 17,7800 16,8600 17,1972 16,8600 32,7200 33,3744 32,7200 13,2300 13,8121 13,2300 17,0800 17,8315 17,0800 25,6200 26,7473 25,6200 14,6600 14,9532 14,6600 14,3800 15,0127 14,3800 27,6700 28,2234 27,6700 13,3300 13,5966 13,3300 11,1800 11,5154 11,1800 18,4800 19,2931 18,4800 758,0000 791,3520 758,0000 5,3000 5,4590 5,3000 39,1100 40,8308 39,1100 27,1600 27,9748 27,1600 15,1173 15,4196 15,1173 26,0500 27,1962 26,0500 18,0800 18,6224 18,0800 2,7901 2,8459 2,7901 12,0900 12,6220 12,0900 2.608,0000 2.722,7520 2.608,0000 8,5600 8,8168 8,5600 10,7400 11,2126 10,7400 18,3100 18,8593 18,3100 26,4300 27,5929 26,4300 4,4800 4,6144 4,4800 6,0300 6,2953 6,0300 9,9500 10,2485 9,9500 13,7300 14,3341 13,7300 43,6000 45,5184 43,6000 15,8300 16,5265 15,8300 15,6895 16,0033 15,6895 13,1000 13,6764 13,1000 9,6200 9,9086 9,6200 14,4000 14,8320 14,4000 19,1300 19,7039 19,1300 319,3600 325,7472 319,3600

-0,41% -4,85% -1,47% -6,87% 8,11% 7,77% 8,15% -0,61% 0,77% 15,43% 1,69% 0,71% -1,10% -6,09% -5,63% 2,56% 2,69% 8,56% 9,08% -6,37% -6,58% -4,57% -4,70% 1,37% 4,49% 5,85% 1,23% 3,20% 5,92% 12,85% 13,43% 9,85% 9,70% 0,00% -0,21% 14,54% 14,30% -0,15% -0,06% 7,01% 6,84% 3,81% 3,64% -0,62% 10,82% 11,14% 11,01% 4,47% 0,65% 0,94% 4,92% 16,26% 9,06% 10,72% 9,42% 8,94% 8,17% 8,61% 9,06% 9,83% -7,48% -7,11% 14,06% 14,56% 8,42% 3,13% 10,81% 11,26% 13,34% 14,21% 15,34% 15,81% 0,80% 1,18% 0,68% -33,75% -33,48% -24,72% -24,40% 7,57% 7,96% -8,45% -8,82% 13,32% 12,86% 19,16% 18,72% 9,09% 8,62% 10,63% 10,08% 12,96% 12,51% 11,35% 10,90% 10,00% 10,63% 5,65% 5,48% 2,43% 1,98% 1,43% 1,14% 1,65% -3,19% 6,03% 7,66% 7,46% 12,75% -1,12% -6,92% 7,85% 11,67% 11,04% 0,69% 15,60% -2,60% -3,82% 2,96% 7,56% 8,93% -4,37% 11,91% -5,56% -3,20% 1,64% 8,07% 44,38% 25,89% 7,71% 7,95% -1,56% 13,02% 13,35% -0,74% 9,71% 25,75% 2,27% 1,03% 21,10% 20,80% 3,70% 3,08% -3,59% -3,78% 9,22% 6,10% 1,20% 2,91% 3,11% 0,91% 1,06% 0,00%


INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL A CAP USD JANUS FLEXIBLE INCOME FUND EUR FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND USD(1) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND(1) FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND USD(1) FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD(1) FRANKLIN EURO HIGH YIELD CL. N EUR(1) FRANKLIN INCOME FUND USD(1) FRANKLIN INDIA FUND USD(1) FRANKLIN INDIA FUND EUR(1) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND USD(1) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR(1) FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND USD(1) FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP GROWTH FUND-EUR(1) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD(1) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND EUR(1) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND USD(1) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND EUR(1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND USD(1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR(1) TEMPLETON BRIC FUND USD(1) TEMPLETON BRIC FUND EUR(1) TEMPLETON CHINA FUND USD(1) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND EUR(1) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND USD(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND USD(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND EUR(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND USD(1) TEMPLETON EUROLAND FUND EUR(1) TEMPLETON EUROPEAN FUND EUR(1) TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND(1) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EUR(1) TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND EUR(1) TEMPLETON LATIN AMERICA FUND USD(1) TEMPLETON THAILAND FUND USD(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.A(ACC) / USD(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N (ACC) / EUR(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N(ACC)/EUR-H1(EURO HEDGED)(1) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME CLASS A(1) TEMPLETON EMERGING MRKTS BD FUND CL.A(QDIS)/EUR(1) FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/USD(1) FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/EUR(1) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.A(YDIS)/USD(1) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.N (ACC) / EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CL.A(MDIS) / GBP(1) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND CL.N(ACC)EUR-H1(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A H1 C EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND A H1 CAP EUR(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS A CAP EUR(1) GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL A USD GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL E EUR GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORFOLIO CL.A USD GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CL.E EUR GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL A USD GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL E EUR GOLDMSACHS US MORT BACK SEC PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GL CR PRTF (HEDG) CLA USD GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL A USD GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL E EUR GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND USD GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND EUR GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND E(ACC) EUR GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND A(ACC) USD GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - USD GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - EUR GS N11 EQUITY PTF - BASE (ACC.) - USD GS N11 EQUITY PTF - E SHARES (ACC.) - EUR GS N11 EQUITY PTF BASE (OCS) SHARES HEDGED EUR GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD OTHER HGD CAP EUR PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR PICTET-SECURITY-R USD PICTET-BIOTECH-R USD PICTET-BIOTECH-HR EUR PICTET-GENERICS-R USD PICTET-GENERICS-HR EUR PICTET-WATER-R EUR PICTET-CLEAN ENERGY-R USD PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR PICTET-EUROPE INDEX-R EUR PICTET-USA INDEX-R USD PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.HR EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.R USD PICTET-SMALL CAP EUROPE FUND CL.R EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.HR EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.R USD PICTET-AGRICULTURE-R-USD PICTET-AGRICULTURE-R-EUR PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION USD PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION EUR PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/EUR PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/USD PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/EUR PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/USD PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/EUR PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/USD PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/EUR PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/USD PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD PICTET RUSSIAN EQUITIES R EUR ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND-JPY ABERDEEN GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY CL.S-2 USD ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY ACCUMULATION AF27 USD ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND-USD ABERDEEN GLOBAL -EAST EUROPE EQUITY EUR CL.S-2 ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES EQUITY CL.S-2 USD ABERDEEN GLOBAL EUROPEAN EQUITY INCOME CL.S-2 EUR ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY EUR CL.S-2 ABERDEEN GLOBAL-EURO GOV BOND FUND EUR CL.A-2 ABERDEEN GLOBAL-US DOLLAR BOND FUND CL.A-2 ABERDEEN-EMERGING EUROPE FIXED INC EUR CL.A-2 ABERDEEN GLOBAL-AGGREGATE BOND GBP CL.A-2 ABERDEEN GLOB-CONVERTIBLE EUROPE EUR CL.A-2 ABERDEEN SELECT EURO HIGH YIELD BOND CL.A-2 EUR MET BALANCED EUR(2) MET GROWTH EUR(2) MET DYNAMIC EUR(2) MET DEFENSIVE EUR – SERIES 3(2) MET BALANCED EUR – SERIES 3(2) MET GROWTH EUR – SERIES 3(2) PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A USD PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A EUR PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A USD PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A EUR PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE CL.A USD PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A CHF PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A USD PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A USD PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A CHF PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A USD PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR HEDGED PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A EUR PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A USD PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A USD PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A EUR

87,0200 88,7604 87,0200 22,0800 22,5216 22,0800 15,8400 16,3152 15,8400 9,6300 9,9189 9,6300 24,3800 25,1114 24,3800 16,9300 17,2686 16,9300 14,5700 14,8614 14,5700 19,4300 20,0129 19,4300 21,3700 22,0111 21,3700 19,8200 20,4146 19,8200 6,8500 7,0555 6,8500 5,2400 5,3972 5,2400 13,9300 14,2086 13,9300 24,5500 25,2865 24,5500 29,5200 30,4056 29,5200 22,5200 23,1956 22,5200 6,2200 6,4937 6,2200 4,2900 4,4187 4,2900 47,2900 48,7087 47,2900 36,1300 37,2139 36,1300 13,3300 13,7299 13,3300 12,3200 12,6896 12,3200 21,9400 22,5982 21,9400 20,3100 20,9193 20,3100 28,5300 29,7853 28,5300 19,4400 20,0232 19,4400 14,8600 15,3058 14,8600 33,6400 34,3128 33,6400 9,1400 9,4142 9,1400 15,7300 16,2019 15,7300 12,0300 12,2706 12,0300 28,2400 28,8048 28,2400 13,9900 14,2698 13,9900 11,5300 12,0373 11,5300 23,2300 23,9269 23,2300 26,9700 27,5094 26,9700 20,5800 20,9916 20,5800 39,0000 40,1700 39,0000 26,4600 27,2538 26,4600 18,3900 19,1992 18,3900 18,7400 19,3022 18,7400 17,1100 17,6233 17,1100 12,0000 12,5280 12,0000 15,6200 15,9324 15,6200 5,1400 5,2942 5,1400 5,2300 5,3869 5,2300 8,9300 9,3229 8,9300 6,5200 6,7156 6,5200 13,8300 14,1066 13,8300 13,0900 13,4827 13,0900 20,7500 21,1650 20,7500 20,6900 21,1038 20,6900 19,1800 20,0239 19,1800 17,3500 17,6970 17,3500 18,3200 18,6864 18,3200 13,9900 14,5496 13,9900 11,4400 11,8976 11,4400 7,8900 8,2056 7,8900 12,8900 13,4056 12,8900 15,6800 16,3699 15,6800 15,3700 16,0463 15,3700 12,9400 13,4576 12,9400 11,8200 12,2928 11,8200 7,5100 7,6602 7,5100 10,5000 10,7100 10,5000 12,9400 13,1988 12,9400 6,2900 6,4158 6,2900 10,2900 10,4958 10,2900 21,3700 21,7974 21,3700 122,0400 124,4808 122,0400 121,3100 123,7362 121,3100 12,5800 13,0832 12,5800 14,5900 15,2320 14,5900 10,6800 11,1072 10,6800 7,5800 7,8832 7,5800 10,4200 10,8785 10,4200 10,6400 11,0656 10,6400 10,7900 11,2648 10,7900 22,7500 23,2050 22,7500 106,4400 109,6332 106,4400 135,7500 139,8225 135,7500 398,8800 410,8464 398,8800 295,2000 304,0560 295,2000 152,0700 156,6321 152,0700 118,4800 122,0344 118,4800 166,9700 171,9791 166,9700 65,9300 67,9079 65,9300 110,2300 112,9858 110,2300 321,6700 331,3201 321,6700 126,5500 130,3465 126,5500 132,6600 136,6398 132,6600 327,4300 337,2529 327,4300 232,0700 239,0321 232,0700 149,5500 154,0365 149,5500 113,9800 117,3994 113,9800 228,4800 231,9072 228,4800 301,6700 306,1951 301,6700 649,2600 668,7378 649,2600 97,5500 100,4765 97,5500 132,4600 136,4338 132,4600 195,3600 201,2208 195,3600 148,9000 153,3670 148,9000 166,9300 171,9379 166,9300 127,2300 131,0469 127,2300 119,3100 122,8893 119,3100 156,1300 160,8139 156,1300 79,7900 80,9869 79,7900 104,9800 106,5547 104,9800 141,5100 143,6327 141,5100 185,1800 187,9577 185,1800 105,5800 108,7474 105,5800 138,1600 142,3048 138,1600 102,0400 102,0400 102,0400 101,4900 101,4900 101,4900 44,0500 45,3715 44,0500 17.501,8209 18.271,9010 17.501,8209 93,3172 97,4232 93,3172 16,8251 17,5654 16,8251 19,1714 20,0149 19,1714 98,0747 102,3900 98,0747 12,6018 13,1563 12,6018 168,9237 176,3563 168,9237 8,9222 9,3148 8,9222 453,4195 462,4879 453,4195 3.534,2904 3.604,9762 3.534,2904 239,5865 244,3782 239,5865 2.170,4317 2.213,8403 2.170,4317 14,9748 15,2743 14,9748 120,8712 123,2886 120,8712 1,2510 1,2510 1,2510 1,2536 1,2536 1,2536 1,1635 1,1635 1,1635 1,1754 1,1755 1,1754 1,2006 1,2006 1,2006 1,1996 1,1996 1,1996 22,3200 23,3021 22,3200 16,9100 17,6540 16,9100 6,8700 7,1723 6,8700 5,2000 5,4288 5,2000 72,6900 75,8884 72,6900 59,5600 62,1806 59,5600 54,4900 56,8876 54,4900 36,2800 37,8763 36,2800 235,4800 245,8411 235,4800 178,4700 186,3227 178,4700 220,1400 229,8262 220,1400 10,3500 10,5570 10,3500 7,8400 7,9968 7,8400 80,3600 81,9672 80,3600 5,2300 5,4601 5,2300 6,9000 7,2036 6,9000 60,5400 63,2038 60,5400 45,8800 47,8987 45,8800

0,00% -1,12% 23,75% 1,16% 9,28% 1,87% 2,10% 3,90% -4,68% -3,93% 4,74% 5,65% -2,04% 11,49% 12,37% 13,28% 9,70% 10,28% -3,13% -2,35% -11,78% -11,11% -8,32% -1,84% -2,46% -3,71% -2,94% -0,21% 9,20% 9,77% 1,35% 0,36% 0,36% 9,81% 12,01% 1,51% 2,29% -12,18% 3,72% 11,86% 12,55% 11,47% 8,89% -2,62% -36,46% -35,91% -0,11% 0,31% 5,17% 1,08% 2,02% 1,03% 13,90% -4,04% -3,78% 7,86% 8,13% 5,48% 6,00% 12,64% 12,93% -10,08% -9,70% -1,31% -0,28% -3,22% -2,93% 2,80% 3,04% 2,99% 2,89% 14,36% 14,34% 9,76% 10,17% 1,07% 1,04% 1,41% 2,76% 10,81% 8,36% 21,58% 21,35% 6,09% 5,89% 8,61% 9,46% -5,04% -5,58% 7,35% 15,25% -2,29% -6,21% 11,66% 12,24% -3,90% -3,79% 11,40% 10,92% 11,14% 4,21% 4,76% 9,35% 9,92% 10,65% 9,52% 0,45% -0,56% -3,59% -4,58% 8,83% 7,72% -0,16% 0,02% -8,15% 19,63% 5,21% 5,51% -0,62% -0,14% -5,41% 7,95% -1,60% 1,22% -1,28% -1,81% -0,17% 3,24% 3,47% 5,30% 6,58% 7,82% 4,18% 5,60% 6,64% -8,37% -8,50% 8,53% 8,33% 15,03% -5,95% -5,89% -5,99% 10,10% 10,01% 12,44% 0,98% 0,90% 0,94% 1,36% 1,32% 0,83% 0,75%

PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CL.A EUR PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND CL.A EUR PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A USD PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A EUR PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A EUR PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A USD PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC USD PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E INC USD PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED GBP PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO EURO BOND FUND E ACC EUR PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC USD PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED GBP PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC HEDGED EUR

55,1000 86,9900 11,2700 82,3700 5,8400 7,7000 24,5000 19,0000 11,0700 17,3100 19,3500 13,0100 23,7400 21,7600 18,5500 13,3300 10,7900 13,6800 13,6000 13,2700

57,5244 88,7298 11,4954 84,0174 6,0970 8,0388 24,9900 19,3800 11,2914 17,6562 19,7370 13,2702 24,2148 22,1952 18,9210 13,5966 11,0058 13,9536 14,0080 13,6681

55,1000 86,9900 11,2700 82,3700 5,8400 7,7000 24,5000 19,0000 11,0700 17,3100 19,3500 13,0100 23,7400 21,7600 18,5500 13,3300 10,7900 13,6800 13,6000 13,2700

1,08% 1,47% 4,74% 5,12% 12,52% 12,57% -1,21% -1,35% 0,45% 1,58% 1,42% 0,46% -0,54% -0,64% 0,82% -0,74% -0,92% -0,73% -2,23% -2,35%

109,5800 98,1100

2,37% -1,17%

34,7900 35,6424 34,7900 45,8100 46,9323 45,8100 25,5900 26,3577 25,5900 33,6900 34,7007 33,6900 23,6500 24,0639 23,6500 24,0300 24,4505 24,0300 31,6400 32,1937 31,6400 47,2100 48,6263 47,2100 62,1600 64,0248 62,1600 40,2200 41,4266 40,2200 5,1000 5,2530 5,1000 6,7100 6,9113 6,7100 11,5100 11,8553 11,5100 15,1600 15,6148 15,1600 25,0600 25,8118 25,0600 85,4700 88,0341 85,4700 112,5300 115,9059 112,5300 19,7900 20,3837 19,7900 15,0300 15,4809 15,0300 29,2600 30,1378 29,2600 22,2300 22,8969 22,2300 22,8700 23,5561 22,8700 17,3700 17,8911 17,3700 45,1100 46,4633 45,1100 34,2700 35,2981 34,2700 31,5500 32,3230 31,5500 6,9900 7,1997 6,9900 5,3100 5,4693 5,3100 10,4400 10,7532 10,4400 7,0900 7,3027 7,0900 14,0700 14,3162 14,0700 14,4600 14,8938 14,4600 19,0400 19,6112 19,0400 17,1000 17,6130 17,1000 22,5100 23,1853 22,5100 12,0900 12,4527 12,0900 11,5400 11,8862 11,5400 57,3300 59,0499 57,3300 48,8300 50,2949 48,8300 75,4800 77,7444 75,4800 22,4400 23,1132 22,4400 19,1200 19,6936 19,1200 29,5500 30,4365 29,5500 14,6100 15,0483 14,6100 12,1600 12,5248 12,1600 12,6500 13,0295 12,6500 11,5900 11,9377 11,5900 14,1500 14,5745 14,1500 12,4000 12,7720 12,4000 13,1300 13,5239 13,1300 8,3200 8,5696 8,3200 13,1100 13,3394 13,1100 43,9300 45,2479 43,9300 46,6700 48,0701 46,6700 12,5900 12,8103 12,5900 35,7300 36,3553 35,7300 18,2600 18,5796 18,2600 10,8000 11,1240 10,8000 11,1500 11,4845 11,1500 184,3000 189,8290 184,3000 28,8500 29,3549 28,8500 26,9400 27,4115 26,9400 18,0500 18,3659 18,0500 107,4000 110,6220 107,4000 101,1900 104,2257 101,1900 119,5800 123,1674 119,5800 107,7800 111,0134 107,7800 8,4900 8,7447 8,4900 8,9800 9,2494 8,9800 1.061,1600 1.087,1584 1.061,1600 116,1700 119,0162 116,1700 136,8800 140,2336 136,8800 13,6100 14,0183 13,6100 13,0420 13,2702 13,0420 12,9500 13,1766 12,9500 17,6400 18,1692 17,6400 13,6600 14,0698 13,6600 13,4200 13,8226 13,4200 22,8400 23,5252 22,8400 9,8600 10,1558 9,8600 6,6500 6,8495 6,6500 140,6700 144,1164 140,6700 10,5800 10,8974 10,5800 15,2100 15,6663 15,2100 10,8300 11,1549 10,8300 17,7200 18,2516 17,7200 106,2300 109,4169 106,2300 139,7800 143,9734 139,7800 8,9000 9,1670 8,9000 151,6900 156,2407 151,6900 11,2800 11,6184 11,2800 7,4500 7,6735 7,4500 15,5900 16,0577 15,5900 20,5300 21,1459 20,5300 46,9400 48,3482 46,9400 66,5400 68,5362 66,5400 14,1400 14,5642 14,1400 8,6600 8,9198 8,6600

6,03% 5,65% -33,48% -33,75% 0,55% 1,18% 0,80% 12,49% 12,04% 17,81% 10,63% 10,00% 9,83% 9,06% 0,68% -8,45% -8,82% 14,06% 14,56% -4,47% -4,06% 7,57% 7,96% -24,72% -24,40% 5,48% 10,08% 10,63% 4,92% 4,73% 0,86% 13,32% 12,86% 19,16% 18,72% 1,43% 1,14% -7,11% -2,73% -7,48% 9,09% 14,29% 8,68% 8,30% 13,43% 8,49% 8,42% 2,46% 0,98% 13,29% -3,26% -0,61% 8,15% -9,36% 0,64% -4,85% 0,77% 12,85% 13,43% 11,83% -0,21% 0,00% 1,69% -4,57% -4,70% -6,37% -6,58% -20,73% -20,46% 5,77% 7,07% 10,95% 12,85% 0,30% -3,93% -5,82% 9,11% -21,38% 2,01% 2,07% 4,72% 5,34% 11,49% 11,02% -21,64% 4,05% -0,57% -0,97% -6,61% -0,44% -2,42% -6,64% 10,25% 9,79% -8,94% -8,79% 15,81% 15,93%

GENIKI BANK (ôçë.: 801-11-600300), URL: www.sgam.com AGILEO P2 (EUR)(1) CALYPSO FUND (EUR)

109,5800 98,1100

111,4977 99,8269

HSBC BANK PLC (ôçë.: 801-11-72000), URL: www.hsbc.gr BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 USD BGF WORLD GOLD CLASS A2 EUR BGF WORLD GOLD CLASS A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BD HEDGED A2 EUR BGF EURO BOND FUND CLASS A2 EUR BGF EURO BOND FUND CLASS A2 USD BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 USD BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 GBP BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD BGF JAPAN CLASS A2 EUR BGF JAPAN CLASS A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BD A2 USD BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 EUR BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 EUR BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 USD BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 EUR BGF WORLD ENERGY CLASS A2 USD BGF WORLD ENERGY CLASS A2 EUR BGF WORLD MINING CLASS A2 USD BGF WORLD MINING CLASS A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 EUR BGF NEW ENERGY FUND A2 USD BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - USD BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - HEDGED EUR BGF EURO CORPORATE BOND FUND - CLASS A BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A EUR BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A USD BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A EUR BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A USD BGF WORLD AGRICULTURE A2 USD BGF WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR BGF LATIN AMERICAN A2 EUR BGF LATIN AMERICAN A2 GBP BGF LATIN AMERICAN A2 USD BGF PACIFIC EQUITY A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY A2 USD BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A2 EUR BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A4DS GBP BGF GLOBAL EQUITY INCOME (USD) BGF GLOBAL EQUITY INCOME (EUR HEDGED) BGF ASIA PACIFIC EQUITY INCOME (USD) BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A2 USD BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A2 EUR BGF WORLD RESOURCES EQUITY INCOME A2 USD SCHRODERS ISF ASIAN BOND A ACC (USD) SCHRODERS ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA A ACC (EUR) SCHRODERS ISF LATIN AMERICAN A ACC (USD) SCHRODERS ISF PACIFIC EQUITY A ACC (USD) SCHRODERS ISF GREATER CHINA A ACC (USD) SCHRODERS ISF CONVERGING EUROPE BOND A ACC (EUR) SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) USD SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) EUR SCHRODERS US SMALL & MID CAP A ACC (USD) SCHRODERS ISF EMERG.MKT DEBT ABS.RT. A EUR HEDGED SCHRODERS ISF EMERG. MARKETS DEBT ABS. RT. A USD SCHRODERS ISF EURO CORPORATE EUR SCHRODER AS AGRICULTURE FUND A ACC (USD) SCHRODER AS AGRICULTURE FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) SCHRODER AS COMMODITY FUND A ACC (USD) SCHRODER AS COMMODITY FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) SCHRODERS AS GOLD & METALS EURO HEDGED EUR SCHRODERS AS GOLD & METALS USD JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -EUR JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (USD) A (ACC) JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION A (ACC) - EUR JPM UK EQUITY A (ACC) - GBP JPM STERLING BOND A (ACC) - GBP JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) - EUR JPM EASTERN EUROPE EQUITY A (ACC) - EUR JPM GLOBAL DYNAMIC A (ACC) - USD JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) - EUR JF GREATER CHINA A (ACC) - USD JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) A (ACC) JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (EUR) (HEDGED) JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -USD JPM EUROPE 130/30 A (ACC) EUR JPM EUROPE 130/30 A (ACC) USD JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) USD JPM MIDDLE EAST EQUITY A (ACC) USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND USD JP MORGAN BRAZIL ALPHA PLUS A (ACC) USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL USD HEDGED JPM AFRICA EQUITY A (ACC) - USD JPM EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY A USD JF ASEAN EQUITY A (ACC) - EUR JF ASEAN EQUITY A (ACC) - USD JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES A (ACC) - EUR (HEDGED) JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES A (ACC) - USD JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUND ÁÍÔÉÐÑ. TRITON ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-36.46.484), URL: www.triton-am.com HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC(EUR)(1) HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC(USD)(1) HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC (EUR) HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC (USD) HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC (GBP) HGIF JAPANESE EQUITY CLASS EC (EUR) HGIF JAPANESE EQUITY CLASS EC (USD) HGIF BRIC EQUITY M2C (EUR) HGIF BRIC EQUITY M2C (USD) HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC (EUR) HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC (USD) HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC (EUR) HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC (USD) HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC (GBP) HGIF US EQUITY CLASS EC (USD) HGIF US EQUITY CLASS EC (EUR) HGIF CLIMATE CHANGE EQUITY CLASS EC (EUR) HGIF CLIMATE CHANGE EQUITY CLASS EC (USD) HGIF CLIMATE CHANGE EQUITY CLASS EC (GBP) HSBC GIF TURKEY EQUITY EC (EUR) HSBC GIF TURKEY EQUITY EC (USD) HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC (EUR) HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC (USD) HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC (GBP) HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC (EUR) HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC (USD) HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC (GBP) HSBC GIF EURO RESERVE AC (EUR)

10,8510 14,2000 52,9150 69,8190 44,9750 5,9970 7,9130 14,8010 19,5290 95,8370 126,4520 9,5280 12,5720 8,0980 25,1930 19,0940 5,1100 6,7480 4,3500 25,6480 33,8410 21,5550 28,4410 18,3210 4,3000 5,6780 3,6600 17,3530

11,1770 14,6260 54,5020 71,9140 46,3240 6,1770 8,1500 15,2450 20,1150 98,7120 130,2460 9,8140 12,9490 8,3410 25,9490 19,6670 5,2630 6,9500 4,4810 26,4170 34,8560 22,2020 29,2940 18,8710 4,4290 5,8480 3,7700 17,4830

10,8510 14,2000 52,9150 69,8190 44,9750 5,9970 7,9130 14,8010 19,5290 95,8370 126,4520 9,5280 12,5720 8,0980 25,1930 19,0940 5,1100 6,7480 4,3500 25,6480 33,8410 21,5550 28,4410 18,3210 4,3000 5,6780 3,6600 17,3530

-8,87% -9,80% -4,26% -4,18% 0,33% 7,45% 7,24% -11,19% -11,36% -11,71% -11,64% -8,35% -8,53% -4,82% 14,49% 14,40% 10,85% 10,97% 16,31% -7,79% -7,71% -9,38% -9,56% -5,88% -13,83% -13,68% -9,63% -0,03%

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC (EUR) HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC (USD) HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC (GBP) HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC (EUR) HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC (USD) HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC (GBP) HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC (EUR)(1) HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC (USD)(1) HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC (GBP)(1) HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C (EUR) HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C (USD) HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C (GBP) HSBC GIF EUROLAND EQUITY EC (EUR) HSBC GIF EUROLAND EQUITY EC (USD) HSBC GIF EUROLAND EQUITY EC (GBP) HSBC GIF LATIN AMERICAN EQUITY EC (EUR) HSBC GIF LATIN AMERICAN EQUITY EC (USD) HSBC GIF LATIN AMERICAN EQUITY EC (GBP) HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC (EUR) HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC (USD) HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP

24,9160 32,8750 21,1770 25,0700 33,0780 21,3080 34,1110 44,6370 29,0020 10,7340 14,1630 9,1230 26,9790 35,5970 22,9310 12,7350 16,8030 10,8240 22,8720 30,1780 88,6500 116,9720 75,3500

25,3520 33,4500 21,5480 25,5090 33,6570 21,6810 35,1340 45,9760 29,8720 10,9220 14,4110 9,2830 27,7880 36,6650 23,6190 13,1170 17,3070 11,1490 23,2720 30,7060 90,2010 119,0190 76,6690

24,9160 32,8750 21,1770 25,0700 33,0780 21,3080 34,1110 44,6370 29,0020 10,7340 14,1630 9,1230 26,9790 35,5970 22,9310 12,7350 16,8030 10,8240 22,8720 30,1780 88,6500 116,9720 75,3500

-4,57% -4,49% 0,00% -4,47% -4,39% 0,11% -1,31% -2,32% 2,53% -0,56% -0,48% 4,20% 8,46% 8,55% 13,66% -5,20% -5,39% -1,55% 0,53% 0,61% -1,40% -1,59% 2,41%

ING ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING (L) INVEST WORLD X CAP (EUR) ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X CAP(EUR) ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) ING (L) INVEST HEALTH CARE X CAP (USD) ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) ING (L) INVEST CONSUMER GOODS X CAP (USD) ING (L) INVEST BANKING&INSURANCE X CAP (USD) ING (L) INVEST ENERGY X CAP (USD) ING (L) INVEST MATERIALS X CAP(USD) ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP(USD) ING (L) INVEST UTILITIES X CAP (USD) ING (L) INVEST GREATER CHINA X CAP (USD) ING (L) INVEST SUSTAINABLE EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND X CAP (USD) ING (L) INVEST LATIN AMERICA X CAP (USD) ING (L) INVEST ASIA EX JAPAN XCAP(USD) ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) ING (L) INVEST US(ENH. CORE CONC.)X CAP(USD) ING (L) INVEST JAPAN X CAP (JPY) ING (L) INVEST EURO EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDENT X CAP(EUR) ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP(EUR) ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X CAP (EUR) ING (L) INVEST EURO INCOME XCAP (EUR) ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP (EUR) ING (L) INVEST ALTERNATIVE BETA X CAP (EUR) ING (L) INVEST MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND WORLD X HEDGED CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND DOLLAR X CAP (USD) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP (USD) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND EURO X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND US CREDIT X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND GL.HIGH YIELD X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT X CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND EMD HC X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND GLOBAL INFLATION LINKED (EUR) ING (L) RENTA FUND EURO LIQUIDITY XCAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL BALANCED X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL EURO X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL TARGET RETURN BOND X CAP(EUR) ING (L) INVEST FIRST CLASS PROTECTION (EUR) ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE X CAP (EUR) ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES XCAP

170,6100 691,7200 747,5500 1.063,5400 1.532,2300 1.232,0600 511,8000 1.239,1000 837,3900 759,9400 586,4200 740,5700 187,2700 54,1800 2.158,9300 898,5400 52,8000 75,7100 2.961,0000 101,7300 39,6600 285,4200 400,7400 300,1400 962,4700 1.979,6600 287,6200 409,1300 1.052,0400 287,1100 217,5300 1.084,8200 986,8100 781,8900 1.542,9500 475,0300 1.096,2000 440,5600 165,2300 151,8100 4.233,0500 57,1900 289,7800 258,2700 1.000,8400 474,4300 515,2700 496,9900 259,8700 29,7700 230,9300 585,0600 265,1700

174,0222 705,5544 762,5010 1.084,8108 1.562,8746 1.256,7012 522,0360 1.263,8820 854,1378 775,1388 598,1484 755,3814 191,0154 55,2636 2.202,1086 916,5108 53,8560 77,2242 3.020,2200 103,7646 40,4532 291,1284 408,7548 306,1428 981,7194 2.019,2532 293,3724 417,3126 1.073,0808 292,8522 219,7053 1.095,6682 996,6781 789,7089 1.558,3795 479,7803 1.107,1620 444,9656 166,8823 153,3281 4.275,3805 57,7619 292,6778 258,2700 1.015,8526 481,5465 522,9991 504,4449 262,4687 29,9189 235,5486 596,7612 270,4734

170,6100 691,7200 747,5500 1.063,5400 1.532,2300 1.232,0600 511,8000 1.239,1000 837,3900 759,9400 586,4200 740,5700 187,2700 54,1800 2.158,9300 898,5400 52,8000 75,7100 2.961,0000 101,7300 39,6600 285,4200 400,7400 300,1400 962,4700 1.979,6600 287,6200 409,1300 1.052,0400 287,1100 217,5300 1.084,8200 986,8100 781,8900 1.542,9500 475,0300 1.096,2000 440,5600 165,2300 151,8100 4.233,0500 57,1900 289,7800 258,2700 1.000,8400 474,4300 515,2700 496,9900 259,8700 29,7700 230,9300 585,0600 265,1700

7,99% 2,12% 10,76% 16,11% 9,45% 8,80% 10,51% 4,42% -8,53% 7,81% 6,07% -4,29% 7,54% -6,08% -10,14% -3,79% -7,38% 13,56% 22,25% 5,10% 4,37% 8,78% 9,14% 6,14% 3,42% 7,72% 0,14% 24,31% 0,31% 4,81% -0,89% -1,63% -3,53% -3,61% -0,87% 1,05% -0,58% 2,07% -0,74% 1,43% -3,87% -1,31% -2,15% -0,09% 4,41% 2,32% 6,30% 2,78% 0,72% 1,60% -6,69% 5,25% 3,53%

95,7500 66,2900 13,7300 13,1400 9,9500 8,3200 2,7901 2,7314 11,7600 11,1800 16,5800 15,9700 15,6860 11,6622 10,6100 7,6500 26,0500 13,4700 18,0800 8,0600 15,6895 15,4305 11,5900 15,1170 14,8384 10,3085 322,7100 319,3600 5,9599 5,8481 18,4800 17,3200 8,4737 6,2248 26,4300 18,3100 35,4500 28,4000 39,1100 27,1600 9,9900 36,4200 26,5200 758,0000 5,3000 14,3800 13,4800 11,7300 10,4400 10,0500 15,1500 13,7500 12,1700 10,8400 12,4800 87,0200 66,2100 17,6400 12,4800 10,8600 10,5600 9,3300 13,1000 9,6200 9,9500 13,5200 23,5500 14,4100 10,9100 11,3400 7,7200 10,5011 12,2449 19,1300

100,7800 68,3400 14,4500 13,8300 10,2600 8,3200 2,9366 2,8100 12,3800 11,5300 17,4500 16,4600 16,5095 12,0200 11,1700 7,8900 27,4200 13,8862 18,6400 8,0600 16,5132 15,9100 11,5900 15,9110 15,3000 10,3100 339,6500 319,3600 6,2728 6,0300 19,4500 17,8600 8,9186 6,4100 27,8200 18,8800 37,3100 29,2800 41,1600 28,0000 9,9900 38,3300 27,3400 798,0000 5,0000 15,1300 13,9000 11,7300 10,9900 10,3600 15,9500 14,1800 12,8100 11,1800 12,4800 91,5900 66,2100 18,5700 12,8700 11,4302 10,8900 9,8200 13,7900 9,9200 9,9500 14,2300 24,7900 14,8600 10,9100 11,9400 7,9600 11,0524 12,8878 20,1300

95,7500 66,2900 13,7300 13,1400 9,9500 8,3200 2,7901 2,7314 11,7600 11,1800 16,5800 15,9700 15,6860 11,6622 10,6100 7,6500 26,0500 13,4700 18,0800 8,0600 15,6895 15,4305 11,5900 15,1170 14,8384 10,3085 322,7100 319,3600 5,9599 5,8481 18,4800 17,3200 8,4737 6,2248 26,4300 18,3100 35,4500 28,4000 39,1100 27,1600 9,9900 36,4200 26,5200 758,0000 5,3000 14,3800 13,4800 11,7300 10,4400 10,0500 15,1500 13,7500 12,1700 10,8400 12,4800 87,0200 66,2100 17,6400 12,4800 10,8600 10,5600 9,3300 13,1000 9,6200 9,9500 13,5200 23,5500 14,4100 10,9100 11,3400 7,7200 10,5011 12,2449 19,1300

0,97% 1,19% -3,78% -3,81% -3,59% -4,04% -0,74% -0,85% 1,82% 1,64% 4,54% 4,31% -3,40% -3,08% -5,44% -5,32% 13,02% 12,81% 13,35% 12,73% 1,20% 1,10% 0,90% -1,57% -1,63% -1,87% 0,02% 0,00% 0,96% 0,90% 8,07% 7,71% -0,26% 0,23% 20,80% 21,10% 10,09% 11,64% 7,71% 7,95% 7,30% -3,93% -3,70% 44,38% 25,89% 11,91% 11,59% 11,50% 11,42% 11,30% 11,89% 11,61% 11,04% 10,61% 10,74% 0,00% 0,53% 17,21% 17,62% 1,88% 1,64% 2,75% 2,91% 3,11% 2,68% 1,81% 1,90% 2,27% 1,58% 2,35% 2,66% -6,03% -0,07% 1,06%

INVESCO FUNDS SICAV INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - A (USD) INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A (USD) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A-DIST (USD) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E (EUR) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND R ACC (EUR) INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND A (EUR) INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND E (EUR) INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND A INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - E (EUR) INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND - A(USD) INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND -E(EUR) INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND A (USD) INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND E (EUR) INVESCO ENERGY FUND A (USD) INVESCO ENERGY FUND A ACC (EUR HGD) INVESCO ENERGY FUND E (EUR) INVESCO ENERGY FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - E (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND A (EUR) INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND E (EUR) INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO RESERVE FUND A (EUR) INVESCO EURO RESERVE FUND E (EUR) INVESCO EUROPEAN BOND FUND - A (EUR) INVESCO EUROPEAN BOND FUND - E (EUR) INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - A (EUR) INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO GLOBAL BOND FUND - A ACC (USD) INVESCO GLOBAL BOND FUND - E (EUR) INVESCO GLOBAL LEISURE FUND A (USD) INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E (EUR) INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND-A DIST(USD) INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND A (USD) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND E (EUR) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO INDIA EQUITY FUND - A DIST (USD) INVESCO INDIA EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A (JPY) INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-A(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-A(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-E(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO USD RESERVE FUND - A (USD) INVESCO USD RESERVE FUND - E (EUR) INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND A (USD) INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND E (EUR) INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND A (EUR) INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND E (EUR) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (EUR HGD) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (USD) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND E (EUR) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND R ACC (EUR) INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (EUR HGD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (USD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - E (EUR) INVESCO ASIA BALANCED FUND R ACC (EUR) INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -A(USD) INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -E(EUR) INVESCO EMER LOC CURR DEBT FUND A DIST-MD-FIXED(USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A DIST-MD (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A (USD HGD)


INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A ACC (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND E ACC (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND R ACC (EUR) INVESCO EMER LOCAL CURR DEBT FUND R MONTHLY DIST (USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R MONTHLY DIST (EUR) INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ACC (USD) INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND R ACC (USD) INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD A ACC (USD) INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD R ACC (USD) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD A ACC (JPY) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD E ACC (EUR) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD R ACC (JPY) INVESCO JAPANESE VALUE EQUITY FUND A ACC (JPY) INVESCO JAPANESE VALUE EQY FD R ACC (JPY) INVESCO US VALUE EQUITY FUND A ACC (USD) INVESCO US VALUE EQUITY FUND R ACC (USD)

14,4000 15,1600 14,4000 14,1300 14,5700 14,1300 11,7800 11,7800 11,7800 9,3321 9,3300 9,3321 10,9886 10,9900 10,9886 51,5100 54,2100 51,5100 44,0900 44,0900 44,0900 44,1400 46,4600 44,1400 38,5500 38,5500 38,5500 2.608,0000 2.745,0000 2.608,0000 12,0900 12,0000 12,0900 2.441,0000 2.441,0000 2.441,0000 853,0000 898,0000 853,0000 723,0000 723,0000 723,0000 26,9100 28,3200 26,9100 23,0600 23,0600 23,0600

0,91% 0,71% 0,60% -5,99% -0,03% 11,30% 10,95% 13,59% 13,25% 25,75% 9,71% 25,31% 22,38% 21,92% 17,51% 17,12%

ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-77.65.441), URL: www.bankofcyprus.gr UBS (LUX) EQUITY FUND–ASIAN CONSUMPTION(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-AUSTRALIA (AUD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-BIOTECH (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CANADA (CAD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CENTRAL EUROPE (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY SICAV-US OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-ECO PERFORMANCE (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNTRIES (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNT.OPPORT(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 ADV.(EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROPEAN OPPORT (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-FINANCIAL SERVICE(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL INNOVATORS(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GREAT BRITAIN (GBP) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GREATER CHINA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-HEALTH CARE (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-JAPAN (JPY) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-ASIA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SINGAPORE (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL&MIDCAP JAPAN(JPY)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL CAPS USA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-TAIWAN (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND–GLOBAL MULTI TECH(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL MULTI TECH (EUR HEDGED) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-USA MULTI STRATEGY(USD)P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CAD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CHF P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-EUR P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-GBP P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-JPY P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-USD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CONVERT EUROPE (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL (CHF) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL (CHF) (EUR HEDGED) P-acc(1) UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (USD) P-acc(1) UBS (Lux) MONEY MARKET FUND (GBP) P-acc(1) UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(EUR)P-acc(1) UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(USD)P-acc(1) UBS (Lux) SICAV 3 - PORTABLE ALPHA LONG TERM (EUR) P-acc(1) UBS (Lux) SICAV 3 - PORTABLE ALPHA MEDIUM TERM (EUR) P-acc(1) UBS (Lux) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME (EUR) P-acc(1)

108,8100 787,9600 321,4200 730,3500 163,5500 207,4200 595,1400 22,5400 25,6300 112,3900 65,3900 101,5900 141,8000 573,6500 76,5100 51,7800 122,0400 207,5400 159,5600 629,4900 5.945,0000 721,1000 629,2400 1.079,5500 1.171,5900 13.104,0000 548,7600 140,9000 169,8700 100,3200 114,0300 572,0100 334,1800 758,6900 1.966,4300 2.607,1900 2.765,8900 1.728,9900 2.176,9900 2.477,3000 1.942,3700 2.911,9700 2.774,1300 1.743,6600 2.469,7900 2.364,9200 427,3000 384,7700 2.493,4700 352,8300 200,5100 162.635,0000 286,6900 141,6400 163,0400 736,5600 110,2100 836,1300 1.728,5500 823,4300 103,3600 101,0600 133,0500 117,8700 213,2400

110,9862 803,7192 327,8484 744,9570 166,8210 211,5684 607,0428 22,9908 26,1426 114,6378 66,6978 103,6218 144,6360 585,1230 78,0402 52,8156 124,4808 211,6908 162,7512 642,0798 6.063,9000 735,5220 641,8248 1.101,1410 1.195,0218 13.366,0800 559,7352 143,7180 173,2674 102,3264 116,3106 583,4502 340,8636 773,8638 2.005,7586 2.659,3338 2.821,2078 1.754,9249 2.209,6449 2.514,4595 1.961,7937 2.941,0897 2.801,8713 1.761,0966 2.494,4879 2.388,5692 431,5730 388,6177 2.518,4047 356,3583 202,5151 164.261,3500 289,5569 143,0564 164,6704 743,9256 111,3121 836,1300 1.728,5500 823,4300 104,3936 102,0706 135,0458 119,6381 215,3724

108,8100 787,9600 321,4200 730,3500 163,5500 207,4200 595,1400 22,5400 25,6300 112,3900 65,3900 101,5900 141,8000 573,6500 76,5100 51,7800 122,0400 207,5400 159,5600 629,4900 5.945,0000 721,1000 629,2400 1.079,5500 1.171,5900 13.104,0000 548,7600 140,9000 169,8700 100,3200 114,0300 572,0100 334,1800 758,6900 1.966,4300 2.607,1900 2.765,8900 1.728,9900 2.176,9900 2.477,3000 1.942,3700 2.911,9700 2.774,1300 1.743,6600 2.469,7900 2.364,9200 427,3000 384,7700 2.493,4700 352,8300 200,5100 162.635,0000 286,6900 141,6400 163,0400 736,5600 110,2100 836,1300 1.728,5500 823,4300 103,3600 101,0600 133,0500 117,8700 213,2400

0,19% 10,90% 25,64% 1,38% -6,45% 14,73% 15,42% -8,30% -8,98% 4,13% 7,67% 4,73% 2,44% 10,32% 13,25% 9,19% 11,81% 4,04% 16,77% 9,68% 28,74% -1,86% 9,14% 13,08% 3,85% 23,25% 10,95% 2,73% 4,88% 4,70% 11,81% 11,47% 7,45% 8,73% 7,65% 4,82% 5,80% 5,28% 3,63% 3,78% 2,88% 1,51% 1,73% -0,07% -0,57% -1,03% 1,52% -0,48% 0,41% 1,02% 0,20% 0,50% -0,30% 4,10% 4,03% -0,68% -0,60% 0,00% 0,04% 0,04% 3,24% 3,28% 0,25% 0,20% -0,70%

6,7100 8,8700 13,4700 18,0000 12,9300 25,6900 34,0400 12,2700 13,4100 10,2200 26,8200 15,6500 15,9500 20,5700 22,5200 44,4100 58,7600 19,4100 25,7000 14,4300 15,8000 5,9700 7,8800 21,5700 4,6600 600,1500 6,1800 14,4000 13,4200 19,0800 15,1700 15,3200 16,7000 18,2900 25,8000 34,2400 23,2300 12,6400 13,8400 9,0800 22,0300 21,3700 28,2900 35,9900 5,6300 15,0600 16,8400 22,2700 12,8000 15,1700 19,5200 25,8500 14,9200 21,4400 28,3900 20,5900 11,3900 12,0000 32,8700 16,3200

12,77% 12,99% -1,39% 26,85% 11,27% 11,26% 11,64% 2,68% 1,82% 1,79% 9,96% 1,82% 2,05% -5,12% -4,78% 12,89% 13,31% 5,95% 6,33% 10,41% 10,80% 5,48% 5,91% 6,89% 8,62% 22,03% 8,99% 12,68% 13,06% 13,10% 13,97% -0,65% -1,36% -0,97% -3,33% -2,98% -3,13% -11,98% -11,62% -11,84% -8,40% -3,61% -3,28% -3,36% 0,00% 8,35% 8,79% 9,22% 1,03% 12,29% 6,90% 7,31% 0,34% -0,19% 0,14% 0,10% 8,48% 8,89% 12,76% 5,97%

MARFIN EGNATIA BANK - PRIVATE BANKING (ôçë.: 210-32.79.460) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) EUR FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) USD FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND- A (acc) USD FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND- A(acc) USD FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND- A(acc) EUR FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) EUR FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) USD FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - A (acc) EUR H1 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND- A(acc) USD FR'IN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND- A(acc) EUR FRANKLIN HIGH YIELD FUND- A(acc) USD FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) EUR FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) USD FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) USD FR'IN T'TON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND- A(acc) USD FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) EUR FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) JPY FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR Hedged FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN GROWTH A(acc)EURHDG TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) EUR TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) USD TEMPLETON BRIC FUND A (acc) EURHDG TEMPLETON CHINA FUND- A(acc) USD TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) USD TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND- A(acc) USD TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROLAND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) USD TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) USD FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND - A(acc) EUR HDG TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) EUR

6,7100 8,8700 13,4700 18,0000 12,9300 25,6900 34,0400 12,2700 13,4100 10,2200 26,8200 15,6500 15,9500 20,5700 22,5200 44,4100 58,7600 19,4100 25,7000 14,4300 15,8000 5,9700 7,8800 21,5700 4,6600 600,1500 6,1800 14,4000 13,4200 19,0800 15,1700 15,3200 16,7000 18,2900 25,8000 34,2400 23,2300 12,6400 13,8400 9,0800 22,0300 21,3700 28,2900 35,9900 5,6300 15,0600 16,8400 22,2700 12,8000 15,1700 19,5200 25,8500 14,9200 21,4400 28,3900 20,5900 11,3900 12,0000 32,8700 16,3200

7,1000 9,3800 14,2450 19,0400 13,6730 27,1700 36,0000 12,9755 14,1800 10,8100 28,3600 16,3500 16,6700 21,7500 23,8100 46,9636 62,1400 20,5300 27,1800 15,2600 16,7090 6,3100 8,3300 22,8100 4,9300 634,6600 6,5400 15,2300 14,1900 20,1800 16,0400 16,0100 17,4500 19,1100 27,2800 36,2090 24,5700 13,3670 14,6400 9,6020 23,3000 22,6000 29,9170 38,0600 5,6300 15,9300 17,8080 23,5500 13,3760 16,0400 20,6400 27,3400 15,5900 22,4000 29,6700 21,5200 12,0450 12,6900 34,7600 17,0500

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR HDG TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON KOREA FUND- A(acc) USD TEMPLETON LATIN AMERICA FUND- A(acc) USD TEMPLETON THAILAND FUND- A(acc) USD TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND- A(acc) USD FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) USD FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) EUR FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) USD FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) EUR T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)USD T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)EUR TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) USD TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) EUR FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) USD FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) EUR FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) USD FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) EUR FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) USD FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) EUR-H1 FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)USD FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)EUR FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) USD FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) EUR FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) EUR FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL EUROLAND A(acc) EUR FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) USD FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN SMALL COMPANIES A(acc) USD TEMPLETON ASIAN SMALLC OMPANIES A(acc) EUR TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) USD TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) EUR TEMPLETON FRONTIER MRKTS AaccEURHDG

17,1800 34,4800 21,6700 20,6300 28,7200 12,2400 5,3500 75,2300 20,8200 11,6000 8,9900 6,8000 14,2800 10,8000 8,8200 9,5200 14,1200 10,6700 5,1700 3,8700 5,2900 5,3200 12,1300 7,1800 10,6900 8,0700 12,1200 9,1600 14,5500 15,1700 13,4800 16,0200 16,5100 34,0400 35,0700 18,3800 18,9400 11,1200

17,9530 36,4600 22,6500 21,5600 30,0100 12,9440 5,6600 79,5600 22,0200 11,6000 9,5100 7,1900 14,9200 11,2900 9,3300 10,0700 14,7600 11,1500 5,4700 4,0900 5,5942 5,6300 12,8300 7,5900 11,3000 8,5300 12,8200 9,6867 15,3866 16,0423 14,2551 16,9412 17,4593 35,9973 37,0865 19,4369 20,0291 11,7594

17,1800 34,4800 21,6700 20,6300 28,7200 12,2400 5,3500 75,2300 20,8200 11,6000 8,9900 6,8000 14,2800 10,8000 8,8200 9,5200 14,1200 10,6700 5,1700 3,8700 5,2900 5,3200 12,1300 7,1800 10,6900 8,0700 12,1200 9,1600 14,5500 15,1700 13,4800 16,0200 16,5100 34,0400 35,0700 18,3800 18,9400 11,1200

6,38% 12,57% 0,88% 1,13% 1,27% 10,97% -7,76% -11,33% 3,27% 0,00% 0,56% 0,29% 0,92% 0,56% 6,14% 5,78% 1,58% 1,23% 14,13% 13,49% -35,88% -36,13% 14,76% 14,51% 5,95% 5,49% 6,69% 6,39% 3,85% 4,26% 6,39% 7,81% 7,42% 1,52% 1,15% 11,80% 11,35% 11,65%

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS BASE (USD) GS JAPAN PORTFOLIO CLASS BASE (JPY) GS ASIA PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS US CORE EQUITY CLASS BASE (USD) GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS EUR-HEDGED (EUR) GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS BASE (EUR) GS EUROPE CORE EQUITY CLASS BASE (EUR) GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS NON-BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO E SHARES (EUR) GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS ASIA PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS E SHARES (EUR) GS US CORE EQUITY CLASS E SHARES (EUR) GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS BASE (USD) GS BRICS PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS BRICS PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS A SHARES (USD) GS EUROPE CORE EQUITY CLASS A SHARES (EUR) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS A SHARES (EUR) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS USD A SHARES (USD) GS US CORE EQUITY CLASS A SHARES (USD) GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) GS ASIA PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO CL.A SHARES (EUR) GS GLOBAL CURRENCY PLUS A SHARES EURO-HEDGED (EUR) GS GLOBAL CURRENCY PLUS CLASS A (USD) GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS A SHARES (USD) GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS E (EUR) GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO EURO HEDGED (EUR) GS GLOBAL LIBOR + 2 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS EURO LIQUID RESERVE FUND (EUR) GS US$ LIQUID RESERVE (USD) GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO A DISTRIBUTION (USD) GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO BASE DISTRIB (USD) GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO E ACCUMULATION (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY (EUR) PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS (EUR) PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - EMERG.EUROPE&MEDITER.EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - EUROPEAN RESEARCH (EUR) PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE (EUR) PIONEER FUNDS - ASIA (EX JAPAN) EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - US MID CAP VALUE (EUR) PIONEER FUNDS - US PIONEER FUND (EUR) PIONEER FUNDS - US RESEARCH (EUR) PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (EUR) PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (USD) PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT (EUR) PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD (EUR) PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE SHORT TERM (EUR) PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (USD) PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND (USD) PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY (EUR) PICTET -BIOTECH-R-USD PICTET -BIOTECH-HR-EUR PICTET -CLEAN ENERGY-R-USD PICTET -CLEAN ENERGY-R-EUR PICTET -GENERICS-R-USD PICTET -GENERICS-HR-EUR PICTET -PREMIUM BRANDS-R-EUR PICTET -SECURITY-R-USD PICTET -SECURITY-R-EUR PICTET -WATER-R-EUR PICTET-RUSSIAN EQUITIES-R EUR PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION-R EUR PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-R EUR PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET-GLOBAL EMERGING CURRENCIES-R EUR PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET-R EUR WIOF EASTERN MEDITER. PERFORM. FUND CLASS A - EUR WIOF RUSSIA AND CIS PERFORM. FUND CLASS A - EUR WIOF GL. EMERG. MARKETS BOND FUND CLASS A - EUR WIOF - INDIA PERFORMANCE FUND - EUR WIOF - CHINA PERFORMANCE FUND - EUR WIOF - MIDDLE EAST PERFORMANCE FUND - EUR

27,7300 28,2846 27,7300 947,4800 966,4296 947,4800 18,6700 19,0434 18,6700 16,6100 16,6931 16,6100 22,2000 22,6440 22,2000 7,2600 7,2963 7,2600 14,6700 14,7434 14,6700 18,3200 18,4116 18,3200 113,4400 115,7088 113,4400 10,6000 10,8120 10,6000 8,4800 8,5224 8,4800 14,0200 14,3004 14,0200 27,6400 28,1928 27,6400 21,8900 22,3278 21,8900 10,9700 11,0249 10,9700 10,9300 11,1486 10,9300 6,2900 6,3215 6,2900 8,8700 8,9144 8,8700 7,5800 7,7316 7,5800 16,6000 16,9320 16,6000 8,7200 8,8944 8,7200 9,3700 9,5574 9,3700 2,2700 2,2814 2,2700 12,9400 13,1988 12,9400 11,8200 12,0564 11,8200 12,1900 12,4338 12,1900 9,4900 9,6798 9,4900 8,9200 9,0984 8,9200 13,9900 14,2698 13,9900 13,2900 13,5558 13,2900 10,9200 11,1384 10,9200 29,0400 29,6208 29,0400 23,0200 23,4804 23,0200 12,7000 12,7635 12,7000 12,9400 13,0047 12,9400 10,2900 10,3415 10,2900 17,3500 17,4368 17,3500 10,9000 10,9545 10,9000 96,7200 97,2036 96,7200 96,3000 96,7815 96,3000 7,5100 7,5476 7,5100 13,0100 13,2702 13,0100 91,7500 92,2088 91,7500 96,6400 97,1232 96,6400 106,6400 107,1732 106,6400 12.118,7100 12.118,7100 12.118,7100 11.943,9300 11.943,9300 11.943,9300 15,6800 15,9936 15,6800 9,8200 10,0164 9,8200 15,3700 15,6774 15,3700 55,1000 55,3755 55,1000 6,1500 6,2730 6,1500 6,6700 6,8034 6,6700 16,9100 17,2482 16,9100 4,5000 4,5900 4,5000 8,8300 9,0066 8,8300 55,0900 56,1918 55,0900 6,2000 6,3240 6,2000 6,9300 7,0686 6,9300 5,1500 5,2530 5,1500 5,8400 5,9568 5,8400 178,4700 182,0394 178,4700 235,4800 240,1896 235,4800 60,8500 62,0670 60,8500 11,5800 11,6379 11,5800 8,8900 8,9345 8,8900 84,0900 84,5105 84,0900 8,4000 8,4420 8,4000 59,9600 60,2598 59,9600 7,8400 7,8792 7,8400 5,2300 5,2562 5,2300 54,0400 54,3102 54,0400 10,3500 10,4018 10,3500 6,7900 6,9258 6,7900 104,2900 106,3758 104,2900 101,0340 103,0547 101,0340 51,4900 51,4900 51,4900 398,8800 398,8800 398,8800 295,2000 295,2000 295,2000 65,9300 67,2486 65,9300 50,2500 51,2550 50,2500 152,0700 152,0700 152,0700 118,4800 118,4800 118,4800 106,4400 106,4400 106,4400 135,7500 135,7500 135,7500 103,4600 103,4600 103,4600 166,9700 170,3094 166,9700 44,0500 44,9310 44,0500 119,3100 121,6962 119,3100 127,2300 129,7746 127,2300 141,5100 142,2176 141,5100 79,7900 80,1890 79,7900 102,0400 102,0400 102,0400 0,7347 0,7494 0,7347 2,2602 2,3054 2,2602 2,6376 2,6482 2,6376 2,7017 2,7557 2,7017 3,4047 3,4728 3,4047 1,8706 1,9080 1,8706

10,39% 26,88% -1,84% -3,09% 15,99% 2,69% -3,99% -3,78% 8,50% 6,21% 2,79% 8,10% -6,97% -6,77% -0,81% 8,65% -2,93% -0,45% 10,17% -1,78% 10,52% 16,25% -1,30% -10,08% -9,70% 10,12% 6,03% 8,25% 7,86% 15,77% 8,44% -7,10% -2,08% -0,86% -3,22% 2,80% -4,04% 1,40% 1,86% 1,96% -1,31% 8,78% 1,97% 1,90% 2,96% 0,00% 0,00% 12,64% 12,87% 12,93% 1,08% 7,14% -8,13% -8,50% 5,88% -2,54% 14,94% 2,31% 13,24% 14,44% 12,52% 10,01% 10,10% 9,64% -0,34% 0,91% 1,89% 1,82% 0,94% 0,90% 1,36% 0,28% 0,98% 14,31% 9,17% 0,73% 0,12% 21,58% 21,35% 9,46% 10,03% 6,09% 5,89% 10,81% 8,36% 8,92% 8,61% -8,15% 10,65% 9,92% -3,59% 0,45% -0,16% -17,57% -5,64% -4,81% -5,05% -2,17% 6,84%

U N I T L I N K E D ALLIANZ ÅËËÁÓ Á.Å. (ôçë.: 210-69.05.500) HSBC EY ZHN ÅÎÁÓÖÁËÉÓÇÓ HSBC EY ZHN ÌÉÊÔÇÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ

2,7025 2,8757

2,7295 2,9045

2,6755 2,8469

2,07% 2,14%

HSBC EY ZHN ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ

3,0497

3,0802

3,0192

2,33%

101,1300 156,3500 187,0100 168,7900 99,7800 145,5300 170,2900

0,57% 4,15% 6,44% 5,65% -3,26% 1,58% 3,56%

5,3011 5,6440

4,9010 5,2180

6,70% 5,24%

2,6195 2,6951 2,5353 5,6836

2,6195 2,6951 2,5353 5,6836

1,80% 2,20% 2,70% 5,76%

101,3064 68,4828 63,7602 68,5950 74,4294 88,2956 85,1951 86,1056 82,4155 83,2491 70,6410

99,3200 67,1400 62,5100 67,2500 72,9700 86,5643 83,5246 84,4173 80,7995 81,6168 69,2559

1,39% -27,21% -30,54% -31,12% -28,48% -5,41% -8,83% -8,28% -11,78% -12,26% -24,45%

12,2705 11,1400 10,7177 10,1096 11,0546 9,9351 0,9720

-9,27% -6,73% -7,24% -3,19% -1,80% -2,40% 4,39%

3,7146 5,6051 4,1651 5,6881 100,0000 100,0000 100,0000

2,41% 4,55% 3,23% 1,66% 0,00% 0,00% 0,00%

AXA ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-72.68.000), URL: www.axa-insurance.gr AXA PROTECT(2) AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS(1) AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1) AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1)

101,1300 156,3500 187,0100 168,7900 99,7800 145,5300 170,2900

104,1600 164,9493 197,2956 178,0735 105,2679 149,8959 175,3987

AÃÑÏÔÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-93.79.100), URL: www.agroins.com ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 1 ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 2

5,0010 5,3245

CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr CITIFUTURE 1 CITIFUTURE 2 CITIFUTURE 3 CITIGOLD FUTURE

2,6195 2,6951 2,5353 5,6836

CREDIT AGRICOLE ÁÁÅÆ (ôçë.: 210-32.83.545) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 2) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 3) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 4) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 5) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 6) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 7) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 8) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 9) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 10) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 11)

99,3200 67,1400 62,5100 67,2500 72,9700 86,5643 83,5246 84,4173 80,7995 81,6168 69,2559

EUROLIFE ERB ÁÅÁÆ (ôçë.: 210-93.03.800), URL: www.eurolife.gr EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST

12,5209 11,3673 10,9364 10,3159 11,2802 10,1379 0,9720

12,5209 11,3673 10,9364 10,3159 11,2802 10,1379 0,9720

ÅÈÍÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-90.99.000), URL: www.ethniki-asfalistiki.gr UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ UNIT LINKED-ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÏ ÏÌÏËÏÃÏ UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ & ÐÁÉÄÉ UNIT LINKED-ÅÕÅËÉÊÔÇ ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 1 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 2 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 3

3,7146 5,6051 4,1651 5,6881 100,0000 100,0000 100,0000

3,9375 5,8854 4,3734 5,8019 100,0000 100,0000 100,0000

ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ Á.Å.Ã.Á (ôçë.: 210-81.19.777/519), URL: www.europisti.gr ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÌÅÔÁÂËÇÔÏ ÊÅÖ.

2,5699

2,6984

2,5442

5,39%

2,7355 2,5216 1,6644 2,7239 2,6772 2,6326

9,57% 9,30% 3,96% 1,90% 2,20% 2,63%

GENERALI HELLAS (ôçë.: 210-80.96.300), URL: www.generali.gr GENERALI HELLAS STABLE(1) GENERALI HELLAS BALANCED(1) GENERALI HELLAS DYNAMIC(1) HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ(1) HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ & ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1) HSBC ÅY ÆHN ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1)

2,7632 2,5471 1,6812 2,7239 2,6772 2,6326

2,8184 2,5980 1,7316 2,7511 2,7039 2,6590

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ Á.Å.Á.Å. (ôçë.: 210-32.95.031), URL: www.groupama-phoenix.com METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1) METROLIFE-STAR LIFE V(1) METROLIFE-STAR LIFE VI(1) METROLIFE-STAR LIFE VII(1) METROLIFE-VALUE PLUS I(1) METROLIFE-VALUE PLUS II(1) METROLIFE-VALUE PLUS III(1) METROLIFE-ÓÕÍÔÁÎÇ ÅÃÃ. 3%(1) METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ DYNAMISME(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ EQUILIBRE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ PRUDENCE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ MONETAIRE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ×Á 20(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE II(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013(1)

7,2776 10,6202 11,8935 9,7625 8,7788 1,1157 0,8759 0,7667 10,1332 5.716,2893 10,0099 98,9400 141,3000 137,5400 566,1300 3,3690 700,42 120,3016 115,6318 100,0229

7,5808 7,1320 11,0054 10,5140 12,3249 11,7151 10,0644 9,6649 9,0039 8,6910 1,1502 1,1157 0,9077 0,8759 0,7987 0,7667 10,1332 10,1332 - 5.716,2893 10,3102 9,9599 100,1768 98,9400 143,0663 141,3000 139,2592 137,5400 567,5453 566,1300 3,4195 3,3690 700,42 691,66 120,3016 118,7978 115,6318 114,1864 100,0229 98,7726

2,92% 1,59% 2,34% 0,68% 0,07% 9,95% 9,12% 8,71% -0,92% 3,03% -2,53% 8,26% 4,53% 1,39% 0,00% 2,53% 7,11% 5,40% 15,60% 0,00%

ING ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-95.06.000), URL: www.ing.gr ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(1) ING (L) PROTECTED FUND 300(1) ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(1) ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(1) ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND(1) ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM(1) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 1) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 2) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 3)

109,5000 109,9900 176,5800 106,3900 103,5400 102,5200 10,2047 9,8480 9,6879

-

109,5000 109,9900 176,5800 106,3900 103,5400 102,5200 10,1026 9,7495 9,5910

-1,98% -1,40% 2,50% -1,23% -1,22% -0,37% 1,30% 1,39% 1,32%

INTERAMERICAN ÅÁÅÆ (ôçë.: 210-94.61.111) Ë ÓÕÃÃÑÏÕ 350, 176 80 ÊÁËËÉÈÅÁ, URL: www.interamerican.gr EUROLAND SEVEN PLUS JUL13 MAXIMUM INCOME 2018 I MAXIMUM INCOME 2018 II INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2013 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2016 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2021 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2026 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2031

3.185,0097 9,1290 9,6750 9,1312 9,7854 8,3748 10,6397 9,5185 8,6917

- 3.185,0097 9,1290 9,6750 9,3138 9,1312 9,9811 9,7854 8,5423 8,3748 10,8525 10,6397 9,7089 9,5185 8,8655 8,6917

1,24% 0,40% 3,63% 0,85% 0,85% -0,02% -0,15% -0,72% -0,46%

INTERNATIONAL LIFE ÁÅÁZ (ôçë.: 210-81.19.172) INTERNATIONAL LIFE-ÅÃÃÕÇÌÅÍÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND

4,1316 1,3516 3,1938 2,4524

4,1316 1,4379 3,3270 2,5815

4,1316 1,3516 3,1938 2,4524

10,36% -3,08% 10,39% -0,72%

8,6024 4,2560 4,1829 4,1296 10,2420 10,4222 9,4424 9,0777

-0,54% 1,79% 2,00% 1,75% 1,89% -0,07% 0,13% 0,18%

CNP LAIKI ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-32.79.420), URL: www.cnplaiki.com MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US01 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US02 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03B MARFIN SMART CAPITAL US04 MARFIN CAPITAL PLUS US05 MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 MARFIN WEALTH US07

8,7780 4,3429 4,2683 4,2139 10,4510 10,6349 9,6351 9,2630

-

METLIFE ALICO ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr METLIFE ALICO INVEST 1 4,6037 4,6958 4,5577 METLIFE ALICO INVEST 2 4,6091 4,7013 4,5630 METLIFE ALICO INVEST 3 3,9539 4,0330 3,9144 METLIFE ALICO CLASSIC 17,2541 17,5992 17,0816 METLIFE ALICO LINK 9,1196 9,3020 9,0284 METLIFE ALICO PENSION FUND I 3,9945 4,0744 3,9546 METLIFE ALICO PENSION FUND II 3,2266 3,2911 3,1943 METLIFE ALICO PENSION FUND III 2,8245 2,8810 2,7963 METLIFE ALICO EUROPE BOND MULTIFUND I 3,4252 3,4252 3,4252 METLIFE ALICO GREEK EQUITY MULTIFUND II 0,5419 0,5419 0,5419 METLIFE ALICO GLOBAL EQUITY MULTIFUND III 3,4568 3,4568 3,4568 METLIFE ALICO GLOBAL BOND MULTIFUND IV 3,2404 3,2404 3,2404 METLIFE ALICO COMMODITY MULTIFUND V 2,3537 2,3537 2,3537 METLIFE ALICO EMERGING MARKETS EQUITY MULTIFUND VI 2,5286 2,5286 2,5286 METLIFE ALICO MONEY MARKET 3,1852 3,1852 3,1852 METLIFE ALICO DOLLAR BOND MULTIFUND VII 2,8518 2,8518 2,8518 METLIFE ALICO DOLLAR EQUITY MULTIFUND VIII 3,3502 3,3502 3,3502 METLIFE ALICO EMERGING MARKETS BOND MULTIFUND IX 2,9069 2,9069 2,9069 METLIFE ALICO GLOBAL CORPORATE BOND MULTIFUND X 2,9864 2,9864 2,9864 METLIFE ALICO GLOBAL INFLATION LINKED BOND MULTIFUND XI 2,9397 2,9397 2,9397 HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) 5,3592 5,3592 5,3592 HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) 5,0159 5,0159 5,0159 HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) 4,2555 4,2555 4,2555 Óçì.: Çìåñïìçíßá Áðïôßìçóçò:(1) 05/06/13,(2) 04/06/13,(3) 03/06/13,(4) 30/05/13,(5) 29/05/13,(6) 24/05/13,(7) 23/05/13, (8) 17/05/13,(9) 16/05/13

2,20% 3,14% 5,47% 4,76% 16,61% 3,64% 5,97% 7,13% 0,12% 6,84% 11,64% 0,20% -2,87% -9,25% 0,01% 0,38% 13,46% -3,10% -0,45% -2,01% 2,14% 5,01% 7,95%


40

×ÁÊÅÑ Êáé üìùò, ìçäåíßæåé!

íåôáé óõíå÷þò áðü ôï 2008 êáé åÜí ïé ðñïâëÝøåéò åðéâåâáéùèïýí ç óùñåõôéêÞ ýöåóç óå äéÜóôçìá 7 åôþí ìðïñåß íá öôÜóåé áêüìç êáé ôï 25%.

ÌÜôáéåò ôçí åðï÷Þ ôïõ üëåò ïé ðñïóðÜèåéåò ðïõ åß÷å êáôáâÜëåé ï Ãáëéëáßïò íá õðåñáóðéóèåß ôçí èåùñßá üôé ç Ãç ðåñéóôñÝöåôáé ãýñù áðü ôïí ¹ëéï. Âëáóöçìßá êáôÜ ôïõ Èåïý ÷áñáêôçñßóôçêå ç áíáêÜëõøÞ ôïõ, ìå áðïôÝëåóìá ôçí óýëëçøç êáé ôçí öõëÜêéóÞ ôïõ. ×ñåéÜóôçêáí 350 ïëüêëçñá ÷ñüíéá ìÝ÷ñé ï ðñïêáèÞìåíïò ôçò ñùìáéïêáèïëéêÞò åêêëçóßáò íá æçôÞóåé äçìüóéá óõããíþìç ãéá ôéò äéþîåéò ðïõ õðÝóôç. X Êé üóï äýóêïëï Þôáí ãéá ôçí åðï÷Þ åêåßíç íá ''÷ùíåõèåß'' ôï ...''Êé üìùò ç Ãç ãõñßæåé'', Üëëï ôüóï áäéáíüçôï èá èåùñïýóáìå óôéò ìÝñåò ìáò êáé óôï ÷þñï ìáò ôï "Êé üìùò ôï äéêáßùìá ìçäåíßæåé". Êé áí ìÜëéóôá áíáöåñüìáóôáí óôï äéêáßùìá ôçò ÅèíéêÞò, åêåß êé áí ÷ñåéáæüôáí éäéáßôåñç öáíôáóßá! X Íá üìùò ðïõ ìçäÝíéóå. ÊÜíïíôáò õøçëü óôá 3,1100 åõñþ ôçí ðñþôç ìÝñá äéáðñáãìÜôåõóÞò ôïõ (ðïëý êÜôù áðü ôçí èåùñçôéêÞ ôïõ ôéìÞ) Ýêëåéóå óôç ÷èåóéíÞ óõíåäñßáóç óôá -êñáôçèåßôå- 0,0020. X ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá áîßæïõí üëïé åêåßíïé ðïõ óõíåôÝëåóáí óôç öñåíÞñç áõôÞ ðïñåßá ðïõ óôáìÜôçóå ïõóéáóôéêÜ óôï ìçäÝí, áöïý ìÝ÷ñé ôþñá áñíçôéêÞ ôéìÞ óå ôÝôïéåò ðåñéðôþóåéò äåí ðñïâëÝðåôáé. X Ãéáôß äéáöïñåôéêÜ íá åßóôå óßãïõñïé ðùò èá óõíÝ÷éæå ìå ôïí ßäéï îÝöñåíï ñõèìü ôïí Üêñùò êáôçöïñéêü äñüìï ðïõ êÜðïéïé öùóôÞñåò åðÝëåîáí íá áêïëïõèÞóåé. X Êáé ïé öùóôÞñåò áõôïß ãíþñéæáí âÝâáéá ìÝ÷ñé êáé ôçí ôåëåõôáßá ëåðôïìÝñåéá ôïõ Ýñãïõ ðïõ åðéôåëïýóáí. Áêüìá êáé ãíþóåéò øõ÷ïëïãßáò êáé êáôÜëëçëçò ÷ñïíéêÜ åêìåôÜëëåõóçò åíáëëáãÞò óõíáéóèçìÜôùí, åß÷áí åðéóôñáôåýóåé ãéá ôçí åêðëÞñùóç ôïõ èåÜñåóôïõ óêïðïý ôïõò. X Ìå ôá ãíùóôÜ èýìáôá, ôïõò óõíÞèåéò áíýðïðôïõò ìéêñïìåôü÷ïõò (êáëÜ êé áõôïß ôüóåò öïñÝò óôï ßäéï Ýñãï èåáôÝò, ìéá æùÞ ôïí ßäéï áðüëõôá åîáñôçìÝíï ñüëï íá áðïäÝ÷ïíôáé!) ïäçãÞèçêáí ôüóï ç ôéìÞ ôïõ äéêáéþìáôïò, üóï êáé êõñßùò ç "ôéìÞ" ôçò ÅèíéêÞò óôïí ðëÞñç åõôåëéóìü. X Êé áðü ôçí Üëëç âÝâáéá èá áêïýìå êáé ôéò óõíÞèåéò êïñþíåò ðåñß ôåñÜóôéáò åðéôõ÷ßáò ôçò ÁÌÊ, ðåñß

ðáíåèíéêÞò ðñïóðÜèåéáò êáé üëá ôá ó÷åôéêÜ, ôá øåýôéêá ôá ëüãéá ôá ìåãÜëá. X Êé áí ï ÐÜðáò Ýêáíå 300 êáé ÷ñüíéá ãéá íá æçôÞóåé óõããíþìç, óôçí ðåñßðôùóÞ ìáò ìçí ðåñéìÝíåôå Üäéêá...ïýôå óôïí áéþíá ôïí Üðáíôá! X ÑÅÆÉËÉÊÉÁ ÐÑÁÃÌÁÔÁ: ÓõãêåêñéìÝíá, ùò ðñïò ôá áäÞëùôá Ýóïäá ôï ÓÄÏÅ áðïêÜëõøå üôé ãíùóôüò Äéêçãüñïò ôùí Áèçíþí äåí äÞëùóå Ýóïäá 6.992.000 åõñþ(!!!), äéêçãüñïò óôïí ÐåéñáéÜ äåí äÞëùóå Ýóïäá 3.470.000 åõñþ, åíþ ãéáôñüò ÷åéñïõñãüò óôç Èåóóáëïíßêç áðÝêñõøå åéóïäÞìáôá 2.110.000 åõñþ.

«Ç Éóôïñßá åßíáé êõñßùò õðïèÝóåéò. Ôï õðüëïéðï åßíáé ðñïêáôáëÞøåéò» Will Durant Áìåñéêáíüò éóôïñéêüò & öéëüóïöïò (1885 - 1981) X ÁõôÜ åßíáé åãêëÞìáôá, ðñùôïöáíÞ. Ðïõ üìùò èùðåýïíôáé êáé ïé åãêëçìáôßåò ðñïóôáôåýïíôáé. Óå ôÝôïéåò ðåñéüäïõò êñßóçò, íá êïíïìÜíå ôá ÜíôåñÜ ôïõò êáé íá ôá êñýâïõí. Äþóôå ôá ïíüìáôá ôùí êõñßùí, áí åßóôå êýñéïé... Åêôüò êé áí äåí åßíáé Ýôóé áêñéâþò ôá ðñÜãìáôá êáé ðñïóðáèïýìå ìå ëÜèïò ôñüðï üìùò... - íá åíôõðùóéÜóïõìå... X FHL Êõñéáêßäçò: Ôçí ìåßùóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ êáôÜ 1,8 åêáô. åõñþ ìå ìåßùóç ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò êÜèå ìåôï÷Þò êáôÜ 0,0800 åõñþ êáé ìå óêïðü ôçí åðéóôñïöÞ óôïõò ìåôü÷ïõò ôïõ ðïóïý ôçò ìåßùóçò ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí êáëåßôáé íá åãêñßíåé, ìåôáîý Üëëùí, óôéò 26/6/2013 ç ôáêôéêÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç.

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2013

X ÅËÊÁ: Êáëþäéá åíÝñãåéáò, õðïâñý÷éá, ôçëåð/íéþí áëëÜ êáé óýñìáôá ðåñéåëßîåùí êáé ìåßãìáôá ðåñéëáìâÜíåé ôï ìåíïý ôùí ðñïúüíôùí ôïõ ïìßëïõ. Áðü áõôÜ, åßíáé óå åîÝëéîç åðåíäõôéêü ðñüãñáììá 50 åêáô. åõñþ óôçí Fulgor ðïõ áðïêôÞèçêå ôïí Éïýëéï 2012 ìå óôü÷ï ôçí ðáñáãùãÞ êáëùäßùí õøçëÞò ôÜóçò. X ¸ôóé, ç åôáéñåßá ìðáßíåé óôï ïëéãïìåëÝò club ôùí åôáéñåéþí ðïõ ðáñÜãïõí ôÝôïéá êáëþäéá êáé áíáìÝíåôáé íá êáëýøïõí ôç æÞôçóç 10.000 ÷ëì. íÝùí õðïâñý÷éùí ãñáììþí óôçí Åõñþðç ôá åðüìåíá 10 Ýôç. X Óå ðñþôç öÜóç, áíáìÝíåôáé ç åðáíÜëçøç ôïõ äéáãùíéóìïý ãéá ôç äéáóýíäåóç ôùí ÊõêëÜäùí (180 åêáô. åõñþ ç áîßá ôùí êáëùäßùí ìüíï) åíþ Ý÷ïõí óõíïëéêÜ ðñïãñáììáôéóôåß 300 ÷ëì. õðïâñý÷éùí ãñáììþí. X Åëðéäïöüñåò åßíáé êáé ïé ðñïïðôéêÝò ãéá ôá õðåñÜêôéá áéïëéêÜ ðÜñêá êáèþò áíáìÝíåôáé íá äçìéïõñãçèïýí åãêáôáóôÜóåéò 4.460 ÌW óôá åðüìåíá ÷ñüíéá óôçí Åõñþðç. X ÅðéðëÝïí, ç áíÜðôõîç ôùí "Ýîõðíùí äéêôýùí" êáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôùí ðáëáéùìÝíùí ôìçìÜôùí ôùí äéêôýùí åíÝñãåéáò (õðïãåéïðïßçóç äéêôýùí, üðïõ ç ÅëëÜäá åßíáé ïõñáãüò) äçìéïõñãåß èåôéêÝò ðñïóäïêßåò ãéá ôá ìåãÝèç ôçò åôáéñåßáò ôá åðüìåíá ÷ñüíéá.

X Ðñüêåéôáé ãéá ìéá êáôáóôñïöÞ ðïõ üìïéÜ ôçò äåí Ý÷åé ãíùñßóåé êáìßá Üëëç ðëïýóéá ÷þñá êáôÜ ôçí ðñüóöáôç ïéêïíïìéêÞ éóôïñßá", ó÷ïëéÜæåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôï Bloomberg. X ÁëëÜ óõíå÷ßæåé: Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, üðùò õðïóôçñßæåé ï Baron Rothschild, ïé êáëýôåñåò áãïñáóôéêÝò åðåíäõôéêÝò åõêáéñßåò... âñßóêïíôáé åêåß ðïõ... õðÜñ÷åé áßìá óôïõò äñüìïõò! X "¼óïé áãüñáóáí 30åôÞ åëëçíéêÜ ïìüëïãá ôïí ðåñáóìÝíï Éïýëéï, ôåôñáðëáóßáóáí ôá êÝñäç ôïõò! Ïé ìåôï÷Ýò óôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï Ý÷ïõí ðÜñåé ôçí áíéïýóá ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò", õðïóôçñßæåé óôç óõíÝ÷åéá ôï Bloomberg. X Êáé äéåñùôÜôáé: Áõôü óçìáßíåé ðùò ôá êáëýôåñá... óôïé÷Þìáôá Ý÷ïõí Þäç ãßíåé; Ïé åëëçíéêÝò ìåôï÷Ýò âñßóêïíôáé óå åðßðåäá 80% ÷áìçëüôåñá áðü ôá õøçëÜ ôïõ 2007. ÔåëéêÜ ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá åßíáé Ýôïéìç íá áíáêÜìøåé; X Ç åëðßäá ôçò ÅëëÜäáò åßíáé ðùò üëåò ïé áëëáãÝò ðïõ ðñïùèåß ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá åßíáé éêáíÝò íá ðñïóåëêýóïõí íÝåò åðåíäýóåéò, ðñïóèÝôåé ôï äçìïóßåõìá. X Åðéêáëïýìåíï óôç óõíÝ÷åéá äçëþóåéò ôïõ Ì. ÌáóïõñÜêç, Áíþôåñïõ ÄéåõèõíôÞ Ïéêïíïìéêþí Ìåëåôþí ôçò Alpha Bank, ôï Bloomberg åîçãåß: Ôï ìåßæïí åñþôçìá åßíáé ôï åîÞò: Ðüóåò åðåíäýóåéò ìðïñïýí íá ÷ñçìáôïäïôçèïýí.

X ÊáôÜ ôïí ê. ÌáóïõñÜêç, áêüìç êáé ç ìåãáëýôåñç âåëôßùóç ôïõ êüóìïõ íá óçìåéùèåß óôçí ÅëëÜäá, ç êáôÜóôáóç äåí èá áëëÜîåé, áí äåí åðéóôñÝøåé ç ñåõóôüôçôá. X "Ôá êáëÜ íÝá åßíáé ðùò ïëïêëçñþíåôáé ç áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí", äéáìçíýåé óôç óõíÝ÷åéá ôï ðñáêôïñåßï êáé åîçãåß: Ôï åíèáññõíôéêü åßíáé ðùò åðéôÝëïõò ïé êáôáèÝóåéò óôáìÜôçóáí íá áðïóýñïíôáé áðü ôéò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò. X "ÅÜí ç ÅÊÔ êáé ç êáèïäçãïýìåíç áðü ôçí Ãåñìáíßá åõñùæþíç äåí äñÜóïõí áðïöáóéóôéêÜ ðñïò üöåëïò ôçò ÅëëÜäáò, ïé ¸ëëçíåò ðïëßôåò äåí Ý÷ïõí Üëëï üðëï, åêôüò áðü ôï íá êÜíïõí... õðïìïíÞ. ÁëëÜ, ïé åðåíäõôÝò ìðïñïýí íá êÜíïõí õðïìïíÞ;" êáôáëÞãåé, ìå íüçìá, ôï Bloomberg. X ÁÐÏ ×ÈÅÓ êáé óýìöùíá ìå ôçí õð' áñéè. 6/648/28.5.2013 áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò êáé êáôüðéí Ýãêñéóçò ôïõ áéôÞìáôïò ôçò åôáéñåßáò "COCA-COLA HBC AG", ãéá ôçí Üóêçóç ôïõ äéêáéþìáôïò åîáãïñÜò ôùí ìåôï÷þí ôçò åôáéñåßáò "COCA-COLA Å.Å.Å. Á.Å.", Ýðáõóå ç äéáðñáãìÜôåõóç ôùí ìåôï÷þí ôçò ôåëåõôáßáò åôáéñåßáò óôï ×.Á. X ÅÐÉÓÇÓ ÷èåò Þôáí ç ôåëåõôáßá çìÝñá äéáðñáãìÜôåõóçò ôïõ äéêáéþìáôïò ôçò ÅèíéêÞò, ôï ïðïßï êéíÞèçêå ìüíéìá ìå áñíçôéêü ðñüóçìï, õðï÷þñçóå ìÝ÷ñé ôá 0,0010 åõñþ (-99,25%) êáé ôåëéêÜ Ýêëåéóå óôá 0,0020 åõñþ ìå áðþëåéåò 98,5%, äéáêéíþíôáò 57,4 åêáô.ôì÷. Áðü ôçí ôéìÞ åêêßíçóçò ôùí 4,45 åõñþ, ïé ôåëéêÝò áðþëåéåò Ýöèáóáí ôï 99,96%(!). Ìå ôéò õãåßåò ìáò, ðïõ ëÝìå...

Óáí ðáëéÜ… óõíáõëßá

X ×ùñßò íá óõíõðïëïãßæåôáé ç áíÜêáìøç ôùí ðùëÞóåùí ðñïúüíôùí ÷áëêïý ãéá ôçí ïéêïäïìÞ êáé ôéò êáôáóêåõÝò óôï âáèìü ðïõ óõíôåëåóôåß áíÜêáìøç óôçí ïéêïíïìßá. X ÔÏ ÁÑÈÑÏ: "Time to Bet ona Greekovery?" åßíáé ï ôßôëïò äçìïóéåýìáôïò ôïõ Bloomberg, ìÝóù ôïõ ïðïßïõ åðé÷åéñåßôáé ìéá áíÜëõóç ôçò ðïñåßáò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, ðñïêåéìÝíïõ íá äéáðéóôùèåß áí ç áíÜêáìøç ôçò ÷þñáò (Greekovery) åßíáé ðñáãìáôéêÞ êáé ïñáôÞ... X "Ç ôñÝ÷ïõóá óõãêõñßá ìðïñåß íá ìçí ìïéÜæåé éäáíéêÞ ãéá åðåíäýóåéò óôçí ÅëëÜäá. Ç ïéêïíïìßá óõññéêíþ-

Ôï éóôïñéêü ðÜñôé ôïõ 1983 ðïõ îåóÞêùóå äåêÜäåò ÷éëéÜäåò ¸ëëçíåò, öéëïäïîåß íá áíáâéþóåé áðüøå ôï âñÜäõ, ï Ëïõêéáíüò Êçëáçäüíçò, ðáñáóÝñíïíôáò êáé íÝïõò áíèñþðïõò óôï äéêü ôïõ êüóìï ôçò "ôñÝëáò". Ç óõíáõëßá ôïõ "êáïõìðüé" ôçò åëëçíéêÞò äéóêïãñáößáò, èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôïí êÞðï ôïõ ÌåãÜñïõ ÌïõóéêÞò, åíþ ôï "ðáñþí" áíáìÝíåôáé íá äþóïõí êé áñêåôïß êáëëéôÝ÷íåò-Ýêðëçîç

Xrimatistirio 08 06 2013  

Xrimatistirio 08 06 2013

Xrimatistirio 08 06 2013  

Xrimatistirio 08 06 2013

Advertisement