Page 1

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ

ÍÝá Åðï÷Þ ãéá Åðé÷åéñÞóåéò & ×ñÞìá

HMEPHÓIA OIKONOMIKH ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

0,91%

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

Ãåíéêüò Äåßêôçò

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4905 ÔÉÌÇ 1,5 €

Ãåíéêüò Äåßêôçò 15/ 7 – 5/ 9

Ïé Äåßêôåò ôçò çìÝñáò Ã.Ä. 929,78

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

929,78

0,91%

FTSE/×.Á. Large Cap

319,9

0,91%

FTSE/×.Á. Mid Cap

986,96

0,19%

FTSE/×.Á.Mid-Small Cap

1.186,49

-0,10%

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Plus1

1.322,08

1,20%

Äåßêôçò Ì - Ì. ×.Á.

2.804,77

-0,23%

42

76

ÌÅ ÊÁÈÏÄÏ

ÌÅ ÁÍÏÄÏ

19

ÓÔÁÈÅÑÅÓ

ÊÉÍÇÓÇ ÌÅÔÏ×ÙÍ

Ç ÌÅÃÁËÇ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÔÙÍ ÊÁÉ ÁÍÁËÕÔÙÍ ÅÉÍÁÉ ÊÁËÇ ÅÍÄÅÉÎÇ ÃÉÁ ÔÏ ÌÅËËÏÍ

ÊÉÍÇÔÉÊÏÔÇÔÁ ÓÔÏ ËÏÍÄÉÍÏ êáé åðéëåêôéêü åíäéáöÝñïí óôï ×.Á. Ôçí åðéöõëáêôéêüôçôá ôùí åðåíäõôþí «áðïôõðþíåé» ï éó÷íüò ôæßñïò ðéëåêôéêÝò áãïñÝò êáé éó÷íÝò óõíïëéêüôåñá óõíáëëáãÝò ðïõ áðïôõðþíïõí ôçí ó÷åôéêÞ êüðùóç óå Ýíá óçìáíôéêü ìÝñïò ôïõ åëëçíéêïý ôáìðëü, ÷áñáêôÞñéóáí ôçí ÷èåóéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñçìáôéóôÞñéïõ. Áí êáé ï Ãåíéêüò Äåßêôçò óõíÝ÷éóå ôï óôáäéáêü ÷ôßóéìï íÝùí èÝóåùí åðé÷åéñþíôáò ôçí õðÝñâáóç ôùí 930 ìïíÜäùí, åí ôïýôïéò ç óõíåäñßáóç äåí êáôÜöåñå íá êåñäßóåé ôéò åíôõðþóåéò, ìå ôçí åðéöõëáêôéêüôçôá êáé ôçí áðïóôáóéïðïßçóç ôçò ðëåéïøçößáò ôùí éó÷õñþí ðáé÷ôþí íá ðáñáìÝíïõí äéÜ÷õôåò, óôïé÷åßï ðïõ áðïôõðþèçêå îåêÜèáñá óôïí éó÷íü ôæßñï ôùí 32,8 åêáô. ôåì. Ôé êáé áí ôá ìçíýìáôá áðü ôéò óõíáíôÞóåéò ôïõ Ëïíäßíïõ äåß÷íïõí ôï åíäéáöÝñïí ôùí îÝíùí ÷áñôïöõëáêßùí ãéá ôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ íá áõîÜíåôáé áéóèçôÜ, óôá ôåñìáôéêÜ ç åðåíäõôéêÞ Üðíïéá êáëÜ êñáôåß áðïäåéêíýïíôáò üôé ïé ìáêñïïéêïíïìéêÝò åîåëßîåéò áëëÜ êáé ôï óõíïëéêüôåñï

Å

Ã. ÓôïõñíÜñáò: «Åßíáé áêüìá ðÜñá ðïëý íùñßò ãéá íá ìéëÞóïõìå ãéá íÝï ðñüãñáììá âïÞèåéáò ôçò ÷þñáò»

åýèñáõóôï ãåùðïëéôéêü ìÝôùðï åîáêïëïõèïýí íá áðïôåëïýí ôïõò áðüëõôåò ñõèìéóôÝò ôçò ôÜóçò. Áîßæåé íá åðéóçìáíèåß üôé ôï Ëïíäßíï Ý÷åé öÝôïò ôçí åîÞò éäéáéôåñüôçôá... Ïé åëëçíéêÝò åéóçãìÝíåò âñßóêïíôáé ìå ôï Ýíá ðüäé åíôüò ôùí áíåðôõãìÝíùí êáé ìå ôï Üëëï ðüäé åíôüò ôùí áíáäõüìåíùí áãïñþí. Áõôüìáôá ôï ðëÞèïò ôùí åðåíäõôéêþí êåöáëáßùí ðïõ äõíçôéêÜ èá ìðïñïýóáí íá åíäéáöÝñïõí åßíáé äéðëÜóéïò áðü ôéò ðñïçãïýìåíåò åîïñìÞóåéò ôùí åéóçãìÝíùí åôáéñéþí. Ùò ãíùóôüí ï áñéèìüò ôùí ñáíôåâïý Þôáí ôüóï ìåãÜëïò, ðïõ ðñïóôÝèçêå êáé ôñßôç çìÝñá óôçí åêäÞëùóç (óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ) åíþ óçìáíôéêü åßíáé êáé ôï åíäéáöÝñïí ðïõ åêäçëþíåôáé ãéá ôñÜðåæåò, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí åðéóôñÝøåé ìåôÜ áðü áñêåôü êáéñü áðïõóßáò. Ç ìåãÜëç ðáñïõóßá äéá÷åéñéóôþí êáé áíáëõôþí óôï Ëïíäßíï åßíáé ìéá êáëÞ Ýíäåéîç ãéá ôï ìÝëëïí, áöïý üôáí ôï ãåùðïëéôéêü ñßóêï ìåéùèåß ôï åíäå÷üìåíï áãïñþí èá åßíáé áõîçìÝíï. Óåë. 11

Áýîçóç ôçò ìéóèùôÞò áðáó÷üëçóçò ÄçìéïõñãÞèçêáí 10.969 íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò Óåë. 3 ôïí Áýãïõóôï

ÔÑÁÐÅÆÅÓ

Èá ðùëÞóïõí warrants ôá hedge funds ÌÝ÷ñé ôïí ÍïÝìâñéï, áí åíéó÷õèïýí ïé ôéìÝò

ÔÕ×ÅÑÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ

Ê. Ëïõñüðïõëïò: «Íüìéìï ôï ìïíïðþëéï» «Êåñäßóáìå ôéò íïìéêÝò ìÜ÷åò», ôüíéóå ï CEO ôïõ ÏÐÁÐ Óåë. 9

ÁÅÑÏÌÅÔÁÖÏÑÅÓ

Ïêôþâñéï ç áðüöáóç ãéá Aegean - OA Äåí Ý÷åé ðëçñïöüñçóç ãéá ôçí Ýêâáóç ôçò õðüèåóçò Óåë. 10

ÎÅÍÅÓ ÁÃÏÑÅÓ

ÓÅÂ: Óå êñßóéìç êáìðÞ ç ÷þñá

Óå áíáêåöáëáéïðïßçóç ðñï÷ùñïýí ïé ÓõíåôáéñéóôéêÝò

Ôáìåßï «Ï÷é» Å.Å. ãéá Üìåóç «áóöáëåßáò» äñÜóç óôç Óõñßá áðü ôï BRICS

Ôï 2014 èá êñéèåß åÜí ç ÅëëÜäá äåé ìéêñÞ Óåë. 4 áíôéóôñïöÞ ôçò êñßóçò, ôïíßæåé

Å÷ïõí ðñïèåóìßá ìÝ÷ñé ôÝëç Ïêôùâñßïõ ãéá íá Óåë. 8 óõãêåíôñþóïõí 250-300 åêáô.

ÓôñáììÝíá ôá «âëÝììáôá» Óåë. 7 óôï G-20

O

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ - ÐÏËÉÔÉÊÇ 3-6

O

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ 11-24

Óåë. 8

ÂÜæïõí 100 äéó. õðü ôï «öüâï» ôçò FED Óåë. 25 O

XAKEÑ

Óåë. 32


2

ÌÅ ÌÉÁ ÌÁÔÉÁ

×ñçìáôáãïñÜ - ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí

Oéêïíïìßá - ÐïëéôéêÞ Áýîçóç ðáñïõóßáóå ç ìéóèùôÞ áðáó÷üëçóç óôïí éäéùôéêü ôïìÝá ôïí Áýãïõóôï, âÜóåé ôùí óôïé÷åßùí ôïõ óõóôÞìáôïò "ÅñãÜíç" ðïõ ðáñïõóßáóå ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò. Óåë. 3

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

íáöÝñåé óå áíáêïßíùóç ôïõ ï ÓÅÂ, ôïíßæïíôáò ðùò ç ÷þñá âñßóêåôáé óå êñßóéìç êáìðÞ. Óåë. 4

¾óôåñá áðü ôç óöïäñÞ êñéôéêÞ ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí ãéá ôç ìç ìåßùóç ôïõ ÅÖÊ óôï ðåôñÝëáéï èÝñìáíóçò, ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ðñïóáíáôïëßæåôáé íá ðñï÷ùñÞóåé óôç äéåýñõíóç ôïõ áñéèìïý ôùí äéêáéïý÷ùí ôïõ åðéäüìáôïò èÝñìáíóçò. Óåë. 3

Áðü óÞìåñá áíáìÝíåôáé íá áñ÷ßóåé ç ðéëïôéêÞ ëåéôïõñãßá ôïõ çëåêôñïíéêïý ðáñáâüëïõ, ôï ïðïßï åêôéìÜôáé üôé èá óõìâÜëåé óôçí êáëýôåñç åîõðçñÝôçóç ôùí ðïëéôþí êáé ôùí åðé÷åéñÞóåùí ãéá ôçí áãïñÜ êáé ôçí ÷ñÞóç ðáñáâüëùí êáé üôé èá äþóåé ïõóéáóôéêÞ þèçóç óôçí ðñïþèçóç ôçò ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò óôï äçìüóéï. Óåë. 4

Ôï 2014 èá êñéèåß åÜí ç ÅëëÜäá èá ðáñáìåßíåé ðáãéäåõìÝíç óôïí öáýëï êýêëï ôçò ýöåóçò Þ åÜí èá äåé ìßá Ýóôù äåéëÞ áíôéóôñïöÞ ôçò êñßóçò á-

Íá æçôÞóåé óõãíþìç áðü ôïí êüóìï ðñïÝôñåøå ôïí ðñþçí õðïõñãü ÅèíéêÞò ¢ìõíáò, ¢êç Ôóï÷áôæüðïõëï ï Íßêïò ÆÞãñáò. Óåë. 5

Ðåñéóóüôåñïé áðü 4.000 áóôõíïìéêïß áíáìÝíåôáé íá áíáðôõ÷èïýí óôç Èåóóáëïíßêç åíüøåé ôùí åãêáéíßùí ôçò 78çò Äéåèíïýò ¸êèåóçò ôï ÓÜââáôï. Óå åõñåßá óýóêåøç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï áóôõíïìéêü ÌÝãáñï Èåóóáëïíßêçò, áðïöáóßóôçêå üôé éó÷õñÝò áóôõíïìéêÝò äõíÜìåéò áðü ôéò ïìÜäåò ÄÉÁÓ êáé ÄÅËÔÁ èá ðñáãìáôïðïéïýí ðåñéðïëßåò óå êåíôñéêïýò äñüìïõò ôçò ðüëçò. Óåë. 6

Ìüëéò ìßá çìÝñá äéÞñêçóå ç áíÜêáìøç ôïõ åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, êáèþò ìåôÜ ôá êÝñäç ôçò ÔåôÜñôçò, ôï åíéáßï åõñùðáúêü íüìéóìá âñÝèçêå êáé ðÜëé óå ÷áìçëü Ýîé åâäïìÜäùí óå ó÷Ýóç ìå ôï äïëÜñéï. Ôï åõñþ äÝ÷ôçêå óçìáíôéêÝò "ðéÝóåéò" áðü ôéò äçëþóåéò ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÅÊÔ, Ì. ÍôñÜãêé, ï ïðïßïò ðñïáíÞããåéëå ôç äéáôÞñçóç ÷áìçëþí åðéôïêßùí ôçò ÅÊÔ, ãéá ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá. Óåë. 15

ÅðéëåêôéêÝò áãïñÝò êáé éó÷íÝò óõíïëéêüôåñá óõíáëëáãÝò ðïõ áðïôõðþíïõí ôçí ó÷åôéêÞ êüðùóç óå Ýíá óçìáíôéêü ìÝñïò ôïõ åëëçíéêïý ôáìðëü, ÷áñáêôÞñéóáí ôçí ÷èåóéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñçìáôéóôÞñéïõ. Áí êáé ï Ãåíéêüò Äåßêôçò óõíÝ÷éóå ôï óôáäéáêü ÷ôßóéìï íÝùí èÝóåùí åðé÷åéñþíôáò ôçí õðÝñâáóç ôùí 930 ìïíÜäùí, åí ôïýôïéò ç óõíåäñßáóç äåí êáôÜöåñå íá êåñäßóåé ôéò åíôõðþóåéò, ìå ôçí åðéöõëáêôéêüôçôá êáé ôçí áðïóôáóéïðïßçóç ôçò ðëåéïøçößáò ôùí éó÷õñþí ðáé÷ôþí íá ðáñáìÝíïõí äéÜ÷õôåò, óôïé÷åßï ðïõ áðïôõðþèçêå îåêÜèáñá óôïí éó÷íü ôæßñï ôùí 32,8 åêáô. ôåì. Óåë. 11

Eðé÷åéñÞóåéò ÌÝ÷ñé ôÝëç Ïêôùâñßïõ Ý÷ïõí ëÜâåé ðñïèåóìßá ãéá íá áíáêåöáëáéïðïéçèïýí ïé óõíåôáéñéóôéêÝò ôñÜðåæåò, ìå ðïóÜ óõíïëéêÜ Ýùò 250-300 åêáô. åõñþ. Óåë. 8 Ôá hedge funds ðïõ Ý÷ïõí åðåíäýóåé óôá warrantsôùí ôñáðåæþí èá ðñïóðáèÞóïõí, ìÝ÷ñé ôïí ÍïÝìâñéï, íá áõîÞóïõí ôéò áîßåò ãéá íá ôá ðïõëÞóïõí, åíþ áí áðïôý÷ïõí èá ðåñéìÝíïõí ôçí åðüìåíç åîáìçíßá ðñï ôçò åîÜóêçóçò, ãéá íá ðñïóðáèÞóïõí åê íÝïõ íá ðùëÞóïõí ôá ðáñÜãùãá warrants óå ðéï ìáêñïðñüèåóìïõò åðåíäõôÝò Þ Üëëá hedge funds. Óåë. 8

XPHMATIÓTHPIO HMEPHÓIA OIKONOMIKH EÖHMEPIÄA

IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ MOTOR PRESS HELLAS A.E. Eêäüôçò Êùíóôáíôßíá Ôñéáíôáöýëëç ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Êáôåñßíá ÐáðáíéêïëÜïõ Áñ÷éóõíôÜêôçò Óïößá ÍÜêïõ ÁñèñïãñÜöïé ÄçìÞôñçò ÊáìðïõñÜêçò ÐÝôñïò Ôñïõðéþôçò Åìðïñéêü ÔìÞìá e-mail:adv@motorpress.gr

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ AUTO TPITH A.E. ÃÑÁÖÅÉÁ Ëåýêçò 132, ÊñõïíÝñé, Ô.Ê. 145 68 Tçë. 210 6262000-3 Fax: 210 6262149 e-mail:hrimatistirio@motorpress.gr web site: www.xrimatistirio.gr ISSN 1792-8885 Êùäéêüò: 3715

Ç ÔôÅ, ùò ðñùôåñãÜôçò ôçò éóôïñéêÞò áëëáãÞò ôïõ åëëçíéêïý ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò, óõíÝâáëëå þóôå óå åëÜ÷éóôï äéÜóôçìá êáé õðü Üêñùò äõóìåíåßò ïéêïíïìéêÝò óõíèÞêåò íá áíáäéáìïñöþóåé ôï åëëçíéêü banking ôüóï ñéæéêÜ, ðïõ êáôÝóôç ôï ðéï õðåñóõãêåíôñùôéêü ôñáðåæéêü óýóôçìá ôçò Åõñþðçò. Óåë. 8

Åðßóêåøç óôçí ÊñÞôç ðñáãìáôïðïßçóå ðñéí áðü ëßãåò çìÝñåò ï ðñüåäñïò êáé äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôïõ ÄÅÄÄÇÅ, Ã. Êüëëéáò, ìå áöïñìÞ ôï ÄéåèíÝò Óõìðüóéï ÉREP 2013, ôï ïðïßï ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå ôç óõíåñãáóßá ôïõ Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ êáé ìå ôç ÷ïñçãßá ôùí ÄÅÇ, ÄÅÄÄÇÅ, ÁÄÌÇÅ. Óåë. 9

Ôï åíäéáöÝñïí ôçò Socar ãéá ôçí åðÝêôáóç ôïõ ÄÅÓÖÁ óôéò ÷þñåò ôçò ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò, ìÝóù ôçò ðáñï÷Þò ôå÷íïãíùóßáò ãéá ôç äéá÷åßñéóç óõóôçìÜôùí öõóéêïý áåñßïõ êáé ôçí áíÜðôõîç ìç ñõèìéæüìåíùí õðçñåóéþí, åðéâåâáéþèçêå óôéò óõíáíôÞóåéò ðïõ åß÷áí óôçí ÁèÞíá õøçëüâáèìá óôåëÝ÷ç ôçò áæÝñéêçò åôáéñåßáò ìå ôç äéïßêçóç ôçò åëëçíéêÞò åôáéñåßáò. Óåë. 9

Åí áíáìïíÞ ôçò áðüöáóçò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ç ïðïßá ÷ñïíéêÜ ôïðïèåôåßôáé óôéò áñ÷Ýò Ïêôùâñßïõ, âñßóêïíôáé Aegean êáé Olympic Air. Óåë. 10

«Êåñäßóáìå üëåò ôéò íïìéêÝò ìÜ÷åò, åßíáé áóöáëÝò ôï ìïíïðþëéï. Åßíáé íüìéìï. Åðßêåéôáé ôåëéêÞ áðüöáóç áðü ôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò êáé ðåñéìÝíïõìå ôçí áðüöáóç ôïí åðüìåíï ìÞíá». Óåë. 9

ÐåñáéôÝñù åðéäåßíùóç ðáñïõóßáóå ôïí Áýãïõóôï ï äåßêôçò Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500), ï ïðïßïò ìåéþèçêå êáôÜ 10 ìïíÜäåò Ýíáíôé ôïõ Éïõëßïõ êáé äéáìïñöþèçêå óôï -32, áðü -22, êáé áðü 49 ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2012 êáé -36 ôïí ðåñóéíü Áýãïõóôï. Óåë. 10 ÓÞìåñá

ÔÑÁÐÅÆÅÓ ........................................8 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ.............................9, 10

«¼÷é» ôçò Å.Å. ãéá Üìåóç äñÜóç óôç Óõñßá ï öëÝãïí æÞôçìá ôçò Ô Óõñßáò ôÝèçêå êáé åðßóçìá ÷èåò óôï "ôñáðÝæé" ôùí óõæçôÞóåùí ôçò Óõíüäïõ ôïõ G-20 óôçí Áãßá Ðåôñïýðïëç ôçò Ñùóßáò, ìå ôïí "ïéêïäåóðüôç" Âëáíôéìßñ Ðïýôéí, íá åðéóçìáßíåé ðùò "êÜðïéïé óõììåôÝ÷ïíôåò ìïõ æÞôçóáí íá äþóù ôïí ÷ñüíï êáé ôç äõíáôüôçôá íá óõæçôçèïýí êáé Üëëá ðïëý åðåßãïíôá èÝìáôá äéåèíïýò ðïëéôéêÞò, êõñßùò ç êáôÜóôáóç óôç Óõñßá". Ôá "âëÝììáôá" üëùí ðÜíôùò åßíáé óôñáììÝíá óôïí ßäéï ôï ñþóï ðñüåäñï, ç áëëáãÞ èÝóçò ôïõ ïðïßïõ óôï åí ëüãù æÞôçìá åßíáé ðéèáíü íá ïäçãÞóåé ôéò åîåëßîåéò ãéá ìéá óôñáôéùôéêÞ åðÝìâáóç åíáíôßïí ôïõ êáèåóôþôïò ôçò ÄáìáÓåë. 7 óêïý.

Ïé åðþíõìåò áðüøåéò äåí åêöñÜæïõí áðáñáßôçôá ôçí åöçìåñßäá

ÎÝíåò áãïñÝò Ôçí áðüöáóç äçìéïõñãßáò åíüò fund «áóöáëåßáò» ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò áðïóôáèåñïðïßçóçò ôùí áãïñþí óõíáëëÜãìáôïò, ç ïðïßá êáé èåùñåßôáé ó÷åäüí âÝâáéç üôáí ç FED ðñï÷ùñÞóåé óå áëëáãÞ ôçò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò ôçò, öÝñïíôáé íá Ý÷ïõí ëÜâåé ïé ðïëéôéêïß áñ÷çãïß ôùí êïñõöáßùí áíáäõüìåíùí áãïñþí (Âñáæéëßá, Ñùóßá, Éíäßá, Êßíá êáé Íüôéá ÁöñéêÞ, ãíùóôÝò êáé ùò BRICS), üðùò áðïêÜëõøå ï ßäéïò ï ðñüåäñïò ôçò Ñùóßáò, Âëáíôéìßñ Ðïýôéí, óôï ðåñéèþñéï ôçò Óõíüäïõ ôïõ G-20 óôçí Áãßá Ðåôñïýðïëç. Óåë. 25


XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

3

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

«Ç Ìåóüãåéïò ðñÝðåé íá ãßíåé Ýíá ðåäßï åéñÞíçò»

«Óôü÷ïò ç ðñïóôáóßá ôùí öïñïëïãïýìåíùí»

«Êïñïúäßá ç äÝóìåõóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý»

«Ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé óôï ðëåõñü ôçò Áéãýðôïõ, óôï ðëáßóéï åíüò "óôñáôçãéêïý" ó÷åäßïõ», äÞëùóå ï Å. ÂåíéæÝëïò.

Ôá óôïé÷åßá 1.326 öõóéêþí ðñïóþðùí äéáâéâÜóôçêáí óôçí ðñïúóôáìÝíç ôçò Åéóáããåëßáò Ðñùôïäéêþí Áèçíþí, üðùò åßðå ï Í. ÌçôáñÜêçò.

«Ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôïõ ðñùôïãåíïýò ðëåïíÜóìáôïò èá ðÜåé óå ôüêïõò êáé ÷ñåïëýóéá», ôüíéóå ï Ã. Ðáíáãüðïõëïò.

Áýîçóç óôç ìéóèùôÞ åñãáóßá óôïí éäéùôéêü ôïìÝá

Äéåýñõíóç ôùí äéêáéïý÷ùí ôïõ åðéäüìáôïò èÝñìáíóçò åðåîåñãÜæåôáé ôï ÕÐÏÉÊ ¾óôåñá áðü ôç óöïäñÞ êñéôéêÞ ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí ãéá ôç ìç ìåßùóç ôïõ ÅÖÊ óôï ðåôñÝëáéï èÝñìáíóçò, ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ðñïóáíáôïëßæåôáé íá ðñï÷ùñÞóåé óôç äéåýñõíóç ôïõ áñéèìïý ôùí äéêáéïý÷ùí ôïõ åðéäüìáôïò èÝñìáíóçò. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, ç äéåýñõíóç áõôÞ èá ãßíåé ìÝóù ôçò áýîçóçò ôùí ïñßùí åéóïäÞìáôïò. ÓõãêåêñéìÝíá, ôï üñéï ôïõ åôÞóéïõ åéóïäÞìáôïò ãéá íá äéêáéïýôáé êÜðïéïò ôï åðßäïìá, èá äéáìïñöùèåß óôá 25.000 åõñþ ãéá ôïõò Üãáìïõò êáé óôá 35.000 åõñþ ãéá ôïõò Ýããáìïõò.Ôï ðïóü áõôü èá ðñïóáõîÜíåôáé êáôÜ 3.000 åõñþ ãéá êÜèå ðáéäß. Ê. ×áôæçäÜêçò: Ðñïóðáèïýìå íá ðåßóïõìå ôçí ôñüéêá ãéá ôç ìåßùóçôïõ ÅÖÊ óôï ðåôñÝëáéï èÝñìáíóçò Åí ôù ìåôáîý ï õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò ÊùóôÞò ×áôæçäÜêçò, åðáíÝëáâå ÷èåò üôé ç êõâÝñíçóç êáôáâÜëëåé ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá óôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôçí ôñüéêá ðñïêåéìÝíïõ íá åðéôý÷åé ôç ìåßùóç ôïõ Åéäéêïý Öüñïõ ÊáôáíÜëùóçò óôï ðåôñÝëáéï èÝñìáíóçò. Ìéëþíôáò óôçí ôçëåüñáóç ôïõ ÓÊÁÚ, õðïóôÞñéîå üôé Ýùò ôá ìÝóá ôïõ 2014 ôï óýóôçìá åéóñïþí-åêñïþí ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôïõ ëáèñåìðïñßïõ èá Ý÷åé åãêáôáóôáèåß êáé èá åßíáé Ýôïéìï ðñïò ëåéôïõñãßá óå üëç ôçí áëõóßäá ôçò áãïñÜò åíþ ðáñáäÝ÷èçêå üôé ç ôéìÞ ôïõ ðåôñåëáßïõ óôçí ÅëëÜäá åßíáé ðñÜãìáôé õøçëÞ, áí êáé ôï 60% ôïõ êüóôïõò, üðùò åßðå, ðçãÜæåé áðü ôïõò öüñïõò. "ÅÜí åîáéñåèåß áõôÞ ç öïñïëüãçóç, ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé óôï ìÝóï üñï ôçò Å.Å." ôüíéóå ï ê. ×áôæçäÜêçò.Áíáöåñüìåíïò óôï æÞôçìá ôçò áäåéïäüôçóçò åðé÷åéñÞóåùí, ï õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò õðïóôÞñéîå ðùò ç êõâÝñíçóç êéíåßôáé ðñïò Ýíá óýóôçìá ðïõ õéïèåôåß ôéò êáëýôåñåò äéåèíåßò ðñáêôéêÝò êáé åîÝöñáóå ôçí áéóéïäïîßá ôïõ ðùò Ýùò ôá ôÝëç Äåêåìâñßïõ èá Ý÷åé õðåñøçöéóôåß ï ó÷åôéêüò íüìïò-ðëáßóéï. Åñùôçèåßò ãéá ôçí óýãêñïõóç ôçò êõâÝñíçóçò ìå ôïí ÓÕÑÉÆÁ, ï ê. ×áôæçäÜêçò õðïãñÜììéóå ðùò ç áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç ðñåóâåýåé ìßá ðïëéôéêÞ "áêñáßïõ ëáúêéóìïý", êáé ìßá "ðïëéôéêÞ ôçò ãïìïëÜóôé÷áò" ðïõ "èá óâÞóåé ôá ðÜíôá". "Ôï ëåöôÜ õðÜñ÷ïõí ôïõ ÓÕÑÉÆÁ èá ôï ðëçñþóïõìå ðáíÜêñéâá", áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê. ×áôæçäÜêçò.

ÄçìéïõñãÞèçêáí 10.969 íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò ôïí Áýãïõóôï

Á

ýîçóç ðáñïõóßáóå ç ìéóèùôÞ áðáó÷üëçóç óôïí éäéùôéêü ôïìÝá ôïí Áýãïõóôï, âÜóåé ôùí óôïé÷åßùí ôïõ óõóôÞìáôïò "ÅñãÜíç" ðïõ ðáñïõóßáóå ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò. Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò, ôïí Áýãïõóôï êáôáãñÜöçêå èåôéêü éóïæýãéï ðñïóëÞøåùí - áðï÷ùñÞóåùí êáôÜ 10.969 íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò ÓõãêåêñéìÝíá, óýìöùíá ìå ôéò ñïÝò ìéóèùôÞò áðáó÷üëçóçò, ïé áíáããåëßåò ðñüóëçøçò áíÞëèáí óå 72.685, åíþ ïé áðï÷ùñÞóåéò óå 61.716. Áðü ôéò 61.716 óõíïëéêÜ áðï÷ùñÞóåéò, ïé 29.151 ðñïÞëèáí áðü ïéêåéïèåëåßò áðï÷ùñÞóåéò êáé ïé 32.565 áðü êáôáããåëßåò óõìâÜóåùí áïñßóôïõ ÷ñüíïõ Þ ëÞîåéò óõìâÜóåùí ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ. Óýìöùíá ìå ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò, ôï éóïæýãéï ôïõ Áõãïýóôïõ 2013 åßíáé áõîçìÝíï óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï ôïõ Áõãïýóôïõ 2012 ôï ïðïßï Þôáí áñíçôéêü (-2.178 èÝóåéò åñãáóßáò) êáôÜ 13.147 ðåñéóóüôåñåò íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò êáé ç åðßäïóç áõôÞ âáóßæåôáé, êõñßùò, óôéò íÝåò áíáããåëßåò ðñüóëçøçò ðïõ åßíáé ðåñéóóüôåñåò ôïõ ðåñóéíïý Áõãïýóôïõ êáôÜ 15.907 ðñïóëÞøåéò. Óçìåéþíåôáé üôé áðü ôéò èÝóåéò ðïõ äçìéïõñãÞèçêáí ìüíï ôï 63% åßíáé ðëÞñïõò áðáó÷üëçóçò. Ôï 31% áöïñÜ óå ìåñéêÞ êáé ôï 6% óå åê ðåñéôñïðÞò åñãáóßá. "Ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ ðëçñïöïñéáêïý óõóôÞìáôïò "ÅñãÜíç" ãéá ôï ìÞíá Áýãïõóôï - ôá ïðïßá ìïõ ðáñÝäùóáí ÷èåò ïé áñìüäéåò õðçñåóßåò ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò - åðéâåâáéþíïõí, ãéá ìéá áêüìç öïñÜ, ôçí åêôßìçóç üôé ïé áõîçôéêïß ñõèìïß ôçò áíåñãßáò áíáêüðôïíôáé êáé ç áãïñÜ åñãáóßáò åéóÝñ÷åôáé óå öÜóç óôáèåñïðïßçóçò. Ãéá Ýêôï óõíå÷Þ ìÞíá ôï éóïæýãéï ðñïóëÞøåùí áðïëýóåùí óôçí éäéùôéêÞ ìéóèù-

ôÞ ïéêïíïìßá åîáêïëïõèåß íá åßíáé èåôéêü. Ôï éóïæýãéï ðñïóëÞøåùí áðïëýóåùí óôï ïêôÜìçíï ÉáíïõÜñéïò - Áýãïõóôïò 2013 åßíáé ðëåïíáóìáôéêü, êáèþò äçìéïõñãÞèçêáí 102.580 íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò êáé áðïôåëåß ôï ïêôÜìçíï ìå ôçí õøçëüôåñç åðßäïóç áðü ôï 2008. ÖÝôïò, åß÷áìå ôïí êáëýôåñï Áýãïõóôï ôçò ôåëåõôáßáò äåêáåôßáò, ìå èåôéêÝò ñïÝò áðáó÷üëçóçò ýóôåñá áðü ðïëëÜ ÷ñüíéá, êáèþò äçìéïõñãÞèçêáí 10.969 íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò" áíÝöåñå ï õðïõñãüò Åñãáóßáò, ÃéÜííçò Âñïýôóçò, ôïíßæïíôáò üôé óçìáíôéêü ñüëï óôçí åíßó÷õóç ôçò áðáó÷üëçóçò ôïí Áýãïõóôï äéáäñáìÜôéóå ç áõîçìÝíç ôïõñéóôéêÞ êßíçóç.

ÃÓÅÅ: Äõóïßùíåò ïé åêôéìÞóåéò ãéá ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá Äõóïßùíåò åßíáé ïé åêôéìÞóåéò ãéá ôçí áíåñãßá ôüóï ôï 2013 üóï êáé ôï 2014, åíþ ôçí ßäéá óôéãìÞ ç áãïñáóôéêÞ äýíáìç ôùí åëëÞíùí ìåéþíåôáé êáé ïé êïéíùíéêÝò äáðÜíåò óõññéêíþíïíôáé. ¼ðùò ðñïêýðôåé áðü ôçí åôÞóéá Ýêèåóç ãéá ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá êáé ôçí áðáó÷üëçóç 2013 ôïõ Éíóôéôïýôïõ ¸ñåõíáò ôçò ÃÓÅÅ ðïõ ðáñïõóßáóå, ÷èåò óôç Èåóóáëïíßêç, ï åðéóôçìïíéêüò ÄéåõèõíôÞò ôïõ Éíóôéôïýôïõ ôçò Óõíïìïóðïíäßáò ÓÜââáò Ñïìðüëçò, ç áíåñãßá ãéá öÝôïò, ç ïðïßá Ý÷åé åðéóôñÝøåé óôá åðßðåäá ôïõ 1961, èá öôÜóåé ôï 30% åíþ ôï 2014 èá áããßîåé ôï 31,5%. Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôçò ¸êèåóçò, ïé êïéíùíéêÝò äáðÜíåò (óõíôÜîåéò, äáðÜíåò õãåßáò êáé ðñïíïéáêÝò ìåôáâéâÜóåéò) ìåéþèçêáí áðü 23,9% ôïõ ÁÅÐ (55,2 äéó. åõñþ) ôï 2009 óå 22% ôïõ ÁÅÐ (40,3 äéó. åõñþ) ôï 2013, óçìåéþíïíôáò ìßá ìåßùóç ôçò ôÜîçò ôïõ 26,99%, áíÜëïãç ìå ôç ìåßùóç ôïõ ÁÅÐ êáôÜ ôçí ðåñßïäï 2009-2013. Åðßóçò ç áãïñáóôéêÞ äýíáìç ôùí áðïäï÷þí ôïõ óõíüëïõ ôùí

ìéóèùôþí ìåéþèçêå óùñåõôéêÜ êáôÜ ôçí ðåñßïäï 2010-2013, êáôÜ 37,2%. ÅðïìÝíùò, ï ìÝóïò ìéóèùôüò, ðñéí öïñïëïãçèåß ôï åéóüäçìÜ ôïõ, Ý÷åé áðïëÝóåé ðåñßðïõ ôï 1/4 ôçò áãïñáóôéêÞò äýíáìçò ôùí áðïäï÷þí ðïõ åß÷å ôï 2009, åíþ ïé ìéóèùôïß ùò óýíïëï, ùò êïéíùíéêÞ ïìÜäá, Ý÷ïõí áðïëÝóåé, åîáéôßáò êáé ôçò õøçëÞò áíåñãßáò, êáôÜ ôé ðåñéóóüôåñï áðü ôï 1/3 ôçò áãïñáóôéêÞò äýíáìçò ôùí áðïäï÷þí ôïõò. ¸ôóé ôï 2014 ïé ìéóèùôïß óôï óýíïëü ôïõò, äçëáäÞ ùò êïéíùíéêÞ ïìÜäá, èá Ý÷ïõí áðïëÝóåé ôï ðåñßðïõ ôï 50% ôçò áãïñáóôéêÞò äýíáìçò ðïõ åß÷áí ôï 2009. ÊáôÜ óõíÝðåéá, ç áóêïýìåíç ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò åóùôåñéêÞò õðïôßìçóçò ëåéôïõñãåß ùò ðïëéôéêÞ õðïâÜèìéóçò ôçò ìéóèùôÞò åñãáóßáò. Ç ðôþóç ôçò åã÷þñéáò æÞôçóçò áðü ôï 2009 êáé ìåôÜ åßíáé äñáìáôéêÞ êáé áíÞëèå óõíïëéêÜ óå 31,3%. Ôï åðßðåäï ôçò åã÷þñéáò æÞôçóçò Ý÷åé ðëÝïí åðéóôñÝøåé 14 ÷ñüíéá ðñéí, óôï åðßðåäï ôïõ 1999. Ç óùñåõôéêÞ ìåßùóç ôïõ ÁÅÐ ãéá ôá Ýîé Ýôç ýöåóçò (20082013), óõãêñéíüìåíç ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ìåôáâïëÞ óôéò 36 ðéï ðñïçãìÝíåò ÷þñåò ôïõ êüóìïõ, áíÝñ÷åôáé óå ðåñßðïõ 25%. ÊáôÜ ôçí åîáåôÞ ðåñßïäï ôçò ýöåóçò (2008-2013), ç ìåßùóç ôïõ üãêïõ ôçò ðáñáãùãÞò êáôÜ 23,5% óõíïäåýôçêå áðü ìåßùóç ôçò áðáó÷üëçóçò 18,2%.Áõôü áðïôåëåß éó÷õñÞ Ýíäåéîç üôé ç ìåßùóç ôïõ üãêïõ ôçò ðáñáãùãÞò êáôÜ ôçí óõãêåêñéìÝíç ðåñßïäï ðñïêÜëåóå áýîçóç ôïõ áñãïýíôïò ðáñáãùãéêïý äõíáìéêïý ç ïðïßá üìùò äåí óõíïäåýåôáé áðü ôçí áíÜëïãç ìåßùóç ôçò áðáó÷üëçóçò. Åðßóçò ï êáôþôáôïò ìçíéáßïò ìéóèüò óôçí ÅëëÜäá áðïêëßíåé ðëÝïí óçìáíôéêÜ êáé õóôåñåß áêüìç ðåñéóóüôåñï Ýíáíôé ôùí êáôþôáôùí ìéóèþí ôùí ðëïõóéüôåñùí êñáôþí-ìåëþí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò (1250 åõñþ), äåäïìÝíïõ üôé ìåôÜ ôçí ìåßùóç êáôÜ

22% ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2012 áíÝñ÷åôáé ðëÝïí ìüëéò óôï 46% ôïõ áíôßóôïé÷ïõ êáôþôáôïõ ìéóèïý ôçò ðñþôçò ïìÜäáò ÷ùñþí (áðü 60% ìå âÜóç ôçí ÅÃÓÓÅ ðñéí ôï ìíçìüíéï ÉÉ). ¸ôóé ôï ìÝóï äçëùèÝí åéóüäçìá ôùí ìéóèùôþí êáé ôùí óõíôáîéïý÷ùí ìåéþèçêå êáôÜ 18% (2011) óå óýãêñéóç ìå ôï ðñïçãïýìåíï Ýôïò (2010) ç ìÝóç öïñïëïãéêÞ ôïõò åðéâÜñõíóç áõîÞèçêå êáôÜ 52%. Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ ðáñáôçñåßôáé üôé ôï ìÝóï äçëùèÝí åéóüäçìá ôùí åëåýèåñùí åðáããåëìáôéþí ìåéþèçêå (2011) êáôÜ 38,5% óå óýãêñéóç ìå ôï ðñïçãïýìåíï Ýôïò (2010) êáé ç ìÝóç öïñïëïãéêÞ ôïõò åðéâÜñõíóç ìåéþèçêå êáôÜ 17,7%.

Áíáãêáßá èåùñåß ôçí áýîçóç ôïõ êáôþôáôïõ ìéóèïý ç Óõíïìïóðïíäßá Ç ÃÓÅÅ ðñïôåßíåé óôçí Ýêèåóç ôçò ôçí áýîçóç ôïõ êáôþôáôïõ ìéóèïý ãéá ôçí Ýîïäï áðü ôçí êñßóç .Åéäéêüôåñá ç áýîçóç ôïõ êáôþôáôïõ ìéóèïý áðü 586 åõñþ óôá 751 åõñþ (êáôÜñãçóç ôçò ÐñÜîçò Íïìïèåôéêïý Ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ Öåâñïõáñßïõ 2012) èá óõìâÜëëåé êáôÜ ôïí ðñþôï ÷ñüíï óå áýîçóç ôçò åã÷þñéáò æÞôçóçò êáôÜ 0,75%, ôïõ ÁÅÐ êáôÜ 0,5% êáé ôçò áðáó÷üëçóçò êáôÜ 7.000 íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò. Ç áíÜó÷åóç ôçò ýöåóçò ôïí ðñþôï ÷ñüíï ìÝóù ôçò áýîçóçò ôïõ êáôþôáôïõ ìéóèïý åíéó÷õüìåíç áðü ôçí áíáäéÜñèñùóç ôïõ ÷ñÝïõò (äñáóôéêÞ ãéáôß ç Þðéá áíáäéÜñèñùóç ðáñáôåßíåé ôçí ýöåóç êáé áðïìáêñýíåé ôéò ðñïïðôéêÝò áíÜðôõîçò), ôç ñåõóôüôçôá ôçò ïéêïíïìßáò, ôçí ïõóéáóôéêÞ êáé áðïôåëåóìáôéêÞ êáôáðïëÝìçóç ôçò öïñïäéáöõãÞò êáé åéóöïñïäéáöõãÞò êáé ôçí åðåíäõôéêÞ (äçìüóéá-éäéùôéêÞ) äñáóôçñéüôçôá, èá óõìâÜëëïõí åðéðñüóèåôá óå áýîçóç ôïõ ÁÅÐ êáôÜ 1,7% ôï ÷ñüíï êáé óå áýîçóç ôçò áðáó÷üëçóçò êáôÜ 25.000 íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò.


4

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

ÓÅÂ: Óå êñßóéìç êáìðÞ ç ÷þñá

Ì. ÍôñÜãêé: Ç ÅÊÔ äåí èá äå÷èåß åëÜöñõíóç ÷ñÝïõò

MARIO DRAGHI

Ï ðñüåäñïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò, ÌÜñéï ÍôñÜãêé, åðáíÝëáâå ÷èåò üôé ç ÅÊÔ äåí èá äå÷èåß íá õðïóôåß æçìéÝò óôá åëëçíéêÜ ïìüëïãá ôá ïðïßá äéáêñáôåß, ðñïêåéìÝíïõ íá ðáñÜó÷åé åëÜöñõíóç ôïõ ÷ñÝïõò ôçò ÅëëÜäáò."Åßíáé áñêåôÜ îåêÜèáñï üôé äåí ìðïñïýìå íá êÜíïõìå íïìéóìáôéêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç", äÞëùóå ï ê. ÍôñÜãêé óå óõíÝíôåõîç Ôýðïõ.ÌÜëéóôá üôáí ñùôÞèçêå åõèÝùò áí ç ÅÊÔ èá óõììåôåß÷å óå ìéá åëÜöñõíóç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò, ï ê. ÍôñÜãêé áðÜíôçóå åðßóçò åõèÝùò, "ü÷é". Ðñüóèåóå äå üôé ïðïéáäÞðïôå íÝá âïÞèåéá ðñïò ôçí ÅëëÜäá èá óõíïäåýåôáé áðü íÝïõò üñïõò.ÅðéðëÝïí áíáêïßíùóå üôé ïé åõñùðáßïé õðïõñãïß Ïéêïíïìéêþí èá áðïöáóßóïõí ôçí åðüìåíç ÷ñïíéÜ ãéá ìéá ðéèáíÞ ðáñÜôáóç ôïõ ôñÝ÷ïíôïò ðñïãñÜììáôïò ôçò ÅëëÜäáò. Åðßóçò èá óõæçôÞóïõí ôéò ðñïïðôéêÝò ôçò ÷þñáò íá áðïêôÞóåé åê íÝïõ ðñüóâáóç óôéò áãïñÝò.

ÓõíÜíôçóç ×ñ. Óôáúêïýñá - ÊÅÄÅ ãéá ôïõò ðñïûðïëïãéóìïýò ôùí ÏÔÁ Ï ðñïûðïëïãéóìüò ôùí Ïñãáíéóìþí ÔïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò âñÝèçêå óôï åðßêåíôñï ôçò óõæÞôçóçò ìåôáîý ôïõ áíáðëçñùôÞ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ×ñ. Óôáúêïýñá ìå åêðñïóþðïõò ôçò ÊåíôñéêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí ÅëëÜäïò. ¼ðùò ôïíßóôçêå, ïé ðñïûðïëïãéóìïß ôùí äÞìùí èá ðñÝðåé íá êéíïýíôáé óôï ðëáßóéï ôïõ ìíçìïíßïõ êáé ïðïéåóäÞðïôå õðåñâÜóåéò ðáñáôçñïýíôáé èá ãßíïíôáé ðåñéêïðÝò. Åí ôù ìåôáîý, ðïóü ôùí 19,2 åêáô. åõñþ èá äéáèÝóåé óôïõò äÞìïõò ôçò ÷þñáò ôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí, ðïóü ðïõ êáôáíÝìåôáé (áðü ôïõò ÊÁÐ) ùò ôáêôéêÞ åðé÷ïñÞãçóç óå üëïõò ôïõò äÞìïõò ôçò ÷þñáò.

ÕÐÏÉÊ: Óôá 3,5 äéó. ç åðéâÜñõíóç ôïõ öüñïõ åéóïäÞìáôïò öÝôïò Ç åðéâÜñõíóç ôïõ öüñïõ åéóïäÞìáôïò åöÝôïò åßíáé óçìáíôéêÜ ìåéùìÝíç óå ó÷Ýóç ìå ðÝñõóé, óôá 3,5 äéó. ðåñßðïõ Ýíáíôé 7,5 äéó., åíþ ç åðéâÜñõíóç ôïõ ÖÁÐ Ý÷åé åðéìåñéóôåß óôï ìåãáëýôåñï äõíáôü áñéèìü äüóåùí (7), áíáêïßíùóå ÷èåò ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí.

Ôï 2014 èá êñéèåß åÜí ç ÅëëÜäá äåé ìéêñÞ áíôéóôñïöÞ ôçò êñßóçò, ôïíßæåé

Ô

ï 2014 èá êñéèåß åÜí ç ÅëëÜäá èá ðáñáìåßíåé ðáãéäåõìÝíç óôïí öáýëï êýêëï ôçò ýöåóçò Þ åÜí èá äåé ìßá Ýóôù äåéëÞ áíôéóôñïöÞ ôçò êñßóçò áíáöÝñåé óå áíáêïßíùóç ôïõ ï ÓÅÂ, ôïíßæïíôáò ðùò ç ÷þñá âñßóêåôáé óå êñßóéìç êáìðÞ. "Ç åðéêïéíùíéáêÞ åðéêÝíôñùóç óôïí óôü÷ï ôçò åðßôåõîçò ðñùôïãåíïýò äçìïóéïíïìéêïý ðëåïíÜóìáôïò åßíáé óå ìåãÜëï âáèìü áðïðñïóáíáôïëéóôéêÞ. Äéåõêïëýíåé áóöáëþò ôïõò åôáßñïõò ìáò, éäéáßôåñá ôç Ãåñìáíßá, þóôå íá áíáãíùñßóïõí ôéò áíôéêåéìåíéêÝò áíÜãêåò ôçò ðñïóðÜèåéáò ðïõ êáôáâÜëëåé ç ÅëëÜäá êáé íá óõíå÷ßóïõí íá ôç óôçñßæïõí. ÁëëÜ, Ýíá ëïãéóôéêü ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá Ý÷åé êõñßùò óõìâïëéêÞ óçìáóßá. Äåí ðñïóåëêýåé îÝíåò åðåíäýóåéò. Äåí áðïôåëåß êßíçôñï ãéá ôïõò åã÷þñéïõò åðåíäõôÝò. Äåí åíèáññýíåé ôçí êáôáíÜëùóç. Äåí äçìéïõñãåß èÝóåéò åñãáóßáò. Äåí öÝñíåé ôçí áíÜðôõîç" áíáöÝñåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ÓÅÂ. "Äßíïíôáò ôç ëïãéóôéêÞ ìÜ÷ç ôïõ åëëåßììáôïò, ëçóìïíÞóáìå óôçí ðñÜîç ôïí óôü÷ï ôçò áíÜðôõîçò: ìå ðïéá äïìéêÜ õëéêÜ, ìå ðïéåò ðñïûðïèÝóåéò, ìå ðïéåò åðéëïãÝò êáé ðïëéôéêÝò ìðïñïýìå

íá ôç äéåêäéêÞóïõìå. Ï ôüðïò ìðïñåß íá îáíáìðåß óå áíáðôõîéáêÞ ôñï÷éÜ ìüíï áí óôçñßîïõìå êáé óôçñé÷ôïýìå óôçí ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá, óôçí ðñáãìáôéêÞ ðáñáãùãéêÞ âÜóç ôçò ÷þñáò. Êáé áé÷ìÞ ôïõ äüñáôïò áõôÞò ôçò ðáñáãùãéêÞò âÜóçò åßíáé ç åí ðïëëïßò õðïôéìçìÝíç êáé óõêïöáíôçìÝíç åëëçíéêÞ âéïìç÷áíßá" åðéóçìáßíåé ï ÓÅÂ. Óôçí áíáêïßíùóç ôïõ ï ÓÅ ðáñáèÝôåé óôïé÷åßá ãéá ôï ñüëï ôçò âéïìç÷áíßáò óôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. ÂÜóåé áõôþí: • Ç âéïìç÷áíßá óõìâÜëëåé óôç äçìéïõñãßá ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò óôçí ïéêïíïìßá êáôÜ 15,5% (28,4 äéó. åõñþ) - ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå Üëëï êëÜäï. • Ç âéïìç÷áíßá áðáó÷ïëåß ôï 16,6% üëùí ôùí åñãáæïìÝíùí (739.000 åñãáæüìåíïé), ðñïóöÝñïíôáò óôáèåñÞ äïõëåéÜ ìå ðëÞñç êáôáâïëÞ ôùí áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí üëï ôïí ÷ñüíï. • Ç âéïìç÷áíßá êáôáâÜëëåé ôï 17,1% ôùí óõíïëéêþí áðïäï÷þí üëùí ôùí åñãáæïìÝíùí (12,4 äéó. åõñþ) êáé áíôßóôïé÷á óõíåéóöÝñåé óôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá. • Ïé ìåãáëýôåñåò ìåôáðïéçôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáôáâÜëëïõí Ýùò

êáé äéðëÜóéï ìéóèü áðü ôéò ìéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò êáé Ýùò êáé 50% øçëüôåñïõò ìéóèïýò áðü ôïí ìÝóï ìéêôü ìéóèü ðïõ êáôáâÜëëåôáé óå áóöáëéóìÝíïõò ôïõ ÉÊÁ. • Ïé êåñäïöüñåò åðé÷åéñÞóåéò (ÁÅ êáé ÅÐÅ) ôçò âéïìç÷áíßáò (ìáæß ìå ôéò êáôáóêåõÝò) êÜëõøáí ôï 2011 ôï 35% ôùí öïñïëïãçôÝùí êåñäþí ôùí åðé÷åéñÞóåùí åêôüò ôïõ ÷ñçìáôïðéóôùôéêïý êëÜäïõ, êáôáâÜëëïíôáò ôïí áíôßóôïé÷ï öüñï åéóïäÞìáôïò íïìéêþí ðñïóþðùí. • Ïé åðé÷åéñÞóåéò ôçò âéïìç÷áíßáò óõíåéóöÝñïõí ìå Üíù ôïõ 22% óôá Ýóïäá ôïõ ÉÊÁ. • Ïé åðé÷åéñÞóåéò ÁÅ êáé ÅÐÅ ôçò âéïìç÷áíßáò óõíåéóöÝñïõí ìå 40% óôïí êýêëï åñãáóéþí üëùí ôùí ÁÅ êáé ÅÐÅ, êáé áíôßóôïé÷á óôçí ðñáãìáôéêÞ êáôáâïëÞ ÖÐÁ. • Ïé åîáãùãÝò ðñïúüíôùí (Üíù ôùí 27,7 äéó. åõñþ ôï 2012 êáôÜ ÅËÓÔÁÔ êáé 21,3 êáôÜ ÔôÅ) áíÝñ÷ïíôáé óå áîßá üóï ôá óõíïëéêÜ Ýóïäá áðü åéóðñÜîåéò õðçñåóéþí (êõñßùò ôïõñéóìü êáé ôçí íáõôéëßá, 24,5 äéó. åõñþ êáôÜ ÅËÓÔÁÔ êáé 23,3 êáôÜ ÔôÅ). • Ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí åîáãùãþí, áêüìá êáé ãåùñãéêþí ðñïúüíôùí êáé ðñþôùí õëþí, áöïñÜ ðñïúüíôá ìå êÜðïéï ðïóïóôü ìåôáðïßçóçò.

Áðü óÞìåñá ôï e-ðáñÜâïëï ÎåêéíÜ ðéëïôéêÜ ç ëåéôïõñãßá ôïõ ðü óÞìåñá áíáìÝíåôáé íá áñÁ ÷ßóåé ç ðéëïôéêÞ ëåéôïõñãßá ôïõ çëåêôñïíéêïý ðáñáâüëïõ, ôï ïðïßï åêôéìÜôáé üôé èá óõìâÜëåé óôçí êáëýôåñç åîõðçñÝôçóç ôùí ðïëéôþí êáé ôùí åðé÷åéñÞóåùí ãéá ôçí áãïñÜ êáé ôçí ÷ñÞóç ðáñáâüëùí êáé üôé èá äþóåé ïõóéáóôéêÞ þèçóç óôçí ðñïþèçóç ôçò ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò óôï äçìüóéï. Óå áíáêïßíùóç ôïõ õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí õðïãñáììßæåôáé üôé óôçí ðñþôç öÜóç ëåéôïõñãßáò ôçò ÅöáñìïãÞò "e- ÐáñÜâïëï" èá åßíáé äéáèÝóéìá çëåêôñïíéêÜ ðáñÜâïëá ôïõ "Õðïõñãåßïõ Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí" êáé óôçí óõíÝ÷åéá èá åíôÜóóïíôáé óôáäéáêÜ ðáñÜâïëá áðü Üëëïõò Äçìüóéïõò Öïñåßò áðïäÝêôåò ðáñáâüëùí.

Ãéá ôçí áãïñÜ ôïõ e-Ðáñáâüëïõ ïé åíäéáöåñüìåíïé (öõóéêÜ êáé ìç öõóéêÜ ðñüóùðá) ìðïñïýí íá åðéóêÝðôïíôáé ôï äéáäéêôõáêü ôüðï ôçò Ã.Ã.Ð.Ó. (www.gsis.gr ) åðéëÝãïíôáò áðü ôéò "Õðçñåóßåò ðñïò Ðïëßôåò Þ Õðçñåóßåò ðñïò Åðé÷åéñÞóåéò" ôç ó÷åôéêÞ åöáñìïãÞ "eÐáñÜâïëï". Ç åöáñìïãÞ åßíáé äéáèÝóéìç ãéá üëïõò ôïõò ðïëßôåò êáé åðé÷åéñÞóåéò, ÷ñÞóôåò êáé ìç ÷ñÞóôåò ôïõ Taxisnet. Ç äéáäéêáóßá ðåñéëáìâÜíåé ôá åîÞò âÞìáôá. Ðñþôïí ï åíäéáöåñüìåíïò èá ðñÝðåé íá óõìðëçñþóåé ôçí ó÷åôéêÞ çëåêôñïíéêÞ öüñìá ãéá ôç ÷ïñÞãçóç ôïõ ðáñáâüëïõ ðïõ åðéëÝãåé êáé ç åöáñìïãÞ åêäßäåé ìïíáäéêü øçöéáêü "êùäéêü ðáñáâüëïõ" ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï çëåêôñïíéêü ðáñÜâïëï. Óôç óõíÝ÷åéá èá åêôõ-

ðþíåé ôï çëåêôñïíéêü ðáñÜâïëï ãéá íá ôï êáôáèÝóåé óôïí öïñÝá. Êáôüðéí, ï åíäéáöåñüìåíïò èá ðñÝðåé íá ðëçñþóåé ôï áíôßóôïé÷ï ðïóü ôïõ e-Ðáñáâüëïõ óå ïðïéáäÞðïôå ôñÜðåæá Þ ôá ÅËÔÁ ìå ôïí "êùäéêü ðáñáâüëïõ" (óå êáôÜóôçìá ôçò ôñÜðåæáò Þ êáé óôá åíáëëáêôéêÜ äßêôõá - ÁÔÌ, Web banking êáé phone banking) êáé óôç óõíÝ÷åéá íá êáôáèÝóåé ÷ñçóéìïðïéÞóåé ôï e-ÐáñÜâïëï óôïí öïñÝá Óôç óõíÝ÷åéá ï õðÜëëçëïò ôïõ öïñÝá, èá êÜíåé ôïí Ýëåã÷ï êáé ôç äÝóìåõóç ôïõ e-Ðáñáâüëïõ ìÝóù ôçò åöáñìïãÞò. Óýìöùíá ìå ôï õð.Ïéêïíïìéêþí, êáôÜ ôçí ðéëïôéêÞ áõôÞ öÜóç, ç êáôÜèåóç ôïõ e-Ðáñáâüëïõ ìðïñåß íá ãßíåé óå äýï åñãÜóéìåò çìÝñåò ìåôÜ ôçí ðëçñùìÞ.

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Éêáíïðïßçóç ÕÐÁÍ ãéá ôï íÝï Ôåéñåóßá Ôçí ðëÞñç éêáíïðïßçóç ôïõ ãéá ôçí áðüöáóç ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäáò íá ôñïðïðïéÞóåé ôá êñéôÞñéá ãéá ôç ÷ñÞóç âéâëéáñßïõ åðéôáãþí áðü åêäüôåò áêÜëõðôùí åðéôáãþí ðïõ Ý÷ïõí áíáããåëèåß óôïí Ôåéñåóßá, åêöñÜæåé ìå áíáêïßíùóÞ ôïõ ôï õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò. Ï ðåíôáðëáóéáóìüò ôïõ ïñßïõ, áëëÜ êáé ç ìåßùóç ôïõ ÷ñüíïõ óôÝñçóçò ôïõ ìðëïê åðéôáãþí, üðùò óçìåéþíåé ôï õðïõñãåßï, áíáìÝíåôáé íá óõìâÜëëåé Ýôóé þóôå ðïëëÝò ìéêñÝò êáé ìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò íá óõíå÷ßóïõí íá äéáèÝôïõí ìðëïê åðéôáãþí áêüìç êáé åÜí áíôéìåôùðßæïõí ìßá ðáñïäéêÞ áäõíáìßá åêðëÞñùóçò ïéêïíïìéêþí õðï÷ñåþóåùí.Ìå ôïí ôñüðï áõôüí èá ìðïñïýí íá óõíå÷ßóïõí ïìáëÜ ôç ëåéôïõñãßá ôïõò üðùò áêñéâþò ôçí åß÷áí ó÷åäéÜóåé. Ôáõôü÷ñïíá ìåôÜ áðü óõíåííüçóç ôçò êõâÝñíçóçò ìå ôçí ÅëëçíéêÞ ¸íùóç Ôñáðåæþí, êýñéï åñãáëåßï áîéïëüãçóçò óôç äáíåéïäüôçóç öõóéêþí êáé íïìéêþí ðñïóþðùí, èá áðïôåëÝóåé ôï óýóôçìá âáèìïëüãçóçò ôçò óõíáëëáêôéêÞò óõìðåñéöïñÜò ôùí äáíåéïëçðôþí (scoring system) ôï ïðïßï ç åôáéñåßá Ôåéñåóßáò Á.Å., Ý÷åé èÝóåé óå ðáñáãùãéêÞ ëåéôïõñãßá ôüóï ãéá ôá öõóéêÜ ðñüóùðá, üóï êáé ãéá ôéò ìéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò. Åéäéêüôåñá üðùò áíáöÝñåé óôçí áíáêïßíùóÞ ôïõ ôï õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò, èá ëáìâÜíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ õðüøç ôüóï ç ôñÝ÷ïõóá ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá üóï êáé ôï ðéóôùôéêü ðñïößë ôïõ êÜèå äáíåéïëÞðôç. ¸ìöáóç èá äßíåôáé óôç óõíïëéêÞ åéêüíá êáé ü÷é ó' Ýíá åðéìÝñïõò áñíçôéêü óôïé÷åßï. ¸ôóé ëïéðüí åêåßíïò ðïõ éêáíïðïéåß, ìå âÜóç ôç óõíïëéêÞ ôïõ âáèìïëïãßá, ôá êñéôÞñéá èá äáíåéïäïôåßôáé ìå Ýíáí êáèáñü êáé áíôéêåéìåíéêü ôñüðï. ÅðéðëÝïí ôá êñéôÞñéá âáèìïëüãçóçò Ý÷ïõí ðñïóáñìïóôåß óôá äåäïìÝíá ôçò óçìåñéíÞò ïéêïíïìéêÞò êáôÜóôáóçò êáé èá óõíå÷ßóïõí íá ìåôáâÜëëïíôáé áíÜëïãá ìå ôçí üðïéá åîÝëéîç êáèþò åðéêáéñïðïéïýíôáé êÜèå 6 ìÞíåò. Ìå ôïí ôñüðï áõôüí óõìðåñáßíåôáé üôé ôá ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá äåí èá ìðïñïýí óå êáìßá ðåñßðôùóç íá áñíïýíôáé ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ãéá üóïõò ðñáãìáôéêÜ ôç äéêáéïýíôáé. "Ìå ôÝôïéåò ðñùôïâïõëßåò åíéó÷ýåôáé ç ñåõóôüôçôá êáé óôçñßæåôáé ç åðé÷åéñçìáôéêüôçôá óôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êÜíïõìå üëïé ãéá ôçí áíÜêáìøç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò" ôïíßæåôáé ÷áñáêôçñéóôéêÜ óôçí áíáêïßíùóç.


XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

5

ÐÏËÉÔÉÊÇ

Ðáñáßíåóç ÆÞãñá ðñïò Ôóï÷áôæüðïõëï íá ïìïëïãÞóåé êáé íá æçôÞóåé óõãíþìç

Ôoõ ÄÇÌÇÔÑÇ KÁÌÐOÕÑÁÊÇ '÷ù îáíáðåß ðïëëÝò öïñÝò, áëëÜ áõôÞ ôç öïñÜ èá ôï Ôêü ïôçñÞóù. Äåí ðñüêåéôáé íá îáíáðéóôÝøù êáíÝíáí ôïðéðáñÜãïíôá ôïõ ôïõñéóìïý. ÂáñÝèçêá öÝôïò í' áêïýù ôç ìïõñìïýñá ôïõò ïëüêëçñï ôï êáëïêáßñé. ÐñÜêôïñåò, Ýìðïñïé, ôáâåñíéÜñçäåò, ìáãáæÜôïñåò, ìéêñïîåíïäü÷ïé êáé ðëåßóôïé áêüìá åðáããåëìáôßåò êÜèå åßäïõò, äåí Ýêáíáí ôßðïôá Üëëï áðü ôï íá äéáìáñôýñïíôáé. "Ìáò êïñïúäåýïõí ãéá ôá 17 åêáôïììýñéá ôïõñßóôåò", "Þñèáí áëëÜ êÜèïíôáé ìÝóá óôá äùìÜôéá", "öÝñíïõí ôç ìðëÝìðá êáé ôïõò Üöñáãêïõò ôçò Åõñþðçò", "ôïõò êëåßíïõí óôá îåíïäï÷åßá êáé äåí âãáßíïõí ïýôå ãéá íåñü" êáé Üëëá ðáñüìïéá. ¼ëï ôï êáëïêáßñé, üðïõ êé ¸ôóé ðïõ áí ðÞãá, üðïéïí êé áí ñþôçóõìðåñéöÝñïíôáé óá, ôá ßäéá Üêïõãá. ¹ôáí ôüïé ðåñéóóüôåñïé óï Ýíôïíç ç ìïõñìïýñá ôïõò åðáããåëìáôßåò, êáé ôüóï öáíåñÞ ç äõóèõìßá èá ôïõò äéþîïõí ôïõò, ðïõ ó÷åäüí ðåßóôçêá üôé áõôü ôï ôïõñéóôéêü ñåýìá ôïõò ôïõñßóôåò ðïõ åß÷áìå ðñïáíáããåßëåé Þðïõ öÝôïò ôáí ìéá åéêïíéêÞ ðñáãìáôéêüðëÜêùóáí ôçôá. Êñáôïýóá âÝâáéá ìéá ìáæéêÜ êáé ôüôå ðéóéíÞ äéüôé êÜèå ÷ñüíï ôá ßäéá ïé äéáìáñôõñßåò ôïõò Üêïõãá, áëëÜ öÝôïò ïé äéáèá åßíáé ìáñôõñßåò Þôáí ìåãáëýôåñåò áðü êÜèå Üëëç öïñÜ. äéêáéïëïãçìÝíåò. ÌÝ÷ñé ðïõ âãÞêáí ôá åðßÌüíï ðïõ ï êáèÝíáò óçìá óôïé÷åßá. ÐñÜãìáôé åß÷ááð' áõôïýò ìå ñåêüñ áößîåùí. ÐñÜãìáôé èá Ý÷åé âÜëåé åß÷áìå ðïëý øçëüôåñá Ýóïäá ôï ÷Ýñé ôïõ óôç ÷þñá áð' üóá ðåñéìÝíáìå, êáé èá Ý÷åé âãÜëåé óå âáèìü ìÜëéóôá íá ìåéùèåß ôï ìÜôé ôïõ ôï óõíïëéêü ðïóïóôü ôçò ýöåóçò. ¢ñá üëïé ïé äéáìáñôõñüìåíïé åß÷áí Üäéêï. Äéüôé ôá ÷ñÞìáôá áõôÜ äå ìðïñåß íá ðÞãáí óå ëßãïõò ìåãáëïîåíïäü÷ïõò, ðñïöáíþò Ý÷ïõí äéá÷õèåß ó' üëï ôï êýêëùìá ôïõ ôïõñéóìïý. Áðü ôïõò ðéï ìåãÜëïõò, ùò ôïõò ìéêñüôåñïõò. Äéüôé äéêáéïëïãþ üóïõò äéáìáñôýñïíôáé äéêáßùò, áëëÜ äåí áíôÝ÷ù êé áõôïýò ðïõ Ý÷ïõí êÜíåé ôç ìïõñìïýñá äåýôåñï åðÜããåëìá. Êé áñ÷ßæù íá áíáñùôéÝìáé ìÞðùò áõôÞ ç ãåíéêåõìÝíç êáñìéñéÜ áðïôåëåß Üëëïèé ãéá Ýíá óùñü áõèáéñåóéþí êáé áéó÷ñïêåñäþí äñáóôçñéïôÞôùí, ôéò ïðïßåò äéáðßóôùóá ìå ôá ßäéá ìïõ ôá ìÜôéá êé áõôü ôï êáëïêáßñé. Áðü ôéò áðïäåßîåéò ðïõ äåí êüâïíôáé, ìÝ÷ñé ôçí ðþëçóç ìéá öÝôáò êáñðïõæéïý ãéá ôñßá åõñþ óôéò ðáñáëßåò. Åãþ ãéá íá åßìáé åéëéêñéíÞò, öÝôïò äåí Ýãéíá ðéï áéóéüäïîïò ãéá ôï ìÝëëïí ôïõ ôïõñéóìïý ìáò. ¸ôóé ðïõ óõìðåñéöÝñïíôáé ïé ðåñéóóüôåñïé åðáããåëìáôßåò, èá ôïõò äéþîïõí ôïõò ôïõñßóôåò ðïõ öÝôïò ðëÜêùóáí ìáæéêÜ êáé ôüôå ïé äéáìáñôõñßåò ôïõò èá åßíáé äéêáéïëïãçìÝíåò. Ìüíï ðïõ ï êáèÝíáò áð' áõôïýò èá Ý÷åé âÜëåé ôï ÷Ýñé ôïõ êáé èá Ý÷åé âãÜëåé ôï ìÜôé ôïõ. •Öïõóêüðïõëå, ïé äéêçãüñïé ðÜíå ãéá áðåñãßá åðåéäÞ êáôáñãïýí ôéò õðï÷ñåùôéêÝò ðáñáóôÜóåéò ôïõò óôéò áãïñáðùëçóßåò áêéíÞôùí. Ðïéåò áãïñáðùëçóßåò, ðïéþí áêéíÞôùí; Áðåñãßá ãéá êÜôé ðïõ äåí õðÜñ÷åé;

ÍÉÊÏÓ ÆÇÃÑÁÓ

Ïé ôïõñßóôåò ðïõ… äåí Þñèáí

Í

á æçôÞóåé óõãíþìç áðü ôïí êüóìï ðñïÝôñåøå ôïí ðñþçí õðïõñãü ÅèíéêÞò ¢ìõíáò, ¢êç Ôóï÷áôæüðïõëï ï Íßêïò ÆÞãñáò. Åéäéêüôåñá êáôÜ ôç óõìðëçñùìáôéêÞ ôïõ áðïëïãßá åíþðéïí ôïõ Ôñéìåëïýò Åöåôåßïõ ÊáêïõñãçìÜôùí, üðïõ åêäéêÜæåôáé ç õðüèåóç ãéá ôçí ïðïßá ï ðñþçí õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò, ¢êçò Ôóï÷áôæüðïõëïò êáôçãïñåßôáé ãéá îÝðëõìá ìáýñïõ ÷ñÞìáôïò áðü ôá åîïðëéóôéêÜ ðñïãñÜììáôá, ï ê. ÆÞãñáò õðïóôÞñéîå üôé ðñïóôÜôåõå ôïí Ôóï÷áôæüðïõëï ãéá ÷ñüíéá êáé ÷ùñßò éäéïôÝëåéá. "Ïìïëüãçóå êáé æÞôá óõããíþìç áðü ôïí êüóìï. Ï ìüíïò ðïõ ôïí ðñïóôÜôåõóå ôüóá ÷ñüíéá Þìïõí åãþ êáé ÷ùñßò éäéïôÝëåéá. ÈÝëù íá ôïí ðñïóôáôåýóù êáé ôþñá, ãéáôß ï å÷èñüò ôïõ äåí åßìáé åãþ, áëëÜ áõôüò ðïõ ôá äçìéïýñãçóå åßíáé ï å÷èñüò ôïõ. Ðñéí 14 ÷ñüíéá üôáí ìå ôç íÝá ôïõ ïéêïãÝíåéá ãëåíôïýóå ôá

áìáñôùëÜ ëåöôÜ åãþ ðÞãáéíá óôçí êüëáóç. Óôï ãÜìï ôïõ åßäá ôá ÷ñõóÜ êáé ôá âéïëéÜ, ôá Ýñéîá üëá êÜôù êáé Ýöõãá. Óôï óðßôé óôçí Áêñüðïëç ðïõ ôïí êáôÝóôñåøå äåí ðÜôçóá ïýôå ìéá öïñÜ", áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê. ÆÞãñáò.Íùñßôåñá, Ýêêëçóç ðñïò ôï

Ô ç ò

äéêáóôÞñéï íá áðáëëÜîåé ôç óýæõãü ôïõ Âßêõ ÓôáìÜôç êáé íá äéáêüøåé ôçí ðñïóùñéíÞ ôçò êñÜôçóç áðçýèõíå ï ðñþçí õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ¢êçò Ôóï÷áôæüðïõëïò. Ï ê. Ôóï÷áôæüðïõëïò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõìðëçñùìáôéêÞò ôïõ áðïëïãßáò, áöïý ÷áñáêôÞñéóå Üäéêç ôçí ðñïóùñéíÞ êñÜôçóç ôçò óõæýãïõ ôïõ, ðñüóèåóå ðùò áíáëáìâÜíåé ï ßäéïò ôçí åõèýíç. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò, ç óõãêáôçãïñïýìåíç êáé ðñþçí ëïãßóôñéá ôïõ ê. Ôóï÷áôæüðïõëïõ, Åõöñïóýíç Ëáìðñïðïýëïõ, óçìåßùóå ðùò êáôÜ ôçí ðñþôç áðïëïãßá ôçò êáôÝèåóå üôé ãíþñéæå êáé õðÝðåóå óôçí áíôßëçøÞ ôçò ãéá ôçí üëç õðüèåóç, ôïíßæïíôáò åðéðëÝïí üôé äÝ÷èçêå ðéÝóåéò áðü óõãêñáôïýìåíïõò ôçò, êáé óõãêåêñéìÝíá áðü ôï Í. ÆÞãñá, ðñïêåéìÝíïõ íá ìéëÞóåé ãéá ãåãïíüôá ðïõ äåí ãíþñéæå.

ç ì Ý ñ á ò

Ôï ÉÓÔÁÌÅ, ôï óõíÝäñéï êáé ôá ëÜèç….

Ù

Ôé Ýäåéîå, ëïéðüí, áõôü ôï óõíÝò ðñïóðÜèåéá íá îáíáâñåäñéï; èåß ôï ÐÁÓÏÊ óôçí ðñþôç Åßíáé óáöÝò üôé äçìéïýñãçóå ìéá ãñáììÞ ôçò ðïëéôéêÞò åðéóõæÞôçóç ãýñù áðü ôï êüììá êáé ôï êáéñüôçôáò, ùò áõôüíïìïò ðïëéôéðáñåëèüí ôïõ, áëëÜ êáé Ýêáíå óáöÞ êüò ÷þñïò êáé Ýôóé íá ìðïñÝóåé êáé êáé ðÜëé ôçí ðáñïõóßá ôïõ. ðÜëé íá ìðåé óôéò ðñïôéìÞóåéò ôùí "Åßðáìå îáíÜ óôïõò ðïëßôåò üôé åßðïëéôþí, èá ðñÝðåé íá åêëçöèåß ôï ìáóôå åäþ", üðùò ìïõ åßäéÞìåñï óõíÝäñéï ðïõ ïñðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðáãÜíùóå ôï think tank ôïõ ëáéü óôÝëå÷ïò ôïõ ÐÁêéíÞìáôïò. ÓÏÊ, ðïõ ôá ÷ñüíéá ôùí ¸íá óõíÝäñéï, ðïõ åßêõâåñíÞóåùí Óçìßôç åß÷å ÷å, åßíáé ç áëÞèåéá, áñêåêáé õðïõñãéêü ðüóôï. ôÜ èÝìáôá êáé åíäéáöÝñï¼ìùò, áõôü ìÜëëïí íôá êáé åðßêáéñá, êáèþò äåí Ýöôáíå. êáé ïñéóìÝíåò åéóçãÞóåéò óå áõôÝò ôéò åðéìÝñïõò Ôoõ ÐETÑÏÕ éáôß ç áëÞèåéá åßíáé óõíåäñéÜóåéò, åíäéáöÝÔÑÏÕÐÉÙÔÇ üôé ôï äéÞìåñï áõôü, ñïõóåò áëëÜ êáé ìå .. ptroupiotis@yahoo.gr éäéáßôåñá ìå ôçí "îáöíéáóôéêÝò" áðüøåéò. ðñïâïëÞ ðïõ ðÞñå ç ðá¼ðùò åíäéáöÝñïí åßñïõóßá åêåß, ü÷é ìüíïí ôïõ óçìåñé÷áí êáé üóïé, åêôüò ôïõ ÷þñïõ ôçò íïý ðñüåäñïõ Å. ÂåíéæÝëïõ, áëëÜ êáé êåíôñïáñéóôåñÜò, áò ðïýìå, ðïõ ìßôùí äõï ðñþçí ðñïÝäñùí êáé ðñþëçóáí åêåß êáé êáôÝèåóáí ôéò äéêÝò çí ðñùèõðïõñãþí ôçò ÷þñáò, Ê. ôïõò èÝóåéò áëëÜ êáé ðáñáôçñÞóåéò, Óçìßôç êáé Ã. ÐáðáíäñÝïõ, Ýóôñåøå ãéá ôçí ðïñåßá ôïõ êéíÞìáôïò ùò óôï ÐÁÓÏÊ, ôá öþôá ôçò äçìïóéüóÞìåñá. ôçôáò. ¼ðùò, åðßóçò, êáé ôï åê íÝïõ ìùò, Þôáí óáöÝò üôé ôï üëï îåêßíçìá ôçò êïõâÝíôáò ãéá ôç óõóõíÝäñéï åß÷å ðñïåôïéìáóôåß ãêñüôçóç ôïõ ðüëïõ ôçò êåíôñïáñéãéá íá îáíáöÝñåé ôï ÐÁÓÏÊ óôåñÜò, Þôáí Ýíá áêüìá êÝñäïò ãéá óôï ðñïóêÞíéï, íá èõìßóåé óôïõò ðïôï ÐÁÓÏÊ. ëßôåò üôé õðÜñ÷åé ùò áõôüíïìï êüììá ¼ìùò, áðü åêåß êáé ðÝñá, äåí êáé, êõñßùò, íá äåßîåé üôé áëëÜæåé, ìåíïìßæù üôé ôá ðñÜãìáôá ðÞãáí èåôéôáêéíåßôáé áðü áêñáßåò êáé Üëëåò èÝêÜ, Ýóôù åðéêïéíùíéáêÜ. óåéò, êÜíåé êñéôéêÞ êáé éäéáßôåñá üôé èÝëåé íá áðïôåëÝóåé ôïí ðõñÞíá ôçò óõéáôß Ýãéíå óáöÝò üôé ç êåíôñïáñéãêñüôçóçò åíüò íÝïõ -êåíôñïáñéóôåóôåñÜ, åßíáé ãéá êÜðïéïõò ìéá "êáñïý ôï ëÝìå ôþñá, óïóéáëäçìïêñáôéñáìÝëá" ÷ùñßò ðåñéå÷üìåíï, ãéá êïý èá Ýëåãá åãþ- ðüëïõ óôçí åëëçíéêÜðïéïõò Üëëïõò ç ðñïóðÜèåéá äéÜêÞ êïéíùíßá. óùóÞò ôïõò ðïëéôéêÜ, åíþ êÜðïéïé

Ã

¼

Ã

ôñßôïé, ðñïöáíþò äåí Ý÷ïõí áíôéëçöèåß ðïéïò åßíáé ï ÷þñïò ðïõ êÜëõðôå óôçí ðñÜîç ôüóá ÷ñüíéá ôï ÐÁÓÏÊ (ôï ïðïßï õðçñåôïýóáí áêüìá êáé áðü õðïõñãéêÝò èÝóåéò), ïýôå ôé èÝëåé ï êüóìïò óÞìåñá. Ãé' áõôü êáé ïé ôåëåõôáßïé Ýäåéîáí íá áëëçèùñßæïõí ðñïò ôïí ÓÕÑÉÆÁ, Üó÷åôï åíôåëþò áðü ôïí óõãêåêñéìÝíï ÷þñï. Êáé áõôü ßóùò ðñïêáëåß, ôïõëÜ÷éóôïí óôïõò ðïëßôåò - øçöïöüñïõò ìéá áêüìá óýã÷õóç, ôüóï ãéá ôï ôé åßíáé üóï êáé ãéá ôï ôé èÝëåé íá ãßíåé ôï ÐÁÓÏÊ. Áðü ôçí Üëëç, ç ðáñïõóßá ü÷é ìüíïí ôùí ðñþçí ðñùèõðïõñãþí, áëëÜ êáé Üëëùí "éóôïñéêþí" óôåëå÷þí ôïõ êéíÞìáôïò, öáßíåôáé ðùò ìÜëëïí ëåéôïýñãçóå óôïí ðïëý êüóìï áñíçôéêÜ. Ãéáôß èýìéóå óå áñêåôïýò ðïéï Þôáí ôï ÐÁÓÏÊ ðïõ êáôáäéêÜóôçêå.

¸

öåñå êáé ðÜëé óôï ðñïóêÞíéï ðñüóùðá ðïõ èá Þôáí êáëýôåñï ãéá ôï ßäéï ôï ÐÁÓÏÊ íá îå÷áóôïýí, åíþ ç ðáñïõóßá êáé ç ïìéëßá ôïõ Ã. ÐáðáíäñÝïõ êáé ìÜëéóôá ùò "áìåôáíüçôïõ" (êáé ÷åéñïêñïôïýìåíïõ), äåí ìðïñþ íá ðù üôé âïÞèçóå óôçí åéêüíá ðïõ èÝëåé ï Å. ÂåíéæÝëïò íá öôéÜîåé ãéá ôï ÐÁÓÏÊ êáé ôï íÝï ó÷Þìá ðïõ ðñïåôïéìÜæåôáé. Ãéáôß ïé ðïëßôåò, üóïé èÝëïõí êáé ðÜëé íá "áêïõìðÞóïõí" óôçí êåíôñïáñéóôåñÜ, üóïé åãêáôÝëåéøáí ôï ÐÁÓÏÊ êáôáäéêÜæïíôáò ôï ðáñåëèüí ôïõ, åßäáí áõôü ôï ðáñåëèüí ìÝóá áðü óõãêåêñéìÝíá ðñüóùðá, ìðñïóôÜ ôïõò…


OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

ÍÝá ðõñÜ êáôÜ ôïõ ðñþçí ðñùèõðïõñãïý, Êþóôá Óçìßôç åîáðÝëõóå ÷èåò ï ðñþçí âïõëåõôÞò ôïõ ÐÁÓÏÊ, Èåüäùñïò ÐÜãêáëïò. Ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí ïìéëßá ôïõ ê. Óçìßôç óôï äéÞìåñï óõìðüóéï ðïõ äéïñãÜíùóå ôï ÐÁÓÏÊ ãéá ôçí åðÝôåéï áðü ôá 39 ÷ñüíéá ôçò ßäñõóçò ôïõ, ï ê. ÐÜãêáëïò õðïóôÞñéîå üôé ï ê. Óçìßôçò "áèþùóå" ôïí ÊáñáìáíëÞ ãéá íá âëÜøåé ôïí Ã. ÐáðáíäñÝïõ åíþ Ýâáëå êáôÜ ôïõ Ê. Óçìßôç, ôïíßæïíôáò üôé áðÝôõ÷å ðáôáãùäþò óôç äåýôåñç èçôåßá ôïõ. "Ï ê. Óçìßôçò áðÝôõ÷å óôéò äéáñèñùôéêÝò êáé äïìéêÝò áëëáãÝò ôïõ êñÜôïõò êáé ôùí èåóìþí. Áí Þôáí üëá ðåôõ÷çìÝíá ôüôå ãéáôß Ýäùóå ôï êüììá óôïí ÐáðáíäñÝïõ êáé Ýöõãå; ÓõíÝâç êÜôé; Åêôüò áí öôáßåé ðÜëé ï ëáüò ðïõ äåí ìáò øçößæåé. ÊÜèå öïñÜ ðïõ äåí ìáò øçößæåé, Ý÷åé ôïõò ëüãïõò ôïõ ï ëáüò. Êáé ðéóôåýù üôé ï ê. Óçìßôçò êáôáøçößóôçêå åðåéäÞ õðÞñ÷å ç ðñïïðôéêÞ ôçò åðáíßäñõóçò ôïõ êñÜôïõò, ðáñáìõèéÜæïíôáò ôï êñÜôïò øåõäüìåíïò ôüôå ï ê. ÊáñáìáíëÞò, ãéáôß äåí åß÷å óôï ìõáëü ôïõ êÜôé ôÝôïéï. Êáôáøçößóôçêå åðåéäÞ äåí åß÷áí ãßíåé áõôÝò ïé äéáñèñùôéêÝò áëëáãÝò", åßðå ï ê. ÐÜãêáëïò ìéëþíôáò óôï ñáäéïöùíéêü óôáèìü "ÂÞìá". "Ï ê. ÊáñáìáíëÞò Ýöôáéãå êáé ãéá íá âëÜøåé ôïí ê. ÐáðáíäñÝïõ, ï ê. Óçìßôçò, äåí åßðå ôßðïôá ãéá ôïí ê. ÊáñáìáíëÞ. Åß÷å ôçí åíôýðùóç üôé èá Ýäéíå ôï äá÷ôõëßäé ãéá íá ôç "öÜåé" ï ê. ÐáðáíäñÝïõ êáé íá ÷Üóåé ôéò åêëïãÝò êáé üôáí ôá ðñÜãìáôá Ýñ÷ïíôáí óôçí ðñïïðôéêÞ åðáíüäïõ ôïõ ÐÁÓÏÊ óôçí åîïõóßá ëüãù ôçò áâåëôçñßáò ôçò äåîéÜò, èá ôïõ Ýëåãå ï ê. ÐáðáíäñÝïõ Ýëá ðßóù".

ëïíßêç, áðü ôç ÄåõôÝñá 9 Óåðôåìâñßïõ Ýùò êáé ôç ÐÝìðôç 12 Óåðôåìâñßïõ. Ôç ÄåõôÝñá (óôéò 8:00 ôï âñÜäõ) èá ÷áéñåôßóåé óå åêäÞëùóç ôïõ Éíóôéôïýôïõ Ãåùðïëéôéêþí Ìåëåôþí óôï îåíïäï÷åßï "Ìáêåäïíßá ÐáëÜò", ôçí Ôñßôç, óôéò 12:00 ôï ìåóçìÝñé, èá äþóåé óõíÝíôåõîç Ôýðïõ óôï Âåëëßäåéï óõíåäñéáêü êÝíôñï, ôçí ÔåôÜñôç èá ìéëÞóåé óôç óõíåäñßáóç ôçò ÅêôåëåóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò Íåïëáßáò ôïõ êüììáôïò (8:00 ôï âñÜäõ óôï Âåëëßäåéï) êáé ôçí ÐÝìðôç èá ðáñáóôåß óôç óõíåäñßáóç ôïõ Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ ôùí "ÁíåîÜñôçôùí ÅëëÞíùí" (11:00 ôï ðñùß óôï îåíïäï÷åßï Grand Hotel).Ï ðñüåäñïò ôçò "ÄçìïêñáôéêÞò ÁñéóôåñÜò" Öþôçò ÊïõâÝëçò èá âñßóêåôáé óôç Èåóóáëïíßêç ôçí ÔåôÜñôç 11 Óåðôåìâñßïõ êáé ôçí ÐÝìðôç 12 Óåðôåìâñßïõ.Óôéò 6:00 ôï áðüãåõìá ôçò ÔåôÜñôçò èá óõíáíôçèåß ìå íÝïõò áãñüôåò óôçí áíôéäçìáñ÷ßá Áñ÷éôåêôïíéêïý (ÁããåëÜêç 13) êáé óôéò 8:00 ôï âñÜäõ èá ìéëÞóåé óå êïììáôéêÜ óôåëÝ÷ç ôçò ÄÇÌÁÑ óôçí áßèïõóá ðïëëáðëþí ÷ñÞóåùí ôïõ Äçìáñ÷åßïõ Èåóóáëïíßêçò. Óôéò 11:00 ôï ðñùß ôçò ÐÝìðôçò èá åðéóêåöèåß ôçí 78ç ÄÅÈ êáé óôéò 12:00 ôï ìåóçìÝñé èá äþóåé óõíÝíôåõîç Ôýðïõ.Ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò ôïõ ÊÊÅ ÄçìÞôñçò Êïõôóïýìðáò èá åðéóêåöèåß ôç Èåóóáëïíßêç ôçí ÐáñáóêåõÞ 13 êáé ôï ÓÜââáôï 14 Óåðôåìâñßïõ. Ôï âñÜäõ ôïõ ÓáââÜôïõ (9:30 ôï âñÜäõ) èá ìéëÞóåé óôï ÖåóôéâÜë ÊÍÅ-ÏäçãçôÞ, óôï ðñþçí óôñáôüðåäï Ðáýëïõ ÌåëÜ.

Ôá óõëëáëçôÞñéá óôá åãêáßíéá ôçò 78çò ÄÅÈ ÔÝóóåñá åßíáé ôá âáóéêÜ óõëëáëçôÞñéá ðïõ ïñãáíþíïíôáé ãéá ôéò 6:00 ôï áðüãåõìá ôïõ ÓáââÜôïõ, ëßãåò þñåò ìåôÜ ôá åãêáßíéá

ôçò 78çò ÄÅÈ áðü ôïí ðñùèõðïõñãü Áíôþíç ÓáìáñÜ. Ç ÃÓÅÅ, ç ÁÄÅÄÕ, ôï ÅÊÈ êáé ç ÅÄÏÈ êáëïýí óôï Üãáëìá ôïõ ÂåíéæÝëïõ, ôï ÐÁÌÅ óôçí ðëáôåßá ÁñéóôïôÝëïõò, ïñãáíþóåéò ôçò åîùêïéíïâïõëåõôéêÞò ÁñéóôåñÜò óôçí ÊáìÜñá êáé ïé åðéôñïðÝò êáôïßêùí ôçò ×áëêéäéêÞò êáôÜ ôçò åîüñõîçò ÷ñõóïý óôçí ðëáôåßá Áãßáò Óïößáò.Óôï óõëëáëçôÞñéï óôï Üãáëìá ôïõ ÂåíéæÝëïõ èá äþóåé ôï ðáñþí ï áñ÷çãüò ôçò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò ÁëÝîçò Ôóßðñáò, åðéêåöáëÞò ìåãÜëçò áíôéðñïóùðåßáò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, áðïôåëïýìåíç áðü âïõëåõôÝò êáé óôåëÝ÷ç. Ï ÓÕÑÉÆÁ äéïñãáíþíåé ðñïóõãêÝíôñùóç óôçí ðåñéï÷Þ Êïëüìâïõ, óôçí ïäü Åãíáôßá, êáé óôç óõíÝ÷åéá èá åíùèåß ìå ôï ìðëïê ÃÓÅÅ, ÁÄÅÄÕ, ÅÊÈ êáé ÅÄÏÈ. Ìå ìßá óêëçñÞ áíáêïßíùóç áðÜíôçóå ç Í.Ä. óôïí ÓÕÑÉÆÁ ãéá ôéò äéáäçëþóåéò ðïõ ïñãáíþíïíôáé ôï ÓÜââáôï óôç Èåóóáëïíßêç åíüøåé ôçò ÄÅÈ. "Ï ê. Ôóßðñáò êñáõãÜæåé, ìïíüôïíá ðéá, êÜèå ìÝñá "åìåßò Þ áõôïß"", áíáöÝñåé ç Í.Ä. êáé ðñïóèÝôåé: "ÊëáóéêÞ ðåñßðôùóç ðáëáéïêïììáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò ðïõ äåí åíäéáöÝñåôáé ãéá ôßðïôá, äåí êáôáëáâáßíåé ôßðïôá, ôï ìüíï ðïõ ôïí åíäéáöÝñåé åßíáé ç åîïõóßá! Áêüìá êé åêåßíïò ï Ìáõñïãéáëïýñïò ôïõëÜ÷éóôïí óôï ôÝëïò êáôÜëáâå...". ÐÜíôùò óôçí áé÷ìÞ ôùí óõëëáëçôçñßùí èá âñåèïýí ïé åñãáæüìåíïé óôçí ÅËÂÏ êáé ôé Üëëåò áìõíôéêÝò âéïìç÷áíßåò, ôçò ÅÕÁÈ, ïé áðïëõìÝíïé ôçò ÅÑÔ, åêðáéäåõôéêïß, åñãáæüìåíïé óôïõò ÏÔÁ, óôïí ÷þñï ôçò õãåßáò êáé Üëëïé êëÜäïé ðïõ ðëÞôôïíôáé éäéáßôåñá. Ç ÅÓÇÅÌ-È êáëåß ðñïóõãêÝíôñùóç ôùí äçìïóéïãñÜöùí óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ñáäéïöþíïõ ôçò ÅÑÔ 3, óôçí ïäü ÁããåëÜêç, êáé áðü åêåß ðïñåßá ìÝ÷ñé ôï Üãáëìá ôïõ ÂåíéæÝëïõ.

Óõíå÷ßæåôáé ï ðüëåìïò áíáêïéíþóåùí ÃêéïõëÝêá - ÌðïõôÜñç Óõíå÷ßæåôáé ìå áìåßùôïõò ñõèìïýò ç êüíôñá ðïõ Ý÷åé îåóðÜóåé ìåôáîý ôïõ äçìÜñ÷ïõ Èåóóáëïíßêçò ÃéÜííç ÌðïõôÜñç êáé ôïõ åðéêåöáëÞò ôçò ìåßæïíïò áíôéðïëßôåõóçò óôïí äÞìï êáé õöõðïõñãüò Ðáéäåßáò Êþóôá ÃêéïõëÝêá. Ï ê. ÃêéïõëÝêáò ìå äÞëùóç ôïõ ðïõ Ý÷åé ôßôëï "ìçí îõðíÜôå ôïí ÌðïõôÜñç áðü ôï üíåéñü ôïõ", áðÜíôçóå óôç áíá-

êïßíùóç ôçò äçìïôéêÞò êßíçóçò "Ðñùôïâïõëßá ãéá ôç Èåóóáëïíßêç" ôïõ Ã. ÌðïõôÜñç êáé áíáöÝñåé ìåôáîý Üëëùí:"ÁëÞèåéá, ãéáôß ê. ÌðïõôÜñç óáò åíü÷ëçóå ôüóï ç êñéôéêÞ ðïõ áóêÞóáìå ãéá ôï áíýðáñêôï Ýñãï óáò; Äåí Ý÷åé ôï äéêáßùìá ç áíôéðïëßôåõóç ôïõ ÄÞìïõ Èåóóáëïíßêçò íá óáò åëÝã÷åé; […] Âåâáßùò, áí èåùñåßôå ôçí êñéôéêÞ ðïõ óáò êÜíïõìå ëüãéá ôïõ áÝñá, ôüôå ðñïöáíþò Ý÷åôå âïõëùìÝíá ôá áõôéÜ êáé äåí áêïýôå ôé ëÝíå ïé Èåóóáëïíéêåßò ãéá ôá ôñßá ÷ñüíéá ôçò äéïßêçóÞò óáò. Ðñïöáíþò, üìùò, åóåßò åßóôå õðåñÞöáíïò ãéá ôï… ìçäåíéêü Ýñãï êáé ôçí áíáðïôåëåóìáôéêüôçôÜ óáò. Êáé, áðëþò, õâñßæåôå üðïéïí óáò äåß÷íåé êáôÜìáôá ôçí ðñáãìáôéêüôçôá. Äåí ðåéñÜæåé. Ìçí îõðíÜôå ôïí ÃéÜííç ÌðïõôÜñç áðü ôï… üíåéñü ôïõ". ÊÙÓÔÁÓ ÃÊÉÏÕËÅÊÁÓ

Ð

åñéóóüôåñïé áðü 4.000 áóôõíïìéêïß áíáìÝíåôáé íá áíáðôõ÷èïýí óôç Èåóóáëïíßêç åíüøåé ôùí åãêáéíßùí ôçò 78çò Äéåèíïýò ¸êèåóçò ôï ÓÜââáôï. Óå åõñåßá óýóêåøç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï áóôõíïìéêü ÌÝãáñï Èåóóáëïíßêçò, áðïöáóßóôçêå üôé éó÷õñÝò áóôõíïìéêÝò äõíÜìåéò áðü ôéò ïìÜäåò ÄÉÁÓ êáé ÄÅËÔÁ èá ðñáãìáôïðïéïýí ðåñéðïëßåò óå êåíôñéêïýò äñüìïõò ôçò ðüëçò, åíþ äõíÜìåéò ôùí ÌÁÔ èá áíáðôõ÷èïýí óå êáßñéá óçìåßá êáé ãýñù áðü ôï Âåëëßäåéï Óõíåäñéáêü ÊÝíôñï.Åëéêüðôåñá ôçò ÅËÁÓ èá ðñáãìáôïðïéïýí óõíå÷åßò ðôÞóåéò þóôå íá åðéâëÝðïõí ôçí åîÝëéîç ôùí êéíçôïðïéÞóåùí êáé íá åíçìåñþíïõí ôï êÝíôñï åðé÷åéñÞóåùí óôï áóôõíïìéêü ÌÝãáñï Èåóóáëïíßêçò. ÁõóôçñÜ èá åßíáé êáé ôá ìÝôñá ôçò ôñï÷áßáò êáèþò èá áðáãïñåýåôáé ç óôÜóç - óôÜèìåõóç ï÷çìÜôùí óå êåíôñéêïýò äñüìïõò ôçò ðüëçò êáé ãýñù áðü ôï Âåëëßäåéï Óõíåäñéáêü ÊÝíôñï. Ôá åãêáßíéá ôçò ÄÅÈ èá ãßíïõí áðü ôïí ðñùèõðïõñãü, Áíôþíç ÓáìáñÜ óôéò 10:00 ôï ðñùß ôïõ ÓáââÜôïõ, ï ïðïßïò óôç óõíÝ÷åéá èá ìéëÞóåé óå áêñïáôÞñéï áðïôåëïýìåíï áðü åêðñïóþðïõò ôùí ôïðéêþí öïñÝùí êáé áñ÷þí. Ôçí åðüìåíç çìÝñá, ôçí ÊõñéáêÞ 8 Óåðôåìâñßïõ, ôï ðáñþí óôç ÄÅÈ èá äþóåé ï ðñüåäñïò ôïõ ÐÁÓÏÊ, ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò, ï ïðïßïò óôéò 10:00 ôï ðñùß èá Ý÷åé óõíÜíôçóç ìå ôç äéïßêçóç ôçò ÄÅÈ-Helexpo Á.Å. êáé óôéò 11:00 èá ìéëÞóåé óå åêäÞëùóç ìå ôç óõììåôï÷Þ åêðñïóþðùí ôùí ðáñáãùãéêþí öïñÝùí. Ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ÁëÝîçò Ôóßðñáò èá âñåèåß äýï öïñÝò óôç Èåóóáëïíßêç. ÓõãêåêñéìÝíá, ôçí çìÝñá ôùí åãêáéíßùí (ÓÜââáôï 7 Óåðôåìâñßïõ) ãéá íá ðÜñåé ìÝñïò óôï óõëëáëçôÞñéï ôùí ÃÓÅÅ - ÁÄÅÄÕ - ÅÊÈ - ÅÄÏÈ êáé ôï ôñéÞìåñï ÐáñáóêåõÞ, ÓÜââáôï, ÊõñéáêÞ 13-14-15 Óåðôåìâñßïõ. Ôçí ÐáñáóêåõÞ èá ìéëÞóåé óå áíïé÷ôÞ ðïëéôéêÞ óõãêÝíôñùóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ôï ÓÜââáôï èá óõíáíôçèåß ìå åêðñïóþðïõò öïñÝùí êáé ôçí ÊõñéáêÞ èá äþóåé óõíÝíôåõîç Ôýðïõ. Ï ðñüåäñïò ôùí "ÁíåîÜñôçôùí ÅëëÞíùí" ÐÜíïò ÊáììÝíïò èá ìåßíåé ôÝóóåñéò ìÝñåò óôç Èåóóá-

ÍÝá «ðõñÜ» ÐÜãêáëïõ êáôÜ Óçìßôç…

ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÐÁÃÊÁËÏÓ

Åðß ðïäüò 4.000 áóôõíïìéêïß - Ôï ðñüãñáììá ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí

Öëáò óôá ãåãïíüôá

Óå áíáäéÜñèñùóç õðçñåóéþí ðñï÷ùñÜ ï Ì. Âáñâéôóéþôçò Óå áíáäéÜñèñùóç ôùí õðçñåóéþí ôïõ õðïõñãåßïõ Íáõôéëßáò áëëÜ êáé ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò ðñï÷ùñÜ ôï õðïõñãåßï Íáõôéëßáò êáé Áéãáßïõ. ¼ðùò Ý÷åé ãßíåé ãíùóôü ï áñìüäéïò õðïõñãüò ÌéëôéÜäçò Âáñâéôóéþôçò, Ý÷åé äþóåé åíôïëÝò ãéá ìåßùóç ôïõ ëåéôïõñãéêïý êüóôïõò êáé åîïéêïíüìçóç ÷ñçìÜôùí ðïõ èá ìðïñÝóïõí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ãéá Üëëïõò óêïðïýò Þ óå áãïñÜ åîïðëéóìïý ãéá ôï Ëéìåíéêü. ÌÉËÔÉÁÄÇÓ ÂÁÑÂÉÔÓÉÙÔÇÓ

Ðñïåôïéìáóßá ãéá ôá åãêáßíéá ôçò ÄÅÈ

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ÓõíÜíôçóç ôïõ Ö. ÊïõâÝëç ìå åñãáæüìåíïõò ôçò ËÁÑÊÏ Ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò ôçò ËÜñêï óõíáíôÞèçêå ÷èåò ï ðñüåäñïò ôçò ÄÇÌÁÑ Öþôçò ÊïõâÝëçò. Ïé åñãáæüìåíïé ôïõ ðáñïõóßáóáí ôçí êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óôç ËÁÑÊÏ êáé æÞôçóáí ôç óôÞñéîç ãéá ôçí óõíÝ÷éóç ôçò ëåéôïõñãßáò ôùí ìåôáëëåßùí êáé ôçò åðé÷åßñçóçò. Ï ðñüåäñïò ôçò ÄÇÌÁÑ äÞëùóå, üôé óôçñßæåé ôïí áãþíá ôïõò.

ÖÙÔÇÓ ÊÏÕÂÅËÇÓ

6


7

ÄÉÅÈÍÇ

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

To 59% ôùí Ãåñìáíþí èÝëåé ÌÝñêåë

ÌÝôñá óôÞñéîçò óôçí Éñëáíäßá

¸êêëçóç Êßíáò ãéá ðïëéôéêÞ ëýóç ãéá Óõñßá

Ôï ãåñìáíéêü ôçëåïðôéêü íôéìðÝéô äåí êáôÜöåñå íá «ðëÞîåé» ôï åêëïãéêü ðñïâÜäéóìá ôçò ÌÝñêåë, ìå ôï 59% ôùí Ãåñìáíþí íá ôçí ðñïôéìÜ ãéá êáãêåëÜñéï.

"Èá õðÜñîïõí ìÝôñá ãéá íá õðïóôçñé÷èåß ç óôáäéáêÞ Ýîïäïò ôçò Éñëáíäßáò áðü ôï ðñüãñáììá äéÜóùóçò", åßðå óôï Åõñùêïéíïâïýëéï, ï ÍôÜéóåëìðëïõì

ÐïëéôéêÞ ëýóç óôç Óõñßá ãéá íá áðïöåõ÷èåß íÝá êñßóç óôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá, æÞôçóå ï êéíÝæïò ÕÐÏÉÊ, ÃêïõáíãêãéÜï

Êßíá: Ôçí þñá ðïõ ïé çãÝôåò ôùí êïñõöáßùí ÷ùñþí ôïõ êüóìïõ "Üíïéãáí" ôá ÷áñôéÜ ôïõò ãéá ôéò ìåëëïíôéêÝò ôïõò êéíÞóåéò Ýíáíôé ôïõ êáèåóôþôïò ôçò Óõñßáò óôç Óýíïäï ôïõ G-20, ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ôçò Êßíáò ðñïåéäïðïéïýóå ãéá ôéò åðéðôþóåéò ðïõ ìðïñåß íá Ý÷åé ìéá ôÝôïéá óôñáôéùôéêÞ åðÝìâáóç óôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åíçìÝñùóçò ôùí äçìïóéïãñÜöùí óôï ðåñéèþñéï ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò, ï Æïõ ÃêïõáíãêéÜï áðçýèõíå Ýêêëçóç ãéá ôçí åîåýñåóç ìéáò ðïëéôéêÞò ëýóçò óôç Óõñßá, êáèþò óå äéáöïñåôéêÞ ðåñßðôùóç ìéá íÝá êñßóç óôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá èá åßíáé áíáðüöåõêôç. "Ìßá óôñáôéùôéêÞ äñÜóç èá åß÷å áñíçôéêü áíôßêôõðï óôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá êáé åéäéêÜ óôçí ôéìÞ ôïõ ðåôñåëáßïõ ç ïðïßá èá åêôéíá÷èåß óôá ýøç", Þôáí ôï ó÷åôéêü ó÷üëéü ôïõ. Éñëáíäßá-Å.Å.: Ôç óôÞñéîç ôçò Åõñùæþíçò èá ÷ñåéáóôåß ôåëéêÜ ç Éñëáíäßá ãéá íá êáôáöÝñåé íá âãåé ïìáëÜ óôï ôÝëïò ôçò öåôéíÞò ÷ñïíéÜò áðü ôï ðñüãñáììá äéÜóùóÞò ôçò, óýìöùíá ìå ôïí åðéêåöáëÞò ôùí õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí ôïõ Eurogroup, Ãåñïýí ÍôÜéóåëìðëïõì. "Ç Éñëáíäßá åß÷å ðïëý êáëÞ åðßäïóç óôï ðñüãñáììÜ ôçò êáé èá âãåé áðü ôï ðñüãñáììá, áëëÜ èá õðÜñîïõí ìÝôñá ãéá íá õðïóôçñé÷èåß ç óôáäéáêÞ Ýîïäüò ôçò" ôüíéóå ï ÍôÜéóåëìðëïõì óå ÷èåóéíÞ ïìéëßá ôïõ óôï Åõñïêïéíïâïýëéïõ, êáé ðñüóèåóå üôé èá ðñÝðåé "íá åîáóöáëéóôåß üôé èá åßíáé ìéá êáëÞ Ýîïäïò êáé ü÷é ìéá ðñïóùñéíÞ Ýîïäïò". Óëïâåíßá: ÌáæéêÝò äéáäçëþóåéò îåêßíçóáí ÷èåò óôç Óëïâåíßá, ìå ôïõò ðïëßôåò íá äéáìáñôýñïíôáé åíÜíôéá óôéò ðñïóëÞøåéò ìå êïììáôéêÜ êñéôÞñéá, ôç äéáöèïñÜ, ôçí åõíïéïêñáôßá êáé ôçí Ýëëåéøç äéáöÜíåéáò óôç äéá÷åßñéóç êñáôéêþí åôáéñåéþí. "ÁñêåôÜ ìå ôç ëåçëáóßá" åßíáé ôï âáóéêü ìÞíõìá ôùí êéíçìÜôùí ôùí äéáäçëùôþí, ïé ïðïßïé ìå áíôßóôïé÷åò åíÝñãåéåò åß÷áí êáôáöÝñåé íá åðéôý÷ïõí ôçí áðïìÜêñõíóç ôïõ ðñþçí ðñùèõðïõñãïý, ÃéÜíåæ ÃéÜíóá, ôï ðåñáóìÝíï öèéíüðùñï. ÁõôÞ ôç öïñÜ äå, ç "óôáãüíá ðïõ îå÷åßëéóå ôï ðïôÞñé" Þôáí óýìöùíá ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí êéíçìÜôùí äéáìáñôõñßáò- ï áìöéëåãüìåíïò äéïñéóìüò ôïõ ðñþçí õöõðïõñãïý ðáñÜ ôù ðñùèõðïõñãþ, ÃêÜóðáñ Ìßóéôò óôç èÝóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ ïñãáíéóìïý ëéìÝíá ôïõ Êüðåñ.

«Áí êáé óåâüìáóôå ôéò ðñüóöáôåò åêêëÞóåéò ãéá ôçí áíÜëçøç äñÜóçò, ðñÝðåé íá ðñï÷ùñÞóïõìå ìå ôç äéáäéêáóßá ôïõ ÏÇÅ», îåêáèÜñéóå ãéá ëïãáñéáóìü ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ï ×Ýñìáí ÑïìðÜé

«¼÷é» ôçò Å.Å. ãéá Üìåóç äñÜóç óôç Óõñßá Ôá «âëÝììáôá» óôï G-20

Ô

ï öëÝãïí æÞôçìá ôçò Óõñßáò ôÝèçêå êáé åðßóçìá ÷èåò óôï "ôñáðÝæé" ôùí óõæçôÞóåùí ôçò Óõíüäïõ ôïõ G-20 óôçí Áãßá Ðåôñïýðïëç ôçò Ñùóßáò, ìå ôïí "ïéêïäåóðüôç" Âëáíôéìßñ Ðïýôéí, íá åðéóçìáßíåé ðùò "êÜðïéïé óõììåôÝ÷ïíôåò ìïõ æÞôçóáí íá äþóù ôïí ÷ñüíï êáé ôç äõíáôüôçôá íá óõæçôçèïýí êáé Üëëá ðïëý åðåßãïíôá èÝìáôá äéåèíïýò ðïëéôéêÞò, êõñßùò ç êáôÜóôáóç óôç Óõñßá". Ôá "âëÝììáôá" üëùí ðÜíôùò åßíáé óôñáììÝíá óôïí ßäéï ôï ñþóï ðñüåäñï, ç áëëáãÞ èÝóçò ôïõ ïðïßïõ óôï åí ëüãù æÞôçìá åßíáé ðéèáíü íá ïäçãÞóåé ôéò åîåëßîåéò ãéá ìéá óôñáôéùôéêÞ åðÝìâáóç åíáíôßïí ôïõ êáèåóôþôïò ôçò Äá-

ìáóêïý.Ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ðÜíôùò, ðÞñå êáé åðßóçìá ôç äéêÞ ôçò èÝóç ãýñù áðü ôï èÝìá áõôü, êáèþò ìåôÜ ôç ó÷åäüí êáèïëéêÞ êáé äåäçëùìÝíç óõìöùíßá ôùí ÷ùñþí ôçò Åõñþðç ãéá áíáìïíÞ ìÝ÷ñé ôçí ôåëéêÞ åôõìçãïñßá ôïõ Óõìâïõëßïõ Áóöáëåßáò ôïõ ÏÇÅ, ôüóï ï ðñüåäñïò ôïõ åõñùðáúêïý Óõìâïõëßïõ, ×Ýñìáí ÑïìðÜé, üóï êáé ï ðñüåäñïò ôçò åõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞò, ÆïæÝ ÌáíïõÝë Ìðáñüæï ôÜ÷èçêáí åíÜíôéá óå ìéá Üìåóç óôñáôéùôéêÞ åðé÷åßñçóç óôç Óõñßá. "Áí êáé óåâüìáóôå ôéò ðñüóöáôåò åêêëÞóåéò ãéá ôçí áíÜëçøç äñÜóçò (ó.ó. óôç Óõñßá), ðñÝðåé íá ðñï÷ùñÞóïõìå ìå ôç äéáäéêáóßá ôïõ ÏÇÅ", äÞëùóå ï ÑïìðÜé óôï ðåñéèþñéï ôïõ G-20,

ìå ôïí Ìðáñüæï äßðëá ôïõ, íá ðñïóèÝôåé üôé "ç äéåèíÞò êïéíüôçôá äåí ìðïñåß íá ðáñáìåßíåé Üðñáãç ìåôÜ ôç ÷çìéêÞ åðßèåóç ôçò 21çò Áõãïýóôïõ êïíôÜ óôç Äáìáóêü". Ï ðñùèõðïõñãüò ôçò Âñåôáíßáò ÍôÝéâéíô ÊÜìåñïí ðÜíôùò, Ýêáíå ãéá ìßá áêüìç öïñÜ ëüãï ãéá äåäïìÝíç ÷ñÞóç ÷çìéêþí óôç Óõñßá, áíáêïéíþíïíôáò ìÜëéóôá ðùò Ý÷åé óôá "÷Ýñéá" ôïõ êáé íÝá óôïé÷åßá ðïõ åðéâåâáéþíïõí ôï ãåãïíüò. "ÅîåôÜóáìå óôï åñãáóôÞñéï ôïõ Ðüñôïí ÍôÜïõí ôçò Áããëßáò ôá äåßãìáôá ðïõ åß÷áí ëçöèåß áðü ôç Äáìáóêü êáé ôá ïðïßá äåß÷íïõí êáé ðÜëé üôé Ýãéíå ÷ñÞóç ÷çìéêþí üðëùí óôá ðñïÜóôéá", Þôáí ôï îåêÜèáñï ìÞíõìÜ ôïõ óôï BBC.

ÁìåôÜâëçôï ôï åðéôüêéï ôçò ÅÊÔ áðüöáóÞ ôçò íá äéáôçñÞóåé ÔôçòçíáìåôÜâëçôï ôï âáóéêü åðéôüêéü óôï éóôïñéêü ÷áìçëü ôïõ 0,5% ãéá "ìéá ðáñáôåôáìÝíç ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï", áíáêïßíùóå ç ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá, ìÝóù ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò, ÌÜñéï ÍôñÜãêé. "Ç íïìéóìáôéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò ÅÊÔ èá ðáñáìåßíåé ÷áëáñÞ ãéá üóï ÷ñåéáóôåß", Þôáí ôï ÷áñáêôçñéóôéêü ó÷üëéï ôïõ Éôáëïý ôñáðåæßôç, ï ïðïßïò îåêáèÜñéóå üôé "èá óõíå÷ßóïõìå íá äßíïõìå éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ óôéò óõíÝ-

ðåéåò ôéò ïðïßåò ìðïñåß íá Ý÷ïõí ïé åîåëßîåéò (ó.ó. óôéò ÷ñçìáôáãïñÝò) óôç íïìéóìáôéêÞ ðïëéôéêÞ". ÐáñÜëëçëá, ç ÅÊÔ Ýäùóå óôç äçìïóéüôçôá ôçò íÝåò ðñïâëÝøåéò ôçò ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ ðñïïðôéêÞ óôçí Åõñùæþíç ôï 2013, ïé ïðïßåò êáé Þôáí éäéáßôåñá âåëôéùìÝíåò, óå áíôßèåóç ìå ôéò áíôßóôïé÷åò ãéá ôï 2014. ÓõãêåêñéìÝíá ïé åéäéêïß ôçò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò, ðñïÝâëåøáí óõññßêíùóç ôïõ ÁÅÐ óôç æþíç ôïõ åõñþ öÝôïò, áëëÜ ìå ÷áìçëüôåñï ñõèìü áðü ôéò

áñ÷éêÝò ðñïâëÝøåéò (-0,4%, áðü 0,6% ôïí Éïýíéï), åíþ ðáñÜëëçëá õðïâÜèìéóáí ôçí ðñüâëåøÞ ôïõò ãéá ôçí áíÜðôõîç ôïõ 2014 óôï 1%, (Ýíáíôé ôïõ 0,0% ùò 2,2% ðïõ ðñïÝâëåðáí ôïí Éïýíéï). ¼óïí áöïñÜ ôïí ðëçèùñéóìü ç ÅÊÔ åêôéìÜ üôé ï äåßêôçò ôéìþí êáôáíáëùôÞ èá åßíáé 1,5% öÝôïò êáé èá ìåéùèåß óôï 1,3%, ôï 2014, ãåãïíüò ðïõ èá ôïí öÝñåé óå åðßðåäï ðïëý ÷áìçëüôåñï ôïõ êáèïñéóìÝíïõ óôü÷ïõ, ï ïðïßïò êáé Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óôï 2%.

Ãåñìáíßá: Ôï ôçëåïðôéêü íôéìðÝéô ôçò Ãåñìáíßáò äåí öáßíåôáé íá êáôÜöåñå íá "ðëÞîåé" ôï ðñïâÜäéóìá ôçò ¢íãêåëá ÌÝñêåë ãéá ôéò âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò ôçò ìåèåðüìåíçò åâäïìÜäáò, êáèþò óýìöùíá ìå äçìïóêüðçóç ôïõ ôçëåïðôéêïý äéêôýïõ ZDF, ôï êüììá ôçò ×ñéóôéáíïäçìïêñáôéêÞò ¸íùóçò óõíå÷ßæåé íá ðñïçãåßôáé ìå ìåãÜëç äéáöïñÜ. Ìüëéò äýï åâäïìÜäåò ðñéí ôçí åêëïãéêÞ áíáìÝôñçóç, óôçí åñþôçóç "ðïéïí èá åðéèõìïýóáôå ãéá êáãêåëÜñéï;", ôï 59% ôùí Ãåñìáíþí áðáíôÜ ôç ÌÝñêåë êáé ìüíï ôï 30%, ôïí ÓôÜéíìðïõê, ìå ôï êüììá ôïõ íá êáôÝ÷åé ðïóïóôü 26%. Ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü ôïõ CDU ðÜíôùò åßíáé ìüëéò óôï 41%, ãåãïíüò ðïõ áöÞíåé "áíïé÷ôü" ôï åíäå÷üìåíï ôçò áõôïäõíáìßáò. Âïõëãáñßá: "Áíïé÷ôü" Üöçóå ôï åíäå÷üìåíï íá êëåßóåé ôá óýíïñá ìå ôçí Ôïõñêßá óå ðåñßðôùóç Ýêôáêôçò êáôÜóôáóçò ìå êýìá ðñïóöýãùí áðü ôç Óõñßá, ï õðïõñãüò ¢ìõíáò ôçò Âïõëãáñßáò, ¢íãêåë ÍáúíôÝíïö. "Ç Âïõëãáñßá äåí Ý÷åé áêüìç ôç äõíáôüôçôá íá õðïäå÷èåß ðñüóöõãåò áðü ôç Óõñßá, êáèþò Þäç âñßóêïíôáé óôç ÷þñá 1400 Óýñïé ðñüóöõãåò", äÞëùóå ï âïýëãáñïò õðïõñãüò, îåêáèáñßæïíôáò ðÜíôùò üôé ðñéí áðü ôçí åéóáãùãÞ ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ ìÝôñïõ èá ðñÝðåé íá ëçöèïýí óïâáñÜ õðüøç êáé ôá äåéíÜ ôùí ðñïóöýãùí. ÐáñÜëëçëá, ðñïáíÞããåéëå êáé íÝåò åíÝñãåéåò õðÝñ ôùí ðñïóöýãùí áðü ôçí êõâÝñíçóç, õðïóôçñßæïíôáò üôé åðéäéþêåôáé íá äçìéïõñãçèïýí ðåñéóóüôåñåò åãêáôáóôÜóåéò ãéá ôç óôÝãáóÞ ôïõ êáé üôé èá åðéèåùñçèïýí êôßñéá ãéá íá äéáðéóôùèåß áí ìðïñïýí íá ìåôáôñáðïýí óå ðñïóùñéíÜ êáôáëýìáôá. Éóðáíßá: Ç êõâÝñíçóç ôçò Éóðáíßáò öáßíåôáé üôé äåí êáôáöÝñíåé íá åðéôý÷åé ôïõò óôü÷ïõò ðïõ áñ÷éêÜ åß÷å èÝóåé ï ðñùèõðïõñãüò ôçò, ÅìéëéÜíï Ñá÷üé, ãéá ôï Ýëëåéììá ôïõ 2013, óýìöùíá ìå äçìïóßåõìá ôïõ åéäçóåïãñáöéêïý ðñáêôïñåßïõ Bloomberg. Ôá óôïé÷åßá ôïõ äåß÷íïõí üôé ôï Ýëëåéììá ôçò Éóðáíßáò óôï ðñþôï 7ìçíï ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò áíÞëèå óôï 4,38% ôïõ ÁÅÐ ôçò, ôçí þñá ðïõ ï óôü÷ïò ôçò êõâÝñíçóçò Þôáí íá öèÜóåé ôï 3,8% ôïõ ÁÅÐ ôï 2013, ìå ôï óõíïëéêü Ýëëåéììá íá áíÝñ÷åôáé óôï 6,5% ôïõ ÁÅÐ. Ôá áðïôåëÝóìáôá áõôÜ õðïäåéêíýïõí êáé ôïí åêôñï÷éáóìü ôïõ éóðáíéêïý ðñïãñÜììáôïò óôáèåñïðïßçóçò.


8

ÔÑÁÐÅÆÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Óå áíáêåöáëáéïðïßçóç ðñï÷ùñïýí ïé ÓõíåôáéñéóôéêÝò ¸÷ïõí ðñïèåóìßá ìÝ÷ñé ôÝëç Ïêôùâñßïõ ãéá íá óõãêåíôñþóïõí 250-300 åêáô.

Ì

Ý÷ñé ôÝëç Ïêôùâñßïõ Ý÷ïõí ëÜâåé ðñïèåóìßá ãéá íá áíáêåöáëáéïðïéçèïýí ïé óõíåôáéñéóôéêÝò ôñÜðåæåò, ìå ðïóÜ óõíïëéêÜ Ýùò 250300 åêáô. åõñþ. ¼óåò åðéôý÷ïõí èá Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá äéáóöáëßóïõí ôçí åðéâßùóÞ ôïõò óå Ýíá Üêñùò áíôáãùíéóôéêü ðåñéâÜëëïí. ¼óåò óõíåôáéñéóôéêÝò ôñÜðåæåò áðïôý÷ïõí, èá óðÜóïõí óå "good" êáé "bad bank" êáé åí óõíå÷åßá èá ðùëçèïýí óå óõóôçìéêÝò ôñÜðåæåò, áí êáé ç Attica Bank åíäéáöÝñåôáé ãéá 1-2 óõíåôáéñéóôéêÝò ìå óôü÷ï íá åíéó÷ýóåé äßêôõï êáôáóôçìÜôùí êáé assets. Èá ðñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé ç

ÔôÅ åêðïíåß åéäéêÞ Ýêèåóç ãéá ôéò óõíåôáéñéóôéêÝò ôñÜðåæåò óôçí ÅëëÜäá. Åßíáé ðéèáíü íá áõîçèïýí ðåñáéôÝñù ïé êåöáëáéáêÝò áðáéôÞóåéò êáé íá äñïìïëïãçèïýí ó÷Ýäéá åíïðïßçóçò ôïõ êëÜäïõ. Ï èåóìüò ôùí óõíåôáéñéóôéêþí ôñáðåæþí, ùóôüóï, áêüìç Ý÷åé ëüãï ýðáñîçò, êáèþò óôçñßæåé ôéò ôïðéêÝò ïéêïíïìßåò êáé êïéíùíßåò. ¼ìùò, ìåôÜ ôá ôåëåõôáßá êñïýóìáôá êáôÜññåõóçò óõíåôáéñéóôéêþí ôñáðåæþí êáé ôéò åîåëßîåéò óôçí Êýðñï, ç ÔôÅ èá êáôáóôÞóåé ðéï áõóôçñü ôï ðëáßóéï ëåéôïõñãßáò ôïõò. Ïé óõíåôáéñéóôéêÝò ôñÜðåæåò óôçí ÅëëÜäá äéáèÝôïõí 4,3 äéó. åõñþ åíåñãçôéêü, 3,55 äéó. åõñþ äÜ-

íåéá êáé 3,4 äéó. åõñþ êáôáèÝóåéò. Ôá óõíïëéêÜ êåöÜëáéá ðïõ äéáèÝôïõí áíÝñ÷ïíôáé óôá 550 åêáô. åõñþ. ÅíäÝ÷åôáé íá æçôçèåß ü÷é ìüíï áýîçóç ôïõ åëÜ÷éóôïõ êåöáëáßïõ, áëëÜ óõíïëéêÜ ôùí äåéêôþí êåöáëáéáêÞò åðÜñêåéáò. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ôï ýøïò ôïõ áðáéôïýìåíïõ åëÜ÷éóôïõ êåöáëáßïõ Ý÷åé áíáðñïóáñìïóèåß 3 öïñÝò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, óå åðßðåäá ðïõ äåí áíôáðïêñßíïíôáé óôá ïéêïíïìéêÜ êáé ðëçèõóìéáêÜ äåäïìÝíá ðïëëþí íïìþí ôçò ÷þñáò, äõó÷åñáßíïíôáò óôçí ðñÜîç ôüóï ôç äçìéïõñãßá üóï êáé ôç ìåôåîÝëéîç ôùí Ðéóôùôéêþí Óõíåôáéñéóìþí óå ÔñÜðåæåò. ¸ôóé ôá 1,76 åêáô. åõñþ ðïõ

ðñïâëÝðïíôáí áñ÷éêÜ, Ýãéíáí 2,64 åêáô. åõñþ. Óôç óõíÝ÷åéá ôï åëÜ÷éóôï êåöÜëáéï áõîÞèçêå óå 6 åêáô. åõñþ. Ï êëÜäïò ôùí óõíåôáéñéóôéêþí ôñáðåæþí èåóìéêÜ ðñÝðåé íá èùñáêéóôåß êáé ü÷é íá ðåñéèùñéïðïéçèåß. ×ñåéÜæåôáé äçëáäÞ Ýíá åýñõèìï êáé ëåéôïõñãéêü ðëáßóéï þóôå íá õðÜñ÷åé æùôéêüò ÷þñïò ëåéôïõñãßáò ãéá ôéò ôïðéêÝò ôñÜðåæåò ôçò ÷þñáò ðïõ äéáèÝôïõí 185 êáôáóôÞìáôá. Íá óçìåéùèåß üôé óõíåôáéñéóôéêÝò ôñÜðåæåò üðùò ÐáãêñÞôéá, ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, ÄùäåêáíÞóïõ, ×áíßùí, ÐåëïðïííÞóïõ êáé Üëëåò Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ óõíåéóöïñÜ óôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá.

Ðþëçóç warrants èá åðéäéþîïõí ôá hedge funds ÌÝ÷ñé ôïí ÍïÝìâñéï, áí åíéó÷õèïýí ïé ôéìÝò hedge funds ðïõ Ý÷ïõí åðåíóôá warrants ôùí ôñáðåÔæþíáäýóåé èá ðñïóðáèÞóïõí, ìÝ÷ñé ôïí ÍïÝìâñéï, íá áõîÞóïõí ôéò áîßåò ãéá íá ôá ðïõëÞóïõí, åíþ áí áðïôý÷ïõí èá ðåñéìÝíïõí ôçí åðüìåíç åîáìçíßá ðñï ôçò åîÜóêçóçò, ãéá íá ðñïóðáèÞóïõí åê íÝïõ íá ðùëÞóïõí ôá ðáñÜãùãá warrants óå ðéï ìáêñïðñüèåóìïõò åðåíäõôÝò Þ Üëëá hedge funds. Ôá hedge funds, ìå âÜóç üëåò ôéò åíäåßîåéò, èá ðåñéìÝíïõí ôçí åéóñïÞ íÝùí êåöáëáßùí óôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï ôïí ÍïÝìâñéï ìå áöïñìÞ ôçí õðïâÜèìéóç óå áíáäõüìåíç ïéêïíïìßá êáé áí ç ñïÞ åßíáé ôÝôïéá ðïõ äéáìïñöþíïíôáé óõíèÞêåò ãéá ñÜëé êáé áãïñáóôéêü åíäéáöÝñïí áðü ìáêñïðñüèåóìïõò åðåíäõôÝò ãéá íá áãïñÜóïõí ìåãÜëá ðáêÝôá warrants, èá ðïõëÞóïõí ìåôÜ âåâáéüôçôáò. Áí, üìùò, ôï óåíÜñéï äåí ìðïñÝóåé ãéá åîùãåíåßò ëüãïõò íá õëïðïéçèåß, ôüôå áðëÜ èá áíáìÝíïõí ôçí åðüìåíç åîáìçíßá ãéá íá äéáìïñöùèïýí êáëýôåñåò óõíèÞêåò áðï÷þñçóçò. Íá ëçöèåß õðüøç üôé áí åîáóêïýóáí ïé îÝíïé óÞìåñá ôá warrants êáé åéäéêÜ ôá ìåãÜëá hedge funds, èá Ýðñåðå íá åðåíäýóïõí Üìåóá 1,9 ìå 2 äéó. äïëÜñéá. Áîßæåé íá áíáöåñèåß üôé óôçí ðñþôç åîáìçíßá ðïõ ëÞãåé ôÝëç

Äåêåìâñßïõ áñ÷Ýò Éáíïõáñßïõ êáé ðïõ èá ìðïñïýí èåùñçôéêÜ íá åîáóêçèïýí ôá warrants, ç óõììåôï÷Þ áíáìÝíåôáé íá åßíáé ÷áìçëÞ. Óå Ýíá ôÝôïéï ðåñéâÜëëïí áêñáßáò êåñäïóêïðßáò, ï Ýëëçíáò êÜôï÷ïò ôùí warrants ðñÝðåé íá äéáãíþóåé Ýãêáéñá ôá ó÷Ýäéá ôùí ìåãÜëùí hedge funds ãéá íá ìðïñÝóåé íá ðïõëÞóåé ìå êÝñäïò ôá warrants. Ôá warrants åßíáé ðáñÜãùãá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôç äåõôåñïãåíÞ áãïñÜ Üðáî êáé åìðåñéÝ÷ïõí áñéèìü êïéíþí ìåôï÷þí. Ïé ìéêñïìÝôï÷ïé Þ ìéêñïåðåíäõôÝò warrants èá ðñÝðåé íá óõíåêôéìÞóïõí áí áîßæåé íá ðùëÞóïõí êáé ðüôå Þ íá áãïñÜóïõí êáé ðüôå, üðùò êáé áí áîßæåé íá åðåíäýóïõí óôç äéáäéêáóßá åîÜóêçóçò ðëçñþíôáò ìå âÜóç ôéò ôéìÝò ôùí áõîÞóåùí êåöáëáßïõ óå ÅèíéêÞ 4,39 åõñþ, Alpha 0,44 åõñþ êáé Ðåéñáéþò 1,71 åõñþ. Óôçí Alpha Bank ïé ðñïûðïèÝóåéò åßíáé áíôéêåéìåíéêÜ ðïëý êáëýôåñåò êáé åìöáíßæåé êáé ôéò ìåãáëýôåñåò ðéèáíüôçôåò åîÜóêçóçò ìÝñïõò ôùí warrants, áêüìç êáé óôçí ðñþôç åîáìçíßá, áí êáé åßíáé ðñüùñï íá åéðùèåß áêüìç ìå âåâáéüôçôá. Óå ãåíéêÝò ãñáììÝò ðñÝðåé íá áíáöåñèåß üôé ïé ìåôï÷éêÝò óõíèÝóåéò ôùí ôñáðåæþí ðñïïéùíßæï-

íôáé åîåëßîåéò. Ôï ðáñÜäåéãìá ôçò Ðåéñáéþò åßíáé êáôáôïðéóôéêü, êáèþò ðÝíôå ðáãêïóìßïõ öÞìçò hedge funds Ý÷ïõí åðåíäýóåé óôá warrants êáé áí ôá åîáóêïýóáí èá ìðïñïýóáí íá åëÝã÷ïõí ôï 25% ôçò ôñÜðåæáò. Óôá warrants ôçò Alpha Bank ç Citigroup åìöáíßæåôáé ùò êÜôï÷ïò ôïõ 5,5% ôçò ôñÜðåæáò, áí áóêïýóå ðëÞñùò ôá warrants. ÓõíïëéêÜ õðÜñ÷ïõí 79.201 êÜôï÷ïé warrants ôçò Alpha Bank, åê ôùí ïðïßùí ðÜíù áðü 150 ÷éë. warrants êáôÝ÷ïõí 426 ìÝôï÷ïé Þ 887,869 åêáô. warrants, ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 71,979% ôïõ óõíüëïõ ôùí warrants. Ïé îÝíïé èåóìéêïß áíÝñ÷ïíôáé óå ðåñßðïõ 1.000 óôï ìåôï÷ïëüãéï ôçò Alpha Bank, åíþ êáôÝ÷ïõí ôï 43% ôçò éäéùôéêÞò óõììåôï÷Þò ôçò ôñÜðåæáò. Óôçí Ðåéñáéþò ôï 15,3% ôçò ôñÜðåæáò ôï êáôÝ÷ïõí îÝíïé èåóìéêïß åðåíäõôÝò, ìå ôï 81% íá ôï åëÝã÷åé ôï Ô×Ó. ÓõíïëéêÜ ðÝíôå áìåñéêáíéêÜ hedge funds, ôï Baupost Gorup, ôï York Capital Management, ôï Wellington Capital Management, ôï Stratford Capital êáé ôï Paulson hedge funds, êáôÝ÷ïõí äéêáéþìáôá øÞöïõ êáé warrants óôçí ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò. ¹äç ôï Baupost áíáêïßíùóå ü-

ôé áí áóêïýóå ðëÞñùò ôá warrants èá ìðïñïýóå íá åëÝã÷åé ôï 6,06% ôçò ôñÜðåæáò. Ôï York Capital Management ìå 18,1 äéó. äïë õðü äéá÷åßñéóç êåöÜëáéá, áí áóêïýóå ðëÞñùò ôá warrants ôçò Ðåéñáéþò ðïõ êáôÝ÷åé, èá Þëåã÷å ôï 5,4% ôçò Ðåéñáéþò. Ôï Wellington Capital Management ìå 38,4 äéó. äïëÜñéá õðü äéá÷åßñéóç êåöÜëáéá, áí áóêïýóå ðëÞñùò ôá warrants ðïõ êáôÝ÷åé èá Þëåã÷å ðåñßðïõ 5% ôçò Ðåéñáéþò. Ôï Stratford Capital ìå 5 äéó. äïëÜñéá õðü äéá÷åßñéóç, áí áóêïýóå ðëÞñùò ôá warrants èá Þëåã÷å ôï 4% ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò. Åðßóçò ôï Paulson hedge funds ðïõ äéá÷åéñßæåôáé 24 äéó. äïëÜñéá êáé ðñùôáãùíßóôçóå óôçí ìåãÜëç êåñäïóêïðßá ôùí CDS, èá êáôåß÷å åðßóçò ôï 4,5% ôçò Ðåéñáéþò áí áóêïýóå ðëÞñùò ôá warrants ðïõ êáôÝ÷åé. ÊáôÜ âÜóç, ôá áìåñéêáíéêÜ hedge funds êáé èåóìéêïß åëÝã÷ïõí óå ðïëý ìåãÜëï âáèìü ôá warrants ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí. Ôá áìåñéêáíéêÜ funds åßíáé óôñáôçãéêÜ, åðåíäõôéêÜ êáé äïìéêÜ ðéï åîïéêåéùìÝíá ìå ôá ðáñÜãùãá äçëáäÞ ôá warrants. ¢ñá Üäñáîáí ôçí åõêáéñßá êáé áãüñáóáí ó÷åôéêÜ öèçíÜ… ÅëëÜäá.

ôïõ ÐÅÔÑÏÕ ËÅÙÔÓÁÊÏÕ p_leotsakos@motorpress.gr

Ôï åëëçíéêü ôñáðåæéêü óýóôçìá åßíáé ôï ðëÝïí õðåñóõãêåíôñùôéêü ôçò Åõñþðçò: 4 ôñÜðåæåò åëÝã÷ïõí ôï 91% ôçò áãïñÜò Ç ÔôÅ, ùò ðñùôåñãÜôçò ôçò éóôïñéêÞò áëëáãÞò ôïõ åëëçíéêïý ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò, óõíÝâáëëå þóôå óå åëÜ÷éóôï äéÜóôçìá êáé õðü Üêñùò äõóìåíåßò ïéêïíïìéêÝò óõíèÞêåò íá áíáäéáìïñöþóåé ôï åëëçíéêü banking ôüóï ñéæéêÜ, ðïõ êáôÝóôç ôï ðéï õðåñóõãêåíôñùôéêü ôñáðåæéêü óýóôçìá ôçò Åõñþðçò. Ï óôü÷ïò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, ôçò ôñüéêáò êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò, ðïõ Ýëáâáí ôçí áðüöáóç áõôÞ, êáèïñßóôçêå õðü Ýíá ëïãéêü ðñßóìá: Ýðñåðå íá äçìéïõñãçèïýí ôñáðåæéêÜ ó÷Þìáôá ðïõ íá ìðïñïýí íá èåùñçèïýí âéþóéìá. Ç ÔôÅ ìÝóù áõôÞò ôçò õðåñóõãêÝíôñùóçò êáôÜöåñå íá äéáóöáëßóåé ôéò êáôáèÝóåéò ôùí ðïëéôþí êáé ôùí åðé÷åéñÞóåùí êáé ôçí åñãáóßá ÷éëéÜäùí ôñáðåæïûðáëëÞëùí. Ç ôñüéêá áðáéôïýóå "èåñáðåßá"-óïê êáé ç ÔôÅ åðÝëåîå ôçí ðëÝïí åíäåäåéãìÝíç. Ç ÔôÅ Ýðñáîå ôá äÝïíôá êáé ôá Ýðñáîå óùóôÜ. ¼ìùò, ìåôÜ ôïí ó÷çìáôéóìü ôïõ íÝïõ åëëçíéêïý banking åßíáé ðñïöáíÝò üôé ðñÝðåé íá áîéïëïãÞóïõìå ü÷é ìüíï ôï ðïõ åßìáóôå, áëëÜ êõñßùò ðïõ ìðïñïýìå íá ðÜìå. Ôï åëëçíéêü ôñáðåæéêü óýóôçìá Ý÷åé ìéá áîéïðñüóåêôç éäéáéôåñüôçôá, åßíáé ôï ðëÝïí óõãêåíôñùôéêü ôçò Åõñþðçò. Ìüíï ïé 4 ìåãáëýôåñåò óõóôçìéêÝò ôñÜðåæåò åëÝã÷ïõí ôï 91% ôçò áãïñÜò äáíåßùí. Óôçí Ðïñôïãáëßá ïé 4 ìåãáëýôåñåò ôñÜðåæåò åëÝã÷ïõí ôï 60% ôùí äáíåßùí, óôçí Ôïõñêßá ôï 53%, óôçí Éôáëßá ôï 51%, óôç Ãåñìáíßá ôï 42%, óôçí Éóðáíßá ôï 41% êáé ôçí Ðïëùíßá åðßóçò ôï 41%. Åßíáé ðñïöáíÝò üôé áõôÞ ç õðåñóõãêÝíôñùóç äåí èá åßíáé èåôéêÞ åîÝëéîç óå âÜèïò ÷ñüíïõ. Ìå ôá ìÝ÷ñé óôéãìÞò äåäïìÝíá ç óõãêÝíôñùóç åßíáé åðéâåâëçìÝíç, êïéôÜæïíôáò üìùò ðñïò ôï ìÝëëïí ç õðåñóõãêÝíôñùóç äåí èá åßíáé åíäåäåéãìÝíç. Äåí èá ðñÝðåé, ëïéðüí, íá åêðëáãåß êÜðïéïò, áí äåé êÜðïéá óôéãìÞ óôï ìÝëëïí êéíÞóåéò äéáóðÜóåùí ìå óôü÷ï íá äçìéïõñãçèïýí ôñÜðåæåò ìå åîåéäéêåõìÝíåò äñáóôçñéüôçôåò. Áðü ôï 2015 êáé åí óõíå÷åßá ç ÅÊÔ äåí èá ÷ïñçãåß åýêïëá ôñáðåæéêÝò Üäåéåò êáé ùò åê ôïýôïõ, ïñèþò ç Ðåéñáéþò êñáôÜåé áõôüíïìç ôç Geniki êáé Þôáí ðïëý èåôéêÞ åîÝëéîç ðïõ ç Attica Bank êáôÜöåñå íá áíáêåöáëáéïðïéçèåß.


ÐÜåé ðßóù ôï ëéìÜíé êñïõáæéÝñáò óôï ÖÜëçñï Ôï ðåñéïñéóìÝíï åíäéáöÝñïí áðü ôïõò ìåãÜëïõò ôçò êñïõáæéÝñáò öáßíåôáé íá áðïôåëåß ôïí âáóéêü ëüãï ãéá ôïí ïðïßï ôï ïéêïíïìéêü åðéôåëåßï ôçò êõâÝñíçóçò êáé ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, "ðáãþíïõí" ôá ó÷Ýäéá ãéá ôç äçìéïõñãßá ëéìáíéïý êñïõáæéÝñáò óôï ÖÜëçñï. Åðåíäõôéêü ó÷Ýäéï, ôï ïðïßï áò óçìåéùèåß üôé åß÷å ðñïêáëÝóåé ôç óöïäñÞ áíôßäñáóç ôïõ ðñïÝäñïõ êáé äéåõèýíïíôïò óõìâïýëïõ ôïõ ÏËÐ, Ã. Áíùìåñßôç, áëëÜ êáé ôùí äçìÜñ÷ùí êáé äçìïôéêþí óõìâïõëßùí ôùí üìïñùí äÞìùí. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, ôçí ðåñáóìÝíç ÄåõôÝñá ðñáãìáôïðïéÞèçêå óýóêåøç óôï Ìáîßìïõ õðü ôïí ðñùèõðïõñãü ìå óõììåôï÷Þ ôïõ õöõðïõñãïý ÁíÜðôõîçò Íüôç ÌçôáñÜêç êáé ôùí õðïõñãþí Íáõôéëßáò Ìéëô. Âáñâéôóéþôç êáé Ôïõñéóìïý, ¼ëãáò ÊåöáëïãéÜííç. Õðåíèõìßæåôáé üôé ëßãïõò ìÞíåò ðñéí, óôá ôÝëç ôçò ¢íïéîçò, åãêñßèçêå áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ ç åðÝêôáóçò ôïõ íüôéïõ ëéìÝíá êñïõáæéÝñáò ìå óõã÷ñçìáôïäüôçóç áðü êïéíïôéêïýò, åèíéêïýò êáé ðüñïõò ôïõ ÏËÐ. Ç åðÝêôáóç ôïõ ëéìÝíá êñïõáæéÝñáò ãéá ðëïßá íÝáò ãåíéÜò (Üíù ôùí 300 ì.) áðïôåëåß Ýñãï- "êëåéäß" ãéá ôç ìåôáôñïðÞ ôïõ ÐåéñáéÜ óå êüìâï (hub) êñïõáæéÝñáò ôçò Ìåóïãåßïõ êáé åêôéìÜôáé üôé èá áðïôåëÝóåé "ðéëüôï" èåóìéêÜ ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ëéìÝíùí ìå êñáôéêÞ åíßó÷õóç êáé êïéíïôéêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç. Åéäéêüôåñá, ç ÅðéôñïðÞ Ý÷åé åãêñßíåé êñáôéêÞ åíßó÷õóç ýøïõò 113,9 åêáô. åõñþ, åê ôùí ïðïßùí ôá 96,9 åêáô. åõñþ áðïôåëïýí ÷ñçìáôïäüôçóç áðü ôá äéáñèñùôéêÜ Ôáìåßá ôçò Å.Å.

ÍÝï êáôÜóôçìá H&M óôçí ÎÜíèç Óôéò 30 Áõãïýóôïõ, ç H&M, Hennes & Mauritz, Üíïéîå ôï 27ï êáôÜóôçìá ôçò óôçí ÅëëÜäá. Ôï íÝï êáôÜóôçìá âñßóêåôáé óôçí ÎÜíèç, óôï 4ï ÷ëì. ÎÜíèçò Ðüñôï ËÜãïò óôï Flamingo Park. Ôï êáôÜóôçìá ôùí 1.300ô.ì. ðñïóöÝñåé ãõíáéêåßá, áíôñéêÞ êáé ðáéäéêÞ ìüäá - óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí óõëëïãþí LOGG, & Denim, Underwear êáé Accessories. Ç Ç&Ì ÅëëÜäïò åßíáé õðïêáôÜóôçìá ôçò Ç&Ì Group êáé îåêßíçóå ôç ëåéôïõñãßá ôçò ôï ÌÜñôéï ôïõ 2007.

9

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ÅíäéáöÝñïí Socar ãéá åðÝêôáóç ÄÅÓÖÁ Óôçí Áí. Åõñþðç - Ç ðñþôç óõìöùíßá ìå Ãåùñãßá ìÝóá óôïí ÓåðôÝìâñéï

Ô

ï åíäéáöÝñïí ôçò Socar ãéá ôçí åðÝêôáóç ôïõ ÄÅÓÖÁ óôéò ÷þñåò ôçò ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò, ìÝóù ôçò ðáñï÷Þò ôå÷íïãíùóßáò ãéá ôç äéá÷åßñéóç óõóôçìÜôùí öõóéêïý áåñßïõ êáé ôçí áíÜðôõîç ìç ñõèìéæüìåíùí õðçñåóéþí, åðéâåâáéþèçêå óôéò óõíáíôÞóåéò ðïõ åß÷áí óôçí ÁèÞíá õøçëüâáèìá óôåëÝ÷ç ôçò áæÝñéêçò åôáéñåßáò ìå ôç äéïßêçóç ôçò åëëçíéêÞò åôáéñåßáò. ¼ðùò Ýãéíå ãíùóôü üôé ç áíáìåíüìåíç ðñþôç óõìöùíßá äéåèíïýò óõíåñãáóßáò ôïõ ÄÅÓÖÁ, ç ïðïßá áöïñÜ óôçí ðáñï÷Þ ôå÷íïãíùóßáò óôï Äéá÷åéñéóôÞ ôçò Ãåùñãßáò, áíáìÝíåôáé íá õðïãñáöåß åíôüò ôïõ Óåðôåìâñßïõ. Åéäéêüôåñá ç äéïéêçôéêÞ ïìÜäá ôïõ ÄÅÓÖÁ, ìå åðéêåöáëÞò ôïí ðñüåäñï ôïõ Äñ. ÐÜíï ÌáõñïêÝöáëï êáé ôïí äéåõèýíïíôá óýìâïõëï Äñ. Ãéþñãï ÐáðáñóÝíï åíçìÝñùóå ôïõò ÁæÝñïõò áîéùìáôïý÷ïõò ãéá ôçí ðïñåßá ôùí ïéêïíïìéêþí ìåãåèþí ôïõ ÄÅÓÖÁ, ôçí áíÜ-

äåéîÞ ôïõ óôçí 7ç ðëÝïí êåñäïöüñá åëëçíéêÞ åðé÷åßñçóç ãéá ôï 2012, ôçí ðñüïäï ôïõ åðåíäõôéêïý ðñïãñÜììáôïò ýøïõò 1,6 äéó. åõñþ, ôç ëåéôïõñãßá ôçò åã÷þñéáò áãïñÜò öõóéêïý áåñßïõ, ôéò ðáñåìâÜóåéò ãéá ôç äéåýñõíóç ôùí åóüäùí áðü ìç ñõèìéæüìåíåò õðçñåóßåò, êáèþò êáé ôçí ðñïåôïéìáóßá ôçò åôáéñåßáò ãéá ôç óõíåñãáóßá ìå Äéá÷åéñéóôÝò Üëëùí ÷ùñþí ôçò ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò.Ïé åíçìåñùôéêÝò óõíáíôÞóåéò åîåëß÷èçêáí, ôüóï óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôïõ ÄÅÓÖÁ óôï ×áëÜíäñé üóï êáé óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò åôáéñåßáò óôï ÐÜôçìá êáé óôç íÞóï Ñåâõèïýóá, üðïõ ðáñïõóéÜóôçêå ìåôáîý Üëëùí êáé ç äñïìïëïãçìÝíç åðÝíäõóç ãéá ôç äçìéïõñãßá ôñßôçò äåîáìåíÞò áðïèÞêåõóçò öõóéêïý áåñßïõ óôç íÞóï.Åê ìÝñïõò ôçò Socar, ïé ê.ê. ÁíÜñ ÌáìÜíôïö, äéåõèõíôÞò ôçò Socar Georgia Gas, ÍïõñëÜí ÌïõóôáöÜãéåö, áíáðëçñùôÞò äéåõèõíôÞò ôïõ ÔìÞìáôïò ÍïìéêÞò ÕðïóôÞñéîçò ãéá ôéò Äéåèíåßò Äñáóôçñéüôçôåò ôçò Socar êáé

Ôéìïýñ ×ïõóåúíïö, áíáðëçñùôÞò áíôéðñüåäñïò ôçò Socar óôïí ôïìÝá ôùí Ïéêïíïìéêþí Õðçñåóéþí óõíïäåýïíôáí áðü ôïí ÇÅ Ñá÷ìÜí ÌïõóôáöÜãéåö, ÐñÝóâç ôïõ ÁæåñìðáúôæÜí óôçí ÅëëÜäá, åðáíáâåâáßùóáí ôï åíäéáöÝñïí ôçò Socar ãéá ôçí åðÝêôáóç ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ ÄÅÓÖÁ óå ÷þñåò ôçò áíáôïëéêÞò Åõñþðçò, åðéóçìáßíïíôáò üôé, üðùò áíáäåß÷èçêå êáé óôçí ðñüóöáôç çìåñßäá ôïõ INOGATE ìå ôç óõììåôï÷Þ Äéá÷åéñéóôþí áðü ôçí Å.Å. êáé ôéò áíáôïëéêÝò ÷þñåò, ç åëëçíéêÞ åôáéñåßá áðïôåëåß ðñüôõðï ãéá ôïõò äéá÷åéñéóôÝò ôùí Üëëùí êñáôþí.ÅðéðëÝïí, óôç äéÜñêåéá ôùí óõíáíôÞóåùí óõæçôÞèçêáí êáé èÝìáôá ðïõ Üðôïíôáé ôçò ðñïåôïéìáóßáò ãéá ôçí Ýëåõóç ôïõ Ôop Ìanagement ôçò Socar óôçí ÁèÞíá, óå ìßá åðßóêåøç ðïõ ðñïãñáììáôßæåôáé ãéá ôï áìÝóùò ðñïóå÷Ýò ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, ìå áöïñìÞ ôéò ðñüóöáôåò óõìöùíßåò ãéá ôçí ìåôáâßâáóç ôïõ 66% ôùí ìåôï÷þí ôïõ ÄÅÓÖÁ óôçí Socar.

Ê. Ëïõñüðïõëïò: Íüìéìï ôï ìïíïðþëéï «Êåñäßóáìå üëåò ôéò íïìéêÝò ìÜ÷åò, åßíáé áóöáëÝò», ôüíéóå ï CEO ôïõ ÏÐÁÐ åñäßóáìå üëåò ôéò íïìéêÝò ìÜ«Ê ÷åò, åßíáé áóöáëÝò ôï ìïíïðþëéï. Åßíáé íüìéìï. Åðßêåéôáé ôåëéêÞ áðüöáóç áðü ôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò êáé ðåñéìÝíïõìå ôçí áðüöáóç ôïí åðüìåíï ìÞíá». Áõôü áíÝöåñå ìåôáîý ôùí Üëëùí ï ðñüåäñïò êáé äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôïõ ÏÐÁÐ, Êùíóôáíôßíïò Ëïõñüðïõëïò, óå óõíÝíôåõîÞ ðïõ ðáñá÷þñçóå óôï CNBS óôï ðëáßóéï ôçò óõììåôï÷Þò ôçò åôáéñåßáò óôï 8ï ÅôÞóéï Roadshow óôï Ëïíäßíï. Åñùôçèåßò ó÷åôéêÜ, ï Ê. Ëïõñüðïõëïò ôüíéóå üôé ôá èÝìáôá ðïõ Ý÷ïõí ðñïêýøåé åßíáé

ðåñéóóüôåñï "èüñõâïò" ðáñÜ æçôÞìáôá ïõóßáò. ×áñáêôÞñéóå "åîáéñåôéêÞò óçìáóßáò" ôçí éäéùôéêïðïßçóç ôïõ ÏÐÁÐ, êáèþò üðùò åðåóÞìáíå äåí Þôáí êáèüëïõ åýêïëç õðüèåóç áëëÜ ïýôå êáé áõôïíüçôï üôé èá ðåôý÷åé. Ï ßäéïò áíáöÝñèçêå êáé óôá ìÝôñá ðïõ õéïèÝôçóå ç êõâÝñíçóç, ìå ôç èÝóðéóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáéãíßùí ðïõ äéáóöáëßæåé ôïõò üñïõò åöáñìïãÞò ôïõ. Åðéóçìáßíïíôáò "ðëçñþóáìå ðåñéóóüôåñá áðü 1 äéó. åõñþ ãéá áõôü ôï ìïíïðþëéï Ýùò ôï 2030 åíþ äåí åßìáóôå ôï ìïíáäéêü óôçí Åõñþðç. Ðëçñþíïõìå óôï êñÜôïò 30% åðß

ôùí ìéêôþí åóüäùí, ðñüêåéôáé ãéá ôçí õøçëüôåñç öïñïëüãçóç óôçí Åõñþðç, ç ïðïßá åßíáé åðßóçò ìÝñïò ôïõ íÝïõ êáèåóôþôïò ãéá ôï ìïíïðþëéï". Óçìåéþíïíôáò üôé, ôüóï ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç üóï êáé ïé ñõèìéóôéêÝò áñ÷Ýò Ý÷ïõí ðñï÷ùñÞóåé óå ìéá óåéñÜ áðü ìÝôñá ðïõ äéáóöáëßæïõí áðüëõôá ôç íïìéìüôçôá ôïõ ìïíïðùëßïõ êáé ôçò óùóôÞò ëåéôïõñãßáò ôùí ôõ÷åñþí ðáé÷íéäéþí óôçí ÅëëÜäá.Ðñüóèåóå åðßóçò ðùò åðß ôïõ èÝìáôïò áíáìÝíôáé ôåëéêÞ áðüöáóç áðü ôçí ÏëïìÝëåéá ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò ôïí åðüìåíï ìÞíá.

¸ñãá 40 åêáô. åõñþ áðü ÄÅÄÄÇÅ óôçí ÊñÞôç ðßóêåøç óôçí ÊñÞôç ðñáãìáÅï ðñüåäñïò ôïðïßçóå ðñéí áðü ëßãåò çìÝñåò êáé äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôïõ ÄÅÄÄÇÅ, Ãåþñãéïò Êüëëéáò, ìå áöïñìÞ ôï ÄéåèíÝò Óõìðüóéï ÉREP 2013 (International Institute for the Research and Education in Power System Dynamics), ôï ïðïßï ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå ôç óõíåñãáóßá ôïõ Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðï-

ëõôå÷íåßïõ êáé ìå ôç ÷ïñçãßá ôùí ÄÅÇ, ÄÅÄÄÇÅ, ÁÄÌÇÅ. Ï ðñüåäñïò ôïõ ÄÅÄÄÇÅ åíçìÝñùóå ãéá ôçí ðñïþèçóç Ýñãùí áíáâÜèìéóçò ôïõ äéêôýïõ ðïõ õëïðïéïýíôáé óôçí ÊñÞôç, ï ðñïûðïëïãéóìüò ôùí ïðïßùí îåðåñíÜ ôá 40 åêáô. åõñþ, åíþ Ýêáíå éäéáßôåñç áíáöïñÜ óôçí áíáãêáéüôçôá äçìéïõñãßáò íÝïõ Õðïóôáèìïý

óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áêñùôçñßïõ ×áíßùí, ôïíßæïíôáò üôé ìüíï ìå áõôü ôïí ôñüðï èá äéáóöáëéóôåß ç áîéüðéóôç çëåêôñïäüôçóç ôçò åí ëüãù ðåñéï÷Þò.Óçìåéþíåôáé üôé óôçí ÊñÞôç ëåéôïõñãïýí 17 ÌïíÜäåò ôçò Äéåýèõíóçò ÐåñéöÝñåéáò Íçóéþí ôïõ ÄÅÄÄÇÅ êáé ìéá Õðçñåóßá ôçò Äéåýèõíóçò Äéá÷åßñéóçò Íçóéþí.

ÍÝïò ïéêïíïìéêüò äéåõèõíôÞò óôç Frigoglass Ï Íßêïò ÌáìïõëÞò áíáëáìâÜíåé ôçí èÝóç ôïõ Ïéêïíïìéêïý ÄéåõèõíôÞ (Chief Financial Officer) óôç Frigoglass ìå éó÷ý áðü ôéò 15 Ïêôùâñßïõ. Ï ê. ÌáìïõëÞò èá äéáäå÷èåß ôïí Ðáíáãéþôç Ôáìðïýñëï, ï ïðïßïò èá áíáëÜâåé ôç èÝóç ôïõ ÄéåõèõíôÞ ÅôáéñéêÞò ÁíÜðôõîçò (Director of Corporate Development).Ï ê. ÌáìïõëÞò Ý÷åé ðåñéóóüôåñá áðü 25 ÷ñüíéá åìðåéñßáò óå áíþôåñåò ïéêïíïìéêÝò èÝóåéò óå äéÜöïñïõò åðé÷åéñçìáôéêïýò ôïìåßò. Ðñéí ôçí ÝíôáîÞ ôïõ óôçí Frigoglass, ï ê. ÌáìïõëÞò äéåôÝëåóå Financial Controller ôïõ ïìßëïõ Coca-Cola Hellenic. Ðáëáéüôåñá, äéåôÝëåóå Ðåñéöåñåéáêüò ÄéåõèõíôÞò Ïéêïíïìéêþí (Regional Finance Director) ôïõ Ïìßëïõ Coca-Cola Hellenic êáé Ïéêïíïìéêüò ÄéåõèõíôÞò (Chief Financial Officer) ôïõ Ïìßëïõ Lafarge ÁÃÅÔ.

ÍÝá äéÜêñéóç ãéá ôçí Costa Navarino Ãéá ôñßôç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ ôï îåíïäï÷åßï The Romanos a Luxury Collection Resort ðïõ âñßóêåôáé óôçí Costa Navarino, åðéâñáâåýåôáé óôçí êáôçãïñßá 'Best Overseas Holiday Hotels: Europe, Turkey and Russia' ôïõ åôÞóéïõ êáèéåñùìÝíïõ èåóìïý Conde Nast Traveller Readers' Travel Awards ôçò áããëéêÞò Ýêäïóçò. Ïé áíáãíþóôåò ôïõ Conde Nast Traveller áíÝäåéîáí ìÝóá áðü ôï èåóìü ðïõ äéåîÞ÷èç ãéá 16ç ÷ñïíéÜ êáé èåùñåßôáé áðü ôïõò óçìáíôéêüôåñïõò óôïí ôïõñéóìü, ôéò êïñõöáßåò ôáîéäéùôéêÝò ðñïôéìÞóåéò áíÜ ôïí êüóìï. Ôï îåíïäï÷åßï The Romanos Resort, ðïõ âñßóêåôáé óôo Navarino Dunes, ôçí ðñþôç ðåñéï÷Þ ôçò Costa Navarino, êáôÝêôçóå ôçí 7ç èÝóç êáé áðïôåëåß ôç ìïíáäéêÞ åëëçíéêÞ ðáñïõóßá óôï Ôop 10. H ÅëëÜäá åß÷å îå÷ùñéóôÞ èÝóç óôá âñáâåßá, êáèþò ôá åëëçíéêÜ íçóéÜ êáôÝêôçóáí ãéá ìßá áêüìç öïñÜ êïñõöáßá èÝóç óôéò ðñïôéìÞóåéò ôùí ôáîéäéùôþí (2ç èÝóç óôçí êáôçãïñßá "Best Islands" êáé 5ç èÝóç óôï "The World's Top 100 list of experiences") êáé ç ÷þñá ìáò áíáäåß÷èçêå 5ç áíÜìåóá óôéò êáëýôåñåò. Ç äéÜêñéóç ôïõ îåíïäï÷åßïõ The Romanos Resort åíéó÷ýåé ðåñáéôÝñù ôç èÝóç ôçò Costa Navarino êáé ôçò Ìåóóçíßáò áíÜìåóá óôïõò êïñõöáßïõò ðïéïôéêïýò ôáîéäéùôéêïýò ðñïïñéóìïýò ðáãêïóìßùò.


10 Óôéò 50 ìåãáëýôåñåò åìðïñéêÝò åôáéñåßåò ôçò ÅëëÜäïò ç ÁôôéêÜ ÐïëõêáôáóôÞìáôá Óôéò 50 ìåãáëýôåñåò åìðïñéêÝò åôáéñåßåò âÜóåé ðùëÞóåùí, (åîáéñïõìÝíùí ôùí supermarkets êáé ôùí åôáéñéþí êáõóßìùí), èá óõìðåñéëáìâÜíåôáé ðëÝïí ç åíéáßá ÁôôéêÜ ÐïëõêáôáóôÞìáôá Á.Å. ìåôÜ ôç óõã÷þíåõóç ôùí 3 åðéìÝñïõò åôáéñåéþí ðïõ ëåéôïõñãïýí ðïëõêáôáóôÞìáôá attica óôçí ÅëëÜäá. Ïé åôÞóéåò ðùëÞóåéò ôçò áíáìÝíåôáé íá êõìáßíïíôáé óôá 120 åêáô. åõñþ êáé áðïôåëåß ìßá åê ôùí åëá÷ßóôùí êïñõöáßùí åìðïñéêþí åôáéñåéþí áìéãþò åëëçíéêþí óõìöåñüíôùí. Óçìåéþíåôáé üôé ç èåóìïèåôçìÝíç ëåéôïõñãßá ôùí ðïëõêáôáóôçìÜôùí ãéá 7 ÊõñéáêÝò ôïí ÷ñüíï áëëÜ êáé ôá ìåëëïíôéêÜ åðåíäõôéêÜ ðëÜíá ôçò åôáéñåßáò áíåâÜæïõí ôïí ðÞ÷ç ôùí ðñïóäïêþìåíùí ðùëÞóåùí ðÝñáí ôùí óçìåñéíþí ôçò åðéðÝäùí. Ïé åôÞóéåò ðùëÞóåéò ôùí 120 åêáô. åõñþ êáé ç áðáó÷üëçóç 2.000 áôüìùí åíôüò ôùí ðïëõêáôáóôçìÜôùí åðéôåý÷èçêáí 8 ìüëéò ÷ñüíéá áðü ôçí ßäñõóç ôçò åôáéñßáò. Ìå åðåíäõìÝíá ßäéá êåöÜëáéá ôùí ìåôü÷ùí ôçò êáé ñåõóôüôçôá ðïõ áããßæåé ôá 40 åêáô. åõñþ ç åôáéñßá åßíáé ðïëý êïíôÜ óôçí õëïðïßçóç ôïõ åðüìåíïõ óôü÷ïõ ôçò, ðïõ åßíáé ç áíÜðôõîç ðïëõêáôáóôÞìáôïò óôï êÝíôñï ôçò Èåóóáëïíßêçò åíþ ðáñÜëëçëá åîåôÜæåé êáé Üëëåò äõíáôüôçôåò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò ÁèÞíáò ìå Ýìöáóç óôá ìåãÜëá åìðïñéêÜ êÝíôñá. Ôï ðñþôï êáôÜóôçìá îåêßíçóå ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ ôï 2005 óôïí ÷þñï ôïõ CityLink (Ðáíåðéóôçìßïõ) óå ÷þñï 25.000 ôì, åíþ óôç óõíÝ÷åéá áíáðôý÷èçêå ôï 2008 óôï åìðïñéêü êÝíôñï Golden Hall óôï Ìáñïýóé óå ÷þñï 12.500 ô.ì. êáé óôç Èåóóáëïíßêç ôï 2012 óôï Mediterranean Cosmos óå ÷þñï 5.000 ô.ì. Ôéò ðñïóå÷åßò çìÝñåò åãêáéíéÜæåôáé Ýíáò íÝïò ÷þñïò 700 ô.ì. óôï åìðïñéêü êÝíôñï Mall åíþ ðáñÜëëçëá äéåõñýíåôáé ç äñáóôçñéüôçôÜ ôçò ìÝóù ôçò Carelab by attica óôïí ÷þñï ôùí ðáñáöáñìåõôéêþí ðñïúüíôùí êáé êáëëõíôéêþí. Ç Folli Follie áíáäåéêíýåôáé óå óôñáôçãéêü ìÝôï÷ï ôçò åôáéñßáò êáé óå óõíäõáóìü ìå ôçí éó÷õñÞ ìåôï÷éêÞ ðáñïõóßá ôçò ïìÜäáò ôùí ÅëëÞíùí åðé÷åéñçìáôéþí ðïõ ßäñõóáí ôçí åôáéñßá, ðñïåîÜñ÷ïíôïò ôïõ Êùíóôáíôßíïõ Ëáìðñüðïõëïõ êáé ç ïðïßá óõìðëçñþíåôáé êáôÜ âÜóç áðü ôïõò Ýìðåéñïõò ðáßêôåò ôçò ÅëëçíéêÞò áãïñÜò Êùíóôáíôßíï ÔóïõâåëåêÜêç êáé ÁëÝîç Óãïõìðüðïõëï.

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

Ïêôþâñéï ç áðüöáóç ãéá Aegean - Olympic Air Ç Aegean äåí Ý÷åé ëÜâåé ðëçñïöüñçóç ãéá ôçí Ýêâáóç ôçò õðüèåóçò

Å

í áíáìïíÞ ôçò áðüöáóçò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ç ïðïßá ÷ñïíéêÜ ôïðïèåôåßôáé óôéò áñ÷Ýò Ïêôùâñßïõ, âñßóêïíôáé Aegean êáé Olympic Air. Óå ÷èåóéíÞ ôçò áíáêïßíùóç, ç åéóçãìÝíç óôï ×.Á. áåñïðïñéêÞ åôáéñåßá áíáöÝñåé üôé äåí Ý÷åé ëÜâåé êáìßá åéäïðïßçóç Þ ðëçñïöüñçóç ãéá ôçí ôåëéêÞ Ýêâáóç, èåôéêÞ Þ áñíçôéêÞ, ôçò äéáäéêáóßáò åîÝôáóçò ôçò óêïðïýìåíçò åîáãïñÜò ôçò Olympic Air áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ. Óýìöùíá ìå ôçí åôáéñåßá, êÜôé ôÝôïéï äåí èá Þôáí äõíáôü êáé áðü ôçí åîÝëéîç ôùí äéáäéêáóéþí ôçò ÅðéôñïðÞò, ïé ïðïßåò äåí ðñïâëÝðïõí ôåëéêÞ êáôÜëçîç Þ áðüöáóç ðñéí áðü ôéò áñ÷Ýò Ïêôùâñßïõ, ìå êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá ôçí 16ç/10/2013. Óçìåéþíåôáé üôé ðñéí áðü ëßãåò çìÝñåò ìå áöïñìÞ ôçí áíáêïßíùóç ôùí åîáìçíéáßùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò åéóçãìÝíçò, ï äéåõèýíùí óýìâïõëüò ôçò, ÄçìÞôñçò ÃåñïãéÜííçò, åß÷å áíáöÝñåé ìåôáîý ôùí Üëëùí üôé "ç ôñÝ÷ïõóá äõíáìéêÞ óôéò áãïñÝò åîùôåñéêïý óå óõíäõáóìü ìå ôéò ïéêïíïìßåò êëßìáêáò óôéò ïðïßåò ðñïóâëÝðïõìå áðü ôçí óêïðïýìåíç åîáãïñÜ ôçò Olympic Air, ç ïðïßá ôåëåß õðü Ýãêñéóç ôçò ÅÅ, áðïôåëïýí ôéò áíáãêáßåò âÜóåéò ãéá áíÜ-

ðôõîç ôï 2014, ãéá íá åðåêôåßíïõìå ôï äßêôõï åîùôåñéêïý ôüóï áðü ôçí ÁèÞíá, üóï êáé ôçí ðåñéöÝñåéá, åíþ ðáñÜëëçëá èá ìðïñïýìå íá ðñïóöÝñïõìå ðëçñÝóôåñç êÜëõøç êáé óõíäåóéìüôçôá ìå ôï åîùôåñéêü óå üëïõò ôïõò ðñïïñéóìïýò åóùôåñéêïý áîéïðïéþíôáò ôéò óõíÝñãåéåò êáé ðñïóöÝñïíôáò áíôáãùíéóôéêÝò ôéìÝò".Õðåíèõìßæåôáé üôé óôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò ç áåñïðïñéêÞ åðÝóôñåøå óôçí êåñäïöïñßá ðáñïõóéÜæïíôáò êÝñäç 16,5 åêáô. åõñþ Ýíáíôé æçìéþí 38,5% åêáô. åõñþ óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá ôïõ 2012, êáé óçìáíôéêÞ åíßó÷õóç ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí ôçò êáôÜ 22% óôá 278,6 åêáô., åõñþ. Ç âåëôßùóç ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí êáé ôïõ áðïôåëÝóìáôïò ðñïÝñ÷åôáé åîïëïêëÞñïõ áðü ôçí áíÜ-

ðôõîç êáé ôçí áõîçìÝíç áðüäïóç ôïõ äéêôýïõ åîùôåñéêïý ðïõ óå óõíäõáóìü ìå ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ äéá÷åßñéóç ôïõ êüóôïõò, õðåñêÜëõøáí ôç óõíå÷éæüìåíç êÜìøç ôçò êáôáíáëùôéêÞò æÞôçóçò óôï åóùôåñéêü. Ç Aegean ìåôÝöåñå 1,6 åêáô. åðéâÜôåò óôï äßêôõï åîùôåñéêïý ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2013, ðáñïõóéÜæïíôáò áýîçóç 11% óå ó÷Ýóç ìå ôï 2012. Ç ìÝóç ðëçñüôçôá ôùí ðôÞóåùí óôï äßêôõï åîùôåñéêïý åíéó÷ýèçêå êáôÜ 6 ðïóïóôéáßåò ìïíÜäåò óôï 76%, ãåãïíüò ðïõ óõíÝâáëå óçìáíôéêÜ óôç âåëôßùóç ôïõ áðïôåëÝóìáôïò ôçò Åôáéñåßáò. Áíôßèåôá, ç åðéâáôéêÞ êßíçóç åóùôåñéêïý õðï÷þñçóå êáôÜ 5%, ìå ðåñáéôÝñù ìåßùóç ôïõ ìÝóïõ íáýëïõ åóùôåñéêïý ãéá ðÝìðôç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ.

Åðéäåßíùóç åðé÷åéñçìáôéêïý êëßìáôïò Óôï -32 õðï÷þñçóå ôïí Áýãïõóôï ï äåßêôçò NGBÉ 500 åñáéôÝñù åðéäåßíùóç ðáñïõÐ óßáóå ôïí Áýãïõóôï ï äåßêôçò Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500), ï ïðïßïò ìåéþèçêå êáôÜ 10 ìïíÜäåò Ýíáíôé ôïõ Éïõëßïõ êáé äéáìïñöþèçêå óôï -32, áðü 22, êáé áðü -49 ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2012 êáé -36 ôïí ðåñóéíü Áýãïõóôï. Ç íÝá õðï÷þñçóç ôïõ äåßêôç áðïäßäåôáé áðü ôïõò áíáëõôÝò ôçò åôáéñåßáò äçìïóêïðÞóåùí êáé åñåõíþí "Interview", ðïõ äéåîÜãåé ôéò ìçíéáßåò óôáôéóôéêÝò ìåôñÞóåéò ôïõ äåßêôç NGBI 500 óå äåßãìá 500 åðé÷åéñÞóåùí ôçò Âüñåéáò ÅëëÜäáò, ôï ôÝëïò ôçò öåôéíÞò ôïõñéóôéêÞò ðåñéüäïõ, ïé áíçóõ÷ßåò ãéá ôç âéùóéìüôçôá ôïõ ÷ñÝïõò êáé ãéá ôçí áíÜãêç åíüò íÝïõ äáíåéïäïôéêïý ðáêÝôïõ ôï 2014, áëëÜ êáé ç óõíå÷éæüìåíç ðáñáôåôáìÝíç ýöåóç.Áíáëõôéêüôåñá ïé åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óõì-

ìåôåß÷áí óôçí Ýñåõíá Ýêñéíáí óå ðïóïóôü 16% üôé ç êáôÜóôáóç ôïõò åßíáé êáëÞ, Ýíáíôé ðïóïóôïý 20% ôïí Éïýëéï åíþ óôï 35% ðáñáìÝíåé ôï ðïóïóôü ôùí åðé÷åéñÞóåùí, ðïõ äçëþíïõí üôé ç êáôÜóôáóç ôïõò åßíáé éêáíïðïéçôéêÞ, åíþ áõîÜíåôáé óôï 49%, Ýíáíôé 45% ôïí Éïýëéï, ôï ðïóïóôü üóùí ëÝíå üôé åßíáé êáêÞ.Ãéá ôï åðüìåíï åîÜìçíï, óôï 14% áíÝñ÷åôáé ôï ðïóïóôü ôùí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ åêôéìïýí üôé èá åßíáé êáëýôåñç ç êáôÜóôáóÞ ôïõò, Ýíáíôé 18% ôïí Éïýëéï. Óôáóéìüôçôá ðñïâëÝðåé ôï 41% (45% ôïí Éïýëéï) êáé åðéäåßíùóç ôï 45%, Ýíáíôé 37% ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá. Óôï ðåäßï ôçò áðáó÷üëçóçò, ç ôÜóç ãéá ðñïóëÞøåéò, ïé ïðïßåò Þôáí ðñïöáíþò åðï÷éáêïý ÷áñáêôÞñá, öáßíåôáé üôé Ýöôáóå óôï áíþôåñï óçìåßï ôçò ôïí ÌÜéï êáé ðëÝïí õ-

ðï÷ùñåß ðÜñá ðïëý. Óôï ðëáßóéï áõôü, ç ðñüèåóç áðïëýóåùí ðñïóåããßæåé ôï 20%, Ýíáíôé 24% ôïí Éïýëéï, åíþ ìüëéò óôï 5% (Ýíáíôé ðïóïóôïý 8% ôïí Éïýëéï) åßíáé ç ðéèáíüôçôá ãéá ðñïóëÞøåéò. Óçìåéþíåôáé üôé ôï 75% ôïõ äåßãìáôïò, áðü 68% ôïí Éïýëéï, åðéëÝãåé íá äéáôçñÞóåé áìåôÜâëçôï ôïí áñéèìü ôïõ ðñïóùðéêïý ôïõ. ¼óïí áöïñÜ ôï åñþôçìá ãéá ôïí ôæßñï ôçò åðé÷åßñçóçò, ïé áðáíôÞóåéò ôïí öåôéíü Áýãïõóôï êáôáäåéêíýïõí óçìáíôéêÞ áýîçóç ôïõ áñéèìïý ôùí åðé÷åéñÞóåùí, ðïõ äçëþíïõí ðùò ìåéþèçêå (50%, Ýíáíôé 43% ôïí Éïýëéï). Áýîçóç ðùëÞóåùí áðïôõðþíåôáé ìüëéò áðü ôï 9% (20% Þôáí ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü ôïõ Éïõëßïõ ôïõ 2013) ôùí åðé÷åéñÞóåùí, åíþ óôáóéìüôçôá áíáöÝñåé ôï 41%, Ýíáíôé 37% ôïí Éïýëéï.

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Åëëçíï-ãåñìáíéêÝò óõíÝñãåéåò óôá öùôïâïëôáúêÜ Tçí 11ç åðé÷åéñçìáôéêÞ óõíÜíôçóç, óå óõíäõáóìü ìå åíçìåñùôéêÞ çìåñßäá, äéïñãáíþíåé ôï Åëëçíïãåñìáíéêü Åìðïñéêü êáé Âéïìç÷áíéêü ÅðéìåëçôÞñéï, óå óõíåñãáóßá ìå ôï Ïìïóðïíäéáêü Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ôå÷íïëïãßáò ôçò Ãåñìáíßáò. ÈÝìáôá ôçò óõíÜíôçóçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß 7 Ýùò 10 Ïêôùâñßïõ 2013, óôçí ÁèÞíá, èá áðïôåëÝóïõí ïé ôåëåõôáßåò åîåëßîåéò óôçí áãïñÜ öùôïâïëôáúêþí êáé ç åöáñìïãÞ ôùí ó÷åôéêþí ôå÷íïëïãéþí óå ðÜñêá êáé óôÝãåò, ç ðåñéãñáöÞ ôùí åí ëüãù áãïñþí óå ÅëëÜäá êáé Ãåñìáíßá êáé ç åðéäßùîç åðé÷åéñçìáôéêþí óõíåñãåéþí ìåôáîý åëëçíéêþí êáé ãåñìáíéêþí åôáéñéþí. Åêðñüóùðïé ãåñìáíéêþí öïñÝùí èá ðáñïõóéÜóïõí ôç ãåñìáíéêÞ áãïñÜ öùôïâïëôáúêþí, åíþ ¸ëëçíåò åéóçãçôÝò èá ðåñéãñÜøïõí ôçí åîÝëéîç ôùí öùôïâïëôáúêþí óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ.

Nestle: ÍÝá ìåéùìÝíç ôéìÞ óôá äçìçôñéáêÜ ïëéêÞò áëÝóåùò Fitness Ôá äçìçôñéáêÜ ïëéêÞò áëÝóåùò Fitness ôçò Nestle ðñï÷ùñïýí óå ìåßùóç ôùí ôéìþí ôéìïêáôáëüãïõ. Óå óõíÝ÷åéá ëïéðüí ôçò ìåßùóçò ôçò ôéìÞò ôùí Fitness 375gr ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2012, áðü ôïí Éïýëéï ôïõ 2013 üëåò ïé ãåýóåéò Fitness Ý÷ïõí íÝá, ìåéùìÝíç ðñïôåéíüìåíç ôéìÞ ëéáíéêÞò.

MetLife Alico: 100% åðéôõ÷ßá ãéá ôïõò óõíåñãÜôåò ôçò óôéò åîåôÜóåéò Ðéóôïðïßçóçò ôçò ÔôÅ Ìå ðïóïóôü åðéôõ÷ßáò 100% óõììåôåß÷áí ïé áóöáëéóôéêïß óýìâïõëïé ôçò MetLife Alico óôéò ôåëåõôáßåò åîåôÜóåéò Ðéóôïðïßçóçò ÅðéðÝäïõ Á' ôùí áóöáëéóôéêþí äéáìåóïëáâçôþí ôçò ÔôÅ, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óôçí Èåóóáëïíßêç óôéò 15 Éïõíßïõ. Óôéò åîåôÜóåéò óõììåôåß÷áí óõíïëéêÜ 45 Áóöáëéóôéêïß ôçò Óýìâïõëïé, 25 áðü ÁèÞíá êáé 20 áðü Èåóóáëïíßêç. Áíôßóôïé÷á, 100% åðéôõ÷ßá óçìåßùóáí êáé ïé 30 Áóöáëéóôéêïß Óýìâïõëïé ôçò MetLife Alico ðïõ óõììåôåß÷áí óôéò åîåôÜóåéò Ðéóôïðïßçóçò ÅðéðÝäïõ Ä' ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí åðßóçò óôçí Èåóóáëïíßêç óôéò 16 Éïõíßïõ 2013.


Ã.Ä. 929,78

0,91% ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

XÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

in ÌÏÇ: Äéáôçñåßôáé óå áíïäéêÞ ôñï÷éÜ êáé óôáèåñÜ ðÜíù áðü ôá 7 åõñþ… âëÝðïíôáò êáé ôçí ðñïóöïñÜ ðáñáìÝíåé ðåñéïñéóìÝíç. • Ìå ìüíéìç èåôéêÞ êßíçóç ÷èåò êáé ìÝôñéåò óõíáëëáãÝò ó÷åäüí 58.000 ôåì. êñáôÞèçêå Ýùò ôçí ëÞîç êïíôÜ óôá õøçëÜ çìÝñáò, óôá 7,26 åõñþ… äßíïíôáò êáëü êëåßóéìï óôï +2,26%. ÄÅÇ: Äéêáßùóå áðüëõôá üóïõò îåêßíçóáí ìå ôï êáëçìÝñá ôï "ôóéìðïëüãçìá"… âãÜæïíôáò åíÝñãåéá óå üëç ôç äéÜñêåéá ôùí óõíáëëáãþí ðÜíù êáé áðü ôá 7,50 åõñþ… êáé äßíïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôéò áðáñáßôçôåò óôçñßîåéò ôç óõíïëéêüôåñç ôÜóç. • Áðïññïöþíôáò óõíïëéêÞ ðñïóöïñÜ 218.000 ôåì. Ýöèáóå Ýùò ôá 7,53 åõñþ…ãéá íá ôåñìáôßóåé óôá 7,52 åõñþ ìå +2,17%, äßíïíôáò ôçí ôñßôç áíïäéêÞ óõíåäñßáóç óôéò ôåëåõôáßåò 5. ÅÕÄÁÐ: Îáðïóôáßíåé óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 6,50 åõñþ… ÷ùñßò üìùò íá áëëïéþíåé óçìáíôéêÜ ôå÷íéêÞ ôçò åéêüíá. Ìå áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò (ó÷åäüí 215.000 ôåì.) ç ÷èåóéíÞ ôçò êßíçóç óôï +0,32% êáé óôá åðßðåäá ôùí 6,29 åõñþ. ÁÑÁÉÃ: " ¼ëá ôá ëåöôÜ" ç ìåôï÷Þ ÷ùñßò áñíçôéêü êëåßóéìï óôéò ôåëåõôáßåò 6 óõíåäñéÜóåéò…. êáé ìå ôçí êáôáãñáöÞ íÝùí õøçëþí íá óõíå÷ßæåôáé áìåßùôç. • ¸êëåøå êõñéïëåêôéêÜ ôéò åíôõðþóåéò ÷èåò ìå ôïí äõíáìéóìü ôçò êáé ôçí êßíçóç ôçò ðÜíù áðü ôá 3,80 åõñþ áíåâÜæïíôáò óçìáíôéêÜ êáé ôïõò çìåñÞóéïõò üãêïõò ôçò óôá 90.000 ôåì. êáé ðëÝïí. • ÔåñìÜôéóå óôá 3,78 åõñþ ìå +8%. ÑÅÂÏÉË: ¢ñ÷éóå ôá ðáßñíåé ãéá ôá êáëÜ ôá ðÜíù ôçò êáëýðôïíôáò ãñÞãïñá ìÝñïò áðü ôï ÷áìÝíï Ýäáöïò ðïõ äçìéïýñãçóáí ïé áðïãïçôåõôéêÝò åðéäüóåéò ôïõ á' åîáìÞíïõ. • Ìå ôçí ðñïóöïñÜ íá åêôïíþíåôáé óôï 0,79 åõñþ… ðÞñå ãñÞãïñá áíÜóåò ðñïò ôï 0,90 åõñþ… ìå ìéêñÝò âÝâáéá óõíáëëáãÝò ðïõ Ýöèáóáí ôá 3.300 ôåì. ÔÅÍÅÑÃ: ÁíåâÜæåé óôáäéáêÜ óôñïöÝò ðÜíù áðü ôá 3 åõñþ ìå õøçëÝò óõíáëëáãÝò ðïõ áðïôõðþíåé ôéò áõîçìÝíåò äéáèÝóåéò åéóüäïõ ãåñþí ðáé÷ôþí óôï ÷áñôß. • Ôñßôç óåñß áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ç ÷èåóéíÞ ìå êßíçóç Ýùò ôá åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ ôùí 3,20 åõñþ… êáé êëåßóéìï óôá 3,05 åõñþ. Ìå +0,66% êáé óõíïëéêü üãêï 225.000 ôåì.

ouT ÅËÃÅÊ: Ó÷åäüí 13% ïé áðþëåéåò ôïõ ôåëåõôáßïõ 2çìåñïõ… áðïãïçôåýïíôáò ðëÞñùò. ÃÁËÁÎ: Ìå 3.000 ôåì. "ãêñåìßóôçêå" óôï 7,41% êáé óôçí ôéìÞ ôùí 0,30 åõñþ.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Êéíçôéêüôçôá óôï Ëïíäßíï, åðéëåêôéêü åíäéáöÝñïí óôï ×.Á. Ôçí åðéöõëáêôéêüôçôá ôùí åðåíäõôþí «áðïôõðþíåé» ï éó÷íüò ôæßñïò

Å

ðéëåêôéêÝò áãïñÝò êáé éó÷íÝò óõíïëéêüôåñá óõíáëëáãÝò ðïõ áðïôõðþíïõí ôçí ó÷åôéêÞ êüðùóç óå Ýíá óçìáíôéêü ìÝñïò ôïõ åëëçíéêïý ôáìðëü, ÷áñáêôÞñéóáí ôçí ÷èåóéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñçìáôéóôÞñéïõ. Tçò Ì. ÔÆÉÂÅËÅÊÁ m_tziveleka@motorpress.gr Áí êáé ï Ãåíéêüò Äåßêôçò óõíÝ÷éóå ôï óôáäéáêü ÷ôßóéìï íÝùí èÝóåùí åðé÷åéñþíôáò ôçí õðÝñâáóç ôùí 930 ìïíÜäùí, åí ôïýôïéò ç óõíåäñßáóç äåí êáôÜöåñå íá êåñäßóåé ôéò åíôõðþóåéò, ìå ôçí åðéöõëáêôéêüôçôá êáé ôçí áðïóôáóéïðïßçóç ôçò ðëåéïøçößáò ôùí éó÷õñþí ðáé÷ôþí íá ðáñáìÝíïõí äéÜ÷õôåò, óôïé÷åßï ðïõ áðïôõðþèçêå îåêÜèáñá óôïí éó÷íü ôæßñï ôùí 32,8 åêáô. ôåì. Ôé êáé áí ôá ìçíýìáôá áðü ôéò óõíáíôÞóåéò ôïõ Ëïíäßíïõ äåß÷íïõí ôï åíäéáöÝñïí ôùí îÝíùí ÷áñôïöõëáêßùí ãéá ôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ íá áõîÜíåôáé áéóèçôÜ, óôá ôåñìáôéêÜ ç åðåíäõôéêÞ Üðíïéá êáëÜ êñáôåß áðïäåéêíýïíôáò üôé ïé ìáêñïïéêïíïìéêÝò åîåëßîåéò áëëÜ êáé ôï óõíïëéêüôåñï åýèñáõóôï ãåùðïëéôéêü ìÝôùðï åîáêïëïõèïýí íá áðïôåëïýí ôïõò áðüëõôåò ñõèìéóôÝò ôçò ôÜóçò.

Óõíå÷ßæåé óôáèåñÜ ðÜíù áðü ôéò 930 ìïíÜäåò ¸ôóé, ìðïñåß ç ôåëéêÞ åéêüíá ôçò áãïñÜò íá Þôáí èåôéêÞ ìå ôïí Ãåíéêü Äåßêôç íá êëåßíåé óôéò 929,78 ìïíÜäåò õøçëüôåñá êáôÜ 0,91% êáé 77 ìåôï÷Ýò íá êëåßíïõí óå õøçëüôåñá åðßðåäá Ýíáíôé 42 ðïõ õðï÷þñçóáí, ùóôüóï ç ãåíéêüôåñç øõ÷ïëïãßá ðáñáìÝíåé "ìïõäéáóìÝíç" êáé ïé åêôéìÞóåéò ôùí åðáããåëìáôéþí ôïõ ÷þñïõ éäéáßôåñá óõãêñáôçìÝíåò. Íá óçìåéùèåß ìÜëéóôá üôé óôçí Üíïäï óõíÝâáëáí êáé ïé äçëþóåéò ôïõ åðéêåöáëÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò ÌÜñéï ÍôñÜãêé üôé èá äéáôçñÞóåé ãéá üóï ÷ñåéáóôåß ôá åðéôüêéá ÷áìçëÜ óôï 0,50%. ÐÜíôùò, ãéá ôïõò ëÜôñåéò

ôùí óôáôéóôéêþí, üóïí áöïñÜ ôïí 25Üñç, áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ìüíï ôñåéò ìåôï÷Ýò ÷èåò Ýêëåéóáí óå áñíçôéêü Ýäáöïò, ìå áðþëåéåò ìÜëéóôá ðïõ äåí îåðÝñáóáí ôï 1,50%, äßíïíôáò Ýôóé ôçí äõíáôüôçôá óôïí äåßêôç íá êáôáãñÜøåé ôçí 6ç êáôÜ óåéñÜ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç êëåßíïíôáò óôéò 319,90 ìïíÜäåò ìå êÝñäç 0,91%. Óå õøçëüôåñá åðßðåäá êáé ìå êáôåýèõíóç ôéò 145 ìïíÜäåò êéíÞèçêå ï ôñáðåæéêüò äåßêôçò ôåñìáôßæïíôáò óôï +1,34%, ëáìâÜíïíôáò ðåñéóóüôåñï óôçñßîåéò áðü ôçí ìåôï÷Þ ôçò Alpha Bank ðïõ óõíÝ÷éóå óôáèåñÜ ðÜíù áðü ôï 0,50 åõñþ ìåôÜ

ÕðïôïíéêÝò äéáèÝóåéò óôï ×ÁÊ

Ó

ôï ãíùóôü õðïôïíéêü êëßìá ôçò ôåëåõôáßáò ðåñéüäïõ åîåëß÷èçêå ç ÷èåóéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ êõðñéáêïý ÷ñçìáôéóôçñßïõ, ìå ôïí Ãåíéêü Äåßêôç íá ðáñáìÝíåé ðÝñéî ôùí 94 ìïíÜäùí. Åéäéêüôåñá, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò ôåñìÜôéóå óôéò 94,57 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò Üíïäï êáôÜ 0,15%, ìå ôçí áîßá ôùí óõíáëëáãþí íá äéáìïñöþíåôáé óôá åðßðåäá ôùí 31 ÷éë. åõñþ, åíþ áðü ôï óýíïëï ôùí ìåôï÷þí ðïõ äéáêéíÞèçêáí 5 Ýêëåéóáí óå õøçëüôåñá åðßðåäá, 2 õðï÷þñçóáí êáé 5 ðáñÝìåéíáí áìåôÜâëçôåò.Óôçí Üíïäï ðñùôáãùíßóôçóå ï ôßôëïò ôçò Laiki Capital ìå ðïóïóôü 17,07%, ôçò Ermes Departmetn ìå ðïóïóôü 9,52% êáé ôçò ÄÞìç-

ôñá ÅðåíäõôéêÞ ìå ðïóïóôü 3,07%, åíþ ðôþóç óçìåßùóå ï ôßôëïò ôçò CLR Investment ìå ðïóïóôü 50% êáé ôçò Ðáíäþñá Åðåíäýóåéò ìå ðïóïóôü 9,33%.Óôïõò åðéìÝñïõò êëáäéêïýò äåßêôåò ç åéêüíá åßíáé ìåéêôÞ. ÈåôéêÜ Ýêëåéóå ï äåßêôçò ôùí åðåíäõôéêþí åôáéñåéþí ìå ðïóïóôü 2,50%, ôçò ðáñÜëëçëçò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,89%, ôçò êýñéáò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,10% êáé ôùí ôñáðåæþí ìå ðïóïóôü 0,10%. Áíôßèåôá, áìåôÜâëçôïò Ýêëåéóå ï äåßêôçò ôùí îåíïäï÷åßùí, åíþ ðôþóç 0,63% óçìåßùóå ï äåßêôçò ôçò åíáëëáêôéêÞò áãïñÜò. ÔÝëïò, ï äåßêôçò FTSE/CySE 20 Ýêëåéóå óôéò 36,03 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò Üíïäï êáôÜ 0,67%.

ôï ðñï÷èåóéíü äéÜëåéììá âãÜæïíôáò áíôßäñáóç óôï +2,35% êáé óôá åðßðåäá ôùí 0,52 åõñþ. Ç ìåôï÷Þ ôçò ÅèíéêÞò åðé÷åßñçóå åê íÝïõ ôçí õðÝñâáóç ôùí 3 åõñþ (ìå åíäïóõíåäñéáêÞ êßíçóç Ýùò ôá 3,02 åõñþ)ãéá íá êëåßóåé üìùò ðÜëé ÷áìçëüôåñá ôùí 3 åõñþ. Óôá åðßðåäá ôùí 2,97 åõñþ ìå ïñéáêÞ Üíïäï êáôÜ 0,34% êáé óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 670.000 ôåì, åíþ ìÝôñéá Þôáí ç êßíçóç ôùí Ðåéñáéþò - Eurobank ìå ôçí ðñþôç íá êëåßíåé +1,75% êáé ôçí äåýôåñç óôï +0,65% óôá åðßðåäá ôùí 0,62 åõñþ åí ìÝóù óõíïëéêþí óõíáëëáãþí ýøïõò 365.000 ôåì. Óôï õðüëïéðï ôáìðëü áí êáé ïé çìåñÞóéåò áðïäüóåéò Þôáí èåôéêÝò åí ôïýôïéò ëßãåò êáôÜöåñáí íá éêáíïðïéÞóïõí åìöáíßæïíôáò êáëÜ êÝñäç êáé âåëôéùìÝíïõò üãêïõò. Îå÷þñéóáí ïé ìåôï÷Ýò ôùí Motor Oil, Âéï÷Üëêï, ÄÅÇ êáôáãñÜöïíôáò êÝñäç Üíù ôïõ 2% ìå ôçí ðñþôç íá ôåñìáôßæåé óôá 7,26 åõñþ, ôç äåýôåñç óôá 4,14 åõñþ êáé ôçí ôñßôç óôá 7,52 åõñþ, åíþ éäéáßôåñá êéíçôéêÞ åìöáíßóôçêå ç ìåôï÷Þ ôçò MIG êáé ôçò Eurobank Properties ðñïóöÝñïíôáò êÝñäç Üíù ôïõ 3%. Ï ÔéôÜíáò Ýêëåéóå óôá 15,38 åõñþ ìå Üíïäï 2,53%, üãêï 45 ÷éë. ôåìÜ÷éá êáé áðïôßìçóç 1,185 äéó. åõñþ, åíþ ç Folli Follie Ýêëåéóå óôá 16,80 åõñþ ìå ðôþóç 1,18% êáé üãêï 69 ÷éë. ôåìÜ÷éá. Ç ÅÕÄÁÐ Ýêëåéóå óôá 6,29 åõñþ ìå Üíïäï +0,32% êáé üãêï 215.000 ôåìÜ÷éá óôçí áðïôßìçóç ôùí 669 åêáô. åõñþ. ÔÝëïò, óôá ÷áìçëüôåñá óôñþìáôá êåöáëáéïðïßçóçò ç ôåëéêÞ åéêüíá äåí êáôÜöåñå íá ðñïóöÝñåé êÜôé íåüôåñï, äåäïìÝíïõ üôé ãéá ìéá áêüìç çìÝñá åëÜ÷éóôåò Þôáí ïé ìåôï÷Ýò ðïõ êáôÜöåñáí íá óõãêåíôñþóïõí Ýóôù êáé ëßãï ôï åíäéáöÝñïí ôùí áãïñáóôþí. Îå÷þñéóáí ïé ìåôï÷Ýò ôùí Aegean, ÐëáóôéêÜ ÊñÞôçò, As Company, Å×ÁÅ, Kleemann ê.Ü.


12 Áíýðáñêôïò êáé Á ÃÏÑÁ: ÷èåò ï óõíïëéêüò ôæß-

ñïò… áëëÜ äåí ôï Ýâáëå êÜôù, óõíå÷ßæïíôáò óå èåôéêÞ ôñï÷éÜ êáé "öëåñôÜñïíôáò" ìÜëéóôá êáé ìå ôéò 930 ìïíÜäåò.

¸

öèáóå Ýùò ôéò 931,73 ìïíÜäåò… êáé ìðïñåß íá ìçí ôéò êñÜôçóå ìéáò êáé ôá "êáýóéìá" ðáñÝìåéíáí ëéãïóôÜ, ìå ôçí êüðùóç íá äßíåé ôï ðáñüí óå áñêåôÝò ìåôï÷Ýò ôçò õøçëÞò êåöáëáéïðïßçóçò… • …ùóôüóï äåí áðïìáêñýíèçêå éäéáßôåñá, ôåñìáôßæïíôáò óôéò 929,78 ìïíÜäåò. Ìå Üíïäï êáôÜ 0,91%, óõìðëçñþíïíôáò ôçí ôñßôç êáôÜ óåéñÜ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç.

Óå êÜèå ðåñßÁ ÃÏÑÁ(ÉÉ): ðôùóç, ðÜíôùò, ôå÷íé-

êÜ, ìåãÜëï æçôïýìåíï áðïôåëåß ç õðÝñâáóç ôùí 950 ìïíÜäùí… áëëÜ ìå ôÝôïéïõò ôæßñïõò (áêüìá êáé áí óõíå÷éóôåß ç óôáäéáêÞ áíïäéêÞ êßíçóç), ïé ðéèáíüôçôåò ãéá ðåéóôéêÞ õðÝñâáóç åßíáé ðåñéïñéóìÝíåò. üðùò áíáöÝÓ ßãïõñá, ñåé ôï ñåðïñôÜæ áðü

ôï Ëïíäßíï, ôï åíäéáöÝñïí ãéá ôéò åëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáé êõñßùò áõôÝò ðïõ

IÍ & OUT Ý÷ïõí áõîçìÝíï äéåèíÞ ðñïóáíáôïëéóìü êáé Ýäåéîáí áíèåêôéêÝò ïéêïíïìéêÝò åðéäüóåéò óôï â ' 3ìçíï ôçò ôñÝ÷ïõóáò ÷ñÞóçò… åßíáé õøçëü (óå ó÷Ýóç ìå ôï ðñïçãïýìåíï äéÜóôçìá)… • …üìùò áõôü áêüìá äåí ìðïñåß íá ìåôáôñáðåß óå ïõóéáóôéêÝò áãïñÝò óôá ôåñìáôéêÜ, éêáíÝò íá ìåôáôñÝøïõí ôï ìßæåñï êëßìá ôçò åëëçíéêÞò áãïñÜò.

Ï

é äéåèíåßò åîåëßîåéò êáé êõñßùò ôï åëëçíéêü æÞôçìá ìå ôéò íÝåò åðéôáãÝò ôçò ôñüéêáò óôï ìÝôùðï ôùí ìåôáññõèìßóåùí, ôá íÝá óåíÜñéá ãéá íÝï ðáêÝôï âïÞèåéåò êáé ôá íÝá "áíôáëëÜãìáôá", óõíå÷ßæïõí íá êáèïñßæïõí ôçí âñá÷õðñüèåóìç ôÜóç ôçò ñç÷Þò åëëçíéêÞò áãïñÜò… • …êáé íá êñáôïýí óå áðüóôáóç ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí éó÷õñþí ðáé÷ôþí.

Ä

éáôçñþíôáò, Ýôóé, ôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ åãêëùâéóìÝíç ãéá ôá êáëÜ óå Ýíá ôÝëìá, óå ìéá åðåíäõôéêÞ áðñáîßá, ç ïðïßá äéáêüðôåôáé êÜðïõ-êÜðïõ áðëÜ ãéá íá äþóåé ìéá ðñüóêáéñç æùíôÜíéá êáé Ýíá êáëü "ìåñïêÜìáôï" óôïõò

ëÜôñåéò ôùí âñá÷õðñüèåóìùí áðïäüóåùí.

ÔéìÞ: 2,39 €

ÖÏÕÑËÇÓ

Ùò åê ôïýÁ ÃÏÑÁ(ÉÉÉ): ôïõ, ç ÷èåóéíÞ ðñïóÝã-

ãéóç ôùí 930 ìïíÜäùí êáé ôï ôåëéêü +0,91%, óáöþò ìðïñåß íá åêëçöèåß ùò ìéá èåôéêÞ åîÝëéîç, ç ïðïßá üìùò äåí ìðïñåß íá ðñïóöÝñåé õðïó÷Ýóåéò ãéá ôçí óõíÝ÷åéá. ÌÝôñéá ç êßíçóÞ Ö ÑËÊ: ôçò óôá ôåñìáôéêÜ ôéò

ôåëåõôáßåò óõíåäñéÜóåéò ðÝñéî ôùí 2,30-2,40 åõñþ êáé ìå ÷áìçëÝò óõíáëëáãÝò, áöïý ç åôáéñåßá äåí êáôÜöåñå íá éêáíïðïéåß ìå ôéò áðïäüóåéò ðïõ áíáêïßíùóå ðñüóöáôá êáé äéáìïñöþèçêáí êáôþôåñá ôùí ðñïóäïêéþí. • Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ âÝâáéá, ôï óçìáíôéêü åßíáé üôé äåí âãáßíïõí ðùëÞóåéò… êáé Ýôóé äßíåôáé ç äõíáôüôçôá ãéá êÜðïéá Ýóôù ìéêñÜ áíïäéêÜ îåóðÜóìáôá. • ¼ðùò ôï ÷èåóéíü óôï +2,58%, óôá åðßðåäá ôùí 2,39 åõñþ åí ìÝóù óõíïëéêþí óõíáëëáãþí ìüëéò 22.000 ôåì. Ôï ðáëåýåé ëßãï Á ÓÊÏ: ðåñéóóüôåñï óôéò ôå-

ëåõôáßåò óõíåäñéÜóåéò, äåß-

Ôï åíäéáöÝñïí óôï road show óôï Ëïíäßíï êáé ôá ó÷Ýäéá ôïõ Íïåìâñßïõ êôéêïýò üñïõò áíáìÝíåôáé ìÜëëïí õðï÷èåò ôï road show óôï ËïíÎåêßíçóå âÜèìéóç ôïõ ×.Á. áðü ôïí ïßêï FTSE ôïí äßíï ôïõ åëëçíéêïý ÷ñçìáôéóôçñßïõ, ÓåðôÝìâñéï, áëëÜ ç þèçóç óôçí áãïñÜ óôï ïðïßï óõììåôÝ÷ïõí ôñÜðåæåò êáé ìåãÜëåò åëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò. Ïé åðåíäõôÝò åêôéìïýí üôé ìåôÜ ôï rïad show ìðïñåß íá ðñïêýøåé åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí, ùò åßèéóôáé, êáé ßóùò Ýôóé íá åîçãåßôáé êáé ç Üíïäïò ôçò áãïñÜò. Áõôü åßíáé êáé ôï âáóéêü óåíÜñéï ðïõ õéïèåôïýìå âñá÷õ÷ñüíéá. Ùóôüóï, Ýíáò ãíþóôçò ôçò áãïñÜò ìÜò ðñïåéäïðïéåß üôé êáêþò ðåñéìÝíïõìå Üíïäï, êáèþò áêüìç äåí èá åêäçëùèåß åíäéáöÝñïí. Óôï åëëçíéêü road show óõììåôï÷Þ Ý÷ïõí åêäçëþóåé ãéá íá ðáñáâñåèïýí ðåñßðïõ 450 îÝíïé åðåíäõôÝò ùóôüóï ï óêëçñüò ðõñÞíáò ôùí åðåíäõôþí ðïõ åíäéáöÝñïõí ôéò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò êáé åéäéêÜ ôçí áãïñÜ äåí åßíáé ðÜíù áðü 30-40 ðåñßðïõ. Èá ðñÝðåé íá ôïíéóôåß üôé ìå ðñá-

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

èá äïèåß ôïí ÍïÝìâñéï, üðïõ áíáìÝíïíôáé åéóñïÝò áðü funds ðïõ åðåíäýïõí óôéò áíáäõüìåíåò áãïñÝò Ýùò 3,5 äéó. åõñþ. Ìå âÜóç ëïãéêïýò óõíåéñìïýò ôïí ÍïÝìâñéï èá åßíáé ç ìåãÜëç åõêáéñßá ãéá ôá hedge funds ðïõ êáôÝ÷ïõí ôá warrants ôùí ôñáðåæþí íá åíéó÷ýóïõí ôéò ôéìÝò þóôå íá ôá ðïõëÞóïõí óå ðáêÝôá. Áí ï óôü÷ïò åðéôåõ÷èåß Ý÷åé êáëþò, áí äåí åðéôåõ÷èåß èá áíáìÝíïõí óôçí åðüìåíç åîáìçíßá þóôå íá åêìåôáëëåõôïýí ôéò åõêáéñßåò ðïõ ßóùò ðñïêýøïõí. Ç åîÜóêçóç ôùí warrants åßíáé ðñïáéñåôéêÞ åîÝëéîç ðïõ ðñïöáíþò áðïôåëåß âïÞèåéá óôá ó÷Ýäéá ôùí hedge funds ãéá íá áðïêïìßóïõí õðåñáðïäüóåéò. Ð.Ë.

÷íïíôáò ðåñéóóüôåñï áðïöáóéóôéêÞ íá áðïññïöÞóåé üôé ðñïóöïñÜ âãáßíåé êáé íá áíáæçôÞóåé õøçëüôåñá åðßðåäá ôéìþí. • ×èåò áðïññïöþíôáò óõíïëéêÞ ðñïóöïñÜ ýøïõò 51.670 ôåì. Ýãñáøå óôï êëåßóéìï ôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 0,32 åõñþ…äßíïíôáò êÝñäç 2,56%. ¢ëëùóôå, ç áÁ ÓÊÏ(ÉÉ): ðïôßìçóç ôùí ìüëéò 7

åêáô. åõñþ (Ýíáíôé óõíïëéêÞò êáèáñÞò èÝóçò ýøïõò 19 åêáô. åõñþ) êáé ç áíèåêôéêüôçôá ðïõ åðÝäåéîå óôá ïéêïíïìéêÜ ôçò ìåãÝèç… • …ìðïñåß íá ôçò äþóïõí ôçí þèçóç ãéá êÜôé êáëýôåñï.

Ìáæåýôçêå êÜÏ ÐÁÐ: ðùò ç ðñïóöïñÜ

÷èåò… áëëÜ äåí õðÞñ÷áí ïé áðáñáßôçôåò -üðùò öÜíçêå- áãïñáóôéêÝò äéáèÝóåéò ãéá ôçí áðïññïöÞóïõí ðëÞñùò êáé Ýôóé ç äéïñèùôéêÞ êßíçóç ðïõ îåêßíçóå êáé ìå áöïñìÞ ôá åðéöõëáêôéêÜ ó÷üëéá ôçò Citi, óõíå÷ßóôçêå ÷èåò Ýùò ôá 7,35 åõñþ. • ÊÜðùò ìÜæåøå âÝâáéá óôçí ëÞîç, áëëÜ ü÷é ôßðïôá ôï éäéáßôåñï ôåñìáôßæïíôáò óôá 7,37 åõñþ… ìå -1,07% êáé óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò ó÷åäüí 200.000 ôåì. ÊÜðïéïé ðñïöáÐ ÁÑÍ: íþò âñá÷õðñüèåóìïé

ðÞãáí íá ðáßîïõí ôï "óôïß÷çìá" ôçò áíôßäñáóçò ìåôÜ ôï "Üäåéáóìá" ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí êáé Ýóðåõ-

óáí íá ðÜñïõí èÝóåéò… • …êáé íá êõíçãÞóïõí Ýíá "ìåñïêÜìáôï". Ðïõ ôïõò ôï Ýäùóå âÝâáéá ç ìåôï÷Þ ôåñìáôßæïíôáò óôï +11,69% óôá åðßðåäá ôùí 0,08 åõñþ åí ìÝóù óõíïëéêþí óõíáëëáãþí ýøïõò 35.000 ôåì. • Óå êÜèå ðåñßðôùóç âÝâáéá, åßíáé îåêÜèáñï üôé ç ìåôï÷Þ áíÞêåé ðëÝïí óôçí ëßóôá ôùí high risk êáé ïé êéíÞóåéò áêüìá êáé ôùí âñá÷õðñüèåóìùí èá ðñÝðåé íá áîéïëïãïýíôáé éäéáßôåñá ðñïóåêôéêÜ. Åêôïíþèçêå ç ðßÊ ÑÅÔÁ: åóç ôùí ðñïçãïõìÝ-

íùí çìåñþí êÜôù áðü ôï 0,55 åõñþ êáé ìéá ðñþôç áíÜóá ôçí Ýëáâå ÷èåò âãÜæïíôáò áíôßäñáóç ðñïò ôï 0,57 åõñþ.

• ¼ìùò ôá "êáýóéìá" ðáñÝìåéíáí ëéãïóôÜ (Üëëáîáí ÷Ýñéá ìüëéò 156 ôåì.) áí êáé êáôÜöåñå íá ôåñìáôßóåé óôá õøçëÜ çìÝñáò ìå +1,06%. Ôñßôç óåñß áÅôéòËËÁÊÔÙÑ: íïäéêÞ óõíåäñßáóç… ìå äéáèÝóåéò äçìéïõñãßáò íÝùí âÜóåùí ðÜíù áðü ôá 2 åõñþ íá åßíáé åìöáíåßò, áí êáé ç ó÷åôéêÞ êüðùóç äåí Ýëåéøå. • ÊéíÞèçêå óôï åýñïò ôùí 2,08-2,12 åõñþ…ãéá íá ôåñìáôßóåé óôá 2,10 åõñþ. Ìå +0,96% êáé óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 111.000 ôåì. ÊáëÞ óáò çìÝñá Ì. ÔæéâåëÝêá m_tziveleka@motorpress.gr

BofA: ÐÜíù áðü ôéò åêôéìÞóåéò ôï â' 3ìçíï ôçò Alpha ôùí åêôéìÞóåùí ôçò ëüãù ôùí êáèáñþí Õñéóåøçëüôåñá åóüäùí áðü ôüêïõò êáé ôùí ðñïìçèåéþí, ÷áñáêôÞôá ìåãÝèç â´ ôñéìÞíïõ ôçò Alpha Bank ç Bank Of America óå ÷èåóéíÞ ôçò Ýêèåóç. Ï äéåèíÞò ïßêïò åêôéìÜ üôé ç ìáêñï÷ñüíéá êåñäïöïñßá ôçò ôñÜðåæáò èá åîáñôçèåß ðåñéóóüôåñï áðü ôçí éêáíüôçôá ôçò ôñÜðåæáò íá äéåõñýíåé ôá êáèáñÜ åðéôïêéáêÜ ðåñéèþñéá êáé ü÷é áðü ôçí ìåßùóç ôïõ êüóôïõò Þ ôçí âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ ôçò. Óå ü,ôé áöïñÜ ôá ìç åîõðçñåôïýìåíá äÜíåéá ôçò Alpha ç Bank of America åêôéìÜ ðùò èá êéíçèïýí óôï æåíßè ðñïò ôï ôÝëïò ôïõ 2014.¼óïí áöïñÜ ôçí ìåôï÷Þ, ÷èåò åìöáíßóôçêå áñêåôÜ êéíçôéêÞ âãÜæïíôáò êßíçóç Ýùò ôï 0,52 åõñþ ãéá íá ôåñìáôßóåé ìå êÝñäç 2,35% åí ìÝóù áõîçìÝíùí óõíáëëáãþí ýøïõò 4,16 åêáô. ôåì.


IÍ & OUT

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ÅÐÉËÏÃÅÓ

40 åêáô. åõñþ! Êáé ï üìéëïò äåí Ý÷åé äáíåéóìü, ïýôå êáí 20 åêáô. åõñþ...

ÐËÁÊÑ: Áðü ôéò ðëÝïí ''áäéêçìÝíåò'' åôáéñåßåò ðáñÜ ôï ó÷åäüí Üñéóôï åðé÷åéñçìáôéêü êáé ÷ñçìáôéóôçñéáêü ðáñåëèüí, ðáñüí êáé ìÝëëïí ôïõò...

• Áí èÝëïõìå íá ìéëÜìå ôçí ãëþóóá ôçò áëÞèåéáò, ìßá 15ðëÜóéá ê/öóç äåí èá ìáò ðñïîåíïýóå åíôýðùóç. ¸íá ìÝãåèïò ðïõ èá Ýäéíå êáé ôéò áíôßóôïé÷åò õðåñáîßåò óôéò ìåôï÷éêÝò áîßåò ôïõò... ×ùñßò êáìßá, ìá êáìßá õðåñâïëÞ.

!

*** í ç ÖÑÉÃÏ ð.÷. åðéëÝãåôáé ìå ê/öóç óôá 240 åêáô. åõñþ, ôüôå áõôÞ ìå ôçí äéêÞ ôçò 100 åêáô. åõñþ ÷áìçëüôåñá Ýðñåðå íá Ýêáíå èñáýóç óôéò ðñïôéìÞóåéò ôùí áíáëõôþí...

Á

*** ÐËÁÊÑ(ÉÉ): Åêåßíïé ðÜíôùò ðïõ âãÞêáí ÷áìÝíïé åßíáé üóïé äåí Ýäùóáí óçìáóßá óôç ìåôï÷Þ ôïõò ç ïðïßá áðü ôï îåêßíçìá ôïõ 2011 ðñïóöÝñåé áðüäïóç ôçò ôÜîçò ôïõ 60%, ìå ôïí Ã.Ä. óôï ßäéï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá íá õðï÷ùñåß êáôÜ 34,3%...

!

*** ÐËÁÊÑ(ÉÉ): Íá óçìåéùèåß - óõí ôïéò Üëëïéò - ôï üôé ôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìÜ ôçò åßíáé õðåñêáëýðôïõí ôïí äáíåéóìü ôçò, åíþ åíéó÷ýåé äéáñêþò êýêëï åñãáóéþí , êÝñäç, ebitda êáé êáèáñÞ èÝóç...

!

• ×èåò ðáñáôçñÞóáìå ìßá ðñïóðÜèåéá áíôßäñáóçò áðü ôá ÷áìçëÜ 9ìçíïõ ôçò ìå áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò. Ï ôßôëïò îåêßíçóå ðéåæüìåíïò ìÝ÷ñé ôá 4,40 åõñþ (4,56%), áíôÝäñáóå ìÝ÷ñé ôá 4,98 åõñþ êáé ôåëéêÜ Ýêëåéóå óôá 4,90 åõñþ ìå êÝñäç 6,29%. *** ÔÅ×ÍÉÊÇ ÏËÕÌÐÉÁÊÇ - ÌÏ×ËÏÓ: Ôï... êáêü ðáñÜãéíå ðëÝïí ìáæß ôïõò êáé ç íïïôñïðßá ôùí åëëÞíùí ''åðåíäõôþí'' (sic) Ýñ÷åôáé áñùãüò óôá ó÷Ýäéá ôçò õðïôéìçôéêÞò êåñäïóêïðßáò åí üøåé ôùí åîåëßîåùí ðïõ íïìïôåëåéáêÜ èá Ýñèïõí...

!

*** ÏËÕÌÐ - ÌÏ×ËÏÓ: Áí åßíáé ðïôÝ äõíáôüí ôÝôïéá ðåñéïõóßá (áðñïóäéüñéóôçò áîßáò ïõóéáóôéêÜ êáé êáììßáò ó÷Ýóçò Ý÷ïõóáò ìå ôçí õðïôéèÝìåíç ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ åìöáíßæåôáé óôéò ëïãéóôéêÝò êáôáóôÜóåéò ôïõò...) êáé íá áðïôéìÜôáé óå

!

ÐËÁÓÔÉÊÁ ÊÑÇÔÇÓ

• Êáé ôá ãñÜöïõìå áõôÜ, ãéáôß äåí åßíáé ëßãïé åêåßíïé ðïõ ìáò ñùôïýí äéáñêþò ôé èá... ãßíåé ìå ôéò ôéìÝò ôïõò, áãùíéþíôáò(!) åðåéäÞ Ý÷ïõí ôïðïèåôçèåß õøçëüôåñá Ýùò êáé áñêåôÜ... *** ÌÕÔÉËÇÍÁÉÏÓ: ¸÷åé áñ÷ßóåé êáé äÝíåé óôï ôáìðëü, ìå ìüëéò ìßá áñíçôéêÞ óôéò ôåëåõôáßåò 6 åìöáíßóåéò ôïõ óå áõôü êáé áðü ôá 4,0000 åõñþ óôá 4,3400 ÷èåò. Ï üìéëïò èá ÷ôõðÞóåé ìåãÜëá projects ìå ðáíßó÷õñï partner, åíþ èá åêðëÞóóåé èåôéêÜ ìå ôï ýøïò ôùí åëåýèåñùí ôáìåéáêþí ñïþí ðïõ èá áíáêïéíþíåé...

!

*** ÌÅÔÊÁ: ÐÜíôá óôéò top ðñïôéìÞóåéò ìáò... ÉäÝôå êáé ó÷üëéá - áíáöïñÝò óôç óåë. 14...

!

ÁÐÁÍÔÇÓÅÉÓ Ìçí íïìßæåôå üôé áäéêåßôáé áðü ! ÖËÅÎÏ: ôçí áãïñÜ ìå ôçí ê/öóç óôá 45 åêáô. åõ-

ñþ. ÂÝâáéá áí êÜðïéïé ôï èÝëïõí êáé ôï åðéèõìïýí äéáêáþò, áêüìá êáé äéðëáóéÜæïõí ôçí ôéìÞ ôçò... Ìüëéò ÷èåò ôá ãñÜöáìå (îáíÜ) ãéá ôï ðùò äïõëåýåé ôï óýóôçìá ôïõ åëëçíéêïý ÷ñçìáôéóôçñßïõ... *** ÊËÌ: Íá ðåñéìÝíïõìå íá äïýìå ôá ðñþôá óçìÜäéá áíáóôñïöÞò óôá ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ ôçò êáé ýóôåñá åíéó÷ýïõìå ôéò èÝóåéò ìáò. ÅðïìÝíùò, óôçí áíáìïíÞ...

!

*** ÊÏÕÅÓ: ¢ëëç ìßá õðïôéìçìÝíç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñçìáôéóôçñßïõ ç ïðïßá üìùò äåí Ý÷åé ''ñçìÜîåé'' ôá ÷áñôïöõëÜêéÜ ìáò... Êáé Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé äýï öïñÝò óå åðéóôñïöÝò êåöáëáßïõ Þ ìÜëëïí áí äåí êÜíïõìå ëÜèïò óå 3 óôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá... Óôï Ýíá ôñßôï ôçò êáèáñÞò èÝóçò ôçò...

!

ÔéìÞ: 4,90 €

13

ÑÁÉÃ: Ìå áöïñìÞ äçìïóéåýìáôá, ç Aegean Airlines åíçìÝñùóå üôé äåí Ý÷åé Á ëÜâåé êáìßá åéäïðïßçóç Þ ðëçñïöüñçóç ãéá ôçí ôåëéêÞ Ýêâáóç, èåôéêÞ Þ áñíçôéêÞ, ôçò äéáäéêáóßáò åîÝôáóçò ôçò óêïðïýìåíçò åîáãïñÜò ôçò Olympic Air áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ. ýìöùíá ìå ôçí äéïßêçóç ôçò åôáéñåßáò, êÜôé ôÝôïéï äåí èá Þôáí Üëëùóôå Ó äõíáôüí êáé áðü ôçí åîÝëéîç ôùí äéáäéêáóéþí ôçò ÅðéôñïðÞò, ïé ïðïßåò äåí ðñïâëÝðïõí ôåëéêÞ êáôÜëçîç Þ áðüöáóç ðñéí áðü ôéò áñ÷Ýò Ïêôùâñßïõ, ìå êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá ôçí 16ç ôïõ ìçíüò... áñÜ ôçí áíáêïßíùóç ï ôßôëïò óõíÝ÷éæå óå ðáñáôåôáìÝíç áíïäéêÞ êßíçóç, Ð áðåéëþíôáò õøçëÜ 43 ìçíþí êáé óõìðëçñþíïíôáò ðÝíôå óõíå÷üìåíåò áíïäéêÝò óõíåäñéÜóåéò! ñé - Êñé: Ï âáèìüò óõãêÝíôñùóçò ôùí âáóéêþí ìåôü÷ùí (<65%) ôçò ïéêïãÝÊ íåéáò ßóùò åßíáé ôï ìïíáäéêü ìåéïíÝêôçìá

èá äçìéïõñãÞóåé ðñïóäïêßåò åðáíáðñïóÝããéóçò ôçò ðñïçãïýìåíçò êïñõöÞò óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 975/80 ìïíÜäùí, áíïßãïíôáò ôï ðåäßï ðéèáíÞò êßíçóçò ðñïò ôï øõ÷ïëïãéêü üñéï ôùí 1000 ìå 1050 ìïíÜäùí.

ãéá ôçí åîáéñåôéêÞ åôáéñßá ôçò Â. ÅëëÜäáò. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá åôáéñßá ðïõ ðñéí êÜíåé ôï åðüìåíï âÞìá Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé ìéá ãåñÞ âÜóç.

ôïí áíôßðïäá üìùò ðåñáéôÝñù êùëõóéåñãßá óôï åí ëüãù äéáãñáììáôéêü Ó "óôáõñïäñüìé" ôùí 930 ìïíÜäùí èá äçëþ-

Ô

á Ýóïäá ðñïÝñ÷ïíôáé êõñßùò áðü ôéò ðùëÞóåéò Ãéáïõñôéïý êáé Ðáãùôïý óôéò ïðïßåò ç åôáéñßá ðáñÜãåé óôï 80% êáé 50% ôçò äõíáìéêüôçôáò. Óå áõôÝò ôéò êáôçãïñßåò ôï Êñé - Êñé Ý÷åé ôï 11% ôçò åëëçíéêÞò áãïñÜò êáé ç åîáãùãÝò ôï 2013 äéáìïñöþèçêáí óå 10 åê. åõñþ Þ 17% ôùí óõíïëéêþí ðùëÞóåùí.

óåé áäõíáìßá, ùèþíôáò ôïí Äåßêôç óå ìéá íÝá âñá÷õ÷ñüíéá ðôùôéêÞ êßíçóç ðñïò ôéò 900 ìå 890 ìïíÜäåò.

Å åßíáé ìåí Ýôïéìïé íá äçëþóïõí óõììå-

ðßóçò ïé ðåñéóóüôåñïé ôå÷íéêïß äåßêôåò

ôï÷Þ óôï áíïäéêü óåíÜñéï, áëëÜ áêüìá "äåí Ý÷ïõí îåêáèáñßóåé ðëÞñùò ôç äéÜèåóÞ ôïõò".

ôçí ðñïóðÜèåéá åðÝêôáóçò ôçò åôáéå äéáãñáììáôéêÞ áíôéðáñÜèåóç ìå ôï ñßáò åðüìåíïò óôáèìüò åßíáé ç áãïñÜ Ó Ãåíéêü Äåßêôç, ï äåßêôçò ôçò õøçëÞò Ó ôçò Ì. Âñåôáíßáò. Ç åßóïäïò óôçí áãïñÜ ôçò Ì. Âñåôáíßáò èá ãßíåé ìÝóù ôçò áëõóßäáò Waitrose óå éäéùôéêÞ åôéêÝôá ç ïðïßá áñéèìåß 300 ðåñßðïõ óçìåßá ðþëçóçò. ï 2011 êáé ôï 2007 ç åôáéñßá áíáêçñý÷ôçêå ùò ç åðé÷åßñçóç ìå ôï êáëýôåñï Ôåñãáóéáêü ðåñéâÜëëïí óôçí ÅëëÜäá. Êáé áõôü ëÝåé ðïëëÜ. Ç áãïñÜ åõ÷áñßóôùò ôçò ÷áñßæåé Þäç Ýíá premium áðïôéìþíôáò ôçí äýï öïñÝò ôçí êáèáñÞ èÝóç ôçò.

êåöáëáéïðïßçóçò Ý÷åé Þäç äéáóðÜóåé áíïäéêÜ ôïí 200Üñç - åëÝù ìåãÜëçò âáñýôçôáò (24,94%) ôçò ÅÅÅ - "ðáôþíôáò ðÜíù áðü ôï óêáëïðÜôé" ôùí 310 ìå 315 ìïíÜäùí.

Æ ôÞñçóç ôùí 310 ìïíÜäùí, êáèþò èá çôïýìåíï ãéá ôç óõíÝ÷åéá åßíáé ç äéá-

âÜëåé ôéò âÜóåéò ãéá ôçí åðüìåíç áíïäéêÞ êßíçóç ðñïò ôï óçìáíôéêü åðßðåäï áíôßóôáóçò ôùí 330 ìå 335 ìïíÜäùí.

É ÅÉÄÉÊÏÉ ãñÜöïõí: Ó÷åäüí Ýíá ìÞíá äþ Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò ôùí õðü åîÝôáìáò åß÷å áöÞóåé óôï óêïôÜäé ôçò ôåÏ Å óç âñá÷õ÷ñüíéùí ôå÷íéêþí äåéêôþí Ý÷íéêÞò ''êüëáóçò'' áëëÜ ôþñá åðÝóôñåøå êáé éäïý... ïí ìáêñïðñüèåóìï áðëü êéíçôü ìÝóï ôùí 200 çìåñþí, óôéò 922 ìïíÜäåò, âïÔëéäïóêïðåß óôéò ôåëåõôáßåò óõíåäñéÜóåéò ï Äåßêôçò äåß÷íïíôáò äéÜèåóç íá áðåéëÞóåé áíïäéêÜ ôçí áíôßóôáóç ôïõ äéáãñáììáôéêïý ïñßïõ ôùí 930 ìïíÜäùí, áíáöÝñåé ï Áðüóôïëïò ÌÜíèïò. ðéâåâáéùìÝíç áíïäéêÞ äéÜóðáóç óå åðßðåäï äýï ôïõëÜ÷éóôïí çìåñÞóéùí ÅêëåéóéìÜôùí ðÜíù áðü ôéò 930 ìïíÜäùí

÷ïõí ôá÷èåß "õðÝñ ôùí ôáýñùí" ðñïúäåÜæïíôáò èåôéêÜ ãéá ôçí ìåôÝðåéôá ðïñåßá ôïõ FTSE25.

Æ ÷ñÞæïõí ðñïóï÷Þò, åßíáé ðñïò ôá Ü-

þíåò óôï çìåñÞóéï chart ôéìþí, ðïõ

íù ïé 330 ìå 335 êáé 345 ìå 355 ìïíÜäåò åíþ ðñïò ôá êÜôù ïé 301 ìå 294 êáé ïé 284 ìïíÜäåò, óýìöùíá ìå ôçí Üðïøç ôïõ õðåýèõíïõ ôå÷íéêÞò áíÜëõóçò êáé åðåíäõôéêÞò êáôåýèõíóçò ôçò ÄõíáìéêÞ Á×ÅÐÅÕ. Á.Ô.

•Ôá áíáãñáöüìåíá óôéò óåëßäåò ÉÍ & OUT äåí áðïôåëïýí ðñïôñïðÞ ðñïò ðþëçóç Þ áãïñÜ ìåôï÷þí. Áðïôåëïýí ðñïúüíôá ìåëÝôçò êáé åêôßìçóçò ôùí óõíôáêôþí ôùí óåëßäùí áõôþí.


14

IÍ & OUT

Ó×ÏËÉÏ ( Ìáí. ×áôæçÇ óýìâáóç ãéá ÔÏäÜêçò): Ì ÅÔÊÁ: ôçí êáôáóêåõÞ ôùí ¸íáò áðü ôïõò âáóéêüò áðïäÝêôåò ôçò êáôÜóôáóçò óôçí ïéêïíïìßá åßíáé ç ìéêñïìåóáßá åëëçíéêÞ åðé÷åßñçóç, ìéá äïìÞ áðëÞ ðïõ êáôÜ êýñéï ëüãï åß÷å áñ÷Þ êáé ôÝëïò ôïí åðé÷åéñçìáôßá, âáóéêü ìÝôï÷ï, éäéïêôÞôç ðïõ óõíÞèùò Þôáí ôï ßäéï ðñüóùðï Þ ëßãá ðñüóùðá ìå ôï ßäéï åðßèåôï.

ìéêñïìåóáßåò åðé÷åéÏ éñÞóåéò åßíáé åðé÷åéñçìá-

ôéêÝò ïñãáíþóåéò ðïõ áðáó÷ïëïýí åþò 250 Üôïìá ìå ôæßñï Ýùò 50 åê. åõñþ êáé áðïôåëïýí ôçí ñá÷ïêïêáëéÜ ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò.

ãéá íá ôï ðïýìå ðéï Ê ÁÉåìöáôéêÜ, ïé ìéêñïìåóáß-

åò åðé÷åéñÞóåéò åßíáé ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá: Áðü ôéò 728 ÷éëéÜäåò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ åßíáé êáôáãåãñáììÝíåò óôá ìçôñþá ôùí åöïñéþí ôï 99,9% åßíáé ìéêñïìåóáßåò ìå âÜóç ôïí ðáñáðÜíù ïñéóìü.

Ï

é ðåñéóóüôåñåò áðü áõôÝò åßíáé åìðïñéêÝò êáé Ý÷ïõí ùò êýñéá ãåùãñáöéêÞ ðåñéï÷Þ äñáóôçñéïðïßçóçò ôçí ÅëëÜäá.

Ð

áñÜ ôçí ìåãÜëç óå Ýíôáóç êáé óå äéÜñêåéá êñßóç õðÜñ÷ïõí ðåôõ÷çìÝíåò åéóçãìÝíåò åôáéñßåò ðïõ Ý÷ïõí ôï óôßãìá ôçò åëëçíéêÞò Ìéêñïìåóáßáò åðé÷åßñçóçò Þôïé õøçëÞ óõãêÝíôñùóç ìåôï÷éêïý ðïóïóôïý êáé Üóêçóç äéïßêçóçò áðü ôïõò âáóéêïýò ìåôü÷ïõò.

Ó

å ìéá ðåñßïäï ðïõ ç êñßóç Ý÷åé äþóåé Üëïèé óôéò æçìéÝò êáé ôçí óõññßêíùóç ç ðñïóðÜèåéá áõôþí ôùí åôáéñéþí ôéò Ý÷åé êáôáóôÞóåé áêüìá ðéï äéáêñéôÝò êåñäßæïíôáò åêôüò áðü ìåñßäéá áãïñÜò êáé ôçí óõìðÜèåéá ôùí åðåíäõôþí. áðü áõôÝò ôéò ëßÊ Üðïéåò ãåò ðåñéðôþóåéò áíáêïß-

íùóáí ìåãÝèç åîáìÞíïõ ðïõ ôéò êáèéóôïýí åðåíäõôéêÜ åíäéáöÝñïõóåò. Áñêåß âÝâáéá íá îåðåñáóôïýí êáé êÜðïéåò Üëëåò áäõíáìßåò ðïõ Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå ôçí åìðïñåõóéìüôçôá ôïõò, ôçí åðéêïéíùíßá ìå ôïõò åðåíäõôÝò êáé ôçí åôáéñéêÞ äéáêõâÝñíçóç.

×

ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ôá ðáñáäåßãìáôá - óýìöùíá ôþñá ìå ôçí åêôßìçóç ôçò óôÞëçò - áõôÜ ôùí Paperpack, Unibios, EêôÝñ, Êleemann Hellas...

ðýñãùí óôá Üñìáôá ìÜ÷çò Leopard ìðïñåß íá åßíáé ìéêñÞ óå ìÝãåèïò (56,5 åê. åõñþ) Ý÷åé ùóôüóï õøçëÜ ðåñéèþñéá êÝñäïõò, êáëýôåñá êáé áðü ôá åíåñãåéáêÜ Ýñãá. ç äåýôåñç óýìâáóç Å ßíáé áìõíôéêþí Ýñãùí ðïõ

ôñÝ÷åé áõôÞ ôçí ðåñßïäï ãéá ôçí åôáéñßá ìåôÜ ôçí áíÜëçøç Ýñãïõ êáôáóêåõÞò óôçñßîåùí ãéá ðõñáýëïõò Patriot.

Í

Ýá áíáìÝíïíôáé êáé áðü ôçí Áëãåñßá êáèþò áðü ôçí ðñïêÞñõîç ôùí Ýîé íÝùí åíåñãåéáêþí ìïíÜäùí ç ÌÅÔÊÁ ðñïóäïêÜ ôçí áíÜëçøç äýï Ýñãùí óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý åíüò äéò åõñþ.

Ê

ñéáêßäçò äåß÷íåé üôé ìðïñåß íá âñåé äéåîüäïõò åîáãùãþí êáôáöÝñíïíôáò íá áíôéóôáèìßæåé ôçí åã÷þñéá êÜìøç ôçò æÞôçóçò.

ÁÚËËÇÓ: ÓõíåðÝóôáôïò ãéá ðïëëïóôÞ öïÌ ñÜ, âåëôßùóå üëá ó÷åäüí ôá ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ ôïõ ìåãÝèç... Êáé éäïý ôï ãéáôß... Á ÁÑÍÇÔÉÊÁ ÉÄÉÁ ÊÅÖÁÔó÷ýèçêáí ËÁÉÁ áðü ôá 49 åêáô. åíéóôá 61,7 åêáô. . ÏÉ Æçìßåò áðü 9,8 åêáô. áõîÞèçêáí óå 12 åêáô. åõñþ.

Ï

É ÅÉÓÑÏÅÓ áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ìåéþèçêáóí áðü 3,2 åêáô. óå 45.000 åõñþ. Ï ÄÁÍÅÉÓÌÏÓ áðü 236 åíéó÷ýèçêå óôá 242,8 åêáô. åõñþ...

Ä

Ô

ëåóå ôçí óõììåôï÷Þ ôçò óôçí åðßóçò åéóçãìÝíç óôï X.A. Mermeren Combinant óôá Óêüðéá ëüãù ôùí õøçëþí ÷ñåþí ôçò äéáôçñþíôáò ùóôüóï ôçí óõíåñãáóßá óå åðßðåäï ðùëÞóåùí.

Ì

ÏÕÓ ëõðÜôáé êáé ç ''ÁãïñÜñá'' ìáò êáé áðïôéìåß ôçí åôáéñåßá ôïõò óôá 22,6 åêáô. ôçí óôéãìÞ ðïõ åìöáíßæïõí ÁñíçôéêÞ êáèáñÞ èÝóç ó÷åäüí 62 åêáô. åõñþ!!!.

Â

ÉÏÊÁÑÐÅÔ: Åíåñãþíôáò "áèüñõâá" ï üìéëïò âáäß-

æåé óôï íá áðïêôÞóåé ìßá áîéïóçìåßùôç èÝóç óôéò åíáëëáêôéêÝò ðçãÝò åíÝñãåéáò êáé éäßùò óôï ìÝôùðï ôùí öùôïâïëôáúêþí óôáèìþí.

Ì

ÁËÉÓÔÁ ðñéí ìåñéêïýò ìÞíåò îåêßíçóå ôçí ëåéôïõñãßá äýï áêüìç ôÝôïéùí óôáèìþí óôïí íïìü Ëáñßóçò, ìå áðïôÝëåóìá óÞìåñá íá äéáèÝôåé ðÝíôå óôáèìïýò óõíïëéêÞò éó÷ýïò 3.500 KW. üôé áíáÍ ÁìÝíåéÓÇÌÅÉÙÈÅÉ ôçí Ýãêñéóç Üëëùí

ôñéþí ìïíÜäùí éó÷ýïò 1.400 KW êáé üôé åðßóçò Ý÷åé õðïâÜëåé ðñïò ôçí ÑÁÅ áéôÞìáôá (Ýíá ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá êáé Ýíá äåýôåñï ç èõãáôñéêÞ Exalco) ãéá äýï öùôïâïëôáúêïýò óôáèìïýò óôïí íïìü

Ê

• Éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá: 84 åêáô. ÁðïèÝìáôá: 13,15 åêáô. 'Aõëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá: 46,4 åêáô. ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò: 56,5 åêáô. ËïéðÜ êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá: 27,2 åêáô.(ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá: 2,7 åêáô. åõñþ...)

êáé íá Ý÷åé ðܼ ðùò íôùò ãéá ìéá åôáéñßá ðïõ èá ìðïñïýóå Üíåôá íá Ý÷åé ôçí ôý÷ç ôùí Üëëùí åôáéñéþí ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óå êáôáóêåõÝò êáé õëéêÜ ïéêïäïìþí ç Êõ-

ÁðïôéìÜôáé óå  ÉÏÊÁ: 14,5 åêáô. åõñþ ìå ôçí

êáèáñÞ èÝóç - ßäéá êåöÜëáéÜ ôçò íá áíÝñ÷ïíôáé óå 48,5 åêáô. åõñþ. ¢ëëï Ýíá èýìá ôçò êñßóçò...

Áí åßíáé êÜôé ãéá ôï M LS: ïðïßï äéáêñßíåôáé åßíáé

ç Üìåóç áðüêñéóç óôéò óõíèÞêåò ôçò áãïñÜò. Ç êÜìøç óôçí áãïñÜ ôùí ðëïçãþí ôçí Ýâãáëå óôï åîùôåñéêü (Ôïõñêßá, Ìáñüêï ê.ëð.). ôùí ðùëÞóåÇ ìåßùóç ùí óôï åîùôåñéêü ôçí

ðÞãå óôïõò äéáäñáóôéêïýò ðßíáêåò. Ôï "êüëëçìá" ôùí êïíäõëßùí ôïõ ÅÓÐÁ Ýäùóå

þèçóç óôçí áíÜðôõîç åíüò åëëçíüöùíïõ êéíçôïý ôçëåöþíïõ ôï ïðïßï Þäç ìðÞêå óôçí äåýôåñç ãåíéÜ ôïõ. ôçí ôÜóç Á êïëïõèþíôáò ç åôáéñåßá Ýâãáëå êáé ôá-

ìðëÝôá ìå öùíçôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ óôçí ôá÷Ýùò áíáðôõóóüìåíç áãïñÜ ôùí õðïëïãéóôþí áöÞò. åßíáé ìéá åôáéñßá ÇMLS ðïõ áëëÜæåé ó÷åäüí êÜèå äýï ÷ñüíéá ãéá íá ìðïñÝóåé íá åêìåôáëëåõôåß ôï åìðïñéêü ôçò ðëåïíÝêôçìá êáé ôçí åõåëéîßá ôçò, áêïýãïíôáò ìå áñêåôÞ åðéôõ÷ßá ïìïëïãïõìÝíùò ôéò áíÜãêåò ôùí êáôáíáëùôþí. Ê.Ð.

ÇÑÅÁÓ: Óôá 460,70 åêáô. åõñþ

ôùí ðùëÞóåùí Ô ïóôï66%åîÜìçíï Ý÷åé ðñáã-

áé åäþ óôï ðáñåëèüí ç åôáéñßá Ý÷åé ðëçñþóåé ôï ôßìçìá ôçò åðÝêôáóçò êáèþò ðïëëÝò ôéìïëïãçìÝíåò ðùëÞóåéò êáôÝëçîáí äåí ðëçñþèçêáí ìå áðïôÝëåóìá ç åôáéñßá íá áíáëÜâåé ðñïâëÝøåéò ðïõ ìåßùóáí ôá ôåëéêÜ ôçò ìåãÝèç.

Ëáñßóçò (ÔÝìðç êáé Êïõëïýñé) óõíïëéêÞò éó÷ýïò 7.000 KW.

Íôï Óýíïëï ôïõ Åíåñãçôéêïý ôïõ

ïìßëïõ, ðïõ äéáìïñöþíåôáé ùò åîÞò... Óôá 229 åêáô. åõñþ ôá âéïëïãéêÜ ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ôïõ. Ôá ôïõ ðÜãéïõ åíåñãçôéêïý áíÝñ÷ïíôáé óå 95 åêáô. êáé ôá áíôßóôïé÷á ôïõ êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý óå 134 åêáô. åõñþ.

ìáôïðïéçèåß óôï åîùôåñéêü êáé åéäéêÜ óôéò áãïñÝò ôçò Áóßáò, ç ïðïßá ðñáãìáôïðïéåß ôæßñï ðåñßðïõ üóï êáé ç ÅëëÜäá.

ÔéìÞ: 0,88 €

ìÝíôï äéåèíþò.

ÁÉËËÇÓ: Ïé äå áìïéâÝò óôá ìÝëç ôïõ ä.ó êáé óôïõò Top åêôåëåóôéêïýò ìüëéò... 2,16 åêáô.!!! Ïé ''öïõêáñÜäåò'', ïé ''÷ôõðçìÝíïé'' áðü ôéò... áäéêßåò ôçò æùÞò.

ðñéí áðü ìåñéêÜ Ï ÔÁÍ ÷ñüíéá ç åôáéñßá áðþ-

ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ

ï ìÜñìáñï - üóï êáé áí öáßíåôáé ðáñÜîåíï - Ý÷åé Ôêáëýôåñç ôý÷ç áðü ôï ôóé-

õñéáêßäçò (ÁðïôåëÝóìáôá 6M 2013): Ç åôáéñßá áðïôåëåß ðáñÜäåéãìá óôáèåñüôçôáò áöïý öñïíôßæåé äéá÷ñïíéêÜ íá ðëçñþíåé ìåñßóìáôá êáé íá åîõðçñåôåß ôéò äáíåéáêÝò ôçò õðï÷ñåþóåéò ÷ùñßò åîÜñóåéò Þ Ýíôïíåò ìåéþóåéò óôá ìåãÝèç ôçò. éáèÝôåé ôñßá ëáôïìåßá êáé ôñßá åñãïóôÜóéá ðáñÜãïíôáò êõñßùò ëåõêü ìÜñìáñï. Ç Ýíôïíç åðåêôáôéêÞ ðñïóðÜèåéá ìåôÜ ôçí åéóáãùãÞ ôçò óôï ×Á åß÷å ôï ôßìçìá ôçò...

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Í ñþ êáé éäïý ç áíÜëõóÞ ôïõò... ÇÑÅÁÓ(ÉÉ): Ïöåßëåé 338 åêáô. åõ-

Ìáêñïðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò: 91,3 åêáô., ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò - ÐñïâëÝøåéò : 33,7 åêáô. , Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò: 55 åêáô. åõñþ.

• ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò: 81,4 åêáô. ( ÓõíïëéêÝò õðï÷ñåþóåéò 2011: 333 åêáô. åõñþ). Êáé ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò -ôñÜðå-

æåò- ðëçñùôÝåò óôçí åðüìåíç ÷ñÞóç ýøïõò 76,7 åêáô. åõñþ...

Í

ÇÑÅÕÓ: Óýíïëïí éäßùí êåöáëáßùí 129,8 åêáô. åõñþ áðü 142,9 åêáô. åõñþ óôéò 31.12.2012. ÁðïôéìÜôáé óå 25,4 åêáô. åõñþ. Ìå ôïí äåßêôç P/BV óôï 0,20 êáé ìå ôïí äåßêôç äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï 1,70.

Èðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò

åôéêÝò ïé ôáìåéáêÝò ñïÝò ôçò á-

êáôÜ 8,6 åêáô. åõñþ Ýíáíôé èåôéêþí 8,1 åêáô. óôï 2012. Ìå æçìßåò 11 åêáô. åõñþ Ýíáíôé êåñäïöïñßáò 2 å-

êáô. åõñþ êáé ebitda 6,7 åêáô. áðü 13,7 åêáô. åõñþ óôï 2012. • Áðáó÷ïëåß ðñïóùðéêü 1153 áôüìùí Ýíáíôé ôùí 1124 ðÝñõóé êáé ï êýêëïò åñãáóéþí áíÞëèå óå 202 åêáô. åõñþ áðü 197 åêáô. Ç ìåôï÷Þ îåêßíçóå ôçí ÷ñïíéÜ áðü ôï 0,6910 åõñþ. Äéáðñáãìáôåýåôáé ôþñá óôï 0,3990 ìå åëÜ÷éóôï - ìÝãéóôï 2013 óôï 0,3800 êáé 0,8390 åõñþ. ïíïìáóôéêÞ áîßá ôçò ìåôï÷Þò

Ç óôï 1,3400 åõñþ êáé ç ëïãéóôéêÞ ôçò óôá 2,0300 åõñþ.

K.Ð.


Ãåíéêüò Äåßêôçò Ôéìþí ×.Á.

5/9/2013

Ä%

% áðü 31.12.2012

929,78

0,91

2,41

ÐÅÉÑ

4.702.162

ÁËÖÁ

4.159.478

ÌÉÃ

1.427.909

ÅÔÅ

669.404

ÁÔÔ

619.178

ÏÔÅ

578.278

ÅÕÑÙÂ

364.799

FTSE/×.Á. Large Cap

319,90

0,91

3,30

FTSE/×.Á.-×.Á.Ê. Ôñáðåæéêüò Äåßêôçò

108,82

1,34

-35,56

Äåßêôçò Ôéìþí Ìåóáßáò - ÌéêñÞò Êåöáëáéïð. ×.Á.

2804,77

-0,23

-10,53

Ìåôï÷Þ

ÔåìÜ÷éá

FTSE/×.Á. Mid Cap

986,96

0,19

-12,90

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò Plus

1322,08

1,20

5,99

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò

1389,47

1,09

11,86

ÄÉÏÍ

261.288

FTSE/×.Á. Mid - Small Cap Èåìåëéùäþí Ìåãåèþí

1186,49

-0,10

-4,24

ÔÅÍÅÑÃ

224.025 217.536

FTSE/×.Á. Äåßêôçò ÁãïñÜò

769,28

0,86

4,32

ÄÅÇ

Åëëçíéêüò Äåßêôçò Mid - Small Cap

919,59

0,74

4,89

Ìåôï÷Þ

Äåßêôçò ¼ëùí ôùí Måôï÷þí ×.Á.

197,75

0,96

-16,45

Êëáäéêïß Äåßêôåò Äåßê ôåò FTSE/×.Á. ÔñÜðåæåò

Áîßá

ÐÅÉÑ

5.400.558,16

ÏÔÅ

4.246.379,18

ÁËÖÁ

5/9/2013

Ä%

% áðü 31.12.2012

143,77

1,34

-36,46

FTSE/×.Á. ÁóöÜëåéåò

1232,79

0,00

-18,75

FTSE/×.Á. ×ñçìáôïïéêïíïìéêÝò Õðçñåóßåò

1309,95

2,20

-0,68

FTSE/×.Á. Âéïìç÷áíéêÜ Ðñïúüíôá - Õðçñåóßåò

3325,45

1,43

2,30

FTSE/×.Á. Åìðüñéï

2381,01

-1,11

30,14

FTSE/×.Á. Áêßíçôçò Ðåñéïõóßáò

1863,27

3,50

24,97

FTSE/×.Á. ÐñïóùðéêÜ - ÏéêéáêÜ Ðñïúüíôá

4073,75

0,51

30,47

FTSE/×.Á. Ôñüöéìá - ÐïôÜ

8226,25

0,72

23,55

ÍÝá «âïõôéÜ» ãéá ôï åõñþ

Måãáëýôåñåò ÓõíáëëáãÝò

Äåßêôåò X.A. Äåßê ôåò

2.145.266

ÅÔÅ

2.002.467,14

ÄÅÇ

1.631.057,43

ÏÐÁÐ

1.469.119,90

ÅÕÄÁÐ

1.373.500,60

ÔÅÍÅÑÃ

692.134,91

ÔÉÔÊ

676.954,76

Å×ÁÅ

514.856

ìßá çìÝñá äéÞñêçóå ç áíÜêáìøç Ì üëéò ôïõ åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, êáèþò

ìåôÜ ôá êÝñäç ôçò ÔåôÜñôçò, ôï åíéáßï åõñùðáúêü íüìéóìá âñÝèçêå êáé ðÜëé óå ÷áìçëü Ýîé åâäïìÜäùí óå ó÷Ýóç ìå ôï áìåñéêáíéêü íüìéóìá. Ôï åõñþ äÝ÷ôçêå óçìáíôéêÝò "ðéÝóåéò" áðü ôéò äçëþóåéò ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÅÊÔ, ÌÜñéï ÍôñÜãêé, ï ïðïßï óôçí ïõóßá ðñïáíÞããåéëå ôç äéáôÞñçóç ÷áìçëþí åðéôïêßùí ôçò ÊåíôñéêÞò ôñÜðåæáò ôçò Åõñùæþíçò, ãéá Ýíá áêüìç áñêåôÜ ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá. Ôçí ßäéá þñá, óôçí Üëëç ðëåõñÜ ôïõ Áôëáíôéêïý, ôá íÝá èåôéêÜ "ìçíýìáôá" ãéá ôçí áìåñéêáíéêÞ ïéêïíïìßá, ìå ôçí áíÜðôõîç ôïõ êëÜäïõ ôùí õðçñåóéþí íá öèÜóåé óå õøçëÜ åðßðåäá ÷ñüíùí, åíßó÷õóáí ôï ôïðéêü óõíÜëëáãìá, ôï ïðïßï áíáìÝíåôáé ìÜëéóôá íá åíéó÷õèåß ðåñáéôÝñù áðü ôçí "÷áëÜñùóç" ôùí ìÝôñùí ïéêïíïìéêÞò óôáèåñüôçôáò áðü ôç FED. ¸ôóé, ôï åíéáßï åõñùðáúêü íüìéóìá âñÝèçêå íá õðï÷ùñåß åê íÝïõ ÷èåò óå ó÷Ýóç ìå ôï áìåñéêáíéêü äïëÜñéï, êáôÜ 0,62%, ìå ôç ìåôáîý ôïõò éóïôéìßá íá äéáìïñöþíåôáé óôï

Måãáëýôåñåò ÄéáêõìÜíóåéò Ìåôï÷Þ

TéìÞ

Äéáêýìáíóç

ÔÆÊÁ

2,19

17,00

ÖËÅÎÏ

3,80

12,82

ÌÏÍÔÁ

0,27

12,64

ÐËÁÊÑ

4,90

12,58

ÄÉÏÍ

0,08

11,54

FTSE/×.Á. Ðñþôåò ¾ëåò

2205,56

0,53

-5,07

FTSE/×.Á. ÊáôáóêåõÝò - ÕëéêÜ

1976,75

1,67

7,66

FTSE/×.Á. ÐåôñÝëáéï - ÁÝñéï

2627,70

1,85

-6,59

FTSE/×.Á. ×çìéêÜ

5999,51

0,35

-0,33

FTSE/×.Á. ÌÝóá ÅíçìÝñùóçò

1765,54

1,70

143,88

FTSE/×.Á. Ôáîßäéá - Áíáøõ÷Þ

1294,32

-0,84

28,23

ÌÏ×Ë

1,58

11,45

FTSE/×.Á. Ôå÷íïëïãßá

665,64

0,41

-10,32

ÊÁÈÇ

0,70

10,81

FTSE/×.Á. Ôçëåðéêïéíùíßåò

2031,40

0,41

44,71

ÐÁÑÍ

0,09

10,39

FTSE/×.Á. Õðçñåóßåò ÊïéíÞò ÙöÝëåéáò

2766,37

1,66

20,91

ÉÁÓÙ

FTSE/×.Á. Õãåßá

232,13

-0,31

-17,27

ÊÁÑÅË

1,00

8,90

197,50

7,32

×ñ/êÞ áîßá

Êëåßóéìï Ìåô. % ÔéìÞ

1,3124 äïë., åíþ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çìÝñáò åß÷å ùò õøçëüôåñï óçìåßï ôï 1,3222 äïë. êáé ùò ÷áìçëüôåñï ôï 1,3109 äïë. Áíôßóôïé÷á, ôï åõñþ õðï÷þñçóå êáé Ýíáíôé ôïõ éáðùíéêïý íïìßóìáôïò, óå ðïóïóôü 0,33%, êáôáëÞãïíôáò óôá 131,29 ãéåí, åíþ íùñßôåñá ç éóïôéìßá áíÜìåóá óôá äýï íïìßóìáôá åß÷å äéáìïñöùèåß áêüìá êáé óôá 132,44 ãéåí. Ôï êïéíü åõñùðáúêü íüìéóìá ôùí 17 ÷ùñþí õðï÷þñçóå êáé óå ó÷Ýóç ìå ôç ëßñá Áããëßáò, êáôÜ 0,43% ìå ôçí éóïôéìßá ôïõò íá äéáìïñöþíåôáé óôéò 84,16 ðÝíåò.

Éóïôéìßåò Åõñþ NOMIÓÌÁ

ÁÃÏÑÁ (ÅÕÑÙ)

ÐÙËÇÓÇ (ÅÕÑÙ)

ÄïëÜñéï ÇÐÁ - USD Ëßñá Áããëßáò/Óêùô./Âüñ. Éñëáíäßáò - GBP Êïñþíá Äáíßáò - DKK Êïñþíá Óïõçäßáò - SEK ÖñÜããï Åëâåôéêü - CHF ÄïëÜñéï ÊáíáäÜ - CAD ÄïëÜñéï Áõóôñáëßáò - AUD Ãéåí Éáðùíßáò (100 ìïí.) (100 Units) - JPY Êïñþíá Íïñâçãßáò - NOK

1,34 0,85575 7,57028 8,90673 1,25759 1,40446 1,46678 133,6146 8,16872

1,3004 0,83045 7,34652 8,64347 1,22042 1,36294 1,42342 129,6654 7,92728 ÐçãÞ: ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá

Ìåãáëýôåñç ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Áîßá Måôï÷Þ

15

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Bottom 20 Áðüäïóçò

Ôop 20 Áðüäïóçò

Áîßá óõí/ãþí

ÔåìÜ÷éá

ÐñÜîåéò

×áì. ôéìÞ Ýôïõò

Õø. ôéìÞ Ýôïõò

1. ÅÔÅ

7.118.454.402,18

0,34

2,97

2.002.467,14

669.404

709

1,83

9,87

2. ÐÅÉÑ

5.884.178.823,16

1,75

1,16

5.400.558,16

4.702.162

1.039

0,83

6,30

3. ÁËÖÁ

5.701.756.938,26

2,35

0,52

2.145.266

4.159.478

1.313

0,16

0,70

4. ÏÔÅ

3.617.309.870,82

0,41

7,38

4.246.379,18

578.278

909

4,26

7,80

5. ÅÕÑÙÂ

2.511.258.456,30

0,65

0,62

226.792,49

364.799

230

0,56

6,25

6. ÏÐÁÐ

2.351.030.000

-1,07

7,37

1.469.119,90

199.129

546

7. ÅËÐÅ

2.206.686.035,70

1,55

7,22

248.235,98

34.675

301

6,20

9,30

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

1,56

ËÅÂÊ

0,31 -10,00

497

3

152,17

1

468,00

ÂÉÏÊÁ

0,61 -9,96

1.000

2

606,00

72

6

9,78

ÐÁÉÑ

0,29 -9,72

225

1

64,80

1,80 19,21

2

1

3,60

ÁÅÃÅÊ

0,09 -9,09

14.536

18

1313,14

ÂÁÑÍÇ

0,04 18,75

3

1

0,11

ÃÁËÁÎ

0,30 -7,41

3.000

2

900,00

ÕÁËÊÏ

0,15 18,25

10

1

1,49

ÊÁÈÇ

0,70 -5,68

171

10

119,31

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

Ä%

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

ÄÑÏÕÊ

1,56 30,00

1

1

Á×ÏÍ

0,07 20,00

6.500

ÐÇÃÁÓ

0,14 19,30

ÃÔÅ

Ä%

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

ÓÅËÏ

0,16 17,42

2

1

0,31

ÁËÊÏ

0,40 -4,96

2.119

8

859,61

ÓÁÔÏÊ

0,12 12,84

1.800

6

221,40

ÌÏ×Ë

1,58 -4,82

2.148

29

3310,04

0,08 -3,85 261.288

94

18899,70

8. ÄÅÇ

1.744.640.000

2,17

7,52

1.631.057,43

217.536

572

9. ÔÉÔÊ

1.185.237.675,84

2,53

15,38

676.954,76

44.851

292

11,31

16,00

ÐÁÑÍ

0,09 11,69 34.470

23

2976,21

ÄÉÏÍ

10. ÌÐÅËÁ

1.042.557.301,52

0,38

8,02

302.362,30

37.646

201

4,85

9,07

ÔÆÊÁ

2,19

9,50

22

6

45,12

ÊÁÑÅË

197,50 -3,66

40

3

7900,00

11. ÂÉÏ×Ê

825.822.736,74

2,48

4,14

427.786,24

103.963

249

3,06

5,70

ÌÁÉÊ

0,07

9,38

5.000

2

350,00

ÌÁÈÉÏ

0,26 -3,35

2.444

3

635,44

12. ÌÏÇ

804.284.434,80

2,25

7,26

406.076,76

56.279

296

ÂÉÏÔ

0,17

8,97

5.000

8

850,00

×ÁÊÏÑ

0,86 -3,25

54.064

113

46855,74

669.885.000

0,32

6,29

1.373.500,60

214.918

545

×ÁÉÄÅ

0,50

8,23

10

1

5,00

ÅËÃÅÊ

0,51 -2,87

4.362

4

2256,53

3,78

8,00

94.283

395

354437,97

ÐÑÄ

0,14 -2,78

302

2

42,27

13. ÅÕÄÁÐ

102.757,15

9.632

87

9,00

12,78

ÁÑÁÉÃ

7.900

40

3

110,00

210,00

ÐËÁÊÑ

4,90

6,29

18.206

66

82981,73

ÊÏÕÅÓ

1,11 -2,63

26.930

51

30394,47

4,34

493.503,04

114.010

419

3,38

5,65

ÇÏË

0,39

5,68

3.350

10

1309,01

ÖËÅÎÏ

3,80 -2,56

2.750

32

10345,00

6,80

101.744,48

15.004

83

4,87

7,75

ÅËÓÔÑ

0,75

5,49

150

2

111,50

ÅËÂÅ

0,52 -2,26

220

2

106,76

409.250.000

-0,61 16,37

42.432,75

2.587

54

14,59

21,68

ËÁÌÄÁ

3,70

4,52

2.299

28

8388,50

ÅËÂÁ

1,90 -2,06

12.920

44

24766,80

402.070.480

1,24

18,82

11.200

595

8

15,00

19,20

ÌÉÃ

0,30

3,79 1.427.909

479

432753,18

ÄÑÏÌÅ

0,39 -2,03

31.201

30

12005,28

379.137.665,40

1,58

5,80

514.856

88.861

322

ÅÕÐÑÏ

6,80

3,66

83

101744,48

ÓÁÉÊË

0,49 -2,00

800

4

392,00

14. ÌÅÔÊ

558.468.950

1,42

15. ÊÁÑÅË

545.100.000

-3,66 197,50

16. ÌÕÔÉË

507.414.841,08

1,17

17. ÅÕÐÑÏ

414.800.000

3,66

18. ÏËÐ 19. ËÁÌØÁ 20. Å×ÁÅ

10,75

15.004


16

XPHMATIÓTHPIO ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ QUEST ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ Á.Å. Ç Quest Óõììåôï÷þí Á.Å. ãíùóôïðïéåß üôé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ ÊÍ 2190/20, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé, êáé óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôïõ Êáíïíéóìïý 2273 / 2003 ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò êáé óå åêôÝëåóç ôçò áðü 05/06/2012 áðüöáóçò ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò Åôáéñåßáò êáé ôçò áðü 21/12/2012 áðüöáóçò ôïõ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ Áñéè. Ðñùô. : ÅËÅ_2013_6251

Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, ðñïÝâç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò ôçò 03/09/2013, ìÝóù ôçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò åôáéñßáò "Eurobank EFG Equities", óå áãïñÜ 900 éäßùí ìåôï÷þí ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 1,09 åõñþ êáé óõíïëéêÞ áîßá óõíáëëáãÞò 984,84 åõñþ. MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ Á.Â.Å.Å. H Åôáéñåßá MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÂÅÅ áíáêïéíþíåé ìå ôçí ðáñïýóá, óýìöùíá ìå ôïí í. 3556/2007, óå óõíäõáóìü ìå ôçí áðü-

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÉÃÁÉÏÕ ÅÉÄÉÊÏÓ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÓ ÅÑÅÕÍÁÓ ÁÄÁ : ÂË9Â469Â7Ë-×ÙØ ÌõôéëÞíç, 2 Óåðôåìâñßïõ 2013

ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÇÓ ÌÅ ÁÑÉÈ. ÐÑÙÔ. ÅËÅ_2013_6250/02.09.2013 ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÄÉÅÈÍÏÕÓ ÁÍÏÉÊÔÏÕ ÄÇÌÏÓÉÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ ÐÑÏÌÇÈÅÉÁÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÕ ÁÍÁÂÁÈÌÉÓÇÓ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÔÇËÅÄÉÁÓÊÅØÇÓ - ÔÇËÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ Åðùíõìßá êáé Äéåýèõíóç ôçò ÁíáèÝôïõóáò Áñ÷Þò ÐáíåðéóôÞìéï Áéãáßïõ - Åéäéêüò Ëïãáñéáóìüò ¸ñåõíáò, Ëüöïò Ðáíåðéóôçìßïõ, ÊôÞñéï Äéïßêçóçò, Ëüöïò Ðáíåðéóôçìßïõ, éóüãåéï, Ô.Ê.: 81100, ÌõôéëÞíç, ôçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: +302251036700, +302251036701, fax: + 302251036709, e-mail: elepromitheies@aegean.gr Åßäïò Óýìâáóçò: Óýìâáóç ðñïìÞèåéáò. ÐåñéãñáöÞ/áíôéêåßìåíï ôçò óýìâáóçò ÐñïìÞèåéá, ìåôáöïñÜ, åãêáôÜóôáóç, åêðáßäåõóç ÷ñÞóçò - ëåéôïõñãßáò åîïðëéóìïý áíáâÜèìéóçò õðçñåóéþí ôçëåêðáßäåõóçò - ôçëåäéÜóêåøçò óôá íçóéÜ ËÞìíïò, ËÝóâïò, ×ßïò, ÓÜìïò, Óýñïò êáé Ñüäïò, óôï ðëáßóéï êáé ãéá ôéò áíÜãêåò ôïõ õðïÝñãïõ 3 "ÐñïìÞèåéá åîïðëéóìïý êáé ëïãéóìéêïý", ôçò ÐñÜîçò "ÔÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÉÃÁÉÏÕ ÂÁÓÉÊÏÓ ÐÁÑÁÃÏÍÔÁÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÔÏÕ ÁÉÃÁÉÏÐÅËÁÃÉÔÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ", ìå êùäéêü MIS 355434, ç ïðïßá Ý÷åé ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá õëïðïßçóçò áðü 01/08/2011 åùò êáé 30/09/2015. Åßäç ðñïìÞèåéáò: 1. Óôáèìïß ÔçëåäéÜóêåøçò Ç/Õ, ðïóüôçôá óáñáíôá ðÝíôå (45) ïé ïðïßïé áðïôåëïýíôáé áðü : 1.1 ÊåíôñéêÞ ìïíÜäá, ðïóüôçôá óáñÜíôá ðÝíôå (45), 1.2 TV ôå÷íïëïãßáò LED, ðïóüôçôá åííåíÞíôá (90), 1.3 ÊÜìåñá USB õøçëÞò áíÜëõóçò, ðïóüôçôá ðåíÞíôá (50), 1.4 ÓõóêåõÞ áíïé÷ôÞò óõíïìéëßáò óýíäåóçò óå H/Y, ðïóüôçôá óáñÜíôá ðÝíôå (45). 2. Óýóôçìá ôçëåäéÜóêåøçò ìå ÷ñÞóç browser (50 ÷ñÞóôåò), ðïóüôçôá Ýíá (1). 3. Óýóôçìá ôçëåäéÜóêåøçò ðïëëáðëþí óçìåßùí õøçëÞò áíÜëõóçò (12 HD óçìåßùí), ðïóüôçôá Ýíá (1). 4. Êåíôñéêü óýóôçìá äéá÷åßñéóçò ôçëåäéáóêÝøåùí, ðïóüôçôá Ýíá (1). 5. Åîïðëéóìüò áéèïõóþí ôçëåäéÜóêåøçò, ðïóüôçôá Ýîé (6). 6. Åîïðëéóìüò êåíôñéêÞò áßèïõóáò ôçëåäéÜóêåøçò, ðïóüôçôá Ýíá (1). 7. Öïñçôüò Ç/Õ ôýðïõ Á, ðïóüôçôá äýï (2). 8. Öïñçôüò Ç/Õ ôýðïõ  (tablet), ðïóüôçôá äýï (2). 9. Öïñçôüò Ç/Õ ôýðïõ à (tablet), ðïóüôçôá ôñßá (3). 10. Öïñçôüò Ç/Õ ôýðïõ Ä (tablet), ðïóüôçôá ôñßá (3). 11. Ëïãéóìéêü ËÞøçò ÁíôéãñÜöùí Áóöáëåßáò (ÅðÝêôáóç áäåéþí ÷ñÞóçò ëïãéóìéêïý äéá÷åßñéóçò áíôéãñÜöùí áóöáëåßáò Symantec NetBackup Platform Complete Edition ìå âÜóç ôçí ÷ùñçôéêüôçôá êáôÜ 2 Ô (capacity licensing), Ô 2 & ÕðïóôÞñéîç/óõíôÞñçóç ôïõ êáôáóêåõáóôéêïý ïßêïõ Symantec ãéá ôï ðáñáðÜíù ëïãéóìéêü ãéá ôñßá (3) ÷ñüíéá). Ôüðïò åêôÝëåóçò Ýñãïõ: Ïé åãêáôáóôÜóåéò ôùí Áêáäçìáúêþí ÌïíÜäùí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ óôá íçóéÜ ËÞìíïò, ËÝóâïò, ×ßïò, ÓÜìïò, Óýñïò êáé Ñüäïò. Ðñïûðïëïãéóìüò: Ï Ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ õðïÝñãïõ 3 áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí ðåíôáêïóßùí ôñéþí ÷éëéÜäùí åõñþ 503.000,00 åõñþ (ðñïûðïëïãéóìüò ÷ùñßò ÖÐÁ: 503.000,00 åõñþ - ÖÐÁ (16%) 61.379,31 åõñþ = 433.670,69 åõñþ. Ç óõíïëéêÞ äáðÜíç ôïõ Ýñãïõ èá óõã÷ñçìáôïäïôçèåß áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç (Åõñùðáúêü Êïéíùíéêü Ôáìåßï - ÅÊÔ) êáé áðü Åèíéêïýò Ðüñïõò, ìÝóù ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò "Åêðáßäåõóç êáé Äéá Âßïõ ÌÜèçóç", ôçò ÐñÜîçò "Ôï ÐáíåðéóôÞìéï Áéãáßïõ, âáóéêüò ðáñÜãïíôáò ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ áíÜðôõîç ôïõ Áéãáéïðåëáãßôéêïõ ÷þñïõ", ¢îïíá ðñïôåñáéüôçôáò "01 - ÁíáâÜèìéóç ôçò ðïéüôçôáò ôçò åêðáßäåõóçò êáé ðñïþèçóç ôçò êïéíùíéêÞò åíóùìÜôùóçò óôéò 8 ÐåñéöÝñåéåò Óýãêëéóçò" êáé óõãêåêñéìÝíá ôç ÓÁÅ ìå êùäéêü 2011ÓÅ14580090. ÅããõÞóåéò Ìå ôçí õðïâïëÞ ôùí ðñïóöïñþí áðáéôåßôáé, åðß ðïéíÞ áðïêëåéóìïý, ç êáôÜèåóç Åããýçóçò Óõììåôï÷Þò ýøïõò 5% ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ Ýñãïõ (óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ 16% Ö.Ð.Á.). ÓõãêåêñéìÝíá ôï ýøïò ôçò Åããýçóçò óõììåôï÷Þò åßíáé åßêïóé ðÝíôå ÷éëéÜäåò åêáôüí ðåíÞíôá åõñþ (25.150,00 åõñþ), óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ 16% Ö.Ð.Á. Åããýçóç ÊáëÞò åêôÝëåóçò ôçò óýìâáóçò, ôï ýøïò ôçò ïðïßáò áíôéóôïé÷åß óå ðïóïóôü 10% ôïõ óõìâáôéêïý ôéìÞìáôïò, ìç óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ Ö.Ð.Á. ÅããõçôéêÞ ÅðéóôïëÞ ÊáëÞò Ëåéôïõñãßáò, ç áîßá ôçò ïðïßáò èá áíÝñ÷åôáé óå ðïóïóôü 5% ôïõ óõìâáôéêïý ôéìÞìáôïò, ìç óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ Ö.Ð.Á. Äéêáßùìá óõììåôï÷Þò: Äéêáßùìá óõììåôï÷Þò óôï Äéáãùíéóìü Ý÷ïõí öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá Þ Åíþóåéò öõóéêþí Þ/êáé íïìéêþí ðñïóþðùí, ðïõ åßíáé åãêáôåóôçìÝíá óôá êñÜôç - ìÝëç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò (Å.Å.) Þ åßíáé åãêáôåóôçìÝíá óôá êñÜôç - ìÝëç ôçò Óõìöùíßáò ãéá ôïí Åõñùðáúêü Ïéêïíïìéêü ×þñï (ÅÏ×) Þ åßíáé åãêáôåóôçìÝíá óôá êñÜôç - ìÝëç ðïõ Ý÷ïõí õðïãñÜøåé ôç Óõìöùíßá ðåñß Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ó.Ä.Ó.) ôïõ Ðáãêïóìßïõ Ïñãáíéóìïý Åìðïñßïõ, ç ïðïßá êõñþèçêå áðü ôçí ÅëëÜäá ìå ôï Í. 2513/97 (ÖÅÊ Á´139) õðü ôïí üñï üôé ç óýìâáóç êáëýðôåôáé áðü ôçí Ó.Ä.Ó. - Þ åßíáé åãêáôåóôçìÝíá óå ôñßôåò ÷þñåò ðïõ Ý÷ïõí óõíÜøåé åõñùðáúêÝò óõìöùíßåò ìå ôçí Å.Å. Þ Ý÷ïõí óõóôáèåß ìå ôç íïìïèåóßá êñÜôïõò - ìÝëïõò ôçò Å.Å. Þ ôïõ ÅÏ× Þ ôïõ êñÜôïõò - ìÝëïõò ðïõ Ý÷åé õðïãñÜøåé ôç Ó.Ä.Ó. Þ ôçò ôñßôçò ÷þñáò ðïõ Ý÷åé óõíÜøåé åõñùðáúêÞ óõìöùíßá ìå ôçí Å.Å. êáé Ý÷ïõí ôçí êåíôñéêÞ ôïõò äéïßêçóç Þ ôçí êýñéá åãêáôÜóôáóÞ ôïõ Þ ôçí Ýäñá ôïõò óôï åóùôåñéêü ìéáò åê ôùí áíùôÝñù ÷ùñþí êáé ðëçñïýí ôéò åëÜ÷éóôåò ðñïûðïèÝóåéò óõì-

öáóç 1/434/3.7.2007 ôïõ ÄÓ ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò êáé ìåôÜ áðü ó÷åôéêÞ ãíùóôïðïßçóç ðñïò áõôÞí, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 13 ôïõ í. 3340/2005 (óå óõíäõáóìü êáé ðñïò ôçí Áðüöáóç 3/347/12.7.2005 ôïõ ÄÓ ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò), üôé ï Ðáíáãéþôçò Ôñïõìðïýíçò ôïõ Êùíóôáíôßíïõ, ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Åôáéñåßáò, ðñïÝâç óôéò 3 Óåðôåìâñßïõ 2013, óå áãïñÜ 1.319 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò Å-

ìåôï÷Þò. Åßäïò äéáäéêáóßáò: ÄéåèíÞò Áíïéêôüò äçìüóéïò äéáãùíéóìüò ÊñéôÞñéá áíÜèåóçò: Ç ðëÝïí óõìöÝñïõóá áðï ïéêïíïìéêÞò Üðïøçò ðñïóöïñÜ ãéá ôï óýíïëï ôùí åéäþí, óýìöùíá ìå ôá êñéôÞñéá, ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ÄéáêÞñõîç. Ôñüðïò ëÞøçò åããñÜöùí Äéáãùíéóìïý: Ôï ôåý÷ïò ôçò äéáêÞñõîçò äéáôßèåôáé óå Ýíôõðç ìïñöÞ äùñåÜí áðü ôçí Ýäñá ôçò ÁíáèÝôïõóáò Áñ÷Þò (Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ - Åéäéêüò Ëïãáñéáóìüò ¸ñåõíáò, Ãñáììáôåßá, Ëüöïò Ðáíåðéóôçìßïõ, ÊôÞñéï Äéïßêçóçò, éóüãåéï, ãñáö. ÉÓ.2.18, ÌõôéëÞíç, ô.ê. 81100, ôçë: +30 22510 36700, 36701, fax: +30 22510 36709, êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò ) Þ áðï ôçí Õðçñåóßá, ðïõ äéåíåñãåß ôïí äéáãùíéóìü (Ä/íóç Ïéêïíïìéêïý, ÔìÞìá ÏéêïíïìéêÞò Äéá÷åßñéóçò ¸ñãùí, Ãñáöåßï ÄéåíÝñãåéáò Äéáãùíéóìþí & ÁíÜèåóçò /Ðáñáêïëïýèçóçò ÓõìâÜóåùí, Ëüöïò Ðáíåðéóôçìßïõ, ÊôÞñéï Äéïßêçóçò, éóüãåéï, ãñáöåßï ÉÓ.2.9, ôçë. +30 22510 36716, Þ ôçë. +30 22510 36736, fax : +30 22510 36709, email : elepromitheies@aegean.gr), óôç ÌõôéëÞíç êáé ç ðáñáëáâÞ ôçò ãßíåôáé åßôå áõôïðñïóþðùò åßôå ìå ôá÷õìåôáöïñéêÞ (courier) êáèçìåñéíÜ áðü ôéò 8:00 ð.ì. Ýùò êáé 15:00 ì.ì. Ç ÄéáêÞñõîç äéáôßèåôáé åðßóçò ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôçí åðßóçìç éóôïóåëßäá ôçò ÅðéôñïðÞò Åñåõíþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ http://www.ru.aegean.gr (Üñèñï 32, ðáñ. 6 ôïõ ÐÄ 60/2007) êáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ. Ç çëåêôñïíéêÞ äéÜèåóç åßíáé éóïäýíáìç ìå ôçí äéÜèåóç áðü ôçí Ýäñá ôçò ÁíáèÝôïõóáò Áñ÷Þò. ×ñüíïò, ôüðïò êáé ãëþóóá õðïâïëÞò ôùí ðñïóöïñþí: ¼óïé åðéèõìïýí íá ëÜâïõí ìÝñïò óå äéáãùíéóìü ðñÝðåé íá êáôáèÝóïõí Ýããñáöåò ðñïóöïñÝò : á) åßôå êáôáèÝôïíôáò ôçí ïé ßäéïé óôçí Ýäñá ôçò ÁíáèÝôïõóáò Áñ÷Þò : Ãñáììáôåßá, Ëüöïò Ðáíåðéóôçìßïõ, ÊôÞñéï Äéïßêçóçò, éóüãåéï, ãñáö. ÉÓ.2.18, ÌõôéëÞíç, ô.ê. 81100, ôçë: +30 22510 36700, 36701, fax: +30 22510 36709, êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò, ìå ôçí åðßäåéîç ôçò ôáõôüôçôáò ôïõò, åßôå ìÝóù åîïõóéïäïôçìÝíïõ ãéá áõôüí ôï óêïðü åêðñïóþðïõ ôïõò, ï ïðïßïò ðñÝðåé íá ðñïóêïìßóåé ó' áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç ìáæß ìå ôçí ðñïóöïñÜ êáé âåâáßùóç åêðñïóþðçóçò, ìå èåþñçóç ôïõ ãíÞóéïõ ôçò õðïãñáöÞò ôïõ åêðñïóùðïýìåíïõ áðü áñìüäéá äéêáóôéêÞ Þ äéïéêçôéêÞ áñ÷Þ Þ óõìâïëáéïãñÜöï Þ â) áðïóôÝëëïíôáò ôçí ôá÷õäñïìéêÜ, ìå óõóôçìÝíç åðéóôïëÞ Þ ìÝóù ôá÷õìåôáöïñÜò (courier) óôçí ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ êáé óôçí äéåýèõíóç ÐáíåðéóôÞìéï Áéãáßïõ - Åéäéêüò Ëïãáñéáóìüò ¸ñåõíáò, Ãñáììáôåßá, Ëüöïò Ðáíåðéóôçìßïõ, ÊôÞñéï Äéïßêçóçò, éóüãåéï, ãñáö. ÉÓ.2.18, ÌõôéëÞíç, ô.ê. 81100, ôçë: +30 22510 36700, 36701, fax: +30 22510 36709, êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò, ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé óå êÜèå ðåñßðôùóç áõôÞ èá ðåñéÝëèåé, ìÝ÷ñé ôçí ðñïçãïýìåíç åñãÜóéìç çìÝñá áðü ôçí êáèïñéæüìåíç çìåñïìçíßá äéåíÝñãåéáò ôïõ äéáãùíéóìïý (áðïóöñÜãéóçò ôùí ðñïóöïñþí), Þôïé Ýùò êáé ôçí 21ç Ïêôùâñßïõ 2013, çìÝñá ÄåõôÝñá êáé ìÝ÷ñé þñá 15:00 ì.ì. ÐñïóöïñÝò ðïõ êáôáôßèåíôáé Þ ðåñéÝñ÷ïíôáé óôçí ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ìåôÜ ôçí ðáñáðÜíù êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá êáé þñá, åßíáé åêðñüèåóìåò êáé åðéóôñÝöïíôáé áðü ôçí Õðçñåóßá ðïõ äéåíåñãåß ôïí äéáãùíéóìü ÷ùñßò íá áðïóöñáãéóôïýí. ×ñüíïò êáé ôüðïò áðïóöñÜãéóçò ôùí ðñïóöïñþí: Ç áðïóöñÜãéóç ôùí ðñïóöïñþí èá äéåíåñãçèåß óôçí Áßèïõóá ÓõíåäñéÜóåùí ôçò ÓõãêëÞôïõ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ, Ëüöïò Ðáíåðéóôçìßïõ, ÊôÞñéï Äéïßêçóçò, 1ïò üñïöïò, ãñáö. Á.12, óôç ÌõôéëÞíç, ôçí 22á Ïêôùâñßïõ 2013, çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 10:00 ð.ì. Óôçí áðïóöñÜãéóç ôùí ðñïóöïñþí ìðïñåß íá ðáñßóôáôáé íüìéìïò åêðñüóùðïò ôùí õðïøçößùí Þ åîïõóéïäïôçìÝíïò åêðñüóùðïò áõôþí. Éó÷ýò ôùí ðñïóöïñþí: Ïé ðñïóöïñÝò éó÷ýïõí êáé äåóìåýïõí ôïõò õðïøÞöéïõò Áíáäü÷ïõò ãéá åêáôüí ïãäüíôá (180) çìåñïëïãéáêþí çìåñþí áðü ôçí åðüìåíç ôçò ëÞîçò ôçò ðñïèåóìßáò õðïâïëÞò ôùí ðñïóöïñþí. ÐñïóöïñÜ ðïõ ïñßæåé ìéêñüôåñï ÷ñüíï éó÷ýïò áðïññßðôåôáé ùò áðáñÜäåêôç. ËïéðÜ ðëçñïöïñéáêÜ óôïé÷åßá: Ãßíïíôáé äåêôÝò ÐñïóöïñÝò ãéá ôï óýíïëï ôùí áðáéôÞóåùí. Äåí ãßíïíôáé äåêôÝò êáé áðïññßðôïíôáé ùò áðáñÜäåêôåò ÐñïóöïñÝò ðïõ õðïâÜëëïíôáé ãéá ìÝñïò ôïõ ¸ñãïõ. Ðëçñïöïñßåò: ÃåíéêÝò êáé åéäéêÝò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ôåý÷ïò ôçò äéáêÞñõîçò äßíïíôáé áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï Áéãáßïõ - Åéäéêüò Ëïãáñéáóìüò ¸ñåõíáò, Ä/íóç Ïéêïíïìéêïý, ÔìÞìá ÏéêïíïìéêÞò Äéá÷åßñéóçò ¸ñãùí, Ãñáöåßï ÄéåíÝñãåéáò Äéáãùíéóìþí & ÁíÜèåóçò /Ðáñáêïëïýèçóçò ÓõìâÜóåùí, Ëüöïò Ðáíåðéóôçìßïõ, ÊôÞñéï Äéïßêçóçò, éóüãåéï, ãñáöåßï ÉÓ.2.9, ôçë. +302251036736, Þ +302251036716, fax : +302251036709, email : elepromitheies@aegean.gr, 81100 ÌõôéëÞíç. ÅéäéêÝò êáé ôå÷íéêÝò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÝò ìå ôç öýóç ôïõ ðñïêçñõ÷èÝíôïò Ýñãïõ ðáñÝ÷ïíôáé ìÝóù ôçò çëåêôñïíéêÞò äéåýèõíóçò : diagonismos-ype@aegean.gr Þ óôï Fax : +302251036049 Çìåñïìçíßá áðïóôïëÞò ôçò äéáêÞñõîçò óôïí Ôýðï: Ç 04/09ïõ/2013. Çìåñïìçíßá áðïóôïëÞò ôçò äéáêÞñõîçò óôçí Õðçñåóßá åðéóÞìùí åêäüóåùí ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí: Ç 04/09ïõ/2013. Çìåñïìçíßá áðïóôïëÞò ôçò äéáêÞñõîçò óôï ôåý÷ïò Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ôçò Åöçìåñßäáò ôçò ÊõâåñíÞóåùò: Ç 04/09ïõ/2013 (ãéá äçìïóßåõóç ôçí 06ç/09ïõ/2013). Çìåñïìçíßá áíÜñôçóçò ôçò äéáêÞñõîçò óôçí åðßóçìç éóôïóåëßäá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ - Åéäéêïý Ëïãáñéáóìïý ¸ñåõíáò: Ç 06ç/09ïõ/2013. ÊáèçãÞôñéá ÁããåëéêÞ Äçìçôñáêïðïýëïõ Áíôéðñýôáíéò ¸ñåõíáò êáé Óôñáôçãéêïý Ó÷åäéáóìïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ Ðñüåäñïò ÅðéôñïðÞò Åñåõíþí

ôáéñåßáò, óõíïëéêÞò áîßáò 1.771,00 Åõñþ. ÅËÔÑÁÊ Á.Å. Ç åôáéñåßá ÅËÔÑÁÊ Á.Å. ãíùóôïðïéåß óôï åðåíäõôéêü êïéíü êáé ôïõò ìåôü÷ïõò ôçò, üôé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, üðùò é-

ó÷ýåé êáé óýìöùíá ìå ôçí áðü 12.06.2013 áðüöáóç ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò, óôéò 04.09.2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 80 ìåôï÷þí ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 1,70 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, ìÝóù ôçò ×ñçìáôéóôçñéáêÞò Åôáéñåßáò ALPHA

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÕÃÅÉÁÓ & ÊÏÉÍ. ÁËËÇËÅÃÃÕÇÓ 1Ç ÕÃÅÉÏÍÏÌÉÊÇ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ Ã.Ï.Í.Ê. "ÏÉ ÁÃÉÏÉ ÁÍÁÑÃÕÑÏÉ" ÊÁËÕÖÔÁÊÉ - Í. ÊÇÖÉÓÉÁ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÕÃÅÉÁÓ & ÊÏÉÍ. ÁËËÇËÅÃÃÕÇÓ 1Ç ÕÃÅÉÏÍÏÌÉÊÇ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ Ã.Ï.Í.Ê. "ÏÉ ÁÃÉÏÉ ÁÍÁÑÃÕÑÏÉ" ÊÁËÕÖÔÁÊÉ - Í. ÊÇÖÉÓÉÁ

Ä/ÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÔÌÇÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÃÑÁÖÅÉÏ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ ÔÇË.: 210-3501545 FAX: 210-8003298

Ä/ÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÔÌÇÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÃÑÁÖÅÉÏ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ ÔÇË.: 210-3501545 FAX: 210-8003298

HM/NIA:34/9/13 ÁÑ. ÐÑÙÔ.: 12008 ÁÍÁÑÔÇÔÅÏ ÓÔÏ ÄÉÁÄÉÊÔÕÏ

HM/NIA: 4/9/13 ÁÑ. ÐÑÙÔ.: 12130 ÁÍÁÑÔÇÔÅÏ ÓÔÏ ÄÉÁÄÉÊÔÕÏ

ÐÅÑÉËÇØÇ ÐÑÏÊÇÑÕÎÅÙÓ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ

ÐÅÑÉËÇØÇ ÐÑÏÊÇÑÕÎÅÙÓ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ

ÃÅÍÉÊÏ ÏÃÊÏËÏÃÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÊÇÖÉÓÉÁÓ "ÏÉ ÁÃÉÏÉ ÁÍÁÑÃÕÑÏÉ" ÐÑÏÊÇÑÕÓÓÅÉ: ÅÐÁÍÁËÇÐÔÉÊÏ ÐÑÏ×ÅÉÑÏ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏ ÌÅ ÊÑÉÔÇÑÉÏ ÊÁÔÁÊÕÑÙÓÇÓ ÔÇ ×ÁÌÇËÏÔÅÑÇ ÔÉÌÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ: "ËÁÐÁÑÏÓÊÏÐÉÊÙÍ ÅÑÃÁËÅÉÙÍ Ì×" ÐÑÏÛÐ/ÍÇÓ ÄÁÐÁÍÇÓ: 45.000 ÅÕÑÙ óõìð/íïõ ÖÐÁ. ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ: 13-9-2013 þñá 11:00 ð.ì. ÊÁÔÁÈÅÓÇ ÐÑÏÓÖÏÑÙÍ ÅÙÓ ÊÁÉ: 13-9-2013 þñá 10:30 ð.ì. ÇÌ/ÍIA ÄÇÌ/ÓÇÓ ÓÔÏÍ ÔÕÐÏ: 04-9-2013 ÔÁ ÔÅÕ×Ç ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ ÊÏÓÔÉÆÏÕÍ 15 ÅÕÑÙ

ÃÅÍÉÊÏ ÏÃÊÏËÏÃÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÊÇÖÉÓÉÁÓ "ÏÉ ÁÃÉÏÉ ÁÍÁÑÃÕÑÏÉ" ÐÑÏÊÇÑÕÓÓÅÉ: ÐÑÏ×ÅÉÑÏ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏ ÌÅ ÊÑÉÔÇÑÉÏ ÊÁÔÁÊÕÑÙÓÇÓ ÔÇ ×ÁÌÇËÏÔÅÑÇ ÔÉÌÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ: "ÕËÉÊÙÍ ÃÉÁ ÅÐÉÓÊÅÕÇ ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÉÊÙÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ ÔÏÕ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ" ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÄÁÐÁÍÇÓ: 14.760,00 ÅÕÑÙ óõìð/íïõ ÖÐÁ. ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ: 20-9-2013 þñá 10:00 ð.ì. ÊÁÔÁÈÅÓÇ ÐÑÏÓÖÏÑÙÍ ÅÙÓ ÊÁÉ : 20-09-2013 þñá 9:30 ð.ì. ÇÌ/ÍIA ÄÇÌ/ÓÇÓ ÓÔÏÍ ÔÕÐÏ: 59-2013 ÔÁ ÔÅÕ×Ç ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ ÊÏÓÔÉÆÏÕÍ 15 ÅÕÑÙ

Ï ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ÌÐÁÑÔÓÙÊÁÓ ÄÇÌÏÓ

Ï ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ÌÐÁÑÔÓÙÊÁÓ ÄÇÌÏÓ

FINANCE ÁÍÙÍÕÌÇ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÐÁÑÏ×ÇÓ ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÔÙÍ ÌÅÔÏ×ÙÍ ÔÇÓ ÁÍÙÍÕÌÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ "ÓÐÁÊ ÌÁÑÊÅÔ Á.Å. ÓÕÍÅÑÃÁÆÏÌÅÍÏÉ ÐÁÍÔÏÐÙËÅÓ ÊÏÑÉÍÈÉÁÓ ÌÁÑÊÅÔ Á.Å. ÅÌÐÏÑÉÁ ÅÉÄÙÍ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ" ÓÅ ÅÊÔÁÊÔÇ ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÁÑ. Ã.Å.ÌÇ.: 123695137000 Óýìöùíá ìå ôïí ÊÍ 2190/20 "ðåñß áíùíýìùí åôáéñåéþí", üðùò éó÷ýåé, êáé ôï Êáôáóôáôéêü ôçò åôáéñåßáò, ðñïóêáëïýíôáé ïé ê.ê. ÌÝôï÷ïé óå ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç óôéò 30 Óåðôåìâñßïõ 2013, çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 14:00 óôïí ¢óóï Êïñéíèßáò, ïäüò ÊïóêùëÝôïõ 1, óôá ãñáöåßá ôçò Åôáéñåßáò, ðñïêåéìÝíïõ íá áðïöáóßóïõí åðß ôùí ðéï êÜôù èåìÜôùí: 1. ÅêëïãÞ ôáêôéêïý êáé áíáðëçñùìáôéêïý åëåãêôÞ ãéá ôç ÷ñÞóç 1-1-2013 Ýùò êáé 31-12-2013. 2. ¢äåéá áíôáãùíéóìïý óå ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. 3. Êáèïñéóìüò åîüäùí ðáñáóôÜóåùò óå óõíåäñéÜóåéò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. 4. ¸ãêñéóç åéäéêÞò óýìâáóçò åñãáóßáò ôïõ ðñïÝäñïõ êáé äéåõèýíïíôïò óõìâïýëïõ êáé êáèïñéóìüò ôçò áìïéâÞò ôïõ ãéá ôçí ÷ñÞóç 2013. 5. ¸êäïóç ðñïóùñéíþí ôßôëùí ìåôï÷þí êáé áðüöáóç ãéá Ýêäïóç ïñéóôéêþí ôßôëùí. 6. ¸ãêñéóç êùäéêïðïßçóçò êáôáóôáôéêïý. 7. ÅíçìÝñùóç ôïõ óþìáôïò ãéá ôç ðåñáßùóç ôçò äéÜóðáóçò ôçò "ÓÐÁÊ ÁÅ". 8. ÄéÜöïñá èÝìáôá êáé áíáêïéíþóåéò. Ïé ìÝôï÷ïé ðïõ åðéèõìïýí íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç, ïöåßëïõí íá êáôáèÝóïõí ôïõò ôßôëïõò ôùí ìåôï÷þí ôïõò óôï Ôáìåßï ôçò Åôáéñåßáò Þ óôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí, Þ óå ïðïéáäÞðïôå ÔñÜðåæá óôçí ÅëëÜäá, ôïõëÜ÷éóôïí ðÝíôå (5) ïëüêëçñåò çìÝñåò ðñéí áðü åêåßíç ãéá ôçí ïðïßá ïñßóôçêå ç óõíåäñßáóç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò. Ïé áðïäåßîåéò êáôÜèåóçò ìåôo÷þv êáèþò êáé ôá Ýããñáöá íïìéìïðïßçóçò áíôéðñïóþðùí ôùí ìåôü÷ùí, ðñÝðåé íá êáôáôåèïýí ðÝíôå (5) ïëüêëçñåò çìÝñåò ðñéí ôç óõíåäñßáóç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò. ¢óóïò, 26 Áõãïýóôïõ 2013 Ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ðñüåäñïò & Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ÉÙÁÍÍÇÓ ÓÙÔ. ÑÅÍÔÏÕËÇÓ


XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁ ÁÉÃÁÉÏÕ Á.Å Óå ó÷Ýóç ìå ôï Üñèñï ðïõ áíáñôÞèçêå óôï site www.capital.gr, áíáöïñéêÜ ìå ôçí Åôáéñåßá ìáò èá èÝëáìå íá óçìåéþóïõìå ôá åîÞò. Ç Áegean äåí Ý÷åé ëÜâåé êáìßá åéäïðïßçóç Þ ðëçñïöüñçóç ãéá ôçí ôåëéêÞ Ýêâáóç èåôéêÞ Þ áñíçôéêÞ ôçò äéáäéêáóßáò åîÝôáóçò ôçò óêïðïýìåíçò åîáãïñÜò ôçò Olympic Air áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ. ÊÜôé ôÝôïéï äåí èá Þôáí äõíáôü êáé áðü ôçí åîÝ-

17

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

ëéîç ôùí äéáäéêáóéþí ôçò ÅðéôñïðÞò ïé ïðïßåò äåí ðñïâëÝðïõí ôåëéêÞ êáôÜëçîç Þ áðüöáóç ðñéí áðü ôéò áñ÷Ýò Ïêôùâñßïõ ìå êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá ôçí 16/10/2013. ÅËËÁÊÔÙÑ Á.Å. Åíçìåñþíïõìå ôï Åðåíäõôéêü Êïéíü üôé Ý÷åé áíáñôçèåß óôï äéáäéêôõáêü ôüðï ôçò Åôáéñåßáò www.ellaktor.com êáé Ý÷åé êïéíïðïéçèåß óôï ×.Á. ç ðáñïõóßáóç ôïõ Ïìßëïõ, ç ïðïßá ðñáãìáôïðïéåßôáé óôéò 5 êáé 6 Óåðôåìâñßïõ 2013 óôï Ëïíäßíï, óôá ðëáßóéá ôïõ 8ïõ ÅôÞóéïõ Åëëçíéêïý Roadshow

ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÕÄÑÅÕÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÇÓ ÐÑÙÔÅÕÏÕÓÁÓ Á.Å. ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÅËÅÃ×ÏÕ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ ÊÁÉ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ ÐÑÏÊÇÑÕÎÇ ÌÅÉÏÄÏÔÉÊÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Ç Åôáéñåßá Õäñåýóåùò êáé Áðï÷åôåýóåùò Ðñùôåõïýóçò ðñïêçñýóóåé äçìüóéï, áíïéêôü, ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ïäçãßáò 2004/17/ÅÊ ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé Óõìâïõëßïõ (Ð.Ä. 59/2007) êáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 3886/2010 "ÄéêáóôéêÞ Ðñïóôáóßá êáôÜ ôç óýíáøç äçìïóßùí óõìâÜóåùí - åíáñìüíéóç ôçò åëëçíéêÞò íïìïèåóßáò ìå ôçí ïäçãßá 89/665/ÅÏÊ ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 21çò Éïõíßïõ 1989 (L395) êáé ôçí ïäçãßá 92/13/EOK ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 25çò Öåâñïõáñßïõ 1992 (L76), üðùò ôñïðïðïéÞèçêáí ìå ôçí Ïäçãßá 2007/66/ÅÊ ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ ôçò 11çò Äåêåìâñßïõ 2007 êáé óõìðëçñùìáôéêÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Êáíïíéóìïý Ðñïìçèåéþí êáé Õðçñåóéþí ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. ãéá ôçí: ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ ÄÅÊÁÏÊÔÙ (18) ÁÍÏÉ×ÔÙÍ ÖÏÑÔÇÃÙÍ É.×. ÌÅ ÄÉÐËÇ ÊÁÌÐÉÍÁ ÅÙÓ 2500 CM3 ÔÕÐÏÓ 5 Ï äéáãùíéóìüò èá ãßíåé óôéò 30-10-2013, çìÝñá ÔåôÜñôç êáé þñá 10:00 ð.ì. (Áñéèì. Äéáê. 1768). Ùò êñéôÞñéï áîéïëüãçóçò ôùí ðñïóöïñþí ïñßæåôáé ç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ. Óçìåéþíåôáé üôé ç ðñïêÞñõîç ôïõ åí ëüãù äéáãùíéóìïý åóôÜëç óôéò 01-09-2013 ðñïò äçìïóßåõóç óôçí Åðßóçìç Åöçìåñßäá ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Ó÷åôéêïß üñïé ôïõ äéáãùíéóìïý êáé ðëçñïöïñßåò äßíïíôáé êáèçìåñéíÜ óôá Ãñáöåßá ôçò Åôáéñåßáò Õäñåýóåùò êáé Áðï÷åôåýóåùò Ðñùôåõïýóçò, ïäüò Ùñùðïý 156 - ÃáëÜôóé, Õðçñåóßá Ðñïìçèåéþí - éóüãåéï (ãñáöåßï Á-014) êáé áðü þñá 8.00 14.00 (ÅÊÔÏÓ ÓÁÂÂÁÔÏÕ), ôçë.: 210-2144324. ÅÊ ÔÇÓ Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å.

ðïõ äéïñãáíþíåé ôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí. ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÐÑÏÃÍÙÓÔÉÊÙÍ ÁÃÙÍÙÍ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ Á.Å. Ç ÏÐÁÐ Á.Å. åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü, üôé óôï ðëáßóéï óõììåôï÷Þò ôçò óôï 8ï ÅôÞóéï Roadshow Åëëçíéêþí Åôáéñåéþí ðïõ äéïñãáíþíåé ôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí, óôï Ëïíäßíï 5-6 Óåðôåìâñßïõ 2013, ï Ðñüåäñïò & Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò Åôáéñåßáò êïò Êùíóôáíôßíïò Ëïõñüðïõëïò ðáñá÷þñçóå óõíÝíôåõîç óôï Ôçëåïðôéêü Äßêôõï CNBC, ó÷ïëéÜæïíôáò ôá èÝìáôá ôïõ ìïíïðùëßïõ êáé ôçò éäéùôéêïðïßçóçò ôçò Åôáéñåßáò. Äåßôå ôï ó÷åôéêü áñ÷åßï: http://video.cnbc.com/ gallery/?video=3000196457& play=1.

ÐÏËÅÌÉÊÏ ÍÁÕÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÅÖÏÄÉÁÓÌÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ ÔÌÇÌÁ ÅÑÃÏËÁÂÉÙÍ ÊÁÉ ÅÊÐÏÉÇÓÅÙÍ ÄéáêÞñõîç õð' áñéèì. 604.4.8/13 ÌåôáèÝôïõìå ôï ÷ñüíï äéåíÝñãåéáò (04-09-13) ôïõ Áíïéêôïý Ìåéïäïôéêïý Äéáãùíéóìïý ãéá ôç óýíáøç óõìöùíßáò ðëáéóßïõ ðáñï÷Þò õðçñåóéþí åðßóôñùóçò äáðÝäùí åóùôåñéêþí êáé åîùôåñéêþí êáôáóôñùìÜôùí Ð. Ðëïßùí êáé Ðëùôþí ÌÝóùí ÐÍ, óôï ÍÓ êáé ÍÊ, ãéá äýï (2) Ýôç, óõíïëéêïý Ð/Õ 660.000,00 åõñþ (óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êñáôÞóåùí êáé ÖÐÁ), üðïéï åê ôùí äõï (2) åðÝëèåé ðñþôï (÷ñüíïò Þ ðïóü), ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ, ãéá ôçí 16-10-13 çìÝñá ÔåôÜñôç êáé þñá 09:00. ÕðïâïëÞ ðñïóöïñþí ìÝ÷ñé ôçí 1510-13 çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 13:00. ÁðïóôïëÞ ôçò ðåñßëçøçò ôçò äéáêÞñõîçò óôçí Å.Å.Ê. óôéò 03 Óåðôåìâñßïõ 2013. Ìå åíôïëÞ ÄéïéêçôÞ Ï ÄéåõèõíôÞò Ðñïìçèåéþí ÊÅÖÍ Áíôéðëïßáñ÷ïò (Ï) Í. ÌáíôáëÞò ÐÍ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÉÄÑÕÌÁ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÅÍÉÁÉÏ ÔÁÌÅÉÏ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ ÌÉÓÈÙÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÇÓ ÊÁÉ ÓÔÅÃÁÓÇÓ, ÔÌÇÌÁ ÅËÅÃ×ÏÕ, ÔÅÕ×ÙÍ ÊÁÉ ÄÇÌÏÐÑÁÔÇÓÅÙÍ ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁÓ ÔÉÔËÏÓ ÅÑÃÏÕ: "Åñãáóßåò áðïðåñÜôùóçò êôéñßïõ Õðïê/ôïò ÉÊÁ-ÅÔÁÌ Áã. ÉùÜííç ÑÝíôç" ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÙÍ : ÁÐÑÏÂËÅÐÔÁ ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÙÍ 15% : ÓÕÍÏËÏ ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÙÍ ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ Ç/Ì ÁÐÑÏÂËÅÐÔÁ Ç/Ì 15% ÓÕÍÏËÏ Ç/Ì ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÁÍÁÈÅÙÑÇÓÇ Ö.Ð.Á. (23%)

85.167,90 åõñþ 12.775,19 åõñþ ------------------------------------------------97.943,09 åõñþ

(ìå ôï Å.Ï. 23%)

: 366.072,33 åõñþ : 54.910,85 åõñþ ------------------------------------------------420.983,18 åõñþ : 31.073,72 åõñþ : 126.500,00 åõñþ

(ìå ôï Å.Ï. 23%)

ÄÉÁÔÁÎÅÉÓ ÐÏÕ ÄÉÅÐÏÕÍ ÔÇÍ ÅÊÔÅËÅÓÇ ÔÏÕ ÅÑÃÏÕ: Ï Í. 3669/2008 êáé ôï Ð.Ä. 170/1987, üðùò êÜèå öïñÜ éó÷ýïõí. ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÐÏÕ ÅÐÏÐÔÅÕÅÉ ÔÇÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÔÏÕ ÅÑÃÏÕ: Ç Äéåýèõíóç Ôå÷íéêÞò êáé ÓôÝãáóçò ôïõ É.Ê.Á.-Å.Ô.Á.Ì. ÔÑÏÐÏÓ ÅÐÉËÏÃÇÓ ÔÇÓ ÅÑÃÏËÇÐÔÉÊÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÔÏÕ ÅÑÃÏÕ: Ç áíïéêôÞ äçìïðñáóßá. ÓÕÓÔÇÌÁ ÕÐÏÂÏËÇ ÐÑÏÓÖÏÑÁÓ: Åðß ìÝñïõò ðïóïóôÜ Ýêðôùóçò. ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÄÉÅÎÁÃÙÃÇÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁÓ: 08/10/2013, þñá 10.00 ð.ì. (ëÞîç åðßäïóçò ðñïóöïñþí). ÔÏÐÏÓ ÄÉÅÎÁÃÙÃÇÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁÓ: ÁèÞíá, Äéåýèõíóç ôå÷íéêÞò êáé ÓôÝãáóçò ÉððïêñÜôïõò 19.

ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÕÄÑÅÕÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÇÓ ÐÑÙÔÅÕÏÕÓÁÓ Á.Å. ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÅËÅÃ×ÏÕ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ ÊÁÉ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ ÐÑÏÊÇÑÕÎÇ ÌÅÉÏÄÏÔÉÊÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Ç Åôáéñåßá Õäñåýóåùò êáé Áðï÷åôåýóåùò Ðñùôåõïýóçò ðñïêçñýóóåé ÁÍÏÉ×ÔÏ, ÄÇÌÏÓÉÏ, ÌÅÉÏÄÏÔÉÊÏ äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò, ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 59/2007 ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 3886/2010 "ÄéêáóôéêÞ Ðñïóôáóßá êáôÜ ôç óýíáøç äçìïóßùí óõìâÜóåùí - (ïäçãßá 89/665/ÅÏÊ ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 21çò Éïõíßïõ 1989 - L395 êáé ïäçãßá 92/13/EOK ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 25çò Öåâñïõáñßïõ 1992 - L76, üðùò ôñïðïðïéÞèçêáí ìå ôçí Ïäçãßá 2007/66/ÅÊ ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ ôçò 11çò Äåêåìâñßïõ 2007) êáé óõìðëçñùìáôéêÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Êáíïíéóìïý Ðñïìçèåéþí êáé Õðçñåóéþí ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. ãéá ôçí: ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ ÔÑÉÁÍÔÁ (30) ÌÉÊÑÙÍ ÖÏÑÔÇÃÙÍ Ï×ÇÌÁÔÙÍ Ï äéáãùíéóìüò èá ãßíåé óôéò 30-10-2013, çìÝñá ÔåôÜñôç êáé þñá 11:00 ð.ì. (Áñéèì. Äéáê. 1764). Ùò êñéôÞñéï áîéïëüãçóçò ôùí ðñïóöïñþí ïñßæåôáé ç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ. Óçìåéþíåôáé üôé ç ðñïêÞñõîç ôïõ åí ëüãù äéáãùíéóìïý åóôÜëç óôéò 4-9-2013 ðñïò äçìïóßåõóç óôçí Åðßóçìç Åöçìåñßäá ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Ó÷åôéêïß üñïé ôïõ äéáãùíéóìïý êáé ðëçñïöïñßåò äßíïíôáé êáèçìåñéíÜ óôá Ãñáöåßá ôçò Åôáéñåßáò Õäñåýóåùò êáé Áðï÷åôåýóåùò Ðñùôåõïýóçò, ïäüò Ùñùðïý 156 - ÃáëÜôóé, Õðçñåóßá Ðñïìçèåéþí - éóüãåéï (ãñáöåßï Á-014) êáé áðü þñá 8.00 14.00 (ÅÊÔÏÓ ÓÁÂÂÁÔÏÕ), ôçë.: 210-214.4035. ÅÊ ÔÇÓ Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å.

ÅÑÃÏËÇÐÔÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÐÏÕ ÃÉÍÏÍÔÁÉ ÄÅÊÔÅÓ ÓÔÇÍ ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁ: ÅñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ÌÅÅÐ ðïõ äéêáéïýíôáé óõììåôï÷Þò âÜóåé ôùí êåéìÝíùí äéáôÜîåùí. Åðßóçò, ãßíïíôáé äåêôÝò åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáé áðü Üëëá êñÜôç, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç óõììåôï÷Þ ôïõò óôï äéáãùíéóìü ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò Þ áðü äéåèíåßò õðï÷ñåþóåéò ôçò ÅëëÜäáò. Ïé ðñïóöïñÝò õðïâÜëëïíôáé áðü ôïí êáôÜ ôï íüìï åêðñüóùðï. ÖÏÑÅÁ ÁÑÌÏÄÉÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÑÏÓÖÕÃÇ: Ä/íóç Ôå÷íéêÞò êáé ÓôÝãáóçò ôïõ ÉÊÁÅÔÁÌ, ÉððïêñÜôïõò 19, 10679, ÁèÞíá, fax: 21036.20.004 ÅÃÃÕÇÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ: 11.000,00 ÅÕÑÙ. ÅÃÃÕÇÓÇ ÊÁËÇÓ ÅÊÔÅËÅÓÇÓ: 5% åðß ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ÷ù´ñéò ÖÐÁ, ç ïðïßá ðñïóáõîÜíåôáé ãéá ðïóïóôÜ åêðôþóåùí ìåãáëýôåñá ôïõ 12%, óýìöùíá ìå ôá Üñèñï 35 ôïõ Í. 3669/2008. ÓÕÍÏÐÔÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÅÑÃÏÕ: Åñãáóßåò áðïðåñÜôùóçò êôéñßïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ Áã. ÉùÜííç ÑÝíôç (êõñßùò Ç/Ì åñãáóßåò êáé åñãáóßåò ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ) ÁÐÁÉÔÏÕÌÅÍÁ ÐÔÕ×ÉÁ ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÁ: Á1, Á2, 1ç (åíôüò êáé åêôüò Ýäñáò) êáé Ç/Ì åñãáóßåò: 1ç, 2ç, 3ç (åíôüò Ýäñáò) êáé 1ç, 2ç, (åêôüò Ýäñáò) Ãéá áíáâáèìßóåéò ðôõ÷ßùí éó÷ýïõí ôá ïñéæüìåíá óôï Íüìï. ÐÑÏÈÅÓÌÉÁ ÅÑÃÏÕ: 3 ÌÇÍÅÓ. ÐÁÑÁËÁÂÇ ÔÅÕ×ÙÍ Ýùò êáé 3/10/2013 Áðü ôçí Äéåýèõíóç Ôå÷íéêÞò êáé ÓôÝãáóçò ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ: ÉððïêñÜôïõò 19, ÁèÞíá, ðëçñ. Êï Áíáóôáóßïõ, ôçë. 210-36.62.429-30. ÐáñáëáâÞ ìå ßäéá ìÝóá (CD Þ öùôïôõðßåò). Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Äéåýèõíóçò Ôå÷íéêÞò êáé ÓôÝãáóçò Ê. ÁÕÃÅÑÉÍÏÓ


18

XPHMATIÓTHPIO ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË Á.Â.Å.Å.Ä.Å. Ï ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË ÁÂÅÅÄÅÓ åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü, êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 4 ðáñ. 4 ôïõ õð' áñéèì. 2273/2003 Êáíïíéóìïý ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí, üôé óå åêôÝëåóç ôçò áðü 27/06/2012 áðüöá-

óçò ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò êáé ôçò áðü 09/07/2012 áðüöáóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý ôçò Óõìâïõëßïõ êáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò ôçò ÔåôÜñôçò 04çò Óåðôåìâñßïõ 2013 ðñïÝâç, ìÝóù ôçò "ÅèíéêÞò Ð & Ê ×ñçìáôéóôçñéáêÞò Á.Å.Ð.Å.Õ.", óå áãïñÜ 43 éäßùí ìåôï÷þí ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ ÊÁÉ ÐÑÏÍÏÉÁÓ ÈÅÑÁÐÅÕÔÇÑÉÏ ×ÑÏÍÉÙÍ ÐÁÈÇÓÅÙÍ ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÏÕ

Ñüäïò 4 /9/2013 Áñéèì. Ðñùô.: "2511"

ÔìÞìá: Ïéêïíïìéêü Ðëçñïöïñßåò: ÃêëÜñáò ÁèáíÜóéïò Ôá÷. Äéåýèõíóç: 25ï ÷ëì Ñüäïõ - Ëßíäïõ Ôá÷. Êþäéêáò: 85103 Êïëýìðéá / Ñüäïõ FAX: 22410-56500 ÔçëÝöùíï: 22413-62014 E - mail: oikonomiko@kafka-rho.gr

0,6500 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, óõíïëéêÞò áîßáò 27,95 åõñþ. ATTICA BANK Á.Ô.Å. Ç Attica Bank Áíþíõìç ÔñáðåæéêÞ Åôáéñåßá, óýìöùíá ìå ôï Üñèñá 3 êáé 21 ôïõ í. 3556/2007 êáé 11 ôçò áðüöáóçò 1/434/03.07.2007 ôïõ Ä.Ó. ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, åíçìåñþíåé üôé óôï ðëáßóéï ôçò "õðï÷ñÝùóçò ãíùóôïðïßçóçò óõíáë-

ëáãþí" ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôá Üñèñá 13 ôïõ í. 3340/2005 êáé ôçò áðüöáóçò 3/347/12.07.2005 ôïõ Ä.Ó. ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò - ç "ÄõíáìéêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Áíþíõìç Åôáéñåßá Ðáñï÷Þò Åðåíäõôéêþí Õðçñåóéþí", åôáéñåßá óõíäåüìåíç ìå ôïí ê. ÁëÝîáíäñï Ðïõëáñßêá, Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôçò èõãáôñéêÞò ôçò ÔñÜðåæáò, Attica Finance,

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ ÊÁÉ ÐÑÏÍÏÉÁÓ ÈÅÑÁÐÅÕÔÇÑÉÏ ×ÑÏÍÉÙÍ ÐÁÈÇÓÅÙÍ ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÏÕ

Ñüäïò 4/9/2013 Áñéèì. Ðñùô.: "2510"

ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÅÐÁÍÁËÇÐÔÉÊÏÕ ÄÇÌÏÓÉÏÕ ÔÁÊÔÉÊÏÕ ÁÍÏÉÊÔÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ

ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÅÐÁÍÁËÇÐÔÉÊÏÕ ÄÇÌÏÓÉÏÕ ÔÁÊÔÉÊÏÕ ÁÍÏÉÊÔÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ

1. Åßäïò Äéáäéêáóßáò : ÁíïéêôÞ äéáäéêáóßá 2. Áíôéêåßìåíï Äéáãùíéóìïý : Åðáíáëçðôéêüò Äçìüóéïò Ôáêôéêüò Áíïé÷ôüò Äéáãùíéóìüò ÐñïìÞèåéáò Ôñïößìùí Ýôïõò 2013 3. Ðñïûðïëïãéóèåßóá äáðÜíç :25.794.44 ÅÕÑÙ óõìð/íïõ ôïõ Ö.Ð.Á 4. Çìåñïìçíßá, þñá êáé ôüðïò áðïóöñÜãéóçò ðñïóöïñþí : 23/09/2013 çìÝñá ÄåõôÝñá óôéò 11:00 ð.ì. óôçí Ýäñá ôïõ Èåñáðåõôçñßïõ 5. Çìåñïìçíßá äçìïóßåõóçò ôçò ðñïêÞñõîçò óôéò ÏéêïíïìéêÝò Åöçìåñßäåò 6/09/2013 êáé óôï ÖÅÊ : 6/09/2013 6. Åðùíõìßá êáé Äéåýèõíóç õðçñåóßáò áðü ôçí ïðïßá åßíáé äõíáôüí íá æçôçèïýí ôá ïéêåßá Ýããñáöá : ÈÅÑÁÐÅÕÔÇÑÉÏ ×ÑÏÍÉÙÍ ÐÁÈÇÓÅÙÍ ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÏÕ., 25ï ÷ëì. Ñüäïõ - Ëßíäïõ Ôá÷. Êùä. 85103 Á.Ö.Ì 999052408 Ä.Ï.Õ ÑÏÄÏÕ Ôçë. 22413-62014 / 033, Fax : 22410-56500 ê. ÃêëÜñáò ÁèáíÜóéïò.

1. Åßäïò Äéáäéêáóßáò : ÁíïéêôÞ äéáäéêáóßá 2. Áíôéêåßìåíï Äéáãùíéóìïý : Åðáíáëçðôéêüò Äçìüóéïò Ôáêôéêüò Áíïé÷ôüò Äéáãùíéóìüò ÐñïìÞèåéáò Õãåéïíïìéêïý õëéêïý Ýôïõò 2013 3. Ðñïûðïëïãéóèåßóá äáðÜíç :38.900,24 ÅÕÑÙ óõìð/íïõ ôïõ Ö.Ð.Á 4. Çìåñïìçíßá, þñá êáé ôüðïò áðïóöñÜãéóçò ðñïóöïñþí : 23/09/2013 çìÝñá ÄåõôÝñá óôéò 10:00 ð.ì. óôçí Ýäñá ôïõ Èåñáðåõôçñßïõ 5. Çìåñïìçíßá äçìïóßåõóçò ôçò ðñïêÞñõîçò óôéò ÏéêïíïìéêÝò Åöçìåñßäåò 6/09/2013 êáé óôï ÖÅÊ : 6/09/2013 6. Åðùíõìßá êáé Äéåýèõíóç õðçñåóßáò áðü ôçí ïðïßá åßíáé äõíáôüí íá æçôçèïýí ôá ïéêåßá Ýããñáöá : ÈÅÑÁÐÅÕÔÇÑÉÏ ×ÑÏÍÉÙÍ ÐÁÈÇÓÅÙÍ ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÏÕ., 25ï ÷ëì. Ñüäïõ - Ëßíäïõ Ôá÷. Êùä. 85103 Á.Ö.Ì 999052408 Ä.Ï.Õ ÑÏÄÏÕ Ôçë. 22413-62014 / 033, Fax : 22410-56500 ê. ÃêëÜñáò ÁèáíÜóéïò.

Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÊÕÑÉÔÓÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ

Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÊÕÑÉÔÓÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ

ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ 152 - Ô.Ê. 11527 ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÕÐÏÄ/ÍÓÇ ÔÌÇÌÁ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ ÐËÇÑ. ËÁËÉÍÇ ÌÁÑÉÁ ÔÇË.: 210-7770700 FAX: 210-7719982

ÁÈÇÍÁ, 03-09-13 ÁÑÉÈÌ. ÐÑÙÔ.: 23717

ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ Áíáêïéíþíïõìå üôé ôï Ã.Í.Í.È.Á. "Ç ÓÙÔÇÑÉÁ" äéåíåñãåß Áíïéêôü Äéáãùíéóìü ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí ÷áìçëüôåñç ôéìÞ ãéá ôçí áíÜäåéîç ÷ïñçãçôÞ ðñïìÞèåéáò ÓÕÓÊÅÕÙÍ ÏÎÕÃÏÍÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ÊÁÉ ÕÐÏÂÏÇÈÇÓÇÓ ÔÇÓ ÁÍÁÐÍÏÇÓ, óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôçò äéáêÞñõîçò. ÐÏÓÏÔÇÔÁ: Óýìöùíá ìå ôç äéáêÞñõîç ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ: Åõñþ 71.235,00 óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ Ö.Ð.Á. ÔÏÐÏÓ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ: Ã.Í.Í.È.Á. "Ç ÓÙÔÇÑÉÁ" ÃËÙÓÓÁ: ÅËËÇÍÉÊÇ

ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ 152 - Ô.Ê. 11527 ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÕÐÏÄ/ÍÓÇ ÔÌÇÌÁ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ ÐËÇÑ: ËÁËÉÍÇ ÌÁÑÉÁ ÔÇË.: 210-7770700 FAX: 210-7719982

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÓÅÑÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÓÅÑÑÙÍ ÔÌÇÌÁ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ Ôá÷. Ä/íóç : ÊÙÍ/ÍÏÕ ÊÁÑÁÌÁÍËÇ 1 Ðëçñïöïñßåò : ×ÁÔÆÇ ÌÁÑÉÁ ÔçëÝöùíï : 2321350114-110

ÓÅÑÑÅÓ 03-09-2013 Áñéèì. Ðñùô: 56132

ÐÅÑÉËÇØÇ ÅÐÁÍÁËÇÐÔÉÊÇÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÁÍÏÉÊÔÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ ÃÉÁ ÌÅÑÏÓ ÔÇÓ ÐÑÏÌÇÈÅÉÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÓÅÑÑÙÍ ÃÉÁ ÔÏ ÅÔÏÓ 2013 ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÈÅÉÓÇÓ ÁÎÉÁÓ 32.406,00 åõñþ ×ÙÑÉÓ Ö.Ð.Á.

Åðáíáðñïêçñýóóåé áíïéêôü äçìüóéï äéáãùíéóìü, ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò êáé ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ êáôÜ åßäïò ãéá ôçí áíÜäåéîç ìåéïäüôç ãéá ìÝñïò ôçò ðñïìÞèåéáò áíôáëëáêôéêþí ìç÷áíçìÜôùí êáé áõôïêéíÞôùí ôïõ ÄÞìïõ Óåññþí, (ÅËÁÓÔÉÊÁ Ï×ÇÌÁÔÙÍ-ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÙÍ), ðñïûðïëïãéóèåßóáò áîßáò 32.406,00 åõñþ ÷ùñßò Ö.Ð.Á. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôï Äçìïôéêü ÊáôÜóôçìá Óåññþí Ê. ÊáñáìáíëÞ 1 óôçí áßèïõóá óõíåäñéÜóåùí åíþðéïí ôçò áñìüäéáò åðéôñïðÞò äéáãùíéóìïý óôéò 30 Óåðôåìâñßïõ çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá Ýíáñîçò õðïâïëÞò ðñïóöïñþí óôéò 10:00 ðì êáé þñá ëÞîçò óôéò 10:30ð.ì. êáé áñ÷ßæåé ç äéáäéêáóßá áðïóöñÜãéóçò Ãéá ôç óõììåôï÷Þ óôï äéáãùíéóìü õðïâÜëëåôáé ìáæß ìå ôçí ðñïóöïñÜ åããýçóç óõììåôï÷Þò 5% åðß ôçò äáðÜíçò óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ Ö.Ð.Á. Þôïé : 1993,00 åõñþ. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ïé åíäéáöåñüìåíïé õðïâÜëëïõí ðñïóöïñÜ ãéá ìÝñïò ôùí æçôïýìåíùí åéäþí ç åããýçóç óõììåôï÷Þò ðñÝðåé íá êáëýðôåé ôçí ðñïûðïëïãéóèåßóá áîßá ìå ÖÐÁ ôùí ðñïóöåñüìåíùí õëéêþí êáé íá Ý÷åé éó÷ý ìÝ÷ñé 29-12-2013. Ãéá ðëçñïöïñßåò ùò ðñïò ôá äéêáéïëïãçôéêÜ óõììåôï÷Þò êáé ôïõò üñïõò ôçò äéáêÞñõîçò, ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôï ÔìÞìá Ðñïìçèåéþí ôïõ ÄÞìïõ Óåññþí êáèçìåñéíÜ, ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò (ôçë.: 2321350114110, áñìüäéá ê. ×áôæÞ Ìáñßá ) åíþ ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá ðáñÝ÷ïíôáé êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò áðü ôï ÔìÞìá êßíçóçò ï÷çìÜôùí ôïõ ÄÞìïõ Óåññþí áñìüäéïò õðÜëëçëïò ê. ËåìïíÞò ÉïñäÜíçò ôçë.: 2321045515 åíþ üëç ç äéáêÞñõîç èá áíáñôçèåß óôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç ôïõ ÄÞìïõ www.serres.gr Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÓÅÑÑÙÍ ÐÅÔÑÏÓ ÁÃÃÅËÉÄÇÓ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ 1Ç ÕÃÅÉÏÍÏÌÉÊÇ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÍÏÓÇÌÁÔÙÍ ÈÙÑÁÊÏÓ ÁÈÇÍÙÍ "Ç ÓÙÔÇÑÉÁ"

ÁÍÁÑÔÇÔÅÁ ÓÔÏ ÄÉÁÄÉÊÔÕÏ

ìåôï÷þí ôçò Attica Bank óõíïëéêÞò áîßáò 60.000 åõñþ. ôçí 16/08/2013 ðþëçóç 245.260 ìåôï÷þí ôçò Attica Bank óõíïëéêÞò áîßáò 73.948,52 åõñþ.

Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÓÅÑÑÙÍ

ÔìÞìá: Ïéêïíïìéêü Ðëçñïöïñßåò: ÃêëÜñáò ÁèáíÜóéïò Ôá÷. Äéåýèõíóç: 25ï ÷ëì Ñüäïõ - Ëßíäïõ Ôá÷. Êþäéêáò: 85103 Êïëýìðéá / Ñüäïõ FAX: 22410-56500 ÔçëÝöùíï: 22413-62014 E - mail: oikonomiko@kafka-rho.gr

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ 1Ç ÕÃÅÉÏÍÏÌÉÊÇ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÍÏÓÇÌÁÔÙÍ ÈÙÑÁÊÏÓ ÁÈÇÍÙÍ "Ç ÓÙÔÇÑÉÁ"

ðñïÝâç óôéò áêüëïõèåò óõíáëëáãÝò: -ôçí 13/08/2013 ðþëçóç 16.376 ìåôï÷þí ôçò Attica Bank óõíïëéêÞò áîßáò 4.798,61 åõñþ. -ôçí 14/08/2013 ðþëçóç 200.000

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ 1Ç ÕÃÅÉÏÍÏÌÉÊÇ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÍÏÓÇÌÁÔÙÍ ÈÙÑÁÊÏÓ ÁÈÇÍÙÍ "Ç ÓÙÔÇÑÉÁ"

ÁÍÁÑÔÇÔÅÁ ÓÔÏ ÄÉÁÄÉÊÔÕÏ ÁÈÇÍÁ, 03-09-13 ÁÑÉÈÌ. ÐÑÙÔ.: 23727

ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ 152 - Ô.Ê. 11527 ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÕÐÏÄ/ÍÓÇ ÔÌÇÌÁ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ ÐËÇÑ: ËÁËÉÍÇ ÌÁÑÉÁ ÔÇË.: 210-7770700 FAX: 210-7719982

ÁÍÁÑÔÇÔÅÁ ÓÔÏ ÄÉÁÄÉÊÔÕÏ ÁÈÇÍÁ, 03-09-13 ÁÑÉÈÌ. ÐÑÙÔ.: 23727

ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ

ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ

Áíáêïéíþíïõìå üôé ôï Ã.Í.Í.È.Á. "Ç ÓÙÔÇÑÉÁ" äéåíåñãåß Áíïéêôü Äéáãùíéóìü ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí ÷áìçëüôåñç ôéìÞ ãéá ôçí áíÜäåéîç ÷ïñçãçôÞ ðñïìÞèåéáò ÓÕÑÉÃÃÙÍ, óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôçò äéáêÞñõîçò.

Áíáêïéíþíïõìå üôé ôï Ã.Í.Í.È.Á. "Ç ÓÙÔÇÑÉÁ" äéåíåñãåß Ðñü÷åéñï Äéáãùíéóìü ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí ÷áìçëüôåñç ôéìÞ ãéá ôçí áíÜäåéîç ÷ïñçãçôÞ ðñïìÞèåéáò ÁÍÔËÉÙÍ ÅÉÄÉÊÇÓ ×ÑÇÓÅÙÓ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ, óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôçò äéáêÞñõîçò.

ÐÏÓÏÔÇÔÁ: Óýìöùíá ìå ôç äéáêÞñõîç ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ: Åõñþ 155.110,00 óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ Ö.Ð.Á. ÔÏÐÏÓ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ: Ã.Í.Í.È.Á. "Ç ÓÙÔÇÑÉÁ" ÃËÙÓÓÁ: ÅËËÇÍÉÊÇ

ÐÏÓÏÔÇÔÁ: Óýìöùíá ìå ôç äéáêÞñõîç ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ: Åõñþ 45.000,00 ÔÏÐÏÓ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ: Ã.Í.Í.È.Á. "Ç ÓÙÔÇÑÉÁ" ÃËÙÓÓÁ: ÅËËÇÍÉÊÇ

ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ËÇÎÇÓ ÕÐÏÂÏËÇÓ ÐÑÏÓÖÏÑÙÍ Óôéò 09/10/13 çìÝñá ÔåôÜñôç ìÝ÷ñé êáé ôçí 13:00 ì.ì. óôï Ðñùôüêïëëï ôïõ Íïóïêïìåßïõ.

ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ËÇÎÇÓ ÕÐÏÂÏËÇÓ ÐÑÏÓÖÏÑÙÍ Óôéò 07/10/13 çìÝñá ÄåõôÝñá ìÝ÷ñé êáé ôçí 13:00 ì.ì. óôï Ðñùôüêïëëï ôïõ Íïóïêïìåßïõ.

ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÁÐÏÓÖÑÁÃÉÓÇÓ ÔÙÍ ÐÑÏÓÖÏÑÙÍ Óôéò 10/10/13 çìÝñá ÐÝìðôç ìÝ÷ñé êáé þñá 11:00 ð.ì. óôçí áßèïõóá ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Íïóïêïìåßïõ.

ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÁÐÏÓÖÑÁÃÉÓÇÓ ÔÙÍ ÐÑÏÓÖÏÑÙÍ Óôéò 08/10/13 çìÝñá Ôñßôç ìÝ÷ñé êáé þñá 11:00 ð.ì. óôçí áßèïõóá ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Íïóïêïìåßïõ.

Çìåñïìçíßá äçìïóßåõóçò ôçò äéáêÞñõîçò óôï ÖÅÊ êáé óôïí åëëçíéêü ôýðï óôéò 06/09/13.

Çìåñïìçíßá äçìïóßåõóçò ôçò äéáêÞñõîçò óôï ÖÅÊ êáé óôïí åëëçíéêü ôýðï óôéò 06/09/13.

Ç äéáêÞñõîç ôïõ äéáãùíéóìïý èá áíáñôçèåß óôçí éóôïóåëßäá ôïõ Íïóïêïìåßïõ, www.sotiria.gr.

Ç äéáêÞñõîç ôïõ äéáãùíéóìïý èá áíáñôçèåß óôçí éóôïóåëßäá ôïõ Íïóïêïìåßïõ, www.sotiria.gr.

Ç äéáêÞñõîç ôïõ äéáãùíéóìïý èá áíáñôçèåß óôçí éóôïóåëßäá ôïõ Íïóïêïìåßïõ, www.sotiria.gr.

Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðáßñíïõí ôçí ó÷åôéêÞ äéáêÞñõîç êáé áðü ôï Ãñáöåßï Ðñïìçèåéþí ôïõ Íïóïêïìåßïõ, Ìåóïãåßùí 152 (ôçë. 210-7770700) Ýíáíôé ôïõ ðïóïý ôùí åõñþ 15 êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñá 12:00 ì.ì. - 14:00 ì.ì.

Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðáßñíïõí ôçí ó÷åôéêÞ äéáêÞñõîç êáé áðü ôï Ãñáöåßï Ðñïìçèåéþí ôïõ Íïóïêïìåßïõ, Ìåóïãåßùí 152 (ôçë. 210-7770700) Ýíáíôé ôïõ ðïóïý ôùí åõñþ 15 êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñá 12:00 ì.ì. - 14:00 ì.ì.

Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðáßñíïõí ôçí ó÷åôéêÞ äéáêÞñõîç êáé áðü ôï Ãñáöåßï Ðñïìçèåéþí ôïõ Íïóïêïìåßïõ, Ìåóïãåßùí 152 (ôçë. 210-7770700) êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñá 12:00 ì.ì. - 14:00 ì.ì.

Ç ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ÌÁÑÉÁ ÊÁÑÁ

Ç ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ÌÁÑÉÁ ÊÁÑÁ

Ç ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ÌÁÑÉÁ ÊÁÑÁ

ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ËÇÎÇÓ ÕÐÏÂÏËÇÓ ÐÑÏÓÖÏÑÙÍ Óôéò 26/09/13 çìÝñá ÐÝìðôç ìÝ÷ñé êáé ôçí 13:00 ì.ì. óôï Ðñùôüêïëëï ôïõ Íïóïêïìåßïõ. ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÁÐÏÓÖÑÁÃÉÓÇÓ ÔÙÍ ÐÑÏÓÖÏÑÙÍ Óôéò 27/09/13 çìÝñá ÐáñáóêåõÞ ìÝ÷ñé êáé þñá 11:00 ð.ì. óôçí áßèïõóá ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Íïóïêïìåßïõ. Çìåñïìçíßá äçìïóßåõóçò ôçò äéáêÞñõîçò óôïí åëëçíéêü ôýðï óôéò 06/09/13.


ÌÅÔÏ×ÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ Ê

269,96

71.417

2,43

13.000

10,05

25.000

12,33 8,44

6,07

Êëåßóéìï

Õ

Ñ

É

Á

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

Á

Ã

Ï

Ñ

19

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôåñç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

18,77%

Á

ÁÅÑÏÐÏÑÉÁ ÁÉÃÁÉÏÕ(ÊÏ)

3,780

8,00%

3,600

3,840

89,0%

94.283

354.438

9.788

1,330

3,840

ÁÊÑÉÔÁÓ (ÊÏ)

0,187

0,00%

0,187

0,187

-36,6%

20

4

248

0,140

0,520

-9,73%

ÁËÊÏ ÅËËÁÓ (ÊÏ)

0,402

-4,96%

0,402

0,411

-23,8%

2.119

860

33.459

0,159

0,661

-5,18%

22.016

ÁËÏÕÌÕË ÌÕËÙÍÁÓ (ÊÏ)

0,560

1,63%

0,560

0,560

-17,4%

10

6

2.341

0,201

0,740

-5,78%

418

ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ ÁÅÅ× (ÊÏ)

20,200

0,00%

20,200

20,200

2,1%

5

101

15

13,200

25,410

1,04%

5,04

18.810

ÂÁÑÂÅÑÇÓ Í. - MODA BAGNO (ÊÏ)

0,268

-0,37%

0,244

0,278

-26,2%

336

89

486

0,243

0,519

-4,46% -9,24%

3,82

20.122

ÂÁËÊÁÍ ÁÊÉÍÇÔÁ (ÊÏ)

0,190

0,00%

0,190

0,190

-44,9%

0

0

460

0,162

0,438

14,54

23.987

ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ (ÊÏ)

0,606

-9,96%

0,606

0,606

15,6%

1.000

606

0

0,285

0,845

-9,96%

825,82

199.474

ÂÉÏ×ÁËÊÏ (ÊÁ)

4,140

2,48%

4,090

4,150

5,6%

103.963

427.786

104.986

2,130

5,700

-6,78%

4,10

4.969

6,22

6.325

0,160

16,26%

3,17

77.376

4,22

14.076

179,49

85.883

8,54

24.060

55,05

15.000

1.744,64

232.000

13,44

34.720

4,24

13.673

7.118,45 5,29 32,56

ÂÉÓ (ÊÏ)

0,825

0,00%

0,825

0,825

17,9%

0

0

0

0,388

1,010

0,00%

ÂÏÃÉÁÔÆÏÃËÏÕ SYSTEMS (ÊÏ)

0,984

0,00%

0,984

0,984

9,3%

0

0

219

0,781

1,210

-7,06%

Ã.Å. ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ (ÊÏ)

0,041

0,00%

0,041

0,041

-45,3%

0

0

4.712

0,028

0,118

-5,53%

ÃÁËÁÎÉÄÉ (ÊÏ)

0,300

-7,41%

0,300

0,300

-39,5%

3.000

900

196

0,300

0,638

-13,72%

ÃÅÊÔÅÑÍÁ (ÊÏ)

2,090

0,48%

2,080

2,140

4,5%

210.982

444.747

141.785

1,000

2,800

-5,79%

ÃÅÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÏÕ (ÊÁ)

0,355

0,00%

0,355

0,355

-11,7%

0

0

3.540

0,251

0,545

-6,87%

ÄÁÉÏÓ ÐËÁÓÔÉÊÁ (ÊÏ)

3,670

0,00%

3,670

3,670

-23,9%

0

0

212

3,340

5,500

-3,00%

ÄÅÇ (ÊÏ)

7,520

2,17%

7,370

7,530

27,7%

217.536

1.631.057

312.706

2,690

8,490

0,10%

ÄÑÏÌÅÁÓ (ÊÏ)

0,387

-2,03%

0,381

0,398

36,3%

31.201

12.005

31.055

0,129

0,634

2,07%

ÅÂÑÏÖÁÑÌÁ (ÊÏ)

0,310

0,00%

0,310

0,310

-13,9%

0

0

480

0,209

0,539

18,98%

2.396.786

4,90

ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (KO)

2,970

0,34%

2,960

3,020

-54,3%

669.404

2.002.467

1.823.639

1,832

12,684

0,80%

11.250

2,93

ÅÊÔÅÑ (ÊÏ)

0,470

-1,67%

0,470

0,477

-14,4%

8.820

4.154

4.408

0,310

0,700

2,47%

36.749

8,33

ÅË. ÂÉÏÌ. ÆÁ×ÁÑÇÓ (ÊÁ)

0,886

0,34%

0,886

0,929

-34,9%

2.988

2.716

4.722

0,745

1,740

-4,25%

0,00%

0,00%

12,53

13,99

18.648

ÅËÁÓÔÑÏÍ (ÊÏ)

0,750

5,49%

0,740

0,750

-10,0%

150

112

1.417

0,442

0,969

5,85%

235,79

124.101

31,35

ÅËÂÁË (ÊÁ)

1,900

-2,06%

1,890

1,940

1,1%

12.920

24.767

10.127

0,840

2,380

-4,28%

6,85

13.230

0,020

3,86%

10,88

ÅËÂÅ ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ (ÊÁ)

0,518

-2,26%

0,482

0,518

-15,1%

220

107

670

0,407

0,769

0,96%

16,09

31.735

ÅËÃÅÊÁ (ÊÏ)

0,507

-2,87%

0,507

0,522

-15,5%

4.362

2.257

222

0,207

0,780

-12,13%

27,88

23.828

371,70

177.001

258,44

19.865

0,670

5,15%

47,27

29.546

2.206,69

305.635

0,450

6,23%

379,14

65.369

0,190

3,28%

29,94

26.730

24,99

15.146

14,11

52.067

12,00

30.009

207,27

36.300

0,188

3,29%

13,38

669,89

106.500

0,170

2,70%

9,80

ÅÕÄÁÐ (ÊÏ)

6,290

0,32%

6,250

32,18

27.504

0,050

4,27%

3,53

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ (ÊÏ)

1,170

0,00%

1,140

53,16

53.155

21,65

ÉÁÓÙ (ÊÏ)

1,000

0,00%

0,961

1,050

69,74

86.736

44,30

28.580

0,020

1,29%

5,03

9.000

5,39

8.298

0,00% 0,81

ÅËÉÍÏÉË (ÊÏ)

1,170

0,00%

1,170

1,170

-30,4%

0

0

110

0,645

1,890

-2,17%

ÅËËÁÊÔÙÑ (ÊÏ)

2,100

0,96%

2,080

2,120

9,4%

110.395

232.327

153.451

1,190

2,500

-2,53% -1,74%

ÅËËÁÄÏÓ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

13,010

1,09%

12,750

13,050

-2,3%

3.158

40.974

5.360

10,140

19,190

ÅËËÇÍÉÊÁ ÊÁËÙÄÉÁ (ÊÏ)

1,600

0,63%

1,590

1,610

-14,0%

1.260

2.012

10.844

0,900

2,320

-2,32%

ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ (ÊÏ)

7,220

1,55%

7,010

7,220

-2,4%

34.675

248.236

74.645

5,620

9,300

-3,16%

9,67

ÅËËÇÍÉÊÁ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁ (ÊÏ)

5,800

1,58%

5,720

5,840

33,3%

88.861

514.856

182.321

3,061

6,970

-2,83%

7,69

ÅËÔÏÍ (KÏ)

1,120

0,90%

1,090

1,130

23,1%

3.902

4.316

5.874

0,510

1,250

0,27%

ÅËÔÑÁÊ (ÊÏ)

1,650

0,00%

1,550

1,650

0,6%

342

539

325

1,080

1,900

-0,51%

ÅÐÉËÅÊÔÏÓ (ÊÏ)

0,271

0,00%

0,271

0,271

-39,2%

0

0

5.446

0,232

0,587

-5,69%

ÅÔÅÌ (ÊÁ)

0,400

0,00%

0,400

0,400

-24,1%

0

0

5.404

0,200

0,828

-2,65%

ÅÕÁÈ (ÊÏ)

5,710

0,35%

5,660

5,790

-5,6%

3.530

20.263

9.310

3,870

6,820

-1,50%

6,500

22,0%

214.918

1.373.500

68.701

3,371

6,640

2,64%

1,190

19,9%

1.260

1.444

6.543

0,470

1,620

0,47%

-25,9%

7.670

7.534

5.115

0,538

1,580

-2,90%

0,00%

ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ (ÊÏ)

0,804

-0,37%

0,802

0,805

-0,2%

45.500

36.557

189.216

0,262

0,994

2,10%

ÉÊÔÉÍÏÓ ÅËËÁÓ (ÊÏ)

1,550

-0,64%

1,480

1,560

20,2%

18.876

28.601

9.866

0,698

1,800

2,11%

ÉËÕÄÁ (ÊÏ)

0,559

0,00%

0,559

0,559

-14,0%

0

0

0

0,269

0,680

0,00%

4,43

ÉÍÔÅÁË ÏÌÉËÏÓ (ÊÁ)

0,650

0,00%

0,650

0,650

54,2%

14

9

205

0,157

1,289

-7,41%

ÉÍÔÅÑÔÅÊ (ÊÏ)

0,309

0,00%

0,309

0,309

-29,1%

0

0

660

0,223

0,600

1,51%

11,85

FOLLI-FOLLIE GROUP (ÊÏ)

16,800

-1,18%

16,520

17,280

30,0%

69.361

1.167.097

71.762

6,650

19,000

-6,20%

19,33

3,47

11.233

1.124,73

66.948

12,23

7.500

10,61

ÊÁÍÁÊÇÓ Ó. (ÊÏ)

1,630

0,00%

1,630

1,630

40,0%

45

73

7.596

0,864

1,900

2,61%

11,79

9.743

0,008

0,62%

22,37

ÊÁÑÁÌÏËÅÃÊÏÓ (ÊÏ)

1,210

0,00%

1,210

1,210

-29,7%

0

0

67

0,692

2,000

-6,24%

66,06

14.680

0,00%

11,21

ÊÁÑÁÔÆÇ (ÊÏ)

4,500

0,00%

4,370

4,500

77,2%

2.450

10.849

854

1,720

4,900

0,19%

6,47

3.301

ÊÅÊÑÏØ (ÊÏ)

1,960

0,00%

1,960

1,960

-26,6%

0

0

1.361

1,540

3,790

1,03%

24,94

40.219

ÊËÏÕÊÉÍÁÓ - ËÁÐÐÁÓ (ÊÏ)

0,620

0,65%

0,601

0,620

2,1%

36.237

22.103

6.245

0,317

0,875

-3,19%

4,60

11.510

ÊËÙÓ/ÃÉÁ ÍÁÕÐÁÊÔÏÕ (ÊÁ)

0,400

0,00%

0,400

0,400

-20,0%

0

0

226

0,232

0,679

7,20%

4,52

21.224

ÊÏÑÄÅËËÏÕ ×. ÁÖÏÉ (ÊÁ)

0,213

0,00%

0,213

0,213

-39,8%

0

0

970

0,195

0,428

-6,54%

42,37

13.450

ÊÏÑÑÅÓ (ÊÏ)

3,150

-1,56%

3,150

3,150

-21,3%

510

1.607

2.425

2,660

4,870

0,85%

16,86

29.480

ÊÑÅÔÁ ÖÁÑÌ (ÊÏ)

0,572

1,06%

0,571

0,572

-11,3%

156

89

6.399

0,307

0,800

-3,95%

68,44

33.065

0,050

2,42%

4,69

15.805

371,59

1.795.141

13,04

0,00%

ÊÑÉ - ÊÑÉ (ÊÏ)

2,070

-0,48%

2,050

2,080

35,3%

6.752

13.982

10.764

0,725

2,100

7,59%

ÊÔÇÌÁ Ê. ËÁÆÁÑÉÄÇ (ÊÏ)

0,297

0,00%

0,297

0,297

-25,8%

0

0

331

0,177

0,488

0,13%

ÊÕÐÑÏÕ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

0,207

0,00%

0,207

0,207

-18,8%

0

0

0

0,166

0,397

0,00%

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ ÍÂG Securities Ôçë.: 210.77.20.000 www.nationalsec.gr Ç NBG Securities áðïôåëåß ôïí ðåñéöåñåéáêü çãÝôç ôçò ÅðåíäõôéêÞò ÔñáðåæéêÞò, ðñïóöÝñïíôáò ìßá åõñýôáôç ãêÜìá åðåíäõôéêþí êáé ÷ñçìáôéóôçñéáêþí ðñïúüíôùí óôçí ðåëáôåßá ôçò êáé Ý÷ïíôáò ðñüóâáóç óå üëåò ïõóéáóôéêÜ ôéò ìå-

ãÜëåò áãïñÝò ôïõ êüóìïõ. ÄéáèÝôåé áõôüíïìï äßêôõï 5 õðïêáôáóôçìÜôùí óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé ðáñïõóßá óôï Ëïíäßíï, ôçí Ëåõêùóßá êáé ôï ÂïõêïõñÝóôé, áðü üðïõ êáé ðáñÝ÷åé êïñõöáßåò åðåíäõôéêÝò ëýóåéò ãéá ôïõò ðåëÜôåò ôçò, ìå óôü÷ï ôçí åðßôåõîç üóï ôï äõíáôüí õøçëüôåñùí áðïäüóåùí.

ÁèçíáúêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.32.54.764 www.athinaiki-securities.gr

ÄõíáìéêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.36.77.700 www.dynamicsec.gr

ÅðåíäõôéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò Ôçë.: 210.81.73.000 www.ibg.gr

Alphatrust Ôçë.: 210.62.89.100 www.alphatrust.gr

Euroxx Ôçë.: 210.68.79.400 www.euroxx.gr

Nuntius ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.33.50.599 www.nuntius.gr

Alpha Finance Ôçë.: 210.37.05.700 www.alphafinance.gr

EFG Eurobank Securities Ôçë.: 210.37.20.000 www.eurobankequities.gr

ÐÞãáóïò ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.36.70.700 www.pegsec.gr

Ðåéñáéþò ÁÅÐÅÕ Ôçë.: 210.33.54.000 www.piraeus-sec.gr Ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ åôáéñåßá "Ðåéñáéþò ÁÅÐEÕ" Ý÷åé ùò êýñéåò äñáóôçñéüôçôåò ôç äéáìåóïëÜâçóç ãéá áãïñÜ åëëçíéêþí êáé îÝíùí ìåôï÷þí, åëëçíéêþí êáé îÝíùí ðáñáãþãùí ðñïúüíôùí, êñáôéêþí êáé åôáéñéêþí ïìïëüãùí, ãéá ëïãáñéáóìïýò

ðåñéèùñßïõ (margin accounts), êáèþò êáé ôç äéåêðåñáßùóç ôùí ÷ñçìáôéóôçñéáêþí óõíáëëáãþí ðïõ äéåíåñãïýíôáé ìÝóù ôïõ äéêôýïõ ôùí õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò, ôùí 2 õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò (Èåóóáëïíßêç, ÐÜôñáò) áëëÜ êáé ôùí 18 óõíåñãáæüìåíùí Áíþíõìùí Åôáéñåéþí ÅðåíäõôéêÞò ÄéáìåóïëÜâçóçò.


20 Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Êëåßóéìï

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôåñç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

20,19

22.945

0,100

11,36%

8,33

ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ Ç.- F.H.L. (ÊÏ)

0,880

0,00%

0,880

0,880

-4,3%

211

186

2.913

0,630

1,040

-0,31%

7,90

7.595

27,71

ÊÕÑÉÁÊÏÕËÇÓ (ÊÏ)

1,040

0,00%

1,040

1,040

30,0%

0

0

23.336

0,433

1,490

2,98%

3,80

5.939

ËÁÍÁÊÁÌ (ÊÏ)

0,639

0,00%

0,639

0,639

3,6%

0

0

1.184

0,503

0,869

2,66%

2,55

8.322

ËÅÂÅÍÔÅÑÇÓ Í. (ÊA)

0,306

-10,00%

0,306

0,307

-4,4%

497

152

48

0,198

0,658

-10,57%

3,73

8.322

ËÅÂÅÍÔÅÑÇÓ Í. (ÐA)

0,448

0,00%

0,448

0,448

39,6%

0

0

184

0,307

0,798

2,12%

1,77

7.734

ËÉÂÁÍÇ ÅÊÄÏÔ. ÏÑÃ. (ÊÏ)

0,229

0,00%

0,229

0,229

-3,0%

0

0

3

0,144

0,363

8,07%

41,71

15.222

2,55

9.819

558,47

51.951

4,38

11.700

804,28

110.783

0,500

6,89%

4,51

32.188

7,25

4.588

9,84

15.842

507,41

116.916

0,00% …

173,33

0,00%

7,32

ËÏÕËÇ ÌÕËÏÉ (ÊÏ)

2,740

0,00%

2,740

2,740

2,6%

0

0

790

1,130

3,760

-3,94%

ÌÁÈÉÏÓ ÐÕÑÉÌÁ×Á (ÊÏ)

0,260

-3,35%

0,260

0,260

-49,0%

2.444

635

7.656

0,152

0,510

-2,86% -0,95%

ÌÅÔÊÁ (ÊÏ)

10,750

1,42%

10,490

10,770

9,8%

9.632

102.757

24.538

5,850

12,780

ÌÏÔÏÄÕÍÁÌÉÊÇ (ÊÏ)

0,374

1,36%

0,368

0,374

-36,0%

3.263

1.208

817

0,211

0,640

3,26%

ÌÏÔÏÑ ÏÚË (ÊÏ)

7,260

2,25%

7,150

7,290

-12,5%

56.279

406.077

92.661

4,856

9,370

-3,80%

ÌÏÕÆÁÊÇÓ (ÊÁ)

0,140

0,00%

0,140

0,140

-38,3%

0

0

229

0,114

0,330

-12,47%

ÌÏ×ËÏÓ (ÊÏ)

1,580

-4,82%

1,500

1,690

43,6%

2.148

3.310

943

0,565

2,600

-9,71%

ÌÐÇÔÑÏÓ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÉÊÇ (KO)

0,621

0,00%

0,621

0,621

2,0%

0

0

0

0,336

0,745

0,00%

ÌÕÔÉËÇÍÁÉÏÓ (ÊÏ)

4,340

1,17%

4,280

4,370

-2,9%

114.010

493.503

139.288

2,360

5,650

-0,78% -13,67%

42,71

17,79

4,67

6.340

ÍÁÊÁÓ ÌÏÕÓÉÊÇ (ÊÏ)

0,737

0,00%

0,737

0,737

83,8%

0

0

67

0,300

1,040

4,31

23.935

ÍÁÕÔÅÌÐÏÑÉÊÇ (ÊÏ)

0,180

0,00%

0,180

0,180

-44,4%

0

0

503

0,149

0,360

-0,14%

25,42

63.697

ÍÇÑÅÕÓ (ÊO)

0,399

-0,75%

0,393

0,401

-42,3%

3.692

1.475

18.730

0,310

0,839

-8,89%

6,04

3.873

ÍÔÑÏÕÊÖÁÑÌÐÅÍ (ÊÏ)

1,560

30,00%

1,560

1,560

-35,5%

1

2

3.281

0,805

2,640

26,26%

3,95

34.986

ÎÕËÅÌÐÏÑÉÁ (ÊÏ)

0,113

0,00%

0,113

0,113

-27,6%

0

0

1.302

0,101

0,188

1,16%

0,56

2.567

ÎÕËÅÌÐÏÑÉÁ (ÐÏ)

0,220

0,00%

0,220

0,220

-6,8%

0

0

0

0,200

0,315

0,00%

236,88

10.080

0,400

1,70%

13,50

ÏËÈ (ÊÏ)

23,500

-1,26%

23,500

23,500

3,1%

1.909

44.862

1.643

13,370

25,200

-2,13%

409,25

25.000

0,010

0,06%

56,12

ÏËÐ (ÊÏ)

16,370

-0,61%

16,350

16,500

-3,3%

2.587

42.433

7.569

10,440

21,680

-2,14%

2.351,03

319.000

0,720

9,77%

7,47

ÏÐÁÐ (ÊÏ)

7,370

-1,07%

7,350

7,450

36,5%

199.129

1.469.120

549.692

3,770

8,270

0,14%

3.617,31

490.150

0,00%

12,47

ÏÔÅ (ÊÏ)

7,380

0,41%

7,260

7,380

44,7%

578.278

4.246.380

758.504

2,710

7,800

5,58%

1,43

4.971

ÐÁÚÑÇÓ ÐËÁÓÔÉÊÙÍ (ÊÏ)

0,288

-9,72%

0,288

0,288

-12,7%

225

65

470

0,193

0,605

-15,13%

32,46

50.797

ÐÁÐÏÕÔÓÁÍÇÓ (ÊÁ)

0,639

0,00%

0,639

0,639

28,6%

0

0

1.010

0,196

0,750

3,17%

1,74

20.210

65,88

ÐÁÑÍÁÓÓÏÓ (ÊÏ)

0,086

11,69%

0,083

0,091

-85,5%

34.470

2.976

93.797

0,075

0,698

-61,40%

5.884,18

5.072.568

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

1,160

1,75%

1,120

1,170

-60,9%

4.702.162

5.400.554

5.303.236

0,832

6,296

8,89%

10,39

7.070

ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ Ð. (ÊÏ)

1,470

2,08%

1,450

1,470

5,8%

199

291

1.338

1,200

1,740

-7,34%

113,49

22.080

0,080

1,56%

9,07

ÐËÁÉÓÉÏ COMPUTERS (ÊÏ)

5,140

0,59%

5,130

5,140

40,8%

100

514

852

1,860

6,250

0,21%

54,56

45.095

0,00%

10,09

ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ (ÊÏ)

1,210

0,83%

1,190

1,210

-2,4%

4.150

4.987

14.630

0,590

1,640

-5,76%

134,16

27.379

9,31

ÐËÁÓÔÉÊÁ ÊÑÇÔÇÓ (ÊÁ)

4,900

6,29%

4,400

4,980

-3,9%

18.206

82.982

932

3,932

5,650

1,54%

3,40

24.319

6,93

ÐÑÏÏÄÅÕÔÉÊÇ (ÊÏ)

0,140

-2,78%

0,133

0,140

8,5%

302

42

12.228

0,053

0,223

-2,00%

20,05

22.280

ÑÅÂÏÚË (ÊÏ)

0,900

4,53%

0,872

0,920

44,2%

3.290

2.957

17.608

0,345

1,200

2,17%

171,42

34.771

20,02

ÓÁÑÁÍÔÇÓ ÃÑ. (ÊÏ)

4,930

-0,40%

4,900

5,000

13,6%

673

3.315

3.060

2,140

5,450

-0,83%

47,87

ÓÁÑÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ ÊÕË/ÌÕËÏÉ (ÊÏ)

0,900

0,00%

0,900

0,900

15,4%

0

0

119

0,626

1,160

0,00%

ÓÉÄÅÍÏÑ (ÊÁ)

1,510

0,00%

1,490

1,540

-13,7%

38.170

57.930

48.265

0,518

2,390

-7,36%

3,76

4.181

145,33

96.244

8,90

28.438

ÓÐÕÑÏÕ ÁÃÑ. ÏÉÊ. (ÊÏ)

0,313

0,00%

0,313

0,313

-38,6%

0

0

1.466

0,203

0,557

7,38%

247,10

124.170

ÓÙË/ÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏY (ÊÏ)

1,990

-0,50%

1,990

2,050

-7,4%

92.290

185.641

65.893

0,868

2,590

-5,73%

333,42

109.319

0,050

1,64%

ÔÅÑÍÁ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇ (ÊÏ)

3,050

0,66%

3,020

3,200

-4,6%

224.025

692.135

75.954

1,253

3,624

3,13%

40,74

33.125

ÔÅ×ÍÉÊÇ ÏËÕÌÐÉÁÊÇ

1,230

1,65%

1,170

1,250

-14,6%

7.662

9.332

2.971

1,130

2,710

-7,27%

28,45%

29,59

2,78

1.270

ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÔÆÉÑÁÊÉÁÍ ÐÑÏÖÉË

2,190

9,50%

1,850

2,190

-34,2%

22

45

150

0,900

3,330

1.185,24

77.064

0,00%

ÔÉÔÁÍ (ÊÏ)

15,380

2,53%

14,950

15,380

10,2%

44.851

676.954

40.008

11,310

16,480

2,86%

49,50

7.569

0,00%

ÔÉÔÁÍ (ÐÏ)

6,540

0,00%

6,540

6,540

-0,6%

250

1.635

933

5,310

7,270

-2,06%

115,57

305.732

ÕÃÅÉÁ (ÊÏ)

0,378

-0,26%

0,378

0,386

-39,0%

27.526

10.460

128.573

0,170

0,795

-7,05%

1,40

10.204

ÖÉÅÑÁÔÅÎ (ÊÏ)

0,137

0,00%

0,137

0,137

-19,4%

0

0

609

0,070

0,400

-1,47%

4,17

8.341

×ÁÚÄÅÌÅÍÏÓ (ÊÏ)

0,500

8,23%

0,500

0,500

-17,5%

10

5

65

0,350

0,918

12,60%

87,40

101.280

×ÁËÊÏÑ (ÊÁ)

0,863

-3,25%

0,851

0,890

-1,0%

54.064

46.856

77.236

0,364

1,420

-2,33%

0,54

4.035

×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔÇ Å. ÕÉÏÉ (ÊÏ)

0,135

0,00%

0,135

0,135

-73,0%

0

0

3.791

0,130

0,713

-11,21%

7,02

21.877

70,09

A.S. COMPANY (ÊÏ)

0,321

2,56%

0,307

0,321

-18,7%

51.670

16.023

7.550

0,221

0,488

0,34%

5.701,76

10.922.906

0,39

ALPHA ÂÁÍÊ (ÊÏ)

0,522

2,35%

0,509

0,523

1,6%

4.159.478

2.145.268

5.903.620

0,161

0,863

4,32%

180,52

699.673

ATTICA BANK (ÊÏ)

0,258

0,78%

0,256

0,262

-68,3%

619.178

160.418

1.634.062

0,173

1,074

-6,89%

10,86

45.457

AUDIOVISUAL (ÊÏ)

0,239

1,70%

0,239

0,239

143,9%

2

0

1.069

0,034

0,482

-2,79%

80,72

36.360

AUTOHELLAS (ÊÏ)

2,220

0,00%

2,190

2,280

23,3%

5.070

11.349

7.071

1,120

2,300

1,25%

7,47

15.816

BYTE COMPUTER (ÊÏ)

0,472

0,64%

0,465

0,473

-8,5%

230

108

4.045

0,308

0,620

1,99%

23,06

101.124

CENTRIC ÐÏËÕÌÅÓÁ (ÊÏ)

0,228

-0,44%

0,218

0,234

-29,8%

13.766

3.108

19.783

0,128

0,440

-0,18% -5,91%

12,42

7,28

1,89

9.908

CPI (ÊÏ)

0,191

0,00%

0,191

0,191

-26,3%

0

0

228

0,133

0,400

8.005,96

363.742

COCA -COLA HBC

22,010

0,73%

21,650

22,200

62.905

1.378.822

116.667

16,790

22,500

4,48%

13,07

26.665

CYCLON ÅËËÁÓ (ÊO)

0,490

-2,00%

0,490

0,490

-8,9%

800

392

2.619

0,289

0,700

-3,74%

2,35

31.370

DIONIC (ÊÏ)

0,075

-3,85%

0,069

0,078

-65,9%

261.288

18.900

85.913

0,066

0,263

-7,24%

2.511,26

4.050.417

EUROBANK EFG (ÊÏ)

0,620

0,65%

0,615

0,627

-90,3%

364.799

226.792

1.027.183

0,555

13,700

-2,50%

414,80

61.000

EUROBANK PROPERTIES ÁÅÅÁÐ (ÊÏ)

6,800

3,66%

6,590

6,880

38,8%

15.004

101.745

19.381

4,110

7,750

-3,78%

27,46

52.800

5,90

F.G. EUROPE (ÊO)

0,520

0,00%

0,520

0,520

-23,5%

0

0

1.153

0,420

0,950

-0,21%

20,25

4.687

0,850

19,68%

10,54

FHL MERMEREN

4,320

0,00%

4,320

4,320

-16,6%

0

0

92

3,730

5,190

3,42%

121,87

50.992

FOURLIS ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (KÏ)

2,390

2,58%

2,340

2,400

21,3%

21.381

50.674

40.962

0,940

2,950

-6,22%

241,83

50.592

-2,32%

53,36

48.069

0,200

18,02%

24,49

20.578

56,14

133.026

ÉÍTÑAKOM (ÊÏ)

0,422

0,48%

0,420

15,68

23.154

INTRAKAT (KO)

0,677

2,11%

0,650

249,57

158.962

0,004

0,23%

INTRALOT (ÊÏ)

1,570

1,29%

1,540

120,37

77.655

J & P - ÁÂÁÎ (ÊÏ)

1,550

-1,90%

1,540

0,00%

0,00%

1.983,33

77,72

FRIGOGLASS (KO)

4,780

1,92%

4,730

4,830

-9,3%

67.822

324.658

41.542

3,600

6,260

QUEST ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

1,110

-2,63%

1,100

1,170

-2,6%

26.930

30.394

4.086

0,682

1,390

2,26%

INFORM ËÕÊÏÓ Ð. (ÊÏ)

1,190

0,00%

1,160

1,190

-11,2%

351

409

2.753

0,752

1,750

-4,69%

0,425

-31,6%

77.175

32.678

159.004

0,182

0,754

-5,89%

0,677

-36,1%

8.535

5.627

6.595

0,459

1,220

-8,67%

1,580

-17,8%

148.207

231.419

339.707

0,990

2,410

-2,55%

1,600

8,4%

5.300

8.287

14.224

0,870

1,900

-0,70%


ÌÅÔÏ×ÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

1.042,56

129.995

0,210

37,84

23.649

163,79

44.268

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôåñç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

-5,06%

JUMBO (ÊÏ)

8,020

0,38%

7,900

8,090

34,3%

37.646

302.362

83.217

3,624

9,070

KLEEMAN HELLAS (KO)

1,600

1,27%

1,600

1,600

3,9%

100

160

3.490

0,633

1,880

3,96%

LAMDA DEVELOPMENT(ÊÏ)

3,700

4,52%

3,610

3,760

-8,0%

2.299

8.389

1.742

1,990

6,480

-4,43%

13,97

10.500

27,02

14.074

0,250

13,02%

4,81

6.200

37,75

12.417

32,47

LOGISMOS (ÊÏ)

0,500

0,00%

0,500

0,500

-18,0%

0

0

1.250

0,240

1,230

0,52%

MARFIN INVESTMENT GROUP

0,301

3,79%

0,296

0,307

-29,8%

1.427.909

432.753

947.832

0,175

0,564

-1,36%

19,72

MEVACO (ÊÏ)

1,330

0,00%

1,330

1,330

-2,9%

0

0

557

0,880

1,580

-4,97%

MIG REAL ESTATE (KO)

1,920

0,00%

1,920

1,920

25,5%

0

0

18

1,030

1,920

11,95%

… 0,00%

0,013

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

19,83

4.740

6.133

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

13,44

770.329

27.848

Êëåßóéìï

0,00%

2,37

8,72

ÌÅÔÏ×ÅÓ

2,62%

231,87

13,55

P/Å ôñÝ÷ùí

21

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

34,47

MINERBA (KO)

0,776

0,00%

0,776

0,776

4,0%

0

0

0

0,234

0,948

0,00%

MLS ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇ (ÊÏ)

3,040

0,33%

2,970

3,040

13,9%

7.430

22.325

7.882

2,000

3,050

1,83%

0,00%

10,61

NEXANS ÅËËÁÓ (ÊÏ)

2,210

0,00%

2,210

2,210

-8,7%

0

0

505

1,520

3,110

-1,84%

4,15%

60,19

NEWSPHONE HELLAS

0,313

2,29%

0,300

0,319

-39,0%

6.153

1.852

2.277

0,229

0,592

-3,83%

2,72

3.953

10,33

PAPERPACK ÔÓÏÕÊÁÑÉÄÇÓ É. (ÊÏ)

0,689

4,39%

0,641

0,690

-12,2%

3.553

2.413

2.144

0,255

1,060

0,67%

11,76

11.812

18,24

PROFILE (ÊÏ)

0,996

-0,20%

0,987

0,999

26,6%

2.340

2.318

5.899

0,390

1,260

-4,69%

13,13

6.836

QUALITY & RELIABILITY (KO)

1,920

1,59%

1,890

1,930

317,4%

2.000

3.838

17.711

0,236

1,970

22,41%

28,72

57.435

REDS (ÊO)

0,500

0,00%

0,500

0,500

-24,4%

0

0

1.757

0,400

0,949

-2,33%

14,14

6.457

SPACE HELLAS (ÊÏ)

2,190

0,00%

2,190

2,190

69,8%

0

0

0

1,000

2,200

0,00%

42,26

54.888

TRASTOR ÁÅÅÁÐ

0,770

1,32%

0,770

0,780

23,2%

505

389

8.172

0,411

0,829

2,26%

3,64

14.627

UNIBIOS ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

0,249

1,22%

0,239

0,249

38,3%

4.408

1.075

11.454

0,116

0,414

-0,95%

ALPHA ÂÁÍÊ (ÊÏ) - ÔÐ

1,040

5,05%

0,980

1,040

3.707.416

3.755.688

2.481.330

0,241

1,140

7,55%

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ) - ÔÐ

0,699

-0,14%

0,652

0,705

876.893

612.367

1.713.283

0,290

0,889

-1,65%

Ê

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

127,33

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

É

Á

Ñ

É

Á

Ð

Á

ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (KO) -ÔÐ

Ä

É

Á

Ð

Ñ

Á

Ã

Ì

Á

Ñ

Á

Ó

0,943

Ô

Å

Õ

Ó

Ô

Á

Ô

-0,21%

É

Ì

É

Ê

0,921

Ù

Í

Ù

Í

Ô

0,950

Á

Ì

É

Ï

É

Â

Ô

Ë

287.891

Á

É

Ù

Ù

Í

271.370

Í

962.211

Ê

Å

Ö

0,420

Á

Ë

2,000

Á

É

-1,40%

Ù

Í

18,33

5.746

ALPHA ETF FTSE20

3,190

0,63%

3,190

3,240

2.581

8.351

3,05

295

NBGAM ETF Ã.Ä.×.Á.

10,340

1,08%

10,340

10,340

2

21

2,78

389

NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

7,160

-0,14%

7,160

7,160

-14,9%

2

14

16,22

49.153

ÁÈÇÍÁ (ÊÏ)

0,330

0,00%

0,330

0,330

73,7%

0

0

38

223,01

63.900

ÁÓÔÇÑ ÐÁËÁÓ (ÊÏ)

3,490

-1,41%

3,480

3,500

0,0%

1.152

4.019

3.165

7,96

15.300

16,87

ÁÔÔÉÊÅÓ ÅÊÄÏÓÅÉÓ (ÊÏ)

0,520

0,00%

0,520

0,520

-25,7%

0

0

100

0,480

1,450

0,00%

56,24

8.419

1,460

21,86%

218,34

ÃÅÊÅ (ÊÁ)

6,680

0,00%

6,680

6,680

1,4%

70

468

80

6,590

8,370

-0,17%

122,98

68.322

ÃÅÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

1,800

19,21%

0,018

0,018

-71,9%

2

4

2

1,510

10,500

-2,20%

98,09

71.083

ÇÑÁÊËÇÓ ÁÃÅÔ (ÊÏ)

1,380

0,00%

1,380

1,380

10,4%

0

0

3.808

1,010

1,800

-1,39%

119,97

13.404

ÉÏÍÉÊÇ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁÊÇ (ÊÏ)

8,950

0,00%

8,950

8,950

-31,2%

0

0

11

8,400

14,000

1,42%

11,87

17.000

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ (ÊÏ)

0,698

-5,68%

0,650

0,730

26,9%

171

119

413

0,321

1,430

-8,84%

545,10

2.760

7,600

3,85%

12,76

ÊÁÑÅËÉÁ (ÊÁ)

197,500

-3,66%

190,000

205,000

64,7%

40

7.900

109

90,000

210,000

4,35%

7,10

6.700

0,165

15,57%

10,53

ÊÅÐÅÍÏÕ ÌÕËÏÉ (ÊÏ)

1,060

0,00%

1,060

1,060

-22,6%

0

0

13

0,550

1,690

2,42%

402,07

21.364

169,09

ËÁÌØÁ (ÊÏ)

18,820

1,24%

18,550

19,200

4,6%

595

11.200

164

15,000

19,200

2,37%

141,85

70.926

ÌÉÍÙÉÊÅÓ ÃÑÁÌÌÅÓ (ÊÏ)

2,000

0,00%

2,000

2,000

0,0%

2.600

5.200

1.127

1,520

2,100

0,63%

3,84

17.241

4,48

ÐÅÑÓÅÕÓ (ÊÏ)

0,223

0,00%

0,223

0,223

575,8%

0

0

53

0,028

0,325

22,80%

91,84

14.000

10,93

56,54

191.660

44,54

11.720

3,00

33.302

ÁÅÃÅÊ (ÊÏ)

0,090

-9,09%

0,090

0,093

-30,2%

3,35

14.870

ÁËÖÁ ÃÊÑÉÓÉÍ (ÊÏ)

0,225

0,00%

0,225

0,225

11,4%

2,57

21.382

ALMA -ÁÔÅÑÌÙÍ (ÊÏ)

0,120

0,00%

0,120

0,120

0,0%

2,01

49.030

ALAPIS (ÊÏ)

0,041

0,00%

0,041

0,041

0,0%

0

0

0

16,31

185.373

ÁÍÅÊ (ÊÏ)

0,088

-1,12%

0,087

0,089

-51,1%

9.000

791

32.335

Ê

Á

Ô

Ç

298,33

Ã

Ï

Á

É

Á

×

Á

Ì

Ç

Ë

Ç

Ó

Ä

É

Á

Ó

Ð

Ï

Ñ

Á

… 1

6,880

10,110

-5,56%

0,094

0,340

12,15%

3,170

4,950

-0,57%

Ó

ALPHA ÁÓÔÉÊÁ ÁÊÉÍÇÔÁ

6,560

0,00%

6,560

6,560

4,0%

0

0

194

3,560

7,200

-1,13%

ATTICA ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (KA)

0,295

0,68%

0,295

0,295

-3,3%

8.306

2.450

1.240

0,115

0,588

-9,73%

FLEXOPACK (ÊÏ)

3,800

-2,56%

3,600

4,100

25,8%

2.750

10.345

69

1,850

5,000

2,04%

14.536

1.313

2.634

0,085

0,192

-13,46%

0

0

975

0,080

0,328

0,18%

0

0

0

0,120

0,120

0,00%

0,041

0,00%

0,054

0,270

5,45%

15,15

Ê

Ñ

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

Õ

Ð

Ï

Å

Ð

É

Ô

Ç

Ñ

Ç

Ó

Ç

0,89

2.970

ÁÍÅÊ (ÐÏ `96)

0,300

0,00%

0,300

0,300

-2,0%

0

0

122

0,300

0,770

0,00%

3,59

81.645

ATTI-KAT (KO)

0,044

0,00%

0,044

0,044

120,0%

0

0

9.847

0,016

0,088

14,58%

2,52

3.230

0,65

17.175

2,99

17.580

ÂÉÏÔÅÑ (ÊÏ)

0,170

8,97%

0,170

0,31

6.000

ÃÉÏÕÑÏÌÐÑÏÊÅÑÓ (ÊÏ)

0,052

0,00%

0,052

25,30

30.160

ÄÉÁÓ É×È/ÃÅÉÅÓ (ÊÁ)

0,839

0,00%

0,839

0,839

8,54

15.879

ÄÏÌÉÊÇ ÊÑÇÔÇÓ (ÊÏ)

0,538

0,00%

0,538

3,84

3.961

ÄÏÕÑÏÓ (ÊÏ)

0,970

0,00%

0,970

1,18

7.848

ÅÄÑÁÓÇ - ØÁËËÉÄÁÓ ×. (ÊÏ)

0,150

0,00%

0,150

0,04

ÂÁÑÁÃÊÇÓ (ÊÏ)

0,780

0,00%

0,780

0,780

61,8%

0

0

476

0,206

0,840

0,00%

ÂÁÑÂÁÑÅÓÏÓ (ÊÁ)

0,038

18,75%

0,038

0,038

-79,0%

3

0

540

0,027

0,360

-17,57%

0,170

13,3%

5.000

850

9.919

0,059

0,194

-2,16%

0,052

-77,3%

0

0

0

0,039

0,333

0,00%

49,8%

0

0

23

0,420

0,845

0,00%

0,538

-3,4%

0

0

62

0,310

0,800

4,77%

0,970

51,1%

0

0

0

0,120

0,970

0,00%

0,150

0,0%

0

0

0

0,080

0,150

0,00%

21,26

7.086

ÅËÂÉÅÌÅÊ (ÊÏ)

3,000

0,00%

3,000

3,000

-16,2%

0

0

0

3,000

3,580

0,00%

3,80

30.390

ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×È/ÃÅÉÁÉ (ÊÏ)

0,125

0,00%

0,125

0,125

58,2%

0

0

687

0,039

0,137

9,27%

ÅËËÇÍÉÊÇ ÕÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁ (ÊÏ)

0,298

0,00%

0,298

0,298

10,4%

0

0

195

0,180

0,354

11,26%

ÅÕÑÙÓÕÌÂÏÕËÏÉ (ÊÏ)

2,620

0,00%

2,620

2,620

-0,8%

0

0

0

2,120

2,800

0,87%

ÊÑÅÊÁ (ÊÁ)

0,252

0,00%

0,252

0,252

-42,7%

0

0

252

0,144

0,580

1,94% 0,00%

4,08

13.692

19,25

7.348

1,80

7.125

0,83

20.663

ÊËÙÍÁÔÅÎ (ÊÏ)

0,040

0,00%

0,040

0,040

0,0%

0

0

0

0,040

0,040

0,63

7.840

ÊËÙÍÁÔÅÎ (ÐO)

0,080

0,00%

0,080

0,080

0,0%

0

0

0

0,080

0,080

0,00%

4,63

92.617

ÅÍÙÌÅÍÇ ÊËÙÓÔÏÛÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁ (ÊÏ)

0,050

0,00%

0,050

0,050

0,0%

0

0

0

0,050

0,050

0,00%

22,60

322.925

ÌÁÚËËÇÓ Ì.É.(ÊÏ)

0,070

9,38%

0,070

0,070

9,4%

5.000

350

11.753

0,053

0,150

-2,98%

6,69

66.938

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ (ÊÏ)

0,100

0,00%

0,100

0,100

-69,9%

0

0

13.087

0,085

0,370

-2,15%

2,49

25.969

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ (ÐÏ)

0,096

0,00%

0,096

0,096

-50,5%

0

0

2.631

0,065

0,268

0,58%

1,21

25.180

ÌÐÏÕÔÁÑÇÓ É. & ÕÉÏÓ (ÊÁ)

0,048

0,00%

0,048

0,048

-33,3%

0

0

1.041

0,037

0,132

-3,71%

46,79


22 Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Êëåßóéìï

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôåñç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

0,04

1.540

ÌÐÏÕÔÁÑÇÓ É. & ÕÉÏÓ (ÐÁ)

0,024

0,00%

0,024

0,024

-85,7%

0

0

0

0,024

0,201

0,00%

9,20

255.460

ÍÅË (ÊÏ)

0,036

0,00%

0,036

0,036

-67,9%

2.700

97

2.423

0,012

0,180

5,42%

5,26

20.231

ÍÉÊÁÓ (ÊÏ)

0,260

0,00%

0,260

0,260

-50,9%

200

52

486

0,230

0,599

2,04%

18,75

18.750

ÐÇÃÁÓÏÓ ÅÊÄÏÔÉÊÇ Á.Å. (KO)

1,000

0,00%

0,136

0,136

-77,7%

72

10

15

0,044

0,610

289,79%

5,62

36.235

ÓÅËÏÍÔÁ (ÊÏ)

0,155

17,42%

0,155

0,155

-66,7%

2

0

1.783

0,119

0,600

-6,96%

7,83

60.221

ÓÅËÌÁÍ (ÊO)

0,130

0,00%

0,130

0,130

-53,6%

0

0

5

0,098

0,361

0,00%

4,94

10.000

ÓÉÄÌÁ (ÊÏ)

0,494

0,00%

0,494

0,494

-33,2%

0

0

531

0,405

1,000

-27,57%

4,35

7.914

ÓÖÁÊÉÁÍÁÊÇÓ (ÊÏ)

0,550

0,00%

0,550

0,550

37,5%

300

165

3.065

0,351

1,310

-7,75%

0,04

6.524

ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÅÊÄÏÓÅÉÓ (ÊÏ)

0,006

0,00%

0,006

0,006

-98,3%

0

0

0

0,006

0,347

0,00%

26,21

100.793

ÔÇËÅÔÕÐÏÓ (ÊÏ)

0,260

0,00%

0,260

0,260

103,6%

0

0

1.651

0,076

0,516

0,42%

2,40

7.327

ÖÉÍÔÅÎÐÏÑÔ (ÊÏ)

0,328

0,00%

0,328

0,328

0,0%

0

0

0

1,86

71.684

×ÁÔÆÇÉÙÁÍÍÏÕ (ÊÏ)

0,026

0,00%

0,026

0,026

-31,6%

0

0

0

8,39

215.246

ALTEC (ÊÏ)

0,039

2,63%

0,038

0,040

14,7%

8.741

339

13.739

0,021

0,062

-2,62%

1,46

20.256

AXON ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

0,072

20,00%

0,072

0,072

-47,8%

6.500

468

2.144

0,050

0,192

-1,30%

1,12

12.432

COMPUCON (ÊO)

0,090

0,00%

0,090

0,090

-4,3%

0

0

0

0,024

0,100

0,00%

6,98

21.820

EUROMEDICA (KO)

0,320

0,00%

0,320

0,320

-37,3%

0

0

742

0,270

0,613

-5,37%

11,79

12.953

FORTHNET (ÊÏ)

0,910

3,41%

0,910

0,910

0,1%

4.542

4.133

6.462

0,350

1,430

-1,88%

70,27

179.708

HELLAS ONLINE (KO)

0,391

5,68%

0,389

0,400

-37,1%

3.350

1.309

1.482

0,271

0,800

6,98%

7,41

51.081

LAVIPHARM (ÊÏ)

0,145

0,00%

0,145

0,145

-17,1%

300

44

3.470

0,090

0,268

6,70%

1,63

9.567

ÌÁÑÁÊ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ (ÊÏ)

0,170

0,00%

0,170

0,170

-58,4%

0

0

101

0,068

0,409

32,81%

0,00%

6,08

0,020

0,328

0,00%

0,085

0,00%

1,90

4.179

MEDICON ÅËËÁÓ (ÊÏ)

0,454

0,00%

0,454

0,454

-50,7%

0

0

77

0,446

1,180

-20,58%

3,07

14.968

PASAL DEVELOPMENT

0,205

0,00%

0,205

0,205

-27,8%

0

0

1.215

0,120

0,414

16,11%

3,98

41.034

PC SYSTEMS (KO)

0,097

0,00%

0,097

0,097

-30,7%

0

0

1

0,057

0,180

0,00%

3,45

28.057

SATO AE (ÊÏ)

0,123

12,84%

0,123

0,123

310,0%

1.800

221

1.004

0,021

0,123

46,43%

0,81

26.263

SPRIDER STORES (KO)

0,031

0,00%

0,031

0,031

-22,5%

0

0

0

0,025

0,074

0,00%

1,28

29.061

SPIDER - ÐÅÔÓÉÏÓ Í.& ÕÉÏÉ (KÏ)

0,044

0,00%

0,044

0,044

-46,3%

0

0

23

0,022

0,099

63,87%

1,97

13.192

10

1

186

0,089

0,210

22,23%

YALCO - ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ (ÊÁ)

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

0,149

Á

18,25%

Ð

Ñ

Ï

0,149

Ó

0,149

Ä

É

Á

-3,2%

Ã

Ñ

Á

Ö

Ç

2,15

766

ÔÑÉÁ ÁËÖÁ (ÊÏ)

2,810

0,00%

2,810

2,810

-40,2%

0

0

0

1,300

4,700

-12,05%

0,19

245

ÔÑÉÁ ÁËÖÁ (ÐÏ)

0,794

0,00%

0,794

0,794

24,5%

0

0

9

0,501

2,240

-44,54%

0,08

5.025

ALSINCO (KO)

0,016

0,00%

0,016

0,016

-91,4%

0

0

0

0,006

0,288

9,59%

4,85

105.423

ÁÂÅÍÉÑ (ÊÏ)

0,046

0,00%

0,046

0,046

0,0%

0

0

0

0,046

0,00%

271,40

1.750.956

ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

0,155

0,00%

0,155

0,155

0,0%

0

0

0

0,155

0,00%

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

Õ

Ð

Ï

Á

Í

Á

Ó

Ô

Ï

Ë

Ç

Ä

É

A

Ð

Ñ

Á

Ã

Ì

Á

Ô

Å

Õ

Ó

Ç

Ó

10,31

33.930

ÂÙÂÏÓ ÌÐÁÌÐÇÓ (ÊÏ)

0,304

0,00%

0,304

0,304

0,0%

0

0

0

0,304

0,00%

1,50

20.860

ÅÉÊÏÍÁ - Ç×ÏÓ (ÊÏ)

0,072

0,00%

0,072

0,072

0,0%

0

0

0

0,072

0,00%

1,97

24.605

ÅÌÐÏÑÉÊÏÓ ÄÅÓÌÏÓ (ÊÏ)

0,080

0,00%

0,080

0,080

0,0%

0

0

0

0,080

0,080

0,00%

0,17

1.183

ÅÌÐÏÑÉÊÏÓ ÄÅÓÌÏÓ (ÐÏ)

0,140

0,00%

0,140

0,140

0,0%

0

0

0

0,140

0,140

0,00%

2,76

5.750

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÁÈÇÍÙÍ (ÊÏ)

0,480

0,00%

0,480

0,480

0,0%

0

0

0

0,480

0,480

0,00%

0,96

36.766

ÉÌÐÅÑÉÏ (ÊÏ)

0,026

0,00%

0,026

0,026

0,0%

0

0

0

0,026

0,00%

3,07

21.921

ÊÁÑÄÁÓÉËÁÑÇÓ (ÊÏ)

0,140

0,00%

0,140

0,140

0,0%

0

0

0

0,140

0,140

0,00%

2,17

24.620

ÊÅÑÁÌÅÉÁ ÁËËÁÔÉÍÇ (ÊÏ)

0,088

0,00%

0,088

0,088

0,0%

0

0

0

0,088

0,00%

2,32

17.545

ÊÏÕÌÐÁÓ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

0,132

0,00%

0,132

0,132

0,0%

0

0

0

0,132

0,00%

1,50

15.015

ÌÁÎÉÌ ÐÅÑÔÓÉÍÉÄÇÓ (ÊÁ)

0,100

0,00%

0,100

0,100

0,0%

0

0

0

0,100

0,00%

2,93

23.464

ÍÅÙÑÉÏÍ (ÊÏ)

0,125

0,00%

0,125

0,125

0,0%

0

0

0

3,72

9.550

ÐÑÁÎÉÔÅËÅÉÏ (ÊÏ)

0,390

0,00%

0,390

0,390

0,0%

0

0

0

0,100

0,390

0,125

0,00%

0,390

0,00%

0,71

1.306

ÐÑÁÎÉÔÅËÅÉÏ (ÐÏ)

0,540

0,00%

0,540

0,540

0,0%

0

0

0

0,540

0,540

0,00%

6,65

25.583

ÐÅÔÆÅÔÁÊÉÓ Á. (ÊÏ)

0,260

0,00%

0,260

0,260

0,0%

0

0

0

0,260

0,260

0,00%

0,020

0,00%

1,02

51.084

ÓÁÍÕÏ ÅËËÁÓ (ÊÁ)

0,020

0,00%

0,020

0,020

0,0%

0

0

0

40,04

51.334

ÓÁÏÓ (ÊÏ)

0,780

0,00%

0,780

0,780

0,0%

0

0

0

2,07

54.548

ÔÅÃÏÐÏÕËÏÓ ×.Ê. (ÊÏ)

0,038

0,00%

0,038

0,038

0,0%

0

0

0

1,11

13.920

ÔÅÎÁÐÑÅÔ (ÊÏ)

0,080

0,00%

0,080

0,080

0,0%

0

0

0

0,080

0,080

0,00%

3,17

26.408

×ÁËÕÂÄÏÖÕËËÙÍ (ÊÏ)

0,120

0,00%

0,120

0,120

0,0%

0

0

0

0,120

0,120

0,00%

8,68

13.555

MICROLAND COMPUTERS (ÊÏ)

0,640

0,00%

0,640

0,640

0,0%

0

0

0

0,640

0,640

0,00%

2,08

42.501

NUTRIART (ÊÏ)

0,049

0,00%

0,049

0,049

-50,0%

0

0

0

0,038

0,114

0,00%

11,28

62.684

PROTON ÔÑÁÐÅÆÁ Á.Å. (KO)

0,180

0,00%

0,180

0,180

0,0%

0

0

0

0,180

0,00%

0,74

23.060

RIDENCO (ÊÁ)

0,032

0,00%

0,032

0,032

0,0%

0

0

0

0,032

0,00%

6,95

144.688

Ô ÂÁÍÊ (ÊÏ)

0,048

0,00%

0,048

0,048

0,0%

0

0

0

0,048

0,00%

9,72

5.400

ÂÉÏÉÁÔÑÉÊÇ & ÑÏÌÐÏÔÉÊÇ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ (ÊÏ)

1,800

0,00%

1,800

1,800

0,0%

0

0

0

1,800

1,800

0,00%

5,53

5.321

ÊÑÇÔÙÍ ÁÑÔÏÓ (ÊÏ)

1,040

0,00%

1,040

1,040

3,0%

0

0

0

0,880

1,050

-0,34%

14,42

10.600

ÍÔÏÐËÅÑ (ÊÏ)

1,360

0,00%

1,360

1,360

-9,9%

0

0

0

1,350

1,360

0,00%

4,47

3.334

ÏÐÔÏÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÅÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÅÓ (ÊÏ)

1,340

0,00%

1,340

1,340

0,0%

0

0

0

1,330

1,340

0,00%

22,77

3.110

ALPHA TRUST (ÊÏ)

7,320

0,00%

7,320

7,320

39,4%

0

0

115

4,500

10,700

-12,79%

14,88

9.920

ENVITEC (ÊÏ)

1,500

0,00%

1,500

1,500

-21,1%

0

0

0

0,975

1,950

0,00%

3,13

5.588

EPSILON NET (ÊÏ)

0,560

0,00%

0,560

0,560

1,3%

0

0

2.750

0,450

0,560

6,16%

29,35

9.784

EUROXX (ÊÏ)

3,000

0,00%

3,000

3,000

-15,5%

0

0

0

2,280

3,800

0,00%

6,42

7.300

MEDITERRA (ÊÏ)

0,880

0,00%

0,880

0,880

18,4%

0

0

0

0,669

0,898

0,00%

9,85

3.909

PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ÊÏ)

2,520

0,00%

2,520

2,520

0,0%

0

0

0

2,520

2,520

0,00%

13,92

9.281

ÖÏÕÍÔËÉÍÊ (ÊÏ)

1,500

0,00%

1,500

1,500

-66,8%

350

525

292

1,324

5,396

-38,52%

2,99

857

VIDAVO (KO)

3,490

7,38%

3,490

3,490

-4,4%

50

175

3

3,010

3,650

15,49%

0,00

DIVERSA (KO)

2,290

0,00%

2,290

2,290

0,0%

0

0

0

2,290

2,290

0,00%

Å 607,17

5,44

Í

Á

Ë

Ë

Á

Ê

Ô

É

Ê

Ç

Á

Ã

Ï

Ñ

0,780

0,780

0,00%

0,038

0,00%

Á


Óôéò ìåôï÷Ýò ôçò Ðåéñáéþò åðéêåíôñþèçêå ÷èåò ôï ìåãáëýôåñï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí ôá 5,994 åêáô. åõñþ áíÞëèå ç áÓ îßá ôùí óõíáëëáãþí óôçí áãïñÜ ðáñáãþãùí. Ôï óõìâüëáéï ëÞîçò Óåðôåìâñßïõ 2013 óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáðñáãìáôåýåôáé ìå premium 0,97%. Ï äåßêôçò FTSE/XA Large Cap Ýêëåéóå óôéò 319,90 ìïíÜäåò, ìå Üíïäï óå ðïóïóôü 0,91%. Óôá Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò (ÓÌÅ) óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáêéíÞèçêáí 2.418 óõìâüëáéá, áîßáò 3,890 åêáô. åõñþ, ìå 47.575 áíïéêôÝò èÝóåéò.

23

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013 Óôá ÓÌÅ åðß ìåôï÷þí äéáêéíÞèçêáí 5.656 óõìâüëáéá, áîßáò 2,104 åêáô. åõñþ, åíþ ôï ìåãáëýôåñï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí åðéêåíôñþèçêå óôï ÓÌÅ åðß ôùí ìåôï÷þí ôçò Ðåéñáéþò äéáêéíþíôáò 1.101 óõìâüëáéá. ÓÕÌÂOËÁÉÁ

Ä É Ê Á É Ù Ì Á Ô Á

Óôá ÓÌÅ åðß ôçò ÅèíéêÞò äéáêéíÞèçêáí 597 óõìâüëáéá, óôçí Alpha Bank 1.095, óôçí Eurobank 200, óôçí Marfin Investment Group 168, óôïí ÏÔÅ Ýãéíáí 869 óõìâüëáéá, óôç ÄÅÇ Ýãéíáí 365, óôïí ÏÐÁÐ Ýãéíáí 124, óôçí

ÌÅËËOÍÔÉÊÇÓ

Ð Ñ Ï Á É Ñ Å Ó Ç Ó

Ó Å

Coca Cola HBC 26, óôçí Å×ÁÅ Ýãéíáí 30 óõìâüëáéá, óôçí ÔéôÜí Ýãéíáí 9 óõìâüëáéá, óôç Âéï÷Üëêï 18, óôçí Ìõôéëçíáßïò 171, óôá ÅËÐÅ 58, óôçí Motor Oil 41, óôç Óéäåíüñ 10, óôç ÌÝôêá 38 óõìâüëáéá, óôç ÃÅÊ 200, óôçí ÅëëÜêôùñ

ÅÊÐËÇÑÙÓÇÓ

Ä Å É Ê Ô Å Ó

-

ÓÅ

ÄÅÉÊÔÅÓ

F U T U R E S

-

O N

40, óôçí Éntralot 99, óôç Folli Follie 6, óôç Jumbo 27, óôç Frigoglass 1, óôç Óùëçíïõñãåßá Êïñßíèïõ 10 ,óôç Eurobank Properties 104, óôçí ÔÝñíá ÅíåñãåéáêÞ 61, åíþ äåí Ýãéíáí óõìâüëáéá óôç ìåôï÷Þ ôïõ ÏËÐ.

FUTURES

ON

INDICES

I N D I C E S

ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÓÔÏÍ FTSE/XAA-20 (ÌïíÜäá ÄéáðñáãìÜôåõóçò: 1 ìïíÜäá äåßêôç x 5 ÅÕÑÙ - Ôñüðïò ÅîÜóêçóçò: Åõñùðáúêüò, ×ñçìáôéêüò Äéáêáíïíéóìüò)

O áãoñáóôÞò åíüò call option áãoñÜæåé oõóéáóôéêÜ áðü ôoí ðùëçôÞ ôo äéêáßùìá íá áðáéôÞóåé ðáñÜäoóç ôoõ õðoêåßìåíoõ ðñoéüíôoò óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ (ôéìÞ åîÜóêçóçò) êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá (Çìåñ. ËÞîçò). O ðùëçôÞò åíüò call option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá ðáñáäþóåé ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ call áðoöáóßóåé íá åîáóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ(option).Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò (option premium). O áãoñáóôÞò åíüò

put option áãoñÜæåé ôo äéêáßùìá íá ðáñáäþóåé (ðoõëÞóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôoí ðùëçôÞ ôoõ put óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá. O ðùëçôÞò åíüò put option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá áðoäå÷èåß (áãoñÜóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ put áðoöáóßóåé íá áóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ. Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò.


24

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013


ÎÅÍÅÓ ÁÃÏÑÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Ôáìåßï «áóöáëåßáò» áðü ôï BRICS

Óôá 5.580 áåñïóêÜöç ïé áíÜãêåò ôçò Êßíáò Ç áýîçóç ôçò ôïõñéóôéêÞò êßíçóçò óôçí Êßíá êáé ãåíéêüôåñá óôçí Áóßá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá åßíáé éäéáßôåñá ìåãÜëç êáé Ýôóé áíáìÝíåôáé íá óõíå÷éóôåß êáé óôï ðñïóå÷Ýò ìÝëëïí, óýìöùíá ìå ôçí åôáéñåßá Boeing. Ôá óôïé÷åßá ôçò êïñõöáßáò êáôáóêåõÜóôñéáò áåñïóêáöþí äåß÷íïõí üôé ïé áíÜãêåò ôçò ÷þñáò åíôüò ôçò åðüìåíçò 20åôßáò èá îåðåñÜóïõí ôá 5.580 áåñïóêÜöç, ìå ôïí áíôéðñüåäñï ÌÜñêåôéíãê ôçò åôáéñåßáò, ÑÜíôé Ôßíóåè, íá êÜíåé ëüãï êáé ãéá äåäïìÝíç ðáñÜäïóç 3.900 åìðïñéêþí áåñïóêáöþí ìÝ÷ñé ôï 2032. Áîßæåé ðÜíôùò íá óçìåéùèåß üôé ôï êüóôïò ãéá ôçí áãïñÜ 5.580 áåñïóêáöþí õðïëïãßæåôáé áõôÞ ôç óôéãìÞ óôá 780 äéó. äïëÜñéá.

Óõìöùíßá ôçò Hyudai ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò óôç Í.ÊïñÝá Óå óõìöùíßá öáßíåôáé üôé Ý÷åé êáôáöÝñåé íá Ýñèåé ìå ôï óõíäéêÜôï ôùí åñãáæïìÝíùí ôçò óôç Íüôéá ÊïñÝá, ç áõôïêéíçôïâéïìç÷áíßá Hyundai Motors ãéá ôï ýøïò ôùí ìéóèþí ôïõò, óå ìßá ðñïóðÜèåéá ôçò íá áðïôñÝøåé ôéò ðåñáéôÝñù áðþëåéåò áðü ôçí ðáýóç óôçí ðáñáãùãÞ ôçò. Ç ðÝìðôç ìåãáëýôåñç êáôáóêåõÜóôñéá áõôïêéíÞôùí ôïõ êüóìïõ åß÷å Ýñèåé óå ñÞîç ìå ôïõò åñãáæïìÝíïõò ôçò ãéá ôï ýøïò ôùí áìïéâþí ôïõò, ãåãïíüò ðïõ åß÷å ïäçãÞóåé óå äéáñêåßò óôÜóåéò åñãáóßáò êáèüëç ôç äéÜñêåéá ôïõ Áõãïýóôïõ. Ôï ãåãïíüò áõôü "óôïß÷éóå" óôçí åôáéñåßá ôçí ðáñáãùãÞ 50.191 ï÷çìÜôùí óõíïëéêÞò áîßáò 1,02 ôñéó. ãïõüí, áëëÜ ôçí áíÜãêáóå ðáñÜëëçëá íá áðïäå÷èåß ôéò áðáéôÞóåéò ãéá áýîçóç 5,14% óôïõò âáóéêïýò ìéóèïýò.

ÅîáãïñÜ 985 åêáô. äïë. ãéá ôçí ATK Ç ìåãáëýôåñç åôáéñåßá êáôáóêåõÞò üðëùí êáé ðõñïìá÷éêþí, ç ATK, áíáêïßíùóå üôé Ý÷åé Ýñèåé óå óõìöùíßá ãéá ôçí åîáãïñÜ ôïõ Ïìßëïõ, Bushnell Group Holdings, ï ïðïßïò êáé êáôáóêåõÜæåé áîåóïõÜñ üðëùí, Ýíáíôé ôïõ ðïóïý ôùí 985 åêáô. äïëáñßùí. Ç åôáéñåßá óêïðåýåé ìÝóá áðü áõôÞ ôçí åîáãïñÜ íá åðåêôåßíåé ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôçò óôá áèëÞìáôá óêïðïâïëÞò, åíéó÷ýïíôáò ôï ÷áñôïöõëÜêéü ôçò, ìå ðñïúüíôáò üðùò áèëçôéêÜ ôïõöÝêéá, èÞêåò, éìÜíôåò, áëëÜ êáé üðëá ãéá ôï êõíÞãé êáé ôï øÜñåìá. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ç óõìöùíßá áõôÞ Ýñ÷åôáé åí ìÝóù ôùí ðéÝóåùí ðïõ áóêïýíôáé óôéò êáôáóêåõÜóôñéåò üðëùí óôéò ÇÐÁ, ìåôÜ ôïõò ðåñóéíïýò ðõñïâïëéóìïýò óå ó÷ïëåßï ôïõ ÊïíÝíôéêáô, ïé ïðïßåò êáé Ý÷ïõí ïäçãÞóåé ôïí ðñüåäñï ÏìðÜìá óôçí åðéâïëÞ íÝùí ìÝôñùí åëÝã÷ïõ ôùí üðëùí.

ÂÜæïõí 100 äéó. õðü ôï «öüâï» ôçò FED

Ô

çí áðüöáóç äçìéïõñãßáò åíüò fund «áóöáëåßáò» ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò áðïóôáèåñïðïßçóçò ôùí áãïñþí óõíáëëÜãìáôïò, ç ïðïßá êáé èåùñåßôáé ó÷åäüí âÝâáéç üôáí ç FED ðñï÷ùñÞóåé óå áëëáãÞ ôçò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò ôçò, öÝñïíôáé íá Ý÷ïõí ëÜâåé ïé ðïëéôéêïß áñ÷çãïß ôùí êïñõöáßùí áíáäõüìåíùí áãïñþí (Âñáæéëßá, Ñùóßá, Éíäßá, Êßíá êáé Íüôéá ÁöñéêÞ, ãíùóôÝò êáé ùò BRICS), üðùò áðïêÜëõøå ï ßäéïò ï ðñüåäñïò ôçò Ñùóßáò, Âëáíôéìßñ Ðïýôéí, óôï ðåñéèþñéï ôçò Óõíüäïõ ôïõ G-20 óôçí Áãßá Ðåôñïýðïëç. Ôï óõíïëéêü ðïóü ðïõ óêïðåýïõí íá ôïðïèåôÞóïõí óôï ôáìåßï áõôü ïé ðÝíôå ÷þñåò õðïëïãßæåôáé óôá 100 äéó. äïëÜñéá, åê ôùí ïðïßùí ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò èá óõíåéóöÝñåé ç Êßíá, ùò ï ìåãáëýôåñïò êÜôï÷ïò óõíáëëáãìáôéêþí áðïèåìÜôùí ôïõ êüóìïõ. Ôï ðïóü ðÜíôùò õóôåñåß áñêåôÜ áðü ôá 240 äéó. äïëÜñéá ðïõ åß÷áí áñ÷éêÜ ðñïâëåöèåß, ìå ôéò ðëçñïöïñßåò ìÜëéóôá íá õðïóôçñßæïõí üôé äåí èá åßíáé Üìåóá Ýôïéìï ãéá ÷ñÞóç êáé èá ÷ñåéáóôåß áñêåôüò ÷ñüíïò ìÝ÷ñé íá ãßíåé äéáèÝóéìï. Ç ðôþóç ôïõ äïëáñßïõ åß÷å ðñïóöÝñåé ìßá ìåãÜëç þèçóç óôéò áíáäõüìåíåò áãïñÝò ôïõ BRICS ïäçãþíôáò óå "åêôüîåõóç" ôùí ìåôï÷þí ôïõò ôçí ôåëåõôáßá äåêáåôßá, üìùò ç ðñþôåò ðñïåéäïðïéÞóåéò ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò FED ôïí ðåñáóìÝíï ÌÜéï, ãéá äéáöïñïðïßçóç ôçò ôáêôéêÞò ôçò ÏìïóðïíäéáêÞò ÔñÜðåæáò ôùí ÇÐÁ ôï ðñïóå÷Ýò ìÝëëïí, áðïôÝëåóå ïõóéáóôéêÜ êáé ôçí áñ÷Þ ôïõ ôÝëïõò ãéá ôçí áíÜ-

ðôõîç ôùí áãïñþí ôïõò. ÐëÝïí üìùò, ç ìåßùóç ôùí ìÝôñùí ôüíùóçò ôçò áìåñéêáíéêÞò ïéêïíïìßáò áðü ôç FED èåùñåßôáé äåäïìÝíç êáé ìÜëéóôá åíôüò ôïõ ìÞíá áíáìÝíåôáé íá áíáêïéíùèåß ç "÷áëÜñùóç" ôçò óôçí áãïñÜ êñáôéêþí ïìïëüãùí, ãåãïíüò ðïõ èá åðçñåÜóåé óçìáíôéêÜ ôá ÷ñçìáôéóôÞñéá ôçò Wall, åíéó÷ýïíôáò ôï äïëÜñéï, ôï ïðïßï ìå ôç óåéñÜ ôïõ èá "áðåéëÞóåé" íá äþóåé ôï ÷áñéóôéêü "÷ôýðçìá" óôéò áíáäõüìåíåò áãïñÝò. Õðü ôïí öüâï ôùí åîåëßîåùí óôéò ÇÐÁ ëïéðüí, ïé çãÝôåò ôïõ BRICS ïäçãïýíôáé óå ìßá ðñùôïâïõëßá ãéá ôç äçìéïõñãßá åíüò åöåäñéêïý ôáìåßïõ ãéá ôï óõíÜëëáãìá ôùí BRICS. "Ç ðñùôïâïõëßá âñßóêåôáé óôï ôåëéêü óôÜäéï", åíçìÝñùóå ó÷åôéêÜ ï Ðïýôéí, åðéâåâáéþíïíôáò üôé "ç Ñùóßá Ý÷åé áðïöáóßóåé íá óõììåôÝ÷åé óå áõôÞ". Ôï íÝï áõôü ôáìåßï "áóöáëåßáò" ôùí ðÝíôå ÷ùñþí èá áðïôåëÝóåé ðéèáíüôáôá ìßá óýìðñáîÞ ôïõò ãéá ôçí äçìéïõñãßá åíüò ôñáðåæéêïý ïñãáíéóìïý ìå êåöÜëáéá ýøïõò Ýùò 50 äéó. äïëÜñéá, üìùò ðñïò ôï ðáñþí ç ó÷åôéêÞ óõìöùíßá áíÜìåóá óå üëåò ôçò ðëåõñÝò ìüíï êïíôéíÞ äåí ìïéÜæåé, åîáéôßáò ôùí äéáöùíéþí ôïõò ãéá ôçí êáôáíïìÞ ôùí öïñïëïãéêþí "âáñþí" ôçò, áëëÜ áêüìç êáé ãéá ôï óå ðïéá ÷þñá èá åãêáôáóôáèåß. "Óå ðïëéôéêü åðßðåäï ïé ÷þñåò åßíáé Ýôïéìåò, óå ôå÷íéêü üìùò ü÷é, ãåãïíüò ðïõ èá ðñÝðåé íá ìåéþóåé ôéò õðåñâïëéêÝò ðñïóäïêßåò", åîÞãçóå óôï åéäçóåïãñáöéêü ðñáêôïñåßï Reuters, Ýíáò åéäéêüò áíáëõôÞò ôùí óõãêåêñéìÝíùí áãïñþí. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ç áñ÷é-

êÞ éäÝá ãýñù áðü ôç äçìéïõñãßá åíüò ôÝôïéïõ ôáìåßïõ, Ýðåóå óôï "ôñáðÝæé" êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ðåñáóìÝíïõ Ýôïõò, ìå óôü÷ï íá äçìéïõñãçèåß Ýíá óõãêåíôñùôéêü fund áðü ôá êåöÜëáéá ôùí êåíôñéêþí ôñáðåæþí, ôï ïðïßï êáé èá ôßèåíôï óôç äéÜèåóç ôïõ BRICS ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ôõ÷üí äõó÷åñåéþí óôï éóïæýãéï ðëçñùìþí. Óôï ðëáßóéï áõôü ìÜëéóôá åß÷å óõæçôçèåß êáé ç äçìéïõñãßá åíüò ðéóôùôéêïý ïñãáíéóìïý ôýðïõ ÄÍÔ ãéá ôçí åîáóöÜëéóÞ ôïõò Ýíáíôé ôùí åîùôåñéêþí êñßóåùí. Ç þñá áõôÞ üìùò Ý÷åé ðëÝïí öèÜóåé ìå ôçí áðüöáóç ôçò FED íá ðáñÝ÷åé äõíçôéêÜ ðïëý ìåãÜëåò åðéðôþóåéò ãéá ôéò áíáäõüìåíåò áãïñÝò, ãåãïíüò ðïõ áíáãêÜæåé ôï BRICS íá åíôåßíåé êáé ôéò äéêÝò ôïõ åíÝñãåéåò, ÷ùñßò ðÜíôùò íá öáßíåôáé üôé èá ðñïëÜâåé ôéò Üìåóåò åîåëßîåéò. ¹äç ðÜíôùò ç áëëçëåããýç ìåôáîý ôùí ðÝíôå ÷ùñþí äåß÷íåé íá Ý÷åé áñ÷ßóåé íá äïêéìÜæåôáé, ìå ôçí Êßíá êáé ôç Ñùóßá íá áíôéìåôùðßæïõí ìå åëÜ÷éóôç "óõìðÜèåéá" ôá ìåãÜëá ðñïâëÞìáôá ôçò Éíäßáò, ç ïéêïíïìßá ôçò ïðïßáò âñßóêåôáé óôï ÷åéñüôåñï åðßðåäï, ìå ôç ñïýðéá íá âñßóêåôáé óå äéáñêÞ "âïõôéÜ". Áìöüôåñåò æÞôçóáí áðü ôçí ðïëéôéêÞ çãåóßá ôçò ÷þñáò íá ëÜâåé ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí åîùôåñéêþí åëëåéììÜôùí ôçò, ÷ùñßò íá åìöáíßóïõí ôçí ðáñáìéêñÞ ðñüèåóç âïÞèåéáò. Áí ç óôÜóç áõôÞ äåßîåé êáé ìßá ãåíéêüôåñç áóõìöùíßá ìåôáîý ôùí ðÝíôå ÷ùñþí, áõôü èá öáíåß óôçí ðïñåßá. Ç ðñùôïâïõëßá ãéá ôï ôáìåßï "áóöáëåßáò" ðÜíôùò, öáßíåôáé íá ðñï÷ùñÜ êáíïíéêÜ.

Ç ÅÊÔ åíßó÷õóå ôéò åõñùìåôï÷Ýò êáôÝãñáöáí êáôÜ ôç Ê Ýñäç äéÜñêåéá ôçò ÷èåóéíÞò çìÝñáò

ôá åõñùðáúêÜ ÷ñçìáôéóôÞñéá, ìå ôçí ðëåéïøçößá ôùí åðåíäõôþí óôçí Åõñþðç íá ÷áéñåôßæåé ôéò äçëþóåéò ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò, ÌÜñéï ÍôñÜãêé, ãéá ôç äéáôÞñçóç ôùí âáóéêþí åðéôïêßùí ôçò. Ï éôáëüò ôñáðåæßôçò áíáêïßíùóå ôçí áðüöáóç íá ðáñáìåßíåé áìåôÜâëçôï óôï 0,5% ôï åðéôüêéï ôçò ÅÊÔ "ãéá Ýíá ðáñáôåôáìÝíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá", ãåãïíüò ðïõ þèçóå óôá "ýøç" ôéò åõñùðáúêÝò ìåôï÷Ýò.

¸ôóé, ï ðáíåõñùðáúêüò äåßêôçò FTSEurofirst 300, Ýêëåéóå ìå Üíïäï 0,7% óôéò 1.223,68 ìïíÜäåò. Ï äåßêôçò FTSE 100 óôï Ëïíäßíï êáôÝãñáøå êÝñäç 0,89%, êëåßíïíôáò óôéò 6.532,44 ìïíÜäåò, ï äåßêôçò DAX óôç Öñáíêöïýñôç Ýêëåéóå ìå Üíïäï êáôÜ 0,48%, óôéò 8.234,98 ìïíÜäåò, åíþ ï CAC 40 óôï Ðáñßóé åíéó÷ýèçêå êáôÜ 0,66%, êëåßíïíôáò óôéò 4.006,80 ìïíÜäåò. Óôç Wall Street, ïé áìåñéêáíéêÝò ìåôï÷Ýò äéáôÞñçóáí ôï èåôéêü ôïõò ðñüóçìï ãéá ôñßôç óõíå÷üìåíç çìÝñá, åêìåôáëëåõüìåíåò ôá

íÝá åíéó÷õìÝíá ïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá, ôá ïðïßá Ýäåéîáí ôçí õøçëüôåñç áíÜðôõîç ôùí ôåëåõôáßùí 8 åôþí óôïí ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí. ¸ôóé, ï äåßêôçò Dow Jones óçìåßùíå Üíïäï êáôÜ 0,08% êáé êéíïýôáí óôéò 14.942,84 ìïíÜäåò, ï S&P 500 êáôÝãñáöå êÝñäç 0,17%, êéíïýìåíïò óôéò 1.655,95 ìïíÜäåò, åíþ ï Nasdaq åíéó÷õüôáí êáôÜ 0,23%, óôéò 3.657,40 ìïíÜäåò. Åîßóïõ ïñéáêÜ èåôéêü Þôáí ôï "êëßìá" êáé óôï Ôüêéï, ìå ôï äåßêôç ÍÉÊÊÅÉ íá êëåßíåé ìå Üíïäï ôçò ôÜîçò ôïõ 0,08%, áíåñ÷üìåíïò óôéò 14.064,82 ìïíÜäåò.

25 Ôñåéò íÝïé åðåíäõôÝò ãéá ôçí Telecom Italia Ï Áéãýðôéïò ìåãéóôÜíáò, Naguip Sawiris êáé ïé åôáéñåßåò AT&T êáé America Movil öÝñïíôáé íá Ý÷ïõí åêöñÜóåé ôï åíäéáöÝñïí ôïõò ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ôçò êïñõöáßáò éôáëéêÞò åôáéñåßáò ôçëåðéêïéíùíéþí, Telecom Italia, óýìöùíá ìå äçìïóßåõìá ôïõ åéäçóåïãñáöéêïý ðñáêôïñåßïõ Reuters. ¼ðùò Ý÷åé ãßíåé ãíùóôü åäþ êáé áñêåôü êáéñü, ïé éäéïêôÞôåò ôçò Telecom Italia áíáæçôïýí íÝïõò åðåíäõôÝò ãéá íá ðïõëÞóïõí ìÝñïò ôçò óõììåôï÷Þò ôïõò óôïí éôáëéêü ¼ìéëï, åîáéôßáò ôçò ÷áìçëÞò ôïõ êåñäïöïñßáò êáé ôùí õøçëþí ÷ñåþí ôïõ. Ç "Ýîïäïò" ôïõò ëïéðüí, èåùñåßôáé äåäïìÝíç êáé ìÝíåé ìüíï íá öáíåß ðïéïé êáé óå ôé ôéìÞ åßíáé Ýôïéìïé íá åìðëáêïýí.

Óôçí SKF ç Kaydon Ýíáíôé 1,25 äéó. äïëáñßùí Ôçí ðåñáéôÝñù äéåßóäõóÞ ôçò óôéò áãïñÝò ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôçò ÁìåñéêÞò, áíáæçôÜ ç êïñõöáßá êáôáóêåõÜóôñéá ñïõëåìÜí ôïõ êüóìïõ, SFK êáé óôï ðëáßóéï áõôü ðñï÷þñçóå óôçí åîáãïñÜ ôçò áìåñéêáíéêÞò åôáéñåßáò Kaydon Corporation Ýíáíôé åíüò ðïóïý ôçò ôÜîçò ôïõ 1,25 äéó. äïëáñßùí. Ç óïõçäéêÞ åôáéñåßá áíáãêÜóôçêå íá ðëçñþóåé ôï óýíïëï ôïõ ðïóïý óå ìåôñçôÜ ãéá íá êáôáöÝñåé íá ðÜñåé óôá ÷Ýñéá ôçò ôçí éäéáßôåñá áíåðôõãìÝíç óôéò ÇÐÁ, Kaydon, ôï 62% ôùí ðùëÞóåùí ôçò ïðïßáò áöïñÜ áðïêëåéóôéêÜ ôç Âüñåéá ÁìåñéêÞ. ¸ôóé üìùò, èá êáôáöÝñåé ìåôáöÝñåé ìåãÜëï ìÝñïò ôçò ðáñáãùãÞò ôçò êïíôÜ óôéò áãïñÝò ôçò ÁìåñéêÞò, ôçí þñá ðïõ óôçí Åõñþðç êáôÝ÷åé Þäç ôï 50% ôçò óõíïëéêÞò "ðßôáò".

Ôï 2015 ç åîáãïñÜ ôçò Chrysler áðü ôç Fiat ÌÝ÷ñé ôï 2015 èá ðñÝðåé ðéèáíüôáôá íá ðåñéìÝíåé ç Fiat ãéá íá ìÜèåé ôï ðïóü ôï ïðïßï èá ðñÝðåé íá êáôáâÜëëåé ãéá ôçí åîáãïñÜ ôïõ ðïóïóôïý ôïõ United Auto Wïrkers, áðü ôç èõãáôñéêÞ åôáéñåßá ôçò Chrysler, óýìöùíá ìå äçìïóßåõìá ôïõ Reuters. Ç ¸íùóç ôùí åñãáæïìÝíùí åß÷å ãßíåé ï äåýôåñïò ìåãáëýôåñïò ìÝôï÷ïò ôçò åôáéñåßáò ôï 2009, üôáí êáôÜ ôç ÷ñåïêïðßá ôçò ôï 2007 áíôÜëëáîå ôéò ìåëëïíôéêÝò ðëçñùìÝò ãéá ôçí õãåéïíïìéêÞ ðåñßèáëøç ìå ôï 41,5% ôïõ ìåôï÷éêïý ôçò êåöáëáßïõ. Ôþñá ç Fiat èÝëåé íá ðÜñåé óôá ÷Ýñéá ôçò ôï ðïóïóôü áõôü, üìùò ç óõíäéáëëáãÞ áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèåß ìÝóù ôçò äéêáóôéêÞò ïäïý, ìå ôïí áñìüäéï äéêáóôÞ íá ôïíßæåé üôé ç äßêç ìðïñåß íá êñáôÞóåé ìÝ÷ñé êáé ôï 2015.


26

ÏËÁ ÔÁ ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÔÇÓ ÁÃÏÑÁÓ ÁÌOÉÂÁÉÁ

ÊÁÈÁÑÇ Ä% TIMH TIMH TIMH áðü ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÅÎÁÃÏÑÁÓ 4/9 1/1/13

ALLIANZ Á.Å.Ä.Á.Ê. ALLIANZ Á/Ê Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí ALLIANZ ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ìåôï÷þí Áíáðôõóóüìåíùí Áãïñþí EMEA ALLIANZ Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ìéêôü Åóùô. (Unit Linked) ALLIANZ Ìéêôü Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

6,4281 2,3409 6,0426 4,1493 3,9822 7,877 4,9477

6,4281 2,4228 6,2541 4,2945 4,1813 8,1527 5,0219

6,3638 2,3175 5,9822 4,1078 3,9424 7,7982 4,9106

2,63 5,46 -11,6 9,2 5,04 8,49 5,79

9,8771 9,5352 10,1958 8,2256 10,6665 3,1675 6,1231 8,0126 11,5719 16,665 10,1949 12,8208 11,6783 7,9854 8,9168 10,2925 12,7822 9,4084 5,2839 7,8025 6,3315 4,8437 6,1826

9,5415 9,0724 9,7998 8,0628 10,4553 3,158 6,0019 7,854 11,3427 16,335 9,9931 12,567 11,4471 7,8861 8,7402 9,6064 12,7822 9,222 5,2182 7,7055 6,2061 4,7477 6,1057

14,72 16,65 10,14 13,6 6,11 2,37 -4,86 -10,19 10,26 -6,25 15,98 5,06 3,46 -8,44 -15,89 7,23 2,9 12,97 0,77 0,85 17,25 13,93 15,43

5,2203 10,0497 2,8095 11,3612 5,3904 4,6213 5,6858 6,7573 9,5545 12,203 9,9634 11,5157

5,0667 9,8263 2,7269 11,027 5,2319 4,5186 5,6289 6,6399 9,3421 11,8441 9,9634 11,2598

-8,26 11,54 3,37 5,74 10,78 2,9 0,85 15,73 13,5 6,32 0 13,22

3,4059 8,8414 3,2829

3,4059 8,4981 3,2341

0,92 5,54 5,17

2,5309 8,8938 3,621 2,7408 2,9026 0,7683 3,4688

2,4686 8,6748 3,6029 2,6733 2,8622 0,7493 3,4205

0,23 -2,3 2,39 1,28 -0,5 5,37 14,63

2,4116 3,3568 0,1908 1,639 3,2537 4,4031 0,183 3,5266 1,7678 3,8064

2,2712 3,1612 0,1796 1,5436 3,0641 4,3593 0,1724 3,3212 1,6648 3,5846

-16,12 2,18 -1,44 1,38 7,08 2,18 -1,33 -2,34 8,32 1,86

2,4661 1,2508 1,3784 1,4554 1,3183 1,3028 11,3862 11,6762 0,8391 0,825 0,2745 0,2896 11,0319 1,1448 0,6913 11,6644 11,7409 11,7521 0,9205

5,9 3,6 5,21 -3,3 5,67 10,63 -25,37 -25,37 -11,83 7,93 7,81 10,54 11,91 4,26 -10,47 6,22 -2,85 -2,84 10,41

ALPHA ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ALPHA Bancassurance EE100 Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Bancassurance EE101 Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Best of Strategies Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ALPHA Blue Chips A/K Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA Energy Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Ìåôï÷éêü ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Global Allocation Ìéêôü ALPHA Global Blue Chips Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Global ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí Ïìïëïãéáêü Åîùô. ALPHA Select Íïôéï-ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA ÁÍÙ Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALPHA ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA Åõñ/êþí Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë.Åîùôåñéêïý ALPHA Åõñ/êþí Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë. Åîùôåñéêïý ALPHA Ìéêôü Åóùôåñéêïý ALPHA Íáõôéëßá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý

9,5894 9,2575 9,8988 8,1442 10,5609 3,1643 6,0625 7,9333 11,4573 16,5 10,094 12,6939 11,5627 7,9457 8,8285 9,8024 12,7822 9,3152 5,2576 7,7637 6,2688 4,7957 6,1518

ALPHA TRUST Á.Å.Ä.Á.Ê. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA TRUST EUROSTAR Ìéêôü Åóùôåñéêïý Alpha Trust Global Leaders Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ALPHA TRUST New Strategy Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term GENIKI Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý INTERLIFE Ìéêôü Åóùôåñéêïý S&B ÓÕÍÔÁÎÉÏÄÏÔÉÊÏ Global Fund of Funds Ìåôï÷éêü TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds Åðáããåëìáôéêü Ôáìåßï Ïéêïíïìïëüãùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

5,1179 9,9256 2,7544 11,1384 5,2847 4,5642 5,6858 6,707 9,4365 11,9637 9,9634 11,3735

AMUNDI ÅËËÁÓ Á.Å.Ä.Á.Ê. ÅÑÌÇÓ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ÅÑÌÇÓ ÄÕÍÁÌÉÊÏ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÅÑÌÇÓ Ïìïëïãéáêü ÄéåèíÝò (Åõñþ)

3,4059 8,5839 3,2504

ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê. Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Méêôü Attica Real Estate Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Attica Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý Attica Ìéêôü Åîùôåñéêïý Attica Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý ÁÔÔÉÊÇÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÁÔÔÉÊÇÓ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

2,4935 8,7624 3,6174 2,7003 2,8853 0,7569 3,4481

CPB ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. MARFIN Emerging EMEA Ìåôï÷éêü MARFIN Euro Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü MARFIN Global Strategy Fund of Funds Ìéêôü MARFIN Global Ìåôï÷éêü MARFIN Premium Selection Fund of Funds Ìåôï÷éêü MARFIN Smart Cash Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí MARFIN Universal Strategy Fund of Funds Ìéêôü MARFIN USD Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü MARFIN Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü MARFIN Èåóìéêþí ×áñôïöõëáêßùí Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý

2,3414 3,259 0,1852 1,5913 3,1589 4,3812 0,1777 3,4239 1,7163 3,6955 2,4661 1,2603 1,3784 1,4701 1,3316 1,316 11,5012 11,7941 0,8476 0,8333 0,2773 0,2925 11,257 1,1564 0,7054 11,9024 11,9197 11,9311 0,9298

2,4661 1,2603 1,3784 1,4701 1,3316 1,316 11,5012 11,7941 0,8476 0,8333 0,2773 0,2925 11,257 1,1564 0,7054 11,9024 11,9197 11,9311 0,9298

10,3149 10,3208 12,2239 0,9079 10,0438 9,3697 9,2667 9,2241 8,1717 10,9373 11,1792 9,041 9,7832 10,0433 0,8341 1,1562 0,7053 0,9298 11,8972 11,227 3,7163 4,0089 9,5985 12,8962 13,5676 3,2875 3,6728 1,5779 5,9482 1,4173 9,2456 1,2649 1,3617 11,4334 0,8678 0,8786 0,2801 11,1424 9,9516 1,1861 0,7491 0,9838 10,3321 12,3234 10,4803 8,9313 9,2536 10,0033 11,8392 9,116 10,6653 11,5716 1,9768 0,7054 16,1708 3,6681 0,8475 0,8332 11,3897 11,9056 11,9193 10,0443 10,0449 12,2728 9,2324 30,0515 13,4096 12,775 10,0098 16,1403 2,2622 8,9715 9,193

10,3149 10,3208 12,2239 0,9079 10,094 9,3697 9,2667 9,2241 8,1717 10,9373 11,1792 9,041 9,7832 10,0433 0,8341 1,1562 0,7053 0,9298 11,8972 11,227 3,7163 4,1091 9,5985 13,1541 13,5676 3,2875 3,6728 1,5779 5,9482 1,4173 9,2456 1,2649 1,3617 11,4334 0,8678 0,8786 0,2801 11,1424 9,9516 1,1861 0,7491 0,9838 10,3321 12,3234 10,4803 8,9313 9,2536 10,0033 11,8392 9,116 10,6653 11,803 1,9768 0,7125 16,3325 3,7048 0,856 0,8415 11,5036 12,0247 12,0385 10,0443 10,2458 12,5183 9,2416 30,2018 13,5437 12,9028 10,1099 16,221 2,3301 8,9715 9,193

10,2375 10,2434 12,1322 0,9079 10,0438 9,1823 9,174 9,0396 8,0083 10,7186 10,9556 8,8602 9,5875 9,8424 0,8174 1,1389 0,6912 0,9159 11,6593 11,0025 3,6791 3,9287 9,5985 12,6383 13,4319 3,2546 3,6453 1,5621 5,8887 1,4173 9,1531 1,2649 1,3617 11,4334 0,8678 0,8786 0,2801 11,1424 9,9516 1,1861 0,7491 0,9838 10,3321 12,3234 10,2707 8,842 9,1611 10,0033 11,8392 9,0248 10,6653 11,3402 1,957 0,6983 16,0091 3,6314 0,8475 0,8332 11,3897 11,9056 11,8001 10,0443 9,844 12,0273 9,1862 29,8261 13,2755 12,6473 9,9097 16,0192 2,217 8,9715 9,193

0,74 0 16,17 1,57 -0,04 2,74 2,18 1,26 3,82 4,35 3,13 4,2 2,96 -0,18 7,93 4,27 -10,48 10,4 6,22 3,63 5,02 5,17 1,74 2,97 -13,25 10,13 1,83 8,61 8,93 6,43 2,72 3,76 11,07 0 -11,2 8,8 8,57 11,21 -0,42 4,6 -9,87 11,1 0 16,92 4,96 -1,55 2,2 3,02 3,19 0,38 0,81 3,55 11,78 -10,48 8,6 7,49 -11,83 7,94 -25,4 6,23 -2,85 -0,04 -0,18 2,26 3,1 -1,85 6,84 13,53 -12,63 16,13 -4,91 1,05 1,72

5,3665 6,3804 2,275

5,3665 6,508 2,3091

5,3665 6,3804 2,275

-0,44 14,07 9,53

6,8847 1,7171 4,7708 2,0817

6,8847 1,803 4,8662 2,1858

6,8847 1,6999 4,7231 2,0609

1,52 -4,99 -11,54 -7

11,6987 3,9317 13,687 13,8314 3,5146 17,3516 14,9869 3,4987 7,2703

12,2836 4,1283 13,8239 14,108 3,5497 17,6986 15,7362 3,6736 7,6338

11,5817 3,8924 13,5501 13,6931 3,4795 17,1781 14,837 3,4637 7,1976

-6,51 11,41 2,36 0,31 -0,04 -1,84 12 -13,2 11,57

ING Á.Å.Ä.Á.Ê.

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê. BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND

EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 6% Equity Formula $ Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 8% Equity Formula Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK All Weather Óýíèåôï EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Ìéêôü EUROBANK Click Óýíèåôï EUROBANK Dollar Plus Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí EUROBANK Double Click Óýíèåôï EUROBANK Emerging Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Ìåôï÷éêü EUROBANK Global Bond Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Global Equities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Greek Equities Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) SP Best Performers EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK Win-Win Óýíèåôï EUROBANK ÈÅÓÌÉÊÙÍ ×ÁÑÔÏÖÕËÁÊÉÙÍ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC Interamerican ÁíáðôõãìÝíùí Áãïñþí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý INTERAMERICAN Áíáðôõó. Åôáéñéþí Ìåôï÷. Åóùôåñéêïý INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN Double Click Óýíèåôï INTERAMERICAN Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí INTERAMERICAN Äïëáñßïõ (USD) Ïìïëïãéáêü INTERAMERICAN Äõíáìéêü Ìåôï÷éêü Åóùô. INTERAMERICAN Åëëçíéêü Ìéêôü Interamerican ÍÝá Åõñþðç Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý INTERAMERICAN Óôáèåñü Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN ING Á/Ê Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí ING Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ING Á/Ê Ìéêôü

INTERNATIONAL Á.Å.Ä.Á.Ê. INTERNATIONAL Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí INTERNATIONAL Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü INTERNATIONAL Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí INTERNATIONAL Ìéêôü

MetLife Alico Á.Å.Ä.Á.Ê. ALICO Fund of Funds Åìðïñåõìáôéêþí Áîéþí ALICO Fund of Funds Ìåôï÷éêü ALICO Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALICO Åôáéñéêþí Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Alico Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALICO Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Åîùôåñéêïý ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí ALICO Ìåôï÷éêü Ìåóáßáò & ÌéêñÞò Êåöáëáéïðïßçóçò

XPHMATIÓTHPIO ÐAÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ALICO Ìéêôü Åîùôåñéêïý ALICO Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëáñéáêü BETA GLOBAL Ìéêôü Åîùôåñéêïý CitiFund Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý MetLife Alico Ìåôï÷éêü Äåßêôç ÕøçëÞò Êåöáëáéïðïßçóçò ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí PROTON Greek Recovery Fund Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý PROTON Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý ÁËËÇËÏÂÏÇÈÅÉÁÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü ÌåãÜëçò & Ìåóáßáò Êåöáëáéïðïßçóçò ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÊÑÇÔÇÓ ÁÊ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÅÐÉÊÏÕÑÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý

17,5831 11,2938 6,3858 7,1533 1,895 5,0854 9,4792 12,1738 1,1317 1,4211 12,467

18,4623 11,5197 6,5135 7,2964 1,9898 5,2888 9,6214 12,7825 1,1883 1,4779 13,0904

17,4073 11,1809 6,3219 7,046 1,8761 5,0345 9,3844 11,9303 1,0751 1,4069 12,2177

2 -3,79 3,68 13,02 7,42 9,52 16,19 1,56 11,08 9,8 1,6

2,6453 0,8968 3,0265 8,8988 1,9163 2,3403 1,4681 2,4951 2,0626

2,7776 0,9416 3,1778 9,0768 2,0121 2,4573 1,5415 2,545 2,1657

2,5924 0,8878 2,966 8,7208 1,878 2,2935 1,4387 2,4452 2,0213

12,32 6,74 -9,6 2,29 4,7 6,28 4,59 15,96 -13,7

1,7271 1,9227 4,1243 4,1436

1,7357 1,9227 4,1243 4,1436

1,7202 1,9035 4,0934 4,1229

17,08 9,26 15,08 2,55

3,4294 4,3897 26,3305 2,0653 5,9758 7,3101 4,2572 3,5985

3,3376 4,2722 25,6258 2,055 5,902 7,1668 4,2046 3,5022

21,55 -13,95 4,89 1,79 1,23 7,43 -2,08 16,52

1,6231 3,4111

1,6231 3,4111

6,06 14,96

1064,14 1066,87 1376,4 1401,07 1213,04 1245,97 7,1394 10,2387 1,235 4,6428 9,8406 9,696 9,5102 6,7608 3,012 12,4725 10,8866 9,9012 10,1403 9,6821 5,7871 9,0161 11,1922 2,9033 5,6829 11,5092 5,8266

1064,14 1066,87 1376,4 1401,07 1213,04 1245,97 7,1394 10,2387 1,2227 4,5964 9,8406 9,599 9,0573 6,7608 2,9819 12,4725 10,7777 9,8022 10,0389 9,5853 5,7871 9,0161 11,0803 2,8743 5,6261 11,4517 5,7683

6,75 6,77 12,44 12,46 1,7 1,72 -14,96 8,71 2,78 7,89 16,04 11,67 6,31 4,68 6,98 2,42 0,99 4,41 13,05 6,39 -0,61 1,07 9,08 7,49 24,62 4,89 9,87

4,6498 1,3964 1,346 1,933 3,3342 3,6787 4,0653 8,3267

16,99 -1,39 17,96 10,86 13,12 3,9 0,78 -0,66

1,5321 2,0174 3,3751 3,461 3,8518 5,1655 1,6524

2,24 0,72 5,2 4,01 -0,66 2,35 10,16

199,23 304,31 2,2219 6,486 7,6363

-2,05 5,9 4,43 9,1 2,05

MILLENNIUM Á.Å.Ä.Á.Ê. Millennium America US Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Blue Chips Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Millennium China Growth Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Euro Plus Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Millennium Eurozone Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Fund of Funds Ìéêôü Millennium Mid Cap Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Millennium Value Plus Åëëçíéêü Ïìïëïãéáêü Millennium Áíáäõüìåíùí Áãïñþí Fund of Funds Ìåôï÷éêü

PROBANK Á.Å.Ä.Á.Ê. N.P. Insurance, ÍÝïò Ðïóåéäþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý PROBANK ÅËËÁÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý PROBANK Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý PROBANK ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí

TRITON ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. Triton American Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Triton Áíáäõüìåíùí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Triton Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý Triton Äéáèåóßìùí Åõñþ Âñá÷õ÷ñüíéáò ÄéÜñêåéáò Triton ÅéóïäÞìáôïò Ïìïëïãéþí Åõñþ ÁíáðôõãìÝíùí Xùñþí Triton Ìéêôü Triton Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëëáñßïõ Triton Ðáíåõñùðáúêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

3,3376 4,2722 25,6258 2,055 5,902 7,1668 4,2046 3,5022

Á.Å.Ä.Á.Ê. ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

1,6231 3,4111

ÅÈÍÉÊÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Ìåôï÷éêü NBGAM ETF Ãåíéêüò Äåßêôçò ×.Á. - Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Small Cap (Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÄÇËÏÓ (Blue Chips Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÄÇËÏÓ (ÅéóïäÞìáôïò Ïìïë. Åóùô.) ÄÇËÏÓ (Ìéêôü Åóùô.) ÄÇËÏÓ DELTA Bonus - Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ÄÇËÏÓ Eurobond - Ïìïëïãéáêü ÄÇËÏÓ GLOBAL TITANS (Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý) ÄÇËÏÓ MONEY PLUS - Äéá÷.Äéáèåóßìùí ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ïìïëïãéáêü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Ìéêôü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Ìåôï÷éêü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Ìéêôü ÄÇËÏÓ USD Bond (Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý) ÄÇËÏÓ Äïëáñéáêü (USD) Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ ÅðéêïõñéêÞò Óýíôáîçò-Ìéêôü Åóùô. ÄÇËÏÓ ÐÅÔ ÏÔÅ Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÄÇËÏÓ ÐñÜóéíç ÅíÝñãåéá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Óôñáôçãéêþí ÔïðïèåôÞóåùí- Ìéêôü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Óõëëïãéêü (Ìéêôü Åóùôåñéêïý)

1064,14 1066,87 1376,4 1401,07 1213,04 1245,97 7,1394 10,2387 1,235 4,6428 9,8406 9,696 9,0573 6,7608 3,012 12,4725 10,8866 9,9012 10,1403 9,6821 5,7871 9,0161 11,1922 2,9033 5,6829 11,5092 5,8266

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ (Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÅõñùðáúêÞ Ðßóôç Eurobond Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíáðôõãìÝíùí ×ùñþí óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ EUROINVEST Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ European Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Global Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ High Yield Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Investment Grade óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíåðôõãìÝíùí ÷ùñþí óå EUR

4,6968 1,3964 1,346 1,9525 3,3679 3,6787 4,0653 8,3267

4,8377 1,5081 1,4537 2,0111 3,4521 3,7339 4,1263 8,4516

ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ÊÕÐÑÏÕ Euro Balanced Premium Ìéêôü ÊÕÐÑÏÕ Euro Bond Premium Ïìïëïãéáêü ÊÕÐÑÏÕ Euro Equity Premium Ìåôï÷éêü ÊÕÐÑÏÕ Fund of Funds Ìéêôü ÊÕÐÑÏÕ USD Bond Premium Ïìïëïãéáêü ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

1,5398 2,0275 3,3921 3,4784 3,8712 5,1915 1,6607

1,5398 2,0275 3,3921 3,4784 3,8712 5,1915 1,6607

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY ÁÔÅ EUROZONE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÁÔÅ US ÌÅÔÏ×ÉÊÏ Åîùôåñéêïý ÁÔÅ Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí Euro

199,23 304,31 2,2672 6,6184 7,6363

200,2262 307,3531 2,3069 6,7342 7,6363


ÁÔÅ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÁÔÅ ÊÅÖÁËÁÉÏÕ & ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ (ÌÅÓÁÉÁÓ & ÌÉÊÑÇÓ ÊÅÖÁË.) ÅÓÙÔ. ÁÔÅ Ìåôï÷éêü Global Fund of Funds ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÔÅ ÌÉÊÔÏ Åîùôåñéêïý ÁÔÅ Ìéêôü Åõñùðáúêü ÁÔÅ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ Åîùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ A/K Ïìïëüãùí Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìåôï÷éêü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìéêôü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ïìïëïãéáêü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á.Ê Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí (ÅÕÑÙ) ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí ÖïñÝùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äõíáìéêþí Åðé÷åéñÞóåùí Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìéêôü Åóùôåñéêïý

4,2602 3,077 0,9383 3,9353 3,1597 6,8229 2,2917 7,4251 6,1486 10,8624 11,1405 11,0732 10,79 4,1105 4,8136 0,5673 4,1294 4,6537 1,8129

4,3027 3,1078 0,9547 3,9943 3,2149 6,8911 2,3146 7,4994 6,2101 11,0253 11,2798 11,184 10,79 4,1516 4,8136 0,5772 4,1707 4,7351 1,831

4,2176 3,0463 0,9195 3,9058 3,0964 6,7548 2,2688 7,3508 6,0871 10,7809 11,0569 10,9902 10,79 4,0694 4,8136 0,556 4,0881 4,5606 1,7949

1,4 0,2 -5,37 6,23 10,18 4,13 3,78 0,79 9,76 12,29 5,46 -0,05 2,5 8,04 2,23 4,67 8,32 9,16 8,64

3,702 3,6913 5,5826 6,9348 0,6231 1,9978 4,3909 2,531 2,8446

3,7113 3,7042 5,5826 6,9348 0,6262 2,0028 4,4129 2,531 2,8446

3,6927 3,6821 5,5826 6,9348 0,62 1,9928 4,3689 2,5247 2,8446

0,3 7,73 0 10,5 3,06 7,69 18,07 11,75 3,87

Ô.Ô. ÅËÔÁ Á.Å.Ä.Á.Ê. Ô.Ô. - ÅËÔÁ Europlus Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ High Yield Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Äïëáñßïõ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (USD) Ô.Ô. - ÅËÔÁ Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìéêôü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïéêïëïãéêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (EUR)

Î Å Í Å Ó Ê Å Ö Á Ë Á É Á Ã Ï Ñ Å Ó ALLIANZ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT ALLIANZ EUROPEAN EQUITY EUR CL A ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY CL A

7,5300 10,4800 16,1000 20,7000 10,6100 13,9700 139,1100 18,1500 16,0900 144,6000 68,1000 5,2000 11,9300 122,4300 69,8600 198,7600 102,0500

7,8312 10,8992 16,7440 21,5280 10,8222 14,2494 144,6744 18,8760 16,7336 150,3840 70,8240 5,4080 12,4072 127,3272 72,6544 206,7104 105,1115

7,5300 10,4800 16,1000 20,7000 10,6100 13,9700 139,1100 18,1500 16,0900 144,6000 68,1000 5,2000 11,9300 122,4300 69,8600 198,7600 102,0500

13,40% 13,30% 11,65% 11,47% -1,85% -0,99% 8,79% -3,56% -3,59% 5,73% -12,77% -12,90% 12,65% -2,22% 16,69% 12,09% -0,29%

ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-93.06.600), URL : www.alpha.gr MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD) MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD) MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) MORGAN ST. EURO BOND(EUR) MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) MORGAN ST. US PROPERTY(USD) B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(1)

41,1000 43,4633 41,1000 19,1500 20,2511 19,1500 41,9800 44,3939 41,9800 60,3700 63,8413 60,3700 72,7000 75,6080 72,7000 35,8200 37,8797 35,8200 13,9800 14,5392 13,9800 42,8100 44,5224 42,8100 12,8861 12,8861 12,8861 19,3900 20,1656 19,3900 22,6500 23,9524 22,6500 36,0200 38,0912 36,0200 38,2800 39,8112 38,2800 80,8400 85,4883 80,8400 57,9900 61,3244 57,9900 38,9400 41,1791 38,9400 20,1500 20,9560 20,1500 13,0291 13,0291 13,0291 49,8800 52,7481 49,8800 52,0900 55,0852 52,0900 347,4700 364,8435 347,4700 817,5300 858,4065 817,5300 199,9800 209,9790 199,9800 367,9200 386,3160 367,9200 117,7800 123,6690 117,7800 114,0103 119,7108 114,0103 194,1700 203,8785 194,1700 333,1800 349,8390 333,1800 171,4700 180,0435 171,4700 121,5000 127,5750 121,5000 118,2900 124,2045 118,2900 159,7400 167,7270 159,7400 78,0500 81,9525 78,0500 524,8600 551,1030 524,8600 131,9500 138,5475 131,9500 141,7900 148,8795 141,7900 122,8700 129,0135 122,8700 3.893,0000 4.087,6500 3.893,0000 8.941,0000 9.388,0500 8.941,0000 5.592,0000 5.871,6000 5.592,0000 21.382,0000 22.451,1000 21.382,0000 644,2900 676,5045 644,2900 204,1832 214,3924 204,1832

-4,29% 1,48% 15,17% 0,42% -11,97% -7,11% -0,57% 1,35% 0,01% 4,36% 0,98% 10,83% -5,41% 7,56% -15,71% 8,20% 0,45% 0,01% 23,43% -1,81% 0,08% 17,87% 0,60% -10,90% -0,14% 0,01% 0,04% -0,12% 0,29% 0,54% 0,69% 0,31% 5,42% 11,86% 5,73% 4,32% -4,19% 38,34% 56,56% 34,97% -0,12% -19,16% 0,04%

B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(1) B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1) BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD BGF EURO BOND FUND A2 EUR BGF EURO BOND FUND A2 USD BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FUND A2 EUR BGF EUROPEAN FUND A2 USD BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD BGF INDIA FUND A2 EUR BGF INDIA FUND A2 USD BGF JAPAN FUND A2 EUR BGF JAPAN FUND A2 JPY BGF JAPAN FUND A2 USD BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR BGF NEW ENERGY FUND A2 USD BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD BGF RESERVE FUND A2 USD BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD BGF US GROWTH FUND A2 EUR BGF US GROWTH FUND A2 USD(3) BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF WORLD BOND FUND A2 USD BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR

209,5409 220,0179 209,5409 434,7800 456,5190 434,7800 209,5900 220,0695 209,5900 183,4800 192,6540 183,4800 174,0500 182,7525 174,0500 168,2300 176,6415 168,2300 99,7200 104,7060 99,7200 48,8500 51,2925 48,8500 114,6000 120,3300 114,6000 20,5000 21,5250 20,5000 17,3100 18,1755 17,3100 27,0200 28,3710 27,0200 31,6300 33,2115 31,6300 14,8400 15,5820 14,8400 86,4300 90,7515 86,4300 113,9000 119,5950 113,9000 10,5900 11,1195 10,5900 13,9500 14,6475 13,9500 20,6300 21,6615 20,6300 27,1800 28,5390 27,1800 23,8000 24,9900 23,8000 31,3600 32,9280 31,3600 13,9800 14,6790 13,9800 15,1800 15,9390 15,1800 20,1300 21,1365 20,1300 26,5300 27,8565 26,5300 24,2100 25,4205 24,2100 89,9500 94,4475 89,9500 118,5300 124,4565 118,5300 26,2900 27,6045 26,2900 34,6500 36,3825 34,6500 94,5500 99,2775 94,5500 124,6000 130,8300 124,6000 48,7600 51,1980 48,7600 41,1700 43,2285 41,1700 64,2500 67,4625 64,2500 12,4100 13,0305 12,4100 34,9900 36,7395 34,9900 46,1100 48,4155 46,1100 11,4300 12,0015 11,4300 11,2700 11,8335 11,2700 10,8700 11,4135 10,8700 14,3300 15,0465 14,3300 10,3300 10,8465 10,3300 5,1700 5,4285 5,1700 6,8200 7,1610 6,8200 24,7300 25,9665 24,7300 23,3200 24,4860 23,3200 19,8600 20,8530 19,8600 14,2100 14,9205 14,2100 29,0500 30,5025 29,0500 38,2800 40,1940 38,2800 57,2800 60,1440 57,2800 75,4800 79,2540 75,4800 12,3000 12,9150 12,3000 16,2100 17,0205 16,2100 12,4700 13,0935 12,4700 1.635,0000 1.716,7500 1.635,0000 16,4300 17,2515 16,4300 35,4000 37,1700 35,4000 4.644,0000 4.876,2000 4.644,0000 46,6400 48,9720 46,6400 8,0600 8,4630 8,0600 1.057,0000 1.109,8500 1.057,0000 10,6200 11,1510 10,6200 50,6600 53,1930 50,6600 42,7800 44,9190 42,7800 66,7500 70,0875 66,7500 18,3300 19,2465 18,3300 24,1600 25,3680 24,1600 5,5000 5,7750 5,5000 7,2400 7,6020 7,2400 22,8800 24,0240 22,8800 19,3300 20,2965 19,3300 30,1600 31,6680 30,1600 150,7600 158,2980 150,7600 189,7600 199,2480 189,7600 11,7800 12,3690 11,7800 86,8800 91,2240 86,8800 73,3700 77,0385 73,3700 114,4900 120,2145 114,4900 47,0100 49,3605 47,0100 39,7000 41,6850 39,7000 61,9500 65,0475 61,9500 28,1000 29,5050 28,1000 26,3600 27,6780 26,3600 12,4900 13,1145 12,4900 15,3900 16,1595 15,3900 20,2800 21,2940 20,2800 17,1300 17,9865 17,1300 8,5000 8,9250 8,5000 10,8900 11,4345 10,8900 111,6800 117,2640 111,6800 147,1600 154,5180 147,1600 65,3700 68,6385 65,3700 17,8300 18,7215 17,8300 23,4900 24,6645 23,4900 14,6600 15,3930 14,6600

0,01% -4,06% 1,57% 1,18% 24,53% 23,98% 16,52% -1,77% -16,19% -2,24% 1,47% -2,53% -6,59% 10,01% -7,42% -7,71% -8,79% -9,12% -10,96% -11,26% 0,21% -0,10% 0,22% 0,66% 12,21% 11,85% 10,20% 11,08% 10,73% 9,18% 8,86% 15,23% 14,88% 16,18% 20,59% 15,81% -0,40% 6,64% 6,34% -2,22% -2,42% 12,41% 12,13% 3,82% 12,15% 11,80% -0,64% -0,85% 2,21% 1,86% 13,70% 13,36% 17,09% 16,73% -25,27% -25,51% 18,99% 36,71% 18,20% 25,80% 44,54% 24,94% 24,19% 42,65% 23,34% -17,92% -14,78% -18,18% -8,99% -9,24% 14,58% 14,02% 11,23% 15,54% 10,92% -0,01% 0,06% 2,61% 6,31% 10,36% 5,99% 23,42% 28,11% 23,04% -3,10% 2,29% -0,32% 17,30% 16,89% -3,27% 14,25% 10,78% 22,11% 21,72% -1,46% 10,81% 10,49% 14,89%

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR BGF WORLD GOLD FUND A2 USD BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR BGF WORLD INCOME FUND A2 USD BGF WORLD MINING FUND A2 EUR BGF WORLD MINING FUND A2 USD BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD PICTET-BIOTECH-HR EUR PICTET-BIOTECH-R USD PICTET-CHF BONDS-R CHF PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR PICTET-CLEAN ENERGY-R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR PICTET-EMERGING MARKETS-R USD PICTET-EUR BONDS-R EUR PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR PICTET-EUROPE INDEX-R EUR PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR PICTET-GENERICS-HR EUR PICTET-GENERICS-R EUR PICTET-GENERICS-R USD PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR PICTET-GREATER CHINA-R EUR PICTET-GREATER CHINA-R USD PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD PICTET-JAPAN INDEX-R JPY PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD PICTET-SECURITY-R EUR PICTET-SECURITY-R USD PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR PICTET-TIMBER-R EUR PICTET-TIMBER-R USD PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD PICTET-USA INDEX-R USD PICTET-USD BONDS-R USD PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD PICTET-WATER-R EUR PICTET-WATER-R USD PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD

19,3100 20,2755 19,3100 25,4700 26,7435 25,4700 33,5700 35,2485 33,5700 18,4200 19,3410 18,4200 24,2800 25,4940 24,2800 11,2800 11,8440 11,2800 14,8600 15,6030 14,8600 34,6900 36,4245 34,6900 45,7100 47,9955 45,7100 11,1800 11,7390 11,1800 9,4400 9,9120 9,4400 14,7300 15,4665 14,7300 98,5400 103,4670 98,5400 107,8700 113,2635 107,8700 115,2300 120,9915 115,2300 116,7000 122,5350 116,7000 153,7700 161,4585 153,7700 102,9700 108,1185 102,9700 135,6800 142,4640 135,6800 349,3900 366,8595 349,3900 459,7300 482,7165 459,7300 445,9700 468,2685 445,9700 52,4700 55,0935 52,4700 69,1400 72,5970 69,1400 123,9600 130,1580 123,9600 163,3300 171,4965 163,3300 306,9600 322,3080 306,9600 126,7400 133,0770 126,7400 166,7500 175,0875 166,7500 219,9400 230,9370 219,9400 346,8600 364,2030 346,8600 457,0400 479,8920 457,0400 440,6900 462,7245 440,6900 167,3700 175,7385 167,3700 131,3000 137,8650 131,3000 197,7800 207,6690 197,7800 113,8500 119,5425 113,8500 127,9200 134,3160 127,9200 99,3300 104,2965 99,3300 128,8000 135,2400 128,8000 164,5100 172,7355 164,5100 483,8200 508,0110 483,8200 120,6300 126,6615 120,6300 117,6200 123,5010 117,6200 154,9700 162,7185 154,9700 284,1100 298,3155 284,1100 214,9800 225,7290 214,9800 269,5000 282,9750 269,5000 355,0900 372,8445 355,0900 169,0600 177,5130 169,0600 222,7600 233,8980 222,7600 11.667,8200 12.251,2110 11.667,8200 47,0600 49,4130 47,0600 6.172,2300 6.480,8415 6.172,2300 65,0400 68,2920 65,0400 73,3700 77,0385 73,3700 9.625,8800 10.107,1740 9.625,8800 335,4200 352,1910 335,4200 110,1200 115,6260 110,1200 145,0900 152,3445 145,0900 108,8400 114,2820 108,8400 143,4100 150,5805 143,4100 123,4700 129,6435 123,4700 134,1500 140,8575 134,1500 129,0800 135,5340 129,0800 689,8800 724,3740 689,8800 100,7700 105,8085 100,7700 132,7800 139,4190 132,7800 101,7200 106,8060 101,7200 138,3000 145,2150 138,3000 134,9800 141,7290 134,9800 550,5800 578,1090 550,5800 123,1000 129,2550 123,1000 165,3700 173,6385 165,3700 217,8900 228,7845 217,8900 129,5000 135,9750 129,5000 169,9300 178,4265 169,9300

14,46% -33,79% -33,98% 28,36% 28,06% 0,71% 0,41% -23,47% -23,71% 16,82% 21,34% 16,44% -4,81% -7,07% -5,12% -4,78% -4,87% -9,19% -9,27% 40,80% 40,12% -0,38% 14,89% 14,79% 22,07% 21,95% -9,90% -13,65% -14,07% -11,11% -8,28% -8,37% -0,97% -0,38% -0,56% 4,49% -5,15% 0,76% 9,62% 9,25% 8,52% 5,15% 7,81% 8,23% 8,11% -9,39% -9,58% -1,57% -1,66% -23,44% -23,51% 36,05% 18,45% 36,83% 31,95% 16,15% 34,19% 0,09% 14,64% 14,53% 14,58% 14,47% -0,06% -0,22% 0,02% 18,37% 5,05% 4,94% 15,66% 16,04% 17,26% -4,39% -0,24% 7,56% 7,46% -6,30% -6,75%

AMUNDI ÅËËÁÓ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com AMUNDI GLOBAL MACRO 2 (EUR)(1) AMUNDI GLOBAL MACRO 4 (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2-AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4-AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1) AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL - AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1) EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(2) EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(2)

3.317,6300 3.317,6300 3.317,6300 6.544,0000 6.544,0000 6.544,0000 115,7400 120,9483 115,7400 108,0800 112,9436 108,0800 25,4000 26,5430 25,4000 134,8700 140,9392 134,8700 17,9100 18,7160 17,9100 11,5900 12,1116 11,5900 26,6100 27,8075 26,6100 533,9300 557,9569 533,9300 8,6300 9,0184 8,6300 116,0300 121,2514 116,0300 17,0200 17,7859 17,0200 19,6600 20,5447 19,6600 110,1500 115,1068 110,1500 505,1600 527,8922 505,1600 24,5100 25,6130 24,5100 100,4400 103,4532 95,4180 103,2600 106,8741 98,0970

1,47% 2,23% 0,76% 1,71% 0,04% -2,81% 3,41% 9,24% -12,24% 2,62% 6,94% -1,82% -0,41% -2,53% -24,43% -18,62% -2,23% 0,04% -0,80%


AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1) INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(2) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1) ATOUT PREMS ACTIONS AE(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1) EMPORIKI MINOAS(2) AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(1) AMUNDI FUNDS CASH EURO (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1) AMUNDI FUNDS CASH USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC AE(1) MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(2) AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AU (USD)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE HIGH YIELD - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS BOND EMERGING INFLATION - AU USD(1) AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD(1) AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ JPY(1) AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ JPY(1) AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT - AU(1)

86,3900 90,2776 86,3900 69,9100 73,0560 69,9100 115,5100 118,9753 114,9325 113,7000 118,8165 113,7000 10,5000 10,5000 10,5000 160,1800 167,3881 160,1800 25,6700 26,8252 25,6700 104,6400 109,3488 104,6400 144,3900 150,8876 144,3900 109,8700 114,8142 109,8700 129,9700 135,8187 129,9700 109,2200 114,1349 109,2200 137,2600 143,4367 137,2600 113,1400 117,0999 107,4830 120,7000 126,1315 120,7000 101,0200 105,5659 101,0200 113,2100 118,3045 113,2100 119,2400 124,6058 119,2400 157,7100 164,8070 157,7100 100,8200 105,3569 100,8200 140,9100 147,2510 140,9100 65,3700 68,3117 65,3700 47,6200 49,7629 47,6200 126,6600 132,3597 126,6600 165,0700 172,4982 165,0700 103,0100 106,6154 97,8595 5.493,7500 5.768,4375 5.493,7500 102,7000 107,3215 102,7000 106,3100 111,0940 106,3100 84,0000 87,7800 84,0000 87,3000 91,2285 87,3000 161,9000 169,1855 161,9000 198,1800 207,0981 198,1800 106,9600 111,7732 106,9600 110,0800 115,0336 110,0800 95,2700 99,5572 95,2700 78,6500 82,1893 78,6500 85,7700 89,6297 85,7700 100,9600 105,5032 100,9600 76,5100 79,9530 76,5100 90,2800 94,3426 90,2800 120,3300 125,7449 120,3300 30,0900 31,4441 30,0900 13.465,7300 14.071,6879 13.465,7300 8.389,0000 8.766,5050 8.389,0000 129,7400 135,5783 129,7400 116,3200 121,5544 116,3200 126,8500 132,5583 126,8500 111,4600 116,4757 111,4600 128,9200 134,7214 128,9200 88,0100 91,9705 88,0100

0,02% -5,96% 0,23% -5,49% -0,94% 14,88% -12,18% 5,58% -4,52% 9,99% -6,59% 0,68% -1,28% 5,28% -1,76% 0,06% 0,34% 13,95% 10,70% 0,21% 9,87% -9,81% -35,83% 10,04% 10,30% -1,84% 5,61% 2,18% 0,79% -4,42% -13,85% -0,20% 2,96% -3,12% 5,14% -9,74% -20,48% -8,96% 7,32% 13,63% 5,37% 11,19% -37,87% 29,24% 29,34% 22,22% -9,81% 11,72% 22,07% 18,12% -27,22%

CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND EUR HEDGED LEGG MASON CB US APPRECIATION GA EURO ACCUMULATING LEGG MASON CB US APPRECIATION GA US ACCUMULATING LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND USD LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A EURO LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A USD LEGG MASON EUROLAND CASH FUND EUR CL.A LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND USD(1) LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND EUR(1)

129,4800 127,4000 134,6900 126,7200 138,5800 128,4800 140,0400 75,3300 72,3700 113,5900 130,2200 128,3400 127,3500 139,8900 104,6300 80,3700 107,7500 128,8600 133,7400 171,9200 138,7200 109,9500 141,9100 149,2400 160,5100 166,2800 100,8200 104,7500 77,5000 127,7800 166,8800 136,0900 122,9700 105,8600 166,1200 136,2800 98,6100 142,9300 131,4300 103,0000 140,6300 126,8100 135,2400 260,6600 197,9900

133,3644 131,2220 139,7409 131,4720 143,7768 133,2980 142,8408 78,6445 75,5543 115,8618 132,8244 133,9870 132,9534 142,6878 109,2337 83,9063 109,9050 134,5298 139,6246 179,4845 144,8237 112,1490 148,1540 155,8066 167,5724 173,5963 105,2561 109,3590 80,9100 133,4023 174,2227 142,0780 128,3807 110,5178 173,4293 142,2763 102,9488 149,2189 137,2129 107,5320 146,8177 132,3896 135,2400 272,1290 206,7016

129,4800 127,4000 134,6900 126,7200 138,5800 128,4800 140,0400 75,3300 72,3700 113,5900 130,2200 128,3400 127,3500 139,8900 104,6300 80,3700 107,7500 128,8600 133,7400 171,9200 138,7200 109,9500 141,9100 149,2400 160,5100 166,2800 100,8200 104,7500 77,5000 127,7800 166,8800 136,0900 122,9700 105,8600 166,1200 136,2800 98,6100 142,9300 131,4300 103,0000 140,6300 126,8100 135,2400 260,6600 197,9900

2,44% 0,55% 4,10% 3,03% 5,30% 5,23% 2,68% 22,05% 21,55% -4,43% -6,49% 22,95% 22,75% -6,10% -4,36% -4,54% -1,38% 9,18% 9,41% 23,83% 24,17% -4,36% 16,98% 17,27% 18,69% 18,92% -4,45% -4,29% 9,26% 8,98% 23,72% 23,88% 16,99% 17,18% 18,34% 18,81% 0,66% 14,46% 14,68% 1,08% 14,32% 14,54% -0,58% -16,65% -16,27%

LEGG MASON EUROLAND EQUITY FUND EUR 95,6700 98,0618 95,6700 LEGG MASON WESTERN ASSET GL. MULTI STRATEGY CL A DISTRIBUTING HDG EUR 95,8400 97,7568 95,8400 LEGG MASON BRANDYWINE GL. FIXED INCOME CL A EUR ACCUM HDG EUR 136,0500 142,0362 136,0500 JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND USD 16,4500 17,1738 16,4500 JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD 27,9500 29,1798 27,9500 JP MORGAN US VALUE FUND USD 19,2400 20,0866 19,2400 JP MORGAN AMERICA LARGE CAP FUND USD 13,1900 13,7704 13,1900 JP MORGAN EUROPE EQUITY FUND EUR 37,4500 39,0978 37,4500 JP MORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND EUR 12,4000 12,9456 12,4000 JP MORGAN PACIFIC EQUITY FUND USD 70,7800 73,8943 70,7800 JP MORGAN UK EQUITY FUND GBP(1) 8,9100 9,3020 8,9100 JP MORGAN JAPAN EQUITY FUND USD 23,6600 24,7010 23,6600 JP MORGAN ASIA PACIFIC EXCL JAPAN EQUITY USD 45,4000 47,3976 45,4000 JP MORGAN EMERGING EMEA EQUITY A USD 54,5600 56,9606 54,5600 JP MORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND EUR 9,7300 10,1581 9,7300 JP MORGAN CHINA FUND USD 44,7500 46,7190 44,7500 JP MORGAN INDIA FUND USD 53,9700 56,3447 53,9700 JP MORGAN EMERGING MARKETS DEBT A HEDGED EUR 9,2300 9,4146 9,2300 JP MORGAN EUROPE SMALL CAP FUND EUR 44,7600 46,7294 44,7600 JP MORGAN EUROLAND EQUITY A-EUR 35,0100 36,5504 35,0100 JP MORGAN US SMALL CAP GROWTH FUND USD 19,1200 19,9613 19,1200 JP MORGAN EASTERN EUROPE EQUITY FUND EUR 41,4100 43,2320 41,4100 JP MORGAN FUNDS TURKEY EQUITY FUND EUR 17,4800 18,2491 17,4800 JP MORGAN GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND USD 6,8500 7,1514 6,8500 JP MORGAN LATIN AMERICA EQUITY FUND USD 50,0700 52,2731 50,0700 JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR 11,0000 11,4840 11,0000 JP MORGAN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD 12,8100 13,0662 12,8100 JP MORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND EUR 13,6600 14,2610 13,6600 JP MORGAN EMEGING MARKETS EQUITY EUR 12,1300 12,6637 12,1300 JP MORGAN PACIFIC EQUITY EUR 10,2500 10,7010 10,2500 JP MORGAN USD GLOBAL BOND FUND USD 143,0000 145,8600 143,0000 JP MORGAN GLOBAL ENHANCED BOND FUND EUR 130,6600 133,2732 130,6600 JP MORGAN EUROPE BOND FUND EUR 161,2900 164,5158 161,2900 JP MORGAN US BOND FUND USD 201,2000 205,2240 201,2000 JP MORGAN EUR GLOBAL BOND FUND EUR 122,9800 125,4396 122,9800 JP MORGAN INVESTMENT GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND A EUR 1.037,6500 1.068,7795 1.037,6500 JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-USD 114,3300 117,7599 114,3300 JP MORGAN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR 189,8300 193,6266 189,8300 JP MORGAN INVESTMENT GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND A USD 137,6700 141,8001 137,6700 JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGY FUND EUR 18,8900 19,7212 18,8900 JP MORGAN EMERGING MIDDLE EAST EQUITY FUND USD 16,3000 17,0172 16,3000 JP MORGAN PACIFIC TECHNOLOGY FUND USD(1) 15,8700 16,5683 15,8700 JP MORGAN RUSSIA FUND USD 11,4800 11,9851 11,4800 JP MORGAN BRAZIL EQUITY FUND USD 7,5000 7,8300 7,5000 JP MORGAN EUROPE SELECT EQUITY FUND EUR 964,3200 1.006,7501 964,3200 JP MORGAN GLOBAL FOCUS FUND A EUR 17,7600 18,5414 17,7600 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -EUR 101,4700 103,4994 101,4700 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD 133,6300 136,3026 133,6300 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD HEDGED 144,8900 147,7878 144,8900 JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-EUR 13,2400 13,8226 13,2400 JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-USD 6,9700 7,2767 6,9700 JP MORGAN FUNDS-GERMANY EQUITY FUND EUR 18,6000 19,4184 18,6000 JP MORGAN INCOME OPPORTUNITIES FUND A CAP EUR 133,6900 0,0000 133,6900 JP MORGAN EURO LIQUID MARKET FUND A CAP EUR 1.010,1100 1.040,4133 1.010,1100 JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FD A CAP USD 20,0400 20,6412 20,0400 JP MORGAN EMERGING MARKETS INFRASTRUCT EQ A C USD 6,9700 7,1791 6,9700 JPM US EQUITY PLUS A ACC EUR 74,8600 77,1058 74,8600 JPM US EQUITY PLUS A ACC USD 11,9500 12,1890 11,9500 JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES HEDGED EUR 6,4100 6,5382 6,4100 JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND USD 9,4800 9,7644 9,4800 JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - HEDGED EUR 89,7100 92,4013 89,7100 SCHRODER EURO EQUITY FUND EUR 24,6000 25,6824 24,6000 SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITY A ACC USD 11,6300 12,1417 11,6300 SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND JPY 766,9600 800,7062 766,9600 SCHRODER EMERGING EUROPE FUND EUR 22,4300 23,4169 22,4300 SCHRODER ITALIAN EQUITY FUND EUR 22,6200 23,6153 22,6200 SCHRODER SWISS EQUITY FUND CHF 33,2800 34,7443 33,2800 SCHRODER GLOBAL CORPORATE BOND FUND USD 9,3900 9,5778 9,3900 SCHRODER GREATER CHINA FUND USD 36,8500 38,4714 36,8500 SCHRODER GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND EUR 26,1300 26,6526 26,1300 SCHRODER KOREAN EQUITY FUND USD 43,8900 45,8212 43,8900 SCHRODER EURO EQUITY FUND USD 30,6300 31,9777 30,6300 SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND USD 7,0600 7,3706 7,0600 SCHRODER EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND EUR 45,9100 47,9300 45,9100 SCHRODER ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN USD A ACC 12,4600 12,7092 12,4600 SCHRODER ISF EMERGING EUROPE DEBT ABSOLUTE RETURN EUR 18,4100 18,7782 18,4100 SCHRODER US SMALLER COMPANIES FUND USD 97,6000 101,8944 97,6000 SCHRODER EURO CORPORATE BOND FUND EUR 17,9500 18,3090 17,9500 SCHRODER EURO SHORT TERM BOND EUR 7,0500 7,1910 7,0500 SCHRODER US DOLLAR BOND USD 19,9200 20,3184 19,9200 SCHRODER ISF BRIC FUND USD A ACC. 171,3700 178,9103 171,3700 SCHRODER ISF BRIC FUND EUR A ACC. 130,0500 135,7722 130,0500 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND EUR 134,9100 137,6082 134,9100 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND USD 141,6900 144,5238 141,6900 SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE USD 159,9500 166,9878 159,9500 SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR 120,3700 125,6663 120,3700 SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY USD 120,8300 126,1465 120,8300 SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY EUR 108,7900 113,5768 108,7900 SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE USD 102,4500 106,9578 102,4500 SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE EUR 96,4600 100,7042 96,4600 SCHRODER ISF CONSERVATIVE PORTFOLIO USD 146,1400 149,0628 146,1400 SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO USD 148,0800 152,5224 148,0800 SCHRODER ISF GROWTH PORTFOLIO USD 147,9900 153,5396 147,9900 SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE EUR 120,6400 123,0528 120,6400 SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED EUR 116,0400 119,5212 116,0400 SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH EUR 108,5900 112,6621 108,5900 SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND USD 10,1700 10,6175 10,1700 SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND EUR 10,4800 10,9411 10,4800

8,47% -8,63% -2,06% 11,75% -12,11% 18,33% 16,52% 13,01% 12,22% 9,23% 17,70% 23,23% -4,26% -7,76% 16,25% 3,73% -23,78% -9,78% 22,30% 11,04% 29,45% -7,88% -19,82% 14,55% -14,85% 8,27% -5,46% -19,98% -11,78% 9,63% -1,64% -3,24% -0,42% 1,79% -2,55% 3,43% 5,37% 2,14% 3,09% 19,63% -4,29% -1,55% -7,34% -21,30% 12,65% 11,70% -5,03% -5,33% -4,90% -12,49% -12,66% 10,39% 0,77% 0,00% -12,11% -12,66% -2,88% 17,39% 0,94% -1,86% 10,21% 12,59% -7,03% 31,90% -5,24% 9,12% 15,88% -2,59% -1,86% -6,18% -4,65% 11,91% 14,24% 13,02% -5,53% 1,60% 19,81% 1,13% 0,71% -4,51% -8,68% -8,42% 1,18% 1,34% 11,83% 12,16% -5,39% -5,70% -8,97% -9,15% 0,24% 4,41% 6,18% 0,25% 2,06% 6,10% 6,27% 6,61%

SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY USD 10,1000 10,5444 10,1000 SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED 9,7600 10,1894 9,7600 SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN FUND CL A USD 26,5100 27,0402 26,5100 SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CL A EUR HEDGED 28,3700 28,9374 28,3700 SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A USD 191,6900 200,1244 191,6900 SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A EUR HEDGED 123,7400 129,1846 123,7400 SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY CL.A EUR ACC. 122,2500 122,2500 122,2500 SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY CL.A USD ACC. 104,7600 104,7600 104,7600 SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-USD 120,2700 122,6754 120,2700 SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-EUR 118,0400 120,4008 118,0400 SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-USD 110,2300 112,4346 110,2300 SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-EUR 110,0200 112,2204 110,0200 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED 138,9400 141,7188 138,9400 SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND EUR(1) 137,4400 140,1888 137,4400 SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED USD(1) 122,9200 125,3784 122,9200 SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED GBP(1) 123,5900 126,0618 123,5900 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR 56,3800 58,8607 56,3800 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER HEDGED EUR 10,7000 11,1708 10,7000 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER USD 5,2900 5,5228 5,2900 CREDIT SUISSE EQUITY EUROPEAN PROPERTY EUR(1) 14,7900 15,4408 14,7900 CREDIT SUISSE EQUITY (LUX)SMALL & MID CAP GERMANY EUR(1) 1.591,6500 1.661,6826 1.591,6500 CREDIT SUISSE EQUITY ITALY EUR(1) 281,6200 294,0113 281,6200 CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL PRESTIGE EUR(1) 19,2600 20,1074 19,2600 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS EUR 20,1300 21,0157 20,1300 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS USD 26,5300 27,6973 26,5300 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN USD 118,5300 123,7453 118,5300 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN EUR 89,9500 93,9078 89,9500 BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN USD 16,4300 17,1529 16,4300 BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN EUR 12,4700 13,0187 12,4700 BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN USD 66,7500 69,6870 66,7500 BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN EUR 50,6600 52,8890 50,6600 BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY USD 20,2800 21,1723 20,2800 BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY EUR 15,3900 16,0672 15,3900 BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM GBP 73,3700 76,5983 73,3700 BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM USD 114,4900 119,5276 114,4900 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP USD 124,6000 130,0824 124,6000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP EUR 94,5500 98,7102 94,5500 BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT USD 46,6400 48,6922 46,6400 BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT EUR 35,4000 36,9576 35,4000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT USD 147,1600 153,6350 147,1600 BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT EUR 111,6800 116,5939 111,6800 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND USD 31,3600 31,9872 31,3600 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND EUR 23,8000 24,2760 23,8000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL BOND FUND USD 24,7300 25,2246 24,7300 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD USD 33,5700 35,0471 33,5700 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD EUR 25,4700 26,5907 25,4700 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING USD 45,7100 47,7212 45,7100 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING FUND EUR 34,6900 36,2164 34,6900 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY USD 23,4900 24,5236 23,4900 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY EUR 17,8300 18,6145 17,8300 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE EUR 86,4300 90,2329 86,4300 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE USD 113,9000 118,9116 113,9000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS EUR 14,6600 15,3050 14,6600 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS USD 19,3100 20,1596 19,3100 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE EUR 18,4200 19,2305 18,4200 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE USD 24,2800 25,3483 24,2800 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY EUR 11,1800 11,6719 11,1800 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY USD 14,7300 15,3781 14,7300 BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY EUR 5,5000 5,7420 5,5000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY USD 7,2400 7,5586 7,2400 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP EUR 57,2800 59,8003 57,2800 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP USD 75,4800 78,8011 75,4800 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN EUR 29,0500 30,3282 29,0500 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN USD 38,2800 39,9643 38,2800 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY USD A 6,8200 7,1201 6,8200 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY EUR A 5,1700 5,3975 5,1700 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION USD 46,1100 47,4933 46,1100 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION HEDGED EUR 31,7400 32,6922 31,7400 BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON EUR 20,5000 21,4020 20,5000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON USD 27,0200 28,2089 27,0200 BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE A2 USD 11,9200 12,4445 11,9200 BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR 11,3700 11,8703 11,3700 BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (HEDGED A2 EUR) 14,2100 14,4942 14,2100 BGF EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A2 10,5900 10,8018 10,5900 BGF - GLOBAL ALLOCATION FUND EUR 34,9900 36,0397 34,9900 BGF GLOBAL EQUITY INCOME A5G USD 11,6200 12,1313 11,6200 BGF GLOBAL EQUITY INCOME HEDGED A5G EUR 10,8900 11,3692 10,8900 BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR 11,7000 12,2148 11,7000 BGF ASIAN TIGER BOND FUND USD 31,6300 32,2626 31,6300 BLACK ROCK GLOBAL FUNDS CHINA AH CAP EUR 10,9700 11,4527 10,9700 MFS MERIDIAN EUROPEAN RESEARCH FUND EUR CL. A(1) 25,0700 26,1731 25,0700 MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUND EUR CL. A(1) 19,0100 19,8464 19,0100 MFS MERIDIAN US CONCENTRATED GROWTH FUND USD CL. A(1) 12,5800 13,1335 12,5800 MFS MERIDIAN ABSOLUTE RETURN FUND EUR CL. A(1) 17,3300 17,6766 17,3300 MFS MERIDIAN VALUE FUND USD CL. A(1) 18,0900 18,8860 18,0900 MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT EUR CL.A1(1) 15,6900 16,0038 15,6900 MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT USD CL.A1(1) 30,6100 31,2222 30,6100 MFS MERIDIAN HIGH YIELD FUND EUR A1(1) 13,0500 13,6242 13,0500 MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND USD(1) 17,7300 18,5101 17,7300 MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR(1) 26,4500 27,6138 26,4500 MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION ADJUSTED BOND USD(1) 13,8900 14,1678 13,8900 INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY (EX PAN EUR.)EUR CL.A 15,3900 16,0672 15,3900 INVESCO BOND FUND USD 27,0900 27,6318 27,0900 INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND USD 12,8000 13,0560 12,8000 INVESCO CAPITAL SHIELD 90 FUND EUR 11,0400 11,3712 11,0400 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND EUR 18,9200 19,7525 18,9200 INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)JPY CL.A 858,0000 895,7520 858,0000 INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)EUR CL.E 5,9300 6,1079 5,9300

14,38% 14,02% -1,60% -1,87% 19,13% 18,80% -0,25% -0,11% 10,44% 10,23% 1,14% 0,95% -2,86% 12,41% 12,62% 12,60% 5,38% -0,83% -0,56% -0,27% 25,18% 9,93% 13,49% 12,21% 11,85% 10,73% 11,08% 18,20% 18,99% -18,18% -17,92% 16,89% 17,30% 10,36% 5,99% 14,88% 15,23% 24,94% 25,80% 21,72% 22,11% -0,10% 0,21% -0,64% -33,98% -33,79% -23,71% -23,47% 10,49% 10,81% -7,42% -7,71% 14,89% 14,46% 28,36% 28,06% 16,82% 16,44% 14,58% 14,02% 17,09% 16,73% 13,70% 13,36% 11,80% 12,15% 6,34% 6,12% -2,24% -2,53% 0,00% -0,35% 1,86% -8,79% 6,64% 7,20% 6,87% 11,32% -6,59% -3,86% 12,42% 13,22% 12,93% -0,40% 17,62% -9,36% -10,02% 1,56% 11,65% 12,46% -9,39% 19,77% -7,54% -7,04% 0,36% 10,64% 63,43% 40,86%


INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) USD CL.A INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) EUR CL.E INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND EUR INVESCO ENERGY USD CL.A INVESCO ENERGY EUR CL.E INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND (EX.RETURN PLUS) EUR INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE E EUR INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE A JPY INVESCO GLOBAL REAL ESTAT FUND EUR INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND USD INVESCO GLOBAL LEISURE FUND EUR INVESCO GLOBAL LEISURE FUND USD INVESCO ASIAN EQUITY FUND EUR INVESCO ASIAN EQUITY FUND USD INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND EUR INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND USD INVESCO PACIFIC EQUITY FUND USD INVESCO JAPANESE EQUITY FUND USD INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CL.A /EUR INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.A USD INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.E EUR INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION CL.A HEDGED USD INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL E CAP EUR INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL A CAP USD JANUS FLEXIBLE INCOME FUND EUR FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND USD(1) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND(1) FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND USD(1) FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD(1) FRANKLIN EURO HIGH YIELD CL. N EUR(1) FRANKLIN INCOME FUND USD(1) FRANKLIN INDIA FUND USD(1) FRANKLIN INDIA FUND EUR(1) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND USD(1) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR(1) FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND USD(1) FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP GROWTH FUND-EUR(1) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD(1) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND EUR(1) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND USD(1) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND EUR(1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND USD(1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR(1) TEMPLETON BRIC FUND USD(1) TEMPLETON BRIC FUND EUR(1) TEMPLETON CHINA FUND USD(1) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND EUR(1) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND USD(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND USD(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND EUR(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND USD(1) TEMPLETON EUROLAND FUND EUR(1) TEMPLETON EUROPEAN FUND EUR(1) TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND(1) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EUR(1) TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND EUR(1) TEMPLETON LATIN AMERICA FUND USD(1) TEMPLETON THAILAND FUND USD(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.A(ACC) / USD(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N (ACC) / EUR(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N(ACC)/EUR-H1(EURO HEDGED)(1) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME CLASS A(1) TEMPLETON EMERGING MRKTS BD FUND CL.A(QDIS)/EUR(1) FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/USD(1) FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/EUR(1) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.A(YDIS)/USD(1) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.N (ACC) / EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CL.A(MDIS) / GBP(1) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND CL.N(ACC)EUR-H1(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A H1 C EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND A H1 CAP EUR(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS A CAP EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) H1 - AUD(1) GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL A USD GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL E EUR GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORFOLIO CL.A USD GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CL.E EUR GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL A USD GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL E EUR GOLDMSACHS US MORT BACK SEC PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GL CR PRTF (HEDG) CLA USD GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL A USD GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL E EUR GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND USD GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND EUR GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND E(ACC) EUR GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND A(ACC) USD

41,2100 43,0232 41,2100 28,4200 29,2726 28,4200 14,6691 14,9625 14,6691 26,7600 27,9374 26,7600 18,4300 18,9829 18,4300 2,7760 2,8315 2,7760 12,8400 13,4050 12,8400 2.800,0000 2.923,2000 2.800,0000 8,2100 8,4563 8,2100 10,3900 10,8472 10,3900 19,7400 20,3322 19,7400 28,7000 29,9628 28,7000 4,3500 4,4805 4,3500 5,9100 6,1700 5,9100 9,4100 9,6923 9,4100 13,0800 13,6555 13,0800 44,9100 46,8860 44,9100 16,8300 17,5705 16,8300 15,5945 15,9064 15,5945 12,5600 13,1126 12,5600 9,1600 9,4348 9,1600 14,1600 14,5848 14,1600 18,8200 19,3846 18,8200 319,3600 325,7472 319,3600 87,0200 88,7604 87,0200 21,5700 22,0014 21,5700 18,7800 19,3434 18,7800 9,2000 9,4760 9,2000 26,1300 26,9139 26,1300 16,8400 17,1768 16,8400 14,6700 14,9634 14,6700 19,4400 20,0232 19,4400 15,8900 16,3667 15,8900 14,6400 15,0792 14,6400 7,2600 7,4778 7,2600 5,5200 5,6856 5,5200 13,7100 13,9842 13,7100 26,8800 27,6864 26,8800 30,3300 31,2399 30,3300 22,9800 23,6694 22,9800 6,5100 6,7964 6,5100 4,4500 4,5835 4,4500 42,5800 43,8574 42,5800 32,3200 33,2896 32,3200 12,7600 13,1428 12,7600 11,7100 12,0613 11,7100 21,7700 22,4231 21,7700 19,1200 19,6936 19,1200 27,0700 28,2611 27,0700 18,0900 18,6327 18,0900 13,7400 14,1522 13,7400 31,6500 32,2830 31,6500 9,5600 9,8468 9,5600 16,6800 17,1804 16,6800 11,8200 12,0564 11,8200 27,1900 27,7338 27,1900 13,6100 13,8822 13,6100 11,9100 12,4340 11,9100 23,4100 24,1123 23,4100 25,8700 26,3874 25,8700 19,6100 20,0022 19,6100 35,5500 36,6165 35,5500 21,8800 22,5364 21,8800 17,8800 18,6667 17,8800 18,0700 18,6121 18,0700 16,5900 17,0877 16,5900 12,4800 13,0291 12,4800 14,4400 14,7288 14,4400 5,1900 5,3457 5,1900 5,2400 5,3972 5,2400 9,2300 9,6361 9,2300 6,6800 6,8804 6,6800 13,1300 13,3926 13,1300 12,5400 12,9162 12,5400 19,9100 20,3082 19,9100 19,9700 20,3694 19,9700 18,5200 19,3349 18,5200 11,2300 11,4546 11,2300 16,3000 16,6260 16,3000 17,1900 17,5338 17,1900 14,4000 14,9760 14,4000 11,7700 12,2408 11,7700 8,1500 8,4760 8,1500 13,2900 13,8216 13,2900 16,1600 16,8710 16,1600 15,8200 16,5161 15,8200 12,4200 12,9168 12,4200 11,3300 11,7832 11,3300 7,3700 7,5174 7,3700 10,2600 10,4652 10,2600 12,7000 12,9540 12,7000 6,1700 6,2934 6,1700 10,2900 10,4958 10,2900 21,3400 21,7668 21,3400 122,0500 124,4910 122,0500 121,3000 123,7260 121,3000 13,0100 13,5304 13,0100 15,1300 15,7957 15,1300

13,49% 12,96% -4,48% 16,10% 15,55% -1,25% 16,52% 35,00% -1,91% -2,26% 30,56% 31,17% 0,69% 1,03% -8,82% -8,34% 12,50% 12,80% 0,59% -1,34% -1,82% -0,77% -0,58% 0,00% 0,00% -3,40% 46,72% -3,36% 17,12% 1,32% 2,80% 3,96% -29,13% -29,04% 11,01% 11,29% -3,59% 22,07% 15,45% 15,59% 14,81% 14,40% -12,78% -12,65% -15,55% -15,51% -9,03% -7,59% -7,45% -10,40% -10,25% -6,11% 14,22% 16,40% -0,42% -3,38% -2,37% 13,43% 12,87% -2,63% -2,53% -19,95% -14,23% 8,76% 8,53% 8,08% 13,25% -9,98% -35,85% -35,78% 3,24% 2,77% -0,15% -3,17% -2,11% -2,49% 9,98% -43,28% -9,85% -9,72% 11,03% 11,25% 8,96% 9,29% 16,09% 16,24% -13,69% -13,45% -3,15% -2,56% -5,01% -4,78% 2,80% 2,89% 3,00% 2,88% 18,27% 18,57%

GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - USD 11,5300 11,9912 11,5300 GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - EUR 8,1800 8,5072 8,1800 GS N11 EQUITY PTF - BASE (ACC.) - USD 9,5100 9,9284 9,5100 GS N11 EQUITY PTF - E SHARES (ACC.) - EUR 9,6900 10,0776 9,6900 GS N11 EQUITY PTF BASE (OCS) SHARES HEDGED EUR 9,8400 10,2730 9,8400 GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD OTHER HGD CAP EUR 22,7500 23,2050 22,7500 PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR 110,1200 113,4236 110,1200 PICTET-SECURITY-R USD 143,4100 147,7123 143,4100 PICTET-BIOTECH-R USD 459,7300 473,5219 459,7300 PICTET-BIOTECH-HR EUR 339,7200 349,9116 339,7200 PICTET-GENERICS-R USD 154,9700 159,6191 154,9700 PICTET-GENERICS-HR EUR 120,6300 124,2489 120,6300 PICTET-WATER-R EUR 165,3700 170,3311 165,3700 PICTET-CLEAN ENERGY-R USD 69,1400 71,2142 69,1400 PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR 107,8700 110,5668 107,8700 PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR 306,9600 316,1688 306,9600 PICTET-EUROPE INDEX-R EUR 128,8000 132,6640 128,8000 PICTET-USA INDEX-R USD 134,9800 139,0294 134,9800 PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD 335,4200 345,4826 335,4200 PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD 219,9400 226,5382 219,9400 PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R USD 163,3300 168,2299 163,3300 PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R EUR 123,9600 127,6788 123,9600 PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.HR EUR 214,9800 218,2047 214,9800 PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.R USD 284,1100 288,3717 284,1100 PICTET-SMALL CAP EUROPE FUND CL.R EUR 689,8800 710,5764 689,8800 PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.HR EUR 101,7200 104,7716 101,7200 PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.R USD 138,3000 142,4490 138,3000 PICTET-AGRICULTURE-R-USD 184,9900 190,5397 184,9900 PICTET-AGRICULTURE-R-EUR 140,4000 144,6120 140,4000 PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION USD 172,9900 178,1797 172,9900 PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION EUR 131,2900 135,2287 131,2900 PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/EUR 118,4800 122,0344 118,4800 PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/USD 155,8800 160,5564 155,8800 PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/EUR 76,3800 77,5257 76,3800 PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/USD 101,0500 102,5658 101,0500 PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/EUR 126,7400 128,6411 126,7400 PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/USD 166,7500 169,2513 166,7500 PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/EUR 103,8000 106,9140 103,8000 PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/USD 136,5700 140,6671 136,5700 PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR 101,9700 101,9700 101,9700 PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD 101,5000 101,5000 101,5000 PICTET RUSSIAN EQUITIES R EUR 44,3700 45,7011 44,3700 PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD EUR 111,1600 112,8274 111,1600 PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD USD HEDGED 146,2300 148,4235 146,2300 PICTET EUR SHORT MID - TERM BOND 127,9200 129,8388 127,9200 ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND-JPY 18.588,0118 19.405,8843 18.588,0118 ABERDEEN GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY CL.S-2 USD 93,8453 97,9745 93,8453 ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY ACCUMULATION AF27 USD 16,7417 17,4783 16,7417 ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND-USD 18,0701 18,8652 18,0701 ABERDEEN GLOBAL -EAST EUROPE EQUITY EUR CL.S-2 93,1825 97,2825 93,1825 ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES EQUITY CL.S-2 USD 12,6448 13,2012 12,6448 ABERDEEN GLOBAL EUROPEAN EQUITY INCOME CL.S-2 EUR 169,6667 177,1320 169,6667 ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY EUR CL.S-2 8,5922 8,9703 8,5922 ABERDEEN GLOBAL-EURO GOV BOND FUND EUR CL.A-2 445,2691 454,1745 445,2691 ABERDEEN GLOBAL-US DOLLAR BOND FUND CL.A-2 3.429,3804 3.497,9680 3.429,3804 ABERDEEN-EMERGING EUROPE FIXED INC EUR CL.A-2 223,7216 228,1960 223,7216 ABERDEEN GLOBAL-AGGREGATE BOND GBP CL.A-2 2.094,9244 2.136,8229 2.094,9244 ABERDEEN GLOB-CONVERTIBLE EUROPE EUR CL.A-2 15,2165 15,5208 15,2165 ABERDEEN SELECT EURO HIGH YIELD BOND CL.A-2 EUR 122,0449 124,4858 122,0449 MET BALANCED EUR(2) 1,2415 1,2415 1,2415 MET GROWTH EUR(2) 1,2450 1,2450 1,2450 MET DYNAMIC EUR(2) 1,1570 1,1570 1,1570 MET DEFENSIVE EUR – SERIES 3(2) 1,1671 1,1671 1,1671 MET BALANCED EUR – SERIES 3(2) 1,1959 1,1959 1,1959 MET GROWTH EUR – SERIES 3(2) 1,2003 1,2003 1,2003 PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A USD 21,8800 22,8427 21,8800 PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A EUR 16,5800 17,3095 16,5800 PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A USD 7,2000 7,5168 7,2000 PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A EUR 5,4500 5,6898 5,4500 PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE CL.A USD 73,0700 76,2851 73,0700 PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A CHF 58,5000 61,0740 58,5000 PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A USD 53,5000 55,8540 53,5000 PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA EUR 35,6300 37,1977 35,6300 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A USD 244,4500 255,2058 244,4500 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A EUR 185,2300 193,3801 185,2300 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A CHF 228,8600 238,9298 228,8600 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A USD 10,1100 10,3122 10,1100 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR 7,6600 7,8132 7,6600 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR HEDGED 78,4800 80,0496 78,4800 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A EUR 5,2000 5,4288 5,2000 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A USD 6,8600 7,1618 6,8600 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A USD 61,5900 64,3000 61,5900 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A EUR 46,6700 48,7235 46,6700 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CL.A EUR 54,4000 56,7936 54,4000 PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND CL.A EUR 87,2600 89,0052 87,2600 PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A USD 11,2400 11,4648 11,2400 PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A EUR 82,3200 83,9664 82,3200 PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A EUR 5,9900 6,2536 5,9900 PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A USD 7,9000 8,2476 7,9000 PIONEER FUNDS NORTH AMERICAN BASIC A HEDGE EUR 52,3100 54,6116 52,3100 PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME FUND EUR 61,3800 64,0807 61,3800 PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND EUR 53,8600 56,2298 53,8600 PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND USD 71,0800 74,2075 71,0800 PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC USD 23,6000 24,0720 23,6000 PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC HEDGED EUR 18,2800 18,6456 18,2800 PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E INC USD 10,9200 11,1384 10,9200 PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC USD 17,3000 17,6460 17,3000 PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED EUR 19,3100 19,6962 19,3100

18,50% 18,90% -7,76% -7,98% -7,52% 2,76% 14,64% 14,47% 40,12% 39,65% 8,11% 7,81% 7,56% 14,79% -7,07% -9,90% 9,25% 17,26% 0,09% -11,11% 21,95% 22,07% -9,58% -9,39% 18,37% 15,66% 16,04% -1,32% -1,22% 13,32% 13,43% 9,88% 9,34% -3,84% -4,28% -13,65% -14,07% 7,00% 6,48% -0,23% 0,03% -7,49% 2,54% 2,64% 0,73% 27,05% 5,80% 4,99% -6,33% -5,12% -5,08% 8,42% -5,24% -0,60% -4,21% -8,31% -3,64% 4,91% 4,48% 4,50% 5,86% 7,22% 3,45% 5,18% 6,70% -10,18% -10,28% 13,74% 13,54% 15,64% -7,63% -7,60% -7,67% 14,29% 14,18% 16,90% -1,37% -1,42% -1,42% 0,78% 0,73% 2,58% 2,48% -0,20% 1,78% 4,46% 5,05% 15,41% 15,50% 15,14% 5,14% 7,87% 7,99% -4,84% -5,09% -0,91% 1,53% 1,21%

PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED GBP PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO EURO BOND FUND E ACC EUR PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC USD PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED GBP PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL REAL RETURN E HGD CAP EUR PIMCO UNCONSTRAINED BOND E HGD CAP EUR CITI 80% PROTECTED DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR A(1) CITI 80% PROTECTED DYNAMIC ALLOCATION FUND USD A(1) CITI 80% PROTECTED DYNAMIC ALLOCATION FUND GBP A(1)

12,8500 23,1000 21,1500 18,2000 12,7600 10,3200 13,1000 12,6200 12,2900 14,9500 11,5400 99,5700 92,1200 94,8500

13,1070 23,5620 21,5730 18,5640 13,0152 10,5264 13,3620 12,9986 12,6587 15,2490 11,7708 103,9511 96,1733 99,0234

12,8500 23,1000 21,1500 18,2000 12,7600 10,3200 13,1000 12,6200 12,2900 14,9500 11,5400 99,5700 92,1200 94,8500

-0,77% -3,23% -3,42% -1,09% -4,99% -5,23% -4,93% -9,27% -9,57% -7,72% -2,86% 5,16% 3,11% 5,19%

GENIKI BANK (ôçë.: 801-11-600300), URL: www.sgam.com AGILEO P2 (EUR)(2) CALYPSO FUND (EUR)

108,6700 95,3300

110,5717 108,6700 96,9983 95,3300

1,52% -3,97%

HSBC BANK PLC (ôçë.: 801-11-72000), URL: www.hsbc.gr BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 USD BGF WORLD GOLD CLASS A2 EUR BGF WORLD GOLD CLASS A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BD HEDGED A2 EUR BGF EURO BOND FUND CLASS A2 EUR BGF EURO BOND FUND CLASS A2 USD BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 USD BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 GBP BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD BGF JAPAN CLASS A2 EUR BGF JAPAN CLASS A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BD A2 USD BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 EUR BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 EUR BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 USD BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 EUR BGF WORLD ENERGY CLASS A2 USD BGF WORLD ENERGY CLASS A2 EUR BGF WORLD MINING CLASS A2 USD BGF WORLD MINING CLASS A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 EUR BGF NEW ENERGY FUND A2 USD BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - USD BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - HEDGED EUR BGF EURO CORPORATE BOND FUND - CLASS A BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A EUR BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A USD BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A EUR BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A USD BGF WORLD AGRICULTURE A2 USD BGF WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR BGF LATIN AMERICAN A2 EUR BGF LATIN AMERICAN A2 GBP BGF LATIN AMERICAN A2 USD BGF PACIFIC EQUITY A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY A2 USD BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A2 EUR BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A4DS GBP BGF GLOBAL EQUITY INCOME (USD) BGF GLOBAL EQUITY INCOME (EUR HEDGED) BGF ASIA PACIFIC EQUITY INCOME (USD) BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A2 USD BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A2 EUR BGF WORLD RESOURCES EQUITY INCOME A2 USD SCHRODERS ISF ASIAN BOND A ACC (USD) SCHRODERS ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA A ACC (EUR) SCHRODERS ISF LATIN AMERICAN A ACC (USD) SCHRODERS ISF PACIFIC EQUITY A ACC (USD) SCHRODERS ISF GREATER CHINA A ACC (USD) SCHRODERS ISF CONVERGING EUROPE BOND A ACC (EUR) SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) USD SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) EUR SCHRODERS US SMALL & MID CAP A ACC (USD) SCHRODERS ISF EMERG.MKT DEBT ABS.RT. A EUR HEDGED SCHRODERS ISF EMERG. MARKETS DEBT ABS. RT. A USD SCHRODERS ISF EURO CORPORATE EUR SCHRODER AS AGRICULTURE FUND A ACC (USD) SCHRODER AS AGRICULTURE FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) SCHRODER AS COMMODITY FUND A ACC (USD) SCHRODER AS COMMODITY FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) SCHRODERS AS GOLD & METALS EURO HEDGED EUR SCHRODERS AS GOLD & METALS USD JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -EUR JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (USD) A (ACC) JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION A (ACC) - EUR JPM UK EQUITY A (ACC) - GBP JPM STERLING BOND A (ACC) - GBP JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) - EUR JPM EASTERN EUROPE EQUITY A (ACC) - EUR JPM GLOBAL DYNAMIC A (ACC) - USD JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) - EUR JF GREATER CHINA A (ACC) - USD

34,9900 35,8473 34,9900 46,1100 47,2397 46,1100 25,4700 26,2341 25,4700 33,5700 34,5771 33,5700 23,3200 23,7281 23,3200 23,8000 24,2165 23,8000 31,3600 31,9088 31,3600 48,7600 50,2228 48,7600 64,2500 66,1775 64,2500 41,1700 42,4051 41,1700 5,1700 5,3251 5,1700 6,8200 7,0246 6,8200 12,4700 12,8441 12,4700 16,4300 16,9229 16,4300 24,7300 25,4719 24,7300 86,4300 89,0229 86,4300 113,9000 117,3170 113,9000 20,2800 20,8884 20,2800 15,3900 15,8517 15,3900 27,1800 27,9954 27,1800 20,6300 21,2489 20,6300 23,4900 24,1947 23,4900 17,8300 18,3649 17,8300 45,7100 47,0813 45,7100 34,6900 35,7307 34,6900 31,7400 32,5176 31,7400 7,2400 7,4572 7,2400 5,5000 5,6650 5,5000 10,3300 10,6399 10,3300 7,0100 7,2203 7,0100 13,9800 14,2247 13,9800 14,6600 15,0998 14,6600 19,3100 19,8893 19,3100 18,4200 18,9726 18,4200 24,2800 25,0084 24,2800 11,9200 12,2776 11,9200 11,3700 11,7111 11,3700 50,6600 52,1798 50,6600 42,7800 44,0634 42,7800 66,7500 68,7525 66,7500 22,8800 23,5664 22,8800 19,3300 19,9099 19,3300 30,1600 31,0648 30,1600 14,8400 15,2852 14,8400 12,2300 12,5969 12,2300 12,7200 13,1016 12,7200 11,6400 11,9892 11,6400 14,0400 14,4612 14,0400 11,4300 11,7729 11,4300 13,3200 13,7196 13,3200 8,2800 8,5284 8,2800 12,4600 12,6781 12,4600 45,9100 47,2873 45,9100 41,4300 42,6729 41,4300 11,6300 11,8335 11,6300 36,8500 37,4949 36,8500 18,4100 18,7322 18,4100 10,1700 10,4751 10,1700 10,4800 10,7944 10,4800 191,6900 197,4407 191,6900 28,3700 28,8665 28,3700 26,5100 26,9739 26,5100 17,9500 18,2641 17,9500 102,4500 105,5235 102,4500 96,4600 99,3538 96,4600 120,8300 124,4549 120,8300 108,7900 112,0537 108,7900 8,3900 8,6417 8,3900 8,8900 9,1567 8,8900 1.037,6500 1.063,0724 1.037,6500 114,3300 117,1311 114,3300 134,9400 138,2460 134,9400 14,1900 14,6157 14,1900 12,5540 12,7737 12,5540 12,1700 12,3830 12,1700 17,2500 17,7675 17,2500 14,0000 14,4200 14,0000 13,6600 14,0698 13,6600 23,4200 24,1226 23,4200

6,64% 6,34% -33,79% -33,98% -0,85% 0,21% -0,10% 16,18% 15,81% 20,59% 12,15% 11,80% 18,99% 18,20% -0,64% -7,42% -7,71% 16,89% 17,30% -11,26% -10,96% 10,49% 10,81% -23,71% -23,47% 6,12% 14,02% 14,58% 3,82% 3,55% 0,22% 14,89% 14,46% 28,36% 28,06% 0,00% -0,35% -17,92% -14,78% -18,18% 11,23% 15,54% 10,92% 10,01% 14,09% 9,09% 8,89% 1,67% -6,92% 14,93% -3,72% -5,53% 13,02% -19,54% -7,03% -1,86% 1,60% 6,27% 6,61% 16,31% -1,87% -1,60% 1,13% -8,97% -9,15% -5,39% -5,70% -21,66% -21,26% 3,43% 5,37% 9,38% 17,66% -3,45% -9,72% -7,90% 11,82% -19,98% 4,60%


JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) A (ACC) JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (EUR) (HEDGED) JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -USD JPM EUROPE 130/30 A (ACC) EUR JPM EUROPE 130/30 A (ACC) USD JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) USD JPM MIDDLE EAST EQUITY A (ACC) USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND USD JP MORGAN BRAZIL ALPHA PLUS A (ACC) USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL USD HEDGED JPM AFRICA EQUITY A (ACC) - USD JPM EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY A USD JF ASEAN EQUITY A (ACC) - EUR JF ASEAN EQUITY A (ACC) - USD JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES A (ACC) - EUR (HEDGED) JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES A (ACC) - USD JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)

9,4800 6,4100 137,6700 10,9700 15,7800 11,0300 16,3000 101,4700 133,6300 7,5000 144,8900 11,0100 6,9700 13,5300 17,8300 45,9300 65,1000 14,9100 9,1400

9,7644 6,6023 141,0429 11,2991 16,2534 11,3609 16,7890 104,5141 137,6389 7,7250 149,2367 11,3403 7,1791 13,9359 18,3649 47,3079 67,0530 15,3573 9,4142

9,4800 6,4100 137,6700 10,9700 15,7800 11,0300 16,3000 101,4700 133,6300 7,5000 144,8900 11,0100 6,9700 13,5300 17,8300 45,9300 65,1000 14,9100 9,1400

-1,86% 0,94% 3,09% 15,60% 15,18% -20,19% -4,29% -5,03% -5,33% -21,30% -4,90% -4,76% -12,66% -4,31% -4,65% -10,90% -10,76% 22,11% 22,36%

ING ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING (L) INVEST WORLD X CAP (EUR) ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X CAP(EUR) ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) ING (L) INVEST HEALTH CARE X CAP (USD) ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) ING (L) INVEST CONSUMER GOODS X CAP (USD) ING (L) INVEST BANKING&INSURANCE X CAP (USD) ING (L) INVEST ENERGY X CAP (USD) ING (L) INVEST MATERIALS X CAP(USD) ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP(USD) ING (L) INVEST UTILITIES X CAP (USD) ING (L) INVEST GREATER CHINA X CAP (USD) ING (L) INVEST SUSTAINABLE EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND X CAP (USD) ING (L) INVEST LATIN AMERICA X CAP (USD) ING (L) INVEST ASIA EX JAPAN XCAP(USD) ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) ING (L) INVEST US(ENH. CORE CONC.)X CAP(USD) ING (L) INVEST JAPAN X CAP (JPY) ING (L) INVEST EURO EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDENT X CAP(EUR) ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP(EUR) ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X CAP (EUR) ING (L) INVEST EURO INCOME XCAP (EUR) ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP (EUR) ING (L) INVEST ALTERNATIVE BETA X CAP (EUR) ING (L) INVEST MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND WORLD X HEDGED CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND DOLLAR X CAP (USD) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP (USD) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND EURO X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND US CREDIT X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND GL.HIGH YIELD X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT X CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND EMD HC X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND GLOBAL INFLATION LINKED (EUR) ING (L) RENTA FUND EURO LIQUIDITY XCAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL BALANCED X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL EURO X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL TARGET RETURN BOND X CAP(EUR) ING (L) INVEST FIRST CLASS PROTECTION (EUR) ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE X CAP (EUR) ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES XCAP ING (L) PATRIMONIAL FIRST CLASS MULTI ASSET XCE

172,8200 659,3300 803,2800 1.119,8800 1.492,3200 1.293,0200 526,3800 1.263,0900 865,2600 805,0600 578,9200 766,7100 190,5200 51,3400 1.916,3100 849,6100 51,5000 77,6400 3.200,0000 106,4300 41,4300 290,4100 420,5000 315,3300 993,8100 2.096,7200 290,0300 417,6800 1.021,3600 289,9600 211,1000 1.054,4000 955,4900 756,9100 1.475,4300 469,1000 1.057,4600 439,1200 162,8700 150,5200 3.987,3700 54,7900 274,6200 258,1800 1.016,2600 474,7900 529,2100 503,5100 258,1600 29,8200 231,8500 614,2600 275,5100 247,6100

176,2764 672,5166 819,3456 1.142,2776 1.522,1664 1.318,8804 536,9076 1.288,3518 882,5652 821,1612 590,4984 782,0442 194,3304 52,3668 1.954,6362 866,6022 52,5300 79,1928 3.264,0000 108,5586 42,2586 296,2182 428,9100 321,6366 1.013,6862 2.138,6544 295,8306 426,0336 1.041,7872 295,7592 213,2110 1.064,9440 965,0449 764,4791 1.490,1843 473,7910 1.068,0346 443,5112 164,4987 152,0252 4.027,2437 55,3379 277,3662 258,1800 1.031,5039 481,9119 537,1482 511,0627 260,7416 29,9691 236,4870 626,5452 281,0202 251,3242

172,8200 659,3300 803,2800 1.119,8800 1.492,3200 1.293,0200 526,3800 1.263,0900 865,2600 805,0600 578,9200 766,7100 190,5200 51,3400 1.916,3100 849,6100 51,5000 77,6400 3.200,0000 106,4300 41,4300 290,4100 420,5000 315,3300 993,8100 2.096,7200 290,0300 417,6800 1.021,3600 289,9600 211,1000 1.054,4000 955,4900 756,9100 1.475,4300 469,1000 1.057,4600 439,1200 162,8700 150,5200 3.987,3700 54,7900 274,6200 258,1800 1.016,2600 474,7900 529,2100 503,5100 258,1600 29,8200 231,8500 614,2600 275,5100 247,6100

9,39% -2,66% 19,02% 22,26% 6,60% 14,19% 13,66% 6,44% -5,49% 14,21% 4,71% -0,92% 9,41% -11,01% -20,24% -9,03% -9,66% 16,45% 32,12% 9,96% 9,03% 10,68% 14,52% 11,51% 6,79% 14,09% 0,98% 26,91% -2,61% 5,85% -3,82% -4,39% -6,60% -6,69% -5,21% -0,21% -4,10% 1,74% -2,16% 0,57% -9,45% -5,45% -7,27% -0,12% 6,02% 2,40% 9,17% 4,13% 0,06% 1,77% -6,32% 10,50% 7,57% -0,74%

96,9200 65,2600 13,7700 13,0000 9,7000 7,9100 2,9220 2,8000 12,2400 11,3800 17,6900 16,6700 14,8881 10,7700 11,0800 7,7700 28,1700 14,5575 19,0000 8,2700 16,4148 15,8000

92,0800 63,3000 13,0800 12,3500 9,4100 7,9100 2,7760 2,7157 11,6300 11,0400 16,8100 16,1700 14,1441 10,4485 10,5300 7,5400 26,7600 13,8300 18,4300 8,2700 15,5945 15,3277

-2,90% -3,37% -8,34% -9,59% -8,82% -8,77% -1,25% -1,42% 0,69% 0,36% 5,99% 5,62% -12,90% -13,17% -6,15% -6,68% 16,10% 15,83% 15,55% 15,66% 0,59% 0,42%

INVESCO FUNDS SICAV INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - A (USD) INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A (USD) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A-DIST (USD) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E (EUR) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND R ACC (USD) INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND A (EUR) INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND E (EUR) INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND A INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - E (EUR) INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND - A(USD) INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND -E(EUR) INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND A (USD) INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND E (EUR) INVESCO ENERGY FUND A (USD) INVESCO ENERGY FUND A ACC (EUR HGD) INVESCO ENERGY FUND E (EUR) INVESCO ENERGY FUND R ACC (USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - E (EUR)

92,0800 63,3000 13,0800 12,3500 9,4100 7,9100 2,7760 2,7157 11,6300 11,0400 16,8100 16,1700 14,1441 10,4485 10,5300 7,5400 26,7600 13,8300 18,4300 8,2700 15,5945 15,3277

INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND A (EUR) INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND E (EUR) INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO RESERVE FUND A (EUR) INVESCO EURO RESERVE FUND E (EUR) INVESCO EUROPEAN BOND FUND - A (EUR) INVESCO EUROPEAN BOND FUND - E (EUR) INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - A (EUR) INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO GLOBAL BOND FUND - A ACC (USD) INVESCO GLOBAL BOND FUND - E (EUR) INVESCO GLOBAL LEISURE FUND A (USD) INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E (EUR) INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND-A DIST(USD) INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND A (USD) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND E (EUR) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND R ACC (USD) INVESCO INDIA EQUITY FUND - A DIST (USD) INVESCO INDIA EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A (JPY) INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-A(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-A(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-E(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO USD RESERVE FUND - A (USD) INVESCO USD RESERVE FUND - E (EUR) INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND A (USD) INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND E (EUR) INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND A (EUR) INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND E (EUR) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (EUR HGD) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (USD) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND E (EUR) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND R ACC (USD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (EUR HGD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (USD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - E (EUR) INVESCO ASIA BALANCED FUND R ACC (USD) INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -A(USD) INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -E(EUR) INVESCO EMER LOC CURR DEBT FUND A DIST-MD-FIXED(USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A DIST-MD (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A (USD HGD) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A ACC (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND E ACC (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND R ACC (EUR) INVESCO EMER LOCAL CURR DEBT FUND R MONTHLY DIST (USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R MONTHLY DIST (EUR) INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ACC (USD) INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND R ACC (USD) INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD A ACC (USD) INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD R ACC (USD) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD A ACC (JPY) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD E ACC (EUR) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD R ACC (JPY) INVESCO JAPANESE VALUE EQUITY FUND A ACC (JPY) INVESCO JAPANESE VALUE EQY FD R ACC (JPY) INVESCO US VALUE EQUITY FUND A ACC (USD) INVESCO US VALUE EQUITY FUND R ACC (USD)

11,4999 11,5000 11,4999 14,6690 15,4410 14,6690 14,3933 14,8300 14,3933 9,9864 9,9900 9,9864 322,7100 322,7100 322,7100 319,3600 319,3600 319,3600 5,8485 6,1561 5,8485 5,7366 5,9200 5,7366 18,9200 19,9200 18,9200 17,7000 18,2500 17,7000 8,3826 8,8235 8,3826 6,1233 6,3100 6,1233 28,7000 30,2100 28,7000 19,7400 20,3500 19,7400 36,6200 38,5500 36,6200 29,1500 30,0500 29,1500 41,2100 43,3800 41,2100 28,4200 29,3000 28,4200 10,5100 10,5100 10,5100 28,8500 30,3700 28,8500 20,8600 21,5000 20,8600 858,0000 903,0000 858,0000 5,9300 6,0000 5,9300 15,3900 16,2000 15,3900 14,4100 14,8600 14,4100 12,5400 12,5400 12,5400 10,9700 11,5500 10,9700 10,5300 10,8600 10,5300 15,9900 16,8300 15,9900 14,4800 14,9300 14,4800 12,2900 12,9400 12,2900 10,9200 11,2600 10,9200 12,5800 12,5800 12,5800 87,0200 87,0200 87,0200 65,8600 65,8600 65,8600 17,9500 18,8900 17,9500 12,6100 13,0000 12,6100 10,4700 11,0207 10,4700 10,1600 10,4700 10,1600 8,9400 9,4100 8,9400 12,5600 13,2200 12,5600 9,1600 9,4400 9,1600 9,5200 9,5200 9,5200 13,1800 13,8700 13,1800 22,9900 24,2000 22,9900 13,9700 14,4000 13,9700 10,6300 10,6300 10,6300 10,6500 11,2100 10,6500 7,2000 7,4200 7,2000 9,3396 9,8309 9,3396 12,0768 12,7120 12,0768 18,8200 19,8100 18,8200 14,1600 14,9000 14,1600 13,8800 14,3100 13,8800 11,5600 11,5600 11,5600 8,3008 8,3000 8,3008 10,8379 10,8400 10,8379 53,5200 56,3400 53,5200 45,7200 45,7200 45,7200 47,8800 50,4000 47,8800 41,7500 41,7500 41,7500 2.800,0000 2.948,0000 2.800,0000 12,8400 13,0000 12,8400 2.617,0000 2.617,0000 2.617,0000 916,0000 964,0000 916,0000 775,0000 775,0000 775,0000 27,5000 28,9500 27,5000 23,5200 23,5200 23,5200

0,11% -4,48% -4,58% -4,93% 0,02% 0,00% -0,93% -1,03% 10,64% 10,07% -1,33% -1,40% 31,17% 30,56% 13,73% 14,58% 13,49% 12,96% 12,89% -23,90% -24,26% 63,43% 40,86% 19,77% 19,29% 19,20% 17,08% 16,61% 18,09% 17,53% 12,14% 11,43% 11,62% 0,00% 0,00% 19,27% 18,85% -1,78% -2,21% -1,54% -1,34% -1,82% -1,75% -0,75% -0,52% -0,85% -1,02% -3,88% -4,26% -16,43% -1,45% -0,58% -0,77% -1,07% -1,28% -16,38% -1,40% 15,64% 15,05% 23,21% 22,65% 35,00% 16,52% 34,34% 31,42% 30,69% 20,09% 19,45%

ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-77.65.441), URL: www.bankofcyprus.gr UBS (LUX) EQUITY FUND–ASIAN CONSUMPTION(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-AUSTRALIA (AUD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-BIOTECH (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CANADA (CAD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CENTRAL EUROPE (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY SICAV-US OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-ECO PERFORMANCE (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNTRIES (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNT.OPPORT(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 ADV.(EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROPEAN OPPORT (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-FINANCIAL SERVICE(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL INNOVATORS(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GREAT BRITAIN (GBP) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GREATER CHINA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-HEALTH CARE (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-JAPAN (JPY) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-ASIA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SINGAPORE (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL&MIDCAP JAPAN(JPY)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL CAPS USA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-TAIWAN (USD) P-ACC(1)

100,7300 102,7446 100,7300 858,4900 875,6598 858,4900 373,5800 381,0516 373,5800 747,5200 762,4704 747,5200 159,4500 162,6390 159,4500 215,3700 219,6774 215,3700 616,8700 629,2074 616,8700 20,5000 20,9100 20,5000 23,4400 23,9088 23,4400 114,7200 117,0144 114,7200 66,8200 68,1564 66,8200 103,3900 105,4578 103,3900 145,1200 148,0224 145,1200 585,5500 597,2610 585,5500 78,0000 79,5600 78,0000 52,0900 53,1318 52,0900 128,4800 131,0496 128,4800 212,3800 216,6276 212,3800 168,0900 171,4518 168,0900 651,4200 664,4484 651,4200 6.261,0000 6.386,2200 6.261,0000 643,1900 656,0538 643,1900 664,3700 677,6574 664,3700 1.132,9100 1.155,5682 1.132,9100 1.088,4300 1.110,1986 1.088,4300 13.781,0000 14.056,6200 13.781,0000 618,8600 631,2372 618,8600 137,4100 140,1582 137,4100

-7,25% 20,83% 46,03% 3,77% -8,79% 19,13% 19,63% -16,60% -16,76% 6,29% 10,03% 6,59% 4,84% 12,61% 15,45% 9,85% 17,71% 6,46% 23,01% 13,50% 35,58% -12,47% 15,23% 18,67% -3,52% 29,62% 25,13% 0,18%

UBS (LUX) EQUITY FUND–GLOBAL MULTI TECH(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL MULTI TECH (EUR HEDGED) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-USA MULTI STRATEGY(USD)P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CAD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CHF P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-EUR P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-GBP P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-JPY P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-USD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CONVERT EUROPE (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL (CHF) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL (CHF) (EUR HEDGED) P-acc(1) UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (USD) P-acc(1) UBS (Lux) MONEY MARKET FUND (GBP) P-acc(1) UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(EUR)P-acc(1) UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(USD)P-acc(1) UBS (Lux) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME (EUR) P-acc(1)

176,2200 179,7444 176,2200 103,9100 105,9882 103,9100 120,1100 122,5122 120,1100 579,5000 591,0900 579,5000 338,9300 345,7086 338,9300 774,0900 789,5718 774,0900 1.973,9200 2.013,3984 1.973,9200 2.612,7600 2.665,0152 2.612,7600 2.782,6800 2.838,3336 2.782,6800 1.728,3000 1.754,2245 1.728,3000 2.166,3100 2.198,8047 2.166,3100 2.478,2000 2.515,3730 2.478,2000 1.933,8200 1.953,1582 1.933,8200 2.891,6100 2.920,5261 2.891,6100 2.759,5100 2.787,1051 2.759,5100 1.723,7600 1.740,9976 1.723,7600 2.435,5700 2.459,9257 2.435,5700 2.335,2400 2.358,5924 2.335,2400 422,8000 427,0280 422,8000 373,9200 377,6592 373,9200 2.480,6200 2.505,4262 2.480,6200 347,8400 351,3184 347,8400 194,0200 195,9602 194,0200 163.821,0000165.459,2100163.821,0000 281,7700 284,5877 281,7700 142,7300 144,1573 142,7300 164,3700 166,0137 164,3700 721,3500 728,5635 721,3500 107,9800 109,0598 107,9800 836,1800 836,1800 836,1800 1.728,9900 1.728,9900 1.728,9900 823,5100 823,5100 823,5100 102,9800 104,0098 102,9800 100,8900 101,8989 100,8900 210,2400 212,3424 210,2400

8,80% 8,44% 17,77% 12,93% 8,98% 10,93% 8,06% 5,04% 6,44% 5,24% 3,12% 3,82% 2,43% 0,80% 1,19% -1,21% -1,95% -2,28% 0,45% -3,29% -0,11% -0,41% -3,04% 1,24% -2,01% 4,90% 4,87% -2,73% -2,61% 0,01% 0,07% 0,05% 2,86% 3,11% -2,10%

MARFIN EGNATIA BANK - PRIVATE BANKING (ôçë.: 210-32.79.460) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) EUR FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) USD FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND- A (acc) USD FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND- A(acc) USD FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND- A(acc) EUR FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) EUR FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) USD FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - A (acc) EUR H1 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND- A(acc) USD FR'IN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND- A(acc) EUR FRANKLIN HIGH YIELD FUND- A(acc) USD FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) EUR FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) USD FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) USD FR'IN T'TON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND- A(acc) USD FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) EUR FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) JPY FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR Hedged FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN GROWTH A(acc)EURHDG TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) EUR TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) USD TEMPLETON BRIC FUND A (acc) EURHDG TEMPLETON CHINA FUND- A(acc) USD TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) USD TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND- A(acc) USD TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROLAND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) USD TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) USD FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND - A(acc) EUR HDG TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) USD

7,1900 9,5000 12,7600 21,4100 14,0100 28,4400 37,6000 12,4400 12,8900 9,8000 28,8100 15,8600 15,9000 16,2500 17,7500 45,8800 60,5600 20,7300 27,3900 14,9800 16,3700 6,3800 8,4100 22,0600 4,9500 652,5100 6,5500 14,7500 13,7300 19,5100 16,1400 14,8700 15,6500 17,1000 23,4400 31,0300 21,0800 12,2900 13,4200 8,8000 21,9000 20,5400 27,1300 33,4800 5,6200 15,9600 18,1200 23,9100 12,6500 15,7900 19,9200 26,3200 14,6000 20,9500 27,6800 20,0800 11,9300 12,5300 34,2500 16,4800 17,3100

7,6000 7,1900 10,0500 9,5000 13,4940 12,7600 22,6400 21,4100 14,8160 14,0100 30,0800 28,4400 39,7600 37,6000 13,1553 12,4400 13,6300 12,8900 10,3600 9,8000 30,4700 28,8100 16,5700 15,8600 16,6200 15,9000 17,1800 16,2500 18,7700 17,7500 48,5181 45,8800 64,0400 60,5600 21,9200 20,7300 28,9600 27,3900 15,8400 14,9800 17,3110 16,3700 6,7500 6,3800 8,8900 8,4100 23,3300 22,0600 5,2300 4,9500 690,0300 652,5100 6,9300 6,5500 15,6000 14,7500 14,5200 13,7300 20,6300 19,5100 17,0700 16,1400 15,5400 14,8700 16,3500 15,6500 17,8700 17,1000 24,7900 23,4400 32,8140 31,0300 22,2900 21,0800 12,9970 12,2900 14,1900 13,4200 9,3060 8,8000 23,1600 21,9000 21,7200 20,5400 28,6900 27,1300 35,4100 33,4800 5,6200 5,6200 16,8800 15,9600 19,1620 18,1200 25,2800 23,9100 13,2193 12,6500 16,7000 15,7900 21,0700 19,9200 27,8300 26,3200 15,2600 14,6000 21,8900 20,9500 28,9300 27,6800 20,9800 20,0800 12,6160 11,9300 13,2505 12,5300 36,2200 34,2500 17,2200 16,4800 18,0890 17,3100

20,84% 21,02% -6,59% 50,88% 20,57% 23,17% 23,32% 4,10% -2,13% -2,39% 18,12% 3,19% 1,73% -25,05% -24,95% 16,62% 16,78% 13,16% 13,32% 14,61% 14,80% 12,72% 13,04% 9,32% 15,38% 32,68% 15,52% 15,41% 15,67% 15,65% 21,26% -3,57% -7,56% -7,42% -12,18% -12,07% -12,09% -14,42% -14,30% -14,56% -8,94% -7,35% -7,25% -10,10% -0,18% 14,82% 17,05% 17,26% -0,16% 16,88% 9,09% 9,26% -1,82% -2,47% -2,36% -2,38% 13,62% 13,70% 17,50% 7,01% 7,18%


TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR HDG TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON KOREA FUND- A(acc) USD TEMPLETON LATIN AMERICA FUND- A(acc) USD TEMPLETON THAILAND FUND- A(acc) USD TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND- A(acc) USD FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) USD FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) EUR FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) USD FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) EUR T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)USD T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)EUR TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) USD TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) EUR FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) USD FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) EUR FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) USD FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) EUR FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) USD FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) EUR-H1 FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)USD FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)EUR FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) USD FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) EUR FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) EUR FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL EUROLAND A(acc) EUR FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) USD FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN SMALL COMPANIES A(acc) USD TEMPLETON ASIAN SMALLC OMPANIES A(acc) EUR TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) USD TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) EUR TEMPLETON FRONTIER MRKTS AaccEURHDG

34,8500 21,1000 20,0300 27,9000 12,6700 5,7500 68,3100 17,1400 11,5900 9,2800 7,0300 14,0400 10,6500 7,9800 8,6300 13,8900 10,5200 5,3000 3,9800 5,3300 5,3800 12,4100 7,3600 10,6200 8,0400 12,2700 9,3000 15,2900 15,9000 14,4700 16,7300 17,2700 31,2900 32,3100 17,7800 18,3600 10,7400

36,8500 22,0500 20,9300 29,1600 13,3990 6,0800 72,2400 18,1300 11,5900 9,8100 7,4300 14,6700 11,1300 8,4400 9,1300 14,5200 10,9930 5,6000 4,2100 5,6365 5,6900 13,1200 7,7800 11,2300 8,5000 12,9800 9,8348 16,1692 16,8143 15,3020 17,6920 18,2630 33,0892 34,1678 18,8024 19,4157 11,3576

34,8500 21,1000 20,0300 27,9000 12,6700 5,7500 68,3100 17,1400 11,5900 9,2800 7,0300 14,0400 10,6500 7,9800 8,6300 13,8900 10,5200 5,3000 3,9800 5,3300 5,3800 12,4100 7,3600 10,6200 8,0400 12,2700 9,3000 15,2900 15,9000 14,4700 16,7300 17,2700 31,2900 32,3100 17,7800 18,3600 10,7400

13,78% -1,77% -1,81% -1,62% 14,87% -0,86% -19,48% -14,98% -0,09% 3,80% 3,69% -0,78% -0,84% -3,97% -4,11% -0,07% -0,19% 17,00% 16,72% -35,39% -35,41% 17,41% 17,38% 5,25% 5,10% 8,01% 8,01% 9,14% 9,28% 14,21% 12,58% 12,36% -6,68% -6,81% 8,15% 7,94% 7,83%

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS BASE (USD) 28,7900 29,3658 28,7900 GS JAPAN PORTFOLIO CLASS BASE (JPY) 1.028,6200 1.049,1924 1.028,6200 GS ASIA PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 17,7900 18,1458 17,7900 GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 16,3000 16,3815 16,3000 GS US CORE EQUITY CLASS BASE (USD) 22,8900 23,3478 22,8900 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS EUR-HEDGED (EUR) 7,2600 7,2963 7,2600 GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 13,7900 13,8590 13,7900 GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 17,1900 17,2760 17,1900 GS EUROPE PORTFOLIO CLASS BASE (EUR) 116,8800 119,2176 116,8800 GS EUROPE CORE EQUITY CLASS BASE (EUR) 10,9500 11,1690 10,9500 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 8,4900 8,5325 8,4900 GS EUROPE PORTFOLIO CLASS NON-BASE (USD) 14,4600 14,7492 14,4600 GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 25,8300 26,3466 25,8300 GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO E SHARES (EUR) 20,4100 20,8182 20,4100 GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 10,6800 10,7334 10,6800 GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 11,4000 11,6280 11,4000 GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 6,1700 6,2009 6,1700 GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 8,6200 8,6631 8,6200 GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 8,1800 8,3436 8,1800 GS ASIA PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 15,7800 16,0956 15,7800 GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS E SHARES (EUR) 9,0200 9,2004 9,0200 GS US CORE EQUITY CLASS E SHARES (EUR) 9,6400 9,8328 9,6400 GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS BASE (USD) 2,2300 2,2412 2,2300 GS BRICS PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 12,4200 12,6684 12,4200 GS BRICS PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 11,3300 11,5566 11,3300 GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS A SHARES (USD) 12,6400 12,8928 12,6400 GS EUROPE CORE EQUITY CLASS A SHARES (EUR) 9,7900 9,9858 9,7900 GS EUROPE PORTFOLIO CLASS A SHARES (EUR) 9,1800 9,3636 9,1800 GS EUROPE PORTFOLIO CLASS USD A SHARES (USD) 14,4000 14,6880 14,4000 GS US CORE EQUITY CLASS A SHARES (USD) 13,6900 13,9638 13,6900 GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) 11,3800 11,6076 11,3800 GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) 27,1100 27,6522 27,1100 GS ASIA PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 21,9100 22,3482 21,9100 GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 12,3600 12,4218 12,3600 GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 12,7000 12,7635 12,7000 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 10,2900 10,3415 10,2900 GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 16,3000 16,3815 16,3000 GS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO CL.A SHARES (EUR) 10,7900 10,8440 10,7900 GS GLOBAL CURRENCY PLUS A SHARES EURO-HEDGED (EUR) 95,1400 95,6157 95,1400 GS GLOBAL CURRENCY PLUS CLASS A (USD) 94,7000 95,1735 94,7000 GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS A SHARES (USD) 7,3700 7,4069 7,3700 GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS E (EUR) 13,5300 13,8006 13,5300 GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 91,7300 92,1887 91,7300 GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO EURO HEDGED (EUR) 96,6000 97,0830 96,6000 GS GLOBAL LIBOR + 2 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 106,6500 107,1833 106,6500 GS EURO LIQUID RESERVE FUND (EUR) 12.118,8900 12.118,8900 12.118,8900 GS US$ LIQUID RESERVE (USD) 11.944,1100 11.944,1100 11.944,1100 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO A DISTRIBUTION (USD) 16,1600 16,4832 16,1600 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO BASE DISTRIB (USD) 10,1300 10,3326 10,1300 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO E ACCUMULATION (EUR) 15,8200 16,1364 15,8200 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY (EUR) 54,4000 54,6720 54,4000 PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS (EUR) 6,4200 6,5484 6,4200 PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY (EUR) 6,4700 6,5994 6,4700 PIONEER FUNDS - EMERG.EUROPE&MEDITER.EQUITY (EUR) 16,5800 16,9116 16,5800 PIONEER FUNDS - EUROPEAN RESEARCH (EUR) 4,7000 4,7940 4,7000 PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY (EUR) 9,1000 9,2820 9,1000 PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE (EUR) 55,3600 56,4672 55,3600 PIONEER FUNDS - ASIA (EX JAPAN) EQUITY (EUR) 5,9700 6,0894 5,9700 PIONEER FUNDS - US MID CAP VALUE (EUR) 7,2300 7,3746 7,2300

14,61% 37,74% -6,47% -4,90% 19,59% 2,69% -9,75% -9,72% 11,79% 9,72% 2,91% 11,49% -13,06% -13,07% -3,44% 13,32% -4,78% -3,25% 18,90% -6,63% 14,32% 19,60% -3,04% -13,69% -13,45% 14,18% 9,39% 11,41% 11,03% 19,25% 13,01% -13,28% -6,81% -3,51% -5,01% 2,80% -9,85% 0,37% 0,20% 0,26% -3,15% 13,13% 1,94% 1,86% 2,97% 0,00% 0,00% 16,09% 16,44% 16,24% -0,20% 11,85% -10,88% -10,28% 10,59% 0,44% 15,50% -1,49% 18,14%

PIONEER FUNDS - US PIONEER FUND (EUR) PIONEER FUNDS - US RESEARCH (EUR) PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (EUR) PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (USD) PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT (EUR) PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD (EUR) PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE SHORT TERM (EUR) PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (USD) PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND (USD) PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY (EUR) PICTET -BIOTECH-R-USD PICTET -BIOTECH-HR-EUR PICTET -CLEAN ENERGY-R-USD PICTET -CLEAN ENERGY-R-EUR PICTET -GENERICS-R-USD PICTET -GENERICS-HR-EUR PICTET -PREMIUM BRANDS-R-EUR PICTET -SECURITY-R-USD PICTET -SECURITY-R-EUR PICTET -WATER-R-EUR PICTET -RUSSIAN EQUITIES-R EUR PICTET -HIGH DIVIDEND SELECTION-R EUR PICTET -GLOBAL MEGATREND SELECTION-R EUR PICTET -EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET -GLOBAL EMERGING CURRENCIES-R EUR PICTET -SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET-R EUR PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R WIOF EASTERN MEDITER. PERFORM. FUND CLASS A - EUR WIOF RUSSIA AND CIS PERFORM. FUND CLASS A - EUR WIOF GL. EMERG. MARKETS BOND FUND CLASS A - EUR WIOF - INDIA PERFORMANCE FUND - EUR WIOF - CHINA PERFORMANCE FUND - EUR WIOF - MIDDLE EAST PERFORMANCE FUND - EUR

5,2800 5,9900 185,2300 244,4500 62,5100 11,1900 8,8300 85,2300 8,3800 60,2300 7,6600 5,2000 54,5900 10,1100 6,9600 112,0200 102,7630 51,4800 459,7300 339,7200 69,1400 52,4700 154,9700 120,6300 110,1200 143,4100 108,8400 165,3700 44,3700 118,4800 131,2900 126,7400 76,3800 101,9700 123,4700 129,0800 0,6307 2,1900 2,4240 2,1757 3,5649 1,7899

5,3856 6,1098 188,9346 249,3390 63,7602 11,2460 8,8742 85,6562 8,4219 60,5312 7,6983 5,2260 54,8630 10,1606 7,0992 114,2604 104,8183 51,4800 459,7300 339,7200 70,5228 53,5194 154,9700 120,6300 110,1200 143,4100 108,8400 168,6774 45,2574 120,8496 133,9158 127,3737 76,7619 101,9700 123,4700 129,0800 0,6433 2,2338 2,4337 2,2192 3,6362 1,8257

5,2800 5,9900 185,2300 244,4500 62,5100 11,1900 8,8300 85,2300 8,3800 60,2300 7,6600 5,2000 54,5900 10,1100 6,9600 112,0200 102,7630 51,4800 459,7300 339,7200 69,1400 52,4700 154,9700 120,6300 110,1200 143,4100 108,8400 165,3700 44,3700 118,4800 131,2900 126,7400 76,3800 101,9700 123,4700 129,0800 0,6307 2,1900 2,4240 2,1757 3,5649 1,7899

17,33% 15,41% 14,18% 14,29% 12,63% -3,70% 0,23% 3,27% 1,58% 1,40% -1,42% 0,78% 1,30% -1,37% 17,17% 17,26% 2,46% 0,10% 40,12% 39,65% 14,79% 14,89% 8,11% 7,81% 14,64% 14,47% 14,58% 7,56% -7,49% 9,88% 13,43% -13,65% -3,84% -0,23% -0,06% 0,02% -29,24% -8,57% -12,52% -23,54% 2,43% 2,23%

2,7194 2,9097 3,1061

2,7466 2,9388 3,1372

2,6922 2,8806 3,0750

2,71% 3,35% 4,22%

AXA ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-72.68.000), URL: www.axa-insurance.gr AXA PROTECT(2) AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS(1) AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1) AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1)

100,5800 159,2900 191,2700 182,1400 93,1800 142,5100 171,1500

103,5900 168,0510 201,7899 192,1577 98,3049 146,7853 176,2845

100,5800 159,2900 191,2700 182,1400 93,1800 142,5100 171,1500

0,02% 6,10% 8,86% 14,01% -9,66% -0,53% 4,08%

AÃÑÏÔÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-93.79.100), URL: www.agroins.com ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 1 ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 2

4,8571 5,2021

5,1485 5,5142

4,7600 5,0981

3,63% 2,82%

2,5282 2,6133 2,4657 5,5809

-1,74% -0,90% -0,12% 3,85%

98,4700 70,6700 66,4000 68,3700 71,3800 85,6023 85,0942 83,5207 82,3189 80,1610 70,5788

0,52% -23,38% -26,22% -29,97% -30,04% -6,46% -7,12% -9,25% -10,12% -13,82% -23,00%

CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr CITIFUTURE 1 CITIFUTURE 2 CITIFUTURE 3 CITIGOLD FUTURE

2,5282 2,6133 2,4657 5,5809

2,5282 2,6133 2,4657 5,5809

CREDIT AGRICOLE ÁÁÅÆ (ôçë.: 210-32.83.545) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 2) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 3) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 4) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 5) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 6) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 7) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 8) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 9) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 10) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 11)

98,4700 70,6700 66,4000 68,3700 71,3800 85,6023 85,0942 83,5207 82,3189 80,1610 70,5788

100,4394 72,0834 67,7280 69,7374 72,8076 87,3143 86,7961 85,1911 83,9653 81,7642 71,9904

EUROLIFE ERB ÁÅÁÆ (ôçë.: 210-93.03.800), URL: www.eurolife.gr EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST

12,4225 11,2573 10,9349 10,2107 11,1901 10,0870 0,9650

12,4225 11,2573 10,9349 10,2107 11,1901 10,0870 0,9650

12,1741 11,0322 10,7162 10,0065 10,9663 9,8853 0,9650

-9,98% -7,64% -7,26% -4,18% -2,59% -2,89% 3,64%

ÅÈÍÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-90.99.000), URL: www.ethniki-asfalistiki.gr UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ UNIT LINKED-ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÏ ÏÌÏËÏÃÏ UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ & ÐÁÉÄÉ UNIT LINKED-ÅÕÅËÉÊÔÇ ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 1 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 2 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 3 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 4 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 5

3,7221 5,5954 4,1456 5,7334 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

2,6008

2,7308

2,5748

6,66%

GENERALI HELLAS (ôçë.: 210-80.96.300), URL: www.generali.gr GENERALI HELLAS STABLE(1) GENERALI HELLAS BALANCED(1) GENERALI HELLAS DYNAMIC(1) HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ(1) HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ & ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1) HSBC ÅY ÆHN ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1)

3,1072 2,6858 1,6502 2,7348 2,6827 2,6423

3,1693 2,7395 1,6997 2,7621 2,7096 2,6687

3,0761 2,6589 1,6337 2,7348 2,6827 2,6423

23,20% 15,25% 2,04% 2,30% 2,41% 3,01%

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ Á.Å.Á.Å. (ôçë.: 210-32.95.031), URL: www.groupama-phoenix.com METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1) METROLIFE-STAR LIFE V(1) METROLIFE-STAR LIFE VI(1) METROLIFE-STAR LIFE VII(1) METROLIFE-VALUE PLUS I(1) METROLIFE-VALUE PLUS II(1) METROLIFE-VALUE PLUS III(1) METROLIFE-ÓÕÍÔÁÎÇ ÅÃÃ. 3%(1) METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ DYNAMISME(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ EQUILIBRE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ PRUDENCE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ MONETAIRE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ×Á 20(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE II(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013(1)

7,3039 10,4747 11,8674 9,6413 8,6406 1,0729 0,8422 0,7448 10,0312 5.762,1561 9,7328 99,2000 140,0000 136,7800 566,1500 3,3001 685,06 118,8900 114,1514 100,0913

7,6082 10,8546 12,2978 9,9395 8,8622 1,1061 0,8727 0,7759 10,0312 10,0248 100,4400 141,7500 138,4898 567,5654 3,3496 685,06 118,8900 114,1514 100,0913

7,1578 10,3700 11,6894 9,5449 8,5542 1,0729 0,8422 0,7448 10,0312 5.762,1561 9,6841 99,2000 140,0000 136,7800 566,1500 3,3001 676,50 117,4039 112,7245 98,8402

3,29% 0,20% 2,11% -0,57% -1,51% 5,74% 4,92% 5,60% -1,91% 3,86% -5,23% 8,55% 3,57% 0,83% 0,00% 0,43% 4,76% 4,17% 14,12% 0,09%

ING ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-95.06.000), URL: www.ing.gr ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1 ING (L) PROTECTED FUND 300 ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 1) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 2) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 3)

108,2600 107,9000 180,1900 103,2200 100,3300 100,1200 10,1898 9,6241 9,6458

-

108,2600 107,9000 180,1900 103,2200 100,3300 100,1200 10,0879 9,5279 9,5493

-3,09% -3,27% 4,59% -4,17% -4,28% -2,70% 1,15% -0,91% 0,88%

INTERAMERICAN ÅÁÅÆ (ôçë.: 210-94.61.111), URL: www.interamerican.gr

U N I T L I N K E D ALLIANZ ÅËËÁÓ Á.Å. (ôçë.: 210-69.05.500) HSBC EY ZHN ÅÎÁÓÖÁËÉÓÇÓ HSBC EY ZHN ÌÉÊÔÇÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ HSBC EY ZHN ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ

ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ Á.Å.Ã.Á (ôçë.: 210-81.19.777/519), URL: www.europisti.gr ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÌÅÔÁÂËÇÔÏ ÊÅÖ.

3,9455 5,8751 4,3528 5,8481 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

3,7221 5,5954 4,1456 5,7334 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

2,62% 4,37% 2,75% 2,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MAXIMUM INCOME 2018 I MAXIMUM INCOME 2018 II INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2013 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2016 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2021 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2026 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2031

8,8210 9,5280 9,2309 9,8228 8,5212 10,6079 9,5256 8,6904

9,4155 10,0193 8,6916 10,8201 9,7161 8,8642

8,8210 9,5280 9,2309 9,8228 8,5212 10,6079 9,5256 8,6904

-2,99% 2,06% 1,95% 1,24% 1,73% -0,45% -0,64% -0,47%

4,1652 1,3753 3,0420 2,4569

11,25% -1,38% 5,14% -0,54%

INTERNATIONAL LIFE ÁÅÁZ (ôçë.: 210-81.19.172) INTERNATIONAL LIFE-ÅÃÃÕÇÌÅÍÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND

4,1652 1,3753 3,0420 2,4569

4,1652 1,4631 3,1689 2,5862

CNP LAIKI ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-32.79.420), URL: www.cnplaiki.com MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US01 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US02 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03B MARFIN SMART CAPITAL US04 MARFIN CAPITAL PLUS US05 MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 MARFIN WEALTH US07

8,8126 4,3475 4,2619 4,2020 3,5079 11,0386 9,7553 9,3200

-

8,6363 4,2606 4,1767 4,1180 3,4377 10,8178 9,5602 9,1336

-0,15% 1,90% 1,84% 1,46% -65,80% 3,72% 1,38% 0,80%

METLIFE ALICO ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr METLIFE ALICO INVEST 1 METLIFE ALICO INVEST 2 METLIFE ALICO INVEST 3 METLIFE ALICO CLASSIC METLIFE ALICO LINK METLIFE ALICO PENSION FUND I METLIFE ALICO PENSION FUND II METLIFE ALICO PENSION FUND III METLIFE ALICO EUROPE BOND MULTIFUND I METLIFE ALICO GREEK EQUITY MULTIFUND II METLIFE ALICO GLOBAL EQUITY MULTIFUND III METLIFE ALICO GLOBAL BOND MULTIFUND IV METLIFE ALICO COMMODITY MULTIFUND V METLIFE ALICO EMERGING MARKETS EQUITY MULTIFUND VI METLIFE ALICO MONEY MARKET METLIFE ALICO DOLLAR BOND MULTIFUND VII METLIFE ALICO DOLLAR EQUITY MULTIFUND VIII METLIFE ALICO EMERGING MARKETS BOND MULTIFUND IX METLIFE ALICO GLOBAL CORPORATE BOND MULTIFUND X METLIFE ALICO GLOBAL INFLATION LINKED BOND MULTIFUND XI HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) Óçì.: Çìåñïìçíßá Áðïôßìçóçò:(1) 03/09/13,(2) 02/09/13,(3) 01/08/13

4,5376 4,5603 3,9338 17,1023 8,4127 3,9455 3,2024 2,8064 3,3679 0,5369 3,4457 3,1403 2,3778 2,4055 3,1853 2,7577 3,3512 2,7547 2,8836 2,7735 5,2926 4,9737 4,2455

4,6284 4,6515 4,0125 17,4443 8,5810 4,0244 3,2664 2,8625 3,3679 0,5369 3,4457 3,1403 2,3778 2,4055 3,1853 2,7577 3,3512 2,7547 2,8836 2,7735 5,2926 4,9737 4,2455

4,4922 4,5147 3,8945 16,9313 8,3286 3,9060 3,1704 2,7783 3,3679 0,5369 3,4457 3,1403 2,3778 2,4055 3,1853 2,7577 3,3512 2,7547 2,8836 2,7735 5,2926 4,9737 4,2455

0,73% 2,05% 4,93% 3,84% 7,57% 2,37% 5,18% 6,45% -1,55% 5,86% 11,28% -2,89% -1,88% -13,67% 0,01% -2,94% 13,49% -8,18% -3,88% -7,55% 0,87% 4,13% 7,69%


32

×ÁÊÅÑ Ïé äýï üøåéò ôïõ íïìßóìáôïò…

Áðüëõôá äééóôÜìåíåò ïé áðüøåéò ôùí åðáããåëìáôéþí ôïõ ÷þñïõ. "Ôï åíäéáöÝñïí ãéá ôçí åã÷þñéá ×ñçìáôéóôçñéáêÞ ÁãïñÜ äåß÷íåé áõîçìÝíï êáé áõôü åðéâåâáéþíåôáé áðü ôá óçìáíôéêïý áñéèìïý ñáíôåâïý ôïõ Ëïíäßíïõ, áëëÜ êáé áðü ôçí áõîçôéêÞ ôÜóç ðïõ ðáñïõóéÜæïõí ïé «åéóáãüìåíåò» åêèÝóåéò êáé áöïñïýí åã÷þñéåò åéóçãìÝíåò. Ôá ðáñáðÜíù åðéâåâáéþíïõí üôé ôï ×.Á. óôáäéáêÜ åðéóôñÝöåé óôï «åðåíäõôïóêüðéï» ôùí îÝíùí ïßêùí... XÅÓÔÙ êáé áí ïé ôåëåõôáßïé, ðñïò ôï ðáñüí, áðïöåýãïõí íá äßíïõí ôéìÝò - óôü÷ïõò ãéá ôïí Ôñáðåæéêü êëÜäï", áíáöÝñåé ç áéóéüäïîç ó÷ïëÞ óêÝøçò. X"ÓéãÜ ìçí ðÜíå, ôá îÝíá ÷áñôïöõëÜêéá, íá ìðëÝîïõí óå ìßá ÁãïñÜ ç ïðïßá óôéò ôåëåõôáßåò 16 óõíåäñéÜóåéò, ç ìåãáëýôåñç ìåéêôÞ áîßá óõíáëëáãþí ðïõ Ý÷åé íá åðéäåßîåé åßíáé ïñéáêÜ õøçëüôåñç ôùí 54 åêáô. åõñþ" õðïóôçñßæïõí ïé óõíôçñçôéêïß ðïõ ðáñáìÝíïõí åêôüò ÁãïñÜò êáé äåí áíçóõ÷ïýí ìÞðùò êáé "îåöýãïõí ïé ôéìÝò"! XÁÕÔÁ óõæçôïýóáìå ÷èåò ôï áðüãåõìá ìå ôïí ößëï ìïõ ôïí ÈáíÜóç ôïí Óôáõñüðïõëï óôç êáèçìåñéíÞ áíôáëëáãÞ áðüøåùí, åêôéìÞóåùí, óõìðåñáóìÜôùí êïê... Ãéá ìßá áãïñÜ ðïõ äåí ìðïñåß íá âñåé êÜðïéá âÜóç íá óôçñé÷èåß... XÈåóìéêïýò äåí Ý÷åé (êáé áõôïýò ðïõ Ý÷åé, áðëÜ åêôåëïýí äéáôåôáãìÝíç õðçñåóßá...), åðåíäõôÝò äåí Ý÷åé (üëïé ïé óõíåéäçôïðïéçìÝíïé ôçò Ý÷ïõí êïõíÞóåé ôï ìáíôÞëé åäþ êáé êáéñü...), áðü ôï åîùôåñéêü êÜôé ôõ÷ïäéþêôåò õðÜñ÷ïõí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí áëüãéóôç ìü÷ëåõóç êáé ôñþãïíôáé ''áíáìåôáîý ôïõò''. Êáé óôáìáôÜìå åäþ... XÔÉ ÍÁ ãñÜøåéò Üëëùóôå ãéá ôïõò ìåãáëïìåôü÷ïõò êáé ôéò íïïôñïðßåò ôïõò, áëëÜ êáé ãéá ôá áñìüäéá üñãáíá ðïõ êÜèå Üëëï ðáñÜ ðñïóôáôåýïõí ôïí éäéþôç åðåíäõôÞ... ÊïõñáóèÞêáìå, âáñåèÞêáìå ìáæß ôïõò... XÓÇÌÁÍÔÉÊÏ ìåñßäéï óå áõôü ôï êáôÜíôçìá Ý÷ïõìå üëïé ìáò, Üëëïò ëßãï êé Üëëïò ðïëý... Ï êáèÝíáò áðü ôï äéêü ôïõ ìåôåñßæé âÜæåé ôï äéêü ôïõ ëéèáñÜêé, áëëÜ ðÜíù óå Ýíá ïéêïäüìçìá ðïõ Ý÷åé ÷Üñôéíá èåìÝëéá...

X×.Á. - ÅÊÔÉÌÇÓÇ: Èá ðñÝðåé íá ôïíéóôåß üôé ìå ðñáêôéêïýò üñïõò áíáìÝíåôáé ìÜëëïí õðïâÜèìéóç ôïõ ×.Á. áðü ôïí ïßêï FTSE ôïí ÓåðôÝìâñéï áëëÜ ç þèçóç óôçí áãïñÜ èá äïèåß ôïí ÍïÝìâñéï, üðïõ áíáìÝíïíôáé åéóñïÝò áðü funds ðïõ åðåíäýïõí óôéò áíáäõüìåíåò áãïñÝò Ýùò 3,5 äéó. åõñþ.

«Óêåöôåßôå êáèáñÜ ãéá íá ãßíåé áðëü»

Steve Jobs Áìåñéêáíüò åðé÷åéñçìáôßáò (óõíéäñõôÞò ôçò Apple) (1955 - 2011)

XÌå âÜóç ëïãéêïýò óõíåéñìïýò ôïí ÍïÝìâñéï èá åßíáé ç ìåãÜëç åõêáéñßá ãéá ôá hedge funds ðïõ êáôÝ÷ïõí ôá warrants ôùí ôñáðåæþí íá åíéó÷ýóïõí ôéò ôéìÝò, þóôå íá ôá ðïõëÞóïõí óå ðáêÝôá. XÁí ï óôü÷ïò åðéôåõ÷èåß Ý÷åé êáëþò, áí äåí åðéôåõ÷èåß èá áíáìÝíïõí óôçí åðüìåíç åîáìçíßá þóôå íá åêìåôáëëåõôïýí ôéò åõêáéñßåò ðïõ ßóùò ðñïêýøïõí. Ç åîÜóêçóç ôùí warrants åßíáé ðñïáéñåôéêÞ åîÝëéîç ðïõ ðñïöáíþò áðïôåëåß âïÞèåéá óôá ó÷Ýäéá ôùí hedge funds ãéá íá áðïêïìßóïõí õðåñáðïäüóåéò. XROAD SHOW: Ôï Ëïíäßíï Ý÷åé öÝôïò ôçí åîÞò éäéáéôåñüôçôá... Ïé åëëçíéêÝò åéóçãìÝíåò âñßóêïíôáé ìå ôï Ýíá ðüäé åíôüò ôùí áíåðôõãìÝíùí êáé ìå ôï Üëëï ðüäé åíôüò ôùí áíáäõüìåíùí áãïñþí.

XÁõôüìáôá ôï ðëÞèïò ôùí åðåíäõôéêþí êåöáëáßùí ðïõ äõíçôéêÜ èá ìðïñïýóáí íá åíäéáöÝñïõí åßíáé äéðëÜóéïò áðü ôéò ðñïçãïýìåíåò åîïñìÞóåéò ôùí åéóçãìÝíùí åôáéñéþí. XÙÓ ãíùóôüí ï áñéèìüò ôùí ñáíôåâïý Þôáí ôüóï ìåãÜëïò, ðïõ ðñïóôÝèçêå êáé ôñßôç çìÝñá óôçí åêäÞëùóç (ÐáñáóêåõÞ) åíþ óçìáíôéêü åßíáé êáé ôï åíäéáöÝñïí ðïõ åêäçëþíåôáé ãéá ôñÜðåæåò ïé ïðïßåò Ý÷ïõí åðéóôñÝøåé ìåôÜ áðü áñêåôü êáéñü áðïõóßáò. XÇ ìåãÜëç ðáñïõóßá äéá÷åéñéóôþí êáé áíáëõôþí óôï Ëïíäßíï åßíáé ìéá êáëÞ Ýíäåéîç ãéá ôï ìÝëëïí, áöïý üôáí ôï ãåùðïëéôéêü ñßóêï ìåéùèåß ôï åíäå÷üìåíï áãïñþí èá åßíáé áõîçìÝíï. XÔÅÍÅÑÃ-áðÜíôçóç: Áí êáé ç óôÞëç Ý÷åé äåßîåé ôçí ðñïôßìçóç ôçò óôçí åôáéñßá, ôï â' ôñßìçíï äåí Þôáí éêáíïðïéçôéêü. Ï êýêëïò åñãáóéþí áõîÞèçêå êáôÜ 22% êáèþò åíóùìáôþèçêå ç åðÝíäõóç óôçí ÁìåñéêÞ ç ïðïßá åíßó÷õóå êáé ôá ëåéôïõñãéêÜ áðïôåëÝóìáôá óôá 34,88 åê. åõñþ (+27%). XÇ ôåëéêÞ ãñáììÞ äéáìïñöþèçêå 36% ÷áìçëüôåñá óå ó÷Ýóç ìå ðÝñõóé óôá 5,1 åê. åõñþ ãåãïíüò ðïõ óçìáßíåé üôé ôï â' ôñßìçíï Þôáí æçìéïãüíï êáôÜ 513 ÷éë. åõñþ. ¼ëç ç äéáöïñÜ ðñïÝñ÷åôáé áðü áõîçìÝíåò áðïóâÝóåéò êáé ôï ÷ñçìáôïïéêïíïìéêü êüóôïò. XÇ åîÞãçóç ãéá áõôÞ ôçí ìÜëëïí ü÷é êáé ôüóï áíáìåíüìåíç åîÝëéîç Ýñ÷åôáé ðÜëé áðü ôçí åðÝíäõóç ôçò ÁìåñéêÞò. Ç åðÝíäõóç Ý÷åé åðéôá÷õíüìåíï óõíôåëåóôÞ áðüóâåóçò ðïõ êáôåâÜæåé ôï ÷ñüíï áðïìåßùóçò óôá ôÝóóåñá ÷ñüíéá áðü åßêïóé ðïõ åßíáé óõíÞèùò. XÌå áõôü ôïí ôñüðï ç åôáéñßá ðñïóðáèåß íá ðñïóôáôÝøåé ôçí ñåõóôüôçôá ôçò ðïõëþíôáò ôá öïñïëïãéêÜ ôçò Ýîïäá óå êÜðïéïí åðåíäõôÞ ïðïßïò ìå ôçí óåéñÜ ôïõ

XPHMATIÓTHPIO ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013 äáíåßæåé ôçí åôáéñßá. XÇ ó÷åôéêÞ êßíçóç äåí ðñïâëÝðåôáé áðü ôá ÄËÐ åßíáé üìùò åöéêôÞ ìå ôá ÁìåñéêáíéêÜ ëïãéóôéêÜ ðñüôõðá êáé Ý÷åé óáí óôü÷ï ôçí äçìéïõñãßá ñåõóôüôçôáò ãéá ôçí õëïðïßçóç ôùí õðüëïéðùí åðåíäýóåùí ðïõ Ý÷åé ðñïãñáììáôßóåé ç åôáéñßá óôï ÷þñï ôùí ÁÐÅ. XÅÙÓ ôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò õðü ôéò ðéï óõíôçñçôéêÝò ðñïâëÝøåéò èá åíôá÷èïýí Üëëá 65MW óôá Þäç 508ÌW ðïõ âñßóêïíôáé óå ëåéôïõñãßá ìå êåöáëáéïõ÷éêü êüóôïò êïíôÜ óôá 35 ìå 40 åêáô. åõñþ. ÅðéðëÝïí Ýùò ôï 2014 åêôéìÜôáé üôé ôï óõíïëéêü äõíáìéêü èá áíÝëèåé óôá 798MW êõñßùò áðü åãêáôáóôÜóåéò áéïëéêþí óôçí ÅëëÜäá. XÏ êáèáñüò äáíåéóìüò áõîÞèçêå óôá 274 åêáô. åõñþ (+12 åêáô. åõñþ) åíþ ï óõíôåëåóôÞò áðüäïóçò ôùí åãêáôåóôçìÝíùí ÁÐÅ áí êáé ìåéùìÝíïò óôï ôñßìçíï ëüãù åðï÷éêüôçôáò óôï 25,7% ðáñÝìåéíå óôï åîÜìçíï óå ðïëý éêáíïðïéçôéêü åðßðåäï, Þôïé 29%. (ÁõôÜ ôá... ïëßãá êáé ôéò åîçãÞóåéò ôéò áíáëõôéêÝò íá ìáò ôéò äßíåé ï ößëïò ÌÜíïò ×áôæçäÜêçò)... XÁÑÁÉÃ: Ç ðñùôáãùíßóôñéá ÷èåò êáé Þôáí öõóéïëïãéêü åðáêüëïõèï... Óôç ìåôï÷Þ ôçò êáèþò êáé óôç ÔÅÍÅÑà Ýêôéæå èÝóåéò ðïëý ïîõäåñêÞò êáé äéïñáôéêüò îÝíïò èåóìéêüò äéá÷åéñéóôÞò. Êáé äåí Ý÷åé äþóåé êïììÜôé, ìáò ðëçñïöïñåß ç Ýìðéóôç ðçãÞ ìáò... XÏÔÏÅË: ÊáôÝ÷åé ôï 9,5% ôçò ÁÑÁÉà êáé åíéó÷ýåé óçìáíôéêÜ ôçí Net Asset Value... Ôçí ìåôï÷Þ ôçò ôçí ''óêüôùíáí'' Ýëëçíåò èåóìéêïß - îåöïñôþíïíôáò ôïí Üìðáêï ðïõ ëÝ-

ìå - ìå ôçí ôéìÞ ôçò êÜôù ôïõ 1,00 åõñþ êáé ìÝ÷ñé ôï 0,8000(!)... Ìüëéò ðÝñõóé ôï êáëïêáßñé. XALPHA FINANCE: Óå ü,ôé áöïñÜ ôïí Ã.Ä. åêôéìÜ ðåñéèþñéï ãé' Üíïäï ôçò ôÜîåùò ôïõ 15% (ðëÞí ôñáðåæþí), åíþ óôéò êïñõöáßåò åðéëïãÝò ôçò ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé ìåôï÷Ýò ôùí ÏÔÅ, ÄÅÇ, ÅëëÜêôùñ êáé Ìõôéëçíáßïò. ÐÝñá áðü ôéò êïñõöáßåò åðéëïãÝò ç Alpha Finance îå÷ùñßæåé ôéò ìåôï÷Ýò ôùí Motor Oil, Fourlis êáé Frigoglass. XÓçìåéþíåôáé üôé óôï model portfolio ôçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé ôßôëïé: ÏÔÅ, ÄÅÇ, ÅëëÜêôùñ, Ìõôéëçíáßïò, Ìotor Oil, ÅËÐÅ êáé Frigoglass. ¼ðùò áíáöÝñåé ç Alpha Finance ôï model portfolio êáôÝãñáøå áðüäïóç 83% ôï 2012. XÁLPHA FINANCE(II): ÄéåñùôÞèçêáí üìùò ïñéóìÝíïé ößëïé ôçò óôÞëçò ðñïò ôé ç óõììåôï÷Þ óôéò êïñõöáßåò åðéëïãÝò ôçò (7 ôïí áñéèìü) ìåôï÷þí üðùò áõôÝò ôùí ÖÑÉÃÏ êáé ÖÑËÊ. Êáé åìåßò ôçí ßäéá áðïñßá Ý÷ïõìå... X¼,ôé êáé íá ìáò ðïõí - áíáëýóïõí - ê.ëð., ê.ëð. äåí ðñüêåéôáé íá ìáò ðåßóïõí ãéá ôï... ïñèüí ôïõ ðñÜãìáôïò... ×Üèçêáí ôüóåò Üîéåò êáé Üêñùò äõíáìéêÝò åôáéñåßåò ãéá íá ôéò áíáäåßîïõí êáé íá îåöýãïõí áðü ôá êëáóéêÜ åðáíáëáìâáíüìåíÜ ôïõò; XÔïõò Ý÷åé ìéëÞóåé ðïôÝ êáíåßò ãéá ôá ÐËÁÓÔÉÊÁ ÊÑÇÔÇÓ ë.÷.; Ïýôå Ýíáò áíáëõôÞò ôçò Alpha F., ôùí Eurobank Sec., National Sec., Piraeus Sec., IBG êëð äåí Ý÷åé áíáöåñèåß... Ãéáôß Üñáãå;; Äåí åßíáé êáëüò óôéò... äçìüóéåò ó÷Ýóåéò ï ìåãáëïìÝôï÷ïò;

ÔñáðÝæé ãéá… 20

Óôïõò ñõèìïýò ôçò Óõíüäïõ ôïõ G-20 êéíïýíôáé ôá ðÜíôá óôçí Áãßá Ðåôñïýðïëç ôçò Ñùóßáò ôéò ôåëåõôáßåò ìÝñåò, êáèþò áêüìç êáé ôá ðéÜôá óôï åóôéáôüñéï ôïõ îåíïäï÷åßïõ Constantine Palace (öþôï) äéáìïñöþèçêáí ó÷åôéêÜ, öÝñïíôáò ôéò óçìáßåò ôùí 20 ÷ùñþí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôç äéÞìåñç óõíÜíôçóç ôùí êïñõöáßùí çãåôþí ôïõ ðëáíÞôç. Ïëüêëçñïò ï êüóìïò ðÜíôùò, ðåñéìÝíåé íá äåé áí ôåëéêÜ ï ÌðáñÜê ÏìðÜìá èá ìåßíåé ìå ôçí… üñåîç ãéá ìéá Üìåóç åðÝìâáóç óôç Óõñßá, Þ èá êáôáöÝñåé íá âñåé êÜðïéï óýììá÷ï ãéá áõôÞ.

Xrimatistirio 06 09 2013  

Xrimatistirio 06 09 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you