Page 1

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ

ÍÝá Åðï÷Þ ãéá Åðé÷åéñÞóåéò & ×ñÞìá

HMEPHÓIA OIKONOMIKH ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

2,04%

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4875 ÔÉÌÇ 1,5 €

Ãåíéêüò Äåßêôçò 7/ 6 – 31/ 7

Ïé Äåßêôåò ôçò çìÝñáò Ã.Ä. 884,60

ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

Ãåíéêüò Äåßêôçò

884,60

2,04%

FTSE/×.Á. Large Cap

300,17

1,94%

FTSE/×.Á. Mid Cap

1.000,72

1,48%

FTSE/×.Á.Mid-Small Cap

1.203,06

-0,34%

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Plus1

1.333,28

1,45%

Äåßêôçò Ì - Ì. ×.Á.

2.887,06

0,44%

50

80

ÌÅ ÊÁÈÏÄÏ

ÌÅ ÁÍÏÄÏ

23

ÓÔÁÈÅÑÅÓ

ÊÉÍÇÓÇ ÌÅÔÏ×ÙÍ

ÁÍ ÄÅÍ ÊÁÔÁÖÅÑÅÉ Ç ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ÍÁ ÐÁÔÁÎÅÉ ÔÇ ÖÏÑÏÄÉÁÖÕÃÇ

ÌÅ ËÇØÇ ÍÅÙÍ ìÝôñùí ðñïåéäïðïéåß ôï ÄÍÔ

ÌÞíõìá ðñïò Åõñùæþíç ãéá haircut óôï ÷ñÝïò ç ëÞøç íÝùí ìÝôñùí, óå ðåñßðôùóç ðïõ ç ÅëëÜäá äåí êáôïñèþóåé íá ðáôÜîåé áðïôåëåóìáôéêÜ ôç öïñïäéáöõãÞ, ðñïêñßíåé ôï ÄéåèíÝò Íïìéóìáôéêü Ôáìåßï, óôçí ÝêèåóÞ ôïõ ãéá ôçí ðïñåßá ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. Óýìöùíá ìå ôï Ôáìåßï, ç ÅëëÜäá Ý÷åé óçìåéþóåé ìåãÜëç ðñüïäï, óôçí êáôåýèõíóç áíôéìåôþðéóçò ôùí ïéêïíïìéêþí êáé äçìïóéïíïìéêþí ôçò áíéóïññïðéþí, ùóôüóï óçìáíôéêïß åßíáé ïé êßíäõíïé ðïõ ðáñáìÝíïõí. Åéäéêüôåñá, êáôÜ ôï ÄÍÔ, 4 åßíáé ïé âáóéêïß êßíäõíïé ðïõ áðåéëïýí ôï åëëçíéêü ðñüãñáììá: • Ôõ÷üí áðïêëßóåéò óôçí õëïðïßçóç ôùí äéáñèñùôéêþí ìåôáññõèìßóåùí. • ÐéèáíÞ áäõíáìßá óôïõò éóïëïãéóìïýò. • Êßíäõíïò ðïëéôéêÞò áóôÜèåéáò. • Êßíäõíïé ðïõ óõíäÝïíôáé ìå ôçí áäýíáìç áíÜðôõîç ôçò Åõñùæþíçò. ÓôÝëíïíôáò óáöÝò ìÞíõìá ðñïò ôçí Åõñùæþíç, ôï ÄÍÔ êñßíåé åðéôáêôéêÞ ìéá íÝá áíáäéÜñèñùóç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò ôï ðñïóå÷Ýò äéÜóôçìá.

Ô

To ÄÍÔ ðñïåéäïðïéåß ãéá ÷ñçìáôïäïôéêü êåíü 10,9 äéó. êáé äçìïóéïíïìéêü êåíü 4,3 äéó.

Åéäéêüôåñá, ôï Ôáìåßï óôçí ÝêèåóÞ ôïõ, õðïóôçñßæåé ðùò ç ÅëëÜäá èá ðñÝðåé íá åëáöñõíèåß áðü ìÝñïò ôïõ ÷ñÝïõò ðïõ ïöåßëåé óôá åõñùðáúêÜ êñÜôç, ßóï ìå ôï 4% ôïõ ÁÅÐ ôçò Þ 7,4 äéó. åõñþ, óå ïñßæïíôá 18 ìçíþí. Ç ÅëëÜäá ÷ñÞæåé íÝáò åëÜöñõíóçò ôïõ ÷ñÝïõò ôçò, êáôÜ ôçí äéåôßá 2014 2015, õðïóôçñßæåé îåêÜèáñá ôï ÄÍÔ. Óýìöùíá ìå ôçí Ýêèåóç ôïõ Ðïë Ôüìóåí, ç äçìïóéïíïìéêÞ ðñïóáñìïãÞ ôçò ÅëëÜäáò ðñï÷ùñÜ óôï óùóôü äñüìï, ùóôüóï áõôü äåí óçìáßíåé ðùò äåí õðÜñ÷ïõí êáé áðïêëßóåéò. ÊáôÜ ôï ÄÍÔ, ç áíÜêáìøç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò èá îåêéíÞóåé áðü ôï åðüìåíï Ýôïò, 2014. Eéäéêüôåñá, ôïðïèåôåß óôï 0,6% ôçí áíÜðôõîç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò ãéá ôï åðüìåíï. "Ïé ðéóôùôéêÝò óõíèÞêåò óôçí ÅëëÜäá ðáñáìÝíïõí áêüìç óöéêôÝò", ðñïåéäïðïéåß ç ÏõÜóéãêôïí. To ÄÍÔ ðñïåéäïðïéåß ãéá ÷ñçìáôïäïôéêü êåíü ýøïõò 10,9 äéó. åõñþ áëëÜ êáé äçìïóéïíïìéêü êåíü ýøïõò 4,3 äéó. åõñþ óôï åëëçíéêü ðñüãñáììá. Óåë. 3

ÊÝñäç 1,2 ôñéó. äïë. óå offshore Áðü ôéò 100 ìåãáëýôåñåò åôáéñåßåò ôùí ÇÐÁ

Óåë. 27

ÁÃÏÑÁ

ÐÜíù áðü 880 ì. ìå áíôßäñáóç óôç ëÞîç ôï ×.Á. «Åâáëáí ðëÜôç» ÄÅÇ-ÏÐÁÐ-ÏÔÅ...

Óåë. 11

REAL ESTATE

Êåñäïöüñï ôï åîÜìçíï ãéá ôçí Trastor ÏñéáêÞ ç ðôþóç ôùí óõíïëéêþí åóüäùí

Óåë. 8

ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÅÓ

Ïëïêëçñþèçêå ç ðþëçóç ôçò Globul Áðü ôïí ÏÔÅ óôçí Telenor Óåë. 8 áíôß 717 åêáô.

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

Ìå ôï âëÝììá Óôá 4 äéó. ç ðëçñùìÞ Ôïí óôñáôçãéêü ñüëï ôçò Áðñïóäüêçôç Üíïäïò óôçí Êßíá ëçîéðñüèåóìùí óå éäéþôåò ÅëëÜäáò áíáãíùñßæïõí ïé ÇÐÁ ôïõ ÁÅÐ óôéò ÇÐÁ ç Kleemann Óôá 641 åêáô. õðïëïãßæïíôáé ïé ðëçñùìÝò ôïõ Éïõëßïõ O

Óåë. 3

Äéìåñïýò êáé äéåèíïýò åíäéáöÝñïíôïò èÝìáôá ÁíÜðôõîç ôïõ ÁÅÐ êáôÜ 1,7% Óåë. 4 óôï â' ôñßìçíï Óåë. 6 óõæÞôçóáí Áâñáìüðïõëïò - ×Ýéãêåë

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ - ÐÏËÉÔÉÊÇ 3-5

O

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ 10-26

Áíôéðñïóùðåýåé ôï 7% ôùí ðùëÞóåþí ôçò O

XAKEÑ

Óåë. 9

Óåë. 32


2

ÌÅ ÌÉÁ ÌÁÔÉÁ

×ñçìáôáãïñÜ - ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí

Oéêïíïìßá - ÐïëéôéêÞ Ôç ëÞøç íÝùí ìÝôñùí, óå ðåñßðôùóç ðïõ ç ÅëëÜäá äåí êáôïñèþóåé íá ðáôÜîåé áðïôåëåóìáôéêÜ ôç öïñïäéáöõãÞ, ðñïêñßíåé ôï ÄéåèíÝò Íïìéóìáôéêü Ôáìåßï, óôçí ÝêèåóÞ ôïõ ãéá ôçí ðïñåßá ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. Óýìöùíá ìå ôï Ôáìåßï, ç ÅëëÜäá Ý÷åé óçìåéþóåé ìåãÜëç ðñüïäï, óôçí êáôåýèõíóç áíôéìåôþðéóçò ôùí ïéêïíïìéêþí êáé äçìïóéïíïìéêþí ôçò áíéóïññïðéþí, ùóôüóï óçìáíôéêïß åßíáé ïé êßíäõíïé ðïõ ðáñáìÝíïõí. Óåë. 3 Ôç ÷ñçìáôïäüôçóç áéôçìÜôùí ýøïõò 5,4 äéó. åõñþ, Ý÷åé ïëïêëçñþóåé ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ìÝ÷ñé óÞìåñá, áðü ôçí Ýíáñîç ôçò äéáäé-

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

êáóßáò áðïðëçñùìÞò ôùí ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí ôùí öïñÝùí ôçò ÃåíéêÞò ÊõâÝñíçóçò ðñïò ôïõò éäéþôåò, üðùò áíáêïßíùóå ÷èåò ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ×ñÞóôïò Óôáúêïýñáò. Óåë. 3 Ï êåíôñéêüò, óôñáôçãéêüò ñüëïò ôçò ÅëëÜäáò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ áíáäåß÷èçêå óôéò óõíïìéëßåò ðïõ åß÷å ìå ôïí áìåñéêáíü ïìüëïãü ôïõ Ôóáê ×Ýéãêåë óôï ÐåíôÜãùíï, ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ÄçìÞôñçò Áâñáìüðïõëïò, óôï ðëáßóéï ôçò åðßóêåøÞò ôïõ óôéò ÇÐÁ. Óåë. 4

ç âïõëåõôÞò ôïõ ÐÁÓÏÊ, È. ÔæÜêñç, êáôÜ ôçí ÷èåóéíÞ øçöïöïñßá óôç ÂïõëÞ ãéá ôçí ôñïðïëïãßá ãéá ôçí ÅÕÄÁÐ. Óåë. 4 Ôçí áíÜëçøç Üìåóùí äñÜóåùí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò óõíå÷éæüìåíçò áýîçóçò ôçò áíåñãßáò, ç ïðïßá åîáêïëïõèåß íá ðëÞôôåé ïëïÝíá êáé ðåñéóóüôåñïõò ¸ëëçíåò, æçôÜ ç ÄçìïêñáôéêÞ ÁñéóôåñÜ. Óåë. 5

Ôçí êõâÝñíçóç êáé ôï ÐÁÓÏÊ áíáóôÜôùóå ôï "ðáñïýóá" ðïõ äÞëùóå

Íåõñéêüôçôá åðéêñáôïýóå, ÷èåò, óôçí éóïôéìßá åõñþ/äïëáñßïõ, êáèþò ç óôÜóç áíáìïíÞò ðïõ äéáôçñïýóáí ïé åðåíäõôÝò åíüøåé ôùí áðïöÜóåùí ôçò Federal Reserve áóêïýóå ðéÝóåéò óôï áìåñéêáíéêü íüìéóìá, âïçèþíôáò, ðáñÜëëçëá, ôï åõñþ íá áíáêÜìøåé áðü ôéò áðþëåéåò ðïõ êáôÝãñáöå áðü íùñßò. Óåë. 10

ÐñïóðÜèåéá áíôßäñáóçò ÷èåò óôçí åëëçíéêÞ ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ, ìå ôïõò áãïñáóôÝò ìåôÜ áðü áñêåôÝò þñåò áäñÜíåéáò íá áíáëáìâÜíïõí åíôïíüôåñåò ðñùôïâïõëßåò óôï êëåßóéìï, ïäçãþíôáò ôïí Ãåíéêü Äåßêôç ðÜíù áðü ôéò 880 ìïíÜäåò, ìå óôü÷ï ôçí óõíôÞñçóç åíüò ìÝôñéïõ êëßìáôïò ðïõ äåí áðåéëåß êïìâéêÜ óçìåßá óôçñßîåùí áëëÜ äåí ìðïñåß êáé áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ íá äçìéïõñãÞóåé óçìáíôéêÝò ðñïóäïêßåò ãéá ðåéóôéêüôåñåò áíôéäñÜóåéò. ¢ëëùóôå, üðùò ôïíßæïõí êáé ïé åðáããåëìáôßåò ôïõ ÷þñïõ, "ç ðïñåßá ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò äõóôõ÷þò äåí ìðïñåß íá ðñïóöÝñåé êáìßá íüôá áéóéïäïîßáò. Óåë. 11

Eðé÷åéñÞóåéò Ç ôñáðåæéêÞ êñßóç óôçí ÅëëÜäá áðÝäåéîå üôé ôïí Ýëåã÷ï ôïõ óõóôÞìáôïò, êáôÜ ôï ëáúêþò ãñáöüìåíï êïõìÜíôï óôï åëëçíéêü banking êÜíïõí ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò êáé ôï Ôáìåßï ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò. Ç ÔôÅ ìÝëïò ôçò ÅÊÔ äçëáäÞ ôçò Ôñüéêá êáé ôï Ô×Ó ìÝëïò ôçò Ôñüéêá ìÝóù ôïõ EFSF Ý÷ïõí êáôáöÝñåé íá ðÜñïõí óôïí Ýëåã÷ï ôïõò ôï ôñáðåæéêü óýóôçìá. Óåë. 7 Ç äéáäéêáóßá áíáêåöáëáéïðïßçóçò ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí ïëïêëçñþèçêå êáé åðïìÝíùò áõôü ðïõ åðåßãåé ôþñá åßíáé íá îåêéíÞóåé ç äéá-

XPHMATIÓTHPIO HMEPHÓIA OIKONOMIKH EÖHMEPIÄA

IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ MOTOR PRESS HELLAS A.E. Eêäüôçò Êùíóôáíôßíá Ôñéáíôáöýëëç ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Êáôåñßíá ÐáðáíéêïëÜïõ Áñ÷éóõíôÜêôçò Óïößá ÍÜêïõ ÁñèñïãñÜöïé ÄçìÞôñçò ÊáìðïõñÜêçò ÐÝôñïò Ôñïõðéþôçò Åìðïñéêü ÔìÞìá e-mail:adv@motorpress.gr

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ AUTO TPITH A.E. ÃÑÁÖÅÉÁ Ëåýêçò 132, ÊñõïíÝñé, Ô.Ê. 145 68 Tçë. 210 6262000-3 Fax: 210 6262149 e-mail:hrimatistirio@motorpress.gr web site: www.xrimatistirio.gr ISSN 1792-8885 Êùäéêüò: 3715

äéêáóßá "åêêáèÜñéóçò" ôùí éóïëïãéóìþí ôùí ôñáðåæþí, áíáöÝñåé ôï ÄÍÔ óôçí ÝêèåóÞ ôïõ. "Ç äéáäéêáóßá åêêáèÜñéóçò ôùí éóïëïãéóìþí ôùí ôñáðåæþí ðñÝðåé íá åðéôá÷õíèåß" ðñïåéäïðïéåß ôï êëéìÜêéï ôïõ ÄÍÔ, äéáìçíýïíôáò ðùò âáóéêÞ ðñïôåñáéüôçôá áðïôåëåß ðëÝïí ç äéáóöÜëéóç ôçò ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞò óôáèåñüôçôáò óôçí ÅëëÜäá. Óåë. 7 ÅðéóôñïöÞ óôçí êåñäïöïñßá ãéá ôçí Trastor óôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò, ôá Ýóïäá ôçò ïðïßáò áðü ìéóèþìáôá ìåéþèçêáí ïñéáêÜ óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá Ýíá ÷ñüíï ðñéí ëüãù ôçò áíáäéáðñáãìÜôåõóç ôùí åíïéêßùí ãéá ôéò õöéóôÜìåíåò ìéóèþóåéò åíþ áíÜëïãç ðïñåßá áêïëïýèçóå êáé ç áîßá ôùí áêéíÞôùí ôçò. Óåë. 8 Ïëïêëçñþèçêå ÷èåò ç ìåôáâßâáóç óôï íïñâçãéêü üìéëï Telenor ôïõ 100% ôçò Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Globul) êáé ôçò Germanos Telecom Bulgaria, áðü ôïí ÏÔÅ, ìåôÜ ôçí Ýãêñéóç ôçò óõíáëëáãÞò áðü ôéò áñìüäéåò áñ÷Ýò. Ôï ôßìçìá ôçò ðþëç-

óçò áíÞëèå óå 717 åêáô. åõñþ, ðïõ áðïôåëåß ôçí åðé÷åéñçóéáêÞ áîßá ôçò Globul êáé éóïýôáé ìå 6 öïñÝò ôá åêôéìþìåíá êÝñäç ðñï öüñùí ôüêùí êáé áðïóâÝóåùí ãéá ôï 2013. Óåë. 8 Óõíå÷ßæåôáé ç èåôéêÞ äõíáìéêÞ ôçò åðéâáôéêÞò êßíçóçò ôïõ êáëïêáéñéïý ãéá ôçí Aegean. ¹äç ôï ôñßìçíï ÌáÀïõ - Éïõëßïõ êáôåãñÜöç áýîçóç 22% óôçí êßíçóç åîùôåñéêïý ìå ôçí Üíïäï ôïí Éïýëéï íá Ý÷åé áããßîåé ôï 19% óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá Ýíá ÷ñüíï ðñéí. Óåë. 9 Óôçí ðåñáéôÝñù åíßó÷õóç ôçò èÝóçò êáé ôùí ðùëÞóåþí ôçò óôçí Êßíá óôï÷åýåé ç Kleemann, ç ïðïßá ðñïêåéìÝíïõ íá éó÷õñïðïéÞóåé ôç èÝóç ôçò óôçí åí ëüãù áãïñÜ, Ýäùóå ôï "ðáñþí" óôç äéåèíÞ Ýêèåóç áíåëêõóôÞñùí "China International Elevator Exhibition" ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôç ÓáãêÜç. Óåë. 9 ÓÞìåñá

ÔÑÁÐÅÆÅÓ ........................................7 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ...............................8, 9

Áðñïóäüêçôç Üíïäïòôïõ ÁÅÐ óôéò ÇÐÁ

Õ

øçëüôåñç áðü ôçí áíáìåíüìåíç Þôáí ç áíÜðôõîç ðïõ êáôÝãñáøå ç ïéêïíïìßá ôùí ÇÐÁ êáôÜ ôï â' ôñßìçíï ôïõ 2013, üðùò ðñïêýðôåé áðü ôá óôïé÷åßá ôïõ áìåñéêáíéêïý õðïõñãåßïõ Åìðïñßïõ. Åéäéêüôåñá, ôï áìåñéêáíéêü ÁÅÐ áíáðôý÷èçêå êáôÜ 1,7% óå åôÞóéá âÜóç, Ýíáíôé ôçò áíÜðôõîçò 1,1% ôïõ á' ôñéìÞíïõ ôïõ Ýôïõò, áëëÜ êáé ôùí ðñïâëÝøåùí ôùí ïéêïíïìïëüãùí ðïõ áíÝìåíáí åðéâñÜäõíóç óôï 1%. Óôçí åíßó÷õóç ôçò ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò êáôÜ ôçí ðåñßïäï Áðñéëßïõ Éïõíßïõ âïÞèçóå ç áíÜêáìøç ôùí åðé÷åéñçìáôéêþí äáðáíþí, ç áíÜðôõîç ôùí åîáãùãþí êáé ìéá áðüôïìç åðéâñÜäõíóç ôïõ ñõèìïý ìåßùóçò ôùí êñáôéêþí äáðáíþí/ Óåë. 6

Ïé åðþíõìåò áðüøåéò äåí åêöñÜæïõí áðáñáßôçôá ôçí åöçìåñßäá

ÎÝíåò áãïñÝò Õøçëüôåñá Ýêëåéóáí, ÷èåò, ôá åõñùðáúêÜ ÷ñçìáôéóôÞñéá, êáèþò Ýëáâáí þèçóç áðü ïñéóìÝíá èåôéêÜ ïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá áðü ôéò ÇÐÁ êáé ôçí Åõñþðç, êáèþò êáé áðü êÜðïéá éó÷õñÜ åôáéñéêÜ áðïôåëÝóìáôá, áí êáé ôá êÝñäç ôùí ìåôï÷þí ðáñÝìåéíáí ðåñéïñéóìÝíá, êáèþò ïé åðåíäõôÝò êñáôïýóáí óôÜóç áíáìïíÞò åíüøåé ôùí áðïöÜóåùí ôçò Federal Reserve. Ï ðáíåõñùðáúêüò äåßêôçò FTSEurofirst 300 ôùí êïñõöáßùí ìåôï÷þí Ýêëåéóå ðñïóùñéíÜ áìåôÜâëçôïò óôéò 1.205,72 ìïíÜäåò. Óåë. 27


XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

3

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

ÕðÝñ ôçò êéíçôéêüôçôáò ï Ì. Âáñâéôóéþôçò

Áðïêëåßåé ôï ÐÁÓÏÊ áðü ôïí ôñßôï ðüëï

Óôï åðßêåíôñï ç åíÝñãåéá

Ðéóôåýù óôï èåóìü ôçò êéíçôéêüôçôáò ãéá ôçí áíáäéÜñèñùóç ôïõ äçìïóßïõ ôïìÝá, áíÝöåñå ï Ì. Âáñâéôóéþôçò.

"¼÷é, äåí áðåõèõíüìáóôå óôï êüììá ôïõ ÐÁÓÏÊ. Áõôü, ìå ôçí çãåóßá ôïõ, Ýêáíå ôéò åðéëïãÝò ôïõ", ôüíéóå ï Ö. ÊïõâÝëçò

Ôéò ôåëåõôáßåò åîåëßîåéò óôïí ôïìÝá ôçò Ýñåõíáò êáé ðáñáãùãÞò õäñïãïíáíèñÜêùí óôçí ÅëëÜäá óõæÞôçóáí ï Ã. ÌáíéÜôçò ìå ôïí Ôæ. Ñßôóáñíôóïí.

Ðñïåéäïðïéåß ãéá íÝá ìÝôñá ôï ÄÍÔ

ÓôáäéáêÞ åêôÝëåóç ðëåéóôçñéáóìþí ðñþôçò êáôïéêßáò áðü áñ÷Ýò 2014 ðñïáíÞããåéëå ï Áè. ÓêïñäÜò Ðëåéóôçñéáóìïß ðñþôçò êáôïéêßáò èá áñ÷ßóïõí íá åêôåëïýíôáé, óôáäéáêÜ, áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2014, óýìöùíá ìå üóá áíÝöåñå ï õöõðïõñãüò ÁíÜðôõîçò Áè. ÓêïñäÜò, ìéëþíôáò óôçí ðñùéíÞ åêðïìðÞ ôïõ Mega. Ï ê. ÓêïñäÜò áíÝöåñå ðùò åðéäéþêåôáé ìåñéêÞ áíáóôïëÞ ôçò áðáãüñåõóçò ðëåéóôçñéáóìþí áðü ôï 2014 ìå êïéíùíéêÜ êñéôÞñéá, üðùò ôçí áíôéêåéìåíéêÞ áîßá ôïõ áêéíÞôïõ êáé ôï áí ï éäéïêôÞôçò ôïõ åßíáé ðïëýôåêíïò Þ Üíåñãïò. Ç èÝóç ôïõ õðïõñãåßïõ åßíáé üôé èá ðñÝðåé íá õðÜñîåé Ýãêáéñá ï áðáñáßôçôïò äéÜëïãïò ãéá ôá êñéôÞñéá ðïõ èá ïñßóïõí ðïéá èá åßíáé ôá áêßíçôá ðïõ èá âãïõí óå ðëåéóôçñéáóìü (ð÷ Ýêôáóç áêéíÞôïõ, ýøïò äáíåßïõ êáé ïöåéëþí, åéóïäçìáôéêÜ êñéôÞñéá êëð).

Óõíå÷ßæåé íá êñáôÜ ôá ðñùôåßá óôçí áíåñãßá óôçí Å.Å. ç ÅëëÜäá Ôïí õøçëüôåñï äåßêôç áíåñãßáò óôçí Å.Å. åîáêïëïõèåß íá êáôÝ÷åé ç ÅëëÜäá, ìå óõíïëéêü ðïóïóôü 26,9% êáé 58,7% ãéá ôïõò íÝïõò êÜôù ôùí 25 åôþí, ôïí Áðñßëéï ôïõ 2013, óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôçò ÅõñùðáúêÞò ÓôáôéóôéêÞò Õðçñåóßáò (Eurostat) ðïõ äüèçêáí óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá. Óçìåéþíåôáé üôé ôá óôïé÷åßá ôçò Åurostat ãéá ôçí áíåñãßá óôçí ÅÅ áöïñïýí ôïí Éïýíéï ôïõ 2013, åíþ ãéá ôçí ÅëëÜäá áöïñïýí ôïí Áðñßëéï ôïõ 2013.

Ðñüóôéìá 5,8 åêáô. ìåôÜ áðü åëÝã÷ïõò óôçí áãïñÜ Tï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2013 åðéâëÞèçêáí áðü ôéò õðçñåóßåò ðïõ õðÜãïíôáé óôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Åðïðôåßáò ôçò ÁãïñÜò êáé ôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Åìðïñßïõ ðñüóôéìá ýøïõò 5.802.075,19 åõñþ, åíþ ïé Ýëåã÷ïé óõíå÷ßæïíôáé êáèçìåñéíÜ. Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ Ýäùóå óôç äçìïóéüôçôá ôï õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñüóôéìá ðïõ åðéâëÞèçêáí êáôÜ ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2013, êáèþò êáé üóá åðéâëÞèçêáí ôï äåýôåñï åîÜìçíï ôïõ 2012 êáé áöïñïýí óôéò êõñþóåéò âÜóåé ôïõ Í.2251 ðåñß ðñïóôáóßáò êáôáíáëùôÞ & Í.3758 ðåñß åôáéñåéþí åíçìÝñùóçò ïöåéëåôþí, ôá ìåãáëýôåñá áðü áõôÜ åðéâëÞèçêáí ãéá êáôá÷ñçóôéêïýò ãåíéêïýò üñïõò áóöáëéóôçñßùí êáé ôñáðåæéêþí ðñïúüíôùí, óõíïëéêïý ýøïõò 623.000 åõñþ. Ðñüóôéìá 540.500 åõñþ åðéâëÞèçêáí ãéá áèÝìéôåò åìðïñéêÝò ðñáêôéêÝò (ðáñáðëÜíçóç) êáé ãéá óõìâÜóåéò áðü áðüóôáóç (çëåêôñïíéêÝò ðùëÞóåéò) åíþ 445.000 åõñþ åðéâëÞèçêáí ãéá ðáñáâßáóç äéáôÜîåùí ôïõ í.3758 ëåéôïõñãßáò åôáéñåéþí åíçìÝñùóçò ïöåéëåôþí. Ãéá áèÝôçóç üñùí åããõÞóåùí åðéâëÞèçêáí ðñüóôéìá 186.500 åõñþ êáé 158.000 åõñþ ãéá ìç áóöáëÞ ðñïúüíôá.

Áí äåí ðáôá÷èåß ç öïñïäéáöõãÞ - ÌÞíõìá ðñïò Åõñùæþíç ãéá haircut óôï ÷ñÝïò

Ô

ç ëÞøç íÝùí ìÝôñùí, óå ðåñßðôùóç ðïõ ç ÅëëÜäá äåí êáôïñèþóåé íá ðáôÜîåé áðïôåëåóìáôéêÜ ôç öïñïäéáöõãÞ, ðñïêñßíåé ôï ÄéåèíÝò Íïìéóìáôéêü Ôáìåßï, óôçí ÝêèåóÞ ôïõ ãéá ôçí ðïñåßá ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. Óýìöùíá ìå ôï Ôáìåßï, ç ÅëëÜäá Ý÷åé óçìåéþóåé ìåãÜëç ðñüïäï, óôçí êáôåýèõíóç áíôéìåôþðéóçò ôùí ïéêïíïìéêþí êáé äçìïóéïíïìéêþí ôçò áíéóïññïðéþí, ùóôüóï óçìáíôéêïß åßíáé ïé êßíäõíïé ðïõ ðáñáìÝíïõí. Åéäéêüôåñá, êáôÜ ôï ÄÍÔ, 4 åßíáé ïé âáóéêïß êßíäõíïé ðïõ áðåéëïýí ôï åëëçíéêü ðñüãñáììá: • Ôõ÷üí áðïêëßóåéò óôçí õëïðïßçóç ôùí äéáñèñùôéêþí ìåôáññõèìßóåùí. • ÐéèáíÞ áäõíáìßá óôïõò éóïëïãéóìïýò. • Êßíäõíïò ðïëéôéêÞò áóôÜèåéáò. • Êßíäõíïé ðïõ óõíäÝïíôáé ìå ôçí áäýíáìç áíÜðôõîç ôçò Åõñùæþíçò. ÓôÝëíïíôáò óáöÝò ìÞíõìá ðñïò ôçí Åõñùæþíç, ôï ÄÍÔ êñßíåé åðéôáêôéêÞ ìéá íÝá áíáäéÜñèñùóç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò ôï ðñïóå÷Ýò äéÜóôçìá. Åéäéêüôåñá, ôï Ôáìåßï óôçí ÝêèåóÞ ôïõ, õðïóôçñßæåé ðùò ç ÅëëÜäá èá ðñÝðåé íá åëáöñõíèåß áðü ìÝñïò ôïõ ÷ñÝïõò ðïõ ïöåßëåé óôá åõñùðáúêÜ êñÜôç, ßóï ìå ôï 4% ôïõ ÁÅÐ ôçò Þ 7,4 äéó. åõñþ, óå

ïñßæïíôá 18 ìçíþí. Ç ÅëëÜäá ÷ñÞæåé íÝáò åëÜöñõíóçò ôïõ ÷ñÝïõò ôçò, êáôÜ ôçí äéåôßá 2014 - 2015, õðïóôçñßæåé îåêÜèáñá ôï ÄÍÔ. Óýìöùíá ìå ôçí Ýêèåóç ôïõ Ðïë Ôüìóåí, ç äçìïóéïíïìéêÞ ðñïóáñìïãÞ ôçò ÅëëÜäáò ðñï÷ùñÜ óôï óùóôü äñüìï, ùóôüóï áõôü äåí óçìáßíåé ðùò äåí õðÜñ÷ïõí êáé áðïêëßóåéò. ÊáôÜ ôï ÄÍÔ, ç áíÜêáìøç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò èá îåêéíÞóåé áðü ôï åðüìåíï Ýôïò, 2014. Eéäéêüôåñá, ôïðïèåôåß óôï 0,6% ôçí áíÜðôõîç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò ãéá ôï åðüìåíï. "Ïé ðéóôùôéêÝò óõíèÞêåò óôçí ÅëëÜäá ðáñáìÝíïõí áêüìç óöéêôÝò", ðñïåéäïðïéåß ç ÏõÜóéãêôïí. To ÄÍÔ ðñïåéäïðïéåß ãéá ÷ñçìáôïäïôéêü êåíü ýøïõò 10,9 äéó. åõñþ áëëÜ êáé äçìïóéïíïìéêü êåíü ýøïõò 4,3 äéó. åõñþ óôï åëëçíéêü ðñüãñáììá. ÐáñÜëëçëá ôï Ôáìåßï åãåßñåé Ýíôïíåò áìöéâïëßåò ãéá ôçí áðüäïóç ôïõ ìÝôñïõ ôïõ åíéáßïõ öüñïõ áêéíÞôùí ôï 2014, ðñïôåßíïíôáò åììÝóùò ðëçí óáöþò ôçí ðáñÜôáóç ãéá Ýíáí ÷ñüíï óôï "÷áñÜôóé" óôá áêßíçôá.

¸íôåêá ÷þñåò ôçò Ë. ÁìåñéêÞò áðÝöõãáí íá øçößóïõí åêôáìßåõóç ôçò äüóçò áðü ôï ÄÍÔ Åí ôù ìåôáîý, 11 ÷þñåò ôçò

ËáôéíéêÞò ÁìåñéêÞò êáé ôçò ÊáñáúâéêÞò áðÝöõãáí íá óôçñßîïõí ôçí áðüöáóç ôïõ Äéåèíïýò Íïìéóìáôéêïý Ôáìåßïõ ãéá ôçí åêôáìßåõóç ôçò íÝáò äüóçò ôçò âïÞèåéáò ðñïò ôçí ÅëëÜäá, åðéêáëïýìåíåò ôïí êßíäõíï ìç áðïðëçñùìÞò ôïõ äáíåßïõ. Ç áðï÷Þ ôùí ÷ùñþí áõôþí áðü ôç ëÞøç áðüöáóçò Ýãéíå ãíùóôÞ ÷èåò áðü ôïí ÂñáæéëéÜíï ÐÜïõëï ÍïãêÝéñá Ìðáôßóôá ðïõ ôéò åêðñïóùðåß óôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôïõ ÄÍÔ. "Ïé ðñüóöáôåò åîåëßîåéò óôçí ÅëëÜäá åðéâåâáéþ-

íïõí ïñéóìÝíïõò áðü ôïõò ÷åéñüôåñïõò öüâïõò ìáò" áíáöÝñåé óôçí áíáêïßíùóÞ ôïõ ï Ìðáôßóôá. "Ç åöáñìïãÞ (ó.ó. ôïõ ìåôáññõèìéóôéêïý ðñïãñÜììáôïò ôçò ÅëëÜäáò) Þôáí ìç éêáíïðïéçôéêÞ ó÷åäüí óå üëïõò ôïõò ôïìåßò. Ïé åêôéìÞóåéò ãéá ôçí áíÜðôõîç êáé ôç âéùóéìüôçôá ôïõ ÷ñÝïõò óõíå÷ßæïõí íá åßíáé õðåñáéóéüäïîåò", ðñïóôßèåôáé óôçí áíáêïßíùóç ôïõ ÂñáæéëéÜíïõ áîéùìáôïý÷ïõ ðïõ åðéêñßíåé ôçí áðüöáóç ôïõ ÄÍÔ íá áðïäåóìåýóåé ôï ðïóü ôïõ 1,7 äéó. åõñþ ãéá ôçí ÅëëÜäá, ôç ÄåõôÝñá.

Åêôáìéåýèçêå áðü ôïí EFSF ç äüóç ôïõ Éïõëßïõ, ýøïõò 4 äéó. Åêôáìéåýèçêå ÷èåò ç äüóç ôùí 4 äéó. åõñþ ðñïò ôçí ÅëëÜäá, üðùò áíáêïßíùóå áðü ôï Ëïõîåìâïýñãï, ï Åõñùðáúêüò Ìç÷áíéóìüò ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò (EFSF). ÓõãêåêñéìÝíá, åêôáìéåýèçêáí 2,5 äéó. åõñþ áðü ôïí EFSF êáé 1,5 äéó. åõñþ áðü ôá êÝñäç ôùí êåíôñéêþí ôñáðåæþí ôçò Åõñùæþíçò, ìÝóù ôïõ ðñïãñÜììáôïò áíôáëëáãÞò ïìïëüãùí (SMP). Ï ðñüåäñïò ôïõ ESM êáé EFSF ÊëÜïõò ÑÝãêëéíãê ôïíßæåé óôçí ßäéá áíáêïßíùóç üôé "ç ìåôáöïñÜ ôùí 1,5 äéó. åõñþ áðü ôá êÝñäç ôùí êåíôñéêþí ôñáðåæþí, ìÝóù SMP, áðïäåéêíýåé ôçí åðéðñüóèåôç áëëçëåããýç ôùí ÷ùñþí ôçò åõñùæþíçò óôïí Åëëçíéêü ëáü ðïõ êáôáâÜëåé óçìáíôéêÝò ðñïóðÜèåéåò ãéá íá âãåé áðü ôçí êñßóç". ¼óïí áöïñÜ ôçí åêôáìßåõóç ôùí 2,5 äéó. åõñþ áðü ôïí EFSF, ï ÊëÜïõò ÑÝãêëéíãê ôïíßæåé üôé ç ÅëëÜäá éêáíïðïßçóå êáé ôéò 22 ðñïáðáéôïýìåíåò äñÜóåéò êáé ùò åê ôïýôïõ ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ EFSF áðïöÜóéóå ôçí åêôáìßåõóç ôïõ ðïóïý.

Óôá 4 äéó. ç ðëçñùìÞ ëçîéðñüèåóìùí óôïõò éäéþôåò Óôá 641 åêáô. õðïëïãßæïíôáé ïé ðëçñùìÝò ôïõ Éïõëßïõ ÷ñçìáôïäüôçóç áéôçìÜôùí ýÔñþóåéçøïõò 5,4 äéó. åõñþ, Ý÷åé ïëïêëçôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ìÝ÷ñé óÞìåñá, áðü ôçí Ýíáñîç ôçò äéáäéêáóßáò áðïðëçñùìÞò ôùí ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí ôùí öïñÝùí ôçò ÃåíéêÞò ÊõâÝñíçóçò ðñïò ôïõò éäéþôåò, üðùò áíáêïßíùóå ÷èåò ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ×ñÞóôïò Óôáúêïýñáò. ¼ðùò åðéóçìáßíåôáé, Ý÷åé Þäç ìåôáâéâÜóåé äçëáäÞ ðñïò ôïõò öïñåßò ôï 68% ôùí óõíïëéêþí ðü-

ñùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé ãéá ôçí áðïðëçñùìÞ ôùí ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí, áêïëïõèþíôáò ôüóï ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá êáôáâïëÞò üóï êáé ôùí ýøïò ôùí äüóåùí ôçò äáíåéáêÞò óýìâáóçò. Óå üôé áöïñÜ ôéò ðëçñùìÝò, ôï ìÞíá Éïýëéï áõôÝò åêôéìÜôáé üôé èá áíÝëèïõí óôá 641 åêáô. åõñþ. Ôï óõíïëéêü ýøïò ôùí ôåëéêþí ðëçñùìþí, äçëáäÞ ôùí ÷ñçìÜôùí ðïõ ðÞãáí óôçí ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá, ìÝ÷ñé óÞìåñá, áíÝñ÷åôáé ðåñßðïõ óôá 4 äéó. åõñþ.

ÄçëáäÞ óôï 50% ôùí óõíïëéêþí ðüñùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé ãéá ôçí áðïðëçñùìÞ ôùí ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí. ÅíäåéêôéêÜ, ôï 1ï åðôÜìçíï ôïõ Ýôïõò, Ý÷ïõí ÷ïñçãçèåß 16.342 åöÜðáî äçìïóßùí õðáëëÞëùí, Ý÷åé ðëçñùèåß ôï 89% ôùí ÷ñçìáôïäïôÞóåùí ôïõ Ìåôï÷éêïý Ôáìåßïõ Óôñáôïý, ôïõ ÍÉÌÔÓ êáé ôùí Óôñáôéùôéêþí Íïóïêïìåßùí, êáèþò êáé ôï 77% ôùí õðï÷ñåþóåùí ôùí Íïóïêïìåßùí ôïõ ÅÓÕ (890 åêáô. åõñþ áðü óõíïëéêÝò õðï÷ñåþóåéò 1,1 äéó. åõñþ).

Óôçí áíáêïßíùóç ôïõ õðïõñãåßï ôïíßæåôáé üôé óôá üðïéá ðñïâëÞìáôá Ý÷ïõí áíáêýøåé óôçí ðïñåßá, Ý÷ïõí ðñïôáèåß ëýóåéò, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí Þäç äñïìïëïãçèåß ðñïêåéìÝíïõ íá ðåñéïñéóôåß, óôï ìÝôñï ôïõ åöéêôïý, ç ðéèáíüôçôá åðéâñÜäõíóçò ôïõ ñõèìïý ðïõ Ý÷åé åðéôåõ÷èåß. ÅíäåéêôéêÜ, óôïí ôïìÝá ôçò Õãåßáò, ìÝ÷ñé ôï ÓåðôÝìâñéï, ôá íïóçëåõôéêÜ éäñýìáôá èá Ý÷ïõí åîïöëÞóåé ðëÞñùò üëåò ôéò ðáëáéÝò ïöåéëÝò ðñïò ôïõò ðñïìçèåõôÝò ôïõò.


4

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

ê. ÓáìáñÜ ìå ôïí áìåñéêáíü ðñüåäñï ÌðáñÜê ÏìðÜìá. Ïé äýï ðïëéôéêïß áîéùìáôïý÷ïé óõæÞôçóáí èÝìáôá åõñýôåñïõ äéìåñïýò áëëÜ êáé äéåèíïýò åíäéáöÝñïíôïò, åíþ åîåôÜóôçêáí êáé ïé åîåëßîåéò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò ÁíáôïëéêÞò Ìåóïãåßïõ, óôç Óõñßá, óôçí Áßãõðôï êáé ôç Ëéâýç. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíÜíôçóçò ï ê. Áâñáìüðïõëïò ðáñïõóßáóå óôïí áìåñéêáíü õðïõñãü ¢ìõíáò ôéò èÝóåéò êáé ôéò áðüøåéò ôçò ÅëëÜäáò ãéá ôéò åîåëßîåéò óôçí ðåñéï÷Þ, åðéäéþêïíôáò íá êáëëéåñãçèåß ðñïâëçìáôéóìüò ðïõ èá ïäçãÞóåé óôçí åìðÝäùóç ôçò åéñÞíçò, ôçò áóöÜëåéáò êáé ôçò óõíåñãáóßáò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ìáò. ¼ðùò áíÝöåñå ï ê. Áâñáìüðïõëïò, ç ðåñéï÷Þ ìáò äéÝñ÷åôáé ìéá éäéáßôåñá äýóêïëç ðåñßïäï êáé Ý÷åé óçìáóßá óå áõôÞ ôç ãùíéÜ ôïõ ðëáíÞôç, íá ìðïñïýí íá äéáäñáìáôßæïõí ñüëï ÷þñåò, üðùò ç ÅëëÜäá. "Ç ðáôñßäá ìáò åßíáé óå áíïéêôü äéÜëïãï åäþ êáé ÷éëéÜäåò ÷ñüíéá ìå üëïõò ôïõò ëáïýò êáé ôá Ýèíç ôçò ðåñéï÷Þò. Ãé' áõôü êáé ìðïñåß íá âïçèÞóåé óôéò óõëëïãéêÝò ðñïóðÜèåéåò ðïõ ãßíïíôáé ôïí ôåëåõôáßï êáéñü ìå óêïðü íá åìðåäùèåß êáé ðÜëé ç åéñÞíç, íá ïäçãçèïýí ïé ÷þñåò ôçò åõñýôåñçò ãåéôïíéÜò ìáò óôïí åêäçìïêñáôéóìü, óôçí ðñüïäï êáé óôçí áíÜðôõîç". Ï ê. Áâñáìüðïõëïò áíÝöåñå

üôé ç ÅëëÜäá åßíáé Ýíáò óçìáíôéêüò ðáñÜãïíôáò áóöÜëåéáò, óõíåñãáóßáò, óõíåííüçóçò êáé óôáèåñüôçôáò êáé áõôü ôï ìÞíõìá åêðÝìðåé ðñïò üëïõò ôïõò ãåßôïíÝò ìáò, ðñïóèÝôïíôáò üôé äéáôçñåß ðáñÜëëçëá, óôïõò êüëðïõò ôçò Å.Å. êáé ôïõ ÍÁÔÏ, ìéá îå÷ùñéóôÞ èÝóç ðïõ ôçí êáèéóôÜ Ýíáí áîéüðéóôï êáé éó÷õñü óýììá÷ï. "Áõôü ôï ìÞíõìá åîÝðåìøå ç ðáôñßäá ìáò åäþ óôéò ÇÐÁ êáé ìå éäéáßôåñç éêáíïðïßçóç óçìåßùóá üôé áõôü ôçò ôï áíáãíùñßæåé ç ìåãÜëç áõôÞ ÷þñá, ôï áíáãíùñßæåé óõíïëéêÜ ï äõôéêüò êüóìïò. ÁõôÝò ôéò áîßåò êáé ôéò áñ÷Ýò, ôçò ðáãêüóìéáò åéñÞíçò ôçò áóöÜëåéáò, ôçò óõíåñãáóßáò èá óõíå÷ßóïõìå íá õðçñåôïýìå ðáñÜëëçëá ìå ôçí êýñéá áðïóôïëÞ ôùí åëëçíéêþí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí, ðïõ åßíáé ç äéáôÞñçóç ôçò áêåñáéüôçôáò ôçò áíåîáñôçóßáò êáé ôçò áóöÜëåéáò ôçò ðáôñßäáò ìáò", õðïãñÜììéóå êáôáëÞãïíôáò. ÌåôÜ ôç óõíÜíôçóç ìå ôïí ê. ×Ýéãêåë, ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò êáôÝèåóå óôåöÜíé óôï Ìíçìåßï ôïõ Ðåíôáãþíïõ ãéá ôá èýìáôá ôùí ôñïìïêñáôéêþí åðéèÝóåùí ôçò 11çò Óåðôåìâñßïõ. Åðßóçò, ï ê. Áâñáìüðïõëïò ðáñÝóôç óå ôåëåôÞ óôï Åèíéêü ÊïéìçôÞñéï ôïõ ¢ñëéíãêôïí, üðïõ êáôÝèåóå óôåöÜíé óôï Ìíçìåßï ôïõ Áãíþóôïõ Óôñáôéþôç.

ÁíáóôÜôùóå ôï «ðáñïýóá» ôçò ÔæÜêñç Õðåñøçößóôçêå ôï í/ó ãéá åíßó÷õóç ôçò ôïõñéóôéêÞò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò çí êõâÝñíçóç êáé ôï ÐÁÓÏÊ áÔäÞëùóå íáóôÜôùóå ôï "ðáñïýóá" ðïõ ç âïõëåõôÞò ôïõ ÐÁÓÏÊ,

È. ÔæÜêñç, êáôÜ ôçí ÷èåóéíÞ øçöïöïñßá óôç ÂïõëÞ ãéá ôçí ôñïðïëïãßá ãéá ôçí ÅÕÄÁÐ. Ç ôñïðïëïãßá ãéá ôçí ÅÕÄÁÐ, õðåñøçößóôçêå áðü ôç ÍÝá Äçìïêñáôßá êáé ôï ÐÁÓÏÊ (ðëçí ôçò È. ÔæÜêñç), êáôáøçößóôçêå áðü ôá êüììáôá ôçò áíôéðïëßôåõóçò êáé ôç ÄÇÌÁÑ, üðùò åðßóçò êáé áðü ôïõò áíåîÜñôçôïõò âïõëåõôÝò ê.ê. Ìðüëáñç êáé ÊïõñÜêï. ¸ôóé, õðÝñ ôçò ôñïðïëïãßáò ôÜ÷èçêáí 51 âïõëåõôÝò, êáôÜ øÞöéóáí 44, åíþ õðÞñîå êáé Ýíá "ðáñþí". Ç êõñßá ÔæÜêñç äÞëùóå ðáñïýóá óôçí øçöïöïñßá, ðñïóèÝôïíôáò üôé ï ê. ÓáìáñÜò îåðïõëÜåé ôç ÷þñá. "Ç óôÜóç ìïõ åßíáé ç áõôïíüçôç áðÜíôçóç ôùí ðñïïäåõôéêþí

äõíÜìåùí ðïõ Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç íá áðïôñÝøïõí ôï îåðïýëçìá ôçò ÷þñáò, óôï ïðïßï Ý÷åé åðéäïèåß ï ê. ÓáìáñÜò, âáöôßæïíôÜò ôï success story", äÞëùóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Ëßãï áñãüôåñá, ùóôüóï, ç êõñßá ÔæÜêñç õðï÷ñåþèçêå óå áíáäßðëùóç, åíþ, óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, åîåôÜóôçêå áêüìç êáé ôï åíäå÷üìåíï ôçò äéáãñáöÞò ôçò. Óå äéåõêñéíéóôéêÞ äÞëùóç, õðïóôÞñéîå üôé "ç óõæÞôçóç óôç ÂïõëÞ ðïõ áöïñïýóå êáé óôçí ôñïðïëïãßá ãéá ôçí ÅÕÄÁÐ, üðïõ åß÷á ãñáöôåß ãéá íá ìéëÞóù, äéåêüðç ëüãù ôçò äéåîáãùãÞò ïíïìáóôéêÞò øçöïöïñßáò. Äéáöùíþ ìå ôïõò üñïõò ôïõò ïðïßïõò ðñáãìáôïðïéåßôáé ç óõãêåêñéìÝíç áðïêñáôéêïðïßçóç êáé ãé´ áõôü ôï ëüãï øÞöéóá ðáñïýóá", áíáöÝñåé. ¼óïí áöïñÜ ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò ôïõñéóôéêÞò åðé-

÷åéñçìáôéêüôçôáò, õðåñøçößóôçêå ìå ïíïìáóôéêÝò øçöïöïñßåò óå äþäåêá Üñèñá êáé ôçí ôñïðïëïãßá ãéá ôçí ÅÕÄÁÐ. Ôéò ïíïìáóôéêÝò øçöïöïñßåò, åß÷å æçôÞóåé ï ÓÕÑÉÆÁ. ÊáôÜ ôçí ïíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá, ç ÍÝá Äçìïêñáôßá êáé ôï ÐÁÓÏÊ õðåñøÞöéóáí ôï óýíïëï ôùí Üñèñùí, åíþ ôá êüììáôá ôçò áíôéðïëßôåõóçò ôá êáôáøÞöéóáí. Ç ÄÇÌÁÑ õðåñøÞöéóå ìïíÜ÷á ôñßá Üñèñá (21, 33 êáé 40), åíþ ïé áíåîÜñôçôïé âïõëåõôÝò Ì. Ìðüëáñçò êáé Ã. ÊïõñÜêïò äÞëùóáí "ðáñþí". Óå ó÷Ýóç ìå ôçí ôñïðïëïãßá ãéá ôçí ÅÕÄÁÐ, ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ×ñÞóôïò Óôáúêïýñáò åðÝìåéíå ðùò óêïðü Ý÷åé ìïíÜ÷á ôçí äéåõêüëõíóç áðïðëçñùìÞò ëçîéðñüèåóìùí õðï÷ñåþóåùí ôïõ êñÜôïõò ðñïò ôçí åôáéñåßá.

Ç åðáíåêêßíçóç ôùí ìåãÜëùí Ýñãùí êáé ç âåëôßùóç ôùí ðáñå÷üìåíùí õðçñåóéþí ôùí áóôéêþí óõãêïéíùíéþí, åßíáé ïé âáóéêÝò ðñïôåñáéüôçôåò ôçò íÝáò çãåóßáò ôïõ õðïõñãåßïõ Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí. Óôü÷ïò åßíáé ôá ìåãÜëá êáôáóêåõáóôéêÜ Ýñãá íá îåêéíÞóïõí ôï öèéíüðùñï, áöïý èá Ý÷ïõí ðñïçãçèåß ôñïðïðïéçìÝíåò óõìâÜóåéò ðïõ èá êáôáôåèïýí óôç ÂïõëÞ. "Ôá Ýñãá Ý÷ïõí ìåãÜëç âáñýôçôá óôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜêáìøç ôçò ÷þñáò êáé èá äçìéïõñãÞóïõí íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò", áíáöÝñïõí ÷áñáêôçñéóôéêÜ óõíåñãÜôåò ôïõ õðïõñãïý Õðïäïìþí Ìé÷. ×ñõóï÷ïÀäç. Êáé ðñïóèÝôïõí: "Ôá Ýñãá óôáìÜôçóáí ðñéí áðü 2,5-3 ÷ñüíéá. Äåí Ý÷ïõí ìðåé ìðñïóôÜ - ïñéóìÝíá äïõëåýïõí, üðùò ôá åñãïôÜîéá ôçò Ïëõìðßáò Ïäïý êáé ôùí Ôåìðþí- áëëÜ ïõóéáóôéêÞ åðáíåêêßíçóç äåí õðÜñ÷åé áêüìç. ÐÜíôùò áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ôá Ýñãá èá îåêéíÞóïõí èá ôçñçèïýí áõóôçñÜ ÷ñïíïäéáãñÜììáôá". ¼óïí áöïñÜ ôéò áóôéêÝò óõãêïéíùíßåò, ç íÝá çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ, éäéáßôåñï âÜñïò èá äþóåé óôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò åéóéôçñéïäéáöõãÞò. ÌÜëéóôá õðü åîÝôáóç âñßóêåôáé ï ó÷åäéáóìüò êáé ç õëïðïßçóç ìßáò óåéñÜò âñá÷õðñüèåóìùí äñÜóåùí ãéá ôçí åðüìåíç ðåñßïäï, üðùò: • Óõíåñãáóßá ìå äéùêôéêÝò êáé äéêáóôéêÝò áñ÷Ýò ãéá ôçí ðÜôáîç ôïõ öáéíïìÝíïõ ôùí ðëáóôþí êáé ðáñáðïéçìÝíùí åéóéôçñßùí. • ×ñÞóç áíåîßôçëçò ìåëÜíçò óôá áêõñùôéêÜ ìç÷áíÞìáôá. • Âåëôéóôïðïßçóç ôïõ óõóôÞìáôïò ôùí åëåãêôþí. • Õëïðïßçóç åéäéêïý ðñïãñÜììáôïò åêðáßäåõóçò åëåãêôþí êáé áýîçóç áñéèìïý åëåãêôþí. • Óõììåôï÷Þ óôçí õëïðïßçóç ðñïãñÜììáôïò êïéíùöåëïýò åñãáóßáò óå óõíåñãáóßá ìå ôïí ÏÁÅÄ ãéá ôçí áðáó÷üëçóç áíÝñãùí óôï Ýñãï ôïõ åëÝã÷ïõ åéóéôçñßùí. • ÓôáäéáêÞ åðÝêôáóç ôùí ãñáììþí ðïõ éó÷ýåé ôï ìÝôñï ôçò åðéâßâáóçò áðü ôçí ìðñïóôéíÞ ðüñôá êáé êáìðÜíéá êáôÜ ôçò åéóéôçñéïäéáöõãÞò. Åðßóçò, áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ õðïõñãåßïõ, ìåëåôÜôáé ç åðÝêôáóç ôïõ áñéèìïý áðïêëåéóôéêþí ëùñßäùí ëåùöïñåßùí, õëïðïéïýíôáé äñÜóåéò ãéá ôçí ðñïþèçóç ôïõ ôïõñéóôéêïý åéóéôçñßïõ, åíþ áíáæçôïýíôáé ôñüðïé, ðéèáíüí ìÝóù Å-

ÓÐÁ, ãéá åðéäüôçóç åéäéêþí êáôçãïñéþí åðéâáôþí üðùò ïé Üíåñãïé, ðïëýôåêíïé. ÅðéðëÝïí, áíáìÝíåôáé ç Ýêäïóç ÊïéíÞò ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò, ìå ôçí ïðïßá èá éó÷ýóïõí ìåôáîý Üëëùí ðþëçóç ìçíéáßùí êáñôþí áðåñéïñßóôùí äéáäñïìþí áðïêëåéóôéêÜ áðü ôá åêäïôÞñéá ôïõ óõóôÞìáôïò áóôéêþí óõãêïéíùíéþí êáé åðÝêôáóç ôçò äùñåÜí ðáñï÷Þò åíüò åéóéôçñßïõ ìå ôç ìïñöÞ Ýêðôùóçò ãéá áãïñÜ äåóìßäáò 10 ôåìá÷ßùí.

ÓõíÜíôçóç Ê. ÌçôóïôÜêç ìå ÁÄÅÄÕ ãéá êéíçôéêüôçôá êáé áðïëýóåéò ÓõíÜíôçóç ìå ôïí õðïõñãü ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò, ÊõñéÜêï ÌçôóïôÜêç, åß÷áí óÞìåñá ôá ìÝëç ôçò ÅêôåëåóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò ÁÄÅÄÕ. Ïé åêðñüóùðïé ôçò ÁÄÅÄÕ åîÝöñáóáí ôéò áðüøåéò ôïõò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðåéèáñ÷éêü äßêáéï ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí, êáèþò êáé ãéá èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí åöáñìïãÞ ôïõ õöéóôÜìåíïõ ðëáéóßïõ ôçò áõôïäßêáéçò áñãßáò. Åðßóçò, ìåôáîý ôùí äýï ðëåõñþí óõæçôÞèçêå êáé ôï ðñüãñáììá êéíçôéêüôçôáò óôï äçìüóéï. ¼ðùò Ýãéíå ãíùóôü, ç ÅÅ ôçò ÁÄÅÄÕ áðïöÜóéóå íá ðñï÷ùñÞóåé óå íÝåò áãùíéóôéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò, ãéá ôéò áðïëýóåéò äçìïóßùí õðáëëÞëùí.

ÊÕÑÉÁÊÏÓ ÌÇÔÓÏÔÁÊÇÓ

Ï

êåíôñéêüò, óôñáôçãéêüò ñüëïò ôçò ÅëëÜäáò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ áíáäåß÷èçêå óôéò óõíïìéëßåò ðïõ åß÷å ìå ôïí áìåñéêáíü ïìüëïãü ôïõ Ôóáê ×Ýéãêåë óôï ÐåíôÜãùíï, ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ÄçìÞôñçò Áâñáìüðïõëïò, óôï ðëáßóéï ôçò åðßóêåøÞò ôïõ óôéò ÇÐÁ. ÊáôÜ ôç óõíÜíôçóç, ïé õðïõñãïß ¢ìõíáò ôùí ÇÐÁ êáé ôçò ÅëëÜäáò óõìöþíçóáí, óå Ýíá "ïäéêü ÷Üñôç áìõíôéêÞò óõíåñãáóßáò", óýìöùíá ìå ôïí åêðñüóùðï ôïõ Ðåíôáãþíïõ, Ôæïñô Ëéôë. Åéäéêüôåñá, üðùò åðåóÞìáíå ï Ôæ. Ëéôë, ïé äýï õðïõñãïß óõìöþíçóáí, ìåôáîý Üëëùí, ãéá êïéíÝò óôñáôéùôéêÝò áóêÞóåéò, óõìâïõëåõôéêÝò õðçñåóßåò õøçëïý åðéðÝäïõ êáé äåóìåýôçêáí ãéá ôçí áíáãíþñéóç ôùí åí ëüãù äñáóôçñéïôÞôùí ìÝóù ôçò áíÜðôõîçò åíüò "ïäéêïý ÷Üñôç áìõíôéêÞò óõíåñãáóßáò" áíÜìåóá óå ÇÐÁ êáé ÅëëÜäá. Åðßóçò, ðñüóèåóå üôé ï Ýëëçíáò õðïõñãüò õðïãñÜììéóå ôçí "åôáéñéêÞ ó÷Ýóç" êáé õðïó÷Ýèçêå ôç äéáôÞñçóç ôçò "éó÷õñÞò ó÷Ýóçò" ìåôáîý ôùí äõï óõììÜ÷ùí, üðùò åðéóÞìáíå. Óôç óõíÜíôçóÞ, åíüøåé ôçò åðßóêåøçò ðïõ èá ðñáãìáôïðïéÞóåé óå ëßãåò ìÝñåò óôéò ÇÐÁ ï ðñùèõðïõñãüò, Áíôþíçò ÓáìáñÜò, Áâñáìüðïõëïò êáé ×Ýéãêåë áíáöÝñèçêáí êáé óôá èÝìáôá ðïõ èá óõæçôçèïýí êáôÜ ôç óõíÜíôçóç ôïõ

Ôá ìåãÜëá Ýñãá êáé ç åéóéôçñïäéáöõãÞ ïé ðñïôåñáéüôçôåò ãéá ôï õðïõñãåßï Õðïäïìþí

Äñéìåßá êñéôéêÞ ÓÕÑÉÆÁ ìå áöïñìÞ ôéò åêèÝóåéò ÄÍÔ êáé Êïìéóéüí Ïé ðñüóöáôåò åêèÝóåéò ÄÍÔ êáé Êïìéóéüí Þñèáí íá åðéâåâáéþóïõí ìå ôïí ðëÝïí ðåñßôñáíï ôñüðï ôï áäéÝîïäï ôçò áóêïýìåíçò ðïëéôéêÞò êáé ôçí ðáñÜôáóç ôïõ ìáñôõñßïõ êáé ôùí äïêéìáóéþí ðïõ õðïìÝíåé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ç ðëåéïøçößá ôùí ÅëëÞíùí ðïëéôþí, áíáöÝñåé óå áíáêïßíùóÞ ôïõ ï ÓÕÑÉÆÁ. "Êßíäõíïé" ãéá ôç âéùóéìüôçôá ôïõ ÷ñÝïõò, ÷ñçìáôïäïôéêü êåíü 10,9 äéó. åõñþ êáé äçìïóéïíïìéêü "Üíïéãìá" 4,3 äéó. åõñþ óõíèÝôïõí ìéá éäéáßôåñá áñíçôéêÞ åéêüíá, äéáëýïíôáò ïñéóôéêÜ ôç ìõèéóôïñçìáôéêÞ áöÞãçóç ôïõ êõâåñíçôéêïý success story êáé áíïßãïíôáò ôï äñüìï ãéá ôç ëÞøç íÝùí êáé åðÝêôáóç ôùí õöéóôÜìåíùí äõóâÜ÷ôáôùí ìÝôñùí ðïõ Ý÷ïõí ðñïêáëÝóåé áíõðïëüãéóôç æçìéÜ óôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá êáé êïéíùíßá", ôïíßæåôáé.

ÁËÅÎÇÓ ÔÓÉÐÑÁÓ

Óå ïäéêü ÷Üñôç áìõíôéêÞò óõíåñãáóßáò óõìöþíçóáí Áâñáìüðïõëïò - ×Ýéãêåë

Öëáò óôá ãåãïíüôá

ÌÉ×ÁËÇÓ ×ÑÕÓÏ×ÏÚÄÇÓ

Ôïí óôñáôçãéêü ñüëï áíáãíùñßæïõí ïé ÇÐÁ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013


XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

5

ÐÏËÉÔÉÊÇ

×ñïíéêÞ åðÝêôáóç ôïõ åðéäüìáôïò áíåñãßáò æçôÜ ç ÄÇÌÁÑ ÁíôéäñÜ óå Üñóç áíáóôïëÞò ôùí ðëåéóôçñéáóìþí ãéá ôçí ðñþôç êáôïéêßá

¸íá twit… ìéá (ðïëõóÝëéäç) åãêýêëéïò Ôoõ ÄÇÌÇÔÑÇ KÁÌÐOÕÑÁÊÇ ïýìå ôçí åðï÷Þ ôïõ twitter: üóá äåí êáôÜöåñå Æ íá äéåõêñéíßóåé ç åãêýêëéïò ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí êáôÜöåñå êáé äéåõêñßíéóå ôï twit ôïõ ãåíéêïý ãñáììáôÝá Äçìïóßùí Åóüäùí ×Üñç Èåï÷Üñç. ÌÝ÷ñé ôþñá ôï twitter ôï ÷ñçóéìïðïéïýóáí ïé ÷ñÞóôåò êõñßùò ãéá íá ó÷ïëéÜóïõí ôçí åðéêáéñüôçôá êáé íá áíáêïéíþóïõí ðñïóùðéêÝò êáôáóôÜóåéò Þ íá åðéêïéíùíÞóïõí ìåôáîý ôïõò. ÅöåîÞò ìðïñåß êáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß êáé ùò ìÝóï äéåõêñßíéóçò êõâåñíçôéêþí áðïöÜóåùí. ÌåôÜ ôï áëëáëïýì ðïõ ðñïêÜëåóå ç åãêýêëéïò ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ãéá ôç ìåßùóç ôïõ ÖÐÁ óôçí åóôßáóç, ðïõ èá éó÷ýóåé áðü óÞìåñá, ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò Ýêñéíå áðáñáßôçôï íá ãñÜøåé Ýíá twit êáé íá äþóåé ôéò áðáñáßôçôåò äéåõêñéíßóåéò. ÌÝ÷ñé ôþñá Óôï ìÞíõìá ôïõ óôï äßôï twitter êôõï êïéíùíéêÞò äéêôýùóçò ôï ÷ñçóéìïðïéïýóáí ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò Ýïé ÷ñÞóôåò êõñßùò óðåõóå íá äéåõêñéíßóåé üôé "Ï ÖÐÁ óôçí åóôßáóç åßíáé ãéá íá ó÷ïëéÜóïõí 13% áíåîáñôÞôùò ðïý êáôçí åðéêáéñüôçôá êáé íá áíáêïéíþóïõí ôáíáëþíåôáé" êáé ôüíéóå üôé "ìüíï ôá áíáøõêôéêÜ Ý÷ïõí ðñïóùðéêÝò äéáöïñåôéêü óõíôåëåóôÞ, üêáôáóôÜóåéò ÷é ôï öáãçôü" êáé ðùò "ï óõÞ íá åðéêïéíùíÞóïõí íôåëåóôÞò äéáöÝñåé ìüíï ìåôáîý ôïõò. óôá áíáøõêôéêÜ áíÜëïãá ìå ÅöåîÞò ìðïñåß êáé ôï áí ç êáôáíÜëùóç ãßíåôáé óôï åóôéáôüñéï Þ ü÷é". íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ×èåò ôï èÝìá ôïõ ÖÐÁ êáé ùò ìÝóï êáé ðùò èá õðïëïãßæåôáé äéåõêñßíéóçò áõôüò Þôáí ôï èÝìá ôçò çìÝêõâåñíçôéêþí ñáò, áöïý ï ðåñéóóüôåñïò áðïöÜóåùí êüóìïò åß÷å êáôáëÜâåé üôé ìüíï üôáí ï ðåëÜôçò èá êÜèåôáé óôá ôñáðåæïêáèßóìáôá ï ÖÐÁ èá õðïëïãßæåôáé óôï 13%, óå üëåò ôéò Üëëåò ðåñéðôþóåéò, ï ÖÐÁ èá åßíáé 23%. Ôá ó÷üëéá êáé ïé åñùôÞóåéò Þôáí óõíå÷åßò ìå áðïôÝëåóìá íá Ý÷åé ðñïêëçèåß ìåãÜëç áíáóôÜôùóç þóðïõ ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò ìÝóù twitter åðé÷åßñçóå íá äþóåé ôéò áðáñáßôçôåò äéåõêñéíßóåéò ãéá ôçí ðïëõðüèçôç ìåßùóç ôïõ óõíôåëåóôÞ. ¸ôóé, áðü óÞìåñá éó÷ýåé ï ìåéùìÝíïò óõíôåëåóôÞò, üëïé üìùò èá ðñÝðåé íá èõìïýíôáé üôé ç åöáñìïãÞ ôïõ ìÝôñïõ Ý÷åé êáèáñÜ ðåéñáìáôéêü ÷áñáêôÞñá êé áí äåí åðéöÝñåé óôá êñáôéêÜ ôáìåßá ôá áíáìåíüìåíá áðïôåëÝóìáôá ï óõíôåëåóôÞò ôïõ ÖÐÁ èá áõîçèåß êáé ðÜëé ãéá áõôü êáé ïé åðáããåëìáôßåò ôïõ ÷þñïõ èá ðñÝðåé íá åíåñãÞóïõí ìå óýíåóç… • Öïõóêüðïõëå, ìåôÜ ôï èñõëéêü "üóï êáé íá óðïõäÜæåôå, ðÜíôá ïé êüñåò ôïõ Ðïëýäùñá èá Ý÷ïõí ôá áðáñáßôçôá ðñïóüíôá", Ýñ÷åôáé ôï "ç áãêáëéÜ ôïõ Óßìïõ åßíáé ÁÓÅÐ !!!"

çí áíÜëçøç Üìåóùí äñÜóåùí ãéá Ôáýîçóçò ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò óõíå÷éæüìåíçò ôçò áíåñãßáò, ç ïðïßá åîáêïëïõèåß íá ðëÞôôåé ïëïÝíá êáé ðåñéóóüôåñïõò ¸ëëçíåò, æçôÜ ç ÄçìïêñáôéêÞ ÁñéóôåñÜ. Êáôüðéí ôùí óôïé÷åßùí ðïõ Ýäùóå óôç äçìïóéüôçôá ÷èåò ç Eurostat, óýìöùíá ìå ôá ïðïßá ç áíåñãßá óôçí ÅëëÜäá áíÝñ÷åôáé óôï 26,9% êáé îåðåñíÜ ôï 57% óôïõò íÝïõò Ýùò 25 åôþí, ç ÄÇÌÁÑ õðïãñáììßæåé ðùò áðáéôïýíôáé äñÜóåéò ãéá ôïõò íÝïõò, ãéá ôá íïéêïêõñéÜ ðïõ äåí Ý÷ïõí êáíÝíá åñãáæüìåíï êáé ãéá ôéò Üíåñãåò ãõíáßêåò. ÓõãêåêñéìÝíá, ç ÄÇÌÁÑ æçôÜ ôçí åðÝêôáóç ôïõ ÷ñüíïõ åðéäüôçóçò ôçò áíåñãßáò êáé ôçò Ýíôáîçò óå áõôü ïëïÝíá êáé ðåñéóóüôåñùí áíÝñãùí êáèþò êáé ôç äéáóöÜëéóç ôçò éáôñïöáñìáêåõôéêÞò ðåñßèáëøçò ôïõ óõíüëïõ ôïõ ðëçèõóìïý. ÅðéðëÝïí, åðéóçìáßíåé ðùò áðáéôåßôáé ç åíßó÷õóç ôïõ êñÜôïõò ðñüíïéáò áëëÜ êáé ç åöáñìïãÞ ðñïãñáììÜôùí

êïéíùöåëïýò åñãáóßáò. Åðßóçò, ç ÄÇÌÁÑ, æÞôçóå íá ìçí ðñï÷ùñÞóåé ç êõâÝñíçóç áðü ôï 2014 óôç ìåñéêÞ Üñóç ôçò áíáóôïëÞò ðëåéóôçñéáóìþí ãéá ôçí ðñþôç êáôïéêßá áëëÜ íá äéáôçñçèåß ç áðáãüñåõóç êáè'üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ åðüìåíïõ Ýôïõò. "Ç Üñóç ôçò áíáóôïëÞò ôùí ðëåéóôçñéáóìþí ãéá ôçí ðñþôç êáôïéêßá åìöáíßóôçêå Þäç áðü ôïí áñìüäéï õðïõñãü ôïí ðåñáóìÝíï Éïýíéï êáé óÞìåñá á-

ðïôåëåß êåíôñéêü êïéíùíéêü ðñüâëçìá", åðéóçìáßíåé ç ÄÇÌÁÑ. Óýìöùíá ìå ôç ÄÇÌÁÑ, ïé ðéÝóåéò ôçò ôñüéêáò ãéá ôçí Üñóç ôçò áíáóôïëÞò óôï üíïìá ôçò ìç ðåñáéôÝñù ìåßùóçò ôçò áîßáò ôùí áêéíÞôùí áðü ôçí "õðåñðñïóöïñÜ" óå êáìéÜ ðåñßðôùóç äåí ëáìâÜíïõí õðüøç ôï ðñáãìáôéêü ðñüâëçìá äåêÜäùí ÷éëéÜäùí äáíåéïëçðôþí êáé ôéò åëëçíéêÝò éäéïìïñößåò ôçò éäéïêáôïßêçóçò.

«ÐõñÜ» ÆÞãñá êáôÜ ¢êç óôï äéêáóôÞñéï Ï Ôóï÷áôæüðïõëïò ôåëéêüò áðïäÝêôçò üëùí ôùí ÷ñçìÜôùí, õðïóôÞñéîå öïäñÞ åðßèåóç, üðùò êáé áíáìåíüÓ ôáí, åîáðÝëõóå êáôÜ ôïõ ðñþçí õðïõñãïý ÅèíéêÞò ¢ìõíáò êáé åîáäÝëöïõ ôïõ, ¢êç Ôóï÷áôæüðïõëïõ ï Íßêïò ÆÞãñáò, ï ïðïßïò êáôÜ ôçí áðïëïãßá ôïõ óôï ÔñéìåëÝò Åöåôåßï ÊáêïõñãçìÜôùí, õðïóôÞñéîå üôé ï Ôóï÷áôæüðïõëïò Þôáí áõôü ðïõ ðáñÝëáâå üëá ôá ÷ñÞìáôá ðïõ äüèçêáí ùò ìßæåò ãéá åîïðëéóôéêÜ ðñïãñÜììáôá. Ï ê. ÆÞãñáò áðÝäùóå óôïí ðñþçí õðïõñãü ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ôï ñüëï ôïõ öõóéêïý êáé çèéêïý áõôïõñãïý óôçí üëç õðüèåóç, õðïóôçñßæïíôáò ðùò áõôüò Þôáí êáé ôï êåíôñéêü ðñüóùðï. Ï ê. ÆÞãñáò åðáíÝëáâå üóá åß÷å áíáöÝñåé óôç óõìðëçñùìáôéêÞ ôïõ áðïëïãßá óôïí áíáêñéôÞ ãéá ôïí ñüëï ôùí

ðñïóþðùí ðïõ Ý÷ïõí Üìåóç åìðëïêÞ ìå ôçí ñïÞ ôïõ ëåãüìåíïõ "ìáýñïõ ÷ñÞìáôïò", Ýêáíå ëüãï ãéá ñáíôåâïý üðïõ ðáñáäßäïíôáí "ìáýñåò óáêïýëåò" ìå ÷ñÞìáôá óôïí Ôóï÷áôæüðïõëï, "ðÜíôá íõ÷ôåñéíÝò þñåò óôá ãñáöåßá ôïõ ê.Ôóï÷áôæüðïõëïõ óôçí ïäü Êüìíá ÔñÜêá êáé óôçí ÏìÞñïõ" åíþ õðïóôÞñéîå ðùò üëá ôá áêßíçôá ðïõ áãïñÜóôçêáí "Þôáí åðéëïãÞ ôïõ Ôóï÷áôæüðïõëïõ" êáé üôé üëá ôá ÷ñÞìáôá ðïõ äéáôÝèçêáí ãéá áõôüí ôïí óêïðü Þôáí ðáñÜíïìá. Ðñéí ôïí ê.ÆÞãñá åß÷å êáôáèÝóåé ç Åõöñïóýíç Ëáìðñïðïýëïõ, ëïãßóôñéá ôïõ ê.Ôóï÷áôæüðïõëïõ. Óôçí áðïëïãßá ôçò ç êá.Ëáìðñïðïýëïõ õðïóôÞñéîå ðùò Ýêáíå "÷ïíôñÜ óöÜëìáôá", éäéáßôåñá üôáí áðïöÜóéóå íá âïçèÞóåé ôïí

ðñþçí õðïõñãü ðñïêåéìÝíïõ íá åìöáíéóôåß Ýíáò äéêü ôçò Üíèñùðïò ùò éäéïêôÞôçò ôïõ áêéíÞôïõ óôç Äéïíõóßïõ Áñåïðáãßôïõ. Ç ëïãßóôñéá õðïóôÞñéîå üôé ðñéí áðü ôï 2004 äåí åß÷å õðïðÝóåé óôçí áíôßëçøç ôçò ôßðïôá ôï ðáñÜíïìï êáé üôé äåí ôçò åß÷å ðåñÜóåé ðïôÝ áðü ôï ìõáëü ðùò áêüìá êáé áí ðßóù áðü ôéò offshore åôáéñåßåò Þôáí ï ê. Ôóï÷áôæüðïõëïò, üôé õðÞñ÷å äéáêßíçóç ðáñÜíïìïõ ÷ñÞìáôïò. ¼ôáí ñùôÞèçêå áðü ôïí ðñüåäñï ãéáôß äåí ðñïÝâç óå êÜðïéá åíÝñãåéá, üôáí Üñ÷éóå íá Ý÷åé õðïøßåò ãéá ôïí õðïõñãü, áðÜíôçóå ðùò ôçí áðÝôñåøå "ôï äÝïò ðïõ åß÷á ãé áõôüí ôïí Üíèñùðï, ðïõ Þôáí ðáíôïäýíáìïò".

ÊëÞóç Â. ÑÝóôç óå óõìðëçñùìáôéêÞ áðïëïãßá ëÞóç óå óõìðëçñùìáôéêÞ áðïëïãßá Ê óÞìåñá ôï ðñùß, Ýëáâå áðü ôçí áíáêñßôñéá ðïõ ÷åéñßæåôáé ôçí õðüèåóç ôçò FBBank, ï åöïðëéóôÞò Âßêôùñ ÑÝóôçò. Ï åöïðëéóôÞò, ðïõ Ýëáâå ôçí êëÞóç óôï êåëß ôïõ, óôç ÓÔ´ ðôÝñõãá ôùí öõëáêþí Êïñõäáëëïý, üðïõ êñáôåßôáé ãéá ôï äÜíåéï ýøïõò 5,8 åêáôïììõñßùí åõñþ, êáëåßôáé åíþðéïí ôçò äéêáóôéêÞò ëåéôïõñãïý, ÑÝáò ÊáôóéâÝëç, íá ëïãïäïôÞóåé ãéá áíôßóôïé÷ç õðüèåóç åðéóöáëïýò

äáíåßïõ, ðïõ åêôáìéåýèçêå áðü ôçí FBB ôçò ïðïßáò Ýùò ðñüôéíïò Þôáí ìåãáëïìÝôï÷ïò êáé öáßíåôáé íá êáôÝëçîå óå åôáéñåßåò ôïõ êýêëïõ åðéññïÞò ôïõ. Ôï íÝï äÜíåéï ðïõ ôÝèçêå óôï óôü÷áóôñï ôçò áíáêñßôñéáò, óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, öáßíåôáé íá áöïñÜ ðïóü ðåñßðïõ 6 åêáôïììýñéùí åõñþ. Ï åöïðëéóôÞò êñßèçêå ôçí ðåñáóìÝíç ÐáñáóêåõÞ ðñïöõëáêéóôÝïò ãéá ôï äÜíåéï ôùí 5,8 åêáôïììõñßùí åõñþ -ðï-

óü ðïõ Þäç Ý÷åé êáôáâÜëåé óôïí äéá÷åéñéóôÞ ôçò ôñÜðåæáò- êáèþò áíáêñßôñéá êáé åéóáããåëÝáò Ýêñéíáí üôé åßíáé ýðïðôïò öõãÞò êáé åðéðëÝïí üôé ôï åðßäéêï ðïóü áðïôåëåß ìÝñïò Üëëïõ ìåãáëýôåñïõ ðïóïý ðïõ "åíóùìÜôùóå óôçí ðåñéïõóßá ôïõ" ï åöïðëéóôÞò. Ðñï÷èÝò, ðÜíôùò, ï êáôçãïñïýìåíïò ðñïóÝöõãå óôï Óõìâïýëéï Ðëçììåëåéïäéêþí áéôïýìåíïò ôçí Üñóç ôçò ðñïöõëÜêéóçò ôïõ.


6

ÄÉÅÈÍÇ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

Ðáñåëèüí ç ðïëéôéêÞ ãéá ôïí Íô. Óôñïò-Êáí

«Íáé» óå äçìïóéïðïßçóç ðñáêôéêþí

«Óå ôñï÷éÜ ôï ðñüãñáììá ôçò Êýðñïõ»

Óôï ðáñåëèüí áíÞêåé ðëÝïí ç ðïëéôéêÞ ãéá ôïí ðñþçí åðéêåöáëÞò ôïõ ÄÍÔ, Íôïìéíßê ÓôñïòÊáí, üðùò äÞëùóå ï ßäéïò.

"Áðáñáßôçôç" ÷áñáêôÞñéóå ôç äçìïóéïðïßçóç ôùí ðñáêôéêþí ôùí óõíåäñéÜóåùí ôïõ ä.ó. ôçò ÅÊÔ ï ÌÜñéï ÍôñÜãêé.

Óå ôñï÷éÜ âñßóêåôáé ôï ðñüãñáììá ïéêïíïìéêÞò ðñïóáñìïãÞò ôçò Êýðñïõ, åðåóÞìáíå, ÷èåò, ç ÍôÝëéá ÂåëêïõëÝóêïõ.

ôçò ÅËÅÕÈ. ÐÉÐÅÑÏÐÏÕËÏÕ e_piperopoulou@motorpress.gr Ãáëëßá-Ñùóßá: Óôï ðáñåëèüí áíÞêåé ðëÝïí ç ðïëéôéêÞ ãéá ôïí ðñþçí åðéêåöáëÞò ôïõ ÄÍÔ, Íôïìéíßê Óôñïò-Êáí, üðùò äÞëùóå ï ßäéïò óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôï ôçëåïðôéêü äßêôõï "Rossia 24" êáé ôï ñùóéêü ðñáêôïñåßï åéäÞóåùí "Itar-Tass", åíþ åîÝöñáóå ôçí ðñüèåóç íá áöïóéùèåß óôï åîÞò óôá íÝá ôïõ êáèÞêïíôá. Ï ðñþçí åðéêñáôÝóôåñïò õðïøÞöéïò ôïõ ãáëëéêïý Óïóéáëéóôéêïý Êüììáôïò ãéá ôéò ðñïåäñéêÝò åêëïãÝò, äéïñßóôçêå ôïí Éïýëéï ìÝëïò ôïõ óõìâïõëßïõ åðïðôåßáò ôïõ ñùóéêïý Ôáìåßïõ Üìåóùí åðåíäýóåùí (RDIT) êáé ôçò ñùóéêÞò ÔñÜðåæáò ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò (BRDR), êýñéïò ìÝôï÷ïò ôùí ïðïßùí åßíáé ôï ñùóéêü êñÜôïò. Ï ßäéïò åîÝöñáóå ôçí åêôßìçóç üôé ç Ñùóßá ðñÝðåé íá "äéåèíïðïéÞóåé óçìáíôéêÜ ôçí ïéêïíïìéêÞ ôçò äñáóôçñéüôçôá" êáé íá "åðåíäýóåé óôéò Üëëåò ÷þñåò êáé óôçí Åõñþðç", åíþ áíáöïñéêÜ ìå ôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá, åðÝêñéíå ôïí "áíåðáñêÞ óõíôïíéóìü áíÜìåóá óôéò ÷þñåò ôçò Å.Å." êáé ôçí "Ýëëåéøç ðïëéôéêÞò âïýëçóçò" ãéá ôçí ðÜôáîç ôùí ïéêïíïìéêþí "ðáñáäåßóùí". Åõñùæþíç: ÕðÝñ ôçò äçìïóéïðïßçóçò ôùí ðñáêôéêþí ôùí óõíåäñéÜóåùí ôïõ ä.ó. ôçò ÅÊÔ ôÜ÷èçêå ï åðéêåöáëÞò ôçò êåíôñéêÞò ôñÜðåæáò, ÌÜñéï ÍôñÜãêé, óå óõìöùíßá ìå ôéò äçëþóåéò ôùí Ãéåñãê 'Áóìïõóåí êáé ÌðåíïõÜ ÊåñÝ. "Èåùñþ üôé ðñüêåéôáé ãéá Ýíá áðáñáßôçôï åðüìåíï âÞìá", äÞëùóå ï ÍñÜãêé óôç "Sueddeutsche Zeitung", åíþ ôüíéóå üôé ç ó÷åôéêÞ ðñüôáóç èá óõæçôçèåß êáôÜ ôç óçìåñéíÞ óõíåäñßáóç ôçò ÅÊÔ. Ãåñìáíßá: Ôçí êïéíïâïõëåõôéêÞ ðëåéïøçößá äåß÷íåé íá êåñäßæåé ï óçìåñéíüò êõâåñíçôéêüò óõíáóðéóìüò ôçò Ãåñìáíßáò, âÜóåé ôçò ôåëåõôáßáò äçìïóêüðçóçò. Åéäéêüôåñá, ïé ×ñéóôéáíïäçìïêñÜôåò ôçò êáãêåëáñßïõ ¢íãêåëá ÌÝñêåë äéáôçñïýí ôï 41%, ïé Åëåýèåñïé ÄçìïêñÜôåò ðáñáìÝíïõí óôï 5%, åíþ ïé ÓïóéáëäçìïêñÜôåò áðïóðïýí ôï 22%. Ïé ÐñÜóéíïé êåñäßæïõí ìßá ìïíÜäá êáé áíÝñ÷ïíôáé óôï 13%, åíþ ç ÁñéóôåñÜ ÷Üíåé ìßá ìïíÜäá êáé ðåñéïñßæåôáé óôï 8%. Óôï ìåôáîý, áìöéâïëßåò ãéá ôçí áíÜêáìøç ôçò ìåãáëýôåñçò åõñùðáúêÞò ïéêïíïìßáò Ýèåóáí ôá óôïé÷åßá ãéá ôéò ëéáíéêÝò ðùëÞóåéò, ðïõ Ýäåéîáí áðñïóäüêçôç ðôþóç ôïõò êáôÜ 1,5% ôïí Éïýíéï óå ó÷Ýóç ìå ôïí ÌÜéï, üôáí åß÷áí åíéó÷õèåß êáôÜ 0,7%.

Áðñïóäüêçôç Üíïäïò ôïõ ÁÅÐ óôéò ÇÐÁ ÁíÜðôõîç ôïõ ÁÅÐ êáôÜ 1,7% óôï â' ôñßìçíï

Õ

øçëüôåñç áðü ôçí áíáìåíüìåíç Þôáí ç áíÜðôõîç ðïõ êáôÝãñáøå ç ïéêïíïìßá ôùí ÇÐÁ êáôÜ ôï â' ôñßìçíï ôïõ 2013, üðùò ðñïêýðôåé áðü ôá óôïé÷åßá ôïõ áìåñéêáíéêïý õðïõñãåßïõ Åìðïñßïõ. Åéäéêüôåñá, ôï áìåñéêáíéêü ÁÅÐ áíáðôý÷èçêå êáôÜ 1,7% óå åôÞóéá âÜóç, Ýíáíôé ôçò áíÜðôõîçò 1,1% ôïõ á' ôñéìÞíïõ ôïõ Ýôïõò, áëëÜ êáé ôùí ðñïâëÝøåùí ôùí ïéêïíïìïëüãùí ðïõ áíÝìåíáí åðéâñÜäõíóç óôï 1%. Óôçí åíßó÷õóç ôçò ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò êáôÜ ôçí ðåñßïäï Áðñéëßïõ - Éïõíßïõ âïÞèçóå ç áíÜêáìøç ôùí åðé÷åéñçìáôéêþí äáðáíþí, ç áíÜðôõîç ôùí åîáãùãþí êáé ìéá áðüôïìç åðéâñÜäõíóç ôïõ ñõèìïý ìåßùóçò ôùí êñáôéêþí äáðáíþí, áíôéóôáèìßæïíôáò ôçí åðéâñÜäõíóç óôéò êáôáíáëùôéêÝò äáðÜíåò.

ÁìåôÜâëçôç ç íïìéóìáôéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò Fed Óôï ìåôáîý, ç Federal Reserve áðïöÜóéóå íá äéáôçñÞóåé áìåôÜâëçôç ôç íïìéóìáôéêÞ ôçò ðïëéôéêÞ êáôÜ ôç äéÞìåñç óõíåäñßáóÞ ôçò ðïõ ïëïêëçñþèçêå ÷èåò. Åéäéêüôåñá, ôá åðéôüêéá èá äéáôçñçèïýí êïíôÜ óôá ìçäåíéêÜ åðßðåäá, åíþ ç ïìïóðïíäéáêÞ ôñÜðåæá èá óõíå÷ßóåé íá áãïñÜæåé 85 äéó. äïë. óå êñáôéêÜ ïìüëïãá ìçíéáßùò, êáèþò ç ïéêïíïìßá êáôÜ ôï á' åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò âåëôéþèçêå ìå "Þðéï" ñõèìü, üðùò

ÁìåôÜâëçôç äéáôÞñçóå ôç íïìéóìáôéêÞ ôçò ðïëéôéêÞ ç Federal Reserve, êáèþò èåùñåß üôé ç ïéêïíïìßá âåëôéþíåôáé ìå "Þðéïõò" ñõèìïýò ÷áñáêôçñéóôéêÜ áíáêïßíùóå ç êåíôñéêÞ ôñÜðåæá, Ýíáò ÷áñáêôçñéóìüò ðïõ áðïôåëåß õðïâÜèìéóç áðü ôïí "ìÝôñéï" ñõèìü áíÜðôõîçò ðïõ Ýâëåðáí ðñïçãïõìÝíùò ïé áîéùìáôïý÷ïé ôçò Fed, åíþ åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ åðéëÝãåôáé åäþ êáé ôïõëÜ÷éóôïí ôñßá ÷ñüíéá. Ç ôñÜðåæá åðåóÞìáíå, ðáñÜëëçëá, üôé èá ðáñáêïëïõèåß óôåíÜ ôçí ìÝôñéá áíÜðôõîç, ôá õøçëüôåñá åðéôüêéá ôùí óôåãáóôéêþí äáíåßùí êáé ôïí ÷áìçëü ðëçèùñéóìü.

Ç Fed õðïãñÜììéóå üôé ç åðßìïíç ðáñáìïíÞ ôïõ ðëçèùñéóìïý êÜôù ôïõ óôü÷ïõ ôïõ 2% èá ìðïñïýóå íá èÝóåé óå êßíäõíï ôçí ïéêïíïìéêÞ áðüäïóç ôçò ÷þñáò. Ç Fed åîÝöñáóå ôçí åêôßìçóç üôé ç áìåñéêáíéêÞ ïéêïíïìßá óõíå÷ßæåé íá áíáêÜìðôåé, åðéóçìáßíïíôáò, ùóôüóï, üôé Ý÷åé áêüìç áíÜãêç áðü óôÞñéîç, óôåñþíôáò ôïõò åðåíäõôÝò áðü åíäåßîåéò ó÷åôéêÜ ìå ìéá åðéêåßìåíç ìåßùóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò ðïóïôéêÞò ÷áëÜñùóçò.

Áýîçóç íÝùí èÝóåùí åñãáóßáò óôïí éäéùôéêü êëÜäï ¸êèåóç ôïõ éíóôéôïýôïõ éäéùôéêþí åñåõíþí ADP Ýäåéîå üôé ï áñéèìüò ôùí èÝóåùí åñãáóßáò óôïí éäéùôéêü ôïìÝá ôùí ÇÐÁ áõîÞèçêå ôïí Éïýëéï êáôÜ 200.000, îåðåñíþíôáò ôéò ðñïâëÝøåéò ôùí ïéêïíïìïëüãùí ðïõ áíÝìåíáí 180.000 íÝåò èÝóåéò. Ôïí Éïýíéï, ïé èÝóåéò åß÷áí áõîçèåß êáôÜ 198.000, Ýíáíôé ôùí 188.000 ðïõ åß÷áí áíáöåñèåß áñ÷éêÜ.

Ðôþóç ôçò áíåñãßáò óôçí Åõñùæþíç ï áñéèìüò ôùí áíÝñÕãéáðï÷þñçóå ãùí óôçí Åõñùæþíç ôïí Éïýíéï, ðñþôç öïñÜ óå äéÜóôçìá Üíù ôùí äýï åôþí, áðïôåëþíôáò ìéá åðéðëÝïí Ýíäåéîç üôé ç ïéêïíïìßá ôïõ ìðëïê ßóùò áíáäýåôáé áðü ôçí ýöåóç, åíþ ï ðëçèùñéóìüò ðáñÝìåéíå áìåôÜâëçôïò ôïí Éïýëéï. Åéäéêüôåñá, üðùò ðñïêýðôåé áðü ôá óôïé÷åßá ðïõ áíáêïßíùóå ç Eurostat, ï áñéèìüò ôùí áíÝñãùí óôçí Åõñùæþíç ìåéþèçêå êáôÜ 24.000, êáôáãñÜöïíôáò ôçí ðñþôç ìåßùóç áðü ôïí Áðñßëéï ôïõ 2011. ÐÜíôùò, ç ðôþóç

Þôáí áíåðáßóèçôç, ìå ôï ðïóïóôü ôçò áíåñãßáò íá ðáñáìÝíåé óôáèåñü óôï õøçëü ñåêüñ ôïõ 12,1%, ãéá ôÝôáñôï óõíå÷üìåíï ìÞíá. Óôçí Å.Å. ôùí 27, ôï ðïóïóôü ôçò áíåñãßáò ìåéþèçêå åëáöñþò óôï 10,9% áðü 11% ôïí ÌÜéï. ÓõíïëéêÜ, êáôáãñÜöïíôáé 26,424 åêáô. Üíåñãïé óôçí Å.Å. êáé 19,266 åêáô. Üíåñãïé óôçí Åõñùæþíç. Ôá õøçëüôåñá åðßðåäá áíåñãßáò óôçí Å.Å. êáôáãñÜöïíôáé óôçí ÅëëÜäá (26,9% ôïí Áðñßëéï), ôçí Éóðáíßá (26,3%) êáé ôçí Ðïñôïãáëßá

(17,4%), åíþ ôá ÷áìçëüôåñá óôçí Áõóôñßá (4,6%), ôç Ãåñìáíßá (5,4%), ôï Ëïõîåìâïýñãï (5,7%) êáé ôçí Ïëëáíäßá (6,8%). ¼óïí áöïñÜ óôçí áíåñãßá ôùí íÝùí êÜôù ôùí 25 åôþí, ôï ðïóïóôü áíÝñ÷åôáé óôï 23,2% óôçí Å.Å. êáé óôï 23,9% óôçí Åõñùæþíç. ÐáñÜëëçëá, ï ðëçèùñéóìüò óôçí Åõñùæþíç ðáñÝìåéíå óôáèåñüò óôï åðßðåäï ôïõ 1,6% ôïí Éïýëéï, êáèþò ïé ôéìÝò Ýëáâáí þèçóç áðü ôéò áõîçìÝíåò äáðÜíåò ãéá ôñüöéìá, áëêïüë êáé êáðíü.

Êýðñïò: Óå ôñï÷éÜ âñßóêåôáé ôï ðñüãñáììá ðñïóáñìïãÞò ôçò Êýðñïõ, üðùò åðåóÞìáíå, ÷èåò, ôï ÄÍÔ, ðñïåéäïðïéþíôáò, ùóôüóï, üôé áðáéôåßôáé ðñïóï÷Þ, ëüãù ôçò âáèéÜò áâåâáéüôçôáò. "Ç åîÝôáóç Ýäåéîå üôé ôï ðñüãñáììá âñßóêåôáé óå ôñï÷éÜ, ìå ôéò êõðñéáêÝò áñ÷Ýò íá Ý÷ïõí óçìåéþóåé ðñüïäï ðñïò ôçí åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí ôïõò", äÞëùóå ç åðéêåöáëÞò ôïõ ÄÍÔ óôçí áðïóôïëÞ ãéá ôçí Êýðñï, ÍôÝëéá ÂåëêïõëÝóêïõ, óå ôçëåäéÜóêåøç ðïõ áêïëïýèçóå ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí åðáöþí ôçò ôñüéêáò óôç Ëåõêùóßá. ÐÜíôùò, ç ÂåëêïõëÝóêïõ åðåóÞìáíå üôé ðáñáìÝíåé ç áâåâáéüôçôá ãéá ôéò ìáêñïïéêïíïìéêÝò ðñïïðôéêÝò ôïõ íçóéïý, êáëþíôáò óå óõíå÷Þ äçìïóéïíïìéêÞ óýíåóç. "Ïé äéáèÝóéìïé äåßêôåò äåí äåß÷íïõí üôé äéêáéïëïãåßôáé áõôÞ ôç óôéãìÞ êÜðïéá áíáèåþñçóç ôùí ìáêñïïéêïíïìéêþí ðñïâëÝøåùí óôéò ïðïßåò âáóßæåôáé ôï ðñüãñáììá, ùóôüóï, ç áâåâáéüôçôá ðáñáìÝíåé ìåãÜëç", õðïãñÜììéóå ç áîéùìáôïý÷ïò ôïõ Ôáìåßïõ. Óåñâßá: Õðü ôçí áðåéëÞ ôçò êõâåñíçôéêÞò êñßóçò âñßóêåôáé ç Óåñâßá, ìåôÜ ôçí áðïôõ÷ßá ôùí äéáâïõëåýóåùí ìåôáîý ôùí êõâåñíçôéêþí åôáßñùí ãéá ôïí áíáó÷çìáôéóìü. Ï ðñùèõðïõñãüò êáé áñ÷çãüò ôùí Óïóéáëéóôþí, ºâéôóá ÍôÜôóéôò, äåí Ýêáíå äåêôÜ ôá áéôÞìáôá ôïõ áñ÷çãïý ôùí ÅíùìÝíùí Ðåñéöåñåéþí Óåñâßáò (URS), ÌëÜôæáí Íôßíêéôò, ùò áíôÜëëáãìá ãéá ôçí áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõ áðü ôç èÝóç ôïõ õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé ðñüôåéíå óôï Óåñâéêü Ðñïïäåõôéêü Êüììá (SNS) ôç ëåéôïõñãßá ôçò êõâÝñíçóçò ÷ùñßò ôï URS. Ï ßäéïò îåêáèÜñéóå üôé åÜí ç ðñüôáóÞ ôïõ äåí ãßíåé áðïäåêôÞ, èá áíáæçôÞóåé íÝïõò ðïëéôéêïýò åôáßñïõò ãéá ôïí ó÷çìáôéóìü êõâÝñíçóçò Þ èá ïäçãçèåß ç ÷þñá óå åêëïãÝò. Å.Å.: Ùò ðéèáíüò õðïøÞöéïò ãéá ôç èÝóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åõñþðçò öáßíåôáé ï ðñþçí åðéêåöáëÞò ôïõ Eurogroup, Æáí Êëïíô Ãéïýíêåñ, üðùò áíÝöåñå äçìïóßåõìá ôçò äéáäéêôõáêÞò ðýëçò "euractiv". Åêôüò áðü ôïí Ãéïýíêåñ, ùò ðéèáíïß õðïøÞöéïé áíáöÝñïíôáé ï ôóÝ÷ïò Åðßôñïðïò Äéåýñõíóçò, ÓôÝöáí Öïýëå, ï ãÜëëïò ðñüåäñïò ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åõñþðçò, Æáí Êëïíô Ìéíéüí, ï ðñþçí ðñüåäñïò ôçò Óåñâßáò, Ìðüñéò ÔÜíôéôò, êáé ç ãåñìáíßäá õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò, Óáìðßí ËåïõôÝóåñ-ÓíáñåíìðÝñãêåñ.


ôïõ ÐÅÔÑÏÕ ËÅÙÔÓÁÊÏÕ p_leotsakos@motorpress.gr

Åurobank: Óôéò 26/8 Ýêôáêôç ÃÓ ãéá áýîçóç êåöáëáßïõ óå åßäïò, êáëõðôïìÝíç áðü ôï Ô×Ó, ýøïõò ðåñß ôá 681 åêáô. åõñþ, ãéá ôçí åîáãïñÜ ôïõ ÔÔ Óôéò 26 Áõãïýóôïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç Ýêôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò Eurobank, ìå êåíôñéêü èÝìá óõæÞôçóçò ôçí áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ìå Ýêäïóç íÝùí êïéíþí ìåôï÷þí, êáëõðôüìåíç ìå åéóöïñÜ óå åßäïò áðü ôï Ôáìåßï ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá ôõðéêÞ êßíçóç, ìåôÜ ôçí áðüêôçóç áðü ôç Eurobank ôïõ ÍÝïõ Ôá÷õäñïìéêïý Ôáìéåõôçñßïõ. Ç áýîçóç êåöáëáßïõ ãéá ôçí åîáãïñÜ ôïõ ÔÔ áíÝñ÷åôáé ðåñß ôá 681 åêáô. åõñþ. Íá óçìåéùèåß üôé óÞìåñá óõíåäñßáóå ôï ÄÓ ôçò Eurobank.

Óõíå÷ßóôçêå ôïí Éïýíéï ç áðïêëéìÜêùóç ôùí ôñáðåæéêþí åðéôïêßùí, óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôçò ÔñáðÝæçò ôçò ÅëëÜäïò Óõíå÷ßóôçêå ôïí Éïýíéï ç áðïêëéìÜêùóç ôùí åðéôïêßùí êáôáèÝóåùí- ÷ïñçãÞóåùí. Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôçò ÔñáðÝæçò ôçò ÅëëÜäïò ôï ìÝóï óôáèìéóìÝíï åðéôüêéï ôïõ óõíüëïõ ôùí íÝùí êáôáèÝóåùí ìåéþèçêå êáôÜ 0,11% óôï 2,40%. Ìåãáëýôåñç ìåßùóç åìöÜíéóå ôï åðéôüêéï óôéò êáôáèÝóåéò ôáìéåõôçñßïõ, êáôÜ 0,17%, êáé äéáìïñöþèçêå óôï 3,89%. ¼óïí áöïñÜ óôá äÜíåéá, ôï ìÝóï åðéôüêéï ôùí êáôáíáëùôéêþí äáíåßùí ÷ùñßò êáèïñéóìÝíç äéÜñêåéá (êáôçãïñßá ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôá äÜíåéá ìÝóù ðéóôùôéêþí êáñôþí, ôá áíïéêôÜ äÜíåéá êáé ôéò õðåñáíáëÞøåéò áðü ôñå÷ïýìåíïõò ëïãáñéáóìïýò) ðáñïõóßáóå ðôþóç, ôïí Éïýíéï ôïõ 2013, êáôÜ 0,10% êáé äéáìïñöþèçêå óôï 14,63%. Ôï ìÝóï åðéôüêéï ôùí êáôáíáëùôéêþí äáíåßùí êáèïñéóìÝíçò äéÜñêåéáò ìå åðéôüêéï êõìáéíüìåíï Þ óôáèåñü ìÝ÷ñé 1 Ýôïò ðáñïõóßáóå ðåñáéôÝñù ðôþóç êáôÜ 1,07% êáé äéáìïñöþèçêå óôï 6,63%. Óôá åðé÷åéñçìáôéêÜ äÜíåéá ÷ùñßò ðñïêáèïñéóìÝíç äéÜñêåéá ôï ìÝóï åðéôüêéï Ýìåéíå áìåôÜâëçôï óôï 7,43%. Ôï áíôßóôïé÷ï åðéôüêéï ôùí åðáããåëìáôéêþí äáíåßùí ðáñïõóßáóå ðôþóç êáôÜ 0,36% êáé äéáìïñöþèçêå óôï 9,60%. Óýìöùíá ìå ôçí ÔôÅ ç ìåßùóç áõôÞ ôïõ åðéôïêßïõ ïöåßëåôáé åîïëïêëÞñïõ óå áíáôáîéíïìÞóåéò äáíåßùí êáé äåí áíôáíáêëÜ ðñáãìáôéêÝò ìåôáâïëÝò ôùí åðéôïêßùí. Ôá ìÝóá åðéôüêéá ôùí åðé÷åéñçìáôéêþí äáíåßùí óõãêåêñéìÝíçò äéÜñêåéáò ìå åðéôüêéï êõìáéíüìåíï Þ óôáèåñü Ýùò 1 Ýôïò ðáñïõóßáóáí Üíïäï êáôÜ 0,18% ìïíÜäåò âÜóçò óôï 7,26% ãéá äÜíåéá ìÝ÷ñé 250.000 åõñþ, Üíïäï êáôÜ 0,09% óôï 6,22% ãéá äÜíåéá áðü 250.000 ìÝ÷ñé 1 åêáô. åõñþ êáé Üíïäï êáôÜ 0,64% óôï 6,01% ãéá äÜíåéá Üíù ôïõ 1 åêáô. åõñþ. ÔÝëïò, ôï ìÝóï åðéôüêéï ôùí óôåãáóôéêþí äáíåßùí ãéá äÜíåéá ìå åðéôüêéï êõìáéíüìåíï Þ óôáèåñü Ýùò 1 Ýôïò ðáñïõóßáóå ìéêñÞ ðôþóç êáôÜ 0,04% êáé äéáìïñöþèçêå óôï 2,80%. Ôï ìÝóï óôáèìéóìÝíï åðéôüêéï ôïõ óõíüëïõ ôùí íÝùí äáíåßùí ðñïò íïéêïêõñéÜ êáé åðé÷åéñÞóåéò ðáñÝìåéíå ïõóéáóôéêÜ áìåôÜâëçôï, ôïí Éïýíéï ôïõ 2013, óôï 5,54%.

Äåí «âëÝðïõí» íÝï haircut óôï åëëçíéêü ÷ñÝïò ÌÝñêåë êáé Óüéìðëå Äåí "âëÝðïõí" íÝá áíáäéÜñèñùóç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò ç êáãêåëÜñéïò ôçò Ãåñìáíßáò ¢ããåëá ÌÝñêåë êáé ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí Âüëöãêáíãê Óüéìðëå, óýìöùíá ìå óçìåñéíÝò äçëþóåéò ôùí åêðñïóþðùí ôïõò óôï ðëáßóéï ôçò ôáêôéêÞò åíçìÝñùóçò ôùí óõíôáêôþí. Ï åêðñüóùðïò ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ÌÜñôéí Êüô÷áïõò äÞëùóå áêüìç üôé õðÜñ÷åé óáöÞò óõìöùíßá ãéá Ýëåã÷ï ìåôÜ ôç ëÞîç ôïõ ðñïãñÜììáôïò, þóôå íá äéáðéóôùèåß åÜí áðáéôåßôáé ðåñáéôÝñù ðáñï÷Þ âïÞèåéáò óôçí ÅëëÜäá êáé äéåõêñßíéóå üôé ðñïçãïõìÝíùò õðÜñ÷ïõí óõãêåêñéìÝíåò ðñïûðïèÝóåéò ðñïò åêðëÞñùóç. "ÁõôÜ èá ôá äïýìå üôáí ôï ðñüãñáììá èá Ý÷åé öèÜóåé óå áõôü ôï óçìåßï", ôüíéóå êáé ðñïóÝèåóå üôé ç êáôáâïëÞ ôçò ôåëåõôáßáò äüóçò óçìáßíåé üôé êáôÜ ôçí Üðïøç ôçò ôñüéêáò õðÜñ÷åé åðáñêÞò ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò. "Ãéá áõôü ôïí ëüãï äåí õðÜñ÷åé êáíÝíáò ëüãïò ãéá åéêáóßåò ó÷åôéêÜ ìå íÝï "êïýñåìá"", êáôÝëçîå.

7

ÔÑÁÐÅÆÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

ÆçôÜ «åîõãßáíóç» ôùí éóïëïãéóìþí ôï ÄÍÔ ÆçôÜ éäéùôéêïðïßçóç ôçò Eurobank ôï óõíôïìüôåñï äõíáôü

Ç

äéáäéêáóßá áíáêåöáëáéïðïßçóçò ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí ïëïêëçñþèçêå êáé åðïìÝíùò áõôü ðïõ åðåßãåé ôþñá åßíáé íá îåêéíÞóåé ç äéáäéêáóßá "åêêáèÜñéóçò" ôùí éóïëïãéóìþí ôùí ôñáðåæþí, áíáöÝñåé ôï ÄÍÔ óôçí ÝêèåóÞ ôïõ. "Ç äéáäéêáóßá åêêáèÜñéóçò ôùí éóïëïãéóìþí ôùí ôñáðåæþí ðñÝðåé íá åðéôá÷õíèåß" ðñïåéäïðïéåß ôï êëéìÜêéï ôïõ ÄÍÔ, äéáìçíýïíôáò ðùò âáóéêÞ ðñïôåñáéüôçôá áðïôåëåß ðëÝïí ç äéáóöÜëéóç ôçò ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞò óôáèåñüôçôáò óôçí ÅëëÜäá. "Ç ðþëçóç ôïõ íÝïõ Ô.Ô. êáé ôçò íÝáò Proton Bank óôçí Eurobank èá åíéó÷ýóïõí ôï ñüëï ôçò Eurobank ùò óõóôçìéêÞò ôñÜðåæáò óôï åëëçíéêü ôñáðåæéêü óýóôçìá", õðïóôçñßæåé ìåôáîý Üëëùí ôï Ôáìåßï óôçí ÝêèåóÞ ôïõ êáé óçìåéþíåé: Ç éäéùôéêïðïßçóç ôçò Eurobank ðñÝðåé íá õëïðïéçèåß ôï óõíôïìüôåñï äõíáôüí, ðñïêåéìÝíïõ ç ôñÜðåæá íá äéáóöáëéóôåß Ýíáíôé ôùí êéíäýíùí ðïõ ãåííÜ ìéá ìáêñÜ ðåñßïäïò êñáôéêïý åëÝã÷ïõ. "Ïé åëëçíéêÝò áñ÷Ýò Ý÷ïõí äåóìåõèåß ðùò ç ìåñéêÞ éäéùôéêïðïßçóç ôçò Eurobank èá ðñÝðåé íá ðñáãìáôïðïéçèåß ìÝ÷ñé ôéò áñ÷Ýò ôïõ åðüìåíïõ Ýôïõò. ÌÝ÷ñé ôüôå èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ðñïóëçöèåß ïé óýìâïõëïé êáé íá ðñï÷ùñÞóåé ôï due diligence", ôïíßæåé ôï ÄÍÔ. Õðåíèõìßæåôáé åäþ üôé óýìöùíá ìå ôçí Ýêèåóç ôçò Êïìéóéüí, ðïõ äçìïóéïðïéÞèçêå ôç ÄåõôÝñá - êáé üðùò Ý÷åé Þäç

áíáöÝñåé ôï "×" - ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò Áõãïýóôïõ èá ðñÝðåé íá Ý÷åé ãßíåé ç åðéëïãÞ ôùí óõìâïýëùí ðïõ èá áíáëÜâïõí ôç äéáäéêáóßá êáé ôñåéò ìÞíåò áñãüôåñá, Þôïé ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ Íïåìâñßïõ 2013, íá ãßíåé ôï due diligence. H Ýêèåóç ôçò Êïìéóéüí áíáöÝñåé ðùò ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç èá ðñÝðåé íá ðïõëÞóåé "óçìáíôéêü" ðïóïóôü ôçò Eurobank óå éäéþôåò åðåíäõôÝò ìÝ÷ñé ôá ôÝëç Ìáñôßïõ ôïõ 2014. KáôÜ ôï ÄÍÔ, åðéôáêôéêÞ êñßíåôáé åðßóçò êáé ç áíÜãêç åðáíáîéïëüãçóçò ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ Ôáìåßïõ ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò, ðñïêåéìÝíïõ ï ñüëïò ôïõ íá åßíáé ðëÞñùò áðïôåëåóìá-

ôéêüò, þóôå íá èùñáêéóôåß ç ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞ óôáèåñüôçôá. "Áðáéôïýíôáé ðñüóèåôá âÞìáôá ãéá íá èùñáêéóôåß ç êåöáëáéáêÞ åðÜñêåéá ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí", óõóôÞíåé óå Üëëï ìÝñïò ôçò ÝêèåóÞò ôïõ ôï ÄÍÔ, õðïóôçñßæïíôáò ðùò ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäáò èá ðñÝðåé íá æçôÞóåé áðü ôéò óõóôçìéêÝò ôñÜðåæåò íá ðñï÷ùñÞóïõí óå ðåñáéôÝñù ìåßùóç ôùí RWA. ÊáôÜ ôï ÄÍÔ, ôï ìåñßäéï áãïñÜò ôùí 4 åëëçíéêþí ôñáðåæþí äéáìïñöþíåôáé óôï 98%, åíþ åéäéêÞ áíáöïñÜ ãßíåôáé óôçí áíÜãêç ðåñáéôÝñù ìåßùóçò ôïõ ðïóïóôïý ôùí åðéóöáëþí äáíåßùí ôùí ôñáðåæþí.

Õðü ôïí Ýëåã÷ï ÔôÅ êáé Ô×Ó ôï ôñáðåæéêü óýóôçìá ¸÷ïõí êïéíïýò óôü÷ïõò ãéá ôï ìÝëëïí ôïõ åëëçíéêïý banking ôñáðåæéêÞ êñßóç óôçí ÅëëÜäá áðÝÇ äåéîå üôé ôïí Ýëåã÷ï ôïõ óõóôÞìáôïò, êáôÜ ôï ëáúêþò ãñáöüìåíï êïõìÜíôï óôï åëëçíéêü banking êÜíïõí ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò êáé ôï Ôáìåßï ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò. Ç ÔôÅ ìÝëïò ôçò ÅÊÔ äçëáäÞ ôçò Ôñüéêá êáé ôï Ô×Ó ìÝëïò ôçò Ôñüéêá ìÝóù ôïõ EFSF Ý÷ïõí êáôáöÝñåé íá ðÜñïõí óôïí Ýëåã÷ï ôïõò ôï ôñáðåæéêü óýóôçìá. Ðñéí áðü áõôÞ ôçí ìåãÜëç éóôïñéêÞ êáé êáôáëõôéêÞ áíáäüìçóç ôïõ åëëçíéêïý banking ôïí Ýëåã÷ï ôïõ óõóôÞìáôïò ôïí åß÷áí ïé éäéþôåò ìÝôï÷ïé êáé ïé äéïéêÞóåéò. Ôï óêçíéêü Ý÷åé ðëÞñùò áëëÜîåé êáé áí äïýìå ôçí åîÝëéîç ôùí deals, ôçí ñïÞ ôùí ãåãïíüôùí êáé ôéò íÝåò éóïññïðßåò üðùò äéáìïñöþèçêáí ôïí Ýëåã÷ï ôïõ óõóôÞìáôïò ôïí Ý÷åé ç ÔôÅ êáé ôï Ô×Ó.

¼óïé êïíôñáñßóôçêáí ìå óêïðéìüôçôåò êáé äüëï ìå ôéò äõíÜìåéò ôçò ëïãéêÞò ðïõ åêöñÜæïõí ç ÔôÅ êáé ôï Ô×Ó âñÝèçêáí ÷áìÝíïé. ¼óïé óõíåéäçôïðïßçóáí üôé ãéá íá ðñï÷ùñÞóïõí ìðñïóôÜ èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí "óõììÜ÷ïõò" ôçí ÔôÅ êáé ôï Ô×Ó åîåëß÷èçêáí êáé åîåëßóóïíôáé. Ç ÔôÅ êáé ôï Ô×Ó äåí ëåéôïõñãïýí ùò èåóìéêïß öïñåßò öéëéêÜ Þ ìç öéëéêÜ äéáêåßìåíùí ðñïò ôéò ôñÜðåæåò. Ïé ôñÜðåæåò Ý÷ïõí öõóéêïýò óõììÜ÷ïõò ôï Ô×Ó ùò ìÝôï÷ï êáé ôçí ÔôÅ ùò åðïðôéêÞ áñ÷Þ. Ùóôüóï ðáñáóêçíéáêþò ïñéóìÝíïé- åëÜ÷éóôïé - åðé÷åßñçóáí íá åðéâÜëëïõí ôçí äéêÞ ôïõò áôæÝíôá óôï ôñáðåæéêü óýóôçìá êáé áðÝôõ÷áí. ÐñõôÜíåõóáí ïé äõíÜìåéò ôçò ëïãéêÞò äçëáäÞ ôçò åðïðôéêÞò áñ÷Þò êáé ôïõ âáóéêïý ìåôü÷ïõ. Ðñþôç öïñÜ ëïéðüí óõíÝâç óôï åë-

ëçíéêü banking êÜôé ðïëý éäéáßôåñï ïé éó÷õñïß éäéþôåò ìÝôï÷ïé Ý÷ïõí ðåñÜóåé óå äåýôåñç ìïßñá. Ôï óýóôçìá åëÝã÷åôáé áðü Ýíá ìÝôï÷ï ôï Ô×Ó êáé åðïðôåýåôáé áðü ìéá ôñáðåæéêÞ áñ÷Þ ôçí ÔôÅ. Ç óõíåñãáóßá Þ Üñéóôç óõíåñãáóßá ìåôáîý Ô×Ó êáé ÔôÅ èá äþóåé ôá êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá ãéá ôï åëëçíéêü banking óôï ìÝëëïí. Ôï Ô×Ó óå êÜðïéá ÷ñüíéá èá Ý÷åé ðåñéïñéóìÝíï ñüëï èá Ý÷åé åðéôåëÝóåé óôï áêÝñáéï ôïí èåóìéêü ôïõ ñüëï. Ç ÔôÅ èá Ý÷åé äéá÷ñïíéêü èåóìéêü êáé åðïðôéêü ñüëï êáé åðßóçò èá Ý÷åé åðéôåëÝóåé óôï áêÝñáéï ôïí ñüëï ôçò. ÔôÅ êáé Ô×Ó Ý÷ïõí êïéíïýò óôü÷ïõò íá éäéùôéêïðïéçèåß åê íÝïõ ôï åëëçíéêü ôñáðåæéêü óýóôçìá ìå åðéôõ÷ßá íá Ý÷ïõí ðñïóôáôÝøåé óôï áêÝñáéï ôéò êáôáèÝóåéò êáé íá Ý÷ïõí äéáóöáëßóåé ìå áõôü ôïí ôñüðï ôçí ïéêïíïìßá.


8

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

Ôá Êáéíïôüìá Ðñïúüíôá ÄéáôñïöÞò âñÜâåõóå ï ÓÅÂÔ

ÓÜíõï: ¸êôáêôç ã.ó. óôéò 30/8 ãéá reverse split

Ç ïìÜäá ôïõ Ãåùðïíéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ãéá ôï ðñïúüí "Eviva", Ýíá êáéíïôïìéêü Ýôïéìï ðñïò ìáãåßñåìá ðñïúüí, ðïõ óõíäõÜæåé ôçí õøçëÞ äéáôñïöéêÞ áîßá ôçò ôóéðïýñáò, ìå ôï éäéáßôåñï Üñùìá äýï ðáñáäïóéáêþí åëëçíéêþí áðïóôáãìÜôùí, ôïõ ïýæïõ êáé ôïõ ôóßðïõñïõ, Ýëáâå ôï ðñþôï âñáâåßï óôïí 3ï Äéáãùíéóìü Êáéíïôüìùí Ðñïúüíôùí ÄéáôñïöÞò "Ecotrophelia 2013", ðïõ äéïñãáíþèçêå ãéá ôñßôç óõíå÷üìåíç ÷ñïíéÜ ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ ÓõíäÝóìïõ Åëëçíéêþí Âéïìç÷áíéþí Ôñïößìùí (ÓÅÂÔ). Ç Ecotrophelia ðñáãìáôïðïéåßôáé óôï ðëáßóéï ôùí äñÜóåùí ôçò ÅëëçíéêÞò Tå÷íïëïãéêÞò Ðëáôöüñìáò "Food for Life" êáé ôïõ åõñùðáúêïý Ýñãïõ Capinfood. ÖÝôïò, óôçí ôåëéêÞ öÜóç ôïõ äéáãùíéóìïý Ýöôáóáí 11 ïìÜäåò öïéôçôþí áðü áíþôåñá êáé áíþôáôá åêðáéäåõôéêÜ êáé ôå÷íïëïãéêÜ éäñýìáôá, ïé ïðïßåò êáôÜöåñáí ìÝóá óå ëßãïõò ìÞíåò íá áíáðôýîïõí Ýíá êáéíïôïìéêü ðñïúüí äéáôñïöÞò, ðïõ, åêôüò áðü ôç ãåýóç ôïõ íá äéáêñßíåôáé êáé ãéá ôï öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí ÷áñáêôÞñá ôïõ. Ôï 2ï âñáâåßï äüèçêå óôçí ïìÜäá öïéôçôþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ, ðïõ óõììåôåß÷å ìå ôï ðñïúüí "30 Bees", ðïõ áðïôåëåß Ýíá êáéíïôüìï, ëåéôïõñãéêü, Ýôïéìï ðñïò êáôáíÜëùóç óíáê ìå ëßãåò èåñìßäåò, ðïõ Ý÷åé ùò êýñéá óõóôáôéêÜ ôï Åëëçíéêü ïñãáíéêü ìÝëé ÅëÜôçò, ôç ãýñç ìåëéóóþí êáé ôá êáñýäéá. Áíôßóôïé÷á, ôï 3ï âñáâåßï áðïíåìÞèçêå óôçí ïìÜäá öïéôçôþí ôïõ ÔÅÉ Èåóóáëßáò ãéá ôï ðñïúüí "Äéá ÅëéÜò êáé ÁÝñïò", ðïõ åßíáé Ýíá êáéíïôüìï áëëáíôéêü áÝñïò ôá÷åßáò ùñßìáíóçò, "êáèáñÞò åôéêÝôáò" êáé ðëïýóéï óå öõóéêü åê÷ýëéóìá ðïëõöáéíïëþí åëéÜò.

Ôç ìåßùóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò åôáéñåßáò μÝóù ôáõôü÷ñïíçò áýîçóçò ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò êáé ìåßùóçò ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý áõôþí μå óõíÝíùóç ôùí åí ëüãù ìåôï÷þí (reverse split), èá êëçèïýí íá åãêñßíïõí ìåôáîý ôùí Üëëùí ïé ìÝôï÷ïé ôçò ÓÜíõï êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò Ýêôáêôçò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò ôçò åéóçãìÝíçò ç ïðïßá Ý÷åé ïñéóèåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß óôéò 30 Áõãïýóôïõ. Åðßóçò, èá êëçèïýí íá åãêñßíïõí ôç ìåßùóç ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò Ýêáóôçò êïéíÞò ïíïìáóôéêÞò ìåôÜ øÞöïõ ìåôï÷Þò (üðùò èá Ý÷åé äéáìïñöùèåß ìåôÜ ôï reverse split), μå óêïðü ôï ó÷çìáôéóìü éóüðïóïõ åéäéêïý áðïèåìáôéêïý áëëÜ êáé ôçí áëëáãÞ ôçò åðùíõìßáò ôçò åôáéñåßáò ìå ôáõôü÷ñïíç ôñïðïðïßçóç ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ êáôáóôáôéêïý ôçò.

Óõììåôï÷Þ ôïõ «Ôüðùí Åõöïñßá» óôçí ÐáãêñÞôéá ÁãñïôéêÞ ¸êèåóç Óôçí "11ç ÐáãêñÞôéá ÁãñïôéêÞ & ÅìðïñéêÞ ¸êèåóç Áñêáëï÷ùñßïõ" ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ÇñÜêëåéï ÊñÞôçò, áðü ôéò 19 Ýùò êáé ôéò 24 Éïõëßïõ ðáñïõóéÜóèçêå ôï Ýñãï "Ôüðùí Åõöïñßá: ÄéáôñïöéêÜ Ðñïúüíôá êáé âéþóéìç áíÜðôõîç óôéò ðåñéï÷Ýò óõíåñãáóßáò". Ôï Ýñãï "Ôüðùí Åõöïñßá" óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé êáôÜ 80% áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé êáôÜ 20% áðü åèíéêïýò ðüñïõò ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò Êýðñïõ.

Óôç äéáôÞñçóç ôçò êåñäïöïñßáò ôçò, óôçñéæüìåíç óôçí ðïéüôçôá ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ ôçò êáé ôçí ðåñáéôÝñù áíÜðôõîÞ ôïõ, óôï÷åýåé óôñáôçãéêÞ ôçò Trastor

Êåñäïöüñï ôï åîÜìçíï ãéá ôçí Trastor ÏñéáêÞ ðôþóç óõíïëéêþí åóüäùí áðü ìéóèþìáôá êáé áîßá áêéíÞôùí

Å

ðéóôñïöÞ óôçí êåñäïöïñßá ãéá ôçí Trastor óôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò, ôá Ýóïäá ôçò ïðïßáò áðü ìéóèþìáôá ìåéþèçêáí ïñéáêÜ óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá Ýíá ÷ñüíï ðñéí ëüãù ôçò áíáäéáðñáãìÜôåõóç ôùí åíïéêßùí ãéá ôéò õöéóôÜìåíåò ìéóèþóåéò åíþ áíÜëïãç ðïñåßá áêïëïýèçóå êáé ç áîßá ôùí áêéíÞôùí ôçò. Óýìöùíá ìå ôá åðßóçìá äçìïóéåõìÝíá áðïôåëÝóìáôá ôá åíïðïéçìÝíá êÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÞëèáí óôéò 11 ÷éë. åõñþ Ýíáíôé æçìéþí ýøïõò 3 åêáô. åõñþ ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñóéíÞ ðåñßïäï åíþ ôá åíïðïéçìÝíá ëåéôïõñãéêÜ êÝñäç ôçò åôáéñåßáò (êåöÜëáéá áðü åðé÷åéñçìáôéêÞ ëåéôïõñãßá -Funds from Operation) ãéá ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2013 ìåéþèçêáí óôá 1,3 åêáô. åõñþ áðü 1,5 åêáô. åõñþ ðïõ Þôáí ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2012. Ïé æçìéÝò áðïôßìçóçò ôçò åýëïãçò áîßáò ôùí

åðåíäõôéêþí áêéíÞôùí ôï åîåôáæüìåíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äéáìïñöþèçêáí óå 1,2 åêáô. åõñþ Ýíáíôé æçìéþí áðïôßìçóçò 4,6 åêáô. åõñþ, åíþ ôá óõíïëéêÜ Ýóïäá áðü ìéóèþìáôá áíÞëèáí óå 2,3 åêáô. åõñþ Ýíáíôé 2,4 åêáô. åõñþ ðáñïõóéÜæïíôáò ìåßùóç êáôÜ 0,1 åêáô. åõñþ ç ïðïßá ïöåßëåôáé êõñßùò óôçí áíáäéáðñáãìÜôåõóç ôùí åíïéêßùí ãéá ôéò õöéóôÜìåíåò ìéóèþóåéò. Óå üôé áöïñÜ óôéò ëåéôïõñãéêÝò äáðÜíåò ôïõ åîáìÞíïõ áõôÝò ìåéþèçêáí êáôÜ 15% óôá 0,8 åêáô. åõñþ ùò áðïôÝëåóìá ôùí ðñïóðáèåéþí ãéá ôç ìåßùóç ôïõ ëåéôïõñãéêïý êüóôïõò, åíþ ç áîßá ôùí áêéíÞôùí óôéò 30.6.2013 áíÞëèå óå 78,1 åê åõñþ Ýíáíôé 79,3 åê åõñþ ôçò 31/12/2012. Áíôßóôïé÷á ôçí 30.6.2012 ç áîßá ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ Þôáí 74,1 åêáô. åõñþ. ÁíáöïñéêÜ ìå ôá äÜíåéá ôïõ ïìßëïõ åßíáé ìáêñïðñüèåóìá êáé áíÝñ÷ïíôáé óôá 7,4 åêáô. åõñþ, åíþ óôéò

30.06.2013 ôá äéáèÝóéìá ôçò åôáéñåßáò Þôáí óå 4,7 åêáô. åõñþ. Óçìåéþíåôáé åðßóçò üôé ç åóùôåñéêÞ áîßá ôçò åôáéñåßáò (NAV) óôéò 30.06.2013 áíÞëèå óôá 80,3 åêáô. åõñþ Þ 1,46 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ Ýíáíôé 85,8 åêáô. åõñþ Þ 1,56 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ ôçò 3.12.2012. Óå üôé áöïñÜ óôç óôñáôçãéêÞ ôçò åôáéñåßáò áõôÞ óôï÷åýåé óôç äéáôÞñçóç ôçò êåñäïöïñßáò ôçò óå ìáêñï÷ñüíéï ïñßæïíôá, óôçñéæüìåíç óôçí ðïéüôçôá ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ ôçò êáé ôçí ðåñáéôÝñù áíÜðôõîç ôïõ, þóôå íá óõíå÷ßóåé íá äßíåé óôïõò ìåôü÷ïõò ôçò õøçëÝò ìåñéóìáôéêÝò áðïäüóåéò. ÅêôéìÜôáé äå üôé ïé ðñïïðôéêÝò ôùí ÁÅÅÁÐ äéåõñýíïíôáé ìå ôçí áíáèåþñçóç ôïõ íïìïèåôéêïý ðëáéóßïõ êáé ðñïâëÝðåôáé íá äéáäñáìáôßóïõí óçìáíôéêü ñüëï óôçí åëëçíéêÞ êôçìáôáãïñÜ, üðùò áõôÞ äéáìïñöþíåôáé.

Ïëïêëçñþèçêå ç ðþëçóç ôçò Globul ÌåôáâéâÜóôçêå áðü ôïí ÏÔÅ óôçí Telenor áíôß 717 åêáô. ëïêëçñþèçêå ÷èåò ç ìåôáâßÏ âáóç óôï íïñâçãéêü üìéëï Telenor ôïõ 100% ôçò Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Globul) êáé ôçò Germanos Telecom Bulgaria, áðü ôïí ÏÔÅ, ìåôÜ ôçí Ýãêñéóç ôçò óõíáëëáãÞò áðü ôéò áñìüäéåò áñ÷Ýò. Ôï ôßìçìá ôçò ðþëçóçò áíÞëèå óå 717 åêáô. åõñþ, ðïõ áðïôåëåß ôçí åðé÷åéñçóéáêÞ áîßá ôçò Globul êáé éóïýôáé ìå 6 öïñÝò ôá åêôéìþìåíá êÝñäç ðñï öüñùí ôüêùí êáé áðïóâÝóåùí ãéá ôï 2013. Ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí ïëïêëÞñùóç

ôçò äéáäéêáóßáò, ï ãåíéêüò äéåõèõíôÞò ×ñçìáôïïéêïíïìéêþí ÈåìÜôùí Ïìßëïõ ÏÔÅ, ÌðÜìðçò ÌáæáñÜêçò, äÞëùóå: "Ç ïëïêëÞñùóç ôçò ðþëçóçò ôçò Globul óå åîáéñåôéêÜ åëêõóôéêü ôßìçìá åßíáé óçìáíôéêü âÞìá óôçí õëïðïßçóç ôçò óôñáôçãéêÞò ôïõ ÏÔÅ ãéá ôçí áíá÷ñçìáôïäüôçóÞ ôïõ êáé åíéó÷ýåé ôçí áîßá ôïõ Ïìßëïõ. ÐáñÜëëçëá, äéáóöáëßæåé ôç óõíÝ÷éóç ôçò èåôéêÞò ðïñåßáò ôçò Globul óôçí ôçëåðéêïéíùíéáêÞ áãïñÜ ôçò Âïõëãáñßáò, ùò ìÝëïò ôïõ ïìßëïõ Telenor, åíüò éó÷õñïý

êáé áîéüðéóôïõ ôçëåðéêïéíùíéáêïý ðáñü÷ïõ, ðñïò üöåëïò ôùí ðåëáôþí êáé ôùí åñãáæïìÝíùí ôçò. Ìå ôçí åéóñïÞ ôïõ ôéìÞìáôïò ôçò ðþëçóçò óôá ôáìåßá ôïõ ÏÔÅ, åðéôõã÷Üíïõìå ôç ìåßùóç ôïõ äáíåéóìïý ìáò êÜôù áðü ôá 2 äéó. åõñþ, äçëáäÞ ðåñéóóüôåñï áðü 50% áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2011. Óõíå÷ßæïõìå íá åóôéÜæïõìå óôç äçìéïõñãßá èåôéêþí ÷ñçìáôïññïþí, ðáñÜãïíôáò ðïõ áðïôåëåß ôç äéêëåßäá áóöáëåßáò ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí åðé÷åéñçóéáêþí óôü÷ùí ôïõ Ïìßëïõ".

Áýîçóç 16% ôùí åëëçíéêþí åîáãùãþí óôçí Ðïñôïãáëßá ÁíïäéêÜ óõíÝ÷éóáí íá êéíïýíôáé êáé êáôÜ ôïõò ðñþôïõò ìÞíåò ôïõ Ýôïõò ïé åëëçíéêÝò åîáãùãÝò ðñïò ôçí Ðïñôïãáëßá. Óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôçò ÊñáôéêÞò ÓôáôéóôéêÞò Õðçñåóßáò Ðïñôïãáëßáò, êáôÜ ôï ðñþôï 5ìçíï 2013, ï üãêïò ôïõ äéìåñïýò åìðïñßïõ ÅëëÜäáò-Ðïñôïãáëßáò áõîÞèçêå êáôÜ 5% Ýíáíôé ôïõ áíôßóôïé÷ïõ äéáóôÞìáôïò ôïõ 2012, áðïêëåéóôéêÜ ÷Üñéò óôçí áýîçóç ôïõ åìðïñßïõ ðåôñåëáéïåéäþí (+86%). Ïé åëëçíéêÝò åîáãùãÝò ðñïò ôçí Ðïñôïãáëßá áõîÞèçêáí êáôÜ 16%, åíþ ïé ðïñôïãáëéêÝò åîáãùãÝò óôçí ÅëëÜäá ìåéþèçêáí êáôÜ 2%, ìå áðïôÝëåóìá ôç óõññßêíùóç ôïõ åìðïñéêïý åëëåßììáôïò åéò âÜñïò ôçò ÅëëÜäïò êáôÜ 28%, Þôïé óå 26 åêáô. åõñþ. Ç áýîçóç ôùí åëëçíéêþí åîáãùãþí óôçí Ðïñôïãáëßá ôçí åîåôáæüìåíç ðåñßïäï ïöåßëåôáé áðïêëåéóôéêÜ óôçí áýîçóç ôùí åîáãùãþí ðåôñåëáéïåéäþí, ç ïðïßá áíôéóôáèìßæåé ôç ìåßùóç êáôÜ 5% ôùí åîáãùãþí ôùí ëïéðþí áãáèþí. Áíôßóôïé÷á, åÜí åîáéñåèïýí ôá ðåôñåëáéïåéäÞ, ïé ðïñôïãáëéêÝò åîáãùãÝò óôçí ÅëëÜäá, êáôÝãñáøáí ìåßùóç êáôÜ 24%. ×ùñßò ðåôñåëáéïåéäÞ, ôï áðïôÝëåóìá ôïõ åìðïñéêïý éóïæõãßïõ åßíáé ðëåïíáóìáôéêü ãéá ôçí ÅëëÜäá, ìå ðëåüíáóìá ôçò ôÜîçò ôùí 2,9 åêáô. åõñþ (Ýíáíôé åëëåßììáôïò 9,2åê. åõñþ ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï 2012).


«Ïýñéïò Üíåìïò» ãéá ôçí Aegean

Åðßèåóç ôçò RGA óôçí ÅðéôñïðÞ Åðïðôåßáò êáé ÅëÝã÷ïõ Ðáéãíßùí ÅðéóôïëÞ óôçí ÅðéôñïðÞ Åðïðôåßáò êáé ÅëÝã÷ïõ Ðáéãíßùí æçôþíôáò ôçò íá óôáìáôÞóåé ôïí Ýëåã÷ï óôéò Üäåéåò åôáéñåéþí ðïõ áíÞêïõí óå íüìéìïõò öïñåßò åêìåôÜëëåõóçò óôçí ÅëëÜäá, Ýóôåéëå ç ¸íùóç äéáäéêôõáêïý óôïé÷çìáôéóìïý RGA (Remote Gambling Association). ¼ðùò áíáöÝñåôáé óå ó÷åôéêÞ ôçò áíáêïßíùóç ç åìðïñéêÞ Ýíùóç èåùñåß üôé ï ðñáãìáôéêüò ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï ðåñíïýí áðü Ýëåã÷ï ïé öïñåßò åêìåôÜëëåõóçò óôïõò ïðïßïõò Ý÷åé ðáñá÷ùñçèåß ðñïóùñéíÞ Üäåéá äéáäéêôõáêþí ôõ÷åñþí ðáéãíßùí åßíáé ç äçìéïõñãßá ìáýñçò ëßóôáò. Ç ¸íùóç õðïóôçñßæåé üôé áõôü åßíáé ðñþéìï äåäïìÝíïõ üôé ç ÅëëçíéêÞ ÊõâÝñíçóç äåí Ý÷åé åðéëýóåé ôá æçôÞìáôá ôá ïðïßá ôÝèçêáí áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ óå üôé áöïñÜ óôçí áíáèåþñçóç ôùí êáíïíéóìþí ðåñß ôõ÷åñþí ðáéãíßùí. Óå Üëëï óçìåßï ôçò áíáêïßíùóçò ôçò ç RGA óçìåéþíåé üôé ç ðñÜîç ôçò ÅðéôñïðÞò ÅëÝã÷ïõ êáé Åðïðôåßáò Ðáéãíßùí ç ïðïßá êáôÜñôçóå ôïí êáôÜëïãï, åßíáé üðùò óçìåéþíåé ðñÜîç ðïõ åíáíôéþíåôáé óôï äßêáéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé èá åêèÝóåé ôéò åëëçíéêÝò áñ÷Ýò óå íïìéêÞ áìöéóâÞôçóç. Ãéá íá óçìåéþóåé ìå Ýìöáóç "ç ¸íùóç äéáäéêôõáêïý óôïé÷çìáôéóìïý öïâÜôáé üôé ï ðñáãìáôéêüò ëüãïò ðßóù áðü ôïí Ýëåã÷ï ôùí áäåéþí êáé ôç äçìéïõñãßá ôçò ìáýñçò ëßóôáò åßíáé de facto ðáñï÷Þ óôïí ÏÐÁÐ (ðïõ áðïôåëåß ôï õöéóôÜìåíï ìïíïðþëéï ìç äéáäéêôõáêþí ôõ÷åñþí ðáéãíßùí) ôïõ ìïíïðùëßïõ äéáäéêôõáêïý óôïé÷çìáôéóìïý êáé äéáäéêôõáêþí ôõ÷åñþí ðáéãíßùí.

Lavipharm: Óôéò 29/8 ã.ó. ãéá áðüó÷éóç êáé åéóöïñÜ êëÜäïõ Ôçí Ýãêñéóç ôçò áðüó÷éóçò êáé åéóöïñÜò ôïõ âéïìç÷áíéêïý êëÜäïõ ôçò åôáéñåßáò óôçí Castalia Laboratoires Dermatologiques ìå çìåñïìçíßá éóïëïãéóìïý áðüó÷éóçò ôçí 31/3/2013 èá êëçèïýí íá áðïöáóßóïõí ïé ìÝôï÷ïé ôçò Lavipharm êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò Ýêôáêôçò óõíÝëåõóçò ôçò åôáéñåßáò ç ïðïßá Ý÷åé ïñéóèåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß óôéò 29 Áõãïýóôïõ.

9

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

Áýîçóç 22% óôçí êßíçóç åîùôåñéêïý ôï 3ìçíï ÌáÀïõ - Éïõëßïõ

Ó

õíå÷ßæåôáé ç èåôéêÞ äõíáìéêÞ ôçò åðéâáôéêÞò êßíçóçò ôïõ êáëïêáéñéïý ãéá ôçí Aegean. ¹äç ôï ôñßìçíï ÌáÀïõ - Éïõëßïõ êáôåãñÜöç áýîçóç 22% óôçí êßíçóç åîùôåñéêïý ìå ôçí Üíïäï ôïí Éïýëéï íá Ý÷åé áããßîåé ôï 19% óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá Ýíá ÷ñüíï ðñéí. ÁðïôÝëåóìá, ç Aegean ôï åîåôáæüìåíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá Ý÷åé ìåôáöÝñåé óõíïëéêÜ 1,3 åêáô. åðéâÜôåò 235 ÷éëéÜäåò ðåñéóóüôåñïõò óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá ôïõ 2012, åíþ ìüíï ôïí Éïýëéï, ìå ôçí Aegean ðÝôáîáí áðü ôï åîùôåñéêü 508 ÷éë. åðéâÜôåò. Ç åîÝëéîç áõôÞ, üðùò åðéóçìáßíåôáé óå ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç ôçò åôáéñåßáò åßíáé ôï áðïôÝëåóìá ôçò óôñáôçãéêÞò ôçò Aegåáí íá åðåíäýóåé óôçí áíÜðôõîç ôïõ äéêôýïõ ôçò, ìå 11 íÝïõò ðñïïñéóìïýò êáé ìå åðéðëÝïí äñïìïëüãéá åîùôåñéêïý ôüóï áðü ôçí ÁèÞíá üóï êáé áðü ôçí ðåñéöÝñåéá. Áíáëõôéêüôåñá, éäéáßôåñá èåôéêü åßíáé ôï áðïôÝëåóìá ãéá ôçí ôïõñéóôéêÞ êßíçóç ôçò ÁèÞíáò, üðïõ ðáñáôçñåßôáé áíôéóôñïöÞ ôçò áñíçôéêÞò ôÜóçò ôïõ 2012, ðáñïõóéÜæïíôáò áýîçóç ôçò êßíçóçò åîùôåñéêïý êáôÜ 15%. ÓçìáíôéêÞ üìùò åßíáé êáé ç ðåñáéôÝñù åíßó÷õóç ôçò èåôéêÞò ôÜóçò ôùí Üëëùí êõñßùí âÜóåùí áðü ôéò ïðïßåò åðé÷åéñïýí ôïõëÜ÷éóôïí 3 áåñïóêÜöç, êáé óõãêåêñéìÝíá ôçò Èåóóáëïíßêçò, ôïõ Çñáêëåßïõ êáé ôçò Ñüäïõ üðïõ ðá-

Ôï ôñßìçíï ÌáÀïõ - Éïõëßïõ öÝôïò ç Aegean ìåôÝöåñå óõíïëéêÜ 1,3 åêáô. åðéâÜôåò, 235 ÷éë. ðåñéóóüôåñïõò óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá ôïõ 2012 ñïõóéÜóôçêå áýîçóç ìåôáîý 19%41%, åíéó÷ýïíôáò ôç èåôéêÞ ðïñåßá ôçò ôåëåõôáßáò ôñéåôßáò. ÈåôéêÞ åßíáé êáé ç ðïñåßá ôùí ìéêñüôåñùí âÜóåùí (ÊÝñêõñá, Êùò êáé ÊáëáìÜôá), áðü ôéò ïðïßåò åðé÷åéñåß óå êÜèå ìßá áðü 1 áåñïóêÜöïò, óçìåéþíïíôáò óõíïëéêÞ áýîçóç ôçò êßíçóçò åîùôåñéêïý êáôÜ +58%. Èá ðñÝðåé íá åðßóçò íá áíáöÝñïõìå üôé ç ôïõñéóôéêÞ êßíçóçò ôçò ÊáëáìÜôáò áõîÞèçêå êáôÜ 256%, êáôÜ 96% ôçò Êù êáé 12% ôçò ÊÝñêõñáò. Áîßæåé íá áíáöÝñïõìå üôé åßíáé ç ðñþôç öïñÜ, ðïõ Åëëçíéêüò áåñïìåôáöïñÝáò ðñïóöÝñåé 120 áðåõèåßáò äñïìïëüãéá åîùôåñéêïý áðü ôçí ÁèÞíá êáé ôçí ðåñéöÝñåéá. Ï ÄçìÞôñçò ÃåñïãéÜííçò, äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò Aegean, äÞëùóå ó÷åôéêÜ: "Ç äõíáìéêÞ ðïñåßá ôçò êßíçóçò åîùôåñéêïý ôï öåôéíü

êáëïêáßñé äçìéïõñãåß âÜóåéò ãéá ðåñáéôÝñù áíÜðôõîç ôï 2014. Ïé óõíÝñãåéåò êáé ïé ïéêïíïìßåò êëßìáêáò ðïõ èá ðñïêýøïõí áðü ôçí åîáãïñÜ ôçò Olympic Air üôáí ïëïêëçñùèåß ç äéáäéêáóßá ìå ôçí Ýãêñéóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, äéáóöáëßæïõí êáé åðéôá÷ýíïõí ôç äõíáìéêÞ ìáò ãéá ôï ìÝëëïí. Ç ðáñïõóßáóç ôïõ íÝïõ ðñïãñÜììáôïò äñïìïëïãßùí ôçò AEGEAN ãéá ôï 2014 èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôéò áñ÷Ýò Óåðôåìâñßïõ". ¼óïí áöïñÜ ôï äßêôõï åóùôåñéêïý, ç Aegean óõíå÷ßæåé ôéò ðñïóöïñÝò ÷áìçëüôåñùí íáýëùí áíôáðïêñéíüìåíç óôéò áíÜãêåò ôçò åóùôåñéêÞò áãïñÜò, åíþ ïëïêëçñþíåôáé áõôÝò ôéò ìÝñåò ç ðñïóöïñÜ 150.000 èÝóåùí ãéá ðôÞóåéò åóùôåñéêïý ìå íáýëïõò áðü 39 åõñþ ðñïò ÁèÞíá (59 åõñþ áðü ÁèÞíá).

Ìå ôï âëÝììá óôçí Êßíá ç Kleemann Áíôéðñïóùðåýåé ôï 7% ôùí ðùëÞóåþí ôçò - Óôü÷ïò ï äéðëáóéáóìüò ôçí ðåñáéôÝñù åíßó÷õóç ôçò èÝÓ óçò êáé ôùí ðùëÞóåþí ôçò óôçí Êßíá óôï÷åýåé ç Kleemann, ç ïðïßá ðñïêåéìÝíïõ íá éó÷õñïðïéÞóåé ôç èÝóç ôçò óôçí åí ëüãù áãïñÜ, Ýäùóå ôï "ðáñþí" óôç äéåèíÞ Ýêèåóç áíåëêõóôÞñùí "China International Elevator Exhibition" ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôç ÓáãêÜç. ÓÞìåñá ç óõãêåêñéìÝíç áãïñÜ ãéá ôçí Kleemann áíôéðñïóùðåýåé ôï 7% ôùí ðùëÞóåþí ôçò, ðïóïóôü ðïõ áíáìÝíåôáé íá äéðëáóéáóôåß ôçí åðüìåíç ðåíôáåôßá, üðùò áíáöÝñåé óå áíáêïßíùóç ôçò ç åôáéñåßá. Ôï íÝï åñãïóôÜóéï ôçò åôáéñåßáò óôï Kunshan Ý÷åé Þäç ïëïêëçñù-

èåß ìå ðñïïðôéêÞ íá êáëýøåé ôéò áíÜãêåò ôùí áãïñþí ôçò Áóßáò. Ç ìïíÜäá áõôÞ åêôüò áðü ôçí áìåóüôåñç åðáöÞ ìå ôïí ðåëÜôç ðïõ ôçò ðñïóöÝñåé, ôçò åîáóöáëßæåé ìåéùìÝíá ìåôáöïñéêÜ Ýîïäá åíþ ðáñÜëëçëá åããõÜôáé ãñÞãïñç ðáñÜäïóç åíéó÷ýïíôáò ôá áíôáãùíéóôéêÜ ðëåïíåêôÞìáôá ôçò åôáéñßáò åíäõíáìþíïíôáò ìå áõôüí ôïí ôñüðï ôéò ðñïïðôéêÝò ôçò óôçí ðåñéï÷Þ. Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò ðáñïõóßáò ôïõ óôçí Ýêèåóç, ï ãåíéêüò äéåõèõíôÞò ôçò åôáéñåßáò Íßêïò Í. Êïõêïýíôæïò ðáñá÷þñçóå óõíåíôåýîåéò óôéò ôïðéêÝò åöçìåñßäåò South Morning China êáé Apple Daily êáèþò åðßóçò êáé óôïí ôçëåïðôéêü

óôáèìü CNBC Asia - Pacific. Ï ê. Êïõêïýíôæïò áíáöÝñèçêå óôçí åíôõðùóéáêÞ áýîçóç ôùí ðùëÞóåùí ôçò åôáéñåßáò óôéò áãïñÝò ôçò Áóßáò êáôÜ ôá ôåëåõôáßá ôñßá ÷ñüíéá, ôçí ïðïßá áðÝäùóå óôá óõãêñéôéêÜ ðëåïíåêôÞìáôá ôçò åôáéñåßáò óôçí áãïñÜ ôçò Êßíáò êáé åéäéêüôåñá óôçí êáéíïôüìï ôå÷íïëïãßá êáé ôçí õøçëÞ áéóèçôéêÞ ôùí áíåëêõóôÞñùí Kleemann. ÐáñÜëëçëá åêôßìçóå üôé ç Ýìöáóç óôçí Ýñåõíá, ç åõåëéîßá êáé ç õøçëÞ ðïéüôçôá åðéôñÝðïõí óôçí åôáéñßá íá äéåêäéêåß ìå áîéþóåéò åîåéäéêåõìÝíá Ýñãá ðïõ ìÝ÷ñé óÞìåñá áíáëáìâÜíïõí êõñßùò ãåñìáíéêÝò êáé éáðùíéêÝò åôáéñåßåò.

Ðñï÷ùñÜ ç óõã÷þíåõóç ìå áðïññüöçóç ôçò Èüëïò áðü ôç Ìç÷áíéêÞ Ôçí Ýíáñîç ôùí äéáäéêáóéþí óõã÷þíåõóçò ìå áðïññüöçóç ôçò èõãáôñéêÞò åôáéñåßáò Èüëïò áðü ôç ìçôñéêÞ Ìç÷áíéêÞ, åíÝêñéíáí ôá äéïéêçôéêÜ óõìâïýëéá ôùí äýï åôáéñåéþí. Åðßóçò üñéóáí ôçí 31ç Éïõëßïõ ùò çìåñïìçíßá ìåôáó÷çìáôéóìïý, êáôÜ ôçí ïðïßá èá óõíôá÷èïýí ïé ðñïâëåðüìåíïé êáôÜ íüìï éóïëïãéóìïß ìåôáó÷çìáôéóìïý ôùí óõã÷ùíåõüìåíùí åðé÷åéñÞóåùí. Ôá äéïéêçôéêÜ óõìâïýëéá ôùí åôáéñåéþí Ýêñéíáí óêüðéìç êáé óõìöÝñïõóá ãéá ôéò åôáéñåßåò, ôïõò ìåôü÷ïõò, ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ôïõò óõíáëëáóóüìåíïõò ìå áõôÝò ôçí áñ÷üìåíç óõã÷þíåõóç, Ý÷ïíôáò åîåôÜóåé ôá ïéêïíïìéêÜ äåäïìÝíá ôùí äýï åðé÷åéñÞóåùí êáé ôçí åíïðïßçóç ôùí óõíáöþí åðé÷åéñçìáôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí ôùí óõã÷ùíåõüìåíùí åôáéñåéþí, ç ïðïßá èá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá ôçí åíäõíÜìùóç ôïõ ó÷Þìáôïò, ôüóï óå åðßðåäï ïéêïíïìéêþí óôïé÷åßùí üóï êáé óå åðßðåäï áíèñþðéíùí ðüñùí, äéáóöáëßæïíôáò âåëôéùìÝíá ïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá ãéá ôçí åðáíÜêñéóç ôïõ åñãïëçðôéêïý ðôõ÷ßïõ ôïõ íÝïõ åíïðïéçìÝíïõ ó÷Þìáôïò, áíáâáèìßæïíôáò ðåñáéôÝñù ôéò ðáñå÷üìåíåò õðçñåóßåò êáé óõìâÜëëïíôáò óçìáíôéêÜ óôç ìåßùóç ôùí äáðáíþí êáé ôïõ êüóôïõò ëåéôïõñãßáò ôïõò.

Åðåêôåßíåôáé ç óõíåñãáóßá ÉÁÓÙ ìå ÅèíéêÞ ÁóöáëéóôéêÞ Ï üìéëïò ÉÁÓÙ êáé ç ÅèíéêÞ ÁóöáëéóôéêÞ åðåêôåßíïõí ðåñáéôÝñù ôçí õðÜñ÷ïõóá óõíåñãáóßá ôïõò ìå ôçí Ýíôáîç êáé ôçò ÃõíáéêïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò ÉÁÓÙ óôï äßêôõï ôùí óõìâåâëçìÝíùí íïóçëåõôçñßùí ôçò áóöáëéóôéêÞò åôáéñåßáò.

ÁëëáãÞ äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí óôçí ÁÃÅÔ Áðå÷þñçóå ÷èåò áðü ôçí ÁÃÅÔ ÇñáêëÞò ï Ìé÷Üëçò Ìé÷åëÞò, ãåíéêüò äéåõèõíôÞò Ïéêïíïìéêïý. Ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 1.8.2013 Ýùò 29.9.2013 ôïí áðï÷ùñÞóáíôá èá áíôéêáôáóôÞóåé óôçí Ýêôáóç üëùí ôùí ðÜóçò öýóåùò êáèçêüíôùí, áñìïäéïôÞôùí êáé åîïõóéþí ôïõ ï Pierre Deleplanque, äéåõèýíùí óýìâïõëïò. Óôéò 30 Óåðôåìâñßïõ èá áêïëïõèÞóåé íÝá áíáêïßíùóç, ãéá ôçí áíÜëçøç ôçò èÝóçò ôïõ ãåíéêïý äéåõèõíôÞ Ïéêïíïìéêïý.


10

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

Äåßê ôåò Ãåíéêüò Äåßêôçò Ôéìþí ×.Á.

31/7/2013

Ä%

% áðü 31.12.2012

884,60

2,04

-2,57

ÁËÖÁ

4.853.633

ÐÅÉÑ

1.775.860

ÏÔÅ

1.601.729

ÅÔÅ

1.555.331

ÄÅÇ

659.996

ÏÐÁÐ

625.570

ÅÕÑÙÂ

525.564

FTSE/×.Á. Large Cap

300,17

1,94

-3,07

FTSE/×.Á.-×.Á.Ê. Ôñáðåæéêüò Äåßêôçò

94,31

0,43

-44,15

0,44

-7,90

Äåßêôçò Ôéìþí Ìåóáßáò - ÌéêñÞò Êåöáëáéïð. ×.Á. 2.887,06

Ìåôï÷Þ

ÔåìÜ÷éá

FTSE/×.Á. Mid Cap

1.000,72

1,48

-11,69

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò Plus

1.333,28

1,45

6,89

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò

1.380,55

2,05

11,14

ÌÉÃ

491.981

FTSE/×.Á. Mid - Small Cap Èåìåëéùäþí Ìåãåèþí

1.203,06

-0,34

-2,90

ÁÔÔ

429.076 345.335

FTSE/×.Á. Äåßêôçò ÁãïñÜò

725,70

1,90

-1,59

ÉÍËÏÔ

Åëëçíéêüò Äåßêôçò Mid - Small Cap

942,50

1,54

7,50

Ìåôï÷Þ

Äåßêôçò ¼ëùí ôùí Måôï÷þí ×.Á.

184,39

1,49

-22,09

Êëáäéêïß Äåßêôåò 31/7/2013

Ä%

% áðü 31.12.2012

FTSE/×.Á. ÔñÜðåæåò

124,61

0,44

-44,93

FTSE/×.Á. ÁóöÜëåéåò

1.369,77

1,56

-9,72

FTSE/×.Á. ×ñçìáôïïéêïíïìéêÝò Õðçñåóßåò

1.346,20

1,04

2,07

FTSE/×.Á. Âéïìç÷áíéêÜ Ðñïúüíôá - Õðçñåóßåò

3.437,20

1,50

5,74

FTSE/×.Á. Åìðüñéï

2.497,63

0,27

36,51

FTSE/×.Á. Áêßíçôçò Ðåñéïõóßáò

1.890,31

-0,91

26,78

FTSE/×.Á. ÐñïóùðéêÜ - ÏéêéáêÜ Ðñïúüíôá

4.110,80

1,48

31,65

FTSE/×.Á. Ôñüöéìá - ÐïôÜ

7.413,81

0,88

11,35

Äåßê ôåò

FTSE/×.Á. Ðñþôåò ¾ëåò

2.236,64

2,57

-3,74

FTSE/×.Á. ÊáôáóêåõÝò - ÕëéêÜ

1.886,98

2,07

2,78

FTSE/×.Á. ÐåôñÝëáéï - ÁÝñéï

2.723,07

1,36

-3,20

FTSE/×.Á. ×çìéêÜ

6.629,80

2,76

10,14

FTSE/×.Á. ÌÝóá ÅíçìÝñùóçò

1.447,89

0,00

100,00

FTSE/×.Á. Ôáîßäéá - Áíáøõ÷Þ

1.209,78

4,83

679,05

-0,28

FTSE/×.Á. Ôçëåðéêïéíùíßåò

1.871,75

FTSE/×.Á. Õðçñåóßåò ÊïéíÞò ÙöÝëåéáò

FTSE/×.Á. Ôå÷íïëïãßá

FTSE/×.Á. Õãåßá

Íåõñéêüôçôá ãéá ôï åõñþ åí áíáìïíÞ Fed

Måãáëýôåñåò ÓõíáëëáãÝò

Äåßêôåò X.A.

Áîßá

ÏÔÅ

10.802.123,13

ÄÅÇ

4.984.000,46

ÏÐÁÐ

4.148.598,15

ÅÔÅ

4.117.567,71

ÁËÖÁ

2.151.056,60

ÐÅÉÑ

1.707.034,70

Å×ÁÅ

1.454.181,60

ÔÉÔÊ

1.100.623,27

ÌÕÔÉË

683.413,49

ÉÍËÏÔ

579.886,21

åðéêñáôïýóå, ÷èåò, óôçí éóïÍ åõñéêüôçôá ôéìßá åõñþ/äïëáñßïõ, êáèþò ç óôÜóç á-

íáìïíÞò ðïõ äéáôçñïýóáí ïé åðåíäõôÝò åíüøåé ôùí áðïöÜóåùí ôçò Federal Reserve áóêïýóå ðéÝóåéò óôï áìåñéêáíéêü íüìéóìá, âïçèþíôáò, ðáñÜëëçëá, ôï åõñþ íá áíáêÜìøåé áðü ôéò áðþëåéåò ðïõ êáôÝãñáöå áðü íùñßò, óôïí áðüç÷ï ôùí êáëýôåñùí áðü ôá áíáìåíüìåíá óôïé÷åßá ãéá ôçí áíÜðôõîç óôéò ÇÐÁ êáôÜ ôï â' ôñßìçíï. Åðßóçò, èåôéêÜ ãéá ôï êïéíü åõñùðáúêü íüìéóìá óõíÝâáëáí êáé ôá óôïé÷åßá ãéá ôçí áíåñãßá óôçí Åõñùæþíç, ðïõ Ýäåéîáí ìåßùóÞ ôçò ãéá ðñþôç öïñÜ óå äéÜóôçìá ìåãáëýôåñï ôùí äýï åôþí, ðñïóöÝñïíôáò ìéá åðéðëÝïí Ýíäåéîç ãéá ìéá ðéèáíÞ Ýîïäï ôçò ðåñéï÷Þò áðü ôçí êñßóç. ¸ôóé, ôï åõñþ åíéó÷õüôáí åëáöñþò êáôÜ 0,13% Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, ìå ôçí éóïôéìßá áíÜìåóá óôá äýï íïìßóìáôá íá äéáìïñöþíåôáé óôï 1,3280 äïë., áíáêÜìðôïíôáò áðü ôï åíäïóõíåäñéáêü ÷áìçëü ôïõ 1,3213 äïë. ðïõ "Üããéîå" áìÝóùò ìåôÜ ôç äçìïóßåõ-

Måãáëýôåñåò ÄéáêõìÜíóåéò Ìåôï÷Þ

TéìÞ

Äéáêýìáíóç

ÍÁÕÐ

0,353

38,18

ÅÐÉËÊ

0,325

31,38

ÍÅË

0,033

27,59

ÁËÊÏ

0,385

25,36

ÁÊÑÉÔ

0,260

24,50

19,85

ÐÁÓÁË

0,151

19,31

-8,51

ÓÁÔÏÊ

0,081

18,57

3,98

33,33

ÓÖÁ

0,637

17,91

2.814,32

5,15

23,01

ÅÊÔÅÑ

0,484

17,14

213,37

0,50

-23,96

ÁÔÔÉÊ

0,031

16,67

×ñ/êÞ áîßá

Êëåßóéìï Ìåô. % ÔéìÞ

óç ôùí éó÷õñþí äåäïìÝíùí ãéá ôï áìåñéêáíéêü ÁÅÐ. ÐáñÜëëçëá, ôï åõñþ üäåõå óôï íá êëåßóåé ôïí Éïýëéï ìå êÝñäç Ýíáíôé ôïõ áìåñéêáíéêïý íïìßóìáôïò, ãéá äåýôåñï óõíå÷üìåíï ìÞíá. Óå ó÷Ýóç ìå ôï ãéåí, ôï åõñþ êáôÝãñáöå êÝñäç ôçò ôÜîåùò ôïõ 0,42%, áíåñ÷üìåíï óôá 130,55 ãéåí, åíþ Ýíáíôé ôçò ëßñáò Áããëßáò åíéó÷õüôáí êáôÜ 0,51%, óôéò 87,48 ðÝíåò. ÅðéðëÝïí, ôï åíéáßï íüìéóìá áíÞëèå óôï õøçëü äýï åâäïìÜäùí ôùí 8,7252 Ýíáíôé ôçò óïõçäéêÞò êïñþíáò, óôïí áðüç÷ï áäýíáìùí óôïé÷åßùí ðïõ äçìïóéåýèçêáí ôçí Ôñßôç ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò Óïõçäßáò.

Éóïôéìßåò Åõñþ NOMIÓÌÁ

ÁÃÏÑÁ (ÅÕÑÙ)

ÐÙËÇÓÇ (ÅÕÑÙ)

ÄïëÜñéï ÇÐÁ - USD Ëßñá Áããëßáò/Óêùô./Âüñ. Éñëáíäßáò - GBP Êïñþíá Äáíßáò - DKK Êïñþíá Óïõçäßáò - SEK ÖñÜããï Åëâåôéêü - CHF ÄïëÜñéï ÊáíáäÜ - CAD ÄïëÜñéï Áõóôñáëßáò - AUD Ãéåí Éáðùíßáò (100 ìïí.) (100 Units) - JPY Êïñþíá Íïñâçãßáò - NOK

1,34741 0,8866 7,56632 8,84349 1,25018 1,3874 1,49459 131,95 7,98348

1,30759 0,8604 7,34268 8,58211 1,21322 1,3464 1,45041 128,05 7,74752 ÐçãÞ: ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá

Ôop 10 Áðüäïóçò

Ìåãáëýôåñç ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Áîßá Måôï÷Þ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

Áîßá óõí/ãþí

ÔåìÜ÷éá

ÐñÜîåéò

×áì. ôéìÞ Ýôïõò

Õø. ôéìÞ Ýôïõò

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

Ä%

Bottom 10 Áðüäïóçò

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

Ä%

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

1. ÅÔÅ

6.303.547.164,22

-0,75

2,63

4.117.567,71

1.555.331

988

1,83

9,87

ÁÊÑÉÔ

0,26 30,00

110

6

25,66

ÔÇËÅÔ

0,28 -19,77

90

1

25,2

2. ÁËÖÁ

4.915.307.705,40

2,97

0,45

2.151.056,60

4.853.633

1.106

0,16

0,70

ÓÉÄÌÁ

0,72 19,87

5

1

3,59

ÖÏÑÈ

1,08 -16,92

5.600

10

6.030

3. ÐÅÉÑ

4.895.028.072,72

-0,10

0,97

1.707.034,70

1.775.860

770

0,83

6,30

4. ÏÔÅ

3.333.022.645,20

3,98

6,80

10.802.123,13

1.601.729

1.807

4,26

7,80

ÁËÔÅÊ

0,04 18,75 11.407

5

433,47

ÅËÃÅÊ

0,50 -16,67

1.120

3

560

5. ÅÕÑÙÂ

2.422.149.285,27

0,50

0,60

314.679,85

525.564

324

0,56

6,25

ÁÈÇÍÁ

0,26 17,27

2.499

4

645,14

ÁÔÔÉÊ

0,03 -13,89 30.620

8

951,34

6. ÅËÐÅ

2.261.700.369

2,35

7,40

443.619,04

60.877

378

6,20

9,30

7. ÏÐÁÐ

2.153.250.000

4,98

6,75

4.148.598,15

625.570

1.402

5,49

8,27

ÓÁÔÏÊ

0,08 15,71

1.229

4

98,88

ÊÑÅÊÁ

0,16 -13,33

600

3

93,63

8. ÄÅÇ

1.807.280.000

6,86

7,79

4.984.000,46

659.996

1.153

4,55

8,49

ÍÅË

0,03 13,79 33.000

9

1.086,63

ËÁÂÉ

0,14 -10,26

7.219

8

1.010,66

9. ÔÉÔÊ

1.055.770.881,60

2,93

13,70

1.100.623,27

81.587

180

11,31

15,60

ÁÍÅÊ

0,09 11,25 58.612

11

5.201,84

ÌÉÃÑÅ

1,26 -10,00

215

2

272,7

10. ÌÐÅËÁ

1.039.957.408

0,76

8,00

278.157,10

34.858

213

4,85

8,70

11. ÂÉÏ×Ê

877.686.000,40

1,62

4,40

561.687,68

131.296

398

3,06

5,70

ÄÁÉÏÓ

3,90

9,86

20

1

78

ÖÉÅÑ

0,14 -9,87

1.150

3

163,05

12. ÌÏÇ

845.274.137,40

0,13

7,63

328.190,41

43.437

202

6,80

9,37

ÁËÊÏ

0,39

9,69

2.830

14

971,36

ÅÂÑÏÖ

0,26 -9,82

20

1

5,14

13. ÅÕÄÁÐ

633.675.000

1,19

5,95

89.969,95

15.135

117

4,65

6,47

14. ÌÅÔÊ

576.651.660

0,18

11,10

132.113,88

11.974

147

9,00

12,78

120

9

20.640

ÌÅÑÊÏ

4,01 -9,68

339

5

1.360,69

15. ÌÕÔÉË

508.583.999,70

2,84

4,35

683.413,49

159.429

445

3,38

5,65

16. ÊÁÑÅË

474.720.000

9,55 172,00

20.640

120

9

110,00

175,00

17. ÅÕÐÑÏ

421.510.000

-1,14

6,91

72.048,39

10.391

117

4,87

7,32

18. ÏËÐ

400.000.000

0,00

16,00

196.545,16

12.303

152

14,59

19. Å×ÁÅ

397.440.863,04

0,83

6,08

1.454.181,60

239.324

577

3,75

20. ÅËËÁÊÔÙÑ

389.402.888,60

1,38

2,20

211.761,01

97.527

205

1,36

ÊÁÑÅË

172,00 9,55

ÐáêÝôá Måôï÷Þ

ÔéìÞ

¼ãêïò

Ôæßñïò

21,68

Å×ÁÅ

6,08

125.000

760.000,00

6,97

ÏÔÅ

6,75

100.000

675.000,00

2,50

ÔÉÔÊ

13,5

50.000

675.000,00


Ã.Ä. 884,60

2,04% ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

XÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

in ÄÅÇ: Ðñüóöåñå åíÝñãåéá óôï óýóôçìá óõíå÷ßæïíôáò áíïäéêÜ ðÜíù áðü ôá 7,70 åõñþ ìå åíéó÷õìÝíåò óõíáëëáãÝò ýøïõò 660.000 ôåì. • ÈåôéêÞ óôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí óõíáëëáãþí… êáé ìå Üêñùò éêáíïðïéçôéêÞ êßíçóç óôï "öéíÜëå" óôá õøçëÜ çìÝñáò 7,79 åõñþ Ýöèáóå ìå êÝñäç 6,86%. ÅÕÄÁÐ: Êüíôñá óôï óõíïëéêüôåñï êëßìá ôçò áäñÜíåéáò, áíåâÜæåé óôáäéáêÜ óôñïöÝò, ÷ùñßò õðåñâïëÝò ìå ìÝôñéïõò üãêïõò êáé "öüíôï" ðÜíôá ôï story ôçò áðïêñáôéêïðïßçóÞò ôçò. • ÊéíÞèçêå óôï åýñïò ôùí 6 åõñþ (óçìåßùóå åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ óôá 6,03 åõñþ) ãéá íá ôåñìáôßóåé óôá 5,95 åõñþ ìå êÝñäç 1,19% êáé óõíïëéêü üãêï 15.135 ôåì. ÏÔÅ: ¸óðåõóå íá êáëýøåé ôï ðñï÷èåóéíü ãýñéóìá ôçò Ýùò ôá 6,50 åõñþ, åðé÷åéñþíôáò åê íÝïõ ôçí ðñïóÝããéóç ôùí 6,80 åõñþ êáé áíåâÜæïíôáò áñêåôÜ êáé ôïí üãêï ôçò. • Ìå êáëü êëåßóéìï, óôï +3,98% êáé óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 6,80 åõñþ. ÏÐÁÐ: Ïé ðñüóöáôåò åîåëßîåéò óôï ìÝôùðï ôùí Êñáôéêþí Ëá÷åßùí, âåëôéþíïõí ôéò ðñïóäïêßåò ãéá ôçí Ýêâáóç êáé ôïõ äéêïý ôïõ åã÷åéñÞìáôïò áîéïðïßçóçò. • Ìå ôéò ó÷åôéêÝò ðñïåîïöëÞóåéò íá äßíïõí ÷èåò ôï ðáñüí óôá ôåñìáôéêÜ, ïäçãþíôáò ôçí ìåôï÷Þ ðÜíù áðü ôá 6,70 åõñþ. • ÔåñìÜôéóå ìå êÝñäç 4,98% óôá åðßðåäá ôùí 6,75 åõñþ, äéáêéíþíôáò óõíïëéêÜ 626.000 ôåì. ÐËÁÈ: ÐÞñå ôéò áðáñáßôçôåò áíÜóåò óôï 1,30 åõñþ ìåôÜ ôï ðñüóöáôï áíïäéêü óåñß… êáé åðáíÞëèå óôéò ãíùóôÝò áíïäéêÝò äéáäñïìÝò áíåâÜæïíôáò êáé ðÜëé åëáöñþò ôïí üãêï ôçò. • ÔåñìÜôéóå óôá õøçëÜ çìÝñáò, óôï 1,40 åõñþ, áðïññïöþíôáò óõíïëéêÞ ðñïóöïñÜ 35.200 ôåì.

ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

×.Á.: ÐÜíù áðü ôéò 880 ì. ìå áíôßäñáóç óôï «ðáñÜ ðÝíôå» «¸âáëáí ðëÜôç» ÄÅÇ-ÏÐÁÐ-ÏÔÅ

Ð

ñïóðÜèåéá áíôßäñáóçò ÷èåò óôçí åëëçíéêÞ ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ, ìå ôïõò áãïñáóôÝò ìåôÜ áðü áñêåôÝò þñåò áäñÜíåéáò íá áíáëáìâÜíïõí åíôïíüôåñåò ðñùôïâïõëßåò óôï êëåßóéìï, ïäçãþíôáò ôïí Ãåíéêü Äåßêôç ðÜíù áðü ôéò 880 ìïíÜäåò, ìå óôü÷ï ôçí óõíôÞñçóç åíüò ìÝôñéïõ êëßìáôïò ðïõ äåí áðåéëåß êïìâéêÜ óçìåßá óôçñßîåùí áëëÜ äåí ìðïñåß êáé áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ íá äçìéïõñãÞóåé óçìáíôéêÝò ðñïóäïêßåò ãéá ðåéóôéêüôåñåò áíôéäñÜóåéò. Tçò Ì. ÔÆÉÂÅËÅÊÁ m_tziveleka@motorpress.gr ¢ëëùóôå, üðùò ôïíßæïõí êáé ïé åðáããåëìáôßåò ôïõ ÷þñïõ, "ç ðïñåßá ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò äõóôõ÷þò äåí ìðïñåß íá ðñïóöÝñåé êáìßá íüôá áéóéïäïîßáò ìå ôá óôïé÷åßá ôçò áíåñãßáò íá áðïäåéêíýïíôáé üëï êáé ðéï äõóìåíÞ êáé ôéò íÝåò ðñïåéäïðïéÞóåéò ôçò Ôñüéêáò ãéá åðéâïëÞ íÝùí ìÝôñùí óå ðåñßðôùóç áóôï÷ßáò ôïõ ðñïãñÜììáôïò íá äéåõ-

Êáëïäå÷ïýìåíç ç áíôßäñáóç ôïõ ðÜíù áðü ôéò 880 ìïíÜäåò ñýíïõí ôçí åðéöõëáêôéêüôçôá ôùí åìðëåêïìÝíùí ãéá ôçí åðüìåíç çìÝñá ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò", êñáôþíôáò ìéêñü êáëÜèé ãéá ôéò äõíáôüôçôåò ìéáò Üìåóçò ðåéóôéêÞò áíïäéêÞò áíôßäñáóçò. ×èåò, ïé óõíáëëáãÝò äéáìïñöþèçêáí ìüëéò óôá 39,5 åêáô. åõñþ áðïôõðþíïíôáò ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ôçí éó÷õñÞ Ýëëåéøç momentum óôï óýóôçìá, ìå ôïí ãåíéêü äåßêôç ôéìþí íá åðéôõã÷Üíåé óôï "öéíÜëå" áíïäéêÞ äéáöõãÞ ðÜíù áðü ôéò 880 ìïíÜäåò, ÷ùñßò ùóôüóï íá ðñïóöÝñåé åíèáññõíôéêÜ äåßãìáôá

ãñáöÞò ìéáò êáé ç ðñïóðÜèåéá áíáññß÷çóçò óôçñß÷èçêå óå ìéá ìéêñÞ ïìÜäá äåéêôïâáñþí ôßôëùí ðïõ áðëÜ óôü÷åõóáí óôçí äéáôÞñçóç ôùí ðñïóöÜôùí êåêôçìÝíùí ãéá ôïí Ã.Ä., ìå ôï êëåßóéìï ôïõ ìÞíá. ¸ôóé, ï Ã.Ä. ìåôÜ áðü åíäïóõíåäñéáêÞ óôï åýñïò ôùí 862,83-885,33 ìïíÜäùí êáôÜöåñå íá êëåßóåé êïíôÜ óôá õøçëÜ çìÝñáò, óôéò 884,60 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò Üíïäï êáôÜ 2,04%, åíþ áñêåôÜ âåëôéùìÝíç õðÞñîå ôåëéêÜ êáé ç óõíïëéêüôåñç åéêüíá ìå 80 ìåôï÷Ýò íá êëåß-

ÔÅÍÅÑÃ: ¸ñéîå êÜðùò ôéò ôá÷ýôçôåò, áëëÜ äéáôÞñçóå ôïõò áíïäéêïýò ôçò ñõèìïýò ðÜíù áðü ôá 3,10 åõñþ. • Ìå åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ óôá 3,16 åõñþ….Ýêëåéóå óôá 3,15 åõñþ åí ìÝóù óõíïëéêþí óõíáëëáãþí ýøïõò 83.870 ôåì.

ouT ÅËÔÊ: ÐáñáìÝíåé óôïí êüóìï ôçò, ìå áäéÜöïñç óõíáëëáêôéêÞ äñáóôçñéüôçôá êáé ðëÞñùò áðáîéùìÝíç, ìå êßíçóç ìÝóá óôïí Éïýëéï áðü ôï 1,63 åõñþ… óôï 1,35 åõñþ. • Ìå óõíáëëáãÝò ìüëéò 2.551 ôåì… Ýêëåéóå ÷èåò óôï -3,57% êáé óôá ÷áìçëÜ çìÝñáò. ÊÏÑÑÅÓ: ÅìöáíÞò ç áäõíáìßá õðÝñâáóçò ôùí 3,30 åõñþ… ìå ôçí Ýëëåéøç áãïñáóôéêïý åíäéáöÝñïíôïò íá ôçí åðáíáöÝñåé åýêïëá êÜôù áðü ôá 3,20 åõñþ. • Ìå ìüëéò 767 ôåì. ôåñìÜôéóå ÷èåò óôï -1,85% êáé óôá 3,19 åõñþ.

¸öèáóå óôéò 300 ìïíÜäåò

¢íåõñç óõíåäñßáóç óôï ×ÁÊ

Ä

éáôçñÞèçêå ôï åðéöõëáêôéêü êëßìá óôçí êõðñéáêÞ ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ óôç ëÞîç ôïõ ìÞíá, ìå ôïí Ãåíéêü Äåßêôç íá óõíôçñåßôáé ðÝñéî ôùí 93 ìïíÜäùí. Åéäéêüôåñá, ìå ôçí áîßá ôùí óõíáëëáãþí íá äéáìïñöþíåôáé óôá åðßðåäá ôùí 78,3 ÷éë. åõñþ, ï Ã.Ä. ôåñìÜôéóå óôéò 93,14 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò ðôþóç êáôÜ 0,25%, åíþ áðü ôï óýíïëï ôùí ìåôï÷þí ðïõ äéáêéíÞèçêáí 4 Ýêëåéóáí óå õøçëüôåñá åðßðåäá, 2 õðï÷þñçóáí

Óôï ãíùóôü åýñïò ôùí 120-125 åõñþ êáé 5 ðáñÝìåéíáí áìåôÜâëçôåò. Óôïõò åðéìÝñïõò êëáäéêïýò äåßêôåò ç åéêüíá Þôáí ìåéêôÞ. ÈåôéêÜ Ýêëåéóå ï äåßêôçò ôùí åðåíäõôéêþí åôáéñåéþí ìå ðïóïóôü 1,76% êáé ôçò åíáëëáêôéêÞò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,18%, åíþ ðôþóç óçìåßùóå ï äåßêôçò ôùí ôñáðåæþí ìå ðïóïóôü 0,31% êáé ï äåßêôçò ôçò êýñéáò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,26%. ÁìåôÜâëçôïé Ýêëåéóáí ïé äåßêôåò ôçò ðáñÜëëçëçò áãïñÜò êáé ôùí îåíïäï÷åßùí, åíþ ï äåßêôçò FTSE/CySE 20 Ýêëåéóå óôéò 34,07 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò ðôþóç êáôÜ 0,06%.

íïõí óå èåôéêü Ýäáöïò êáé 50 ìåôï÷Ýò íá õðï÷ùñïýí. Âáóéêïß õðïóôçñé÷ôÝò ôçò áíïäéêÞò ðñïóðÜèåéåò áíáäåß÷èçêáí ïé ðáñáäïóéáêÝò ìç ôñáðåæéêÝò äõíÜìåéò ìå ôçí ÄÅÇ-ÏÐÁÐ-ÏÔÅ íá áíáëáìâÜíïõí ôá çíßá ðñïóöÝñïíôáò êÝñäç Üíù ôïõ 3%-6% ìå âåëôéùìÝíåò óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò. Éäéáßôåñá äõíáìéêÞ ç êßíçóç óôçí ÄÅÇ ìå ôïõò áãïñáóôÝò íá ôçí ïäçãïýí óôéò äçìïðñáóßåò óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 7,79 åõñþ ìå êÝñäç 6,86% êáé óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò 660.000 ôåì. Óôá åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ ôùí 6,75 åõñþ ìå êÝñäç 4,98% êáé ôï êëåßóéìï ãéá ôïí ÏÐÁÐ åí ìÝóù óõíïëéêþí óõíáëëáãþí ýøïõò 626.000 ôåì, üðùò êáé ôïõ ÏÔÅ ðïõ Ýöèáóå óôá 6,80 åõñþ ìå +3,98% êáé óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò 1,6 åêáô. ôåì. Õðåñáðüäïóç êáé ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôçò Intralot ðïõ ìåôÜ áðü ôéò åîåëßîåéò óôá ÊñáôéêÜ Ëá÷åßá âñÝèçêå êáé ðÜëé óôï åðßêåíôñï ôïõ åíäéáöÝñïíôïò åðéóôñÝöïíôáò ðÜíù áðü ôï 1,70 åõñþ ìå êÝñäç 4,22% êáé êëåßóéìï óôá õøçëÜ çìÝñáò, åíþ áñêåôÞ êéíçôéêüôçôá åðÝäåéîáí ïé ìåôï÷Ýò ôùí ÅÕÄÁÐ, ÅëëÜêôùñ, ôùí Óùë. Êïñßíèïõ êáé ôïõ Ìõôéëçíáßïõ ðïõ êÝñäéóáí ðÜíù áðü 2%. ¢ìåóç ùò åê ôïýôïõ ç áíôßäñáóç ôïõ FTSE Large Cap ðñïò ôéò 300 ìïíÜäåò ìå êÝñäç 1,94%, óå áíôßèåóç ìå ôïí ôñáðåæéêü äåßêôç ðïõ êéíÞèçêå ðåñéóóüôåñï óôáèåñïðïéçôéêÜ ðáñáìÝíïíôáò óôï ãíùóôü åýñïò ôùí 120-125 ìïíÜäùí. Èåôéêüôåñç ç ðáñïõóßá ôçò Alpha Bank ðïõ Ýóðåõóå íá êáëýøåé ôï ðñï÷èåóéíü ôçò ãýñéóìá óôï 0,44 åõñþ, âãÜæïíôáò áíôßäñáóç óôï +2,97% êáé óôï 0,45 åõñþ, åíþ óå õðïôïíéêü mood êéíÞèçêáí ïé õðüëïéðåò óõóôçìéêÝò ôïõ êëÜäïõ ìå ôçí ÅèíéêÞ äåß÷íåé áäýíáìç óå üëç ôç äéÜñêåéá ôùí óõíáëëáãþí ôåñìáôßæïíôáò óôá ÷áìçëÜ çìÝñáò ôùí 2,63 åõñþ ìå -0,75% êáé óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 1,55 åêáô. ôåì.


12

IÍ & OUT

ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ

ÔéìÞ: 12,40 €

ÃÏÑÁ: Åõ÷Üñéóôç Ýêðëçîç Ýâáéá, ïé óõíáëëáãÝò äåí Á  åðéöýëáîå ôï "öéíÜëå" ôïõ ðáñïõóßáóáí ôßðïôá ôï éìÞíá, ìå ôïõò áãïñáóôÝò íá äéáßôåñï, êáèéóôþíôáò åðéáíáëáìâÜíïõí äõíáìéêüôåñåò ðñùôïâïõëßåò ðñïò ôçí ëÞîç, áíåâÜæïíôáò ôéò ôá÷ýôçôåò óôá ìç ôñáðåæéêÜ blue chips… • …êáé êáô' åðÝêôáóç óôïí Ã.Ä. ðïõ ðÝñáóå Üíåôá ðÜíù áðü ôéò 880 ìïíÜäåò.

¢

ëëùóôå, ìå ôïõò ðùëçôÝò íá äçëþíïõí ôçí áðï÷Þ ôïõò óôéò ôåëåõôáßåò óõíåäñßáóçò, ôï üðéï ìéêñü áãïñáóôéêü åíäéáöÝñïí åêäçëþíåôáé êáèéóôÜ åýêïëá ìéá áíïäéêÞ äéáöõãÞ.

Ô

ï èÝìá åßíáé íá õðÜñ÷åé äéÜèåóç… êáé áð' üôé öÜíçêå, ÷èåò õðÞñ÷å äéÜèåóç íá óôçñé÷èåß ç áãïñÜ êáé íá áðï÷áéñåôÞóåé ìÜëéóôá ôïí ìÞíá áðü ôá õøçëÜ ôùí 880 ìïíÜäùí, ìå êÝñäç 4,37%.

öõëáêôéêïýò ôïõò åðáããåëìáôßåò ôïõ ÷þñïõ, ùóôüóï óå ðåñßðôùóç ðïõ åðéâåâáéùèåß ðñïóå÷þò ç äéÜóðáóç ôùí 880 ìïíÜäùí… • …êÜðïéá ðñþôá åíèáññõíôéêÜ óçìÜäéá ìðïñïýí íá äïèïýí êáé åíéó÷ýóïõí óôáäéáêÜ ôéò óõíáëëáãÝò.

Ä

ÅÇ: Ï éó÷õñüò ðñùôáãùíéóôÞò ôçò ÷èåóéíÞò óõíåäñßáóçò… ìå ôá êÝñäç óôï "öéíÜëå" ôçò ôÜîåùò ôïõ 6,86% êáé ôï êëåßóéìï óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 7,79 åõñþ (åí ìÝóù óõíïëéêþí óõíáëëáãþí 660.000 ôåì) íá êåñäßæïõí ôéò åíôõðþóåéò. • Êáèüëïõ Üó÷çìá êáé óå ìçíéáßï åðßðåäï ðïõ êáôÜöåñå íá âãÜëåé êßíçóç áðü ôá

6,90 åõñþ…óôá 7,79 åõñþ, ìå ôçí êåöáëáéïðïßçóç ôçò íá õðåñâáßíåé åê íÝïõ ôï 1,8 äéò. åõñþ.

ÃÅÊÔÅÑÍÁ

ôùí 12,30-12,60 åõñþ… ãéá íá ôåñìáôßóåé áìåôÜâëçôç óôá 12,40 åõñþ äéáêéíþíôáò ìüëéò 1.943 ôåì.

Ã

ôáéñåßáò ÊÑÉ-ÊÑÉ êáèþò êáé ôçí åéóáãùãÞ ôùí 33.065.136 íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò éäßáò åôáéñåßáò, íÝáò ïíïìáóôéêÞò áîßáò åêÜóôçò 0,44 åõñþ, ðïõ ðñïÝêõøáí áðü ôï reverse split ôùí ìåôï÷þí ôçò, óå áíôéêáôÜóôáóç ôùí 44.086.848 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò åôáéñåßáò (33.065.136 ðáëáéþí ìåôï÷þí êáé ôùí ùò Üíù 11.021.712 ìåôï÷þí), áðïöÜóéóå ÷èåò ç ÅðéôñïðÞ Åéóáãùãþí êáé Åôáéñéêþí ÐñÜîåùí ôïõ ×.Á. Ùò çìåñïìçíßá ðñïóùñéíÞò ðáýóçò äéáðñáãìÜôåõóçò ôùí õöéóôáìÝíùí ìåôï÷þí ôçò åôáéñåßáò ïñßóôçêå ç 2á Áõãïýóôïõ 2013. Ùò çìåñïìçíßá Ýíáñîçò äéáðñáãìÜôåõóçò ôùí íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò åôáéñåßáò ðïõ èá ðñïêýøïõí áðü ôéò äýï ùò Üíù åôáéñéêÝò ðñÜîåéò, Þôïé 33.065.136 ìåôï÷Ýò, íÝáò ïíïìáóôéêÞò áîßáò åêÜóôçò 0,44 åõñþ, ïñßóôçêå ç 8ç Áõãïýóôïõ 2013.

ÔéìÞ: 2,18 €

íá áöïìïéùèïýí ôá ðñïóöÜôùò êåêôçìÝíá óôá åðßðåäá ôïõ 0,44 åõñþ. • ¢ëëùóôå, ç ðñïóöïñÜ ðïõ âãáßíåé åßíáé ìå ôï "óôáãïíüìåôñï". Ìå ïñéáêÞ Üíïäï êáôÜ 0,23% ôï ÷èåóéíü ôçò "öéíÜëå" óôá åðßðåäá ôïõ 0,44 åõñþ.

ÔÅ: Áðü ôá 6 åõñþ… óôá 6,80 åõñþ ç äéêÞ ôïõ êßíçóç óå ìçíéáßï åðßðåäï, äåß÷íïíôáò áñêåôÜ æùçñüò ÷èåò óôá ôåñìáôéêÜ ìå êÝñäç ó÷åäüí 4% êáé áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò Üíù ôùí 1,6 åêáô. ôåì.

ÅÊÔÅÑÍÁ: Óõíå÷ßæåé íá óõóóùñåýåé ðÝñéî ôùí 2,20 åõñþ äéáôçñþíôáò ôá ðñïóöÜôùò êåêôçìÝíá… áíáìÝíïíôáò ôçí ßäéá óôéãìÞ ôá áðáñáßôçôá óéíéÜëá áðü ôçí óõíïëéêüôåñç ôÜóç.

• "¸âáëå ðëÜôç" ÷èåò óôï óýóôçìá ìå ôï êëåßóéìü ôïõ óôá õøçëÜ çìÝñáò, íá äéêáéþíåé ðëÞñùò ôïõò ðñùéíïýò áãïñáóôÝò.

• Ìå ìÝôñéåò óõíáëëáãÝò ðïõ äåí îåðÝñáóáí ôá 85.000 ôåì… Ýêëåéóå áìåôÜâëçôç ÷èåò óôá 2,18 åõñþ áöïý ðñþôá äïêßìáóå ôéò äõíÜìåéò ôçò Ýùò ôá 2,20 åõñþ.

ñáóôÝò Ý÷ïõí íá êÜíïõí ôçí ðáñïõóßá ôïõ áéóèçôÞ åäþ êáé áñêåôü ÷ñïíéêü äéÜóôçìá. ¸ôóé, ôï ìüíï èåôéêü óôçí óõìðåñéöïñÜ ôïõ ôåëåõôáßïõ äéáóôÞìáôïò åßíáé ç áðïõóßá ðùëçôþí.

Áðüôïìç ç êáèßæçóç ÉãþíÍÔÊÁ: ôùí çìåñÞóéùí óõíáëëáóôéò ôåëåõôáßåò äýï óõ-

• Óôï -0,49% ôåñìÜôéóå ÷èåò äéáôçñþíôáò ôá 2 åõñþ… ìå êëåßóéìï óôá 2,04 åõñþ êáé óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò 3.842 ôåì. ÔåñìÜôéóå ìå ðôþóç 0,49%.

Ï

Äåí ìðïñåß íá äéáöïñïÅËË: ðïéçèåß áðü ôï õðüëïéðï

ôñáðåæéêü êëÜäï, äéáôçñþíôáò ÷áìçëÝò ôéò ôá÷ýôçôåò ðÝñéî ôùí 12,40 åõñþ êáé ôéò óõíáëëáãÝò éäéáßôåñá éó÷íÝò. • ×èåò êéíÞèçêå óôï åýñïò

íåäñéÜóåéò ìå ôïõò áãïñáóôÝò ðñïöáíþò íá êÜíïõí äéÜëåéììá óå ìéá ðñïóðÜèåéá

×.Á.: «Ïk» óôçí åéóáãùãÞ íÝùí ìåôï÷þí ôçò ÊÑÉ-ÊÑÉ çí åéóáãùãÞ ðñïò äéáðñáãìÜôåõÔêïéíþí óç ôùí 11.021.712 íÝùí äùñåÜí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò å-

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

Åðßóçò, ç ÅðéôñïðÞ Åéóáãùãþí åíçìåñþèçêå ãéá ôçí áêüëïõèç ìåßùóç ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò ôçò ìåôï÷Þò ôçò éäßáò åôáéñåßáò áðü 0,44 åõñþ óå 0,38 åõñþ êáé ôçí åðéóôñïöÞ êåöáëáßïõ ðïóïý 0,06 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí óôïõò ìåôü÷ïõò ôçò. Ùò çìåñïìçíßá Ýíáñîçò äéáðñáãìÜôåõóçò ôùí õöéóôáìÝíùí ìåôï÷þí ìå ôåëéêÞ ïíïìáóôéêÞ áîßá åêÜóôçò 0,38 åõñþ êáé ùò çìåñïìçíßá áðïêïðÞò ôïõ äéêáéþìáôïò óõììåôï÷Þò óôçí åðéóôñïöÞ êåöáëáßïõ ïñßóôçêå ç 16ç Óåðôåìâñßïõ 2013. Áêüìá, ç ÅðéôñïðÞ åíÝêñéíå ôçí åéóáãùãÞ ôùí 50.396.500 äéêáéùìÜôùí ðñïôßìçóçò åðß ôùí ìåôï÷þí ôçò åôáéñåßáò ÔçëÝôõðïò ðïõ èá ðñïêýøïõí áðü ôçí áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý ôçò êåöáëáßïõ. Ç áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí õðÝñ ôùí ðáëáéþí ìåôü÷ùí, óå áíáëïãßá 1 íÝá êïéíÞ ïíïìáóôéêÞ ìåôï÷Þ ãéá êÜèå 1 ðáëáéÜ êïéíÞ ïíïìáóôéêÞ ìå-

ôï÷Þ, óå ôéìÞ äéÜèåóçò ìåôï÷Þò 0,30 åõñþ. Ùò çìåñïìçíßá áðïêïðÞò ôïõ äéêáéþìáôïò ðñïôßìçóçò óôçí åí ëüãù áýîçóç ïñßæåôáé ç 5ç Áõãïýóôïõ 2013. Ç ðåñßïäïò Üóêçóçò ôïõ äéêáéþìáôïò ðñïôßìçóçò ïñßæåôáé áðü ôçí 16ç Áõãïýóôïõ 2013 Ýùò êáé ôçí 30ç Áõãïýóôïõ 2013, åíþ ç ðåñßïäïò äéáðñáãìÜôåõóçò ôïõ äéêáéþìáôïò óôï çëåêôñïíéêü óýóôçìá óõíáëëáãþí ôïõ ×.Á. ïñßæåôáé áðü ôçí 16ç Áõãïýóôïõ 2013 Ýùò êáé ôçí 26ç Áõãïýóôïõ 2013. ÔÝëïò, ç ÅðéôñïðÞ åíçìåñþèçêå ãéá ôç ìåßùóç ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò ôçò ìåôï÷Þò ôçò Å×ÁÅ áðü 0,79 åõñþ óå 0,76 åõñþ êáé ôçí åðéóôñïöÞ êåöáëáßïõ ðïóïý 0,03 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ óôïõò ìåôü÷ïõò ôçò ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí. Ùò çìåñïìçíßá Ýíáñîçò äéáðñáãìÜôåõóçò ôùí õöéóôáìÝíùí ìåôï÷þí ìå íÝá ïíïìáóôéêÞ áîßá åêÜóôçò 0,76 åõñþ êáé ùò çìåñïìçíßá áðïêïðÞò ôïõ äéêáéþìáôïò óõììåôï÷Þò óôçí åðéóôñïöÞ êåöáëáßïõ ïñßóôçêå ç 25ç Óåðôåìâñßïõ 2013.

Áìåôáêßíçôç áðü ôá ÅËÂÁ: 2 åõñþ. ¢ëëùóôå, ïé áãï-

Ìå ìßá ðôùôéêÞ óõíåÓÉÄÅ: äñßáóç óôéò ôåëåõôáßåò 5…

äåß÷íåé íá åðé÷åéñåß ôçí áöýðíéóç ôçò ìå ôéò ðåñéïñéóìÝíåò óõíáëëáãÝò âÝâáéá íá ëåéôïõñãïýí áíáóôáëôéêÜ ãéá êÜôé ðéï ïõóéþäåò. • ¸êëåéóå óôï 1,66 åõñþ, êåñäßæïíôáò 2,47%...ìå óõíïëéêü üãêï 31.000 ôåì.

ÁðïöÜóåéò ÅðéôñïðÞò Ëåéôïõñãßáò Áãïñþí ôïõ ×.Á. Ëåéôïõñãßáò ÁÇÅðéôñïðÞ ãïñþí ôïõ ×.Á. êáôÜ ôç

÷èåóéíÞ ôçò óõíåäñßáóç åíÝêñéíå ôçí åöáñìïãÞ çìåñçóßùí ïñßùí äéáêýìáíóçò ±10%, ãéá ôï ìÞíá Áýãïõóôï 2013, ãéá ôéò ìåôï÷Ýò ÷áìçëÞò êõêëïöïñéáêÞò ôá÷ýôçôáò (ìÝóç ìçíéáßá êõêëïöïñéáêÞ ôá÷ýôçôá ðñïçãïýìåíïõ ìÞíá ìéêñüôåñç Þ ßóç ôïõ 0,01%), êáô' åöáñìïãÞ ôçò Áðüöáóçò 22 ôïõ Ä.Ó. ×.Á. Ìå âÜóç ôçí ðáñáðÜíù

áðüöáóç ðñïêýðôïõí ïé ðáñáêÜôù ìåôáâïëÝò óå ó÷Ýóç ìå ôá óôïé÷åßá ôïõ ðñïçãïýìåíïõ ìÞíá: Ìåôï÷Ýò ðïõ åéóÝñ÷ïíôáé óôïí Ðßíáêá ×áìçëÞò êõêëïöïñéáêÞò ôá÷ýôçôáò ôçò êýñéáò áãïñÜò • ÁÊÑÉÔÁÓ Á.Å. (ÊÏ) • ÁÅÑÏÐÏÑÉÁ ÁÉÃÁÉÏÕ (ÊÏ) • ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. ÂÉÏÌ. & ÅÌÐÏÑ.ÅÐÉ×ÅÉÑ. (KO) • ÃÅÍ. ÅÌÐÏÑÉÏÕ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁÓ (ÊÏ) • ÍÔÑÏÕÊÖÁÑÌÐÅÍ ÅËËÁÓ ÁÅÂÅ (ÊÏ) • ÅËÂÁË Á.Å ÂÉÏÌ/ÍÉÁ ÅÐÅÎÅÑÃ. ÁËÏÕÌ. (ÊÁ) • ÅËÂÅ Á.Â.Å.Å. (ÊÏ) • ÅÔÅÌ Á.Å. (ÊÁ) • ÉÁÓÙ Á.Å. (ÊÏ) • REDS Á.Å. ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ & ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ (ÊÏ) • ÓÔÅËÉÏÓ ÊÁÍÁÊÇÓ ÁÂÅÅ (ÊÏ) • ÊÁÑÁÔÆÇ Á.Å. (ÊÏ) • É. ÊËÏÕÊÉÍÁÓ - É. ËÁÐÐÁÓ ÔÅ×Í. & ÅÌÐÏÑ.Á.Å. (ÊÏ) • ÌÕËÏÉ ËÏÕËÇ Á.Å. (ÊÏ) • MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ Á.Â.Å.Å. (ÊÏ) • MIG REAL ESTATE Á.Å.Å.Á.Ð. (ÊÏ) • ÊËÙÓÔÏÛÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁ ÍÁÕÐÁÊÔÏÕ Á.Â.Å.Å. (ÊÁ) Ìåôï÷Ýò ðïõ åîÝñ÷ïíôáé áðü ôïí Ðßíáêá ×áìçëÞò êõêëïöïñéáêÞò ôá÷ýôçôáò ôçò êýñéáò áãïñÜò • ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ Ç×ÏÕ ÊÁÉ ÅÉÊÏÍÏÓ Á.Å. (ÊÏ) • BYTE COMPUTER ÁÂ.Å.Å. (ÊÏ) • ÅËÁÓÔÑÏÍ Á.Å.Â.Å. - ×ÁËÕÂÏÕÑÃÉÊÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ (ÊÏ) • ÅËÔÑÁÊ Á.Å. (ÊÏ) • QUALITY AND RELIABILITY Á.Â.Å.Å.(ÊÏ) • ÐËÁÓÔÉÊÁ ÊÑÇÔÇÓ Á.Â.Å.Å. (ÊÏ) • ÖÉÅÑÁÔÅÎ ÁÖÏÉ • ÁÍÅÆÏÕËÁÊÇ Á.Å. (ÊÏ) ÊáëÞ óáò çìÝñá Ì. ÔæéâåëÝêá m_tziveleka@motorpress.gr


ÅÐÉËÏÃÅÓ

!

ÄÅÇ: Ó÷ïëéÜæáìå ðñéí 2 ðåñßðïõ åâäïìÜäåò üôé ç ìåôï÷Þ ôçò ðáñáìÝíåé óå ìáêñï÷ñüíéï, ìåóï÷ñüíéï êáé âñá÷õ÷ñüíéï ïñßæïíôá ìå ôçí ôÜóç ôçò áíïäéêÞ. Êáé üôé Ý÷åé âÜóç óôÞñéîçò óôá 6,11 êáé 6,25 åõñþ êáé áíôßóôáóç óôá 7,11 êáé 7,66 åõñþ. ÌÜëéóôá åß÷å óõìðëçñþóåé 5 óåñß ìåßïí êáé áðü ôá 6,9000 îåêéíïýóå óôá 6,1000 åõñþ. ***

!

ÄÅÇ-åðáíÜëçøç: Ìå ôçí ê/öóç óôï 1,4 äéó. åõñþ, ãéá íá öèÜóåéò óôçí êáèáñÞ èÝóç ðñÝðåé íá ðñïóèÝóåéò 4,2 ïëüêëçñá äéó. åõñþ. Êáé ç ëïãéóôéêÞ áîßá ôçò åßíáé 25,00 åõñþ, ÷ùñßò íá êÜíïõìå ëüãï ãéá replacement cost. Óôï 1,8 äéó. åõñþ óôá 7,7900 åõñþ êáé óå áðüóôáóç 3,8 äéó. åõñþ áðü ôá ßäéá êåöÜëáéá Þ óå áðüóôáóç 220% áðü ôçí book value ôçò ìåôï÷Þò. ***

!íÝá õøçëÜ óôá 4,7300 åõñþ êáé ìå ôçí ÊÁÑÁÔÆÇ: Äåí óôáìáôéÝôáé ìå ôßðïôá,

!

ÊÁÑÅËÉÁÓ: Ìüíïé ôïõò ðáßæïõí ïé áãïñáóôÝò áãïý äåí õðÜñ÷ïõí ðùëçôÝò. Óå íÝá éóôïñéêÜ - ïõóéáóôéêÜ - õøçëÜ êáé óôá 172,00 åõñþ ìå ôçí êåöáëáéïðïßçóç óôá 475 åêáô. åõñþ. Äåí õðÜñ÷åé ðñïçãïýìåíï óôçí åëëçíéêÞ ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ éóôïñßá óáí ôçí äéêÞ ôïõ ìåôï÷Þ...

ÄÅÇ

ÔéìÞ: 6,80 €

***

!êáëÜ, ìå ôéìÞ ðÝñõóé ßäéá çìåñïìçíßá

SARANTIS: Êé áõôüò âáäßæåé åîáéñåôéêÜ

óôá 1,800 åõñþ êáé ôþñá ðÜíù êé áðü ôá 5,00 åõñþ. ÌåôÜ ôï ÷èåóéíü 6,7% ðïõ ôïí Ýöåñå óôá 5,1000 êáé óå íÝá õøçëÜ ó÷åäüí - 4åôßáò. Ê/öóç 177,33 åêáô. êáé p/bv 1,2. ***

Ç Áóßá áðïôåëåß ìßá ôá÷Ýùò á!íá äéáóðÜóåé ðñþôá ôá 2,2500 ãéá íá ÊËÅÌ: íáðôõóóüìåíç áãïñÜ ãéá ôçí ôïðïèåôçèïýí êáé ìåôÜ ôá 2,4000 åõñþ ÃÅÊÔÅÑÍÁ: Ïé chartßóôåò ðåñéìÝíïõí

ãéá íá åíéó÷ýóïõí ôéò èÝóåéò ôïõò. Ïé õðüëïéðïé óõíå÷ßæïõí ôéò áãïñÝò ôïõò... Ç ôéìÞ ðñÝðåé íá êÜíåé double ôïõëÜ÷éóôïí - óýìöùíá ìå ôçí åêôßìçóÞ ìáò. Êáé üôáí ôï ðñÜîåé, áðëÜ èá áðïôéìÜôáé óôá óçìåñéíÜ åðßðåäá ôçò èõãáôñéêÞò ôçò...

ÏÔÅ: Ìáæß ìå ôçí ðñïáíáöåñèåßóá á-

***

ÏÔÅ

äéêÞ ôïõ áðïôßìçóç íá ðëçóéÜæåé ôá 70 åêáô. åõñþ. Óå íÝá õøçëÜ 12åôßáò. Áðü ôéò êáëýôåñåò êáé óôï ÔÏP 5 ôïõ ×.Á.

!ðïôåëïýí ôéò top åðéëïãÝò ôùí îÝíùí

èåóìéêþí ÷áñôïöõëáêßùí ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí áãïñÜ ìáò. Ç ðþëçóç ôçò Globul ìåéþíåé óçìáíôéêÜ ôïí äáíåéóìü ôïõ ïñãáíéóìïý ìåò ñôç äéïßêçóç íá óêïðåýåé åíôüò ôçò ôñéåôßáò íá ôïí - ó÷åäüí - åêìçäåíßóåé! Áðü ôå÷íéêÞò ðëåõñÜò, Ý÷åé áíïßîåé ôéò ìåãÜëåò ðüñôåò...

13

IÍ & OUT

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

ÁÐÁÍÔÇÓÅÉÓ

!

ÏÔÏÅË: Óôç ôéìÞ ôùí 2,1500 åõñþ ìåôåâéâáóèÞêáí enbloc åíäïóõíåäñéáêÜ 99.250 ôåìÜ÷éá. Óôï +3,3% ìå åðéðëÝïí 8.500 ôì÷ êáé óôç ôéìÞ ôùí 2,1800 åõñþ. Äåí Ý÷åé áðïöáóéóèåß áêüìç êÜôé ôï óõãêåêñéìÝíï, ãéá êáôáâïëÞ ìåñßóìáôïò Þ åðéóôñïöÞ êåöáëáßïõ...

Kleemann áíôéðñïóùðåýïíôáò óÞìåñá ôï 7% ôùí ðùëÞóåþí ôçò, ðïóïóôü ðïõ áíáìÝíåôáé íá äéðëáóéáóôåß ôçí åðüìåíç ðåíôáåôßá, áíáöÝñåé óå áíáêïßíùóç ôçò ç åôáéñåßá... • Óôçí ïðïßá åðéóçìáßíåé ôçí åðéôõ÷çìÝíç ôçò ðáñïõóßá óôçí äéåèíÞ Ýêèåóç áíåëêõóôÞñùí "China International Elevator Exhibition" ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôç ÓáãêÜç.

Ê

ËÅÌ(ÉI): ÐáñáìÝíåé óôá áæÞôçôá, óôï ðåñéèþñéï ôçò ðñïóï÷Þò ôùí åðåíäõôþí ðáñÜ ôï áäéáìöéóâÞôçôï ãåãïíüò üôé õðåñôåñåß åìöáíÝóôáôá Üëëùí ïìßëùí êáé åôáéñåéþí ðïõ áðïôéìþíôáé óå äéðëÜóéåò, 3ðëÜóéåò, 4ðëÜóéåò Þ êáé áêüìá ìåãáëýôåñåò êåöáëáéïðïéÞóåéò(!)...

*** ÁÉ äåí åííïïýìå üôé ðñÝðåé êé áõôÞ íá ÏËÕÌÐ: ¼ôáí ðáñáôçñåßò ôçí ÄÜéïò Êâñåèåß óå åðßðåäá ðáñáëïãéóìïý, á!óôá 58 åêáô. åõñþ, ôçí ðñïáíáöåñ- ðëÜ ôïíßæïõìå ôïí ðáñáëïãéóìü ôçò åèåßóá óôá 80 åêáô. åõñþ, ôï ßäéï êáé ôçí ×áëêüñ, ôï ÕÃÅÉÁ óôá 120 åêáô. êáé Üëëåò áêüìá ðéï ÷áñáêôçñéóôéêÝò ðåñéðôþóåéò êáé ôéò óõãêñßíåéò ìáæß ôçò, ôüôå óôáìáôÜåé áêüìá êáé ç ßäéá ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ ëïãéêÞ. Áîßæåé ôá 5ðëÜóéá óáí asset play...

ÔéìÞ: 7,79 €

ðåíäõôéêÞò íïïôñïðßáò óôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï. Íá áðïôéìÜôáé ç ÊËÅÌ óôá 35 åêáô. åõñþ êáé ç ×áëêüñ ë.÷. óôá... 80 åêáô. åõñþ!!!

êáé ìå êëåßóéìï ÷èåò óôï 1,3500 åõñþ(3,6% êáé óõíáëëáãÝò 2550 ôì÷).

Ã

ÅÊ -ÔÅÑÍÁ: Ôï áíåêôÝëåóôï õðüëïéðü ôçò, áðü 2 äéó. åõñþ ðÝñõóé ðëçóéÜæåé ôá 3,5 äéó. åõñþ öÝôïò ìå áõîçôéêÝò ôÜóåéò. Ðáßñíåé Ýñãá óôç Ó. Áñáâßá, óôï ÉñÜê, óõíåñãÜæåôáé ìå ôï ÊáôÜñ óôçí åíÝñãåéá êïê, ãåãïíüôá ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé ùò éäéáßôåñá åëðéäïöüñá. • ÐÜíôá õðÜñ÷åé ç ðñïïðôéêÞ ìåãÜëùí Ýñãùí óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ êáé ëüãù ôçò äéåîáãùãÞò ôïõ ðáãêüóìéïõ êõðÝëïõ.

ÓóöÝñåôáé, íá ìçí îå÷íÜìå ôï óçìáíôéå êÜèå "áäõíáìßá" ôçò ç ìåôï÷Þ ðñï-

êüôåñï äçëáäÞ üôé åíþ ðÝñõóé óôï á´ ôñßìçíï åß÷å áñíçôéêÝò åëåýèåñåò ôáìåéáêÝò ñïÝò, 10,1 åêáô. åõñþ, åöÝôïò åìöÜíéóå èåôéêÝò, ýøïõò 42,3 åêáô. åõñþ!

SHellas ãéá åðÝêôáóç ôçò åéóçãìÝíçò pace Hellas: Ôïí óôü÷ï ôçò Space

êáé óå íÝåò áãïñÝò åðéóÞìáíå ï íÝïò ðñüåäñüò ôçò Óðýñïò Ìáíùëüðïõëïò óå åðéóôïëÞ ôïõ "ðñïò ößëïõò êáé óõíåñãÜôåò".

ìå ôçí ßäñõóç äýï íÝùí åôáéÊ26,2 åêáô., ðïõ êáëýðôïõí êáôÜ «¹äç, ñåéþí óôç ÌÜëôá êáé óôç Óåñâßá 95% ôïí äáíåéóìü ôçò. Óôá 80 åêáô. åõËÅÌ(ÉIÉ): Óôá ôáìåßá âñßóêïíôáé

ñþ ç êáèáñÞ èÝóç ôçò êáé óôá 35,2 åêáô. ç ê/öóç.

E

ËÊÁ: ÌåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò áìê ôçò Ðåéñáéþò, ï áñéèìüò ôùí ìåôï÷þí ðïõ êáôÝ÷åé Ýììåóá ôï Ô×Ó áíÝñ÷åôáé óå 1.980.802, ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óå ðïóïóôü äéêáéùìÜôùí øÞöïõ 6,70% ôçò ÅëëçíéêÜ Êáëþäéá, Ýíáíôé ôïõ 4,86% ðïõ êáôåß÷å Ýììåóá ôï Ô×Ó ðñéí ôçí ðñïáíáöåñèåßóá áýîçóç êåöáëáßïõ.

Å

ËÔÑÁÊ: Ìå êáèáñÞ èÝóç 55,5 åêáô. åõñþ áðïôéìÜôáé óå 20,45 åêáô. åõñþ êáé óôï 37% ðåñßðïõ ôçò book value. Ìå ÷áìçëü - õø. 2013 óôï 1,10000 êáé 1,9000

Ý÷ïõìå åíéó÷ýóåé ôçí ðáñïõóßá ôçò Space Hellas óôç íüôéá Åõñþðç êáé èÝôïõìå ôéò âÜóåéò ãéá ôçí åßóïäü ôçò êáé óå íÝåò áãïñÝò" áíáöÝñåé ôï óõãêåêñéìÝíï áðüóðáóìá.

Ïóå 717 åêáô. åõñþ, ðïõ áðïôåëåß ôçí ÔÅ: Ôï ôßìçìá ôçò ðþëçóçò áíÞëèå

åðé÷åéñçóéáêÞ áîßá ôçò Globul êáé éóïýôáé ìå 6 öïñÝò ôá åêôéìþìåíá êÝñäç ðñï öüñùí ôüêùí êáé áðïóâÝóåùí ãéá ôï 2013.

Ìëçóçò óôá ôáìåßá ôïõ ÏÔÅ, åðéôõã-

å ôçí åéóñïÞ ôïõ ôéìÞìáôïò ôçò ðþ-

÷Üíåôáé ç ìåßùóç ôïõ äáíåéóìïý ôïõ êÜôù áðü ôá 2 äéó. åõñþ, äçëáäÞ ðåñéóóüôåñï áðü 50% áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2011.

•Ôá áíáãñáöüìåíá óôéò óåëßäåò ÉÍ & OUT äåí áðïôåëïýí ðñïôñïðÞ ðñïò ðþëçóç Þ áãïñÜ ìåôï÷þí. Áðïôåëïýí ðñïúüíôá ìåëÝôçò êáé åêôßìçóçò ôùí óõíôáêôþí ôùí óåëßäùí áõôþí.


14

IÍ & OUT

ÔÑÁÓÔÏÑ

- ÁÃÏÑÁ- ó÷üëéï: Ï×.Á.ëïêëçñþèçêå êáé ç ôå-

ëåõôáßá óõíåäñßáóç ôïõ Éïõëßïõ áëëÜ êáé ôïõ åðôÜìçíïõ. Ôï ÷èåóéíü êëåßóéìï åßíáé ôï õøçëüôåñï ðïõ Ý÷åé óçìåéþóåé ï Äåßêôçò êáôÜ ôéò ôåëåõôáßåò 29 óõíåäñéÜóåéò, ìå ôï áìÝóùò õøçëüôåñï íá Ý÷åé óçìåéùèåß óôéò 19/6 (917,62 ìïíÜäåò).

ÔéìÞ: 0,757 €

ëéêÞò ìéêôÞò áîßáò óõíáëëáãþí.

åêåß êáé ðÝñá êáé ç ôå÷íéêÞ åéêüÁðü ÐÁÍÔÙÓ ãéá üóïõò áó÷ïëïýíôáé íá ôçò áãïñÜò åßíáé ìå ôá óôáôéóôéêÜ, ï Éïýëéïò åðéâåâáßùóå ôçí äéáöïñåôéêÞ ôá÷ýôçôá ìå ôçí ïðïßá êéíïýíôáé ïé Ôñáðåæéêïß ôßôëïé, Ýíáíôé ôùí õðüëïéðùí èåùñïýìåíùí Äåéêôïâáñþí ìåôï÷þí.

ï Ãåíéêüò Äåßêôçò áõîçìÝíïò ï ¸ôóé âñÝèçêå óôï ôÝëïò Ó÷åôéêÜ ôæßñïò (ï ìåãáëýôåñïò ôïõ ôñÝ÷ïíôïò ìÞíá ìå ôùí ôåëåõôáßùí ôñéþí óõíåäñéÜóåùí), åíþ óçìáíôéêÞ áýîçóç óçìåßùóå ï óõãêåíôñùôéóìüò, êáèþò ìüëéò ôÝóóåñéò ôßôëïé (ÏÔÅ, ÄÅÇ, ÏÐÁÐ, ÅÔÅ) áðÝóðáóáí ôï 61% ôçò óõíï-

êáé ï Ôñáðåæéêüò áðþëåéåò 44,93%.

ìçíéáßá êÝñäç 4,37%, åíþ ï Ôñáðåæéêüò äåßêôçò óçìåßùóå ìçíéáßåò áðþëåéåò 8,02%. Óôï ôÝëïò åðôáìÞíïõ, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò óçìåéþíåé áðþëåéåò 2,57%

âåëôéùìÝíç êáèþò ï Ãåíéêüò Äåßêôçò äéáôçñÞèçêå ãéá 4ç óõíå÷Þ óõíåäñßáóç ðÜíù áðü ôéò 850 ìïíÜäåò, äåß÷íïíôáò óçìÜäéá áðåëåõèÝñùóçò.

ï åðáíÝÐáñÜëëçëá, ëåã÷ïò ôùí 880 ìïíÜ-

äùí åßíáé åðßóçò êáëüò ïéùíüò - åéäéêÜ áí êñáôçèïýí êáé ôéò åðüìåíåò çìÝñåò - êáèþò áíïßãåé ôï äñüìï ãéá ôï "öëåñô" ìå ôçí åðüìåíç æþíç ôùí 900 ìïíÜäùí! Ãéá íá ìðïñÝóåé üìùò íá êéíçèåß

FRIGOGLASS

ðñïò ôçí ðåñéï÷Þ ôùí 900-950 ìïíÜäùí ÷ñåéÜæåôáé éó÷õñÞ áýîçóç ôïõ ôæßñïõ.

¸

óôù êáé ïñéáêÜ, ôï êëåßóéìï ôïõ Äåßêôç õøçëüôåñá ôùí 884 ìïíÜäùí, ôïõ äßíåé ôï äéêáßùìá åëðßäáò ãéá Ýîïäï áðü ôï âñá÷õ÷ñüíéï ðôùôéêü êáíÜëé (÷ñåéÜæïíôáé äýï áêüìá êëåéóßìáôá ðñïò åðéâåâáßùóç), ìå ôéò áìÝóùò åðüìåíåò áíôéóôÜóåéò íá åíôïðßæïíôáé óôéò 916, 928 êáé 935 ìïíÜäåò.

õðåñâåß ôï óçìåßï - êëåéäß

2013 åêôéìÜ ç IBG üôé èá êéíçèïýí ôá ëåéôïõñãéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôçò Frigoglass ôï â' ôñßìçíï ôïõ 2013... • Êáèþò ç éó÷õñÞ áíÜðôõîç óôï ôìÞìá ýáëïõ èá áíôéóôáèìßóåé ôçí ìÝôñéá æÞôçóç ãéá øýêôåò, éäéáßôåñá óôçí ÄõôéêÞ Åõñþðç.

Ó

ìßáò óôçí ÄõôéêÞ Åõñþðç, ç ïðïßá óõíå÷ßæåé íá ðéÝæåé ôá áðïôåëÝóìáôá, ç ðñïóï÷Þ èá óôñáöåß óôéò ðñïïðôéêÝò ãéá ôï õðüëïéðï Ýôïò êáèþò êáé óôçí ðñüïäï ôïõ ðñïãñÜììáôïò áíáäéÜñèñùóçò ôïõ ïìßëïõ.

Á

ðü ôï â' ôñßìçíï èá ðñÝðåé íá áíáìÝíåôáé ïìáëïðïßçóç ôçò êáôÜóôáóçò, áí êáé ç åéêüíá ðáñáìÝíåé èïëÞ óå ìåóïðñüèåóìç âÜóç ãéá ôéò ðùëÞóåéò, õðïãñáììßæåé. ×áñáêôçñßæåé èåôéêÞ ôçí Ýêäïóç ïìïëüãïõ áðü ôçí óôéãìÞ ðïõ åðéìçêýíåé ôï ðñïößë ôïõ ÷ñÝïõò ôçò åôáéñßáò.

ðåíèõìßæåôáé üôé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò Frigoglass èá áíáêïéÕíùèïýí Ç áðïôßìçóç óôá 242 åóôéò 6 Áõãïýóôïõ ôï ðñùß. êáô. åõñþ ìå ôçí ó÷Ýóç P/BV óôï F1,8RIGO: êáé ìå ôïí äåßêôç äáíåéáêÞò ìüÑÉÃÏ(II): Áäýíáìá åß÷å ÷áñá÷ëåõóçò ó÷åäüí óôï 3... êôçñßóåé ç Ðåéñáéþò Sec. ôá áÖ ðïôåëÝóìáôá ôïõ á' ôñéìÞíïõ ôçò ÑÉÃÏ(III): ÔéìÞ óôü÷ï... 5,8000 óå ÝêèåóÞ ôçò üðïõ äéáôçñïýóå åõñþ êáé óýóôáóç "ÁÃÏÑÁ" ÝÖ ôçí óýóôáóç "ïõäÝôåñç" êáé ôçí ôé÷åé äþóåé ãéá ôçí ìåôï÷Þ ç Eurobank

¼

ìÞ-óôü÷ï óôá 5,2000 åõñþ ãéá ôçí ìåôï÷Þ.

ðùò åêôéìÜ ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ, äåäïìÝíçò ôçò áäõíá-

ôùí 303 ìïíÜäùí, ãéá íá åëðßæåé óå êßíçóç ðñïò ôéò 305, 310 êáé 312 ìïíÜäåò. Ôá êõñéüôåñá ÔÑÁÓÔÏÑ: ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ ìå-

ãÝèç ôçò óõíïøßæïíôáí ùò åîÞò óôç ëÞîç ôïõ 6ìÞíïõ... 94,8 åêáô. åõñþ ôï ÓÔÁÓýíïëï ôïõ Åíåñãçôé-

êïý ôïõ ïìßëïõ (Åðåíäýóåéò óå áêßíçôá: 78.1 åêáô. åõñþ. ËïéðÜ ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 4,81 åêáô. åõñþ. ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá 4,8 åêáô. åõñþ) .

óôá 8,32 åêáô. åõñþ (Êõñßùò ïé ìáêñïðñüèåóìåò äáíåéáêÝò 7,4 åêáô. åõñþ). Óýíïëïí éäßùí êåöáëáßùí 80,34 åêáô. åõñþ. ÁðïôéìÜôáé óå 41,55 åêáô. åõñþ. Ìå ôïí äåßêôç P/BV óôï 0,52 êáé ìå áíýðáñêôï - ó÷åäüí - ôïí äåßêôç äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò. Îåêßíçóå ÔÑÁÓÔÏÑ(ÉIÉ): ôçí ÷ñïíéÜ áðü ôï

éá ôï åîÜìçíï, ç IBG ðñïâëÝðåé ðùò ôá êáèáñÜ êÝñäç ôçò Frigoglass èá åìöáíßæïõí ðôþóç 33% óôá 10,9 åêáô. åõñþ, ìå ðôþóç 4,6% óôïí êýêëï åñãáóéþí óôá 322,6 åêáô. åõñþ êáé ðôþóç 7,1% ôïõ EBITDA óôá 47,8 åêáô. åõñþ.

Ã

ÔéìÞ: 4,78 €

ï FTSE25, èÝÑÁÓÔÏÑ(IÉ): Ôï óýíïëï Áíôßèåôá, ëåé áêüìá ëßãç ðñïÔ ôùí õðï÷ñåþóåþí ôçò óðÜèåéá, ðñïêåéìÝíïõ íá

Ãýñù óôá ßäéá åðßðåäá ÖÑÉÃÏ: ìå áõôÜ ôïõ â' ôñéìÞíïõ ôïõ

ýìöùíá ìå ôéò åêôéìÞóåéò ôçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò, ôá êáèáñÜ êÝñäç ôçò Frigoglass èá åßíáé 15,7% ÷áìçëüôåñá ôï â' ôñßìçíï óôá 7,3 åêáô. åõñþ, åíþ ï êýêëïò åñãáóéþí èá äéáìïñöùèåß óôá 182 åêáô. åõñþ (+1,6%) êáé ôá EBITDA óôá 27,6 åêáô. åõñþ (+1,5%).

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

Equities, óå ÝêèåóÞ ôçò ìå çìåñïìçíßá 30 Áðñéëßïõ.

0,6250 åõñþ. Äéáðñáãìáôåýåôáé ôþñá óôï 0,7570 åõñþ ìå åëÜ÷éóôï - ìÝãéóôï 12ìÞíïõ óôï 0,3910 åõñþ êáé 0,8290 åõñþ. • Óôç 4åôßá Ý÷åé äéáðñáãìáôåõèåß óôï åýñïò ôïõ 0,3910 êáé 1,7600 åõñþ ìå ìÝóï üñï ôá 0,8200 åõñþ êáé óôï -52,69%. Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ìåôï÷Þò óôï 1,1300 åõñþ êáé ç ëïãéóôéêÞ ôçò óôï 1,4600 åõñþ. ÅÉÄÉÊÏÉ ó÷ïëéÜÏÉæïõí: Ï Ãåíéêüò Äåß-

êôçò ðñïóåããßæåé ìßá ôå÷íéêÞ áíôßóôáóç óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôùí 880 ìïíÜäùí êáé èá äïêéìÜóåé

ôçí õðÝñâáóç ðñïêåéìÝíïõ íá êéíçèåß ðñïò ôçí éäéáßôåñá éó÷õñÞ áíôßóôáóç ôùí 940 ìïíÜäùí, ðåñéï÷Þ ðïõ ìå ôá ðáñüíôá äåäïìÝíá äýóêïëá èá ôçí õðåñâåß ìÝóá óôï ðñþôï 20çìåñï ôïõ Áõãïýóôïõ, åêôéìÜ ï Íßêïò ÊáõêÜò. èåôéêÝò åîåëßÏéîåéòüðïéåò èá Ýëèïõí áðü ôá

áðïôåëÝóìáôá á´ åîáìÞíïõ, êÜôé ðïõ åðéâåâáéþíåôáé êáé áðü ôá ðñþôá äåßãìáôá ãñáöÞò. Ãéá íá ìçí õðÜñîåé óçìáíôéêü ðéóùãýñéóìá ôçò ÁãïñÜò "áðáãïñåýïíôáé" ïé áñíçôéêÝò åêðëÞîåéò óôï êïììÜôé ôùí öïñïëïãéêþí åóüäùí. åêåß êáé ðÝñá áíáÁðüìÝíåôáé öôù÷ü äåßãìá

åéäÞóåùí ðïõ óýìöùíá ìå ôçí Üðïøç ôïõ áíáëõôÞ ôçò Merit Á×ÅÐÅÕ, èá äéáôçñÞóåé ôçí ÷áìçëÞ óõíáëëáêôéêÞ äñáóôçñéüôçôá óôï Åëëçíéêü ×ñçìáôéóôÞñéï.

-ÔÁÌÐËÏ: Êáé íÝï ×.Á.éóôïñéêü õøçëü ãéá ôïí

ôßôëï ôïõ ÊáñÝëéá, ìå ôïí ÏËÈ íá áêïëïõèåß ìå íÝá õøçëÜ 58 ìçíþí. ÍÝá áíþôáôá 44 ìçíþí ãéá ôïí ÓáñÜíôç ðïõ Ýêëåéóå êáé óôï õøçëü çìÝñáò, åíþ åðáíáðñïóåããßæåé ôá õøçëÜ Ýôïõò ðïõ åßíáé êáé õøçëÜ 12åôßáò ç ÊáñÜôæçò.

ç êßíçóç - áÓõíå÷ßæåôáé óáíóÝñ ãéá ôçí ìåôï÷Þ

ôçò Revoil, åíþ áîéïóçìåßùôç áíïäéêÞ ðïñåßá Ý÷ïõí ÷áñÜîåé áðü ôá 1,15 åõñþ (22/7) ôá ÐËÁÈÑ. Ìå Üíïäï ìÜëéóôá 6% óôï 1,4000 åõñþ áðïññïöþíôáò üëåò ôéò ðñïóöïñÝò... Á.Ô.


ÅËÔÑÁÊ

ÓõìðëÞñùóå ôÝÔÅÍÅÑÃ: ôáñôç óõíå÷üìåíç áíïäéêÞ

óõíåäñßáóç, üìùò Ýäåéîå ðùò óôá ôñÝ÷ïíôá åðßðåäá Ý÷åé óçìáíôéêü ðùëçôÞ.

Å

ËÐÅ: ¸îïäï áðü ôï âñá÷õ÷ñüíéï ðôùôéêü êáíÜëé óçìáôïäüôçóå ôï ÷èåóéíü êëåßóéìï ãéá ôïí ôßôëï (+2,35% óôá 7,4000 åõñþ), ðïõ èÝëåé åðéâåâáßùóç. Åðüìåíç ôå÷íéêÞ óôÞñéîç óôá 7,64 åõñþ. êáëýôåñç, ôå÷íéêÜ, ÓÁÖÙÓ åéêüíá ãéá ÄÅÇ (+6,86%)

êáé ÏÔÅ (+3,98%). Åðüìåíåò ôå÷íéêÝò áíôéóôÜóåéò, ãéá ôçí ÄÅÇ óôçí æþíç 8,10 - 8,20 åõñþ êáé ãéá ôïí ôßôëï ôïõ ÏÔÅ óôá 7,20 åõñþ.

Óôá 102,7 åêáô. èá áÅÅÅ: íÝëèïõí ôá óõãêñßóéìá êá-

èáñÜ êÝñäç ôçò Coca Cola ôï á´ åîÜìçíï ôïõ 2013 êáôáãñÜöïíôáò ðôþóç 5,2% óå ó÷Ýóç ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñóéíÞ ðåñßïäï, åêôéìÜ ç Societe Generale óå ó÷åôéêÞ Ýêèåóç. ðñïâëÝðåÏéôáéðùëÞóåéò íá áíÝëèïõí óôá 3,4

äéó. åõñþ, äéáìïñöïýìåíåò óôá ßäéá åðßðåäá ìå ðÝñõóé. Óýìöùíá ìå ôçí Societe Generale ïé êáéñéêÝò óõíèÞêåò ðïõ åðéêñÜôçóáí óå ðïëëÝò áðü ôéò áãïñÝò ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé ï üìéëïò áðïôÝëåóáí âáñßäé...

ï äéåèíÞò ïßÐáñÜëëçëá êïò äåí êáôÝãñáøå óçìÜ-

äéá áíÜêáìøçò óôéò ïéêïíïìßåò ðïõ ðëÞôôïíôáé áðü ôçí êñßóç êáé óôéò ïðïßåò ç Coca Cola Ý÷åé ðáñïõóßá. Óçìåéþíåôáé üôé ç Societe Generale, äéáôçñåß ôçí óýóôáóç ÄÉÁÊÑÁÔÇÓÇ ãéá ôç ìåôï÷Þ ôçò åôáéñßáò. Ç åôáéñåßá èá áíáêïéíþóåé ôçí ÐÝìðôç 8 Áõãïýóôïõ ôï 6ìçíü ôçò.

Óå ÄÉÁÊÑÁÔÇÓÇ áÅÅÅ(ÉI): íáâáèìßæåé ôçí óýóôáóç

15

IÍ & OUT

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

ÔéìÞ: 1,35 €

ãéá ôç ìåôï÷Þ ôçò ç ÅðåíäõôéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò, ëüãù ôçò õðï÷þñçóçò ôçò ìåôï÷Þò, åíþ äéáôçñåß ôçí ôéìÞóôü÷ï ôùí 20,5 åõñþ. ÐáñÜëëçëá, óçìåéþíåé üôé ðåñéìÝíåé ìÝôñéá áðüäïóç ôçò åôáéñßáò óôï â' ôñßìçíï, ðïõ áíáêïéíþíåôáé óôéò 8 Áõãïýóôïõ, ðñéí ôçí Ýíáñîç. ç ÷ñçìáôéóôçÅéäéêüôåñá, ñéáêÞ ðñïâëÝðåé üôé ç

CCH èá áíáêïéíþóåé óõãêñßóéìá êáèáñÜ êÝñäç 119 åêáô. åõñþ óôï Q2, ìåéùìÝíá êáôÜ 6,6% óå åôÞóéá âÜóç.

Ó

×ÏËÉÏ-ÁÐÏØÇ (áðü ôïí Ð.Ë.): Áí õðÜñîåé ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá óôçí ÅëëÜäá äéáôçñÞóéìï ç Ãåñìáíßá èá áðïäåé÷èåß ó÷Ýäéï åëÜöñõíóçò ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò äéáìçíýïõí ðïëëïß.

ðñïåêëïãéêþò ÇÃåñìáíßá èá åîáñôçèåß üìùò ìåôåêëïãéêþò - ôÜóóåôáé êáôÜ ôçò íÝáò áíáäéÜñèñùóçò ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò ìå haircut óôá äÜíåéá ôïõ åðßóçìïõ ôïìÝá.

äéá÷åéñßóéìï. Äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá íüçìá ãéá ôïí Ýëëçíá ðïëßôç íá ðëçñþóåé 317 äéóåê. åõñþ ÷ñÝïõò, åßíáé ôåëåéùìÝíç éóôïñßá.

Á

í äåí õðÜñîåé haircut êáé ç êõâÝñíçóç åðéìåßíåé áðëÜ óå ôáêôéêÝò ÷ñïíéêÞò ðáñÜôáóçò ôçò ðáñáìïíÞò ôçò óôçí åîïõóßá äåí èá Ý÷åé ðñïóöÝñåé Ýñãï óôçí êïéíùíßá.

ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ

ç Åõñþðç áðïññßøåé Áíó÷Ýäéï ãéá haircut óôï åë-

ëçíéêü ÷ñÝïò, ôüôå ç êõâÝñíçóç èá êáôáññåýóåé åíôüò ôïõ 2014 êáé óå ìéá ôÝôïéá ðåñßðôùóç åðåéäÞ ç íÝá âïõëÞ äåí èá ìðïñÝóåé íá äçìéïõñãÞóåé óõíáóðéóìïýò ðëåéïøçößáò óôçí âïõëÞ Þ èá õðï÷ñåùèåß óå óõãêõâÝñíçóç ÍÄ ìå ÓÕÑÉÆÁ Þ ÍÄ ìå ×ñõóÞ ÁõãÞ.

ìå ñåáëéóôéêÜ êñéÁíåâÜæåé üãêïõò ÂÝâáéá ÉÁÔÑÉÊÏ: ôÞñéá áí Ý÷åé áðïôý÷åé ç êáé äçìéïõñãåß âÜóç óôç

êõâåñíçôéêÞ ðñïóðÜèåéá ôçò óõãêõâÝñíçóçò ÍÄ êáé ÐÁÓÏÊ ðéèáíÞ åêëïãéêÞ íßêç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ èá ïäçãÞóåé óå áêüìç ìåãáëýôåñï áäéÝîïäï ôçí ÅëëÜäá åëëåßøåé îåêÜèáñïõ ó÷åäßïõ.

ðåñéï÷Þ ôïõ 0,6000 ìå 0,6200 åõñþ.×ùñßò ìåôáâïëÞ ÷èåò, óôç ôéìÞ ôïõ 0,6170 ìå êßíçóç óôï åýñïò 0,5990 êáé 0,6290 åõñþ, óõíáëëáãÝò 60.660 ôì÷ åê ôùí ïðïßùí ôá 56.400 äüèçêáí ìå

Ì

åßìáóôå åéëéêñéíåßò: Ïé éäéùôéêïÍáðïéÞóåéò äåí åßíáé ôï áãáðçìÝíï Ü-

êñéôÞñéá ÌåìüíïñåáëéóôéêÜ ìå haircut óôï ÷ñÝïò ôïõ åðßóçìïõ ôïìÝá ìðïñåß íá äéáóùèåß ç ÅëëÜäá. Áðïôåëåß ëÜèïò åðéêïéíùíéáêÞ ôáêôéêÞ ç ìç ðáñáäï÷Þ ôçò áëÞèåéáò áðü ôçí êõâÝñíçóç.

Ç

êõâÝñíçóç äåí ìðïñåß íá ìçí áíáöÝñåé ôï áõôïíüçôï, äçë. üôé ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò åßíáé ìç âéþóéìï êáé ìç

ÕÐÅÍÈÕÌÉÓÇ: ÉÁÔÑÉÊÏÏé æçìßåò ôñéìÞíïõ åß÷áí

áíÝëèåé óôá 1,53 åêáô. åõñþ. Åíþ ï êýêëïò åñãáóéþí óå 45,44 åêáô.åõñþ (áðü 74,8 åêáô), ìå ôá ebitda óå 6,6 åêáô. åõñþ.

ç áýîçóç ôùí ÓÇÌÁÍÔÉÊÇ ôáìåéáêþí äéáèåóßìùí

ôïõ áðü ôá 4,62 åêáô. ðñéí Ýíá Ýôïò óôá 27,4 åêáô. åõñþ óôéò 31.3.2013.

ôïõ ïìßëïõ ÏÄÁÍÅÉÓÌÏÓ óõíïëéêïý ýøïõò 169,5 åêáô. åõñþ (êáèáñüò äáíåéóìüò 142 åêáô. åõñþ, ìåéùìÝíïò óçìáíôéêÜ áðü ôá 175 å-

ç ìåãáëýôåñç éäéùôéêïðïßç÷ñüíï äçìéïõñãÞèç¼ôáí Ôïíêáíôåëåõôáßï óç ðïõ Ý÷åéò íá åðéäåßîåéò ìÝ÷ñé åëðßäåò ãéá êÜôé êáëýôåñï êáé ç

êáé êáôáíïçôÜ.

å 317,8 äéó. åõñþ äçìüóéï åëëçíéêü ÷ñÝïò êáé ìå åìöáíÞ ôçí ðïëéôéêÞ êüðùóç, äåí èá ìðïñÝóåé ç êõâÝñíçóç íá ëÜâåé íÝá ìÝôñá ãéáôß èá êáôáññåýóåé áðü ôéò äéáññïÝò âïõëåõôþí ç ôý÷ç ôçò ÷þñáò áêüìç ðáßæåôáé Þ ü÷é;

áñíçôéêü ðñüóçìï. Ï ìÝóïò üñïò óôï 0,6030...

êáô. åõñþ Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá...) áöïñÜ êõñßùò óôï êïéíü ïìïëïãéáêü äÜíåéï ôùí 163 åêáô. åõñþ. óå óçìáíôéêÝò Ðñï÷þñçóå áðïìåéþóåéò ðáãßùí ðå-

ñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ôïõ, åíþ ôá Üõëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ôïõ (goodwill êëð êëð) ôá áðïôéìÜ óå... 310.000 åõñþ(!!).

óå 53,5 åêáô. ÁÐÏÔÉÌÁÔÁÉ åõñþ ìå ôçí ôéìÞ ôïõ óôï

0,6170 åõñþ êáé ôçí ëïãéóôéêÞ ôïõ áîßá óôï 1,5000 åõñþ (áëëÜ ìå ôá Üõëá üðùò ðñïåßðáìå áðïôéìçìÝíá óôéò 310.000 åõñþ). Ê.Ð.

ÁõôÞ èá åßíáé Þôôá! ôþñá åßíáé ç óýìâáóç ãéá ôá ëá÷åßá óôïí êñáôéêü ÏÐÁÐ, ôüôå èá ðñÝðåé íá èåùñïýìå ìåãÜëç ôý÷ç íá ìçí áëëÜîåé ôï óçìåñéíü êáèåóôþò êáé íá ðáñáìåßíåé ôï ÔÁÉÐÅÄ õðü åëëçíéêü Ýëåã÷ï. Ç ìÜ÷ç ôùí áðïêñáôéêïðïéÞóåùí Ý÷åé ÷áèåß...

áò áíáöÝñïõìå ï¼ìùò ñéóìÝíá óôïé÷åßá áðëÜ

ÔéìÞ: 0,617 €

èëçìá ôïõ åëëçíéêïý ðïëéôéêïý ðñïóùðéêïý. ÊÜèå Üëëï! Åßíáé ìßá áâáñßá ìå ôçí ïðïßá áó÷ïëåßôáé åðåéäÞ êÜðïéïé åêåß óôéò ÂñõîÝëëåò ôï èåùñïýí éäéáßôåñá óçìáíôéêü. Áí Þôáí óôï ÷Ýñé ôïõò èá êñáôéêïðïéïýóáí ïðïéáäÞðïôå éäéùôéêÞ åôáéñåßá ëåéôïõñãåß áêüìç óå áõôÞ ôçí ÷þñá.

ôùí éäéùôéêïðïéÞóåùí äåí ÇìÜ÷ç ÷Üèçêå ôþñá. Åß÷å ÷áèåß áðü ôçí þñá ðïõ ç êõâÝñíçóç ÐáðáíäñÝïõ åß÷å åíáðïèÝóåé ôéò åëðßäåò ôçò óôïõò óåÀ÷çäåò. Áõôü êáôáëÜâáéíáí ïé Üíèñùðïé êé áõôü Ýêáíáí. Ãé´ áõôïýò êÜèå óõíáëëáãÞ ôïõ äçìïóßïõ èá Ýðñåðå íá Ý÷åé ìÝóá êáé êáìÞëåò.

áëÞèåéá åßíáé üôé Ýãéíáí ðñïóðÜèåéåò íá êáëõöèåß ï ÷áìÝíïò ÷ñüíïò. Áõôü üìùò Þôáí áäýíáôï íá ãßíåé. ÔïõëÜ÷éóôïí ü÷é ìå áõôü ôï åðßðåäï ïñãÜíùóçò ôïõ ÔÁÉÐÅÄ. ÄåêÜäåò åêáôïììýñéá åõñþ äáðáíÞèçêáí óå óõìâïýëïõò ãéá íá Ý÷ïõìå Ýíá áðïôÝëåóìá áíÜîéï ëüãïõ.

Ê

é åêåß ðïõ èá ìðïñïýóáìå íá áëëÜîïõìå ôï êëßìá óôçí áãïñÜ ìå ôïõò äéáãùíéóìïýò ôïõ ÏÐÁÐ êáé ôçò ÄÅÓÖÁ êáé íá "èÜøïõìå" êáôÜ êÜðïéï ôñüðï ôá íÝá ÏñëùöéêÜ ìå ôçí ÄÅÐÁ, Þñèå ç õðüèåóç ôùí ëá÷åßùí êáé ðñïêÜëåóå áëëåñãßá óôéò ÂñõîÝëëåò.

üôé ôï óõìöÝñïí ôçò åðéâÜëëåé íá óáìðïôÜñåé ïðïéáäÞðïôå ðñïóðÜèåéá ìåôáññýèìéóçò. Áñ÷ßæåé, ëïéðüí, êáé äçìéïõñãåßôáé ç éó÷õñÞ ðßóôç üôé ïé éäéùôéêïðïéÞóåéò èá ðñï÷ùñÞóïõí ìüíï áí ðÜñïõí áõôïß ôá çíßá óôá ÷Ýñéá ôïõò. ìðïñåß íá åßíáé óùÏóõëëïãéóìüò óôüò, áëëÜ ìéá ðñÜîç "åðßôáîçò" ôïõ ÔÁÉÐÅÄ èá åßíáé ç ïìïëïãßá ôçò áäõíáìßáò ôçò ÷þñáò íá âñåé ìüíç ôçò ôçí ðüñôá ôçò åîüäïõ áðü ôçí êñßóç. Êé åßíáé ïõôïðéóôéêü íá ðéóôåýåé êáíåßò üôé èá Ýñèïõí ïé äáíåéóôÝò ìáò ãéá íá êÜíïõí åêåßíá ðïõ äåí èÝëïõìå íá êÜíïõìå åìåßò.

äáíåéóôÝò èá èåëÞóïõí ìüíï íá áðü ôï ôé èá ãßíåé ìå ôïí Ïéåîáóöáëßóïõí ôá ÷ñÞìáôÜ ôïõò. ÁíåîÜñôçôá ÏÐÁÐ, ôï óåíÜñéï íá áíáëÜâåé ç Åìåßò èá áíáñùôéüìáóôå ðùò áöÞóá-

ôñüéêá ôçí äéá÷åßñéóç ôïõ ÔÁÉÐÅÄ åßíáé Ýíá óåíÜñéï ðïõ âñßóêåôáé ôüóï êïíôÜ óôï íá ãßíåé ðñáãìáôéêüôçôá üóï ðïôÝ Üëëïôå óôï ðáñåëèüí.

ðïõ õðÜñ÷åé óå êýêëïõò Çáßóèçóç óôçí Åõñþðç åßíáé üôé ç äéáðëïêÞ Ý÷åé ðïëý éó÷õñÝò ñßæåò óôçí ÷þñá êáé

ìå ôá ðñÜãìáôá íá åîåëé÷ôïýí ôüóï Üó÷çìá êáé èá êÜíïõìå ìåñéêÝò äåêáåôßåò íá óõíÝëèïõìå áðü ôéò ïëÝèñéåò óõíÝðåéåò ìéáò áêüìç åèíéêÞò Þôôáò. ÈáíÜóçò Ìáõñßäçò Áðü ôï ÓÉÙÐÇÔÇÑÉÏ ôïõ...


16 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËÃÅÊÁ Á.Å. Ç åôáéñßá "ÅËÃÅÊÁ Á.Å." áíáêïéíþíåé ìå âÜóç ôï Üñèñï 9, ðáñ. 5 ôïõ Í. 3556/2007 üôé, ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò ìåßùóçò ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ëüãù áêýñùóçò ôùí 202.500 éäßùí ìåôï÷þí, ôï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ôçò Åôáéñßáò áíÝñ÷åôáé ðëÝïí óå 50.775.248,00 Åõñþ êáé ï óõíïëéêüò áñéèìüò ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ óå 31.734.530 ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óå éóüðïóï áñéèìü êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí, ïíïìáóôéêÞò áîßáò 1,60 åõñþ ç êÜèå ìßá. ÅËÔÑÁÊ Á.Å. Ç åôáéñåßá ÅËÔÑÁÊ Á.Å. ãíùóôïðïéåß óôï åðåíäõôéêü êïéíü êáé ôïõò ìåôü÷ïõò ôçò, üôé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, üðùò éó÷ýåé êáé óýìöùíá

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ìå ôçí áðü 12.06.2013 áðüöáóç ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò, óôéò 30.07.2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 460 ìåôï÷þí ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 1,41 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, ìÝóù ôçò ×ñçìáôéóôçñéáêÞò Åôáéñåßáò ALPHA FINANCE ÁÍÙÍÕÌÇ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÐÁÑÏ×ÇÓ ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÔÆÉÑÁÊÉÁÍ ÐÑÏÖÉË Á.Å. Ç Åôáéñåßá "ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ËÉÌÐÁÑ. ÔÆÉÑÁÊÉÁÍ PROFIL Á.Å.", åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü ôá áêüëïõèá: Óå óõíÝ÷åéá ôçò áðü 05.12.2012 áðüöáóçò ôçò ¸êôáêôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò êáé ôçò áðü 13.02.2013 áðüöáóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò åôáéñåßáò "ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ËÉÌÐÁÑ. ÔÆÉÑÁÊÉÁÍ PROFIL A.E." ðåñß áýîçóçò ôïõ ìåôï÷éêïý

êåöáëáßïõ êáôÜ åõñþ 8.128.000 ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí êáé ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò ðñïôßìçóçò õðÝñ ôùí ðáëáéþí ìåôü÷ùí, åíçìåñþíïõìå üôé ëüãù ôçò ðáñüäïõ ôïõ ðñïâëåðüìåíïõ áðü ôïí ê.í. 2190/1920 äéáóôÞìáôïò, ç ùò Üíù áðïöáóéóèåßóá áýîçóç äåí äýíáôáé íá ðñáãìáôïðïéçèåß. Ç äéïßêçóç ôçò Åôáéñßáò èá óõãêáëÝóåé óôï ðñïóå÷Ýò äéÜóôçìá ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí, ðñïêåéìÝíïõ íá ëçöèåß åê íÝïõ ó÷åôéêÞ áðüöáóç. Õðåíèõìßæåôáé üôé ï âáóéêüò ìÝôï÷ïò ôçò Åôáéñåßáò ê. ËéìðáñÝô ÔæéñáêéÜí, Ý÷åé Þäç êáôáâÜëëåé (ï ßäéïò êáé ìÝóù åëåã÷üìåíçò åôáéñåßáò) ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí åõñþ 3.611.286, ðïóü ôï ïðïßï èá ðáñáìåßíåé äéáèÝóéìï óôçí Åôáéñåßá êáé èá ìåôï÷ïðïéçèåß ìå ôçí ðñïóå÷Þ áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ.

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013


XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÕÐÑÏÕ ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÔÁÉÑÉÁ ËÉÌÉÔÅÄ Ç ÔñÜðåæá Êýðñïõ Äçìüóéá Åôáéñßá Ëôä (ç "ÔñÜðåæá") áíáêïéíþíåé üôé ç äéáäéêáóßá áíáêåöáëáéïðïßçóçò ìÝóù ÄéÜóùóçò ìå ºäéá ÌÝóá1 (ìåôáôñïðÞ êáôáèÝóåùí óå ßäéá êåöÜëáéá) Ý÷åé ïëïêëçñùèåß êáé óôéò 30 Éïõëßïõ 2013 ç ÔñÜðåæá åîÞëèå áðü ôï êáèåóôþò åîõãßáíóçò. Ç ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá ôçò Êýðñïõ, õðü ôçí éäéüôçôá ôçò ùò Áñ÷Þ Åîõãßáíóçò, Ý÷åé åêäþóåé óôéò 30 Éïõëßïõ 2013 áðüöáóç ìå âÜóç ôéò ðñüíïéåò ôïõ ðåñß ÄéÜóùóçò ìå ºäéá ÌÝóá ôçò ÔñÜðåæáò Êýðñïõ Äçìüóéáò Åôáéñåßáò Ëôä ÄéÜôáãìá ôïõ 2013 (ùò Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß) (ôï "ÄéÜôáãìá") ìå ôçí ïðïßá åðéðëÝïí 10% ôùí åðçñåáæüìåíùí êáôáèÝóåùí2 ìåôáôñÝðåôáé óå ìåôï÷éêü êåöÜëáéï, áõîÜíïíôáò ôï óõíïëéêü ðïóïóôü ôÝôïéùí êáôáèÝóåùí ðïõ ìåôáôñÝðåôáé óå ìåôï÷éêü êåöÜëáéï óå 47,5%. Ïé êáôÜ ôçí 29 Ìáñôßïõ 2013 êÜôï÷ïé óõíÞèùí ìåôï÷þí êáé ÷ñåùóôéêþí ôßôëùí ðïõ åêäüèçêáí áðü ôçí ÔñÜðåæá Ý÷ïõí óõíåéóöÝñåé óôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôçò ÔñÜðåæáò ìÝóù ôçò áðïññüöçóçò óõóóùñåõìÝíùí æçìéþí ìå âÜóç ôï ÄéÜôáãìá êáé óýìöùíá ìå ôéò ó÷åôéêÝò ðñüíïéåò ôïõ ðåñß Åîõãßáíóçò Ðéóôùôéêþí êáé ?ëëùí ÉäñõìÜôùí Íüìïõ ôïõ 2013. ÅðéðëÝïí, ç ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá Êýðñïõ Ý÷åé åêäþóåé ôï ðåñß ¸êäïóçò Ìåôï÷éêïý Êåöáëáßïõ ôçò ÔñÜðåæáò

17

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ Êýðñïõ ðñïò Áðïæçìßùóç ôçò ËáúêÞò ÔñÜðåæáò ÄéÜôáãìá ôïõ 20133 ìå âÜóç ôï ïðïßï ç ÔñÜðåæá Ý÷åé åêäþóåé ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ðñïò ôçí Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (ËáúêÞ ÔñÜðåæá) ãéá ôçí áðüêôçóç óõãêåêñéìÝíùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí êáé õðï÷ñåþóåùí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí áóöáëéóìÝíùí êáôáèÝóåùí, ìå âÜóç ôá ðåñß ôçò Ðþëçóçò ÏñéóìÝíùí Åñãáóéþí ôçò Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ÄéáôáãìÜôùí ôïõ 2013. Ìå âÜóç ôéò åêôéìÞóåéò ôçò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò ôçò Êýðñïõ4 êáé ìåôÜ áðü ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ìå ºäéá ÌÝóá êáé ôçí Ýêäïóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ðñïò ôçí ôÝùò ËáúêÞ ÔñÜðåæá, ç ÔñÜðåæá äéáèÝôåé åðáñêÞ êåöáëáéáêÞ åðÜñêåéá. ÅðéðëÝïí, ç ôÝùò ËáúêÞ ÔñÜðåæá åßíáé ï ìüíïò ìÝôï÷ïò ìå ðïóïóôü ìåãáëýôåñï ôïõ 5% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò ÔñÜðåæáò, êáôÝ÷ïíôáò ðåñßðïõ 18% ôïõ óõíïëéêïý ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ5. Ïé ìÝôï÷ïé ðïõ ðñïÝêõøáí áðü ôç ìåôáôñïðÞ êáôáèÝóåùí êáôÝ÷ïõí ðåñßðïõ 81% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ, åíþ ïé åêäïìÝíåò ìåôï÷Ýò ùò åß÷áí óôéò 29 Ìáñôßïõ 2013 êáèþò êáé ïé ìåôï÷Ýò ðïõ ðñïÞëèáí áðü ôçí ìåôáôñïðÞ ÷ñåùóôéêþí ôßôëùí ðïõ Þôáí åêäïìÝíïé êáôÜ ôçí 29ç Ìáñôßïõ 2013 áðïôåëïýí óÞìåñá ëéãüôåñï ôïõ 1% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò ÔñÜðåæáò. ÌåôÜ êáé ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò áíáêåöáëáéïðïßçóçò ôçò ÔñÜðåæáò, ç ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá ôçò Êýðñïõ, ùò Áñ÷Þ Åîõãßáíóçò, áíáêïßíùóå á-

ðüöáóÞ ôçò ãéá Ýîïäï ôçò ÔñÜðåæáò áðü ôï êáèåóôþò åîõãßáíóçò óôéò 30 Éïõëßïõ 2013. Ôï ìåôáâáôéêü Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÔñÜðåæáò èá áóêåß ôá êáèÞêïíôÜ ôïõ ìÝ÷ñé ôçí åðüìåíç ÅôÞóéá ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí Ìåôü÷ùí, ç ïðïßá ðñïãñáììáôßæåôáé ãéá ôï ðñþôï äåêáðåíèÞìåñï ôïõ Óåðôåìâñßïõ 2013. Ç áíáêåöáëáéïðïßçóç êáé ç óõíå÷éæüìåíç áíáäéÜñèñùóç ôçò ÔñÜðåæáò èá Ý÷ïõí ùò áðïôÝëåóìá ôç äçìéïõñãßá åíüò éó÷õñïý ôñáðåæéêïý ïñãáíéóìïý ìå åðáñêÞ êåöáëáéáêÞ åðÜñêåéá, éêáíïý íá áíôáðïêñéèåß óôéò áíÜãêåò ôùí ðåëáôþí ôïõ êáé ôçò êõðñéáêÞò ïéêïíïìßáò. Ìå ôçí áðïññüöçóç êáé ôùí åã÷þñéùí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò ËáúêÞò ÔñÜðåæáò, ç ÔñÜðåæá Ý÷åé åäñáéþóåé ôç èÝóç ôçò ùò ï ìåãáëýôåñïò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêüò ïñãáíéóìüò óôçí Êýðñï. Ïé ðéï ðÜíù åîåëßîåéò óçìáôïäïôïýí ìéá íÝá åðï÷Þ ãéá ôçí ÔñÜðåæá Êýðñïõ. 1 Óýìöùíá ìå ôéò ó÷åôéêÝò áðïöÜóåéò ôïõ Eurogroup óôéò 25 Ìáñôßïõ 2013. 2 ÄçëáäÞ ôéò êáôáèÝóåéò ðïõ áðïôåëïýí 'ÕðåñâÜëëïí Ðïóü' ùò ï üñïò áõôüò åñìçíåýåôáé óôï ÄéÜôáãìá. 3 ÄéÜôáãìá ôï ïðïßï åêäüèçêå óôéò 30 Éïõëßïõ 2013 ìå âÜóç ôïí ðåñß Åîõãßáíóçò Ðéóôùôéêþí êáé ?ëëùí ÉäñõìÜôùí Íüìï ôïõ 2013. 4 Õðü ôçí éäéüôçôá ôçò ùò Áñ÷Þ Åîõãßáíóçò êáé óýìöùíá ìå ó÷åôéêÞ ôçò áíáêïßíùóç óôéò 30 Éïõëßïõ 2013. 5 Óýìöùíá ìå ôï ðåñß ¸êäïóçò Ìåôï÷éêïý Êåöáëáßïõ ôçò

ÔñÜðåæáò Êýðñïõ ðñïò Áðïæçìßùóç ôçò Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ÄéÜôáãìá ôïõ 2013. F.H.L. Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ - ÃÑÁÍÉÔÅÓ Á.Â.Å.Å. Ãíùóôïðïéåßôáé üôé ï êïò Êõñéáêßäçò Çëßáò ôïõ Óôõëéáíïý Ðñüåäñïò êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò FHL Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ ÃÑÁÍÉÔÅÓ ÁÂÅÅ ðñïÝâç óå ÁãïñÜ 37.856 ìåôï÷þí ôçò åôáéñßáò FHL Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ ÃÑÁÍÉÔÅÓ ÁÂÅÅ óôéò 30-07-2013 óõíïëéêÞò áîßáò 32.363,89 åõñþ.

ôçò Å×ÁÅ. ÊáôáâïëÞ åðéóôñïöÞò êåöáëáßïõ: ÐÝìðôç 3 Ïêôùâñßïõ 2013. Áíáêïßíùóç ÁðïôåëåóìÜôùí ÅííåáìÞíïõ 2013: ÄåõôÝñá 25 Íïåìâñßïõ 2013. Ç åðéóôñïöÞ êåöáëáßïõ èá êáôáâëçèåß ìÝóù ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò. Ìå íåþôåñç áíáêïßíùóÞ ôçò ç Åôáéñßá èá åíçìåñþóåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü ãéá ôéò ó÷åôéêÝò ëåðôï-

ìÝñåéåò êáé ôç äéáäéêáóßá åßóðñáîçò ôïõ ðïóïý ôçò åðéóôñïöÞò êåöáëáßïõ. H Åôáéñßá äéåõêñéíßæåé üôé ôá áðïôåëÝóìáôá èá áíáêïéíþíïíôáé ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò óõíåäñßáóçò ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí óôçí éóôïóåëßäá ôçò åôáéñåßáò (www.helex.gr) êáé óôçí éóôïóåëßäá ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí (www. athex.gr). ÁÍÁÑÔÇÔÅÁ ÓÔÏ ÄÉÁÄÕÊÔÉÏ

Âáèìüò Áóöáëåßáò ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÓÁÑÙÍÉÊÏÕ

Êáëýâéá 31/07/2013 Áñéè. Ðñùô 17762

Âáèìüò Ðñïôåñáéüôçôáò

Ôá÷. Ä/íóç Áèçíþí & ÑÞãá Öåñáßïõ ô.ê. 190.10 Ðëçñïöïñßåò: Ðáðáóùôçñßïõ ×ñÞóôïò

ÅËËÇÍÉÊÁ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁ Á.Å. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Åôáéñßáò, êáôÜ ôç ÷èåóéíÞ ôïõ óõíåäñßáóç, ðñïóäéüñéóå ôéò çìåñïìçíßåò áðïêïðÞò êáé ðëçñùìÞò ôçò åðéóôñïöÞò êåöáëáßïõ ðïõ åß÷å áðïöáóßóåé ç Á' ÅðáíáëçðôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí óôéò 11/6/2013. ÌåôÜ ôïí êáèïñéóìü ôùí áíùôÝñù çìåñïìçíéþí, ôï ïéêïíïìéêü çìåñïëüãéï ãéá ôï õðüëïéðï ôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò äéáìïñöþíåôáé ùò åîÞò: Äéêáéïý÷ïé åðéóôñïöÞò êåöáëáßïõ - record date: ÐáñáóêåõÞ 27 Óåðôåìâñßïõ 2013. Ç çìåñïìçíßá áðïêïðÞò (ÔåôÜñôç 25/9/2013) åßíáé ìåôÜ áðü ôçí ëÞîç, ôçí ÐáñáóêåõÞ 20 Óåðôåìâñßïõ 2013, ôùí áêüëïõèùí Óõìâïëáßùí ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò (ÓÌÅ) ðïõ äéáðñáãìáôåýïíôáé óôçí áãïñÜ Ðáñáãþãùí: ÓÌÅ ìå õðïêåßìåíï ôßôëï ôç ìåôï÷Þ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÁÕÔÉÊÏ ÁÐÏÌÁ×ÉÊÏ ÔÁÌÅÉÏ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÔÌÇÌÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÐÅÑÉËÇØÇ ÅÊÌÉÓÈÙÓÇ ÔÏÕ ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÕ "ÁÓÔÏÑ" ÓÕÍÏËÉÊÇÓ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁÓ 634,39 Ô.Ì. (êéíçìáôïãñÜöïò 406,86 ô.ì., éóüãåéï Bar 105,12 ô.ì., õðüãåéïé âïçèçôéêïß ÷þñïé 122,41 ô.ì.) ÅÐÉ ÔÇ ÏÄÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 28 ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁÓ Í.Á.Ô. Ôï ÍÁÕÔÉÊÏ ÁÐÏÌÁ×ÉÊÏ ÔÁÌÅÉÏ (Í.Á.Ô.) ðñïêçñýóóåé äçìüóéï áíïéêôü ðëåéïäïôéêü ìå áíïéêôÝò ðñïóöïñÝò ìåôÜ óõíå÷ßóåþò ôïõ äéá ðñïöïñéêþí ðñïóöïñþí ìéá (1) þñá ìåôÜ ôç ëÞîç êáé êñéôÞñéï áîéïëüãçóçò ôçí õøçëüôåñç ðñïóöåñüìåíç ôéìÞ, ãéá ôçí åêìßóèùóç ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ "ÁÓÔÏÑ" óõíïëéêÞò åðéöÜíåéáò 634,39 ô.ì. (êéíçìáôïãñÜöïò 406,86 ô.ì., éóüãåéï Bar 105,12 ô.ì., õðüãåéïé âïçèçôéêïß ÷þñïé 122,41 ô.ì.) åðß ôçò ïäïý Óôáäßïõ 28 óôí ÁèÞíá, éäéïêôçóßáò Í.Á.Ô., ìå ôéìÞ åêêßíçóçò ðïóïý ðÝíôå ÷éëéÜäùí Åõñþ ( 5.000,00). Ï äéáãùíéóìüò èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí 10/09/2013, çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 10.00 ð.ì. óôá ãñáöåßá ôïõ Í.Á.Ô. óôçí áßèïõóá Ä.Ó/Í.Á.Ô. - 1ïò üñïöïò åðß ôçò ïäïý Åèí. Áíôßóôáóçò 1, óôïí ÐåéñáéÜ. Áíôßôõðá ôçò äéáêÞñõîçò êáé ôùí ôåõ÷þí ôïõ äéáãùíéóìïý èá ÷ïñçãïýíôáé óôïõò åíäéáöåñüìåíïõò áðü ôçí 01/08/2013 êáé Ýùò ôçí 09/09/2013 áðü ôçí Ä/íóç Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí Í.Á.Ô ÔìÞìá Åêìåôáëëåýóåùò ÁêéíÞôùí, Åèí. Áíôßóôáóçò 1 óôïí ÐåéñáéÜ (3ïò üñïöïò) êáèçìåñéíÜ áðü 09.00 ð.ì. Ýùò ôçí 13.00 ì.ì. Áñìüäéïé õðÜëëçëïé: Å. Åðéôçäåßïõ (Tçë.: 210-41.49.311 - Fax: 210-41.49.302), Å. Îçñïý (Ôçë.: 210-41.49.312 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÈÅÏÔÏÊÁÓ

ÔçëÝöùíá : 2299 3 20348 Fax : 22990 48289 Email: katia.athanasopoulou@kalivia.gr ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÅÐÁÍÁËÇÐÔÉÊÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ O ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÄÇÌÏÕ ÓÁÑÙÍÉÊÏÕ Ðñïêçñýóóåé åðáíáëçðôéêü ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå ôç äéåíÝñãåéá äéáäéêáóßáò Áíïéêôïý äéáãùíéóìïý ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò êáé êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí ÷áìçëüôåñç ôéìÞ (ìåãáëýôåñï ðïóïóôü Ýêðôùóçò óå áêÝñáéåò ìïíÜäåò åðß ôïéò åêáôü (%) óôéò ôéìÝò ôïõ åíäåéêôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ôçò ìåëÝôçò), ãéá ôçí ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ ÅÉÄÙÍ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ, (åßäç ðáíôïðùëåßïõ, åßäç ïðùñïðùëåßïõ, åßäç êñåïðùëåßïõ, åßäç é÷èõïðùëåßïõ, åßäç áñôïðïéåßïõ åßäç ãáëáêôïðùëåßïõ) ãéá ôéò áíÜãêåò óßôéóçò ôùí íçðßùí ôùí Ðáéäéêþí Óôáèìþí ôïõ Íïìéêïý Ðñïóþðïõ ÄÞìïõ Óáñùíéêïý êáé ôéò áíÜãêåò ôùí ÊÁÐÇ ðïõ áíÞêïõí óôï Íïìéêü Ðñüóùðï «Áñéóôüäéêïò ÄÞìïõ Óáñùíéêïý», ãéá ôéò áíÜãêåò óßôéóçò ôùí íçðßùí ôùí Ðáéäéêþí Óôáèìþí ôçò Êïéíùöåëïýò Åðé÷åßñçóçò ôïõ ÄÞìïõ Óáñùíéêïý ðïõ áíÞêïõí óå áõôÞ, êáèþò êáé ôç ðñïìÞèåéá óå åßäïò (öñÝóêï ãÜëá) ãéá ôï ìüíéìï êáé ìå óýìâáóç ïñéóìÝíïõ êáé áïñßóôïõ ÷ñüíïõ ðñïóùðéêü ôùí óõíåñãåßùí ôïõ ÄÞìïõ, ôï Ýôïò 2013 êáé 2014, ìå óõíïëéêü åíäåéêôéêü ðñïûðïëïãéóìü 178.559,35 ìå ÖÐÁ. Ç åêôÝëåóç ôçò ðñïìÞèåéáò èá ãßíåé óýìöùíá ìå ôçí ó÷åôéêÞ äéáêÞñõîç êáé ìå ôéò äéáôÜîåéò Õ.Á. 11389/93 ôïõ ÕÐ.ÅÓ ðåñß ÅÊÐÏÔÁ êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.3463/06, ôïõ Í.2198/94, ôïõ Í.2286/95, ôïõ Í.2503/97, ôïõ Í.2506/97, ôïõ Í.2741/99, ôïõ Í.3310/05,ôçò 53361/11-10-06 ÊÕÁ ôùí Õðïõñãþí Åóùôåñéêþí ,Äçì, Äéïßêçóçò & ÁðïêÝíôñùóçò -Ïéêïíïìßáò & ÏéêïíïìéêþíÁðáó÷üëçóçò & Êïéí. Ðñïóôáóßáò (ÖÅÊ 1503/11-10-2006 Â') üðùò Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó÷ýåé ìÝ÷ñé óÞìåñá êáé ôçí ôñïðïðïßçóÞ ôçò (ÖÅÊ 1323/30-07-2007 Â'), ôïõ Í.3548/07 ôïí Í.3852/10 ôïõ Í.4111/2013 (ÖÅÊ18Á/2013) Üñè.4 êáé ôçí åãêýêëéï 3/11543/26/03/2013 ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí ôçí 227/2013 áðüöáóç ôçò ÏéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ ÄÞìïõ Óáñùíéêïý êáé ôçí áíÜãêç ôïõ Íïìéêïý Ðñïóþðïõ ÄÞìïõ Óáñùíéêïý, ôçò Êïéíùöåëïýò Åðé÷åßñçóçò ôïõ ÄÞìïõ êáé ôïõ ÄÞìïõ Óáñùíéêïý ãéá ôç ó÷åôéêÞ ðñïìÞèåéáò. Ç äáðÜíç ôçò ðñïìÞèåéáò èá ÷ñçìáôïäïôçèåß áðü éäßïõò ðüñïõò êáé èá âáñýíåé ôéò ðéóôþóåéò ôùí Ê.Á: 15-6481.002, Ê.Á: 15-6481.003, Ê.Á: 156481.004, Ê.Á: 15-6481.005, Ê.Á: 15-6481.006 ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ Íïìéêïý Ðñïóþðïõ «Áñéóôüäéêïò ÄÞìïõ Óáñùíéêïý» ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2013, ôéò ðéóôþóåéò ôùí Ê.Á: 64.08.00.1000, Ê.Á: 64.08.00.1001, Ê.Á: 64.08.00.1002, Ê.Á: 64.08.00.1003, Ê.Á: 64.08.00.1004 ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôçò Êïéíùöåëïýò Åðé÷åßñçóçò ôïõ ÄÞìïõ Óáñùíéêïý ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2013 êáé ôéò ðéóôþóåéò ôùí Ê.Á. 20-6063.001, Ê.Á. 25-6063.001, Ê.Á. 30-6063.001 ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ ÄÞìïõ Óáñùíéêïý ôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2013 Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôï Äçìáñ÷åßï Óáñùíéêïý óôéò 04/09/2013 ìå þñá Ýíáñîçò ôçí 10:00 ð.ì. êáé þñá ëÞîçò áðïäï÷Þò ôùí ðñïóöïñþí ôçí 11:00 ð.ì. êáôÜ ôçí ïðïßá èá ãßíåé êáé ç áðïóöñÜãéóç åíþðéïí ôçò áñìüäéáò åðéôñïðÞò äéáãùíéóìïý. Ïé ðñïóöïñÝò êáèþò êáé üëá ôá áðáñáßôçôá Ýããñáöá ðïõ áðáéôïýíôáé èá åßíáé óõíôáãìÝíá áðïêëåéóôéêÜ óôçí ÅëëçíéêÞ ãëþóóá êáé èá åßíáé ìÝóá óå óöñáãéóìÝíï öÜêåëï ìáæß ìå üëá ôá æçôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ. Ïé ðñïóöïñÝò ìðïñåß íá êáôáôßèåíôáé Þ íá áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ óôï ÄÞìï Óáñùíéêïý (ïäüò Áèçíþí & ÑÞãá Öåñáßïõ ôá÷.Êþä.19010) ìÝ÷ñé ôçí ðñïçãïõìÝíç ôïõ äéáãùíéóìïý åñãÜóéìç çìÝñá (çìåñïìçíßá ðáñáëáâÞò ðñïóöïñÜò) êáé ðáñáëáìâÜíïíôáé ìå áðüäåéîç. Ç åããýçóç óõììåôï÷Þò óôïí äéáãùíéóìü åê ìÝñïõò ôùí äéáãùíéæïìÝíùí ïñßæåôáé óå ðÝíôå ôïéò åêáôü 5% (ðÝíôå ôïéò åêáôü), åðß ôçò óõíïëéêÞò ðñïûðïëïãéóèåßóçò áðü ôçí õðçñåóßá äáðÜíçò (ìå ôï Ö.Ð.Á.). Ãéá ÌÌÅ, åíþóåéò ÌÌÅ, óõíåôáéñéóìïýò, åíþóåéò ðñïìçèåõôþí ôï áíùôÝñù ðïóïóôü ìåéþíåôáé óôï ìéóü. Ï ðñïìçèåõôÞò óôïí ïðïßï èá ãßíåé ç êáôáêýñùóç ôçò óýìâáóçò õðï÷ñåïýôáé íá êáôáèÝóåé, êáôÜ ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ êáëÞò åêôÝëåóçò ôùí üñùí ôçò óýìâáóçò ôï ýøïò ôçò ïðïßáò áíôéóôïé÷åß óå ðïóïóôü 10% ôçò óõíïëéêÞò óõìâáôéêÞò áîßáò ÷ùñßò ôï Ö.Ð.Á Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí ðñïìçèåõôïýí ôá ó÷åôéêÜ ôåý÷ç äçìïðñÜôçóçò êáé íá ëÜâïõí ãíþóç ôçò äéáêÞñõîçò êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò áðü ôï ãñáöåßï ðñïìçèåéþí ôïõ ÄÞìïõ Óáñùíéêïý ( Ëåùö. Áèçíþí & ÑÞãá Öåñáßïõ ) óôá Êáëýâéá ÁôôéêÞò Ýùò êáé äýï åñãÜóéìåò çìÝñåò ðñéí ôçí çìåñïìçíßá äéåîáãùãÞò ôïõ äéáãùíéóìïý. Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÐÅÔÑÏÓ ÉÙÁÍ. ÖÉËÉÐÐÏÕ


18 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÉÊÁ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁ Á.Å. Ç Åôáéñåßá ÅëëçíéêÜ ×ñçìáôéóôÞñéá Á.Å. (Å×ÁÅ) áíáêïéíþíåé ìå âÜóç ôï í. 3556/ 2007 êáé ôï í. 3606/2007 üôé ç Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. ôçí åíçìÝñùóå óôéò 29/07/2013 üôé: 1. Óôéò 26/07/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 1.703 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 10.182,04 åõñþ. 2. Óôéò 26/07/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 12 ÓÌÅ Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 7.208,00 åõñþ. 3. Óôéò 26/07/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 3.700 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 21.869,00 åõñþ. 4. Óôéò 26/07/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 3.700 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 22.100,00 åõñþ. Åðßóçò, ç Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. åíçìÝñùóå ôçí Åôáéñåßá óôéò 30/07/2013 üôé: 5. Óôéò 29/07/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 884 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 5.350,63 åõñþ. 6. Óôéò 29/07/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 100 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 602,00 åõñþ. 7. Óôéò 29/07/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 2.000 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 12.140,00 åõñþ. 8. Óôéò 29/07/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 2.000 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 12.180,00 åõñþ. 9. Óôéò 29/07/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 8 ÓÌÅ Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 4.866,00 åõñþ. Ïé ðáñáðÜíù óõíáëëáãÝò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ëüãù ôçò éäéüôçôáò ôçò Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. ùò åéäéêïý äéáðñáãìáôåõôÞ ðáñáãþãùí. Ç ãíùóôïðïßçóç åê ìÝñïõò ôçò Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. ðñïò ôçí Å×ÁÅ êáé áêïëïýèùò áðü ôçí Å×ÁÅ ðñïò ôéò áñ÷Ýò ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, ãßíåôáé åðåéäÞ ï ê. Êùíóôáíôßíïò Âïõóâïýíçò áóêåß äéåõèõíôéêÜ êáèÞêïíôá ùò Ìç Åêôåëåóôéêüò Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. ôçò Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ., åíþ êáôÝ÷åé ôáõôü÷ñïíá ôç èÝóç ôïõ Ìç Åêôåëåóôéêïý ÌÝëïõò ôïõ Ä.Ó. ôçò Å×ÁÅ (õðü÷ñåï ðñüóùðï ìå âÜóç ôï Í.3340/2005).


XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÃÑ. ÓÁÑÁÍÔÇÓ Á.Â.Å.Å. Ç åôáéñåßá ÃÑ. ÓÁÑÁÍÔÇÓ Á.Â.Å.Å. áíáêïéíþíåé ìå âÜóç ôï Üñèñï 21 ôïõ Í.3556/ 2007 óå óõíäõáóìü ìå ôï Üñèñï 11 ôçò áðüöáóçò ôçò ÅÊ 1/434/3.7.2007 üôé ï êïò Êùíóôáíôßíïò Óôáìáôßïõ ôïõ Öùêßùíïò, ìÝôï÷ïò êáé Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Åôáéñåß-

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ áò (êáé Õðü÷ñåï Ðñüóùðï âÜóåé ôïõ á.13 ôïõ Í.3340), ôçí 26ç êáé 30ç Éïõëßïõ ôïõ 2013 ðñïåâç óå ðþëçóç óõíïëéêÜ 600 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò Åôáéñåßáò óôçí ìÝóç ôéìÞ ôùí 4,79 åõñþ, óõíïëéêÞò êáèáñÞò áîßáò 2.872,64 åõñþ. ÕÉÏÉ Å.×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔÇ - ÁËÅÕÑ.ÔÕÑÍÁÂÏÕ Á.Å. Ç åôáéñåßá ÕÉÏÉ Å.×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔOY ÁËÅÕÑÏÂÉÏÌÇ×Á-

ÍÉÁ ÔÕÑÍÁÂÏÕ ÁÅ áíáêïéíþíåé ìå âÜóç ôï Í.3556/2007 üôé ç êá. ÆáñïãéÜííç Ìáñßá ôïõ ÍéêïëÜïõ, ðñüóùðï óõíäåäåìÝíï óýìöùíá ìå ôï Í.3340/ 2005 ìå ôçí êá ÆáñïãéÜííç ÁíèÞ ôïõ Åõñéðßäç, Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò ôïõ Ä.Ó ôçò Åôáéñåßáò, ùò ôÝêíï áõôÞò(õðü÷ñåï ðñüóùðï âÜóåé ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Í.3340/2005), ðñïÝâåé ôçí 26.07.2013 óå ðþëçóç 27.910 êïéíþí ïíïìáóôéêþí

ìåôï÷þí ôçò ÕÉÏÉ Å.×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔOY-ÁËÅÕÑÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÔÕÑÍÁÂÏÕ ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò åõñþ 4.682,90. ÅËË. ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁ Á.Å. Ç SKAGEN KON-TIKI VERDIPAPIRFOND, ìå åðéóôïëÞ ôçò ðñïò ôçí Åôáéñåßá óôéò 30/7/2013, ãíùóôïðïßçóå üôé, ùò áðïôÝëåóìá óõíáëëáãÞò ôçí 26/7/2013, êáôÝ÷åé ðëÝïí Üìåóá ôï 4,92% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò Å×ÁÅ (áðü

5,07% ðñï ôçò óõíáëëáãÞò). F.H.L. Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ - ÃÑÁÍÉÔÅÓ Á.Â.Å.Å. H F.H.L. Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ ÃÑÁÍÉÔÅÓ Á.Â.Å.Å. (ç Åôáéñåßá) åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü üôé óå åêôÝëåóç ôçò áðü 17.12.2012 áðüöáóçò ôçò ¸êôáêôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò Åôáéñåßáò, ðñïÝâç óå áãïñÜ éäßùí ìåôï÷þí, êáé

19 óõãêåêñéìÝíá óôéò 30.7.2013 áãïñÜóôçêáí 1.167 ìåôï÷Ýò, ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 0,86 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ êáé óõíïëéêÞ áîßá óõíáëëáãþí 1.015,30 åõñþ. Ïé áãïñÝò éäßùí ìåôï÷þí ðñáãìáôïðïéïýíôáé ìÝóù ôïõ ìÝëïõò ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÅËËÁÄÏÓ Á.Å.


20

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÉÍÔÑÁËÏÔ Á.Å. Ç åôáéñåßá ÅëëçíéêÜ Ëá÷åßá Á.Å., óôçí ïðïßá óõììåôÝ÷åé ç INTRALOT ìáæß ìå ôçí ÏÐÁÐ Á.Å. êáé ôçí Scientific Games (SGI), õðÝãñáøå ìå ôï Ôáìåßï Áîéïðïßçóçò ôçò ÉäéùôéêÞò Ðåñéïõóßáò ôïõ Äçìïóßïõ (ÔÁÉÐÅÄ) ôç óýìâáóç ãéá ôç ÷ïñÞãçóç áðïêëåéóôéêÞò Üäåéáò ðáñáãùãÞò, ëåéôïõñãßáò, êõêëïöïñßáò, ðñïâïëÞò êáé åí ãÝíåé äéá÷åßñéóçò ôïõ óõíüëïõ ôùí Åëëçíéêþí Êñáôéêþí Ëá÷åßùí (Óôéãìéáßá êáé ÐáñáäïóéáêÜ). Ç óýìâáóç åßíáé 12åôïýò äéÜñêåéáò áðü ôçí Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò, ç ïðïßá áíáìÝíåôáé åíôüò 6 ìçíþí ìåôÜ ôçí êýñùóç ôçò óýìâáóçò áðü ôï Åëëçíéêü Êïéíïâïýëéï êáé ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí ó÷åôéêþí åãêñßóåùí áðü ôéò áñìüäéåò áñ÷Ýò. ÅðéðëÝïí ôçò ìåôï÷éêÞò ôçò óõììåôï÷Þò, ç INTRALOT õðÝãñáøå ó÷åôéêÝò óõìâÜóåéò ðñïìÞèåéáò ìå ôçí ÅëëçíéêÜ Ëá÷åßá Á.Å., ðñïêåéìÝíïõ íá ðáñÝ÷åé ôï óýíïëï ôçò áðáñáßôçôçò ôå÷íïëïãßáò, õðçñåóßåò ëåéôïõñãßáò ôïõ êåíôñéêïý óõóôÞìáôïò, õðçñåóßåò óõíôÞñçóçò - ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò ôïõ êåíôñéêïý óõóôÞìáôïò êáé ôïõ åîïðëéóìïý ôïõ äéêôýïõ, êáèþò êáé õðçñåóßåò logistics êáé ôçëå-ðùëÞóåùí. ÔÝëïò, óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÏÐÁÐ Á.Å. èá áíáðôýîåé ôï äßêôõï íÝùí óçìåßùí ðþëçóçò ôùí êñáôéêþí ëá÷åßùí, ðëÝïí ôùí ðñáêôïñåßùí ôçò ÏÐÁÐ Á.Å., ôï ïðïßï áíáìÝíåôáé íá âïçèÞóåé óçìáíôéêÜ ôçí áíÜðôõîç ôùí ëá÷åßùí êáé êõñßùò ôïõ íÝïõ îõóôïý ëá÷åßïõ. Õðåíèõìßæåôáé üôé ç INTRALOT äéá÷åéñéæüôáí áðü ôï 1993 Ýùò ôï 2003 ôá Óôéãìéáßá Ëá÷åßá (Îõóôü) óôçí ÅëëÜäá, Ýíá áðü ôá ðéï åðéôõ÷çìÝíá êáé êåñäïöüñá Ýñãá ðáãêïóìßùò. Ï Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôïõ Ïìßëïõ INTRALOT, ê. Êùíóôáíôßíïò Áíôùíüðïõëïò, äÞëùóå: "Åßìáóôå éäéáßôåñá éêáíïðïéçìÝíïé ìå ôï íÝï Ýñãï ðïõ áíÝëáâå ç êïéíïðñáîßá óôçí ïðïßá óõììåôÝ÷åé ç INTRALOT. Åßìáóôå âÝâáéïé üôé ç áíáâÜèìéóç ôùí êñáôéêþí ëá÷åßùí êáé ôïõ íÝïõ îõóôïý ëá÷åßïõ, åíüò áðü ôá ðéï åðéôõ÷çìÝíá ðáé÷íßäéá äéåèíþò, áëëÜ êáé óôçí ÅëëçíéêÞ áãïñÜ ôõ÷åñþí ðáé÷íéäéþí, èá áðïöÝñåé óçìáíôéêÜ ïöÝëç ãéá ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï êáé ôïõò ìåôü÷ïõò ôçò åôáéñåßáò. Ç éó÷õñÞ äïìÞ ôçò êïéíïðñáîßáò, ç äéåèíÞò åìðåéñßá ôùí ìåëþí ôçò êáé ç éó÷õñÞ ôïõò ðáñïõóßá óôç ÷þñá ìáò, åããõþíôáé ôçí åðéôõ÷ßá ôçò íÝáò åôáéñåßáò".


21

ÌÅÔÏ×ÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013 ÐÇÃÇ: ase.gr

TITËÏÉ ÐÁÑÁÓÔÁÔÉÊÏÉ (WARRANTS)

ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ ÍÂG Securities Ôçë.: 210.77.20.000 www.nationalsec.gr Ç NBG Securities áðïôåëåß ôïí ðåñéöåñåéáêü çãÝôç ôçò ÅðåíäõôéêÞò ÔñáðåæéêÞò, ðñïóöÝñïíôáò ìßá åõñýôáôç ãêÜìá åðåíäõôéêþí êáé ÷ñçìáôéóôçñéáêþí ðñïúüíôùí óôçí ðåëáôåßá ôçò êáé Ý÷ïíôáò ðñüóâáóç óå üëåò ïõóéáóôéêÜ ôéò ìå-

ãÜëåò áãïñÝò ôïõ êüóìïõ. ÄéáèÝôåé áõôüíïìï äßêôõï 5 õðïêáôáóôçìÜôùí óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé ðáñïõóßá óôï Ëïíäßíï, ôçí Ëåõêùóßá êáé ôï ÂïõêïõñÝóôé, áðü üðïõ êáé ðáñÝ÷åé êïñõöáßåò åðåíäõôéêÝò ëýóåéò ãéá ôïõò ðåëÜôåò ôçò, ìå óôü÷ï ôçí åðßôåõîç üóï ôï äõíáôüí õøçëüôåñùí áðïäüóåùí.

ÁèçíáúêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.32.54.764 www.athinaiki-securities.gr

ÄõíáìéêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.36.77.700 www.dynamicsec.gr

ÅðåíäõôéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò Ôçë.: 210.81.73.000 www.ibg.gr

Alphatrust Ôçë.: 210.62.89.100 www.alphatrust.gr

Euroxx Ôçë.: 210.68.79.400 www.euroxx.gr

Nuntius ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.33.50.599 www.nuntius.gr

Alpha Finance Ôçë.: 210.37.05.700 www.alphafinance.gr

EFG Eurobank Securities Ôçë.: 210.37.20.000 www.eurobankequities.gr

ÐÞãáóïò ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.36.70.700 www.pegsec.gr

Ðåéñáéþò ÁÅÐÅÕ Ôçë.: 210.33.54.000 www.piraeus-sec.gr Ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ åôáéñåßá "Ðåéñáéþò ÁÅÐEÕ" Ý÷åé ùò êýñéåò äñáóôçñéüôçôåò ôç äéáìåóïëÜâçóç ãéá áãïñÜ åëëçíéêþí êáé îÝíùí ìåôï÷þí, åëëçíéêþí êáé îÝíùí ðáñáãþãùí ðñïúüíôùí, êñáôéêþí êáé åôáéñéêþí ïìïëüãùí, ãéá ëïãáñéáóìïýò

ðåñéèùñßïõ (margin accounts), êáèþò êáé ôç äéåêðåñáßùóç ôùí ÷ñçìáôéóôçñéáêþí óõíáëëáãþí ðïõ äéåíåñãïýíôáé ìÝóù ôïõ äéêôýïõ ôùí õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò, ôùí 2 õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò (Èåóóáëïíßêç, ÐÜôñáò) áëëÜ êáé ôùí 18 óõíåñãáæüìåíùí Áíþíõìùí Åôáéñåéþí ÅðåíäõôéêÞò ÄéáìåóïëÜâçóçò.


22

ÌÅÔÏ×ÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013


XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

ÌÅÔÏ×ÅÓ

ÄÉÁÐÑÁÃÌÁÔÅÕÓÉÌÁ ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ (Ä.Á.Ê.)

×ÁÌÇËÇ ÄÉÁÓÐÏÑÁ

ÅÐÉÔÇÑÇÓÇ

23


24

ÌÅÔÏ×ÅÓ

ÐÑÏÓ ÄÉÁÃÑÁÖÇ

ÓÅ ÁÍÁÓÔÏËÇ

ÅÍÁËËÁÊÔÉÊÇ ÁÃÏÑÁ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013


Åíéó÷ýèçêå ç áîßá óõíáëëáãþí óôá ðáñÜãùãá ôá 10,923 åêáô. åõñþ áíÞëèå Ó ÷èåò ç áîßá ôùí óõíáëëáãþí óôçí áãïñÜ ðáñáãþãùí. Ôï Óõìâüëáéï ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò (ÓÌÅ) ëÞîçò Áõãïýóôïõ 2013 óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáðñáãìáôåýåôáé ìå premium 0,44%. Ï äåßêôçò FTSE/XA Large Cap Ýêëåéóå óôéò 300,17 ìïíÜäåò, ìå Üíïäï óå ðïóïóôü 1,94%. Óôá Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáêéíÞèçêáí 5.761 óõìâüëáéá, áîßáò 8,555 åêáô. åõñþ, ìå 50.1195 áíïéêôÝò èÝóåéò. Óôá Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò åðß ìåôï÷þí äéáêéíÞèç-

25

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013 êáí 5.609 óõìâüëáéá, áîßáò 2,368 åêáô. åõñþ, åíþ ôï ìåãáëýôåñï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí åðéêåíôñþèçêå óôï Óõìâüëáéï ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò (ÓÌÅ) åðß ôùí ìåôï÷þí ôïõ ÏÔÅ äéáêéíþíôáò 1.194 óõìâüëáéá. ÓÕÌÂOËÁÉÁ

Ä É Ê Á É Ù Ì Á Ô Á

Óôá ÓÌÅ åðß ôçò ÅèíéêÞò äéáêéíÞèçêáí 775 óõìâüëáéá, óôçí Alpha Bank 1.051, óôçí Ðåéñáéþò 258, óôçí Eurobank 244, óôçí Marfin Investment Group 63, óôç ÄÅÇ 1.127, óôïí ÏÐÁÐ Ýãéíáí 57, óôçí Coca

ÌÅËËOÍÔÉÊÇÓ

Ð Ñ Ï Á É Ñ Å Ó Ç Ó

Ó Å

Cola HBC 22, óôçí Å×ÁÅ Ýãéíáí 42 óõìâüëáéá, óôçí ÔéôÜí Ýãéíáí 2 óõìâüëáéá, óôç Âéï÷Üëêï 40, óôçí Ìõôéëçíáßïò 196, óôá ÅËÐÅ 66, óôçí Motor Oil 28, óôç Óéäåíüñ 26, óôç ÌÝôêá 10 óõìâüëáéá, óôç ÃÅÊ 57,

ÅÊÐËÇÑÙÓÇÓ

Ä Å É Ê Ô Å Ó

-

ÓÅ

ÄÅÉÊÔÅÓ

F U T U R E S

-

O N

óôçí ÅëëÜêôùñ 55, óôçí Éntralot 161, óôç Folli Follie 1, óôç Jumbo 85, óôç Frigoglass 19, óôïí ÏËÐ 5, óôç Eurobank Properties 6, óôçí ÔÝñíá ÅíåñãåéáêÞ 9 êáé óôç Óùëçíïõñãåßá Êïñßíèïõ 2 óõìâüëáéá.

FUTURES

ON

INDICES

I N D I C E S

ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÓÔÏÍ FTSE/XAA-20 (ÌïíÜäá ÄéáðñáãìÜôåõóçò: 1 ìïíÜäá äåßêôç x 5 ÅÕÑÙ - Ôñüðïò ÅîÜóêçóçò: Åõñùðáúêüò, ×ñçìáôéêüò Äéáêáíïíéóìüò)

O áãoñáóôÞò åíüò call option áãoñÜæåé oõóéáóôéêÜ áðü ôoí ðùëçôÞ ôo äéêáßùìá íá áðáéôÞóåé ðáñÜäoóç ôoõ õðoêåßìåíoõ ðñoéüíôoò óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ (ôéìÞ åîÜóêçóçò) êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá (Çìåñ. ËÞîçò). O ðùëçôÞò åíüò call option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá ðáñáäþóåé ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ call áðoöáóßóåé íá åîáóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ(option).Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò (option premium). O áãoñáóôÞò åíüò

put option áãoñÜæåé ôo äéêáßùìá íá ðáñáäþóåé (ðoõëÞóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôoí ðùëçôÞ ôoõ put óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá. O ðùëçôÞò åíüò put option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá áðoäå÷èåß (áãoñÜóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ put áðoöáóßóåé íá áóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ. Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò.


26

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013


ÊÝñäç 1,2 ôñéó. äïë. óå offshore

ôçò ÅËÅÕÈ. ÐÉÐÅÑÏÐÏÕËÏÕ e_piperopoulou@motorpress.gr

Ôçí Invensys åîáãïñÜæåé ç Schneider Óå óõìöùíßá ãéá ôçí åîáãïñÜ ôçò âñåôáíéêÞò Invensys, Ýíáíôé ôïõ ðïóïý ôùí 3,4 äéó. ëéñþí (5,2 äéó. äïë.) êáôÝëçîå ç ãáëëéêÞ Schneider Electric, ìå óôü÷ï ôçí åíäõíÜìùóç ôçò ìïíÜäáò âéïìç÷áíéêïý áõôïìáôéóìïý êáé ôçí áðüêôçóç ðåñéóóüôåñùí ðåëáôþí óôïí ôá÷Ýùò áíáðôõóóüìåíï åíåñãåéáêü êëÜäï. Ç Schneider Electric áíáêïßíùóå üôé èá êáôáâÜëåé 502 ðÝíåò áíÜ ìåôï÷Þ óå ìåôñçôÜ êáé ìåôï÷Ýò, ôßìçìá ðïõ ðåñéÝ÷åé premium ôçò ôÜîåùò ôïõ 14% óå ó÷Ýóç ìå ôçí ôéìÞ êëåéóßìáôïò ôçò ìåôï÷Þò ôçò Invensys ôçí çìÝñá êáôÜ ôçí ïðïßá äçìïóéåýèçêáí ïé óõæçôÞóåéò ìåôáîý ôùí äýï åôáéñåéþí. ÐÜíôùò, ôï ôåëéêü ôßìçìá åßíáé ÷áìçëüôåñï óå ó÷Ýóç ìå ôçí áñ÷éêÞ ðñïóöïñÜ ãéá 505 ðÝíåò, êáèþò äåí åìöáíßóôçêáí Üëëïé ðëåéïäüôåò.

ÌåôïíïìÜæåôáé óå Airbus ç EADS Óôïí óõíäõáóìü ôùí ìïíÜäùí Üìõíáò êáé äéáóôÞìáôïò áíáêïßíùóå üôé èá ðñï÷ùñÞóåé ç EADS, åíþ èá ðÜñåé ôï üíïìá ôçò íáõáñ÷ßäáò ôçò, Airbus, õéïèåôþíôáò ìéá ðáñüìïéá äïìÞ ìå ôçí áíôáãùíßóôñéÜ ôçò Boeing, êáèþò óôï÷åýåé óå õøçëüôåñá êÝñäç. ÅííÝá ìÞíåò áöüôïõ åãêáôÝëåéøå ôéò ðñïóðÜèåéåò íá óõã÷ùíåõèåß ìå ôç âñåôáíéêÞ åôáéñåßá BAE Systems, ï äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò EADS, Ôïì ¸íôåñò, åðéâåâáßùóå ôéò áíùôÝñù áðïöÜóåéò, åíþ äåí áðÝêëåéóå ôï åíäå÷üìåíï ìåßùóçò ôïõ ðñïóùðéêïý. ¼ðùò äÞëùóå, ç áíáäéïñãÜíùóç ôçò åôáéñåßáò èá óõìâÜëåé óôç ìåßùóç ôïõ êüóôïõò ëåéôïõñãßáò, óôçí áýîçóç ôçò êåñäïöïñßáò êáé óôç âåëôßùóç ôçò èÝóçò ôçò óôçí áãïñÜ.

Õðï÷þñçóáí ôá êÝñäç ôçò BNP Paribas Óôç Ãåñìáíßá ó÷åäéÜæåé íá åðåêôáèåß ç ãáëëéêÞ ôñÜðåæá BNP Paribas, êáèþò ïé ðåñéêïðÝò óôï êüóôïò ëåéôïõñãßáò áðÝôõ÷áí íá áíáêüøïõí ôçí ðôþóç ôçò êåñäïöïñßáò ôçò óå áãïñÝò ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ðñïâëÞìáôá, üðùò ç Éôáëßá. Åéäéêüôåñá, ôá êáèáñÜ êÝñäç ôçò ôñÜðåæáò êáôÜ ôï â' ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò õðï÷þñçóáí êáôÜ 4,7%, óå 1,76 äéó. åõñþ, åîáéôßáò ôùí áõîáíüìåíùí ðñïâëÝøåùí åíÜíôéá óå åðéóöáëÞ äÜíåéá óôçí Éôáëßá, áëëÜ êáé ôçò áðïäõíÜìùóçò ôçò ìïíÜäáò ôçò åðåíäõôéêÞò ôñáðåæéêÞò. Ôá Ýóïäá ôçò ìåãáëýôåñçò ôñÜðåæáò ôçò Åõñùæþíçò âÜóåé ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò áîßáò ìåéþèçêáí êáôÜ 1,8% êáé äéáìïñöþèçêáí óôá 9,92 äéó. åõñþ. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõò, ïé áíáëõôÝò áíÝìåíáí êÝñäç ýøïõò 1,51 äéó. åõñþ êáé Ýóïäá 9,84 äéó. åõñþ.

27

ÎÅÍÅÓ ÁÃÏÑÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

Áðü ôéò 100 ìåãáëýôåñåò åôáéñåßåò ôùí ÇÐÁ

Ð

åñßðïõ 1,2 ôñéó. äïë. óå êÝñäç "ðáñêÜñïõí" óôï åîùôåñéêü ïé ìåãáëýôåñåò åôáéñåßåò ôùí ÇÐÁ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôçò General Electric êáé ôçò Apple, üðùò ðñïêýðôåé áðü ìéá íÝá Ýêèåóç ôçò PIRG, ç ïðïßá áíÝëõóå ôïõò äçìüóéïõò öáêÝëïõò áðü ôéò 100 êïñõöáßåò åéóçãìÝíåò åôáéñåßåò óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï ôùí ÇÐÁ. Ç PIRG äéáðßóôùóå, åðßóçò, üôé 82 åôáéñåßåò äéáôçñïýí èõãáôñéêÝò óå äéêáéïäïóßåò ìå ÷áìçëÞ öïñïëïãßá ðïõ âñßóêïíôáé óôï åîùôåñéêü. Ç Ýêèåóç Þñèå êáèþò ï ðñüåäñïò ôùí ÇÐÁ, ÌðáñÜê ÏìðÜìá, æÞôçóå ìéá áíáìüñöùóç ôïõ åôáéñéêïý öüñïõ, ðïõ èá ìðïñïýóå íá áðáëåßøåé ôá êßíçôñá ãéá ôï "ðáñêÜñéóìá" êåñäþí óôï åîùôåñéêü áðü ôéò åðé÷åéñÞóåéò. Ïé êõâåñíÞóåéò óå üëï ôïí êüóìï êéíçôïðïéïýíôáé ãéá íá êáëýøïõí ôá êåíÜ óôïõò äéåèíåßò öïñïëïãéêïýò êáíüíåò, ðïõ åðéôñÝðïõí óå ðïëõåèíéêÝò åôáéñåßåò íá ìåôáâéâÜæïõí íüìéìá ôá êÝñäç ôïõò óå ìÝñç ðïõ åðéâÜëëïõí åëÜ÷éóôïõò Þ êáèüëïõ öüñïõò. Åôáéñåßåò üðùò ç Apple, ç Google êáé ç Starbucks Ý÷ïõí âñåèåß óôï åðßêåíôñï åðéêñßóåùí áðü ðïëéôéêïýò óôéò ÇÐÁ êáé ôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï, ðïõ ôéò êáôçãïñïýí üôé ÷ñçóéìïðïéïýí áõôÝò ôéò óôñáôçãéêÝò ðñïêåéìÝíïõ íá áðïöåýãïõí äéóåêáôïììýñéá äïëÜñéá óå öüñïõò. Íùñßôåñá áõôüí ôïí ìÞíá, ç G20 ôÜ÷èçêå õðÝñ ó÷åäßïõ ôïõ Ïñãáíéóìïý ÏéêïíïìéêÞò Óõíåñãáóßáò êáé ÁíÜðôõîçò (ÏÏÓÁ) ãéá

ôçí áíáìüñöùóç ôùí äéåèíþí êáíüíùí öïñïëïãßáò. Ï áìåñéêáíéêüò íüìïò åðéôñÝðåé ãåíéêÜ óôéò åôáéñåßåò íá ìçí êáôáãñÜöïõí Þ íá ìçí ðëçñþíïõí öüñïõò åðß êåñäþí ðïõ áðïóðïýí áðü èõãáôñéêÝò óôï åîùôåñéêü åÜí äåí åðéóôñÝöïõí áõôÜ ôá ÷ñÞìáôá óôéò ÇÐÁ. ¼ôáí ïé áìåñéêáíéêÝò åôáéñåßåò ðñï÷ùñïýí óå åðáíáðáôñéóìü ôùí êåñäþí ðïõ áðïêôÞèçêáí óôï åîùôåñéêü, öïñïëïãïýíôáé ìå óõíôåëåóôÞ 35%, ìåßïí ôá ðïóÜ ðïõ êáôÝâáëáí óå îÝíåò äéêáéïäïóßåò. Ìüëéò ïé 21 áðü ôéò 100 åôáéñåßåò áðïêÜëõøáí ôé èá ðëÞñùíáí óå áìåñéêáíéêïýò öüñïõò áí Ýöåñíáí ôá êÝñäç ôïõò óôéò ÇÐÁ, óýìöùíá ìå ôç ìåëÝôç ôçò PIRG, ç ïðïßá óçìåßùóå üôé ïé åôáéñåßåò õðï÷ñåïýíôáé íá áðïêáëýðôïõí áõôÝò ôéò ðëçñïöïñßåò åôçóßùò óôç Securities and Exchange Commission, åêôüò åÜí áõôü äåí åßíáé "ðñáêôéêü". ¼ðùò ðñïêýðôåé áðü ôçí Ýñåõíá, ìáæß áõôÝò ïé åôáéñåßåò èá Ýðñåðå íá åß÷áí êáôáâÜëåé ðåñéóóüôåñá áðü 93 äéó. äïë. óå åðéðëÝïí ïìïóðïíäéáêïýò öüñïõò. Ï ìÝóïò öïñïëïãéêüò óõíôåëåóôÞò ðïõ áõôÝò ïé 21 åôáéñåßåò Ý÷ïõí êáôáâÜëåé óå îÝíåò ÷þñåò áíÝñ÷åôáé óôï 6,9%, óýìöùíá ìå ôçí PIRG. Áí êáé äåí åßíáé ðÜíôá óáöÝò ãéá ðïéï ëüãï ïé åôáéñåßåò áöÞíïõí ôá êÝñäç ôïõò óôï åîùôåñéêü, ç ðáñïõóßá èõãáôñéêþí óå ãíùóôïýò öïñïëïãéêïýò "ðáñáäåßóïõò", üðùò åßíáé ïé Âåñìïýäåò Þ ôï ×ïíãê Êïíãê, åßíáé óõ÷íÜ ìéá Ýí-

äåéîç üôé ìéá åôáéñåßá åðéäßäåôáé óå åðéèåôéêü "öïñïëïãéêü ó÷åäéáóìü", óýìöùíá ìå ôçí PIRG. Åðßóçò, ïé åôáéñåßåò "ðáñêÜñïõí" ôá êÝñäç ôïõò óôï åîùôåñéêü, åðåéäÞ åêåß "âëÝðïõí" åõêáéñßåò áíÜðôõîçò. ¸íáò ìéêñüò áñéèìüò åôáéñåéþí öõëÜóóåé ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí êåñäþí ôïõ óôï åîùôåñéêü, óýìöùíá ìå ôçí PIRG. Ïé 15 åôáéñåßåò ðïõ Ý÷ïõí ôá ðåñéóóüôåñá "ðáñêáñéóìÝíá" óôï åîùôåñéêü êÝñäç äéáôçñïýí áðü êïéíïý 776 äéó. äïë., áíôéóôïé÷þíôáò ðåñßðïõ óôá äýï ôñßôá ôïõ 1,2 ôñéó. äïë. ðïõ äéáôçñïýí êáé ïé 100 åôáéñåßåò ìáæß. Ç G.E. êáé ç Apple âñßóêïíôáé óôçí êïñõöÞ ôçò ëßóôáò ôùí åôáéñåéþí ìå ôá ðåñéóóüôåñá ÷ñÞìáôá óôï åîùôåñéêü, óýìöùíá ìå ôçí Ýêèåóç. Ôï 2012 äéáôçñïýóáí 108 äéó. äïë. êáé 82,6 äéó. äïë. áíôßóôïé÷á. Áêïëïõèïýóáí ç Pfizer êáé ç Microsoft, ìå 73 äéó. äïë. êáé 60,8 äéó. äïë. áíôßóôïé÷á. Ïé Apple, Google, Pfizer êáé Microsoft áñíÞèçêáí íá ó÷ïëéÜóïõí. Óå êáôÜèåóÞ ôïõ åíþðéïí ôçò Ãåñïõóßáò ôùí ÇÐÁ ôïí ÌÜéï, ï CEO ôçò Apple, Ôéì Êïõê, åß÷å äçëþóåé üôé ç åôáéñåßá ôïõ ðëçñþíåé üëïõò ôïõò öüñïõò ðïõ ïöåßëåé. ¸íáò åêðñüóùðïò ôçò G.E. äÞëùóå üôé ðåñéóóüôåñï áðü ôï Þìéóõ ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôçò åôáéñåßáò âñßóêåôáé åêôüò ôùí ÇÐÁ, åíþ åêðñüóùðïò ôçò Starbucks äÞëùóå üôé ç åôáéñåßá ôïõ èá óõíå÷ßóåé íá óõììïñöþíåôáé ìå ôïõò íüìïõò óå êÜèå ÷þñá óôçí ïðïßá äñáóôçñéïðïéåßôáé.

ÐåñéïñéóìÝíá êÝñäç åí áíáìïíÞ Fed Ýêëåéóáí, ÷èåò, ôá åõÕ øçëüôåñá ñùðáúêÜ ÷ñçìáôéóôÞñéá, êá-

èþò Ýëáâáí þèçóç áðü ïñéóìÝíá èåôéêÜ ïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá áðü ôéò ÇÐÁ êáé ôçí Åõñþðç, êáèþò êáé áðü êÜðïéá éó÷õñÜ åôáéñéêÜ áðïôåëÝóìáôá, áí êáé ôá êÝñäç ôùí ìåôï÷þí ðáñÝìåéíáí ðåñéïñéóìÝíá, êáèþò ïé åðåíäõôÝò êñáôïýóáí óôÜóç áíáìïíÞò åíüøåé ôùí áðïöÜóåùí ôçò Federal Reserve. Ï ðáíåõñùðáúêüò äåßêôçò FTSEurofirst 300 ôùí êïñõöáßùí ìåôï÷þí Ýêëåéóå ðñïóùñéíÜ áìåôÜâëçôïò óôéò 1.205,72 ìïíÜäåò, ìå ôç ìåôï÷Þ ôçò AB Inbev íá êáôáãñÜöåé ôç ìåãáëýôåñç Üíïäï, ìå êÝñäç 6,9%, êáèþò äçìïóßåõóå õ-

øçëüôåñç êåñäïöïñßá. ÈåôéêÜ ãéá ôéò åõñùðáúêÝò áãïñÝò óõíÝâáëáí ôá óôïé÷åßá ãéá ôçí áíåñãßá óôçí Åõñùæþíç, ðïõ Ýäåéîáí ìåßùóÞ ôçò ãéá ðñþôç öïñÜ óå äéÜóôçìá äýï åôþí, êáèþò êáé ôá êáëýôåñá áðü ôá áíáìåíüìåíá óôïé÷åßá ãéá ôï áìåñéêáíéêü ÁÅÐ. Ï äåßêôçò FTSE 100 óôï Ëïíäßíï êáôÝãñáøå êÝñäç 0,76%, êëåßíïíôáò óôéò 6.621,06 ìïíÜäåò, ï DAX óôç Öñáíêöïýñôç Ýêëåéóå ìå ïñéáêÞ Üíïäï êáôÜ 0,06%, óôéò 8.275,97 ìïíÜäåò, åíþ ï CAC 40 óôï Ðáñßóé åíéó÷ýèçêå åëáöñþò êáôÜ 0,15%, êëåßíïíôáò óôéò 3.992,69 ìïíÜäåò. ¢íïäï êáôÝãñáöáí êáé ïé áìåñé-

êáíéêÝò ìåôï÷Ýò óôç Wall Street, óôïí áðüç÷ï ôùí êáëýôåñùí áðü ôá áíáìåíüìåíá óôïé÷åßá ãéá ôçí ïéêïíïìßá ôùí ÇÐÁ, áí êáé ìåôÜ ôçí áíáêïßíùóç ôçò Fed ðåñéüñéóáí ôá êÝñäç ôïõò åíþ ï Dow Jones ãýñéóå áñíçôéêÜ. ¸ôóé, ï äåßêôçò Dow Jones óçìåßùíå ðôþóç êáôÜ 0,01% êáé êéíïýôáí óôéò 15.518,90 ìïíÜäåò, ï S&P 500 êáôÝãñáöå êÝñäç 0,19%, êéíïýìåíïò óôéò 1.689,17 ìïíÜäåò, åíþ ï Nasdaq åíéó÷õüôáí êáôÜ 0,37%, óôéò 3.629,83 ìïíÜäåò. Óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï ôïõ Ôüêéï, ï äåßêôçò Nikkei êáôÝãñáøå áðþëåéåò ôçò ôÜîåùò ôïõ 1,5% êáé äéáìïñöþèçêå óôéò 13.668,32 ìïíÜäåò.

ÊÜôù ôùí åêôéìÞóåùí ôá êÝñäç ôçò Honda ×áìçëüôåñá ôùí åêôéìÞóåùí äéáìïñöþèçêáí ôá êÝñäç ôçò Honda Motor êáôÜ ôï á' ôñßìçíï ÷ñÞóçò, êáèþò õðï÷þñçóáí ïé ðùëÞóåéò ôçò óôçí Éáðùíßá, åíþ ïé áðïóôïëÝò SUVs êáé pickups óôéò ÇÐÁ Þôáí ÷áìçëüôåñåò áðü ôéò áíôßóôïé÷åò áíôáãùíéóôéêþí åôáéñåéþí. Åéäéêüôåñá, ç éáðùíéêÞ áõôïêéíçôïâéïìç÷áíßá êáôÝãñáøå ëåéôïõñãéêÜ êÝñäç ýøïõò 185 äéó. ãéåí (1,9 äéó. äïë.) óôï ôñßìçíï Áðñéëßïõ - Éïõíßïõ, áðü 176,01 äéó. ãéåí Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá, Ýíáíôé ôùí åêôéìÞóåùí ôùí áíáëõôþí ðïõ áíÝìåíáí 209,3 äéó. ãéåí. Óôéò ÇÐÁ, ç Honda ðïýëçóå 745.578 ï÷Þìáôá óôï á' åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò, áõîçìÝíá êáôÜ 6% óå ó÷Ýóç ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñóéíÞ ðåñßïäï, åíþ ïé ðùëÞóåéò ôçò óôçí Éáðùíßá õðï÷þñçóáí êáôÜ 24% óôï á' ôñßìçíï ÷ñÞóçò, óôá 140.000 ï÷Þìáôá. ÐÜíôùò, ãéá ôï óýíïëï ôïõ ïéêïíïìéêïý ôçò Ýôïõò, ç Honda äéáôÞñçóå ôéò ðñïâëÝøåéò ôçò ãéá êÝñäç 780 äéó. ãéåí.

PwC: ÐñïêëÞóåéò ãéá ôéò ôñÜðåæåò ÁíôéìÝôùðåò ìå ðñïêëÞóåéò áðü ôï ïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí, áëëÜ êáé ìå ðéÝóåéò ðïõ äçìéïõñãåß óõíå÷þò ôï êáíïíéóôéêü ðëáßóéï, âñßóêïíôáé ïé ôñÜðåæåò, üðùò ðñïêýðôåé áðü ìåëÝôç ôçò PwC ãéá ôï private banking êáé ôï wealth management. ¼ðùò áíáöÝñåôáé óôçí Ýñåõíá, ï êëÜäïò ôçò äéá÷åßñéóçò ðëïýôïõ óôáäéáêÜ äåí áöïñÜ ìüíï óôçí áðëÞ ðáñï÷Þ ðñïúüíôùí, áëëÜ êáôåõèýíåôáé ðñïò ôçí ðáñï÷Þ åîåéäéêåõìÝíùí ëýóåùí êáé óõìâïõëåõôéêþí õðçñåóéþí ðñïò ôïõò ðåëÜôåò. Ôïí êáèïñéóôéêüôåñï ñüëï óôçí áîéïëüãçóç ôùí ðñïôÜóåùí ðáßæåé ç åìðéóôïóýíç óôéò ôñÜðåæåò êáèþò êáé ç åôáéñéêÞ ôïõò åéêüíá. Ç PwC åðéóçìáßíåé üôé ðáñüôé ï ðáãêüóìéïò ðëïýôïò åðáíÝêáìøå, ï êëÜäïò áíôéìåôùðßæåé óçìáíôéêÝò ðéÝóåéò ðåñéèùñßùí êÝñäïõò, åí ìÝñåé ëüãù ôùí áõîáíüìåíùí áõóôçñþí êáé äáðáíçñþí êáíïíéóôéêþí áðáéôÞóåùí.

Áýîçóç åóüäùí êáé êåñäþí ãéá ôçí GTECH ÁõîçìÝíá êáôÜ 3% åìöáíßóôçêáí ôá Ýóïäá ôçò GTECH ãéá ôï â' ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò, êõñßùò ëüãù ôùí õøçëüôåñùí åóüäùí óôç Âüñåéá êáé ôç Íüôéá ÁìåñéêÞ. Åéäéêüôåñá, ôá Ýóïäá ôçò åôáéñåßáò äéáìïñöþèçêáí óôá 762 åêáô. åõñþ, áðü 743 åêáô. åõñþ Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá. Ôá êáèáñÜ ôçò êÝñäç áõîÞèçêáí óôá 67 åêáô. åõñþ, Ýíáíôé ôùí 64 åêáô. åõñþ ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ôñéìÞíïõ ôïõ 2012, åíþ ôá êÝñäç EBITDA ôçò áõîÞèçêáí êáôÜ 5%, óôá 273 åêáô. åõñþ.


28

ÏËÁ ÔÁ ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÔÇÓ ÁÃÏÑÁÓ ÊÁÈÁÑÇ Ä% TIMH TIMH TIMH áðü ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÅÎÁÃÏÑÁÓ 30/7 1/1/13

ÁÌOÉÂÁÉÁ ALLIANZ Á.Å.Ä.Á.Ê. ALLIANZ Á/Ê Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí ALLIANZ ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ìåôï÷þí Áíáðôõóóüìåíùí Áãïñþí EMEA ALLIANZ Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ìéêôü Åóùô. (Unit Linked) ALLIANZ Ìéêôü Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

6,4046 2,298 6,4454 4,0614 3,9776 7,892 5,003

6,4046 2,3784 6,671 4,2035 4,1765 8,1682 5,078

6,3406 2,275 6,3809 4,0208 3,9378 7,8131 4,9655

2,26 3,53 -5,71 6,89 4,91 8,69 6,97

9,9126 9,5066 10,1024 7,8835 10,3631 2,943 5,8981 8,1693 11,5802 17,054 10,2595 12,8644 11,7571 8,2619 9,3889 10,2563 12,7186 8,9765 5,3124 7,8309 6,2289 4,5523 6,2731

9,5758 9,0451 9,7101 7,7273 10,1579 2,9342 5,7813 8,0075 11,3508 16,7162 10,0563 12,6096 11,5243 8,1591 9,2029 9,5725 12,7186 8,7987 5,2464 7,7335 6,1055 4,4621 6,1951

15,13 16,3 9,14 8,87 3,09 -4,88 -8,36 -8,43 10,34 -4,06 16,71 5,41 4,16 -5,27 -11,44 6,85 2,39 7,79 1,31 1,22 15,35 7,08 17,12

ALPHA ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ALPHA Bancassurance EE100 Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Bancassurance EE101 Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Best of Strategies Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ALPHA Blue Chips A/K Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA Energy Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Ìåôï÷éêü ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Global Allocation Ìéêôü ALPHA Global Blue Chips Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Global ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí Ïìïëïãéáêü Åîùô. ALPHA Select Íïôéï-ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA ÁÍÙ Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALPHA ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA Åõñ/êþí Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë.Åîùôåñéêïý ALPHA Åõñ/êþí Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë. Åîùôåñéêïý ALPHA Ìéêôü Åóùôåñéêïý ALPHA Íáõôéëßá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý

9,6239 9,2297 9,8082 7,8054 10,2605 2,9401 5,8397 8,0884 11,4655 16,8851 10,1579 12,737 11,6407 8,2208 9,2959 9,7679 12,7186 8,8876 5,286 7,7919 6,1672 4,5072 6,2419

ALPHA TRUST Á.Å.Ä.Á.Ê. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA TRUST EUROSTAR Ìéêôü Åóùôåñéêïý Alpha Trust Global Leaders Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ALPHA TRUST New Strategy Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term GENIKI Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý INTERLIFE Ìéêôü Åóùôåñéêïý S&B ÓÕÍÔÁÎÉÏÄÏÔÉÊÏ Global Fund of Funds Ìåôï÷éêü TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds Åðáããåëìáôéêü Ôáìåßï Ïéêïíïìïëüãùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

5,1022 9,8537 2,7657 10,7915 5,206 4,55 5,6776 6,8239 9,3175 11,9921 10,0131 11,3073

5,2042 9,9769 2,821 11,0073 5,3101 4,6069 5,6776 6,8751 9,434 12,2319 10,0131 11,4486

5,0512 9,7552 2,738 10,6836 5,1539 4,5045 5,6208 6,7557 9,2243 11,8722 10,0131 11,1942

-8,54 10,73 3,79 2,44 9,13 2,58 0,7 17,74 12,07 6,57 0 12,56

3,4031 8,3202 3,2622

3,4031 8,5698 3,2948

3,4031 8,237 3,2459

0,83 2,3 5,56

2,5401 9,1919 3,6103 2,7594 2,9085 0,7466 3,5373

2,4776 8,9655 3,5923 2,6914 2,8681 0,7282 3,4881

0,59 0,98 2,09 1,96 -0,3 2,41 16,89

2,4989 3,3721 0,1929 1,6736 3,2585 4,3907 0,1814 3,5498 1,7457 3,8228

2,3533 3,1757 0,1817 1,5762 3,0687 4,3471 0,1708 3,343 1,6441 3,6002

-13,09 2,65 -0,32 3,52 7,24 1,89 -2,22 -1,69 6,97 2,3

2,4917 1,2533 1,3684 1,4515 1,2886 1,2882 13,1935 13,53 0,8683 0,8433 0,2713 0,283 11,5056 1,1576 0,7113 12,4675 12,635 12,6471 0,9285 10,3493 10,2573 12,398 0,8984 10,0952 9,3556 9,2848 9,245 8,0808 10,8985 11,1768 9,0636 9,6476 10,0469 0,8441 1,1574 0,7112 0,9285 12,4621 11,1969 3,7249 4,1153 9,4921 13,1467 13,8814 3,2873 3,6706 1,5934 5,8377 1,3701 9,257 1,2576 1,3322 13,2003 0,8881 0,8881 0,2738 11,3818 9,9929 1,1869 0,7546 0,9815 10,2626 12,486 10,6746 8,9741 9,2715

2,4917 1,2439 1,3684 1,437 1,2757 1,2753 13,0616 13,3947 0,8596 0,8349 0,2686 0,2802 11,2755 1,146 0,6971 12,2182 12,4455 12,4574 0,9192 10,2717 10,1804 12,305 0,8984 10,045 9,1685 9,192 9,0601 7,9192 10,6805 10,9533 8,8823 9,4546 9,846 0,8272 1,14 0,697 0,9146 12,2128 10,973 3,6877 3,9346 9,4921 12,6311 13,7426 3,2544 3,6431 1,5775 5,7793 1,3701 9,1644 1,2576 1,3322 13,2003 0,8881 0,8881 0,2738 11,3818 9,9929 1,1869 0,7546 0,9815 10,2626 12,486 10,4611 8,8844 9,1788

7 3,03 4,45 -4,52 2,26 8,29 -14,39 -14,39 -9,67 9,22 5,48 6,95 14,38 4,37 -9,72 11,27 2,98 2,99 10,26 1,08 0 17,83 0,5 -0,03 2,58 2,38 1,49 2,67 3,98 3,11 4,47 1,53 -0,14 9,23 4,37 -9,73 10,25 11,26 3,36 5,26 5,33 0,61 2,91 -11,24 10,13 1,77 9,68 6,91 2,88 2,85 3,16 8,66 0 -9,13 9,98 6,12 13,6 -0,01 4,67 -9,2 10,84 0 18,47 6,9 -1,08 2,4

AMUNDI ÅËËÁÓ Á.Å.Ä.Á.Ê. ÅÑÌÇÓ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ÅÑÌÇÓ ÄÕÍÁÌÉÊÏ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÅÑÌÇÓ Ïìïëïãéáêü ÄéåèíÝò (Åõñþ)

ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê. Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Méêôü Attica Real Estate Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Attica Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý Attica Ìéêôü Åîùôåñéêïý Attica Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý ÁÔÔÉÊÇÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÁÔÔÉÊÇÓ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

2,5026 9,0561 3,6067 2,7186 2,8912 0,7356 3,5162

CPB ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. MARFIN Emerging EMEA Ìåôï÷éêü MARFIN Euro Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü MARFIN Global Strategy Fund of Funds Ìéêôü MARFIN Global Ìåôï÷éêü MARFIN Premium Selection Fund of Funds Ìåôï÷éêü MARFIN Smart Cash Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí MARFIN Universal Strategy Fund of Funds Ìéêôü MARFIN USD Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü MARFIN Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü MARFIN Èåóìéêþí ×áñôïöõëáêßùí Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý

2,4261 3,2739 0,1873 1,6249 3,1636 4,3689 0,1761 3,4464 1,6949 3,7115

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê. BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 6% Equity Formula $ Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 8% Equity Formula Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK All Weather Óýíèåôï EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Ìéêôü EUROBANK Click Óýíèåôï EUROBANK Dollar Plus Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí EUROBANK Double Click Óýíèåôï EUROBANK Emerging Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Ìåôï÷éêü EUROBANK Global Bond Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Global Equities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Greek Equities Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) SP Best Performers EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND

2,4917 1,2533 1,3684 1,4515 1,2886 1,2882 13,1935 13,53 0,8683 0,8433 0,2713 0,283 11,5056 1,1576 0,7113 12,4675 12,635 12,6471 0,9285 10,3493 10,2573 12,398 0,8984 10,045 9,3556 9,2848 9,245 8,0808 10,8985 11,1768 9,0636 9,6476 10,0469 0,8441 1,1574 0,7112 0,9285 12,4621 11,1969 3,7249 4,0149 9,4921 12,8889 13,8814 3,2873 3,6706 1,5934 5,8377 1,3701 9,257 1,2576 1,3322 13,2003 0,8881 0,8881 0,2738 11,3818 9,9929 1,1869 0,7546 0,9815 10,2626 12,486 10,6746 8,9741 9,2715

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK Win-Win Óýíèåôï EUROBANK ÈÅÓÌÉÊÙÍ ×ÁÑÔÏÖÕËÁÊÉÙÍ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC Interamerican ÁíáðôõãìÝíùí Áãïñþí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý INTERAMERICAN Áíáðôõó. Åôáéñéþí Ìåôï÷. Åóùôåñéêïý INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN Double Click Óýíèåôï INTERAMERICAN Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí INTERAMERICAN Äïëáñßïõ (USD) Ïìïëïãéáêü INTERAMERICAN Äõíáìéêü Ìåôï÷éêü Åóùô. INTERAMERICAN Åëëçíéêü Ìéêôü Interamerican ÍÝá Åõñþðç Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý INTERAMERICAN Óôáèåñü Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

9,9859 11,8363 9,113 10,6538 11,62 1,9086 0,7113 16,3832 3,6241 0,8683 0,8432 13,0649 12,4708 12,6347 10,0455 10,0485 12,2829 9,1922 30,0114 13,2205 12,7503 10,2105 16,4257 2,2831 8,9207 9,1317

9,9859 11,8363 9,113 10,6538 11,8524 1,9086 0,7184 16,547 3,6603 0,877 0,8516 13,1955 12,5955 12,761 10,0455 10,2495 12,5286 9,2014 30,1615 13,3527 12,8778 10,3126 16,5078 2,3516 8,9207 9,1317

9,9859 11,8363 9,0219 10,6538 11,3876 1,8895 0,7042 16,2194 3,5879 0,8683 0,8432 13,0649 12,4708 12,5084 10,0455 9,8475 12,0372 9,1462 29,7863 13,0883 12,6228 10,1084 16,3025 2,2375 8,9207 9,1317

2,84 3,16 0,34 0,71 3,98 7,93 -9,73 10,03 6,2 -9,66 9,24 -14,42 11,27 2,98 -0,03 -0,14 2,34 2,65 -1,98 5,33 13,31 -10,88 18,18 -4,03 0,48 1,04

5,3701 6,1304 2,2347

5,3701 6,253 2,2682

5,3701 6,1304 2,2347

-0,38 9,6 7,59

6,8733 1,6909 4,814 2,0729

6,8733 1,7754 4,9103 2,1765

6,8733 1,674 4,7659 2,0522

1,35 -6,44 -10,74 -7,39

11,2862 3,9476 13,6514 13,8393 3,5155 17,3794 15,0932 3,4226 7,1831 17,6114 11,337 6,2228 7,2749 1,7519 5,0199 9,6327 12,418 1,0958 1,4186 12,4753

11,8505 4,145 13,7879 14,1161 3,5507 17,727 15,8479 3,5937 7,5423 18,492 11,5637 6,3473 7,4204 1,8395 5,2207 9,7772 13,0389 1,1506 1,4753 13,0991

11,1733 3,9081 13,5149 13,7009 3,4803 17,2056 14,9423 3,3884 7,1113 17,4353 11,2236 6,1606 7,1658 1,7344 4,9697 9,5364 12,1696 1,041 1,4044 12,2258

-9,8 11,86 2,09 0,37 -0,01 -1,68 12,79 -15,08 10,23 2,17 -3,43 1,04 14,94 -0,69 8,11 18,07 3,6 7,56 9,6 1,67

2,7108 0,8728 2,8318 8,8696 1,9258 2,3501 1,5038 2,5594 2,12

2,8463 0,9164 2,9734 9,047 2,0221 2,4676 1,579 2,6106 2,226

2,6566 0,8641 2,7752 8,6922 1,8873 2,3031 1,4737 2,5082 2,0776

15,1 3,88 -15,42 1,96 5,22 6,72 7,13 18,95 -11,29

1,6864 1,8366 4,1723 4,1302

1,6948 1,8366 4,1723 4,1302

1,6797 1,8182 4,141 4,1095

14,32 4,36 16,42 2,22

3,3756 4,3276 25,4545 2,0588 5,9711 7,2503 4,2508 3,5026

3,2853 4,2118 24,7732 2,0486 5,8974 7,1081 4,1983 3,4089

19,65 -15,17 1,4 1,47 1,15 6,55 -2,23 13,42

1,6279 3,3807

1,6279 3,3807

6,37 13,93

1061,47 1064,16 1380,1 1404,83 1211,88 1244,73 7,8496 9,6488 1,2582 4,4381 10,0013 9,4744 9,4565 6,7501 3,0125 12,4286 10,8882 9,9207 10,2036 9,7078 5,8058 8,951 11,0955 2,857 5,829 11,5449 5,7451

1061,47 1064,16 1380,1 1404,83 1211,88 1244,73 7,8496 9,6488 1,2456 4,3937 10,0013 9,3797 9,0062 6,7501 2,9824 12,4286 10,7793 9,8215 10,1016 9,6107 5,8058 8,951 10,9845 2,8284 5,7707 11,4872 5,6876

6,49 6,5 12,74 12,76 1,6 1,62 -6,5 2,44 4,71 3,14 17,94 9,12 5,71 4,52 7 2,06 1,01 4,62 13,75 6,67 -0,29 0,34 8,14 5,78 27,83 5,22 8,33

4,733 1,5195 1,4349 2,017 3,4708 3,7001 4,1381 8,4965

4,5491 1,4069 1,3286 1,9387 3,3522 3,6454 4,0769 8,3709

14,46 -0,65 16,43 11,18 13,73 2,96 1,07 -0,14

1,548 2,037 3,4009 3,5061 3,8672 5,1732 1,604

1,5403 2,0268 3,3839 3,4886 3,8479 5,1473 1,596

2,79 1,19 5,47 4,84 -0,76 1,99 6,4

201,3417 306,0401 2,3224 6,8062 7,617 4,3091 3,0852 0,9692

200,34 303,01 2,2597 6,6222 7,617 4,2237 3,0242 0,943

-1,51 5,45 5,13 10,27 1,79 1,54 -0,52 -3,94

ING Á.Å.Ä.Á.Ê. ING Á/Ê Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí ING Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ING Á/Ê Ìéêôü

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013

ÁÔÅ Ìåôï÷éêü Global Fund of Funds ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÔÅ ÌÉÊÔÏ Åîùôåñéêïý ÁÔÅ Ìéêôü Åõñùðáúêü ÁÔÅ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ Åîùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ A/K Ïìïëüãùí Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìåôï÷éêü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìéêôü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ïìïëïãéáêü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á.Ê Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí (ÅÕÑÙ) ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí ÖïñÝùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äõíáìéêþí Åðé÷åéñÞóåùí Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìéêôü Åóùôåñéêïý

3,9732 2,9721 6,8507 2,2446 7,411 6,2579 10,9117 11,2125 11,1106 10,76 4,0346 4,8005 0,5628 4,0444 4,3766 1,7264

4,0328 3,0241 6,9192 2,267 7,4851 6,3205 11,0754 11,3527 11,2217 10,76 4,0749 4,8005 0,5726 4,0848 4,4532 1,7437

3,9434 2,9424 6,7822 2,2223 7,3369 6,1954 10,8299 11,1284 11,0273 10,76 3,9943 4,8005 0,5515 4,004 4,2891 1,7091

7,25 3,64 4,55 1,65 0,6 11,71 12,8 6,14 0,29 2,21 6,04 1,95 3,84 6,09 2,66 3,45

3,7046 3,6392 5,5227 6,9858 0,6156 1,9833 4,3512 2,5429 2,8352

3,7139 3,6519 5,5227 6,9858 0,6187 1,9883 4,373 2,5429 2,8352

3,6953 3,6301 5,5227 6,9858 0,6125 1,9783 4,3294 2,5365 2,8352

0,37 6,21 0 11,31 1,82 6,91 17,01 12,28 3,53

7,5500 10,5800 16,0400 20,7800 10,7100 14,1000 138,5300 18,1600 16,2100 144,4700 70,3200 5,4100 12,2200 121,8500 69,4500 197,0700 101,8200

13,70% 14,38% 11,23% 11,90% -0,93% -0,07% 8,34% -3,51% -2,88% 5,64% -9,93% -9,38% 15,39% -2,68% 16,00% 11,14% -0,52%

Ô.Ô. ÅËÔÁ Á.Å.Ä.Á.Ê. Ô.Ô. - ÅËÔÁ Europlus Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ High Yield Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Äïëáñßïõ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (USD) Ô.Ô. - ÅËÔÁ Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìéêôü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïéêïëïãéêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (EUR)

INTERNATIONAL Á.Å.Ä.Á.Ê. INTERNATIONAL Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí INTERNATIONAL Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü INTERNATIONAL Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí INTERNATIONAL Ìéêôü

MetLife Alico Á.Å.Ä.Á.Ê. ALICO Fund of Funds Åìðïñåõìáôéêþí Áîéþí ALICO Fund of Funds Ìåôï÷éêü ALICO Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALICO Åôáéñéêþí Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Alico Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALICO Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Åîùôåñéêïý ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí ALICO Ìåôï÷éêü Ìåóáßáò & ÌéêñÞò Êåöáëáéïðïßçóçò ALICO Ìéêôü Åîùôåñéêïý ALICO Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëáñéáêü BETA GLOBAL Ìéêôü Åîùôåñéêïý CitiFund Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý MetLife Alico Ìåôï÷éêü Äåßêôç ÕøçëÞò Êåöáëáéïðïßçóçò ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí PROTON Greek Recovery Fund Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý PROTON Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý ÁËËÇËÏÂÏÇÈÅÉÁÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü ÌåãÜëçò & Ìåóáßáò Êåöáëáéïðïßçóçò ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÊÑÇÔÇÓ ÁÊ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÅÐÉÊÏÕÑÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý

MILLENNIUM Á.Å.Ä.Á.Ê. Millennium America US Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Blue Chips Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Millennium China Growth Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Euro Plus Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Millennium Eurozone Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Fund of Funds Ìéêôü Millennium Mid Cap Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Millennium Value Plus Åëëçíéêü Ïìïëïãéáêü Millennium Áíáäõüìåíùí Áãïñþí Fund of Funds Ìåôï÷éêü

PROBANK Á.Å.Ä.Á.Ê. N.P. Insurance, ÍÝïò Ðïóåéäþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý PROBANK ÅËËÁÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý PROBANK Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý PROBANK ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí

TRITON ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. Triton American Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Triton Áíáäõüìåíùí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Triton Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý Triton Äéáèåóßìùí Åõñþ Âñá÷õ÷ñüíéáò ÄéÜñêåéáò Triton ÅéóïäÞìáôïò Ïìïëïãéþí Åõñþ ÁíáðôõãìÝíùí Xùñþí Triton Ìéêôü Triton Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëëáñßïõ Triton Ðáíåõñùðáúêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

3,2853 4,2118 24,7732 2,0486 5,8974 7,1081 4,1983 3,4089

Á.Å.Ä.Á.Ê. ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

1,6279 3,3807

ÅÈÍÉÊÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Ìåôï÷éêü NBGAM ETF Ãåíéêüò Äåßêôçò ×.Á. - Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Small Cap (Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÄÇËÏÓ (Blue Chips Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÄÇËÏÓ (ÅéóïäÞìáôïò Ïìïë. Åóùô.) ÄÇËÏÓ (Ìéêôü Åóùô.) ÄÇËÏÓ DELTA Bonus - Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ÄÇËÏÓ Eurobond - Ïìïëïãéáêü ÄÇËÏÓ GLOBAL TITANS (Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý) ÄÇËÏÓ MONEY PLUS - Äéá÷.Äéáèåóßìùí ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ïìïëïãéáêü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Ìéêôü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Ìåôï÷éêü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Ìéêôü ÄÇËÏÓ USD Bond (Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý) ÄÇËÏÓ Äïëáñéáêü (USD) Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ ÅðéêïõñéêÞò Óýíôáîçò-Ìéêôü Åóùô. ÄÇËÏÓ ÐÅÔ ÏÔÅ Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÄÇËÏÓ ÐñÜóéíç ÅíÝñãåéá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Óôñáôçãéêþí ÔïðïèåôÞóåùí- Ìéêôü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Óõëëïãéêü (Ìéêôü Åóùôåñéêïý)

1061,47 1064,16 1380,1 1404,83 1211,88 1244,73 7,8496 9,6488 1,2582 4,4381 10,0013 9,4744 9,0062 6,7501 3,0125 12,4286 10,8882 9,9207 10,2036 9,7078 5,8058 8,951 11,0955 2,857 5,829 11,5449 5,7451

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ (Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÅõñùðáúêÞ Ðßóôç Eurobond Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíáðôõãìÝíùí ×ùñþí óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ EUROINVEST Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ European Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Global Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ High Yield Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Investment Grade óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíåðôõãìÝíùí ÷ùñþí óå EUR

4,5951 1,4069 1,3286 1,9583 3,3861 3,6454 4,0769 8,3709

ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ÊÕÐÑÏÕ Euro Balanced Premium Ìéêôü ÊÕÐÑÏÕ Euro Bond Premium Ïìïëïãéáêü ÊÕÐÑÏÕ Euro Equity Premium Ìåôï÷éêü ÊÕÐÑÏÕ Fund of Funds Ìéêôü ÊÕÐÑÏÕ USD Bond Premium Ïìïëïãéáêü ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

1,548 2,037 3,4009 3,5061 3,8672 5,1732 1,604

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY ÁÔÅ EUROZONE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÁÔÅ US ÌÅÔÏ×ÉÊÏ Åîùôåñéêïý ÁÔÅ Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí Euro ÁÔÅ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÁÔÅ ÊÅÖÁËÁÉÏÕ & ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ (ÌÅÓÁÉÁÓ & ÌÉÊÑÇÓ ÊÅÖÁË.) ÅÓÙÔ.

200,34 303,01 2,2825 6,6891 7,617 4,2664 3,0547 0,9525

Î Å Í Å Ó Ê Å Ö Á Ë Á É Á Ã Ï Ñ Å Ó ALLIANZ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT ALLIANZ EUROPEAN EQUITY EUR CL A ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY CL A

7,5500 10,5800 16,0400 20,7800 10,7100 14,1000 138,5300 18,1600 16,2100 144,4700 70,3200 5,4100 12,2200 121,8500 69,4500 197,0700 101,8200

7,8520 11,0032 16,6816 21,6112 10,9242 14,3820 144,0712 18,8864 16,8584 150,2488 73,1328 5,6264 12,7088 126,7240 72,2280 204,9528 104,8746

ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-93.06.600), URL : www.alpha.gr MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD) MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD) MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) MORGAN ST. EURO BOND(EUR) MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) MORGAN ST. US PROPERTY(USD) B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(1) B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1) BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD BGF EURO BOND FUND A2 EUR BGF EURO BOND FUND A2 USD BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FUND A2 EUR BGF EUROPEAN FUND A2 USD BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD

42,4300 18,9900 42,2200 60,8200 75,8400 37,2100 14,0700 42,8400 12,8860 19,3000 23,5100 35,6600 38,7600 83,7700 59,6600 38,8400 20,1500 13,0289 49,0100 57,8500 351,4400 786,2300 201,9100 382,1200 118,3100 114,1352 194,8000 334,8100 171,7700 121,4500 118,4900 160,3600 77,7300 512,6300 129,6200 139,3000 123,7400 3.844,0000 8.752,0000 5.645,0000 21.337,0000 687,8600 204,1689 209,5376 438,7100 211,3200 186,3700 178,4300 173,7300 100,4800 49,0900 121,1200 20,6400 17,9300 27,4000 32,4800 14,9900 87,9800 116,7600 10,8700 14,4300 20,9600 27,8100 23,9200 31,7500 14,0500 15,1800 20,1600 26,7600 24,1800 89,5200 118,8000 26,5000 35,1700 94,8400 125,8600 48,8400 42,4300 64,8200 12,4400 35,2000 46,7200 11,5300 11,3700 10,9700 14,5600

44,8697 20,0819 44,6477 64,3172 78,8736 39,3496 14,6328 44,5536 12,8860 20,0720 24,8618 37,7105 40,3104 88,5868 63,0905 41,0733 20,9560 13,0289 51,8281 61,1764 369,0120 825,5415 212,0055 401,2260 124,2255 119,8420 204,5400 351,5505 180,3585 127,5225 124,4145 168,3780 81,6165 538,2615 136,1010 146,2650 129,9270 4.036,2000 9.189,6000 5.927,2500 22.403,8500 722,2530 214,3773 220,0145 460,6455 221,8860 195,6885 187,3515 182,4165 105,5040 51,5445 127,1760 21,6720 18,8265 28,7700 34,1040 15,7395 92,3790 122,5980 11,4135 15,1515 22,0080 29,2005 25,1160 33,3375 14,7525 15,9390 21,1680 28,0980 25,3890 93,9960 124,7400 27,8250 36,9285 99,5820 132,1530 51,2820 44,5515 68,0610 13,0620 36,9600 49,0560 12,1065 11,9385 11,5185 15,2880

42,4300 18,9900 42,2200 60,8200 75,8400 37,2100 14,0700 42,8400 12,8860 19,3000 23,5100 35,6600 38,7600 83,7700 59,6600 38,8400 20,1500 13,0289 49,0100 57,8500 351,4400 786,2300 201,9100 382,1200 118,3100 114,1352 194,8000 334,8100 171,7700 121,4500 118,4900 160,3600 77,7300 512,6300 129,6200 139,3000 123,7400 3.844,0000 8.752,0000 5.645,0000 21.337,0000 687,8600 204,1689 209,5376 438,7100 211,3200 186,3700 178,4300 173,7300 100,4800 49,0900 121,1200 20,6400 17,9300 27,4000 32,4800 14,9900 87,9800 116,7600 10,8700 14,4300 20,9600 27,8100 23,9200 31,7500 14,0500 15,1800 20,1600 26,7600 24,1800 89,5200 118,8000 26,5000 35,1700 94,8400 125,8600 48,8400 42,4300 64,8200 12,4400 35,2000 46,7200 11,5300 11,3700 10,9700 14,5600

-1,19% 0,64% 15,83% 1,16% -8,17% -3,50% 0,07% 1,42% 0,01% 3,88% 4,81% 9,72% -4,23% 11,46% -13,28% 7,92% 0,45% 0,01% 21,28% 9,05% 1,22% 13,35% 1,57% -7,46% 0,31% 0,12% 0,36% 0,37% 0,46% 0,50% 0,86% 0,70% 4,98% 9,25% 3,86% 2,49% -3,52% 36,60% 53,25% 36,25% -0,33% -13,69% 0,03% 0,01% -3,20% 2,41% 2,77% 27,66% 28,03% 17,41% -1,29% -11,42% -1,57% 5,10% -1,15% -4,08% 11,12% -5,76% -5,39% -6,37% -5,99% -9,54% -9,21% 0,72% 1,15% 0,72% 0,66% 12,37% 12,82% 10,06% 10,55% 10,99% 10,05% 10,49% 15,59% 16,04% 16,37% 24,28% 16,83% -0,16% 7,28% 7,75% -1,37% -1,56% 13,44% 13,93%


BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD BGF INDIA FUND A2 EUR BGF INDIA FUND A2 USD BGF JAPAN FUND A2 EUR BGF JAPAN FUND A2 JPY BGF JAPAN FUND A2 USD BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR BGF NEW ENERGY FUND A2 USD BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD BGF RESERVE FUND A2 USD BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD BGF US GROWTH FUND A2 EUR BGF US GROWTH FUND A2 USD BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF WORLD BOND FUND A2 USD BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR BGF WORLD GOLD FUND A2 USD BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR BGF WORLD INCOME FUND A2 USD BGF WORLD MINING FUND A2 EUR BGF WORLD MINING FUND A2 USD BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD PICTET-BIOTECH-HR EUR PICTET-BIOTECH-R USD PICTET-CHF BONDS-R CHF PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR PICTET-CLEAN ENERGY-R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR PICTET-EMERGING MARKETS-R USD PICTET-EUR BONDS-R EUR PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR PICTET-EUROPE INDEX-R EUR PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR PICTET-GENERICS-HR EUR PICTET-GENERICS-R EUR PICTET-GENERICS-R USD PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR PICTET-GREATER CHINA-R EUR PICTET-GREATER CHINA-R USD PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD PICTET-JAPAN INDEX-R JPY PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD PICTET-SECURITY-R EUR PICTET-SECURITY-R USD PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR PICTET-TIMBER-R EUR PICTET-TIMBER-R USD PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD PICTET-USA INDEX-R USD PICTET-USD BONDS-R USD PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD PICTET-WATER-R EUR PICTET-WATER-R USD PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD

10,6400 5,1900 6,8900 24,8500 23,4400 19,9100 14,2500 29,2100 38,7600 57,9800 76,9400 13,9600 18,5200 12,3600 1.610,0000 16,4000 35,3100 4.601,0000 46,8600 7,9800 1.040,0000 10,5900 52,4100 45,5300 69,5600 19,0800 25,3200 5,4800 7,2700 22,5300 19,5700 29,9000 150,7700 189,7400 11,9200 85,6300 74,3900 113,6400 48,0100 41,7100 63,7200 28,3700 26,4700 12,5100 15,6200 20,7300 17,2100 8,4300 10,8900 112,4200 149,1900 65,8000 17,5900 23,3400 14,9700 19,8700 23,5900 31,3100 18,5700 24,6500 11,1700 14,8300 32,1000 42,6000 10,8300 9,4100 14,3700 98,6900 108,5900 116,1400 116,8200 155,0300 105,0300 139,3800 338,0000 448,0100 445,1200 51,4300 68,2400 120,3100 159,6600 317,6500 133,7200 177,2300 224,3300 347,5900 461,2900 443,1600 168,2100 132,1400 196,0200 115,8000 127,8200 98,4600 127,6200 165,3100 483,9200 123,8300 119,8800 159,0800 291,9300 220,9000 264,9000 351,5500 193,8800 257,3000 11.598,4000 47,5100 6.182,2700 64,8200 73,5800 9.575,4100 329,6500 108,7900 144,3600 107,7100 142,9400 123,4700 134,1900 129,0800 673,9700 103,3600 137,1700 102,3800 139,2000 139,2200 556,7400 123,3600 167,9800 222,9300 130,4200 172,3900

11,1720 5,4495 7,2345 26,0925 24,6120 20,9055 14,9625 30,6705 40,6980 60,8790 80,7870 14,6580 19,4460 12,9780 1.690,5000 17,2200 37,0755 4.831,0500 49,2030 8,3790 1.092,0000 11,1195 55,0305 47,8065 73,0380 20,0340 26,5860 5,7540 7,6335 23,6565 20,5485 31,3950 158,3085 199,2270 12,5160 89,9115 78,1095 119,3220 50,4105 43,7955 66,9060 29,7885 27,7935 13,1355 16,4010 21,7665 18,0705 8,8515 11,4345 118,0410 156,6495 69,0900 18,4695 24,5070 15,7185 20,8635 24,7695 32,8755 19,4985 25,8825 11,7285 15,5715 33,7050 44,7300 11,3715 9,8805 15,0885 103,6245 114,0195 121,9470 122,6610 162,7815 110,2815 146,3490 354,9000 470,4105 467,3760 54,0015 71,6520 126,3255 167,6430 333,5325 140,4060 186,0915 235,5465 364,9695 484,3545 465,3180 176,6205 138,7470 205,8210 121,5900 134,2110 103,3830 134,0010 173,5755 508,1160 130,0215 125,8740 167,0340 306,5265 231,9450 278,1450 369,1275 203,5740 270,1650 12.178,3200 49,8855 6.491,3835 68,0610 77,2590 10.054,1805 346,1325 114,2295 151,5780 113,0955 150,0870 129,6435 140,8995 135,5340 707,6685 108,5280 144,0285 107,4990 146,1600 146,1810 584,5770 129,5280 176,3790 234,0765 136,9410 181,0095

10,6400 5,1900 6,8900 24,8500 23,4400 19,9100 14,2500 29,2100 38,7600 57,9800 76,9400 13,9600 18,5200 12,3600 1.610,0000 16,4000 35,3100 4.601,0000 46,8600 7,9800 1.040,0000 10,5900 52,4100 45,5300 69,5600 19,0800 25,3200 5,4800 7,2700 22,5300 19,5700 29,9000 150,7700 189,7400 11,9200 85,6300 74,3900 113,6400 48,0100 41,7100 63,7200 28,3700 26,4700 12,5100 15,6200 20,7300 17,2100 8,4300 10,8900 112,4200 149,1900 65,8000 17,5900 23,3400 14,9700 19,8700 23,5900 31,3100 18,5700 24,6500 11,1700 14,8300 32,1000 42,6000 10,8300 9,4100 14,3700 98,6900 108,5900 116,1400 116,8200 155,0300 105,0300 139,3800 338,0000 448,0100 445,1200 51,4300 68,2400 120,3100 159,6600 317,6500 133,7200 177,2300 224,3300 347,5900 461,2900 443,1600 168,2100 132,1400 196,0200 115,8000 127,8200 98,4600 127,6200 165,3100 483,9200 123,8300 119,8800 159,0800 291,9300 220,9000 264,9000 351,5500 193,8800 257,3000 11.598,4000 47,5100 6.182,2700 64,8200 73,5800 9.575,4100 329,6500 108,7900 144,3600 107,7100 142,9400 123,4700 134,1900 129,0800 673,9700 103,3600 137,1700 102,3800 139,2000 139,2200 556,7400 123,3600 167,9800 222,9300 130,4200 172,3900

6,93% 12,58% 12,95% -0,16% -0,34% 2,47% 2,15% 14,32% 14,78% 18,52% 18,99% -15,19% -14,89% 17,94% 34,62% 17,99% 25,48% 43,20% 25,53% 22,96% 40,35% 23,00% -15,08% -9,30% -14,73% -5,26% -4,88% 14,17% 14,49% 9,53% 16,98% 9,97% -0,01% 0,05% 3,83% 4,78% 11,90% 5,20% 26,04% 34,59% 26,55% -2,17% 2,72% -0,16% 19,05% 19,48% -2,82% 13,31% 10,78% 22,92% 23,40% -0,81% 9,32% 9,78% 17,32% 17,78% -38,68% -38,43% 29,41% 30,01% -0,27% 0,20% -29,19% -28,91% 13,17% 20,95% 13,60% -4,67% -6,45% -4,37% -4,68% -4,09% -7,37% -6,80% 36,21% 36,55% -0,57% 12,61% 13,30% 18,47% 19,21% -6,76% -8,90% -8,67% -9,34% -8,09% -7,52% -0,41% 0,12% 0,08% 3,56% -3,52% 0,69% 8,66% 8,25% 9,05% 5,17% 10,67% 10,31% 10,98% -6,90% -7,09% -3,25% -2,64% -12,20% -11,65% 35,24% 19,58% 37,05% 31,51% 16,48% 33,49% -1,63% 13,25% 13,96% 13,39% 14,10% -0,06% -0,19% 0,02% 15,64% 7,75% 8,41% 16,41% 16,80% 20,95% -3,32% -0,02% 9,26% 9,94% -5,64% -5,40%

AMUNDI ÅËËÁÓ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com AMUNDI GLOBAL MACRO 2 (EUR)(1) AMUNDI GLOBAL MACRO 4 (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2-AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4-AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1) AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL - AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1)

3.312,1900 3.312,1900 3.312,1900 6.515,9100 6.515,9100 6.515,9100 115,6300 120,8334 115,6300 107,7100 112,5570 107,7100 25,6100 26,7625 25,6100 135,1500 141,2318 135,1500 17,8400 18,6428 17,8400 11,5100 12,0280 11,5100 27,3200 28,5494 27,3200 516,6900 539,9411 516,6900 8,7800 9,1751 8,7800 116,0700 121,2932 116,0700 17,1100 17,8800 17,1100 19,0000 19,8550 19,0000

1,31% 1,80% 0,66% 1,36% 0,87% -2,61% 3,00% 8,48% -9,89% -0,69% 8,80% -1,79% 0,12% -5,80%

AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1) EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(1) EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1) INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1) ATOUT PREMS ACTIONS AE(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1) EMPORIKI MINOAS(1) AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(1) AMUNDI FUNDS CASH EURO (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1) AMUNDI FUNDS CASH USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC AE(1) MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(4) AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AU (USD)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE HIGH YIELD - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS BOND EMERGING INFLATION - AU USD(1) AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD(1) AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ JPY(1) AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ JPY(1) AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT - AU(1)

134,9500 141,0228 134,9500 527,3100 551,0390 527,3100 24,3400 25,4353 24,3400 100,5200 103,5356 95,4940 103,6500 107,2778 98,4675 89,2700 93,2872 89,2700 69,1700 72,2827 69,1700 115,7900 119,2637 115,2111 114,7300 119,8929 114,7300 10,5700 10,5700 10,5700 162,8400 170,1678 162,8400 26,9700 28,1837 26,9700 105,8600 110,6237 105,8600 143,5000 149,9575 143,5000 108,7600 113,6542 108,7600 128,1400 133,9063 128,1400 109,2800 114,1976 109,2800 138,1300 144,3459 138,1300 112,4600 116,3961 106,8370 121,4400 126,9048 121,4400 101,0200 105,5659 101,0200 113,0300 118,1164 113,0300 116,9900 122,2546 116,9900 156,1900 163,2186 156,1900 100,8000 105,3360 100,8000 139,7600 146,0492 139,7600 66,5300 69,5239 66,5300 44,5800 46,5861 44,5800 125,4100 131,0535 125,4100 163,9400 171,3173 163,9400 103,3200 106,9362 98,1540 5.533,1700 5.809,8285 5.533,1700 101,8700 106,4542 101,8700 106,2100 110,9895 106,2100 85,8700 89,7342 85,8700 92,6900 96,8611 92,6900 162,4600 169,7707 162,4600 199,5800 208,5611 199,5800 107,8900 112,7451 107,8900 108,0700 112,9332 108,0700 105,2600 109,9967 105,2600 81,8600 85,5437 81,8600 89,8400 93,8828 89,8400 100,0500 104,5523 100,0500 74,8900 78,2601 74,8900 91,8400 95,9728 91,8400 120,1400 125,5463 120,1400 38,1100 39,8250 38,1100 13.260,7600 13.857,4942 13.260,7600 8.307,0000 8.680,8150 8.307,0000 130,8900 136,7801 130,8900 131,9500 137,8878 131,9500 126,0900 131,7641 126,0900 110,1200 115,0754 110,1200 133,8000 139,8210 133,8000 109,0900 113,9991 109,0900

-7,42% -15,05% -2,91% 0,12% -0,42% 3,36% -6,95% 0,48% -4,64% -0,28% 16,79% -7,73% 6,81% -5,11% 8,88% -7,91% 0,74% -0,65% 4,64% -1,16% 0,06% 0,18% 11,80% 9,63% 0,19% 8,97% -8,21% -39,93% 8,96% 9,54% -1,54% 6,37% 1,35% 0,69% -2,29% -8,53% 0,15% 3,69% -2,28% 3,22% -0,27% -17,23% -4,64% 6,36% 11,23% 7,19% 11,01% -21,31% 27,27% 28,08% 23,31% 2,31% 11,05% 20,60% 22,59% -9,78%

CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND EUR HEDGED LEGG MASON CB US APPRECIATION GA EURO ACCUMULATING LEGG MASON CB US APPRECIATION GA US ACCUMULATING LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND USD LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A EURO LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A USD LEGG MASON EUROLAND CASH FUND EUR CL.A LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND USD LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND EUR LEGG MASON EUROLAND EQUITY FUND EUR LEGG MASON WESTERN ASSET GL. MULTI STRATEGY CL A DISTRIBUTING HDG EUR LEGG MASON BRANDYWINE GL. FIXED INCOME CL A EUR ACCUM HDG USD JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND USD JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD JP MORGAN US VALUE FUND USD JP MORGAN AMERICA LARGE CAP FUND USD JP MORGAN EUROPE EQUITY FUND EUR JP MORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND EUR JP MORGAN PACIFIC EQUITY FUND USD JP MORGAN UK EQUITY FUND GBP JP MORGAN JAPAN EQUITY FUND USD JP MORGAN ASIA PACIFIC EXCL JAPAN EQUITY USD JP MORGAN EMERGING EMEA EQUITY A USD JP MORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND EUR JP MORGAN CHINA FUND USD JP MORGAN INDIA FUND USD JP MORGAN EMERGING MARKETS DEBT A HEDGED EUR JP MORGAN EUROPE SMALL CAP FUND EUR JP MORGAN EUROLAND EQUITY A-EUR JP MORGAN US SMALL CAP GROWTH FUND USD JP MORGAN EASTERN EUROPE EQUITY FUND EUR JP MORGAN FUNDS TURKEY EQUITY FUND EUR JP MORGAN GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND USD JP MORGAN LATIN AMERICA EQUITY FUND USD JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD JP MORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND EUR JP MORGAN EMEGING MARKETS EQUITY EUR JP MORGAN PACIFIC EQUITY EUR JP MORGAN USD GLOBAL BOND FUND USD JP MORGAN GLOBAL ENHANCED BOND FUND EUR JP MORGAN EUROPE BOND FUND EUR JP MORGAN US BOND FUND USD JP MORGAN EUR GLOBAL BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-EUR JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-USD JP MORGAN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL CAP PRESERVATION FUND USD JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGY FUND EUR JP MORGAN EMERGING MIDDLE EAST EQUITY FUND USD JP MORGAN PACIFIC TECHNOLOGY FUND USD JP MORGAN RUSSIA FUND USD JP MORGAN BRAZIL EQUITY FUND USD JP MORGAN EUROPE SELECT EQUITY FUND EUR

130,0400 133,9412 130,0400 129,4700 133,3541 129,4700 135,6500 140,7369 135,6500 128,9300 133,7649 128,9300 139,6200 144,8558 139,6200 130,8900 135,7984 130,8900 140,5100 143,3202 140,5100 75,9800 79,3231 75,9800 72,7200 75,9197 72,7200 115,0100 117,3102 115,0100 133,1000 135,7620 133,1000 130,4800 136,2211 130,4800 128,9600 134,6342 128,9600 142,6300 145,4826 142,6300 104,3400 108,9310 104,3400 79,8300 83,3425 79,8300 109,0000 111,1800 109,0000 128,1900 133,8304 128,1900 133,5700 139,4471 133,5700 169,6100 177,0728 169,6100 137,3800 143,4247 137,3800 111,3200 113,5464 111,3200 143,1800 149,4799 143,1800 151,1700 157,8215 151,1700 161,5200 168,6269 161,5200 167,9800 175,3711 167,9800 100,1300 104,5357 100,1300 104,4500 109,0458 104,4500 77,4200 80,8265 77,4200 127,1600 132,7550 127,1600 164,6900 171,9364 164,6900 134,8300 140,7625 134,8300 124,0900 129,5500 124,0900 107,2400 111,9586 107,2400 167,2200 174,5777 167,2200 137,7000 143,7588 137,7000 99,6600 104,0450 99,6600 145,1600 151,5470 145,1600 134,0100 139,9064 134,0100 104,0400 108,6178 104,0400 142,8500 149,1354 142,8500 129,3200 135,0101 129,3200 135,3900 135,3900 135,3900 270,5600 282,4646 270,5600 204,1100 213,0908 204,1100 95,5000 97,8875 95,5000 98,2500 100,2150 98,2500 137,8600 143,9258 137,8600 16,6600 17,3930 16,6600 29,3100 30,5996 29,3100 19,9500 20,8278 19,9500 13,4800 14,0731 13,4800 37,6600 39,3170 37,6600 12,3000 12,8412 12,3000 70,3200 73,4141 70,3200 9,0600 9,4586 9,0600 23,5800 24,6175 23,5800 45,5800 47,5855 45,5800 56,2000 58,6728 56,2000 9,7800 10,2103 9,7800 42,0800 43,9315 42,0800 63,4700 66,2627 63,4700 9,5800 9,7716 9,5800 44,7700 46,7399 44,7700 35,5500 37,1142 35,5500 18,9700 19,8047 18,9700 42,5400 44,4118 42,5400 20,7000 21,6108 20,7000 6,8900 7,1932 6,8900 52,5300 54,8413 52,5300 10,9900 11,4736 10,9900 12,9900 13,2498 12,9900 12,7700 13,3319 12,7700 12,6300 13,1857 12,6300 10,1100 10,5548 10,1100 143,8300 146,7066 143,8300 132,1700 134,8134 132,1700 162,5600 165,8112 162,5600 203,3200 207,3864 203,3200 124,1300 126,6126 124,1300 1.049,8800 1.081,3764 1.049,8800 115,4000 118,8620 115,4000 191,4900 195,3198 191,4900 140,2700 144,4781 140,2700 18,1200 18,9173 18,1200 17,8600 18,6458 17,8600 16,0600 16,7666 16,0600 11,6600 12,1730 11,6600 7,9100 8,2580 7,9100 961,7100 1.004,0252 961,7100

2,88% 2,19% 4,85% 4,83% 6,09% 7,21% 3,02% 23,10% 22,14% -3,24% -4,42% 25,00% 24,30% -4,26% -4,63% -5,18% -0,24% 8,62% 9,27% 22,16% 22,97% -3,17% 18,03% 18,79% 19,43% 20,13% -5,11% -4,56% 9,15% 8,45% 22,09% 22,73% 18,06% 18,71% 19,12% 20,05% 1,74% 16,25% 16,93% 2,10% 16,13% 16,81% -0,47% -13,48% -13,68% 8,28% -6,33% -0,76% 13,18% -7,83% 22,69% 19,08% 13,64% 11,31% 8,52% 19,68% 22,81% -3,88% -4,99% 16,85% -2,46% -10,37% -6,35% 22,32% 12,75% 28,44% -5,36% -5,05% 15,22% -10,66% 8,17% -4,13% -25,19% -8,15% 8,13% -1,07% -2,13% 0,36% 2,86% -1,64% 4,64% 6,36% 3,03% 5,04% 14,76% 4,87% -0,37% -5,89% -17,00% 12,34%

JP MORGAN GLOBAL FOCUS FUND A EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD HEDGED JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-EUR JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-USD JP MORGAN FUNDS-GERMANY EQUITY FUND EUR JP MORGAN INCOME OPPORTUNITIES FUND A CAP EUR JP MORGAN EURO LIQUID MARKET FUND A CAP EUR JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FD A CAP USD JP MORGAN EMERGING MARKETS INFRASTRUCT EQ A C USD JPM US EQUITY PLUS A ACC EUR JPM US EQUITY PLUS A ACC USD JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES HEDGED EUR JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND USD JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - HEDGED EUR SCHRODER EURO EQUITY FUND EUR SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITY A ACC USD SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND JPY SCHRODER EMERGING EUROPE FUND EUR SCHRODER ITALIAN EQUITY FUND EUR SCHRODER SWISS EQUITY FUND CHF SCHRODER GLOBAL CORPORATE BOND FUND USD SCHRODER GREATER CHINA FUND USD SCHRODER GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND EUR SCHRODER KOREAN EQUITY FUND USD SCHRODER EURO EQUITY FUND USD SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND USD SCHRODER EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND EUR SCHRODER ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN USD A ACC SCHRODER ISF EMERGING EUROPE DEBT ABSOLUTE RETURN EUR SCHRODER US SMALLER COMPANIES FUND USD SCHRODER EURO CORPORATE BOND FUND EUR SCHRODER EURO SHORT TERM BOND EUR SCHRODER US DOLLAR BOND USD SCHRODER ISF BRIC FUND USD A ACC. SCHRODER ISF BRIC FUND EUR A ACC. SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND EUR SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND USD SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE USD SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY USD SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY EUR SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE USD SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE EUR SCHRODER ISF CONSERVATIVE PORTFOLIO USD SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO USD SCHRODER ISF GROWTH PORTFOLIO USD SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE EUR SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED EUR SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH EUR SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND USD SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND EUR SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY USD SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN FUND CL A USD SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CL A EUR HEDGED SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A USD SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A EUR HEDGED SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY CL.A EUR ACC. SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY CL.A USD ACC. SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-USD SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-EUR SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-USD SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-EUR SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND EUR(1) SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED USD(1) SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED GBP(1) SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER HEDGED EUR SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER USD CREDIT SUISSE EQUITY EUROPEAN PROPERTY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY (LUX)SMALL & MID CAP GERMANY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY ITALY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL PRESTIGE EUR(1) BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM GBP BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL BOND FUND USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING FUND EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY USD A BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY EUR A BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION HEDGED EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON USD BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE A2 USD BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (HEDGED A2 EUR) BGF EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A2 BGF - GLOBAL ALLOCATION FUND EUR BGF GLOBAL EQUITY INCOME A5G USD BGF GLOBAL EQUITY INCOME HEDGED A5G EUR BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR BGF ASIAN TIGER BOND FUND USD BLACK ROCK GLOBAL FUNDS CHINA AH CAP EUR MFS MERIDIAN EUROPEAN RESEARCH FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN US CONCENTRATED GROWTH FUND USD CL. A(1) MFS MERIDIAN ABSOLUTE RETURN FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN VALUE FUND USD CL. A(1) MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT EUR CL.A1(1) MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT USD CL.A1(1) MFS MERIDIAN HIGH YIELD FUND EUR A1(1) MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND USD(1) MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR(1) MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION ADJUSTED BOND USD(1) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY (EX PAN EUR.)EUR CL.A INVESCO BOND FUND USD INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND USD INVESCO CAPITAL SHIELD 90 FUND EUR

17,7400 18,5206 17,7400 104,4000 106,4880 104,4000 138,4500 141,2190 138,4500 149,0600 152,0412 149,0600 13,5400 14,1358 13,5400 7,1800 7,4959 7,1800 18,8700 19,7003 18,8700 133,9800 0,0000 133,9800 1.010,1100 1.040,4133 1.010,1100 21,0100 21,6403 21,0100 7,1800 7,3954 7,1800 77,6800 80,0104 77,6800 12,4800 12,7296 12,4800 6,8000 6,9360 6,8000 10,0600 10,3618 10,0600 88,5400 91,1962 88,5400 24,7100 25,7972 24,7100 12,1600 12,6950 12,1600 766,6100 800,3408 766,6100 23,2500 24,2730 23,2500 22,4500 23,4378 22,4500 33,1800 34,6399 33,1800 9,5000 9,6900 9,5000 35,0800 36,6235 35,0800 26,5800 27,1116 26,5800 42,5300 44,4013 42,5300 31,0500 32,4162 31,0500 7,1600 7,4750 7,1600 45,4700 47,4707 45,4700 12,7200 12,9744 12,7200 18,2000 18,5640 18,2000 99,2700 103,6379 99,2700 18,0000 18,3600 18,0000 7,0500 7,1910 7,0500 20,2000 20,6040 20,2000 171,6700 179,2235 171,6700 129,1700 134,8535 129,1700 135,0700 137,7714 135,0700 141,8300 144,6666 141,8300 161,0100 168,0944 161,0100 120,1400 125,4262 120,1400 117,0800 122,2315 117,0800 105,4300 110,0689 105,4300 101,9500 106,4358 101,9500 96,0100 100,2344 96,0100 147,5100 150,4602 147,5100 149,9100 154,4073 149,9100 149,9200 155,5420 149,9200 121,2700 123,6954 121,2700 116,9500 120,4585 116,9500 109,3700 113,4714 109,3700 11,0100 11,4944 11,0100 11,2400 11,7346 11,2400 10,1700 10,6175 10,1700 9,8300 10,2625 9,8300 26,6900 27,2238 26,6900 28,5700 29,1414 28,5700 194,5100 203,0684 194,5100 125,5400 131,0638 125,5400 122,3100 122,3100 122,3100 104,8000 104,8000 104,8000 119,4000 121,7880 119,4000 117,1800 119,5236 117,1800 110,2500 112,4550 110,2500 110,0000 112,2000 110,0000 140,6200 143,4324 140,6200 140,9200 143,7384 140,9200 126,2700 128,7954 126,2700 126,8300 129,3666 126,8300 56,3300 58,8085 56,3300 10,9100 11,3900 10,9100 5,3900 5,6272 5,3900 15,4100 16,0880 15,4100 1.544,1500 1.612,0926 1.544,1500 271,0500 282,9762 271,0500 19,1600 20,0030 19,1600 20,1600 21,0470 20,1600 26,7600 27,9374 26,7600 118,8000 124,0272 118,8000 89,5200 93,4589 89,5200 16,4000 17,1216 16,4000 12,3600 12,9038 12,3600 69,5600 72,6206 69,5600 52,4100 54,7160 52,4100 20,7300 21,6421 20,7300 15,6200 16,3073 15,6200 74,3900 77,6632 74,3900 113,6400 118,6402 113,6400 125,8600 131,3978 125,8600 94,8400 99,0130 94,8400 46,8600 48,9218 46,8600 35,3100 36,8636 35,3100 149,1900 155,7544 149,1900 112,4200 117,3665 112,4200 31,7500 32,3850 31,7500 23,9200 24,3984 23,9200 24,8500 25,3470 24,8500 31,3100 32,6876 31,3100 23,5900 24,6280 23,5900 42,6000 44,4744 42,6000 32,1000 33,5124 32,1000 23,3400 24,3670 23,3400 17,5900 18,3640 17,5900 87,9800 91,8511 87,9800 116,7600 121,8974 116,7600 14,9700 15,6287 14,9700 19,8700 20,7443 19,8700 18,5700 19,3871 18,5700 24,6500 25,7346 24,6500 10,8300 11,3065 10,8300 14,3700 15,0023 14,3700 5,4800 5,7211 5,4800 7,2700 7,5899 7,2700 57,9800 60,5311 57,9800 76,9400 80,3254 76,9400 29,2100 30,4952 29,2100 38,7600 40,4654 38,7600 6,8900 7,1932 6,8900 5,1900 5,4184 5,1900 46,7200 48,1216 46,7200 32,1700 33,1351 32,1700 20,6400 21,5482 20,6400 27,4000 28,6056 27,4000 11,8200 12,3401 11,8200 11,2900 11,7868 11,2900 14,2500 14,5350 14,2500 10,8700 11,0874 10,8700 35,2000 36,2560 35,2000 11,8500 12,3714 11,8500 11,1100 11,5988 11,1100 11,8100 12,3296 11,8100 32,4800 33,1296 32,4800 10,3200 10,7741 10,3200 24,7400 25,8286 24,7400 19,2000 20,0448 19,2000 12,8600 13,4258 12,8600 17,2000 17,5440 17,2000 18,7100 19,5332 18,7100 16,1800 16,5036 16,1800 31,7700 32,4054 31,7700 13,0800 13,6555 13,0800 17,6700 18,4475 17,6700 26,2100 27,3632 26,2100 14,1400 14,4228 14,1400 15,0100 15,6704 15,0100 27,4200 27,9684 27,4200 13,0100 13,2702 13,0100 11,1000 11,4330 11,1000

11,57% -2,28% -1,91% -2,17% -10,51% -10,03% 11,99% 0,99% 0,00% -7,85% -10,03% 0,78% 22,59% 7,09% 4,14% 8,77% 13,09% -2,80% 31,84% -1,77% 8,30% 15,53% -1,45% -6,58% -4,56% -7,60% 13,45% 15,86% 11,94% -3,56% 0,44% 21,86% 1,41% 0,71% -3,16% -8,52% -9,04% 1,30% 1,44% 12,57% 11,95% -8,32% -8,62% -9,41% -9,58% 1,18% 5,70% 7,56% 0,77% 2,86% 6,86% 15,05% 14,34% 15,18% 14,84% -0,93% -1,18% 20,88% 20,53% -0,20% -0,08% 9,64% 9,42% 1,16% 0,93% -1,68% 15,25% 15,68% 15,55% 5,29% 1,11% 1,32% 3,91% 21,44% 5,80% 12,91% 12,37% 12,82% 10,99% 10,55% 17,99% 17,94% -14,73% -15,08% 19,48% 19,05% 11,90% 5,20% 16,04% 15,59% 25,53% 25,48% 23,40% 22,92% 1,15% 0,72% -0,16% -38,43% -38,68% -28,91% -29,19% 9,78% 9,32% -5,76% -5,39% 17,32% 17,78% 29,41% 30,01% 13,17% 13,60% 14,17% 14,49% 18,52% 18,99% 14,32% 14,78% 12,95% 12,58% 7,75% 7,56% -1,57% -1,15% -0,84% -1,05% 2,15% -6,37% 7,28% 9,32% 9,03% 12,37% -4,08% -9,55% 10,94% 14,35% 15,44% -1,15% 21,65% -6,53% -6,61% 1,79% 11,27% 11,44% -7,76% 16,81% -6,42% -5,52% 0,91%


INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND EUR INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)JPY CL.A INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)EUR CL.E INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) USD CL.A INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) EUR CL.E INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND EUR INVESCO ENERGY USD CL.A INVESCO ENERGY EUR CL.E INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND (EX.RETURN PLUS) EUR INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE E EUR INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE A JPY INVESCO GLOBAL REAL ESTAT FUND EUR INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND USD INVESCO GLOBAL LEISURE FUND EUR INVESCO GLOBAL LEISURE FUND USD INVESCO ASIAN EQUITY FUND EUR INVESCO ASIAN EQUITY FUND USD INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND EUR INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND USD INVESCO PACIFIC EQUITY FUND USD INVESCO JAPANESE EQUITY FUND USD INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CL.A /EUR INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.A USD INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.E EUR INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION CL.A HEDGED USD INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL E CAP EUR INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL A CAP USD JANUS FLEXIBLE INCOME FUND EUR FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND USD(1) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND(1) FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND USD(1) FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD(1) FRANKLIN EURO HIGH YIELD CL. N EUR(1) FRANKLIN INCOME FUND USD(1) FRANKLIN INDIA FUND USD(1) FRANKLIN INDIA FUND EUR(1) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND USD(1) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR(1) FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND USD(1) FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP GROWTH FUND-EUR(1) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD(1) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND EUR(1) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND USD(1) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND EUR(1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND USD(1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR(1) TEMPLETON BRIC FUND USD(1) TEMPLETON BRIC FUND EUR(1) TEMPLETON CHINA FUND USD(1) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND EUR(1) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND USD(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND USD(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND EUR(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND USD(1) TEMPLETON EUROLAND FUND EUR(1) TEMPLETON EUROPEAN FUND EUR(1) TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND(1) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EUR(1) TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND EUR(1) TEMPLETON LATIN AMERICA FUND USD(1) TEMPLETON THAILAND FUND USD(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.A(ACC) / USD(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N (ACC) / EUR(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N(ACC)/EUR-H1(EURO HEDGED)(1) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME CLASS A(1) TEMPLETON EMERGING MRKTS BD FUND CL.A(QDIS)/EUR(1) FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/USD(1) FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/EUR(1) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.A(YDIS)/USD(1) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.N (ACC) / EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CL.A(MDIS) / GBP(1) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND CL.N(ACC)EUR-H1(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A H1 C EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND A H1 CAP EUR(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS A CAP EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) H1 - AUD(1) GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL A USD GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL E EUR GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORFOLIO CL.A USD GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CL.E EUR GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL A USD GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL E EUR GOLDMSACHS US MORT BACK SEC PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GL CR PRTF (HEDG) CLA USD GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL A USD GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL E EUR GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND USD GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND EUR GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND E(ACC) EUR GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND A(ACC) USD GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - USD GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - EUR GS N11 EQUITY PTF - BASE (ACC.) - USD GS N11 EQUITY PTF - E SHARES (ACC.) - EUR GS N11 EQUITY PTF BASE (OCS) SHARES HEDGED EUR GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD OTHER HGD CAP EUR PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR PICTET-SECURITY-R USD PICTET-BIOTECH-R USD PICTET-BIOTECH-HR EUR PICTET-GENERICS-R USD PICTET-GENERICS-HR EUR PICTET-WATER-R EUR PICTET-CLEAN ENERGY-R USD PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR PICTET-EUROPE INDEX-R EUR PICTET-USA INDEX-R USD PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.HR EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.R USD PICTET-SMALL CAP EUROPE FUND CL.R EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.HR EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.R USD PICTET-AGRICULTURE-R-USD PICTET-AGRICULTURE-R-EUR PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION USD PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION EUR PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/EUR PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/USD PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/EUR PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/USD PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/EUR PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/USD PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/EUR PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/USD PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD PICTET RUSSIAN EQUITIES R EUR PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD EUR PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD USD HEDGED PICTET EUR SHORT MID - TERM BOND ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND-JPY ABERDEEN GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY CL.S-2 USD

18,9100 19,7420 18,9100 865,0000 903,0600 865,0000 6,0400 6,2212 6,0400 39,5000 41,2380 39,5000 27,0700 27,8821 27,0700 14,8647 15,1620 14,8647 26,5400 27,7078 26,5400 18,1700 18,7151 18,1700 2,7824 2,8380 2,7824 12,9700 13,5407 12,9700 2.805,0000 2.928,4200 2.805,0000 8,5900 8,8477 8,5900 10,9300 11,4109 10,9300 19,5000 20,0850 19,5000 28,5200 29,7749 28,5200 4,3700 4,5011 4,3700 5,9700 6,2327 5,9700 9,5300 9,8159 9,5300 13,3200 13,9061 13,3200 44,3000 46,2492 44,3000 16,9800 17,7271 16,9800 15,6304 15,9430 15,6304 12,8600 13,4258 12,8600 9,3200 9,5996 9,3200 14,1800 14,6054 14,1800 18,8500 19,4155 18,8500 319,3600 325,7472 319,3600 87,0200 88,7604 87,0200 21,8200 22,2564 21,8200 18,4600 19,0138 18,4600 9,7400 10,0322 9,7400 25,7100 26,4813 25,7100 16,9800 17,3196 16,9800 14,6100 14,9022 14,6100 19,7800 20,3734 19,7800 19,8700 20,4661 19,8700 18,1800 18,7254 18,1800 7,1700 7,3851 7,1700 5,4100 5,5723 5,4100 13,7800 14,0556 13,7800 25,7700 26,5431 25,7700 30,6800 31,6004 30,6800 23,0900 23,7827 23,0900 6,5000 6,7860 6,5000 4,4200 4,5526 4,4200 45,3300 46,6899 45,3300 34,1700 35,1951 34,1700 13,1300 13,5239 13,1300 11,9700 12,3291 11,9700 21,1900 21,8257 21,1900 19,2300 19,8069 19,2300 27,4000 28,6056 27,4000 18,8900 19,4567 18,8900 14,2500 14,6775 14,2500 32,7700 33,4254 32,7700 9,4400 9,7232 9,4400 16,2300 16,7169 16,2300 11,9000 12,1380 11,9000 27,8300 28,3866 27,8300 13,7800 14,0556 13,7800 11,8400 12,3610 11,8400 23,7200 24,4316 23,7200 26,5200 27,0504 26,5200 19,9700 20,3694 19,9700 36,4500 37,5435 36,4500 24,7300 25,4719 24,7300 18,1000 18,8964 18,1000 18,1700 18,7151 18,1700 16,8100 17,3143 16,8100 12,4900 13,0396 12,4900 14,8400 15,1368 14,8400 4,7400 4,8822 4,7400 4,7600 4,9028 4,7600 9,0200 9,4169 9,0200 6,4900 6,6847 6,4900 13,6500 13,9230 13,6500 13,2600 13,6578 13,2600 20,4000 20,8080 20,4000 20,4200 20,8284 20,4200 18,6100 19,4288 18,6100 11,4800 11,7096 11,4800 16,8500 17,1870 16,8500 17,6500 18,0030 17,6500 14,4600 15,0384 14,4600 11,7300 12,1992 11,7300 8,1900 8,5176 8,1900 13,2700 13,8008 13,2700 16,3000 17,0172 16,3000 15,8500 16,5474 15,8500 12,4800 12,9792 12,4800 11,3000 11,7520 11,3000 7,4300 7,5786 7,4300 10,3700 10,5774 10,3700 12,8600 13,1172 12,8600 6,2100 6,3342 6,2100 10,3600 10,5672 10,3600 21,3500 21,7770 21,3500 121,8400 124,2768 121,8400 121,1000 123,5220 121,1000 13,0800 13,6032 13,0800 15,3000 15,9732 15,3000 11,6300 12,0952 11,6300 8,1900 8,5176 8,1900 10,1300 10,5757 10,1300 10,2600 10,6704 10,2600 10,4100 10,8680 10,4100 22,9200 23,3784 22,9200 108,7900 112,0537 108,7900 142,9400 147,2282 142,9400 448,0100 461,4503 448,0100 330,9200 340,8476 330,9200 159,0800 163,8524 159,0800 123,8300 127,5449 123,8300 167,9800 173,0194 167,9800 68,2400 70,2872 68,2400 108,5900 111,3048 108,5900 317,6500 327,1795 317,6500 127,6200 131,4486 127,6200 139,2200 143,3966 139,2200 329,6500 339,5395 329,6500 224,3300 231,0599 224,3300 159,6600 164,4498 159,6600 120,3100 123,9193 120,3100 220,9000 224,2135 220,9000 291,9300 296,3090 291,9300 673,9700 694,1891 673,9700 102,3800 105,4514 102,3800 139,2000 143,3760 139,2000 194,7100 200,5513 194,7100 146,7300 151,1319 146,7300 174,1700 179,3951 174,1700 131,2400 135,1772 131,2400 121,3000 124,9390 121,3000 160,7800 165,6034 160,7800 77,5900 78,7539 77,5900 103,4000 104,9510 103,4000 133,7200 135,7258 133,7200 177,2300 179,8885 177,2300 106,6400 109,8392 106,6400 141,3200 145,5596 141,3200 102,0100 102,0100 102,0100 101,5000 101,5000 101,5000 45,3800 46,7414 45,3800 110,6100 112,2692 110,6100 145,5100 147,6927 145,5100 127,8200 129,7373 127,8200 18.542,0035 19.357,8517 18.542,0035 93,0472 97,1413 93,0472

10,58% 64,76% 43,47% 8,79% 7,59% -3,21% 15,14% 13,92% -1,02% 17,70% 35,25% 2,63% 2,82% 28,97% 30,35% 1,16% 2,05% -7,66% -6,66% 10,97% 13,81% 0,82% 1,02% -0,11% -0,63% -0,42% 0,00% 0,00% -2,28% 44,22% 2,31% 15,24% 2,17% 2,38% 5,78% -11,37% -11,88% 9,63% 9,07% -3,09% 17,03% 16,79% 16,15% 14,64% 13,62% -7,15% -7,65% -13,10% -13,64% -11,45% -7,06% -6,32% -6,44% -6,92% -2,79% 12,78% 13,26% 0,25% -1,10% -1,15% 12,76% 14,37% -0,19% -0,75% -17,92% -3,06% 10,10% 9,13% 9,51% 13,34% -7,48% -41,41% -41,67% 0,89% -0,15% 3,80% 2,39% 0,29% -0,29% 10,51% -42,02% -6,80% -7,30% 11,49% 10,87% 9,49% 9,13% 17,10% 16,46% -13,27% -13,67% -2,37% -1,52% -3,81% -4,17% 3,50% 2,94% 2,82% 2,71% 18,91% 19,91% 19,53% 19,04% -1,75% -2,56% -2,16% 3,52% 13,25% 14,10% 36,55% 36,04% 10,98% 10,67% 9,26% 13,30% -6,45% -6,76% 8,25% 20,95% -1,63% -9,34% 19,21% 18,47% -7,09% -6,90% 15,64% 16,41% 16,80% 3,86% 3,23% 14,09% 13,38% 12,49% 12,78% -2,32% -2,06% -8,90% -8,67% 9,93% 10,18% -0,19% 0,03% -5,38% 2,03% 2,13% 0,65% 26,74% 4,90%

ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY ACCUMULATION AF27 USD ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND-USD ABERDEEN GLOBAL -EAST EUROPE EQUITY EUR CL.S-2 ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES EQUITY CL.S-2 USD ABERDEEN GLOBAL EUROPEAN EQUITY INCOME CL.S-2 EUR ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY EUR CL.S-2 ABERDEEN GLOBAL-EURO GOV BOND FUND EUR CL.A-2 ABERDEEN GLOBAL-US DOLLAR BOND FUND CL.A-2 ABERDEEN-EMERGING EUROPE FIXED INC EUR CL.A-2 ABERDEEN GLOBAL-AGGREGATE BOND GBP CL.A-2 ABERDEEN GLOB-CONVERTIBLE EUROPE EUR CL.A-2 ABERDEEN SELECT EURO HIGH YIELD BOND CL.A-2 EUR MET BALANCED EUR(2) MET GROWTH EUR(2) MET DYNAMIC EUR(2) MET DEFENSIVE EUR – SERIES 3(2) MET BALANCED EUR – SERIES 3(2) MET GROWTH EUR – SERIES 3(2) PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A USD PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A EUR PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A USD PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A EUR PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE CL.A USD PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A CHF PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A USD PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A USD PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A CHF PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A USD PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR HEDGED PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A EUR PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A USD PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A USD PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A EUR PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CL.A EUR PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND CL.A EUR PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A USD PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A EUR PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A EUR PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A USD PIONEER FUNDS NORTH AMERICAN BASIC A HEDGE EUR PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME FUND EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND USD PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC USD PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E INC USD PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED GBP PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO EURO BOND FUND E ACC EUR PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC USD PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED GBP PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL REAL RETURN E HGD CAP EUR PIMCO UNCONSTRAINED BOND E HGD CAP EUR

16,9793 17,7264 16,9793 19,0365 19,8741 19,0365 96,9769 101,2439 96,9769 12,6420 13,1982 12,6420 169,9955 177,4753 169,9955 8,7977 9,1848 8,7977 448,7684 457,7438 448,7684 3.463,6704 3.532,9438 3.463,6704 231,6819 236,3155 231,6819 2.131,5388 2.174,1696 2.131,5388 14,9962 15,2961 14,9962 121,1252 123,5477 121,1252 1,2473 1,2473 1,2473 1,2516 1,2516 1,2516 1,1632 1,1632 1,1632 1,1721 1,1721 1,1721 1,2003 1,2003 1,2003 1,2014 1,2014 1,2014 23,0000 24,0120 23,0000 17,3600 18,1238 17,3600 7,1900 7,5064 7,1900 5,4200 5,6585 5,4200 75,0100 78,3104 75,0100 57,3800 59,9047 57,3800 52,4800 54,7891 52,4800 34,9400 36,4774 34,9400 248,5100 259,4444 248,5100 187,5400 195,7918 187,5400 231,2900 241,4668 231,2900 10,2200 10,4244 10,2200 7,7100 7,8642 7,7100 79,3000 80,8860 79,3000 5,2200 5,4497 5,2200 6,9200 7,2245 6,9200 61,8500 64,5714 61,8500 46,6800 48,7339 46,6800 54,1500 56,5326 54,1500 87,2000 88,9440 87,2000 11,3300 11,5566 11,3300 82,9700 84,6294 82,9700 6,0500 6,3162 6,0500 8,0200 8,3729 8,0200 53,6800 56,0419 53,6800 60,3800 63,0367 60,3800 53,7900 56,1568 53,7900 71,2800 74,4163 71,2800 24,0000 24,4800 24,0000 18,6000 18,9720 18,6000 10,9900 11,2098 10,9900 17,4000 17,7480 17,4000 19,4300 19,8186 19,4300 12,9200 13,1784 12,9200 23,4000 23,8680 23,4000 21,4400 21,8688 21,4400 18,3900 18,7578 18,3900 12,9600 13,2192 12,9600 10,4800 10,6896 10,4800 13,2900 13,5558 13,2900 12,9800 13,3694 12,9800 12,6400 13,0192 12,6400 15,3300 15,6366 15,3300 11,6600 11,8932 11,6600

6,48% -1,32% -1,25% -5,11% 8,63% -2,98% 0,18% -3,26% -5,05% -1,95% 3,39% 3,69% 4,99% 6,42% 7,79% 3,89% 5,58% 6,79% -5,58% -6,06% 13,59% 12,92% 18,71% -9,40% -9,36% -9,46% 16,19% 15,60% 18,14% -0,29% -0,77% -0,39% 1,16% 1,62% 3,01% 2,50% -0,66% 1,71% 5,30% 5,88% 16,57% 17,25% 18,16% 3,43% 7,73% 8,30% -3,23% -3,43% -0,27% 2,11% 1,83% -0,23% -1,97% -2,10% -0,05% -3,50% -3,76% -3,56% -6,69% -6,99% -5,37% -1,85%

GENIKI BANK (ôçë.: 801-11-600300), URL: www.sgam.com AGILEO P2 (EUR)(2) CALYPSO FUND (EUR)

109,8700 96,6100

111,7927 98,3007

109,8700 96,6100

2,64% -2,68%

35,2000 36,0624 35,2000 46,7200 47,8646 46,7200 23,5900 24,2977 23,5900 31,3100 32,2493 31,3100 23,4400 23,8502 23,4400 23,9200 24,3386 23,9200 31,7500 32,3056 31,7500 48,8400 50,3052 48,8400 64,8200 66,7646 64,8200 42,4300 43,7029 42,4300 5,1900 5,3457 5,1900 6,8900 7,0967 6,8900 12,3600 12,7308 12,3600 16,4000 16,8920 16,4000 24,8500 25,5955 24,8500 87,9800 90,6194 87,9800 116,7600 120,2628 116,7600 20,7300 21,3519 20,7300 15,6200 16,0886 15,6200 27,8100 28,6443 27,8100 20,9600 21,5888 20,9600 23,3400 24,0402 23,3400 17,5900 18,1177 17,5900 42,6000 43,8780 42,6000 32,1000 33,0630 32,1000 32,1700 32,9582 32,1700 7,2700 7,4881 7,2700 5,4800 5,6444 5,4800 10,6400 10,9592 10,6400 7,2200 7,4366 7,2200 14,0500 14,2959 14,0500 14,9700 15,4191 14,9700 19,8700 20,4661 19,8700 18,5700 19,1271 18,5700 24,6500 25,3895 24,6500 11,8200 12,1746 11,8200 11,2900 11,6287 11,2900 52,4100 53,9823 52,4100 45,5300 46,8959 45,5300 69,5600 71,6468 69,5600 22,5300 23,2059 22,5300 19,5700 20,1571 19,5700 29,9000 30,7970 29,9000 14,9900 15,4397 14,9900 12,7200 13,1016 12,7200 12,9700 13,3591 12,9700 11,8700 12,2261 11,8700 13,7100 14,1213 13,7100 11,9400 12,2982 11,9400 13,4400 13,8432 13,4400 8,2400 8,4872 8,2400 12,7200 12,9426 12,7200 45,4700 46,8341 45,4700 42,9300 44,2179 42,9300 12,1600 12,3728 12,1600 35,0800 35,6939 35,0800 18,2000 18,5185 18,2000 11,0100 11,3403 11,0100 11,2400 11,5772 11,2400 194,5100 200,3453 194,5100 28,5700 29,0700 28,5700 26,6900 27,1571 26,6900 18,0000 18,3150 18,0000 101,9500 105,0085 101,9500 96,0100 98,8903 96,0100 117,0800 120,5924 117,0800 105,4300 108,5929 105,4300 8,0100 8,2503 8,0100 8,4900 8,7447 8,4900 1.049,8800 1.075,6021 1.049,8800 115,4000 118,2273 115,4000 136,6800 140,0287 136,6800 14,4300 14,8629 14,4300 12,8100 13,0342 12,8100 12,6400 12,8612 12,6400 17,7300 18,2619 17,7300 14,1800 14,6054 14,1800 12,7700 13,1531 12,7700 22,8500 23,5355 22,8500 10,0600 10,3618 10,0600 6,8000 7,0040 6,8000

7,28% 7,75% -38,68% -38,43% -0,34% 0,72% 1,15% 16,37% 16,83% 24,28% 12,58% 12,95% 17,94% 17,99% -0,16% -5,76% -5,39% 19,48% 19,05% -9,21% -9,54% 9,78% 9,32% -28,91% -29,19% 7,56% 14,49% 14,17% 6,93% 6,65% 0,72% 17,32% 17,78% 29,41% 30,01% -0,84% -1,05% -15,08% -9,30% -14,73% 9,53% 16,98% 9,97% 11,12% 18,66% 11,23% 11,04% -0,72% -2,77% 15,96% -4,19% -3,56% 11,94% -16,62% -2,80% -6,58% 0,44% 15,05% 14,34% 18,02% -1,18% -0,93% 1,41% -9,41% -9,58% -8,32% -8,62% -25,21% -24,80% 4,64% 6,36% 10,79% 19,65% -1,48% -6,23% -5,34% 13,26% -25,19% 2,05% 4,14% 7,09%

HSBC BANK PLC (ôçë.: 801-11-72000), URL: www.hsbc.gr BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 USD BGF WORLD GOLD CLASS A2 EUR BGF WORLD GOLD CLASS A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BD HEDGED A2 EUR BGF EURO BOND FUND CLASS A2 EUR BGF EURO BOND FUND CLASS A2 USD BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 USD BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 GBP BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD BGF JAPAN CLASS A2 EUR BGF JAPAN CLASS A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BD A2 USD BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 EUR BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 EUR BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 USD BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 EUR BGF WORLD ENERGY CLASS A2 USD BGF WORLD ENERGY CLASS A2 EUR BGF WORLD MINING CLASS A2 USD BGF WORLD MINING CLASS A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 EUR BGF NEW ENERGY FUND A2 USD BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - USD BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - HEDGED EUR BGF EURO CORPORATE BOND FUND - CLASS A BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A EUR BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A USD BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A EUR BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A USD BGF WORLD AGRICULTURE A2 USD BGF WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR BGF LATIN AMERICAN A2 EUR BGF LATIN AMERICAN A2 GBP BGF LATIN AMERICAN A2 USD BGF PACIFIC EQUITY A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY A2 USD BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A2 EUR BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A4DS GBP BGF GLOBAL EQUITY INCOME (USD) BGF GLOBAL EQUITY INCOME (EUR HEDGED) BGF ASIA PACIFIC EQUITY INCOME (USD) BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A2 USD BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A2 EUR BGF WORLD RESOURCES EQUITY INCOME A2 USD SCHRODERS ISF ASIAN BOND A ACC (USD) SCHRODERS ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA A ACC (EUR) SCHRODERS ISF LATIN AMERICAN A ACC (USD) SCHRODERS ISF PACIFIC EQUITY A ACC (USD) SCHRODERS ISF GREATER CHINA A ACC (USD) SCHRODERS ISF CONVERGING EUROPE BOND A ACC (EUR) SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) USD SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) EUR SCHRODERS US SMALL & MID CAP A ACC (USD) SCHRODERS ISF EMERG.MKT DEBT ABS.RT. A EUR HEDGED SCHRODERS ISF EMERG. MARKETS DEBT ABS. RT. A USD SCHRODERS ISF EURO CORPORATE EUR SCHRODER AS AGRICULTURE FUND A ACC (USD) SCHRODER AS AGRICULTURE FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) SCHRODER AS COMMODITY FUND A ACC (USD) SCHRODER AS COMMODITY FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) SCHRODERS AS GOLD & METALS EURO HEDGED EUR SCHRODERS AS GOLD & METALS USD JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -EUR JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (USD) A (ACC) JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION A (ACC) - EUR JPM UK EQUITY A (ACC) - GBP JPM STERLING BOND A (ACC) - GBP JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) - EUR JPM EASTERN EUROPE EQUITY A (ACC) - EUR JPM GLOBAL DYNAMIC A (ACC) - USD JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) - EUR JF GREATER CHINA A (ACC) - USD JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) A (ACC) JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (EUR) (HEDGED)

JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -USD JPM EUROPE 130/30 A (ACC) EUR JPM EUROPE 130/30 A (ACC) USD JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) USD JPM MIDDLE EAST EQUITY A (ACC) USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND USD JP MORGAN BRAZIL ALPHA PLUS A (ACC) USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL USD HEDGED JPM AFRICA EQUITY A (ACC) - USD JPM EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY A USD JF ASEAN EQUITY A (ACC) - EUR JF ASEAN EQUITY A (ACC) - USD JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES A (ACC) - EUR (HEDGED) JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES A (ACC) - USD JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)

140,2700 10,9200 15,8300 10,3800 17,8600 104,4000 138,4500 7,9100 149,0600 11,3300 7,1800 15,0200 19,9300 44,1900 62,5800 15,0600 9,2300

143,7066 11,2476 16,3049 10,6914 18,3958 107,5320 142,6035 8,1473 153,5318 11,6699 7,3954 15,4706 20,5279 45,5157 64,4574 15,5118 9,5069

140,2700 10,9200 15,8300 10,3800 17,8600 104,4000 138,4500 7,9100 149,0600 11,3300 7,1800 15,0200 19,9300 44,1900 62,5800 15,0600 9,2300

5,04% 15,07% 15,55% -24,89% 4,87% -2,28% -1,91% -17,00% -2,17% -1,99% -10,03% 6,22% 6,58% -14,28% -14,22% 23,34% 23,56%

ING ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING (L) INVEST WORLD X CAP (EUR) ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X CAP(EUR) ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) ING (L) INVEST HEALTH CARE X CAP (USD) ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) ING (L) INVEST CONSUMER GOODS X CAP (USD) ING (L) INVEST BANKING&INSURANCE X CAP (USD) ING (L) INVEST ENERGY X CAP (USD) ING (L) INVEST MATERIALS X CAP(USD) ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP(USD) ING (L) INVEST UTILITIES X CAP (USD) ING (L) INVEST GREATER CHINA X CAP (USD) ING (L) INVEST SUSTAINABLE EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND X CAP (USD) ING (L) INVEST LATIN AMERICA X CAP (USD) ING (L) INVEST ASIA EX JAPAN XCAP(USD) ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) ING (L) INVEST US(ENH. CORE CONC.)X CAP(USD) ING (L) INVEST JAPAN X CAP (JPY) ING (L) INVEST EURO EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDENT X CAP(EUR) ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP(EUR) ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X CAP (EUR) ING (L) INVEST EURO INCOME XCAP (EUR) ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP (EUR) ING (L) INVEST ALTERNATIVE BETA X CAP (EUR) ING (L) INVEST MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND WORLD X HEDGED CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND DOLLAR X CAP (USD) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP (USD) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND EURO X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND US CREDIT X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND GL.HIGH YIELD X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT X CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND EMD HC X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND GLOBAL INFLATION LINKED (EUR) ING (L) RENTA FUND EURO LIQUIDITY XCAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL BALANCED X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL EURO X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL TARGET RETURN BOND X CAP(EUR) ING (L) INVEST FIRST CLASS PROTECTION (EUR) ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE X CAP (EUR) ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES XCAP

174,0200 691,3200 796,2900 1.132,6800 1.535,2100 1.297,3500 534,8300 1.245,6700 836,5500 782,7900 608,8800 750,1600 192,0000 51,8300 1.950,4600 855,0500 53,2200 79,2700 3.200,0000 105,6700 40,8700 291,8100 405,2500 310,7300 987,4400 2.030,4800 288,1000 430,1600 1.064,1200 288,6100 214,9800 1.067,5700 975,8600 769,9300 1.508,3400 472,4100 1.075,0600 442,0800 164,6100 151,2100 4.124,9800 56,0500 280,4600 258,2400 1.016,8900 477,2700 527,1600 502,9400 258,8300 29,9100 226,9200 603,0200 269,2100

177,5004 705,1464 812,2158 1.155,3336 1.565,9142 1.323,2970 545,5266 1.270,5834 853,2810 798,4458 621,0576 765,1632 195,8400 52,8666 1.989,4692 872,1510 54,2844 80,8554 3.264,0000 107,7834 41,6874 297,6462 413,3550 316,9446 1.007,1888 2.071,0896 293,8620 438,7632 1.085,4024 294,3822 217,1298 1.078,2457 985,6186 777,6293 1.523,4234 477,1341 1.085,8106 446,5008 166,2561 152,7221 4.166,2298 56,6105 283,2646 258,2400 1.032,1434 484,4291 535,0674 510,4841 261,4183 30,0596 231,4584 615,0804 274,5942

174,0200 691,3200 796,2900 1.132,6800 1.535,2100 1.297,3500 534,8300 1.245,6700 836,5500 782,7900 608,8800 750,1600 192,0000 51,8300 1.950,4600 855,0500 53,2200 79,2700 3.200,0000 105,6700 40,8700 291,8100 405,2500 310,7300 987,4400 2.030,4800 288,1000 430,1600 1.064,1200 288,6100 214,9800 1.067,5700 975,8600 769,9300 1.508,3400 472,4100 1.075,0600 442,0800 164,6100 151,2100 4.124,9800 56,0500 280,4600 258,2400 1.016,8900 477,2700 527,1600 502,9400 258,8300 29,9100 226,9200 603,0200 269,2100

10,15% 2,06% 17,99% 23,66% 9,66% 14,57% 15,48% 4,97% -8,63% 11,05% 10,13% -3,06% 10,26% -10,16% -18,82% -8,45% -6,65% 18,90% 32,12% 9,17% 7,55% 11,21% 10,37% 9,88% 6,10% 10,49% 0,31% 30,70% 1,46% 5,36% -2,05% -3,19% -4,60% -5,09% -3,09% 0,49% -2,50% 2,42% -1,11% 1,03% -6,32% -3,28% -5,30% -0,10% 6,08% 2,93% 8,75% 4,01% 0,32% 2,08% -8,31% 8,48% 5,11%

92,7500 63,3900 13,3200 12,7500 9,5300 8,0600 2,7824 2,7226 11,6900 11,1000 16,7400 16,1200 14,8971 10,9377 10,6400 7,5800 26,5400 13,7100 18,1700 8,2100 15,6304 15,3667 11,5343 14,8650 14,5873 10,1266 322,7100 319,3600 5,8806 5,7690 18,9100 17,7100 8,4323 6,1201 28,5200 19,5000 37,2200 29,4500 39,5000 27,0700 10,0800 33,5500 24,1100 865,0000 6,0400 15,0100 14,0700 12,2400 10,8200 10,4000 15,7300 14,2500 12,4800 11,1000 12,7800 87,0200 65,4300 18,4700 12,9100 10,7900 10,4800 9,1500 12,8600 9,3200 9,7500 13,3900 23,3500 14,1100 10,8100 11,1900 7,5200 9,9270 12,1671

97,6300 65,3500 14,0200 13,4200 9,8200 8,0600 2,9288 2,8000 12,3000 11,4400 17,6200 16,6200 15,6807 11,2800 11,2000 7,8100 27,9400 14,4311 18,7300 8,2100 16,4526 15,8400 11,5300 15,6470 15,0400 10,1300 322,7100 319,3600 6,1899 5,9500 19,9000 18,2600 8,8758 6,3100 30,0200 20,1000 39,1800 30,3600 41,5800 27,9100 10,0800 35,3100 24,8600 911,0000 6,0000 15,8000 14,5000 12,2400 11,3900 10,7200 16,5600 14,6900 13,1400 11,4400 12,7800 87,0200 65,4300 19,4400 13,3100 11,3576 10,8000 9,6300 13,5400 9,6100 9,7500 14,0900 24,5800 14,5500 10,8100 11,7800 7,7500 10,4492 12,8071

92,7500 63,3900 13,3200 12,7500 9,5300 8,0600 2,7824 2,7226 11,6900 11,1000 16,7400 16,1200 14,8971 10,9377 10,6400 7,5800 26,5400 13,7100 18,1700 8,2100 15,6304 15,3667 11,5343 14,8650 14,5873 10,1266 322,7100 319,3600 5,8806 5,7690 18,9100 17,7100 8,4323 6,1201 28,5200 19,5000 37,2200 29,4500 39,5000 27,0700 10,0800 33,5500 24,1100 865,0000 6,0400 15,0100 14,0700 12,2400 10,8200 10,4000 15,7300 14,2500 12,4800 11,1000 12,7800 87,0200 65,4300 18,4700 12,9100 10,7900 10,4800 9,1500 12,8600 9,3200 9,7500 13,3900 23,3500 14,1100 10,8100 11,1900 7,5200 9,9270 12,1671

-2,19% -3,24% -6,66% -6,66% -7,66% -7,04% -1,02% -1,17% 1,21% 0,91% 5,55% 5,29% -8,26% -9,10% -5,17% -6,19% 15,14% 14,82% 13,92% 14,83% 0,82% 0,68% 0,41% -3,21% -3,29% -3,60% 0,02% 0,00% -0,38% -0,47% 10,58% 10,14% -0,74% -1,46% 30,35% 28,97% 15,59% 15,76% 8,79% 7,59% 8,27% -11,50% -12,45% 64,76% 43,47% 16,81% 16,47% 16,35% 15,47% 15,17% 16,17% 15,67% 13,87% 13,27% 13,40% 0,00% -0,65% 22,72% 21,68% 1,22% 0,87% 0,77% 1,02% -0,11% 0,62% 0,83% 1,04% 0,14% 0,65% 0,99% 0,00% -11,17% -0,71%

INVESCO FUNDS SICAV INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - A (USD) INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A (USD) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A-DIST (USD) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E (EUR) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND R ACC (EUR) INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND A (EUR) INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND E (EUR) INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND A INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - E (EUR) INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND - A(USD) INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND -E(EUR) INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND A (USD) INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND E (EUR) INVESCO ENERGY FUND A (USD) INVESCO ENERGY FUND A ACC (EUR HGD) INVESCO ENERGY FUND E (EUR) INVESCO ENERGY FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - E (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND A (EUR) INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND E (EUR) INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO RESERVE FUND A (EUR) INVESCO EURO RESERVE FUND E (EUR) INVESCO EUROPEAN BOND FUND - A (EUR) INVESCO EUROPEAN BOND FUND - E (EUR) INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - A (EUR) INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO GLOBAL BOND FUND - A ACC (USD) INVESCO GLOBAL BOND FUND - E (EUR) INVESCO GLOBAL LEISURE FUND A (USD) INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E (EUR) INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND-A DIST(USD) INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND A (USD) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND E (EUR) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO INDIA EQUITY FUND - A DIST (USD) INVESCO INDIA EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A (JPY) INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-A(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-A(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-E(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO USD RESERVE FUND - A (USD) INVESCO USD RESERVE FUND - E (EUR) INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND A (USD) INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND E (EUR) INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND A (EUR) INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND E (EUR) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (EUR HGD) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (USD) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND E (EUR) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND R ACC (EUR) INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (EUR HGD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (USD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - E (EUR) INVESCO ASIA BALANCED FUND R ACC (EUR) INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -A(USD) INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -E(EUR) INVESCO EMER LOC CURR DEBT FUND A DIST-MD-FIXED(USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A DIST-MD (EUR)


INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A (USD HGD) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A ACC (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND E ACC (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND R ACC (EUR) INVESCO EMER LOCAL CURR DEBT FUND R MONTHLY DIST (USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R MONTHLY DIST (EUR) INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ACC (USD) INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND R ACC (USD) INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD A ACC (USD) INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD R ACC (USD) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD A ACC (JPY) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD E ACC (EUR) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD R ACC (JPY) INVESCO JAPANESE VALUE EQUITY FUND A ACC (JPY) INVESCO JAPANESE VALUE EQY FD R ACC (JPY) INVESCO US VALUE EQUITY FUND A ACC (USD) INVESCO US VALUE EQUITY FUND R ACC (USD)

18,8500 19,8400 18,8500 14,1800 14,9300 14,1800 13,9000 14,3300 13,9000 11,5800 11,5800 11,5800 8,8185 8,8200 8,8185 10,9134 10,9100 10,9134 54,1400 56,9900 54,1400 46,2800 46,2800 46,2800 47,4000 49,8900 47,4000 41,3500 41,3500 41,3500 2.805,0000 2.953,0000 2.805,0000 12,9700 13,0000 12,9700 2.623,0000 2.623,0000 2.623,0000 909,0000 956,0000 909,0000 769,0000 769,0000 769,0000 28,2200 29,7000 28,2200 24,1600 24,1600 24,1600

-0,42% -0,63% -0,93% -1,11% -11,16% -0,71% 16,98% 16,46% 21,98% 21,47% 35,25% 17,70% 34,65% 30,42% 29,68% 23,23% 22,70%

ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-77.65.441), URL: www.bankofcyprus.gr UBS (LUX) EQUITY FUND–ASIAN CONSUMPTION(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-AUSTRALIA (AUD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-BIOTECH (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CANADA (CAD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CENTRAL EUROPE (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY SICAV-US OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-ECO PERFORMANCE (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNTRIES (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNT.OPPORT(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 ADV.(EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROPEAN OPPORT (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-FINANCIAL SERVICE(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL INNOVATORS(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GREAT BRITAIN (GBP) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GREATER CHINA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-HEALTH CARE (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-JAPAN (JPY) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-ASIA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SINGAPORE (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL&MIDCAP JAPAN(JPY)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL CAPS USA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-TAIWAN (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND–GLOBAL MULTI TECH(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL MULTI TECH (EUR HEDGED) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-USA MULTI STRATEGY(USD)P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CAD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CHF P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-EUR P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-GBP P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-JPY P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-USD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CONVERT EUROPE (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL (CHF) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL (CHF) (EUR HEDGED) P-acc(1) UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (USD) P-acc(1) UBS (Lux) MONEY MARKET FUND (GBP) P-acc(1) UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(EUR)P-acc(1) UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(USD)P-acc(1) UBS (Lux) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME (EUR) P-acc(1)

105,6100 821,2100 368,9100 749,4300 157,8300 219,4900 615,0800 21,4400 24,6900 114,2200 67,1900 103,0400 144,2200 589,9900 79,2700 52,5100 127,6100 204,3300 171,7000 620,5700 6.158,0000 685,8000 650,6100 1.147,1500 1.155,8500 13.551,0000 597,6400 134,4000 175,9400 103,7500 121,0700 582,6000 340,5800 786,9900 1.983,7400 2.629,6000 2.824,5500 1.736,1200 2.180,8500 2.508,5400 1.942,4100 2.911,3800 2.790,3700 1.730,6500 2.450,6600 2.353,7200 424,6400 377,2600 2.480,5000 349,5500 196,8500 163.351,0000 284,0100 140,8100 163,5600 728,6100 109,0500 836,1400 1.728,7700 823,4600 103,3200 101,2000 211,2800

107,7222 837,6342 376,2882 764,4186 160,9866 223,8798 627,3816 21,8688 25,1838 116,5044 68,5338 105,1008 147,1044 601,7898 80,8554 53,5602 130,1622 208,4166 175,1340 632,9814 6.281,1600 699,5160 663,6222 1.170,0930 1.178,9670 13.822,0200 609,5928 137,0880 179,4588 105,8250 123,4914 594,2520 347,3916 802,7298 2.023,4148 2.682,1920 2.881,0410 1.762,1618 2.213,5628 2.546,1681 1.961,8341 2.940,4938 2.818,2737 1.747,9565 2.475,1666 2.377,2572 428,8864 381,0326 2.505,3050 353,0455 198,8185 164.984,5100 286,8501 142,2181 165,1956 735,8961 110,1405 836,1400 1.728,7700 823,4600 104,3532 102,2120 213,3928

105,6100 821,2100 368,9100 749,4300 157,8300 219,4900 615,0800 21,4400 24,6900 114,2200 67,1900 103,0400 144,2200 589,9900 79,2700 52,5100 127,6100 204,3300 171,7000 620,5700 6.158,0000 685,8000 650,6100 1.147,1500 1.155,8500 13.551,0000 597,6400 134,4000 175,9400 103,7500 121,0700 582,6000 340,5800 786,9900 1.983,7400 2.629,6000 2.824,5500 1.736,1200 2.180,8500 2.508,5400 1.942,4100 2.911,3800 2.790,3700 1.730,6500 2.450,6600 2.353,7200 424,6400 377,2600 2.480,5000 349,5500 196,8500 163.351,0000 284,0100 140,8100 163,5600 728,6100 109,0500 836,1400 1.728,7700 823,4600 103,3200 101,2000 211,2800

-2,75% 15,58% 44,21% 4,03% -9,72% 21,41% 19,29% -12,77% -12,32% 5,83% 10,64% 6,23% 4,19% 13,47% 17,33% 10,73% 16,91% 2,43% 25,65% 8,13% 33,35% -6,67% 12,85% 20,16% 2,46% 27,45% 20,84% -2,01% 8,63% 8,28% 18,71% 13,53% 9,51% 12,78% 8,59% 5,72% 8,04% 5,71% 3,82% 5,09% 2,89% 1,49% 2,32% -0,81% -1,34% -1,50% 0,89% -2,43% -0,11% 0,08% -1,62% 0,95% -1,23% 3,49% 4,36% -1,75% -1,64% 0,00% 0,05% 0,05% 3,20% 3,42% -1,61%

7,0900 9,3900 13,1600 20,8100 13,7200 27,1700 36,0600 12,5100 13,5100 10,2800 28,2500 15,7900 16,0300 18,5400 20,3300 45,8600 60,7600 20,3700 27,0100 14,8700 16,3100 6,2300 8,2400 22,1100 4,9700 646,6000 6,6000 14,8700 13,8900 19,7400 16,0500 15,0800 16,1000 17,6600 24,5900 32,6800 22,2000 12,3700 13,5600 8,9000 21,4400 20,7000 27,4500 35,0100 5,6200 15,8000 17,6400 23,3600 12,7600 15,7900 19,8600 26,3400 14,7600 21,1100 28,0000 20,3100 11,8600 12,5000 34,0600 16,5700 17,4700 35,2200 21,3400

19,16% 19,62% -3,66% 46,65% 18,07% 17,67% 18,27% 4,69% 2,58% 2,39% 15,83% 2,73% 2,56% -14,48% -14,04% 16,57% 17,16% 11,19% 11,75% 13,77% 14,38% 10,07% 10,75% 9,56% 15,85% 31,47% 16,40% 16,35% 17,02% 17,01% 20,59% -2,20% -4,90% -4,39% -7,87% -7,40% -7,42% -13,86% -13,41% -13,59% -10,85% -6,63% -6,15% -5,99% -0,18% 13,67% 13,95% 14,57% 0,71% 16,88% 8,76% 9,34% -0,74% -1,72% -1,23% -1,26% 12,95% 13,43% 16,84% 7,60% 8,17% 14,99% -0,65%

MARFIN EGNATIA BANK - PRIVATE BANKING (ôçë.: 210-32.79.460) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) EUR FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) USD FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND- A (acc) USD FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND- A(acc) USD FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND- A(acc) EUR FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) EUR FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) USD FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - A (acc) EUR H1 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND- A(acc) USD FR'IN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND- A(acc) EUR FRANKLIN HIGH YIELD FUND- A(acc) USD FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) EUR FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) USD FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) USD FR'IN T'TON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND- A(acc) USD FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) EUR FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) JPY FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR Hedged FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN GROWTH A(acc)EURHDG TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) EUR TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) USD TEMPLETON BRIC FUND A (acc) EURHDG TEMPLETON CHINA FUND- A(acc) USD TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) USD TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND- A(acc) USD TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROLAND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) USD TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) USD FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND - A(acc) EUR HDG TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR

7,0900 9,3900 13,1600 20,8100 13,7200 27,1700 36,0600 12,5100 13,5100 10,2800 28,2500 15,7900 16,0300 18,5400 20,3300 45,8600 60,7600 20,3700 27,0100 14,8700 16,3100 6,2300 8,2400 22,1100 4,9700 646,6000 6,6000 14,8700 13,8900 19,7400 16,0500 15,0800 16,1000 17,6600 24,5900 32,6800 22,2000 12,3700 13,5600 8,9000 21,4400 20,7000 27,4500 35,0100 5,6200 15,8000 17,6400 23,3600 12,7600 15,7900 19,8600 26,3400 14,7600 21,1100 28,0000 20,3100 11,8600 12,5000 34,0600 16,5700 17,4700 35,2200 21,3400

7,5000 9,9300 13,9170 22,0100 14,5090 28,7300 38,1300 13,2293 14,2900 10,8700 29,8700 16,5000 16,7500 19,6100 21,5000 48,4970 64,2500 21,5400 28,5600 15,7300 17,2480 6,5900 8,7100 23,3800 5,2600 683,7800 6,9800 15,7300 14,6900 20,8800 16,9700 15,7600 16,8200 18,4500 26,0000 34,5590 23,4800 13,0810 14,3400 9,4120 22,6700 21,8900 29,0280 37,0200 5,6200 16,7100 18,6540 24,7000 13,3342 16,7000 21,0000 27,8500 15,4200 22,0600 29,2600 21,2200 12,5420 13,2188 36,0200 17,3200 18,2560 37,2500 22,3000

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR HDG TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON KOREA FUND- A(acc) USD TEMPLETON LATIN AMERICA FUND- A(acc) USD TEMPLETON THAILAND FUND- A(acc) USD TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND- A(acc) USD FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) USD FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) EUR FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) USD FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) EUR T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)USD T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)EUR TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) USD TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) EUR FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) USD FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) EUR FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) USD FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) EUR FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) USD FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) EUR-H1 FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)USD FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)EUR FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) USD FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) EUR FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) EUR FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL EUROLAND A(acc) EUR FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) USD FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN SMALL COMPANIES A(acc) USD TEMPLETON ASIAN SMALLC OMPANIES A(acc) EUR TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) USD TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) EUR TEMPLETON FRONTIER MRKTS AaccEURHDG

20,3300 28,3200 12,6600 5,4900 69,4700 19,4000 11,5900 8,9700 6,7700 14,2100 10,7300 8,0800 8,7000 14,0800 10,6200 5,4000 4,0400 4,7700 4,7900 12,5100 7,4200 10,8000 8,1500 12,3200 9,3000 15,1800 15,8400 14,3400 16,6900 17,1800 31,9100 32,8300 18,0900 18,6100 10,9400

21,2400 29,5900 13,3880 5,8100 73,4600 20,5200 11,5900 9,4900 7,1600 14,8500 11,2100 8,5400 9,2000 14,7100 11,0980 5,7100 4,2700 5,0443 5,0700 13,2300 7,8500 11,4200 8,6200 13,0300 9,8348 16,0529 16,7508 15,1646 17,6497 18,1679 33,7448 34,7177 19,1302 19,6801 11,5691

20,3300 28,3200 12,6600 5,4900 69,4700 19,4000 11,5900 8,9700 6,7700 14,2100 10,7300 8,0800 8,7000 14,0800 10,6200 5,4000 4,0400 4,7700 4,7900 12,5100 7,4200 10,8000 8,1500 12,3200 9,3000 15,1800 15,8400 14,3400 16,6900 17,1800 31,9100 32,8300 18,0900 18,6100 10,9400

-0,34% -0,14% 14,78% -5,34% -18,12% -3,77% -0,09% 0,34% -0,15% 0,42% -0,09% -2,77% -3,33% 1,29% 0,76% 19,21% 18,48% -42,18% -42,50% 18,35% 18,34% 7,04% 6,54% 8,45% 8,01% 8,35% 8,87% 13,18% 12,31% 11,78% -4,83% -5,31% 10,04% 9,41% 9,84%

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS BASE (USD) GS JAPAN PORTFOLIO CLASS BASE (JPY) GS ASIA PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS US CORE EQUITY CLASS BASE (USD) GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS EUR-HEDGED (EUR) GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS BASE (EUR) GS EUROPE CORE EQUITY CLASS BASE (EUR) GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS NON-BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO E SHARES (EUR) GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS ASIA PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS E SHARES (EUR) GS US CORE EQUITY CLASS E SHARES (EUR) GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS BASE (USD) GS BRICS PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS BRICS PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS A SHARES (USD) GS EUROPE CORE EQUITY CLASS A SHARES (EUR) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS A SHARES (EUR) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS USD A SHARES (USD) GS US CORE EQUITY CLASS A SHARES (USD) GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) GS ASIA PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO CL.A SHARES (EUR) GS GLOBAL CURRENCY PLUS A SHARES EURO-HEDGED (EUR) GS GLOBAL CURRENCY PLUS CLASS A (USD) GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS A SHARES (USD) GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS E (EUR) GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO EURO HEDGED (EUR) GS GLOBAL LIBOR + 2 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS EURO LIQUID RESERVE FUND (EUR) GS US$ LIQUID RESERVE (USD) GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO A DISTRIBUTION (USD) GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO BASE DISTRIB (USD) GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO E ACCUMULATION (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY (EUR) PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS (EUR) PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - EMERG.EUROPE&MEDITER.EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - EUROPEAN RESEARCH (EUR) PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE (EUR) PIONEER FUNDS - ASIA (EX JAPAN) EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - US MID CAP VALUE (EUR) PIONEER FUNDS - US PIONEER FUND (EUR) PIONEER FUNDS - US RESEARCH (EUR) PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (EUR) PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (USD) PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT (EUR) PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD (EUR) PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE SHORT TERM (EUR) PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (USD) PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND (USD) PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY (EUR) PICTET -BIOTECH-R-USD PICTET -BIOTECH-HR-EUR PICTET -CLEAN ENERGY-R-USD PICTET -CLEAN ENERGY-R-EUR PICTET -GENERICS-R-USD PICTET -GENERICS-HR-EUR PICTET -PREMIUM BRANDS-R-EUR PICTET -SECURITY-R-USD PICTET -SECURITY-R-EUR PICTET -WATER-R-EUR PICTET -RUSSIAN EQUITIES-R EUR PICTET -HIGH DIVIDEND SELECTION-R EUR PICTET -GLOBAL MEGATREND SELECTION-R EUR PICTET -EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET -GLOBAL EMERGING CURRENCIES-R EUR PICTET -SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET-R EUR PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R WIOF EASTERN MEDITER. PERFORM. FUND CLASS A - EUR WIOF RUSSIA AND CIS PERFORM. FUND CLASS A - EUR WIOF GL. EMERG. MARKETS BOND FUND CLASS A - EUR WIOF - INDIA PERFORMANCE FUND - EUR WIOF - CHINA PERFORMANCE FUND - EUR WIOF - MIDDLE EAST PERFORMANCE FUND - EUR

29,0200 29,6004 29,0200 1.022,3400 1.042,7868 1.022,3400 18,2200 18,5844 18,2200 16,5100 16,5926 16,5100 23,3400 23,8068 23,3400 7,3100 7,3466 7,3100 14,2600 14,3313 14,2600 17,6500 17,7383 17,6500 116,4600 118,7892 116,4600 10,9200 11,1384 10,9200 8,5500 8,5928 8,5500 14,5100 14,8002 14,5100 26,6600 27,1932 26,6600 20,9400 21,3588 20,9400 10,7800 10,8339 10,7800 11,4100 11,6382 11,4100 6,2100 6,2411 6,2100 8,6500 8,6933 8,6500 8,1900 8,3538 8,1900 16,0600 16,3812 16,0600 9,0400 9,2208 9,0400 9,7700 9,9654 9,7700 2,2500 2,2613 2,2500 12,4800 12,7296 12,4800 11,3000 11,5260 11,3000 12,7400 12,9948 12,7400 9,7700 9,9654 9,7700 9,1500 9,3330 9,1500 14,4600 14,7492 14,4600 13,9600 14,2392 13,9600 11,3900 11,6178 11,3900 28,0000 28,5600 28,0000 22,4600 22,9092 22,4600 12,4800 12,5424 12,4800 12,8600 12,9243 12,8600 10,3600 10,4118 10,3600 16,8500 16,9343 16,8500 10,8600 10,9143 10,8600 94,8700 95,3444 94,8700 94,4300 94,9022 94,4300 7,4300 7,4672 7,4300 13,4500 13,7190 13,4500 91,6700 92,1284 91,6700 96,5400 97,0227 96,5400 106,4700 107,0024 106,4700 12.118,8200 12.118,8200 12.118,8200 11.944,0400 11.944,0400 11.944,0400 16,3000 16,6260 16,3000 10,2100 10,4142 10,2100 15,8500 16,1670 15,8500 54,1500 54,4208 54,1500 6,3500 6,4770 6,3500 6,4300 6,5586 6,4300 17,3600 17,7072 17,3600 4,6400 4,7328 4,6400 8,6800 8,8536 8,6800 56,6000 57,7320 56,6000 6,0000 6,1200 6,0000 7,3100 7,4562 7,3100 5,3400 5,4468 5,3400 6,0500 6,1710 6,0500 187,5400 191,2908 187,5400 248,5100 253,4802 248,5100 62,7200 63,9744 62,7200 11,3600 11,4168 11,3600 8,8900 8,9345 8,8900 84,8700 85,2944 84,8700 8,4100 8,4521 8,4100 60,1100 60,4106 60,1100 7,7100 7,7486 7,7100 5,2200 5,2461 5,2200 54,5000 54,7725 54,5000 10,2200 10,2711 10,2200 7,0800 7,2216 7,0800 109,8600 112,0572 109,8600 102,7820 104,8376 102,7820 51,4900 51,4900 51,4900 448,0100 448,0100 448,0100 330,9200 330,9200 330,9200 68,2400 69,6048 68,2400 51,4300 52,4586 51,4300 159,0800 159,0800 159,0800 123,8300 123,8300 123,8300 108,7900 108,7900 108,7900 142,9400 142,9400 142,9400 107,7100 107,7100 107,7100 167,9800 171,3396 167,9800 45,3800 46,2876 45,3800 121,3000 123,7260 121,3000 131,2400 133,8648 131,2400 133,7200 134,3886 133,7200 77,5900 77,9780 77,5900 102,0100 102,0100 102,0100 123,4700 123,4700 123,4700 129,0800 129,0800 129,0800 0,6654 0,6787 0,6654 2,2108 2,2550 2,2108 2,5270 2,5371 2,5270 2,4697 2,5191 2,4697 3,4668 3,5361 3,4668 1,8431 1,8800 1,8431

15,53% 36,90% -4,21% -3,68% 21,94% 3,39% -6,68% -7,30% 11,39% 9,42% 3,64% 11,87% -10,27% -10,82% -2,53% 13,42% -4,17% -2,92% 19,04% -4,97% 14,58% 21,22% -2,17% -13,27% -13,67% 15,09% 9,16% 11,04% 11,49% 21,60% 13,11% -10,43% -4,47% -2,58% -3,81% 3,50% -6,80% 1,02% -0,08% -0,02% -2,37% 12,46% 1,88% 1,79% 2,80% 0,00% 0,00% 17,10% 17,36% 16,46% -0,66% 10,63% -11,43% -6,06% 9,18% -4,19% 18,09% -0,99% 19,44% 18,67% 16,57% 15,60% 16,19% 13,01% -2,24% 0,91% 2,84% 1,94% 1,20% -0,77% 1,16% 1,13% -0,29% 19,19% 15,00% 2,47% 0,12% 36,55% 36,04% 13,30% 12,61% 10,98% 10,67% 13,25% 14,10% 13,39% 9,26% -5,38% 12,49% 13,38% -8,90% -2,32% -0,19% -0,06% 0,02% -25,35% -7,70% -8,80% -13,20% -0,39% 5,27%

U N I T L I N K E D ALLIANZ ÅËËÁÓ Á.Å. (ôçë.: 210-69.05.500) HSBC EY ZHN ÅÎÁÓÖÁËÉÓÇÓ HSBC EY ZHN ÌÉÊÔÇÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ HSBC EY ZHN ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ

2,7069 2,8856 3,0753

2,7340 2,9145 3,1061

2,6798 2,8567 3,0445

2,24% 2,49% 3,19%

100,8800

0,32%

AXA ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-72.68.000), URL: www.axa-insurance.gr AXA PROTECT(2)

100,8800

103,9000

AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS(1) AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1) AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1)

157,5000 188,7200 178,1200 96,2000 143,6600 171,5700

166,1625 199,0996 187,9166 101,4910 147,9698 176,7171

157,5000 188,7200 178,1200 96,2000 143,6600 171,5700

4,91% 7,41% 11,49% -6,73% 0,27% 4,34%

5,1555 5,5308

4,7664 5,1133

3,77% 3,13%

2,5549 2,6322 2,4789 5,6464

2,5549 2,6322 2,4789 5,6464

-0,71% -0,19% 0,41% 5,07%

101,6430 69,0438 64,9740 67,2486 70,3698 86,5258 85,9994 86,9319 83,2071 84,0409 71,3347

99,6500 67,6900 63,7000 65,9300 68,9900 84,8292 84,3131 85,2274 81,5756 82,3930 69,9360

1,73% -26,62% -29,22% -32,47% -32,38% -7,31% -7,97% -7,40% -10,93% -11,43% -23,70%

12,2066 11,0581 10,7932 10,0058 11,0374 9,8355 0,9684

-9,74% -7,42% -6,59% -4,18% -1,95% -3,38% 4,01%

3,7166 5,5913 4,1385 5,7170 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

2,46% 4,29% 2,58% 2,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AÃÑÏÔÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-93.79.100), URL: www.agroins.com ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 1 ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 2

4,8637 5,2177

CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr CITIFUTURE 1 CITIFUTURE 2 CITIFUTURE 3 CITIGOLD FUTURE

2,5549 2,6322 2,4789 5,6464

CREDIT AGRICOLE ÁÁÅÆ (ôçë.: 210-32.83.545) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 2) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 3) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 4) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 5) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 6)(4) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 7)(4) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 8)(4) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 9)(4) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 10)(4) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 11)(4)

99,6500 67,6900 63,7000 65,9300 68,9900 84,8292 84,3131 85,2274 81,5756 82,3930 69,9360

EUROLIFE ERB ÁÅÁÆ (ôçë.: 210-93.03.800), URL: www.eurolife.gr EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST

12,4557 11,2838 11,0135 10,2100 11,2627 10,0362 0,9684

12,4557 11,2838 11,0135 10,2100 11,2627 10,0362 0,9684

ÅÈÍÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-90.99.000), URL: www.ethniki-asfalistiki.gr UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ UNIT LINKED-ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÏ ÏÌÏËÏÃÏ UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ & ÐÁÉÄÉ UNIT LINKED-ÅÕÅËÉÊÔÇ ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 1 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 2 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 3 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 4

3,7166 5,5913 4,1385 5,7170 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

3,9396 5,8709 4,3454 5,8314 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ Á.Å.Ã.Á (ôçë.: 210-81.19.777/519), URL: www.europisti.gr

ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÌÅÔÁÂËÇÔÏ ÊÅÖ.

2,6037

2,7339

2,5777

6,78%

3,0477 2,6266 1,6241 2,7216 2,6726 2,6287

22,07% 13,85% 1,44% 1,81% 2,03% 2,48%

GENERALI HELLAS (ôçë.: 210-80.96.300), URL: www.generali.gr GENERALI HELLAS STABLE(1) GENERALI HELLAS BALANCED(1) GENERALI HELLAS DYNAMIC(1) HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ(1) HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ & ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1) HSBC ÅY ÆHN ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1)

3,0785 2,6532 1,6405 2,7216 2,6726 2,6287

3,1401 2,7062 1,6897 2,7489 2,6993 2,6550

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ Á.Å.Á.Å. (ôçë.: 210-32.95.031), URL: www.groupama-phoenix.com METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1) METROLIFE-STAR LIFE V(1) METROLIFE-STAR LIFE VI(1) METROLIFE-STAR LIFE VII(1) METROLIFE-VALUE PLUS I(1) METROLIFE-VALUE PLUS II(1) METROLIFE-VALUE PLUS III(1) METROLIFE-ÓÕÍÔÁÎÇ ÅÃÃ. 3%(1) METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ DYNAMISME(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ EQUILIBRE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ PRUDENCE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ MONETAIRE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ×Á 20(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE II(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013(1)

7,3006 10,5409 11,8859 9,6867 8,6900 1,0738 0,8426 0,7428 10,0880 5.755,3937 9,7965 100,0000 141,0700 136,9800 566,1600 3,1071 688,76 118,0291 113,3612 100,0670

7,6048 7,1546 10,9232 10,4355 12,3170 11,7076 9,9863 9,5898 8,9128 8,6031 1,1070 1,0738 0,8732 0,8426 0,7738 0,7428 10,0880 10,0880 - 5.755,3937 10,0904 9,7475 101,2500 100,0000 142,8334 141,0700 138,6922 136,9800 567,5754 566,1600 3,1537 3,1071 688,76 680,15 118,0291 116,5537 113,3612 111,9442 100,0670 98,8162

3,24% 0,84% 2,27% -0,10% -0,94% 5,82% 4,97% 5,32% -1,36% 3,74% -4,61% 9,42% 4,36% 0,97% 0,00% -5,44% 5,32% 3,41% 13,33% 0,07%

ING ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-95.06.000), URL: www.ing.gr ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(3) ING (L) PROTECTED FUND 300(3) ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(3) ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(3) ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND(3) ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM(3) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 1) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 2) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 3)

109,0600 109,2900 180,8700 105,1600 102,2500 102,0700 10,2390 9,6790 9,7115

-

109,0600 109,2900 180,8700 105,1600 102,2500 102,0700 10,1366 9,5822 9,6144

-2,37% -2,03% 4,99% -2,37% -2,45% -0,81% 1,64% -0,35% 1,57%

INTERAMERICAN ÅÁÅÆ (ôçë.: 210-94.61.111) Ë ÓÕÃÃÑÏÕ 350, 176 80 ÊÁËËÉÈÅÁ, URL: www.interamerican.gr EUROLAND SEVEN PLUS JUL13 MAXIMUM INCOME 2018 I MAXIMUM INCOME 2018 II INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2013 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2016 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2021 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2026 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2031

3.198,8230 8,7830 9,5260 9,1192 9,7623 8,4146 10,6132 9,5059 8,6794

- 3.198,8230 8,7830 9,5260 9,3016 9,1192 9,9575 9,7623 8,5829 8,4146 10,8255 10,6132 9,6960 9,5059 8,8530 8,6794

1,68% -3,41% 2,04% 0,71% 0,62% 0,45% -0,40% -0,85% -0,60%

INTERNATIONAL LIFE ÁÅÁZ (ôçë.: 210-81.19.172) INTERNATIONAL LIFE-ÅÃÃÕÇÌÅÍÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND

4,0376 1,3598 3,0446 2,4548

4,0376 1,4465 3,1717 2,5839

4,0376 1,3598 3,0446 2,4548

7,85% -2,50% 5,23% -0,63%

8,6493 4,2724 4,1909 4,1336 3,4653 10,7747 9,5359 9,1346

0,00% 2,18% 2,19% 1,85% -65,53% 3,31% 1,12% 0,81%

4,4934 4,5183 3,8981 16,9003 8,4103 3,9121 3,1662 2,7676 3,3756 0,5041 3,5039 3,1907 2,2971 2,3799 3,1853 2,7751 3,4347 2,8352 2,9183 2,8314 5,2953 4,9487 4,1969

0,75% 2,13% 5,03% 3,65% 8,62% 2,53% 5,04% 6,04% -1,33% -0,61% 13,16% -1,33% -5,21% -14,59% 0,01% -2,32% 16,32% -5,49% -2,72% -5,62% 0,93% 3,61% 6,46%

CNP LAIKI ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-32.79.420), URL: www.cnplaiki.com MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US01 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US02 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03B MARFIN SMART CAPITAL US04 MARFIN CAPITAL PLUS US05 MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 MARFIN WEALTH US07

8,8258 4,3596 4,2764 4,2180 3,5360 10,9946 9,7305 9,3210

-

METLIFE ALICO ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr METLIFE ALICO INVEST 1 4,5388 METLIFE ALICO INVEST 2 4,5639 METLIFE ALICO INVEST 3 3,9375 METLIFE ALICO CLASSIC 17,0710 METLIFE ALICO LINK 8,4953 METLIFE ALICO PENSION FUND I 3,9516 METLIFE ALICO PENSION FUND II 3,1982 METLIFE ALICO PENSION FUND III 2,7956 METLIFE ALICO EUROPE BOND MULTIFUND I 3,3756 METLIFE ALICO GREEK EQUITY MULTIFUND II 0,5041 METLIFE ALICO GLOBAL EQUITY MULTIFUND III 3,5039 METLIFE ALICO GLOBAL BOND MULTIFUND IV 3,1907 METLIFE ALICO COMMODITY MULTIFUND V 2,2971 METLIFE ALICO EMERGING MARKETS EQUITY MULTIFUND VI 2,3799 METLIFE ALICO MONEY MARKET 3,1853 METLIFE ALICO DOLLAR BOND MULTIFUND VII 2,7751 METLIFE ALICO DOLLAR EQUITY MULTIFUND VIII 3,4347 METLIFE ALICO EMERGING MARKETS BOND MULTIFUND IX 2,8352 METLIFE ALICO GLOBAL CORPORATE BOND MULTIFUND X 2,9183 METLIFE ALICO GLOBAL INFLATION LINKED BOND MULTIFUND XI 2,8314 HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) 5,2953 HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) 4,9487 HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) 4,1969 Óçì.: Çìåñïìçíßá Áðïôßìçóçò:(1) 29/07/13,(2) 26/07/13,(3) 24/07/13,(4) 22/07/13

4,6296 4,6552 4,0163 17,4124 8,6652 4,0306 3,2622 2,8515 3,3756 0,5041 3,5039 3,1907 2,2971 2,3799 3,1853 2,7751 3,4347 2,8352 2,9183 2,8314 5,2953 4,9487 4,1969


32

×ÁÊÅÑ Ìïíüäñïìïò ôï haircut ðáñÜ ôéò áíôéäñÜóåéò Aìåôáêßíçôï óôéò èÝóåéò ôïõ ãéá ôçí áíÜãêç ìéáò íÝáò áíáäéÜñèñùóçò ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò ðáñáìÝíåé ôï ãåñìáíéêü Éíóôéôïýôï Ifo. ÐáñÜ ôç óèåíáñÞ Üñíçóç ôïõ Âåñïëßíïõ, ôï ãåñìáíéêü Éíóôéôïýôï åðéìÝíåé ðùò ìéá íÝá åëÜöñõíóç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò åßíáé áíáðüöåõêôç. "¸íá íÝï haircut óôï åëëçíéêü ÷ñÝïò åßíáé åðéâåâëçìÝíï. ÓõíéóôÜ ëýóç ìïíüäñïìï".

X ÁÕÔÁ ó÷ïëéÜæïõí ïé ïéêïíïìïëüãïé ôïõ Ifo, ïìéëþíôáò óôç ãåñìáíéêÞ åöçìåñßäá Handelsblatt êáé ðáñÜ ôï ãåãïíüò ðùò ôüóï ç Ãåñìáíßäá ÊáãêåëÜñéïò A. Merkel, üóï êáé ï Ãåñìáíüò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí W. Schaeuble, åðéìÝíïõí íá äéáøåýäïõí ôá óåíÜñéá ãéá ìéá íÝá áíáäéÜñèñùóç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò. X Ôçí Ýíôïíç áíôßèåóÞ ôïõ óôï åíäå÷üìåíï ìéáò íÝáò áíáäéÜñèñùóçò ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò åîÝöñáóå ÷èåò êáé ï P. Steinbrueck, ï õðïøÞöéïò ôùí Ãåñìáíþí Óïóéáëäçìïêñáôþí (SPD) ãéá ôçí Êáãêåëáñßá êáé âáóéêüò áíôßðáëïò ôçò Á. Ìerkel. X "Eßìáé áíôßèåôïò óôï åíäå÷üìåíï åíüò íÝïõ haircut óôï åëëçíéêü ÷ñÝïò", ôïíßæåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ, êáèþò Ý÷åé Þäç áñ÷ßóåé ç áíôßóôñïöç ìÝôñçóç ãéá ôç äéåîáãùãÞ ôùí êñßóéìùí ãåñìáíéêþí åêëïãþí ôçò 22áò Óåðôåìâñßïõ. X Ôáõôü÷ñïíá, ï ßäéïò åðáíáëáìâÜíåé ôçí ðÜãéá èÝóç ôïõ ðùò åßíáé åðéâåâëçìÝíç áíÜãêç íá õðÜñîåé Ýíá íÝï Ó÷Ýäéï Marshall ãéá ôéò ÷þñåò ôïõ áäýíáìïõ åõñùðáúêïý Íüôïõ. X "Ï åõñùðáúêüò Íüôïò ÷ñåéÜæåôáé Ýíá íÝï Ó÷Ýäéï Marshall, Ýíá äåýôåñï Ó÷Ýäéï Marshall", äéåìÞíõóå. X ÉÍËÏÔ: Ìå óêïñ 12-2 óôéò ôåëåõôáßåò 14 óõíåäñéÜóåéò âåëôßùóå èåáìáôéêÜ ôçí ôéìÞ ôçò ìåôï÷Þò áðü ôï 1,3000 óôï ÷èåóéíü 1,7300 åõñþ. ¢íïäïò 4,4% êáé 345.000 ôì÷ åíþ êÜðïéïé ôõ÷åñïß traders áãüñáæáí êáé óôï ìåßïí 1,5% ìå 2%... X ÅÍ áíáìïíÞ ôïõ 6ìÞíïõ ôçò õðåíèõìßæïõìå üôé óôï 3ìçíï ôï Óýíïëï ôïõ Åíåñãçôéêïý ôïõ ïìßëïõ åß÷å âñåèåß óôá 1,12 äéó. åõñþ. Éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜ-

ãéá óôïé÷åßá: 237,8 åêáô. åõñþ. Áõëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá: 363 åêáô. åõñþ... X ËïéðÜ ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá: 157,3 åêáô. åõñþ. ÁðïèÝìáôá: 43,3 åêáô. åõñþ. ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò: 183,4 åêáô. åõñþ. ËïéðÜ êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá: 139,55 åêáô.åõñþ. (ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá 139,56 åêáô. åõñþ).

«Ôá Ýèíç äåí Ý÷ïõí óôáèåñïýò ößëïõò Þ å÷èñïýò. ¸÷ïõí ìüíï óôáèåñÜ óõìöÝñïíôá» Ëüñäïò Palmerston Âñåôáíüò ðñùèõðïõñãüò (1784-1865) X ÉÍËÏÔ: Óôá 733,11 åêáô. åõñþ ôï óýíïëï ôùí õðï÷ñåþóåþí ôçò. (Ìáêñïðñüèåóìåò äáíåéáêÝò 335,60 åêáô. ÐñïâëÝøåéò-ëïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò 51 åêáô. Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò 184,9 åêáô. åõñþ. ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò 161,7 åêáô. åõñþ. X INTRALOT: Óýíïëïí éäßùí êåöáëáßùí 314,4 åêáô. åõñþ áðü 303,2 åõñþ óôéò 31.12.2012. ÁðïôéìÜôáé óå 275 åêáô. åõñþ. Ìå ôïí äåßêôç P/BV óôï 0,88 êáé ôïí äåßêôç äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò ôùí ìåôü÷ùí óôï 1,2. X ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ: Äåí ëÝìå êáëÝò, ÷ñõóÝò êáé Üîéåò óå ìßá ðåñßïäï îåêÜèáñá áíïäéêÞò ôÜóçò áëëÜ áò Ý÷ïõìå õðüøç ìáò êáé ôé ÷ñùóôÜíå... X ÅËËÁÊÔÙÑ: Õðï÷ñåþóåéò 3,1 äéó. åõñþ åê ôùí ïðïßùí ï ôñáðåæéêüò äáíåéóìüò áíÝñ÷åôáé óå 1,76 äéó. åõñþ. ÊáèáñÞ èÝóç 0,97 äéó. åõñþ êáé åêôßìçóç Üõëùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí óôï 1,08 äéó. åõñþ...

X ÃÅÊÔÅÑÍÁ: Õðï÷ñåþóåéò 2,12 äéó. åõñþ ìå ôïí äáíåéóìü óôá 942 åêáô.åõñþ, ôçí êáèáñÞ èÝóç- ßäéá êåöÜëáéá óôá 389 åêáô. åõñþ êáé ôçí åêôßìçóç ôùí Üõëùí óå 335 åêáô. åõñþ... X ÁÂÁÎ: Óôï 1 äéó. åõñþ ïé äéêÝò ôïõ, ìå ôïí äáíåéóìü ôïõ óôá 545 åêáô. åõñþ, ôçí êáèáñÞ èÝóç - ßäéá êåöÜëáéá óôá 307 åêáô. åõñþ êáé ôá Üõëá íá áðïôéìþíôáé óå 42 åêáô. åõñþ. X ÁÑÊÅÔÅÓ ÅÉÍÁÉ ÐËÅÏÍ ÏÉ ÐËÁÔÖÏÑÌÅÓ ðïõ äßíïõí áõôÞ ôçí äõíáôüôçôá óôïõò ''óêëçñïýò ðáßêôåò'' ôïõ åëëçíéêïý ÷ñçìáôéóôçñßïõ.ÂÜæïõí ð.÷. 20.000 åõñþ êáé áãïñÜæïõí ìåôï÷Ýò áîßáò 70.000 Ýùò êáé 150.000 åõñþ. X ÊÁÉ ìüëéò áðïäõíáìþíåôáé ç éó÷ýò ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ (áí õðï÷ùñÞóåé ç ôéìÞ ôïõò), ôüôå ìðáßíïõí óôï óýóôçìá õðï÷ñåùôéêÝò ðùëÞóåéò. Áí ç ôéìÞ õðï÷ùñÞóåé ìÜëéóôá êáôÜ 10%, ôüôå ôá ðñÜãìáôá ãßíïíôáé ðïëý æüñéêá, áöïý ôï áñ÷éêü êåöÜëáéï êéíäõíåýåé íá åîáöáíéóèåß. X Åî ïõ êáé ïé áðüôïìåò äéáêõìÜíóåéò ðïõ ðáñáôçñïýìå óôéò ôéìÝò ôïõò. Åßôå ðñïò ôá ðÜíù, åßôå ðñïò; ôá êÜôù... X ÕÃÅÉÁ: Ç ìåôï÷Þ ôïõ èåùñåßôáé åê ôùí "çãåôþí" ôïõ êëÜäïõ ôçò õãåßáò óôï ×.Á., ãé' áõôü Ý÷åé óçìáíôéêÞ óôÜèìéóç óôïí äåßêôç. Ùóôüóï êÜôù áðü ôéò óõíèÞêåò Ýëëåéøçò ñåõóôüôçôáò êáé ôùí ðñïâëçìÜôùí ôïõ ÅÏÐÕÕ ïðïéáäÞðïôå ôå÷íéêÞ ðñüâëåøç èåùñåßôáé üôé åßíáé åðßöïâç. X Èá ðñÝðåé íá åðéóçìÜíïõìå, üìùò, üôé ëüãù êáëïý market making ç ìåôï÷Þ ôïõ Õãåßá Ý÷åé äåßîåé - ó÷åôéêÝò- áíôï÷Ýò óôá ÷áìçëÜ åðßðåäá ðÝñéî ôùí 0,37 åõñþ. X ÊïíôÜ óôá ÷áìçëÜ ôñéìÞíïõ äéáðñáãìáôåýåôáé ôç ìåôï÷Þ ôïõ Õãåßá êáé áõôü äçìéïõñãåß ôçí áóöÜëåéá ôçò óôÞñéîçò óôá åðßðåäá áõôÜ, äçëáäÞ ðÝñéî ôùí 0,32 åõñþ.

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 1 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2013 X Óå ðåñßðôùóç ðïõ ìðåé ç ìåôï÷Þ óå áíïäéêü êáíÜëé, ç ðñþôç áíôßóôáóç åßíáé ðÝñéî ôùí 0,45 åõñþ êáé ìåôÜ áíåâáßíåé êïíôÜ óôá 0,60 åõñþ üðïõ åßíáé ç éó÷õñüôåñç áíôßóôáóç êáé õøçëü 3ìÞíïõ. X Áðü åêåß êáé ðÝñá, ïé åðüìåíåò áíôéóôÜóåéò åßíáé óôá 0,80 åõñþ (õðåñäéðëÜóéá ôéìÞ áðü ôá óçìåñéíÜ åðßðåäá) üðïõ ãéá íá öôÜóåé èá ÷ñåéáóôåß êáé õðåñäéðëÜóéïõò üãêïõò óõíáëëáãþí. X ÕÃÅÉÁ(É): ÁðïôéìÜôáé óå 118,9 åêáô. åõñþ ìå ôçí ó÷Ýóç P/BV íá äéáìïñöþíåôáé óôï 0,65. Äéáðñáãìáôåýåôáé ôþñá óôï 0,3890 åõñþ, ìå åëÜ÷éóôï - ìÝãéóôï 2013 óôï 0,2800 ðñï 2ìÞíïõ êáé 0,7950 åõñþ óôçí Ýíáñîç ôçò ÷ñïíéÜò. X ÉÁÓÙ: Ôá ßäéá êåöÜëáéá óôá 94,4 åêáô. (áðü ôá 96,7 åêáô. ôïõ 2012), ìå ôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá óå 7,3 åêáô., èåôéêÝò ïé ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáôÜ 0,48 åêáô. åõñþ êáé o ôñáðåæéêüò äáíåéóìüò áíÝñ÷åôáé óå 148,4 åêáô. X O êýêëïò åñãáóéþí óôï 3ìçíï áíÞëèå óå 30,2 åêáô. áðü 32 åêáô. ðÝñõóé. Ï äåßêôçò äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò ôùí ìåôü÷ùí ôçò áíÝñ÷åôáé óôï 1,50. Áðáó÷ïëåß ðñïóùðéêü 1649 áôüìùí Ýíáíôé 1763 ðÝñõóé. Ôï óýíïëï ôïõ åíåñãçôéêïý áíÝñ÷åôáé óå 337,6 åêáô. ìå ôá éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá óôá 238,7 åêáô. åõñþ. • Ôá Üõëá ðåñéïõóéáêÜ 1,3 åêáô., ôá áðïèÝìáôá 2,9 åêáô. åõñþ êáé ïé áðáéôÞóåéò óôá 66,5 åêáô. åõñþ.Ôá ëïéðÜ êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá õðïëïãß-

æïíôáé óå 22,8 åêáô. åõñþ êáé ôá ìç óå 5,3 åêáô. åõñþ. X Êáé óôá 236,8 åêáô. áðü 235,9 åêáô. åõñþ óôï 2012 ôï óýíïëï ôùí õðï÷ñåþóåùí. Ìáêñïðñüèåóìåò äáíåéáêÝò 133,3 åêáô. ÐñïâëÝøåéò-ëïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò: 30,3 åêáô. Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò 15,1 åêáô. åõñþ. ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò: 58 åêáô. åõñþ. X Äéáðñáãìáôåýåôáé ôþñá óôï 0,9830 åõñþ êáé ìå åëÜ÷éóôï - ìÝãéóôï 12ìÞíïõ óôï 0,4900 åõñþ êáé 1,5800 åõñþ. ÁðïôéìÜôáé óå 52,2 åêáô. åõñþ ðåñßðïõ ìå ôçí ó÷Ýóç P/BV íá äéáìïñöþíåôáé óôï 0,55. Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ìåôï÷Þò óôï 0,4400 åõñþ êáé ç ëïãéóôéêÞ ôçò óôï 1,7800 åõñþ. X ÄÅÍ Üíïéîå ÷èåò óôï ôáìðëü ç Unibios áöïý äåí ôá åýñéóêáí ìåôáîý ôïõò ðùëçôÝò êáé áãïñáóôÝò. Ç ôéìÞ ðáñÝìåéíå óôï 0,2290 êáé ç áðïôßìçóç óôá 3,35 åêáô. åõñþ. ìå ôçí book value óôï 0,7500 åõñþ êáé ôïí ÄÄÌ óôï 0,2. X ÅÕÄÁÐ-ÅÕÁÐÓ: Áí ç áãïñÜ ðßóôåõå óôéò éäéùôéêïðïéÞóåéò ôïõò, ôüôå ïé ôéìÝò èá Þóáí äéáöïñåôéêÝò êáé ïé óõíáëëáãÝò ôùí ìåôï÷þí ôïõò èá Þóáí ôïõëÜ÷éóôïí 10ðëÜóéåò. ¼ìùò ìåôÜ áðü ôüóåò ''åðéôõ÷ßåò'' ðïéüò íá ôï ðÜñåé óôá óïâáñÜ ôï ðëÜíï áðïêñáôéêïðïßçóÞò ôïõò; X ÏÔÅ+ÄÅÇ: ÐáñáìÝíïõí top óôéò ðñïôéìÞóåéò ôùí îÝíùí äéá÷åéñéóôþí, ðïõ áðïëáìâÜíïõí Þäç åíôõðùóéáêþí áðïäüóåùí. ÍÝá Üíïäïò 3% ãéá ôïí ÔÉÔÊ ìå ôï ðñüóöáôï óêïñ íá äéáìïñöþíåôáé óå 7-1 êáé ôçí ôéìÞ óôá 13,7000 åõñþ.

Ç…óýæõãïò ôïõ ÑÝìðñáíô Ï ðßíáêáò "ÓÜóêéá öáí Ïýëåíìðïõñ÷, ç óýæõãïò ôïõ êáëëéôÝ÷íç" ôïõ ïëëáíäïý æùãñÜöïõ ÑÝìðñáíô âáí ÑÝéí, áðïêáëýðôåôáé óôï Ìïõóåßï ôïõ ¢ìóôåñíôáì, üðïõ êáé èá ðáñáìåßíåé ùò äÜíåéï áðü ôçí ÅèíéêÞ ÐéíáêïèÞêç ôçò ÏõÜóéãêôïí ãéá äýï ÷ñüíéá. Áîéïóçìåßùôï åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ôï ðïñôñÝôï åêôßèåôáé ãéá ðñþôç öïñÜ óå ïëëáíäéêü ìïõóåßï

Ó.Í.

Xrimatistirio 01 08 2013  

Xrimatistirio 01 08 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you