Page 20

Χρηματοδοτικά

Τι πρέπει να ξέρετε Διαδικαστικά Σε γενικές γραμμές για όλες τις τράπεζες, για την προέγκριση του δανείου θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: O Αίτηση χορήγησης δανείου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος O Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ O Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος τρέχοντος έτους (αν δεν υπάρχει, τότε έντυπο φορολογικής δήλωσης Ε1 ή εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος προηγούμενου έτους) O Δήλωση στοιχείων ακινήτου - Έντυπο Ε9 της τελευταίας οικονομικής χρήσης O Μισθοδοσία τελευταίου μηνός ή βεβαίωση αποδοχών (για τους μισθωτούς) και απόκομμα σύνταξης (για τους συνταξιούχους) O To προϋπολογιστικό κόστος - Προσφορά εγκατάστασης O Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την ύπαρξη ή μη οφειλών Στη συνέχεια και αφού εγκριθεί το δάνειο, θα χρειαστεί να προσκομίσετε και τα ακόλουθα: O η σύμβαση σύνδεσης με την ταυτόχρονη καταβολή στη ΔΕΗ της περιοχής σας O Τη σύμβαση συμψηφισμού που έχετε υπογράψει με τη ΔΕΗ O Την αίτηση ενεργοποίησης της σύνδεσης / εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων Για την εκταμίευση θα χρειαστούν: O Η υπογραφή της σύμβασης δανείου με την τράπεζα O Η υπογραφή σύμβασης εκχώρησης των απαιτήσεών σας από τη ΔΕΗ προς την τράπεζα (όπου απαιτείται) O Να γίνει η εγγραφή προσημείωσης (όπου απαιτείται) O Να γίνει η ασφάλιση (όπου απαιτείται) του ακινήτου και της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών Σημείωση: Συνήθως δίνεται μια προκαταβολή από το δάνειο, της τάξεως του 30-50% του ποσού που αναφέρεται στην προσφορά της εταιρείας εγκατάστασης. Το υπόλοιπο ποσό εκταμιεύεται αφού γίνει η ενεργοποίηση της σύνδεσης με τη ΔΕΗ και παραδοθεί στην τράπεζα.

Tips

δανειακής σύμβασης O Ζητείστε αντίγραφο της τε να μπορέσετε με τη πριν την υπογράψετε, ώσ ύ να δείτε τα λεγόμενα βοήθεια κάποιου ειδικο . «ψιλά γράμματα» τις ακριβείς δόσεις O Ζητείστε αντίγραφο με ή τους σε τόκο και λυσ ανά του δανείου και την κεφάλαιο. αποδεικτικά πληρωμών. O Φυλάσσετε πάντα τα ς τα ποσά που θα πρέπει O Αποσαφηνίστε ακριβώ το ποσό του δανείου από να πληρώσετε, εκτός αλίστρων, προσημείω(π.χ. έξοδα φακέλου, ασφ αυτά απαιτούνται). υ σης ακινήτου, κ.λπ., όπο

Με επίκεντρο το περιβάλλον και την οικονομία Με στόχο τη βελτίωση των κτιρίων και την εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων από ανανεώσιμες πηγές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ή και την παραγωγή ενέργειας, οι περισσότερες τράπεζες παρέχουν λύσεις με νέα και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα λεγόμενα «πράσινα δάνεια». Σε αυτό το πλαίσιο συγκεντρώσαμε και σας παραθέτουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τα «πράσινα δάνεια».

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Alpha Πράσινες Λύσεις Ενεργειακό Σπίτι» Το «Ενεργειακό Σπίτι» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Χαρακτηριστικά: Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ O Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού (και μέχρι το 75% της αξίας του ακινήτου) O Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,23%) + περιθώριο 3,10% (πλέον εισφορών του Ν.128/75) ή σταθερό επιτόκιο O Ποσό δανείου από 10.000 έως 100.000 ευρώ O ∆ιάρκεια αποπληρωμής από 3 έως 20 έτη O Περίοδος χάριτος έως 1 έτος με δυνατότητα αποπληρωμής τόκων ανά τρίμηνο. O ∆υνατότητα αλλαγής επιτοκίου / διάρκειας δανείου στο ίδιο προϊόν. Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ O Κάλυψη έως 40.000 ευρώ του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού O Κυμαινόμενο επιτόκιο (σήμερα 8,75%) (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,6%) O Ποσό δανείου από 1.500 έως 40.000 ευρώ O ∆ιάρκεια αποπληρωμής από 6 μήνες έως και 7 έτη Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στο τηλέφωνο

801-11-701-801. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «attica OIKOENEΡΓΕΙΑ» Το δάνειο «attica ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών. Χαρακτηριστικά: O Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού O Κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο ΕΚΤ (1%) πλέον περιθωρίου 6% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%) O Ποσό δανείου από 5.000 έως 45.000 ευρώ O ∆ιάρκεια αποπληρωμής έως 12 έτη O Περίοδος χάριτος έως 6 μήνες Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 801-11-500-900 και 210-3669000.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Πράσινη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικίας» Το δάνειο «Πράσινη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικίας» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Χαρακτηριστικά: Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ O Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού

Profile for autotriti

Πρασινο 01 2011  

πρασινο 4green

Πρασινο 01 2011  

πρασινο 4green

Profile for autotriti
Advertisement