Page 1

www.xrimatistirio.gr Ã.Ä. 1.190,52

1,37%

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

ÓÁÂÂÁÔÏ 26 OKTÙÂÑÉÏÕ 2013

1.190,52

1,37%

FTSE/×.Á. Large Cap

395,81

1,12%

FTSE/×.Á. Mid Cap

1.204,33

0,31%

FTSE/×.Á.Mid-Small Cap

1.305,15

0,58%

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Plus1 1.651,74

2,82%

Äåßêôçò Ì - Ì. ×.Á.

0,03%

2.766,94

4948 ÔÉÌÇ 1,5 €

Ãåíéêüò Äåßêôçò 4/ 9 – 25/ 10

Ïé Äåßêôåò ôçò çìÝñáò Ãåíéêüò Äåßêôçò

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ

58

ÌÅ ÊÁÈÏÄÏ

82

ÌÅ ÁÍÏÄÏ

24

ÓÔÁÈÅÑÅÓ

ÊÉÍÇÓÇ ÌÅÔÏ×ÙÍ

Ç ÅÐÉÔÅÕÎÇ ÐÑÙÔÏÃÅÍÏÕÓ ÐËÅÏÍÁÓÌÁÔÏÓ ÓÕÍÉÓÔÁ ÔÏ «ÄÉÁÂÁÔÇÑÉÏ»

«ÐÁÃÙÓÅ» Ç ÌÅÑÊÅË

ó÷Ýäéá ðåñß ðïëéôéêÞò äéáðñáãìÜôåõóçò Äåí èá ëçöèïýí ïñéæüíôéá ìÝôñá, åðé÷åéñåß íá êáèçóõ÷Üóåé ç êõâÝñíçóç á ñßîåé ôïõò ôüíïõò åðé÷åéñåß ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, ìåôÜ ôç äÞëùóç ôçò ãåñìáíßäáò Êáãêåëáñßïõ ¢íãêåëá ÌÝñêåë ðùò äåí èá õðÜñîåé ðïëéôéêÞ äéáðñáãìÜôåõóç ãéá ôï åëëçíéêü æÞôçìá êáé ÷ñÝïò. ×èåò êõâåñíçôéêÝò ðçãÝò ôüíéæáí êáôçãïñçìáôéêÜ áðü ôéò ÂñõîÝëëåò ðùò äåí ôßèåôáé èÝìá ëÞøçò íÝùí ïñéæüíôéùí ìÝôñùí. ¼ðùò äéåõêñßíéæáí, áõôü ðïõ åîåôÜæåôáé åßíáé ç ëÞøç äéáñèñùôéêþí ìÝôñùí ðïõ áöïñïýí æçôÞìáôá üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá ç ìåßùóç ôçò óðáôÜëçò, ç áíôéìåôþðéóç ôçò åéóöïñïäéáöõöÞò êáé íá ìçí õðÜñ÷åé õðÝñâáóç ïñéóìÝíùí ïñßùí óôéò äáðÜíåò ôùí ÄÅÊÏ. "Åßìáóôå óå äéáðñáãìÜôåõóç êáé ü÷é óå ðüëåìï", óçìåßùíáí ÷áñáêôçñéóôéêÜ ïé ßäéåò ðçãÝò áíáöåñüìåíåò óôéò óõæçôÞóåéò ìå ôçí ôñüéêá. Óýìöùíá ìå ôéò ßäéåò êõâåñíçôéêÝò ðçãÝò, ç åðßôåõîç ðñùôïãåíïýò ðëåïíÜóìáôïò óõíéóôÜ "äéáâáôÞñéï", åíþ "ìå ôá äéáñèñùôéêÜ ìÝôñá ðïõ èá ëçöèïýí èá ðñï÷ùñÞóïõìå êáé üëá èá ðÜíå êáëÜ óôéò äéáâïõëåýóåéò ìå ôçí ôñüéêá". Ó÷åôéêÜ ìå ôï öüñï áêéíÞôùí, ïé ßäéåò

Í

«Ç ãåñìáíéêÞ ðïëéôéêÞ äåí Ý÷åé ìåôáâëçèåß» îåêáèÜñéóå ç Á. ÌÝñêåë ìåôÜ ôç óõíÜíôçóç ìå ôïí Áíô. ÓáìáñÜ

ðçãÝò åðåóÞìáíáí üôé áõôü ðïõ åßíáé äßêáéï åßíáé íá õðÜñîåé äéåýñõíóç ôçò öïñïëïãéêÞò âÜóçò ìå ìåßùóç ôçò åðéâÜñõíóçò ôïõ ÅÔÉÄÅÅ. ¼ðùò ôüíéæáí, ç åðéâÜñõíóç áõôÞ ìåéþèçêå êáôÜ 15% ðÝñóé êáé öÝôïò èá ìåéùèåß êáôÜ 10 ìå 15%. Ãéá íá õðÜñ÷åé ìåßùóç ôçò åðéâÜñõíóçò åðéâÜëëåôáé öüñïò óå üóïõò Ý÷ïõí áêßíçôá ÷ùñßò êôßóìá, óçìåßùíáí ïé ßäéåò ðçãÝò. Ïé áãñüôåò ãéá ðáñÜäåéãìá, èá ðëçñþíïõí ìåñéêÝò äåêÜäåò åõñþ ôï ÷ñüíï, åíþ ôï 80% åî áõôþí èá ðëçñþíåé êÜôù áðü 90 åõñþ ôï ÷ñüíï. "¢ñá ç èÝóç ìáò åßíáé íá ðëçñþíïõí üëïé êáé ëéãüôåñá" áíÝöåñáí ïé ßäéåò ðçãÝò, ïé ïðïßåò åðåóÞìáíáí áêüìç üôé óôü÷ïò åßíáé íá ìåéùèåß ðåñáéôÝñù ç åðéâÜñõíóç. ÌÜëéóôá áíáöåñüìåíåò óôç óõíÜíôçóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý Áíþíç ÓáìáñÜ ìå ôçí ê. ÌÝñêåë, ïé ßäéåò ðçãÝò ôüíéæáí üôé Þôáí ìéá óýíôïìç óõíÜíôçóç óôï ðåñéèþñéï ôçò Óõíüäïõ ôïõ ÅËÊ, óçìåéþíïíôáò ðùò åßíáé "óå ôáêôéêÞ åðáöÞ", êáé ðùò óõìöùíÞèçêå íá õðÜñîåé ôçëåöùíéêÞ åðéêïéÓåë. 4 íùíßá ôéò åðüìåíåò çìÝñåò.

ÁÖÉÅÑÙÌÁ

Ìåôï÷Ýò ðïõ “êñýâïõí” ðñïïðôéêÝò  Ìå êÝñäç óôï ðñþôï 6ìçíï ïé åôáéñåßåò ôïõò.  Ìå ëïãéêÝò áðïôéìÞóåéò Þ õðïëåßðïíôáé ôçò Óåë. 18-22 áîßáò ôïõò.

ÁÃÏÑÁ

ÓõíÝíôåõîç

(Óåë. 13)

Êùíóôáíôßíïò Ìðïôüðïõëïò Ðñüåäñïò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò

Ðåßèåé ùò åðåíäõôéêÞ åõêáéñßá ç åëëçíéêÞ áãïñÜ

ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÅÓ

ÉÍÅ/ÃÓÅÅ: Eðéäåßíùóç Ç Å.Å. æçôÜ äñÜóåéò ôùí óõíèçêþí äéáâßùóçò ãéá ôç ìåôáíÜóôåõóç

ÊÝñäç Ýíáíôé ÅéóñïÝò - ñåêüñ óôéò æçìéþí ãéá HOL åõñùðáúêÝò ìåôï÷Ýò ÁíÞëèáí ìåôÜ áðü öüñïõò

¢íéóç êáôáíïìÞ ôùí âáñþí óôïí ðëçèõóìü Óåë. 4 ôçò ÅëëÜäáò

Óôá 5 äéó. äïë. ôçí åâäïìÜäá Ýùò Óåë. 26 ôéò 23 Ïêôùâñßïõ

O

ÐáñÜãïíôáò áðïóôáèåñïðïßçóçò ãéá ôçí Åõñþðç, åßðå ï Áíô. ÓáìáñÜò: Óåë. 6,8

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ - ÐÏËÉÔÉÊÇ 4-6

O

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ 11-33

óôá 2,576 åêáô. åõñþ

Óåë. 11


2

ÌÅ ÌÉÁ ÌÁÔÉÁ

×ñçìáôáãïñÜ - ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí

Oéêïíïìßá - ÐïëéôéêÞ Íá ñßîåé ôïõò ôüíïõò åðé÷åéñåß ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, ìåôÜ ôç äÞëùóç ôçò ãåñìáíßäáò Êáãêåëáñßïõ ¢íãêåëá ÌÝñêåë ðùò äåí èá õðÜñîåé ðïëéôéêÞ äéáðñáãìÜôåõóç ãéá ôï åëëçíéêü æÞôçìá êáé ÷ñÝïò. ×èåò êõâåñíçôéêÝò ðçãÝò ôüíéæáí êáôçãïñçìáôéêÜ áðü ôéò ÂñõîÝëëåò ðùò äåí ôßèåôáé èÝìá ëÞøçò íÝùí ïñéæüíôéùí ìÝôñùí. Óåë. 4 ÄñáìáôéêÞ åðéäåßíùóç ôùí óõíèçêþí äéáâßùóçò ôùí íïéêïêõñéþí óôçí ÅëëÜäá, üðùò åðßóçò êáé Üíéóç êáôáíïìÞ ôùí âáñþí óôïí ðëçèõóìü, áðïêáëýðôïõí ôá óôïé÷åßá ðïõ äçìïóéåýèçêáí áðü ôçí Eurostat ìå âÜóç ôç ó÷åôéêÞ äåéãìá-

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

ôïëçðôéêÞ Ýñåõíá ôïõ 2012 (ç ïðïßá áöïñÜ ôá åéóïäÞìáôá ôùí íïéêïêõñéþí ôï 2011), óçìåéþíåé ìå áíáêïßíùóÞ ôïõ ôï ÐáñáôçñçôÞñéï Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéíùíéêþí Åîåëßîåùí ôïõ ÉÍÅ/ÃÓÅÅ. Óåë. 4 "Ôï èÝìá ôçò ëáèñïìåôáíÜóôåõóçò äåí áöïñÜ ìüíï ôéò ÷þñåò ôïõ Íüôïõ, áëëÜ üëåò ôéò åõñùðáúêÝò ÷þñåò", äÞëùóå ÷èåò áðü ôéò ÂñõîÝëëåò ï ðñùèõðïõñãüò Áíôþíçò ÓáìáñÜò, óå óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ìåôÜ ôç ëÞîç ôùí åñãáóéþí ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò ôçò Å.Å. "Ôá êýìáôá ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí áðïôåëïýí ðáñÜãïíôá áðïóôáèåñïðïßçóçò ãéá ïëüêëçñç ôçí Åõñþðç", ôüíéóå ï ê. Óá-

ìáñÜò, õðïãñáììßæïíôáò ôçí áíÜãêç áíÜëçøçò êïéíÞò åõèýíçò áðü üëåò ôéò ÷þñåò ôçò Å.Å. êáé åðéìåñéóìïý ôïõ êüóôïõò öýëáîçò ôùí óõíüñùí. Óåë. 6 ÓöïäñÞ áíôéðáñÜèåóç ìåôáîý êõâÝñíçóçò êáé ÓÕÑÉÆÁ îÝóðáóå ìå áöïñìÞ ôï ìÞíõìá ôïõ êüììáôïò ôçò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò ãéá ôçí 28ç Ïêôùâñßïõ. Óåë. 6

ÏñéáêÝò ìåôáâïëÝò êáôÝãñáöå, ÷èåò, ôï åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, õðï÷ùñþíôáò åëáöñþò áðü ôï õøçëü ó÷åäüí äýï åôþí ðïõ "Üããéîå" êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åâäïìÜäáò, óôïí áðüç÷ï ôùí áðïãïçôåõôéêþí óôïé÷åßùí ãéá ôï åðé÷åéñçìáôéêü êëßìá óôç Ãåñìáíßá. Óåë. 12

Ìå äéáèÝóåéò óõíôÞñçóçò ôùí ðñïóöÜôùí êåêôçìÝíùí óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 1.200 ìïíÜäùí ïëïêëçñþèçêå ç ÷èåóéíÞ ôåëåõôáßá óõíåäñßáóç ôçò åâäïìÜäáò, ðïõ åß÷å ùò âáóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçí ìåôáôüðéóç ôïõ áãïñáóôéêïý åíäéáöÝñïíôïò óôéò ìåôï÷Ýò ÷áìçëüôåñçò êåöáëáéïðïßçóçò áëëÜ êáé ôç óõññßêíùóç ôïõ óõíïëéêïý ôæßñïõ. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ï ôæßñïò Ýðåóå êÜôù áðü ôá 100 åêáô. åõñþ, öèÜíïíôáò óôá 94,2 åêáô. åõñþ, ùóôüóï üìùò áõôü äåí óôÝñçóå áðü ôïí Ãåíéêü Äåßêôç ôçí èåôéêÞ êßíçóç êáè' üëç ôç äéÜñêåéá ôùí óõíáëëáãþí êáé ôï ôåëéêü êëåßóéìï õøçëüôåñá êáôÜ 1,37%. Óåë. 14

Eðé÷åéñÞóåéò Ìðïñåß ïé äéïéêçôéêÝò áëëáãÝò óôç Eurobank ìå ôçí áðï÷þñçóç ôïõ Ìé÷Üëç Êïëáêßäç, ôïõ áíáðëçñùôÞ CEO, íá âñßóêïíôáé óôï åðßêåíôñï, áëëÜ ôï æÞôçìá ôçò áýîçóçò êåöáëáßïõ ôùí ðåñßðïõ 2 äéó. åõñþ åßíáé êïìâéêÞò óçìáóßáò ãéá ôï ìÝëëïí ôçò ôñÜðåæáò. Ï óôü÷ïò åßíáé ç ôéìÞ ôçò áìê íá ðñïóäéïñéóôåß ü÷é ìå ôïí ìÝóï üñï ôùí ôåëåõôáßùí 50 óõíåäñéÜóåùí ìåßïí discount 50%, áëëÜ ìå üñïõò áãïñÜò êáé ðáñÜëëçëá ôï Ôáìåßï ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò íá Ý÷åé option óõììåôï÷Þò óôçí áýîçóç êåöáëáßïõ ãéá íá ìðïñÝóåé íá óõììåôÜó÷åé þóôå íá ìåéþóåé ôï ìÝóï êü-

XPHMATIÓTHPIO HMEPHÓIA OIKONOMIKH EÖHMEPIÄA

IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ MOTOR PRESS HELLAS A.E. Eêäüôçò Êùíóôáíôßíá Ôñéáíôáöýëëç ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Êáôåñßíá ÐáðáíéêïëÜïõ Áñ÷éóõíôÜêôçò Óïößá ÍÜêïõ ÁñèñïãñÜöïé ÄçìÞôñçò ÊáìðïõñÜêçò ÐÝôñïò Ôñïõðéþôçò Åìðïñéêü ÔìÞìá e-mail:adv@motorpress.gr Óýìâïõëïò ÅìðïñéêÞò ÁíÜðôõîçò ÌÜñéïò ÐÜëëçò

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ AUTO TPITH A.E. ÃÑÁÖÅÉÁ Ëåýêçò 132, ÊñõïíÝñé, Ô.Ê. 145 68 Tçë. 210 6262000-3 Fax: 210 6262149 e-mail:hrimatistirio@motorpress.gr web site: www.xrimatistirio.gr ISSN 1792-8885 Êùäéêüò: 3715

óôïò êôÞóçò, êáèþò ç ôéìÞò ôçò áìê äåí èá åßíáé ôï 1,54 åõñþ áëëÜ åêôéìÜôáé ðåñß ôï 0,45 Þ 0,55 åõñþ. Óåë. 9 ÊáôÜ 1 äéó. åõñþ ìåéþèçêáí ïé ôñáðåæéêÝò êáôáèÝóåéò óôçí ÅëëÜäá ôïí ÓåðôÝìâñéï, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ Ýäùóå óôç äçìïóéüôçôá ç ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá, öôÜíïíôáò óôá 135,7 äéó. åõñþ, åíþ ôïí ßäéï ìÞíá ïé êáôáèÝóåéò óôéò êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò ìåéþèçêáí êáôÜ -1% óôá 35,56 äéó. åõñþ. Óåë. 9 Ôçí áíÜêëçóç ôçò Üäåéáò ëåéôïõñãßáò ôïõ ÷ñçìáôïäïôéêïý éäñýìáôïò ÁÔÅ Leasing êáé ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõ óå åéäéêÞ åêêáèÜñéóç áðïöÜóéóå êáôÜ ôç óõíåäñßáóÞ ôçò óôéò 24 Ïêôùâñßïõ ç ÅðéôñïðÞ Ðéóôùôéêþí êáé Áóöáëéóôéêþí ÈåìÜôùí. Åðßóçò áðïöáóßóèçêå íá äéïñéóôåß ï Íéêüëáïò ÌáñÜíôïò åéäéêüò åêêáèáñéóôÞò. Óåë. 10 Ôéò áõîçìÝíåò äõíáôüôçôåò ðïõ èá äçìéïõñãçèïýí áðü ôçí åîáãïñÜ ôçò Olympic Air ãéá ôéò ãñáììÝò äçìü-

óéáò õðçñåóßáò (Üãïíåò ãñáììÝò) ðáñïõóßáóáí ðñéí áðü ëßãåò çìÝñåò ïé äéïéêÞóåéò ôçò Aegean Airlines êáé ôçò Olympic Air óôï ðëáßóéï óõíÜíôçóçò ìå 32 åêðñïóþðïõò áðü ôá 15 íçóéÜ Üãïíùí ãñáììþí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôçí Olympic Air. Óåë. 10 ÅðéóôñïöÞ óôçí êåñäïöïñßá ãéá ôçí Hellas Online óôï åííåÜìçíï ðáñÜ ôç ìåßùóç êáôÜ 6,6% ôùí óõíïëéêþí ôçò åóüäùí ôçò. ÓõãêåêñéìÝíá, ç åôáéñåßá åìöÜíéóå êÝñäç ðñï öüñùí 2,4 åêáô. åõñþ êáé êáèáñÜ êÝñäç 2,576 åêáô. åõñþ. Óåë. 11 Ðñüóôéìï 13,2 åêáô. äïëáñßùí èá êëçèåß íá ðëçñþóåé ç áìåñéêáíéêÞ åôáéñåßá êáôáóêåõÞò éáôñéêïý åîïðëéóìïý Stryker, ðñïêåéìÝíïõ íá äéåõèåôÞóåé ôéò åéò âÜñïò ôçò êáôçãïñßåò üôé äùñïäïêïýóå ãéáôñïýò êáé êõâåñíçôéêïýò áîéùìáôïý÷ïõò óå ðÝíôå ÷þñåò ãéá íá êåñäßæåé óõìâüëáéá. Óåë. 11 ÓÞìåñá

ÔÑÁÐÅÆÅÓ ........................................9 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ...........................10, 11

Ç Å.Å. æçôÜ äñÜóåéò ãéá ôç ìåôáíÜóôåõóç áíÜãêç åíßó÷õóçò Óôçí ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò

Frontex óôç Ìåóüãåéï êáé óôá íïôéïáíáôïëéêÜ óýíïñá ôçò Å.Å., êáôÝëçîå ç Óýíïäïò ÊïñõöÞò ôçò Å.Å., åíþ æÞôçóå ôçí ôá÷åßá åöáñìïãÞ ôïõ íÝïõ åõñùðáúêïý óõóôÞìáôïò åðéôÞñçóçò ôùí óõíüñùí (EUROSUR) áðü ôá êñÜôç-ìÝëç, ôï ïðïßï èá åßíáé æùôéêÞò óçìáóßáò ãéá ôç äéåõêüëõíóç ôçò áíß÷íåõóçò ðëïßùí êáé ëáèñáßùí åéóüäùí. ÐáñÜëëçëá, üðùò áíáöÝñåôáé óôá óõìðåñÜóìáôá ôçò Óõíüäïõ, ôï Åõñùðáúêü Óõìâïýëéï êÜëåóå ôçí ïìÜäá äñÜóçò ãéá ôç Ìåóüãåéï, õðü ôçí çãåóßá ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, íá ðñïôåßíåé äñÜóåéò ðñïôåñáéüôçôáò ãéá ôçí ðéï áðïäïôéêÞ ÷ñÞóç ôùí åõñùðáúêþí ðïëéôéêþí êáé åñãáëåßùí óå âñá÷õðñüèåóìï åðßðåäï. Óåë. 8

Ïé åðþíõìåò áðüøåéò äåí åêöñÜæïõí áðáñáßôçôá ôçí åöçìåñßäá

ÎÝíåò áãïñÝò Åëáöñþò ÷áìçëüôåñá äéáìïñöþèçêáí, ÷èåò, ïé åõñùðáúêÝò ìåôï÷Ýò, ìå ôïõò åèíéêïýò äåßêôåò íá êëåßíïõí ìå ìåéêôÜ ðñüóçìá, äå÷üìåíïé ðéÝóåéò áðü ôïõò êëÜäïõò ôùí ôçëåðéêïéíùíéþí êáé ôçò âéïìç÷áíßáò. Ï åõñùðáúêüò äåßêôçò ôçëåðéêïéíùíéþí äéáìïñöþèçêå êáôÜ 1% ÷áìçëüôåñá, êáèþò ç ìåôï÷Þ ôçò Telecom Italia êáôÝãñáöå "âïõôéÜ" ôçò ôÜîåùò ôïõ 6,4%, åí ìÝóù ôùí áíçóõ÷éþí üôé ç éôáëéêÞ åôáéñåßá èá ðñïâåß óå áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ. Óåë. 26


4

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Ôïí ÉáíïõÜñéï ç äßêç ôïõ Â. Ðáðáãåùñãüðïõëïõ

«Ðñüóêëçóç óôçí ðñïóðÜèåéá óå êÜèå ¸ëëçíá

ÁíÝãåñóç ìíçìåßïõ óôïí ÐåéñáéÜ ãéá ôïõò ðåóüíôåò íáõôéêïýò

Ãéá ôéò 16/1/2014 áíáâëÞèçêå ç åêäßêáóç ôçò õðüèåóçò ôçò õðåîáßñåóçò áðü ôá ôáìåßá ôïõ ÄÞìïõ Èåóóáëïíßêçò.

«Ôï "Ï×É" óôïí íáæéóìü åßíáé ôþñá ðÜëé ðéï åðßêáéñï ðáñÜ ðïôÝ» ôïíßæåé ï Åõ. ÂåíéæÝëïò óôï ìÞíõìÜ ôïõ ãéá ôçí åðÝôåéï ôçò 28çò Ïêôùâñßïõ.

«Ðñïêáëåß êáôÜèëéøç ðïõ êÜðïéïé óÞìåñá öéëïäïîïýí íá åðáíáöÝñïõí ôïí öáóéóìü», ôüíéóå ï Ì. Âáñâéôóéþôçò.

Äåí ôßèåôáé èÝìá ëÞøçò íÝùí ïñéæüíôéùí ìÝôñùí äéáâåâáéþíåé ç êõâÝñíçóç ÐñïóðÜèåéá íá ðÝóïõí ïé ôüíïé ìåôÜ ôéò äçëþóåéò ÌÝñêåë üôé äåí èá õðÜñîåé ðïëéôéêÞ äéáðñáãìÜôåõóç

Í

á ñßîåé ôïõò ôüíïõò åðé÷åéñåß ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, ìåôÜ ôç äÞëùóç ôçò ãåñìáíßäáò Êáãêåëáñßïõ ¢íãêåëá ÌÝñêåë ðùò äåí èá õðÜñîåé ðïëéôéêÞ äéáðñáãìÜôåõóç ãéá ôï åëëçíéêü æÞôçìá êáé ÷ñÝïò. ×èåò êõâåñíçôéêÝò ðçãÝò ôüíéæáí êáôçãïñçìáôéêÜ áðü ôéò ÂñõîÝëëåò ðùò äåí ôßèåôáé èÝìá ëÞøçò íÝùí ïñéæüíôéùí ìÝôñùí. ¼ðùò äéåõêñßíéæáí, áõôü ðïõ åîåôÜæåôáé åßíáé ç ëÞøç äéáñèñùôéêþí ìÝôñùí ðïõ áöïñïýí æçôÞìáôá üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá ç ìåßùóç ôçò óðáôÜëçò, ç áíôéìåôþðéóç ôçò åéóöïñïäéáöõöÞò êáé íá ìçí õðÜñ÷åé õðÝñâáóç ïñéóìÝíùí ïñßùí óôéò äáðÜíåò ôùí ÄÅÊÏ. "Åßìáóôå óå äéáðñáãìÜôåõóç êáé ü÷é óå ðüëåìï", óçìåßùíáí ÷áñáêôçñéóôéêÜ ïé ßäéåò ðçãÝò áíáöåñüìåíåò óôéò óõæçôÞóåéò ìå ôçí ôñüéêá. Óýìöùíá ìå ôéò ßäéåò êõâåñíçôéêÝò ðçãÝò, ç åðßôåõîç ðñùôïãåíïýò ðëåïíÜóìáôïò óõíéóôÜ "äéáâáôÞñéï", åíþ "ìå ôá äéáñèñùôéêÜ ìÝôñá ðïõ èá ëçöèïýí èá ðñï÷ù-

ñÞóïõìå êáé üëá èá ðÜíå êáëÜ óôéò äéáâïõëåýóåéò ìå ôçí ôñüéêá". Ó÷åôéêÜ ìå ôï öüñï áêéíÞôùí, ïé ßäéåò ðçãÝò åðåóÞìáíáí üôé áõôü ðïõ åßíáé äßêáéï åßíáé íá õðÜñîåé äéåýñõíóç ôçò öïñïëïãéêÞò âÜóçò ìå ìåßùóç ôçò åðéâÜñõíóçò ôïõ ÅÔÉÄÅÅ. ¼ðùò ôüíéæáí, ç åðéâÜñõíóç áõôÞ ìåéþèçêå êáôÜ 15% ðÝñóé êáé öÝôïò èá ìåéùèåß êáôÜ 10 ìå 15%. Ãéá íá õðÜñ÷åé ìåßùóç ôçò åðéâÜñõíóçò åðéâÜëëåôáé öüñïò óå üóïõò Ý÷ïõí áêßíçôá ÷ùñßò êôßóìá, óçìåßùíáí ïé ßäéåò ðçãÝò. Ïé áãñüôåò ãéá ðáñÜäåéãìá, èá ðëçñþíïõí ìåñéêÝò äåêÜäåò åõñþ ôï ÷ñüíï, åíþ ôï 80% åî áõôþí èá ðëçñþíåé êÜôù áðü 90 åõñþ ôï ÷ñüíï. "¢ñá ç èÝóç ìáò åßíáé íá ðëçñþíïõí üëïé êáé ëéãüôåñá" áíÝöåñáí ïé ßäéåò ðçãÝò, ïé ïðïßåò åðåóÞìáíáí áêüìç üôé óôü÷ïò åßíáé íá ìåéùèåß ðåñáéôÝñù ç åðéâÜñõíóç. ÌÜëéóôá áíáöåñüìåíåò óôç óõíÜíôçóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý Áíþíç ÓáìáñÜ ìå ôçí ê. ÌÝñêåë, ïé ßäéåò ðçãÝò ôüíéæáí üôé Þôáí ìéá óýíôïìç óõíÜíôçóç óôï ðåñéèþñéï

ôçò Óõíüäïõ ôïõ ÅËÊ, óçìåéþíïíôáò ðùò åßíáé "óå ôáêôéêÞ åðáöÞ", êáé ðùò óõìöùíÞèçêå íá õðÜñîåé ôçëåöùíéêÞ åðéêïéíùíßá ôéò åðüìåíåò çìÝñåò. Óçìåéþíåôáé ðùò ç ê. ÌÝñêåë êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõíÝíôåõîçò Ôýðïõ ñùôÞèçêå ãéá ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò óõíÜíôçóçò ìå ôïí Ýëëçíá ðñùèõðïõñãü êáé åéäéêüôåñá ãéá ôï åÜí åôÝèç ôï èÝìá ôçò ÷áëÜñùóçò ôùí ðïëéôéêþí óôçí ÅëëÜäá êáé áñêÝóôçêå óôçí áðÜíôçóç üôé åðñüêåéôï ãéá ìéá óýíôïìç óõíÜíôçóç êáé üôé ç ãåñìáíéêÞ ðïëéôéêÞ äåí Ý÷åé ìåôáâëçèåß.

Óôá 500 åêáô. åêôéìÜ ç êõâÝñíçóç ôï äçìïóéïíïìéêü êåíü ãéá ôï 2014 Óýìöùíá ðÜíôá ìå ôéò ßäéåò ðçãÝò ôï äçìïóéïíïìéêü êåíü ãéá ôï 2014 äåí îåðåñíÜ ôá 500 åêáô. åõñþ.ÓõãêåêñéìÝíá, üóïí áöïñÜ ôï äçìïóéïíïìéêü êåíü ãéá ôï 2014, âå-

âáßùíáí üôé åêôéìÜôáé óôá 500 åêáô. åõñþ, "ìå ôï ÷åéñüôåñï äõíáôü óåíÜñéï". Ãéá ôïí ëüãï áõôü, ïé ßäéåò ðçãÝò åîÝöñáæáí ôçí ÝêðëçîÞ ôïõò ãéá ôï ãåãïíüò üôé ç ôñüéêá ðñïóäéïñßæåé ôï ßäéï êåíü ãýñù óôá 2 äéó. åõñþ. ¼ðùò óçìåßùíáí, áðü ôçí ôåëåõôáßá áîéïëüãçóç ôïõ Éïõëßïõ Ýùò óÞìåñá, ôá óôïé÷åßá êáôáãñÜöïõí âåëôßùóç, êáèþò ï ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ 2013 åêôåëåßôáé êáëýôåñá áðü ôïõò óôü÷ïõò êáé ôï ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá èá äéáìïñöùèåß ðïëý õøçëüôåñá áðü ôï ðñïûðïëïãéóìÝíï. ÊõâåñíçôéêÝò ðçãÝò ôüíéæáí, åðßóçò, üôé ç êÜëõøç ôïõ äçìïóéïíïìéêïý êåíïý ôùí 500 åêáô. åõñþ, åßíáé äõíáôÞ ìå óôï÷åõìÝíåò ðáñåìâÜóåéò ìåßùóçò äáðáíþí. Ùò ðáñÜäåéãìá áíÝöåñáí ôçí êáèïëéêÞ åöáñìïãÞ ôïõ åíéáßïõ ìéóèïëïãßïõ óå üëïõò ôïõò öïñåßò ôçò ãåíéêÞò êõâÝñíçóçò, ÷ùñßò êáìßá åîáßñåóç. ÅðéðëÝïí, ïé ßäéåò ðçãÝò ôüíéæáí üôé, Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ ìÞíá, ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò èá êáôáèÝóåé íïìïó÷Ýäéï ôï ïðïßï öéëïäïîåß íá "íïéêïêõñÝøåé" ôéò äáðÜíåò ôùí áóöáëé-

óôéêþí ôáìåßùí êáé êõñßùò ôùí åðéêïõñéêþí óõíôÜîåùí êáé íá óõëëÝîåé ìç êáôáâëçèåßóåò áóöáëéóôéêÝò åéóöïñÝò. ¼ðùò óçìåßùíáí, ìå ôï íïìïó÷Ýäéï áõôü ðñüêåéôáé íá åîïéêïíïìçèïýí 500 åêáô. ãéá ôï 2014. ÅðéðëÝïí, óýìöùíá ìå ôéò ßäéåò ðçãÝò, óå áõôü ôï óôÜäéï, äåí ðñïâëÝðïíôáé ðåñéêïðÝò óôéò ðñüùñåò óõíôáîéïäïôÞóåéò. ÁíÝöåñáí, åðßóçò, üôé Ýùò ôéò 15 Íïåìâñßïõ èá óõóôáèåß åðéôñïðÞ ôå÷íïêñáôþí, ç ïðïßá èá áíáæçôÞóåé ôéò óôñåâëþóåéò óôï áóöáëéóôéêü óýóôçìá. ÔÝëïò, óå ü,ôé áöïñÜ ôçí áíáäéÜñèñùóç ôùí áìõíôéêþí âéïìç÷áíéþí, ôï ïðïßï áðïôåëåß ðñïáðáéôïýìåíï ãéá ôçí åêôáìßåõóç ôçò äüóçò, ýøïõò 1 äéó. åõñþ, êõâåñíçôéêÝò ðçãÝò áíÝöåñáí üôé õðÜñ÷åé êáô' áñ÷Þí óõìöùíßá ìåôáîý ôñüéêáò êáé åëëçíéêÞò ðëåõñÜò ãéá ôçí ÅËÂÏ. Óçìåßùíáí, ùóôüóï, üôé õðÜñ÷ïõí äéáöùíßåò ãéá ôçí ÅÁÓ, åíþ ãéá ôç ËÁÑÊÏ áíáìÝíåôáé ç áðüöáóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ôéò êñáôéêÝò åíéó÷ýóåéò, ýøïõò 137 åêáô. åõñþ.

ÉÍÅ/ÃÓÅÅ: ÄñáìáôéêÞ åðéäåßíùóç ôùí óõíèçêþí äéáâßùóçò ¢íéóç êáôáíïìÞ ôùí âáñþí óôïí ðëçèõóìü ôçò ÅëëÜäáò ñáìáôéêÞ åðéäåßíùóç ôùí óõíÄ èçêþí äéáâßùóçò ôùí íïéêïêõñéþí óôçí ÅëëÜäá, üðùò åðßóçò êáé

Üíéóç êáôáíïìÞ ôùí âáñþí óôïí ðëçèõóìü, áðïêáëýðôïõí ôá óôïé÷åßá ðïõ äçìïóéåýèçêáí áðü ôçí Eurostat ìå âÜóç ôç ó÷åôéêÞ äåéãìáôïëçðôéêÞ Ýñåõíá ôïõ 2012 (ç ïðïßá áöïñÜ ôá åéóïäÞìáôá ôùí íïéêïêõñéþí ôï 2011), óçìåéþíåé ìå áíáêïßíùóÞ ôïõ ôï ÐáñáôçñçôÞñéï Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéíùíéêþí Åîåëßîåùí ôïõ ÉÍÅ/ÃÓÅÅ. Åéäéêüôåñá: • Óýìöùíá ìå ôïí åõñÝùò ÷ñçóéìïðïéïýìåíï äåßêôç ó÷åôéêÞò öôþ÷åéáò (ðïõ áíáöÝñåôáé óôï ðïóïóôü ôïõ ðëçèõóìïý ìå éóïäýíáìï äéáèÝóéìï åéóüäçìá ÷áìçëüôåñï áðü ôï 60% ôïõ áíôßóôïé÷ïõ äéÜìåóïõ åéóïäÞìáôïò ôùí êáôïßêùí ôçò ÷þñáò), ç ó÷åôéêÞ öôþ÷åéá áõîÞèçêå áðü 19,7% ôï 2008 óå 23,1% ôï 2011. Éäéáßôåñá ìåãÜëç åßíáé ç áýîç-

óç ðïõ åìöáíßæåé ôï ðïóïóôü öôþ÷åéáò ôï 2011 óå ó÷Ýóç ìå ôï 2010. Íá óçìåéùèåß üôé ç áýîçóç áõôÞ óôç ó÷åôéêÞ öôþ÷åéá ðáñáôçñÞèçêå ðáñÜ ôç óçìáíôéêÞ ìåßùóç ôïõ ïñßïõ öôþ÷åéáò ãéá Ýíá ìïíïìåëÝò íïéêïêõñéü áðü 549 åõñþ ôï 2010 óå ìüëéò 476 åõñþ ôï 2011. Åðßóçò, ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá ôçò Ýñåõíáò ãéá ôï 2012, ï êßíäõíïò öôþ÷åéáò Þ êïéíùíéêïý áðïêëåéóìïý áíÞëèå óå 34,6% óå ó÷Ýóç ìå 31% ðïõ Þôáí ôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñïíéÜ. • ÁðïêáëõðôéêÝò ãéá ôçí åðéäåßíùóç ôùí óõíèçêþí äéáâßùóçò åßíáé ïé åêôéìÞóåéò ðïõ áöïñïýí ôïí äåßêôç öôþ÷åéáò ðïõ êáôáóêåõÜæåôáé äéáôçñþíôáò äéá÷ñïíéêÜ óôáèåñü ôï üñéï öôþ÷åéáò óå üñïõò ðñáãìáôéêÞò áãïñáóôéêÞò äýíáìçò (ìå âÜóç ôá åéóïäÞìáôá ôïõ 2007). Óýìöùíá ìå ôïí óõãêåêñéìÝíï äåßêôç ç öôþ÷åéá áõîÞèçêå áðü 20,1% ôï 2008 óå

35,8% ôï 2011. Éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí ðáñïõóéÜæåé ôï ãåãïíüò üôé ç öôþ÷åéá áõîÞèçêå êáôÜ 11 ðïóïóôéáßåò ìïíÜäåò óå Ýíáí ìüëéò ÷ñüíï, áðü ôï 2010 óôï 2011. • Óýìöùíá ìå ôéò åêôéìÞóåéò ãéá ôï ÷Üóìá (Þ âÜèïò) öôþ÷åéáò, ôï ïðïßï áðïôõðþíåé ôï ðüóï áðÝ÷ïõí ïé öôù÷ïß áðü ôï êáôþöëé öôþ÷åéáò, 1 óôïõò 2 öôù÷ïýò åß÷áí ôï 2011 äéáèÝóéìï ìçíáßï éóïäýíáìï åéóüäçìá ìéêñüôåñï áðü 334 åõñþ. • ÌÝóá óå Ýíáí ìüëéò ÷ñüíï, áðü ôï 2010 óôï 2011, ôï äéáèÝóéìï ìçíéáßï éóïäýíáìï åéóüäçìá ôùí áôüìùí ðïõ âñßóêïíôáé óôï ìÝóï ôçò åéóïäçìáôéêÞò êáôáíïìÞò Ýðåóå áðü 915 åõñþ óå 793 åõñþ. ÁõôÞ ç ìåßùóç áðïêáëýðôåé ôç óçìáíôéêÞ óõññßêíùóç óôá åéóïäÞìáôá ôùí ìåóáßùí óôñùìÜôùí óôç ÷þñá. • Ôï ðïóïóôü ó÷åôéêÞò öôþ÷åéáò ôùí åñãáæïìÝíùí áõîÞèçêå áðü

11,9% ôï 2010 óå 15,1% ôï 2011. Áõôü öáíåñþíåé ôç äõóìåíÞ åðßäñáóç ðïõ åß÷áí óôá åéóïäÞìáôá ôùí åñãáæïìÝíùí ôá ìÝôñá ëéôüôçôáò êáé ç åëáóôéêïðïßçóç ôùí åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí. • Ï äåßêôçò õëéêÞò áðïóôÝñçóçò, äçëáäÞ ôï ðïóïóôü ôùí íïéêïêõñéþí ðïõ áäõíáôïýí íá êáëýøïõí ôïõëÜ÷éóôïí 3 áðü 9 âáóéêÝò áíÜãêåò, áíÞëèå óå 33,7% ôï 2012 óå ó÷Ýóç ìå 21,8% ôï 2008. • Ï äåßêôçò áíéóüôçôáò Gini áõîÞèçêå áðü 0,335 ôï 2010 óå 0,343 ôï 2011. Áýîçóç ðáñïõóßáóå ôçí ßäéá ðåñßïäï êáé ï äåßêôçò ðïõ áðïôõðþíåé ôç ó÷Ýóç ôïõ åéóïäÞìáôïò ôïõ 20% ðëïõóéüôåñïõ ðëçèõóìïý ìå ôï 20% ôïõ öôù÷üôåñïõ. ¼ðùò óçìåéþíåôáé óôçí ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç ôïõ ÉÍÅ/ÃÓÅÅ, ôá ðñïáíáöåñèÝíôá óôïé÷åßá áðïêáëýðôïõí üôé ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç, ôá

ìÝôñá äçìïóéïíïìéêÞò ëéôüôçôáò êáé ç áðïññýèìéóç ôçò áãïñÜò åñãáóßáò ü÷é ìüíï Ý÷ïõí åðéäåéíþóåé óçìáíôéêÜ ôéò óõíèÞêåò äéáâßùóçò ôïõ ðëçèõóìïý óôçí ÅëëÜäá áëëÜ, óå áíôßèåóç ìå ôçí åðßóçìç êõâåñíçôéêÞ ñçôïñåßá, Ý÷ïõí ïäçãÞóåé êáé óå äéåýñõíóç ôùí áíéóïôÞôùí. Ôïí ðñþôï 1,5 ÷ñüíï åöáñìïãÞò ôïõ Ìíçìïíßïõ ôá ÷áìçëÜ êáé ìåóáßá åéóïäçìáôéêÜ óôñþìáôá õðÝóôçóáí óçìáíôéêüôåñåò áðþëåéåò óõãêñéôéêÜ ìå ôá õøçëüôåñá óôñþìáôá. ÄåäïìÝíïõ üôé ôï 2012 êáé ôï 2013 ïé åðéðôþóåéò ôïõ Ìíçìïíßïõ óôá åéóïäÞìáôá ôùí íïéêïêõñéþí Þôáí ðåñéóóüôåñï Ýíôïíåò, åêôéìÜôáé üôé ôá ôùñéíÜ åðßðåäá öôþ÷åéáò åßíáé ðïëý õøçëüôåñá êáé ïé óõíèÞêåò äéáâßùóçò ôùí íïéêïêõñéþí áñêåôÜ ðéï äõóìåíåßò óå ó÷Ýóç ìå ôçí åéêüíá ðïõ áðïôõðþíåôáé óôá ðáñáðÜíù óôïé÷åßá.


5

ÐÏËÉÔÉÊÇ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Ôï æåõãÜñé ôùí Âïýëãáñùí ÑïìÜ åßíáé ïé ãïíåßò ôçò Ìáñßáò Ï ÅÍÖÁ, ôï Óýíôáãìá êáé ç ðïëéôéêÞ éäåïëïãßá… Ôoõ ÄÇÌÇÔÑÇ KÁÌÐOÕÑÁÊÇ ò èåùñçôéêïëïãÞóïõìå ëßãï, óå ó÷Ýóç ì' áõôüí ôïí ðåÁ ñéâüçôï åíéáßï öüñï áêßíçôçò ðåñéïõóßáò (ÅÍÖÁ), ðïõ ìïíïðùëåß ôçí åðéêáéñüôçôá. Êáô' áñ÷Þí õðÜñ÷åé åðéôáãÞ ôïõ åëëçíéêïý ÓõíôÜãìáôïò, óôçí ïðïßá áíáöÝñåôáé üôé ï êÜèå Ýëëçíáò ðïëßôçò ðñÝðåé íá öïñïëïãåßôáé áíÜëïãá ìå ôç öïñïäïôéêÞ ôïõ éêáíüôçôá. Äåí åßìáé óõíôáãìáôïëüãïò, áëëÜ äåí ðéóôåýù êéüëáò üôé ôá Üñèñá ôïõ ÓõíôÜãìáôïò ìðïñïýí íá ëýóïõí ôá ðïëéôéêÞ Þ ôá ïéêïíïìéêÜ æçôÞìáôá. Ôï Üñèñï áõôü åßíáé ðåñéóóüôåñï ìéá åõ÷Þ, ðáñÜ áöïñÜ ôçí åöáñìïóìÝíç öïñïëïãéêÞ ðïëéôéêÞ. Óôï Óýíôáãìá äåí êáèïñßæåôáé ôï ðïóïóôü ôïõ åéóïäÞìáôïò Þ ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ðïõ èåùñïýíôáé "öïñïäïôéêÞ éêáíüôçôá" êÜèå ðïëßôç. Áðëþò äçìéïõñãåß ìéá áíôéóôïé÷ßá öïñïëüãçóçò Ï äéáìïéñáóìüò ôùí äéáöüñùí êïéíùíéêþí êáé åôïõ êïéíùíéêïý ðáããåëìáôéêþí ïìÜäùí. Äå ãßíåðëåïíÜóìáôïò ôáé äçëáäÞ ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé ìÝóù ôçò íá öïñïëïãïýíôáé óôï 30% ôïõ åéöïñïëïãßáò óïäÞìáôüò ôïõò êáé ïé éäéùôéêïß óôï 15%. Áõôü èá êñéèåß áíôéóõìðïñåß íá íôáãìáôéêü. ¼ìùò, ôï ðïóïóôü êáôáöýãåé óå ôùí öüñùí ðïõ áíôëåß óõíïëéêÜ éäåïëïãéêÝò ôï êñÜôïò áðü ôï óõíïëéêü åéóüáíôéðáñáèÝóåéò äçìá, äåí êáèïñßæåôáé óõíôáãìáðïõ Ý÷ïõí íüçìá, ôéêÜ. Áõôü åîáñôÜôáé áðü ôéò áíÜåíþ ï äéáìïéñáóìüò ãêåò ôïõ êñÜôïõò êáé äåí åßíáé íïôçò öôþ÷åéáò ìéêü, áëëÜ ðïëéôéêü ìÝãåèïò. ¢ñá, üóïé ëÝíå üôé ï íÝïò öüñïò åßíáé Üäåí Ý÷åé ðïôÝ äéêïò, êáëÜ èá êÜíïõí íá ìçí åðéïðáäïýò êáé êáëïýíôáé ôï Óýíôáãìá, áëëÜ ôçí áíôéðÜëïõò. ðïëéôéêÞ ôïõò Üðïøç. ¸÷åé ìüíï åðéêñéôÝò Åðßóçò, óôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìéêÞ âéâëéïãñáößá, ïé öüñïé ðÜíù óôçí åñãáóßá èåùñïýíôáé "äåîéïß" êáé ïé öüñïé ðÜíù óôçí éäéïêôçóßá êáé ôá ìåñßóìáôá èåùñïýíôáé "áñéóôåñïß". Óå ãåíéêÝò ãñáììÝò êáé óå üëï ôïí ðëáíÞôç, ïé äõíÜìåéò ôçò ÁñéóôåñÜò æçôïýí áýîçóç ôçò öïñïëïãßáò óôçí éäéïêôçóßá êáé ìåßùóç ôçò öïñïëïãßáò óôçí åñãáóßá, åíþ ôá äåîéÜ êáé óõíôçñçôéêÜ êüììáôá æçôïýí ôï áíôßèåôï. Ï ëüãïò åßíáé áðëüò. Ç éäéïêôçóßá åßíáé õðåíäåäõìÝíï êåöÜëáéï êáé üóï ðáñáìÝíåé áöïñïëüãçôï, áõôü åõíïåß ôïõò ðëïõóéüôåñïõò êé ü÷é üóïõò Ý÷ïõí ùò ìïíáäéêü Ýóïäï ôçí åñãáôéêÞ ôïõò äýíáìç. Ôüôå, ãéáôß óôçí ÅëëÜäá ôá êüììáôá ôçò ÁñéóôåñÜò öùíÜæïõí ãéá ôïí öüñï áêéíÞôùí; Ðñïöáíþò ãéá ëüãïõò øçöïèçñßáò, üðùò áêñéâþò Ýêáíå êáé ç ÄåîéÜ üôáí Þôáí áíôéðïëßôåõóç ãéá êÜèå öüñï ðÜíù óôçí åñãáóßá. Ôï âáèýôåñï ðñüâëçìá, üìùò, åßíáé üôé óå óõíèÞêåò ýöåóçò, üëïé ïé öüñïé öáßíïíôáé Üäéêïé êáé äß÷ùò ðïëéôéêü ðñüóçìï. Ï äéáìïéñáóìüò ôïõ êïéíùíéêïý ðëåïíÜóìáôïò ìÝóù ôçò öïñïëïãßáò ìðïñåß íá êáôáöýãåé óå éäåïëïãéêÝò áíôéðáñáèÝóåéò ðïõ Ý÷ïõí íüçìá, åíþ ï äéáìïéñáóìüò ôçò öôþ÷åéáò äåí Ý÷åé ðïôÝ ïðáäïýò êáé áíôéðÜëïõò. ¸÷åé ìüíï åðéêñéôÝò. • Öïõóêüðïõëå, áñ÷ßæù êáé êáôáëÞãù üôé êáíÝíá åñìçíåõôéêü åñãáëåßï äåí åßíáé éêáíü íá åîçãÞóåé ôçí êáôÜóôáóÞ ìáò. ÌÞðùò ìáò Ý÷ïõí ìáôéÜóåé ùò ëáü;

Ç ÓÜóá êáé ï ÁôáíÜò Ñïýóåö, Ýíá æåõãÜñé Âïýëãáñùí ÑïìÜ, åßíáé ïé âéïëïãéêïß ãïíåßò ôçò ìéêñÞò Ìáñßáò, ôïõ îáíèïý êïñéôóéïý ðïõ åíôïðßóôçêå ó' Ýíá êáôáõëéóìü ôùí ÑïìÜ óôá ÖÜñóáëá, óýìöùíá ìå ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ DNA ðïõ äüèçêáí ÷èåò óôç äçìïóéüôçôá áðü ôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí ôçò Âïõëãáñßáò. «Ôá ôåóô DNA Ýäåéîáí üôé ç ÓÜóá Ñïýóåâá åßíáé ç âéïëïãéêÞ ìçôÝñá êáé ï ÁôáíÜò Ñïýóåö åßíáé ï âéïëïãéêüò ðáôÝñáò ôïõ ðáéäéïý ðïõ ïíïìÜæåôáé Ìáñßá», äÞëùóå óôïõò äçìïóéïãñÜöïõò ï ÓâåôëïæÜñ ËÜæáñïö, ãåíéêüò ãñáììáôÝáò ôïõ õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí. Óýìöùíá ìå ôç ÃéÜíá ÊÜíåâá, õðåýèõíç ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Äéåýèõíóçò ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò ôçò ÓôÜñá Æáãêüñá êáé óýìöùíá ìå ôï ðñáêôïñåßï BGNES ôçò Âïõëãáñßáò, ç Ìáñßá, çëéêßáò 4 ìå 6 åôþí, áíáìÝíåôáé ôþñá íá ìåôáöåñèåß óå Ýíá êÝíôñï õðïäï÷Þò ôçò êïéíùíéêÞò ðñüíïéáò ôçò Âïõëãáñßáò êáé óôç óõíÝ÷åéá íá äïèåß óå áíÜäï÷ç ïéêïãÝíåéá.

Ô ç ò

ç ì Ý ñ á ò

Ïé åèíéêÝò åðÝôåéïé, ïé ðáñåëÜóåéò êáé ôá ëÜèç

Ó

ôç ÷þñá ìáò, áíôßèåôá áðü ôéò ìáôéþí ðïõ âãÜæïõí ëåöôÜ áðü ôéò ðåñéóóüôåñåò ÷þñåò ôïõ ðïëéôéãéïñôÝò, ðáñåëÜóåéò êáé Üëëá. óìÝíïõ êüóìïõ, Ý÷ïõìå åäþ êáé Áò ìåßíïõìå, ëïéðüí, óôç óçìåñéíÞ ÷ñüíéá áðïöáóßóåé íá Ý÷ïõìå äýï åêáôÜóôáóç (ëÜèïò êáôÜ ôçí ôáðåéíÞ èíéêÝò åðåôåßïõò. ìïõ ãíþìç, áëëÜ äåí Ý÷åé óçìáóßá), óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ç "Ýíäïîç Åë¸ôóé, ìáæß ìå ôçí åðÝôåéï ôçò "åëÜò" Ý÷åé äýï åèíéêÝò ãéïñôÝò. èíéêÞò ðáëéããåíåóßáò" ôçò 25çò Ìáñ¼ôáí, ëïéðüí, Ý÷ïõìå äýï åèíéêÝò ôßïõ ôïõ 1821, Þìåñá ðïõ ìðïñåß äéãéïñôÝò, óôéò ïðïßåò ðñïâëÝðïíôáé, êáêáßùò íá èåùñçèåß ç "åèíéêÞ åðÝôÜ ôï ðñùôüêïëëï, ðáñåëÜóåéò êáé Üëôåéïò" ôçò ÷þñáò, Ý÷ïõìå åäþ êáé äåëåò åïñôáóôéêÝò åêäçëþóåéò, êáåôßåò áðïöáóßóåé üôé èá áõôÝò äåí ìðïñåß íá åßíáé ïýðñÝðåé íá ãéïñôÜæïõìå ùò ôå ìßæåñåò, ïýôå "ïëßãïí áðü åèíéêÞ åðÝôåéï (ìå ü,ôé óçãéïñôÝò". Åßôå Ý÷ïõìå áðïìáßíåé áõôü) êáé ôçí 28ç Ïöáóßóåé üôé èá åßíáé åèíéêÞ åêôùâñßïõ, Þìåñá êáôÜ ôçí ðÝôåéïò êáé èá ãéïñôÜæåôáé ïðïßá ïé Éôáëïß ôïõ ÌïõáíÜëïãá åßôå äåí èá åßíáé, Þ óïëßíé ôï 1940 êÞñõîáí ôïí Ýóôù èá ôçí ïíïìÜóïõìå åðüëåìï óôç ÷þñá ìáò. èíéêÞ åðÝôåéï áëëÜ äåí èá ãßÐÝñá áðü ôç äéáñêÞ Ôoõ ÐETÑÏÕ íïíôáé ðáñåëÜóåéò. "äéáìÜ÷ç", ðñïïäåõôéêþí ÔÑÏÕÐÉÙÔÇ ¼ôáí åðéóÞìùò äéïñãáêáé ìç, ãéá ôï ðïéïò åßðå ôï ptroupiotis@yahoo.gr íþíïíôáé ðáñåëÜóåéò êÜèå "¼÷é", áí äçëáäÞ ôï åßðå ï åßäïõò, áõôÝò äåí ìðïñåß íá ÌåôáîÜò Þ ï ëáüò, ðïõ ðïåßíáé "ïëßãïí áðü ðáñÝëáóç êáé ïëßãïí ôÝ äåí êáôáëÞãåé ðïõèåíÜ, õðÜñ÷åé áðü äéáäÞëùóç". âÝâáéá êáé ôï åñþôçìá ãéáôß åíþ üëåò ïé Üëëåò äõôéêÝò ÷þñåò ãéïñôÜæïõí ôç äéáìÜ÷ç, ëïéðüí, ðïõ îÝóðá(êáé ü÷é ùò åèíéêÞ åðÝôåéï) ôçí áðåóå ðñï çìåñþí, ìå áöïñìÞ ôçí ëåõèÝñùóÞ ôïõò áðü ôïõò íáæéóôÝò, áðüöáóç ôïõ õðïõñãïý Åèíéåìåßò ãéïñôÜæïõìå ôçí Ýíáñîç ôïõ ðïêÞò ¢ìõíáò íá ðáñåëÜóïõí óôç ÈåóëÝìïõ . óáëïíßêç êáé êÜðïéá Üñìáôá, ï ÄçÝâáéá, üëá áõôÜ êáíåßò äåí èÝëåé ìÞôñçò Áâñáìüðïõëïò åß÷å äßêéï. ¼íá ôá âÜëåé óôï ôñáðÝæé ôùí óõðùò åß÷å äßêéï üôáí ÷èåò Ýëåãå ìéëþæçôÞóåùí, ãéáôß ìðïñåß íá êáôçíôáò óôç Èåóóáëïíßêç üôé "ïé ðáñåãïñçèåß ãéá "ðñïäüôçò", "Üðáôñéò" Þ ÜëëÜóåéò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìå ôç äüîá ëá äéÜöïñá, Þ íá ðñïêáëÝóåé ôç ìÞíõêáé ôçí ôéìÞ ðïõ áíáëïãåß óôéò óðïõóç äéáöüñùí óõíäéêáëéóôþí ðïõ èá äáßåò áõôÝò óôéãìÝò ðïõ ãéïñôÜæïõìå ÷Üóïõí ôçí áñãßá Þ êÜðïéùí åðáããåëóôïí ôüðï ìáò, ÷ùñßò ìéæÝñéá, áëëÜ

Ó

Â

ìå õøçëü áßóèçìá õðåñçöÜíåéáò, äõíáìþíïíôáò ôï öñüíçìá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý, áëëÜ êáé ôùí åíüðëùí äõíÜìåùí". Âåâáßùò äåí ÷ñåéÜæïíôáé õðåñâïëÝò êáé óðáôÜëåò, üìùò üôáí ïñãáíþíïõìå ðáñÝëáóç áõôÞ ðñÝðåé íá åßíáé áíôéðñïóùðåõôéêÞ êáé ü÷é "êÜôé óáí ðáñÝëáóç". ¼ðùò åðßóçò êáé ðùò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ðáñåëÜóåùí äåí åßíáé äõíáôüí íá ãßíïíôáé äéáäçëþóåéò ìå êÜèå åßäïõò áéôÞìáôá, ïýôå åðåéóüäéá, ïýôå ðñïóðÜèåéá äéÜëõóçò ôçò ðáñÝëáóçò. Ïé ðáñåëÜóåéò ãßíïíôáé ãéá Ýíáí óõãêåêñéìÝíï ëüãï, Ý÷ïõí Ýíáí óõãêåêñéìÝíï óôü÷ï êáé üëá ôá Üëëá åßíáé "ëáúêéóìïß", ãéá íá ìçí ÷ñçóéìïðïéÞóù êáìéÜ âáñýôåñç Ýêöñáóç. ßíáé, ëïéðüí, ôñáãéêü ëÜèïò, ãéá ìßá áêüìá öïñÜ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ðïõ, èÝëïíôáò íá éêáíïðïéÞóåé "áñéóôåñÝò", õðïôßèåôáé, óõíéóôþóåò, áíáêïßíùóå üôé åßíáé "áíÜãêç ï ëáüò íá áíáôñÝøåé ôçí êõâÝñíçóç êáé óôç öåôéíÞ åðÝôåéï íá åêöñÜóåé ìå ìáæéêü êáé åéñçíéêü ôñüðï ôï äéêü ôïõ "¼÷é"". ÄçëáäÞ, ãéá ìßá áêüìá öïñÜ íá ãßíåé "ìðÜ÷áëï" óôéò êÜèå åßäïõò ðáñåëÜóåéò, ìüíï êáé ìüíï ãéáôß êÜðïéïé óôï êüììá ôçò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò èÝëïõí íá äåßîïõí ðüóï åðáíáóôÜôåò êáé áíôéóõìâáôéêïß åßíáé. ÁíáñùôéÝìáé, ëïéðüí, áí êáíåßò Ý÷åé ìõáëü ðéá, ãéá íá êáôáëÜâåé ôé åßíáé óïâáñü êáé ôé åßíáé ãåëïßï ðéá…

Å


OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

ôõ÷áí óçìáíôéêÝò áíáöïñÝò óôï èÝìá ôçò ðáñÜíïìçò ìåôáíÜóôåõóçò, óôá óõìðåñÜóìáôá ôïõ Åõñùðáúêïý Óõìâïõëßïõ. "Ãéá ðñþôç öïñÜ, ãßíåôáé óáöÞò áíáöïñÜ óôá íïôéïáíáôïëéêÜ óýíïñá ôçò Åõñþðçò", áíÝöåñå ï ðñùèõðïõñãüò, åíþ Ý÷åé Þäç óõóôáèåß åéäéêÞ ïìÜäá äñÜóçò ãéá ôç Ìåóüãåéï (Mediterenean Task Force), ç ïðïßá Ý÷åé æçôÞóåé ôçí åöáñìïãÞ ôïõ äéìåñïýò åëëçíïôïõñêéêïý ðñùôïêüëëïõ åðáíåéóäï÷Þò. ¼ðùò õðïãñÜììéóå, áõôÞ ç ÏìÜäá ÄñÜóçò, ìå åíôïëÞ ôïõ Åõñùðáúêïý Óõìâïõëßïõ, äåóìåýôçêå óå ëéãüôåñï áðü äýï ìÞíåò íá Ý÷åé ïëïêëçñþóåé ôïí åðé÷åéñçóéáêü ó÷åäéáóìü, óå èÝìáôá ðïõ áöïñïýí óôçí êáëýôåñç åðéôÞñçóç ôùí èáëÜóóéùí óõíüñùí. Ðáñåìâáßíïíôáò óôï Åõñùðáúêü Óõìâïýëéï, ï ðñùèõðïõñãüò ôüíéóå, åðßóçò, ôçí áíÜãêç äéá÷ùñéóìïý üóùí äéêáéïýíôáé íá æçôÞóïõí Üóõëï, üðùò ð.÷. üóïé ðñïÝñ÷ïíôáé áðü åìðüëåìåò ðåñéï÷Ýò. ¼ðùò óçìåßùóå, ôï 90% ôùí ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí óôçí ÅëëÜäá äåí ðñïÝñ÷ïíôáé áðü åìðüëåìåò æþíåò, äåí äéêáéïýíôáé êáé äåí æçôïýí Üóõëï. ÅðéðëÝïí ôüíéóå, ôçí áíÜãêç ÷Üñáîçò ÅõñùðáúêÞò ÓôñáôçãéêÞò ãéá ôïõò

ðáñÜíïìïõò ìåôáíÜóôåò, ç ïðïßá èá ðñïâëÝðåé ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ ôáõôïðïßçóç ôùí ÷ùñþí êáôáãùãÞò ôïõò, ôç äßêáéç êáôáíïìÞ ôùí ìåôáíáóôþí ðïõ äéêáéïýíôáé Üóõëï áíÜìåóá óôéò ÷þñåò ôçò Å.Å., âÜóåé óõãêåêñéìÝíùí êñéôçñßùí êáé ôïí åðáíáðáôñéóìü ôïõò óôéò ÷þñåò ðñïÝëåõóçò. "Äåí ìðïñåß ç Åõñþðç íá ðñïóöÝñåé ðñïíïìéáêÞ ìåôá÷åßñéóç óå ôñßôåò ÷þñåò ãéá ôá ðñïúüíôá ôïõò, ôç óôéãìÞ ðïõ áñíïýíôáé íá äå÷ôïýí ðßóù ôçí åðéóôñïöÞ ôùí ðïëéôþí ôïõò ðïõ âñßóêïíôáé ðáñÜíïìá óôçí Åõñþðç", äÞëùóå ï ðñùèõðïõñãüò, õðïãñáììßæïíôáò ôçí áíÜãêç íá åöáñìïóôïýí ïé óõìöùíßåò åðáíáðñïþèçóçò ðïõ Ý÷ïõí õðïãñáöåß ìå ôñßôåò ÷þñåò. Ï ê. ÓáìáñÜò õðïãñÜììéóå åðßóçò ôïí "åãêëçìáôéêü ÷áñáêôÞñá ôùí äïõëåìðüñùí ðïõ äéáêéíïýí ôá êáñáâÜíéá ôùí ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí", ëÝãïíôáò üôé ç Åõñþðç Ý÷åé ôçí õðï÷ñÝùóç íá ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ãé' áõôïýò. ÌÜëéóôá óçìåßùóå ôçí áíÜãêç íá áëëÜîåé ï ÷áñáêôÞñáò ôçò åðéôÞñçóçò ôùí èáëáóóßùí óõíüñùí, þóôå åêôüò áðü ôç äéÜóùóç ôùí ëáèñïìåôáíáóôþí íá ðñïëáìâÜíåôáé ç ðáñÜíïìç äéáêßíçóÞ ôïõò.

Êüíôñá ìå öüíôï ôçí 28ç Ïêôùâñßïõ «ÐõñÜ» ìåôáîý êõâÝñíçóçò êáé ÓÕÑÉÆÁ ãéá ôá ìçíýìáôá ôçò åðåôåßïõ öïäñÞ áíôéðáñÜèåóç ìåôáîý êõÓ âÝñíçóçò êáé ÓÕÑÉÆÁ îÝóðáóå ìå áöïñìÞ ôï ìÞíõìá ôïõ êüììáôïò

ôçò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò ãéá ôçí 28ç Ïêôùâñßïõ. "Êáé óôç öåôéíÞ åðÝôåéï ï ëáüò ìáò èá åêöñÜóåé ìå ìáæéêü êáé åéñçíéêü ôñüðï ôï äéêü ôïõ "ü÷é", "ü÷é" óôç ìíçìïíéáêÞ ðïëéôéêÞ, "ü÷é" óôá ìéóóáëüäïîá êçñýãìáôá ôùí íïóôáëãþí ôïõ öáóéóìïý [...] ÐñÝðåé íá óôáìáôÞóïõìå Üìåóá ôçí êáôáóôñïöÞ ðïõ âéþíåé ç ðëåéïøçößá ôçò êïéíùíßáò, íá äéþîïõìå êõâÝñíçóç, ôñüéêá êáé ìíçìüíéá [...] íá ïñãáíþóïõìå ôçí áíáôñïðÞ ãéá ìéá êõâÝñíçóç ðïõ èá õðçñåôåß ôïí ëáü" óçìåéþíåé ìåôáîý Üëëùí ï ÓÕÑÉÆÁ óôï ìÞíõìÜ ôïõ, ðñïêáëþíôáò ôçí Ýíôïíç áíôßäñáóç ôïõ êõâåñíçôéêïý åêðñïóþðïõ Óßìïõ Êåäßêïãëïõ, ï ïðïßïò åîáðÝëõóå óöïäñÞ åðßèåóç óôïí ÓÕÑÉÆÁ, ôïíßæïíôáò ðùò óôï ìÞíõìÜ ôçò êáëåß óå äéáäçëþóåéò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ìáèçôéêþí ðáñåëÜóåùí ìå óôü÷ï ôçí áíáôñïðÞ ôçò êõâÝñíçóçò. ÌÜëéóôá ï ê. Êåäßêïãëïõ ÷áñá-

êôçñßæåé ôç ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç ðñùôïöáíÞ, åìðñçóôéêÞ, êáé ðñïóâëçôéêÞ ãéá ôï äçìïêñáôéêü ðïëßôåõìá êáé ôçí Éóôïñßá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý. "Ï ê. Ôóßðñáò, áöïý êáôÜëáâå üôé ðáñÜ ôéò óõíå÷åßò "åðáíáóôáôéêÝò" åêêëÞóåéò ôïõ êáé ôïí äé÷áóôéêü ôïõ ëüãï, äåí ìðïñåß íá óõãêéíÞóåé ïýôå ôïõò äéêïýò ôïõ, ðñïóðáèåß íá åêìåôáëëåõôåß ôç óõììåôï÷Þ ãïíéþí êáé ìáèçôþí óôçí åèíéêÞ åðÝôåéï ãéá íá "ïñãáíþóåé ôçí áíáôñïðÞ ôçò êõâÝñíçóçò"", ó÷ïëéÜæåé ï ê. Êåäßêïãëïõ, óõìðëçñþíïíôáò ðùò "èõìßæïõìå óôïí ê. Ôóßðñá, üôé ôï 1940 åíþèçêáí üëïé ïé ¸ëëçíåò ðáñáìåñßæïíôáò êÜèå ðïëéôéêÞ Þ Üëëç äéáöïñÜ- ãéá íá áðïêñïýóïõí ôçí åðßèåóç ôïõ öáóéóìïý êáé íá õðåñáóðéóôïýí ôçí ðáôñßäá ìáò". ÐáñÜëëçëá ï ê. Êåäßêïãëïõ åìöáíßæåôáé âÝâáéïò ðùò ï åëëçíéêüò ëáüò "èá áðïìïíþóåé üðïéïí åðé÷åéñÞóåé íá áìáõñþóåé ôçí åèíéêÞ åðÝôåéï êáé ôï ìÞíõìá ôçò" êáé êáëåß üëá ôá äçìïêñáôéêÜ êüììáôá íá "áðïäïêéìÜóïõí ôéò áêñüôçôåò ôïõ ê. Ôóßðñá êáé ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ðñïáóðéæü-

ìåíá ôçí ßäéá ôç Äçìïêñáôßá". "¼ìùò áò ãíùñßæåé ï ê. Ôóßðñáò êáé ôï êüììá ôïõ ðùò ãéá ü,ôé åðé÷åéñÞóïõí íá óõìâåß óôéò ðáñåëÜóåéò, ôçí áðïêëåéóôéêÞ åõèýíç èá Ý÷ïõí ïé ßäéïé", êáôáëÞãåé. Ï ÓÕÑÉÆÁ ðÝñáóå óôçí áíôåðßèåóç, áðáíôþíôáò óôéò âïëÝò ôïõ êõâåñíçôéêïý åêðñïóþðïõ. "Ï ðáñáëçñçìáôéêüò, öáéäñüò êáé äé÷áóôéêüò ëüãïò ôïõ êõâåñíçôéêïý åêðñïóþðïõ óõíéóôÜ ôï ìüíéìï ÷áñáêôçñéóôéêü ôïõ. Äåí áîßæåé êáíåßò íá áó÷ïëåßôáé ìáæß ôïõ", áíÝöåñå. ÐõñÜ êáôÜ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ åîáðÝëõóå êáé ôï ÐÁÓÏÊ. "Ãéá ôçí åðÝôåéï ôïõ "¼÷é" o ÓÕÑÉÆÁ ëÝåé ðñþôá "¼÷é" óôï ìíçìüíéï êáé ìåôÜ "¼÷é" óôïí íáæéóìü êáé ôïõò íïóôáëãïýò ôïõ" óçìåéþíåé ôï êüììá óå áíáêïßíùóÞ ôïõ. ÌÜëéóôá êÜíåé ëüãï ãéá "ðñïóâïëÞ óôçí éóôïñßá ôïõ ôüðïõ, óôçí åèíéêÞ åíüôçôá ôïõ ëáïý ìáò", ðñïóèÝôïíôáò ðùò óôïí ÓÕÑÉÆÁ "èÝôïõí ôçí ðïëéôéêÞ ìéáò äçìïêñáôéêÜ åêëåãìÝíçò êõâÝñíçóçò óôï ßäéï åðßðåäï ìå ôïí öáóéóìü êáé ôïí íáæéóìü".

Ã. Êáìßíçò: Äåí èá îáíáäþóù Üäåéá ãéá ôïí Áã. ÐáíôåëåÞìïíá Ï äÞìáñ÷ïò Áèçíáßùí Ãéþñãïò Êáìßíçò ðñïåéäïðïßçóå üôé äåí èá îáíáäþóåé Üäåéá ãéá äéïñãÜíùóç åêäçëþóåùí óôïí Áã. ÐáíôåëåÞìïíá. ¼ðùò ÷áñáêôçñéóôéêÜ åßðå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ÷èåóéíÞò óõíåäñßáóçò ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ, "áí óõíå÷ßóåé ç ðëáôåßá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ìÜ÷ç óõìâüëùí, åßìáé õðï÷ñåùìÝíïò íá ìçí ôçí îáíáäþóù" êáé ðñïóÝèåóå üôé ðëÝïí ôéò ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò èá äéïñãáíþíåé ï ßäéïò ï äÞìïò Áèçíáßùí. ÁëëÜ êé áõôü, üðùò åßðå, èá åßíáé äýóêïëï äéüôé "óýíôïìá èá îåêéíÞóïõí ôá Ýñãá áíÜðëáóçò ôçò ðáéäéêÞò ÷áñÜò êáé óõíïëéêÜ ôçò ðëáôåßáò". Óçìåéþíåôáé üôé ãéá óÞìåñá óôéò 12:00 ôï ìåóçìÝñé Ý÷åé äéïñãáíùèåß áíôéöáóéóôéêü óõëëáëçôÞñéï ìå ðñïóõãêÝíôñùóç óôçí ðëáôåßá Âéêôùñßáò êáé ðïñåßá ðñïò ôïí ¢ãéï ÐáíôåëåÞìïíá. Ôç óõãêÝíôñùóç äéïñãáíþíåé ï Áíôéöáóéóôéêüò Óõíôïíéóìüò Åðéôñïðþí, ÓõëëïãéêïôÞôùí êáé Ðñùôïâïõëéþí ÁèÞíáò-ÐåéñáéÜ. Óôçí ðëáôåßá ôïõ Áãßïõ ÐáíôåëåÞìïíá Ý-

ÅíóôÜóåéò Â. ÊåãêÝñïãëïõ ãéá ôïí åíéáßï öüñï áêéíÞôùí ÓçìáíôéêÝò åíóôÜóåéò åðß ôïõ åíéáßïõ öüñïõ áêéíÞôùí äéáôçñåß ï õöõðïõñãüò Åñãáóßáò, Âáóßëçò ÊåãêÝñïãëïõ, ï ïðïßïò Ýêáíå ëüãï ãéá "ëïãéóôéêÞ öïñïëüãçóç ôùí áãñïôåìá÷ßùí". "Íïìßæù üôé êáíåßò äåí ìðïñåß íá åßíáé éêáíïðïéçìÝíïò. Èá äïýìå ìåôÜ ôç äéáâïýëåõóç ðþò èá êáôáëÞîåé", ôüíéóå ï Â. ÊåãêÝñïãëïõ ìéëþíôáò óôï ñáäéüöùíï "ÁèÞíá 9,84". ¼ðùò åêôßìçóå ôï "âáóéêü êåíü" ôïõ åíéáßïõ öüñïõ åßíáé üôé "áíôéìåôùðßæåé ôï èÝìá ôçò öïñïëüãçóçò ôùí áêéíÞôùí êé éäéáßôåñá ôùí áãñïôåìá÷ßùí ëïãéóôéêÜ" êáé ü÷é ìå äßêáéá êáé áíáðôõîéáêÜ êñéôÞñéá. "Ôá áãñïôåìÜ÷éá, ð.÷., åßíáé ðáñáãùãéêÜ åñãáëåßá. Äåí ðáßæåé êáìßá óçìáóßá áí áõôü åßíáé åãêáôáëåéììÝíï, åÜí êáëëéåñãåßôáé êáé âÜæåé æçôÞìáôá ìÝóá ðïõ Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå ôï ôé êáëëéåñãåßôáé. Êáé ëÝù. Áðü 1-1-2014 Ý÷ïõìå ôï íÝï óýóôçìá öïñïëüãçóçò åéóïäÞìáôïò, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôïõò áãñüôåò êáíïíéêÜ. ¢ñá, ëïéðüí, ôá æçôÞìáôá ðïõ Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå ôçí ðñüóïäï, ìå ôï ôé åéóüäçìá èá öÝñåé ôï êÜèå áãñïôåìÜ÷éï, åíôÜóóåôáé óå áõôÞ ôç öïñïëüãçóç" õðïãñÜììéóå ðáñÜëëçëá.

ÂÁÓÉËÇÓ ÊÅÃÊÅÑÏÃËÏÕ

«Ô

ï èÝìá ôçò ëáèñïìåôáíÜóôåõóçò äåí áöïñÜ ìüíï ôéò ÷þñåò ôïõ Íüôïõ, áëëÜ üëåò ôéò åõñùðáúêÝò ÷þñåò», äÞëùóå ÷èåò áðü ôéò ÂñõîÝëëåò ï ðñùèõðïõñãüò Áíôþíçò ÓáìáñÜò, óå óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ìåôÜ ôç ëÞîç ôùí åñãáóéþí ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò ôçò Å.Å. "Ôá êýìáôá ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí áðïôåëïýí ðáñÜãïíôá áðïóôáèåñïðïßçóçò ãéá ïëüêëçñç ôçí Åõñþðç", ôüíéóå ï ê. ÓáìáñÜò, õðïãñáììßæïíôáò ôçí áíÜãêç áíÜëçøçò êïéíÞò åõèýíçò áðü üëåò ôéò ÷þñåò ôçò Å.Å. êáé åðéìåñéóìïý ôïõ êüóôïõò öýëáîçò ôùí óõíüñùí. ¼ðùò ðáñáôÞñçóå ï ðñùèõðïõñãüò, ôï èÝìá ôçò ðáñÜíïìçò ìåôáíÜóôåõóçò óôçí Åõñþðç Ý÷åé áíáâáèìéóôåß. "Óå áõôü óõíÝâáëáí ôá ôñáãéêÜ ãåãïíüôá ôçò Ëáìðåíôïýæá, áëëÜ êáé ç óõíåñãáóßá ìåôáîý ôùí ÷ùñþí ôçò íüôéáò Åõñþðçò", óçìåßùóå ï Á. ÓáìáñÜò. ¼ðùò áíÝöåñå, ìéá ïìÜäá ÷ùñþí ðïõ èßãïíôáé Üìåóá áðü ôï ðñüâëçìá ôçò ðáñÜíïìçò ìåôáíÜóôåõóçò, ìåôáîý ôùí ïðïßùí, ç ÅëëÜäá, ç Éôáëßá, ç Êýðñïò, ç ÌÜëôá êáé ç Ãáëëßá, óõíåñãÜóôçêáí êáé ðÝ-

Äõï þñåò äéÞñêçóå ÷èåò ç êïéíÞ óõíÜíôçóç ôïõ ðñïóùðéêïý áðåóôáëìÝíïõ ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôïõ ÏÇÅ, ÌÜèéïõ Íßìéôò, ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò ÐÃÄÌ, ðñÝóâåéò ÁäáìÜíôéï ÂáóéëÜêç êáé Æüñáí Ãéüëåöóêé, óôçí Ýäñá ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí. ÌåôÜ ôç óõíÜíôçóç, ï ê. Íßìéôò áíÝöåñå üôé ç ðñïóðÜèåéá, ìÝóá óôá ðëáßóéá ôçò äéáäéêáóßáò ôïõ ÏÇÅ, ãéá åðßëõóç ôïõ èÝìáôïò ôçò "ïíïìáóßáò" èá óõíå÷éóôåß, õðïãñáììßæïíôáò üôé äåí Ý÷åé áðïöáóéóôåß ôï "åðüìåíï âÞìá" êáé ïýôå ðüôå êáé ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèïýí îáíÜ íÝåò óõíáíôÞóåéò. Ï ê. Íßìéôò åðéóÞìáíå åðßóçò üôé ìéá ìÝñá íùñßôåñá åß÷å äßùñåò ÷ùñéóôÝò óõíáíôÞóåéò ìå ôïõò ê.ê. ÂáóéëÜêç êáé Ãéüëåöóêé, åíþ óôï ôñáðÝæé ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí âñßóêåôáé ôï Ýããñáöï ðïõ åß÷å äþóåé óôéò äõï ðëåõñÝò ôïí ðåñáóìÝíï Áðñßëéï. Ï åêðñüóùðïò ôçò ÅëëÜäáò óôéò óõíïìéëßåò ê. ÂáóéëÜêçò äÞëùóå óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ üôé "ï åêðñüóùðïò ôùí Óêïðßùí åðáíÝëáâå ôéò ãíùóôÝò èÝóåéò ôçò ÷þñáò ôïõ".

÷åé ðñïãñáììáôéóèåß ðïëéôéóôéêÞ åêäÞëùóç ìå ìïõóéêïýò êáé êáëëéôÝ÷íåò ôïõ äñüìïõ. Ëßãï áñãüôåñá êáé "Ýíá ÷éëéüìåôñï ìáêñéÜ" üðùò ÷áñáêôçñéóôéêÜ åßðå ï ê. Êáìßíçò "ïé íåïíáæß Ý÷ïõí ðñïáíáããåßëåé ôç äéêÞ ôïõò êéíçôïðïßçóç". Óçìåéþíåôáé ðùò óÞìåñá óôéò 6:00 ôï áðüãåõìá ç "×ñõóÞ ÁõãÞ" äéïñãáíþíåé áíïéêôÞ óõãêÝíôñùóç óôï Óôáèìü Ëáñßóçò.

ÅðáöÝò Ê. ×áôæçäÜêç - Í. ÌçôáñÜêç ìå ôïí áìåñéêáíü ðñÝóâç Íô. Ðéñò Ôïí áìåñéêáíü ÐñÝóâç óôçí ÁèÞíá, Íô. Ðéñò õðïäÝ÷èçêáí óôï õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò, ï õðïõñãüò Ê. ×áôæçäÜêçò êáé ï õöõðïõñãüò, Í. ÌçôáñÜêçò. Óýìöùíá ìå ôçí ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç, êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ôñéìåñïýò óõíÜíôçóçò óõæçôÞèçêáí ïé ðñïôåñáéüôçôåò ôïõ õðïõñãåßïõ óôïõò ôïìåßò ôïõ áíôáãùíéóìïý, ôùí åîáãùãþí, ôùí åðåíäýóåùí êáé ôùí äéáñèñùôéêþí áëëáãþí. ÐáñÜëëçëá, åðß ôÜðçôïò ôÝèçêáí ïé ïéêïíïìéêÝò ó÷Ýóåéò Å.Å. êáé ÇÐÁ.

ÍÔÅÉÂÉÍÔ ÐÉÑÓ

Á. ÓáìáñÜò: ÐáñÜãïíôáò áðïóôáèåñïðïßçóçò ãéá ïëüêëçñç ôçí Åõñþðç

ÓõíáíôÞóåéò Ì. Íßìéôò ãéá ôï èÝìá ôçò ïíïìáóßáò ôùí Óêïðßùí

ÌÁÈÉÏÕ ÍÉÌÉÔÓ

Óôï åðßêåíôñï ç ëáèñïìåôáíÜóôåõóç

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Öëáò óôá ãåãïíüôá

ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÁÌÉÍÇÓ

6


8

ÄÉÅÈÍÇ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

«Ç ÅÊÔ äåí áíçóõ÷åß ãéá ôçí éóïôéìßá ôïõ åõñþ»

«Óôáèåñïðïéåßôáé ç áíåñãßá»

«ÈåìéôÝò ïé êáôáóêïðåõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò»

Ç ÅÊÔ äåí áíçóõ÷åß ãéá ôï åðßðåäï ôçò éóïôéìßáò ôïõ åõñþ êáé äåí Ý÷åé êÜðïéï óôü÷ï ãéá áõôÞ, äÞëùóå ï Ãéåñãê ¢óìïõóåí.

Óôáèåñïðïéåßôáé ç áíåñãßá óôç Ãáëëßá, äÞëùóå ï ÖñáíóïõÜ ÏëÜíô, ðáñÜ ôçí áýîçóç ôùí áéôÞóåùí ãéá åðßäïìá áíåñãßáò.

«Íüìéìï» ÷áñáêôÞñéóå ôï ðñüãñáììá ðáñáêïëïõèÞóåùí ç ËÜéæá Ìüíáêï, óýìâïõëïò ôïõ ðñïÝäñïõ ôùí ÇÐÁ.

Ç Å.Å. æçôÜ äñÜóåéò ãéá ôç ìåôáíÜóôåõóç

ôçò ÅËÅÕÈ. ÐÉÐÅÑÏÐÏÕËÏÕ e_piperopoulou@motorpress.gr ÅÊÔ: Ç ÅÊÔ äåí áíçóõ÷åß ãéá ôï åðßðåäï ôçò éóïôéìßáò ôïõ åõñþ êáé äåí Ý÷åé êÜðïéï óôü÷ï ãéá áõôÞ, äÞëùóå ï Ãéåñãê ¢óìïõóåí, ìÝëïò ôïõ åêôåëåóôéêïý óõìâïõëßïõ ôçò êåíôñéêÞò ôñÜðåæáò óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôçí "Il Sole 24 Ore". "Óå ìåóïóôáèìéêïýò ïíïìáóôéêïýò êáé ðñáãìáôéêïýò üñïõò, ðïõ åßíáé áõôü ôï ïðïßï Ý÷åé ìåãáëýôåñç óçìáóßá, åßìáóôå óå Ýíá åýñïò ðïõ Ý÷ïõìå äåé ôá ôåëåõôáßá äÝêá ÷ñüíéá", äÞëùóå ï ¢óìïõóåí, ðñïóèÝôïíôáò üôé ç éóïôéìßá ôïõ åõñþ áðáó÷ïëåß ôçí ÅÊÔ ìüíï ùò ðñïò ôéò ðñïâëÝøåéò ãéá ôïí ðëçèùñéóìü. Áíáöåñèåßò óôïí ôñáðåæéêü äáíåéóìü ðñïò ôïí éäéùôéêü ôïìÝá, ï ¢óìïõóåí åîÝöñáóå ôçí åêôßìçóç üôé ç ÷ïñÞãçóç äáíåßùí óôçí ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá èá åðáíÝëèåé óôá åðéèõìçôÜ åðßðåäá, ìüíï üôáí èá õðÜñ÷ïõí êáèáñïß ôñáðåæéêïß éóïëïãéóìïß, åíþ ôÜ÷èçêå õðÝñ åíüò åíéáßïõ ìç÷áíéóìïý áíáäéÜñèñùóçò êáé åêêáèÜñéóçò ôùí ôñáðåæþí ðïõ èá ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü öüñïõò ðïý èá åðéâÜëëïíôáé óôá ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá, ìéá äéáäéêáóßá ðïõ, üðùò ðáñáäÝ÷èçêå, ìðïñåß íá ðÜñåé ÷ñüíéá, ôïíßæïíôáò üôé óôï ìåôáîý èá ðñÝðåé íá õðÜñ÷ïõí áóöáëéóôéêÝò äéêëåßäåò. Ñïõìáíßá: Ðïóü ýøïõò 700 åêáô. åõñþ åêôáìßåõóå ç Ñïõìáíßá áðü äÜíåéï ðïõ åß÷å óõíÜøåé ôï 2012 ìå ôçí Ðáãêüóìéá ÔñÜðåæá, óõíïëéêïý ýøïõò 1 äéó. åõñþ, ðñïêåéìÝíïõ íá êáëýøåé Ýëëåéììá óôïí ðñïûðïëïãéóìü. "Åßíáé ï ðëÝïí ïéêïíïìéêüò ôñüðïò íá ÷ñçìáôïäïôçèåß ôï Ýëëåéììá ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý. Áíôß íá áíáæçôïýìå äÜíåéá õøçëïý åðéôïêßïõ, áõôü åßíáé Ýíá äÜíåéï äéÜñêåéáò 18 åôþí ìå ÷áìçëüôåñï åðéôüêéï, Ýíá åðéôüêéï ßóï ìå åêåßíï ðïõ ìðïñåß íá ðëçñþóåé ìßá ÷þñá ìå ôçí õøçëüôåñç ðéóôïëçðôéêÞ éêáíüôçôá", äÞëùóå ï ðñùèõðïõñãüò ôçò ÷þñáò, Âßêôïñ Ðüíôá. Âñåôáíßá: Ìå ôïí ôá÷ýôåñï ñõèìü ôùí ôåëåõôáßùí ôñéþí åôþí áíáðôý÷èçêå ç ïéêïíïìßá ôçò Âñåôáíßáò êáôÜ ôï ã' ôñßìçíï, üðùò ðñïêýðôåé áðü ôá óôïé÷åßá ðïõ áíáêïßíùóå ç åèíéêÞ óôáôéóôéêÞ õðçñåóßá ôçò ÷þñáò. ÓõãêåêñéìÝíá, ôï âñåôáíéêü ÁÅÐ áíáðôý÷èçêå êáôÜ 0,8%, Ýíáíôé ôïõ 0,7% ôïõ ôñéìÞíïõ Áðñéëßïõ-Éïõíßïõ, áðïôåëþíôáò ôïí éó÷õñüôåñï ñõèìü áíÜðôõîçò áðü ôï â' ôñßìçíï ôïõ 2010.

ÅêêëÞóåéò ãéá áíÜðôõîç, áðáó÷üëçóç êáé áíôáãùíéóôéêüôçôá óôç Óýíïäï

Ó

ôçí áíÜãêç åíßó÷õóçò ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò Frontex óôç Ìåóüãåéï êáé óôá íïôéïáíáôïëéêÜ óýíïñá ôçò Å.Å., êáôÝëçîå ç Óýíïäïò ÊïñõöÞò ôçò Å.Å., åíþ æÞôçóå ôçí ôá÷åßá åöáñìïãÞ ôïõ íÝïõ åõñùðáúêïý óõóôÞìáôïò åðéôÞñçóçò ôùí óõíüñùí (EUROSUR) áðü ôá êñÜôçìÝëç, ôï ïðïßï èá åßíáé æùôéêÞò óçìáóßáò ãéá ôç äéåõêüëõíóç ôçò áíß÷íåõóçò ðëïßùí êáé ëáèñáßùí åéóüäùí. ÐáñÜëëçëá, üðùò áíáöÝñåôáé óôá óõìðåñÜóìáôá ôçò Óõíüäïõ, ôï Åõñùðáúêü Óõìâïýëéï êÜëåóå ôçí ïìÜäá äñÜóçò ãéá ôç Ìåóüãåéï, õðü ôçí çãåóßá ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, íá ðñïôåßíåé äñÜóåéò ðñïôåñáéüôçôáò ãéá ôçí ðéï áðïäïôéêÞ ÷ñÞóç ôùí åõñùðáúêþí ðïëéôéêþí êáé åñãáëåßùí óå âñá÷õðñüèåóìï åðßðåäï. Ç ÅðéôñïðÞ áíáìÝíåôáé íá õðïâÜëåé Ýêèåóç ãéá ôï Ýñãï ôçò ïìÜäáò äñÜóçò êáôÜ ôç Óýíïäï óôéò 5 êáé 6 Äåêåìâñßïõ 2013, ìå óêïðü ôç ëÞøç åðé÷åéñçóéáêþí áðïöÜóåùí, åíþ ç ðñïåäñßá èá õðïâÜëåé Ýêèåóç óôï Åõñùðáúêü Óõìâïýëéï ôïí ÄåêÝìâñéï. Åðßóçò, ôï Åõñùðáúêü Óõìâïýëéï èá åðáíÝëèåé óôá èÝìáôá áóýëïõ êáé ìåôáíÜóôåõóçò, óôï ðëáßóéï ìéáò åõñýôåñçò êáé ðéï ìáêñïðñüèåóìçò ðïëéôéêÞò ðñïïðôéêÞò, ôïí Éïýíéï ôïõ 2014. Ï åðéêåöáëÞò ôïõ Åõñùðáú-

Óôçí ðñüëçøç, ôçí ðñïóôáóßá êáé ôçí áëëçëåããýç èá âáóéóôåß ç ðñïóðÜèåéá áíôéìåôþðéóçò ôçò ðáñÜíïìçò ìåôáíÜóôåõóçò, äÞëùóå ï ×Ýñìáí Âáí ÑïìðÜé êïý Óõìâïõëßïõ, ×Ýñìáí Âáí ÑïìðÜé, áöïý åîÝöñáóå ôç ëýðç ôïõ ãéá ôçí ðñüóöáôç ôñáãùäßá óôç Ëáìðåíôïýæá, õðïãñÜììéóå üôé ç Åõñþðç èá óôçñé÷èåß óå ôñåéò áñ÷Ýò óôçí ðñïóðÜèåéá áíôéìåôþðéóçò ôïõ ðñïâëÞìáôïò: óôçí ðñüëçøç, ôçí ðñïóôáóßá êáé ôçí áëëçëåããýç. ÐáñÜëëçëá, ïé Åõñùðáßïé çãÝôåò êÜëåóáí ôçí Å.Å. íá óõíå÷ßóåé ôéò ðñïóðÜèåéåò ôçò ãéá áýîçóç ôùí äõíáôïôÞôùí áíÜðôõîçò, åíßó÷õóç ôçò äçìéïõñãßáò èÝóåùí åñãáóßáò êáé ôüíùóç ôçò åõñùðáéêçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò. ¼ðùò áíáöÝñåôáé óôï êåßìåíï ôùí óõìðåñáóìÜôùí, ç øçöéáêÞ ïéêïíïìßá, ç êáéíïôïìßá êáé ïé õðçñåóßåò ðáñÝ÷ïõí éäéáßôåñåò äõíáôüôçôåò áíÜðôõîçò êáé áðáó÷üëçóçò, ïé ïðïßåò ðñÝðåé íá áîéïðïéçèïýí

ìå ôá÷åßò ñõèìïýò. ¼óïí áöïñÜ óôçí ïëïêëÞñùóç ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÍïìéóìáôéêÞò ¸íùóçò, áðïöÜóåéò áíáìÝíåôáé íá ëçöèïýí ôïí ÄåêÝìâñéï.

Ãáëëï-ãåñìáíéêü «ìÝôùðï» êáôÜ ôùí ÇÐÁ ÊáôÜ ôçí ðñþôç çìÝñá ôçò Óõíüäïõ, ôï åíäéáöÝñïí ôùí çãåôþí ìïíïðþëçóáí ïé ðñüóöáôåò áðïêáëýøåéò ãéá ôéò ðáñáêïëïõèÞóåéò Åõñùðáßùí áðü ôéò áìåñéêáíéêÝò áñ÷Ýò ðëçñïöïñéþí, áëëÜæïíôáò ïõóéáóôéêÜ ôçí áôæÝíôá ôïõ Óõìâïõëßïõ. Ç Ãáëëßá êáé ç Ãåñìáíßá áíÝëáâáí êïéíÞ ðñùôïâïõëßá, ìå ôçí õðïóôÞñéîç êáé ôùí Üëëùí Åõñùðáßùí, ãéá íá âñåèåß ùò ôï ôÝëïò ôïõ ÷ñüíïõ Ýíá ðåäßï óõíåííüçóçò ìå ôéò ÇÐÁ óôá èÝìáôá ôùí ðëçñïöïñéþí. "

ÍÝá ðôþóç äáíåßùí óôçí Åõñùæþíç õíå÷ßóôçêå ç ðôùôéêÞ ôÜóç óôç Ó ÷ïñÞãçóç äáíåßùí ðñïò ôïí éäéùôéêü ôïìÝá ôçò Åõñùæþíçò ôïí

ÓåðôÝìâñéï, õðïãñáììßæïíôáò ôïí åýèñáõóôï ÷áñáêôÞñá ôçò áíÜêáìøçò ôçò ðåñéï÷Þò êáé åíéó÷ýïíôáò ôéò ðñïóäïêßåò ãéá ðåñáéôÝñù äñÜóç åê ìÝñïõò ôçò ÅÊÔ. Åéäéêüôåñá, ôá äÜíåéá ðñïò ôïí éäéùôéêü ôïìÝá ìåéþèçêáí ôïí ÓåðôÝìâñéï êáôÜ 1,9% óå åôÞóéá âÜóç, óå áíôéóôïé÷ßá ìå ôéò ðñïâëÝøåéò ôùí ïéêïíïìïëüãùí ðïõ áíÝìåíáí ìåßùóÞ ôïõò êáôÜ 2%. Ôïí ßäéï ìÞíá, ï äåßêôçò ðñï-

óöïñÜò ÷ñÞìáôïò Ì3, Ýíá åõñýôåñï ìÝôñï áðïôßìçóçò ôçò ñåõóôüôçôáò óôçí ïéêïíïìßá, áõîÞèçêå ìå åôÞóéï ñõèìü ôçò ôÜîåùò ôïõ 2,1%, óçìåéþíïíôáò åðéâñÜäõíóç áðü ôï 2,3% ôïõ Áõãïýóôïõ, åíþ äéáìïñöþèçêå ÷áìçëüôåñá áðü ôéò ìÝóåò åêôéìÞóåéò ðïõ Ýêáíáí ëüãï ãéá Üíïäü ôïõ êáôÜ 2,4%. Áðü ôçí Üëëç, ôá óôïé÷åßá ôçò ÅÊÔ ãéá ôéò ôñáðåæéêÝò êáôáèÝóåéò Ýäåéîáí íÝá ìåßùóÞ ôïõò óôçí Êýðñï ôïí ÓåðôÝìâñéï, êáôÜ 1%, óôá 35,56 äéó. åõñþ, ìåôÜ áðü ôçí õðï÷þñçóÞ ôïõò êáôÜ 2,1% ôïí Áý-

ãïõóôï. Ôïí ÌÜéï ôïõ 2012, ïé êõðñéáêÝò êáôáèÝóåéò åß÷áí áíÝëèåé óôï áðïêïñýöùìá ôùí 50,5 äéó. åõñþ, åíþ áðü ôüôå Ý÷ïõí õðï÷ùñÞóåé êáôÜ 30%, Ý÷ïíôáò êáôÝëèåé óôï ÷áìçëüôåñï åðßðåäü ôïõò áðü ôïí ÌÜéï ôïõ 2008. Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôçò ÅÊÔ, ïé êáôáèÝóåéò õðï÷þñçóáí åëáöñþò êáé óôçí Éóðáíßá, ôçí Éôáëßá, ôç Óëïâåíßá êáé ôçí ÅëëÜäá, åíþ äéáìïñöþèçêáí åëáöñþò õøçëüôåñá óôçí Éñëáíäßá êáé ôçí Ðïñôïãáëßá.

Ãåñìáíßá: Áðñïóäüêçôç ðôþóç êáôÝãñáøå ç åðé÷åéñçìáôéêÞ åìðéóôïóýíç óôç Ãåñìáíßá ôïí Ïêôþâñéï, ãéá ðñþôç öïñÜ óå äéÜóôçìá Ýîé ìçíþí, åí ìÝóù ôçò áâåâáéüôçôáò ó÷åôéêÜ ìå ôçí éó÷ý ôçò áíÜêáìøçò óôçí Åõñùæþíç. Åéäéêüôåñá, ï ó÷åôéêüò äåßêôçò ôïõ ïéêïíïìéêïý éíóôéôïýôïõ Ifo ìåéþèçêå óôéò 107,4 ìïíÜäåò, áðü 107,7 ôïí ÓåðôÝìâñéï, Ýíáíôé ôùí ìÝóùí ðñïâëÝøåùí ôùí ïéêïíïìïëüãùí ðïõ áíÝìåíáí Üíïäü ôïõ óôéò 108 ìïíÜäåò. Ãáëëßá: Óôáèåñïðïéåßôáé ç êáôÜóôáóç ìå ôçí áíåñãßá óôç Ãáëëßá, äÞëùóå ï ðñüåäñïò ôçò ÷þñáò, ÖñáíóïõÜ ÏëÜíô, ðáñÜ ôçí áýîçóç ôùí áéôÞóåùí ãéá åðßäïìá áíåñãßáò ôïí ðåñáóìÝíï ìÞíá, ìå ôïí ôá÷ýôåñï ñõèìü áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2009. Ï ÏëÜíô óçìåßùóå üôé ç áýîçóç, ôçí ïðïßá áîéùìáôïý÷ïé áðÝäùóáí êõñßùò óôï üôé óõìðåñéëÞöèçêáí äåäïìÝíá ðïõ åß÷áí ðáñáëåéöèåß ôïí Áýãïõóôï ëüãù åíüò ôå÷íéêïý óöÜëìáôïò, áðïêñýðôåé ôçí åðéâñÜäõíóç ôïõ ñõèìïý åããñáöÞò íÝùí áíÝñãùí óôïõò êáôáëüãïõò. "ÕðÜñ÷åé ìéá óáöÞò åðéâñÜäõíóç óå óýãêñéóç ìå ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, üôáí ç áíåñãßá áõîáíüôáí êáôÜ 30.000 ùò 40.000 óå åôÞóéá âÜóç", äÞëùóå ï ÏëÜíô, áí êáé ðáñáäÝ÷èçêå üôé ç áýîçóç áõôÞ "åßíáé áêüìç ìåãÜëç". Ï ãÜëëïò ðñüåäñïò Ý÷åé äåóìåõôåß üôé ç êõâÝñíçóÞ ôïõ èá êáôáöÝñåé öÝôïò íá áíáêüøåé ôçí áýîçóç ôçò áíåñãßáò, ç ïðïßá ðáñáìÝíåé óôáèåñÜ ãýñù óôï 11%. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï ðñùèõðïõñãüò ôçò ÷þñáò, Æáí-Ìáñê Åñü, äÞëùóå óôçí åöçìåñßäá "Ouest France" üôé ç êõâÝñíçóç äåí åãêáôáëåßðåé ôá ó÷ÝäéÜ ôçò ãéá ôç ìåßùóç ôçò áíåñãßáò. ÇÐÁ: "Íüìéìï" ÷áñáêôÞñéóå ôï áìåñéêáíéêü ðñüãñáììá ðáñáêïëïõèÞóåùí ç ËÜéæá Ìüíáêï, óýìâïõëïò ôïõ ðñïÝäñïõ ôùí ÇÐÁ, ÌðáñÜê ÏìðÜìá, ãéá ôçí åóùôåñéêÞ áóöÜëåéá êáé ôïí áíôéôñïìïêñáôéêü áãþíá, áí êáé ðáñáäÝ÷èçêå ðùò Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé "óçìáíôéêÝò" åíôÜóåéò ìå ïñéóìÝíïõò áðü ôïõò óôåíüôåñïõò óõììÜ÷ïõò ôçò ÷þñáò. "Ìïëïíüôé óõëëÝãïõìå ôï ßäéï åßäïò ðëçñïöïñéþí ìå üëåò ôéò Üëëåò ÷þñåò, ç êïéíüôçôá ôùí õðçñåóéþí ðëçñïöïñéþí ìáò õðüêåéôáé óå ðåñéóóüôåñïõò ðåñéïñéóìïýò êáé åðéôÞñçóç áðü ü,ôé óå ïðïéáäÞðïôå Üëëç ÷þñá óå ïëüêëçñç ôçí éóôïñßá", ãñÜöåé ç Ìüíáêï óå Üñèñï ôçò óôçí "USA Today".


9

ÔÑÁÐÅÆÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

ÅÕÑÙÂ: Ìåßæïíïò óçìáóßáò ãéá åðéôõ÷ßá ôçò áìê ï ôñüðïò ðñïóäéïñéóìïý ôçò ôéìÞò Óôü÷ïò åßíáé íá ìçí éó÷ýóåé ï íüìïò ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç, áëëÜ discount åðß ôçò ôñÝ÷ïõóáò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò ôéìÞò

Ì

ðïñåß ïé äéïéêçôéêÝò áëëáãÝò óôç Eurobank ìå ôçí áðï÷þñçóç ôïõ Ìé÷Üëç Êïëáêßäç, ôïõ áíáðëçñùôÞ CEO, íá âñßóêïíôáé óôï åðßêåíôñï, áëëÜ ôï æÞôçìá ôçò áýîçóçò êåöáëáßïõ ôùí ðåñßðïõ 2 äéó. åõñþ åßíáé êïìâéêÞò óçìáóßáò ãéá ôï ìÝëëïí ôçò ôñÜðåæáò.

ôïõ ÐÅÔÑÏÕ ËÅÙÔÓÁÊÏÕ p_leotsakos@motorpress.gr Ï óôü÷ïò åßíáé ç ôéìÞ ôçò áìê íá ðñïóäéïñéóôåß ü÷é ìå ôïí ìÝóï üñï ôùí ôåëåõôáßùí 50 óõíåäñéÜóåùí ìåßïí discount 50%, áëëÜ ìå üñïõò áãïñÜò êáé ðáñÜëëçëá ôï Ôáìåßï ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò íá Ý÷åé option óõììåôï÷Þò óôçí áýîçóç êåöáëáßïõ ãéá íá ìðïñÝóåé íá óõììåôÜó÷åé þóôå íá ìåéþóåé ôï ìÝóï êüóôïò êôÞóçò, êáèþò ç ôéìÞò ôçò áìê äåí èá åßíáé ôï 1,54 åõñþ áëëÜ åêôéìÜôáé ðåñß ôï 0,45 Þ 0,55 åõñþ. Âáóéêü æÞôçìá åßíáé ðþò èá ðñïóäéïñéóôåß ç ôéìÞ ôçò áýîçóçò êåöáëáßïõ ôçò Eurobank ðïõ èá åßíáé ýøïõò 1,8 ìå 2 äéóåê. åõñþ. Ìå ôïí êëáóóéêü ôñüðï ðïõ ðñïóäéïñßæåé ï íüìïò ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí ðïõ Ý÷åé ëÞîåé, äçëáäÞ ìÝóïò üñïò ôùí ôåëåõôáßùí óõíåäñéÜóåùí ìåßïí discount 50% Þ ìå ôïõò êáíüíåò áãïñÜò, äçëáäÞ ôçí ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ ôéìÞ ìåßïí Ýíá discount; Óýìöùíá ìå Ýãêõñåò ðëçñïöïñßåò, óôü÷ïò åßíáé íá éó÷ýóïõí ïé êáíüíåò ôçò áãïñÜò, äçëáäÞ ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ ôéìÞ ìåßïí Ýíá discount 40% ìå 50%. Óçìåéþíïõìå üôé ôï 2007 ð.÷. ïé ôñÜðåæåò üôáí õëïðïéïýóáí áìê óõíåäñßáæå ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï êáé åêåßíç ôçí çìÝñá ìå âÜóç ôçí ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ ôéìÞ ðñïóäéïñßæïíôáí Ýíá discount 40% ìå 45%. Ìå âÜóç ôïí íüìï ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí áí óÞìåñá ðñïóäéïñéæüôáí ç ôéìÞ ôçò áìê, ï ìÝóïò üñïò ôùí ôåëåõôáßùí 50 óõíåäñéÜóåùí åßíáé 0,61 åõñþ ðïõ óçìáßíåé ìå discount 50%, 0,30 åõñþ ôéìÞ áýîçóçò êåöáëáßïõ. Ï óôü÷ïò, üìùò, åßíáé íá ìçí éó÷ýóåé ï ìÝóïò üñïò ôùí ôåëåõôáßùí 50 óõíåäñéÜóåùí. ÅðåéäÞ ï íüìïò ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç èá áíáíåùèåß, Üñá âñßóêåôáé õðü åðáíáîéïëüãçóç, äåí ìðïñåß áêüìç íá ëå÷èåß ìå âåâáéüôçôá ðþò èá äéáìïñöþíåôáé ç ôéìÞ ìéáò áìê ôñÜðåæáò. Ùóôüóï, ôï Ô×Ó èá Þèåëå íá õëï-

ðïéçèåß ç áìê ìå ôïõò êáíüíåò ôçò áãïñÜò, äçëáäÞ ôçí ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ ôéìÞ êáé ü÷é ôïí ìÝóï üñï ôùí 50 óõíåäñéÜóåùí. ÐáñÜëëçëá, öáßíåôáé üôé êáé ç äéïßêçóç ôçò Eurobank äåí èá Þèåëå ôéìÞ áìê óôï 0,30 åõñþ êáé, üðùò Ý÷ïõìå áíáöÝñåé, óôü÷ïò åßíáé ôï 0,45 ìå 0,55 åõñþ ãéá ôéìÞ áìê ýøïõò ðåñßðïõ 2 äéó. åõñþ. Ç ðñüóöáôç Üíïäïò ôçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò ôéìÞò ôçò Eurobank äéåõêïëýíåé ôïí óôü÷ï ç íÝá ôéìÞ ôçò áìê íá åßíáé óå õøçëüôåñá åðßðåäá áðü ôï 0,30 åõñþ êáé íá äéáìïñöùèåß ìåôáîý 0,45 åõñþ Ýùò 0,55 åõñþ. Ç éäéùôéêïðïßçóç öÝñíåé óôï ðñïóêÞíéï ôá hedge funds Fairfax, Third Point êáé Rothschild êáé ü÷é ìüíï, ðïõ èÝëïõí íá åðåíäýóïõí óôçí áìê. Ìüíï ôï Fairfax èá ìðïñïýóå íá åðåíäýóåé 500 åêáô åõñþ. Ãåíéêþò ôï åíäéáöÝñïí ôùí îÝíùí åßíáé ìåãÜëï. Åðßóçò, óôü÷ïò åßíáé ôï Ô×Ó íá êáôáâÜëëåé 500 åêáô.

åõñþ êáé ïé éäéþôåò 1,5 äéó. åõñþ. ¸ôóé, ôï ðïóïóôü ôïõ Ô×Ó áðü 93,6% èá õðï÷ùñÞóåé óôï 55% ìå 65% êáé èá ðñüêåéôáé ãéá ìéá åðéôõ÷çìÝíç é-

äéùôéêïðïßçóç. ÐÜíôùò, ç ãåíéêÞ óôñáôçãéêÞ åßíáé ôï Ô×Ó íá äéáèÝôåé option óôçí áìê ôçò Eurobank êáé íá áðïöáóßóåé

ôçí ôåëåõôáßá óôéãìÞ ôé èá ðñÜîåé ìå âÜóç ôç ãåíéêÞ óõììåôï÷Þ ôùí éäéùôþí åðåíäõôþí, áëëÜ êáé ìå óôü÷ï ôá óõìöÝñïíôá ôïõ Ôáìåßïõ.

Áðï÷ùñåß o áíáðëçñùôÞò äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò Eurobank, Ì. Êïëáêßäçò ðï÷ùñåß ï áíáðëçñùôÞò äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò Eurobank Ìé÷Üëçò Êïëáêßäçò, Ýíá éêáíüôáôï óôÝëå÷ïò Á ôçò ôñáðåæéêÞò áãïñÜò ìå èåôéêüôáôç óõíåéóöïñÜ óôç Eurobank, ìåôÜ áðü áðáßôçóç ôçò äéïßêçóçò ×ñ. ÌåãÜëïõ íá õðïâÜëëåé ôçí ðáñáßôçóÞ ôïõ.Åßíáé ãåãïíüò üôé áñ÷éêÜ åß÷å õðÜñîåé äéÜóôáóç áðüøåùí ìåôáîý ôïõ íÝïõ CEO, ×ñ. ÌåãÜëïõ êáé ôïõ Ì. Êïëáêßäç, ôïõ áíáðëçñùôÞ äéåõèýíïíôïò óõìâïýëïõ, ìå áöïñìÞ ôç äéïéêçôéêÞ äïìÞ êáé ôçí ðþëçóç ôçò áóöáëéóôéêÞò åôáéñåßáò. Ùóôüóï, åí óõíå÷åßá õðÞñîáí åêáôÝñùèåí õðï÷ùñÞóåéò êáé óõìöùíßá, áëëÜ åðáíÞëèå åê íÝïõ ç äéÜóôáóç áðüøåùí… Óôï ôåëåõôáßï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï äåí óõæçôÞèçêå èÝìá äéïéêçôéêþí áëëáãþí, êáèþò ôüóï ï ê. Äáõßä üóï êáé ï ê. ÁñÜðïãëïõ, ðñüåäñïò êáé áíôéðñüåäñïò áíôßóôïé÷á ôïõ ä.ó. ôçò Eurobank, äåí ãíþñéæáí ôéò äéïéêçôéêÝò áëëáãÝò.¼ìùò êáôÜ ðëçñïöïñßåò, õðÞñîå åíçìÝñùóç óôï Ô×Ó, ôï ïðïßï ìå âÜóç ïñéóìÝíåò ðçãÝò, öÝñåôáé íá ôÜ÷èçêå êáôÜ ôùí äéïéêçôéêþí áëëáãþí óôç Eurobank ãéáôß èá ðñïêáëïýóáí áíáóôÜôùóç, åíþ êáôÜ Üëëåò ðçãÝò ôï Ô×Ó óõìöþíçóå ìå ôéò äéïéêçôéêÝò áëëáãÝò. Ãéá ôéò äéïéêçôéêÝò áëëáãÝò Ý÷åé åíçìåñùèåß êáé ç äéïßêçóç ôçò ÔôÅ, ç ïðïßá -êáôÜ ðëçñïöïñßåò- åìöáíßóôçêå Ýêðëçêôç êáé äåí ðÞñå êáìßá èÝóç êáèþò äåí ìðïñåß íá ðáñÝìâåé óôá åóùôåñéêÜ äéïéêçôéêÜ ôùí ôñáðåæþí. Áðü ôéò åðéêïéíùíßåò ðïõ åß÷áìå, ðÜíôùò, öáßíåôáé ðùò ôï Ô×Ó Ý÷åé áðïäå÷èåß ôï áßôçìá ôçò äéïßêçóçò ÌåãÜëïõ íá áðï÷ùñÞóåé ï Ì. Êïëáêßäçò. ÐáñÜëëçëá, óåíÜñéá öÝñïõí ôïí ê. Êïëáêßäç íá êáôåõèýíåôáé ðñïò ôçí ÅèíéêÞ Þ ôç Geniki Bank, ùóôüóï äåí õðÜñ÷ïõí ó÷åôéêÝò ðëçñïöïñßåò êáé êáìßá óõìöùíßá ôïõëÜ÷éóôïí óå áõôÞ ôçí öÜóç. ÐÜíôùò, ç äéïéêçôéêÞ êñßóç óôç Eurobank äåí âïçèÜåé óôç äçìéïõñãßá ðíåýìáôïò çñåìßáò ðïõ ÷ñåéÜæåôáé óõíïëéêÜ ï üìéëïò.

ÅÊÔ: Ìåéþèçêáí 1 äéó. ïé êáôáèÝóåéò ôïí ÓåðôÝìâñéï Óõíå÷ßæåôáé ç ðôþóç (1%) êáé óôçí Êýðñï - ÁõîÜíïíôáé ïé êáôáèÝóåéò óå Éñëáíäßá êáé Ðïñôïãáëßá áôÜ 1 äéó. åõñþ ìåéþèçêáí ïé Ê ôñáðåæéêÝò êáôáèÝóåéò óôçí ÅëëÜäá ôïí ÓåðôÝìâñéï, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ Ýäùóå óôç äçìïóéüôçôá ç ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá, öôÜíïíôáò óôá 135,7 äéó. åõñþ, åíþ ôïí ßäéï ìÞíá ïé êáôáèÝóåéò óôéò êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò ìåéþèçêáí êáôÜ -1% óôá 35,56 äéó. åõñþ. Áîßæåé åäþ íá óçìåéùèåß üôé ôï ýøïò ôùí êáôáèÝóåùí ðïõ ìåôñÜ ç ÅÊÔ äéáöÝñåé åëáöñþò áðü áõôü ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáèþò äåí óõìðåñéëáìâÜíïíôáé ïñéóìÝíá óôïé÷åßá ìÝóá. ÌåéùìÝíåò Þôáí êáé ïé êáôáèÝóåéò óå Éóðáíßá, Éôáëßá êáé Óëïâåíßá, åíþ áíôßèåôá êáôáãñÜöçêå áýîçóç ôùí êáôáèÝóåùí óå Éñëáíäßá êáé Ðïñôïãáëßá.

ÌçäáìéíÞ ç åéóñïÞ êáôáèÝóåùí óôçí ÅëëÜäá ôïõò ôåëåõôáßïõò 5 ìÞíåò ÌçäáìéíÞ åßíáé ç åéóñïÞ êáôáèÝóåùí óôçí ÅëëÜäá ôïõò ôåëåõôáßïõò 5 ìÞíåò. Ãéáôß, åíþ ìåôÜ ôéò åêëïãÝò ôïõ Éïõíßïõ ôïõ 2012 ïðüôå êáé óçìåéþ-

èçêå ôï éóôïñéêü ÷áìçëü ôùí 150,5 äéó. åõñþ óôéò êáôáèÝóåéò, ïé ôåëåõôáßåò áíáññé÷Þèçêáí Ýùò ôá 162,2 äéó. åõñþ ôçò ôñÝ÷ïõóáò ðåñéüäïõ, äçëáäÞ óå 14 ìÞíåò óçìåéþèçêå áýîçóç 11,6 äéó. åõñþ, áëëÜ åéäéêÜ ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò äåí Ý÷åé óçìåéùèåß êáìßá ïõóéáóôéêÞ åéóñïÞ; Ãéáôß üëïé ïé ôñáðåæßôåò åßíáé áðáéóéüäïîïé ôïíßæïíôáò üôé äåí áíáìÝíåôáé íá õðÜñîïõí åéóñïÝò êáôáèÝóåùí ôïõò åðüìåíïõò ìÞíåò óôçí ÅëëÜäá; Ïé êáôáèÝóåéò áðïôåëïýí ôïí êïéíùíéêü ðëïýôï êáé åéäéêÜ ôïí áðïèåìáôéêü ðëïýôï. Ïé êáôáèÝóåéò Ý÷ïõí óçìåéïëïãßá êáé ôåñÜóôéá óõìâïëéêüôáôá, ðÝñáí áðü ôçí ðñáêôéêÞ ôïõò óçìáóßá. ¼óï áõîÜíïíôáé ïé êáôáèÝóåéò áõôü óçìáßíåé üôé ç êïéíùíßá Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá êáôáíáëþíåé êáé ðáñÜëëçëá Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá êáé íá áðïôáìéåýåé. ¢ñá, ï ðëïýôïò åßíáé õðåñáñêåôüò ãéá óõóóþñåõóç. Óå ìéá ïéêïíïìßá üðïõ õðÜñ÷åé

ïõóéáóôéêÞ áíÜðôõîç ðáñÜãåôáé ðëïýôïò ìÝñïò ôïõ ïðïßïõ áðïèåìáôïðïéåßôáé. Ç ÅëëÜäá áðü ôï 2009 Ýùò êáé óÞìåñá óçìåéþíåé áñíçôéêÜ ñåêüñ ýöåóçò ðïõ ðëçóéÜæåé óùñåõôéêÜ ôï 27% êáé óå áðüëõôá ìåãÝèç ÷Üèçêáí ðÜíù áðü 35 äéó. åõñþ óå ÁÅÐ.

Ôï bail in êáé ï êßíäõíïò åðéâïëÞò öüñïõ êñßóçò óôéò êáôáèÝóåéò «íåêñþíïõí» ôçí áãïñÜ Ç ýöåóç óõíå÷ßæåôáé, Üñá äåí ðáñÜãåôáé íÝïò ðëïýôïò. Ôáõôü÷ñïíá ôï bail in, äçëáäÞ ç åìðëïêÞ ôùí êáôáèåôþí óôéò áíáäéáñèñþóåéò ôñáðåæþí, áëëÜ êáé åéäéêÜ ãéá ôçí ÅëëÜäá óåíÜñéá ãéá åðéâïëÞ öüñïõ êñßóçò óôéò êáôáèÝóåéò, Ý÷ïõí áíáêñïýóåé ðñýìíáí ôçí ÷ñçìáôïñïÞ êáé ôçí áðïôáìßåõóç. Óýìöùíá ìå ìåëÝôåò ôñáðåæþí, ðïõ äåí Ý÷ïõí äçìïóéïðïéçèåß, ïé êáôáèÝóåéò èá âáßíïõí öèßíïõóåò ü÷é ìüíï ëüãù ôçò ýöåóçò áëëÜ êõñßùò ôçò áýîçóçò ôçò öï-

ñïëïãßáò êáé, âåâáßùò, ôùí áíçóõ÷éþí ãéá åìðëïêÞ ôùí êáôáèÝóåùí óå áíáäéáñèñþóåéò ôñáðåæþí. Ïé êáôáèÝóåéò Ý÷ïõí óôï÷ïðïéçèåß. Áêüìç êáé áí äåí óõìâåß ìïéñáßï áôý÷çìá -óôçí ÅëëÜäá ôï capital buffer ôïõ Ô×Ó åßíáé óùôÞñéï- ç êïéíùíßá áéóèÜíåôáé áíáóöÜëåéá ãéá ôéò êáôáèÝóåéò. Ôï áßóèçìá áíáóöÜëåéáò áí äåí åîáëåéöèåß êáé èá åîáëåéöèåß ìåôÜ ôá stress tests ôùí ôñáðåæþí, åíôüò êáé åêôüò ÅëëÜäïò, áí äåí õðÜñîåé áôý÷çìá, ç áëëáãÞ ôÜóçò óôéò êáôáèÝóåéò äåí èá áëëÜîåé. Åðßóçò, ïé åðåíäõôÝò ðïõ Ý÷ïõí êáôáèÝóåéò óôï åîùôåñéêü ðñïâëçìáôßæïíôáé íá ôéò åðáíáöÝñïõí óôçí ÅëëÜäá áí äåí äéáóöáëéóôåß üôé äåí èá õðÜñîåé êßíäõíïò óôï ìÝëëïí ìå ôéò êáôáèÝóåéò. ÅðåéäÞ áõôü ïõäåßò ìðïñåß íá ôï äéáóöáëßóåé, äåí ðñüêåéôáé íá õðÜñîåé åðáíáðáôñéóìüò êáôáèÝóåùí ÅëëÞíùí áðü ôï åîùôåñéêü, ïé ïðïßåò ïýôùò Þ Üëëùò åêôéìÜôáé üôé äåí õðåñâáßíïõí ðëÝïí ôá 25 ìå 33 äéó. åõñþ.


10

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

Áíáêáëåßôáé ç Üäåéá ôçò ÁÔÅ Leasing

Aegean: ÍÝåò äõíáôüôçôåò ãéá ôéò Üãïíåò ãñáììÝò ìå ôçí åîáãïñÜ ôçò Olympic Air Ôéò áõîçìÝíåò äõíáôüôçôåò ðïõ èá äçìéïõñãçèïýí áðü ôçí åîáãïñÜ ôçò Olympic Air ãéá ôéò ãñáììÝò äçìüóéáò õðçñåóßáò (Üãïíåò ãñáììÝò) ðáñïõóßáóáí ðñéí áðü ëßãåò çìÝñåò ïé äéïéêÞóåéò ôçò Aegean Airlines êáé ôçò Olympic Air óôï ðëáßóéï óõíÜíôçóçò ìå 32 åêðñïóþðïõò áðü ôá 15 íçóéÜ Üãïíùí ãñáììþí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôçí Olympic Air. ÓõãêåêñéìÝíá, ðáñïõóéÜóôçêå äÝóìç ðñùôïâïõëéþí ãéá ôá 15 íçóéÜ ôçò ÷þñáò, ôá ïðïßá åíôÜóóïíôáé óôï äßêôõï ôùí ãñáììþí Äçìüóéáò Õðçñåóßáò, ðïõ êáëýðôåé ç Olympic Air. Óôü÷ïò åßíáé ôüóï ç áýîçóç ôçò êßíçóçò ìå ÷ñÞóç êáé íÝùí ÷áìçëüôåñùí íáýëùí, áëëÜ êáé ç áýîçóç ôçò óõíäåóéìüôçôáò ìå ôï åîùôåñéêü þóôå íá äïèåß ç äõíáôüôçôá êáé óôá ìéêñüôåñá íçóéÜ íá óõììåôÜó÷ïõí êáé íá åðùöåëçèïýí áðü ôçí ôïõñéóôéêÞ áíÜðôõîç. ÓõãêåêñéìÝíá äçìéïõñãåßôáé êáé äåýôåñïò ÷áìçëüôåñïò íáýëïò 39 åõñþ ãéá ôá 12 íçóéÜ Üãïíçò ãñáììÞò ìå áðåõèåßáò óýíäåóç ìå ôçí ÁèÞíá. ÕðÜñ÷åé ðñïóöïñÜ ãéá ôéò óõíäÝóåéò íçóéþí Üãïíçò ãñáììÞò ìå ôï åîùôåñéêü ìå ðôÞóåéò ôçò AEGEAN Þ ôçò Olympic Air ÷ùñßò ÷ñÝùóç (0 åõñþ íáýëïò, ðëÝïí öüñùí) ãéá ôï åóùôåñéêü óêÝëïò ôïõò ìÞíåò ÍïÝìâñéï- ÌÜñôéï êáé ìå ÷ñÝùóç ìüëéò 20 åõñþ áíÜ óêÝëïò (ðëÝïí öüñùí áåñïäñïìßùí) ãéá ôï äéÜóôçìá Áðñéëßïõ - Ïêôùâñßïõ. Ôï ôñßôï ìÝôñï åßíáé ç áýîçóç ÷ùñçôéêüôçôáò èÝóåùí ãéá ôïõò ìÞíåò Éïýëéï-ÓåðôÝìâñéï óå 7 áðü ôïõò ðñïïñéóìïýò Üãïíùí ãñáììþí, üðïõ åßíáé åöéêôü åðé÷åéñçóéáêÜ/ åìðïñéêÜ.

Áðü 18 Ýùò 20 Íïåìâñßïõ ç Ýêèåóç Foodex Consumer Áðü ôéò 18 Ýùò êáé ôéò 20 Íïåìâñßïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôçí Áßèïõóá Ðïëëáðëþí ×ñÞóåùí ôïõ Ìåôñü óôï Óýíôáãìá ç Ýêèåóç Ôñïößìùí & Ðïôþí Foodex Consumer 2013. Ç Ýêèåóç áðåõèýíåôáé ôüóï óôïõò åðáããåëìáôßåò ôïõ êëÜäïõ üóï êáé óôï åõñý êáôáíáëùôéêü êïéíü êáé óêïðüò ôçò äéïñãÜíùóçò åßíáé ç ðáñïõóßáóç ôùí ðïéïôéêþí åëëçíéêþí ôñïößìùí & ðïôþí áðü ôéò åëëçíéêÝò âéïìç÷áíßåò áëëÜ êáé áðü ôïõò ðáñáãùãïýò óôï êïéíü ôùí åðáããåëìáôéþí êáé óôï êïéíü ôùí åðéâáôþí ôïõ Ìåôñü.

Åéäéêüò åêêáèáñéóôÞò áíáëáìâÜíåé ï Í. ÌáñÜíôïò

Ô

çí áíÜêëçóç ôçò Üäåéáò ëåéôïõñãßáò ôïõ ÷ñçìáôïäïôéêïý éäñýìáôïò ÁÔÅ Leasing êáé ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõ óå åéäéêÞ åêêáèÜñéóç áðïöÜóéóå êáôÜ ôç óõíåäñßáóÞ ôçò óôéò 24 Ïêôùâñßïõ ç ÅðéôñïðÞ Ðéóôùôéêþí êáé Áóöáëéóôéêþí ÈåìÜôùí. Åðßóçò áðïöáóßóèçêå íá äéïñéóôåß ï Íéêüëáïò ÌáñÜíôïò åéäéêüò åêêáèáñéóôÞò. Ç åí ëüãù áðüöáóç äçìïóéåýèçêå ôçí ÐÝìðôç óôï ÖÅÊ êáé õðïãñÜöåôáé áðü ôïí äéïéêçôÞ ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, Ã. Ðñïâüðïõëï. ¼ðùò áíáöÝñåôáé óôçí áðüöáóç, óôçí áðü 23.10.2013 ó÷åôéêÞ åéóÞãçóç ôçò Äéåýèõíóçò Åðïðôåßáò Ðéóôùôéêïý ÓõóôÞìáôïò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, óçìåéþíåôáé üôé ç êáèáñÞ èÝóç ôïõ ÷ñçìáôïäïôéêïý éäñýìáôïò ÁÔÅ Leasing åßíáé áñíçôéêÞ (ôåëåõôáßá äçìïóéåõìÝíá ïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá 31.12.2012), åíþ áðáéôåßôáé áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ êáôÜ ðïóü ôùí 135.435.000 åõñþ. ¼ìùò, äåí õëïðïéÞèçêå ç áðüöáóç ôçò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò ôùí ìåôü÷ùí ôïõ óôéò 21.02.2012 ãéá áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ êáôÜ 90 åêáô. åõñþ, êáèþò ç ìçôñéêÞ ÁÔÅ áíôéìåôþðéæå óïâáñÜ ðñïâëÞìá-

Óå åêêáèÜñéóç ïäçãåßôáé ç ÁÔÅ Leasing êáèþò êñßèçêå üôé äåí ðáñÝ÷åé ôá å÷Ýããõá ãéá ôçí åêðëÞñùóç ôùí õðï÷ñåþóåþí ôïõ, Ý÷åé áíåðáñêÞ ßäéá êåöÜëáéá êáé áäõíáôåß íá ôá áõîÞóåé ôá õðïêåöáëáéïðïßçóçò. ÐáñÜëëçëá, äåí Þôáí äõíáôÞ ðëÝïí ç óõììåôï÷Þ ôïõ ìïíáäéêïý ôïõ ìåôü÷ïõ ?õðü åéäéêÞ åêêáèÜñéóç ðéóôùôéêïý éäñýìáôïò ÁÔÅ ? óå áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý ôïõ êåöáëáßïõ, åíþ áðÝâçóáí Üêáñðåò ïé ðñïóðÜèåéåò ôïõ åéäéêïý åêêáèáñéóôÞ ôïõ õðü åéäéêÞ åêêáèÜñéóç ðéóôùôéêïý éäñýìáôïò ÁÔÅ ðñïò åîåýñåóç åðåíäõôÞ ãéá ôçí áðüêôçóç ôïõ óõíüëïõ ôùí ìåôï÷þí ôïõ åí ëüãù ÷ñçìáôïäïôéêïý éäñýìáôïò. Ï åéäéêüò åêêáèáñéóôÞò, óýìöùíá ìå üóá áíáöÝñåé óå Ýããñáöï ôïõ (15.07.2013), äéåñåýíçóå ôéò ðñïèÝóåéò ôùí ôñáðåæéêþí ïìßëùí ôçò Å-

èíéêÞò, ôçò ÁËÖÁ, ôçò EUROBANK ðïõ ðåñéëáìâÜíïõí êáé áíôßóôïé÷åò åôáéñåßåò, êáé éäßùò ôïõ ïìßëïõ ôçò Ðåéñáéþò ùò êýñéïõ ðéóôùôÞ ôïõ éäñýìáôïò, ïé ïðïßïé üìùò äåí åêäÞëùóáí åíäéáöÝñïí ãéá ôçí åîáãïñÜ ôïõ åí ëüãù ÷ñçìáôïäïôéêïý éäñýìáôïò. Ãéá üëïõò áõôïýò ôïõ ëüãïõò êáé áöïý ôï åí ëüãù ÷ñçìáôïäïôéêü ßäñõìá áäõíáôåß íá áõîÞóåé ôá êåöÜëáéÜ ôïõ, êñßèçêå üôé ôï ÷ñçìáôïäïôéêü ßäñõìá ÁÔÅ Leasing äåí ðáñÝ÷åé ôá å÷Ýããõá ãéá ôçí åêðëÞñùóç ôùí õðï÷ñåþóåþí ôïõ, Ý÷åé áíåðáñêÞ ßäéá êåöÜëáéá êáé áäõíáôåß íá ôá áõîÞóåé.

ÄéÜóôáóç áðüøåùí ãéá ôéò ÊõñéáêÝò Íá ìçí áíïßîïõí óôéò 3/11 óõóôÞíïõí óôá ìÝëç ôïõò 100 åìðïñéêïß óýëëïãïé ïéñáóìÝíïé åìöáíßæïíôáé ïé åÌ ìðïñéêïß óýëëïãïé ãéá ôï Üíïéãìá ôùí êáôáóôçìÜôùí ôéò ÊõñéáêÝò. Ôï áí êáé åöüóïí ôï ìÝôñï èá "ôñÝîåé", èá öáíåß ôçí ÊõñéáêÞ 3 Íïåìâñßïõ, ïðüôå ôá êáôáóôÞìáôá, ìéêñÜ êáé ìåãÜëá åßíáé åëåýèåñá íá ëåéôïõñãÞóïõí, êáèþò ðñüêåéôáé ãéá ôçí ðñþôç ÊõñéáêÞ ôùí äåêáÞìåñùí åíäéÜìåóùí åêðôþóåùí. Óýìöùíá ìå ôçí êáôáãñáöÞ ðïõ Ý÷åé êÜíåé ç ÅèíéêÞ Óõíïìïóðïíäßá Åëëçíéêïý Åìðïñßïõ ýóôåñá áðü åðéêïéíùíßá ìå 168 åìðïñéêïýò óõëëüãïõò áðü üëç ôçí ÅëëÜäá ïé 100 åî áõôþí èá óõóôÞóïõí óôéò åðé÷åéñÞóåéò-ìÝëç ôïõò íá ìçí ëåéôïõñãÞóïõí ôçí ÊõñéáêÞ 3 Íïåìâñßïõ. ÁíôéèÝôùò, 57 åìðïñéêïß óýëëïãïé èá óõóôÞóïõí óôá ìÝëç ôïõò íá áíïßîïõí ôá êáôáóôÞìáôÜ ôïõò, 4 áöÞíïõí ôçí áðüöáóç óôç äéáêñéôéêÞ åõ÷Ýñåéá ôùí åìðüñùí, åíþ åðôÜ åìðïñéêïß óýëëïãïé äåí Ý÷ïõí êáôáëÞîåé áêüìç óå áðüöáóç. Óç-

ìåéþíåôáé üôé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ íüìïõ 4177/2013, ôá åìðïñéêÜ êáôáóôÞìáôá êÜèå åßäïõò êáé ìåãÝèïõò óå üëåò ôéò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò ìðïñïýí íá ëåéôïõñãÞóïõí ðñïáéñåôéêÜ ôçí ÊõñéáêÞ, 3 Íïåìâñßïõ, ðñþôç ÊõñéáêÞ ôçò åíäéÜìåóçò öèéíïðùñéíÞò åêðôùôéêÞò ðåñéüäïõ ðïõ èá îåêéíÞóåé ôçí 1ç Íïåìâñßïõ êáé èá ïëïêëçñùèåß óôéò 9 Íïåìâñßïõ. Ìå âÜóç ôçí ðñüóöáôç íïìïèåóßá, åðéôñÝðåôáé ðñïáéñåôéêÜ ç ëåéôïõñãßá ôùí åìðïñéêþí êáôáóôçìÜôùí 1 ÊõñéáêÞ óå êÜèå åêðôùôéêÞ ðåñßïäï, óýíïëï 4, ôéò äýï ÊõñéáêÝò ðñéí áðü ôçí çìÝñá ôùí ×ñéóôïõãÝííùí êáé ôçí ÊõñéáêÞ ôùí ÂáÀùí. ¼óï ãéá ôï åðéôñåðüìåíï ùñÜñéï ôçò ÊõñéáêÞò åßíáé áðü ôéò 11 ôï ðñùß ùò ôéò 8 ôï âñÜäõ. Åðßóçò ìå áéôéïëïãçìÝíç áðüöáóç ôïõ êáôÜ ôüðïí áñìüäéïõ ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç, ç ïðïßá èá ðñÝðåé íá åêäïèåß ìÝ÷ñé ôéò 8 Íïåìâñß-

ïõ, ïñßæïíôáé ïé ðåñéï÷Ýò, óôéò ïðïßåò åðéôñÝðåôáé ðñïáéñåôéêÜ ç ëåéôïõñãßá ôùí ìéêñþí åìðïñéêþí êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò ÊõñéáêÝò, ðëçí ôùí 7 ðïõ éó÷ýïõí ãéá üëá ôá åìðïñéêÜ êáôáóôÞìáôá áíåîáñôÞôùò ìåãÝèïõò. ÌÝ÷ñé óôéãìÞò ðÜíôùò äåí Ý÷ïõí ãßíåé ãíùóôÝò ïé ðñïèÝóåéò ôùí Áíôéðåñéöåñåéáñ÷þí åêôüò åëá÷ßóôùí ðåñéðôþóåùí üðùò ðñïêýðôåé áðü ôá óôïé÷åßá ôçò ÅÓÅÅ. Áðü ôéò ðñþôåò åíäåßîåéò öáßíåôáé üôé äåí ðñüêåéôáé íá äéáöïñïðïéçèïýí óçìáíôéêÜ áðü áõôü ðïõ ôïõò æçôïýí ïé ôïðéêïß öïñåßò äçëáäÞ ïé åìðïñéêïß óýëëïãïé. ÂÝâáéá õðÜñ÷ïõí êáé ïé åîáéñÝóåéò, üðùò óôçí ðåñßðôùóç ôçò ÃëõöÜäáò, ôçò Óýñïõ, ôçò ¸äåóóáò, ôçò ÊáóôïñéÜò áëëÜ êáé ôïõ Êåñáôóéíßïõ - Äñáðåôóþíáò, üðïõ ç áðüöáóç ôïõ ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç åßíáé åê äéáìÝôñïõ áíôßèåôç ìå ôçí Üðïøç ôùí åìðïñéêþí óõëëüãùí.

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

¸êôç óôçí êáôÜôáîç ç ÅëëÜäá óôçí Ýêèåóç ANUGA 2013 Ìå 220 åëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, åêðñüóùðïõò áðü 10 ÅðéìåëçôÞñéá êáé 4 ÐåñéöÝñåéåò, ç ÅëëÜäá êÜëõøå 5.000 ô.ì. êáé êáôáôÜ÷èçêå óôçí Ýêôç èÝóç ìåôáîý 98 ÷ùñþí óôç ÄéåèíÞ ¸êèåóç Ôñïößìùí êáé Ðïôþí ANUGA, ðïõ Ýëáâå ÷þñá óôçí Êïëùíßá. "Taste like Greece" Þôáí ôï óýíèçìá ôïõ Åëëçíéêïý Ïñãáíéóìïý Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ, ï ïðïßïò Ýëáâå ìÝñïò ìå ïìáäéêÜ ðåñßðôåñÜ êáé "Greece is…Delicious" Þôáí ôï óýíèçìá ôçò Promo Solution, ç ïðïßá óõììåôåß÷å åðßóçò ìå ïìáäéêÜ ðåñßðôåñá. Ôï äõíáìéêü ðáñüí ôçò ÅëëÜäáò åðéâåâáéþíåé ôïí åîùóôñåöÞ ðñïóáíáôïëéóìü ôùí åðé÷åéñÞóåùí, ôçí ðñïþèçóç ôçò åëëçíéêÞò ðáñáãùãÞò óôï åîùôåñéêü, êáèþò êáé ôçí áéóèçôÜ âåëôéùìÝíç áíáãíùñéóéìüôçôá ôùí åëëçíéêþí ðñïúüíôùí. Óôçí ANUGA 2013 óõììåôåß÷áí óõíïëéêÜ 6.777 åðé÷åéñÞóåéò êáëýðôïíôáò 284.000 ô.ì. . Ï áñéèìüò ôùí åìðïñéêþí åðéóêåðôþí Ýöôáóå ôïõò 155.000 áðü 187 ÷þñåò.

Åìðïñéêïß åðéóêÝðôåò áðü Ëßâáíï, Éïñäáíßá, Êýðñï êáé ÇÁÅ óôçí 28ç Kosmima Ìå áýîçóç ôùí åêèåôþí êáôÜ 20% óå ó÷Ýóç ìå ôçí ðåñóéíÞ äéïñãÜíùóç áíïßãåé öÝôïò ôéò ðýëåò ôçò ç 28ç ÄéåèíÞò ¸êèåóç ÊïóìÞìáôïò, Ùñïëïãßùí, Ðïëýôéìùí Ëßèùí, Ìç÷áíçìÜôùí & Åîïðëéóìïý Kosmima, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü ôéò 2 Ýùò ôéò 4 Íïåìâñßïõ óôï ÄéåèíÝò Åêèåóéáêü ÊÝíôñï Èåóóáëïíßêçò, õðü ôçí ïñãáíùôéêÞ åõèýíç ôçò ÄÅÈ-Helexpo. Óôç öåôéíÞ äéïñãÜíùóç, ðïõ èá áðïôåëÝóåé ãéá ìéá áêüìá öïñÜ óçìåßï óõíÜíôçóçò ôùí åðáããåëìáôéþí ôïõ êëÜäïõ ôçò áñãõñï÷ñõóï÷ïÀáò, èá âñåèïýí åìðïñéêïß åðéóêÝðôåò áðü ôïí Ëßâáíï, ôçí Éïñäáíßá, ôçí Êýðñï êáé ôá ÇíùìÝíá ÁñáâéêÜ ÅìéñÜôá. Ç 28ç Kosmima ðëáéóéþíåôáé áðü ôïí 24ï ÐáíåëëÞíéï Äéáãùíéóìü ÖéëïôÝ÷íçóçò Ó÷åäßïõ ÊïóìÞìáôïò ìå èÝìá "Èáëáóóïãñáößåò", ï ïðïßïò óõãêÝíôñùóå 41 óõììåôï÷Ýò ìå 64 Ýñãá óôçí êáôçãïñßá ôùí óðïõäáóôþí êáé 3 óõììåôï÷Ýò ìå éóÜñéèìá Ýñãá óôçí êáôçãïñßá ôùí åðáããåëìáôéþí. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ¸êèåóçò ôï êïéíü èá Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá äåé üëá ôá ó÷Ýäéá êïóìçìÜôùí ðïõ óõììåôåß÷áí óôïí äéáãùíéóìü êáé âÝâáéá áõôÜ ðïõ äéáêñßèçêáí.


ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Óôéò 22 Íïåìâñßïõ ç ã.ó. ôçò ÅÂÆ Óôéò 22 Íïåìâñßïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç åôÞóéá ôáêôéêÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôçò ÅëëçíéêÞò Âéïìç÷áíßáò ÆÜ÷áñçò. Ìåôáîý ôùí èåìÜôùí ðïõ èá êëçèïýí íá åãêñßíïõí ïé ìÝôï÷ïé åßíáé ôéò åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, ôéò áìïéâÝò ôùí ìåëþí ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ, ê.Ü. Ç öåôéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôçò âïñåéïåëëáäßôéêçò åôáéñåßáò ðñáãìáôïðïéåßôáé óå ìéá êñßóéìç ðåñßïäï ãéá ôï ìÝëëïí ôçò êáé áõôü ãéáôß ôçí 1ç Íïåìâñßïõ ïé åíäéáöåñüìåíïé åðåíäõôÝò èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí õðïâÜëëåé äåóìåõôéêÞ ðñïóöïñÜ. Óçìåéþíåôáé üôé ç ãáëëéêÞ Cristal Union ðïõ åß÷å áíáäåé÷èåß ðñïôéìçôÝïò áãïñáóôÞò óôïí ôåëåõôáßï äéáãùíéóìü õðáíá÷þñçóå áöïý åß÷å æçôÞóåé ãåííáßï "êïýñåìá" ôùí äáíåßùí ôçò åéóçãìÝíçò. ¢ëëùóôå, åßíáé ðñïöáíÝò üôé, êé áí áêüìç üëåò ïé áðáéôÞóåéò ôçò ÅÂÆ åßíáé äéáóöáëéóìÝíåò, ôï êåöÜëáéï êßíçóçò åßíáé áñíçôéêü êáé ç äéáöïñÜ äåí êáëýðôåôáé áðü Üëëá óôïé÷åßá ôïõ åíåñãçôéêïý.

ÎåêéíÜ ôçí Ôñßôç ç åðßó÷åóç ôùí éäéùôéêþí êëéíéêþí óôïí ÅÏÐÕÕ Ôçí áðüöáóÞ ôïõò íá îåêéíÞóïõí áðü ôçí Ôñßôç 29 Ïêôùâñßïõ åðßó÷åóç ðáñï÷Þò õðçñåóéþí ðñïò ôïí ÅÏÐÕÕ ãíùóôïðïßçóáí ïé éäéùôéêÝò êëéíéêÝò ìÝóù ôïõ ÓõíäÝóìïõ Åëëçíéêþí Êëéíéêþí. Óå ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóÞ óçìåéþíåôáé üôé "ç åðßó÷åóç èá äéáñêÝóåé ãéá üóï äéÜóôçìá êáèõóôåñåß ç áðïðëçñùìÞ ôùí ïöåéëþí" åíþ ðáñÜëëçëá åðéóçìáßíåôáé üôé "ç äõíáôüôçôá áíôáðüêñéóçò óôéò õðï÷ñåþóåéò ìáò åîáíôëÞèçêå. Áíáêïéíþíïõìå ôçí ðñÜîç åðßó÷åóçò Ý÷ïíôáò ÷ñÝïò íá ðñïóôáôåýóïõìå ôïõò 25.000 åñãáæüìåíïõò ìáò ðïõ êéíäõíåýïõí íá âñåèïýí óôï äñüìï åîáéôßáò ôçò êñáôéêÞò áäéáöïñßáò. Ç áóõíÝðåéá êáé ç áõèáéñåóßá ôïõ ÅÏÐÕÕ, ï ïðïßïò ìå ìïíïìåñåßò åíÝñãåéåò êáé ìå êáèõóôåñÞóåéò óôçí áðïðëçñùìÞ ðáëáéþí ÷ñåþí ìáò Ýöåñå óôá üñéá ôçò êáôáóôñïöÞò ïöåßëïíôáò ìáò ðåñéóóüôåñá áðü 800 åêáôïììýñéá åõñþ- îå÷åßëéóáí ôï ðïôÞñé". ÐáñÜëëçëá óôçí ßäéá áíáêïßíùóç åðéóçìáßíåôáé üôé ïé éäéùôéêÝò êëéíéêÝò ðáñáìÝíïõí áðëÞñùôåò ãéá õðçñåóßåò ðïõ ðáñåß÷áí áðü ôï 2007 ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá êáé îåðåñíïýí ôá 500 åêáô. åõñþ. Åéäéêüôåñá ãéá ôá Ýôç 2012 êáé 2013 ãéá äýï ìÞíåò, Ý÷ïõí ëÜâåé ìüíï ðñïêáôáâïëÝò êáé åêêñåìïýí üëåò ïé õðüëïéðåò ïöåéëÝò.

ÊÝñäç Ýíáíôé æçìéþí ãéá HOL óôï åííåÜìçíï ÁíÞëèáí ìåôÜ áðü öüñïõò óôá 2,576 åêáô. åõñþ

Å

ðéóôñïöÞ óôçí êåñäïöïñßá ãéá ôçí Hellas Online óôï åííåÜìçíï ðáñÜ ôç ìåßùóç êáôÜ 6,6% ôùí óõíïëéêþí ôçò åóüäùí ôçò. ÓõãêåêñéìÝíá, ç åôáéñåßá åìöÜíéóå êÝñäç ðñï öüñùí 2,4 åêáô. åõñþ êáé êáèáñÜ êÝñäç 2,576 åêáô. åõñþ. Åéäéêüôåñá, ôá óõíïëéêÜ Ýóïäá ôçò åôáéñåßáò äéáìïñöþèçêáí óôá 170 åêáô. åõñþ áðü 182,1 åêáô. åõñþ ôï åííåÜìçíï ôïõ 2012, ìåéùìÝíá êáôÜ 12,1 åêáô. åõñþ, åíþ ôá êÝñäç ðñï öüñùí ôüêùí êáé áðïóâÝóåùí (EBITDA) óçìåßùóáí ôï åííåÜìçíï ôïõ 2013 áýîçóç 7,9% êáé áíÞëèáí óôá 53,4 åêáô. åõñþ óå óýãêñéóç ìå ôá 49,5 åêáô. åõñþ ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá ðÝñõóé. Óå üôé áöïñÜ óôá êÝñäç ðñï öüñùí áíÞëèáí óôá 2,4 åêáô. åõñþ Ýíáíôé æçìéþí 12,51 åêáô. åõñþ ôï åííåÜìçíï ôïõ 2012, åíþ êÝñäç ìåôÜ öüñùí 2,576 åêáô. åõñþ åìöÜíéóå ç åôáéñåßá áðü æçìéÝò ýøïõò 10,819 åêáô. åõñþ ðïõ åß÷å åìöáíßóåé óôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá Ýíá ÷ñüíï ðñéí. ÁíïäéêÜ êéíÞèçêå êáé ç óõíïëéêÞ LLU ðåëáôåéáêÞ âÜóç ôçò åôáéñåßáò óôï ôÝëïò ôïõ åííåáìÞíïõ. ÓõãêåêñéìÝíá, áíÞëèå óå 506.181 ðåëÜôåò, åìöáíßæïíôáò áýîçóç êáôÜ 4,2% óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò, åíþ ôï åêôéìþìåíï ìåñßäéï áãïñÜò ôçò äéáìïñ-

Ï öïñïëïãéêüò Ýëåã÷ïò ðïõ äéåíåñãÞèçêå óôçí ÅÕÄÁÐ áðü ôïí ôáêôéêü ïñêùôü åëåãêôÞ - ëïãéóôÞ êáé áöïñïýóå óôç ÷ñÞóç ðïõ Ýëçîå óôéò 31 Äåêåìâñßïõ 2012, ïëïêëçñþèçêå êáé åêäüèçêå öïñïëïãéêü ðéóôïðïéçôéêü ÷ùñßò åðéöýëáîç.

Öïñïëïãéêü ðéóôïðïéçôéêü ÷ùñßò åðéöýëáîç Ýëáâå ç ÍáõôåìðïñéêÞ. Ç åôáéñåßá áíáêïßíùóå üôé ôï öïñïëïãéêü ðéóôïðïéçôéêü ðïõ ÷ïñÞãçóå ï íüìéìïò åëåãêôÞò áöïñÜ óôç ÷ñÞóç ôïõ 2012.

Ïé åðåíäýóåéò ôçò Hellas Online óõíïëéêÜ áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2006 ðñïóåããßæïõí ôá 430 åêáô. åõñþ êáé Ý÷ïõí êáôåõèõíèåß êõñßùò óôçí áíÜðôõîç ôïõ éäéüêôçôïõ äéêôýïõ ïðôéêþí éíþí öþèçêå óôï 27,1%. Óå åðßðåäï åðåíäýóåùí áõôÝò äéáìïñöþèçêáí óôá 25,3 åêáô. åõñþ áõîçìÝíåò êáôÜ 23% óå ó÷Ýóç ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôïõ 2012. ÓõíïëéêÜ áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2006 ïé åðåíäýóåéò ðïõ Ý÷åé õëïðïéÞóåé ç åôáéñåßá ðñïóåããßæïõí ôá 430 åêáô. åõñþ êáé Ý÷ïõí êáôåõèõíèåß óôçí áíÜðôõîç ôïõ éäéüêôçôïõ äéêôýïõ ïðôéêþí éíþí, óôç âåëôéóôïðïßçóç ôùí ôå÷íïëïãéêþí óõóôçìÜôùí åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí, óôçí áíáâÜèìéóç ôçò äéáóýíäåóçò ìå ôï åîùôåñéêü ê.á. Ó÷ïëéÜæïíôáò ôá ïéêïíïìéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôïõ åííåáìÞíïõ, ï äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò Hellas Online, Áíôþíçò ÊåñáóôÜñçò, áíÝöåñå: "Óôï åííåÜìçíï ôïõ 2013 ç Hellas Online óõíÝ÷éóå ôçí áíïäéêÞ ôçò ðïñåßá,

äéåõñýíïíôáé ôçí ðåëáôåéáêÞ ôçò âÜóç, áõîÜíïíôáò ôçí êåñäïöïñßá ôçò ôüóï óå ëåéôïõñãéêü åðßðåäï üóï êáé óå åðßðåäï êåñäþí ðñï öüñùí êáé áõîÜíïíôáò, óå áõôü ôï ïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí, ôéò óõíïëéêÝò åðåíäýóåéò êáôÜ 23%. Ôï ðåñéèþñéï ëåéôïõñãéêïý êÝñäïõò (EBITDA) ðïõ îåðåñíÜ ôï 31% ôùí åóüäùí ãéá ôï åííåÜìçíï, êáôáôÜóóåé ôçí åôáéñßá ìáò óôçí êïñõöÞ ôïõ êëÜäïõ óôçí Åõñþðç, åíþ ïé áõîçìÝíåò åðåíäýóåéò åîáóöáëßæïõí ôá áðïôåëÝóìáôá áõôÜ óå âÜèïò ÷ñüíïõ. Ç âåëôßùóç ôçò åôáéñßáò ìáò óå üëïõò ôïõ ôïìåßò ìáò åðéôñÝðåé íá åóôéáæüìáóôå êáé íá ðñïåôïéìáæüìáóôå ãéá ôçí åðüìåíç ìÝñá ôùí ôçëåðéêïéíùíéþí óôçí ÅëëÜäá".

Ãéá ìßæåò êáé óôçí ÅëëÜäá

ôñéêïý åîïðëéóìïý Stryker, ðñïêåéìÝíïõ íá äéåõèåôÞóåé ôéò åéò âÜñïò ôçò êáôçãïñßåò üôé äùñïäïêïýóå ãéáôñïýò êáé êõâåñíçôéêïýò áîéùìáôïý÷ïõò óå ðÝíôå ÷þñåò ãéá íá êåñäßæåé óõìâüëáéá, óýìöùíá ìå áíáêïßíùóç ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò ôùí ÇÐÁ (Securities and Exchange Commission, SEC). Ç SEC áíÝöåñå üôé ç Stryker åðé÷åßñçóå íá óõãêáëýøåé ðïóÜ 2,2 åêáô. äïëáñßùí ðïõ Ýäùóå ãéá äùñïäïêßåò óôçí ÁñãåíôéíÞ, ôçí ÅëëÜäá, ôï Ìåîéêü, ôçí

×ùñßò åðéöýëáîç ôï öïñïëïãéêü ðéóôïðïéçôéêü ôçò ÅÕÄÁÐ

Öïñïëïãéêü ðéóôïðïéçôéêü ãéá ôç ÍáõôåìðïñéêÞ

Ðñüóôéìï 13,2 åêáô. äïë. óôç Stryker ñüóôéìï 13,2 åêáô. äïëáñßùí èá êëçèåß íá ðëçñþóåé ç áìåÐ ñéêáíéêÞ åôáéñåßá êáôáóêåõÞò éá-

11

Ðïëùíßá êáé ôç Ñïõìáíßá, êáôáãñÜöïíôÜò ôá ùò íüìéìåò äáðÜíåò ãéá öéëáíèñùðéêÝò äùñåÝò, ìåôáêéíÞóåéò, óõìâïõëåõôéêÝò õðçñåóßåò êáé ðñïìÞèåéåò. Ïé ðëçñùìÝò ãßíïíôáí áðü ôï 2003 Ýùò ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2008 ãéá íá äéáóöáëßæïõí ôç äõíáôüôçôá ôçò åôáéñåßáò íá ðïõëÞóåé ôá ðñïúüíôá ôçò óå äçìüóéá íïóïêïìåßá. Ç Stryker ðñï÷ùñÜ óôïí äéáêáíïíéóìü ôçò õðüèåóçò, ÷ùñßò íá áðïäÝ÷åôáé Þ íá áñíåßôáé ôéò êáôçãïñßåò. Óýìöùíá ìå ôï êáôçãïñçôÞñéï ôçò SEC, ç åôáéñåßá åß÷å êÝñäç ðåñßðïõ 7,5 åêáô. äïëáñßùí ùò áðïôÝëåóìá ôùí äùñïäï-

êéþí. Óå ìßá ðåñßðôùóç, üðùò áíÝöåñå ç SEC, ç ìïíÜäá ôçò Stryker óôçí Ðïëùíßá ðëÞñùóå ôï ôáîßäé ôïõ äéåõèõíôÞ åíüò íïóïêïìåßïõ êáé ôçò óõæýãïõ ôïõ óôç ÍÝá Õüñêç êáé ôçí Áñïýìðá (ôçò ÊáñáúâéêÞò). ÅóùôåñéêÜ Ýããñáöá åðéâåâáßùóáí áõôü ðïõ ç SEC ðåñéÝãñáøå ùò "óõìöùíßá óõíáëëáãÞò", ç ïðïßá åðåóÞìáíå üôé óå ìßá öüñìá ðïõ ðåñéåß÷å ôï ðñüãñáììá ôïõ äéåõèõíôÞ áíáöåñüôáí üôé ðùò óêïðüò ôïõ ôáîéäéïý Þôáí "íá åíéó÷õèåß ç ðåðïßèçóç üôé ôá ðñïúüíôá ôçò Stryker áðïôåëïýí ôçí êáëýôåñç ëýóç ãéá ôï íïóïêïìåßï ôïõ".

Ç Forthnet óôï 15ï Greeê ICT Forum Óôï ðÜíåë ôùí ïìéëçôþí ôçò åíüôçôáò "ØçöéáêÝò ÕðïäïìÝò, Õðçñåóßåò êáé Åõñõæùíéêüôçôá" ôïõ 15ïõ åôÞóéïõ óõíåäñßïõ Greeê ICT Forum ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÔåôÜñôç 23 Ïêôùâñßïõ óôï ×áñïêüðåéï ÐáíåðéóôÞìéï, óõììåôåß÷å ï äéåõèõíôÞò Äçìüóéïõ ÔïìÝá ôçò Forthnet, Öþôçò ÊáëáìáíôÞò.

Îåêßíçóå ç äéÜèåóç ôùí íÝùí iphone áðü Cosmote, Wind êáé Vodafone Îåêßíçóå áðü ÷èåò ç åìðïñéêÞ äéÜèåóç ôïõ iPhone 5s, êáé ôïõ iPhone 5c, áðü ôéò åôáéñåßåò Cosmote, Wind êáé Vodafone. Ôï iPhone 5s åßíáé äéáèÝóéìï óå ÷ñõóü, áóçìß êáé ãñáößôç óôá 739 åõñþ (16GB), óôá 859 åõñþ (32GB) êáé ôá 979 åõñþ (64GB). Ôï iPhone 5c åßíáé äéáèÝóéìï óå ëåõêü, êßôñéíï, ìðëå, ðñÜóéíï êáé ñïæ ÷ñþìá óôá 639 åõñþ (16GB) êáé ôá 739 åõñþ (32GB). Êáé ôá äýï íÝá ìïíôÝëá ôçò Apple äéáôßèåíôáé öèçíüôåñá ìå óýíäåóç óôá ðñïãñÜììáôá ôùí åôáéñåéþí êéíçôÞò ôçëåöùíßáò. ×áñáêôçñéóôéêÜ ìÝóá áðü ôçí õðçñåóßá ÍÝï Smartphone ÊÜèå ×ñüíï, ç Vodafone åããõÜôáé áðïêëåéóôéêÜ óôïõò óõíäñïìçôÝò ôçò üôé ìðïñïýí íá Ý÷ïõí ôï íÝï iPhone êÜèå ÷ñüíï áíÜëïãá ìå ôçí êáôçãïñßá ôéìÞò ðïõ èá åðéëÝîïõí. Öèçíüôåñá äéáôßèåíôáé ôá äýï íÝá ìïíôÝëá ôçò Apple ìå óýíäåóç óôá ðñïãñÜììáôá Cosmote Áðåñéüñéóôá óå üëá ôá êáôáóôÞìáôá OTÅ, Cosmote êáé Ãåñìáíüò óå üëç ôçí ÅëëÜäá. Åîßóïõ áíôáãùíéóôéêÝò åßíáé êáé ïé ôéìÝò ãéá ôá íÝá êéíçôÜ ôçò Apple êáé áðü ôï äßêôõï ôçò Wind.


12

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

Äåßê ôåò

25/10/2013 Ä%

Ãåíéêüò Äåßêôçò Ôéìþí ×.Á.

1.190,52

% áðü 31.12.2012

1,37

ÔåìÜ÷éá

ÁËÖÁ

8.122.369

ÐÅÉÑ

6.135.709

ÁÔÔ

3.696.160

ÅÕÑÙÂ

3.648.832

ÅÔÅ

2.130.186

ÌÉÃ

1.260.516

395,81

1,12

27,81

FTSE/×.Á.-×.Á.Ê. Ôñáðåæéêüò Äåßêôçò

148,12

-0,44

-12,29

0,03

-11,74

Äåßêôçò Ôéìþí Ìåóáßáò - ÌéêñÞò Êåöáëáéïð. ×.Á. 2.766,94

Ìåôï÷Þ

31,13

FTSE/×.Á. Large Cap

FTSE/×.Á. Mid Cap

1.204,33

0,31

6,28

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò Plus

1.651,74

2,82

32,42

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò

1.801,00

2,24

FTSE/×.Á. Mid - Small Cap Èåìåëéùäþí Ìåãåèþí

1.305,15

0,58

ÁÑÁÉÃ

924.090

44,99

ÏÔÅ

906.032

5,34

ÌÕÔÉË

756.123

950,31

1,09

28,87

ÌÐÅËÁ

715.502

Åëëçíéêüò Äåßêôçò Mid - Small Cap

1.161,30

1,39

32,46

Ìåôï÷Þ

Áîßá

Äåßêôçò ¼ëùí ôùí Måôï÷þí ×.Á.

248,43

0,47

4,97

ÐÅÉÑ

10.185.850,60

ÅÔÅ

9.004.169,28

ÏÔÅ

8.106.076,47

FTSE/×.Á. Äåßêôçò ÁãïñÜò

Êëáäéêïß Äåßêôåò Äåßê ôåò

25/10/2013 Ä%

FTSE/×.Á. ÔñÜðåæåò

195,70

% áðü 31.12.2012

-0,44

-13,51

FTSE/×.Á. ÁóöÜëåéåò

1.454,06

4,55

-4,17

FTSE/×.Á. ×ñçìáôïïéêïíïìéêÝò Õðçñåóßåò

1.809,71

-0,05

37,21

FTSE/×.Á. Âéïìç÷áíéêÜ Ðñïúüíôá - Õðçñåóßåò

4.587,61

2,51

41,12

FTSE/×.Á. Åìðüñéï

2.998,68

-0,27

63,90

FTSE/×.Á. Áêßíçôçò Ðåñéïõóßáò

2.532,17

2,64

69,83

FTSE/×.Á. ÐñïóùðéêÜ - ÏéêéáêÜ Ðñïúüíôá

5.068,48

1,32

62,33

FTSE/×.Á. Ôñüöéìá - ÐïôÜ

8.025,09

-0,19

20,53

ÌÐÅËÁ

7.049.634,26

ÄÅÇ

6.742.124,78

ÏÐÁÐ

6.533.385,11

ÁËÖÁ

5.408.915,33

ÁÑÁÉÃ

5.252.234,39

ÌÕÔÉË

4.577.437,66

ÅÕÑÙÂ

2.797.991,14

Ìåôï÷Þ

TéìÞ

Äéáêýìáíóç

ÐÁÑÍ

0,10

19,32

ÓÐÉÍÔ

0,05

16,67

ÍÁÊÁÓ

0,82

16,00

ÁÍÅÐÏ

0,36

15,00

ÓÅËÏ

0,12

12,21

0,07

12,00

2.882,06

0,53

24,04

FTSE/×.Á. ÊáôáóêåõÝò - ÕëéêÜ

2.675,49

4,74

45,72

FTSE/×.Á. ÐåôñÝëáéï - ÁÝñéï

3.350,91

2,85

19,11

FTSE/×.Á. ×çìéêÜ

6.583,44

-2,04

9,37

FTSE/×.Á. ÌÝóá ÅíçìÝñùóçò

1.735,99

0,00

139,80

FTSE/×.Á. Ôáîßäéá - Áíáøõ÷Þ

1.707,74

3,97

69,18

ÅËÉ×È

793,70

-0,74

6,94

ÅËÕÖ

0,23

11,43

FTSE/×.Á. Ôçëåðéêïéíùíßåò

2.463,55

0,56

75,49

ÓÁÉÊË

0,51

10,22

FTSE/×.Á. Õðçñåóßåò ÊïéíÞò ÙöÝëåéáò

3.724,93

0,96

62,81

ÁÓÔÁÊ

6,85

10,03

271,52

-1,00

-3,24

ÅËÂÅ

0,62

9,92

FTSE/×.Á. Õãåßá

ìåôáâïëÝò êáôÝãñáöå, ÷èåò, ôï Ï ñéáêÝò åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, õðï÷ùñþ-

íôáò åëáöñþò áðü ôï õøçëü ó÷åäüí äýï åôþí ðïõ "Üããéîå" êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åâäïìÜäáò, óôïí áðüç÷ï ôùí áðïãïçôåõôéêþí óôïé÷åßùí ãéá ôï åðé÷åéñçìáôéêü êëßìá óôç Ãåñìáíßá. Ôá óôïé÷åßá ôïõ éíóôéôïýôïõ Ifo, ðïõ áíáêïéíþèçêáí ìßá çìÝñá áöüôïõ ïé äåßêôåò ãéá ôç äñáóôçñéüôçôá ôïõ éäéùôéêïý êëÜäïõ ôçò Åõñùæþíçò Ýäåéîáí åðéâñÜäõíóç, Ýäåéîáí üôé ï äåßêôçò åðé÷åéñçìáôéêïý êëßìáôïò óôç Ãåñìáíßá êáôÝãñáøå áðñïóäüêçôá ðôþóç ôïí Ïêôþâñéï, ãéá ðñþôç öïñÜ óå äéÜóôçìá Ýîé ìçíþí, åí ìÝóù ôçò áâåâáéüôçôáò ó÷åôéêÜ ìå ôçí éó÷ý ôçò áíÜêáìøçò óôçí Åõñùæþíç. Ùóôüóï, ç ðôþóç ôïõ åõñþ äåí Þôáí äñáìáôéêÞ, ìå ôï åíéáßï íüìéóìá íá ðáñáìÝíåé êïíôÜ óôï õøçëü äýï åôþí Ýíáíôé ôïõ áðïäõíáìùìÝíïõ äïëáñßïõ, åíþ ïé áíáëõôÝò èåùñïýí üôé èá ìðïñïýóå íá áíÝëèåé ðåñáéôÝñù, êáèþò ïé åðåíäõôÝò áíáæçôïýí åíáëëáêôéêÝò óôï áìåñéêáíéêü íüìéóìá.

Måãáëýôåñåò ÄéáêõìÜíóåéò

FTSE/×.Á. Ðñþôåò ¾ëåò

FTSE/×.Á. Ôå÷íïëïãßá

Óå õøçëÜ åðßðåäá äéáôçñÞèçêå ôï åõñþ

Måãáëýôåñåò ÓõíáëëáãÝò

Äåßêôåò X.A.

×ñ/êÞ áîßá

Êëåßóéìï Ìåô. % ÔéìÞ

Áñãüôåñá, ôï åõñþ åíéó÷õüôáí ïñéáêÜ êáôÜ 0,01% Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, ìå ôç ìåôáîý ôïõò éóïôéìßá íá äéáìïñöþíåôáé óôï 1,3803 äïë., ëßãï ÷áìçëüôåñá áðü ôï 1,3833 äïë., ôï õøçëüôåñï åðßðåäü ôïõ áðü ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 2011. Ôï åõñþ åíéó÷õüôáí óå ó÷Ýóç êáé ìå ôï ãéåí, êáôáãñÜöïíôáò êÝñäç ôçò ôÜîåùò ôïõ 0,19%, åíþ ç éóïôéìßá áíÜìåóá óôá äýï íïìßóìáôá äéáìïñöùíüôáí óôá 134,51 ãéåí. ÐáñÜëëçëá, Ýíáíôé ôçò ëßñáò Áããëßáò ôï êïéíü åõñùðáúêü íüìéóìá óçìåßùíå Üíïäï ôçò ôÜîåùò ôïõ 0,20%, áíåñ÷üìåíï óôéò 85,36 ðÝíåò.

Éóïôéìßåò Åõñþ NOMIÓÌÁ

ÁÃÏÑÁ (ÅÕÑÙ)

ÐÙËÇÓÇ (ÅÕÑÙ)

ÄïëÜñéï ÇÐÁ - USD Ëßñá Áããëßáò/Óêùô./Âüñ. Éñëáíäßáò - GBP Êïñþíá Äáíßáò - DKK Êïñþíá Óïõçäßáò - SEK ÖñÜããï Åëâåôéêü - CHF ÄïëÜñéï ÊáíáäÜ - CAD ÄïëÜñéï Áõóôñáëßáò - AUD Ãéåí Éáðùíßáò (100 ìïí.) (100 Units) - JPY Êïñþíá Íïñâçãßáò - NOK

1,40525 0,86894 7,60818 8,9098 1,2595 1,46676 1,46564 136,833 8,29974

1,35015 0,83486 7,30982 8,5604 1,2101 1,40924 1,40816 131,467 7,97426 ÐçãÞ: ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá

Ôop 10 Áðüäïóçò

Ìåãáëýôåñç ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Áîßá Måôï÷Þ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Áîßá óõí/ãþí

ÔåìÜ÷éá

ÐñÜîåéò

×áì. ôéìÞ Ýôïõò

Õø. ôéìÞ Ýôïõò

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

Ä%

ÓÁÔÏÊ

0,11 20,00 13.250

4

ÊÁÈÇ

0,95 19,92

1.050

ÐÁÓÁË

0,18 15,72

Á×ÏÍ

0,12 15,69

ÄÏÌÉÊ

0,49

ÅÍÔÅÑ

Bottom 10 Áðüäïóçò

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

Ä%

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

1.510,50

ÄÉ×È

0,35 -19,68

680

3

235,96

14

992,29

ÔÇËÅÔ

0,15 -16,67

30

1

4,5

50

1

9,2

ÐÁÉÑ

0,30 -13,71

3.150

4

951,3

1.000

2

118

ÊÑÅÊÁ

0,17 -11,46

1.433

2

243,61

9,62

100

2

49

ÁÍÅÐÏ

0,36 -10,50

950

3

340

1,49

9,56

205

1

305,45

ËÅÂÐ

0,40 -9,82

4

1

1,58

1. ÅÔÅ

10.066.501.174,80

1,20

4,20

9.004.169,28

2.130.186

1.983

1,83

9,87

2. ÐÅÉÑ

8.319.011.439,64

-1,80

1,64

10.185.850,60

6.135.709

1.648

0,83

6,30

3. ÁËÖÁ

7.263.732.497,98

-0,15

0,67

5.408.915,33

8.122.369

1.671

0,16

0,71

4. ÏÔÅ

4.386.845.981,55

0,56

8,95

8.106.076,47

906.032

1.614

4,26

9,52

5. ÏÐÁÐ

3.119.820.000

4,04

9,78

6.533.385,11

677.366

1.538

5,49

10,00

6. ÅÕÑÙÂ

3.049.963.899,35

-5,16

0,75

2.797.991,14

3.648.832

1.873

0,50

6,25

7. ÅËÐÅ

2.921.872.368,60

1,38

9,56

2.542.200,56

266.159

692

6,20

9,70

×ÊÑÁÍ

0,13

9,24

1.000

2

130

ÁÍÄÑÏ

20,00 -8,17

4

2

80

8. ÄÅÇ

2.405.840.000

1,57

10,37

6.742.124,78

650.488

1.195

4,55

10,45

ÁÔÔÉÊ

0,02

9,09

200

2

4,8

ÓÅËÏ

0,12 -7,63

9.474

9

1.145,13

9. ÔÉÔÊ

1.541.271.360

5,26

20,00

1.817.558,78

93.993

446

11,31

20,00

ÅËÕÖ

0,23

9,05

649

3

148,29

ÅËÉ×È

0,07 -6,67

12.700

7

890,8

10. ÂÉÏ×Ê

1.396.318.637

6,06

7,00

1.021.220,01

149.746

497

3,06

7,00

ÏÔÏÅË

8,10

8,72

8.624

75

69.379,68

ÂÏÓÕÓ

0,89 -6,53

123

3

109,15

11. ÌÐÅËÁ

1.280.447.558,60

1,03

9,85

7.049.634,26

715.502

606

4,85

10,64

12. ÌÏÇ

974.890.224

5,01

8,80

1.682.155,29

193.776

683

6,80

9,37

13. ÅÕÄÁÐ

904.185.000

0,24

8,49

581.573,12

68.541

373

4,65

8,77

14. ÌÅÔÊ

708.606.184

-1,16 13,64

410.028,85

30.046

215

9,00

14,00

15. ÌÕÔÉË

705.002.647,86

4.577.437,66

756.123

1.383

3,38

6,12

16. ÊÁÑÅË

607.200.000

0,00 220,00

233.641

1.062

12

110,00

221,00

17. ÅÕÐÑÏ

564.250.000

2,44

9,25

418.303,54

45.858

260

4,87

18. ÅËËÁÊÔÙÑ

562.864.175,34

4,61

3,18

1.625.711,21

519.679

679

19. Å×ÁÅ

490.264.222,50

0,13

7,50

1.167.701,05

154.172

20. ÏËÐ

448.750.000

344.727,84

19.137

-0,33

6,03

-0,17 17,95

ÐáêÝôá Måôï÷Þ

ÔéìÞ

¼ãêïò

Ôæßñïò

ÁÑÁÉÃ

5,63

620.000

3.490.600,00

ÌÐÅËÁ

9,85

250.000

2.462.500,00

9,27

ÁÑÁÉÃ

5,63

155.623

876.157,49

1,36

3,20

ÌÐÅËÁ

9,85

204.000

2.009.400,00

554

3,73

8,00

ÄÅÇ

10,37

97.000

1.005.890,00

171

14,59

21,68

ÄÅÇ

10,37

100.000

1.037.000,00


13

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

«Áîéïðéóôßá êáé óôáèåñüôçôá ôá êñßóéìá óôïé÷åßá ãéá ôï îýðíçìá ôïõ åðåíäõôéêïý åíäéáöÝñïíôïò» Êùíóôáíôßíïò Ìðïôüðïõëïò, ðñüåäñïò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò çí ðåðïßèçóç üôé ç åëëçíéêÞ êåöáëáéáãïñÜ óôáèåñïðïéåßôáé êáé ðåßèåé ùò åðåíäõôéêÞ áëëÜ êáé áíáðôõîéáêÞ åõêáéñßá ,éäßùò ìåôÜ ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí, åêöñÜæåé óå óõíÝíôåõîç ôïõ óôï «×» ï ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, Êùíóôáíôßíïò Ìðïôüðïõëïò. Ï ê. Ìðïôüðïõëïò ìéëÜ ãéá áîéïðéóôßá êáé óôáèåñüôçôá ðïõ

Ô

ÓõíÝíôåõîç óôç Ìáßñç ÔæéâåëÝêá Ðñüóöáôá óôï Ëïíäßíï åß÷áôå áíáöåñèåß óôï óçìáíôéêü åíäéáöÝñïí ðïõ åêöñÜæïõí ìåôÜ áðü êáéñü ïé îÝíïé. ¹äç êáôÜ ôéò ôåëåõôáßåò óõíåäñéÜóåéò ðáñáôçñåßôáé áîéüëïãç åíßó÷õóç ôïõ ôæßñïõ êáé óçìáíôéêÞ Üíïäï óôéò 1.200 ìïíÜäåò ãéá ôï ×.Á. ÐÝñá áðü ôçí áðïìÜêñõíóç ôïõ êáôáóôñïöéêïý óåíáñßïõ ôçò ÷þñáò, ðïéïé êáôÜ ôçí ãíþìç óáò åßíáé ïé ëüãïé ðïõ öÝñíïõí åê íÝïõ ôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ óôï åðåíäõôéêü ðëÜíï ôùí îÝíùí; Ç áßóèçóç üôé ç ÅëëÜäá, áñãÜ êáé åðßðïíá áëëÜ óôáèåñÜ, ãõñíÜåé óåëßäá. ÕðÜñ÷åé êáé Ý÷åé åêäçëùèåß ç âïýëçóç, ü÷é ìüíï áðü åìÜò áëëÜ êáé áðü ôéò Üëëåò ÷þñåò, êáèþò êáé áðü ôçí ôñüéêá, ãéá åíåñãü ðáñáìïíÞ óôçí Åõñùæþíç. Ôï ðñüãñáììá äçìïóéïíïìéêÞò ðñïóáñìïãÞò áêïëïõèåßôáé öéëüôéìá. Ãßíåôáé ðñïóðÜèåéá áëëáãþí êáé åîõãßáíóçò óå ôïìåßò ðïõ ùò ðñéí áðü ëßãï êáéñü Þôáí åêôüò ìåôáññõèìéóôéêÞò ëïãéêÞò -äçìüóéá äéïßêçóç, õãåßá, åêðáßäåõóç. Âåëôéþíåôáé ç åîùóôñÝöåéá êáé ç áíôáãùíéóôéêüôçôá, üðùò éäßùò öáßíåôáé áðü ôéò åîáãùãÝò, ôïí ôïõñéóìü, ôïí åêóõã÷ñïíéóìü ôïõ ãåùñãéêïý ôïìÝá. Óôáèåñïðïéåßôáé êáé ðåßèåé ùò åðåíäõôéêÞ êáé ìáæß áíáðôõîéáêÞ åõêáéñßá ç åëëçíéêÞ êåöáëáéáãïñÜ, éäßùò ìåôÜ ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí. ¼ëá áõôÜ âåëôéþíïõí ôçí áîéïðéóôßá ôçò ÷þñáò êáé ïäçãïýí óå ìéá êÜðïéá óôáèåñüôçôá: áîéïðéóôßá êáé óôáèåñüôçôá áðïôåëïýí ôá êñßóéìá óôïé÷åßá ãéá ôï îýðíçìá ôïõ åðåíäõôéêïý åíäéáöÝñïíôïò, áëëÜ êáé ãéá ôçí áëëáãÞ óôÜóçò ôùí äáíåéóôþí Ýíáíôé ôçò ÅëëÜäáò. Ãéáôß ïé äáíåéóôÝò ðñÝðåé íá êáôáëÜâïõí - êáé áõôü åßíáé ôï êñßóéìï óôïß÷çìá ôùí ìçíþí ðïõ Ýñ÷ïíôáé üôé ç óôáèåñüôçôá åßíáé åýèñáõóôç êáé üôé äåí èá ìðïñÝóåé íá åðéâéþóåé åíüò íÝïõ ðáêÝôïõ ëéôüôçôáò. Ãéá ôïí öüñï õðåñáîßáò, ç åðéâïëÞ ôïõ ïðïßïõ èåùñåßôáé âÝâáéï üôé ôåëéêÜ èá éó÷ýóåé áðü ôï 2014, ðéóôåýåôå üôé ðñÝðåé íá õðÜñîïõí ôñïðïðïéÞóåéò; ÓõãêåêñéìÝíá, ï

áðïôåëïýí ôá êñßóéìá óôïé÷åßá ãéá ôï îýðíçìá ôïõ åðåíäõôéêïý åíäéáöÝñïíôïò êáé ðñïâëÝðåé Ýíá èåôéêü 2013 ãéá ôçí ÷þñá õðü ôçí ðñïûðüèåóç ôçò äéáôÞñçóçò ôçò êïéíùíéêÞò åéñÞíçò óôï åóùôåñéêü ôçò ÷þñáò êáé ôçò áíôßëçøçò ôùí ïñßùí áíôï÷Þò êïéíùíßáò êáé ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò áðü ôïõò åôáßñïõò êáé äáíåéóôÝò ìáò

ÓÌÅ×Á Ý÷åé ðñïôåßíåé ï öüñïò õðåñáîßáò íá åðéâÜëëåôáé ìéá öïñÜ ôï ÷ñüíï ãéá ôï óýíïëï ôùí ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí ìÝóùí ðïõ åìðåñéÝ÷ïíôáé óôï ÷áñôïöõëÜêéï ôïõ åðåíäõôÞ. ÊáôÜ ðüóï óõìöùíåßôå ìå áõôü; Ðéóôåýåôå üôé õðÜñ÷ïõí ðåñéèþñéá ôñïðïðïéÞóåùí êáé ðïéåò èá ìðïñïýóáí íá åßíáé áõôÝò; Áóöáëþò êáé õðÜñ÷ïõí ðåñéèþñéá âåëôßùóçò. Áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ç ðïëéôéêÞ çãåóßá áðïöÜóéóå ôçí èÝóç óå åöáñìïãÞ ôïõ öüñïõ õðåñáîßáò áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ åñ÷üìåíïõ Ýôïõò (åîÞìéóé ÷ñüíéá ìåôÜ ôçí øÞöéóç ôçò ó÷åôéêÞò äéÜôáîçò…), ïé áñ÷Ýò ôçò åëëçíéêÞò êåöáëáéáãïñÜò, äçëáäÞ ç ÅðéôñïðÞ ÊåöáëáéáãïñÜò êáé ôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí, Ýèåóáí óå ãíþóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí

“ Óôáèåñïðïéåßôáé êáé ðåßèåé ùò åðåíäõôéêÞ êáé áíáðôõîéáêÞ åõêáéñßá ç åëëçíéêÞ êåöáëáéáãïñÜ

ôéò áðüøåéò êáé ôéò ðáñáôçñÞóåéò ôïõò ãéá åðéìÝñïõò ôå÷íéêÜ æçôÞìáôá, üðùò ç áðïöõãÞ ôçò äéðëÞò öïñïëüãçóçò, ç äéáôÞñçóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò óå ó÷Ýóç ìå ôéò îÝíåò êåöáëáéáãïñÝò, ï óåâáóìüò ôùí âÜóåùí ëåéôïõñãßáò ôùí åéóçãìÝíùí åôáéñåéþí, ç áðïöõãÞ õðÝñìåôñá ãñáöåéïêñáôéêþí êáé áíåöÜñìïóôùí ëýóåùí êáé ðïëëÜ Üëëá. Ï ÓÌÅ×Á, ôïí ïðïßï åéäéêþò áíáöÝñáôå, åßíáé Ýíáò óýíäåóìïò ðïõ åêðñïóùðåß ôïõò ìåôü÷ïõò óôï ×ñçìáôéóôÞñéï, áëëÜ óõã÷ñüíùò åêðñïóùðåßôáé óôç ÓõìâïõëåõôéêÞ ÅðéôñïðÞ, ç ïðïßá êáëåßôáé íá óõæçôÞóåé êÜèå öïñÜ ðïõ åéóÜãåôáé ðñïò øÞöéóç Ýíá íïìïó÷Ýäéï óôï ÷þñï ôçò êåöáëáéáãïñÜò. Áõôü ðïõ Ý÷åé, åðïìÝíùò, óçìáóßá åßíáé áöåíüò ç óõíåííüçóç ôùí öïñÝùí ôçò êåöáëáéáãïñÜò ãéá ôçí åíïðïßçóç ôùí èÝóåþí ôïõò êáé áöåôÝñïõ ç âïýëçóç ôïõ Õðïõñãåßïõ íá ôïõò áêïýóåé ðñéí íï-

ìïèåôÞóåé. Ãéá ôï èÝìá ãéá ôï ïðïßï óõæçôïýìå, åõôõ÷þò óõíôñÝ÷ïõí êáé ôá äýï. Äõóôõ÷þò, ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá ðáñáôçñïýìå ìéá ôÜóç öõãÞò ôùí åéóçãìÝíùí áðü ôï ×.Á. Ðþò óêÝöôåóôå íá ðåñéïñßóåôå ôï öáéíüìåíï áõôü; ÕðÜñ÷åé óôá ó÷Ýäéá óáò ç ðáñï÷Þ íÝùí êéíÞôñùí Ýôóé þóôå íÝåò åôáéñåßåò ìåãÜëïõ ìåãÝèïõò íá ðåñÜóïõí êáé ðÜëé ôï "êáôþöëé" ôïõ ×.Á.; Ï ñüëïò ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò äåí åßíáé íá óõììåôÝ÷åé óôï åðé÷åéñçìáôéêü ðåäßï áëëÜ íá åããõÜôáé üôé ç óõììåôï÷Þ åôáéñåéþí êáé ðñïóþðùí ëáìâÜíåé ÷þñá ìå üñïõò éóüôçôáò êáé ìå ðëÞñç óåâáóìü ôïõ éó÷ýïíôïò êáíïíéóôéêïý ðëáéóßïõ. ¢ñá, äåí Ý÷ïõìå ëüãï óôï ðïéåò åôáéñåßåò ìðáßíïõí êáé ðïéåò öåýãïõí áðü ôï ×ñçìáôéóôÞñéï êáé ãéáôß. Áðü ôçí Üëëç, åßíáé âÝâáéï üôé Ýíá ÷ñçìáôéóôÞñéï ÷ùñßò åôáéñåßåò, êáé ìÜëéóôá ÷ùñßò ìåãÜëåò åôáéñåßåò, åßíáé áäýíáìï êáé Ýíá áäýíáìï ÷ñçìáôéóôÞñéï óçìáßíåé Ýíá üðëï ëéãüôåñï óôç ìÜ÷ç ãéá ôçí åðéóôñïöÞ ôçò áíÜðôõîçò. Ìïéñáæüìáóôå áõôÝò ôéò äéáðéóôþóåéò ìå ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí êáé áðü åêåß êáé ðÝñá áõôü Ý÷åé ôçí åõèýíç åíäå÷üìåíùí ðïëéôéêþí Þ íïìïèåôéêþí ðñùôïâïõëéþí. Áðü ôçí ðëåõñÜ ìáò, ôá êßíçôñá ðïõ ìðïñïýìå íá äþóïõìå óôéò åôáéñåßåò, êáé ðéóôåýù üôé ôá äßíïõìå, åßíáé ç äçìéïõñãßá ìéáò áßóèçóçò ßóçò ìåôá÷åßñéóçò üóïí áöïñÜ ôçí åöáñìïãÞ ôïõ íüìïõ, êáèþò êáé ç äéåõêüëõíóç, åíôüò ôïõ ðåäßïõ ôïõ íüìïõ, óå æçôÞìáôá êåöáëáéáêÞò åðÜñêåéáò, åéóöïñþí ê.ëð., ðïõ ãíùñßæïõìå ðüóï óçìáíôéêÜ åßíáé óå ðåñßïäï ðáñáôåôáìÝíçò êñßóçò. Ó÷åäéÜæåôå êÜðïéåò ðñùôïâïõëßåò Ýôóé þóôå íá ôïíùèåß ç åìðéóôïóýíç ôùí îÝíùí óôï ×.Á.; ÕðÜñ÷ïõí êÜðïéá êßíçôñá ðïõ ðéóôåýåôå üôé ìðïñïýí íá äïèïýí ðñïò ôçí êáôåýèõíóç áõôÞ; Ôï êßíçôñï åßðáìå üôé åßíáé ç äçìéïõñãßá åíüò êëßìáôïò áîéïðéóôßáò êáé óôáèåñüôçôáò. Ôï êëßìá áõôü åîáñôÜôáé êõñßùò áðü ôéò åîåëßîåéò óôï ìÝôùðï ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìß-

áò ãåíéêÜ êáé ëéãüôåñï áðü åéäéêüôåñåò ðñùôïâïõëßåò ãéá ôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï. ÁõôÝò óõìâÜëëïõí óôï ìÝôñï ðïõ äçìéïõñãïýí íÝåò äõíáôüôçôåò ãéá ôçí õðïäï÷Þ ôïõ åëëçíéêïý êáé äéåèíïýò åðåíäõôéêïý åíäéáöÝñïíôïò. Óôï ðëáßóéï áõôü åíôÜóóïíôáé ôüóï ïé ðñüóöáôåò áíáíåþóåéò ìéáò óåéñÜò åðåíäõôéêþí ó÷çìÜôùí (ÅÊÅÓ, ÁÊÅÓ, ÁÅÅ×, ÁÅÅÁÐ), üóï êáé ïé ôáêôéêÝò êáìðÜíéåò åíçìÝñùóçò ôïõ åëëçíéêïý êáé äéåèíïýò åðåíäõôéêïý êïéíïý, óå ðÜãéá óõíåñãáóßá ìå ôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí.

“ Ïé äáíåéóôÝò ðñÝðåé íá êáôáëÜâïõí üôé ç óôáèåñüôçôá åßíáé åýèñáõóôç êáé üôé äåí èá ìðïñÝóåé íá åðéâéþóåé åíüò íÝïõ ðáêÝôïõ ëéôüôçôáò

Óå óõíÝíôåõîç ôçò óôéò áñ÷Ýò ôïõ Ýôïõò áíáöåñüìåíïò óôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá åß÷áôå ôïíßóåé ðùò ôï 2013 áíáìÝíåôáé íá äïýìå ôçí áñ÷Þ êáé ü÷é ôï ôÝëïò ôïõ ôïýíåë. ÓÞìåñá, ëßãïõò ìÞíåò ðñéí ôçí åêðíïÞ ôïõ Ýôïõò óå ðïéï óçìåßï èåùñåßôå üôé âñéóêüìáóôå; Ôé Ý÷åé ðåôý÷åé ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá êáé ôé ðñÝðåé Üìåóá íá äéïñèþóåé; Ôï 2013 õðÞñîå -ìÝ÷ñéò óôéãìÞò, áëëÜ äåí íïìßæù üôé ç ãåíéêÞ åíôýðùóç ìðïñåß ðëÝïí íá áëëÜîåé- ðéï ðåñßðëïêï áðü üóï ðéóôåýáìå, Þ åëðßæáìå, óôçí áñ÷Þ ôïõ. Îåêßíçóå

ùò Ýôïò óôáèåñïðïßçóçò, ìå ôçí Ýîïäï áðü ôï åõñþ ïñéóôéêÜ ðßóù ìáò êáé ôïõò ÷ñçìáôéóôçñéáêïýò äåßêôåò íá áíÝñ÷ïíôáé ó÷åäüí áìÝóùò óôç óõìâïëéêÜ áëëÜ êáé ïõóéáóôéêÜ óçìáíôéêÞ ðåñéï÷Þ ôùí 1.000 ìïíÜäùí. Óôá ìÝóá, üìùò, ôçò ÷ñïíéÜò óõíÝâçóáí äýï óçìáíôéêÜ ãåãïíüôá -ç êñßóç ôçò Êýðñïõ êáé ç áíáãêáóôéêÞ áëëáãÞ êõâåñíçôéêïý ó÷Þìáôïò óôçí ÅëëÜäá- ðïõ áíÝôñåøáí ðñïóùñéíÜ ôéò éóïññïðßåò êáé åðáíÝöåñáí ôï öÜóìá ôçò áâåâáéüôçôáò. ÁëëÜ êáé ç ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá Ýäåéîå óçìÜäéá áóôÜèåéáò (êßíäõíïò "äçìïóéïíïìéêïý ãêñåìïý" óôéò ÇÐÁ, êÜìøç ôùí BRICS, áëëáãÞ ðïëéôéêÞò óôçí Éáðùíßá), åíþ ç áíáìïíÞ ôùí ãåñìáíéêþí åêëïãþí ôïõ Óåðôåìâñßïõ ìðëïêÜñéóå åðß ìÞíåò êÜèå ðñùôïâïõëßá óå åðßðåäï ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Óõíå÷éæüìåíç êñßóç êáé åðáíåìöÜíéóç ôçò áóôÜèåéáò ðñïöáíþò êáé äåí åßíáé ïé êáëýôåñåò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí ïìáëÞ åêôýëéîç ìéáò ÷ñïíéÜò ìåôáóôñïöÞò. Ðáñ' üëá áõôÜ, ç ÷ñïíéÜ êÜèå Üëëï ðáñÜ ðÞãå, Þ ðÜåé, ÷áìÝíç. Ç Åõñþðç Üíôåîå êáé ðñï÷ùñåß, ðáñÜ ôéò äõóêïëßåò, ôéò ÷þñåò õðü Ìíçìüíéï êáé ôçí áýîçóç ôïõ åèíéêéóìïý êáé ôïõ åõñùóêåðôéêéóìïý, åíþ ç ÅëëÜäá âåëôßùóå ôïõò äåßêôåò ôçò êáé ïäåýåé ðñïò ìéêñü ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá êáé ðñïóðÜèåéá åîüäïõ óôéò áãïñÝò. Âñéóêüìáóôå, ëïéðüí, èá Ýëåãá, óôá äõï ôñßôá ôïõ äñüìïõ, áëëÜ ôï Ýíá ôñßôï ðïõ ìÝíåé äåí åßíáé êáèüëïõ åýêïëï, ïýôå ðñïâëÝøéìï. Ìðïñåß íá åîåëé÷èåß èåôéêÜ õðü äýï ðñïûðïèÝóåéò: äéáôÞñçóç ôçò êïéíùíéêÞò åéñÞíçò óôï åóùôåñéêü ôçò ÷þñáò, áíôßëçøç ôùí ïñßùí áíôï÷Þò êïéíùíßáò êáé ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò áðü ôïõò åôáßñïõò êáé äáíåéóôÝò ìáò.


Ã.Ä. 1.190,52

1,37% ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

XÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

×.Á.: Äéáôçñåßôáé ôï èåôéêü in momentum ÄéÜ÷õóç ôïõ áãïñáóôéêïý åíäéáöÝñïíôïò ôùí îÝíùí êáé åêôüò ôñáðåæéêïý ôáìðëü

Ì

å äéáèÝóåéò óõíôÞñçóçò ôùí ðñïóöÜôùí êåêôçìÝíùí óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 1.200 ìïíÜäùí ïëïêëçñþèçêå ç ÷èåóéíÞ ôåëåõôáßá óõíåäñßáóç ôçò åâäïìÜäáò, ðïõ åß÷å ùò âáóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçí ìåôáôüðéóç ôïõ áãïñáóôéêïý åíäéáöÝñïíôïò óôéò ìåôï÷Ýò ÷áìçëüôåñçò êåöáëáéïðïßçóçò áëëÜ êáé ôç óõññßêíùóç ôïõ óõíïëéêïý ôæßñïõ.

Tçò Ì. ÔÆÉÂÅËÅÊÁ m_tziveleka@motorpress.gr Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ï ôæßñïò Ýðåóå êÜôù áðü ôá 100 åêáô. åõñþ, öèÜíïíôáò óôá 94,2 åêáô. åõñþ, ùóôüóï üìùò áõôü äåí óôÝñçóå áðü ôïí Ãåíéêü Äåßêôç ôçí èåôéêÞ êßíçóç êáè' üëç ôç äéÜñêåéá ôùí óõíáëëáãþí êáé ôï ôåëéêü êëåßóéìï õøçëüôåñá êáôÜ 1,37%. ÓõãêåêñéìÝíá, ìå åíäïóõíåäñéáêÞ êßíçóç ìåôáîý ôùí 1.177,41-1.190,52 ìïíÜäùí êáé ìå ïõóéáóôéêÝò âïÞèåéåò êõñßùò áðü

ÊñáôÜ êáëÜ óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 1.200 ìïíÜäùí, áðü ôéò ïðïßåò äåí áðïìáêñýíåôáé ôçí â' ôá÷ýôçôá ôùí ìåôï÷þí ôïõ 25Üñç, ïëïêëÞñùóå ôç óõíåäñßáóç óôéò 1.190,52 ìïíÜäåò äéáìïñöþíïíôáò ôá åâäïìáäéáßá êÝñäç óôï 2,10%. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ç áãïñÜ ðëÝïí ìåôñÜ ðÝíôå óåñß áíïäéêÝò óõíåäñéÜóåéò ìå ôá êÝñäç ôïõ Ã.Ä. áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ Ýôïõò íá äéáìïñöþíïíôáé óôï 31,13% êáé ìå ôï momentum ôçò áãïñÜò, óýìöùíá ìå ôïõò åðáããåëìáôßåò ôïõ ÷þñïõ, íá ðáñáìÝíåé èåôéêü, Ý-

Óôï «êáôþöëé» êáé ðÜëé ôùí 400 ìïíÜäùí

óôù êáé áí äåí õðÜñ÷ïõí êÜðïéá ìåãÜëá ãåãïíüôá - åîåëßîåéò ðïõ èá ìðïñïýóáí íá ðñïóåëêýóïõí óçìáíôéêÝò ðñïåîïöëÞóåéò. Ùóôüóï, ïé îÝíïé óõíå÷ßæïõí íá äßíïõí ôï ðáñüí äéåõñýíïíôáò ìÜëéóôá ôï áãïñáóôéêü ôïõò åíäéáöÝñïí êáé åêôüò ôñáðåæéêïý ôáìðëü. Ãéá ðáñÜäåéãìá, ÷èåò ìåãÜëïò èåôéêüò ðñùôáãùíéóôÞò áíáäåß÷èçêå ï ôßôëïò ôïõ ÏÐÁÐ, ï ïðïßïò âñÝèçêå óôï åðßêåíôñï ôùí áãïñáóôþí ãéá äåýôåñç êá-

ÄéïñèùôéêÝò äéáèÝóåéò óôéò 195 ìïíÜäåò

Åíßó÷õóç ôæßñïõ êáé Üíïäïò óôï ×ÁÊ

Ì

å ôéò ãíùóôÝò óôáèåñïðïéçôéêÝò äéáèÝóåéò ïëïêëçñþèçêå ç åâäïìÜäá ãéá ôçí êõðñéáêÞ ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ. Åéäéêüôåñá, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò óôçí ÷èåóéíÞ ôåëåõôáßá óõíåäñßáóç ôçò åâäïìÜäáò, ôåñìÜôéóå óôéò 91,58 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò Üíïäï êáôÜ 0,43% ìå ôçí áîßá ôùí óõíáëëáãþí íá äéáìïñöþíåôáé óôá åðßðåäá ôùí 93,9 ÷éë. åõñþ, åíþ áðü ôï óýíïëï ôùí ìåôï÷þí ðïõ äéáêéíÞèçêáí 7 Ýêëåéóáí óå õøçëüôåñá åðßðåäá, 4 õðï÷þñçóáí êáé 3 ðáñÝìåéíáí áìåôÜâëçôåò. Ôç ìåãáëýôåñç Üíïäï óçìåßùóáí ïé ôßôëïé ôçò Interfund ìå ðïóïóôü 6,52%, ôçò Petrolina ìå ðïóï-

óôü 4,93% êáé ôçò ÄÞìçôñá ÅðåíäõôéêÞ ìå ðïóïóôü 2,88%. Óôïõò åðéìÝñïõò êëáäéêïýò äåßêôåò ç åéêüíá Þôáí èåôéêÞ ìå åîáßñåóç ôïí äåßêôç ôùí îåíïäï÷åßùí ðïõ Ýêëåéóå ìå ðôþóç 0,43% êáé ôïí äåßêôç ôçò ðáñÜëëçëçò áãïñÜò ðïõ Ý÷áóå 0,32%. Áíôßèåôá, Üíïäï óçìåßùóå ï äåßêôçò ôùí åðåíäõôéêþí åôáéñåéþí ìå ðïóïóôü 2,66%, ôçò åíáëëáêôéêÞò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 1,19% , ôùí ôñáðåæþí ìå ðïóïóôü 0,52% êáé ôçò êýñéáò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,47%. ÔÝëïò, ï äåßêôçò FTSE/CySE 20 Ýêëåéóå óôéò 33,26 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò Üíïäï êáôÜ 1,93%.

ôÜ óåéñÜ óõíåäñßáóç ìå ìüíéìç èåôéêÞ êßíçóç êáé êëåßóéìï óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 9,78 åõñþ ìå +4,04% åí ìÝóù óõíïëéêþí óõíáëëáãþí ýøïõò 678.000 ôåì. ÕøçëÝò ôá÷ýôçôåò ãéá ðÝìðôç êáôÜ óåéñÜ óõíåäñßáóç åìöÜíéóå ç ìåôï÷Þ ôçò Âéï÷Üëêï ç ïðïßá êÝñäéóå ôéò åíôõðþóåéò ìÜëéóôá óôï "öéíÜëå" ðñïóöÝñïíôáò êëåßóéìï óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 7 åõñþ ìå +6,06% êáé óõí. üãêï ó÷åäüí 150.000 ôåì., åíþ áõîçìÝíç êéíçôéêüôçôá åìöÜíéóå ç ìåôï÷Þ ôïõ ÅëëÜêôùñá óõíå÷ßæïíôáò ðñïò ôá åðßðåäá ôùí 3,20 åõñþ ìå ôéò óõíáëëáãÝò íá öèÜíïõí ôá 520.000 ôåì êáé ôéò äçìïðñáóßåò íá ôçí êëåßíïõí óôï +4,61%. ÄõíáìéêÞ åðéóôñïöÞ óôá ôåñìáôéêÜ ôùí áãïñáóôþí êáé áðü ôçí Motor Oil ç ïðïßá ôåñìÜôéóå óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 8,80 åõñþ ðñïóöÝñïíôáò óçìáíôéêÞ áíôßäñáóç êáôÜ 5,01% ìå óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò 194.000 ôåì., åíþ áñêåôÜ æùçñÝò åìöáíßóôçêáí ïé ìåôï÷Ýò ôùí Eurobank Properties, Intralot, Óùë. Êïñßíèïõ. Áíôßèåôá, ðåñéïñéóìÝíåò ó÷åôéêÜ äéáèÝóåéò (ìå áñêåôÝò äéáêõìÜíóåéò) åìöÜíéóå ï ôñáðåæéêüò êëÜäïò ðïõ åðé÷åéñåß íá áöïìïéþóåé ôá ðñïóöÜôùò êåêôçìÝíá ëáìâÜíïíôáò ôéò áðáñáßôçôåò áíÜóåò. Ï ôñáðåæéêüò äåßêôçò óõìðëÞñùóå ôçí ôñßôç êáôÜ óåéñÜ ðôùôéêÞ óõíåäñßáóç åðéóôñÝöïíôáò óôá åðßðåäá ôùí 195 ìïíÜäùí (ìå ðôþóç 0,44%), ìå ôçí ÅèíéêÞ íá áðïôåëåß ôçí ìïíáäéêÞ èåôéêÞ åîáßñåóç áöïý êáôÜöåñå íá áðïññïöÞóåé ÷ùñßò êñáäáóìïýò ôçí óõíå÷éæüìåíç ðñïóöïñÜ êáé íá ãõñßóåé óå èåôéêü Ýäáöïò ôåñìáôßæïíôáò óôá 4,20 åõñþ ìå êÝñäç 1,20% êáé óõí. üãêï 2,13 åêáô. ôåì. ÔÝëïò, áñêåôÜ âåëôéùìÝíç õðÞñîå ç åéêüíá óôéò ÷áìçëüôåñåò áðïôéìÞóåéò êáèþò Ý÷ïõí îåêéíÞóåé íá ðñïóåëêýïõí åðéëåêôéêÜ ôï åíäéáöÝñïí ôùí áãïñáóôþí, êÜôé ðïõ áðïôõðþèçêå ôüóï óôï +1,12% ôïõ äåßêôç ôçò ìåóáßáò êåöáëáéïðïßçóçò üóï êáé óôï éóïæýãéï êåñäéóìÝíùí -÷áìÝíùí, ôï ïðïßï äéáìïñöþèçêå óôï 83-59.

ÏÐÁÐ: ¢ñ÷éóå êáé ðÜëé íá ìðáßíåé óôï óôü÷áóôñï ôùí éó÷õñþí ðáé÷ôþí… ìå ôçí äéÞìåñç áðüäïóÞ ôçò êáé ôéò õøçëÝò óõíáëëáãÝò íá áðïôõðþíïõí ôï õøçëü åíäéáöÝñïí. •ÊÝñäéóå ðÜíù áðü 8,50% óôï äéÞìåñï… êáé ìå ìüíéìç èåôéêÞ ÷èåò ðÝôõ÷å åîáéñåôéêü êëåßóéìï óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 9,78 åõñþ, áíåâÜæïíôáò ôçí êåöáëáéïðïßçóç óôá 3,12 äéó. åõñþ. ÅËËÁÊÔ: Äåß÷íåé íá Ý÷åé åðéâåâáéþóåé ãéá ôá êáëÜ ôá åðßðåäá ôùí 3 åõñþ, åðéìÝíïíôáò áíïäéêÜ ãéá ôñßôç óåñß óõíåäñßáóç êáé óôá íÝá õøçëÜ ôùí 3,20 åõñþ… •…ìå ôéò óõíáëëáãÝò íá ðáñáìÝíïõí áõîçìÝíåò óôá 520.000 ôåì. ÁÑÁÉÃ: Ìå +182% ó÷åäüí áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ Ýôïõò áðïôåëåß áðü ôéò ëáìðñÝò ðåñéðôþóåéò ôçò ìåóáßáò êåöáëáéïðïßçóçò… ìå éó÷õñü momentum áêüìá êáé óôá íÝá õøçëÜ ôùí 6 åõñþ. •Éó÷õñÞ êáé ç ÷èåóéíÞ ôçò êßíçóç óôï +8,25% êáé Ýùò ôá åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ ôùí 6,12 åõñþ… ðïõ óõíïäåýôçêå áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò (óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ðáêÝôïõ 156.000 ôåì.) óôá åðßðåäá ôùí 925.000 ôåì. •¸êëåéóå óôá 6,10 åõñþ. ÓÙËÊ: Ç ðñüóöáôç äéüñèùóç ôçò óôá åðßðåäá ôùí 2 åõñþ ôçí áíáæùïãüíçóå üðùò öÜíçêå êáé áðü ôç äõíáìéêÞ êßíçóÞ ôçò ÷èåò ðñïò ôá 2,20 åõñþ… åí ìÝóù áõîçìÝíùí óõíïëéêþí óõíáëëáãþí ýøïõò 197.000 ôåì. •¸êëåéóå ìå äõíáôÜ êÝñäç 4,35% óôá åðßðåäá ôùí 2,16 åõñþ… êáé ðïëý êïíôÜ ðëÝïí óôá õøçëÜ ôçò. ÃÅÊÔÅÑÍÁ: Áðü ôéò éó÷õñÝò ðáñïõóßåò óôá ôåñìáôéêÜ ôùí áãïñáóôþí ÷èåò, áöïý üðùò öáßíåôáé ôï ðñüóöáôï ðéóùãýñéóìá ôçò êáôÜöåñå íá óôåßëåé íÝá ìçíýìáôá åéóüäïõ ðïõ äåí Üñãçóáí íá ôá åêìåôáëëåõôïýí ôá ãñÞãïñá êåöÜëáéá. •¸ôóé, âñÝèçêå óå ÷ñüíï "dt" êáé ðÜëé óôï "êáôþöëé" ôùí áãïñáóôþí, ðñïóöÝñïíôáò äõíáìéêÞ êßíçóç óôï +4,91% ìå õøçëÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 241.000 ôåì. •ÔåñìÜôéóå óôá 2,99 åõñþ.

ouT ÊÑÅÊÁ: Ìå ôïõ Ýäùóå ìéá êáëÞ áíôßäñáóç, Ýóðåõóå íá ôçí áêõñþóåé… åðéóôñÝöïíôáò ÷èåò Üôóáëá óôï 0,17 åõñþ, ìå -11,40%. •Êáé óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 1.433 ôåì. ÓÅËÏ: ¼ëï êáé ÷áìçëüôåñá ìå êÜèå âñá÷õðñüèåóìç áíôßäñáóç ôçò íá áðïôåëåß ìüíï åõêáéñßá ãéá íÝåò ñåõóôïðïéÞóåéò. •Ïýôå 10.000 ôåì. äåí äéáêéíÞèçêáí ÷èåò… áëëÜ ôï 7,63% äåí ôï áðÝöõãå. •Ôåñìáôßæïíôáò óôï 0,12 åõñþ.


XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

ÅÐÉËÏÃÅÓ ÕØÇËÇ ÊÅÖÁËÁÉÏÐÏÉÇÓÇ (áðü 300 åêáô. åõñþ êáé Üíù) Óôç ìåôï÷Þ Üñ÷éóáí íá êôßæïõí èÝ!óïíÅÕÑÙÂ: óåéò ðáíßó÷õñá èåóìéêÜ ÷áñôïöõëÜêéá, ôüçìåäáðÜ üóïí êõñßùò áëëïäáðÜ. Õóôå-

ñåß óå áðßóôåõôï âáèìü áðÝíáíôé óôéò êåöáëáéïðïéÞóåéò ôùí... • ÅÔÅ (êõñßùò), ÁËÖÁ êáé ÐÅÉÑÁÉÙÓ. Ôï ôåñÜóôéï êåíü - ÷Üóìá ðïõ ðáñáôçñåßôáé ðñÝðåé íá êëåßóåé... *** ÁÑÁÉÃ: ¼ôáí ôçí ðñùôïåðéëÝîáìå áíÞêå óôç Ìéêñïìåóáßá êáé ôþñá ôçí âñßóêïõìå óôçí Êïñõöáßá... ÌåñéêÞ Þ êáé ôåëåéùôéêÞ êáôï÷ýñùóç êåñäþí... Ðñïôéìüôåñç ç èõãÜôçñ áõôÞ ôçí óôéãìÞ... *** ÂÉÏ×ÁËÊÏ: Óôïõò ðéóôïýò åðåíäõôÝò ôçò ðÜíôùò ÷áñßæåé ôñåëÝò õðåñáðïäüóåéò. Ìå 9-1 êáé áðü ôá 5,3000 åõñþ óôá 7,0000... • ¸÷åé áöÞóåé üìùò ðáñáðïíåìÝíïõò ôïõò ößëïõò ôùí èõãáôÝñùí ôçò... Íá ãßíåôáé ðÜñôé óôï ôáìðëü êáé áõôÝò íá åßíáé óôï ðåñéèþñéï... ÊÜôé öÜíçêå ÷èåò óôïí ïñßæïíôá ìå îåêßíçìá óôéò Óéäåíüñ êáé ÓÙËÊ... *** ÁÔÔÉÊÇÓ: Ïé ôïðïèåôÞóåéò åäñÜæïíôáé ðÜíù óå ìéá ëïãéêÞ. Ç Attica Âánk åìöáíßæåé ôï ÷áìçëüôåñï P/BV êïíôÜ óôï 0,8 óôï åëëçíéêü banking... Kaé óå ìéá ðåñßïäï üðïõ ïé îÝíïé Ý÷ïõí ñåõóôüôçôá êáé áãïñÜæïõí, äåí åßíáé äýóêïëï íá áðïãåéþóïõí ôçí ìåôï÷Þ ôçò... • Áöïý ðñþôá áãïñÜóïõí ôéò ðïóüôçôåò ðïõ èÝëïõí, êáèüôé õðÜñ÷ïõí äåäçëùìÝíïé ðùëçôÝò êáé ôï ãíùñßæïõí...

! !

!

ÌÅÓÁÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÏÐÏÉÇÓÇ (áðü 100 Ýùò 300 åêáô. åõñþ)

!

ÅËÂÁË: Ç öáñóïêùìùäßá óôï ôáìðëü óôç óõãêåêñéìÝíç êáôçãïñßá. ÁõôÞ ç ''åôáéñåéÜñá'' íá õóôåñåß êáôÜ 150 åêáô. åõñþ ôçò ÔÅÍÅÑà ð.÷. Êáé íá áðïôéìÜôáé êÜôù êáé áðü ôï 50% ôçò ëïãéóôéêÞò áîßáò ôçò. ÊáëÜ, ãéá ôçí ðñáãìáôéêÞ ôçò áîßá ïýôå óõæÞôçóç... *** ÐËÁÊÑ: Ç åôÝñá ôùí êùìùäéþí êáé íá ìçí ôá îáíáãñÜöïõìå...

!

ÌÉÊÑÏÌÅÓÁÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÏÐÏÉÇÓÇ (áðü 35 Ýùò 100 åêáô. åõñþ) ÂÉÏ×ÁËÊÏ

INFORM ËÕÊÏÓ

ÕðÜñ÷ïõí óõãêåêñéìÝíåò áíáöï!ÏÔÏÅË: ñÝò óå Üëëåò óåëßäåò ôçò óôÞëçò - åíüôçôáò

ôùí In & Out. Íá óçìåéþóïõìå åðßóçò üôé ôçí ôåëåõôáßá åâäïìÜäá ôïõ Íïåìâñßïõ èá åðéôñÝøåé óôïõò ìåôü÷ïõò ôçò 0,6400 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, äçë. ìßá áðüäïóç ôçò ôÜîçò ôïõ 8%. *** ÏÔÏÅË(É): Êáé åíþ óå ðáëáéüôåñåò áíáöïñÝò èåùñïýóáìå óßãïõñç ôçí ðñïóÝããéóç ôùí 9,0000 åõñþ ( äçë....ôùí 3,0000 ôüôå) ôþñá ïé ðåñéóôÜóåéò ìáò õðï÷ñåþíïõí íá áíáèåùñÞóïõìå ôçí åêôßìçóÞ ìáò áõôÞ. ÁëëÜ êáé íá ìçí äþóïõìå íÝï guidance, ãéáôß äåí áðïêëåßåôáé íá äïýìå ðñÜãìáôá êáé èáýìáôá... *** ÊËÅÌ: ÃñÜöáìå ðñéí 3-4 åâäïìÜäåò... Äåí áíïßãåé - ëÝíå - óôï ôáìðëü. Êáé åßíáé áëÞèåéá. ÁëëÜ ôé ìå áõôü; ÊïéôÜìå áðëÜ ôçí áðïôßìçóÞ ôçò êáé ÷áìïãåëïýìå ìå íüçìá... *** ôá ôáìåßá âñßóêïíôáé 26 ðïõ õðåñêáëýðôïõí ôïí äáíåéóìü ôçò. Óôá 80,6 åêáô. åõñþ ç êáèáñÞ èÝóç ôçò êáé óôá 35,7 åêáô. ç ê/öóç...Ôüôå åß÷å... 1,5000 êáé äåí ôçí áêïýìðáãå êáíåßò... Ôþñá ôçí êõíçãïýí óôá 2,0000 êáé âÜëå... Ìå ôçí êöóç óôá 47,5 åêáô. • Êáé ìå óõíáëëáãÝò 150.000 ôì÷ óôéò ôåëåõôáßåò 6 óõíåäñéÜóåéò, åíþ ðáñáóêçíéáêÜ øÜ÷íïõí ãéá ðáêÝôá, áëëÜ ðïéïò íá ôïõò äþóåé;; *** ÊÏÕÉÆ: Ìç ôõ÷üí êáé ôïõò... åíï÷ëïýìå áëëÜ êáé ãéá íá áëëÜîåé êáé ôï ãïýñé, äåí ôçí áíáöÝñïõìå ïýôå óÞìåñá...

15 ÔéìÞ: 1,37 €

!

!

Ó

!

ÌÉÊÑÇ ÊÅÖÁËÁÉÏÐÏÉÇÓÇ (Ýùò 35 åêáô. åõñþ)

IÍ & OUT

óïõí êÜðïéï óÞìá áíôéóôñïöÞò ôçò ôÜóçò.

( ó÷üëéï Ì.×áôæ.): Ï ôñáðßóçò ïé ðùëÞóåéò óõììåôï÷þí êáé ÔÑÁÐÅÆÅÓ ðåæéêüò êëÜäïò åðéâåâáßùóå ôïí ÷ñçÅ ðáãßùí áí êáé Ý÷ïõí ðñïóäéïñéóôåß ìáôéóôçñéáêü êáíüíá üôé üðïõ õðÜñ÷åé õøçëü ñßóêï, õðÜñ÷ïõí êáé õøçëÝò áðïäüóåéò.

êáé âñßóêåôáé óå åîÝëéîç äåí öáßíåôáé íá Ý÷ïõí Ýíá ïñáôü ïñßæïíôá õëïðïßçóçò

Ó

óôéãìÞ, ïé ÷ñçìáôéóôçñéáêÝò ÔçíôéìÝòßäéáÝ÷ïõí îåðåñÜóåé ôçí êáèáñÞ èÝ-

áöþò êáé õðÞñîáí äéáöïñïðïéÞóåéò áíÜëïãá ìå ôçí ðïéüôçôá ôïõ éóïëïãéóìïý ôçò êÜèå ôñÜðåæáò ùóôüóï óôï ôÝëïò üóïé ðßóôåøáí "ðÞãáí ôáìåßï" Þ ôïõëÜ÷éóôïí äåí Ý÷ïõí ðÜåé áêüìá óôïí "êïõâÜ".

óç ôùí ôñáðåæþí óå åðßðåäï åíóþìáôùí áîéþí, ãåãïíüò ðïõ äçìéïõñãåß êÜðïéï ðñïâëçìáôéóìü óôïõò ðéï óïöéóôéêÝ äéá÷åéñéóôÝò ôçò áãïñÜò.

Âáäßæåé óôá á÷íÜñéá ôçò ÊËÅÌ, ôçí Åõñþðç ï ôñáðåæéêüò êëÜäïò á 3,07 äéó. åõñþ ðïõ áíôëÞèçêáí á!ÅËÁÓÔÑÏÍ: ôçò ÊÏÕÅÓ, ôçò ÏÔÏÅË êïê. Äçë. êÜðïéïé ôçí Ó âñßóêåôáé óå Ýíá åýñïò áðïôßìçóçò Ôðü ôçí áãïñÜ "ãÝííçóáí" Üëëá 3,5 ìåôáîý ðñüóåîáí êáé êÜíïõí ó÷Ýäéá ìáæß ôçò... Ìå 5 0,8 êáé 1,2 öïñþí ôçí êáèáñÞ

èåôéêÝò óôéò ôåëåõôáßåò 6 êáé ìÜëéóôá áðïññïöþíôáò 105.000 êáé ðëÝïí ôåìÜ÷éá... *** ËÓÔÑ: Ï äåßêôçò äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò ôùí ìåôü÷ùí ôçò óôï ðïëý êáëü 0,29. Ìå ôçí ê/öóç ôçò óå 14 åêáô. åõñþ ðåñßðïõ êáé ìå ôçí ó÷Ýóç P/BV íá äéáìïñöþíåôáé óôï 0,20! • ÏíïìáóôéêÞ áîßá óôï 1,00 êáé ëïãéóôéêÞ óôá... 3,8000 åõñþ. Ôé Üëëï íá ó÷ïëéÜóåé êáíåßò... Îåêßíçìá 2013 áðü ôï 0,8330 åõñþ. ×áì- õøçëÜ 12ìÞíïõ: 0,4420 êáé 0,9700. Óôï 0,7550 ôþñá. ÉäÝôå êáé ó÷åôéêÜ ó÷üëéá ðáñáôçñÞóåéò óôç óåë. 20.

Å

Êáëü óáò åïñôáóôéêü ôñéÞìåñï

ÔéìÞ: 7,00 €

äéó. åõñþ óå õðåñáîßåò óôçí óõíäõáóìÝíç áðïôßìçóç warrants êáé ìåôï÷þí óå ôñÝ÷ïõóåò ôéìÝò.

èÝóç âÜæïíôáò Ýíá åñþôçìá ôïõ ðüóï ìðïñïýí ïé åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò íá áðïêëßíïõí áðü áõôÞ ôçí ó÷Ýóç.

3,5 äéó. åõñþ äåí åßíáé êáèüëïõ ëïå áõôÞ ôçí öÜóç ç óõíÝ÷éóç ôïõ ñÜÔáãéóôéêÝò åããñáöÝò, êáèþò áöïñïýí Ó ëé ôùí ôñáðåæþí Ý÷åé ðåñéóóüôåñåò ôá ÷ñÞìáôá ðïõ åéóÝññåõóáí áðü ôçí éäéùôéêÞ ôïðïèÝôçóç êáé ü÷é áðü ôçí óõììåôï÷Þ ôïõ Ô×Ó ç ïðïßá õðåíèõìßæåôáé üôé Þôáí 25,5 äéó. åõñþ.

ðñïóäïêßåò áðü üôé ìåãÝèç, üðùò ôïõëÜ÷éóôïí áõôÜ åìöáíßæïíôáé óôïõò ôåëåõôáßïõò éóïëïãéóìïýò.

Ô

üìùò ôïí ðñþôï ëüãï Ý÷ïõí ïé åéóÁíñïÝò ôïõ MSCI êáé ôá íïýìåñá äåí

á äýóêïëá ãéá ôéò ôñáðåæéêÝò ìåôï÷Ýò ðÜíôùò Ý÷ïõí îåêéíÞóåé. Êáé ôïýôï äéüôé üëï ôï ñÜëé ðïõ ðñïçãÞèçêå ôéìïëïãåß Þðéá äéáãíùóôéêÜ áðïôåëÝóìáôá áðü ôçí BlackRock…

ðáßæïõí ñüëï, ôüôå êáëü åßíáé íá ðñïåôïéìÜæåôáé êáíåßò ãéá ôçí åðüìåíç ìÝñá.

• …áíáâÜèìéóç ôçò ÅëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò êÜðïõ åäþ êïíôÜ êáé ôá÷ýôåñç åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí ôïõ ðñïãñÜììáôïò óõíåñãåéþí ðïõ Ý÷ïõí îåêéíÞóåé óôïí ôñáðåæéêü êëÜäï.

6,4 åêáô. åõñþ. Ìå õøçëü - ÷áì. 2013 óôï 0,4000 êáé 0,7000 åõñþ êáé ìå ôçí book value óôá 2,0000 åõñþ.

ã' ôñßìçíï èá Ý÷åé ðéèáíüí ôçí åðßÔïäñáóç ôçò èåôéêÞò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò

óõãêõñßáò öÝñíïíôáò õðåñáîßåò êáé áðü ôçí áãïñÜ ïìïëüãùí, ùóôüóï ç ïñãáíéêÞ êåñäïöïñßá èá åîáêïëïõèåß íá õðïëåßðåôáé áðü ôéò ðñïâëÝøåéò ìç åîõðçñåôïýìåíùí äáíåßùí...

• …ïé ïðïßåò áí êáé åðéâñáäýíïíôáé äåí Ý÷ïõí óôáèåñïðïéçèåß, þóôå íá äþ-

Óôï +7,8% ÷èåò êáé óôç ôéìÞ ÅÊÔÅÑ: ôïõ 0,5680 åõñþ ðïõ ôçí áðïôéìÜ óå

• ×ùñßò äáíåéóìü êáé ìå ôßãêá ôá ôáìåßá. Êáé êõíçãÜíå üëá ôá óáðÜêéá êáé öïõóêþíïõí üëåò ôéò öïýóêåò... Ôé óüé áãïñÜ åßíáé áõôÞ, èá óáò ãåëÜóïõìå... ÄçëáäÞ èá áðïôéìþíôáé üóá êáé ÐÐÁÊ: ç... ÓÁÔÏ; ¹ óôï 15% ôçò ÌÁÉÊ Þ óôï 40% ôçò ÁËÔÅÊ; ÓêÝôï Äáöíß ôï êáôÜíôçóáí ôï ôáìðëü... Ôñßôç çìÝñá óåñß áíïäéêÞ ãéá ôçí ÅËÂÅ êáé ôé ðñÝðåé íá áíïßîïõìå... óáìðÜíéåò; ÔæÜìðá êé áõôÞ, áëëÜ...

•Ôá áíáãñáöüìåíá óôéò óåëßäåò ÉÍ & OUT äåí áðïôåëïýí ðñïôñïðÞ ðñïò ðþëçóç Þ áãïñÜ ìåôï÷þí. Áðïôåëïýí ðñïúüíôá ìåëÝôçò êáé åêôßìçóçò ôùí óõíôáêôþí ôùí óåëßäùí áõôþí.


16

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ ÔéìÞ: 17,95 €

ÏËÐ

IÍ & OUT

Á

ÃÏÑÁ: ÁñêåôÜ íåõñéêÞ ç ÷èåóéíÞ ôçò óõìðåñéöïñÜ, üìùò áðïäåß÷èçêå üôé ôï èåôéêü momentum ðáñáìÝíåé æùçñü êáé ïé éó÷õñïß áãïñáóôÝò ðïõ Ý÷ïõí äéáìïñöþóåé óõíèÞêåò "party", Ý÷ïõí Ýñèåé ãéá íá ìåßíïõí êéíïýìåíïé êõêëéêÜ ìå Ýíá åõñý ó÷åôéêÜ öÜóìá åðéëïãþí. ôï êëßìá äåí ìðï¸ôóé, ñåß ðáñÜ íá ðáñáìåß-

íåé âåëôéùìÝíï êáé ïé åêôéìÞóåéò ãéá ôçí ðåñáéôÝñù ðïñåßá ôïõ óõóôÞìáôïò èåôéêÝò Ýóôù êáé áí óôïí ïñßæïíôá äåí öáßíåôáé íá õðÜñ÷åé êÜôé ðéï ÷åéñïðéáóôü ðïõ èá ìðïñïýóå íá äçìéïõñãÞóåé éó÷õñÝò ôÜóåéò èåôéêþí ðñïåîïöëÞóåùí.

Á

ðü ôéò áðïêñáôéêïðïéÞóåéò íåüôåñá äåí õðÜñ÷ïõí, áíáâáèìßóåéò á-

ðü ôïõò ïßêïõò áîéïëüãçóçò(üóï êáé áí áíáìÝíïíôáé) äåí öáßíåôáé íá ðáßæïíôáé óçìáíôéêÜ ùò Üìåóç ðéèáíÞ åîÝëéîç, åíþ óôï äçìïóéïíïìéêü åðßðåäï ïé üðïéåò èåôéêÝò åéäÞóåéò äßíïíôáé ìå ôï "óôáãïíüìåôñï". áõôÜ ôï ôáìðëü Ðáñüëï óõíå÷ßæåé íá êéíåßôáé

êüíôñá, íá áíåâÜæåé äõíáìéêÜ óôñïöÝò êáé íá áñíåßôáé ïõóéáóôéêÝò äéïñèþóåéò Ýóôù êáé áí áñêåôïß äåßêôåò êáé ìåôï÷Ýò Ý÷ïõí ðåñÜóåé óå õðåñðïõëçìÝíá åðßðåäá.

Ç

ôÜóç ôçò áãïñÜò íá áðïññïöÜ óå óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôïõò êñáäáóìïýò, âñßóêïíôáò åýêïëá êáé ðÜëé ôá èåôéêÜ ìïíïðÜôéá, Ýñ÷åôáé áí ìç ôé Üëëï íá äåßîåé ìå ôïí ðïéï îåêÜèáñï ôñüðï…

• …ôç äéÜèåóç ôùí éó÷õñþí íá êñáôÞóïõí ôï óýóôçìá óôá õøçëÜ ôïõ, áíáæçôþíôáò íÝåò åðåíäõôéêÝò åõêáéñßåò óå ôßôëïõò ðïõ Ý÷ïõí õðïáðïäþóåé, óôïé÷åßï ðïõ áíáôñïöïäïôåß ôçí èåôéêÞ ôÜóç. ¸ôóé, ìåôÜ ÁÃÏÑÁ(IÉ): ôçí ðñüóöáôç Ýíôïíç

äñáóôçñéüôçôá ôïõò óôéò ôñáðåæéêÝò ìåôï÷Ýò… êáôÜ ôéò ôåëåõôáßåò óõíåäñéÜóåéò óôï åðßêåíôñï Ý÷åé âñåèåß êáôÜ êýñéï ëüãï ç â' ôá÷ýôçôá ôïõ 25Üñç, áëëÜ êáé áñêåôÝò ìåôï÷Ýò ôçò ÷áìçëüôåñçò êåöáëáéïðïßçóçò.

ç êßíçóç ôïõ ÅíäåéêôéêÞ ÏÐÁÐ êáôÜ ôï ôåëåõôáßï äéÞìåñï… ðñïò ôá åðßðåäá ôùí 9,78 åõñþ ðïõ óõíïäåýôçêå ìÜëéóôá êáé áðü áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò.

ÔéìÞ: 24,70 €

ÏËÈ

÷èåò äéáêéíÞèçêáí Ìüíï ó÷åäüí 678.000 ôåì.,

ìå ôçí ìåôï÷Þ íá "öïñôóÜñåé" óôï +4,04% êáé óôá õøçëÜ çìÝñáò.

Äåí ôá Ý÷åé ðÜåé üÄÅÇ: ìùò Üó÷çìá ïýôå êáé

áõôÞ. ¼÷é ìüíï åðéâåâáßùóå ôéò äéáèÝóåéò ôçò óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 10 åõñþ… áëëÜ óõíÝ÷éóå äõíáìéêÜ óå íÝá õøçëÜ ðñïò ôá 10,45 åõñþ êáé ðÜíù ðëÝïí áðü ôçí êåöáëáéïðïßçóç ôùí 2,4 äéó. åõñþ. • ÊéíÞèçêå èåôéêÜ óå üëç ôç äéÜñêåéá ôùí óõíáëëáãþí ÷èåò… êáé êñÜôçóå êáëÜ Ýùò ôçí ëÞîç, ôåñìáôßæïíôáò óôá 10,37 åõñþ ìå êÝñäç 1,57% êáé áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò ó÷åäüí 650.000 ôåì. Ç ðñüóöáôç áÏËÐ: íáññß÷çóç ôçò Ýùò ôï

"êáôþöëé" ôùí 19 åõñþ…

ÓáñÜíôçò: Äéáôçñåß ôçí ôéìÞ-óôü÷ï óôá 5,60 åõñþ êáé ôç óýóôáóç «accumulate» ç IBG å äéáôÞñçóç ôçò ôéìÞò-óôü÷ïõ óôá 5,60 åõñþ áëëÜ êáé ôç óýÓ óôáóçò "accumulate" ãéá ôç ìåôï÷Þ ôçò Sarantis ðñï÷þñçóå ç IBG, äßíïíôáò ðáñÜëëçëá åêôéìÞóåéò ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ ìåãÝèç ôïõ 9ìÞíïõ. ÓõãêåêñéìÝíá, ïé áíáëõôÝò ôçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò åêôéìïýí üôé ôá ðñïóáñìïóìÝíá êáèáñÜ êÝñäç èá áõîçèïýí êáôÜ 48,9% öèÜíïíôáò óôá 10,1 åêáô. åõñþ, åíþ ïé ðùëÞóåéò ôçò åôáéñåßáò óýìöùíá ìå ôéò ßäéåò åêôéìÞóåéò èá äéáìïñöùèïýí óôá 171,1 åêáô. åõñþ, óçìåéþíïíôáò ðôþóç 1,2%. Óçìåéþíåôáé üôé ç åôáéñåßá áíáêïéíþíåé áðïôåëÝóìáôá åííåáìÞíïõ óôéò 30 Ïêôùâñßïõ.

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Ý÷åé áñ÷ßóåé íá âãÜæåé ðñïóöïñÜ óôéò ôåëåõôáßåò óõíåäñéÜóåéò ðïõ äåí åßíáé ìåãÜëç, üìùò áð' üôé öáßíåôáé äåí õðÜñ÷åé ç äéÜèåóç ãéá íá ôçí áðïññïöÞóïõí. • ¸ôóé, ìåôñÜ Þäç ôñåéò óåñß ðôùôéêÝò óõíåäñéÜóåéò… ðïõ ôïí Ýöåñáí êÜôù áðü ôá 18 åõñþ, ìå ôï ÷èåóéíü ôïõ êëåßóéìï íá äéáìïñöþíåôáé ÷èåò óôá 17,95 åõñþ. ×áìçëüôåñá êáôÜ 0,17% åí ìÝóù óõíïëéêþí óõíáëëáãþí ýøïõò 19.137 ôåì. ÐÜíù ðïõ ÷ÜñçÏËÈ: êáí üóïé ôïí ðáñáêï-

ëïõèïýí êáéñü ìå ôï ðñï÷èåóéíü ôïõ +5,25%... Þñèå ôï ÷èåóéíü -2,22% íá åðáíáöÝñåé ôçí åðéöõëáêôéêüôçôá êáèþò öÜíçêå ðùò ïé áãïñáóôÝò ìÜëëïí Þèåëáí ðåñéóóüôåñï íá ðåéñáìáôéóôïýí ðáñÜ íá ðñï÷ùñÞóïõí óå ìéá ðéï ïõóéáóôéêÞ åíßó÷õóç èÝóåùí. • ¸ôóé, ìå óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ìüëéò 830 ôåì… åðÝóôñåøå óôá 24,70 åõñþ óçìåéþíïíôáò óôï "öéíÜëå" áðþëåéåò 2,22%.

Ìüíï éêáíïÖÖÃÊÑÐ: ðïßçóç èá ðñÝðåé íá

¼óïí áöïñÜ ôçí ìåôï÷Þ, ÷èåò êéíÞèçêå ðåñéóóüôåñï óôáèåñïðïéçôéêÜ áí êáé äïêßìáóå íá áíáìåôñçèåß ìå ôçí ðåñéï÷Þ ôùí 6 åõñþ ç ïðïßá üìùò Ýäåéîå á-

ðáéôçôéêÞ ïäçãþíôáò Ýôóé ôçí ìåôï÷Þ óôï "öéíÜëå" óôá 5,67 åõñþ. Õøçëüôåñá êáôÜ 1,07% êáé ìå óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 14.367 ôåì.

áéóèÜíïíôáé ïé ïðáäïß ôçò áðü ôçí ÷èåóéíÞ ôçò êßíçóç óôï -0,28%, áöïý ìåôÜ áðü Ýíá áíïäéêü óåñß 8 óõíåäñéÜóåùí êáôÜöåñå íá êñáôÞóåé ôçí äéüñèùóç ôçò ðåñéïñéóìÝíç óôá åðßðåäá ôùí 21,20 åõñþ. • Åðßðåäá, ôá ïðïßá ðáñáìÝíïõí õøçëüôåñá ôçò ðñüóöáôçò íÝáò ôéìÞò-óôü÷ïõ ðïõ ôçò Ýäùóå ç Alpha Finance(

óôá 18,90 åõñþ áðü 16,60 åõñþ ðñéí) ìå ôç óýóôáóç "ïõäÝôåñç". ÖÃÊÑÐ(ÉÉ): Ç ÷ñçìáôéÖ óôçñéáêÞ åðåóÞìáíå ôéò êéíÞóåéò ìåßùóçò ôïõ êáèáñïý ÷ñÝïõò ôçò åôáéñåßáò óôá 123,5 åêáô. åõñþ (áðü 613 åêáô. óôï á' ôñßìçíï ôïõ 2013), ôïíßæïíôáò üôé ôá áðïôåëÝóìáôá åîáìÞíïõ Þôáí èåôéêÜ ìå áîéüëïãç áýîçóç ðùëÞóåùí êáé EBITDA áðü óõíå÷éæüìåíåò äñáóôçñéüôçôåò. ÖÃÊÑÐ(ÉÉÉ): ÌÜëéóôá Ö ïé áíáëõôÝò ôçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò áýîçóáí ôéò ðñïâëÝøåéò ôïõò ãéá ôá ìåãÝèç ôçò åôáéñåßáò Ýùò ôï 2015 åêôéìþíôáò üôé ï ìÝóïò åôÞóéïò ñõèìüò ìåßùóçò ôùí ðùëÞóåùí èá äéáìïñöùèåß óôï -3% êáé ãéá ôá EBITDA óôï -4,3%... • …áðü ðñïçãïýìåíùí åêôéìÞóåùí óôï -3,9% êáé -4,5% áíôßóôïé÷á. ÑËÊ: ¢ñ÷éóå êáé ðÜëé íá æùçñåýåé óôá ôåñÖ ìáôéêÜ ìåôÜ ôçí ðñüóöáôç óõóóþñåõóç ôïõ óôá åðßðåäá ôùí 3,40 åõñþ ðïõ Þôáí âÝâáéá áðáñáßôçôç áí êïéôÜîåé êáíåßò ôçí óõìðåñéöïñÜ ôùí ðñïçãïõìÝíùí åâäïìÜäùí. • ¸ôóé, ìå ôéò óõíáëëáãÝò íá äéáìïñöþíïíôáé óôá åðßðåäá ôùí 130 ÷éë. ôåì. åðé÷åßñçóå áíïäéêÞ äéáöõãÞ ðñïò ôá 3,60 åõñþ… ôá ïðïßá äåí êñÜôçóå âÝâáéá óôï "öéíÜëå" áëëÜ êáé ôï +3,53% ðïõ ðñüóöåñå óôá 3,52 åõñþ äåí Þôáí êáèüëïõ Üó÷çìï. ÊáëÞ óáò çìÝñá Ì. ÔæéâåëÝêá m_tziveleka@motorpress.gr


XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

AUTOHELLAS

ÔéìÞ: 8,10 €

IÍ & OUT

×

.Á. - ÔÁÌÐËÏ: ï öåôéíüò Ïêôþâñéïò áðïäåéêíýåôáé ðïëý éäéáßôåñïò ìÞíáò êáèþò ïé üãêïé êáé ïé ôæßñïé ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé ìáñôõñïýí ôçí äñáóôçñéïðïßçóç éó÷õñþí äéåèíþí ÷áñôïöõëáêßùí ðïõ Ý÷ïõí êÜíåé "óêïýðéóìá" óå ðïëëÜ ÷áñôéÜ.

Ô

á "÷ôõðÞìáôá" ôçò Fairfax óå Ìõôéëçíáßï, ïé ìåãÜëåò êéíÞóåéò óôçí Ðåéñáéþò êáé ï éó÷õñüò îÝíïò óôçí Attica Bank êáé ãåíéêþò ôá ðïëëáðëÜ ðáêÝôá óå ðëÞèïò ìåôï÷þí - ôñáðåæþí êáé Üëëùí - áðëþò åðéâåâáéþíïõí ôçí ðïëý áõîçìÝíç êéíçôéêüôçôá.

Ó

ôçí Ðåéñáéþò, áõôÞ ôçí åâäïìÜäá Üëëáîáí ÷Ýñéá 110 åêáô. ìåôï÷Ýò Þôïé ðåñß ôï 2% ôïõ óõíüëïõ ôùí ìåôï÷þí ôçò Þ 14% ÷ùñßò ôéò ìåôï÷Ýò ôïõ Ô×Ó! êáôÜ ôç äéÜñêåéá Åðßóçò, ôïõ Ïêôùâñßïõ óôçí åí

ëüãù ôñÜðåæá Ý÷ïõí áëëÜîåé ÷Ýñéá 265 åêáô. ìåôï÷Ýò, Þôïé ðåñßðïõ ôï 33% ôùí ìåôï÷þí ðïõ äéáðñáãìáôåýïíôáé! ×ùñßò âåâáßùò ôéò ìåôï÷Ýò ôïõ Ô×Ó.

Å

èíéêÞ êáé Ðåéñáéþò "Ýðéáóáí" ôéò ôéìÝò ôùí áõîÞóåùí êåöáëáßïõ ôïõò áõôÞ ôçí åâäïìÜäá, êÜôé ðïõ Ýöåñå óçìáíôéêïýò áðåãêëùâéóìïýò, áëëÜ êáé ìåãÜëåò áëëáãÝò óôï... ìùóáúêü ôùí ÷áñôïöõëáêßùí êáé ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôïõò.

Ê

ÁÉ íÝá - ðåñéóóüôåñï ôå÷íéêÞò öýóçò - Üíïäïò, åðéâåâáéþíïíôáò ôçí åêôßìçóç üôé ïé long ðïõ Ý÷ïõí ôïí Ýëåã÷ï ôçò áãïñÜò, "ñåôïõóÜñïõí" êáôÜ ôï äïêïýí

17

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

äåßêôåò êáé ìåôï÷Ýò õøçëüôåñá. ÝÏáíôéðñïóùðåõôéêüò êëåéóå óôéò 1.190,52 ìï-

íÜäåò ìå Üíïäï +1,37%, åðßäïóç ðïõ äéáìïñöþèçêå óôï öéíÜëå êáé ôéò äçìïðñáóßåò, ðáñ' üôé âåâáßùò ôï ðñþôï ôñßùñï êáé óôï õøçëü çìÝñáò ôï ×.Á. Ýöôáóå Ýùò ôéò 1.195,09 ìïíÜäåò (+1,76%).

¹

ôáí ìéá áñêåôÜ óõíôçñçôéêÞ óõíåäñßáóç üðïõ êýñéï ìÝëçìá ôùí long Þôáí íá äéáìïñöþóïõí êáëýôåñç ôå÷íéêÞ åéêüíá, óõìðëçñþíïíôáò ìéá áêüìç áíïäéêÞ åâäïìÜäá!

Ó

ôéò ôñÜðåæåò âñÞêáí ðåñéïñéóìÝíïõ åýñïõò ðùëÞóåéò ìå ôçí Eurobank óôï 5,16%, åíþ åðéëåêôéêü åíäéáöÝñïí êáôáãñÜöçêå óôïí FTS 25.

O

ôæßñïò Þôáí ï ìéêñüôåñïò ôïõ ôåëåõôáßïõ äéáóôÞìáôïò êáèþò êáôÞëèå óôá 92,4 åêáô. åõñþ êáé ï üãêïò óôá 38,2 åêáô. ôåìÜ÷éá, åê ôùí ïðïßùí ôá 23,7 åêáô. óôéò ôñÜðåæåò.

¹

ôáí ç 5ç äéáäï÷éêÞ áíïäéêÞ åâäïìÜäá ãéá ôï ×.Á. ðïõ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ïêôùâñßïõ äåß÷íåé åîáéñåôéêÞ óõìðåñéöïñÜ, ìå óõíïëéêÜ êÝñäç +17,40% ãéá ôï Ãåíéêü Äåßêôç!

åâäïìáäéáßï åðßðåäï ï ÓåÃåíéêüò Äåßêôçò åíéó÷ýèç-

êå óå ðïóïóôï +2,10%, ï FTSE 25 êÝñäéóå +2,14% êáé ï ôñáðåæéêüò äåßêôçò +3,24%.

ÓõãêñáôçìÝíá ÁÐÏØÇ: áéóéüäïîïé äçëþíïõí ïé

ÅËÔÑÁÊ

ÔéìÞ: 1,55 €

ðåñéóóüôåñïé ðáñÜãïíôåò ôçò áãïñÜò, ôïíßæïíôáò ôçí èåôéêÞ äéÜèåóç ôïõ Ã.Ä. ôçí ôÜóç "÷ùíÝìáôïò" ôùí ôéìþí óôéò ðåñéóóüôåñåò ìåôï÷Ýò õøçëÞò êåöáëáéïðïßçóçò...

MORGAN: Åßíáé ôçò ÜÇ áðïãåßùJ.P.ðïøçò AUTOHELLAS: óç ôçò Aegean Airlines íïüôé èá õðÜñîïõí

êáé ôçí áîéïðñüÊáèþò óåêôç êéíçôéêüôçôá ðïõ

êÝò áíÜãêåò ôçò ÅëëÜäáò ãéá ôçí ðåñßïäï 2015-2016 èá êáëõöèïýí áðü ìßá ðñïëçðôéêÞ ãñáììÞ áðü ôïí ESM êáé ü÷é áðü Ýíá íÝï ðñüãñáììá.

ÉÁ ÍÁ ôçí îáíá-åîåôÜóïõìå ôþñá, ãéáôß áðüôé öáßíåôáé èá ìáò áðáó÷ïëÞóåé êáé ìÜëéóôá áñêåôÜ...

¸

6ìçíï 2013: Óýíïëïí åÁ'íåñãçôéêïý 392,3 åêáô.

áíáðôýóóåôáé óå ìåóáßá êáé ìéêñüôåñç êåöáëáéïðïßçóç.

Ï

ÓÏÍ ôþñá áöïñÜ ôçí åâäïìÜäá ðïõ Ýñ÷åôáé, ïé åðåíäõôÝò èá åóôéÜóïõí ôï åíäéáöÝñïí ôïõò óôçí Üöéîç ôçò ôñüéêáò óôçí ÁèÞíá êáé ôéò åðáöÝò ðïõ èá Ý÷åé ìå ôï Ïéêïíïìéêü Åðéôåëåßï ôçò ÊõâÝñíçóçò.

Ô

ÑÁÐÅÆÅÓ: Ïé ìåôï÷Ýò ôïõò îåêßíçóáí ó÷åôéêÜ "öïõñéüæéêá" ôçí óõíåäñßáóç, ìå åðéêåöáëÞò ôçò ÅèíéêÞ, üìùò óôï ðñþôï çìßùñï óõíÜíôçóáí áîéïðñüóåêôç ðñïóöïñÜ êáé Ýêáíáí ðßóù.

Á

õôÞ åßíáé ìßá ðñþôç Ýíäåéîç, üôé ï Ôñáðåæéêüò êëÜäïò ìðïñåß íá ìðáßíåé óå öÜóç óõóóþñåõóçò - ðëáãéïëéóèçôéêÞò êßíçóçò.

äéåõèåôÞóåéò ôùí ÷ñåþí ôùí ×ùñþí, ðïõ âñÝèçêáí åíôüò ðñïãñáììÜôùí ìíçìïíßùí

åðáíáëáìâÜíåé üôé ïé Êáéðñüóèåôåò ÷ñçìáôïäïôé-

íá Üëëï óôïé÷åßï ðïõ ëáìâÜíåé õðüøç ôçò ç áíÜëõóç, åßíáé ïé ðïëéôéêÝò åðéðôþóåéò åîáéôßáò ôçò ÊïéíùíéêÞò äïêéìáóßáò áðü ôá ðñïãñÜììáôá ðïõ åöáñìüæïíôáé.

¼

ðùò áíáöÝñåé ç J.P. Morgan, ôï ðñþôï ìÝñïò ôïõ "äñÜìáôïò" ãéá ôçí Åõñùæþíç Ý÷åé ïëïêëçñùèåß, õðïãñáììßæïíôáò, üìùò, äýï âáóéêÝò áäõíáìßåò óôï áñ÷éêü ðëáßóéï.

Ð

"long", üóï äßíåé êëåéóßìáôá õøçëüôåñá ôùí 191 ìïíÜäùí.

ñþôïí, ìßá áíåðáñêÞ åðïðôåßá ãéá íá åëåã÷èïýí ôá åëëåßììáôá ôùí Êñáôþí-Ìåëþí, ïé ÔñÜðåæåò êáé ôá åîùôåñéêÜ éóïæýãéá êáé äåýôåñïí, ç áðïõóßá ôïõ ïðïéïõäÞðïôå ìç÷áíéóìïý åëÝã÷ïõ ãéá íá ðñïëçöèåß ç êñßóç.

Ã

Ç

äåßêôçò ôùí Ïêëáäéêüò Ôñáðåæþí ðáñáìÝíåé

éá íá ãßíåé ðåñéóóüôåñï åðéèåôéêÞ ç ôÜóç ÷ñåéÜæïíôáé êëåéóßìáôá õøçëüôåñá ôùí 210 ìïíÜäùí, ôá ïðïßá èá äçìéïõñãÞóïõí ðñïûðïèÝóåéò ãéá êßíçóç ðñïò ôéò 238 ìïíÜäåò.

Á

õôÜ ìå äåäïìÝíç ôçí åéêüíá ôùí Ôñáðåæéêþí ìåôï÷þí êáôÜ ôéò ôåëåõôáßåò óõíåäñéÜóåéò, äåß÷íïõí óáí ìÜëëïí áéóéüäïîï óåíÜñéï, ôïõëÜ÷éóôïí âñá÷õðñüèåóìá.

J.P. Morgan ðñïâëÝðåé ãéá ôï 2013 üôé ôï ÁÅÐ ôçò Åõñùæþíçò èá áõîçèåß óôï 0,4% êáé óôï 1,5% ôï 2014.

ìïôåëåéáêÜ èá ôñáâïýóå êáé ôçí äéêÞ ôçò ìåôï÷Þ. Ìå ôï 9,5% ôçò AÑÁÉà óôç êáôï÷Þ ôçò êáé ìå ôéò óõíÝñãéåò íá äåß÷íïõí ðïëý èåôéêÝò ðñïóå÷þò... ÁõôÜ ãñÜöáìå ðñéí 5-6 åâäïìÜäåò...

• Ïé ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò èåôéêÝò êáôÜ 6,4 åêáô. åõñþ, åíþ ðÝñõóé åß÷áí âñåèåß èåôéêÝò êáôÜ 19,6 åêáô. åõñþ. Ìå ôïí äåßêôç P/BV óôï 0,60 êáé ìå ôïí äåßêôç äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï 0,83.

Ã

Ôï ìåéêôü êÝñÏÔÏÅË(ÉÉ): äïò áíÞëèå óå 11,66 å-

åõñþ. Éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá 239,5 åêáô. , Üõëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá... 1 åêáô., áðïèÝìáôá 1,3 åêáô. åõñþ.

Ó

Å 25,4 åêáô. åõñþ ïé áðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò (Ýíáíôé ôùí 22,5 åêáô. åõñþ óôéò 31.12.2012) êáé óôï ôáìåßï 71,4 åêáô. åõñþ. Óôá 252,8 åêáô. ÏÔÏÅË: åõñþ ôï óýíïëï ôùí õðï÷ñåþóåþí ôïõ. Äáíåéóìüò ìáêñïðñüèåóìïò 52,12 åêáô. - ðñïâëÝøåéò êáé ëïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò 25,4 åêáô. Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò 134,7 åêáô. êáé ëïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò 40,7 åêáô. åõñþ.

Ó

ýíïëïí éäßùí êåöáëáßùí 139,46 åêáô. áðü 136,5 åêáô. åõñþ óôéò 31.12.2012. Æçìßåò 2,37 åêáô. (ëüãù áíáâáëëüìåíïõ öüñïõ), ðùëÞóåéò 68,5 åêáô.åõñþ, ìå ôá EBITDA óå 30,2 åêáô. åõñþ.

êáô. åõñþ. Ãéá ôéò áìïéâÝò êáé ôéò óõíáëëáãÝò ôùí ìåëþí ôïõ ä.ó êáé ôùí ä/íôéêþí ôçò óôåëå÷þí óôï 6ìçíï êáôÝâáëå ôï ðïóü ôùí 1,2 åêáô. åõñþ. Áðáó÷ïëåß ðñïóùðéêü 620 áôüìùí Ýíáíôé 599 ðÝñõóé.

óå 98 åêáô. ÁðïôéìÜôáé åõñþ ìå ôçí ó÷Ýóç P/BV

íá äéáìïñöþíåôáé óôï 0,70. Äéáðñáãìáôåýåôáé ôþñá óôá 8,1000 åõñþ, ìå åëÜ÷éóôï - ìÝãéóôï 2013 óôá 4,5000 - 8,2000 åõñþ. Ìå Üíïäï 8,7% êáé óõíáëëáãÝò 8.600 ôì÷ ... • Óôç 4åôßá Ý÷åé äéáðñáãìáôåõèåß óôï åýñïò ôùí 2,4000 êáé 8,2000 åõñþ ìå ìÝóï üñï ôá 4,7600 åõñþ êáé óôï +35%. Ìå ôçí ïíïìáóôéêÞ áîßá ôïõ ôßôëïõ óôï 0,9600 êáé ôçí ëïãéóôéêÞ ôïõ óôá 11,6000 åõñþ. • Ðïõ ôþñá üìùò Ý÷åé åíéó÷õèåß êáôÜ 20 êáé ðëÝïí åêáô. ëüãù ôùí õðåñáîéþí ðïõ ðñïóðïñßæåôáé áðü ôï ðïóïóôü ðïõ êáôÝ÷åé óôçí ÁÑÁÉÃ... Ê.Ð.

ÌÝôï÷ïé ôçò Autohellas ìå ðïóïóôü Üíù ôïõ 5% ÌÝôï÷ïò ÅììáíïõÝëá ÂáóéëÜêç

Ðïóoóôü 8,90%

Áîßá (åõñþ) 8,7 åêáô.

Áñ. Ìåô. 1,1 åêáô.

Ôåë. Ìåôáâ. 29/2/2008

Èåüäùñïò ÂáóéëÜêçò Free Float

59,42% 31,68%

58,3 åêáô. 31,1 åêáô.

7,2 åêáô. 3,8 åêáô.

29/2/2008 -

100%

98,2 åêáô.

12,1 åêáô.

-

ÓÕÍÏËÏ


18

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Måôï÷Ýò ðïõ «êñýâïõí» ðñïïðôéêÝò Ïé ìåôï÷Ýò ðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí Êýñéá ÁãïñÜ

Ïé áðïôéìÞóåéò ôïõò èåùñïýíôáé ëïãéêÝò Þ õðïëåßðïíôáé ôçò áîßáò ôïõò óôéò 30 Óåðôåìâñßïõ

Ïé åôáéñåßåò ðáñïõóßáóáí êÝñäç óôï ðñþôï åîÜìçíï ôçò ôñÝ÷ïõóáò ÷ñÞóçò

Ïé ìåôï÷Ýò Ý÷ïõí êáôçãïñéïðïéçèåß ìå âÜóç ôçí êåöáëáéïðïßçóÞ ôïõò óôéò 30 Óåðôåìâñßïõ

UNIBIOS

Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

ÔéìÞ 1,00 1,00 0,989 0,99 0,998 0,99 0,95 1,00 1,00 0,975 0,970 0,970 0,970 0,970 0,988 0,988 0,997 0,973 0,952

0,952 €

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÐÐÁÊ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÄÂÐ, FTSEA Ç êåöáëáéïðïßçóÞ ôçò äéáìïñ-

4 öùíüôáí óôá ôÝëç Óåðôåìâñßïõ

óå ÷áìçëÜ åðßðåäá, ëáìâÜíïíôáò õðüøçí üôé åìöÜíéóå óôï 6ìçíï êýêëï åñãáóéþí 13 åêáô. åõñþ, ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá 3,52 åêáô. åõñþ, ëåéôïõñãéêÜ êÝñäç 1,35 åêáô. åõñþ êáé èåôéêÝò ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 1 åêáô. åõñþ. Ä% áðü 31/12/2012: ...................21,3% Êåö/ðïßçóç: ..............3,76 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,288 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............1,060 åõñþ

Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

ÔéìÞ 0,275 0,269 0,28 0,277 0,28 0,275 0,279 0,3 0,298 0,308 0,313 0,309 0,328 0,348 0,341 0,337 0,328 0,336 0,337

0,337 € Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÂÉÏÓÊ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÄÊÕ, FTSEA, FTSEGT

Ç åôáéñåßá åðÝóôñåøå óôá êÝñäç óôï â' ôñßìçíï êáé åìöáíßæåé ìéêñü äáíåéóìü (2 åêáô.) êáé ëïãéóôéêÞ áîßá ìåôï÷Þò óôï 0,7800 åõñþ. Ç åðÝêôáóç ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ìå ôçí åîáãïñÜ ôçò Culligan ÅëëÜò äçìéïõñãåß ðñïïðôéêÝò ãéá ôçí ìÝ÷ñé ôþñá êáôáôáëáéðùñçìÝíç åôáéñåßá...

4

Ä% áðü 31/12/2012: ...................87,2% Êåö/ðïßçóç: ..............4,93 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,116 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,414 åõñþ

üëá áõôÜ, õðÜñ÷ïõí áñêåôÝò ìåôï÷Ýò ðïõ óôá ôñÝ÷ïíôá åðßðåäá åìöáíßæïõí ðåñéèþñéá áíüäïõ, ðÜíôá óå óõíÜñôçóç ìå ôï ãåíéêüôåñï êëßìá. Óôï ðáñüí áöéÝñùìá ðáñïõóéÜæïíôáé ìåôï÷Ýò ðïõ åìöáíßæïõí ðñïïðôéêÝò êáé ôá áðïôåëÝóìáôÜ ôïõò ðáñïõóßáóáí áíèåêôéêüôçôá óôï ðñþôï åîÜìçíï. Åðßóçò, ðáñïõóéÜæïíôáé ïé ôÝóóåñéò óõóôçìéêÝò ôñÜðåæåò, êáèþò êáé ç Attica Bank ç ïðïßá (áí êáé ðáñïõóßáóå æçìßåò óôï 6ìçíï) êáôÜöåñå íá áíáêåöáëáéïðïéçèåß ðëÞñùò ìå ßäéá ìÝóá, üðùò êáé ç Geniki Bank, óôçí ïðïßá äñïìïëïãïýíôáé åîåëßîåéò.

ÅÊÔÅÑ Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

ÔéìÞ 0,517 0,515 0,511 0,498 0,51 0,519 0,52 0,519 0,52 0,54 0,548 0,536 0,547 0,548 0,554 0,564 0,520 0,527 0,568

0,568 €

á

PAPERPACK

á

åéäÞóåéò ðïõ èá ìðïñÝóïõí íá äþóïõí þèçóç óôï áãïñáóôéêü åíäéáöÝñïí. Áñùãüò óôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ åßíáé êáé ôá óåíÜñéá ãéá áíáâÜèìéóç ôçò ðéóôïëçðôéêÞò äéáâÜèìéóçò ôçò ÷þñáò, ôá ïðïßá åöüóïí åðáëçèåõôïýí, èá óõìâÜëïõí óôç âåëôßùóç ôçò åðåíäõôéêÞò øõ÷ïëïãßáò áëëÜ êáé ôïõ åðé÷åéñçìáôéêïý êëßìáôïò. ÐÜíôùò, äåí ðñÝðåé íá áãíïçèåß ç êüðùóç ðïõ

ðáñáôçñåßôáé êáé ç ïðïßá ïöåßëåôáé óå äýï êõñßùò ðáñÜãïíôåò: áöåíüò óôçí åêôßìçóç üôé óôá ôñÝ÷ïíôá åðßðåäá ôéìþí áñêåôÝò ìåôï÷Ýò ðñïåîïöëïýí ðåñéóóüôåñá áð' üóá ìðïñïýí íá äéêáéïëïãÞóïõí óå åðßðåäï äåéêôþí êáé ðñïïðôéêþí êáé áöåôÝñïõ óôï æçìéïãüíï áðïôÝëåóìá ðïõ åìöÜíéóå ç óõíïëéêÞ åéêüíá ôùí åéóçãìÝíùí óôï ðñþôï åîÜìçíï ôçò ÷ñÞóçò. ÐáñÜëëçëá, ç ðïëéôéêÞ áâåâáéüôçôá åðéêñåìÜôáé ùò äáìüêëåéá óðÜèá ðÜíù áðü ôçí áãïñÜ.¼ëá áõôÜ êáèéóôïýí áíáãêáßï ïé åðåíäõôÝò íá ðáñáìÝíïõí óå åãñÞãïñóç, íá ðñáãìáôïðïéïýí åðéëåêôéêÝò ôïðïèåôÞóåéò êáé íá äéáôçñïýí ñåõóôüôçôá óôï ÷áñôïöõëÜêéü ôïõò.Ðáñ'

á

ï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï åó÷Üôùò ðñáãìáôïðïéåß ìéá Ôäïôïýìåíç ðñïóðÜèåéá äéáöõãÞò ðñïò ôá åìðñüò, ôñïöï-Ýðåéôá áðü ðïëý êáéñü- áðü áéóéïäïîßá ãéá

! Ëüãù ôùí äéáêõìÜíóåùí ôçò áãïñÜò, ïé áëëáãÝò óôçí êåöáëáéïðïßçóç ìðïñåß íá êáèéóôïýí áðáñáßôçôç áëëáãÞ ôçò êáôçãïñßáò. Ùóôüóï èá äéáôçñåßôáé óôáèåñÞ ç ìåôï÷Þ óôçí áñ÷éêÞ ôçò èÝóç, þóôå íá åßíáé åõêïëüôåñç ç ðáñáêïëïýèçóç ôçò ðïñåßáò ôçò óå ó÷Ýóç ìå ôçí Ýíáñîç ðáñïõóßáóÞò ôçò.

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÅÊÔÅÑ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: FTSEA, ÄÊÕ Ï ôñáðåæéêüò äáíåéóìüò åßíáé

4ìçäåíéêüò êáé óôï ôáìåßï õðÜñ-

÷ïõí 9 åêáô., Ýíá ðïóü ðïõ õðåñâáßíåé óçìáíôéêÜ ôçí êåöáëáéïðïßçóÞ ôçò (ìå ôéìÞ êëåéóßìáôïò 7/10). Ôá ßäéá êåöÜëáéá - êáèáñÞ èÝóç áíÝñ÷ïíôáé óôá 21,5 åêáô. åõñþ. ÐÝôõ÷å ìåßùóç áñíçôéêþí EBITDA óôï 6ìçíï êáé èåôéêü êáèáñü áðïôÝëåóìá. Ä% áðü 31/12/2012: ....................3,5 % Êåö/ðïßçóç: ..............6,39 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,400 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,700 åõñþ

•Ôá áíáãñáöüìåíá óôéò óåëßäåò ÉÍ & OUT äåí áðïôåëïýí ðñïôñïðÞ ðñïò ðþëçóç Þ áãïñÜ ìåôï÷þí. Áðïôåëïýí ðñïúüíôá ìåëÝôçò êáé åêôßìçóçò ôùí óõíôáêôþí ôùí óåëßäùí áõôþí.

IÍ & OUT

Á

ÃÏÑÁ - Ó×ÏËÉÏ: Ôå÷íéêÜ ç åéêüíá ìðïñåß ìåí íá áðïöïñôßóôçêå ìåôÜ ôçí óöïäñÞ çìåñÞóéá äéüñèùóç ôçò ðåñáóìÝíçò ÔåôÜñôçò, ïé õðåñôéìÞóåéò ùóôüóï ðáñÝìåéíáí óôïõò âáóéêïýò ôáëáíôùôÝò.

Ç

äéüñèùóç Þôáí åíôüò ôùí áíáìåíïìÝíùí áíáëïãéþí ãéá ôçí Üíïäï ðïõ Ý÷åé ðñïçãçèåß ùóôüóï ãéá íá èåùñçèåß üôé Ý÷åé ðåñáéùèåß, èá ðñÝðåé ï Ãåíéêüò Äåßêôçò íá äþóåé Üìåóá Ýíá íÝï õøçëü.

Ê

áìßá Ýíäåéîç áíôéóôñïöÞò ôÜóçò äåí õößóôáôáé áðü ôïõò êéíçôïýò ìÝóïõò, ùóôüóï ôï óçìåßï áíôéóôñïöÞò Ý÷åé áíÝâåé óôéò 1090 ìïíÜäåò ëüãù ôçò áíåñ÷üìåíçò öïñÜò ðïõ Ý÷ïõí ïé âñá÷õðñüèåóìåò ÷ñïíïóåéñÝò ôÜóçò.

Ð

áñÜ ôçí Ýíôïíç äéüñèùóç ðïõ óõíôåëÝóèçêå ôçí åâäïìÜäá ðïõ ðÝñáóå, äåí

ìðïñåß íá èåùñçèåß üôé ç áãïñÜ Ý÷åé åðáñêþò áðïññïöÞóåé ôá óçìáíôéêÜ êÝñäç ôùí ðñïçãïýìåíùí çìåñþí. ðéðëÝïí ïé ôæßñïé áí êáé ðáñáìÝíïõí ðÜíù Åíïõóá áðü ôá 100 åêáô. åõñþ ðáñïõóéÜæïõí öèßðïñåßá ðïõ üóï íá 'íáé äåí ìðïñïýí íá õðïóôçñßîïõí õøçëüôåñá åðßðåäá ôéìþí.

Å

ßíáé åíäåéêôéêü üôé óôéò óõíåäñéÜóåéò ôçò áñ÷Þò ôçò åâäïìÜäáò ï áèñïéóôéêüò ôæßñïò ìåôáîý 1150 êáé 1200 ìïíÜäùí ðñïóÝããéóå ôï ìéóü äéó. åõñþ äçìéïõñãþíôáò Ýíá ðñïóùñéíü åðßðåäï åãêëùâéóìïý ðïõ èá áðáéôïýóå êÜðïéá õøçëüôåñç óõíáëëáêôéêÞ åðßäïóç ãéá íá áðïññïöÞóåé ôçí ðñïóöïñÜ.

Õ

ðü áõôü ôï ðñßóìá ïé ðéèáíüôçôåò ãéá ôï åðéêñáôÝóôåñï óåíÜñéï ôçò åðüìåíçò åâäïìÜäáò ðáñáìÝíïõí õðÝñ ìéáò óõóóþñåõóçò êáé åíäå÷ïìÝíùò ìéáò ðëÜãéáò ðôùôéêÞò êßíçóçò ðïõ èá åîïìáëýíåé áñêåôÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðåñâïëÝò.

Ç ôéìÞ åéóáãùãÞò ôçò Þôáí óôá ÁÑÁÉÃ: 7,7000 åõñþ ðñéí 6 ÷ñüíéá êáé êÜôé ìÞíåò.

Óôá 6,1000 åõñþ âñÝèçêå ÷èåò, ìåôÜ ôï íÝï åíôõðùóéáêü 8,4% ðïõ ôçí áðïôéìÜ óôá 435,64 åêáô. åõñþ.

Ì

å ÷áìçëü - õøçëü 2013 óôá 1,9600 óôï îåêßíçìá ôçò ÷ñïíéÜò êáé 6,1200 åõñþ (÷èåò). Äéáðñáãìáôåýåôáé ìå ðïëëáðëáóéáóôÞ êåñäþí 12...

ìå ôï Üñèñï 9 ôïõ Íüìïõ 3556/2007. • Êáèüóïí ôï ðïóïóôü äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ôçò åôáéñåßáò ðïõ êáôÝ÷åé ï õðü÷ñåïò ìÝôï÷ïò áíÞëèå ôïõ ïñßïõ ôïõ 10%. çìåñïìçíßá óõíáëëáãÞò êáôÜ ôçí ïðïßá Ç óçìåéþèçêå ç õðÝñâáóç ôïõ ïñßïõ ôïõ 10% Þôáí ç 25/10/2013. Ðñéí ôçí êñßóéìç óõíáëëáãÞ, Þôïé ôçí 24/10/2013, ï õðü÷ñåïò ìÝôï÷ïò êáôåß÷å ðïóïóôü 9,69% åðß ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ôçò Åôáéñåßáò.

áíåðßóçìá áíáêïéíþèçêå üôé åðßýìöùíá ìå ôçí ðñïçãïýìåíç õðï÷ñåùôéÏÔÁÍ êåéôáé ç óõãêáôÜèåóç ôçò Å.Å. óôï deal Ó êÞ åíçìÝñùóç ìå âÜóç ôï Üñèñï 9 ôïõ ôçò ìå ôçí ÏÁ ç ôéìÞ ôçò ìåôï÷Þò âñéóêüôáí Í.3556 ðïõ åß÷å ðñáãìáôïðïéçèåß óôéò óôá 3,5000 åõñþ ðåñßðïõ.

Ó

13/6/2013 ç AUTOHELLAS ATEE êáôåß÷å ðïóïóôü 9,46% åðß ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ôçò Åôáéñåßáò.

Å

ÔÏÅË: Ç ìåãÜëç ùöåëçìÝíç ôçò åêôüÏ îåõóçò ôçò ôéìÞò ôçò ÁÑÁÉÃ, áñêåß íá õðïëïãßóåé êáíåßò üôé ôï 9,5% ðïõ êáôåß÷å óôéò

õãêåêñéìÝíá ðñéí 6-7 åâäïìÜäåò. ÄçëáäÞ óôç ðåñßðôùóÞ ôçò ç åßäçóç êÜèå Üëëï ðáñÜ åß÷å åðéóçìïðïéçèåß...

Í ÔÙ ìåôáîý ÷èåò áíáêïßíùóå üôé ç Autohellas åëÝã÷åé ðïóïóôü 10,78% åðß ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ôçò Åôáéñåßáò. Ç ðáñïýóá áíáêïßíùóç õðïâëÞèçêå óýìöùíá

30.6.2013 ôþñá ôçò áðïöÝñåé õðåñáîßåò Üíù ôùí 20,5 åêáô, åõñþ.


ÔéìÞ 0,536 0,547 0,56 0,56 0,55 0,555 0,6 0,567 0,573 0,569 0,598 0,598 0,596 0,596 0,579 0,563 0,572 0,605 0,623

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÅËÂÅ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÄÐÏ, FTSEMSFW, FTSEA Ç ëïãéóôéêÞ ôçò ôéìÞ äéáìïñöþ-

4íåôáé óôï 1,25 åõñþ, óçìáíôéêÜ

õøçëüôåñç ôçò ôéìÞò ôçò ìåôï÷Þò óôéò 7 Ïêôùâñßïõ. Ôï óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí óôéò 30/6/2013 áíåñ÷üôáí óôá 16,77 åêáô. áðü 16,2 åêáô. åõñþ óôéò 31/12/2012, ìå ôïí äåßêôç äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï 0,03. ÅðÝóôñåøå óå êÝñäç óôï 6ìçíï. Ä% áðü 31/12/2012: .....................2,1% Êåö/ðïßçóç: ..............8,24 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,407 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,689 åõñþ

Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

ÔéìÞ 0,353 0,353 0,349 0,345 0,35 0,36 0,369 0,38 0,387 0,38 0,367 0,386 0,390 0,385 0,370 0,372 0,378 0,379 0,380

0,380 €

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÃÅÂÊÁ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: Åìöáíßæåé ßäéá êåöÜëáéá 22,2 å-

4êáô. åõñþ, ìå äåßêôç äáíåéáêÞò

ìü÷ëåõóçò ìüëéò 0,25. Ç ëïãéóôéêÞ áîßá óôï 0,9200 åõñþ. ÁíèåêôéêÜ ôá EBITDA, ôá ïðïßá åíéó÷ýèçêáí, ëáìâáíïìÝíçò õðüøçí ôçò ðôþóçò ðïõ ðáñïõóßáóå ï åìðïñéêüò êëÜäïò ãåíéêÜ. Ä% áðü 31/12/2012: ....................-5,5% Êåö/ðïßçóç: ..............9,14 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,251 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,545 åõñþ

AS COMPANY Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

ÔéìÞ 0,348 0,315 0,315 0,344 0,331 0,338 0,355 0,35 0,35 0,351 0,381 0,372 0,369 0,370 0,370 0,360 0,369 0,378 0,385

0,385 €

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÁÓÊÏ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÄÌÊ, ÄÅÌ, FTSEA Ôï óýíïëï ôùí éäßùí êåöáëáßùí

4ôçò åôáéñåßáò áíÝñ÷åôáé óå 18,97

åêáô. åõñþ êáé ï äåßêôçò äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò åßíáé áíýðáñêôïò, ìå ôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá íá îåðåñíïýí ôïí äáíåéóìü. Ç ëïãéóôéêÞ áîßá ôçò óôï 0,8670 åõñþ, åðßðåäá óçìáíôéêÜ õøçëüôåñá ôçò ôéìÞò ôçò ìåôï÷Þò óôéò 7 Ïêôùâñßïõ. Ä% áðü 31/12/2012: ....................-2,5% Êåö/ðïßçóç: ..............8,42 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,247 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,488 åõñþ

ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

ÔéìÞ 1,63 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,55 1,59 1,58 1,6 1,580 1,590 1,650 1,700 1,630 1,640 1,670 1,660 1,580

19

IÍ & OUT

1,580 €

á

ÃÅÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÏÕ

á

Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

0,623 €

á

ÅËÂÅ ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

á

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÐÅÔÑÏ ÅéäéêÞ ÄéáðñáãìÜôåõóç: Âeta ×ÁÅÐÅÕ (28/05/2013 - 27/05/2014) Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: FTSEGT ÅðÝóôñåøå óå êåñäïöüñá áðïôåëÝóìáôá (EBITDA êáé êáèáñÜ êÝñäç) óôï 6ìçíï, âåëôéþíïíôáò âáóéêïýò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêïýò äåßêôåò, åíþ ç ìåôï÷Þ óôéò 7/10 åìöÜíéæå Ýêðôùóç óå ó÷Ýóç ìå ôçí ëïãéóôéêÞ áîßá ôùí êåöáëáßùí ôçò ëüãù ôçò ìåãÜëçò áîßáò éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíùí ðáãßùí.

4

Ä% áðü 31/12/2012: ...................13,7% Êåö/ðïßçóç: ............11,17 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............1,200 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............1,740 åõñþ

- Ó÷üëéï: Ôá êáëÜ íÝá åßíáé üôé áêüìá äåí ÝÁ ÃÏÑÁ ÷åé ãßíåé ôüóï åðéëåêôéêÞ, üóï åíäå÷ïìÝíùò èá äéêáéïëïãïýóå ôï ñÜëé ðïõ Ý÷åé ðñïçãçèåß...

áðïôÝëåóìá ôá ÷áñôïöõëÜêéá íá áðïêôïýí Ì Åóõíå÷þò ìåãáëýôåñç äýíáìç ðáñÜ ôéò ðïóïôéêÝò êáé ðïéïôéêÝò äéáöïñÝò ðïõ õðÜñ÷ïõí óôçí ìåãÜëç êåöáëáéïðïßçóç.

áõôÞ óôñÝöåé ôïõò åðáããåëìáôßåò ôçò áÇ ÅÉÊÏÍÁ ãïñÜò óå áãïñÝò êáëáèéþí ôïõ äåßêôç êáé ëéãüôåñï óå åðéìÝñïõò åðéëïãÝò ðñïêåéìÝíïõ íá êëåéäþóïõí ôçí ðñïóáñìïãÞ ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ ôïõò ìå ôéò áðïäüóåéò ôçò áãïñÜò.

áðü Ýíá äéÜóôçìá éó÷õñþí óôñåâëþóåùí óå Ì åôÜ åðßðåäï õðïôéìÞóåùí, Ý÷åé ãõñßóåé óå óôñåâëþ-

óåéò óå åðßðåäï áíáôéìçôéêþí õðåñâïëþí ðñéìïäïôþíôáò æçìéïãüíåò åôáéñåßåò(!!!) • …Þ áõîÜíïíôáò ôçí áðüóôáóç ôçò áðïôßìçóçò áðü ôçí êáèáñÞ èÝóç Þ ôçí êáèáñÞ áîßá ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí óå âáèìü ðïõ èá äéêáéïëïãïýóå áêüìá êé ôçí áíÜëçøç áíÜðïäùí èÝóåùí!!!

Ï ôßôëïò áðåéëåß íÝá õøçëÜ 27 ìçíþí êáé áí Ä ÅÇ: äþóåé óõíå÷üìåíá êëåéóßìáôá õøçëüôåñá ôùí 10,40 åõñþ, äýóêïëá èá ôïí áíá÷áéôßóåé ç åðüìåíç ôå÷íéêÞ áíôßóôáóç ôùí 10,80 åõñþ.

Óå õøçëÜ 65 ìçíþí ï äéêüò ôçò ôßôëïò. ¢öç ÉÏ×Ê: óå ðßóù ôïõ êáé ôçí áíôßóôáóç ôùí 6,70 åõñþ, ìå ôçí áìÝóùò åðüìåíç íá åíôïðßæåôáé óôá 7,20 åõñþ.

äçìéïõñãåß ç ìåéùìÝíç êéíçôéêüôçôá óôéò Á ðïñßåò èõãáôñéêÝò ôïõ Ïìßëïõ, ìå ôçí êáëýôåñç åéêüíá íá ðáñïõóéÜæïõí Óéäåíüñ êáé Óùë. Êïñßíèïõ.

42 ìçíþí ãéá ôïí ÔéôÜíá, ðïõ Ýêëåéóå óôï õÕ øçëÜ øçëü çìÝñáò êáé åðÜíù óôï øõ÷ïëïãéêü êáé ôå÷íéêü üñéï ôùí 20,00 åõñþ.

õøçëÜ 31 ìçíþí êéíåßôáé ç ÃÅÊÔÅÑÍÁ, ðïõ äïêßÓ Åìáóå êáé ôéìÝò ó÷åôéêÜ õøçëüôåñá ôùí 3,00 åõñþ, áëëÜ Ýêëåéóå ïñéáêÜ ÷áìçëüôåñá áðü ôï ðáñáðÜíù åðßðåäï.

Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

ÔéìÞ 0,515 0,522 0,5 0,498 0,5 0,464 0,502 0,5 0,498 0,491 0,518 0,510 0,510 0,504 0,528 0,540 0,524 0,538 0,514

0,514 €

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÓÁÉÊË Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: Ä×Ì, ÄÌÊ, FTSEA Óçìáíôéêü discount Ýíáíôé ôçò

4ëïãéóôéêÞò áîßáò ðïõ áíÝñ÷åôáé

óôï 1,1100 åõñþ, åìöÜíéóå óôéò 7 Ïêôùâñßïõ ç ìåôï÷Þ ôçò Cyclon, ìå ôá ßäéá êåöÜëáéá íá áíÝñ÷ïíôáé óôá 29,6 åêáô. êáé ôïí äåßêôç äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï 0,93. ÌåãÜëç áýîçóç EBITDA óôï 6ìçíï êáé êåñäïöüñï áðïôÝëåóìá. Ä% áðü 31/12/2012: ....................-4,5% Êåö/ðïßçóç: ............13,71 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,289 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,700 åõñþ

ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

ÔéìÞ 0,822 0,812 0,859 0,829 0,829 0,803 0,785 0,839 0,839 0,874 0,803 0,800 0,791 0,790 0,826 0,800 0,796 0,795 0,800

0,800 €

á

CYCLON

á

• ÕðÝñâáóç ôùí 3,00 åõñþ áíïßãåé ôïí äñüìï ãéá êßíçóç ðñïò ôçí æþíç 3,30 - 3,50 åõñþ.

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÊÕÑÌ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: FTSEGTI, FTSEMSFW, ÄÌÊ, FTSEGT Ï ðåñéïñéóìÝíïò áíôßêôõðïò ôçò

4äéåèíïýò êñßóçò óå êáßñéåò áãï-

ñÝò ôçò åôáéñåßáò óå Áóßá, Ì. ÁíáôïëÞ êáé Áí. Åõñþðç, óå óõíäõáóìü ìå ôçí åíßó÷õóç ôïõ åîáãùãéêïý ôçò ðñïóáíáôïëéóìïý, ïäÞãçóå óå åíßó÷õóç ðùëÞóåùí êáé EBITDA, åíþ ç ôéìÞ ôçò ìåôï÷Þò óôéò 7 Ïêôùâñßïõ õðïëåéðüôáí ôçò ëïãéóôéêÞò ôçò áîßáò. Ä% áðü 31/12/2012: ....................-4,5% Êåö/ðïßçóç: ............18,36 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,574 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,947 åõñþ

óôá êáôþôåñá óôñþìáôá, åðéèåôéêü Ó õíå÷ßæïíôáò áãïñáóôÞ Ýâãáëå óôçí áñ÷Þ ôçò óõíåäñßáóçò ç Kleemann, üìùò ç óõíÝ÷åéá äåí åß÷å ôçí ßäéá Ýíôáóç. Ç ìåôï÷Þ êéíåßôáé óå õøçëÜ 42 ìçíþí.

åíôõðùóéáêÞ ç Áåñïðïñßá Áéãáßïõ õðåñÁ ðüëõôá öáëáããßæåé ôá õøçëÜ 69 ìçíþí(!) êáé üëïé ðåñéìÝ-

íïõí ôçí óõíÝíôåõîç ôýðïõ óôéò 31 ôñÝ÷ïíôïò ãéá ôéò íÝåò ðñïïðôéêÝò ôçò åôáéñåßáò.

5åôßáò êáé âÜëå êéíåßôáé ç Autohellas, ìå Ó ÅôçíõøçëÜ êßíçóç íá äéåõêïëýíåôáé ìåôÜ ôï ðñüóöáôï

reverse split. Ï ôßôëïò ìðïñåß íá Ýêëåéíå áêüìá øçëüôåñá áí äåí Ýìðáéíå "öñÜãìá" 25020 ôåì. óôá 8,10 åõñþ.

óõíå÷üìåíåò áíïäéêÝò óõíåäñéÜóåéò "ìåôñÜ" ç ÅðôÜ Trastor ðïõ áðåéëåß ôá õøçëÜ 38 ìçíþí. ç êéíçôéêüôçôá óå Åõñ. Ðßóôç, Ëýêï, ÉÓ õíå÷ßóôçêå íôñáêÜô, åíþ ãéá ôïõò "ëÜôñåéò ôçò áäñåíáëßíçò" óõíå÷ßæåé íá áðïêôÜ "èáõìáóôÝò" ç ìå áñíçôéêÜ êåöÜëáéá ðïëëþí åêáô. åõñþ Sato!


20

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

ÔéìÞ 1,2 1,23 1,21 1,21 1,21 1,21 1,18 1,21 1,21 1,21 1,20 1,21 1,210 1,210 1,210 1,260 1,240 1,240 1,240

Õøçëüôåñç ç ëïãéóôéêÞ áîßá ôçò åôáéñåßáò áðü ôçí ôéìÞ ôçò ìåôï÷Þò ôçò óôï ôáìðëü óôéò 7 Ïêôùâñßïõ. ÅìöÜíéóå óçìáíôéêÞ åíßó÷õóç êýêëïõ åñãáóéþí, EBITDA êáé êáèáñþí êåñäþí óôï ðñþôï åîÜìçíï, ìå åíßó÷õóç ôçò êáèáñÞò èÝóçò, áëëÜ ÷áìçëÜ ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá…

4

Ä% áðü 31/12/2012: ...................36,3% Êåö/ðïßçóç: ............33,15 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,510 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............1,270 åõñþ

ÅìöÜíéóå áíèåêôéêÞ êåñäïöïñßá óôï åîÜìçíï ï ìïíáäéêüò åêðñüóùðïò ôïõ êëÜäïõ óôï ×.Á. Ôï óýíïëï ôùí éäßùí êåöáëáßùí áíÞëèå óå 51,5 åêáô. åõñþ êáé ôá êÝñäç óôá 3,4 åêáô. óôï 6ìçíï. Áîéïóçìåßùôï êáé ôï ãåãïíüò ôçò åíßó÷õóçò ôïõ ðñïóùðéêïý êáôÜ ðåñßðïõ 160 Üôïìá, åí ìÝóù êñßóçò.

4

Ä% áðü 31/12/2012: ...................41,4% Êåö/ðïßçóç: ............37,96 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,480 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............1,620 åõñþ

á

ÔéìÞ 0,761 0,775 0,777 0,788 0,804 0,8 0,805 0,812 0,831 0,84 0,852 0,839 0,848 0,859 0,861 0,910 0,940 0,990 1,060

1,060 € Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÔÑÁÓÔÏÑ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÃÄ, FTSEA, ÓÁÃÄ, ÄÁÐ

ÐÝôõ÷å áíáóôñïöÞ ôïõ áñíçôéêïý áðïôåëÝóìáôïò êáé óå åðßðåäï EBITDA êáé óå åðßðåäï êáèáñÞò êåñäïöïñßáò, ðáñÜ ôéò äõóìåíåßò óõíèÞêåò óôçí áãïñÜ áêéíÞôùí.

4

Ä% áðü 31/12/2012: ...................69,6% Êåö/ðïßçóç: ............58,18 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,450 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............1,090 åõñþ

çìåéþíåôáé üôé ç Å×ÁÅ åß÷å ñåõóôÜ äéáèÝóéìá ýøïõò 153 "Ç õðïâÜèìéóç ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ óôéò áíáäõüÓ åêáô. åõñþ êáé ìçäåíéêü ÷ñÝïò óôï á' åîÜìçíï, ðïõ ìåÓ×ÏËÉÏ: ìåíåò áãïñÝò áðü ôïí MSCI Ýöåñå íÝïõò åðåíäõôÝò óôéò ôáöñÜæåôáé óå 2,34 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ êáé ìå ôçí êåöáëáéï-

åëëçíéêÝò ìåôï÷Ýò, ìå ôïõò üãêïõò óõíáëëáãþí íá áðïôõðþíïõí Þäç ôï üöåëïò, êáèþò ôá funds ìå áéóéüäïîç óôÜóç áðÝíáíôé óôçí ÅëëÜäá ÷ôßæïõí èÝóåéò", ôïíßæåé ï åðéêåöáëÞò ôçò Å×ÁÅ, ÓùêñÜôçò Ëáæáñßäçò óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôï Reuters.

åßíáé æùíôáíÞ, õðÜñ÷åé åíäéáöÝñïí êáé èåùñþ «ÇáãïñÜ ðùò åßíáé äéáôçñÞóéìï", ôüíéóå ï ê. Ëáæáñßäçò, ðñï-

óèÝôïíôáò ðùò "êÜèå åâäïìÜäá âëÝðïõìå ïìÜäåò åðåíäõôþí áðü äéÜöïñá ìÝñç ôïõ êüóìïõ. åßíáé ìüíï ôá hedge funds ðïõ äåß÷íïõí åíäéáöÝñïí. ÕÄåíðÜñ÷åé Ýíá äéåõñõìÝíï ìåßãìá, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé êáé å-

ðåíäõôÝò ìå ìáêñï÷ñüíéï ïñßæïíôá êáé äéá÷åéñéóôÝò óõíôáîéïäïôéêþí ôáìåßùí".

ï åðéêåöáëÞò ôçò åëëçíéêÞò áãïñÜò õðïãñÜììéóå Åðßóçò, üôé ç Å×ÁÅ èá åðéóôñÝøåé êáé åöÝôïò êåöÜëáéá óôïõò ìåôü÷ïõò ôçò.

óõíå÷ßóïõìå ôçí ðïëéôéêÞ ôçò åðéóôñïöÞò êåöá«Èáëáßùí óôïõò ìåôü÷ïõò, åêôüò ôïõ ìåñßóìáôïò, ü-

KLEEMANN Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

ÔéìÞ 1,63 1,61 1,64 1,65 1,72 1,7 1,66 1,76 1,73 1,72 1,78 1,76 1,77 1,830 1,900 1,890 1,870 1,970 2,010

2,010 €

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÊËÅÌ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÄÂÐ, ÓÁÃÄ, FTSEA, FTSEGT, ÃÄ, FTSEGTI ÓçìáíôéêÞ áýîçóç EBITDA êáé êåñäïöüñï áðïôÝëåóìá åìöÜíéóå ç åôáéñåßá óôï ðñþôï åîÜìçíï, ëüãù ôçò åíßó÷õóçò ôçò åîùóôñÝöåéÜò ôçò. Ìå discount äéáðñáãìáôåõüôáí ç ìåôï÷Þ óôéò 7/10 óå ó÷Ýóç ìå ôçí ëïãéóôéêÞ áîßá ôùí êåöáëáßùí ôçò.

4

Ä% áðü 31/12/2012: ...................30,5% Êåö/ðïßçóç: ............47,53 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,901 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............2,050 åõñþ

ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

ÔéìÞ 1,3 1,27 1,29 1,35 1,35 1,33 1,36 1,37 1,35 1,35 1,350 1,370 1,400 1,410 1,410 1,400 1,340 1,370 1,340

á

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÅÕÐÉÊ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÓÁÃÄ, ÃÄ, FTSEA, ÄÁÓ

TRASTOR Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

1,380 €

á

ÔéìÞ 1,24 1,26 1,27 1,3 1,36 1,37 1,33 1,34 1,27 1,3 1,35 1,35 1,360 1,350 1,350 1,350 1,310 1,320 1,380

-

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: EËÔÏÍ EéäéêÞ ÄéáðñáãìÜôåõóç: Beta ×ÁÅÐÅÕ (3/9/2013 - 2/9/2014) Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: FTSEA, Ä×Ì, FTSEMSFW, FTSEGT, ÃÄ, ÓÁÃÄ

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

1,240 €

ðùò êÜíïõìå áðü ôüôå ðïõ éäéùôéêïðïéÞèçêå ç åôáéñßá", óçìåßùóå.

IÍ & OUT

1,340 €

á

ÅËÔÏÍ ×ÇÌÉÊÁ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÐËÁÈ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÓÁÃÄ, FTSEA, ÃÄ, FTSEM, Ä×Ì, FTSEGT, FTSEGTI Óå ôÝôïéåò ðåñéüäïõò êñßóçò, ìßá

4êåñäïöïñßá ôçò ôÜîçò ôùí 2,8 å-

êáô. åõñþ áðïôåëåß ìßá áîéïóçìåßùôç êáôáãñáöÞ. Ç åôáéñåßá åìöáíßæåé ßäéá êåöÜëáéá 114,53 åêáô. åõñþ êáé äåßêôç äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò ìåôü÷ùí óôï 0,36. Ìå EBITDA èåôéêÜ êáôÜ 10,7 åêáô. åõñþ óôï ðñþôï åîÜìçíï. Ä% áðü 31/12/2012: .....................8,1% Êåö/ðïßçóç: ............60,43 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,730 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............1,640 åõñþ

ðïßçóç óôá 490 åêáô. åõñþ áíôéðñïóùðåýïõí ôï 31%... ÔÁ 7,5000 åõñþ ôá Å×ÁÅ, áõôÜ ðïõ ôá Ýâñéóêáí ðáíÜÓ êñéâá óôá 3 Üíôå êáé óôá 4,0000 åõñþ ïé åéäÞìïíåò ôùí ðÜíôùí. Ëåò êáé ïé áðïôéìÞóåéò ôùí åôáéñåéþí óôçñßæïíôáé ìüíïí óôç êåñäïöïñßá ôïõò... ËÁÓÔÑÏÍ: Âáäßæåé óôá á÷íÜñéá ôçò ÊËÅÌ, ôçò ÊÏÕÅÓ, Åó÷Ýäéá ôçò ÏÔÏÅË êïê. Äçë. êÜðïéïé ôçí ðñüóåîáí êáé êÜíïõí ìáæß ôçò... Ìå 5 èåôéêÝò óôéò ôåëåõôáßåò 6 êáé ìÜëéóôá áðïññïöþíôáò 105.000 êáé ðëÝïí ôåìÜ÷éá... Å ÔÁ ßäéá êåöÜëáéá óôéò 30.6.2012 áíÝñ÷ïíôáí óå 71,1 Ì åêáô. åõñþ. Ôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá óôá 19,4 åêáô., ìå èåôéêÝò ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáôÜ 5 åêáô. áðü áñíçôéêÝò 5 åêáô. ðÝñõóé. ï ôñáðåæéêüò äáíåéóìüò ìåéþèçêå êé Üëëï óôá 39,7 ÅÍÙ åêáô. (áðü ôá 55,5 åêáô. åõñþ óôéò 30.9.2012)... Ï äåßêôçò äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò ôùí ìåôü÷ùí ôçò ÅñþËÓÔÑ: óôï ðïëý êáëü 0,29 áöïý Ý÷ïõìå... äÜíåéá 39,7 åêáô. åõ- ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá 19,4 åêáô. åõñþ: (äéÜ) 71,1 åêáô. åõñþ. ðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 19,5 åêáô. åõñþ (áðü 25,9 åÁ êáô.), åíþ ôá Üõëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ôïõ áðïôéìþíôáé óå ... ìçäÝí, ìå ôá áðïèÝìáôá óå 18,3 åêáô. åõñþ. ôçí ê/öóç ôçò óå 14 åêáô. åõñþ ðåñßðïõ êáé ìå ôçí Ìåó÷Ýóç P/BV íá äéáìïñöþíåôáé óôï 0,20! • ÏíïìáóôéêÞ áîßá óôï 1,00 êáé ëïãéóôéêÞ óôá... 3,8000 åõñþ. Ôé Üëëï íá ó÷ïëéÜóåé êáíåßò... Îåêßíçìá 2013 áðü ôï 0,8330 åõñþ. ×áì- õøçëÜ 12ìÞíïõ: 0,4420 êáé 0,9700. Óôï 0,7550 ôþñá. ÃÏÑÁ ÐÁÑÁÃÙÃÙÍ: Ìå áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ïëïêëçñþÁ èçêå ç åâäïìÜäá, ìå êõñéüôåñï ÷áñáêôçñéóôéêü ôçí õðïôïíéêüôçôá ðïõ ðñïóãåßùóå ôéò óõíáëëáãÝò óå áêüìá ÷áìçëüôåñá åðßðåäá… • …ôüóï óôá óõìâüëáéá ôïõ äåßêôç, üóï êáé óôá Ó.Ì.Å. åðß ìåôï÷þí (12.126 óõìâüëáéá). ï óõìâüëáéï áêïëïýèçóå ôïí áíôßóôïé÷ï äåßêôç óôçí õÔìåßùóå ðïêåßìåíç, Ý÷ïíôáò ó÷åôéêÜ êáëýôåñç óõìðåñéöïñÜ êáé ôï discount óôï 0,70%. á óõìâüëáéá ôïõ äåßêôç õøçëÞò êåöáëáéïðïßçóçò ÔÉáíïõáñßïõ (óõíïëéêÜ 3.840, 3.327 Íïåìâñßïõ, 512 Äåêåìâñßïõ, 0 êáé 1 ãéá ôïí ÌÜñôéï - ôéìÞ åêêáèÜñéóçò ãéá ôïí ðñþôï ìÞíá, 393) êéíÞèçêáí ìåôáîý 386,5 êáé 398,75 ìïíÜäùí. ï äáíåéóìüò ôßôëùí (11.000 Åë. ÐåôñÝëáéá), åÅìå ëÜ÷éóôïò íþ óõíå÷ßóôçêáí ïé óõíáëëáãÝò óôá Ó.Ì.Å. åðß ìåôï÷þí êõñéüôåñåò óå ÏÔÅ (1.015), ÄÅÇ (873), Alpha Bank (1.277), ÅèíéêÞ (1.711), Ðåéñáéþò (1.977), ÏÐÁÐ (660), Ìõôéëçíáßï (929), • MIG (706), ÃÅÊ (239), ÅëëÜêôùñá (210), Intralot (159),Eurobank (251), Âéï÷Üëêï (446), Motor Oil (371), Åë. ÐåôñÝëáéá (447), ÔéôÜíá (114), Óéäåíüñ (208), Óùë. Êïñßíèïõ (124), Frigoglass (101). ýìöùíá ìå ôçí Alpha Finance, ç ôåêìáñôÞ ìåôáâëçôüÓ ôçôá åíüò ìçíüò óôá at-the-money äéêáéþìáôá ôïõ äåßêôç FTSE/ASE áìåôÜâëçôç óôï 39%, ìå áóèåíéêü üãêï óõíáëëáãþí, óôá 512 äéêáéþìáôá (481 calls êáé 31 puts). ýìöùíá ìå ôï ×.Á., äåí áíáöÝñèçêáí "áíïé÷ôÝò" ðùÓ ëÞóåéò. Åðßóçò äåí óçìåéþèçêå óçìáíôéêü êëåßóéìï èÝóçò "áíïé÷ôþí" ðùëÞóåùí. Ïé ðåñéóóüôåñï äáíåéóìÝíïé ôßôëïé åßíáé ïé: Alpha Bank (15.440.235 ôåì.), ÅèíéêÞ (1.674.167 ôåì.).


22

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

ÔÑÁÐÅÆEÓ

4

EUROBANK Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

ÔéìÞ 0,503 0,51 0,515 0,52 0,525 0,54 0,581 0,598 0,566 0,584 0,614 0,600 0,617 0,614 0,648 0,834 0,788 0,794 0,753

0,753 €

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: EYÑÙ ÅéäéêÞ ÄéáðñáãìÜôåõóç: ÓõìâÜóåéò ìå 4 åôáéñåßåò ìå ëÞîç Ýùò êáé 27/9/2014 Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÄÔÑ, FTSEM, FTSEA, FTSEB Ôï "óôïß÷çìá" ôçò éäéùôéêïðïßç-

4óÞò ôçò êáëåßôáé íá êåñäßóåé ôï

ðñïóå÷Ýò äéÜóôçìá ç ôñÜðåæá êáé Þäç ôï åíäéáöÝñïí ðïõ åêäçëþíïõí ìåãÜëá hedge funds ôïõ åîùôåñéêïý ãéá óõììåôï÷Þ ôïõò óôçí åðéêåßìåíç áýîçóç êåöáëáßïõ, åßíáé æùçñü. Ä% áðü 31/12/2012: ..................-88,3% Êåö/ðïßçóç: ...... 3.049,96 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,495 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ............13,400 åõñþ

ÔÑÁÐÅÆÁ ÐÅÉÑÁÉÙÓ Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

ÔéìÞ 1,27 1,24 1,24 1,33 1,37 1,43 1,39 1,5 1,45 1,5 1,54 1,50 1,510 1,590 1,700 1,750 1,680 1,670 1,640

á

Ä% áðü 31/12/2012: ..................-37,8% Êåö/ðïßçóç: ..........272,61 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............1,510 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............8,850 åõñþ

1,640 €

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÐÅÉÑ ÅéäéêÞ ÄéáðñáãìÜôåõóç: ÓõìâÜóåéò ìå 5 åôáéñåßåò ìå ëÞîç Ýùò êáé 15/9/2014 Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÓÁÃÄ, ÃÄ, FTSEA, FTSENTR, FTSEB, FTSE, FTSECE, ÄÔÑ Ç åðüìåíç ìÝñá ôïõ åëëçíéêïý ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò âñßóêåé ôçí ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò êåöáëáéáêÜ "èùñáêéóìÝíç" êáé åðé÷åéñçìáôéêÜ éó÷õñïðïéçìÝíç (ìÝóù ôçò åîáãïñÜò Ýîé ôñáðåæþí), ìå áñêåôïýò îÝíïõò åðåíäõôÝò íá Ý÷ïõí åðåíäýóåé óôç ìåôï÷Þ ôçò.

4

Ä% áðü 31/12/2012: ..................-44,7% Êåö/ðïßçóç: ...... 8.319,01 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,832 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............6,296 åõñþ

Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

ÔéìÞ 0,244 0,257 0,255 0,263 0,261 0,278 0,279 0,28 0,269 0,27 0,266 0,264 0,266 0,272 0,284 0,310 0,292 0,294 0,292

0,292 €

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ATT Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: FTSEB, FTSEM, ÄÔÑ, FTSEA Ç ìüíç áðü ôéò ìéêñüôåñåò ôñÜðåæåò ðïõ êáôÜöåñå íá áíáêåöáëáéïðïéçèåß ðëÞñùò ìå ßäéá ìÝóá êáé íá ðáñáìåßíåé áõôüíïìç óôï åëëçíéêü ôñáðåæéêü óýóôçìá, åã÷åßñçìá éäéáßôåñá äýóêïëï. ÅêôéìÜôáé üôé ôÝëç ôïõ 2013 Þ ôï áñãüôåñï óôï á' ôñßìçíï ôïõ 2014 ,ç Attica Bank èá Ý÷åé åðéóôñÝøåé óôçí êåñäïöïñßá.

4

Ä% áðü 31/12/2012: ..................-64,1% Êåö/ðïßçóç: ..........301,64 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,173 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............1,074 åõñþ

ÁLPHA BANK Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

ÔéìÞ 0,57 0,555 0,581 0,59 0,608 0,648 0,64 0,638 0,633 0,622 0,632 0,639 0,648 0,662 0,700 0,695 0,669 0,666 0,665

0,665 €

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÁËÖÁ ÅéäéêÞ ÄéáðñáãìÜôåõóç: ÓõìâÜóåéò ìå 5 åôáéñåßåò ìå ëÞîç Ýùò êáé 2/9/2014 Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÃÄ, FTSENTR, FTSECE, GT30TR, GT30TP, GT30R, GT30P, FTSEB, ÄÔÑ, FTSEA, ÓÁÃÄ, FTSE Alpha Bank, Ý÷ïíôáò áðïêôÞóåé

4óçìáíôéêÞ êåöáëáéáêÞ åðÜñêåéá

ÔéìÞ 3,01 3,01 3,11 3,28 3,57 3,95 3,65 3,66 3,58 3,72 3,90 3,95 3,90 4,07 4,40 4,700 4,350 4,150 4,200

NFORM ËÕÊÏÓ: Óôïõò äýï ôåëåõôáßïõò ìÞíåò åðéIìÝíá êñáôïýóå ìßá áóõíÞèéóôç íåõñéêüôçôá ãéá ôá äåäïôçò ìåôï÷Þò, ðïõ áíåîÜñôçôá ôçò ðïñåßáò ôçò äåí åß÷å äþóåé ôÝôïéá äåßãìáôá ðáñáôåôáìÝíçò áñíçôéêÞò ãñáöÞò óå ìßá èåôéêÞ ôÜóç, áí ìç ôé Üëëï. áðÜíôçóç ôïõ ìõóôçñßïõ äßíåôáé ôþñá óôï ôáH ìðëü... Ìå ôçí ìåôï÷Þ íá êëåßíåé èåôéêÜ óôéò 5 áðü ôéò 6 ðñüóöáôåò óõíåäñéÜóåéò êáé ç ôéìÞ ôçò íá áðïìáêñýíåôáé ôá÷Ýùò áðü ôá ìÝ÷ñé ðñüôéíïò ÷áìçëÜ ôçò óôï 1,1000 ìå 1,1500 åõñþ. ÔÏ +3,3% ðñï÷èÝò êáé óôï +7% ÷èåò óôç ôéìÞ ôïõ Ó 1,3700 åõñþ ðïõ ôçí áðïôéìÜ óå 28,2 åêáô. åõñþ, ðÜíôá ðïëý ìáêñõÜ áðü ôá fair value åðßðåäÜ ôçò. Å ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ 74,3 åêáô. êáé äåßêôç äáíåéáêÞò Ì ìü÷ëåõóçò óôï 0,32 áðïôéìÜôáé ùò áíùôÝñù(!)... Êáé íáé ìåí óôï 6ìçíï åß÷å æçìßåò 0,65 åêáô. åõñþ Ýíáíôé êåñäþí 1,37 åêáô. åõñþ ôï 2012, áëëÜ ïé åôáéñåßåò äåí ðñïóìåôñþíôáé ìüíïí âÜóåé ôïõ P/E... ÕÊÏÓ: Ìå ôçí ó÷Ýóç P/BV íá äéáìïñöþíåôáé ôþñá Ë óôï 0,38. ( Ìå åëÜ÷éóôï - ìÝãéóôï 2013 óôá 1.1000 êáé 1,7500 åõñþ). ÔÇ 4åôßá Ý÷åé äéáðñáãìáôåõèåß óôï åýñïò ôùí Ó 0,6000 êáé 1,7900 åõñþ ìå ìÝóï üñï 1,0700 åõñþ êáé óôï -29,7%. Ìå ôçí ïíïìáóôéêÞ áîßá ôïõ ôßôëïõ óôï 0,6200 êáé ôçí ëïãéóôéêÞ ôïõ óôá 3,6100 åõñþ. Å ôïí êýêëï åñãáóéþí óå 53,75 åêáô. åõñþ, åíéÌ ó÷õìÝíï êáôÜ 14,5% óå ó÷Ýóç ìå ôï 2012. Ôá EBITDA áíÞëèáí óå 3,37 åêáô. åõñþ (5,18 åêáô. åõñþ ôï 2012).

êáé åíäõíáìùìÝíç ìå ôçí åîáãïñÜ ôçò Emporiki Bank, åîáêïëïõèåß íá ðñïóåëêýåé ôï åíäéáöÝñïí ôùí îÝíùí åðåíäõôþí.

ôá 148,5 åêáô. ôï Åíåñãçôéêü ôïõ ïìßëïõ. Éäéï÷ñçÓ óéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá: 94 åêáô. 'Áõëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá: ìüëéò 2,4 åêáô. Å-

Ä% áðü 31/12/2012: ...................29,5% Êåö/ðïßçóç: ...... 7.263,73 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,161 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,863 åõñþ

ïéðÜ ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá: Ë 8,13 åêáô. ÁðïèÝìáôá: 20,9 åêáô. ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò: 20,9 åêáô. áðü 15,8 åêáô. ËïéðÜ êõêëïöï-

ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

á

Ç Geniki Bank, èõãáôñéêÞ ôçò Ðåéñáéþò, èá ðñï÷ùñÞóåé óå áýîçóç êåöáëáßïõ åíéó÷ýïíôáò ôá êåöÜëáéÜ ôçò. ÌÝóù ôçò áìê èá åéóÝëèïõí åðåíäõôÝò óôï ìåôï÷éêü ôçò êåöÜëáéï, åîÝëéîç ðïõ èá ïäçãÞóåé óå äéåýñõíóç ôïõ free float. Ç ôñÜðåæá ó÷åäéÜæåôáé íá ìåôåîåëé÷èåß óå investment banking.

ATTICA BANK

4,200 €

á

Êáôçãïñßá: ×ÁÌÇËÇ ÄÉÁÓÐÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÃTÅ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: -

á

ÔéìÞ 2,50 2,50 2,50 2,30 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,54 2,85 3,000 3,000 3,000 3,130 3,640 3,990 3,990

-

3,990 €

á

IÍ & OUT

ÃÅÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Çì/íßá 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÅÔÅ ÅéäéêÞ ÄéáðñáãìÜôåõóç: ÓõìâÜóåéò ìå 5 åôáéñåßåò ìå ëÞîç Ýùò êáé 7/9/2014 Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: FTSENTR, ÃÄ, FTSE, ÓÁÃÄ, FTSEA, FTSECE, FTSEB, GT30P, GT30R, GT30TP, GT30TR, ÄÔÑ ÐåñáéôÝñù êåöáëáéáêÞ åíäõíÜìùóç áíáìÝíåôáé ôï ðñïóå÷Ýò äéÜóôçìá ãéá ôçí ÅèíéêÞ, ìå ðþëçóç èõãáôñéêþí êáé áíáäéÜñèñùóç ôùí âáëêáíéêþí äñáóôçñéïôÞôùí. ÅìöÜíéóå õøçëÞ êåñäïöïñßá óôï ðñþôï åîÜìçíï ôçò ôñÝ÷ïõóáò ÷ñÞóçò.

4

Ä% áðü 31/12/2012: ..................-35,3% Êåö/ðïßçóç: .....10.066,50 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............1,832 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ............12,684 åõñþ

ðåíäýóåéò óå áêßíçôá: 4,2 åêáô. åõñþ.

ñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá: 7,62 åêáô. åõñþ. (*ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá: 2,25 åêáô. åõñþ.) áé óôá 73,66 åêáô. áðü 62,35 åêáô. åõñþ óôï Ê 2012 ôï óýíïëï ôùí õðï÷ñåþóåùí ôïõ ïìßëïõ... Ìáêñïðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò: 24,2 åêáô. åõñþ. ñïâëÝøåéò-ëïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò: 10,5 åêáô. Ð åõñþ. Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò: 15,6 åêáô. åõñþ. ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò: 23,4 åêáô. åõñþ. ÉÁ ôéò áìïéâÝò êáé ôéò óõíáëëáãÝò ôùí ìåëþí ôïõ Ãðïóü ä.ó. êáé ôùí ä/íôéêþí ôïõ óôåëå÷þí êáôÝâáëå ôï ôùí 0,4 åêáô. åõñþ. Áðáó÷ïëåß ðñïóùðéêü 824 áôüìùí Ýíáíôé ôùí 742 ðÝñõóé. ËÅÌ: Óôá ôáìåßá âñßóêïíôáé 24,54 åêáô., ðïõ êáÊ ëýðôïõí êáôÜ 100% ôïí äáíåéóìü ôçò. Óôá 80,6 åêáô. åõñþ ç êáèáñÞ èÝóç ôçò êáé óôá 47,5 åêáô. ç ê/öóç. • Ôá ÜõëÜ ôçò ôá õðïëïãßæåé óå... 1 åêáô. åõñþ(!)... ÁíåâÜæåé üãêïõò êáé ôéìÞ óôáäéáêÜ êáé êõñßùò ìåèïäéêÜ.


XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÕÉÏÉ Å.×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔÇ - ÁËÅÕÑÏÂÉÏÌ. ÔÕÑÍÁÂÏÕ Á.Å. Ç åôáéñåßá ÕÉÏÉ Å.×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔOY ÁËÅÕÑÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÔÕÑÍÁÂÏÕ ÁÅ áíáêïéíþíåé ìå âÜóç ôï Í.3556/2007 üôé ç êá. ÆáñïãéÜííç Ìáñßá ôïõ ÍéêïëÜïõ, ðñüóùðï óõíäåäåìÝíï óýìöùíá ìå ôï Í.3340/ 2005 ìå ôçí êá ÆáñïãéÜííç ÁíèÞ ôïõ Åõñéðßäç, Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò ôïõ Ä.Ó ôçò Åôáéñåßáò, ùò ôÝêíï áõôÞò(õðü÷ñåï ðñüóùðï âÜóåé ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Í.3340/ 2005), ðñïÝâåé ôçí 21.10. 2013 óå ðþëçóç 10.000 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò ÕÉÏÉ Å.×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔOY-ÁËÅÕÑÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÔÕÑÍÁÂÏÕ ÁÅ , óõíïëéêÞò áîßáò åõñþ 1.156,00. ÕÉÏÉ Å.×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔÇ - ÁËÅÕÑÏÂÉÏÌ. ÔÕÑÍÁÂÏÕ Á.Å. Ç åôáéñåßá ÕÉÏÉ Å.×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔOY ÁËÅÕÑÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÔÕÑÍÁÂÏÕ ÁÅ áíáêïéíþíåé ìå âÜóç ôï

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ Í.3556/2007 üôé ï ê. ÆáñïãéÜííçò Ãåþñãéïò ôïõ ÍéêïëÜïõ, ðñüóùðï óõíäåäåìÝíï óýìöùíá ìå ôï Í.3340/ 2005 ìå ôçí êá ÆáñïãéÜííç ÁíèÞ ôïõ Åõñéðßäç, Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò ôïõ Ä.Ó ôçò Åôáéñåßáò, ùò ôÝêíï áõôÞò(õðü÷ñåï ðñüóùðï âÜóåé ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Í.3340/ 2005), ðñïÝâåé ôçí 23.10. 2013 óå ðþëçóç 4.912 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò ÕÉÏÉ Å.×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔOY-ÁËÅÕÑÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÔÕÑÍÁÂÏÕ ÁÅ , óõíïëéêÞò áîßáò åõñþ 584,53. ALPHA TRUST ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ ÁÅÅ× Ç ALPHA TRUST-ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ Á.Å.Å.×. äçìïóßåõóå ôá ïéêïíïìéêÜ ôçò áðïôåëÝóìáôá ãéá ôï åííåÜìçíï ôïõ 2013, ìå âÜóç ôá ÄéåèíÞ Ðñüôõðá ×ñçìáôïïéêïíïìéêÞò ÁíáöïñÜò. Êåñäïöüñï Þôáí ôï ôñßôï ôñßìçíï ãéá ôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï, ìå êõñßáñ÷ï ôï Ýíôïíï óõíáëëáêôéêü åíäéáöÝñïí ãéá ôïõò ðáñáóôáôéêïýò ôßôëïõò ôùí ôñáðåæþí. Åêôüò áðü ôéò èåôéêÝò ôåëéêÜ åîåëßîåéò ðáãêïóìß-

ùò, ìå ôçí áðïêëéìÜêùóç óôç Óõñßá êáé ôç íÝá ìåôáâïëÞ óôç ñçôïñéêÞ ôçò Fed, ôï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí ãéá ôç ÷þñá ôåßíåé åõíïúêüôåñï ìå ôçí åðßôåõîç üðùò öáßíåôáé ðñùôïãåíïýò ðëåïíÜóìáôïò öÝôïò êáé ôçí åðéóôñïöÞ óå èåôéêïýò åôÞóéïõò ñõèìïýò áíÜðôõîçò áðü ôï 2014.Ç Åôáéñßá Ýêëåéóå ôï ôñßôï ôñßìçíï ôïõ 2013 ìå áðüäïóç 6,74% áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ Ýôïõò, Ýíáíôé áðïäüóåùí 10,89% ðïõ ðáñïõóßáóå êáôÜ ôï ßäéï äéÜóôçìá ï FTSE/×.Á. Large Cap êáé 11,69% ï Ãåíéêüò Äåßêôçò Ôéìþí ôïõ ×.Á. Óôï åííåÜìçíï ôïõ 2013 ç ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ óçìåßùóå êÝñäç, ìåôÜ áðü öüñïõò, ýøïõò åõñþ 0,72 åêáô. Ýíáíôé êåñäþí, ýøïõò åõñþ 1,56 åêáô. ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ðÝñõóé. Ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá ôçò Åôáéñßáò áíÞëèáí óõíïëéêÜ óå 1,33 åêáô. åõñþ ðåñßðïõ êáé ðñïÝñ÷ïíôáé êõñßùò áðü êÝñäç áðü áðïôßìçóç ÷ñåïãñÜöùí óå åýëïãåò áîßåò ìå âÜóç ôá ÄÐ×Ð. Ôï åíåñãçôéêü ôçò Åôáéñßáò óôï ôÝëïò ôïõ åííåáìÞíïõ

áíÞëèå óå åõñþ 10,71 åêáô., åíþ ôï ÷áñôïöõëÜêéï ôçò åôáéñåßáò óå ôñÝ÷ïõóåò ôéìÝò, Þôáí åðåíäåäõìÝíï óôï óýíïëü ôïõ óôçí ÅëëÜäá, êáôÜ ðåñßðïõ 82,11% óå ìåôï÷Ýò, 7,51% óå ïìüëïãá êáé êáôÜ 10,38% óå äéáèÝóéìá. Ç åóùôåñéêÞ áîßá ôçò ìåôï÷Þò ôçò Åôáéñßáò óôï ôÝëïò ôïõ åííåáìÞíïõ áíÞëèå óå åõñþ 25,63 êáé ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ ôéìÞ ôçò óå åõñþ 18,61. Äéáðñáãìáôåõüôáí äçëáäÞ ìå discount 27,39%. Óôéò 23/10/2013 ç åóùôåñéêÞ áîßá ôçò ìåôï÷Þò ôçò Åôáéñßáò Þôáí 26,95 åõñþ, äéáðñáãìáôåõüôáí äçëáäÞ ìå discount 26,11%. Ïé äÝêá ìåãáëýôåñåò ìåôï÷éêÝò óõììåôï÷Ýò ôçò åôáéñßáò, êáôÜ ôç ëÞîç ôïõ åííåáìÞíïõ, Þôáí óôéò åôáéñßåò, ÔÉÔÁÍ, OTE, ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ, QUEST ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ, INFORM Ð. ËÕÊÏÓ, ÐËÁÉÓÉÏ COMPUTERS, FOURLIS ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ, JUMBO, FRIGOGLASS êáé ALPHA BANK. ÌÉÍÙÉÊÅÓ ÃÑÁÌÌÅÓ ANE Ïé ÌéíùéêÝò ÃñáììÝò Á.Í.Å. áíáêïéíþíïõí üôé ç åôáé-

ñåßá (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) óõíäåüìåíï íïìéêü ðñüóùðï ìå ôïí Ðñüåäñï ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Åôáéñåßáò Emanuele G. Grimaldi (õðü÷ñåï ðñüóùðï ìå âÜóç ôï Üñèñï 13 ôïõ Í.3340/2005), ðñïÝâç óôéò 21/10/2013 óå áãïñÜ 2.000 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôùí Ìéíùéêþí Ãñáììþí óõíïëéêÞò Üîéáò ? 4.000,00. H ðáñïýóá ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôï Í.3556/ 2007 (Üñèñï 3, (éóô), (ââ), êáé Üñèñï 21) êáé óå óõíäõáóìü ìå ôï Üñèñï 11 ôçò áðüöáóçò 1/434/3.7.2007 ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò. ÃÑ. ÓÁÑÁÍÔÇÓ Á.Â.Å.Å. Óå åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 4 ðáñ. 4 ôïõ õð' áñéèì.2273/2003 Êáíïíéóìïý ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí, ç åôáéñåßá ÃÑ. ÓÁÑÁÍÔÇÓ Á.Â.Å.Å. áíáêïéíþíåé üôé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/1920 êáé âÜóåé ôùí ó÷åôéêþí áðïöÜóåùí ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò 21/06/2012 êáé ôçò

23 Á' ÅðáíáëçðôéêÞò ¸êôáêôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò 09/10/2012, ðñïÝâç êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò ôçò 24/10/2013 ìÝóù ôçò "ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÅËËÁÄÏÓ Á.Å.», óå áãïñÜ 680 éäßùí ìåôï÷þí ìå ôéìÞ êôÞóçò 5,63 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ êáé óõíïëéêÞ áîßá óõíáëëáãÞò 3.826 åõñþ. MARFIN INVESTMENT GROUP Á.Å. ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ Óå óõíÝ÷åéá ôçò áðü 23.10.2013 áíáêïßíùóÞò ôçò, ç «MARFIN ÉÍVESÔMENT GROUP ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ» áíáêïéíþíåé üôé ç ðþëçóç ôïõ óõíüëïõ ôùí ìåôï÷þí ôçò Olympic Air óôçí Áåñïðïñßá Áéãáßïõ (Aegean) Ý÷åé èåôéêü áðïôÝëåóìá ?43åê. ðåñßðïõ, ôï ïðïßï èá áðåéêïíéóôåß óôéò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôïõ Ïìßëïõ ôïõ 4ïõ ôñéìÞíïõ 2013. Óôéò áôïìéêÝò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò Åôáéñåßáò, ç åí ëüãù ðþëçóç äåí Ý÷åé êáìßá åðßðôùóç.


XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

H ATZENTA TOY EÐÅÍÄÕÔÇ ÔÑÉÔÇ 29/10 ÊÑÉ-ÊÑÉ Á.Å.

23ç ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç óôéò 29/10/2013 çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 13.00 óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò åðé÷åßñçóçò 3ï ÷.ë.ì Óåññþí -ÄñÜìáò, ÓÝññåò (óôçí áßèïõóá ôïõ 2ïõ ïñüöïõ ôïõ Êôéñßïõ Ãñáöåßùí), ãéá óõæÞôçóç êáé ëÞøç áðïöÜóåùí ó÷åôéêÜ ìå ôá ðáñáêÜôù èÝìáôá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: • ¸ãêñéóç óýíáøçò êïéíþí ïìïëïãéáêþí äáíåßùí ôçò Åôáéñåßáò óõíïëéêïý ýøïõò Ýùò ïêôþ åêáôïììõñßùí Åõñþ (8.000.000,00) ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ åðåíäõôéêïý ó÷åäßïõ åðÝêôáóçò ôçò ìïíÜäáò ðáñáãùãÞò ãáëáêôïêïìéêþí - Ðáñï÷Þ åîïõóéïäüôçóçò ðñïò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ãéá ôç óýíáøç êáé õðïãñáöÞ ôùí ó÷åôéêþí åããñÜöùí êáé óõìâÜóåùí. • ¸ãêñéóç äéáíïìÞò ôùí áðïèåìáôéêþí ôïõ Üñè. 45 ôïõ Ê.Ö.Å., óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ áñè. 72 ôïõ í.4172/2013.

TETAPTH 30/10 ÍÁÊÁÓ ÌÏÕÓÉÊÇ ÅôÞóéá ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôéò 30/10/2013 çìÝñá ÔåôÜñôç êáé þñá 09:00 ð.ì. óôá ãñáöåßá ôçò Ýäñáò ôçò åôáéñåßáò óôï 19ï ÷ëì. Ëåùö. Ëáõñßïõ, Ðáéáíßá ÁôôéêÞò. Óå ðåñßðôùóç ìç åðßôåõîçò ôçò áðáéôïýìåíçò ãéá üëá ôá èÝìáôá ôçò çìåñÞóéáò äéÜôáîçò áðáñôßáò ôïõ 1/5 ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ óôçí Üíù ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç, óå Á' ÅðáíáëçðôéêÞ ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôéò 11 Íïåìâñßïõ, çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 09:00 óôá ãñáöåßá ôçò Ýäñáò ôçò åôáéñåßáò óôï 19ï ÷ëì. Ëåùö. Ëáõñßïõ, Ðáéáíßá ÁôôéêÞò, ÷ùñßò íá äçìïóéåõôåß íåþôåñç ðñüóêëçóç. Ãéá óõæÞôçóç êáé ëÞøç áðïöÜóåùí åðß ôùí êÜôùèé èåìÜôùí ôçò çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: ÈÝìáôá ÇìåñÞóéáò ÄéÜôáîçò:

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

• ÕðïâïëÞ êáé Ýãêñéóç ôùí åôÞóéùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí ðïõ êáôáñôßóôçêáí óýìöùíá ìå ôá Ä.Ð.×.Ð. ôçò åôáéñéêÞò ÷ñÞóçò 2013 (01.07.2012 - 30.06.2013) ìå ôéò åð' áõôþí åêèÝóåéò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ôïõ Ïñêùôïý ÅëåãêôÞ-ËïãéóôÞ. • ÁðáëëáãÞ ôùí ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ôùí åëåãêôþí áðü êÜèå åõèýíç áðïæçìéþóåùò ãéá ôá ðåðñáãìÝíá ôçò ÷ñÞóåùò 01.07.2012 Ýùò 30.06.2013. • ¸ãêñéóç áìïéâþí êáé ìéóèþí ðïõ ÷ïñçãÞèçêáí óôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáôÜ ôçí ÷ñÞóç 01.07.2012 Ýùò 30.06.2013 êáé ðñïÝãêñéóç áìïéâþí êáé ìéóèþí ôùí ðñïáíáöåñïìÝíùí ãéá ôç ÷ñÞóç 01.07. 2013-30.06.2014. • ÅêëïãÞ Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí ãéá ôç ÷ñÞóç 01.07.2013 Ýùò 30.06.2014. • ÁíáíÝùóç Üäåéáò ãéá ôçí áðüêôçóç áêéíÞôùí ìåëþí ôïõ Ä.Ó. áðü ôçí åôáéñåßá óýìöùíá ìå ôçí Áðüöáóç ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò 03.11.2011 (Ðñáêôéêü õð' áñéèì. 56). 6. ÄéÜöïñá èÝìáôá - áíáêïéíþóåéò.

ÐÅÌÐÔÇ 31/10 ÓÅËÌÁÍ ÅËËÇÍÏÅËÂÅÔÉÊÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÉÁÓ ÎÕËÏÕ Á.Å. ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðïõ èá ãßíåé óôéò 31/10/2013, çìÝñá ÐÝìðôç êáé þñá 09.30 ð.ì. óôá ãñáöåßá ôçò Ýäñáò ôçò Åôáéñåßáò, óôçí ÁèÞíá, ïäüò ÐáôñéÜñ÷ïõ Éùáêåßì áñ. 3, 5ïò üñïöïò, ìå óêïðü ôç óõæÞôçóç êáé ëÞøç áðüöáóçò åðß ôùí ðáñáêÜôù èåìÜôùí ÇìåñÞóéáò ÄéÜôáîçò: • ÁëëáãÞ Ýäñáò êáé ôñïðïðïßçóç ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Êáôáóôáôéêïý. • ×ïñÞãçóç Üäåéáò ãéá ôç óýíáøç óõìâÜóåùí ôïõ Üñèñïõ 23á ôïõ Ê.Í. 2190/1920. ÐÅÌÐÔÇ 7/11 ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÐÑÏÃÍÙÓÔÉÊÙÍ ÁÃÙÍÙÍ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ Á.Å. ¼ãäïç (8ç) ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç, ç ïðïßá èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí 07/11/2013, çìÝñá ÐÝìðôç êáé þñá 12:00, óôá ãñáöåßá êáé Ýäñá ôçò Åôáéñåßáò, Ëåùöüñïò Êçöéóïý, áñéèìüò 62, ÐåñéóôÝñé ÁôôéêÞò, ðñïò óõæÞôçóç êáé ëÞøç áðïöÜóåùí åðß ôùí áêüëïõèùí èåìÜôùí ÇìåñÞóéáò ÄéÜôáîçò: ÈÅÌÁÔÁ ÇÌÅÑÇÓÉÁÓ ÄÉÁ-

ÔÁÎÇÓ Å.Ã.Ó. 07.11.2013: • Áíáê ïßíùóç ôçò ÅêëïãÞò ùò Ìåëþí Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ óå áíôéêáôÜóôáóç ðáñáéôçèÝíôùí Ìåëþí êáé ãéá ôï õðüëïéðï ôçò èçôåßáò ôïõò. Áíáêïßíùóç ðñïóùñéíïý ïñéóìïý íÝùí Ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò ÅëÝã÷ïõ óå áíôéêáôÜóôáóç ðáñáéôçèÝíôùí Ìåëþí êáé ãéá ôï õðüëïéðï ôçò èçôåßáò ôïõò. • Êáèïñéóìüò áñéèìïý Ìåëþí Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ÅêëïãÞ ÍÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. • Ïñéóìüò ôùí Ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò ÅëÝã÷ïõ, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 37, ðáñÜãñáöïò 1 ôïõ Í. 3693/2008. • Ðáñï÷Þ áäåßáò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 23, ðáñÜãñáöïò 1 ôïõ Ê.Í. 2190/1920 êáé ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ êáôáóôáôéêïý ôçò Åôáéñåßáò, óôá ÌÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Åôáéñåßáò êáé óôïõò êáè' ïéïíäÞðïôå ôñüðï óõììåôÝ÷ïíôåò óôç äéåýèõíóç ôçò Åôáéñåßáò, óôïõò Ãåíéêïýò ÄéåõèõíôÝò, óôïõò ÄéåõèõíôÝò ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óå ÄéïéêçôéêÜ Óõìâïýëéá Þ óôç äéåýèõíóç ôùí Åôáéñåéþí ôïõ Ïìßëïõ êáé ôùí óõíäåäåìÝíùí Åôáéñåéþí, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ Üñèñïõ 42å, ðáñÜãñáöïò 5 ôïõ Ê.Í. 2190/1920 êáé ùò åê ôïýôïõ ôç äéåíÝñãåéá ãéá ëïãáñéáóìü ôùí óõíäåäåìÝíùí Åôáéñåéþí, ðñÜîåùí ðïõ õðÜãïíôáé óôï óêïðü ðïõ åðéäéþêåé ç Åôáéñåßá.

• Ðáñï÷Þ åéäéêÞò Üäåéáò âÜóåé ôïõ Üñèñïõ 23á ôïõ Ê.Í. 2190/1920 ãéá ôç óýíáøç óýìâáóçò åîáñôçìÝíçò åñãáóßáò ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ ìå ôïí Ðñüåäñï êáé Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôçò Åôáéñåßáò ê. Êáìßë Æßãêëåñ, Ýãêñéóç ôùí âáóéêþí üñùí áõôÞò êáé ðáñï÷Þ åîïõóéïäüôçóçò ðñïò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ãéá ôçí õðïãñáöÞ ôçò. • Ðáñï÷Þ åéäéêÞò Üäåéáò âÜóåé ôïõ Üñèñïõ 23á ôïõ Ê.Í. 2190/1920 ãéá ôç óýíáøç óýìâáóçò åîáñôçìÝíçò åñãáóßáò ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ ìå ôï Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò ôïõ ÄÓ ê. Ìßêáë ×ïõóô, Ýãêñéóç ôùí âáóéêþí üñùí áõôÞò êáé ðáñï÷Þ åîïõóéïäüôçóçò ðñïò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ãéá ôçí õðïãñáöÞ ôçò.

25

ÁãïñÜ ìåôï÷þí ôçò Aegean áðü Autohellas Aegean áíáêïéíþíåé üôé ç Ç Autohellas ðñïÝâç ôçí 25/10/2013 óå áãïñÜ 775.623

AEGEAN AIRLINES

ìåôï÷þí ôçò åôáéñåßáò, óõíïëéêÞò áîßáò 4.366.757,49 åõñþ.

ÔéìÞ: 6,10 €


26

ÎÅÍÅÓ ÁÃÏÑÅÓ

ÅéóñïÝò - ñåêüñ óôéò åõñùðáúêÝò ìåôï÷Ýò

ôçò ÅËÅÕÈ. ÐÉÐÅÑÏÐÏÕËÏÕ e_piperopoulou@motorpress.gr

Twitter: Óôü÷ïò ôï 1,6 äéó. äïë. áðü ÉÑÏ Ìåôñéïðáèåßò äåß÷íïõí ïé öéëïäïîßåò ôïõ Twitter ùò ðñïò ôç äçìüóéá åããñáöÞ ôïõ, ìå ôï êïéíùíéêü äßêôõï íá èÝëåé ðñïöáíþò íá áðïöýãåé ôá ëÜèç ôïõ Facebook. ¼ðùò áíáêïßíùóå, ç ÉÑÏ ôïõ èá ìðïñïýóå íá áíôëÞóåé Ýùò 1,6 äéó. äïë. êáé íá áðïôéìÞóåé ôçí åôáéñåßá ðåñßðïõ óôá 11 äéó. äïë., ðéï óõíôçñçôéêÞ åêôßìçóç óå ó÷Ýóç ìå ôá 15 äéó. äïë. ðïõ áíÝìåíáí êÜðïéïé áíáëõôÝò. Ôï Twitter Ý÷åé áöÞóåé íá åííïçèåß üôé èá ôéìïëïãÞóåé ôçí ÉÑÏ ôïõ ìåôñéïðáèþò, ðñïêåéìÝíïõ íá áðïöýãåé ôï öéÜóêï ôçò äçìüóéáò åããñáöÞò ôïõ Facebook. ¼ðùò áíáêïßíùóå, óêïðåýåé íá ðïõëÞóåé 70 åêáô. ìåôï÷Ýò, ïñßæïíôáò åýñïò ôéìÞò ìåôáîý 17 êáé 20 äïë.

Õøçëüôåñá êÝñäç êáé Ýóïäá ãéá ôçí UPS Inc. ÁõîçìÝíá åìöáíßóôçêáí ôá êÝñäç ôçò United Parcel Service ãéá ôï ã' ôñßìçíï, êáèþò Ýëáâáí óçìáíôéêÞ þèçóç áðü ôçí åã÷þñéá æÞôçóç. Åéäéêüôåñá, ôá êÝñäç ôçò UPS äéáìïñöþèçêáí óå 1,1 äéó. äïë., Þ 1,16 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ, áðü 469 åêáô. äïë., Þ 48 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ, Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá, Ýíáíôé ôùí åêôéìÞóåùí ôùí áíáëõôþí ðïõ áíÝìåíáí 1,15 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ. Ôá Ýóïäá ôçò åôáéñåßáò äéáìïñöþèçêáí óå 13,52 äéó. äïë., áõîçìÝíá êáôÜ 3,4% óå óýãêñéóç ìå ôá 13,07 äéó. äïë. ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ðåñóéíïý ôñéìÞíïõ, ÷Üñç óôéò áìåñéêáíéêÝò çëåêôñïíéêÝò áðïóôïëÝò, áëëÜ êáé óôçí éó÷õñÞ áíÜðôõîç ôùí åõñùðáúêþí åîáãùãþí. Ïé ìÝóåò åêôéìÞóåéò ôùí áíáëõôþí Ýêáíáí ëüãï ãéá Ýóïäá ýøïõò 13,6 äéó. äïë.

Áýîçóç êåñäþí ãéá ôçí P&G Co Åíéó÷ýèçêáí ôá êÝñäç ôçò Procter & Gamble êáôÜ ôï ã' ôñßìçíï, êáèþò ç åôáéñåßá âïçèÞèçêå áðü ôçí áíÜðôõîç óôï åîùôåñéêü, ôç ìåßùóç ôïõ êüóôïõò êáé ôç ÷áìçëüôåñç öïñïëïãßá. Åéäéêüôåñá, ç P&G êÝñäéóå 3,03 äéó. äïë., Þ 1,04 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ, áðü 2,81 äéó. äïë., Þ 96 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ, Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá. ÅîáéñïõìÝíùí åêôÜêôùí óôïé÷åßùí, ôá êÝñäç ôçò åôáéñåßáò õðï÷þñçóáí êáôÜ 1%, óå 1,05 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ, óå áíôéóôïé÷ßá ìå ôéò åêôéìÞóåéò ôùí áíáëõôþí. Ïé ðùëÞóåéò ôçò áõîÞèçêáí êáôÜ 2,2% êáé äéáìïñöþèçêáí óå 21,21 äéó. äïë., îåðåñíþíôáò ôéò ðñïóäïêßåò ãéá 21,04 äéó. äïë.

Óôá 5 äéó. äïë. ôçí åâäïìÜäá Ýùò ôéò 23 Ïêôùâñßïõ

Ô

ï ðïóü ôùí 5 äéó. äïë. «Ýñéîáí» óå åõñùðáúêïýò ôßôëïõò ïé åðåíäõôÝò êáôÜ ôçí åâäïìÜäá ðïõ Ýëçîå óôéò 23 Ïêôùâñßïõ, óçìåéþíïíôáò ôç ìåãáëýôåñç éóôïñéêÜ åâäïìáäéáßá åéóñïÞ, üðùò Ýäåéîáí ôá óôïé÷åßá ðïõ äçìïóéåýèçêáí ÷èåò. Ôá funds åõñùðáúêþí ìåôï÷þí äåí Ý÷ïõí "äåé" ôßðïôá Üëëï åêôüò áðü åéóñïÝò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ôåëåõôáßùí 17 åâäïìÜäùí, äçëáäÞ áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ â' ôñéìÞíïõ ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò, üôáí ïé äåßêôåò PMI Ýäåéîáí üôé ç Åõñùæþíç ôåëéêÜ áíáêÜìðôåé áðü ôçí ýöåóç. Ôéò ôåëåõôáßåò åâäïìÜäåò, áíáëõôÝò Ý÷ïõí áñ÷ßóåé íá "÷ôßæïõí" ôçí õðüèåóç ãéá ôéò åõñùðáúêÝò ìåôï÷Ýò, Ýíáíôé ôùí áìåñéêáíéêþí ïìïëüãùí ôïõò. Ôï ôìÞìá ôïðïèÝôçóçò asset ôçò Societe Generale, ãéá ðáñÜäåéãìá, äçìïóßåõóå ðñüóöáôá ìéá Ýêèåóç ðïõ ðñïôåßíåé üôé ï áìåñéêáíéêüò äåßêôçò S&P 500 èá ìðïñïýóå íá õðï÷ùñÞóåé Ýùò êáé êáôÜ 15% üôáí ç Federal Reserve áñ÷ßóåé íá ðåñéïñßæåé ôï ðñüãñáììá ðïóïôéêÞò ÷áëÜñùóçò, êÜôé ðïõ, üðùò üëá äåß÷íïõí, áíáâÜëëåôáé ãéá ôï 2014, åíþ åêôéìÜ ðùò èá ðáñáìåßíåé óå óôÜóéìá åðßðåäá ãéá ÷ñüíéá. "ÓôñáôçãéêÜ, óõìâïõëåýïõìå ôïõò åðåíäõôÝò íá óôñáöïýí óå ìåôï÷Ýò ôçò Åõñùæþíçò êáé ôçò Éáðùíßáò, üðïõ ç ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ åßíáé ðïëý ðéï óáöÞò, ç íïìéóìáôéêÞ ðïëéôéêÞ åßíáé ðïëý ÷áëáñÞ êáé ç ôïðïèÝôçóç ÷áìçëÞ", áíáöÝñåé ï ðáãêüóìéïò åðéêåöáëÞò asset allocation ôçò SocGen, Alain

Bokobza, óôçí Ýêèåóç. Ìåôáîý ôçò ôñÝ÷ïõóáò ðåñéüäïõ êáé ôïõ ôÝëïõò ôïõ Ýôïõò, ç SocGen ðñïâëÝðåé üôé ìéá ïðïéáäÞðïôå ðôþóç óôïí S&P 500 èá åßíáé êáôÜ ðÜóá ðéèáíüôçôá ðåñéïñéóìÝíç, äåäïìÝíïõ üôé ç Fed óõíå÷ßæåé ôéò "åíÝóåéò" ñåõóôüôçôáò. ¼ðùò åðéóçìáßíåé ï Bokobza, ï äåßêôçò áíáìÝíåôáé íá äéáìïñöùèåß óôéò 1.600 ìïíÜäåò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò. Ç ôñÜðåæá áíáìÝíåé üôé ç ðôþóç ôïõ äåßêôç èá áñ÷ßóåé íá åðéôá÷ýíåé óôçí áñ÷Þ ôïõ 2014, êáèþò ç áãïñÜ áñ÷ßæåé íá ðñïåîïöëåß ôï ôÝëïò ôùí áãïñþí assets. Åí ôù ìåôáîý, ïé åêôéìÞóåéò ãéá ôá åôÞóéá êÝñäç åõñùðáúêþí åôáéñåéþí åîáêïëïõèïýí íá áíôéìåôùðßæïõí õðïâáèìßóåéò. "Áêüìá Ýíáò ìÞíáò åõñÝùí ðåñéêïðþí ðñïóäïêéþí êåñäïöïñßáò åíüøåé ôçò ðåñéüäïõ äçìïóßåõóçò áðïôåëåóìÜôùí ãéá ôï ã' ôñßìçíï", ãñÜöåé óå õðüìíçìá ðñïò ôïõò ðåëÜôåò ôïõ ï Lars Slomka, óôñáôçãéêüò áíáëõôÞò ôçò Deutsche Bank. "Ïé ìçíéáßåò áíáèåùñÞóåéò êåñäþí ðñþôïí ðáñáìÝíïõí áñíçôéêÝò êáé äåýôåñïí âáóßæïíôáé åõñÝùò óôçí Åõñþðç, üðùò äåß÷íåé ï äåßêôçò áíáèåþñçóçò ôçò åôáéñåßáò, ï ïðïßïò åðéäåéíþèçêå ðåñáéôÝñù ôïí Ïêôþâñéï, óôï -0,27, Ýíáíôé ôïõ -0,24 ôïõ Óåðôåìâñßïõ. Óýìöùíá ìå ôïí áíáëõôÞ ôçò Morgan Stanley, Graham Secker, ïé åðåíäõôÝò "ßóùò áíáëáìâÜíïõí õðåñâïëéêÜ ðïëëÜ, ðÜñá ðïëý óýíôïìá". "Éäéáßôåñá åíäéáöÝñïõóá ãéá ìáò åßíáé ç áíáíåùìÝíç ðôþóç óôéò åõñùðáúêÝò áíáèåùñÞóåéò

êåñäþí ðïõ ôéò ôåëåõôáßåò ôñåéò åâäïìÜäåò Ý÷ïõí õðï÷ùñÞóåé êáé åßíáé ôþñá óôï -7%", ãñÜöåé ï Secker óå õðüìíçìá. "Áí êáé åßìáóôå ìüëéò óôçí áñ÷Þ ôçò ðåñéüäïõ áíáöïñÜò ãéá ôï ã' ôñßìçíï óôçí Åõñþðç, ôá ðñþôá óçìÜäéá åßíáé õðïóôçñéêôéêÜ ôçò ÜðïøÞò ìáò üôé åßìáóôå áêüìá Ýíá ôñßìçíï ìáêñéÜ áðü Ýíáí êýêëï áíáèåùñÞóåùí, áëëÜ êáé ôùí ðñïóäïêéþí ìáò üôé ïé ðéï êõêëéêÝò ðåñéï÷Ýò ôçò áãïñÜò ßóùò íá áíáëáìâÜíïõí õðåñâïëéêÜ ðïëëÜ, ðÜñá ðïëý óýíôïìá", äÞëùóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Ï John Bilton, óôñáôçãéêüò áíáëõôÞò ôçò BofA Merrill Lynch, äåß÷íåé ëéãüôåñç áíçóõ÷ßá. "Äåí èá åîÜãïõìå óõìðåñÜóìáôá áðü ìéá ðñþéìç áäõíáìßá óôçí ðëÞñç ðåñßïäï áíáöïñÜò êåñäþí, êáèþò ïñéóìÝíåò åôáéñåßåò ðïõ åîÝäùóáí ðñïåéäïðïéÞóåéò êåñäïöïñßáò åðÝëåîáí íá õðïâÜëïõí ôéò åêèÝóåéò ôïõò íùñßò", äÞëùóå ï Bilton. "Ôá êáôáíáëùôéêÜ áãáèÜ êáé ïé êõêëéêÝò ìåôï÷Ýò åíäÝ÷åôáé íá óõíå÷ßóïõí íá áíôéìåôùðßæïõí ðñïâëÞìáôá, áëëÜ åßìáóôå áéóéüäïîïé ãéá ôïí ïéêéáêü êëÜäï ôçò Å.Å. êáé ôïí ÷ñçìáôïðéóôùôéêü ôïìÝá. Ôï ã' êáé ôï ä' ôñßìçíï áðïôåëïýí ôá ðéï åíäåéêôéêÜ ôñßìçíá ãéá ôá åõñùðáúêÜ êÝñäç. Ùóôüóï, ïé ðåñéóóüôåñïé äéá÷åéñéóôÝò ÷áñôïöõëáêßïõ åíäéáöÝñïíôáé ðåñéóóüôåñï ãéá ôéò ðñïïðôéêÝò ôïõ 2014. ¹äç ôá êÝñäç áíÜ ìåôï÷Þ ôïõ ã' ôñéìÞíïõ åßíáé áñêåôÜ þóôå íá êñáôÞóïõí "overweight" ôïõò åõñùðáúêïýò ôßôëïõò", ðñüóèåóå ï ßäéïò.

ÌåéêôÜ ðñüóçìá óôçí Åõñþðç ÷áìçëüôåñá äéáìïñÅ ëáöñþò öþèçêáí, ÷èåò, ïé åõñùðáúêÝò

ìåôï÷Ýò, ìå ôïõò åèíéêïýò äåßêôåò íá êëåßíïõí ìå ìåéêôÜ ðñüóçìá, äå÷üìåíïé ðéÝóåéò áðü ôïõò êëÜäïõò ôùí ôçëåðéêïéíùíéþí êáé ôçò âéïìç÷áíßáò. Ï åõñùðáúêüò äåßêôçò ôçëåðéêïéíùíéþí äéáìïñöþèçêå êáôÜ 1% ÷áìçëüôåñá, êáèþò ç ìåôï÷Þ ôçò Telecom Italia êáôÝãñáöå "âïõôéÜ" ôçò ôÜîåùò ôïõ 6,4%, åí ìÝóù ôùí áíçóõ÷éþí üôé ç éôáëéêÞ åôáéñåßá èá ðñïâåß óå áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ. Ï äåßêôçò FTSE MIB óôï ÌéëÜíï äéïëßóèçóå êáôÜ 1,5%. Áðü ôçí Üëëç, ï âéïìç÷áíéêüò êëÜäïò õðï÷þñçóå êáôÜ 0,4%, êáèþò äå÷üôáí ðéÝóåéò áðü ôçí ðôþ-

óç 6,6% ðïõ êáôÝãñáöå ç ìåôï÷Þ ôçò Volvo, óôïí áðüç÷ï ôùí áðïãïçôåõôéêþí ôçò áðïôåëåóìÜôùí. Ï ðáíåõñùðáúêüò äåßêôçò FTSEurofirst 300 ôùí êïñõöáßùí ìåôï÷þí Ýêëåéóå êáôÜ 0,1% ÷áìçëüôåñá, óôéò 1.284,76 ìïíÜäåò, áí êáé ãéá ôï óýíïëï ôçò åâäïìÜäáò åìöÜíéóå êÝñäç ôçò ôÜîåùò ôïõ 0,6%. Ï äåßêôçò FTSE 100 óôï Ëïíäßíï êáôÝãñáøå êÝñäç 0,12%, êëåßíïíôáò óôéò 6.721,34 ìïíÜäåò, ï DAX óôç Öñáíêöïýñôç Ýêëåéóå ìå ïñéáêÞ Üíïäï êáôÜ 0,06%, óôéò 8.985,74 ìïíÜäåò, åíþ ï CAC 40 óôï Ðáñßóé õðï÷þñçóå åëáöñþò êáôÜ 0,08%, êëåßíïíôáò óôéò 4.272,31 ìïíÜäåò. ÏñéáêÝò ìåôáâïëÝò êáôÝãñá-

öáí êáé ïé áìåñéêáíéêïß äåßêôåò óôç Wall Street, ìå ôïí ôå÷íïëïãéêü êëÜäï íá ðñïóöÝñåé êÜðïéá þèçóç, áí êáé ôï ñÜëé ôçò áãïñÜò Ýäåé÷íå íá ÷Üíåé éó÷ý, ìå ôïõò äåßêôåò íá âñßóêïíôáé óå éóôïñéêÜ õøçëÜ. ¸ôóé, ï äåßêôçò Dow Jones óçìåßùíå Üíïäï êáôÜ 0,12% êáé êéíïýôáí óôéò 15.528,11 ìïíÜäåò, ï S&P 500 êáôÝãñáöå êÝñäç ìüëéò 0,09%, êéíïýìåíïò óôéò 1.753,64 ìïíÜäåò, åíþ ï Nasdaq åíéó÷õüôáí ïñéáêÜ êáôÜ 0,06%, óôéò 3.931,36 ìïíÜäåò. Óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï ôïõ Ôüêéï, ï äåßêôçò Nikkei êáôÝãñáøå âáñéÝò áðþëåéåò ôçò ôÜîåùò ôïõ 2,75% êáé äéáìïñöþèçêå óôéò 14.088,19 ìïíÜäåò.

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

ÁíôéìÝôùðåò ìå Ýñåõíåò Citi êáé Credit Suisse ÁíôéìÝôùðåò ìå Ýíáí íÝï ãýñï åñåõíþí åê ìÝñïõò ôùí áìåñéêáíéêþí áñ÷þí, ó÷åôéêÜ ìå ðùëÞóåéò åíõðüèçêùí ïìïëüãùí, åßíáé ç Citigroup êáé ç Credit Suisse, êáèþò ç áìåñéêáíéêÞ êõâÝñíçóç ÷ñçóéìïðïéåß Ýíáí íüìï ôïõ 1989 ðñïêåéìÝíïõ íá äéåõñýíåé ôïí Ýëåã÷ï ôïõ ñüëïõ ôçò Wall Street óå ìéá ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞ êñßóç, åíþ áíáæçôÜ ðñüóèåôåò ðïéíÝò ãéá ôïí êëÜäï. ¼ðùò áíÝöåñå äçìïóßåõìá ôïõ "Bloomberg", ôï õðïõñãåßï Äéêáéïóýíçò ôùí ÇÐÁ åîåôÜæåé ôï åÜí ïé äýï ôñÜðåæåò ðáñáâßáóáí ôïí íüìï ðåñß ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí ìåôáññõèìßóåùí, ï ïðïßïò óôï÷åýåé óå áíÜñìïóôåò óõìðåñéöïñÝò ðïõ åðçñåÜæïõí ïìïóðïíäéáêÜ áóöáëéóìÝíåò ÷ñçìáôïðéóôùôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò. Ç JPMorgan Chase êáé ç Bank of America åßíáé åðßóçò áíôéìÝôùðåò ìå ðáñüìïéåò Ýñåõíåò.

ÐëÞãìá óôéò ðùëÞóåéò ôçò Schneider Electric Óôçí õðïâÜèìéóç ôùí åôÞóéùí ôçò óôü÷ùí ðñïÝâç ç Schneider Electric, ëüãù ôïõ éó÷õñïý åõñþ, ðïõ óõíÝâáëå óôçí ðôþóç ôùí åóüäùí ôçò êáôÜ ôï ã' ôñßìçíï. Åéäéêüôåñá, ïé ðùëÞóåéò ôçò ìåãáëýôåñçò åôáéñåßáò êáôáóêåõÞò åîïðëéóìïý ÷áìçëÞò êáé ìÝóçò éó÷ýïò óôïí êüóìï, ìåéþèçêáí êáôÜ 3,2%, óôá 5,9 äéó. åõñþ, ÷áìçëüôåñá ôùí 6,15 äéó. åõñþ ðïõ áíÝìåíáí ïé áíáëõôÝò. ÅîáéñïõìÝíùí ôùí åîáãïñþí êáé ôùí ìåôáâïëþí óôéò óõíáëëáãìáôéêÝò éóïôéìßåò, ïé ðùëÞóåéò ôçò ãáëëéêÞò åôáéñåßáò åíéó÷ýèçêáí êáôÜ 0,7%. ¼ðùò áíáêïßíùóå ç åôáéñåßá, ç ðôþóç ôùí íïìéóìÜôùí óôçí ðåñéï÷Þ Áóßáò-Åéñçíéêïý, áëëÜ êáé óå Üëëåò áãïñÝò, üðùò ç Ôïõñêßá, ç ÁñãåíôéíÞ êáé ç Íüôéá ÁöñéêÞ, áíáìÝíåôáé íá ìåéþóïõí ôï ðåñéèþñéü ôçò êáôÜ 0,3-0,5%.

Áðñïóäüêçôç ðôþóç êåñäþí ãéá ôç Volvo Á Ìéá áðñïóäüêçôç ðôþóç êåñäþí êáôÝãñáøå ãéá ôï ã' ôñßìçíï ç Volvo, êáèþò ç éó÷õñÞ êïñüíá Üóêçóå ðéÝóåéò óôá ÝóïäÜ ôçò. ÓõãêåêñéìÝíá, ôá êÝñäç ôçò óïõçäéêÞò åôáéñåßáò ðñï öüñùí êáé ôüêùí õðï÷þñçóáí êáôÜ 18% óôéò 2,4 äéó. êïñüíåò (380 åêáô. äïë.), áðü 2,92 äéó. êïñüíåò Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá, ÷áìçëüôåñá ôùí ìÝóùí åêôéìÞóåùí ôùí áíáëõôþí ðïõ Ýêáíáí ëüãï ãéá êÝñäç ýøïõò 3,15 äéó. êïñüíùí. Ôá êáèáñÜ êÝñäç ôçò Volvo ìåéþèçêáí êáôÜ 0,9%, óå 1,39 äéó. êïñüíåò, åíþ ïé ðùëÞóåéò ôçò êáôÝãñáøáí ðôþóç ôçò ôÜîåùò ôïõ 4,9% êáé äéáìïñöþèçêáí óå 64,9 äéó. êïñüíåò.


XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËÔÑÁÊ Á.Å. Ç åôáéñåßá ÅËÔÑÁÊ Á.Å. ãíùóôïðïéåß óôï åðåíäõôéêü êïéíü êáé ôïõò ìåôü÷ïõò ôçò, üôé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, üðùò éó÷ýåé êáé óýìöùíá ìå ôçí áðü 12.06.2013 áðüöáóç ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò, óôéò 24.10.2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 1 ìåôï÷Þò ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 1,57 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, ìÝóù ôçò ×ñçìáôéóôçñéáêÞò Åôáéñåßáò ALPHA FINANCE ÁÍÙÍÕÌÇ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÐÁÑÏ×ÇÓ ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË Á.Â.Å.Å.Ä.Å. Ï ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË ÁÂÅÅÄÅÓ åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü, êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 4 ðáñ. 4 ôïõ õð' áñéèì. 2273/2003 Êáíïíéóìïý ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí, üôé óå åêôÝëåóç ôçò áðü 27/06/2012 áðüöáóçò ôçò ÔáêôéêÞò ÃåÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÅÍÏÔÇÔÁ ÇÑÁÊËÅÉÏÕ ÄÇÌÏÓ ÃÏÑÔÕÍÁÓ Çìåñïìçíßá:25/10/2013 Áñéèì. Ðñùôïê:27955

27

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ íéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò êáé ôçò áðü 09/07/2012 áðüöáóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý ôçò Óõìâïõëßïõ êáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò ôçò ÐÝìðôçò 24çò Ïêôùâñßïõ 2013 ðñïÝâç, ìÝóù ôçò «ÅèíéêÞò Ð & Ê ×ñçìáôéóôçñéáêÞò Á.Å.Ð.Å.Õ.», óå áãïñÜ 97 éäßùí ìåôï÷þí ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 0,7880 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, óõíïëéêÞò áîßáò 76,44 åõñþ. ÅËÁÓÔÑÏÍ Á.Å.Â.Å. ×ÁËÕÂÏÕÑÃÉÊÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ Ç ÅËÁÓÔÑÏÍ ÁÅÂÅ - ×ÁËÕÂÏÕÑÃÉÊÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ, êáô'åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 4, ðáñ. 4 ôïõ Êáíïíéóìïý 2273/2003 ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí, áíáêïéíþíåé óôï åðåíäõôéêü êïéíü üôé óå åêôÝëåóç ôçò áðü 28.06.2012 ó÷åôéêÞò áðüöáóçò ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí ìåôü÷ùí ôçò, ðñïÝâç ôçí 24.10.2013 óå áãïñÜ 700 éäßùí ìåôï÷þí ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò ?0,7340. Ç óõíïëéêÞ áîßá ôçò óõíáëëáãÞò áíÞëèå óå ?516,45 . Ïé ùò Üíù

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ

Ðåñßëçøç äéáêÞñõîçò áíïéêôïý äéáãùíéóìïý ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ÖÙÔÉÓÔÉÊÙÍ ÓÙÌÁÔÙÍ ÅÎÏÉÊÏÍÏÌÇÓÇÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ ÔÕÐÏÕ LED Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÃÏÑÔÕÍÁÓ Ó×ÏÉÍÁÑÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ðñïêçñýóóåé áíïéêôü äéáãùíéóìü ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ åö'ïóïí ôá äéáãùíéæüìåíá ðñïéüíôá ðëçñïýí áðïëýôùò ôçò ôå÷íéêÝò ðñïäéáãñáöÝò ôçò ó÷åôéêÞò äéáêÞñõîçò ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ÖÙÔÉÓÔÉÊÙÍ ÓÙÌÁÔÙÍ ÅÎÏÉÊÏÍÏÌÇÓÇÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ ÔÕÐÏÕ LED óõíïëéêÞò ðñïûðïëïãéóèåßóçò áîßáò 99.691,50 åõñþ. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåíåñãçèåß óôï äçìáñ÷åßï ôïõ ÄÞìïõ Ãüñôõíáò óôïõò Áãßïõò ÄÝêá ôçí 22 / 11 / 2013 , þñá 11:00- 12:00 ÌåôÜ ôï ðÝñáò áõôÞò ôçò þñáò ëÞãåé ç ðñïèåóìßá ðáñáëáâÞò ôùí ðñïóöïñþí êáé üóåò ðñïóöïñÝò êáôáôåèïýí èåùñïýíôáé åêðñüèåóìåò êáé åðéóôñÝöïíôáé. ÁìÝóùò ìåôÜ èá áêïëïõèÞóåé ç äéáäéêáóßá ôçò áðïóöñÜãéóçò ôùí ðñïóöïñþí. ×ñçìáôïäüôçóç ôïõ Ýñãïõ ÐñÜóéíï ôáìåßï Ìáæß ìå ôçí ðñïóöïñÜ ðñÝðåé íá êáôáôåèåß êáé åããýçóç óõììåôï÷Þò ãéá ðïóü ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 5% ôçò ðñïûðïëïãéóèåßóçò äáðÜíçò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ Ö.Ð.Á. Ðëçñïöïñßåò êáé áíôßãñáöá ôçò äéáêÞñõîçò ôïõ äéáãùíéóìïý ðáñÝ÷ïíôáé ÇìÝñåò : ÄåõôÝñá Ýùò êáé ÐáñáóêåõÞ êáé þñåò áðü 07:00 Ýùò 15:00 ð.ì ÔçëÝöùíï : 2892340346

Ôï ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí Ôïðéêü Õðïê/ìá ÉÊÁ-ÅÔÁÌ ÊÁËÁÌÁÑÉÁÓ ðñïêçñýóóåé Áíïéêôü äéáãùíéóìü ðéèáíÞò äáðÜíçò 60.984,00 Åõñþ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ ÖÐÁ, ãéá ôçí áíÜèåóç óå óõíåñãåßï êáèáñéüôçôáò ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ ÊÁËÁÌÁÑÉÁÓ êáé ôùí óõóôåãáóìÝíùí ÌïíÜäùí Õãåßáò ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ ãéá ôçí åðéëïãÞ áíáäü÷ïõ ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá (1) Ýôïõò (01/01/2014 Ýùò 31/12/2014). Ï äéáãùíéóìüò èá ãßíåé ôçí 18/11/2013 çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 10:00 ð.ì. óôï ãñáöåßï ôçò ÐñïúóôáìÝíçò Äéåýèõíóçò ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ ÊÁËÁÌÁÑÉÁÓ, ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò 62 éóüãåéï, ìå Ýããñáöåò óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò. Ç ó÷åôéêÞ ðñïêÞñõîç êáé ðëçñïöïñßåò èá äßíïíôáé áðü ôï ÔìÞìá Äéïéêçôéêïý ôïõ ÕðïêáôáóôÞìáôïò.

Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ Ó×ÏÉÍÁÑÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ

ÁÐÏ ÔÏ ÔÏÐÉÊÏ ÕÐÏÊ/ÌÁ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ ÊÁËÁÌÁÑÉÁÓ

ÉÄÑÕÌÁ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÅÍÉÁÉÏ ÔÁÌÅÉÏ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ ÌÉÓÈÙÔÙÍ

ÔÏÐÉÊÏ ÕÐÏÊ/ÌÁ ÊÁËÁÌÁÑÉÁÓ ÔÌÇÌÁ: ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ Ôá÷. Ä/íóç: ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò 62 Ôá÷. Êþäéêáò: 55133 Ðëçñïöïñßåò: Ôñéáíôáöõëëßäïõ ÅëéóÜâåô Ôçë.: 2310 807109 Fax: 2310 456435 Èåóóáëïíßêç, 23/10/2013 Áñ. ðñùô. 10686 ÐÅÑÉËÇØÇ ÐÑÏÊÇÑÕÎÇÓ

ìåôï÷Ýò áãïñÜóôçêáí ìÝóù ôïõ ìÝëïõò ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí SOLIDUS Á.Å.Ð.Å.Õ. QUEST ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ Á.Å. Ç Quest Óõììåôï÷þí Á.Å. ãíùóôïðïéåß üôé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ ÊÍ 2190/20, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé, êáé óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôïõ Êáíïíéóìïý 2273 / 2003 ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò êáé óå åêôÝëåóç ôçò áðü 05/06/2012 áðüöáóçò ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò Åôáéñåßáò êáé ôçò áðü 21/12/2012 áðüöáóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ,

ðñïÝâç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò ôçò 24/10/2013, ìÝóù ôçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò åôáéñßáò «Eurobank EFG Equities», óå áãïñÜ 5.800 éäßùí ìåôï÷þí ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 1,51 åõñþ êáé óõíïëéêÞ áîßá óõíáëëáãÞò 8.791,71 åõñþ.

íôßíïõ óôçí EðéôñïðÞ Áìïéâþí êáé Áíèñùðßíïõ Äõíáìéêïý. Ç íÝá óýíèåóç ôçò ÅðéôñïðÞò Áìïéâþí êáé Áíèñùðßíïõ Äõíáìéêïý äéáìïñöþèçêå ùò åîÞò: ÌÜñéïò ÃéáííÜò (Ðñüåäñïò) ÌÜñéïò Êáëï÷ùñßôçò ?äùíéò Ðáðáêùíóôáíôßíïõ.

ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÕÐÑÏÕ ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÔÁÉÑÉÁ ËÉÌÉÔÅÄ Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÔñÜðåæáò Êýðñïõ Äçìüóéá Åôáéñßá Ëôä («ÔñÜðåæá») óôç óõíåäñßá ôïõ óôéò 22 Ïêôùâñßïõ 2013 áðïöÜóéóå ôïí äéïñéóìü ôïõ êïõ ?äùíç Ðáðáêùíóôá-

ÁËÊÏ ÅËËÁÓ Á.Â.Å.Å. H ÁËÊÏ ÅËËÁÓ ÁÂÅÅ ,óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.3556/2007 óå óõíäõáóìü ìå ôçí äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ

11 ôçò áðüöáóçò 1/434/ 3.7.2007 ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, áíáêïéíþíåé üôé ï ê. ÃåùñãéÜäçò Êùíóôáíôßíïò ôïõ Ãåùñãßïõ, åêôåëåóôéêü ìÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, ãíùóôïðïßçóå óôçí åôáéñåßá üôé ôçí 24.10.2013 ç åôáéñåßá ÑÁÌÐÉËËÉÏÍ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇ ÁÅ, óõíäåüìåíï íïìéêü ðñüóùðï, ðñï÷þñçóå óôçí ðþëçóç 50.000 ìåôï÷þí ôçò åôáéñåßáò Ýíáíôé ôïõ ðïóïý ôùí 23.500,00 åõñþ.

Ôï Éíóôéôïýôï ÐñïëçðôéêÞò, ÐåñéâáëëïíôéêÞò êáé ÅñãáóéáêÞò ÉáôñéêÞò, Prolepsis, äéåíåñãåß áíïé÷ôü äéåèíÞ äéáãùíéóìü ãéá ôçí áíÜäåéîç áíáäü÷ïõ ãéá ôo Ýñãï "ÅíÝñãåéåò ÐáñáãùãÞò, ÄéÜ÷õóçò êáé Äçìïóéïðïßçóçò Ïäçãþí" ìå MIS 346818 êáé êùäéêü åããñáöÞò 1200. Ç ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ Ýñãïõ èá ãßíåé áðü ôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá "ÁíÜðôõîç Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý" óôï ðëáßóéï ôïõ ÅÓÐÁ, áðü ôï Åõñùðáúêü Êïéíùíéêü Ôáìåßï êáé áðü Åèíéêïýò Ðüñïõò. Ï ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ Ýñãïõ åßíáé 348.302,93 (óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ÖÐÁ). Åðßóçìç ãëþóóá ôïõ äéáãùíéóìïý åßíáé ç åëëçíéêÞ. Ôüðïò ðáñÜäïóçò ôùí ðáñáäïôÝùí ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôç Óýìâáóç ðïõ èá õðïãñáöåß ìå ôïí ÁíÜäï÷ï, èá ïñéóôåß áðü ôçí ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ. Ç ëÞîç ôçò ðñïèåóìßáò ðáñáëáâÞò ôùí ðñïóöïñþí åßíáé Ôñßôç, 17 Äåêåìâñßïõ êáé þñá 15:00. Ç ðñïèåóìßá ïëïêëÞñùóçò ôïõ Ýñãïõ åßíáé 31 ÌáÀïõ 2014. Ïé ðñïóöïñÝò éó÷ýïõí êáé äåóìåýïõí ôïõò äéáãùíéæüìåíïõò ãéá ôñåéò (3) ìÞíåò áðü ôçí åðüìåíç çìÝñá ôçò äéåíÝñãåéáò ôïõ Äéáãùíéóìïý, ìå äéêáßùìá ìïíïìåñïýò ðáñÜôáóçò áðü ôçí ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ãéá ôñåéò (3) ìÞíåò áêüìç, åöüóïí ï ðñïóöÝñùí äßíåé ôç óõãêáôÜèåóÞ ôïõ ìåôÜ áðü Ýããñáöï áßôçìá áðü ôçí áíáèÝôïõóá áñ÷Þ. ÊÜèå ðñïóöïñÜ ðñÝðåé õðï÷ñåùôéêÜ êáé ìå ðïéíÞ áðïêëåéóìïý íá óõíïäåýåôáé áðü ÅããõçôéêÞ ÅðéóôïëÞ Óõììåôï÷Þò ßóç ìå ôï 5% ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ Ýñãïõ óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ Ö.Ð.Á. Èá åðéëåãåß ç ðëÝïí ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá ðñïóöïñÜ óýìöùíá ìå ôá êñéôÞñéá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôéò ôå÷íéêÝò ðñïäéáãñáöÝò ôçò äéáêÞñõîçò. Ðåñéóóüôåñá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò ãéá ôç äéáêÞñõîç äßäïíôáé áðü ôçí êá ¸ëåíá Äçìçôñáêïðïýëïõ, ÖñáãêïêëçóéÜò 7, Ìáñïýóé, 15125, ôçë.:2106255700, fax: 2106106810, email: e.dimitrakopoulou@prolepsis.gr.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ËÁÑÉÓÁÓ ÄÇÌÏÓ ÁÃÉÁÓ ÁãéÜ, 23/10/2013 Áñ. Ðñùô:15933 ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ Áíïéêôïý äçìüóéïõ äéáãùíéóìïý ãéá ôçí ðñïìÞèåéá: "ÐñïìÞèåéá õðüãåéùí êÜäùí áðïèÞêåõóçò áðïññéììÜôùí" Ï ÄÞìáñ÷ïò ÁãéÜò Ðñïêçñýóóåé áíïéêôü äçìüóéï ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ãéá ôçí ðñïìÞèåéá óõóôÞìáôïò õðüãåéùí êÜäùí áðïññéììÜôùí ãéá ôçí êÜëõøç ôùí áíáãêþí óôïí ôïìÝá ôçò áðïêïìéäÞò/áðïèÞêåõóçò ôùí ïéêéáêþí áðïññéììÜôùí ôçò Ä.Ê. ÁãéÜò ôïõ ÄÞìïõ ÁãéÜò, ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí ÷áìçëüôåñç ôéìÞ. Ï óõíïëéêüò ðñïûðïëïãéóìüò äáðÜíçò ôçò ðñïìÞèåéáò åßíáé 107.625,00 åõñþ óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ ÖÐÁ. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôçí Áßèïõóá Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Ðïëéôéóôéêïý ÊÝíôñïõ "×ñõóáëëßäá" (åðß ôçò ïäïý Ìåôáîï÷ùñßïõ), åíþðéïí ôçò áñìüäéáò åðéôñïðÞò äéåíÝñãåéáò äéáãùíéóìþí ðñïìçèåéþí êáé áîéïëüãçóçò ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçí 18 Íïåìâñßïõ 2013 çìÝñá ÄåõôÝñá ìå þñá ëÞîçò ôçí 11:00 ð.ì. ÌåôÜ ôï ðÝñáò áõôÞò ôçò þñáò ëÞãåé ç ðñïèåóìßá ðáñáëáâÞò ôùí ðñïóöïñþí êáé üóåò ðñïóöïñÝò êáôáôåèïýí èåùñïýíôáé åêðñüèåóìåò êáé åðéóôñÝöïíôáé. ÁìÝóùò ìåôÜ èá áêïëïõèÞóåé ç äéáäéêáóßá ôçò áðïóöñÜãéóçò ôùí ðñïóöïñþí. Ïé ðñïóöïñÝò èá õðïâÜëëïíôáé ìå ôñüðï ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé áíáëõôéêÜ óôá ó÷åôéêÜ ôåý÷ç ôçò äéáêÞñõîçò. Ìáæß ìå ôçí ðñïóöïñÜ ðñÝðåé íá êáôáôåèåß êáé åããýçóç óõììåôï÷Þò ðïóïý 5.381,25 åõñþ ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 5% ôçò ðñïûðïëïãéóèåßóçò äáðÜíçò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ Ö.Ð.Á. Ç ðáñáëáâÞ ôùí ôåõ÷þí ôçò äçìïðñáóßáò ãßíåôáé ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí 20,00 Åõñþ êáé ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôï ÔìÞìá Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí ôïõ ÄÞìïõ, êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò ìÝ÷ñé êáé ôçí 20/10/2013. Áñìüäéïé õðÜëëçëïé Ìðáñôæþêá Á. - Íôïõëïýëç Å. óôï ôçëÝöùíï 2494350113-114 êáé fax 2494023783. (Ôá÷. Äéåýèõíóç: Êáëõøþò Áëåîïýëç 27, ÁãéÜ - ËÜñéóáò, Ô.Ê.: 400 03. Ï ÄÞìáñ÷ïò Áíôþíçò Í. ÃêïõíôÜñáò

ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ 24 /10/2013 ÁÑ. ÐÑ. 5324 ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÊÁÔÁÈÅÓÇÓ ÐÑÏÓÖÏÑÁÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÏÕ ÈÅÑÌÁÍÓÇÓ ÁÑ.ÄÉÁÊ:011/13 Ï ÄéåèíÞò Áíèñùðéóôéêüò Ïñãáíéóìüò International Orthodox Christian Charities IOCC êáé ç ÁðïóôïëÞ, áóôéêÞ ìç êåñäïóêïðéêÞ åôáéñåßá ôçò ÉåñÜò Áñ÷éåðéóêïðÞò Áèçíþí, óôá ðëáßóéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò "Ðáñï÷Þ ðåôñåëáßïõ èÝñìáíóçò óå êïéíùöåëÞ éäñýìáôá ôçò Âïñåßïõ ÅëëÜäáò ÉÉ" ôï ïðïßï ÷ñçìáôïäïôåß ç ÅëëçíéêÞ Áñ÷éåðéóêïðÞ ÁìåñéêÞò, áðåõèýíåé ðñüóêëçóç êáôÜèåóçò ðñïóöïñþí, óå åôáéñåßåò ôñïöïäïóßáò êáõóßìùí ãéá ôçí ðñïìÞèåéá 78.000 (+/-20%) ëßôñùí ðåôñåëáßïõ èÝñìáíóçò ðñïûðïëïãéóìïý 85.500 åõñþ ìç óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ Ö.Ð.Á. Ç äéáíïìÞ èá ãßíåé óå 30 ðåñßðïõ êïéíùöåëÞ éäñýìáôá óå óôçí ÄõôéêÞ, ÊåíôñéêÞ, ÁíáôïëéêÞ Ìáêåäïíßá êáé ÈñÜêç êáé Éäñýìáôá óôçí ÁôôéêÞ. Ïé ðñïóöïñÝò èá áîéïëïãçèïýí âÜóåé ôùí êÜôùèé êñéôçñßùí: 1. Ðïóïóôü Ýêðôùóçò áíÜ êõâéêü åðß ôçò ôñÝ÷ïõóáò ëéáíéêÞò ôéìÞò, áíÜ ãåùãñáöéêü óçìåßï ðáñÜäïóçò. 2. ÅíäåéêôéêÞ ôåëéêÞ ôéìÞ áíÜ ãåùãñáöéêü óçìåßï ðáñÜäïóçò ôçí çìÝñá êáôÜèåóçò ôçò ðñïóöïñÜò. 3. ÅîáóöÜëéóç áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ, ôçò äõíáôüôçôáò ðáñÜäïóçò óå üëá ôá ðñïåðéëåãìÝíá óçìåßá äéáíïìÞò. 4. ÐåñéãñáöÞ ôïõ óõóôÞìáôïò äéáóöÜëéóçò ðïéïôéêïý êáé ðïóïôéêïý åëÝã÷ïõ êáõóßìùí, ðïõ åöáñìüæåé ï ðñïìçèåõôÞò 5. Ðñüóèåôåò ðáñï÷Ýò - óõíåéóöïñÜ ôçò åôáéñåßáò óôï óêïðü ôïõ ðñïãñÜììáôïò ìå äùñåÜí ëßôñá èÝñìáíóçò ëüãù ôïõ öéëáíèñùðéêïý ÷áñáêôÞñá ôïõ ðñïãñÜììáôïò. Ðáñáêáëþ áðïóôåßëåôå ôçí ðñïóöïñÜ óáò Ýùò ôçí Ôñßôç, 12 Íïåìâñßïõ 2013 þñá 12:00 óôçí Ì.Ê.Ï. ÁðïóôïëÞ óôç äéåýèõíóç: ¹ñáò 8 & ÄÝóðùò ÓÝ÷ïõ 37, Ô.Ê. 11743, õð' üøéí ÅðéôñïðÞò Äéáãùíéóìïý. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò 2130184400, Õðåýèõíïò Åðéêïéíùíßáò ê. ÈùìÜò ÂëÜ÷ïò. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÄÇÌÔÓÁÓ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ


28 Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ Ê

435,64

71.417

2,03

13.000

12,18

25.000

11,71

22.016

8,36

418

4,66

18.810

9,79

Êëåßóéìï

Õ

Ñ

É

Á

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

Á

Ã

Ï

Ñ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôáôç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

Á

ÁÅÑÏÐÏÑÉÁ ÁÉÃÁÉÏÕ(ÊÏ)

6,100

8,35%

5,630

6,120

205,0%

924.090

5.252.238

36.199

1,500

6,120

25,41%

ÁÊÑÉÔÁÓ (ÊÏ)

0,156

0,00%

0,156

0,156

-47,1%

0

0

77

0,134

0,520

-20,91%

ÁËÊÏ ÅËËÁÓ (ÊÏ)

0,487

-1,62%

0,487

0,495

-7,7%

280

137

34.418

0,159

0,661

20,08%

ÁËÏÕÌÕË ÌÕËÙÍÁÓ (ÊÏ)

0,532

-1,30%

0,513

0,539

-21,5%

2.002

1.043

6.984

0,240

0,740

-1,35%

ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ ÁÅÅ× (ÊÏ)

20,000

-8,17%

20,000

20,000

1,1%

4

80

802

13,200

25,410

0,84%

ÂÁÑÂÅÑÇÓ Í. - MODA BAGNO (ÊÏ)

0,248

0,00%

0,228

0,248

-31,7%

40

9

1.738

0,226

0,519

-6,96% 0,00%

15,30

3,82

20.122

ÂÁËÊÁÍ ÁÊÉÍÇÔÁ (ÊÏ)

0,190

0,00%

0,190

0,190

-44,9%

0

0

0

0,162

0,438

16,29

23.987

ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ (ÊÏ)

0,679

0,00%

0,679

0,679

29,6%

0

0

57.339

0,285

0,845

8,22%

1.396,32

199.474

ÂÉÏ×ÁËÊÏ (ÊÁ)

7,000

6,06%

6,600

7,000

78,6%

149.746

1.021.220

164.263

2,900

7,000

28,89%

3,19

4.969

5,62

6.325

0,160

18,02%

2,55

77.376

5,07

14.076

256,79

85.883

9,14

24.060

55,20

15.000

2.405,84

232.000

ÂÉÓ (ÊÏ)

0,642

0,00%

0,642

0,642

-8,3%

0

0

343

0,490

1,010

-22,90%

ÂÏÃÉÁÔÆÏÃËÏÕ SYSTEMS (ÊÏ)

0,888

-6,53%

0,887

0,888

-1,3%

123

109

394

0,781

1,210

-4,68%

Ã.Å. ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ (ÊÏ)

0,033

0,00%

0,031

0,036

-56,0%

11.610

413

18.321

0,028

0,118

-1,49%

ÃÁËÁÎÉÄÉ (ÊÏ)

0,360

3,15%

0,349

0,360

-27,4%

15.000

5.311

7.199

0,221

0,638

20,83%

ÃÅÊÔÅÑÍÁ (ÊÏ)

2,990

4,91%

2,880

3,030

49,5%

240.729

712.836

300.509

1,230

3,050

12,55%

ÃÅÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÏÕ (ÊÁ)

0,380

0,26%

0,380

0,406

-5,5%

6.100

2.329

6.113

0,251

0,545

2,83%

ÄÁÉÏÓ ÐËÁÓÔÉÊÁ (ÊÏ)

3,680

2,22%

3,680

3,680

-23,7%

185

681

13

3,340

5,500

1,43%

ÄÅÇ (ÊÏ)

10,370

1,57%

10,230

10,450

76,1%

650.488

6.742.125

535.074

3,890

10,450

10,55%

0,00%

0,00%

17,28

13,89

34.720

ÄÑÏÌÅÁÓ (ÊÏ)

0,400

-1,96%

0,383

0,409

40,8%

38.775

15.616

15.584

0,129

0,634

1,24%

3,50

13.673

ÅÂÑÏÖÁÑÌÁ (ÊÏ)

0,256

-1,16%

0,234

0,259

-28,9%

2.780

683

357

0,209

0,539

-13,89%

10.066,50

2.396.786

6,93

ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (KO)

4,200

1,20%

4,150

4,290

-35,3%

2.130.186

9.004.169

4.382.706

1,832

12,684

13,53%

6,39

11.250

3,55

ÅÊÔÅÑ (ÊÏ)

0,568

7,78%

0,533

0,570

3,5%

7.350

4.153

18.132

0,400

0,700

7,35%

38,59

36.749

ÅË. ÂÉÏÌ. ÆÁ×ÁÑÇÓ (ÊÁ)

1,050

0,00%

1,040

1,080

-22,8%

18.145

19.185

27.015

0,754

1,740

3,76% 6,02%

14,08

18.648

ÅËÁÓÔÑÏÍ (ÊÏ)

0,755

1,62%

0,749

0,765

-9,4%

20.111

15.151

7.123

0,442

0,969

249,44

124.101

33,17

ÅËÂÁË (ÊÁ)

2,010

1,01%

1,990

2,050

6,9%

29.644

59.862

42.681

1,080

2,380

2,00%

8,24

13.230

0,020

3,21%

13,06

ÅËÂÅ ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ (ÊÁ)

0,623

2,98%

0,600

0,660

2,1%

4.340

2.653

13.603

0,407

0,689

9,05%

15,61

31.735

ÅËÃÅÊÁ (ÊÏ)

0,492

2,71%

0,464

0,495

-18,0%

8.746

4.118

4.273

0,225

0,780

4,87%

24,07

23.828

ÅËÉÍÏÉË (ÊÏ)

1,010

6,32%

1,000

1,010

-39,9%

250

252

415

0,740

1,890

-1,85%

562,86

177.001

15,15%

319,82

19.865

0,670

4,16%

45,80

29.546

2.921,87

305.635

0,450

4,71%

490,26

65.369

0,190

2,53%

12,50

33,15

26.730

8,52

23,48

15.146

13,95

52.067

12,24

30.009

0,00%

ÅËËÁÊÔÙÑ (ÊÏ)

3,180

4,61%

3,010

3,200

65,6%

519.679

1.625.712

418.794

1,350

3,200

ÅËËÁÄÏÓ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

16,100

-1,17%

15,990

16,550

21,0%

6.921

111.734

10.429

11,260

19,190

0,58%

ÅËËÇÍÉÊÁ ÊÁËÙÄÉÁ (ÊÏ)

1,550

0,00%

1,540

1,610

-16,7%

12.938

20.369

19.450

1,120

2,320

-6,17%

ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ (ÊÏ)

9,560

1,38%

9,240

9,700

29,2%

266.159

2.542.201

183.298

5,800

9,700

8,93%

ÅËËÇÍÉÊÁ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁ (ÊÏ)

7,500

0,13%

7,460

7,700

73,2%

154.172

1.167.701

403.937

3,105

8,000

5,72%

ÅËÔÏÍ (KÏ)

1,240

0,00%

1,210

1,270

36,3%

8.902

10.975

8.834

0,510

1,270

1,93%

ÅËÔÑÁÊ (ÊÏ)

1,550

-1,27%

1,550

1,550

-5,5%

390

605

487

1,080

1,900

-1,84%

ÅÐÉËÅÊÔÏÓ (ÊÏ)

0,268

-3,94%

0,268

0,280

-39,9%

305

85

14.141

0,232

0,587

-5,52%

ÅÔÅÌ (ÊÁ)

0,408

0,25%

0,383

0,413

-22,6%

26.850

10.679

12.721

0,217

0,828

-0,89% -3,08%

1,00

0,00%

218,53

36.300

0,188

3,12%

14,10

ÅÕÁÈ (ÊÏ)

6,020

0,17%

6,010

6,140

-0,5%

12.228

74.120

38.999

3,940

6,820

904,19

106.500

0,170

2,00%

13,22

ÅÕÄÁÐ (ÊÏ)

8,490

0,24%

8,360

8,580

64,7%

68.541

581.573

147.384

3,778

8,770

0,88%

37,96

27.504

0,050

3,62%

4,16

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ (ÊÏ)

1,380

4,55%

1,330

1,420

41,4%

63.633

88.215

14.993

0,480

1,620

5,26%

66,98

53.155

27,27

77,02

86.736

43,44

28.580

0,020

1,32%

4,83

9.000

18,93

1,260

-0,79%

1,220

1,270

-6,7%

12.060

15.024

21.385

0,690

1,580

6,06%

0,888

-0,56%

0,868

0,900

10,2%

89.196

79.132

139.578

0,401

0,994

8,39%

ÉÊÔÉÍÏÓ ÅËËÁÓ (ÊÏ)

1,520

-0,65%

1,490

1,530

19,8%

22.464

33.926

14.905

0,791

1,771

0,18%

ÉËÕÄÁ (ÊÏ)

0,537

0,00%

0,537

0,537

-17,4%

0

0

21

0,269

0,680

-0,47% 19,53%

6,54

8.298

3,74

11.233

1.419,30

66.948

14,78

7.500

12,82

ÊÁÍÁÊÇÓ Ó. (ÊÏ)

1,970

0,00%

1,970

1,970

69,2%

281

554

2.552

0,924

2,090

0,95%

12,67

9.743

0,008

0,58%

24,03

ÊÁÑÁÌÏËÅÃÊÏÓ (ÊÏ)

1,300

0,00%

1,300

1,310

-24,4%

6.010

7.831

1.341

1,070

2,000

1,21%

68,85

14.680

0,00%

11,69

ÊÁÑÁÔÆÇ (ÊÏ)

4,690

2,18%

4,590

4,700

84,6%

498

2.308

4.025

1,820

4,900

1,13%

7,59

3.301

ÊÅÊÑÏØ (ÊÏ)

2,300

0,00%

2,270

2,340

-13,9%

721

1.650

2.569

1,540

3,790

20,55%

5,39

ÉÁÓÙ (ÊÏ) ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ (ÊÏ)

14,95

ÉÍÔÅÁË ÏÌÉËÏÓ (ÊÁ)

0,788

0,00%

0,788

0,788

86,9%

99

78

398

0,157

1,289

ÉÍÔÅÑÔÅÊ (ÊÏ)

0,333

0,91%

0,321

0,340

-23,6%

2.025

665

1.417

0,223

0,600

9,04%

FOLLI-FOLLIE GROUP (ÊÏ)

21,200

-0,28%

20,760

21,600

64,1%

112.983

2.395.615

141.842

9,690

21,600

6,73%

26,54

40.219

ÊËÏÕÊÉÍÁÓ - ËÁÐÐÁÓ (ÊÏ)

0,660

-1,35%

0,638

0,699

8,7%

15.975

10.491

21.304

0,425

0,875

-1,36%

4,14

11.510

ÊËÙÓ/ÃÉÁ ÍÁÕÐÁÊÔÏÕ (ÊÁ)

0,360

0,00%

0,360

0,360

-28,0%

0

0

746

0,232

0,679

-0,55%

4,90

21.224

ÊÏÑÄÅËËÏÕ ×. ÁÖÏÉ (ÊÁ)

0,231

0,00%

0,231

0,231

-34,7%

0

0

2.134

0,180

0,428

6,28%

45,46

13.450

ÊÏÑÑÅÓ (ÊÏ)

3,380

-1,74%

3,370

3,430

-15,5%

1.216

4.129

7.555

2,660

4,870

5,20%

20,19

29.480

ÊÑÅÔÁ ÖÁÑÌ (ÊÏ)

0,685

-1,58%

0,670

0,700

6,2%

8.740

5.982

37.984

0,307

0,800

-1,74%

69,77

33.065

0,050

2,37%

5,94

15.805

371,59

1.795.141

18,36

22.945

0,100

12,50%

13,30

0,00% 7,60

ÊÑÉ - ÊÑÉ (ÊÏ)

2,110

0,00%

2,040

2,150

41,9%

45.791

96.507

20.689

0,855

2,240

1,93%

ÊÔÇÌÁ Ê. ËÁÆÁÑÉÄÇ (ÊÏ)

0,376

0,00%

0,376

0,376

-6,0%

0

0

1.114

0,185

0,488

0,74%

ÊÕÐÑÏÕ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

0,207

0,00%

0,207

0,207

-18,8%

0

0

0

0,180

0,394

0,00%

ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ Ç.- F.H.L. (ÊÏ)

0,800

0,63%

0,795

0,810

-4,5%

3.096

2.476

5.125

0,574

0,947

-2,15%

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ Solidus ×ñçìáôéóôçñéáêÞ www.solidus.gr Ôçë.: 2106900600 Ç Solidus åßíáé ìÝëïò ôïõ ×.A. áðü ôï 2000 ùò åêêáèáñéóôéêü ìÝëïò ôçò áãïñÜò áîéþí êáé ðáñáãþãùí. ÌÝ÷ñé êáé óÞìåñá Ý÷åé êáôáöÝñåé íá áíáðôýîåé Ýíá óçìáíôéêü äßêôõï óõíåñãáôþí óå üëç ôçí ÅëëÜäá, ôï ïðïßï êáé ôçí Ý÷åé áíáäåßîåé ìåôáîý ôùí êïñõ-

öáßùí åôáéñåéþí ôïõ ÷þñïõ. ÐáñÜëëçëá êáé ìÝóù ôùí óõíåñãáóéþí ôçò ìå ôñÜðåæåò êáé ÷ñçìáôéóôçñéáêÝò åôáéñåßåò ôïõ åîùôåñéêïý, Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá ðñïóöÝñåé óôïõò ðåëÜôåò ôçò, åõñåßá ðñüóâáóç óôéò ìåãáëýôåñåò êáé ðéï áíåðôõãμÝíåò áãïñÝò ôïõ êüóìïõ.

ÁèçíáúêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.32.54.764 www.athinaiki-securities.gr

ÄõíáìéêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.36.77.700 www.dynamicsec.gr

ÅðåíäõôéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò Ôçë.: 210.81.73.000 www.ibg.gr

Alphatrust Ôçë.: 210.62.89.100 www.alphatrust.gr

Euroxx Ôçë.: 210.68.79.400 www.euroxx.gr

Nuntius ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.33.50.599 www.nuntius.gr

Alpha Finance Ôçë.: 210.37.05.700 www.alphafinance.gr

EFG Eurobank Securities Ôçë.: 210.37.20.000 www.eurobankequities.gr

ÐÞãáóïò ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.36.70.700 www.pegsec.gr

Ðåéñáéþò ÁÅÐÅÕ Ôçë.: 210.33.54.000 www.piraeus-sec.gr Ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ åôáéñåßá "Ðåéñáéþò ÁÅÐEÕ" Ý÷åé ùò êýñéåò äñáóôçñéüôçôåò ôç äéáìåóïëÜâçóç ãéá áãïñÜ åëëçíéêþí êáé îÝíùí ìåôï÷þí, åëëçíéêþí êáé îÝíùí ðáñáãþãùí ðñïúüíôùí, êñáôéêþí êáé åôáéñéêþí ïìïëüãùí, ãéá ëïãáñéáóìïýò

ðåñéèùñßïõ (margin accounts), êáèþò êáé ôç äéåêðåñáßùóç ôùí ÷ñçìáôéóôçñéáêþí óõíáëëáãþí ðïõ äéåíåñãïýíôáé ìÝóù ôïõ äéêôýïõ ôùí õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò, ôùí 2 õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò (Èåóóáëïíßêç, ÐÜôñáò) áëëÜ êáé ôùí 18 óõíåñãáæüìåíùí Áíþíõìùí Åôáéñåéþí ÅðåíäõôéêÞò ÄéáìåóïëÜâçóçò.


ÌÅÔÏ×ÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

20,42

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Êëåßóéìï

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

29

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôáôç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

-0,52%

6,08

7.595

ÊÕÑÉÁÊÏÕËÇÓ (ÊÏ)

0,800

-3,85%

0,759

0,800

0,0%

1.803

1.407

2.133

0,487

1,490

3,80

5.939

ËÁÍÁÊÁÌ (ÊÏ)

0,639

0,00%

0,639

0,639

3,6%

0

0

0

0,503

0,869

0,00%

2,12

8.322

ËÅÂÅÍÔÅÑÇÓ Í. (ÊA)

0,255

0,00%

0,255

0,255

-20,3%

0

0

733

0,198

0,658

0,14%

3,29

8.322

ËÅÂÅÍÔÅÑÇÓ Í. (ÐA)

0,395

-9,82%

0,395

0,395

23,1%

4

2

0

0,307

0,798

-25,78%

1,87

7.734

ËÉÂÁÍÇ ÅÊÄÏÔ. ÏÑÃ. (ÊÏ)

0,242

0,00%

0,242

0,242

2,5%

0

0

334

0,144

0,363

-2,34%

45,67

15.222

ËÏÕËÇ ÌÕËÏÉ (ÊÏ)

3,000

3,45%

2,900

3,000

12,4%

5.000

14.638

8.868

1,130

3,760

3,13%

2,86

9.819

ÌÁÈÉÏÓ ÐÕÑÉÌÁ×Á (ÊÏ)

0,291

0,00%

0,280

0,291

-42,9%

13.550

3.802

2.044

0,152

0,510

-0,09%

708,61

51.951

4,41%

4,53

11.700

974,89

110.783

0,500

5,68%

5,47

32.188

8,44

4.588

0,00% …

223,85

0,00%

9,29

ÌÅÔÊÁ (ÊÏ)

13,640

-1,16%

13,260

13,980

39,3%

30.046

410.029

74.282

6,400

14,000

ÌÏÔÏÄÕÍÁÌÉÊÇ (ÊÏ)

0,387

0,00%

0,387

0,387

-33,7%

0

0

1.623

0,211

0,640

4,93%

ÌÏÔÏÑ ÏÚË (ÊÏ)

8,800

5,01%

8,400

8,800

6,0%

193.776

1.682.155

216.573

6,205

9,370

4,72%

ÌÏÕÆÁÊÇÓ (ÊÁ)

0,170

0,00%

0,170

0,170

-25,1%

0

0

938

0,114

0,330

0,12%

ÌÏ×ËÏÓ (ÊÏ)

1,840

-2,13%

1,800

1,890

67,3%

2.688

4.961

2.365

0,565

2,600

-3,99%

ÌÐÇÔÑÏÓ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÉÊÇ (KO)

0,578

0,00%

0,578

0,578

-5,1%

0

0

203

0,336

0,745

-1,83%

ÌÕÔÉËÇÍÁÉÏÓ (ÊÏ)

6,030

-0,33%

5,980

6,120

34,9%

756.123

4.577.437

696.853

3,120

6,120

12,46%

9,16

15.842

705,00

116.916

51,76

24,72

5,20

6.340

ÍÁÊÁÓ ÌÏÕÓÉÊÇ (ÊÏ)

0,820

2,50%

0,721

0,849

104,5%

680

562

812

0,300

1,040

0,51%

4,28

23.935

ÍÁÕÔÅÌÐÏÑÉÊÇ (ÊÏ)

0,179

0,00%

0,179

0,179

-44,8%

0

0

363

0,149

0,360

-5,39%

28,85

63.697

ÍÇÑÅÕÓ (ÊO)

0,453

-2,16%

0,442

0,463

-34,4%

122.646

55.457

91.734

0,380

0,839

-0,56%

6,20

3.873

ÍÔÑÏÕÊÖÁÑÌÐÅÍ (ÊÏ)

1,600

0,00%

1,600

1,600

-33,9%

0

0

456

0,805

2,640

-13,35%

4,13

34.986

ÎÕËÅÌÐÏÑÉÁ (ÊÏ)

0,118

0,00%

0,118

0,118

-24,4%

0

0

3.056

0,101

0,188

3,69%

0,51

2.567

ÎÕËÅÌÐÏÑÉÁ (ÐÏ)

0,198

0,00%

0,198

0,198

-16,1%

0

0

66

0,198

0,315

-9,09%

248,98

10.080

0,400

1,62%

14,19

ÏËÈ (ÊÏ)

24,700

-2,22%

24,500

25,000

8,3%

830

20.513

22.167

13,640

25,290

0,81%

448,75

25.000

0,010

0,06%

61,53

ÏËÐ (ÊÏ)

17,950

-0,17%

17,840

18,180

6,1%

19.137

344.728

64.297

11,500

21,680

-3,05%

3.119,82

319.000

0,720

7,36%

9,91

ÏÐÁÐ (ÊÏ)

9,780

4,04%

9,490

9,780

81,1%

677.366

6.533.382

6.297.471

4,430

10,000

7,30%

4.386,85

490.150

0,00%

15,13

ÏÔÅ (ÊÏ)

8,950

0,56%

8,800

9,080

75,5%

906.032

8.106.075

1.576.094

3,100

9,520

4,94%

1,50

4.971

ÐÁÚÑÇÓ ÐËÁÓÔÉÊÙÍ (ÊÏ)

0,302

-13,71%

0,302

0,302

-8,5%

3.150

951

329

0,193

0,605

-9,88%

30,99

50.797

ÐÁÐÏÕÔÓÁÍÇÓ (ÊÁ)

0,610

0,00%

0,610

0,610

22,7%

0

0

24.365

0,196

0,750

7,28%

1,92

20.210

62,89

ÐÁÑÍÁÓÓÏÓ (ÊÏ)

0,095

7,95%

0,088

0,105

-84,0%

8.749

827

22.470

0,055

0,698

23,22%

8.319,01

5.072.568

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

1,640

-1,80%

1,620

1,700

-44,7%

6.135.709

10.185.840

13.173.490

0,832

6,296

12,25%

11,17

7.070

ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ Ð. (ÊÏ)

1,580

-4,82%

1,520

1,660

13,7%

1.795

2.756

1.590

1,200

1,740

-2,20%

123,87

22.080

0,080

1,43%

9,90

ÐËÁÉÓÉÏ COMPUTERS (ÊÏ)

5,610

-3,44%

5,610

5,610

53,7%

20

112

851

2,700

6,250

1,99%

60,43

45.095

0,00%

11,21

ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ (ÊÏ)

1,340

-2,19%

1,340

1,380

8,1%

50.976

69.153

53.452

0,730

1,640

-0,70%

142,10

27.379

9,82

ÐËÁÓÔÉÊÁ ÊÑÇÔÇÓ (ÊÁ)

5,190

-2,08%

5,190

5,200

3,5%

328

1.703

1.539

4,068

5,554

-2,52%

3,96

24.319

8,27

ÐÑÏÏÄÅÕÔÉÊÇ (ÊÏ)

0,163

1,24%

0,150

0,164

26,4%

15.500

2.501

33.926

0,054

0,223

9,99%

20,70

22.280

ÑÅÂÏÚË (ÊÏ)

0,929

-0,11%

0,910

0,955

48,9%

48.511

45.210

28.347

0,345

1,200

6,98%

197,15

34.771

23,03

ÓÁÑÁÍÔÇÓ ÃÑ. (ÊÏ)

5,670

1,07%

5,610

6,000

30,6%

14.367

83.851

9.861

2,430

6,240

-0,27%

35,32

2,75

4.181

ÓÁÑÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ ÊÕË/ÌÕËÏÉ (ÊÏ)

0,657

0,00%

0,657

0,657

-15,8%

0

0

397

0,626

1,020

-8,81%

166,50

96.244

ÓÉÄÅÍÏÑ (ÊÁ)

1,730

4,85%

1,640

1,750

-1,1%

163.251

280.716

110.182

0,970

2,390

2,43%

9,27

28.438

ÓÐÕÑÏÕ ÁÃÑ. ÏÉÊ. (ÊÏ)

0,326

0,00%

0,300

0,326

-36,1%

700

226

2.972

0,252

0,557

0,80%

268,21

124.170

514,29

ÓÙË/ÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏY (ÊÏ)

2,160

4,35%

2,060

2,190

0,5%

196.718

422.225

194.262

1,140

2,590

2,88%

383,69

109.314

0,050

1,42%

35,42

ÔÅÑÍÁ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇ (ÊÏ)

3,510

-3,04%

3,510

3,660

14,2%

101.263

361.846

125.105

1,869

3,660

6,40%

57,97

33.125

ÔÅ×ÍÉÊÇ ÏËÕÌÐÉÁÊÇ

1,750

1,16%

1,720

1,780

21,5%

28.740

50.009

37.986

1,130

2,710

1,95%

2,29

1.270

ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÔÆÉÑÁÊÉÁÍ ÐÑÏÖÉË

1,800

0,00%

1,800

1,800

-45,9%

0

0

16

0,900

3,330

3,84%

1.541,27

77.064

0,00%

ÔÉÔÁÍ (ÊÏ)

20,000

5,26%

18,800

20,000

43,3%

93.993

1.817.559

92.543

11,310

20,000

6,07%

61,08

7.569

0,00%

ÔÉÔÁÍ (ÐÏ)

8,070

2,80%

7,850

8,100

22,6%

1.411

11.296

2.803

5,600

8,190

5,14%

140,64

305.732

ÕÃÅÉÁ (ÊÏ)

0,460

-1,29%

0,455

0,475

-25,8%

132.761

61.236

232.817

0,264

0,795

3,02%

1,31

10.204

ÖÉÅÑÁÔÅÎ (ÊÏ)

0,128

-1,54%

0,127

0,128

-24,7%

210

27

2.202

0,070

0,400

1,11%

6,92

8.341

×ÁÚÄÅÌÅÍÏÓ (ÊÏ)

0,830

0,00%

0,830

0,830

37,0%

0

0

1

0,350

0,918

0,29%

88,62

101.280

×ÁËÊÏÑ (ÊÁ)

0,875

2,70%

0,851

0,889

0,3%

28.997

25.390

59.479

0,460

1,420

-0,68% 10,08%

0,52

4.035

×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔÇ Å. ÕÉÏÉ (ÊÏ)

0,130

9,24%

0,130

0,130

-74,0%

1.000

130

4.861

0,111

0,713

8,42

21.877

84,06

A.S. COMPANY (ÊÏ)

0,385

1,85%

0,385

0,385

-2,5%

1.000

385

11.324

0,247

0,488

9,75%

7.263,73

10.922.906

0,50

ALPHA ÂÁÍÊ (ÊÏ)

0,665

-0,15%

0,657

0,678

29,5%

8.122.369

5.408.914

15.112.310

0,161

0,863

6,07%

301,64

1.033.006

ATTICA BANK (ÊÏ)

0,292

-0,68%

0,292

0,304

-64,1%

3.696.160

1.102.396

3.830.696

0,173

1,074

8,49%

10,68

45.457

AUDIOVISUAL (ÊÏ)

0,235

0,00%

0,235

0,235

139,8%

0

0

1.860

0,041

0,482

3,87%

98,17

12.120

15,11

AUTOHELLAS (ÊÏ)

8,100

8,72%

7,530

8,200

50,0%

8.624

69.380

5.122

3,420

8,200

9,54%

7,48

15.816

BYTE COMPUTER (ÊÏ)

0,473

0,00%

0,465

0,473

-8,3%

420

197

678

0,340

0,620

0,70%

28,52

101.124

9,10

CENTRIC ÐÏËÕÌÅÓÁ (ÊÏ)

0,282

3,68%

0,266

0,289

-13,2%

61.860

17.344

112.068

0,162

0,440

14,66%

2,58

9.908

CPI (ÊÏ)

0,260

0,00%

0,260

0,260

0,4%

0

0

717

0,133

0,400

21,04%

7.805,93

364.083

COCA -COLA HBC

21,440

-0,19%

21,210

21,590

84.843

1.814.984

99.794

16,790

23,800

2,22%

13,71

26.665

CYCLON ÅËËÁÓ (ÊO)

0,514

-4,46%

0,510

0,565

-4,5%

28.411

15.102

4.657

0,289

0,700

0,17%

2,57

31.370

DIONIC (ÊÏ)

0,082

-2,38%

0,079

0,085

-62,7%

67.904

5.532

131.542

0,066

0,263

6,70%

3.049,96

4.050.417

EUROBANK EFG (ÊÏ)

0,753

-5,16%

0,740

0,810

-88,3%

3.648.832

2.797.991

2.797.126

0,495

13,400

24,63%

564,25

61.000

EUROBANK PROPERTIES ÁÅÅÁÐ (ÊÏ)

9,250

2,44%

9,000

9,250

88,8%

45.858

418.303

30.137

4,110

9,270

16,65%

27,35

52.800

5,88

F.G. EUROPE (ÊO)

0,518

0,00%

0,518

0,518

-23,8%

0

0

1.514

0,450

0,950

-1,38%

19,17

4.687

0,850

20,78%

6,29

FHL MERMEREN

4,090

4,87%

4,090

4,140

-21,0%

46

188

121

3,640

5,190

-0,35%

179,49

50.992

FOURLIS ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (KÏ)

3,520

3,53%

3,420

3,600

78,7%

128.393

453.658

129.533

1,580

3,790

0,54%

292,93

50.592

FRIGOGLASS (KO)

5,790

1,05%

5,630

5,870

9,9%

76.364

440.146

57.522

3,840

6,260

3,30%

70,18

48.069

0,200

13,70%

QUEST ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

1,460

-3,95%

1,460

1,570

28,1%

30.158

45.906

25.864

0,750

1,570

14,06% 12,11%

28,19

20.578

INFORM ËÕÊÏÓ Ð. (ÊÏ)

1,370

7,03%

1,290

1,400

2,2%

31.745

42.826

17.405

0,942

1,750

74,49

133.026

0,00% …

1.522,22

ÉÍTÑAKOM (ÊÏ)

0,560

0,54%

0,551

0,575

-9,2%

343.254

193.200

516.282

0,277

0,754

5,47%

21,37

23.154

INTRAKAT (KO)

0,923

4,29%

0,888

0,940

-12,9%

40.440

37.027

29.352

0,580

1,220

10,23%

316,33

158.962

0,004

0,18%

8,03%

142,88

77.655

1.280,45

129.995

98,51

0,00% 0,210

2,13%

17,31

INTRALOT (ÊÏ)

1,990

2,58%

1,930

1,990

4,2%

230.065

452.395

528.156

1,240

2,410

J & P - ÁÂÁÎ (ÊÏ)

1,840

0,00%

1,800

1,870

28,7%

26.392

48.205

22.904

0,970

1,900

3,20%

JUMBO (ÊÏ)

9,850

1,03%

9,710

9,990

65,0%

715.502

7.049.640

347.790

4,610

10,640

1,29%


30

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

47,53

23.649

225,32

44.268

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

0,00% …

3,07

4.740

770.329

14,18

10.500

23,79

14.074

0,250

14,79%

4,81

6.200

41,72

12.417 6.133

10,97

27.848

ÌÅÔÏ×ÅÓ

24,88

368,22

14,72

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôáôç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

KLEEMAN HELLAS (KO)

2,010

2,03%

2,000

2,050

30,5%

36.850

74.963

10.815

0,901

2,050

14,82%

5,090

0,79%

5,010

5,110

26,6%

21.036

107.210

27.548

2,910

6,480

12,47%

LOGISMOS (ÊÏ)

0,648

0,00%

0,648

0,648

6,2%

0

0

16.326

0,373

1,230

-1,94%

MARFIN INVESTMENT GROUP

0,478

-0,42%

0,469

0,488

11,4%

1.260.516

601.857

2.972.239

0,175

0,564

6,07%

MEVACO (ÊÏ)

1,350

4,65%

1,290

1,350

-1,5%

415

539

1.630

0,880

1,580

1,16%

MIG REAL ESTATE (KO)

1,690

3,68%

1,630

1,700

10,5%

465

781

869

1,100

1,920

9,85%

21,34

0,013

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

LAMDA DEVELOPMENT(ÊÏ) 42,35

0,00%

Êëåßóéìï

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

38,01

MINERBA (KO)

0,775

0,00%

0,775

0,775

3,9%

0

0

1.165

0,350

0,948

1,07%

MLS ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇ (ÊÏ)

3,360

-1,18%

3,300

3,450

25,8%

25.171

84.276

32.854

2,260

3,450

6,96%

0,00%

11,52

NEXANS ÅËËÁÓ (ÊÏ)

2,400

3,90%

2,310

2,400

-0,8%

4.340

10.234

473

1,600

3,110

3,76%

3,30%

74,34

NEWSPHONE HELLAS

0,394

0,00%

0,394

0,394

-23,2%

0

0

15.606

0,241

0,592

3,41% -3,50%

3,76

3.953

14,27

PAPERPACK ÔÓÏÕÊÁÑÉÄÇÓ É. (ÊÏ)

0,952

-2,16%

0,900

0,959

21,3%

2.733

2.539

4.209

0,288

1,060

11,36

11.812

17,68

PROFILE (ÊÏ)

0,962

0,21%

0,950

0,965

22,2%

4.417

4.225

4.729

0,571

1,260

-0,56%

10,25

6.836

QUALITY & RELIABILITY (KO)

1,500

0,00%

1,460

1,500

226,1%

800

1.193

9.450

0,236

1,970

-3,60%

34,17

57.435

REDS (ÊO)

0,595

-0,34%

0,580

0,605

-10,0%

12.300

7.215

14.132

0,450

0,949

5,29%

12,27

6.457

SPACE HELLAS (ÊÏ)

1,900

0,00%

1,900

1,900

47,3%

0

0

779

1,000

2,200

-2,74%

58,18

54.888

TRASTOR ÁÅÅÁÐ

1,060

7,07%

1,000

1,090

69,6%

43.878

45.709

33.253

0,450

1,090

27,37%

4,93

14.627

UNIBIOS ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

0,337

0,30%

0,320

0,337

87,2%

15.560

5.185

98.679

0,116

0,414

11,26%

ALPHA ÂÁÍÊ (ÊÏ) - ÔÐ

1,350

-0,74%

1,310

1,390

1.029.523

1.405.354

3.625.352

0,241

1,580

4,05%

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ) - ÔÐ

0,954

3,70%

0,925

0,969

751.508

711.190

2.196.162

0,290

1,140

12,52%

ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (KO) -ÔÐ

1,470

-3,29%

1,450

1,560

2.314.540

3.479.228

3.425.428

0,420

2,000

28,31%

Ê

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

107,95

Á

Ä

Ô

É

Ç

Á

Ã

Ð

Ï

Ñ

Ñ

Á

É

Ã

Á

Ì

Ð

Á

Ô

Á

Å

Ñ

Õ

Á

Ó

Ó

É

Ô

Ì

Á

Ù

Ô

É

Í

Ê

Á

Ù

Í

Ì

Ï

Ô

É

Â

É

Á

Ô

Ë

É

Ù

Ù

Í

Í

Ê

22,47

5.746

ALPHA ETF FTSE20

3,910

0,26%

3,910

3,910

11.717

45.813

3,86

295

NBGAM ETF Ã.Ä.×.Á.

13,100

2,66%

13,100

13,100

2

26

3,31

389

NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

8,530

0,00%

8,530

8,530

1,4%

2

17

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

×

Á

Ì

Ç

Ë

Ç

Ó

Ä

É

Á

Ó

Ð

Ï

Ñ

Á

Å

Ö

Á

Ë

Á

É

Ù

Í … …

207

6,880

10,110

4,58%

47,39%

Ó

12,78

49.153

ÁÈÇÍÁ (ÊÏ)

0,260

4,00%

0,259

0,260

36,8%

1.697

441

1.327

0,094

0,340

258,16

63.900

ÁÓÔÇÑ ÐÁËÁÓ (ÊÏ)

4,040

1,00%

4,000

4,100

15,8%

17.280

69.764

16.262

3,170

4,950

0,87%

23,26

15.300

49,63

ÁÔÔÉÊÅÓ ÅÊÄÏÓÅÉÓ (ÊÏ)

1,520

0,00%

1,520

1,520

117,1%

0

0

11.712

0,520

1,520

26,14%

56,83

8.419

1,460

21,63%

217,48

272,61

68.322

98,80

71.083

119,97

13.404

298,33

ÃÅÊÅ (ÊÁ)

6,750

0,00%

6,750

6,750

2,4%

70

473

49

6,590

6,790

0,68%

ÃÅÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

3,990

0,00%

0,040

0,040

-37,8%

3

12

12

1,510

8,850

47,04%

ÇÑÁÊËÇÓ ÁÃÅÔ (ÊÏ)

1,390

0,72%

1,380

1,410

11,2%

2.000

2.781

798

1,010

1,800

0,11%

ÉÏÍÉÊÇ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁÊÇ (ÊÏ)

8,950

0,00%

8,950

8,950

-31,2%

0

0

15

8,400

13,000

0,00% 10,77%

16,07

17.000

607,20

2.760

7,600

3,45%

14,21

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ (ÊÏ) ÊÁÑÅËÉÁ (ÊÁ)

9,05

6.700

0,165

12,22%

13,39

405,49

21.364

170,53

186,77

93.386

5,47

17.241

6,38

95,90

14.000

11,42

61,33

191.660

36,21

11.720

3,30

33.302

ÁÅÃÅÊ (ÊÏ)

0,099

6,45%

0,093

0,099

-23,3%

2,17

14.870

ÁËÖÁ ÃÊÑÉÓÉÍ (ÊÏ)

0,146

0,00%

0,146

0,146

-27,7%

2,57

21.382

ALMA -ÁÔÅÑÌÙÍ (ÊÏ)

0,120

0,00%

0,120

0,120

2,01

49.030

ALAPIS (ÊÏ)

0,041

0,00%

0,041

0,041

20,21

185.373

ÁÍÅÊ (ÊÏ)

0,109

1,87%

0,107

0,110

Á

19,92%

0,945

0,945

71,8%

1.050

992

615

0,321

1,430

0,00%

220,000

221,000

83,5%

1.062

233.641

148

90,000

221,000

6,54%

ÊÅÐÅÍÏÕ ÌÕËÏÉ (ÊÏ)

1,350

0,00%

1,350

1,350

-1,5%

0

0

184

0,772

1,690

-6,05% -0,01%

ËÁÌØÁ (ÊÏ)

18,980

1,99%

18,980

18,980

5,4%

950

18.031

489

15,000

19,600

ÌÉÍÙÉÊÅÓ ÃÑÁÌÌÅÓ (ÊÏ)

2,000

0,50%

2,000

2,000

0,0%

2.500

5.000

1.568

1,520

2,100

0,28%

ÐÅÑÓÅÕÓ (ÊÏ)

0,317

0,00%

0,317

0,317

860,6%

0

0

12

0,028

0,325

16,48%

ALPHA ÁÓÔÉÊÁ ÁÊÉÍÇÔÁ

6,850

-1,86%

6,280

6,980

8,6%

645

4.419

135

4,200

7,200

2,81%

ATTICA ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (KA)

0,320

0,00%

0,320

0,320

4,9%

60

19

2.999

0,231

0,588

-0,82%

FLEXOPACK (ÊÏ)

3,090

-1,90%

3,020

3,120

5,4%

4.775

14.668

23.090

2,321

4,855

4,36%

17.628

1.745

18.301

0,066

0,184

15,12%

20

3

1.261

0,080

0,328

-22,01%

0,0%

0

0

0

0,120

0,120

0,00%

0,0%

0

0

0

-39,4%

26.202

2.868

42.233

12,32

Ê

0,945 220,000

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

Õ

Ð

Ï

Å

Ð

É

Ô

Ç

Ñ

Ç

Ó

Ç

0,071

0,041

0,00%

0,270

17,20%

1,06

2.970

ÁÍÅÊ (ÐÏ `96)

0,358

-10,50%

0,320

0,380

17,0%

950

340

131

0,300

0,770

-2,16%

1,96

81.645

ATTI-KAT (KO)

0,024

9,09%

0,024

0,024

20,0%

200

5

8.146

0,016

0,088

-13,82%

2,52

3.230

2,92

17.175

2,62

17.580

ÂÉÏÔÅÑ (ÊÏ)

0,149

0,00%

0,149

0,149

-0,7%

0,31

6.000

ÃÉÏÕÑÏÌÐÑÏÊÅÑÓ (ÊÏ)

0,052

0,00%

0,052

0,052

-77,3%

10,47

30.160

ÄÉÁÓ É×È/ÃÅÉÅÓ (ÊÁ)

0,347

-19,68%

0,347

0,347

-38,0%

7,78

15.879

ÄÏÌÉÊÇ ÊÑÇÔÇÓ (ÊÏ)

0,490

9,62%

0,490

0,490

2,56

3.961

ÄÏÕÑÏÓ (ÊÏ)

0,645

0,00%

0,645

0,645

0,16

ÂÁÑÁÃÊÇÓ (ÊÏ)

0,780

0,00%

0,780

0,780

61,8%

0

0

3

0,206

0,840

4,84%

ÂÁÑÂÁÑÅÓÏÓ (ÊÁ)

0,170

0,00%

0,170

0,170

-6,1%

1.261

214

3.209

0,027

0,195

64,17%

0

0

16.993

0,059

0,194

-2,71%

0

0

263

0,039

0,333

0,00%

680

236

29

0,347

0,845

-55,22%

-12,0%

100

49

10

0,310

0,800

-5,23%

0,5%

0

0

403

0,120

0,970

18,73% 0,00%

1,18

7.848

ÅÄÑÁÓÇ - ØÁËËÉÄÁÓ ×. (ÊÏ)

0,150

0,00%

0,150

0,150

0,0%

0

0

0

0,080

0,150

21,26

7.086

ÅËÂÉÅÌÅÊ (ÊÏ)

3,000

0,00%

3,000

3,000

-16,2%

0

0

0

3,000

3,580

0,00%

2,13

30.390

ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×È/ÃÅÉÁÉ (ÊÏ)

0,070

-6,67%

0,070

0,079

-11,4%

12.700

891

2.615

0,039

0,137

-15,10%

ÅËËÇÍÉÊÇ ÕÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁ (ÊÏ)

0,229

9,05%

0,210

0,234

-15,2%

649

148

530

0,180

0,354

-20,84%

ÅÕÑÙÓÕÌÂÏÕËÏÉ (ÊÏ)

3,170

0,00%

3,170

3,170

20,1%

0

0

14

2,120

3,170

2,13%

ÊÑÅÊÁ (ÊÁ)

0,170

-11,46%

0,170

0,170

-61,4%

1.433

244

1.835

0,144

0,580

-8,70% 0,00%

3,14

13.692

23,29

7.348

1,21

7.125

0,83

20.663

ÊËÙÍÁÔÅÎ (ÊÏ)

0,040

0,00%

0,040

0,040

0,0%

0

0

0

0,040

0,040

0,63

7.840

ÊËÙÍÁÔÅÎ (ÐO)

0,080

0,00%

0,080

0,080

0,0%

0

0

0

0,080

0,080

0,00%

4,63

92.617

ÅÍÙÌÅÍÇ ÊËÙÓÔÏÛÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁ (ÊÏ)

0,050

0,00%

0,050

0,050

0,0%

0

0

0

0,050

0,050

0,00%

23,57

322.925

ÌÁÚËËÇÓ Ì.É.(ÊÏ)

0,073

-5,19%

0,072

0,078

14,1%

29.629

2.173

25.601

0,054

0,150

5,04%

6,69

66.938

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ (ÊÏ)

0,100

0,00%

0,100

0,100

-69,9%

0

0

0

0,085

0,370

0,00%

2,49

25.969

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ (ÐÏ)

0,096

0,00%

0,096

0,096

-50,5%

0

0

0

0,065

0,268

0,00%

1,21

25.180

ÌÐÏÕÔÁÑÇÓ É. & ÕÉÏÓ (ÊÁ)

0,048

0,00%

0,048

0,048

-33,3%

600

29

2.817

0,037

0,132

-18,58%

0,03

1.540

ÌÐÏÕÔÁÑÇÓ É. & ÕÉÏÓ (ÐÁ)

0,021

0,00%

0,021

0,021

-87,5%

0

0

4

0,021

0,201

-16,00%

56,51


ÌÅÔÏ×ÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Êëåßóéìï

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

31

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôáôç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

35,71%

9,71

255.460

ÍÅË (ÊÏ)

0,038

8,57%

0,037

0,038

-66,1%

14.500

547

2.819

0,012

0,180

5,24

20.231

ÍÉÊÁÓ (ÊÏ)

0,259

0,00%

0,259

0,259

-51,1%

1.017

263

209

0,220

0,530

9,72%

18,75

18.750

ÐÇÃÁÓÏÓ ÅÊÄÏÔÉÊÇ Á.Å. (KO)

1,000

0,00%

0,350

0,350

-42,6%

1.855

649

39

0,044

0,610

434,33%

4,38

36.235

ÓÅËÏÍÔÁ (ÊÏ)

0,121

-7,63%

0,118

0,134

-74,0%

9.474

1.145

9.278

0,105

0,600

-3,66%

4,82

60.221

ÓÅËÌÁÍ (ÊO)

0,080

0,00%

0,080

0,080

-71,4%

0

0

75

0,080

0,349

0,00%

2,89

10.000

ÓÉÄÌÁ (ÊÏ)

0,289

-3,34%

0,270

0,290

-60,9%

2.739

791

2.199

0,270

0,950

-17,66%

5,01

7.914

ÓÖÁÊÉÁÍÁÊÇÓ (ÊÏ)

0,633

0,00%

0,633

0,633

58,3%

0

0

4.855

0,351

0,880

0,00%

0,04

6.524

ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÅÊÄÏÓÅÉÓ (ÊÏ)

0,006

0,00%

0,006

0,006

-98,3%

0

0

0

0,006

0,278

0,00%

15,12

100.793

ÔÇËÅÔÕÐÏÓ (ÊÏ)

0,150

-16,67%

0,150

0,150

17,5%

30

5

6.270

0,076

0,387

-18,46%

2,40

7.327

ÖÉÍÔÅÎÐÏÑÔ (ÊÏ)

0,328

0,00%

0,328

0,328

0,0%

0

0

0

1,86

71.684

×ÁÔÆÇÉÙÁÍÍÏÕ (ÊÏ)

0,026

0,00%

0,026

0,026

-31,6%

0

0

0

8,83

215.246

ALTEC (ÊÏ)

0,041

5,13%

0,039

0,042

20,6%

3.179

130

17.397

0,021

0,062

2,89%

2,39

20.256

AXON ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

0,118

15,69%

0,118

0,118

-14,5%

1.000

118

1.141

0,050

0,192

30,82%

0,75

12.432

COMPUCON (ÊO)

0,060

0,00%

0,060

0,060

-36,2%

0

0

2.151

0,024

0,100

-18,53%

7,35

21.820

EUROMEDICA (KO)

0,337

0,00%

0,337

0,337

-33,9%

0

0

261

0,270

0,613

0,49%

17,36

12.953

FORTHNET (ÊÏ)

1,340

0,75%

1,300

1,350

47,4%

2.400

3.217

6.288

0,350

1,430

4,81%

71,88

179.708

HELLAS ONLINE (KO)

0,400

0,00%

0,400

0,400

-35,7%

0

0

2.824

0,271

0,800

0,95%

7,51

51.081

LAVIPHARM (ÊÏ)

0,147

3,52%

0,147

0,147

-16,0%

2.050

301

7.826

0,090

0,268

7,97%

2,91

9.567

ÌÁÑÁÊ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ (ÊÏ)

0,304

0,00%

0,304

0,304

-25,7%

0

0

0

0,068

0,409

0,00%

0,00%

11,29

0,020

0,328

0,00%

0,085

0,00%

3,51

4.179

MEDICON ÅËËÁÓ (ÊÏ)

0,841

0,00%

0,841

0,841

-8,7%

0

0

0

0,446

1,180

0,00%

2,75

14.968

PASAL DEVELOPMENT

0,184

15,72%

0,184

0,184

-35,2%

50

9

4.879

0,120

0,414

14,25%

3,28

41.034

PC SYSTEMS (KO)

0,080

0,00%

0,080

0,080

-42,9%

0

0

513

0,043

0,180

-1,48%

3,20

28.057

SATO AE (ÊÏ)

0,114

20,00%

0,114

0,114

280,0%

13.250

1.511

9.107

0,021

0,123

35,80%

0,81

26.263

SPRIDER STORES (KO)

0,031

0,00%

0,031

0,031

-22,5%

0

0

0

0,025

0,060

0,00%

1,48

29.061

SPIDER - ÐÅÔÓÉÏÓ Í.& ÕÉÏÉ (KÏ)

0,051

6,25%

0,048

0,056

-37,8%

2.239

113

878

0,022

0,099

-26,09%

2,65

13.192

YALCO - ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ (ÊÁ)

0,201

0,00%

0,201

0,201

30,5%

0

0

523

0,089

0,215

3,72%

2,15

766

ÔÑÉÁ ÁËÖÁ (ÊÏ)

2,810

0,00%

2,810

2,810

-40,2%

0

0

0

1,300

4,700

0,00%

0,19

245

ÔÑÉÁ ÁËÖÁ (ÐÏ)

0,762

0,00%

0,762

0,762

19,4%

0

0

0

0,501

1,930

0,00%

0,13

5.025

ALSINCO (KO)

0,026

0,00%

0,026

0,026

-85,9%

0

0

0

0,006

0,288

2,36%

Ê

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

Á

Ô

Ç

Õ

Ã

Ð

Ï

Ñ

Ï

É

Á

Á

Í

Á

Ð

Ó

Ô

Ñ

Ï

Ï

Ë

Ó

Ä

Ç

É

Ä

Á

É

Ã

Á

Ñ

Ð

Á

Ñ

Ö

Á

Ç

Ã

Ì

Á

Ô

Å

Õ

Ó

Ç

Ó

4,85

105.423

ÁÂÅÍÉÑ (ÊÏ)

0,046

0,00%

0,046

0,046

0,0%

0

0

0

0,046

0,00%

271,40

1.750.956

ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

0,155

0,00%

0,155

0,155

0,0%

0

0

0

0,155

0,00%

10,31

33.930

ÂÙÂÏÓ ÌÐÁÌÐÇÓ (ÊÏ)

0,304

0,00%

0,304

0,304

0,0%

0

0

0

0,304

0,00%

1,50

20.860

ÅÉÊÏÍÁ - Ç×ÏÓ (ÊÏ)

0,072

0,00%

0,072

0,072

0,0%

0

0

0

0,072

0,00%

1,97

24.605

ÅÌÐÏÑÉÊÏÓ ÄÅÓÌÏÓ (ÊÏ)

0,080

0,00%

0,080

0,080

0,0%

0

0

0

0,080

0,080

0,00%

0,17

1.183

ÅÌÐÏÑÉÊÏÓ ÄÅÓÌÏÓ (ÐÏ)

0,140

0,00%

0,140

0,140

0,0%

0

0

0

0,140

0,140

0,00%

2,76

5.750

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÁÈÇÍÙÍ (ÊÏ)

0,480

0,00%

0,480

0,480

0,0%

0

0

0

0,480

0,00%

0,96

36.766

ÉÌÐÅÑÉÏ (ÊÏ)

0,026

0,00%

0,026

0,026

0,0%

0

0

0

3,07

21.921

ÊÁÑÄÁÓÉËÁÑÇÓ (ÊÏ)

0,140

0,00%

0,140

0,140

0,0%

0

0

0

2,17

24.620

ÊÅÑÁÌÅÉÁ ÁËËÁÔÉÍÇ (ÊÏ)

0,088

0,00%

0,088

0,088

0,0%

0

0

2,32

17.545

ÊÏÕÌÐÁÓ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

0,132

0,00%

0,132

0,132

0,0%

0

0

1,50

15.015

ÌÁÎÉÌ ÐÅÑÔÓÉÍÉÄÇÓ (ÊÁ)

0,100

0,00%

0,100

0,100

0,0%

0

0

0

2,93

23.464

ÍÅÙÑÉÏÍ (ÊÏ)

0,125

0,00%

0,125

0,125

0,0%

0

0

0

3,72

9.550

ÐÑÁÎÉÔÅËÅÉÏ (ÊÏ)

0,390

0,00%

0,390

0,390

0,0%

0

0

0

0,026

0,00%

0,140

0,00%

0

0,088

0,00%

0

0,132

0,00%

0,100

0,00%

0,140

0,100

0,390

0,125

0,00%

0,390

0,00%

0,21

396

ÐÑÁÎÉÔÅËÅÉÏ (ÐÏ)

0,540

0,00%

0,540

0,540

0,0%

0

0

0

0,540

0,540

0,00%

6,65

25.583

ÐÅÔÆÅÔÁÊÉÓ Á. (ÊÏ)

0,260

0,00%

0,260

0,260

0,0%

0

0

0

0,260

0,260

0,00%

0,020

0,00%

1,02

51.084

ÓÁÍÕÏ ÅËËÁÓ (ÊÁ)

0,020

0,00%

0,020

0,020

0,0%

0

0

0

40,04

51.334

ÓÁÏÓ (ÊÏ)

0,780

0,00%

0,780

0,780

0,0%

0

0

0

2,07

54.548

ÔÅÃÏÐÏÕËÏÓ ×.Ê. (ÊÏ)

0,038

0,00%

0,038

0,038

0,0%

0

0

0

1,11

13.920

ÔÅÎÁÐÑÅÔ (ÊÏ)

0,080

0,00%

0,080

0,080

0,0%

0

0

0

0,080

0,080

0,00%

3,17

26.408

×ÁËÕÂÄÏÖÕËËÙÍ (ÊÏ)

0,120

0,00%

0,120

0,120

0,0%

0

0

0

0,120

0,120

0,00%

8,68

13.555

MICROLAND COMPUTERS (ÊÏ)

0,640

0,00%

0,640

0,640

0,0%

0

0

0

0,640

0,640

0,00%

2,08

42.501

NUTRIART (ÊÏ)

0,049

0,00%

0,049

0,049

-50,0%

0

0

0

0,038

0,114

0,00%

11,28

62.684

PROTON ÔÑÁÐÅÆÁ Á.Å. (KO)

0,180

0,00%

0,180

0,180

0,0%

0

0

0

0,180

0,180

0,00%

0,74

23.060

RIDENCO (ÊÁ)

0,032

0,00%

0,032

0,032

0,0%

0

0

0

0,032

0,00%

6,95

144.688

Ô ÂÁÍÊ (ÊÏ)

0,048

0,00%

0,048

0,048

0,0%

0

0

0

0,048

0,00%

Å 9,72

5.400

5,53

5.321

14,42

10.600

4,47

3.334

30,26 14,88

Í

Á

Ë

Ë

Á

Ê

Ô

É

Ê

Ç

Á

Ã

Ï

Ñ

0,780

0,780

0,00%

0,038

0,00%

Á

ÂÉÏÉÁÔÑÉÊÇ & ÑÏÌÐÏÔÉÊÇ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ (ÊÏ)

1,800

0,00%

1,800

1,800

0,0%

0

0

0

1,800

1,800

0,00%

ÊÑÇÔÙÍ ÁÑÔÏÓ (ÊÏ)

1,040

0,00%

1,040

1,040

3,0%

0

0

328

0,880

1,050

0,00%

ÍÔÏÐËÅÑ (ÊÏ)

1,360

0,00%

1,360

1,360

-9,9%

0

0

5

1,350

1,360

0,00%

ÏÐÔÏÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÅÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÅÓ (ÊÏ)

1,340

0,00%

1,340

1,340

0,0%

0

0

0

1,330

1,340

0,00%

3.110

ALPHA TRUST (ÊÏ)

9,730

0,00%

9,730

9,730

85,3%

0

0

50

4,500

10,700

20,06%

9.920

ENVITEC (ÊÏ)

1,500

0,00%

1,500

1,500

-21,1%

0

0

0

0,975

1,710

0,00%

3,13

5.588

EPSILON NET (ÊÏ)

0,560

0,00%

0,560

0,560

1,3%

0

0

2.750

0,510

0,560

0,00%

30,33

9.784

EUROXX (ÊÏ)

3,100

0,00%

3,100

3,100

-12,7%

0

0

0

2,840

3,800

0,00%

6,35

7.300

MEDITERRA (ÊÏ)

0,870

0,00%

0,870

0,870

17,1%

0

0

250

0,669

0,898

0,00%

9,85

3.909

PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ÊÏ)

2,520

0,00%

2,520

2,520

0,0%

0

0

0

2,520

2,520

0,00%

13,83

9.281

ÖÏÕÍÔËÉÍÊ (ÊÏ)

1,490

-0,67%

1,490

1,490

-67,0%

350

522

407

1,324

5,323

2,76%

3,14

857

VIDAVO (KO)

3,660

0,00%

3,660

3,660

0,3%

0

0

0

3,010

3,660

0,00%

0,00

DIVERSA (KO)

2,290

0,00%

2,290

2,290

0,0%

0

0

0

2,290

2,290

0,00%

607,17

5,44


32

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

Óôéò ìåôï÷Ýò ôçò Ðåéñáéþò åðéêåíôñþíåôáé ÷èåò ôï ìåãáëýôåñï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí ôá 13,363 åêáô. åõñþ áíÞëèå ç Ó áîßá ôùí óõíáëëáãþí óôçí áãïñÜ ðáñáãþãùí.

êáô. åõñþ, ìå 50.229 áíïéêôÝò èÝóåéò. Óôá ÓÌÅ åðß ìåôï÷þí äéáêéíÞèçêáí 12.053 óõìâüëáéá, áîßáò 5,994 åêáô. åõñþ, åíþ ôï ìåãáëýôåñï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí åðéêåíôñþèçêå óôï ÓÌÅ åðß ôùí ìåôï÷þí ôçò Ðåéñáéþò äéáêéíþíôáò ÓÕÌÂOËÁÉÁ

1.977 óõìâüëáéá. Óôá ÓÌÅ åðß ôçò ÅèíéêÞò äéáêéíÞèçêáí 1.681 óõìâüëáéá, óôçí Alpha Bank 1.277, óôçí Eurobank 251 óôçí Marfin Investment Group 706, óôïí ÏÔÅ Ýãéíáí 1.015 óõìâüëáéá, óôç ÄÅÇ Ýãéíáí 873, óôïí ÏÐÁÐ Ýãéíáí 650,

ÌÅËËOÍÔÉÊÇÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013 óôçí Coca Cola HBC 6, óôçí Å×ÁÅ Ýãéíáí 41 óõìâüëáéá, óôçí ÔéôÜí Ýãéíáí 114 óõìâüëáéá, óôç Âéï÷Üëêï 439, óôçí Ìõôéëçíáßïò 916, óôá ÅËÐÅ 442, óôçí Motor Oil 370, óôçí ÅÕÄÁÐ 55, óôç Óéäåíüñ 208, óôç ÌÝôêá 37 óõìâüëáéá, óôç ÃÅÊ

ÅÊÐËÇÑÙÓÇÓ

ÓÅ

ÄÅÉÊÔÅÓ

-

239, óôçí ÅëëÜêôùñ 210, óôçí Éntralot 159, óôç Jumbo 18, óôç Frigoglass 100, óôïí ÏËÐ 46, óôç Eurobank Properties 9, óôçí ÔÝñíá ÅíåñãåéáêÞ 96, óôç Óùëçíïõñãåßá Êïñßíèïõ 124, åíþ äåí Ýãéíáí óõìâüëáéá óôç Folli Follie.

FUTURES

ON

INDICES

Ôï óõìâüëáéï ëÞîçò Íïåìâñßïõ 2013 óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáðñáãìáôåýåôáé êïíôÜ óôç èåùñçôéêÞ ôïõ ôéìÞ. Ï äåßêôçò FTSE/XA Large Cap Ýêëåéóå óôéò 395,81 ìïíÜäåò, ìå Üíïäï óå ðïóïóôü 1,12%. Óôá Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò (ÓÌÅ) óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáêéíÞèçêáí 3.736 óõìâüëáéá, áîßáò 7,369 åÄ É Ê Á É Ù Ì Á Ô Á

Ð Ñ Ï Á É Ñ Å Ó Ç Ó

Ó Å

Ä Å É Ê Ô Å Ó

-

F U T U R E S

O N

I N D I C E S

ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÓÔÏÍ FTSE/XA Large Cap (ÌïíÜäá ÄéáðñáãìÜôåõóçò: 1 ìïíÜäá äåßêôç x 5 ÅÕÑÙ - Ôñüðïò ÅîÜóêçóçò: Åõñùðáúêüò, ×ñçìáôéêüò Äéáêáíïíéóìüò)

O áãoñáóôÞò åíüò call option áãoñÜæåé oõóéáóôéêÜ áðü ôoí ðùëçôÞ ôo äéêáßùìá íá áðáéôÞóåé ðáñÜäoóç ôoõ õðoêåßìåíoõ ðñoéüíôoò óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ (ôéìÞ åîÜóêçóçò) êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá (Çìåñ. ËÞîçò). O ðùëçôÞò åíüò call option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá ðáñáäþóåé ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ call áðoöáóßóåé íá åîáóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ(option).Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò (option premium). O áãoñáóôÞò åíüò

put option áãoñÜæåé ôo äéêáßùìá íá ðáñáäþóåé (ðoõëÞóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôoí ðùëçôÞ ôoõ put óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá. O ðùëçôÞò åíüò put option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá áðoäå÷èåß (áãoñÜóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ put áðoöáóßóåé íá áóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ. Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò.


XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

33


34

ÏËÁ ÔÁ ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÔÇÓ ÁÃÏÑÁÓ ÁÌOÉÂÁÉÁ

ÊÁÈÁÑÇ Ä% TIMH TIMH TIMH áðü ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÅÎÁÃÏÑÁÓ 24/10 1/1/13

ALLIANZ Á.Å.Ä.Á.Ê. ALLIANZ Á/Ê Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí

6,4547

6,4547

6,3902

3,06

ALLIANZ ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý

2,9163

3,0184

2,8871

31,38

ALLIANZ Ìåôï÷þí Áíáðôõóóüìåíùí Áãïñþí EMEA

6,5455

6,7746

6,48

-4,24

ALLIANZ Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý

5,1574

5,3379

5,1058

35,74

ALLIANZ Ìéêôü Åóùô. (Unit Linked)

4,7559

4,9937

4,7083

25,44

ALLIANZ Ìéêôü Åóùôåñéêïý

9,6245

9,9614

9,5283

32,56

ALLIANZ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

5,5018

5,5843

5,4605

17,64

ALPHA ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê.

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 26 OKTÙÂÑÉÏÕ 2013

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS

12,3523

12,3523

12,1053

10,24

INTERNATIONAL Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü

1,9258

2,0221

1,9065

6,56

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE

12,3663

12,3663

12,1808

0,79

INTERNATIONAL Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí

5,0187

5,1191

4,9685

-6,94

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $

12,3781

12,3781

12,1924

0,8

INTERNATIONAL Ìéêôü

2,3371

2,454

2,3137

4,41

Eurobank (LF) Fund of Funds Global High

10,332

10,332

10,2287

0

Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low

10,1247

10,1247

10,0235

0

Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium

10,2226

10,2226

10,1204

0

ALICO Fund of Funds Åìðïñåõìáôéêþí Áîéþí

11,3587

11,9266

11,2451

-9,23

ALICO Fund of Funds Ìåôï÷éêü

4,0803

4,2843

4,0395

15,62

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND

0,966

0,966

0,9563

14,71

EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND

10,4856

10,4856

10,407

2,41

EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND

11,0716

11,0716

10,9886

0

EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND

14,3292

14,3292

14,2217

36,18

EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND

0,8687

0,8687

0,8687

-2,82

EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve

10,042

10,0922

10,042

-0,06

ALPHA Bancassurance EE100 Óýíèåôï ÁÊ

9,9729

10,2721

9,923

19,3

EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER

9,53

9,53

9,3394

4,5

ALPHA Bancassurance EE101 Óýíèåôï ÁÊ

10,1988

10,5048

9,9948

28,51

EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND

9,6913

9,6913

9,5944

6,86

ALPHA Best of Strategies Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï

10,003

10,3031

9,903

11,3

EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK

9,4143

9,4143

9,226

3,35

ALPHA Blue Chips A/K Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

10,2756

10,3784

10,1728

43,33

EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS

11,4953

11,4953

11,2654

6,05

ALPHA Energy Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

10,5638

10,6694

10,4582

6,14

EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND

7,3861

7,3861

7,2384

-6,16

EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA FUND

10,1862

10,1862

9,9825

-2,82

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Ìåôï÷éêü

3,8986

3,9025

3,8908

26,12

ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

5,5765

5,6323

5,5207

-12,49

EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK

9,265

9,265

9,0797

6,79

ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

8,3865

8,4704

8,3026

-5,06

EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I

10,2116

10,2116

10,0074

7,47

ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

12,0676

12,1883

11,9469

16,14

EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50

10,0512

10,0512

9,8502

-0,1

ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

17,1896

17,3615

17,0177

-2,33

EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND

0,8683

0,8683

0,8509

12,36

ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

10,2624

10,365

10,1598

17,92

EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND

1,1808

1,1808

1,1631

6,48

ALPHA Global Allocation Ìéêôü

12,8668

12,9955

12,7381

6,49

EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC

0,7419

0,7419

0,7271

-5,84

ALPHA Global Blue Chips Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

11,6182

11,7344

11,502

3,95

EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND

0,966

0,966

0,9515

14,7

MetLife Alico Á.Å.Ä.Á.Ê.

ALICO Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí

13,7278

13,8651

13,5905

2,66

ALICO Åôáéñéêþí Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý

13,8374

14,1141

13,699

0,35

Alico Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí

3,5144

3,5495

3,4793

-0,04

ALICO Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Åîùôåñéêïý

17,4672

17,8165

17,2925

-1,19

ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

15,2894

16,0539

15,1365

14,26

ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí

3,5352

3,712

3,4998

-12,29 33,29

ALICO Ìåôï÷éêü Ìåóáßáò & ÌéêñÞò Êåöáëáéïðïßçóçò

8,6854

9,1197

8,5985

ALICO Ìéêôü Åîùôåñéêïý

17,9961

18,8959

17,8161

4,4

ALICO Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëáñéáêü

11,0016

11,2216

10,8916

-6,28

BETA GLOBAL Ìéêôü Åîùôåñéêïý

6,8381

6,9749

6,7697

11,03

CitiFund Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

8,38

8,5476

8,2543

32,4

2,3352

2,452

2,3118

32,37

MetLife Alico Ìåôï÷éêü Äåßêôç ÕøçëÞò Êåöáëáéïðïßçóçò ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí PROTON Greek Recovery Fund Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

6,1805

6,4277

6,1187

33,1

PROTON Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

11,0215

11,1868

10,9113

35,09

ÁËËÇËÏÂÏÇÈÅÉÁÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý

12,667

13,3004

12,4137

5,68

Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü ÌåãÜëçò & Ìåóáßáò Êåöáëáéïðïßçóçò

1,3728

1,4414

1,3042

34,75

ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÊÑÇÔÇÓ ÁÊ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

1,7165

1,7852

1,6993

32,62

ÅÐÉÊÏÕÑÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý

12,6186

13,2495

12,3662

2,83

11,89

MILLENNIUM Á.Å.Ä.Á.Ê.

ALPHA Global ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí Ïìïëïãéáêü Åîùô.

8,435

8,4772

8,3717

-2,81

EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS

12,3469

12,3469

12,1

10,24

ALPHA Select Íïôéï-ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

9,8773

9,9761

9,7785

-5,9

EUROBANK All Weather Óýíèåôï

11,4428

11,4428

11,2139

5,63

Millennium America US Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

2,6352

2,767

2,5825

9,98

10,479

9,7804

9,17

EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Ìéêôü

3,8097

3,8097

3,7716

7,66

Millennium Blue Chips Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü

1,1827

1,2418

1,1709

40,76

12,8558

12,8558

12,8558

3,49

EUROBANK Click Óýíèåôï

4,0994

4,2019

4,0174

7,54

Millennium China Growth Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

2,9067

3,052

2,8486

-13,18

ALPHA ÁÍÙ Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALPHA ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

12,104

12,225

11,983

46,79

EUROBANK Dollar Plus Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí

9,1917

9,1917

9,1917

-2,57

Millennium Euro Plus Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí

8,934

9,1127

8,7553

2,7

ALPHA Åõñ/êþí Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë.Åîùôåñéêïý

5,3611

5,3879

5,3209

2,75

EUROBANK Double Click Óýíèåôï

13,1607

13,4239

12,8975

5,08

Millennium Eurozone Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

2,0818

2,1859

2,0402

13,75

ALPHA Åõñ/êþí Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë. Åîùôåñéêïý

7,9325

7,9722

7,873

3,05

EUROBANK Emerging Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

15,0054

15,0054

14,8553

-4,06

Millennium Fund of Funds Ìéêôü

2,7529

2,8905

2,6978

25,01

ALPHA Ìéêôü Åóùôåñéêïý

7,7049

7,7819

7,6279

44,11

EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Ìåôï÷éêü

3,419

3,419

3,3848

14,54

Millennium Mid Cap Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü

1,8073

1,8977

1,7712

28,75

ALPHA Íáõôéëßá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

4,91

4,9591

4,8609

16,65

EUROBANK Global Bond Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý

3,7107

3,7107

3,6829

2,88

Millennium Value Plus Åëëçíéêü Ïìïëïãéáêü

2,9663

3,0256

2,907

37,86

ALPHA Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý

7,253

7,2893

7,1986

36,09

EUROBANK Global Equities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

1,6523

1,6523

1,6358

13,73

Millennium Áíáäõüìåíùí Áãïñþí Fund of Funds Ìåôï÷éêü

2,1896

2,2991

2,1458

-8,38

EUROBANK Greek Equities Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

7,5717

7,5717

7,496

38,67

ALPHA TRUST Á.Å.Ä.Á.Ê.

PROBANK Á.Å.Ä.Á.Ê.

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

5,3453

5,4522

5,2918

-4,18

EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND

1,4367

1,4367

1,4367

7,88

N.P. Insurance, ÍÝïò Ðïóåéäþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

2,1237

2,1343

2,1152

43,96

ALPHA TRUST EUROSTAR Ìéêôü Åóùôåñéêïý

11,2898

11,4874

11,1769

26,87

EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA

9,4774

9,4774

9,3826

5,3

PROBANK ÅËËÁÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

2,4406

2,4406

2,4162

38,69

Alpha Trust Global Leaders Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

2,8407

2,8975

2,8123

6,6

EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN

1,2746

1,2746

1,2746

4,55

ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund

14,0226

14,3031

13,8824

33,12

EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR)

1,3967

1,3967

1,3967

0

ALPHA TRUST New Strategy Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

5,9002

6,0182

5,8412

23,68

EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND

1,7179

1,7179

1,7179

40,12

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

4,6383

4,7195

4,5919

4,57

EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND

13,3439

13,3439

13,3439

0

GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term

5,6946

5,6946

5,6377

1,01

EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE

0,9538

0,9538

0,9538

-2,4

GENIKI Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

7,8457

7,983

7,7672

35,38

EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES

0,9161

0,9161

0,9161

13,45

0,3557

0,3557

0,3557

37,87

INTERLIFE Ìéêôü Åóùôåñéêïý

10,8449

11,0347

10,7365

30,44

EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES

S&B ÓÕÍÔÁÎÉÏÄÏÔÉÊÏ Global Fund of Funds Ìåôï÷éêü

12,2628

12,5081

12,1402

8,98

EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund

11,3411

11,3411

11,3411

13,2

EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income

9,9973

9,9973

9,9973

0,03

TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds

10,2061

10,2061

10,2061

0

Åðáããåëìáôéêü Ôáìåßï Ïéêïíïìïëüãùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

12,7876

13,0114

12,6597

27,3

AMUNDI ÅËËÁÓ Á.Å.Ä.Á.Ê. ÅÑÌÇÓ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí

3,4109

3,4109

3,4109

1,06

ÅÑÌÇÓ ÄÕÍÁÌÉÊÏ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

10,574

10,8912

10,4683

30,01

ÅÑÌÇÓ Ïìïëïãéáêü ÄéåèíÝò (Åõñþ)

3,4911

3,526

3,4736

12,96

ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê.

EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND

1,2122

1,2122

1,2122

6,91

EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC

0,7891

0,7891

0,7891

-5,05

EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND

1,0233

1,0233

1,0233

15,56

EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND

10,4895

10,4895

10,4895

0

EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND

11,0927

11,0927

11,0927

0

EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND

14,4671

14,4671

14,4671

37,26

EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve

10,0418

10,0418

10,0418

0

PROBANK Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý

4,9383

4,9383

4,9013

37,8

PROBANK ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí

4,1598

4,1598

4,139

2,95

22,83

TRITON ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. Triton American Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

3,3728

3,4656

3,3728

Triton Áíáäõüìåíùí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

4,4964

4,6201

4,4964

-9,44

Triton Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý

31,3246

32,186

31,3246

28,21

Triton Äéáèåóßìùí Åõñþ Âñá÷õ÷ñüíéáò ÄéÜñêåéáò

2,0633

2,0736

2,0633

2,2

Triton ÅéóïäÞìáôïò Ïìïëïãéþí Åõñþ ÁíáðôõãìÝíùí Xùñþí

6,0303

6,1057

6,0303

3,43 11,53

Triton Ìéêôü

7,4399

7,5887

7,4399

Triton Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëëáñßïõ

4,101

4,1523

4,101

-4,5

Triton Ðáíåõñùðáúêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

3,8319

3,9373

3,8319

27,49

Á.Å.Ä.Á.Ê. ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí

1,7329

1,7329

1,7329

13,23

Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

4,1371

4,1371

4,1371

39,42

ÅÈÍÉÊÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê.

Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Méêôü

2,4962

2,5336

2,4712

0,34

EUROBANK I (LF) SP Best Performers

11,2678

11,2678

11,0424

12,85

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A

1163,35

1163,35

1163,35

16,71

Attica Real Estate Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

9,1144

9,2511

9,0233

1,63

EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II

9,3319

9,3319

9,2386

2,87

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B

1166,4

1166,4

1166,4

16,74

Attica Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý

3,6303

3,6339

3,6158

2,76

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND

9,6782

9,6782

9,5814

6,89

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A

1424,48

1424,48

1424,48

16,36

Attica Ìéêôü Åîùôåñéêïý

2,7896

2,8314

2,7617

4,62

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER

10,1774

10,1774

10,1774

4,81

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B

1450,03

1450,03

1450,03

16,39

Attica Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý

2,9

2,9174

2,8768

0,01

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS

12,1748

12,1748

12,1748

6,11

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A

1222,74

1222,74

1222,74

2,51

ÁÔÔÉÊÇÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

0,9195

0,9333

0,9103

28,01

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III

9,3787

9,3787

9,2849

3,27

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B

1256

1256

1256

2,54

ÁÔÔÉÊÇÓ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

4,0188

4,0429

3,9866

33,6

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50

10,6855

10,6855

10,6855

1

NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Ìåôï÷éêü

8,4899

8,4899

8,4899

1,12

EUROBANK Win-Win Óýíèåôï

12,0667

12,308

11,8254

7,98

NBGAM ETF Ãåíéêüò Äåßêôçò ×.Á. - Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

12,9942

12,9942

12,9942

37,96

EUROBANK ÈÅÓÌÉÊÙÍ ×ÁÑÔÏÖÕËÁÊÉÙÍ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

2,5066

2,5066

2,4815

41,74

ÄÇËÏÓ Small Cap (Ìåôï÷éêü Åóùô.)

1,5354

1,5354

1,52

27,78

INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC

0,742

0,7494

0,7346

-5,84

ÄÇËÏÓ (Blue Chips Ìåôï÷éêü Åóùô.)

5,9254

5,9254

5,8661

37,7

Interamerican ÁíáðôõãìÝíùí Áãïñþí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

16,8721

17,0408

16,7034

13,31

ÄÇËÏÓ (ÅéóïäÞìáôïò Ïìïë. Åóùô.)

11,7819

11,7819

11,7819

38,94

INTERAMERICAN Áíáðôõó. Åôáéñéþí Ìåôï÷. Åóùôåñéêïý

4,6787

4,7255

4,6319

37,1

ÄÇËÏÓ (Ìéêôü Åóùô.)

11,604

11,604

11,488

33,65

INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund

0,9302

0,9395

0,9302

-3,23

ÄÇËÏÓ DELTA Bonus - Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï

9,3204

9,7864

9,3204

9,4

INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund

0,8673

0,876

0,8673

12,36

ÄÇËÏÓ Eurobond - Ïìïëïãéáêü

6,9326

6,9326

6,9326

7,34

CPB ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. CPB Emerging EMEA Ìåôï÷éêü

2,5996

2,6776

2,5216

-6,87

CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü

3,3562

3,4569

3,2555

5,23

CPB Eurobond Ïìïëïãéáêü

3,8234

3,9381

3,7087

5,39

CPB Global Strategy Fund of Funds Ìéêôü

0,1905

0,1962

0,1848

1,38

CPB Global Ìåôï÷éêü

1,6588

1,7086

1,609

5,68

CPB Premium Selection Fund of Funds Ìåôï÷éêü

3,2262

3,323

3,1294

9,37

CPB Smart Cash Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí

4,3947

4,4826

4,3068

2,49

CPB Universal Strategy Fund of Funds Ìéêôü

0,1767

0,182

0,1714

-1,89

CPB USD Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü

3,3267

3,4265

3,2269

-5,11

CPB Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü

2,151

2,2155

2,0865

35,75

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê. BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND

2,5634

2,5634

2,5634

10,08

EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN

1,2696

1,2696

1,2601

4,36

EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR)

1,3965

1,3965

1,3965

6,59

EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND

1,6716

1,6716

1,6549

9,96

EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND

1,3478

1,3478

1,3343

6,96

EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND

1,6589

1,6589

1,6423

39,45

EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND

13,398

13,398

13,264

-13,07

EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $

13,741

13,741

13,6035

-13,05

EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE

0,9302

0,9302

0,9209

-3,24

EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES

0,8675

0,8675

0,8588

12,36

EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES

0,3516

0,3516

0,3481

36,7

EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT

0,371

0,371

0,3673

40,21

11,4483

11,4483

11,2193

13,81

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND

EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund

1,181

1,181

1,1692

6,48

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC

0,7419

0,7419

0,7271

-5,84

INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund

13,268

13,4007

13,268

-13,09

ÄÇËÏÓ GLOBAL TITANS (Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý)

3,0426

3,0426

3,0122

8,07

INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers

12,3556

12,4792

12,3556

10,24

ÄÇËÏÓ MONEY PLUS - Äéá÷.Äéáèåóßìùí

12,5277

12,5277

12,5277

2,87

INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE

12,3658

12,4895

12,2421

0,79

ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ïìïëïãéáêü

10,9592

10,9592

10,8496

1,67

INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve

10,0425

10,0425

10,0425

-0,06

ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Ìéêôü

10,025

10,025

9,9248

5,72

INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50

10,0528

10,2539

9,8517

-0,1

ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Ìåôï÷éêü

10,4075

10,4075

10,3034

16,03

INTERAMERICAN Double Click Óýíèåôï

12,5187

12,7691

12,2683

4,31

ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Ìéêôü

9,8399

9,8399

9,7415

8,12

INTERAMERICAN Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí

9,2978

9,3071

9,2513

3,83

ÄÇËÏÓ USD Bond (Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý)

5,6644

5,6644

5,6644

-2,72

INTERAMERICAN Äïëáñßïõ (USD) Ïìïëïãéáêü

29,1628

29,3086

28,9441

-4,75

INTERAMERICAN Äõíáìéêü Ìåôï÷éêü Åóùô.

17,0137

17,1838

16,8436

35,55

INTERAMERICAN Åëëçíéêü Ìéêôü

15,7804

15,9382

15,6226

40,24

Interamerican ÍÝá Åõñþðç Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

11,0395

11,1499

10,9291

-3,64

INTERAMERICAN Óôáèåñü Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý

18,9954

19,0904

18,8529

36,67

PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN

8,99

8,99

8,99

1,26

PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

9,2252

9,2252

9,2252

2,08

ING Á/Ê Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí

5,3613

5,3613

5,3613

-0,54

ING Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

7,932

8,0906

7,932

41,82

ING Á/Ê Ìéêôü

2,7428

2,7839

2,7428

32,06

ING Á.Å.Ä.Á.Ê.

INTERNATIONAL Á.Å.Ä.Á.Ê. INTERNATIONAL Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí

6,9191

6,9191

6,9191

2,03

ÄÇËÏÓ Äïëáñéáêü (USD) Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý

8,6349

8,6349

8,6349

-3,2

ÄÇËÏÓ ÅðéêïõñéêÞò Óýíôáîçò-Ìéêôü Åóùô.

12,5713

12,5713

12,4456

22,53 21,79

ÄÇËÏÓ ÐÅÔ ÏÔÅ Ìéêôü Åóùôåñéêïý

3,2895

3,2895

3,2566

ÄÇËÏÓ ÐñÜóéíç ÅíÝñãåéá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

6,3065

6,3065

6,2434

38,3

ÄÇËÏÓ Óôñáôçãéêþí ÔïðïèåôÞóåùí- Ìéêôü Åîùôåñéêïý

12,1907

12,1907

12,1297

11,11

ÄÇËÏÓ Óõëëïãéêü (Ìéêôü Åóùôåñéêïý)

6,5931

6,5931

6,5272

24,33

44,12

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ (Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷éêü Åóùô.)

5,7858

5,9594

5,7279

ÅõñùðáúêÞ Ðßóôç Eurobond Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíáðôõãìÝíùí ×ùñþí óå EUR

1,4157

1,529

1,4157

-0,03

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ EUROINVEST Ìéêôü Åóùôåñéêïý

1,6056

1,734

1,6056

40,71

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ European Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

2,0582

2,1199

2,0376

16,86

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Global Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

3,4744

3,5613

3,4397

16,7

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ High Yield Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí óå EUR

3,7642

3,8207

3,7642

6,32


ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Investment Grade óå EUR

4,1198

4,1816

4,1198

2,13

MORGAN ST. US PROPERTY(USD)

57,0300

7,50%

BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR

19,0200

19,9710

19,0200

-5,56%

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíåðôõãìÝíùí ÷ùñþí óå EUR

8,4753

8,6024

8,4753

1,11

B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1)

359,1300 377,0865 359,1300

3,44%

BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD

26,2500

27,5625

26,2500

-1,39%

B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1)

855,4400 898,2120 855,4400

23,33%

BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR

5,7800

6,0690

5,7800

20,42%

B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1)

207,2500 217,6125 207,2500

4,26%

BGF NEW ENERGY FUND A2 USD

7,9700

8,3685

7,9700

25,51%

B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1)

387,9600 407,3580 387,9600

-6,05%

BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR

23,7700

24,9585

23,7700

15,56%

B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1)

118,4000 124,3200 118,4000

0,38%

BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP

20,3200

21,3360

20,3200

21,46%

32,8100

34,4505

ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ÊÕÐÑÏÕ Euro Balanced Premium Ìéêôü

1,616

1,616

1,5998

7,3

ÊÕÐÑÏÕ Euro Bond Premium Ïìïëïãéáêü

2,0554

2,0554

2,0348

2,1

ÊÕÐÑÏÕ Euro Equity Premium Ìåôï÷éêü

3,6655

3,6655

3,6288

13,68

ÊÕÐÑÏÕ Fund of Funds Ìéêôü

3,5549

3,5549

3,5194

6,3

ÊÕÐÑÏÕ USD Bond Premium Ïìïëïãéáêü

3,7704

3,7704

3,7327

-3,24

ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí

5,2113

5,2113

5,1852

2,74

ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

2,0536

2,0536

2,0331

36,23

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND

199,82 200,8191

199,82

-1,76

PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY

317,32 320,4932

317,32

10,43

ÁÔÅ EUROZONE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

2,4454

2,4882

2,3965

12,63

ÁÔÅ US ÌÅÔÏ×ÉÊÏ Åîùôåñéêïý

6,6417

6,7578

6,5088

9,48

ÁÔÅ Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí Euro

7,6639

7,6639

7,6639

2,42

ÁÔÅ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ

4,3171

4,3603

4,2739

2,75

ÁÔÅ ÊÅÖÁËÁÉÏÕ & ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ

3,1233

3,1545

3,0921

1,71

ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ (ÌÅÓÁÉÁÓ & ÌÉÊÑÇÓ ÊÅÖÁË.) ÅÓÙÔ.

1,101

1,1203

1,079

11,05

ÁÔÅ Ìåôï÷éêü Global Fund of Funds

4,0289

4,0893

3,9987

8,76

ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ

3,9406

4,0096

3,8618

37,42

ÁÔÅ ÌÉÊÔÏ Åîùôåñéêïý

6,9518

7,0213

6,8823

6,1

ÁÔÅ Ìéêôü Åõñùðáúêü

2,4754

2,5002

2,4506

12,1

ÁÔÅ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ Åîùôåñéêïý

7,3729

7,4466

7,2992

0,08

ÐÅÉÑÁÉÙÓ A/K Ïìïëüãùí Åóùôåñéêïý

7,146

7,2175

7,0745

27,56

ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìåôï÷éêü

11,3091

11,4787

11,2243

16,9

ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìéêôü

11,3579

11,4999

11,2727

7,52

ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ïìïëïãéáêü

11,1591

11,2707

11,0754

0,73

ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á.Ê Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí (ÅÕÑÙ)

10,8283

10,8283

10,8283

2,86

ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí ÖïñÝùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

4,7608

4,8084

4,7132

25,13

ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý

4,8296

4,8296

4,8296

2,57

ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äõíáìéêþí Åðé÷åéñÞóåùí Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

0,697

0,7092

0,6831

28,6

ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

4,811

4,8591

4,763

26,2

ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

5,8534

5,9558

5,7363

37,3

ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìéêôü Åóùôåñéêïý

2,1979

2,2199

2,1759

31,71

Ô.Ô. ÅËÔÁ Á.Å.Ä.Á.Ê. Ô.Ô. - ÅËÔÁ Europlus Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý

3,8048

3,8143

3,7953

3,09

57,0300

60,3092

B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(1)

114,0121 119,7127 114,0121

0,01%

BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD

32,8100

20,67%

B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1)

197,5900 207,4695 197,5900

1,80%

BGF RESERVE FUND A2 USD

150,7600 158,2980 150,7600

-0,01%

B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1)

339,1500 356,1075 339,1500

1,67%

BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP

189,8000 199,2900 189,8000

B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1)

173,7300 182,4165 173,7300

1,61%

BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR

12,1900

12,7995

12,1900

6,18% 10,52%

0,08%

B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1)

122,0900 128,1945 122,0900

1,03%

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR

90,3200

94,8360

90,3200

B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(1)

119,6300 125,6115 119,6300

1,83%

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP

77,1900

81,0495

77,1900

16,11%

B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1)

162,7300 170,8665 162,7300

2,19%

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD

124,6500 130,8825 124,6500

15,40%

81,5700

10,17%

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

47,4900

49,8645

47,4900

B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1)

546,0100 573,3105 546,0100

16,36%

BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP

40,5900

42,6195

40,5900

30,98%

B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1)

142,3600 149,4780 142,3600

14,07%

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

65,5500

68,8275

65,5500

30,19% -0,66%

B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1)

81,5700

85,6485

24,68%

B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1)

146,5200 153,8460 146,5200

7,80%

BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD

28,8100

30,2505

28,8100

B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1)

124,8700 131,1135 124,8700

-2,64%

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD

27,1300

28,4865

27,1300

5,28%

B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1)

4.116,0000 4.321,8000 4.116,0000

46,27%

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD

12,5800

13,2090

12,5800

0,40%

B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1)

9.633,0000 10.114,6500 9.633,0000

68,67%

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR

15,5800

16,3590

15,5800

18,75%

B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1)

6.199,0000 6.508,9500 6.199,0000

49,63%

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

21,5000

22,5750

21,5000

23,92%

B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1)

21.708,0000 22.793,4000 21.708,0000

1,40%

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD

17,5900

18,4695

17,5900

-0,68%

B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(1)

721,9300 758,0265 721,9300

-9,42%

BGF US GROWTH FUND A2 EUR

8,8500

9,2925

8,8500

18,95%

B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(1)

204,2039 214,4141 204,2039

0,05%

BGF US GROWTH FUND A2 USD(4)

10,8900

11,4345

10,8900

10,78%

B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(1)

209,5482 220,0256 209,5482

0,02%

BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR

115,7500 121,5375 115,7500

26,56%

159,7300 167,7165 159,7300

32,12%

B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1)

440,2200 462,2310 440,2200

-2,86%

BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD

B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1)

216,3800 227,1990 216,3800

4,86%

BGF WORLD BOND FUND A2 USD

66,7500

70,0875

66,7500

B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1)

198,2800 208,1940 198,2800

9,34%

BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR

17,6400

18,5220

17,6400

9,63%

B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(1)

187,4500 196,8225 187,4500

34,11%

BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD

24,3400

25,5570

24,3400

14,49%

B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(1)

189,5900 199,0695 189,5900

39,72%

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR

15,1200

15,8760

15,1200

18,50%

B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(1)

106,1000 111,4050 106,1000

23,98%

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD

20,8600

21,9030

20,8600

23,65%

B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(1) B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1)

0,62%

48,7700

-1,93%

BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR

22,5000

23,6250

22,5000 -41,51%

133,1200 139,7760 133,1200

-2,65%

BGF WORLD GOLD FUND A2 USD

31,0500

32,6025

31,0500 -38,94%

48,7700

51,2085

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR

21,6300

22,7115

21,6300

3,15%

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR

18,8800

19,8240

18,8800

31,57%

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP

18,4900

19,4145

18,4900

8,38%

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD

26,0600

27,3630

26,0600

37,45%

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD

29,8500

31,3425

29,8500

7,68%

BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR

10,8100

11,3505

10,8100

-3,48%

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD

33,0500

34,7025

33,0500

-2,39%

BGF WORLD INCOME FUND A2 USD

14,9200

15,6660

14,9200

0,81%

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR

16,0200

16,8210

16,0200

18,75%

BGF WORLD MINING FUND A2 EUR

34,7300

36,4665

34,7300 -23,38%

95,0700

99,8235

95,0700

1,83%

BGF WORLD MINING FUND A2 USD

47,9300

50,3265

47,9300 -20,01%

131,2000 137,7600 131,2000

6,31%

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR

11,3600

11,9280

11,3600

Ô.Ô. - ÅËÔÁ High Yield Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý

3,7796

3,7928

3,7702

10,31

BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR

Ô.Ô. - ÅËÔÁ Äïëáñßïõ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (USD)

5,3481

5,3481

5,3481

0

BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD

Ô.Ô. - ÅËÔÁ Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

8,3677

8,3677

8,3677

33,33

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR

10,7200

11,2560

10,7200

-7,67%

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP

9,7100

10,1955

9,7100

24,81%

Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

0,7542

0,758

0,7504

24,74

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD

14,8000

15,5400

14,8000

-3,58%

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD

15,6700

16,4535

15,6700

23,87%

98,8200 103,7610

18,70%

Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìéêôü Åóùôåñéêïý

2,358

2,3639

2,3521

27,11

BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR

21,8900

22,9845

21,8900

-5,52%

PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR

98,8200

-4,54%

Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïéêïëïãéêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

4,6583

4,6816

4,635

25,26

BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD

30,2000

31,7100

30,2000

-1,40%

PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR

108,7700 114,2085 108,7700

-6,30%

Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

2,8236

2,8236

2,8165

24,67

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

24,2900

25,5045

24,2900

2,27%

PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR

124,6700 130,9035 124,6700

2,65%

Ô.Ô. - ÅËÔÁ ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (EUR)

2,857

2,857

2,857

4,32

BGF EURO BOND FUND A2 USD

33,5200

35,1960

33,5200

6,79%

PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR

120,6800 126,7140 120,6800

-1,53%

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR

14,2300

14,9415

14,2300

2,01%

PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD

166,5000 174,8250 166,5000

3,01%

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR

15,3000

16,0650

15,3000

1,46%

PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR

103,0400 108,1920 103,0400

-9,13%

BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR

21,7700

22,8585

21,7700

21,35%

PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD

142,1700 149,2785 142,1700

-4,93%

BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD

30,0400

31,5420

30,0400

26,64%

PICTET-BIOTECH-HR EUR

346,5400 363,8670 346,5400

39,66%

BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD

26,8100

28,1505

26,8100

22,03%

PICTET-BIOTECH-R USD

477,6600 501,5430 477,6600

45,59%

95,4200 100,1910

95,4200

17,83%

PICTET-CHF BONDS-R CHF

447,3900 469,7595 447,3900

131,6900 138,2745 131,6900

23,03%

PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR

BGF EUROPEAN FUND A2 EUR

Î Å Í Å Ó Ê Å Ö Á Ë Á É Á Ã Ï Ñ Å Ó ALLIANZ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr

BGF EUROPEAN FUND A2 USD

-0,06%

56,4900

59,3145

56,4900

23,69%

77,9400

81,8370

77,9400

29,40%

BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR

27,6200

29,0010

27,6200

14,70%

PICTET-CLEAN ENERGY-R USD

ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT

7,8100

8,1224

7,8100

17,62%

BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD

38,1200

40,0260

38,1200

19,76%

PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR

127,7900 134,1795 127,7900

25,84%

ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT

11,3800

11,8352

11,3800

23,03%

BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR

99,4700 104,4435

99,4700

21,23%

PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD

176,3200 185,1360 176,3200

31,65%

137,2800 144,1440 137,2800

26,57%

PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR

337,0000 353,8500 337,0000

-1,08%

24,95%

PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR

132,2000 138,8100 132,2000

-9,93%

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A

16,8000

17,4720

16,8000

16,50%

BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A

22,5900

23,4936

22,5900

21,65%

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR

ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A

10,8200

11,0364

10,8200

0,09%

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP

44,8100

47,0505

44,8100

31,25%

PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD

182,2100 191,3205 182,2100

-6,11%

ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT

14,2900

14,5758

14,2900

1,28%

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD

72,3600

75,9780

72,3600

30,43%

PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD

243,6900 255,8745 243,6900

-1,52%

147,6500 153,5560 147,6500

15,47%

BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD

12,6000

13,2300

12,6000

1,12%

PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR

361,9600 380,0580 361,9600

-4,29% 0,13%

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY EUR CL A

52,4400

55,0620

52,4400

ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A

19,0900

19,8536

19,0900

1,43%

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR

34,9700

36,7185

34,9700

6,58%

PICTET-EMERGING MARKETS-R USD

499,4300 524,4015 499,4300

ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A

17,7100

18,4184

17,7100

6,11%

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD

48,2700

50,6835

48,2700

11,32%

PICTET-EUR BONDS-R EUR

446,9700 469,3185 446,9700

0,44%

149,2400 155,2096 149,2400

9,13%

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD

11,7300

12,3165

11,7300

0,34%

PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR

170,4900 179,0145 170,4900

1,48% 1,23%

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT

74,2900

77,2616

74,2900

-4,84%

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR

11,5600

12,1380

11,5600

0,09%

PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR

133,6700 140,3535 133,6700

ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT

5,9400

6,1776

5,9400

-0,50%

BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR

11,0600

11,6130

11,0600

14,37%

PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR

202,6300 212,7615 202,6300

7,05%

ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A

12,7300

13,2392

12,7300

20,21%

BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD

15,2700

16,0335

15,2700

19,48%

PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR

115,5200 121,2960 115,5200

-3,76%

-2,27%

BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD

11,0600

11,6130

11,0600

11,16%

PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR

128,8000 135,2400 128,8000

1,46%

72,1000

20,43%

BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR

5,3100

5,5755

5,3100

15,18%

PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR

107,8600 113,2530 107,8600

19,04%

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT

211,0400 219,4816 211,0400

19,02%

BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD

7,3200

7,6860

7,3200

20,00%

PICTET-EUROPE INDEX-R EUR

136,8400 143,6820 136,8400

16,07%

ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY CL A

102,1500 105,2145 102,1500

-0,20%

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD

25,2100

26,4705

25,2100

1,29%

PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR

174,0100 182,7105 174,0100

14,79%

ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT

122,3700 127,2648 122,3700 72,1000

74,9840

ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-93.06.600), URL : www.alpha.gr MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD)

44,1900

46,7309

44,1900

2,91%

MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD)

20,0400

21,1923

20,0400

6,20%

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR

23,7600

24,9480

23,7600

1,02%

PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR

505,4400 530,7120 505,4400

9,84%

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD

20,4900

21,5145

20,4900

5,46%

PICTET-GENERICS-HR EUR

133,1800 139,8390 133,1800

19,03%

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR

14,6500

15,3825

14,6500

5,02%

PICTET-GENERICS-R EUR

124,1000 130,3050 124,1000

14,19%

BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR

30,3700

31,8885

30,3700

18,86%

PICTET-GENERICS-R USD

171,2300 179,7915 171,2300

19,46%

MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD)

46,5800

49,2584

46,5800

27,79%

BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD

41,9100

44,0055

41,9100

24,10%

PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR

297,5600 312,4380 297,5600

-5,10%

MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR)

66,6000

70,4295

66,6000

10,78%

BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR

60,8900

63,9345

60,8900

24,47%

PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR

225,0200 236,2710 225,0200

-5,35%

MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD)

76,9800

80,0592

76,9800

-6,79%

BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD

84,0300

88,2315

84,0300

29,96%

PICTET-GREATER CHINA-R EUR

266,9900 280,3395 266,9900

-2,48%

MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD)

39,3600

41,6232

39,3600

2,07%

BGF INDIA FUND A2 EUR

14,3400

15,0570

14,3400 -12,88%

PICTET-GREATER CHINA-R USD

368,4000 386,8200 368,4000

2,02%

MORGAN ST. EURO BOND(EUR)

14,2400

14,8096

14,2400

1,28%

BGF INDIA FUND A2 USD

19,7800

20,7690

19,7800

-9,10%

PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR

197,5700 207,4485 197,5700 -10,53%

MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR)

43,7100

45,4584

43,7100

3,48%

BGF JAPAN FUND A2 EUR

12,7200

13,3560

12,7200

21,37%

PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD

272,6100 286,2405 272,6100

-6,40%

MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR)

12,8863

12,8863

12,8863

0,01%

BGF JAPAN FUND A2 JPY

1.708,0000 1.793,4000 1.708,0000

42,81%

PICTET-JAPAN INDEX-R JPY

12.169,5200 12.777,9960 12.169,5200

41,90%

MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR)

19,9700

20,7688

19,9700

7,48%

BGF JAPAN FUND A2 USD

17,5600

18,4380

17,5600

26,33%

PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR

MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR)

24,6000

26,0145

24,6000

9,67%

BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR

37,3900

39,2595

37,3900

32,87%

PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY

MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR)

38,2900

40,4917

38,2900

17,82%

BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY

5.022,0000 5.273,1000 5.022,0000

56,30%

PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR

48,8200

51,2610

48,8200

6.559,0600 6.887,0130 6.559,0600

22,88% 45,40%

68,6300

72,0615

68,6300

39,24%

75,6800

79,4640

MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD)

40,0600

41,6624

40,0600

-1,01%

BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD

51,6100

54,1905

51,6100

38,25%

PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR

75,6800

19,80%

MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD)

87,3300

92,3515

87,3300

16,19%

BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR

8,3200

8,7360

8,3200

28,20%

PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY

10.169,0500 10.677,5025 10.169,0500

41,76%

MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD)

63,2900

66,9292

63,2900

-8,01%

BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY

1.117,0000 1.172,8500 1.117,0000

50,74%

PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD

365,9900 384,2895 365,9900

9,21%

MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD)

40,5700

42,9028

40,5700

12,73%

BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD

11,4800

12,0540

11,4800

33,33%

PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR

112,7500 118,3875 112,7500

17,37% 22,81%

MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR)

20,2500

21,0600

20,2500

0,95%

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR

53,7400

56,4270

53,7400 -12,93%

PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD

155,5700 163,3485 155,5700

MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD)

13,0292

13,0292

13,0292

0,01%

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP

45,9200

48,2160

45,9200

-8,53%

PICTET-SECURITY-R EUR

109,0700 114,5235 109,0700

14,82%

MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD)

55,6400

58,8393

55,6400

37,69%

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD

74,1600

77,8680

74,1600

-9,10%

PICTET-SECURITY-R USD

150,4900 158,0145 150,4900

20,12%


PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R

123,4600 129,6330 123,4600

-0,06%

LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A

136,9400

142,0753 136,9400

12,16%

JPM US EQUITY PLUS A ACC EUR

76,9700

79,2791

76,9700

-0,14%

PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

134,1000 140,8050 134,1000

-0,25%

LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC

143,9900

146,8698 143,9900

5,57%

JPM US EQUITY PLUS A ACC USD

12,8600

13,1172

12,8600

26,33%

PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R

129,0800 135,5340 129,0800

0,02%

LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC

78,2600

81,7034

78,2600

26,80%

JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES HEDGED EUR

6,9000

7,0380

6,9000

8,66%

PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR

728,1400 764,5470 728,1400

24,93%

LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC

71,9700

75,1367

71,9700

20,88%

JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND USD

10,3500

10,6605

10,3500

7,14%

PICTET-TIMBER-R EUR

105,1000 110,3550 105,1000

9,56%

LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC

116,7400

119,0748 116,7400

-1,78%

JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - HEDGED EUR

94,2700

97,0981

94,2700

15,81%

PICTET-TIMBER-R USD

145,0300 152,2815 145,0300

14,62%

LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC

136,1000

138,8220 136,1000

-2,27%

SCHRODER EURO EQUITY FUND EUR

26,3900

27,5512

26,3900

20,78%

PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR

112,0700 117,6735 112,0700

27,42%

LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC

138,7500

144,8550 138,7500

32,93%

SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITY A ACC USD

12,6800

13,2379

12,6800

1,36%

PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD

152,5600 160,1880 152,5600

28,01%

LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC

131,7700

137,5679 131,7700

27,01%

SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND JPY

813,2100

848,9912 813,2100

39,86%

PICTET-USA INDEX-R USD

144,6900 151,9245 144,6900

25,70%

LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC

145,5800

148,4916 145,5800

-2,28%

SCHRODER EMERGING EUROPE FUND EUR

25,0700

26,1731

25,0700

5,91%

PICTET-USD BONDS-R USD

561,7500 589,8375 561,7500

-2,45%

LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC

112,5900

117,5440 112,5900

2,92%

SCHRODER ITALIAN EQUITY FUND EUR

25,9900

27,1336

25,9900

25,37%

PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD

123,5500 129,7275 123,5500

0,13%

LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC

82,7800

82,7800

-1,67%

SCHRODER SWISS EQUITY FUND CHF

35,0500

36,5922

35,0500

22,04%

PICTET-WATER-R EUR

172,3700 180,9885 172,3700

12,12%

LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC

109,9900

112,1898 109,9900

0,67%

SCHRODER GLOBAL CORPORATE BOND FUND USD

9,6700

9,8634

9,6700

0,31%

PICTET-WATER-R USD

237,8400 249,7320 237,8400

17,30%

LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC

135,2800

141,2323 135,2800

14,62%

SCHRODER GREATER CHINA FUND USD

39,2500

40,9770

39,2500

4,53%

PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR

128,9000 135,3450 128,9000

-6,74%

LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC

146,6700

153,1235 146,6700

19,99%

SCHRODER GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND EUR

26,7200

27,2544

26,7200

-4,06%

PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD

177,1300 185,9865 177,1300

-2,80%

LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC

175,8800

183,6187 175,8800

26,68%

SCHRODER KOREAN EQUITY FUND USD

48,3100

50,4356

48,3100

4,95%

LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC

148,2800

154,8043 148,2800

32,72%

SCHRODER EURO EQUITY FUND USD

34,3800

35,8927

34,3800

25,61%

AMUNDI ÅËËÁÓ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com AMUNDI GLOBAL MACRO 2 (EUR)(1)

3.312,2700 3.312,2700 3.312,2700

AMUNDI GLOBAL MACRO 4 (EUR)(1)

6.528,1800 6.528,1800 6.528,1800

1,31% 1,99%

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2-AE (EUR)(1)

115,3200

120,5094 115,3200

0,39%

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4-AE (EUR)(1)

107,7700

112,6197 107,7700

1,42%

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1)

26,4600

27,6507

26,4600

4,21%

143,3427 137,1700

-1,15%

AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1)

137,1700

AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1)

18,4000

19,2280

18,4000

6,24%

AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL - AE (EUR)(1)

12,0100

12,5505

12,0100

13,20%

AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1)

29,4000

30,7230

29,4000

-3,03%

AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1)

562,6800

AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1)

9,3200

588,0006 562,6800 9,7394

8,15%

9,3200

15,49%

121,7948 116,5500

-1,38%

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1)

116,5500

AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1)

17,2800

18,0576

17,2800

1,11%

AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1)

21,4500

22,4153

21,4500

6,35%

AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1)

138,2300

144,4504 138,2300

-5,17%

AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1)

571,9700

597,7087 571,9700

-7,85%

AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1)

26,2900

27,4731

26,2900

4,87%

EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(3)

100,3300

103,3399

95,3135

-0,07%

EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(3)

104,4700

108,1265

99,2465

0,37%

AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1)

92,8600

97,0387

92,8600

7,51%

AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1)

71,0600

74,2577

71,0600

-4,41%

INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(3)

119,9700

123,5691 119,3702

4,10%

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1)

116,6200

121,8679 116,6200

-3,07%

ATOUT PREMS ACTIONS AE(1)

10,6900

AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(1)

163,2500

10,6900

10,6900

0,85%

170,5963 163,2500

17,08%

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1)

28,0400

28,0400

-4,07%

AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1)

109,5100

114,4380 109,5100

29,3018

10,49%

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1)

138,1600

144,3772 138,1600

-8,64%

AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1)

119,5800

124,9611 119,5800

19,71%

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1)

124,9400

130,5623 124,9400

-10,21%

AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1)

111,0400

116,0368 111,0400

2,36%

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1)

141,6000

147,9720 141,6000

1,84%

EMPORIKI MINOAS(3)

118,9100

123,0719 112,9645

10,64%

AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(1)

122,8100

128,3365 122,8100

-0,04%

AMUNDI FUNDS CASH EURO (EUR)(1)

101,0400

105,5868 101,0400

0,08%

AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1)

115,6700

120,8752 115,6700

2,52%

AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1)

129,2600

135,0767 129,2600

23,53%

AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1)

167,7900

175,3406 167,7900

17,77%

AMUNDI FUNDS CASH USD(1)

100,8500

105,3883 100,8500

0,24%

AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1)

153,5100

160,4180 153,5100

19,70%

AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1)

68,7900

71,8856

68,7900

-5,09%

AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1)

42,3000

44,2035

42,3000

-43,00%

AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE(1)

133,8400

139,8628 133,8400

16,28%

AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC AE(1)

169,7800

177,4201 169,7800

13,44%

MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(3)

104,3000

107,9505

99,0850

-0,61%

5.720,5000 6.006,5250 5.720,5000

9,97%

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (USD)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE EUR(1)

102,6700

107,2902 102,6700

2,15%

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE HIGH YIELD - AE EUR(1)

106,6300

111,4284 106,6300

1,09%

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE - AE EUR(1)

82,7000

86,4215

82,7000

-5,89%

AMUNDI FUNDS BOND EMERGING INFLATION - AU USD(1)

94,7800

99,0451

94,7800

-6,46%

AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - AE EUR(1)

165,3700

172,8117 165,3700

1,94%

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU USD(1)

201,5500

210,6198 201,5500

4,71%

AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD(1)

109,7500

114,6888 109,7500

-0,60%

AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE - AE EUR(1)

113,6000

118,7120 113,6000

8,50%

AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - AU USD(1)

104,5600

109,2652 104,5600

-0,94%

AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL - AU USD(1)

92,0200

AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AU USD(1)

95,1500

AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE - AE EUR(1)

110,6700

96,1609

92,0200

-6,96%

99,4318

95,1500

1,00%

115,6502 110,6700

17,65%

AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING - AE EUR(1)

79,6600

83,2447

79,6600

18,31%

AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA - AU USD(1)

97,8400

102,2428

97,8400

14,19%

AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AU USD(1)

127,4800

AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE - AU USD(1)

38,7900

133,2166 127,4800

17,80%

38,7900

-19,91%

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ JPY(1)

14.287,5300 14.930,4689 14.287,5300

37,13%

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ JPY(1)

8.747,0000 9.140,6150 8.747,0000

34,86%

AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU USD(1)

135,0800

40,5356

141,1586 135,0800

27,25%

AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - AU USD(1)

134,6000

140,6570 134,6000

4,37%

AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - AU USD(1)

137,6300

143,8234 137,6300

21,22%

AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AU USD(1)

137,8100

144,0115 137,8100

26,27%

AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT - AU(1)

111,6300

116,6534 111,6300

-7,68%

CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr

86,4223

LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC

113,0200

115,2804 113,0200

-1,69%

SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND USD

7,6300

7,9657

7,6300

23,46%

LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC

144,6500

151,0146 144,6500

19,24%

SCHRODER EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND EUR

49,5900

51,7720

49,5900

22,08%

LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC

158,9300

165,9229 158,9300

24,89%

SCHRODER ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN USD A ACC

12,8100

13,0662

12,8100

-2,88%

LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC

160,8500

167,9274 160,8500

18,94%

SCHRODER ISF EMERGING EUROPE DEBT ABSOLUTE RETURN EUR

18,5100

18,8802

18,5100

2,15%

LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC

174,0800

181,7395 174,0800

24,49%

SCHRODER US SMALLER COMPANIES FUND USD

105,7800

110,4343 105,7800

29,86%

LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC

103,8700

108,4403 103,8700

-1,56%

SCHRODER EURO CORPORATE BOND FUND EUR

18,3400

18,7068

18,3400

LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC

112,7400

117,7006 112,7400

3,02%

SCHRODER EURO SHORT TERM BOND EUR

7,1000

7,2420

7,1000

1,43%

LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC

84,9700

84,9700

19,79%

SCHRODER US DOLLAR BOND USD

20,4900

20,8998

20,4900

-1,77%

LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC

134,1000

140,0004 134,1000

14,37%

SCHRODER ISF BRIC FUND USD A ACC.

189,1300

197,4517 189,1300

0,78%

LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC

170,6800

178,1899 170,6800

26,53%

SCHRODER ISF BRIC FUND EUR A ACC.

137,1100

143,1428 137,1100

-3,44% -0,12%

88,7087

3,32%

LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC

145,4100

151,8080 145,4100

32,36%

SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND EUR

133,1800

135,8436 133,1800

LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC

125,3200

130,8341 125,3200

19,23%

SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND USD

139,9000

142,6980 139,9000

0,06%

LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC

112,7100

117,6692 112,7100

24,76%

SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE USD

173,8400

181,4890 173,8400

21,54%

LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC

166,4500

173,7738 166,4500

18,57%

SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR

124,9700

130,4687 124,9700

16,45%

LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC

142,6400

148,9162 142,6400

24,36%

SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY USD

116,3100

121,4276 116,3100

-8,93%

LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND EUR HEDGED

99,4200

99,4200

1,49%

SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY EUR

104,6800

109,2859 104,6800

-9,27%

LEGG MASON CB US APPRECIATION GA EURO ACCUMULATING

143,9100

150,2420 143,9100

15,25%

SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE USD

102,3300

106,8325 102,3300

-9,07%

100,5476

-9,30%

103,7945

LEGG MASON CB US APPRECIATION GA US ACCUMULATING

138,2500

144,3330 138,2500

20,63%

SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE EUR

96,3100

LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND USD

103,8600

108,4298 103,8600

1,92%

SCHRODER ISF CONSERVATIVE PORTFOLIO USD

150,9500

153,9690 150,9500

96,3100

3,54%

LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A EURO

141,5300

147,7573 141,5300

15,06%

SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO USD

155,5600

160,2268 155,5600

9,68% 12,34%

LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A USD

133,3600

139,2278 133,3600

20,46%

SCHRODER ISF GROWTH PORTFOLIO USD

156,5800

162,4518 156,5800

LEGG MASON EUROLAND CASH FUND EUR CL.A

135,1800

135,1800 135,1800

-0,62%

SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE EUR

121,5200

123,9504 121,5200

0,98%

LEGG MASON EUROLAND EQUITY FUND EUR

101,9500

104,4988 101,9500

15,59%

SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED EUR

118,1600

121,7048 118,1600

3,92%

99,4900

-5,15%

SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH EUR

111,0500

115,2144 111,0500

144,1764 138,1000

-0,58%

SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND USD

11,5800

8,50%

LEGG MASON WESTERN ASSET GL. MULTI STRATEGY CL A DISTRIBUTING HDG EUR

99,4900

LEGG MASON BRANDYWINE GL. FIXED INCOME CL A EUR ACCUM HDG EUR

138,1000

JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND USD

17,8700

18,6563

17,8700

21,40%

SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND EUR

11,4000

11,9016

11,4000

15,97%

JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD

31,3700

32,7503

31,3700

-1,35%

SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY USD

10,9600

11,4422

10,9600

24,12%

101,4798

12,0895

11,5800

21,00%

JP MORGAN US VALUE FUND USD

20,1900

21,0784

20,1900

24,17%

SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED

10,5700

11,0351

10,5700

23,48%

JP MORGAN AMERICA LARGE CAP FUND USD

13,9700

14,5847

13,9700

23,41%

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN FUND CL A USD

26,9200

27,4584

26,9200

-0,07%

JP MORGAN EUROPE EQUITY FUND EUR

39,5200

41,2589

39,5200

19,25%

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CL A EUR HEDGED

28,7900

29,3658

28,7900

-0,42%

JP MORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND EUR

13,2600

13,8434

13,2600

20,00%

SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A USD

205,9500

215,0118 205,9500

27,99% 27,55%

JP MORGAN PACIFIC EQUITY FUND USD

76,3800

79,7407

76,3800

17,87%

SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A EUR HEDGED

132,8600

138,7058 132,8600

JP MORGAN JAPAN EQUITY FUND USD

26,0800

27,2275

26,0800

35,83%

SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY CL.A EUR ACC.

122,2100

122,2100 122,2100

-0,29%

JP MORGAN ASIA PACIFIC EQUITY A-DIST-USD

102,3300

106,8325 102,3300

6,14%

SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY CL.A USD ACC.

104,7400

104,7400 104,7400

-0,13%

JP MORGAN EMERGING EMEA EQUITY A USD

61,4000

64,1016

61,4000

3,80%

SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-USD

124,6100

127,1022 124,6100

14,43%

JP MORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND EUR

10,4100

10,8680

10,4100

24,37%

SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-EUR

122,2200

124,6644 122,2200

14,13%

JP MORGAN CHINA FUND USD

45,7300

47,7421

45,7300

6,00%

SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-USD

114,1700

116,4534 114,1700

4,75%

JP MORGAN INDIA FUND USD

65,3100

68,1836

65,3100

-7,77%

SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-EUR

113,8900

116,1678 113,8900

4,50%

JP MORGAN EMERGING MARKETS DEBT A HEDGED EUR

9,3500

9,5370

9,3500

-8,60%

SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED

143,0600

145,9212 143,0600

0,02%

JP MORGAN EUROPE SMALL CAP FUND EUR

48,6900

50,8324

48,6900

33,03%

SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND EUR(1)

142,9900

145,8498 142,9900

16,95%

JP MORGAN EUROLAND EQUITY A-EUR

38,2000

39,8808

38,2000

21,15%

SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED USD(1)

128,0500

130,6110 128,0500

17,32%

131,1414 128,5700

17,14%

JP MORGAN US SMALL CAP GROWTH FUND USD

20,4800

21,3811

20,4800

38,66%

SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED GBP(1)

128,5700

JP MORGAN EASTERN EUROPE EQUITY FUND EUR

44,3200

46,2701

44,3200

-1,40%

SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR

59,2600

61,8674

59,2600

10,77%

JP MORGAN FUNDS TURKEY EQUITY FUND EUR

20,0300

20,9113

20,0300

-8,12%

SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER HEDGED EUR

11,3000

11,7972

11,3000

4,73%

JP MORGAN GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND USD

7,3800

7,7047

7,3800

23,41%

SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER USD

5,5900

5,8360

5,5900

5,08%

JP MORGAN LATIN AMERICA EQUITY FUND USD

54,9700

57,3887

54,9700

-6,51%

CREDIT SUISSE EQUITY EUROPEAN PROPERTY EUR(1)

16,2000

16,9128

16,2000

9,24%

JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR

11,3100

11,8076

11,3100

11,32%

CREDIT SUISSE EQUITY (LUX)SMALL & MID CAP GERMANY EUR(1)

1.696,3100 1.770,9476 1.696,3100

33,41%

JP MORGAN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD

13,0400

13,3008

13,0400

-3,76%

CREDIT SUISSE EQUITY ITALY EUR(1)

319,7000

JP MORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND EUR

13,6400

14,2402

13,6400

-20,09%

CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL PRESTIGE EUR(1)

19,5000

333,7668 319,7000 20,3580

19,5000

14,91%

24,79%

JP MORGAN EMEGING MARKETS EQUITY EUR

13,0100

13,5824

13,0100

-5,38%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS EUR

21,7700

22,7279

21,7700

21,35%

JP MORGAN PACIFIC EQUITY EUR

10,6100

11,0768

10,6100

13,48%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS USD

30,0400

31,3618

30,0400

26,64%

JP MORGAN USD GLOBAL BOND FUND USD

145,9300

148,8486 145,9300

0,37%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN USD

131,6900

137,4844 131,6900

23,03%

JP MORGAN GLOBAL ENHANCED BOND FUND EUR

133,2000

135,8640 133,2000

-1,36%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN EUR

95,4200

99,6185

95,4200

17,83%

JP MORGAN EUROPE BOND FUND EUR

164,3600

167,6472 164,3600

1,48%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN USD

17,5600

18,3326

17,5600

26,33% 21,37%

JP MORGAN US BOND FUND USD

206,3100

210,4362 206,3100

4,38%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN EUR

12,7200

13,2797

12,7200

JP MORGAN EUR GLOBAL BOND FUND EUR

125,1800

127,6836 125,1800

-0,81%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN USD

74,1600

77,4230

74,1600

-9,10%

1.066,9800 1.098,9894 1.066,9800

6,35%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN EUR

53,7400

56,1046

53,7400

-12,93%

JP MORGAN INVESTMENT GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND A EUR JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-USD

116,0800

119,5624 116,0800

6,99%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY USD

21,5000

22,4460

21,5000

23,92%

JP MORGAN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR

195,5500

199,4610 195,5500

5,21%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY EUR

15,5800

16,2655

15,5800

18,75%

JP MORGAN INVESTMENT GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND A USD

148,2500

152,6975 148,2500

11,02%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM GBP

77,1900

80,5864

77,1900

16,11%

JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGY FUND EUR

20,4200

21,3185

20,4200

29,32%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM USD

124,6500

130,1346 124,6500

15,40%

JP MORGAN EMERGING MIDDLE EAST EQUITY FUND USD

18,2600

19,0634

18,2600

7,22%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP USD

137,2800

143,3203 137,2800

26,57%

JP MORGAN RUSSIA FUND USD

13,0800

13,6555

13,0800

5,57%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP EUR

99,4700

103,8467

99,4700

21,23%

JP MORGAN BRAZIL EQUITY FUND USD

8,5100

8,8844

8,5100

-10,70%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT USD

51,6100

53,8808

51,6100

38,25%

1.034,8500 1.080,3834 1.034,8500

20,89%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT EUR

37,3900

39,0352

37,3900

32,87%

14,91%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT USD

159,7300

166,7581 159,7300

32,12%

120,8430 115,7500

26,56%

JP MORGAN EUROPE SELECT EQUITY FUND EUR JP MORGAN GLOBAL FOCUS FUND A EUR

18,2700

19,0739

18,2700

JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -EUR

100,6300

102,6426 100,6300

-5,81%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT EUR

115,7500

JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD

138,7800

141,5556 138,7800

-1,68%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND USD

33,5200

34,1904

33,5200

6,79%

JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD HEDGED

143,6900

146,5638 143,6900

-5,69%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND EUR

24,2900

24,7758

24,2900

2,27%

JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-EUR

13,8600

14,4698

13,8600

-8,39%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL BOND FUND USD

25,2100

25,7142

25,2100

1,29%

JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-USD

7,6400

7,9762

7,6400

-4,26%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD USD

31,0500

32,4162

31,0500

-38,94%

21,3602

20,4600

21,42%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD EUR

22,5000

23,4900

22,5000

-41,51%

0,0000 134,5300

1,40%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING USD

47,9300

50,0389

47,9300

-20,01%

LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A

132,8800

136,8664 132,8800

5,13%

JP MORGAN FUNDS-GERMANY EQUITY FUND EUR

20,4600

LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A

132,6500

136,6295 132,6500

4,70%

JP MORGAN INCOME OPPORTUNITIES FUND A CAP EUR

134,5300

LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A

139,3200

144,5445 139,3200

7,68%

JP MORGAN EURO LIQUID MARKET FUND A CAP EUR

0,00%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING FUND EUR

34,7300

36,2581

34,7300

-23,38%

LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A

133,8300

138,8486 133,8300

8,81%

JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FD A CAP USD

22,5200

23,1956

22,5200

-1,23%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY USD

24,3400

25,4110

24,3400

14,49%

LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A

144,2300

149,6386 144,2300

9,60%

JP MORGAN EMERGING MARKETS INFRASTRUCT EQ A C USD

7,6400

7,8692

7,6400

-4,26%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY EUR

17,6400

18,4162

17,6400

9,63%

1.010,1100 1.040,4133 1.010,1100


BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE EUR

95,0700

BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE USD

131,2000

95,0700

1,83%

TEMPLETON BRIC FUND USD(1)

14,3300

14,7599

14,3300

-5,16%

PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/USD

147,4700

151,8941 147,4700

14,98%

136,9728 131,2000

99,2531

6,31%

TEMPLETON BRIC FUND EUR(1)

12,5800

12,9574

12,5800

-9,24%

PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR

101,9400

101,9400 101,9400

BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS EUR

15,1200

15,7853

-0,25%

15,1200

18,50%

TEMPLETON CHINA FUND USD(1)

22,9700

23,6591

22,9700

-4,01%

PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD

101,5000

101,5000 101,5000

BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS USD

20,8600

21,7778

20,8600

23,65%

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND EUR(1)

20,6200

21,2386

20,6200

-0,34%

PICTET RUSSIAN EQUITIES R EUR

47,9200

49,3576

47,9200

0,03% -0,08%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE EUR

18,8800

19,7107

18,8800

31,57%

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND USD(1)

30,5500

31,8942

30,5500

4,44%

PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD EUR

112,7300

114,4210 112,7300

3,98%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE USD

26,0600

27,2066

26,0600

37,45%

TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND USD(1)

20,2800

20,8884

20,2800

0,45%

PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD USD HEDGED

148,3200

150,5448 148,3200

4,11%

128,8000

130,7320 128,8000

1,43%

19.333,2152 20.183,8767 19.333,2152

32,15%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY EUR

11,3600

11,8598

11,3600

18,70%

TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND EUR(1)

14,7300

15,1719

14,7300

-3,79%

PICTET EUR SHORT MID - TERM BOND

BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY USD

15,6700

16,3595

15,6700

23,87%

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND USD(1)

33,4600

34,1292

33,4600

-0,74%

ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND-JPY

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY EUR

5,7800

6,0343

5,7800

20,42%

TEMPLETON EUROLAND FUND EUR(1)

10,3700

10,6811

10,3700

23,89%

ABERDEEN GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY CL.S-2 USD

96,8927

101,1560

96,8927

9,24%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY USD

7,9700

8,3207

7,9700

25,51%

TEMPLETON EUROPEAN FUND EUR(1)

17,8300

18,3649

17,8300

24,42%

ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY ACCUMULATION AF27 USD

18,0240

18,8171

18,0240

13,03%

20,5010

19,6370

1,80%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP EUR

60,8900

63,5692

60,8900

24,47%

TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND EUR(1)

12,0700

12,3114

12,0700

1,68%

ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND-USD

19,6370

BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP USD

84,0300

87,7273

84,0300

29,96%

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND USD(1)

28,2800

28,8456

28,2800

0,50%

ABERDEEN GLOBAL -EAST EUROPE EQUITY EUR CL.S-2

101,4891

BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN EUR

30,3700

31,7063

30,3700

18,86%

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND(1)

13,8100

14,0862

13,8100

-0,93%

ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES EQUITY CL.S-2 USD

13,3957

BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN USD

41,9100

43,7540

41,9100

24,10%

TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EUR(1)

12,3800

12,9247

12,3800

17,90%

ABERDEEN GLOBAL EUROPEAN EQUITY INCOME CL.S-2 EUR

176,7129

BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY USD A

7,3200

7,6421

7,3200

20,00%

TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND USD(1)

25,0700

25,8221

25,0700

20,88%

ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY EUR CL.S-2

BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY EUR A

5,3100

5,5436

5,3100

15,18%

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD(1)

27,0400

27,5808

27,0400

1,77%

ABERDEEN GLOBAL-EURO GOV BOND FUND EUR CL.A-2

BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION USD

48,2700

49,7181

48,2700

11,32%

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND EUR(1)

19,6000

19,9920

19,6000

-2,58%

ABERDEEN GLOBAL-US DOLLAR BOND FUND CL.A-2

9,2671 452,9920

105,9546 101,4891 13,9851

3,34%

13,3957

0,55%

184,4883 176,7129

12,92%

9,6749

9,2671

2,20%

462,0518 452,9920

1,12%

3.498,0386 3.567,9994 3.498,0386

-2,30%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION HEDGED EUR

33,2100

34,2063

33,2100

11,03%

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND USD(1)

39,4000

40,5820

39,4000

-11,28%

ABERDEEN-EMERGING EUROPE FIXED INC EUR CL.A-2

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON EUR

21,6300

22,5817

21,6300

3,15%

TEMPLETON THAILAND FUND USD(1)

24,8800

25,6264

24,8800

-2,47%

ABERDEEN GLOBAL-AGGREGATE BOND GBP CL.A-2

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON USD

29,8500

31,1634

29,8500

7,68%

TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.A(ACC) / USD(1)

18,5800

19,3975

18,5800

13,02%

ABERDEEN GLOB-CONVERTIBLE EUROPE EUR CL.A-2

15,5846

BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE A2 USD

12,5900

13,1440

12,5900

5,62%

TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N (ACC) / EUR(1)

17,9400

18,4782

17,9400

7,75%

ABERDEEN SELECT EURO HIGH YIELD BOND CL.A-2 EUR

125,6471

BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR

12,0200

12,5489

12,0200

5,35%

TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N(ACC)/EUR-H1(EURO HEDGED)(1)

17,1900

17,7057

17,1900

11,99%

MET BALANCED EUR(2)

1,2777

1,2777

1,2777

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (HEDGED A2 EUR)

14,6500

14,9430

14,6500

5,02%

TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME CLASS A(1)

13,5600

14,1566

13,5600

23,05%

MET GROWTH EUR(2)

1,2865

1,2865

1,2865

9,38%

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A2

10,7200

10,9344

10,7200

-7,67%

TEMPLETON EMERGING MRKTS BD FUND CL.A(QDIS)/EUR(1)

14,4000

14,6880

14,4000

-10,22%

MET DYNAMIC EUR(2)

1,2009

1,2009

1,2009

11,29%

238,7232 234,0424

-4,08%

2.149,3575 2.192,3447 2.149,3575

234,0424

-1,13%

15,8963

15,5846

128,1600 125,6471

7,45% 7,56% 7,55%

BGF - GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

34,9700

36,0191

34,9700

6,58%

FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/USD(1)

4,8700

5,0161

4,8700

-39,80%

MET DEFENSIVE EUR – SERIES 3(2)

1,2041

1,2041

1,2041

6,73%

BGF GLOBAL EQUITY INCOME A5G USD

12,3000

12,8412

12,3000

13,47%

FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/EUR(1)

4,7000

4,8410

4,7000

-42,40%

MET BALANCED EUR – SERIES 3(2)

1,2434

1,2434

1,2434

9,37% 12,19%

BGF GLOBAL EQUITY INCOME HEDGED A5G EUR

11,5200

12,0269

11,5200

13,05%

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.A(YDIS)/USD(1)

9,7700

10,1999

9,7700

9,28%

MET GROWTH EUR – SERIES 3(2)

1,2620

1,2620

1,2620

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR

12,3500

12,8934

12,3500

17,51%

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.N (ACC) / EUR(1)

6,7600

6,9628

6,7600

4,00%

PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A USD

25,5000

26,6220

25,5000

4,68%

BGF ASIAN TIGER BOND FUND USD

33,0500

33,7110

33,0500

-2,39%

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CL.A(MDIS) / GBP(1)

13,1100

13,3722

13,1100

-0,30%

PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A EUR

18,4700

19,2827

18,4700

-0,05% 28,44%

BLACK ROCK GLOBAL FUNDS CHINA AH CAP EUR

11,3400

11,8390

11,3400

-0,61%

FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND CL.N(ACC)EUR-H1(1)

13,6300

14,0389

13,6300

5,25%

PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A USD

8,1300

8,4877

8,1300

MFS MERIDIAN EUROPEAN RESEARCH FUND EUR CL. A(1)

26,0000

27,1440

26,0000

16,59%

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A H1 C EUR(1)

20,8000

21,2160

20,8000

2,26%

PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A EUR

5,8900

6,1492

5,8900

22,71%

MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUND EUR CL. A(1)

19,5400

20,3998

19,5400

16,38%

TEMPLETON GLOBAL BOND A H1 CAP EUR(1)

20,7500

21,1650

20,7500

1,32%

PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE CL.A USD

75,6600

78,9890

75,6600

19,73%

MFS MERIDIAN US CONCENTRATED GROWTH FUND USD CL. A(1)

13,4200

14,0105

13,4200

20,47%

TEMPLETON FRONTIER MARKETS A CAP EUR(1)

18,4000

19,2096

18,4000

9,26%

PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A CHF

56,7000

59,1948

56,7000

-10,47%

MFS MERIDIAN ABSOLUTE RETURN FUND EUR CL. A(1)

16,5500

16,8810

16,5500

-4,89%

TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) H1 - AUD(1)

11,6500

11,8830

11,6500

1,22%

PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A USD

51,9200

54,2045

51,9200

-10,33%

36,0598

MFS MERIDIAN VALUE FUND USD CL. A(1)

19,2400

20,0866

19,2400

25,10%

GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLA USD

17,2200

17,5644

17,2200

-4,76%

PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA EUR

34,5400

34,5400

-10,49%

MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT EUR CL.A1(1)

15,8200

16,1364

15,8200

-8,61%

GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLE EUR

17,3300

17,6766

17,3300

-8,98%

PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A USD

276,9800

289,1671 276,9800

29,50%

MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT USD CL.A1(1)

32,3500

32,9970

32,3500

-4,91%

GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL A USD

15,9800

16,6192

15,9800

23,21%

PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A EUR

200,6600

209,4890 200,6600

23,69%

MFS MERIDIAN HIGH YIELD FUND EUR A1(1)

12,8400

13,4050

12,8400

-0,08%

GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL E EUR

12,4600

12,9584

12,4600

17,77%

PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A CHF

247,0000

257,8680 247,0000

26,16%

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND USD(1)

19,1600

20,0030

19,1600

20,65%

GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLA USD

9,0900

9,4536

9,0900

21,52%

PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A USD

10,3600

10,5672

10,3600

1,07%

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR(1)

27,2900

28,4908

27,2900

16,03%

GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLE EUR

14,1600

14,7264

14,1600

16,45%

PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR

7,5000

7,6500

7,5000

-3,47%

MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION ADJUSTED BOND USD(1)

14,2600

14,5452

14,2600

-6,98%

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORFOLIO CL.A USD

17,5500

18,3222

17,5500

26,08%

PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR HEDGED

80,3500

81,9570

80,3500

0,93%

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY (EX PAN EUR.)EUR CL.A

16,7200

17,4557

16,7200

30,12%

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CL.E EUR

16,4000

17,1216

16,4000

20,50%

PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A EUR

5,1800

5,4079

5,1800

0,39%

INVESCO BOND FUND USD

28,3800

28,9476

28,3800

-3,14%

GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL A USD

13,7400

14,2896

13,7400

-4,52%

PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A USD

7,1400

7,4542

7,1400

4,85%

INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND USD

13,3700

13,6374

13,3700

-2,90%

GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL E EUR

11,9600

12,4384

11,9600

-8,63%

PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A USD

64,6300

67,4737

64,6300

7,64%

INVESCO CAPITAL SHIELD 90 FUND EUR

11,1900

11,5257

11,1900

1,73%

GOLDMSACHS US MORT BACK SEC PRTF CLA USD

7,5400

7,6908

7,5400

-0,92%

PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A EUR

46,8200

48,8801

46,8200

2,81%

INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND EUR

19,7500

20,6190

19,7500

15,50%

GOLDMAN SACHS GL CR PRTF (HEDG) CLA USD

10,5400

10,7508

10,5400

0,09%

PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CL.A EUR

55,6400

58,0882

55,6400

2,07%

974,0000 1.016,8560 974,0000

85,52%

GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL A USD

13,2600

13,5252

13,2600

-0,82%

PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND CL.A EUR

87,9800

89,7396

87,9800

2,62% 7,81%

INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)JPY CL.A INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)EUR CL.E

6,5600

6,7568

6,5600

55,82%

GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL E EUR

6,1500

6,2730

6,1500

-5,09%

PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A USD

11,6000

11,8320

11,6000

INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) USD CL.A

43,7700

45,6959

43,7700

20,55%

GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLA USD

10,5800

10,7916

10,5800

5,69%

PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A EUR

84,9200

86,6184

84,9200

8,37%

INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) EUR CL.E

28,7900

29,6537

28,7900

14,43%

GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLE EUR

20,9500

21,3690

20,9500

1,01%

PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A EUR

6,0600

6,3266

6,0600

16,76%

INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND EUR

14,8833

15,1810

14,8833

-3,09%

GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND USD

122,6700

125,1234 122,6700

3,52%

PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A USD

8,3700

8,7383

8,3700

22,37%

INVESCO ENERGY USD CL.A

28,0800

29,3155

28,0800

21,82%

GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND EUR

121,8800

124,3176 121,8800

3,38%

PIONEER FUNDS NORTH AMERICAN BASIC A HEDGE EUR

54,0600

56,4386

54,0600

19,00% 12,02%

INVESCO ENERGY EUR CL.E

18,4500

19,0035

18,4500

15,67%

GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND E(ACC) EUR

13,1900

13,7176

13,1900

19,91%

PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME FUND EUR

65,4000

68,2776

65,4000

INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND (EX.RETURN PLUS) EUR

2,7808

2,8364

2,7808

-1,07%

GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND A(ACC) USD

16,0700

16,7771

16,0700

25,94%

PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND EUR

55,2200

57,6497

55,2200

10,59%

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE E EUR

13,1900

13,7704

13,1900

19,69%

GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - USD

12,3300

12,8232

12,3300

26,72%

PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND USD

76,2300

79,5841

76,2300

15,82%

2.953,0000 3.082,9320 2.953,0000

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE A JPY

42,38%

GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - EUR

8,3500

8,6840

8,3500

21,37%

PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC USD

24,3400

24,8268

24,3400

-1,85%

INVESCO GLOBAL REAL ESTAT FUND EUR

8,5800

8,8374

8,5800

2,51%

GS N11 EQUITY PTF - BASE (ACC.) - USD

10,4500

10,9098

10,4500

1,36%

PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC HEDGED EUR

18,8500

19,2270

18,8500

-2,13%

INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND USD

11,3800

11,8807

11,3800

7,06%

GS N11 EQUITY PTF - E SHARES (ACC.) - EUR

10,1500

10,5560

10,1500

-3,61%

PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E INC USD

11,1000

11,3220

11,1000

0,73%

INVESCO GLOBAL LEISURE FUND EUR

20,2700

20,8781

20,2700

34,06%

GS N11 EQUITY PTF BASE (OCS) SHARES HEDGED EUR

10,3200

10,7741

10,3200

-3,01%

PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC USD

17,7900

18,1458

17,7900

4,40%

INVESCO GLOBAL LEISURE FUND USD

30,9000

32,2596

30,9000

41,22%

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD OTHER HGD CAP EUR

23,4000

23,8680

23,4000

5,69%

PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED EUR

19,8500

20,2470

19,8500

4,04%

INVESCO ASIAN EQUITY FUND EUR

4,4800

4,6144

4,4800

3,70%

PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR

112,7500

116,1325 112,7500

17,37%

PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED GBP

13,0600

13,3212

13,0600

0,85%

INVESCO ASIAN EQUITY FUND USD

6,3700

6,6503

6,3700

8,89%

PICTET-SECURITY-R USD

150,4900

155,0047 150,4900

20,12%

PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC USD

23,5100

23,9802

23,5100

-1,51% -1,74%

INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND EUR

9,5800

9,8674

9,5800

-7,17%

PICTET-BIOTECH-R USD

477,6600

491,9898 477,6600

45,59%

PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC HEDGED EUR

21,5200

21,9504

21,5200

INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND USD

13,9500

14,5638

13,9500

-2,24%

PICTET-BIOTECH-HR EUR

352,2500

362,8175 352,2500

44,80%

PIMCO EURO BOND FUND E ACC EUR

18,6200

18,9924

18,6200

1,20%

INVESCO PACIFIC EQUITY FUND USD

48,9300

51,0829

48,9300

22,57%

PICTET-GENERICS-R USD

171,2300

176,3669 171,2300

19,46%

PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC USD

13,0400

13,3008

13,0400

-2,90% -3,21%

INVESCO JAPANESE EQUITY FUND USD

18,1700

18,9695

18,1700

21,78%

PICTET-GENERICS-HR EUR

133,1800

137,1754 133,1800

19,03%

PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED EUR

10,5400

10,7508

10,5400

INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CL.A /EUR

15,8754

16,1929

15,8754

2,40%

PICTET-WATER-R EUR

172,3700

177,5411 172,3700

12,12%

PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED GBP

13,3800

13,6476

13,3800

-2,90%

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.A USD

13,7700

14,3759

13,7700

8,17%

PICTET-CLEAN ENERGY-R USD

77,9400

77,9400

29,40%

PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC USD

12,9000

13,2870

12,9000

-7,26%

80,2782

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.E EUR

9,5800

9,8674

9,5800

2,68%

PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR

108,7700

111,4893 108,7700

-6,30%

PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC HEDGED EUR

12,5600

12,9368

12,5600

-7,58%

INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A

14,6400

15,0792

14,6400

2,59%

PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR

337,0000

347,1100 337,0000

-1,08%

PIMCO GLOBAL REAL RETURN E HGD CAP EUR

15,4600

15,7692

15,4600

-4,57%

INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION CL.A HEDGED USD

19,4800

20,0644

19,4800

2,91%

PICTET-EUROPE INDEX-R EUR

136,8400

140,9452 136,8400

16,07%

PIMCO UNCONSTRAINED BOND E HGD CAP EUR

11,6500

11,8830

11,6500

-1,94%

INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL E CAP EUR

319,3600

325,7472 319,3600

0,00%

PICTET-USA INDEX-R USD

144,6900

149,0307 144,6900

25,70%

CITI 80% PROTECTED DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR A(1)

101,4500

105,9138 101,4500

7,15%

INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL A CAP USD

87,0200

88,7604

87,0200

0,00%

PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD

365,9900

376,9697 365,9900

9,21%

CITI 80% PROTECTED DYNAMIC ALLOCATION FUND USD A(1)

94,9300

99,1069

94,9300

6,26%

JANUS FLEXIBLE INCOME FUND EUR

22,0200

22,4604

22,0200

-1,39%

PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD

243,6900

251,0007 243,6900

-1,52%

CITI 80% PROTECTED DYNAMIC ALLOCATION FUND GBP A(1)

97,0700

101,3411

97,0700

7,65%

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND USD(1)

19,3900

19,9717

19,3900

51,48%

PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R USD

176,3200

181,6096 176,3200

31,65%

FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND(1)

10,0300

10,3309

10,0300

5,36%

PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R EUR

127,7900

131,6237 127,7900

25,84%

FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND USD(1)

28,3400

29,1902

28,3400

27,03%

PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.HR EUR

225,0200

228,3953 225,0200

-5,35%

FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD(1)

17,4100

17,7582

17,4100

4,75%

PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.R USD

297,5600

302,0234 297,5600

-5,10%

FRANKLIN EURO HIGH YIELD CL. N EUR(1)

15,0200

15,3204

15,0200

5,26%

PICTET-SMALL CAP EUROPE FUND CL.R EUR

728,1400

749,9842 728,1400

24,93%

FRANKLIN INCOME FUND USD(1)

20,3500

20,9605

20,3500

8,82%

PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.HR EUR

112,0700

115,4321 112,0700

27,42%

ING (L) INVEST WORLD X CAP (EUR)

176,6700

180,2034 176,6700

FRANKLIN INDIA FUND USD(1)

20,3400

20,9502

20,3400

-9,28%

PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.R USD

152,5600

157,1368 152,5600

28,01%

ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X CAP(EUR)

723,0300

737,4906 723,0300

6,74%

FRANKLIN INDIA FUND EUR(1)

17,9200

18,4576

17,9200

-13,14%

PICTET-AGRICULTURE-R-USD

198,6200

204,5786 198,6200

5,95%

ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD)

894,3500

912,2370 894,3500

32,52%

GENIKI BANK (ôçë.: 801-11-600300), URL: www.sgam.com AGILEO P2 (EUR)(2)

112,2000

CALYPSO FUND (EUR)

96,1900

114,1635 112,2000 97,8733

96,1900

4,82% -3,10%

ING ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr 11,82%

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND USD(1)

7,6500

7,8795

7,6500

16,97%

PICTET-AGRICULTURE-R-EUR

143,9500

148,2685 143,9500

1,27%

ING (L) INVEST HEALTH CARE X CAP (USD)

1.193,1800 1.217,0436 1.193,1800

30,26%

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR(1)

5,5600

5,7268

5,5600

12,10%

PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION USD

186,9600

192,5688 186,9600

22,47%

ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD)

1.608,1800 1.640,3436 1.608,1800

14,87%

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND USD(1)

13,9700

14,2494

13,9700

-1,76%

PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION EUR

135,5000

139,5650 135,5000

17,06%

ING (L) INVEST CONSUMER GOODS X CAP (USD)

1.395,3500 1.423,2570 1.395,3500

FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP GROWTH FUND-EUR(1)

28,4700

29,3241

28,4700

29,29%

PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/EUR

122,9300

126,6179 122,9300

14,00%

ING (L) INVEST BANKING&INSURANCE X CAP (USD)

174,5129 169,4300

FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD(1)

32,0400

33,0012

32,0400

21,96%

PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/USD

169,4300

FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND EUR(1)

23,2200

23,9166

23,2200

16,80%

PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/EUR

74,9300

FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND USD(1)

6,9400

7,2454

6,9400

22,40%

PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/USD

103,8300

565,6700

23,22%

576,9834 565,6700

22,14%

1.327,3400 1.353,8868 1.327,3400

11,86%

18,85%

ING (L) INVEST ENERGY X CAP (USD)

74,9300

-5,67%

ING (L) INVEST MATERIALS X CAP(USD)

928,2600

946,8252 928,2600

1,39%

105,3875 103,8300

-1,65%

ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP(USD)

833,1800

849,8436 833,1800

18,20% 12,70%

76,0540

FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND EUR(1)

4,5300

4,6659

4,5300

16,45%

PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/EUR

132,2000

134,1830 132,2000

-9,93%

ING (L) INVEST UTILITIES X CAP (USD)

623,1000

635,5620 623,1000

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND USD(1)

47,7100

49,1413

47,7100

-2,27%

PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/USD

182,2100

184,9432 182,2100

-6,11%

ING (L) INVEST GREATER CHINA X CAP (USD)

799,9900

815,9898 799,9900

3,38%

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR(1)

34,6300

35,6689

34,6300

-6,41%

PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/EUR

107,0000

110,2100 107,0000

10,30%

ING (L) INVEST SUSTAINABLE EQUITY X CAP(EUR)

195,3400

199,2468 195,3400

12,17%


ING (L) INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND X CAP (USD) ING (L) INVEST LATIN AMERICA X CAP (USD)

56,6900

-1,73%

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - E (EUR)

11,4000

11,7500

11,4000

26,25%

UBS (LUX) BOND FUND-EUR P-acc(1)

352,8300

356,3583 352,8300

1,02%

2.102,2000 2.144,2440 2.102,2000

56,6900

57,8238

-12,50%

INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-A(EUR)

17,1800

18,0800

17,1800

26,88%

UBS (LUX) BOND FUND-GBP P-acc(1)

199,6600

201,6566 199,6600

-0,22%

-4,35%

INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-E (EUR)

15,5400

16,0200

15,5400

26,14%

UBS (LUX) BOND FUND-JPY P-acc(1)

-0,11%

INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-A(EUR)

12,9700

13,6500

12,9700

18,34%

UBS (LUX) BOND FUND-USD P-acc(1)

286,5400

289,4054 286,5400

-0,35% 7,56%

2,28%

893,2900 56,9500

58,0890

56,9500

82,1300

83,7726

82,1300

23,19%

INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-E(EUR)

11,5100

11,8700

11,5100

17,45%

UBS (LUX) BOND FUND-CONVERT EUROPE (EUR) P-acc(1)

146,3400

147,8034 146,3400

3.349,0000 3.415,9800 3.349,0000

38,27%

INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND R ACC (EUR)

13,2600

13,2600

13,2600

17,66%

UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) P-acc(1)

168,8400

170,5284 168,8400

7,73%

18,71%

INVESCO USD RESERVE FUND - A (USD)

87,0200

87,0200

87,0200

0,00%

UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL (CHF) P-acc(1)

734,9700

742,3197 734,9700

-0,89% -0,72%

ING (L) INVEST US(ENH. CORE CONC.)X CAP(USD) ING (L) INVEST JAPAN X CAP (JPY) ING (L) INVEST EURO EQUITY X CAP(EUR)

114,9000

911,1558 893,2900

165.508,0000 167.163,0800 165.508,0000

ING (L) INVEST ASIA EX JAPAN XCAP(USD) ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR)

117,1980 114,9000

ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X CAP (EUR)

43,9400

43,9400

15,63%

INVESCO USD RESERVE FUND - E (EUR)

62,8800

62,8800

62,8800

-4,52%

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL (CHF) (EUR HEDGED) P-acc(1)

110,0700

111,1707 110,0700

ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDENT X CAP(EUR)

296,2500

302,1750 296,2500

12,90%

INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND A (USD)

19,1200

20,1300

19,1200

27,04%

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (EUR) P-acc(1)

836,2200

836,2200 836,2200

0,01%

ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP(EUR)

438,4500

447,2190 438,4500

19,41%

INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND E (EUR)

12,8300

13,2300

12,8300

20,92%

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (USD) P-acc(1)

1.729,4600 1.729,4600 1.729,4600

0,09%

336,4100

44,8188

343,1382 336,4100

18,97%

INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND A (EUR)

10,8800

11,4523

10,8800

2,06%

UBS (Lux) MONEY MARKET FUND (GBP) P-acc(1)

823,5800

823,5800 823,5800

0,06%

ING (L) INVEST EURO INCOME XCAP (EUR)

1.044,8700 1.065,7674 1.044,8700

12,27%

INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND E (EUR)

10,5600

10,8900

10,5600

1,64%

UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(EUR)P-acc(1)

104,2200

105,2622 104,2200

4,10%

ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP (EUR)

2.074,8100 2.116,3062 2.074,8100

ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X CAP (EUR)

12,90%

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (EUR HGD)

9,7900

10,3000

9,7900

7,82%

UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(USD)P-acc(1)

102,0200

103,0402 102,0200

4,26%

283,9500

289,6290 283,9500

-1,14%

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (USD)

13,7700

14,4900

13,7700

8,17%

UBS (Lux) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME (EUR) P-acc(1)

211,2100

213,3221 211,2100

-1,64%

434,3600

443,0472 434,3600

31,98%

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND E (EUR)

9,5800

9,8800

9,5800

2,68%

1.065,6000 1.086,9120 1.065,6000

1,61%

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND R ACC (USD)

10,4200

10,4200

10,4200

7,53% 3,92%

ING (L) INVEST ALTERNATIVE BETA X CAP (EUR) ING (L) INVEST MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND WORLD X HEDGED CAP (EUR)

298,4700

304,4394 298,4700

8,96%

INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (EUR HGD)

13,8000

14,5300

13,8000

217,0800

219,2508 217,0800

-1,09%

INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (USD)

24,0800

25,3500

24,0800

4,20%

ING (L) RENTA FUND DOLLAR X CAP (USD)

1.078,4400 1.089,2244 1.078,4400

-2,21%

INVESCO ASIA BALANCED FUND - E (EUR)

13,9700

14,4000

13,9700

-0,85%

ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP (USD)

1.002,9900 1.013,0199 1.002,9900

-1,95%

INVESCO ASIA BALANCED FUND R ACC (USD)

11,1300

11,1300

11,1300

3,63%

767,2566 759,6600

-6,35%

INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -A(USD)

11,4400

12,0400

11,4400

3,25%

1.544,8800 1.560,3288 1.544,8800

ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY X CAP(USD)

759,6600

-0,75%

INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -E(EUR)

7,3800

7,6100

7,3800

-1,86%

482,0831 477,3100

1,53%

INVESCO EMER LOC CURR DEBT FUND A DIST-MD-FIXED(USD)

10,1311

10,6640

10,1311

-9,35%

1.096,7600 1.107,7276 1.096,7600

-0,53%

INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A DIST-MD (EUR)

12,2629

12,9079

12,2629

0,07%

ING (L) RENTA FUND EURO X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND US CREDIT X CAP(USD)

477,3100

ING (L) RENTA FUND GL.HIGH YIELD X HEDGED CAP(EUR)

451,8400

456,3584 451,8400

4,68%

INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A (USD HGD)

19,4800

20,5000

19,4800

2,91%

ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND X CAP(EUR)

164,2500

165,8925 164,2500

-1,33%

INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A ACC (EUR)

14,6400

15,4100

14,6400

2,59%

153,1400

154,6714 153,1400

2,32%

INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND E ACC (EUR)

14,3400

14,7800

14,3400

2,21%

4.226,8900 4.269,1589 4.226,8900

-4,01%

INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND R ACC (EUR)

11,9400

11,9400

11,9400

1,96%

57,1600

-1,36%

INVESCO EMER LOCAL CURR DEBT FUND R MONTHLY DIST (USD)

9,0009

9,0000

9,0009

-9,32%

ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT X CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND EMD HC X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY X CAP(USD)

57,1600

ING (L) RENTA FUND GLOBAL INFLATION LINKED (EUR)

282,4500

285,2745 282,4500

-4,63%

INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R MONTHLY DIST (EUR)

11,0010

11,0000

11,0010

0,09%

ING (L) RENTA FUND EURO LIQUIDITY XCAP (EUR)

258,1800

258,1800 258,1800

-0,12%

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ACC (USD)

57,4400

60,4600

57,4400

24,11%

1.035,8400 1.051,3776 1.035,8400

ING (L) PATRIMONIAL BALANCED X CAP (EUR)

57,7316

8,06%

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND R ACC (USD)

49,0100

49,0100

49,0100

23,33%

ING (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE X CAP (EUR)

482,4100

489,6462 482,4100

4,04%

INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD A ACC (USD)

53,5100

56,3200

53,5100

37,70%

ING (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE X CAP (EUR)

539,4600

547,5519 539,4600

11,29%

INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD R ACC (USD)

46,6100

46,6100

46,6100

36,93%

2.953,0000 3.108,0000 2.953,0000

42,38%

ING (L) PATRIMONIAL EURO X CAP (EUR)

532,4700

540,4571 532,4700

10,11%

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD A ACC (JPY)

ING (L) PATRIMONIAL TARGET RETURN BOND X CAP(EUR)

259,9300

262,5293 259,9300

0,75%

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD E ACC (EUR)

30,8937

13,1900

13,0000

13,1900

19,69%

ING (L) INVEST FIRST CLASS PROTECTION (EUR)

30,7400

30,7400

4,91%

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD R ACC (JPY)

2.756,0000 2.756,0000 2.756,0000

41,48%

ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY X CAP(EUR)

246,8000

251,7360 246,8000

-0,28%

INVESCO JAPANESE VALUE EQUITY FUND A ACC (JPY)

969,0000 1.020,0000 969,0000

39,02% 38,11%

ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE X CAP (EUR)

630,9900

643,6098 630,9900

13,51%

INVESCO JAPANESE VALUE EQY FD R ACC (JPY)

819,0000

ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES XCAP

289,0000

294,7800 289,0000

12,83%

INVESCO US VALUE EQUITY FUND A ACC (USD)

28,8600

30,3800

28,8600

26,03%

ING (L) PATRIMONIAL FIRST CLASS MULTI ASSET XCE

252,7700

256,5616 252,7700

-

INVESCO US VALUE EQUITY FUND R ACC (USD)

24,6600

24,6600

24,6600

25,24%

INVESCO FUNDS SICAV

819,0000 819,0000

ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-77.65.441), URL: www.bankofcyprus.gr

MARFIN EGNATIA BANK - PRIVATE BANKING (ôçë.: 210-32.79.460) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) EUR

7,4500

7,8800

7,4500

25,21%

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) USD

10,2700

10,8600

10,2700

30,83%

FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND- A (acc) USD

13,8900

14,6890

13,8900

1,68%

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND- A(acc) USD

21,9300

23,1900

21,9300

54,55%

FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND- A(acc) EUR

14,4500

15,2810

14,4500

24,35%

FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) EUR

30,0300

31,7600

30,0300

30,06%

FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) USD

41,4600

43,8400

41,4600

35,98%

FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND- A(acc) USD

13,5500

14,3291

13,5500

13,39%

FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - A (acc) EUR H1

13,9700

14,7700

13,9700

6,07%

FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND- A(acc) USD

10,6400

11,2500

10,6400

5,98%

FR'IN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD

31,2400

33,0400

31,2400

28,09%

FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND- A(acc) EUR

16,2600

16,9900

16,2600

5,79%

FRANKLIN HIGH YIELD FUND- A(acc) USD

16,4700

17,2100

16,4700

5,37%

FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) EUR

18,9000

19,9900

18,9000

-12,82%

FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) USD

21,5600

22,8000

21,5600

-8,84%

FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) EUR

46,1900

48,8459

46,1900

17,41% 22,77%

FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) USD

63,6700

67,3300

63,6700

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) EUR

22,1000

23,3700

22,1000

20,63%

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) USD

30,4900

32,2400

30,4900

26,15%

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) EUR

15,4000

16,2900

15,4000

17,83%

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) USD

17,5700

18,5800

17,5700

23,21%

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) EUR

6,4100

6,7800

6,4100

13,25%

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) USD

8,8300

9,3400

8,8300

18,68%

FR'IN T'TON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND- A(acc) USD

24,1400

25,5300

24,1400

19,62%

FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) EUR

5,0600

5,3500

5,0600

17,95%

FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) JPY

679,8300

FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) USD

6,9900

7,3900

6,9900

23,28% 15,96%

718,9200 679,8300

38,23%

INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - A (USD)

98,0200

103,1800

98,0200

3,36%

UBS (LUX) EQUITY FUND–ASIAN CONSUMPTION(USD) P-ACC(1)

110,1600

112,3632 110,1600

1,44%

FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR

14,8200

15,6700

14,8200

INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - E (EUR)

64,2700

66,2600

64,2700

-1,89%

UBS (LUX) EQUITY FUND-AUSTRALIA (AUD) P-ACC(1)

884,2800

901,9656 884,2800

24,46%

FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR Hedged

14,3800

15,2100

14,3800

21,15%

INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A (USD)

13,9500

14,6800

13,9500

-2,24%

UBS (LUX) EQUITY FUND-BIOTECH (USD) P-ACC(1)

376,5200

384,0504 376,5200

47,18%

FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) USD

20,4600

21,6400

20,4600

21,28%

INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A-DIST (USD)

13,1800

13,8700

13,1800

-3,51%

UBS (LUX) EQUITY FUND-CANADA (CAD) P-ACC(1)

789,6700

805,4634 789,6700

9,62%

FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD

17,1800

18,1700

17,1800

29,08%

INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E (EUR)

9,5800

9,8800

9,5800

-7,17%

UBS (LUX) EQUITY FUND-CENTRAL EUROPE (EUR) P-ACC(1)

174,2900

177,7758 174,2900

-0,30%

FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD

15,3300

16,0200

15,3300

-0,58%

INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND R ACC (USD)

8,4300

8,4300

8,4300

-2,77%

UBS (LUX) EQUITY SICAV-US OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1)

225,9500

230,4690 225,9500

24,98%

TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) EUR

15,8700

16,5800

15,8700

-6,26%

640,5702 628,0100

-1,89%

INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND A (EUR)

2,7808

2,9271

2,7808

-1,07%

UBS (LUX) EQUITY FUND-ECO PERFORMANCE (CHF) P-ACC(1)

628,0100

21,79%

TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) USD

18,1200

18,9400

18,1200

INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND E (EUR)

2,7194

2,8000

2,7194

-1,29%

UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(EUR) P-ACC(1)

21,8800

22,3176

21,8800

-10,98%

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) EUR

25,0900

26,5300

25,0900

-5,99%

INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND A

11,8000

12,4200

11,8000

2,16%

UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(USD) P-ACC(1)

26,2000

26,7240

26,2000

-6,96%

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) USD

34,6900

36,6850

34,6900

-1,70% -1,96%

12,35%

TEMPLETON ASIAN GROWTH A(acc)EURHDG

23,5100

24,8600

23,5100

70,4900

16,07%

TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) EUR

13,0100

13,7580

13,0100

-9,40%

115,3110 113,0500

16,55%

TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) USD

14,8500

15,7000

14,8500

-5,17%

161,1090 157,9500

14,11%

TEMPLETON BRIC FUND A (acc) EURHDG

9,7200

10,2790

9,7200

-5,63%

622,9956 610,7800

17,46%

TEMPLETON CHINA FUND- A(acc) USD

23,1000

24,4300

23,1000

-3,95%

INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND E (EUR)

11,1900

11,5400

11,1900

1,73%

UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNTRIES (EUR) P-ACC(1)

121,2600

INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - A (EUR)

17,5700

18,4900

17,5700

10,78%

UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNT.OPPORT(EUR)P-ACC(1)

70,4900

123,6852 121,2600

INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - E (EUR)

16,8900

17,4100

16,8900

10,32%

UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 ADV.(EUR) P-ACC(1)

113,0500

INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND - A(USD)

15,4096

16,2201

15,4096

-5,11%

UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 (EUR) P-ACC(1)

157,9500

INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND -E(EUR)

10,8625

11,2000

10,8625

-9,73%

UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROPEAN OPPORT (EUR) P-ACC(1)

610,7800

INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND A (USD)

12,0100

12,6400

12,0100

7,04%

UBS (LUX) EQUITY FUND-FINANCIAL SERVICE(EUR)P-ACC(1)

83,0400

84,7008

83,0400

22,91%

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) EUR

22,2000

23,4800

22,2000

0,14%

INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND E (EUR)

8,2100

8,4600

8,2100

1,61%

UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL INNOVATORS(EUR)P-ACC(1)

53,8700

54,9474

53,8700

13,60%

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) USD

30,6300

32,3910

30,6300

4,72%

71,8998

INVESCO ENERGY FUND A (USD)

28,0800

29,5600

28,0800

21,82%

UBS (LUX) EQUITY FUND-GREAT BRITAIN (GBP) P-ACC(1)

132,9800

135,6396 132,9800

21,83%

TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND- A(acc) USD

37,6000

39,7600

37,6000

0,97%

INVESCO ENERGY FUND A ACC (EUR HGD)

14,5000

15,2627

14,5000

21,44%

UBS (LUX) EQUITY FUND-GREATER CHINA (USD) P-ACC(1)

224,6200

229,1124 224,6200

12,60%

TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND- A(acc) EUR

5,6200

5,6200

5,6200

-0,18% 25,04%

INVESCO ENERGY FUND E (EUR)

18,4500

19,0200

18,4500

15,67%

UBS (LUX) EQUITY FUND-HEALTH CARE (USD) P-ACC(1)

175,4800

178,9896 175,4800

28,42%

TEMPLETON EUROLAND FUND- A(acc) EUR

17,3800

18,3800

17,3800

INVESCO ENERGY FUND R ACC (USD)

8,6700

8,6700

8,6700

21,26%

UBS (LUX) EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1)

697,3600

711,3072 697,3600

21,51%

TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) EUR

19,4600

20,5790

19,4600

25,71%

INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A (EUR)

15,8754

16,7104

15,8754

2,40%

UBS (LUX) EQUITY FUND-JAPAN (JPY) P-ACC(1)

6.513,0000 6.643,2600 6.513,0000

41,04%

TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) USD

26,8200

28,3600

26,8200

31,54%

INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - E (EUR)

15,5984

16,0800

15,5984

2,20%

UBS (LUX) EQUITY FUND-ASIA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1)

691,3000

705,1260 691,3000

-5,92%

TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR

12,9600

13,5432

12,9600

2,29%

INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R ACC (EUR)

11,6958

11,7000

11,6958

1,82%

UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC(1)

696,3000

710,2260 696,3000

20,77%

TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND- A(acc) EUR

16,6400

17,6000

16,6400

23,17%

INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND A (EUR)

14,8830

15,6660

14,8830

-3,09%

UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA (USD) P-ACC(1)

1.243,2000 1.268,0640 1.243,2000

30,22%

TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) EUR

20,4000

21,5700

20,4000

11,72%

INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND E (EUR)

14,6004

15,0500

14,6004

-3,21%

UBS (LUX) EQUITY FUND-SINGAPORE (USD) P-ACC(1)

1.163,8100 1.187,0862 1.163,8100

3,16%

TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) USD

28,1400

29,7600

28,1400

16,81%

10,1200

14.922,0000 15.220,4400 14.922,0000

INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND R ACC (EUR)

10,1225

10,1225

-3,64%

UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL&MIDCAP JAPAN(JPY)P-ACC(1)

40,35%

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND- A(acc) EUR

14,8200

15,4900

14,8200

-0,34%

INVESCO EURO RESERVE FUND A (EUR)

322,7100

322,7100 322,7100

0,02%

UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL CAPS USA (USD) P-ACC(1)

660,1500

673,3530 660,1500

33,48%

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) EUR

20,7700

21,7000

20,7700

-3,31%

INVESCO EURO RESERVE FUND E (EUR)

319,3600

319,3600 319,3600

0,00%

UBS (LUX) EQUITY FUND-TAIWAN (USD) P-ACC(1)

143,9600

146,8392 143,9600

4,96%

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) USD

28,6600

29,9500

28,6600

1,09%

1,38%

UBS (LUX) EQUITY FUND–GLOBAL MULTI TECH(USD) P-ACC(1)

188,5100

192,2802 188,5100

16,39%

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND - A(acc) EUR HDG

20,7500

21,6800

20,7500

0,88%

INVESCO EUROPEAN BOND FUND - A (EUR)

5,9846

6,2994

5,9846

INVESCO EUROPEAN BOND FUND - E (EUR)

5,8689

6,0500

5,8689

1,25%

UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL MULTI TECH (EUR HEDGED) P-ACC(1)

111,0000

113,2200 111,0000

15,84%

TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) EUR

12,4000

13,1130

12,4000

18,10%

INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - A (EUR)

19,7500

20,7900

19,7500

15,50%

UBS (LUX) EQUITY FUND-USA MULTI STRATEGY(USD)P-ACC(1)

126,7500

129,2850 126,7500

24,28%

TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) USD

13,6000

14,3820

13,6000

23,41%

INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - E (EUR)

18,4600

19,0300

18,4600

14,80%

UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (CHF) P-ACC(1)

605,3800

617,4876 605,3800

17,97%

TEMPLETON GLOBAL FUND- A(acc) USD

37,6100

39,7700

37,6100

29,02%

INVESCO GLOBAL BOND FUND - A ACC (USD)

8,6152

9,0684

8,6152

1,41%

UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (EUR) P-ACC(1)

357,0500

364,1910 357,0500

14,81%

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) EUR

16,8700

17,6300

16,8700

9,55%

INVESCO GLOBAL BOND FUND - E (EUR)

6,0081

6,2000

6,0081

-3,26%

UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (USD) P-ACC(1)

833,4800

850,1496 833,4800

19,44%

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) USD

18,5100

19,3430

18,5100

14,61%

INVESCO GLOBAL LEISURE FUND A (USD)

30,9000

32,5300

30,9000

41,22%

UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (CHF) P-ACC(1)

2.038,8000 2.079,5760 2.038,8000

11,61%

TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND- A(acc) USD

37,2600

39,4000

37,2600

21,65%

INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E (EUR)

20,2700

20,9000

20,2700

34,06%

UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (EUR) P-ACC(1)

2.713,6700 2.767,9434 2.713,6700

9,10%

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR

21,0300

21,9800

21,0300

-2,09%

INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND-A DIST(USD)

38,4300

40,4500

38,4300

19,35%

UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (USD) P-ACC(1)

2.950,1600 3.009,1632 2.950,1600

12,84%

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR HDG

20,8000

21,7400

20,8000

1,96%

INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND - E (EUR)

29,1900

30,0900

29,1900

14,74%

UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (CHF) P-ACC(1)

1.771,4800 1.798,0522 1.771,4800

7,87%

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD

29,0400

30,3500

29,0400

2,40%

INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND A (USD)

43,7700

46,0700

43,7700

20,55%

UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (EUR) P-ACC(1)

2.231,3900 2.264,8609 2.231,3900

6,22%

TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND- A(acc) EUR

13,3100

14,0750

13,3100

20,67%

INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND E (EUR)

28,7900

29,6800

28,7900

14,43%

UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (USD) P-ACC(1)

2.592,1400 2.631,0221 2.592,1400

8,59%

TEMPLETON KOREA FUND- A(acc) USD

6,2000

6,5600

6,2000

6,90%

INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND R ACC (USD)

11,1500

11,1500

11,1500

19,76%

UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (CHF) P-ACC(1)

1.965,4700 1.985,1247 1.965,4700

4,11%

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND- A(acc) USD

75,5100

79,8500

75,5100

-11,00%

INVESCO INDIA EQUITY FUND - A DIST (USD)

35,3800

37,2400

35,3800

-6,67%

UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (EUR) P-ACC(1)

2.949,6300 2.979,1263 2.949,6300

2,82%

TEMPLETON THAILAND FUND- A(acc) USD

19,9200

21,0700

19,9200

-1,19%

INVESCO INDIA EQUITY FUND - E (EUR)

24,4000

25,1500

24,4000

-11,40%

UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (USD) P-ACC(1)

2.848,3500 2.876,8335 2.848,3500

4,45%

TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND- A(acc) USD

11,5900

11,5900

11,5900

-0,09%

974,0000 1.025,0000 974,0000

85,52%

UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (CHF) P-ACC(1)

1.733,9000 1.751,2390 1.733,9000

-0,62%

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) USD

9,8500

10,4200

9,8500

10,18%

INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND E (EUR)

6,5600

7,0000

6,5600

55,82%

UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (EUR) P-ACC(1)

2.448,1400 2.472,6214 2.448,1400

-1,44%

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) EUR

7,1500

7,5600

7,1500

5,46%

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A (EUR)

16,7200

17,6000

16,7200

30,12%

UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (USD) P-ACC(1)

2.373,5100 2.397,2451 2.373,5100

-0,67%

FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) USD

14,4900

15,1400

14,4900

2,40%

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND E (EUR)

15,6500

16,1300

15,6500

29,55%

UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-acc(1)

10,5200

10,9900

10,5200

-2,05%

INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A (JPY)

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND R ACC (EUR)

13,6100

13,6100

13,6100

29,37%

UBS (LUX) BOND FUND-CAD P-acc(1)

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A (EUR)

11,8800

12,5000

11,8800

26,79%

UBS (LUX) BOND FUND-CHF P-acc(1)

426,4900

430,7549 426,4900

1,33%

FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) EUR

379,3900

383,1839 379,3900

-1,88%

T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)USD

8,7400

9,2400

8,7400

5,17%

2.495,7300 2.520,6873 2.495,7300

0,50%

T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)EUR

9,0500

9,5700

9,0500

0,56%


TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) USD

14,4300

15,0800

14,4300

3,81%

PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE SHORT TERM (EUR)

60,5100

60,8126

60,5100

1,87%

GENERALI HELLAS BALANCED(1)

2,9941

3,0540

2,9642

28,48%

TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) EUR

10,4600

10,9310

10,4600

-0,76%

PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (EUR)

7,5000

7,5375

7,5000

-3,47%

GENERALI HELLAS DYNAMIC(1)

1,9347

1,9927

1,9153

19,63%

FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) USD

5,7400

6,0700

5,7400

26,71%

PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES (EUR)

5,1800

5,2059

5,1800

0,39%

HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ(1)

2,7976

2,8256

2,7976

4,66%

FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) EUR

4,1200

4,3600

4,1200

20,82%

PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR)

54,7500

55,0238

54,7500

1,60%

HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ & ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1)

2,7528

2,7804

2,7528

5,09%

FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) USD

5,0900

5,3827

5,0900

-38,30%

PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (USD)

10,3600

10,4118

10,3600

1,07%

HSBC ÅY ÆHN ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1)

2,7280

2,7553

2,7280

6,35%

FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) EUR

4,9100

5,1900

4,9100

-41,06%

PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND (USD)

7,3700

7,5174

7,3700

24,07%

FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) USD

13,3200

14,0900

13,3200

26,02%

PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL (EUR)

121,0900

123,5118 121,0900

26,76%

FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) EUR-H1

7,8800

8,3300

7,8800

25,68%

PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY (EUR)

103,0990

105,1610 103,0990

2,79%

FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)USD

11,6100

12,2800

11,6100

15,06%

PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY (EUR)

51,4800

51,4800

51,4800

0,10%

FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)EUR

8,4100

8,8900

8,4100

9,93%

PICTET -BIOTECH-R-USD

477,6600

477,6600 477,6600

45,59%

FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) USD

13,0900

13,8400

13,0900

15,23%

PICTET -BIOTECH-HR-EUR

352,2500

352,2500 352,2500

44,80%

FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) EUR

9,4900

10,0357

9,4900

10,22%

PICTET -CLEAN ENERGY-R-USD

77,9400

79,4988

77,9400

29,40%

57,6198

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ Á.Å.Á.Å. (ôçë.: 210-32.95.031), URL: www.groupama-phoenix.com METROLIFE-STAR LIFE I,II(1)

7,7435

8,0661

7,5886

METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1)

10,7688

11,1594

10,6611

3,02%

METROLIFE-STAR LIFE V(1)

12,4279

12,8787

12,2415

6,94% 1,59%

METROLIFE-STAR LIFE VI(1)

9,8504

10,1551

9,7519

METROLIFE-STAR LIFE VII(1)

8,7748

8,9998

8,6871

0,02%

METROLIFE-VALUE PLUS I(1)

1,1682

1,2043

1,1682

15,13%

FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) EUR

16,6100

17,5651

16,6100

18,56%

PICTET -CLEAN ENERGY-R-EUR

56,4900

56,4900

23,69%

FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) USD

18,0400

19,0773

18,0400

23,99%

PICTET -GENERICS-R-USD

171,2300

171,2300 171,2300

19,46%

FRANKLIN MUTUAL EUROLAND A(acc) EUR

15,8400

16,7508

15,8400

25,02%

PICTET -GENERICS-HR-EUR

133,1800

133,1800 133,1800

19,03%

FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) USD

18,1200

19,1619

18,1200

21,94%

PICTET -PREMIUM BRANDS-R-EUR

112,7500

112,7500 112,7500

17,37%

FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) EUR

17,9200

18,9504

17,9200

16,59%

PICTET -SECURITY-R-USD

150,4900

150,4900 150,4900

20,12%

TEMPLETON ASIAN SMALL COMPANIES A(acc) USD

34,5100

36,4943

34,5100

2,92%

PICTET -SECURITY-R-EUR

109,0700

109,0700 109,0700

14,82%

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ DYNAMISME(1)

TEMPLETON ASIAN SMALLC OMPANIES A(acc) EUR

34,1200

36,0819

34,1200

-1,59%

PICTET -WATER-R-EUR

172,3700

175,8174 172,3700

12,12%

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ EQUILIBRE(1)

TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) USD

18,6400

19,7118

18,6400

13,38%

PICTET -RUSSIAN EQUITIES-R EUR

47,9200

-0,08%

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ PRUDENCE(1)

48,8784

47,9200

METROLIFE-VALUE PLUS II(1)

0,9292

0,9629

0,9292

15,76%

METROLIFE-VALUE PLUS III(1)

0,8264

0,8609

0,8264

17,17%

METROLIFE-ÓÕÍÔÁÎÇ ÅÃÃ. 3%(1)

10,0653

10,0653

10,0653

-1,58%

METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A(1)

TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) EUR

18,4400

19,5003

18,4400

8,41%

PICTET -HIGH DIVIDEND SELECTION-R EUR

122,9300

125,3886 122,9300

14,00%

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ MONETAIRE(1)

TEMPLETON FRONTIER MRKTS AaccEURHDG

11,2400

11,8863

11,2400

12,85%

PICTET -GLOBAL MEGATREND SELECTION-R EUR

135,5000

138,2100 135,5000

17,06%

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ×Á 20(1)

PICTET -EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR

132,2000

132,8610 132,2000

PICTET -GLOBAL EMERGING CURRENCIES-R EUR

74,9300

PICTET -SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET-R EUR PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS BASE (USD) GS JAPAN PORTFOLIO CLASS BASE (JPY)

31,1500

31,7730

31,1500

24,00%

1.075,8800 1.097,3976 1.075,8800

44,07%

GS ASIA PORTFOLIO CLASS BASE (USD)

19,5000

19,8900

19,5000

2,52%

GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD)

17,0400

17,1252

17,0400

-0,58%

GS US CORE EQUITY CLASS BASE (USD)

24,5700

25,0614

24,5700

28,37%

GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS EUR-HEDGED (EUR)

7,4700

7,5074

7,4700

5,66%

GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS BASE (USD)

14,5700

14,6429

14,5700

-4,65%

GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR)

17,3300

17,4167

17,3300

-8,98%

GS EUROPE PORTFOLIO CLASS BASE (EUR)

123,9300

126,4086 123,9300

18,54%

GS EUROPE CORE EQUITY CLASS BASE (EUR)

11,6700

11,9034

11,6700

16,93%

5.797,7322 9,4823 104,8900

106,2011 104,8900

14,77%

145,0600

146,8733 145,0600

7,31%

138,5800

140,3122 138,5800

2,15%

566,1900

567,6055 566,1900

4,0583

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN(1)

-5,67%

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE(1)

101,9400

101,9400 101,9400

-0,25%

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE II(1)

123,4600

123,4600 123,4600

-0,06%

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013(1)

129,0800

129,0800 129,0800

0,02%

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ 2014(1)

100,0343

0,6514

0,6644

0,6514

-26,92%

WIOF RUSSIA AND CIS PERFORM. FUND CLASS A - EUR

2,2783

2,3239

2,2783

-4,88%

WIOF GL. EMERG. MARKETS BOND FUND CLASS A - EUR

2,4617

2,4716

2,4617

-11,16%

WIOF - INDIA PERFORMANCE FUND - EUR

2,4434

2,4923

2,4434

-14,13%

WIOF - CHINA PERFORMANCE FUND - EUR

3,3858

3,4535

3,3858

-2,72%

WIOF - MIDDLE EAST PERFORMANCE FUND - EUR

1,6182

1,6506

1,6182

-7,58%

UNIT LINKED ALLIANZ ÅËËÁÓ Á.Å. (ôçë.: 210-69.05.500)

703,84

9,7668

4,50% -7,67%

-9,93%

WIOF EASTERN MEDITER. PERFORM. FUND CLASS A - EUR

- 5.797,7322 9,4349

74,9300

75,3047

9,50%

4,1192

4,0583

703,84

0,01% 23,51%

695,04

7,63%

120,6620 119,1537

5,72%

116,6721

116,6721 115,2137

16,64%

101,8881

101,8881 100,6145

1,89%

100,0343

0,03%

120,6620

98,7839

ING ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-95.06.000), URL: www.ing.gr ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(1)

109,1900

- 109,1900

ING (L) PROTECTED FUND 300(1)

108,6700

- 108,6700

-2,26% -2,58%

ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(1)

189,6400

- 189,6400

10,08%

ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(1)

104,8400

- 104,8400

-2,66%

ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND(1)

101,7200

- 101,7200

-2,96%

ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM(1)

102,1100

- 102,1100

-0,77%

ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 1)

10,2730

-

10,1702

1,98%

GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS BASE (USD)

8,7300

8,7737

8,7300

5,82%

GS EUROPE PORTFOLIO CLASS NON-BASE (USD)

16,0500

16,3710

16,0500

23,75%

GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD)

28,9300

29,5086

28,9300

-2,63%

HSBC EY ZHN ÅÎÁÓÖÁËÉÓÇÓ

2,7853

2,8132

2,7574

5,20%

ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 2)

9,7187

-

9,6215

0,06%

GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO E SHARES (EUR)

21,8200

22,2564

21,8200

-7,07%

HSBC EY ZHN ÌÉÊÔÇÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ

3,0037

3,0337

2,9737

6,69%

ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 3)

9,7572

-

9,6596

2,05%

GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD)

10,9300

10,9847

10,9300

-1,18%

HSBC EY ZHN ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ

3,2199

3,2521

3,1877

8,04%

GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD)

12,3000

12,5460

12,3000

22,27%

GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR)

6,1500

6,1808

6,1500

-5,09%

AXA ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-72.68.000), URL: www.axa-insurance.gr AXA PROTECT(1)

101,5800

104,6200 101,5800

INTERAMERICAN ÅÁÅÆ (ôçë.: 210-94.61.111), URL: www.interamerican.gr MAXIMUM INCOME 2018 I

9,2880

-

9,2880

2,14%

1,01%

MAXIMUM INCOME 2018 II

10,1140

-

10,1140

8,33%

GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR)

8,4200

8,4621

8,4200

-5,50%

AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1)

161,2900

170,1610 161,2900

7,44%

GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR)

8,3500

8,5170

8,3500

21,37%

INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2013

9,7943

9,9902

9,7943

8,17%

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1)

198,7400

209,6707 198,7400

13,12%

GS ASIA PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR)

16,5000

16,8300

16,5000

-2,37%

INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2016

10,0352

10,2359

10,0352

3,43%

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(1)

189,2600

199,6693 189,2600

18,46%

GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS E SHARES (EUR)

9,3100

9,4962

9,3100

18,00%

INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2021

8,7951

8,9710

8,7951

5,00%

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS(1)

97,5300

102,8942

97,5300

-5,44%

INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ

10,6193

10,8317

10,6193

-0,35%

GS US CORE EQUITY CLASS E SHARES (EUR)

9,8800

10,0776

9,8800

22,58%

AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1)

145,9400

150,3182 145,9400

1,86%

GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS BASE (USD)

2,2800

2,2914

2,2800

-0,87%

INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2026

9,6049

9,7970

9,6049

0,18%

AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1)

175,5000

180,7650 175,5000

6,73%

GS BRICS PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD)

13,7400

14,0148

13,7400

-4,52%

INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2031

8,7382

8,9130

8,7382

0,08%

23,71%

AÃÑÏÔÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-93.79.100), URL: www.agroins.com

INTERNATIONAL LIFE ÁÅÁZ (ôçë.: 210-81.19.172)

GS BRICS PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR)

11,9600

12,1992

11,9600

-8,63%

GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS A SHARES (USD)

13,6600

13,9332

13,6600

23,40%

GS EUROPE CORE EQUITY CLASS A SHARES (EUR)

10,4300

10,6386

10,4300

16,54%

GS EUROPE PORTFOLIO CLASS A SHARES (EUR)

9,7300

9,9246

9,7300

18,08%

GS EUROPE PORTFOLIO CLASS USD A SHARES (USD)

15,9800

16,2996

15,9800

23,21%

CITIFUTURE 1

2,5653

2,5653

2,5653

-0,30%

GS US CORE EQUITY CLASS A SHARES (USD)

14,6800

14,9736

14,6800

27,87%

CITIFUTURE 2

2,6874

2,6874

2,6874

1,91%

GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD)

12,2700

12,5154

12,2700

21,85%

CITIFUTURE 3

2,5664

2,5664

2,5664

3,96%

CITIGOLD FUTURE

5,8152

5,8152

5,8152

8,21%

ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 1

5,1382

5,4465

5,0354

9,63%

ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 2

5,3958

5,7195

5,2879

6,65%

CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr

GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD)

30,3500

30,9570

30,3500

-2,91%

GS ASIA PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD)

24,0000

24,4800

24,0000

2,08%

GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD)

12,6400

12,7032

12,6400

-1,33%

EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ

104,7500

GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD)

13,2600

13,3263

13,2600

-0,82%

EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 2)

72,5100

73,9602

72,5100

-21,39%

CREDIT AGRICOLE ÁÁÅÆ (ôçë.: 210-32.83.545) 106,8450 104,7500

6,93%

INTERNATIONAL LIFE-ÅÃÃÕÇÌÅÍÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ

4,6314

4,6314

4,6314

INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND

1,4560

1,5489

1,4560

4,40%

INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND

3,2787

3,4154

3,2787

13,32%

INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND

2,5209

2,6535

2,5209

2,05%

CNP LAIKI ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-32.79.420), URL: www.cnplaiki.com MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US01

8,9655

-

8,7862

1,59%

MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US02

4,4666

-

4,3773

4,69%

MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03

4,3835

-

4,2958

4,75%

MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03B

4,3245

-

4,2380

4,42%

MARFIN SMART CAPITAL US04

3,5896

-

3,5178

-65,01%

GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD)

10,5800

10,6329

10,5800

5,69%

EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 3)

68,2000

69,5640

68,2000

-24,22%

MARFIN CAPITAL PLUS US05

12,3530

-

12,1059

16,08%

GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD)

17,2200

17,3061

17,2200

-4,76%

EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 4)

70,2200

71,6244

70,2200

-28,08%

MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06

9,9924

-

9,7926

3,85%

GS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO CL.A SHARES (EUR)

11,0000

11,0550

11,0000

2,33%

EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 5)

73,3400

74,8068

73,3400

-28,12%

MARFIN WEALTH US07

9,6900

-

9,4962

4,80%

GS GLOBAL CURRENCY PLUS A SHARES EURO-HEDGED (EUR)

93,8800

94,3494

93,8800

-1,13%

EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 6)

86,4890

88,2188

86,4890

-5,49%

GS GLOBAL CURRENCY PLUS CLASS A (USD)

93,4800

93,9474

93,4800

-1,03%

EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 7)

85,9772

87,6967

85,9772

-6,16%

GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS A SHARES (USD)

7,5400

7,5777

7,5400

-0,92%

EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 8)

84,3956

86,0835

84,3956

-8,30%

GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS E (EUR)

13,9200

14,1984

13,9200

16,39%

EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 9)

83,1708

84,8342

83,1708

-9,19%

GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO CLASS BASE (USD)

91,9700

92,4299

91,9700

2,21%

EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 10)

80,9929

82,6128

80,9929

-12,93%

GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO EURO HEDGED (EUR)

96,8200

97,3041

96,8200

2,09%

EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 11)

71,3237

72,7502

71,3237

-22,19%

GS GLOBAL LIBOR + 2 PORTFOLIO CLASS BASE (USD)

107,1900

EUROLIFE ERB ÁÅÁÆ (ôçë.: 210-93.03.800), URL: www.eurolife.gr

107,7260 107,1900

3,50%

GS EURO LIQUID RESERVE FUND (EUR)

12.118,9900 12.118,9900 12.118,9900

0,01%

EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR)

12,4268

12,4268

12,1783

-9,95%

GS US$ LIQUID RESERVE (USD)

11.944,2100 11.944,2100 11.944,2100

METLIFE ALICO ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr METLIFE ALICO INVEST 1

4,6352

4,7279

4,5888

METLIFE ALICO INVEST 2

4,6996

4,7936

4,6526

2,89% 5,17%

METLIFE ALICO INVEST 3

4,1458

4,2287

4,1043

10,58%

METLIFE ALICO CLASSIC

18,4515

18,8205

18,2670

12,03%

METLIFE ALICO LINK

9,3947

9,5826

9,3008

20,12%

METLIFE ALICO PENSION FUND I

4,0730

4,1545

4,0323

5,68%

METLIFE ALICO PENSION FUND II

3,3685

3,4359

3,3348

10,63% 13,14%

0,00%

EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR)

11,3278

11,3278

11,1012

-7,06%

GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO A DISTRIBUTION (USD)

17,5500

17,9010

17,5500

26,08%

METLIFE ALICO PENSION FUND III

2,9827

3,0424

2,9529

EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR)

11,0305

11,0305

10,8099

-6,44%

GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO BASE DISTRIB (USD)

11,0100

11,2302

11,0100

26,55%

METLIFE ALICO EUROPE BOND MULTIFUND I

3,3775

3,3775

3,3775

-1,27%

EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR)

10,2820

10,2820

10,0764

-3,51%

GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO E ACCUMULATION (EUR)

16,4000

16,7280

16,4000

20,50%

METLIFE ALICO GREEK EQUITY MULTIFUND II

0,6541

0,6541

0,6541

28,96%

EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR)

11,4115

11,4115

11,1833

-0,66%

PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY (EUR)

55,6400

55,9182

55,6400

2,07%

METLIFE ALICO GLOBAL EQUITY MULTIFUND III

3,5901

3,5901

3,5901

15,94%

EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR)

10,2015

10,2015

9,9975

-1,78%

PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS (EUR)

6,7500

6,8850

6,7500

17,60%

METLIFE ALICO GLOBAL BOND MULTIFUND IV

3,2200

3,2200

3,2200

-0,43%

EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST

1,0065

1,0065

1,0065

8,10%

PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY (EUR)

6,8500

6,9870

6,8500

-5,65%

METLIFE ALICO COMMODITY MULTIFUND V

2,1913

2,1913

2,1913

-9,57%

PIONEER FUNDS - EMERG.EUROPE&MEDITER.EQUITY (EUR)

18,4700

18,8394

18,4700

-0,05%

METLIFE ALICO EMERGING MARKETS EQUITY MULTIFUND VI

2,4586

2,4586

2,4586

-11,76%

PIONEER FUNDS - EUROPEAN RESEARCH (EUR)

4,9900

5,0898

4,9900

17,41%

PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY (EUR)

8,9900

9,1698

8,9900

-0,77%

PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE (EUR)

54,8100

55,9062

54,8100

14,35%

PIONEER FUNDS - ASIA (EX JAPAN) EQUITY (EUR)

6,1000

6,2220

6,1000

0,66%

PIONEER FUNDS - US MID CAP VALUE (EUR)

7,3200

7,4664

7,3200

19,61%

PIONEER FUNDS - US PIONEER FUND (EUR)

5,3400

5,4468

5,3400

18,67%

PIONEER FUNDS - US RESEARCH (EUR)

6,0600

6,1812

6,0600

16,76%

PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (EUR)

200,6600

204,6732 200,6600

23,69%

PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (USD)

276,9800

282,5196 276,9800

29,50%

PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT (EUR)

64,6000

65,8920

64,6000

16,40%

PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND (EUR)

11,1900

11,2460

11,1900

-3,70%

PIONEER FUNDS - EURO BOND (EUR)

9,0100

9,0551

9,0100

2,27%

PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD (EUR)

87,2200

87,6561

87,2200

5,68%

PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND (EUR)

8,5600

8,6028

8,5600

3,76%

ÅÈÍÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-90.99.000), URL: www.ethniki-asfalistiki.gr UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ

3,8132

4,0420

3,8132

5,13%

METLIFE ALICO MONEY MARKET

3,1854

3,1854

3,1854

0,01%

UNIT LINKED-ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÏ ÏÌÏËÏÃÏ

5,6942

5,9789

5,6942

6,21%

METLIFE ALICO DOLLAR BOND MULTIFUND VII

2,7167

2,7167

2,7167

-4,38% 17,88%

UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ & ÐÁÉÄÉ

4,2185

4,4294

4,2185

4,56%

METLIFE ALICO DOLLAR EQUITY MULTIFUND VIII

3,4809

3,4809

3,4809

UNIT LINKED-ÅÕÅËÉÊÔÇ ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ

5,7542

5,8693

5,7542

2,85%

METLIFE ALICO EMERGING MARKETS BOND MULTIFUND IX

2,8941

2,8941

2,8941

-3,53%

UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 1

100,0000

100,0000 100,0000

0,00%

METLIFE ALICO GLOBAL CORPORATE BOND MULTIFUND X

2,9588

2,9588

2,9588

-1,37%

UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 2

100,0000

100,0000 100,0000

0,00%

METLIFE ALICO GLOBAL INFLATION LINKED BOND MULTIFUND XI

2,8595

2,8595

2,8595

-4,68%

UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 3

100,0000

100,0000 100,0000

0,00%

HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC)

5,3866

5,3866

5,3866

2,67%

UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 4

100,0000

100,0000 100,0000

0,00%

HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD)

5,2238

5,2238

5,2238

9,37%

UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 5

100,0000

100,0000 100,0000

0,00%

HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED)

4,5906

4,5906

4,5906

16,45%

UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 6

100,0000

100,0000 100,0000

0,00%

ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ Á.Å.Ã.Á (ôçë.: 210-81.19.777/519), URL: www.europisti.gr ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÌÅÔÁÂËÇÔÏ ÊÅÖ.

2,6774

2,8113

2,6506

9,80%

3,2932

31,90%

GENERALI HELLAS (ôçë.: 210-80.96.300), URL: www.generali.gr GENERALI HELLAS STABLE(1)

3,3265

3,3930

Óçì.: Çìåñïìçíßá Áðïôßìçóçò:(1) 23/10/13,(2) 22/10/13,(3) 21/10/13,(4) 27/09/13


Lowxrimatistirio 26 10 2013  

Lowxrimatistirio 26 10 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you