Page 1

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ

ÍÝá Åðï÷Þ ãéá Åðé÷åéñÞóåéò & ×ñÞìá

HMEPHÓIA OIKONOMIKH ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

0,62%

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4867 ÔÉÌÇ 1,5 €

Ãåíéêüò Äåßêôçò 29/ 5 – 22/ 7

Ïé Äåßêôåò ôçò çìÝñáò Ã.Ä. 842,16

TPITH 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

Ãåíéêüò Äåßêôçò

842,16

0,62%

FTSE/×.Á. Large Cap

285,83

0,75%

FTSE/×.Á. Mid Cap

969,32

0,92%

FTSE/×.Á.Mid-Small Cap

1.183,56

-0,60%

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Plus1

1.276,72

0,77%

Äåßêôçò Ì - Ì. ×.Á.

2.973,02

0,43%

64

55

ÌÅ ÊÁÈÏÄÏ

ÌÅ ÁÍÏÄÏ

20

ÓÔÁÈÅÑÅÓ

ÊÉÍÇÓÇ ÌÅÔÏ×ÙÍ

Ç ÌÅÃÁËÇ ÁÍÁÂÁÈÌÉÓÇ ÈÁ ÅÑÈÅÉ ÌÏÍÏ ÌÅÔÁ ÔÏ ÍÅÏ HAIRCUT

ÓÔÇÍ ÊËÉÌÁÊÁ B3 Þ ÊÁÔÁ 5 âáèìßäåò èá áíáâáèìßóåé ôçí ÅëëÜäá ç Moody's Åßíáé ï ìüíïò ïßêïò áîéïëüãçóçò ðïõ ôçí äéáôçñåß óå êáèåóôþò ÷ñåïêïðßáò ôçí êëßìáêá B3 Þ 5 âáèìßäåò èá áíáâáèìßóåé ðñïóå÷þò ôçí ÅëëÜäá ï áìåñéêáíéêüò ïßêïò áîéïëüãçóçò Moody's. Íá óçìåéùèåß üôé ìüíï ç Moody's äéáôçñåß óôçí âáèìßäá C äçëáäÞ óå êáèåóôþò ÷ñåïêïðßáò ôçí ÅëëÜäá üôáí ôüóï ç Standard and Poor's üóï êáé ç Fitch Ý÷ïõí áíáâáèìßóåé ôçí ÅëëÜäá óôçí êëßìáêá Â-. Óôçí êáôçãïñßá ÂõðÜãïíôáé ïìüëïãá junks äçëáäÞ óêïõðßäéá ìå Ýíôïíá êåñäïóêïðéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ. ÐåñáéôÝñù áíáâÜèìéóç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò äçëáäÞ óå êëßìáêá ðÜíù áðü Â- äåí áíáìÝíåôáé Üìåóá. Áí õðÜñîåé ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá êáé óôáèåñïðïéçèåß…óå ðëåüíáóìá ï ðñïûðïëïãéóìüò èá ìðïñïýóå íá õðÜñîåé áíáâÜèìéóç áëëÜ üðùò Ý÷åé ôïíéóôåß ç ìåãÜëç áíáâÜèìéóç ôçò ÅëëÜäïò óå ÂÂ Þ êáôÜ ôï ðéèáíüôåñï ÂÂÂ- èá Ýñèåé ìüíï ìåôÜ ôï íÝï haircut 35% ìå 40%. Íá óçìåéùèåß üôé ïìüëïãá ÂÂÂ- êáé õøçëüôåñá èåùñïýíôáé investment grade äçëáäÞ öÝ-

Ó

Åí áíáìïíÞ êáëþí åéäÞóåùí áðü ôïí áìåñéêáíéêü ïßêï áîéïëüãçóçò...

ñïõí ðéóôïëçðôéêÞ äéáâÜèìéóç. Ç åîÝëéîç áõôÞ áíáìÝíåôáé ìåôÜ ôï haircut óôï ÷ñÝïò äçëáäÞ ìåôÜ ôï á´ ôñßìçíï ôïõ 2014 êáé ìéá ôÝôïéá åîÝëéîç èá áëëÜîåé üëï ôï ðñïößë ñßóêïõ ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. ÐáñáäïóéáêÜ ç Standard and Poor's èåùñåßôï ç ðëÝïí áõóôçñÞ óôéò âáèìïëïãßåò ôçò êáé áõôü áðïäåß÷èçêå óôéò õðïâáèìßóåéò ôçò ÅëëÜäïò. Ùóôüóï óôéò áíáâáèìßóåéò ç ðéï áõóôçñÞ áðïäåéêíýåôáé ç Moody's êáèþò åßíáé ï ìüíïò ïßêïò áîéïëüãçóçò ðïõ äéáôçñåß áêüìç ôçí ÅëëÜäá óå êáèåóôþò ÷ñåïêïðßáò. ÂÝâáéá ùò ãíùóôü óôéò âáèìïëïãßåò ëáìâÜíïíôáé õðüøç - ôïõëÜ÷éóôïí óôçí Åõñþðç êáé áðü ôçí ÅÊÔ - ç õøçëüôåñç âáèìïëïãßá äçëáäÞ ç ÅëëÜäá âáèìïëïãåßôáé ìå B- êáé áõôÞ èåùñåßôáé ç åðßóçìç âáèìïëïãßá ôçò ÅëëÜäïò. Ùóôüóï ôï C óôéãìáôßæåé ôçí ÅëëÜäá êáèþò Ýíáò ìåãÜëïò ïßêïò áîéïëüãçóçò ìáò êáôáôÜóóåé óôçí êáôçãïñßá ôùí ÷ñåïêïðçìÝíùí ÷ùñþí. Óåë. 7

×.Á.: YðïôïíéêÜ áíáæçôþíôáò êáôáëýôåò Óçìåßùóå ôïí äåýôåñï áñíçôéêü ôæßñï Ýôïõò

Óåë. 11

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

ÐáñáìÝíåé ôï… ôÝñáò ôçò áíåñãßáò Reuters: Áíù ôïõ 27% óôçí ÅëëÜäá ìÝ÷ñé ôï 2015 Óåë. 3

ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ

ÓôñáôçãéêÞ óõììá÷ßá ÃÅÊ ÔÅÑÍÁ - QPI ÅîáãïñÜ ôïõ 25% ôçò ÇÑÙÍ ÉÉ Óåë. 9 Ýíáíôé 58 åêáô.åõñþ

ÔÑÁÐÅÆÅÓ

ÅðéêñáôÝóôåñç ç ëýóç ôçò áìê ãéá Eurobank Ãéá ôçí éäéùôéêïðïßçóç - Óå ôéìÞ Óåë. 7 êÜôù ôïõ 1,54 åõñþ

ÄÉÅÈÍÇ

ÍÝá áýîçóç Ðåñéïñßóôçêå óôá 4,99 äéó. ÐñïãñÜììáôá åèåëïõóßáò «ÐñåìéÝñá» áðïëýóåùí ÷ñÝïõò óôçí ôï Ýëëåéììá ôï á' 6ìçíï óôéò ôñÜðåæåò ÷èåò óôï äçìüóéï Åõñùæþíç ÕóôÝñçóç 3,6% óôá Ýóïäá (851 åêáô. Ýíáíôé óôü÷ïõ 23,4 äéó.) O

Óåë. 3

ÁöïñÜ Ýùò 4.500 åñãáæüìåíïõò - Óôá 300 åêáô. ôï êüóôïò

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ - ÐÏËÉÔÉÊÇ 3-5

O

Óåë. 7

Óôçí «ðüñôá» ôçò åîüäïõ 2.000 åêðáéäåõôéêïß

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ 11-26

Óåë. 4

Óôï á' ôñßìçíï - Õðï÷þñçóç óå Ãåñìáíßá - Åóèïíßá Óåë. 6 O

XAKEÑ

Óåë. 32


2

ÌÅ ÌÉÁ ÌÁÔÉÁ

×ñçìáôáãïñÜ - ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí

Oéêïíïìßá - ÐïëéôéêÞ Óôá 4,991 äéó. åõñþ ðåñéïñßóôçêå ôï Ýëëåéììá óôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü ôï åîÜìçíï Éáíïõáñßïõ Éïõíßïõ 2013, Ýíáíôé åëëåßììáôïò 12,477 äéó. åõñþ ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá ôïõ 2012 êáé óôü÷ïõ ãéá Ýëëåéììá 7.194 åêáô. åõñþ. Óåë. 3 O áñéèìüò ôùí áíÝñãùí óôçí Éóðáíßá, óôçí Ðïñôïãáëßá êáé óôçí ÅëëÜäá èá ìåãáëþóïõí êé Üëëï, áëëÜ åßíáé ïñáôü ðëÝïí ôï ôÝëïò ôçò ïéêïíïìéêÞò ýöåóçò óôéò ÷þñåò áõôÝò, óýìöùíá ìå Ýñåõíá ôïõ ðñáêôïñåßïõ åéäÞóåùí Reuetrs óå äåßãìá 40 êáé ðëÝïí ïéêïíïìïëüãùí ìå áíôéêåßìåíï ôéò ðéï áäýíáìåò ïéêïíïìßåò ôçò Åõñùæþíçò. Óåë. 3

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÅóöáëìÝíá Þôáí ôá óôïé÷åßá ãéá ôïõò ìç äéêáéïý÷ïõò ÷ïñÞãçóçò åðéäüìáôïò ôõöëüôçôáò óôçí ÊÜëõìíï, ðïõ äüèçêáí óôç äçìïóéüôçôá áðü ôï ÉÊÁ-ÅÔÁÌ ôçí ðñïçãïýìåíç åâäïìÜäá, üðùò äéåõêñßíéóå ç äéïßêçóç ôïõ Éäñýìáôïò óå ÷èåóéíÞ áíáêïßíùóÞ ôçò. Óåë. 3 ÌÝóá óôï 2013 èá õðïãñáöåß ç ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç ãéá ôïõò äéêáéïý÷ïõò ôïõ åëÜ÷éóôïõ åããõçìÝíïõ åéóïäÞìáôïò, óýìöùíá ìå ôïí õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí, ÃéÜííç ÓôïõñíÜñá. Óå Ýããñáöï ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ðïõ äéáâéâÜóôçêå óôç ÂïõëÞ, áíáöÝñåôáé ðùò "ôá ðáéäéÜ åßíáé åêåßíá ðïõ óôçí ÅëëÜäá

êáôÝ÷ïõí ôï ìåãáëýôåñï ìåñßäéï ôçò öôþ÷åéáò Þ êáé ôïõ êïéíùíéêïý áðïêëåéóìïý". Óåë. 4 Óå êáèåóôþò äéáèåóéìüôçôáò ôÝèçêáí áðü ÷èåò 2.000 êáèçãçôÝò ôå÷íéêþí åéäéêïôÞôùí ðïõ êáôáñãÞèçêáí áðü ôá åðáããåëìáôéêÜ êáé ôå÷íéêÜ ëýêåéá, âÜóåé ôïõ ðïëõíïìïó÷åäßïõ ðïõ øçößóôçêå ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá áðü ôç ÂïõëÞ. Óåë. 4

Õøçëüôåñá äéáðñáãìáôåõüôáí, ÷èåò, ôï åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, ìå ôïõò åðåíäõôÝò íá åêöñÜæïõí ôçí "áíáêïýöéóÞ" ôïõò ãéá ôçí ðôþóç ôùí áðïäüóåùí ôùí ðïñôïãáëéêþí ïìïëüãùí. Ï ðñüåäñïò ôçò Ðïñôïãáëßáò, Áíßìðáë ÊáâÜêï Óßëâá, áðÝññéøå ôçí ÊõñéáêÞ ôï åíäå÷üìåíï äéåîáãùãÞò ðñüùñùí åêëïãþí óôç ÷þñá. Óåë. 20

Ìå "ìïõäéáóìÝíåò" äéáèÝóåéò ôï îåêßíçìá ôçò íÝáò åâäïìÜäáò ãéá ôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï êÜôé ðïõ áðïôõðþèçêå îåêÜèáñá êáé óôïí óõíïëéêü ôæßñï ï ïðïßïò Þôáí ï äåýôåñïò ÷áìçëüôåñïò óôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. ×ùñßò äéÜèåóç ãéá óõãêåêñéìÝíç êáôåýèõíóç êáé ìå ôçí áðïõóßá éó÷õñþí ðñùôáãùíéóôþí íá åßíáé Ýíôïíç óå üëç ôç äéÜñêåéá ôùí óõíáëëáãþí, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò ôéìþí êéíÞèçêå óå Ýíá óôåíü åýñïò äéáêýìáíóçò ìüëéò 15ìïíÜäùí, ôåñìáôßæïíôáò êïíôÜ óôá õøçëÜ çìÝñáò ìå óõíïëéêü ôæßñï ðïõ äéáìïñöþèçêå ìüëéò óôá 29,1 åêáô. åõñþ. Óåë. 11

Eðé÷åéñÞóåéò ÐñïãñÜììáôá åèåëïõóßáò åîüäïõ Ýùò 4.500 åñãáæïìÝíùí õëïðïéïýí Þ áíáêïéíþíïõí ðñïóå÷þò ïé ôñÜðåæåò óõíïëéêïý êüóôïõò 300 åêáô. åõñþ. ÐáñÜëëçëá êáé óôçí åðüìåíç öÜóç èá êëåßóïõí 350-380 êáôáóôÞìáôá óå åðßðåäï ïìßëùí áðüññïéá ôçò óõññßêíùóçò ôïõ ðñïóùðéêïý êáé ìåßùóçò ôïõ ëåéôïõñãéêïý êüóôïõò. Óåë. 7 Ç ëýóç ôçò áýîçóçò ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ óå ôéìÞ ðïëý ÷áìçëüôåñç ôùí 1,54 åõñþ êáé ü÷é óå placement èåùñåßôáé ç êáôáëëçëüôåñç ãéá ôçí éäéùôéêïðïßçóç ôçò Eurobank. Óôï

XPHMATIÓTHPIO HMEPHÓIA OIKONOMIKH EÖHMEPIÄA

IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ MOTOR PRESS HELLAS A.E. Eêäüôçò Êùíóôáíôßíá Ôñéáíôáöýëëç

íÝï ìíçìüíéï èá áíáöÝñåôáé üôé ç ëýóç ôçò éäéùôéêïðïßçóçò èá ðñïÝëèåé ìÝóù placement ãéá ôçí Eurobank áëëÜ ìå âÜóç ôéò ôåëåõôáßåò åðéêïéíùíßåò Ôñüéêáò ìå ôï Ô×Ó êáé ôçí ÔôÅ Ý÷åé óõìöùíçèåß íá ðáñáìåßíåé ôï æÞôçìá áíïéêôü. Óåë. 7 ÂÜñïò óôçí ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç ôçò åôáéñßáò áëëÜ êáé óôç äéåêäßêçóç ïëïêëçñùìÝíùí Ýñãùí äßíåé ç äéïßêçóç ôçò åôáéñåßáò ÂáñÜãêç. Åéäéêüôåñá, ç åôáéñåßá äéáðñáãìáôåýåôáé ôçí Ýêäïóç ìåôáôñÝøéìïõ óå ìåôï÷Ýò ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ ìå óôü÷ï íá åíéó÷õèåß êåöáëáéáêÜ ç åéóçãìÝíç åíþ ðáñÜëëçëá åðé÷åéñåß ôçí ðñïóÝëêõóç îÝíïõ óôñáôçãéêïý åðåíäõôÞ ìÝóù ôïõ ïðïßïõ èá äéåêäéêçèïýí óçìáíôéêÝò äïõëåéÝò óôï åîùôåñéêü, éäßùò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò, üðïõ ç ÂáñÜãêçò Þäç Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé ðåëáôïëüãéï êáé Ý÷åé áíáëÜâåé êáôÜ ôï ðáñåëèüí ïëïêëçñùìÝíá Ýñãá. Óåë. 8

ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Êáôåñßíá ÐáðáíéêïëÜïõ Áñ÷éóõíôÜêôçò Óïößá ÍÜêïõ ÁñèñïãñÜöïé ÄçìÞôñçò ÊáìðïõñÜêçò ÐÝôñïò Ôñïõðéþôçò Åìðïñéêü ÔìÞìá e-mail:adv@motorpress.gr

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ AUTO TPITH A.E. ÃÑÁÖÅÉÁ Ëåýêçò 132, ÊñõïíÝñé, Ô.Ê. 145 68 Tçë. 210 6262000-3 Fax: 210 6262149 e-mail:hrimatistirio@motorpress.gr web site: www.xrimatistirio.gr ISSN 1792-8885 Êùäéêüò: 3715

ÓõãêñáôçìÝíç ðôþóç ðùëÞóåùí, åðéóôñïöÞ óôçí êåñäïöïñßá ãéá äýï åê ôùí ïêôþ áëõóßäùí ôïõ ïìß-

ëïõ, áëëÜ êáé æçìéïãüíá áðïôåëÝóìáôá ãéá êÜðïéåò åî áõôþí, åðéöýëáîå ôï 2012 ãéá ôéò åëëçíéêÝò èõãáôñéêÝò ôïõ éóðáíéêïý ðïëõåèíéêïý ïìßëïõ Ýíäõóçò Inditex. Óåë. 8 Ôï Ôáìåßï Áîéïðïßçóçò ÉäéùôéêÞò Ðåñéïõóßáò ôïõ Äçìïóßïõ Á.Å. (ÔÁÉÐÅÄ), ðñïÝâç óôçí ðþëçóç ìåôï÷þí ôçò ÏÐÁÐ ÁÅ, ìå áðïôÝëåóìá ï óõíïëéêüò áñéèìüò ìåôï÷þí ðïõ êáôÝ÷åé Üìåóá, íá êáôÝëèåé óå 106.320.000 ìåôï÷Ýò, Þ ðïóïóôü 33,329% åðß ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò Åôáéñåßáò. Óåë. 9 Ôçí õðïãñáöÞ óõìöùíßáò óôñáôçãéêÞò óõììá÷ßáò ìå ôçí åôáéñåßá Qatar Petroleum International (QPI), ãéá ôçí áðü êïéíïý õëïðïßçóç åðåíäýóåùí ü÷é ìüíï óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò ÍÁ Åõñþðçò, áíáêïßíùóå åðéóÞìùò ï üìéëïò ÃÅÊ ÔÅÑÍÁ. Óåë. 9 ÓÞìåñá

ÔÑÁÐÅÆÅÓ ........................................7 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ...............................8, 9

ÍÝá áýîçóç ÷ñÝïõò óôçí Åõñùæþíç

Ç

Ãåñìáíßá, ç ìåãáëýôåñç ïéêïíïìßá ôçò Åõñþðçò, êáé ç ìéêñïóêïðéêÞ Åóèïíßá Þôáí ïé ìüíåò ÷þñåò ôçò Åõñùæþíçò ðïõ êáôÜöåñáí íá ìåéþóïõí ôï äçìüóéï ÷ñÝïò ôïõò êáôÜ ôï á' ôñßìçíï ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò, êáèþò ôï ìðëïê âñßóêåôáé óôç ìáêñïâéüôåñç ýöåóç áðü ôç äçìéïõñãßá ôïõ åíéáßïõ íïìßóìáôïò, ìå ðÝíôå êñÜôç - ìÝëç ôïõ íá ëáìâÜíïõí äéåèíÞ âïÞèåéá, åíþ ç áíåñãßá âñßóêåôáé óå õøçëü ñåêüñ êáé ïé ðñïïðôéêÝò ãéá ìéá ðñïóáíáôïëéóìÝíç óôéò åîáãùãÝò áíÜêáìøç åíôüò ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò äåß÷íïõí "åýèñáõóôåò". Óåë. 6

Ïé åðþíõìåò áðüøåéò äåí åêöñÜæïõí áðáñáßôçôá ôçí åöçìåñßäá

ÎÝíåò áãïñÝò Ìå ìåéêôÜ ðñüóçìá Ýêëåéóáí, ÷èåò, ôá åõñùðáúêÜ ÷ñçìáôéóôÞñéá, áí êáé íùñßôåñá åß÷áí áíÝëèåé åíäïóõíåäñéáêÜ óå õøçëü åðôÜ åâäïìÜäùí, ëáìâÜíïíôáò þèçóç áðü ôïí ôñáðåæéêü êëÜäï, ÷Üñç óôá èåôéêÜ ôñéìçíéáßá áðïôåëÝóìáôá ôçò UBS. Ïé ìåôï÷Ýò ôçò åëâåôéêÞò ôñÜðåæáò åíéó÷ýèçêáí êáôÜ 2,5%, êáèþò ôá áðïôåëÝóìáôá ðïõ áíáêïßíùóå Þôáí êáëýôåñá ôùí ðñïóäïêéþí. Óåë. 27


3

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 IOYËIÏÕ 2013

«Èá ôáëáéðùñÞóïõí ôïí êüóìï ÷ùñßò êáíÝíá ëüãï»…

«22 Éïõëßïõ 2013 - ìáýñç ìÝñá ãéá ôçí åêðáßäåõóç»…

ÍÝá ðáñÝìâáóç - äÞëùóç ôïõ Â. Ðáðáãåùóôñãüðïõëïõ…

¸êêëçóç óôïõò ãéáôñïýò êáé ôïõò åñãáæüìåíïõò óôá äçìüóéá íïóïêïìåßá íá ìçí ðñï÷ùñÞóïõí óå 24ùñç áðåñãßá áðçýèõíå ï ¢ä. ÃåùñãéÜäçò.

"ÓÞìåñá êõâÝñíçóç êáé ôñüéêá âãÜæïõí óå äéáèåóéìüôçôá êáé áðüëõóç 2.500 åêðáéäåõôéêïýò", åßðå ï ðñüåäñïò ôçò ÏËÌÅ, È. ÊïôóéöÜêçò.

"ÕðåîáéñÝóåéò êáé ðëáóôïãñáößåò õðÞñ÷áí ðïëý ðñéí ïñêéóôþ äÞìáñ÷ïò", äÞëùóå ï Â. Ðáðáãåùñãüðïõëïò.

ÉÊÁ: ÅóöáëìÝíá ôá óôïé÷åßá ãéá ôá åðéäüìáôá ôõöëþí óôçí ÊÜëõìíï ÅóöáëìÝíá Þôáí ôá óôïé÷åßá ãéá ôïõò ìç äéêáéïý÷ïõò ÷ïñÞãçóçò åðéäüìáôïò ôõöëüôçôáò óôçí ÊÜëõìíï, ðïõ äüèçêáí óôç äçìïóéüôçôá áðü ôï ÉÊÁ-ÅÔÁÌ ôçí ðñïçãïýìåíç åâäïìÜäá, üðùò äéåõêñßíéóå ç äéïßêçóç ôïõ Éäñýìáôïò óå ÷èåóéíÞ áíáêïßíùóÞ ôçò. ¼ðùò áíáöÝñåé ôá åóöáëìÝíá óôïé÷åßá ïöåßëïíôáé óå "ëáíèáóìÝíïõò õðïëïãéóìïýò ôùí áñìïäßùí õðçñåóéþí" ãéá ôïõò ïðïßïõò "Ý÷åé êéíçèåß äéáäéêáóßá äéåñåýíçóçò ôõ÷üí ðåéèáñ÷éêþí åõèõíþí". Ðñïò áðïêáôÜóôáóç ôùí ðñáãìáôéêþí äåäïìÝíùí, ç äéïßêçóç ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ áíáöÝñåé üôé ìåôÜ áðü ôç äéåîïäéêÞ åðáíåîÝôáóç ôùí óôïé÷åßùí ðñïêýðôåé üôé óôï åîåôáóôéêü êÝíôñï Êáëýìíïõ (üðïõ åîåôÜóôçêáí åðéäïìáôïý÷ïé Êáëýìíïõ, ËÝñïõ, ÁóôõðÜëáéáò, Ëåéøþí êáé ÐÜôìïõ), áðü ôïõò 89 êëçèÝíôåò ãéá åðáíåîÝôáóç, ðñïóÞëèáí ôåëéêÜ 80 åê ôùí ïðïßùí ïé 28 êñßèçêáí ùò ìç ôõöëïß (ðïóïóôü 35%).

Åêôáìßåõóç 108 åêáô. ãéá ôïõò ãéáôñïýò ôïõ ÅÏÐÕÕ Äéáâåâáßùóç, üôé åíôüò 10 çìåñþí èá åêôáìéåõèïýí 108 åêáô. åõñþ ãéá ôéò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò ðñïò ôïõò ãéáôñïýò Ýëáâå ï ÐáíåëëÞíéïò Éáôñéêüò Óýëëïãïò óå ôçëåöùíéêÞ åðéêïéíùíßá ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ ÅÏÐÕÕ, ÄçìÞôñç Êïíôü. Ôá ÷ñïíïäéáãñÜììáôá åîüöëçóçò üëùí ôùí ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí (ìÝ÷ñé 31.12.2011), êáèþò êáé ôùí ôñå÷ïõóþí ïöåéëþí ðñïò ðáñü÷ïõò õãåßáò ìÝ÷ñé óÞìåñá èá óõæçôçèïýí ìåôáîý Üëëùí áýñéï, óå óõíÜíôçóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÐÉÓ óôéò 12:00 ôï ìåóçìÝñé, ìå ôïí ê. Êïíôü êáé óôéò 14:00 ìå ôïí õöõðïõñãü Õãåßáò Áíôþíç ÌðÝæá.

ÐáñÜôáóç äçëþóåùí ãéá ÁÖÌ ðïõ ôåëåéþíïõí óå 1 êáé 2 Ðáñáôåßíåôáé Ýùò êáé ôçí ÐáñáóêåõÞ (26/7) ç ðñïèåóìßá çëåêôñïíéêÞò õðïâïëÞò ôùí åôÞóéùí äçëþóåùí öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò 2013 ôùí öõóéêþí ðñïóþðùí, ìå ÁÖÌ ðïõ ôåëåéþíåé óå 1 êáé 2.

Ðåñéïñßóôçêå óôá 4,991 äéó. ôï Ýëëåéììá ÕóôÝñçóç 3,6% óôá Ýóïäá (851 åêáô. Ýíáíôé óôü÷ïõ 23.423 åêáô.)

Ó

ôá 4,991 äéó. åõñþ ðåñéïñßóôçêå ôï Ýëëåéììá óôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü ôï åîÜìçíï Éáíïõáñßïõ - Éïõíßïõ 2013, Ýíáíôé åëëåßììáôïò 12,477 äéó. åõñþ ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá ôïõ 2012 êáé óôü÷ïõ ãéá Ýëëåéììá 7.194 åêáô. åõñþ. Ôï ðñùôïãåíÝò Ýëëåéììá äéáìïñöþèçêå óå 1.511 åêáô. êáé åßíáé óçìáíôéêÜ ìåéùìÝíï Ýíáíôé ôïõ ðñùôïãåíïýò åëëåßììáôïò 3.316 åêáô. ãéá ôçí ßäéá ðåñßïäï ôï 2012 êáé ôïõ óôü÷ïõ ãéá ðñùôïãåíÝò Ýëëåéììá 3.877 åêáô. Ôï ýøïò ôùí êáèáñþí åóüäùí ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý áíÞëèå óå 22.572 åêáô. ðáñïõóéÜæïíôáò õóôÝñçóç êáôÜ 851 åêáô. Þ 3,6% Ýíáíôé ôïõ óôü÷ïõ ôïõ á' åîáìÞíïõ 2013 (23.423 åêáô.). Ôá êáèáñÜ Ýóïäá ôïõ ôáêôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý áíÞëèáí óå 20.842 åêáô. åõñþ, 901 åêáô. åõñþ Þ 4,1%, ÷áìçëüôåñá Ýíáíôé ôïõ óôü÷ïõ (21.743 åêáô. åõñþ). Ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò ùò Üíù áñíçôéêÞò áðüêëéóçò Ýíáíôé ôùí óôü÷ùí, êáôáãñÜöçêå ôïí Éïýíéï óôéò áêüëïõèåò êáôçãïñßåò: • Óôï öüñï åéóïäÞìáôïò öõóéêþí ðñïóþðùí êáôÜ 204 åêáô. åõñþ Þ 39,1%, ëüãù ôçò ðáñÜôáóçò ôçò ðñïèåóìßáò õðïâïëÞò öïñïëïãéêþí äçëþóåùí, • óôïõò Üìåóïõò öüñïõò ÐÏÅ êáôÜ 82 åêáô. åõñþ Þ 39,2%, ëüãù ôçò êáèõóôÝñçóçò áðïóôïëÞò ôùí åéäïðïéçôçñßùí ãéá ôïõò öüñïõò ðåñéïõóßáò (ÖÁÐ 2011),

• óôïõò öüñïõò êáôáíÜëùóçò êáôÜ 145 åêáô. åõñþ Þ 18,9%. ÌÝñïò ôçò õóôÝñçóçò ôùí öïñïëïãéêþí åóüäùí, ýøïõò 200 åêáô. åõñþ ðåñßðïõ ïöåßëåôáé óôçí áðåñãßá ôùí åöïñéáêþí õðáëëÞëùí ôéò äýï ôåëåõôáßåò åñãÜóéìåò ìÝñåò ôïõ Éïõíßïõ (27 & 28/6) ðïõ åß÷å ùò áðïôÝëåóìá ôçí åßóðñáîç ôïõ ðïóïý áõôïý ôéò 2 ðñþôåò çìÝñåò ôïõ Éïõëßïõ 2013. • óôá ìç-ôáêôéêÜ Ýóïäá êáôÜ 703 åêáô. åõñþ Þ 64,7% ðïõ ïöåßëåôáé êõñßùò, óôçí êáèõóôÝñçóç åßóðñáîçò áðü ôá ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá ôçò áðüäïóçò 10% åðß ôïõ åéóöåñüìåíïõ êåöáëáßïõ áðü ôï Å.Ä. óôï ðëáßóéï åíßó÷õóçò ôçò ñåõóôüôçôáò ôùí ôñáðåæþí, êáé óôç ìåôÜèåóç åßóðñáîçò ôùí áðïäüóåùí áðü ôç äéáêñÜôçóç ïìïëüãùí ôïõ Å.Ä. óôá ÷áñôïöõëÜêéá ôùí Êåíôñéêþí Ôñáðåæþí ôïõ ÅõñùóõóôÞìáôïò (ANFAs). Ç õóôÝñçóç áõôÞ äåí åðçñåÜæåé ôï Ýëëåéììá ôçò ÃåíéêÞò ÊõâÝñíçóçò óå äçìïóéïíïìéêÞ âÜóç. • óôï ÖÐÁ üëùí ôùí êáôçãïñéþí êáôÜ 29 åêáô. åõñþ Þ 3%. Áíôßèåôá, óõíå÷ßóôçêå êáé ôï ìÞíá Éïýíéï ç êáëýôåñç áðü ôïõò óôü÷ïõò ðïñåßá åßóðñáîçò ôùí åóüäùí áðü ôïõò öüñïõò ðåñéïõóß-

áò êáôÜ 38 åêáô. åõñþ Þ 17,5%, ¼ðùò ôïíßæåôáé áðü ôï ÕÐÏÉÊ ç óõíïëéêÞ áðüêëéóç åóüäùí ôïõ åîáìÞíïõ, ðïõ ïöåßëåôáé êõñßùò óå óõãêõñéáêïýò ðáñÜãïíôåò (ð.÷. ðáñáôÜóåéò, áðåñãßá), èá êáëõöèåß ôïõò åðüìåíïõò ìÞíåò. Ïé äáðÜíåò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý áíÞëèáí óôá 27.564 åêáô. åõñþ êáé ðáñïõóéÜæïíôáé ìåéùìÝíåò êáôÜ 3.053 åêáô. åõñþ Ýíáíôé ôïõ óôü÷ïõ (30.617 åêáô. åõñþ). Åéäéêüôåñá, ïé äáðÜíåò ôïõ ôáêôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý áíÞëèáí óå 25.792 åêáô. êáé åßíáé ìåéùìÝíåò Ýíáíôé ôïõ óôü÷ïõ êáôÜ 1.975 åêáô., êõñßùò ëüãù ôçò ìåßùóçò ôùí ðñùôïãåíþí äáðáíþí êáôÜ 1.915 åêáô. åõñþ Ýíáíôé ôïõ óôü÷ïõ. Ïé äáðÜíåò ôïõ ôáêôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ðáñïõóéÜæïíôáé ìåéùìÝíåò óå ó÷Ýóç ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôïõ 2012 êáôÜ 7.844 åêáô. Þ óå ðïóïóôü 23,3%. Ç ìåßùóç áõôÞ ïöåßëåôáé êõñßùò óôç ìåßùóç ôïõ óõíüëïõ ôùí ðñùôïãåíþí äáðáíþí êáôÜ 2.795 åêáô. åõñþ Þ ðïóïóôü 11,5% óå ó÷Ýóç ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôïõ 2012, êáèþò êáé óôç ìåßùóç ôùí ôüêùí êáôÜ 5.680 åêáô. åõñþ Þ ðïóïóôü 62% óå ó÷Ýóç ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôïõ 2012.

Eurostat: Óôï 160,5% ôïõ ÁÅÐ ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò Ôï åëëçíéêü äçìüóéï ÷ñÝïò áíÞëèå óôï ôÝëïò ôïõ á' ôñéìÞíïõ ôïõ 2013 óôï 160,5% ôïõ ÁÅÐ, ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü ìåôáîý ôùí êñáôþí-ìåëþí ôçò Å.Å., üðùò áíáöÝñåé ç Eurostat.

ÐáñáìÝíåé ôï… ôÝñáò ôçò áíåñãßáò Reuters: ¢íù ôïõ 27% ôï ðïóïóôü óôçí ÅëëÜäá ìÝ÷ñé ôï 2015 áñéèìüò ôùí áíÝñãùí óôçí ÉO óðáíßá, óôçí Ðïñôïãáëßá êáé óôçí ÅëëÜäá èá ìåãáëþóïõí êé Üë-

ëï, áëëÜ åßíáé ïñáôü ðëÝïí ôï ôÝëïò ôçò ïéêïíïìéêÞò ýöåóçò óôéò ÷þñåò áõôÝò, óýìöùíá ìå Ýñåõíá ôïõ ðñáêôïñåßïõ åéäÞóåùí Reuetrs óå äåßãìá 40 êáé ðëÝïí ïéêïíïìïëüãùí ìå áíôéêåßìåíï ôéò ðéï áäýíáìåò ïéêïíïìßåò ôçò Åõñùæþíçò. Óýìöùíá ìå ôçí Ýñåõíá, ïé ïéêïíïìïëüãïé áíáìÝíïõí üôé ç áíåñãßá óôçí Éóðá-

íßá êáé óôçí ÅëëÜäá èá ðáñáìåßíåé óå Ýíá åðßðåäï áíþôåñï ôïõ 27% êáé ôï 2015. Óçìåéþíåôáé ðùò ç áíåñãßá óôçí Åõñùæþíç Ýöôáóå ôï 12,2% ôïí ÌÜéï, ðïóïóôü ðïõ ìåôáöñÜæåôáé óå 19,3 åêáô. áíèñþðïõò åêôüò åñãáóßáò, äçëáäÞ Ýíáí ðëçèõóìü ßóï ìå ôïõò ðïëßôåò ôçò Áõóôñßáò êáé ôïõ Âåëãßïõ ìáæß. ÐÜíôùò ç ÅëëÜäá áíáìÝíåôáé íá ðáñáìåßíåé óå ýöåóç ãéá Ýêôç

óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ, ìå ôçí ïéêïíïìßá íá óõññéêíþíåôáé êáôÜ -4,5% ôï 2013. "Ç óõíïëéêÞ åéêüíá ðáñáìÝíåé áíÜìéêôç. Ç áðïêáôÜóôáóç ôçò éóïññïðßáò óôá äßäõìá åëëåßììáôá -ôïõ éóïæõãßïõ ôñå÷ïõóþí óõíáëëáãþí êáé ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý- ðïõ áíôáíáêëïýóå ôçí "áóèÝíåéá" ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò åðß ÷ñüíéá, åßíáé ìéá èåôéêÞ Ýíäåéîç", äÞëùóå ïéêïíïìïëüãïò ôïõ Éäñýìáôïò Ïéêïíïìéêþí êáé Âéïìç÷áíéêþí Åñåõíþí (ÉÏÂÅ).

Ôñåéò äåóìåõôéêÝò ðñïóöïñÝò ãéá ôï çëåêôñïíéêü åéóéôÞñéï ÕðïâëÞèçêáí ïé ôåëéêÝò äåóìåõôéêÝò ðñïóöïñÝò óôïí äéáãùíéóìü ÓÄÉÔ ôïõ Ïñãáíéóìïý Áóôéêþí Óõãêïéíùíéþí Áèçíþí ãéá ôï çëåêôñïíéêü åéóéôÞñéï, êáé ôï Ýñãï åéóÝñ÷åôáé óôçí ôåëéêÞ öÜóç, üðùò áíáêïéíþèçêå ÷èåò áðü ôï õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò. Ïé åôáéñåßåò ðïõ õðÝâáëëáí äåóìåõôéêÝò ðñïóöïñÝò åßíáé ïé: 1) Intrasoft International - Intrakat 2) ÁÔÅÓÅ - ÌÝôêá 3) ÔÝñíá ÅíåñãåéáêÞ - LG CNS Óôï ðëáßóéï ôïõ Ýñãïõ, ï áíÜäï÷ïò èá áíáëÜâåé ôç ÷ñçìáôïäüôçóç (50% éäéùôéêÜ êåöÜëáéá, 50% ðüñïé ÅÓÐÁ), ìåëÝôç, êáôáóêåõÞ, óõíôÞñçóç êáé ôå÷íéêÞ äéá÷åßñéóç ôïõ Ýñãïõ ãéá 12 Ýôç, åíþ èá áðïðëçñþíåôáé âÜóåé ìç÷áíéóìïý ðëçñùìþí êáôÜ ôçí ðåñßïäï ëåéôïõñãßáò ôïõ, ï ïðïßïò áîéïëïãåß ôçí ðïéüôçôá ôùí ðñïóöåñüìåíùí õðçñåóéþí. Ôï åëëçíéêü äçìüóéï äåí áãïñÜæåé ìéá ðñïìÞèåéá áëëÜ ìéá õðçñåóßá, åíþ óôï ôÝëïò ôçò 12åôïýò äéÜñêåéáò ôçò óýìâáóçò ôï óýóôçìá èá ìåßíåé óôçí êõñéüôçôá ôïõ ÏÁÓÁ. Ôá ïöÝëç áðü ôçí õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ ðñïâëÝðåôáé íá åßíáé óçìáíôéêÜ, ôüóï ãéá ôïí ÏÁÓÁ, üóï êáé ãéá ôï åðéâáôéêü êïéíü, óýìöùíá ìå ôï õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò. Ôï Ýñãï ðñïâëÝðåôáé íá ðáñáäßäåôáé óôáäéáêÜ êáôÜ ôçí ðåñßïäï 2014-2015.

Áðïóáöçíßóåéò ãéá ôçí ëåéôïõñãßá ôùí êáôáóôçìÜôùí ôéò ÊõñéáêÝò æçôÜ ôï Åðéóôçìïíéêü Óõìâïýëéï ôçò ÂïõëÞò Áðïóáöçíßóåéò óôçí ñýèìéóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ ôïõ õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò ãéá "ôïõò êáíüíåò ñýèìéóçò ôçò áãïñÜò", ç ïðïßá åðéôñÝðåé ôçí ðñïáéñåôéêÞ ëåéôïõñãßá ôùí êáôáóôçìÜôùí ôéò ÊõñéáêÝò, æçôÜ ôï Åðéóôçìïíéêü Óõìâïýëéï ôçò ÂïõëÞò. Óôéò ðáñáôçñÞóåéò ðïõ äéáôõðþíåé óôçí ¸êèåóÞ ôïõ åðéóçìáßíåé üôé ç ñýèìéóç ìå ôçí óçìåñéíÞ ìïñöÞ ôçò ìðïñåß íá Ýñ÷åôáé óå áíôßèåóç ìå ôá Üñèñá 4 êáé 5 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò, ðïõ ðñïóôáôåýïõí ôïí åëåýèåñï áíôáãùíéóìü õðü óõíèÞêåò éóüôçôáò.


4

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

"ÓÞìåñá 22 Éïõëßïõ 2013 - ìáýñç ìÝñá ãéá ôçí åêðáßäåõóç. ÓÞìåñá êõâÝñíçóç êáé ôñüéêá âãÜæïõí óå äéáèåóéìüôçôá êáé áðüëõóç 2.500 åêðáéäåõôéêïýò. ÓÞìåñá 22 Éïõëßïõ 2013 ç êõâÝñíçóç îåêéíÜåé ôç äéÜëõóç ôçò ôå÷íéêÞò åðáããåëìáôéêÞò åêðáßäåõóçò ôç äéÜëõóç ôïõ äçìüóéïõ ó÷ïëåßïõ", áíÝöåñå ï ðñüåäñïò ôçò ÏËÌÅ, È.ÊïôóéöÜêçò êáôÜ ôç óõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò ôçò ÏËÌÅ. Ï ê.ÊïôóéöÜêçò õðïóôÞñéîå üôé ïé êáèçãçôÝò èá ðñï÷ùñÞóïõí óå êéíçôïðïéÞóåéò êáé ôï ÓåðôÝìâñéï, õðïãñáììßæïíôáò üôé ç ÏËÌÅ èá áíôéóôáèåß óå áõôÞí ôçí ðïëéôéêÞ êáé èá óõíå÷ßóåé íá áãùíßæåôáé êáé ôï êáëïêáßñé êáé ôïí ÓåðôÝìâñéï. Ç ÏËÌÅ Ý÷åé êáëÝóåé ôéò ïìïóðïíäßåò ôùí êëÜäùí ðïõ âñßóêïíôáé óå êéíçôïðïßçóç áõôÞ ôçí ðåñßïäï, áëëÜ êáé üëåò ôéò ïìïóðïíäßåò äçìüóéïõ êáé éäéùôéêïý ôïìÝá, óå óõíÜíôçóç ôçí ðñïóå÷Þ ÔåôÜñôç ãéá íá ïñãáíùèåß áðü êïéíïý ï áãþíáò åíÜíôéá óôéò äéáèåóéìüôçôåò - áðïëýóåéò áëëÜ êáé óõíïëéêÜ åíÜíôéá óôçí ðïëéôéêÞ ôçò êõâÝñíçóçò ôñüéêáò.

Ôá ðáéäéÜ èýìáôá ôçò öôþ÷åéáò... Åíôüò ôïõ 2013 ç ÊÕÁ ãéá ôï åëÜ÷éóôï åããõçìÝíï åéóüäçìá Ýóá óôï 2013 èá õðïãñáöåß ç Ì ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç ãéá ôïõò äéêáéïý÷ïõò ôïõ åëÜ÷éóôïõ åã-

ãõçìÝíïõ åéóïäÞìáôïò, óýìöùíá ìå ôïí õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí, ÃéÜííç ÓôïõñíÜñá. Óå Ýããñáöï ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ðïõ äéáâéâÜóôçêå óôç ÂïõëÞ, áíáöÝñåôáé ðùò "ôá ðáéäéÜ åßíáé åêåßíá ðïõ óôçí ÅëëÜäá êáôÝ÷ïõí ôï ìåãáëýôåñï ìåñßäéï ôçò öôþ÷åéáò Þ êáé ôïõ êïéíùíéêïý áðïêëåéóìïý". Åéäéêüôåñá, üðùò áíáöÝñåé ï õðïõñãüò, "óýìöùíá ìå ôá ôåëåõôáßá äéáèÝóéìá óôïé÷åßá Ýôïõò 2011 ôçò ¸ñåõíáò ÅéóïäÞìáôïò êáé Óõíèçêþí Äéáâßùóçò ôçò ÅËÓÔÁÔ êáé ôçò Eurostat, ïé äåßêôåò óôï ðåäßï ôçò öôþ÷åéáò êáé ôïõ êïéíùíéêïý áðïêëåéóìïý ðáñïõóéÜæïõí åîáéñåôéêÜ äõóìåíÞ åéêüíá ãéá ôçí ÅëëÜäá, ôüóï óå óýãêñéóç ìå ðáëáéüôåñá Ýôç, üóï êáé óå óýãêñéóç ìå ôïí ìÝóï åõñùðáúêü üñï êáé ôïí ìÝóï üñï ôçò åõñùæþíçò ôùí 17 êñáôþí-ìåëþí, äåäïìÝíùí ôùí åðéðôþóåùí ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò". ÌÜëéóôá, ï ê. ÓôïõñíÜñáò ðñï-

óèÝôåé üôé "ìåãÜëï ìåñßäéï óôïí êßíäõíï öôþ÷åéáò Þ êáé êïéíùíéêïý áðïêëåéóìïý êáôÝ÷ïõí áðü Üðïøç çëéêéáêÞò êáôçãïñßáò ôá ðáéäéÜ, ìå ôï ðïóïóôü íá áíÝñ÷åôáé óå 30,4% ôï 2011 áðü 28,7% ôï 2010". "Õðü ôï ðñßóìá áõôü, óôï ðëáßóéï ôçò åöáñìïæüìåíçò ïéêïíïìéêÞò ðïëéôéêÞò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ äçìïóéïíïìéêïý ðñïâëÞìáôïò êáé ôùí äéáñèñùôéêþí áäõíáìéþí ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò êáôáâÜëëåôáé ðñïóðÜèåéá þóôå, âÜóåé ôùí äçìïóéïíïìéêþí äõíáôïôÞôùí, íá åíéó÷ýïíôáé ïé ïéêïãÝíåéåò ìå ðáéäéÜ åíþ ðáñÜëëçëá ôá ìÝôñá ðåñéïñéóôéêÞò äçìïóéïíïìéêÞò ðïëéôéêÞò ðïõ ëáìâÜíïíôáé, íá ôéò åðéâáñýíïõí üóï ôï äõíáôü ëéãüôåñï" áíáöÝñåé ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí. Ï ê. ÓôïõñíÜñáò áíáöÝñåé üôé, âïÞèåéá ôùí ïéêïãåíåéþí ìå ðáéäéÜ áðïôåëåß ç èÝóðéóç ìçíéáßáò ïéêïãåíåéáêÞò ðáñï÷Þò ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò ïéêïãÝíåéáò õðáëëÞëùí ôïõ êñÜôïõò, ôùí ÏÔÁ Á' êáé Â' âáèìïý êáé Üëëùí öïñÝùí ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá, áíÜëïãá ìå ôçí

ïéêïãåíåéáêÞ ôïõò êáôÜóôáóç (Í. 4024/2011). Åðßóçò, õðïãñáììßæåé üôé "óôï ðëáßóéï ôçò åðßóçìá åêöñáóìÝíçò ðïëéôéêÞò âïýëçóçò ãéá ôçí õéïèÝôçóç åíüò åëÜ÷éóôïõ åããõçìÝíïõ åéóïäÞìáôïò, Ý÷åé èåóìïèåôçèåß íá ëåéôïõñãÞóåé áðü ôï 2014 ðéëïôéêü ðñüãñáììá åëá÷ßóôïõ åããõçìÝíïõ åéóïäÞìáôïò ãéá ôç óôÞñéîç áôüìùí êáé íïéêïêõñéþí ðïõ äéáâéïýí óå óõíèÞêåò áêñáßáò öôþ÷åéáò êáé ðïõ èá åðéëåãïýí ìå âÜóç êáèïñéóìÝíá êñéôÞñéá ôá ïðïßá êáé èá áíáöÝñïíôáé óå ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç ðïõ èá åêäïèåß ìÝóá óôï 2013". Ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí åíçìåñþíåé üôé óõíå÷ßæåé íá ÷ïñçãåßôáé óå ïéêïãÝíåéáò ðïõ êáôïéêïýí óå ïñåéíÝò Þ ìåéïíåêôéêÝò ðåñéï÷Ýò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí ìïíïãïíåúêþí, åôÞóéá åéóïäçìáôéêÞ åíßó÷õóç, ýøïõò 600 åõñþ ãéá åôÞóéï åéóüäçìá ìÝ÷ñé 3.000 åõñþ êáé 300 åõñþ ãéá åôÞóéï ïéêïãåíåéáêü åéóüäçìá ìåôáîý 3.000 êáé 4.700 åõñþ.

È. ÓêïñäÜò: Ç ìåßùóç ôïõ ÖÐÁ ðñÝðåé íá ðåñÜóåé óôçí áãïñÜ "ÅèíéêÞ áíÜãêç" ÷áñáêôçñßæåé ôçí áíôáðüêñéóç ôùí êáôáóôçìáôáñ÷þí óôïí ôïìÝá ôçò åóôßáóçò óôï íá ðåñÜóåé ç ìåßùóç ôïõ ÖÐÁ (áðü ôï 23% óôï 13%) óôçí áãïñÜ êáé óôïí êáôáíáëùôÞ ï õöõðïõñãüò ÁíÜðôõîçò, ÈáíÜóçò ÓêïñäÜò. "ÐñïêåéìÝíïõ áõôü ôï ìÝôñï êáé íá ìïíéìïðïéçèåß óôçí åóôßáóç êáé íá áðïôåëÝóåé êáé áñ÷Þ ãéá ìåéþóåéò öïñïëïãéêþí óõíôåëåóôþí, èá ðñÝðåé ç ðëåõñÜ ôùí åðáããåëìáôéþí ôïõ êëÜäïõ íá äåßîåé ôçí êïéíùíéêÞ êáé åèíéêÞ ôçò åõèýíç êáé íá ìåéþóåé Üìåóá ôéò ôåëéêÝò ôéìÝò êáôáíáëùôÞ, íá äçëþíåé ôïí ôæßñï ðïõ êÜíåé -íá êüâåé äçëáäÞ áðïäåßîåéò - Ýôóé þóôå íá öáíåß üôé ï ÷áìçëüôåñïò öïñïëïãéêüò óõíôåëåóôÞò äåí Ý÷åé áñ-

Óôéò 29 Éïõëßïõ ç áðïëïãßá Ôóï÷áôæüðïõëïõ Ãéá ôéò 29 Éïõëßïõ ïñßóôçêå áðü ôï áñìüäéï äéêáóôÞñéï, ç çìåñïìçíßá áðïëïãßáò ôïõ ðñþçí õðïõñãïý, Á. Ôóï÷áôæüðïõëïõ, óôï ðåñéèþñéï ôçò åêäßêáóçò ôçò õðüèåóçò ãéá ôá åîïðëéóôéêÜ ðñïãñÜììáôá. Âåâáßùò, ï äéêçãüñïõ ôïõ ðñþçí õðïõñãïý, åðéêáëïýìåíïé ôïí âáñý üãêï ôçò äéêïãñáößáò áëëÜ êáé ôéò ðñüóöáôåò åîåëßîåéò ùò ðñïò ôçí õðüèåóç, áöÞíïõí "áíïé÷ôü" ôï åíäå÷üìåíï ìç êáôÜèåóçò ôïõ "ðåëÜôç" ôïõò. ÐáñÜëëçëá, ïé áñìüäéïé äéêáóôÝò áðÝññéøáí åê íÝïõ ôï áßôçìá ôïõ Á. Ôóï÷áôæüðïõëïõ ðåñß êëÞôåõóçò ôùí ìåëþí ôïõ ÊÕÓÅÁ.

ÁÊÇÓ ÔÓÏ×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ

ãåßïõ Ðáéäåßáò ôõã÷Üíïõí ôçò ïîýôáôçò áíôßäñáóçò ôçò áíôéðïëßôåõóçò, ç ïðïßá ðñïáíÞããåéëå ôçí åðáíáðñüóëçøç ôùí 2.000 åêðáéäåõôéêþí. "Ï ÓÕÑÉÆÁ äåóìåýåôáé üôé äåí ðñüêåéôáé óå êáìßá ðåñßðôùóç íá áíáãíùñßóåé áõôÝò ôéò ðáñÜíïìåò êáé áíôéóõíôáãìáôéêÝò åíÝñãåéåò êáé èá ôéò áêõñþóåé óôçí ðñÜîç" áíáöÝñåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ ç áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç. "Ç êõâÝñíçóç êáôáäéêÜæåé ÷éëéÜäåò åêðáéäåõôéêïýò êáé ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò óôçí áíåñãßá êáé óôçí åîáèëßùóç êáé ôáõôü÷ñïíá åîáðïëýåé åõèåßá åðßèåóç óå 21.000 ìáèçôÝò ðïõ èá áíáæçôïýí áðü ôï ÓåðôÝìâñç ôï ó÷ïëåßï ôïõò êáé äåí èá ôï âñßóêïõí. Êáôáñãåß óçìáíôéêïýò ôïìåßò êáé åéäéêüôçôåò áðü ôçí äçìüóéá ôå÷íéêÞ êáé åðáããåëìáôéêÞ åêðáßäåõóç êáé ôïõò ðáñáäßäåé âïñÜ óôïí áäçöÜãï éäéùôéêü ôïìÝá" óçìåßùóå ðáñÜëëçëá. Ìáýñç çìÝñá ÷áñáêôçñßæåé ôç ÷èåóéíÞ ç Ïìïóðïíäßá Ëåéôïõñãþí ÌÝóçò Åêðáßäåõóçò, áíáöåñüìåíç óôç äéáèåóéìüôçôá 2.500 åêðáéäåõôéêþí ðïõ ìÝ÷ñé ðñüôéíïò äßäáóêáí óå åðáããåëìáôéêÜ ëýêåéá.

"Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôÜñãçóç ôïõ ÖÐÁ óôá öÜñìáêá" áíáöÝñåé ï õöõðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, Ãéþñãïò ÌáõñáãÜíçò áðáíôþíôáò óå ó÷åôéêÞ åñþôçóç ðïõ äéáôõðþèçêå óôç ÂïõëÞ. "ÊáôÜñãçóç ôïõ ÖÐÁ óôá öÜñìáêá äåí åßíáé äõíáôü íá åöáñìïóôåß, äåäïìÝíïõ üôé êÜôé ôÝôïéï äåí ðñïâëÝðåôáé áðü ôçí ÊïéíïôéêÞ Ïäçãßá ìå ôçí ïðïßá ôßèåôáé ôï ðåäßï åöáñìïãÞò ôïõ öüñïõ ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò êáé êáèïñßæïíôáé ñçôÜ ïé óõíôåëåóôÝò ÖÐÁ óå áãáèÜ êáé õðçñåóßåò", åðéóçìáßíåé ï ê. ÌáõñáãÜíçò óå Ýããñáöü ôïõ ðïõ äéáâéâÜóôçêå óôç ÂïõëÞ óå åñþôçóç ðïõ åß÷å êáôáèÝóåé, ðñïôïý ìðåé óôçí êõâÝñíçóç ï ÃéÜííçò Ìé÷åëÜêçò. Ï ê. Ìé÷åëÜêçò åß÷å åðéóçìÜíåé üôé "áêïëïõèåßôáé ìéá Üóêïðç äéáäéêáóßá, áðü ôç óôéãìÞ ðïõ êñáôéêïß öïñåßò êáëïýíôáé íá êáôáâÜëïõí öüñï óôï ßäéï ôï êñÜôïò" åíþ ìå ôçí êáôÜñãçóç ôïõ ÖÐÁ "ôá ïöÝëç èá ìðïñïýóáí íá åßíáé ðïëëáðëÜ äéüôé èá ìåéùíüôáí ç öáñìáêåõôéêÞ äáðÜíç, èá áðáëëÜóóïíôáí ôá áóöáëéóôéêÜ Ôáìåßá áðü ôçí õðï÷ñÝùóç ðëçñùìÞò ÖÐÁ êáé èá ìåéùíüôáí êáé ç ôéìÞ ôùí óõíôáãïãñáöïýìåíùí öáñìÜêùí".

íçôéêÞ åðßðôùóç óôá äçìüóéá Ýóïäá êáé íá ìðïñÝóïõìå íá ðÜìå óå ãåíéêüôåñåò ìåéþóåéò öïñïëïãéêþí óõíôåëåóôþí" áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê. ÓêïñäÜò, ôïíßæïíôáò üôé ãéá íá ìïíéìïðïéçèåß ôï ìÝôñï èá ðñÝðåé óôï ôÝëïò ôïõ ÷ñüíïõ íá Ý÷ïõìå äþóåé Ýíá äåßãìá ãñáöÞò üôé ëåéôïýñãçóå åõåñãåôéêÜ êáé ü÷é áñíçôéêÜ óôá äçìüóéá Ýóïäá. Åñùôçèåßò ãéá ôï åéäéêü óÞìá (ðåñß ôçò ìåßùóçò ôïõ ÖÐÁ) ðïõ èá áíáñôçèåß óôá êáôáóôÞìáôá åóôßáóçò, ï ê.ÓêïñäÜò õðïóôÞñéîå üôé åíôüò ôçò åâäïìÜäáò èá ïëïêëçñùèåß ìéá èåóìéêÞ óõìöùíßá ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí êáôáóôçìÜôùí åóôßáóçò. Óå åñþôçóç ãéá ôï ðþò èá êáôáëÜâïõí ïé êáôáíáëùôÝò ôéò ìåéþóåéò ôùí ôéìþí, ï ê.ÓêïñäÜò åßðå ðùò èá õðÜñîïõí íÝïé êáôÜëïãïé óå üëá ôá êáôáóôÞìáôá ðïõ èá êÜíïõí ìåéþóåéò ôùí ôéìþí.

Óôçí ÁèÞíá áýñéï ï åðßôñïðïò ãéá ôçí ðåñéöåñåéáêÞ ðïëéôéêÞ Ã. ×áí Åðßóêåøç óôçí ÅëëÜäá ðñáãìáôïðïéåß áýñéï ï áñìüäéïò Åõñùðáßïò åðßôñïðïò ãéá ôçí ðåñéöåñåéáêÞ ðïëéôéêÞ, Ãéï÷Üíåò ×áí. Ï ê. ×áí èá óõíáíôçèåß óôéò 6:00 ôï áðüãåõìá ôçò ÔåôÜñôçò ìå ôïí ðñùèõðïõñãü Áíôþíç ÓáìáñÜ óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ åíþ óôç óõíÝ÷åéá (óôéò 7:30 ôï áðüãåõìá) èá Ý÷åé óõíÜíôçóç ìå ôïí õðïõñãü ÁíÜðôõîçò, ÊùóôÞ ×áôæçäÜêç. Óôï åðßêåíôñï ôùí óõíïìéëéþí èá âñåèåß ôï ÅÓÐÁ.

ÃÉÏ×ÁÍÅÓ ×ÁÍ

Ó

å êáèåóôþò äéáèåóéìüôçôáò ôÝèçêáí áðü ÷èåò 2.000 êáèçãçôÝò ôå÷íéêþí åéäéêïôÞôùí ðïõ êáôáñãÞèçêáí áðü ôá åðáããåëìáôéêÜ êáé ôå÷íéêÜ ëýêåéá, âÜóåé ôïõ ðïëõíïìïó÷åäßïõ ðïõ øçößóôçêå ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá áðü ôç ÂïõëÞ. Åí ìÝóù ïîýôáôùí áíôéäñÜóåùí, êýêëïé ôïõ õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò áíáöÝñïõí ðùò Ýùò ôéò 10 Áõãïýóôïõ èá Ý÷åé ïñéóôéêïðïéçèåß ç ëßóôá ôùí åêðáéäåõôéêþí, ïé ïðïßïé èá ôåèïýí óå äéáèåóéìüôçôá. Ïé ðñïò äéáèåóéìüôçôá åêðáéäåõôéêïß èá "áíôëçèïýí" áðü ôéò 50 õðü êáôÜñãçóç åéäéêüôçôåò ôçò ôå÷íçôÞò åêðáßäåõóçò. Åê ôïõ óõíüëïõ ôùí 2.000 åêðáéäåõôéêþí, ìüëéò ôï 40% èá ðëçñþóåé åßôå äéïéêçôéêÝò èÝóåéò ôïõ õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò åßôå èá ðñïóëçöèïýí ùò ùñïìßóèéïé óôá äçìüóéá ÉÅÊ. ÐáñÜëëçëá, 4.933 êáèçãçôÝò èá ôåèïýí óå êáèåóôþò êéíçôéêüôçôáò, ìåôáôÜóóïíôÜò ôïõò áðü ôçí äåõôåñïâÜèìéá óôçí ðñùôïâÜèìéá åêðáßäåõóç. ¼ðùò Þôáí áíáìåíüìåíï ôá ðñïùèïýìåíá ó÷Ýäéá ôïõ õðïõñ-

Ã. ÌáõñáãÜíçò: Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôÜñãçóç ôïõ ÖÐÁ óôá öÜñìáêá

ÃÉÙÑÃÏÓ ÌÁÕÑÁÃÁÍÇÓ

Óôçí «ðüñôá» ôçò åîüäïõ 2.000 åêðáéäåõôéêïß

Öëáò óôá ãåãïíüôá

ÈÁÍÁÓÇÓ ÓÊÏÑÄÁÓ

«ÐñåìéÝñá» ÷èåò ãéá ôéò áðïëýóåéò óôï äçìüóéï

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013


5

ÐÏËÉÔÉÊÇ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

Ôï ìáñôýñéï ôçò óôáãüíáò… Ôoõ ÄÇÌÇÔÑÇ KÁÌÐOÕÑÁÊÇ åí íïìßæù íá Ý÷åé êáôáãñáöåß áíÜëïãç ðåñßðôùóç Ä ãÝííçóçò âáóéëéêïý ìùñïý ìå áõôÞ ôïõ ôñßôïõ äéáäü÷ïõ ôïõ âñåôáíéêïý èñüíïõ. Ç óôéãìÞ ãÝííçóçò ôïõ ðáéäéïý ìåôáöÝñèçêå ïõê ïëßãåò öïñÝò. Ç ðñþôç çìÝñá ãÝííçóçò ðïõ åß÷å äéáññåýóåé óôïí Ôýðï Þôáí ç 13ç Éïõëßïõ ãéá íá äéåõêñéíéóôåß óôç óõíÝ÷åéá üôé ïé ãéáôñïß ìåôÝèåóáí ôçí çìåñïìçíßá ãÝííçóçò ëßãï áñãüôåñá. Áðü ôéò áñ÷Ýò Éïõëßïõ ïé äçìïóéïãñÜöïé Ý÷ïõí êáôáóêçíþóåé Ýîù áðü ôï íïóïêïìåßï ôïõ St Mary´s êáé ðåñéìÝíïõí íá áêïýóïõí ôï ÷áñìüóõíï ãåãïíüò. ¼ëïé ôïõò áíÜìåíáí ìå áãùíßá ôçí Üöéîç ôçò Êåéô, ç ïðïßá ãéá ìÝñåò ðáñÝìåíå Üöáíôç. ÔåëéêÜ ôï ðÞñå áðüöáóç êáé áðü ÷èåò íùñßò ôï ðñùß ç äïýêéóóá ôïõ ÊÝìðñéôò åéóÞëèå óôï íïóïêïìåßï êáé üëïé ðåñßìåíáí áðü þñá óå þñá êáé áðü ¼ëïé ôïõò ðåñßìåíáí ëåðôü óå ëåðôü ôï ÷áñìüóõíï ôïí åñ÷ïìü ôïõ íÝïõ ãåãïíüò. ¼ëïé ôïõò ðåñßìåíáí ôïí åñìÝëïõò ìå ìåãÜëç ÷ïìü ôïõ íÝïõ ìÝëïõò ìå ìåãÜëç ðñïóìïíÞ êáé ðñþôç ðñïóìïíÞ êáé ðñþôç áðü üëïõò áðü üëïõò ç âáóéëéêÞ ïéêïãÝíåéá, ç ïðïßá Ýç âáóéëéêÞ ÷åé Þäç öñïíôßóåé íá åêìåôáëïéêïãÝíåéá, ç ïðïßá ëåõôåß óôï Ýðáêñïí ôï ãåãïíüò. Ý÷åé Þäç öñïíôßóåé Ïéêïíïìéêïß áíáëõôÝò åêôéíá åêìåôáëëåõôåß ìïýí üôé ç Üöéîç ôïõ ìùñïý áíáìÝíåôáé íá åíéó÷ýóåé ü÷é ìüíï óôï Ýðáêñïí ôç âñåôáíéêÞ ïéêïíïìßá ðÜíù ôï ãåãïíüò… áðü 280 åêáô. åõñþ, áëëÜ êáé ôá âáóéëéêÜ Ýóïäá. Íá ôá ðáéäéêÜ öïñìÜêéá áíôßãñáöá ôçò óôïëÞò ôçò âáóéëéêÞò öñïõñÜò ðïõ ðùëïýíôáé óôá êáôáóôÞìáôá ôïõ ðáëáôéïý ôá ïðïßá äéá÷åéñßæåôáé ôï Royal Collection Trust, íá ôá ÷åéñïðïßçôá ðáéäéêÜ ðáðïõôóÜêéá ìå ôçí õðïãñáöÞ ôïõ Êáñüëïõ ìÝóù åíüò êáôáóôÞìáôïò óôï Highgrove, ÷ùñßò íá õðïëïãéóôïýí üëá ôá õðüëïéðá, üðùò êïõðßôóåò, ðéáôÜêéá êïê. Êáé ôï ãåãïíüò äåí ôï åêìåôáëëåýåôáé ìüíï ç âáóéëéêÞ ïéêïãÝíåéá, áëëÜ êáé ïé óõìðÝèåñïé. ÄéáâÜæù üôé ïé ãïíåßò ôçò äïýêéóóáò Ý÷ïõí ðñïóèÝóåé óôçí åðé÷åßñçóÞ ôïõò ìå ðñïúüíôá ãéá ðÜñôé ìéá ðáéäéêÞ óåéñÜ, áöéåñùìÝíç óôï åããüíé ôïõò. Ïé ïéêïíïìéêïß áíáëõôÝò ðñïâëÝðïõí üôé 4,8 åêáô. Üíèñùðïé èá îïäÝøïõí 62 åêáô. ëßñåò óå áëêïüë êáé 25 åêáô. ëßñåò óå öáãçôü ðïõ èá êáôáíáëùèåß óå ðÜñôé ðïõ èá åý÷ïíôáé ãéá ôï íåïãÝííçôï äéÜäï÷ï. Åðßóçò áíáìÝíåôáé üôé 156 åêáô. ëßñåò èá äáðáíçèïýí óå áíáìíçóôéêÜ êáé Üëëá óõëëåêôéêÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ðáé÷íßäéá, âéâëßá êáé DVD êáé áêüìá ï êáôÜëïãïò ôùí ðñïúüíôùí äåí Ý÷åé ïëïêëçñùèåß. ÌÝóá óôéò åðüìåíåò çìÝñåò èá âãïõí êé Üëëá ðñïúüíôá, üëá áöéåñùìÝíá óôï íåüöåñôï ìÝëïò ôïõ ðáëáôéïý, Üíôå ìå ôï êáëü… • Öïõóêüðïõëå, áëáëïýì ìå ôéò öïñïëïãéêÝò äçëþóåéò…

Äçìïóéåýèçêå óôçí «Äéáýãåéá» ç áðüöáóç ãéá ôçí ðñüóëçøç ðñïóùðéêïý óôçí Äçìüóéá Ôçëåüñáóç Äçìïóéåýèçêå ÷èåò óôç Äéáýãåéá ç áðüöáóç Ýãêñéóçò ãéá ôçí ðñüóëçøç ðñïóùðéêïý, ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äçìüóéïõ öïñÝá ñáäéïôçëåüñáóçò êáôÜ ôï ìåôáâáôéêü äéÜóôçìá, ìÝ÷ñé ôç óýóôáóç ôïõ íÝïõ öïñÝá Äçìüóéáò Ñáäéïôçëåüáñáóçò. Ïé ðñïóëçöèÝíôåò óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç ôïõ õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí èá õðïãñÜøïõí äßìçíåò óõìâÜóåéò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ. Õðåíèõìßæåôáé üôé óå ðñþôç öÜóç èá ðñïóëçöèïýí 589 Üôïìá áðü üëåò ôéò åéäéêüôçôåò, åíþ Üëëåò 1.500 èÝóåéò èá ðñïêçñõ÷èïýí üôáí åêêåíùèåß ôï ñáäéïìÝãáñï ôçò ÅÑÔ. Ãéá ôéò õðüëïéðåò 1.500 èÝóåéò èá áîéïðïéçèïýí ïé áéôÞóåéò ðïõ èá õðïâëçèïýí áðü óÞìåñá, äçëáäÞ ïé åíäéáöåñüìåíïé äåí èá ÷ñåéáóôåß íá õðïâÜëïõí îáíÜ áéôÞóåéò. Ôï ßäéï éó÷ýåé êáé ãéá ôçí Èåóóáëïíßêç üðïõ ïé ðñïóëÞøåéò èá îåêéíÞóïõí üôáí ãßíåé äõíáôÞ ç áîéïðïßçóç ôùí åêåß åãêáôáóôÜóåùí.

Ô ç ò

ç ì Ý ñ á ò

Ïé áðïëýóåéò óôï äçìüóéï, ìéá äçìïóêüðçóç êáé ç Üðïøç ôçò êïéíùíßáò

¸

íá éäéáßôåñá åíäéáöÝñïí óôïéôáìðïý ðïõ õðÞñ÷å ãéá äåêáåôßåò ÷åéü Ý÷åé äçìïóêüðçóç ðïõ óôçí ÷þñá. äçìïóéåýèçêå ôçí ÊõñéáêÞ óôï "ÂÞìá". Ìéá äçìïóêüðçóç ôçò Üðïøç ðïõ êõñéáñ÷ïýóå ìÝÊÁÐÁ Research ðïõ Ýãéíå ìÜëéóôá ÷ñé ðñüôéíïò üôé üôáí êÜðïéïò ìåôÜ ôçí øÞöéóç ôïõ ðïëõíïìïó÷åìðåé óôï äçìüóéï äåí ôïí ðåéäßïõ. ñÜæåé êÜíåéò Þ üðùò Ýëåãáí ðáëáéïÊáé äåí áíáöÝñïìáé óôá óôïé÷åéÜ ôÝñá "Ýäåóå ôïí ãÜéäáñï ôïõ"… ðïõ áöïñïýí ôçí ðñüèåÓÞìåñá, êÜôù ìÜëéóôá óç øÞöïõ, óôïé÷åßá ðïõ ááðü ôéò íÝåò óõíèÞêåò ðëþò åðéâåâáéþíïõí áõôü ðïõ Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß óôï åñãáóéáêü ðåñéâÜëðïõ üëïé âëÝðïõìå ãýñù ëïí êáé ãåíéêüôåñá óôçí ìáò, ðùò ç Í.Ä. Ýñ÷åôáé êïéíùíßá, ïé ðïëßôåò äåßðñþôç, ï ÓÕÑÉÆÁ äåýôåñïò êáé ç "×ñõóÞ ÁõãÞ" ôñßôç, ÷íïõí íá ìçí èåùñïýí ôï åíþ ç ÄÇÌÁÑ êáôñáêõëÜ äçìüóéï "ôçí éåñÞ áãåëÜåõñéóêüìåíç ðåñß ôïõ ïñßäá" ðïõ êÜíåéò äåí ðñÝðåé Ôoõ ÐETÑÏÕ ïõ ôïõ 3%. íá ôçí ðåéñÜîåé. ÔÑÏÕÐÉÙÔÇ ÁíáöÝñïìáé óôá óôïéÌÜëéóôá èá Ýëåãá üôé ptroupiotis@yahoo.gr ÷åéÜ ðïõ Ý÷ïõí íá êÜíïõí Ý÷åé äçìéïõñãçèåß, êÜôù ìå ôçí áíôßëçøç ôïõ ìÝáðü "áíáãêáóôéêÝò óõíóïõ ðïëßôç, ãéá ôéò áðïëýóåéò óôï èÞêåò" åßíáé ç áëÞèåéá, Ýíá óùóôü äçìüóéï. êëßìá, óýìöùíá ìå ôï ïðïßï ôï äçìüóéï äåí ìðïñåß íá åßíáé "äõíÜóôçò" ôùí Üëëùí ðïëéôþí. ßíáé åíôõðùóéáêü üôé õðÝñ ôùí áÄåí ìðïñåß íá Ý÷åé ðåñéóóüôåðïëýóåùí óôïí äçìüóéï ôïìÝá ñïõò õðÜëëçëïõò áðü üôé ÷ñåéÜæåôáé ôÜóóåôáé ôï 60,6% ôùí åñùôçèÝêáé êõñßùò èá ðñÝðåé íá åîõðçñåôåß íôùí, åíþ ôï 64,5% ôÜóóåôáé õðÝñ ôïõò ðïëßôåò, áöïý áõôüò åßíáé ï âáôçò Üñóçò ôçò ìïíéìüôçôáò ôùí äçìïóéêüò óêïðüò ëåéôïõñãßáò ôïõ. óßùí õðáëëÞëùí üôáí îåêéíÞóåé ç óõíôáãìáôéêÞ áíáèåþñçóç. Ôï áðïôÝëåóìá áõôü (êáé ìÜëéóôá çëáäÞ, êÜôù áðü ôçí ðßåóç ôùí üôáí ç äçìïóêüðçóç ãßíåôáé óå óôéããåãïíüôùí êáé ôùí êáôáóôÜóåìÞ áíáêïßíùóçò áðïëýóåùí áðü ôï ùí óôç ÷þñá ìáò, öôÜóáìå óôï äçìüóéï êÜôé ðïõ óçìáßíåé üôé ìðïñåß áõôïíüçôï. Óå áõôü ðïõ èåùñåßôáé åäþ êáé äåïé åñùôþìåíïé íá Ý÷ïõí åðçñåáóôåß êÜäåò (ãéá íá ìçí ðù åêáôïíôÜäåò) êáé áðü ðñïóùðéêÝò éóôïñßåò õðÜë÷ñüíéá öõóéïëïãéêü óå üëåò ôéò Üëëåò ëçëùí ðïõ ìðáßíïõí óå äéáèåóéìüôçôá) êÜíåé óáöÝò üôé Ý÷åé óðÜóåé Ýíá ðïëéôéóìÝíåò ÷þñåò.

Ç

Å

Ä

Êáé Ý÷åé åðßóçò åíäéáöÝñïí üôé õðÝñ ôùí áðïëýóåùí åßíáé ðïëßôåò ðïõ øçößæïõí üëá ó÷åäüí ôá êüììáôá. Ôï 70,8% ôùí øçöïöüñùí ôçò Í.Ä. ëÝåé "íáé" óôéò áðïëýóåéò, áëëÜ êáé ôï 71,3% ôùí øçöïöüñùí ôïõ ÐÁÓÏÊ, ôï 57,7% ôùí "ÁíåîáñôÞôùí ÅëëÞíùí", ôï 64,3% ôçò "×ñõóÞò ÁõãÞò", üðùò êáé ôï 68,7% ôùí øçöïöüñùí ôçò ÄÇÌÁÑ. ÁëëÜ êáé áðü ôïõò øçöïöüñïõò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ï Ýíáò óôïõò äõï åßíáé õðÝñ ôùí áðïëýóåùí. Ìüíïí ìåôáîý ôùí øçöïöüñùí ôïõ ÊÊÅ ôï ðïóïóôü õðÝñ ôùí áðïëýóåùí óôï äçìüóéï åßíáé ó÷åôéêÜ ÷áìçëü, óôï 24,3%.

Ð

éï åíôõðùóéáêü åßíáé ôï áðïôÝëåóìá óôï åñþôçìá ãéá ôçí Üñóç ôçò ìïíéìüôçôáò ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí, üðïõ õðÝñ ôÜóóåôáé ç ðëåéïøçößá ôùí øçöïöüñùí üëùí ôùí êüììáôùí áëëÜ êáé ïé ìéóïß øçöïöüñïé ôïõ ÊÊÅ. Ôá áðïôåëÝóìáôá áõôÞò ôçí äçìïóêüðçóçò, äåß÷íïõí üôé ïé áíôéäñÜóåéò êáé ïé "öùíÝò" ðïõ áêïýãïíôáé üëï áõôü ôï äéÜóôçìá óå ó÷Ýóç ìå ôï äçìüóéï êáé ôçí ìïíéìüôçôá ôùí õðÜëëçëùí, äåí âñßóêïõí óýìöùíç ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá. Êáé áðïäåéêíýïõí üôé ßóùò èá Ýðñåðå ôï "ôáìðïý" áõôü íá åß÷å óðÜóåé áðü ôçí áñ÷Þ ôçò åöáñìïãÞò ôïõ ìíçìïíßïõ. ºóùò Ýôóé íá ãßíïíôáí ôá ðñÜãìáôá ðéï ïñãáíùìÝíá, ìå âÜóåé ôçí áîéïëüãçóç êáé ôéò ðñáãìáôéêÝò áíÜãêåò ôïõ êñáôéêïý ìç÷áíéóìïý…


6

ÄÉÅÈÍÇ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

«Óå áíçóõ÷çôéêÞ êáôÜóôáóç ç Ãáëëßá»

«Áíáãêáßá ç áðïêáôÜóôáóç ôçò åìðéóôïóýíçò»

«Áíáãêáßá ç ëéôüôçôá óôçí Éñëáíäßá»

Ç Ãáëëßá âñßóêåôáé óå áíçóõ÷çôéêÞ êáôÜóôáóç, äÞëùóå ï Ðéåñ Ìïóêïâéóß, ôïíßæïíôáò, üìùò, üôé ç áíÜðôõîç èá åðéóôñÝøåé.

Ôçí áíÜãêç áðïêáôÜóôáóçò ôçò åìðéóôïóýíçò óôç ÷þñá ôïõ ìåôÜ ôçí ðïëéôéêÞ êñßóç, åðåóÞìáíå ï ÐÝäñï ÐÜóïõò ÊïÝëéïõ.

Ôçí åêôßìçóç üôé ç Éñëáíäßá äåí åßíáé óå èÝóç íá åãêáôáëåßøåé ôç ëéôüôçôá åîÝöñáóå ï ÌðñÜéáí ×Ýéò.

ÍÝá áýîçóç ÷ñÝïõò óôçí Åõñùæþíç

ôçò ÅËÅÕÈ. ÐÉÐÅÑÏÐÏÕËÏÕ e_piperopoulou@motorpress.gr Ãåñìáíßá: Ôçí åêôßìçóç üôé ç ïéêïíïìßá ôçò Ãåñìáíßáò êáôÝãñáøå éó÷õñÞ áíÜðôõîç êáôÜ ôï â' ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò, ëáìâÜíïíôáò þèçóç áðü ôç âéïìç÷áíéêÞ ðáñáãùãÞ êáé ôéò êáôáóêåõÝò, åîÝöñáóå ç Bundesbank, ðñïåéäïðïéþíôáò, ùóôüóï, üôé ç áíÜðôõîç åíäÝ÷åôáé íá åðéâñáäõíèåß êáôÜ ôï ã' ôñßìçíï. Óå ìéá äéáöïñåôéêÞ Ýêèåóç, ôï ãåñìáíéêü õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí åðåóÞìáíå üôé ç óôáèåñÞ áãïñÜ åñãáóßáò êáé ïé áõîÞóåéò ôùí ìéóèþí "åõåñãÝôçóáí" ôçí êáôáíÜëùóç ôùí íïéêïêõñéþí áëëÜ êáé ôç óõíïëéêÞ ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç óôï â' ôñßìçíï. Ôá óõíïëéêÜ öïñïëïãéêÜ Ýóïäá ôïí Éïýíéï áõîÞèçêáí êáôÜ 4,3% óå åôÞóéá âÜóç, óôá 59,65 äéó. åõñþ, áíáöÝñåé ç Ýêèåóç, åíþ ôá ïìïóðïíäéáêÜ öïñïëïãéêÜ Ýóïäá áõîÞèçêáí êáôÜ 0,1%, óôá 28,04 äéó. åõñþ. Óôï ìåôáîý, ôï ãåñìáíéêü äçìüóéï Üíôëçóå, ÷èåò, ôï ðïóü ôùí 2,430 äéó. åõñþ áðü äçìïðñáóßá åíôüêùí ãñáììáôßùí äéÜñêåéáò 12 ìçíþí, ìå ôç ìÝóç áðüäïóç íá äéáìïñöþíåôáé óôï 0,0513% áðü 0,1229% óôçí ðñïçãïýìåíç áíôßóôïé÷ç äçìïðñáóßá. Éñëáíäßá: Ôçí åêôßìçóç üôé ç Éñëáíäßá äåí åßíáé óå èÝóç íá åãêáôáëåßøåé ôç ëéôüôçôá ðïõ ðñïâëÝðåé ôï ðñüãñáììá äéåèíïýò äéÜóùóÞò ôçò, êáèþò ðáñïõóéÜæåé áêüìç Ýíá ìåãÜëï äçìïóéïíïìéêü Ýëëåéììá, åîÝöñáóå ï ÌðñÜéáí ×Ýéò, áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ôçò ÷þñáò. Ôá ó÷üëéÜ ôïõ Þñèáí êáèþò ç éñëáíäéêÞ êõâÝñíçóç óõíáóðéóìïý åîåôÜæåé ôï åÜí èá åöáñìüóåé ðëÞñùò ôéò ðåñéêïðÝò äáðáíþí êáé ôéò áõîÞóåéò öüñùí, ýøïõò 3,1 äéó. åõñþ, óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2014. Ç êáèõóôÝñçóç ôùí ìÝôñùí ëéôüôçôáò èá Þôáí "óáí íá ôæïãÜñáìå ìå ÷ñÞìáôá ðïõ äåí Ý÷ïõìå", äéüôé ç Éñëáíäßá áêüìç äáíåßæåôáé ðïëëÜ, äÞëùóå ï ×Ýéò óôï "RTE Radio". Ñùóßá-Óõñßá: Óå óõæçôÞóåéò ãéá ôï åíäå÷üìåíï ÷ïñÞãçóçò ñùóéêïý äáíåßïõ óôç Óõñßá, ìå óôü÷ï ôçí åíßó÷õóç ôçò ïéêïíïìßáò ôçò ðïõ Ý÷åé ðëçãåß áðü ôïí åìöýëéï, âñßóêïíôáé ç Ìüó÷á êáé ç Äáìáóêüò. ¼ðùò äÞëùóå ï Êáíôñß Ôæáìßë, áíáðëçñùôÞò ðñùèõðïõñãüò ôçò Óõñßáò, ôï æÞôçìá óõæçôåßôáé óôï ðëáßóéï ôùí óõíïìéëéþí ìå ôïí ñþóï õðïõñãü Åîùôåñéêþí, ÓåñãêÝé Ëáâñüö, êáé ðùò ç Äáìáóêüò åëðßæåé óå ìßá óõìöùíßá Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò.

Óôï á' ôñßìçíï - Õðï÷þñçóç ìüíï óå Ãåñìáíßá - Åóèïíßá

Ç

Ãåñìáíßá, ç ìåãáëýôåñç ïéêïíïìßá ôçò Åõñþðçò, êáé ç ìéêñïóêïðéêÞ Åóèïíßá Þôáí ïé ìüíåò ÷þñåò ôçò Åõñùæþíçò ðïõ êáôÜöåñáí íá ìåéþóïõí ôï äçìüóéï ÷ñÝïò ôïõò êáôÜ ôï á' ôñßìçíï ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò, êáèþò ôï ìðëïê âñßóêåôáé óôç ìáêñïâéüôåñç ýöåóç áðü ôç äçìéïõñãßá ôïõ åíéáßïõ íïìßóìáôïò, ìå ðÝíôå êñÜôç - ìÝëç ôïõ íá ëáìâÜíïõí äéåèíÞ âïÞèåéá, åíþ ç áíåñãßá âñßóêåôáé óå õøçëü ñåêüñ êáé ïé ðñïïðôéêÝò ãéá ìéá ðñïóáíáôïëéóìÝíç óôéò åîáãùãÝò áíÜêáìøç åíôüò ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò äåß÷íïõí "åýèñáõóôåò". ¼ðùò ðñïêýðôåé áðü ôá óôïé÷åßá ðïõ áíáêïßíùóå, ÷èåò, ç óôáôéóôéêÞ õðçñåóßá ôçò Å.Å., Eurostat, ôï óõíïëéêü äçìüóéï ÷ñÝïò ôçò Åõñùæþíçò áíÞëèå óôï 92,2% ôïõ ÁÅÐ óôï á' ôñßìçíï ôïõ 2013, áðü 90,6% óôï ä' ôñßìçíï ôïõ 2012, åíþ óôçí Å.Å., ôï ÷ñÝïò áõîÞèçêå óôï 85,9%, Ýíáíôé ôïõ 85,2% ôïõ ðñïçãïýìåíïõ ôñéìÞíïõ. ¸íá ÷ñüíï íùñßôåñá, ôï ÷ñÝïò ôçò Åõñùæþíçò äéáìïñöùíüôáí óôï 88,2%, åíþ ôçò Å.Å. óôï 83,3%. Ç Ãåñìáíßá ðåñéÝêïøå ôï äçìüóéï ÷ñÝïò ôçò óôï 81,2% ôïõ ÁÅÐ ôçò êáôÜ ôïõò ôñåéò ìÞíåò Ýùò ôïí ÌÜñôéï, áðü 81,9% êáôÜ ôï ôåëåõôáßï ôñßìçíï ôïõ 2012. Ç Åóèïíßá ìåßùóå ôï ÷ñÝïò ôçò óôï 10%, áðü

ÍÝá áýîçóç êáôÝãñáøå ôï äçìüóéï ÷ñÝïò ôçò Åõñùæþíçò êáôÜ ôï á' ôñßìçíï ôïõ 2013, Ý÷ïíôáò áíÝëèåé óôï 92,2% ôïõ ÁÅÐ 10,1%, ôïõ ÁÅÐ, ôï ÷áìçëüôåñï ðïóïóôü ÷ñÝïõò óôçí Åõñþðç. ÐÝíôå êñÜôç - ìÝëç ôçò Åõñùæþíçò åìöáíßæïõí ÷ñÝïò õøçëüôåñï ôïõ 100% ôïõ ÁÅÐ, ìå "ïäçãü" ôçí ÅëëÜäá, ôçò ïðïßáò ôï ÷ñÝïò áíÝñ÷åôáé óôï 160,5%, åíþ áêïëïõèïýí ç Éôáëßá, ìå ÷ñÝïò óôï 130,3%, ç Ðïñôïãáëßá, ìå 127,2%, ç Éñëáíäßá, ìå 125,1%, êáé ôï ÂÝëãéï, ìå 104,5%. Ôá ÷áìçëüôåñá ðïóïóôÜ ÷ñÝïõò ìåôÜ ôçí Åóèïíßá åìöáíßæïõí ç Âïõëãáñßá (18%) êáé ôï Ëïõîåìâïýñãï (22,4%). ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ôåëåõôáßïõ Ýôïõò, ôéò ìåãáëýôåñåò áõîÞóåéò

áíáëïãßáò ÁÅÐ/÷ñÝïõò êáôÝãñáøáí ç ÅëëÜäá (+24,1%), ç Éñëáíäßá (+18,3%), ç Éóðáíßá (+15,25%), ç Ðïñôïãáëßá (+14,9%) êáé ç Êýðñïò (+12,6%). Óôçí Å.Å. õðÞñîáí ôñåéò ÷þñåò ðïõ êáôÝãñáøáí åôÞóéá ðôþóç ôïõ ÷ñÝïõò ôïõò, êáé óõãêåêñéìÝíá ç Ëåôïíßá (-5,1%), ç Ëéèïõáíßá (-1,9%) êáé ç Äáíßá (-0,2%). Ôéò ìåãáëýôåñåò áõîÞóåéò óå ìçíéáßá âÜóç åìöÜíéóáí ç Éñëáíäßá (+7,7%), ôï ÂÝëãéï (+4,7%) êáé ç Éóðáíßá (+4%), åíþ ôéò ìåãáëýôåñåò ìåéþóåéò ç Ëåôïíßá (-1,5%), ç Äáíßá (0,8%) êáé ç Ãåñìáíßá (-0,7%).

Ðïñôïãáëßá: Ðñïò 4åôßá ç êõâÝñíçóç áíÜãêç áðïêáôÜóôáóçò ôçò ÔìåôÜçíåìðéóôïóýíçò óôç ÷þñá ôïõ, ôçí ðïëéôéêÞ êñßóç ðïõ îÝ-

óðáóå áõôüí ôïí ìÞíá, åðåóÞìáíå ï ðñùèõðïõñãüò ôçò Ðïñôïãáëßáò, ÐÝäñï ÐÜóïõò ÊïÝëéïõ, åíþ äåóìåýôçêå íá ôçñÞóåé ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá ðïõ óõìöùíÞèçêå ìå ôïõò äéåèíåßò äáíåéóôÝò ôçò Ëéóáâüíáò ãéá ôçí Ýîïäï áðü ôï ðáêÝôï äéÜóùóçò ìÝ÷ñé ôá ìÝóá ôïõ 2014. Óôçí ðñþôç ôïõ ïìéëßá áöüôïõ ï ðñüåäñïò ôçò ÷þñáò, Áíßìðáë ÊáâÜêï Óßëâá, áðÝññéøå ôï åíäå÷üìåíï äéåîáãùãÞò ðñüùñùí

åêëïãþí êáé êÜëåóå ôçí êõâÝñíçóç íá ìåßíåé êáé íá ïëïêëçñþóåé ôç èçôåßá ôçò ôï 2015, ï ðïñôïãÜëïò ðñùèõðïõñãüò äÞëùóå üôé ç ðïñåßá ëéôüôçôáò êáé ïé âáèéÝò ìåôáññõèìßóåéò ðñÝðåé íá óõíå÷éóôïýí. "Èá áðïêáôáóôÞóïõìå ôçí åìðéóôïóýíç ÷ùñßò íá åãåßñïõìå êáìßá áìöéâïëßá ó÷åôéêÜ ìå ôç äéáäéêáóßá ðïõ åöáñìüæïõìå, ëÝãïíôáò "íáé, èÝëïõìå íá ïëïêëçñþóïõìå ôï ðñüãñáììá äéÜóùóçò óôç óõìöùíçìÝíç çìåñïìçíßá"", äÞëùóå ï ÐÜóïõò ÊïÝëéïõ. Ï ðñüåäñïò ÊáâÜêï Óßëâá åîÝöñáóå ôçí ÊõñéáêÞ ôï âñÜäõ ôçí

óôÞñéîÞ ôïõ óôïí êõâåñíçôéêü óõíáóðéóìü, ðáñÜ ôçí êáôÜññåõóç ôùí óõíïìéëéþí ìå ôçí áíôéðïëßôåõóç, áõîÜíïíôáò ôéò ðñïïðôéêÝò ðáñáìïíÞò ôïõ ÐÜóïõò ÊïÝëéïõ óôç èÝóç ôïõ. "Ç êáëýôåñç ëýóç åßíáé äéáôçñÞóïõìå óôçí åîïõóßá ôçí ôñÝ÷ïõóá êõâÝñíçóç", äÞëùóå ï ÊáâÜêï Óßëâá. Óôïí áðüç÷ï ôùí äéáâåâáéþóåùí ðåñß áðïöõãÞò ôùí åêëïãþí, ïé ðïñôïãáëéêÝò ìåôï÷Ýò êáôÝãñáøáí, ÷èåò, éó÷õñÞ Üíïäï, åíþ ç áðüäïóç ôïõ 10åôïýò ðïñôïãáëéêïý ïìïëüãïõ "âõèßóôçêå" êáôÜ 0,28%.

Êýðñïò: ÄçìïóéïíïìéêÜ êáé äéáñèñùôéêÜ æçôÞìáôá âñÝèçêáí, ÷èåò, óôï åðßêåíôñï ôùí åðáöþí áíÜìåóá óôçí êõðñéáêÞ êõâÝñíçóç êáé ôçí ôñüéêá, óôï ðëáßóéï ôçò áîéïëüãçóçò ôïõ ìíçìïíßïõ, ìå ôç Ëåõêùóßá íá åêöñÜæåé ôçí áéóéïäïîßá üôé âñßóêåôáé åíôüò ðëáéóßïõ êáé üôé äåí èá ðñïêýøïõí ïõóéáóôéêÜ ðñïâëÞìáôá. Ç êõðñéáêÞ êõâÝñíçóç Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé óôçí õéïèÝôçóç áõóôçñþí äçìïóéïíïìéêþí ó÷åäéáóìþí ôüóï ãéá ôï 2013 üóï êáé ãéá ôï 2014, ùóôüóï, óõíå÷ßæïõí íá õðÜñ÷ïõí åêêñåìüôçôåò, üðùò ç áíáäéÜñèñùóç ôïõ óõíôáîéïäïôéêïý, ïé éäéùôéêïðïéÞóåéò, ç ðïëéôéêÞ åðéäïìÜôùí êáé ç ìåôáññýèìéóç ôùí äçìïóßùí õðçñåóéþí. Óôï ìåôáîý, ïëïÝíá êáé ðéï ðéèáíüò äåß÷íåé ï äéá÷ùñéóìüò ôçò ÔñÜðåæáò Êýðñïõ óå åìðïñéêÞ êáé êôçìáôéêÞ, ìå ôçí ðñüôáóç íá Ý÷åé, ùóôüóï, ðñïêáëÝóåé ôçí áíôßäñáóç ôïõ ÄÇÓÕ, ôïõ ÁÊÅË êáé ôïõ Áñ÷éåðßóêïðïõ ×ñõóüóôïìïõ. Ãáëëßá: Ç Ãáëëßá âñßóêåôáé óå ìéá áíçóõ÷çôéêÞ êáôÜóôáóç, äÞëùóå ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ôçò ÷þñáò, Ðéåñ Ìïóêïâéóß, óôï "CNBC", óôï ðëáßóéï ôçò G20 ôï óáââáôïêýñéáêï. Ùóôüóï, åîÝöñáóå ôçí åêôßìçóç üôé ç áíÜðôõîç èá åðéóôñÝøåé óôï â' åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò, êáèþò ôá ìÝôñá ãéá ôçí ôüíùóç ôçò äçìéïõñãßáò èÝóåùí åñãáóßáò áðïäßäïõí êáñðïýò. Ï ßäéïò áðÝññéøå ôéò êáôçãïñßåò üôé ç ãáëëéêÞ êõâÝñíçóç äåí ðñï÷ùñÜ ãñÞãïñá óôçí åöáñìïãÞ ôùí ìåôáññõèìßóåùí, åíþ Üóêçóå êñéôéêÞ óôéò ðïëéôéêÝò äçìïóéïíïìéêÞò åîõãßáíóçò êáé ëéôüôçôáò ðïõ ðñïùèïýíôáé áðü ÷þñåò üðùò ç Ãåñìáíßá, åðéóçìáßíïíôáò üôé åßíáé Ü÷ñçóôåò ÷ùñßò ðñïãñÜììáôá ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò áíÜðôõîçò. ÂÝëãéï-Å.Å.: Ôçí ðåðïßèçóç üôé ç Åõñþðç ðñÝðåé íá ðñï÷ùñÞóåé óå ìßá "ïìïóðïíäéïðïßçóç", åîÝöñáóå ï õðïõñãüò Åîùôåñéêþí ôïõ Âåëãßïõ, ÍôéíôéÝ ÑÝéíôåñò, óôç "Le Soir", åðéóçìáßíïíôáò, ðáñÜëëçëá, ôçí áíÜãêç åíüò åõñùðáßïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí. Åñùôçèåßò ãéá ôï ðþò îåêßíçóå ç óçìåñéíÞ êñßóç ÷ñÝïõò, ï ÑÝéíôåñò ôüíéóå ç ðåñßïäïò 2004-05, êáôÜ ôçí ïðïßá ç Ãáëëßá êáé ç Ãåñìáíßá áíôéìåôþðéæáí äçìïóéïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá êáé æÞôçóáí ÷áëÜñùóç ôùí üñùí ôïõ óõìöþíïõ óôáèåñüôçôáò êáé áíÜðôõîçò, Ýäùóå ëÜèïò ìçíýìáôá óôéò ÷þñåò ôïõ íüôïõ, åíþ êáôüðéí, ôï 2008, Þñèå ç ôñáðåæéêÞ êñßóç.


Óå ðñïãñÜììáôá åèåëïõóßáò ðñï÷ùñïýí ïé ôñÜðåæåò

ôïõ ÐÅÔÑÏÕ ËÅÙÔÓÁÊÏÕ p_leotsakos@motorpress.gr

Óôçí êëßìáêá B3 Þ 5 âáèìßäåò èá áíáâáèìßóåé ôçí ÅëëÜäá ç Moody's Óôçí êëßìáêá B3 Þ 5 âáèìßäåò èá áíáâáèìßóåé ðñïóå÷þò ôçí ÅëëÜäá ï áìåñéêáíéêüò ïßêïò áîéïëüãçóçò Moody's. Íá óçìåéùèåß üôé ìüíï ç Moody's äéáôçñåß óôçí âáèìßäá C äçëáäÞ óå êáèåóôþò ÷ñåïêïðßáò ôçí ÅëëÜäá üôáí ôüóï ç Standard and Poor's üóï êáé ç Fitch Ý÷ïõí áíáâáèìßóåé ôçí ÅëëÜäá óôçí êëßìáêá Â-. Óôçí êáôçãïñßá Â- õðÜãïíôáé ïìüëïãá junks äçëáäÞ óêïõðßäéá ìå Ýíôïíá êåñäïóêïðéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ. ÐåñáéôÝñù áíáâÜèìéóç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò äçëáäÞ óå êëßìáêá ðÜíù áðü Â- äåí áíáìÝíåôáé Üìåóá. Áí õðÜñîåé ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá êáé óôáèåñïðïéçèåß…óå ðëåüíáóìá ï ðñïûðïëïãéóìüò èá ìðïñïýóå íá õðÜñîåé áíáâÜèìéóç áëëÜ üðùò Ý÷åé ôïíéóôåß ç ìåãÜëç áíáâÜèìéóç ôçò ÅëëÜäïò óå ÂÂ Þ êáôÜ ôï ðéèáíüôåñï ÂÂÂ- èá Ýñèåé ìüíï ìåôÜ ôï íÝï haircut 35% ìå 40%. Íá óçìåéùèåß üôé ïìüëïãá ÂÂÂ- êáé õøçëüôåñá èåùñïýíôáé investment grade äçëáäÞ öÝñïõí ðéóôïëçðôéêÞ äéáâÜèìéóç. Ç åîÝëéîç áõôÞ áíáìÝíåôáé ìåôÜ ôï haircut óôï ÷ñÝïò äçëáäÞ ìåôÜ ôï á´ ôñßìçíï ôïõ 2014 êáé ìéá ôÝôïéá åîÝëéîç èá áëëÜîåé üëï ôï ðñïößë ñßóêïõ ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. ÐáñáäïóéáêÜ ç Standard and Poor's èåùñåßôï ç ðëÝïí áõóôçñÞ óôéò âáèìïëïãßåò ôçò êáé áõôü áðïäåß÷èçêå óôéò õðïâáèìßóåéò ôçò ÅëëÜäïò. Ùóôüóï óôéò áíáâáèìßóåéò ç ðéï áõóôçñÞ áðïäåéêíýåôáé ç Moody's êáèþò åßíáé ï ìüíïò ïßêïò áîéïëüãçóçò ðïõ äéáôçñåß áêüìç ôçí ÅëëÜäá óå êáèåóôþò ÷ñåïêïðßáò. ÂÝâáéá ùò ãíùóôü óôéò âáèìïëïãßåò ëáìâÜíïíôáé õðüøç - ôïõëÜ÷éóôïí óôçí Åõñþðç êáé áðü ôçí ÅÊÔ - ç õøçëüôåñç âáèìïëïãßá äçëáäÞ ç ÅëëÜäá âáèìïëïãåßôáé ìå B- êáé áõôÞ èåùñåßôáé ç åðßóçìç âáèìïëïãßá ôçò ÅëëÜäïò. Ùóôüóï ôï C óôéãìáôßæåé ôçí ÅëëÜäá êáèþò Ýíáò ìåãÜëïò ïßêïò áîéïëüãçóçò ìáò êáôáôÜóóåé óôçí êáôçãïñßá ôùí ÷ñåïêïðçìÝíùí ÷ùñþí. ÏõóéáóôéêÜ ç ÅëëÜäá Ý÷åé ÷ñåïêïðÞóåé áëëÜ ôõðéêÜ ìåôÜ ôçí óõíå÷Þ ïéêïíïìéêÞ âïÞèåéá ôçò ôñüéêáò óõíå÷ßæåé íá õößóôáôáé ùò ïéêïíïìßá.

7

ÔÑÁÐÅÆÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÁöïñÜ Ýùò 4.500 åñãáæüìåíïõò - Óôá 300 åêáô. ôï êüóôïò -Èá êëåßóïõí 350-380 êáôáóôÞìáôá

Ð

ñïãñÜììáôá åèåëïõóßáò åîüäïõ Ýùò 4.500 åñãáæïìÝíùí õëïðïéïýí Þ áíáêïéíþíïõí ðñïóå÷þò ïé ôñÜðåæåò óõíïëéêïý êüóôïõò 300 åêáô. åõñþ. ÐáñÜëëçëá êáé óôçí åðüìåíç öÜóç èá êëåßóïõí 350-380 êáôáóôÞìáôá óå åðßðåäï ïìßëùí áðüññïéá ôçò óõññßêíùóçò ôïõ ðñïóùðéêïý êáé ìåßùóçò ôïõ ëåéôïõñãéêïý êüóôïõò. ¹äç ç ôñÜðåæá Ðåéñáéþò áíáêïßíùóå åéäéêü ðñüãñáììá åèåëïõóßáò åîüäïõ 1.800 Ýùò 2.000 åñãáæïìÝíùí ðïõ èá éó÷ýóåé Ýùò ôéò 2 Óåðôåìâñßïõ êáé èá áöïñÜ ó÷åäüí ôï óýíïëï ôïõ íÝïõ ïìßëïõ êáé êïóôïëïãåßôáé ðåñßðïõ óôá 100 åêáô. åõñþ. Óýìöùíá ìå ôñáðåæéêÝò ðçãÝò, ïé åëëçíéêÝò óõóôçìéêÝò ôñÜðåæåò Ý÷ïõí õðïâÜëëåé óôï Ô×Ó ó÷Ýäéá áíáäéÜñèñùóçò êáé ìåßùóçò ëåéôïõñãéêïý êüóôïõò ðïõ ðåñéëáìâÜíïõí êáé åèåëïýóéåò åîüäïõò. Ïé ôñÜðåæåò Þäç åðåîåñãÜæïíôáé ó÷Ýäéá þóôå íá óõãêåêñéìåíïðïéÞóïõí ôéò ðñïôÜóåéò ôïõò üóïí áöïñÜ ôçí ìïñöÞ ôùí ðñïãñáììÜôùí åèåëïõóßáò åîüäïõ äçëáäÞ ðüóïé åñãáæüìåíïé èá

óõìðåñéëáìâÜíïíôáé, ôï êüóôïò ôùí ðñïãñáììÜôùí áõôþí êáé Üëëá. Ìå âÜóç ðñþôïõò õðïëïãéóìïýò ôï ðñüãñáììá åèåëïõóßáò åîüäïõ èá áöïñÜ óôçí ÅèíéêÞ ôñÜðåæá, ðÜíù áðü 1.200 åñãáæüìåíïõò, óôçí Ðåéñáéþò ðåñßðïõ 1.800-2.000 åñãáæïìÝíïõò, óôçí Eurobank Ýùò 300 êáé óôçí Alpha 250350 åñãáæïìÝíïõò. Íá óçìåéùèåß üôé ôï ðñüãñáììá åèåëïõóßáò åîüäïõ ôïõ good Tá÷õäñïìéêïý Ôáìéåõôçñßïõ Ýöèáóå ôïõò 615 åñãáæïìÝíïõò. ÓõíïëéêÜ äçëáäÞ èá áðï÷ùñÞóïõí ðåñßðïõ 4.500 åñãáæüìåíïé. Áí ëçöèïýí õðüøç êõñßùò ôá êïóôïëüãéá ôùí åèåëïõóéþí ôýðïõ Ôá÷õäñïìéêïý Ôáìéåõôçñßïõ êáé áí éó÷ýóåé ôï íïýìåñï ôùí 4.500 åñãáæïìÝíùí ðïõ èåùñåßôáé âáóéêü óåíÜñéï ôüôå ìðïñåß íá áíáöåñèåß üôé ôï êüóôïò ãéá ôï óýóôçìá cash êáé áðïæçìéþóåéò åéóöïñþí êáé Üëëá äéáìïñöþíåôáé óôá 300 åêáô. åõñþ. Ìå âÜóç õøçëüâáèìç ôñáðåæéêÞ ðçãÞ, ïé ôÜóåéò ðïõ åðéêñáôïýí óôï åëëçíéêü banking åßíáé äýï: • Ç êõñßáñ÷ç ôÜóç ðïõ èÝëåé ôá ðñï-

ãñÜììáôá åèåëïõóßáò åîüäïõ íá õëïðïéïýíôáé ôìçìáôéêÜ êáôÜ êýìáôá äçëáäÞ. Ç ðñþôç öÜóç èá åßíáé 4.500 åñãáæüìåíïé êáé óå âÜèïò ÷ñüíïõ èá áêïëïõèÞóåé êáé äåýôåñï ßóùò êáé ôñßôï êýìá. Óå áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç ïé 4.500 åñãáæüìåíïé äåí èá åßíáé êáé ïé ôåëåõôáßïé ðïõ èá áðï÷ùñÞóïõí. • Ç Üëëç Üðïøç ç åíáëëáêôéêÞ êáé ðéï ñçîéêÝëåõèç ðïõ èÝëåé ôéò ôñÜðåæåò íá õëïðïéïýí ðéï åðéèåôéêÜ ðñïãñÜììáôá åèåëïõóßáò åîüäïõ. Ç ðñüôáóç áõôÞ äåí âñßóêåé ðïëëïýò ïðáäïýò, áíôéèÝôùò åßíáé ìåéïøçößá. Ôá ðñïãñÜììáôá åèåëïõóßáò åîüäïõ ðñÝðåé íá ëáìâÜíïõí õðüøç ôá åîÞò êñéôÞñéá ðÝñáí ôùí çëéêéáêþí, áí Ý÷ïõí óõìðåñéëçöèåß ôá ÷ñüíéá ãéá óýíôáîç êáé Üëëá íá äßäïíôáé áîéüëïãåò êáé óõíÜìá ëïãéêÝò áðïæçìéþóåéò óôïõò åñãáæïìÝíïõò ãéá íá áðï÷ùñÞóïõí.

Ôé áíáêïßíùóå ç ôñÜðåæá Ðåéñáéþò Ðñüãñáììá åèåëïõóßáò åîüäïõ ãéá

ôïõò õðáëëÞëïõò ôçò, ìå åîáéñåôéêÜ åõíïúêïýò üñïõò, áíáêïßíùóå ç ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò. Ôï ðñüãñáììá åèåëïõóßáò åîüäïõ Ý÷åé äéÜñêåéá ìÝ÷ñé ôéò 2 Óåðôåìâñßïõ 2013. Óýìöùíá ìå ôéò ðëçñïöïñßåò "×", ôï ðñüãñáììá åèåëïõóßáò åîüäïõ ôçò Ôñ. Ðåéñáéþò áöïñÜ 1.800 - 2.000 õðáëëÞëïõò, Þôïé ðïóïóôü 10-12% åðß ôïõ óõíüëïõ ôùí åñãáæïìÝíùí ôçò óôçí ÅëëÜäá êüóôïõò ðåñßðïõ 100 åêáô. åõñþ. Ç Ôñ. Ðåéñáéþò áðáó÷ïëåß 18.000 åñãáæïìÝíïõò óôçí ÅëëÜäá, åíþ áí óõìðåñéëçöèïýí êáé ôá õðïêáôáóôÞìáôá ôïõ åîùôåñéêïý, ï üìéëïò áðáó÷ïëåß óõíïëéêÜ 24.000 õðáëëÞëïõò. "¼ðùò üëïé âéþíïõìå, ïé åîåëßîåéò óôïí ôñáðåæéêü êëÜäï åßíáé ñáãäáßåò. Ï ¼ìéëïò ìå ôéò óôñáôçãéêÝò êéíÞóåéò ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå Ý÷åé ðåôý÷åé íá äéáäñáìáôßæåé ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï óå áõôÝò. Ç äýóêïëç ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá ðïõ óõíå÷ßæåôáé, óå óõíäõáóìü ìå ôéò åõñýôåñåò áëëáãÝò, åðéôÜóóåé êéíÞóåéò ðñïóáñìïãÞò ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ Ïìßëïõ óôá íÝá äåäïìÝíá", áíáöÝñåé óôçí áíáêïßíùóÞ ôçò ç Ôñ. Ðåéñáéþò.

Ç ëýóç ôçò áìê óå ôéìÞ ÷áìçëüôåñç ôùí 1,54 åõñþ ðñïêñßíåôáé ãéá ôçí éäéùôéêïðïßçóç ôçò Eurobank ëýóç ôçò áýîçóçò ìåôï÷éêïý êåöáÇ ëáßïõ óå ôéìÞ ðïëý ÷áìçëüôåñç ôùí 1,54 åõñþ êáé ü÷é óå placement èå-

ùñåßôáé ç êáôáëëçëüôåñç ãéá ôçí éäéùôéêïðïßçóç ôçò Eurobank. Óôï íÝï ìíçìüíéï èá áíáöÝñåôáé üôé ç ëýóç ôçò éäéùôéêïðïßçóçò èá ðñïÝëèåé ìÝóù placement ãéá ôçí Eurobank áëëÜ ìå âÜóç ôéò ôåëåõôáßåò åðéêïéíùíßåò Ôñüéêáò ìå ôï Ô×Ó êáé ôçí ÔôÅ Ý÷åé óõìöùíçèåß íá ðáñáìåßíåé ôï æÞôçìá áíïéêôü. Ïé åêðñüóùðïé ôçò ÅÊÔ êáé ãåíéêþò ôçò ôñüéêáò Ý÷ïõí äå÷èåß ôçí åëëçíéêÞ åðé÷åéñçìáôïëïãßá üôé äçëáäÞ ôï éäáíéêü óåíÜñéï èá Þôáí áýîçóç êåöáëáßïõ êáé ü÷é placement ùò ëýóç ãéá ôçí Eurobank. ÐáñÜëëçëá ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí stress tests ðïõ åêôéìþíôáé ôÝëç ôïõ 2013 ðñïóäéïñßæåôáé ç ðþëçóç óå óôñáôçãéêü åðåíäõôÞ ôçò Eurobank ìå ðéèáíü óåíÜñéï óôï á' ôñßìçíï ôïõ 2014. ¸íá âáóéêü æÞôçìá ðïõ ðñÝðåé íá åîåôáóôåß êáé íá ó÷åäéáóôåß áðü ôþñá áðü ôçí äéïßêçóç ôçò Eurobank êáé ôï Ô×Ó áëëÜ êáé ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò åßíáé ìå ðïéïõò ôñüðïõò èá êáëõöèïýí ôõ÷üí ðñüóèåôåò êåöáëáéáêÝò áíÜãêåò áðü ôá stress tests. Óýìöùíá ìå ôñáðåæéêü óôÝëå÷ïò "äåí áðïêëåßåôáé ç åðéâÜñõíóç óôéò ôñÜðåæåò áðü ôá stress tests óôï óêÝëïò

ôïõ core tier 1 áðü ôá ìç åîõðçñåôïýìåíá äÜíåéá íá êéíçèåß áðü 1% Ýùò 2,5%" Ç Eurobank ðïõ åìöáíßæåé core tier 1 ìåôÜ ôçí åîáãïñÜ ôïõ good T.T. êáé ôçò ÍÝáò Proton bank ðåñßðïõ 9,6% ìå ôá stress tests ï âáóéêüò äåßêôçò ôùí êýñéùí êåöáëáßùí core tier 1 èá õðï÷ùñÞóåé êÜôù áðü 9%. ¸÷ïõìå áíáöÝñåé üôé íïìïôåëåéáêÜ èá õðï÷ñåùèåß ç Eurobank íá ðùëÞóåé ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá åßôå óôá ÂáëêÜíéá êáé åéäéêÜ ìéá áðü ôéò äýï èõãáôñéêÝò óå Ñïõìáíßá Þ Âïõëãáñßá åßôå óôï åóùôåñéêü ôçí áóöáëéóôéêÞ åôáéñßá ðïõ åßíáé êåñäïöüñï êáé óßãïõñá assets ðïõ èá ðñïóÝëêõå ôï åíäéáöÝñïí ìåãÜëùí áóöáëéóôéêþí åôáéñéþí. ¼ìùò áí ãéá êÜðïéïõò ëüãïõò, õðÜñîïõí åìðüäéá Þ ôá êåöÜëáéá ðïõ óõãêåíôñùèïýí äåí åßíáé åðáñêÞ èá ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé plan B. Áí ðñïêýøïõí áðü ôá stress tests êåöáëáéáêÜ åëëåßììáôá ëïãéêÜ èá ðñÝðåé íá êáëýøåé ï ôùñéíüò âáóéêüò ìÝôï÷ïò ôï Ô×Ó êáé ü÷é ï ìåëëïíôéêüò. Ïé ëýóåéò ðïõ ðñïôåßíïíôáé ãéá ôçí öÜóç ôçò éäéùôéêïðïßçóçò ôçò Eurobank åßíáé äýï ìÝóá óôï á' ôñßìçíï ôïõ 2014: • Íá õëïðïéçèåß ôï áñ÷éêü ó÷Ýäéï äçëáäÞ placement 30% óå óôñáôçãéêü åðåíäõôÞ ï ïðïßïò ìå 800 åêáô. Þ 1 äéó. åõñþ

íá áðïêôÞóåé êáé ôïí Ýëåã÷ï ôïõ management ôï ïðïßï èá ðáñá÷ùñçèåß ìå íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç. Ôï placement èá åðéóôñÝøåé óôï Ô×Ó êåöÜëáéá åîÝëéîç åíèáññõíôéêÞ ìåí áëëÜ äåí èá åðéëýåé ôõ÷üí êåöáëáéáêÝò áäõíáìßåò ôçò ôñÜðåæáò. Ôï âáóéêü ìåéïíÝêôçìá åßíáé üôé ï óôñáôçãéêüò åðåíäõôÞò ð.÷. áí åêäçëþóåé åíäéáöÝñïí ôï Fairfax áðü ôïí ÊáíáäÜ íá ìçí åðéèõìåß ôçí ëýóç ôïõ placement áëëÜ ôçò áýîçóçò êåöáëáßïõ. • Íá õëïðïéçèåß áýîçóç êåöáëáßïõ ìå ðáñáßôçóç ôïõ ðáëáéïý ìåôü÷ïõ äçëáäÞ ôïõ Ô×Ó. Èá Ý÷åé ðñïçãçèåß ç ðëÞñçò áíáêåöáëáéïðïßçóç ôçò Eurobank åßôå ìÝóù ðþëçóçò ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí åßôå ìå ðñüóèåôá êåöÜëáéá áðü ôï Ô×Ó êáé åí óõíå÷åßá èá õëïðïéçèåß áýîçóç êåöáëáßïõ ìå ìåôñçôÜ ðïõ èá êáôáâÜëëåé ï óôñáôçãéêüò åðåíäõôÞò Þ ïìÜäá åðåíäõôþí. Ôï ðïóïóôü ôïõ Ô×Ó èá õðïóôåß dilution áëëÜ ôï èåôéêü åßíáé üôé ôï íÝï ðïóïóôü ôïõ Ô×Ó áðü 98% ð.÷. 78% Þ 75% èá Ý÷åé áðïêôÞóåé ìåãáëýôåñç áîßá êáèþò ç ôñÜðåæá èá åßíáé ðëÞñùò êåöáëáéïðïéçìÝíç. Ðñïöáíþò ç ôéìÞ ôçò íÝáò áìê äåí èá ìðïñÝóåé íá õëïðïéçèåß óôá 1,54 åõñþ áëëÜ óå ÷áìçëüôåñç ôéìÞ, ðïëý ÷áìçëüôåñç ôéìÞ ðïõ ßóùò íá

åßíáé êáé êÜôù ôïõ 1 åõñþ. ÐñÝðåé íá ôïíéóôåß üôé ôï placement óôçí Eurobank Ý÷åé áíôéêåéìåíéêÞ ëïãéêÞ ìüíï áí ç ôñÜðåæá åßíáé 100% áíáêåöáëáéïðïéçìÝíç. Áí ç ôñÜðåæá âñßóêåôáé óå ïñéáêÜ åðßðåäá Þ åßíáé åëëéðþò êåöáëáéïðïéçìÝíç ôüôå åðéâÜëëåôáé íÝá áýîçóç êåöáëáßïõ áðü ôï Ô×Ó ðïõ èá êáëýøåé ôéò æçìßåò ôïõ stress tests êáé áðü ôïí íÝï óôñáôçãéêü åðåíäõôÞ. ÂÝâáéá ðñéí ôéò áìê ìåôÜ âåâáéüôçôáò èá Ý÷åé åîáíôëçèåß ïñéóôéêÜ ôï êåöÜëáéï ôçò ðþëçóçò ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ð.÷. èõãáôñéêþí óôá ÂáëêÜíéá Þ ôéò ìç core banking äñáóôçñéüôçôåò. Ìåôáîý placement êáé áìê ç áýîçóç êåöáëáßïõ åßíáé ðñïôéìüôåñç ãéá ôçí Eurobank, äåí èá åðéóôñÝøåé êåöÜëáéá ðßóù óôï Ô×Ó Üìåóá áëëÜ èá áõîÞóåé ôçí áîßá ôùí õöéóôáìÝíùí êåöáëáßùí ôçò Eurobank êáé ôïõ Ô×Ó. ÊÜèå íÝï êåöÜëáéï ðïõ ðñïóôßèåôáé óôéò óõóôçìéêÝò ôñÜðåæåò êáé äåí ðñïÝñ÷åôáé áðü ôï Ô×Ó áõîÜíåé ôçí áîßá ôùí êåöáëáßùí ôïõ Ôáìåßïõ ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò. Ïé áõîÞóåéò êåöáëáßïõ óôéò ôñÜðåæåò - üðïõ ÷ñåéáóôïýí - èá åßíáé óçìáíôéêÝò ôï åðüìåíï äéÜóôçìá êáé èá ðñÝðåé íá êáëõöèïýí áðïêëåéóôéêÜ áðü ôïõò éäéþôåò ãéá íá ðñïóäþóïõí ðñüóèåôç áîßá óôá êåöÜëáéá ôïõ Ô×Ó.


8 ÂñÜâåõóç ôçò LAMDA Hellix ìå ôï Ruban d'Honneur Ìå ôï Ruban d' Honneur for the RSM Entrepreneur of the Year 2012/13 Award óôá ÅõñùðáéêÜ Åðé÷åéñçìáôéêÜ Âñáâåßá âñáâåýèçêå ç LAMDA Hellix Á.Å., ìéá áðü ôéò óçìáíôéêüôåñåò åôáéñåßåò ðáñï÷Þò Neutral WorldClass Data Center õðçñåóéþí óôç Íïôéï-ÁíáôïëéêÞ Åõñþðç. Ôá âñáâåßá Ý÷ïõí ùò óôü÷ï ôçí ðñïâïëÞ êáé ðáñïõóßáóç ôçò ðñïüäïõ åôáéñéþí êáé áôüìùí ðïõ äéáðñÝðïõí óôïí ôïìÝá ôïõò äßíïíôáò Ýìöáóç óôçí êáéíïôïìßá óå óõíäõáóìü ìå ôçí åìðïñéêÞ åðéôõ÷ßá. Ç äéáäéêáóßá áíÜäåéîçò ôùí íéêçôþí äéÞñêçóå Ýíá ÷ñüíï êáé îåêßíçóå ìå ôç óõììåôï÷Þ ðåñéóóïôÝñùí áðü 15.000 åðé÷åéñÞóåùí åíþ ïëïêëçñþèçêå ìå ìüëéò 100 Ruban d'Honneur finalists. Ïé 100 ðéï äõíáìéêÝò åôáéñåßåò áðü 28 ÷þñåò óå üëç ôçí Åõñþðç åðéëÝ÷èçêáí ùò áðïäÝêôåò ôçò ôéìçôéêÞò äéÜêñéóçò Ruban d'Honneur ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôïõò ìå âÜóç ôá åðé÷åéñçìáôéêÜ ôïõò åðéôåýãìáôá, ôï äõíáìéóìü ôïõò êáé ôá çèéêÜ ôïõò ðñüôõðá.

Óõíåñãáóßá Aztec Money ìå Retail@Link H Retail@Link, ìÝëïò ôïõ ïìßëïõ Entersoft êáé ç Aztec Money åíþíïõí ôéò äõíÜìåéò ôïõò ìå óôü÷ï ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò åöïäéáóôéêÞò áëõóßäáò êáé ôïõ åëëçíéêïý åìðïñßïõ. Ïé äýï åôáéñåßåò óõíåñãÜæïíôáé ãéá ôçí ðáñï÷Þ ìéáò ïëïêëçñùìÝíçò & áóöáëïýò ëýóçò, ç ïðïßá áíáëáìâÜíåé ôçí áãïñÜ áíåîüöëçôùí ôéìïëïãßùí êáé ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ ðïóïý ðïõ Ý÷åé ôéìïëïãçèåß, ìå ôïõò üñïõò ðïõ Ý÷åé ïñßóåé ç åôáéñåßá-åêäüôçò ôïõ ôéìïëïãßïõ. Ç Õðçñåóßá èá õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ðëáôöüñìá ôçò Retail @Link, ãéá ôçí åîáóöÜëéóç ôçò áóöáëïýò äéá÷åßñéóçò, äéáêßíçóçò & áñ÷åéïèÝôçóçò ôùí ôéìïëïãßùí, ôç äéáóöÜëéóç óå ðåñßðôùóç åëÝã÷ïõ êáèþò åðßóçò êáé ôçí åíçìÝñùóç ìåôáîý ôùí óõíáëëáóóïìÝíùí ó÷åôéêÜ ìå ôçí êáôÜóôáóç (status) êÜèå ôéìïëïãßïõ. ÌÝóá áðü ôç óõíåñãáóßá ôïõò ç Retail@Link êáé ç Aztec Money, ðñïóöÝñïõí óôéò åëëçíéêÝò åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ôçí áðáñáßôçôç ñåõóôüôçôá, ÷ùñßò factoring, äÜíåéá Þ ðéóôùôéêÝò åðéóôïëÝò. Åðßóçò åîõðçñÝôçóç ôùí ïöåéëþí ãéá ôéò åôáéñåßåò-ðáñáëÞðôåò ðñïò ôéò åôáéñåßåò-åêäüôåò êáé ôçí ðáñï÷Þ ðñüóèåôïõ ÷ñüíïõ åîüöëçóçò.

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

«¢íïéãìá» óôï åîùôåñéêü ãéá ôçí ÂáñÜãêçò Äéáðñáãìáôåýåôáé ôçí êåöáëáéáêÞ ôçò åíßó÷õóç ìÝóù ÌÏÄ

Â

Üñïò óôçí ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç ôçò åôáéñßáò áëëÜ êáé óôç äéåêäßêçóç ïëïêëçñùìÝíùí Ýñãùí äßíåé ç äéïßêçóç ôçò åôáéñåßáò ÂáñÜãêç. Åéäéêüôåñá, ç åôáéñåßá äéáðñáãìáôåýåôáé ôçí Ýêäïóç ìåôáôñÝøéìïõ óå ìåôï÷Ýò ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ ìå óôü÷ï íá åíéó÷õèåß êåöáëáéáêÜ ç åéóçãìÝíç åíþ ðáñÜëëçëá åðé÷åéñåß ôçí ðñïóÝëêõóç îÝíïõ óôñáôçãéêïý åðåíäõôÞ ìÝóù ôïõ ïðïßïõ èá äéåêäéêçèïýí óçìáíôéêÝò äïõëåéÝò óôï åîùôåñéêü, éäßùò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò, üðïõ ç ÂáñÜãêçò Þäç Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé ðåëáôïëüãéï êáé Ý÷åé áíáëÜâåé êáôÜ ôï ðáñåëèüí ïëïêëçñùìÝíá Ýñãá. Ç åôáéñåßá êáôÜ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá Ý÷åé áëëÜîåé óôñáôçãéêÞ êáé Ý÷åé åóôéÜóåé ôï åíäéáöÝñïí ôçò óôçí áíÜëçøç ïëïêëçñùìÝíùí Ýñãùí "ìå ôï êëåéäß óôï ÷Ýñé" óôï ÷þñï ôïõ åðßðëïõ. Ôï ôåëåõôáßï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ìÜëéóôá Ý÷ïõí áíáëçöèåß íÝåò óõìâÜóåéò ðïõ õðåñâáßíïõí ôï 1 åêáô. åõñþ.

Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, ç ó÷Ýóç ôçò åôáéñåßáò ìå ôéò ôñÜðåæåò åßíáé êáëÝò, ùóôüóï ç êåöáëáéïðïßçóç ìÝóù ôïõ ÌÏÄ èåùñåßôáé áðáñáßôçôç ðñïêåéìÝíïõ íá ìðïñÝóåé íá ðñï÷ùñÞóåé ç åéóçãìÝíç. Ç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôçò åôáéñåßáò ôïí ÌÜñôéï åß÷å åãêñßíåé ôçí Ýêäïóç ÌÏÄ ýøïõò Ýùò êáé 2,5 åêáô. åõñþ ìå ôéìÞ ìåôáôñïðÞò ôï

0,79 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, åíþ óôï ó÷Ýäéï Þôáí êáé ç ìåôáôñïðÞ óå ìåôï÷Ýò ôïõ Þäç õðÜñ÷ïíôïò ìåôáôñÝøéìïõ ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ ðïõ åëÝã÷åôáé ó÷åäüí áðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ âáóéêïý ìåôü÷ïõ. ÊáôÜ ôï ðñþôï öåôéíü ôñßìçíï, ç åéóçãìÝíç åìöÜíéóå Üíïäï êýêëïõ åñãáóéþí (áðü ôá 449 óôá 716 ÷éëéÜäåò åõñþ) êáé óáöþò æçìéïãüíï ôåëéêü áðïôÝëåóìá.

Inditex: Ôæßñïò Üíù ôùí 350 åêáô. Ôï 2012 - Ðôþóç -8% óôï ôæßñï áëëÜ åðéóôñïöÞ óå êÝñäç ãéá ôç Zara Hellas õãêñáôçìÝíç ðôþóç ðùëÞóåùí, åðéóôñïöÞ óôçí êåñäïöïñßá ãéá äýï åê ôùí ïêôþ áëõóßäùí ôïõ ïìßëïõ, áëëÜ êáé æçìéïãüíá áðïôåëÝóìáôá ãéá êÜðïéåò åî áõôþí, åðéöýëáîå ôï 2012 ãéá ôéò åëëçíéêÝò èõãáôñéêÝò ôïõ éóðáíéêïý ðïëõåèíéêïý ïìßëïõ Ýíäõóçò Inditex. Ìå áèñïéóôéêü êýêëï åñãáóéþí ôçò ôÜîçò ôùí 354,2 åêáô. åõñþ ôï 2012 êáé äßêôõï ðïõ îåðåñíÜ ôá 150 êáôáóôÞìáôá, ï üìéëïò ðáñÜ ôçí ðáñáôåôáìÝíç ýöåóç, óõíå÷ßæåé íá äéáôçñåß ôá óêÞðôñá ôçò çãåôéêÞò äýíáìçò óôïí ÷þñï ôçò Ýíäõóçò. Áíáëõôéêüôåñá, ç ìåãáëýôåñç óôçí ÅëëÜäá áëõóßäá ôïõ ãêñïõð, ç Zara Hellas åìöÜíéóå êýêëï åñãáóéþí ôçò ôÜîçò ôùí 180,6 åêáô. åõñþ, ìåéùìÝíï êáôÜ 8% ðåñßðïõ Ýíáíôé ôïõ 2011. Óå åðßðåäï êáèáñþí áðïôåëåóìÜôùí ðáñïõóßáóå êÝñäç ýøïõò 1,4 åêáô. åõñþ áðü æçìßåò ôçò ôÜîçò ôùí 6 åêáô. åõñþ ôï 2011. Ç åîÝëéîç áõôÞ áðïäßäåôáé óå ìç åðáíáëáìâáíüìåíåò æçìßåò

Ó

ðïõ åíÝãñáøå ôï 2011 ç áëõóßäá áðü êëåßóéìï êáôáóôçìÜôùí ôçò. H äåýôåñç áðü Üðïøç ôæßñïõ áëõóßäá ôïõ ïìßëïõ óôçí ÅëëÜäá, ç Bershka ðáñïõóßáóå êýêëï åñãáóéþí ôçò ôÜîçò ôùí 54,6 åêáô. åõñþ, ìåéùìÝíï êáôÜ 9%, åíþ äéåýñõíå ôéò æçìéÝò ôçò óôá 3 åêáô. åõñþ áðü 2,2 åêáô. åõñþ ôï 2011. Ôá ßäéá êåöÜëáéá ôçò ìåéþèçêáí ïìïßùò óôï 1 åêáô. åõñþ ðåñßðïõ áðü 6 åêáô. åõñþ ôï 2011 åíþ êáé ôá Ýîïäá äéÜèåóçò õðï÷þñçóáí êáôÜ 4 åêáô. åõñþ ðåñßðïõ. Ç áëõóßäá Pull & Bear ðáñïõóßáóå ïñéáêÞ áýîçóç êýêëïõ åñãáóéþí óôá 39,2 åêáô. åõñþ áðü 38,9 åêáô. åõñþ ðÝñõóé åíþ ôá êáèáñÜ êÝñäç ôçò äéáìïñöþèçêáí óôï 1 åêáô. åõñþ áðü æçìßåò 285 ÷éëéÜäùí åõñþ ôï 2011. Ç áëõóßäá ìåßùóå åðßóçò ôá Ýîïäá äéÜèåóçò áðü 18,2 åêáô. åõñþ ôï 2011 óôá 15,7 åêáô. åõñþ ôï 2012. Ãéá ôçí áëõóßäá Stradivarius ï êýêëïò åñãáóéþí ìåéþèçêå ïñéáêÜ óôá 27,2 åêáô. åõñþ áðü 28,3 åêáô. åõñþ ôï 2011, åíþ âåëôßùóå

óçìáíôéêÜ ôéò æçìéÝò ôçò óôéò 417,5 ÷éë. åõñþ áðü 3,4 åêáô. åõñþ ôï 2011. Ðôþóç êýêëïõ åñãáóéþí êáôÜ 7% ðåñßðïõ ðáñïõóßáóå ôï 2012 ç áëõóßäá Massimo Dutti, óôá 21,5 åêáô. åõñþ åíþ óå åðßðåäï êáèáñþí áðïôåëåóìÜôùí åìöÜíéóå æçìéÝò 924,8 ÷éëéÜäùí åõñþ áðü êÝñäç 522,4 ÷éëéÜäùí åõñþ ôï 2011. Ç áëõóßäá Oysho åìöÜíéóå êýêëï åñãáóéþí ýøïõò 16,5 åêáô. åõñþ áðü 18,6 åêáô. åõñþ ôï 2011 êáé ìåéùìÝíá êÝñäç óôéò 725 ÷éë. åõñþ áðü 1,232 åêáô. åõñþ ôï 2011.H Zara Home Hellas áýîçóå êáôÜ 9% ôçí êáèáñÞ êåñäïöïñßá óôá 787,4 ÷éëéÜäåò åõñþ, åíþ ï ôæßñïò áðü ðùëÞóåéò áíÞëèå óôá 12,3 åêáô. åõñþ áðü 13,8 åêáô. åõñþ ôï 2011. ÔÝëïò, ç Uterq?e, ðïõ äéáèÝôåé áîåóïõÜñ ìüäáò êáé õðïäÞìáôá, ðáñïõóßáóå æçìßåò ôï 2012, ïé ïðïßåò áíÞëèáí óôá 3,3 åêáô. åõñþ áðü ðåñßðïõ 2 åêáô. åõñþ ôï 2011. Ï êýêëïò åñãáóéþí ìåéþèçêå êáôÜ 38%, êáé äéáìïñöþèçêå óôá 2,4 åêáô. åõñþ.

XPHMATIÓTHPIO TPITH 23 IOYËIÏÕ 2013

Åãêáßíéá íÝùí ãåùôñÞóåùí ãéá ôçí Energean Oil Ìå åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ôï ÓÜââáôï, 20 Éïõëßïõ óôçí ÊáâÜëá, ôá åãêáßíéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ãåùôñÞóåùí êáé âåëôéóôïðïßçóçò ôçò ðáñáãùãÞò óôéò ðåñéï÷Ýò åêìåôÜëëåõóçò Ðñßíïõ êáé Âüñåéïõ Ðñßíïõ, ôçò åôáéñßáò Energean Oil. Ôá åãêáßíéá ôÝëåóå ï õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò & ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ÃéÜííçò ÌáíéÜôçò, ðáñïõóßá åêðñïóþðùí èåóìéêþí êáé ðïëéôåéáêþí öïñÝùí. Óôï ðëáßóéï ôïõ åðåíäõôéêïý ðñïãñÜììáôïò ôçò Energean ýøïõò 60 åêáôïììõñßùí äïëáñßùí, ðñïâëÝðåôáé ç ðñáãìáôïðïßçóç 4 óõíïëéêÜ ãåùôñÞóåùí, åíþ áðþôåñïò óôü÷ïò ãéá ôï 2014 åßíáé ç áíÜðôõîç ôïõ Ðåäßïõ Å. Ðéï óõãêåêñéìÝíá, Ý÷åé ðñïãñáììáôéóôåß: • 1 ãåþôñçóç åéóðßåóçò ÑÂ-23 ãéá ôçí áýîçóç ôçò ðßåóçò óôï êïßôáóìá ôïõ Ðñßíïõ • 2 ðáñáãùãéêÝò ãåùôñÞóåéò ÑÂ34 & ÑÂ-37 óå ðåñéï÷Ýò ôïõ Ðñßíïõ êáé • 1 ïñéæüíôéá ãåþôñçóç PNB-H4 óôï êïßôáóìá ôïõ Â. Ðñßíïõ ãéá ìåãéóôïðïßçóç ôçò áðïëçøéìüôçôáò Ïé ãåùôñÞóåéò áõôÝò õðïëïãßæåôáé íá äéáñêÝóïõí 6 ìÞíåò, êáé ìå ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí íÝùí ãåùôñÞóåùí, ç óõíïëéêÞ çìåñÞóéá ðáñáãùãÞ áíáìÝíåôáé íá áõîçèåß óôá 4.500 âáñÝëéá áðü ôá óçìåñéíÜ åðßðåäá ôùí 2.000 âáñåëéþí/çìÝñá.

ÊáôÜóôçìá Fresh Line óôçí ïäü Åñìïý ¸íá íÝï åôáéñéêü êáôÜóôçìá óôçí ïäü Åñìïý 30, ôï ïðïßï èá áðïôåëÝóåé ôç íáõáñ÷ßäá ôçò áëõóßäáò, äçìéïõñãåß ç åëëçíéêÞ åôáéñåßá öõóéêþí êáëëõíôéêþí Fresh Line. Ç åóùôåñéêÞ äéáññýèìéóç áêïëïõèåß ôï ðáãêüóìéï ó÷åäéáóôéêü ðñüôõðï ôçò åôáéñßáò, âÜóåé ôïõ ïðïßïõ äéáìïñöþèçêáí ðñüóöáôá êé áêüìç äýï íÝá êáôáóôÞìáôá, óôç Ëåìåóü ôçò Êýðñïõ êáé óôá ÉùÜííéíá. Óýìöùíá ìå ôç äéåõèýíïõóá óýìâïõëï ôçò Fresh Line, Íáôáëß ÂáãéùíÞ, óå ìéá åðï÷Þ ðïõ ç áãïñÜ óõññéêíþíåôáé, ôï Üíïéãìá åíüò óçìåßïõ ðþëçóçò óôïí ðéï åìðïñéêü äñüìï ôçò ÅëëÜäáò, óôçí êáñäéÜ ôçò ÁèÞíáò, áðïôåëåß Ýíá áêüìá äåßãìá ôçò äõíáìéêÞò áíÜðôõîçò ôçò Fresh Line.


ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

XPHMATIÓTHPIO TPITH 23 IOYËIÏÕ 2013

Ðïóïóôü ôïõ ÏÐÁÐ ðïýëçóå ôï ÔÁÉÐÅÄ

Ç RebelCrew Games óôá ÅõñùðáúêÜ Åðé÷åéñçìáôéêÜ Âñáâåßá Ôá ÅõñùðáúêÜ Åðé÷åéñçìáôéêÜ Âñáâåßá (www.businessawards europe.com) áíáêïßíùóáí üôé ç RebelCrew Games èá åêðñïóùðÞóåé ôçí ÅëëÜäá ùò åèíéêüò ðñùôáèëçôÞò "National Champion" óôï äéÜóçìï áõôü ðñüãñáììá âñáâåßùí ãéá ôï 2013/14. Ç RebelCrew Games áíáäåß÷èçêå ìåôáîý ðïëëþí åôáéñéþí ãéá íá åðéëåãåß ùò ìßá áðü ôéò åôáéñßåò ðïõ ôþñá áãùíßæïíôáé ìåôáîý ôïõò ãéá ôïí åðüìåíï ãýñï ôçò äéïñãÜíùóçò ôçí Ruban d'Honneur . Ïé ôåëéêïß íéêçôÝò ôùí âñáâåßùí ôçò êáôçãïñßáò èá ðáñïõóéáóôïýí ôïí Áðñßëéï ôïõ 2014. Óçìåéþíåôáé üôé ìüëéò ðñéí 2 ìÞíåò ç åôáéñåßá RebelCrew Games êáôÝêôçóå ôï ÷ñõóü áãáëìáôßäéï Award of Excellence óôá Communicator Awards 2013 êáèéóôþíôáò ôçí, ôçí ðñþôç ÅëëçíéêÞ åôáéñåßá åöáñìïãþí êáé ðáé÷íéäéþí óå êéíçôÜ ðïõ Þôáí Official Webby Honoree 2012 êáé Communicator Awards of Excellence 2013 Winner óõíå÷üìåíá.

Äéáãùíéóìüò áðü ôçí Vodafone Ôï ºäñõìá ôïõ Ïìßëïõ Vodafone äéïñãáíþíåé ãéá ðñþôç öïñÜ, ôá "Mobile for Good Europe Awards" ðïõ óôü÷ï Ý÷ïõí ôçí áíÜðôõîç åöáñìïãþí ãéá Smartphones ìå ëåéôïõñãéêü iOS êáé Android. Ðñïûðüèåóç ôùí åöáñìïãþí ãéá íá óõììåôÝ÷ïõí óôï "Mobile for Good Europe Awards" åßíáé íá óõìâÜëëïõí óôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò æùÞò êáé íá óõíåéóöÝñïõí óôç âéþóéìç áíÜðôõîç ôçò êïéíùíßáò. ÌÝóù ôùí "Mobile for Good Awards" èá âñáâåõôïýí ïé êáëýôåñåò åöáñìïãÝò ìå óõíïëéêü Ýðáèëï 200.000 åõñþ, ôï ïðïßï èá ìïéñáóôåß óôïõò íéêçôÝò ôåóóÜñùí êáôçãïñéþí: Õãåßá, ðñïóâáóéìüôçôá, åêðáßäåõóç êáé õðçñåóßåò ðñïò ôïõò ðïëßôåò. Ãéá êÜèå ìéá áðü ôéò 4 êáôçãïñßåò èá áíáäåé÷ôïýí 3 íéêçôÝò. Ï ðñþôïò íéêçôÞò êÜèå êáôçãïñßáò èá ëÜâåé 30.000 åõñþ, ï äåýôåñïò 15.000 åõñþ êáé ï ôñßôïò 5.000 åõñþ. Ôá âñáâåßá áðïôåëïýí ïõóéáóôéêÜ ôçí åðÝêôáóç ôùí "Smart Accessibility Awards" ðïõ åß÷áí ðñáãìáôïðïéçèåß ôï 2011 êáé ôï 2012 êáé óå Üëëåò êáôçãïñßåò ìå óôü÷ï ôçí áíÜðôõîç åöáñìïãþí ãéá ôç âåëôßùóç ôçò æùÞò çëéêéùìÝíùí êáé áôüìùí ìå áíáðçñßá.

Ìåßùóå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ óôï 33,329% Þ106.320.000 ìåôï÷Ýò

Ô

ï Ôáìåßï Áîéïðïßçóçò ÉäéùôéêÞò Ðåñéïõóßáò ôïõ Äçìïóßïõ Á.Å. (ÔÁÉÐÅÄ), ðñïÝâç óôçí ðþëçóç ìåôï÷þí ôçò ÏÐÁÐ ÁÅ, ìå áðïôÝëåóìá ï óõíïëéêüò áñéèìüò ìåôï÷þí ðïõ êáôÝ÷åé Üìåóá, íá êáôÝëèåé óå 106.320.000 ìåôï÷Ýò, Þ ðïóïóôü 33,329% åðß ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò Åôáéñåßáò. Ç çìåñïìçíßá óõíáëëáãÞò êáôÜ ôçí ïðïßá ç óõììåôï÷Þ ôïõ ÔÁÉÐÅÄ êáôÞëèå ôïõ 1/3 ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò ÏÐÁÐ Á.Å., åßíáé ç 18.07.2013, ï äå áñéèìüò ôùí ìåôï÷þí (Üìåóç óõììåôï÷Þ) ðñéí ôçí êñßóéìç óõíáëëáãÞ Þôáí 106.584.620. Ç ðþëçóç ôùí ìåôï÷þí - áí êáé äåí Ý÷åé õðÜñîåé åðßóçìç åíçìÝñùóç ãéá ôïí ëüãï êáé ôï óêïðü ôçò åí ëüãù óõíáëëáãÞò- ðñïöáíþò ó÷åôßæåôáé ìå ôçí óõìöùíßá ãéá åîáãïñÜ ôïõ 33% ôïõ ÏÐÁÐ áðü ôï åðåíäõôéêü ó÷Þìá ôçò Emma Delta. Óçìåéþíåôáé üôé óôï ÔÁÉÐÅÄ Ý÷åé ìåôáâéâáóôåß ôï óýíïëï ôçò

óõììåôï÷Þò ôïõ Äçìïóßïõ, äçëáäÞ ðïóïóôü ðåñßðïõ 34%, ìå ôï ðñïò ðáñá÷þñçóç ðïóïóôü óôï ðëáßóéï ôïõ äéáãùíéóìïý ðïõ áíÝäåéîå ðñïóùñéíü áíÜäï÷ï ôï åðåíäõôéêü ó÷Þìá Emma Delta íá áíÝñ÷åôáé óôï 33%. Ôï åëëçíéêü äçìüóéï åß÷å ìåôáâéâÜóåé ôï åíáðïìÝíïí ðïóïóôü (1%) óôéò 14 ÌáÀïõ 2013. Óçìåéþíåôáé ðÜíôùò üôé áêü-

ìç åêêñåìåß ç ïëïêëÞñùóç ôçò áðïêñáôéêïðïßçóçò êáèþò ç Emma Delta åîáêïëïõèåß íá áðåõèýíåé áéôéÜóåéò ðåñß áäéáöÜíåéáò êáé äéáóáëåõèåßóáò íïìéìüôçôáò üóïí áöïñÜ ôç äéáäéêáóßá ðïõ áêïëïõèÞèçêå ãéá ôçí ðþëçóç ôïõ ÏÐÁÐ. Õðåíèõìßæåôáé üôé ç åìðëïêÞ áöïñÜ ôç èõãáôñéêÞ ôïõ ÏÐÁÐ, ôçí åôáéñåßá ÅëëçíéêÜ Ëá÷åßá.

ÓôñáôçãéêÞ óõììá÷ßá ÃÅÊ ÔÅÑÍÁ - QPI ÅîáãïñÜ ôïõ 25% ôçò ÇÑÙÍ ÉÉ Ýíáíôé 58 åêáô.åõñþ çí õðïãñáöÞ óõìöùíßáò Ôåôáéñåßá óôñáôçãéêÞò óõììá÷ßáò ìå ôçí Qatar Petroleum International (QPI), ãéá ôçí áðü êïéíïý õëïðïßçóç åðåíäýóåùí ü÷é ìüíï óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò ÍÁ Åõñþðçò, áíáêïßíùóå åðéóÞìùò ï üìéëïò ÃÅÊ ÔÅÑÍÁ. Óå ðñþôç öÜóç, ç óõìöùíßá ðñïâëÝðåé ôçí áðüêôçóç áðü ôçí QPI ðïóïóôïý 25% óôçí ìïíÜäá çëåêôñïðáñáãùãÞò ìå êáýóéìï öõóéêü áÝñéï "ÇÑÙÍ ÉÉ" Ýíáíôé ôéìÞìáôïò ýøïõò 58 åêáô. äïëáñßùí. Óçìåéþíåôáé üôé ç áðüêôçóç ôïõ 25% ôçò "ÇÑÙÍ ÉÉ" áðïôåëåß ôçí ðñþôç äéåèíÞ óõììåôï÷Þ ôçò QPI óôïí êëÜäï ôçò ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò. Ç óõìöùíßá ÃÅÊ ÔÅÑÍÁ - QPI óçìáôïäïôåß ôçí ðñþôç åðÝíäõóç êñáôéêÞò åôáéñåßáò ôïõ ÊáôÜñ óôçí ÅëëÜäá êé áðïôåëåß ìßá åðéôõ÷ßá ôïõ ïìßëïõ ÃÅÊ ÔÅÑÍÁ, ìå ðñïåêôÜóåéò êáé óå åèíéêü åðßðåäï, êáèþò áðïôåëåß ôáõôü÷ñïíá êáé øÞöï åìðéóôïóýíçò ôïõ ÊáôÜñ óôéò ðñïïðôéêÝò ôçò åëëçíéêÞò åíåñãåéáêÞò áãïñÜò êáé ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò ãåíéêüôåñá, á-

íáöÝñåé ç ÃÅÊ ÔÅÑÍÁ óôçí áíáêïßíùóÞ ôçò. Ç QPI éäñýèçêå ôï 2006 êáé áðïôåëåß èõãáôñéêÞ ôïõ Ïìßëïõ Qatar Petroleum, ðïõ åßíáé ï êñáôéêüò ¼ìéëïò ðåôñåëáßïõ ôïõ ÊáôÜñ. Ç QPI äñáóôçñéïðïéåßôáé Þäç óôçí Åõñþðç (ÇíùìÝíï Âáóßëåéï, Éôáëßá), ôç Âüñåéï ÁìåñéêÞ ( ÇÐÁ, ÊáíáäÜò), ôçí Áóßá (Óéãêáðïýñç, ÂéåôíÜì) êáé ôçí ÁöñéêÞ. Óçìåéþíåôáé üôé óôçí åôáéñåßá ¹ñùí óõììåôÝ÷åé åðßóçò êáé ï ãáëëéêüò åíåñãåéáêüò êïëïóóüò EDF, ç ïðïßá ùóôüóï äéáôçñåß áëþâçôï ôï ðïóïóôü ôçò, êáèþò ôï 25% ðáñá÷ùñåßôáé áðü ôçí ÃÅÊ ÔÅÑÍÁ. Ç åôáéñßá ¹ñùí äéáèÝôåé äýï ìïíÜäåò çëåêôñïðáñáãùãÞò öõóéêïý áåñßïõ ç ðñþôç ìå éó÷ý 145MW (áíïé÷ôïý êýêëïõ) êáé ç äåýôåñç ìå 435MW (óõíäõáóìÝíïõ êýêëïõ) åíþ äéáôçñåß ðáñïõóßá êáé óôçí áãïñÜ ðñïìÞèåéáò ðñïìçèåýïíôáò Ýíá portfolio ðåëáôþí ìå óõãêåêñéìÝíï ðñïößë óôç ÷áìçëÞ êáé ôç ìÝóç ôÜóç. Ç óõìöùíßá õðåãñÜöç ôçí ÊõñéáêÞ óôç Íôü÷á áðü ôïí åðéêåöáëÞò ôïõ ïìßëïõ ÃÅÊ ÔÅÑÍÁ Ã. ÐåñéóôÝ-

ñç, ðáñïõóßá ôïõ õðïõñãïý åíÝñãåéáò êáé âéïìç÷áíßáò Saleh al Sada êáé ôïõ ðñïÝäñïõ êáé CEO ôçò QPI Nasser al - Jaidah. Ôçí åêäÞëùóç õðïãñáöÞò ðáñáêïëïýèçóå êáé ï Sheikh Saoud bin Abdulrahman al-Thani, åêôåëåóôéêüò äéåõèõíôÞò ãéá ôï áÝñéï êáé ôïí çëåêôñéóìü ôçò QPI áëëÜ êáé ï ãåíéêüò äéåõèõíôÞò ôçò QENERGY Åõñþðçò Äñ. Èåüäùñïò Èåïäùñüðïõëïò. Ç óõìöùíßá ðïõ õðåãñÜöç, åêôéìÜôáé áðü ðçãÝò ôçò áãïñÜò üôé áíïßãåé ôï äñüìï ãéá ðåñáéôÝñù óõíåñãáóßåò - ðéèáíüí êáé ìå óôñáôçãéêü ÷áñáêôÞñá - ü÷é ìüíï óôçí áãïñÜ ôïõ çëåêôñéóìïý áëëÜ êáé ôïõ öõóéêïý áåñßïõ üðïõ ç Qatar Petroleum åßíáé ï ìåãáëýôåñïò äéåèíÞò ðáßêôçò êáé ðáñáãùãüò óôï LNG. Õðåíèõìßæåôáé üôé ôï ÊáôÜñ åß÷å óôï ðáñåëèüí åíäéáöåñèåß ìåôáîý Üëëùí ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôïõ Åëëçíéêïý åíþ ìåãÜëç äçìïóéüôçôá åß÷å ëÜâåé ôï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôçò ÍÁÂÉÐÅ Áóôáêïý, ìå ôçí êáôáóêåõÞ ìïíÜäáò çëåêôñïðáñáãùãÞò, Ýñãï ðïõ åãêáôáëåßöèçêå óôçí ðïñåßá.

9 ÂñÜâåõóç ôçò Frigoglass óôá BITE Awards Ç Frigoglass Ýëáâå ôï âñáâåßï Sales & Support Automation óôá Business IT Excellence (BITE) Awards 2013 ãéá ôçí åöáñìïãÞ Frigoglass Mobile Service (FMS). Ç êáéíïôüìïò åöáñìïãÞ FMS, ðïõ õëïðïéÞèçêå áðü ôç SiEBEN, åßíáé âáóéóìÝíç óôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá Android, êáé áíôéêáèéóôÜ ôïí ðáñáäïóéáêü ôñüðï åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí ìå ìéá éó÷õñÞ õðçñåóßá çëåêôñïíéêÞò õðïóôÞñéîçò êáé ìéá åõÝëéêôç äéáóýíäåóç ìå êéíçôÜ ôçëÝöùíá (smartphones). ÓõãêåêñéìÝíá, ìÝóù ôçò åöáñìïãÞò FMS êáé ìå ôç ÷ñÞóç GPS, ïé êëÞóåéò ãéá åîõðçñÝôçóç ðåëáôþí, ôïðïèÝôçóç Þ êáé óõíôÞñçóç øõãåßùí, ðñïùèïýíôáé óôïí ôå÷íéêü ðïõ âñßóêåôáé ðéï êïíôÜ óôïí ðåëÜôç. Ï ôå÷íéêüò ëáìâÜíåé, óå ðñáãìáôéêü ÷ñüíï, ìéá åéäïðïßçóç óôï êéíçôü ôïõ ôçëÝöùíï, ç ïðïßá óõíïäåýåôáé áðü ðëÞñç êáôáãñáöÞ ôùí äåäïìÝíùí (åßäïò êáé óïâáñüôçôá ðñïâëÞìáôïò, ÷ñïíéêïß ðåñéïñéóìïß, ê.á.). Óôç óõíÝ÷åéá, ï ôå÷íéêüò åðéóêÝðôåôáé ôïí ðåëÜôç êáé ôáõôïðïéåß ôá óôïé÷åßá ìå ôçí êëÞóç. Ìüëéò ïëïêëçñùèåß ç åðéóêåõÞ, ï ôå÷íéêüò óôÝëíåé ìÝóù ôïõ ôçëåöþíïõ, ìéá áíáöïñÜ ìå üëåò ôéò ëåðôïìÝñåéåò ó÷åôéêÜ ìå ôéò åñãáóßåò ðïõ ïëïêëçñþèçêáí,ç ïðïßá ðñïùèåßôáé áõôüìáôá óôïí ðåëÜôç ðñïò åíçìÝñùóÞ ôïõ. Ç ðñùôïðïñéáêÞ áõôÞ åöáñìïãÞ ðñïóöÝñåé Ýíá ìåãÜëï åýñïò ëåéôïõñãéþí ïé ïðïßåò ðåñéëáìâÜíïõí ìåôáîý Üëëùí ôï óÜñùìá barcode, ôçí êáôáãñáöÞ ôïðïèåóßáò ìÝóù GPS, ëÞøç öùôïãñáöéþí, çëåêôñïíéêÞ õðïãñáöÞ êáé ðïëëÝò Üëëåò.

ÁíÜêëçóç Üäåéáò ëåéôïõñãßáò áðü ôçí ÅÅÔÔ Êáôüðéí ðëÞèïõò êáôáããåëéþí áðü êáôáíáëùôÝò êáé áõôåðÜããåëôïõò åëÝã÷ïõò, ç ÅÅÔÔ áðïöÜóéóå ôçí áíÜêëçóç ôçò Üäåéáò ëåéôïõñãßáò ôçò åôáéñåßáò "Dynamic Communication and Technology Limited" (D.C.&T. Ltd) ëüãù óïâáñþí êáé åðáíåéëçììÝíùí ðáñáâÜóåùí ôïõ Êþäéêá Äåïíôïëïãßáò ãéá ôçí ðáñï÷Þ Õðçñåóéþí ÐïëõìåóéêÞò Ðëçñïöüñçóçò (ÕÐÐ), ôïõ Êáíïíéóìïý Ãåíéêþí Áäåéþí, êáèþò êáé ôçò íïìïèåóßáò ðåñß ðñïóôáóßáò êáôáíáëùôÞ. Óå áõôü ôï ðëáßóéï, ç ÅÅÔÔ áíáêáëåß ôá äéêáéþìáôá ÷ñÞóçò ôùí áñéèìþí 54787 êáé 54380 áðü ôïõò ïðïßïõò áðïóôÝëëïíôáí ðñïò ôï êáôáíáëùôéêü êïéíü óýíôïìá ìçíýìáôá (sms) áõîçìÝíçò ÷ñÝùóçò.


10

ÕÃÅÉÁ

ÍÝá êñïýóìáôá áðü ôïí éü ôïõ Äõôéêïý Íåßëïõ Óå åôïéìüôçôá ïé õãåéïíïìéêÝò õðçñåóßåò

Ä

ýï íÝá êñïýóìáôá áðü ôïí éü ôïõ Äõôéêïý Íåßëïõ Ý÷ïõí èÝóåé óå åôïéìüôçôá ôéò õãåéïíïìéêÝò õðçñåóßåò ôçò ÷þñáò, ìå ôï ÊÝíôñï ÅëÝã÷ïõ êáé Ðñüëçøçò ÍïóçìÜôùí (ÊÅÅËÐÍÏ) íá óõóôÞíåé óôïõò ðïëßôåò íá ëÜâïõí ìÝôñá áôïìéêÞò ðñïóôáóßáò ãéá íá áðïöåõ÷èïýí íÝá ðåñéóôáôéêÜ. Åíôüò ôçò ðñïçãïýìåíçò åâäïìÜäáò, ôï ÊÅÅËÐÍÏ åíçìåñþèçêå ãéá ôç äéÜãíùóç äýï áêüìç ðåñéóôáôéêþí ëïßìùîçò áðü ôïí éü ôïõ Äõôéêïý Íåßëïõ óôç ÷þñá ìáò êáé óõãêåêñéìÝíá óôç Èåóóáëïíßêç êáé ôçí ÁôôéêÞ, ìå ôï ðñþôï íá áöïñÜ Ýíáí çëéêéùìÝíï Üíäñá ìå õðïêåßìåíá íïóÞìáôá, ï ïðïßïò Þôáí êáé ôï ðñþôï êñïýóìá ëïßìùîçò áðü éü ôïõ Äõôéêïý Íåßëïõ óôç Â. ÅëëÜäá ãéá ôï 2013, åíþ ôï äåýôåñï ìßá íåáñÞ ãõíáßêá, êÜôïéêï ôçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò ìå õðïêåßìåíá íïóÞìáôá, ç ïðïßá üìùò äåí ÷ñåéÜóôçêå íïóçëåßá. Óôï ðëáßóéï áõôü ðÜíôùò, ôï ÊÝíôñï öñüíôéóå íá õðåíèõìßóåé üôé ï éüò ôïõ Äõôéêïý Íåßëïõ ìåôáöÝñåôáé áðü ôá ðôçíÜ êáé ìåôáäßäåôáé óôïí Üíèñùðï êáé óôá æþá ìÝóù ôïõ íýãìáôïò (ôóéìðÞìáôïò) ôùí êïéíþí êïõíïõðéþí. Óôçí ðëåéïøçößá ôùí ðåñéðôþóåùí ïé áóèåíåßò ðáñáìÝíïõí áóõìðôùìáôéêïß Þ Ý÷ïõí Þðéá óõìðôùìáôïëïãßá, åíþ ðéï óïâáñÝò åêäçëþóåéò ôçò íüóïõ åìöáíßæïíôáé óõíÞèùò óå çëéêéùìÝíá Üôïìá ìå õðïêåßìåíá íïóÞìáôá. ÅîÜëëïõ, ôï ÊÅÅËÐÍÏ, óå óõíåñãáóßá ìå ôï õðïõñãåßï Õãåßáò, Ý÷åé åíçìåñþóåé ôï éáôñïíïóçëåõôéêü ðñïóùðéêü ó÷åôéêÜ ìå

Áðáñáßôçôá ôá ìÝôñá áôïìéêÞò ðñïóôáóßáò, üðùò ÷ñÞóç åíôïìïáðùèçôéêþí ïõóéþí, ç åöáñìïãÞ óçôþí êáé êïõíïõðéÝñùí áëëÜ êáé ç áðïöõãÞ ôïõ ðïôßóìáôïò ôéò âñáäéíÝò þñåò ôç äéÜãíùóç ôçò ëïßìùîçò áðü éü ôïõ Äõôéêïý Íåßëïõ êáé ðáñáêïëïõèåß óôåíÜ ôçí åîÝëéîç ôçò íüóïõ óôçí ÅëëÜäá. Ùò åê ôïýôïõ óå åâäïìáäéáßá âÜóç èá ðñï÷ùñÜ óå åíçìÝñùóç ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðïñåßá ôùí åðéäçìéïëïãéêþí äåäïìÝíùí

(ìÝóù êáé ôçò éóôïóåëßäáò www.keelpno.gr), óôçí ïðïßá êáé õðÜñ÷ïõí áíáëõôéêÝò ïäçãßåò ãéá ôçí íüóï êáé ôá ìÝôñá ðñüëçøçò. Ôá äýï íÝá êñïýóìáôá ðÜíôùò, Ýöåñáí óå åôïéìüôçôá êáé ôéò õãåéïíïìéêÝò õðçñåóßåò ãéá ôïí éü ôïõ Äõôéêïý Íåßëïõ, ïé ïðïßåò êáé ëáìâÜíïõí ìÝôñá ãéá ôç äéåíÝñãåéá ìïñéáêïý åëÝã÷ïõ áðü ôá áñìüäéá êÝíôñá áéìïäïóßáò, óå ü,ôé áöïñÜ ôçí áóöÜëåéá ôïõ ðñïò ìåôÜããéóç áßìáôïò. Ãéá ôï èÝìá ìÜëéóôá, ðñáãìáôïðïéÞèçêå åõñåßá óýóêåøç óôçí ïðïßá óõììåôåß÷áí ç ãåíéêÞ ãñáììáôÝáò Äçìüóéáò Õãåßáò, ×ñéóôßíá ÐáðáíéêïëÜïõ, ç ðñüåäñïò ôïõ ÊÝíôñïõ ÅëÝã÷ïõ êáé Ðñüëçøçò ÍïóçìÜôùí (ÊÅÅËÐÍÏ), ÔæÝíç Êñåìáóôéíïý, ç õöõðïõñãüò Õãåßáò, ÆÝôôá ÌáêñÞ, ï äéïéêçôÞò ôïõ Åèíéêïý ÊÝíôñïõ Åðé÷åéñÞóåùí Õãåßáò (ÅÊÅÐÕ), ÐÜíïò Åõóôáèßïõ, êáèþò êáé õðçñåóéáêïß ðáñÜãïíôåò, ìå åðßêåíôñï ôùí óõæçôÞóåþí ôïõò ôçí ðïñåßá ôçò áíôéìåôþðéóçò ôïõ éïý.

ÌÝôñá ÁôïìéêÞò Ðñïóôáóßáò Ãéá ôçí áðïöõãÞ íÝùí ðåñéóôáôéêþí, åßíáé ìåßæïíïò óçìáóßáò óå áõôÞ ôç öÜóç, íá öñïíôßóïõí ïé ðïëßôåò íá ëÜâïõí ìÝôñá áôïìéêÞò ðñïóôáóßáò áðü ôá êïõíïýðéá, üðùò: • ç ÷ñÞóç åíôïìïáðùèçôéêþí ïõóéþí óôï áêÜëõðôï äÝñìá êáé åðÜíù áðü ôá ñïý÷á, åéäéêüôåñá óå äñáóôçñéüôçôåò êáôÜ ôéò áðïãåõìáôéíÝò Þ âñáäéíÝò þñåò, • ç åöáñìïãÞ óçôþí êáé êïõíïõðéÝñùí, • ç áðïöõãÞ ëéìíáæüíôùí íåñþí óå áõëÝò êáé ìðáëêüíéá (ãëÜóôñåò êëð), êáèþò êáé • ç áðïöõãÞ ôïõ ðïôßóìáôïò ôùí öõôþí êáé ôïõ ãñáóéäéïý êáôÜ ôéò áðïãåõìáôéíÝò Þ âñáäéíÝò þñåò, üôáí ôá êïõíïýðéá åßíáé ðåñéóóüôåñï äñáóôÞñéá.

Ìåéþíïíôáé ôá «êñïýóìáôá» ôïõ Áëôó÷Üéìåñ Ç åñãáóßá ìåôÜ ôá 60 ðåñéïñßæåé ôïí êßíäõíï óõ÷íüôçôá åìöÜíéóçò ôçò íüóïõ ôïõ Ç Áëôó÷Üéìåñ áêïëïõèåß ðôùôéêÞ ôÜóç êáé åßíáé ìéêñüôåñç áðü ôçí ðñïâëåðüìåíç,

óýìöùíá ìå ôá åíèáññõíôéêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ýöåñå óôï "öùò" ôçò äçìïóéüôçôáò ç éáôñéêÞ åðéèåþñçóç "The Lancet" êáé ðñïÝñ÷ïíôáé áðü åéäéêÞ ìåëÝôç ôïõ Éíóôéôïýôïõ Äçìüóéáò Õãåßáò ôïõ ÊÝìðñéôæ. Ùò ãíùóôüí äåí õðÜñ÷åé áêüìç áðïôåëåóìáôéêÞ èåñáðåßá ãéá ôçí êáèõóôÝñçóç ôçò åìöÜíéóçò Þ ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò íüóïõ Áëôó÷Üéìåñ, ôçò åêöõëéóôéêÞò íüóïõ ôïõ åãêåöÜëïõ ðïõ ïäçãåß óå áðþëåéåò ìíÞìçò, ìåßùóç ôùí åãêåöáëéêþí ëåéôïõñãéþí, áêüìç êáé áëëáãÞ ôçò ðñïóùðéêüôçôáò, üìùò óýìöùíá ìå ôç ó÷åôéêÞ âñåôáíéêÞ Ýñåõíá, ï ðåñéïñéóìüò ôçò åßíáé Þäç óå åîÝëéîç. ÓõãêåêñéìÝíá, ôï ðïóïóôü ôùí ðñïóþðùí çëéêßáò 65 åôþí êáé Üíù ðïõ Ý÷ïõí åêäçëþóåé Áëôó÷Üéìåñ óôç Âñåôáíßá öÝñåôáé íá Ý÷åé ìåéùèåß êáôÜ ó÷åäüí 25% óå Ýíá äéÜóôçìá 20 åôþí, ðåñíþíôáò áðü ôï 8,3% óôï 6,5%. Ïé åñåõíçôÝò õðü ôçí äñá ÊÜñïë ÌðñÜúáí, óõíÝêñéíáí äýï ïìÜäåò ìå 7.000 Üôïìá ôá ïðïßá åðéëÝ÷èçêáí ôõ÷áßá óôéò ß-

äéåò ðåñéï÷Ýò ôçò Áããëßáò êáé ôçò Ïõáëßáò, ç ðñþôç óôéò áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1990 êáé ç äåýôåñç ìåôáîý 2008 êáé 2011. Ðñïóáñìüæïíôáò ôïí åðéðïëáóìü ðïõ âñÝèçêå óôçí ðñþôç ïìÜäá, ïé åñåõíçôÝò åêôßìçóáí óå 884.000 ôïõò áóèåíåßò ìå Áëôó÷Üéìåñ, åíþ ï áñéèìüò ìåéþíåôáé óå 670.000 áí ðñïóáñìïóôåß ï åðéðïëáóìüò 6,5% ðïõ âñÝèçêå óôçí äåýôåñç ïìÜäá, äçëáäÞ 114.000 áóèåíåßò ëéãüôåñïé. Ç åßäçóç åßíáé ðïëý óçìáíôéêÞ êáé áíôéôßèåôáé óôéò óçìåñéíÝò ðñïâïëÝò, üðïõ ïé ðåñéóóüôåñåò êõ-

6,5%

ôïõ ðëçèõóìïý Üíù ôùí 65 åôþí "÷ôõðÜ" ç íüóïò

-25% ïé ðåñéðôþóåéò ìå Áëôó÷Üéìåñ ôçí ôåëåõôáßá 20åôßá

114.000 ëéãüôåñïé áóèåíåßò -3% ïé ðéèáíüôçôåò íá åìöáíéóôåß ç

íüóïò êÜèå Ýôïò åñãáóßáò ìåôÜ ôá 60

âåñíÞóåéò åôïéìÜæïíôáé íá åöáñìüóïõí åéäéêÜ ðñïãñÜììáôá êáôáðïëÝìçóçò ôïõ Áëôó÷Üéìåñ ôçí þñá ðïõ üëåò õðïëïãßæïõí üôé èá õðÜñîåé ìåãÜëç áýîçóç óôïí áñéèìü ôùí áóèåíþí. Áîßæåé ðÜíôùò íá óçìåéùèåß üôé -óýìöùíá ìå ìåëÝôç ôïõ Åèíéêïý Éíóôéôïýôïõ Õãåßáò êáé ÉáôñéêÞò ¸ñåõíáò (Inserm) ôçò Ãáëëßáò-, ç åñãáóßá ðáßæåé óçìáíôéêü ñüëï óôç ìç åìöÜíéóç ôçò íüóïõ, êáèþò üóï ðéï áñãÜ âãáßíåé êáíåßò óôç óýíôáîç, ôüóï ðéï áñãÜ åìöáíßæåôáé êáé ôï Áëôó÷Üéìåñ. Ç åí ëüãù Ýñåõíá áó÷ïëÞèçêå ìå 429.000 Üôïìá ðïõ óõíåéóöÝñïõí óôï RSI, Ýíá äéá÷åéñéóôéêü ôáìåßï ôáõôü÷ñïíá óýíôáîçò êáé éáôñéêÞò ðåñßèáëøçò ÷åéñïôå÷íþí êáé åìðüñùí, êáé Ýäåéîå üôé êÜèå åðéðëÝïí Ýôïò åñãáóßáò ìåôÜ ôá 60 ìåéþíåé êáôÜ ó÷åäüí 3% ôïí êßíäõíï ðñïóâïëÞò áðü ôç íüóï Áëôó÷Üéìåñ. "Ç åðáããåëìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá åðéôñÝðåé ôç äéáôÞñçóç åíüò êïéíùíéêïý äéêôýïõ, ðáñÜãïíôáò ðïõ Ý÷åé äåßîåé üôé ó÷åôßæåôáé ìå Ýíáí ìåéùìÝíï êßíäõíï Üíïéáò", áíÝöåñå åðß ôïõ èÝìáôïò ç åðéêåöáëÞò ôçò Ýñåõíáò, ÊÜñïë ÍôéöïõÀ.

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÍÝá ìç÷áíÞìáôá áéìïêÜèáñóçò óôï Íïóïêïìåßï ÊáëáìÜôáò ÐÝíôå íÝá éáôñéêÜ ìç÷áíÞìáôá ôå÷íçôïý íåöñïý, óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 85.000 åõñþ âñßóêïíôáé ðëÝïí óôç äéÜèåóç ôïõ éáôñéêïý åðéôåëåßïõ óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ôçò ÊáëáìÜôáò, óôï ðëáßóéï ôïõ íÝïõ éáôñïôå÷íïëïãéêïý åîïðëéóìïý ðïõ ðñïìçèåýåôáé ìå ÷ñçìáôïäüôçóç áðü ôï ÅÓÐÁ. Ðñüêåéôáé ãéá ðÝíôå óýã÷ñïíá êáé ðñïçãìÝíçò ôå÷íïëïãßáò èåñáðåõôéêÜ óõóôÞìáôá, ôá ïðïßá êáé äéáèÝôïõí ôç äõíáôüôçôá åöáñìïãÞò üëùí ôùí ìåèüäùí áéìïêÜèáñóçò, êáé Ýñ÷ïíôáé íá áíôéêáôáóôÞóïõí ìÝñïò ôïõ ðáëáéïý åîïðëéóìïý ôçò ÌïíÜäáò Ôå÷íçôïý Íåöñïý.

ÍÝï site «Åëëçíéêü ÖÜñìáêï» áðü ôçí ÐÅÖ Ìå óôü÷ï ôçí åíçìÝñùóç ôïõ êïéíïý ãéá ôá ðëåïíåêôÞìáôá ôùí åëëçíéêþí öáñìÜêùí, ç ÐáíåëëÞíéá ¸íùóç Öáñìáêïâéïìç÷áíßáò äçìéïýñãçóå Ýíá íÝï äéáäéêôõáêü ôüðï, ôï www.ellinikofarmako.gr. Ôï íÝï áõôü åíçìåñùôéêü site âñßóêåôáé Þäç óôïí "áÝñá" êáé áðïôåëåß ôïí ðõñÞíá ôçò êáìðÜíéáò "Åëëçíéêü ÖÜñìáêï" ôçò ÐÅÖ, óôïé÷åßá ôçò ïðïßáò èá óõíå÷ßóïõí íá îåäéðëþíïíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí åðüìåíùí ìçíþí, üíôáò ìÝñïò ìéáò ïëïêëçñùìÝíçò åíÝñãåéáò ðïõ óôÝëíåé Ýíá èåôéêü ìÞíõìá ðñïò êÜèå ¸ëëçíá ðïëßôç, ðñïêåéìÝíïõ íá áíáäåé÷èåß ç ìïíáäéêÞ áîßá ôùí åðþíõìùí åëëçíéêþí öáñìÜêùí. Ïé åðéóêÝðôåò ôçò éóôïóåëßäáò èá Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá ìÜèïõí ôïõò 5+1 Ëüãïõò ãéá ôïõò ïðïßïõò ðñÝðåé íá åðéëÝãïõí åëëçíéêÜ öÜñìáêá, üðùò ç áóöÜëåéá, ç ðïéüôçôá êáé ç áîéïðéóôßá ôïõò, áëëÜ êáé ç åìðéóôïóýíç ðïõ ôïõò äåß÷íïõí ïé áóèåíåßò óå 85 ÷þñåò ôïõ êüóìïõ.

Ôá êéíçôÜ åíéó÷ýïõí ôçí ðá÷õóáñêßá Ôá Ýîõðíá êéíçôÜ Ý÷ïõí áëëÜîåé áñêåôÜ ôïí ôñüðï æùÞò ôùí áíèñþðùí êáé óýìöùíá ìå åñåõíçôÝò óå ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Ï÷Üéï, ìåéþíïõí ôç óùìáôéêÞ äñáóôçñéïðïßçóÞ ôïõò, ãåãïíüò ðïõ ôïõò ïäçãåß áêüìç ðéï åýêïëá ðñïò ôç ðá÷õóáñêßá. Ïé íÝåò ðïëõëåéôïõñãéêÝò óõóêåõÝò äßíïõí ôç äõíáôüôçôá óôïõò ÷ñÞóôåò ü÷é áðëþò íá êÜíïõí êëÞóåéò êáé íá óôÝëíïõí ãñáðôÜ ìçíýìáôá êáé email, áëëÜ íá áëëçëåðéäñïýí óôá êïéíùíéêÜ äßêôõá, íá âëÝðïõí âßíôåï, íá øÜ÷íïõí óôï äéáäßêôõï ðëçñïöïñßåò, íá ðáßæïõí ðáé÷íßäéá êáé íá áêïýíå ìïõóéêÞ. Áõôü üìùò Ý÷åé êáé óõíÝðåéåò, áöïý âÜóåé ôçò ìåëÝôçò ðïõ Ýãéíå óå 300 öïéôçôÝò ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò, ôç óùìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá êáé ôéò øõ÷áãùãéêÝò åíáó÷ïëÞóåéò ôïõò, ðáñáôçñÞèçêå üôé ç ïìÜäá ôùí öïéôçôþí ìå ôçí ìåãáëýôåñç ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá ÷ñÞóçò ôïõ êéíçôïý, äçëáäÞ Ýùò êáé 14 þñåò çìåñçóßùò, åß÷å ÷áìçëÜ åðßðåäá öõóéêÞò êáôÜóôáóçò, óõãêñéôéêÜ ìå åêåßíïõò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýóáí ôï Ýîõðíï êéíçôü ôïõò ìüëéò 1,5 þñá áíÜ çìÝñá.


Ã.Ä. 842,16

0,62% ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

XÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

in ÃÅÊÔÅÑÍÁ: ¼ðïõ õðÜñ÷åé ôåëéêÜ "êáðíüò õðÜñ÷åé êáé öùôéÜ" ìå ôéò åðßóçìåò ÷èåóéíÝò áíáêïéíþóåéò ôçò óôñáôçãéêÞò óõìöùíßáò ìå ôçí Qatar Petroleum International ãéá ôçí áðü êïéíïý õëïðïßçóç åðåíäýóåùí óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò ÍÁ Åõñþðçò • … üóïõò ìðÞêáí óôçí ëïãéêÞ ôùí ðñïåîïöëÞóåùí óôéò ðñïçãïýìåíåò óõíåäñéÜóåéò. • ¸ùò êáé ôá 2,28 åõñþ Ýöèáóå ÷èåò åíäïóõíåäñéáêÜ… ãéá íá ôåñìáôßóåé óôá 2,19 åõñþ ìå êÝñäç 2,82%. Êáé óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 356.000 ôåì. ÌÅÔÊ: Óå "dt" åßäå êáé ôá 11 åõñþ åðéìÝíïíôáò ãéá 5ç óõíå÷Þ óõíåäñßáóç óå èåôéêü Ýäáöïò. Áðü ôá 9,74 åõñþ… óôá 11,18 åõñþ ôåñìáôßæïíôáò ÷èåò óôá õøçëÜ çìÝñáò ìå +4,98% êáé ýóôåñá áðü óõíáëëáãÝò 35.000 ôåì. ÖÖÃÊÑÐ: ÁíÝâáóå óôñïöÝò ðñïò ôá 17 åõñþ ìå áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò óôá 144.000 ôåì. óçìåéþíïíôáò ôçí ôñßôç êáôÜ óåéñÜ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç êáé êÝñäç 2,73%. Ìå ôçí áðïôßìçóç ôçò ðÜíù áðü ôï 1,1 äéó. åõñþ. ÅÕÄÁÐ: Äåí åãêáôáëåßðåé åýêïëá ôéò ìÜ÷åò êáé ôï áðÝäåéîå îåêÜèáñá ÷èåò… åðéóôñÝöïíôáò ðñïò ôá 5,90 åõñþ ìå áíôßäñáóç óôï +2,09%, ìåôÜ ôï ãýñéóìá ôçò ÐáñáóêåõÞò óôï -3,36%. ÌÏÇ: ÁñãÜ áëëÜ óôáèåñÜ ÷ôßæåé íÝåò âÜóåéò, âåëôéþíïíôáò óôáäéáêÜ êáé ôéò óõíáëëáãÝò ôçò. • ÌåôñÜ Þäç 6 óôéò 6 áíïäéêÝò óõíåäñéÜóåéò öèÜíïíôáò ÷èåò óôá 7,69 åõñþ… êáé óôá õøçëÜ çìÝñáò ìå +0,65%. Äéáêéíþíôáò 82.264 ôåì. ÅËËÁÊÔÙÑ: ÁíåâáóìÝíåò äéáèÝóåéò ðÜíù áðü ôá 2 åõñþ ìå ðÝíôå Þäç óåñß áíïäéêÝò óõíåäñéÜóåéò , äéáôçñþíôáò âåëôéùìÝíåò êáé ôéò óõíáëëáãÝò ôçò. • Óå óôåíü åýñïò ç äéáêýìáíóç ôçò, ìå ôï êëåßóéìï êïíôÜ óôá õøçëÜ ó÷åäüí çìÝñáò ôùí 2,13 åõñþ íá éêáíïðïéåß ôïõò ðñïóöÜôïõò åðéâéâáóèÝíôåò. ÔåñìÜôéóå óôï +0,47%.

ouT ÅÐÉËÊ: Óôá ÷áìçëÜ ìçíüò êáé âÜëå âñÝèçêå ìå ìéáò ÷èåò… ÷Üíïíôáò 8,47% êáé ÷ùñßò íá ðéÝæåôáé áðü ðñïóöïñÜ áöïý Üëëáîáí ÷Ýñéá ìüëéò 2.636 ôåì. ÍÁÕÔ: Äýï -äýï ôá âÞìáôá óôçí êáôçöüñá. ×Üíåé ðÜíù áðü 18% óôï ôåëåõôáßï äéÞìåñï ìå óõíáëëáãÝò ðïõ äåí îåðÝñáóáí óõíïëéêÜ ôá 3.000 ôåì. ¸êëåéóå ÷èåò óôï 0,20 åõñþ.

ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

×.Á.: Óå õðïôïíéêü mood, áíáæçôþíôáò íÝïõò êáôáëýôåò Óçìåßùóå ôïí äåýôåñï áñíçôéêü ôæßñï Ýôïõò

Ì

å "ìïõäéáóìÝíåò" äéáèÝóåéò ôï îåêßíçìá ôçò íÝáò åâäïìÜäáò ãéá ôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï êÜôé ðïõ áðïôõðþèçêå îåêÜèáñá êáé óôïí óõíïëéêü ôæßñï ï ïðïßïò Þôáí ï äåýôåñïò ÷áìçëüôåñïò óôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò.

Tçò Ì. ÔÆÉÂÅËÅÊÁ m_tziveleka@motorpress.gr ×ùñßò äéÜèåóç ãéá óõãêåêñéìÝíç êáôåýèõíóç êáé ìå ôçí áðïõóßá éó÷õñþí ðñùôáãùíéóôþí íá åßíáé Ýíôïíç óå üëç ôç äéÜñêåéá ôùí óõíáëëáãþí, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò ôéìþí êéíÞèçêå óå Ýíá óôåíü åýñïò äéáêýìáíóçò ìüëéò 15ìïíÜäùí, ôåñìáôßæïíôáò êïíôÜ óôá õøçëÜ çìÝñáò ìå óõíïëéêü ôæßñï ðïõ äéáìïñöþèçêå ìüëéò óôá 29,1 åêáô. åõñþ. Åéäéêüôåñá, ìå åíäïóõíåäñéáêÞ êßíçóç ìåôáîý 830,28845,22 ìïíÜäùí ôåñìÜôéóå óôéò 842,16 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò ïñéáêÞ åíßó÷õóç êáôÜ 0,62%, åíþ ó÷åôéêÜ ìïéñáóìÝíç õðÞñîå êáé ç ôåëéêÞ åéêüíá ôçò áãïñÜò ìå 65 áíïäéêÝò ìåôï÷Ýò Ýíáíôé 55 ðôùôéêþí. Ç áðïõóßá íåüôåñçò åéäçóå-

ÕðïôïíéêÝò êéíÞóåéò ðÝñéî ôùí 840 ìïíÜäùí ïãñáößáò áðü ôï ìÝôùðï ôùí áðïêñáôéêïðïéÞóåùí áëëÜ êáé ç áâåâáéüôçôá óôéò ôÜîåéò ôùí åðé÷åéñçìáôéþí áíáöïñéêÜ ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ôçò ÷þñáò êáé ôçí íÝá öïñïêáôáéãßäá ðïõ áíáìÝíåôáé íá ìåéþóåé ðåñáéôÝñù ôçí áãïñáóôéêÞ äýíáìç, êñáôïýí ðáãùìÝíï ôï åðåíäõôéêü êëßìá óôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï êáèéóôþíôáò õðïôïíéêÝò ôéò êáèçìåñéíÝò óõíáëëáãÝò êáé óå áäñÜíåéá Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò ôùí éó÷õñþí ÷áñôïöõëáêßùí. ÂÝâáéá, áõôü äåí óçìáßíåé üôé êÜðïéá áíïäéêÜ îåóðÜóìáôá ìðïñïýí íá áðï-

ÓôáèåñïðïéçôéêÞ êßíçóç ðÝñéî ôùí 285 ìïíÜäùí

Åéêüíá óôáèåñïðïßçóçò

Ì

å óôáèåñïðïéçôéêÝò äéáèÝóåéò îåêßíçóå ç íÝá åâäïìÜäá ãéá ôï êõðñéáêü ÷ñçìáôéóôÞñéï, ìå ôçí áîßá ôùí óõíáëëáãþí íá ðáñáìÝíåé óå ÷áìçëÜ åðßðåäá. Åéäéêüôåñá, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò ôéìþí ôåñìÜôéóå óôéò 93,44 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò Üíïäï êáôÜ 0,10% ìå ôçí áîßá ôùí óõíáëëáãþí íá äéáìïñöþíåôáé óôá åðßðåäá ôùí 37,5 ÷éë. åõñþ, åíþ áðü ôï óýíïëï ôùí ìåôï÷þí ðïõ äéáêéíÞèçêáí 2 Ýêëåéóáí óå õøçëüôåñá åðßðåäá, 1 õðï÷þñçóå êáé 2 ðáñÝìåéíáí áìåôÜâëçôåò. ÁíïäéêÜ ôåñìÜôéóå ï ôßôëïò ôçò

êëåéóôïýí. Áíôßèåôá, âñá÷õðñüèåóìåò åîÜñóåéò öáßíåôáé íá ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï ðëÜíï üóùí óõíå÷ßæïõí íá ðáñáêïëïõèïýí ôá ôåêôáéíüìåíá óôï åëëçíéêü ôáìðëü, óå êÜèå ðåñßðôùóç üìùò äåí ìðïñïýí ðñïóöÝñïõí, üðùò öÜíçêå êáé ôçí ðñïçãïýìåíç åâäïìÜäá, ïõóéáóôéêÞ áëëáãÞ óôçí âñá÷õðñüèåóìç ôÜóç. ×èåò, ïé êéíÞóåéò ôùí åìðëåêüìåíùí ÷áñáêôçñßóôçêáí ìÝôñéåò ìå ôçí áðïóôáóéïðïßçóç ôùí ðùëçôþí íá äßíåé ðåñéèþñéá ãéá äñáóôçñéïðïßçóç óôïõò ëéãïóôïýò áãïñáóôÝò, ðïõ áíÝâáóáí

ÊñáôÜ ÷áìçëÝò ôéò ôá÷ýôçôåò Hellenic Bank ìå ðïóïóôü 1,72% êáé ôçò Petrolina ìå ðïóïóôü 0,59%, åíþ ðôþóç óçìåßùóå ï ôßôëïò ôçò ÄÞìçôñá ÅðåíäõôéêÞ ìå ðïóïóôü 1,74%. Óôïõò åðéìÝñïõò êëáäéêïýò ç åéêüíá Þôáí ìåéêôÞ. ÈåôéêÜ Ýêëåéóå ï äåßêôçò ôçò åíáëëáêôéêÞò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,12%, ôùí ôñáðåæþí ìå ðïóïóôü 0,11%, ôçò êýñéáò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,11%, åíþ ðôþóç óçìåßùóå ï äåßêôçò ôùí åðåíäõôéêþí åôáéñåéþí ìå ðïóïóôü 1,41%. ÁìåôÜâëçôïé Ýêëåéóáí ïé äåßêôåò ôùí îåíïäï÷åßùí êáé ôçò êýñéáò áãïñÜò, åíþ ï äåßêôçò FTSE/CySE 20 Ýêëåéóå óôéò 33,81 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò ðôþóç êáôÜ 0,06%.

åëáöñþò ôéò ôá÷ýôçôåò äéáìïñöþíïíôáò ìéá óõíïëéêüôåñç åéêüíá óôï club ôùí éó÷õñþí. Åéäéêüôåñá, áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ìüëéò ôÝóóåñéò ìåôï÷Ýò áðü ôïí FTSE Large Cap Ýêëåéóáí óå ÷áìçëüôåñá åðßðåäá (ðñüêåéôáé óõãêåêñéìÝíá ãéá ôéò Alpha, ÅèíéêÞ, MIG, ÏÐÁÐ êáé ÔÝñíá ÅíåñãåéáêÞ), ìå ôïõò õðüëïéðïõò ôßôëïõò íá êéíïýíôáé ðåñéóóüôåñï óå ìÝôñéá åðßðåäá. ¸íôïíç êßíçóç ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôçò ÌÝôêá ðïõ ðÝñáóå Üíåôá êáé ôá 11 åõñþ ìå êëåßóéìï óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 11,18 åõñþ, ÄÅÇ, Âéï÷Üëêï, Ìõôéëçíáßïò, Ðåéñáéþò, ÅÕÄÁÐ êÝñäéóáí ðÜíù áðü 2% ìå ó÷åôéêÜ üìùò ìéêñÝò óõíáëëáãÝò, åíþ ÷áìçëÝò ôá÷ýôçôåò äéáôçñÞèçêáí óôï ôáìðëü ôùí ôñáðåæþí óõãêñáôþíôáò êáé ôçí óõíïëéêüôåñç ôÜóç. Ç ÅèíéêÞ êáôåâÜæïíôáò ôéò óõíáëëáãÝò ôçò óôï 1,02 åêáô. ôåì. óõìðëÞñùóå ôçí äåýôåñç êáôÜ óåéñÜ ðôùôéêÞ óõíåäñßáóç ôåñìáôßæïíôáò óôá 2,59 åõñþ, ç Alpha Bank êéíÞèçêå ìüíéìá óå áñíçôéêü Ýäáöïò ãéá íá ôåñìáôßóåé êïíôÜ óôá ÷áìçëÜ çìÝñáò, óôï 0,44 åõñþ ìå -2,22%, åíþ áíôßèåôá ç Eurobank Ýâãáëå áíôßäñáóç óôï +6,77% êáé óôï 0,65 åõñþ äéáêéíþíôáò ó÷åäüí 2,5 åêáô. ôåì. Óå èåôéêü Ýäáöïò êáé ç ìåôï÷Þ ôçò Ðåéñáéþò ðïõ Ýóðåõóå íá êáëýøåé ìÝñïò áðü ôï ÷áìÝíï Ýäáöïò ôçò ÐáñáóêåõÞò ôåñìáôßæïíôáò óôï 0,94 åõñþ ìå +2,62% êáé óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò 2,77 åêáô. ôåì. Áðü åêåß êáé ðÝñá óáöþò äåí ìðïñåß íá ðåñÜóåé áðáñáôÞñçôç ç êéíçôéêüôçôá óôçí ìåôï÷Þ ôçò ÃÅÊÔÅÑÍÁ ìå ôçí áíáêïßíùóç ôçò óõìöùíßáò ãéá ôçí áðüêôçóç ôïõ 25% ôçò "ÇÑÙÍ ÉÉ" íá óõãêåíôñþíåé ôï åíäéáöÝñïí ôçò áãïñÜò. Ìå ôéò óõíáëëáãÝò íá äéáôçñïýíôáé áõîçìÝíåò óôá åðßðåäá ôùí 442.000 ôåì. ç ìåôï÷Þ óõíÝ÷éóå ãéá 6ç óõíå÷Þ óõíåäñßáóç áíïäéêÜ öèÜíïíôáò Ýùò 2,28 åõñþ, ùóôüóï áðïìáêñýíèçêå áðü ôá õøçëÜ çìÝñáò ôåñìáôßæïíôáò óôá åíäïóõíåäñéáêÜ ÷áìçëÜ ôùí 2,16 åõñþ. Åíéó÷õìÝíç êáôÜ 1,41%.


12

IÍ & OUT ÔéìÞ: 2,10 €

ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ

ÃÏÑÁ: Óôï ãíùóôü õðïÁ ôïíéêü êëßìá ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí ç ðñþôç óõíåäñßáóç ôçò íÝáò åâäïìÜäáò, ÷ùñßò íá ðñïóöÝñåé ïõóéáóôéêÝò äéáöïñïðïéÞóåéò áëëÜ êáé îåêÜèáñç ôÜóç ãéá ôçí åðüìåíç çìÝñá… •… áöïý ç ñåõóôüôçôá óõíå÷ßæåé íá ðñïóöÝñåôáé ìå ôï óôáãïíüìåôñï êáé ôá íÝá êßíçôñá ãéá ôïõò áãïñáóôÝò ðáñáìÝíïõí õðü áíáæÞôçóç.

¸

ôóé ï Ãåíéêüò Äåßêôçò ôéìþí äéêáéþíïíôáò Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò ôùí åìðëåêïìÝíùí, êéíÞèçêå óå Ýíá óôåíü åýñïò ôéìþí ðÝñéî ôùí 840 ìïíÜäùí, ìå ôéò óõíáëëáãÝò íá ðáñáìÝíïõí "áíýðáñêôåò" áöïý ï

ôæßñïò óçìåßùóå ôá äåýôåñá ÷áìçëüôåñá åðßðåäá óôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò (äéáìïñöþèçêå óôá 29,1 åêáô. åõñþ åê ôùí ïðïßùí ôá 4,6 åêáô. åõñþ áöïñïýóáí ðáêÝôá)... •… ìå ôçí óõíåäñßáóç íá áðïäåéêíýåôáé ðåñéóóüôåñï äéáäéêáóôéêïý ÷áñáêôÞñá.

Ð

ÅÉÑ: ÓçìáíôéêÜ ìåéùìÝíïé ïé ÷èåóéíïß ôçò üãêïé, ìå ôçí ðñïóöïñÜ íá áðïäåéêíýåôáé ðåñéóóüôåñï åëåã÷üìåíç, ãåãïíüò ðïõ ôçò åðÝôñåøå Üíåôá êéíçèåß óå õøçëüôåñá åðßðåäá... •… ðñïò ôï 0,95 åõñþ. ¸äùóå éêáíïðïéçôéêü êëåß-

óéìï, ôçñïõìÝíùí ôùí áíáëïãéþí, ôåñìáôßæïíôáò óôï 0,94 åõñþ. Ìå +2,62% êáé ìåôÜ áðü óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 2,77 åêáô. ôåì.

Ö

ÑÉÃÏ: Äåí åßäå ïýôå ãéá ìéá óôéãìÞ èåôéêü ðñüóçìï, áí êáé ç ðñïóöïñÜ äåí Þôáí óçìáíôéêÞ. Ùóôüóï, ç áðïõóßá äõíáôïý áãïñáóôéêïý åíäéáöÝñïíôïò ôçí êñÜôçóå ÷áìçëÜ... •… ìå ôï "öéíÜëå" íá ôçí êñáôÜ áìåôÜâëçôç óôá 4,60 åõñþ. ÌåôÜ áðü óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 32.767 ôåì. ÔÅ: Ç ðñüóöáôç áíôßÏ äñáóç ôïõ áðü ôá 5,74 åõñþ… óôá 6,35 åõñþ Þôáí

ÅËËÇÍÉÊÁ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁ

áíáìåíüìåíï üôé èá Ýâãáæå êïììÜôéá , üðùò öÜíçêå åîÜëëïõ êáé óôçí óõíåäñßáóç ôçò ÐáñáóêåõÞò. ÂÝâáéá, óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 6,20 åõñþ Ýíá óçìáíôéêü ìÝñïò Ý÷åé åêôïíùèåß... •… êáé ðëÝïí áíáæçôåß íÝá êáýóéìá ãéá ÷ôßóåé íÝá õøçëüôåñá åðßðåäá ôéìþí. ÁðÝöõãå ÷èåò íá ÏÔÅ(É): êëåßóåé óå áñíçôéêü Ý-

äáöïò áðïññïöþíôáò ðëÞñùò ôçí ÷áìçëÞ ðñïóöïñÜ Ýùò ôá åíäïóõíåäñéáêÜ ÷áìçëÜ ôùí 6,21 åõñþ….áëëÜ áðü ôçí Üëëç äåí ðñüóöåñå êáé ôßðïôá éäéáßôåñï óôï "öéíÜëå" ôåñìáôßæïíôáò óôá 6,33 åõñþ.

ÊPMG: Ïé äýï óôéò ôñåéò éäéùôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò åðéëÝãïõí ôçí ðïëéôéêÞ ôùí ìçäåíéêþí áõîÞóåùí óôïõò ìéóèïýò ãéá ôï 2013 ðïãïçôåõôéêÜ åßíáé ôá óôïé÷åßá Á áðü ôçí ðñþôç ðåñéïäéêÞ Ýñåõíá ôçò KPMG ãéá ôçí åîÝëéîç ôïõ ìéóèïëïãéêïý êüóôïõò óôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá, ôï 2013. Óôçí Ýñåõíá ðáñïõóéÜæïíôáé áíáëõôéêÜ äåäïìÝíá êáé ðñïâëÝøåéò áõîÞóåùí ìéóèþí ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò, óõíïëéêÜ êáé áíÜ êëÜäï ïéêïíïìéêÞò äñáóôçñéüôçôáò. ¼ðùò ðñïêýðôåé ç ðëåéïøçößá ôùí éäéùôéêþí åðé÷åéñÞóåùí (äýï óôéò ôñåéò), äåí èá ðñï÷ùñÞóïõí óå êáìßá áýîçóç ìéóèþí ìÝóá óôï Ýôïò, åíþ ôï 10% ôïõ äåßãìáôïò èá ðñï÷ùñÞóåé êáé óå íÝåò ðåñéêïðÝò ìÝóá óôï 2013. ¼ðùò ðñïêýðôåé áðü ôçí Ýñåõíá: • Ôï 55% ôùí åôáéñåéþí ôïõ äåßãìáôïò äåí äßíåé áõîÞóåéò óå êáìßá êáôçãïñßá åñãáæïìÝíùí ãéá ôï 2013. Ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü ôïõ 2012 Þôáí 66%. • Ïé êëÜäïé óôïõò ïðïßïõò ðáñïõóéÜæïíôáé ôá ìåãáëýôåñá ðïóïóôÜ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ìüëéò êáôÜ Õøçëüôåñá 0,48% êáé ìå óõíïëéêü ü-

ðñïóöïñÜ áðü ôá åíäïóõíåäñéáêÜ ÷áìçëÜ ôùí 5,87 åõñþ.

Óõíôçñåß ôéò ÷áìçÏËÐ: ëÝò ðôÞóåéò ðÝñéî ôùí

•ÔåñìÜôéóå óôï +0,67% äéáêéíþíôáò óõíïëéêÜ 150.471 ôåì.

ãêï ìüëéò 189.000 ôåì.

16 åõñþ… ðáñáìÝíïíôáò óôçí ãíùóôÞ öÜóç óõíáëëáêôéêÞò áðñáîßáò.

5.319 ôåì. ÜëëáÌüëéò îáí ÷Ýñéá ÷èåò…ãéá íá

ôåñìáôßóåé óôá 16 åõñþ, ìå ïñéáêÞ Üíïäï êáôÜ 0,31%.

¹ðéá ðñÜãìáôá, ÓÙËÊ: äéáôçñþíôáò ðÜíôá ôá

åðßðåäá ôùí 2,06 åõñþ. ¼ëåò êáé üëåò 24.000 ôåì. ïé ÷èåóéíÝò ôçò óõíáëëáãÝò ìå åíäïóõíåäñéáêÞ êßíçóç ìåôáîý ôùí 2,06-2,12 åõñþ êáé êëåßóéìï óôá 2,10 åõñþ. •Õøçëüôåñá ìüëéò êáôÜ0,96%

ÆùÞñåøå êÜðùò ÅËÔÏÍ: ÷èåò óôá ôåñìáôé-

÷áí ëÜâåé åãêáßñùò èÝóåéò êáé ðïñåýôçêáí ìáæß ôçò óå üëç ôçí öÜóç ôçò ðñüóöáôçò áíôßäñáóçò áðü ôï 0,81 åõñþ… íá óðåýäïõí óå êáôï÷õñþóåéò êåñäþí.

ðÜíù áðü ¹äç10%÷Üíåé óôï ôåëåõôáßï

2çìåñï ãõñßæïíôáò ÷èåò êÜôù áðü ôï 1,10 åõñþ. ÂÝâáéá, ôï ìåãÜëï ôçò ðñüâëçìá äåí Þôáí ÷èåò ç áõîçìÝíç ðñïóöïñÜ, áëëÜ ôï Üôïíï ó÷åôéêÜ áãïñáóôéêü åíäéáöÝñïí ðïõ ôçí ãýñéóå Üíåôá óôï -7,02% êáé óôï 1,06 åõñþ. •Ìå ôéò óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò íá äéáìïñöþíïíôáé óôá 26.558 ôåì.

ðÜíôùò Ýäùóå ÊÝñäç ÷èåò êáé ìÜëéóôá éêáíï-

ôá âáóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí ôåëåõôáßùí óõíåäñéÜóåùí. Ìå 15.301 ôåì. ÷èåò Ýêëåéóå óôï -2,54% ãõñßæïíôáò áðü ôá åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ ôùí 1,17 åõñþ… óôá 1,15 åõñþ.

ÅðÝóôñåøå îáíÜ ÂÉÏ×Ê: áðü ôá 4 åõñþ óõìðëç-

• Ôï 10% ôïõ äåßãìáôïò äÞëùóå üôé èá ðñï÷ùñÞóåé ôï 2013 óå ìåéþóåéò âáóéêþí áðïäï÷þí óå ôïõëÜ÷éóôïí ìßá êáôçãïñßá åñãáæïìÝíùí, ðïóïóôü óçìáíôéêÜ ÷áìçëüôåñï áðü ðÝñõóé ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï.

¢ñ÷éóå íá îåÑÅÂÏÉË: öïõóêþíåé, ìå üóïõò åß-

êÜ…áëëÜ ìå óõíáëëáãÝò ìüëéò 4.210 ôåì., äåí ìðïñåß íá ðñïóöÝñåé êÜðïéï ðåéóôéêü óÞìá ãéá ôçí óõíÝ÷åéá.

ðïéçôéêÜ ýøïõò 3,64% ôåñìáôßæïíôáò óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 1,14 åõñþ.

ìçäåíéêþí áõîÞóåùí åßíáé ôïõ Ëéáíåìðïñßïõ (92%) êáé ôçò ÕøçëÞò Ôå÷íïëïãßáò (61%). • Ç ìÝóç áýîçóç ôï 2013 ãéá ôï óýíïëï ôïõ äåßãìáôïò (óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí ìçäåíéêþí áõîÞóåùí) äéáìïñöþíåôáé óôï 0,7%.

ÔéìÞ: 6,47 €

ñþíïíôáò ôçí 5ç áíïäéêÞ óõíåäñßáóç óôéò ôåëåõôáßåò 6, ìå êëåßóéìï óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 4,04 åõñþ. Ìå éó÷íÝò âÝâáéá óõíáëëáãÝò ðïõ äåí îåðÝñáóáí ôá 60.000 ôåì. Äéáôçñåß ôéò Þðéåò Å×ÁÅ: ôá÷ýôçôåò ôçò ðÝñéî

ôùí 6 åõñþ… áíáìÝíïíôáò ôá íÝá óéíéÜëá áðü ôçí óõíïëéêüôåñç ôÜóç. ÐÜíôùò ôï 6áñé ôï êñÜôçóå ÷èåò áðïññïöþíôáò ðëÞñùò ôçí

ÕðïôïíéêÝò äéáèÝÐËÁÈ: óåéò êáé ÷áìçëïß üãêïé,

ÊÜðùò áðüôïìá ÐÑÏÖ: Þñèå ôï ãýñéóìá ôçò á-

ðü ôá õøçëÜ ôùí 1,07 åõñþ… êáé ÷ùñßò íá õðÜñ÷åé óçìáíôéêÞ ðñïóöïñÜ. Õðï÷þñçóå êáôáêüñõöá óôï 4,86% äßíïíôáò êëåßóéìï óôá ó÷åäüí óôá ÷áìçëÜ çìÝñáò. Óôï 1 åõñþ ìå óõíïëéêü üãêï ìüëéò 8.570 ôåì. ÊáëÞ óáò çìÝñá Ì. ÔæéâåëÝêá m_tziveleka@motorpress.gr


ÅÐÉËÏÃÅÓ ÅÕÑÙÂ: ÃñÜöáìå óôï öýëëï ôçò ðåñá!íáìÝíáìå óìÝíçò ÐáñáóêåõÞò... "ÅÕÑÙÂ: Ôçí ááñêåôÜ êáëýôåñç, áðïãïçôåýåé óõãêñéôéêÜ ìå ôéò Üëëåò 3, áëëÜ èá êéíçèåß îáöíéêÜ êáé èá ôçí ðåñéìÝíïõìå". Êáé íá ôçí ÷èåò óôï +6,8% êáé óôç ôéìÞ ôïõ 0,6470 åõñþ Ý÷ïíôáò áðïññïöÞóåé ðñïóöïñÝò 2,43 åêáô. ôåìá÷ßùí...

*** ÅÕÑÙÂ(É): Ïé åêðñüóùðïé ôçò ÅÊÔ êáé ãåíéêþò ôçò ôñüéêáò Ý÷ïõí äå÷èåß ôçí åëëçíéêÞ åðé÷åéñçìáôïëïãßá, üôé äçëáäÞ ôï éäáíéêü óåíÜñéï èá Þôáí áýîçóç êåöáëáßïõ êáé ü÷é placement, ãéá ôçí Eurobank. • ÐáñÜëëçëá ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí stress tests ðïõ åêôéìþíôáé ôÝëç ôïõ 2013 ðñïóäéïñßæåôáé ç ðþëçóÞ ôçò óå óôñáôçãéêü åðåíäõôÞ ìå ðéèáíü óåíÜñéï óôï á' ôñßìçíï ôïõ 2014.

!

*** ÌÅÔÊÁ: ÐÝìðôç óåñß çìÝñá áíüäïõ êáé áðü ôá 9,7400 åõñþ ôçò 15çò Éïõëßïõ óôá 11,1800 ôþñá ìåôÜ êáé ôï ÷èåóéíü +5% ðïõ óõíïäåýôçêå áðü óõíáëëáãÝò 35.000 ôì÷. ÃñÜöáìå óôç óôÞëç ðñéí ëßãåò çìÝñåò... • " Óôá 13.40 áðü 12,70 åõñþ ðñïçãïõìÝíùò áõîÜíåé ôçí ôéìÞ - óôü÷ï ôçò ìåôï÷Þò ôçò ç Eurobank Åquities óå ÝêèåóÞ ôçò óôçí ïðïßá äéáôçñåß ôçí óýóôáóç "ÁÃÏÑÁ".

!

*** ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áíáöÝñåé üôé ç áýîçóç óôçí ôéìÞ - óôü÷ï áíôáíáêëÜ ôçí áíáâÜèìéóç ôùí ðñïâëÝøåùí ãéá ôá êÝñäç, ëüãù ôïõ íÝïõ Ýñãïõ ôùí 92,8 åêáô. åõñþ óôçí Áëãåñßá. Êáé ôþñá óôá... 9,9300 åõñþ, áëëÜ ðëÝïí èá ðñÝðåé íá ëçöèåß õðüøç êáé ôï Ýñãï óôï ÉñÜê"...

Ç

*** ÁÔÔÉÊÇÓ: Ôçí ìáæåýïõí ëåò êáé ãíùñßæïõí ôïõò ðùëçôÝò êáé ôé ðõñïìá÷éêÜ Ý÷ïõí áêüìá íá ôïõò äþóïõí. ¼ôáí üìùò ôåëåéþóïõí, ôüôå ç ìåôï÷Þ èá áíïßîåé äñüìï ìðñïóôÜ ôçò. Ìç îå÷íÜìå üôé èåìåëéùäþò åßíáé ðïëý êáëýôåñç áðü ôéò õðüëïéðåò êáé êõñßùò "êáèáñÞ"...

!

!

*** ÅËÂÁË: Ôçí "Ýðëçîáí" ïé áíáâáëëüìåíïé öüñïé, áëëÜ ï üìéëïò Ý÷åé ïõóßá, äõíáìé-

EUROBANK

13

IÍ & OUT

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

êÞ, ðåñéå÷üìåíï êáé ðïëý ìÝëëïí ìðñïóôÜ ôïõ. Ç óõóóþñåõóç ðïõ ãßíåôáé äßíåé îáíÜ åõêáéñßåò. • Ìå 2 áíïäéêÝò óôéò ðñüóöáôåò 6 óõíåäñéÜóåéò êáé áðü ôá 2,1600 óôá 2,0300 åõñþ. Ìå áðïôßìçóç 252 åêáô. êáé óå áðüóôáóç 210% áðü ôçí êáèáñÞ èÝóç -ßäéá êåöÜëáéá ðïõ áíÝñ÷ïíôáé óå 545,5 åêáô. åõñþ. Ôçò ïðïßáò õóôåñåß êáôÜ 300 åêáô. åõñþ ðåñßðïõ(!). *** ÁËÖÁÔÐ: Áõôü, åðáíáëáìâÜíïõìå èá êÜøåé êáñäéÝò óôï ôáìðëü. Êáé ü÷é áðü... êáêü! Ôïí Üóóï ôïí Ý÷åé óßãïõñï, åðéìÝíïõí ïé äéêïß ôïõ õðïóôçñéêôÝò. Êáé äåí ôïõò ðÜìå êüíôñá. Ãéáôß ìåôÜ èá Ý÷åé êé Üëëï äñüìï. • Ëßãï ðñþéìá üëá áõôÜ, áëëÜ ôùí öñïíßìùí ôá ðáéäéÜ êëð. Ìå ðôþóç ÷èåò êáé ôçí ÐáñáóêåõÞ êáé áí óÞìåñá õðï÷ùñÞóåé êé Üëëï, ôüôå....

ÌÅÔÊÁ

ÔéìÞ: 11,18 €

!

ÔÅ×ÍÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

÷èåò ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò ôùí äçôá Üëëá åß÷áìå êáé óõíåäñßáóç. Êáé ôé ÅËÇÃÅ ÊÁÔÁ óõíåäñßáóç! Ìå ôïí ôæßñï íá åêôéíÜóóåôáé ëþóåùí ãéá åêåßíïõò ôïõò ôõ÷åñïýò, ôùí

ïðïßùí ôï ÁÖÌ ôåëåéþíåé óå 1 Þ 2.

êáé ç ÅëëÜäá ðïõ âéþíïõìå ðïÊÁÉôÝ åðåéäÞ äåí ðåèáßíåé, ôï ãíþñéìï óêçíéêü åêôõ-

ëß÷èçêå ãéá ìéá áêüìç öïñÜ:

ôï ðáñüí ç áíèåêôéêüôçôá ôçò ðåõíùóôéóìüò ðïëéôþí óôéò åöïñßåò êáé áÐñïò ñéï÷Þò óôÞñéîçò ôùí 800 ìå 788 ìïíÜÓ ãáíÜêôçóç ãéá ôéò ïõñÝò (ãéá ôçí ... ôïýñäùí óå óõíäõáóìü ìå ôçí åðéóôñïöÞ ôïõ Ãåíéêïý Äåßêôç ðÜíù áðü ôï âñá÷õ÷ñüíéï óçìåßï êëåéäß ôùí 820 ìïíÜäùí ìáò ðñïúäåÜæåé, ìåñéêþò, ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôïõ áíïäéêïý óåíáñßïõ ìå Üìåóï óôü÷ï ôï üñéï ôùí 900 ìïíÜäùí. *** ó÷íÞ âñá÷õ÷ñüíéá ðëáãéáíïäéêÞ êßíçóç ðñáãìáôïðïéåß ï FTSE25 êïíôÜ óôá ÷áìçëÜ ôïõ ìåãÜëïõ êáèïäéêïý êýìáôïò, ðïõ îåêßíçóå áðü ôá ìÝóá ÌáÀïõ êáé ôéò 410 ìïíÜäåò.

É

ëá ôïõ ÓáââÜôïõ ðñïöáíþò ïõäåßò åãíþñéæå êÜôé)...

÷åßá óôï taxis (üíôáò âÝâáéïé üôé ç ãêñßíéá èá ïäçãÞóåé óå ðáñÜôáóç -ðáëéÜ ìáò ôÝ÷íç êüóêéíï) óýóôçìá èåùñçôéêÜ õðü êáôÜññåõÌÅóçôï(ðÜíôùò ôï Óáââáôïêýñéáêï ìéá ÷áñÜ äïýëåõå)...

Ç

óéìïðïéÞóïõìå ìéá Þðéá Ýêöñáóç) ãéá íá áíôéìåôùðßóåé ôçí üëç êáôÜóôáóç, ðéóôü óôï äüãìá ôçò ðñï÷åéñüôçôáò, ôï ïðïßï õðïäåéãìáôéêÜ áêïëïõèåß.

ÔéìÞ: 0,647 €

íá äåß÷íåé ãéá áêüìç ìéá öïñÜ üôé äåí Ý÷åé óå áõôÞ ôçí óõãêõñßá momentum êáé êáôáëýôåò. Îå÷þñéóå âåâáßùò ç Eurobank ëüãù ôùí äñïìïëïãïýìåíùí åîåëßîåùí...

öáëáéïðïßçóç ôùí 6,21 äéó. åõñþ. Íá óçìåéùèåß üôé ç ôéìÞ ôçò áìê Þôáí 4,29 åõñþ.

ôçò ÅèíéêÞò ðïõ îåêßíçóå ìå ôéÔïìÞwarrants åêêßíçóçò 6,823 åõñþ Ýêëåéóå óôá 0,7290 åõñþ ìå ðôþóç -4,58%, êáèþò ðñïÝñ÷ïíôáí áðü 4Þìåñç áíôßäñáóç ìå êÝñäç +41,48%.

ÕðÞñ÷áí åíäåßîåéò üôé êÜðïéïé åðåíôñÜðåæåò íá ìçí Ý÷ïõí åíçìåñþÅÔÅÔÐ: äõôÝò ðïõëïýóáí óôá ðáñÜãùãá êáé áãüÊÁÐÏÉÅÓ óåé ôçí ÃÃÐÓ ó÷åôéêÜ ìå ôïõò ôüêïõò êáé ñáæáí warrants ôçò ÅèíéêÞò, ùóôüóï óýíôïìá

êÜðïéåò Üëëåò íá Ý÷ïõí äþóåé ëáíèáóìÝíá óôïé÷åßá...

óõíå÷üìåíç äéáêñÜôçóç ôïõ åí ëüãù åðéðÝäïõ èá âÜëåé ôéò âÜóåéò ãéá ìéá áíïäéêÞ áíÜôáóç ðñïò ôçí áñ÷éêÞ ðåñéï÷Þ áíôßóôáóçò ôùí 310 ìå 305 ìïíÜäùí. Ðåñéï÷Þ, áðü üðïõ äéÝñ÷åôáé êáé ï ìáêñïðñüèåóìïò áðëüò êéíçôüò ìÝóïò ôùí 200 çìåñþí (312 ìïíÜäåò).

ÁäéÜöïñç Þôáí (êáé) ÷èåò ç åéêüÔÑÁÐÅÆÅÓ: íá ôùí ôñáðåæéêþí ìåôï÷þí ìå ôïí êëÜäï

áíôéäñÜóåéò ôùí ëïãéóôþí üôé äåí ÅèíéêÞ Ýêëåéóå óôá 2,59 åõñþ ìå ðôþóç ¸íôïíåò Ý÷ïõí ôïí áðáéôïýìåíï ÷ñüíï óôç äéÜèåÇ 0,38% êáé üãêï 1 åêáô. ôåìÜ÷éá óôçí êåóÞ ôïõò êáé áäõíáôïýí íá ðåñÜóïõí ôá óôïé-

*** çìáíôéêïß áðü áðüøåùò äéáãñáììáôéêÞò áíÜëõóçò åßíáé êáé ïé ôñåéò ðõèìÝíåò êïíôÜ óôï åðßðåäï óôÞñéîçò ôùí 270 ìïíÜäùí áõîÜíïíôáò ôç âáñýôçôá ôçò ãñáììÞò óôÞñéîçò.

Ó

óôá ýøç, îåðåñíþíôáò ôá 29 åêáôïììýñéá. Ôï öåôéíü ñåêüñ äåí ôï óðÜóáìå, áëëÜ ðïý èá ðÜåé...

ôï êåñäïóêïðéêü ðáé÷íßäé ôåëåéþíåé.

Alpha Âank ïëïêëÞñùóå óôï 0,44 åõñþ ôïí êñáôéêü ìç÷áíéóìü áðü ôçí Üëëç Ç ìå ðôþóç -2,22% êáé üãêï 6,76 åêáô. ôåÊÁÉðëçììåëþò ðñïåôïéìáóìÝíï (ãéá íá ÷ñçìÜ÷éá, ìå áðïôßìçóç 4,8 äéó. åõñþ. Ìå èåôéêü ðñüóçìï Üëëáîáí ÷Ýñéá ìüëéò 26.500 ôì÷. Ôï warrant ôçò Alpha Âank õðï÷þñçóå óôï 0,7250 åõñþ ìå ðôþóç -3,33% êáé üãêï 831.784 ôåìÜ÷éá.

äçëáäÞ ÷áñáêôçñéóôéêÞ ãéá Eurobank Ýêëåéóå óôï 0,6470 åõñþ ìå ÜÌÉÁôçíåéêüíá ðëåéïíüôçôá ôùí åêäçëþóåþí ìáò Ç íïäï +6,77% êáé üãêï 2,427 åêáô. ôåìÜðïõ óôç óõãêåêåñéìÝíç ðåñßðôùóç ðáñáöñÜæïíôáò ôï Óáââüðïõëï èá ìðïñïýóå íá ôéôëïöïñåßôáé: "Óôéò åöïñßåò ç ÅëëÜäá áíáóôåíÜæåé..." (ìéá ðïõ äåí Ý÷åé áñ÷ßóåé êáé ôï ðñùôÜèëçìá áêüìá).

÷éá êáé óôçí êåöáëáéïðïßçóç ôùí 2,62 äéó. åõñþ. Èá õëïðïéÞóåé íÝá áìê óôï á' ôñßìçíï ôïõ 2014, ïðüôå êáé èá éäéùôéêïðïéçèåß óå ôéìÞ ðåñß ôï 1,00 åõñþ êáé ü÷é óôï 1,54 åõñþ ôçò áìê ôïõ Ô×Ó.

ç ðñüíïéá áöåíüò íá ëåéôïõñãÞóåé Ðåéñáéþò óôï 0,94 åõñþ ìå +2,62%, üÂÅÂÁÉÁ áðñüóêïðôá ôï óýóôçìá êáé áöåôÝñïõ Ç ãêï 2,78 åêáô. ôåìÜ÷éá êáé êåöáëáéïðïßçíá õðïâëçèïýí Ýãêáéñá ïé äçëþóåéò, ïýôå êáí ðïõ ðÝñáóå ðñïöáíþò áð' ôï ìõáëü ôùí ðåñéóóïôÝñùí.

Á

ËËÁ åßðáìå: Äýï áðü ôá óôïé÷åßá ðïõ ìáò äéáêñßíïõí åßíáé ï ðñïãñáììáôéóìüò êáé ç ìåèïäéêüôçôá. Ðñùôïðüñïé êáé óôá äýï, ðáßæïõìå ÷ùñßò áíôßðáëï, êÜíïíôáò óáöÝò óôçí ðåñßðôùóç ðïõ êÜôé äåí ðÜåé êáëÜ -ëÝìå ôþñá- üôé ðÜíôá êÜðïéïé Üëëïé öôáßíå.

ëç ç ÅëëÜäá áôÝëåéùôç ðáñÜãêừ, «¼óõíÝ÷éæå ï Íéüíéïò...

óç 4,77 äéó. åõñþ. Ôï warrants ôçò Ðåéñáéþò Ýêëåéóå óôï 0,4130 åõñþ ìå Üíïäï +0,24%.

Âank (óõíå÷ßæåé íá áðïãïçôåýåé) õÇAttica ðï÷þñçóå óôï 0,2590 åõñþ ìå ðôþóç -

2,26%, üãêï 810.000 ôåìÜ÷éá êáé êåöáëáéïðïßçóç 181 åêáô. åõñþ êáé ðëÝïí áðïôéìÜôáé óôï 0,50 êáé ðéï êÜôù ôçò bv.

ç ìåôï÷Þ ôçò ÅëëÜäïò Ýêëåéóå óôá ÔÅËÏÓ 12,45 åõñþ ìå ðôþóç -1,58%, ìå ìéêñü ü-

ãêï ìüëéò 2.088 ôåìá÷ßùí êáé áðïôßìçóç... 247 åêáô. åõñþ(!). Á.Ô.

•Ôá áíáãñáöüìåíá óôéò óåëßäåò ÉÍ & OUT äåí áðïôåëïýí ðñïôñïðÞ ðñïò ðþëçóç Þ áãïñÜ ìåôï÷þí. Áðïôåëïýí ðñïúüíôá ìåëÝôçò êáé åêôßìçóçò ôùí óõíôáêôþí ôùí óåëßäùí áõôþí.


14

IÍ & OUT

ÁËÊÏ

ÔéìÞ: 0,252 €

ÅÉÄÉÊÏÉ ãñÜöïõí: Ãéá ÏÉìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá

ï Ã.Ä. óå åðßðåäï êëåéóßìáôïò, äéáðñáãìáôåýåôáé óôáèåñïðïéçôéêÜ ìÝóá óôï åýñïò äéáêýìáíóçò ôùí 850 ìå 800 ìïíÜäùí ìå äõï ßóùò ìéêñÝò "ðáñáóðïíäßåò", åðéóçìáßíåé ï Áðüóôïëïò ÌÜíèïò.

ôï æçôïýÄéáãñáììáôéêÜ ìåíï åßíáé ç êáôåýèõíóç

ôçò åðüìåíçò äéÜóðáóçò. Êáèþò êáôÜ ôçí ìåí áíïäéêÞ ï åðüìåíïò óôü÷ïò èá ïñßæåôáé óôç æþíç áíôßóôáóçò ôùí 920 ìå 935 ìïíÜäùí... • åíþ êáôÜ ôçí êáèïäéêÞ äéÜóðáóç ôï ðôùôéêü êýìá åßíáé ðïëý ðéèáíü íá âñåèåß áíôéìÝôùðï ìå ôçí éó÷õñÞ æþíç óôÞñéîçò ôùí 760 ìå 735 ìïíÜäùí.

Ç

åðéâåâáßùóç ôçò êáôåýèõíóçò èá ïëïêëçñùèåß óå Ýíá ìåãÜëï ðïóïóôü ìüíï ìå ôçí áðïôýðùóç åíüò óçìáíôéêïý óå ôæßñï óõíáëëá-

ãþí candlestick ðëÞñùò äçìéïõñãçìÝíï ðÜíù áðü ôéò 850 ìïíÜäåò (Low >850 ìïíÜäùí -áíïäéêü óåíÜñéï) Þ êÜôù áðü ôéò 800 ìïíÜäåò (Hi < 800 ìïíÜäùí -êáèïäéêü óåíÜñéï). ôï ðáñüí ç áíèåêôéÐñïò êüôçôá ôçò ðåñéï÷Þò

óôÞñéîçò ôùí 800 ìå 788 ìïíÜäùí óå óõíäõáóìü ìå ôçí åðéóôñïöÞ ôïõ Ãåíéêïý Äåßêôç ðÜíù áðü ôï âñá÷õ÷ñüíéï óçìåßï êëåéäß ôùí 820 ìïíÜäùí ìáò ðñïúäåÜæåé, ìåñéêþò, ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôïõ áíïäéêïý óåíáñßïõ ìå Üìåóï óôü÷ï ôï üñéï ôùí 900 ìïíÜäùí. âñá÷õ÷ñüíéá ðëáãéáÉó÷íÞ íïäéêÞ êßíçóç ðñáãìáôï-

ðïéåß ï FTSE25 êïíôÜ óôá ÷áìçëÜ ôïõ ìåãÜëïõ êáèïäéêïý êýìáôïò, ðïõ îåêßíçóå áðü ôá ìÝóá ÌáÀïõ êáé ôéò 410 ìïíÜäåò.

Ó

çìáíôéêïß áðü áðüøåùò äéáãñáììáôéêÞò áíÜëõóçò

×

ÁÉÄÅÌÅÍÏÓ: Ðïëý Üó÷çìç åíôýðùóç ðñïêáëåß ç ïëïêëçñùôéêÞ ðëÝïí áðáîßùóç ôçò ìåôï÷Þò ôïõ, ðïõ êõñéïëåêôéêÜ "îåöôõëßæåôáé" óôï ôáìðëü ÷ùñßò êáíåßò áðü ôïõ ìåãáëïìåôü÷ïõò ôçò åôáéñåßáò íá áíôéäñÜ...

Ð

ÑÏÓÅÎÔÅ óõìðåñéöïñÜ ìåôï÷Þò: Óôéò 10 Éïõëßïõ õðï÷ùñåß êáôÜ 10% ìå... 20 êïììÜôéá, áíïßãåé îáíÜ óôéò 15 Éïõëßïõ ãéá íá ÷Üóåé Üëëï Ýíá 10% ôçò áîßáò ôçò ìå 440 ôì÷,

åßíáé êáé ïé ôñåéò ðõèìÝíåò êïíôÜ óôï åðßðåäï óôÞñéîçò ôùí 270 ìïíÜäùí áõîÜíïíôáò ôçí âáñýôçôá ôçò ãñáììÞò óôÞñéîçò.

Ç

óõíå÷üìåíç äéáêñÜôçóç ôïõ åí ëüãù åðéðÝäïõ èá âÜëåé ôéò âÜóåéò ãéá ìéá áíïäéêÞ áíÜôáóç ðñïò ôçí áñ÷éêÞ ðåñéï÷Þ áíôßóôáóçò ôùí 310 ìå 305 ìïíÜäùí. Ðåñéï÷Þ, áðü üðïõ äéÝñ÷åôáé êáé ï ìáêñïðñüèåóìïò áðëüò êéíçôüò ìÝóïò ôùí 200 çìåñþí (312 ìïíÜäåò).

Á

ðü åêåß êáé Ýðåéôá üìùò ï äåßêôçò FTSE 25 ãéá íá ìðïñÝóåé íá åéóÝëèåé ðÜíù áðü ôéò 310 êáé íá áðåéëÞóåé ôéò 325 ìå 330 ìïíÜäåò èá ÷ñåéáóôåß ü÷é ìüíï êÜðïéïí èåôéêü êáôáëýôç... • áëëÜ êáé óçìáíôéêÞ áýîçóç óôï ôæßñï óõíáëëáãþí ìå äéÜ÷õóç óôï óýíïëï ôçò ìåãÜëçò êåöáëáéïðïßçóçò, ôïíßæåé ï õðåýèõíïò ôå÷íéêÞò

ôçí åðüìåíç åíéó÷ýåôáé êáôÜ... 0,26% ìå 22 ôì÷. äåí êÜíåé ðñÜîç óôéò åðüìåíåò 3 óõíåäñéÜóåéò êáé ÷èåò îáíÜ óôï -10% ìå 11 ôì÷(!!!). êåöÜëáéá - êáèáñÞ èÝóç óôá ÌÅ25ÔÁåêáô.ßäéáåõñþ, ê/öóç óôá 2,9 åêáô. åõñþ êáé ìå ôçí ó÷Ýóç p/bv íá äéáìïñöþíåôáé óôï 0,12. Óôá ôáìåßá õðÜñ÷ïõí 9,5 åêáô. åõñþ, ç åôáéñåßá ïöåßëåé óôéò ôñÜðåæåò 13,3 åêáô. åõñþ êáé ï äåßêôçò ÄÄÌ óôï ðïëý êáëü 0,15.

ÌÝôï÷ïé ôçò ×áúäåìÝíïò ìå ðïóïóôü Üíù ôïõ 5% ÌÝôï÷ïò ×ÁÉÄÅÌÅÍÏÓ Á.Å. ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ ÂÁÑÂÁÑÁ ×ÁÉÄÅÌÅÍÏÕ ÁÃÃÅËÉÊÇ ×ÁÉÄÅÌÅÍÏÕ ÁÍÔÙÍÉÁ ×ÁÉÄÅÌÅÍÏÕ ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÓ ×ÁÉÄÅÌÅÍÏÓ FREE FLOAT ÓÕÍÏËÏ

Ðïóoóôü

Áîßá (åõñþ)

Áñ. Ìåô.

Ôåë. Ìåôáâ.

40,67%

1,2 åêáô.

3,4 åêáô.

13/12/2000

8,46% 7,92% 7,86% 5,02% 30,07% 100%

247 ÷éë. 231,2 ÷éë. 229,5 ÷éë. 146,5 ÷éë. 877822,2 2,9 åêáô.

705,6 ÷éë. 660,6 ÷éë. 655,6 ÷éë. 418,7 ÷éë. 2,5 åêáô. 8,3 åêáô.

4/1/2000 17/9/2004 17/9/2004 2/11/2000 -

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÔÑÁÐÅÆÁ ÐÅÉÑÁÉÙÓ

êáé åðåíäõôéêÞò êáôåýèõíóçò ôçò ÄõíáìéêÞ Á×ÅÐÅÕ. ÔÁÌÐËÏ: Ç ðñïóðÜ×.Á.èåéá áíáèÝñìáíóçò óôï

÷ñçìáôéóôÞñéï äåí Þôáí éäéáßôåñá ðåéóôéêÞ, ùóôüóï ï Ãåíéêüò Äåßêôçò Ýêëåéóå óôéò 842 ìïíÜäåò ìå êÝñäç +0,62%, óêçíéêü ðïõ äéáìïñöþèçêå êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôùí äçìïðñáóéþí. ï Ãåíéêüò Äåßêôçò ÓõíïëéêÜ Üëëáîå ðñüóçìï 10 öï-

ñÝò, åíäåéêôéêü ôçò áóáöïýò ôÜóçò. Óôéò ôñÜðåæåò îå÷þñéóå ìå êÝñäç +6,77% ç Åurobank. Ç ôñÜðåæá èá õëïðïéÞóåé íÝá áìê óôï á´ ôñßìçíï ôïõ 2014 ïðüôå êáé èá éäéùôéêïðïéçèåß óå ôéìÞ ðåñß ôï 1,00 åõñþ êáé ü÷é 1,54 åõñþ ôçò áìê ôïõ Ô×Ó.

Ô

ÑÁÐÅÆÅÓ: Ç Ðåéñáéþò óçìåßùóå êÝñäç +2,62%, åíþ ðôþóç -2,22% êáôÝãñáøå ç Alpha Bank, -2,26% ç Attica Bank êáé -0,38% ç ÅèíéêÞ.

Ç

óõíåäñßáóç áðïäåß÷èçêå åîáéñåôéêÜ ñç÷Þ, ðåñéóóüôåñï äéáäéêáóôéêÞ ìå êßíçóç áìéãþò ôå÷íéêÞò öýóåùò ìå ôï Ãåíéêü Äåßêôç íá Ý÷åé "äéáäñïìÞ" ìüëéò 15 ìïíÜäùí, ìå åîáéñåôéêÜ ìéêñü ôæßñï. áíáëõôéêÜ, ï Ãåíéêüò ÐéïÄåßêôçò êéíÞèçêå ìåôáîý

ôùí ÷áìçëþí ôùí 830,28 ìïíÜäùí (-0,80%) êáé ôùí õøçëþí ôùí 845,22 ìïíÜäùí (+0,98%). Åßíáé óáöÝò üôé ç áãïñÜ ðåñéìÝíåé ÷åéñïðéáóôïýò êáôáëýôåò þóôå íá äéáìïñöþóåé ðåñáéôÝñù ôçí ôÜóç ôçò.

ÔéìÞ: 0,94 €

ðëþò Þôáí ìéá áíôßäñáóç Á áõôïóõíôÞñçóçò êáé "Üìõíáò" ôçò áãïñÜò ðñéí ôçí ðëÞñç áðáîßùóç, äåäïìÝíïõ üôé ï Ãåíéêüò Äåßêôçò åß÷å êáôÝëèåé óôá ÷áìçëÜ 8,5 ìçíþí üðïõ êáé áíôÝäñáóå. áãïñÜ êÝñäéóå ÷ñüíï, Ç êñÜôçóå Üíåôá ôéò 800 ìïíÜäåò áëëÜ äõíÜìåéò êáé momentum ãéá ìéá ðåéóôéêÞ åðáíÜêôçóç (êáé) ôùí 850 ìïíÜäùí äåí õðÜñ÷ïõí... Ýíåé íá äïýìå áí óÞìåñá Ì êáé óôéò åðüìåíåò óõíåäñéÜóåéò ãßíåé ðñïóðÜèåéá åðáíÜêôçóçò ôçò êñßóéìçò ðåñéï÷Þò ôùí 850 ìïíÜäùí, üìùò æçôïýìåíï åßíáé ç áãïñÜ íá áðïêôÞóåé îåêÜèáñï momentum ðïõ èá öÝñåé êáéíïýñéá êåöÜëáéá óôï óýóôçìá. ñïò ôï ðáñüí äåí äéáöáßÐ íïíôáé ïé êáôáëýôåò åêåßíïé, ðïõ èá Þôáí éêáíïß íá áëëÜîïõí óçìáíôéêÜ ôï óêçíéêü óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï. Óå ãåíéêÝò ãñáììÝò ìðïñåß íá åéðùaèåß üôé ç áãïñÜ óõíôçñåßôáé... Ðáßñíïíôáò ôá ÔêáéÁÌÐËÏ: ðñÜãìáôá áðü ôçí áñ÷Þ îåêéíþíôáò áðü ôïí ôæßñï, ç óõíåäñßáóç åìöÜíéóå ôïí äåýôåñï êáôþôåñï ôæßñï ãéá ôï 2013, ìå ôïí ðñïçãïýìåíï íá Ý÷åé óçìåéùèåß óôéò 15/7 (24,7 åêáô.). í ìÜëéóôá áðü ôá 29,1 åÁ êáô. áöáéñåèïýí ôá 4,6 åêáô. ðïõ áöïñïýóáí ðñïóõìöùíçìÝíåò óõíáëëáãÝò (ÌÏÇ, ÖÖÃÊÑÐ, ÔÉÔÊ), ôüôå ç áðáéóéïäïîßá, üóïí áöïñÜ ôçí âñá÷õðñüèåóìç ôÜóç, ìÜëëïí ðåñéóóåýåé.

ìÝñá óçìáíôéêÞò áíüäïõ ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôçò ìåôÜ ôçí áíáêïßíùóç óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá óôéò 19.07.2013 ïëïêëçñþèçêå ç ìåôáâßâáóç ìå åîù÷ñçìáôéóôçñéáêÞ óõíáëëáãÞ 2.5 åêáô. ìô÷ ôçò åôáéñåßáò… • ... ðïóïóôü 10% åðß ôïõ óõíüëïõ ôùí ìåôï÷þí) áðü ôïí ê. È. Ôæþñôæç ðñïò ôïí ê. Ê. ÃåùñãéÜäç Ýíáíôé ôïõ ðïóïý ôùí 0,375 åêáô. åõñþ, Þôïé 0,15 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ. ðïõ óçìáßíåé üôé ÃÅÃÏÍÏÓ ìåôÜ ôçí ðñüóöáôç áðü-

êôçóç ðïóïóôïý 4,46% ôçò Alco áðü ôçí Neon o âáóéêüò ìÝôï÷ïò ôçò Neon, Ê. ÃåùñãéÜäçò, áðÝêôçóå ôï 10% ôçò åéóçãìÝíçò, óôá ðëáßóéá óõìöùíßáò ðïõ üðùò áíáöÝñïõí äéáóôáõñùìÝíåò ðëçñïöïñßåò, áöïñÜ êáé ôçí áíÜëçøç ôïõ management. ðçãÝò áíáöÝñïõí ÅÃÊÕÑÅÓ üôé ç Neon Energy ïõóéá-

óôéêÜ áðïêôÜ ôïí ðñþôï ëüãï óôçí êáèçìåñéíÞ äéïßêçóç ôçò åôáéñåßáò êáèþò ïé äñáóôçñéüôçôåò ôïõ âáóéêïý ìåôü÷ïõ ôçò Alco Èåüäùñïõ Ôæþñôæç óôçí Ãåñìáíßá ôïí õðï÷ñåþíïõí íá âñßóêåôáé åêôüò ÅëëÜäáò. ìå êýêëïõò ôçò Óýìöùíá åéóçãìÝíçò, ïõóéáóôéêÜ

ðñüêåéôáé ãéá óôñáôçãéêÞ óõíåñãáóßá ìåôáîý ôçò Alco êáé ôçò Neon, óôá ðëáßóéá ôçò ïðïßáò ç Alco åíéó÷ýåôáé ìå Ýìøõ÷ï äõíáìéêü, ðñïêåéìÝíïõ íá åíéó÷ýóåé ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôçò êáé éäéáßôåñá ôéò ðùëÞóåéò.

îßæåé ìÜëéóôá íá óçìåéùüôé ç áãïñÜ Üóç ôùí óõìöùíéþí, ðïõ Á èåß üôé Þôáí ôüóï Ýíôïíï Èõìßæïõìå ðñïÝñ÷ïíôáí áðü ôçí  Ý÷ïõí ãßíåé, áíáöÝñïõí ïé ôï åíäéáöÝñïí áðü ôçí áñ÷Þ áíôßäñáóç +4,08% ôçò ðåñáóìÝíçò åâäïìÜäáò, ìéá áíôßäñáóç êáèáñÜ ôå÷íéêÞò öýóçò, ðïõ Ýãéíå ìå ìéêñïýò ôæßñïõò êáé ÷ùñßò ôá ðïéïôéêÜ óôïé÷åßá ðïõ èá ìðïñïýóáí íá éó÷õñïðïéÞóïõí ôçí Üíïäï.

ôçò óõíåäñßáóçò, ðïõ ÷ñåéÜóôçêáí ïëüêëçñá 48 ëåðôÜ ãéá íá óõìðëçñùèåß, óå áîßá óõíáëëáãþí, ôï ðñþôï åêáôïììýñéï.

ÓçìáíôéêÞ áýîçóç ÁËÊÏ: ôùí óõíáëëáãþí êáé 2ç ç-

ßäéïé êýêëïé, ç Neon èá ÷ñçóéìïðïéåß ðëÝïí ðñþôåò ýëåò áðü ôçí Alco, óôçí êáôáóêåõÞ ôùí öùôïâïëôáúêþí ôçò ðÜñêùí, óôçí ÅëëÜäá, ôçí Åõñþðç, áëëÜ êáé ôçí Éáðùíßá, üðïõ Ý÷åé áíáëÜâåé óçìáíôéêü Ýñãï. Á.Ô.


ÐËÁÓÔÉÊÁ ÊÑÇÔÇÓ

ÔÉÔËÏ "Ïé ÇÐÁ ÌÅðñïùèïýí ôçí áíá-

ðôõîéáêÞ ôïõò áôæÝíôá óôçí ÅëëÜäá" ó÷ïëßáóå ç Deutsche Welle ôçí ðñï÷èåóéíÞ åðßóêåøç ôïõ Áìåñéêáíïý õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí J. Lew óôçí ÁèÞíá.

«Ï

J. Lew Þñèå óôçí ÅëëÜäá ðñüèõìïò íá ìéëÞóåé ãéá ôçí áíÜðôõîç áëëÜ êáé íá óõóößîåé ôéò ïéêïíïìéêÝò ó÷Ýóåéò ìåôáîý Åõñþðçò êáé ÇÐÁ" áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ, ôï ãåñìáíéêü ìÝóï åíçìÝñùóçò. áöïñÜ ôçí Åëëܼóïí äá, õðïãñáììßæåé

ðùò ç ÁèÞíá åõåëðéóôåß ðùò ïé ÇÐÁ èá ðéÝóïõí ôéò ÂñõîÝëëåò ðñïêåéìÝíïõ íá áëëÜîåé ôï áõóôçñü ðñüãñáììá ëéôüôçôáò êáé íá ðñïùèçèïýí ïé áíáðôõîéáêÝò ðïëéôéêÝò.

«Ç

Ãåñìáíßá Ý÷åé óôï ÷Ýñé ôçò ôçí Åõñùæþíç, áëëÜ ïé ÇÐÁ, üíôáò ç éó÷õñüôåñç ïéêïíïìßá ôïõ êüóìïõ, Ý÷åé éó÷õñÞ åðéññïÞ óôï ÄÍÔ" ó÷ïëéÜæåé ðïëéôéêüò áíáëõôÞò, óôçí Deutsche Welle. óõìðëçñþ«Ô ïíåé,ÄÍÔ» "Ý÷åé äéáöïñåôé-

êÞ áôæÝíôá ãéá ôçí ÅëëÜäá, êáé óõ÷íÜ ðõêíÜ ðéÝæåé ãéá åëÜöñõíóç ôùí

15

IÍ & OUT

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÔéìÞ: 5,00 €

ðïëéôéêþí ôçò ëéôüôçôáò, ðïõ åðéâÜëëïíôáé óôçí ÅëëÜäá" õðïãñáììßæåé ðáñÜëëçëá. ôï Ü×áñáêôçñßæïíôáò íùèåí óêçíéêü, ùò ìßá

ëáíèÜíïõóá äéáìÜ÷ç ìåôáîý ÇÐÁ êáé Ãåñìáíßáò, ôï ãåñìáíéêü ìÝóï êáèéóôÜ óáöÝò ðùò áíáäýåôáé ôï äßðïëï áíÜðôõîç êáé ëéôüôçôá, ôï ïðïßï êáé óêéáãñáöåßôáé áðü ôïõò äýï "ìïíïìÜ÷ïõò".

Ï

ÉÊÏÍÏÌÉÁ: Ôçí ðñüèåóÞ ôçò íá ðñï÷ùñÞóåé óôçí áíáäéÜñèñùóç ôùí åôáéñåéþí ÅÁÓ, ÅËÂÏ êáé ËÁÑÊÏ, ìÝóù óõìâïýëùí, áíáêïßíùóå ç êõâÝñíçóç.

ó÷Ýäéá áíáäéÜñèñùóçò". ôïíßæåôáé, "ôá ¼ðùò ó÷Ýäéá áõôÜ èá ðåñé-

ëáìâÜíïõí ôçí áíáãêáßá áíáäéÜñèñùóç êáé ðñïóáñìïãÞ ôùí åôáéñåéþí ðñïêåéìÝíïõ íá êáôáóôïýí âéþóéìåò ìå óôü÷ï ôçí éäéùôéêïðïßçóÞ ôïõò åíôüò ôïõ 2014 Þ/êáé íá äéåõêïëýíïõí ôçí ðþëçóç åðéìÝñïõò óôïé÷åßùí ôïõ åíåñãçôéêïý ôïõò. áõôÜ èá ðñÝÔáðåéó÷Ýäéá íá åëá÷éóôïðïéïýí

ôï êüóôïò ôùí åôáéñåéþí áõôþí ãéá ôïí ¸ëëçíá öïñïëïãïýìåíï êáé íá åßíáé óõìâáôÜ ìå ôïõò êáíüíåò ôçò Å.Å. ðåñß êñáôéêþí åíéó÷ýóåùí.

PROFILE

ÔéìÞ: 0,999 €

÷åé! Áðáó÷ïëåß ðñïóùðéêü 821 áôüìùí Ýíáíôé 785 óôï 2012 êáé ï êýêëïò åñãáóéþí áíÞëèå óå 50,72 åêáô. åõñþ Ýíáíôé 49,5 åêáô. óôï 2011.

åíïðïéçìÝíïò êýêëïò åñãáóéþí Ý÷åé äéðëáóéáóôåß óå ó÷Ýóç ìå ôï 2005. Ôá ßäéá êåöÜëáéá ìÜëéóôá äéðëáóéÜóèçêáí Ýíáíôé ôùí 68,2 åêáô. åõñþ ôïõ 2005.

Á

ÑÏÖ: Áðü ôï õøçëü ôïõ 1,2600 óôéò 3 Éïõëßïõ ÷èåò õðï÷þñçóå Ýðåéôá áðü áñêåôÜ ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êÜôù ôïõ 1 åõñþ. ÏñéáêÜ ðÜíôùò óôï 0,9990 áëëÜ ìå áðþëåéåò 4,9% êáé óõíáëëáãÝò 8570 ôì÷. ÁðïôéìÜôáé ðëÝïí óå 11,8 åêáô. åõñþ.

ÐÁÉÔÇÓÅÉÓ áðü ðåëÜôåò 50,5 åêáô. åõñþ, åíþ ôá Üõëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ôïõ áðïôéìþíôáé óå... 0,5 åêáô. åõñþ! Ôá áðïèÝìáôá óôá 41,8 åêáô. åõñþ. • Ôá éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá ôïõ ïìßëïõ Ý÷ïõí áðïôéìçèåß óå 76,2 åêáô. åõñþ. ÁðïôéìÜôáé óå 137 åêáô. åõñþ ìå ôçí ó÷Ýóç P/BV íá äéáìïñöþíåôáé óôï 1.

áðïöÜóéËÁÊÑ(É): Äéáðñáãìáá áðïôåëÝóìáôá ôïõ ÓõãêåêñéìÝíá óå íá æçôÞóåé ôç âïÞÐ ôåýåôáé ôþñá óôá Ô ðïñßóìáôïò ôùí óõì- 5,0000 èåéá åîåéäéêåõìÝíùí áíååõñþ êáé ìå åëÜ÷éîÜñôçôùí óõìâïýëùí ãéá íá ðñï÷ùñÞóåé óôç ñéæéêÞ áíáäéÜñèñùóç ôùí åðß óåéñÜ åôþí æçìéïãüíùí êñáôéêþí åôáéñåéþí ÅëëçíéêÜ ÁìõíôéêÜ ÓõóôÞìáôá (ÅÁÓ), ÅëëçíéêÞ Âéïìç÷áíßá Ï÷çìÜôùí (ÅËÂÏ) êáé ËÁÑÊÏ.

Ó

ýìöùíá ìå ôçí ßäéá áíáêïßíùóç, "ìå ôç âïÞèåéá ôùí óõìâïýëùí êáé óå óõíåñãáóßá ìå ôç äéïßêçóç êáé ôïõò åñãáæüìåíïõò ôùí åôáéñåéþí èá äéåñåõíçèïýí õëïðïéÞóéìá

âïýëùí, èá ïäçãÞóïõí óå ïñéóôéêÝò áðïöÜóåéò ôçò ÊõâÝñíçóçò Ýùò ôï ôÝëïò Áõãïýóôïõ êáé ôçí õëïðïßçóÞ ôïõò Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò.

ÄéáâÜæïíôáò ôï ÐËÁÊÑ: ó÷üëéï óôç óåë. 32,

ìáò... ìðÞêå ï ðåéñáóìüò óôï íá õðåíèõìßóïõìå ïñéóìÝíá ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ ìåãÝèç ôïõò...Ôá ßäéá êåöÜëáéá ëïéðüí áíÞëèáí óôéò 31.3.2013 óå 140,35 åêáô. åõñþ (áðü 137 åêáô.), ôá êÝñäç óå 3,7 åêáô. åõñþ, ìå ôá EBITDA óôá 6,55 åêáô. åõñþ. • Ôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá 19,13 åêáô. åõñþ, èåôéêÝò ïé ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáôÜ 1,42 åêáô. åõñþ êáé o ôñáðåæéêüò äáíåéóìüò 19,3 åêáô. åõñþ.

Ð

ËÁÓÔÉÊÁ ÊÑÇÔÇÓ: Ï ÄÄÌ áðëÜ äåí õðÜñ-

óôï - ìÝãéóôï 2013 óôá 4,6000 åõñþ êáé 5,6500 åõñþ.

Å

ÍÁÓ üìéëïò ðïõ åìöáíßæåé áðßóôåõôá åðéôåýãìáôá êáé ðïõ ìðïñåß íá äéåéóäýåé óôçí Êßíá, óôç Ñùóßá êáé óõíå÷þò íá áðïäåéêíýåé üôé Ý÷åé ôçí ôå÷íïãíùóßá íá áíôáãùíßæåôáé ôïõò ðÜíôåò.

A

íáðôýóóåôáé ìå ôç äýíáìç ôùí éäßùí êåöáëáßùí ôçò, äß÷ùò ôçí áíÜãêç ôñáðåæéêþí äáíåßùí.O

Ð

êáèáñÞ èÝóç óôá 14,65 Ç åêáô. åõñþ (14,55 åêáô. óôéò 31.12.2012). Ôá êÝñäç 105.000 åõñþ. Ôá EBITDA óå 0,55 åêáô. åõñþ. Ôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá 5,7 åêáô. åõñþ, èåôéêÝò ïé ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáôÜ 0,26 åêáô. åõñþ

Ð

ÑÏÖ: Ï ôñáðåæéêüò äáíåéóìüò áðü ôá 3,9 åêáô. ìåéþèçêå óôá 3,8 åêáô. åõñþ. ÄçëáäÞ åßíáé êáôþôåñïò óçìáíôéêÜ áðü ôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìÜ ôçò. Ìå p/bv óôï 0,80... ÑÉ-ÊÑÉ: ÅíäÝêáôç óõíåÊ äñßáóç ÷ùñßò èåôéêü ðñüóçìï ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôïõ, ðïõ åðéìÝíåé óôçí ðëáãéïêáèïäéêÞ ôçò êßíçóç. Ìßá êßíçóç ðïõ ôçí Ýöåñå áðü ôï éóôïñéêü õøç-

ëü ôùí 2,0700 óôï ôùñéíü 1,7100 åõñþ. ÑÉ: Óôï ìåßïí 2,8% êáé ìå Ê óõíáëëáãÝò 31.600 ôì÷ ìå ôçí ê/öóç óôá 56,5 åêáô. åõñþ. Ç áðïôßìçóç ðÜíôùò ôùí 66 êáé 67 åêáô. åõñþ Þôáí êÜðùò "ôóéìðçìÝíç" êáé ôþñá äéïñèþíåé ìÝ÷ñéò üôïõ âñåé ôá íÝá óçìåßá éóïññïðßáò ôçò... ÑÉ - ÊÑÉ: ÊÝñäç 0,234 åÊ êáô. Ýíáíôé 0,20 åêáô. åõñþ ôï 2012. ÐáñÜëëçëá, ï üìéëïò ðáñïõóßáóå ðùëÞóåéò 11,6 åêáô. áðü 9,7 åêáô. Ôá EBITDA áíÞëèáí óå 0,92 åêáô. (0,77 åêáô. åõñþ ôï 2011). ÊáèáñÞ èÝóç 32,7 åêáô. åõñþ, áëëÜ êáé ï äåßêôçò äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò äåí õðÜñ÷åé. ôï 1 åêáô. áíÞëèáí ïé Ó áñíçôéêÝò ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò Ýíáíôé ôùí -0,47 åêáô. ôïõ 2012. ÁðïôéìÜôáé ëïéðüí óå 56,5 åêáô. åõñþ ìå ôçí ó÷Ýóç P/BV íá äéáìïñöþíåôáé óôï 1,72. Äéáðñáãìáôåýåôáé ôþñá óôï 1,7100, ìå åëÜ÷éóôï - ìÝãéóôï 2013 óôá 1,5200 êáé 2,0600 åõñþ. åãêñéèåß ç åðéóôñïÅâïëÞ×ÅÉ öÞ êåöáëáßïõ ìå êáôáìåôñçôþí óôïõò ìåôü÷ïõò ðïóïý 0,06 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ.

ÌÝôï÷ïé ôçò Êñé - Êñé ìå ðïóïóôü Üíù ôïõ 5% ÌÝôï÷ïò

Ðïóoóôü

Áîßá (åõñþ)

Áñ. Ìåô.

Ôåë. Ìåôáâ.

ÔÓÉÍÁÂÏÕ ÓÅÂÁÓÔÇ

9,00%

5,1 åêáô.

3 åêáô.

19/7/2010

ÔÓÉÍÁÂÏÕ ×ÁÑÉÊËÅÉÁ

9,00%

5,1 åêáô.

3 åêáô.

19/7/2010

ÔÓÉÍÁÂÏÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ

11,86%

6,7 åêáô.

3,9 åêáô.

19/7/2010

ÔÓÉÍÁÂÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ

29,51%

16,7 åêáô.

9,8 åêáô.

6/8/2003

ÔÓÉÍÁÂÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ

5,02%

2,8 åêáô.

1,7 åêáô.

24/8/2006

FREE FLOAT

35,62%

20,1 åêáô.

11,8 åêáô.

-

100%

56,5 åêáô.

33,1 åêáô.

-

ÓÕÍÏËÏ


16

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÑÅÂÏÚË Á.Å.Å.Ð. Ç Åôáéñßá REVOIL Á.Å.Å.Ð. áíáêïéíþíåé, óýìöùíá ìå ôï Í.3556/2007 óå óõíäõáóìü ìå ôï Üñèñï 11 ôçò áðüöáóçò 1/434/3.7.2007 ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, üôé ï ê. ×áñÜëáìðïò Ðáðáãåùñãßïõ ôïõ Çëßá, ÐñïúóôÜìåíïò Ðéóôùôéêïý åëÝã÷ïõ ôçò Åôáéñßáò (Õðü÷ñåï ðñüóù-

ðï ìå âÜóç ôï Üñèñï 13 ôïõ Í.3340/2005) ðñáãìáôïðïßçóå ôç ÐÝìðôç 18/7/2013 ðþëçóç 1.300 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí REVOIL. Ç óõíïëéêÞ áîßá ôçò óõíáëëáãÞò áíÞëèå óå 1.534 åõñþ. ÌÉÍÙÉÊÅÓ ÃÑÁÌÌÅÓ A.N.E. Ïé ÌéíùéêÝò ÃñáììÝò Á.Í.Å. áíáêïéíþíïõí üôé ç åôáéñåßá (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE

Spa) óõíäåüìåíï íïìéêü ðñüóùðï ìå ôï Ðñüåäñï ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Åôáéñåßáò Emanuele G. Grimaldi (õðü÷ñåï ðñüóùðï ìå âÜóç ôï Üñèñï 13 ôïõ Í.3340/2005), ðñïÝâç óôéò 18/07/2013 óå áãïñÜ 1.600 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôùí Ìéíùéêþí Ãñáììþí óõíïëéêÞò Üîéáò Euro 3.184,00. H ðáñïýóá ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôï Í.3556/2007 (Üñèñï 3, (éóô), (ââ), êáé Üñèñï 21) êáé

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÉÄÑÕÌÁ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÅÍÉÁÉÏ ÔÁÌÅÉÏ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ ÌÉÓÈÙÔÙÍ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÃÅÍ. Ä/ÍÓÇ ÏÉÊÏÍ/ÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ & ×ÇÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÔÌÇÌÁ ÄÉÁ×/ÓÇÓ ÄÉÁÃ/ÓÌÙÍ ÐÁÑÏ×ÇÓ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÅÎÏÐËÉÓÌÏÕ

ÁèÞíá 17/07/2013 Áñ.Ðñ.Äéáê/îçò Ë30/ÐÕ/7

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ç Äéïßêçóç ôïõ ÉÊÁ -ÅÔÁÌ áíáêïéíþíåé üôé ðñïêçñýóóåé Áíïéêôü äéáãùíéóìü ìå áíôéêåßìåíï ôçí "Ðáñï÷Þ óôï ÉÊÁ-ÅÔÁÌ Ôçëåðéêïéíùíéáêþí Õðçñåóéþí ÓõìöùíçìÝíïõ ÅðéðÝäïõ (SLA) ìåôÜäïóçò äåäïìÝíùí, öùíÞò êáé åéêüíáò ìÝóù éäéùôéêïý éäåáôïý äéêôýïõ (ÉÊÁÍÅÔ) ìå äéêáßùìá ðñïáßñåóçò ðáñÜôáóçò ôùí õðçñåóéþí ÓõìöùíçìÝíïõ ÅðéðÝäïõ ÏìáëÞò ÐáñáãùãéêÞò Ëåéôïõñãßáò ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá 12 ìçíþí ìåôÜ ôï ðÝñáò ôùí 24 ìçíþí", ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí ðëÝïí óõìöÝñïõóá áðü ïéêïíïìéêÞò Üðïøçò ðñïóöïñÜ. Áíôéêåßìåíï ôïõ Ýñãïõ åßíáé ç ðáñï÷Þ óôï ÉÊÁ-ÅÔÁÌ Ôçëåðéêïéíùíéáêþí Õðçñåóéþí ÓõìöùíçìÝíïõ ÅðéðÝäïõ (SLA) ìåôÜäïóçò ÄåäïìÝíùí, ÖùíÞò êáé Åéêüíáò ðïõ èá éêáíïðïéåß ôéò Üìåóåò êáé ôéò ìåëëïíôéêÝò áíÜãêåò ôïõ ÉÊÁ_ÅÔÁÌ, ìå ôç ëåéôïõñãßá åíüò Éäéùôéêïý Éäåáôïý Äéêôýïõ (VPN) ðïëëáðëþí õðçñåóéþí, ìÝóù ìéáò Óýìâáçò äéÜñêåéáò ôñéÜíôá (30) ìçíþí [ðáñáãùãéêÞò ëåéôïõñãßáò åßêïóé ôåóóÜñùí (24) ìçíþí] ìå ìïíïìåñÝò äéêáßùìá ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ ãéá ðñïáßñåóç ðáñÜôáóçò ôùí õðçñåóéþí ÓõìöùíçìÝíïõ ÅðéðÝäïõ ÏìáëÞò ÐáñáãùãéêÞò Ëåéôïõñãßáò ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá 12 ìçíþí ìåôÜ ôï ðÝñáò ôùí 24 ìçíþí, üðùò áíáëõôéêÜ ðåñéãñÜöåôáé óôçí ìå áñ. ðñùô. Ë30/ÐÏÕ/7/17-07-13 ÐñïêÞñõîç. Ïé óõììåôÝ÷ïíôåò óôï äéáãùíéóìü ìðïñïýí íá õðïâÜëëïõí ðñïóöïñÜ ãéá ôï óýíïëï ôïõ Ýñãïõ. Áñéèìüò ÄéáêÞñõîçò: Ë30/ÐÕ/7/17-07-13 (ÖÐÕ 33/12) Ðñïûðïëïãéóìüò: Ï ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ Ýñãïõ áíÝñ÷åôáé óõíïëéêÜ óôï ðïóü ôùí #3.296.909,00# ÅÕÑÙ ðëÝïí ÖÐÁ [ôï ïðïßï áíáëýåôáé ùò åîÞò: 2.340.517,00 åõñþ + 956.392,00 åõñþ (äéêáßùìá ðñïáßñåóçò) = 3.296.909,00] Äéêáßùìá Óõììåôï÷Þò: Äéêáßùìá óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü Ý÷ïõí öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá Þ óõíåôáéñéóìïß ìå ôéò ðáñáêÜôù ðñïûðïèÝóåéò: ä ¼ôé ëåéôïõñãïýí íüìéìá óôçí ÅëëÜäá Þ óå Üëëï êñÜôïò ìÝëïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò (ÅÅ) Þ ôïõ Åõñùðáúêïý Ïéêïíïìéêïý ×þñïõ (ÅÏ×) Þ óå ôñßôåò ÷þñåò ðïõ Ý÷ïõí õðïãñÜøåé Óõìöùíßá Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ôïõ Ðáãêüóìéïõ Ïñãáíéóìïý Åìðïñßïõ, ç ïðïßá êõñþèçêå ìå ôï íüìï 2513/1997. ä ¼ôé Ý÷ïõí áíôéêåßìåíï áðáó÷üëçóçò, ôïõëÜ÷éóôïí êáôÜ ôá ôåëåõôáßá ôñßá (3) ÷ñüíéá: • Ôçí åãêáôÜóôáóç, èÝóç óå ëåéôïõñãßá êáé õðïóôÞñéîç ôçò ÐáñáãùãéêÞò Ëåéôïõñãßáò áíôßóôïé÷çò ôå÷íïëïãßáò äéêôýùí. Äéêáßùìá óõììåôï÷Þò Ý÷ïõí åðßóçò ïé åíþóåéò ðñïóþðùí ðïõ õðïâÜëëïõí êïéíÞ ðñïóöïñÜ, ìå ôéò ðáñáêÜôù ðñïûðïèÝóåéò: ä¼ôé óôçí ðñïóöïñÜ áíáãñÜöåôáé áðáñáéôÞôùò ôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò êÜèå ðñïóþðïõ êáé ôï åéäéêü ìÝñïò ôïõ ¸ñãïõ ìå ôï ïðïßï èá áó÷ïëçèåß óôá ðëáßóéá ôçò õëïðïßçóçò ôïõ ¸ñãïõ ä¼ôé óôçí ðñïóöïñÜ äçëþíåôáé ôï ìÝëïò ôçò Ýíùóçò ðïõ ïñßæåôáé ùò óõíôïíéóôÞò. Åðéóçìáßíåôáé üôé ôï ðïóü óõììåôï÷Þò ôïõ óõíôïíéóôÞ áðáéôåßôáé íá åßíáé ìåãáëýôåñï ôïõ 60% ôïõ óõíüëïõ ôïõ ¸ñãïõ. äÏ óõíôïíéóôÞò áðáéôåßôáé íá äéáèÝôåé üëåò ôéò áðáñáßôçôåò Üäåéåò ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç êáé ëåéôïõñãßá ôçëåðéêïéíùíéáêþí äéêôýùí. ä¼ôé ç áðáßôçóç ãéá ôñéåôÞ áðáó÷üëçóç óôï áíôéêåßìåíï ðïõ áíáöÝñåôáé óôï ðñþôï åäÜöéï ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò, êáëýðôåôáé, ôïõëÜ÷éóôïí, áðü ôïí óõíôïíéóôÞ. ä¼ôé üëá ôá ðñüóùðá ôçò Ýíùóçò ëåéôïõñãïýí íüìéìá óôçí ÅëëÜäá Þ óå Üëëï êñÜôïò ìÝëïò ôçò ÅÅ Þ ôïõ ÅÏ× Þ óå ôñßôåò ÷þñåò ðïõ Ý÷ïõí õðïãñÜøåé ôç Óõìöùíßá Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ôïõ Ðáãêüóìéïõ Ïñãáíéóìïý Åìðïñßïõ êáé Ý÷ïõí áíôéêåßìåíï áðáó÷üëçóçò, êáôÜ ôá ôåëåõôáßá ôñßá (3) ÷ñüíéá, ðáñåìöåñÝò ìå ôï åéäéêü ìÝñïò ìå ôï ïðïßï èá áó÷ïëçèïýí óôá ðëáßóéá ôïõ ¸ñãïõ. Ïé åíþóåéò ðñïóþðùí äåí õðï÷ñåïýíôáé íá ðåñéâëçèïýí ïñéóìÝíç íïìéêÞ ìïñöÞ ãéá ôçí õðïâïëÞ ôçò ðñïóöïñÜò ôïõò. Ùóôüóï, óå ðåñßðôùóç ðïõ ôï ðñïêçñõóóüìåíï ìå ôçí ìå ôçí ðáñïýóá ¸ñãï êáôáêõñùèåß óå Ýíùóç ðñïóþðùí, ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ äéêáéïýôáé, åö' üóïí ôï èåùñÞóåé áíáãêáßï ãéá ôçí éêáíïðïéçôéêÞ åêôÝëåóç ôçò Óýìâáóçò, íá æçôÞóåé áðü ôçí Ýíùóç íá ðåñéâëçèåß ïñéóìÝíç íïìéêÞ ìïñöÞ êáé ç Ýíùóç, óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, õðï÷ñåïýôáé íá ôï ðñÜîåé. Ãëþóóá: ÅëëçíéêÞ ÅããõÞóåéò ðïõ áðáéôïýíôáé: ¼óïé ëÜâïõí ìÝñïò óôï äéáãùíéóìü, õðï÷ñåïýíôáé íá êáôáèÝóïõí åããýçóç óõììåôï÷Þò õðÝñ ôïõ óõììåôÝ÷ïíôïò ãéá ðïóü ðïõ èá êáëýðôåé ôï 5% ôçò óõíïëéêÞò ðñïûðïëïãéóèåßóáò äáðÜíçò ìå ÖÐÁ Þôïé ðïóü 202.759,90 åõñþ. ¼ñïé ðëçñùìÞò: ¼ðùò áíáöÝñïíôáé óôç äéáêÞñõîç. Çìåñïìçíßá ëÞîçò êáôÜèåóçò ôùí ðñïóöïñþí óôéò: 11/9/2013 çìÝñá ÔåôÜñôç êáé þñá 10.00 ð.ì. (Áã. Êùí/íïõ 16, 3ïò üñïöïò). Çìåñïìçíßá äéåíÝñãåéáò: 19/09/13 çìÝñá ÔåôÜñôç êáé þñá 10.30 ð.ì. ¢ôïìá ðïõ åðéôñÝðåôáé íá ðáñåõñßóêïíôáé êáôÜ ôï Üíïéãìá ôùí ðñïóöïñþí: Ïé óõììåôÝ÷ïíôåò Þ ïé íüìéìïé åêðñüóùðïß ôïõò. Çìåñïìçíßá áðïóôïëÞò ãéá äçìïóßåõóç óôçí Åðßóçìç Åöçìåñßäá ôçò ÅÅ: 18/07/2013 Çìåñïìçíßá äçìïóßåõóçò ôçò Ä/îçò óôï Ôåý÷ïò Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ôçò Åöçìåñßäáò ôçò ÊõâÝñíçóçò: 19/07/13. Ðëçñïöïñßåò äßíïíôáé üëåò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò áðü 8.00 ð.ì. Ýùò 14.00 ì.ì. óôï ãñáöåßï 5 ôçò Ä/íóçò Ðñïìçèåéþí êáé ×çìéêþí Õðçñåóéþí - Áã. Êùí/íïõ 16 - ÁèÞíá, ôçë. 210.52.13.710. Ç ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÇ ÔÇÓ Ä/ÍÓÇÓ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ ÊÁÉ ×ÇÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Ã. ÂÏÕÔÓÉÍÁ

óå óõíäõáóìü ìå ôï Üñèñï 11 ôçò áðüöáóçò 1/434/ 3.7.2007 ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò. ÁËÊÏ ÅËËÁÓ Á.Â.Å.Å. H ÁËÊÏ ÅËËÁÓ ÁÂÅÅ, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.3556/2007 óå óõíäõáóìü ìå ôçí äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 11 ôçò áðüöáóçò 1/434/3.7.2007 ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, áíáêïéíþíåé üôé óÞìåñá 19.07.2013 ïëïêëçñþèçêå ç ìåôáâßâáóç ìå åîù÷ñçìáôéóôçñéáêÞ óõíáëëáãÞ 2.500.000 ìåôï÷þí ôçò åôáéñåßáò (ðïóïóôü 10% åðß ôïõ óõíüëïõ ôùí ìåôï÷þí) áðü ôïí ê. Èåüäùñï Ôæþñôæç ôïõ Ðáíáãéþôïõ ðñïò ôïí ê. Êùíóôáíôßíï ÃåùñãéÜäç ôïõ Ãåùñãßïõ, Ýíáíôé ôïõ ðïóïý ôùí 375.000,00 åõñþ, Þôïé 0,15 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ. Ðñéí áðü ôçí áíùôÝñù óõíáëëáãÞ ï ê. Èåüäùñïò Ôæþñôæçò êáôåß÷å 11.428.179 ìåôï÷Ýò êáé øÞöïõò (ðïóïóôü 45,713 %) Üìåóá êáé 4.808.049 ìåôï÷Ýò êáé øÞöïõò (Þôïé ðïóïóôü 19,232 %) Ýììåóá (Angel ÍáõôéëéáêÞ ÔïõñéóôéêÞ Îåíïäï÷åéáêÞ ÁÅ, åëåã÷üìåíç åôáéñåßá áðü ôïí ßäéï, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 3 ðáñ.1 (ã) (ää) ôïõ Í.3556/2007), Þôïé óõíïëéêü ðïóïóôü 64,945 %. ÌåôÜ ôçí áíùôÝñù óõíáëëáãÞ, ï ê. Èåüäùñïò Ôæþñôæçò êáôÝ÷åé 8.928.179 ìåôï÷Ýò êáé øÞöïõò (ðïóïóôü 35,713 %) Üìåóá êáé 4.808.049 ìåôï÷Ýò êáé øÞöïõò (ðïóïóôü 19,232 %)

Ýììåóá (Angel) ,Þôïé óõíïëéêü ðïóïóôü 54,945 %. Ðñéí áðü ôçí áíùôÝñù óõíáëëáãÞ ï ê. Êùíóôáíôßíïò ÃåùñãéÜäçò êáôåß÷å 834.333 ìåôï÷Ýò êáé øÞöïõò (ðïóïóôü 3,337 %) Ýììåóá (Ñáìðßëéïí ÅíåñãåéáêÞ ÁÅ, åëåã÷üìåíç åôáéñåßá áðü ôïí ßäéï, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 3 ðáñ. 1(ã)(áá) ôïõ Í.3556/ 2007). ÌåôÜ ôçí áíùôÝñù óõíáëëáãÞ, ï ê. Êùíóôáíôßíïò ÃåùñãéÜäçò êáôÝ÷åé 2.500.000 ìåôï÷Ýò êáé øÞöïõò (ðïóïóôü 10,00 %) Üìåóá êáé 834.333 ìåôï÷Ýò êáé øÞöïõò (ðïóïóôü 3,337 %) Ýììåóá (Ñáìðßëéïí ÅíåñãåéáêÞ ÁÅ), Þôïé óõíïëéêü ðïóïóôü 13,337 %. ÅËÔÑÁÊ Á.Å. Ç åôáéñåßá ÅËÔÑÁÊ Á.Å. ãíùóôïðïéåß óôï åðåíäõôéêü êïéíü êáé ôïõò ìåôü÷ïõò ôçò, üôé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, üðùò éó÷ýåé êáé óýìöùíá ìå ôçí áðü 12.06.2013 áðüöáóç ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò, óôéò 19.07.2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 30 ìåôï÷þí ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 1,50 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, ìÝóù ôçò ×ñçìáôéóôçñéáêÞò Åôáéñåßáò ALPHA FINANCE ÁÍÙÍÕÌÇ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÐÁÑÏ×ÇÓ ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. ÃÅÊ ÔÅÑÍÁ Á.Å. Óôçí õðïãñáöÞ óõìöùíßáò óôñáôçãéêÞò óõììá÷ßáò

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013 ìå ôçí åôáéñåßá Qatar Petroleum International (QPI) ðñï÷þñçóå ï üìéëïò ÃÅÊ ÔÅÑÍÁ. Ç óôñáôçãéêÞ óõììá÷ßá ôùí äýï ðëåõñþí áöïñÜ ôçí áðü êïéíïý õëïðïßçóç åðåíäýóåùí ü÷é ìüíï óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò ÍÁ Åõñþðçò. Óå ðñþôç öÜóç, ç óõìöùíßá ðñïâëÝðåé ôçí áðüêôçóç áðü ôçí QPI ðïóïóôïý 25% óôçí ìïíÜäá çëåêôñïðáñáãùãÞò ìå êáýóéìï öõóéêü áÝñéï "ÇÑÙÍ ÉÉ" Ýíáíôé ôéìÞìáôïò ýøïõò 58 åêáô. äïëáñßùí. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ç áðüêôçóç ôïõ 25% ôçò "ÇÑÙÍ ÉÉ" áðïôåëåß ôçí ðñþôç äéåèíÞ óõììåôï÷Þ ôçò QPI óôïí êëÜäï ôçò ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò. Ç óõìöùíßá ÃÅÊ ÔÅÑÍÁ QPI óçìáôïäïôåß ôçí ðñþôç åðÝíäõóç êñáôéêÞò åôáéñåßáò ôïõ ÊáôÜñ óôçí ÅëëÜäá êé áðïôåëåß ìßá ðïëý ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ôïõ Ïìßëïõ ÃÅÊ ÔÅÑÍÁ, ìå ðñïåêôÜóåéò êáé óå åèíéêü åðßðåäï, êáèþò áðïôåëåß ôáõôü÷ñïíá êáé øÞöï åìðéóôïóýíçò ôïõ ÊáôÜñ óôéò ðñïïðôéêÝò ôçò åëëçíéêÞò åíåñãåéáêÞò áãïñÜò êáé ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò ãåíéêüôåñá. Ç QPI éäñýèçêå ôï 2006 êáé áðïôåëåß èõãáôñéêÞ ôïõ Ïìßëïõ Qatar Petroleum, ðïõ åßíáé ï êñáôéêüò ¼ìéëïò ðåôñåëáßïõ ôïõ ÊáôÜñ. Ç QPI äñáóôçñéïðïéåßôáé Þäç óôçí Åõñþðç (ÇíùìÝíï Âáóßëåéï, Éôáëßá), ôç Âüñåéï ÁìåñéêÞ ( ÇÐÁ, ÊáíáäÜò), ôçí Áóßá (Óéãêáðïýñç, ÂéåôíÜì) êáé ôçí ÁöñéêÞ. ÐÅÔÑÏÓ ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ Á.Å.Â.Å. Áíáêïßíùóç ñõèìéæüìåíçò ðëçñïöïñßáò Í.3556/07 Óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 3556/2007 ç Åôáéñßá áíáêïéíþíåé ôá áêüëïõèá: O ìÝôï÷ïò ê. Êùíóôáíôßíïò Ðåôñüðïõëïò Ðñüåäñïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Åôáéñßáò, (Õðü÷ñåï Ðñüóùðï, áñèñ. 13, Í 3340/2005), ðñïÝâç ôçí 18/7/2013 óå áãïñÜ 700 ìåôï÷þí ôçò ÐÅÔÑÏÓ ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ ÁÅÂÅ óõíïëéêÞò áîßáò 959 åõñþ.


XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

07-2013 óõíïëéêÞò áîßáò 1.882,58 åõñþ.

ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË Á.Â.Å.Å.Ä.Å. Ï ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË ÁÂÅÅÄÅÓ åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü, êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 4 ðáñ. 4 ôïõ õð' áñéèì. 2273/2003 Êáíïíéóìïý ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí, üôé óå åêôÝëåóç ôçò áðü 27/06/2012 áðüöáóçò ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò êáé ôçò áðü 09/07/2012 áðüöáóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý ôçò Óõìâïõëßïõ êáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò ôçò ÐáñáóêåõÞò 19çò Éïõëßïõ 2013 ðñïÝâç, ìÝóù ôçò ÅèíéêÞò Ð & Ê ×ñçìáôéóôçñéáêÞò Á.Å.Ð.Å.Õ., óå áãïñÜ 20 éäßùí ìåôï÷þí ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 0,8570 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, óõíïëéêÞò áîßáò 17,14 åõñþ.

ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÕÐÑÏÕ ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÔÁÉÑÉÁ ËÉÌÉÔÅÄ Ç ÔñÜðåæá Êýðñïõ Äçìüóéá Åôáéñßá Ëôä ("ÔñÜðåæá") áíáêïéíþíåé ôçí ðþëçóç ôçò èõãáôñéêÞò ôçò åôáéñßáò Êýðñïõ Asset Management Á.Å.Ä.Á.Ê., óôçí Alpha Trust Á.Å.Ä.Á.Ê. Ç ðþëçóç ðïõ ïëïêëçñþèçêå óôéò 18 Éïõëßïõ 2013 ôåëåß õðü ôçí áßñåóç ôùí åãêñßóåùí áðü ôéò áñìüäéåò ÅðïðôéêÝò Áñ÷Ýò. Ç ðþëçóç åìðßðôåé óôçí åõñýôåñç óôñáôçãéêÞ ôïõ ÓõãêñïôÞìáôïò ÔñÜðåæáò Êýðñïõ ãéá ðþëçóç ìç êýñéùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí êáé äñáóôçñéïôÞôùí êáé áðïôåëåß ìÝñïò ôçò ðñïóðÜèåéáò áíáäéÜñèñùóçò ôïõ ÓõãêñïôÞìáôïò.

F.H.L. Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ - ÃÑÁÍÉÔÅÓ Á.Â.Å.Å. H F.H.L. Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ ÃÑÁÍÉÔÅÓ Á.Â.Å.Å. (ç Åôáéñåßá) åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü üôé óå åêôÝëåóç ôçò áðü 17.12.2012 áðüöáóçò ôçò ¸êôáêôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò Åôáéñåßáò, ðñïÝâç óå áãïñÜ éäßùí ìåôï÷þí, êáé óõãêåêñéìÝíá óôéò 19.07.2013 áãïñÜóôçêáí 1.070 ìåôï÷Ýò, ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 0,85 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ êáé óõíïëéêÞ áîßá óõíáëëáãþí 920,07 åõñþ. Ïé áãïñÝò éäßùí ìåôï÷þí ðñáãìáôïðïéïýíôáé ìÝóù ôïõ ìÝëïõò ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÅËËÁÄÏÓ Á.Å. F.H.L. Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ - ÃÑÁÍÉÔÅÓ Á.Â.Å.Å. Ãíùóôïðïéåßôáé üôé ï êïò Êõñéáêßäçò Çëßáò ôïõ Óôõëéáíïý Ðñüåäñïò êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò FHL Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ ÃÑÁÍÉÔÅÓ ÁÂÅÅ ðñïÝâç óå ÁãïñÜ 2.190 ìåôï÷þí ôçò åôáéñßáò FHL Ç. ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ ÌÁÑÌÁÑÁ ÃÑÁÍÉÔÅÓ ÁÂÅÅ óôéò 19-

ÌÏÔÏÑ ÏÚË (ÅËËÁÓ) ÄÉÕËÉÓÔÇÑÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ Á.Å. Ç ÌÏÔÏÑ ÏÚË (ÅËËÁÓ) Á.Å. áíáêïéíþíåé üôé ç ÅôÞóéá ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò 19çò Éïõíßïõ 2013 áðïöÜóéóå ôç ìåßùóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò Åôáéñßáò êáôÜ ôï ðïóü ôùí 11.078.298 Åõñþ. Ç ìåßùóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ìå áíôßóôïé÷ç ìåßùóç ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò ôçò ìåôï÷Þò áðü 0,85 Åõñþ óå 0,75 Åõñþ êáé åðéóôñïöÞ êåöáëáßïõ ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí óôïõò ìåôü÷ïõò ðïóïý Åõñþ 0,10 áíÜ ìåôï÷Þ. ÌåôÜ ôçí ùò Üíù ìåßùóç ôï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ôçò Åôáéñßáò áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 83.087.235 Åõñþ, äéáéñïýìåíï óå 110.782.980 êïéíÝò ïíïìáóôéêÝò ìåôï÷Ýò, ïíïìáóôéêÞò áîßáò 0,75 Åõñþ. Ôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò ìå ôçí áñéè. Ê2-4607/05.07.2013 áðüöáóÞ ôïõ åíÝêñéíå ôçí ôñïðïðïßçóç ôïõ ó÷åôéêïý Üñèñïõ ôïõ Êáôáóôáôéêïý ôçò Åôáéñßáò. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí óôç óõíåäñßáóÞ ôïõ ôçò 19çò Éïõëßïõ 2013 åíçìåñþèçêå

ãéá ôç ìåßùóç ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò ôùí ìåôï÷þí ôçò Åôáéñßáò ìå åðéóôñïöÞ êåöáëáßïõ ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí óôïõò ìåôü÷ïõò ðïóïý Åõñþ 0,10 áíÜ ìåôï÷Þ. Êáôüðéí ôùí áíùôÝñù, áðü ôç ÄåõôÝñá 4 Íïåìâñßïõ 2013 ïé ìåôï÷Ýò ôçò Åôáéñßáò èá åßíáé äéáðñáãìáôåýóéìåò óôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí ìå ôç íÝá ïíïìáóôéêÞ áîßá, 0,75 Åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ êáé ÷ùñßò ôï äéêáßùìá óõììåôï÷Þò óôçí åðéóôñïöÞ êåöáëáßïõ ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí óôïõò ìåôü÷ïõò ðïóïý Åõñþ 0,10 áíÜ ìåôï÷Þ. Áðü ôçí ßäéá çìåñïìçíßá, ç ôéìÞ åêêßíçóçò ôùí ìåôï÷þí ôçò Åôáéñßáò óôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí èá äéáìïñöùèåß óýìöùíá ìå ôïí Êá-

íïíéóìü ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí óå óõíäõáóìü ìå ôçí õð´áñéèì. 26 áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí üðùò éó÷ýåé. Äéêáéïý÷ïé ôçò åðéóôñïöÞò êåöáëáßïõ åßíáé ïé åããåãñáììÝíïé ìÝôï÷ïé óôá áñ÷åßá ôïõ Ó.Á.Ô. ôçò ÔåôÜñôçò 6 Íïåìâñßïõ 2013 (record date) ãéá ôç ÌÏÔÏÑ ÏÚË (ÅËËÁÓ) Á.Å. Ùò çìåñïìçíßá Ýíáñîçò êáôáâïëÞò ôçò åðéóôñïöÞò êåöáëáßïõ ïñßæåôáé ç Ôñßôç 12 Íïåìâñßïõ 2013 êáé èá ðñáãìáôïðïéçèåß ìÝóù ôçò ðëçñþôñéáò ôñÜðåæáò ÔÑÁÐÅÆÁ ÐÅÉÑÁÉÙÓ ÁÅ. ËåðôïìÝñåéåò ãéá ôïí ôñüðï êáôáâïëÞò ôçò åðéóôñïöÞò êåöáëáßïõ óôïõò ìåôü÷ïõò èá ãíùóôïðïéç-

èïýí ìå íåþôåñç áíáêïßíùóç ôçò Åôáéñßáò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ïé ê.ê. ìÝôï÷ïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôï ÔìÞìá ÅîõðçñÝôçóçò Ìåôü÷ùí ôçò Åôáéñßáò (ôçëÝöùíï 210-8094194). ÐÇÃÁÓÏÓ ÅÊÄÏÔÉÊÇ Á.Å. Êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Í. 3340/2005, ôçò õð' áñéèì. 3/347/12.07.2005 áðüöáóçò ôïõ Ä.Ó. ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò êáé ôïõ Êáíïíéóìïý ôïõ ×.Á. ùò éó÷ýïõí, ç "ÐÇÃÁÓÏÓ ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÉÁ" áíáêïéíþíåé, üôé äõíÜìåé ôçò ìå áñéèì. ðñùô. 90389/ 17.07.2013 áíáêïßíùóçò ôçò Õðçñåóßáò Ãåíéêïý Åìðïñéêïý Ìçôñþïõ (Ã.Å.ÌÇ), êáôá÷ù-

17 ñÞèçêå óôéò 15.7.2013, ìå Êùäéêü Áñéèìü Êáôá÷þñéóçò 78469, ç õð' áñéèì. 11993/13-15.7.2013 Áðüöáóç ôïõ ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ð.Å. Âïñåßïõ ÔïìÝá Áèçíþí (ÁÄÁ ÂË4É7Ë7-3ÊÖ), ìå ôçí ïðïßá åãêñßèçêå ç óõã÷þíåõóç ôùí èõãáôñéêþí Áíùíýìùí Åôáéñéþí "N.S.P. RADIO ÑÁÄÉÏÖÙÍÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÉÁ", ìå äéáêñéôéêü ôßôëï "N.S.P. RADIO A.E." êáé "ÓÐÏÑ (SPORÔ) ÐËÁÓ (PLUS) ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ", ìå áðïññüöçóç ôçò äåýôåñçò áðü ôçí ðñþôç, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 6877á ôïõ Ê.Í. 2190/1920 êáé ôùí Üñèñùí 1-5 ôïõ Í. 2166/1993.


18 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ SPACE HELLAS Á.Å. Ç ÌåôåùñïëïãéêÞ Õðçñåóßá Êýðñïõ áíÝèåóå óôç Space Hellas, êáôüðéí äéåèíïýò äéáãùíéóìïý, ôçí õëïðïßçóç Ýñãïõ, äéÜñêåéáò 13 åôþí ðïõ áöïñÜ ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí Ìåôåùñïëïãéêïý ÑáíôÜñ. Ôï óõìâáôéêü ôßìçìá áíÝñ÷å-

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ôáé óå 4.520.000 Åõñþ ðëÝïí ÖÐÁ. Ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ áðáéôåßôáé ç åãêáôÜóôáóç äýï ìåôåùñïëïãéêþí ñáíôÜñ ôýðïõ ×band óôéò ðáñõöÝò ôùí áåñïäñïìßùí ôçò Êýðñïõ, ËÜñíáêáò êáé ÐÜöïõ, ç áðáñáßôçôç ÐëçñïöïñéáêÞ êáé ÄéêôõáêÞ õðïäïìÞ, ïé Ôçëåðéêïéíùíßåò, ïé Êáëùäéþóåéò, ôá Ýñãá Ðïëéôéêïý Ìç÷áíéêïý ê.á., ôüóï óôá

óçìåßá åãêáôÜóôáóçò üóï êáé óå åðéëåãìÝíá ãñáöåßá ôçò ÌåôåùñïëïãéêÞò Õðçñåóßáò. Ç óýìâáóç âáóßæåôáé óôç öéëïóïößá ôïõ åããõçìÝíïõ åðéðÝäïõ ðáñï÷Þò õðçñåóéþí (Service Level Agreement), ôéò ïðïßåò èá ðáñÝ÷åé ç Space Hellas óýìöùíá ìå ôéò áíÜãêåò êáé ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ÌåôåùñïëïãéêÞò Õðçñåóßáò Êýðñïõ. Ç õðïãñáöÞ

ôçò Óýìâáóçò äçìéïõñãåß ôéò äõíáôüôçôåò óôç ÌåôåùñïëïãéêÞ Õðçñåóßá Êýðñïõ ãéá áíáâÜèìéóç ôùí ðáñå÷ïìÝíùí õðçñåóéþí, éäéáßôåñá óôïí ôïìÝá ôçò âñá÷åßáò ðñüãíùóçò êáéñïý, ôçò áóöÜëåéáò ôùí õðåñðôÞóåùí óôçí ðåñéï÷Þ åëÝã÷ïõ ðôÞóåùí Ëåõêùóßáò (Nicosia F.I.R), áëëÜ êáé ôùí ðôÞóåùí áðü ðñïò ôá áåñïäñüìéá ËÜñíáêáò êáé

ÐÜöïõ. Ç Space Hellas äéáèÝôåé ðïëõåôÞ åìðåéñßá óôï óõãêåêñéìÝíï ôïìÝá, Ý÷ïíôáò ïëïêëçñþóåé ìå åðéôõ÷ßá óçìáíôéêÜ Ýñãá óôï ÷þñï ôçò áíÜðôõîçò êáé õðïóôÞñéîçò Äéêôýùí ÑáíôÜñ Ìåôåùñïëïãßáò. Ç ðïëõåôÞò ðåßñá ôçò åôáéñßáò óå Ýñãá System Integration, ç óçìáíôéêüôáôç ôå÷íïëïãéêÞ åîåéäßêåõóç êáé ôï Üñôéá êáôáñôéóìÝíï

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013 ðñïóùðéêü, åðéôñÝðïõí ôç ó÷åäßáóç, õëïðïßçóç, óõíôÞñçóç êáé õðïóôÞñéîç óýíèåôùí Ýñãùí õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò óôçí åã÷þñéá êáé äéåèíÞ áãïñÜ. ÌÇ×ÁÍÉÊÇ Á.Å. H MHXANIKH A.E. óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 3556/2007 (Üñèñá 3 êáé 21), óå óõíäõáóìü ìå ôï Üñèñï 11 ôçò áðüöáóçò 1/434/ 3.7.2007 ôçò Å.Ê., áíáêïéíþíåé üôé ï ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. ôçò åôáéñåßáò Ð. Åìöéåôæüãëïõ, õðü÷ñåï ðñüóùðï óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 13 ôïõ Í. 3340/2005, ðñïÝâç ôçí 16ç Éïõëßïõ 2013 óå áãïñÜ 1.000 êïéíþí ìåôï÷þí áîßáò 107,00 åõñþ êáé 900 ðñïíïìéïý÷ùí ìåôï÷þí áîßáò 75,60 åõñþ, ôçí 17ç Éïõëßïõ óå áãïñÜ 8.000 êïéíþí ìåôï÷þí áîßáò 804,00 åõñþ êáé 500 ðñïíïìéïý÷ùí ìåôï÷þí áîßáò 40,50 åõñþ êáé ôçí 18ç Éïõëßïõ óå áãïñÜ 3.000 êïéíþí ìåôï÷þí áîßáò 300,00 åõñþ êáé 1.000 ðñïíïìéïý÷ùí ìåôï÷þí áîßáò 77,00 åõñþ. ÅÐÉËÅÊÔÏÓ ÊËÙÓ/ÑÃÉÁ Á.Å.Â.Å. Ç åôáéñåßá "ÅÐÉËÅÊÔÏÓ ÊËÙÓÔÏÛÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁ ÁÅÂÅ" ãíùóôïðïéåß óýìöùíá ìå ôï Í.3556/2007 óå óõíäõáóìü ìå ôçí áðüöáóç ôçò ÅÊ 1/434/03.07.2007 ôá áêüëïõèá: Ï êïò Åõñéðßäçò ÄïíôÜò ôïõ ×áñáëÜìðïõò, Ðñüåäñïò êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôïõ Ä.Ó. ôçò åôáéñåßáò (Õðü÷ñåï Ðñüóùðï âÜóåé ôïõ áñèñ.13 ôïõ Í.3340/2005), ðñïÝâç ôçí 18-07-2013 óå áãïñÜ 2.928 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò åôáéñåßáò Ýíáíôé ðïóïý 850,91. ÅÔÅÌ Á.Å. Ç ÅÔÅÌ Á.Å. åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü üôé ìå ôçí áðü 16/07/2013 áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ åîåëÝãçóáí ùò íÝá áíåîÜñôçôá ìç åêôåëåóôéêÜ ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ïé êê. ÅììáíïõÞë Äñýëëçò êáé ÁèáíÜóéïò Êïõöüðïõëïò êáôüðéí ôùí ðáñáéôÞóåùí ôùí áíåîÜñôçôùí ìç åêôåëåóôéêþí ìåëþí êê. Íéêüëáïõ ÃáëÝôá êáé ÁíäñÝá ÊõñéáæÞ.


XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÂÁÑÁÃÊÇÓ Á.Â.Å.Ð.Å. Ç ÂÁÑÁÃÊÇÓ Á.Â.Å.Ð.Å (ç "Åôáéñßá") áíáêïéíþíåé üôé ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 18.07.2013 ç ìåô áíáâïëÞò ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí Ìåôü÷ùí ôçò Åôáéñßáò ãéá ôç ëÞøç áðüöáóçò åðß ôïõ óõíüëïõ ôùí èåìÜôùí çìåñÞóéáò äéÜôáîçò, ç ïðïßá åß÷å áíáâëçèåß áéôÞóåé ìåôü÷ïõ ðïõ åêðñïóùðïýóå ôï 1/20 ôïõ êáôáâåâëçìÝíïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ. ÊáôÜ ôçí óõíåäñßáóç áõôÞ ðáñáóôÜèçêáí áõôïðñïóþðùò Þ äé áíôéðñïóþðïõ 9 ìÝôï÷ïé, åêðñïóùðïýíôåò ðïóïóôü 62,68% åðß ôïõ êáôáâåâëçìÝíïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ (Þôïé 2.024.473 ìåôï÷Ýò åðß óõíüëïõ 3.229.566 ìåôï÷þí). Ùò åê ôïýôïõ åðéôåý÷èçêå ç åê ôïõ Íüìïõ áðáéôïýìåíç áðáñôßá ðñïêåéìÝíïõ íá ëçöèïýí Ýãêõñá áðïöÜóåéò åðß ôïõ óõíüëïõ ôùí èåìÜôùí ôçò çìåñÞóéáò äéÜôáîçò. ÓõãêåêñéìÝíá: 1. Åãêñßèçêáí ïé åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò ÷ñÞóçò ðïõ Ýëçîå 31.12.2012 ìåôÜ ôùí åð' áõôþí åêèÝóåùí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ôùí Åëåãêôþí êáé ïé ÅíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò ÷ñÞóçò ðïõ Ýëçîå 31.12.2012 ìåôÜ ôùí åð' áõôþí åêèÝóåùí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ôùí Åëåãêôþí. ¸ãêõñåò ØÞöïé: 2.024.473 (62,68% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ). ÕðÝñ: 2.000.023. ÊáôÜ: 0. Áðï÷Þ: 24.450. 2. Åãêñßèçêáí ïé ðñÜîåéò êáé áðïöÜóåéò ôïõ Ä.Ó. ãéá ôç ÷ñÞóç 2012. ¸ãêõñåò ØÞöïé: 2.024.473 (62,68% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ). ÕðÝñ: 2.000.023. ÊáôÜ: 0. Áðï÷Þ: 24.450. 3. ÁðáëëÜ÷èçêáí êáôÜ ôá ðñïâëåðüìåíá óôï Üñèñï 35 ôïõ Ê.Í. 2190/1290 ôá ìÝëç ôïõ ÄÓ êáé ïé ÅëåãêôÝò ôçò Åôáéñßáò áðü êÜèå åõèýíç áðïæçìßùóçò ãéá ôá ðåðñáãìÝíá ôçò åôáéñéêÞò ÷ñÞóçò ôïõ 2012. ¸ãêõñåò ØÞöïé: 1.996.228 (61,81% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ). ÕðÝñ:

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ 1.971.778. ÊáôÜ: 0. Áðï÷Þ: 24.450. 4. Åãêñßèçêáí ïé áìïéâÝò ôùí ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ãéá ôçí ÷ñÞóç ðïõ Ýëçîå óõíïëéêïý ýøïõò Åõñþ 88.200,00 êáé ðñïåãêñßèçêáí ïé áìïéâÝò ôùí ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, óõíïëéêïý ýøïõò Åõñþ 88.200,00 ãéá ôçí ôñÝ÷ïõóá ÷ñÞóç. ¸ãêõñåò ØÞöïé: 2.024.473 (62,68% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ). ÕðÝñ: 2.000.023. ÊáôÜ: 0. Áðï÷Þ: 24.450. 5. ÅîåëÝãç ãéá ôïí ôáêôéêü äéá÷åéñéóôéêü Ýëåã÷ï ôùí áðëþí êáé åíïðïéçìÝíùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí ÷ñÞóçò 2013 ôçò Åôáéñßáò ç êá. ÄÝóðïéíá Ìáñßíïõ (Á.Ì. Ó.Ï.Å.Ë. 17681) ôçò áíþíõìçò åëåãêôéêÞò åôáéñßáò

ÐÑÁÉÓÃÏÕÙÔÅÑ×ÁÏÕÓÊÏÕÐÅÑÓ Áíþíõìç ÅëåãêôéêÞ Åôáéñßá, êáèïñßóôçêå êáé åãêñßèçêå ôï ðïóü ôçò áìïéâÞò ôçò êáô'áíþôáôï üñéï, åíþ åîïõóéïäïôÞèçêå ôï ÄÓ ôçò Åôáéñßáò íá äéáðñáãìáôåõôåß ôï ðïóü áõôü ìå óêïðü ôç ìåßùóç ôïõ. Ùò áíáðëçñùìáôéêüò åëåãêôÞò ïñßóôçêå ï ê. ÌÜñéïò ØÜëôçò (Á.Ì. Ó.Ï.Å.Ë. 38081). ¸ãêõñåò ØÞöïé: 2.024.473 (62,68% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ). ÕðÝñ: 1.999.773. ÊáôÜ: 250. Áðï÷Þ: 24.450. ÔÝëïò êáôÜ ôçí åí ëüãù ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ï Ðñüåäñïò ÄÓ êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò Åôáéñßáò ê. ÄçìÞôñçò ÂáñÜãêçò áíÝëõóå óôïõò ìåôü÷ïõò ôá ðåðñáãìÝíá ôçò ÷ñÞóçò 2012 êáé áíá-

öÝñèçêå óôïõò ôñÝ÷ïíôåò óôñáôçãéêïýò óôü÷ïõò ôçò Åôáéñßáò. ÁËÖÁ ÃÊÑÉÓÉÍ Á.Å. Áíáêïéíþíåôáé áðü ôçí Åôáéñßá ÁËÖÁ ÃÊÑÉÓÉÍ ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÉÓ×ÕÏÓ ÊÁÉ ÅËÅÃ×ÏÕ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ìå äéáêñéôéêü ôßôëï "ÁËÖÁ ÃÊÑÉÓÉÍ A.E.", üôé ç ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò 26 Éïõíßïõ 2013 áðïöÜóéóå ôçí Ìåßùóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò åôáéñßáò êáôÜ 1.487.010,00 åõñþ. Ç ìåßùóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå áíôßóôïé÷ç ìåßùóç ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò ôçò ìåôï÷Þò áðü 0,40 åõñþ óå 0,30 åõñþ. ÌåôÜ ôçí Üíù ìåßùóç, ôï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ôçò Å-

ôáéñßáò áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 4.461.030,00 åõñþ, äéáéñïýìåíï óå 14.870.100 ÏíïìáóôéêÝò Ìåôï÷Ýò, ïíïìáóôéêÞò áîßáò 0,30 åõñþ. Ôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò ìå ôçí áñéèì. Ê24649/09.07.2013 áðüöáóç ôïõ åíÝêñéíå ôç ìåßùóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ìå áíôßóôïé÷ç ìåßùóç ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò ôçò ìåôï÷Þò áðü 0,40 åõñþ óå 0,30 åõñþ êáé ôçí ôñïðïðïßçóç ôïõ ó÷åôéêïý Üñèñïõ ôïõ Êáôáóôáôéêïý ôçò Åôáéñßáò. Ôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí óôéò 19.07.2013 åíçìåñþèçêå ãéá ôçí ìåßùóç ôçò ÏíïìáóôéêÞò Áîßáò ôùí ìåôï÷þí ôçò Åôáéñßáò. Êáôüðéí ôùí áíùôÝñù, áðü ôçí 25.07.2013 (4ç åñãÜóéìç çìÝñá áðü ôçí åíçìÝñùóç á-

19 ðü ôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí) ïé ìåôï÷Ýò ôçò Åôáéñßáò èá åßíáé äéáðñáãìáôåýóéìåò óôï ×.Á. ìå ôç íÝá ïíïìáóôéêÞ áîßá, 0,30 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ. ÐÅÔÑÏÓ ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ Á.Å.Â.Å. Áíáêïßíùóç ñõèìéæüìåíçò ðëçñïöïñßáò Í.3556/07 Óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 3556/2007 ç Åôáéñßá áíáêïéíþíåé ôá áêüëïõèá: O ìÝôï÷ïò ê. Êùíóôáíôßíïò Ðåôñüðïõëïò Ðñüåäñïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Åôáéñßáò, (Õðü÷ñåï Ðñüóùðï, áñèñ. 13, Í 3340/2005), ðñïÝâç ôçí 18/7/2013 óå áãïñÜ 700 ìåôï÷þí ôçò ÐÅÔÑÏÓ ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ ÁÅÂÅ óõíïëéêÞò áîßáò 959 åõñþ.


20

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

Äåßê ôåò Ãåíéêüò Äåßêôçò Ôéìþí ×.Á.

22/7/2013

Ä%

% áðü 31.12.2012

842,16

0,62

-7,24

ÁËÖÁ

6.763.134

ÐÅÉÑ

2.777.105

ÅÕÑÙÂ

2.427.609

ÅÔÅ

1.022.051

ÁÔÔ

810.041

ÌÉÃ

733.492

ÄÅÇ

491.063

FTSE/×.Á. Large Cap

285,83

0,75

-7,70

FTSE/×.Á.-×.Á.Ê. Ôñáðåæéêüò Äåßêôçò

93,08

0,37

-44,88

0,43

-5,16

Äåßêôçò Ôéìþí Ìåóáßáò - ÌéêñÞò Êåöáëáéïð. ×.Á. 2.973,02 FTSE/×.Á. Mid Cap

Ìåôï÷Þ

ÔåìÜ÷éá

969,32

0,92

-14,46

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò Plus

1.276,72

0,77

2,35

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò

1.308,87

1,20

5,37

ÃÅÊÔÅÑÍÁ

441.383

FTSE/×.Á. Mid - Small Cap Èåìåëéùäþí Ìåãåèþí

1.183,56

-0,60

-4,47

ÔÉÔÊ

265.734 192.724

FTSE/×.Á. Äåßêôçò ÁãïñÜò

691,87

0,74

-6,18

ÄÏË

Åëëçíéêüò Äåßêôçò Mid - Small Cap

903,70

0,71

3,08

Ìåôï÷Þ

Äåßêôçò ¼ëùí ôùí Måôï÷þí ×.Á.

204,24

0,65

-13,70

Êëáäéêïß Äåßêôåò 22/7/2013

Ä%

% áðü 31.12.2012

122,99

0,38

-45,65

FTSE/×.Á. ÁóöÜëåéåò

1.222,25

-3,33

-19,44

FTSE/×.Á. ×ñçìáôïïéêïíïìéêÝò Õðçñåóßåò

1.328,28

0,40

0,71

FTSE/×.Á. Âéïìç÷áíéêÜ Ðñïúüíôá - Õðçñåóßåò

3.303,99

2,21

1,64

FTSE/×.Á. Åìðüñéï

2.406,02

2,59

31,51

FTSE/×.Á. Áêßíçôçò Ðåñéïõóßáò

1.868,89

0,36

25,34

FTSE/×.Á. ÐñïóùðéêÜ - ÏéêéáêÜ Ðñïúüíôá

4.115,90

-0,07

31,82

FTSE/×.Á. Ôñüöéìá - ÐïôÜ

7.070,46

1,20

6,20

Äåßê ôåò FTSE/×.Á. ÔñÜðåæåò

FTSE/×.Á. Ðñþôåò ¾ëåò

2.116,07

1,58

-8,93

FTSE/×.Á. ÊáôáóêåõÝò - ÕëéêÜ

1.806,10

1,36

-1,63

FTSE/×.Á. ÐåôñÝëáéï - ÁÝñéï

2.578,73

0,71

-8,34

FTSE/×.Á. ×çìéêÜ

5.922,74

0,25

-1,60

FTSE/×.Á. ÌÝóá ÅíçìÝñùóçò

1.440,50

-3,47

98,98

FTSE/×.Á. Ôáîßäéá - Áíáøõ÷Þ

1.117,87

-1,90

638,79

-0,38

FTSE/×.Á. Ôçëåðéêïéíùíßåò

1.742,38

0,48

24,12

FTSE/×.Á. Õðçñåóßåò ÊïéíÞò ÙöÝëåéáò

2.462,32

2,40

7,62

193,74

-0,19

-30,96

FTSE/×.Á. Ôå÷íïëïãßá

FTSE/×.Á. Õãåßá

¿èçóç áðü Ðïñôïãáëßá óôï åõñþ

Måãáëýôåñåò ÓõíáëëáãÝò

Äåßêôåò X.A.

Áîßá

ÔÉÔÊ

3.364.063,01

ÄÅÇ

3.148.643,23

ÁËÖÁ

2.976.573,26

ÅÔÅ

2.648.753,10

ÐÅÉÑ

2.598.913,84

ÅÕÑÙÂ

1.540.625,87

ÏÔÅ

1.187.239,92

ÃÅÊÔÅÑÍÁ

976.452,20

Å×ÁÅ

900.835,52

ÏÐÁÐ

849.463,79

äéáðñáãìáôåõüôáí, ÷èåò, ôï Õ øçëüôåñá åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, ìå ôïõò åðåí-

äõôÝò íá åêöñÜæïõí ôçí "áíáêïýöéóÞ" ôïõò ãéá ôçí ðôþóç ôùí áðïäüóåùí ôùí ðïñôïãáëéêþí ïìïëüãùí. Ï ðñüåäñïò ôçò Ðïñôïãáëßáò, Áíßìðáë ÊáâÜêï Óßëâá, áðÝññéøå ôçí ÊõñéáêÞ ôï åíäå÷üìåíï äéåîáãùãÞò ðñüùñùí åêëïãþí óôç ÷þñá, åíþ åðåóÞìáíå üôé åðéèõìåß íá ðáñáìåßíåé óôç èÝóç ôïõ ï êåíôñïäåîéüò óõíáóðéóìüò, ðñïêåéìÝíïõ íá äéáôçñçèåß ôï ðñüãñáììá äéåèíïýò äéÜóùóçò ôçò ÷þñáò óå ôñï÷éÜ. ×èåò, ï ðïñôïãÜëïò ðñùèõðïõñãüò, ÐÝäñï ÐÜóïõò ÊïÝëéïõ, åðåóÞìáíå ôçí áíÜãêç áðïêáôÜóôáóçò ôçò åìðéóôïóýíçò óôç ÷þñá ôïõ, åíþ äåóìåýôçêå íá ôçñÞóåé ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá ðïõ óõìöùíÞèçêå ìå ôïõò äéåèíåßò äáíåéóôÝò ôçò Ëéóáâüíáò ãéá ôçí Ýîïäï áðü ôï ðáêÝôï äéÜóùóçò ìÝ÷ñé ôá ìÝóá ôïõ 2014. ¸ôóé, ôï åõñþ åíéó÷õüôáí êáôÜ 0,39% Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, ìå ôç ìåôáîý ôïõò éóïôéìßá íá äéáìïñöþíåôáé óôï 1,3194 äïë. Áðü ôçí Üëëç, ôï êïéíü åõñùðáúêü íüìé-

Måãáëýôåñåò ÄéáêõìÜíóåéò Ìåôï÷Þ

TéìÞ

Äéáêýìáíóç

ÊÁÈÇ

0,710

39,68

×ÊÑÁÍ

0,200

25,24

ÁËÊÏ

0,252

21,33

ÌÇ×Ð

0,076

20,00

ÁÍÅÊ

0,099

18,89

10,75

ÁËÔÅÊ

0,041

15,79

-13,93

ÖÏÑÈ

0,851

14,11

ÃÅÂÊÁ

0,340

11,05

ËÁÂÉ

0,128

10,88

ÓÅÍÔÑ

0,209

10,20

×ñ/êÞ áîßá

Êëåßóéìï Ìåô. % ÔéìÞ

NOMIÓÌÁ

ÁÃÏÑÁ (ÅÕÑÙ)

ÐÙËÇÓÇ (ÅÕÑÙ)

ÄïëÜñéï ÇÐÁ - USD Ëßñá Áããëßáò/Óêùô./Âüñ. Éñëáíäßáò - GBP Êïñþíá Äáíßáò - DKK Êïñþíá Óïõçäßáò - SEK ÖñÜããï Åëâåôéêü - CHF ÄïëÜñéï ÊáíáäÜ - CAD ÄïëÜñéï Áõóôñáëßáò - AUD Ãéåí Éáðùíßáò (100 ìïí.) (100 Units) - JPY Êïñþíá Íïñâçãßáò - NOK

1,33635 0,87189 7,56977 8,68607 1,25556 1,38223 1,44861 133,44205 7,94035

1,29685 0,84612 7,34603 8,42933 1,21845 1,34137 1,40579 129,49795 7,70566 ÐçãÞ: ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá

Ôop 10 Áðüäïóçò

Áîßá óõí/ãþí

ÔåìÜ÷éá

ÐñÜîåéò

×áì. ôéìÞ Ýôïõò

Õø. ôéìÞ Ýôïõò

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

ÌÁÑÁÊ

0,10 19,75

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

ÔéìÞ

Ä%

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

ÁÊÑÉÔ

0,15 -30,00

40

4

6,16

0,25 19,43 60.972

80

14.295,01

ÌÇ×Ð

0,08 -15,56

1.288

4

97,92

ÍÅË

0,03 19,23 17.160

6

531,96

ËÁÂÉ

0,13 -12,93

4.094

6

525,67

ÔÇËÅÔ

0,35 19,11

110

1

38,39

ÖÉÅÑ

0,12 -9,85

1.119

4

133,28

ÓÁÔÏÊ

0,09 12,82

5.018

7

441,54

ÍÁÕÔ

0,20 -9,82

1.595

4

322,19

ÅËÉ×È

0,10 11,76

200

2

19,01

×ÁÉÄÅ

0,35 -9,56

11

1

3,85

8,49

ÁÍÅÊ

0,10 10,00 10.029

12

992,71

ÅÐÉËÊ

0,27 -8,47

2.636

3

713,62

4,85

8,70

ÉËÕÄÁ

0,36

9,88

10

1

3,56

ÖÏÑÈ

0,85 -6,89

15.082

27

12.839,70

191

11,31

15,60

82.624

211

6,80

9,37

ÁÅÃÅÊ

0,12

9,52

500

2

57,5

ÌÁÈÉÏ

0,28 -6,67

1.769

3

466,11

238.439,02

59.856

274

3,06

5,70

ÁÃÊÑÉ

0,12

9,09

3.838

2

460,56

ÐËÁÊÑ

5,00 -6,19

470

3

2.350

5,87

108.291,19

18.733

157

4,65

6,47

4,98

11,18

382.409,32

35.001

233

9,00

12,78

2,22

4,15

241.089,84

58.539

282

3,38

5,65

6,83

115.061,59

16.696

83

4,87

7,32

290,1

2

1

110,00

162,50

-0,38

2,59

2.648.753,10

1.022.051

1.052

1,83

9,87

2. ÁËÖÁ

4.806.078.645,28

-2,22

0,44

2.976.573,26

6.763.134

1.346

0,16

0,70

ÁËÊÏ

3. ÐÅÉÑ

4.768.213.873,94

2,62

0,94

2.598.913,84

2.777.105

1.246

0,83

6,30

4. ÏÔÅ

3.102.651.962,37

0,48

6,33

1.187.239,92

189.126

583

4,26

7,80

5. ÅÕÑÙÂ

2.620.619.711,66

6,77

0,65

1.540.625,87

2.427.609

1.050

0,56

6,25

6. ÅËÐÅ

2.032.473.980,25

0,76

6,65

242.242,82

36.711

228

6,20

9,30

7. ÏÐÁÐ

2.000.130.000

-2,49

6,27

849.463,79

133.590

340

5,49

8,27

8. ÄÅÇ

1.517.280.000

2,99

6,54

3.148.643,23

491.063

1.255

4,55

1.065.956.343,20

0,12

8,20

468.677,78

57.643

200

10. ÔÉÔÊ

994.890.662,88

1,89

12,91

3.364.063,01

265.734

11. ÌÏÇ

851.921.116,20

0,65

7,69

622.403,80

12. ÂÉÏ×Ê

805.875.327,64

2,28

4,04

13. ÅÕÄÁÐ

625.155.000

2,09

14. ÌÅÔÊ

580.807.708

15. ÌÕÔÉË

485.200.827,30

16. ÅÕÐÑÏ

416.630.000

0,29

17. ÊÁÑÅË

400.338.000

0,00 145,05

18. ÏËÐ

400.000.000

0,31

16,00

84.541,21

5.319

115

14,59

21,68

19. Å×ÁÅ

392.211.378

0,67

6,00

900.835,52

150.471

278

3,75

6,97

377.012.796,69

0,47

2,13

234.666,19

110.963

195

-

-

2

Måôï÷Þ

0,19

6.207.675.724,46

20. ÅËËÁÊÔÙÑ

Ä%

Bottom 10 Áðüäïóçò

1

1. ÅÔÅ

9. ÌÐÅËÁ

óìá õðï÷ùñïýóå óçìáíôéêÜ óå ó÷Ýóç ìå ôï ãéåí, óôïí áðüç÷ï ôçò íßêçò ôïõ éÜðùíá ðñùèõðïõñãïý, Óßíæï ¢ìðå, óôéò åêëïãÝò ôçò ÊõñéáêÞò, ðïõ åíäõíÜìùóå ôçí åíôïëÞ ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí ðïëéôéêþí ôïõ ãéá ôçí ôüíùóç ôçò ïéêïíïìßáò, ðñïóöÝñïíôáò þèçóç óôï éáðùíéêü íüìéóìá. ¸ôóé, ôï åõñþ êáôÝãñáöå áðþëåéåò ôçò ôÜîåùò ôïõ 0,73% Ýíáíôé ôïõ ãéåí, ìå ôçí éóïôéìßá áíÜìåóá óôá äýï íïìßóìáôá íá äéáìïñöþíåôáé óôá 131,3 ãéåí. ÐáñÜëëçëá, áðþëåéåò êáôÝãñáöå ôï åíéáßï íüìéóìá Ýíáíôé êáé ôçò ëßñáò Áããëßáò, õðï÷ùñþíôáò êáôÜ 0,23%, óôéò 85,89 ðÝíåò.

Éóïôéìßåò Åõñþ

Ìåãáëýôåñç ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Áîßá Måôï÷Þ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÐáêÝôá Måôï÷Þ

ÔéìÞ

¼ãêïò

Ôæßñïò

ÌÏÇ

7,50

45.500

341.250,00

ÖÖÃÊÑÐ

16,50

23.986

395.769,00

ÖÖÃÊÑÐ

16,50

50.000

825.000,00

ÔÉÔÊ

12,645

237.800

3.006.981,00


XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÌÅÔÏ×ÅÓ

ÐÇÃÇ: ase.gr

TITËÏÉ ÐÁÑÁÓÔÁÔÉÊÏÉ (WARRANTS)

ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ

21


22

ÌÅÔÏ×ÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013


XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÌÅÔÏ×ÅÓ

ÄÉÁÐÑÁÃÌÁÔÅÕÓÉÌÁ ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ (Ä.Á.Ê.)

×ÁÌÇËÇ ÄÉÁÓÐÏÑÁ

ÅÐÉÔÇÑÇÓÇ

23


24

ÌÅÔÏ×ÅÓ

ÐÑÏÓ ÄÉÁÃÑÁÖÇ

ÓÅ ÁÍÁÓÔÏËÇ

ÅÍÁËËÁÊÔÉÊÇ ÁÃÏÑÁ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013


Ìå premium 1,46% äéáðñáãìáôåýåôáé ôï óõìâüëáéï ëÞîçò Éïõëßïõ 2013 óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap ôá 7,724 åêáô. åõñþ áíÞëèå ç áÓ îßá ôùí óõíáëëáãþí óôçí áãïñÜ ðáñáãþãùí. Ôï óõìâüëáéï ëÞîçò

25

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013 Óôá ÓÌÅ åðß ìåôï÷þí äéáêéíÞèçêáí 6.022 óõìâüëáéá, áîßáò 1,738 åêáô. åõñþ, åíþ ôï ìåãáëýôåñï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí åðéêåíôñþèçêå óôï ÓÌÅ åðß ôùí ìåôï÷þí ôçò Alpha Bank äéáêéíþíôáò 2.045 óõìâüëáéá. ÓÕÌÂOËÁÉÁ

Óôá ÓÌÅ åðß ôçò ÅèíéêÞò äéáêéíÞèçêáí 859 óõìâüëáéá, óôçí Ðåéñáéþò 465, óôçí Eurobank 92, óôçí Marfin Investment Group 12, óôïí ÏÔÅ Ýãéíáí 339 óõìâüëáéá, óôç ÄÅÇ Ýãéíáí 871, óôïí ÏÐÁÐ Ýãéíáí 26,

ÌÅËËOÍÔÉÊÇÓ

óôçí Coca Cola HBC 22, óôçí Å×ÁÅ Ýãéíáí 31 óõìâüëáéá, óôçí ÔéôÜí 1, óôç Âéï÷Üëêï 42, óôçí Ìõôéëçíáßïò 86, óôá ÅËÐÅ 113, óôçí Motor Oil 42, óôç Óéäåíüñ 21, óôç ÌÝôêá 30 óõìâüëáéá, óôç ÃÅÊ 627, óôçí ÅëëÜêôùñ

ÅÊÐËÇÑÙÓÇÓ

ÓÅ

ÄÅÉÊÔÅÓ

-

60, óôçí Éntralot 14, óôç Folli Follie 35, óôç Jumbo 65, óôç Frigoglass 13, óôç Eurobank Properties 35, óôçí ÔÝñíá ÅíåñãåéáêÞ 12, åíþ äåí Ýãéíáí óõìâüëáéá óôïí ÏËÐ êáé óôç Óùëçíïõñãåßá Êïñßíèïõ.

FUTURES

ON

INDICES

Éïõëßïõ 2013 óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáðñáãìáôåýåôáé ìå premium 1,46%. Ï äåßêôçò FTSE/XA Large Cap Ýêëåéóå óôéò 285,83 ìïíÜäåò, ìå Üíïäï óå ðïóïóôü 0,75%. Óôá Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò (ÓÌÅ) óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáêéíÞèçêáí 4.212 óõìâüëáéá, áîßáò 5,986 åêáô. åõñþ, ìå 37.905 áíïéêôÝò èÝóåéò. Ä É Ê Á É Ù Ì Á Ô Á

Ð Ñ Ï Á É Ñ Å Ó Ç Ó

Ó Å

Ä Å É Ê Ô Å Ó

-

F U T U R E S

O N

I N D I C E S

ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÓÔÏÍ FTSE/XAA-20 (ÌïíÜäá ÄéáðñáãìÜôåõóçò: 1 ìïíÜäá äåßêôç x 5 ÅÕÑÙ - Ôñüðïò ÅîÜóêçóçò: Åõñùðáúêüò, ×ñçìáôéêüò Äéáêáíïíéóìüò)

O áãoñáóôÞò åíüò call option áãoñÜæåé oõóéáóôéêÜ áðü ôoí ðùëçôÞ ôo äéêáßùìá íá áðáéôÞóåé ðáñÜäoóç ôoõ õðoêåßìåíoõ ðñoéüíôoò óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ (ôéìÞ åîÜóêçóçò) êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá (Çìåñ. ËÞîçò). O ðùëçôÞò åíüò call option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá ðáñáäþóåé ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ call áðoöáóßóåé íá åîáóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ(option).Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò (option premium). O áãoñáóôÞò åíüò

put option áãoñÜæåé ôo äéêáßùìá íá ðáñáäþóåé (ðoõëÞóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôoí ðùëçôÞ ôoõ put óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá. O ðùëçôÞò åíüò put option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá áðoäå÷èåß (áãoñÜóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ put áðoöáóßóåé íá áóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ. Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò.


26

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013


ôçò ÅËÅÕÈ. ÐÉÐÅÑÏÐÏÕËÏÕ e_piperopoulou@motorpress.gr

ÊÜôù ôùí ðñïóäïêéþí ôá êÝñäç ôçò Hasbro Ôçí ôñßôç åôáéñåßá ðáé÷íéäéþí ðïõ áíáêïéíþíåé êÝñäç ÷áìçëüôåñá ôùí ðñïóäïêéþí ôçò Wall Street, ìåôÜ ôç Mattel êáé ôçí Jakks Pacific, áðïôÝëåóå ç Hasbro, êõñßùò ëüãù ôçò áäýíáìçò æÞôçóçò ãéá ôá ðáé÷íßäéá ðïõ áðåõèýíïíôáé óå áãüñéá. Åéäéêüôåñá, ôá êÝñäç ôçò åôáéñåßáò ãéá ôï â' ôñßìçíï, ìéá ðáñáäïóéáêÜ áäýíáìç ðåñßïäïò ãéá ôéò åôáéñåßåò ðáé÷íéäéþí, õðï÷þñçóáí óôá 36,5 åêáô. äïë., Þ 28 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ, áðü 43,4 åêáô. äïë., Þ 33 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ, Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá. ÅîáéñïõìÝíùí åêôÜêôùí óôïé÷åßùí, ç åôáéñåßá êÝñäéóå 29 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ, ÷áìçëüôåñá ôùí åêôéìÞóåùí ôùí áíáëõôþí ãéá 34 óåíôò. Ïé ðùëÞóåéò ôçò Hasbro õðï÷þñçóáí êáôÜ 6% êáé äéáìïñöþèçêáí óå 766,3 åêáô. äïë., Ýíáíôé ôùí åêôéìÞóåùí ôùí áíáëõôþí ðïõ Ýêáíáí ëüãï ãéá 794,7 åêáô. äïë. Ïé ðùëÞóåéò óôï ôìÞìá ðáé÷íéäéþí ãéá áãüñéá êáôÝãñáøáí "âïõôéÜ" ôçò ôÜîåùò ôïõ 35%, óôá 253,7 åêáô. äïë.

Ðôþóç êåñäþí ãéá ôçí Halliburton ÌåéùìÝíá åìöáíßóôçêáí ôá êÝñäç ôçò Halliburton ãéá ôï â' ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò, áí êáé ç åôáéñåßá áíáêïßíùóå üôé óçìåßùóå ðåñáéôÝñù ðñüïäï åêôüò ôçò åã÷þñéáò áãïñÜò ôçò, áíáìÝíïíôáò üôé ç áíÜðôõîÞ óôï áíáôïëéêü çìéóöáßñéï èá óõíå÷éóôåß. ÓõãêåêñéìÝíá, ôá êÝñäç ôçò äåýôåñçò ìåãáëýôåñçò åôáéñåßáò ðáñï÷Þò ðåôñåëáúêþí õðçñåóéþí ôïõ êüóìïõ õðï÷þñçóáí óôá 679 åêáô. äïë., Þ 73 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ, áðü 737 åêáô. äïë., Þ 79 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ, Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá, åíþ ïé áíáëõôÝò áíÝìåíáí 72 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ. Ôçí ßäéá ðåñßïäï, ôá Ýóïäá ôçò åôáéñåßáò åìöÜíéóáí áýîçóç ôçò ôÜîåùò ôïõ 1% êáé áíÞëèáí óôá 7,3 äéó. äïë.

Âåëôßùóç ìåãåèþí ãéá ôç Philips ÁõîçìÝíá åìöáíßóôçêáí ôá êÝñäç ôçò Philips êáôÜ ôï â' ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò, êõñßùò ÷Üñç óôéò éó÷õñÝò åðéäüóåéò ôçò ìïíÜäáò åîïðëéóìïý õãåßáò. Åéäéêüôåñá, ôá êáèáñÜ êÝñäç ôçò ïëëáíäéêÞò åôáéñåßáò áíÞëèáí óôá 317 åêáô. åõñþ, áðü 102 åêáô. åõñþ Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá. Ïé ôñéìçíéáßåò ôçò ðùëÞóåéò áõîÞèçêáí êáôÜ 3% êáé äéáìïñöþèçêáí óå 5,65 äéó. åõñþ, ìå ôçí åôáéñåßá íá êáôáãñÜöåé éó÷õñÞ áíÜðôõîç óôéò áíáäõüìåíåò áãïñÝò. Áðü ôç ìåñéÜ ôïõò, ïé áíáëõôÝò áíÝìåíáí êáèáñÜ êÝñäç 262 åêáô. åõñþ êáé ðùëÞóåéò 5,596 äéó. åõñþ.

27

ÎÅÍÅÓ ÁÃÏÑÅÓ

XPHMATIÓTHPIO TPITH 23 IOYËIÏÕ 2013

Wall St.: Áíáìüñöùóç trading åìðïñåõìÜôùí ÐñïêåéìÝíïõ íá áðïêñïýóåé ôïõò áõóôçñïýò êáíïíéóìïýò

Ô

éò ðñïóðÜèåéåò íá ìåôáôñÝøïõí ôç äïìÞ êáé ôï åðßêåíôñï ôùí ðëáôöïñìþí trading åìðïñåõìÜôùí Ý÷ïõí åðéôá÷ýíåé ïé ðéï éó÷õñÝò ôñÜðåæåò ôçò Wall Street, ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïóôáôåýóïõí ôéò ðïëëþí äéóåêáôïììõñßùí äïëáñßùí "áõôïêñáôïñßåò" ôïõò áðü ôïõò ðéï "óöé÷ôïýò" êáíïíéóìïýò. ¼ðùò áíÝöåñå äçìïóßåõìá ôïõ "Reuters", ï ëåðôïìåñÞò Ýëåã÷ïò ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôïõò óôéò áãïñÝò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò, áðïèÞêåõóçò ìåôÜëëùí êáé åìðïñßáò ðåôñåëáßïõ, Ý÷åé åíôáèåß óçìáíôéêÜ åíüøåé ìéáò áðüöáóçò ôçò Federal Reserve ôïí ÓåðôÝìâñéï, ç ïðïßá ìðïñåß íá îåêáèáñßóåé ôï ðüóï âáèéÜ ïé ôñÜðåæåò èá ìðïñïýí íá ðñáãìáôïðïéïýí áíáæçôÞóåéò óôïí êüóìï ôïõ ðåôñåëáßïõ, ôïõ ÷áëêïý êáé ôùí óôáèìþí ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò. Ç áõîáíüìåíç ñõèìéóôéêÞ êáé ðïëéôéêÞ ðßåóç Ý÷åé áíáãêÜóåé Þäç ôç Morgan Stanley, ôçí Goldman Sachs Group Inc êáé ôçí J.P. Morgan Chase & Co, ïé ôñåéò ôñÜðåæåò ôçò Wall Street ðïõ åßíáé ãíùóôÝò ãéá ôç ãåííáéüôçôÜ ôïõò íá óõíáëëÜóóïíôáé åìðïñåýìáôá êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá äåêáåôßá, íá åîåôÜóïõí áíïé÷ôÜ ôçí Ýîïäü ôïõò áðü âáóéêÝò åðé÷åéñÞóåéò. Ç Morgan Stanley äéåñåýíçóå ôï åíäå÷üìåíï ðþëçóçò ôçò ðëáôöüñìáò ôçò óõíáëëáãþí åìðïñåõìÜôùí ðÝñõóé, ç Goldman Sachs Ý÷åé Þäç ðïõëÞóåé ôï ôìÞìá åíÝñãåéáò, åíþ ôüóï ç Goldman üóï ç J.P. Morgan Chase åîåôÜæïõí ôþñá ôï åíäå÷üìåíï ðþëçóçò ôùí åôáé-

ñåéþí áðïèÞêåõóçò ìåôÜëëùí, óýìöùíá ìå ðçãÝò ðïõ åðéêáëåßôáé ôï "Reuters". Åôáéñåßåò ôçò Wall Street Ý÷ïõí åðßóçò õéïèåôÞóåé ðéï ðåñßðëïêïõò åëéãìïýò, åðáíáó÷åäéÜæïíôáò ôéò ëåéôïõñãßåò ôïõò ðñïêåéìÝíïõ íá åîåõìåíßóïõí ôéò ñõèìéóôéêÝò áñ÷Ýò, åðåêôåéíüìåíåò óå íÝåò áãïñÝò êáé ðñïóðáèþíôáò íá âñïõí ôñüðïõò ãéá íá äéáôçñÞóïõí ôçí áîßá ôùí åðåíäýóåþí ôïõò, óå ðåñßðôùóç ðïõ áíáãêáóôïýí íá ôéò ðïõëÞóïõí Þ íá ôéò áðïâÜëïõí, üðùò ðñïêýðôåé áðü ìéá Ýêèåóç ôïõ "Reuters". Ïé ôñåéò ôñÜðåæåò áñíÞèçêáí íá ó÷ïëéÜóïõí ó÷åôéêÜ ìå ôá ó÷ÝäéÜ ôïõò ãéá ôï Üñèñï ôïõ ðñáêôïñåßïõ. Ìåôáîý ôùí åëéãìþí ðïõ äåí Ý÷ïõí îáíáåìöáíéóôåß óôï ðáñåëèüí îå÷ùñßæåé ç áíáäéÜôáîç ôïõ ä.ó. ôçò åôáéñåßáò áðïèÞêåõóçò ìåôÜëëùí Henry Bath áðü ôçí J.P. Morgan êáôÜ ôï ðåñáóìÝíï Ýôïò, óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá ÷áñáêôçñéóôåß ùò "åìðïñéêÞ ôñÜðåæá" åðåíäýóåùí, áíáöÝñïõí ïé ðçãÝò ôïõ ðñáêôïñåßïõ. Ç ïíïìáóßá áõôÞ èá ìðïñïýóå íá ôçò åðéôñÝøåé íá äéáôçñÞóåé ôá assets ôçò Ýùò êáé ãéá äÝêá ÷ñüíéá óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ìðïñÝóåé íá âñåé áãïñáóôÞ, áí êáé åßíáé áóáöÝò ôï áí áõôÞ ç ðñïóðÜèåéá Ý÷åé ðåßóåé ôéò ñõèìéóôéêÝò áñ÷Ýò. Ç Goldman Sachs Ý÷åé ðéÝóåé, ìÝ÷ñé óôéãìÞò ÷ùñßò åðéôõ÷ßá, íá ëÜâåé ôï "ðñÜóéíï öùò" áðü ôéò ñõèìéóôéêÝò áñ÷Ýò ðñïêåéìÝíïõ íá ðñï÷ùñÞóåé óôçí áíáðôõóóüìåíç öõóéêÞ åðé÷åßñçóç óéäçñïìåôáëëåýìáôïò, éó÷õñßæïíôáé ïé ðçãÝò. Áðü ôçí Üëëç, ç Morgan Stanley, ç ïðïßá Ý÷åé ôç ìå-

ãáëýôåñç ðáñïõóßá áðü ïðïéáäÞðïôå Üëëç ôñÜðåæá óôéò öõóéêÝò áãïñÝò åìðïñåõìÜôùí, ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá óõíäÝèçêå áêüìá ðåñéóóüôåñï ìå ôçí ôåñÜóôéá èõãáôñéêÞ ôçò logistics, ôçí TransMontaigne, åðåêôåßíïíôáò åð' áüñéóôïí ôçí ðëåéïøçößá ôùí ìéóèþóåùí ôïõ ôåñìáôéêïý ôçò óôáèìïý ðåôñåëáßïõ ìå ôçí åôáéñåßá. Ï Brad Hintz, áíáëõôÞò ôçò Sanford Bernstein & Co, äÞëùóå üôé ç Wall Street áíáæçôÜ ôñüðïõò ãéá íá ðñïóôáôåýóåé ôïí ñüëï ôçò åðß ôùí åðé÷åéñÞóåùí åìðïñåõìÜôùí. "ÏõóéáóôéêÜ ç Federal Reserve Ý÷åé ðåé óôéò ôñÜðåæåò üôé ôïõò åðéôñÝðåôáé Ýíáò ïñéóìÝíïò áñéèìüò áìáñôéþí", äÞëùóå ï Hintz. "ÁðëÜ ü÷é ôüóåò üóåò óõíÞèéæáí íá õðÜñ÷ïõí". ÐáñÜëëçëá, äéÜöïñåò Ýñåõíåò Ý÷ïõí ïäçãÞóåé óôïí ìåãáëýôåñï ðïëéôéêü Ýëåã÷ï åðß ôùí óõíáëëáãþí åìðïñåõìÜôùí ôùí ôñáðåæþí áðü ü,ôé óå ïðïéáäÞðïôå Üëëç óôéãìÞ áðü ôï 2008. Ôüôå, ç Wall Street áíôéìåôþðéæå ôçí êáôçãïñßá üôé âïÞèçóå óôçí áíáôñïöïäüôçóç ôùí ôéìþí ôïõ ðåôñåëáßïõ óôï õøçëü ñåêüñ ôùí ðåñßðïõ 150 äïë. ôï âáñÝëé, óôçí ðïñåßá ðñïò ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç. Óôï ìåôáîý, äçìïóßåõìá ôùí "Financial Times", áíÝöåñå üôé áíþôáôïé áîéùìáôïý÷ïé ôçò ÏìïóðïíäéáêÞò ÔñÜðåæáò ôùí ÇÐÁ åîåôÜæïõí ôï åíäå÷üìåíï ìåßùóçò ôïõ áñéèìïý ôùí ó÷åôéêþí áäåéþí ðïõ äüèçêáí ôï 2003, ïé ïðïßåò åðÝôñåðáí óôéò ôñÜðåæåò íá áãïñÜæïõí ïé ßäéåò ðåôñÝëáéï, öõóéêü áÝñéï, Üíèñáêá êáé âéïìç÷áíéêÜ ìÝôáëëá.

ÌåéêôÜ ðñüóçìá óôçí Åõñþðç å ìåéêôÜ ðñüóçìá Ýêëåéóáí, Ì ÷èåò, ôá åõñùðáúêÜ ÷ñçìáôéóôÞñéá, áí êáé íùñßôåñá åß÷áí áíÝëèåé åíäïóõíåäñéáêÜ óå õøçëü åðôÜ åâäïìÜäùí, ëáìâÜíïíôáò þèçóç áðü ôïí ôñáðåæéêü êëÜäï, ÷Üñç óôá èåôéêÜ ôñéìçíéáßá áðïôåëÝóìáôá ôçò UBS. Ïé ìåôï÷Ýò ôçò åëâåôéêÞò ôñÜðåæáò åíéó÷ýèçêáí êáôÜ 2,5%, êáèþò ôá áðïôåëÝóìáôá ðïõ áíáêïßíùóå Þôáí êáëýôåñá ôùí ðñïóäïêéþí. Ï ðáíåõñùðáúêüò äåßêôçò FTSEurofirst 300 Ýêëåéóå ðñïóùñéíÜ êáôÜ 0,2% õøçëüôåñá, óôéò 1.211,33 ìïíÜäåò, Ý÷ïíôáò áíÝëèåé íùñßôåñá óôéò 1.213,24 ìïíÜäåò, ôï õøçëüôåñï åðßðåäü ôïõ áðü ôéò áñ÷Ýò Éïõíßïõ.

"Ï ðñïâïëÝáò åðáíÞëèå åðéôÝëïõò óôá åôáéñéêÜ áðïôåëÝóìáôá. Ôá êÝñäç Þôáí ó÷åôéêÜ êáëÜ ìÝ÷ñé óôéãìÞò, êõñßùò áðü ôéò áìåñéêáíéêÝò ôñÜðåæåò, åíþ õðÜñ÷ïõí Üëëåò 160 åôáéñåßåò óôïí äåßêôç S&P 500 ðïõ áíáìÝíåôáé íá áíáêïéíþóïõí ôá áðïôåëÝóìáôÜ ôïõò áõôÞ ôçí åâäïìÜäá", äÞëùóå ï Vincent Ganne, áíáëõôÞò ôïõ FXCM. Ï äåßêôçò FTSE 100 óôï Ëïíäßíï êáôÝãñáøå áðþëåéåò 0,11%, êëåßíïíôáò óôéò 6.623,17 ìïíÜäåò, ï DAX óôç Öñáíêöïýñôç Ýêëåéóå ìå ïñéáêÞ ðôþóç êáôÜ 0,01%, óôéò 8.331,06 ìïíÜäåò, åíþ ï CAC 40 óôï Ðáñßóé åíéó÷ýèçêå êáôÜ 0,37%, êëåßíïíôáò óôéò 3.939,92 ìïíÜäåò. ÌéêñÝò ìåôáâïëÝò êáôÝãñáöáí

ïé áìåñéêáíéêÝò ìåôï÷Ýò óôç Wall Street, ìå ôïõò åðåíäõôÝò íá åìöáíßæïíôáé áðïãïçôåõìÝíïé áðü ôá ÷áìçëüôåñá áðü ôá áíáìåíüìåíá áðïôåëÝóìáôá ðïõ áíáêïßíùóå ç McDonald's, êáèþò êáé íá ñåõóôïðïéïýí ôá êÝñäç ôïõò ìåôÜ ôï íÝï éóôïñéêü õøçëü ðïõ "Üããéîå" ï S&P 500 ôçí ðåñáóìÝíç ÐáñáóêåõÞ. ¸ôóé, ï äåßêôçò Dow Jones óçìåßùíå Üíïäï êáôÜ 0,08% êáé êéíïýôáí óôéò 15.556,82 ìïíÜäåò, ï S&P 500 êáôÝãñáöå êÝñäç 0,18%, êéíïýìåíïò óôéò 1.695,22 ìïíÜäåò, åíþ ï Nasdaq åíéó÷õüôáí êáôÜ 0,32%, óôéò 3.598,93 ìïíÜäåò. Óôï Ôüêéï, ï äåßêôçò Nikkei Ýêëåéóå ìå Üíïäï êáôÜ 0,47%, óôéò 14.658, 04 ìïíÜäåò.

ÊéíåæéêÞ Ýñåõíá êáé óôçí Astrazeneca Óôï óôü÷áóôñï ôùí êéíåæéêþí áñ÷þí âñÝèçêáí ôá ãñáöåßá ôçò âñåôáíéêÞò öáñìáêïâéïìç÷áíßáò Astrazeneca óôç ÓáãêÜç, áðïôåëþíôáò ôçí ôåëåõôáßá åôáéñåßá ðïõ åñåõíÜôáé ìåôÜ ôçí GlaxoSmithKline, ç ïðïßá åìðëÝêåôáé óå óêÜíäáëï äùñïäïêéþí êáé äéáöèïñÜò. Óýìöùíá ìå åêðñüóùðï ôçò Astrazenca, ïé áñ÷Ýò "åðéóêÝöèçêáí" ôá ãñáöåßá ôçò åôáéñåßáò ôçí ÐáñáóêåõÞ êáé áíÝêñéíáí Ýíáí áðü ôïõò õðáëëÞëïõò ôçò. Óôï ìåôáîý, ç GlaxoSmithKline ðáñáäÝ÷ôçêå, ÷èåò, üôé ïñéóìÝíá áðü ôá óôåëÝ÷ç ôçò äåß÷íïõí ôåëéêÜ íá Ý÷ïõí ðáñáâåß ôïí íüìï. "ÏñéóìÝíá áíþôåñá óôåëÝ÷ç ôçò GSK Êßíáò, ôá ïðïßá ãíùñßæïõí êáëÜ ôçí ðïëéôéêÞ ôçò åôáéñåßáò, öáßíåôáé íá Ý÷ïõí åíåñãÞóåé åêôüò ôùí äéáäéêáóéþí êáé ôùí åëÝã÷ùí ìáò, êÜôé ðïõ áðïôåëåß ðáñáâßáóç ôçò êéíåæéêÞò íïìïèåóßáò", áíáöÝñåôáé óå áíáêïßíùóç ôçò åôáéñåßáò.

¢íù ôùí åêôéìÞóåùí ôá êÝñäç ôçò UBS Õøçëüôåñá ôùí åêôéìÞóåùí äéáìïñöþèçêáí ôá êÝñäç ôçò UBS ãéá ôï â' ôñßìçíï ôïõ 2013, ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ÷ñåþèçêå 835 åêáô. åëâåôéêÜ öñÜãêá ãéá íá ñõèìßóåé Ýíá íïìéêü æÞôçìá óôéò ÇÐÁ. Åéäéêüôåñá, ç åëâåôéêÞ ôñÜðåæá áíáêïßíùóå üôé ôá êáèáñÜ ôçò êÝñäç äéáìïñöþèçêáí óå 690 åêáô. åëâåôéêÜ öñÜãêá, áðü 425 åêáô. öñÜãêá Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá, Ýíáíôé ôùí åêôéìÞóåùí ôùí áíáëõôþí ðïõ ðñïÝâëåðáí 558 åêáô. öñÜãêá. Ç UBS êáôÝëçîå óå êáôáñ÷Þí óõìöùíßá ìå ôçí ÏìïóðïíäéáêÞ Õðçñåóßá ÓôåãáóôéêÞò ×ñçìáôïäüôçóçò (Federal Housing Finance Agency) ôùí ÇÐÁ ãéá ôïí äéáêáíïíéóìü áðáéôÞóåùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ðùëÞóåéò åíõðüèçêùí ôßôëùí.

ÁðïãïÞôåõóáí ôá êÝñäç ôçò McDonald's ×áìçëüôåñá ôùí ðñïóäïêéþí äéáìïñöþèçêáí ôá êÝñäç êáé ïé ðùëÞóåéò ôçò McDonald's ãéá ôï â' ôñßìçíï ôïõ 2013, ìå ôçí áëõóßäá åóôéáôïñßùí fast food íá ðñïåéäïðïéåß üôé ôá áðïôåëÝóìáôÜ ôçò ãéá ôï óýíïëï ôïõ Ýôïõò áíôéìåôùðßæïõí ðñïêëÞóåéò, ëüãù ôùí ìåéïýìåíùí ðùëÞóåùí óôçí Åõñþðç. Åéäéêüôåñá, ôá êÝñäç ôçò åôáéñåßáò äéáìïñöþèçêáí óå 1,4 äéó. äïë., Þ 1,38 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ, áðü 1,35 äéó. äïë., Þ 1,32 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ, Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá, Ýíáíôé ôùí åêôéìÞóåùí ôùí áíáëõôþí ðïõ áíÝìåíáí 1,40 äïë. Ôçí ßäéá ðåñßïäï, ïé ðùëÞóåéò ôçò McDonald's áõîÞèçêáí êáôÜ 2,4% êáé áíÞëèáí óôá 7,08 äéó. äïë., ÷áìçëüôåñá ôùí åêôéìÞóåùí ôùí áíáëõôþí, ðïõ Ýêáíáí ëüãï ãéá 7,09 äéó. äïë.


28

ÏËÁ ÔÁ ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÔÇÓ ÁÃÏÑÁÓ ÊÁÈÁÑÇ Ä% TIMH TIMH TIMH áðü ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÅÎÁÃÏÑÁÓ 19/7 1/1/13

ÁÌOÉÂÁÉÁ ALLIANZ Á.Å.Ä.Á.Ê. ALLIANZ Á/Ê Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí ALLIANZ ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ìåôï÷þí Áíáðôõóóüìåíùí Áãïñþí EMEA ALLIANZ Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ìéêôü Åóùô. (Unit Linked) ALLIANZ Ìéêôü Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

6,3983 2,2295 6,6217 3,9015 3,8736 7,6916 4,956

6,3983 2,3075 6,8535 4,0381 4,0673 7,9608 5,0303

6,3343 2,2072 6,5555 3,8625 3,8349 7,6147 4,9188

2,16 0,44 -3,13 2,68 2,17 5,93 5,97

9,8363 9,274 10,0956 7,6729 10,7053 2,8364 6,1126 8,2494 11,5945 17,305 10,364 13,0014 12,0133 8,3334 9,8737 10,2286 12,7063 8,7156 5,319 7,8385 6,0624 4,6186 6,1611

9,5021 8,8238 9,7036 7,5209 10,4933 2,8279 5,9916 8,086 11,3649 16,9624 10,1588 12,744 11,7755 8,2297 9,6781 9,5467 12,7063 8,543 5,2528 7,741 5,9424 4,5272 6,0844

14,24 13,45 9,06 5,96 6,5 -8,33 -5,02 -7,53 10,48 -2,65 17,9 6,54 6,43 -4,45 -6,87 6,56 2,29 4,65 1,44 1,32 12,27 8,64 15,03

ALPHA ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ALPHA Bancassurance EE100 Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Bancassurance EE101 Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Best of Strategies Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ALPHA Blue Chips A/K Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA Energy Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Ìåôï÷éêü ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Global Allocation Ìéêôü ALPHA Global Blue Chips Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Global ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí Ïìïëïãéáêü Åîùô. ALPHA Select Íïôéï-ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA ÁÍÙ Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALPHA ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA Åõñ/êþí Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë.Åîùôåñéêïý ALPHA Åõñ/êþí Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë. Åîùôåñéêïý ALPHA Ìéêôü Åóùôåñéêïý ALPHA Íáõôéëßá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý

9,5498 9,0039 9,8016 7,5969 10,5993 2,8336 6,0521 8,1677 11,4797 17,1337 10,2614 12,8727 11,8944 8,2919 9,7759 9,7415 12,7063 8,6293 5,2925 7,7995 6,0024 4,5729 6,1304

ALPHA TRUST Á.Å.Ä.Á.Ê. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA TRUST EUROSTAR Ìéêôü Åóùôåñéêïý Alpha Trust Global Leaders Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ALPHA TRUST New Strategy Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term GENIKI Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý INTERLIFE Ìéêôü Åóùôåñéêïý S&B ÓÕÍÔÁÎÉÏÄÏÔÉÊÏ Global Fund of Funds Ìåôï÷éêü TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds Åðáããåëìáôéêü Ôáìåßï Ïéêïíïìïëüãùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

5,1424 9,7261 2,8192 10,5207 5,1494 4,5401 5,6761 6,6734 9,1826 12,1155 10,0489 11,1226

5,2452 9,8477 2,8756 10,7311 5,2524 4,5969 5,6761 6,7235 9,2974 12,3578 10,0489 11,2616

5,091 9,6288 2,791 10,4155 5,0979 4,4947 5,6193 6,6067 9,0908 11,9943 10,0489 11,0114

-7,82 9,3 5,8 -0,13 7,94 2,36 0,68 15,15 10,45 7,67 0 10,72

3,4017 8,0771 3,2386

3,4017 8,3194 3,271

3,4017 7,9963 3,2224

0,79 -0,69 4,79

2,5587 9,4425 3,6069 2,7634 2,9123 0,7281 3,4845

2,4957 9,21 3,5889 2,6954 2,8717 0,7101 3,436

1,33 3,73 1,99 2,11 -0,17 -0,14 15,15

2,5598 3,3792 0,1928 1,6898 3,3245 4,3879 0,1831 3,611 1,6803 3,8184

2,4106 3,1824 0,1816 1,5914 3,1309 4,3443 0,1725 3,4006 1,5825 3,596

-10,97 2,86 -0,37 4,52 9,42 1,82 -1,28 0 2,96 2,19

2,4557 1,2531 1,3677 1,4376 1,2871 1,2407 13,5053 13,8497 0,8936 0,8544 0,2615 0,274 11,5688 1,166 0,7183 12,5935 12,9788 12,9912 0,9374 10,4085 10,247 12,2196 0,9089 10,0954 9,359 9,3 9,2625 8,1756 10,8853 11,1924 9,1245 9,4075 10,0501 0,8552 1,1657 0,7182 0,9374 12,588 11,2001 3,7511 4,1399 9,6028 13,1721 14,2805 3,3156 3,6894 1,6151 5,6196 1,3681 9,3105 1,2572 1,2829 13,5281 0,9137 0,8995 0,2638 11,4425 10,0862 1,1952 0,7618 0,9906 10,2504 12,3025 10,8679 8,9985 9,2865

2,4557 1,2437 1,3677 1,4232 1,2742 1,2283 13,3702 13,7112 0,8847 0,8459 0,2589 0,2713 11,3374 1,1543 0,7039 12,3416 12,7841 12,7963 0,928 10,3304 10,1701 12,128 0,9089 10,0452 9,1718 9,207 9,0773 8,0121 10,6676 10,9686 8,942 9,2194 9,8491 0,8381 1,1483 0,7039 0,9233 12,3362 10,9761 3,7136 3,9581 9,6028 12,6555 14,1377 3,2824 3,6617 1,5989 5,5634 1,3681 9,2174 1,2572 1,2829 13,5281 0,9137 0,8995 0,2638 11,4425 10,0862 1,1952 0,7618 0,9906 10,2504 12,3025 10,6505 8,9085 9,1936

5,45 3,01 4,4 -5,43 2,14 4,3 -12,37 -12,37 -7,04 10,66 1,67 3,55 15,01 5,13 -8,83 12,39 5,79 5,79 11,32 1,66 0 16,13 1,68 -0,02 2,62 2,55 1,68 3,87 3,85 3,26 5,17 -1 -0,11 10,66 5,12 -8,85 11,3 12,39 3,39 6 5,96 1,79 3,11 -8,69 11,08 2,29 11,17 2,92 2,73 3,44 3,13 4,64 0 -6,51 11,39 2,25 14,21 0,92 5,41 -8,34 11,87 0 16,73 8,84 -0,81 2,56

AMUNDI ÅËËÁÓ Á.Å.Ä.Á.Ê. ÅÑÌÇÓ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ÅÑÌÇÓ ÄÕÍÁÌÉÊÏ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÅÑÌÇÓ Ïìïëïãéáêü ÄéåèíÝò (Åõñþ)

ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê. Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Méêôü Attica Real Estate Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Attica Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý Attica Ìéêôü Åîùôåñéêïý Attica Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý ÁÔÔÉÊÇÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÁÔÔÉÊÇÓ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

2,5209 9,303 3,6033 2,7226 2,8949 0,7173 3,4637

CPB ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. MARFIN Emerging EMEA Ìåôï÷éêü MARFIN Euro Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü MARFIN Global Strategy Fund of Funds Ìéêôü MARFIN Global Ìåôï÷éêü MARFIN Premium Selection Fund of Funds Ìåôï÷éêü MARFIN Smart Cash Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí MARFIN Universal Strategy Fund of Funds Ìéêôü MARFIN USD Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü MARFIN Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü MARFIN Èåóìéêþí ×áñôïöõëáêßùí Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý

2,4852 3,2808 0,1872 1,6406 3,2277 4,3661 0,1778 3,5058 1,6314 3,7072

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê. BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 6% Equity Formula $ Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 8% Equity Formula Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK All Weather Óýíèåôï EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Ìéêôü EUROBANK Click Óýíèåôï EUROBANK Dollar Plus Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí EUROBANK Double Click Óýíèåôï EUROBANK Emerging Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Ìåôï÷éêü EUROBANK Global Bond Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Global Equities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Greek Equities Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) SP Best Performers EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND

2,4557 1,2531 1,3677 1,4376 1,2871 1,2407 13,5053 13,8497 0,8936 0,8544 0,2615 0,274 11,5688 1,166 0,7183 12,5935 12,9788 12,9912 0,9374 10,4085 10,247 12,2196 0,9089 10,0452 9,359 9,3 9,2625 8,1756 10,8853 11,1924 9,1245 9,4075 10,0501 0,8552 1,1657 0,7182 0,9374 12,588 11,2001 3,7511 4,0389 9,6027 12,9138 14,2805 3,3156 3,6894 1,6151 5,6196 1,3681 9,3105 1,2572 1,2829 13,5281 0,9137 0,8995 0,2638 11,4425 10,0862 1,1952 0,7618 0,9906 10,2504 12,3025 10,8679 8,9985 9,2865

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK Win-Win Óýíèåôï EUROBANK ÈÅÓÌÉÊÙÍ ×ÁÑÔÏÖÕËÁÊÉÙÍ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC Interamerican ÁíáðôõãìÝíùí Áãïñþí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý INTERAMERICAN Áíáðôõó. Åôáéñéþí Ìåôï÷. Åóùôåñéêïý INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN Double Click Óýíèåôï INTERAMERICAN Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí INTERAMERICAN Äïëáñßïõ (USD) Ïìïëïãéáêü INTERAMERICAN Äõíáìéêü Ìåôï÷éêü Åóùô. INTERAMERICAN Åëëçíéêü Ìéêôü Interamerican ÍÝá Åõñþðç Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý INTERAMERICAN Óôáèåñü Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

9,9888 11,8526 9,1118 10,6525 11,6295 1,8453 0,7183 16,5918 3,5072 0,8935 0,8543 13,3736 12,5969 12,9784 10,0457 10,0517 12,3093 9,1823 30,4543 12,758 12,4395 10,5043 16,1858 2,2711 8,9521 9,1611

9,9888 11,8526 9,1118 10,6525 11,8621 1,8453 0,7255 16,7577 3,5423 0,9024 0,8628 13,5073 12,7229 13,1082 10,0457 10,2527 12,5555 9,1915 30,6066 12,8856 12,5639 10,6093 16,2667 2,3393 8,9521 9,1611

9,9888 11,8526 9,0207 10,6525 11,3969 1,8268 0,7111 16,4259 3,4721 0,8935 0,8543 13,3736 12,5969 12,8486 10,0457 9,8507 12,0631 9,1364 30,2259 12,6304 12,3151 10,3993 16,0644 2,2257 8,9521 9,1611

2,87 3,31 0,33 0,69 4,07 4,35 -8,85 11,43 2,78 -7,04 10,67 -12,4 12,39 5,79 -0,03 -0,11 2,56 2,54 -0,54 1,65 10,55 -8,31 16,45 -4,54 0,83 1,37

5,3712 5,9507 2,1773

5,3712 6,0697 2,21

5,3712 5,9507 2,1773

-0,36 6,39 4,83

6,869 1,6377 4,7836 2,0461

6,869 1,7196 4,8793 2,1484

6,869 1,6213 4,7358 2,0256

1,29 -9,38 -11,3 -8,59

11,5822 3,9638 13,6392 13,8867 3,5155 17,4796 15,3533 3,4662 6,9758 17,6649 11,5247 6,2423 7,1079 1,6949 4,8645 9,4543 12,3902 1,0623 1,37 12,4997

12,1613 4,162 13,7756 14,1644 3,5507 17,8292 16,121 3,6395 7,3246 18,5481 11,7552 6,3671 7,2501 1,7796 5,0591 9,5961 13,0097 1,1154 1,4248 13,1247

11,4664 3,9242 13,5028 13,7478 3,4803 17,3048 15,1998 3,4315 6,906 17,4883 11,4095 6,1799 7,0013 1,678 4,8159 9,3598 12,1424 1,0092 1,3563 12,2497

-7,44 12,32 2 0,71 -0,01 -1,12 14,74 -14 7,05 2,48 -1,83 1,35 12,31 -3,92 4,76 15,88 3,37 4,27 5,85 1,87

2,7531 0,8386 2,7998 8,8619 1,9093 2,3034 1,4582 2,52 2,1625

2,8908 0,8805 2,9398 9,0391 2,0048 2,4186 1,5311 2,5704 2,2706

2,698 0,8302 2,7438 8,6847 1,8711 2,2573 1,429 2,4696 2,1193

16,89 -0,19 -16,37 1,87 4,32 4,6 3,88 17,12 -9,52

1,6338 1,8025 4,1768 4,1262

1,642 1,8025 4,1768 4,1262

1,6273 1,7845 4,1455 4,1056

10,75 2,43 16,55 2,12

3,4222 4,3736 25,072 2,057 5,974 7,2185 4,2982 3,4802

3,3306 4,2565 24,401 2,0468 5,9002 7,077 4,2451 3,3871

21,3 -14,27 -0,12 1,38 1,2 6,09 -1,14 12,69

1,6179 3,2997

1,6179 3,2997

5,72 11,2

1053,82 1056,48 1396,66 1421,69 1211,85 1244,71 7,9858 9,3219 1,2203 4,325 9,8453 9,2601 9,4414 6,7597 3,052 12,4177 10,8881 9,961 10,3408 9,7677 5,8998 9,0581 10,9454 2,8113 5,8441 11,4508 5,6584

1053,82 1056,48 1396,66 1421,69 1211,85 1244,71 7,9858 9,3219 1,2081 4,2818 9,8453 9,1675 8,9918 6,7597 3,0215 12,4177 10,7792 9,8614 10,2374 9,67 5,8998 9,0581 10,8359 2,7832 5,7857 11,3935 5,6018

5,72 5,73 14,09 14,11 1,6 1,62 -4,88 -1,03 1,56 0,51 16,1 6,65 5,54 4,67 8,4 1,97 1,01 5,04 15,28 7,33 1,33 1,54 6,68 4,08 28,16 4,36 6,7

4,6593 1,5231 1,4119 2,0148 3,5034 3,6924 4,1463 8,5104

4,4784 1,4103 1,3073 1,9365 3,3838 3,6378 4,085 8,3846

12,68 -0,41 14,56 11,06 14,8 2,75 1,27 0,03

1,5426 2,0396 3,3737 3,5365 3,9231 5,1685 1,5557

1,5349 2,0294 3,3568 3,5188 3,9035 5,1427 1,5479

2,43 1,32 4,63 5,75 0,67 1,9 3,2

201,8543 309,0903 2,2961 6,879 7,6115 4,3047 3,0884 0,9444

200,85 306,03 2,2115 6,6255 7,6115 4,2195 3,0272 0,9095

-1,26 6,5 3,94 11,45 1,72 1,44 -0,42 -6,39

ING Á.Å.Ä.Á.Ê. ING Á/Ê Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí ING Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ING Á/Ê Ìéêôü

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013

ÁÔÅ Ìåôï÷éêü Global Fund of Funds ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÔÅ ÌÉÊÔÏ Åîùôåñéêïý ÁÔÅ Ìéêôü Åõñùðáúêü ÁÔÅ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ Åîùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ A/K Ïìïëüãùí Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìåôï÷éêü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìéêôü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ïìïëïãéáêü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á.Ê Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí (ÅÕÑÙ) ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí ÖïñÝùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äõíáìéêþí Åðé÷åéñÞóåùí Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìéêôü Åóùôåñéêïý

4,0514 2,8832 6,8605 2,2106 7,4298 6,1862 10,9625 11,2849 11,1647 10,75 3,955 4,7966 0,5505 3,9647 4,2495 1,6835

4,1122 2,9337 6,9291 2,2327 7,5041 6,2481 11,1269 11,4259 11,2763 10,75 3,9946 4,7966 0,5601 4,0043 4,3239 1,7002

4,021 2,8255 6,7919 2,1885 7,3555 6,1243 10,8803 11,2002 11,0811 10,75 3,9155 4,7966 0,5395 3,9251 4,1645 1,6666

9,36 0,54 4,7 0,11 0,85 10,43 13,32 6,83 0,78 2,12 3,95 1,87 1,57 4 -0,32 0,88

3,7079 3,6344 5,5877 6,8115 0,5973 1,9426 4,4271 2,5158 2,832

3,7172 3,6471 5,5877 6,8115 0,6003 1,9475 4,4492 2,5158 2,832

3,6986 3,6253 5,5877 6,8115 0,5943 1,9377 4,405 2,5095 2,832

0,46 6,07 0 8,53 -1,21 4,72 19,05 11,08 3,41

7,6400 10,5900 16,1700 20,7100 10,7600 14,1600 138,0300 18,1300 16,0000 145,0300 71,6400 5,4500 12,1600 124,6800 69,9000 197,5600 101,8300

15,06% 14,49% 12,14% 11,52% -0,46% 0,35% 7,95% -3,67% -4,13% 6,05% -8,24% -8,71% 14,83% -0,42% 16,75% 11,41% -0,51%

Ô.Ô. ÅËÔÁ Á.Å.Ä.Á.Ê. Ô.Ô. - ÅËÔÁ Europlus Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ High Yield Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Äïëáñßïõ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (USD) Ô.Ô. - ÅËÔÁ Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìéêôü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïéêïëïãéêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (EUR)

INTERNATIONAL Á.Å.Ä.Á.Ê. INTERNATIONAL Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí INTERNATIONAL Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü INTERNATIONAL Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí INTERNATIONAL Ìéêôü

MetLife Alico Á.Å.Ä.Á.Ê. ALICO Fund of Funds Åìðïñåõìáôéêþí Áîéþí ALICO Fund of Funds Ìåôï÷éêü ALICO Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALICO Åôáéñéêþí Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Alico Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALICO Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Åîùôåñéêïý ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí ALICO Ìåôï÷éêü Ìåóáßáò & ÌéêñÞò Êåöáëáéïðïßçóçò ALICO Ìéêôü Åîùôåñéêïý ALICO Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëáñéáêü BETA GLOBAL Ìéêôü Åîùôåñéêïý CitiFund Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý MetLife Alico Ìåôï÷éêü Äåßêôç ÕøçëÞò Êåöáëáéïðïßçóçò ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí PROTON Greek Recovery Fund Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý PROTON Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý ÁËËÇËÏÂÏÇÈÅÉÁÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü ÌåãÜëçò & Ìåóáßáò Êåöáëáéïðïßçóçò ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÊÑÇÔÇÓ ÁÊ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÅÐÉÊÏÕÑÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý

MILLENNIUM Á.Å.Ä.Á.Ê. Millennium America US Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Blue Chips Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Millennium China Growth Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Euro Plus Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Millennium Eurozone Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Fund of Funds Ìéêôü Millennium Mid Cap Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Millennium Value Plus Åëëçíéêü Ïìïëïãéáêü Millennium Áíáäõüìåíùí Áãïñþí Fund of Funds Ìåôï÷éêü

PROBANK Á.Å.Ä.Á.Ê. N.P. Insurance, ÍÝïò Ðïóåéäþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý PROBANK ÅËËÁÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý PROBANK Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý PROBANK ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí

TRITON ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. Triton American Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Triton Áíáäõüìåíùí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Triton Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý Triton Äéáèåóßìùí Åõñþ Âñá÷õ÷ñüíéáò ÄéÜñêåéáò Triton ÅéóïäÞìáôïò Ïìïëïãéþí Åõñþ ÁíáðôõãìÝíùí Xùñþí Triton Ìéêôü Triton Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëëáñßïõ Triton Ðáíåõñùðáúêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

3,3306 4,2565 24,401 2,0468 5,9002 7,077 4,2451 3,3871

Á.Å.Ä.Á.Ê. ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

1,6179 3,2997

ÅÈÍÉÊÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Ìåôï÷éêü NBGAM ETF Ãåíéêüò Äåßêôçò ×.Á. - Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Small Cap (Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÄÇËÏÓ (Blue Chips Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÄÇËÏÓ (ÅéóïäÞìáôïò Ïìïë. Åóùô.) ÄÇËÏÓ (Ìéêôü Åóùô.) ÄÇËÏÓ DELTA Bonus - Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ÄÇËÏÓ Eurobond - Ïìïëïãéáêü ÄÇËÏÓ GLOBAL TITANS (Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý) ÄÇËÏÓ MONEY PLUS - Äéá÷.Äéáèåóßìùí ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ïìïëïãéáêü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Ìéêôü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Ìåôï÷éêü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Ìéêôü ÄÇËÏÓ USD Bond (Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý) ÄÇËÏÓ Äïëáñéáêü (USD) Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ ÅðéêïõñéêÞò Óýíôáîçò-Ìéêôü Åóùô. ÄÇËÏÓ ÐÅÔ ÏÔÅ Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÄÇËÏÓ ÐñÜóéíç ÅíÝñãåéá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Óôñáôçãéêþí ÔïðïèåôÞóåùí- Ìéêôü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Óõëëïãéêü (Ìéêôü Åóùôåñéêïý)

1053,82 1056,48 1396,66 1421,69 1211,85 1244,71 7,9858 9,3219 1,2203 4,325 9,8453 9,2601 8,9918 6,7597 3,052 12,4177 10,8881 9,961 10,3408 9,7677 5,8998 9,0581 10,9454 2,8113 5,8441 11,4508 5,6584

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ (Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÅõñùðáúêÞ Ðßóôç Eurobond Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíáðôõãìÝíùí ×ùñþí óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ EUROINVEST Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ European Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Global Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ High Yield Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Investment Grade óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíåðôõãìÝíùí ÷ùñþí óå EUR

4,5236 1,4103 1,3073 1,9561 3,418 3,6378 4,085 8,3846

ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ÊÕÐÑÏÕ Euro Balanced Premium Ìéêôü ÊÕÐÑÏÕ Euro Bond Premium Ïìïëïãéáêü ÊÕÐÑÏÕ Euro Equity Premium Ìåôï÷éêü ÊÕÐÑÏÕ Fund of Funds Ìéêôü ÊÕÐÑÏÕ USD Bond Premium Ïìïëïãéáêü ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

1,5426 2,0396 3,3737 3,5365 3,9231 5,1685 1,5557

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY ÁÔÅ EUROZONE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÁÔÅ US ÌÅÔÏ×ÉÊÏ Åîùôåñéêïý ÁÔÅ Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí Euro ÁÔÅ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÁÔÅ ÊÅÖÁËÁÉÏÕ & ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ (ÌÅÓÁÉÁÓ & ÌÉÊÑÇÓ ÊÅÖÁË.) ÅÓÙÔ.

200,85 306,03 2,2567 6,7607 7,6115 4,2621 3,0579 0,9281

Î Å Í Å Ó Ê Å Ö Á Ë Á É Á Ã Ï Ñ Å Ó ALLIANZ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT ALLIANZ EUROPEAN EQUITY EUR CL A ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY CL A

7,6400 10,5900 16,1700 20,7100 10,7600 14,1600 138,0300 18,1300 16,0000 145,0300 71,6400 5,4500 12,1600 124,6800 69,9000 197,5600 101,8300

7,9456 11,0136 16,8168 21,5384 10,9752 14,4432 143,5512 18,8552 16,6400 150,8312 74,5056 5,6680 12,6464 129,6672 72,6960 205,4624 104,8849

ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-93.06.600), URL : www.alpha.gr MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD) MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD) MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) MORGAN ST. EURO BOND(EUR) MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) MORGAN ST. US PROPERTY(USD) B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(1) B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1) BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD BGF EURO BOND FUND A2 EUR BGF EURO BOND FUND A2 USD BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FUND A2 EUR BGF EUROPEAN FUND A2 USD BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD

42,0400 19,2500 41,2500 61,3100 76,3900 37,2700 14,1200 42,8800 12,8859 19,2200 23,7600 35,8600 38,5600 83,5500 60,0000 38,7900 20,1500 13,0289 47,4100 58,4700 349,7800 773,4000 204,0900 384,0000 118,5800 114,0126 195,2300 335,7400 172,0800 121,4600 118,1700 160,6100 78,0700 519,1700 129,1800 139,2300 124,2700 4.035,0000 9.331,0000 5.787,0000 21.325,0000 683,5500 204,1646 209,5368 439,2600 212,3400 185,0000 178,0300 171,2400 100,3800 49,3300 121,0000 20,4800 17,6200 26,8800 32,5700 15,0300 89,8200 117,8800 11,0700 14,5300 21,2100 27,8400 23,9900 31,4900 14,0900 15,1700 19,9900 26,2400 24,0600 89,6100 117,6000 26,7700 35,1300 95,8200 125,7500 48,6400 41,8400 63,8400 12,4600 35,6500 46,7900 11,5200 11,3700 11,1200 14,5900

44,4573 20,3569 43,6219 64,8353 79,4456 39,4130 14,6848 44,5952 12,8859 19,9888 25,1262 37,9220 40,1024 88,3541 63,4500 41,0204 20,9560 13,0289 50,1361 61,8320 367,2690 812,0700 214,2945 403,2000 124,5090 119,7132 204,9915 352,5270 180,6840 127,5330 124,0785 168,6405 81,9735 545,1285 135,6390 146,1915 130,4835 4.236,7500 9.797,5500 6.076,3500 22.391,2500 717,7275 214,3728 220,0136 461,2230 222,9570 194,2500 186,9315 179,8020 105,3990 51,7965 127,0500 21,5040 18,5010 28,2240 34,1985 15,7815 94,3110 123,7740 11,6235 15,2565 22,2705 29,2320 25,1895 33,0645 14,7945 15,9285 20,9895 27,5520 25,2630 94,0905 123,4800 28,1085 36,8865 100,6110 132,0375 51,0720 43,9320 67,0320 13,0830 37,4325 49,1295 12,0960 11,9385 11,6760 15,3195

42,0400 19,2500 41,2500 61,3100 76,3900 37,2700 14,1200 42,8800 12,8859 19,2200 23,7600 35,8600 38,5600 83,5500 60,0000 38,7900 20,1500 13,0289 47,4100 58,4700 349,7800 773,4000 204,0900 384,0000 118,5800 114,0126 195,2300 335,7400 172,0800 121,4600 118,1700 160,6100 78,0700 519,1700 129,1800 139,2300 124,2700 4.035,0000 9.331,0000 5.787,0000 21.325,0000 683,5500 204,1646 209,5368 439,2600 212,3400 185,0000 178,0300 171,2400 100,3800 49,3300 121,0000 20,4800 17,6200 26,8800 32,5700 15,0300 89,8200 117,8800 11,0700 14,5300 21,2100 27,8400 23,9900 31,4900 14,0900 15,1700 19,9900 26,2400 24,0600 89,6100 117,6000 26,7700 35,1300 95,8200 125,7500 48,6400 41,8400 63,8400 12,4600 35,6500 46,7900 11,5200 11,3700 11,1200 14,5900

-2,10% 2,01% 13,17% 1,98% -7,51% -3,35% 0,43% 1,52% 0,01% 3,44% 5,93% 10,34% -4,72% 11,16% -12,79% 7,78% 0,45% 0,01% 17,32% 10,22% 0,75% 11,51% 2,67% -7,01% 0,53% 0,01% 0,58% 0,65% 0,64% 0,50% 0,59% 0,86% 5,44% 10,64% 3,51% 2,44% -3,10% 43,39% 63,39% 39,68% -0,39% -14,23% 0,03% 0,01% -3,07% 2,90% 2,02% 27,37% 26,20% 17,29% -0,80% -11,51% -2,34% 3,28% -3,03% -3,81% 11,42% -3,79% -4,48% -4,65% -5,34% -8,46% -9,11% 1,01% 0,32% 1,00% 0,60% 11,43% 10,62% 9,51% 10,66% 9,87% 11,17% 10,37% 16,78% 15,94% 15,89% 22,55% 15,07% 0,00% 8,66% 7,91% -1,45% -1,56% 14,99% 14,16%


BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD BGF INDIA FUND A2 EUR BGF INDIA FUND A2 USD BGF JAPAN FUND A2 EUR BGF JAPAN FUND A2 JPY BGF JAPAN FUND A2 USD BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR BGF NEW ENERGY FUND A2 USD BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD BGF RESERVE FUND A2 USD BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD BGF US GROWTH FUND A2 EUR BGF US GROWTH FUND A2 USD(4) BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF WORLD BOND FUND A2 USD BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR BGF WORLD GOLD FUND A2 USD BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR BGF WORLD INCOME FUND A2 USD BGF WORLD MINING FUND A2 EUR BGF WORLD MINING FUND A2 USD BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD PICTET-BIOTECH-HR EUR PICTET-BIOTECH-R USD PICTET-CHF BONDS-R CHF PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR PICTET-CLEAN ENERGY-R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR PICTET-EMERGING MARKETS-R USD PICTET-EUR BONDS-R EUR PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR PICTET-EUROPE INDEX-R EUR PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR PICTET-GENERICS-HR EUR PICTET-GENERICS-R EUR PICTET-GENERICS-R USD PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR PICTET-GREATER CHINA-R EUR PICTET-GREATER CHINA-R USD PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD PICTET-JAPAN INDEX-R JPY PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD PICTET-SECURITY-R EUR PICTET-SECURITY-R USD PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR PICTET-TIMBER-R EUR PICTET-TIMBER-R USD PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD PICTET-USA INDEX-R USD PICTET-USD BONDS-R USD PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD PICTET-WATER-R EUR PICTET-WATER-R USD PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD

10,5700 5,2600 6,9000 24,8700 23,4600 19,9200 14,2600 29,7200 39,0100 58,3900 76,6300 14,9900 19,6800 12,9800 1.706,0000 17,0300 36,6300 4.815,0000 48,0700 8,4100 1.105,0000 11,0300 53,2300 45,7900 69,8600 19,5900 25,7200 5,4900 7,2000 23,0700 19,8400 30,2800 150,7700 189,7200 12,0400 87,4800 75,2500 114,8200 48,4500 41,6700 63,5800 28,4100 26,5300 12,5000 15,6700 20,5600 17,1800 8,5800 10,8900 113,5700 149,0500 65,8200 18,0100 23,6300 15,2300 19,9900 22,4000 29,3900 18,4400 24,2100 11,2500 14,7700 31,8600 41,8200 10,6800 9,1800 14,0100 98,7300 108,5200 114,7600 116,8700 153,1600 106,9000 140,0900 339,4300 444,4100 444,9900 52,2000 68,4100 121,9000 159,7500 326,9300 137,1900 179,6000 225,1200 351,3300 460,4300 445,3500 168,8300 132,6800 195,2100 116,2900 127,8600 97,7800 128,6100 165,8100 487,8900 123,8000 121,3400 159,0100 295,6100 223,7000 260,9100 341,9200 206,4600 270,5700 12.274,8100 49,5500 6.522,6900 68,5700 76,8900 10.123,2600 326,0500 109,6300 143,6700 109,3800 143,3400 123,4800 134,2000 129,0800 675,9300 106,3200 139,3300 102,6300 139,5100 139,5400 557,2800 123,3400 171,3100 224,5000 130,7900 170,7600

11,0985 5,5230 7,2450 26,1135 24,6330 20,9160 14,9730 31,2060 40,9605 61,3095 80,4615 15,7395 20,6640 13,6290 1.791,3000 17,8815 38,4615 5.055,7500 50,4735 8,8305 1.160,2500 11,5815 55,8915 48,0795 73,3530 20,5695 27,0060 5,7645 7,5600 24,2235 20,8320 31,7940 158,3085 199,2060 12,6420 91,8540 79,0125 120,5610 50,8725 43,7535 66,7590 29,8305 27,8565 13,1250 16,4535 21,5880 18,0390 9,0090 11,4345 119,2485 156,5025 69,1110 18,9105 24,8115 15,9915 20,9895 23,5200 30,8595 19,3620 25,4205 11,8125 15,5085 33,4530 43,9110 11,2140 9,6390 14,7105 103,6665 113,9460 120,4980 122,7135 160,8180 112,2450 147,0945 356,4015 466,6305 467,2395 54,8100 71,8305 127,9950 167,7375 343,2765 144,0495 188,5800 236,3760 368,8965 483,4515 467,6175 177,2715 139,3140 204,9705 122,1045 134,2530 102,6690 135,0405 174,1005 512,2845 129,9900 127,4070 166,9605 310,3905 234,8850 273,9555 359,0160 216,7830 284,0985 12.888,5505 52,0275 6.848,8245 71,9985 80,7345 10.629,4230 342,3525 115,1115 150,8535 114,8490 150,5070 129,6540 140,9100 135,5340 709,7265 111,6360 146,2965 107,7615 146,4855 146,5170 585,1440 129,5070 179,8755 235,7250 137,3295 179,2980

10,5700 5,2600 6,9000 24,8700 23,4600 19,9200 14,2600 29,7200 39,0100 58,3900 76,6300 14,9900 19,6800 12,9800 1.706,0000 17,0300 36,6300 4.815,0000 48,0700 8,4100 1.105,0000 11,0300 53,2300 45,7900 69,8600 19,5900 25,7200 5,4900 7,2000 23,0700 19,8400 30,2800 150,7700 189,7200 12,0400 87,4800 75,2500 114,8200 48,4500 41,6700 63,5800 28,4100 26,5300 12,5000 15,6700 20,5600 17,1800 8,5800 10,8900 113,5700 149,0500 65,8200 18,0100 23,6300 15,2300 19,9900 22,4000 29,3900 18,4400 24,2100 11,2500 14,7700 31,8600 41,8200 10,6800 9,1800 14,0100 98,7300 108,5200 114,7600 116,8700 153,1600 106,9000 140,0900 339,4300 444,4100 444,9900 52,2000 68,4100 121,9000 159,7500 326,9300 137,1900 179,6000 225,1200 351,3300 460,4300 445,3500 168,8300 132,6800 195,2100 116,2900 127,8600 97,7800 128,6100 165,8100 487,8900 123,8000 121,3400 159,0100 295,6100 223,7000 260,9100 341,9200 206,4600 270,5700 12.274,8100 49,5500 6.522,6900 68,5700 76,8900 10.123,2600 326,0500 109,6300 143,6700 109,3800 143,3400 123,4800 134,2000 129,0800 675,9300 106,3200 139,3300 102,6300 139,5100 139,5400 557,2800 123,3400 171,3100 224,5000 130,7900 170,7600

6,23% 14,10% 13,11% -0,08% -0,26% 2,52% 2,22% 16,32% 15,52% 19,36% 18,51% -8,93% -9,56% 23,85% 42,64% 22,52% 30,17% 49,86% 28,77% 29,58% 49,12% 28,11% -13,76% -8,78% -14,37% -2,73% -3,38% 14,38% 13,39% 12,15% 18,59% 11,36% -0,01% 0,04% 4,88% 7,05% 13,19% 6,30% 27,20% 34,46% 26,28% -2,03% 2,95% -0,24% 19,44% 18,50% -2,99% 15,32% 10,78% 24,17% 23,28% -0,78% 11,93% 11,15% 19,36% 18,49% -41,77% -42,20% 28,50% 27,69% 0,45% -0,20% -29,72% -30,21% 11,60% 17,99% 10,75% -4,63% -6,51% -5,51% -4,64% -5,25% -5,72% -6,33% 36,79% 35,45% -0,59% 14,30% 13,58% 20,04% 19,28% -4,04% -6,53% -7,45% -9,02% -7,10% -7,69% 0,08% 0,49% 0,48% 3,13% -3,12% 0,72% 7,91% 9,09% 9,38% 6,03% 10,64% 11,65% 10,93% -5,72% -5,91% -4,70% -5,31% -6,50% -7,10% 43,12% 24,72% 44,60% 39,12% 21,72% 41,13% -2,71% 14,13% 13,41% 15,15% 14,42% -0,05% -0,18% 0,02% 15,98% 10,83% 10,12% 16,69% 17,06% 21,22% -3,23% -0,04% 11,43% 10,72% -5,37% -6,29%

AMUNDI ÅËËÁÓ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com AMUNDI GLOBAL MACRO 2 (EUR)(1) AMUNDI GLOBAL MACRO 4 (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2-AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4-AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1) AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL - AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1)

3.322,9800 3.322,9800 3.322,9800 6.566,4300 6.566,4300 6.566,4300 116,1100 121,3350 116,1100 108,5300 113,4139 108,5300 25,4800 26,6266 25,4800 134,9700 141,0437 134,9700 17,7500 18,5488 17,7500 11,5000 12,0175 11,5000 28,1300 29,3959 28,1300 511,9900 535,0296 511,9900 8,8200 9,2169 8,8200 115,9400 121,1573 115,9400 17,1300 17,9009 17,1300 18,5100 19,3430 18,5100

1,64% 2,59% 1,08% 2,14% 0,35% -2,74% 2,48% 8,39% -7,22% -1,60% 9,29% -1,90% 0,23% -8,23%

AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1) EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(3) EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(3) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1) INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(3) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1) ATOUT PREMS ACTIONS AE(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1) EMPORIKI MINOAS(3) AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(1) AMUNDI FUNDS CASH EURO (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1) AMUNDI FUNDS CASH USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC AE(1) MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(3) AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AU (USD)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE HIGH YIELD - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS BOND EMERGING INFLATION - AU USD(1) AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD(1) AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ JPY(1) AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ JPY(1) AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT - AU(1)

139,5400 145,8193 139,5400 529,6200 553,4529 529,6200 24,3000 25,3935 24,3000 100,2500 103,2575 95,2375 103,6000 107,2260 98,4200 89,8300 93,8724 89,8300 68,1700 71,2377 68,1700 115,2000 118,6560 114,6240 115,3800 120,5721 115,3800 10,5600 10,5600 10,5600 164,8600 172,2787 164,8600 27,4300 28,6644 27,4300 107,6200 112,4629 107,6200 143,6700 150,1352 143,6700 108,0100 112,8705 108,0100 128,7200 134,5124 128,7200 109,4500 114,3753 109,4500 138,0900 144,3041 138,0900 111,3600 115,2576 105,7920 121,6600 127,1347 121,6600 101,0200 105,5659 101,0200 113,0200 118,1059 113,0200 116,9200 122,1814 116,9200 156,2700 163,3022 156,2700 100,7900 105,3256 100,7900 139,5600 145,8402 139,5600 67,5800 70,6211 67,5800 40,1500 41,9568 40,1500 125,7200 131,3774 125,7200 168,8000 176,3960 168,8000 103,0800 106,6878 97,9260 5.554,6900 5.832,4245 5.554,6900 102,6900 107,3111 102,6900 106,1700 110,9477 106,1700 86,0900 89,9641 86,0900 93,9700 98,1987 93,9700 162,2300 169,5304 162,2300 200,1700 209,1777 200,1700 107,9700 112,8287 107,9700 107,9400 112,7973 107,9400 107,1700 111,9927 107,1700 82,0900 85,7841 82,0900 90,2300 94,2904 90,2300 99,6000 104,0820 99,6000 75,2000 78,5840 75,2000 92,0900 96,2341 92,0900 120,1300 125,5359 120,1300 40,0600 41,8627 40,0600 13.981,0900 14.610,2391 13.981,0900 9.034,0000 9.440,5300 9.034,0000 128,9400 134,7423 128,9400 136,8500 143,0083 136,8500 125,8800 131,5446 125,8800 110,6200 115,5979 110,6200 133,9500 139,9778 133,9500 111,6200 116,6429 111,6200

-4,27% -14,68% -3,07% -0,15% -0,47% 4,01% -8,30% -0,03% -4,10% -0,38% 18,24% -6,16% 8,59% -5,00% 8,13% -7,49% 0,89% -0,68% 3,62% -0,98% 0,06% 0,17% 11,74% 9,69% 0,18% 8,82% -6,76% -45,90% 9,23% 12,79% -1,77% 6,79% 2,17% 0,65% -2,04% -7,26% 0,01% 4,00% -2,21% 3,09% 1,53% -17,00% -4,22% 5,88% 11,69% 7,48% 11,01% -17,28% 34,18% 39,28% 21,47% 6,11% 10,87% 21,15% 22,73% -7,69%

CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND EUR HEDGED LEGG MASON CB US APPRECIATION GA EURO ACCUMULATING LEGG MASON CB US APPRECIATION GA US ACCUMULATING LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND USD LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A EURO LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A USD LEGG MASON EUROLAND CASH FUND EUR CL.A LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND USD LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND EUR LEGG MASON EUROLAND EQUITY FUND EUR LEGG MASON WESTERN ASSET GL. MULTI STRATEGY CL A DISTRIBUTING HDG EUR LEGG MASON BRANDYWINE GL. FIXED INCOME CL A EUR ACCUM HDG USD JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND USD JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD JP MORGAN US VALUE FUND USD JP MORGAN AMERICA LARGE CAP FUND USD JP MORGAN EUROPE EQUITY FUND EUR JP MORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND EUR JP MORGAN PACIFIC EQUITY FUND USD JP MORGAN UK EQUITY FUND GBP JP MORGAN JAPAN EQUITY FUND USD JP MORGAN ASIA PACIFIC EXCL JAPAN EQUITY USD JP MORGAN EMERGING EMEA EQUITY A USD JP MORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND EUR JP MORGAN CHINA FUND USD JP MORGAN INDIA FUND USD JP MORGAN EMERGING MARKETS DEBT A HEDGED EUR JP MORGAN EUROPE SMALL CAP FUND EUR JP MORGAN EUROLAND EQUITY A-EUR JP MORGAN US SMALL CAP GROWTH FUND USD JP MORGAN EASTERN EUROPE EQUITY FUND EUR JP MORGAN FUNDS TURKEY EQUITY FUND EUR JP MORGAN GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND USD JP MORGAN LATIN AMERICA EQUITY FUND USD JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD JP MORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND EUR JP MORGAN EMEGING MARKETS EQUITY EUR JP MORGAN PACIFIC EQUITY EUR JP MORGAN USD GLOBAL BOND FUND USD JP MORGAN GLOBAL ENHANCED BOND FUND EUR JP MORGAN EUROPE BOND FUND EUR JP MORGAN US BOND FUND USD JP MORGAN EUR GLOBAL BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-EUR JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-USD JP MORGAN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL CAP PRESERVATION FUND USD JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGY FUND EUR JP MORGAN EMERGING MIDDLE EAST EQUITY FUND USD(1) JP MORGAN PACIFIC TECHNOLOGY FUND USD JP MORGAN RUSSIA FUND USD JP MORGAN BRAZIL EQUITY FUND USD JP MORGAN EUROPE SELECT EQUITY FUND EUR

130,4700 134,3841 130,4700 129,9100 133,8073 129,9100 136,4400 141,5565 136,4400 129,3300 134,1799 129,3300 140,5700 145,8414 140,5700 131,3600 136,2860 131,3600 141,3700 144,1974 141,3700 75,3500 78,6654 75,3500 72,7800 75,9823 72,7800 115,4800 117,7896 115,4800 134,2000 136,8840 134,2000 131,5300 137,3173 131,5300 131,1700 136,9415 131,1700 144,1200 147,0024 144,1200 103,3200 107,8661 103,3200 79,7600 83,2694 79,7600 109,3700 111,5574 109,3700 128,6500 134,3106 128,6500 132,8500 138,6954 132,8500 174,1300 181,7917 174,1300 139,7700 145,9199 139,7700 111,7700 114,0054 111,7700 146,0800 152,5075 146,0800 152,8500 159,5754 152,8500 162,6700 169,8275 162,6700 167,6600 175,0370 167,6600 100,0400 104,4418 100,0400 103,4200 107,9705 103,4200 77,0100 80,3984 77,0100 127,6200 133,2353 127,6200 169,1000 176,5404 169,1000 137,1900 143,2264 137,1900 126,6100 132,1808 126,6100 108,4300 113,2009 108,4300 168,4400 175,8514 168,4400 137,4400 143,4874 137,4400 100,0600 104,4626 100,0600 147,0900 153,5620 147,0900 134,5700 140,4911 134,5700 104,4400 109,0354 104,4400 144,7600 151,1294 144,7600 129,8700 135,5843 129,8700 135,4000 135,4000 135,4000 271,9600 283,9262 271,9600 207,7100 216,8492 207,7100 95,1400 97,5185 95,1400 99,4000 101,3880 99,4000 140,5900 146,7760 140,5900 16,6900 17,4244 16,6900 29,4300 30,7249 29,4300 19,9100 20,7860 19,9100 13,4500 14,0418 13,4500 37,6900 39,3484 37,6900 12,3100 12,8516 12,3100 71,3000 74,4372 71,3000 9,0600 9,4586 9,0600 24,2900 25,3588 24,2900 45,1400 47,1262 45,1400 56,4400 58,9234 56,4400 9,7700 10,1999 9,7700 40,7900 42,5848 40,7900 67,4500 70,4178 67,4500 9,6600 9,8532 9,6600 44,6300 46,5937 44,6300 35,0600 36,6026 35,0600 19,0000 19,8360 19,0000 43,7400 45,6646 43,7400 21,4100 22,3520 21,4100 6,8700 7,1723 6,8700 52,3000 54,6012 52,3000 10,9800 11,4631 10,9800 12,9200 13,1784 12,9200 12,7200 13,2797 12,7200 12,8200 13,3841 12,8200 10,3700 10,8263 10,3700 144,1200 147,0024 144,1200 132,3900 135,0378 132,3900 163,2400 166,5048 163,2400 203,9400 208,0188 203,9400 124,3800 126,8676 124,3800 1.062,7800 1.094,6634 1.062,7800 116,6700 120,1701 116,6700 192,4800 196,3296 192,4800 140,4000 144,6120 140,4000 18,2100 19,0112 18,2100 18,1600 18,9590 18,1600 16,1700 16,8815 16,1700 11,8900 12,4132 11,8900 7,9100 8,2580 7,9100 954,1400 996,1222 954,1400

3,22% 2,53% 5,46% 5,15% 6,82% 7,59% 3,65% 22,08% 22,24% -2,84% -3,63% 26,01% 26,43% -3,26% -5,56% -5,26% 0,10% 9,01% 8,68% 25,42% 25,11% -2,77% 20,42% 20,11% 20,28% 19,90% -5,19% -5,50% 8,57% 8,84% 25,36% 24,88% 20,45% 20,02% 19,99% 19,83% 2,14% 17,79% 17,42% 2,49% 17,68% 17,31% -0,46% -13,03% -12,16% 7,87% -5,23% 1,21% 13,38% -7,45% 22,45% 18,82% 13,73% 11,40% 10,03% 19,68% 26,51% -4,81% -4,58% 16,73% -5,45% -4,75% -5,57% 21,94% 11,20% 28,64% -2,69% -1,79% 14,88% -11,05% 8,07% -4,65% -25,48% -6,76% 10,91% -0,87% -1,96% 0,78% 3,18% -1,44% 5,93% 7,53% 3,56% 5,14% 15,33% 6,64% 0,31% -4,04% -17,00% 11,46%

JP MORGAN GLOBAL FOCUS FUND A EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD HEDGED JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-EUR JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-USD JP MORGAN FUNDS-GERMANY EQUITY FUND EUR JP MORGAN INCOME OPPORTUNITIES FUND A CAP EUR JP MORGAN EURO LIQUID MARKET FUND A CAP EUR JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FD A CAP USD JP MORGAN EMERGING MARKETS INFRASTRUCT EQ A C USD JPM US EQUITY PLUS A ACC EUR JPM US EQUITY PLUS A ACC USD JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES HEDGED EUR JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND USD JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - HEDGED EUR SCHRODER EURO EQUITY FUND EUR SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITY A ACC USD SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND JPY SCHRODER EMERGING EUROPE FUND EUR SCHRODER ITALIAN EQUITY FUND EUR SCHRODER SWISS EQUITY FUND CHF SCHRODER GLOBAL CORPORATE BOND FUND USD SCHRODER GREATER CHINA FUND USD SCHRODER GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND EUR SCHRODER KOREAN EQUITY FUND USD SCHRODER EURO EQUITY FUND USD SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND USD SCHRODER EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND EUR SCHRODER ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN USD A ACC SCHRODER ISF EMERGING EUROPE DEBT ABSOLUTE RETURN EUR SCHRODER US SMALLER COMPANIES FUND USD SCHRODER EURO CORPORATE BOND FUND EUR SCHRODER EURO SHORT TERM BOND EUR SCHRODER US DOLLAR BOND USD SCHRODER ISF BRIC FUND USD A ACC. SCHRODER ISF BRIC FUND EUR A ACC. SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND EUR SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND USD SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE USD SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY USD SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY EUR SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE USD SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE EUR SCHRODER ISF CONSERVATIVE PORTFOLIO USD SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO USD SCHRODER ISF GROWTH PORTFOLIO USD SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE EUR SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED EUR SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH EUR SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND USD SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND EUR SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY USD SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN FUND CL A USD SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CL A EUR HEDGED SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A USD SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A EUR HEDGED SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY CL.A EUR ACC. SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY CL.A USD ACC. SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-USD SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-EUR SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-USD SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-EUR SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND EUR(1) SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED USD(1) SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED GBP(1) SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER HEDGED EUR SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER USD CREDIT SUISSE EQUITY EUROPEAN PROPERTY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY (LUX)SMALL & MID CAP GERMANY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY ITALY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL PRESTIGE EUR(1) BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM GBP BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL BOND FUND USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING FUND EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY USD A BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY EUR A BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION HEDGED EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON USD BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE A2 USD BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (HEDGED A2 EUR) BGF EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A2 BGF - GLOBAL ALLOCATION FUND EUR BGF GLOBAL EQUITY INCOME A5G USD BGF GLOBAL EQUITY INCOME HEDGED A5G EUR BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR BGF ASIAN TIGER BOND FUND USD BLACK ROCK GLOBAL FUNDS CHINA AH CAP EUR MFS MERIDIAN EUROPEAN RESEARCH FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN US CONCENTRATED GROWTH FUND USD CL. A(1) MFS MERIDIAN ABSOLUTE RETURN FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN VALUE FUND USD CL. A(1) MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT EUR CL.A1(1) MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT USD CL.A1(1) MFS MERIDIAN HIGH YIELD FUND EUR A1(1) MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND USD(1) MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR(1) MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION ADJUSTED BOND USD(1) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY (EX PAN EUR.)EUR CL.A INVESCO BOND FUND USD INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND USD INVESCO CAPITAL SHIELD 90 FUND EUR

17,8900 18,6772 17,8900 105,4000 107,5080 105,4000 138,2100 140,9742 138,2100 150,4900 153,4998 150,4900 13,8900 14,5012 13,8900 7,2800 7,6003 7,2800 18,8500 19,6794 18,8500 134,1000 0,0000 134,1000 1.010,1100 1.040,4133 1.010,1100 21,1000 21,7330 21,1000 7,2800 7,4984 7,2800 79,4900 81,8747 79,4900 12,6400 12,8928 12,6400 6,8900 7,0278 6,8900 10,1700 10,4751 10,1700 93,1000 95,8930 93,1000 24,4300 25,5049 24,4300 12,0500 12,5802 12,0500 823,1100 859,3268 823,1100 23,8700 24,9203 23,8700 21,8100 22,7696 21,8100 33,4300 34,9009 33,4300 9,5000 9,6900 9,5000 34,1100 35,6108 34,1100 26,7800 27,3156 26,7800 41,4500 43,2738 41,4500 30,3100 31,6436 30,3100 7,5100 7,8404 7,5100 45,2400 47,2306 45,2400 12,7600 13,0152 12,7600 18,1900 18,5538 18,1900 100,5200 104,9429 100,5200 18,0100 18,3702 18,0100 7,0500 7,1910 7,0500 20,2400 20,6448 20,2400 170,3700 177,8663 170,3700 129,8800 135,5947 129,8800 135,7900 138,5058 135,7900 142,5800 145,4316 142,5800 160,4000 167,4576 160,4000 121,2600 126,5954 121,2600 119,6900 124,9564 119,6900 107,8000 112,5432 107,8000 104,3400 108,9310 104,3400 98,2800 102,6043 98,2800 148,3900 151,3578 148,3900 150,8000 155,3240 150,8000 150,8700 156,5276 150,8700 121,7900 124,2258 121,7900 117,4900 121,0147 117,4900 110,1100 114,2391 110,1100 10,9500 11,4318 10,9500 11,3300 11,8285 11,3300 10,2000 10,6488 10,2000 9,8600 10,2938 9,8600 26,7200 27,2544 26,7200 28,6000 29,1720 28,6000 195,9400 204,5614 195,9400 126,4900 132,0556 126,4900 122,3200 122,3200 122,3200 104,8000 104,8000 104,8000 119,7500 122,1450 119,7500 117,5300 119,8806 117,5300 109,4400 111,6288 109,4400 109,2000 111,3840 109,2000 140,6700 143,4834 140,6700 141,4600 144,2892 141,4600 126,7900 129,3258 126,7900 127,3500 129,8970 127,3500 56,1500 58,6206 56,1500 10,8800 11,3587 10,8800 5,3800 5,6167 5,3800 15,5900 16,2760 15,5900 1.540,1600 1.607,9270 1.540,1600 265,3300 277,0045 265,3300 19,3300 20,1805 19,3300 19,9900 20,8696 19,9900 26,2400 27,3946 26,2400 117,6000 122,7744 117,6000 89,6100 93,5528 89,6100 17,0300 17,7793 17,0300 12,9800 13,5511 12,9800 69,8600 72,9338 69,8600 53,2300 55,5721 53,2300 20,5600 21,4646 20,5600 15,6700 16,3595 15,6700 75,2500 78,5610 75,2500 114,8200 119,8721 114,8200 125,7500 131,2830 125,7500 95,8200 100,0361 95,8200 48,0700 50,1851 48,0700 36,6300 38,2417 36,6300 149,0500 155,6082 149,0500 113,5700 118,5671 113,5700 31,4900 32,1198 31,4900 23,9900 24,4698 23,9900 24,8700 25,3674 24,8700 29,3900 30,6832 29,3900 22,4000 23,3856 22,4000 41,8200 43,6601 41,8200 31,8600 33,2618 31,8600 23,6300 24,6697 23,6300 18,0100 18,8024 18,0100 89,8200 93,7721 89,8200 117,8800 123,0667 117,8800 15,2300 15,9001 15,2300 19,9900 20,8696 19,9900 18,4400 19,2514 18,4400 24,2100 25,2752 24,2100 10,6800 11,1499 10,6800 14,0100 14,6264 14,0100 5,4900 5,7316 5,4900 7,2000 7,5168 7,2000 58,3900 60,9592 58,3900 76,6300 80,0017 76,6300 29,7200 31,0277 29,7200 39,0100 40,7264 39,0100 6,9000 7,2036 6,9000 5,2600 5,4914 5,2600 46,7900 48,1937 46,7900 32,2200 33,1866 32,2200 20,4800 21,3811 20,4800 26,8800 28,0627 26,8800 12,2400 12,7786 12,2400 11,6900 12,2044 11,6900 14,2600 14,5452 14,2600 11,0700 11,2914 11,0700 35,6500 36,7195 35,6500 11,8200 12,3401 11,8200 11,0800 11,5675 11,0800 11,8200 12,3401 11,8200 32,5700 33,2214 32,5700 10,0800 10,5235 10,0800 24,8500 25,9434 24,8500 19,4000 20,2536 19,4000 12,8500 13,4154 12,8500 17,4000 17,7480 17,4000 18,7000 19,5228 18,7000 16,4700 16,7994 16,4700 32,0100 32,6502 32,0100 13,2500 13,8330 13,2500 17,5400 18,3118 17,5400 26,2600 27,4154 26,2600 14,2200 14,5044 14,2200 14,8800 15,5347 14,8800 27,1900 27,7338 27,1900 13,0500 13,3110 13,0500 11,1300 11,4639 11,1300

12,52% -1,35% -2,08% -1,23% -8,20% -8,77% 11,87% 1,08% 0,00% -7,46% -8,77% 3,13% 24,17% 8,50% 5,28% 14,37% 11,81% -3,68% 41,56% 0,84% 5,21% 16,40% -1,45% -9,16% -3,84% -9,95% 10,74% 21,52% 11,37% -3,26% 0,39% 23,40% 1,46% 0,71% -2,97% -9,21% -8,54% 1,84% 1,98% 12,14% 12,99% -6,28% -6,56% -7,29% -7,44% 1,78% 6,32% 8,24% 1,20% 3,33% 7,58% 14,42% 15,26% 15,52% 15,19% -0,82% -1,07% 21,77% 21,44% -0,20% -0,08% 9,96% 9,75% 0,41% 0,19% -1,65% 15,69% 16,16% 16,03% 4,95% 0,83% 1,13% 5,12% 21,13% 3,57% 13,91% 11,43% 10,62% 9,87% 10,66% 22,52% 23,85% -14,37% -13,76% 18,50% 19,44% 13,19% 6,30% 15,94% 16,78% 28,77% 30,17% 23,28% 24,17% 0,32% 1,01% -0,08% -42,20% -41,77% -30,21% -29,72% 11,15% 11,93% -3,79% -4,48% 19,36% 18,49% 28,50% 27,69% 11,60% 10,75% 14,38% 13,39% 19,36% 18,51% 16,32% 15,52% 13,11% 14,10% 7,91% 7,72% -2,34% -3,03% 2,68% 2,45% 2,22% -4,65% 8,66% 9,04% 8,73% 12,46% -3,81% -11,66% 11,43% 15,54% 15,35% 0,00% 21,59% -4,85% -5,91% 3,11% 10,45% 11,65% -7,24% 15,80% -7,20% -5,23% 1,18%


INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND EUR INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)JPY CL.A INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)EUR CL.E INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) USD CL.A INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) EUR CL.E INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND EUR INVESCO ENERGY USD CL.A INVESCO ENERGY EUR CL.E INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND (EX.RETURN PLUS) EUR INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE E EUR INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE A JPY INVESCO GLOBAL REAL ESTAT FUND EUR INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND USD INVESCO GLOBAL LEISURE FUND EUR INVESCO GLOBAL LEISURE FUND USD INVESCO ASIAN EQUITY FUND EUR INVESCO ASIAN EQUITY FUND USD INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND EUR INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND USD INVESCO PACIFIC EQUITY FUND USD INVESCO JAPANESE EQUITY FUND USD INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CL.A /EUR INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.A USD INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.E EUR INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION CL.A HEDGED USD INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL E CAP EUR INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL A CAP USD JANUS FLEXIBLE INCOME FUND EUR FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND USD(1) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND(1) FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND USD(1) FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD(1) FRANKLIN EURO HIGH YIELD CL. N EUR(1) FRANKLIN INCOME FUND USD(1) FRANKLIN INDIA FUND USD(1) FRANKLIN INDIA FUND EUR(1) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND USD(1) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR(1) FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND USD(1) FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP GROWTH FUND-EUR(1) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD(1) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND EUR(1) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND USD(1) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND EUR(1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND USD(1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR(1) TEMPLETON BRIC FUND USD(1) TEMPLETON BRIC FUND EUR(1) TEMPLETON CHINA FUND USD(1) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND EUR(1) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND USD(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND USD(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND EUR(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND USD(1) TEMPLETON EUROLAND FUND EUR(1) TEMPLETON EUROPEAN FUND EUR(1) TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND(1) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EUR(1) TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND EUR(1) TEMPLETON LATIN AMERICA FUND USD(1) TEMPLETON THAILAND FUND USD(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.A(ACC) / USD(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N (ACC) / EUR(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N(ACC)/EUR-H1(EURO HEDGED)(1) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME CLASS A(1) TEMPLETON EMERGING MRKTS BD FUND CL.A(QDIS)/EUR(1) FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/USD(1) FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/EUR(1) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.A(YDIS)/USD(1) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.N (ACC) / EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CL.A(MDIS) / GBP(1) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND CL.N(ACC)EUR-H1(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A H1 C EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND A H1 CAP EUR(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS A CAP EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) H1 - AUD(1) GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL A USD GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL E EUR GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORFOLIO CL.A USD GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CL.E EUR GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL A USD GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL E EUR GOLDMSACHS US MORT BACK SEC PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GL CR PRTF (HEDG) CLA USD GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL A USD GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL E EUR GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND USD GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND EUR GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND E(ACC) EUR GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND A(ACC) USD GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - USD GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - EUR GS N11 EQUITY PTF - BASE (ACC.) - USD GS N11 EQUITY PTF - E SHARES (ACC.) - EUR GS N11 EQUITY PTF BASE (OCS) SHARES HEDGED EUR GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD OTHER HGD CAP EUR PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR PICTET-SECURITY-R USD PICTET-BIOTECH-R USD PICTET-BIOTECH-HR EUR PICTET-GENERICS-R USD PICTET-GENERICS-HR EUR PICTET-WATER-R EUR PICTET-CLEAN ENERGY-R USD PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR PICTET-EUROPE INDEX-R EUR PICTET-USA INDEX-R USD PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.HR EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.R USD PICTET-SMALL CAP EUROPE FUND CL.R EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.HR EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.R USD PICTET-AGRICULTURE-R-USD PICTET-AGRICULTURE-R-EUR PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION USD PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION EUR PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/EUR PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/USD PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/EUR PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/USD PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/EUR PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/USD PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/EUR PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/USD PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD PICTET RUSSIAN EQUITIES R EUR PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD EUR PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD USD HEDGED PICTET EUR SHORT MID - TERM BOND ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND-JPY ABERDEEN GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY CL.S-2 USD

19,0600 19,8986 19,0600 880,0000 918,7200 880,0000 6,0700 6,2521 6,0700 38,8200 40,5281 38,8200 26,9300 27,7379 26,9300 14,9322 15,2308 14,9322 26,9600 28,1462 26,9600 18,6900 19,2507 18,6900 2,7793 2,8349 2,7793 13,5300 14,1253 13,5300 2.959,0000 3.089,1960 2.959,0000 8,8300 9,0949 8,8300 11,1000 11,5884 11,1000 19,6400 20,2292 19,6400 28,3700 29,6183 28,3700 4,3900 4,5217 4,3900 5,9200 6,1805 5,9200 9,6600 9,9498 9,6600 13,3400 13,9270 13,3400 44,9600 46,9382 44,9600 17,5600 18,3326 17,5600 15,6227 15,9352 15,6227 12,7100 13,2692 12,7100 9,3300 9,6099 9,3300 14,3300 14,7599 14,3300 19,0500 19,6215 19,0500 319,3600 325,7472 319,3600 87,0200 88,7604 87,0200 21,9100 22,3482 21,9100 18,3400 18,8902 18,3400 9,9200 10,2176 9,9200 25,4300 26,1929 25,4300 17,0700 17,4114 17,0700 14,5800 14,8716 14,5800 19,8000 20,3940 19,8000 20,4100 21,0223 20,4100 18,9000 19,4670 18,9000 7,2600 7,4778 7,2600 5,5500 5,7165 5,5500 13,7700 14,0454 13,7700 25,6200 26,3886 25,6200 30,8500 31,7755 30,8500 23,4900 24,1947 23,4900 6,8700 7,1723 6,8700 4,7200 4,8616 4,7200 46,1800 47,5654 46,1800 35,2300 36,2869 35,2300 13,1500 13,5445 13,1500 12,1400 12,5042 12,1400 20,9900 21,6197 20,9900 19,5500 20,1365 19,5500 27,5200 28,7309 27,5200 19,0700 19,6421 19,0700 14,5500 14,9865 14,5500 33,0600 33,7212 33,0600 9,3100 9,5893 9,3100 16,1300 16,6139 16,1300 11,9200 12,1584 11,9200 28,0200 28,5804 28,0200 13,8200 14,0964 13,8200 11,8800 12,4027 11,8800 23,8000 24,5140 23,8000 26,8000 27,3360 26,8000 20,4200 20,8284 20,4200 36,5200 37,6156 36,5200 25,6800 26,4504 25,6800 18,1500 18,9486 18,1500 18,4500 19,0035 18,4500 16,8700 17,3761 16,8700 12,3900 12,9352 12,3900 15,1500 15,4530 15,1500 4,3200 4,4496 4,3200 4,3900 4,5217 4,3900 9,0800 9,4795 9,0800 6,6100 6,8083 6,6100 13,8500 14,1270 13,8500 13,5000 13,9050 13,5000 20,6200 21,0324 20,6200 20,5600 20,9712 20,5600 18,8900 19,7212 18,8900 11,5500 11,7810 11,5500 17,0000 17,3400 17,0000 18,0100 18,3702 18,0100 14,2700 14,8408 14,2700 11,7000 12,1680 11,7000 8,0800 8,4032 8,0800 13,2400 13,7696 13,2400 16,4400 17,1634 16,4400 16,1700 16,8815 16,1700 12,4500 12,9480 12,4500 11,4000 11,8560 11,4000 7,4200 7,5684 7,4200 10,3700 10,5774 10,3700 12,8000 13,0560 12,8000 6,2400 6,3648 6,2400 10,4400 10,6488 10,4400 21,7500 22,1850 21,7500 122,4100 124,8582 122,4100 121,6700 124,1034 121,6700 13,2500 13,7800 13,2500 15,3300 16,0045 15,3300 12,1100 12,5944 12,1100 8,6300 8,9752 8,6300 10,1900 10,6384 10,1900 10,4300 10,8472 10,4300 10,5800 11,0455 10,5800 23,0900 23,5518 23,0900 109,6300 112,9189 109,6300 143,3400 147,6402 143,3400 444,4100 457,7423 444,4100 328,3400 338,1902 328,3400 159,0100 163,7803 159,0100 123,8000 127,5140 123,8000 171,3100 176,4493 171,3100 68,4100 70,4623 68,4100 108,5200 111,2330 108,5200 326,9300 336,7379 326,9300 128,6100 132,4683 128,6100 139,5400 143,7262 139,5400 326,0500 335,8315 326,0500 225,1200 231,8736 225,1200 159,7500 164,5425 159,7500 121,9000 125,5570 121,9000 223,7000 227,0555 223,7000 295,6100 300,0442 295,6100 675,9300 696,2079 675,9300 102,6300 105,7089 102,6300 139,5100 143,6953 139,5100 194,5300 200,3659 194,5300 148,4400 152,8932 148,4400 174,4600 179,6938 174,4600 133,1200 137,1136 133,1200 121,5700 125,2171 121,5700 159,1500 163,9245 159,1500 78,8600 80,0429 78,8600 103,8100 105,3672 103,8100 137,1900 139,2479 137,1900 179,6000 182,2940 179,6000 107,2200 110,4366 107,2200 140,3700 144,5811 140,3700 102,0100 102,0100 102,0100 101,5000 101,5000 101,5000 46,5000 47,8950 46,5000 110,4300 112,0865 110,4300 145,2600 147,4389 145,2600 127,8600 129,7779 127,8600 19.380,6188 20.233,3660 19.380,6188 93,3701 97,4784 93,3701

11,46% 67,62% 44,18% 6,91% 7,03% -2,77% 16,96% 17,18% -1,13% 22,78% 42,67% 5,50% 4,42% 29,89% 29,66% 1,62% 1,20% -6,40% -6,52% 12,63% 17,69% 0,77% -0,16% 0,00% 0,42% 0,63% 0,00% 0,00% -1,88% 43,28% 4,20% 13,98% 2,71% 2,17% 5,88% -8,97% -8,39% 11,01% 11,90% -3,16% 16,35% 17,43% 18,16% 21,16% 21,34% -5,41% -4,78% -12,97% -12,41% -12,29% -5,51% -5,91% -5,55% -4,96% -1,93% 11,23% 12,56% 0,42% -0,43% -0,86% 13,14% 14,75% 0,87% 1,49% -17,77% 0,67% 10,40% 10,81% 9,90% 12,43% -5,55% -46,60% -46,20% 1,57% 1,69% 5,32% 4,25% 1,38% 0,39% 12,17% -41,67% -5,97% -5,41% 10,02% 10,59% 8,02% 8,88% 18,10% 18,81% -13,48% -12,91% -2,50% -1,52% -4,26% -3,70% 4,30% 4,87% 3,30% 3,20% 20,45% 20,14% 24,46% 25,44% -1,16% -0,95% -0,56% 4,29% 14,13% 14,42% 35,45% 34,97% 10,93% 10,64% 11,43% 13,58% -6,51% -4,04% 9,09% 21,22% -2,71% -9,02% 19,28% 20,04% -5,91% -5,72% 15,98% 16,69% 17,06% 3,77% 4,43% 14,28% 15,01% 12,74% 11,64% -0,72% -1,67% -6,53% -7,45% 10,52% 9,44% -0,19% 0,03% -3,04% 1,86% 1,96% 0,69% 32,47% 5,27%

ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY ACCUMULATION AF27 USD ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND-USD ABERDEEN GLOBAL -EAST EUROPE EQUITY EUR CL.S-2 ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES EQUITY CL.S-2 USD ABERDEEN GLOBAL EUROPEAN EQUITY INCOME CL.S-2 EUR ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY EUR CL.S-2 ABERDEEN GLOBAL-EURO GOV BOND FUND EUR CL.A-2 ABERDEEN GLOBAL-US DOLLAR BOND FUND CL.A-2 ABERDEEN-EMERGING EUROPE FIXED INC EUR CL.A-2 ABERDEEN GLOBAL-AGGREGATE BOND GBP CL.A-2 ABERDEEN GLOB-CONVERTIBLE EUROPE EUR CL.A-2 ABERDEEN SELECT EURO HIGH YIELD BOND CL.A-2 EUR MET BALANCED EUR(2) MET GROWTH EUR(2) MET DYNAMIC EUR(2) MET DEFENSIVE EUR – SERIES 3(2) MET BALANCED EUR – SERIES 3(2) MET GROWTH EUR – SERIES 3(2) PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A USD PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A EUR PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A USD PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A EUR PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE CL.A USD PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A CHF PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A USD PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A USD PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A CHF PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A USD PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR HEDGED PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A EUR PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A USD PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A USD PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A EUR PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CL.A EUR PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND CL.A EUR PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A USD PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A EUR PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A EUR PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A USD PIONEER FUNDS NORTH AMERICAN BASIC A HEDGE EUR PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME FUND EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND USD PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC USD PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E INC USD PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED GBP PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO EURO BOND FUND E ACC EUR PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC USD PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED GBP PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL REAL RETURN E HGD CAP EUR PIMCO UNCONSTRAINED BOND E HGD CAP EUR

16,9297 17,6746 16,9297 19,3638 20,2158 19,3638 98,9895 103,3450 98,9895 12,5548 13,1072 12,5548 170,5573 178,0618 170,5573 9,1213 9,5226 9,1213 450,4524 459,4614 450,4524 3.467,5907 3.536,9425 3.467,5907 234,8639 239,5612 234,8639 2.135,7435 2.178,4584 2.135,7435 15,0153 15,3156 15,0153 120,6335 123,0462 120,6335 1,2491 1,2491 1,2491 1,2542 1,2542 1,2542 1,1656 1,1656 1,1656 1,1707 1,1708 1,1707 1,1975 1,1975 1,1975 1,1950 1,1950 1,1950 23,3400 24,3670 23,3400 17,7600 18,5414 17,7600 7,0500 7,3602 7,0500 5,3600 5,5958 5,3600 75,5500 78,8742 75,5500 59,5900 62,2120 59,5900 54,4900 56,8876 54,4900 36,3000 37,8972 36,3000 248,9700 259,9247 248,9700 189,4800 197,8171 189,4800 234,1800 244,4839 234,1800 10,2600 10,4652 10,2600 7,8100 7,9662 7,8100 79,6300 81,2226 79,6300 5,2200 5,4497 5,2200 6,8600 7,1618 6,8600 61,0200 63,7049 61,0200 46,4400 48,4834 46,4400 54,3900 56,7832 54,3900 87,2800 89,0256 87,2800 11,3800 11,6076 11,3800 83,3500 85,0170 83,3500 6,1200 6,3893 6,1200 8,0400 8,3938 8,0400 54,0900 56,4700 54,0900 62,0200 64,7489 62,0200 54,7200 57,1277 54,7200 71,9000 75,0636 71,9000 24,1200 24,6024 24,1200 18,6900 19,0638 18,6900 11,0300 11,2506 11,0300 17,4700 17,8194 17,4700 19,5100 19,9002 19,5100 12,9700 13,2294 12,9700 23,5000 23,9700 23,5000 21,5300 21,9606 21,5300 18,4600 18,8292 18,4600 13,0300 13,2906 13,0300 10,5400 10,7508 10,5400 13,3600 13,6272 13,3600 13,0000 13,3900 13,0000 12,6600 13,0398 12,6600 15,5300 15,8406 15,5300 11,6900 11,9238 11,6900

6,17% 0,38% 0,80% -5,76% 8,99% 0,59% 0,56% -3,15% -3,75% -1,76% 3,52% 3,27% 5,14% 6,64% 8,03% 3,77% 5,33% 6,22% -4,19% -3,90% 11,37% 11,67% 19,56% -5,91% -5,89% -5,93% 16,41% 16,80% 19,61% 0,10% 0,51% 0,03% 1,16% 0,73% 1,63% 1,98% -0,22% 1,81% 5,76% 6,37% 17,92% 17,54% 19,06% 6,24% 9,59% 9,24% -2,74% -2,96% 0,09% 2,52% 2,25% 0,15% -1,55% -1,69% 0,33% -2,98% -3,21% -3,05% -6,54% -6,84% -4,14% -1,60%

GENIKI BANK (ôçë.: 801-11-600300), URL: www.sgam.com AGILEO P2 (EUR)(2) CALYPSO FUND (EUR)

109,7200 97,5700

111,6401 99,2775

109,7200 97,5700

2,50% -1,71%

35,6500 36,5234 35,6500 46,7900 47,9364 46,7900 22,4000 23,0720 22,4000 29,3900 30,2717 29,3900 23,4600 23,8706 23,4600 23,9900 24,4098 23,9900 31,4900 32,0411 31,4900 48,6400 50,0992 48,6400 63,8400 65,7552 63,8400 41,8400 43,0952 41,8400 5,2600 5,4178 5,2600 6,9000 7,1070 6,9000 12,9800 13,3694 12,9800 17,0300 17,5409 17,0300 24,8700 25,6161 24,8700 89,8200 92,5146 89,8200 117,8800 121,4164 117,8800 20,5600 21,1768 20,5600 15,6700 16,1401 15,6700 27,8400 28,6752 27,8400 21,2100 21,8463 21,2100 23,6300 24,3389 23,6300 18,0100 18,5503 18,0100 41,8200 43,0746 41,8200 31,8600 32,8158 31,8600 32,2200 33,0094 32,2200 7,2000 7,4160 7,2000 5,4900 5,6547 5,4900 10,5700 10,8871 10,5700 7,1800 7,3954 7,1800 14,0900 14,3366 14,0900 15,2300 15,6869 15,2300 19,9900 20,5897 19,9900 18,4400 18,9932 18,4400 24,2100 24,9363 24,2100 12,2400 12,6072 12,2400 11,6900 12,0407 11,6900 53,2300 54,8269 53,2300 45,7900 47,1637 45,7900 69,8600 71,9558 69,8600 23,0700 23,7621 23,0700 19,8400 20,4352 19,8400 30,2800 31,1884 30,2800 15,0300 15,4809 15,0300 12,6300 13,0089 12,6300 12,9300 13,3179 12,9300 11,8400 12,1952 11,8400 13,6100 14,0183 13,6100 11,9900 12,3497 11,9900 13,4500 13,8535 13,4500 8,3500 8,6005 8,3500 12,7600 12,9833 12,7600 45,2400 46,5972 45,2400 43,5200 44,8256 43,5200 12,0500 12,2609 12,0500 34,1100 34,7069 34,1100 18,1900 18,5083 18,1900 10,9500 11,2785 10,9500 11,3300 11,6699 11,3300 195,9400 201,8182 195,9400 28,6000 29,1005 28,6000 26,7200 27,1876 26,7200 18,0100 18,3252 18,0100 104,3400 107,4702 104,3400 98,2800 101,2284 98,2800 119,6900 123,2807 119,6900 107,8000 111,0340 107,8000 7,6400 7,8692 7,6400 8,0900 8,3327 8,0900 1.062,7800 1.088,8181 1.062,7800 116,6700 119,5284 116,6700 138,3800 141,7703 138,3800 14,4300 14,8629 14,4300 12,7380 12,9609 12,7380 12,7400 12,9630 12,7400 18,2300 18,7769 18,2300 14,1900 14,6157 14,1900 12,7200 13,1016 12,7200 22,1400 22,8042 22,1400 10,1700 10,4751 10,1700 6,8900 7,0967 6,8900

8,66% 7,91% -41,77% -42,20% -0,26% 1,01% 0,32% 15,89% 15,07% 22,55% 14,10% 13,11% 23,85% 22,52% -0,08% -3,79% -4,48% 18,50% 19,44% -9,11% -8,46% 11,15% 11,93% -30,21% -29,72% 7,72% 13,39% 14,38% 6,23% 6,06% 1,00% 19,36% 18,49% 28,50% 27,69% 2,68% 2,45% -13,76% -8,78% -14,37% 12,15% 18,59% 11,36% 11,42% 17,82% 10,89% 10,76% -1,45% -2,36% 16,05% -2,91% -3,26% 11,37% -15,48% -3,68% -9,16% 0,39% 14,42% 15,26% 18,89% -1,07% -0,82% 1,46% -7,29% -7,44% -6,28% -6,56% -28,66% -28,34% 5,93% 7,53% 12,17% 19,65% -2,04% -5,49% -2,67% 13,34% -25,48% -1,12% 5,28% 8,50%

HSBC BANK PLC (ôçë.: 801-11-72000), URL: www.hsbc.gr BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 USD BGF WORLD GOLD CLASS A2 EUR BGF WORLD GOLD CLASS A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BD HEDGED A2 EUR BGF EURO BOND FUND CLASS A2 EUR BGF EURO BOND FUND CLASS A2 USD BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 USD BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 GBP BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD BGF JAPAN CLASS A2 EUR BGF JAPAN CLASS A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BD A2 USD BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 EUR BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 EUR BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 USD BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 EUR BGF WORLD ENERGY CLASS A2 USD BGF WORLD ENERGY CLASS A2 EUR BGF WORLD MINING CLASS A2 USD BGF WORLD MINING CLASS A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 EUR BGF NEW ENERGY FUND A2 USD BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - USD BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - HEDGED EUR BGF EURO CORPORATE BOND FUND - CLASS A BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A EUR BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A USD BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A EUR BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A USD BGF WORLD AGRICULTURE A2 USD BGF WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR BGF LATIN AMERICAN A2 EUR BGF LATIN AMERICAN A2 GBP BGF LATIN AMERICAN A2 USD BGF PACIFIC EQUITY A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY A2 USD BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A2 EUR BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A4DS GBP BGF GLOBAL EQUITY INCOME (USD) BGF GLOBAL EQUITY INCOME (EUR HEDGED) BGF ASIA PACIFIC EQUITY INCOME (USD) BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A2 USD BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A2 EUR BGF WORLD RESOURCES EQUITY INCOME A2 USD SCHRODERS ISF ASIAN BOND A ACC (USD) SCHRODERS ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA A ACC (EUR) SCHRODERS ISF LATIN AMERICAN A ACC (USD) SCHRODERS ISF PACIFIC EQUITY A ACC (USD) SCHRODERS ISF GREATER CHINA A ACC (USD) SCHRODERS ISF CONVERGING EUROPE BOND A ACC (EUR) SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) USD SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) EUR SCHRODERS US SMALL & MID CAP A ACC (USD) SCHRODERS ISF EMERG.MKT DEBT ABS.RT. A EUR HEDGED SCHRODERS ISF EMERG. MARKETS DEBT ABS. RT. A USD SCHRODERS ISF EURO CORPORATE EUR SCHRODER AS AGRICULTURE FUND A ACC (USD) SCHRODER AS AGRICULTURE FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) SCHRODER AS COMMODITY FUND A ACC (USD) SCHRODER AS COMMODITY FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) SCHRODERS AS GOLD & METALS EURO HEDGED EUR SCHRODERS AS GOLD & METALS USD JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -EUR JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (USD) A (ACC) JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION A (ACC) - EUR JPM UK EQUITY A (ACC) - GBP JPM STERLING BOND A (ACC) - GBP JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) - EUR JPM EASTERN EUROPE EQUITY A (ACC) - EUR JPM GLOBAL DYNAMIC A (ACC) - USD JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) - EUR JF GREATER CHINA A (ACC) - USD JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) A (ACC) JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (EUR) (HEDGED)

JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -USD JPM EUROPE 130/30 A (ACC) EUR JPM EUROPE 130/30 A (ACC) USD JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) USD JPM MIDDLE EAST EQUITY A (ACC) USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND USD JP MORGAN BRAZIL ALPHA PLUS A (ACC) USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL USD HEDGED JPM AFRICA EQUITY A (ACC) - USD JPM EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY A USD JF ASEAN EQUITY A (ACC) - EUR JF ASEAN EQUITY A (ACC) - USD JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES A (ACC) - EUR (HEDGED) JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES A (ACC) - USD JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)

140,4000 10,9700 15,7200 10,2300 18,1600 105,4000 138,2100 7,9100 150,4900 11,2600 7,2800 15,3900 20,2000 45,2300 64,0700 15,1600 9,2900

143,8398 11,2991 16,1916 10,5369 18,7048 108,5620 142,3563 8,1473 155,0047 11,5978 7,4984 15,8517 20,8060 46,5869 65,9921 15,6148 9,5687

140,4000 10,9700 15,7200 10,2300 18,1600 105,4000 138,2100 7,9100 150,4900 11,2600 7,2800 15,3900 20,2000 45,2300 64,0700 15,1600 9,2900

5,14% 15,60% 14,74% -25,98% 6,64% -1,35% -2,08% -17,00% -1,23% -2,60% -8,77% 8,84% 8,02% -12,26% -12,17% 24,16% 24,36%

ING ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING (L) INVEST WORLD X CAP (EUR) ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X CAP(EUR) ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) ING (L) INVEST HEALTH CARE X CAP (USD) ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) ING (L) INVEST CONSUMER GOODS X CAP (USD) ING (L) INVEST BANKING&INSURANCE X CAP (USD) ING (L) INVEST ENERGY X CAP (USD) ING (L) INVEST MATERIALS X CAP(USD) ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP(USD) ING (L) INVEST UTILITIES X CAP (USD) ING (L) INVEST GREATER CHINA X CAP (USD) ING (L) INVEST SUSTAINABLE EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND X CAP (USD) ING (L) INVEST LATIN AMERICA X CAP (USD) ING (L) INVEST ASIA EX JAPAN XCAP(USD) ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) ING (L) INVEST US(ENH. CORE CONC.)X CAP(USD) ING (L) INVEST JAPAN X CAP (JPY) ING (L) INVEST EURO EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDENT X CAP(EUR) ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP(EUR) ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X CAP (EUR) ING (L) INVEST EURO INCOME XCAP (EUR) ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP (EUR) ING (L) INVEST ALTERNATIVE BETA X CAP (EUR) ING (L) INVEST MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA X CAP (EUR)(1) ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND WORLD X HEDGED CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND DOLLAR X CAP (USD) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP (USD) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND EURO X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND US CREDIT X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND GL.HIGH YIELD X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT X CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND EMD HC X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND GLOBAL INFLATION LINKED (EUR) ING (L) RENTA FUND EURO LIQUIDITY XCAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL BALANCED X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL EURO X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL TARGET RETURN BOND X CAP(EUR) ING (L) INVEST FIRST CLASS PROTECTION (EUR) ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE X CAP (EUR) ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES XCAP

177,0100 697,7900 785,9900 1.123,7300 1.542,0800 1.310,8700 540,5600 1.266,5800 834,0000 772,7700 610,1300 726,2000 194,0200 51,9300 1.966,7300 849,8500 54,8800 79,5400 3.447,0000 104,1600 40,8500 295,3300 414,0000 310,3200 979,9500 2.021,5000 290,8800 422,8700 1.097,1600 292,2300 216,5200 1.071,1800 976,4800 776,9600 1.508,3900 473,8300 1.081,6700 443,8900 165,6300 151,3800 4.165,6300 56,8500 283,5200 258,2700 1.026,2800 480,3900 533,6100 500,3100 258,6500 29,7900 224,4400 598,3400 269,9200

180,5502 711,7458 801,7098 1.146,2046 1.572,9216 1.337,0874 551,3712 1.291,9116 850,6800 788,2254 622,3326 740,7240 197,9004 52,9686 2.006,0646 866,8470 55,9776 81,1308 3.515,9400 106,2432 41,6670 301,2366 422,2800 316,5264 999,5490 2.061,9300 296,6976 431,3274 1.119,1032 298,0746 218,6852 1.081,8918 986,2448 784,7296 1.523,4739 478,5683 1.092,4867 448,3289 167,2863 152,8938 4.207,2863 57,4185 286,3552 258,2700 1.041,6742 487,5959 541,6142 507,8147 261,2365 29,9390 228,9288 610,3068 275,3184

177,0100 697,7900 785,9900 1.123,7300 1.542,0800 1.310,8700 540,5600 1.266,5800 834,0000 772,7700 610,1300 726,2000 194,0200 51,9300 1.966,7300 849,8500 54,8800 79,5400 3.447,0000 104,1600 40,8500 295,3300 414,0000 310,3200 979,9500 2.021,5000 290,8800 422,8700 1.097,1600 292,2300 216,5200 1.071,1800 976,4800 776,9600 1.508,3900 473,8300 1.081,6700 443,8900 165,6300 151,3800 4.165,6300 56,8500 283,5200 258,2700 1.026,2800 480,3900 533,6100 500,3100 258,6500 29,7900 224,4400 598,3400 269,9200

12,04% 3,02% 16,46% 22,68% 10,15% 15,76% 16,72% 6,74% -8,91% 9,63% 10,35% -6,15% 11,42% -9,98% -18,14% -9,00% -3,74% 19,30% 42,32% 7,61% 7,50% 12,55% 12,75% 9,74% 5,30% 10,00% 1,28% 28,49% 4,61% 6,68% -1,35% -2,87% -4,54% -4,22% -3,09% 0,79% -1,90% 2,84% -0,50% 1,14% -5,40% -1,90% -4,26% -0,09% 7,06% 3,61% 10,08% 3,46% 0,25% 1,67% -9,31% 7,63% 5,38%

91,3100 63,1700 13,3400 12,7700 9,6600 8,0800 2,7793 2,7201 11,7200 11,1300 16,6500 16,0200 15,0944 11,2175 10,7800 7,7700 26,9600 13,9400 18,6900 8,3400 15,6227 15,3604 11,5311 14,9320 14,6541 10,1740 322,7100 319,3600 5,9045 5,7927 19,0600 17,8500 8,4070 6,1757 28,3700 19,6400 36,9500 29,5900 38,8200 26,9300 9,9100 35,3200 25,7000 880,0000 6,0700 14,8800 13,9500 12,1400 10,7600 10,3500 15,5400 14,0900 12,4400 11,0700 12,7500 87,0200 66,2200 18,5300 13,1000 10,7300 10,4200 9,0400 12,7100 9,3300 9,6400 13,4200 23,4000 14,3100 10,8300 11,2500 7,6500 10,0589 12,1611

96,1100 65,1200 14,0400 13,4400 9,9600 8,0800 2,9255 2,8000 12,3400 11,4700 17,5300 16,5200 15,8884 11,5700 11,3500 8,0100 28,3800 14,6732 19,2700 8,3400 16,4445 15,8300 11,5300 15,7180 15,1000 10,1700 322,7100 319,3600 6,2151 5,9700 20,0600 18,4000 8,8492 6,3700 29,8600 20,2500 38,8900 30,5000 40,8600 27,7600 9,9100 37,1800 26,4900 926,0000 6,0000 15,6600 14,3800 12,1400 11,3300 10,6700 16,3600 14,5300 13,0900 11,4100 12,7500 87,0200 66,2200 19,5000 13,5000 11,2944 10,7400 9,5200 13,3800 9,6200 9,6400 14,1300 24,6300 14,7500 10,8300 11,8400 7,8900 10,5880 12,8008

91,3100 63,1700 13,3400 12,7700 9,6600 8,0800 2,7793 2,7201 11,7200 11,1300 16,6500 16,0200 15,0944 11,2175 10,7800 7,7700 26,9600 13,9400 18,6900 8,3400 15,6227 15,3604 11,5311 14,9320 14,6541 10,1740 322,7100 319,3600 5,9045 5,7927 19,0600 17,8500 8,4070 6,1757 28,3700 19,6400 36,9500 29,5900 38,8200 26,9300 9,9100 35,3200 25,7000 880,0000 6,0700 14,8800 13,9500 12,1400 10,7600 10,3500 15,5400 14,0900 12,4400 11,0700 12,7500 87,0200 66,2200 18,5300 13,1000 10,7300 10,4200 9,0400 12,7100 9,3300 9,6400 13,4200 23,4000 14,3100 10,8300 11,2500 7,6500 10,0589 12,1611

-3,71% -3,57% -6,52% -6,52% -6,40% -6,81% -1,13% -1,26% 1,47% 1,18% 4,98% 4,64% -7,05% -6,78% -3,92% -3,84% 16,96% 16,75% 17,18% 16,64% 0,77% 0,64% 0,39% -2,77% -2,85% -3,15% 0,02% 0,00% 0,02% -0,06% 11,46% 11,01% -1,04% -0,56% 29,66% 29,89% 14,75% 16,31% 6,91% 7,03% 6,44% -6,83% -6,68% 67,62% 44,18% 15,80% 15,48% 15,40% 14,83% 14,62% 14,77% 14,37% 13,50% 12,96% 13,13% 0,00% 0,55% 23,12% 23,47% 0,66% 0,29% -0,44% -0,16% 0,00% -0,52% 1,05% 1,25% 1,56% 0,84% 1,53% 1,73% -9,99% -0,76%

INVESCO FUNDS SICAV INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - A (USD) INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A (USD) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A-DIST (USD) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E (EUR) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND R ACC (EUR) INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND A (EUR) INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND E (EUR) INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND A INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - E (EUR) INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND - A(USD) INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND -E(EUR) INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND A (USD) INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND E (EUR) INVESCO ENERGY FUND A (USD) INVESCO ENERGY FUND A ACC (EUR HGD) INVESCO ENERGY FUND E (EUR) INVESCO ENERGY FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - E (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND A (EUR) INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND E (EUR) INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO RESERVE FUND A (EUR) INVESCO EURO RESERVE FUND E (EUR) INVESCO EUROPEAN BOND FUND - A (EUR) INVESCO EUROPEAN BOND FUND - E (EUR) INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - A (EUR) INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO GLOBAL BOND FUND - A ACC (USD) INVESCO GLOBAL BOND FUND - E (EUR) INVESCO GLOBAL LEISURE FUND A (USD) INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E (EUR) INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND-A DIST(USD) INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND A (USD) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND E (EUR) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO INDIA EQUITY FUND - A DIST (USD) INVESCO INDIA EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A (JPY) INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-A(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-A(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-E(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO USD RESERVE FUND - A (USD) INVESCO USD RESERVE FUND - E (EUR) INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND A (USD) INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND E (EUR) INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND A (EUR) INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND E (EUR) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (EUR HGD) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (USD) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND E (EUR) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND R ACC (EUR) INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (EUR HGD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (USD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - E (EUR) INVESCO ASIA BALANCED FUND R ACC (EUR) INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -A(USD) INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -E(EUR) INVESCO EMER LOC CURR DEBT FUND A DIST-MD-FIXED(USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A DIST-MD (EUR)


INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A (USD HGD) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A ACC (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND E ACC (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND R ACC (EUR) INVESCO EMER LOCAL CURR DEBT FUND R MONTHLY DIST (USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R MONTHLY DIST (EUR) INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ACC (USD) INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND R ACC (USD) INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD A ACC (USD) INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD R ACC (USD) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD A ACC (JPY) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD E ACC (EUR) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD R ACC (JPY) INVESCO JAPANESE VALUE EQUITY FUND A ACC (JPY) INVESCO JAPANESE VALUE EQY FD R ACC (JPY) INVESCO US VALUE EQUITY FUND A ACC (USD) INVESCO US VALUE EQUITY FUND R ACC (USD)

19,0500 20,0500 19,0500 14,3300 15,0800 14,3300 14,0500 14,4800 14,0500 11,7100 11,7100 11,7100 8,9370 8,9400 8,9370 10,9104 10,9100 10,9104 53,9100 56,7500 53,9100 46,1000 46,1000 46,1000 47,0700 49,5500 47,0700 41,0700 41,0700 41,0700 2.959,0000 3.115,0000 2.959,0000 13,5300 14,0000 13,5300 2.768,0000 2.768,0000 2.768,0000 961,0000 1.011,0000 961,0000 813,0000 813,0000 813,0000 28,3600 29,8500 28,3600 24,2800 24,2800 24,2800

0,63% 0,42% 0,14% 0,00% -9,97% -0,74% 16,49% 16,00% 21,13% 20,65% 42,67% 22,78% 42,09% 37,88% 37,10% 23,84% 23,31%

ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-77.65.441), URL: www.bankofcyprus.gr UBS (LUX) EQUITY FUND–ASIAN CONSUMPTION(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-AUSTRALIA (AUD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-BIOTECH (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CANADA (CAD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CENTRAL EUROPE (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY SICAV-US OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-ECO PERFORMANCE (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNTRIES (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNT.OPPORT(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 ADV.(EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROPEAN OPPORT (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-FINANCIAL SERVICE(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL INNOVATORS(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GREAT BRITAIN (GBP) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GREATER CHINA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-HEALTH CARE (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-JAPAN (JPY) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-ASIA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SINGAPORE (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL&MIDCAP JAPAN(JPY)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL CAPS USA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-TAIWAN (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND–GLOBAL MULTI TECH(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL MULTI TECH (EUR HEDGED) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-USA MULTI STRATEGY(USD)P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CAD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CHF P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-EUR P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-GBP P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-JPY P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-USD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CONVERT EUROPE (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL (CHF) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL (CHF) (EUR HEDGED) P-acc(1) UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (USD) P-acc(1) UBS (Lux) MONEY MARKET FUND (GBP) P-acc(1) UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(EUR)P-acc(1) UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(USD)P-acc(1) UBS (Lux) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME (EUR) P-acc(1)

105,3700 815,3500 366,1600 750,1400 158,1400 222,3100 626,1900 21,5800 24,5400 114,0300 67,5400 102,2600 142,6300 593,9400 79,7400 53,2100 128,2400 201,7900 170,1100 610,9500 6.640,0000 683,4000 657,1100 1.155,7600 1.142,1100 14.560,0000 602,8600 133,8100 178,5400 105,3000 120,7700 592,8000 343,0000 788,7700 2.007,5000 2.648,4400 2.831,3000 1.752,2500 2.193,3000 2.512,1600 1.953,9900 2.924,2400 2.792,3800 1.733,6400 2.457,2700 2.352,3400 424,1400 378,6500 2.478,2600 350,5900 196,7800 163.090,0000 283,8000 140,7300 162,7000 727,8900 108,9300 836,1200 1.728,6800 823,4100 103,7900 101,6400 212,1400

107,4774 831,6570 373,4832 765,1428 161,3028 226,7562 638,7138 22,0116 25,0308 116,3106 68,8908 104,3052 145,4826 605,8188 81,3348 54,2742 130,8048 205,8258 173,5122 623,1690 6.772,8000 697,0680 670,2522 1.178,8752 1.164,9522 14.851,2000 614,9172 136,4862 182,1108 107,4060 123,1854 604,6560 349,8600 804,5454 2.047,6500 2.701,4088 2.887,9260 1.778,5338 2.226,1995 2.549,8424 1.973,5299 2.953,4824 2.820,3038 1.750,9764 2.481,8427 2.375,8634 428,3814 382,4365 2.503,0426 354,0959 198,7478 164.720,9000 286,6380 142,1373 164,3270 735,1689 110,0193 836,1200 1.728,6800 823,4100 104,8279 102,6564 214,2614

105,3700 815,3500 366,1600 750,1400 158,1400 222,3100 626,1900 21,5800 24,5400 114,0300 67,5400 102,2600 142,6300 593,9400 79,7400 53,2100 128,2400 201,7900 170,1100 610,9500 6.640,0000 683,4000 657,1100 1.155,7600 1.142,1100 14.560,0000 602,8600 133,8100 178,5400 105,3000 120,7700 592,8000 343,0000 788,7700 2.007,5000 2.648,4400 2.831,3000 1.752,2500 2.193,3000 2.512,1600 1.953,9900 2.924,2400 2.792,3800 1.733,6400 2.457,2700 2.352,3400 424,1400 378,6500 2.478,2600 350,5900 196,7800 163.090,0000 283,8000 140,7300 162,7000 727,8900 108,9300 836,1200 1.728,6800 823,4100 103,7900 101,6400 212,1400

-2,97% 14,76% 43,13% 4,13% -9,54% 22,97% 21,44% -12,21% -12,86% 5,65% 11,21% 5,42% 3,04% 14,23% 18,03% 12,21% 17,49% 1,15% 24,49% 6,45% 43,79% -6,99% 13,97% 21,06% 1,24% 36,95% 21,89% -2,44% 10,23% 9,89% 18,41% 15,52% 10,29% 13,04% 9,90% 6,48% 8,30% 6,69% 4,41% 5,24% 3,50% 1,94% 2,40% -0,64% -1,08% -1,56% 0,77% -2,07% -0,20% 0,38% -1,66% 0,79% -1,31% 3,43% 3,81% -1,85% -1,75% 0,00% 0,05% 0,04% 3,67% 3,87% -1,21%

7,1700 9,4200 13,0700 20,7100 13,6400 27,2300 35,8000 12,5700 13,7700 10,4800 28,2000 15,7700 16,1300 20,0300 21,7600 46,5100 61,0600 20,2800 26,6400 15,0100 16,3100 6,3300 8,2900 22,1100 5,1700 682,6200 6,8100 15,0800 13,9600 19,8200 16,1100 15,1700 16,3900 17,8100 25,4100 33,4500 22,7200 12,5900 13,6800 8,9700 21,0200 20,8900 27,4400 35,1700 5,6300 15,5400 17,5300 23,0000 12,7900 15,7700 20,0200 26,3000 14,8100 21,5700 28,3400 20,5600 11,8600 12,3900 33,7600 16,7800 17,5300 35,3100 21,8400

20,50% 20,00% -4,32% 45,95% 17,38% 17,93% 17,42% 5,19% 4,56% 4,38% 15,62% 2,60% 3,20% -7,61% -7,99% 18,23% 17,74% 10,70% 10,22% 14,84% 14,38% 11,84% 11,42% 9,56% 20,51% 38,80% 20,11% 18,00% 17,61% 17,49% 21,04% -1,62% -3,19% -3,57% -4,80% -5,21% -5,25% -12,33% -12,64% -12,91% -12,60% -5,77% -6,19% -5,56% 0,00% 11,80% 13,24% 12,80% 0,95% 16,73% 9,64% 9,17% -0,40% 0,42% -0,04% -0,05% 12,95% 12,43% 15,81% 8,96% 8,54% 15,28% 1,68%

MARFIN EGNATIA BANK - PRIVATE BANKING (ôçë.: 210-32.79.460) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) EUR FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) USD FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND- A (acc) USD FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND- A(acc) USD FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND- A(acc) EUR FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) EUR FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) USD FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - A (acc) EUR H1 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND- A(acc) USD FR'IN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND- A(acc) EUR FRANKLIN HIGH YIELD FUND- A(acc) USD FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) EUR FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) USD FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) USD FR'IN T'TON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND- A(acc) USD FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) EUR FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) JPY FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR Hedged FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN GROWTH A(acc)EURHDG TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) EUR TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) USD TEMPLETON BRIC FUND A (acc) EURHDG TEMPLETON CHINA FUND- A(acc) USD TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) USD TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND- A(acc) USD TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROLAND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) USD TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) USD FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND - A(acc) EUR HDG TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR

7,1700 9,4200 13,0700 20,7100 13,6400 27,2300 35,8000 12,5700 13,7700 10,4800 28,2000 15,7700 16,1300 20,0300 21,7600 46,5100 61,0600 20,2800 26,6400 15,0100 16,3100 6,3300 8,2900 22,1100 5,1700 682,6200 6,8100 15,0800 13,9600 19,8200 16,1100 15,1700 16,3900 17,8100 25,4100 33,4500 22,7200 12,5900 13,6800 8,9700 21,0200 20,8900 27,4400 35,1700 5,6300 15,5400 17,5300 23,0000 12,7900 15,7700 20,0200 26,3000 14,8100 21,5700 28,3400 20,5600 11,8600 12,3900 33,7600 16,7800 17,5300 35,3100 21,8400

7,5800 9,9600 13,8220 21,9000 14,4240 28,8000 37,8600 13,2928 14,5600 11,0800 29,8200 16,4800 16,8600 21,1800 23,0100 49,1843 64,5700 21,4500 28,1700 15,8700 17,2480 6,6900 8,7700 23,3800 5,4700 721,8700 7,2000 15,9500 14,7600 20,9600 17,0400 15,8500 17,1300 18,6100 26,8700 35,3730 24,0300 13,3140 14,4700 9,4860 22,2300 22,0900 29,0180 37,1900 5,6300 16,4300 18,5380 24,3200 13,3656 16,6800 21,1700 27,8100 15,4800 22,5400 29,6200 21,4900 12,5420 13,1024 35,7000 17,5400 18,3190 37,3400 22,8200

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR HDG TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON KOREA FUND- A(acc) USD TEMPLETON LATIN AMERICA FUND- A(acc) USD TEMPLETON THAILAND FUND- A(acc) USD TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND- A(acc) USD FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) USD FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) EUR FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) USD FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) EUR T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)USD T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)EUR TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) USD TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) EUR FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) USD FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) EUR FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) USD FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) EUR FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) USD FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) EUR-H1 FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)USD FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)EUR FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) USD FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) EUR FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) EUR FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL EUROLAND A(acc) EUR FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) USD FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN SMALL COMPANIES A(acc) USD TEMPLETON ASIAN SMALLC OMPANIES A(acc) EUR TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) USD TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) EUR TEMPLETON FRONTIER MRKTS AaccEURHDG

20,6200 28,7200 12,7000 5,4200 69,3600 20,1200 11,5900 9,1800 7,0000 14,3100 10,9100 8,1500 8,8600 14,1700 10,7900 5,2800 3,9900 4,5300 4,5900 12,5600 7,4500 10,8100 8,2300 12,3400 9,4000 14,9900 15,5000 14,1500 16,6500 17,2900 31,8800 33,1100 18,1900 18,8900 11,0100

21,5500 30,0100 13,4300 5,7300 73,3500 21,2800 11,5900 9,7100 7,4000 14,9500 11,4000 8,6200 9,3700 14,8100 11,2760 5,5800 4,2200 4,7905 4,8500 13,2800 7,8800 11,4300 8,7000 13,0500 9,9405 15,8519 16,3913 14,9636 17,6074 18,2842 33,7131 35,0138 19,2359 19,9762 11,6431

20,6200 28,7200 12,7000 5,4200 69,3600 20,1200 11,5900 9,1800 7,0000 14,3100 10,9100 8,1500 8,8600 14,1700 10,7900 5,2800 3,9900 4,5300 4,5900 12,5600 7,4500 10,8100 8,2300 12,3400 9,4000 14,9900 15,5000 14,1500 16,6500 17,2900 31,8800 33,1100 18,1900 18,8900 11,0100

1,08% 1,27% 15,14% -6,55% -18,25% -0,20% -0,09% 2,68% 3,24% 1,13% 1,58% -1,93% -1,56% 1,94% 2,37% 16,56% 17,01% -45,09% -44,90% 18,83% 18,82% 7,14% 7,58% 8,63% 9,18% 7,00% 6,53% 11,68% 12,05% 12,49% -4,92% -4,50% 10,64% 11,05% 10,54%

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS BASE (USD) GS JAPAN PORTFOLIO CLASS BASE (JPY) GS ASIA PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS US CORE EQUITY CLASS BASE (USD) GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS EUR-HEDGED (EUR) GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS BASE (EUR) GS EUROPE CORE EQUITY CLASS BASE (EUR) GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS NON-BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO E SHARES (EUR) GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS ASIA PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS E SHARES (EUR) GS US CORE EQUITY CLASS E SHARES (EUR) GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS BASE (USD) GS BRICS PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS BRICS PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS A SHARES (USD) GS EUROPE CORE EQUITY CLASS A SHARES (EUR) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS A SHARES (EUR) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS USD A SHARES (USD) GS US CORE EQUITY CLASS A SHARES (USD) GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) GS ASIA PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO CL.A SHARES (EUR) GS GLOBAL CURRENCY PLUS A SHARES EURO-HEDGED (EUR) GS GLOBAL CURRENCY PLUS CLASS A (USD) GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS A SHARES (USD) GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS E (EUR) GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO EURO HEDGED (EUR) GS GLOBAL LIBOR + 2 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS EURO LIQUID RESERVE FUND (EUR) GS US$ LIQUID RESERVE (USD) GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO A DISTRIBUTION (USD) GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO BASE DISTRIB (USD) GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO E ACCUMULATION (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY (EUR) PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS (EUR) PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - EMERG.EUROPE&MEDITER.EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - EUROPEAN RESEARCH (EUR) PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE (EUR) PIONEER FUNDS - ASIA (EX JAPAN) EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - US MID CAP VALUE (EUR) PIONEER FUNDS - US PIONEER FUND (EUR) PIONEER FUNDS - US RESEARCH (EUR) PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (EUR) PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (USD) PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT (EUR) PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD (EUR) PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND (EUR) PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE SHORT TERM (EUR) PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (USD) PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND (USD) PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL (EUR) PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY (EUR) PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY (EUR) PICTET -BIOTECH-R-USD PICTET -BIOTECH-HR-EUR PICTET -CLEAN ENERGY-R-USD PICTET -CLEAN ENERGY-R-EUR PICTET -GENERICS-R-USD PICTET -GENERICS-HR-EUR PICTET -PREMIUM BRANDS-R-EUR PICTET -SECURITY-R-USD PICTET -SECURITY-R-EUR PICTET -WATER-R-EUR PICTET -RUSSIAN EQUITIES-R EUR PICTET -HIGH DIVIDEND SELECTION-R EUR PICTET -GLOBAL MEGATREND SELECTION-R EUR PICTET -EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET -GLOBAL EMERGING CURRENCIES-R EUR PICTET -SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET-R EUR PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R WIOF EASTERN MEDITER. PERFORM. FUND CLASS A - EUR WIOF RUSSIA AND CIS PERFORM. FUND CLASS A - EUR WIOF GL. EMERG. MARKETS BOND FUND CLASS A - EUR WIOF - INDIA PERFORMANCE FUND - EUR WIOF - CHINA PERFORMANCE FUND - EUR WIOF - MIDDLE EAST PERFORMANCE FUND - EUR

28,9300 29,5086 28,9300 1.086,5300 1.108,2606 1.086,5300 18,1400 18,5028 18,1400 16,4300 16,5122 16,4300 23,1900 23,6538 23,1900 7,3700 7,4069 7,3700 14,3800 14,4519 14,3800 18,0100 18,1001 18,0100 116,1300 118,4526 116,1300 10,9000 11,1180 10,9000 8,6100 8,6531 8,6100 14,3100 14,5962 14,3100 26,5400 27,0708 26,5400 21,0800 21,5016 21,0800 10,7900 10,8440 10,7900 11,4200 11,6484 11,4200 6,2400 6,2712 6,2400 8,7500 8,7938 8,7500 8,6300 8,8026 8,6300 16,1700 16,4934 16,1700 9,1100 9,2922 9,1100 9,8100 10,0062 9,8100 2,2500 2,2613 2,2500 12,4500 12,6990 12,4500 11,4000 11,6280 11,4000 12,7000 12,9540 12,7000 9,7500 9,9450 9,7500 9,1300 9,3126 9,1300 14,2700 14,5554 14,2700 13,8700 14,1474 13,8700 11,4100 11,6382 11,4100 27,8800 28,4376 27,8800 22,3600 22,8072 22,3600 12,4900 12,5525 12,4900 12,8000 12,8640 12,8000 10,4400 10,4922 10,4400 17,0000 17,0850 17,0000 10,9100 10,9646 10,9100 95,2900 95,7665 95,2900 94,8500 95,3243 94,8500 7,4200 7,4571 7,4200 13,6300 13,9026 13,6300 91,8300 92,2892 91,8300 96,7200 97,2036 96,7200 106,9700 107,5049 106,9700 12.118,8000 12.118,8000 12.118,8000 11.944,0300 11.944,0300 11.944,0300 16,4400 16,7688 16,4400 10,3000 10,5060 10,3000 16,1700 16,4934 16,1700 54,3900 54,6620 54,3900 6,3200 6,4464 6,3200 6,4900 6,6198 6,4900 17,7600 18,1152 17,7600 4,6200 4,7124 4,6200 8,5300 8,7006 8,5300 57,4900 58,6398 57,4900 5,9900 6,1098 5,9900 7,3700 7,5174 7,3700 5,3900 5,4978 5,3900 6,1200 6,2424 6,1200 189,4800 193,2696 189,4800 248,9700 253,9494 248,9700 63,1600 64,4232 63,1600 11,5100 11,5676 11,5100 8,9100 8,9546 8,9100 84,6700 85,0934 84,6700 8,4100 8,4521 8,4100 60,0700 60,3704 60,0700 7,8100 7,8491 7,8100 5,2200 5,2461 5,2200 54,4600 54,7323 54,4600 10,2600 10,3113 10,2600 7,0800 7,2216 7,0800 109,7400 111,9348 109,7400 102,2640 104,3093 102,2640 51,4900 51,4900 51,4900 444,4100 444,4100 444,4100 328,3400 328,3400 328,3400 68,4100 69,7782 68,4100 52,2000 53,2440 52,2000 159,0100 159,0100 159,0100 123,8000 123,8000 123,8000 109,6300 109,6300 109,6300 143,3400 143,3400 143,3400 109,3800 109,3800 109,3800 171,3100 174,7362 171,3100 46,5000 47,4300 46,5000 121,5700 124,0014 121,5700 133,1200 135,7824 133,1200 137,1900 137,8760 137,1900 78,8600 79,2543 78,8600 102,0100 102,0100 102,0100 123,4800 123,4800 123,4800 129,0800 129,0800 129,0800 0,6907 0,7045 0,6907 2,2402 2,2850 2,2402 2,5978 2,6082 2,5978 2,6439 2,6968 2,6439 3,4246 3,4931 3,4246 1,8714 1,9088 1,8714

15,17% 45,50% -4,63% -4,14% 21,16% 4,24% -5,89% -5,41% 11,08% 9,22% 4,36% 10,33% -10,67% -10,22% -2,44% 13,52% -3,70% -1,80% 25,44% -4,32% 15,46% 21,71% -2,17% -13,48% -12,91% 14,72% 8,94% 10,80% 10,02% 20,82% 13,31% -10,81% -4,89% -2,50% -4,26% 4,30% -5,97% 1,49% 0,36% 0,42% -2,50% 13,96% 2,06% 1,98% 3,28% 0,00% 0,00% 18,10% 18,39% 18,81% -0,22% 10,10% -10,61% -3,90% 8,71% -5,85% 19,95% -1,16% 20,42% 19,78% 17,92% 16,80% 16,41% 13,80% -0,95% 1,14% 2,59% 1,94% 1,13% 0,51% 1,16% 1,06% 0,10% 19,19% 14,87% 1,96% 0,12% 35,45% 34,97% 13,58% 14,30% 10,93% 10,64% 14,13% 14,42% 15,15% 11,43% -3,04% 12,74% 15,01% -6,53% -0,72% -0,19% -0,05% 0,02% -22,51% -6,47% -6,24% -7,08% -1,60% 6,88%

U N I T L I N K E D ALLIANZ ÅËËÁÓ Á.Å. (ôçë.: 210-69.05.500) HSBC EY ZHN ÅÎÁÓÖÁËÉÓÇÓ HSBC EY ZHN ÌÉÊÔÇÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ HSBC EY ZHN ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ

2,7081 2,8883 3,0810

2,7352 2,9172 3,1118

2,6810 2,8594 3,0502

2,29% 2,59% 3,38%

101,0200

0,46%

AXA ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-72.68.000), URL: www.axa-insurance.gr AXA PROTECT(1)

101,0200

104,0500

AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS(1) AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1) AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1)

157,8100 191,3100 180,1900 96,8900 144,3900 171,6200

166,4896 201,8321 190,1005 102,2190 148,7217 176,7686

157,8100 191,3100 180,1900 96,8900 144,3900 171,6200

5,12% 8,89% 12,79% -6,06% 0,78% 4,37%

5,1250 5,5098

4,7382 5,0939

3,16% 2,74%

2,5815 2,6574 2,4978 5,6478

2,5815 2,6574 2,4978 5,6478

0,33% 0,77% 1,18% 5,09%

101,3982 69,6762 65,6574 67,9728 71,2062 86,4343 85,9195 86,8417 83,1131 83,9570 71,2547

99,4100 68,3100 64,3700 66,6400 69,8100 84,7395 84,2348 85,1389 81,4834 82,3108 69,8575

1,48% -25,94% -28,48% -31,74% -31,58% -7,41% -8,06% -7,50% -11,03% -11,51% -23,79%

12,2115 11,0777 10,8131 10,0253 11,0720 9,8543 0,9686

-9,70% -7,25% -6,42% -4,00% -1,65% -3,19% 4,03%

3,7157 5,6046 4,1446 5,7111 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

2,44% 4,54% 2,73% 2,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AÃÑÏÔÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-93.79.100), URL: www.agroins.com ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 1 ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 2

4,8349 5,1979

CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr CITIFUTURE 1 CITIFUTURE 2 CITIFUTURE 3 CITIGOLD FUTURE

2,5815 2,6574 2,4978 5,6478

CREDIT AGRICOLE ÁÁÅÆ (ôçë.: 210-32.83.545) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 2) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 3) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 4) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 5) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 6)(2) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 7)(2) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 8)(2) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 9)(2) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 10)(2) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 11)(2)

99,4100 68,3100 64,3700 66,6400 69,8100 84,7395 84,2348 85,1389 81,4834 82,3108 69,8575

EUROLIFE ERB ÁÅÁÆ (ôçë.: 210-93.03.800), URL: www.eurolife.gr EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST

12,4607 11,3038 11,0338 10,2299 11,2980 10,0554 0,9686

12,4607 11,3038 11,0338 10,2299 11,2980 10,0554 0,9686

ÅÈÍÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-90.99.000), URL: www.ethniki-asfalistiki.gr UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ UNIT LINKED-ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÏ ÏÌÏËÏÃÏ UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ & ÐÁÉÄÉ UNIT LINKED-ÅÕÅËÉÊÔÇ ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 1 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 2 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 3 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 4

3,7157 5,6046 4,1446 5,7111 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

3,9386 5,8849 4,3518 5,8254 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ Á.Å.Ã.Á (ôçë.: 210-81.19.777/519), URL: www.europisti.gr

ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÌÅÔÁÂËÇÔÏ ÊÅÖ.

2,6092

2,7397

2,5831

7,00%

2,7760 2,5888 1,6048 2,7189 2,6729 2,6291

11,19% 12,21% 0,24% 1,71% 2,04% 2,50%

GENERALI HELLAS (ôçë.: 210-80.96.300), URL: www.generali.gr GENERALI HELLAS STABLE(1) GENERALI HELLAS BALANCED(1) GENERALI HELLAS DYNAMIC(1) HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ(1) HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ & ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1) HSBC ÅY ÆHN ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1)

2,8041 2,6150 1,6211 2,7189 2,6729 2,6291

2,8602 2,6673 1,6697 2,7461 2,6997 2,6554

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ Á.Å.Á.Å. (ôçë.: 210-32.95.031), URL: www.groupama-phoenix.com METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1) METROLIFE-STAR LIFE V(1) METROLIFE-STAR LIFE VI(1) METROLIFE-STAR LIFE VII(1) METROLIFE-VALUE PLUS I(1) METROLIFE-VALUE PLUS II(1) METROLIFE-VALUE PLUS III(1) METROLIFE-ÓÕÍÔÁÎÇ ÅÃÃ. 3%(1) METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ DYNAMISME(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ EQUILIBRE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ PRUDENCE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ MONETAIRE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ×Á 20(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE II(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013(1)

7,2739 10,5529 11,8635 9,6972 8,7072 1,0623 0,8319 0,7324 10,1135 5.753,3355 9,8602 99,2900 140,7300 136,8200 566,1600 3,0213 686,46 117,1381 112,8010 100,0594

7,5770 7,1284 10,9356 10,4474 12,2938 11,6855 9,9971 9,6002 8,9305 8,6201 1,0952 1,0623 0,8621 0,8319 0,7629 0,7324 10,1135 10,1135 - 5.753,3355 10,1560 9,8109 100,5311 99,2900 142,4891 140,7300 138,5302 136,8200 567,5754 566,1600 3,0666 3,0213 686,46 677,88 117,1381 115,6739 112,8010 111,3910 100,0594 98,8087

2,86% 0,95% 2,08% 0,01% -0,75% 4,69% 3,64% 3,84% -1,11% 3,70% -3,99% 8,64% 4,11% 0,86% 0,00% -8,05% 4,97% 2,63% 12,77% 0,06%

ING ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-95.06.000), URL: www.ing.gr ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(2) ING (L) PROTECTED FUND 300(2) ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(2) ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(2) ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND(2) ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM(2) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 1) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 2) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 3)

109,4400 109,4100 178,0900 105,3200 102,7000 101,4400 10,2680 9,7186 9,7560

-

109,4400 109,4100 178,0900 105,3200 102,7000 101,4400 10,1653 9,6214 9,6584

-2,03% -1,92% 3,37% -2,22% -2,02% -1,42% 1,93% 0,06% 2,04%

INTERAMERICAN ÅÁÅÆ (ôçë.: 210-94.61.111) Ë ÓÕÃÃÑÏÕ 350, 176 80 ÊÁËËÉÈÅÁ, URL: www.interamerican.gr EUROLAND SEVEN PLUS JUL13 MAXIMUM INCOME 2018 I MAXIMUM INCOME 2018 II INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2013 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2016 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2021 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2026 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2031

3.195,8065 8,8020 9,5620 9,0709 9,7168 8,3788 10,6158 9,4914 8,6674

- 3.195,8065 8,8020 9,5620 9,2523 9,0709 9,9111 9,7168 8,5464 8,3788 10,8281 10,6158 9,6812 9,4914 8,8407 8,6674

1,59% -3,20% 2,42% 0,18% 0,15% 0,03% -0,38% -1,00% -0,73%

INTERNATIONAL LIFE ÁÅÁZ (ôçë.: 210-81.19.172) INTERNATIONAL LIFE-ÅÃÃÕÇÌÅÍÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND

4,0036 1,3423 3,0180 2,4407

4,0036 1,4279 3,1440 2,5691

4,0036 1,3423 3,0180 2,4407

6,94% -3,76% 4,31% -1,20%

8,6736 4,2879 4,2074 4,1508 3,4903 10,6285 9,4759 9,0768

0,29% 2,55% 2,60% 2,27% -65,28% 1,91% 0,49% 0,17%

4,5131 4,5284 3,8929 16,7655 8,2738 3,9205 3,1655 2,7607 3,3903 0,4897 3,5204 3,2060 2,3787 2,4143 3,1853 2,8017 3,4397 2,8611 2,9268 2,8566 5,3195 4,9623 4,2000

1,20% 2,36% 4,89% 2,82% 6,86% 2,75% 5,02% 5,77% -0,90% -3,45% 13,69% -0,86% -1,84% -13,35% 0,01% -1,39% 16,49% -4,63% -2,44% -4,78% 1,39% 3,89% 6,54%

CNP LAIKI ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-32.79.420), URL: www.cnplaiki.com MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US01 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US02 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03B MARFIN SMART CAPITAL US04 MARFIN CAPITAL PLUS US05 MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 MARFIN WEALTH US07

8,8506 4,3754 4,2933 4,2355 3,5615 10,8454 9,6693 9,2620

-

METLIFE ALICO ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr METLIFE ALICO INVEST 1 4,5587 METLIFE ALICO INVEST 2 4,5741 METLIFE ALICO INVEST 3 3,9322 METLIFE ALICO CLASSIC 16,9348 METLIFE ALICO LINK 8,3574 METLIFE ALICO PENSION FUND I 3,9601 METLIFE ALICO PENSION FUND II 3,1975 METLIFE ALICO PENSION FUND III 2,7886 METLIFE ALICO EUROPE BOND MULTIFUND I 3,3903 METLIFE ALICO GREEK EQUITY MULTIFUND II 0,4897 METLIFE ALICO GLOBAL EQUITY MULTIFUND III 3,5204 METLIFE ALICO GLOBAL BOND MULTIFUND IV 3,2060 METLIFE ALICO COMMODITY MULTIFUND V 2,3787 METLIFE ALICO EMERGING MARKETS EQUITY MULTIFUND VI 2,4143 METLIFE ALICO MONEY MARKET 3,1853 METLIFE ALICO DOLLAR BOND MULTIFUND VII 2,8017 METLIFE ALICO DOLLAR EQUITY MULTIFUND VIII 3,4397 METLIFE ALICO EMERGING MARKETS BOND MULTIFUND IX 2,8611 METLIFE ALICO GLOBAL CORPORATE BOND MULTIFUND X 2,9268 METLIFE ALICO GLOBAL INFLATION LINKED BOND MULTIFUND XI 2,8566 HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) 5,3195 HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) 4,9623 HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) 4,2000 Óçì.: Çìåñïìçíßá Áðïôßìçóçò:(1) 18/07/13,(2) 17/07/13,(3) 15/07/13,(4) 05/07/13

4,6499 4,6656 4,0108 17,2735 8,5245 4,0393 3,2615 2,8444 3,3903 0,4897 3,5204 3,2060 2,3787 2,4143 3,1853 2,8017 3,4397 2,8611 2,9268 2,8566 5,3195 4,9623 4,2000


32

×ÁÊÅÑ Ôï ðñáãìáôéêü «îåãýìíùìá»...

¼ôáí ôï Íôéôñüéô êÞñõîå ðôþ÷åõóç - Þ ôïõëÜ÷éóôïí ðñïóðÜèçóå íá êçñýîåé - äçìéïõñãÞèçêå ìßá êáôÜóôáóç åîáéñåôéêÜ ðåñßðëïêç, áíáöÝñåé óôï íÝï ôïõ Üñèñï ï ïéêïíïìïëüãïò êáèçãçôÞò Paul Krugman ðïõ ðñï÷þñçóå óå ìßá óýãêñéóç ôùí êáôáóôÜóåùí ìå ôçí ÅëëÜäá. Ðñéí áðü ëßãá ÷ñüíéá ç ÅëëÜäá âõèßóôçêå óå äçìïóéïíïìéêÞ êñßóç. Áõôü Þôáí ìéá áñíçôéêÞ åîÝëéîç, ìå ôï êýñéï åñþôçìá ðïõ åëëü÷åõå íá åßíáé áõôü ôùí åðéðôþóåùí óôïí õðüëïéðï êüóìï. X Ç ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé, üôé ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá åßíáé áñêåôÜ ìéêñÞ (óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ðåñßðïõ ìéÜìéóç öïñÝò ìåãáëýôåñç áðü ôçí ïéêïíïìßá ôïõ Íôéôñüéô). X Äõóôõ÷þò ðïëëïß ðïëéôéêïß êáé öïñåßò ÷Üñáîçò ðïëéôéêÞò ÷ñçóéìïðïßçóáí ôçí åëëçíéêÞ êñßóç ãéá íá åðéóêéÜóïõí ôá óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá ôçò äçìéïõñãßáò èÝóåùí áðáó÷üëçóçò óå êáèåóôþò äçìïóéïíïìéêÞò ðåéèáñ÷ßáò. X ÐëÝïí, ç áëÞèåéá åßíáé üôé ç ÅëëÜäá Þôáí ìéá ðïëý åéäéêÞ ðåñßðôùóç, äßíïíôáò ëßãá ìáèÞìáôá ãéá ôçí åõñýôåñç ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ. Ðáñ' üëá áõôÜ, ïé óõæçôÞóåéò ôùí ðïëéôéêþí óå üëï ôïí äõôéêü êüóìï åßíáé åíôåëþò "åîåëëçíéóìÝíåò". X ÄçëáäÞ üëá ôá ðñïâëÞìáôá ðÞãáæáí Þ åðçñåÜæïíôáí áðü ôçí ÅëëÜäá. ¸ôóé üôáí ï ðñïóáíáôïëéóìüò ôùí óõæçôÞóåùí ãéá ôá ðñïâëÞìáôá åßíáé ëÜèïò, åßíáé ðïëý åýêïëï íá êÜíïõìå ëÜèç óôçí åðéëïãÞ ôçò ðïëéôéêÞò. X Ãéá ðáñÜäåéãìá, Ýíá áðü ôá ðñïâëÞìáôá ôïõ Íôéôñüéô, ðïõ ïäÞãçóå óôçí ðôþ÷åõóç åßíáé ôï óõíôáîéïäïôéêü. Ôá óõíôáîéïäïôéêÜ Ôáìåßá õðï÷ñçìáôïäïôïýíôáé, åíþ ïé åìðåéñïãíþìïíåò óôï Boston College åêôéìïýí ôï óõíïëéêü Ýëëåéììá óôï 1 ôñéó. X ÐïëëÝò êõâåñíÞóåéò ëáìâÜíïõí ìÝôñá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ åëëåßììáôïò, áãíïþíôáò üôé ïé óõíïëéêÝò óõíôáîéïäïôéêÝò åéóöïñÝò êáôÜ ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò èá åßíáé ðåñßðïõ 25 äéó. äïëÜñéá ëéãüôåñá áðü ü, ôé èá Ýðñåðå. X Ðïéü åßíáé åðïìÝíùò ôï óõìðÝñáóìá; ¼ôé ðáñÜ ôçí êáêÞ äéáêõâÝñíçóç, Ýíá áðü ôá óçìáíôéêüôåñá ðñïâëÞìáôá åßíáé ç áíåñãßá, Þ ç ìåßùóç áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí ðïõ èá ôñïöïäïôÞóïõí ôï óõíôáîéïäïôéêü óýóôçìá. X ÅÜí ïé êõâåñíÞóåéò äåí ôïíþóïõí ôçí áãïñÜ åñãáóßáò, ôá åëëåßììáôá èá åðéìÝíïõí êáé ôá óõíôáîéïäïôéêÜ óõóôÞìáôá èá "êëçñïäïôïýí" åëëåßììáôá óôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü.

X Åßíáé óçìáíôéêü íá ìçí áöÞóïõìå ôçí óõæÞôçóç ãýñù áðü ôéò êñßóåéò åëëçíéêïý ôýðïõ, êáôáëÞãåé ï Krugman. X UBS - Report (äéõëéóôÞñéá): Åßíáé çëßïõ öáåéíüôåñïí üôé êáé ìå ôéò áñíçôéêÝò åêôéìÞóåéò ôùí áíáëõôþí ôçò ãéá íá ðéÜóåé ôï ìÝóï üñï ôùí åõñùðáúêþí äéõëéóôçñßùí, ç ÌÏÇ ðñÝðåé íá áíÝâåé êáôÜ 50% ðåñßðïõ...

«Ï ÷ñüíïò åßíáé ìåãÜëïò äÜóêáëïò, ëÝíå. Ôï êáêü åßíáé üôé óêïôþíåé ôïõò ìáèçôÝò ôïõ» Hector Berlioz ÃÜëëïò óõíèÝôçò (1803 - 1869)

X ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÁ ãéá ôá ÅËÐÅ ãéá ôï 2013 áíáöÝñåôáé üôé äéáðñáãìáôåýïíôáé ìå EV/EBITDA 10, åíþ ç ÌÏÇ ðáßæåé ìå 6,5 êáé ï åõñùðáúêüò ìÝóïò üñïò âñßóêåôáé óôï 9. X Áíôéóôïß÷ùò ï äåßêôçò P/E ãéá ôï 2013 áíÝñ÷åôáé, êáôÜ ôçí UBS, ãéá ìåí ôá ÅËÐÅ óå 25,5, ãéá äå ôçí ÌÏÇ óå 9,9 Ýíáíôé åõñùðáúêïý ìÝóïõ üñïõ 14,5. X Ãéá ôïí ðéï óçìáíôéêü áñéèìïäåßêôç, äçëáäÞ ôçí áðüäïóç ôùí åëåýèåñùí ôáìåéáêþí ñïþí, ðÜíôá ãéá ôï 2013, ôá ÅËÐÅ Ý÷ïõí áñíçôéêÞ áðüäïóç 5%, ç ÌÏÇ Ý÷åé èåôéêÞ áðüäïóç 18,7% êáé ï åõñùðáúêüò ìÝóïò üñïò âñßóêåôáé óôï -4%. X ÊÁÔÁ ôçí ÜðïøÞ ìáò ç ðôþóç ôçò ìåôï÷Þò ôùí ÅËÐÅ ìÝ÷ñé ôá 6,18 åõñþ êáé ç áíôßóôïé÷ç ôçò ÌÏÇ óôá 6,80 åõñþ, ðñïåîüöëçóáí ôï report ôçò UBS êáé ôï ÷áìçëü ðåñéâÜëëïí äéýëéóçò. X Ç ÅÉÄÇÓÇ ôçò çìÝñáò: H ðñþôç êáôáñéáíÞ åðÝíäõóç óôçí ÅëëÜäá åßíáé ãåãïíüò êáé áðïôåëåß ìßá ðïëý ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ôïõ ïìßëïõ ÃÅÊ-ÔÝñíá. Óôçí åôáéñåßá ¹ñùí ÉÉ, èõãáôñéêÞ ôçò ÃÅÊ-ÔÝñíá, ìå 25% åéóÝñ÷åôáé ç Qatar Petroleum, Ýíáíôé ôéìÞìáôïò 58 åêáô. äïëáñßùí.

X ÓôñáôçãéêÞ óõììá÷ßá ëïéðüí ãéá êïéíÝò åðåíäýóåéò óôçí ÍÁ Åõñþðç. ÌÜëéóôá ç áðüêôçóç ôïõ 25% ôçò "ÇÑÙÍ ÉÉ" áðïôåëåß ôçí ðñþôç äéåèíÞ óõììåôï÷Þ ôçò QPI óôïí êëÜäï ôçò ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò. X Õðåíèõìßæåôáé üôé óôçí åôáéñåßá ¹ñùí ÈåñìïçëåêôñéêÞ óõììåôÝ÷ïõí ìå ßóá ðïóïóôÜ ï üìéëïò ôçò ÃÅÊ-ÔÝñíá êáé ï ãáëëéêüò åíåñãåéáêüò êïëïóóüò GDF Suez. X OIKONOMIA: Óå ìéá ÷þñá óôçí ïðïßá ôï 75% ôïõ ÁÅÐ áíôéðñïóùðåýåé ôçí êáôáíÜëùóç êáé ç ïðïßá ðáñÜãåé ó÷åäüí ôßðïôá ðñïò åîáãùãÞ óå áîéïóçìåßùôåò ðïóüôçôåò, ôï åìðïñéêü éóïæýãéï åßíáé öõóéêü íá âåëôéþíåôáé êÜèå ÷ñüíï üóï ôï äéáèÝóéìï åéóüäçìá óõññéêíïýôáé. X ÊÁÉ åßíáé êáëü ãéá ôçí ïéêïíïìßá ìáò ãåíéêÜ ãéáôß ôï ÷ñÞìá ðáñáìÝíåé óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí áðïôåëåß äåßãìá âåëôßùóçò ïéêïíïìéêþí óõíèçêþí, ìÜëëïí äåßãìá åðéäåßíùóçò åßíáé. X Êáé äåí áðïôåëåß ìüíï äåßêôç åðéäåßíùóçò, áëëÜ êáé ôçí áéôßá ôçò åðéäåßíùóçò. ¼ôáí õðï÷ùñåß ç êáôáíÜëùóç ìåéþíåôáé ç áíáêýêëùóç ÷ñÞìáôïò êáé ïé öüñïé ðïõ öÝñíåé ç áíáêýêëùóç... • åðïìÝíùò ìåéþíïíôáé ôá êñáôéêÜ Ýóïäá êáé ïé öüñïé ðñÝðåé íá áíáæçôçèïýí áðü áëëïý (üëïé ïé ìéêñïß ôï íïéþèïõí âáèåéÜ óôï ðåôóß ôïõò) ìå áðïôÝëåóìá íÝá ìåßùóç ôçò êáôáíÜëùóçò (öáýëïò êýêëïò).

XPHMATIÓTHPIO ÔÑÉÔÇ 23 ÉÏÕËÉÏÕ 2013 ãéá… êõñßïõò. Åßíáé üìùò;

X ÁÃÏÑÁ-ìéêñü ó÷üëéï: ¼ôáí ìßá ÁãïñÜ, óôçí ðñþôç óõíåäñßáóç ôçò íÝáò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò åâäïìÜäáò óçìåéþíåé ôïí äåýôåñï ÷áìçëüôåñï ôæßñï ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò, ôüôå ðñáãìáôéêÜ äåí ìðïñåß íá åëðßæåé óå ðïëëÜ ðñÜãìáôá. X ÄÉ×ÙÓ êáôåýèõíóç, óõíáëëáêôéêÜ áðïíåõñùìÝíç, ìå ôïí áíôéðñïóùðåõôéêü ôçò äåßêôç íá êëåßíåé êïíôÜ óôï õøçëü çìÝñáò, åëÝù ôùí ôåëéêþí äçìïðñáóéþí. X ÄÅÇ: Ùñáßá áíôßäñáóç ôçò ìåôï÷Þò, áðü ôï ìåßïí 1,50% óôï óõí 3,15% ìå êëåßóéìï óôá 6,5400 åõñþ êáé Üíïäï 3%, ðñáãìáôïðïéþíôáò óõíáëëáãÝò 491.000 ôì÷ áîßáò 3,15 åêáô. Þôïé ôï 11% ôïõ óõíïëéêïý çìåñÞóéïõ ôæßñïõ. Ìå áñíçôéêü ðñüóçìï ðÜíôùò äüèçêáí ìüëéò 58.300 ôì÷. X ÖÖÃÊÑÐ: Ùñáßá ñåëÜíò áðü ôï -2,3% êáé ôá 16,1200 åõñþ óôï +2,7% êáé óôá 16,95 åõñþ, üðïõ êáé Ýêëåéóå. ÁéóèçôÜ ÷áìçëüôåñïò ï ìÝóïò üñïò, áöïý áíïäéêÜ áðïññïöÞèçêå ôï 27% ôïõ üãêïõ. X ÊÏÉÔÁÓ ôçí ðñþôç 12Üäá ôùí ìå Üíïäï ìåôï÷þí (áðü ôï +8% Ýùò êáé ôï +20%) êáé áðëÜ áíáñùôéÝóáé... ìå ôé áãïñÜ áó÷ïëåßóáé(!). ÊùìéêïôñáãéêÝò êáôáóôÜóåéò... X ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ: ÕðïâëÞèçêáí ïé ôåëéêÝò äåóìåõôéêÝò ðñïóöïñÝò óôï äéáãùíéóìü ÓÄÉÔ ôïõ ÏÁÓÁ ãéá ôï çëåêôñïíéêü åéóéôÞñéï êáé ôï Ýñãï åéóÝñ÷åôáé óôçí ôåëéêÞ öÜóç. Ïé åôáéñåßåò ðïõ õðÝâáëëáí äåóìåõôéêÝò ðñïóöïñÝò åßíáé ïé: 1. INTRASOFT INTERNATIONAL - ÉÍÔRÁÊÁÔ - 2. ÁÔÅÓÅ - ÌÅÔÊÁ - 3. ÔÅÑÍÁ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇ - LG CNS X ÓÔÏ ðëáßóéï ôïõ Ýñãïõ ï áíÜäï÷ïò èá áíáëÜâåé ôçí ÷ñçìáôïäüôçóç (50% éäéùôéêÜ êåöÜëáéá, 50% ðüñïé ÅÓÐÁ), ìåëÝôç, êáôáóêåõÞ, óõíôÞñç-

óç êáé ôå÷íéêÞ äéá÷åßñéóç ôïõ Ýñãïõ ãéá 12 Ýôç... • Åíþ èá áðïðëçñþíåôáé âÜóåé ìç÷áíéóìïý ðëçñùìþí êáôÜ ôçí ðåñßïäï ëåéôïõñãßáò ôïõ, ï ïðïßïò áîéïëïãåß ôçí ðïéüôçôá ôùí ðñïóöåñüìåíùí õðçñåóéþí.

X ÔÏ åëëçíéêü äçìüóéï äåí áãïñÜæåé ìéá ðñïìÞèåéá áëëÜ ìéá õðçñåóßá, åíþ óôï ôÝëïò ôçò 12åôïýò äéÜñêåéáò ôçò óýìâáóçò ôï óýóôçìá èá ìåßíåé óôçí êõñéüôçôá ôïõ ÏÁÓÁ. X ÊÁÔÙ êáé áðü ôá 3 åêáô. åõñþ ç ê/öóç ôçò ×ÁÉÄÅ, ìå ôçí ê/öóç ôçò åôáéñåßáò óå éóôïñéêü - ïõóéáóôéêÜ ÷áìçëü, ôçí óôéãìÞ ðïõ ôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá áíÝñ÷ïíôáé óå 10 åêáô. åõñþ êáé ç êáèáñÞ èÝóç õðåñâáßíåé ôá 25 åêáô. åõñþ. X ÑÅÂ: Äåýôåñç çìÝñá ðôþóçò êáé ïé áãïñáóôÝò ôïõ 1,1500 - 1,2000 áñ÷ßæïõí íá ìçí áéóèÜíïíôáé êáëÜ. Äåí Ýñ÷åôáé êáé ç óõíôáñáêôéêÞ åßäçóç ðïõ ðåñßìåíå ç áãïñÜ. Ðïõ ìáêÜñé íá Ýñèåé... ÁëëÜ ôï ôáìðëü äåí ðñÝðåé íá "ðáßæåôáé", ÷ùñßò óêåðôéêü... X ÔÉÔÐ: Êáéñü åß÷áìå íá äïýìå óõíáëëáãÝò óôï ÷áñôß ôïõ, áëëÜ ôþñá ôåëåõôáßá êáé óôá îáöíéêÜ áëëÜæïõí ÷Ýñéá áñêåôÝò ÷éëéÜäåò ôåìá÷ßùí êáèçìåñéíÜ. Óôï ìåßïí 4,9% êáé óôá 6,4000 åõñþ ðÜíôùò ÷èåò ìå 7260 ôì÷, üëá óôçí ßäéá ôéìÞ. X ÐËÁÊÑ: Ôé êé áí åßíáé ôüóï êáôáîéùìÝíç åðé÷åéñçìáôéêÜ êáé ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ åðé÷åßñçóç - êüóìçìá ãéá ôçí åëëçíéêÞ âéïìç÷áíßá... Ìßá ðñÜîç üëç êé üëç óôá 5,0000 åõñþ ìå 240 ôåìÜ÷éá óôï -6,2% (ìÝ÷ñé êáé ôéò 17:15) êáé ìå ôæßñï 1200 åõñþ. • Ôçí ßäéá þñá ôïðïèåôïýóáí ðïëëÜ åêáô. åõñþ óå áìöéëåãüìåíåò Ýùò êõñéïëåêôéêÜ áíýðáñêôåò ðåñéðôþóåéò. ÊáëÞ óáò çìÝñá Ó.Í.

Áú-Âáóßëçäåò… óôçí ðáñáëßá

X ÊÁÉ áöïý ç êáôáíÜëùóç åßíáé ôï 75% ôïõ ÁÅÐ ç ìåßùóÞ ôçò ðñïêáëåß ôçí ýöåóç êáé ôçí áýîçóç ôïõ ëüãïõ åëëåßìáôá/ÁÅÐ Þ ÷ñÝïò/ÁÅÐ ìå ôá ãíùóôÜ áðïôåëÝóìáôá óôá ðåñß âéùóéìüôçôáò ÷ñÝïõò, íÝá ìÝôñá, íÝá ìíçìüíéá êïê. X ÁÑÁ Üëëï âåëôßùóç ôïõ åîùôåñéêïý éóïæõãßïõ áðü áýîçóç åîáãùãþí Þ ôïõñéóìü êáé Üëëï âåëôßùóç áðü ìåßùóç åéóáãùãþí. Êáé ôá äýï åßíáé åõ÷Üñéóôá ãéá ôçí ïéêïíïìßá, áëëÜ ìüíï ôï ðñþôï äåß÷íåé õãéÞ ïéêïíïìßá, ôï äåýôåñï äåß÷íåé áóèÝíåéá. X ÊÁÉ üôáí ôá ôïðïèåôïýìå ìáæß áõôÜ ôá äýï, ôüôå êïñïúäåýïõìå ðñùôßóôùò ôïõò åáõôïýò ìáò. ¼óï ãéá ôïõò Üëëïõò, áðëÜ ôïõò ðåñíÜìå

Ãéá ôï åôÞóéï óõíÝäñéü ôïõò, åí ìÝóù êáëïêáéñéïý, óõãêåíôñþèçêáí óôç Äáíßá äåêÜäåò Áú-Âáóßëçäåò áðü üëï ôïí êüóìï. Áðü ôï 1957, ôï "World Santa Claus Congress" äéåîÜãåôáé óôï "Bakken", ôï ðáëáéüôåñï ðÜñêï øõ÷áãùãßáò óôïí êüóìï, âüñåéá ôçò Êïðåã÷Üãçò

Lowxrimatistirio 23 07 2013  

Lowxrimatistirio 23 07 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you