Page 1

www.xrimatistirio.gr Ã.Ä. 1.125,02

0,45%

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

ÐÅÌÐÔÇ 17 OKTÙÂÑÉÏÕ 2013

1.125,02

0,45%

FTSE/×.Á. Large Cap

374,63

0,82%

FTSE/×.Á. Mid Cap

1.126,79

-1,51%

FTSE/×.Á.Mid-Small Cap

1.259,23

-0,12%

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Plus1 1.534,19

0,41%

Äåßêôçò Ì - Ì. ×.Á.

-1,34%

2.691,32

4940 ÔÉÌÇ 1,5 €

Ãåíéêüò Äåßêôçò 26/ 8 – 16/ 10

Ïé Äåßêôåò ôçò çìÝñáò Ãåíéêüò Äåßêôçò

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ

72

ÌÅ ÊÁÈÏÄÏ

60

ÌÅ ÁÍÏÄÏ

26

ÓÔÁÈÅÑÅÓ

ÊÉÍÇÓÇ ÌÅÔÏ×ÙÍ

ÔÉ ÄÉÁÐÉÓÔÙÓÁÍ ÅËËÇÍÅÓ ÔÑÁÐÅÆÉÔÅÓ ÓÔÇ ÓÕÍÏÄÏ ÔÇÓ ÐÁÃÊÏÓÌÉÁÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ

ÁÕÎÁÍÅÔÁÉ ÔÏ ÁÌÅÑÉÊÁÍÉÊÏ

åíäéáöÝñïí ãéá ôïí ôñáðåæéêü êëÜäï

Ïé áìåñéêáíïß åðåíäõôÝò Ýôïéìïé íá áíáëÜâïõí õøçëü åðåíäõôéêü ñßóêï ï äéïãêïýìåíï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí ôùí áìåñéêáíéêþí funds ãéá ôçí ÅëëÜäá, ôï ÷ñçìáôéóôÞñéï êáé ôéò ôñÜðåæåò äéáðßóôùóáí ï äéïéêçôÞò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, Ãéþñãïò Ðñïâüðïõëïò êáé Ýëëçíåò ôñáðåæßôåò ðïõ âñÝèçêáí ðñüóöáôá óôçí ÏõÜóéãêôïí, óôï åôÞóéï óõíÝäñéï ôïõ ÄÍÔ êáé ôçò Ðáãêüóìéáò ÔñÜðåæáò. Óýìöùíá ìå ôñáðåæéêÞ ðçãÞ, ôá áìåñéêáíéêÜ funds åêäçëþíïõí ìåãÜëï åíäéáöÝñïí ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ìå âÜóç åêôéìÞóåéò, ïé ôïðïèåôÞóåéò ìüíï ôùí Áìåñéêáíþí ëüãù ôçò õðïâÜèìéóçò ôçò åëëçíéêÞò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò áãïñÜò óå áíáäõüìåíç áðü ôçí MSCI óôéò 26 Íïåìâñßïõ, áíáìÝíåôáé íá ïäçãÞóåé óå åéóñïÝò êïíôÜ óôï 1 äéó. äïëÜñéá êáôÜ ôçí ðåñßïäï ðñéí êáé ìåôÜ ôçí õðïâÜèìéóç. Ïé Ýëëçíåò ôñáðåæßôåò ðïõ âñÝèçêáí óôéò ÇÐÁ äéáðßóôùóáí ïñéóìÝíåò Üêñùò åíäéáöÝñïõóåò åîåëßîåéò ãéá ôçí ÅëëÜäá: 1) Ç ðëåïíÜæïõóá ñåõóôüôçôá óôéò ÇÐÁ áðü ôá funds öèÜíåé ôá 400 äéó. äïëÜñéá, Üñá õðÜñ÷ïõí êåöÜëáéá ãéá åðåíäýóåéò.

Ô

ÑÜëé óôéò áãïñÝò Ýöåñå ç óõìöùíßá ãéá ôçí áýîçóç ôïõ ïñßïõ ôïõ ÷ñÝïõò ôùí ÇÐÁ êáé áíáêïýöéóç óôïí Ëåõêü Ïßêï

2) Ïé îÝíïé êáé åéäéêÜ ïé áìåñéêáíïß ðéóôåýïõí ôï recovery, äçëáäÞ ôçí áëëáãÞ ôÜóçò óôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. 3) Ðáñáäïóéáêïß ìåãÜëïé åðåíäõôéêïß ïßêïé üðùò ç Goldman Sachs Ý÷ïõí ëÜâåé îåêÜèáñá èåôéêÞ óôÜóç êáé èÝóç ãéá ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá åðçñåÜæïíôáò êáé ðëÞèïò funds. 4) Ìå åîáßñåóç ôéò åõñùðáúêÝò HSBC, UBS êáé Credit Suisse ó÷åäüí ç ðëåéïøçößá ôùí 150 åêáô. ìåôï÷þí ðïõ Ý÷ïõí äéáêéíçèåß óôéò ôñÜðåæåò áðü îÝíïõò ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá, Ý÷ïõí äéáêéíçèåß áðü J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch êáé Citigroup. Áõôü áðïäåéêíýåé üôé ôï áìåñéêáíéêü óôïé÷åßï Ý÷åé ðëÞñùò åíåñãïðïéçèåß ãéá ëïãáñéáóìü ðïëëþí funds. 5) ¢êñùò åíäéáöÝñïí óôïé÷åßï åßíáé üôé ëüãù ôïõ ìåãÜëïõ åíäéáöÝñïíôïò, üóåò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò õëïðïéÞóïõí áõîÞóåéò êåöáëáßïõ, üðùò ç Eurobank êáé ç Geniki Bank, èá ôéò êáëýøïõí, êáèþò ïé áìåñéêáíïß åðåíäõôÝò åßíáé Ýôïéìïé íá áíáëÜâïõí õÓåë. 8 øçëü åðåíäõôéêü ñßóêï.

ÁÖÉÅÑÙÌÁ

Ìåôï÷Ýò ðïõ “êñýâïõí” ðñïïðôéêÝò  Ìå êÝñäç óôï ðñþôï 6ìçíï ïé åôáéñåßåò ôïõò.  Ìå ëïãéêÝò áðïôéìÞóåéò Þ õðïëåßðïíôáé ôçò Óåë. 18-22 áîßáò ôïõò.

ÁÃÏÑÁ

Äéüñèùóç... ìå èåôéêü ðñüóçìï ÅðéêñÜôçóáí óôï «íÞìá» ïé áãïñáóôÝò Óåë. 13

É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ

ÁëëÜæåé ï «÷Üñôçò» ôïõ êëÜäïõ Ïé ôñÜðåæåò êáé ôá ó÷Ýäéá óå ÍçñÝá êáé ÁíäñïìÝäá Óåë. 10

ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÁ

ÄåêÝìâñéï ïé áðïöÜóåéò Óôï ðáñÜ… ðÝíôå ãéá ôï äçìïóéïíïìéêü êåíü óõìöùíßá óôéò ÇÐÁ

«Áëìá» Å.Å.: Óößããåé ï êëïéüò ãéá ôéò ðùëÞóåùí ôñÜðåæåò ôçò ðåñéöÝñåéáò óôçí Åõñþðç

ÕÐÏÉÊ: ¼ëá âñßóêïíôáé óôï ôñáðÝæé ÔçëåäéÜóêåøç ìå ôçí ôñüéêá ãéá ÅÁÓ

Ïñáôüò ï êßíäõíïò íá ÷Üóïõí ôçí ðñüóâáóç óôç ñåõóôüôçôá ôçò ÅÊÔ

O

Óåë. 4

Ãéá ôçí áýîçóç ôïõ ïñßïõ ôïõ ÷ñÝïõò Óåë. 7 - Áðïöåý÷èçêå ôï default

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ - ÐÏËÉÔÉÊÇ 4-6

O

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ 12-33

Óåë. 8

Ç õøçëüôåñç áýîçóç ôùí äýï ôåëåõôáßùí åôþí Óåë. 34 O

XAKEÑ

Óåë. 40


2

ÌÅ ÌÉÁ ÌÁÔÉÁ

×ñçìáôáãïñÜ - ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí

Oéêïíïìßá - ÐïëéôéêÞ Ôïí ÄåêÝìâñéï áíáìÝíåôáé íá ëçöèïýí ïé áðïöÜóåéò ãéá ôçí êÜëõøç ôïõ ÷ñçìáôïäïôéêïý êåíïý ôçò ÷þñáò ãéá ôï 2014, (óýìöùíá ìå ôï óôÝëå÷ïò ôçò ÅÊÔ, Ãåñê ¢óìïõóåí, áíÝñ÷åôáé óå 5-6 äéó. åõñþ), áíÝöåñå ÷èåò êïñõöáßï óôÝëå÷ïò ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, ìåôÜ ôç óõíÜíôçóç ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ÃéÜííç ÓôïõñíÜñá, ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ Euro Working Group, Ôüìáò Âßæåñ. Óåë. 4 Óôáèåñüò óôï -1% ðáñÝìåéíå ï áðïðëçèùñéóìüò óôçí ÅëëÜäá ôïí ÓåðôÝìâñéï, óå ó÷Ýóç ìå ôïí Áýãïõóôï, óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôçò Eurostat ðïõ äüèçêáí ÷èåò óôç äçìïóéüôçôá óôéò ÂñõîÝëëåò. Óåë. 4

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

¸êðôùóç Ýùò 70% óôá ôéìïëüãéá ôïõ çëåêôñéêïý ãéá ôïõò öïñåßò ðïõ åðéôåëïýí êïéíùíéêü Ýñãï (ðñïíïéáêÝò õðïäïìÝò óôÞñéîçò åõáßóèçôùí êïéíùíéêþí ïìÜäùí, êïéíùíéêÜ óõóóßôéá êëð.) èåóðßæåôáé ìå ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôéò áíáíåþóéìåò ðçãÝò åíÝñãåéáò, ðïõ øçößóôçêå áðü ôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò. Óåë. 4 Ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò, ÊÜñïëï Ðáðïýëéá, óõíáíôÞèçêå ÷èåò ï ðñùèõðïõñãüò, Áíôþíçò ÓáìáñÜò, óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï. Ï ê. ÓáìáñÜò åíçìÝñùóå ôïí ê. Ðáðïýëéá ãéá ôá ôáîßäéá ôïõ óå ÇÐÁ êáé ÉóñáÞë, êáèþò åðßóçò êáé ãéá èÝìáôá ôçò åëëçíéêÞò ðñïåäñß-

áò ôçò Å.Å. ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2014. Óåë. 5 ÕðÝñ ôçò Üñóçò áóõëßáò ôùí Ýîé âïõëåõôþí ôçò «×ñõóÞò ÁõãÞò» Ð. Çëéüðïõëï, Å. Ìðïýêïõñá, Ã. ÃåñìåíÞ, Ç. Ðáíáãéþôáñïõ, Ç. ÊáóéäéÜñç êáé ×ñ. Áëåîüðïõëï áðïöÜóéóå ç ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò. Ùóôüóï êáô´ôçí øçöïöïñßá ðáñáôçñÞèçêáí áñêåôÝò… áðïõóßåò, êáèþò øÞöéóáí 247 âïõëåõôÝò. Óåë. 6

Óå ÷áìçëü äýï åâäïìÜäùí êáôÞëèå, ÷èåò, ôï åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, êáèþò ç áéóéïäïîßá ôùí åðåíäõôþí üôé ç ÏõÜóéãêôïí èá áíáêïßíùíå óýíôïìá ìéá óõìöùíßá ãéá ôçí áðïôñïðÞ ìéáò êáôáóôñïöéêÞò óôÜóçò ðëçñùìþí óôéò ÇÐÁ, óõíáßóèçìá ðïõ åðéâåâáßùóáí ôï âñÜäõ ïé çãÝôåò ôçò Ãåñïõóßáò, ðñïóÝöåñå þèçóç óôï áìåñéêáíéêü íüìéóìá. Óåë. 12

Ìå äéÜèåóçò äéüñèùóçò óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá áðïöïñôéóôåß êáé ç ôå÷íéêÞ ôçò åéêüíá ìåôÜ ôçí ðñüóöáôç åêôßíáîç óôéò 1.150 ìïíÜäåò êáé ôá õøçëÜ ôïõ ðåñáóìÝíïõ ÌáÀïõ, êéíÞèçêå ÷èåò ç åëëçíéêÞ ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ. Ç ðáñïõóßá ðùëçôþí õðÞñîå áõîçìÝíç óôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí óõíáëëáãþí êáé Ýãéíå åìöáíÞò óôçí ðëåéïøçößá ôùí äåéêôþí ôçò õøçëÞò êåöáëáéïðïßçóçò äéáìïñöþíïíôáò ìéá êáèáñÜ ðôùôéêÞ óõíåäñßáóç ðïõ äéáôçñÞèçêå Ýùò ôçí ëÞîç ðáñÜ ôï èåôéêü ðñüóçìï ðïõ êáôÜöåñå íá áðïóðÜóåé ï Ãåíéêüò Äåßêôçò óôéò äçìïðñáóßåò. Óåë. 13

Eðé÷åéñÞóåéò Ôï äéïãêïýìåíï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí ôùí áìåñéêáíéêþí funds ãéá ôçí ÅëëÜäá, ôï ÷ñçìáôéóôÞñéï êáé ôéò ôñÜðåæåò äéáðßóôùóáí ï äéïéêçôÞò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, Ãéþñãïò Ðñïâüðïõëïò êáé Ýëëçíåò ôñáðåæßôåò ðïõ âñÝèçêáí ðñüóöáôá óôçí ÏõÜóéãêôïí, óôï åôÞóéï óõíÝäñéï ôïõ ÄÍÔ êáé ôçò Ðáãêüóìéáò ÔñÜðåæáò. Óåë. 8 ¸íá ðñïíïìéáêü ÷ñçìáôïäïôéêü ðñïúüí èÝôåé ç Eurobank óôç äéÜèåóç ôùí ìéêñïìåóáßùí åðé÷åéñÞóåùí, ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôÜò ôïõò, ìå ôç óõã÷ñçìáôïäüôçóç

XPHMATIÓTHPIO HMEPHÓIA OIKONOMIKH EÖHMEPIÄA

IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ MOTOR PRESS HELLAS A.E. Eêäüôçò Êùíóôáíôßíá Ôñéáíôáöýëëç ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Êáôåñßíá ÐáðáíéêïëÜïõ Áñ÷éóõíôÜêôçò Óïößá ÍÜêïõ ÁñèñïãñÜöïé ÄçìÞôñçò ÊáìðïõñÜêçò ÐÝôñïò Ôñïõðéþôçò Åìðïñéêü ÔìÞìá e-mail:adv@motorpress.gr Óýìâïõëïò ÅìðïñéêÞò ÁíÜðôõîçò ÌÜñéïò ÐÜëëçò

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ AUTO TPITH A.E. ÃÑÁÖÅÉÁ Ëåýêçò 132, ÊñõïíÝñé, Ô.Ê. 145 68 Tçë. 210 6262000-3 Fax: 210 6262149 e-mail:hrimatistirio@motorpress.gr web site: www.xrimatistirio.gr ISSN 1792-8885 Êùäéêüò: 3715

ôïõ Åõñùðáúêïý Ôáìåßïõ Åðåíäýóåùí (EIF). Óåë. 8 Ç ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò åßíáé ôï êáëýôåñï hot story óôï åëëçíéêü banking, üðùò åðéóçìáßíïõí áíáëõôÝò ôçò ôñáðåæéêÞò áãïñÜò. Ôçí åêôßìçóç áõôÞ ôçí åß÷å äéáôõðþóåé ôï "×" ôï êáëïêáßñé ôïõ 2012 óôçñéæüìåíï áöåíüò óôá ó÷Ýäéá ôçò äéïßêçóçò, êáèþò ç íÝá Ðåéñáéþò åß÷å ó÷åäéáóôåß ìåèïäéêÜ, êáé ôç äõíáìéêÞ ðïõ äéáöáéíüôáí üôé èá áíáðôõ÷èåß. Óåë. 9 «Óáíßäá óùôçñßáò» óôá ôáñáãìÝíá åã÷þñéá ýäáôá áíáæçôïýí ïé åðé÷åéñÞóåéò ôïõ êëÜäïõ ôùí é÷èõïêáëëéåñãåéþí, áëëÜ êáé ïé ôñÜðåæåò. Ç áðüöáóç ôçò ÅðéôñïðÞò Áíôáãùíéóìïý, ç ïðïßá åðß ôçò ïõóßáò âÜæåé ìðëüêï óôç äçìéïõñãßá ìïíïðùëßùí, äåß÷íåé åðß ôçò ïõóßáò êáé ôïí äñüìï ãéá ôéò åðéêåßìåíåò åîåëßîåéò óôïí êëÜäï. Óåë. 10 Ç êáëïêáéñéíÞ ðåñßïäïò áðü üôé öáßíåôáé Ý÷åé åðéìçêõíèåß êáé ðëÝïí ï Ïêôþâñéïò åßíáé ï íÝïò ÓåðôÝì-

âñéïò. Áõôü Ý÷åé Üìåóç åðßðôùóç êáé óôï åðßðåäï ôùí ôéìþí, ïé ïðïßåò êéíïýíôáé áíïäéêÜ óå ó÷Ýóç ìå ôïí áíôßóôïé÷ï ìÞíá ôïõ 2012, ùóôüóï åßíáé ÷áìçëüôåñåò óå ó÷Ýóç ìå ôïí ÓåðôÝìâñéï ôïõ 2013. Óåë. 10 Ôçí Ýãêñéóç êñáôéêÞò åíßó÷õóçò ýøïõò 134 åêáô. åõñþ ãéá Ýñãá õðïäïìÞò öõóéêïý áåñßïõ óôçí ÅëëÜäá, áíáêïßíùóå ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ. ÓõãêåêñéìÝíá ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ Ýêñéíå üôé ç ðáñï÷Þ âïÞèåéáò óå ôÝóóåñá Ýñãá ãéá ôç âåëôßùóç êáé åðÝêôáóç ôïõ äéêôýïõ öõóéêïý áåñßïõ óôçí ÅëëÜäá óõíÜäåé ìå ôïõò êáíüíåò êñáôéêþí åíéó÷ýóåùí ôçò Å.Å. Óåë. 11 ÐåñáéôÝñù ìåßùóç, óå çðéüôåñï âáèìü, áðü ôá åîáéñåôéêÜ ÷áìçëÜ åðßðåäá ôïõ 2012, èá óçìåéþóåé ç æÞôçóç äïìéêþí õëéêþí óôçí ÅëëÜäá ôç öåôéíÞ ÷ñïíéÜ. Óåë. 11 ÓÞìåñá

ÔÑÁÐÅÆÅÓ.....................................8, 9 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ...........................10, 11

Óôï ðáñÜ…ðÝíôå óõìöùíßá óôéò ÇÐÁ ìéá äéêïììáôéêÞ Óåóõìöùíßá, éêáíÞ íá á-

ðïôñÝøåé ôïí êßíäõíï êÞñõîçò óôÜóçò ðëçñùìþí óôéò ÇÐÁ áðü ôá ìåóÜíõ÷ôá ôçò ÔåôÜñôçò, êáôÝëçîáí, ÷èåò, ïé çãÝôåò ôçò Ãåñïõóßáò, ëßãåò þñåò ðñïôïý åêðíåýóåé ç ðñïèåóìßá ãéá ôçí áýîçóç ôïõ áíþôáôïõ ïñßïõ ôïõ ïìïóðïíäéáêïý ÷ñÝïõò. Ç áâåâáéüôçôá ôùí ðñïçãïýìåíùí çìåñþí åß÷å ïäçãÞóåé ôïí ïßêï áîéïëüãçóçò Fitch íá áðåéëÞóåé ìå õðïâÜèìéóç ôïõ áîéü÷ñåïõ ôùí ÇÐÁ. Ï åðéêåöáëÞò ôçò ðëåéïøçößáò ôùí Äçìïêñáôéêþí óôç Ãåñïõóßá, ×Üñé ÑÝéíô, êáé ï çãÝôçò ôùí ÑåðïõìðëéêÜíùí, Ìéôò Ìáêüíåë, áíáêïßíùóáí åðéóÞìùò üôé åðéôåý÷èçêå óõìöùíßá. Óåë. 7

Ïé åðþíõìåò áðüøåéò äåí åêöñÜæïõí áðáñáßôçôá ôçí åöçìåñßäá

ÎÝíåò áãïñÝò Ìå êÝñäç Ýêëåéóáí, ÷èåò, ôá åõñùðáúêÜ ÷ñçìáôéóôÞñéá, ìå ôïí äåßêôç blue-chip íá áíÝñ÷åôáé ìÜëéóôá óå õøçëü 2,5 åôþí, åí ìÝóù ôçò áéóéïäïîßáò üôé ç ÏõÜóéãêôïí èá áíáêïßíùíå óýíôïìá ìéá óõìöùíßá ãéá ôçí áýîçóç ôïõ áíþôáôïõ ïñßïõ ôïõ ïìïóðïíäéáêïý ÷ñÝïõò êáé ôçí áðïöõãÞ ôçò óôÜóçò ðëçñùìþí óôéò ÇÐÁ. Ï ðáíåõñùðáúêüò äåßêôçò FTSEurofirst 300 ôùí êïñõöáßùí ìåôï÷þí Ýêëåéóå ðñïóùñéíÜ êáôÜ 0,1% õøçëüôåñá. Óåë. 34


4

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 OÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Áßôçìá ãéá «áíáêïýöéóç ôùí ëáúêþí ïéêïãåíåéþí»

«Ïé åêðñüóùðïé ôùí äáíåéóôþí èá ðåéóôïýí»…

ÓõìâïõëÝò óôïí ÏìðÜìá ãéá ôçí áìåñéêáíéêÞ êñßóç…

Ôçí êáôÜñãçóç ôïõ Åíéáßïõ Öüñïõ ÊáôáíÜëùóçò êáé ôïõ ÖÐÁ ãéá ôï ðåôñÝëáéï êáé ôï öõóéêü áÝñéï, ðñïôåßíåé ï Ä. Êïõôóïýìðáò.

«Ôï äçìïóéïíïìéêü êåíü åßíáé ðïëý ìéêñü êáé ìðïñåß íá áíôéìåôùðéóôåß ÷ùñßò ïñéæüíôéá ìÝôñá», äÞëùóå ï Ó. Êåäßêïãëïõ.

Íá äþóåé öùíÞ óôïõò áìåñéêáíïý ðïëßôåò ðñïôñÝðåé ôïí Ìð. ÏìðÜìá, ï Ã. ÐáðáíäñÝïõ, «Ýíá äçìïøÞöéóìá åäþ èá Þôáí ôï ôåëåõôáßï ÷ôýðçìá», åßðå.

ÕÐÏÉÊ: ¼ëá âñßóêïíôáé óôï ôñáðÝæé - ÔçëåäéÜóêåøç ìå ôçí ôñüéêá óÞìåñá ãéá ÅÁÓ

Ô

ïí ÄåêÝìâñéï áíáìÝíåôáé íá ëçöèïýí ïé áðïöÜóåéò ãéá ôçí êÜëõøç ôïõ ÷ñçìáôïäïôéêïý êåíïý ôçò ÷þñáò ãéá ôï 2014, (óýìöùíá ìå ôï óôÝëå÷ïò ôçò ÅÊÔ, Ãåñê ¢óìïõóåí, áíÝñ÷åôáé óå 5-6 äéó. åõñþ), áíÝöåñå ÷èåò êïñõöáßï óôÝëå÷ïò ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, ìåôÜ ôç óõíÜíôçóç ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ÃéÜííç ÓôïõñíÜñá, ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ Euro Working Group, Ôüìáò Âßæåñ. ¼ðùò äÞëùóå ï åí ëüãù ðáñÜãïíôáò, êáôÜ ôç óõíÜíôçóç, ðïõ äéÞñêåóå ðåñßðïõ ôÝóóåñéò þñåò, ôÝèçêå ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá ôùí áðïöÜóåùí ãéá ôï ÷ñçìáôïäïôéêü êåíü ôçò ÷þñáò, êáèþò êáé ãéá ôï äçìüóéï ÷ñÝïò. Ãéá ôï ôåëåõôáßï, ïé üðïéåò áðïöÜóåéò ãéá ôçí åëÜöñõíóÞ ôïõ, ôïðïèåôïýíôáé ÷ñïíéêÜ ãéá ôïí Áðñßëéï 2014, ìåôÜ ôçí åðéêýñùóç áðü ôç Eurostat ôïõ ðñùôïãåíïýò ðëåïíÜóìáôïò óôïí ðñïûðïëïãéóìü 2013. Ãéá ôï äçìïóéïíïìéêü êåíü ãéá ôï 2014, ôï ïðïßï ðñïóäéïñßæåôáé áðü ôïõò åðéêåöáëÞò ôçò ôñüéêáò óå 2 äéó. åõñþ, ï óõãêåêñéìÝíïò ðáñÜãïíôáò ðáñÝðåìøå óôéò íÝåò åðáöÝò ôçò êõâÝñíçóçò ìå ôïõò åðéêåöáëÞò ôùí äáíåéóôþí. Óçìåéþíåôáé üôé, ç åëëçíéêÞ ðëåõñÜ åðéæçôåß ìéá óõìöùíßá ãéá

ôçí êÜëõøç ôïõ ÷ñçìáôïäïôéêïý êåíïý ÷ùñßò ôç ëÞøç "íÝùí ïñéæüíôéùí ìÝôñùí". Áíôéêåßìåíï ôçò óõíÜíôçóç óôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, Þôáí êáé ïé ôÝóóåñéò ðñïáðáéôïýìåíåò äñÜóåéò ãéá ôçí åêôáìßåõóç ôçò äüóçò ôïõ 1 äéó. åõñþ (ó÷Ýäéï áíáäéÜñèñùóçò áìõíôéêþí âéïìç÷áíéþí êáé ËÁÑÊÏ, ðñüãñáììá äéáèåóéìüôçôáò äçìïóßùí õðáëëÞëùí, Êþäéêáò Äéêçãüñùí êáé áðïðëçñùìÞ ïöåéëþí ôïõ Äçìïóßïõ ðñïò ÅÕÄÁÐ- ÅÕÁÈ), êáèþò ôï Euro Working Group åßíáé áñìüäéï ãéá ôçí êáôáâïëÞ ôçò äüóçò, ç ïðïßá, óçìåéùôÝïí, åêêñåìåß áðü ôïí ðåñáóìÝíï Éïýëéï. Óýìöùíá ìå ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, ôï êýñéï ðñüâëçìá ìåôáîý ôùí ôåóóÜñùí ðñïáðáéôïýìåíùí åßíáé ôï æÞôçìá ôùí Åëëçíéêþí Áìõíôéêþí ÓõóôçìÜôùí êáé, üðùò áíÝöåñå ôï êïñõöáßï óôÝëå÷ïò ôïõ õðïõñãåßïõ óÞìåñá "ìÜëëïí èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçëåäéÜóêåøç ìå ôïõò åðéêåöáëÞò ôçò ôñüéêáò ãéá ôï óõãêåêñéìÝíï èÝìá". Ï ê. ÂÜéæåñ óõíáíôÞèçêå êáé ìå ôïí ðñùèõðïõñãü Áíôþíç ÓáìáñÜ, åíþ óôç óõíÝ÷åéá ï ðñùèõðïõñãüò ðñïÞäñåõóå óýóêåøçò óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ ôïõ ïéêïíïìéêïý åðéôåëåßïõ. ÊáôÜ ôç óõíÜíôçóç åîåôÜóèçêå ç ðïñåßá ôçò Ïéêïíïìßáò êáé áíáëý-

èçêáí ïé èÝóåéò ðïõ Ý÷ïõí åêöñáóèåß áðü ôïõò åôáßñïõò ôçò ÅëëÜäáò ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá. ¼óï áöïñÜ ôï äçìïóéïíïìéêü êåíü ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ÃéÜííçò ÓôïõñíÜñáò, óå äçëþóåéò ôïõ ôüíéóå ðùò õðÜñ÷ïõí äéÜöïñá óåíÜñéá êáé ðùò ôï ôïðßï èá áñ÷ßóåé íá îåêáèáñßæåé óôï ôÝëïò ôïý Ýôïõò, åíþ ãéá ôç ìåôáêýëçóç ôïõ ÷ñÝïõò åßðå ðùò "üëá âñßóêïíôáé óôï ôñáðÝæé". Óå åñþôçóç ãéá ôï áí ç áñíçôéêÞ óôÜóç ôçò ôñüéêáò óôéò áíáêïéíþóåéò ôçò êõâÝñíçóçò ðåñß ôùí åðéäïìÜôùí ðïõ èá äïèïýí ãéá ôï ðåôñÝëáéï èÝñìáíóçò ìðïñåß íá åðçñåÜóåé ôéò óõæçôÞóåéò êáé ôï êëßìá, ï ê. ÓôïõñíÜñáò äÞëùóå ðùò äåí õðÜñ÷åé èÝìá.

Die Zeit: ÍÝï ðáêÝôï âïÞèåéáò ãéá ôçí ÅëëÜäá åðåîåñãÜæåôáé ôï ãåñìáíéêü ÕÐÏÉÊ ÐÜíôùò íÝï ðáêÝôï âïÞèåéáò ãéá ôçí ÅëëÜäá, ìå íÝåò ðéóôþóåéò, ÷áìçëÜ åðéôüêéá, ìåãáëýôåñá äéáóôÞìáôá áðïðëçñùìÞò êáé ìÝôñá ãéá ôçí åëÜöñõíóç ôïõ ÷ñÝïõò, åðåîåñãÜæåôáé ôï ãåñìáíéêü õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ôéò ïðïßåò åðéêáëåßôáé ç åöç-

ìåñßäá "Die Zeit" óôçí çëåêôñïíéêÞ ÝêäïóÞ ôçò. Óôï äçìïóßåõìá áíáöÝñåôáé üôé "ôï åëëçíéêü ðáêÝôï ðáßñíåé ìïñöÞ" êáé ãßíåôáé ëüãïò ãéá ÷ñçìáôïäïôéêü êåíü ýøïõò ðåñßðïõ 4 äéó., ôï ïðïßï äçìéïõñãåßôáé, üðùò áíáöÝñåé ç åöçìåñßäá, åðåéäÞ ïé êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò áñíïýíôáé íá åðéìçêýíïõí ôçí äéÜñêåéá ôùí åëëçíéêþí ïìïëüãùí ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áñôïöõëÜêéÜ ôïõò. Ç ëýóç ðïõ âñßóêåôáé õðü åðåîåñãáóßá ðñïâëÝðåé, ìåôáîý Üëëùí, ôçí áîéïðïßçóç ôùí êïíäõëßùí ðïõ ðñïïñßæïíôáí áñ÷éêÜ ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí êáé ðáñÝìåéíáí áäéÜèåôá êáé ôçí ðáñÝìâáóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÔñÜðåæáò, åÜí áðïäåé÷èåß üôé áõôÜ äåí åðáñêïýí. Ôï åëëçíéêü äçìüóéï èá ìðïñïýóå íá åêäþóåé ïìüëïãá ìéêñÞò äéÜñêåéáò, ôá ïðïßá èá ìðïñïýóáí íá ðùëçèïýí óôéò éäéùôéêÝò ôñÜðåæåò, ïé ïðïßåò ìå ôçí óåéñÜ ôïõò èá ôá ÷ñçóéìïðïéïýóáí ùò åããýçóç ðñïêåéìÝíïõ íá åîáóöáëßóïõí ÷ñçìáôïäüôçóç ìÝóù ôçò ÅÊÔ. Óýìöùíá ìå ôçí åöçìåñßäá, ó÷åäéÜæïíôáé íÝá óåíÜñéá ãéá ôçí ÅëëÜäá, åðåéäÞ ìåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ ôñÝ÷ïíôïò ðñïãñÜììáôïò âïÞèåéáò èåùñåßôáé áðßèáíç ç åðéóôñïöÞ ôçò ÷þñáò óôéò ÷ñçìáôïðéóôùôéêÝò áãïñÝò.

Óôáèåñüò óôï -1% ï áðïðëçèùñéóìüò ôïí ÓåðôÝìâñéï ÃÓÅÅ: ÁõîÜíåôáé ï áñéèìüò ôùí õðåñ÷ñåùìÝíùí íïéêïêõñéþí ôáèåñüò óôï -1% ðáñÝìåéíå ï áÓ ðïðëçèùñéóìüò óôçí ÅëëÜäá ôïí ÓåðôÝìâñéï, óå ó÷Ýóç ìå ôïí Áý-

ãïõóôï, óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôçò Eurostat ðïõ äüèçêáí ÷èåò óôç äçìïóéüôçôá óôéò ÂñõîÝëëåò. Óå åôÞóéá âÜóç (ÓåðôÝìâñéïò 2012- ÓåðôÝìâñéïò 2013), ç ÅëëÜäá êáôÝãñáøå ôïí ÷áìçëüôåñï äåßêôç ðëçèùñéóìïý óôçí Å.Å. (-0,2%) êáé áêïëïõèïýí ç Ëåôïíßá (0,5%) êáé ç Óïõçäßá (0,6%). ¸íá ÷ñüíï ðñéí, ôïí ÓåðôÝìâñéï ôïõ 2012 ï ðëçèùñéóìüò óôçí ÅëëÜäá Þôáí 0,3%. Åí ôù ìåôáîý, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôçò Ãñáììáôåßáò ÊáôáíáëùôÞ ôçò ÃÓÅÅ, áõîÜíåôáé ìå ãåùìå-

ôñéêÞ ðñüïäï ï áñéèìüò ôùí õðåñ÷ñåùìÝíùí íïéêïêõñéþí. ÓôåëÝ÷ç ôçò Ãñáììáôåßáò õðïóôçñßæïõí üôé ôá õðåñ÷ñåùìÝíá íïéêïêõñéÜ, ðñéí áðü 2,5 ÷ñüíéá Þôáí óôï 10%, åíþ óÞìåñá Ý÷ïõí åêôïîåõèåß óôï 65%. Áêüìç åêôéìïýí üôé üóïé Ýëáâáí óôåãáóôéêü äÜíåéï áðü ôï 2008 êáé ìåôÜ äåí ìðïñïýí íá ôï åîõðçñåôÞóïõí, åíþ áí õðÜñîåé Üñóç ôïõ ðñïóôáôåõôéêïý ðëáéóßïõ ãéá ôçí ðñþôç êáôïéêßá, åßíáé ïñáôüò ï êßíäõíïò êáôáó÷Ýóåùí. ÅêöñÜæïõí, åðßóçò, öüâïõò ãéá ðéèáíÞ áðüóõñóç ôïõ "íüìïõ ÊáôóÝëç" ãéá ôá õðåñ÷ñåùìÝíá íïéêï-

êõñéÜ ( 3869/2010) êáé áíáöÝñïõí üôé Ý÷åé Þäç êáôáñãçèåß ï åîùäéêáóôéêüò óõìâéâáóìüò ïöåéëåôþí ìå ôéò ôñÜðåæåò, åíþ ôùí åõíïúêþí ñõèìßóåùí åîáéñïýíôáé ïé åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò ðïõ áðáó÷ïëïýí ðñïóùðéêü.Ç ÃÓÅÅ, áðïöÜóéóå ÷èåò íá ðñï÷ùñÞóåé óå 24ùñç ðáíåëëáäéêÞ áðåñãßá óôéò 6 Íïåìâñßïõ êáé áðåñãéáêÞ óõãêÝíôñùóç óôï Ðåäßïí ôïõ ¢ñåùò óôéò 11:00 ôï ðñùß ôçò ßäéáò ìÝñáò. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí 35ç ãåíéêÞ áðåñãßá áðü ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðñþôïõ ìíçìïíßïõ, åíþ, óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, ç ÁÄÅÄÕ ðñüêåéôáé íá ìåôÜó÷åé óôçí êéíçôïðïßçóç áöïý

ðñïçãïõìÝíùò óõíôïíßóåé ôéò åíÝñãåéÝò ôçò ìå ôç ÃÓÅÅ. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ôïðïèÝôçóÞò ôïõ ï ðñüåäñïò ôçò ÃÓÅÅ ÃéÜííçò Ðáíáãüðïõëïò, õðïóôÞñéîå üôé õðÜñ÷åé áíÜãêç "ãéá áðåñãßåò ìå áðåñãïýò êáé ìá÷çôéêÜ óõëëáëçôÞñéá" êáé áíáöÝñèçêå óôçí áíÜãêç ôçò õðïóôÞñéîçò ü÷é ìüíï ôïõ êüóìïõ ôçò åñãáóßáò áëëÜ êáé ôùí áíÝñãùí êáé óçìåßùóå üôé ìðïñåß ôï ðïóïóôü ôùí íÝùí áíÝñãùí íá åßíáé õøçëü, áíôéðñïóùðåýåé üìùò ìüíï ôï 25% ôùí áíÝñãùí ôç óôéãìÞ ðïõ ôï 75% ôùí áíÝñãùí åßíáé Üíù ôùí 50 åôþí, "ìå ïéêïãÝíåéåò êáé äÜíåéá", üðùò åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ.

¸êðôùóç Ýùò 70% óôá ôéìïëüãéá ôïõ çëåêôñéêïý ãéá ôïõò öïñåßò ðïõ åðéôåëïýí êïéíùíéêü Ýñãï (ðñïíïéáêÝò õðïäïìÝò óôÞñéîçò åõáßóèçôùí êïéíùíéêþí ïìÜäùí, êïéíùíéêÜ óõóóßôéá êëð.) èåóðßæåôáé ìå ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôéò áíáíåþóéìåò ðçãÝò åíÝñãåéáò, ðïõ øçößóôçêå áðü ôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò. ÓõãêåêñéìÝíá, üðùò áíáêïßíùóå, êáôÜ ôçí ïìéëßá ôïõ óôç ÂïõëÞ, ï õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ÃéÜííçò ÌáíéÜôçò, ìå ôñïðïðïßçóç ðïõ åéóÞ÷èç óôï Üñèñï 17 ôïõ íïìïó÷åäßïõ ðñïâëÝðåôáé üôé ç ðñïìÞèåéá çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò ìå åéäéêü ôéìïëüãéï óå ÍïìéêÜ Ðñüóùðá Äçìïóßïõ êáé Éäéùôéêïý Äéêáßïõ ìç êåñäïóêïðéêïý ÷áñáêôÞñá ìå êïéíùöåëåßò óêïðïýò (ðñïíïéáêÝò õðïäïìÝò óôÞñéîçò åõáßóèçôùí êïéíùíéêþí ïìÜäùí, êïéíùíéêÜ óõóóßôéá êëð.), èá áðïôåëåß õðçñåóßá êïéíÞò ùöÝëåéáò ìå óêïðü ôçí õðïóôÞñéîç ôùí åí ëüãù öïñÝùí êïéíùöåëïýò ÷áñáêôÞñá ðïõ óôçñßæïõí ÅõÜëùôïõò ÐåëÜôåò êáé åõáßóèçôåò êïéíùíéêÝò ïìÜäåò.

ÃÉÁÍÍÇÓ ÌÁÍÉÁÔÇÓ

Ôïí ÄåêÝìâñéï ïé áðïöÜóåéò ãéá ôï äçìïóéïíïìéêü êåíü

×áìçëü ôéìïëüãéï ñåýìáôïò ãéá ôïõò öïñåßò ðïõ åðéôåëïýí êïéíùíéêü Ýñãï

ÇëåêôñïíéêÜ ç äéüñèùóç óôïé÷åßùí áêéíÞôùí óôï Å9 Îåêßíçóå áðü ÷èåò ç äéáäéêáóßá äéüñèùóçò óôïé÷åßùí áêéíÞôùí óôï Å9 ôïõ 2011 êáé ôùí åðüìåíùí åôþí, êáé ðñáãìáôïðïéåßôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå ôç ÷ñÞóç çëåêôñïíéêÞò äéáäéêôõáêÞò åöáñìïãÞò, ìåôÜ ôçí Ýêäïóç ôïõ áñ÷éêïý åêêáèáñéóôéêïý ÖÁÐ ôïõ áíôßóôïé÷ïõ Ýôïõò.

ÐñïóùñéíÞ áíáóôïëÞ êáôáâïëÞò 354 óõíôÜîåùí ôïõ ÏÁÅÅ Óå ðñïóùñéíÞ áíáóôïëÞ êáôáâïëÞò 354 óõíôÜîåùí ëüãù èáíÜôïõ, ðñï÷þñçóå áðü ôçí 1ç Ïêôùâñßïõ ï Ïñãáíéóìüò ÁóöÜëéóçò ÅëåõèÝñùí Åðáããåëìáôéþí. Ï Ïñãáíéóìüò ðñïÝâç óôçí áíáóôïëÞ êáôáâïëÞò ôùí óõíôÜîåùí áõôþí äéüôé, Ýðåéôá áðü äéáóôáõñþóåéò ôùí óôïé÷åßùí áðü ôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí êáé ôéò ßäéåò ôéò õðçñåóßåò ôïõ ÏÁÅÅ, ðñïÝêõøáí åíäåßîåéò ðéèáíÞò ðáñáâáôéêüôçôáò åðåéäÞ åß÷áí õðïâëçèåß åëëéðÞ óôïé÷åßá ïéêïãåíåéáêÞò êáôÜóôáóçò Þ äåí åß÷å äçëùèåß ï èÜíáôïò ôïõ óõíôáîéïý÷ïõ.


5

ÐÏËÉÔÉÊÇ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 OÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Ãéá ôéò åðáöÝò óå ÇÐÁ êáé ÉóñáÞë åíçìÝñùóå ôïí Ê. Ðáðïýëéá ï Áíô. ÓáìáñÜò Ç êñßóç áëëÜæåé ôéò éóïññïðßåò… Ôoõ ÄÇÌÇÔÑÇ KÁÌÐOÕÑÁÊÇ óï ðåñíÜ ï êáéñüò, ôüóï ç åëëçíéêÞ êïéíùíßá âñßóêåôáé ¼ ìðñïóôÜ óå ðñÜãìáôá ðïõ ìÝ÷ñé ðñéí ëßãá ÷ñüíéá Þôáí áäéáíüçôá. Ç åßóïäïò áõôþí ôùí íÝùí äåäïìÝíùí Þ êáé çèþí, óôçí áñ÷Þ äçìéïõñãåß óôïõò ðïëßôåò ìÝãéóôç Ýêðëçîç, ðïëëÝò öïñÝò êáé áíôßäñáóç. ÐáñÜëëçëá, üìùò, ìáò âÜæåé óå ìéá äéáäéêáóßá óêÝøçò ðïõ óõíçèÝóôáôá êáôáëÞãåé óôçí áðüöáóç üôé áõôÜ ôá íÝá ðñÜãìáôá äåí åßíáé õðï÷ñåùôéêÜ êáé Üó÷çìá Þ áñíçôéêÜ Þ åðßöïâá. Ôï ðéï ðñüóöáôï ðáñÜäåéãìá åßíáé ç ðåñßöçìç ÷ïñçãßá åíüò éäéþôç, ôïõ ê. ÂáñäéíïãéÜííç, ãéá íá îáíáêáôÝâïõí ôá Üñìáôá ìÜ÷çò óôçí ðáñÝëáóç. Ç ðñþôç áíôßäñáóç ôùí ðåñéóóïôÝñùí Þôáí öñßêç Þ ÷ëåõáóìüò. ÌåôÜ áðü ùñéìüôåñç óêÝøç üìùò, ó÷åäüí üëïé êáôÝëçîáí ó' Ýíá "ãéáôß ü÷é;", áíåîÜñôçôá ìå ôï áí óõìöùíïýí åðß ÌÝ÷ñé ðñüôéíïò, ôçò ïõóßáò ìå ôï óõãêåêñéìÝíï Þôáí áäéáíüçôï êñáôéêü Ýîïäï. Óôçí ðñáãìáôéêüïé Ýíïðëåò äõíÜìåéò ôçôá, ç êïéíùíéêÞ áðïäï÷Þ ôçò ÷ïíá æçôÞóïõí ñçãßáò õðåñâáßíåé êáôÜ ðïëý ôç Þ íá áðïäå÷ôïýí óôåíÞ õðüèåóç ìéáò ðáñÝëáóçò. Åßíáé Ýíá âÞìá óôçí áëëáãÞ ôïõ éäéùôéêÞ ïéêïíïìéêÞ ôñüðïõ ðïõ óêåöôüìáóôå. åíßó÷õóç. Ôï ßäéï áêñéâþò Ýãéíå êáé ìå ìéá ¼ìùò áõôü Üëëç, ëéãüôåñï ðñïâåâëçìÝíç õåãêáéíéÜóôçêå ðéá ðüèåóç. Ï ê. ÄÝíäéáò íïìïèÝôçóå óôéò ìÝñåò ìáò. ôéìïêáôÜëïãï ãéá üðïéïí éäéþôç ÂëÝðåôå êÜôé ÷ñåéÜæåôáé öýëáîç êáôÜ ìüíáò áêáêü ó' áõôü; ðü ôçí ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá. ¸èåóå âÝâáéá êÜðïéá åéóïäçìáôéêÜ êñéÅãþ ü÷é. ÌðñïóôÜ óôçí êñßóç, ôÞñéá, áëëÜ ç ãåíéêÞ áñ÷Þ åßíáé üôé ïé åõêáôÜóôáôïé ðïõ ÷ñåéÜæïíôáé êñÜôïò êáé éäéþôåò ðñïóôáóßá èá ôçí ðëçñþíïõí. Áí ìå ïéêïíïìéêÝò ôï êáëïóêåöôïýìå, ïé äõï áõôÝò õäõíáôüôçôåò ðñÝðåé ðïèÝóåéò åßíáé ßäéåò óôç âÜóç ôïõò. íá âñïõí íÝï Ôï êñÜôïò, ëüãù ïéêïíïìéêþí áäõóçìåßï éóïññïðßáò. íáìéþí, áðïäÝ÷åôáé ôçí åíßó÷õóç åíüò éäéþôç ãéá íá êÜíåé ôç äïõëåéÜ Êé áðü üôé öáßíåôáé ôïõ, ãéá íá öÝñåé óå ðÝñáò ôçí áôï âñßóêïõí. ðïóôïëÞ ãéá ôçí ïðïßá õðÜñ÷åé. ÌÝ÷ñé ðñüôéíïò, Þôáí áäéáíüçôï ïé Ýíïðëåò äõíÜìåéò íá æçôÞóïõí Þ íá áðïäå÷ôïýí éäéùôéêÞ ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç. Åðßóçò, Þôáí áäéáíüçôï ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá íá æçôÜ ëåöôÜ ãéá íá öõëÜîåé êÜðïéïí ðïõ áðïôåëåß óôü÷ï ðáñÜíïìùí äñáóôçñéïôÞôùí. Êé áí èåùñïýíôáí ëïãéêÞ ìéá äùñåÜ éäéþôç ãéá í' áãïñáóôåß êÜðïéï ðëïßï Þ ìåñéêÜ ðåñéðïëéêÜ ãéá ðáñÜäåéãìá, Þôáí ðÝñáí ðÜóçò öáíôáóßáò ç êÜëõøç áðü éäéþôåò åîüäùí ëåéôïõñãßáò ôïõ êñÜôïõò. Ïõäåßò ìðïñïýóå íá öáíôáóôåß Ýíáí éäéþôç íá ðñïóöÝñåé ðåôñÝëáéï ãéá íá êéíçèïýí ôá Üñìáôá ìÜ÷çò Þ ãéá íá ãßíåôáé óÝñâéò óôá áõôïêßíçôá ôçò ÅËÁÓ, üìùò áõôü åãêáéíéÜóôçêå ðéá óôéò ìÝñåò ìáò. ÂëÝðåôå êÜôé êáêü ó' áõôü; Åãþ ü÷é. ÌðñïóôÜ óôçí êñßóç, êñÜôïò êáé éäéþôåò ìå ïéêïíïìéêÝò äõíáôüôçôåò ðñÝðåé íá âñïõí íÝï óçìåßï éóïññïðßáò. Êé áðü üôé öáßíåôáé ôï âñßóêïõí. • Öïõóêüðïõëå, äå âëÝðù êáìßá áíçóõ÷ßá ãéá ôçí ÁìåñéêÜíéêç åêêñåìüôçôá. Óá íá ôï äéáóêåäÜæïõí ìïéÜæïõí ïé áãïñÝò.

Ì

å ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò, ÊÜñïëï Ðáðïýëéá, óõíáíôÞèçêå ÷èåò ï ðñùèõðïõñãüò, Áíôþíçò ÓáìáñÜò, óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï. Ï ê. ÓáìáñÜò åíçìÝñùóå ôïí ê. Ðáðïýëéá ãéá ôá ôáîßäéá ôïõ óå ÇÐÁ êáé ÉóñáÞë, êáèþò åðßóçò êáé ãéá èÝìáôá ôçò åëëçíéêÞò ðñïåäñßáò ôçò Å.Å. ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2014. ÅîÜëëïõ ôçí åõêáéñßá íá äéáðéóôþóåé "éäßïéò üììáóé" ôï õøçëü åðßðåäï ôçò åðé÷åéñçóéáêÞò éêáíüôçôáò êáé åôïéìüôçôáò ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí, êáèþò êáé ôï Üñôéï ôçò åêðáßäåõóçò ôùí óôåëå÷þí ôçò åß÷å ÷èåò ï ê. ÓáìáñÜò, ï ïðïßïò, åðéâáßíùí ôçò öñåãÜôáò "Óáëáìßò" ðáñáêïëïýèçóå ôç äéáêëáäéêÞ Üóêçóç "ÐõñðïëçôÞò", ðïõ äéåîÞ÷èç õðü äõóìåíåßò êáéñéêÝò óõíèÞêåò áíïé÷ôÜ ôçò ¾äñáò, óôç íçóßäá Äïêü. "ÁõôÞ ç äýóêïëç áðáéôçôéêÞ äéáêëáäéêÞ Üóêçóç -åðéôõ÷çìÝíç Üóêçóç- äåß÷íåé ôï õøçëü öñüíçìá, ôçí åôïéìüôçôá, ôçí áðïöáóéóôéêüôçôá êáé ôçí áñôéüôçôá ôùí Åíüðëùí Äõ-

Ô ç ò

íÜìåùí" áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê. ÓáìáñÜò ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò Üóêçóçò. "Êáé óå áõôÝò ôéò äýóêïëåò óôéãìÝò ðïõ ðåñíÜ ï ôüðïò, ìáò ãåìßæåé üëïõò ìå õðåñçöÜíåéá" êáôÝëçîå. Ôï óåíÜñéï ôçò äéáêëáäéêÞò Üóêçóçò "ÐõñðïëçôÞò" ðåñéåëÜìâáíå áíáêáôÜëçøç íÞóïõ.

Óõììåôåß÷áí ìïíÜäåò ôïõ Óôüëïõ, ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò êáèþò êáé ÅéäéêÝò ÄõíÜìåéò. Ôçí Üóêçóç ðáñáêïëïýèçóáí åðßóçò ç ðïëéôéêÞ êáé óôñáôéùôéêÞ çãåóßá ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí êáèþò êáé ôá ìÝëç ôçò áñìüäéáò êïéíïâïõëåõôéêÞò åðéôñïðÞò.

ç ì Ý ñ á ò

Áíáãêáßåò ñõèìßóåéò ðïõ âïçèïýí óôçí áíôéìåôþðéóç ôçò «ëáèñïìåôáíÜóôåõóçò»

Ì

éá áíáãêáßá êáé "Ýîõðíç" (èá ôïõò, ðïõ áðïêôïýí êáé áõôÜ ôá ßäéá ìå ìðïñïýóå íá ôçí ÷áñáêôçñßôïõò ãïíåßò äéêáéþìáôá. óåé êáíåßò), êßíçóç Ýêáíå ôéò ÌéëÜìå ãéá Ýíáí áñéèìü ðåíôáêïóßðñïçãïýìåíåò ìÝñåò ôï õðïõñãåßï Åùí ðåñßðïõ ÷éëéÜäùí, ðïõ æïõí åäþ êáé óùôåñéêþí, äßíïíôáò ìéá ëýóç óå óåé÷ñüíéá óôç ÷þñá ìáò, ìå íüìéìá ÷áñôéÜ ñÜ æçôçìÜôùí ðïõ áöïñïýí êáé ôï êáé ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ "åðß ìáêñüí äéáóýíïëï ôçò êïéíùíßáò, áëëÜ êáé óõìÝíïíôïò". ãêåêñéìÝíåò ïìÜäåò ìåôáíáóôþí ðïõ ¼ìùò, ðÝñáí ôïõ ðñïöáíïýò, üôé âñßóêïíôáé íüìéìá óôç ÷þ÷éëéÜäåò íüìéìïé ìåôáíÜóôåò ñá ìáò. èá óôáìáôÞóïõí íá ôáëáéðùñïýíôáé ÷ùñßò ëüãï, õÇ çãåóßá ôïõ õðïõñãåßðÜñ÷åé êáé ôï "Ýîõðíï", áí ïõ Åóùôåñéêþí ðñïþèçóå ìðïñåß íá ôï ðåé êáíåßò Ýôóé. Ýíáí íÝï êþäéêá ìåôáíáóôþí, ðïõ êùäéêïðïéåß üóá ðåñéëáìâÜíïíôáé ãéá ôïõò å ôá íÝá äéáðéóôùìåôáíÜóôåò óôïí âáóéêü ôéêÜ Ýããñáöá, ïé íüìï ðïõ éó÷ýåé (áðü ôï íïìßìùò äéáìÝíïÔoõ ÐETÑÏÕ 2005) áëëÜ êáé üóá ðåñéíôåò êáé åñãáæüìåíïé óôç ÔÑÏÕÐÉÙÔÇ ëáìâÜíïíôáé óå åßêïóé ðá- ptroupiotis@yahoo.gr ÷þñá ìáò èá ìðïñïýí íá ëáéüôåñïõò íüìïõò, 6-7 ìåôáêéíïýíôáé êáé íá åñãÜðñïåäñéêÜ äéáôÜãìáôá êáé æïíôáé íüìéìá óå üëåò ôéò êáìéÜ ðåíçíôáñéÜ õðïõñãéêÝò áðï÷þñåò ôçò Å.Å. Ôé óçìáßíåé áõôü ðñáöÜóåéò… êôéêÜ, äåí ÷ñåéÜæåôáé áíÜëõóç. Éäéáßôåñá áí óêåöôåß êáíåßò üôé óôç ÷þñá áñÜëëçëá, ï êþäéêáò áõôüò, ðïõ ìáò õðÜñ÷åé ðïëý ìåãÜëç ýöåóç êáé ôþñá âñßóêåôáé óå äçìüóéá äéááíåñãßá, ðïõ âåâáßùò ðëÞôôåé êáé âïýëåõóç, ìüëéò ìðåé óå åöáñìïôïõò ìåôáíÜóôåò. ãÞ, åßíáé óáöÝò üôé èá âïçèÞóåé óçìáÌå ôçí êßíçóç áõôÞ, èá õðÜñîåé íôéêÜ åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò íüìéìïõò êáé Ýíá åßäïò ðßåóçò ðñïò ôéò Üëëåò ìåôáíÜóôåò ðïõ æïõí óôç ÷þñá ìáò êáé åõñùðáúêÝò ÷þñåò, ðïõ ìÝ÷ñé óÞìåñá áíáãêÜæïíôáé êÜèå ëßãï êáé ëéãÜêé íá "âïëåýïíôáé" ìå ôï íá åßíáé ç ÷þñá ôáëáéðùñïýíôáé áðü ôçí êñáôéêÞ ãñáìáò ü÷é áðëþò ÷þñá õðïäï÷Þò, áëëÜ öåéïêñáôßá ãéá íá ðÜñïõí áíáíÝùóç Üêáé ÷þñá õðï÷ñåùôéêÞò ðáñáìïíÞò äåéáò ðáñáìïíÞò, áëëÜ êáé ôá ðáéäéÜ üëùí ôùí ìåôáíáóôþí ðïõ Ýöôáíáí

Ì

Ð

óôçí ÅëëÜäá… ÕðÜñ÷åé üìùò êáé êÜôé Üëëï. Ìå ôçí êßíçóç áõôÞ êáé ôç, áò ôçí ÷áñáêôçñßóïõìå, "íÝá íïìéìïðïßçóç" üëùí üóùí Ý÷ïõí ôéò ðñïûðïèÝóåéò, ìðáßíåé ìéá ãñáììÞ, Ýíá üñéï óôï ðïéïò âñßóêåôáé íüìéìá óôç ÷þñá êáé ðïéïò ü÷é. Êáé Ýôóé, ìðïñåß íá õðÜñîåé ìéá ôÜîç óôï üëï óýóôçìá áñ÷éêÜ, ãéáôß äåí åßíáé äõíáôüí íá õðÜñîïõí Üìåóá åðáíáðáôñéóìïß, ìáæéêÜ, ãéá ðïëëïýò ëüãïõò. ìùò, üëá áõôÜ (ìáæß ìå ìéá óåéñÜ áðü Üëëåò ñõèìßóåéò) êáé ãåíéêþò ôïí Ýëåã÷ï ôùí óõíüñùí, áëëÜ êáé ôïí Ýëåã÷ï ôùí ðüëåùí äßíïõí êáé ôçí áßóèçóç üôé ç ÷þñá äåí åßíáé "îÝöñáãï áìðÝëé" êáé ðùò ãåíéêþò äåí ìðïñåß üðïéïò êáé üðïôå èÝëåé íá ìðáßíåé êáé íá åãêáèßóôáôáé. Êáé ïé êéíÞóåéò áõôÝò Ý÷ïõí éäéáßôåñç óçìáóßá, ìéá êáé ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá Ý÷åé îåêéíÞóåé êáé ðÜëé óôçí Åõñþðç (äõóôõ÷þò ìå áöïñìÞ ôá ôñáãéêÜ íáõÜãéá óôç Ëáðåíôïýæá) óõæÞôçóç ãéá ôï èÝìá ôùí ëáèñïìåôáíáóôþí, ôïõò ôñüðïõò áíôéìåôþðéóÞò ôïõò, áëëÜ êáé "äéêáéüôåñç" êáôáíïìÞ üóùí ìÝíïõí óôçí Åõñþðç óå üëåò ôéò ÷þñåò ôçò ¸íùóçò. Êáé áõôü ôï ôåëåõôáßï åßíáé ðïëý êñßóéìï ãéá ôç ÷þñá ìáò.

¼


OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

Õ

ðÝñ ôçò Üñóçò áóõëßáò ôùí Ýîé âïõëåõôþí ôçò «×ñõóÞò ÁõãÞò» Ð. Çëéüðïõëï, Å. Ìðïýêïõñá, Ã. ÃåñìåíÞ, Ç. Ðáíáãéþôáñïõ, Ç. ÊáóéäéÜñç êáé ×ñ. Áëåîüðïõëï áðïöÜóéóå ç ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò. Ùóôüóï êáô´ôçí øçöïöïñßá ðáñáôçñÞèçêáí áñêåôÝò… áðïõóßåò, êáèþò øÞöéóáí 247 âïõëåõôÝò. Óýìöùíá ìå ôï áðïôÝëåóìá, óôï áßôçìá Üñóçò áóõëßáò ôùí âïõëåõôþí Ð. Çëéüðïõëï, Å. Ìðïýêïõñá êáé Ã. ÃåñìåíÞ, 246 âïõëåõôÝò øÞöéóáí õðÝñ êáé âñÝèçêå Ýíá Üêõñï øçöïäÝëôéï, ðïõ åßíáé ôïõ áíåîÜñôçôïõ âïõëåõôÞ Íßêïõ Íéêïëüðïõëïõ. Ãéá ôïõò óõãêåêñéìÝíïõò âïõëåõôÝò áíïßãåé ðëÝïí ï äñüìïò, ðñïêåéìÝíïõ íá ôïõò áðáããåëèåß ç êáôçãïñßá ãéá äéåýèõíóç êáé óõììåôï÷Þ óå åãêëçìáôéêÞ ïñãÜíùóç êáé íá êëçèïýí óå áðïëïãßá. Ãéá ôïí Ç. Ðáíáãéþôáñï áßñåôáé ç áóõëßá ãéá äýï ðáëáéüôåñåò õðïèÝóåéò ôïõ ç ðñþôç ìå 247 øÞöïõò õðÝñ êáé ç äåýôåñç ìå 246 øÞöïõò õðÝñ êáé Ýíá "ðáñþí" ðïõ åßíáé ôïõ âïõëåõôÞ ôùí ÁíåîÜñôçôùí ÅëëÞíùí, Âáóßëç ÊáðåñíÜñï. Ãéá ôïí Çë. ÊáóéäéÜñç áßñåôáé ç áóõëßá ãéá ðáëáéüôåñç õðüèåóç ìå 247 øÞöïõò õðÝñ. Ãéá ôïí ×ñ. Áëåîüðïõëï áßñåôáé ç áóõëßá ìå 246 øÞöïõò õðÝñ êáé Ýíá "ëåõêü". Ç ÏëïìÝëåéá áðÝññéøå ôï áßôçìá ãéá ôçí Üñóç ôçò áóõëßáò ôïõ âïõëåõôÞ ÉùÜííç Áìáíáôßäç (ÓÕÑÉÆÁ) ìå 4 õðÝñ, 242 êáôÜ, 1 ðáñþí. ÁðïöÜóéóå üìùò ôçí Üñóç áóõëßáò ãéá ôïõò ê.ê. ×ñÞóôï ÊÝëëá (Í.Ä.) ìå 195 øÞöïõò õðÝñ, 42 êáôÜ, 10 ðáñþí êáé ôïõ Ìé÷Üëç ÔáìÞëïõ (Í.Ä.) ìå 185 õðÝñ, 45 êáôÜ, 17 ðáñþí ãéá ðñþôç õðüèåóÞ ôïõ êáé áêüìç ìå 194 õðÝñ, 30 êáôÜ êáé 15 "ðáñþí" ãéá äåýôåñç õðüèåóÞ ôïõ. ÐÜíôùò ç Åéóáããåëßá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, ìÝóù ôïõ õðïõñãåßïõ Äéêáéïóýíçò, äéáâßâáóå óôç ÂïõëÞ ÷èåò íÝï áßôçìá ãéá ôçí Üñóç ôçò áóõëßáò ôùí âïõëåõôþí ôçò "×ñõóÞò ÁõãÞò" Çëßá Ðáíáãéþôáñïõ êáé Çëßá ÊáóéäéÜñç, ðñïêåéìÝíïõ íá äéêáóôïýí ãéá ôï áäßêçìá ôçò ðáñÜíïìÞò âßáò, óôç äéÜñêåéá åðåéóïäßùí, êáôÜ ôïõ äçìÜñ÷ïõ Ïé÷áëßáò-ÌåëéãáëÜ Ìåóóçíßáò Ößëéððïõ ÌðÜìç, ôïí ðåñáóìÝíï ÓåðôÝìâñéï.

Ôùí åíåñãåéþí ôçò Åéóáããåëßáò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ åß÷å ðñïçãçèåß ó÷åôéêü áßôçìá ôçò Åéóáããåëßáò ÊáëáìÜôáò. Õðåíèõìßæåôáé üôé óôá ìÝóá ôïõ ðåñáóìÝíïõ ìÞíá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ìíçìüóõíïõ ãéá ôá èýìáôá ôçò ÐçãÜäáò, óôï ÌåëéãáëÜ, ï ê. Ðáíáãéþôáñïò åðéôÝèçêå óôï äÞìáñ÷ï ê. ÌðÜìç êáé Üñðáîå ôï ìéêñüöùíï áðü ôá ÷Ýñéá ôïõ, áðïêáëþíôáò ôïí "êáñáãêéüæç". Ï äÞìáñ÷ïò êáé Üëëïé ðáñåõñéóêüìåíïé áðï÷þñçóáí áðü ôçí åêäÞëùóç, åíþ óôç óõíÝ÷åéá óôï âÞìá áíÝâçêå Çëßáò ÊáóéäéÜñçò, ï ïðïßïò áöïý ÷áñáêôÞñéóå ãåíïêôïíßá ôá ãåãïíüôá óôï ÌåëéãáëÜ, åîáðÝëõóå óöïäñÞ åðßèåóç êáôÜ ôçò êõâÝñíçóçò êáé ôïõ áíôéðñüåäñïõ ôçò êõâÝñíçóçò êáé ðñüåäñïõ ôïõ ÐÁÓÏÊ ÅõÜããåëïõ ÂåíéæÝëïõ. Åí ôù ìåôáîý, áíáóôïëÞ êáèçêüíôùí äéáñêåßáò åíüò ìÞíá åðåâëÞèç óôïí óõíôïíéóôÞ äéåõèõíôÞ ôïõ Øõ÷éáôñéêïý Íïóïêïìåßïõ ÁôôéêÞò (ØÍÁ-Äáöíß) Êùíóôáíôßíï Ðáñáó÷Üêç ìå åíôïëÞ ôïõ õðïõñãïý Õãåßáò, ¢äùíé ÃåùñãéÜäç. Óå âÜñïò ôïõ Ê. Ðáñáó÷Üêç õðÜñ÷ïõí êáôáããåëßåò üôé ÷ïñçãïýóå óå ìÝëç ôçò "×ñõóÞò ÁõãÞò" ðéóôïðïéçôéêÜ øõ÷éêÞò õãåßáò ðñïêåéìÝíïõ íá âãÜëïõí Üäåéá ïðëïöïñßáò, áëëÜ êáé üôé ÷ïñçãïýóå âåâáéþóåéò ãéá êáôÜèëéøç ðñïêåéìÝíïõ ìÝëç ôçò ßäéáò ïñãÜíùóçò íá ðáßñíïõí áíáâïëÝò áðü äéêáóôÞñéá.

ÏðëïóôÜóéï êáé «ìíçìåßï» íáæéóìïý óôï óðßôé öõãüäéêïõ åðé÷åéñçìáôßá… Åí ôù ìåôáîý åéäéêü ÷þñï, "ìíçìåßï" ôïõ íáæéóìïý êáé ðëÞèïò üðëùí, åíôüðéóáí, ï åéóáããåëÝáò êáé ïé áóôõíïìéêïß ôçò Äéåýèõíóçò Åóùôåñéêþí ÕðïèÝóåùí ôçò ÅË.ÁÓ, êáôÜ ôçí Ýñåõíá óôçí Ýðáõëç öõãüäéêïõ åðé÷åéñçìáôßá, óôï Ðáíüñáìá ôçò Âïýëáò, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå êáôüðéí ðáñáããåëßáò ôçò Åéóáããåëßáò Ðñùôïäéêþí Áèçíþí óôï ðëáßóéï ôçò õðüèåóçò ôçò "×ñõóÞò ÁõãÞò". ¼ðùò áíáêïéíþèçêå áðü ôï Áñ÷çãåßï ôçò ÅË.ÁÓ, ï åðé÷åéñçìáôßáò ï ïðïßïò áíáæçôåßôáé, åêôüò áðü ôéò 21 êáñáìðßíåò, 60 ìá÷áßñéá äéáöüñùí ôýðùí - ðå-

ôáëïýäåò - óôéëÝôá, 10 äéüðôñåò êáôåýèõíóçò óôü÷ùí laser êáé äýï óõóêåõÝò çëåêôñéêÞò åêêÝíùóçò taser åß÷å áêüìá 10 ðéóôüëéá, Ýíá âëÞìá üëìïõ ÐÁÏ ìÝóá óå ìåôáëëéêü êïõôß, Üëëåò 24 äéüðôñåò óêüðåõóçò óôü÷ïõ, ìåãÜëïò áñéèìüò ãåìéóôÞñùí ðõñïâüëùí üðëùí, ðëÞèïò öõóéããßùí äéáöüñùí äéáìåôñçìÜôùí, ìßá âáëëßóôñá ìå äéüðôñá, äýï ôüîá ìå ìåãÜëï áñéèìü âåëþí, ìßá áóðßäá ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò êáé ìåãÜëï áñéèìü êéíçôþí ôçëåöþíùí, êáñôþí ìíÞìçò êáé SIM, âéíôåïêáìåñþí, öùôïãñáöéêþí ìç÷áíþí, óõóêåõþí åðéêïéíùíßáò êáé áóõñìÜôùí. Éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí ãéá ôéò áñ÷Ýò åß÷å üìùò Ýíá åéäéêÜ äéáìïñöùìÝíï äùìÜôéï, óôï ïðïßï âñÝèçêáí íáæéóôéêÜ óýìâïëá, üðùò óçìáßåò, óôñáôéùôéêÝò óôïëÝò, áãÜëìáôá, öùôïãñáößåò ôïõ ×ßôëåñ êáé Üëëùí ðñïóþðùí ôçò ßäéáò ðåñéüäïõ, êñÜíç, óâÜóôéêåò êáé Üëëá áíôéêåßìåíá, ìÝóá óå âéôñßíåò, ìÝñïò ôùí ïðïßùí êáôáó÷Ýèçêå. Áðü ôïõò áóôõíïìéêïýò óõíåëÞöèç ï åðéóôÜôçò ôçò Ýðáõëçò, óå âÜñïò ôïõ ïðïßïõ ó÷çìáôßóôçêå ó÷åôéêÞ ðïéíéêÞ äéêïãñáößá. Õðåíèõìßæåôáé üôé ï åðé÷åéñçìáôßáò åßíáé öõãüäéêïò óôçí õðüèåóç ôïõ åöïðëéóôÞ Âßêôùñá ÑÝóôç, (ï ïðïßïò åßíáé ðñïöõëáêéóìÝíïò), ãéá ôá äÜíåéá ôçò ôñÜðåæáò FBB. ÅîÜëëïõ óõëëåêôéêü ðïëåìéêü üðëï ôïõ Â' Ðáãêïóìßïõ ÐïëÝìïõ óå êïììÜôéá, ðïõ äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß, âñßóêåôáé óôï Ýíá áðü ôá äýï êïíôÝéíåñ óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ Óôáèìïý Åìðïñåõìáôïêéâùôßùí ÐåéñáéÜ (ÓÅÐ) êáé öÝñåôáé íá óõíäÝåôáé ìå êáôáæçôïýìåíï åðé÷åéñçìáôßá. Óýìöùíá ìå ðçãÝò, ôï óõãêåêñéìÝíï êïíôÝéíåñ ðïõ åëÝã÷èçêå áðü ôï ÓÄÏÅ, åß÷å îåêéíÞóåé áðü ôï ÂÝëãéï êáé ìÝóù ÌÜëôáò Ýöôáóå óôïí ÐåéñáéÜ. ÓÞìåñá èá ìåôáâïýí óôï ÓÅÐ ðõñïôå÷íïõñãïß ôçò ÁíôéôñïìïêñáôéêÞò Õðçñåóßáò, ðñïêåéìÝíïõ íá äéáðéóôþóïõí áðü êïíôÜ ãéá ôé üðëï ðñüêåéôáé. Åðßóçò, óå Ýôåñï åìðïñåõìáôïêéâþôéï âñÝèçêå Ýíá ðáëáéü áõôïêßíçôï ôýðïõ óåâñïëÝô, ðïõ êáôÜ ðÜóá ðéèáíüôçôá áíÞêåé óôïí ßäéï åðé÷åéñçìáôßá. Ôï óõãêåêñéìÝíï êïíôÝéíåñ åß÷å áíá÷ùñÞóåé áðü ôéò ÇÐÁ.

Åñþôçóç 60 âïõëåõôþí ôçò Í.Ä. ãéá ôç öïñïëüãçóç ôùí áãñïôåìá÷ßùí Íá ìçí åðéâáñõíèïýí ïé áãñüôåò ìå "áâÜóôá÷ôåò" êáé "Üäéêåò" öïñïëïãßåò, æçôïýí ìå åñþôçóç ðïõ êáôÝèåóáí ðñïò ôïõò õðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí êáé ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò, 60 âïõëåõôÝò ôçò Í.Ä. ìå ðñþôï õðïãñÜöïíôá ôïí ÉïñäÜíç ÔæáìôæÞ. Ïé 60 âïõëåõôÝò, áíÜìåóá ôïõò êáé ç Íôüñá ÌðáêïãéÜííç, ðïõ êáôÝèåóáí ôçí åñþôçóç åíüøåé ôùí äéáâïõëåýóåùí ðïõ èá îåêéíÞóåé ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ãéá ôçí êáôÜñôéóç ôïõ ôåëéêïý íïìïó÷åäßïõ ãéá ôïí Åíéáßï Öüñï ÁêéíÞôùí ôïõ 2014, ÷áñáêôçñßæïõí õðåñâïëéêÞ ôçí öïñïëïãéêÞ åðéâÜñõíóç óôá áãñïôåìÜ÷éá êáé ôïíßæïõí: "Ìå âÜóç ôïõò ðßíáêåò ðïõ Ý÷ïõí äïèåß óôç äçìïóéüôçôá êáé óýìöùíá ìå ôïõò óõíôåëåóôÝò èÝóçò, ÷ñÞóçò, áðüóôáóçò áðü ôç èÜëáóóá, ìåãÝèïõò ãçðÝäùí êáé êôßóìáôïò, õðÜñ÷åé áíéóüôçôá óôç öïñïëüãçóç êáé õðåñâïëéêÞ åðéâÜñõíóç ôüóï óôïõò áãñüôåò ðïõ êáëëéåñãïýí ôá áãñïôåìÜ÷éá áõôÜ, üóï êáé óôïõò êáôü÷ïõò áãñïôåìá÷ßùí ðïõ åßíáé áíáîéïðïßçôá Þ ðáñáôçìÝíá êáé äåí áðïäßäïõí. Ç õðåñöïñïëüãçóç ôùí áãñïôåìá÷ßùí êáé ôùí ïéêïðÝäùí, èá åìðïäßóåé ôçí åðáíåêêßíçóç ôçò áãñïôéêÞò ïéêïíïìßáò, ëüãù ôçò õðåñâïëéêÞò åðéâÜñõíóçò ôùí áãñïôþí ìáò, åíþ ðïëëïß áãñüôåò äåí Ý÷ïõí ôçí äõíáôüôçôá íá ðëçñþóïõí ôçí ðáñáðÜíù öïñïëïãßá".

ÉÏÑÄÁÍÇÓ ÔÆÁÌÔÆÇÓ

ÐïëëÝò… áðïõóßåò - Óôçí øçöïöïñßá øÞöéóáí 247 âïõëåõôÝò

Öëáò óôá ãåãïíüôá

Óôïí ¢ñåéï ÐÜãï ôá áäéêÞìáôá Ðáðáêùíóôáíôßíïõ Ï åéäéêüò áíáêñéôÞò- áñåïðáãßôçò ÉùóÞö Ôóáëáãáíßäçò æçôÜß, ìå Ýããñáöü ôïõ, áðü ôï Äéêáóôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ íá áðïöáóßóåé ãéá æÞôçìá ôçò ðáñáãñáöÞò Þ ìç ôùí áäéêçìÜôùí ðïõ áíôéìåôùðßæåé ï ðñþçí õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí Ãéþñãïò Ðáðáêùíóôáíôßíïõ ãéá ôçí õðüèåóç ôçò "ëßóôáò ËáãêÜñíô". Åéäéêüôåñá, ï ê. Ôóáëáãáíßäçò ìå Ýããñáöï ôïõ ðñïò ôï Äéêáóôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, ÷ùñßò íá åêöñÜæåé Üðïøç õðÝñ Þ êáôÜ ôçò ðáñáãñáöÞò, æçôÜåé íá åðéëõèåß ôï èÝìá ôçò ðáñáãñáöÞò (åîÜëåéøç ôïõ áîéïðïßíïõ). Ï åéäéêüò áíáêñéôÞò- áñåïðáãßôçò Ýêñé-

Ã. ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ

Áßñåôáé ç áóõëßá Ýîé âïõëåõôþí ôçò «×Á»

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 OÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

íå áíáãêáßï ðñéí îåêéíÞóåé ôçí áíÜêñéóç íá Ý÷åé åðéëõèåß ôï íïìéêü æÞôçìá ôçò ðáñáãñáöÞò Þ ìç, þóôå íá áðïöåõ÷èåß ç äéåíÝñãåéá Üóêïðùí áíáêñéôéêþí åíåñãåéþí. Ôï Äéêáóôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ èá óõíÝëèåé ìÝóá óôï åðüìåíï äéÜóôçìá, ÷ùñßò ìÝ÷ñé óôéãìÞò íá Ý÷åé ðñïóäéïñéóôåß ç çìåñïìçíßá.

Áñ÷Ýò 2014 ç Åôáéñåßá Åðåíäýóåùí êáé Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ Óôïõò ðñþôïõò ìÞíåò ôïõ 2014 áíáìÝíåôáé íá îåêéíÞóåé ç ëåéôïõñãßá ôçò ÅëëçíéêÞò Åôáéñåßáò Åðåíäýóåùí êáé Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ. ÐáñÜëëçëá, åíôåßíïíôáé ìÝ÷ñé ôá ôÝëç ôïõ 2013 ïé äñÜóåéò ãéá ôçí áðëïðïßçóç ôùí äéáäéêáóéþí óôéò åîáãùãÝò, åíþ óýíôïìá èá åðéôåõ÷èåß ï óôü÷ïò íá ïëïêëçñþíïíôáé ïé åðéóôñïöÝò ôïõ åîáãùãéêïý ÖÐÁ óôéò åðé÷åéñÞóåéò åíôüò 90 çìåñþí. "¹äç ôï äçìüóéï ÷ñùóôÜåé ðëÝïí ëéãüôåñá óôïõò åîáãùãåßò" ó÷ïëßáóå ï õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò ÊùóôÞò ×áôæçäÜêçò óå óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ó÷åôéêÜ ìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ íÝïõ åíéáßïõ öïñÝá åîùóôñÝöåéáò. Ï ê. ×áôæçäÜêçò õðïãñÜììéóå üôé óõíå÷ßæåôáé ç ìÜ÷ç ãéá ôç ñåõóôüôçôá, åíþ ãíùóôïðïßçóå ðùò ãéá ôçí åñ÷üìåíç åâäïìÜäá Ý÷åé ïñéóôåß íÝï ñáíôåâïý ôïõ õðïõñãïý ìå ôçí ÅëëçíéêÞ ¸íùóç Ôñáðåæþí üðïõ èá ôåèïýí éäéáßôåñá ôá æçôÞìáôá ðïõ áöïñïýí óôéò åîùóôñåöåßò åðé÷åéñÞóåéò. Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, ôá ïðïßá ãíùóôïðïßçóå ï ê. ×áôæçäÜêçò ìÝóá óôï ôåëåõôáßï åîÜìçíï (Áðñßëéïò - Ïêôþâñéïò 2013) áðü 385 åêáô. åõñþ, ðïõ ÷ñþóôáãå ôï äçìüóéï ãéá åðéóôñïöÞ ÖÐÁ óå åîáãùãåßò, ôï ðïóü ìåéþèçêå óå 282 åêáô. åõñþ. Óôï ìåôáîý, õðïãñáììßóôçêå üôé ïé öïñåßò ðïõ óõã÷ùíåýïíôáé (ÏÐÅ êáé Invest In Greece) åßíáé õðïóôåëå÷ïìÝíïé óÞìåñá, ìå 30 óôåëÝ÷ç óôïí êáèÝíá êáé óôü÷ïò åßíáé ï íÝïò öïñÝáò íá áðïôåëåßôáé áðü ó÷åäüí 200 õðáëëÞëïõò. "Åßíáé óçìáíôéêü üìùò, üôé ìå åëÜ÷éóôåò Ýùò êáèüëïõ áðïêëßóåéò ðñï÷ùñÜåé åíôüò ÷ñïíïäéáãñÜììáôïò ç áðëïðïßçóç ôùí äéáäéêáóéþí ðïõ áöïñïýí óôïõò ôåëùíåéáêïýò êáé ðñïôåëùíéáêïýò åëÝã÷ïõò êáé 21 ìÝôñá áðü ôá 25 õëïðïéïýíôáé êáíïíéêÜ êáé ôï ãåãïíüò åðéâåâáéþíåé êáé ç ôñüéêá", ôüíéóå. Óå áõôü ôï ðëáßóéï, ìåôáîý Üëëùí, áíáâáèìßæïíôáé ôá óõóôÞìáôá åëÝã÷ùí óôá ôåëùíåßá êáé áðëïðïéïýíôáé ïé äéáäéêáóßåò åîáãùãÞò óå 10 âáóéêÜ åëëçíéêÜ ðñïúüíôá.

ÊÙÓÔÇÓ ×ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ

6


7

ÄÉÅÈÍÇ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 OÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

«ÐëÞôôïíôáé ïé ó÷Ýóåéò ìå ôéò ÇÐÁ»

«×áìçëüôåñç ç ýöåóç ôï 2013»

«Ìå 3-4% áíáðôýóóåôáé ç Âñåôáíßá»

ÐëÞôôïíôáé ïé ó÷Ýóåéò ìåôáîý ÇÐÁ êáé Áéãýðôïõ, ôüíéóå ï Íáìðßë ÖÜ÷ìé, ðñïåéäïðïéþíôáò ãéá óõíÝðåéåò óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ.

ÊáôÜ 2% ÷áìçëüôåñç áðü ü,ôé ðñïâëåðüôáí èá åßíáé ç ýöåóç öÝôïò óôçí Êýðñï, äÞëùóå ï ×Üñçò ÃåùñãéÜäçò.

Ìå åôÞóéï ñõèìü 3-4% äåß÷íïõí ôá ôåëåõôáßá óôïé÷åßá üôé áíáðôýóóåôáé ç âñåôáíéêÞ ïéêïíïìßá, äÞëùóå ï ÓðÝíóåñ ÍôÝéë.

Óôï ðáñÜ…ðÝíôå óõìöùíßá óôéò ÇÐÁ

ôçò ÅËÅÕÈ. ÐÉÐÅÑÏÐÏÕËÏÕ e_piperopoulou@motorpress.gr Êýðñïò: ÊáôÜ 2% ÷áìçëüôåñç óå ó÷Ýóç ìå ôéò ðñïâëÝøåéò èá åßíáé ç ýöåóç öÝôïò óôçí Êýðñï, üðùò äÞëùóå ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ôçò ÷þñáò, ×Üñçò ÃåùñãéÜäçò, óýìöùíá ìå ôï "Sigmalive". ÓõãêåêñéìÝíá, ôï êõðñéáêü ÁÅÐ áíáìÝíåôáé íá óõññéêíùèåß ðåñßðïõ êáôÜ 7%, Ýíáíôé ôùí ðñïçãïýìåíùí åêôéìÞóåùí ãéá 9%. Ï ßäéïò äéåõêñßíéóå üôé ðáñÜ ôçí áíïäéêÞ áíáèåþñçóç ôùí ðñïâëÝøåùí, ç êõâÝñíçóç äåí åöçóõ÷Üæåé êáé åßíáé Üêñùò óõíôçñçôéêÞ óôéò åêôéìÞóåéò ôçò. Ï õðïõñãüò åêôßìçóå, ðáñÜëëçëá, üôé ôá ïéêïíïìéêÜ ïöÝëç áðü ìéá åðáíÝíùóç ôçò Êýðñïõ èá åßíáé "ôåñÜóôéá", îåêáèáñßæïíôáò üôé ç ôïõñêéêÞ ðëåõñÜ èá ðñÝðåé íá áðïäåßîåé Ýìðñáêôá üôé åßíáé ðñüèõìç ãéá ëýóç. Âñåôáíßá: ÁìåôÜâëçôï óôï 7,7% ðáñÝìåéíå ôï ðïóïóôü ôçò áíåñãßáò óôç Âñåôáíßá óôïõò ôñåéò ìÞíåò Ýùò ôïí Áýãïõóôï, åíþ ïé áéôÞóåéò ãéá åðßäïìá áíåñãßáò êáôÝãñáøáí ôïí ÓåðôÝìâñéï ôç ìåãáëýôåñç ðôþóç ôùí ôåëåõôáßùí 16 åôþí. ÓõãêåêñéìÝíá, ïé áéôÞóåéò ìåéþèçêáí êáôÜ 41.700, ðåñéóóüôåñï áðü ü,ôé áíÝìåíáí ïé ïéêïíïìïëüãïé êáé ôï ðåñéóóüôåñï áðü ôïí Éïýíéï ôïõ 1997. Óôï ìåôáîý, ï ÓðÝíóåñ ÍôÝéë, ìÝëïò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò Áããëßáò, ãíùóôïðïßçóå, ÷èåò, ðùò ç âñåôáíéêÞ ïéêïíïìßá êáôáãñÜöåé áíïäéêÞ ôÜóç, åíþ ôá ôåëåõôáßá óôïé÷åßá äåß÷íïõí üôé áíáðôýóóåôáé ìå åôÞóéï ñõèìü ìåôáîý êáé 3% êáé 4%. Ùóôüóï, ï ÍôÝéë áíáãíþñéóå üôé ôï óõíïëéêü åðßðåäï ôçò ïéêïíïìéêÞò ðáñáãùãÞò ðáñáìÝíåé ðåñßðïõ êáôÜ 3% ÷áìçëüôåñï óå ó÷Ýóç ìå ôá ðñï êñßóçò åðßðåäá, åðéóçìáßíïíôáò üôé ç êåíôñéêÞ ôñÜðåæá äåí âñßóêåôáé êïíôÜ óå ìéá áýîçóç ôùí åðéôïêßùí. Ãåñìáíßá: Óôçí õðïâÜèìéóç ôùí ðñïâëÝøåþí ôïõò ãéá ôç ãåñìáíéêÞ ïéêïíïìßá Ý÷ïõí ðñïâåß ôá êïñõöáßá think tanks ôçò Ãåñìáíßáò, üðùò áíÝöåñå äçìïóßåõìá ôçò "Handelsblatt". Åéäéêüôåñá, ôá éíóôéôïýôá ðñïâëÝðïõí ôþñá áíÜðôõîç ôïõ ãåñìáíéêïý ÁÅÐ êáôÜ 0,4% öÝôïò êáé êáôÜ 1,8% ôï 2014, Ýíáíôé ôùí ðñïçãïýìåíùí åêôéìÞóåùí ãéá áíÜðôõîç 0,8% êáé 1,9% áíôßóôïé÷á. Åí ôù ìåôáîý, ôï ãåñìáíéêü äçìüóéï Üíôëçóå, ÷èåò, ôï ðïóü ôùí 4,241 äéó. åõñþ áðü äçìïðñáóßá 2åôþí åíôüêùí ãñáììáôßùí, ìå êïõðüíé 0,25%, ìå ôç ìÝóç áðüäïóç íá äéáìïñöþíåôáé óôï 0,19% áðü 0,22%.

Ãéá ôçí áýîçóç ôïõ ïñßïõ ôïõ ÷ñÝïõò - Áðïöåý÷èçêå ôï default

Ó

å ìéá äéêïììáôéêÞ óõìöùíßá, éêáíÞ íá áðïôñÝøåé ôïí êßíäõíï êÞñõîçò óôÜóçò ðëçñùìþí óôéò ÇÐÁ áðü ôá ìåóÜíõ÷ôá ôçò ÔåôÜñôçò, êáôÝëçîáí, ÷èåò, ïé çãÝôåò ôçò Ãåñïõóßáò, ëßãåò þñåò ðñïôïý åêðíåýóåé ç ðñïèåóìßá ãéá ôçí áýîçóç ôïõ áíþôáôïõ ïñßïõ ôïõ ïìïóðïíäéáêïý ÷ñÝïõò. Ç áâåâáéüôçôá ôùí ðñïçãïýìåíùí çìåñþí åß÷å ïäçãÞóåé ôïí ïßêï áîéïëüãçóçò Fitch íá áðåéëÞóåé ìå õðïâÜèìéóç ôïõ áîéü÷ñåïõ ôùí ÇÐÁ. Ï åðéêåöáëÞò ôçò ðëåéïøçößáò ôùí Äçìïêñáôéêþí óôç Ãåñïõóßá, ×Üñé ÑÝéíô, êáé ï çãÝôçò ôùí ÑåðïõìðëéêÜíùí, Ìéôò Ìáêüíåë, áíáêïßíùóáí åðéóÞìùò üôé åðéôåý÷èçêå óõìöùíßá, ðñïêåéìÝíïõ íá øçöéóôåß ç áýîçóç ôïõ ïñßïõ ôïõ ÷ñÝïõò êáé íá åðáíáëåéôïõñãÞóïõí ïé ïìïóðïíäéáêÝò õðçñåóßåò, ðïõ ðáñáìÝíïõí êëåéóôÝò áðü ôçí 1ç Ïêôùâñßïõ. Ç óõìöùíßá áõôÞ ðñïâëÝðåé ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò êõâÝñíçóçò Ýùò ôéò 15 Éáíïõáñßïõ êáé ôçí áýîçóç ôïõ "ôáâáíéïý" ÷ñÝïõò Ýùò ôéò 7 Öåâñïõáñßïõ. Åðßóçò, ðñïâëÝðåôáé ç óýãêëçóç ìéáò åðéôñïðÞò ðïõ èá äéáðñáãìáôåõôåß ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2014, ôï áñãüôåñï Ýùò ôéò 13 Äåêåìâñßïõ. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï ÑåðïõìðëéêÜíïò ãåñïõóéáóôÞò Ôåíô Êñïõæ, ï ïðïßïò Þôáí áíôßèåôïò óå

Ôçí õðïóôÞñéîÞ ôïõ óôç óõìöùíßá ðïõ ðÝôõ÷å ç Ãåñïõóßá, ãéá ôçí áýîçóç ôïõ áíþôáôïõ ïñßïõ ôïõ ÷ñÝïõò, åîÝöñáóå ï ÌðáñÜê ÏìðÜìá ïðïéïäÞðïôå óõìâéâáóìü ðïõ äåí èá ðåñéëÜìâáíå üñïõò ãéá ôïí ôåñìáôéóìü ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôïõ íüìïõ ìåôáññýèìéóçò ôïõ ôïìÝá ôçò õãåßáò, ãíùóôïý ùò "Obamacare", äÞëùóå üôé äåí óêïðåýåé íá ðñïêáëÝóåé êáèõóôåñÞóåéò óôçí Ýãêñéóç ôçò óõìöùíßáò. Íùñßôåñá Ýãéíå ãíùóôü üôé ï åðéêåöáëÞò ôçò ðëåéïøçößáò ôùí ÑåðïõìðëéêÜíùí óôç ÂïõëÞ ôùí Áíôéðñïóþðùí, Ôæïí ÌðÝíåñ, åß÷å äå÷èåß íá öÝñåé ðñïò øÞöéóç ìéá ïðïéáäÞðïôå ðñüôáóç ôùí Äçìïêñáôéêþí ôçò Ãåñïõóßáò ãéá ôçí áýîçóç ôïõ ïñßïõ ôïõ ÷ñÝïõò. Ôï ìÝôñï èá ðÞãáéíå ðñïò øÞöéóç êáôÜ ðÜóá ðéèáíüôçôá ðñþôá óôç ÂïõëÞ, ðñïêåéìÝíïõ íá áñèïýí äéáäéêáóôéêÜ åìðüäéá. Óå áíáêïßíùóÞ ôïõ, ï Ëåõêüò Ïßêïò áíÝöåñå üôé ï

áìåñéêáíüò ðñüåäñïò, ÌðáñÜê ÏìðÜìá, õðïóôÞñéæå ôç óõìöùíßá, åíþ êáëïýóå ôï ÊïãêñÝóï íá ôçí åãêñßíåé Üìåóá. "Äåí õðÜñ÷ïõí íéêçôÝò åäþ. ÕðÜñ÷åé Þäç Ýíá ôßìçìá ðïõ ðñÝðåé íá ðëçñùèåß", äÞëùóå ï ÔæÝé ÊÜñíåú, åêðñüóùðïò ôïõ Ëåõêïý Ïßêïõ. Ç ôåëéêÞ óõìöùíßá ðåñéëáìâÜíåé, åðßóçò, Ýíá óýóôçìá åðáëÞèåõóçò åéóïäÞìáôïò ãéá ôá Üôïìá ðïõ ëáìâÜíïõí åðéäïôÞóåéò ìÝóù ôïõ íüìïõ ãéá ôçí ðñïóéôÞ éáôñéêÞ ðåñßèáëøç. Åðßóçò, ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí èá ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé "Ýêôáêôá ìÝôñá" ó÷åôéêÜ ìå ôï áíþôáôï üñéï ôïõ ÷ñÝïõò, óå ðåñßðôùóç ðïõ áõôü äåí Ý÷åé áõîçèåß ìÝ÷ñé ôéò 7 Öåâñïõáñßïõ. ÁõôÞ Þôáí ìéá âáóéêÞ ðñïôåñáéüôçôá ðïõ Ýèåôå ï Ëåõêüò Ïßêïò.

ÅZ: Óå ÷áìçëü 3,5 åôþí ï ðëçèùñéóìüò ôï 1,1% õðï÷þñçóå ï åôÞóéïò ðëçèùñéóìüò óôçí Åõñùæþíç ôïí ÓåðôÝìâñéï, ôï ÷áìçëüôåñï åðßðåäü ôïõ áðü ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2010, üôáí äéáìïñöùíüôáí óôï 0,8%, üðùò ðñïêýðôåé áðü ôá óôïé÷åßá ôçò Eurostat. Ôïí Áýãïõóôï, ï ðëçèùñéóìüò äéáìïñöùíüôáí óôï 1,3%. Óå ìçíéáßá âÜóç, ïé ôéìÝò êáôáíáëùôÞ áõîÞèçêáí êáôÜ 0,5%, êáèþò ç ðôþóç ôùí ôéìþí ôñïößìùí, áëêïüë êáé êáðíïý êáôÜ 0,4% êáé ç ìåßùóç ôùí ôéìþí ôùí õðçñåóéþí êáôÜ 0,9%, áíôéóôáèìßóôçêáí áðü ôçí áýîçóç êáôÜ 3,4% ôùí ôéìþí óôá âéïìç÷áíéêÜ ðñïúü-

Ó

íôá, åîáéñïõìÝíçò ôçò åíÝñãåéáò. Îå÷ùñéóôÜ óôïé÷åßá ôçò Eurostat Ýäåéîáí üôé ôï åìðïñéêü ðëåüíáóìá ôçò íïìéóìáôéêÞò Ýíùóçò äéåõñýíèçêå óôá 7,1 äéó. åõñþ ôïí Áýãïõóôï, áðü 4,6 äéó. åõñþ Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá. Ïé åîáãùãÝò áõîÞèçêáí êáôÜ 1% óå ó÷Ýóç ìå ôïí Éïýëéï, üôáí åß÷áí õðï÷ùñÞóåé êáôÜ 1,5%, åíþ ïé åéóáãùãÝò åíéó÷ýèçêáí êáôÜ 0,2%. Óôï ìåôáîý, óôïé÷åßá ôïõ Ïñãáíéóìïý ÏéêïíïìéêÞò Óõíåñãáóßáò êáé ÁíÜðôõîçò (ÏÏÓÁ) Ýäåéîáí üôé ôï ðïóïóôü ôùí ìáêñï÷ñüíéùí áíÝñãùí, Þôïé åêôüò åñãáóßáò ãéá 12 Þ êáé ðåñéóóüôåñïõò ìÞíåò, óõíÝ÷é-

óå íá áõîÜíåôáé êáôÜ ôï â' ôñßìçíï, Ý÷ïíôáò, ìÜëéóôá, áíÝëèåé óôï õøçëüôåñï åðßðåäï áðü ôçí Ýíáñîç ôçò êñßóçò ôï 2008. Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá, ôï ðïóïóôü ôçò áíåñãßáò óôá 34 ìÝëç ôïõ Ïñãáíéóìïý ðáñÝìåéíå áìåôÜâëçôï óôï 7,9% ôïí Áýãïõóôï. Ùóôüóï, ôï ðïóïóôü ôùí ìáêñï÷ñüíéùí áíÝñãùí åðß ôùí óõíïëéêþí áíÝñãùí äéáìïñöþèçêå óôï â' ôñßìçíï óôï 35,3%, Ýíáíôé ôïõ 34,9% ôïõ á' ôñéìÞíïõ. Óôçí ÅëëÜäá, ôï ðïóïóôü ôçò ìáêñï÷ñüíéáò áíåñãßáò áíÞëèå óôï 65,5%, ôï õøçëüôåñï åðßðåäï ìåôáîý ôùí ÷ùñþí ôïõ ÏÏÓÁ.

Ãåñìáíßá: Ìéá íÝá óõíÜíôçóç ìå ôïõò ÓïóéáëäçìïêñÜôåò (SPD) èá Ý÷ïõí óÞìåñá ïé ×ñéóôéáíïäçìïêñÜôåò (CDU) ôçò ãåñìáíßäáò êáãêåëáñßïõ, ¢íãêåëá ÌÝñêåë, óôï ðëáßóéï ôùí åðáöþí ãéá ôïí ó÷çìáôéóìü êõâÝñíçóçò óõíåñãáóßáò. Ôçí Ôñßôç, ïé ÐñÜóéíïé áíáêïßíùóáí üôé áðïöÜóéóáí íá äéáêüøïõí ôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôçí êáãêåëÜñéï. ÐÜíôùò, ï óõìðñüåäñïò ôùí Ðñáóßíùí, Ôæåì ¸æíôåìéñ, äéåõêñßíéóå, ÷èåò, üôé ôï êüììá ôïõ äåí èá áðÝññéðôå åê ôùí ðñïôÝñùí ôï åíäå÷üìåíï åðáíÜëçøçò ôùí óõíïìéëéþí ìå ôï CDU, óå ðåñßðôùóç áðïôõ÷ßáò ôùí åðáöþí ìå ôï SPD. Óôï ìåôáîý, ôçí Ýíôïíç êñéôéêÞ ôçò áíôéðïëßôåõóçò, áëëÜ êáé áíôéäñÜóåéò áðü ðåñéâáëëïíôéêÝò ïñãáíþóåéò, ðñïêÜëåóå ç ÷ïñçãßá 690.000 åõñþ ôçò ïéêïãÝíåéáò Êâáíô/ÊëÜôåí, éäéïêôÞôñéáò ôïõ 46,7% ôçò áõôïêéíçôïâéïìç÷áíßáò BMW, ðñïò ôï CDU, ëßãåò åâäïìÜäåò ìåôÜ ôéò åêëïãÝò êáé ëßãåò çìÝñåò ðñïôïý ôï Âåñïëßíï ìðëïêÜñåé áðüöáóç ôçò Å.Å. ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò åêðïìðÞò êáõóáåñßùí ôùí áõôïêéíÞôùí áðü ôï 2020. ÉñÜí: ÁéöíéäéáóôéêÝò åðéèåùñÞóåéò ôùí ðõñçíéêþí ôïõ åãêáôáóôÜóåùí èá äÝ÷åôáé ôï ÉñÜí, óôï ðëáßóéï óõìðëçñùìáôéêïý ðñùôïêüëëïõ ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óôï ó÷Ýäéï ðïõ ðáñïõóßáóå ç éñáíéêÞ äéáðñáãìáôåõôéêÞ ïìÜäá óôç Ãåíåýç, üðùò äÞëùóå, ÷èåò, ï åðéêåöáëÞò ôùí äéáðñáãìáôåõôþí, ÁìðÜò Áñáãôóß. Ï Áñáãôóß äéåõêñßíéóå üôé ç ðñþôç öÜóç ôïõ ó÷åäßïõ èá åðéôñÝøåé ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò áìïéâáßáò åìðéóôïóýíçò, åíþ êáôÜ ôç äåýôåñç ôï ÉñÜí èá åöáñìüóåé ôá ìÝôñá åðáëÞèåõóçò ôçò Äéåèíïýò ÅðéôñïðÞò ÁôïìéêÞò Åíåñãåßáò (ÉÁÅÁ) ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò äéáöÜíåéáò ùò ðñïò ôï ðõñçíéêü ðñüãñáììá, ìå áíôÜëëáãìá ôçí Üñóç ôùí äéåèíþí êõñþóåùí. Áßãõðôïò: Óïâáñü ðëÞãìá óôéò ó÷Ýóåéò ìåôáîý ôùí ÇÐÁ êáé ôçò Áéãýðôïõ äéáðéóôþíåé ï áéãýðôéïò õðïõñãüò Åîùôåñéêþí, Íáìðßë ÖÜ÷ìé, ðñïåéäïðïéþíôáò üôé áõôü èá ìðïñïýóå íá Ý÷åé óõíÝðåéåò óå üëç ôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò. Ïé ÇÐÁ Ý÷ïõí áðïöáóßóåé íá áíáóôåßëïõí ôç ÷ïñÞãçóç óôñáôéùôéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò âïÞèåéáò ðñïò ôï ÊÜéñï. ¼ðùò äÞëùóå ï ÖÜ÷ìé, ç ðáñÜôáóç ôçò ðåñéüäïõ áóôÜèåéáò óôéò ó÷Ýóåéò ôùí äýï ÷ùñþí "áíôáíáêëÜ áñíçôéêÜ óå üëç ôçí ðåñéï÷Þ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí áìåñéêáíéêþí óõìöåñüíôùí".


8

ÔÑÁÐÅÆÅÓ

Áìåñéêáíéêü åíäéáöÝñïí ãéá ôïí ôñáðåæéêü êëÜäï Ôé äéáðßóôùóáí ïé Ýëëçíåò ôñáðåæßôåò ðïõ âñÝèçêáí óôç óýíïäï ÄÍÔ êáé Ðáãêüóìéáò ÔñÜðåæáò

Ô

ï äéïãêïýìåíï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí ôùí áìåñéêáíéêþí funds ãéá ôçí ÅëëÜäá, ôï ÷ñçìáôéóôÞñéï êáé ôéò ôñÜðåæåò äéáðßóôùóáí ï äéïéêçôÞò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, Ãéþñãïò Ðñïâüðïõëïò êáé Ýëëçíåò ôñáðåæßôåò ðïõ âñÝèçêáí ðñüóöáôá óôçí ÏõÜóéãêôïí, óôï åôÞóéï óõíÝäñéï ôïõ ÄÍÔ êáé ôçò Ðáãêüóìéáò ÔñÜðåæáò. Óýìöùíá ìå ôñáðåæéêÞ ðçãÞ, ôá áìåñéêáíéêÜ funds åêäçëþíïõí ìåãÜëï åíäéáöÝñïí ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ìå âÜóç åêôéìÞóåéò, ïé ôïðïèåôÞóåéò ìüíï ôùí Áìåñéêáíþí ëüãù ôçò õðïâÜèìéóçò ôçò åëëçíéêÞò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò áãïñÜò óå áíáäõüìåíç áðü ôçí MSCI óôéò 26 Íïåìâñßïõ, áíáìÝíåôáé íá ïäçãÞóåé óå åéóñïÝò êïíôÜ óôï 1 äéó. äïëÜñéá êáôÜ ôçí ðåñßïäï ðñéí êáé ìåôÜ ôçí õðïâÜèìéóç. Ïé Ýëëçíåò ôñáðåæßôåò ðïõ âñÝèçêáí óôéò ÇÐÁ äéáðßóôùóáí ïñéóìÝíåò Üêñùò åíäéáöÝñïõóåò åîåëßîåéò ãéá ôçí ÅëëÜäá: 1) Ç ðëåïíÜæïõóá ñåõóôüôçôá

Ôï äéïãêïýìåíï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí ôùí áìåñéêáíéêþí funds ãéá ôçí ÅëëÜäá, ôï ÷ñçìáôéóôÞñéï êáé ôéò ôñÜðåæåò äéáðßóôùóå ï äéïéêçôÞò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, Ã. Ðñïâüðïõëïò êáôÜ ôç óõììåôï÷Þ ôïõ óôçí åôÞóéá óýíïäï ôïõ ÄÍÔ êáé ôçò Ðáãêüóìéáò ÔñÜðåæáò óôéò ÇÐÁ áðü ôá funds öèÜíåé ôá 400 äéó. äïëÜñéá, Üñá õðÜñ÷ïõí êåöÜëáéá ãéá åðåíäýóåéò. 2) Ïé îÝíïé êáé åéäéêÜ ïé áìåñéêáíïß ðéóôåýïõí ôï recovery, äçëáäÞ ôçí áëëáãÞ ôÜóçò óôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. 3) Ðáñáäïóéáêïß ìåãÜëïé åðåíäõôéêïß ïßêïé üðùò ç Goldman Sachs Ý÷ïõí ëÜâåé îåêÜèáñá èåôéêÞ óôÜóç êáé èÝóç ãéá ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá åðçñåÜæïíôáò

êáé ðëÞèïò funds. 4) Ìå åîáßñåóç ôéò åõñùðáúêÝò HSBC, UBS êáé Credit Suisse ó÷åäüí ç ðëåéïøçößá ôùí 150 åêáô. ìåôï÷þí ðïõ Ý÷ïõí äéáêéíçèåß óôéò ôñÜðåæåò áðü îÝíïõò ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá, Ý÷ïõí äéáêéíçèåß áðü J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch êáé Citigroup. Áõôü áðïäåéêíýåé üôé ôï áìåñéêáíéêü óôïé÷åßï Ý÷åé ðëÞñùò å-

íåñãïðïéçèåß ãéá ëïãáñéáóìü ðïëëþí funds ìåôáîý ôùí ïðïßùí óõãêáôáëÝãïíôáé ôá: • BlueCrest Capital Management LLP • Eaglevale Partners LP • EMSO Partners Limited • Fidelity Management & Research Co. • Greylock Capital Management, LLC • King Street Capital • Lazard Asset Management • Norges Bank Investment Management (Íïñâçãßá) • NWI Management, LP • Oppenheimer Funds • QFR Capital Management L.P. • Wellington Management • BTG Pactual 5) ¢êñùò åíäéáöÝñïí óôïé÷åßï åßíáé üôé ëüãù ôïõ ìåãÜëïõ åíäéáöÝñïíôïò, üóåò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò õëïðïéÞóïõí áõîÞóåéò êåöáëáßïõ, üðùò ç Eurobank êáé ç Geniki Bank, èá ôéò êáëýøïõí, êáèþò ïé áìåñéêáíïß åðåíäõôÝò åßíáé Ýôïéìïé íá áíáëÜâïõí õøçëü åðåíäõôéêü ñßóêï

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 OÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013 ôïõ ÐÅÔÑÏÕ ËÅÙÔÓÁÊÏÕ p_leotsakos@motorpress.gr

Óößããåé ï êëïéüò ãéá ôéò ôñÜðåæåò ôçò åõñùðáúêÞò ðåñéöÝñåéáò - Ïñáôüò ï êßíäõíïò íá ÷Üóïõí ôçí ðñüóâáóç óôç ñåõóôüôçôá ôçò ÅÊÔ - ÁëëáãÝò óôç ìåèïäïëïãßá ôùí áîéïëïãÞóåùí ãéá ôá êáëõììÝíá ïìüëïãá åîåôÜæåé ç S&Ps ÌðñïóôÜ óå íÝïõò êéíäýíïõò âñßóêïíôáé ïé ôñÜðåæåò ôçò åõñùðáúêÞò ðåñéöÝñåéáò, êáèþò ï ïßêïò áîéïëüãçóçò Standard & Poor's åßíáé Ýôïéìïò íá... ìïéñÜóåé õðïâáèìßóåéò! "Ïé ôñÜðåæåò ôçò ðåñéöÝñåéáò åíäÝ÷åôáé íá áíôéìåôùðßóïõí íÝá åìðüäéá üóïí áöïñÜ óôçí Üíôëçóç ñåõóôüôçôáò áðü ôçí ÅÊÔ, êáèþò ï ïßêïò Standard & Poor's åßíáé Ýôïéìïò íá ðñï÷ùñÞóåé óå õðïâáèìßóåéò ôùí áîéïëïãÞóåùí ãéá áñêåôÜ ðñïãñÜììáôá êáëõììÝíùí ïìïëïãéþí", ó÷ïëéÜæåé óå åéäéêÞ áíÜëõóÞ ôïõ ôï ðñáêôïñåßï Reuters. Õðåíèõìßæåôáé åäþ ðùò ôç ÄåõôÝñá ï S&P áíáêïßíùóå ðùò ó÷åäéÜæåé áëëáãÝò óôïí ôñüðï ðïõ áîéïëïãåß ôá ðñïãñÜììáôá êáëõììÝíùí ïìïëïãéþí ðïõ åêäßäïõí ïé ôñÜðåæåò. Ìéá ôÝôïéá êßíçóç ßóùò óçìÜíåé ôï åîÞò: Ïé êáëõììÝíåò ïìïëïãßåò ôùí åõñùðáúêþí ôñáðåæþí - áí õðïâáèìéóôïýí - ìðïñåß íá ìçí ãßíïíôáé ðëÝïí áðïäåêôÝò áðü ôçí ÅÊÔ ùò collaterals (åããõÞóåéò), ãåãïíüò ðïõ èá ôïõò óôåñÞóåé ôçí ðïëýðïèçôç ðñüóâáóç óå ñåõóôüôçôá. Íá óçìåéùèåß ðùò êÜèå ôßôëïò ðïõ áîéïëïãåßôáé ìå áîéïëüãçóç êÜôù ôïõ ÂÂÂ- äåí ìðïñåß íá ãßíåé áðïäåêôüò áðü ôï Åõñùóýóôçìá. Ï ïßêïò Standard & Poor's èá Ý÷åé ëÜâåé ôéò ó÷åôéêÝò áðïöÜóåéò ãéá åíäå÷üìåíåò áëëáãÝò óôç ìåèïäïëïãßá áîéïëüãçóçò ôùí ôßôëùí ðïõ åêäßäïõí ïé åõñùðáúêÝò ôñÜðåæåò ìÝ÷ñé ôéò 14 Íïåìâñßïõ.

Eurobank: ÍÝï ðñüãñáììá Jeremie ãéá ôéò ÌìÅ

Ìå äþñá êáé êïéíùíéêÝò äñÜóåéò ãéïñôÜæåé ôçí Ðáãêüóìéá ÇìÝñá Áðïôáìßåõóçò ôï ÍÝï Ô.Ô.

¸ùò 500.000 åõñþ ôï ðïóü ÷ñçìáôïäüôçóçò

Ìå óýíèçìá "ÖÝôïò ãéïñôÜæïõìå äéðëÜ!" ôï ÍÝï Ôá÷õäñïìéêü ÔáìéåõôÞñéï ãéïñôÜæåé ôçí Ðáãêüóìéá ÇìÝñá Áðïôáìßåõóçò óôéò 31 Ïêôùâñßïõ, óõíå÷ßæïíôáò ìå óõíÝðåéá ôç äéÜäïóç ôçò áîßáò ôïõ èåóìïý. ÓõãêåêñéìÝíá, áðü ôá ìÝóá Ïêôùâñßïõ, êÜèå êáôÜóôçìá ôïõ ÍÝïõ Ôá÷õäñïìéêïý Ôáìéåõôçñßïõ óå üëç ôçí ÅëëÜäá, õðïäÝ÷åôáé ôï êïéíü ìå äþñá. ¼óïé áíïßîïõí ëïãáñéáóìü ôáìéåõôçñßïõ áðü 15 Ïêôùâñßïõ Ýùò êáé 15 Íïåìâñßïõ, ìå åëÜ÷éóôï ðïóü êáôÜèåóçò ôá 50 åõñþ, ìðáßíïõí áõôüìáôá óå äéáäéêáóßá êëÞñùóçò, áðü ôçí ïðïßá èá áíáäåé÷èïýí 200 ôõ÷åñïß. Ïé íéêçôÝò èá êåñäßóïõí áðü Ýíá êïõìðáñÜ ìå 200 åõñþ. Ïé ëïãáñéáóìïß ìðïñïýí íá áíïé÷èïýí ôüóï óôï äßêôõï ôùí êáôáóôçìÜôùí ôïõ ÍÝïõ Ôá÷õäñïìéêïý Ôáìéåõôçñßïõ, üóï êáé óôá êáôáóôÞìáôá ôùí ÅËÔÁ óå üëç ôçí ÅëëÜäá. Áêüìç, ôï ÍÝï Ôá÷õäñïìéêü ÔáìéåõôÞñéï, èá ðñïóöÝñåé ôï áíôßóôïé÷ï óõíïëéêü ðïóü óå ìïíÜäåò öñïíôßäáò çëéêéùìÝíùí ìç êåñäïóêïðéêïý ÷áñáêôÞñá óå üëç ôçí ÅëëÜäá. Ïé ìïíÜäåò ðïõ èá åíéó÷õèïýí ïéêïíïìéêÜ, èá ðñïêýøïõí áðü êëÞñùóç. Ï åïñôáóìüò èá êïñõöùèåß ãéá Üëëç ìéá ÷ñïíéÜ ìå ôéò åðéóêÝøåéò ôùí äéåõèõíôþí ôùí êáôáóôçìÜôùí ôçò ôñÜðåæáò óôá ó÷ïëåßá ãéá íá ìåôáäþóïõí ôçí áîßá ôçò áðïôáìßåõóçò êáé íá ìïéñÜóïõí êïõìðáñÜäåò óôïõò ìáèçôÝò.

íá ðñïíïìéáêü ÷ñçìáôïäï¸ ôéêü ðñïúüí èÝôåé ç Eurobank óôç äéÜèåóç ôùí ìéêñïìåóáßùí

åðé÷åéñÞóåùí, ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôÜò ôïõò, ìå ôç óõã÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ Åõñùðáúêïý Ôáìåßïõ Åðåíäýóåùí (EIF). Ôï íÝï ÷ñçìáôïäïôéêü ðñüãñáììá Jeremie ðåñéëáìâÜíåé ìßá óåéñÜ áðü ðñïíïìéáêïýò üñïõò ãéá ôéò ÌìÅ, üðùò: • Éäéáßôåñá ÷áìçëÜ ôåëéêÜ åðéôüêéá áðü 2,8% Ýùò 3,9%, áíÜëïãá ìå ôçí ðáñå÷üìåíç åîáóöÜëéóç, ùò áðïôÝëåóìá ôçò Üôïêçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôïõ 50% ôïõ ðïóïý áðü ôï Åõñùðáúêü Ôáìåßï Åðåíäýóåùí êáé ôçò áíôáãùíéóôéêÞò ôéìïëüãçóçò ôïõ õðïëïßðïõ ðïóïý áðü ôçí Eurobank. • ÕøçëÜ ðïóÜ ÷ñçìáôïäüôçóçò Ýùò 500.000 åõñþ ôüóï ãéá êåöÜëáéï êßíçóçò, üóï êáé ãéá åðåíäýóåéò óå åîïðëéóìü, åãêáôáóôÜóåéò êáé Üõëá ðÜãéá

• ÌåãÜëç äéÜñêåéá ÷ñçìáôïäüôçóçò ìÝ÷ñé ôá 10 Ýôç • ÅõÝëéêôåò äéáäéêáóßåò Ýãêñéóçò ãéá ôçí ôá÷ýôåñç åêôáìßåõóç ôùí äáíåßùí. ÅðéðëÝïí, ç ôñÜðåæá ðáñÝ÷åé óôïõò ðåëÜôåò ôçò áðïêëåéóôéêÞ óõìâïõëåõôéêÞ õðïóôÞñéîç, ôüóï ãéá ôï íÝï ðñüãñáììá, üóï êáé ãéá ôá õðüëïéðá ðñïãñÜììáôá ðïõ ç ôñÜðåæá ðáñÝ÷åé óå óõíåñãáóßá ìå êñáôéêïýò êáé êïéíïôéêïýò öïñåßò, üðùò ôï Ôáìåßï Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò ôïõ ÅÔÅÁÍ êáé ôçí ÅõñùðáúêÞ ÔñÜðåæá Åðåíäýóåùí.

Ôå÷íïëïãßá áíÝðáöùí óõíáëëáãþí óå üëåò ôéò êÜñôåò ôçò Eurobank Åí ôù ìåôáîý, ç Eurobank ðïõ áðïôåëåß ôçí ðñþôç åëëçíéêÞ ôñÜðåæá ðïõ õéïèÝôçóå ôï óýóôçìá ôùí áíÝðáöùí óõíáëëáãþí "contactless", ìå ôç ÷ñÞóç ðéóôùôéêþí êáé ÷ñåùóôéêþí

êáñôþí, óõíå÷ßæåé ôçí áíÜðôõîç ôùí óõíáëëáãþí áõôþí êáé åíôÜóóåé ðëÝïí êáé ôéò ðéóôùôéêÝò ôçò êÜñôåò Visa óôç íÝá ôå÷íïëïãßá. Ãßíåôáé, Ýôóé, ç ðñþôç ôñÜðåæá óôçí ÅëëçíéêÞ áãïñÜ ðïõ Ý÷åé åíóùìáôþóåé ôçí ôå÷íïëïãßá áíÝðáöùí óõíáëëáãþí óôï óýíïëï ôùí ðñïúüíôùí ôçò - ðéóôùôéêÝò êÜñôåò Visa & MasterCard, ÷ñåùóôéêÝò êÜñôåò Debit MasterCard. Óçìåéþíåôáé üôé áðü ôçí Ýíáñîç õéïèÝôçóçò ôçò íÝáò ôå÷íïëïãßáò óôá ðñïúüíôá ôçò, ç Eurobank Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé óôçí Ýêäïóç 60.000 êáñôþí ðïõ õðïóôçñßæïõí ôéò áíÝðáöåò óõíáëëáãÝò, åíþ õðÜñ÷ïõí Þäç óôçí áãïñÜ êáé 1.400 åéäéêÜ ôåñìáôéêÜ áðïäï÷Þò êáñôþí áíÝðáöùí óõíáëëáãþí. ÓõãêåêñéìÝíá, ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç ìéáò áíÝðáöçò óõíáëëáãÞò áñêåß ï êÜôï÷ïò íá ðëçóéÜóåé ôçí êÜñôá óôï åéäéêü ôåñ-

ìáôéêü ãéá ëßãá ìüíï äåõôåñüëåðôá, åíþ åéäéêÜ ãéá áãïñÝò Ýùò 25 åõñþ äåí áðáéôåßôáé êáí ç ðëçêôñïëüãçóç ôïõ êùäéêïý ÑÉÍ Þ ç õðïãñáöÞ ôïõ ðåëÜôç. Åðßóçò, ôï áßóèçìá áóöÜëåéáò åíéó÷ýåôáé êáèþò êáôÜ ôçí ðëçñùìÞ ç êÜñôá äåí öåýãåé áðü ôá ÷Ýñéá ôïõ êáôü÷ïõ. Ïé êÜñôåò ðïõ öÝñïõí ôçí íÝá ôå÷íïëïãßá ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ãéá áíÝðáöåò óõíáëëáãÝò óå åðéëåãìÝíá êáôáóôÞìáôá ìåãÜëùí åðé÷åéñÞóåùí üðùò Cosmote, Ãåñìáíüò, ÅÊÏ, Âåñüðïõëïò, Hondos Center, Zara, Ç&Ì, Jumbo, Bershka, Nespresso, Intimissimi, Calzedonia, Starbucks, Coffee Time, Ster Cinemas, Pharma Plus, Olympus Plaza, Áôôéêü Æùïëïãéêü ÐÜñêï, êáèþò êáé óå åðéëåãìÝíá êáôáóôÞìáôá ôùí åìðïñéêþí êÝíôñùí The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos, River West, Metro Mall, Avenue, Athens Heart, McArthur Glen.


Óçìáíôéêü ôï óõóôçìéêü âÜñïò ôçò Ðåéñáéþò

ôïõ ÐÅÔÑÏÕ ËÅÙÔÓÁÊÏÕ p_leotsakos@motorpress.gr

Âáñýíïõóáò óçìáóßáò ç áíáâÜèìéóç Í. Êáñáìïýæç óå äéåõèýíïíôá óýìâïõëï ôçò Geniki Bank - Ç ôñÜðåæá ìåôåîåëßóóåôáé óå investment bank êáé õëïðïéåß áìê 250-300 åêáô. åõñþ Âáñýíïõóáò óçìáóßáò åßíáé ç áíáâÜèìéóç ôïõ Í. Êáñáìïýæç óå äéåõèýíïíôá óýìâïõëï ôçò Geniki Bank, ìå ðñüåäñï ôïí Ì. ÓÜëëá ðïõ åßíáé êáé ðñüåäñïò ôïõ Ïìßëïõ Ðåéñáéþò. Ç áðüöáóç áõôÞ åíôÜóóåôáé óôç óôñáôçãéêÞ ôçò äéïßêçóçò ÓÜëëá üôé ç Geniki ìðïñåß íá ìåôåîåëé÷èåß óå Ýíá éó÷õñü investment bank brand name. Ïé óôü÷ïé ðïõ Ý÷ïõí ôåèåß ãéá ôç Geniki Bank åßíáé õøçëïß êáé ðñïâëÝðïõí ôç ìåôåîÝëéîÞ ôçò óå investment bank êáé ü÷é "bad bank". ÄçëáäÞ, Ý÷åé ðñïóäéïñéóôåß ðïéïò èá åßíáé ï ñüëïò êáé ï óôü÷ïò ôçò Geniki Bank, óôçí ïðïßá óôü÷ïò åßíáé ç ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò íá óõììåôÝ÷åé ìåôÜ ôçí áýîçóç êåöáëáßïõ ôùí 250 ìå 300 åêáô. åõñþ, ìå ðïóïóôü ïñéáêÜ êÜôù áðü 20% ãéá íá ìçí ôçí åíïðïéåß. Ãéá ôçí õëïðïßçóç ôùí óôñáôçãéêþí ó÷åäßùí ôçò Geniki Bank åîåôÜóèçêáí äýï âáóéêÜ óåíÜñéá. Ôï ðñþôï óåíÜñéï ðñïÝâëåðå ìåãÜëç áýîçóç êåöáëáßïõ, ðÜíù áðü 500 åêáô. åõñþ, óôçí ïðïßá èá óõììåôåß÷áí ìåãÜëïé äéåèíåßò åðåíäõôÝò. Óôï óåíÜñéï áõôü ç Geniki, Ý÷ïíôáò éó÷õñüôáôç êåöáëáéáêÞ åðÜñêåéá, áðïêôÜ éó÷õñü ñüëï óôï investment banking êáé óôï ó÷Ýäéï ÷ñçìáôïäüôçóçò õãéþí åðé÷åéñÞóåùí. Ôï óåíÜñéï áõôü ðÜó÷åé óôï õðáñêôü ðñüâëçìá üôé áðáéôïýíôáé õøçëÜ êÝñäç ãéá íá éêáíïðïéçèåß ìéá åôÞóéá áðüäïóç 10-15% åôçóßùò óôïõò åðåíäõôÝò ðïõ èá êÜëõðôáí ôçí áýîçóç êåöáëáßïõ. Ôï äåýôåñï óåíÜñéï ðñïÝâëåðå õëïðïßçóç ìéêñüôåñçò êëßìáêáò áýîçóçò êåöáëáßïõ, ýøïõò 250 ìå 300 åêáô. åõñþ, ðïóü ôï ïðïßï ìáæß ìå ôá õöéóôÜìåíá êåöÜëáéá èá äéáìüñöùíáí ôç óõíïëéêÞ êåöáëáéáêÞ åðÜñêåéá ðÜíù áðü 600 åêáô. åõñþ. Ôáõôü÷ñïíá, ç Ðåéñáéþò èá ðùëïýóå ìåôï÷Ýò óõìâÜëëïíôáò ìåôáîý Üëëùí êáé óôçí åíßó÷õóç ôùí éäßùí êåöáëáßùí ôçò. Ï óôü÷ïò åßíáé ç Ðåéñáéþò íá äéáôçñÞóåé ðïóïóôü 19,99% Þ ëßãï ÷áìçëüôåñï ãéá íá ìçí åíïðïéåß ôç Geniki. Ôï õðüëïéðï 80% èá êáôáíåìçèåß óå îÝíïõò êõñßùò åðåíäõôÝò ðïõ Ý÷ïõí åêäçëþóåé ôåñÜóôéï åíäéáöÝñïí. Ïé áíáöïñÝò ðåñß åíäéáöÝñïíôïò ôçò Goldman Sachs ìå óôü÷ï íá óõììåôÜó÷åé ìå 70 åêáô. åõñþ óôçí áýîçóç êåöáëáßïõ Ý÷ïõí âÜóç áëëÜ äåí õðÜñ÷ïõí ïñéóôéêÝò áðïöÜóåéò. ÐÜíôùò, áíáìÝíåôáé, áí ç áýîçóç êåöáëáßïõ åßíáé 250 ìå 300 åêáô., ôï 80% Þ 90% íá ôï êáëýøïõí îÝíïé êáèþò õðÜñ÷åé ìåãÜëï åíäéáöÝñïí áðü ôï åîùôåñéêü. Ç Á. ÊáóáðÜêç íÝá åðéêåöáëÞò ôçò ÌïíÜäáò Åðïðôåßáò Óõììüñöùóçò Èåóìéêïý Ðëáéóßïõ ôçò Geniki Åí ôù ìåôáîý, ôçí ÁñãõñÞ ÊáóáðÜêç üñéóå ùò åðéêåöáëÞò ôçò ÌïíÜäáò Åðïðôåßáò Óõììüñöùóçò Èåóìéêïý Ðëáéóßïõ ôçò Geniki Bank, ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôçò ôñÜðåæáò, êáôÜ ôç óõíåäñßáóÞ ôïõ óôéò 15 Ïêôùâñßïõ. Ç êá ÊáóáðÜêç áíôéêáèéóôÜ ôïí ðáñáéôçèÝíôá Ludovic Seringes.

9

ÔÑÁÐÅÆÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 OÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Ìåôåîåëß÷èçêå óôïí éó÷õñüôåñï ðüëï ôïõ ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò

Ç

ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò åßíáé ôï êáëýôåñï hot story óôï åëëçíéêü banking, üðùò åðéóçìáßíïõí áíáëõôÝò ôçò ôñáðåæéêÞò áãïñÜò. Ôçí åêôßìçóç áõôÞ ôçí åß÷å äéáôõðþóåé ôï "×" ôï êáëïêáßñé ôïõ 2012 óôçñéæüìåíï áöåíüò óôá ó÷Ýäéá ôçò äéïßêçóçò, êáèþò ç íÝá Ðåéñáéþò åß÷å ó÷åäéáóôåß ìåèïäéêÜ, êáé ôç äõíáìéêÞ ðïõ äéáöáéíüôáí üôé èá áíáðôõ÷èåß. Áóêþíôáò êñéôéêÞ, êýêëïé áíáöÝñïõí üôé ç ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò êáé ç äéïßêçóç ÓÜëëá âïçèÞèçêáí áðü ðïëéôéêïýò êáé èåóìéêïýò ðáñÜãïíôåò. Ç ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé üôé ç ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò äÞëùóå ôçí ðáñïõóßá ôçò óå üëåò ôéò ìåãÜëåò áëëáãÝò óôï åëëçíéêü banking, êáôáèÝôïíôáò ôçí ðñüôáóÞ ôçò ãéá ôçí áíáäéÜñèñùóç ôïõ êëÜäïõ. Äåí Þôáí ðáèçôéêüò ðáñáôçñçôÞò óôï óýóôçìá áëëÜ åíåñãçôéêüò ðáßêôçò. Ç íÝá ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò ìðïñåß íá åéðùèåß üôé åßíáé ç ÅèíéêÞ êáé ç Eurobank ôïõ ðáñåëèüíôïò. Ãéáôß; Ãéáôß Ý÷åé êáôáöÝñåé íá åßíáé ç ðñþôç ôñÜðåæá óôçí ÅëëÜäá óå ìåñßäéá áãïñÜò äáíåßùí êáé êáôáèÝóåùí. Óôá äÜíåéá ç ÅèíéêÞ âñßóêåôáé óÞìåñá óôçí 4ç èÝóç êáé óôéò êáôáèÝóåéò óôç äåýôåñç èÝóç.Ç Ðåéñáéþò, üìùò, åíéó÷ýåé ôï óôåëå÷éáêü ôçò äõíáìéêü ìå éêáíÜ óôåëÝ÷ç. Ç åðéôõ÷çìÝíç äéïßêçóç ÓÜëëá êáé ËåêêÜêïõ, åìðëïõôßóôçêå

ìå ôïõò Èùìüðïõëï êáé Êáñáìïýæç êáé Ý÷åé äçìéïõñãçèåß Ýíá ðïëý éó÷õñü team. Ðïéá ôñÜðåæá óôï ðáñåëèüí óõãêÝíôñùíå ôá êáëýôåñá óôåëÝ÷ç ôçò áãïñÜò; Ç Eurobank. Ç äéïßêçóç ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò Ýãêáéñá óõíåéäçôïðïßçóå üôé ÷ñåéÜæåôáé ìÝãåèïò -ðïõ áðÝêôçóå êáèþò ðëÝïí Ý÷åé êáôáóôåß ï éó÷õñüôåñïò óõóôçìéêüò ðáßêôçò óôçí ÅëëÜäáêáé ôáõôü÷ñïíá ç íÝá ôñÜðåæá ÷ñåéÜæåôáé êáé éêáíÜ óôåëÝ÷ç -ôá ïðïßá Ýãêáéñá êáôÜöåñå íá óõãêåíôñþóåé. Ëüãù ôïõ ê. Èùìüðïõëïõ ç ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò êáôÝöåñå íá óõãêåíôñþóåé óôçí áýîçóç êåöáëáßïõ 1,4 äéó. åõñþ. Ï ê. Êáñáìïýæçò áíÝëáâå äéåõèýíùí óýìâïõëïò óôç Geniki Bank ìå ñüëï êáé óôçí Ðåéñáéþò, ìå õøçëüôáôïõò óôü÷ïõò. ÂÝâáéá, ç Ðåéñáéþò ìÝóá á-

ðü ôç äéáäéêáóßá óõãêÝíôñùóçò Ýîé ôñáðåæþí, ðÝñáí ôùí åõåñãåôçìÜôùí ð.÷. ìåôÝôñåøå ôçí áñíçôéêÞ êáèáñÞ èÝóç óå èåôéêÞ êáé åìöáíßæåé ìåôÜ ôçí áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ tangible book value 8,3 äéó. åõñþ êáé 13,8% core tier 1, Ý÷åé áíáëÜâåé êáé ðñïâëÞìáôá. Ôï óçìáíôéêüôåñï äïìéêü ðñüâëçìá ôçò Ðåéñáéþò åßíáé ôá NPLs. Ìå 25 äéó. åõñþ ìç åîõðçñåôïýìåíá äÜíåéá, ôï 33% ôïõ óõíüëïõ ôùí äáíåßùí, êáé ìå óùñåõìÝíåò ðñïâëÝøåéò 12,3 äéó. åõñþ åßíáé ðñïöáíÝò üôé ÷ñåéÜæåôáé åíåñãçôéêÞ äéá÷åßñéóç óôá "êüêêéíá" äÜíåéá. Ôï áñíçôéêü ôçò Ðåéñáéþò åßíáé üôé ôï ðñüâëçìá åßíáé áíôéêåéìåíéêÜ ìåãÜëï. ÂÝâáéá ëüãù ôùí stress tests êáé ôçò BlackRock èá õðïóôåß êåöáëáéáêÞ æçìßá äéá÷åéñßóçìç, áëëÜ ç ïõóßá åßíáé üôé ôï ðñü-

âëçìá åßíáé õðáñêôü. ¼ìùò ç Ðåéñáéþò ìðïñåß íá ìåôáôñÝøåé ôï ðñüâëçìá óå ìåãÜëç åõêáéñßá. Ìüíï ôï 20% ôùí ðñïâëçìáôéêþí äáíåßùí íá áíáêôïýóå áõôü èá óõíåðÜãåôï êåöáëáéáêü êÝñäïò 5 äéó. åõñþ. Ç äéá÷åßñéóç ôùí ðñïâëçìáôéêþí äáíåßùí èá åßíáé ç ìåãÜëç äïêéìáóßá ãéá ôçí Ðåéñáéþò. Óôç äéáäéêáóßá ôùí åîáãïñþí Ýëáâå ôç "ìåñßäá" ôïõ ëÝïíôïò.Óôéò 28 Ïêôùâñßïõ óõã÷ùíåýåé êáé ôçí ÔñÜðåæá Êýðñïõ êáé Ýùò ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2014 èá Ý÷åé ïëïêëçñþóåé ôéò äéáäéêáóßåò óõã÷þíåõóçò üëùí ôùí åîáãïñáóìÝíùí ôñáðåæþí. Ç ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò èá êñéèåß óôç äéá÷åßñéóç ôùí ðñïâëçìáôéêþí äáíåßùí êáé óôçí ðñïóðÜèåéá êéíçôïðïßçóçò ôïõ ïìßëïõ. Ôá äÜíåéá êáé ïé êáôáèÝóåéò ðïõ åìöáíßæåé ç ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò áðïôåëïýí ôï 30% ôïõ óõóôÞìáôïò, äçëáäÞ ôï 1/3 ôùí äáíåßùí ôçò ÅëëÜäáò êáé ôï 1/3 ðåñßðïõ ôùí êáôáèÝóåùí óôçí ÅëëÜäá.Ôï óõóôçìéêü ôçò âÜñïò åßíáé ðëÝïí ôåñÜóôéï. Ç Ðåéñáéþò ìÝóá óå 12 ìÞíåò êáôÜöåñå íá ìåôåîåëé÷èåß áðü ôçí 4ç ôñÜðåæá ôïõ åëëçíéêïý banking ìå óêéÝò ãýñù áðü ôï üíïìÜ ôçò, óôïí éó÷õñüôåñï ðáßêôç ôïõ åëëçíéêïý banking ðïõ ðñïóåëêýåé ðëÞèïò îÝíùí åðåíäõôþí. ÅîÝëéîç, ðïõ ôçí áíáäåéêíýåé óôï êáëýôåñï hot story óôïí åëëçíéêü ôñáðåæéêü êëÜäï.

ÍÝïõò ïðáäïýò áðïêôïýí ôá åëëçíéêÜ ïìüëïãá ÅîáéñåôéêÝò åðåíäõôéêÝò åõêáéñßåò ìáêñïðñüèåóìá «âëÝðåé» ç Morgan Stanley ïðáäïýò öáßíåôáé üôé N Ýïõò áðïêôïýí ôá åëëçíéêÜ ïìü-

ëïãá, ïé áðïäüóåéò ôùí ïðïßùí Ý÷ïõí õðï÷ùñÞóåé óå ðñï êñßóçò åðßðåäá. "Ôá åëëçíéêÜ ïìüëïãá åðéóôñÝöïõí" áíáöÝñåé óå íÝï äçìïóßåõìÜ ôçò ç Wall Street Journal, åðéêáëïýìåíç ôéò èÝóåéò ðëåéÜäáò áíáëõôþí, áíáãíùñßæïíôáò ôçí åíßó÷õóç ôçò áéóéïäïîßáò ôùí åðåíäõôþí ãéá ôçí ðïñåßá ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. "Ç ÅëëÜäá óõíå÷ßæåé íá âñßóêåôáé áíôéìÝôùðç ìå óïâáñÜ

åìðüäéá... ôá ïðïßá ðñÝðåé íá îåðåñÜóåé", õðïóôçñßæåé ï Paolo Batori, óôñáôçãéêüò áíáëõôÞò ôçò Morgan Stanley. Ç ïëïêëÞñùóç ôçò áîéïëüãçóçò ôçò ïéêïíïìßáò áðü ôçí ôñüéêá êáé ï íÝïò ãýñïò stress tests ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí áðïôåëïýí ôéò äýï ðéï Üìåóåò ðñïêëÞóåéò ãéá ôçí ÅëëÜäá, ðñïóèÝôåé ï ßäéïò. Ùóôüóï, ï Batori ðáñáäÝ÷åôáé ðùò ç åìðéóôïóýíç ôùí åðåíäõôþí ðñïò ôçí ÅëëÜäá êáé ôá õðüëïéðá êñÜôç ôïõ åõñù-

ðáúêïý Íüôïõ ïëïÝíá êáé áõîÜíåôáé. ÊáôÜ ôïí áíáëõôÞ ôçò Morgan Stanley, åîáéñåôéêÜ óçìáíôéêü - êáé èåôéêü - åßíáé ôï åîÞò ãåãïíüò: Ç âÜóç ôùí åðåíäõôþí ðïõ ðïíôÜñïõí óôï åëëçíéêü ÷ñÝïò Ý÷åé áëëÜîåé, áöïý ðëÝïí ðßóù áðü ôá ìåãáëýôåñá "óôïé÷Þìáôá" ãéá ôá åëëçíéêÜ ïìüëïãá êñýâåôáé ç âéïìç÷áíßá ôùí hedge funds.H Morgan Stanley äçëþíåé neutral (oõäÝôåñç) ãéá ôá åëëçíéêÜ ïìüëïãá, áë-

ëÜ åðéóçìáßíåé ðùò ìáêñïðñüèåóìá èá êáôáóôïýí îáíÜ éäéáéôÝñùò åëêõóôéêÜ.

ÓõíÝ÷éóç ôïõ ñÜëé áíáìÝíåé ç Exotix Óýóôáóç hold (äéáêñÜôçóç) ãéá ôá åëëçíéêÜ ïìüëïãá äßäåé áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ç Exotix."Ôï ñÜëé óôá åëëçíéêÜ ïìüëïãá èá óõíå÷éóôåß, ùóôüóï õðÜñ÷åé ìåãÜëï ñßóêï áêüìç", ó÷ïëéÜæåé ï Gabriel Stern, ãíùóôüò áíáëõôÞò ôçò Exotix.


10 Ðñüãñáììá ÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò åöïäéáóôéêÞò áëõóßäáò áðü Aztec Money Ðñüãñáììá ÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò åöïäéáóôéêÞò áëõóßäáò (supply chain finance) ëÜíóáñå ç Aztec Money, ìÝóù ôçò çëåêôñïíéêÞò ðëáôöüñìáò, ðïõ ëåéôïõñãåß Þäç áðü ôïí ðåñáóìÝíï ÌÜéï óôçí ÅëëÜäá, åîáóöáëßæïíôáò -ìå ðñïáãïñÝò ôéìïëïãßùí- ñåõóôüôçôá óôéò åðé÷åéñÞóåéò. Ç Aztec Money, ìå ôç íÝá õðçñåóßá ôçò, áðåõèýíåôáé óôïõò áãïñáóôÝò ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí ïé ïðïßïé Ý÷ïõí ðëÝïí ôç äõíáôüôçôá íá õðïäåéêíýïõí óõãêåêñéìÝíïõò ðñïìçèåõôÝò Þ óõãêåêñéìÝíç ïìÜäá ðñïìçèåõôþí ôïõò, ðïõ èá ìðïñïýí íá áðïóôÝëëïõí ôá ôéìïëüãéÜ ôïõò áðåõèåßáò óôçí çëåêôñïíéêÞ ðëáôöüñìá ìå óêïðü ôçí ðþëçóÞ ôïõò. Ìå ôïí ôñüðï áõôü ðñïìçèåõôÝò êáé áãïñáóôÝò åîáóöáëßæïõí ôá÷ýôåñïõò ÷ñüíïõò óõíáëëáãþí êáé, Üñá, ìåãáëýôåñç ñåõóôüôçôá (cash flow), êáèþò êáé åõíïúêüôåñïõò üñïõò ðñï-áãïñÜò ôùí ôéìïëïãßùí. ÌÝóá áðü áõôÞ ôç äéáäéêáóßá êáé ìå âÜóç ôçí ðéóôïëçðôéêÞ éêáíüôçôÜ ôïõ, ï áãïñáóôÞò åããõÜôáé ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôùí ðñïìçèåõôþí ôïõ (åßôå áðü ôçí ÅëëÜäá åßôå áðï ôï åîùôåñéêü), ðåôõ÷áßíïíôáò, ðÝñáí ôùí Üëëùí, êáëýôåñïõò üñïõò áãïñÜò ðñïúüíôùí Þ õðçñåóéþí . Ôï ìüíï ðïõ áðáéôåßôáé ãéá ôçí åêôÝëåóç êÜèå óõíáëëáãÞò åßíáé ç ðñï-Ýãêñéóç ôïõ áãïñáóôÞ ãéá ôïõò ðñïìçèåõôÝò ôùí ïðïßùí ôá ôéìïëüãéá èá áíåâáßíïõí óôçí ðëáôöüñìá ôçò Aztec. Ìå ôçí ðñïáíáöåñüìåíç äéáäéêáóßá, ïé åëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò åðéëýïõí ðñïâëÞìáôá ñåõóôüôçôáò, êáëýðôïõí êåíÜ ÷ñçìáôïäüôçóçò êáé óõíäÝïíôáé ìå äéåèíåßò åðåíäõôÝò.

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

ÁëëÜæåé ï «÷Üñôçò» óôéò é÷èõïêáëëéÝñãåéåò Ç áðüöáóç ôçò ÅÐÁÍÔ, ïé ôñÜðåæåò êáé ôá ó÷Ýäéá óå ÍçñÝá êáé ÁíäñïìÝäá

«Ó

áíßäá óùôçñßáò» óôá ôáñáãìÝíá åã÷þñéá ýäáôá áíáæçôïýí ïé åðé÷åéñÞóåéò ôïõ êëÜäïõ ôùí é÷èõïêáëëéåñãåéþí, áëëÜ êáé ïé ôñÜðåæåò. Ç áðüöáóç ôçò ÅðéôñïðÞò Áíôáãùíéóìïý, ç ïðïßá åðß ôçò ïõóßáò âÜæåé ìðëüêï óôç äçìéïõñãßá ìïíïðùëßùí, äåß÷íåé åðß ôçò ïõóßáò êáé ôïí äñüìï ãéá ôéò åðéêåßìåíåò åîåëßîåéò óôïí êëÜäï. Ôï íÝï óåíÜñéï èÝëåé ôç äçìéïõñãßá äýï ðüëùí óôïí êëÜäï, ìå ðñùôáãùíéóôÝò áõôÞ ôç öïñÜ ôéò åôáéñåßåò Íçñåýò êáé ÁíäñïìÝäá. Ï êëÜäïò ôçò åëëçíéêÞò é÷èõïêáëëéÝñãåéáò, ðáñÜ ôçí Ýíôïíç åîáãùãéêÞ ôïõ ðñïóðÜèåéá, óõíå÷ßæåé íá ôáëáéðùñåßôáé ëüãù ôùí õøçëþí ôïõ õðï÷ñåþóåùí êáé ôçò áäõíáìßáò ôùí ôñáðåæþí íá áíáäéáñèñþóïõí ôá äÜíåéá ôùí åðé÷åéñÞóåùí . Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, Ý÷ïõí Þäç ðñáãìáôïðïéçèåß äõï óõíáíôÞóåéò ôùí ôñáðåæþí ìå óõãêåêñéìÝíåò åôáéñåßåò ôïõ êëÜäïõ, ðñïêåéìÝíïõ íá âñåèåß ç êáëýôåñç ëýóç áö åíüò ìåí ãéá ôçí åîõãßáíóÞ ôïõ êáé áö åôÝñïõ ãéá ôçí ìåßùóç ôùí åðéóöáëåéþí áðü ðëåõñÜò ôñáðåæþí. ÐáñÜ ôéò äéáöïñåôéêÝò ðñïóåããßóåéò áðü ðëåõñÜò ôùí ôñáðåæþí, öáßíåôáé íá åðéêñáôåß ùò ðéï áðïäïôéêÞ ëýóç, ç óõãêÝíôñùóç ôïõ êëÜäïõ êÜôù áðü äõï ðüëïõò. Ï Ýíáò êÜôù áðü ôïí ¼ìéëï ÍçñÝá êáé ï Üëëïò êÜôù áðü ôçí ÁíäñïìÝäá. Óôï ó÷Þ-

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 OÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Óå áäéÝîïäï ç ÓÅÊÁÐ Óå áäéÝîïäï Ý÷ïõí ïäçãçèåß ïé ó÷Ýóåéò ôùí åñãáæïìÝíùí ôçò êáðíïâéïìç÷áíßáò ÓÅÊÁÐ êáé ôçò íÝáò äéïßêçóçò ôçò åôáéñåßáò, õðü ôïí ïìïãåíÞ åðé÷åéñçìáôßá, ÉâÜí Óáââßäç. Óôï ðëáßóéï áõôü, óôçí ÁèÞíá Ýöèáóå ÷èåò åðéôñïðÞ åñãáæïìÝíùí ôçò êáðíïâéïìç÷áíßáò, ðñïêåéìÝíïõ íá åðéäéþîïõí íá Ý÷ïõí åðáöÝò, ôüóï ìå ôïí õöõðïõñãü Åñãáóßáò, ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé Ðñüíïéáò Âáóßëç ÊåãêÝñïãëïõ, üóï êáé ìå áñ÷çãïýò ðïëéôéêþí êïììÜôùí êáé âïõëåõôÝò.

ÅîåéäéêåõìÝíá óåìéíÜñéá áðü ôç Nielsen «ÐñùôáãùíéóôÞò» ôùí åîåëßîåùí óôïí êëÜäï ôùí é÷èõïêáëëéåñãåéþí èá ðáñáìåßíåé ï ÍçñÝáò ìá áõôü åßíáé ðïëý ðéèáíü íá óõìðåñéëçöèïýí ôüóï ïé åôáéñåßåò Óåëïíôá êáé Äßáò, üóï êáé ïé åôáéñåßåò, Öüñêõò êáé ÅëëçíéêÝò É÷èõïêáëëéÝñãåéåò. ÐáñÜëëçëá, ç óçìáíôéêÞ Ýëëåéøç ñåõóôüôçôáò óå ìåñéêÝò åôáéñåßåò åðçñåÜæåé ðôùôéêÜ ôéò ôéìÝò ôùí ôåëéêþí ðñïúüíôùí êáé ùò åê ôïýôïõ ìïëýíåé êáé ôéò õãéåßò åôáéñåßåò ôïõ êëÜäïõ. ÐáñÜãïíôåò ôïõ êëÜäïõ åðéóçìáßíïõí üôé, áí äåí ëçöèïýí Üìåóá ìÝôñá êáé äåí îåêáèáñßóåé ôï ôïðßï áðü ðëåõñÜò ôùí ôñáðåæþí, ðéèáíÜ ç êáôÜóôáóç íá ìçí åßíáé ðëÝïí áíáóôñÝøéìç. Åí ôù ìåôáîý, ôçí Ôñßôç ôï áðüãåõìá ç ÅðéôñïðÞ Áíôáãùíéóìïý Üíáøå ôï "ðñÜóéíï" öùò óôç óõã÷þíåõóç ôçò Óåëüíôá ìå ôçí Äßáò É÷èõïêáëëéÝñãåéáò õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç Linnaeus Capital Partners, áëëÜ êáé Üìåóá Þ Ýììåóá

åëåã÷üìåíåò áðü áõôÞí åðé÷åéñÞóåéò äåí èá áõîÞóïõí ôï ðïóïóôü ðïõ êáôÝ÷ïõí óôç "ÍçñÝáò" ãéá äéÜóôçìá äýï ÷ñüíùí áðü ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò óõã÷þíåõóçò. ÅðéðëÝïí, ç Linnaeus äÝ÷èçêå íá áíáóôáëëåß ç Üóêçóç ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ôçò Þ ôùí Üìåóá Þ Ýììåóá åëåã÷üìåíùí áðü áõôÞí åðé÷åéñÞóåùí áíáöïñéêÜ ìå ôçí åêëïãÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç ìÝëïõò/ìåëþí óôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôçò ÍçñÝáò êáé ðáñÜëëçëá äåóìåýèçêå íá ìç óõíÜøåé êáìßá óõìöùíßá ìå ôïõò ìåôü÷ïõò ôçò ÍçñÝáò ðïõ íá äåóìåýåé üñãáíÜ ôçò Þ ôá ìÝëç áõôþí ùò ðñïò ôïí ôñüðï Üóêçóçò ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ óôéò ãåíéêÝò óõíåëåýóåéò, óôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï, êáôÜ ôïí ïñéóìü ìåëþí äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ Þ êáôÜ ôç äéïßêçóç ôùí åôáéñéêþí õðïèÝóåùí.

ÁíïäéêÝò ïé ôéìÝò ôùí îåíïäï÷åßùí

Ç Nielsen, äéïñãáíþíåé íÝï êýêëï óåìéíáñßùí ìå áíôéêåßìåíï ôçí áðïäïôéêÞ Äéá÷åßñéóç ôùí Ðñïùèçôéêþí Åíåñãåéþí êáé ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ Äéá÷åßñéóç Êáôçãïñßáò Ðñïúüíôùí. Ôá óåìéíÜñéá åßíáé ÷ñçìáôïäïôïýìåíá áðü ôï ðñüãñáììá ËÁÅÊ ôïõ ÏÁÅÄ êáé èá ðñáãìáôïðïéçèïýí 13 & 14 Íïåìâñßïõ ôï Category Management Workshop êáé 20 Íïåìâñßïõ ôï Promotions Management Workshop. ÅìðëïõôéóìÝíá ìå óýã÷ñïíï õëéêü êáé Ýñåõíåò, áðåõèýíïíôáé óå åðáããåëìáôßåò ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óå ôïìåßò üðùò Category Management, Trade Marketing, Sales, Account Management, Business Development, Space Planning, Merchandising, Customer Marketing, Product & Brand Management ê.á. H ðñáêôéêÞ åöáñìïãÞ ôçò ìåèïäïëïãßáò äéáóöáëßæåôáé ìÝóá áðü ôç äéÜäñáóç ìåôáîý ôùí åêðáéäåõüìåíùí êáé ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óå case studies, åìðëïõôéóìÝíá ìå ðñáãìáôéêÜ óôïé÷åßá áãïñÜò. ÐÜíù áðü 750 óôåëÝ÷ç ôçò Âéïìç÷áíßáò êáé ôïõ Ëéáíåìðïñßïõ åêðáéäåýôçêáí ôç ôåëåõôáßá ïêôáåôßá óå óåìéíÜñéá ôçò Nielsen.

Ç Schneider Electric ðëáôéíÝíéïò ÷ïñçãüò óôï Layer One Conference

Äéáìïñöþèçêáí õøçëüôåñá ôïí Ïêôþâñéï öÝôïò áðü ôïí ðåñóéíü

Óôçí áëõóßäá Village Cinema ïé áßèïõóåò ôïõ ÏËÈ

Ç Schneider Electric, åéäéêüò óôç äéá÷åßñéóç åíÝñãåéáò, óõììåôåß÷å ùò ðëáôéíÝíéïò ÷ïñçãüò ãéá ôñßôç óõíå÷üìåíç ÷ñïíéÜ óôï Layer One, ôï ïðïßï ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 11 Ïêôùâñßïõ. Óôï óõíÝäñéï, ìå èÝìá '3rd Data Center Infrastructures, Networking & Services Conference', ðáñïõóéÜóôçêáí áíáëõôéêÜ üëåò ïé óýã÷ñïíåò êáéíïôüìåò ôå÷íïëïãßåò, êáèþò êáé ìå ðïéï ôñüðï ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí áðïôåëåóìáôéêÜ êáé íá óõìâÜëëïõí óôç ìåßùóç ôïõ åíåñãåéáêïý áðïôõðþìáôïò.

êáëïêáéñéíÞ ðåñßïäïò áðü üôé öáßíåôáé Ý÷åé åðéìçêõíèåß êáé ðëÝïí ï Ïêôþâñéïò åßíáé ï íÝïò ÓåðôÝìâñéïò. Áõôü Ý÷åé Üìåóç åðßðôùóç êáé óôï åðßðåäï ôùí ôéìþí, ïé ïðïßåò êéíïýíôáé áíïäéêÜ óå ó÷Ýóç ìå ôïí áíôßóôïé÷ï ìÞíá ôïõ 2012, ùóôüóï åßíáé ÷áìçëüôåñåò óå ó÷Ýóç ìå ôïí ÓåðôÝìâñéï ôïõ 2013. Ôá óôïé÷åßá áõôÜ ðñïêýðôïõí áðü ðñüóöáôç Ýñåõíá ôçò trivago Hotel Preis Index (tHPI) ãéá ôï ìÞíá Ïêôþâñéï. Ïé ðÝíôå åëëçíéêïß ðñïïñéóìïß ðïõ ðáñïõóéÜæïõí ôç ìåãáëýôåñç áýîçóç ìÝóùí ôéìþí äéáíõêôÝñåõóçò åí óõãêñßóåé ìå ôïí ßäéï ìÞíá ôïõ 2012 åßíáé ôï Íõäñß ôçò

Óôçí áëõóßäá ôùí Village Cinemas ðåñíÜ óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ç ëåéôïõñãßá-äéá÷åßñéóç ôùí ôåóóÜñùí êéíçìáôïãñáöéêþí áéèïõóþí, ïé ïðïßåò âñßóêïíôáé åíôüò ôùí åãêáôáóôÜóåùí ôïõ ÏËÈ. Ç áëõóßäá èá ðñï÷ùñÞóåé êáé óå åðåíäýóåéò áíáâÜèìéóçò ôùí áéèïõóþí, åíþ üðùò ðñïÝâëåðå ç äéáêÞñõîç ôïõ äéáãùíéóìïý- ç Village èá êáôáâÜëåé ùò åããõçìÝíç åôÞóéá åéóöïñÜ 114.000 åõñþ (÷ùñßò ÖÐÁ), êáèþò êáé åéóöïñÜ ðïõ èá õðåñâáßíåé ôï 0,80 åõñþ/åéóéôÞñéï.

Ç

ËåõêÜäáò ðïõ êáôáëáìâÜíåé êáé ôçí ðñþôç èÝóç ìå áýîçóç 73%. Ôç äåýôåñç èÝóç êáôáëáìâÜíåé ç Ïßá ìå ðïóïóôü áýîçóçò 59%, óôçí ôñßôç èÝóç âñßóêåôáé ôï ÁêñùôÞñé Óáíôïñßíçò ìå áýîçóç óå ó÷Ýóç ìå ôï 2012, 41% , óôçí ôÝôáñôç èÝóç ç ºïò ìå ðïóïóôü áýîçóçò 24% åíþ ôçí ðåíôÜäá óõìðëçñþíïõí ôá ÖçñÜ Óáíôïñßíçò ìå ôï ßäéï ðïóïóôü áýîçóçò ôéìþí óå ó÷Ýóç ìå ôï 2012 (24%). Áõôü ðïõ ðñïêáëåß áßóèçóç åßíáé üôé ôá ìüíá êñÜôç ôçò Åõñþðçò ðïõ óå ó÷Ýóç ìå ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2012 ðáñïõóéÜæïõí áýîçóç ôùí ìÝóùí îåíïäï÷åéáêþí ôéìþí, Ýóôù êáé ìéêñÞ, åßíáé ç Åë-

ëÜäá (áýîçóç 4%, áðü 85 åõñþ ìÝóç ôéìÞ äéáíõêôÝñåõóçò ôïí Ïêôþâñéï 2012, óôá 88 åõñþ ãéá ôï 2013), ç Ãåñìáíßá (áýîçóç 5%, áðü 107 åõñþ ðÝñõóé, óôá 112 åõñþ ãéá ôïí Ïêôþâñéï 2013) êáé ç Äáíßá (áýîçóç 1%, áðü 136 åõñþ ôï 2012 óôá 137 åõñþ ãéá ôï 2013). Ç ìåãáëýôåñç ìåßùóç îåíïäï÷åéáêþí ôéìþí ðáñáôçñåßôáé óôçí Ôïõñêßá ôçò ôÜîåùò ôïõ 16% êáé áêïëïõèåß ç Ñùóßá ìå ìåßùóç ôùí ìÝóùí îåíïäï÷åéáêþí ôéìþí ôçò ôÜîåùò ôïõ 14%. Ôçí ôñéÜäá ôùí ìåãáëýôåñùí ìåéþóåùí óôéò îåíïäï÷åéáêÝò ôéìÝò óõìðëçñþíåé ç Ãáëëßá ìå ìåßùóç 13%.


ÄÅÓÖÁ: «Ok» áðü Å.Å. ãéá êñáôéêÞ åíßó÷õóç

Áýîçóç 12% óôéò åîáãùãÝò ôçò Äùäþíç ¢íïäï 12% óôéò åîáãùãÝò åìöáíßæåé ç Äùäþíç óôç äéÜñêåéá ôïõ 9ìÞíïõ 2013 (ÉáíïõÜñéïò-ÓåðôÝìâñéïò), óå óýãêñéóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï ðåñóéíü äéÜóôçìá. Óýìöùíá ìå ôçí åôáéñåßá, éäéáßôåñá åíèáññõíôéêÜ åßíáé ôá áðïôåëÝóìáôá êáé óôéò åã÷þñéåò ðùëÞóåéò ïé ïðïßåò Ý÷ïõí óôáèåñïðïéçèåß, ãéá ðñþôç öïñÜ, ìåôÜ áðü ôéò ÷áìçëÝò áðïäüóåéò ôùí ôåëåõôáßùí ôñéþí åôþí. Ôï äéåõñõìÝíï ðñïúüíôéêï ÷áñôïöõëÜêéï ôçò Äùäþíç ðåñéëáìâÜíåé 9 êáôçãïñßåò ãáëáêôïêïìéêþí êáé ôõñïêïìéêþí ðñïúüíôùí, ìå 80 ðñïúüíôá. Ç Äùäþíç, óçìåéþíåôáé óå ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç, ìÝóá áðü ôç äéåèíÞ åîáãùãéêÞ ôçò ðáñïõóßá óå 35 ÷þñåò, ðñïùèåß ôá åëëçíéêÜ ôõñïêïìéêÜ êáé ãáëáêôïêïìéêÜ ðñïúüíôá, óå ìåñéêÝò áðü ôéò ìåãáëýôåñåò áãïñÝò üðùò ôçò Áõóôñáëßáò, ôùí ÇÐÁ, ôçò Ãåñìáíßáò, ôïõ Âåëãßïõ êáé ôçò Ïëëáíäßáò, åíþ óõíå÷þò åíéó÷ýåé ôçí ðáñïõóßá ôçò óôéò áãïñÝò ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò êáé ôçò Áóßáò.

ÍÝïò ãåíéêüò äéåõèõíôÞò óôçí International Life Êáèçêüíôùí åíôåôáëìÝíïõ ãåíéêïý äéåõèõíôÞ óôéò áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò ôïõ ïìßëïõ International Life áíáëáìâÜíåé ï ê. ÃéÜííçò ÖïõñëÞò, áðü ôçí 1ç Íïåìâñßïõ. Ï ê. ÖïõñëÞò äéáèÝôåé ðïëõåôÞ åìðåéñßá óôïí ôïìÝá ôùí ÷ñçìáôïïéêïíïìéêþí õðçñåóéþí.

Áíáâáèìßóôçêå ï Ã. ÂïãéáôæÜêçò óôïí Ìáñéíüðïõëï

ÃÉÙÑÃÏÓ ÂÏÃÉÁÔÆÁÊÇÓ

Ôç èÝóç ôïõ áíáðëçñùôÞ ãåíéêïý äéåõèõíôÞ ôçò Ìáñéíüðïõëïò ãéá ÅëëÜäá, Áëâáíßá êáé FYROM, áíáëáìâÜíåé ï Ãéþñãïò ÂïãéáôæÜêçò, ìÝ÷ñé óÞìåñá déåõèõíôÞò ÁíÜðôõîçò êáé Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí ôçò åôáéñåßáò. Óôéò íÝåò äéïéêçôéêÝò åõèýíåò ôïõ ê. ÂïãéáôæÜêç ðåñéëáìâÜíïíôáé ç äéåýèõíóç Óõíôïíéóìïý ÕðåñìÜñêåô, ÓïõðåñìÜñêåô, Convenience Stores, Franchise, Supply Chain & Logistics, ÁíÜðôõîçò Äéêôýïõ, Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý, IT, Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí êáé Áóöáëåßáò. Ï Ãéþñãïò ÂïãéáôæÜêçò Ý÷åé óðïõäÜóåé óôï Ïéêïíïìéêü ÐáíåðéóôÞìéï 'Ruhr University' óôï Bochum ôçò Ãåñìáíßáò, ìå ìåôáðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò óôï Ïéêïíïìéêü ÔìÞìá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò Èåóóáëïíßêçò.

11

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 OÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

¾øïõò 134 åêáô. ãéá Ýñãá âåëôßùóçò êáé åðÝêôáóçò ôïõ äéêôýïõ

Ô

çí Ýãêñéóç êñáôéêÞò åíßó÷õóçò ýøïõò 134 åêáô. åõñþ ãéá Ýñãá õðïäïìÞò öõóéêïý áåñßïõ óôçí ÅëëÜäá, áíáêïßíùóå ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ. ÓõãêåêñéìÝíá ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ Ýêñéíå üôé ç ðáñï÷Þ âïÞèåéáò óå ôÝóóåñá Ýñãá ãéá ôç âåëôßùóç êáé åðÝêôáóç ôïõ äéêôýïõ öõóéêïý áåñßïõ óôçí ÅëëÜäá óõíÜäåé ìå ôïõò êáíüíåò êñáôéêþí åíéó÷ýóåùí ôçò Å.Å. Ôá Ýñãá áõôÜ áðïóêïðïýí óôçí áýîçóç ôçò éêáíüôçôáò ìåôáöïñÜò öõóéêïý áåñßïõ, óôç âåëôßùóç ôçò áóöÜëåéáò ôïõ åöïäéáóìïý ìå öõóéêü áÝñéï óôçí ÅëëÜäá êáé, åììÝóùò, óôç ìåßùóç ôùí åêðïìðþí CO2. Ç ÅðéôñïðÞ êáôÝëçîå óôï óõìðÝñáóìá üôé ç åíßó÷õóç óõìâÜëëåé óôçí ðñïþèçóç ôùí åíåñãåéáêþí óôü÷ùí ôçò Å.Å. ÷ùñßò íá ðñïêáëåß áäéêáéïëüãçôç óôñÝâëùóç ôïõ áíôáãùíéóìïý óôçí åóùôåñéêÞ áãïñÜ ôçò Å.Å. Ï ÄÅÓÖÁ åßíáé ï ìüíïò äéá÷åéñéóôÞò ìåôáöïñÜò áåñßïõ óôçí ÅëëÜäá. ¸÷åé üìùò ôçí õðï÷ñÝùóç íá ðáñÝ÷åé óå üëïõò ôïõò ðñïìçèåõôÝò áåñßïõ ðñüóâáóç óôï äßêôõü ôïõ. Ç ÷ïñÞãçóç ðïóïý 134 åêáô. åõñþ óôïí ÄÅÓÖÁ áðü åèíéêïýò ðüñïõò êáé ôá åõñùðáúêÜ äéáñèñùôéêÜ ôáìåßá óõìâÜëëåé óôçí õëïðïßçóç ôåóóÜñùí Ýñãùí õðïäïìÞò. ÓõãêåêñéìÝíá, ç áýîçóç ôçò áðïèçêåõôéêÞò éêáíüôçôáò ôïõ ôåñìáôéêïý óôáèìïý ÕãñïðïéçìÝíïõ Öõóéêïý Áåñßïõ (ÕÖÁ) ôçò Ñåâõèïýóáò óõìâÜëëåé óå ìéá êáëýôåñç åîéóïññüðçóç ôçò æÞôçóçò áåñßïõ

Ç ÷ïñÞãçóç ðïóïý 134 åêáô. óôïí ÄÅÓÖÁ áðü åèíéêïýò ðüñïõò êáé ôá åõñùðáúêÜ äéáñèñùôéêÜ ôáìåßá óõìâÜëëåé óôçí õëïðïßçóç ôåóóÜñùí Ýñãùí õðïäïìÞò óôï íüôéï ôìÞìá ôçò ÷þñáò êáé âåëôéþíåé ôçí áóöÜëåéá ôïõ åöïäéáóìïý. Ç åãêáôÜóôáóç óôáèìïý óõìðßåóçò öõóéêïý áåñßïõ óôç ÍÝá Ìåóçìâñßá âåëôéþíåé ôç ñïÞ áåñßïõ áðü âïññÜ ðñïò íüôï, üðïõ åíôïðßæåôáé ç ìåãáëýôåñç êáôáíÜëùóç öõóéêïý áåñßïõ. ÔÝëïò, ïé íÝïé áãùãïß áåñßïõ õøçëÞò ðßåóçò åðéôñÝðïõí ôç äéáöïñïðïßçóç ôùí ðçãþí åíÝñãåéáò óå ðåñéï÷Ýò ïé ïðïßåò äåí åß÷áí ðñïçãïõìÝíùò ðñüóâáóç óôï öõóéêü áÝñéï (ÁëéâÝñé êáé ¢ã. Èåüäùñïé-Ìåãáëüðïëç). Ôï óõíïëéêü ðïóü ðïõ èá åðåíäõèåß óôá Ýñãá áõôÜ áíÝñ÷åôáé óå 414 åêáô. åõñþ. Ç ÅðéôñïðÞ èåùñåß üôé ôá Ýñãá áõôÜ óõìâÜëëïõí óôçí áíÜðôõîç ôçò áãïñÜò öõóéêïý áåñßïõ óôçí ÅëëÜäá, äßíïíôáò ôç äõíáôüôçôá óôïí ÄÅÓÖÁ íá ðñïóöÝñåé ðñüóèåôç éêáíüôçôá ìåôáöïñÜò öõóéêïý áåñßïõ. Ï áíôéðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò áñìüäéïò ãéá ôçí ðïëéôéêÞ áíôáãùíéóìïý ×ïáêßí Áëìïýíéá äÞ-

ëùóå ó÷åôéêÜ: "Ç óõãêåêñéìÝíç åíßó÷õóç èá âïçèÞóåé ôçí ÅëëÜäá íá åðåêôåßíåé êáé íá åíéó÷ýóåé ôï äßêôõï öõóéêïý áåñßïõ. Ìå ôïí ôñüðï áõôü èá âåëôéùèåß ï áíôáãùíéóìüò ìåôáîý ôùí ðñïìçèåõôþí áåñßïõ êáé èá ùöåëçèïýí ïé êáôáíáëùôÝò ÷Üñç óôç äéáöïñïðïßçóç ôùí ðçãþí åíÝñãåéáò." Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôïõ ÄÅÓÖÁ, äñ. Ãéþñãïò ÐáðáñóÝíïò, äÞëùóå: "Ç Ýãêñéóç êñáôéêÞò åíßó÷õóçò ãéá ôÝóóåñá Ýñãá âåëôßùóçò êáé åðÝêôáóçò ôïõ äéêôýïõ öõóéêïý áåñßïõ óôçí ÅëëÜäá ðïõ áíáêïßíùóå ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ áðïôåëåß ìßá Ýìðñáêôç áðüäåéîç ôçò åìðéóôïóýíçò ìå ôçí ïðïßá ðåñéâÜëëåôáé ôüóï ôï áíáðôõîéáêü ðñüãñáììá ôïõ ÄÅÓÖÁ üóï êáé ïé äõíáôüôçôåò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. Ìå ôçí Ýãêñéóç áõôÞ ïëïêëçñþíåôáé ç äéáäéêáóßá Ýãêñéóçò óõìâáôÞò êñáôéêÞò åíßó÷õóçò ãéá üëá ôá Ýñãá áíÜðôõîçò ôïõ ÄÅÓÖÁ, ðïõ Ý÷ïõí åíôá÷èåß óôï ÅÓÐÁ".

ÔÜóç áðïâéïìç÷Üíéóçò óôç Â. ÅëëÜäá

ÐåñáéôÝñù ìåßùóç óôçí ÅëëÜäá áíáìÝíåé o üìéëïò ÔéôÜí ÐåñáéôÝñù ìåßùóç, óå çðéüôåñï âáèìü, áðü ôá åîáéñåôéêÜ ÷áìçëÜ åðßðåäá ôïõ 2012, èá óçìåéþóåé ç æÞôçóç äïìéêþí õëéêþí óôçí ÅëëÜäá ôç öåôéíÞ ÷ñïíéÜ. Ôçí åêôßìçóç áõôÞ äéáôýðùóå ç äéïßêçóç ôïõ ïìßëïõ ÔéôÜí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðáñïõóßáóçò ôïõ ïìßëïõ óôçí ÅÈÅ. Åðßóçò, ç äéïßêçóç áíáöÝñèçêå êáé óôéò ÇÐÁ üðïõ áíáìÝíåôáé áíÜêáìøç ôçò áãïñÜò ïéêéóôéêþí áêéíÞôùí, éäéáßôåñá óå ðåñéï÷Ýò üðùò ç Öëüñéíôá, ïé ïðïßåò åß÷áí ÷ôõðçèåß ðåñéóóüôåñï áðü ôç êñßóç. Óå üôé áöïñÜ óôç ÍïôéïáíáôïëéêÞ Åõñþðç ðáñÜ ôá ðñþôá óçìÜäéá âåëôßùóçò, ç áãïñÜ äïìéêþí õëéêþí ðáñáìÝíåé áíáéìéêÞ, üðùò åðéóçìÜíèçêå. Ãéá ôçí Áßãõðôï ôïíßóôçêå üôé ç êñßóéìç ðïëéôéêÞ êáôÜóôáóç êáèéóôÜ êÜèå åêôßìçóç ãéá ôéò âñá÷õðñüèåóìåò ðñïïðôéêÝò ôçò áãïñÜò åîáéñåôéêÜ áâÝâáéç. ÐáñÜëëçëá ôá óôåëÝ÷ç ôïõ ïìßëïõ óçìåßùóáí üôé ï üìéëïò ÔéôÜí åîáêïëïõèåß íá åðéäéþêåé ôç äçìéïõñãßá åëåýèåñùí ôáìåéáêþí ñïþí êáé ôç óõìðßåóç ôùí äáðáíþí, äéáôçñþíôáò üðùò ðÜíôá ðáñÜëëçëá ôçí åðéêÝíôñùóÞ ôïõ óôçí åðßôåõîç ôùí ìáêñï÷ñüíéùí óôñáôçãéêþí óôü÷ùí ôïõ. ÅêôåôáìÝíç óõæÞôçóç Ýãéíå ãýñù áðü ôçí áíèåêôéêüôçôá ðïõ åðÝäåéîå ï üìéëïò åí ìÝóù ôçò äéåèíïýò êñßóçò, êáôïñèþíïíôáò âåëôßùóç âáóéêþí ìåãåèþí ôçí ðåñßïäï 2008 - 2012, üðùò ç áýîçóç ôïõ ðáñáãùãéêïý äõíáìéêïý êáôÜ ó÷åäüí 20%, êõñßùò ìå åðÝêôáóç ôùí äñáóôçñéïôÞôùí óôéò áíáäõüìåíåò áãïñÝò. Åðßóçò, ðÝôõ÷å åíßó÷õóç ôùí èåìåëéùäþí ïéêïíïìéêþí ìåãåèþí, ìÝóù óôéò äçìéïõñãßáò åëåýèåñùí ôáìåéáêþí ñïþí, åðéôõã÷Üíïíôáò ìåßùóç ôïõ äáíåéóìïý êáôÜ ó÷åäüí 50%, êáé ìåßùóç ôïõ óôáèåñïý êüóôïõò êáôÜ 16%.

ÆçìéÝò 187,3 åêáô. åìöÜíéóáí ôï 2011 ïé âéïìç÷áíßåò

Åðåêôåßíåé ôç óõíåñãáóßá ôçò ìå ôçí Å×ÁÅ ç HOL

çìßåò ýøïõò 187,3 åêáô. åõñþ, áðü æçìéÝò 77,9 åêáô. åõñþ ôï 2011, åìöÜíéóáí ðÝñõóé ïé âéïìç÷áíßåò-ìÝëç ôïõ ÓõíäÝóìïõ Âéïìç÷áíéþí Âïñåßïõ ÅëëÜäïò (ÓÂÂÅ). Åéäéêüôåñá, ïé ìéóÝò åðé÷åéñÞóåéò áðü ôï äåßãìá ôùí 218 âéïìç÷áíéþí, äçëáäÞ ïé 109, åìöÜíéóáí æçìéÝò ýøïõò 324 åêáô. åõñþ åíþ 109 åôáéñåßåò åìöÜíéóáí êÝñäç 137,6 åêáô. åõñþ. Ï ÓÂÂÅ óçìåéþíåé üôé ç ðáñáôçñïýìåíç ôÜóç åìâÜèõíóçò ôçò áðïâéïìç÷Üíéóçò óôç Âüñåéá ÅëëÜäá áðïôõðþíåôáé êáé áðü ôá óôïé÷åßá ïñéóôéêÞò ðáýóçò ëåéôïõñãßáò åðé÷åéñÞóåùí - ìåëþí ôïõ ÓÂÂÅ. ÓõãêåêñéìÝíá áðü

Ç Hellas Online, åðåêôåßíåé ôç óõíåñãáóßá ôçò ìå ôçí ÅëëçíéêÜ ×ñçìáôéóôÞñéá áíáëáìâÜíïíôáò ôçí ðñïìÞèåéá êáé åãêáôÜóôáóç íÝùí ôçëåðéêïéíùíéáêþí êõêëùìÜôùí êáé õðçñåóéþí. Ôï íÝï Ýñãï áöïñÜ óôçí áíáâÜèìéóç ôùí äéáóõíäÝóåùí ôçò Å×ÁÅ ìå ôá ìÝëç ôçò, ôçí áíáâÜèìéóç ôçò ðñüóâáóçò óôï äéáäßêôõï áëëÜ êáé óôç äéáóýíäåóç ôçò åôáéñåßáò ìå ôï íÝï Disaster Recovery Site ôçò Å×ÁÅ ìÝóù ôïõ ìçôñïðïëéôéêïý äéêôýïõ ïðôéêþí éíþí ôçò HOL.

Æ

ôï 2008, äçëáäÞ ôçí Ýíáñîç ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, ìÝ÷ñé óÞìåñá, Ý÷ïõí êëåßóåé ïñéóôéêÜ ðåñéóóüôåñåò áðü 50 óçìáíôéêÝò ìåôáðïéçôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ìå Ýäñá ôéò ôÝóóåñéò ðåñéöÝñåéåò ôïõ âïñåéïåëëáäéêïý ôüîïõ. Áðü ôçí Ýñåõíá ðñïÝêõøå üôé ï êýêëïò åñãáóéþí ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôïõ äåßãìáôïò ìåéþèçêå êáôÜ ðåñßðïõ 200 åê. åõñþ ôï 2012 óå ó÷Ýóç ìå ôï 2011, åßíáé äçëáäÞ ìåéùìÝíïò êáôÜ 5,73%. Ïé âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò áõîÞèçêáí êáôÜ 4,22%, åíþ ôá ßäéá êåöÜëáéá ìåéþèçêáí êáôÜ 5,94%. Ôéò ìåãáëýôåñåò "áíôï÷Ýò" áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç åìöáíßæïõí ïé

åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýí êýêëï åñãáóéþí áðü 50 - 200 åêáô. åõñþ, üðïõ ôï ðåñéèþñéï êáèáñïý êÝñäïõò åßíáé ìçäåíéêü, åíþ, ôéò ìåãáëýôåñåò "ðéÝóåéò" êáé åðéðôþóåéò áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç äÝ÷ïíôáé ïé åðé÷åéñÞóåéò ìå êýêëï åñãáóéþí Ýùò 3 åêáô. åõñþ, ïé ïðïßåò ðáñïõóéÜæïõí äåßêôç æçìéþí ßóï ìå 94,2%. ¼óïí áöïñÜ ôá êëáäéêÜ áðïôåëÝóìáôá, áêüìç êáé ï ìå ðáñáäïóéáêÜ ìåãÜëåò áíôï÷Ýò êëÜäïò ôùí "ôñïößìùí êáé ôùí ðïôþí" ðáñïõóéÜæåé áýîçóç æçìéïãüíùí åðé÷åéñÞóåùí êáôÜ ôï 2012, áöïý ðëÝïí êáé ãé' áõôüí 1 óôéò 3 åðé÷åéñÞóåéò, åìöáíßæåé æçìßåò.


12

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

Äåßê ôåò

16/10/2013 Ä%

Ãåíéêüò Äåßêôçò Ôéìþí ×.Á.

1.125,02

% áðü 31.12.2012

0,45

Ìåôï÷Þ

ÔåìÜ÷éá

23,91

ÐÅÉÑ

15.863.758

ÁËÖÁ

10.010.592

FTSE/×.Á. Large Cap

374,63

0,82

20,97

FTSE/×.Á.-×.Á.Ê. Ôñáðåæéêüò Äåßêôçò

137,80

-0,23

-18,40

Äåßêôçò Ôéìþí Ìåóáßáò - ÌéêñÞò Êåöáëáéïð. ×.Á. 2.691,32

-1,34

-14,15

FTSE/×.Á. Mid Cap

1.126,79

-1,51

-0,56

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò Plus

1.534,19

0,41

23,00

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò

1.672,25

-0,36

34,62

ÅÕÑÙÂ

976.866

FTSE/×.Á. Mid - Small Cap Èåìåëéùäþí Ìåãåèþí

1.259,23

-0,12

1,63

ÄÅÇ

725.658 492.267

ÅÔÅ

2.675.632

ÏÔÅ

1.846.055

ÌÉÃ

1.508.686

ÏÐÁÐ

1.168.617

ÁÔÔ

1.071.549

898,76

0,68

21,88

ÌÕÔÉË

Åëëçíéêüò Äåßêôçò Mid - Small Cap

1.104,03

0,04

25,92

Ìåôï÷Þ

Äåßêôçò ¼ëùí ôùí Måôï÷þí ×.Á.

232,91

0,20

-1,59

ÐÅÉÑ

23.983.302,04

ÏÔÅ

16.420.630,44

FTSE/×.Á. Äåßêôçò ÁãïñÜò

Êëáäéêïß Äåßêôåò Äåßê ôåò

16/10/2013 Ä%

% áðü 31.12.2012

FTSE/×.Á. ÔñÜðåæåò

182,06

-0,23

-19,54

FTSE/×.Á. ÁóöÜëåéåò

1.422,45

0,00

-6,25

FTSE/×.Á. ×ñçìáôïïéêïíïìéêÝò Õðçñåóßåò

1.843,87

2,73

39,80

FTSE/×.Á. Âéïìç÷áíéêÜ Ðñïúüíôá - Õðçñåóßåò

4.056,12

1,66

24,77

FTSE/×.Á. Åìðüñéï

2.808,02

1,76

53,48

FTSE/×.Á. Áêßíçôçò Ðåñéïõóßáò

2.114,67

0,78

41,83

FTSE/×.Á. ÐñïóùðéêÜ - ÏéêéáêÜ Ðñïúüíôá

5.126,79

3,18

64,19

FTSE/×.Á. Ôñüöéìá - ÐïôÜ

7.746,49

2,79

16,35

Áîßá

ÏÐÁÐ

10.681.994,82

ÅÔÅ

10.445.152,18

ÄÅÇ

6.820.108,01

ÁËÖÁ

6.316.599,08

ÌÅÔÊ

3.522.586

ÌÐÅËÁ

3.186.287,81

ÌÕÔÉË

2.627.224,71

Å×ÁÅ

2.097.656,96

Ìåôï÷Þ

TéìÞ

Äéáêýìáíóç

ÐÇÃÁÓ

0,18

40,00

ÐÁÉÑ

0,31

32,06

ÐÓÕÓÔ

0,09

23,96

ÌÁÉÊ

0,06

21,21

ÁÍÅÊ

0,10

20,00

2.653,11

0,54

14,19

FTSE/×.Á. ÊáôáóêåõÝò - ÕëéêÜ

2.430,75

0,55

32,39

FTSE/×.Á. ÐåôñÝëáéï - ÁÝñéï

3.143,54

-1,28

11,74

FTSE/×.Á. ×çìéêÜ

6.622,17

0,82

10,02

FTSE/×.Á. ÌÝóá ÅíçìÝñùóçò

1.514,37

-2,38

109,18

FTSE/×.Á. Ôáîßäéá - Áíáøõ÷Þ

1.623,63

1,56

60,85

ÊÁÈÇ

0,84

19,88

771,23

0,39

3,91

ÂÁÑÍÇ

0,16

19,29

FTSE/×.Á. Ôçëåðéêïéíùíßåò

2.400,24

-3,11

70,98

ÍÁÕÔ

0,19

17,14

FTSE/×.Á. Õðçñåóßåò ÊïéíÞò ÙöÝëåéáò

3.481,75

-0,55

52,18

ÁÔÔÉÊÁ

0,29

17,13

255,27

-0,83

-9,03

ÊÕÑÉÏ

0,76

16,55

FTSE/×.Á. Õãåßá

äýï åâäïìÜäùí êáôÞëèå, ÷èåò, Ó åôï÷áìçëü åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, êáèþò ç áé-

óéïäïîßá ôùí åðåíäõôþí üôé ç ÏõÜóéãêôïí èá áíáêïßíùíå óýíôïìá ìéá óõìöùíßá ãéá ôçí áðïôñïðÞ ìéáò êáôáóôñïöéêÞò óôÜóçò ðëçñùìþí óôéò ÇÐÁ, óõíáßóèçìá ðïõ åðéâåâáßùóáí ôï âñÜäõ ïé çãÝôåò ôçò Ãåñïõóßáò, ðñïóÝöåñå þèçóç óôï áìåñéêáíéêü íüìéóìá. Ïé çãÝôåò ôùí Äçìïêñáôéêþí êáé ôùí Ñåðïõìðëéêáíþí óôç Ãåñïõóßá êáôÝëçîáí óå ìéá óõìöùíßá ãéá ôçí áýîçóç ôïõ áíþôáôïõ ïñßïõ ôïõ ïìïóðïíäéáêïý ÷ñÝïõò êáé ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò êõâÝñíçóçò, âÜæïíôáò Ýíá ôÝñìá óôçí áâåâáéüôçôá ðïõ ïäÞãçóå ôç Fitch óôï íá áðåéëÞóåé ôéò ÇÐÁ ìå õðïâÜèìéóç. ÐÜíôùò, ïñéóìÝíïé áíáëõôÝò åîÝöñáæáí ôçí Üðïøç üôé ôá êÝñäç ôïõ äïëáñßïõ èá Þôáí ðåñéïñéóìÝíá óå ìéá âñá÷õðñüèåóìç åõöïñßá. ÅîÜëëïõ, ÷èåò, ôï åõñþ õðï÷ùñïýóå ìüëéò êáôÜ 0,09% Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, ìå ôç ìåôáîý ôïõò éóïôéìßá íá äéáìïñöþíåôáé óôï 1,3512 äïë., åíþ íùñßôåñá åß÷å êáôÝëèåé óôï

Måãáëýôåñåò ÄéáêõìÜíóåéò

FTSE/×.Á. Ðñþôåò ¾ëåò

FTSE/×.Á. Ôå÷íïëïãßá

ÌéêñÝò ðéÝóåéò óôï åõñþ áðü ÏõÜóéãêôïí

Måãáëýôåñåò ÓõíáëëáãÝò

Äåßêôåò X.A.

×ñ/êÞ áîßá

Êëåßóéìï Ìåô. % ÔéìÞ

Áîßá óõí/ãþí

ÔåìÜ÷éá

ÐñÜîåéò

1,3472 äïë., ôï ÷áìçëüôåñï åðßðåäï ôùí äýï ôåëåõôáßùí åâäïìÜäùí. Áðü ôçí Üëëç, ôï êïéíü åõñùðáúêü íüìéóìá åíéó÷õüôáí Ýíáíôé ôïõ ãéåí, êáèþò ç áéóéïäïîßá ôùí åðåíäõôþí óõíÝâáëå óôçí áýîçóç ôçò áíï÷Þò óôçí áíÜëçøç ñßóêïõ. ¸ôóé, ôï åõñþ êáôÝãñáöå êÝñäç ôçò ôÜîåùò ôïõ 0,56% Ýíáíôé ôïõ íïìßóìáôïò ôçò Éáðùíßáò, áíåñ÷üìåíï óôá 133,51 ãéåí. Óå ó÷Ýóç ìå ôç ëßñá Áããëßáò, ôï åõñþ äéáðñáãìáôåõüôáí åðßóçò õøçëüôåñá, êáôáãñÜöïíôáò Üíïäï ôçò ôÜîåùò ôïõ 0,40%, ìå ôçí éóïôéìßá áíÜìåóá óôá äýï íïìßóìáôá íá äéáìïñöþíåôáé óôéò 84,88 ðÝíåò.

Éóïôéìßåò Åõñþ NOMIÓÌÁ

ÁÃÏÑÁ (ÅÕÑÙ)

ÐÙËÇÓÇ (ÅÕÑÙ)

ÄïëÜñéï ÇÐÁ - USD Ëßñá Áããëßáò/Óêùô./Âüñ. Éñëáíäßáò - GBP Êïñþíá Äáíßáò - DKK Êïñþíá Óïõçäßáò - SEK ÖñÜããï Åëâåôéêü - CHF ÄïëÜñéï ÊáíáäÜ - CAD ÄïëÜñéï Áõóôñáëßáò - AUD Ãéåí Éáðùíßáò (100 ìïí.) (100 Units) - JPY Êïñþíá Íïñâçãßáò - NOK

1,38322 0,86282 7,60808 8,98783 1,25878 1,43483 1,45115 136,0476 8,29923

1,32898 0,82898 7,30972 8,63537 1,20942 1,37857 1,39425 130,7124 7,97377 ÐçãÞ: ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá

Ôop 10 Áðüäïóçò

Ìåãáëýôåñç ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Áîßá Måôï÷Þ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

×áì. ôéìÞ Ýôïõò

Õø. ôéìÞ Ýôïõò

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

Ä%

ÔÆÊÁ

1,80 20,00

Bottom 10 Áðüäïóçò

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò 2

179,8

0,10 20,00 140.793

21

14.311,33

0,10 19,54

200

1

20,8

83

2

1. ÅÔÅ

9.467.304.676,30

1,28

3,95

10.445.152,18

2.675.632

2.169

ÁÍÅÊ

2. ÐÅÉÑ

7.608.851.926,50

-2,60

1,50

23.983.302,04

15.863.758

2.752

0,832

6,2963

ÅËÉ×È

0,44 18,28

100

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

Ä%

ÁÈÇÍÁ

0,16 -15,76

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò 3.397

8

526,78

ÂÉÏÔ

0,16 -14,21 13.000

8

2.117,50

ÌÅÑÊÏ

3,91 -12,72

59

3

245,34

36,52

ÁÊÑÉÔ

0,18 -9,74

220

15

38,72

3. ÁËÖÁ

6.979.736.941,67

1,11

0,64

6.316.599,08

10.010.592

2.046

0,1612

0,696

ÁÍÅÐÏ

4. ÏÔÅ

4.274.111.392,08

-3,11

8,72

16.420.630,44

1.846.055

2.581

4,26

9,43

ÐÁÑÍ

0,08 17,14 28.740

12

2.362,04

ÁÔÔÉÊÁ

0,29 -9,03

7.556

9

2.204,20

5. ÏÐÁÐ

2.979.460.000

1,85

9,34

10.681.994,82

1.168.617

1.485

5,49

9,36

ÂÁÑÍÇ

0,16 13,57

9.300

7

1.478,61

ÌÐÅËÁÁÌ 9,09 -9,01

7.840

2

71.265,60

6. ÅËÐÅ

2.683.476.924,30

-1,79

8,78

557.363,05

63.148

359

6,2

9,3

ÃÔÅ

2,85 12,20

4

2

11,4

ÐÁÉÑ

0,31 -8,82

3.000

8

917,59

7. ÅÕÑÙÂ

2.430.250.119

-2,28

0,60

590.911,64

976.866

520

0,495

6,25

ÍÅË

0,03 11,11

8.000

4

236

ÌÏÔÏ

0,34 -7,30

678

5

235,76

8. ÄÅÇ

2.215.600.000

-1,04

9,55

6.820.108,01

725.658

2.254

4,55

10,05

ÓÁÔÏÊ

0,09 10,00

2.000

4

175,99

ÐÓÕÓÔ

0,09 -7,29

2.000

4

177

9. ÔÉÔÊ

1.425.676.008

1,65

18,50

1.935.259,37

106.158

280

11,31

20

ÁÔÑÁÓÔ

8,85

1

1

8,85

ÓÐÕÑ

0,32 -6,10

100

1

32,3

10. ÌÐÅËÁ

1.299.946.760

4,60

10,00

3.186.287,81

323.681

774

4,85

10,64

11. ÂÉÏ×Ê

1.093.118.018,68

2,43

5,48

614.068,10

115.224

373

3,06

5,85

12. ÌÏÇ

941.655.330

-0,58

8,50

518.223,95

61.150

417

6,8

9,37

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

13. ÅÕÄÁÐ

882.885.000

1,97

8,29

1.566.500,35

190.813

750

4,65

8,63

ÏÔÅ

14. ÌÅÔÊ

679.513.848

3,32

13,08

3.522.586

273.624

508

9

13,55

ÐÅÉÑ

15. ÌÕÔÉË

640.698.923,76

1,11

5,48

2.627.224,71

492.267

1.351

3,38

5,65

16. ÊÁÑÅË

571.458.000

21.120

102

4

110

212

17. Å×ÁÅ

502.030.563,84

2,40

7,68

2.097.656,96

280.639

865

3,7321

7,73

18. ÅËËÁÊÔÙÑ

488.523.623,88

0,00

2,76

363.548,79

133.481

339

1,36

2,9

19. ÅÕÐÑÏ

472.750.000

0,91

7,75

124.548,54

16.113

124

-

20. ÏËÐ

460.000.000

-0,43 18,40

93.809,35

5.093

118

-

-1,43 207,05

9,94

ÐáêÝôá ¼ãêïò

Ôæßñïò

8,53

20.000

1,54

238.060

ÔÉÔÊ

18,2

ÐÅÉÑ

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

¼ãêïò

Ôæßñïò

170.600,00

Å×ÁÅ

7,5

50.000

375.000,00

366.612,40

ÏÔÅ

9,03

60.000

541.800,00

65.016

1.183.291,20

1,53

440.000

673.200,00

ÅÔÅ

3,89

300.000

1.167.000,00

ÐÅÉÑ

1,53

1.000.000

1.530.000,00

ÌÅÔÊ

12,8

142.795

1.827.776,00

ÐÅÉÑ

1,53

250.000

382.500,00

ÏÐÁÐ

9,14

274.543

2.509.323,02

ÖÖÃÊÑÐ

19,6

60.000

1.176.000,00

ÌÐÅËÁ

9,63

66.576

641.126,88

-

ÖÖÃÊÑÐ

19,6

40.000

784.000,00

ÏÐÁÐ

9,085

133.990

1.217.299,15

-

ÐÅÉÑ

1,52

250.000

380.000,00

ÏÔÅ

8,72

35.775

311.958,00


Ã.Ä. 1.125,02

0,45% ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

XÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

×.Á.: Äéüñèùóç… ìå èåôéêü ðñüóçìï

in ÅÅÅ: ¸óðåõóå íá ðñïóöÝñåé ôç âïÞèåéá ôçò ÷èåò... âãÜæïíôáò óôáèåñÜ áíïäéêÞ êßíçóç óå üëç ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò Ýùò ôá åðßðåäá ôùí 20,70 åõñþ. •Êáé êñÜôçóå ôåëéêÜ êáëÜ Ýùò ôçí ëÞîç, ìå +2,83% óôá åðßðåäá ôùí 20,69 åõñþ… äéáêéíþíôáò óõíïëéêÜ 118.000 ôåì. ÌÐÅËÁ: ¼ðùò åðéèåôéêÜ äéüñèùóå óôï ôåëåõôáßï äéÞìåñï… Ýôóé ìå ïñìÞ Ýâãáëå áíôßäñáóç ÷èåò åðé÷åéñþíôáò ôç äéÜóðáóç ôùí 10 åõñþ. •Ìå áõîçìÝíåò óõíáëëáãÝò ó÷åäüí 324.000 ôåì. Ýöèáóå Ýùò ôá 10,06 åõñþ… ãéá íá êñáôÞóåé ôá 10 åõñþ óôï "öéíÜëå" êáé êÝñäç 4,60%. ÌÅÔÊ: Áöïý Üöçóå íá öýãïõí ïé âñá÷õðñüèåóìïé êÜíïíôáò ôçí áðáñáßôçôç óôÜóç ëßãï ÷áìçëüôåñá ôùí 13 åõñþ… åðÝóôñåøå äõíáìéêÜ ÷èåò óå áíïäéêÜ ìïíïðÜôéá ðñïóåããßæïíôáò ìÜëéóôá êáé ôá 13,34 åõñþ åíäïóõíåäñéáêÜ. •Ôï êëåßóéìï âÝâáéá ôç âñÞêå ëßãï ÷áìçëüôåñá… áëëÜ ôï 13Üñé ôï êñÜôçóå óôçí ëÞîç. •ÊÝñäéóå 3,32% ìå õøçëÝò óõíáëëáãÝò ó÷åäüí 274.000 ôåì. Å×ÁÅ: ¸÷åé áðïêôÞóåé íÝïõò öáíáôéêïýò ïðáäïýò êáé ôï äåß÷íåé ìå êÜèå åõêáéñßá… ðáñÜ ìÜëéóôá ôá éó÷õñÜ âñá÷õ÷ñüíéá êÝñäç ðïõ êáôáãñÜöåé áëëÜ êáé ôá õøçëÜ ôçò óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 7,70 åõñþ. •Ìå íÝá äõíáôÞ êßíçóç ÷èåò êáôÜ 2,40% êáé êëåßóéìï óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 7,68 åõñþ. ÅÕÄÁÐ: Ìðïñåß ç ðñïóöïñÜ íá ìçí Ý÷åé åêôïíùèåß éäéáßôåñá, áëëÜ ôï óçìáíôéêü åßíáé üôé õðÜñ÷ïõí ðñüèõìïé áãïñáóôÝò ðïõ ôçí áðïññïöïýí óõóôçìáôéêÜ. •¸ôóé, êáôÜöåñå ÷èåò íá âãÜëåé áíôßäñáóç ðñïò ôá 8,30 åõñþ… "öñåíÜñïíôáò" ôï 3çìåñï ðôùôéêü óåñß. •ÊÝñäéóå 1,97% äéáêéíþíôáò 191.000 ôåì… ìå êëåßóéìï óôá 8,29 åõñþ.

ouT

ÁÈÇÍÁ: ¹ ôïõ ýøïõò Þ ôïõ âÜèïõò… ãíùóôÜ ðëÝïí ðñÜãìáôá. Ìå 3.400 ôåì. ÷èåò "ôóáêßóôçêå" óôï -15,70% êáé óôï 0,16 åõñþ. ÅËÓÔÑ: ¸÷åé íá äåé èåôéêÞ óõíåäñßáóç áðü ôéò 8/10 ìå ôçí äéïëßóèçóç íá óõíå÷ßæåôáé óõóôçìáôéêÜ ðñïò ôï 0,70 åõñþ, Ýóôù êáé áí ç ðñïóöïñÜ äåß÷íåé ó÷åäüí áíýðáñêôç. •Ìå 140 ôåì. âñÝèçêå ÷èåò óôï -4,11% êáé óôá ÷áìçëÜ çìÝñáò ôùí 0,70 åõñþ… óõìðëçñþíïíôáò ôçí ôÝôáñôç êáôÜ óåéñÜ ðôùôéêÞ óõíåäñßáóç. ÅÐÉËÊ: Ìå ôñåéò óôéò ôñåéò ðôùôéêÝò óõíåäñéÜóåéò áêõñþíïíôáò ðëÞñùò ó÷åäüí ôçí ðñüóöáôç èåôéêÞ ôçò ðñïóðÜèåéá. •Äéáêéíþíôáò ó÷åäüí 11.000 ôåì. ÷èåò ôåñìÜôéóå óôï -1,78% êáé óôï 0,28 åõñþ.

ÅðéêñÜôçóáí óôï «íÞìá» ïé áãïñáóôÝò - ÌïéñáóìÝíç ç åéêüíá óôá blue chips

Ì

å äéÜèåóçò äéüñèùóçò óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá áðïöïñôéóôåß êáé ç ôå÷íéêÞ ôçò åéêüíá ìåôÜ ôçí ðñüóöáôç åêôßíáîç óôéò 1.150 ìïíÜäåò êáé ôá õøçëÜ ôïõ ðåñáóìÝíïõ ÌáÀïõ, êéíÞèçêå ÷èåò ç åëëçíéêÞ ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ.

Tçò Ì. ÔÆÉÂÅËÅÊÁ m_tziveleka@motorpress.gr Ç ðáñïõóßá ðùëçôþí õðÞñîå áõîçìÝíç óôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí óõíáëëáãþí êáé Ýãéíå åìöáíÞò óôçí ðëåéïøçößá ôùí äåéêôþí ôçò õøçëÞò êåöáëáéïðïßçóçò äéáìïñöþíïíôáò ìéá êáèáñÜ ðôùôéêÞ óõíåäñßáóç ðïõ äéáôçñÞèçêå Ýùò ôçí ëÞîç ðáñÜ ôï èåôéêü ðñüóçìï ðïõ êáôÜöåñå íá áðïóðÜóåé ï Ãåíéêüò Äåßêôçò óôéò äçìïðñáóßåò. ÓõãêåêñéìÝíá, áíôëþíôáò äõíÜìåéò áðü ôçí ïìÜäá êõñßùò ôùí ÅèíéêÞ -ÏÐÁÐ- Coca Cola ðïõ Ýäåéîå íá ìïíïðùëåß ôï åí-

ÊÝñäéóå ôï "óôïß÷çìá" óôï öéíÜëå… ãõñßæïíôáò óôï +0,45% äéáöÝñïí ôùí áãïñáóôþí ôá ôåëåõôáßá ëåðôÜ ôùí óõíáëëáãþí êáé ìå óôÞñéîç áðü ïìÜäá ìç ôñáðåæéêþí blue chips( ð.÷. Jumbo, ÌÝôêá, Å×ÁÅ, ÅÕÄÁÐ ê.Ü) ï Ãåíéêüò Äåßêôçò êáôÜöåñå íá êáëýøåé ðëÞñùò ôï ÷áìÝíï åíäïóõíåäñéáêÜ Ýäáöïò êáé íá ðåñÜóåé óôï "óõí" äßíïíôáò ìÜëéóôá êëåßóéìï êïíôÜ óôá õøçëÜ çìÝñáò, óôéò 1.125,02 ìïíÜäåò ìå êÝñäç 0,45%. Ç åîÝëéîç áõôÞ, üðùò åßíáé áíáìåíüìåíï, Ýñ÷åôáé íá åíèáññýíåé ôïõò ïðáäïýò ôçò èåôéêÞò ó÷ïëÞò óêÝøçò êáé

Ìå ìéêñÞ Üíïäï êáôÜ 0,82% ôï ÷èåóéíü ôïõ êëåßóéìï

íá åðéâåâáéþóåé, üðùò õðïóôçñßæåôáé, ôçí äéÜèåóç ôçò áãïñÜò íá êñáôçèåß óôá ãíþñéìá åðßðåäá ôùí 1.120 ìïíÜäùí ïëïêëçñþíïíôáò åíäïóõíåäñéáêÜ ôéò áðáñáßôçôåò äéïñèùôéêÝò êéíÞóåéò. Óôïé÷åßï áñêåôÜ åíèáññõíôéêü, óýìöùíá ìå ôïõò åðáããåëìáôßåò ôçò áãïñÜò, ãéá ôçí óõíÝ÷åéá êáé ãéá ôçí äéáôÞñçóç åéäéêüôåñá ôïõ èåôéêïý momentum. Ç áîßá ôùí óõíáëëáãþí ðáñÝìåéíå ðÜíù áðü ôá 100 åêáô. åõñþ, öèÜíïíôáò ôá 110 åêáô. åõñþ åê ôùí ïðïßùí ôá

ÓõíôÞñçóç äõíÜìåùí óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 182 ìïíÜäùí

Óå óôáèåñïðïéçôéêïýò ñõèìïýò ôï ×ÁÊ Ì

éêñïý åýñïõò äéáêõìÜíóåéò ðáñáôçñÞèçêáí óôçí ÷èåóéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ êõðñéáêïý ÷ñçìáôéóôçñßïõ ìå ôçí áîßá ôùí óõíáëëáãþí íá óõññéêíþíåôáé óôá åðßðåäá ôùí 45 ÷éë. åõñþ. Åéäéêüôåñá, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò ôåñìÜôéóå óôéò 91,61 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò Üíïäï êáôÜ 0,01% ìå ôçí áîßá ôùí óõíáëëáãþí íá äéáìïñöþíåôáé óôá åðßðåäá ôùí 45,3 ÷éë. åõñþ, åíþ áðü ôï óýíïëï ôùí ìåôï÷þí ðïõ äéáêéíÞèçêáí 6 Ýêëåéóáí óå õøçëüôåñá åðßðåäá, 3 õðï÷þñçóáí êáé 2 ðáñÝìåéíáí áìåôÜâëçôåò. Óôçí Üíïäï ðñùôáãùíßóôçóå ï ôßôëïò ôçò The Cyprus Cement ìå

ðïóïóôü 7,07% êáé óôçí ðôþóç ï ôßôëïò ôçò Cytrustees ìå ðïóïóôü 5,68%. Óôïõò åðéìÝñïõò êëáäéêïýò äåßêôåò ç åéêüíá Þôáí èåôéêÞ óôï óýíïëï ôçò ìå åîáßñåóç ôïí äåßêôç ôçò êýñéáò áãïñÜò, ôùí ôñáðåæþí êáé ôùí îåíïäï÷åßùí ðïõ Ýêëåéóáí áìåôÜâëçôïé. ÈåôéêÜ ôåñìÜôéóå ï äåßêôçò ôçò åíáëëáêôéêÞò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,98%, ôçò ðáñÜëëçëçò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,15% êáé ôùí åðåíäõôéêþí åôáéñåéþí ìå ðïóïóôü 0,14%, åíþ ôÝëïò ï äåßêôçò FTSE/CySE 20 Ýêëåéóå óôéò 32,8 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò Üíïäï êáôÜ 0,46%.

15,6 åêáô. åõñþ áöïñïýóáí ðñïóõìöùíçìÝíåò óõíáëëáãÝò, åíþ ç óõíïëéêüôåñç åéêüíá ôçò áãïñÜò õðÞñîå ìÜëëïí ìïéñáóìÝíç ìå 61 ìåôï÷Ýò íá êëåßíïõí óå õøçëüôåñá åðßðåäá Ýíáíôé 73 ðïõ õðï÷þñçóáí. Óôéò ôÜîåéò ôùí éó÷õñþí ôþñá, ïé äçìïðñáóßåò êáôÜöåñáí íá äéáìïñöþóïõí ìéá êáëýôåñç åéêüíá ðïõ áíÝäåéîå ùò âáóéêïýò ôçò ðñùôáãùíéóôÝò ôéò ìåôï÷Ýò ôùí ÅèíéêÞ, ÏÐÁÐ, Coca Cola (ìå êÝñäç 1,28%, 1,85%, 2,83% áíôßóôïé÷á) ÷ùñßò áõôü íá óçìáßíåé üôé äåí ðñïóÝëêõóáí ôï åíäéáöÝñïí êáé Üëëåò éó÷õñÝò äõíÜìåéò ðñïóöÝñïíôáò ìÜëéóôá êáé ìåãáëýôåñåò çìåñÞóéåò áðïäüóåéò. ×áñáêôçñéóôéêÞ ç ðåñßðôùóç ôçò Jumbo ðïõ ðñüóöåñå Ýíá äõíáìéêü come back ðñïò ôá 10 åõñþ( äßíïíôáò êÝñäç 4,60%), ôçò ÌÝôêá ðïõ åðÝóôñåøå ðÜíù áðü ôá 13 åõñþ (âãÜæïíôáò êßíçóç óôï +3,32%), ôçò ÌIG, ôçò Å×ÁÅ áëëÜ êáé ôçò ÅÕÄÁÐ ðïõ êÝñäéóáí ðÜíù áðü 2-3%. Áíôßèåôá, ó÷åôéêÞ êüðùóç ðïõ äåí ðñïâëçìáôßæåé üìùò êáèþò Þôáí áíáìåíüìåíç ìåôÜ ôá óçìáíôéêÜ âñá÷õðñüèåóìá êÝñäç åðÝäåéîáí ïé ìåôï÷Ýò ôùí ÄÅÇ, ÏÔÅ, ÐÅÉÑ, ÏËÐ, ðåñéïñßæïíôáò Ýôóé ôçí äõíáìéêÞ ôïõ äåßêôç õøçëÞò êåöáëáéïðïßçóçò ï ïðïßïò ôåñìÜôéóå ìå êÝñäç 0,82% óôéò 374,63 ìïíÜäåò. Ìå áðþëåéåò áëëÜ ïñéáêÝò Ýêëåéóå ï ôñáðåæéêüò äåßêôçò, óôéò 182,06 ìïíÜäåò êáé ìå ôéò äéáèÝóåéò êáôï÷ýñùóçò êåñäþí íá åßíáé åìöáíåßò óå üëç ôç äéÜñêåéá ôùí óõíáëëáãþí óôéò ìåôï÷Ýò ôùí Ðåéñáéþò êáé Eurobank. Ç ìåí ðñþôç ôåñìÜôéóå óôï 1,50 åõñþ ÷Üíïíôáò 2,60% ìå óõí. üãêï 15,8 åêáô. åõñþ, ç äå Eurobank Ýêëåéóå óôï 0,60 åõñþ óçìåéþíïíôáò ðôþóç êáôÜ 2,28%. ÔÝëïò, äéïñèùôéêÞ áëëÜ óçìáíôéêÜ åëåã÷üìåíç õðÞñîå ç åéêüíá êáé óôá ÷áìçëüôåñá óôñþìáôá áðïôßìçóçò, ìå ôïí äåßêôç ìåóáßáò êåöáëáéïðïßçóçò íá ôåñìáôßæåé óôï -1,51%.


14

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ ÔéìÞ: 8,50 €

MOTOR OIL

IÍ & OUT Äåí ëÝåé íá ãõñßÁÃÏÑÁ: óåé ðßóù êáé ïé üðïéåò á-

ðáñáßôçôåò äéïñèùôéêÝò êéíÞóåéò ðïõ ëáìâÜíïõí ÷þñá äåí öáßíåôáé íá ÷áëïýí ïýôå ôçí ôå÷íéêÞ ôçò åéêüíá, ïýôå ôï momentum ôçò… • …áðïäåéêíýïíôáò, ìå ìéá ðñþôç áíÜãíùóç, üôé ïé áãïñáóôÝò ðïõ ôçí áêïëïõèïýí, äõíáìéêÜ ìÜëéóôá, ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá Ý÷ïõí Ýñèåé ãéá íá ìåßíïõí.

Á

õôü ôïõëÜ÷éóôïí âãÞêå ùò âáóéêü óõìðÝñáóìá áðü ôçí åîÝëéîç ôçò ÷èåóé-

íÞò óõíåäñßáóçò, ç ïðïßá ìðïñåß íá Þôáí äéïñèùôéêÞ (ìå ôçí ðëåéïøçößá ôùí ôßôëùí íá êëåßíåé óå áñíçôéêü Ýäáöïò), áëëÜ ôï êëåßóéìü ôçò äéêáßùóå ôïõò åìðëåêïìÝíïõò áöÞíïíôáò ãëõêéÜ ãåýóç. Ï Ãåíéêüò ÄåßÁÃÏÑÁ(ÉÉ): êôçò ìå âïÞèåéåò áðü

óõãêåêñéìÝíåò ìåôï÷Ýò ôïõ 25Üñç (ðïõ öÜíçêáí íá äÝ÷ïíôáé óôï÷åõìÝíåò åíôïëÝò óôï "öéíÜëå" ) êáôÜöåñå íá êÜíåé ôçí áíáôñïðÞ óôï êëåßóéìï… • …êáé íá ãõñßóåé óôï +0,45% ðáñáìÝíïíôáò

óôá ãíùóôÜ åðßðåäá ôùí 1.125 ìïíÜäùí. ôá ïðïßá ìÜëÅðßðåäá, ëïí, üðùò õðïóôçñßæå-

ôáé áðü ìåñßäá åðáããåëìáôéþí, äýóêïëá èá áðï÷ùñéóôåß Ýùò ôçí ëÞîç ôçò åâäïìÜäáò (üðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé êáé ç ëÞîç ôùí ðáñáãþãùí) áöÞíïíôáò ôçí ðñïóðÜèåéá ãéá ìéá ìåãáëýôåñç áðïóáöÞíéóç ôïõ ôïðßïõ ãéá ôéò åðüìåíåò çìÝñåò. ùò ðéèáíüôåñï óå¸ôóé, íÜñéï ãéá ôçí âñá÷õ-

ðñüèåóìç ðïñåßá ôïõ óõóôÞìáôïò ìïéÜæåé ç ðáëéíäñüìçóç ìåôáîý ôùí 1.1201.150 ìïíÜäùí… õðü ôçí ðñïûðüèåóç âÝâáéá ìç ý-

ÏÔÅ

ðáñîçò áñíçôéêþí åîåëßîåùí êõñßùò áðü ôçí Üëëç Üêñç ôïõ Áôëáíôéêïý.

Á

ËÖÁ: ÓõíÝ÷éóå áíïäéêÜ ãéá äåýôåñç êáôÜ óåéñÜ óõíåäñßáóç ÷èåò… áí êáé ïé äéáèÝóåéò áíüäïõ Ýäåéîáí íá åßíáé áñêåôÜ çðéüôåñåò. • Ôï óçìáíôéêü ðÜíôùò åßíáé üôé ôï +1,11% ôï Ýäùóå êáé óõíå÷ßæåé ôï "ôåóôÜñéóìá" óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 0,65 åõñþ ðïõ áðïôåëåß êáé ôï âñá÷õðñüèåóìï óôïß÷çìá ôçò. Ìå äéÜèåóç íá êáÏÔÅ: ôï÷õñùèïýí ìÝñïò ôùí

óçìáíôéêþí êåñäþí ðïõ ðñüóöåñå óôéò ôåëåõôáßåò óõíåäñéÜóåéò… êéíÞèçêå óå

Saxo Bank: ÁíïäéêÞ ðïñåßá óôç Èåóóáëïíßêç ìå 55% áýîçóç ôùí ðåëáôþí ôá ôåëåõôáßá 3 ÷ñüíéá åôéêÞ ðïñåßá óçìåéþíåé óôç Èåóóáëïíßêç ç Saxo Bank, åéäéÈ êüò óôéò äéáäéêôõáêÝò óõíáëëáãÝò êáé åðåíäýóåéò, ìå óçìáíôéêÞ äéåýñõíóç ôçò ðåëáôåéáêÞò âÜóçò êáé ôïõ åíäéáöÝñïíôïò ôùí åðåíäõôþí ãéá ôá åêðáéäåõôéêÜ óåìéíÜñéá. ÓõãêåêñéìÝíá üðùò áíáöÝñåôáé, ïé ðåëÜôåò ôçò Saxo Bank óôç Èåóóáëïíßêç Ý÷ïõí áõîçèåß êáôÜ 55% ðåñßðïõ áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2011, åíþ ç ôñÜðåæá äéðëáóßáóå ôïí áñéèìü ôùí óåìéíáñßùí ðïõ äéïñãáíþíåé óôçí ðüëç, áíôáðïêñéíüìåíç óôï ïëïÝíá áõîáíüìåíï åíäéáöÝñïí ôçò åðåíäõôéêÞò êïéíüôçôáò ôçò Èåóóáëïíßêçò ãéá ôéò äéáäéêôõáêÝò åðåíäýóåéò. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ç Saxo Bank åãêáéíßáóå ôç äéåîáãùãÞ óåìéíáñßùí ôï 2011 êáé ìÝ÷ñé óÞìåñá êáôáãñÜöåé ðåñéóóüôåñïõò áðü 250 óõììåôÝ÷ïíôåò, ç ðëåéïøçößá ôùí ïðïßùí Ý÷åé ðáñáêïëïõèÞóåé ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá èåìáôéêÝò åíüôçôåò. Óôï ðëáßóéï ôùí óåìéíáñßùí, ïé åðåíäõôÝò Ý÷ïõí ôçí åõêáéñßá íá åíçìåñùèïýí ãéá ôá åðåíäõôéêÜ ðñïúüíôá,

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

ÔéìÞ: 8,72 €

üëç ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò ÷èåò ìå ôïõò áãïñáóôÝò íá äåß÷íïõí üôé äåí âéÜæïíôáé… • …áöÞíïíôáò Ýôóé ôçí ìåôï÷Þ íá ëÜâåé ÷ùñßò ðéÝóåéò ôéò áðáñáßôçôåò áíÜóåò, óå ìéá ðñïóðÜèåéá áðïöïñôéóôåß êáé ç ôå÷íéêÞ ôçò åéêüíá. Äéáêéíþíôáò ÏÔÅ(ÉÉ): ó÷åäüí 1,85 åêáô. ôåì. êáé ìå êßíçóç óôï åýñïò ôùí 8,67-9,12 åõñþ… ôåñìÜôéóå óôá 8,72 åõñþ, ìå 3,11%.

Ðåñéóóüôåñï óå ÌÏÇ: óõóóþñåõóç ðáñáðÝ-

ìðåé ç êßíçóç ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 8,50 åõñþ… ìåôÜ êáé ôçí ðñüóöáôç áíôßäñáóç ôçò áðü ôá 7,763 åõñþ Ýùò ôá 8,63 åõñþ. • ×èåò, ïé óõíáëëáãÝò óõññéêíþèçêáí óôá 61.150 ôåì… ìå ôçí ìåôï÷Þ íá êéíåßôáé óå åýñïò ìüëéò 15 ìïíÜäùí ãéá íá ôåñìáôßóåé óôá 8,50 åõñþ, ìå ðôþóç êáôÜ 0,58%. Äåí ìðïñåß åýêïÐËÁÈ: ëá íá îåöýãåé áðü ôçí

ðåñéï÷Þ ôùí 1,30-1,40 åõñþ….ìéáò êáé ïé ðùëçôÝò äåß÷íïõí íá ðáñáìÝíïõí áñêåôÜ æùçñïß . ôéò åðåíäõôéêÝò óôñáôçãéêÝò êáé ôá åñãáëåßá ðïõ Ý÷ïõí óôç äéÜèåóÞ ôïõò, êáé ðþò ìðïñïýí íá ôá áîéïðïéÞóïõí ãéá áðïäïôéêüôåñåò åðåíäýóåéò óôçí åã÷þñéá êáé óå äéåèíåßò ÷ñçìáôéóôçñéáêÝò áãïñÝò. ÐñÝðåé íá åðéóçìáíèåß üôé óÞìåñá ç Saxo Bank, ìå ãíþìïíá ôéò áíÜãêåò êáé ôï åíäéáöÝñïí ôùí ÅëëÞíùí åðåíäõôþí, Ý÷åé åìðëïõôßóåé ôç èåìáôïëïãßá ôùí óåìéíáñßùí ôçò, ðñïóöÝñïíôáò óõíïëéêÜ ðÝíôå èåìáôéêÝò åíüôçôåò: "ÅéóáãùãÞ óôï Forex",

"ÅéóáãùãÞ óôá CFDs êáé óôéò Ìåôï÷Ýò" "ÅéóáãùãÞ óôá Options", "Èåìåëéþäçò êáé Ôå÷íéêÞ ÁíÜëõóç" êáé "Saxo Bank Ðëáôöüñìåò". Ôá óåìéíÜñéá ìðïñïýí íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ÷ùñßò êüóôïò üëïé ïé åíäéáöåñüìåíïé åðåíäõôÝò -íÝïé êáé Ýìðåéñïé- ïé ïðïßïé ðáñÜëëçëá Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá áîéïðïéÞóïõí êáé ôá åðéðëÝïí åêðáéäåõôéêÜ åñãáëåßá ôçò Saxo Bank: ôá äéáäéêôõáêÜ óåìéíÜñéá (webinars) êáé ôïõò åêðáéäåõôéêïýò ïäçãïýò.

• Ôï óçìáíôéêü âÝâáéá åßíáé üôé ç ðñïóöïñÜ áðïññïöÜôáé êáé ç ìåôï÷Þ ôïõëÜ÷éóôïí Ý÷åé ìéá ðåñéóóüôåñï óôáèåñïðïéçôéêÞ êßíçóç. • ×èåò, Üëëáîáí ÷Ýñéá ó÷åäüí 96.000 ôåì… ìå ôïí ôßôëï íá ôåñìáôßóåé óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 1,37 åõñþ åðéôõã÷Üíïíôáò èåôéêü êëåßóéìï êáñÜ 1,48%.

ÉÃ: Ôá ïöÝëç óôï ôáìåßÌ ï ôçò áðü ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ deal AegeanOlympic…äåí öáßíåôáé íá áöÞíïõí áóõãêßíçôç ìåñßäá ôçò åðåíäõôéêÞò êïéíüôçôáò… ðïõ åíéó÷ýåé åðéèåôéêÜ ìÜëéóôá ôéò èÝóåéò ôçò. • ÂÝâáéá, ç ìåôï÷Þ Ý÷åé áðïäåßîåé ðïëëÝò öïñÝò óôï ðñüóöáôï ðáñåëèüí üôé áðïôåëåß áãáðçìÝíç åðéëïãÞ êáé ôùí traders, ïðüôå ç ðñïóï÷Þ äåí èá ðñÝðåé íá ëåßðåé éäéáßôåñá áðü ôçí óôéãìÞ ðïõ Ý÷åé äþóåé êßíçóç óå ÷ñüíï "dt" áðü ôï 0,38 åõñþ óôï 0,49 åõñþ, Ý÷ïíôáò ðñáãìáôïðïéÞóåé åëÜ÷éóôåò óôÜóåéò. ÉÃ(ÉÉ): ×èåò áðïññïÌ öþíôáò óõíïëéêÞ ðñïóöïñÜ 1,5 åêáô. ôåì… ôåñìÜôéóå óôï 0,48 åõñþ, äßíïíôáò êÝñäç 3,43%. ÖÃÊÑÐ: ÐñïåôïéìÜæåôáé ãéá ôçí ðïëõðüèçÖ ôç õðÝñâáóç ôùí 20 åõñþ ðïõ áðïôåëåß êáé ôï êïìâéêü óçìåßï óôçí âñá÷õðñüèåóìç ðïñåßá ôçò. • ÌåôÜ ôçí ó÷åôéêÞ óõóóþñåõóç ôùí ðñïçãïõìÝíùí çìåñþí ÷áìçëüôåñá ôùí 19,50 åõñþ… áíÝâáóå îáíÜ üãêïõò óôï ôåëåõôáßï äéÞìåñï âãÜæïíôáò åíäïóõíåäñéáêÞ êßíçóç ÷èåò Ýùò ôá 20 åõñþ. • Äåí ôá êñÜôçóå âÝâáéá, ãñÜöïíôáò êÝñäç 1,79% óôá 19,85 åõñþ… áëëÜ áð' üôé öáßíåôáé ìÜëëïí äåí èá áñãÞóåé íá ôá êáôáêôÞóåé. ÊáëÞ óáò çìÝñá Ì. ÔæéâåëÝêá m_tziveleka@motorpress.gr


XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

ÅÐÉËÏÃÅÓ

!

ÊÕÑÉÏ: Ìå ôïí äåßêôç P/BV 0,35 êáé ìå ôïí äåßêôç äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï 0,59. ×áìçëü - õøçëü 2013: 0,63501,4900 êáé ôéìÞ 31.12.2012 óôï 0,8000 åõñþ. ÏíïìáóôéêÞ áîßá ìåôï÷Þò 0,6000 êáé ëïãéóôéêÞ óôï 2,5800 åõñþ. • Óôï ôáìðëü... 0,7600 åõñþ. Óôç ìåôï÷Þ Ý÷åé ''êôßóåé'' áèüñõâá óçìáíôéêÞ èÝóç îÝíï éó÷õñü ÷áñôïöõëÜêéï óå áíýðïðôï ÷ñüíï... *** ÅêðëÞóóåé èåôéêÜ ìå ôçí åéêüíá !ÌÉÃ: ðïõ ðáñïõóéÜæåé óôá ôåñìáôéêÜ ìáò,

äéáôçñþíôáò ó÷åäüí üëá ôá óçìáíôéêÜ ðñüóöáôá êÝñäç ôçò. Ìå êëåßóéìï óôï õøçëü ôçò çìÝñáò êáé óôï 0,4820 åõñþ ìå Üíïäï 3,43%. • Ç ÊáèáñÞ ÅóùôåñéêÞ Áîßá (NAV) ãéá ôï Á' åîÜìçíï ôïõ 2013 áíÞëèå óôá 1,23 äéó. Þ 1,5900 áíÜ ìåôï÷Þ ãéá ôçí åôáéñåßá êáé óôï 1,0000 ãéá ôïí üìéëï.

!

• ÄçëáäÞ, óôçí ôéìÞ ôùí 5,4800 åõñþ êáé ìå êåöáëáéïðïßçóç 640,7 åêáô. åõñþ Ý÷åé áðüäïóç åëåýèåñùí ôáìåéáêþí ñïþí, ìå âÜóç ôï 2014, ôçò ôÜîçò ôïõ 23,9%!!! ºóùò ôçí ìåãáëýôåñç ôïõ ×.Á. *** ÅðéðëÝïí êáôÝ÷åé ôï 56,3% ôçò !ÌÕÔÉË: ÌÅÔÊÁ êáé ìå ôéìÞ ôçò ìåôï÷Þò ôçò óôá

Êáôáëýôçò ãéá ôçí ìåôï÷Þ åßíáé !ðïõÄÅÇ: êáé ôï óçìáíôéêÜ áõîçìÝíï ìÝñéóìá õðïëïãßæåôáé ãéá ôï 2014, ëüãù ôçò åðéêåßìåíçò ðþëçóçò ôïõ ÁÄÌÇÅ (100% èõãáôñéêÞò ôçò ÁÄÌÇÅ, óôçí ïðïßá Ý÷åé ìåôáâéâáóôåß ôï åèíéêü óýóôçìá ìåôáöïñÜò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò)... *** ÄÅÇ(II): Óýìöùíá ôþñá ìå ôéò ðñïâëÝ!ñéóìá øåéò ôçò Goldman Sachs ôï åðéðëÝïí ìÝáðü ôçí äéÜèåóç ôïõ ÁÄÌÇÅ, áëëÜ êáé ôïõ 30% ôçò ðáñáãùãéêÞò õðïäïìÞò, ôïõ óõóôÞìáôïò äéáíïìÞò êáé ôïõ ðåëáôïëïãßïõ èá êõìáßíåôáé ãýñù óôá 3 åõñþ.

IÍ & OUT

• Áîßæåé íá óçìåéùèåß åäþ üôé ç áíÜëõóç ðñïóäéïñßæåé óå 5,2000 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, ôçí óõììåôï÷Þ ôçò äñáóôçñéüôçôáò ôçò ìåôáöïñÜò, óôçí ôéìÞ ôçò ìåôï÷Þò ç ïðïßá êõìáßíåôáé óôá åðßðåäá ôùí 9,5500 åõñþ... ÉäÝôå êáé óåë. 14.

ËÊÁ: - áðÜíôçóç: ¢íïéîáí ïé ðñïóöïñÝò êáé ðåñéìÝíïõìå ôéò åðßóçìåò áíáêïéíþóåéò. Åêôßìçóç ôçò óôÞëçò åßíáé üôé áõôÞ ôçí öïñÜ äåí ðñüêåéôáé íá ìåßíïõí óôçí... áðÝîù.

ÁÐÁÍÔÇÓÅÉÓ ÌÅÔÊÁ: Äåí Ý÷åé ìåãÜëï upside !÷áñôß potential - ìç îå÷íÜôå üôé êáé âáñý åßíáé êáé Ý÷åé äéðëáóéáóèåß áðü ôá ÷áìçëÜ ôïõ, üìùò ç ðáñïõóßá ôïõ ðñïóöÝñåé óôáèåñüôçôá êáé éóïññïðßá óå Ýíá ÷áñôïöõëÜêéï ðïõ ðñÝðåé íá Ý÷åé ïýôùò Þ Üëëùò äéáóðïñÜ èÝóåùí... *** ÏËÐ: Äåí åìðíÝåé êáé ìåãÜëç óéãïõñéÜ !âÜæïõìå. ç ìåôï÷Þ ôïõ ìå ôá üóá êáèçìåñéíÜ äéáÂÝâáéá ç áîßá ôïõ äåí åßíáé áõ-

13,00 åõñþ, áõôü ôï ðïóïóôü áîßæåé ôá 382 åêáô. åõñþ. ÄçëáäÞ, üëïò ï õðüëïéðïò Ìõôéëçíáßïò êïóôßæåé 259 åêáô. åõñþ!

ôÞ ðïõ áðïôõðþíåôáé óôï ôáìðëü, êÜôù áðü ôá 500 åêáô. êáé óõãêåêñéìÝíá óôá 460 åêáô. åõñþ.

• Ãéá íá ãßíåé êáôáíïçôÞ ç óôñÝâëùóç, óêåöèåßôå üôé, ìå ôéò ÷áìçëÝò ôéìÝò áëïõìéíßïõ, ç Alpha Finance, äßíåé ìéá áðïôßìçóç óôçí Áëïõìßíéïí ôçò ÅëëÜäïò óôá 406,6 åêáô. åõñþ - Ãéá ôçí

ÁÓÔÇÑ ÐÁËÁÓ: Áð' üôé öáßíåôáé êÜðïõ åäþ ïëïêëçñþíåôáé ç áíïäéêÞ äéáöõãÞ ôïõ. Äåí õðÜñ÷åé êáé åìðéóôïóýíç, ïðüôå... Ãéá íá äïýìå ðïõ ôï ðÜíå ôï ãñÜììá üìùò...

MARFIN INVESTMENT GROUP

ÔéìÞ: 5,48 €

***

*** ÌÕÔÉËÇÍÁÉÏÓ: Åëåýèåñåò ôáìåéáêÝò ñïÝò êáé ìÜëéóôá ýøïõò 143,9 åêáô. åõñþ (!), ìå áðüäïóç 22,71%, ßóùò ôçí ìåãáëýôåñç áíÜëïãç áðüäïóç óôï ×.Á.

ÌÕÔÉËÇÍÁÉÏÓ

óõíÝ÷åéá óáò ðáñáðÝìðïõìå óôç óåë. 16.

15

***

!

ÔéìÞ: 0,482 €

Å

Ô

ÙÑÁ êáé åí ïëßãïéò, ãéá ôï ôé ìðïñåß íá ðåñéìÝíåé êáíåßò áðü ôçí óõãêåêñéìÝíç åôáéñåßá, ç ïðïßá ðñïóå÷þò èá ''èõóéáóèåß'' ðñïêåéìÝíïõ íá äéáóùèåß ç ''ðáñáðáßïõóá'' ìçôñéêÞ ×áëêüñ ëüãù ôïõ ôåñÜóôéïõ äáíåéóìïý ôçò êáé ôùí ìåãÜëùí æçìéþí ðïõ êáôáãñÜöåé. • Êáëþäéá åíÝñãåéáò, õðïâñý÷éá, ôçëåð/íéùí áëëÜ êáé óýñìáôá ðåñéåëßîåùí êáé ìåßãìáôá ðåñéëáìâÜíåé ôï ìåíïý ôùí ðñïúüíôùí ôïõ ïìßëïõ. Áðü áõôÜ, åßíáé óå åîÝëéîç åðåíäõôéêü ðñüãñáììá 50 åêáô. åõñþ óôçí Fulgor, ðïõ áðïêôÞèçêå ôïí Éïýëéï 2012 ìå óôü÷ï ôçí ðáñáãùãÞ êáëùäßùí õøçëÞò ôÜóçò.

ôñüðï áõôü Ý÷åé êáôáëÜâåé èÝóç ÌÅóôïÔÏÍïëéãïìåëÝò club ôùí åôáéñåéþí ðïõ

ðáñÜãïõí ôÝôïéá êáëþäéá êáé áíáìÝíåôáé íá êáëýøïõí ôçí æÞôçóç 10.000 ÷ëì. íÝùí õðïâñý÷éùí ãñáììþí óôçí Åõñþðç ôá åðüìåíá 10 Ýôç.

Á

Ñ×ÉÊÁ áíáìÝíåôáé ç êáôÜëçîç ôïõ äéáãùíéóìïý ãéá ôçí äéáóýíäåóç ôùí ÊõêëÜäùí (180 åêáô. åõñþ ç áîßá ôùí êáëùäßùí ìüíï) åíþ Ý÷ïõí óõíïëéêÜ ðñïãñáììáôéóôåß 300 ÷ëì. õðïâñý÷éùí ãñáììþí.

Å

ëðéäïöüñåò åßíáé êáé ïé ðñïïðôéêÝò ãéá ôá õðåñÜêôéá áéïëéêÜ ðÜñêá, êáèþò áíáìÝíåôáé íá äçìéïõñãçèïýí åãêáôáóôÜóåéò 4.460 ÌW óôá åðüìåíá ÷ñüíéá óôçí Åõñþðç.

Å

ðéðëÝïí, ç áíÜðôõîç ôùí "Ýîõðíùí äéêôýùí" êáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôùí ðáëáéùìÝíùí ôìçìÜôùí ôùí äéêôýùí åíÝñãåéáò (õðïãåéïðïßçóç äéêôýùí, üðïõ ç ÅëëÜäá åßíáé ïõñáãüò) äçìéïõñãåß èåôéêÝò ðñïóäïêßåò ãéá ôá ìåãÝèç ôçò åôáéñåßáò ôá åðüìåíá ÷ñüíéá.

×

ùñßò íá óõíõðïëïãßæåôáé ç áíÜêáìøç ôùí ðùëÞóåùí ðñïúüíôùí ÷áëêïý ãéá ôçí ïéêïäïìÞ êáé ôéò êáôáóêåõÝò óôï âáèìü ðïõ óõíôåëåóôåß ç ðïëõðüèçôç áíÜêáìøç óôçí ïéêïíïìßá. ëÝìå èá... èõóéáóèåß, åîõðáêïýåÊÁÉôáéÏÔÁÍ üôé ôá ìåãÝèç ôüôå èá åßíáé ðïëý, ìá

ðïëý äéáöïñåôéêÜ...

Ïé ó÷åäéáóìïß ôïõ Åëëçíéêïý ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ: Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ãéá åðéóôñïöÞ

óôéò ÁãïñÝò ôï 2014 äåí åßíáé ñåáëéóôéêïß åêôéìÜ ç Commerzbank êáé ðñïâëÝðåé üôé ëüãù ôùí õøçëþí êéíäýíùí ïé éäéþôåò åðåíäýôåò äåí åßíáé ðéèáíü íá äáíåßóïõí ôç ×þñá ìå "áðïäåêôÜ" åðéôüêéá.

èåùñåß üôé ç ÅëëÜäá èá åÇCommerzbank ðéôý÷åé Ýíá éóïóêåëéóìÝíï ðñïûðïëïãéóìü óå ðñùôïãåíÝò åðßðåäï öÝôïò. Ôïíßæåé ùóôüóï ôï 1,5 äéó. åõñþ ðïõ Ýëáâå ç ÅëëÜäá áðü ôá êÝñäç ðïõ êáôÝãñáøáí áðü ôá ïìüëïãá ïé ÅõñùðáúêÝò ÊåíôñéêÝò ÔñÜðåæåò.

ìå ôçí ßäéá, ï Êõâåñíçôéêüò óôüÓýìöùíá ÷ïò ãéá ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá ôï 2014 åßíáé öéëüäïîïò. ÁíáöÝñåé áêüìç üôé Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò ôï ÷ñÝïò ôçò ÅëëÜäáò èá áããßæåé ó÷åäüí ôï 180%, åíþ ôá 4/5 ôïõ óõíüëïõ èá åßíáé óôçí êáôï÷Þ ôïõ ÅðéóÞìïõ ÔïìÝá.

ÐÁÑÁÃÙÃÙÍ: Óõíåäñßáóç äéáöïñåÁÃÏÑÁ ôéêÞ áðü áõôÞ ðïõ åîåëß÷èçêå óôçí spot ÁãïñÜ, êáèþò äåí õðÞñîáí ôá "ìáãéêÜ" ôùí ôåëéêþí äçìïðñáóéþí êáé ôï óõìâüëáéï ôïõ Ïêôùâñßïõ Ýêëåéóå ìå discount 0,80%.

ïé ìåôáêõëßóåéò èÝóåùí ðïõ Óõíå÷ßóôçêáí áýîçóáí êé Üëëï ôá óõìâüëáéá ôïõ äåßêôç,

åíþ áíôßèåôá óçìáíôéêÞ êáèßæçóç ðáñïõóßáóáí ïé óõíáëëáãÝò óôá Ó.Ì.Å. åðß ìåôï÷þí (23.513 óõìâüëáéá).

óõìâüëáéá ôïõ äåßêôç õøçëÞò êåöáÔáëáéïðïßçóçò (óõíïëéêÜ 56.565, 27.598 Ïêôùâñßïõ, 28.052 Íïåìâñßïõ, 846 Äåêåìâñßïõ êáé 69 ãéá ôïí ÌÜñôéï - ôéìÞ åêêáèÜñéóçò ãéá ôïí ðñþôï ìÞíá, 371,5) êéíÞèçêáí ìåôáîý 368,25 êáé 376 ìïíÜäùí.

óçìáíôéêÜ ï äáíåéóìüò ôßôëùí Ìåéþèçêå (5.900 ÏÔÅ, 5.000 ÅÅÅ, 7.900Jumbo), åíþ

óõíå÷ßóôçêáí ïé óõíáëëáãÝò óôá Ó.Ì.Å. åðß ìåôï÷þí ìå êõñéüôåñåò óå ÏÔÅ (2.247), ÄÅÇ (2.013), Alpha Bank (7.122), ÅèíéêÞ (3.006), Ðåéñáéþò (4.607)... ìå ôï ×.Á., äåí áíáöÝñèçêáí "áÓýìöùíá íïé÷ôÝò" ðùëÞóåéò. Åðßóçò äåí óçìåéþèçêå

óçìáíôéêü êëåßóéìï èÝóçò "áíïé÷ôþí" ðùëÞóåùí.

ðåñéóóüôåñï äáíåéóìÝíïé ôßôëïé åßíáé ïé: ÏéAlpha Bank (12.613.035 ôåì.), ÅèíéêÞ

(1.536.919 ôåì.). Íá óçìåéùèåß üôé 19.172 óõìâüëáéá ëÞîåùò Ïêôùâñßïõ, äåí Ý÷ïõí êëåßóåé Þ ìåôáêõëßóåé èÝóåéò.

•Ôá áíáãñáöüìåíá óôéò óåëßäåò ÉÍ & OUT äåí áðïôåëïýí ðñïôñïðÞ ðñïò ðþëçóç Þ áãïñÜ ìåôï÷þí. Áðïôåëïýí ðñïúüíôá ìåëÝôçò êáé åêôßìçóçò ôùí óõíôáêôþí ôùí óåëßäùí áõôþí.


16

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ IÍ & OUT

óôéò 7ìì ðïõ ãñÜöáìå ôçí óôÞëç..

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

ÌÁÚËËÇÓ

ÔéìÞ: 0,064 €

- ÁÃÏÑÁ - ó÷üëéï: Ç ôçò áíÜãêçò ôïõ Äçé äåßêôåò äéáôçñïýóáí ×.Á.åéêüíá ÊÁÉìïóßïõ ôùí ôåëåõôáßùí ãéá åéóðñÜîåéò, Ï ôï ìïôßâï ôùí óõíåëåðôþí ôçò óõíåäñßáóçò åêôéìïýí ïé áíáëõôÝò ôçò äñéÜóåùí ôùí ôåëåõôáßùí (áðü ôéò 16:30 êáé ìåôÜ), áëëÜ êáé üóá äéáäñáìáôßóèçêáí óôéò ôåëéêÝò äçìïðñáóßåò, åðéâåâáßùóáí åêåßíïõò ðïõ õðïóôçñßæïõí üôé äýóêïëá ç áãïñÜ èá áöåèåß íá êéíçèåß óçìáíôéêÜ ÷áìçëüôåñá... • ... ôïõëÜ÷éóôïí ìÝ÷ñé ôçí ÐáñáóêåõÞ ðïõ ëÞãïõí ôá óõìâüëáéá ôïõ Ïêôùâñßïõ, åíþ ðéï îåêÜèáñåò äéáèÝóåéò èá äéáöáíïýí áðü ôçí óõíåäñßáóç ôçò ÄåõôÝñáò.

Á

õôÜ ðÜíôá õðü ôçí áßñåóç, üôé Ýóôù êáé óôï ðáñÜ Ýíá èá âñåèåß ëýóç óôï äéáöáéíüìåíï áäéÝîïäï, üóïí áöïñÜ ôï "ôáâÜíé" ÷ñÝïõò ôùí ÇÐÁ.

Ç

×ÈÅÓÉÍÇ óõíåäñßáóç óõíÝ÷éóå íá áðïöïñôßæåé ôçí õðåñáãïñáóìÝíç åéêüíá óå áñêåôïýò Äåéêôïâáñåßò ôßôëïõò, åíþ ï ðñï÷èåóéíüò ôæßñïò êáé ôï "Üäåéáóìá" ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü ôá ðñï÷èåóéíÜ åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ... • ... äçìéïõñãïýí üëåò ôéò ôå÷íéêÝò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ìßíé "ôáëáéðùñßá" ðñéí ï Äåßêôçò åðáíáôåóôÜñåé ôçí äýóêïëç æþíç 1150 - 1160 ìïíÜäùí.

Ä

ÅÇ: Êáôáëýôçò ãéá ôçí ìåôï÷Þ åßíáé ôï óçìáíôéêÜ áõîçìÝíï ìÝñéóìá ðïõ õðïëïãßæåôáé ãéá ôï 2014, ëüãù ôçò åðéêåßìåíçò ðþëçóçò ôïõ ÁÄÌÇÅ (100% èõãáôñéêÞò ôçò ÁÄÌÇÅ, óôçí ïðïßá Ý÷åé ìåôáâéâáóôåß ôï åèíéêü óýóôçìá ìåôáöïñÜò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò)...

Goldman Sachs. Óýìöùíá ìå ôéò ðñïâëÝøåéò ôïõò ôï åðéðëÝïí ìÝñéóìá áðü ôçí äéÜèåóç ôïõ ÁÄÌÇÅ, áëëÜ êáé ôïõ 30% ôçò ðáñáãùãéêÞò õðïäïìÞò, ôïõ óõóôÞìáôïò äéáíïìÞò êáé ôïõ ðåëáôïëïãßïõ èá êõìáßíåôáé ãýñù óôá 3 åõñþ.

åâäïìÜäùí, ìå ìéêñÝò äéáêõìÜíóåéò êáé ìéêñÜ âÞìáôá áíüäïõ, ìå ôïí äåßêôç S&P 500 íá êéíåßôáé ìüëéò 0,5% ÷áìçëüôåñá áðü ôï éóôïñéêü ñåêüñ ôïõ.

íá óçìåéùèåß åäþ Áîßæåé üôé ç áíÜëõóç ðñïóäéï-

ïé ðïëëÝò åôáéñåéêÝò áíáêïéíþóåéò ôçò çìÝñáò, êáèþò êáé ìéá óôáôéóôéêÞ áíáêïßíùóç ãéá ôçí áãïñÜ åñãáóßáò, óõãêåíôñþíïõí åðßóçò ôï åíäéáöÝñïí.

ñßæåé óå 5,2000 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, ôçí óõììåôï÷Þ ôçò äñáóôçñéüôçôáò ôçò ìåôáöïñÜò, óôçí ôéìÞ ôçò ìåôï÷Þò ç ïðïßá êõìáßíåôáé óôá åðßðåäá ôùí 9,70 åõñþ

Ä

ÅÇ(ÉI): ÁíáöïñéêÜ ìå ôçí ðñïåñãáóßá ãéá ôçí éäéùôéêïðïßçóç ôïõ ÁÄÌÇÅ, óýìöùíá ìå ôéò ìÝ÷ñé óôéãìÞò ðëçñïöïñßåò, ôï ÕÐÅÊÁ óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔÁÉÐÅÄ, åðåîåñãÜæïíôáé ôéò áðáéôïýìåíåò íïìïèåôéêÝò ñõèìßóåéò... • ... ïýôùò þóôå ç åôáéñåßá íá áðáëëáãåß áðü ôéò õðï÷ñåþóåéò ðïõ áðïññÝïõí ùò åê ôïõ ñüëïõ ôçò ùò äéá÷åéñéóôÞ åéóðñÜîåùí áðü ôï óýóôçìá êáé ïöåéëþí Ýíáíôé ðáñáãùãþí (ÁÐÅ). ðñùôïâïõëßÏéåòó÷åôéêÝò Ý÷ïõí ùò óôü÷ï íá áðáëëáãåß ï ÁÄÌÇÅ áðü âÜñç ôá ïðïßá Ý÷ïõí ðñïêëçèåß áðü ôçí äñáóôçñéüôçôá áõôÞ, ôçí ïðïßá èá áíáëÜâåé åî ïëïêëÞñïõ ï Ëåéôïõñãüò ôçò ÁãïñÜò -ËÁÃÇÅ.

W

ALL STREET: Íåõñéêüôçôá áëëÜ êáé áéóéïäïîßá ãéá ôéò åîåëßîåéò ôùí óõíïìéëéþí ãéá ôïí áìåñéêáíéêü ðñïûðïëïãéóìü, Ýäåé÷áí ïé êéíÞóåéò ãýñù

äçìïóéïðïßçóç ôçò ïéÇ êïíïìéêÞò Ýêèåóçò ôçò Federal Reserve, Beige Book,

Ê

ÑÅÔÁ: H Creta Farm áíáêïßíùóå üôé ïé ê.ê. Å. êáé Ê. ÄïìáæÜêçò, Ðñüåäñïò êáé Áíôéðñüåäñïò ôïõ ä.ó. ãíùóôïðïßçóáí üôé ôçí 11.10.2013 ðñïÝâçóáí óå ðþëçóç, 100.000 êáé 100.000 ìåôï÷þí ôçò áíôßóôïé÷á, áîßáò 72.000 êáé 72.000 åõñþ áíôßóôïé÷á.

Á

ÑÁÉÃ: Óå ÕÐÅÑÁÐÏÄÏÓÇ áðü ÏÕÄÅÔÅÑÇ áíáâáèìßæåé ç Alpha Finance ôçí óýóôáóç ãéá ôç ìåôï÷Þ ôçò Aegean, åíþ åíßó÷õóå óçìáíôéêÜ ôçí ôéìÞ-óôü÷ï óôá 6,0000 áðü ôá... 2,0000 åõñþ, ìåôÜ êáé ôï "ðñÜóéíï öùò" áðü Å.Å. ãéá ôçí óõìöùíßá ìå ôçí Olympic. ðùò áíáöÝñåé, ç å¼ ôáéñåßá áíáìÝíåôáé íá åðéóôñÝøåé óå êåñäïöïñßá åöÝôïò (åêôßìçóç ãéá êÝñäç ÷ñÞóçò óôá 37 åêáô. åõñþ) ìå áýîçóç ôùí åóüäùí êáôÜ 10%. å ó÷Ýóç ìå ôï deal, ç Ó Alpha åêôéìÜ üôé ï íÝïò üìéëïò èá Ý÷åé êïéíü ðñüãñáììá ðôÞóåùí Þäç áðü ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2014 ìå

óôüëï 45 áåñïóêáöþí ðïõ èá åêôåëåß äñïìïëüãéá óå 34 åã÷þñéïõò êáé 31 äéåèíåßò ðñïïñéóìïýò. (ó.ó. : óáí íá áñãÞóáôå ëéãÜêé, Þ ìáò öáßíåôáé;) ÐÅËÁ: ÍÝá, õøçëüôåÌ ñç ôéìÞ-óôü÷ï ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôçò Jumbo óôá 10,50 áðü 10,00 åõñþ äßíïõí ïé áíáëõôÝò ôçò ''ÅðåíäõôéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò'', óå ÝêèåóÞ ôïõò üðïõ õðïâáèìßæïõí ôçí óýóôáóç óå ÄÉÁÊÑÁÔÇÓÇ áðü ÓÕÓÓÙÑÅÕÓÇ...

áðü 236 åíéó÷ýèçêå óôá 242,8 åêáô. åõñþ...

ðåñéöåñåéáêþí áãïñþí åßíáé ç Ðïñôïãáëßá êáé ç ÅëëÜäá.

ÁÚËËÇÓ: Ïé äå áìïéâÝò Ì óôüóï, ðëÝïí ïé ôå÷íéóôá ìÝëç ôïõ ä.ó êáé Ù êïß ó÷çìáôéóìïß óôéò óôïõò Top åêôåëåóôéêïýò äýï áãïñÝò åßíáé ðáñüìïéïé ìüëéò ðïõ Ýöèáóáí ôá... 2,16 åêáô. åõñþ!!! Äåí ôá âëÝðåé êáíåßò áõôÜ;; ÆÁÌÐÁ Þîåñáí íá ÔóôáÇÍ âãÜëïõí áðü ôï ôáìðëü 5 åêáô. åõñþ üôáí áîßæåé ôïõëÜ÷éóôïí 20 åêáô. åõñþ. ÐÜíôá óôçí õðåñÜóðéóç êáé ôçí ðñïóôáóßá ôùí ìéêñïåðåíäõôþí ôáãìÝíïé...

ìå ôéò áãïñÝò ôçò Éóðáíßáò êáé ôçò Éôáëßáò êáé óå áõôü ôï ðëáßóéï âëÝðïõìå ôçí Ðïñôïãáëßá êáé ôçí ÅëëÜäá íá "óðÜíå" âáóéêÜ åðßðåäá áíôßóôáóçò"... • …åîçãïýí ïé äýï ôå÷íéêïß áíáëõôÝò ôçò UBS Michael Riesner êáé Marc M?ller.

é áíáëõôÝò åðéóçìáßÁÉ íá Þôáí ìüíïí ï Ìá÷åôå ôï íïõ óáò óôçí Ï íïõí ôéò åíôõðùóéáêÝò Ê «¸ Àëëçò, êïììÜôéá íá ãßíåé. åëëçíéêÜ áãïñÜ. Ôï ðùëÞóåéò óôï á' ôñßìçíï ÕðÜñ÷ïõí êáé ôüóïé Üëëïé ôå÷íéêü åðßðåäï ìå ôï ôåôçò íÝáò ÷ñÞóçò 2013-4 êáé ôéò åõíïúêÝò ìåôáâïëÝò óôéò éóïôéìßåò.

áñÜëëçëá üìùò üðùò Ð ôïíßæïõí ç ôéìÞ ôçò óõìðåñéëáìâÜíåé Þäç ôï áé-

óôç êáôçãïñßá áõôÞ, ôçí... ðùò íá ôçí ïíïìÜóïõìå... (Forthnet, Altec, Axon,ÍÅL, Euromedica, Äßáò É÷èãåéåò ê.ëð., ê.ëð.).

ñÜóôéï åíäéáöÝñïí óôï äåßêôç FTSE/Athex Market Index (äåßêôçò FTSE/×.Á. Äåßêôçò ÁãïñÜò) åßíáé ïé 970 ìïíÜäåò.

óéüäïîï óåíÜñéï ìåóïðñüèåóìá. (êáé ç ê/öóç áéóßùò óôá 1,3 äéó. åõñþ).

å áýîçóç ôçò ôéìÞòðÜæïíôáò áõôü ôï åðßÓ Ó óôü÷ïõ ãéá ôïí ÏÔÅ óôá ðåäï, ï äåßêôçò äéáóðÜ 8,70 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, áðü ôçí ðôùôéêÞ ôÜóç áðü ôï

Ó

7 åõñþ ðñïçãïõìÝíùò, ðñï÷þñçóå ç J.P. Morgan, äéáôçñþíôáò áìåôÜâëçôç ôç óýóôáóç "Neutral".

ÔÁ 22 åêáô. åõñþ ç áðïôßìçóç ôçò ÌáÀëëçò óå ìßá ðñùôïöáíÞ åðßäåéîç ðáñáëïãéóìïý ôçí óôéãìÞ ðïõ ï üìéëïò óõíåðÝóôáôïò ãéá ðïëëïóôÞ öïñÜ... ''âåëôßùóå'' üëá ó÷åäüí ôá ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ ôïõ ìåãÝèç... Êáé éäïý ôï ãéáôß... Á ÁÑÍÇÔÉÊÁ ÉÄÉÁ ÊÅÖÁÔ''åíéó÷ýèçêáí'' ËÁÉÁ áðü ôá 49 åêáô. óôá 61,7 åêáô. åõñþ. ÏÉ Æçìßåò áðü 9,8 åêáô. áõîÞèçêáí óå 12 åêáô. åõñþ. Ï ÄÁÍÅÉÓÌÏÓ

2007, ãåãïíüò ðïõ óõíåðÜãåôáé óôü÷ï ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôùí 1.200 1.300 ìïíÜäùí óôï åðüìåíï Ýôïò».

ôå÷íéêÞ ïìÜäá ôçò Ç TSE/×.Á: Áîßæåé íá óçUBS, ìåôÜ áðü ìåãÜëï F ìåéùèåß üôé ï FTSE/×.Á. ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðï÷Þò Äåßêôçò ÁãïñÜò ðñï÷èÝò Ýáðü ôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ, åðáíÞëèå äßíïíôáò åêôéìÞóåéò ãéá ôï ðïõ ìðïñåß íá êéíçèïýí ôå÷íéêÜ ïé åëëçíéêïß äåßêôåò. • Ïé äýï áãïñÝò ðïõ Üñãçóáí íá óõììåôÝ÷ïõí óôçí õðåñáðüäïóç ôùí

êëåéóå óôéò 892,69 ìïíÜäåò, óçìåéþíïíôáò ðôþóç 0,17% åíþ ôï õøçëü Ýôïõò åßíáé ïé 972 ìïíÜäåò ðïõ åðéóçìáßíåé êáé ç ïìÜäá ôå÷íéêÞò áíÜëõóçò ôçò UBS. Ê.Ð.

ÌÝôï÷ïé ôçò ÊÑÅÔÁ ÖÁÑÌ ìå ðïóïóôü Üíù ôïõ 5% ÌÝôï÷ïò ÅììáíïõÞë ÄïìáæÜêçò Êùí/íïò ÄïìáæÜêçò Free Float ÓÕÍÏËÏ

Ðïóoóôü 40,09%

Áîßá (åõñþ) 8,1 åêáô.

Áñ. Ìåô. 11,8 åêáô.

Ôåë. Ìåôáâ. 4/1/2006

40,08% 19,83%

8,1 åêáô. 4,0 åêáô.

11,8 åêáô. 5,8 åêáô.

4/1/2006 -

100%

20,2 åêáô.

29,5 åêáô.

-


XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

ÊÕÑÉÁÊÏÕËÇÓ

ÔéìÞ: 0,76 €

IÍ & OUT

C

iti - ÄéõëéóôÞñéá: Ãéá ôçí ÌÏÇ, åêôéìÜ P/E 13,2 ôï 2013 êáé 8,1 ôï 2014 êáé EV/ EBITDA 7,3 ôï 2013 êáé 5,9 ôï 2014 êáé ç ëïãéóôéêÞ áîßá ôçò óôï 1,9 ãéá ôï 2013 êáé óôï 1,6 ôï 2014, ìå ðñïâëåðüìåíç ìåñéóìáôéêÞ áðüäïóç 6,4% ôï 2014. ôá ÅËÐÅ ôï P/E Ãéá18,3äåöÝôïò êáé 12,2 ôï 2014, åíþ äéáðñáãìáôåýåôáé 1, 2 öïñÝò ôç ëïãéóôéêÞ ôçò áîßá êáé ç ìåñéóìáôéêÞ ôçò áðüäïóç óôï 4,8%.

I

NTRALOT: Óýíïëïí éäßùí êåöáëáßùí 306,11 åêáô. åõñþ áðü 303 åêáô. åõñþ óôéò 31.12.2012. ÁðïôéìÜôáé óå 291 åêáô. åõñþ óôç ôéìÞ ôùí 1,8300. • Ïé ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò åìöáíßæïíôáé èåôéêÝò êáôÜ 28 åêáô. åõñþ, åíþ ðÝñõóé åß÷áí âñåèåß óôá 36 åêáô. åõñþ.

Á

SCO: Ìðïñåß íá ìåéþèçêáí ôá êÝñäç ôçò, áëëÜ Ý÷åé ôáìåßï ðïõ êáëýðôåé ôïí äáíåéóìü ôçò. ÅëêõóôéêÜ áðïôéìçìÝíç óôá 8,1 åêáô. åõñþ êáé óôï 43% ôçò book value...

L

AMDA DEVELOPMENT: Êáé íÝá ìåßùóç ôùí éäßùí êåöáëáßùí ôçò ðïõ óôéò 30.6.2013 áíÞëèáí óå 271,3 åêáô. åõñþ. Õøçëüò ï äáíåéóìüò ôçò óôá 500 åêáô. åõñþ...

Ì

å ôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìÜ ôçò íá ðåñéïñßæïíôáé êáôÜ 60 åêáô. åõñþ óôá 55 åêáô. åõñþ. ( Ôáìåßï 31.12.2012: 115 åêáô. åõñþ). ÁðïôéìÜôáé óå 219,2 åêáô. åõñþ.

Ô

ÅÍÅÑÃ-áðÜíôçóç: Ðñüêåéôáé ãéá ôçí ôåëåõôáßá ïõóéáóôéêÜ åôáéñåßá ðïõ åéóÞ÷èç óôï ×Á êáé Üíôëçóå óçìáíôéêÜ, õãéÞ êáé öèçíÜ êåöÜëáéá áðü ôçí áãïñÜ..

P/BV óôï ðü ôá óôïé÷åßá åîáìÞÌå0,95ôïíêáéäåßêôç ìå ôïí äåßêôç Á íïõ ôçò ðñïêýðôåé üôé äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï 1,22. Ãéá ôéò áìïéâÝò ôùí ìåëþí ôïõ ä.ó. êáé ôùí ä/íôþí óôï 6ìçíï êáôÝâáëå ôï ðïóü ôùí... 5,4 åêáô. åõñþ. Áðáó÷ïëåß ðñïóùðéêü 5.554 áôüìùí Ýíáíôé ôùí 5.499 ðÝñõóé.

óôï 2ï ôñßìçíï õðÝâáëå ôïõò áíáëõôÝò óå óêoôóÝæéêï íôïõò, êáèþò áðü êÝñäç ðÝñõóé, åöÝôïò åìöÜíéóå æçìßåò 513.000 åõñþ, ðáñÜ ôçí áýîçóç ôïõ ôæßñïõ ôçò óôá 32,4 åêáô., áðü 29,1 åêáô. åõñþ.

- ÕØÇËÁ 2013: Á´6ìçíï ç ÔÅÑÍÁ Å×ÁÌÇËÁ Óôá 1,2900 êáé 2,4100 ÓôïíåñãåéáêÞ åß÷å ìåéùìÝíï åíþ îåêßíçóå ôçí ÷ñïíéÜ áðü ôá 1,91 êáé óôï -4% Ýêôïôå. Óôç 4åôßá åìöáíßæåé êßíçóç ìåôáîý ôùí 0,5920 êáé 5,2000 ìå ì.ï. ôá 2,1100 óôï -62,50%. (ÏíïìáóôéêÞ áîßá 0,3000 êáé ëïãéóôéêÞ 1,9200 åõñþ).

17

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

êÝñäç, óôá 5,1 åêáô., áðü 7,9 åêáô., ìåéùìÝíá ßäéá êåöÜëáéá óôá 349,4 åêáô., áðü 360,7 åêáô., áëëÜ áõîçìÝíï ôæßñï óôá 67,5 åêáô., áðü 55,2 åêáô. óôï ðñþôï ðåñõóéíü 6ìçíï.

ATTICA BANK

ôï ïðïßï ðñïãåãïíüò üôé ôï ×.Á. Óôïé÷åßï ÔïóõíäõÜæåé ôï Åõñùðáúâëçìáôßæåé, åßíáé ôï üôé ç åôáéñåßá åß÷å ðÜëé áñíçôéêÝò åëåýèåñåò ôáìåéáêÝò ñïÝò 14 åêáô. åõñþ, ''êáßãïíôáò'' ïõóéáóôéêÜ ìåôñçôÜ.

Ç

êåöáëáéïðïßçóÞ ôçò óôá 373 åêáô. åõñþ, öáíôÜæåé ''áðáéôçôéêÞ'', áëëÜ ç êáôÜóôáóç ìðïñåß íá áëëÜîåé, ìå äåäïìÝíï üôé ï åíåñãåéáêüò ôïìÝáò óôç ÷þñá ìáò, ''æçôÜåé'' äéáñêþò íÝåò åðåíäýóåéò • Åíþ ïé åðåñ÷üìåíåò áëëáãÝò êáé ïé áíáôñïðÝò èåùñïýíôáé äåäïìÝíåò. Åí ôù ìåôáîý óôç ìåôï÷Þ Ý÷ïõí ôïðïèåôçèåß ðïëý äõíáôÜ ÷Ýñéá ðïõ äåí èá ôçí áöÞóïõí óôçí ôý÷ç ôçò...

Ï

ëüãïò ðïõ äåí áíáöåñüìåèá êáé óõ÷íÜ ïýôå åíèÝñìùò óôç äéêÞ ôçò ðåñßðôùóç åßíáé ðïëý áðëüò... ÁðëÜ, Èõìßæïõìå üôé åíôÜîáìå ôçí óõãêåêñéìÝíç ìåôï÷Þ óôéò top åðéëïãÝò ìáò áðü ôï 0,8000. Óôï -0,9% ÷èåò êáé óôá 3,4100 åõñþ...

êü ðñïößë ìå ìçäåíéêü óõíáëëáãìáôéêü êßíäõíï, ôï êáèéóôÜ "åëêõóôéêÞ åðéëïãÞ" óôá funds ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôéò áíáðôõóóüìåíåò ÁãïñÝò. Ýíáñîç ôåÇåðéêåßìåíç ÷íéêþí Ýñãùí êáé Ýñ-

ãùí ðëçñïöïñéêÞò, ìðïñåß íá âåëôéþóåé ôïõò éóïëïãéóìïýò ôçò åðüìåíçò ÷ñïíéÜò. áéóéïäïîßá, óõíçÓôçí ãïñïýí ç áñãÞ áëëÜ

óôáèåñÞ áðïêëéìÜêùóç ôùí åðéôïêßùí óôéò ÷ïñçãÞóåéò, áëëÜ êáé ç óçìáíôéêÞ ìåßùóç ôùí spreads óôá ÅëëçíéêÜ ïìüëïãá.

ç êéíçôéêüôçôá Åðßóçò ðïõ õðÜñ÷åé óôï ÅÓÐÁ,

åíþ âáßíåé ìåéïýìåíïò ï ñõèìüò ðôþóçò ôçò êáôáíÜëùóçò.

Ç

åã÷þñéá ×ñçìáôéóôçñéáêÞ ÁãïñÜ äåß÷íåé íá åðáíÝñ÷åôáé óôï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí ôùí îÝíùí ïßêùí, êÜôé ðïõ åðéâåâáéþíåôáé áðü ôéò âåëôéùìÝíåò "åéóáãüìåíåò" åêèÝóåéò.

"ôáâÜíé" ÷ñÝïõò óôéò ÇÐÁ êáé ïé ïðïßåò ìðïñïýí íá åðéöÝñïõí áðïóôáèåñïðïßçóç óôéò ÁãïñÝò, ìå ôïõò "êñáäáóìïýò" íá "áêïõìðÜíå" êáé ôï ×.Á. êáé óýìöùíá ìå Ôå÷íéêÜ ôçí Üðïøç ôïõ õðåýèõ-

íïõ åðåíäõôéêÞò óôñáôçãéêÞò ôçò Solidus Sec., ï Ãåíéêüò Äåßêôçò äåß÷íåé åíäåßîåéò êüðùóçò, ìå êïìâéêü óçìåßï áíôßóôáóçò ôéò 1160 ìïíÜäåò... • …åíþ ôá ðåñéèþñéá äéüñèùóçò, ÷ùñßò íá äçìéïõñãçèïýí ôå÷íéêÝò áíçóõ÷ßåò, åîáíôëïýíôáé óôéò 1100 ìïíÜäåò. - áðÜíôçóç: ÔÑÁÐÅÆÅÓ Ìáò æçôÜôå ôçí ãíþìç

ìáò.. Ìá, üôáí êáíåßò äåí ôéò ðëçóßáæå ç óôÞëç âãÞêå áíïéêôÜ õðÝñ ôùí áãïñþí óå ôñáðåæéêÝò ìåôï÷éêÝò áîßåò...

ç ÁãïñÜ ðïíôÜñåé óôÞëç ôùí In & Out Åðßóçò óôçí äçìéïõñãßá ðñùÇ ðïëý Ýãêáéñá åíÝôáîå ôïãåíïýò ðëåïíÜóìáôïò êáé èåôéêþí ñõèìþí áíÜðôõîçò óôï ðñïóå÷Ýò ìÝëëïí.

ÁÍÁËÕÔÅÓ ãñÜöïõí: Ô ÏÉÐáñÜ ôï ãåãïíüò üôé

óôçí ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá ç êáôÜóôáóç ðáñáìÝíåé åîáéñåôéêÜ äýóêïëç, ç åã÷þñéá ×ñçìáôéóôçñéáêÞ ÁãïñÜ âëÝðåé ôï ìÝëëïí ìå óõãêñáôçìÝíç áéóéïäïîßá, åðéóçìáßíåé ï Óðýñïò Ðáðáèáíáóßïõ.

ÔéìÞ: 0,264 €

Ýëïò, áíáìÝíåôáé, ìå êÜðïéï ôñüðï, ç åîåýñåóç ëýóçò ðïõ èá öïñÜ ôçí âéùóéìüôçôá ôïõ Åëëçíéêïý ÷ñÝïõò. äåí ìðïÁðüñïýíôçííá Üëëç, áãíïçèïýí ïé å-

îåëßîåéò ðïõ áöïñïýí ôï

ôéò ôñÜðåæåò óôéò ìåôï÷éêÝò åðéëïãÝò ôçò êáé äéêáéþèçêå åê ôùí ðñáãìÜôùí. ôñáðåæéêÝò ìåôïÊÁÉ÷Ýò,ïéáðü ôüôå ðïõ êá-

íåßò äåí ôéò ðëçóßáæå óôï ôáìðëü ðñáãìáôïðïßçóáí ìéá éäéáéôÝñùò áîéüëïãç ðïñåßá áðïäüóåùí, óå ìéêñü ó÷åôéêÜ ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.

ðñïôåßíåé Ýãêáéñá Åß÷áìå ôïðïèåôÞóåéò óôç ìåí

ìåôï÷Þ ôçò ÅèíéêÞò óôá 2,20 - 2,00 åõñþ. Ãéá, äå, ôçí Ðåéñáéþò óôá 0,90 0,80 åõñþ, ãéá ôçí Alpha óôá 0,40 - 0,37 åõñþ êáé ãéá ôçí Eurobank óôá 0,60 0,55 åõñþ.

ÓçìáíôéêÞ ìåßÓÐÕÑÏÕ: ùóç êåñäþí (áðü 1 å-

êáô. óå 0,27 åêáô. åõñþ) êáé ebitda, áëëÜ äåí åßíáé êáé ëßãá ôá 2,75 åêáô. åõñþ ðïõ åìöáíßæåé óôç ëïãéóôéêÞ êáôÜóôáóÞ ôïõ. • Ìå ôïí äáíåéóìü ôïõ óôá 12,4 åêáô. åõñþ íá ìçí ðñïêáëåß ðñüâëçìá åðéâßùóçò. Êáé ìå áìïéâÝò óôï 6ìçíï ìüëéò 44.000 åõñþ...

Ðñüâëçìá ðÜÊÌÏË: íôá ï õøçëüò äáíåé-

óìüò ôïõ ( ìåéþèçêå êáôÜ 1 åêáô. óôá 52,4 åêáô.) áëëÜ ìðïñåß êáé ôïí åîõðçñåôåß. Óôá 6,6 åêáô.åõñþ ôá ebitda óôï 6ìçíï êáé 37,5 åêáô. ïé ðùëÞóåéò ôïõ. Ôá êÝñäç áÊÌÏË(ÉI): íÞëèáí óå 0,8 åêáô. åõ-

ñþ êáé ôá ßäéá êåöÜëáéá óå 35,3 åêáô. åõñþ. ÁðïôéìÜôáé óå 12,7 åêáô. åõñþ óôç ôéìÞ ôïõ 1,3000 åõñþ ( ÷áì- õø. 2013: 1,0700 1,8300 åõñþ). A.T.

ÌÝôï÷ïé ôçò ÊáñáìïëÝãêïò ìå ðïóïóôü Üíù ôïõ 5% ÌÝôï÷ïò ÅììáíïõÞë ÊáñáìïëÝãêïò

Ðïóoóôü 53,22%

Áîßá (åõñþ) 6,7 åêáô.

Áñ. Ìåô. 5,2 åêáô.

Ôåë. Ìåôáâ. 16/1/2013

Ìáñßá ÊáñáìïëÝãêïõ ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò Á.Å.

16,78% 8,02%

2,1 åêáô. 1,0 åêáô.

1,6 åêáô. 781,4 ÷éë.

18/12/2000 19/1/2004

Free Float ÓÕÍÏËÏ

21,98% 100%

2,8 åêáô. 12,7 åêáô.

2,1 åêáô. 9,7 åêáô.

-


18

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Måôï÷Ýò ðïõ «êñýâïõí» ðñïïðôéêÝò Ïé ìåôï÷Ýò ðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí Êýñéá ÁãïñÜ

Ïé áðïôéìÞóåéò ôïõò èåùñïýíôáé ëïãéêÝò Þ õðïëåßðïíôáé ôçò áîßáò ôïõò óôéò 30 Óåðôåìâñßïõ

Ïé åôáéñåßåò ðáñïõóßáóáí êÝñäç óôï ðñþôï åîÜìçíï ôçò ôñÝ÷ïõóáò ÷ñÞóçò

Ïé ìåôï÷Ýò Ý÷ïõí êáôçãïñéïðïéçèåß ìå âÜóç ôçí êåöáëáéïðïßçóÞ ôïõò óôéò 30 Óåðôåìâñßïõ

ï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï åó÷Üôùò ðñáãìáôïðïéåß ìéá Ôäïôïýìåíç ðñïóðÜèåéá äéáöõãÞò ðñïò ôá åìðñüò, ôñïöï-Ýðåéôá áðü ðïëý êáéñü- áðü áéóéïäïîßá ãéá

UNIBIOS

Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

ÔéìÞ 0,892 0,895 0,905 0,915 0,97 0,989 0,998 1 1 0,989 0,99 0,998 0,99 0,95 1 1 0,975 0,970 0,970

0,970 €

-

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÐÐÁÊ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÄÂÐ, FTSEA Ç êåöáëáéïðïßçóÞ ôçò äéáìïñöùíüôáí óôá ôÝëç Óåðôåìâñßïõ óå ÷áìçëÜ åðßðåäá, ëáìâÜíïíôáò õðüøçí üôé åìöÜíéóå óôï 6ìçíï êýêëï åñãáóéþí 13 åêáô. åõñþ, ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá 3,52 åêáô. åõñþ, ëåéôïõñãéêÜ êÝñäç 1,35 åêáô. åõñþ êáé èåôéêÝò ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñá-

4

Ä% áðü 31/12/2012: ...................23,6% Êåö/ðïßçóç: ..............3,83 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,255 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............1,060 åõñþ

Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

ÔéìÞ 0,273 0,279 0,284 0,283 0,28 0,277 0,277 0,275 0,269 0,28 0,277 0,28 0,275 0,279 0,3 0,298 0,308 0,313 0,309

0,309 € Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÂÉÏÓÊ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÄÊÕ, FTSEA, FTSEGT

Ç åôáéñåßá åðÝóôñåøå óôá êÝñäç óôï â' ôñßìçíï êáé åìöáíßæåé ìéêñü äáíåéóìü (2 åêáô.) êáé ëïãéóôéêÞ áîßá ìåôï÷Þò óôï 0,7800 åõñþ. Ç åðÝêôáóç ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ìå ôçí åîáãïñÜ ôçò Culligan ÅëëÜò äçìéïõñãåß ðñïïðôéêÝò ãéá ôçí ìÝ÷ñé ôþñá êáôáôáëáéðùñçìÝíç åôáéñåßá...

4

Ä% áðü 31/12/2012: ...................71,7% Êåö/ðïßçóç: ..............4,52 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,116 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,414 åõñþ

üëá áõôÜ, õðÜñ÷ïõí áñêåôÝò ìåôï÷Ýò ðïõ óôá ôñÝ÷ïíôá åðßðåäá åìöáíßæïõí ðåñéèþñéá áíüäïõ, ðÜíôá óå óõíÜñôçóç ìå ôï ãåíéêüôåñï êëßìá. Óôï ðáñüí áöéÝñùìá ðáñïõóéÜæïíôáé ìåôï÷Ýò ðïõ åìöáíßæïõí ðñïïðôéêÝò êáé ôá áðïôåëÝóìáôÜ ôïõò ðáñïõóßáóáí áíèåêôéêüôçôá óôï ðñþôï åîÜìçíï. Åðßóçò, ðáñïõóéÜæïíôáé ïé ôÝóóåñéò óõóôçìéêÝò ôñÜðåæåò, êáèþò êáé ç Attica Bank ç ïðïßá (áí êáé ðáñïõóßáóå æçìßåò óôï 6ìçíï) êáôÜöåñå íá áíáêåöáëáéïðïéçèåß ðëÞñùò ìå ßäéá ìÝóá, üðùò êáé ç Geniki Bank, óôçí ïðïßá äñïìïëïãïýíôáé åîåëßîåéò.

ÅÊÔÅÑ Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

ÔéìÞ 0,543 0,517 0,518 0,52 0,537 0,535 0,534 0,517 0,515 0,511 0,498 0,51 0,519 0,52 0,519 0,52 0,54 0,548 0,536

0,536 €

á

PAPERPACK

á

åéäÞóåéò ðïõ èá ìðïñÝóïõí íá äþóïõí þèçóç óôï áãïñáóôéêü åíäéáöÝñïí. Áñùãüò óôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ åßíáé êáé ôá óåíÜñéá ãéá áíáâÜèìéóç ôçò ðéóôïëçðôéêÞò äéáâÜèìéóçò ôçò ÷þñáò, ôá ïðïßá åöüóïí åðáëçèåõôïýí, èá óõìâÜëïõí óôç âåëôßùóç ôçò åðåíäõôéêÞò øõ÷ïëïãßáò áëëÜ êáé ôïõ åðé÷åéñçìáôéêïý êëßìáôïò. ÐÜíôùò, äåí ðñÝðåé íá áãíïçèåß ç êüðùóç ðïõ

ðáñáôçñåßôáé êáé ç ïðïßá ïöåßëåôáé óå äýï êõñßùò ðáñÜãïíôåò: áöåíüò óôçí åêôßìçóç üôé óôá ôñÝ÷ïíôá åðßðåäá ôéìþí áñêåôÝò ìåôï÷Ýò ðñïåîïöëïýí ðåñéóóüôåñá áð' üóá ìðïñïýí íá äéêáéïëïãÞóïõí óå åðßðåäï äåéêôþí êáé ðñïïðôéêþí êáé áöåôÝñïõ óôï æçìéïãüíï áðïôÝëåóìá ðïõ åìöÜíéóå ç óõíïëéêÞ åéêüíá ôùí åéóçãìÝíùí óôï ðñþôï åîÜìçíï ôçò ÷ñÞóçò. ÐáñÜëëçëá, ç ðïëéôéêÞ áâåâáéüôçôá åðéêñåìÜôáé ùò äáìüêëåéá óðÜèá ðÜíù áðü ôçí áãïñÜ.¼ëá áõôÜ êáèéóôïýí áíáãêáßï ïé åðåíäõôÝò íá ðáñáìÝíïõí óå åãñÞãïñóç, íá ðñáãìáôïðïéïýí åðéëåêôéêÝò ôïðïèåôÞóåéò êáé íá äéáôçñïýí ñåõóôüôçôá óôï ÷áñôïöõëÜêéü ôïõò.Ðáñ'

! Ëüãù ôùí äéáêõìÜíóåùí ôçò áãïñÜò, ïé áëëáãÝò óôçí êåöáëáéïðïßçóç ìðïñåß íá êáèéóôïýí áðáñáßôçôç áëëáãÞ ôçò êáôçãïñßáò. Ùóôüóï èá äéáôçñåßôáé óôáèåñÞ ç ìåôï÷Þ óôçí áñ÷éêÞ ôçò èÝóç, þóôå íá åßíáé åõêïëüôåñç ç ðáñáêïëïýèçóç ôçò ðïñåßáò ôçò óå ó÷Ýóç ìå ôçí Ýíáñîç ðáñïõóßáóÞò ôçò.

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÅÊÔÅÑ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: FTSEA, ÄÊÕ Ï ôñáðåæéêüò äáíåéóìüò åßíáé

4ìçäåíéêüò êáé óôï ôáìåßï õðÜñ-

÷ïõí 9 åêáô., Ýíá ðïóü ðïõ õðåñâáßíåé óçìáíôéêÜ ôçí êåöáëáéïðïßçóÞ ôçò (ìå ôéìÞ êëåéóßìáôïò 7/10). Ôá ßäéá êåöÜëáéá - êáèáñÞ èÝóç áíÝñ÷ïíôáé óôá 21,5 åêáô. åõñþ. ÐÝôõ÷å ìåßùóç áñíçôéêþí EBITDA óôï 6ìçíï êáé èåôéêü êáèáñü áðïôÝëåóìá. Ä% áðü 31/12/2012: ....................-2,4% Êåö/ðïßçóç: ..............6,03 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,400 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,700 åõñþ

•Ôá áíáãñáöüìåíá óôéò óåëßäåò ÉÍ & OUT äåí áðïôåëïýí ðñïôñïðÞ ðñïò ðþëçóç Þ áãïñÜ ìåôï÷þí. Áðïôåëïýí ðñïúüíôá ìåëÝôçò êáé åêôßìçóçò ôùí óõíôáêôþí ôùí óåëßäùí áõôþí.

IÍ & OUT Ëïãéêü åßíáé ìåôÜ áðü ìßá ôÝôïéá áíïÄÅÇ: äéêÞ êïýñóá ðïõ Ýöåñå ôçí ôéìÞ ôçò ïñéá-

êÜ ðÜíù êáé áðü ôá 10,00 åõñþ ôþñá íá äéïñèþíåé. Íá óçìåéùèåß üôé áðü ôï éóôïñéêü ÷áìçëü ôçò ðñï 16ìÞíïõ Ý÷åé äþóåé ìÝ÷ñé êáé 850% áðüäïóç(!)...

É

ÍËÏÔ: Äåí èá ôçí âïçèÞóïõí ïé éóïôéìßåò ãéáôß ðïëëÜ áðü ôá íïìßóìáôá ôùí áíáäõüìåíùí áãïñþí óôéò ïðïßåò Ý÷åé ðáñïõóßá Ý÷ïõí åîáóèåíÞóåé éäéáßôåñá áðÝíáíôé ôïõ åõñþ...

Äåí Þôáí êáé öèçíÞ åêåß ÅÕÁÐÓ-áðÜíôçóç: ðïõ åß÷å öèÜóåé, óôá 235 åêáô. åõñþ ìå

ôçí P/bv 1,7. ÁëëÜ ïýôå êáé ôþñá óôá 225 åêáô. åßíáé... Ðñþôç éó÷õñÞ óôÞñéîç óôá 5,7000 åõñþ.

Ê

ÕÑÉÏ: Êáé íÝåò ðéÝóåéò äå÷üôáí ÷èåò ç ìåôï÷Þ ôçò åôáéñåßáò, ðïõ äåí ìðïñåß íá

âñåé êÜðïéï óçìåßï éóïññïðßáò áöïý ïé áãïñáóôÝò óôÞíïíôáé ïëïÝíá êáé ÷áìçëüôåñá... • …âÝâáéïé üôé èá ôïõò äïèïýí ôá ëéãïóôÜ ïýôùò Þ Üëëùò êïììÜôéá ðïõ öáßíïíôáé ðñüèõìïé íá áðïññïöÞóïõí... ÌÜëéóôá äéáðñáãìáôåõüôáí ÊÕÑÉÏ(II): ÷èåò ìÝ÷ñé êáé ôï -10% óôï 0,6420 åõñþ Ý-

÷ïíôáò ùò õøçëü Ýôïõò ôï 1,4900 åõñþ. Ç êåöáëáéïðïßçóç Ý÷åé õðï÷ùñÞóåé ðïëý ÷áìçëÜ, óôá åðßðåäá ôùí 5 åêáô. åõñþ óõãêåêñéìÝíá.

Â

Ýâáéá ìå ôÝôïéá ðôþóç, ëïãéêü Þôáí ïé ''êõíçãïß'' ôçò ìéêñïýëáò ê/öóçò íá áðïññïöÞóïõí üëåò ôéò ðñïóöïñÝò...

óôïé÷åßá 6,1 åêáô. åõñþ êáé áðïèÝìáôá 1,2 åêáô. åõñþ. Åðåíäýóåéò óå áêßíçôá 0,86 åêáô. åõñþ.

êÝò êáôÜ 0,4 åêáô. åõñþ. Ìå ôïí äåßêôç P/BV 0,35 êáé ìå ôïí äåßêôç äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï 0,59.

åêáô. åõñþ áíÞëèáí ïé áðáéôÞóåéò ÕÑÉÏ(ÉIÉ): Ãéá ôéò áìïéâÝò êáé ôéò óõíáëëáÓÅêáé13,22 ôá ëïéðÜ êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáÊ ãÝò ôùí ìåëþí ôïõ ä.ó êáé ôùí ä/íôéêþí êÜ óôïé÷åßá óôá 7,55 åêáô. åõñþ (ôáìåßï... 1,92 åêáô.). åêáô. ôï óýíïëï ôùí õðï÷ñåþóåþí Óôáôïõ41(áðü 44 åêáô.). Äáíåéóìüò ìáêñïðñü-

èåóìïò 8,08 åêáô. - ðñïâëÝøåéò êáé ëïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò 16,12 åêáô., âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò 5,35 åêáô. êáé ëïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò 11,41 åêáô. åõñþ.

ôçò óôåëå÷þí êáôÝâáëå ôï ðïóü ôùí ìüëéò 29.000 åõñþ. Êáé ìáò Üñåóå áõôÞ ç äéáðßóôùóç... - õøçëü 2013: 0,6350- 1,4900 åõñþ ×áìçëü êáé ôéìÞ 31.12.2012 óôï 0,8000 åõñþ. Ï-

íïìáóôéêÞ áîßá ìåôï÷Þò 0,6000 åõñþ êáé ëïãéóôéêÞ óôï 2,5800 åõñþ. Óôï ôáìðëü... 0,7600 åõñþ.

Ì

éäßùí êåöáëáßùí 19,4 åêáô. åõñþ ôï +6,6% ôåëéêÜ ç ôéìÞ ôçò ìô÷ áðü ôï áñÓýíïëïí êáé æçìßåò 6ìÞíïõ 1,3 åêáô., ìå ðùëÞóåéò Ó ÷éêü -10%, áöïý ðñïöáíþò êÜðïéïé èá 8,64 åêáô. åõñþ êáé EBITDA óå -0,13 åêáô. åõ-

• Ôá ëïéðÜ ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ

• Ïé ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò åìöáíßæïíôáé èåôéêÝò êáôÜ 1,6 åêáô. åõñþ, åíþ ôï 2012 Þôáí áñíçôé-

å ôï Óýíïëï åíåñãçôéêïý óôç ëÞîç ôïõ 6ìÞíïõ óôá 60,8 åêáô. åõñþ. Éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá 28,6 åêáô. åõñþ, Üõëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ó÷åäüí 0 ìçäÝí - åêáô. åõñþ...

ñþ. ÐÝñáóå óå êÝñäç óôï 2ï ôñßìçíï...

''åðáíáóôÜôçóáí'' ìå áõôÜ ðïõ Ýâëåðáí íá åêôõëßóóïíôáé óôï ôáìðëü... ¢ëëáîáí ìÜëéóôá ÷Ýñéá 10.200 ôì÷ ìå ðïëëÜ åî áõôþí íá áðïññïöþíôáé óôï óõí... Óôá 5,77 åêáô. ç ê/öóç ôçò...


XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

ÔéìÞ 0,529 0,527 0,542 0,536 0,532 0,576 0,526 0,536 0,547 0,56 0,56 0,55 0,555 0,6 0,567 0,573 0,569 0,598 0,598

0,598 €

-

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÅËÂÅ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÄÐÏ, FTSEMSFW, FTSEA Ç ëïãéóôéêÞ ôçò ôéìÞ äéáìïñöþ-

4íåôáé óôï 1,25 åõñþ, óçìáíôéêÜ

õøçëüôåñç ôçò ôéìÞò ôçò ìåôï÷Þò óôéò 7 Ïêôùâñßïõ. Ôï óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí óôéò 30/6/2013 áíåñ÷üôáí óôá 16,77 åêáô. áðü 16,2 åêáô. åõñþ óôéò 31/12/2012, ìå ôïí äåßêôç äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï 0,03. ÅðÝóôñåøå óå êÝñäç óôï 6ìçíï. Ä% áðü 31/12/2012: ....................-2,0% Êåö/ðïßçóç: ..............7,91 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,407 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,689 åõñþ

AS COMPANY Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

ÔéìÞ 0,306 0,35 0,35 0,349 0,349 0,325 0,325 0,348 0,315 0,315 0,344 0,331 0,338 0,355 0,35 0,35 0,351 0,381 0,372

0,372 €

19

IÍ & OUT

á

ÅËÂÅ ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÁÓÊÏ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÄÌÊ, ÄÅÌ, FTSEA Ôï óýíïëï ôùí éäßùí êåöáëáßùí

4ôçò åôáéñåßáò áíÝñ÷åôáé óå 18,97

åêáô. åõñþ êáé ï äåßêôçò äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò åßíáé áíýðáñêôïò, ìå ôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá íá îåðåñíïýí ôïí äáíåéóìü. Ç ëïãéóôéêÞ áîßá ôçò óôï 0,8670 åõñþ, åðßðåäá óçìáíôéêÜ õøçëüôåñá ôçò ôéìÞò ôçò ìåôï÷Þò óôéò 7 Ïêôùâñßïõ. Ä% áðü 31/12/2012: ....................-5,8% Êåö/ðïßçóç: ..............8,14 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,247 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,488 åõñþ

ÍÅÑÃÇÔÉÊÏ - ASSETS: Ç óôÞëç - åðáíáëáìâÜíïõìå - äßÅìéêïýò íåé éäéáßôåñç, îå÷ùñéóôÞ óçìáóßá óôïõò ÷ñçìáôïïéêïíïäåßêôåò ìßáò åôáéñåßáò êáé áðüëõôá äéêáéïëïãçìÝíá Üëëùóôå. ìùò ç áíáãñáöÞ åíüò áñéèìïý äåí ðñÝðåé íá ëÝåé êáé ¼ ðïëëÜ óôïí óõíåéäçôïðïéçìÝíï åðåíäõôÞ. ¹ ìÜëëïí äåí ðñÝðåé íá ôïõ ëÝåé êáé ðïëëÜ, áí ðñïçãïõìÝíùò äåí åßíáé óå èÝóç ï ßäéïò íá åëÝãîåé ôçí áõèåíôéêüôçôÜ ôïõ... áé ðÜíôá îåêéíÜìå áðü ôï ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ôçò åêÜóôïôå åÊ îåôáæüìåíçò åôáéñåßáò ãéáôß áõôü åßíáé ôï Üëöá êáé ôï ùìÝãá ôùí óõìðåñáóìÜôùí ìáò... íåñãçôéêü ëïéðüí åßíáé ôï óýíïëï ôùí ïéêïíïìéêþí ðüÅ÷åßñçóç ñùí ôïõò ïðïßïõò Ý÷åé áðïêôÞóåé óôï ðáñåëèüí ìßá åðéêáé åêìåôáëëåýåôáé ìå óêïðü ôçí ðáñáãùãÞ êáé ôç äéÜèåóç áãáèþí Þ ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí. ñïóäïêÜ äå üôé èá áðïêïìßóåé ïñéóìÝíá ïöÝëç áðü ôçí Ð åêìåôÜëëåõóç ôïõò. Ãéá íá åßíáé Ýíáò ïéêïíïìéêüò ðüñïò óôïé÷åßï ôïõ Åíåñãçôéêïý ðñÝðåé:

Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

ÔéìÞ 0,385 0,38 0,38 0,357 0,379 0,378 0,36 0,353 0,353 0,349 0,345 0,35 0,36 0,369 0,38 0,387 0,38 0,367 0,386

ÔéìÞ 0,517 0,473 0,5 0,5 0,5 0,5 0,519 0,515 0,522 0,5 0,498 0,5 0,464 0,502 0,5 0,498 0,491 0,518 0,510

Åìöáíßæåé ßäéá êåöÜëáéá 22,2 å-

4êáô. åõñþ, ìå äåßêôç äáíåéáêÞò

ìü÷ëåõóçò ìüëéò 0,25. Ç ëïãéóôéêÞ áîßá óôï 0,9200 åõñþ. ÁíèåêôéêÜ ôá EBITDA, ôá ïðïßá åíéó÷ýèçêáí, ëáìâáíïìÝíçò õðüøçí ôçò ðôþóçò ðïõ ðáñïõóßáóå ï åìðïñéêüò êëÜäïò ãåíéêÜ. Ä% áðü 31/12/2012: ....................-4,0% Êåö/ðïßçóç: ..............9,29 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,251 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,545 åõñþ

0,510 €

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÓÁÉÊË Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: Ä×Ì, ÄÌÊ, FTSEA Óçìáíôéêü discount Ýíáíôé ôçò

4ëïãéóôéêÞò áîßáò ðïõ áíÝñ÷åôáé

óôï 1,1100 åõñþ, åìöÜíéóå óôéò 7 Ïêôùâñßïõ ç ìåôï÷Þ ôçò Cyclon, ìå ôá ßäéá êåöÜëáéá íá áíÝñ÷ïíôáé óôá 29,6 åêáô. êáé ôïí äåßêôç äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï 0,93. ÌåãÜëç áýîçóç EBITDA óôï 6ìçíï êáé êåñäïöüñï áðïôÝëåóìá. Ä% áðü 31/12/2012: ....................-5,2% Êåö/ðïßçóç: ...........13,60 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,289 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,700 åõñþ

ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

ÔéìÞ 1,58 1,6 1,62 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,55 1,59 1,58 1,6 1,580 1,590

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÐÅÔÑÏ ÅéäéêÞ ÄéáðñáãìÜôåõóç: Âeta ×ÁÅÐÅÕ (28/05/2013 - 27/05/2014) Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: FTSEGT ÅðÝóôñåøå óå êåñäïöüñá áðïôå-

4ëÝóìáôá (EBITDA êáé êáèáñÜ êÝñ-

äç) óôï 6ìçíï, âåëôéþíïíôáò âáóéêïýò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêïýò äåßêôåò, åíþ ç ìåôï÷Þ óôéò 7/10 åìöÜíéæå Ýêðôùóç óå ó÷Ýóç ìå ôçí ëïãéóôéêÞ áîßá ôùí êåöáëáßùí ôçò ëüãù ôçò ìåãÜëçò áîßáò éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíùí ðáãßùí. Ä% áðü 31/12/2012: ...................14,4% Êåö/ðïßçóç: ............11,24 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............1,200 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............1,740 åõñþ

ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

ÔéìÞ 0,865 0,865 0,871 0,843 0,833 0,83 0,83 0,822 0,812 0,859 0,829 0,829 0,803 0,785 0,839 0,839 0,874 0,803 0,800

1,590 €

0,800 €

• Ôï êüóôïò Þ ç áîßá ôïõ íá õðüêåéôáé óå áíôéêåéìåíéêÞ ìÝôñçóç ìå âÜóç ôçí ÷ñçìáôéêÞ ìïíÜäá (åõñþ) • Íá ðñïóäïêþíôáé ìåôñÞóéìá ïéêïíïìéêÜ ïöÝëç ãéá ôçí åðé÷åßñçóç áðü ôçí ÷ñçóéìïðïßçóç Þ ôçí åêìåôÜëëåõóç ôïõ. áñÜäåéãìá: Ôá ìåôñçôÜ, ôá ãÞðåäá, ôá ìç÷áíÞìáôá, Ð ôá êôßñéá, ïé êáôáèÝóåéò, ôá åìðïñåýìáôá, ïé áðáéôÞóåéò ê.ô.ë., èåùñïýíôáé óôïé÷åßá ôïõ Åíåñãçôéêïý. Åíåñãçôéêü äéáêñßíåôáé óå: * Êõêëïöïñïýí êáé * Ìç ÔôáéïÊõêëïöïñïýí. Óôï êõêëïöïñïýí åíåñãçôéêü åíôÜóóåêÜèå óôïé÷åßï ðïõ: Ðñïïñßæåôáé íá ñåõóôïðïéçèåß Þ íá ðùëçèåß Þ íá áíáëùèåß ìÝóá óôï óõíÞèåò ëåéôïõñãéêü êýêëùìá ôçò åðé÷åßñçóçò. • Ðñïïñßæåôáé íá ñåõóôïðïéçèåß Þ íá ðùëçèåß ìÝóá óôïõò åðüìåíïõò äþäåêá ìÞíåò áðü ôçí ëÞîç ôçò ðáñïýóáò ëïãéóôéêÞò ÷ñÞóçò. Åßíáé ìåôñçôÜ Þ ðïõ ìðïñåß íá ìåôáôñáðåß óå ìåôñçôÜ ôïé÷åßá ôïõ êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý åßíáé: Ôá áÓ ðïèÝìáôá - Ïé áðáéôÞóåéò - Ôá ÷ñåüãñáöá - Ïé ìåôá÷ñïíïëïãçìÝíåò åðéôáãÝò - Ïé äåóìåõìÝíåò êáôáèÝóåéò - Ôá ìåôñçôÜ - Ïé êáôáèÝóåéò üøåùò. Ôï óýíïëï ôùí óôïé÷åßùí ôïõ êõêëïöïñïýíôïò Åíåñãçôéêïý ïíïìÜæåôáé êåöÜëáéï êßíçóçò.

á

Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÃÅÂÊÁ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: -

á

CYCLON

0,386 €

á

ÃÅÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÏÕ

á

• Íá áíÞêåé óôçí êõñéüôçôá ôçò åðé÷åßñçóçò Þ ç åðé÷åßñçóç íá ôï åëÝã÷åé óáí íá Þôáí äéêü ôçò

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÊÕÑÌ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: FTSEGTI, FTSEMSFW, ÄÌÊ, FTSEGT Ï ðåñéïñéóìÝíïò áíôßêôõðïò ôçò

4äéåèíïýò êñßóçò óå êáßñéåò áãï-

ñÝò ôçò åôáéñåßáò óå Áóßá, Ì. ÁíáôïëÞ êáé Áí. Åõñþðç, óå óõíäõáóìü ìå ôçí åíßó÷õóç ôïõ åîáãùãéêïý ôçò ðñïóáíáôïëéóìïý, ïäÞãçóå óå åíßó÷õóç ðùëÞóåùí êáé EBITDA, åíþ ç ôéìÞ ôçò ìåôï÷Þò óôéò 7 Ïêôùâñßïõ õðïëåéðüôáí ôçò ëïãéóôéêÞò ôçò áîßáò. Ä% áðü 31/12/2012: ....................-4,5% Êåö/ðïßçóç: ............18,36 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,574 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,947 åõñþ

ìç êõêëïöïñïýí åíåñãçôéêü áðïôåëåßôáé áðü üëá ôá Ôãéáïóôïé÷åßá ðïõ äåí áíÞêïõí óôï êõêëïöïñïýí. Ðñüêåéôáé ôá óôïé÷åßá ðïõ ðñïïñßæïíôáé íá ñåõóôïðïéçèïýí Þ íá ðùëçèïýí óå äéÜóôçìá ðïõ õðåñâáßíåé ôç äéÜñêåéá ôïõ óõíÞèïõò ëåéôïõñãéêïý êõêëþìáôïò Þ åðåêôåßíåôáé ðÝñá áðü ôï ôÝëïò ôçò åðüìåíçò ëïãéóôéêÞò ÷ñÞóçò. ôïé÷åßá ôïõ ìç êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý åßíáé: Ôï Ó ðÜãéï Åíåñãçôéêü - Ïé óõììåôï÷Ýò - Ïé ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôÞóåéò - Ôá êåöáëáéïðïéçìÝíá Ýîïäá - Ïé ìáêñïðñüèåóìåò åðåíäýóåéò ìáäïðïßçóç óôïé÷åßùí Åíåñãçôéêïý: Á. Ïöåéëüìåíï Ï ÊåöÜëáéï - Â. ¸îïäá åãêáôÜóôáóçò - Ã. ÐÜãéï Åíåñãçôéêü - 1) Áóþìáôåò áêéíçôïðïéÞóåéò - 2) Åíóþìáôåò áêéíçôïðïéÞóåéò- 3) Óõììåôï÷Ýò êáé Üëëåò ìáêñïðñüèåóìåò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÝò áðáéôÞóåéò Ä. Êõêëïöïñïýí Åíåñãçôéêü 1) ÁðïèÝìáôá - 2) ÁðáéôÞóåéò - 3) ×ñåüãñáöá - 4) ÄéáèÝóéìá. Å. Ìåôáâáôéêïß Ëïãáñéáóìïß Åíåñãçôéêïý Åíåñãçôéêü = Ðáèçôéêü = Õðï÷ñåþóåéò + ÊáèáñÞ ÈÝóç • ÁÕÑÉÏ ç óõíÝ÷åéá îåêéíþíôáò áðü ôçí ðåñßöçìç ÊáèáñÞ ÈÝóç...


20

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

ÔéìÞ 1,2 1,18 1,19 1,22 1,23 1,23 1,22 1,2 1,23 1,21 1,21 1,21 1,21 1,18 1,21 1,21 1,21 1,20 1,21

1,210 €

ôçò ôÜîçò ôïõ 23,9%!!! ºóùò ôçí ìåãáëýôåñç ôïõ ×.Á.

IÍ & OUT

á

ÅËÔÏÍ ×ÇÌÉÊÁ

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: EËÔÏÍ EéäéêÞ ÄéáðñáãìÜôåõóç: Beta ×ÁÅÐÅÕ (3/9/2013 - 2/9/2014) Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: FTSEA, Ä×Ì, FTSEMSFW, FTSEGT, ÃÄ, ÓÁÃÄ Õøçëüôåñç ç ëïãéóôéêÞ áîßá ôçò åôáéñåßáò áðü ôçí ôéìÞ ôçò ìåôï÷Þò ôçò óôï ôáìðëü óôéò 7 Ïêôùâñßïõ. ÅìöÜíéóå óçìáíôéêÞ åíßó÷õóç êýêëïõ åñãáóéþí, EBITDA êáé êáèáñþí êåñäþí óôï ðñþôï åîÜìçíï, ìå åíßó÷õóç ôçò êáèáñÞò èÝóçò, áëëÜ ÷áìçëÜ ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá…

4

Ä% áðü 31/12/2012: ...................33,0% Êåö/ðïßçóç: ............32,34 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,510 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............1,250 åõñþ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

ï Ìõôéëçíáßïò, êáôÝ÷åé ôï 56,3% ôçò Xáðü óáò ìáò ðáñáêïëïõèåßôå áíåëëéðþò, èá Ý÷åôå Å ðéðëÝïí, ÌÅÔÊÁ êáé ìå ôéìÞ ôçò ìåôï÷Þò ôçò óôá 13,00 åõáíôéëçöèåß üôé ìáò äéáêñßíåé ìßá… øý÷ùóç ìå ôéò åëåý.A. - ÔÁÌÐËÏ: ( ôïõ åéäéêïý óõíåñãÜôç ìáò): ¼óïé

èåñåò ôáìåéáêÝò ñïÝò. Áí, äçëáäÞ, ìéá åôáéñåßá ðáñÜãåé Þ ü÷é ìåôñçôÜ.

Óçãïýìåíá ôñßá ÷ñüíéá, ï üìéëïò Ìõôéëçíáßïõ åß÷å

ñþ, áõôü ôï ðïóïóôü áîßæåé ôá 382 åêáô. åõñþ. ÄçëáäÞ, üëïò ï õðüëïéðïò Ìõôéëçíáßïò êïóôßæåé 259 åêáô. åõñþ!

ÔÇÍ ðñïêåéìÝíç ðåñßðôùóç, ëïéðüí, êáôÜ ôá ðñï-

áñíçôéêÝò åëåýèåñåò ôáìåéáêÝò ñïÝò êáé, åöÝôïò, ãéá ðñþôç öïñÜ óôï á' åîÜìçíï ãýñéóå óå èåôéêÝò...

Ê22,71%, ßóùò ôçí ìåãáëýôåñç áíÜëïãç áðüäïóç óôï ×.Á. ýìöùíá, äå, ìå ôéò åêôéìÞóåéò ôçò Alpha Finance, ï Ó¼ìéëïò Ìõôéëçíáßïõ ôï 2013 èá Ý÷åé èåôéêÝò åëåýÁÉ ìÜëéóôá ýøïõò 143,9 åêáô. åõñþ(!), ìå áðüäïóç

èåñåò ôáìåéáêÝò ñïÝò 135 åêáô. åõñþ, ôï 2014 èá Ý÷åé 153 åêáô. åõñþ êáé ôï 2015, 151 åêáô. åõñþ.

Ì ìå êåöáëáéïðïßçóç 640,7 åêáô. åõñþ Ý÷åé áðü-

ÕÔÉË: ÄçëáäÞ, óôçí ôéìÞ ôùí 5,4800 åõñþ êáé

äïóç åëåýèåñùí ôáìåéáêþí ñïþí, ìå âÜóç ôï 2014,

Ãìå ôéò ÷áìçëÝò ôéìÝò áëïõìéíßïõ, ç Alpha Finance, äß-

éá íá ãßíåé êáôáíïçôÞ ç óôñÝâëùóç, óêåöèåßôå üôé,

íåé ìéá áðïôßìçóç óôçí Áëïõìßíéïí ôçò ÅëëÜäïò óôá 406,6 åêáô. åõñþ • ÄçëáäÞ áðü ôï ôáìðëü áãïñÜæåéò ôç ìåôï÷Þ ôïõ Ìõôéëçíáßïõ (áöáéñïõìÝíçò ôçò ÌÅÔÊÁ) ìå 263 åêáô. åõñþ êáé óïõ ðåñéóóåýïõí êáé 143 åêáô.!

ÊãùãÞò ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ, ç ìïíÜäá óõìðáñáãù-

é áõôÜ, ÷ùñßò íá õðïëïãßæåôáé ç ìïíÜäá óõìðáñá-

ãÞò óôçí Êüñéíèï ê.ëð. ê.ëð… ÁíôéëáìâÜíåóôå, ëïéðüí, üôé ç óôñÝâëùóç åßíáé ôåñÜóôéá!

Ô ç ìåßùóç ôïõ êáèáñïý äáíåéóìïý ôïõ óôï á' å-

åñÜóôéá, üìùò, åðéôõ÷ßá áðïôåëåß ãéá ôïí üìéëï

Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

ÔéìÞ 1,21 1,2 1,22 1,23 1,25 1,24 1,2 1,24 1,26 1,27 1,3 1,36 1,37 1,33 1,34 1,27 1,3 1,35 1,35

1,350 €

-

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÅÕÐÉÊ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÓÁÃÄ, ÃÄ, FTSEA, ÄÁÓ ÅìöÜíéóå áíèåêôéêÞ êåñäïöïñßá óôï åîÜìçíï ï ìïíáäéêüò åêðñüóùðïò ôïõ êëÜäïõ óôï ×.Á. Ôï óýíïëï ôùí éäßùí êåöáëáßùí áíÞëèå óå 51,5 åêáô. åõñþ êáé ôá êÝñäç óôá 3,4 åêáô. óôï 6ìçíï. Áîéïóçìåßùôï êáé ôï ãåãïíüò ôçò åíßó÷õóçò ôïõ ðñïóùðéêïý êáôÜ ðåñßðïõ 160 Üôïìá, åí ìÝóù êñßóçò.

4

Ä% áðü 31/12/2012: ...................38,3% Êåö/ðïßçóç: ............37,13 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,480 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............1,620 åõñþ

KLEEMANN Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

ÔéìÞ 1,61 1,64 1,64 1,64 1,61 1,65 1,62 1,63 1,61 1,64 1,65 1,72 1,7 1,66 1,76 1,73 1,72 1,78 1,76

1,760 €

á

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÊËÅÌ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÄÂÐ, ÓÁÃÄ, FTSEA, FTSEGT, ÃÄ, FTSEGTI ÓçìáíôéêÞ áýîçóç EBITDA êáé

4êåñäïöüñï áðïôÝëåóìá åìöÜíé-

óå ç åôáéñåßá óôï ðñþôï åîÜìçíï, ëüãù ôçò åíßó÷õóçò ôçò åîùóôñÝöåéÜò ôçò. Ìå discount äéáðñáãìáôåõüôáí ç ìåôï÷Þ óôéò 7/10 óå ó÷Ýóç ìå ôçí ëïãéóôéêÞ áîßá ôùí êåöáëáßùí ôçò. Ä% áðü 31/12/2012: ...................14,3% Êåö/ðïßçóç: ............41,62 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,901 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............1,880 åõñþ

îÜìçíï ôïõ 2013, áðü ôá 725 åêáô. åõñþ óå 555 åêáô. åõñþ, óõíõðïëïãéæïìÝíçò, âåâáßùò, êáé ôçò åðéôõ÷ïýò áíáäéÜñèñùóçò ôùí õöéóôÜìåíùí ôñáðåæéêþí õðï÷ñåþóåùí ãéá 5 ÷ñüíéá, ìå êüóôïò êÜôù áðü 7%.

¸Finance åßíáé üôé ôï 2013, ï êáèáñüò äáíåéóìüò íá óçìáíôéêü, åðßóçò, ãåãïíüò êáôÜ ôçí Alpha

ôïõ Ìõôéëçíáßïõ èá äéáìïñöùèåß óå 547 åêáô. åõñþ êáé ìå ðôùôéêÝò, ìÜëéóôá, ôÜóåéò.

Áóìü óôá 421 åêáô. åõñþ êáé ôï 2015, óôá 298 åêáô. êñéâþò ãé' áõôü äßíåé, ãéá ôï 2014, êáèáñü äáíåé-

åõñþ, ðñÜãìá ðïõ óõíéóôÜ ìéá ðÜñá ðïëý ìåãÜëç ìåßùóç.

Èíáßïò, óôï á' åîÜìçíï åöÝôïò, åß÷å ôáìåßï, äçëáá ðñÝðåé, åðßóçò, íá åðéóçìáíèåß üôé ï Ìõôéëç-

äÞ ìåôñçôÜ, 258 åêáô. åõñþ, áðü 136,5 åêáô. åõñþ ðÝñõóé.

Êôéò åðéëïãÝò êáé ôéò ðñïôéìÞóåéò ôùí îÝíùí ÷áñôï-

Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

ÔéìÞ 0,76 0,769 0,769 0,775 0,793 0,79 0,763 0,761 0,775 0,777 0,788 0,804 0,8 0,805 0,812 0,831 0,84 0,852 0,839

0,839 € Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÔÑÁÓÔÏÑ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÃÄ, FTSEA, ÓÁÃÄ, ÄÁÐ

ÐÝôõ÷å áíáóôñïöÞ ôïõ áñíçôé-

4êïý áðïôåëÝóìáôïò êáé óå åðß-

ðåäï EBITDA êáé óå åðßðåäï êáèáñÞò êåñäïöïñßáò, ðáñÜ ôéò äõóìåíåßò óõíèÞêåò óôçí áãïñÜ áêéíÞôùí.

Ä% áðü 31/12/2012: ...................34,2% Êåö/ðïßçóç: ............46,05 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,450 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,890 åõñþ

ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

ÔéìÞ 1,23 1,22 1,29 1,33 1,34 1,35 1,27 1,3 1,27 1,29 1,35 1,35 1,33 1,36 1,37 1,35 1,35 1,350 1,370

1,370€

á

TRASTOR

á

áèïñéóôéêü óôïé÷åßï, ôï ïðïßï åðçñåÜæåé óáöþò

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÐËÁÈ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÓÁÃÄ, FTSEA, ÃÄ, FTSEM, Ä×Ì, FTSEGT, FTSEGTI Óå ôÝôïéåò ðåñéüäïõò êñßóçò, ìßá

4êåñäïöïñßá ôçò ôÜîçò ôùí 2,8 å-

êáô. åõñþ áðïôåëåß ìßá áîéïóçìåßùôç êáôáãñáöÞ. Ç åôáéñåßá åìöáíßæåé ßäéá êåöÜëáéá 114,53 åêáô. åõñþ êáé äåßêôç äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò ìåôü÷ùí óôï 0,36. Ìå EBITDA èåôéêÜ êáôÜ 10,7 åêáô. åõñþ óôï ðñþôï åîÜìçíï. Ä% áðü 31/12/2012: ...................10,5% Êåö/ðïßçóç: ............61,78 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,730 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............1,640 åõñþ

öõëáêßùí, åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ï Âáãã. Ìõôéëçíáßïò êáôÜöåñå, ìÝóá óôç ëáßëáðá ôçò åëëçíéêÞò êñßóçò, íá êñáôÞóåé üñèéï ôïí üìéëü ôïõ êáé ìÜëéóôá íá ôïí ìåãáëþóåé óå ðïëý óôÝñååò âÜóåéò.

Å áðüöáóç ôïõ äéáéôçôéêïý äéêáóôçñßïõ, ãéá ôç äéáðåéäÞ óå óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áíáìÝíåôáé ç

öïñÜ ìåôáîý Áëïõìßíéïí ôçò ÅëëÜäïò êáé ÄÅÇ, ïé åêôéìÞóåéò ðïëëþí ðáñáãüíôùí ôçò áãïñÜò, üðùò êáé ç äéêÞ ìáò, åßíáé üôé èá äéêáéùèåß ï ¼ìéëïò Ìõôéëçíáßïõ.

Ááíôéëçðôü üôé, óå ïðïéáäÞðïôå "áäõíáìßá" ôçò ìå-

ðü üëá ôá ðñïáíáöåñüìåíá, ëïéðüí, êáèßóôáôáé

ôï÷Þò, åðéâÜëëåôáé óôáäéáêü ÷ôßóéìï èÝóçò, ãéáôß ç óôñÝâëùóç åßíáé, üíôùò, ðïëý ìåãÜëç.

Óíþ áñ÷éêÜ åß÷å ðéåóèåß ìÝ÷ñé ôá 5,2400 êáé ôï ôï +1,11% ç ìåôï÷Þ ôïõ êáé óôç ôéìÞ ôùí 5,4800 å-

3,3%. Ìå ÷áìçëü - õøçëü 2013 óôá 3,3800 êáé 5,6500 åõñþ.


22

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

ÔÑÁÐÅÆEÓ

Êáôçãïñßá: ×ÁÌÇËÇ ÄÉÁÓÐÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÃTÅ Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: Ç Geniki Bank, èõãáôñéêÞ ôçò Ðåéñáéþò, èá ðñï÷ùñÞóåé óå áýîçóç êåöáëáßïõ åíéó÷ýïíôáò ôá êåöÜëáéÜ ôçò. ÌÝóù ôçò áìê èá åéóÝëèïõí åðåíäõôÝò óôï ìåôï÷éêü ôçò êåöÜëáéï, åîÝëéîç ðïõ èá ïäçãÞóåé óå äéåýñõíóç ôïõ free float. Ç ôñÜðåæá ó÷åäéÜæåôáé íá ìåôåîåëé÷èåß óå investment banking.

4

Ä% áðü 31/12/2012: ..................-55,5% Êåö/ðïßçóç: ..........194,72 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............1,510 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............8,850 åõñþ

ATTICA BANK Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

ÔéìÞ 0,256 0,251 0,26 0,263 0,26 0,247 0,232 0,244 0,257 0,255 0,263 0,261 0,278 0,279 0,28 0,269 0,27 0.266 0.264

0,264 €

á

ÔéìÞ 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,50 2,50 2,50 2,30 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,54 2,85

2,850 €

á

IÍ & OUT

ÃÅÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ATT Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: FTSEB, FTSEM, ÄÔÑ, FTSEA Ç ìüíç áðü ôéò ìéêñüôåñåò ôñÜðå-

4æåò ðïõ êáôÜöåñå íá áíáêåöá-

- ÁÃÏÑÁ ( Ôïõ Ð.Ë.): Ïé áìåñéêáíïß åðåíäõôÝò åßíáé ïé ×.Á.ðñùôáãùíéóôÝò ôïõ åëëçíéêïý ÷ñçìáôéóôçñéáêïý ñÜëé

ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá.

Üðïøç ìåôáîý ôùí áìåñéêáíéêþí hedge Çåðéêñáôïýóá funds åßíáé üôé ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá èá áíáêÜìøåé êáé ç åîÝëéîç áõôÞ äåí ìðïñåß íá áíáóôñáöåß.

ïé áëëáãÝò óôéò 26 Íïåìâñßïõ ãéá ôï åëëçíéêü ÷ñçÅðßóçò ìáôéóôÞñéï ðïõ èá õðïâáèìéóôåß óå áíáäõüìåíç áãïñÜ,

ëáéïðïéçèåß ðëÞñùò ìå ßäéá ìÝóá êáé íá ðáñáìåßíåé áõôüíïìç óôï åëëçíéêü ôñáðåæéêü óýóôçìá, åã÷åßñçìá éäéáßôåñá äýóêïëï. ÅêôéìÜôáé üôé ôÝëç ôïõ 2013 Þ ôï áñãüôåñï óôï á' ôñßìçíï ôïõ 2014 ,ç Attica Bank èá Ý÷åé åðéóôñÝøåé óôçí êåñäïöïñßá.

ôñïöïäïôïýí ôï áãïñáóôéêü åíäéáöÝñïí.

Ä% áðü 31/12/2012: ..................-67,5% Êåö/ðïßçóç: ..........272,71 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,173 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............1,074 åõñþ

åðåíäõôþí. Ðñéí äýï ÷ñüíéá ïé áìåñéêáíïß áðï÷ùñïýóáí ìáæéêÜ áðü ôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï êáé ôçí ôñÝ÷ïõóá ðåñßïäï áãïñÜæïõí ìáæéêÜ.

åðåíäõôÝò, ðáñáâëÝðïõí ôá èåìåëéþäç Ïéêáéáìåñéêáíïß äéáèÝôïíôáò éó÷õñüôáôç ñåõóôüôçôá, åðé÷åéñïýí íá ÷ôßóïõí ìåãÜëåò åðåíäõôéêÝò èÝóåéò êáèþò äéáâëÝðïõí ôçí ðïñåßá ðïõ ÷áñáêôçñßæïõí ìïíüäñïìï.

ðñüêåéôáé ãéá ìéá ðëÞñùò äéáöïñïðïéçìÝÏõóéáóôéêÜ íç óôÜóç óå ó÷Ýóç ìå äýï ÷ñüíéá ðñéí ôùí áìåñéêáíþí

Ýëëçíáò ôñáðåæßôçò ðïõ âñÝèçêå óôï óõíÝÊïñõöáßïò äñéï ôïõ ÄÍÔ óôéò ÇÐÁ äéáðßóôùóå ôï åíôõðùóéáêü á-

ÔéìÞ 0,608 0,61 0,608 0,599 0,6 0,566 0,495 0,503 0,51 0,515 0,52 0,525 0,54 0,581 0,598 0,566 0,584 0,614 0,600

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: EYÑÙ ÅéäéêÞ ÄéáðñáãìÜôåõóç: ÓõìâÜóåéò ìå 4 åôáéñåßåò ìå ëÞîç Ýùò êáé 27/9/2014 Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÄÔÑ, FTSEM, FTSEA, FTSEB Ôï "óôïß÷çìá" ôçò éäéùôéêïðïßç-

4óÞò ôçò êáëåßôáé íá êåñäßóåé ôï

ðñïóå÷Ýò äéÜóôçìá ç ôñÜðåæá êáé Þäç ôï åíäéáöÝñïí ðïõ åêäçëþíïõí ìåãÜëá hedge funds ôïõ åîùôåñéêïý ãéá óõììåôï÷Þ ôïõò óôçí åðéêåßìåíç áýîçóç êåöáëáßïõ, åßíáé æùçñü. Ä% áðü 31/12/2012: ..................-90,6% Êåö/ðïßçóç: .......2.430,25 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,495 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ............13,500 åõñþ

Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

ÔéìÞ 1,24 1,24 1,29 1,28 1,29 1,26 1,25 1,27 1,24 1,24 1,33 1,37 1,43 1,39 1,5 1,45 1,5 1,54 1,50

1,500 €

á

ÔÑÁÐÅÆÁ ÐÅÉÑÁÉÙÓ

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÐÅÉÑ ÅéäéêÞ ÄéáðñáãìÜôåõóç: ÓõìâÜóåéò ìå 5 åôáéñåßåò ìå ëÞîç Ýùò êáé 15/9/2014 Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÓÁÃÄ, ÃÄ, FTSEA, FTSENTR, FTSEB, FTSE, FTSECE, ÄÔÑ Ç åðüìåíç ìÝñá ôïõ åëëçíéêïý ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò âñßóêåé ôçí ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò êåöáëáéáêÜ "èùñáêéóìÝíç" êáé åðé÷åéñçìáôéêÜ éó÷õñïðïéçìÝíç (ìÝóù ôçò åîáãïñÜò Ýîé ôñáðåæþí), ìå áñêåôïýò îÝíïõò åðåíäõôÝò íá Ý÷ïõí åðåíäýóåé óôç ìåôï÷Þ ôçò.

4

Ä% áðü 31/12/2012: ..................-49,4% Êåö/ðïßçóç: .......7.608,85 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,832 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............6,296 åõñþ

ÁLPHA BANK Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

ÔéìÞ 0,551 0,561 0,579 0,57 0,588 0,575 0,568 0,57 0,555 0,581 0,59 0,608 0,648 0,64 0,638 0,633 0,622 0,632 0,639

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÁËÖÁ ÅéäéêÞ ÄéáðñáãìÜôåõóç: ÓõìâÜóåéò ìå 5 åôáéñåßåò ìå ëÞîç Ýùò êáé 2/9/2014 Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: ÃÄ, FTSENTR, FTSECE, GT30TR, GT30TP, GT30R, GT30P, FTSEB, ÄÔÑ, FTSEA, ÓÁÃÄ, FTSE Alpha Bank, Ý÷ïíôáò áðïêôÞóåé óçìáíôéêÞ êåöáëáéáêÞ åðÜñêåéá êáé åíäõíáìùìÝíç ìå ôçí åîáãïñÜ ôçò Emporiki Bank, åîáêïëïõèåß íá ðñïóåëêýåé ôï åíäéáöÝñïí ôùí îÝíùí åðåíäõôþí.

4

Ä% áðü 31/12/2012: ...................24,4% Êåö/ðïßçóç: .......6.979,74 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............0,161 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ..............0,863 åõñþ

ÔéìÞ 2,99 2,99 3,04 3,01 3,08 3,00 3,00 3,01 3,01 3,11 3,28 3,57 3,95 3,65 3,66 3,58 3,72 3,90 3,95

ðñïóöÝñïíôáí 2 äéó. ìåôï÷Ýò ôñáðåæþí Þ Üëëùí å«Áíôáéñåéþí óÞìåñá ïé áìåñéêáíïß èá ôéò áãüñáæáí. Áõôü

áðïäåéêíýåé ôï ôåñÜóôéï åíäéáöÝñïí ãéá åëëçíéêÝò ìåôï÷Ýò».

åßíáé èåôéêÜ, åõ÷Üñéóôá êáé óßãïõñá èá äþ¼ëáóïõíáõôÜþèçóç óôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï ðïõ ðñïóâëÝðåé óôéò 1250 ìïíÜäåò óå ðñþôç öÜóç.

ôï åíäéáöÝñïí óôïé÷åßï åßíáé üôé õðÜñ÷ïõí ïñé¼ìùò óìÝíá âáóéêÜ óôïé÷åßá ðïõ áêüìç êáé ç ðëåïíÜæïõóá ñåõóôüôçôá äåí ìðïñåß íá áøçöÞóåé.

óôïé÷åßï áõôü åßíáé üôé ð.÷. ïé ôñÜðåæåò èá âñåèïýí Ôïðñïóå÷þò íá ÷Üíïõí êåöÜëáéá ëüãù ôùí stress tests äçëáäÞ èá âñåèïýí ìå ëéãüôåñá tangible book value óå ó÷Ýóç ìå óÞìåñá.

Óôï ôÝëïò ãýñéóáí áíïäéêÜ ïé ÅèíéêÞ êáé Alpha ÔÁÌÐËÏ: Bank. Ç óõíáëëáêôéêÞ äñáóôçñéüôçôá Þôáí ìåéùìÝíç

áëëÜ îáíÜ åðéêåíôñùìÝíç óå Alpha êáé Ðåéñáéþò êõñßùò ãéáôß ðñïóåëêýïõí ôï åíäéáöÝñïí ôùí îÝíùí ùò ïé êáëýôåñá êåöáëáéïðïéçìÝíåò ôñÜðåæåò.

Ýêëåéóå óôá 3,95 åõñþ ìå êÝñäç +1,28% êáé êåÇÅèíéêÞ öáëáéïðïßçóç 9,467 äéó., ìå ôï P/BV óôï 1,8. Èõìßæïõ-

ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

0,639 €

3,950 €

á

Çì/íßá 20/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 14/10 15/10 16/10

0,600 €

á

EUROBANK

á

ãïñáóôéêü åíäéáöÝñïí ôùí áìåñéêáíþí ãéá ôçí ÅëëÜäá.

Êáôçãïñßá: ÊÕÑÉÁ ÁÃÏÑÁ Êùäéêüò Ìåôï÷Þò óôï ÏÁÓÇÓ: ÅÔÅ ÅéäéêÞ ÄéáðñáãìÜôåõóç: ÓõìâÜóåéò ìå 5 åôáéñåßåò ìå ëÞîç Ýùò êáé 7/9/2014 Óõììåôï÷Þ óå Äåßêôåò: FTSENTR, ÃÄ, FTSE, ÓÁÃÄ, FTSEA, FTSECE, FTSEB, GT30P, GT30R, GT30TP, GT30TR, ÄÔÑ ÐåñáéôÝñù êåöáëáéáêÞ åíäõíÜìùóç áíáìÝíåôáé ôï ðñïóå÷Ýò äéÜóôçìá ãéá ôçí ÅèíéêÞ, ìå ðþëçóç èõãáôñéêþí êáé áíáäéÜñèñùóç ôùí âáëêáíéêþí äñáóôçñéïôÞôùí. ÅìöÜíéóå õøçëÞ êåñäïöïñßá óôï ðñþôï åîÜìçíï ôçò ôñÝ÷ïõóáò ÷ñÞóçò.

4

Ä% áðü 31/12/2012: ..................-39,2% Êåö/ðïßçóç: .......9.467,30 åêáô. åõñþ Êáôþôåñç 52 Åâä.: ............1,832 åõñþ Áíþôåñç 52 Åâä.: ............12,684 åõñþ

ìå üôé ç ôéìÞ ôçò áìê Þôáí 4,29 åõñþ. Êáé íá ìçí îå÷íÜìå üôé åßíáé ï leader óå üëá ôá åðßðåäá...

warrant ôçò ÅèíéêÞò ðïõ îåêßíçóå ìå ôéìÞ åêêßíçóçò Ôï6,823 åõñþ Ýêëåéóå óôï 1,13 åõñþ ìå ðôþóç -1,74%. Ç Alpha Âank Ýêëåéóå óôá 0,6390 åõñþ ìå Üíïäï +1,11%, üãêï 10 åêáô. ôåìÜ÷éá êáé áðïôßìçóç 7 äéó. åõñþ.

warrant ôçò Alpha Âank ðïõ îåêßíçóå ìå ðñþôç ôéìÞ Ôïåêêßíçóçò ôá 1,45 åõñþ Ýêëåéóå óôá 1,39 åõñþ ìå Üíïäï +2,21% êáé üãêï 2,6 åêáô. ôåìÜ÷éá.

óôá 1,50 åõñþ ìå ðôþóç -2,6%, üãêï 15,86 åÇÐåéñáéþò êáô. ôåìÜ÷éá êáé êåöáëáéïðïßçóç 7,4 äéó. åõñþ. Ôï

warrant ôçò Ðåéñáéþò ðïõ åß÷å áñ÷éêÞ ôéìÞ åêêßíçóçò üôáí ðñùôïîåêßíçóå ôá 0,8990 åõñþ Ýêëåéóå óôá 0,86 åõñþ ìå ðôþóç -2,27%.

Ýêëåéóå óôá 0,60 åõñþ ìå ðôþóç -2,28% êáé ÇEurobank êåöáëáéïðïßçóç 2,43 äéó. åõñþ. Ç Attica Âank Ýêëåéóå óôá 0,2640 åõñþ ìå ðôþóç -0,75% ìå êåöáëáéïðïßçóç óôá 272 åêáô. åõñþ.

ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò Ýêëåéóå óôá 16 åõñþ Çìåôï÷Þ ìå ïñéáêÞ ðôþóç -0,06% êáé áðïôßìçóç 317 åêáô. åõñþ. Ìå ìüëéò 5200 ôì÷ íá áëëÜæïõí ÷Ýñéá...


XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÉÊÁ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁ Á.Å. Ç Åôáéñåßá ÅëëçíéêÜ ×ñçìáôéóôÞñéá Á.Å. (Å×ÁÅ) áíáêïéíþíåé ìå âÜóç ôï í. 3556/ 2007 êáé ôï í. 3606/2007 üôé ç Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. ôçí åíçìÝñùóå óôéò 11/10/ 2013 üôé: 1. Óôéò 10/10/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 30 ÓÌÅ Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 21.195,00 åõñþ. 2. Óôéò 10/10/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 45 ÓÌÅ Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 31.139,00 åõñþ. 3. Óôéò 10/10/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 4.206 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 29.344,94 åõñþ. 4. Óôéò 10/10/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 3.000 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 21.121,00 åõñþ. Åðßóçò, ç Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. åíçìÝñùóå ôçí Åôáéñåßá óôéò 14/10/ 2013 üôé: 5. Óôéò 11/10/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 1.999 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 14.819,61 åõñþ. 6. Óôéò 11/10/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 8.841 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 64.876,92 åõñþ. 7. Óôéò 11/10/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 3.872 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 28.564,22 åõñþ.

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

8. Óôéò 11/10/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 3.872 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 28.614,88 åõñþ. 9. Óôéò 11/10/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 58 ÓÌÅ Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 42.465,00 åõñþ. 10. Óôéò 11/10/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 17 ÓÌÅ Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 12.661,00 åõñþ. Ïé ðáñáðÜíù óõíáëëáãÝò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ëüãù ôçò éäéüôçôáò ôçò Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. ùò åéäéêïý äéáðñáãìáôåõôÞ ðáñáãþãùí. Ç ãíùóôïðïßçóç åê ìÝñïõò ôçò Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. ðñïò ôçí Å×ÁÅ êáé áêïëïýèùò áðü ôçí Å×ÁÅ ðñïò ôéò áñ÷Ýò ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, ãßíåôáé åðåéäÞ ï ê. Öùêßùí Êáñáâßáò áóêåß äéåõèõíôéêÜ êáèÞêïíôá ùò Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò ôïõ Ä.Ó. ôçò Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ., åíþ êáôÝ÷åé ôáõôü÷ñïíá ôç èÝóç ôïõ Ìç Åêôåëåóôéêïý ÌÝëïõò ôïõ Ä.Ó. ôçò Å×ÁÅ (õðü÷ñåï ðñüóùðï ìå âÜóç ôï Í.3340/2005). ÃÅÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ Á.Å. Óå åöáñìïãÞ ôçò äéÜôáîçò ôïõ Üñèñïõ 2 ðáñ. 2 (å) ôçò áðüöáóçò ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò 3/347/12.07.2005, óáò ãíùóôïðïéïýìå üôé êáôÜ ôç óõíåäñßáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõë ßïõ ôçò 15.10.2013

åîåëÝãç ï ê. Íéêüëáïò Êáñáìïýæçò ùò íÝï Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò ôïõ Ä.Ó., óå áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ðáñáéôçèÝíôïò ìÝëïõò ê. ÁëÝîáíäñïõ ÌÜíïõ. Óôç óõíÝ÷åéá ôo Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÃåíéêÞò ÔñÜðåæáò áíáóõãêñïôÞèçêå óå óþìá, ïñßæïíôáò ôá åêôåëåóôéêÜ êáé ìç åêôåëåóôéêÜ ìÝëç ôïõ, óýìöùíá ìå ôï Í. 3016/2002 ùò åîÞò: - Ìé÷áÞë ÓÜëëáò ôïõ Ãåùñãßïõ, Ðñüåäñïò Ä.Ó., Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò. Áíôéðñüåäñïò Ä.Ó. Ãåþñãéïò Ëéáêüðïõëïò ôïõ ÉùÜííç, Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò. Åêôåëåóôéêü ìÝëïò: - Íéêüëáïò Êáñáìïýæçò ôïõ Âáóéëåßïõ, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò. Ìç ÅêôåëåóôéêÜ ÌÝëç: ÁëÝîéïò Áäáìüðïõëïò ôïõ Ãåùñãßïõ, ÁíåîÜñôçôï Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò. -Êùíóôáíôßíïò Ãåùñãßïõ ôïõ Èåüäùñïõ, Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò. -Ãåþñãéïò ÌÜíôáêáò ôïõ ÌÜñêïõ, Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò. -ÐáíôåëÞò Ìáõñïäüðïõëïò ôïõ ×ñÞóôïõ, ÁíåîÜñôçôï Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò. -ÌÜñèá ÌðÜñêá ôïõ Äçìçôñßïõ, Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò. -Óïëïìþí ÌðåñÜ÷áòôïõ ÁëâÝñôïõ, ÁíåîÜñôçôï Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò. -Ìé÷áÞë Óéäçñüðïõëïò ôïõ ËáæÜñïõ, ÁíåîÜñôçôï Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò. ÓùôÞñéïò ÓõñìáêÝæçò ôïõ ×ñÞóôïõ, Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò.

ÓÅËÌÁÍ ÅËËÇÍÏÅËÂÅÔÉÊÇ ÂÉÏÌ. ÅÐÅÎ. ÎÕËÏÕ Á.Å. Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 7 ðáñ. 3 ôïõ Í. 3016/2002 êáé ôçí õð' áñéèì. 3/347/ 12.07.2005 áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò ç Åôáéñåßá ãíùóôïðïéåß üôé ìåôÜ ôçí áðü 7.10.2013 áðï÷þñçóç ôïõ ê. ÉùÜííç ÏéêïíïìÜêïõ áðü ôç èÝóç ôïõ Åóùôåñéêïý ÅëåãêôÞ ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Åôáéñåßáò áðïöÜóéóå êáé áíÝèåóå ìå éó÷ý áðü 14.10. 2013 ôá êáèÞêïíôá ôïõ Åóùôåñéêïý ÅëåãêôÞ óôïí ê. Óôáýñï Ìïñöüðïõëï, õðÜëëçëï ôçò Åôáéñåßáò, óå åöáñìïãÞ ôïõ Í.3016/2002, üðùò éó÷ýåé. ÅËÂÅ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ Ç ÅËÂÅ ÁÅ áíáêïéíþíåé üôé ôçí 10/10/2013 êáôá÷ùñÞèçêå óôï Ãåíéêü Åìðïñéêü Ìçôñþï, ç ìå áñéèìü Ê26080-10/10/2013 áðüöáóç ôïõ Õöõðïõñãïý ÁíÜðôõîçò, óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá åãêñßèçêå ç óõã÷þíåõóç ôçò "ÅËÂÅ Á.Å." êáé ôçò êáôÜ 100% èõãáôñéêÞò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò "ECOJOULE SOLAR A.E." ìå áñéèìü ÃÅÌÇ 007337301000, ìå áðïññüöçóç ôçò äåýôåñçò åôáéñßáò áðü ôçí

ðñþôç, óýìöùíá ìå ôéò áðü 11/12/2012, 26/3/ 2013 ÊÁÉ 19/8/2013 áðïöÜóåéò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò áðïññïöïýóáò ÁÅ, êáé ôéò áðü 11/12/2012, 26/3/2013 êáé 19/8/2013 áðïöÜóåéò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ

23 ôçò áðïññïöïýìåíçò ÁÅ, ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 68-78 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, ôùí Üñèñùí 1-5 ôïõ Í.2166/1993 êáé ôçí õð' áñéèìü 10259-24/9/2013 ðñÜîç ôçò ÓõìâïëáéïãñÜöïõ ÊáâÜëáò Áéêáôåñßíçò ÐáíôáæÞ.

ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ ÄÉÅÍÅÑÃÅÉÁÓ ÄÇÌÏÓÉÏÕ ÐËÅÉÏÄÏÔÉÊÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Ôïõ Áóôåñßïõ ÐëÜôóêïõ ôïõ ÍéêïëÜïõ, Äéêçãüñïõ Èåóóáëïíßêçò (ÁÌ 4592 - ÖñÜãêùí 12), óõíäßêïõ ôçò ðôþ÷åõóçò ôçò "ÐÅÔÆÅÔÁÊÉÓ ÂÏÑÅÉÏÕ ÅËËÁÄÏÓ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ ÐËÁÓÔÉÊÙÍ"ðïõ åäñåýåé óôç ÂÉ.ÐÅ Óßíäïõ Èåóóáëïíßêçò, íüìéìá åêðñïóùðïýìåíç. Ìå ôçí õð' áñéèì. 19748/2013 áðüöáóç ôïõ Ðïëõìåëïýò Ðñùôïäéêåßïõ Èåóóáëïíßêçò äüèçêå Üäåéá åêðïßçóçò ùò óõíüëïõ ôïõ åíåñãçôéêïý ôçò áíùôÝñù åôáéñßáò, êáé ïñßóèçêå ùò ôßìçìá ôï ðïóü ôùí åðôÜ åêáôïììõñßùí åðôáêüóéåò óáñÜíôá äýï ÷éëéÜäåò äéáêüóéá åâäïìÞíôá ôÝóóåñá (7.742.274) ÅÕÑÙ ÅÐÙÍÕÌÉÁ: "ÐÅÔÆÅÔÁÊÉÓ ÂÏÑÅÉÏÕ ÅËËÁÄÏÓ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ ÐËÁÓÔÉÊÙÍ", ÅÄÑÁ: ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÐÅÑÉÏ×Ç ÓÉÍÄÏÕ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ (Ï.Ô. 25Â) ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ: Âéïìç÷áíéêÞ ðáñáãùãÞ êáé åìðïñßá ðëáóôéêþí óùëÞíùí, åîáñôçìÜôùí, êÜèå öýóåùò ðëáóôéêþí õëþí. ÐÏÓÏ: åðôÜ åêáôïììýñéá åðôáêüóéåò óáñÜíôá äýï ÷éëéÜäåò äéáêüóéá åâäïìÞíôá ôÝóóåñá ( 7.742.274 ) ÅÕÑÙ ÓÕÍÏÐÔÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: 1. ÁÊÉÍÇÔÁ (ÏÉÊÏÐÅÄÁ, ÁÃÑÏÔÅÌÁ×ÉÁ ÊÁÉ ÊÔÉÑÉÁ) 1.1. Ïéêüðåäï åíôüò ôçò ÂÉ.ÐÅ.È, óôï Ï.Ô. 25 óõíïëéêÞò åðéöÜíåéáò 25.676,94 ì2. Åíôüò ôïõ ïéêïðÝäïõ õößóôáíôáé êôßñéá, ìå óõíïëéêÞ åðéöÜíåéá 10.774 ì2 : á) Éóüãåéï êôßñéï 2.400,00 ô.ì. (óùëçíïõñãåßï) ìå ôìÞìá ïñüöïõ 300,00 ô.ì. (ãñáöåßá), â) Éóüãåéï êôßñéï, ìåôáëëéêÞò êáôáóêåõÞò, 1.083,00 ô.ì., ã) Éóüãåéï êôßñéï 2.481,00ì2 ìå ìåôáëëéêü óêåëåôü, ä) Êôßñéï ðáñáãùãÞò ìå éóüãåéï 1.096,20ì2 êáé ãñáöåßá óå äýï ïñüöïõò 196,20ì2, å) Éóüãåéï Êôßñéï ÁðïèÞêçò, 1.003,23ì2, ìå ìåôáëëéêü óêåëåôü, óô) Éóüãåéï Êôßñéï ÁðïèÞêçò 845,70ì2, ç) Éóüãåéï Êôßñéï áðïèÞêçò êáé ìç÷áíïõñãåßïõ 1.858,00ì2. Tï ïéêüðåäï åßíáé ðåñéöñáãìÝíï êáé ï áêÜëõðôïò ÷þñïò áóöáëôïóôñùìÝíïò, üðïõ õðÜñ÷ïõí 3 ìéêñïß ïéêßóêïé, äåîáìåíÞ íåñïý, áíôëéïóôÜóéï ðõñüóâåóçò, ìåôáëëéêü õðüóôåãï êáé óéëü áðïèÞêåõóçò Á´ õëþí. 1.2. Ïéêüðåäï åíôüò ÂÉ.ÐÅ.È, 10.566,00ì², üðïõ õðÜñ÷åé Ýíá êôßñéï áðïèÞêçò, ìåôáëëéêÞò êáôáóêåõÞò (ôïë), 540ì² ÷ùñßò ïéêïäïìéêÞ Üäåéá. 1.3. ÁãñïôåìÜ÷éï 211,00ì² äåîéÜ ôçò ïäïý Âüëïõ - Ëáñßóçò êáé ìåôáîý ôçò ãÝöõñáò ÎçñéÜ êáé ôçò óéäçñïäñïìéêÞò ãñáììÞò Âüëïõ - Âåëåóôßíïõ. 1.4. Äýï ïéêüðåäá óôïí ïéêéóìü ÊñïêåÝò ôïõ ÄÞìïõ Åõñþôá ôïõ Íïìïý Ëáêùíßáò, 1.002ì² êáé 1.017,50ì² óôç èÝóç Ðýñãïò Þ ÄåîáìåíÞ. 2) ÊÉÍÇÔÁ: á) 6 ãñáììÝò ðáñáãùãÞò óùëÞíùí áðü PVC, äéáìÝôñùí 032-110mm, áðïôåëïýìåíç áðü (3) ãñáììÝò ìç÷áíþí ôýðïõ extruder (åîþèçóçò) ôçò WEBER êáé (3) ãñáììÝò ôçò BATTENFELD áãïñÜò ôïõ 1978 êáé 1981 áíôßóôïé÷á ìå ðëÞñç õðïäïìÞ åðåîåñãáóßáò ôùí óùëÞíùí, áõôüìáôåò ôñïöïäïóßåò, ìßîåñ ðáñáãùãÞò ôùí ìéãìÜôùí, óéëü Á' ýëçò êáé âéïìç÷áíïóôÜóéï ìå ôéò õðïäïìÝò åíÝñãåéáò, ìåôáöïñþí êáé áíôáëëáêôéêþí, â) 8 ãñáììÝò ðáñáãùãÞò óùëÞíùí áðü PE, äéáìÝôñùí 0250 mm êáé ìéêñüôåñåò, áðïôåëïýìåíç áðü áíôßóôïé÷á ìç÷áíÞìáôá ôýðïõ extruder (åîþèçóçò) ôçò KRAUS MAFFEI, CINCINATTI, KUENE, BANDERA êáé DROSSBACH, ã) 17 ìç÷áíÝò ðáñáãùãÞò injection, ìÜñêáò KRAUS MAFFEI, BATTENFELD, SANDRETTO, BILLION êáé PONAR ZYWIEG, ä) 25 Ýðéðëá ãñáöåßùí ìå åñìÜñéá, Ç/Õ êáé âïçèçôéêÜ ìç÷áíÞìáôá, êëéìáôéóôéêÜ, ñÜöéá êëð. ÊÁËÙ ÊÁÈÅ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÌÅÍÏ : Íá ðáñáëÜâåé áðü ôïí óýíäéêï, áíôßãñáöï ôçò ÝêèåóÞò ôïõ ðñïò ôï ðôù÷åõôéêü äéêáóôÞñéï, üðïõ áíáöÝñïíôáé ëåðôïìåñþò üëá ôá åðß ìÝñïõò óôïé÷åßá ðïõ áðáñôßæïõí ôï åíåñãçôéêü ôçò åðé÷åßñçóçò êáé ôá ïðïßá èá ðåñéÝëèïõí óôïí áãïñáóôÞ êáé êÜèå Üëëï ó÷åôéêü óôïé÷åßï Þ Ýããñáöá áðü ôï öÜêåëï ôçò ðôþ÷åõóçò. ÔÏÐÏÓ ÐËÅÉÓÔÇÑÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÕÐÏÂÏËÇÓ ÐÑÏÓÖÏÑÙÍ: Ôï ãñáöåßï ôçò ÅéóçãÞôñéáò ôùí Ðôù÷åýóåùí ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Èåóóáëïíßêçò (Äéêáóôéêü ÌÝãáñï Èåóóáëïíßêçò - 2ïò üñïöïò - ãñáöåßï 267) ×ÑÏÍÏÓ ÐËÅÉÓÔÇÑÉÁÓÌÏÕ: Ç 12ç Äåêåìâñßïõ 2013, çìÝñá ÐÝìðôç êáé þñá áðü 11,00´ Ýùò 13,00´ ËÏÉÐÏÉ ÏÑÏÉ - Ïé ãñáðôÝò êáé óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò õðïâÜëëïíôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí çìÝñá ôïõ ðëåéóôçñéáóìïý óôïí áíùôÝñù ôüðï ôïõ, ôéò þñåò áðü 11,00´ Ýùò 13,00´. - Ç ðñïóöïñÜ ôïõ êÜèå åíäéáöåñüìåíïõ èá ðñÝðåé íá óõíïäåýåôáé áðü åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ ôñÜðåæáò ðïõ ëåéôïõñãåß íüìéìá óôçí ÅëëÜäá ãéá ðïóü ü÷é êáôþôåñï ôùí ÐÅ͹ÍÔÁ ×ÉËÉÁÄÙÍ ÅÕÑÙ (50.000,00 Åõñþ). Áíáãêáßá ðñïûðüèåóç ãéá íá ãßíåé áðïäåêôÞ ç áíùôÝñù åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ, åßíáé ç õðïâïëÞ õðåýèõíçò äÞëùóçò áðü ôïí åíäéáöåñüìåíï Þ ôïí íüìéìï åêðñüóùðü ôïõ ,ìå ôçí ïðïßá íá äçëþíåé ôï êáôÜóôçìá ôçò ôñÜðåæáò áðü ôï ïðïßï åêäüèçêå ç åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ. - ÐñïóöïñÝò õðü üñï Þ áßñåóç èåùñïýíôáé Üêõñåò êáé ïé ãñáðôÝò -óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò èåùñïýíôáé áíÝêêëçôåò. - Ï ðëåéïäüôçò ðïõ èá áíáäåé÷èåß ìåôÜ ôçí êáôáêýñùóç êáôÜ ôïí ÐôÊ, èá åìöáíéóèåß óôç óõìâïëáéïãñÜöï, ãéá íá óõíôá÷èåß êáé õðïãñáöåß ç ðñÜîç ìåôáâßâáóçò ôïõ óõíüëïõ ôçò åðé÷åßñçóçò, õðü ôç äéáëõôéêÞ áßñåóç ôçò åìðñüèåóìçò êáôáâïëÞò ïëüêëçñïõ ôïõ ôéìÞìáôïò. - Ï ðëåéïäüôçò èá êáôáâÜëëåé ôï ôßìçìá åßôå åöÜðáî, åßôå ìå äüóåéò ðïõ èá ðñïóäéïñßóåé ìå ãñáðôÞ äÞëùóÞ ôïõ ðñïò ôï óýíäéêï, ç ïðïßá èá õðïâëçèåß ìÝ÷ñé ôçí çìÝñá ôçò êáôáêõñþóåùò. - ÌåôÜ ôçí åîüöëçóç ôïõ ôéìÞìáôïò èá óõíôá÷èåß óôçí óõìâïëáéïãñÜöï ðñÜîç åîüöëçóçò ôïõ ôéìÞìáôïò êáé ðéóôïðïßçóçò üôé ôçñÞèçêáí ïé Üíù üñïé. - ÌåôÜ ôçí åîüöëçóç ôïõ åêðëåéóôçñéÜóìáôïò, èá óõíôá÷èåß ðñÜîç åîüöëçóçò êáé ôüôå èá åðÝëèïõí ïé Ýííïìåò óõíÝðåéåò ðïõ ïñßæïíôáé óôï Üñèñï 1005 ÊÐïëÄ. - Ùò ÓõìâïëáéïãñÜöïò åíþðéïí ôïõ ïðïßïõ èá ãßíåé ç óýìâáóç ôçò ìåôáâßâáóçò ôçò åðé÷åßñçóçò ùò óõíüëïõ, ïñßæåôáé ç ÅëéóÜâåô ÁèáíáóéÜäïõ, óõìâïëáéïãñÜöïò Èåóóáëïíßêçò (ïäüò ÐëïõôÜñ÷ïõ 8). ÄéáôÜóóåé, óýìöùíá ìå ôçí õð´áñéèì.1037/2013 ðñÜîç ôçò ÅéóçãÞôñéáò, ôç äçìïóßåõóç ìßá öïñÜ óôï Äåëôßï Äéêáóôéêþí Äçìïóéåýóåùí ôïõ Ô.Í., áðü äýï öïñÝò óôçí ÁÕÃÇ êáé óôïí ÅËÅÕÈÅÑÏ ÔÕÐÏ , çìåñÞóéåò ðïëéôéêÝò ÁèçíáúêÝò åöçìåñßäåò, äýï öïñÝò óôïí ÔÕÐÏ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ êáé äýï öïñÝò óôçí ïéêïíïìéêÞ åöçìåñßäá ôï ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ, ïé ïðïßåò õðïäåß÷èçêáí áðü ôçí ÅéóçãÞôñéá ôùí Ðôù÷åýóåùí. Èåóóáëïíßêç 8-10-2013 Ï óýíäéêïò ôçò ðôþ÷åõóçò


24

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

ÅËËÇÍÉÊÁ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁ Á.Å. Ç åôáéñåßá ÅëëçíéêÜ ×ñçìáôéóôÞñéá Á.Å. áíáêïéíþíåé ìå âÜóç ôï Í.3556/2007 êáé ôïí í. 3606/2007 üôé o ÐñïúóôÜìåíïò ê. Êùíóôáíôßíïõ ÓôÝëéïò, ôçí åíçìÝñùóå üôé óôéò 15/10/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 1.000 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 7.720,00 åõñþ.

íáêïßíùóç ãßíåôáé óôá ðëáßóéá ôçò ãíùóôïðïßçóçò ôùí óõíáëëáãþí ôùí ðñïóþðùí ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Í.3340/2005 êáé ôçò áðüöáóçò 3/347/12-7-2005 ôïõ ÄÓ ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, êáèþò åðßóçò óýìöùíá ìå ôïí Í.3556/2007 óå óõíäõáóìü ìå ôçí äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 11 ôçò áðüöáóçò 1/434/37-2007 ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò ðåñß äéÜ÷õóçò ñõèìéæüìåíùí ðëçñïöïñéþí.

ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. Ç åôáéñßá «ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ» ýóôåñá áðü åíçìÝñùóç ôçò ìåôü÷ïõ ôçò Åõáããåëßáò Êáíôþíéá ôïõ Ãåùñãßïõ, óáò ãíùóôïðïéåß üôé ôçí 15/10/2013 ç áíùôÝñù ìÝôï÷ïò ðñáãìáôïðïßçóå ðþëçóç 300.000 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí (300.000 áñéèìü äéêáéùìÜôùí øÞöïõ) áîßáò 194.550,00 êáé ôï ðïóïóôü äéêáéùìÜôùí øÞöùí ìçäåíßæåôáé (ìåôáâëÞèçêå áðü 1,25% óå 0%). Ç ðáñïýóá á-

ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË Á.Â.Å.Å.Ä.Å. Ï ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË ÁÂÅÅÄÅÓ åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü, êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 4 ðáñ. 4 ôïõ õð' áñéèì. 2273/2003 Êáíïíéóìïý ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí, üôé óå åêôÝëåóç ôçò áðü 27/06/2012 áðüöáóçò ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò êáé ôçò áðü 09/07/2012 áðüöáóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý ôçò Óõìâïõëßïõ êáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, êáôÜ ôç äéÜñ-

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

êåéá ôçò óõíåäñßáóçò ôçò Ôñßôçò 15çò Ïêôùâñßïõ 2013 ðñïÝâç, ìÝóù ôçò «ÅèíéêÞò Ð & Ê ×ñçìáôéóôçñéáêÞò Á.Å.Ð.Å.Õ.», óå áãïñÜ 40 éäßùí ìåôï÷þí ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 0,6625 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, óõíïëéêÞò áîßáò 26,50 åõñþ. ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. Ç åôáéñßá «ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ» ýóôåñá áðü åíçìÝñùóç ôïõ ìåôü÷ïõ ôçò ÉùÜííç Êáíôþíéá ôïõ Áóôåñßïõ, óáò ãíùóôïðïéåß üôé ôçí 15/10/2013 ï áíùôÝñù ìÝôï÷ïò ðñáãìáôïðïßçóå áãïñÜ 316.605 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí (316.605 áñéèìü äéêáéùìÜôùí øÞöïõ) áîßáò 205.128,12 åõñþ êáé ôï ðïóïóôü äéêáéùìÜôùí øÞöùí ìåôáâëÞèçêå áðü 29,12% óå 30,44%. Ç ðáñïýóá áíáêïßíùóç ãßíåôáé óôá ðëáßóéá ôçò ãíùóôïðïßçóçò ôùí óõíáëëáãþí ôùí ðñïóþðùí ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Í.3340/2005 êáé ôçò áðüöáóçò 3/347/12-7-2005 ôïõ ÄÓ ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, êáèþò åðßóçò óýìöùíá ìå ôïí Í.3556/2007 óå óõí-

äõáóìü ìå ôçí äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 11 ôçò áðüöáóçò 1/434/3-7-2007 ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò ðåñß äéÜ÷õóçò ñõèìéæüìåíùí ðëçñïöïñéþí. ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ Å.Á.Å. Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 24, ðáñÜãñáöïò 2(á) ôïõ Í. 3461/2006, ï ê. Ãåþñãéïò Â. Áðïóôïëüðïõëïò êáé ç åëåã÷üìåíç áðü áõôüí åôáéñåßá ìå ôçí åðùíõìßá «ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÁ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÉÁ» (óôï åîÞò ï «Ðñïôåßíùí») äçëþíïõí üôé, óôéò 15.10.2013, ï Ðñïôåßíùí áðÝêôçóå óõíïëéêÜ 74.877 êïéíÝò ïíïìáóôéêÝò ìåôï÷Ýò ôçò åôáéñåßáò «ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ» Ýíáíôé 0,80 Åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ ìÝóù ÷ñçìáôéóôçñéáêþí óõíáëëáãþí, ïé ïðïßåò èá åêêáèáñéóôïýí óôéò 18.10.2013. ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ Å.Á.Å. Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 13 ôïõ Í. 3340/2005, ôï Üñèñï 6, ðáñ. 1 ôçò õðü óôïé÷åßá 3/347/2005 áðüöáóçò ôçò

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò êáé ôïí Êáíïíéóìü ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí, ç åôáéñåßá «ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ» (óôï åîÞò ç «Åôáéñåßá») ãíùóôïðïéåß, êáôüðéí Ýããñáöçò åíçìÝñùóçò ðïõ Ýëáâå óôéò 16.10.2013, üôé ç åôáéñåßá «ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÁ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÉÁ», ç ïðïßá åßíáé íïìéêü ðñüóùðï óôåíÜ óõíäåüìåíï ìå ôïõò ê.ê. Ãåþñãéï Â. Áðïóôïëüðïõëï, ×ñÞóôï Ã. Áðïóôïëüðïõëï êáé Âáóßëç Ã. Áðïóôïëüðïõëï, áãüñáóå óôéò 15.10.2013 óõíïëéêÜ 74.877 ìåôï÷Ýò ôçò Åôáéñåßáò Ýíáíôé óõíïëéêïý ôéìÞìáôïò 59.901,60 åõñþ. ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÕÐÑÏÕ ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÔÁÉÑÉÁ ËÉÌÉÔÅÄ Ç óýíèåóç ôùí Åðéôñïðþí Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÔñÜðåæáò Êýðñïõ Äçìüóéá Åôáéñßá Ëôä, ùò áíáêïéíþèçêáí óôçí ÅôÞóéá ÏéêïíïìéêÞ ¸êèåóç ãéá ôï Ýôïò 2012 çìåñïìçíßáò 10 Ïêôùâñßïõ 2013, åßíáé åîÞò: ÅðéôñïðÞ ÅëÝã÷ïõ: ÉùÜííçò

ÆùãñáöÜêçò (Ðñüåäñïò), ÎÜíèïò Âñá÷Üò, ÁíôñÝáò Ãéáóåìßäçò, Êùíóôáíôßíïò Êáôóáñüò, Anjelica Anshakova. ÅðéôñïðÞ Äéá÷åßñéóçò Êéíäýíùí: Vladimir Strzhalkovskiy (Ðñüåäñïò), ÎÜíèïò ÂñÜ÷áò, Ìáñßíïò ÃéáëåëÞò, ÉùÜííçò ÆùãñáöÜêçò, Anjelica Anshakova, Dmitry Chichikashvili. ÅðéôñïðÞ Áìïéâþí: ÌÜñéïò ÃéáííÜò (Ðñüåäñïò), ÌÜñéïò Êáëï÷ùñßôçò. ÅðéôñïðÞ Äéïñéóìþí êáé ÅôáéñéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò: Êñßóôçò ×áóÜðçò (Ðñüåäñïò), Ìáñßíïò ÃéáëåëÞò, ÌÜñéïò ÃéáííÜò, ÁíôñÝáò Ãéáóåìßäçò, ÌÜñéïò Êáëï÷ùñßôçò, Êùíóôáíôßíïò Êáôóáñüò. ÅðéôñïðÞ ÓôñáôçãéêÞò êáé ÁíáäéÜñèñùóçò: ÁíôñÝáò Ãéáóåìßäçò (Ðñüåäñïò), Dmitry Chichikashvili, ÎÜíèïò ÂñÜ÷áò, ÌÜñéïò ÃéáííÜò, ÉùÜííçò ÆùãñáöÜêçò, ÌÜñéïò Êáëï÷ùñßôçò, Êùíóôáíôßíïò Êáôóáñüò, ?äùíçò Ðáðáêùíóôáíôßíïõ, Anjelica Anashakova. Ùò Áíþôåñïò ÁíåîÜñôçôïò Äéïéêçôéêüò Óýìâïõëïò Ý÷åé äéïñéóôåß ï ê. Êùíóôáíôßíïò Êáôóáñüò.


XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÏÔÅ Á.Å. Ï Ïñãáíéóìüò Ôçëåðéêïéíùíéþí ôçò ÅëëÜäïò ÁÅ (ÏÔÅ ÁÅ) áíáêïéíþíåé üôé èá äçìïóéåýóåé ôá ïéêïíïìéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôñßôïõ ôñéìÞíïõ 2013, óýìöùíá ìå ôá ÄéåèíÞ Ðñüôõðá ×ñçìáôïïéêïíïìéêÞò ÁíáöïñÜò (Ä.Ð.×.Á.) ôçí ÐÝìðôç, 7 Íïåìâñßïõ 2013. Ôá áðïôåëÝóìáôá èá äçìïóéåõèïýí ôï ðñùß êáé ç Äéïßêçóç ôïõ ÏÔÅ èá äéïñãáíþóåé ôçëå-óõíäéÜóêåøç óôéò 17:00 (ÅëëÜäá) /16:00 (Åõñþðç) /15:00 (ÇíùìÝíï Âáóßëåéï) /10:00 (Áíáô. ÇÐÁ) ôçí ßäéá çìÝñá ãéá íá óõæçôÞóåé ôá áðïôåëÝóìáôá. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ôçëå-óõíäéÜóêåøç ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá åðéóêåöèïýí ôçí éóôïóåëßäá: https://www.ote.gr/web/gue st/corporate/ir. ÃÑ. ÓÁÑÁÍÔÇÓ Á.Â.Å.Å. Ç åôáéñåßá ÃÑ. ÓÁÑÁÍÔÇÓ Á.Â.Å.Å. áíáêïéíþíåé ìå âÜóç ôï Üñèñï 21 ôïõ Í.3556/2007 óå óõíäõáóìü ìå ôï Üñèñï 11 ôçò áðüöáóçò ôçò ÅÊ 1/434/3.7.2007

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

üôé ï ê. Êùíóôáíôßíïò Óôáìáôßïõ ôïõ Öùêßùíïò, ìÝôï÷ïò êáé Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Åôáéñåßáò (êáé Õðü÷ñåï Ðñüóùðï âÜóåé ôïõ á.13 ôïõ Í.3340), ðñïÝâç ôçí 10/10/13 óå ðþëçóç 470 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò Åôáéñåßáò óôçí ôéìÞ ôùí 5,74 åõñþ, óõíïëéêÞò êáèáñÞò áîßáò 2.699,90 åõñþ. É. ÊËÏÕÊÉÍÁÓ - É. ËÁÐÐÁÓ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ Á.Å. Ç åôáéñßá É. ÊËÏÕÊÉÍÁÓ-É. ËÁÐÐÁÓ ÁÅ áíáêïéíþíåé: Ôçí 11-10-2013 êáôá÷ùñßóèçêå óôï Ãåíéêü Åìðïñéêü Ìçôñþï (Ã.Å.ÌÇ) ìå Êùäéêü Áñéèìü Êáôá÷þñéóçò 106904 ç ìå áñéèìü Ê2 5987 / 10-10-2013 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò, ìå ôçí ïðïßá åãêñßèçêå ç óõã÷þíåõóç ôçò åôáéñßáò «É. ÊËÏÕÊÉÍÁÓ - É. ËÁÐÐÁÓ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÉÁ» êáé äéáêñéôéêü ôßôëï «Ê.Ë.Ì. Á.Å êáé ôçò êáôÜ 100% èõãáôñéêÞ ôçò «É. ÊËÏÕÊÉÍÁÓ - É. ËÁÐÐÁÓ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇ, ÔÅ×ÍÉÊÇ, ÅÌÐÏÑÉÊÇ, ÊÁ-

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÉÄÑÕÌÁ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÅÍÉÁÉÏ ÔÁÌÅÉÏ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ ÌÉÓÈÙÔÙÍ

ÔÏÐÉÊÏ ÕÐÏÊ/ÌÁ ÁÃÑÉÍÉÏÕ ÔÌÇÌÁ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÐËÇÑ. :ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ Ô.Ä/ÍÓÇ : Å.Ï. ÁÃÑÉÍÉÏÕ-ÁÍÔÉÑÑÉÏÕ 47 Ô.Ê. : 30100 ÁÃÑÉÍÉÏ ÔÇË. : 26410 60155-6 FAX : 26410 44550

ÁÄÁ: ÂËËÙ4691ÙÃ-Ó2Í AÃÑÉÍÉÏ 04-10-2013 Á.Ð 12401

ÐÅÑÉËÇØÇ ÐÑÏÊÇÑÕÎÇÓ Ï ÄéåõèõíôÞò ôïõ Ôïðéêïý ÕðïêáôáóôÞìáôïò ÉÊÁ-ÅÔÁÌ Áãñéíßïõ ÐÑÏÊÇÑÕÓÓÅÉ ÄÇÌÏÓÉÏ ÁÍÏÉÊÔÏ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏ , óýìöùíá ìå ôá ÐñïåäñéêÜ ÄéáôÜãìáôá 60/07 êáé 118/07 êáé ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí ÷áìçëüôåñç ôéìÞ ãéá ôçí áíÜäåéîç óõíåñãåßïõ êáèáñéóìïý, ÷ñïíéêÞò äéÜñêåéáò åíüò Ýôïõò , ôùí êôéñßùí : Á) ÄéïéêçôéêÝò Õðçñåóßåò ÉÊÁ-ÅÔÁÌ åðß ôçò Åèí.Ïäïõ Áãñßíéïõ-Áíôéññßïõ 47, Áãñßíéï Â) ÅÏÐÕÕ ÁÃÑÉÍÉÏÕ åðß ôçò ïäïý Ðë.Ëïõñéþôç êáé ÊïñáÞ , Áãñßíéï Ã) ÊÝíôñï Ðñïóôáóßáò ÌÜíáò êáé Ðáéäéïý åðß ôçò ïäïý 11çò Éïõíßïõ , Áãñßíéï ìå óõíïëéêÝò ùöÝëéìåò åðéöÜíåéåò 4.008,64 ôì êáé óõãêåêñéìÝíá: ÄéïéêçôéêÝò Õðçñåóßåò ÉÊÁ-ÅÔÁÌ : 1.808 ôì ÅÏÐÕÕ : 1950,64 ôì ÊÝíôñï Ðñïóôáóßáò ÌÜíáò êáé Ðáéäéïý : 250 ôì Ï óõíïëéêüò ðñïûðïëïãéóìüò ãéá ôçí áíùôÝñù åñãáóßá áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 116.410,91€ ( Åêáôüí äÝêá Ýîé ÷éëéÜäåò ôåôñáêüóéá äÝêá åõñþ êáé åíåíÞíôá Ýíá ëåðôÜ). Óôï ðïóü áõôü óõìðåñéëáìâÜíåôáé ï Ö.Ð.Á., ôá õëéêÜ êáèáñéóìïý êáé üëåò ïé ëïéðÝò íüìéìåò êñáôÞóåéò êáé åðéâáñýíóåéò. Ï Äéáãùíéóìüò èá ãßíåé óôéò 15 Íïåìâñßïõ 2013 , çìÝñá ÐáñáóêåõÞ êáé þñá 11:00 ð.ì. óôéò ÄéïéêçôéêÝò Õðçñåóßåò ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ Áãñéíßïõ (Å.Ï. Áãñéíßïõ Áíôéññßïõ 47 - Áãñßíéï, 1ïò ¼ñïöïò - Áßèïõóá Ô.Ä.Å. Ô.Ê. 30100) åíþðéïí ôçò áñìüäéáò ÅðéôñïðÞò Äéáãùíéóìïý. Áíôßôõðá ôçò ðñïêÞñõîçò êáé êÜèå ó÷åôéêÞ ðëçñïöïñßá äßäïíôáé üëåò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò óôï ÔìÞìá Äéïéêçôéêïý (Å.Ï. Áãñéíßïõ - Áíôéññßïõ 47, Áãñßíéï 1ïò ¼ñïöïò Ãñáöåßï Ãñáììáôåßáò, ôçëÝöùíï 26410 60156 êáé FAX : 2641044550) Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ ÁÃÑÉÍÉÏÕ ÆÁÖÅÉÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ

ÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÇ ÊÁÉ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ» êáé äéáêñéôéêü ôßôëï «Ê.Ë. ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇ Á.Å.», ìå áðïññüöçóç ôçò äåýôåñçò áðü ôçí ðñþôç, óýìöùíá ìå ôéò áðü 30-12-2012, 05-062013 êáé 04-09-2013 áðïöÜóåéò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò áðïññïöþóáò, ôéò áðü 30-122012, 05-06-2013 êáé 0409-2013 áðïöÜóåéò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò áðïññïöïýìåíçò, ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 68 78 ôïõ Ê.Í. 2190/1920 êáé ôùí Üñèñùí 1-5 ôïõ Í. 2166/1993. ÍÇÑÅÕÓ Á.Å. Ç ÍÇÑÅÕÓ AE åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü üôé, ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ åéäéêïý öïñïëïãéêïý åëÝã÷ïõ, ïé ïñêùôïß åëåãêôÝò åîÝäùóáí öïñïëïãéêü ðéóôïðïéçôéêü ÷ùñßò åðéöýëáîç ãéá ôçí ÷ñÞóç 2012. Öïñïëïãéêü ðéóôïðïéçôéêü ÷ùñßò åðéöýëáîç ãéá ôç ÷ñÞóç 2012 Ýëáâáí åðßóçò êáé ïé èõãáôñéêÝò ôçò åôáéñåßåò ÐÑÙÔÅÕÓ, SEAFARM IONIAN êáé KEGOagri. ÄÉÁÃÍÙÓÔÉÊÏ & ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÙÍ ÕÃÅÉÁ Á.Å. Ç Åôáéñåßá «ÄÉÁÃÍÙÓÔÉ-

ÊÏN ÊÁÉ ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÏN ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÙÍ ÕÃÅÉÁ Á.Å», áíáêïéíþíåé, óýìöùíá ìå ôïí Í.3556/2007 êáé óå óõíäõáóìü ìå ôï Üñèñï 11 ôçò áðüöáóçò ôïõ Ä.Ó ôçò ÅÊ 1/434/3.7.2007, üôé ôçí 15ç Ïêôùâñßïõ 2013, o ê. ÉùÜííçò ÁíäñÝïõ, Ìç Åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ä.Ó ôçò Åôáéñåßáò, -Õðü÷ñåï Ðñüóùðï âÜóåé ôïõ Í.3340/ 2005- ðïýëçóå 65.000 êïéíÝò ïíïìáóôéêÝò ìåôï÷Ýò «ÕÃÅÉÁ Á.Å», óõíïëéêÞò áîßáò EUR 29.154,86. ÊÑÅÔÁ ÖÁÑÌ Á.Â.Å.Å. H åôáéñåßá ÊÑÅÔÁ ÖÁÑÌ Á.Â.Å.Å., óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.3556/ 2007 óå óõíäõáóìü ìå ôç äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 11 ôçò áðüöáóçò 1/434/ 3.7.2007 ôïõ Ä.Ó. ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, áíáêïéíþíåé üôé ïé ê.ê. ÅììáíïõÞë ÄïìáæÜêçò ôïõ Óôõëéáíïý êáé Êùíóôáíôßíïò ÄïìáæÜêçò ôïõ Óôõëéáíïý, Ðñüåäñïò êáé Áíôéðñüåäñïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò åôáéñåßáò áíôßóôïé÷á, ãíùóôïðïßçóáí óôçí åôáéñåßá üôé ôçí 11.10.2013 ðñïÝâçóáí óå ðþëçóç, 100.000 êáé 100.000 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò åôáéñåßáò áíôß-

óôïé÷á, áîßáò 72.000,00 åõñþ êáé 72.000,00 åõñþ áíôßóôïé÷á. ÅËÂÅ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ Ç ÅËÂÅ ÁÅ áíáêïéíþíåé üôé ôçí 10/10/2013 êáôá÷ùñÞèçêå óôï Ãåíéêü Åìðïñéêü Ìçôñþï, ç ìå áñéèìü Ê26080-10/10/2013 áðüöáóç ôïõ Õöõðïõñãïý ÁíÜðôõîçò, óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá åãêñßèçêå ç óõã÷þíåõóç ôçò “ÅËÂÅ Á.Å.” êáé ôçò êáôÜ 100% èõãáôñéêÞò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò “ECOJOULE SOLAR A.E.” ìå áñéèìü ÃÅÌÇ 007337301000, ìå áðïññüöçóç ôçò äåýôåñçò åôáéñßáò áðü ôçí ðñþôç, óýìöùíá ìå ôéò áðü 11/12/2012, 26/3/2013 ÊÁÉ 19/8/2013 áðïöÜóåéò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò áðïññïöïýóáò ÁÅ, êáé ôéò áðü 11/12/2012, 26/3/2013 êáé 19/8/2013 áðïöÜóåéò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò áðïññïöïýìåíçò ÁÅ, ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 68-78 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, ôùí Üñèñùí 1-5 ôïõ Í.2166/1993 êáé ôçí õð' áñéèìü 10259-24/9/2013 ðñÜîç ôçò ÓõìâïëáéïãñÜöïõ ÊáâÜëáò Áéêáôåñßíçò ÐáíôáæÞ. ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. Ç åôáéñßá «ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ» ýóôåñá áðü åíçìÝñùóç ôçò ìåôü÷ïõ ôçò Åõáããåëßáò Êáíôþíéá ôïõ Ãåùñãßïõ, óáò ãíùóôïðïéåß üôé ôçí 15/10/2013 ç áíùôÝñù ìÝôï÷ïò ðñáãìáôïðïßçóå ðþëçóç 300.000 êïéíþí ï-

25 íïìáóôéêþí ìåôï÷þí (300.000 áñéèìü äéêáéùìÜôùí øÞöïõ) áîßáò 194.550,00 êáé ôï ðïóïóôü äéêáéùìÜôùí øÞöùí ìçäåíßæåôáé (ìåôáâëÞèçêå áðü 1,25% óå 0%). Ç ðáñïýóá áíáêïßíùóç ãßíåôáé óôá ðëáßóéá ôçò ãíùóôïðïßçóçò ôùí óõíáëëáãþí ôùí ðñïóþðùí ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Í.3340/ 2005 êáé ôçò áðüöáóçò 3/347/12-7-2005 ôïõ ÄÓ ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, êáèþò åðßóçò óýìöùíá ìå ôïí Í.3556/2007 óå óõíäõáóìü ìå ôçí äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 11 ôçò áðüöáóçò 1/434/3-7-2007 ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò ðåñß äéÜ÷õóçò ñõèìéæüìåíùí ðëçñïöïñéþí. ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË Ï ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË ÁÂÅÅÄÅÓ åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü, êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 4 ðáñ. 4 ôïõ õð' áñéèì. 2273/2003 Êáíïíéóìïý ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí, üôé óå åêôÝëåóç ôçò áðü 27/06/2012 áðüöáóçò ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò êáé ôçò áðü 09/07/2012 áðüöáóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý ôçò Óõìâïõëßïõ êáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò ôçò Ôñßôçò 15çò Ïêôùâñßïõ 2013 ðñïÝâç, ìÝóù ôçò «ÅèíéêÞò Ð & Ê ×ñçìáôéóôçñéáêÞò Á.Å.Ð.Å.Õ.», óå áãïñÜ 40 éäßùí ìåôï÷þí ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 0,6625 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, óõíïëéêÞò áîßáò 26,50 åõñþ.


26 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÃÅÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ Á.Å. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÃåíéêÞò ÔñÜðåæáò óõíÞëèå

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ óÞìåñá êáé åîÝëåîå ôïí ê. Íßêï Êáñáìïýæç ùò ìÝëïò ôïõ ÄÓ êáé Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôçò ÔñÜðåæáò. Ìå ôçí áíÜëçøç êáèçêüíôùí Äéåõèýíïíôïò Óõìâïýëïõ áðü

ôïí ê. Êáñáìïýæç óôç ÃåíéêÞ ÔñÜðåæá, ï ê. ÁëÝîáíäñïò ÌÜíïò åðéóôñÝöåé óôçí ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò, ùò Óýìâïõëïò Äéïßêçóçò ãéá èÝìáôá óôñáôçãéêÞò.

ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. Ç åôáéñßá «ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ» ýóôåñá áðü åíçìÝñùóç ôïõ ìåôü÷ïõ ôçò ÉùÜííç Êáíôþíéá ôïõ Áóôåñßïõ, óáò ãíùóôïðïéåß üôé ôçí 15/10/2013 ï áíùôÝñù ìÝôï÷ïò ðñáãìáôïðïßçóå áãïñÜ 316.605 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí (316.605 áñéèìü äéêáéùìÜôùí øÞöïõ) áîßáò 205.128,12 êáé ôï ðïóïóôü äéêáéùìÜôùí øÞöùí ìåôáâëÞèçêå áðü 29,12% óå 30,44%. Ç ðáñïýóá áíáêïßíùóç ãßíåôáé óôá ðëáßóéá ôçò ãíùóôïðïßçóçò ôùí óõíáëëáãþí ôùí ðñïóþðùí ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Í.3340/ 2005 êáé ôçò áðüöáóçò 3/347/12-7-2005 ôïõ ÄÓ ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, êáèþò åðßóçò óýìöùíá ìå ôïí Í.3556/2007 óå ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÁÈÇÍÙÍ «ËÁÚÊÏ» ÐÑÏÊÇÑÕÓÓÅÉ • Äçìüóéï áíïéêôü äéáãùíéóìü, ìå óýíôìçóç ðñïèåóìéþí, ãéá ôçí áíÜäåéîç ÷ïñçãçôÞ óÜêùí óõëëïãÞò õãñþí (åéëåïóôïìßáò, êïëïóôïìßáò, ïõñçôçñïóôïìßáò), ðñïûðïëïãéæüìåíçò äáðÜíçò 70.000,00 åõñþ óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ ÖÐÁ ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ. • Çìåñïìçíßá äéåíÝñãåéáò ôïõ äéáãùíéóìïý 22 Íïåìâñßïõ 2013 çìÝñá ÐáñáóêåõÞ. • ÊáôÜèåóç ðñïóöïñþí ìÝ÷ñé 12.30 ì.ì. óôéò 21 Íïåìâñßïõ 2013 çìÝñá ÐÝìðôç. • Ðëçñïöïñßåò äßíïíôáé áðü ôï Ãñáöåßï Ðñïìçèåéþí ôïõ Íïóïêïìåßïõ êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò. ÔçëÝöùíï: 210-745.65.50 • Áñéèìüò äéáêÞñõîçò: 65/2013 • Ôï ðëÞñåò êåßìåíï ôçò äéáêÞñõîçò èá áíáñôçèåß óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ óôï äéáäéêôõáêü ôüðï ôïõ Íïóïêïìåßïõ óôç äéåýèõíóç www.laiko.gr óôï ðñüãñáììá äéáýãåéá. Ç ÄÉÏÉÊÇÔÑÉÁ ÔÏÕ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ ÈÅÏÖÁÍÇ ÆÅÑÂÏÕ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

óõíäõáóìü ìå ôçí äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 11 ôçò áðüöáóçò 1/434/3-7-2007 ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò ðåñß äéÜ÷õóçò ñõèìéæüìåíùí ðëçñïöïñéþí. ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ Å.Á.Å. Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 24, ðáñÜãñáöïò 2(á) ôïõ Í. 3461/2006, ï ê. Ãåþñãéïò Â. Áðïóôïëüðïõëïò êáé ç åëåã÷üìåíç áðü áõôüí åôáéñåßá ìå ôçí åðùíõìßá «ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÁ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÉÁ» (óôï åîÞò ï «Ðñïôåßíùí») äçëþíïõí üôé, óôéò 15.10. 2013, ï Ðñïôåßíùí áðÝêôçóå óõíïëéêÜ 74.877 êïéíÝò ïíïìáóôéêÝò ìåôï÷Ýò ôçò åôáéñåßáò «ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ» Ýíáíôé 0,80 Åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ ìÝóù ÷ñçìáôéóôçñéáêþí óõíáëëáãþí, ïé ïðïßåò èá åêêáèáñéóôïýí óôéò 18.10.2013. ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 13 ôïõ Í. 3340/2005, ôï Üñèñï 6, ðáñ. 1 ôçò õðü óôïé÷åßá 3/347/2005 áðüöáóçò ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò êáé ôïí Êáíïíéóìü ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí, ç åôáéñåßá «ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ» (óôï åîÞò ç «Åôáéñåßá») ãíùóôïðïéåß, êáôüðéí Ýããñáöçò åíçìÝñùóçò ðïõ Ýëáâå óôéò 16.10.2013, üôé ç åôáéñåßá «ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÁ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÉÁ», ç ïðïßá åßíáé íïìéêü ðñüóùðï óôåíÜ óõíäåüìåíï ìå ôïõò ê.ê. Ãåþñãéï Â. Áðïóôïëüðïõëï, ×ñÞóôï Ã. Áðïóôïëüðïõëï êáé Âáóßëç Ã. Áðïóôïëüðïõëï, áãüñáóå óôéò

15.10.2013 óõíïëéêÜ 74.877 ìåôï÷Ýò ôçò Åôáéñåßáò Ýíáíôé óõíïëéêïý ôéìÞìáôïò 59.901,60 åõñþ. ÏÔÅ Á.Å. ÁèÞíá, 16 Ïêôùâñßïõ 2013 – Ï Ïñãáíéóìüò Ôçëåðéêïéíùíéþí ôçò ÅëëÜäïò ÁÅ (ÏÔÅ ÁÅ) áíáêïéíþíåé üôé èá äçìïóéåýóåé ôá ïéêïíïìéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôñßôïõ ôñéìÞíïõ 2013, óýìöùíá ìå ôá ÄéåèíÞ Ðñüôõðá ×ñçìáôïïéêïíïìéêÞò ÁíáöïñÜò (Ä.Ð.×.Á.) ôçí ÐÝìðôç, 7 Íïåìâñßïõ 2013. Ôá áðïôåëÝóìáôá èá äçìïóéåõèïýí ôï ðñùß êáé ç Äéïßêçóç ôïõ ÏÔÅ èá äéïñãáíþóåé ôçëå-óõíäéÜóêåøç óôéò 17:00 (ÅëëÜäá) /16:00 (Åõñþðç) /15:00 (ÇíùìÝíï Âáóßëåéï) /10:00 (Áíáô. ÇÐÁ) ôçí ßäéá çìÝñá ãéá íá óõæçôÞóåé ôá áðïôåëÝóìáôá. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ôçëåóõíäéÜóêåøç ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá åðéóêåöèïýí ôçí éóôïóåëßäá: https://www.ote.gr/web/gue st/corporate/ir ÄÉÁÃÍÙÓÔÉÊÏ & ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÙÍ ÕÃÅÉÁ Ç Åôáéñåßá «ÄÉÁÃÍÙÓÔÉÊÏN ÊÁÉ ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÏN ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÙÍ ÕÃÅÉÁ Á.Å», áíáêïéíþíåé, óýìöùíá ìå ôïí Í.3556/2007 êáé óå óõíäõáóìü ìå ôï Üñèñï 11 ôçò áðüöáóçò ôïõ Ä.Ó ôçò ÅÊ 1/434/3.7.2007, üôé ôçí 15ç Ïêôùâñßïõ 2013, o ê. ÉùÜííçò ÁíäñÝïõ, Ìç Åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ä.Ó ôçò Åôáéñåßáò, -Õðü÷ñåï Ðñüóùðï âÜóåé ôïõ Í.3340/2005ðïýëçóå 65.000 êïéíÝò ïíïìáóôéêÝò ìåôï÷Ýò «ÕÃÅÉÁ Á.Å», óõíïëéêÞò áîßáò EUR 29.154,86.


XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÊÑÅÔÁ ÖÁÑÌ ÁÂÅÅ H åôáéñåßá ÊÑÅÔÁ ÖÁÑÌ Á.Â.Å.Å., óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.3556/2007 óå óõíäõáóìü ìå ôç äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 11 ôçò áðüöáóçò 1/434/3.7.2007 ôïõ Ä.Ó. ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, áíáêïéíþíåé üôé ïé ê.ê. ÅììáíïõÞë ÄïìáæÜêçò ôïõ Óôõëéáíïý êáé Êùíóôáíôßíïò ÄïìáæÜêçò ôïõ Óôõëéáíïý, Ðñüåäñïò êáé Áíôéðñüåäñïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò åôáéñåßáò áíôßóôïé÷á, ãíùóôïðïßçóáí óôçí åôáéñåßá üôé ôçí 11.10.2013 ðñïÝâçóáí óå ðþëçóç, 100.000 êáé 100.000 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò åôáéñåßáò áíôßóôïé÷á, áîßáò 72.000,00 åõñþ êáé 72.000,00 åõñþ áíôßóôïé÷á. ALPHA TRUST ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ ÁÅÅ× Ç åôáéñßá ALPHA TRUSTÁÍÄÑÏÌÅÄÁ Á.Å.Å.×. («Åêäüôçò»), áíáêïéíþíåé ìå âÜóç ôçí ãíùóôïðïßçóç ðïõ Ýëáâå ôçí 16/10/2013 áðü ôï ÔÁÌÅÉÏ ×ÑÇÌÁÔÏÐÉÓÔÙÔÉÊÇÓ ÓÔÁÈÅÑÏÔÇÔÁÓ, ôá áêüëïõèá: - Ôáõôüôçôá ôïõ åêäüôç ôùí ìåôï÷þí ðïõ åíóùìáôþíïõí äéêáéþìáôá øÞöïõ: ALPHA TRUST-ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ Á.Å.Å.×. - Ëüãïò õðïâïëÞò ôçò ãíùóôïðïßçóçò: ÄéÜèåóç äéêáéùìÜôùí øÞöïõ êáé ãåãïíüò ðïõ ìåôáâÜëëåé ôçí êáôáíïìÞ ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ. - Åðùíõìßá ôïõ õðü÷ñåïõ ãíùóôïðïßçóçò: ÔÁÌÅÉÏ ×ÑÇÌÁÔÏÐÉÓÔÙÔÉÊÇÓ ÓÔÁÈÅÑÏÔÇÔÁÓ. - Çìåñïìçíßá ôçò óõíáëëáãÞò êáé çìåñïìçíßá êáôÜ ôçí ïðïßá ôï ðïóïóôü äéêáéùìÜôùí øÞöïõ êáôÝñ÷åôáé ôá üñéá ôïõ 20%: 11/10/2013. - Êáôçãïñßá ìåôï÷þí: ÊïéíÝò ÏíïìáóôéêÝò (ISIN Code: GRS433003019). - Áñéèìüò äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ðïõ åíóùìáôþíïíôáé óå ìåôï÷Ýò ðñéí ôçí êñßóéìç óõíáëëáãÞ: 85.008, ðïóïóôü åðß ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ 20,33%. - Áñéèìüò äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ðïõ åíóùìáôþíïíôáé óå ìåôï÷Ýò ìåôÜ ôçí êñßóéìç óõíáëëáãÞ: Áñéèìüò äéêáéùìÜôùí øÞöïõ 0 (Üìåóá). Áñéèìüò äéêáéùìÜ-

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

ôùí øÞöïõ 71.715 (Ýììåóá), ðïóïóôü åðß ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ 17,15% (Ýììåóá). - Åðùíõìßá åëåã÷üìåíùí åðé÷åéñÞóåùí ìÝóù ôùí ïðïßùí ïõóéáóôéêÜ êáôÝ÷ïíôáé ôá äéêáéþìáôá øÞöïõ êáé ôá ÷ñçìáôïðéóôùôéêÜ ìÝóá: ÅÈÍÉÊÇ Á.Å.Å.Ã.Á: áñéèìüò äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ìåôÜ ôçí êñßóéìç óõíáëëáãÞ 19.250, ðïóïóôü äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ìåôÜ ôçí êñßóéìç óõíáëëáãÞ 4,60%. Å.Ô.Å.: áñéèìüò äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ìåôÜ ôçí êñßóéìç óõíáëëáãÞ 2.000, ðïóïóôü äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ìåôÜ ôçí êñßóéìç óõíáëëáãÞ 0,48%. ÍÅÏ Ô.Ô.: áñéèìüò äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ìåôÜ ôçí êñßóéìç óõíáëëáãÞ 27.400, ðïóïóôü äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ìåôÜ ôçí êñßóéìç óõíáëëáãÞ 6,56%. ÔÑÁÐÅÆÁ ÐÅÉÑÁÉÙÓ: áñéèìüò äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ìåôÜ ôçí êñßóéìç óõíáëëáãÞ 58, ðïóïóôü äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ìåôÜ ôçí êñßóéìç óõíáëëáãÞ 0,01%. ALPHA ÁÅÄÁÊ: áñéèìüò äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ìåôÜ ôçí êñßóéìç óõíáëëáãÞ 20.900, ðïóïóôü äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ìåôÜ ôçí êñßóéìç óõíáëëáãÞ 5,00%.

ALPHA FINANCE: áñéèìüò äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ìåôÜ ôçí êñßóéìç óõíáëëáãÞ 2.107, ðïóïóôü äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ìåôÜ ôçí êñßóéìç óõíáëëáãÞ 0,50%. Ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò: Óôéò 11.10.2013, ç ÔñÜðåæá Eurobank Ergasias Á.Å. ðñïÝâç óå ðþëçóç ôùí 15.458 ìåôï÷þí ðïõ êáôåß÷å Üìåóá ìå áðïôÝëåóìá íá êáôÝ÷åé ìüíï Ýììåóç óõììåôï÷Þ ìÝóù ôçò èõãáôñéêÞò ÍÔÔ, ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 6,56% (27.400 äéêáéþìáôá øÞöïõ). Ôï Ô×Ó íá êáôÝ÷åé ðëÝïí 71.715 Ýììåóá äéêáéþìáôá øÞöïõ (ðïóïóôü 17,15%) óõíïëéêÜ. ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÕÐÑÏÕ ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÔÁÉÑÉÁ ËÉÌÉÔÅÄ ÅÐÉÔÑÏÐÅÓ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ Äåßôå ôá áñ÷åßá ÅÐÉÔÑÏÐÅÓ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ ÍÇÑÅÕÓ Á.Å. : Öïñïëïãéêü ðéóôïðïéçôéêü ãéá ôçí ÷ñÞóç 2012 Ç ÍÇÑÅÕÓ AE åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü üôé, ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ åéäéêïý öïñïëïãéêïý

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÁÕÔÉÊÏ ÁÐÏÌÁ×ÉÊÏ ÔÁÌÅÉÏ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÔÌÇÌÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

ÅÊÌÉÓÈÙÓÇ (5) ÏÑÏÖÙÍ ÔÏÕ ÊÔÉÑÉÏÕ ÅÐÉ ÔÇÓ ÏÄÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 28 ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ, ÓÕÍÏËÉÊÇÓ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁÓ 2.490,00 Ô.Ì. ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁÓ Í.Á.Ô.

ÅÍÉÁÉÏ ÔÁÌÅÉÏ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ ÌÉÓÈÙÔÙÍ

ÁèÞíá, 15/09/2013 Áñ. ðñùô. Ã29/5/5398

Áñéèì. ÄéáêÞñõîçò: Ë30Ö/2/5228/09.10.13 (Áñ. öáê. Õ28/13) Ôï ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí - Åíéáßï Ôáìåßï ÁóöÜëéóçò Ìéóèùôþí äéåíåñãåß áíïéêôü äéáãùíéóìü ãéá ôçí áíÜäåéîç-ôùí ðñïìÞèåéáò áíôéäñáóôçñßùí, áíáëùóßìùí õëéêþí êáé âéï÷çìéêþí áíáëõôþí ìå ìßóèùóç (óå áíôéêáôÜóôáóç ôùí áíáëõôþí Olympus ÁU560 Éäéïêôçóßáò ÉÊÁ-ÅÔÁÌ ðëÝïí ÅÏÐÕÕ). Ï ðñïûðïëïãéóìüò áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 2.797.004 åõñþ ðëÝïí ÖÐÁ. Ç çìåñïìçíßá ëÞîçò õðïâïëÞò ôùí ðñïóöïñþí åßíáé ç 21/11/13 êáé þñá 10:00. Çìåñïìçíßá äéåîáãùãÞò ôïõ äéáãùíéóìïý åßíáé ç 21/11/13 êáé þñá 10:15. Åéäéêïß ðåñéïñéóìïß óõììåôï÷Þò äåí õðÜñ÷ïõí. ÕðÜñ÷ïõí åéäéêÝò ðñïäéáãñáöÝò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí äéáêÞñõîç. Ç ÷ïñÞãçóç éó÷ýåé ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äýï (2) åôþí. Ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äÝóìåõóçò áðü ôçí ðñïóöïñÜ åßíáé ìÝ÷ñé 20/5/14. Ãßíåôáé äåêôÞ ìéá åíáëëáêôéêÞ ðñïóöïñÜ. Ç ÷ñçìáôïäüôçóç ãßíåôáé áðü ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ÅÏÐÕÕ. Ç ðëçñùìÞ èá ãßíåôáé ôìçìáôéêÜ áðü ôçí Ä/íóç Ïéêïíïìéêþí Õðçñåóéþí ôïõ ÅÏÐÕÕ. Ç äéáêÞñõîç åóôÜëç óôçí Å.Å.Å.Ê. ôçí 11/10/13. Ðåñéóóüôåñá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò ãéá ôç äéáêÞñõîç äßäïíôáé óôï ôçë.:210.5213622, Fax: 210.5227405, áñìüäéïò õðÜëëçëïò Í. Ìðßíôæá, óôç Ä/íóç Ðñïìçèåéþí & ×çì. Õðçñåóéþí ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ, ÔìÞìá Öáñìáêåõôéêïý & Áíáë. Õã. Õëéêïý, 3ïò üñïöïò - ãñáöåßï 10, Áã. Êùí/íïõ 16, Ô.Ê. 10241. Ç ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÇ ÔÇÓ Ä/ÍÓÇÓ á/á ÁÉÊ. ÃÙÃÏËÏÕ

ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË Á.Â.Å.Å.Ä.Å. Ï ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË ÁÂÅÅÄÅÓ åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü, êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 4 ðáñ. 4 ôïõ õð' áñéèì. 2273/2003 Êáíïíéóìïý ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí, üôé óå åêôÝëåóç ôçò áðü 27/06/2012 áðüöáóçò ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò êáé ôçò áðü 09/07/2012 áðüöáóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý ôçò Óõìâïõëßïõ êáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò ôçò Ôñßôçò 15çò Ïêôùâñßïõ 2013 ðñïÝâç, ìÝóù ôçò «ÅèíéêÞò Ð & Ê ×ñçìáôéóôçñéáêÞò Á.Å.Ð.Å.Õ.», óå áãïñÜ 40 éäßùí ìåôï÷þí ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 0,6625 åõñþ áíÜ

ÐÅÑÉËÇØÇ

ÉÄÑÕÌÁ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÃÅÍ. Ä/ÍÓÇ ÏÉÊÏÍ/ÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ & ×ÇÌ. ÕÐÇÑÅÓ. ÔÌÇÌÁ ÖÁÑÌÁÊÏÕ & ÁÍÁË. ÕÃ. ÕËÉÊÏÕ Ôá÷. Ä/íóç: Áã. Êùí/íïõ 16 10431 ÁÈÇÍÁ Ðëçñïöïñßåò: Í. Ìðßíôæá Ôçë.: 210-5213622 Fax: 210-5227406 Eail: promfarm@ika.gr

åëÝã÷ïõ, ïé ïñêùôïß åëåãêôÝò åîÝäùóáí öïñïëïãéêü ðéóôïðïéçôéêü ÷ùñßò åðéöýëáîç ãéá ôçí ÷ñÞóç 2012. Öïñïëïãéêü ðéóôïðïéçôéêü ÷ùñßò åðéöýëáîç ãéá ôç ÷ñÞóç 2012 Ýëáâáí åðßóçò êáé ïé èõãáôñéêÝò ôçò åôáéñåßåò ÐÑÙÔÅÕÓ, SEAFARM IONIAN êáé KEGOagri.

Ôï ÍÁÕÔÉÊÏ ÁÐÏÌÁ×ÉÊÏ ÔÁÌÅÉÏ (Í.Á.Ô.) ðñïêçñýóóåé äçìüóéï áíïéêôü ðëåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå êëåéóôÝò ðñïóöïñÝò, ãéá ôçí åêìßóèùóç ðÝíôå (5) ïñüöùí ôïõ êôéñßïõ åðß ôçò ïäïý Óôáäßïõ 28 óôçí ÁèÞíá, óõíïëéêÞò åðéöÜíåéáò 2.490,00 ô.ì. (Á´üñïöïò 548,00 ô.ì., Â' üñïöïò 548,00 ô.ì., Ã' üñïöïò 548,00 ô.ì. , Ä' üñïöïò 548,00 ô.ì., Å' üñïöïò 548,00 ô.ì.), éäéïêôçóßáò Í.Á.Ô. Ï äéáãùíéóìüò èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí 19/11/2013, çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 10.00 ð.ì. óôá ãñáöåßá ôïõ Í.Á.Ô. óôçí áßèïõóá Ä.Ó/Í.Á.Ô. 1ïò üñïöïò åðß ôçò ïäïý Åèí. Áíôßóôáóçò 1, óôïí ÐåéñáéÜ. Áíôßôõðá ôçò äéáêÞñõîçò êáé ôùí ôåõ÷þí ôïõ äéáãùíéóìïý èá ÷ïñçãïýíôáé óôïõò åíäéáöåñüìåíïõò áðü ôçí 17/10/2013 êáé Ýùò ôçí 18/11/2013 áðü ôçí Ä/íóç Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí Í.Á.Ô., ÔìÞìá ÅêìåôÜëëåõóçò ÁêéíÞôùí, Åèí. Áíôßóôáóçò 1 óôïí ÐåéñáéÜ (3ïò üñïöïò) êáèçìåñéíÜ áðü 09.00 ð.ì. Ýùò ôçí 13.00 ì.ì. Áñìüäéïé õðÜëëçëïé: Å. Åðéôçäåßïõ (Tçë.: 210-41.49.311 - Fax: 21041.49.302), Å. Îçñïý (Ôçë.: 21041.49.312). Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÈÅÏÔÏÊÁÓ

ìåôï÷Þ, óõíïëéêÞò áîßáò 26,50 åõñþ. ÅËÂÅ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ Ç ÅËÂÅ ÁÅ áíáêïéíþíåé üôé ôçí 10/10/2013 êáôá÷ùñÞèçêå óôï Ãåíéêü Åìðïñéêü Ìçôñþï, ç ìå áñéèìü Ê2-6080-10/10/2013 áðüöáóç ôïõ Õöõðïõñãïý ÁíÜðôõîçò, óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá åãêñßèçêå ç óõã÷þíåõóç ôçò “ÅËÂÅ Á.Å.” êáé ôçò êáôÜ 100% èõãáôñéêÞò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò “ECOJOULE SOLAR A.E.” ìå áñéèìü ÃÅÌÇ 007337301000, ìå áðïññüöçóç ôçò äåýôåñçò åôáéñßáò áðü ôçí ðñþôç, óýìöùíá ìå ôéò áðü 11/12/ 2012, 26/3/2013 ÊÁÉ 19/8/ 2013 áðïöÜóåéò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò áðïññïöïýóáò ÁÅ, êáé ôéò áðü 11/12/2012, 26/3/ 2013 êáé 19/8/2013 áðïöÜóåéò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò áðïññïöïýìåíçò ÁÅ, ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí

27 68-78 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, ôùí Üñèñùí 1-5 ôïõ Í.2166/ 1993 êáé ôçí õð' áñéèìü 10259-24/9 /2013 ðñÜîç ôçò ÓõìâïëáéïãñÜöïõ ÊáâÜëáò Áéêáôåñßíçò ÐáíôáæÞ. ÓÅËÌÁÍ ÅËËÇÍÏÅËÂÅÔÉÊÇ ÂÉÏÌ. ÅÐÅÎ. ÎÕËÏÕ Á.Å. Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 7 ðáñ. 3 ôïõ Í. 3016/2002 êáé ôçí õð' áñéèì. 3/347/ 12.07.2005 áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò ç Åôáéñåßá ãíùóôïðïéåß üôé ìåôÜ ôçí áðü 7.10.2013 áðï÷þñçóç ôïõ ê. ÉùÜííç ÏéêïíïìÜêïõ áðü ôç èÝóç ôïõ Åóùôåñéêïý ÅëåãêôÞ ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Åôáéñåßáò áðïöÜóéóå êáé áíÝèåóå ìå éó÷ý áðü 14.10. 2013 ôá êáèÞêïíôá ôïõ Åóùôåñéêïý ÅëåãêôÞ óôïí ê. Óôáýñï Ìïñöüðïõëï, õðÜëëçëï ôçò Åôáéñåßáò, óå åöáñìïãÞ ôïõ Í.3016/2002, üðùò éó÷ýåé.


28 Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ Ê

360,66

71.417

2,29

13.000

10,13

25.000

11,87

22.016

8,10

12,72

Êëåßóéìï

Õ

Ñ

É

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

Á

Á

Ã

Ï

Ñ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôáôç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

Á

ÁÅÑÏÐÏÑÉÁ ÁÉÃÁÉÏÕ(ÊÏ)

5,050

0,60%

5,000

5,050

152,5%

35.779

179.160

32.166

1,500

5,170

12,76%

ÁÊÑÉÔÁÓ (ÊÏ)

0,176

-9,74%

0,176

0,176

-40,3%

220

39

97

0,134

0,520

-10,23%

ÁËÊÏ ÅËËÁÓ (ÊÏ)

0,405

5,74%

0,371

0,409

-23,3%

22.619

9.005

19.562

0,159

0,661

6,71%

ÁËÏÕÌÕË ÌÕËÙÍÁÓ (ÊÏ)

0,539

1,32%

0,510

0,539

-20,5%

4.886

2.552

6.480

0,240

0,740

-0,30%

8,14

418

ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ ÁÅÅ× (ÊÏ)

19,470

-4,89%

19,470

19,470

-1,6%

1

19

817

13,200

25,410

0,74%

4,93

18.810

ÂÁÑÂÅÑÇÓ Í. - MODA BAGNO (ÊÏ)

0,262

0,00%

0,262

0,262

-27,8%

0

0

724

0,241

0,519

-4,85% 0,00%

3,82

20.122

ÂÁËÊÁÍ ÁÊÉÍÇÔÁ (ÊÏ)

0,190

0,00%

0,190

0,190

-44,9%

0

0

0

0,162

0,438

15,57

23.987

ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ (ÊÏ)

0,649

0,00%

0,649

0,649

23,9%

0

0

55.936

0,285

0,845

5,76%

1.093,12

199.474

ÂÉÏ×ÁËÊÏ (ÊÁ)

5,480

2,43%

5,220

5,480

39,8%

115.224

614.068

182.669

2,900

5,850

13,14%

4,53

4.969

5,63

6.325

0,160

17,98%

2,79

77.376

4,21

14.076

229,31

85.883

ÂÉÓ (ÊÏ)

0,911

0,00%

0,911

0,911

30,1%

0

0

627

0,490

1,010

14,40%

ÂÏÃÉÁÔÆÏÃËÏÕ SYSTEMS (ÊÏ)

0,890

-0,34%

0,890

0,975

-1,1%

839

810

228

0,781

1,210

-5,31%

Ã.Å. ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ (ÊÏ)

0,036

0,00%

0,036

0,036

-52,0%

5.000

180

4.351

0,028

0,118

5,26%

ÃÁËÁÎÉÄÉ (ÊÏ)

0,299

0,00%

0,299

0,299

-39,7%

5.000

1.495

5.173

0,221

0,638

1,24%

ÃÅÊÔÅÑÍÁ (ÊÏ)

2,670

-2,20%

2,610

2,720

33,5%

96.556

257.484

296.720

1,230

2,820

7,99%

0,00%

9,29

24.060

ÃÅÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÏÕ (ÊÁ)

0,386

5,18%

0,358

0,390

-4,0%

1.715

621

5.571

0,251

0,545

5,05%

54,00

15.000

ÄÁÉÏÓ ÐËÁÓÔÉÊÁ (ÊÏ)

3,600

0,00%

3,600

3,600

-25,3%

0

0

16

3,340

5,500

-1,44%

2.215,60

232.000

ÄÅÇ (ÊÏ)

9,550

-1,04%

9,240

9,580

62,1%

725.658

6.820.113

500.244

3,890

10,050

9,22%

13,54

34.720

ÄÑÏÌÅÁÓ (ÊÏ)

0,390

0,26%

0,390

0,390

37,3%

2.030

792

15.014

0,129

0,634

1,91%

4,38

13.673

ÅÂÑÏÖÁÑÌÁ (ÊÏ)

0,320

0,00%

0,320

0,320

-11,1%

0

0

66

0,209

0,539

6,90%

9.467,30

2.396.786

6,52

ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (KO)

3,950

1,28%

3,860

3,950

-39,2%

2.675.632

10.445.170

3.072.268

1,832

12,684

19,93%

6,03

11.250

3,35

ÅÊÔÅÑ (ÊÏ)

0,536

-2,19%

0,530

0,546

-2,4%

3.960

2.122

27.208

0,400

0,700

2,53%

38,95

36.749

ÅË. ÂÉÏÌ. ÆÁ×ÁÑÇÓ (ÊÁ)

1,060

-0,93%

1,020

1,100

-22,1%

31.458

32.899

22.091

0,754

1,740

10,08%

0,00%

15,92

13,05

18.648

ÅËÁÓÔÑÏÍ (ÊÏ)

0,700

-4,11%

0,700

0,750

-16,0%

140

99

5.739

0,442

0,969

1,52%

240,76

124.101

32,01

ÅËÂÁË (ÊÁ)

1,940

-0,51%

1,920

1,960

3,2%

33.380

64.744

34.995

1,080

2,380

-0,46%

12,54

7,91

13.230

0,020

3,34%

ÅËÂÅ ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ (ÊÁ)

0,598

0,00%

0,598

0,598

-2,0%

0

0

9.303

0,407

0,689

8,17%

14,92

31.735

ÅËÃÅÊÁ (ÊÏ)

0,470

0,00%

0,470

0,500

-21,7%

4.070

1.914

3.174

0,225

0,780

1,13%

26,21

23.828

ÅËÉÍÏÉË (ÊÏ)

1,100

0,00%

1,100

1,100

-34,5%

0

0

366

0,740

1,890

0,87%

488,52

177.001

ÅËËÁÊÔÙÑ (ÊÏ)

2,760

0,00%

2,690

2,760

43,8%

133.481

363.549

370.128

1,350

2,900

8,02%

317,84

19.865

0,670

4,19%

4,11%

48,46

29.546

2.683,48

305.635

0,450

5,13%

502,03

65.369

0,190

2,47%

32,34

26.730

22,87

15.146

14,37

52.067

12,21

30.009

225,06

36.300

0,188

3,03%

14,52

882,89

106.500

0,170

2,05%

12,91

ÅÕÄÁÐ (ÊÏ)

8,290

1,97%

8,130

37,13

27.504

0,050

3,70%

4,07

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ (ÊÏ)

1,350

0,00%

1,310

63,25

53.155

25,76

ÉÁÓÙ (ÊÏ)

1,190

0,00%

1,150

69,48

86.736

ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ (ÊÏ)

0,801

0,00%

42,87

28.580

0,020

1,33%

ÉÊÔÉÍÏÓ ÅËËÁÓ (ÊÏ)

1,500

4,91

9.000

ÉËÕÄÁ (ÊÏ)

0,546

5,73

8.298

4,73

ÉÍÔÅÁË ÏÌÉËÏÓ (ÊÁ)

0,691

ÉÍÔÅÑÔÅÊ (ÊÏ)

0,311

0,00%

14,00

FOLLI-FOLLIE GROUP (ÊÏ)

19,850

1,79%

0,00% 1,00

ÅËËÁÄÏÓ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

16,000

-0,06%

15,860

16,100

20,2%

5.169

82.417

10.649

11,260

19,190

ÅËËÇÍÉÊÁ ÊÁËÙÄÉÁ (ÊÏ)

1,640

0,00%

1,590

1,640

-11,8%

4.022

6.453

28.587

1,120

2,320

0,34%

ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ (ÊÏ)

8,780

-1,79%

8,760

8,930

18,6%

63.148

557.363

160.037

5,800

9,300

6,23%

12,80

ÅËËÇÍÉÊÁ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁ (ÊÏ)

7,680

2,40%

7,300

7,680

77,4%

280.639

2.097.657

382.826

3,105

7,730

16,58%

8,31

ÅËÔÏÍ (KÏ)

1,210

0,83%

1,200

1,240

33,0%

615

743

9.976

0,510

1,250

0,21%

ÅËÔÑÁÊ (ÊÏ)

1,510

-4,43%

1,440

1,580

-7,9%

950

1.389

230

1,080

1,900

-6,79%

ÅÐÉËÅÊÔÏÓ (ÊÏ)

0,276

-1,78%

0,270

0,284

-38,1%

10.855

2.967

13.303

0,232

0,587

-1,50%

ÅÔÅÌ (ÊÁ)

0,407

1,24%

0,390

0,408

-22,8%

1.340

537

12.135

0,217

0,828

0,80%

ÅÕÁÈ (ÊÏ)

6,200

-2,52%

6,160

6,300

2,5%

19.010

118.277

46.136

3,940

6,820

0,86%

8,310

60,8%

190.813

1.566.500

175.605

3,778

8,630

-0,19%

1,400

38,3%

2.015

2.681

15.110

0,480

1,620

6,17%

1,190

-11,9%

9.380

10.916

12.893

0,690

1,580

2,94%

0,800

0,801

-0,6%

110.782

88.690

95.557

0,401

0,994

0,07%

0,00%

1,470

1,520

18,2%

19.526

29.130

11.272

0,791

1,771

-0,50%

0,00%

0,546

0,546

-16,0%

0

0

6

0,269

0,680

1,99%

-3,36%

0,681

0,780

63,9%

801

598

359

0,157

1,289

6,27%

0,311

0,311

-28,7%

0

0

1.017

0,223

0,600

3,19%

19,410

20,000

53,6%

189.742

3.725.271

136.382

9,170

20,000

2,86% -0,38%

0,00%

18,68

3,49

11.233

1.328,92

66.948

14,70

7.500

12,76

ÊÁÍÁÊÇÓ Ó. (ÊÏ)

1,960

3,16%

1,950

1,960

68,3%

101

198

1.594

0,924

2,090

12,67

9.743

0,008

0,58%

24,03

ÊÁÑÁÌÏËÅÃÊÏÓ (ÊÏ)

1,300

0,00%

1,300

1,300

-24,4%

0

0

808

1,070

2,000

0,97%

67,67

14.680

0,00%

11,49

ÊÁÑÁÔÆÇ (ÊÏ)

4,610

0,00%

4,540

4,610

81,5%

600

2.731

3.697

1,820

4,900

-0,57%

6,07

3.301

ÊÅÊÑÏØ (ÊÏ)

1,840

0,00%

1,800

1,870

-31,1%

915

1.666

1.686

1,540

3,790

0,35%

26,71

40.219

ÊËÏÕÊÉÍÁÓ - ËÁÐÐÁÓ (ÊÏ)

0,664

-0,90%

0,631

0,664

9,3%

14.564

9.363

16.372

0,425

0,875

0,64%

4,21

11.510

ÊËÙÓ/ÃÉÁ ÍÁÕÐÁÊÔÏÕ (ÊÁ)

0,366

0,00%

0,366

0,366

-26,8%

0

0

800

0,232

0,679

-0,75%

4,46

21.224

ÊÏÑÄÅËËÏÕ ×. ÁÖÏÉ (ÊÁ)

0,210

0,00%

0,210

0,210

-40,7%

0

0

2.062

0,180

0,428

-0,85%

43,04

13.450

ÊÏÑÑÅÓ (ÊÏ)

3,200

0,00%

3,160

3,240

-20,0%

6.357

20.394

4.696

2,660

4,870

4,27%

20,16

29.480

ÊÑÅÔÁ ÖÁÑÌ (ÊÏ)

0,684

-2,43%

0,670

0,700

6,0%

9.184

6.280

41.610

0,307

0,800

-0,28%

67,12

33.065

0,050

2,46%

-1,74%

5,82

15.805

371,59

1.795.141

18,36

22.945

12,79

0,00% 0,100

12,50%

7,60

ÊÑÉ - ÊÑÉ (ÊÏ)

2,030

-0,98%

2,010

2,050

36,5%

971

1.966

24.118

0,855

2,240

ÊÔÇÌÁ Ê. ËÁÆÁÑÉÄÇ (ÊÏ)

0,368

0,00%

0,368

0,368

-8,0%

0

0

674

0,185

0,488

1,53%

ÊÕÐÑÏÕ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

0,207

0,00%

0,207

0,207

-18,8%

0

0

0

0,180

0,397

0,00%

ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ Ç.- F.H.L. (ÊÏ)

0,800

-0,37%

0,773

0,810

-4,5%

1.320

1.049

5.072

0,574

0,947

-4,47%

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ Solidus ×ñçìáôéóôçñéáêÞ www.solidus.gr Ôçë.: 2106900600 Ç Solidus åßíáé ìÝëïò ôïõ ×.A. áðü ôï 2000 ùò åêêáèáñéóôéêü ìÝëïò ôçò áãïñÜò áîéþí êáé ðáñáãþãùí. ÌÝ÷ñé êáé óÞìåñá Ý÷åé êáôáöÝñåé íá áíáðôýîåé Ýíá óçìáíôéêü äßêôõï óõíåñãáôþí óå üëç ôçí ÅëëÜäá, ôï ïðïßï êáé ôçí Ý÷åé áíáäåßîåé ìåôáîý ôùí êïñõ-

öáßùí åôáéñåéþí ôïõ ÷þñïõ. ÐáñÜëëçëá êáé ìÝóù ôùí óõíåñãáóéþí ôçò ìå ôñÜðåæåò êáé ÷ñçìáôéóôçñéáêÝò åôáéñåßåò ôïõ åîùôåñéêïý, Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá ðñïóöÝñåé óôïõò ðåëÜôåò ôçò, åõñåßá ðñüóâáóç óôéò ìåãáëýôåñåò êáé ðéï áíåðôõãμÝíåò áãïñÝò ôïõ êüóìïõ.

ÁèçíáúêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.32.54.764 www.athinaiki-securities.gr

ÄõíáìéêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.36.77.700 www.dynamicsec.gr

ÅðåíäõôéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò Ôçë.: 210.81.73.000 www.ibg.gr

Alphatrust Ôçë.: 210.62.89.100 www.alphatrust.gr

Euroxx Ôçë.: 210.68.79.400 www.euroxx.gr

Nuntius ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.33.50.599 www.nuntius.gr

Alpha Finance Ôçë.: 210.37.05.700 www.alphafinance.gr

EFG Eurobank Securities Ôçë.: 210.37.20.000 www.eurobankequities.gr

ÐÞãáóïò ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.36.70.700 www.pegsec.gr

Ðåéñáéþò ÁÅÐÅÕ Ôçë.: 210.33.54.000 www.piraeus-sec.gr Ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ åôáéñåßá "Ðåéñáéþò ÁÅÐEÕ" Ý÷åé ùò êýñéåò äñáóôçñéüôçôåò ôç äéáìåóïëÜâçóç ãéá áãïñÜ åëëçíéêþí êáé îÝíùí ìåôï÷þí, åëëçíéêþí êáé îÝíùí ðáñáãþãùí ðñïúüíôùí, êñáôéêþí êáé åôáéñéêþí ïìïëüãùí, ãéá ëïãáñéáóìïýò

ðåñéèùñßïõ (margin accounts), êáèþò êáé ôç äéåêðåñáßùóç ôùí ÷ñçìáôéóôçñéáêþí óõíáëëáãþí ðïõ äéåíåñãïýíôáé ìÝóù ôïõ äéêôýïõ ôùí õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò, ôùí 2 õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò (Èåóóáëïíßêç, ÐÜôñáò) áëëÜ êáé ôùí 18 óõíåñãáæüìåíùí Áíþíõìùí Åôáéñåéþí ÅðåíäõôéêÞò ÄéáìåóïëÜâçóçò.


ÌÅÔÏ×ÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

19,40

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Êëåßóéìï

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

29

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôáôç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

-9,44%

5,77

7.595

ÊÕÑÉÁÊÏÕËÇÓ (ÊÏ)

0,760

6,59%

0,642

0,760

-5,0%

10.226

7.089

877

0,433

1,490

3,80

5.939

ËÁÍÁÊÁÌ (ÊÏ)

0,639

0,00%

0,639

0,639

3,6%

0

0

0

0,503

0,869

0,00%

1,96

8.322

ËÅÂÅÍÔÅÑÇÓ Í. (ÊA)

0,235

0,00%

0,235

0,235

-26,6%

0

0

858

0,198

0,658

-8,58%

4,49

8.322

ËÅÂÅÍÔÅÑÇÓ Í. (ÐA)

0,540

0,00%

0,540

0,540

68,2%

0

0

10

0,307

0,798

2,68%

2,07

7.734

ËÉÂÁÍÇ ÅÊÄÏÔ. ÏÑÃ. (ÊÏ)

0,268

-2,19%

0,268

0,269

13,6%

747

201

70

0,144

0,363

13,20%

42,93

15.222

-0,88%

2,91

9.819

679,51

51.951

0,00% …

227,69

0,00%

8,90

4,01

11.700

941,66

110.783

0,500

5,88%

5,47

32.188

8,58

4.588

ËÏÕËÇ ÌÕËÏÉ (ÊÏ)

2,820

-2,76%

2,810

2,870

5,6%

2.380

6.700

5.915

1,130

3,760

ÌÁÈÉÏÓ ÐÕÑÉÌÁ×Á (ÊÏ)

0,296

-4,21%

0,296

0,296

-42,0%

250

74

1.526

0,152

0,510

5,36%

ÌÅÔÊÁ (ÊÏ)

13,080

3,32%

12,660

13,340

33,6%

273.624

3.522.586

62.448

6,400

13,550

4,39%

ÌÏÔÏÄÕÍÁÌÉÊÇ (ÊÏ)

0,343

-7,30%

0,340

0,350

-41,3%

678

236

1.415

0,211

0,640

-3,37%

ÌÏÔÏÑ ÏÚË (ÊÏ)

8,500

-0,58%

8,400

8,550

2,4%

61.150

518.224

197.382

6,205

9,370

4,93%

ÌÏÕÆÁÊÇÓ (ÊÁ)

0,170

0,00%

0,170

0,170

-25,1%

0

0

1.101

0,114

0,330

6,95%

ÌÏ×ËÏÓ (ÊÏ)

1,870

-1,06%

1,820

1,930

70,0%

521

962

3.493

0,565

2,600

-1,71%

ÌÐÇÔÑÏÓ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÉÊÇ (KO)

0,578

0,00%

0,578

0,578

-5,1%

0

0

203

0,336

0,745

-4,27%

ÌÕÔÉËÇÍÁÉÏÓ (ÊÏ)

5,480

1,11%

5,240

5,480

22,6%

492.267

2.627.225

341.321

3,120

5,650

7,88%

5.201

3.468

459

0,300

1,040

-24,24%

50,00

9,16

15.842

640,70

116.916

4,23

6.340

ÍÁÊÁÓ ÌÏÕÓÉÊÇ (ÊÏ)

0,667

0,30%

0,660

0,731

66,3%

22,46

4,48

23.935

ÍÁÕÔÅÌÐÏÑÉÊÇ (ÊÏ)

0,187

6,86%

0,159

0,189

-42,3%

3.126

511

252

0,149

0,360

-2,32%

29,30

63.697

ÍÇÑÅÕÓ (ÊO)

0,460

0,44%

0,451

0,468

-33,4%

50.352

23.107

57.864

0,380

0,839

4,01%

7,24

3.873

ÍÔÑÏÕÊÖÁÑÌÐÅÍ (ÊÏ)

1,870

0,00%

1,870

1,870

-22,7%

0

0

477

0,805

2,640

2,49%

4,02

34.986

ÎÕËÅÌÐÏÑÉÁ (ÊÏ)

0,115

0,88%

0,115

0,115

-26,3%

5.000

575

2.239

0,101

0,188

3,09%

0,56

2.567

ÎÕËÅÌÐÏÑÉÁ (ÐÏ)

0,220

0,00%

0,220

0,220

-6,8%

0

0

13

0,200

0,315

0,00%

246,96

10.080

0,400

1,63%

14,08

ÏËÈ (ÊÏ)

24,500

-1,57%

24,300

24,990

7,5%

17.076

418.348

20.614

13,640

25,200

0,83%

460,00

25.000

0,010

0,05%

63,07

ÏËÐ (ÊÏ)

18,400

-0,43%

18,200

18,800

8,7%

5.093

93.809

63.706

11,500

21,680

1,46%

2.979,46

319.000

0,720

7,71%

9,47

ÏÐÁÐ (ÊÏ)

9,340

1,85%

8,950

9,340

73,0%

1.168.617

10.682.000

6.341.818

4,160

9,360

8,13%

4.274,11

490.150

0,00%

14,74

1,54

4.971

… 52,16

ÏÔÅ (ÊÏ)

8,720

-3,11%

8,670

9,120

71,0%

1.846.055

16.420.640

1.418.446

3,100

9,430

7,93%

ÐÁÚÑÇÓ ÐËÁÓÔÉÊÙÍ (ÊÏ)

0,310

-8,82%

0,240

0,349

-6,1%

3.000

918

315

0,193

0,605

-0,55%

25,70

50.797

ÐÁÐÏÕÔÓÁÍÇÓ (ÊÁ)

0,506

-8,83%

0,506

0,506

1,8%

1

1

23.488

0,196

0,750

-12,62%

1,66

20.210

ÐÁÑÍÁÓÓÏÓ (ÊÏ)

0,082

17,14%

0,080

0,084

-86,2%

28.740

2.362

15.812

0,055

0,698

35,43%

7.608,85

5.072.568

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

1,500

-2,60%

1,470

1,550

-49,4%

15.863.758

23.983.340

8.847.551

0,832

6,296

11,82%

11,24

7.070

ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ Ð. (ÊÏ)

1,590

0,63%

1,570

1,590

14,4%

471

743

1.184

1,200

1,740

-0,50%

123,65

22.080

0,080

1,43%

9,88

ÐËÁÉÓÉÏ COMPUTERS (ÊÏ)

5,600

0,18%

5,600

5,620

53,4%

274

1.538

866

2,700

6,250

6,44%

61,78

45.095

0,00%

11,46

ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ (ÊÏ)

1,370

1,48%

1,320

1,370

10,5%

95.101

128.567

53.563

0,730

1,640

4,58%

147,30

27.379

10,18

ÐËÁÓÔÉÊÁ ÊÑÇÔÇÓ (ÊÁ)

5,380

0,37%

5,380

5,380

7,3%

27

145

2.047

3,865

5,554

1,56%

3,55

24.319

7,41

ÐÑÏÏÄÅÕÔÉÊÇ (ÊÏ)

0,146

-4,58%

0,146

0,146

13,2%

4.000

584

27.574

0,054

0,223

0,69%

19,32

22.280

ÑÅÂÏÚË (ÊÏ)

0,867

0,23%

0,826

0,870

38,9%

6.613

5.689

33.185

0,345

1,200

1,49%

199,93

34.771

23,35

ÓÁÑÁÍÔÇÓ ÃÑ. (ÊÏ)

5,750

-1,71%

5,500

5,890

32,5%

5.878

33.805

10.115

2,430

5,940

2,85%

35,32

2,75

4.181

ÓÁÑÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ ÊÕË/ÌÕËÏÉ (ÊÏ)

0,657

0,00%

0,657

0,657

-15,8%

0

0

390

0,626

1,020

-18,44%

159,76

96.244

ÓÉÄÅÍÏÑ (ÊÁ)

1,660

-2,92%

1,650

1,720

-5,1%

26.372

44.119

110.355

0,970

2,390

0,36%

9,19

28.438

ÓÐÕÑÏÕ ÁÃÑ. ÏÉÊ. (ÊÏ)

0,323

-6,10%

0,323

0,323

-36,7%

100

32

1.184

0,252

0,557

3,23%

255,79

124.170

490,48

ÓÙË/ÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏY (ÊÏ)

2,060

0,49%

2,020

2,090

-4,2%

79.442

162.281

179.728

1,140

2,590

-1,13%

372,78

109.319

0,050

1,47%

33,08

ÔÅÑÍÁ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇ (ÊÏ)

3,410

-0,87%

3,350

3,440

6,7%

54.145

184.211

136.345

1,943

3,624

4,11%

57,97

33.125

ÔÅ×ÍÉÊÇ ÏËÕÌÐÉÁÊÇ

1,750

0,00%

1,720

1,780

21,5%

19.937

34.858

35.465

1,130

2,710

7,83%

2,29

1.270

ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÔÆÉÑÁÊÉÁÍ ÐÑÏÖÉË

1,800

20,00%

1,790

1,800

-45,9%

100

180

11

0,900

3,330

-5,36%

1.425,68

77.064

0,00%

ÔÉÔÁÍ (ÊÏ)

18,500

1,65%

18,100

18,500

32,5%

106.158

1.935.260

104.173

11,310

20,000

0,60%

56,99

7.569

0,00%

ÔÉÔÁÍ (ÐÏ)

7,530

0,40%

7,500

7,600

14,4%

1.900

14.271

2.733

5,600

7,900

1,39%

135,75

305.732

ÕÃÅÉÁ (ÊÏ)

0,444

-1,33%

0,438

0,455

-28,4%

164.464

72.902

204.467

0,264

0,795

3,53%

1,37

10.204

ÖÉÅÑÁÔÅÎ (ÊÏ)

0,134

0,00%

0,134

0,134

-21,2%

0

0

3.008

0,070

0,400

7,89%

6,92

8.341

×ÁÚÄÅÌÅÍÏÓ (ÊÏ)

0,830

0,00%

0,830

0,830

37,0%

0

0

1

0,350

0,918

0,46%

87,10

101.280

×ÁËÊÏÑ (ÊÁ)

0,860

-2,82%

0,842

0,869

-1,4%

18.930

16.221

60.694

0,460

1,420

-1,59% -3,52%

0,46

4.035

×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔÇ Å. ÕÉÏÉ (ÊÏ)

0,115

-4,17%

0,111

0,123

-77,0%

13.001

1.499

3.904

0,111

0,713

8,14

21.877

81,22

A.S. COMPANY (ÊÏ)

0,372

-2,36%

0,345

0,375

-5,8%

860

304

10.430

0,247

0,488

9,57%

6.979,74

10.922.906

0,48

ALPHA ÂÁÍÊ (ÊÏ)

0,639

1,11%

0,624

0,642

24,4%

10.010.592

6.316.602

11.524.080

0,161

0,863

7,56%

272,71

1.033.006

ATTICA BANK (ÊÏ)

0,264

-0,75%

0,261

0,269

-67,5%

1.071.549

282.305

1.490.556

0,173

1,074

1,36%

9,32

45.457

AUDIOVISUAL (ÊÏ)

0,205

-2,38%

0,205

0,205

109,2%

51

10

3.765

0,041

0,482

-8,81%

88,35

12.120

7,28

15.816

AUTOHELLAS (ÊÏ)

7,290

0,00%

7,290

7,290

35,0%

0

0

5.393

3,420

7,740

-0,78%

BYTE COMPUTER (ÊÏ)

0,460

-1,08%

0,460

0,460

-10,9%

200

92

569

0,340

0,620

24,88

101.124

-2,71%

CENTRIC ÐÏËÕÌÅÓÁ (ÊÏ)

0,246

0,82%

0,235

0,251

-24,3%

24.696

6.059

74.383

0,162

0,440

2,48

9.908

8,16%

CPI (ÊÏ)

0,250

3,31%

0,250

0,266

-3,5%

1.950

503

616

0,133

0,400

39,08%

7.532,87

364.083

13,60

26.665

COCA -COLA HBC

20,690

2,83%

20,330

20,700

#ÔÉÌÇ!

118.089

2.424.490

107.131

16,790

23,800

-3,47%

CYCLON ÅËËÁÓ (ÊO)

0,510

-1,54%

0,480

0,520

-5,2%

4.142

2.090

4.326

0,289

0,700

2,26

31.370

1,08%

DIONIC (ÊÏ)

0,072

0,00%

0,069

0,074

-67,3%

100.300

7.204

100.696

0,066

0,263

-6,92%

2.430,25 472,75

4.050.417

EUROBANK EFG (ÊÏ)

0,600

-2,28%

0,597

0,620

-90,6%

976.866

590.911

1.490.661

0,495

13,500

4,64%

61.000

EUROBANK PROPERTIES ÁÅÅÁÐ (ÊÏ)

7,750

0,91%

7,520

7,850

58,2%

16.113

124.549

32.827

4,110

7,850

3,02%

27,77

52.800

5,97

F.G. EUROPE (ÊO)

0,526

0,00%

0,526

0,526

-22,6%

18,33

4.687

0,850

21,74%

6,02

FHL MERMEREN

3,910

-12,72%

3,910

4,180

-24,5%

0

0

1.965

0,450

0,950

0,63%

59

245

119

3,730

5,190

-5,06%

177,45

50.992

FOURLIS ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (KÏ)

3,480

-1,14%

3,410

3,580

76,6%

280,28

50.592

FRIGOGLASS (KO)

5,540

-0,18%

5,390

5,640

5,1%

123.354

428.628

146.417

1,580

3,790

2,29%

39.902

218.828

74.345

3,840

6,260

60,09

48.069

0,200

16,00%

QUEST ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

1,250

0,81%

1,220

1,260

9,6%

1,08%

26.624

33.298

15.638

0,750

1,390

2,63% 1,67%

0,00%

13,60

7,94

25,11

20.578

INFORM ËÕÊÏÓ Ð. (ÊÏ)

1,220

-2,40%

1,190

1,250

-9,0%

8.400

10.157

19.279

0,910

1,750

71,83

133.026

1.355,56

ÉÍTÑAKOM (ÊÏ)

0,540

0,37%

0,524

0,546

-12,5%

329.436

175.887

394.707

0,277

0,754

5,92%

19,33

23.154

INTRAKAT (KO)

0,835

-2,91%

0,818

0,868

-21,2%

12.517

10.497

21.038

0,580

1,220

5,55%

290,90

158.962

0,004

0,19%

135,12

77.655

1.299,95

129.995

90,59

0,00% 0,210

2,10%

17,58

INTRALOT (ÊÏ)

1,830

-1,08%

1,800

1,870

-4,2%

298.121

543.744

448.864

1,240

2,410

3,54%

J & P - ÁÂÁÎ (ÊÏ)

1,740

-2,79%

1,730

1,770

21,7%

1.952

3.412

19.778

0,970

1,900

-0,49%

JUMBO (ÊÏ)

10,000

4,60%

9,500

10,060

67,5%

323.681

3.186.288

324.210

4,580

10,640

6,87%


30

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

41,62

23.649

219,13

44.268

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

0,00% …

ÌÅÔÏ×ÅÓ

21,78

Êëåßóéìï

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôáôç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

KLEEMAN HELLAS (KO)

1,760

-1,12%

1,730

1,790

14,3%

5.493

9.640

7.468

0,901

1,880

5,29%

LAMDA DEVELOPMENT(ÊÏ)

4,950

-2,94%

4,890

5,050

23,1%

28.771

142.121

21.061

2,910

6,480

19,09%

3,41

4.740

371,30

770.329

13,97

10.500

21,39

14.074

0,250

16,45%

4,65

6.200

39,73

12.417

0,00%

36,20

MLS ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇ (ÊÏ)

3,200

0,63%

14,04

6.133

0,00%

10,99

NEXANS ÅËËÁÓ (ÊÏ)

2,290

0,00%

10,42

27.848

3,48%

70,57

NEWSPHONE HELLAS

0,374

-2,60%

0,013

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

46,99

LOGISMOS (ÊÏ)

0,719

0,00%

0,719

0,719

17,9%

0

0

6.178

0,373

1,230

18,79%

MARFIN INVESTMENT GROUP

0,482

3,43%

0,460

0,482

12,4%

1.508.686

712.152

2.795.654

0,175

0,564

16,91% -0,04%

21,03

MEVACO (ÊÏ)

1,330

0,00%

1,330

1,330

-2,9%

0

0

1.679

0,880

1,580

MIG REAL ESTATE (KO)

1,520

-0,65%

1,520

1,520

-0,7%

215

327

780

1,100

1,920

1,43%

MINERBA (KO)

0,750

0,00%

0,750

0,750

0,5%

0

0

1.122

0,350

0,948

-3,03%

3,120

3,200

19,9%

56.416

177.662

32.690

2,180

3,200

4,07%

2,280

2,290

-5,4%

140

320

575

1,600

3,110

0,95%

0,360

0,397

-27,1%

39.354

14.457

14.166

0,241

0,592

3,49%

3,83

3.953

14,54

PAPERPACK ÔÓÏÕÊÁÑÉÄÇÓ É. (ÊÏ)

0,970

0,00%

0,970

0,970

23,6%

0

0

6.291

0,255

1,060

0,93%

11,36

11.812

17,68

PROFILE (ÊÏ)

0,962

0,73%

0,930

0,962

22,2%

870

827

4.545

0,571

1,260

-1,47% -12,21%

10,05

6.836

QUALITY & RELIABILITY (KO)

1,470

2,08%

1,330

1,470

219,6%

3.240

4.516

7.897

0,236

1,970

33,03

57.435

REDS (ÊO)

0,575

-4,33%

0,570

0,591

-13,0%

5.750

3.342

11.454

0,450

0,949

6,74%

12,07

6.457

SPACE HELLAS (ÊÏ)

1,870

0,00%

1,870

1,870

45,0%

280

524

682

1,000

2,200

-9,16%

46,05

54.888

TRASTOR ÁÅÅÁÐ

0,839

-1,53%

0,821

0,863

34,2%

41.734

34.715

23.947

0,450

0,890

6,14%

4,52

14.627

UNIBIOS ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

0,309

-1,28%

0,295

0,313

71,7%

66.200

20.008

69.708

0,116

0,414

9,05%

#ÔÉÌÇ!

#ÔÉÌÇ!

ALPHA ÂÁÍÊ (ÊÏ) - ÔÐ

1,390

2,21%

1,320

1,400

#ÔÉÌÇ!

2.625.514

3.552.256

2.633.904

0,241

1,450

18,15%

#ÔÉÌÇ!

#ÔÉÌÇ!

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ) - ÔÐ

0,860

-2,27%

0,842

0,880

#ÔÉÌÇ!

1.108.071

951.077

1.919.520

0,290

0,889

9,36%

#ÔÉÌÇ!

#ÔÉÌÇ!

ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (KO) -ÔÐ

1,130

-1,74%

1,090

1,160

#ÔÉÌÇ!

1.592.732

1.788.770

1.609.674

0,420

2,000

17,73%

Ê

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

106,25

Á

Ä

21,37

5.746

3,65

295

3,16

389

Ô

É

Ç

Á

Ã

Ð

Ï

Ñ

Ñ

Á

É

Ã

Á

Ì

Ð

Á

Ô

Á

Å

Ñ

Õ

Á

Ó

Ó

É

Ô

Ì

Á

Ù

Ô

É

Í

Ê

Á

Ù

Í

Ì

Ï

Ô

É

Â

É

Á

Ô

Ë

É

Ù

Ù

Í

Í

Ê

ALPHA ETF FTSE20

3,720

0,54%

3,670

3,720

#ÔÉÌÇ!

12.785

47.397

NBGAM ETF Ã.Ä.×.Á.

12,380

-1,04%

12,210

12,380

#ÔÉÌÇ!

646

7.888

NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

8,140

0,00%

8,140

8,140

-3,2%

0

0

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

×

Á

Ì

Ç

Ë

Ç

Ó

Ä

É

Á

Ó

Ð

Ï

Ñ

Á

Å

Ö

Á

Ë

Á

É

Ù

Í #ÔÉÌÇ! #ÔÉÌÇ!

39

6,880

10,110

0,95%

Ó

7,62

49.153

ÁÈÇÍÁ (ÊÏ)

0,155

-15,76%

0,155

0,156

-18,4%

3.397

527

844

0,094

0,340

-11,68%

273,49

63.900

ÁÓÔÇÑ ÐÁËÁÓ (ÊÏ)

4,280

-2,73%

4,250

4,400

22,6%

4.800

20.545

13.867

3,170

4,950

13,11%

18,51

15.300

39,51

ÁÔÔÉÊÅÓ ÅÊÄÏÓÅÉÓ (ÊÏ)

1,210

0,83%

1,200

1,300

72,9%

260

314

159

0,520

1,450

29,70%

56,41

8.419

1,460

21,79%

215,87

ÃÅÊÅ (ÊÁ)

6,700

0,00%

6,700

6,700

1,7%

0

0

27

6,590

8,320

0,22%

194,72

68.322

ÃÅÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

2,850

12,20%

0,029

0,029

-55,5%

4

11

5

1,510

8,850

21,85%

98,09

71.083

119,97

13.404

14,35

17.000

571,46

2.760

7,600

3,67%

298,33

ÇÑÁÊËÇÓ ÁÃÅÔ (ÊÏ)

1,380

0,00%

1,370

1,380

10,4%

229

316

869

1,010

1,800

-0,36%

ÉÏÍÉÊÇ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁÊÇ (ÊÏ)

8,950

0,00%

8,950

8,950

-31,2%

0

0

18

8,400

13,000

0,00%

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ (ÊÏ)

0,844

-0,71%

0,681

0,850

53,5%

260

219

701

0,321

1,430

2,03%

207,050

-1,43%

207,000

210,000

72,7%

102

21.120

138

90,000

212,000

1,94%

13,37

ÊÁÑÅËÉÁ (ÊÁ)

9,72

6.700

0,165

11,38%

14,38

ÊÅÐÅÍÏÕ ÌÕËÏÉ (ÊÏ)

1,450

0,00%

1,450

1,450

5,8%

0

0

105

0,772

1,690

0,31%

405,70

21.364

170,62

ËÁÌØÁ (ÊÏ)

18,990

0,00%

18,990

18,990

5,5%

100

1.899

453

15,000

19,600

-0,67%

141,85

70.926

ÌÉÍÙÉÊÅÓ ÃÑÁÌÌÅÓ (ÊÏ)

2,000

0,00%

2,000

2,000

0,0%

1.100

2.200

1.713

1,520

2,100

0,30%

5,47

17.241

6,38

ÐÅÑÓÅÕÓ (ÊÏ)

0,317

0,00%

0,317

0,317

860,6%

0

0

12

0,028

0,325

32,50%

91,84

14.000

10,93

55,96

191.660

36,10

11.720

2,63

33.302

ÁÅÃÅÊ (ÊÏ)

0,079

-1,25%

0,079

0,080

2,17

14.870

ÁËÖÁ ÃÊÑÉÓÉÍ (ÊÏ)

0,146

0,00%

0,146

2,57

21.382

ALMA -ÁÔÅÑÌÙÍ (ÊÏ)

0,120

0,00%

2,01

49.030

ALAPIS (ÊÏ)

0,041

0,00%

18,91

185.373

ÁÍÅÊ (ÊÏ)

0,102

20,00%

ALPHA ÁÓÔÉÊÁ ÁÊÉÍÇÔÁ

6,560

0,00%

6,560

6,980

4,0%

101

663

158

3,560

7,200

-0,49%

ATTICA ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (KA)

0,292

-9,03%

0,257

0,312

-4,3%

7.556

2.204

1.867

0,124

0,588

-7,43%

FLEXOPACK (ÊÏ)

3,080

-0,96%

3,020

3,080

2,0%

891

2.709

24.617

2,390

5,000

-4,23%

-38,8%

5.398

427

17.227

0,066

0,184

-6,29%

0,146

-27,7%

0

0

1.261

0,080

0,328

-32,05%

0,120

0,120

0,0%

0

0

0

0,120

0,120

0,00%

0,041

0,041

0,0%

0

0

0

0,085

0,102

-43,3%

140.793

14.311

31.453

12,28

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

Õ

Ð

Ï

Å

Ð

É

Ô

Ç

Ñ

Ç

Ó

Ç

0,071

0,041

0,00%

0,270

19,58%

1,31

2.970

ÁÍÅÊ (ÐÏ `96)

0,440

18,28%

0,440

0,440

43,8%

83

37

55

0,300

0,770

36,48%

2,45

81.645

ATTI-KAT (KO)

0,030

0,00%

0,030

0,030

50,0%

10.000

300

19.885

0,016

0,088

11,11%

2,52

3.230

2,73

17.175

ÂÁÑÁÃÊÇÓ (ÊÏ)

0,780

0,00%

0,780

0,780

61,8%

0

0

49

0,206

0,840

8,94%

ÂÁÑÂÁÑÅÓÏÓ (ÊÁ)

0,159

13,57%

0,141

0,168

-12,2%

9.300

1.479

940

0,027

0,181

172,96%

2,87

17.580

0,31

6.000

ÂÉÏÔÅÑ (ÊÏ)

0,163

-14,21%

0,157

0,179

8,7%

13.000

2.118

14.549

0,059

0,194

2,74%

ÃÉÏÕÑÏÌÐÑÏÊÅÑÓ (ÊÏ)

0,052

0,00%

0,052

0,052

-77,3%

5.250

273

21

0,039

0,333

25,30

30.160

0,00%

ÄÉÁÓ É×È/ÃÅÉÅÓ (ÊÁ)

0,839

0,00%

0,839

0,839

49,8%

0

0

0

0,420

0,845

0,00%

7,89

15.879

2,56

3.961

ÄÏÌÉÊÇ ÊÑÇÔÇÓ (ÊÏ)

0,497

0,00%

0,497

0,497

-10,8%

0

0

5

0,310

0,800

-6,91%

ÄÏÕÑÏÓ (ÊÏ)

0,645

0,00%

0,645

0,645

0,5%

0

0

608

0,120

0,970

36,12% 0,00%

0,15

1,18

7.848

ÅÄÑÁÓÇ - ØÁËËÉÄÁÓ ×. (ÊÏ)

0,150

0,00%

0,150

0,150

0,0%

0

0

0

0,080

0,150

21,26

7.086

ÅËÂÉÅÌÅÊ (ÊÏ)

3,000

0,00%

3,000

3,000

-16,2%

0

0

0

3,000

3,580

0,00%

3,16

30.390

ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×È/ÃÅÉÁÉ (ÊÏ)

0,104

19,54%

0,104

0,104

31,6%

200

21

1.121

0,039

0,137

22,50%

ÅËËÇÍÉÊÇ ÕÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁ (ÊÏ)

0,294

0,00%

0,294

0,294

8,9%

0

0

25

0,180

0,354

-1,28%

ÅÕÑÙÓÕÌÂÏÕËÏÉ (ÊÏ)

3,170

0,00%

3,170

3,170

20,1%

0

0

14

2,120

3,170

3,17%

ÊÑÅÊÁ (ÊÁ)

0,208

4,52%

0,208

0,208

-52,7%

100

21

1.654

0,144

0,580

4,58% 0,00%

4,03

13.692

23,29

7.348

1,48

7.125

0,83

20.663

ÊËÙÍÁÔÅÎ (ÊÏ)

0,040

0,00%

0,040

0,040

0,0%

0

0

0

0,040

0,040

0,63

7.840

ÊËÙÍÁÔÅÎ (ÐO)

0,080

0,00%

0,080

0,080

0,0%

0

0

0

0,080

0,080

0,00%

4,63

92.617

ÅÍÙÌÅÍÇ ÊËÙÓÔÏÛÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁ (ÊÏ)

0,050

0,00%

0,050

0,050

0,0%

0

0

0

0,050

0,050

0,00%

20,67

322.925

ÌÁÚËËÇÓ Ì.É.(ÊÏ)

0,064

-3,03%

0,054

0,068

0,0%

14.851

951

18.739

0,054

0,150

-4,62%

6,69

66.938

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ (ÊÏ)

0,100

0,00%

0,100

0,100

-69,9%

0

0

0

0,085

0,370

0,00%

2,49

25.969

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ (ÐÏ)

0,096

0,00%

0,096

0,096

-50,5%

0

0

0

0,065

0,268

0,00%

1,74

25.180

ÌÐÏÕÔÁÑÇÓ É. & ÕÉÏÓ (ÊÁ)

0,069

6,15%

0,069

0,069

-4,2%

4.600

317

2.517

0,037

0,132

18,05%

0,04

1.540

ÌÐÏÕÔÁÑÇÓ É. & ÕÉÏÓ (ÐÁ)

0,026

0,00%

0,026

0,026

-84,5%

0

0

150

0,024

0,201

0,00%

56,51


ÌÅÔÏ×ÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Êëåßóéìï

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

31

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôáôç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

10,29%

7,66

255.460

ÍÅË (ÊÏ)

0,030

11,11%

0,028

0,030

-73,2%

8.000

236

2.504

0,012

0,180

4,55

20.231

ÍÉÊÁÓ (ÊÏ)

0,225

0,00%

0,225

0,225

-57,5%

0

0

183

0,220

0,530

-4,05%

18,75

18.750

ÐÇÃÁÓÏÓ ÅÊÄÏÔÉÊÇ Á.Å. (KO)

1,000

0,00%

0,136

0,204

-70,5%

199

36

41

0,044

0,610

827,64%

4,49

36.235

ÓÅËÏÍÔÁ (ÊÏ)

0,124

0,00%

0,120

0,125

-73,4%

71.390

8.856

6.056

0,105

0,600

-2,32%

4,82

60.221

ÓÅËÌÁÍ (ÊO)

0,080

0,00%

0,080

0,080

-71,4%

0

0

188

0,080

0,349

-8,05%

3,55

10.000

ÓÉÄÌÁ (ÊÏ)

0,355

8,90%

0,355

0,355

-52,0%

4

1

2.353

0,311

1,000

-4,47%

5,01

7.914

ÓÖÁÊÉÁÍÁÊÇÓ (ÊÏ)

0,633

0,00%

0,633

0,633

58,3%

98

62

4.939

0,351

0,880

4,71%

0,04

6.524

ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÅÊÄÏÓÅÉÓ (ÊÏ)

0,006

0,00%

0,006

0,006

-98,3%

0

0

0

0,006

0,278

0,00%

24,19

100.793

ÔÇËÅÔÕÐÏÓ (ÊÏ)

0,240

0,00%

0,240

0,240

88,0%

0

0

2.654

0,076

0,387

36,99%

2,40

7.327

ÖÉÍÔÅÎÐÏÑÔ (ÊÏ)

0,328

0,00%

0,328

0,328

0,0%

0

0

0

1,86

71.684

×ÁÔÆÇÉÙÁÍÍÏÕ (ÊÏ)

0,026

0,00%

0,026

0,026

-31,6%

0

0

0

8,39

215.246

ALTEC (ÊÏ)

0,039

5,41%

0,039

0,039

14,7%

712

28

31.848

0,021

0,062

1,04%

1,82

20.256

AXON ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

0,090

0,00%

0,090

0,090

-34,8%

0

0

1.429

0,050

0,192

7,53%

0,91

12.432

COMPUCON (ÊO)

0,073

0,00%

0,073

0,073

-22,3%

0

0

4

0,024

0,100

-2,54%

7,20

21.820

EUROMEDICA (KO)

0,330

0,00%

0,330

0,330

-35,3%

0

0

265

0,270

0,613

-2,16%

16,71

12.953

FORTHNET (ÊÏ)

1,290

0,00%

1,260

1,300

41,9%

4.750

6.130

12.596

0,350

1,430

5,35%

70,09

179.708

HELLAS ONLINE (KO)

0,390

0,00%

0,390

0,390

-37,3%

0

0

2.651

0,271

0,800

-3,68%

6,74

51.081

LAVIPHARM (ÊÏ)

0,132

0,00%

0,130

0,138

-24,6%

1.520

201

6.976

0,090

0,268

-1,05%

2,91

9.567

ÌÁÑÁÊ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ (ÊÏ)

0,304

0,00%

0,304

0,304

-25,7%

0

0

7

0,068

0,409

2,77%

3,51

4.179

MEDICON ÅËËÁÓ (ÊÏ)

0,841

0,00%

0,841

0,841

-8,7%

0

0

1

0,446

1,180

0,82%

2,39

14.968

PASAL DEVELOPMENT

0,160

3,23%

0,160

0,160

-43,7%

9.589

1.534

3.989

0,120

0,414

-0,47%

3,65

41.034

PC SYSTEMS (KO)

0,089

-7,29%

0,077

0,100

-36,4%

2.000

177

1.298

0,043

0,180

21,25%

2,47

28.057

SATO AE (ÊÏ)

0,088

10,00%

0,088

0,088

193,3%

2.000

176

3.302

0,021

0,123

4,08%

0,81

26.263

SPRIDER STORES (KO)

0,031

0,00%

0,031

0,031

-22,5%

0

0

0

0,025

0,074

0,00%

2,70

29.061

SPIDER - ÐÅÔÓÉÏÓ Í.& ÕÉÏÉ (KÏ)

0,093

0,00%

0,093

0,093

13,4%

0

0

500

0,022

0,099

35,87%

2,65

13.192

YALCO - ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ (ÊÁ)

0,201

0,00%

0,201

0,201

30,5%

0

0

355

0,089

0,215

17,65%

2,15

766

ÔÑÉÁ ÁËÖÁ (ÊÏ)

2,810

0,00%

2,810

2,810

-40,2%

0

0

0

1,300

4,700

0,00%

0,19

245

ÔÑÉÁ ÁËÖÁ (ÐÏ)

0,762

0,00%

0,762

0,762

19,4%

0

0

0

0,501

1,930

0,00%

0,13

5.025

ALSINCO (KO)

0,026

0,00%

0,026

0,026

-85,9%

0

0

0

0,006

0,288

9,70%

0,00%

11,29

Ê

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

Á

Õ

Ô

Ð

Ç

Ã

Ï

Ï

Ñ

Á

É

Í

Á

Á

Ó

Ð

Ô

Ï

Ñ

Ë

Ï

Ó

Ä

Ç

Ä

É

É

Á

Á

Ð

Ã

Ñ

Ñ

Á

Á

Ã

Ö

0,020

0,328

0,00%

0,085

0,00%

Ç

Ì

Á

Ô

Å

Õ

Ó

Ç

Ó

4,85

105.423

ÁÂÅÍÉÑ (ÊÏ)

0,046

0,00%

0,046

0,046

0,0%

0

0

0

0,046

0,00%

271,40

1.750.956

ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

0,155

0,00%

0,155

0,155

0,0%

0

0

0

0,155

0,00%

10,31

33.930

ÂÙÂÏÓ ÌÐÁÌÐÇÓ (ÊÏ)

0,304

0,00%

0,304

0,304

0,0%

0

0

0

0,304

0,00%

1,50

20.860

ÅÉÊÏÍÁ - Ç×ÏÓ (ÊÏ)

0,072

0,00%

0,072

0,072

0,0%

0

0

0

0,072

0,00%

1,97

24.605

ÅÌÐÏÑÉÊÏÓ ÄÅÓÌÏÓ (ÊÏ)

0,080

0,00%

0,080

0,080

0,0%

0

0

0

0,080

0,080

0,00%

0,17

1.183

ÅÌÐÏÑÉÊÏÓ ÄÅÓÌÏÓ (ÐÏ)

0,140

0,00%

0,140

0,140

0,0%

0

0

0

0,140

0,140

0,00%

2,76

5.750

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÁÈÇÍÙÍ (ÊÏ)

0,480

0,00%

0,480

0,480

0,0%

0

0

0

0,480

0,00%

0,96

36.766

ÉÌÐÅÑÉÏ (ÊÏ)

0,026

0,00%

0,026

0,026

0,0%

0

0

0

3,07

21.921

ÊÁÑÄÁÓÉËÁÑÇÓ (ÊÏ)

0,140

0,00%

0,140

0,140

0,0%

0

0

0

2,17

24.620

ÊÅÑÁÌÅÉÁ ÁËËÁÔÉÍÇ (ÊÏ)

0,088

0,00%

0,088

0,088

0,0%

0

0

2,32

17.545

ÊÏÕÌÐÁÓ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

0,132

0,00%

0,132

0,132

0,0%

0

0

1,50

15.015

ÌÁÎÉÌ ÐÅÑÔÓÉÍÉÄÇÓ (ÊÁ)

0,100

0,00%

0,100

0,100

0,0%

0

0

0

2,93

23.464

ÍÅÙÑÉÏÍ (ÊÏ)

0,125

0,00%

0,125

0,125

0,0%

0

0

0

3,72

9.550

ÐÑÁÎÉÔÅËÅÉÏ (ÊÏ)

0,390

0,00%

0,390

0,390

0,0%

0

0

0

0,026

0,00%

0,140

0,00%

0

0,088

0,00%

0

0,132

0,00%

0,100

0,00%

0,140

0,100

0,390

0,125

0,00%

0,390

0,00%

0,21

396

ÐÑÁÎÉÔÅËÅÉÏ (ÐÏ)

0,540

0,00%

0,540

0,540

0,0%

0

0

0

0,540

0,540

0,00%

6,65

25.583

ÐÅÔÆÅÔÁÊÉÓ Á. (ÊÏ)

0,260

0,00%

0,260

0,260

0,0%

0

0

0

0,260

0,260

0,00%

0,020

0,00%

1,02

51.084

ÓÁÍÕÏ ÅËËÁÓ (ÊÁ)

0,020

0,00%

0,020

0,020

0,0%

0

0

0

40,04

51.334

ÓÁÏÓ (ÊÏ)

0,780

0,00%

0,780

0,780

0,0%

0

0

0

2,07

54.548

ÔÅÃÏÐÏÕËÏÓ ×.Ê. (ÊÏ)

0,038

0,00%

0,038

0,038

0,0%

0

0

0

1,11

13.920

ÔÅÎÁÐÑÅÔ (ÊÏ)

0,080

0,00%

0,080

0,080

0,0%

0

0

0

0,080

0,080

0,00%

3,17

26.408

×ÁËÕÂÄÏÖÕËËÙÍ (ÊÏ)

0,120

0,00%

0,120

0,120

0,0%

0

0

0

0,120

0,120

0,00%

8,68

13.555

MICROLAND COMPUTERS (ÊÏ)

0,640

0,00%

0,640

0,640

0,0%

0

0

0

0,640

0,640

0,00%

2,08

42.501

NUTRIART (ÊÏ)

0,049

0,00%

0,049

0,049

-50,0%

0

0

0

0,038

0,114

0,00%

11,28

62.684

PROTON ÔÑÁÐÅÆÁ Á.Å. (KO)

0,180

0,00%

0,180

0,180

0,0%

0

0

0

0,180

0,180

0,00%

0,74

23.060

RIDENCO (ÊÁ)

0,032

0,00%

0,032

0,032

0,0%

0

0

0

0,032

0,00%

6,95

144.688

Ô ÂÁÍÊ (ÊÏ)

0,048

0,00%

0,048

0,048

0,0%

0

0

0

0,048

0,00%

Å 9,72

5.400

5,53

5.321

14,42

10.600

4,47

3.334

27,52 14,88

Í

Á

Ë

Ë

Á

Ê

Ô

É

Ê

Ç

Á

Ã

Ï

Ñ

0,780

0,780

0,00%

0,038

0,00%

Á

ÂÉÏÉÁÔÑÉÊÇ & ÑÏÌÐÏÔÉÊÇ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ (ÊÏ)

1,800

0,00%

1,800

1,800

0,0%

0

0

0

1,800

1,800

0,00%

ÊÑÇÔÙÍ ÁÑÔÏÓ (ÊÏ)

1,040

0,00%

1,040

1,040

3,0%

0

0

58

0,880

1,050

0,00%

ÍÔÏÐËÅÑ (ÊÏ)

1,360

0,00%

1,360

1,360

-9,9%

0

0

5

1,350

1,360

0,00%

ÏÐÔÏÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÅÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÅÓ (ÊÏ)

1,340

0,00%

1,340

1,340

0,0%

0

0

0

1,330

1,340

0,00%

3.110

ALPHA TRUST (ÊÏ)

8,850

9,94%

8,850

8,850

68,6%

1

9

50

4,500

10,700

19,71%

9.920

ENVITEC (ÊÏ)

1,500

0,00%

1,500

1,500

-21,1%

0

0

0

0,975

1,710

0,00%

3,13

5.588

EPSILON NET (ÊÏ)

0,560

0,00%

0,560

0,560

1,3%

0

0

2.750

0,510

0,560

0,00%

30,33

9.784

EUROXX (ÊÏ)

3,100

0,00%

3,100

3,100

-12,7%

0

0

5

2,840

3,800

0,81%

6,35

7.300

MEDITERRA (ÊÏ)

0,870

0,00%

0,870

0,870

17,1%

0

0

250

0,669

0,898

0,00%

9,85

3.909

PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ÊÏ)

2,520

0,00%

2,520

2,520

0,0%

0

0

0

2,520

2,520

0,00%

13,55

9.281

ÖÏÕÍÔËÉÍÊ (ÊÏ)

1,460

0,00%

1,460

1,460

-67,7%

350

511

413

1,324

5,323

-0,92%

3,14

857

VIDAVO (KO)

3,660

0,00%

3,660

3,660

0,3%

0

0

0

3,010

3,660

0,00%

0,00

#ÔÉÌÇ!

DIVERSA (KO)

2,290

0,00%

2,290

2,290

0,0%

0

0

0

2,290

2,290

0,00%

607,17

5,44


32

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

Óôéò ìåôï÷Ýò ôçò Alpha Bank åðéêåíôñþèçêå ÷èåò ôï ìåãáëýôåñï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí ôá 113,963 åêáô. åõñþ áíÞëèå ç Ó áîßá ôùí óõíáëëáãþí óôçí áãïñÜ ðáñáãþãùí.

åêáô. åõñþ, ìå 56.076 áíïéêôÝò èÝóåéò. Óôá ÓÌÅ åðß ìåôï÷þí äéáêéíÞèçêáí 23.513 óõìâüëáéá, áîßáò 8,628 åêáô. åõñþ, åíþ ôï ìåãáëýôåñï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí åðéêåíôñþèçêå óôï ÓÌÅ åðß ôùí ìåôï÷þí ôçò ÓÕÌÂOËÁÉÁ

Alpha Bank äéáêéíþíôáò 7.122 óõìâüëáéá. Óôá ÓÌÅ åðß ôçò ÅèíéêÞò äéáêéíÞèçêáí 3.006 óõìâüëáéá, óôçí Ðåéñáéþò 4.607, óôçí Eurobank 79, óôçí Marfin Investment Group 757, óôïí ÏÔÅ Ýãéíáí 2.247 óõìâüëáéá, óôç ÄÅÇ Ýãéíáí 2.013, óôïí Ï-

ÌÅËËOÍÔÉÊÇÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013 ÐÁÐ Ýãéíáí 475, óôçí Coca Cola HBC 36, óôçí Å×ÁÅ Ýãéíáí 154 óõìâüëáéá, óôçí ÅÕÄÁÐ 73, óôçí ÔéôÜí Ýãéíáí 38 óõìâüëáéá, óôç Âéï÷Üëêï 66, óôçí Ìõôéëçíáßïò 1.113, óôá ÅËÐÅ 132, óôçí Motor Oil 174, óôç Óéäåíüñ 53, óôç ÌÝôêá 52 óõìâüëáéá,

ÅÊÐËÇÑÙÓÇÓ

ÓÅ

ÄÅÉÊÔÅÓ

-

óôç ÃÅÊ 446, óôçí ÅëëÜêôùñ 289, óôçí Éntralot 124, óôç Folli Follie 28, óôç Jumbo 183, óôç Frigoglass 44, óôïí ÏËÐ 34, óôç Eurobank Properties 113, óôç Óùëçíïõñãåßá Êïñßíèïõ 10 êáé óôçí ÔÝñíá ÅíåñãåéáêÞ 45 óõìâüëáéá.

FUTURES

ON

INDICES

Ôï óõìâüëáéï ëÞîçò Ïêôùâñßïõ 2013 óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáðñáãìáôåýåôáé ìå ìéêñü premium 0,30%. Ï äåßêôçò FTSE/XA Large Cap Ýêëåéóå óôéò 374,63 ìïíÜäåò, ìå Üíïäï óå ðïóïóôü 0,82%. Óôá Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò (ÓÌÅ) óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáêéíÞèçêáí 56.565 óõìâüëáéá, áîßáò 105,335 Ä É Ê Á É Ù Ì Á Ô Á

Ð Ñ Ï Á É Ñ Å Ó Ç Ó

Ó Å

Ä Å É Ê Ô Å Ó

-

F U T U R E S

O N

I N D I C E S

ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÓÔÏÍ FTSE/XAA-20 (ÌïíÜäá ÄéáðñáãìÜôåõóçò: 1 ìïíÜäá äåßêôç x 5 ÅÕÑÙ - Ôñüðïò ÅîÜóêçóçò: Åõñùðáúêüò, ×ñçìáôéêüò Äéáêáíïíéóìüò)

O áãoñáóôÞò åíüò call option áãoñÜæåé oõóéáóôéêÜ áðü ôoí ðùëçôÞ ôo äéêáßùìá íá áðáéôÞóåé ðáñÜäoóç ôoõ õðoêåßìåíoõ ðñoéüíôoò óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ (ôéìÞ åîÜóêçóçò) êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá (Çìåñ. ËÞîçò). O ðùëçôÞò åíüò call option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá ðáñáäþóåé ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ call áðoöáóßóåé íá åîáóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ(option).Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò (option premium). O áãoñáóôÞò åíüò

put option áãoñÜæåé ôo äéêáßùìá íá ðáñáäþóåé (ðoõëÞóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôoí ðùëçôÞ ôoõ put óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá. O ðùëçôÞò åíüò put option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá áðoäå÷èåß (áãoñÜóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ put áðoöáóßóåé íá áóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ. Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò.


XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

33


34 ôçò ÅËÅÕÈ. ÐÉÐÅÑÏÐÏÕËÏÕ e_piperopoulou@motorpress.gr

Ôï 12,3% ôçò FWD Group áãïñÜæåé ç Swiss Re Ôï ðïóü ôùí 425 åêáô. äïë. ãéá ôçí áãïñÜ ôïõ 12,3% ôçò FWD Group èá åðåíäýóåé ç Swiss Re Ltd, êáèþò ðñïóðáèåß íá åíéó÷ýóåé ôçí áíÜðôõîÞ ôçò óôçí Áóßá. Ç áíôáóöáëéóôéêÞ åôáéñåßá èá áãïñÜóåé ôï ðïóïóôü áðü ôçí Pacific Century Group, åíþ, üðùò áíáêïßíùóå, ç óõìöùíßá áíáìÝíåôáé íá êëåßóåé åíôüò ôïõ á' ôñéìÞíïõ ôïõ åðüìåíïõ Ýôïõò. Ç åí ëüãù áãïñÜ áíôáíáêëÜ ôç äÝóìåõóç ôçò åôáéñåßáò óôéò "áãïñÝò õøçëÞò áíÜðôõîçò", óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí áóéáôéêþí ÷ùñþí.

Ìåßùóç ðáñáããåëéþí iPhone 5C áðü ôçí Apple Óôçí ðåñéêïðÞ ôùí ðáñáããåëéþí ôïõ iPhone 5C ãéá ôï ôåëåõôáßï ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò öÝñåôáé íá ðñï÷ùñÜ ç Apple, üðùò Ý÷åé áíáöÝñåé óôéò åôáéñåßåò ðáñáãùãÞò ôïõ íÝïõ iPhone, áíÝöåñå äçìïóßåõìá ôïõ "Reuters". ¼ðùò áíáöÝñåé ç ðçãÞ ôïõ ðñáêôïñåßïõ, ç Pegatron Corp, ìéá ìåãÜëç åôáéñåßá êáôáóêåõÞò ôïõ íÝïõ smartphone ôçò Apple, åßäå ôéò ðáñáããåëßåò ôïõ iPhone 5C íá ìåéþíïíôáé êáôÜ ëéãüôåñï áðü 20%. Áðü ôçí Üëëç, äçìïóßåõìá ôçò "Wall Street Journal" áíÝöåñå üôé ïé ðáñáããåëßåò óôçí Üëëç åôáéñåßá óõíáñìïëüãçóçò ôïõ iPhone 5C, ôçí Hon Hai Precision Industry Co, ïé ðáñáããåëßåò ãéá ôçí ßäéá ðåñßïäï ìåéþèçêáí êáôÜ ôï Ýíá ôñßôï. Ïé äýï åôáéñåßåò áñíÞèçêáí, ðÜíôùò, íá ó÷ïëéÜóïõí ôá äçìïóéåýìáôá.

ÅðéóôñïöÞ óôá êÝñäç ãéá ôçí ÂofA Óôçí êåñäïöïñßá åðÝóôñåøå ç Bank of America Corp êáôÜ ôï ã' ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò, êáèþò êáôÝóôçóáí åðéóöáëÞ ëéãüôåñá äÜíåéÜ ôçò. Åéäéêüôåñá, ç äåýôåñç ìåãáëýôåñç ôñÜðåæá ôùí ÇÐÁ åìöÜíéóå êÝñäç ýøïõò 20 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ, Ýíáíôé ôùí åêôéìÞóåùí ôùí áíáëõôþí ðïõ áíÝìåíáí 18 óåíôò. Óôï áíôßóôïé÷ï ôñßìçíï ôïõ 2012, ç ôñÜðåæá åß÷å êáôáãñÜøåé æçìßåò ýøïõò 33 åêáô. äïë., åîáéôßáò ëïãéóôéêþí ðñïóáñìïãþí, íïìéêþí åîüäùí êáé öïñïëïãéêþí ÷ñåþóåùí. Ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ôñÜðåæáò âïçèÞèçêáí éäéáßôåñá áðü ôç âåëôßùóç óôï äáíåéáêü ôçò ÷áñôïöõëÜêéï, êáèþò áðïìåßùóå 1,69 äéó. äïë. óå äÜíåéá, áðü 4,12 äéó. äïë. Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá. Ôá Ýóïäá ôçò BofA, åîáéñïõìÝíùí êåñäþí êáé æçìéþí áðü ôéò áëëáãÝò óôçí áîßá ôïõ ÷ñÝïõò ôçò, õðï÷þñçóáí êáôÜ 1,5% êáé äéáìïñöþèçêáí óå 22,19 äéó. äïë.

ÎÅÍÅÓ ÁÃÏÑÅÓ

Óôçí Åõñþðç «Üëìá» ðùëÞóåùí áõôïêéíÞôùí Ç õøçëüôåñç áýîçóç ôùí äýï ôåëåõôáßùí åôþí ôïí ÓåðôÝìâñéï

Ô

ç ìåãáëýôåñç áýîçóç ôùí äýï ôåëåõôáßùí åôþí êáôÝãñáøáí ôïí ÓåðôÝìâñéï ïé ðùëÞóåéò íÝùí ï÷çìÜôùí óôçí Åõñþðç, êáèþò ï ôåñìáôéóìüò ôçò 18ìçíçò ýöåóçò óôçí Åõñùæþíç, ïé ìåéþóåéò ôùí ôéìþí, áëëÜ êáé Ýíá êñáôéêü ðñüãñáììá ðáñï÷Þò êéíÞôñùí óôçí Éóðáíßá, óõíÝâáëáí óôçí ôüíùóç ôçò æÞôçóçò. Ïé ôáîéíïìÞóåéò ôïí ðåñáóìÝíï ìÞíá êáôÝãñáøáí "Üëìá" ôçò ôÜîåùò ôïõ 5,5% óå åôÞóéá âÜóç, Ý÷ïíôáò áíÝëèåé óôá 1,19 åêáô. ï÷Þìáôá, üðùò ðñïêýðôåé áðü ôá óôïé÷åßá ðïõ äçìïóéïðïßçóå, ÷èåò, ç ACEA (¸íùóç Åõñùðáúêþí Áõôïêéíçôïâéïìç÷áíéþí). ÁõôÞ ç åîÝëéîç óõíÝâáëå óôïí ðåñéïñéóìü ôçò ðôþóçò ðïõ êáôáãñÜöåôáé áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ Ýôïõò óôï 4%, åðß óõíüëïõ ðùëÞóåùí 9,34 åêáô. áõôïêéíÞôùí. Ôç ìåãáëýôåñç Üíïäï ðùëÞóåùí åìöÜíéóáí ç Renault êáé ç Daimler, åíþ ç æÞôçóç óôçí Éóðáíßá "áíáññé÷Þèçêå" êáôÜ 29%, ëüãù ôùí ðñïùèïýìåíùí áðü ôçí êõâÝñíçóç åêðôþóåùí Ýùò êáé 2.000 åõñþ ãéá ôçí áíôáëëáãÞ ï÷çìÜôùí. Óôç Ãåñìáíßá, ïé åêðôþóåéò ôùí ðñïìçèåõôþí áíÞëèáí óôï õøçëüôåñï åðßðåäï ôùí ôåëåõôáßùí ôñéþí ìçíþí. "Ïé ðùëÞóåéò áõôïêéíÞôùí óôçí Å.Å. äåß÷íïõí åíäåßîåéò âåëôßùóçò, õðïäçëþíïíôáò üôé ôá ÷åéñüôåñá Ý÷ïõí ðåñÜóåé", äÞëùóå ï Peter Fuss, óõíåñãÜôçò ôçò Ernst & Young. "Ïé ðùëÞóåéò, ùóôüóï, óõíå÷ßæïõí íá åíéó÷ýïíôáé ôå÷íçôÜ á-

ðü ôéò ôåñÜóôéåò åêðôþóåéò êáé ôéò áõôï-ôáîéíïìÞóåéò áðü ôïõò íôßëåñò", ðñüóèåóå ï ßäéïò. Ç Renault ðïýëçóå êáôÜ 22% ðåñéóóüôåñá áõôïêßíçôá óôçí Åõñþðç ôïí ÓåðôÝìâñéï, åíþ ïé ðùëÞóåéò ôçò Daimler, ôçò ôñßôçò ìåãáëýôåñçò åôáéñåßáò êáôáóêåõÞò ðïëõôåëþí ï÷çìÜôùí, áõîÞèçêáí êáôÜ 12%. Ç æÞôçóç óôç Volkswagen AG åíéó÷ýèçêå êáôÜ 5,8%. Ç áýîçóç óôçí åõñùðáúêÞ áãïñÜ áõôïêéíÞôïõ ôïí ðåñáóìÝíï ìÞíá Þôáí ç ìåãáëýôåñç áðü ôïí Áýãïõóôï ôïõ 2011, üôáí ïé ðùëÞóåéò åß÷áí áõîçèåß êáôÜ 7,8%, åíþ Þôáí ç ôñßôç Üíïäïò åíôüò ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò, ìåôÜ ôçí áýîçóç êáôÜ 4,9% ôïí Éïýëéï êáé 1,7% êáôÜ ôïí Áðñßëéï, ç ïðïßá Þôáí êáé ç ðñþôç áýîçóç ðïõ êáôáãñÜöçêå ìåôÜ áðü 19 ìÞíåò. ÐÜíôùò, ïé ôáîéíïìÞóåéò óôçí Åõñþðç åîáêïëïõèïýí íá âñßóêïíôáé óå ôñï÷éÜ ãéá íá êáôáãñÜøïõí ÷áìçëü 20åôßáò öÝôïò, óôçí Ýêôç óõíå÷üìåíç åôÞóéá óõññßêíùóç ôçò áãïñÜò. Ç ACEA óõãêåíôñþíåé óôïé÷åßá áðü ôéò ÷þñåò ôçò Å.Å. êáèþò êáé ôçí Åëâåôßá, ôç Íïñâçãßá êáé ôçí Éóëáíäßá. Ç Êñïáôßá, ôï 28ï êñÜôïò - ìÝëïò ôçò Å.Å. áðü ôïí Éïýëéï, èá ðñïóôåèåß óôá óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá áðü ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2014. Ïé ðáñáäüóåéò óôç ÄõôéêÞ Åõñþðç, ðïõ åîáéñïýí ôéò ÷þñåò ðïõ åíôÜ÷èçêáí óôçí Å.Å. áðü ôá ìÝóá ôïõ 2004, áõîÞèçêáí êáôÜ 5,4% ôïí ÓåðôÝìâñéï, Ý÷ïíôáò áíÝëèåé óå 1,14 åêáô. áõôïêßíçôá.

Ìåôáîý ôùí õðïëïßðùí áðü ôéò ðÝíôå ìåãáëýôåñåò áãïñÝò áõôïêéíÞôùí ôçò ðåñéï÷Þò, ïé ðùëÞóåéò áõîÞèçêáí êáôÜ 12% óôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï êáé êáôÜ 3,4% óôç Ãáëëßá. Ïé ôáîéíïìÞóåéò ìåéþèçêáí êáôÜ 1,2% óôç Ãåñìáíßá, ôç ìåãáëýôåñç ïéêïíïìßá ôçò Åõñþðçò, êáé êáôÜ 2,9% óôçí Éôáëßá. Ç áíÜðôõîç åíôüò ôïõ ïìßëïõ ôçò Volkswagen ðåñéëáìâÜíåé ìéá áýîçóç ðùëÞóåùí êáôÜ 2,1% óôï âáóéêü åìðïñéêü óÞìá (VW), êáôÜ 3,2% óôç ìïíÜäá ðïëõôåëþí ï÷çìÜôùí Audi, êáôÜ 17% óôç Skoda êáé êáôÜ 16% óôç Seat. Óôçí áýîçóç ôùí ðùëÞóåùí óõíÝâáëáí ïé íÝåò åêäüóåéò ôùí best-seller Golf ôçò VW êáé Audi Q3 êáé Q5. Áðü ôçí Üëëç, ïé ðáñáäüóåéò ôçò Renault âïçèÞèçêáí áðü Ýíá "Üëìá" ôçò ôÜîåùò ôïõ 40% óôç Dacia. Ïé åõñùðáúêÝò ðùëÞóåéò ôçò General Motors Co. åíéó÷ýèçêáí êáôÜ 5,4%, ìå ôéò ìÜñêåò Opel êáé Vauxhall íá áíáöÝñïõí óõíäõáóìÝíç áýîçóç ðùëÞóåùí êáôÜ 5,5%. Ç Ford Motor Co. êáôÝãñáøå áýîçóç ôùí ðùëÞóåþí ôçò êáôÜ 5% óôçí ðåñéï÷Þ, åíþ ç Bayerische Motoren Werke AG (BMW), ðïýëçóå êáôÜ 6,4% ðåñéóóüôåñá ï÷Þìáôá. Ìåôáîý ôùí åôáéñåéþí ðïõ áíÝöåñáí ìåéùìÝíåò ðùëÞóåéò óôçí Åõñþðç ãéá ôïí ðåñáóìÝíï ìÞíá, ðåñéëáìâÜíïíôáé ç PSA Peugeot Citroen, ç äåýôåñç ìåãáëýôåñç åôáéñåßá ðáñáãùãÞò áõôïêéíÞôùí óôçí ðåñéï÷Þ, ìå ðôþóç 3%, êáé ç Fiat SpA, ìå õðï÷þñçóç êáôÜ 3,4%.

ÊÝñäç óôçí Åõñþðç, ñÜëé óôç Wall å êÝñäç Ýêëåéóáí, ÷èåò, ôá åõÌ ñùðáúêÜ ÷ñçìáôéóôÞñéá, ìå ôïí äåßêôç blue-chip íá áíÝñ÷åôáé ìÜëéóôá óå õøçëü 2,5 åôþí, åí ìÝóù ôçò áéóéïäïîßáò üôé ç ÏõÜóéãêôïí èá áíáêïßíùíå óýíôïìá ìéá óõìöùíßá ãéá ôçí áýîçóç ôïõ áíþôáôïõ ïñßïõ ôïõ ïìïóðïíäéáêïý ÷ñÝïõò êáé ôçí áðïöõãÞ ôçò óôÜóçò ðëçñùìþí óôéò ÇÐÁ. Ï ðáíåõñùðáúêüò äåßêôçò FTSEurofirst 300 ôùí êïñõöáßùí ìåôï÷þí Ýêëåéóå ðñïóùñéíÜ êáôÜ 0,1% õøçëüôåñá, åíþ ï äåßêôçò blue-chip ôçò Åõñùæþíçò Euro STOXX 50 îåðÝñáóå ôéò 3.000 ìïíÜäåò, ãéá ðñþôç öïñÜ áðü ôïí ÌÜéï ôïõ 2011. Ï äåßêôçò FTSE 100 óôï Ëïíäßíï êáôÝãñáøå êÝñäç 0,34%, êëåß-

íïíôáò óôéò 6.571,59 ìïíÜäåò, ï DAX óôç Öñáíêöïýñôç Ýêëåéóå ìå Üíïäï êáôÜ 0,47%, óôéò 8.846,00 ìïíÜäåò, åíþ ï CAC 40 óôï Ðáñßóé õðï÷þñçóå êáôÜ 0,29%, êëåßíïíôáò óôéò 4.243,72 ìïíÜäåò. Ç ðôþóç óôï ãáëëéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï ïöåßëåôáé óôéò ðéÝóåéò ðïõ äå÷üôáí áðü Ýíá åê ôùí ìåãáëýôåñùí blue chips ôçò, ôç LVMH. Ç éäéïêôÞôñéá ôçò åôáéñåßáò êáôáóêåõÞò ôùí ôóáíôþí Louis Vuitton åìöÜíéóå ìéá áðñïóäüêçôç åðéâñÜäõíóç óôéò ðùëÞóåéò ôçò, ðëÞôôïíôáò ôéò ìåôï÷Ýò ôïõ êëÜäïõ ðïëõôåëþí áãáèþí. ÑÜëé êáôÝãñáöáí ïé áìåñéêáíéêÝò ìåôï÷Ýò óôç Wall Street, åí ìÝóù ôçò âåâáéüôçôáò ãéá ôçí å-

ðßôåõîç óôç Ãåñïõóßá ìéáò óõìöùíßáò éêáíÞò íá áðïôñÝøåé êáôáóôñïöéêÝò óõíÝðåéåò, ôüóï ãéá ôçí áìåñéêáíéêÞ üóï êáé ãéá ôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá, êÜôé ðïõ åðéâåâáßùóå áñãüôåñá êáé ï åðéêåöáëÞò ôùí Äçìïêñáôéêþí, ×Üñé Ñéíô. ¸ôóé, ï äåßêôçò Dow Jones óçìåßùíå Üíïäï êáôÜ 1,27% êáé êéíïýôáí óôéò 15.360,44 ìïíÜäåò, ï S&P 500 êáôÝãñáöå êÝñäç 1,30%, êéíïýìåíïò óôéò 1.720,21 ìïíÜäåò, åíþ ï Nasdaq åíéó÷õüôáí êáôÜ 1,09%, óôéò 3.835,51 ìïíÜäåò. Íùñßò ôï ðñùß, óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï ôïõ Ôüêéï, ï äåßêôçò Nikkei åíéó÷ýèçêå ìüëéò êáôÜ 0,18% êáé äéáìïñöþèçêå óôéò 14.467,14 ìïíÜäåò.

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 OÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Õøçëüôåñá êÝñäç ãéá ôçí PepsiCo Õøçëüôåñá êÝñäç áíáêïßíùóå ãéá ôï ã' ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò ç PepsiCo Inc., åíþ ãíùóôïðïßçóå ðùò âñßóêåôáé óå ôñï÷éÜ íá ðåôý÷åé ôïõò ïéêïíïìéêïýò ôçò óôü÷ïõò ãéá ôï óýíïëï ôïõ Ýôïõò, ðáñÜ ôçí áäýíáìç ïéêïíïìßá. Åéäéêüôåñá, ôá êÝñäç ôçò åôáéñåßáò áõîÞèçêáí ëßãï ëéãüôåñï áðü 1% êáé äéáìïñöþèçêáí óå 1,91 äéó. äïë., Þ 1,23 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ, áðü 1,90 äéó. äïë., Þ 1,21 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ, Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá. ÅîáéñïõìÝíùí åêôÜêôùí óôïé÷åßùí, ôá êÝñäç ôçò åôáéñåßáò äéáìïñöþèçêáí óå 1,24 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ, õøçëüôåñá ôùí ðñïóäïêéþí ôùí áíáëõôþí ðïõ áíÝìåíáí 1,17 äïë., åíþ ôá êáèáñÜ ôçò Ýóïäá áõîÞèçêáí êáôÜ 1,5% êáé äéáìïñöþèçêáí óôá 16,91 äéó. äïë.

¢íù ôùí åêôéìÞóåùí ôá êÝñäç ôçò BNY Mellon Õøçëüôåñá ôùí ðñïóäïêéþí äéáìïñöþèçêáí ôá êÝñäç ôçò Bank of New York Mellon êáôÜ ôï ã' ôñßìçíï, ëüãù ôçò áýîçóçò ôùí ôåëþí óôç äéá÷åßñéóç ÷ñçìÜôùí, áëëÜ êáé ôçò éó÷ýïò óôéò óõíáëëáãÝò îÝíïõ óõíáëëÜãìáôïò. Åéäéêüôåñá, ôá êÝñäç ôçò ôñÜðåæáò áíÞëèáí óôá 967 åêáô. äïë., Þ 82 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ, áðü 720 åêáô. äïë., Þ 61 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ, Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá, åíþ, åîáéñïõìÝíçò ìéáò åõíïúêÞò öïñïëïãéêÞò ñýèìéóçò, ç BNY Mellon êÝñäéóå 60 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ, îåðåñíþíôáò ôéò åêôéìÞóåéò ôùí áíáëõôþí ðïõ Ýêáíáí ëüãï ãéá 58 óåíôò. Ôá ôÝëç åðåíäõôéêþí õðçñåóéþí åíéó÷ýèçêáí êáôÜ 4%, óå 1,7 äéó. äïë., åíþ ôá ôÝëç ôçò åðåíäõôéêÞò äéá÷åßñéóçò êáé áðüäïóçò áõîÞèçêáí êáôÜ 5%, óôá 821 åêáô. äïë., ÷Üñç óå íÝåò äñáóôçñéüôçôåò, áëëÜ êáé óôçí Üíïäï ôùí ÷ñçìáôéóôçñéáêþí áãïñþí êáôÜ ôçí åîåôáæüìåíç ðåñßïäï.

Áýîçóç êåñäþí 15% ãéá ôçí BlackRock ÊáôÜ 15% áõîçìÝíá åìöáíßóôçêáí ôá êÝñäç ôçò BlackRock Inc., ôçò ìåãáëýôåñçò åôáéñåßáò äéá÷åßñéóçò ÷ñÞìáôïò óôïí êüóìï, ãéá ôï ã' ôñßìçíï, ÷Üñç óôçí Üíïäï ôùí áãïñþí êáé óôçí éó÷õñÞ ðáãêüóìéá æÞôçóç. ÓõãêåêñéìÝíá, ôá êÝñäç ôçò áõîÞèçêáí óôá 730 åêáô. äïë., Þ 4,21 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ, áðü 642 åêáô. äïë., Þ 3,65 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ, óôï áíôßóôïé÷ï ðåñóéíü äéÜóôçìá. ÅîáéñïõìÝíùí åêôÜêôùí óôïé÷åßùí, ç åôáéñåßá êÝñäéóå 3,88 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ, óå áíôéóôïé÷ßá ìå ôéò ðñïóäïêßåò ôùí áíáëõôþí.


ÊÁÈÁÑÇ Ä% TIMH TIMH TIMH áðü ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÅÎÁÃÏÑÁÓ 15/10 1/1/13

ÁÌOÉÂÁÉÁ ALLIANZ Á.Å.Ä.Á.Ê. ALLIANZ Á/Ê Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí ALLIANZ ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ìåôï÷þí Áíáðôõóóüìåíùí Áãïñþí EMEA ALLIANZ Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ìéêôü Åóùô. (Unit Linked) ALLIANZ Ìéêôü Åóùôåñéêïý ALLIANZ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

6,4488 2,8179 6,5604 4,9622 4,6728 9,4014 5,5384

6,4488 2,9165 6,79 5,1359 4,9064 9,7304 5,6215

6,3843 2,7897 6,4948 4,9126 4,6261 9,3074 5,4969

2,96 26,95 -4,02 30,6 23,25 29,48 18,42

10,0178 10,1869 9,9768 9,9018 10,6295 3,7023 5,7983 8,5906 11,8449 17,5856 10,2445 12,8104 11,5476 8,302 9,9601 9,9703 12,8354 11,6134 5,3332 7,8663 7,6 4,9596 7,3591

10,3183 10,4925 10,2761 10,0008 10,7358 3,706 5,8563 8,6765 11,9633 17,7615 10,3469 12,9385 11,6631 8,3435 10,0597 10,4688 12,8354 11,7295 5,3599 7,9056 7,676 5,0092 7,3959

9,9677 9,9832 9,877 9,8028 10,5232 3,6949 5,7403 8,5047 11,7265 17,4097 10,1421 12,6823 11,4321 8,2397 9,8605 9,7709 12,8354 11,4973 5,2932 7,8073 7,524 4,91 7,3039

19,84 28,36 11,01 38,11 6,8 19,77 -9,01 -2,75 14 -0,08 17,71 6,02 3,32 -4,34 -5,11 9,07 3,33 40,84 2,22 2,19 42,15 17,83 38,08

5,3213 11,194 2,7658 13,5049 5,8307 4,6266 5,6924 7,9793 10,7756 12,258 10,1484 12,7551

5,4277 11,3899 2,8211 13,775 5,9473 4,7076 5,6924 8,1189 10,9642 12,5032 10,1484 12,9783

5,2681 11,0821 2,7381 13,3699 5,7724 4,5803 5,6355 7,8995 10,6678 12,1354 10,1484 12,6275

-4,61 25,79 3,79 28,2 22,22 4,31 0,97 37,68 29,61 8,93 0 26,97

3,4103 10,1284 3,4907

3,4103 10,4323 3,5256

3,4103 10,0271 3,4732

1,05 24,53 12,95

2,5274 9,1727 3,6317 2,8058 2,8997 0,8958 4,0929

2,4651 8,9467 3,6136 2,7367 2,8593 0,8738 4,036

0,09 0,76 2,69 3,68 -0,6 22,87 35,25

2,6749 3,4302 3,9169 0,1953 1,6859 3,3322 4,4138 0,182 3,4718 2,1484

2,5191 3,2304 3,6887 0,1839 1,5877 3,138 4,3698 0,1714 3,2696 2,0232

-6,97 4,41 4,82 0,9 4,27 9,67 2,42 -1,89 -3,85 31,64

2,5465 1,2695 1,3943 1,6286 1,3604 1,5911 13,1593 13,4977 0,9416 0,8631 0,3369 0,3573 11,6195 1,1803 0,7602 12,4676 12,2845 12,2962 10,2667 10,1121 10,1944 0,9614 10,5035 11,0972 14,5419 0,8882 10,0922 9,5193 9,5979 9,4076 11,4554 7,5558

2,5465 1,26 1,3943 1,6123 1,3468 1,5752 13,0277 13,3628 0,9322 0,8545 0,3335 0,3537 11,3871 1,1685 0,745 12,2182 12,1002 12,1118 10,164 10,011 10,0925 0,9518 10,4247 11,014 14,4328 0,8882 10,042 9,3289 9,5019 9,2194 11,2263 7,4047

9,35 4,36 6,43 7,13 7,96 33,75 -14,61 -14,59 -2,05 11,79 30,99 35,03 15,51 6,42 -3,52 11,27 0,13 0,13 0 0 0 14,17 2,59 0 38,2 -0,64 -0,06 4,38 5,83 3,28 5,68 -4

ALPHA ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ALPHA Bancassurance EE100 Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Bancassurance EE101 Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Best of Strategies Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ALPHA Blue Chips A/K Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA Energy Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Ìåôï÷éêü ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Global Allocation Ìéêôü ALPHA Global Blue Chips Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Global ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí Ïìïëïãéáêü Åîùô. ALPHA Select Íïôéï-ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA ÁÍÙ Óýíèåôï ÁÊ ALPHA Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALPHA ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA Åõñ/êþí Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë.Åîùôåñéêïý ALPHA Åõñ/êþí Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë. Åîùôåñéêïý ALPHA Ìéêôü Åóùôåñéêïý ALPHA Íáõôéëßá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý

ALPHA TRUST Á.Å.Ä.Á.Ê.[ ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA TRUST EUROSTAR Ìéêôü Åóùôåñéêïý Alpha Trust Global Leaders Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ALPHA TRUST New Strategy Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term GENIKI Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý INTERLIFE Ìéêôü Åóùôåñéêïý S&B ÓÕÍÔÁÎÉÏÄÏÔÉÊÏ Global Fund of Funds Ìåôï÷éêü TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds Åðáããåëìáôéêü Ôáìåßï Ïéêïíïìïëüãùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

AMUNDI ÅËËÁÓ Á.Å.Ä.Á.Ê. ÅÑÌÇÓ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ÅÑÌÇÓ ÄÕÍÁÌÉÊÏ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÅÑÌÇÓ Ïìïëïãéáêü ÄéåèíÝò (Åõñþ)

ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê. Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Méêôü Attica Real Estate Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Attica Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý Attica Ìéêôü Åîùôåñéêïý Attica Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý ÁÔÔÉÊÇÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÁÔÔÉÊÇÓ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý

2,49 9,0371 3,6281 2,7643 2,8824 0,8826 4,0685

CPB ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. CPB Emerging EMEA Ìåôï÷éêü CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü CPB Eurobond Ïìïëïãéáêü CPB Global Strategy Fund of Funds Ìéêôü CPB Global Ìåôï÷éêü CPB Premium Selection Fund of Funds Ìåôï÷éêü CPB Smart Cash Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí CPB Universal Strategy Fund of Funds Ìéêôü CPB USD Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü CPB Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü

2,597 3,3303 3,8028 0,1896 1,6368 3,2351 4,3918 0,1767 3,3707 2,0858

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê. BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ Eurobank (LF) Fund of Funds Global High Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND

35

ÏËÁ ÔÁ ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÔÇÓ ÁÃÏÑÁÓ

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 OKTÙÂÑÉÏÕ 2013

2,5465 1,2695 1,3943 1,6286 1,3604 1,5911 13,1593 13,4977 0,9416 0,8631 0,3369 0,3573 11,6195 1,1803 0,7602 12,4676 12,2845 12,2962 10,2667 10,1121 10,1944 0,9614 10,5035 11,0972 14,5419 0,8882 10,042 9,5193 9,5979 9,4076 11,4554 7,5558

EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK All Weather Óýíèåôï EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Ìéêôü EUROBANK Click Óýíèåôï EUROBANK Dollar Plus Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí EUROBANK Double Click Óýíèåôï EUROBANK Emerging Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Ìåôï÷éêü EUROBANK Global Bond Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Global Equities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý EUROBANK Greek Equities Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR) EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve EUROBANK I (LF) SP Best Performers EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK Win-Win Óýíèåôï EUROBANK ÈÅÓÌÉÊÙÍ ×ÁÑÔÏÖÕËÁÊÉÙÍ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC Interamerican ÁíáðôõãìÝíùí Áãïñþí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý INTERAMERICAN Áíáðôõó. Åôáéñéþí Ìåôï÷. Åóùôåñéêïý INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN Double Click Óýíèåôï INTERAMERICAN Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí INTERAMERICAN Äïëáñßïõ (USD) Ïìïëïãéáêü INTERAMERICAN Äõíáìéêü Ìåôï÷éêü Åóùô. INTERAMERICAN Åëëçíéêü Ìéêôü Interamerican ÍÝá Åõñþðç Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý INTERAMERICAN Óôáèåñü Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

10,1826 9,2381 10,1906 10,0486 0,8639 1,1801 0,7601 0,9614 12,4622 11,4139 3,8016 4,0836 9,3956 13,1235 15,1906 3,4054 3,7077 1,6438 7,2573 1,4497 9,4129 1,2745 1,3944 1,6474 13,1121 0,9652 0,9112 0,3407 11,5092 10,0922 1,2113 0,8082 1,0182 10,5063 11,1168 14,678 10,0418 10,9335 9,24 9,5848 10,1658 12,1323 9,2875 10,6816 11,9845 2,4082 0,7602 16,7874 4,492 0,9415 0,863 13,0306 12,4709 12,2841 10,0425 10,0502 12,4829 9,2808 29,641 16,3092 15,516 11,1761 19,25 9,0138 9,2468

10,1826 9,2381 10,1906 10,0486 0,8639 1,1801 0,7601 0,9614 12,4622 11,4139 3,8016 4,1857 9,3956 13,386 15,1906 3,4054 3,7077 1,6438 7,2573 1,4497 9,4129 1,2745 1,3944 1,6474 13,1121 0,9652 0,9112 0,3407 11,5092 10,0922 1,2113 0,8082 1,0182 10,5063 11,1168 14,678 10,0418 10,9335 9,24 9,5848 10,1658 12,1323 9,2875 10,6816 12,2242 2,4082 0,7678 16,9553 4,5369 0,9509 0,8716 13,1609 12,5956 12,4069 10,0425 10,2512 12,7326 9,2901 29,7892 16,4723 15,6712 11,2879 19,3463 9,0138 9,2468

9,9789 9,0533 9,9868 9,8476 0,8467 1,1624 0,7449 0,9469 12,2129 11,1856 3,7636 4,0019 9,3956 12,861 15,0387 3,3713 3,6799 1,6274 7,1847 1,4497 9,3188 1,2745 1,3944 1,6474 13,1121 0,9652 0,9112 0,3407 11,5092 10,0922 1,2113 0,8082 1,0182 10,5063 11,1168 14,678 10,0418 10,7148 9,1476 9,489 10,1658 12,1323 9,1946 10,6816 11,7448 2,3841 0,7526 16,6195 4,4471 0,9415 0,863 13,0306 12,4709 12,1613 10,0425 9,8492 12,2332 9,2344 29,4187 16,1461 15,3608 11,0643 19,1056 9,0138 9,2468

-2,85 6,48 7,25 -0,12 11,79 6,42 -3,53 14,15 11,27 5,36 7,43 7,13 -0,41 4,79 -2,87 14,08 2,79 13,15 32,91 8,86 4,58 4,54 0 34,37 0 -1,24 12,84 32,05 14,88 0,98 6,83 -2,76 14,99 0 0 39,27 0 9,5 1,85 5,86 4,69 5,74 2,27 0,97 7,24 36,18 -3,53 12,75 31,63 -2,05 11,8 -14,65 11,27 0,13 -0,06 -0,12 4,01 3,64 -3,19 29,94 37,89 -2,45 38,5 1,52 2,31

ING Á.Å.Ä.Á.Ê. ING Á/Ê Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí ING Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ING Á/Ê Ìéêôü

5,3621 7,6279 2,7141

5,3621 7,7805 2,7548

5,3621 7,6279 2,7141

-0,53 36,38 30,67

6,9055 1,875 5,0235 2,294

6,9055 1,9688 5,124 2,4087

6,9055 1,8563 4,9733 2,2711

1,83 3,75 -6,85 2,48

11,4584 4,054 13,7213 13,8577 3,5148 17,4251 15,222 3,6779 8,514 17,9431 11,1578 6,8 8,5207 2,2235 6,0164 11,2066 12,5804 1,3416 1,6712 12,5938

12,0313 4,2567 13,8585 14,1349 3,5499 17,7736 15,9831 3,8618 8,9397 18,8403 11,381 6,936 8,6911 2,3347 6,2571 11,3747 13,2094 1,4087 1,738 13,2235

11,3438 4,0135 13,5841 13,7191 3,4797 17,2508 15,0698 3,6411 8,4289 17,7637 11,0462 6,732 8,3929 2,2013 5,9562 11,0945 12,3288 1,2745 1,6545 12,3419

-8,43 14,87 2,62 0,5 -0,03 -1,43 13,76 -8,75 30,66 4,09 -4,95 10,41 34,63 26,04 29,57 37,36 4,95 31,68 29,12 2,63

2,6328 1,1258 3,0753 8,9256 2,0604 2,7073 1,7629 2,9914

2,7644 1,1821 3,2291 9,1041 2,1634 2,8427 1,851 3,0512

2,5801 1,1145 3,0138 8,7471 2,0192 2,6532 1,7276 2,9316

11,79 33,99 -8,15 2,6 12,58 22,94 25,59 39,02

INTERNATIONAL Á.Å.Ä.Á.Ê. INTERNATIONAL Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí INTERNATIONAL Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü INTERNATIONAL Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí INTERNATIONAL Ìéêôü

MetLife Alico Á.Å.Ä.Á.Ê. ALICO Fund of Funds Åìðïñåõìáôéêþí Áîéþí ALICO Fund of Funds Ìåôï÷éêü ALICO Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALICO Åôáéñéêþí Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Alico Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ALICO Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Åîùôåñéêïý ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí ALICO Ìåôï÷éêü Ìåóáßáò & ÌéêñÞò Êåöáëáéïðïßçóçò ALICO Ìéêôü Åîùôåñéêïý ALICO Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëáñéáêü BETA GLOBAL Ìéêôü Åîùôåñéêïý CitiFund Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý MetLife Alico Ìåôï÷éêü Äåßêôç ÕøçëÞò Êåöáëáéïðïßçóçò ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí PROTON Greek Recovery Fund Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý PROTON Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý ÁËËÇËÏÂÏÇÈÅÉÁÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü ÌåãÜëçò & Ìåóáßáò Êåöáëáéïðïßçóçò ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÊÑÇÔÇÓ ÁÊ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÅÐÉÊÏÕÑÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý

MILLENNIUM Á.Å.Ä.Á.Ê. Millennium America US Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Blue Chips Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Millennium China Growth Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Euro Plus Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Millennium Eurozone Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Millennium Fund of Funds Ìéêôü Millennium Mid Cap Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Millennium Value Plus Åëëçíéêü Ïìïëïãéáêü

Millennium Áíáäõüìåíùí Áãïñþí Fund of Funds Ìåôï÷éêü

2,2435

2,3557

2,1986

-6,13

2,0797 2,3452 4,971 4,1564

2,0901 2,3452 4,971 4,1564

2,0714 2,3217 4,9337 4,1356

40,98 33,27 38,71 2,87

3,4817 4,7045 31,2651 2,072 6,0972 7,5634 4,2089 3,889

3,3885 4,5786 30,4283 2,0617 6,0219 7,4151 4,1569 3,7849

23,41 -7,78 24,55 2,12 3,28 11,16 -3,2 25,93

1,7404 4,1031

1,7404 4,1031

13,72 38,28

1148,55 1151,54 1407,37 1432,62 1220,82 1254,02 8,2322 12,4022 1,4794 5,6625 11,9215 11,4254 9,7757 6,8902 3,0351 12,5132 10,9377 9,9922 10,3404 9,8038 5,7294 8,8269 12,4924 3,2421 6,2825 12,102 6,5299

1148,55 1151,54 1407,37 1432,62 1220,82 1254,02 8,2322 12,4022 1,4646 5,6059 11,9215 11,3111 9,3102 6,8902 3,0047 12,5132 10,8283 9,8923 10,237 9,7058 5,7294 8,8269 12,3675 3,2097 6,2197 12,0415 6,4646

15,22 15,25 14,97 14,99 2,35 2,38 -1,95 31,68 23,12 31,59 40,58 31,59 9,28 6,69 7,8 2,75 1,47 5,37 15,28 7,73 -1,6 -1,05 21,76 20,03 37,77 10,3 23,13

5,7418 1,5207 1,7061 2,0872 3,5304 3,8015 4,166 8,5443

5,5189 1,4081 1,5797 2,0061 3,4099 3,7453 4,1044 8,418

38,85 -0,56 38,44 15,05 15,69 5,78 1,75 0,43

1,6022 2,0448 3,6271 3,5403 3,8261 5,2073 1,9864

1,5942 2,0346 3,609 3,5226 3,807 5,1813 1,9765

6,39 1,57 12,49 5,86 -1,81 2,66 31,77

199,6 310,11 2,4206 6,5954 7,6586 4,3194 3,1368 1,0736 4,0107 3,7815 6,935 2,4397 7,4093 7,2058 11,1674 11,3161 11,1411 10,8219 4,7154 4,8267 0,6735 4,7431 5,5924 2,1606

200,598 313,2111 2,463 6,7108 7,6586 4,3626 3,1682 1,0924 4,0709 3,8477 7,0044 2,4641 7,4834 7,278 11,3349 11,4576 11,2525 10,8219 4,7626 4,8267 0,6852 4,7905 5,6903 2,1822

199,6 310,11 2,3722 6,4635 7,6586 4,2762 3,1054 1,0521 3,9806 3,7059 6,8657 2,4153 7,3352 7,1337 11,0836 11,2312 11,0575 10,8219 4,6682 4,8267 0,6599 4,6957 5,4806 2,139

-1,87 7,92 11,49 8,72 2,34 2,81 2,15 8,28 8,27 31,87 5,84 10,48 0,57 28,63 15,44 7,12 0,56 2,8 23,93 2,51 24,25 24,42 31,18 29,47

3,7722 3,7616 5,4679 8,3693 0,7283 2,3447 4,7768 2,8642 2,8548

3,7816 3,7748 5,4679 8,3693 0,7319 2,3506 4,8007 2,8642 2,8548

3,7628 3,7522 5,4679 8,3693 0,7247 2,3388 4,7529 2,857 2,8548

2,21 9,79 0 33,36 20,46 26,39 28,45 26,47 4,24

PROBANK Á.Å.Ä.Á.Ê. N.P. Insurance, ÍÝïò Ðïóåéäþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý PROBANK ÅËËÁÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý PROBANK Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý PROBANK ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí

TRITON ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. Triton American Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Triton Áíáäõüìåíùí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Triton Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý Triton Äéáèåóßìùí Åõñþ Âñá÷õ÷ñüíéáò ÄéÜñêåéáò Triton ÅéóïäÞìáôïò Ïìïëïãéþí Åõñþ ÁíáðôõãìÝíùí Xùñþí Triton Ìéêôü Triton Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëëáñßïõ Triton Ðáíåõñùðáúêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý

3,3885 4,5786 30,4283 2,0617 6,0219 7,4151 4,1569 3,7849

Á.Å.Ä.Á.Ê. ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý

1,7404 4,1031

ÅÈÍÉÊÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Ìåôï÷éêü NBGAM ETF Ãåíéêüò Äåßêôçò ×.Á. - Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Small Cap (Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÄÇËÏÓ (Blue Chips Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÄÇËÏÓ (ÅéóïäÞìáôïò Ïìïë. Åóùô.) ÄÇËÏÓ (Ìéêôü Åóùô.) ÄÇËÏÓ DELTA Bonus - Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ÄÇËÏÓ Eurobond - Ïìïëïãéáêü ÄÇËÏÓ GLOBAL TITANS (Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý) ÄÇËÏÓ MONEY PLUS - Äéá÷.Äéáèåóßìùí ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ïìïëïãéáêü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Ìéêôü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Ìåôï÷éêü ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Ìéêôü ÄÇËÏÓ USD Bond (Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý) ÄÇËÏÓ Äïëáñéáêü (USD) Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ ÅðéêïõñéêÞò Óýíôáîçò-Ìéêôü Åóùô. ÄÇËÏÓ ÐÅÔ ÏÔÅ Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÄÇËÏÓ ÐñÜóéíç ÅíÝñãåéá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Óôñáôçãéêþí ÔïðïèåôÞóåùí- Ìéêôü Åîùôåñéêïý ÄÇËÏÓ Óõëëïãéêü (Ìéêôü Åóùôåñéêïý)

1148,55 1151,54 1407,37 1432,62 1220,82 1254,02 8,2322 12,4022 1,4794 5,6625 11,9215 11,4254 9,3102 6,8902 3,0351 12,5132 10,9377 9,9922 10,3404 9,8038 5,7294 8,8269 12,4924 3,2421 6,2825 12,102 6,5299

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ (Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷éêü Åóùô.) ÅõñùðáúêÞ Ðßóôç Eurobond Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíáðôõãìÝíùí ×ùñþí óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ EUROINVEST Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ European Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Global Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ High Yield Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Investment Grade óå EUR ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíåðôõãìÝíùí ÷ùñþí óå EUR

5,5746 1,4081 1,5797 2,0264 3,4443 3,7453 4,1044 8,418

ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ÊÕÐÑÏÕ Euro Balanced Premium Ìéêôü ÊÕÐÑÏÕ Euro Bond Premium Ïìïëïãéáêü ÊÕÐÑÏÕ Euro Equity Premium Ìåôï÷éêü ÊÕÐÑÏÕ Fund of Funds Ìéêôü ÊÕÐÑÏÕ USD Bond Premium Ïìïëïãéáêü ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý

1,6022 2,0448 3,6271 3,5403 3,8261 5,2073 1,9864

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY ÁÔÅ EUROZONE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÁÔÅ US ÌÅÔÏ×ÉÊÏ Åîùôåñéêïý ÁÔÅ Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí Euro ÁÔÅ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÁÔÅ ÊÅÖÁËÁÉÏÕ & ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ (ÌÅÓÁÉÁÓ & ÌÉÊÑÇÓ ÊÅÖÁË.) ÅÓÙÔ. ÁÔÅ Ìåôï÷éêü Global Fund of Funds ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÔÅ ÌÉÊÔÏ Åîùôåñéêïý ÁÔÅ Ìéêôü Åõñùðáúêü ÁÔÅ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ Åîùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ A/K Ïìïëüãùí Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìåôï÷éêü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìéêôü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ïìïëïãéáêü ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á.Ê Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí (ÅÕÑÙ) ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí ÖïñÝùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äõíáìéêþí Åðé÷åéñÞóåùí Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìéêôü Åóùôåñéêïý

Ô.Ô. ÅËÔÁ Á.Å.Ä.Á.Ê. Ô.Ô. - ÅËÔÁ Europlus Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ High Yield Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Äïëáñßïõ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (USD) Ô.Ô. - ÅËÔÁ Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìéêôü Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïéêïëïãéêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý Ô.Ô. - ÅËÔÁ ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (EUR)


Î Å Í Å Ó

Ê Å Ö Á Ë Á É Á Ã Ï Ñ Å Ó

ALLIANZ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT ALLIANZ EUROPEAN EQUITY EUR CL A ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY CL A

7,7500 11,0900 16,5900 21,9100 10,7300 14,1700 145,2100 19,1600 17,4600 147,1000 75,8300 5,9500 12,4500 123,4600 72,7000 206,0100 101,8400

8,0600 11,5336 17,2536 22,7864 10,9446 14,4534 151,0184 19,9264 18,1584 152,9840 78,8632 6,1880 12,9480 128,3984 75,6080 214,2504 104,8952

7,7500 11,0900 16,5900 21,9100 10,7300 14,1700 145,2100 19,1600 17,4600 147,1000 75,8300 5,9500 12,4500 123,4600 72,7000 206,0100 101,8400

16,72% 19,89% 15,05% 17,99% -0,74% 0,43% 13,56% 1,81% 4,61% 7,56% -2,87% -0,34% 17,56% -1,40% 21,43% 16,18% -0,50%

ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-93.06.600), URL : www.alpha.gr MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD) MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD) MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) MORGAN ST. EURO BOND(EUR) MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) MORGAN ST. US PROPERTY(USD) B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(2) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(1) B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1) BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD BGF EURO BOND FUND A2 EUR BGF EURO BOND FUND A2 USD BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FUND A2 EUR BGF EUROPEAN FUND A2 USD BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD

44,3200 20,0200 44,6500 66,3900 75,5700 39,2500 14,1400 43,4200 12,8862 19,8500 24,0200 37,4600 39,2900 83,3500 63,7400 40,1600 20,2300 13,0292 53,6600 55,0300 357,3500 839,8100 204,8900 381,8500 118,1800 114,0117 196,3700 336,7300 172,9300 121,8900 119,0900 161,7200 79,5400 532,0500 140,4900 145,2900 124,1200 4.071,0000 9.471,0000 6.028,0000 21.619,0000 717,4200 204,1992 209,5466 437,3800 213,4300 192,8200 185,3700 184,8300 105,0000 48,6800 132,3400 22,0200 18,6300 29,7200 32,4200 15,7400 95,7100 129,1400 10,7700 14,5300 22,3200 30,1100 24,1000 32,5100 14,1400 15,2700 21,5200 29,0400 25,8700 94,3800 127,3500 27,0800 36,5400 97,8600 132,0400 51,5200 43,5900 69,5200 12,5400 35,1900 47,4800 11,5800 11,4100 11,0900 14,9600 10,8200 5,3100 7,1700

46,8684 21,1712 47,2174 70,2074 78,5928 41,5069 14,7056 45,1568 12,8862 20,6440 25,4012 39,6140 40,8616 88,1426 67,4051 42,4692 21,0392 13,0292 56,7455 58,1942 375,2175 881,8005 215,1345 400,9425 124,0890 119,7123 206,1885 353,5665 181,5765 127,9845 125,0445 169,8060 83,5170 558,6525 147,5145 152,5545 130,3260 4.274,5500 9.944,5500 6.329,4000 22.699,9500 753,2910 214,4092 220,0239 459,2490 224,1015 202,4610 194,6385 194,0715 110,2500 51,1140 138,9570 23,1210 19,5615 31,2060 34,0410 16,5270 100,4955 135,5970 11,3085 15,2565 23,4360 31,6155 25,3050 34,1355 14,8470 16,0335 22,5960 30,4920 27,1635 99,0990 133,7175 28,4340 38,3670 102,7530 138,6420 54,0960 45,7695 72,9960 13,1670 36,9495 49,8540 12,1590 11,9805 11,6445 15,7080 11,3610 5,5755 7,5285

44,3200 20,0200 44,6500 66,3900 75,5700 39,2500 14,1400 43,4200 12,8862 19,8500 24,0200 37,4600 39,2900 83,3500 63,7400 40,1600 20,2300 13,0292 53,6600 55,0300 357,3500 839,8100 204,8900 381,8500 118,1800 114,0117 196,3700 336,7300 172,9300 121,8900 119,0900 161,7200 79,5400 532,0500 140,4900 145,2900 124,1200 4.071,0000 9.471,0000 6.028,0000 21.619,0000 717,4200 204,1992 209,5466 437,3800 213,4300 192,8200 185,3700 184,8300 105,0000 48,6800 132,3400 22,0200 18,6300 29,7200 32,4200 15,7400 95,7100 129,1400 10,7700 14,5300 22,3200 30,1100 24,1000 32,5100 14,1400 15,2700 21,5200 29,0400 25,8700 94,3800 127,3500 27,0800 36,5400 97,8600 132,0400 51,5200 43,5900 69,5200 12,5400 35,1900 47,4800 11,5800 11,4100 11,0900 14,9600 10,8200 5,3100 7,1700

3,21% 6,09% 22,50% 10,43% -8,50% 1,79% 0,57% 2,79% 0,01% 6,84% 7,09% 15,26% -2,92% 10,90% -7,35% 11,59% 0,85% 0,01% 32,79% 3,73% 2,93% 21,08% 3,07% -7,53% 0,19% 0,01% 1,17% 0,95% 1,14% 0,86% 1,37% 1,56% 7,43% 13,39% 12,57% 6,89% -3,22% 44,67% 65,84% 45,50% 0,99% -9,98% 0,05% 0,02% -3,49% 3,43% 6,33% 32,63% 36,21% 22,69% -2,11% -3,22% 5,01% 9,20% 7,22% -4,25% 16,68% 2,52% 4,64% -7,24% -5,34% -3,67% -1,70% 1,47% 3,57% 1,36% 1,26% 19,96% 22,43% 17,75% 16,55% 18,97% 12,46% 14,80% 19,27% 21,74% 22,75% 27,68% 25,31% 0,64% 7,25% 9,50% -0,94% -1,21% 14,68% 17,06% 8,74% 15,18% 17,54%

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD BGF INDIA FUND A2 EUR BGF INDIA FUND A2 USD BGF JAPAN FUND A2 EUR BGF JAPAN FUND A2 JPY BGF JAPAN FUND A2 USD BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR BGF NEW ENERGY FUND A2 USD BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD BGF RESERVE FUND A2 USD BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD BGF US GROWTH FUND A2 EUR BGF US GROWTH FUND A2 USD(7) BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF WORLD BOND FUND A2 USD BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR BGF WORLD GOLD FUND A2 USD BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR BGF WORLD INCOME FUND A2 USD BGF WORLD MINING FUND A2 EUR BGF WORLD MINING FUND A2 USD BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD(5) PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD PICTET-BIOTECH-HR EUR PICTET-BIOTECH-R USD PICTET-CHF BONDS-R CHF PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR PICTET-CLEAN ENERGY-R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR PICTET-EMERGING MARKETS-R USD PICTET-EUR BONDS-R EUR PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR PICTET-EUROPE INDEX-R EUR PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR PICTET-GENERICS-HR EUR PICTET-GENERICS-R EUR PICTET-GENERICS-R USD PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR PICTET-GREATER CHINA-R EUR PICTET-GREATER CHINA-R USD PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD PICTET-JAPAN INDEX-R JPY PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD

25,0300 23,5900 20,2700 14,5000 30,1200 40,6400 60,7100 81,9100 14,3800 19,4000 12,8000 1.702,0000 17,2700 37,0500 4.927,0000 50,0000 8,3500 1.110,0000 11,2600 55,3100 46,8000 74,6300 19,0000 25,6400 5,7500 7,7500 24,0500 20,3500 32,4500 150,7800 189,8000 12,1400 88,0800 74,5200 118,8400 47,7800 40,4200 64,4600 28,5200 26,8400 12,5500 15,5700 21,0100 17,4000 8,8000 10,8900 115,6000 155,9800 66,1900 17,8600 24,1000 15,1000 20,3800 21,0400 28,3900 18,7900 25,3500 11,0500 14,9000 34,2400 46,2100 11,5100 9,7400 15,3500 98,6100 107,6400 125,0800 123,6700 167,0600 103,5900 139,9200 338,0700 459,3400 446,5700 56,5400 76,3700 127,4800 172,2000 335,4500 131,0500 178,0400 243,2000 368,8500 498,2500 445,2400 169,5500 132,6900 202,3100 114,8700 128,5000 106,0200 133,1400 168,7200 493,6100 131,5500 125,1900 169,1100 292,3500 221,0900 273,9900 370,1100 198,5300 268,1700 12.123,8100 48,9500 6.522,7800 68,6000 76,2600 10.163,4200 358,5500

26,2815 24,7695 21,2835 15,2250 31,6260 42,6720 63,7455 86,0055 15,0990 20,3700 13,4400 1.787,1000 18,1335 38,9025 5.173,3500 52,5000 8,7675 1.165,5000 11,8230 58,0755 49,1400 78,3615 19,9500 26,9220 6,0375 8,1375 25,2525 21,3675 34,0725 158,3190 199,2900 12,7470 92,4840 78,2460 124,7820 50,1690 42,4410 67,6830 29,9460 28,1820 13,1775 16,3485 22,0605 18,2700 9,2400 11,4345 121,3800 163,7790 69,4995 18,7530 25,3050 15,8550 21,3990 22,0920 29,8095 19,7295 26,6175 11,6025 15,6450 35,9520 48,5205 12,0855 10,2270 16,1175 103,5405 113,0220 131,3340 129,8535 175,4130 108,7695 146,9160 354,9735 482,3070 468,8985 59,3670 80,1885 133,8540 180,8100 352,2225 137,6025 186,9420 255,3600 387,2925 523,1625 467,5020 178,0275 139,3245 212,4255 120,6135 134,9250 111,3210 139,7970 177,1560 518,2905 138,1275 131,4495 177,5655 306,9675 232,1445 287,6895 388,6155 208,4565 281,5785 12.730,0005 51,3975 6.848,9190 72,0300 80,0730 10.671,5910 376,4775

25,0300 23,5900 20,2700 14,5000 30,1200 40,6400 60,7100 81,9100 14,3800 19,4000 12,8000 1.702,0000 17,2700 37,0500 4.927,0000 50,0000 8,3500 1.110,0000 11,2600 55,3100 46,8000 74,6300 19,0000 25,6400 5,7500 7,7500 24,0500 20,3500 32,4500 150,7800 189,8000 12,1400 88,0800 74,5200 118,8400 47,7800 40,4200 64,4600 28,5200 26,8400 12,5500 15,5700 21,0100 17,4000 8,8000 10,8900 115,6000 155,9800 66,1900 17,8600 24,1000 15,1000 20,3800 21,0400 28,3900 18,7900 25,3500 11,0500 14,9000 34,2400 46,2100 11,5100 9,7400 15,3500 98,6100 107,6400 125,0800 123,6700 167,0600 103,5900 139,9200 338,0700 459,3400 446,5700 56,5400 76,3700 127,4800 172,2000 335,4500 131,0500 178,0400 243,2000 368,8500 498,2500 445,2400 169,5500 132,6900 202,3100 114,8700 128,5000 106,0200 133,1400 168,7200 493,6100 131,5500 125,1900 169,1100 292,3500 221,0900 273,9900 370,1100 198,5300 268,1700 12.123,8100 48,9500 6.522,7800 68,6000 76,2600 10.163,4200 358,5500

0,56% 0,30% 4,32% 3,94% 17,89% 20,34% 24,10% 26,68% -12,64% -10,85% 22,14% 42,31% 24,24% 31,66% 53,35% 33,94% 28,66% 49,80% 30,78% -10,39% -6,77% -8,52% -5,66% -3,68% 19,79% 22,05% 16,92% 21,64% 19,35% 0,00% 0,08% 5,75% 7,78% 12,09% 10,02% 25,44% 30,43% 28,02% -1,66% 4,15% 0,16% 18,67% 21,10% -1,75% 18,28% 10,78% 26,39% 29,02% -0,23% 11,00% 13,36% 18,34% 20,81% -45,31% -44,17% 30,94% 33,70% -1,34% 0,68% -24,47% -22,88% 20,27% 25,19% 21,34% -4,74% -7,27% 2,99% 0,91% 3,35% -8,64% -6,44% 36,24% 40,00% -0,24% 23,80% 26,80% 25,53% 28,57% -1,54% -10,72% -8,26% -1,71% -2,46% -0,11% 0,06% 0,92% 0,49% 6,88% -4,30% 1,22% 17,01% 12,94% 11,30% 7,27% 17,57% 15,19% 17,98% -6,76% -7,01% 0,07% 2,50% -10,09% -7,92% 41,36% 23,21% 44,60% 39,18% 20,72% 41,69% 6,99%

PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD PICTET-SECURITY-R EUR PICTET-SECURITY-R USD PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR PICTET-TIMBER-R EUR PICTET-TIMBER-R USD PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD PICTET-USA INDEX-R USD PICTET-USD BONDS-R USD PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD PICTET-WATER-R EUR PICTET-WATER-R USD PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD

112,1200 151,4500 110,1900 148,8500 123,4700 134,1100 129,0800 716,3500 104,4300 141,0600 109,0800 148,4300 140,9800 556,7500 123,4100 172,1600 232,5700 128,8700 174,5700

117,7260 159,0225 115,6995 156,2925 129,6435 140,8155 135,5340 752,1675 109,6515 148,1130 114,5340 155,8515 148,0290 584,5875 129,5805 180,7680 244,1985 135,3135 183,2985

112,1200 151,4500 110,1900 148,8500 123,4700 134,1100 129,0800 716,3500 104,4300 141,0600 109,0800 148,4300 140,9800 556,7500 123,4100 172,1600 232,5700 128,8700 174,5700

16,72% 19,55% 16,00% 18,81% -0,06% -0,25% 0,02% 22,91% 8,86% 11,48% 24,03% 24,54% 22,47% -3,32% 0,02% 11,98% 14,70% -6,76% -4,20%

AMUNDI ÅËËÁÓ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com AMUNDI GLOBAL MACRO 2 (EUR)(1) AMUNDI GLOBAL MACRO 4 (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2-AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4-AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1) AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL - AE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1) EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(1) EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1) INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1) ATOUT PREMS ACTIONS AE(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(2) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1) EMPORIKI MINOAS(1) AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(2) AMUNDI FUNDS CASH EURO (EUR)(1) AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1) AMUNDI FUNDS CASH USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE(1) AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC AE(1) MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(6) AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AU (USD)(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE HIGH YIELD - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS BOND EMERGING INFLATION - AU USD(1) AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD(1) AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING - AE EUR(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ JPY(1) AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ JPY(1) AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU USD(3) AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AU USD(1) AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT - AU(1)

3.311,8800 6.520,3900 115,3200 107,6200 26,0700 136,4700 18,2700 11,8800 29,2700 563,6900 9,0900 116,2900 17,1700 21,1400 138,1300 569,8700 26,1300 100,3300 104,1400 90,7000 68,4600 119,1000 115,5300 10,6300 161,7300 27,3900 108,3900 140,5600 117,5400 127,0700 110,1000 139,8200 118,1200 121,9200 101,0300 114,6300 125,9900 164,5500 100,8500 150,9300 69,2000 39,0400 130,9400 169,6200 103,8700 5.638,3500 102,6500 106,4900 82,3900 93,2300 164,2200 200,0700 108,4800 112,4200 102,9500 91,5300 94,2700 108,9400 78,3300 95,4000 124,9100 37,9900 14.195,3200 8.735,0000 132,9900 135,1400 132,6400 134,6900 111,5500

3.311,8800 6.520,3900 120,5094 112,4629 27,2432 142,6112 19,0922 12,4146 30,5872 589,0561 9,4991 121,5231 17,9427 22,0913 144,3459 595,5142 27,3059 103,3399 107,7849 94,7815 71,5407 122,6730 120,7289 10,6300 169,0079 28,6226 113,2676 146,8852 122,8293 132,7882 115,0545 146,1119 122,2542 127,4064 105,5764 119,7884 131,6596 171,9548 105,3883 157,7219 72,3140 40,7968 136,8323 177,2529 107,5055 5.920,2675 107,2693 111,2821 86,0976 97,4254 171,6099 209,0732 113,3616 117,4789 107,5828 95,6489 98,5122 113,8423 81,8549 99,6930 130,5310 39,6996 14.834,1094 9.128,0750 138,9746 141,2213 138,6088 140,7511 116,5698

3.311,8800 6.520,3900 115,3200 107,6200 26,0700 136,4700 18,2700 11,8800 29,2700 563,6900 9,0900 116,2900 17,1700 21,1400 138,1300 569,8700 26,1300 95,3135 98,9330 90,7000 68,4600 118,5045 115,5300 10,6300 161,7300 27,3900 108,3900 140,5600 117,5400 127,0700 110,1000 139,8200 112,2140 121,9200 101,0300 114,6300 125,9900 164,5500 100,8500 150,9300 69,2000 39,0400 130,9400 169,6200 98,6765 5.638,3500 102,6500 106,4900 82,3900 93,2300 164,2200 200,0700 108,4800 112,4200 102,9500 91,5300 94,2700 108,9400 78,3300 95,4000 124,9100 37,9900 14.195,3200 8.735,0000 132,9900 135,1400 132,6400 134,6900 111,5500

1,30% 1,87% 0,39% 1,28% 2,68% -1,66% 5,48% 11,97% -3,46% 8,34% 12,64% -1,60% 0,47% 4,81% -5,23% -8,19% 4,23% -0,07% 0,05% 5,01% -7,91% 3,35% -3,97% 0,28% 15,99% -6,29% 9,36% -7,06% 17,67% -8,67% 1,49% 0,56% 9,91% -0,77% 0,07% 1,60% 20,40% 15,50% 0,24% 17,68% -4,53% -47,39% 13,76% 13,34% -1,02% 8,39% 2,13% 0,96% -6,25% -7,99% 1,23% 3,94% -1,75% 7,37% -2,46% -7,45% 0,06% 15,81% 16,34% 11,34% 15,42% -21,56% 36,24% 34,67% 25,28% 4,78% 16,82% 23,41% -7,75%

131,4000 130,7900 137,7300 131,5800 142,4000 134,4200 142,2800 76,3300 71,6800 115,4400 134,1000 134,5400 130,4900 143,9100 111,8100 83,9500 109,0600 132,1800 140,3500

3,96% 3,23% 6,45% 6,98% 8,21% 10,10% 4,32% 23,67% 20,39% -2,88% -3,71% 28,89% 25,77% -3,40% 2,20% -0,29% -0,18% 12,00% 14,82%

CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC

131,4000 130,7900 137,7300 131,5800 142,4000 134,4200 142,2800 76,3300 71,6800 115,4400 134,1000 134,5400 130,4900 143,9100 111,8100 83,9500 109,0600 132,1800 140,3500

135,3420 134,7137 142,8949 136,5143 147,7400 139,4608 145,1256 79,6885 74,8339 117,7488 136,7820 140,4598 136,2316 146,7882 116,7296 87,6438 111,2412 137,9959 146,5254


LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND EUR HEDGED LEGG MASON CB US APPRECIATION GA EURO ACCUMULATING LEGG MASON CB US APPRECIATION GA US ACCUMULATING LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND USD LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A EURO LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A USD LEGG MASON EUROLAND CASH FUND EUR CL.A LEGG MASON EUROLAND EQUITY FUND EUR LEGG MASON WESTERN ASSET GL. MULTI STRATEGY CL A DISTRIBUTING HDG EUR LEGG MASON BRANDYWINE GL. FIXED INCOME CL A EUR ACCUM HDG EUR JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND USD JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD JP MORGAN US VALUE FUND USD JP MORGAN AMERICA LARGE CAP FUND USD JP MORGAN EUROPE EQUITY FUND EUR JP MORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND EUR JP MORGAN PACIFIC EQUITY FUND USD JP MORGAN JAPAN EQUITY FUND USD JP MORGAN ASIA PACIFIC EQUITY A-DIST-USD JP MORGAN EMERGING EMEA EQUITY A USD JP MORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND EUR JP MORGAN CHINA FUND USD JP MORGAN INDIA FUND USD JP MORGAN EMERGING MARKETS DEBT A HEDGED EUR JP MORGAN EUROPE SMALL CAP FUND EUR JP MORGAN EUROLAND EQUITY A-EUR JP MORGAN US SMALL CAP GROWTH FUND USD JP MORGAN EASTERN EUROPE EQUITY FUND EUR JP MORGAN FUNDS TURKEY EQUITY FUND EUR(1) JP MORGAN GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND USD JP MORGAN LATIN AMERICA EQUITY FUND USD JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD JP MORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND EUR JP MORGAN EMEGING MARKETS EQUITY EUR JP MORGAN PACIFIC EQUITY EUR JP MORGAN USD GLOBAL BOND FUND USD JP MORGAN GLOBAL ENHANCED BOND FUND EUR JP MORGAN EUROPE BOND FUND EUR JP MORGAN US BOND FUND USD JP MORGAN EUR GLOBAL BOND FUND EUR JP MORGAN INVESTMENT GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND A EUR JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-USD JP MORGAN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR JP MORGAN INVESTMENT GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND A USD JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGY FUND EUR JP MORGAN EMERGING MIDDLE EAST EQUITY FUND USD(2) JP MORGAN RUSSIA FUND USD JP MORGAN BRAZIL EQUITY FUND USD JP MORGAN EUROPE SELECT EQUITY FUND EUR JP MORGAN GLOBAL FOCUS FUND A EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD HEDGED JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-EUR JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-USD JP MORGAN FUNDS-GERMANY EQUITY FUND EUR JP MORGAN INCOME OPPORTUNITIES FUND A CAP EUR JP MORGAN EURO LIQUID MARKET FUND A CAP EUR JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FD A CAP USD JP MORGAN EMERGING MARKETS INFRASTRUCT EQ A C USD JPM US EQUITY PLUS A ACC EUR JPM US EQUITY PLUS A ACC USD JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES HEDGED EUR JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND USD JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - HEDGED EUR SCHRODER EURO EQUITY FUND EUR SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITY A ACC USD SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND JPY SCHRODER EMERGING EUROPE FUND EUR SCHRODER ITALIAN EQUITY FUND EUR SCHRODER SWISS EQUITY FUND CHF SCHRODER GLOBAL CORPORATE BOND FUND USD SCHRODER GREATER CHINA FUND USD SCHRODER GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND EUR SCHRODER KOREAN EQUITY FUND USD SCHRODER EURO EQUITY FUND USD SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND USD SCHRODER EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND EUR SCHRODER ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN USD A ACC SCHRODER ISF EMERGING EUROPE DEBT ABSOLUTE RETURN EUR SCHRODER US SMALLER COMPANIES FUND USD SCHRODER EURO CORPORATE BOND FUND EUR SCHRODER EURO SHORT TERM BOND EUR SCHRODER US DOLLAR BOND USD SCHRODER ISF BRIC FUND USD A ACC. SCHRODER ISF BRIC FUND EUR A ACC. SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND EUR SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND USD SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE USD SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY USD SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY EUR

175,6100 183,3368 175,6100 144,9800 151,3591 144,9800 111,7500 113,9850 111,7500 143,5400 149,8558 143,5400 154,4400 161,2354 154,4400 161,2700 168,3659 161,2700 170,9100 178,4300 170,9100 105,3300 109,9645 105,3300 111,9600 116,8862 111,9600 81,3000 84,8772 81,3000 131,0300 136,7953 131,0300 170,4300 177,9289 170,4300 142,1900 148,4464 142,1900 124,3600 129,8318 124,3600 109,5300 114,3493 109,5300 166,8900 174,2332 166,8900 140,0500 146,2122 140,0500 98,4800 102,8131 98,4800 142,9000 149,1876 142,9000 134,4300 140,3449 134,4300 102,8400 107,3650 102,8400 140,5500 146,7342 140,5500 129,6800 135,3859 129,6800 135,1900 135,1900 135,1900 99,8700 102,3668 99,8700 98,3800 100,3476 98,3800 138,0200 144,0929 138,0200 17,3700 18,1343 17,3700 31,1200 32,4893 31,1200 19,8200 20,6921 19,8200 13,6900 14,2924 13,6900 38,6000 40,2984 38,6000 12,9800 13,5511 12,9800 75,4000 78,7176 75,4000 25,6100 26,7368 25,6100 101,8900 106,3732 101,8900 60,6100 63,2768 60,6100 10,1600 10,6070 10,1600 46,8500 48,9114 46,8500 64,8200 67,6721 64,8200 9,1700 9,3534 9,1700 47,7000 49,7988 47,7000 37,4900 39,1396 37,4900 20,0700 20,9531 20,0700 44,8500 46,8234 44,8500 19,7000 20,5668 19,7000 7,2200 7,5377 7,2200 55,2600 57,6914 55,2600 11,1900 11,6824 11,1900 12,7800 13,0356 12,7800 13,5500 14,1462 13,5500 13,2000 13,7808 13,2000 10,7100 11,1812 10,7100 144,7500 147,6450 144,7500 131,9600 134,5992 131,9600 162,9700 166,2294 162,9700 204,1000 208,1820 204,1000 124,2300 126,7146 124,2300 1.055,2400 1.086,8972 1.055,2400 115,2900 118,7487 115,2900 193,1800 197,0436 193,1800 143,3800 147,6814 143,3800 20,4700 21,3707 20,4700 17,9400 18,7294 17,9400 12,9700 13,5407 12,9700 8,6300 9,0097 8,6300 1.016,0800 1.060,7875 1.016,0800 18,0700 18,8651 18,0700 101,2100 103,2342 101,2100 136,5000 139,2300 136,5000 144,5300 147,4206 144,5300 14,1800 14,8039 14,1800 7,6400 7,9762 7,6400 20,0500 20,9322 20,0500 134,0500 0,0000 134,0500 1.010,1100 1.040,4133 1.010,1100 22,3400 23,0102 22,3400 7,6400 7,8692 7,6400 76,7600 79,0628 76,7600 12,5500 12,8010 12,5500 6,7600 6,8952 6,7600 10,0900 10,3927 10,0900 94,0700 96,8921 94,0700 25,9700 27,1127 25,9700 12,6900 13,2484 12,6900 811,4100 847,1120 811,4100 25,3000 26,4132 25,3000 25,6100 26,7368 25,6100 34,2400 35,7466 34,2400 9,5500 9,7410 9,5500 39,4900 41,2276 39,4900 26,3400 26,8668 26,3400 48,1300 50,2477 48,1300 33,1100 34,5668 33,1100 7,5300 7,8613 7,5300 49,0600 51,2186 49,0600 12,7500 13,0050 12,7500 18,3600 18,7272 18,3600 104,4600 109,0562 104,4600 18,2200 18,5844 18,2200 7,0800 7,2216 7,0800 20,2400 20,6448 20,2400 190,9700 199,3727 190,9700 141,4900 147,7156 141,4900 133,6300 136,3026 133,6300 140,3600 143,1672 140,3600 170,2600 177,7514 170,2600 125,0900 130,5940 125,0900 118,0900 123,2860 118,0900 106,2900 110,9668 106,2900

26,48% 29,77% -2,79% 18,32% 21,36% 19,25% 22,23% -0,18% 2,30% 14,62% 11,75% 26,35% 29,43% 18,31% 21,24% 18,88% 22,10% 0,53% 14,44% 17,29% 0,92% 14,26% 17,13% -0,62% 13,23% -6,21% -0,64% 18,00% -2,14% 21,89% 20,94% 16,48% 17,47% 16,36% 33,39% 5,68% 2,47% 21,39% 8,60% -8,46% -10,36% 30,33% 18,90% 35,88% -0,22% -9,63% 20,74% -6,02% 10,14% -5,68% -20,62% -4,00% 14,55% -0,44% -2,28% 0,62% 3,26% -1,56% 5,18% 6,26% 3,94% 7,37% 29,64% 5,34% 4,68% -9,44% 18,69% 13,65% -5,27% -3,29% -5,14% -6,28% -4,26% 18,99% 1,04% 0,00% -2,02% -4,26% -0,42% 23,28% 6,46% 4,45% 15,57% 18,86% 1,44% 39,55% 6,89% 23,54% 19,22% -0,93% 5,17% -5,42% 4,56% 20,97% 21,84% 20,78% -3,34% 1,32% 28,23% 2,65% 1,14% -2,97% 1,76% -0,36% 0,22% 0,39% 19,04% 16,56% -7,53% -7,87%

SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE USD SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE EUR SCHRODER ISF CONSERVATIVE PORTFOLIO USD SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO USD SCHRODER ISF GROWTH PORTFOLIO USD SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE EUR SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED EUR SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH EUR SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND USD(2) SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND EUR(2) SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY USD SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN FUND CL A USD SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CL A EUR HEDGED SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A USD SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A EUR HEDGED SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY CL.A EUR ACC. SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY CL.A USD ACC. SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-USD SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-EUR SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-USD SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-EUR SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND EUR(1) SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED USD(1) SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED GBP(1) SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER HEDGED EUR SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER USD CREDIT SUISSE EQUITY EUROPEAN PROPERTY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY (LUX)SMALL & MID CAP GERMANY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY ITALY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL PRESTIGE EUR(1) BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM GBP BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL BOND FUND USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING FUND EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY USD A BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY EUR A BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION HEDGED EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON USD BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE A2 USD BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (HEDGED A2 EUR) BGF EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A2 BGF - GLOBAL ALLOCATION FUND EUR BGF GLOBAL EQUITY INCOME A5G USD BGF GLOBAL EQUITY INCOME HEDGED A5G EUR BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR BGF ASIAN TIGER BOND FUND USD BLACK ROCK GLOBAL FUNDS CHINA AH CAP EUR MFS MERIDIAN EUROPEAN RESEARCH FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN US CONCENTRATED GROWTH FUND USD CL. A(1) MFS MERIDIAN ABSOLUTE RETURN FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN VALUE FUND USD CL. A(1) MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT EUR CL.A1(1) MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT USD CL.A1(1) MFS MERIDIAN HIGH YIELD FUND EUR A1(1) MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND USD(1) MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR(1) MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION ADJUSTED BOND USD(1) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY (EX PAN EUR.)EUR CL.A INVESCO BOND FUND USD INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND USD INVESCO CAPITAL SHIELD 90 FUND EUR INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND EUR INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)JPY CL.A INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)EUR CL.E INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) USD CL.A INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) EUR CL.E

102,3100 106,8116 102,3100 96,3100 100,5476 96,3100 148,7300 151,7046 148,7300 152,5500 157,1265 152,5500 153,1000 158,8413 153,1000 120,9600 123,3792 120,9600 117,4200 120,9426 117,4200 109,6400 113,7515 109,6400 11,2400 11,7346 11,2400 11,2500 11,7450 11,2500 10,8500 11,3274 10,8500 10,4700 10,9307 10,4700 26,7900 27,3258 26,7900 28,6600 29,2332 28,6600 202,7100 211,6292 202,7100 130,8000 136,5552 130,8000 122,2200 122,2200 122,2200 104,7100 104,7100 104,7100 123,5600 126,0312 123,5600 121,2100 123,6342 121,2100 114,6700 116,9634 114,6700 114,4100 116,6982 114,4100 141,2400 144,0648 141,2400 140,5900 143,4018 140,5900 125,8700 128,3874 125,8700 126,4200 128,9484 126,4200 58,0900 60,6460 58,0900 11,0700 11,5571 11,0700 5,4700 5,7107 5,4700 15,7600 16,4534 15,7600 1.643,0000 1.715,2920 1.643,0000 317,0600 331,0106 317,0600 19,4400 20,2954 19,4400 21,5200 22,4669 21,5200 29,0400 30,3178 29,0400 127,3500 132,9534 127,3500 94,3800 98,5327 94,3800 17,2700 18,0299 17,2700 12,8000 13,3632 12,8000 74,6300 77,9137 74,6300 55,3100 57,7436 55,3100 21,0100 21,9344 21,0100 15,5700 16,2551 15,5700 74,5200 77,7989 74,5200 118,8400 124,0690 118,8400 132,0400 137,8498 132,0400 97,8600 102,1658 97,8600 50,0000 52,2000 50,0000 37,0500 38,6802 37,0500 155,9800 162,8431 155,9800 115,6000 120,6864 115,6000 32,5100 33,1602 32,5100 24,1000 24,5820 24,1000 25,0300 25,5306 25,0300 28,3900 29,6392 28,3900 21,0400 21,9658 21,0400 46,2100 48,2432 46,2100 34,2400 35,7466 34,2400 24,1000 25,1604 24,1000 17,8600 18,6458 17,8600 95,7100 99,9212 95,7100 129,1400 134,8222 129,1400 15,1000 15,7644 15,1000 20,3800 21,2767 20,3800 18,7900 19,6168 18,7900 25,3500 26,4654 25,3500 11,5100 12,0164 11,5100 15,5300 16,2133 15,5300 5,7500 6,0030 5,7500 7,7500 8,0910 7,7500 60,7100 63,3812 60,7100 81,9100 85,5140 81,9100 30,1200 31,4453 30,1200 40,6400 42,4282 40,6400 7,1700 7,4855 7,1700 5,3100 5,5436 5,3100 47,4800 48,9044 47,4800 32,6800 33,6604 32,6800 22,0200 22,9889 22,0200 29,7200 31,0277 29,7200 12,3900 12,9352 12,3900 11,8200 12,3401 11,8200 14,5000 14,7900 14,5000 10,7700 10,9854 10,7700 35,1900 36,2457 35,1900 11,9500 12,4758 11,9500 11,2000 11,6928 11,2000 12,0700 12,6011 12,0700 32,4200 33,0684 32,4200 11,6300 12,1417 11,6300 25,5400 26,6638 25,5400 19,3800 20,2327 19,3800 13,1300 13,7077 13,1300 16,8200 17,1564 16,8200 18,8600 19,6898 18,8600 15,8100 16,1262 15,8100 31,7800 32,4156 31,7800 12,9000 13,4676 12,9000 18,3500 19,1574 18,3500 26,5800 27,7495 26,5800 14,1200 14,4024 14,1200 16,4800 17,2051 16,4800 27,7600 28,3152 27,7600 13,1500 13,4130 13,1500 11,0800 11,4124 11,0800 19,4000 20,2536 19,4000 958,0000 1.000,1520 958,0000 6,5200 6,7156 6,5200 43,8500 45,7794 43,8500 29,5200 30,4056 29,5200

-9,09% -9,30% 2,02% 7,56% 9,84% 0,52% 3,27% 7,12% 17,45% 14,45% 22,88% 22,31% -0,56% -0,86% 25,98% 25,58% -0,28% -0,16% 13,46% 13,19% 5,21% 4,97% -1,25% 14,98% 15,32% 15,18% 8,58% 2,59% 2,82% 6,27% 29,22% 23,76% 14,56% 19,96% 22,43% 18,97% 16,55% 24,24% 22,14% -8,52% -10,39% 21,10% 18,67% 12,09% 10,02% 21,74% 19,27% 33,94% 31,66% 29,02% 26,39% 3,57% 1,47% 0,56% -44,17% -45,31% -22,88% -24,47% 13,36% 11,00% 2,52% 4,64% 18,34% 20,81% 30,94% 33,70% 20,27% 22,77% 19,79% 22,05% 24,10% 26,68% 17,89% 20,34% 17,54% 15,18% 9,50% 9,26% 5,01% 7,22% 3,94% 3,59% 3,94% -7,24% 7,25% 10,24% 9,91% 14,84% -4,25% 1,93% 14,53% 15,43% 17,86% -3,33% 22,63% -8,67% -6,58% 0,39% 15,55% 13,01% -7,89% 28,25% -5,26% -4,50% 0,73% 13,45% 82,48% 54,87% 20,77% 17,33%

INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND EUR INVESCO ENERGY USD CL.A INVESCO ENERGY EUR CL.E INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND (EX.RETURN PLUS) EUR INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE E EUR INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE A JPY INVESCO GLOBAL REAL ESTAT FUND EUR INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND USD INVESCO GLOBAL LEISURE FUND EUR INVESCO GLOBAL LEISURE FUND USD INVESCO ASIAN EQUITY FUND EUR INVESCO ASIAN EQUITY FUND USD INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND EUR INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND USD INVESCO PACIFIC EQUITY FUND USD INVESCO JAPANESE EQUITY FUND USD INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CL.A /EUR INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.A USD INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.E EUR INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION CL.A HEDGED USD INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL E CAP EUR INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL A CAP USD JANUS FLEXIBLE INCOME FUND EUR FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND USD(1) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND(1) FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND USD(1) FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD(1) FRANKLIN EURO HIGH YIELD CL. N EUR(1) FRANKLIN INCOME FUND USD(1) FRANKLIN INDIA FUND USD(1) FRANKLIN INDIA FUND EUR(1) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND USD(1) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR(1) FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND USD(1) FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP GROWTH FUND-EUR(1) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD(1) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND EUR(1) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND USD(1) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND EUR(1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND USD(1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR(1) TEMPLETON BRIC FUND USD(1) TEMPLETON BRIC FUND EUR(1) TEMPLETON CHINA FUND USD(1) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND EUR(1) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND USD(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND USD(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND EUR(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND USD(1) TEMPLETON EUROLAND FUND EUR(1) TEMPLETON EUROPEAN FUND EUR(1) TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND(1) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EUR(1) TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND EUR(1) TEMPLETON LATIN AMERICA FUND USD(1) TEMPLETON THAILAND FUND USD(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.A(ACC) / USD(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N (ACC) / EUR(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N(ACC)/EUR-H1(EURO HEDGED)(1) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME CLASS A(1) TEMPLETON EMERGING MRKTS BD FUND CL.A(QDIS)/EUR(1) FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/USD(1) FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/EUR(1) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.A(YDIS)/USD(1) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.N (ACC) / EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CL.A(MDIS) / GBP(1) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND CL.N(ACC)EUR-H1(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A H1 C EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND A H1 CAP EUR(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS A CAP EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) H1 - AUD(1) GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL A USD GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL E EUR GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORFOLIO CL.A USD GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CL.E EUR GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL A USD GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL E EUR GOLDMSACHS US MORT BACK SEC PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GL CR PRTF (HEDG) CLA USD GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL A USD GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL E EUR GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND USD GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND EUR GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND E(ACC) EUR GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND A(ACC) USD GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - USD GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - EUR GS N11 EQUITY PTF - BASE (ACC.) - USD GS N11 EQUITY PTF - E SHARES (ACC.) - EUR GS N11 EQUITY PTF BASE (OCS) SHARES HEDGED EUR GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD OTHER HGD CAP EUR PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR PICTET-SECURITY-R USD PICTET-BIOTECH-R USD PICTET-BIOTECH-HR EUR PICTET-GENERICS-R USD PICTET-GENERICS-HR EUR PICTET-WATER-R EUR PICTET-CLEAN ENERGY-R USD

14,7599 15,0551 14,7599 28,0800 29,3155 28,0800 18,8800 19,4464 18,8800 2,7790 2,8346 2,7790 13,3200 13,9061 13,3200 2.950,0000 3.079,8000 2.950,0000 8,5300 8,7859 8,5300 11,0500 11,5362 11,0500 20,2900 20,8987 20,2900 30,2100 31,5392 30,2100 4,5900 4,7277 4,5900 6,3800 6,6607 6,3800 9,8300 10,1249 9,8300 13,9800 14,5951 13,9800 48,1600 50,2790 48,1600 17,7000 18,4788 17,7000 15,7700 16,0854 15,7700 13,7300 14,3341 13,7300 9,7700 10,0631 9,7700 14,3200 14,7496 14,3200 19,0400 19,6112 19,0400 319,3600 325,7472 319,3600 87,0200 88,7604 87,0200 21,8400 22,2768 21,8400 18,8500 19,4155 18,8500 9,7800 10,0734 9,7800 27,8700 28,7061 27,8700 17,1700 17,5134 17,1700 14,9100 15,2082 14,9100 19,9200 20,5176 19,9200 20,1300 20,7339 20,1300 18,0200 18,5606 18,0200 7,6600 7,8898 7,6600 5,6500 5,8195 5,6500 13,8800 14,1576 13,8800 28,0800 28,9224 28,0800 31,5700 32,5171 31,5700 23,2400 23,9372 23,2400 6,9100 7,2140 6,9100 4,5800 4,7174 4,5800 47,1100 48,5233 47,1100 34,7300 35,7719 34,7300 14,2400 14,6672 14,2400 12,7000 13,0810 12,7000 22,7800 23,4634 22,7800 20,5600 21,1768 20,5600 29,9800 31,2991 29,9800 20,0000 20,6000 20,0000 14,7500 15,1925 14,7500 33,0400 33,7008 33,0400 10,1200 10,4236 10,1200 17,4400 17,9632 17,4400 11,9800 12,2196 11,9800 28,2000 28,7640 28,2000 13,7200 13,9944 13,7200 12,3000 12,8412 12,3000 24,6500 25,3895 24,6500 26,8900 27,4278 26,8900 19,8000 20,1960 19,8000 39,2500 40,4275 39,2500 24,9700 25,7191 24,9700 18,4600 19,2722 18,4600 18,1100 18,6533 18,1100 17,1000 17,6130 17,1000 13,2700 13,8539 13,2700 14,4400 14,7288 14,4400 4,4700 4,6041 4,4700 4,3900 4,5217 4,3900 9,6400 10,0642 9,6400 6,7700 6,9731 6,7700 13,2200 13,4844 13,2200 13,3100 13,7093 13,3100 20,6900 21,1038 20,6900 20,7000 21,1140 20,7000 18,5700 19,3871 18,5700 11,6100 11,8422 11,6100 16,9300 17,2686 16,9300 17,4300 17,7786 17,4300 15,3700 15,9848 15,3700 12,2600 12,7504 12,2600 8,7000 9,0480 8,7000 13,8700 14,4248 13,8700 16,9000 17,6436 16,9000 16,1500 16,8606 16,1500 13,9000 14,4560 13,9000 12,3900 12,8856 12,3900 7,4700 7,6194 7,4700 10,4100 10,6182 10,4100 13,0200 13,2804 13,0200 6,1800 6,3036 6,1800 10,4400 10,6488 10,4400 21,1500 21,5730 21,1500 122,6100 125,0622 122,6100 121,8400 124,2768 121,8400 13,1000 13,6240 13,1000 15,6000 16,2864 15,6000 12,1800 12,6672 12,1800 8,4400 8,7776 8,4400 10,3100 10,7636 10,3100 10,2500 10,6600 10,2500 10,4200 10,8785 10,4200 23,1000 23,5620 23,1000 112,1200 115,4836 112,1200 148,8500 153,3155 148,8500 459,3400 473,1202 459,3400 338,9700 349,1391 338,9700 169,1100 174,1833 169,1100 131,5500 135,4965 131,5500 172,1600 177,3248 172,1600 76,3700 78,6611 76,3700

-3,89% 21,82% 18,37% -1,14% 20,87% 42,24% 1,91% 3,95% 34,19% 38,07% 6,25% 9,06% -4,75% -2,03% 20,64% 18,63% 1,72% 7,86% 4,72% 0,35% 0,58% 0,00% 0,00% -2,19% 47,27% 2,73% 24,92% 3,31% 4,48% 6,52% -10,21% -12,65% 17,13% 13,91% -2,39% 27,52% 20,18% 16,90% 21,87% 17,74% -3,50% -6,14% -5,76% -8,37% -4,81% -0,63% 2,50% -0,94% -3,66% -1,99% 20,91% 21,70% 0,93% 0,21% -1,58% 17,14% 18,85% 1,20% -1,59% -11,62% -2,12% 12,29% 8,77% 11,40% 20,42% -9,98% -44,75% -46,20% 7,83% 4,15% 0,53% 2,78% 1,72% 1,07% 10,27% 0,87% -6,36% -8,46% 18,50% 15,88% 16,31% 14,06% 21,41% 18,66% -3,41% -5,35% -1,84% -1,14% -2,62% -4,63% 4,30% 1,98% 3,47% 3,34% 19,09% 22,26% 25,18% 22,67% 0,00% -2,66% -2,07% 4,34% 16,72% 18,81% 40,00% 39,34% 17,98% 17,57% 11,98% 26,80%


PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR PICTET-EUROPE INDEX-R EUR PICTET-USA INDEX-R USD PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.HR EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.R USD PICTET-SMALL CAP EUROPE FUND CL.R EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.HR EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.R USD PICTET-AGRICULTURE-R-USD PICTET-AGRICULTURE-R-EUR PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION USD PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION EUR PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/EUR PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/USD PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/EUR PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/USD PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/EUR PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/USD PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/EUR PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/USD PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD PICTET RUSSIAN EQUITIES R EUR PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD EUR PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD USD HEDGED PICTET EUR SHORT MID - TERM BOND ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND-JPY ABERDEEN GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY CL.S-2 USD ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY ACCUMULATION AF27 USD ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND-USD ABERDEEN GLOBAL -EAST EUROPE EQUITY EUR CL.S-2 ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES EQUITY CL.S-2 USD ABERDEEN GLOBAL EUROPEAN EQUITY INCOME CL.S-2 EUR ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY EUR CL.S-2 ABERDEEN GLOBAL-EURO GOV BOND FUND EUR CL.A-2 ABERDEEN GLOBAL-US DOLLAR BOND FUND CL.A-2 ABERDEEN-EMERGING EUROPE FIXED INC EUR CL.A-2 ABERDEEN GLOBAL-AGGREGATE BOND GBP CL.A-2 ABERDEEN GLOB-CONVERTIBLE EUROPE EUR CL.A-2 ABERDEEN SELECT EURO HIGH YIELD BOND CL.A-2 EUR MET BALANCED EUR(2) MET GROWTH EUR(2) MET DYNAMIC EUR(2) MET DEFENSIVE EUR – SERIES 3(2) MET BALANCED EUR – SERIES 3(2) MET GROWTH EUR – SERIES 3(2) PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A USD PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A EUR PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A USD PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A EUR PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE CL.A USD PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A CHF PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A USD PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A USD PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A CHF PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A USD PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR HEDGED PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A EUR PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A USD PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A USD PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A EUR PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CL.A EUR PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND CL.A EUR PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A USD PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A EUR PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A EUR PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A USD PIONEER FUNDS NORTH AMERICAN BASIC A HEDGE EUR PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME FUND EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND USD PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC USD PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E INC USD PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED GBP PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO EURO BOND FUND E ACC EUR PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC USD PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED GBP PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC USD PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC HEDGED EUR PIMCO GLOBAL REAL RETURN E HGD CAP EUR PIMCO UNCONSTRAINED BOND E HGD CAP EUR CITI 80% PROTECTED DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR A(2) CITI 80% PROTECTED DYNAMIC ALLOCATION FUND USD A(2) CITI 80% PROTECTED DYNAMIC ALLOCATION FUND GBP A(2)

107,6400 110,3310 107,6400 335,4500 345,5135 335,4500 133,1400 137,1342 133,1400 140,9800 145,2094 140,9800 358,5500 369,3065 358,5500 243,2000 250,4960 243,2000 172,2000 177,3660 172,2000 127,4800 131,3044 127,4800 221,0900 224,4064 221,0900 292,3500 296,7353 292,3500 716,3500 737,8405 716,3500 109,0800 112,3524 109,0800 148,4300 152,8829 148,4300 193,0200 198,8106 193,0200 142,8900 147,1767 142,8900 182,6500 188,1295 182,6500 135,2200 139,2766 135,2200 121,8500 125,5055 121,8500 165,5500 170,5165 165,5500 75,6600 76,7949 75,6600 103,3500 104,9003 103,3500 131,0500 133,0158 131,0500 178,0400 180,7106 178,0400 106,4100 109,6023 106,4100 144,5700 148,9071 144,5700 101,9400 101,9400 101,9400 101,5000 101,5000 101,5000 47,8100 49,2443 47,8100 112,3100 113,9947 112,3100 147,7500 149,9663 147,7500 128,5000 130,4275 128,5000 19.321,1807 20.171,3127 19.321,1807 98,2267 102,5487 98,2267 17,6315 18,4073 17,6315 19,2737 20,1217 19,2737 101,3439 105,8030 101,3439 13,0774 13,6528 13,0774 173,8887 181,5398 173,8887 9,2644 9,6720 9,2644 449,8250 458,8215 449,8250 3.463,3718 3.532,6392 3.463,3718 232,2720 236,9174 232,2720 2.116,4412 2.158,7700 2.116,4412 15,4969 15,8068 15,4969 125,5565 128,0676 125,5565 1,2598 1,2598 1,2598 1,2659 1,2659 1,2659 1,1786 1,1786 1,1786 1,1905 1,1905 1,1905 1,2264 1,2264 1,2264 1,2410 1,2410 1,2410 25,0800 26,1835 25,0800 18,5700 19,3871 18,5700 7,8300 8,1745 7,8300 5,8000 6,0552 5,8000 74,4200 77,6945 74,4200 57,0600 59,5706 57,0600 52,2100 54,5072 52,2100 34,7600 36,2894 34,7600 265,7000 277,3908 265,7000 196,7600 205,4174 196,7600 243,0600 253,7546 243,0600 10,2600 10,4652 10,2600 7,6000 7,7520 7,6000 79,6100 81,2022 79,6100 5,1800 5,4079 5,1800 7,0000 7,3080 7,0000 63,2300 66,0121 63,2300 46,8300 48,8905 46,8300 55,2500 57,6810 55,2500 87,6800 89,4336 87,6800 11,4700 11,6994 11,4700 83,9900 85,6698 83,9900 6,0100 6,2744 6,0100 8,1200 8,4773 8,1200 53,2300 55,5721 53,2300 64,5300 67,3693 64,5300 54,9500 57,3678 54,9500 74,2000 77,4648 74,2000 24,1700 24,6534 24,1700 18,7200 19,0944 18,7200 10,9900 11,2098 10,9900 17,6100 17,9622 17,6100 19,6600 20,0532 19,6600 12,9300 13,1886 12,9300 23,3500 23,8170 23,3500 21,3800 21,8076 21,3800 18,4800 18,8496 18,4800 12,9100 13,1682 12,9100 10,4400 10,6488 10,4400 13,2500 13,5150 13,2500 12,7800 13,1634 12,7800 12,4500 12,8235 12,4500 15,2500 15,5550 15,2500 11,6200 11,8524 11,6200 100,9300 105,3709 100,9300 94,2100 98,3552 94,2100 96,2500 100,4850 96,2500

-7,27% -1,54% 12,94% 22,47% 6,99% -1,71% 28,57% 25,53% -7,01% -6,76% 22,91% 24,03% 24,54% 2,96% 0,53% 19,64% 16,82% 13,00% 16,13% -4,75% -2,10% -10,72% -8,26% 9,69% 12,72% -0,25% 0,03% -0,31% 3,60% 3,71% 1,19% 32,06% 10,74% 10,57% -0,09% 3,19% -1,84% 11,12% 2,17% 0,42% -3,27% -4,81% -2,65% 6,84% 7,48% 6,04% 7,63% 9,22% 5,52% 7,87% 10,31% 2,96% 0,49% 23,70% 20,83% 17,77% -9,90% -9,83% -9,92% 24,23% 21,28% 24,15% 0,10% -2,19% 0,00% 0,39% 2,79% 5,31% 2,83% 1,36% 2,27% 6,60% 7,18% 15,80% 18,71% 17,17% 10,53% 10,05% 12,73% -2,54% -2,80% -0,27% 3,35% 3,04% -0,15% -2,18% -2,37% 0,43% -3,87% -4,13% -3,85% -8,12% -8,39% -5,86% -2,19% 6,60% 5,45% 6,74%

GENIKI BANK (ôçë.: 801-11-600300), URL: www.sgam.com AGILEO P2 (EUR)(2) CALYPSO FUND (EUR)

111,0200 95,9200

112,9629 97,5986

111,0200 95,9200

3,72% -3,37%

ING ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING (L) INVEST WORLD X CAP (EUR) ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X CAP(EUR) ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) ING (L) INVEST HEALTH CARE X CAP (USD) ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) ING (L) INVEST CONSUMER GOODS X CAP (USD) ING (L) INVEST BANKING&INSURANCE X CAP (USD) ING (L) INVEST ENERGY X CAP (USD)

176,5900 706,3900 854,8800 1.153,6900 1.543,6500 1.347,6600 552,8000 1.298,1800

180,1218 720,5178 871,9776 1.176,7638 1.574,5230 1.374,6132 563,8560 1.324,1436

176,5900 706,3900 854,8800 1.153,6900 1.543,6500 1.347,6600 552,8000 1.298,1800

11,77% 4,29% 26,67% 25,95% 10,27% 19,01% 19,36% 9,40%

ING (L) INVEST MATERIALS X CAP(USD) ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP(USD) ING (L) INVEST UTILITIES X CAP (USD) ING (L) INVEST GREATER CHINA X CAP (USD) ING (L) INVEST SUSTAINABLE EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND X CAP (USD) ING (L) INVEST LATIN AMERICA X CAP (USD) ING (L) INVEST ASIA EX JAPAN XCAP(USD) ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) ING (L) INVEST US(ENH. CORE CONC.)X CAP(USD) ING (L) INVEST JAPAN X CAP (JPY) ING (L) INVEST EURO EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDENT X CAP(EUR) ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP(EUR) ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X CAP (EUR) ING (L) INVEST EURO INCOME XCAP (EUR) ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP (EUR) ING (L) INVEST ALTERNATIVE BETA X CAP (EUR) ING (L) INVEST MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA X CAP (EUR)(3) ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X CAP (EUR) ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND WORLD X HEDGED CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND DOLLAR X CAP (USD) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP (USD) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND EURO X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND US CREDIT X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND GL.HIGH YIELD X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND X CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT X CAP (EUR) ING (L) RENTA FUND EMD HC X HEDGED CAP(EUR) ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY X CAP(USD) ING (L) RENTA FUND GLOBAL INFLATION LINKED (EUR) ING (L) RENTA FUND EURO LIQUIDITY XCAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL BALANCED X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL EURO X CAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL TARGET RETURN BOND X CAP(EUR) ING (L) INVEST FIRST CLASS PROTECTION (EUR) ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY X CAP(EUR) ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE X CAP (EUR) ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES XCAP ING (L) PATRIMONIAL FIRST CLASS MULTI ASSET XCE

896,7600 826,9100 611,2100 808,6800 193,6500 55,9300 2.099,3300 892,0800 57,5500 79,7200 3.335,0000 114,0100 43,3300 296,4700 432,5800 333,0000 1.041,1800 2.104,9300 288,8500 436,0100 1.055,7900 295,2900 214,7200 1.067,1000 982,7300 760,8600 1.519,1100 473,8400 1.079,7000 447,4700 163,5300 152,1500 4.162,5200 56,7400 278,3700 258,2000 1.029,8400 479,3100 537,2400 527,6200 259,2400 30,6000 243,2800 627,2900 283,4200 250,6600

914,6952 843,4482 623,4342 824,8536 197,5230 57,0486 2.141,3166 909,9216 58,7010 81,3144 3.401,7000 116,2902 44,1966 302,3994 441,2316 339,6600 1.062,0036 2.147,0286 294,6270 444,7302 1.076,9058 301,1958 216,8672 1.077,7710 992,5573 768,4686 1.534,3011 478,5784 1.090,4970 451,9447 165,1653 153,6715 4.204,1452 57,3074 281,1537 258,2000 1.045,2876 486,4997 545,2986 535,5343 261,8324 30,7530 248,1456 639,8358 289,0884 254,4199

896,7600 826,9100 611,2100 808,6800 193,6500 55,9300 2.099,3300 892,0800 57,5500 79,7200 3.335,0000 114,0100 43,3300 296,4700 432,5800 333,0000 1.041,1800 2.104,9300 288,8500 436,0100 1.055,7900 295,2900 214,7200 1.067,1000 982,7300 760,8600 1.519,1100 473,8400 1.079,7000 447,4700 163,5300 152,1500 4.162,5200 56,7400 278,3700 258,2000 1.029,8400 479,3100 537,2400 527,6200 259,2400 30,6000 243,2800 627,2900 283,4200 250,6600

-2,05% 17,31% 10,55% 4,51% 11,20% -3,05% -12,62% -4,48% 0,95% 19,57% 37,70% 17,79% 14,03% 12,99% 17,81% 17,76% 11,88% 14,54% 0,57% 32,48% 0,67% 7,80% -2,17% -3,24% -3,93% -6,20% -2,40% 0,79% -2,08% 3,67% -1,76% 1,66% -5,47% -2,09% -6,00% -0,11% 7,44% 3,37% 10,83% 9,11% 0,48% 4,44% -1,70% 12,84% 10,65% -

98,8200 104,0200 66,3300 68,3800 13,9800 14,7200 13,2100 13,9000 9,8300 10,1300 8,4500 8,4500 2,7790 2,9252 2,7178 2,8000 11,6800 12,2900 11,0800 11,4200 17,4300 18,3500 16,7500 17,2700 15,0996 15,8938 10,8938 11,2300 11,7900 12,4100 8,2500 8,5000 28,0800 29,5600 14,5000 15,2627 18,8800 19,4600 8,6700 8,6700 15,7700 16,5995 15,4958 15,9800 11,6202 11,6200 14,7600 15,5360 14,4799 14,9300 10,0404 10,0400 322,7100 322,7100 319,3600 319,3600 5,9241 6,2357 5,8098 5,9900 19,4000 20,4200 18,1300 18,6900 8,5263 8,9748 6,0852 6,2800 30,2100 31,8000 20,2900 20,9200 37,7000 39,6800 29,3100 30,2200 43,8500 46,1600 29,5200 30,4300 11,1800 11,1800 34,9600 36,8000 24,6800 25,4400 958,0000 1.009,0000 6,5200 7,0000 16,4800 17,3500 15,4200 15,9000 13,4200 13,4200 11,6800 12,2900 11,2100 11,5600 16,8500 17,7400 15,2500 15,7200 12,6400 13,3000 11,2200 11,5700 12,9300 12,9300 87,0200 87,0200 64,3500 64,3500 18,8000 19,7900 12,9100 13,3100 10,6900 11,2523 10,3700 10,6900 9,7600 10,2700 13,7300 14,4500 9,7700 10,0700

98,8200 66,3300 13,9800 13,2100 9,8300 8,4500 2,7790 2,7178 11,6800 11,0800 17,4300 16,7500 15,0996 10,8938 11,7900 8,2500 28,0800 14,5000 18,8800 8,6700 15,7700 15,4958 11,6202 14,7600 14,4799 10,0404 322,7100 319,3600 5,9241 5,8098 19,4000 18,1300 8,5263 6,0852 30,2100 20,2900 37,7000 29,3100 43,8500 29,5200 11,1800 34,9600 24,6800 958,0000 6,5200 16,4800 15,4200 13,4200 11,6800 11,2100 16,8500 15,2500 12,6400 11,2200 12,9300 87,0200 64,3500 18,8000 12,9100 10,6900 10,3700 9,7600 13,7300 9,7700

4,21% 1,25% -2,03% -3,29% -4,75% -2,54% -1,14% -1,35% 1,13% 0,73% 9,90% 9,41% -7,02% -9,47% 5,08% 2,10% 21,82% 21,44% 18,37% 21,26% 1,72% 1,52% 1,16% -3,89% -4,01% -4,42% 0,02% 0,00% 0,35% 0,23% 13,45% 12,75% 0,36% -2,02% 38,07% 34,19% 17,08% 15,21% 20,77% 17,33% 20,09% -7,78% -10,38% 82,48% 54,87% 28,25% 27,65% 27,57% 24,65% 24,14% 24,45% 23,78% 15,33% 14,49% 14,73% 0,00% -2,29% 24,92% 21,68% 0,28% -0,19% 7,49% 7,86% 4,72%

INVESCO FUNDS SICAV INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - A (USD) INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A (USD) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A-DIST (USD) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E (EUR) INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND R ACC (USD) INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND A (EUR) INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND E (EUR) INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND A INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - E (EUR) INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND - A(USD) INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND -E(EUR) INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND A (USD) INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND E (EUR) INVESCO ENERGY FUND A (USD) INVESCO ENERGY FUND A ACC (EUR HGD) INVESCO ENERGY FUND E (EUR) INVESCO ENERGY FUND R ACC (USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - E (EUR) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND A (EUR) INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND E (EUR) INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND R ACC (EUR) INVESCO EURO RESERVE FUND A (EUR) INVESCO EURO RESERVE FUND E (EUR) INVESCO EUROPEAN BOND FUND - A (EUR) INVESCO EUROPEAN BOND FUND - E (EUR) INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - A (EUR) INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO GLOBAL BOND FUND - A ACC (USD) INVESCO GLOBAL BOND FUND - E (EUR) INVESCO GLOBAL LEISURE FUND A (USD) INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E (EUR) INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND-A DIST(USD) INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND A (USD) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND E (EUR) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND R ACC (USD) INVESCO INDIA EQUITY FUND - A DIST (USD) INVESCO INDIA EQUITY FUND - E (EUR) INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A (JPY) INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-A(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-E (EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-A(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-E(EUR) INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND R ACC (EUR) INVESCO USD RESERVE FUND - A (USD) INVESCO USD RESERVE FUND - E (EUR) INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND A (USD) INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND E (EUR) INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND A (EUR) INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND E (EUR) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (EUR HGD) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (USD) INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND E (EUR)

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND R ACC (USD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (EUR HGD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (USD) INVESCO ASIA BALANCED FUND - E (EUR) INVESCO ASIA BALANCED FUND R ACC (USD) INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -A(USD) INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -E(EUR) INVESCO EMER LOC CURR DEBT FUND A DIST-MD-FIXED(USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A DIST-MD (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A (USD HGD) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A ACC (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND E ACC (EUR) INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND R ACC (EUR) INVESCO EMER LOCAL CURR DEBT FUND R MONTHLY DIST (USD) INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R MONTHLY DIST (EUR) INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ACC (USD) INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND R ACC (USD) INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD A ACC (USD) INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD R ACC (USD) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD A ACC (JPY) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD E ACC (EUR) INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD R ACC (JPY) INVESCO JAPANESE VALUE EQUITY FUND A ACC (JPY) INVESCO JAPANESE VALUE EQY FD R ACC (JPY) INVESCO US VALUE EQUITY FUND A ACC (USD) INVESCO US VALUE EQUITY FUND R ACC (USD)

10,3900 10,3900 10,3900 13,6500 14,3700 13,6500 23,8200 25,0700 23,8200 14,1400 14,5800 14,1400 11,0000 11,0000 11,0000 11,1700 11,7600 11,1700 7,3800 7,6100 7,3800 9,9273 10,4495 9,9273 12,1815 12,8222 12,1815 19,0400 20,0400 19,0400 14,3200 15,0700 14,3200 14,0200 14,4500 14,0200 11,6800 11,6800 11,6800 8,8213 8,8200 8,8213 10,9299 10,9300 10,9299 55,8100 58,7500 55,8100 47,6300 47,6300 47,6300 52,2100 54,9600 52,2100 45,4900 45,4900 45,4900 2.950,0000 3.105,0000 2.950,0000 13,3200 13,0000 13,3200 2.754,0000 2.754,0000 2.754,0000 956,0000 1.006,0000 956,0000 808,0000 808,0000 808,0000 28,4700 29,9700 28,4700 24,3300 24,3300 24,3300

7,22% 2,79% 3,07% 0,35% 2,42% 0,81% -1,86% -11,17% -0,59% 0,58% 0,35% -0,07% -0,26% -11,13% -0,56% 20,59% 19,85% 34,35% 33,64% 42,24% 20,87% 41,38% 37,16% 36,26% 24,32% 23,57%

ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-77.65.441), URL: www.bankofcyprus.gr UBS (LUX) EQUITY FUND–ASIAN CONSUMPTION(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-AUSTRALIA (AUD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-BIOTECH (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CANADA (CAD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CENTRAL EUROPE (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY SICAV-US OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-ECO PERFORMANCE (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNTRIES (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNT.OPPORT(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 ADV.(EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROPEAN OPPORT (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-FINANCIAL SERVICE(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL INNOVATORS(EUR)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GREAT BRITAIN (GBP) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GREATER CHINA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-HEALTH CARE (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-JAPAN (JPY) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-ASIA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SINGAPORE (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL&MIDCAP JAPAN(JPY)P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL CAPS USA (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-TAIWAN (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND–GLOBAL MULTI TECH(USD) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL MULTI TECH (EUR HEDGED) P-ACC(1) UBS (LUX) EQUITY FUND-USA MULTI STRATEGY(USD)P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (CHF) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (EUR) P-ACC(1) UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (USD) P-ACC(1) UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CAD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CHF P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-EUR P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-GBP P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-JPY P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-USD P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-CONVERT EUROPE (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL (CHF) P-acc(1) UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL (CHF) (EUR HEDGED) P-acc(1) UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (EUR) P-acc(1) UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (USD) P-acc(1) UBS (Lux) MONEY MARKET FUND (GBP) P-acc(1) UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(EUR)P-acc(1) UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(USD)P-acc(1) UBS (Lux) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME (EUR) P-acc(1)

108,6600 863,7500 364,5800 772,8300 171,2200 222,2500 625,1900 22,2400 26,2600 119,3300 68,3600 111,4100 156,0800 590,4000 80,4400 53,5700 129,4200 225,6300 172,3700 692,9100 6.511,0000 693,2300 677,8100 1.226,8700 1.147,6900 14.962,0000 653,8200 141,4600 185,0400 108,9900 124,5800 595,2900 353,3400 818,1700 2.014,0600 2.691,4900 2.899,6900 1.755,0100 2.216,0000 2.556,7300 1.952,6500 2.934,0000 2.824,8800 1.729,9000 2.444,0000 2.358,6100 423,6700 375,9500 2.492,0400 350,7000 196,8600 165.037,0000 284,6700 145,3100 167,5300 729,4400 109,2300 836,2100 1.729,3600 823,5500 103,8400 101,3500 210,9300

110,8332 881,0250 371,8716 788,2866 174,6444 226,6950 637,6938 22,6848 26,7852 121,7166 69,7272 113,6382 159,2016 602,2080 82,0488 54,6414 132,0084 230,1426 175,8174 706,7682 6.641,2200 707,0946 691,3662 1.251,4074 1.170,6438 15.261,2400 666,8964 144,2892 188,7408 111,1698 127,0716 607,1958 360,4068 834,5334 2.054,3412 2.745,3198 2.957,6838 1.781,3352 2.249,2400 2.595,0810 1.972,1765 2.963,3400 2.853,1288 1.747,1990 2.468,4400 2.382,1961 427,9067 379,7095 2.516,9604 354,2070 198,8286 166.687,3700 287,5167 146,7631 169,2053 736,7344 110,3223 836,2100 1.729,3600 823,5500 104,8784 102,3635 213,0393

108,6600 863,7500 364,5800 772,8300 171,2200 222,2500 625,1900 22,2400 26,2600 119,3300 68,3600 111,4100 156,0800 590,4000 80,4400 53,5700 129,4200 225,6300 172,3700 692,9100 6.511,0000 693,2300 677,8100 1.226,8700 1.147,6900 14.962,0000 653,8200 141,4600 185,0400 108,9900 124,5800 595,2900 353,3400 818,1700 2.014,0600 2.691,4900 2.899,6900 1.755,0100 2.216,0000 2.556,7300 1.952,6500 2.934,0000 2.824,8800 1.729,9000 2.444,0000 2.358,6100 423,6700 375,9500 2.492,0400 350,7000 196,8600 165.037,0000 284,6700 145,3100 167,5300 729,4400 109,2300 836,2100 1.729,3600 823,5500 103,8400 101,3500 210,9300

0,06% 21,57% 42,51% 7,28% -2,06% 22,93% 21,25% -9,52% -6,75% 10,56% 12,56% 14,86% 12,76% 13,55% 19,06% 12,97% 18,57% 13,10% 26,14% 20,73% 40,99% -5,66% 17,56% 28,51% 1,73% 40,73% 32,20% 3,14% 14,24% 13,74% 22,15% 16,00% 13,61% 17,25% 10,25% 8,21% 10,91% 6,86% 5,49% 7,11% 3,43% 2,28% 3,59% -0,85% -1,61% -1,30% 0,66% -2,76% 0,35% 0,41% -1,62% 1,99% -1,01% 6,80% 6,89% -1,64% -1,48% 0,01% 0,09% 0,06% 3,72% 3,58% -1,77%

MARFIN EGNATIA BANK - PRIVATE BANKING (ôçë.: 210-32.79.460) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) EUR FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) USD FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND- A (acc) USD FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND- A(acc) USD FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND- A(acc) EUR FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) EUR FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) USD FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - A (acc) EUR H1 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND- A(acc) USD FR'IN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND- A(acc) EUR FRANKLIN HIGH YIELD FUND- A(acc) USD FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) EUR FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) USD

7,3100 9,8700 13,8200 20,8800 14,2200 29,7700 40,2700 13,0000 13,6000 10,3400 30,6500 16,1700 16,2400 18,9200 21,1400 46,2400 62,4400 21,7400 29,3900

7,7300 10,4400 14,6150 22,0800 15,0380 31,4800 42,5900 13,7475 14,3800 10,9300 32,4100 16,9000 16,9700 20,0100 22,3600 48,8988 66,0300 22,9900 31,0800

7,3100 9,8700 13,8200 20,8800 14,2200 29,7700 40,2700 13,0000 13,6000 10,3400 30,6500 16,1700 16,2400 18,9200 21,1400 46,2400 62,4400 21,7400 29,3900

22,86% 25,73% 1,17% 47,15% 22,38% 28,93% 32,08% 8,79% 3,26% 2,99% 25,67% 5,20% 3,90% -12,73% -10,61% 17,54% 20,40% 18,67% 21,60%


FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) USD FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) USD FR'IN T'TON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND- A(acc) USD FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) EUR FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) JPY FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR Hedged FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) USD TEMPLETON ASIAN GROWTH A(acc)EURHDG TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) EUR TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) USD TEMPLETON BRIC FUND A (acc) EURHDG TEMPLETON CHINA FUND- A(acc) USD TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) USD TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND- A(acc) USD TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROLAND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) USD TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) USD FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND - A(acc) EUR HDG TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND- A(acc) USD TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR HDG TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND- A(acc) EUR TEMPLETON KOREA FUND- A(acc) USD TEMPLETON LATIN AMERICA FUND- A(acc) USD TEMPLETON THAILAND FUND- A(acc) USD TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND- A(acc) USD FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) USD FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) EUR FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) USD FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) EUR T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)USD T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)EUR TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) USD TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) EUR FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) USD FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) EUR FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) USD FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) EUR FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) USD FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) EUR-H1 FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)USD FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)EUR FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) USD FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) EUR FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) EUR FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) USD FRANKLIN MUTUAL EUROLAND A(acc) EUR FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) USD FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) EUR TEMPLETON ASIAN SMALL COMPANIES A(acc) USD TEMPLETON ASIAN SMALLC OMPANIES A(acc) EUR TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) USD TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) EUR TEMPLETON FRONTIER MRKTS AaccEURHDG

15,3400 17,1500 6,4200 8,6600 23,2800 5,1200 680,6800 6,9300 14,7500 14,0300 19,9500 16,6900 15,1500 16,0500 17,9400 25,4000 34,4000 23,3400 13,2900 14,8500 9,7300 23,2100 22,3200 30,1600 37,1600 5,6200 17,0800 19,1100 25,8000 12,8600 16,4600 20,4200 27,5900 14,7600 21,1500 28,5900 20,7100 12,3700 13,2900 36,4900 16,9300 18,1900 36,6700 21,3700 20,7200 28,9100 13,1800 6,1600 75,3500 20,0600 11,5900 9,6000 7,1200 14,3500 10,6300 8,5100 8,9900 14,2700 10,5600 5,6400 4,1400 4,6600 4,5900 12,9300 7,6600 11,3600 8,4100 12,8400 9,5100 16,4000 17,4500 15,5300 17,5900 17,7500 33,5000 33,8200 18,5200 18,7000 11,1800

16,2200 18,1360 6,7900 9,1600 24,6200 5,4100 719,8200 7,3300 15,6000 14,8400 21,1000 17,6500 15,8300 16,7700 18,7500 26,8600 36,3780 24,6800 14,0540 15,7000 10,2890 24,5400 23,6000 31,8940 39,3000 5,6200 18,0600 20,2090 27,2800 13,4387 17,4100 21,5900 29,1800 15,4200 22,1000 29,8800 21,6400 13,0810 14,0542 38,5900 17,6900 19,0090 38,7800 22,3300 21,6500 30,2100 13,9380 6,5100 79,6800 21,2100 11,5900 10,1500 7,5300 15,0000 11,1100 9,0000 9,5100 14,9100 11,0350 5,9600 4,3800 4,9280 4,8500 13,6700 8,1000 12,0100 8,8900 13,5800 10,0568 17,3430 18,4534 16,4230 18,6014 18,7706 35,4263 35,7647 19,5849 19,7753 11,8229

15,3400 17,1500 6,4200 8,6600 23,2800 5,1200 680,6800 6,9300 14,7500 14,0300 19,9500 16,6900 15,1500 16,0500 17,9400 25,4000 34,4000 23,3400 13,2900 14,8500 9,7300 23,2100 22,3200 30,1600 37,1600 5,6200 17,0800 19,1100 25,8000 12,8600 16,4600 20,4200 27,5900 14,7600 21,1500 28,5900 20,7100 12,3700 13,2900 36,4900 16,9300 18,1900 36,6700 21,3700 20,7200 28,9100 13,1800 6,1600 75,3500 20,0600 11,5900 9,6000 7,1200 14,3500 10,6300 8,5100 8,9900 14,2700 10,5600 5,6400 4,1400 4,6600 4,5900 12,9300 7,6600 11,3600 8,4100 12,8400 9,5100 16,4000 17,4500 15,5300 17,5900 17,7500 33,5000 33,8200 18,5200 18,7000 11,1800

17,37% 20,27% 13,43% 16,40% 15,36% 19,35% 38,40% 22,22% 15,41% 18,20% 18,26% 25,39% -1,75% -5,20% -2,87% -4,83% -2,52% -2,67% -7,45% -5,17% -5,53% -3,49% 0,68% 3,11% -0,21% -0,18% 22,88% 23,45% 26,53% 1,50% 21,84% 11,83% 14,53% -0,74% -1,54% 0,85% 0,68% 17,81% 20,60% 25,18% 9,94% 12,63% 19,72% -0,51% 1,57% 1,94% 19,49% 6,21% -11,19% -0,50% -0,09% 7,38% 5,01% 1,41% -1,02% 2,41% -0,11% 2,66% 0,19% 24,50% 21,41% -43,52% -44,90% 22,33% 22,17% 12,59% 9,93% 13,03% 10,45% 17,06% 19,93% 22,57% 18,37% 15,48% -0,09% -2,45% 12,65% 9,94% 12,25%

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS BASE (USD) GS JAPAN PORTFOLIO CLASS BASE (JPY) GS ASIA PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS US CORE EQUITY CLASS BASE (USD) GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS EUR-HEDGED (EUR) GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS BASE (EUR) GS EUROPE CORE EQUITY CLASS BASE (EUR) GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS NON-BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO E SHARES (EUR) GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS ASIA PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS E SHARES (EUR) GS US CORE EQUITY CLASS E SHARES (EUR) GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS BASE (USD) GS BRICS PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) GS BRICS PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS A SHARES (USD) GS EUROPE CORE EQUITY CLASS A SHARES (EUR) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS A SHARES (EUR) GS EUROPE PORTFOLIO CLASS USD A SHARES (USD) GS US CORE EQUITY CLASS A SHARES (USD) GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD)

30,2900 30,8958 30,2900 1.076,5300 1.098,0606 1.076,5300 19,4400 19,8288 19,4400 16,7300 16,8137 16,7300 23,8400 24,3168 23,8400 7,3700 7,4069 7,3700 14,3300 14,4017 14,3300 17,4300 17,5172 17,4300 121,8600 124,2972 121,8600 11,4300 11,6586 11,4300 8,6200 8,6631 8,6200 15,4300 15,7386 15,4300 28,8400 29,4168 28,8400 22,2500 22,6950 22,2500 10,8300 10,8842 10,8300 11,7900 12,0258 11,7900 6,1800 6,2109 6,1800 8,5300 8,5727 8,5300 8,4400 8,6088 8,4400 16,8200 17,1564 16,8200 9,2600 9,4452 9,2600 9,8000 9,9960 9,8000 2,2600 2,2713 2,2600 13,9000 14,1780 13,9000 12,3900 12,6378 12,3900 13,2900 13,5558 13,2900 10,2100 10,4142 10,2100 9,5700 9,7614 9,5700 15,3700 15,6774 15,3700 14,2500 14,5350 14,2500 11,7700 12,0054 11,7700

20,58% 44,16% 2,21% -2,39% 24,56% 4,24% -6,22% -8,46% 16,56% 14,53% 4,48% 18,97% -2,93% -5,24% -2,08% 17,20% -4,63% -4,26% 22,67% -0,47% 17,36% 21,59% -1,74% -3,41% -5,35% 20,05% 14,08% 16,14% 18,50% 24,13% 16,88%

GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) 30,2600 30,8652 30,2600 GS ASIA PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 23,9300 24,4086 23,9300 GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 12,5200 12,5826 12,5200 GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 13,0200 13,0851 13,0200 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 10,4400 10,4922 10,4400 GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 16,9300 17,0147 16,9300 GS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO CL.A SHARES (EUR) 10,9200 10,9746 10,9200 GS GLOBAL CURRENCY PLUS A SHARES EURO-HEDGED (EUR) 94,0500 94,5203 94,0500 GS GLOBAL CURRENCY PLUS CLASS A (USD) 93,6400 94,1082 93,6400 GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS A SHARES (USD) 7,4700 7,5074 7,4700 GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS E (EUR) 13,6600 13,9332 13,6600 GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 92,0000 92,4600 92,0000 GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO EURO HEDGED (EUR) 96,8700 97,3544 96,8700 GS GLOBAL LIBOR + 2 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 107,1400 107,6757 107,1400 GS EURO LIQUID RESERVE FUND (EUR) 12.118,9700 12.118,9700 12.118,9700 GS US$ LIQUID RESERVE (USD) 11.944,1900 11.944,1900 11.944,1900 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO A DISTRIBUTION (USD) 16,9000 17,2380 16,9000 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO BASE DISTRIB (USD) 10,6000 10,8120 10,6000 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO E ACCUMULATION (EUR) 16,1500 16,4730 16,1500 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY (EUR) 55,2500 55,5263 55,2500 PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS (EUR) 6,6500 6,7830 6,6500 PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY (EUR) 6,9700 7,1094 6,9700 PIONEER FUNDS - EMERG.EUROPE&MEDITER.EQUITY (EUR) 18,5700 18,9414 18,5700 PIONEER FUNDS - EUROPEAN RESEARCH (EUR) 4,8900 4,9878 4,8900 PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY (EUR) 9,4200 9,6084 9,4200 PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE (EUR) 55,1100 56,2122 55,1100 PIONEER FUNDS - ASIA (EX JAPAN) EQUITY (EUR) 6,2600 6,3852 6,2600 PIONEER FUNDS - US MID CAP VALUE (EUR) 7,3300 7,4766 7,3300 PIONEER FUNDS - US PIONEER FUND (EUR) 5,3000 5,4060 5,3000 PIONEER FUNDS - US RESEARCH (EUR) 6,0100 6,1302 6,0100 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (EUR) 196,7600 200,6952 196,7600 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (USD) 265,7000 271,0140 265,7000 PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT (EUR) 64,0800 65,3616 64,0800 PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND (EUR) 11,3800 11,4369 11,3800 PIONEER FUNDS - EURO BOND (EUR) 8,9300 8,9747 8,9300 PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD (EUR) 86,6500 87,0833 86,6500 PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND (EUR) 8,5000 8,5425 8,5000 PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE SHORT TERM (EUR) 60,4400 60,7422 60,4400 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (EUR) 7,6000 7,6380 7,6000 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES (EUR) 5,1800 5,2059 5,1800 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) 54,6900 54,9635 54,6900 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (USD) 10,2600 10,3113 10,2600 PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND (USD) 7,1600 7,3032 7,1600 PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL (EUR) 118,5700 120,9414 118,5700 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY (EUR) 103,1090 105,1712 103,1090 PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY (EUR) 51,4800 51,4800 51,4800 PICTET -BIOTECH-R-USD 459,3400 459,3400 459,3400 PICTET -BIOTECH-HR-EUR 338,9700 338,9700 338,9700 PICTET -CLEAN ENERGY-R-USD 76,3700 77,8974 76,3700 PICTET -CLEAN ENERGY-R-EUR 56,5400 57,6708 56,5400 PICTET -GENERICS-R-USD 169,1100 169,1100 169,1100 PICTET -GENERICS-HR-EUR 131,5500 131,5500 131,5500 PICTET -PREMIUM BRANDS-R-EUR 112,1200 112,1200 112,1200 PICTET -SECURITY-R-USD 148,8500 148,8500 148,8500 PICTET -SECURITY-R-EUR 110,1900 110,1900 110,1900 PICTET -WATER-R-EUR 172,1600 175,6032 172,1600 PICTET -RUSSIAN EQUITIES-R EUR 47,8100 48,7662 47,8100 PICTET -HIGH DIVIDEND SELECTION-R EUR 121,8500 124,2870 121,8500 PICTET -GLOBAL MEGATREND SELECTION-R EUR 135,2200 137,9244 135,2200 PICTET -EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR 131,0500 131,7053 131,0500 PICTET -GLOBAL EMERGING CURRENCIES-R EUR 75,6600 76,0383 75,6600 PICTET -SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET-R EUR 101,9400 101,9400 101,9400 PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R 123,4700 123,4700 123,4700 PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R 129,0800 129,0800 129,0800 WIOF EASTERN MEDITER. PERFORM. FUND CLASS A - EUR 0,6520 0,6650 0,6520 WIOF RUSSIA AND CIS PERFORM. FUND CLASS A - EUR 2,2857 2,3314 2,2857 WIOF GL. EMERG. MARKETS BOND FUND CLASS A - EUR 2,4626 2,4725 2,4626 WIOF - INDIA PERFORMANCE FUND - EUR 2,4421 2,4909 2,4421 WIOF - CHINA PERFORMANCE FUND - EUR 3,5309 3,6015 3,5309 WIOF - MIDDLE EAST PERFORMANCE FUND - EUR 1,6601 1,6933 1,6601 U N I T L I N K E D

-3,20% 1,79% -2,26% -2,62% 4,30% -6,36% 1,58% -0,95% -0,86% -1,84% 14,21% 2,24% 2,14% 3,45% 0,00% 0,00% 21,41% 21,84% 18,66% 1,36% 15,85% -3,99% 0,49% 15,06% 3,97% 14,98% 3,30% 19,77% 17,78% 15,80% 21,28% 24,23% 15,46% -2,07% 1,36% 4,99% 3,03% 1,75% -2,19% 0,39% 1,48% 0,10% 20,54% 24,12% 2,80% 0,10% 40,00% 39,34% 26,80% 23,80% 17,98% 17,57% 16,72% 18,81% 16,00% 11,98% -0,31% 13,00% 16,82% -10,72% -4,75% -0,25% -0,06% 0,02% -26,85% -4,57% -11,12% -14,17% 1,45% -5,19%

2,7829 3,0001 3,2176

2,8107 3,0301 3,2498

2,7551 2,9701 3,1854

5,11% 6,56% 7,96%

AXA ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-72.68.000), URL: www.axa-insurance.gr AXA PROTECT(1) AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS(1) AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1) AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1)

101,1600 160,3200 194,4300 185,6800 98,7000 144,6500 173,5900

104,1900 169,1376 205,1237 195,8924 104,1285 148,9895 178,7977

101,1600 160,3200 194,4300 185,6800 98,7000 144,6500 173,5900

0,60% 6,79% 10,66% 16,22% -4,31% 0,96% 5,57%

AÃÑÏÔÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-93.79.100), URL: www.agroins.com ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 1 ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 2

5,1432 5,4073

5,4518 5,7317

5,0403 5,2992

9,73% 6,87%

2,5685 2,6816 2,5572 5,7272

2,5685 2,6816 2,5572 5,7272

-0,18% 1,69% 3,58% 6,57%

105,7026 73,1544 68,7480 70,7880 73,8990 88,0501 87,5204 85,9169 84,6732 82,4618 72,6142

103,6300 71,7200 67,4000 69,4000 72,4500 86,3236 85,8043 84,2323 83,0129 80,8449 71,1904

5,79% -22,25% -25,11% -28,92% -28,99% -5,67% -6,34% -8,48% -9,37% -13,09% -22,34%

CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr CITIFUTURE 1 CITIFUTURE 2 CITIFUTURE 3 CITIGOLD FUTURE

2,5685 2,6816 2,5572 5,7272

CREDIT AGRICOLE ÁÁÅÆ (ôçë.: 210-32.83.545) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 2) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 3) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 4) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 5) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 6) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 7) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 8) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 9) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 10) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 11)

103,6300 71,7200 67,4000 69,4000 72,4500 86,3236 85,8043 84,2323 83,0129 80,8449 71,1904

EUROLIFE ERB ÁÅÁÆ (ôçë.: 210-93.03.800), URL: www.eurolife.gr EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR)

12,4271 11,3024 11,0011 10,2594 11,3145 10,1685

12,4271 11,3024 11,0011 10,2594 11,3145 10,1685

12,1786 11,0764 10,7811 10,0542 11,0882 9,9651

1,0094

1,0094

1,0094

8,41%

UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ UNIT LINKED-ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÏ ÏÌÏËÏÃÏ UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ & ÐÁÉÄÉ UNIT LINKED-ÅÕÅËÉÊÔÇ ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 1 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 2 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 3 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 4 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 5 UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 6

3,7951 5,6664 4,1931 5,7508 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

4,0229 5,9497 4,4027 5,8658 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

3,7951 5,6664 4,1931 5,7508 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

4,63% 5,69% 3,93% 2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ Á.Å.Ã.Á (ôçë.: 210-81.19.777/519), URL: www.europisti.gr ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÌÅÔÁÂËÇÔÏ ÊÅÖ.

2,6569

2,7897

2,6303

8,96%

3,2894 2,9373 1,8926 2,7917 2,7466 2,7196

31,75% 27,31% 18,21% 4,43% 4,85% 6,02%

GENERALI HELLAS (ôçë.: 210-80.96.300), URL: www.generali.gr GENERALI HELLAS STABLE(1) GENERALI HELLAS BALANCED(1) GENERALI HELLAS DYNAMIC(1) HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ(1) HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ & ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1) HSBC ÅY ÆHN ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1)

3,3226 2,9670 1,9117 2,7917 2,7466 2,7196

3,3891 3,0263 1,9691 2,8196 2,7741 2,7468

GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ Á.Å.Á.Å. (ôçë.: 210-32.95.031), URL: www.groupama-phoenix.com METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1) METROLIFE-STAR LIFE V(1) METROLIFE-STAR LIFE VI(1) METROLIFE-STAR LIFE VII(1) METROLIFE-VALUE PLUS I(1) METROLIFE-VALUE PLUS II(1) METROLIFE-VALUE PLUS III(1) METROLIFE-ÓÕÍÔÁÎÇ ÅÃÃ. 3%(1) METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ DYNAMISME(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ EQUILIBRE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ PRUDENCE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ MONETAIRE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ×Á 20(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE II(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013(1) GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ 2014(1)

7,6592 10,6924 12,3074 9,7907 8,7216 1,1589 0,9207 0,8180 10,0512 5.765,3903 9,4662 102,9000 143,2900 138,0100 566,1900 3,8810 699,19 120,1214 116,2220 101,6078 100,0276

7,9783 7,5060 11,0802 10,5855 12,7538 12,1228 10,0935 9,6928 8,9452 8,6344 1,1947 1,1589 0,9541 0,9207 0,8521 0,8180 10,0512 10,0512 - 5.765,3903 9,7502 9,4189 104,1862 102,9000 145,0811 143,2900 139,7351 138,0100 567,6055 566,1900 3,9392 3,8810 699,19 690,45 120,1214 118,6199 116,2220 114,7692 101,6078 100,3377 100,0276 98,7773

8,31% 2,28% 5,90% 0,97% -0,58% 14,21% 14,70% 15,98% -1,72% 3,92% -7,82% 12,59% 6,00% 1,73% 0,01% 18,11% 6,92% 5,25% 16,19% 1,61% 0,03%

ING ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-95.06.000), URL: www.ing.gr ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(4) ING (L) PROTECTED FUND 300(4) ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(4) ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(4) ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND(4) ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM(4) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 1) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 2) ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 3)

108,6500 108,1600 183,1300 104,0700 100,9900 101,1400 10,2442 9,6821 9,7103

-

108,6500 108,1600 183,1300 104,0700 100,9900 101,1400 10,1417 9,5853 9,6131

-2,74% -3,04% 6,30% -3,38% -3,65% -1,71% 1,69% -0,31% 1,56%

INTERAMERICAN ÅÁÅÆ (ôçë.: 210-94.61.111), URL: www.interamerican.gr MAXIMUM INCOME 2018 I MAXIMUM INCOME 2018 II INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2013 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2016 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2021 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2026 INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2031

9,1850 9,9890 9,7056 9,9946 8,7498 10,6166 9,5839 8,7253

9,8997 10,1945 8,9248 10,8289 9,7756 8,8998

9,1850 9,9890 9,7056 9,9946 8,7498 10,6166 9,5839 8,7253

1,01% 6,99% 7,19% 3,01% 4,46% -0,37% -0,03% -0,07%

4,5662 1,4398 3,2667 2,5037

21,96% 3,24% 12,91% 1,35%

8,7433 4,3547 4,2728 4,2147 3,4929 11,8729 9,6222 9,4688

1,09% 4,15% 4,19% 3,85% -65,25% 13,84% 2,04% 4,50%

INTERNATIONAL LIFE ÁÅÁZ (ôçë.: 210-81.19.172) INTERNATIONAL LIFE-ÅÃÃÕÇÌÅÍÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND

4,5662 1,4398 3,2667 2,5037

4,5662 1,5317 3,4029 2,6355

CNP LAIKI ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-32.79.420), URL: www.cnplaiki.com

ALLIANZ ÅËËÁÓ Á.Å. (ôçë.: 210-69.05.500)

HSBC EY ZHN ÅÎÁÓÖÁËÉÓÇÓ HSBC EY ZHN ÌÉÊÔÇÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ HSBC EY ZHN ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ

EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST

ÅÈÍÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-90.99.000), URL: www.ethniki-asfalistiki.gr

-9,95% -7,27% -6,69% -3,72% -1,50% -2,10%

MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US01 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US02 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03 MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03B MARFIN SMART CAPITAL US04 MARFIN CAPITAL PLUS US05 MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 MARFIN WEALTH US07

8,9217 4,4436 4,3600 4,3007 3,5642 12,1152 9,8186 9,6620

-

METLIFE ALICO ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr METLIFE ALICO INVEST 1 4,6131 4,7054 4,5670 2,40% METLIFE ALICO INVEST 2 4,6758 4,7693 4,6290 4,63% METLIFE ALICO INVEST 3 4,1203 4,2027 4,0791 9,90% METLIFE ALICO CLASSIC 18,3458 18,7127 18,1623 11,39% METLIFE ALICO LINK 9,3569 9,5440 9,2633 19,64% METLIFE ALICO PENSION FUND I 4,0332 4,1139 3,9929 4,64% METLIFE ALICO PENSION FUND II 3,3222 3,3886 3,2890 9,11% METLIFE ALICO PENSION FUND III 2,9348 2,9935 2,9055 11,32% METLIFE ALICO EUROPE BOND MULTIFUND I 3,3732 3,3732 3,3732 -1,40% METLIFE ALICO GREEK EQUITY MULTIFUND II 0,6340 0,6340 0,6340 25,00% METLIFE ALICO GLOBAL EQUITY MULTIFUND III 3,5257 3,5257 3,5257 13,86% METLIFE ALICO GLOBAL BOND MULTIFUND IV 3,2076 3,2076 3,2076 -0,81% METLIFE ALICO COMMODITY MULTIFUND V 2,2511 2,2511 2,2511 -7,11% METLIFE ALICO EMERGING MARKETS EQUITY MULTIFUND VI 2,5159 2,5159 2,5159 -9,71% METLIFE ALICO MONEY MARKET 3,1854 3,1854 3,1854 0,01% METLIFE ALICO DOLLAR BOND MULTIFUND VII 2,7135 2,7135 2,7135 -4,49% METLIFE ALICO DOLLAR EQUITY MULTIFUND VIII 3,4057 3,4057 3,4057 15,34% METLIFE ALICO EMERGING MARKETS BOND MULTIFUND IX 2,8549 2,8549 2,8549 -4,84% METLIFE ALICO GLOBAL CORPORATE BOND MULTIFUND X 2,9297 2,9297 2,9297 -2,34% METLIFE ALICO GLOBAL INFLATION LINKED BOND MULTIFUND XI 2,8275 2,8275 2,8275 -5,75% HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) 5,3652 5,3652 5,3652 2,26% HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) 5,1763 5,1763 5,1763 8,37% HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) 4,5295 4,5295 4,5295 14,90% Óçì.: Çìåñïìçíßá Áðïôßìçóçò:(1) 14/10/13,(2) 11/10/13,(3) 10/10/13,(4) 09/10/13,(5) 08/10/13,(6) 07/10/13,(7) 27/09/13


40

×ÁÊÅÑ Ñåêüñ... áóôÝãùí óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò! Ôá ðñþôá óôïé÷åßá ôçò ìåãÜëçò êïéíùíéêÞò Ýñåõíáò ãéá ôéò åõðáèåßò ïìÜäåò óôçí ÁèÞíá ðáñïõóéÜóôçêáí ÷èåò áðü ôï ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò êáé Áëëçëåããýçò ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí ( Ê.Õ.Á.Ä.Á) óå óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ðïõ ðáñá÷ùñÞèçêå óôï ÃêÜæé ìå áöïñìÞ ôç ÄéåèíÞ ÇìÝñá êáôÜ ôçò Öôþ÷åéáò êáé ôïõ Êïéíùíéêïý Áðïêëåéóìïý.

X ÓÞìåñá, ðåñéóóüôåñïé áðü 20.000 êÜôïéêïé ôçò ðüëçò óôçñßæïíôáé áðü ôï Ê.Õ.Á.Ä.Á. Áõôü ðñáãìáôïðïéÞèçêå -ðáñÜ ôïõò 60% ëéãüôåñïõò ðüñïõò ðïõ äéáôÝèçêáí- ÷Üñç óôç íÝá áíôßëçøç ðïõ ïäçãåß áðü ôçí öéëáíèñùðßá óôçí áëëçëïâïÞèåéá. X Ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò Ýñåõíáò áíáöÝñïõí ðùò óôïõò Üóôåãïõò ôï 77% åßíáé Üíôñåò, åðß ôïõ óõíüëïõ, ôï 54% ¸ëëçíåò êáé ôï 46% áëëïäáðïß, ôï 24% äåí Ý÷åé ïéêïãÝíåéá , ôï 61% åßíáé ïõóéïåîáñôþìåíïé, åíþ ôï 76% åßíáé ìåôáîý 26 êáé 55 åôþí. X Óå üôé áöïñÜ ôá óôïé÷åßá ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôá óõóóßôéá ðïõ ðñïóöÝñåé ôï Ê.Õ.Á.Ä.Á. ôï 73% áðü ôïõò ¸ëëçíåò óéôéæüìåíïõò åßíáé Üíåñãïé ðåñßðïõ 2 ÷ñüíéá, ôï 41% ðñïóÞëèå óôï óõóóßôéï ôïõò ôåëåõôáßïõò 6 ìÞíåò, ôï 46% åßíáé ìåôáîý 36 êáé 55 åôþí, ôï 50% åßíáé Üãáìïé, ôï 7,5% Ý÷åé ôßôëï áíþôáôçò åêðáßäåõóçò êáé ôï 0,7% ìåôáðôõ÷éáêü. X ÁíáöïñéêÜ ìå ôéò êïéíùíéêÝò äïìÝò óôÞñéîçò ïéêïãåíåéþí Þ ðïëéôþí ðïõ ðëÞôôïíôáé áðü ôçí êñßóç, ï äÞìáñ÷ïò åðåóÞìáíå: X o ôïí óçìáíôéêü ñüëï ôïõ Êïéíùíéêïý Ðáíôïðùëåßïõ, üðïõ 400 íïéêïêõñéÜ ôï ÷ñüíï õðïóôçñßæïíôáé óôáèåñÜ ãéá 6 ìÞíåò X o ôï ðñüãñáììá "Áëëçëåããýç óôçí ÏéêïãÝíåéá", ôï ïðïßï óå óõíåñãáóßá ìå ÷ïñçãïýò ðáñÝ÷åé õëéêÞ óôÞñéîç áðü ôïí ÌÜéï 2012 óå 200 ïéêïãÝíåéåò ôï ÷ñüíï (100/åîÜìçíï). X o ôïí "Êüìâï Áëëçëïâïçèåßáò ôùí Ðïëéôþí" óôï ðáëéü Öñïõñáñ÷åßï ôïõ óôáèìïý Ëáñßóçò ðïõ Ýêáíå ðñÜîç ôçí éäÝá ôçò ÁëëçëïâïÞèåéáò êáé ðñïóöÝñåé óôÞñéîç êáé âïÞèåéá óå ðåñéóóüôåñïõò áðü

13.000 óõìðïëßôåò ìáò, åê ôùí ïðïßùí ðåñßðïõ 3.000 åßíáé ðáéäéÜ.

X o ôçí Üìåóç áíôáðüêñéóç ôïõ äÞìïõ, ìÝóù ôïõ Äçìïôéêïý Âñåöïêïìåßïõ, óôá áéôÞìáôá óßôéóçò ðïõ äåß÷èçêå áðü ó÷ïëåßá, åíþ óéôßæåé üëá ôá öéëïîåíïýìåíá ðáéäéÜ óôïõò ðáéäéêïýò óôáèìïýò ôïõ : áðü 250 ðÝñõóé, óå 1100 öÝôïò!

«Ôá Ýèíç äåí Ý÷ïõí óôáèåñïýò ößëïõò Þ å÷èñïýò. ¸÷ïõí ìüíï óôáèåñÜ óõìöÝñïíôá» Ëüñäïò Palmerston Âñåôáíüò ðñùèõðïõñãüò (1784-1865)

X ÐáñÜëëçëá, Ýãéíå áíáöïñÜ óôç ëåéôïõñãßá ôïõ Õðíùôçñßïõ ÁóôÝãùí óôïí Îåíþíá Öéëïîåíßáò óôçí Ïìüíïéá, ìÝñïò óôá ïðïßá ðáñÝ÷åôáé óôïõò áóôÝãïõò ãéá ôç íý÷ôá, ìðÜíéï, ðñùéíü êáé óôÞñéîç áðü êïéíùíéêïýò åðéóôÞìïíåò.. • áíáöÝñïíôáò ìÜëéóôá üôé ïé ðñþôïé Üóôåãïé, Ýíá ðïóïóôü 22%, åîÝöñáóáí ôçí äéÜèåóç íá óôåãáóôïýí êáé åãêáôÝëåéøáí ôïõò äñüìïõò êáé Þäç öéëïîåíÞèçêáí óôéò äéáèÝóéìåò êëßíåò ôïõ ÊÕÁÄÁ, åíþ óå óôáèåñÞ âÜóç, äýï Îåíþíåò Öéëïîåíßáò ÁóôÝãùí, ðáñÝ÷ïõí ìïíéìüôåñç öéëïîåíßá óå 130 Üóôåãïõò êáé áðüñïõò...

X ÁÕÔÁ ôá ðïëý... ùñáßá äéáâÜóáìå ÷èåò êáé ðñÝðåé üëïé åìåßò ïé Üíèñùðïé ôçò áãïñÜò íá êïéôÜîïõìå áõôü ôï ìåãÜëï êïéíùíéêü ðñüâëçìá êáé íá óõíäñÜìïõìå ìå ôï êáôÜ äýíáìéí... • ¼ëï êáé êÜðïéïé áðü åìÜò êÜôé èá êåñäßæïõí óôï ôáìðëü... Áêüìç êáé áðü ôï õóôÝñçìÜ ìáò, áò

XPHMATIÓTHPIO ÐÅÌÐÔÇ 17 OÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013 X Óôçí ðáñïýóá öÜóç èá óõíå÷éóôïýí ïé áíáäéáñèñþóåéò ÷áñôïöõëáêßùí, êÜôé ðïõ èá Ý÷åé óáí áðïôÝëåóìá ôïõò õøçëïýò ôæßñïõò, áëëÜ êáé ôï áõîçìÝíï ñßóêï óå ðåñßðôùóç ëÞøçò ãñÞãïñùí áðïöÜóåùí áðü ôïõò åã÷þñéïõò traders.

ðñÜîïõìå ôï êáëýôåñï...

X Óå êÜèå ðåñßðôùóç êáé üóïí áöïñÜ ôçí "ìåãÜëç ôå÷íéêÞ åéêüíá" ôçò ÁãïñÜò, ç âñá÷õðñüèåóìç áíïäéêÞ ôÜóç ðáñáìÝíåé, áí ï Ãåíéêüò Äåßêôçò äåí äþóåé êëåéóßìáôá ÷áìçëüôåñá ôùí 1083 ìïíÜäùí (ìå ðñþôç óôÞñéîç ôéò 1100 ìïíÜäåò) êáé ï FTSE25 ÷áìçëüôåñá ôùí 360 ìïíÜäùí.

X ÁÓ åðáíÝëèïõìå ôþñá óôç ðåæÞ äéêÞ ìáò ðñáãìáôéêüôçôá - ç åéëéêñßíåéá ìåôáîý ìáò äåí âëÜðôåé êáé óôï êõíÞãé ôïõ êÝñäïõò...

X Áðü ôéò ìåôï÷Ýò ôïõ FTSE25, ðïõ ÷èåò êéíÞèçêáí ìüíéìá ìå èåôéêü ðñüóçìï, ßóùò áîßæïõí éäéáßôåñçò áíáöïñÜò ïé ÅÅÅ êáé ÅÕÄÁÐ.

X ÄÅÇ: Ï ôßôëïò ôçò Åðé÷åßñçóçò Çëåêôñéóìïý õðï÷þñçóå ìÝ÷ñé ôá 9,24 åõñþ (-4,25%) äçìéïõñãþíôáò ó÷åôéêÝò ôå÷íéêÝò áíçóõ÷ßåò...

X Óôçí ðåñßðôùóç ôçò äåýôåñçò, áíåðéâåâáßùôç öçìïëïãßá Ýêáíå ôïí ãýñï ôçò ÁãïñÜò ãéá ðéèáíÞ åðéóôñïöÞ êåöáëáßïõ êáé áõôü Þôáí êßíçôñï ãéá ôïõò âñá÷õðñüèåóìïõò áãïñáóôÝò.

• ÁëëÜ ôï êëåßóéìï ôïí âñÞêå óçìáíôéêÜ õøçëüôåñá áðü ôá 9,31 åõñþ, ðïõ èá Ýäéíáí Ýíá ðñþôï óçìáíôéêü óÞìá õðï÷þñçóçò. Óôï -1% êáé óôá 9,5500 åõñþ ìå ôæßñï 6,8 åêáô. åõñþ.

X ÏÔÅ: ÌÝ÷ñé ôá 8,67 åõñþ (3,67%) õðï÷þñçóå ï ôßôëïò ôïõ åíþ ôï êëåßóéìï äåí ôïí âñÞêå óçìáíôéêÜ øçëüôåñá. Áí äéáóðáóôåß êáèïäéêÜ ç óôÞñéîç óôá 8,51 åõñþ, äåí áðïêëåßåôáé íá äïêéìÜóåé ôçí åðüìåíç óôÞñéîç óôá 8,20 åõñþ. • Óôï -3,11% êáé óôá 8,7200 åõñþ ìå ôçí áîßá ôùí óõíáëëáãþí ôïõ íá îåðåñíÜ ôá 16,4 åêáô. åõñþ. Ç êöóç óôá 4,3 äéó. åõñþ

X ÁÃÏÑÁ - ôáìðëü - ó÷üëéï Èáí. Óôáõñüðïõëïõ: Óýìöùíá ìå ôçí Üðïøç ôùí åã÷þñéùí åðáããåëìáôéþí ôïõ ÷þñïõ, ç ðáñïõóßá ôùí îÝíùí funds åããõÜôáé üôé ç Ýíôïíç ìåôáâëçôüôçôá èá åßíáé ï ìåãÜëïò ðñùôáãùíéóôÞò...

X Áò ìç äéáöåýãåé üôé üëåò ôéò áìÝóùò ðñïçãïýìåíåò óõíåäñéÜóåéò ç ìåôï÷Þ åß÷å äþóåé åíäåßîåéò ó÷åôéêÞò êüðùóçò êáé áäõíáìßáò õðÝñâáóçò ôùí 8,58 - 8,63 åõñþ. X Ðåñßðïõ ìüíéìïò "ìðáëáíôÝñ" ôçò ÁãïñÜò, üôáí ðëçóéÜæåé ç ëÞîç óõìâïëáßùí óôçí ÁãïñÜ Ðáñáãþãùí, ôåßíåé íá áðïäåé÷èåß ï ôßôëïò ôçò ÅÅÅ. X Åßíáé ï ìüíïò ôßôëïò ôïõ FTSE25 ðïõ Ý÷åé åðéóôñÝøåé óå âñá÷õðñüèåóìï êáèïäéêü êáíÜëé (äåí áðïêëåßåôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí "åöåäñåßá") êáé ç Ýîïäüò ôïõ èá óçìáôïäïôçèåß ìå êëåéóßìáôá õøçëüôåñá ôùí 21,26 åõñþ.

X CITI: ÕðåñôéìçìÝíïò åìöáíßæåôáé ï ÏÐÁÐ, ï ïðïßïò ðáßæåé ìå Ýíá premium ôçò ôÜîçò ôïõ 155% óå ó÷Ýóç ìå ôï ìÝóï üñï ïìïåéäþí åôáéñåéþí ôùí áíáäõüìåíùí áãïñþí, ìå premium 65% Ýíáíôé ôïõ åõñùðáúêïý ìÝóïõ üñïõ êáé ìå premium 90% Ýíáíôé ôïõ äéåèíïýò ìÝóïõ üñïõ. X Äåýôåñç ðéï áêñéâÞ ìåôï÷Þ åìöáíßæåôáé áõôÞ ôçò Å×ÁÅ, ç ïðïßá åìöáíßæåé premium 70% Ýíáíôé ôïõ ìÝóïõ üñïõ óõíáöþí åôáéñåéþí ôùí áíáäõüìåíùí áãïñþí, 65% Ýíáíôé ôïõ ìÝóïõ üñïõ ôùí åõñùðáúêþí êáé 65% Ýíáíôé ôïõ ìÝóïõ üñïõ ôùí äéåèíþí ïìïåéäþí åðé÷åéñÞóåùí. X Ôñßôç ðéï áêñéâÞ ìåôï÷Þ êáôáãñÜöåôáé ç Coca-Cola, ç ïðïßá åìöáíßæåé premium 31% Ýíáíôé ôïõ ì.ï. áíôßóôïé÷ùí åôáéñåéþí ôùí áíáäõüìåíùí áãïñþí, premium 65% Ýíáíôé ôïõ ì.ï. åõñùðáúêþí êáé 36% Ýíáíôé ôïõ ì.ï. ïìïåéäþí äéåèíþí åðé÷åéñÞóåùí. X CITI: Õðåíèõìßæïõìå êáé ôé áíáìÝíïõí ïé áíáëõôÝò ôçò ó÷åôéêÜ ìå ôçí êåñäïöïñßá ïñéóìÝíùí üìßëùí ãéá ôçí ÷ñÞóç 2014... Ëïéðüí, ôçò Aegean èá äéáìïñöùèïýí óå 40,4 åêáô. åõñþ, ôçò Coca-Cola óå 336,8 åêáô. åõñþ, ôçò EXAE óå 17,8 åêáô., ôçò Jumbo óå 84,1 åêáô. åõñþ... • …ôçò ÌÅÔÊÁ óå 72,5 åêáô, ôçò ÌÏÇ óå 118,1 åêáô., ôïõ ÏÐÁÐ óå 110,8 åêáô., ôïõ ÏÔÅ óå 298,2 åêáô., ôçò ÄÅÇ óå 191,5 åêáô. êáé ôïõ ÔéôÜíá óå 22,8 åêáô. åõñþ... ÊáëÞ óáò çìÝñá

«Disney Avatar Park»

X ÅÍÙ äéáöáßíåôáé üôé ç ôñéøÞöéá áîßá óõíáëëáãþí ðñïóðáèåß íá åäñáéùèåß êáé ðÜëé óôï Åëëçíéêü ×ñçìáôéóôÞñéï. X Åðß ðëÝïí, ôï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí äéá÷Ýåôáé êáé ðÝñáí ôùí âáóéêþí äåéêôïâáñþí ìåôï÷þí êáé ðåñéëáìâÜíåé êáé åðéëåãìÝíïõò ôßôëïõò ìåóáßáò êáé ìéêñÞò êåöáëáéïðïßçóçò. X Ìå äåäïìÝíï üôé ôï volatilily èá åßíáé ï ïäçãüò ôùí åðüìåíùí çìåñþí, áí ìç ôé Üëëï, ÷ñåéÜæåôáé ðñïóï÷Þ åéäéêÜ üôáí Ý÷ïõìå "êôõðÞìáôá" óçìáíôéêþí áíôéóôÜóåùí óôïõò Äåéêôïâáñåßò ôßôëïõò.

¸íá íÝï èåìáôéêü ðÜñêï, åìðíåõóìÝíï áðü ôçí ðéï åìðïñéêÞ ôáéíßá üëùí ôùí åðï÷þí, èá ðåñéëáìâÜíåé ôá åðüìåíá ÷ñüíéá ôï Disney World óôç Öëüñéíôá ôùí ÇÐÁ. Óýìöùíá ìå ôï ó÷åôéêü ðñïãñáììáôéêü öõëëÜäéï ðïõ äüèçêå óôç äçìïóéüôçôá, Ýíáò ïëüêëçñïò ÷þñïò óôá ÷ñþìáôá ôïõ Avatar èá ðåñéìÝíåé ôïõò åðéóêÝðôåò ãéá Ýíá îå÷ùñéóôü «âñáäéíü» óáöÜñé (öþôï) óôï Disney's Animal Kingdom Park, ôï ïðïßï êáé áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñþóåé ôç ìåãáëýôåñç åðÝêôáóç ôçò éóôïñßáò ôïõ ìÝ÷ñé ôï 2017.

Lowxrimatistirio 17 10 2013  

Lowxrimatistirio 17 10 2013

Lowxrimatistirio 17 10 2013  

Lowxrimatistirio 17 10 2013

Advertisement