Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತಾ ಳೆಂ

ಅೆಂಕೊ:

1

ಸಂಖೊ: 42 ನವಂಬರ್ 15, 2018

ಜಿವಿತೆಂತ್ಲ್ಯ ೊ ಹಾಸೊ, ವೇದಿರ್ ತಮಾಸೊ!

ಜೆರಿ ರಸ್ಕ ೀನ್ಹಾ ಆೆಂಜೆಲೊರ್ 1 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಿವಿತೆಂತ್ಲ್ಯ ೊ ಹಾಸೊ, ವೇದಿರ್ ತಮಾಸೊ! ಜೆರಿ ರಸ್ಕ ೀನ್ಹಾ ಆೆಂಜೆಲೊರ್ ಜಿಣಿ ಚಲ್ತಾ ತ್ರ ಆಸ್ತಾ ....! ಆಜ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ತ ನಾ, ರಚ್ಣೆ ನ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಯೆದೊಳೀ ಜಿವಂತ್ ದವರಲ್ಲೆ ಕಾತಿರ ರಚ್ಣೆ ಚೊ ಹಿಂವ್ ಉಪಾಾ ರ ಭಾವುಡ್ತ ಿಂ. ಸಬಾರ ಸತ್ತತ ವನ್ ವರ್ಸಿಂ ಆದಿಂ, ಎಕಾ ಬ್ರೆ ರ್ತ ರಾಚಾ ಸಕಾಳಿಂ, ರ್ಡೆ ಸ ವೊರಾರ, ಆಗೀರ್ತಚ್ಣ ತಿೀನ್ ತ್ತರ್ಕಸರ 1961 ಇಸ್ವ ಿಂತ್ ಹಿಂವ್ ಜಲ್ಮಾ ಲಿಂ. ಆನ್ಯ ೀಕ್ ಘಂಟೊ ಕಾಿಂಯ್ ವೇಳ್ ಜಾಲೆ ತರ ಚರಿತ್ತೆ ಚ್ ಬದ್ಲೆ ತೆ ಆಸಲ್ಲೆ . ಹಿಂವ್ ರ್ಡೆ ರ್ತ್ ವೊರಾರ ಜಲ್ಮಾ ಲ್ಮೆ ಯ ಿಂಚಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಮೆಳ್ತ ಿಂ. ಕಿತೆಿಂಗೀ ನಸೀಬ್. ತಶಿಂ ಘಡಿಂಕ್ ನಾ. ಲ್ಲಯೊ ರಸಾ ನಾಾ ಆನಿ ಆಲ್ಲಸ ಡೆರ್ ರಸಾ ನಾಾ ಹಿಂಚಾ ದೊಗಿಂ ಭುಗಯ ಸಿಂ ಪಯ್ಕಾ ಹಿಂವ್ ದುಸ್ರೆ ಆನಿ ನಿಮ್ಹಣೊ. ಜಲ್ಮಾ ತ್ತನಾಿಂಚ್ ಕಿತೆಿಂಗೀ ಚಡಉಣೆ ಜಾವ್್ ಮೊಚೊಸ ಆಸಲೆ ಹಿಂವ್ ವಿಂಚೊೆ ಮ್ಾ ಣ್ ಮ್ಾ ಜಿ ಮ್ಮ್ಮಾ ಮ್ಾ ಣ್ತ ಲ್ಲ. ಮ್ಹಾ ಕಾ ಆತ್ತಿಂ ಹಿಂ ಸವ್ಸ ಚಡ ಉಡ್ಸನಾ. ಜಲ್ಮಾ ಲೆ ಿಂ ಕಂಕಾ್ ಡಿ ಆಸಪ ತೆೆ ಿಂತ್ ಮ್ಾ ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳತ್ ಆರ್. ತವಳ್ ಲುಸಬಾಯ್ ಆನಿ ಆನ್ಯ ೀಕ್ ಹಿಂದ್ಲವ ಿಂಚಿ ಸತ ರೀ ಬಾಳಿಂತ್ ಕರಿಂಕ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಿಂ ಮ್ಾ ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಾ ಜಿ ಆವಯ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ರ್ಿಂಗ್ತತ ಲ್ಲ.

ಮ್ಾ ಜಿ ಆವಯ್ ಟೀಚರ. ಬಾಪಯ್ ಪೊಲ್ಲಸನಾ ಯ್! ತೊ ಎ. ಆರ. ಡಿಸ್ರಜಗ್ತಲ್ಮಯ ಿಂ ಮ್ಹಗಚಾ ಕಾರ್ಖಸನಾಯ ಿಂತ್ ತವಳ್ ಕಾಮ್ ಕತಸಲ. ಖುಶಾಲ್ಲ ಮ್ಾ ನಿಸ. ಉತೆ ಫುಡೆಿಂ ಹಸ್ರ. ಚಾರಜಣಿಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲೆ ವೆಕಿತ . ಕಾರ್ಖಸನಾಯ ಿಂತ್ ರಯ್ಟ ರ ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮತ ಿಂ, ಮೊಸ್ತತ ಜಣ್ ತ್ತಕಾ ರಯ್ಟ ರಾಮ್ಹ, ಮ್ಾ ಣೊನ್ಚ್ ಆಪಯ್ತ ಲ್ಲ. ಆದಿಂ, ರಯ್ಟ ರ ಮ್ಾ ಳಯ ರ ಭಾರಿ ವಡಿೆ ಗಜಾಲ್. ರಯ್ಟ ಯ್ಟ ಯ್ಟ ರ ಮ್ಾ ಳಿ ಯ ಕಶ ಣ ತ್ತಕಾ ಬರಂವ್ಾ ಕಳತ್ ಆರ್ ಮ್ಾ ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಲಕಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಜಾಪಾಿಂಚಿ ಜಾವ್ ಸ್ತ ಲ್ಲ. ವಡ್ಯ ಿಂತಿೆ ಿಂ ಕಿತಿೆ ಶಿಂಗೀ ಜಣಿಂ ಪಪಪ ಕಡೆ ಇಿಂಗೆ ಯ ಿಂಡ ಲ್ಲಟರ

(ಇನ್ಲ್ಮಯ ಿಂಡ ಲ್ಲಟರ) ಬರಂವ್ಾ ಯೆತಲ್ಲಿಂ. ಕೊಣಯ್ಕಾ ೀ ಪಪಾಪ ನ್ ನಾ ಮ್ಾ ಳ್ಿ ಿಂ ನಾ. ಮ್ಾ ಜೊ ಪಪಾಪ , ಆಪುಬಾಸಯೆಚೊ ನಟ್. ಏಕ್ ಬರ ಕಲ್ಮಕಾರ. ಎಕಾ ಕಾಳರ ತ್ತಣೆ ರುಜಾಿಂಯ್ತ ಭಾರಿಚ್ ನಾಿಂವ್ ಜೊಡಲ್ಲೆ ಿಂ ಮ್ಾ ಣ್ ತೊ ದೆವಧಿನ್ ಜಾಲ್ಮಯ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಮ್ಾ ಜೊ ಕುಟ್ಾ ೀಸತ ಜೊೀಬಾಬ್ ರ್ಿಂಗತ ಲ. ಪಪಾಪ ಚೊ ಕಸನ್ ಎಡ್ವ ಡಸ ಕಾವ ಡ್ೆ ಸ ಮ್ಾ ಜೊ ಪೊದೊನ್ಸ. ಪಪಾಪ ಚ್ಣಿಂ ಆನಿ ಪೊದೊನಿಸಚ್ಣಿಂ ಹಿಂ ತ್ತಲ್ಲಿಂತ್ ದೆoವೊನ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಆಯೆೆ ಿಂ ಮ್ಾ ಣ್ ದರ್ತ . ಹಿಂವೀ ನಟ್ ಜಾಲಿಂ. ಇರ್ಾ ಲ್ಮಿಂತ್, ಮ್ಾ ಣೆೆ ರ್ಿಂ ಸ್ಬ್ರರ್ತ ಯ ಿಂವಚ್ಣಿಂ ಇಸ್ರಾ ಲ್ ಬ್ರಿಂದುರ ವ ಇಗರ್ಜಸ ಇರ್ಾ ಲ್ಮಿಂತ್ ಮ್ಾ ರ್ಜಿಂ ಶಕಾಪ್ ಸ್ತರು ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಜಿ ಮ್ಮ್ಮಾ ಥಂಯ್್ ಶಕಯ್ತ ಲ್ಲ. ರ್ತೆವ ಕಾೆ ಸಿಂತ್ ಆಮ್ಹಾ ಿಂ ತವಳ್ ಲೀಬೊ ಟೀಚರ ಮ್ಾ ಣ್ ಭಾರಿಚ್ ಆದರ್ಶಸ ಏಕ್ ಟೀಚರ ಆಸಲ್ಲೆ . ತಿಚ್ಣಿಂ ಸಂಪೂಣ್ಸ ನಾಿಂವ್ ಕುಮ್ಹರಿ ಲೂಸ ಲೀಬೊ. ಆಯೆೆ ವರ ತಿೀ ಅಿಂತಲ್ಲಸ. ತಿಣೆಿಂ ಶಕಯ್ಕಲ್ಲೆ ಗಜಾಲ್ ಖಂಚಾ ಹಡ್ಾ ಕ್ ಜಾಲ್ಮಯ ರಿೀ ತರ್ಕೆ ಚಾಯ ಎಕಾ ಕುಶ ಥಾವ್್ ಆನ್ಯ ೀರ್ಕ ಕುಶಕ್ ವಚೊನ್ ಮೆಿಂದ್ಲಿಂತ್ ಛಾಪೊನ್ ತಶಚ್ ಉತೆಸಲ್ಲ. ಹ ಟೀಚರಿನ್ ಮ್ಾ ರ್ಜ ಥಂಯ್ ಆಸಲ್ಲೆ ನಟನಾಚಿ ಶಾತಿ ಪಾಕಿಸಲ್ಲೆ . ಇರ್ಾ ಲ್ಮಚಾ ನಾಟಕಾಿಂತ್ ನಟನ್ ಕನ್ಸ ಬರ ನಟ್ ಮ್ಾ ಣೊನ್ ಹಿಂವೆಿಂ ನಾಿಂವ್ ಜೊಡಲ್ಲೆ ಿಂ. ಇರ್ಾ ಲ್ಮಿಂತ್ ದನಾಪ ರಾಿಂ ಸಜಿೆ ಗ್ತ ಆನಿ ದೂದ್ ಮೆಳತ ಲ್ಲಿಂ.

2 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಇರ್ಾ ಲ್ಮಚಾ ನಾಟಕಾಿಂನಿ ಮ್ಾ ರ್ಜಿಂ ನಟನ್ ಪಳ್ವ್್ ಮೆಚವ ಲ್ಮೆ ಯ ಮ್ಹನ್ಸತ ಜೊನ್ ಸ್ರಜ್ ಬ್ರಿಂದುರ ಹಣೆ ಮ್ಹಾ ಕಾ ತನಾಸಟ್ಯ ಿಂನಿ ಖೆಳ್ ಯ ‘ಗಂಡಂಗ’ ಮ್ಾ ಳಿ ಯ

ನಾಟಕಾಿಂತ್ ಏಕ್ ಪಾತ್ೆ ದಲೆ . ‘ಗಂಡಂಗ’ ನಾಟಕ್ ಕಾಿಂಯ್ ಶೀಲ್ಲ ಬರಿ ಭಾರಿಚ್ ಬೊೆ ಕ್ಬಸಟ ರ ನಾಟಕ್. ಕೊಡಿಯಾಳ್್ ಮ್ಹನ್ ನಟ್ ಸಗ್ತಿ ಹಯ ‘ಗಡಂಗಿಂತ್’ ಆಸಲ್ಲೆ . ಎಡ್ವ ಡಸ ಕಾವ ಡ್ೆ ಸ, ಚಾಲ್ಲಸ ಸರ್ಕರ, ಆಸಟ ನ್ ಡಿಸ್ರಜಾ ಪೆ ಭು, ವನ್ಸ ಿಂಟ್ ಪಿ. ಕಾಮ್ತ್, ಫೊಟೊಗೆ ಫರ ಟವೆ ಮ್, ಜೊನ್ ಸ್ರಜ್, ಆನಿ ಹಿಂವ್. ಲಕಾಕ್ ಹರ್ಯ ಚೊ ರ್ಗರಚ್! ತ್ತಯ ಕಾಳರ ಮ್ಾ ಣೆೆ ಎಕ್ಹಜಾರ ನೊವಶ ಿಂ ಸತತ ರಾಿಂಚೊ ಕಾಳ್. ಬ್ರಿಂದುಚಾಯ ಸ ರ್ಿಂ. ಸ್ಬ್ರರ್ತ ಯ ಿಂವ್ ಫಿಗಸರ್ಜಿಂತ್ ತನಾಸಟ್ ಮ್ಹನಾಯ ಕ್ ಏಕ್ ಪುಣಿ ನಾಟಕ್ ಖೆಳತ ಲ್ಲ. ತ್ತಚ್ಣ ಸಂಗಿಂ ನತ್ತಲ್ಮಿಂ ಫೆರ್ತ ಕ್ ವವಧ್ ಪಂದ್ಲಯ ಟ್ ಸಪ ರ್ಧಸ, ಫ್ಯಯ ನಿಸ ಡೆೆ ಸಸ , ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಪ ರ್ಧಸ ಚುಕನಾರ್ತ ಿಂ ಹಯೆಸಕ್ ವರ್ಸ ಚಲತ ಲ. ಹಿಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಾ ರ್ಜ ಭಯ್ೆ ಕನ್ಸ ಏಕ್ ರಾಸ ಇನಾಮ್ಹಿಂ ಸಂಗತ್ ಸಪ ದ್ಲಯ ಸಿಂತ್ ಜಿರ್ಕತ ಲ್ಮಯ ಿಂವ್. ಆಮೆೆ ರ ಘರಾ ತವಳ್ ಪಿಯೆಿಂವ್ಾ ಗೆ ಸ ಆಮ್ಮ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಹರ ಸಪ ರ್ಧಯ ಸಿಂನಿ ಜಿಕ್ಲ್ಲೆ ಚ್ ಜಾವ್ ಸಲ್ಲೆ .

ಮ್ಾ ರ್ಜಿಂ ಭಯ್ೆ ಲ್ಲಡಿಯಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುಬಾಸಯೆಚೊ ತ್ತಳ್ ಆಸಲೆ . ಮ್ಧುರ ರಿತಿನ್ ಕಂತ್ತರಾಿಂ ಆನಿ ಪದ್ಲಿಂ ಗಯ್ತ ಲ್ಲಿಂ. ಇಗರ್ಜಸಚಾ

ಕೊಯ್ರಾಿಂತ್ ಸಕಿೆ ಯ್ ಪಾತ್ೆ ಘೆತ್ಲ್ಮೆ ಯ ತ್ತಣೆ ಜಾಯ್ಕತ ಿಂ ಗಯ್ನಾಚಿಿಂ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಿಂ ಆಕಾಶವಣಿರ ದಲ್ಮಯ ಿಂತ್. ಬ್ರಿಂದುರ ಫಿಗಸಜ್ ತ್ತಲ್ಲಿಂತ್ ಅಸಲ್ಮೆ ಯ ಿಂಕ್ ಏಕ್ ಸಗಸಚ್ ಜಾವ್ ಸಲ್ಲೆ . ಹಿಂಗ ಥಾವ್್ ಮ್ಾ ಜಿ ಸವರಿ ರ್ಿಂ ಲುವಸ ಹಯ್ಸ್ಕಾ ಲ್ಮಕ್ ಪಾವೆ . ಹೊ ಏಕ್ ವೆಗಿ ಚ್ ಅನೊೊ ಗ. ಹಯ್ಸ್ಕಾ ಲ್ಮಿಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುಬಾಸಯೆಚ್ಣ ಕನ್ ಡ್ ಪಂಡಿತ್ ಆಸಲ್ಲೆ . ತಂತಿೆ , ವಷ್ಣೆ ಭಟ್, ಆಯ್ತ್ತಳ್ ಇತ್ತಯ ದ. ಹಣಿ ಕನ್ ಡ್ ಕಾೆ ಸ ಕರಿಂಕ್ ಸ್ತರುರ್ಕಲ್ಲ ಮ್ಾ ಳಯ ರ ರಾಮ್ಹಯ್ಣ್ ಮ್ಹಭಾರತ್ತ ಸಗ್ತಿ ಿಂ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಕಾೆ ಸಿಂತ್ಚ್ ಘಡನ್ ಆಮ್ಮ ವೆಗಿ ಯ ಚ್ ಸಂರ್ರಾಕ್ ಪಾವೆತ ಲ್ಮಯ ಿಂವ್. ವಾ ! ತಿ ಪಾಠ್ ಕಚಿಸ ಗಜಾಲ್ಚ್ ಎಕದ ಮ್ ಶಾಸತ ರೀಯ್! ಬಾೆ ಹಾ ಣಚ್ಣ ಮೆಸತ ರ ಜಾವ್ ಸಲ್ಮೆ ಯ ತ್ತಿಂಕಾ ರಾಮ್ಹಯ್ಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಭಾರತ್ತ ಸಗ್ತಿ ಿಂ ಜಿಬ್ರಚಾಯ ತುದೆಯ ರಚ್ ಅಸಲ್ಲೆ ಿಂ. ತ್ತಣಿ ರ್ಿಂಗ್ ಯ ರಿತಿಿಂತ್ ರೀಸ ಆಸಲೆ . ನೊೀವ್ ರಸಯ್ಕೀ ಅಶಯ್ ಭಸ್ರಸನ್ ತೆ ರ್ಿಂಗತ ನಾ, ತ್ತಿಂಚಾ ನಾಯ ರೆಶನಾಕ್ ಕಾಣಿಿಂಯಾಿಂಚ್ಣಿಂ ಪಿಶಿಂ ಆಸಲ್ಲೆ ಭುಗ್ತಸ ಸಕಾ ಡ ಕಾನ್ ಸ್ರಿಂಶಾಚ್ಣ ಕನ್ಸ ಸ್ರಿಂಡಿ ಮ್ಹಿಂಕಾಾ ಚಿ ನ್ಸ್ರನ್ ಮಂತ್ೆ ಮುಗ್ ಜಾವ್್ ಕಾಣಿ ಆಯೊಾ ನ್ ಬಸ್ತ ಲ್ಲ. ಹಯ ವೆಳರ ಪಯೆೆ ಪಾವಟ ಿಂ ಹಿಂವ್ ಮೆಲ್ಲವ ನ್ ಪೆರಿರ್ಕ್ ಮೆಳ್ಲೆ . ಜಿವತ್ತಿಂತ್ ಮ್ಹಗರಿೀ ಆಮ್ಹಾ ಿಂ ಮೆಳ್ಿಂಕ್ ಆಸ್ತ ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಾ ಣ್ ತವಳ್ ಮ್ತಿಕ್ ಝಳಾ ಲ್ಲಿಂನಾ. ರ್ಕೆ ಮೆಿಂಟ್ ಲೀಬೊ ಚಕಾಲ್ಮಯ್ ಆಮೆ್ ರ್ಿಂಗತ್ತ ಎರ್ಕಚ್ ಕಾೆ ಸಿಂತ್ ಆಸಲೆ . ರ್ಕೆ ಮೆಿಂಟ್ ಆನಿ ಹಿಂವ್ ಪಯಾೆ ಯ ಕಾೆ ಸ ಥಾವ್್ ಧರಲ್ಲೆ ರ್ಧವೆ ಪಯಾಸಿಂತ್ ಎಕಾಚ್ ಕಾೆ ಸಿಂತ್ ಶಕಾೆ ಯ ಿಂವ್.

ಹಿಂಗ ಮ್ಾ ಣ್ಚರ ಮ್ಾ ರ್ಜ ಜಿವತ್ತಚೊ ಕಾಳ್ ಭಾಿಂಗೆ ಳ್ ಜಾವ್ ಸಲೆ . ಹಿಂಗ ಮ್ಾ ಜಾಯ ಜಿವತ್ತನ್ ಏಕ್ ಘಿಂವಾ ಘೆತಿೆ . ಹಿಂವೆಿಂ ರ್ಧವ ಸಂಪಂವ್ಾ ಆನಿ ಮ್ಾ ಜಿ ಮ್ಮ್ಮಾ ರಿಟ್ಯ್ೆ ಜಾಿಂವ್ಾ ರ್ರ್ಕಸಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಮ್ಮಾ ಚೊ ಆದ್ಲಯ್ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಕುಟ್ಾ ಿಂತ್ ಪೆ ಮುಖ್ ಜಾವ್ ಸಲೆ . ಮ್ಮ್ಮಾ ರಿಟ್ಯ್ೆ ಜಾತ್ತನಾ ಟ್ೆ ೈನಿಿಂಗ ಕನ್ಸ ಆಯೆತ ಿಂ

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಾ ಳಯ ರ ರ್ಹತ್ಯ ವಚಿರ್ಜ ಆನಿ ಸ್ರರ ಪಿಯೆರ್ಜ ಮ್ಾ ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹತ್ೆ . ಕಿತೆಿಂಯ್ ರ್ಧನ್ ಕರಿರ್ಜ, ದುಡು ಜೊಡಿರ್ಜ ಹ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಝಳಾ ಲ್ಲೆ ಿಂಚ್ ನಾ. ಕಾಮ್ ಕಚ್ಣಸ ವಶಿಂ ಪಯೆೆ ಿಂ ಥಾವ್್ ಮ್ಾ ರ್ಜ ತರ್ಕೆ ಿಂತ್ ಗ್ತಲ್ಲೆ ಿಂಚ್ ನಾ. ಕಾಮ್ ಕರಿರ್ಜ ಮ್ಾ ಳ್ಿ ತಿತಿೆ ಉಬಾಸ ಮ್ಹಾ ಕಾ ನಾತ್ಲ್ಲೆ ಚ್. ಮ್ಹಾ ಕಾ ಉಬಾಸ ಆಸಲ್ಲೆ ಹಿಂವೆಿಂ ಇಿಂಗೆ ಶಾಿಂತ್ ಎಮ್. ಎ. ಕರಿರ್ಜ. ಏಕ್ ಲ್ಲಕ್ ರರ ಜಾಯ್ೆ ಯ್ ಮ್ಾ ಣ್. ಬಿ. ಎ. ಸಯ್ಕತ ಸಂಪಂವ್ಾ ಜಾಲ್ಲನಾ. ಹಿಂ ರ್ಕದ್ಲಳ ಜಾಲ್ಲಿಂನಾಗೀ ಹಚ್ಣ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಮ್ಾ ಜಾ ಜಿವತ್ತಿಂತ್ ಹರ ಕಸಲ್ಲ ಉಬಾಸ ಉಲ್ಲಸಚ್ ನಾ.

ಆಸಲ್ಮೆ ಯ ಮ್ಾ ಜಾ ಭಯ್ಕೆ ಕ್ ಮ್ಹಮ್ಮಾ ಚೊ ಪೊೀಸಟ ಮೆಳ್ಿ . ತ್ತಚ್ಣ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಕಾಜಾರಿೀ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತೆಿಂ ಪುತುತ ರಾಿಂತ್ ವಚೊನ್ ತ್ತಚಿ ಜಿಣಿ ರ್ರಿಂಕ್ ಲ್ಮಗ್ತೆ ಿಂ. ಮ್ಹಮ್ಮಾ ಕ್ ತವಳ್ ಇಲ್ಲೆ ಿಂಶಿಂ ಪೆನಶ ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಿಂ. ಲಗಬಗ ತಿನಿಶ ಿಂ ರುಪಯ್. ಪಪಪ ಲ್ಮನಿಶ ತೊಡಿಿಂ ಕಾಮ್ಹ ಕತಸಲ. ಇನಾರ್ಮ್ಹಚಾ ಹೊಟ್ಲ್ಮಿಂತ್ ಲಡ್ೆ ಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕತಸಲ. ತೊಡೆ ಪಾವಟ ಿಂ ತ್ತಿಂಕಾನಾತ್ತೆ ಯ ರ ಘರಾ ರಾವತ ಲ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಮ್ಮಾ ಚಾ ಪೆನಶ ನಾಿಂತ್ ದೀಸ ವಚಜಯ್ ಆಸಲ್ಲೆ . ಕಸಲ್ಲಿಂಯ್ ವೃತಿತ ಪರ ಶಕಾಪ್ ರ್ಕಲ್ಮಯ ರ ಬರೆಿಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಹಿಂವೆಿಂ ಪಿಯುಸ ಕಚ್ಣಸ ಬದ್ಲೆ ಕ್ ಪೊಲ್ಲಟ್ಕಿ್ ಕಾಿಂತ್ ರ್ಕಮ್ಮಕಲ್ ಇಿಂಜಿನಿಯ್ರಿಿಂಗ ಕಾಣೆೆ ವ್್ ಸಕಾಾ ಿಂಚಾಕಿೀ ವಡೆೆ ಿಂ ತ್ತಿಂತಿ ದವಲ್ಲಸಿಂ. ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಸವರಿ ರ್ಿಂ. ಲುವಸ ರ್ಿಂರ್ಜಚಾ ಕೊಲ್ಲಜಿಕ್ ಪಾವೆ . ಹಿಂಗಚರ ದೊನ್ ವರ್ಸಿಂ ಬಯಾಸನ್ ಗ್ತಲ್ಲಿಂ. ಹಿಂವ್ ಪಯಾೆ ಯ ಬಿ. ಎ. ಥಾವ್್ ದುರ್ೆ ಯ ಬಿಯೆಕ್ ವೆಚ್ಣ ವೆಳಿಂ ಆರ್ಥಸಕ್ ಸಂಕಷ್ಟಟ ವವಸಿಂ ತೆಿಂವೀ ಚುರ್ಕೆ ಿಂ. 1985-86 ಇಸ್ವ ಿಂತ್ ಪಪಪ -ಮ್ಮ್ಮಾ ಚವದ ದರ್ಿಂಚಾ ಅಿಂತರಾಿಂತ್ ಸರನ್ ಹಿಂವ್ ಎಕುಸ ರಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಹ ವೆಳರ ಸ್ರರ ಬಳ್ ಜಾಲ. ಮ್ಹಾ ಕಾ ಇಸತೆಸಲ್ಮಯ ಚಿ ಗತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ . ಗ್ತಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಘರ, ದಲ್ಲೆ ಕಡೆ ರ್ಜವಣ್.. ಕಿತೆಿಂಗೀ ಮ್ಾ ಣತ ತ್ ನಾ ಯ್..ತಶ ಜಾಲ್ಲ ಮ್ಾ ಜಿ ಜಿಣಿ. ಖಂಯ್ ವಚರ್ಜ, ಕಿತೆಿಂ ಕರಿರ್ಜ ಮ್ಾ ಳ್ಿ ಿಂ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಕಳತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ ಿಂ. ಕಳತ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಿಂ ಕಿತೆಿಂಗೀ

ಹಿಂವ್ ಗೀಡುಬ್ರಿಂಗಲ್ಲ ಬರಿ ಭಂವೊನ್ ಆರ್ತ ನಾ, ಮ್ಹಾ ಕಾ ‘ನೊವೊೆ ’ ನಾಟಕಾಿಂತ್ ನಟನ್ ಕರುಿಂಕ್ ಆಪವೆೆ ಿಂ ಆಯೆೆ ಿಂ. ಕಶಿಂ ಆಯೆೆ ಿಂ ಕಿತ್ತಯ ಕ್ ಆಯೆೆ ಿಂ ಎಕಿಾ ಕಳತ್ ನಾ. ಹಿಂವ್ ಎಕ್ ದೊೀನ್ ಸಕಿಸ ಟ ಚಡ್ವ್್ ಚ್ ಅಭಾಯ ಸ ಕತಸಲಿಂ. ನಾಟಕಾಕ್ ಅಸಲೆ ಚ್ ದರೆಕೊತ ರ ಮ್ಾ ಣ್ ನಾತ್ಲೆ . ಕೊಣ್ ಕತ್ತಸಗೀ ತೊಚ್ ದರೆಕೊತ ರ. ಎಮ್ಮಾ ಬಾಯ್ ನರ್ಜೆ ತ್ ಚಡಿತ್ ವೊರ್ಜಿಂ ಮ್ಹತೆಿಂ ಮ್ಹತಸಲ್ಲ. ನಾಿಂವಡಿತ ಕ್ ಜಾಯೆತ ಡೈರಕಟ ರಾಿಂನಿ ನಾಟಕ್ ಅಭಾಯ ಸವೆಳಿಂ ಆಮ್ಹಾ ಿಂ ಭೆಟ್ ದಲ್ಲೆ . ತ್ತಿಂತು ಎಡಿಾ ಸಕೇರಿನ್ ರ್ಿಂಗಲ್ಲೆ ಕೊಣೆ ಕಶಿಂ ಆನಿ ಸ್ಟ ೀಜಿರ ಖಂಯ್ ರಾವರ್ಜ ಮ್ಾ ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿಂವೆಿಂ ಮ್ತಿಿಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಧಲ್ಲಸ. ನಾಟಕಾಿಂತ್ ಅಿಂತರಫಿಗಸರ್ಜ ಮ್ಟ್ಟ ರ ಹಿಂವೆಿಂ ‘ಉತಿತ ಮ್ ನಟ್-ಪಯ್ಕೆ ಪೆ ಶಸತ ’ ಜೊಡಿೆ . ಢೊಲ್ಲಿ

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಸಸ ಯಾನ್ ಮ್ಮತ್ತೆ ರ ಮ್ಾ ಜಿ ವಾ ಳಕ್ ಆನಿ ಸಂದಶಸನ್ ಛಾಪೆೆ ಿಂ. ತ್ತಚ್ಣ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಹಿಂವ್ ಸ್ರಯಾಸನ್ ಬಳ್ ಆನಿ ಕುಡಿನ್ ಅಸಾ ತ್ ಜಾತ್ತನಾ, ಆನ್ಯ ೀಕ್ ದೊನ್ ತಿೀನ್ ಪೆ ಶಸ್ರತ ಯ ಆಯೊೆ ಯ . ತ್ತಚ್ಣ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ನಾಟಕ್ ದುಡು ಆಸಲ್ಮೆ ಯ ಿಂಚಾ ಹತ್ತಿಂನಿ ರ್ಿಂಪೊಾ ನ್ ದುಡು ನಾತ್ಲ್ಲೆ ನಾ ಯ್ಜಾಲ್ಮೆ ಯ ಪಾತ್ತೆ ಕ್ ಬಲ್ಲ ಜಾಲ್ಲ. ಅಸಲ್ಲಿಂ ರಾಜಕಿೀಯ್ ಸವಸಯ್ ರ್ಮ್ಹನ್ಯ . ತರಿೀ ತೊಡಿಿಂ ತಂತ್ತೆ ಿಂ, ತೊಡ ಆಬ್ರೆ ಸ, ಬೊಕಾೆ ಯ ಚೊ ವೇಸ ವಗಚಿ ಚಾಲ್ ಸಕಾ ಡ ಹಿಂಗಚರ ಶಕೊಿಂಕ್ ಮೆಳಿ . ಬಳ್ ಆಸಲ್ಮೆ ಯ ಚ್ಣಿಂ ಉತರ ಮ್ಹತ್ೆ ಚಲತ ಲ್ಲಿಂ. ಗದ್ ಆರ್ ನಾ ಯ್ಕೆ : ಉದ್ಲಕ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಕೊಳ್ಾ ಿಂ, ಬಳ್ ಆಸಲ್ಮೆ ಯ ಚ್ಣಿಂ ಬೊಳ್ಾ ಿಂ ಮ್ಾ ಣ್. ಪುಣ್ ಹಿಂಗಚರ ಜಾಯ್ಕತ ಿಂ ಲ್ಲರ್ಿಂವಿಂ ಹಿಂವ್ ಶಕೊೆ ಿಂ.

ಹಯ ವೆಳರ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಕುಮೆಾ ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೆ ಮ್ಾ ಳಯ ರ ಮ್ಾ ರ್ಜ ಈರ್ಶಟ ಮ್ಹತ್ೆ . ಮ್ವಸನ್ ಸರ್ಕರ ಮ್ಾ ಜೊ ಚಡ ಮೊಗಚೊ. ತ್ತಣೆ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಮೊಸ್ತತ ಕುಮೊಕ್ ರ್ಕಲ್ಲೆ . ಹಿಂವ್ ಕಾಜಾರ ಜಾವ್್ ಏಕ್ ವಸಸಸಸಸಸಯ್ಕೀ ಜಾಲ್ಮ್ ತೊ ಅವಘ ಡ್ಿಂತ್ ದೆವಧಿನ್ ಜಾಲ. ಹ ವೆಳರ ಹಿಂವ್ ಸ್ರಯಾಸಚಾ ಪಿಡೆಿಂತ್ ಬರ ಪಿಕೊನ್ ಯೆತಲಿಂ. ದೀಸ ವೆತ್ತಿಂ ವೆತ್ತಿಂ ಮ್ಾ ಜೊ ಸ್ರರ ವಡನ್ವೆತಲ. ಪೂಣ್ ಹತ್ತಿಂತ್ ಮ್ಾ ಜಾಯ ಬೂಕ್ ಚುಕೊೆ ನಾ. ತ್ತಯ ವೆಳರಚ್ ಮ್ಾ ರ್ಜಲ್ಮಗಿಂ ಜಾಯೆತ ಬೂಕ್ ಆಸಲ್ಲೆ . ರ್ಧವ ಕಾೆ ಸ ಜಾತಚ್ ಹಿಂವೆಿಂ ಬುಕಾಿಂಚೊ ಸಂಗೆ ಹ್ ಸ್ತರು ರ್ಕಲೆ . ಲಂಕೇರ್ಶ ಮೆಸತ ರಚಾಯ ‘ಲಂಕೇರ್ಶ ಪತಿೆ ರ್ಕಚೊ ಹಿಂವ್ ಭಾರಿಚ್ ಮೊಗ ಜಾವ್ ಸಲೆ ಿಂ. ‘ಜಾಣ ಜಾಣೆಯ್ರ ಪತಿೆ ರ್ಕ’ ಮ್ಾ ಣ್ತ್ತಕಾ ಮ್ಾ ಣೆತ ಲ್ಲ ಆನಿ ತ್ತಚ್ಣರ ಛಾಪೊನಿೀ ಆಸತ ಲ್ಲಿಂ. ಅಸಲ್ಮಯ ಕಾಲ್ಲತಿಚಿ ಜಾಣವ ಯ್ ಹಿಂವೆಿಂ ಹರ ಖಂಚಾಯ ಯ್ ಪತ್ತೆ ರ ಪಳಯ್ಕಲ್ಲೆ ನಾ. ಮೆಸತ ರ ಏಕೇಕ್ ಸಂಗತ ಬರಯ್ತ ಲ, ವಾ , ಭುಕ್ ಆಸಲ್ಮೆ ಯ ಕ್ ಹಿಂ ಮೃಷ್ಟಟ ನ್್ ಭೊಜನ್ ಜಾವ್ ಸಲ್ಲೆ ಿಂ. ಮ್ತ್ ರ್ಹತ್ಯ , ನಾಟಕ್, ಅಸಲ್ಮಯ ಚ್ ಸಂಗತ ಿಂನಿ ಫಿಚಾರ ಜಾಲ್ಲ ಶವಯ್ ಘರ ಕಚಿಸ ಅಲೀಚನ್ ಮ್ಾ ಜಾಯ ತರ್ಕೆ ಿಂತ್ ಗುಮ್ಮೆ ನಾ. ಆಸತ ಮ್ಾ ಣೆೆ ಘರ ಆನಿ ಇಲೆ ಜಾಗ ಆವಯ್ಬಾಪಯ್್ ಕನ್ಸ ದವರಲೆ

ಜಾಲ್ಮೆ ಯ ನ್ ಮ್ಹತ್ತಯ ವಯ್ೆ ಪಾಕಾಯ ಚಿ ಭದೆ ತ್ತ ಆಸಲ್ಲೆ . ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಕಾರ ಜಾಯೆೆ ! ಭಾಿಂಗರ ಜಾಯೆೆ ! ಇತ್ತಯ ದ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಆದಿಂಯ್ ಸಮೊೆ ನಾ ಆತ್ತಿಂಯ್ ಸಮ್ೆ ನಾ. ಪೊಟ್ಕ್ ಇಲೆ ಕೊಕೊ ಆನಿ ಮೆಮೆ ಆನಿ ಗರ್ಜಸಕ್ ಇಲೆ ಪೊಪೊ ಆರ್ೆ ಯ ರ ಪುರ ಮ್ಾ ಣ್ ಮ್ಾ ರ್ಜಿಂ ಚಿಿಂತ್ತಪ್. ಮ್ಾ ಜಿ ಜಿಣಿ ಅಶಸ ಸಂಪಿ ಉಲ್ಮಯ ಸ. ಮ್ಾ ಜಾಯ ಮ್ಟ್ಟ ಕ್ ಗರೆಸತ ಸತ ಸತ ಕಾಯ್ ಮ್ಾ ಣೆೆ ರ್ಹತಿಕ್ ವಚಾಪ್ ಆನಿ ಅರ್ಧಯ ತಿಾ ಕ್ ಜಿಣಿ. ಜಾತ್-ಧಮ್ಹಸನ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ರ್ಕದ್ಲ್ ಿಂಯ್ ಆವಡಲ್ಲೆ ಿಂ ನಾ. ಮೊಸ್ತತ ಮ್ಹಗ್ತೆ ಿಂ ಕಚಾಯ ಸಕಿೀ ಕಶಾಟ ಿಂತ್ ಆಸಲ್ಮೆ ಯ ಮ್ನಾಶ ಚಾ ಗರ್ಜಸಿಂಕ್ ಪಾವೆ್ ಿಂ ಚಡ ಆನಿ ಚಡ ಪೆ ಸ್ತತ ತ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಭಗತ . 1989ತ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಮ್ಾ ರ್ಜಿಂ ಮ್ಹಲಘ ಡೆಿಂ ಧುವ್ ಜಲ್ಮಾ ಲ್ಲಿಂ. ಸ್ರರ ದೀಸ ವೆತ್ತಿಂ ವೆತ್ತಿಂ, ಚಡ ಚಡ ಜಾತ್ತಲ. ಆಸಲೆ ದುಡು ಸ್ರರ ಪಿಯೆವ್್ ಮುತೊನ್ ವೆತಲ. ಕೂಡ ಸದ್ಲಿಂನಿೀತ್ ವಪಿೆ ೀತ್ ಚಡ ಆನಿ ಚಡ ಸ್ರರ ಮ್ಹಗತ ಲ್ಲ. ಎಕಾ ದರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಎಕೊೆ ಯೇವ್್ ಡನ್ ಬೊಸ್ರಾ ರ್ಲ್ಮಿಂತ್ ಕಾಜಾರ, ಭಲ್ಮಯ್ಕಾ ಮ್ಹಗಿಂಕ್ ಕೊಣಿ ನಾಿಂತ್ ತುಿಂ ದಯಾಕನ್ಸ ಕುಮೊಕ್ ಕರ ಮ್ಾ ಣಲ. ವೆಳರ ಭಾಯ್ೆ ಸನ್ಸ ಗ್ತಲಿಂ. ತ್ತಕಾ ಭಲ್ಮಯ್ಕಾ ೀ ಮ್ಹಗರ್ಜ ತರ ಪಯೆೆ ಿಂ ಮ್ಾ ಜಿ ಭಲ್ಮಯ್ಕಾ ರ್ಕಿಸ ಜಾಯ್ೆ ಯ್ ಆಸಲ್ಲೆ . ರಾಜಾರಾಮ್ಹಿಂತ್ ಏಕ್ ಕಾವ ಟಸರ ಮ್ಹನ್ಸ

5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗ್ತಲಿಂ. ಬಜಾವ ಯ ಿಂಚೊ ಪೆ ಕಾರ್ಶ ಎಮ್ಮಸ . ತ್ತಣೆ ವಾ ಳಕ್ ರ್ಿಂಗನ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ವೆದಕ್ ಆಪಯೆೆ ಿಂ. ಪಯಾೆ ಯ ದರ್ಚೊ ಸ್ರರ, ಆಯಾ್ ಯ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಪಿರಿ, ಹಿಂವ್ ಚಡೆ ಪುಲುಪ ತೆೆ ರ. ವಳಕ್ ಕನ್ಸ ದತ್ತನಾ, ‘ಹೊರ್ಕೆ ಚೊ ಬಾಪಯ್ ಸಲ್ಮಸ ಸಗಸರ ಥಾವ್್ ಧುವೆಚಾ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂಭೆ ಮ್ ಪಳ್ಯಾತ ’ ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ. ಪಾಟ್ೆ ಯ ನ್ ಥಾವ್್ ಎಮ್ಮಸ ‘ತೊ ಸಗಸರ ನಾ! ಥಂಯ್ ಮುಕಾರ ಪಯಾೆ ಯ ಪಂಕಿತ ರ ಬರ್ೆ !’ ಮ್ಾ ಣಲ. ದಲ್ಮೆ ಯ ಮ್ಹಹತಿಿಂತ್ ಕಿತೆಿಂಗೀ ಚೂಕ್ ಜಾಲ್ಮಯ ಮ್ಾ ಣ್ ಭಲ್ಮಯ್ಕಾ ಸಂಪವ್್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್್ ’ವಿಂಚಾೆ ಯ ರ ಭಿಕ್ ಮ್ಹಗನ್ ರ್ಖತ್ತಿಂ ಮ್ಾ ಣ್ ರ್ಧಿಂವ್ಲೆ ಿಂ ಹಿಂವ್ ಎಕ್ ರಿಕಾಶ ಕನ್ಸ ಪಾವ್ಲೆ ಿಂ ಶದ್ಲ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ವಯ್್ ಯ್್ ಯ್್ ಶಪಾಕ್!

ಪವತ್ೆ ಅತ್ತಾ ಯ ಚಾ ಬ್ರರ್ಿಂವನ್ ಹಿಂವ್ ಆಜ್ ಪಾಟ್ೆ ಯ 25 ವರ್ಸಿಂ ಥಾವ್್ ಸ್ರಯಾಸ ಥಾವ್್ ಪಯ್ಸ ಆರ್ಿಂ. ಹಿಂವ್ ಸ್ರರ ಸ್ರಡ್ತ ಿಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಕೊಣೆಿಂಯ್ ಚಿಿಂತ್ಲ್ಲೆ ಿಂ ನಾ. ತರಿೀ ಪವತ್ೆ ಅತ್ತಾ ಯ ಚಾ ಸರ್ಕತ ಕ್ ಸಣೆಸತಚ್ ಮ್ಾ ರ್ಜ ಕುಡಿ ಥಾವ್್ ಸ್ರರ ಪಿಯೆರ್ಜಚ್ ಮ್ಾ ಳ್ಿ ಧಬಾವ್ ಪಯ್ಸ ಸಲಸ. ಹಿಂ ನಿಜಾಯ್ಕಾ ೀ ವತೆಸಿಂ ‘ಅಜಾಪ್’ ಮ್ಾ ರ್ಜ ಜಿವತ್ತಿಂತ್ ಘಡೆೆ ಿಂ ಆನಿ ಸ್ರಯಾಸಪಿಡೆರ್ತ ಿಂಕ್ ಬರಿ ವಾ ಟ್ ದ್ಲಕಂವ್ ಯ ಎಕಾ ಪವತ್ೆ ತ್ೆ ತ್ೆ ಭಾಿಂದವಪ ಣಚಾ ಕುಮೆಾ ನ್ ಆಜ್ ಪಯಾಸಿಂತ್ ಹಿಂವ್ ಸ್ರಯಾಸ ಥಾವ್್ ಪಯ್ಸ ಆರ್ ಮ್ಹತ್ೆ ನಾ ಯ್ ಹೊ ವಾ ಡ ಉಪಾಾ ರ ಆನಿ ಅಜಾಪ್ ಪವತ್ೆ ಅತ್ತಾ ಯ ನ್ ಮ್ಾ ರ್ಜ ಥಂಯ್ ರ್ಕಲ್ಲೆ ರ್ಖತಿರ ರುಣಿ ಜಾವ್್ ಅಸಲ್ಲ ಪಿಡೆಯ ಿಂತ್ ವಳವ ಳ್ತ ಲ್ಮಯ ಿಂಕ್ ವಾ ಟ್ ದ್ಲಕಂವ್ಾ ರ್ಕದ್ಲಳರಿ ಕಸಲ್ಲಚ್ ದ್ಲರ್ಕೆ ಣ್ ನಾರ್ತ ಿಂ ವ ಲಜ್ ನಾರ್ತ ಿಂ ಮುಕಾರ ಸತ್ತಸಿಂ. ಹಿಂ ಮ್ಾ ಜಾಯ ಜಿವತ್ತಚ್ಣಿಂ ಖರೆಿಂ ಮ್ಮರ್ಿಂವ್. ದರ್ಕ್ ಚಾರ ಬೊತಿೆ ಎರಾಕ್ ಪಿಯೆಿಂವ್ ಯ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಆಜ್ ದೆವನ್ ಬರಂ ಕುಟ್ಾ ಜಿವತ್ ದಲ್ಲಿಂ, ಬಯೊಸ ಸ್ರಭಿತ್ತ ದೊಗ ಧುವೊ ದಲಯ , ಮ್ಹಾ ಕಾ ಸ್ರಸ್ರನ್ ವಚಿಸ ತಸಲ್ಲ ಏಕ್ ಗುಣೇಸತ ಬಾಯ್ೆ ದಲ್ಲ. ಸ್ರರ

ಪಿಯೆತೆಲ್ಮಯ ಿಂಕ್ ಬಾಯೊೆ ಸ್ರಡ್ ವೆತ್ತತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಾ ರ್ಜ ಬಾಯೆೆ ನ್ ತಶಿಂ ರ್ಕಲ್ಲಿಂನಾ. ಎಕಾ ಕೊನಾಶ ಿಂತ್ ಬಸ್ರನ್ ತ್ತಣೆ ಮ್ಾ ರ್ಜಿಂ ಬ್ರಬ್ರದ ಪಣ್ ಸ್ರಸ್ರನ್ ವೆಲ್ಲಿಂ. ಸಗಿ ನಾಲ್ಲರ್ಯ್ ಸ್ರಸೆ ಆನಿ ತ್ತಚಾಯ ಹಯ ಸ್ರಸೆ ಕಾಯೆನ್ ಸ್ರರ ಸ್ರಡಿಜಯ್ ಮ್ಾ ಳಿ ಆಶಾ ಮ್ಾ ಜಾಯ ಕಾಳೆ ಿಂತ್ ಕಿಲ್ಮಸಲ್ಲ. ಸತ್ ರ್ಿಂಗ್ತ್ ಿಂ ತರ ಸ್ರರ ಸ್ರಡಿನಾತ್ತೆ ಯ ರ ಕಾಿಂಯ್ 1995ತ್ ಮ್ಾ ಜೊಯ ಮೊನಾಸಚೊಯ ಘಿಂಟ ವರ್ಜತ ಆಸಲೆ ಯ ಕೊಣೆ . ಆಜ್ ಹಿಂವ್ ಜಿವಂತ್ ಆರ್ಿಂ. ‘ಮೆಲ್ಮೆ ಯ ಶಿಂವಚಾಕಿೀ, ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ರ್ ಪೆಟೊ ಉತಿತ ಮ್’ ಮ್ಾ ಣತ ಪವತ್ೆ ಗಿಂಥ. ಸ್ರರ ಭಾರಿಚ್ ವಕಾಳ್. ಪೆ ತೆಯ ೀಕ್ ಥರಾನ್ ಸ್ರಯಾಸಚಿ ಪಿಡ್ ಆಸಲ್ಮೆ ಯ ಿಂಕ್. ಸ್ರಯಾಸಪಿಡೆಸತ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ತಿತೊೆ ಸ್ರರ ಪಿಯೆನಾಿಂತ್. ಪೂಣ್ ಎರ್ಕ ಪಿಡೆಯ ಕ್ ಭಲ್ಲ ಜಾಲ್ಲ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ಪಯೊೆ ಘೊಟ್ ಸ್ವೆ ಯ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ತ್ತಿಂಕಾ ದುಸ್ೆ ಿಂ ಕಿತೆಿಂಚ್ ದರ್ನಾ. ಪೂಣ್ ಹಕಾ ಪರಿಹರ ಆರ್. ಮ್ಣಸಫೊಿಂಡ್ಲ್ಮಗಿಂ ವಚೊನ್ ಸಕಾ ಡ ಆಸತ ದವೆಸಿಂ ರ್ಿಂಡಲ್ಲೆ , ಮ್ಹಾ ನ್ ಮ್ಯಾಸದ್ ಹೊಗಾ ಯ್ಕಲ್ಲೆ ಆಜ್ ಭಾಿಂದವ್ಪಣಿಂತ್ ಏಕ್ ಜವಬಾದ ರೆಚ್ಣ ರ್ಿಂದೆ ಜಾವ್್ ದೀಸ ರ್ತ್ತಸತ್. ಎಕಾೆ ಯ ಕ್ ರ್ಧ್ಯ ತರ ಆನ್ಯ ೀಕಾ ಮ್ನಾಶ ಕ್ ಕಿತ್ತಯ ಕ್ ರ್ಧ್ಯ ನಾ! ಪವತ್ೆ ಅತೊಾ ಚಡ ಆನಿ ಚಡ ಕಾಕುಳದ ರ. ಹಿಂವೆಿಂ ಸಮ್ೆ ಲ್ಲೆ ಬರಿ, ದೇವ್ಖರ ಮೊಗ ಜಾವ್ ರ್. ತ್ತಕಾ ರಾಗ ಯೆನಾ. ತೊ ಮೊಗನ್ ಸಕಾಾ ಿಂಕ್ ಆಪೆೆ ವೆಿಂಗ್ತಿಂತ್ ಘೆತ್ತ. ತ್ತಿಂಕಾ ಗೂಣ್ ಕತ್ತಸ.

ಸ್ರರ ವಕಾಳ್ ಮ್ಾ ಣತ ನಾ ಸ್ರರ ಅಮೃತ್ ಮ್ಾ ಣೊನ್ಯ್ಕೀ ಮ್ಾ ಣತ ಿಂ ಹಿಂವ್. ಹಿಂವ್ ಸ್ರಯಾಸಕ್ ವರಧ್ ನಾ. ರ್ಜ ಕೊಣಕ್ ವಗಸತ್ತ ತೆ ರ್ಧದೊಶ ಪಿಯೆಿಂವ್. ಪುಣ್ ಕೊಣಕ್ ರ್ಧರ್ತ , ತೆ

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಗುೆ ತ್ ಜಾಿಂವ್. ಕಿತೆೆ ವೆಗೆ ಜಾಗುೆ ತ್ ಜಾತ್ತತ್ ತಿತೆೆ ಿಂ ಬರೆಿಂ. ಗಜ್ಸ ಆರ್ೆ ಯ ರ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಸಂಪಕಿಸ ಕರವೆಯ ತ್ತ. ಕುಮೊಕ್ ಕರಿಂಕ್ ಹಿಂವ್ ಸದ್ಲಿಂಚ್ ತಯಾರ ಆರ್ಿಂ. ಆಜ್ ಸಂರ್ರ ಭರ ಥಾವ್್ ಲೀಕ್ ಮ್ಾ ರ್ಜಲ್ಮಗಿಂ ಸಲಹ ವಚಾತ್ತಸ. ಹಿಂವ್ ಮ್ಾ ಜಾಯ ಭಾಿಂದಪ್ಪಣಚೊ ರೆಗೆ ಪಾಳತ ಿಂ. ಸ್ರಯ್ಸವಶಿಂ ಕಸಲ್ಲಚ್ ಸಲಹ ವ ಕುಮೊಕ್- ಹಕಾ ಹಿಂವ್ ವ ಮ್ಾ ಜಾಯ ಮೆಳಚ್ಣ ಕೊಣಿಿಂಯ್ ದುಡು ಘೆನಾಿಂತ್. ಹ ಕುಮೊಕ್ ದುಡ್ವ ವಣೆ ಜಾವ್ ರ್. ದೆವನ್ ತಿ ಧಮ್ಹಸತ್ಸ ದಲ್ಮಯ ಧಮ್ಹಸತ್ಸ ತಿ ಆಮ್ಮ ಹರಾಿಂಲ್ಮಗಿಂ ವಿಂಟೊನ್ ಘೆತ್ತಿಂವ್.

ಸ್ರರ ಸ್ರಡಲ್ಮಯ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಜಿವತ್ತಿಂತ್ ಪರತ್ ಉಬಾಸ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ. ಆನ್ಯ ೀಕ್ ಧುವ್ ಮ್ಾ ರ್ಜಿಂ ದುಸ್ೆ ಿಂ ಸ್ರರ ಸ್ರಡ್ೆ ಯ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಜಲ್ಮಾ ಲ್ಲಿಂ. ಮೆಲ್ಲವ ನ್ ಪೆರಿರ್ನ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ತ್ತಚಾಯ ಸಂಗೀತ್ ರ್ಿಂಜಾಿಂಕ್ ಕಾಯ್ಸನಿವಸಹಕ್ ಜಾವ್್ ವಿಂಚೊೆ . ಮೆಲ್ಲವ ನಾನ್ ಮ್ಹತ್ೆ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಹಿಂವ್ ಸ್ರರ ಪಿಯೆವ್್ ಆರ್ತ ನಾಿಂಚ್ ವಿಂಚ್ಲೆ . ಮೆಲ್ಲವ ನ್ ಆನಿ ಹಿಂವ್ ತ್ತಚಾ ರ್ಿಂಜಾಿಂ ವೆಳಿಂ, ಕೊಮೆಡಿ ಕತೆಸಲ್ಮಯ ಿಂವ್. ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಹಿಂವ್ ಆನಿ ಜುರ್ಜ ಪಿೀಿಂತ್ ಸಬಾರ ತಿಂಪ್ ಕೊಮೆಡಿ ಕತೆಸಲ್ಮಯ ಿಂವ್. ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಆಮ್ಮ ವೆಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಮಯ ಿಂವ್. ಹಿಂವ್ ಆಜುನಿೀ ಒಝಿ ಸರ್ಕರ ಆನಿ ರ್ಕನಿ್ ಡಿಸ್ರಜಾ ಸಂಗಿಂ ಕೊಮೆಡಿ ಕತೆಸತ್ ಆರ್ಿಂ.

ಪೆ ಸ್ತತ ತ್ಹಿಂವ್ ಎಕಾ ಪತ್ತೆ ಕ್ ಮ್ಹತ್ೆ ಲೇಖನಾ ಬರಯಾತ ಿಂ. ‘ದವೆಸಿಂ’ ಮ್ಹನಾಯ ಳ್ಿಂ. ಹ ದರ್ಿಂನಿ ಪರತ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯೆೆ ಮ್ಾ ಳಿ ಆಶಾ ಭಿತ್ರ ಥಾವ್್ ಆಿಂರ್ಕೆ ೀವ್್ ಆರ್. ತರಿೀ ಹೊ ಕಲ್ಮಕಾರಾಿಂಚೊ ಸಂರ್ರ ಭಾರಿಚ್ ಕಶಾಟ ಿಂಚೊ. ಹಿಂಗಚರ ಆಸ್್ ಿಂ ವತ್ತವರಣ್ ವೆಗ್ತಿ ಿಂಚ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕಠೀಣ್ ಉಗೆ ವದ್ಯ್ಕೀ ಆರ್. ಕೊಿಂಕಿೆ ಇಿಂಗೆ ರ್ಶ ಲ್ಲಟ್ೆ ಚರಾ ಸಂಗಿಂ ದವನ್ಸ ತುರ್ಕ್ ಮ್ನಿಸ ಆರ್ತ್. ಕಾಳಜ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ ಕವಯ್ ಆರ್ತ್ ಮ್ಾ ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾರಿಚ್ ದುುಃಖಿಚಿ. ಹರಾಿಂಕ್ ಧಣಿಸಕ್ ಮ್ಹನ್ಸ ಸಂತೊಸ ಭಗ್ತ್ ಮ್ನಿಸಯ್ಕೀ ಆರ್ತ್. ಹಯ ಸವಸ ಮ್ರ್ಧಿಂ ಮ್ಾ ರ್ಜ ತಸಲ ಮ್ನಿಸ, ಸ್ರಯಾಸಚೊ ಮ್ಹರ ಆಜುನಿೀ ಮ್ಹಜೊವ ಿಂಕ್ ನಾತ್ಲೆ ಸಕಾ ಡ ಸ್ರಸ್ರನ್ ಮ್ಾ ರ್ಜಿಂ ತಿಿಂತೆರ ಜರಯೆತ ತ್ ಆರ್ಿಂ, ಫಕತ್ ಮ್ಾ ರ್ಜ ಮ್ಹಿಂಯ್ ಭಾಶಚ್ಣ ಮೊಗನ್.

ಹಚ್ಣ ಮ್ರ್ಧಗತ್ ಮ್ಾ ಜಿ ವೊೀಡ ಕವತೆ ತೆವಶ ನ್ ಘವೆ . ಕವತ್ತ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಭೊವ್ಚ್ ಪಸಂದೆಚಿ ಜಾಿಂವ್ಾ ಸ್ತರು ಜಾಲ್ಲ. ತೊಡ್ಯ ವೊಳಿಂನಿ ಸಗಸ ಆನಿ ಸಂರ್ರ ದೊನಾಿಂಯ್ಕಾ ದ್ಲಖಂವ್ ಏಕ್ ತ್ತಿಂಕ್ ಹಿಂವೆಿಂ ಕವತೆ ಥಂಯ್ ಪಳಯ್ಕಲ್ಲೆ ಆರ್. ಉತ್ತೆ ಿಂಚೊ ಏಕ್ ಮ್ಹಾ ನ್ ಖೆಳ್ಯ್ಕೀ ಹಿಂವೆಿಂ ಹಯ ಕೃಶಯೆಿಂತ್ ದೆರ್ಖೆ . ಕವತ್ತ ಟೆ ರ್ಟ ನ್ ಹಿಂಗ ಕೊಡಿಯಾಳಕ್ ಮ್ಹಾ ನ್ ಕವ ‘ಗುಲ್ಮೆ ರಾ’ಕ್ ಹಡ್ಯ್ಕಲೆ . ತ್ತಚಾ ಉಲವೆ ಯ ವೆಳಿಂ ಹಿಂವ್ ಹಜರ ಆಸಲೆ ಿಂ. ಕವತೆ ವಶಿಂ ಗುಲ್ಮೆ ರ ಅಶಿಂ ಮ್ಾ ಣ್ಲ. ಗದ್ಯ ಏಕ್ ವೀಜ್ ದವಯ ಚಿ ಸವ ಚ್್ ಚ್್ ಚ್್ ಆನ್ ರ್ಕಲ್ಲೆ ಬರಿ. ಸವ ಚ್ ಆನ್ ರ್ಕಲ್ಲ ಲಯ್ಟ ಪೆಟೊೆ . ಕವತ್ತ ತಶ ನಾ ಯ್! ಕವತ್ತ ಏಕ್ ಪಣಿತ ಪೆಟಯ್ಕಲ್ಲೆ ಬರಿ, ವ ಏಕ್ ದವಯ ಚಿ ವತ್ ಪೆಟಯ್ಕಲ್ಲೆ ಬರಿ. ಉಜಾಯ ಕಾಡಿ ಪೆಟಯ್ತ ನಾ ತಿ ವತ್ ತೊಡ ವೇಳ್ ಕಾಣೆಘ ತ್ತ. ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಸವಾ ಸ ವತಿಕ್ ಉಜೊ ದತ್ತಸ. ಲ್ಮಾ ನ್ ಏಕ್ ಉಜಾಯ ಚೊ ನಿಳ್ಸ ಉಜೊ ಪಯೆೆ ಿಂ ಝಳಾ ತ್ತ. ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಹಯ ನಿಳಶ ಯ ಉಜಾಯ ಭಂವರಿಿಂ ಏಕ್ ತ್ತಿಂಬೊಾ ಉಜೊ ಪೆಟೊಿಂಕ್ ಸ್ತರು ಜಾವ್್ , ತ್ತಿಂಬಾಾ ಯ ಉಜಾಯ ಭಂವರಿಿಂ ಹಳ್ದದ ವೊ ಉಜೊ ಪೆಟ್ತ , ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ತಿೀನ್ ರಂಗಂಚಾ ಉಜಾಯ ಚಿ

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಿೀಬ್ ಸವಾ ಸ ಧಲನ್ ಧಲನ್ ವಯ್ೆ ಸಕಯ್ೆ ಹಲನ್ ಹಲನ್ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಪೆಟ್ತ ! ಹ ಕವತ್ತ ಮ್ಾ ಣಲ ಗುಲ್ಮೆ ರ. ಅಸಲ್ಮಯ ಮ್ಹಾ ನ್ ಕವಚಾ ತೊಿಂಡ್ ಥಾವ್್ ತ್ತಚ್ಣ ಮುಕಾರ ಮುಕಾರ ಬಸ್ರನ್ ಅಯೊಾ ಿಂಚ್ಣಿಂ, ನಿಜಾಯ್ಕಾ ಏಕ್ ವತೆಸಿಂ ಭಾಗ ಮ್ಾ ಣ್ ಹಿಂವ್ ಲ್ಲಕಾತ ಿಂ. ಗುಲ್ಮೆ ರಾನ್ ಮ್ಾ ಜಿ ವೊೀಡ ಉದುಸ ಕವತೆ ತೆವಶ ನ್ ವೆಲ್ಲ. ಉದುಸ ಸ್ರಭಿತ್ತ ಭಾಸ. ಎಕೇಕ್ ಸಬ್ದ ಆನಿ ತ್ತಚೊ ಉಚಾಾ ರ ಇತೊೆ ಯ್ ಸ್ರಭಿತ್ಗೀ ಕಾನಾಿಂಕ್ ಕವತ್ತ ಆಯ್ಾ ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾತ್ತ. ಹ ತೊಡೆ ಸಬ್ದ ಪಳ್ವಯ ಿಂ. ‘ಮ್ರಾಸಮ್’ ಮ್ಾ ಣೆೆ ಸಂಭಂದ್ .ರಿಲೇಶನ್ಶಪ್. ‘ಶಬ್ನಮ್’.....ರ್ಧೀವ್. ‘ಫನಾ’....ನಾಸ. ’ಅಲ್ಮಿ ಜ್’ ....ಸಬ್ದ . ‘ಫಲಕ್’ ....ಆಕಾಸ. ಅಶಿಂ ಕಾನಾಿಂಕ್ ಆಯೊಾ ಿಂಕ್ ಮ್ದುರ ಆನಿ ಮೊವಳ್ ಭಾಸ ಉದುಸ. ಹ ಭಾಶಿಂತ್ ಕವತ್ತ ಭಾರಿಚ್ ಸ್ರಭಾತ . ಕೊಿಂರ್ಕೆ ಿಂತಿೀ ಮೊವಳ್ ಆನಿ ಸ್ತಿಂದರ ಸಬ್ದ ಆರ್ತ್...ಕವತೆಕ್ ವಿಂಚತ ನಾ ಜರಿ ಎಕಾ ಸಬಾದ ಕ್ ತ್ತಚಾಕಿೀ ಆನ್ಯ ೀಕ್ ಬರ ಪಯಾಸಯ್ ಸಬ್ದ ಆರ್ ತರ ಕವನ್ ತೊ ಸಬ್ದ ವಿಂಚಜಯ್.

ಅಹಾ ದ್ ಫರಾಜ್. ತ್ತಚೊಯ ದೊೀನ್ ಪಂಕೊತ ಯ ಿಂ ಹ ಪರಿಿಂ ಆರ್ತ್. ab ke ham bichh? e to shayad kabhi? hvaboñ meñ mileñ jis tarah sukhe hue phuul kitaboñ meñ mileñ ಅಬ್ರ್ಕ ಹಮ್ ಭಿಚ್ಡೇ ತೊ ಶಾಯ್ದ್ ಕಭಿ ರ್ಖವ ಬೊಿಂ ಮೆಿಂ ಮ್ಮಲ್ಲ ಜಿಸ ಥರಾ ಸ್ಕರ್ಕ ಹುಯೇ ಫೂಲ್ ಕಿತ್ತಿಂಬೊಿಂ ಮೆಿಂ ಮ್ಮಲ್ಲ! ಅಬ್ರಿ ಆಮ್ಮ ಆತ್ತಿಂ ವೆಗಿ ಚಾರ ಜಾಲ್ಮಯ ಿಂವ್ ತರ ದೆಖೆತ ಲ್ಮಯ ಿಂವ್ ಪರತ್ ಸಪಾೆ ಿಂನಿ ಜಶಿಂ ಸ್ತಕ್ಲ್ಲೆ ಿಂ ಫುಲ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಮ್ರ್ಧಗತ್ ಬುಕಾಚಾ ಪಾನಾಿಂನಿ!

ದ್ಲರ್ಖೆ ಯ ಕ್....ಅವಜ್ ಸಬಾದ ಚಾಕಿೀ ನಿನಾದ್ ಸಬ್ದ ಸ್ತಿಂದರ. ಕೊಲ್ಲಯೆಚಾಕಿೀ ಪಾನ್ ಸ್ರಭಿತ್. ಪಳಂವ್ ಯ ಕಿೀ ಚೊಯ್ತ ನಾ ಸ್ರಭಿತ್. ಅಶಿಂ ಕವ ಕಿತೊೆ ಸ್ತಕಿೆ ಮ್ ಜಾತ್ತಗೀ ತಿತಿೆ ಸ್ತಿಂದರ ಕವತ್ತ ಜಾತ್ತ. ಗುಲ್ಮೆ ರಾನ್ ಪಿಿಂತುರಾಿಂಕ್ ವಿಂಚ್ಚ್ಣ ವಷಯ್ ಇತೆೆ ಸ್ತಕಿೆ ಮ್ ಆರ್ತ ತ್ಗೀ ಕಾಳೆ ಕ್ ಜರೂರ ಲ್ಮಗತ ತ್ ಮ್ಹತ್ೆ ನಾ ಯ್ ದೊಳಯ ಿಂನಿ ದುುಃರ್ಖಿಂ ಹಡಿಂವಾ ೀ ಸಕಾತ ತ್. ಉದುಸ ಕವತೆಿಂತ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಚಡ ಆನಿ ಚಡ ಆoವಡಲೆ ಕವ ಮ್ಾ ಳಯ ರ...ಪಾಕಿರ್ತ ನಿ ಕವ

ಅಸಲ್ಲ ಕವತ್ತ ಮ್ನಾಶ ಕ್ ಪಿಶಾರ ಘಲ್ಮತ . ಸ್ತಕಿೆ ಮ್ ಎಕಾ ಸಿಂತಿಮೆಿಂತ್ತಚ್ಣರ ವಣೆೆ ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ತೆ ಿಂ ಎಕಾ

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ನಾಶ ಕ್ ವೆಗಿ ಯ ಚ್ ಸಂರ್ರಾಕ್ ವರಿಂಕಿೀ ಸಕಾತ ತ್. ಹ ವಶೇರ್ಶ ತ್ತಿಂಕ್ ಕವಚಿ ಆನಿ ಕವತೆಚಿ. ಇಿಂಗೆ ಶಾಿಂತ್ ಅಧಯ ಯ್ನ್ ಕಚ್ಣಸಿಂ ತರ ಮೊಸ್ತತ ಆರ್. ಸದ್ಲದ ಯ ಕ್ ರಬಟ್ಸ ಫೊೆ ರ್ಟ ಚೊಯ ತೊಡಯ ಕವತ್ತ ಅಧಯ ಯ್ನ್ ಕತೆಸತ್ ಆರ್ಿಂ. ಅಶಿಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಆಮೆ್ ಚ್ ಜಾವ್ ರ್್ ಯ ಲುವಸ ಮ್ಸಾ ರಿಂಞ್, ಛಾಪಾೆ ಹಿಂಕಾಿಂ ವಸಲ್ಮಸಿಂ ಮ್ಾ ಣ್ ನಾ ಯ್. ಚಾಯ ರಿಟ ಅಲ್ವೇಯ್ಸ ಬ್ರಗನ್ಸ ಅಟ್ ಹೊೀಮ್. ಕವ ಆಿಂಡ್ರೆ ಎಲ್. ಡಿಕುನಾಾ ..ಭಾರಿಚ್ ಆಪುಬಾಸಯೆಚೊ ಆನಿ ಸ್ತಕಿೆ ಮ್ ಕವ. ತ್ತಚೊ ಕವತ್ತ ಜಿವತ್ತಕ್ ಆನಿ ಕಾಳೆ ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಲ್ಮಗಿಂ ಆರ್ತ್ ಆನಿ ಅವಡ್ತ ತ್. ವೀಜ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸಟ ನ್ ಪೆ ಭು ಮ್ಹಾ ಕಾ ಲ್ಮಾ ನ್ ಭುಗಸ ಆರ್ತ ನಾ ಥಾವ್್ ವಳಾ ತ್ತತ್. ತ್ತಿಂಚೊ ಕೊಿಂರ್ಕೆ ಚೊ ಮೊೀಗ ವತೊಸ. ಎಕಾಕಾಳರ ರ್ಕಲ್ಲೆ ಿಂ ಕೊಿಂರ್ಕೆ ಿಂತೆೆ ಿಂ ಕಾಮ್ ಕಠೀಣ್ ವತೆಸಿಂ. ತರಿೀ ತೆ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ ವೆಳರ ಹಯ ಸವಸಯ್ ನಾಟಕಾಿಂಚೊ, ತ್ತಿಂಚಾ ವವೆ ಚೊ ಕಸಲಯ್ ಚಾರ ಉರಿಂಕ್ ನಾ ಮ್ಾ ಣ್ ಮ್ಾ ಣಲ್ಲ.

ನಾಟಕ್, ಲ್ಲಖಿೆ , ಕವತ್ತ ಇತ್ತಯ ದ ಸಂಗತ ಿಂನಿ ಕೊಣೆಿಂಯ್ ದುಡು ರ್ಕಲೆ ನಾ. ಆಮ್ಹ್ ಯ ಮೊಗಚಾ ಮ್ಹಿಂಯ್ಭಾಶಿಂತ್ ವವುತ್ತಸನಾ ಜಾಿಂವೊ್ ಸಂತೊಸಚ್ ಕಲ್ಮಕಾರಾಕ್ ಮೆಳ್್ ಿಂ ಸಂಭಾವನ್. ಕೊಿಂಕಿೆ ಭಾಸ ಉರಂವೆ್ ರ್ಖತಿರ ತ್ತಿಂಕ್ ಆಸಲ್ಮೆ ಯ ಸವಸಿಂನಿ ತ್ತಿಂಚೊ ತ್ತಿಂಚೊ ವವ್ೆ ಆನಿ ಮ್ಮನತ್ ಘಲ್ಲಜಯ್. ನಾ ತರ ಏಕ್ ದೀಸ ಆಮ್ಮ್ ಹ ಮೊಗಳ್ ಭಾಸ ಆಸ್ ನಾ ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಉಚಿಸನಾ. ಸಕಾಾ ಿಂಕ್ ಮ್ಹಿಂಯ್ ಭಾಶಚೊ ಮೊೀಗ ಆಸ್ರಿಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಆಶತ್ತಿಂ. ಕಲ್ಲಿಂತ್ ವವ್ೆ ಕತ್ತಸನಾ ಸಕಾ ಡ ಸ್ತಗಮ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಮತ ಮ್ಾ ಣೊಿಂಕ್ ಜಾಯಾ್ ..ಜಾಯೆತ ಪಾವಟ ಿಂ ಕಠೀಣ್ ಠರ್ಕಕ್ ಗೆ ಸ ಜಾಯ್ೆ ಯ್ಕೀ ಪಡ್ತ . ತರಿೀ ಶವಟ್ ಚಿಿಂತೊನ್ ಮುಕಾರ ಸಲ್ಮಯ ಸರ ಜಿಣಿ ಮುಕಾರ ಚಲ್ಲತ ತ್ ಆರ್ತ ... -ಜೆರಿ ರಸ್ಕ ೆಂಞ್ ಆೆಂಜೆಲೊರ್. --------------------------------------------------------

ಪಯ್ಣಾ ರಿ.ಕೊಮ್ ಆನಿ ವಿೀಜ್ ಇ-ಪತ್ ನ್ ಮಾೆಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯ ೊ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬೆಂಬಸ್ ಸ್ತಾ ರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ದಿಿ -ಲ್ಫಪಿ ಕೊೆಂಕಣಿ ಸ್ತಹಿತಕ್ ಸಪ ರ್ಧೊ 2018 ಚೆರ್ ಜಿಕ್ಲಯ ಲ್ಲ್ೊ ೆಂಚಿೆಂ ನ್ಹೆಂವೆಂ ಹ್ೊ ೀ ಪರಿೆಂ ಆಸ್ತತ್ರ: ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚೊ ಸಪ ರ್ಧೊ:

ಮ್ಹಾ ನ್ ನಾಟಕಿಸತ ಆನಿ ರ್ಹತಿ ಎ.ಟ. ಲೀಬೊನ್ ಮ್ಾ ಜೊ ಮೊಸ್ತತ ಮೊೀಗ ರ್ಕಲೆ . ನೊವೊೆ ನಾಟಕಾಿಂತ್ ನಟನಾ ರ್ಖತಿರ ಪಯೆೆ ಿಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡಲ್ಮೆ ಯ ಕ್ ಏಕ್ ಬರೆಿಂ ರಿಸಟ ವಚ್ ಇನಾಮ್ ದಲ್ಲೆ ಿಂ. ಕಲ್ಮಕರಾಿಂಚೊ ಸಂರ್ರ ಏಕ್ ವೆಗಿ ಚ್ ಸಂರ್ರ. ಹಿಂಗಚರ ಫ್ಯಯೊದ ನಾ. ಪೂಣ್ ವೊೀಡ ಆರ್ತ .

ಪಯೆೆ ಿಂ ಇನಾಮ್: ನಯನ್ಹ ಅಡಾರ್ಕರ್ ಗೊಯ್ಣೆಂ ದುಸ್ೆ ಿಂ ಇನಾಮ್: ಮೆಲ್ಫಿ ನ್ ಜೆ. ವಸ್ ಕ್ಲಲರಾಯ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ತಿಸ್ೆ ಿಂ ಇನಾಮ್: ರೀನ್ ರೀಚ್ ಕಾಸ್ಿ ಯ್ಣ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಪೊೆ ೀತ್ತಸ ಹ್ ದಿಂವ್ ಿಂ ಇನಾಮ್ಹಿಂ: ರಿಚಾಡೊ ಅಲ್ಲ್ಿ ರಿಸ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್, ಬೆನಿಿ ಟ್ವೀಚರ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್. ಕವಿತ ಬರಂವ್ಚೊ ಸಪ ರ್ಧೊ: ಪಯೆೆ ಿಂ ಇನಾಮ್: ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸಕ ರ್ ಕೊಚಿನ್ 9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದುಸ್ೆ ಿಂ ಇನಾಮ್: ಉಜಿೊತ ಭೊಬೆ ಗೊಯ್ಣೆಂ ತಿಸ್ೆ ಿಂ ಇನಾಮ್: ಪ್ ಸನ್ಿ ನಿಡ್ಡ ೀಡಿ ಮೆಂಬಯ್

[ವೊರಯಾೆ ರ: ಎಚೆೊ ಮ್ ಪೆನ್ಹೊಲ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್

(ಸಂಪಾದಕ್: ಕಿಟ್ಳ್), ಶರತ್ರಚಂದ್್ ಶೆಣಯ್ ಕೊಚಿನ್ ಕೇರಳ್ (ಸಂಪಾದಕ್: ಸಪ ಿಂದನ), ವಲ್ಫಯ ಕಾಿ ಡ್್ ಸ್ (ಸಂಪಾದಕ್: ಪಯಾೆ ರಿ).] ವೀಜ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಇ-ಪತ್ತೆ ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಡ್| ಆಸಟ ನ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜ್ ಪೆ ಭುನ್ ನವೆಿಂಬರ 4 ತ್ತರಿರ್ಕರ ಮುಿಂಬಯಾಿಂತ್ ಹಿಂ ಘೊೀಷಿತ್ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ. ---------------------------------------------------------

ಪೊೆ ೀತ್ತಸ ಹ್ ದಿಂವ್ ಿಂ ಇನಾಮ್ಹಿಂ: ಸ್ತನೇತ್ತೆ ಜೊೀಗ ಗಯಾಿಂ, ಮ್ನೊೀಜ್ ಕಾಮ್ತ್ ಗಯಾಿಂ, ಬಮುಾ ಭಾಗೂ ಫೊಿಂಡೆ ಕಾರವರ. ತರ್ೊಣ್ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಸಪ ರ್ಧೊ: ಪಯೆೆ ಿಂ ಇನಾಮ್: ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೊರ್

ಮರೀಲ್ಲ್ೆಂತ್ರ ಕೊೆಂಕಣಿ

ಪೊೆ ೀತ್ತಸ ಹ್ ದಿಂವ್ ಿಂ ಇನಾಮ್ಹಿಂ: ಫ್ತಯ ವಿಯ್ಣ ಆಲ್ಬು ಕಕ್ೊ ಪುತ್ತಾ ರ್, ಡಾ| ಅರವಿೆಂದ್ ಶ್ಯೊ ನ್ಭಾಗ್ ಅೆಂಕೊೀಲ

ಕವಿತಸ್ತದ್ರ್

ಲೇಕನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಸಪ ರ್ಧೊ: ಪೊೆ ೀತ್ತಸ ಹ್ ದಿಂವ್ ಿಂ ಇನಾಮ್ಹಿಂ: ಪ್ ಸನ್ಿ ನಿಡ್ಡ ಡಿ ಮೆಂಬಯ್, ಡ್ನ್ಹಲ್ಡ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ಾ ೆಂಗಡಿ ನವೆಿಂಬರ 25 ತ್ತರಿರ್ಕರ ಮುಿಂಬಯಾ್ ಯ ಅಿಂಧೇರಿಿಂತ್ತೆ ಯ ’ಆತಾ ದಶಸನ’ ಂಿಂತ್ ಆರ್ ರ್ಕಲ್ಮೆ ಯ ಕಾಮ್ಹರ್ಳಿಂತ್ ಸಮೇಸತ ಇನಾಮ್ಹಿಂ ಜಿರ್ಕೆ ಲ್ಮಯ ಿಂಕ್ ಇನಾಮ್ಹಿಂ ಲ್ಮಭತ ಲ್ಲಿಂ.

(ನವೆಿಂಬರ 4, ಮ್ರೀಲ್): ಮೆಲ್ಲವ ನ್ ರಡಿೆ ಗರ್ಚಾಯ ಮುಖೇಲ್ಪಣರ್ಖಲ್ ಕವತ್ತ ಟೆ ರ್ಟ ನ್ ’ಅಖಿಲ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಮ್ಟ್ಟ ಚ್ಣರ’ ಚಲಂವ್ ಯ ಕೊಿಂಕಣಿ ಕವತ್ತರ್ದರಾಚಿ ಚವತ ಸತಿಸ ನವೆಿಂಬರ 4 ತ್ತರಿರ್ಕರ, ಆಯಾತ ರಾ ಸಕಾಳಿಂ 11:00 ಥಾವ್್ 12:30 ಪರಾಯ ಿಂತ್, ಆಶಾವದ ಪೆ ಕಾಶನ್ ಆನಿ ರ್ಿಂ ಜುಿಂವಿಂವ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಸಮುದ್ಲಯ್ (ಮ್ರೀಲ್) ಹಣಿಿಂ ಮ್ಹಿಂಡುನ್ ಹಡಿೆ . ವೀಸ ಕೊಿಂಕಣಿ ಪತ್ತೆ ಚೊ ಸಂಪದಕ್ ಡ್| ಆಸಟ ನ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜ್ ಪೆ ಭು ಮುಖೆಲ್ ಸಯೊೆ ಜಾವ್್ ಹಜರ ಆಸ್ರೆ .

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಿಂ ಜುಿಂವವ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಸಮುದ್ಲಯಾಚೊ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಮ್ಹನ್ಸತ ಆಗಸತ ನ್ ಸ್ತವರಿಸ ಆನಿ ಮ್ಹನ್ಸತ ಣ್ ಸ್ತನಿತ್ತ ಸ್ತವರಿಸ ಹಣಿಿಂ ಮ್ಹಗೆ ಯ ಿಂತ್ ಸ್ತವಸತ್ ಕತಸಚ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯೊೆ ಜಾವ್್ ಹಜರ ಆರ್್ ಯ ಡ್| ಆಸಟ ನ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜ್ ಪೆ ಭು ಆನಿ ಸಪ ರ್ಧಯ ಸಚ್ಣ ವೊರಯಾೆ ರ ಮ್ಹನ್ಸತ ಹಲರಿ ಡಿ’ಸಲ್ಮವ ಆನಿ ವಲ್ಲೆ

ಕಾವ ಡ್ೆ ಸ ಹಿಂಕಾಿಂ ಯೆವಾ ರ ಮ್ಹಗೆ . ಆಮ್ಯಾೆ ಕಾಡೀಸಜಾ ಆನಿ ಆರನ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜ್ ಹಣಿಿಂ ರ್ವ ಗತ್ ಗೀತ್ ಗಯೆೆ ಿಂ. ಕವತ್ತರ್ದರ ಸಪ ದ್ಲಯ ಸಚೊಯ ರೆಗೆ ವಲ್ಲೆ ಕಾವ ಡ್ೆ ರ್ನ್ ಮ್ಟ್ವ ಯ ನ್ ರ್ಿಂಗತ ಚ್. ಪಾೆ ಯೆನ್ ಪಂದ್ಲೆ ವರ್ಸಿಂ ಸಕಯ್ಕೆ ಿಂ ತಶಿಂಚ್ ಪಂದ್ಲೆ ವರ್ಸಿಂ ವಯಾೆ ಯ ಿಂನಿ ಕವ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ಲವ ನ್ ರಡಿೆ ಗಸ, ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾ ಿಂಬೊೆ , ಬಾಯ್ ಸ್ತನೇತ್ತೆ ಜೊೀಗ, ಮ್ಹ.ಬಾ. ಜೊ. ಸ. ಸದದ ಕಟ್ಟ ಆನಿ ಹರ ಕವಿಂಚೊಯ ಕವತ್ತ ರ್ದರ ರ್ಕಲಯ . ಮ್ಹನ್ಸತ ಣ್ ಸ್ತನಿತ್ತ ಸ್ತವರಿರ್ಚಾಯ ಮುಖೇಲ್ಪಣರ್ಖಲ್ ಚಲ್ಲ್ಮೆ ಯ ಹಯ ಸತೆಸಿಂತ್ ಲಗಬ ಗ ಇಕಾೆ ಸಪ ಧಿಸಕಾಿಂನಿ ಭಾಗ

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಂಗುಿ ರಾಿಂತ್ ಚಲುಿಂಕ್ ಆರ್್ ಯ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಮ್ಟ್ಟ ರ ವಿಂಟೊ ಘೆಿಂವ್ಾ ಆವಾ ಸ ಲ್ಮಭತ ಲ.

ಘೆತೊೆ , ಆನಿ ಹಯ ಚಾಯ ರ ಸಪ ಧಿಸಕಾಿಂಕ್, ನವೆಿಂಬರ 25 ತ್ತರಿರ್ಕರ ’ಆತಾ ದಶಸನ’ ಂಿಂತ್ ಚಲುಿಂಕ್ ಆರ್್ ಯ ಫೈನಲ್ಮಿಂತ್ ವಿಂಟೊ ಘೆಿಂವ್ಾ ವಿಂಚೊೆ .

ಮ್ಹನ್ಸತ ಣ್ ಹಲ್ಮಾ ಪಿಿಂಟೊನ್ ಉಪಾಾ ರ ಆಟವೆೆ ಿಂತ್ ಸಮೇರ್ತ ಿಂಚೊ ಉಪಾಾ ರ ಬಾವುಡೆ . ಏಕ್ ಆಿಂಗೆ ಇಿಂಡಿಯ್ನ್ ಜಾಲ್ಮೆ ಯ ನ್ ಅಪಾೆ ಕ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಭಾಸ ರ್ಕಿಸ ಉಲಂವ್ಾ ಅಪಾೆ ಕ್ ಯೇನಾ ತರಯ್ಕೀ ಅಪಾೆ ಕ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಭಾಶಚ್ಣರ ಅಭಿಮ್ಹನ್ ಆರ್ ಮ್ಾ ಣೊ್ ಮ್ಹನ್ಸತ ಡೆನಿಸ ಡಿ’ಸಲ್ಮವ ನ್ ಸಂಗೀತ್ ವಜಂತ್ೆ ವಜವ್್ ಭುಗಯ ಸಿಂಕ್ ಉತೆತ ೀಜನ್ ದಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹನ್ಸತ ಓಲ್ಲಸ ಲೀಬೊ ಆನಿ ಮ್ಹನ್ಸತ ಣ್ ವಯೆೆ ಟ್ ಲೀಬೊನ್ ಅಪುಭಾಸಯೆನ್ ಹಿಂ ಕಾಯೆಸಿಂ ರ್ಿಂಭಾಳ್ಿ ಿಂ.

15 ವಸ್ತೊೆಂ ಸಕಯ್ಯ ೆಂ (ಜ್ಯೊ ನಿಯಸ್ೊ)

ಮ್ಹಗೆ ಯ ಗೀತ್ತಿಂತ್ ಹ ಸತ್ಸ ಅಖೇರ ಜಾಲ್ಲ.

ಪಯೆೆ ಿಂ ರ್ಾ ನ್: ಪಿ್ ನಿಿ ಯ್ಣ ಡಿ’ಸ್ಲ್ಲ್ಿ (ಕವತ್ತ: ಕಿತೆಿಂಚ್ ದಸ್ೆ ಿಂನಾ, ಕವ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲೆ ಕಾವ ಡ್ೆ ಸ) ದುಸ್ೆ ಿಂ ರ್ಾ ನ್: ಸ್ಯೀನ್ಹ ಸ್ತರಂಗಪಾಣಿ (ಕವತ್ತ: ಸ್ತತ್, ಕವ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲೆ ಕಾವ ಡ್ೆ ಸ) ತಿಸ್ೆ ಿಂ ರ್ಾ ನ್: ಆರನ್ ಡಿ’ಸ್ಲ್ಲ್ಿ (ಕವತ್ತ: ಕಸ್ರೆ ಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ, ಕವ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲೆ ಕಾವ ಡ್ೆ ಸ) 15 ವಸ್ತೊೆಂ ವಯ್ಯ ೆಂ (ಸ್ೀನಿಯರ್)

---------------------------------------------------------------------------

ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï: qÉƯÁèPï PÀ¯ÁPÁgï ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgï ºÁvÁAvÀgï D¤ ¥ÀæeÉÆÃvï qɸÁ ¸ÀAVÃvï ¸ÁAeï.

ಪಯೆೆ ಿಂ ರ್ಾ ನ್: ಇವನಿಕಾ ಪಿೆಂಟೊ (ಕವತ್ತ: ಕಸ್ರೆ ಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ, ಕವ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲೆ ಕಾವ ಡ್ೆ ಸ) ಮುಖೆಲ್ ಸಯೊೆ ಜಾವ್್ ಹಜರ ಆಸಲ್ಮೆ ಯ ಡ್|ಆಸಟ ನ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ ಪೆ ಭುನ್ ಆಪಾೆ ಯ ಉಲವಪ ಿಂತ್, ಆಜ್ಕಾಲ್ ಮ್ಹಿಂಯ್ಗಿಂವಿಂತ್ ಸಯ್ತ ಕೊಿಂಕಣಿ ಭಾಸ ಉಲಂವ್ಾ ನಗಸತೆಲ್ಮಯ ಿಂಕ್ ಮುಿಂಬಯ್ ತಸಲ್ಮಯ ಶರಾಿಂತ್ ಭುಗಸಿಂ ಇತೆೆ ಸ್ತಡ್ಳ್ ರಿತಿನ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಕವತ್ತರ್ದರ ಕಚ್ಣಸಿಂ ಪಳ್ವ್್ ಹಿಂವ್ ವಜಿಾ ತ್ ಪಾವೊೆ ಿಂ. ತೆಯ ೀ ಪಾಸತ್ ವವ್ೆ ಕಚಾಯ ಸ ಸಮೇಸತ ಕೊಿಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಿಂಕ್ ತಶಿಂಚ್ ಲಕಾಕ್ ಉಲ್ಮೆ ಸ ಫ್ಯವೊ ಮ್ಾ ಣಲ. ಆಜ್ಕಾಲ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆಳ್ವ ನ್ ವೆಚ್ಣವಶಿಂ ಆಯೊಾ ಿಂಕ್ ಮೆಳತ ನಾ ಮುಿಂಬಯ್ ತಸಲ್ಮಯ ಶರಾಿಂತ್ ಹ ಕೊಿಂಕಣಿ ವೊೀಡ ಕೊಿಂಕಣಿಕ್ ತ್ತೆ ಣ್ ದೀಿಂವ್ಾ ಸರ್ಕ್ ತಸಲ್ಲ ಮ್ಾ ಣಲ. ನವೆಿಂಬರ 25 ತ್ತರಿರ್ಕರ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಿಂಚ್ಣರ ’ಆತಾ ದಶಸನ’ ಂಿಂತ್ ಫೈನಲ್ಸ ಚಲತ ಲ್ಲಿಂ. ತ್ತಿಂತುಿಂ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಮೆ ಯ ಿಂಕ್ 2019 ಜನ್ರ 13 ವೆರ

``PÉÆAQÚ PÀ¯Á D¤ ¸ÀA¸ÀÌøwZÁå GgÉƪÉÚPï ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï ¤gÀAvÀgï ªÁªÀÅgÁÛ. vÁAZÁå ºÁå ªÁªÁ椫ÄÛA PÀ¯Á ¸ÀA¸ÀÌøwZÁå ªÁqÁªÀ½Pï eÁAiÉÆÛ DzsÁgï ªÉļÁî. qÉƯÁè ªÀÄAUÀÄîgï vÀ¸À¯Áå ªÀiÁí®ÎqÁå PÀ¯ÁPÁgÁPï ªÀiÁ£ï PÀgÀÄAPï ªÀvÆ É ð C©üªiÀ Á£ï ¨sÆ É UÁÛ. AiÀÄĪÀduÁA¤ vÁAZÉ xÁªïß ¥ÉæÃgÀuï eÉÆqÀÄ£ï » ¥ÀgÀA¥ÀgÁ ªÀÄÄSÁgÀÄ£ï ªÀjeÉ’’ ªÀÄíuï

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


eÉêÀiïì ¯ÉƦ¸ï ºÁuÉA WÁAmï ªÀiÁgÀÄ£ï 203 ªÁå ªÀÄíAiÀiÁß¼Áå ªÀiÁAaAiÉÄPï ZÁ®£ï ¢¯ÉA.

¸ÁA ®Ä«¸ï PÉƯÉfZÉÆ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯ï ªÀiÁ. ¨Á. ¥À« æ Ãuï ªÀiÁnð¸ï ºÁtÂA ¸ÁAUÉèA. vÉ £ÀªA É §gï 04 ªÉgï PÀ¯ÁAUÀuÁAvï ZÀ®è¯Áå, PÁªÁð¯ï WÀgÁuÉA D¤ ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï eÉÆÃqï D¸ÁæöåSÁ¯ï ¢AªÉÇÑ, ±ÉƯïÀ ¥sÄÀ ¯ÁA¥s¼ À ÁA, AiÀiÁzÀ¹ÛPÁ, ªÀiÁ£ï¥Àvïæ D¤ gÀÄ. 25,000/-, DmÁ¥ÉÆÑ 14 ªÉÇ PÀ¯ÁPÁgï ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgï qÉƯÁè ªÀÄAUÀÄîgï ºÁPÁ ºÁvÁAvÀgï PÀgÄÀ £ï ªÀÄÄSÉ¯ï ¸ÀAiÀiÁæöåZÁå £ÁvÁå£ï G®AiÀiÁÛ¯É. D¥ÁÚPï ºÉÆ ªÀiÁ£ï ¢¯Éè SÁwgï qÉƯÁè£ï PÀÈvÀdÕvÁ GZÁjè. PÁªÁð¯ï WÀgÁuÉA ºÁZÉÆ ¥Àw æ ¤¢ü ªÀiÁ. qÁ. ¥Àv æ Á¥ï £ÁAiÀiïÌ ¥Àæ¸ÁÛ«Pï GvÁæA G®AiÉÆè. ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï UÀÄPÁðgï JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ, CzsåÀ Pïë ®Ä« eÉ ¦AmÉÆ D¤ PÁAiÀÄðzÀ²ð Q±ÉÆÃgï ¥s£ É ÁðAr¸ï, qÉƯÁèa ¥Àwuï ªÉ¯ÉAn£ï PÀÄn£Áí D¤ ¥ÀÆvï qÉ£¯ É ï ªÉ¢gï ºÁdgï D¸ï°èA. ºÉÆ£ÁߪÀgÁZÉÆ ªÀiÁí®ÎqÆ É ¨Áæ¸ï¨ÁåAqï PÀ¯ÁPÁgï

G¥ÁæAvï ¥ÀæeÉÆÃvï qɸÁ D¤ ¥ÀAUÁØ xÁªïß ¸ÀAVÃvï ¸ÁAeï ¸ÁzÀgï eÁ°. AiÀÄĪÀ UÁ«à ¦æxÄÀ ªÀiÁ ªÉÆAvÉÃgÉÆ, ¹AiÉÆ£ï ªÀiÁnð¸ï, C²éeÁ ªÉÄAqÉÆ£Áì, UÁå«£ï «Ä£ÉÃd¸ï, gÀ¤Ã±ï gÉÆræUÀ¸ï, ¸ÉÆãÀ¯ï ªÉÆAvÉÃgÉÆ D¤ qÉjPï r¸ÉÆÃd ºÁtÂA UÁªïß ¯ÉÆPÁ ªÀÄ£ÁA fQèA. Qà ¨ÉÆÃqÁðgï UÀÄgÀÄgÁeï JªÀiï.f., °Ãqï VmÁgÁAvï gÉÆñÀ£ï PÁæ¸ÁÛ, qÀæªÀiÁìAvï ¸Àa£ï ¹PÉégÁ D¤ ¨ÉÃeï VmÁgÁAvï D²é£ï PÉÆgÉAiÀiÁ£ï ¸ÁAUÁvï ¢¯ÉÆ. PÁAiÀiÁðAvï qÉ¤Ó¯ï ¦gÉÃgÁZÁå ªÀÄÄSÉ®àuÁZÁå §Æè KAd¯ïì ¥ÀAUÁØ xÁªïß ºÁªÀÄð¤¸ï,

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅೆಂತರಾೊಷ್ಟ್ ್ ೀಯ್ ವಲ್ಡ ೊ ಕಪಾಪ ೆಂತ್ರ ಭಾೆಂಗಾರ್ ಆನಿ ರುಪಾೊ ಪದ್ಕಾೆಂಚೊ ರೀಶನ್

CPÁ¥É¯Áè-C£ï¥ÀèUïØ ¥ÀæAiÉÆÃUï ¸ÁzÀgï eÁ¯É. gÀƧ£ï ¨ÁæUïì, gÉ£ÉƯÁ r¸ÉÆÃd D¤ D²PÁ ºÁtÂA £ÁZï ¸ÁzÀgï PɯÉ. ¨sg À ÄÀ £ï ªÉǪÉÆÛAZÁå PÀ¯ÁAUÀuÁAvï, AiÀÄĪÀduÁA¤ UÁªïß, £ÁZÀÄ£ï, vÁ½AiÉÆ ¥ÉlÄ£ï ¸ÀVî ¸ÁAeï fªÁ¼Á¬Äè. ªÉ¢ PÁAiÉÄðA «vÉÆj PÁPÀð¼Á£ï ¸ÁA¨Á¼ÉîA vÀgï ¸ÀAVÃvï ¸ÁAeï CgÀÄuï zÁAw£ï ZÀ¯Éƪïß ªÉ¯ÉA. -ವತ ರಿ ಕಾಕಕಳ್

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಮೇರಿಕಾ ಕಾಯ ಲ್ಲಫೊೀನಿಸಯಾಿಂತ್ತೆ ಯ ಲ್ಮಸ ಏಿಂಜಲ್ಲರ್ಿಂತ್ ಜಾಲ್ಮೆ ಯ ಅಿಂತರಾಸಷಿಟ ರೀಯ್ ವಲ್ಾಸ ಕಪಾಪ ಿಂತ್ ಭಾಿಂಗರ ಆನಿ ರುಪಾಯ ಪದಕ್ಿಂ ರೀಶನ್ ಫೆರಾವೊನ್ ಜೊೀಡ್ ಮಂಗುಿ ರಾಕ್ ತಸ್ಿಂಚ್ ಭಾರತ್ತಕ್ ಕಿೀತ್ಸ ಹಡ್ೆ ಯ . ಹೊ ಸಪ ರ್ಧಸ ಕಲವ ರ ಸಟ ವೆಟರನ್ಸ ಓಡಿಟೊೀರಿಯ್ಮ್ಹಿಂತ್ ನವೆಿಂಬರ 3 ವೆರ ಚಲ್ಲೆ ಿಂ. ತೊ ಮೆರ್ಾ ಮ್ಹಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕತ್ತಸ ಆನಿ ತೊಕೊಾ ಟ್ಟಟ ಜಿಮ್ಹಿಂತ್ ತಭೆಸತಿ ದತ್ತ. ಬ್ರಿಂಗುಿ ರಾಿಂತ್ ಆಯೆೆ ವರ ಜಾಲ್ಮೆ ಯ ಸಪ ರ್ಧಯ ಸಿಂತಿೀ ತ್ತಕಾ ಏಕ್ ಭಾಿಂಗರ ಆನಿ ಏಕ್ ರುಪಾಯ ಪದಕಾಿಂ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ ಿಂ. ---------------------------------------------------------

ಪೆ್ ೀಕ್ಷಕಾೆಂಕ್ ಪಿಶ್ಯೊ ರ್ ಘಾಲೊಯ ವೈಟ್ ಡಾವ್ಸಿ ಶೀ

ನವೆಿಂಬರ 2 ವೆರ ವೈಟ್ ಡ್ವ್ಸ ಶೀನ್ ಪೆೆ ೀಕ್ಷಕಾಿಂಕ್ ಪಿಶಾಯ ರ ಘಲ್ಲಿಂ. ಲ್ಮಗಿಂ ಲ್ಮಗಿಂ ೯೦೦ ಪೆೆ ೀಕ್ಷಕಾಿಂನಿ ಏಕ್ ವಶೇಷ್ ಸಂಗೀತ್, ಪದ್ಲಿಂ ಪೆ ದಶಸನ್ ಪಳ್ವ್್ ಬಸಲ್ಲೆ ಿಂ ಉಭಿಿಂ ರಾವೆ ಿಂ ಆನಿ ಉಭಿಿಂ ರಾವ್ಲ್ಲೆ ಿಂ ನಾಚಾಲ್ಮಗೆ ಿಂ. ಸಂಗೀತ್ ಸಂರ್ರಾಿಂತೆೆ ವಭಿನ್್ ಕಲ್ಮಕಾರ ಹಿಂತುಿಂ ಪಾತ್ೆ ಘೆಿಂವ್ಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ . ಕಾಯೆಸಿಂ ನಿವಸಹಕ್ ಜಾವ್್ ಅದತ್ ಆನಿ

ಕಾಯ ರಲ್ಲನ್ ಆಸೆ ಿಂ. ಮೊಹಯುದದ ೀನ್ ವುಡ ವಕ್ಸ ಸ

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಚೊ ಮ್ಹಾ ಲಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರ ಜಾವ್ ಯ್ಕಲೆ . ವೈಟ್ ಡ್ವ್ಸ ರ್ಾ ಪಕ್ ಅಧಯ ಕಿೆ ಣ್ ಕೊೀರಿನ್ ರಸಾ ೀನಾಾ ನ್ ಬಿ. ಎಮ್. ಅಶಾೆ ಪಾಕ್ ರ್ವ ಗತ್ ರ್ಕಲ ಆನಿ ಪತಿಣ್ ಟ್ನಾಯ ಕ್ ಫುಲ್ಮಿಂ ತುರ ದಲ.

ನವೆಿಂಬರ 3 ವೆರ ನಿನಾದ ಮ್ಯಯ ಜಿಕಲ್ ಸ್ಕಟ ಡಿಯೊಿಂತ್ ವೊೀಯ್ಸ ಒಫ್ ಉಡುಪಿ - ಸೀಜನ್ ೬ ಸಂಭೆ ಮ್ಹನ್ ಚಲಯೆೆ ಿಂ. ದಕಿೆ ಣ್ ಕನ್ ಡ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಕರಾವಳ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಮವದರ ಒಕೂಾ ಟ ಹಣಿ ಹಿಂ ರ್ದರ ರ್ಕಲ್ಲೆ ಿಂ.

ಏಕ್ ಸ್ರಭಿೀತ್ ರಾತ್ ಸ್ತಿಂದರ ಸಂಗೀತ್ತನ್ ಭರಲ್ಲೆ ಸವಸಿಂಕ್ ಖುರ್ಶ ಕರಿಲ್ಮಗೆ . 90 ಇಸ್ವ ಿಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಮಾ ನ್ ಪಂಗಡ ಜಾವ್್ ಉಭೊ ರ್ಕಲೆ ಜಮೊ ಆತ್ತಿಂ ಫ್ಯಮ್ಹದ್ ಸಂಗೀತ್ತೆ ರ, ವಾ ಜಾಿಂತಿೆ ತಸ್ ಗವಪ ಆಸ್ರನ್ ಹಿಂಚ್ಣಿಂ ಪೆ ದಶಸನ್ ಲೀಕಾ ಮೊಗಳ್ ಜಾಲ್ಮಿಂ.

ಕಲ್ಮಕಾರ ಆನಿ ವಕಿೀಲ್ ನಾಗರಾಜಾನ್ ಹಿಂ ಉದ್ಲಘ ಟನ್ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ. ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಭಾಸಾ ರ ಬಸ್ಕೆ ರ, ಆದೆ ಅಧಯ ಕಿೆ ಣ್ ಸಂಗೀತ, ಶರತ್ ಉಚಿಲ ಹಜರ ಆಸಲ್ಲೆ ಿಂ. ---------------------------------------------------------

ವ್ಚೀಯ್ಿ ಒಫ್ ಉಡುಪಿ -

ಬಾೊ ೆಂಕಾ ಥಾವ್ಸಿ ನವಿೆಂ

ಸ್ೀರ್ನ್ 6

ಏಟ್ವಎಮ್ಿ

ದ್. ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯ ೊ ೆಂತ್ರ ಎಮ್ಸಿ ಸ್

ನವೆಬರ 4 ವೆರ ಎಮ್ಮಸ ಸ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಚೇರಮ್ಹಯ ನ್ ಅನಿಲ್ ಲೀಬೊಬ್ ಅಪಯ್ಕಲ್ಮೆ ಯ ಜಮ್ಹತಿರ ಕಳತ್ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ ಕಿೀ, ದ. ಕ. ಜಿಲ್ಮೆ ಯ ಿಂತ್ ಎಮ್ಮಸ ಸ ಬಾಯ ಿಂಕಾ ಥಾವ್್ ನವಿಂ ಏಟಎಮ್ಸ ರ್ಾ ಪನ್ ಜಾತೆಲ್ಲಿಂ ಮ್ಾ ಣ್. ರ್ಿಂಗತ್ತಚ್ ಇ-ರ್ಟ ಯ ಿಂಪಿಿಂಗ ಪಾಯ ನ್ ಕಾಡಸ, ಸೀನಿಯ್ರ ಕಾಡಸ ಸೌಲಭಯ ತ್ತ ಥೊಡ್ಯ ವಿಂಚ್ಲ್ಮೆ ಯ ಶಾರ್ಖಯ ಿಂನಿ ಪಾೆ ರಂಭ್ ಕತೆಸಲ್ಲ. ಎನ್.ಆರ.ಐ. ಸೇವ ವೆಗಿಂಚ್ ಬಾಯ ಿಂಕಾ ಥಾವ್್ ಮೆಳ್ಟ ಲ್ಲ ಮ್ಾ ಳಿಂ. ಕಂಕನಾಡಿ ಆನಿ ಬಿ. ಸ. ರೀಡ ಶಾಖೆ ಎದೊಳ್ಚ್ ಸಂಪೂಣ್ಸ ಹವ ನಿಯಂತಿೆ ತ್ ಜಾವ್್ ರ್ಕಲ್ಮಯ ತ್. ಸಭಾರ ವರ್ಸಿಂ ಥಾವ್್ ಎನ್.ಅರ.ಐ. ಸೌಲಭಯ ತ್ತ ಗರಾಯಾಾ ಿಂಕ್ ದಿಂವ್ ಯ ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಳ್ಿ ಿಂ ಆನಿ ಆತ್ತಿಂ ಹಕಾ ರಿಜವ್ಸ ಬಾಯ ಿಂಕಾ ಥಾವ್್ ಪವಸಣಿೆ ಮೆಳಿ ಯ . ಉಡುಪಿ ಶಾರ್ಖಯ ಿಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ೆ ಬಾಯ ಿಂಕಿಿಂಗ ಸೌಲಭಯ ತ್ತ ದೀಿಂವ್ಾ ನವಂಬರ ೧೦ ವೆರ ಉದ್ಲಘ ಟನ್ ಜಾತೆಲ್ಲಿಂ ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ ಅನಿಲ್ಮನ್. ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸಿಂಕ್ ’ವದ್ಲಯ ಭವಷ್ಟಯ ’ ಠೇವಣಿಕ್ 1.5% ವಡ ಚಡಿೀತ್ ಮೆಳಟ ತೊ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸಿಂನಿ ಹಚೊ ಸಧುಪಯೊೀಗ ಕಚೊಸ. ಅಸ್ಿಂಚ್ ರಾಷಿಟ ರೀಯ್ 16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಾಯ ಿಂಕಾ ಪಾೆ ಸ ಚಡಿೀತ್ ವಡ – 7.5% ಎಮ್ಮಸ ಸ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ದತ್ತ ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ ತ್ತಣೆಿಂ. -------------------------------------------------------

ಆಪಾೆ ಯ 75 ವರ್ಸಿಂಚಾಯ ಉತಸ ವ ಸಂದಭಾಸರ ಖೆಳವ್್ ದ್ಲಖಯೊೆ .

ಕೊಿಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆ ಥಾವ್್ ಹರ್ಯ ಳ್ ನಾಟಕ್’ಅಶಿಂ ತಶಿಂ ತಶಿಂ ಅಶಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಶಿಂ ಪಿಶಿಂ’

"ಕೊಿಂಕಿೆ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ನಾಟಕ್ ಮೊೀಗಿಂಚಿ ನಾಡ ಜಾಣಿಂ. ತಿ ನಾಟಕಿರ್ತ ಿಂಚಾಯ ಕಲ್ಲಕ್ ಮ್ಹನ್ ದತ್ತ ಕೊಿಂಕಣಿ ಕಲ್ಲಕ್ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ದಲ್ಲೆ ದೇಣಿೆ ವಖಣಿಂಕ್ ಫ್ಯವೊ. ಹಜಾರಿಂ ಕಲ್ಮಕಾರಾನಿ ತ್ತಿಂಚಿ ಕಲ್ಮ ಹಯ ವೇದರ ದ್ಲಖವ್್ ಆಜ್ ಸಭಾರ ನಾಿಂವಡಿದ ಕ್ ಜಾಲ್ಮಯ ತ್. ಆಜ್ ರ್ಲ್ಭರಲೆ ಲೀಕ್ಚ್ ಹಕಾ ಪೆ ಮುಖ್ ರ್ಕ್ಸ ಕಿೀ ತ್ತಿಂಕಾಿಂ

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೊಿಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಕಲ್ಲಚೊ ಕಿತೊೆ ಮೊೀಗ ಆರ್ ಮ್ಾ ಳಿ ಯ ಕ್." ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ ಫ್ಯ| ಮೆಲ್ಲವ ನ್ ಪಿಿಂಟೊನ್. 18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಪಾೆ ಯ ರ್ವ ಗತ್ ಭಾಷಣಿಂತ್ ಫ್ಯ| ಪಾವ್ೆ ಮೆಲ್ಲವ ನ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ ಮ್ಾ ಣಲ ಕಿೀ, "ಕೊಿಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಹಯ ವರ್ಸ ಸಭಾರ ನಾಟಕ್ ಪೆ ದಶಸನಾಿಂ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ ಆಪೊೆ ಜುಬ್ರೆ ವ್ ಆಚರುಿಂಕ್, ಆಜ್ ಆಮ್ಮ ಪೆ ದರ್ಸಿಂಚೊ ನಾಟಕ್ 17 ವರ್ಸಿಂ ಆದೊೆ ಜೊ ಲೀಕಾ ಮೆಚವ ಣೆಕ್ ಪಾತ್ೆ ಜಾಲೆ . ಚಡ್ಟ ವ್ ಕಲ್ಮಕಾರ ಆರ್ತ್ ಆದೆೆ ಚ್. ಮುರ್ಖೆ ಯ ಮ್ಹನಾಯ ಿಂನಿ ಆಮ್ಮ ಚಡಿೀತ್ ನಾಟಕಾಿಂ ಪೆ ದಶಸನ್ ಕತೆಸಲ್ಮಯ ಿಂವ್." ಮ್ಹಾ ಲಘ ಡೆ ಕಲ್ಮಕಾರ, ಜೊಸಸ ರಗ, ಡೆನಿಸ ಮೊಿಂತರ ಆನಿ ರ್ಜರಮ್ ವಸ ಹಿಂಕಾಿಂ ಹಯ ಸಂದಭಾಸರ ಮ್ಹನ್ ರ್ಕಲ. ಜೈಸನ್ ಲೀಬೊ ಬೊಿಂದೆಲ್, ಎಲಟ ನ್ ಪಿಿಂಟೊ ಬಜೊೆ ೀಡಿ, ವೆಲ್ಲಟ್ ಲೀಬೊ ಕೊಡೆಸಲ್, ಐವನ್ ಸರ್ಕವ ೀರಾ ವಲ್ಲನಿಸ ಯಾ ಹಣಿಿಂ ಕೊಿಂರ್ಕೆ ಿಂತೊೆ ಏಕ್ ಮ್ಹತ್ೆ ವಲ್ಲಿ ರೆಬಿಿಂಬರ್ಚಿಿಂ ಪದ್ಲಿಂ ಪಡ್ದ ಯ ಿಂ ಮ್ರ್ಧಿಂ ಗಯ್ಕೆ ಿಂ. ಫೊೆ ಯ್ಾ ಡಿ’ಮೆಲೆ ನ್ ಕಾಯೆಸಿಂ ಚಲವ್್ ವೆಾ ಲ್ಲಿಂ. ಹಯ ದೊೀನ್ ವರಾಿಂಚಾಯ ನಾಟಕಾಕ್ ಡಲ್ಮೆ ನ್ ದಗದ ಶಸನ್ ದಲ್ಲೆ ಿಂ ಆನಿ ಹಿಂ ನಾಟಕ್ ತುಳ್ದಿಂತ್ ದನೇರ್ಶ ಕಂಕನಾಡಿನ್ ಲ್ಲಖ್ಲ್ಲೆ ಿಂ ಆಸ್ೆ ಿಂ. ---------------------------------------------------------

ನವಂಬರ 4 ವೆರ ಬಾಳ್ಕ್ ರ್ಜಜುಚಾಯ ಪುಣ್ಯ ರ್ಕೆ ೀತ್ತೆ ಿಂತ್ ’ಪೆ ಕೃತಿ ಕಾಲ್ಮಕೃತಿ 2018’ ಸಪ ರ್ಧಸ ಮ್ಹಿಂಡುನ್ ಹಡಲ್ಲೆ . "ಪೆ ಕೃತಿ ದೇವನ್ ಆಮ್ಹಾ ದಲ್ಲೆ ಏಕ್ ವಾ ಡ ಕಾಣಿಕ್. ಅಮ್ಮ ತ್ತಚೊ ಮೊೀಗ 19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೇಳಚೊ ಕನಾಸಟಕ-ಗೀವ ಸಹ ಪೊೆ ವನಿಶ ಯ್ಲ್ ಫ್ಯ| ಪಿಯುಸ ಜೇಮ್ಸ ಆನಿ ಸೈರ ಡ್| ಕುಲ್ದೀಪ್ ಮೊರಾಸ ಹಣಿಿಂ ಸಪ ರ್ಧಯ ಸಚ್ಣಿಂ ನಾಮ್ ಫಲಕ್ ಉಗತ ವ್ೆ ಸಪ ರ್ಧಸ ಚಾಲು ರ್ಕಲ.

ಕರುಿಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪೆ ಕೃತಿ ವಡಿಂಕ್ ಸ್ರಡಿೆ ನಾ ತರ ಜಾಿಂವೊ್ ನಷ್ಟ ಆಮ್ಹಾ ಿಂಚ್," ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ ಫ್ಯ| ಪಿಯುಸ ಜೇಮ್ಸ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾನ್. ತೊ ಹಯ ಸಪ ರ್ಧಯ ಸಚ್ಣಿಂ ಉದ್ಲಘ ಟನ್ ಕರುನ್ ಉಲಯಾತ ಲ. ತಿಸ್ರೆ ವಷಿಸಕ್ ಸಪ ರ್ಧಸ ಆರ್ ರ್ಕಲೆ ನಮ್ಹನ್ ಬಾಳ್ಕ್ ರ್ಜಜು ಕೊಿಂಕಣಿ ಮ್ಹನಾಯ ಳ್ಿಂ ಆನಿ ಆಕಾರ ಇನೊ್ ೀವೇಶನ್ಸ ಹಣಿಿಂ ರ್ಿಂಗತ್ತ. ಕಾಮೆಸಲ್

ಡ್| ಕುಲ್ದೀಪ್ ಜೊ ಮ್ನಾಶ ಯ ಕೂಡಿಚಿ ಶಸತ ರಕಿೆ ೀಯಾ ಕಚೊಸ ಮ್ಾ ಣಲ ಕಿೀ, "ಹಿಂವೆಿಂ ಲ್ಮಿಂಕಾಾ ಕುಡೆಾ ವಪರಲ್ಲೆ ಆರ್ತ್. ಮ್ಹಾ ಕಾ ಹಿಂತುಿಂ ಸಂತೊಸ ಜಾಲೆ . ಫಕತ್ ಚಡಿೀತ್ ಶಕಾಪ್, ವೃತೆತ ಿಂತ್ ಮ್ಹ ಹುದೆದ ಚಡಿೀತ್ ಪಯೆಶ ಕಮ್ಹಿಂವ್ಾ ಆರ್ಧರ ಜಾತ್ತತ್ ಪುಣ್ ತೆ ಜಿೀವನಾಿಂತ್ ಸ್ತಖ್ ಸಮ್ಹರ್ಧನ್

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಡಿನಾಿಂತ್. ಕಲ್ಮ ಆನಿ ರ್ಹತ್ ಮ್ಹತ್ೆ ತೆಿಂ ಜಿೀವನಾಿಂತ್ ಮ್ಹನವಿಂಕ್ ಶಕಯಾತ ತ್." ಫ್ಯ| ಐವನ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾನ್ ಪಯೆಶ ಆನಿ ಫಲಕಾಿಂ ದಲ್ಲಿಂ. ಆಕಾರ್ಶ ಇನೊ್ ೀವೇಟಸಸ ಮ್ಹಾ ಲಕ್ ಹಯ

ಸಪ ರ್ಧಯ ಸ ಪಾಟೊೆ ರ್ಖಿಂಬೊ ಜಾವ್ ಸ್ರೆ . ದಯಾ ವಕಟ ರ ಲೀಬೊ ಆನಿ ಲೇಖಕ್ ವನಿಸ ಪಿಿಂಟೊ ಹಜರ ಆಸ್ೆ . ನಮ್ಹನ್ ರ್ಜಜು ಬಾಳ್ಕ್ ಮ್ಹನಾಯ ಳಯ ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಫ್ಯ| ಜೊಸ ಸದದ ಕಟ್ಟ ನ್ ಕಾಯೆಸಿಂ ಚಲವ್್ ವೆಾ ಲ್ಲಿಂ. 21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ ಕೃತ ಕಲ್ಲ್ಕೃತ ಜಿಕ್ಲಯ ಲ್ಫೆಂ ಅಶೆಂ ಆಸ್ತತ್ರ: ಲ್ಲ್ಾ ನ್ಹೆಂಚೊ ವಿಭಾಗ್: ಲ್ಲಶವ ನ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ (ಬೊಯಾೆ ಗಡಿ) ಪೆ ಥಮ್ ಸೈರಸ ಪಿಿಂಟೊ (ಆದೆೆ ಿಂ ಆನಿ ಆತ್ತಿಂಚ್ಣಿಂ) ದವ ತಿೀಯ್ ವಾ ಡಾೆಂಚೊ ಪಂಗಡ: ಸಾ ತ್ತ ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸ (ದವಯ ಬರಾಬರ ಸತ ರೀ) ಪೆ ಥಮ್ ನಿೀಲೇರ್ಶ ರಸಾ ೀನಾಾ (ಆವೆ ಬಲ್ಲ ಜಾಲ್ಮೆ ಯ ಿಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್) ದವ ತಿೀಯ್ -----------------------------------------------------------------------

ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನಿ ಸ್ ಪಿ. ಯು. ಕಾಲ್ತಜಿೆಂತ್ರ ದೇಶ್ಭಕ್ಲಾ ಚೊ ರಾಜ್ೊ ೀತಿ ವ ಸಮಾರಂಭ್

ಮಂಗುಿ ಚಾಯ ಸ ಸೈಿಂಟ್ ಆಗ್ತ್ ಸ ಪಿ. ಯು. ಕಾಲ್ಲಜಿಿಂತ್ ದೇರ್ಶಭರ್ಕತಚೊ ರಾಜೊಯ ೀತಸ ವ ಸಮ್ಹರಂಭ್ ನವೆಿಂಬರ 4 ವೆರ ಚಲಯೊೆ . ಕಲುಾ ರಾ ಆಟ್ಸ ಸ ಹಚೊ ರ್ಾ ಪಕ್ ಪೆ ದೀಪ್ ಕುಮ್ಹರ ಕಲುಾ ರ ಗೌರವ್ ಸೈರ ಜಾವ್ ಯ್ಕಲೆ . ಆಮ್ಮ ಸವ್ಸ ಭಾಸ್ರ ಆಮೊ್ ಯ ಚ್ ಭಾಸ್ರ ಕಸ್ರಯ ಸಮ್ೆ ವ್್ ಸವಸಚಿ ಸೇವ ಏಕಾಚ್ ರಿೀತಿರ ಕರುಿಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಿಂ ಆಮ್ಮ ಆಮ್ಮ್ ಗ್ತೆ ೀಸತ ಕಲ್ಮತಾ ಕ್, ಸಂಸಾ ೃತಿ ರ್ಿಂಬಾಳ್ದಿಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ತ್ತಣೆಿಂ ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ. ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಕ್ ಪೊೆ | ಜಿ. ರ್ಕ. ಭಟ್, ಪಾೆ ಿಂರ್ಪಾಲ್ ಭ| ಶಮ್ಮತ್ತ, ಸಹ ಪಾೆ ಿಂರ್ಪಾಲ್ ಭ| ನೊರಿನ್, ಕನ್ ಡ್ ಲ್ಲಕ್ ರರ ಶೈಲಜಾ ಹಜರ ಆಸೆ ಿಂ. ಕಾಯೆಸಿಂ ಪೂಜಾ ಶಟಟ ನ್ ಆನಿ ಪೂಜಾ ಡ.ಇನ್ ಚಲವ್್ ವೆಾ ಲ್ಲಿಂ. ---------------------------------------------------------

ಮಂಗ್ಳು ಚಾೊ ೊ ಕಾಮೆೊಲ್ ಶ್ಯಲ್ಲ್ೆಂತ್ರ ದೇಶ್ಭಕ್ಲಾ ಚೊ ರಾಜ್ೊ ೀತಿ ವ ಸಮಾರಂಭ್ ಮಂಗುಿ ಚಾಯ ಸ ಕಾಮೆಸಲ್ ಶಾಲ್ಮಿಂತ್ ದೇರ್ಶಭರ್ಕತಚೊ ರಾಜೊಯ ೀತಸ ವ ಸಮ್ಹರಂಭ್ ನವೆಿಂಬರ 4 ವೆರ ಚಲಯೊೆ . ಕನಾಸಟಕ ರಾಜಾಯ ಚಿ ಗ್ತೆ ೀಸತ ಕಲ್ಮ, ಭಾಸ ತಸ್ಿಂಚ್ ಸಂಸಾ ೃತಿ ರ್ಿಂಬಾಳ್್ ವಾ ರುಿಂಕ್ ಹೊ ದವಸ ಆಚರಣ್ ಜಾತ್ತ. 22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹಿಂಡುನ್ ಹಡಲ್ಲೆ ಿಂ. ಶಾಲ್ಮಚಿ ಪಾೆ ಿಂರ್ಪಾಲ್ ಭ| ಸರಿಕಾನ್ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸಿಂಕ್ ಕನಾಸಟಕಾಚಾಯ ರ್ಿಂಸಾ ೃತಿಕ್ ವವಧತೆ ವಶಾಯ ಿಂತ್ ಮ್ಹಾ ಹತ್ ದಲ್ಲ. ---------------------------------------------------------

ಕ್ಲ. ಇ. ದುಬಾಯ್ ಹಾೆಂಚೆೊ ಥಾವ್ಸಿ ’ಪೆ್ ೀರಣ್ ದಿೆಂವ್ೊ ೆಂ ಮಖೇಲಪ ಣ್’ ಚಿತ್ ಣ್ ಹಯ ಚ್ ನವೆಿಂಬರ 17 ವೆರ ರ್ಕ. ಇ. ದುಬಾಯ್ ಹಿಂಚ್ಣಯ ಥಾವ್್ ’ಪೆೆ ೀರಣ್ ದಿಂವೆ್ ಿಂ ಮುಖೇಲಪ ಣ್’ ಚಿತೆ ಣ್, ಇಿಂಡಿಯಾ ಕೆ ಬ್, ದುಬಾಯ್ ಹಿಂಗಸರ ರ್ಿಂರ್ಜಚಾಯ 7:00 ವರಾರ ಚಲ್ಲತ ಲ್ಲಿಂ. ಮುಖೆಲ್ಲ ಜಾವ್ ರ್ ಏಕ್ ವಯ ಕಿತ ಜೊ ಏಕ್ ವಟ್ ದ್ಲಖಯಾತ ವ ಫಮ್ಹಸಯಾತ ಏಕಾ ಲೀಕಾಚಾಯ ಪಂಗಾ ಕ್, ಸಂಘಟನಾಕ್ ವ ದೇಶಾಕ್. ಜಯೆತ ವಂತ್ ಮುಖೆಲ್ಲ ಸದ್ಲಿಂಚ್ ತ್ತಿಂಚಾಯ ಪಾಟ್ೆ ವದ ರಾಿಂಕ್ ಪೆೆ ೀರಣ್ ದತ್ತತ್ ತ್ತಿಂಚಾಯ ದಗದ ಶಸನ್, ವಶೀಲ್ಮಯ್ ವ ಕಾಮ್ ಸಂಪಾಯ ಪಣಿಿಂ ಕರುಿಂಕ್ ಉತೆತ ೀಜಿತ್ ಕಚ್ಣಸ ಜಾವ್ ರ್ತ್. ರ್ಕ.ಇ. ದುಬಾಯ್ ಮುಖೇಲಪ ಣ ವಶಾಯ ಿಂತ್ ಚಡಿೀತ್ ಸಮ್ೆ ಣಿ ಜೊಡುಿಂಕ್ ಹಿಂ ಚಿತೆ ಣ್ ಮ್ಹಿಂಡುನ್ ಹಡ್ಟ . ದೊೀಗ ಪೆೆ ೀರಿತ್ ಕಚ್ಣಸ ಭಾಷಣೆ ರ ತುಮ್ಹಾ ಿಂ ತಭೆಸತಿ ದತೆಲ್ಲ, ತ್ತಿಂಚಿ ಜಾಣವ ಯ್ ವಿಂಟ್ಟ ಲ್ಲ ಆನಿ ತುಮೆ್ ಿಂ ಮುಖೇಲಪ ಣ್ ಗ್ತೆ ೀಸತ ಕತೆಸಲ್ಲ. ಆಶಶ್ ಪಂಜಾಬ ಯುಎಇಿಂತ್ತೆ ಯ ಜಾಯ ಕಿಸ ಗೂೆ ಪ್ ಒಫ್ ಕಂಪೆನಿಸ ಹಚೊ ಸೀಇಒ ಜಾವ್ ಸ್ರ್ ಹೊ ಆತ್ತಿಂ ಜಾಯ ಕಿಸ ಬಿಸ್್ ಸ ಸ್ರಲೂಯ ಶನ್ಸ , ಸಭಾರ ಕಂಪಾೆ ಯ ಿಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಿಂಕ್

ವವಧ್ ರ್ಿಂಸಾ ೃತಿಕ್ ಕಾಯಾಸಕೆ ಮ್ಹಿಂ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸಿಂನಿ

ತಭೆಸತಿ ದೀಿಂವ್ಾ ವಪಾತ್ತಸ. ತ್ತಚಾಯ ಜಯಾತಚೊ ತೆರ್ತ ಮೆಿಂತ್ ಜಾವ್ ರ್, ತ್ತಕಾ ತ್ತಚಾಯ ಚ್ಣಪಾಯ ಕ್ ಸಭಾರ ಜಯಾತಚಿಿಂ ಪಾಕಾಿಂ ಆರ್ತ್. 2011 ಇಸ್ವ ಿಂತ್ ತ್ತಕಾ "ಯಂಗ ಏಶಯ್ನ್

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎಚಿೀವಸಸ" ಪೆ ಶಸತ ಎಕ್ಸಪೊನ್ಟ್ ಮ್ಮೀಡಿಯಾ ಥಾವ್್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ ಿಂ. 2012 ಇಸ್ವ ಿಂತ್ "ರಿೀಟೇಯ್ೆ ಲ್ಲೀಡ್ಶಸಪ್ ಪೆ ಶಸತ " ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ . ಆಶರ್ಶ ಆತ್ತಿಂ ರ್ಾ ಪಕ್ ರ್ಿಂದೊ, ಬೊೀಡಸ ರ್ಿಂದೊ ಅನಿ ರ್ಿಂದೆಪಣಚೊ ದರೆಕೊತ ರ ಜಾವ್್ ಯುಎಇ ಇಿಂದುಸ ಆಿಂಟ್ೆ ಪೆ ನೂರಾಚೊ ಜಾವ್ ರ್. ಏಕ್ ಯ್ಶಸವ ೀ ಭಾಷಣೆ ರ, ತ್ತಕಾ ಸಭಾರ ಉದೊಯ ೀಗರ್ತ ಿಂನಿ ತ್ತಿಂತಿೆ ಕತೆಿಂತ್ ತಬ್ರಸತಿ ದೀಿಂವ್ಾ ಆಪಯ್ಕಲ್ಲೆ ಿಂ ಆರ್. ತ್ತಚಿ ವಶೇಷತ್ತ ಇನ್ವ ಸಟ್ಮೆಿಂಟ್ಸ ಆನಿ ಇಕೊನಾಮ್ಮಕ್ಸ ಅಮೇರಿಕಾಚಾಯ ಬಾಬಸ ನ್ ಕಾಲೇಜಿ ಥಾವ್್ ಜೊಡ್ೆ ಯ , ಲಂಡ್ನ್ ಬಿಸ್್ ಸ ಸ್ಕಾ ಲ್, ರ್ಟ ನ್ಫೊಡಸ ಯೂನಿವಸಸಟಚಾಯ ಗೆ ಜುಯೆಟ್ ಸ್ಕಾ ಲ್ ಒಫ್ ಬಿಸ್್ ಸ ಥಾವ್್ ತ್ತಣೆ ಡಿಗೆ ಜೊಡ್ೆ ಯ . ರನ್ಹಲ್ಡ ಒಲ್ಫವ್ರಾ ರನಾಲ್ಾ ಒಲ್ಲವೆರಾ ಏಕ್ ತ್ತಲ್ಲಿಂತ್ ಮ್ಹಯ ನ್ಜ್ಮೆಿಂಟ್ ಕನಸ ಲ್ಲಟ ಿಂತ್ ಆನಿ ಎಸ್ಸ ಸಮೆಿಂಟ್ ಸ್ಪ ಶಲ್ಲಸಟ , ಜೊ ಸಭಾರ ಕಂಪಾೆ ಯ ಿಂಕ್ ತ್ತಿಂಚೊ ತ್ತಲ್ಲಿಂತ್ ಪಂಗಡ ವಿಂಚುಿಂಕ್ ಆನಿ ಜಯಾತಚಿಿಂ ಮೆಟ್ಿಂ ಕಾಡುಿಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರುನ್ ಆರ್. ತೊ ಏಕ್ ಅಿಂತರಾಸಷಿಟ ರೀಯ್ ಮ್ಟ್ಟ ರ ಪೆ ಶಸತ ಮೆಳ್ಲೆ ರ್ವಸಜನಿಕ್ ಭಾಷಣೆ ರ ಜಾವ್ ರ್. ಸಭಾರಾಿಂನಿ ತ್ತಕ್ ಗೌರವ್ ಸೈರ ಭಾಷ್ಟಣೆ ರ ಜಾವ್್ ಆಪಯಾೆ . ತ್ತಣೆ ಯ್ಶಸವ ೀ ಶಬಿರಾಿಂ, ಕಾಮ್ಹಶಾಲ್ಮಿಂ ವವಧ್ ಶಾಲ್ಮಿಂಕ್, ಸಂಘಟನಾಿಂಕ್, ಸಂರ್ಾ ಯ ಿಂಕ್ ಮ್ಮಡಲ್ ಈಸಟ ಆನಿ ಭಾರತ್ತಿಂತ್ ಚಲಯಾೆ ಯ ಿಂತ್ ಮ್ಹತ್ೆ ನಂಯ್ ರ್ಮುದ್ಲಯ್ಕಕ್/ರ್ಿಂಸಾ ೃತಿಕ್ ಸಮ್ಹರಂಭಾವೆಳರ ತ್ತಣೆಿಂ ಕಾಯ್ಕಸಿಂ ನಿವಸಹಣ್ ರ್ಕಲ್ಮಯ ಿಂತ್. 1992 ಇಸ್ವ ಥಾವ್್ ಟೊೀಸಟ್ಮ್ಹಸಟ ಸಸ ಇಿಂಟರನಾಯ ಶನಲ್ ಹಚೊ ರ್ಿಂದೊ ಜಾವ್ ರ್ ಜಂಯ್ ತ್ತಣೆ ಮುಖೇಲಪ ಣಚ್ಣಿಂ ತಸ್ಿಂ ಭಾಷಣಿಂಚಿ ತಭೆಸತಿ ಜೊಡ್ೆ ಯ . ಗಲ್ಿ ಪೆ ದೇಶಾಿಂತ್ ತ್ತಕಾ ಪಾಟ್ಪಾಟ್ ಚಾಯ ರ ಪಾವಟ ಿಂ ಛಾಿಂಪಯ ನ್ಶಪ್ ಮೆಳಿ ಿಂ. 1997 ಆನಿ 2003 ಇಸ್ವ ಿಂನಿ ಟೇಪ್ ರ್ಕಲ್ಮೆ ಯ ಭಾಷಣಿಂನಿ ತ್ತಕಾ ದುಸ್ೆ ಿಂ ರ್ಾ ನ್ ಮೆಳಿ ಿಂ ಆನಿ 2002 ಇಸ್ವ ಿಂತ್ ತ್ತಣೆ ತಿಸ್ೆ ಿಂ ಬಹುಮ್ಹನ್ ಆಪಾೆ ಯಾೆ ಿಂ. ಹಿಂ ಅಮೇರಿಕಾಿಂತ್ತೆ ಯ ಕಾಯ ಲ್ಲಫೊೀನಿಸಯಾಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಿಂ ಜಾವ್ ರ್. ರನಾಲ್ಮಾ ನ್ ಗ್ತಸಟ ಲ್ಲಕ್ ರಾಿಂ ಸಭಾರ ರ್ಖಯ ತ್ ಸಂಘಟನಾಿಂಕ್ ದಲ್ಲೆ ಿಂ ಆರ್ತ್. 24 ವೀಜ್ ಕ

300 ವಯ್ೆ ಭಾಷಣ್ ಸಪ ರ್ಧಯ ಸಿಂಕ್ ತೊ ಮುಖೆಲ್ ಜಡೆ , ಅಧಯ ಕ್ಷ್, ಜಡೆ ಜಾವ್್ ವವುಲ್ಮಸ. ಅಸ್ಿಂಚ್ ತ್ತಕಾ ತ್ತಣೆ ಪಾಿಂಚ್ ಭಾಷ್ಟನಿಿಂ ದಲ್ಲೆ ಿಂ ಏಕ್ ಕಾಯೆಸಿಂ ಆಜೂನ್ ಉಗಾ ರ್ಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್್ ಉಲ್ಮಸಿಂ. ತ್ತಣೆಿಂ ಬರಯ್ಕಲ್ಲೆ ಿಂ 200 ವಯ್ೆ ಕಾಣಿಿಂಯೊ ಆನಿ ಲೇಖನಾಿಂ ಸಭಾರ ಪತ್ತೆ ಿಂನಿ ಪಗಸಟ್ ಜಾಲ್ಮಯ ಿಂತ್. ಸಮೆಾ ೀಳಾಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರುೆಂಕ್ ಸಕಯ್ಯ ಚಿಚಾಯ್ಣ: https://www.daijiworld.com/frm_kel/ ---------------------------------------------------------

ಕಾಕೊಳಾೆಂತ್ರ ಹ್ಲ್ ಾ ಕಮ್ಸಶನ್ಹ ಥಾವ್ಸಿ ಸಮೆಾ ೀಳ್

ಕಾಕಸಳಿಂತ್ ಕಾಕಸಳ್ ಡಿೀನರಿಚಾಯ ಹಲ್ತ ಕಮ್ಮಶನಾ ಥಾವ್್ ಸಮೆಾ ೀಳ್ ಮ್ಮಯಾರ ರ್ಿಂತ್ ದೊಮ್ಮನಿಕ್ ಫಿಗಸರ್ಜಚಾಯ ಸಮುದ್ಲಯ್ ಭವನಾಿಂತ್ ಚಲಯೆೆ ಿಂ. ಉಡುಪಿಚೊ ಬಿಸಪ ಅ| ಮ್ಹ| ದೊ| ರ್ಜರಾಲ್ಾ ಐರ್ಕ್ ಲೀಬೊ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ರ್ಾ ನಾರ ಬಸಲೆ . ತ್ತಣೆಿಂ ದವಟ ಪೆಟವ್್ ಸಮೆಾ ೀಳ್ ಉದ್ಲಘ ಟನ್ ರ್ಕಲ. ನರ್ಸಿಂನಿ, ದ್ಲಖೆತ ರಾಿಂನಿ, ವೈದಯ ಕಿೀಯ್ ಸಹಯ್ ದತೆಲ್ಮಯ ಿಂನಿ ತಸ್ಿಂಚ್ ಭಲ್ಮಯೆಾ ಕಮ್ಮಶನಾಚಾಯ ರ್ಿಂದ್ಲಯ ಿಂನಿ ಹಿಂತುಿಂ ಪಾತ್ೆ ಘೆತೊೆ . ಫ್ಯ | ಡ್| ಲ್ಲಸೆ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾನ್ ಇಗರ್ಜಸಚಿ ಶಖವ್ೆ ಆನಿ ವೈಧಯ ಕಿೀಯ್

ೊಂಕಣಿ


ವೃತಿತ ತತ್ತವ ಿಂವಶಿಂ ಉಜಾವ ಡ ಫ್ಯಿಂಖಯೊೆ . ಡ್| ಲ್ಲಸೆ ಲುವಸ, ರ್ಕಎಮ್ಸ ಮ್ಣಿಪಾಲ್, ’ಮ್ಹನವ್ ಜಿೀವಚೊ ಭಮ್ಸ ಆನಿ ಘನ್’ ವಶಾಯ ಿಂತ್ ಉಲಯೊೆ . ಲ್ಮಗಿಂ ಲ್ಮಗಿಂ 120 ವೃತಿತ ಪರ ಮ್ನಾಶ ಿಂ ಹಯ ಕಾಯಾಸಕ್ ಹಜರ ಆಸೆ ಿಂ. ರರ್ರಿಯೊನ್ ರ್ವ ಗತ್ ರ್ಕಲ ಆಮ್ಮ ವಲ್ಮಾ ನ್ ಧನಯ ವದ್ ಅಪಿಸಲ್ಲ. ಕವತ್ತ ಡಿ’ಸಲ್ಮವ ನ್ ಕಾಯೆಸಿಂ ಚಲವ್್ ವೆಾ ಲ್ಲಿಂ. --------------------------------------------------------

ಮಂಗುಿ ಚೊಸ ಬಿಸಪ ಅ| ಮ್ಹ| ದೊ| ಪಿೀಟರ ಪಾವ್ೆ ಸಲ್ಮಾ ನಾಾ ನ್ ವೈಸಎಸ/ವೈಎಸಎಮ್ ರಾಷಿಟ ರೀಯ್ ಮ್ಟ್ಟ ಚ್ಣಿಂ ಮುಖೇಲಪ ಣ್ ತಭೆಸತಿ ಉದ್ಲಘ ಟನ್ ನವೆಿಂಬರ 5 ವೆರ ಬಜೊೆ ೀಡಿ ಶಾಿಂತಿ ಕಿರಣಿಂತ್ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ. ಹಿಂ ಕಾಯೆಸಿಂ ನವೆಿಂಬರ 5 ತೆಿಂ 10 ಪಯಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತ ಲ್ಲಿಂ. ಫ್ಯ| ಪಿೀಟರ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ ದರೆಕೊತ ರ ಪಾಸತ ರಲ್ ಸ್ಿಂಟರ, ಫ್ಯ| ಚೇತನ್ ಮ್ಚಾದೊ ವೈಸಎಸ/ವೈಎಸಎಮ್ ರಾಷಿಟ ರೀಯ್ ಚಾಪೆೆ ೀಯ್್ , ಫ್ಯ| ರುಪೇರ್ಶ ಮ್ಹಡ್ತ , ಮಂಗುಿ ಚೊಸ ದರೆಕೊತ ರ ಆನಿ 25 ವೀಜ್ ಕ

ರ್ಜಸವ ಟ್ ಕಾವ ಡ್ೆ ಸ, ರಾಷಿಟ ರೀಯ್ ಅಧಯ ಕಿೆ ಣ್ ವೇದರ ಆಸೆ ಿಂ. ರ್ಜಸವ ೀಟ್ನ್ ಸವಸಿಂಕ್ ರ್ವ ಗತ್ ಮ್ಹಗೆ . ಬಿರ್ಪ ನ್ ರ್ಿಂಗ್ತೆ ಿಂ ಕಿೀ, ಸವಸಿಂನಿ ಸಮ್ಹರ್ಜಿಂತ್ ಕಿತೆಿಂ ಘಡ್ಟ ಮ್ಾ ಳ್ಿ ಿಂ ಸದ್ಲಿಂಚ್ ಪಳ್ಿಂವ್ಾ ಜಾಯ್, ತೊ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸಿಂಕ್ ಆನಿ ತ್ತಿಂಚಾಯ ಆನಿಮೇಟರಾಿಂಕ್ ರ್ಿಂಗಲ್ಮಗೆ , ದೇವಚಾಯ ಉತ್ತೆ ಚ್ಣರ ಮ್ಹನ್ ದವನ್ಸ, ತ್ತಚ್ಣರ ತ್ತಿಂಚಿ ದೀಷ್ಟ ದವುೆ ನ್ ಜಿಯೆಿಂವ್ಾ ೊಂಕಣಿ


ಪಾವಸ ವೆಳರ ಗರ್ಜಸಕ್ ಪಾಿಂವ್ ಏಕ್ ಮ್ಹತ್ೆ ಇಮ್ಹಜ್ - ಮ್ರಿಲ್ಲನ್ ಮ್ನೊೆ ೀಚಿ -ರ್ಟ ಮ್ಫೊ ಡ್ಸಿಂತ್ತೆ ಯ ಬ್ರಡಫೊಡಸ ರರ್ತ ಯ ರ, ಲಥಮ್ ಪಾಕಾಸಿಂತ್. ಹಚಿ ಲ್ಮಿಂಬಾಯ್ 26 ಫಿೀಟ್ ಆನಿ ಜಡ್ಯ್ 30,000 ಪಾಿಂವಾ ಿಂ. ಕಾಿಂಯ್ 20-25 ಜಣಿಂಕ್ ಪಾವ್ಸ ಯೆತ್ತನಾ ಆಸ್ರೆ ಘೆವೆಯ ತ್.

ಹಫ್ತಾ ೊ ಹಫ್ತಾ ೊ ಕ್ ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ ತುಜಾೊ ಈಮೇಯ್ಣಯ ಕ್ ಜಾಯ್? ತುಜೆೆಂ ಈಮೇಯ್ಯ ಹಾಕಾ ಧಾಡ: veezkonkani@gmail.com 26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದುಬಾಿಂಯ್ತ ಆರ್್ ಯ ಮಂಗುಿ ಚಾಯ ಸ ರ್ಖಯ ತ್ ಪರೀಪಕಾರಿ ಮೈಕಲ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾಕ್ ಕನಾಸಟಕ ಸಂಘನ್ ’ಮ್ಯೂರ’ ಪೆ ಶಸತ ದೀವ್್ ಮ್ಹನ್ ರ್ಕಲ್ಮ. ಹಯ ಪೆ ಶಸ್ತ ಚ್ಣಿಂ ನಾಿಂವ್ ಜಾವ್ ರ್, ’ಮ್ಯೂರ ವಶವ ಮ್ಹನಯ ಕನ್ ಡಿಗ’ ಆನಿ ಹ ಪೆ ಶಸತ ಮೈಕಲ್ಮಕ್ ನವೆಿಂಬರ 16 ವೆರ ತ್ತಿಂಚಾಯ 16 ವಯ ವಷಿಸಕೊೀತಸ ವ ಸಂದಭಿಸಿಂ ದುಬಾಿಂಯಾತ ೆ ಯ ಶಾಜಾಸಿಂತ್ ದತೆಲ್ಲ. ಹಿಂ ರಂಗೀನ್ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ ಇಿಂಡಿಯ್ನ್ ಎಸ್ರೀಸಯೇಶನ್ ಶಾಜಾಸ ಒಡಿಟೊೀರಿಯ್ಮ್ಹಿಂತ್ ರ್ಿಂರ್ಜಚಾಯ 4:00 ವರಾರ ಚಲ್ಲತ ಲ್ಲಿಂ. ರ್ಖಯ ತ್ ಕನ್ ಡ್ ನಟ್ ಅನಂತ್ ನಾಗ ಹಯ ಕಾಯಾಸಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರ ಜಾವ್್ ಹಜರ ಆಸ್ರತ ಲ. ಪಾಿಂಚ್ ವರಾಿಂ ಲ್ಮಿಂಬಾಯೆಚಾಯ ಹಯ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಮ್ತ ಸಂಗೀತ್, ನಾಚ್ ಆನಿ ಹಸ್ರ ದರಬಸತ ಆಸ್ತ ಲಯ . ಮೈಕಲ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾಚೊ ಮ್ಹಿಂಯ್ಗಿಂವ್ ಪುತುತ ರ, ತೊ ತ್ತಚಾಯ ಪರೀಪಕಾರಿ ಕಾಮ್ಹಕ್ ಸಂರ್ರಾದಯ ಿಂತ್ ನಾಿಂವಡ್ೆ . ತೊ ರ್ಕನಾ್ ಿಂಯ್ ಆಪೆೆ ಿಂ ಲ್ಮಾ ನ್ಪಣ್ ರ್ಿಂಬಾಳತ ಆನಿ ಮ್ಹಧಯ ಮ್ಹಿಂಚಾಯ ಕಿೀಣಸಿಂ ಥಾವ್್ ಪಾಟಿಂ ಸತ್ತಸ. ಮೈಕಲ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾನ್ ಹಜಾರಿಂ ದುಬಾಿ ಯ ಭುಗಯ ಸಿಂಕ್ ತ್ತಿಂಚಾಯ ಶಕಾಪ ಕ್ ಆನಿ ಭಲ್ಮಯೆಾ ಕ್ ಆರ್ಧರ ದಲ್ಮ. ತಸ್ಿಂಚ್ ತ್ತಣೆಿಂ ನಿರಾಶೆ ತ್ತಿಂಕ್ ತಸ್ಿಂಚ್ ದುಬಸಳಯ ಿಂಕ್ ಆಪಿೆ ಖಳನಾಸ್ ಕುಮ್ಕ್ ದಲ್ಮಯ . ಪೆ ಸ್ತತ ತ್ ತೊ ಐವರಿ ಗೆ ಯ ಿಂಡ ಗೂೆ ಪ್ ಒಫ್ ಹೊಟ್ಲ್ಸ , ದುಬಾಯ್ ಹಚೊ ಮ್ಹಯ ನ್ಜಿಿಂಗ ಡೈರೆಕಟ ರ ಜಾವ್್ ವವುತ್ತಸ. ಮೈಕಲ್ಮನ್ ಮಂಗುಿ ರಾಿಂತ್ ಏಕ್ ದ್ಲಖ್ಲೆ ಚ್ ರಚಾೆ . ರುಪಯ್ 15 ಕೊರಡ್ಿಂಚ್ಣಿಂ ’ಎಜುಕೇರ’ ಟೆ ಸಟ ಸ್ತರು ಕರುನ್ ಜಾತ್, ಕಾತ್, ಮ್ತ್ ಲ್ಲಖಿನಾರ್ತ ಿಂ ಗರ್ಜಸವಂತ್ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸಿಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕನ್ಸ ತ್ತಿಂಚ್ಣಿಂ ಜಿೀವನ್ ನಂದನ್ ಕಚ್ಣಸಿಂ ಯೊೀಜನ್ ಹತಿಿಂ ಧಲ್ಮಸಿಂ. ಹಜಾರಾಿಂನಿ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸ ಹಚ್ಣ ಥಾವ್್ ಫ್ಯಯೊದ ಜೊಡ್ಟ ತ್ ಆನಿ ಹಯ ಟೆ ರ್ಟ ಚಾಯ ಕುಮೆಾ ನ್ ಆಪೆೆ ಿಂ ಊಿಂಚ್ ಶಕಾಪ್ ಆಪಾೆ ಿಂವ್ಾ ಹಜಾರಾಿಂನಿ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸ ತ್ತಿಂಕಾಿಂ ಅಜಿಸ ಘಲ್ಮತ ತ್. ಮೈಕಲ್ ಕೊಿಂಕಣಿ, ಕನ್ ಡ್, ತುಳ್ದ ಭಾಸ್ರ ಆನಿ ತ್ತಿಂಚಿ ಸಂಸಾ ೃತಿ ವರ್ತ ರುಿಂಕ್ ಆಪಿೆ ಕುಮ್ಕ್ ದೀವ್್ ಿಂಚ್ ಆರ್, ಗಲ್ಮಿ ಿಂತ್ ತಸ್ಿಂ ಹ ದೇಶಾಿಂನಿ. ತ್ತಚಾಯ ದಯಾಳ್ ಸಹಕಾರಾನ್ ಸಭಾರ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಿಂ ಸಂರ್ರಭರ ಜಾವ್್ ಿಂಚ್ ಆರ್ತ್. ಹಿಂ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಿಂ ಗಲ್ಿ , ಭಾರತ್ ತಸ್ಿಂಚ್ ಜಗತ್ತತಚಾಯ ಹರ ಭಾಗಿಂನಿ ಚಲ್ಮೆ ಯ ಿಂತ್. 28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದೂರದೃಷಿಟ ಚೊ, ಮೈಕಲ್ ಯುವ ಉದೊಯ ೀಗಿಂಕ್ ಏಕ್ ಪೆೆ ೀರಣ್ ಮ್ಹತ್ೆ ನಂಯ್, ಕುಮ್ಕ್ಯ್ಕೀ ಜಾವ್ ರ್. ಸಭಾರಾಿಂನಿ ನವೊ ಉದೊಯ ೀಗ ಆರ್ ಕರುನ್ ಜಿೀವನಾಿಂತ್ ಜಯ್ತ ಜೊಡ್ೆ ಿಂ. ಮೊವಳ್ ಉತ್ತೆ ಿಂಚೊ ದಯಾಳ್ ಸವ ಭಾವಚೊ ಮೈಕಲ್ ಆತ್ತಿಂ ಆಪೊೆ ಚಡ್ಟ ವ್ ವೇಳ್ ಯುವ ಉದಯ ಮ್ಮಿಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್, ತಭೆಸತಿ ದೀವ್್ , ಸಮ್ಹರ್ಜಿಂತ್ತೆ ಯ ಸಂಘ್-ಸಂರ್ಾ ಯ ಿಂಕ್ ಆನಿ ಮುಖೇಲ್ಮಯ ಿಂಕ್ ಜಿೀವನಾಿಂತ್ ನವಿಂ ಪಂಥಾಹವ ನಾಿಂ ಜೊಡುಿಂಕ್ ತಸ್ಿಂಚ್ ಸಮ್ಹಜಿಕ್ ಮ್ಮತೃತ್ತವ ಚ್ಣಿಂ ವತ್ತವರಣ್ ನಿಮುಸಿಂಕ್ ತೊ ಆಪಾೆ ಯ ಪರೀಪಕಾರಿ ಕಾಮ್ಹಿಂ ಮುರ್ಖಿಂತ್ೆ ವವುತ್ತಸ. ಮೈಕಲ್ಮಚ್ಣ ಲಗ್ ಫ್ಯೆ ವಯಾಲ್ಮಗಿಂ ಜಾಲ್ಮಿಂ ಆನಿ ತ್ತಕಾ ದೊಗ ಚಲ್ಲಯೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಚಲ ಆರ್. ಪೆ ಸ್ತತ ತ್ ತಿಿಂ ದುಬಾಿಂಯ್ತ ಜಿೀವನ್ ರ್ತ್ತಸತ್. ಕನಾಸಟಕ ಸಂಘ್, ಶಾಜಾಸಚೊ ಅಧಯ ಕಾೆ ನ್ ಸವಸಿಂಕ್ ಹಯ ಕಾಯಾಸಕ್ ಆಪವೆೆ ಿಂ ದಲ್ಮಿಂ ಆನಿ ಮೈಕಲ್ಮಕ್ ಚಾಯ ರ ತ್ತಳಯೊ ಪೆಟ್ಟಿಂಕ್ ಹಜರ ಜಾಿಂವ್ಾ ಉಪಾಾ ರ ಮ್ಹಗೆ . ---------------------------------------------------------

ಪೆಮೊೆಂಕಿೆಂತ್ರ ಕರುಣಾಮಯ

ಆಶ್ ಮ್ ಬಸ್ಪ ಉಘಡಾ್

ಮಂಗುಿ ಚೊಸ ಬಿಸಪ ಅ| ಮ್ಹ| ದೊ| ಪಿೀಟರ ಪಾವ್ೆ ಸಲ್ಮಾ ನಾಾ ನ್ ಪೆಮ್ಸಿಂಕಿಿಂತ್ ಕರುಣಮ್ಯ್ ಆಶೆ ಮ್ ನವಂಬರ 7 ವೆರ ಉಘಡೆೆ ಿಂ. ತ್ತಣೆಿಂ ಆಶೆ ಮ್ ಆಶೀವಸದತ್ ಕರುನ್ ಆಶೆ ಮ್ಹಚ್ಣಿಂ ಲ್ಮಿಂಛನ್ (ಲೀಗ) ಅನಾವರಣ್ ರ್ಕಲ. 29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲೀಕಾಕ್ ಉದೆ್ ೀರ್ನ್ ಬಿಸಪ ಮ್ಾ ಣಲ, ’ಪಾೆ ಯೆರ್ತ ಿಂಕ್ ಏಕ್ ಆಶೆ ಮ್ ಚಲಂವೆ್ ಿಂ ಮ್ಾ ಳಯ ರ ಕಾಿಂಯ್ ಸ್ತಲಭಾಯೆಚಿ ಸಂಗತ್ ನಂಯ್; ಆಶೆ ಮ್ಹಚಾಯ ಟೆ ಸಟ ಿಂನಿ ಹಯ ಆಶೆ ಮ್ಹಿಂತ್ ಪಾೆ ಯೆರ್ತ ಿಂಕ್ ತ್ತಿಂಚಾಯ ಚ್ ಕುಟ್ಾ ಚಾಯ ರ್ಿಂದ್ಲಯ ಿಂಪರಿಿಂ ಪಳ್ಿಂವ್ಾ ಮ್ನ್ ರ್ಕಲ್ಮಿಂ ಆನಿ ತ್ತಿಂಚೊ ಮೊೀಗ ಆನಿ ಜತನ್ ದೀಿಂವ್ಾ ಮುರ್ಖರ ಸಲ್ಮಯ ಸತ್. ಹಿಂಗಸರ ಜಿಯೆಿಂವ್ ಯ ಪಾೆ ಯೆರ್ತ ಿಂನಿ ಚಿಿಂತೆ್ ಿಂ ನಾಕಾ ಕಿೀ ತಿಿಂ ಮ್ಾ ಣ್ ರ್ಿಂಡುನ್ ಸ್ರಡಲ್ಲೆ ಿಂ. ಬಿರ್ಪ ನ್ ಸವ್ಸ ಟೆ ಸಟ ಿಂಕ್ ಆಪೆೆ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯೆೆ .

ಪೆಮ್ಸಿಂಕಿಚೊ ಫಿಗಸಜ್ ಪಾದೆ ಫ್ಯ| ಲುವಸ ಕುಟನಾಾ ದ್ಲಯ್ಕೆ ವಲ್ಾ ಸ ರ್ಾ ಪಕ್ ವಲಟ ರ ನಂದಳರ್ಕ, ಎಮ್ಮಸ ಸ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಚೇರಮ್ಹಯ ನ್ ಅನಿಲ್ ಲೀಬೊ ಫೆಮ್ಹಸಯ್, ಟೆ ಸಟ ವನ್ಸ ಿಂಟ್ ಪಾವ್ೆ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ ಆನಿ ಆಿಂಡುೆ ಮೊಿಂತರ ಹಜರ ಆಸ್ೆ . ಮ್ಹನಸಮ್ಮಕಟ್ಟ ಿಂತ್ತೆ ಯ ಶವಸನ್ ಕಂಪಿಂಡ್ಿಂತ್ ಆರ್್ ಯ ಕರುಣಮ್ಯ್ ಆಶೆ ಮ್ಹಿಂತ್ 25 ಖಟೆ ಿಂ ಆರ್ತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ೆ ಯ 4 ವರ್ಸಿಂನಿ 70 ಜಣಿಂಕ್ ಹಿಂಗಸರ ಸೇವ ಲ್ಮಬಾೆ ಯ . ಸಭಾರಾಿಂ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಗ್ತಲ್ಮಯ ಿಂತ್. ಪೆಮ್ಸಿಂಕಿಿಂತ್ತೆ ಯ ಹಯ ದುರ್ೆ ಯ ಆಶೆ ಮ್ಹಿಂತ್ 50 ಖಟ್ೆ ಯ ಿಂಚಿ ಸೌಲಭಯ ತ್ತ ಆರ್. -----------------------------------------------------------------------

ಬಸ್ಪ ಜೆರಾಲ್ಡ ಲೊೀಬೊ ’ಶ್ಯರಧಿ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕಕ ಟ’ ಉದಾಾ ಟನ್ ಕತೊ ಮಂಗುಿ ರ ನೊತ್ಸ ಎಮೆಾ ಲ್ಲಯ ಡ್| ಭಾರತ್ ಶಟಟ ಮ್ಾ ಣಲ, ’ಪಾೆ ಯೆರ್ತ ಿಂಕ್ ಆಶೆ ಮ್ ಸ್ತರು ಕಚ್ಣಸಿಂ ಏಕ್ ಮ್ಹತ್ತವ ಚ್ಣಿಂ ಕಾಮ್. ಹಿಂ ಆಮ್ಹಾ ಿಂ ದುರ್ಖತ ಕಿತ್ತಯ ಸದ್ಲಿಂಚ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಿಂಯ್ಾ ಘರಾಿಂನಿ ದವುೆ ನ್ ತ್ತಿಂಚಿ ಚಾಕಿೆ ಕರುಿಂಕ್ ಜಾಯ್. ತ್ತಿಂಕಾಿಂ ಪಾೆ ಯೆರ್ತ ಿಂಚಾಯ ಘರಾಿಂಕ್ ರ್ಧಡೆ್ ಿಂ ಏಕ್ ದುರ್ಖಚಿ ಗಜಾಲ್ ತೆಿಂ ಖಂಡಿತ್. ಆಮ್ಮ ಚಿಿಂತ್ತಿಂವ್ ಪಾೆ ಯೆರ್ತ ಿಂ ಆಮ್ಹಾ ಿಂ ಏಕ್ ತರ್ಕೆ ಫಡ್ಫ್ಯಡ ಮ್ಾ ಣ್. ಹಿಂವ್ ಹಿಂ ಆಶೆ ಮ್ ಆರ್ ರ್ಕಲ್ಮೆ ಯ ಿಂಕ್ ಮ್ಾ ರ್ಜ ಹಧಿಸಕ್ ಉಲ್ಮೆ ಸ ಪಾಠಯಾತ ಿಂ." ಫ್ಯ| ವಕಟ ರ ಮ್ಚಾದೊ, ಕೊಡೆಸಲ್ ಇಗರ್ಜಸಚೊ ವಗರ ಮ್ಾ ಣಲ, ’ಕರುಣಮ್ಯ್ ಆಶೆ ಮ್ ಜಾತಲ ಏಕ್ ದವೊ ಪಾೆ ಯೆರ್ತ ಿಂಕ್ ಜಿಿಂ ಹಯ ಆಶೆ ಮ್ಹಿಂತ್ ಜಿಯೆತ್ತತ್. ಏಕ್ ಮ್ಣಿೆ ಆರ್, ’ಉಣೆಿಂ ಉಲಯ್, ಚಡಿೀತ್ ಕಾಮ್ ಕರ’ ತಸ್ಿಂ ಹಯ ಆಶೆ ಮ್ಹಚಾಯ ಟೆ ಸಟ ಿಂನಿ ತ್ತಿಂಚ್ಣ ಕಾಮ್ ತುಥಾಸನ್ ರ್ಕಲ್ಮಿಂ. ಹಿಂವ್ ಆಶೇತ್ತಿಂ ಕಿೀ ಹೊ ಆಶೆ ಮ್ ಪಾೆ ಯೆರ್ತ ಿಂಕ್ ಗರ್ಜಸಚೊ ಮೊೀಗ ಆನಿ ಮ್ಯಾಪ ಸ ದತಲ ಮ್ಾ ಣ್.’

ಬಿಸಪ ರ್ಜರಾಲ್ಾ ಲೀಬೊ ’ಶಾರಧಿ ಮ್ಹಳ ಒಕೂಾ ಟ’ ಉದ್ಲಘ ಟನ್ ಉದ್ಲಯ ವರ ಸೈಿಂಟ್ ಫ್ಯನಿಸ ಸ ರ್ಕೆ ೀವಯ್ರ ಸಭಾರ್ಲ್ಮಿಂತ್ ನವೆಿಂಬರ 5 ವೆರ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ. ಹಯ ಡಿೀನರಿಿಂತ್ ಉಡುಪಿ, ಕಲ್ಮಾ ಡಿ, ಉದ್ಲಯ ವರ, ಕಟಪಾಡಿ, ಯೆಮ್ಹಸಳ್, ಮ್ಯಡುಬ್ರಳ್ಿ , ಕುಿಂಟಲ್ನಗರ, ಮ್ಣಿಪಾಲ್ ಆನಿ ಪೆರಂಪಳಿ ಥಾವ್್ ಸೆ ೀಯೊ ಹಜರ ಆಸ್ರೆ ಯ .

ಮ್ಹನು ಬಂಟ್ವ ಳ್ ಹಣೆಿಂ ಕಾಯೆಸಿಂ ಚಲವ್್ ವೆಾ ಲ್ಲಿಂ. ಕರುಣಮ್ಯ್ ಆಶೆ ಮ್ಹಚೊ ಟೆ ಸಟ ಅರುಣ್ ಪಾಯ ಟೆ ಕ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ ಆನಿ ಎಲ್ಮಯ್ಸ ಲೀಬೊ ಹಣಿಿಂ ಧನಯ ವದ್ ಅಪಿಸಲ್ಲ. 30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಕನಾಸಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮ್ಟ್ಟ ರ. ಒಟ್ಟಟ ಕ್ 15,643 ಕುಟ್ಾ ಿಂ ಹಯ ಪಾಿಂಚ್ ಡಿೀನರಿಿಂನಿ ಆರ್ತ್ ತಸ್ಿಂ ಏಕಾ ಕುಟ್ಾ ಥಾವ್್ ಏಕ್ ಸತ ರೀ ಹಯ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಭತಿಸ ಜಾಲ್ಲ ಜಾಲ್ಮಯ ರ ಕಿತೆೆ ಿಂ ಬರೆಿಂ ಆಸ್ೆ ಿಂ? ಪೆ ಸ್ತತ ತ್ 8,300 ಸತ ರೀಯೊ ಸಗಿ ಯ ದಯೆಸ್ಜಿಿಂತ್ ಭತಿಸ ಜಾಲೆ ಯ ಆರ್ತ್. ಸತ ರೀಯಾಿಂನಿ ಹಯ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಸ್ವೊಸಿಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತ್ತಿಂಚೊ ತ್ತಳ್ ಸವಸಿಂಕ್ ಆಯಾಾ ಸ್ಿಂ ಕರುಿಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಸ್ಿಂ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ ತರ ತ್ತಿಂಕಾಿಂ ಸಕಾಸರಾಚೊಯ ಸವ್ಸ ಸೌಲತ್ತಯ ತ್ತಿಂಚೊಯ ಕಯೆಸತ್ತ. ಸಮ್ಹರ್ಜಿಂತ್ತೆ ಯ ಅನಿೀತಿ ವಶಾಯ ಿಂತ್ ತ್ತಿಂಚೊ ತ್ತಳ್ ಉಭಾರುಯೆತ್ತ, ತ್ತಿಂಚಿ ಬೇಪವಸ ಕಚಾಯ ಸ ವರೀಧಿ ಝಗಾ ಯೆತ್ತ. ನಹಿಂಚ್ ಆರ್ತ ಿಂ ಹಯ ಸಂಘಟನಾ ಮುರ್ಖಿಂತ್ೆ ಸಮ್ಹರ್ಜಿಂತ್ ಆಪೊೆ ಖರ ವಿಂಟೊ ದ್ಲಖವೆಯ ತ್ತ. ಮ್ಹಚ್ಸ 2019 ಭಿತರ ಹಿಂ ಆಮ್ಹಾ ಕ್ ಕರುಿಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಆಪಾೆ ಯ ಉದ್ಲಘ ಟನ್ ಭಾಷಣಿಂತ್ ಬಿರ್ಪ ನ್ ರ್ಿಂಗ್ತೆ ಿಂ ಕಿೀ, ’ಹಯ ಶಾರಡಿ ಮ್ಹಳ ಒಕೂಾ ಟ ಮುರ್ಖಿಂತ್ೆ , ದಯೆಸ್ಜಿಿಂತ್ತೆ ಯ 6 ಡಿೀನರಿಿಂನಿಿಂಯ್ ಸತ ರೀ ಸಂಘಟನಾಿಂ ರ್ಾ ಪನ್ ಕಚ್ಣಸಿಂ ಕಾಮ್ ಯ್ಶಸವ ೀ ಥರಾನ್ ಸಂಪೆೆ ಿಂ. ವವಧ್ ಫಿಗಸರ್ಜಿಂತ್ತೆ ಯ ಸತ ರೀಯಾಿಂಕ್ ಬಿರ್ಪ ನ್ ಆಪೆೆ ರ್ಭಾಷಯ್ ಪಾಟಯೆೆ ದಯೆಸ್ಜಿಚ್ಣಿಂ ಸವ ಪಾಣ್ ಜಾಯ ರಿ ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜಸಚಾಯ ಚಾಯ ರ ವೊಣೊಿಂದ ಮ್ರ್ಧಿಂ ರ್ಕಲ್ಮೆ ಯ ಕ್. ಮುಖೆೆ ಿಂ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ ರ್ ದಯೆಸ್ಜಿ ರಾವೊನ್ ಆಪೊೆ ತ್ತಳ್ ಮೆಳಯಾೆ ಯ ರ ಕಿತೆಿಂಚ್ ಮ್ಟ್ಟ ರ ಏಕ್ ಸತ ರೀಯಾಿಂಚ್ಣಿಂ ಫೆಡ್ರಶನ್ ಆನಿ 31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾವನಾ, ಇಗರ್ಜಸ ಭಾಯ್ೆ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಸತ ರೀಯಾಿಂನಿ ರ್ಿಂಗತ್ತ ಮೆಳ್ನ್ ತ್ತಿಂಚೊ ತ್ತಳ್ ಉಭಾಚಿಸ ಗಜ್ಸ ಅತಯ ವರ್ಶಯ ಜಾವ್ ರ್. ರಾಜಕಿೀಯ್, ಸಮ್ಹಜಿಕ್, ಆರ್ಥಸಕ್ ಸಂಗತ ಿಂನಿ ಸತ ರೀಯಾಿಂನಿ ಪಾತ್ೆ ಘೆವ್್ ತ್ತಿಂಚೊ ಎಕವ ಟ್ ದ್ಲಖಂವ್ ಗಜ್ಸ ಆರ್. ಸಾ ಳೀಯ್ ಎಲ್ಲರ್ಿಂವಿಂನಿ ಪಾತ್ೆ ಘೆವ್್ , ಸಕಾಸರಿ ಕಾಮ್ಹಿಂ ಆಪಿೆ ಿಂ ಕರುನ್, ವಡ್ಯ ಿಂನಿ-ಗೆ ಮ್ಹಿಂನಿ ಮುರ್ಖರ ಯೇವ್್ ಆಪೆೆ ಿಂ ಮುಖೇಲಪ ಣ್ ದ್ಲಖಂವೊ್ ವೇಳ್ ಆಯಾೆ . ಗ್ತಲ್ಮಯ ವರ್ಸ ದಯೆಸ್ಜಿಿಂತ್ ಸತ ರೀಯಾಿಂಚಾಯ ಸವ ಪಂಗಾ ಿಂಕ್ ಸಕಾಸರಾ ಥಾವ್್ ಲ್ಮಗಿಂ ಲ್ಮಗಿಂ ರುಪಯ್ 5, 50, 45, 934 ಉಣಯ ಸಂಕಾಯ ತ್ತಯ ಿಂಕ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಮೆಳಿ ಯ ತ್. ಆಮ್ಮ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಯುವಜಣಿಂಕ್ ಸಕಾಸರಿ ಕಾಮ್ಹಿಂಕ್ ಭತಿಸ ಜಾಿಂವ್ಾ ಉತೆತ ೀಜನ್ ದೀಿಂವ್ಾ ಜಾಯ್. ಹೇಝಲ್ ಡಿ’ಲ್ಲೀಮ್ಹ, ಉಡುಪಿ ಡಿೀನರಿಚಾಯ ಸತ ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಹಣೆಿಂ ಸವಸಿಂಕ್ ರ್ವ ಗತ್ ಮ್ಹಗೆ . ಆನಿಟ್ ಮೊೀನಿಸ ಕಾಯ್ಸದಶಸನ್ ಧನಯ ವದ್ ಅಪಿಸಲ್ಲ, ಪೆೆ ಸಲ್ಮೆ ಆಳವ ಆನಿ ವನುತ್ತ ನೊರನಾಾ ಹಣಿಿಂ ಕಾಯೆಸಿಂ ಚಲವ್್ ವೆಾ ಲ್ಲಿಂ.

ಬಜೊೆ ೀಡಿಿಂತ್ತೆ ಯ ಪಾಯ ಸ್ರಟ ರಲ್ ಇನ್ಸಟಟ್ಯಯ ಟ್ಿಂತ್ ಚಲೆ . ಮಂಗುಿ ಚೊಸ ಬಿಸಪ ಮ್ಹ| ದೊ| ಪಿೀಟರ ಪಾವ್ೆ ಸಲ್ಮಾ ನಾಾ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ರ್ಾ ನಾರ ಆಸ್ರೆ . ಫ್ಯ| ವನ್ಸ ಿಂಟ್ ಮೊಿಂತರ ರ್ೆ ಾ ಪಕ್ ಶಾಿಂತಿ ಕಿರಣ್ ಹಣೆಿಂ ಮ್ಮೀರ್ ವೆಳರ ಶಮ್ಹಸಿಂವ್ ರ್ಿಂಗೆ . ಸಭಾರ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಲ್ಮಯ್ಕಕ್ ಹಯ ಸಂಭೆ ಮ್ಹಕ್ ಹಜರ ಆಸ್ೆ . ಮುಖೆಲ್ ಸೈರ ಫ್ಯ| ಡ್ಯಾನ್ ವಸ, ರೆಕಟ ರ ಸೈಿಂಟ್ ಎಲೀಯ್ಕಸ ಯ್ಸ ಕಾಲ್ಲಜ್ ಉಲವ್್ ಆತ್ತಿಂಚಾಯ ಯುವಜಣಿಂಚಿಿಂ ಪಂಥಾಹವ ನಾಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಿಂಕ್ ತ್ತಿಂಚಾಯ ಜಿೀವನಾಿಂತ್ ಜಯ್ತ ಜೊಡುಿಂಕ್ ಆಸ್್ ಸಹಯ್ ಪಂಗಡ, ಕುಟ್ಾ ಚೊ ಸಹಕಾರ, ಉಣೊ ಜಾವ್್ ಯೆತ್ತ ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ. ಅಸ್ಿಂ ಜಾವ್್ ಆಯೆ್ ಯುವಜಣ್ ವಡ್ನಾತ್ಲ್ಲೆ ವಯ ಕಿತ ಜಾಲ್ಮಯ ತ್. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಲಹದ್ಲರ ಹಯ ವಶಿಂ ಶಕ್ಷಣ್ ದತ್ತತ್. ಆಮ್ಹಾ ಿಂ ಜಾಯ್ ಸಲಹದ್ಲರ ಸ್ರಸೆ ಕಾಯೆಚ್ಣ, ಸಲಹದ್ಲರ ಆಪಾೆ ಯ ಗರಾಯಾಾ ಿಂ ಸಂಗಿಂ ಮೊಲ್ಮಧಿಕ್ ವೇಳ್ ಖಚಿಸತೆಲ್ಲ.’

----------------------------------------------------------------------

ಶ್ಯೆಂತ ಕಿರಣ್ ಕೌನಿ ಲ್ಫೆಂಗ್ ಸೆಂಟರಾಚಿೆಂ ವಿೀಸ್ ವಸ್ತೊೆಂ

ಆಪಾೆ ಕ್ ಸಲಹದ್ಲರಾಿಂ ಮುರ್ಖಿಂತ್ೆ ಬರಚ್ ಫ್ಯಯೊದ ಲ್ಮಬಾೆ . ತ್ತಯ ವವಸಿಂ ಮ್ಾ ಜಾಯ ಜಿೀವನಾಿಂತ್ ವಾ ಡಿಲ್ಮಿಂಕ್ ಭಿಿಂಯೆಿಂವ್್ ರಾಿಂವೆ್ ಿಂ ರಾವೆ ಿಂ. ಹಿಂವ್ ಆತ್ತಿಂ ಅಸಲ್ಲ ಭಿರಾಿಂತ್ ನಾರ್ತ ಿಂ ಮ್ಾ ರ್ಜಿಂ ಜಿೀವನ್ ರ್ತ್ತಸಿಂ. ಏಕ್ ಬರ ಸಲಹದ್ಲರ ಆನಿ

ಮಂಗುಿ ಚಾಯ ಸ ಶಾಿಂತಿ ಕಿರಣ್ ಕೌನಸ ಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ಿಂಟರಾಚೊ ವೀಸ ವರ್ಸಿಂಚೊ ಸಂಭೆ ಮ್ ನವೆಿಂಬರ 5 ವೆರ 32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಮ್ಹಾ ಿಂ ಯ್ಶಸವ ೀ ಬದ್ಲೆ ವಣಿಂ ಹಡುನ್ ಯೆತ್ತತ್.’ ಮ್ಾ ಣಲ ಜಿ. ಆರ. ಎಜುಯ ಕೇಶನಲ್ ಟೆ ಸಟ , ಕರಾವಳ ಗೂೆ ಪ್ ಒಫ್ ಕಾಲ್ಲಜಸ, ಹಚೊ ಎಸ. ಗಣೇರ್ಶ ರಾವ್. ತೊ ಕೊಟ್ಟ ರ ಚೌಕಿಿಂತ್ತೆ ಯ ಕರಾವಳ ಕಾಲ್ಲಜಿಿಂತ್ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸಿಂಲ್ಮಗಿಂ ಉಲವ್್ ಆಸ್ರೆ . ತ್ತಣೆ ಸವ್ಸ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸಿಂಕ್ ದೀಪಾವಳ ಸಂದೇರ್ಶ ದೀವ್್ ತ್ತಿಂತ್ತಣಿಿಂ ತ್ತಿಂಚಾಯ ವಶೇಷ್ ಶಕ್ಷಣಿಂತ್ ಪೆ ವೀಣ್ ಜಾವ್್ ಜಿೀವನಾಿಂ ಜಯ್ತ ಜೊಡುಿಂಕ್ ಉಲ ಕರಿಲ್ಮಗೆ .

ಆತಿಾ ಕ್ ದರೆಕೊತ ರ ಎಕಾೆ ಯ ಕ್ ಸವ್ಸ ಭಿರಾಿಂತಿ ಥಾವ್್ ನಿಮ್ಸಳ್ ಜಾಿಂವ್ಾ ಆರ್ಧರ ದತ್ತ.’ ---------------------------------------------------------

ಕರಾವಳಿ ಕಾಲ್ತಜಿೆಂತ್ರ ಝಳ್ಝ ಳಿೊ ದಿವಳಿ

ದೀಪಾವಳ ಜಾವ್ ರ್ ಜಾಣವ ಯೆಚಿ, ಏಕತ್ತವ ಚಿ, ವಆವಳ್ಚಿ, ರ್ಕಿೆ ಫಿರ್ಚಿ, ಶಕ್ಷಣಚಿ ಆನಿ ಧೈರಾಚಿ ನಿಶಾಣಿ. ಉಜಾವ ಡ ಕಾಳಕಾಕ್ ರ್ಧಿಂವಾ ಯಾತ ಆನಿ ಸಂತೊಸ ಹಡ್ಟ . ಸಭಾರ ದೀಪಾವಳ ಸಂಭೆ ಮ್

ಕಾಲ್ಲಜಿಿಂತೆೆ ಿಂ ಸವ್ಸ ವತ್ತವರಣ್ ದವಯ ಿಂ ಪೆ ದಶಸನಾನ್ ಅಧಿಕ್ ಸ್ರಭಿತ್ ದರ್ತ ಲ್ಲಿಂ. ರಂಗೀಳ, 33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿವಳಿ ದಿವ್ಿ

ದವಳ ದವೆವ ಲ್ಮಯಾತ ಕೃಷ್ಟೆ , ಘರಾ ಆಿಂಗಣ್ ಭರಿ ಹಜಾರ ಬಣ್ೆ ಬಣೆ ರಂಗೀಲ್ಲ ಮ್ರ್ಧಯ ,ಲ್ಮಯಾತ ಪೊಣೆತ ರ್ಲ ಹಜಾರ ಘರಾ ರ್ವ ಗತ ಲಕುಮ್ಮ ಕೃಷ್ಟೆ , ರಾರ್ಧ ರಮ್ಣ ಆನಂದ ವಹರ ದವಳ ಪಬ್ರಸ ಭಕಿತ ಶೆ ೦ಗರ , ಅಪಸಣ್ ತುಕಾಾ ರಮ್ಣ ರಾಖ

ಫುಲ್ಮಿಂ ಪೆ ದಶಸನ್ ಆನಿ ದವೆ. ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸಿಂಕ್ ಗಡೆಶ ಿಂ ಅನಿ ಲ್ಮಾ ನ್ ರ್ಖಣ್ ದಲ್ಲಿಂ. ಭರತ್ತ ನಾಟಯ ಿಂ, ಜನಪದ ನಾಚ್, ಕೊೀಲ್ಮಟ, ರಾಜರ್ಾ ನಿ ನಾಚ್, ಗುಜರಾರ್ಥ ನಾಚ್, ಕಾಶಾ ೀರಿ ನಾಚ್ ಆನಿ ಬ್ರಿಂಗಳ ನಾಚ್ ದೊಳಯ ಿಂಕ್ ಏಕ್ ಫೆಸತ ದೀಲ್ಮಗ್ತೆ . --------------------------------------------------------34 ವೀಜ್ ಕ

ದವೆವ ನ ದವೊವ ೀ ಲಯ್ಕತ್ತ ಕೃಷ್ಟೆ , ಭಕಿತ ಶೆ ರ್ಧ್ ಭರಿ ಆತಾ ಒವಳ್ದ ಆರತಿ ಕರತ್ತ ಕೃಷ್ಟೆ ,ಘರಾ ಭರಿ ಆನಂದ ಶಾಯ ಮ್ ೊಂಕಣಿ


ಪಿೆ ೀತಿ ಮ್ಮ್ತ್ತ ದವಳ ವಡಾ ೀ , ಘರ ಸ್ತಿಂದರ ಬಿಂದ್ಲವನ ಜವೊವ ೀ

-ಉಮಾಪತ

--------------------------------------------------------------ಮ್ಹಗ್ತೆ ಮ್ಮಗ್ತಲ್ಲ ತುಗ್ತಲೇ ಘನಾ , ಉರ್ಧ್ ರ ಕರಿ ಸವಸಿಂಕ ಶಾಯ ಮ್ ಕಮ್ಲ್ಮ ಫೂಲ ಲಕಿೆ ಾ ವಸ , ಕೃಷೆ ವಸ ಪಾರಿ ಜಾತ

ಕಥೊಲ್ಫಕ್ ಸಭಾ ಪಾತ್ಲ್್ ನ್ ಬಸ್ತಪ ಕ್ ಸನ್ಹಾ ನ್ ಕತೊ

ವಸ ನಿೀಲ ಖಂಠ ಶವ , ಜಾವ ಲ ಅಗ್ ದೀಪ ಕರುಣ ಪೊಳಯ್ಕತ ರೂಪ ದವೆವ ೀರಿ ಶವ , ಓಿಂ ಕಾರ ತರಂಗ ಶವ ಮಂದ ಮ್ಹರುತ ನಾಟಯ ಶವ , ಜಾಾ ನ ಪಿೀಠ ನಿಲಂಜನ ಶವ ಭಕಿತ ಸ್ಕಪ ರ್ಥಸ ತೂಚಿಯ ಶವ , ಓಿಂ ಕಾರ ದವೆವ ೀರಿ ಶವ ಭಸಾ ತುಗ್ತಲೇ ಚರಣ್ ಶವ , ಕೆ ತ್ತತುಸ ಜಿೀವು ಮ್ಮಗ್ತಲೀ ಶವ ವತಿ ಜಾವು್ ಜೊಳತ ಶವ , ಅಿಂಧಕಾರು ದೂರ ಝಾವೊವ ೀ ಶವ

ಜಾಾ ನ ವಡಾ ಬುದೊದ ಿಂತ ಝಾವೊವ ೀ , ಅಿಂಧ ವಶಾವ ಸ ಜೊಳ್ದ್ ವೊೀಚೊ್ ೀ ಕಳ್ಕು ಊಜಾವ ಡ್ ಮ್ಮಿಂಚು ದೆವೊವ ೀ , ಕೊಿಂಕಣಿ ಸಂಸಾ ರತಿ ಉದದ ೀಪ ಝಾವೊವ ೀ ಸಮ್ಹಜ ಮ್ಮಗ್ತಲೇ ಸ್ತಧೆ ಢ ಝಾವೊವ ೀ , ಸ್ಕಖ ಶಾಿಂತಿ ವಶಾವ ಪವೊವ ೀ

ಮಂಗುಿ ರ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಕಥೊಲ್ಲಕ್ ಸಭಾ ಪೆ ತಿನಿಧಿಿಂನಿ ಆಪೊೆ ಪಾತೊೆ ನ್ ಬಿರ್ಪ ಕ್ ಸನಾಾ ನ್ ರ್ಕಲ. ಹಯ ಚ್ ವೆಳರ ನವೊ ವಗರ ರ್ಜರಾಲ್ ಫ್ಯ| ಮ್ಹಯ ಕಿೆ ಮ್ ನೊರನಾಾ ಕಿೀ ತಸ್ಿಂಚ್ ಆದೊೆ ವಗರ 35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಜರಾಲ್ ಮೊನಿಸ ಿಂಞೊರ ಡೆನಿಸ ಮೊರಾಸ ಪೆ ಭುಕ್ ತಸ್ಿಂ ದೊಗಿಂ ಯುವ ಕೊಿಂಕಣಿ ಕಥೊಲ್ಲಕ್ ಸಮ್ಹರ್ಜಚಾಯ ನ್ರ್ಕತ್ತೆ ಿಂಕ್ ಸನಾಾ ನ್ ರ್ಕಲ. ಕನಾಸಟಕ ಪಬಿೆ ಕ್ ಸವಸಸ ಕಮ್ಮಶನ್ ಹಚೊ ರ್ಿಂದೊ ಡ್| ರನಾಲ್ಾ ಅನಿಲ್ ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸ ಆನಿ ಎಮ್ಮಸ ಸ ಬಾಯ ಿಂಕಾಚೊ ಚೇರಮ್ಹಯ ನ್ ಅನಿಲ್ ಲೀಬೊ ಫೆಮ್ಹಸಯ್ ಹಿಂಕಾಿಂಯ್ ಮ್ಹನ್ ದಲ. ನವೆಿಂಬರ 4 ವೆರ ಹಿಂ ಕಾಯೆಸಿಂ ಕೊಡಿಯಾಲ್ೈಲ್ ಬಿರ್ಪ ಚಾಯ ಘರಾ ಚಲಯೆೆ ಿಂ.

ಸೈರಾಯ ಿಂಕ್ ವಶೇಷ್ ರಿೀತಿನ್ ಗುಮ್ಹಟ ಿಂಚಾಯ ಪದ್ಲಿಂಕ್ ತ್ತಳ್ ಘಲ್್ ರ್ವ ಗತ್ ದಲ. ವೇದರ ಅ| ಮ್ಹ| ದೊ| ಪಿೀಟರ ಪಾವ್ೆ ಸಲ್ಮಾ ನಾಾ , ವಗರ ರ್ಜರಾಲ್ ಫ್ಯ| ಮ್ಹಯ ಕಿೆ ಮ್ ನೊರನಾಾ , ಆದೊೆ ವಗರ ರ್ಜರಾಲ್ ಫ್ಯ| ಡೆನಿಸ ಮೊರಾಸ ಪೆ ಭು, ಫ್ಯ| ಮ್ಹಯ ಥ್ಯಯ ವಸ, ಫ್ಯ| ಫಡಿಸನಾಿಂಡ, ಡ್| ರನಾಲ್ಾ ಅನಿಲ್ ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸ, ಅನಿಲ್ ಲೀಬೊ, ರಲ್ಲಿ ಡಿ’ಕೊೀರ್ತ , ಆಲ್ಲವ ನ್ ಕಾವ ಡ್ೆ ಸ, ನೈಜಿಲ್ ಪಿರರಾ ಇತ್ತಯ ದ ಆಸ್ೆ . ಲ್ಮಯೇಕ್ ಮ್ಹಗೆ ಯ ಬರಾಬರ ಕಾಯೆಸಿಂ ಆರಂಭಿಲ್ಲಿಂ. ಕಥೊಲ್ಲಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ್ ಡೇವಡ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾನ್ ಸವಸಿಂಕ್ ರ್ವ ಗತ್ ರ್ಕಲ. ರ್ಜರಾಲ್ ಕಾಯ್ಸದಶಸ ಸ್ಲ್ಲಸತ ನ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾನ್ ವಧಿಸ ವಚಿೆ .

ಬಿರ್ಪ ನ್ ಪಾಟ್ೆ ಯ 30 ವರ್ಸಿಂ ಥಾವ್್ ಕಥೊಲ್ಲಕ್ ಸಭೆನ್ ರ್ಕಲೆ ವವ್ೆ ವಖಣೊೆ ಆನಿ ತ್ತಿಂಚಾಯ ನಿರ್ವ ರ್ಥಸ ಸೇವಕ್ ಹೊಗಿ ಪ್ ಪಾಚಾಲ್ಲಸಿಂ. ರ್ಿಂಗತ್ತಚ್ ಯುವಜಣಿಂನಿ ಸಮ್ಹರ್ಜಿಂತ್ ಸಕಾಸರಿ ಸೇವೆಿಂತ್ ಭತಿಸ ಜಾಿಂವ್ಾ ಆಪಿೆ ಆಶಾ ಉಚಾಲ್ಲಸ. ಪಾಪಾ ಫ್ಯೆ ನಿಸ ರ್ನ್ ಆಶೇಿಂವೆ್ ಯ ಪರಿಿಂ ಇಗರ್ಜಸ ಆಡ್ಳತ ಯ ಿಂತ್ ತಸ್ಿಂಚ್ ಸಂರ್ಾ ಯ ಿಂಚಾಯ ಆಡ್ಳತ ಯ ಿಂತ್ ಲ್ಮಯ್ಕಕಾಿಂಚೊ ಪಾತ್ೆ ವಡಂವ್ಾ ಉಲ ದಲ. ಸಭೆ ಪಾಟ್ೆ ಯ ನ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಸಮ್ಹಜ್ ಆರ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಬಿಸಪ ಮ್ಾ ಣಲ ತಸ್ಿಂಚ್ ಆದೆೆ ಿಂ ಏಕ್ ತುಳ್ದ ಪದ್ "ಅಕುಲು ಮುಕುಲು ಪೊಬುಸನಕುಲು.......... .ಪೊಬುಸನಕುಲ್ ಜೊೀಕುಲು ಪಪಿಸನಕುಲು." ಬಿರ್ಪ ಚ್ಣಿಂ ನವೆಿಂ ಮಂತೆ , "ಬಂಧುತವ " ಚ್ಣರ ತ್ತಣೆ ಮ್ಹತೊಸ ಪೆ ಭಾವ್ ಘಲ. ಸಮ್ಹಜ್ ಸ್ತರ್ಧರಣ್ ಕಾಮ್ಹಿಂನಿ ಸವ್ಸ ಸಮ್ಹರ್ಜಿಂತ್ತೆ ಯ ಲೀಕಾಕ್ ಹಡುಿಂಕ್ ಉಲ ದಲ, ತೊ ಮ್ಾ ಣಲ, "ಎಲ್ಲೆ ಇರು, ಏನು ಇರು....ಕಿೆ ಸತ ನಾಗರು" ಹಚೊ ಉಗಾ ಸ ತ್ತಣೆಿಂ ರ್ಕಲ. ತ್ತಣೆಿಂ ರ್ಿಂಗ್ತೆ ಿಂ ಕಿೀ, ನವಯ ಚಿಿಂತ್ತಪ ನ್ ತಸ್ಿಂ ನವಯ ಬಾಿಂದ್ಲಪ ನ್ ಸಮ್ಹಜ್ ಬಾಿಂದುಿಂಕ್ ಕಥೊಲ್ಲಕ್ ಸಭೆಚಾಯ ರ್ಿಂದ್ಲಯ ಿಂಕ್ ಉಲ ದಲ.

ಪಯೆೆ ಿಂ ಸನಾಾ ನ್ ರ್ಕಲೆ ಜಾವ್ ಸ್ೆ ಆತ್ತಿಂಚೊ ವಗರ ರ್ಜರಾಲ್ ಫ್ಯ| ಮ್ಹಯ ಕಿೆ ಮ್ ನೊರನಾಾ ಆನಿ ಆದೊೆ ವಗರ ರ್ಜರಾಲ್ ಫ್ಯ| ಡೆನಿಸ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ ಪೆ ಭು ಜಾಿಂಕಾಿಂ ಹರ ಕಾಯಾಸಿಂಕ್ ವಚೊಿಂಕ್ ಆಸ್ೆ ಿಂ. ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಹಯ ಸಕಯಾೆ ಯ ಿಂಕ್ ಸನಾಾ ನ್ ರ್ಕಲ: ಡಾ| ರನ್ಹಲ್ಡ ಅನಿಲ್ ಫೆನ್ಹೊೆಂಡಿಸ್: ಪಯೆೆ ಿಂಚೊ ಡೆಕಾಾ ನ್ ಹರಾಲ್ಾ ಪತ್ತೆ ಚೊ ಮ್ಹಾ ಲಘ ಡ ಸಂಪಾದಕ್, ಮಂಗುಿ ರ ಪೆೆ ಸ ಕೆ ಬಾಚೊ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ತಸ್ಿಂಚ್ ಏಕ್ ಸಮ್ಹಜಿಕ್ ಚಳವ ಳ್ಗರ ಆನಿ ಸಮ್ಹಜ್ ಸೇವಕ್. ತ್ತಕಾ ಕನಾಸಟಕ ಪಬಿೆ ಕ್ ಸವಸಸ ಕಮ್ಮಶನಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡಲೆ . 2009 ಇಸ್ವ ಿಂತ್

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅನಿಲ್ ಲೊೀಬೊ ಫೆಮಾೊಯ್:

ತ್ತಕಾ ಸರೀಜಿನಿ ನಾಯುಾ ಪೆ ಶಸತ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ . ರ್ಿಂಗತ್ತಚ್ 2019 ಇಸ್ವ ಿಂತ್ ತ್ತಕಾ ಕನಾಸಟಕ್ ಮ್ಮೀಡಿಯಾ ಅಕಾಡೆಮ್ಮ ಪೆ ಶಸತ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ . 2011 ಇಸ್ವ ಿಂತ್ ತ್ತಕಾ ಫ್ಯ| ಲುವಸ ಕನೇಸಲ್ಲಯೊ ಪೆ ಶಸತ ಇಿಂಡಿಯ್ನ್ ಕಾಯ ಥೊಲ್ಲಕ್ ಪೆೆ ಸಸ ಎಸ್ರೀಸಯೇಶನಾಚಿ ನೂಯ ಡೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ರಾಜೊಯ ೀತಸ ವ ಪೆ ಶಸತ ಮೆಳಿ ಯ . ಮಂಗುಿ ರ ಯುನಿವಸಸಟಚೊ ತೊ ಸ್ನ್ಟ್ ರ್ಿಂದೊ, ರೆಡ ಕಾೆ ಸ ಒಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಆನಿ ಪಿೆ ಜನ್ ಮ್ಮನಿಸಟ ರ ತಸ್ಿಂಚ್ ಸಬಾರ ಹರ ಸಮ್ಹಜಿಕ್ ಆನಿ ರ್ಹತಿಕ್ ಚಟ್ಟವಟಕಾಿಂನಿ ಹಳ್ಲೆ ಪಾತ್ೆ ತ್ತಚೊ. ತ್ತಕಾ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಲ್ಮಬಾೆ ಯ . ಡ್| ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸ ಮ್ಾ ಣಲ ಕಿೀ, ಪಾೆ ಮ್ಹಣಿಕ್ ಪೆೆ ೀತನ್ ದೇವಚಾಯ ಆಶೀವಸದ್ಲಿಂ ಬರಾಬರ ಜಯಾತಚಾಯ ಶಖರಾಕ್ ಪಾವೊಿಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ದತ್ತ. ಆಜ್ ಕಿತೆಿಂಚ್ ಅರ್ಧ್ಯ ನಂಯ್. ತೊ ಮ್ಾ ಣಲ ಚಡಿೀತ್ ಯುವಜಣಿಂನಿ ಸಕಾಸರಿ ಸೇವೆಚಾಯ ಕಾಮ್ಹಿಂಕ್ ಭತಿಸ ಜಾಿಂವ್ಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಣ್. ಪೆ ಥಮ್ ಮೇಟ್ ಜಾವ್್ ಪರಿೀಕಾೆ ದೀವ್್ ಸಂದಶಸನಾಕ್ ವಚೊಿಂಕ್ ಜಾಯ್. "ಪಯೆೆ ಿಂಚಾಯ ಸ್ತತ್ತತ ರ ರ್ಕದಿಂಚ್ ಸ್ರಡ್ ಸ್ರಡೆ್ ಿಂ ನಂಯ್, ಪಯೆೆ ಯ ಪಾವಟ ಯ್ಶಸವ ೀ ಮೆಳನಾ ತರ ದುರ್ೆ ಯ ಕ್, ತಿರ್ೆ ಯ ಕ್, ಚೊವತ ಯ ಕ್ ವಚೊಿಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಣಲ ಡ್| ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸ. ಜಯ್ತ ಜಾವ್ ರ್ ಸಲವ ಣೆಚ್ಣಿಂ ಫಲ್ಲತ್ತಿಂರ್ಶ ಆನಿ ಬರೆಿಂ ಪೆೆ ೀತನ್. ಕೊಿಂಕಣಿೀ ಸಮುದ್ಲಯಾ ಥಾವ್್ ಚಡಿೀತ್ ಯುವಜಣಿಂನಿ ಸಕಾಸರಿ ಸೇವೆಚಾಯ ಕಾಮ್ಹಿಂಕ್ ವಚೊಿಂಕ್ ಜಾಯ್. ರಾಜಾಯ ಿಂತ್ ಕಥೊಲ್ಲಕಾಿಂಚಾಯ ಸಂರ್ಾ ಯ ಿಂ ಮುರ್ಖಿಂತ್ೆ ಅಧಿಕ್ ಶಕ್ಷಣ್ ಲ್ಮಬಾತ , ಭಲ್ಮಯೆಾ ಸೌಲಭಯ ತ್ತ ಮೆಳಟ , ಸಮ್ಹಜಿಕ್ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಿಂ ಜಾತ್ತತ್. ಆಮ್ಮ ಏಕ್ ಲ್ಮಾ ನ್ ಸಮುದ್ಲಯ್ ತರಿೀ ಸಕಾಸರಿ ಸೇವೆಿಂನಿ ಕಾಮ್ಹ ಮೆಳಿ ಯ ರ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಸಮುದ್ಲಯಾಕ್ ಬರೆಿಂ ಜಾತೆಲ್ಲಿಂ.."

ಆಪುಣ್ಿಂಚ್ ಜಾವ್್ ವಯ್ೆ ಆಯ್ಕಲೆ ಉದೊಯ ೀಗ ಆನಿ ಸಮ್ಹಜ್ ಸೇವಲ್ ಜೊ ಜಾವ್ ರ್ ಏಕ್ ರ್ಖಿಂಬೊ ಇಗಜ್ಸಮ್ಹತೆಚೊ ಆಪಾೆ ಯ ಖಳಾ ತ್ ನಾರ್್ ಯ ವವೆ ನ್. ಕಥೊಲ್ಲಕ್ ಸಭೆಿಂತ್ ವವಧ್ ಹಂತ್ತರ ತೊ ವವುಲ್ಮಸ ಆನಿ ಸಭಾರ ವಶೇಷ್ ಮ್ಹದರಿಚಿಿಂ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಿಂ ಮ್ಹಿಂಡುನ್ ಹಡ್್ ಯ ಿಂತ್ ಯ್ಶಸವ ೀ ಜಾಲ್ಮ ಯುವಜಣಿಂಕ್ ತಸ್ಿಂಚ್ ಸಮುದ್ಲಯಾಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರುಿಂಕ್. ತೊ ಆತ್ತಿಂ 104 ವರ್ಸ ಸಿಂಚಾಯ ಮಂಗುಿ ರಾಿಂತ್ತೆ ಯ ಎಮ್ಮಸ ಸ ಬಾಯ ಿಂಕಾಚೊ ಚೇರಮೇನ್ ಜಾವ್್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಾೆ . ಆಪಾೆ ಯ ನವಯ ರ್ಧೀರಣಿಂ ಮುರ್ಖಿಂತ್ೆ ಹಿಂ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಊಿಂಚಾೆ ಯ ಶಖರಾಕ್ ಪಾವಂವೆ್ ಅತೆೆ ಗ ತ್ತಚ್ಣಯ ಲ್ಮಗಿಂ ಆರ್ತ್. ಇಗಜ್ಸಮ್ಹತೆಿಂತ್ ತಸ್ಿಂಚ್ ತಿಚಾಯ ಸಂರ್ಾ ಯ ಿಂನಿ ಲ್ಮಯ್ಕಕಾಿಂಕ್ ಆನಿ ಸತ ರೀಯಾಿಂಕ್ ಫ್ಯವೊತೊ ಮ್ಹನ್ ಆನಿ ಬರ್ಾ ಮೆಳ್ಿಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಣಟ ಅನಿಲ್. ಲ್ಮಯ್ಕಕಾಿಂಕ್ ಫಕತ್ ಉಣಯ ಮೊಲ್ಮಚಾಯ ವವೆ ಕ್ ಮ್ಹತ್ೆ ವಪುೆ ಿಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಾ ಣೆ್ ಿಂ ತ್ತಣೆ ಸಮ್ಹರ್ಜಿಂತ್ ಸ್ತರ್ಧರಣ್ ಹಡುಿಂಕ್. ಇಗರ್ಜಸಚಿಿಂ ಸಭಾರ ವಾ ಡ ಕಟೊಟ ೀಣಿಂ ರ್ಕಾಯ ಸ ರಿೀತಿರ ವಪನಾಸಿಂತ್, ಬರಾಯ ಥರಾನ್ ಹಿಂ ಕಟೊಟ ೀಣಿಂ ವಪಲ್ಮಯ ಸರ ಸಭಾರ ಕಷ್ಟಟ ಿಂಚಾಯ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಲೀಕಾಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ . ಪಾಪಾ ಫ್ಯೆ ನಿಸ ರ್ಚಾಯ ಉದೆ್ ೀಶಾ ಪೆ ಕಾರ ದಯೆಸ್ಜಿಿಂತ್ ನವೆಿಂ ವದ್ಲಳ್ ಹಡುಿಂಕ್ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಬಿರ್ಪ ನ್ ಕಚ್ಣಸಿಂ ಕಾಮ್ ಶಾಭಾಶಾ ಚ್ಣಿಂ, ಅಸ್ಿಂ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ ತರ ಆಮೆ್ ಮ್ರ್ಧಿಂ ಬರೆಿಂ ಪೆ ಜಾಪೆ ಭುತ್ವ ದಸ್ತ ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಾ ಳಿ ತ್ತಚಿ ದಶಾ. ಹಿಂ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ ಸ್ಲ್ಲನ್ ರಡಿೆ ಗಸ ಆನಿ ಫ್ಯೆ ನಿಸ ಸ ಡಿ’ಕುನಾಾ ಹಣಿಿಂ ಚಲಯೆೆ ಿಂ. ಸಭೆಚೊ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ರ್ಟ ಯ ನಿ ಲೀಬೊನ್ ಸವಸಿಂಕ್ ಧನಯ ವದ್ ಅಪಿಸಲ್ಲ.

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೊೆಂಕಣಿೀ ಅಕಾಡೆಮ್ಸ ಥಾವ್ಸಿ ವಿನೂತನ್ ಕಾಯೊಕ್ ಮ್ ಅಕಾಡೆಮ್ಮಚೊ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್್ ಫಕತ್ 7 ಮ್ಹನಾಯ ಿಂನಿ 36 ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಿಂ ರಾಜಾಯ ಚಾಯ ವವಧ್ ಜಾಗಯ ಿಂನಿ ರ್ಕಲ್ಮಯ ಿಂತ್ ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ ತ್ತಣೆಿಂ.

’ಹಳಿ ಥಾವ್್ ಡೆಲ್ಲೆ ಕ್, ಡೆಲ್ಲೆ ಥಾವ್್ ದುಬಾಯ್ಾ ’ ಕೊಿಂಕಣಿೀ ಅಕಾಡೆಮ್ಮ ಥಾವ್್ ವನೂತನ್ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ ಆಸ್ತ ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಅಕಾಡೆಮ್ಮಚೊ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಆರ. ಪಿ. ನಾಯ್ಾ ಹಣೆಿಂ ಜಾಗೀರ ರ್ಕಲ್ಮಿಂ. ಶಸಸಿಂತ್ ನವೆಿಂಬರ 6 ವೆರ ಜಾಲ್ಮೆ ಯ ಕೊಿಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಸಂವದ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಚಾಯ ಉದ್ಲಘ ಟನಾ ವೆಳರ ತೊ ಉಲವ್್ ಆಸಲೆ . ರ್ಹತ್ಯ

ನೂತನ್ ಜಾಗತಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಜೊೀಯ್ಕಡ್ ತ್ತಲೂಕಾಚಾಯ ಹಳ್ಿ ಿಂತ್ ಜಿಲ್ಮೆ ಮಂತಿೆ ಆರ. ಎ. ದೇರ್ಶಪಾಿಂಡೆ ಹಣೆ ಉದ್ಲಘ ಟನ್ ರ್ಕಲ್ಮಯ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಕುಮ್ಹಟ , ಶಸಸ ಆನಿ ಸದ್ಲ್ ಪುರ ತ್ತಲೂಕಾಿಂನಿ ಆಸ್ತ ಲ್ಲಿಂ. ಹಳಿ ಯ ಿಂನಿ ಆರ್ ಕಚಾಯ ಸ ಹಯ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಿಂನಿ ಕೊಿಂಕಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ಅಭಿವೃದ್ ವಶಾಯ ಿಂತ್ ಜಾಗತಿ ಆರ್ ಕತೆಸಲ್ಲ. ಕೊಿಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ವಶಾಯ ಿಂತ್ ಪೆ ಮ್ಹಣ್ವಚನ್ ಶಕಯೆತ ಲ್ಲ. ಹಿಂತುಿಂ ಭಾಗ ಘೆಿಂವ್ ಯ ಕಲ್ಮಕಾರಾಿಂಕ್ ಪೆ ಮ್ಹಣ್ಪತ್ತೆ ಿಂ ದತೆಲ್ಲ. ಹಳಿ ಯ ಿಂ ಥಾವ್್ ಶಹರಾಿಂಕ್ ತಸ್ಿಂ ಡೆಲ್ಲೆ ಕ್ 38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಿಂ ಅಭಿಯಾನ್ ವಚ್ಣಸಿಂ ಪೆ ಯ್ತ್್ ಚಾಲು ಆರ್. ಮ್ಹಚಾಸಿಂತ್ ಅಭಿಯಾನಾಚ್ಣಿಂ ಅಿಂತಿಮ್ ಕಾಯೆಸಿಂ ಚಲವ್್ , ಸ್ತಮ್ಹರ 150 ಕೊಿಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಿಂ ಥಾವ್್ ಬೂಕ್ ರಚುನ್ ದಸ್ಿಂಬರ ಮ್ಹನಾಯ ಿಂತ್ 100 ಬೂಕ್ ಅಕಾಡೆಮ್ಮ ಥಾವ್್ ಪಗಸಟ್ ಕಚ್ಣಸಿಂ ಯೊೀಜನ್ ಆರ್. ಎದೊಳ್ಚ್ 100 ಪುಸತ ಕಾಿಂಚೊ ಛಾಪೊ ಸ್ತವಸತಿಲ್ಮ.

ಹಿಂಚ್ಣ ಥಾವ್್ ’ಘೊಟ್ಳ್’ ನಾಟಕ್ ಪೆ ದಶಸನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ---------------------------------------------------------

ಬ್ರಿಂಗೂಿ ರ ದೂರದಶಸನಾಿಂತ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ರ್ಖಣರ್ಜವಣ್ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಿಂತ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ರ್ಖಣ್ ತಯಾರುಿಂಚ್ಣಿಂ ದ್ಲಖಂವ್ಾ ರಾಿಂದ್ಲಪ ಯ ಿಂ ಥಾವ್್ ಸಹಕಾರ ಘೆತ್ತೆ . ಉತತ ರ ಕನ್ ಡ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಪರಿಷತೆಚೊ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ನಿತಿನ್ ಕಾಸರಕೊೀಡುನ್ ಚಂಡೆ ಮ್ಹಚಾಯ ಸ ಬರಾಬರ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ ಉದ್ಲಘ ಟನ್ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ. ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಉಲವ್್ , ಕೊಿಂಕಣಿ ಪರಿಷತ್ 28 ವರ್ಸಿಂನಿ ಜಿಲ್ಮೆ ಯ ಿಂತ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಭಾಷ್ಟಭಿವೃದ್ ಚಿಿಂ ಸಭಾರ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಿಂ ಕರುನ್ ಆರ್. ಜನ್ರ ಮ್ಹನಾಯ ಚಾಯ ಪಯಾೆ ಯ ಹಫ್ಯತ ಯ ಿಂತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮ್ಟ್ಟ ರ ಕೊಿಂಕಣಿ ಏಕಾಿಂಕ್ ನಾಟಕ್ ಸಪ ರ್ಧಸ ಶಸಸಿಂತ್ ಮ್ಹಿಂಡುನ್ ಹಡೆಟ ಲ್ಲ. ಮುಖೆಲ್ ಸೈರ ಕೊಿಂಕಣಿ ರ್ಹತಿ ಕೂಡುೆ ಆನಂದ್ ಶಾನಭಾಗ ಉಲವ್್ ರಾಜಾಯ ಿಂತ್ತೆ ಯ ಶಾಲ್ಮಿಂನಿ ೬ ವಯ ಕಾೆ ಸ ಥಾವ್್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಭಾಸ ತೃತಿೀಯ್ ಭಾಸ ಜಾವ್್ ಅಭಾಯ ಸ ಕರುಿಂಕ್ ಅವಾ ಸ ಆಸ್ರನ್, ತ್ತಕಾ ಪೊೆ ೀತ್ತಸ ಹ್ ದೀಿಂವ್ಾ ಕೊಿಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮ್ಮನ್ ಯೊೀಜನ್ ಮ್ಹಿಂಡುಿಂಕ್ ಉಲ ದಲ.

a

ಆನ್ಯ ೀಕ್ ಸೈರ ದವ ಭಾಷ್ಟ ರ್ಹತಿ ಜಗದೀಶ ಎನ್. ಉಲಯೊೆ . ಗುರುಮ್ಯತಿಸ ವ. ಎಸ. ನ್ ಮ್ಹಗ್ತೆ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ. ಕೊಿಂಕಣಿ ರ್ಹತಿ ವಸ್ತದೇವ ಶಾನುಭಾಗನ್ ನಿರೂಪಣ್ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ. ಕೊಿಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮ್ಮ ರ್ಿಂದೊ ನಾಗೇರ್ಶ ಅಣೆವ ೀಕರಾನ್ ವಂದನ್ ದಲ್ಲಿಂ. ರ್ಿಂದೊ ಸಂತೊೀಷ್ ಶಣ್ಯ್ ಜಾಜರ ಆಸ್ರೆ . ಪೆ ಮೊೀದ್ ಕಾಮ್ತ್, ರಾಮ್ಚಂದೆ ಪೈ, ರಾಮ್ದ್ಲಸ ರಾಿಂಪೈ, ಪೆ ಕಾಶ ಶಣ್ಯ್, ಪೆ ಕಾಶ ನೇತ್ತೆ ವಳ ಹಣಿಿಂ ಸಹಕಾರ ದಲ. ದೊನಾಿ ರಾಿಂ ಚಲ್ಲ್ಮೆ ಯ ನಾಟಕ್ ಸಂವದ್ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಿಂತ್ ಗುರುಮ್ಯತಿಸ ವ. ಎಸ. ಹಣೆಿಂ ಕೊಿಂಕಣಿ ನಾಟಕಾಿಂಚೊ ಇತಿಹಸ ವಶಾಯ ಿಂತ್ ಉಪನಾಯ ಸ ದಲ. ಸಂವದ್ಲಿಂತ್ ವಸ್ತದೇವ ಶಾನುಭಾಗ, ರಾಮ್ಚಂದೆ ಪೈ, ವಶವ ನಾಥ ಶೇಟ್, ಪೆ ಕಾರ್ಶ ಶಣ್ಯ್, ಸಂತೊೀಷ್ ಶಣ್ಯ್ ಹಣಿಿಂ ಪಾತ್ೆ ಘೆತೊೆ . ರ್ಿಂರ್ಜರ ರ್ಧನ ಬಳಗ ಮಂಗಳೂರು

9 ವೆಿಂ ಮಂಗುಿ ರ ದಯೆಸ್ಜಿಚ್ಣಿಂ ಐಸವೈಎಮ್ ಸಮೆಾ ೀಳನ್ ನವೆಿಂಬರ 5 ವೆರ ರ್ಿಂತ್ ಜೊಕಿಮ್ ಇಗರ್ಜಸ ಮೈದ್ಲನಾರ, ಕಡ್ಬ ಉದ್ಲಘ ಟನ್ ಬ್ರಳಿ ರಿಚೊ

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ಜೊಸ್ಫ್ ವೇಗಸ, ಆನಿಮೇಟರ ಕಡ್ಬ ಶಾಖ್ಲ ಹಜರ ಆಸ್ೆ . ಜೈಸನ್ ಲ್ಲರಯ್ ಪಿರರಾ, ದಯೆಸ್ಜಿಚೊ ಯುವ ಅಧಯ ಕ್ಷ್, ಫೆವಶಾ ಮೊಿಂತೆರ ರ್ಜರಾಲ್ ಕಾಯ್ಸದಶಸ, ಅನಿೀರ್ಶ ಲೀಬೊ ಸಹ ಕಾಯ್ಸದಶಸ, ಜೇಮ್ಸ ಕಿೆ ಶಲ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ, ರಕಿೆ ತ್ ಪಿಿಂಟೊ, ಫೆ ಯ್ಲ್ ಗೆ ಯ ಡಸನ್ ಕೊೆ ಸ, ರಶಾ ತ್ತ ಪಿರರಾ, ಫ್ಯ| ಪಿೀಟರ ಗನಾಸ ಲ್ಲವ ಸ, ಫ್ಯ| ಅನಿಲ್ ರೀಶನ್ ಲೀಬೊ ಹಯ ಕಾಯಾಸಕ್ ಹಜರ ಆಸ್ೆ . ಬಿಸಪ ಹನಿೆ ನ್ ಡಿವೈಸ-2018 ಉದ್ಲಘ ಟನ್ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ. ಫ್ಯ| ರನಾಲ್ಾ ಲೀಬೊನ್ ಕಡ್ಬಾಚಿ ಚರಿತ್ತೆ ಆನಿ ಕುಟ್ಾ ಿಂ ವಶಾಯ ಿಂತ್ ರ್ಿಂಗ್ತೆ ಿಂ. ರಯ್ ಕಾಯ ಸ್ತ ಲ್ಲನೊನ್ ಯುವಜಣ್ ಜಾವ್ ರ್ತ್ ಆಯೆ್ ತಸ್ಿಂ ಫ್ಯಲ್ಮಯ ಿಂಚ್ಣ ಮುಖೆಲ್ಲ ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಬದ್ಲೆ ವಣೆ ಬರಾಬರ ಮುಖೆಲ್ಮಯ ಿಂನಿ ತ್ತಿಂಚೊ ಪಾತ್ೆ ಸಮ್ಪಿಸತ್ ರಿತಿನ್ ಖೆಳ್ಿಂಕ್ ಉಲ ದಲ. ---------------------------------------------------------

ಸ್ಕಕ ಟ್ ಗೈಡ ಪರಿೀಕ್ಲಷ ೆಂತ್ರ ಸ್ತೆಂ. ಜ್ಸಫ್ ಶ್ಯಲ್ಲ್ಕ್ ರಾಜ್ೊ ಪುರಸ್ತಕ ರ್

ಬಿಸಪ ಆನಿ ಕನಾಸಟಕ ರಿೀಜನಲ್ ಯೂತ್ ಕಮ್ಮಶನ್ ಚೇರಮೇನ್ ಬಿಸಪ ದೊ| ಹನಿೆ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾನ್ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೆ ಜಾವ್್ ರಯ್ ಕಾಯ ಸ್ತ ಲ್ಲನೊ, ಕನಾಸಟಕ ಕೊಿಂಕಣಿ ರ್ಹತಯ ಅಕಾಡೆಮ್ಮಚೊ ಮ್ಹಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ್; ಫ್ಯ| ಆಲ್ಲಿ ರಡ ರ್ಜ. ಪಿಿಂಟೊ, ವಕಾರ ಫೊರನ್, ಸೈಿಂಟ್ ಪಾವ್ೆ ಈಸಟ ನ್ಸ ಡಿೀನರಿ ಪುತುತ ರ; ಫ್ಯ| ರನಾಲ್ಾ ಲೀಬೊ, ವಗರ, ಸೈಿಂಟ್ ಜೊಕಿಮ್ಸ ಚಚ್ಸ, ಕಡ್ಬ; ಫ್ಯ| ರನಾಲ್ಾ ಪೆ ಕಾರ್ಶ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ, ದರೆಕೊತ ರ; ಫ್ಯ| ಅಶವ ನ್ ಲೀಹತ್ ಕಾಡೀಸಝಾ, ಸಹ ದಗದ ಶಸಕ್, ಐಸವೈಎಮ್, ಮಂಗುಿ ರ ದಯೆಸ್ಜ್; ಫ್ಯ| ಪೆ ವೀಣ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ, ದರೆಕೊತ ರ ಐಸವಯೆಮ್ ಸೈಿಂಟ್ ಪಾವ್ೆ ಈಸಟ ನ್ಸ ಡಿೀನರಿ, ಪುತುತ ರ; ಲುವಸ ಮ್ಸಾ ರನಾ ಸ, ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ್; ಜಸಿಂತ ವೇಗಸ, ಕಾಯ್ಸದಶಸ, ಫಿಗಸಜ್ ಸಲಹ ಮಂಡ್ಳ ಪುತುತ ರ

ಸೌಾ ಟ್ ಗೈಡ ಪರಿೀರ್ಕೆ ಿಂತ್ ಕುಿಂದ್ಲಪುರ ರ್ಿಂ. ಜೊಸ್ಫ್ ಶಾಲ್ಮಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪುರರ್ಾ ರ ಲ್ಮಬಾೆ . ಭಾರತ್ ಸೌಾ ಟ್ ಗೈಡ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ರಾ , ಬ್ರಿಂಗಳೂರು ಹಣಿಿಂ 20172018 ವರ್ಸಿಂತ್ ಚಲಯ್ಕಲ್ಮೆ ಯ ರಾಜ್ಯ ಪುರರ್ಾ ರ

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗೈಡ ಪರಿೀರ್ಕೆ ಿಂತ್ ಕುಿಂದ್ಲಪುರ ರ್ಿಂತ್ ಜೊೀಸ್ಫ್ ಹೈಸ್ಕಾ ಲ್ಮಚಿಿಂ ಭುಗಸಿಂ ಉತಿತ ೀಣ್ಸ ಜಾವ್್ ರಾಜ್ಯ್ಪಾಲ್ಮ ಥಾವ್್ ರಾಜ್ಯ ಪುರರ್ಾ ರ ಘೆತ್ತೆ . ಪಿಿಂತುರಾಿಂತ್ ಶಾಲ್ಮಚಿ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸತ ಣ್ಸ ಭ| ವಯೆೆ ಟ್ ತ್ತವೊೆ , ಗೈಡ ಶಕ್ಷಕಿ ಸ್ಲ್ಲನ್ ಬಾರೆಟೊಟ ಆನಿ ರಾಹ್ಯ ಪುರರ್ಾ ರ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ ಿಂ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸಣಿ ಪುಷ್ಟಪ ಆನಿ ಐಶ್ ಯ್ಸ ರ್ಖವಸ. ---------------------------------------------------------

ರ್ಕೆಂದಾಪುರಾೆಂತ್ರ ಕಾಯೆೊೆಂ ನಿವೊಹಣ್ ತರ್ಭೊತ ಶಭಿರ್

ವೇದರ ಪಾೆ ಿಂರ್ಪಾಲ್ ಫ್ಯ| ಪೆ ವೀಣ್ ಅಮೃತ್ ಮ್ಹಟಸಸ, ಆಯೊೀಗಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ವಲಟ ರ ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸ ಹಜರ ಆಸ್ೆ . ಸಂಪಣ್ಮಾ ಳ್ ವಯ ಕಿತ ಲ್ಲಸೆ ಅರೀಜಾನ್ ಶಬಿರಾರ್ಥಸಿಂಕ್ ತಭೆಸತಿ ದಲ್ಲ. ಶಬಿರಾರ್ಥಸಿಂನಿ ಬರ ಯೆವಾ ರ ದೀವ್್ ವಾ ಡ ಮ್ಟ್ಟ ನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಮೆ ಯ ಹಯ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಕ್ ಕುಿಂದ್ಲಪುರ ರ್ಮ್ಹಜಿ ಸಂಪಕ್ಸ ಮ್ಹಧಯ ಮ್ ಆಯೊೀಗಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಬನಾಸಡಸ ಡಿಕೊೀರ್ತ ನ್ ಕಾಯೆಸಿಂ ನಿವಸಹಣ್ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ ಆಯೊೀಗ ಸಂಚಾಲಕ್ ಲ್ಮರೆನ್ಸ ಫೆನಾಸಿಂಡಿರ್ನ್ ಧನಯ ವದ್ ದಲ್ಲ. ----------------------------------------------------------------------

ಯ್ಣರ್ಕ್ ಜಾೆಂವ್ಸಕ ವ್ಚಾೊ

ತಸಲ್ತೆಂ ವತವರಣ್ ಆಸ್ತ ಕರಿಜೆ

ನವೆಿಂಬರ 5 ವೆರ ಕುಿಂದ್ಲಪುರಾಿಂತ್ ಕಾಯೆಸಿಂ ನಿವಸಹಣ್ ತಭೆಸತಿ ಶಭಿರ ಮ್ಹಿಂಡುನ್ ಹಡೆೆ ಿಂ. ಲಗ್ , ಮುದ, ರೀಸ, ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ, ಪಾಳೆ ಯ ಿಂತ್ ದವಚ್ಣಸಿಂ ಅಸಲ್ಮಯ ಕುಟ್ಾ ಚಾಯ ರ್ಮ್ಹಜಿಕ್ ಸಮ್ಹರಂಭಾಿಂನಿ ಏಕ್ ಸ್ರಭಿತ್ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ ಮ್ಹಿಂಡುನ್ ಹಡುಿಂಕ್ ಪೆ ಯ್ತ್್ ಕಚೊಸ ಏಕ್ ಊಿಂಚೊೆ ಸಂಪೆ ದ್ಲಯ್. ಹರ ಸಂಭೆ ಮ್ಹಿಂಕ್ ಪಯೆಶ ದೀವ್್ ಕಾಯಾಸ ನಿವಸಹಕಾಿಂಕ್ ಹಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಳಿ ಗಜ್ಸ ನಾ. ಮ್ಾ ಣೊನ್ ಕುಿಂದ್ಲಪುರ ರಜರಿ ಮ್ಹಯ್ ಇಗರ್ಜಸಚೊ ವಗರ ಫ್ಯ| ರ್ಟ ಯ ನಿ ತ್ತವೊೆ ನ್ ಆಪೊೆ ಸಂದೇರ್ಶ ದಲ. ಇಗರ್ಜಸಚಾಯ ಸಭಾ ಭವನಾಿಂತ್ ಹಿಂ ತಭೆಸತಿ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ ಕುಿಂದ್ಲಪುರ ವಲಯ್ ರ್ಮ್ಹಜಿಕ್ ಸಂಪಕ್ಸ ಮ್ಹಧಯ ಮ್ ಆಯೊೀಗಚಾಯ ಸಹಯೆನ್ ಕುಿಂದ್ಲಪುರ ಆನಿ ೈಿಂದೂರ ತ್ತಲೂಕ್ ಮ್ಟ್ಟ ರ ಮ್ಹಿಂಡುನ್ ಹಡಲ್ಲೆ ಿಂ.

ಯಾಜಕ್ ಜಾಿಂವ್ಾ ವೆಚಾಯ ತಸಲ್ಲಿಂ ವತ್ತವರಣ್ ಆರ್ ಕರಿರ್ಜ ಮ್ಾ ಣ್-ಫ್ಯ| ರೀಯ್ ಲೀಬೊನ್ ರ್ಿಂಗ್ತೆ ಿಂ. ಕುಿಂದ್ಲಪುರ ರಜಾರ ಮ್ಹಯ್ ಫಿಗಸರ್ಜಿಂತ್ ವೇದ ಸ್ವ ಕರಾ್ ಯ ಆಲ್ಮತ ರ ಭುಗಯ ಸಿಂನಿಿಂ ಆಪೊೆ ದೀಸ ಆಚರಣ್ ರ್ಕಲ. ವಗರ ಫ್ಯ| ರ್ಟ ಯ ನಿ ತ್ತವೊೆ ಪೆ ರ್ಧನ್ ಯಾಜಕಪ ಣರ್ಖಲ್ ಆನಿ ಫಿಗಸಜ್ ಲೀಕಾಿಂ ಸವೆಿಂ ಪವತ್ೆ ಬಲ್ಲದ್ಲನ್ ಭೆಟಯೆೆ ೦. ವೇದ ಸ್ವಕಾಿಂಚೊ ನಿದೇಸಶಕ್ ಫ್ಯ| ರೀಯ್ ಲೀಬೊನ್ ಬಲ್ಲದ್ಲನಾವೆಳಿಂ ‘ವೇದ ಸ್ವ ಕರಾ್ ಯ ಭುಗಯ ಸಿಂಕ್ ಲ್ಮಾ ನ್ ಥಾವ್್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಿಂವ್ ಯ ಪಾಸ್ರತ್ ವಾ ಡಿಲ್ಮ೦ನಿ ಪೆೆ ೀರಣ್ ದೀರ್ಜ, ಘರಾ೦ನಿ ಯಾಜಕ್ ಜಾಿಂವ್ಾ ವೆಚಾಯ ತಸಲ್ಲಿಂ ವತವರಣ್ ಆರ್ ಕರಿರ್ಜ, ಭುಗಯ ಸಿಂಕ್ ದೇವ್ ಆಪವೆೆ ಯೆಿಂವ್ ಯ ರ್ಖತಿರ ಮ್ಹಗರ್ಜ, ಭುಗಯ ಸ೦ನಿ ಯಾಜಾಕಾಿಂಚಿ ಲ್ಮಗಸ ಲ್ಲ ಸಳವಳ್ ದವರ್ ್ ಕಾಣೆಘ ರ್ಜ, ಸದ್ಲಿಂ ಮ್ಮೀರ್ಕ್ ಯೆಿಂವ್ ಸವಯ್ ಅಪಾೆ ಯೆೆ ’ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಂದೇರ್ಶ ದೀಿಂವ್್ ವೇದ ಸ್ವಕಾಿಂಚೊ ಪಾತೊೆ ನ್ ರ್ಿಂ. ಜುವಿಂವ್ ಬಕ್ಸ ಸಮೇನಾನ್ ವೇದ ಸ್ವೆ ರ್ಖತಿರ ಆಪಿೆ ಜಿಣಿ ಸಮ್ಪಿಸಲ್ಲ ಮ್ಾ ಣ್ ತ್ತಣೆಿಂ ಕಳಯೆೆ ಿಂ.

ಕುಿಂದ್ಲಪುರ ವಲಯ್ ರ್ಮ್ಹಜಿ ಸಂಪಕ್ಸ ಮ್ಹಧಯ ಮ್ ಆಯೊೀಗಚೊ ನಿದೇಸಶಕ್ ಫ್ಯ| ರೀಯ್ ಲೀಬೊ ಮ್ಾ ಣಲ, ’ಆಜ್ ಸಮ್ಹರ್ಜಿಂತ್ ಕಾಯೆಸಿಂ ನಿವಸಹಣ್ ಹರಾಿಂಕ್ ಪಯೆಶ ದೀವ್್ ಕಚ್ಣಸಿಂ ಸದ್ಲಿಂಚ್ಣಿಂ ಜಾಲ್ಮಿಂ. ಆಮೆ್ ಯ ಮ್ರ್ಧಿಂಯ್ ತ್ತಲ್ಲಿಂತವ ಿಂತ್ ವಯ ಕಿತ ಆರ್ತ್ ಆನಿ ಅಸಲ್ಮಯ ಿಂಚ್ಣರ ಹಿಂ ತ್ತಲ್ಲಿಂತ್ ಆರ್. ತ್ತಿಂಚಿ ಪೆ ತಿಭಾ ಉತಿತ ೀಣ್ಸ ಕನ್ಸ ಏಕ್ ಬರೆಿಂ ಕಾಯೆಸಿಂ ನಿವಸಹಣ್ ಕಚಿಸ ಸಕತ್ ತ್ತಿಂಕಾಿಂ ದೀಿಂವ್ಾ ಜಾಯ್.’ 41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪವತ್ೆ ಬಲ್ಲದ್ಲನಾ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಫಿಗಸಜ್ ಸಭಾ ರ್ಲ್ಮಿಂತ್ ದೇವ್ ಸ್ತಾ ತಿ ಆಯೊೀಗಚಾಯ ೦ನಿ ವೇದ ಸ್ವಕಾಿಂ ರ್ಖತಿರ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ ಮ್ಹಿಂಡುನ್ ಹಡೆೆ ಿಂ. ವಗರ ಫ್ಯ| ರ್ಟ ಯ ನಿ ತ್ತವೊೆ ನ್ ‘ವೇದ ಸ್ವಕಾನಿಿಂ ಆಪೆೆ ಿಂ ಕತಸವ್ಯ ಬರೆ೦ ಕರ್ ್ ರ್ಿಂಬಾಳ್್ ವಾ ರಿರ್ಜ, ಭಕಿತ ಪಣ್ ಚಡ್ರ್ಜ, ದೇವ್ ಆಪಾವೆ ಯ ಥಂಯ್ ದ್ಲಯ ನ್ ದೀರ್ಜ’ ಮ್ಾ ಣ್ ಉಲ್ಮೆ ¹ಲ್ಲಿಂ. ಫಿಗಸಜ್ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ್ ಜೇಕಬ್ ಡಿಸ್ರೀಜಾನ್ ‘ಆಮ್ಹ್ ಯ ಕಾಳರ ಬಾಪ್ ಅಲ್ಲಕಾೆ ಿಂಡ್ರ ಲೀಬೊ ಆರ್ತ ನಾ, ಆಮ್ಹಾ ಿಂ 75 ಆಲ್ಮತ ರ ಭುಗ್ತಸಿಂ ಆಸಲ್ಲೆ . ಭೊೀವ್ ಭಕಿತ ಪಣ್ ಚಲ್ಮತ ಲ್ಲಿಂ, ಆತ್ತಿಂ ವೇದ ಸ್ವ ಕರಾ್ ಯ ಭುಗಯ ಸ೦ನಿ ಮುರ್ಖರ ಯಾಜಕ್ ಜಾಯೆೆ ’ ಮ್ಾ ಣ್ ತ್ತಣಿಿಂ ಉಲ ದಲ. ವೇದ ಸ್ವಕಾಿಂಚೊ ನಿದೇಸಶಕ್ ಫ್ಯ| ರೀಯ್ ಲೀಬೊನ್ ಸಲಹ ಸ್ಕಚನಾಿಂ ದಲ್ಲ೦. ಪಾೆ ಿಂರ್ಪಾಲ್ ಫ್ಯ| ಅಮ್ೆ ತ್ ಮ್ಹಟಸಸ, ಕಾನ್ವ ಿಂಟ್ಚಿಿಂ ವಾ ಡಿಲ್್ ಭ| ತ್ತವೊೆ , ಸವ್ಸ ಆಯೊೀಗ೦ಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಪೆೆ ೀಮ್ಹ ಡಿಕುನಾಾ , ವೇದ ಸ್ವಕ್ ಸಂಘಚೊ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ವಜೇರ್ಶ ಡಿಸ್ರೀಜಾ, ಕಿೆ ²ಯ್ನ್ ಡಿಸ್ರೀಜಾ ಆನಿ ದೇವ್ ಸ್ತಾ ತಿ ಆಯೊೀಗಚ್ಣ ರ್ಿಂದೆ ಹಜರ ಆಸ್ೆ ಿಂ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ ್ ಹೊಕಿಕ ಟ್ವೀಮಾಕ್ ರೂಮೆಲ್ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ

ಮ್ಲ್ಮಡ ಕಾಮೆಸಲ್ ಸೈಿಂಟ್ ಜೊೀಸ್ಫ್ ಶಾಲ್ಮಚ್ಣಿಂ ರೂಮೆಲ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ 14 ವರ್ಸಿಂ ಸಕಯಾೆ ಯ ಮ್ಹರಾಷಟ ರ ಹೊಕಿಾ ಟೀಮ್ಹಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಾೆ ಿಂ. ಮ್ಹರಾಷ್ಟಟ ರಿಂತ್ತೆ ಯ 59 ಹೊಕಿಾ ಖೆಳಘ ಡ್ಯ ಿಂ ಪಯ್ಕಾ ತೆಿಂ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಾೆ ಿಂ.

ದೇವ್ ಸ್ತಾ ತಿ ಆಯೊೀಗಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮೆಲ್ಲವ ನ್ ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸ ಹಣೆ ರ್ವ ಗತ್ ಮ್ಹಗನ್ ಕಾಯೆಸ ಚಲವ್್ ವೆಾ ಲ್ಲಿಂ. ರ್ಿಂದೊ ವಲೇರಿಯ್ನ್ ಡಿಸ್ರೀಜಾನ್ ಧನಯ ವದ್ ಪಾಠಯೆೆ . ಐ.¹ವೈ.ಎಮ್ ರ್ಿಂದ್ಲಯ ೦ನಿ ವೇದ ಸ್ವಕಾಿಂ ರ್ಖತಿರ ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಲಯ ಟ್ ಚಲವ್್ ವೆಾ ಲ್ಲ.

-ಬನ್ಹೊಡೊ ಡಿಕೊೀಸ್ತಾ -----------------------------------------------------------------------

ತ್ತಚ್ಣಿಂ ಕೊೀಚ್ ಫಿಯೊನಾನ್ ದಲ್ಮೆ ಯ ಖಳಾ ತ್ ನಾರ್್ ಯ ತಭೆಸತಿಚೊ ಪೆ ತಿಫಳ್ ಜಾವ್್ ತ್ತಚ್ಣಿಂ ಖೆಳ ತ್ತಲ್ಲಿಂತ್ ಪೆ ದಶಸನಾಕ್ ಪಡೆೆ ಿಂ. ಶಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ಖೆಳ್ ಹಯ ಮ್ರ್ಧಿಂ ತುಜಿ ವಿಂಚವ್ೆ ಕಿತೆಿಂ ಮ್ಾ ಣ್ ವಚಾರಲ್ಮೆ ಯ ಕ್ ರೂಮೆಲ್ಮಚಿ ಜವಬ್ - "ಹಿಂವ್ ದೊನಾಿಂಯ್ಕಾ ಪಾೆ ರ್ಧನಯ ತ್ತ ದೀಿಂವ್ಾ ಹರ ಪೆ ಯ್ತ್್ ಕತ್ತಸಿಂ. ಶಕ್ಷಣಕ್ ತಸ್ಿಂಚ್ ಹೊಕಿಾ ಕ್ ಹಿಂವ್ ಸಮ್ಹಸಮ್ ವೇಳ್ ದತ್ತಿಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವಟ ಮ್ಾ ರ್ಜಿಂ ಹೊಕಿಾ ಪಾೆ ಯ ಕಿಟ ಸ ಶಾಲ್ಮ ವೆಳರ ಆರ್ತ ತರಿೀ ಹಿಂವ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಚುಕ್ಲ್ಲೆ ಿಂ ಶಕಾಪ್ ಶಕಾತ ಿಂ." ಸ್ರೀಲ್ಮಪುರಾಿಂತ್ ಜಾಿಂವ್ಾ ಆರ್್ ಯ ಸಲ್ಲಕ್ಷನ್ ಟೆ ಯ್ಲ್ಸ ವಷ್ಟಯ ಿಂತ್ ರೂಮೆಲ್ ಮ್ಾ ಣಟ ಕಿೀ, "ಮುಿಂಬಯ್ ಥಾವ್್ ಹಿಂವ್ ಏಕಿೆ ಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಮೆ ಯ ನ್ ಹರ ಚ್ಣಡ್ವ ಿಂ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಕಸ್ಿಂ ಪಳ್ತೆಲ್ಲಿಂ ಮ್ಾ ಳಿ ಭಿರಾಿಂತ್ ಆಸೆ ತರಿೀ, ಕಾಯ ಿಂಪಾಿಂತ್ತೆ ಯ ಚ್ಣಡ್ವ ಿಂನಿ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ತ್ತಿಂಚ್ಣಯ ಥಾವ್್ ಚಡಿೀತ್ ಶಕೊಿಂಕ್ ಅವಾ ಸ ಮೆಳ್ಿ . ಹಿಂವ್ ವಿಂಚುನ್ ಯೆಿಂವ್ ಯ ಕ್ ಸವ್ಸ ಮ್ಾ ರ್ಜಿಂ ಪೆ ಯ್ತ್್ ಕತೆಸಲ್ಲಿಂ." -------------------

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕ್ಲಯ ಮೆೆಂಟ್ ಫೆನ್ಹೊೆಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಸಬತ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾೆಂಕಾೆಂ GVOM-6 ರ್ಕರವ್ಸ

ರ್ಕವೇಯಾಟ ಿಂತ್ ನವೆಿಂಬರ 9 ವೆರ ಜಾಲ್ಮೆ ಯ

GVOM-

6 ಗಯ್ನ್ ಸಪ ರ್ಧಯ ಸಿಂತ್ ರ್ಕೆ ಮೆಿಂಟ್ ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸ ಆನಿ ಸಬಿತ್ತ ಮ್ಥಾಯ್ಸ ಹಿಂಕಾಿಂ GVOM-6 ಕುರವ್ ಲ್ಮಬೊೆ . ಕುವೇಯ್ಟ ಕಾಯ ನರಾ ವೆಲ್ಲಿ ೀರ ಎಸ್ರೀಸಯೇಶನ್ ಹಣಿಿಂ ಆಪೊೆ ೩೦ವೊ ವಷಿಸಕೊೀತಸ ವ್ ಆಚರುಿಂಚಾಯ ಬರಾಬರ ಹೊ ಝಳಝ ಳತ್ ಗಯ್ನ್ ಸಪ ರ್ಧಸ ಮ್ಹಿಂಡುನ್ ಹಡಲೆ . ಹಯ ಗಲ್ಿ ವೊೀಯ್ಸ ಒಫ್ ಮ್ಹಯ ಿಂಗಳ್ೀರ ಸಪ ರ್ಧಯ ಸಕ್ 6 ಗಲ್ಿ ರಾಷ್ಟಟ ರಿಂಚಾಯ ವಿಂಚಾೆ ರ ಗವಪ ಯ ಿಂನಿ ಪಾತ್ೆ ಘೆತ್ಲೆ .

ಟೀನಾ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ ಬಾಹೆ ೀಯ್್ ಆನಿ ಕಿೆ ಸಲ್ ಪಿಿಂಟೊ ಖಟ್ರ ದುಸ್ೆ ಿಂ ತಸ್ಿಂ ತಿಸ್ೆ ಿಂ ರ್ಾ ನ್ ಆಪಾೆ ಯಾತ ನಾ ದ್ಲದ್ಲೆ ಯ ಿಂಚಾಯ ವಭಾಗಿಂತ್ ಶಲಟ ನ್ ಪಿಿಂಟೊ ಕುವೇಯ್ಟ ಆನಿ ಆನಸ ನ್ ಮ್ಥಾಯ್ಸ ಯುಎಇ ದವ ತಿೀಯ್ ಆನಿ ತೃತಿೀಯ್ ರ್ಾ ನಾರ ವಿಂಚುನ್ ಆಯೆೆ . ಹಯ ಅಿಂತಿಮ್ ಸಪ ರ್ಧಯ ಸಕ್ 6 ಗಲ್ಿ ರಾಷ್ಟಟ ರಿಂ ಥಾವ್್ ಸ-ಸ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಮೆ ಯ ಸಪ ಧಿಸಿಂನಿ ಪಾತ್ೆ ಘೆತ್ಲೆ . ಶಾಲ್ಲಟ್ ಫೊೆ ೀರಿನ್ ಮ್ಮನೇಜಸ ಆನಿ ರಾಲ್ಿ ಪಾವ್ೆ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ ಸೌದ ಅರಬಿಯಾ, ಕಿೆ ಸಲ್

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನೊಯೆಲ್ಮೆ ಪಿಿಂಟೊ ಆನಿ ರ್ಕೆ ಮೆಿಂಟ್ ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸ ಖಟ್ರ, ಸಬಿತ್ತ ಮ್ರಿಯಾ ಮ್ಥಾಯ್ಸ ಆನಿ ಆನಸ ನ್ ಮ್ಥಾಯ್ಸ ಯುಎಇ, ಗೆ ೀರಿಯಾ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ ಆನಿ ಶಲಟ ನ್ ರಯ್್ ರ ಪಿಿಂಟೊ ಕುವೇಯ್ಟ , ಅಮ್ಹಿಂದ ಲವೀಟ್ ಲೀಬೊ ಆನಿ ಪೆ ದೀಪ್ ಅಲ್ಲಕಾಸ ಿಂಡ್ರ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ ಒಮ್ನ್ ತಸ್ಿಂಚ್ ಟೀನಾ ರೀಶನ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ ಆನಿ ಅನುಗಹ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ ಬಾಹೆ ೀಯ್್ ಹಣಿಿಂ ತ್ತಿಂತ್ತಚಾಯ ದೇಶಾಚ್ಣಿಂ ಪೆ ತಿನಿಧಿತ್ವ ಘೆವ್್ ಹಯ ಸಪ ರ್ಧಯ ಸಿಂತ್ ಪಾತ್ೆ ಘೆತ್ಲೆ . ಮ್ಹಗೆ ಯ ಗೀತ್ತ ಬರಾಬರ ಸ್ತವಸತಿಲ್ಮೆ ಯ ಹಯ ಕಾಯಾಸಚ್ಣಿಂ ನಿವಸಹಕಪ ಣ್ ದೀಪಕ್ ಅಿಂದ್ಲೆ ದೆನ್ ಸ್ರಭಯೆೆ ಿಂ. ಸೈರಾಯ ಿಂನಿ ತಸ್ಿಂಚ್ ರ್ಕಸಡ್ಬುೆ ಯ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಿಂನಿ ದವಟ ಪೆಟವ್್ ಕಾಯೆಸಿಂ ಉದ್ಲಘ ಟನ್ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ. ಆಧಯ ಕ್ಷ್ ಹಲರಿ ಸಟ ೀವನ್ ರಗನ್ ಸವಸಿಂಕ್ ಹಧಿಸಕ್ ರ್ವ ಗತ್ ರ್ಕಲ. ಕಾಯಾಸಚ್ಣಿಂ ಉಗಾ ರ್ ಪುಸತ ಕ್ ಉಗತ ಯೆೆ ಿಂ ತಸ್ಿಂಚ್ ದೇವಧಿೀನ್ ಜಾಲ್ಮೆ ಯ ರ್ಾ ಪಕಾಿಂ ಪೈಕಿ ಏಕೊೆ ಲುವಸ ರಡಿೆ ಗಸ ಆನಿ ೨೦೦೮ ಫೈನಲ್ಲಸಟ ಡಲ್ಲಿ ವಜ್ ಹಿಂಚಾಯ ಅತ್ತಾ ಯ ಕ್ ಶಾಿಂತಿ ಏಕ್ ಮ್ಮನುಟ್ ಮೌನ್ ರಾವೊನ್ ದಲ್ಲ.

ರ್ಖಯ ತ್ ಎಮ್ಮಸ ಲ್ಲಸೆ ರಗನ್ ಗಯ್ನ್ ಸಪ ರ್ಧಯ ಸಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಕಾಯಾಸನಿವಸಹಕ್ ಜಾವ್್ ಸ್ತಿಂಕಾಣ್ ಧಲ್ಲಸಿಂ. ಅರ್ಖಯ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಿಂತ್ ಲ್ಲಸೆ ನ್ ಆಪಾೆ ಯ ನಾಜೂಕ್ ತಸ್ಿಂಚ್ ಘಮಂಡ್ಯೆಚಾಯ ಉತ್ತೆ ಿಂನಿ ಖುರ್ಶ ಕರುನ್ ಕಾಯೆಸಿಂ ಚಲಯೆೆ ಿಂ. ಗಯ್ನ್ ಸಪ ರ್ಧಯ ಸಿಂತ್ ತಿೀನ್ ವಿಂಟ್ ಆಸಲ್ಲೆ . ಪಯೊೆ ವಿಂಟೊ ತ್ತಿಂಚಾಯ ಖುಶೇಚ್ಣಿಂ ಪದ್ ಗಿಂವೆ್ ಿಂ, ದುಸ್ೆ ಿಂ ತ್ತಿಂಕಾಿಂ ದಲ್ಮೆ ಯ ೫ ಪದ್ಲಿಂ ಪಯ್ಕಾ ವರಯಾೆ ರಾನ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಲೆ ಿಂ ಪದ್ ಗಿಂವೆ್ ಿಂ ಆನಿ ನಿಮ್ಹಣಯ ಹಂಥಾರ ಸವಸಿಂನಿ ಏಕ್ಚ್ ಪದ್ - ದ್ಲದ್ಲೆ ಯ ಿಂಕ್ ವಿಂಗಡ ಪದ್ ಆನಿ ಸತ ರೀಯಾಿಂಕ್ ವಿಂಗಡ ಪದ್ ಗಿಂವೆ್ ಿಂ.

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಯೆಸಕಾ ಸಪ ರ್ಧಯ ಸ ಗವಪ ಯ ನ್ ಲ್ಮಯೇಕ್ ರಿೀತಿರ ತ್ತಿಂಚ್ಣಿಂ ಗವಪ ದೆಣೆಿಂ ಪೆ ದಶಸತ್ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ. ಹಯ ಸಪ ರ್ಧಯ ಸಕ್ ಮಂಗುಿ ರ ಥಾವ್್ ಜೊೀಯ್ಸ ಒಝೇರಿಯೊ, ಮೆಲ್ಲವ ನ್ ಪೆರಿಸ, ಆಲ್ಲವ ನ್ ನೊರನಾಾ ಆನಿ ಕರ್ಜತ್ತನ್ ಡ್ಯ್ಸ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ ಿಂ. ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಮೆ ಯ ಜಿಕಾಪ ಯ ಿಂಕ್ ಶಾಲ್ ಆನಿ ಯಾದಸತ ಕಾ - ಸಬಿತ್ತ ಮ್ಥಾಯ್ರ್ಕ್ ಡ್| ಆಸಟ ನ್ ಪೆ ಭುನ್ ತಸ್ಿಂಚ್ ರ್ಕೆ ಮೆಿಂಟ್ ಫೆನಾಸಿಂಡಿರ್ಕ್ ವಲಟ ರ ನಂದಳರ್ಕನ್ ದಲ್ಲ. ಹಯ ಚ್ ಸಂದಭಾಸರ ದ್ಲಯ್ಕೆ ವಲ್ಾ ಸ ರ್ಾ ಪಕ್ ವಲಟ ರ ನಂದಳರ್ಕನ್ ವಲಟ ರ ದ್ಲಿಂತಿರ್ಚಿ ಪೆ ಥಮ್ ಕೊವಿ ’ಜಿಣೆಯ ರಂಗ’ ಉಗತ ವಣ್ ರ್ಕಲ್ಲ. ವೇದರ ರಬಿನ್ ಸರ್ಕವ ೀರಾ, ಅಶತ್ ಪಿಿಂಟೊ ಆನಿ ಫ್ಯ| ನೊಯೆಲ್ ಅಲ್ಲಾ ೀಡ್ ಆಸ್ೆ .

ಎಲ್ಮಯ್ಸ ರ್ಿಂಕಿತ ಸ ಆನಿ ಡ್| ಆಸಟ ನ್ ಪೆ ಭುಕ್ ರ್ಕಸಡ್ಬುೆ ಯ ಎನ್ ಶಾಲ್ ಪಾಿಂಗುೆ ನ್, ಯಾದಸತ ಕಾ ಆನಿ ಫುಲ್ಮಿಂ ತುರೆ ದೀವ್್ ಸನಾಾ ನ್ ರ್ಕಲ. ದೊಗಿಂಯ್ಕ್ ಕುವೇಯಾಟ ಿಂತ್ ಜಾಲ್ಮೆ ಯ ಹಯ ರಂಗೀನ್ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಕ್ ವಂದನ್ ಅಪಿಸಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕಾಯ್ಸಕತ್ತಸಿಂಕ್ ತ್ತಣಿ ಕಾಡ್್ ಯ ಮ್ಮಾ ನತೆಕ್ ಸಂತೊೀಸ ಉಚಾಲಸ. ಡ್| ಪೆ ಭುನ್ ಆಪಾೆ ಯ

ವಿಂಚಾೆ ರ ಉತ್ತೆ ಿಂನಿ ಗಲ್ಿ ದೇಶಾಿಂತ್ತೆ ಯ ಮಂಗುಿ ಗಸರಾಿಂನಿ ದುಬಸಳಯ ಿಂ ರ್ಖತಿರ ಕಚಾಯ ಸ ವಿಂವಟ ಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಿಂ ಕರುಿಂ ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ ತಸ್ಿಂಚ್ ಆಸಲ್ಮೆ ಯ ಿಂತೆೆ ಿಂ ಇಲ್ಲೆ ಿಂ ಗರ್ಜಸವಂತ್ತಿಂಕ್ ದಿಂವೆ್ ಿಂ ಆಮೆ್ ಿಂ ಕತಸವ್ಯ ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ. ಡ್| ಆಸಟ ನ್ ಪೆ ಭುಕ್ ತ್ತಣೆ ದಲ್ಮೆ ಯ ಅಘಣಿತ್ ಸೇವೆಕ್, ’ಕೊಿಂಕಣ್ ಕರಾವಳ ವೀರ’ ಬಿರುದ್ ದಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮ್ಹನ್ ಪತ್ೆ ವಚ್ಣೆ ಿಂ ತ್ತಣೆಿಂ ಸಮ್ಹರ್ಜಕ್, ಕೊಿಂಕಣಿ ಭಾಷೆಕ್, ಸಂಸಾ ೃತೆಕ್ ದಲ್ಮೆ ಯ ವವೆ ಚಿ ವಖಣಿ ರ್ಕಲ್ಲ. 48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಂಗೀನ್ ಕಾಯಾಸಕ್ ದೊನಾಿ ರಾಿಂ 2 ತೆಿಂ ರಾತಿಿಂ 10:30

ವಲಟ ರ ನಂದಳರ್ಕನ್ ರ್ಕಸಡ್ಬುೆ ಎ ನ್ ಪಾಟ್ೆ ಯ 30 ವರ್ಸಿಂನಿ ರ್ಕಲ್ಮೆ ಯ ವವೆ ಕ್ ಆನಿ ಗರ್ಜಸವಂತ್ತಿಂಚಾಯ ಕುಮೆಾ ಕ್ ಬರೆಿಂ ಮ್ಹಗ್ತೆ ಿಂ. ತೊ ಮ್ಾ ಣಲ, ಗವಒಎಮ್ ನಹಿಂಚ್ ಏಕ್ ಗಯ್ನ್ ಸಪ ರ್ಧಸ, ಬಗರ ಏಕ್ ಬಾಿಂದ್ ವಡಂವೊ್ ಖರ ರ್ಿಂಖ್ಲವ್. ಹಿಂಗಸರ ಸವ್ಸ ಗಲ್ಮಿ ಿಂತೊೆ ಲೀಕ್ ಮೆಳಟ ಆನಿ ಆಪೊೆ ಬಾಿಂದ್ ಘಟ್ ಕತ್ತಸ ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ ತ್ತಣೆಿಂ.

ಸಟ ೀವನ್ ಮ್ಮಸಾ ತ್ತನ್ ಧನಯ ವದ್ ಅಪುಸನ್, ಸವಸಿಂಕ್ ಜಾಣಿಿಂ ಹಿಂ ಕಾಯೆಸಿಂ ಯ್ಶಸವ ೀ ಜಾಿಂವ್ಾ ಕುಮ್ಕ್ ರ್ಕಲ್ಮಯ ತ್ತಿಂಕಾಿಂ ದೇವ್ ಬರೆಿಂ ಕರುಿಂ ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ.ಲ್ಮಗಿಂ ಲ್ಮಗಿಂ 1,500 ಲೀಕ್ ಹಯ ರಂಗ

ಪಯಾಸಿಂತ್ ಬಸ್ರನ್ ಹಿಂ ಕೊಿಂಕಣಿ ಗಯ್ನಾಚ್ಣಿಂ ವಾ ಡೆೆ ಿಂ ಫೆಸತ ಸಂತೊೀರ್ನ್, ತ್ತಳಯಾಿಂನಿ, ಕುಕಾರಾಯ ಿಂನಿ ಆಪೊೆ ಸಂತೊಸ ಪಾಚಾರುನ್ ಘರಾ ಗ್ತಲ. ಪೆೆ ೀಕ್ಷಕಾಿಂಚ್ಣಿಂ ಹೊಲ್ಮಿಂತ್ ವತಸನ್ ಭಾರಿಚ್ ಮೆಚವ ಣೆಕ್ ಫ್ಯವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಿಂ ಜಾವ್ ಸ್ೆ ಿಂ. ಅಸಲ್ಲಿಂ ಫೆರ್ತ ಿಂ ಮಂಗುಿ ರಾಿಂತ್, ಉಡುಪಿಿಂತ್ಯ್ಕೀ ಜಾಿಂವ್ ಮ್ಾ ಳಿ ಮ್ಾ ಜಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಅತೆೆ ಗ. ರ್ಕಸಡ್ಬುೆ ಯ ಚಾಯ ಸವ್ಸ ರ್ಿಂದ್ಲಯ ಿಂಕ್ ವೀಜ್ ಕೊಿಂಕಣಿಚ್ಣ ಧನಯ ವದ್. ದುರ್ೆ ಯ ದರ್ ನವೆಿಂಬರ 10 ವೆರ ಇಿಂಡಿಯ್ನ್ ಸ್ಕಾ ಲ್ ರ್ಲ್ಮಿಂತ್ ವವೆ ಡ್ಯ ಿಂಚ್ಣಿಂ ಸಹಮ್ಮಲನ್ ಆಸ್ೆ ಿಂ. ಹ್ಯ

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆವೆಳರ ಸಭಾರಾಿಂನಿ ಆಪೊೆ ಯ ಅಭಿಪಾೆ ಯೊ ದೀವ್್ ಕಾಯೆಸಿಂ ಕಸ್ಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಕಸ್ಿಂ ಬರೆಿಂ ಕಯೆಸತ್ ಮ್ಾ ಳಿ ಯ ವಶಿಂ ಘರ ಗಜಾಲ್ಲಪರಿಿಂ ಅಭಿಪಾೆ ಯೊ ದಲಯ . ಸವಸಿಂನ್ ರ್ಿಂಗ್ತೆ ಿಂ ಕಿೀ ವರಯಾೆ ರಾಿಂಚ್ಣಿಂ

ತಿೀಪ್ಸ ಸವಸಿಂಕ್ ಪಸಂದೆಚ್ಣಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಸ್ಿಂಚ್ ಲ್ಲಸೆ ರಗಚ್ಣಿಂ ಕಾಯೆಸಿಂ ನಿವಸಹಣ್ ಬರೆಿಂಚ್ ರುಚ್ಣೆ ಿಂ ಮ್ಾ ಣ್. ---------------------------------------------------------------

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೆಂಟ್ ಜ್ೀಸಫ್ಿ ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಕಾಲ್ತಜಿೆಂತ್ರ 13 ವಿ ಗಾ್ ಜ್ಯೊ ಯೆಟ್ ಸರೆಮನಿ

ಮಂಗುಿ ರ ಸೈಿಂಟ್ ಜೊೀಸ್ಫ್ಸ ಇಿಂಜಿನಿಯ್ರಿಿಂಗ ಕಾಲ್ಲಜಿಿಂತ್ 13 ವ ಗೆ ಜುಯ ಯೆಟ್ ಸ್ರೆಮ್ನಿ ಸಂಭೆ ಮ್ಹನ್ ನವೆಿಂಬರ 9 ವೆರ ಚಲವ್್ ವೆಾ ಲ್ಲ. ಪೆೆ ೀಕ್ಷಕಾಿಂಕ್ ಉದೆ್ ೀರ್ನ್ ಬಿಸಪ ಪಿೀಟರ ಪಾವ್ೆ ಸಲ್ಮಾ ನಾಾ ಮ್ಾ ಣಲ ಕಿೀ, "ಹಿಂವ್ ಸವ್ಸ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸಿಂಕ್ ಪೊಬಿಸಿಂ ಮ್ಾ ಣಟ ಿಂ. ಹಯ ಜಯಾತಚಾಯ ಸಂರ್ಾ ಯ ನ್ ಸಭಾರ ಯುವಜಣಿಂಕ್ ತ್ತಿಂಚಾಯ 51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಿೀವನಾಕ್ ಏಕ್ ಸ್ತಗಮ್ಹಯೆಚಿ ವಟ್ ಸ್ರಧುನ್ ದಲ್ಮಯ ಆನಿ ಸಭಾರ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸ ಆಜ್ ಏಕಾ ಬರಾಯ ಕಾಮ್ಹರ ಆರ್ತ್. ಕಾಲ್ಲಜಿಚೊ ಹೇತು ಜಾವ್ ರ್ ಸೇವ ಆನಿ ಶೆ ೀಷ್ಟಾ ತ್ತಯ್. ಸೇವ ದೀಿಂವ್ಾ ಜಾಯ್ ರ್ಕಿೆ ಫಿಸ ಆನಿ ಶೆ ೀಷಾ ತ್ತಯ್ ವಚಾತ್ತಸ ಉದ್ಲರ ಮ್ನ್.

ವಿಂವಟ ನ್ ಮ್ಹತ್ೆ ಹಿಂ ರ್ಧ್ಯ ಜಾಲ್ಮಿಂ ತುಮೆ್ ಿಂ ಭವಷ್ಯ ಯ್ರ್ಶ ಕರುಿಂಕ್.

"ತುಮೆ್ ಿಂ ಜಾಾ ನ್ ಶಕಾಪ ಚ್ಣರ ದವರಾ. ಅಸ್ಿಂ ರ್ಕಲ್ಮಯ ರ ತುಮ್ಹಾ ಿಂ ತುಮ್ಹ್ ಯ ಜಿೀವನಾಿಂತ್ ಶವಟ್ ಜೊಡುಿಂಕ್ ಸಲ್ಲೀಸ ಜಾತೆಲ್ಲಿಂ. ತುಮ್ಹ್ ಯ ಲ್ಮಗಿಂ ತಿ ಸಕತ್ ಆರ್. ಮ್ತಿಕ್ ಆಮ್ಮಿಂ ಚಿಿಂತನ್ ದೀಿಂವ್ಾ ಜಾಯ್. ಸದ್ಲಿಂಚ್ ದಯಾಳ್ ಆನಿ ಮೊಗಳ್ ಉರಿಂಕ್ ಪೆ ಯ್ತ್್ ಕರುಿಂಕ್ ಜಾಯ್, ರ್ಕನಾ್ ಿಂಚ್ ಆಮ್ಮ್ ಮ್ಮೀತ್ ಚುಕಾನಾರ್ತ ಿಂ ಆಮೆ್ ಿಂ ರ್ಧನ್ ಆಮ್ಮಿಂ ಜೊಡುಿಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹಯ ಸಂರ್ಾ ಯ ನ್ ತುಮ್ಹಾ ಿಂ ದಲ್ಮಯ ತಿ ಜಾಣವ ಯ್, ಶಸತ ತಿ ತುಮ್ಮ್ ಕನ್ಸ ತುಮ್ಮಿಂ ಏಕ್ ನವೆಿಂ ಮ್ಹನವ್ ಜಾಿಂವ್ಾ ಜಾಯ್."

ಪಯೆೆ ಿಂಚೊ ಕಾರುದಶಸ ಡಿಡಿ ಆರ ಎಿಂಡ ಡಿ ಆನಿ ಚೇರಮ್ಹಯ ನ್ ಡಿಆರಡಿಒ, ಪೊೆ ಫೆಸರ ಐಐಟ ಮ್ದ್ಲೆ ಸ ಡ್| ಎಸ. ಕಿೆ ಸ್ರಟ ಫರ ಮ್ಾ ಣಲ, ’ಸವ್ಸ ಪದೆವ ೀದ್ಲರಾಿಂಕ್ ಹಿಂವ್ ಉಲ್ಮೆ ಸತ್ತಿಂ. ಜಾಣವ ಯ್ ಜಾವ್ ರ್ ಏಕಾ ಭಾಿಂಗರಾಚಾಯ ನಾಣಯ ಪರಿಿಂ. ನಾಣೆಿಂ ತುಮ್ಹಾ ಿಂ ದಲ್ಮಿಂ ಆನಿ ತೆಿಂ ಕಸ್ಿಂ ವಪಚ್ಣಸಿಂ ಮ್ಾ ಳ್ಿ ಿಂ ತುಮೆ್ ರ ಹೊಿಂದೊವ ನ್ ಆರ್, ತೆಿಂ ಬರಾಯ ಥರಾನ್ ವಪರಾ. ಆಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಡ್ ಆಮೊ್ ಶವಟ್ ಜೊಡುಿಂಕ್ ಆರ್, ಯೆವೆ ಣ್, ಆಮೆ್ ಿಂ ಖರೆಿಂ ಪೆ ಯ್ತ್್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಟ ಿಂಚ್ಣಿಂ ಕಾಮ್ ಸದ್ಲಿಂಚ್ ಆಮೆ್ ಯ ಬರಾಬರ ಆಸ್ರಿಂಕ್ ಜಾಯ್."

ಗ್ತೆ ನ್ ಎ. ಎಲ್. ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ, ಕಾಮೆಲ್ಲ ಸಂಬಂರ್ಧಚೊ ಮುಖೆಲ್ಲ, ಜನೆ ಲ್ ಇಲ್ಲಕಿಟ ರಕ್, ಸೌತ್ ಏಶಯಾ, ಮ್ಾ ಣಲ, ’ಆಜ್ ತುಮ್ಮ ತುಮ್ಹ್ ಯ ಶಕ್ಷಣಚ್ಣಿಂ ಜಯ್ತ ಆಚರಣ್ ಕತ್ತಸತ್. ತುಮ್ಮ ಹಯ ವಶಾಯ ಿಂತ್ ಅಭಿಮ್ಹನ್ ಪಾವೊಿಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕಿತ್ತಯ ತುಮ್ಮ ಕಾಡಲ್ಮೆ ಯ 52 ವೀಜ್ ಕ

ಗೆ ಯ ಜುಯೇಶನ್ ದವಸ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸ ಜಿೀವನಾಿಂತ್ ಆಖೇರ ಪಳ್ಿಂವೊ್ ದೀಸ ಆನಿ ಉದೊಯ ೀಗ ಸಂರ್ರಾಕ್ ಪಾಿಂಯ್ ದವಚೊಸ ವೇಳ್. ತುಿಂ ಜಾವ್ ರ್ಯ್ ಮುಖೆಲ್ಲ, ಕಣಸರ, ಆಪಾೆ ವಪ ; ತುಿಂವೆಿಂ ತುಜಾಯ ಚ್ ನಮ್ಯನಾಯ ಚೊ ಮುಖೆಲ್ಲ ಜಾಿಂವ್ಾ ಜಾಯ್ ಶವಯ್ ಪಾಟ್ೆ ವ ನಂಯ್." ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ ತ್ತಣೆಿಂ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸಿಂಕ್ ಉದೆ್ ೀರ್ನ್.

ಪಾೆ ಿಂರ್ಪಾಲ್ ಡ್| ರಿಯೊ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾನ್ ಸ್ರಪುತ್ ಘೆಿಂವೆ್ ಿಂ ಕಾಯೆಸಿಂ ಚಲಯೆೆ ಿಂ. ಬಿಸಪ ಡ್| ಪಿೀಟರ ಪಾವ್ೆ ಸಲ್ಮಾ ನಾಾ ನ್ ಡ್| ಎಸ. ಕಿೆ ಸ್ರಟ ಫರ ಆನಿ ಗ್ತೆ ನ್ ೊಂಕಣಿ


ಎ.ಎಲ್.ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾಕ್ ಮ್ಹನ್ ರ್ಕಲ. ತ್ತಿಂಚ್ಣಯ ಪಯ್ಕಾ ಮೆಕಾಯ ನಿಕಲ್ 176, ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. 51, ಎಮ್.ಸ.ಎ. 30, ಸವಲ್ 63, ಕಂಪೂಯ ಟರ ರ್ಯ್ನ್ಸ 141, ಇಲ್ಲಕಿಟ ರಕಲ್ ಆನಿ ಕಮ್ಯಯ ನಿಕೇಶನ್ 63 ಆನಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. 2. ರ್ತ್ ಪದೆವ ೀದ್ಲರಾಿಂಕ್ ಭಾಿಂಗೆ ಪದಕಾಿಂ ದೀವ್್ ಮ್ಹನ್ ರ್ಕಲ - ಶೇರನ್ ಅನಿಸ ೀಟ್ ಲೀಬೊ (ಎಮ್.ಬಿ.ಎ.), ಪಾೆ ಥಸನ ರ್ಕ. (ಎಮ್.ಸ.ಎ.), ನವೀನ್ ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸ (ಮೆಕಾಯ ನಿಕಲ್), ಚೈತೆ ಎಸ. ಶಟಟ (ಸವಲ್), ಆಶಾ ನ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ (ಕಂಪೂಯ ಟರ ರ್ಯ್ನ್ಸ ), ಚೇತನ್ ಪಿಿಂಟೊ (ಇಲ್ಲಕಿಟ ರಕಲ್ ಆನಿ ಕಮ್ಯಯ ನಿಕೇಶನ್) ಆನಿ ಪೆ ರ್ಥಕಾೆ (ಇಲ್ಲಕಿಟ ರಕ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲಕಿಟ ರಕಲ್ಸ ). ಕಾಲ್ಲಜಿಚೊ ದರೆಕೊತ ರ ಫ್ಯ| ವಲ್ಲಿ ರಡ ಪೆ ಕಾರ್ಶ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಮೆ ಯ ಿಂಕ್ ರ್ವ ಗತ್ ರ್ಕಲ, ಗೆ ಜುಯ ಯೇಶನ್ ಡೇ ಸ್ರೆಮ್ನಿ ಕನಿವ ೀನರ ಸಾ ತ್ತ ಜೊೀಜಾಸನ್ ಧನಯ ವದ್ ಅಪಿಸಲ್ಲ. ಫೊೆ ನಾ ಶಾನ್ ಸ್ರೀನ್ಸ ಆನಿ ಜಿೀವನ್ ಲ್ಮರೆನ್ಸ ಹಣಿಿಂ ಕಾಯೆಸಿಂ ಚಲವ್್ ವೆಾ ಲ್ಲಿಂ. ---------------------------------------------------------

ಮಾಾ ಕಾ ರ್ಕವೇಯ್ಣ್ ಕ್ ಆಪವ್ಸಿ , ಮಾನ್ ಕನ್ೊ, "ಕರಾವಳಿ ಕೊೆಂಕಣ್ ವಿೀರ್" ಮಾ ಳು ೆಂ ಬರುದ್ ಪಾಠಯ್ಲ್ಲ್ಯ ೊ ರ್ಕವೇಯ್್ ಕಾೊ ನರಾ ವ್ಲ್ತಿ ೀರ್ ಎಸೊೀಸ್ಯೇಶನ್ಹಕ್ ಹಾೆಂವ್ಸ ಭಾರಿಚ್ ಖಾಲ್ತಾ ಪಣಿೆಂ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ಣಾ ೆಂ ಆನಿ ದೇವ್ಸ ಬರೆೆಂ ಕರುೆಂ ಮಾ ಣಾ್ ೆಂ. 53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

-ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು


54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...