Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತಾ ಳೆಂ

ಅೆಂಕೊ:

1

ಸಂಖೊ: 41 ನವಂಬರ್ 8, 2018

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚೊ ಯೋಡ್ಲ ೆಂಗ್ ರಾಯ್ ಮೆಲ್ವಿ ನ್ ಪೆರಿಸ್ 1 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚೊ ಯೋಡ್ಲ ೆಂಗ್ ರಾಯ್ ಮೆಲ್ವಿ ನ್ ಪೆರಿಸ್

ದೇವಾಧೀನ್ ಬೊನವೆಂಚರ್ ಆನಿ ಆೆಂಜೆಲಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ಹೆಂಚ್ಯಾ ಪೆಂಚ್ ಭುರ್ಗಾ ಯೆಂ ಪಯ್ಕಿ ನಿಮಾಣೊ ಮೆಲಿಿ ನ್ ಜಾನಸ ನ್ ಪೆರಿಸ್. ತಾಚೆಂ ಲಗನ್ ನಿೀಟಾ ಜೀನ್ಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾೆಂಕೆಂ ಆತಾೆಂ ದೀಗ್ ಪುತ್ ಆಸಾತ್ - ಮೆಲಸ ಟ ರ್ ಆನಿ ನೆಸ್ಟ ರ್. ತಾಣೆಂ ಜಿಯೆಂವಚ ೆಂ ಆೆಂಜೆಲೊರೆಂತಾಯ ಾ ’ಸಂಗೀತ್ ಘರ್’ ಹೆಂತೆಂ.

ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ಯ ಫಾಮಾದ್ ಸೆಂಟ್ ಎಲೊೀಯ್ಕಸ ಯಸ್ ಕಲಜಿೆಂತ್ ಬಿ.ಕೊಮ್ ಸಂಪಯತ ಚ್ ತೊ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತಾಯ ಾ ನ್ಯಾ ಶನಲ್ ಇನ್ಸಸ ರೆನ್ಸ ಕಂಪೆನಿೆಂತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆೆಂಟ್ ಒಫಿಸ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಕಮಾಕ್ ಸೆವಾಯಲೊ. ಮೆಲ್ವಿ ನಾರ್ಚ ಪಾಶೆಂವ್: ಸಂಗೀತ್ಚ್ ಮ್ಹ ಜ ಪಶೆಂವ್ನ, ತಿ ಮ್ಹ ಜಿ ವೃತಿತ ನಂಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಟ ಮೆಲಿಿ ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾವಿಶೆಂ ಉಲಯ್ತತ ನ್ಯ. ತಾಣೆಂ ಆಪಯ ಾ 6 ವಸಾಯೆಂ ಪಾ ಯರ್ಚ್ ರ್ಗೆಂವ್ನಿ ಸುರು ಕೆಲೆಂ, ಫಿಗಯಜೆ ಮ್ಟಾಟ ರ್ ತಸೆೆಂಚ್ ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭೆನ್ ವಸಾಯವಾರ್ ಆಸಾ ಕಚ್ಯಾ ಯ ಅೆಂತರ್ ಫಿಗಯಜ್ ರ್ಗಯನ್ ಸ್ಪ ರ್ಧಾ ಯೆಂನಿ ಪತ್ಾ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸ್ಭಾರ್ ಬಹುಮಾನ್ಯೆಂ ಆಪ್ಯ ೆಂ ಕೆಲಿೆಂ. ಹಕ ಸ್ವ್ನಯ ಕರಣ್ ತಾಚೊ ಮಾಹ ಲಘ ಡೊ ಭಾವ್ನ ಡೆನಿಸ್ ಪೆರಿಸ್ ಮ್ಹ ಣ್

2 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತೊ ಘಮಂಡಾಯೇನ್ ಸಾೆಂರ್ಗತ . ಡೆನಿಸ್ ಪೆರಿಸ್ ವಿಲಿಿ ರೆಬಿೆಂಬಸ್ ಪಂರ್ಗಡ ೆಂತೊಯ ಏಕ್ ವಿೆಂಚ್ಯಿ ರ್ ರ್ಗವಿಪ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಯ . ಅಸೆೆಂ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಅಖ್ಯಾ ಕುಟಾಾ ಕ್ ರ್ಗೆಂವಚ ೆಂ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಸ್ವಾಯೆಂಚೊ ಪಶೆಂವ್ನ ಜಾಾಯ ಾ ನ್ ತಾಣೆಂ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಘರಕ್, ’ಸಂಗೀತ್ ಘರ್’ ಮ್ಹ ಣ್ ನ್ಯೆಂವ್ನ ದವಲಯೆಂ. 16 ವಸಾಯೆಂಚಾ ಪಾ ಯರ್ಚ್ ಮೆಲಿಿ ನ್ಯನ್ ಪದೆಂ ಘಡೆಂಕ್ ಸುವಾಯತಿಲೆಂ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಪದೆಂ ತಾಾ ವಳ್ಯ ಪಾ ಕರ್ ನ್ಯಟಕಚ್ಯಾ ದೃಶಾ ೆಂ ಮ್ಧೆಂ ಆಸ್ಯ ೆಂ. ಅತಿೀ ಾಹ ನ್ ಪಾ ಯರ್ ಮ್ಹ ಣೆ ಫಕತ್ 21 ವಸಾಯೆಂಚರ್ ಮೆಲಿಿ ನ್ಯನ್ ಅಖ್ಖಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾೆಂಜ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ತಾಾ ಉಪಾ ೆಂತ್ ತಾಚೊಾ 108 ನೈಟ್ಸ - ಮಂಗ್ಳು ರ್, ಬೆಂಗ್ಳು ರ್, ಮೈಸೂರ್, ಮೆಂಬಯ್, ಗೀವಾ, ಡೆಲಿಯ , ದುಬಾಯ್, ಅಬು ರ್ಧಬಿ, ಬಾಹ್ಾ ೀಯ್್ , ಖಟಾರ್, ಮ್ಸ್ಿ ಟ್, ಕುವೇಯ್ಟ ಆನಿ ಕಾ ನಡಾೆಂತ್ ಜಾಲೊಾ . ಚಡಾಟ ವ್ನ ನೈಟ್ಸ ಇಗಜಯ ಬಾೆಂದುೆಂಕ್, ಶಾೆಂ ಬಾೆಂದುೆಂಕ್, ಗಜೆಯವಂತಾೆಂಚ್ಯಾ ಶಕಪ ಆರ್ಧರಕ್ ತಸೆೆಂ ಪಾ ಯಸಾಥ ೆಂಚ್ಯಾ ಘರೆಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲೊಾ . 3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಾಚ 100 ವಿ ನೈಟ್ ಏಕ್ ನವಿಚ್ ಚರಿತಾಾ ರಚೆಂಕ್ ಸ್ಕ್ಣಯ . 5,000 ವಯ್ಾ ಲೊೀಕ್ ಹಜರ್ ಜಾವ್ನ್ , ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತಾಯ ಾ ಕೊೆಂಕಣ ಚರಿತ್ಾ ೆಂತ್ಚ್ ಪಯಯ ಾ ಪವಿಟ ಹಜಾರೆಂ ಲೊೀಕೆಂನಿ ಪಳಯ್ಕಯ . ಇತೊಯ ಲೊೀಕ್ ಏಕ ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ನೈಟಾಕ್ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ ಆಜ್ ಪಯ್ತಯೆಂತ್ ಜಮ್ಲೊಯ ನ್ಯ.

ಮೆಲಿಿ ನ್ ಪೆರಿಸ್ ಏಕೊಯ ಯಶಸ್ಿ ೀ ಗಟಾರಿಸ್ಟ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಲಭೀತ್ ಸಂಗೀತಾಕ್ ನ್ಯೆಂವಾಡ್ಿ ಕ್. 1981 ಇಸೆಿ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಆೆಂಜೆಲೊರ್ ಇಗಜೆಯೆಂತ್ ಪಟಾಯ ಾ 25 ವಸಾಯೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊೀಯರ್ ಮೆಸ್ತ ಿ ಜಾವಾ್ ಸಾ. ತಸ್ಲಚ್ ತೊ ಕ್ಣೀಬೊೀಡ್‍ಲ್ಯಯ್ಕೀ ವಿಶೇಷ್ ರಿೀತಿನ್ ಖೆಳ್ಯಟ .

ಮೆಲಿಿ ನ್ಯಚ್ಯಾ ಸ್ಭಾರ್ ಕೊೆಂಕಣ ಪದೆಂಕ್ ’ವಸಾಯಚೆಂ ಉತಿತ ೀಮ್ ಪದ್’ ಮ್ಹ ಣ್ ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪ ರ್ಧಾ ಯೆಂತ್ ವಿೆಂಚನ್ ಆಯ್ತಯ ಾ ೆಂತ್, ಅಸೆೆಂ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪದೆಂಚ ಸಾಹತಿಕ್ ರೂಚ್ ಮೊಾಧಕ್. ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶೇಷ್ ಥರಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ ನ್ ರ್ಗೆಂವಾಚ ಾ ಕ್ ಮೆಲಿಿ ನ್ಯಕ್ ’ಯೀಡ್ಯ ೆಂಗ್ ರಯ್’ ಮ್ಹ ಣ್ ಖ್ಯಾ ತ್ ಜಡಾಯ ಾ .

ಪಾ ಶಸ್ತ ವಿಜೇತ್ ನಟ್, ತಾಕ ಕಾ ಸಂಪತಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಾಯ ಾ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಪ ರ್ಧಾ ಯೆಂನಿ ಸ್ಭಾರ್ ಇನ್ಯಮಾೆಂ ಮೆಳ್ಯು ಾ ೆಂತ್. ತಾಣೆಂ ಖೆಳ್ಲೊಯ ಮಖೆಲ್ ಪತ್ಾ "ಕೊೀಣ್ ತೊ ಆಮೆಚ ಮ್ಧ್ಲಯ " ಟೆಲಫಿಾಾ ೆಂತ್ ಲೊೀಕನ್ ಬರಚ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಾ. ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ ತೊ ಮಾತ್ಾ ಏಕ್ ಸಂಗೀತಾಾ ರ್ ಜಾಣೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಮಾಾ ಟ್ ಹ್ನಿಾ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ ಆನಿ ಕೊೆಂಕಣ್ ಕೊಗ್ಳಳ್ ವಿಲಿಿ ರೆಬಿೆಂಬಸ್ ಹೆಂಚ ಬರಬರ್ ಾಗೆಂ ಾಗೆಂ 75 ನೈಟಾೆಂನಿ ಪತ್ಾ ಘೆತಾಯ . ತಸೆೆಂಚ್ ದೇವಾಧೀನ್ ಪ್. ಎಚ್. ಪ್ೆಂಟೊ ಹಚ್ಯಾ ಕೊವಾು ಾ ೆಂನಿ ರ್ಗಯ್ತಯ ೆಂ ತಸೆೆಂಚ್ ಚಡಾಟ ವ್ನ ತನ್ಯಾ ಯ ಆನಿ ಪನ್ಯಾ ಯ ಪದೆಂ ಘಡಾಿ ರೆಂ ಬರಬರ್ ಪದೆಂ ರ್ಗಯ್ತಯ ಾ ೆಂತ್.

ಹಾ ಮೆರೇನ್ ಮೆಲಿಿ ನ್ಯನ್ 600 ಪದೆಂ ಘಡಾಯ ಾ ೆಂತ್, "ಮ್ಧುರ್ ಪದೆಂ" ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ು ಾ 3 ಕೊವ್ಳ್ು ಾ , ಆನಿ "ಸುವಾಳ್ಳ್" ಜಾೆಂತೆಂ ಸ್ರ್ಗು ಾ 25 ಕೊವಾು ಾ ೆಂಚೆಂ ಗೀತಾೆಂ ಆಸಾತ್. ಎದಳ್ ಪಯ್ತಯೆಂತ್ 50 ಕೊವ್ಳ್ು ಾ ಪದೆಂ ಆನಿ ಗೀತಾೆಂಚೊಾ ಕಡಾಯ ಾ ತ್. ಹಾ ೆಂ ಪಯ್ಕಿ 20 ಕೊವ್ಳ್ು ಾ ಫಾ| ಫಾಾ ನಿಸ ಸ್ ಕರ್ನಯಲಿಯ ಬರಬರ್ ಕಡ್‍ಲ್ಲೊಯ ಾ . ತಾಚ್ಯಾ ಚಡಾಟ ವ್ನ ಗೀತಾೆಂಕ್ ’ಇೆಂಪ್ಾ ಮಾತರ್’ ಭಗತ ಕ್ ಗೀತಾೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಿಸಾಪ ಚೆಂ ಬಸಾೆಂವ್ನ ಮೆಳ್ಯು ೆಂ. ಹ ಚಡಾಟ ವ್ನ ಮೀಸಾ ವಳ್ಯರ್ ವಿವಿಧ್ ಇಗಜಾಯೆಂನಿ ರಂಗೀನ್ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಗೀತಾೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ನ್ಯೆಂವಾಡಾಯ ಾ ೆಂತ್.

ದಿಯಸೆಜಿಚ ಮಖ್ಪತ್ಾ ’ರಕೊಿ ’ ಚ್ಯಾ 75ವಾಾ ವಾರ್ಷಯಕೊೀತಸ ವಾಕ್ ಪದೆಂ ಘಡನ್ ರ್ಗೆಂವ್ನಿ ಆಪವಿ ೆಂ ಮೆಳ್ಲಯ ೆಂ. ತಸೆೆಂಚ್ ಕ್ಣಾ ಸ್ತ ಜಯಂತಿ 2000 ಸ್ಮಾರಂಭಾ ವಳ್ಯರ್ 20 ರ್ಗವಾಪ ಾ ೆಂಚ್ಯಾ ಪಂರ್ಗಡ ಚೊ ಮಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ನಾ ದಿಾ.

ತಾಚ ಫಾಮಾದ್ ಬಾಯ್ತಯ ಬಾಯ್ತಯ ಡ್ವಿಡ್ ವಿಕಾ ಾ ದಖ್ಲಯ ಕರುೆಂಕ್ ಸ್ಕಯ ಾ ಆನಿ ಸ್ವ್ನಯ ಸ್ಮಾಜಾೆಂನಿ ನ್ಯೆಂವಾಡಾಯ ಾ . ತಾಾ ಚ ಡ್ವಿಡ್ ’ಸ್ಲಫಿಯ್ತ’ ೧೪ ಪದೆಂನಿ ಮಸ್ಲು ನ್ ಕೊೆಂಕಣೆಂತಿಯ ಏಕ್ ಪಾ ಖ್ಯಾ ತ್ ಮ್ಹ ಲೊೀಕನ್ ಖ್ಯಯ್ಸ ಕೆಾ.

ಪಾ ಶಸ್ಲತ ಾ : 1. ಕನ್ಯಯಟಕ ಸಂದೇಶ ಆಟ್ಯ ಪಾ ಶಸ್ತ 1994 2. ಕನ್ಯಯಟಕ ಕೊೆಂಕಣ ಸಾಹತಾ ಅಕಡೆಮ ಪಾ ಶಸ್ತ 2000 4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


3. ಅಮೇರಿಕಚ್ಯಾ ಟೊೀಸ್ಟ ಮಾಸ್ಟ ಸ್ಯ ಕಯ ಬ್ ಆನಿ ಇೆಂಟರ್ನ್ಯಾ ಶನಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಷ್ ಮಾನಾ ತಾ. 4. ಬಸ್ಟ ಸ್ೆಂಗರ್ ಪಾ ಶಸ್ತ - ಗಯ ೀಬಲ್ ಕೊೆಂಕಣ ಮ್ಯಾ ಜಿಕ್ ಆನಿ ಬಸ್ಟ ಸ್ೀಡ್ ಒಫ್ ದ ಇಯರ್ 2010.

5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೆಲಿಿ ನ್ಯಚೆಂ ಪಟಾಯ ಾ ಹಫಾತ ಾ ೆಂತ್ಯ ೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಫಾದರ್ ಮಲಯ ರ್ ಸೆೆಂಟೆನಿ್ ಯಲ್ ಸ್ಭಾ ಗೃಹೆಂತ್ ದೇಡ್‍ಲ್ ಹಜಾರೆಂ

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿೀೆಂವ್ನಿ ಸ್ಕೆಚ ೆಂ ಮ್ಯತಿಯಕ್ ಮಾತ್ಾ ಅಪಾ ತಿಮಾಯಚ ಆನಿ ಕೊರಡಾೆಂಚ

ಾಗೆಂ ಲೊೀಕ ಸ್ಮೊರ್ ಪಾ ದಶಯತ್ ಕೆಲಿಯ ಮೆಲಿಿ ನ್ಸ ಸೆೆಂಟಿಮೆೆಂಟಲ್ ನೈಟ್ ಕಾ ನಸ ರ್ ಪ್ಡೆಸಾತ ೆಂಚ್ಯಾ ಆರ್ಧರಕ್. ಹೆಂತೆಂ ಎದಳ್ ವರೇಗ್ ಜಮೊ ಕೆಲಯ ₹40 ಾಖ್ ಎದಳ್ಚ್ ತಾಣೆಂ ಆಸ್ಪ ತ್ಾ ಕ್ ದನ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಾಾ ತ್. ಆನಿ ಖಚ್ಯ ಕಡನ್ ಉರ್ಲಯ ₹5 ಾಖ್ ವಗೆಂಚ್ ಪವಿತ್ ಜಾತ್ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾೆಂರ್ಗಯ ೆಂ. ಎದಿ ಮೊಟಿ ₹4 5 ಾಖ್ ಥೈಲಿ ಏಕ್ ಕೊೆಂಕಣ ಕಯಯಕಾ ಮ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ದಿಲಿಯ ಹ್ಾ ಚ್ ಪಯಯ ಾ ಪವಿಟ ಜಾಾಯ ಾ ನ್ ಹೊಯ್ ತಾಚೊ ಏಕ್ ನವ್ಳ್ಚ್ ದಖ್ಲಯ ಸಾಥ ಪನ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ. ಮೆಲಿಿ ನ್ಯಕ್ ಖಂಡ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರೆಂತ್ ಬರೆೆಂ ಭವಿಷ್ಾ ಆಸಾ. ---------------------------------------------------------

*ಸರ್ದಾರದಕ್* ಪಟಾಯ ಾ ಸ್ತತ ರ್ ವಸಾಯೆಂನಿ ದೆಸಾಿ ಟ್ಲಯ ೆಂಚ್ ಚಡ್‍ಲ್ ಎಕಿ ಟಾೆಂವ್ನಿ ಆವಾಿ ಸ್ ಮೆಳ್ಯು ಾ ರಿೀ ಪಡ್ತ ರಜಕ್ಣಯ್ತನ್ ಸ್ಲಡೆಯ ೆಂನ್ಯ ದೇಶಕ್ ಎಕಿ ಟಾಯ್ಕಾಯ ಾ ಮ್ಹನ್ ಮ್ನ್ಯಾ ಸ್ದಯರಕ್ ದಿೆಂವಚ ೆಂ ತರಿೀ ಕ್ಣತ್ೆಂ ಮೆೆಂದು ನ್ಯತ್ಾಯ ಾ ತಕೆಯ ೆಂಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸ್ಮಾೆ ಯ್ತಯ ಾ ರ್ ಜಾತ್ೆಂ ಮೊೀಗ್ ದಿೀೆಂವ್ನಿ ಕಳ್ಯೆ ೆಂನಿ ನ್ಯ ಸ್ಮ್ನ್ಯತಾ ಕ್ಣತ್ೆಂ ಕಳಿತ್ಚ್ಚ ನ್ಯ

ವಿಭಾಡಾಚ ಾ ೆಂತ್ ವಹ ಡ್‍ಲ್ ಕ್ಣತಿಯ ದೆಕುನ್ ಹ ಜೈತ್ ಮ್ಯತಿಯ ಉರ್ಗತ ೆಂವಿಚ ಆಜ್ ಸ್ತಿಯ ₹30,000 ಕೊರಡಾೆಂಚ

-*ರಿಚಿಿ ಜೊನ್ ಪಾಯ್್ * 7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


75 ವರ್ೊೆಂ ಸಂಪಯಿಲ್ವಲ ಮಂಗ್ಳು ಚಿೊ ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ (ರಿ) ಫಾಾ ಯರಿಚ್ಯಾ ಕಪುಚನ್ ಫಾಾ ಯರಿೆಂನಿ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಯದಶಯನ್ಯಖ್ಯಲ್ ಹೊ ಸಂಸ್ಲಥ ಏಕ್ ’ಕೊೆಂಕಣ ಸ್ಭಾ’ ಜಾವ್ನ್ ನಿಮಾಯಣ್ ಕೆಲೊ. ಸುವಾಯತ್ ಥಾವಿ್ ೀ ಹಾ ಸ್ಭೆಚ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಫಾಾ ದ್ ಜಾವಾ್ ಸೆಯ - ಫಾ| ಸ್ರಿಲ್, ಫಾ| ಫಿಲಿಫ್ ನೆರಿ, ಫಾ| ಎವಿೆ ನ್, ಫಾ| ಕರ್ನಯಲಿಯಸ್, ಫಾ| ವಿನೆಸ ೆಂಟ್, ಫಾ| ವೈಟಸ್ ಪಾ ಭುದಸ್...ಇತಾಾ ದಿ. ಸ್ಪೆತ ೆಂಬರ್ 19, 1943 ವರ್ ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭಾ ಸಾಥ ಪನ್ ಕೆಲಿಯ . ಬಿಾ ಟಿಷ್ ತೆಂಪರ್ ಇೆಂಗಯ ಷಾಚೊ ಪಾ ಚ್ಯರ್ ವಾಡೊನ್ ಯತಾನ್ಯ ಮಾತಿ ಖೆಲಿಯ ಕೊೆಂಕಣ ಭಾಸ್ ತಾಣೆಂ ಉರ್ಗತ ಡಾಕ್ ಹಡನ್ ವೃದಿ್ ಕೆಲಿಯ . ಹ್ೆಂ ಸ್ವ್ನಯ ಕಮ್ ಕೆಲಯ ೆಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಲಿ ಹೊಲ್ ಆಜೂನ್ ತಾಾ ಚ್ ಆಧೀನ್ ಕಟೊಟ ೀಣ್ಟನ್ ಸ್ಲಭೊನ್ ಆಸಾ. ಆಯಯ ವಾಚ್ಯಾ ಯ ವಸಾಯೆಂನಿ ಕೊೆಂಕಣ ಭಾಸೆಕ್ ಕೆಂದ್ಾ ಸ್ಕಯರ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನಾ ತಾ ಮೆಳ್ಳ್ನ್ ತಿಕ ೮ ವಾಾ ವ್ಳ್ಳೆರಿೆಂತ್ ಸೆವಾಯಯ್ಕಾಯ ಾ ನ್ ಆಜ್ ಕೊೆಂಕಣ ಭಾಸೆಕ್ ಸ್ಕಯರ ಥಾವಿ್ ೀ ಕುಮ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ನ್ ಆಸಾ. ಕೊೆಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ - ಕೆಎನ್ನೆ ಸ್: ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಸ್ಲಭಂವಚ ೆಂ ಏಕ್ ವಜ್ಾ , ಆಮಾಚ ಾ ಮಾಹ ಲಘ ಡಾಾ ೆಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆೆಂವ್ಳ್ನ್ ಆಯ್ಕಲಿಯ ಆಸ್ತ , ಕೊೆಂಕಣ ಕಾ ಸಾೆಂಬಾಳೆಂಕ್ ವಾವ್ನಾ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ ಆಪಿ ಯ್ತತ ಕುಮ್ಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಥರನ್, ಕತಾಯ ಸೇವಾ ಆಮಾಚ ಾ ಮಾೆಂಯ್ ಭಾಷೆಚ ಆನಿ ದೇಶಚ (ವಿಲಿಿ ಚ್ಯಾ ಪದ ಥಾವ್ನ್ ವಿೆಂಚ್ಲಯ ಥೊಡೆ ಸ್ಬ್್ ಹ್)

ಹಾ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭೆಚೆಂ ಮ್ಯಳ್ ಜಾವಾ್ ಸೆಯ ೆಂ 1930 ಇಸೆಿ ೆಂತ್ ಸೆಂಟ್ ಎಲೊೀಯ್ಕಸ ಯಸ್ ಕಲಜಿಚ ವಿದಾ ರ್ಥಯ ಫಾ| ಜೀಜ್ಯ ಎ. ಎಫ್. ಪೈಚ್ಯಾ ಮಖೇಲಪ ಣ್ಟಖ್ಯಲ್ ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್ ಪಾ ದಶಯನ್ಯೆಂ ಕರುೆಂಕ್ ಾಗ್ಲಯ . ಕಪುಚನ್ ಫಾಾ ದಿೆಂನಿ ತಾೆಂಚೆಂ ಮಖೇಲಪ ಣ್ ದಿಲೆಂ, ಫಾ| ಫಿಲಿಫ್ ನೆರಿ ಏಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಜಿೀವಾಳ್ ಸಾೆಂದ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಯ ತ್ನ್ಯ್ ೆಂ. ತೊ ಆಪಯ ಾ ಸಕಾರ್ ಸ್ರ್ಗು ಾ ನಿತಾಯ ಾ ನ್ ಭೊೆಂವ್ಳ್ನ್ ತಿೀಸ್ ವಸಾಯೆಂ ಆಪ್ಯ ಚ್ಯಕ್ಣಾ ಆನಿ ಸೇವಾ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭೆಕ್ ದಿೀಾಗಯ . ಸ್ಪತ ೆಂಬರ್ 19, 1943 ಜಾೆಂವ್ನಿ ಪವ್ಳ್ಯ ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭೆಚೊ ಜಾಾ ದಿವಸ್. 1946 ಇಸೆಿ ೆಂತ್ ಆಪಯ ಾ 12 ಶಖ್ಯಾ ೆಂ ಮಖ್ಯೆಂತ್ಾ ತಸೆೆಂ 200 ಸಾೆಂದೆ ಆಸ್ಲನ್ ಹ ಸ್ಭಾ ರಿಜಿಸ್ಟ ರ್ ಕೆಲಿಯ . ಥೊಡಾಾ ಮ್ಹನ್ ಕೊೆಂಕಣ ಕಭಾಯರಾ ೆಂಚೆಂ ನ್ಯೆಂವಾೆಂ ಸಾೆಂಗಚ ೆಂ ತರ್: ಉಪಧಾ ಕ್ಷ್ - ಎಮ್. ಪ್. ಡೆ’ಸಾ, ಪ್. ಎಫ್. ರಡ್ಾ ಗಸ್, ಎಸ್. ಎಸ್. ರಸ್ಿ ೀನ್ಯಹ , ಸಮ್ನ್ ರಸ್ಿ ೀನ್ಯಹ , ಜೆ. ಬಿ. ರಸ್ಿ ೀನ್ಯಹ , ಬನೆಡ್ಕ್ಟ ಮರೆಂದ, ಆಥಯರ್ ರಸ್ಿ ೀನ್ಯಹ ....., ಕಯಯದಶಯ: ಎಸ್. ಎಸ್. ಪಾ ಭು, ವಿನೆಸ ೆಂಟ್ ಪ್ೆಂಟೊ, ಲ್ಬವಿ ನೆಟೊಟ , ಆಸ್ಟ ನ್ ಪಾ ಭು, ಾರೆನ್ಸ ರಡ್ಾ ಗಸ್....., ಖಜಾನ್ಯಿ ರ್: ಜೆರಮ್ ಡ್’ಸ್ಾಿ , ಜನ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ, ಸಾಟ ಾ ನಿ ಮರ್ನಜಸ್, ಹ್

ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭಾ - ಕೆಎನೆ್ ಸ್ (1943-2018) ಪಟಾಯ ಾ 75 ವಸಾಯೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೊೀಕಚ್ಯಾ ಸ್ಹಕರನ್ ಕೊೆಂಕಣ ಕಾ ಪಾ ಸಾರುೆಂಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಾಾ . ಪಟಾಯ ಾ ಥೊಡಾಾ ಹಫಾತ ಾ ೆಂನಿ ದೀದೀನ್ ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್ ಪಾ ಸಾರ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲಯ 75 ವ್ಳ್ ಉತಸ ವ್ನ ಸಂಭಾ ಮಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಯ್ತಯ ಾ . "ನ್ಯಟಕ್ ದಿ ರಿೆಂ ರ್ಧಮಯಕ್ ಸಾಧನ್" ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ು ಧಾ ೀಯ್ ದವನ್ಯ ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭೆನ್ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ ನ್ಯಟಕ್ ಕಲಚೆಂ ವಾದಳ್ ಉಟಯ್ತಯ ೆಂ. ಫಾ| ಜೀಜ್ಯ ಎ. ಏಫ್. ಪೈ (ಅಲ್ಬು ಕೆರ್) ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸ್ಭೆಚೊ ಏಕ್ ಜೆಜಿಿ ತ್, ಕೊೆಂಕಣಚೊ ಮೊೀಗ ತಸೆೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮ್ಯಳ್ ಪುರುಷ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಯ . ಸಾೆಂತ್ ಆನ್್ 9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾವಾ್ ಸಾತ್ ಫಾಮಾದ್ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಖಳಿಾ ತ್ ನ್ಯಸಾಚ ಾ ಸ್ಹಕರಕ್ ಆನಿ ವಾವಾಾ ಕ್. 1947 ಆಗಸ್ತ 16 ವರ್, ಭಾರತಾಕ್ ಆಗಸ್ತ 15 ವರ್ ಮೆಳ್ಾಯ ಾ ಸಾಿ ತಂತೊಾ ೀತಸ ವಾ ವಳ್ಯರ್ ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭೆನ್ ಸೆಂಟ್ ಎಲೊೀಯ್ಕಸ ಯಸ್ ಕಾ ೆಂಪಸಾರ್ ಏಕ್ ವಿವಿಧ್ ವಿನೀದವಳ್ ಮಾೆಂಡನ್ ಹಡ್‍ಲ್ಲಿಯ . ನಗರೆಂತ್ಯ ಪಾ ಮಖ್ ನ್ಯಗರಿಕ್ ತಸೆ ಹ್ರ್ ಸ್ಭಾರ್ ಹಾ ಕಯ್ತಯಕ್ ಹಜರ್ ಆಸೆಯ . ಜೆ. ಎಫ್. ಸ್ಲೀಡಸ್ಯ, ಜಿಾಯ ಕಲಕಟ ರ್ ಪಾ ಮಖ್ ಸರ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಯ . ೧೯೪೯ ಇಸೆಿ ೆಂತ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಲಿ ಹೊಲ್ ನಿಮಾಯಣ್ ಕಚಾ ಯ ಪಯಯ ೆಂ, ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭೆನ್ ಸಾೆಂತ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಲಿ ಆಪ್ಲಯ ಪತೊಾ ನ್ ಸಾೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತೊಯ ಆನಿ ಜನೆರ್ 31,1949 ಇಸೆಿ ೆಂತ್ ಸಾೆಂತ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಲಿ ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ ಸಾೆಂತ್ ಆನ್ಯ್ ಚ್ಯಾ ಫಾಾ ಯರಿೆಂತ್ ಪಯಯ ಾ ಪವಿಟ ಆಚರಿಲೆಂ. ಹ್ೆಂ ಫೆಸ್ತ ಆಜ್ ವರೇಗ್ ಚಲೊನ್ೆಂಚ್ ಆಸಾ. ತಿಚ್ ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭಾ ಆಮ ಅಸೆೆಂ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ ಕ್ಣೀ, ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ಯ ದಿಯಸೆಜಿೆಂತ್ ಕೊೆಂಕಣ ಕಾ ವಾಡಂವ್ನಿ ಆನಿ ಪೆಾ ೀಕ್ಷಕೆಂಚೊ ಸಂಖ್ಲ ಚಡಂವ್ನಿ ಕರಣ್ ಜಾಲಿಯ ; ರ್ಧಮಯಕ್ ನ್ಯಟಕೆಂ ತಸೆೆಂಚ್ ಕಯಯಕಾ ಮಾ ಪಾ ಚ್ಯರ್ ಕರುನ್, ಕ್ಣತ್ೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ನ ನ್ಯ ಕ್ಣೀ ಹ ಸ್ಭಾ ಜಾವಾ್ ಸ್ಯ ಆಮಾಚ ಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾಡಾತ ಚ ಜಯತ ವಂತ್ ಖ್ಯೆಂಬ ಫುಡೆೆಂಯ್ ತಾಚೆಂ ಮಖೇಲಪ ಣ್ ದಖವ್ನ್ ಫುಡೆೆಂ ಸ್ರೆಂದಿ.

ಕಯಯಕರಿ ಸ್ಮತಿ, ಸಾೆಂದೆ, ಮೊೀಗ ಆನಿ ಬರೆೆಂ ಮಾಗಪ (ಆದೆಯ ಆನಿ ಆತಾೆಂಚ) ಆಪ್ಲಯ 75 ವಸಾಯೆಂಚೊ ದಬಾಚೊ ಸಂಭಾ ಮೆಂಕ್ ಮಖ್ಯರ್ ಸ್ಾಾ ಯತ್. ಹೊ ದಬಾಜ ಜಾೆಂವ್ನಿ ಪವ್ಳ್ಯ ಕೊೆಂಕೆಿ ಚೊ, "ಕೊೀಣ್ ತೊ ಕೊೀಣ್" ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್ ಕಲಚೊ. ಭಾರಿಚ್ ಅಥಾಯಭರಿತ್ ಲೊೀಗ ವ ಅಧಕೃತ್ ಸಂಕತ್ ಮಾ| ಆಲಿಿ ನ್ ಸೆರವ್ಳ್ನ್ ಅನ್ಯವರಣ್ (ದಿಯಸೆಜಿಚೊ ಯ್ತಜಕ್ ತಸೆೆಂ ಪದಿ ಕಲೇಜ್, ನಂತೂರ್ ಹಚೊ ಪಾ ೆಂಶುಪಲ್) ಕೆಲೆಂ ತಾಾ ದಿಸಾಚೊ ಮಖೆಲ್ ಸರ ಜಾವ್ನ್ . ಹೊ ಯ್ತಜಕ್ ಹಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಳ್ಯರ್ ಯುವಜಣ್ಟೆಂಕ್ ಕೊೆಂಕಣ ಕಲೆಂತ್ ಉತ್ತ ೀಜನ್ ದಿೆಂವ್ಳ್ಚ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್್ ವಾ ಕ್ಣತ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಚೂಕ್ ಜಾೆಂವಿಚ ನ್ಯ. ಮಾಲಘ ಡ್ ಕಾಕನ್ಯ ಮೇಬ್ಲ್ ಕೆೆಂಟ್, ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭೆಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಫಾ| ಪವ್ನಯ ಮೆಲಿಿ ನ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ, ಡೊಲಿಿ ಸ್ಾಡ ನ್ಯಹ , ಉಪಧಾ ಕ್ಷ್ ಸುನಿಲ್ ಮರ್ನಜಸ್, ಫ್ಲಯ ಯ್ಡ ಡ್’ಮೆಲೊಯ ಆನಿ ಇತರೆಂನಿ ಉಲವ್ನ್ ಹ್ೆಂ ಕಯಯೆಂ ಸ್ಲಭಯಯ ೆಂ.

ಪಾಲ ಾ ಟಿನಮ್ ಜುಬಿಲ್ವ 75 ವೆಂ ವರಸ್ - 2018:

ಮಾಚ್ಯ 15, 2018 ವರ್ ಉದಘ ಟನ್ ಕೆಲಯ ೆಂ ಹ್ೆಂ ಸಂಭಾ ಮಾಚೆಂ ವರಸ್, ಕೊೆಂಕಣ ಪಾ ಜಾ, ಸ್ೆಂತಿಮೆೆಂತಾೆಂನಿ ಭರನ್, ಕಲಚ ಅಭವೃದಿ್ ಮಖ್ಯರುೆಂಕ್ ಸಂಭಾ ಮಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ಕಡನ್ ಆಸಾ.

ಫಾ| ಆಲಿಿ ನ್ ಸೆರವ್ಳ್ನ್, ಡಾಾ ಮ್, ಜಾವಾ್ ಸಾ ಖರಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸ್ದೆಂಚೆಂ ಪಾ ತಿರೂಪ್, ವೇದಿರ್ ಪಾ ದಶಯತ್ ಕರುನ್ ಲೊೀಕಕ್ ತಭೆಯತಿ ತಸೆೆಂಚ್ ಮ್ನೀರಂಜನ್ ದಿೀೆಂವ್ನಿ ಸ್ಕೆಯ ೆಂ ಜಾಾ ವಳ್ಯರ್ ಹ್ರ್ ಕ್ಣತ್ೆಂಚ್ ಮ್ನೀರಂಜನ್ ಲೊೀಕಕ್ ನ್ಯಸೆಯ ೆಂ. ಆತಾೆಂಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಳ್ಯರ್ ಆಮಾಚ ಾ ವಿೀಜ್

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಭೆ ದಿ ರಿೆಂ ವಾೆಂಚವ್ನ್ ಉರಯ್ತಯ ಾ ತ್ೆಂ ಸಾೆಂಗ್ಲಯ ೆಂ. ಸ್ವ್ನಯ ಉಲವಾಪ ಾ ೆಂನಿ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಉಲವಾಿ ಾ ೆಂತ್ ಹಜರ್ ಜಾಾಯ ಾ ಸ್ವಾಯೆಂಕ್ ಚ್ಯರಿತಿಾ ಕ್ ಮೆಟಾೆಂನಿ ಚಾಸೆೆಂ ಉರ್ಗಡ ಸ್ ಹಡೊಯ ಆನಿ ನವೆಂ ಪೆಾ ೀರಣ್ ವಾತಾವರಣ್ ಹಡೆಯ ೆಂ. 75 ವ್ಯಾ ವರ್ೊರ್ಚ ಅೆಂತಿಮ್ ಸಂಭ್್ ಮ್:

ಮಾಧಾ ಮಾೆಂನಿ 24 X 7 ಮ್ನೀರಂಜನ್ ಲೊೀಕಕ್ ಮೆಳ್ಯಟ ತರಿೀ, ಡಾಾ ಮ್ ಲೊೀಕಕ್ ವೇದಿರ್ ಖೆಳಯ್ತತ ನ್ಯ ತಾೆಂಚೆಂ ಆಕರ್ಯಣ್ ಜಿವಾಳ್ ಕತಾಯ, ಆನಿ ಫುಡೆೆಂಯ್ ತಸೆೆಂಚ್ ಕರುೆಂ. ಆತಾೆಂಚ ನ್ಯಟಕ್ ತಾೆಂಚ ಕಲಚ ತಾನ್-ಭುಕ್ ನಿವಂವ್ನಿ ಸ್ಕತ ತ್ ತಸೆೆಂ ನ್ಯಟಕ್ ಬರಯ್ತಿ ರಚ್ಯಾ ಮ್ತಿೆಂತ್ಯ ೆಂ ತ್ೆಂ ಚೆಂತಾಪ್ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಮ್ತಿೆಂತ್ ಖಂಚಂವಚ ೆಂ ಪಾ ಯತ್್ ಕತಾಯತ್?

ಭಾರಿಚ್ ಫಾಮಾದ್ 12 ನ್ಯಟಕೆಂ ಪಾ ದಶಯತ್ ಜಾಲಿೆಂ........ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭೆನ್ ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕೆಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್. ಹ್ೆಂ ಫೆಸ್ತ ಅಕೊಟ ೀಬರ್ 6, 2018 ವರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಲಿ ಹೊಾೆಂತ್ ಉದಘ ಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಫಾ| ವಿಕಟ ರ್ ವಿಜಯ್ತನ್ ದಿವ್ಳ್ ಜಳವ್ನ್ , ತಾಚಾ ಬರಬರ್ ಆಸ್ಲಯ ಮಾೆಂಡ್‍ಲ್ ಸ್ಲಭಾಣ್ಟಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಲ್ಬವಿಸ್ ಜೆ. ಪ್ೆಂಟೊ.

ಪಟಾಯ ಾ 75 ವಸಾಯೆಂನಿ ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭೆನ್ ಕಡ್‍ಲ್ಲೊಯ ವಾವ್ನಾ ಉರ್ಗಡ ಸಾನ್ ವಾೆಂಟೊಯ . ಕೊೆಂಕಣ ಕಾಭವೃದಿ್ ಕರುೆಂ ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭೆನ್ ಖೆಳ್ಲೊಯ ವಾವ್ನಾ ಲೊೀಕಕ್ ಸ್ಮಾೆ ಯಯ . ಹಜಾರೆಂನಿ ಕಾಕರೆಂನಿ ಹಾ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭೆಚ್ಯಾ ವೇದಿರ್ ಆಪ್ಲಯ ಪತ್ಾ ದಖಯ್ಕಲೊಯ ಆಸಾ, ಕೊೆಂಕಣ ಸಂಸಾರ್ ಸ್ಲಭಯ್ಕಲೊಯ ಆಸಾ. ಕೊೆಂಕಣಚೆಂ ಕಮ್ ಜಗತಾತ ದಾ ೆಂತ್ ಪಾ ಸಾರ್ಲಯ ೆಂ ಆಸಾ. ಉಲವಿಪ ಮ್ಹ ಣ್ಟಲೊ ಕ್ಣೀ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕೆಂಚ ಸುವಾಯತ್ 130 ವಸಾಯೆಂ ಆದಿಯ , ಹ್ೆಂ ಸ್ವ್ನಯ ಸುವಾಯತಿಲಯ ೆಂ ಆಸೆಾ ತ್, ಲೊೀಕ ರ್ಧಮಯಕ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿೆಂವಾಚ ಾ ಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲೊಯ ಏಕ್ ವಾವ್ನಾ ಸ್ವಾಿ ಸ್ ಲೊೀಕಕ್ ಮ್ನೀರಂಜನ್ ದಿೀೆಂವ್ನಿ ಸ್ಕೆಯ ೆಂ. ಹೆಂರ್ಗಸ್ರ್ ತಳ್ಯಿ ಾ ೆಂನಿ ತಸೆೆಂಚ್ ಸಾರಸ್ಿ ತಾೆಂನಿ ನ್ಯಟಕೆಂಕ್ ಆಪ್ಲಯ ಪ್ಲಾ ೀತಾಸ ಹ್ ದಿಲೊಯ . ಕೊೆಂಕಣ ಕಥೊಲಿಕೆಂನಿ ಆಪೆಯ ನ್ಯಟಕ್ ಮ್ರತಿ ತಸೆೆಂ ಯೂರಪ್ೀಯನ್ ನ್ಯಟಕೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಡ್‍ಲ್ಲಯ ೆಂ ಪಾ ದಶುಯೆಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಪವಿತ್ಾ ಪುಸ್ತ ಕೆಂತೊಯ ಾ ಕಣಯ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊಾ . ಫಾ| ಸೆರವ್ಳ್ನ್ ಸ್ಭಾರ್ ನ್ಯಟಕೆಂಚ, ಲೇಖಕೆಂಚ, ಕಾಕರೆಂಚ, ಸಂಗೀತಾಾ ರೆಂಚ ವಳಕ್ ಕೆಲಿ ತಸೆೆಂಚ್ ಕಸೆೆಂ ಹಣ ಎದಳ್ ವರೇಗ್ ಕೊೆಂಕಣ ಕಾ ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್

ನಿಮಾಣ್ಟಾ ನ್ಯಟಕ್ ಪಾ ದಶಯನ್ಯ ವಳ್ಯರ್, ಒಕೊಟ ೀಬರ್ 21, ಸಾೆಂಜೆರ್ 6:00 ವರರ್ ದೀನ್ ಉತಿತ ೀಮ್ ನ್ಯಟಕ್ ಪಾ ದಶಯತ್ ಜಾಲ. ಹಾ ಕಯ್ತಯಕ್ ಮಾಲಘ ಡೊ

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬರಯ್ತಿ ರ್, ಕಾಕರ್ ತಸೆೆಂಚ್ ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭೆಕ್ 6 ವಸಾಯೆಂ ಕಯಯದಶಯ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ನಾ ದಿಲೊಯ ಡಾ| ಆಸ್ಟ ನ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ ಪಾ ಭು ಜ ಅಮೇರಿಕೆಂತಾಯ ಾ ಚಕಗ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲೊಯ , ಮಖೆಲ್ ಸರ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲೊಯ . ಸ್ವಾಯೆಂನಿ ತಾಕ ತಾಳಿಯ ಪೆಟುನ್, ಉಭೆ ರವ್ಳ್ನ್ ಸಾಿ ಗತ್ ಕೆಲೊ. ವೋರ್ ಕಥಾ: ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್: 1940 ಇಸೆಿ ೆಂತ್ ಆರ್ಥಯಕ್ ಪರಿಸ್ಥ ತಿ ಪಳೆತಾನ್ಯ, ಏಕ್ ಬಳಿಷ್್ ಸ್ಿ ಪಣ್...ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಲಿ ಹೊಲ್ ಆನಿ ವಾಾ ಪರಿಕ್ ಕಟೊಟ ೀಣ್ ಏಕ್ ಅಸಾರ್ಧರಣ್ ಕಮ್ ಜಾಲಯ ೆಂ. ಅಸೆೆಂ ವಿಶಷ್್ ಪತ್ಾ ಣ ದವ್ರಾ ನ್ ಸ್ಪೆತ ೆಂಬರ್ 19, 1948 ವರ್ ಫಾ| ರಿಚ್ಯಡ್‍ಲ್ಯ ಕಪುಚನ್, ಪ್ಲಾ ವಿನಿಾ ಯಲ್ ಹಣೆಂ ಕಟೊಟ ೀಣ್ಟಕ್ ಬುನ್ಯಾ ದಿ ಫಾತರ್ ಘಾಲೊ. ತ್ನ್ಯ್ ೆಂಚೊ ಪರೀಪಿ ರಿ ತಸೆೆಂ ಮಂಗ್ಳು ಚೊಯ ಏಕ್ ಖ್ಯಾ ತ್ ಮಖೆಲಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ ಅಲ್ಬು ಕೆರ್, ಕಫೆಾ ತೊಟಾ ಸಾವಾಿ ರ್ ಪ್. ಎಫ್. ಎಕ್ಸ . ಸ್ಾಡ ನ್ಯಹ , ಕಥೊಲಿಕ್ ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಸ್ಭಾರೆಂನಿ ಸ್ಹಕರ್ ಭಾಸಾಯಯ . ಸ್ಭಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸೆಥ /ವಾ ಕ್ಣತ ಗತ್ ದನ್ ಮೆಳೆು ೆಂ, ಧಮಾಯರ್ಥಯ ರಿೀಣ್ ಮೆಳೆು ೆಂ ಅಸೆೆಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಲಿ ಹೊಲ್ ಬಾೆಂದುೆಂಕ್ ಜಾಗ ಘೆತೊಯ . ಮಾಚ್ಯ 31, 1947 ವರ್ ವಕ್ಣೀಲ್ ಪ್. ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾಚಾ ಸ್ಸಾಯಖ್ಯಲ್ ದಸಾತ ವೇಜ್ ತಯ್ತರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾ ನರೆಂತ್ ಸ್ಭಾರ್ ನ್ಯಟಕ್ ಪಾ ದಶಯನ್ಯೆಂ ಕೆಲಿೆಂ ಪಯಾ ಜಮಂವ್ನಿ , ತಳ ಆನಿ ಇೆಂಗಯ ಷ್... ಇಜಯ್, ಉವಾಯ, ಕಸ್ಸ ಯ್ತಮ್ ಮಾರ್ ದೆರೆಬಯ್ಯ , ಕುಲಾ ೀಖರ್, ಆನಿ ಇತರ್ ಜಾರ್ಗಾ ೆಂನಿೆಂಯ್ ನ್ಯಟಕೆಂ ಖೆಳವ್ನ್ ಪಯಾ ಜಮಂವ್ನಿ ನಿರ್ಧಯರ್ ಕೆಲೊ. 1950 ಜನೆರ್ 25 ವರ್ ಪಯಯ ೆಂ ಆಸ್ಸ ಸ್ಸ ಕೆಂಪೆಯ ಕಸ ಕ್ ಆಶೀವಾಯದ್ ದಿಲೆಂ. ಆಗಸ್ತ 19, 1951 ಇಸೆಿ ೆಂತ್ ಹೊಾಕ್. ಹಾ ಚ್ವಳಿೆಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಲಿ ಹೊಾ ಭೊೆಂವಾರಿೆಂ ಶೊಪೆಂ ಉರ್ಗತ ವಣ್ ಜಾಲಿೆಂ. 125 ಫಿೀಟ್ X 50 ಫಿೀಟ್ ಜಾರ್ಗಾ ರ್ 1,000 ಲೊಕಕ್ ವಿಶಾ ೆಂತಿನ್ ಬಸ್ಲೆಂಕ್ ವಾ ವಸಾಥ ಕೆಲಿ. ಹಾ ಸ್ವಾಯಚೊ ಖಚ್ಯ ₹2.2 ಾಖ್ ಜಾಲೊ, ಜೆಜಿಿ ತಾೆಂನಿ ತಸೆೆಂಚ್ ಕಪುಚನ್ಯೆಂನಿ ತಾೆಂಚ ತಕ್ಣಯ ಉಭಾಲಿಯ. ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಲಿ ಹೊಾೆಂತ್ ತಿೀನ್ ವೇದಿ ಏಕ್ ವಿಚತ್ಾ ಅಜಾಪ್ ಕಸೆೆಂ ದಿಸೆಯ ೆಂ. ಸಮ್ನ್ ಏೆಂಡ್‍ಲ್ ಕೊ. ಆನಿ ಇತರೆಂನಿ ಪದೆಯ ಚತಾಾ ೆಂವಚ ೆಂ ಕಮ್ ಧಲಯೆಂ. ವೇದಿ ಪಟಾಯ ಾ ನ್, ವೇದಿ ಪಂದ ತಸೆೆಂಚ್ ಸಂಗೀತಾಾ ರೆಂಕ್ ಬಸ್ಲೆಂಕ್ ವೇದಿ ಮಖ್ಯರ್ ಬಾೆಂಯ್ ಬಾೆಂದಿಯ . ಅಸೆೆಂ ಕೆಾಯ ಾ ನ್ ಸ್ಭಾರ್ ದೃಶಾ ೆಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿೆಂವಿಚ ಸೌಲಭಾ ತಾ ಮೆಳಿು . 12 ವೀಜ್ ಕ

ಆಸ್ಸ ಸ್ಸ ಕಮ್ಶಯಯಲ್ ಕೆಂಪೆಯ ಕ್ಸ ಪಾ ದಶಯನ್ಯೆಂಕ್ ಏಕ್ ಆಕರ್ಯಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಲೊೀಕ್ ಹೆಂರ್ಗ ವೇಳ್ ಖಚಯೆಂಕ್ ಯೇಾಗಯ . ಹೆಂರ್ಗಸ್ರ್ ಜಡ್ೆಂ ಯೇವ್ನ್ ವಿಶೇರ್ತಾ ಪಳೆೆಂವ್ನಿ ಅವಾಿ ಸ್ ಾಬೊಯ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ ವಚೊನ್ ಗ್ಲಾಯ ಾ ವೇಳ್ಯಚೊ. ಆತಾೆಂ, ಏಕ ಆಧುನಿಕತ್ಚ್ಯಾ ಕಟೊಟ ೀಣ್ಟಚೆಂ ಕಮ್ ಮ್ತಿೆಂ ದವ್ರಾ ನ್, ಲೊೀಕಕ್ ಸ್ಲಿೀಸ್ ಜಾಯಾ ೆಂ ’ಸಾಾ ಟ್ಯ ಮಂಗ್ಳು ರ’ಂೆಂತಾಯ ಾ ಕಳ್ಯೆ ಘುಡಾೆಂತ್ ಆಸಾಚ ಾ ಹಾ ಹೊಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾ ರ್ಧನಿಕ್ ಜಾಗ ಕರುೆಂಕ್ ಆಸಾ. ಆದಯ ಾ ಕಳ್ಯರ್ ಜೀಶುವಾ ಸೂಟ ಡ್ಯ, ಜೆರಲ್ ದುಖ್ಯನ್ಯೆಂ, ದಜಿಯ, ಜೆವಾಿ ಸಾಾೆಂ, ಧಿ ಣ ವಧಯಕ್ ಸೌಲಭಾ ತಾ, ಕ್ಣಾ ಸ್ಟ ೀಸ್ ಮ್ಯಾ ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ರಾ ಮೆೆಂಟ್ ಕಯ ಸ್, ವಕ್ಣೀಾಚೆಂ ದಫತ ರೆಂ, ಬ್ಯಾ ಟಿ ಸ್ಲೂನ್, ಇತಾಾ ದಿ ತಾಾ ವೇಳ್ಯಚೊ ಉರ್ಗಡ ಸ್ ಕಡಾಟ ನ್ಯ ಆತಾೆಂಯ್ ಹತಾಚ ಲೊೀೆಂವ್ನ ಉಭ ರವಾತ . 1964 ಇಸೆಿ ೆಂತ್ ಭಾರ್ಣ್ ಆನಿ ರ್ಗಯನ್ ಸ್ಪ ಧಯ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭೆನ್ ಹಜಾರೆಂ ರ್ಗವಾಪ ಾ ೆಂಕ್ ಉದೇಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ಯ ಕೊೆಂಕಣ ಆಕಶರ್ ಹೆಂ ನಕ್ಣತ ರೆಂ ಪಜಯಳೆಂಕ್ ಾಗಯ ೆಂ. ರ್ಗವಿಪ -ರ್ಗವಿಪ ಣೊಾ , ಭಾಷಾಣ್ಟಾ ರ್, ಸಂಗೀತಾಾ ರ್, ನ್ಯಟಕ್ಕರ್ ಉದೆಲ. ಥೊಡ್ೆಂ ನ್ಯೆಂವಾೆಂ ಸಾೆಂಗಚ ೆಂ ತರ್: ಎಸ್. ಎಸ್. ಪಾ ಭು, ಎಮ್. ಪ್. ಡೆ’ಸಾ, ಸಮ್ನ್ ರಸ್ಿ ೀನ್ಯಹ , ಜೆ. ಬಿ. ರಸ್ಿ ೀನ್ಯಹ , ವಿಲಿಿ ರೆಬಿೆಂಬಸ್, ಮೀನ್ಯ ರೆಬಿೆಂಬಸ್, ಕಯ ಡ್‍ಲ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ, ವಿಲಿಯ ಯಮ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ... ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯ, ಮಕ್ ಮಾಾ ಕ್ಸ , ಆಸ್ಟ ನ್ ಪಾ ಭು, ಮೆಲಿಿ ನ್ ಪೆರಿಸ್, ಬನೆ್ ಟ್ ಪ್ೆಂಟೊ, ಎಡಿ ಡ್‍ಲ್ಯ ಕಿ ಡಾ ಸ್, ಎಡ್ಡ ನೆಟೊಟ , ಸಾಟ ಾ ನಿ ಮೆೆಂಡೊೀನ್ಯಸ , ಬಬಿತಾ ಡೆ’ಸಾ, ಪೆಾ ೀಮ್ ಲೊೀಬೊ, ರಿಚಚ ಲಸಾಾ ದ, ನಬಯಟ್ಯ ಪ್ರೇರ, ಬಬಿತಾ ಪ್ೆಂಟೊ, ಪೆಾ ೀಮ್ ಕುಮಾರ್, ಡೊಾಯ , ಪ್ಾ ೀಮಾ ರಡ್ಾ ಗಸ್, ಎಲೊೀಯ್ಕಸ ಯಸ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ, ಬನ್ಯ್ ಮನ್ಯ್ ರುಜಾಯ್, ಜನ್ ಪ್ರೇರ, ಐವನ್ ಸ್ಕೆಿ ೀರ, ವಿೀನ್ಯ ರೆಬಿೆಂಬಸ್, ವಿಶಿ ಸ್ ರೆಬಿೆಂಬಸ್, ಜೀಯಲ್ ಪ್ರೇರ, ಚ್ಯ. ಫಾಾ . ದೆ’ಕೊಸಾತ , ಎಡ್ಡ ಸ್ಕರ್, ಲಸ್ಯ ರೇಗ ಇತಾಾ ದಿ, ಇತಾಾ ದಿ ಹ ಪಟಿಟ ಮ್ಯ್ಯ ಾೆಂಬ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಲ ಾ ಉಗ್ಡಾ ರ್ೆಂಚಿ ಝಳಕ್: ’ಗೀಲಡ ನ್ ಜುಬಿಲಿ ಪುಸ್ತ ಕ್ 1993’ ಸ್ಭಾರ್ ಆದೆಯ ಉರ್ಗಡ ಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಕತಾಯ, ವಿಶೇಷ್ ಮಾನ್ ದಿಲಯ ವಾ ಕ್ಣತ : ಫಾ| ಸ್ರಿಲ್ ಅೆಂದಾ ದೆ ಕಪುಚನ್, ಪ್ಲಾ | ಆಲು ನ್ ಕಾ ಸೆತ ಲಿನ, ಲ್ಬವಿ ನೆಟೊಟ , ವಿನೆಸ ೆಂಟ್ ಪ್. ಕಮ್ತ್, ಚ್ಯಲ್ಸ ಯ ಪ್ೆಂಟೊ, ಆಥಯರ್ ರಸ್ಿ ೀನ್ಯಹ ......ಫಾಮಾದ್ ೊಂಕಣಿ


ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಕಾಕರ್: ದೇವಾಧೀನ್ ವಿಲಿಿ ರೆಬಿೆಂಬಸ್, ದೇವಾಧೀನ್ ಬನೆಟ್ ಪ್ೆಂಟೊ, ದೇವಾಧೀನ್ ಪ್. ಎಫ್. ರಡ್ಾ ಗಸ್, ದೇವಾಧೀನ್ ಮೊನಿಸ ಞೊರ್ ಅಲಕಸ ೆಂಡರ್ ಎಫ್. ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ, ಬನ್ಯ್ ರುಜಾಯ್, ಫಾ| ಫಾಾ ನಿಸ ಸ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ, ಸ್ರಿಲ್ ಜಿ. ಸ್ಕೆಿ ೀರ... ಇತಾಾ ದಿ. ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭೆನ್ ಆಸಾ ಕೆಲಯ ಥೊಡೆ ಪಾ ಖ್ಯಾ ತ್ ನ್ಯಟಕ್, ಖೆಳ್, ಫಾಸ್ಯ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್: ’ವಿಘಾ್ ೆಂತ್ ಜಿೀಕ್’ ಎಮ್. ಪ್. ಡೆ’ಸಾ, ’ಕಜಾರಚ ದತೊನ್ಯ’ ಸ್ಭಾರ್ ಪವಿಟ ನವಿೀಕೃತ್ ಕೆಲೊಯ ಫಾಸ್ಯ ಆಜೂನ್ ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ಸ್ಮಾಜೆೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಸಾಥ ನ್ಯರ್ ಆಸಾ, ’ದೀತ್’, ’ರೈತಾಕ್ ಜಯ್ತ ’ ಎಸ್. ಎಸ್. ಪಾ ಭು, ’ಫಾತಿಮಾಚ ಸಾಯ್ಕು ಣ್’ ಪಯಯ ಖೆಳ್ಲೊಯ 1951 ಇಸೆಿ ೆಂತ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಉರ್ಗತ ವಣ್ ಕತಾಯನ್ಯ, ತಸೆೆಂಚ್ ಉಪಾ ೆಂತ್ ಸ್ಭಾರ್ ಪವಿಟ . 1953 ಇಸೆಿ ೆಂತ್ ಏಕ್ ತಳ ನ್ಯಟಕ್, ’ಸ್ಲಮಯ್ತಚೊ ಪಶೆಂವ್ನ’ ಆನೆಾ ೀಕ್ ರ್ಧಮಯಕ್ ನ್ಯಟಕ್ ಎಮ್. ಪ್. ಡೆ’ಸಾನ್ ಭಾಷಾೆಂತರ್ ಕನ್ಯ ಲಿಖ್ಲೊಯ , ಇೆಂಗಯ ಷ್ ನ್ಯಟಕ್ ’ವಿಸ್ಯ ೆಂಗ್ ವಿಜಾಡ್‍ಲ್ಯ ಒಫ್ ಇೆಂಡ್ಯ್ತ’ 1956 ಇಸೆಿ ೆಂತ್ ಎಮ್. ಜೆ. ಸಾಮಯಾನ್ ಲಿಖ್ಲೊಯ , ’ಕ್ಣಾ ಸಾತಚೆಂ ಜನನ್’ ಆನೆಾ ೀಕ್ ನ್ಯಟಕ್ ಎಮ್. ಪ್. ಡೆ’ಸಾಚೊ, ವಸಾಯ ಪಟಾಯ ಾ ನ್ ವರಸ್ ಖೆಳಯ್ಕಲೊಯ , ’ನಿೀತಿಕ್ ಜಯ್ತ ’ ಜೆ. ಬಿ. ರಸ್ಿ ೀನ್ಯಹ ನ್ ಬರಯ್ಕಲೊಯ ನ್ಯಟಕ್ 1963 ಇಸೆಿ ೆಂತ್. ತಾಾ ವಳ್ಯರ್ ಹೆಂದಿ ಪ್ೆಂತರೆಂಪರಿೆಂ ನ್ಯಟಕೆಂ ಮ್ಧೆಂ ಪದೆಂ ಘಾಲ್ಬನ್ ಕಯ್ತಯೆಂಚ ಾೆಂಬಾಯ್ ತಿೀನ್ ವರೆಂಕ್ ವತಾಲಿ. ಹಾ ಪದೆಂಕ್ ಹೆಂದಿ ಪ್ೆಂತರ್ ಪದೆಂಚೊ ತಾಳ್ಳ್ ಆಸಾತ ಲೊ. ಹಕ ನವಸಾೆಂವ್ನ ಹಡ್‍ಲ್್ ಆಪಯ ಾ ಚ್ ತಾಳ್ಯಾ ಚೆಂ ಪದೆಂ ಪಾ ಪಾ ಥಮ್ ದಿಲಿಯ ೆಂ ದೇವಾಧೀನ್ ವಿಲಿಿ ರೆಬಿೆಂಬಸಾನ್. ತಾಾ ಉಪಾ ೆಂತ್ ಉದೆಲ ಪದೆಂ ಘಡಾಿ ರ್ ಆಪಯ ಾ ಚ್ ತಾಳ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ಪದೆಂ ಸಂಗೆಂ. ಉಪಾ ೆಂತ್ ಕೊೆಂಕಣಕ್ ಆಯಯ ಭಾೆಂರ್ಗಾ ಳ್ಳ್ ಅವಾಿ ಸ್ - ಕೊೆಂಕಣಕ್ ಕೆಂದ್ಾ ಸ್ಕಯರನ್ ಮಾನಾ ತಾ ದಿಲಿ ಆನಿ ರಷಾಟ ಿಚ್ಯಾ ೮ವಾಾ ವ್ಳ್ಳೆರಿೆಂತ್ ಸೆವಾಯಯ್ಕಯ . ಅಸೆೆಂ ಅತಾೆಂ ಆಮ ಪಳೆವಾ ತ್ ಕ್ಣೀ ಆಮಚ ಭಾಸ್ ಕೊೆಂಕಣೊ ಶಾೆಂನಿ ವಿದಾ ರ್ಥಯೆಂಕ್ ಶಕಯ್ತತ ತ್ ಆನಿ ತಿೀೆಂ ಶಕಪ್ ಎಮ್. ಎ. ಪಯ್ತಯೆಂತ್ ಪವಾಯ ೆಂ. ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಯೂನಿವಸ್ಯಟಿೆಂತ್ ಕೊೆಂಕಣಕ್ ಆಪೆಯ ೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕದೆಲ್ ಮೆಳ್ಯು ೆಂ. ಸಾಾ ಟ್ಯ ಸ್ಟಿ, ಬಾೆಂಧವಾ ಅಸೆೆಂ ದೀನ್ ಸಂಗತ ಸಾೆಂರ್ಗತಾ ಮೆಳ್ಯಟ ನ್ಯ ಆಮಾಚ ಾ ನವಾಾ ಬಿಸಾಪ ಚೊ ಸ್ಹಕರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧಾ ೀಯ್ತಕ್ - ’ಸಾಾ ಟ್ಯ ಸ್ಟಿ ವಿದ್ ಎ ಹಟ್ಯ’ಲ್ ಬರಿಚ್ ಪಜಯಳೆಟ ಲಿ ಮ್ಹ ಳ್ಯು ಾ ಕ್ ಕ್ಣತ್ೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ನ ನ್ಯ. ಆರಾಯಿಲ್ಲ ೆಂ: ಐವನ್ ಸಲ್ಡಾ ನಾಾ ಶೆಟ್ ಕೊೆಂಕೆಿ ಕ್: ಆ.ಪ್ . 13 ವೀಜ್ ಕ

ಬಿಯರ್ ದೂಖ್ ಉಣಿ ಕರ್ತೊ?

ಲಂಡನ್ಯೆಂತಾಯ ಾ ಸಂಶೊೀಧಕೆಂನಿ ಸ್ಲಧುನ್ ಕಡ್‍ಲ್ಾಯ ಾ ಪಾ ಕರ್ ಬಿಯರ್ ದೂಖ್ ಉಣ ಕತಾಯ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳ್ಳ್ನ್ ಆಯ್ತಯ ೆಂ. ಗ್ಳಳ್ಳ್ಾ ಘೆೆಂವಾಚ ಾ ಬದಯ ಕ್ ಬಿಯರ್ ಪ್ಯಾಾ ರ್ ದೂಖ್ ಚಡ್‍ಲ್ ಉಣ ಜಾತಾ ಮ್ಹ ಣ್ಟಟ ತ್ ತ್. ದೂಖ್ಖಕ್ ಚಡಾಟ ವ್ನ ‘ಪಾ ರಸ್ಟಮೊಲ್’ ಘೆತಾತ್. ಪುಣ್ ದೀನ್ ರ್ಗಯ ಸ್ ಬಿಯರ್ ಪ್ಯಾಾ ರ್ ಹಾ ದೂಖ್ಖ ಗ್ಳಳ್ಯಾ ೆಂ ಪಾ ಸ್ ಚಡ್ೀತ್ ಪಾ ಭಾವ್ನ ದೂಖ್ಖಕ್ ಾಗನ್ ದೂಖ್ ಕೂಡ್ೆಂತ್ ಆಸಾಯ ಾ ರಿೀ ದೂಖ್ಖಚ್ಯಾ ಮ್ನ್ಯಾ ಕ್ ತಿ ಕಳ್ಯನ್ಯ ಖಂಯ್. ಹ್ೆಂ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಗಯರೆಂಕ್ ತಸೆೆಂ ಹ್ರೆಂಕ್ ಪಳೆೆಂವ್ನಿ ಸ್ದೆಂಚೆಂ. ಸ್ಭಾರ್ ಪ್ಯವ್ನ್ ಮಾರ್ಗಯರ್ ನಿದತ ತ್ ಆನಿ ತಾೆಂಕೆಂ ಮಾರ್ ಜಾಲೊಯ ಕಳಿತ್ಚ್ ಆಸಾನ್ಯ. ಕ್ಣತಾಾ ಆಮಾಲ್ ಪ್ವಾಯಾಾ ಉಪಾ ೆಂತ್ಚ್ ದೂಖ್ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಗಮ್ನ್ಯಕ್ ಯತಾ. ತರಿೀಪುಣ್ ಜಾಣ್ಟರಿ ಸಾೆಂರ್ಗತ ತ್ ಕ್ಣೀ, ನವಾಾ ಸಂಶೊೀದನ್ಯಚೆಂ ನಿೀಬ್ ಘೆವ್ನ್ ದೂಖ್ಖಕ್ ಫಕತ್ ಪ್ಯವ್ನ್ ರೆಂವಚ ೆಂ ಖಂಡ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯಿ ಕ್ ಬರೆೆಂ ನಂಯ್ ಮ್ಹ ಣ್. ೊಂಕಣಿ


14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


‘ಸಂಸೊ ೃತಿ ಆನಿ ಸಂಭ್್ ಮ್’ ಪುಸಾ ಕ್ ಮೊಕ್ಣು ಕ್

ಕೆನರ ಕೊೆಂಕಣ ಕತೊಲಿಕೆಂಚ ಸಂಪಾ ದಯ್, ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿ, ಫೆಸಾತ ೆಂ-ದಬಾಜ ಆನಿ ಆಚರಣ್ಟೆಂ ಸಂಬಂದಿತ್ ಶಾ ೀ ಹ್ರಲಿಪ ಯುಸ್ - ಹಣೆಂ ಬರಯ್ಕಾಯ ಾ 26 ಲೇಕನ್ಯೆಂಚೊ ಸಂಗಾ ಹ್ ‘ಸಂಸ್ಿ ೃತಿ ಆನಿ ಸಂಭಾ ಮ್’ ಪುಸ್ತ ಕ್ ಹಾ ಚ್ ಅಕೊತೀಬರ್ 28 ವರ್ ಫಾದರ್ ಮಲಯ ರ್ ಕನೆಿ ನಾ ನ್ ಸೆೆಂಟರ್, ಮಂಗಳೂರ್ - ಹೆಂರ್ಗಸ್ರ್ ಚಲ್ಾಯ ಾ ‘ಮೆಲಿಿ ನ್ ಪೆರಿಸ್ ಸೆೆಂಟಿಮೆೆಂಟಲ್ ನ್ಯಯ್ಟ ’ ಕಯಯಕಾ ಮಾ ವಳಿೆಂ ಮಂಗಳೂರ್ಚೊ ಭಸ್ಪ ಅಧಕ್ ಮಾನ್ಯದಿಕ್ ಡಾ. ಪ್ೀಟರ್ ಪವ್ನಯ ಸ್ಾಡ ನ್ಯಹ - ಹೆಂಚಾ ಹತಿೆಂ ಮೊಕ್ಣು ಕ್ ಜಾಲೊ. ಫಾ. ಮಲಯ ರಸ ್ ಚ್ಯಾ ರಿಟೇಬಲ್ ಇನಿಸ ಟ ರಾ ಶನ್ಸ ಚೊ ದಿರೆಕೊತ ರ್ ಬಾಪ್ ರಿಚಚ ಡ್‍ಲ್ಯ ಕುವಹ ಲೊ, ಫಾ. ಮಲಯ ರಸ ್ ವೈದಾ ಕ್ಣೀಯ್ ಕೊಲೇಜಿಚೊ ಅಢಳೆತ ದರ್ ಬಾಪ್ ಅಜಿತ್ ಮರ್ನಜಸ್ ಆನಿ ರ್ಗವಿಪ ಶಾ ೀ ಮೆಲಿಿ ನ್ ಪೆರಿಸ್ ಹಜರ್ ಆಸ್ಲಯ . ---------------------------------------------------------

ಮಂಗ್ಳು ರ್ (ರಿ.) ಹಣೆಂ ಹ್ೆಂ ಕಯಯೆಂ ಮಾೆಂಡನ್ ಹಡ್‍ಲ್ಲಯ ೆಂ. ಹಾ ವಳಿೆಂ ಆ.ಬಾ. ಸ್ಲಜ್ ಲಂಡನ್ಯಚ್ಯಾ ತಸ್ಿ ೀರೆಕ್ ಫುಾೆಂ ಅಪುಯನ್ ಮಖೆಲ್ ಸ್ಯ್ತಾ ಾ ೆಂನಿ ಆನಿ ಸ್ಭಕೆಂನಿ ಮಾನ್ ಅಪ್ಯಲೊ.

ಕಯ್ತಯಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಾಯ ಾ , ಆ.ಬಾ. ಸ್ಲಜಾಚೊ ಭಾಚೊ, ಉದಾ ಮ ಲಿಯ ರಡ್ಾ ಗಸಾನ್ ಸ್ರಯ ಯ ಾ ಆ.ಬಾ. ಸ್ಲಜಾಕ್ ಶಾ ದ್ ೆಂಜಲಿ ಭೆಟಂವಚ ೆಂ ಕಯಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಾಯ ಾ ಕ್ ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ಬರವಾಪ ಾ ೆಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನ್ಯಚೊ ಉಪಿ ರ್ ಭಾವ್ರಡೊಯ . ಆ.ಬಾ. ಸ್ಲಜಾನ್ ಊೆಂಚ್ ಶಕಪ್ ಜಡನ್ ಲಂಡನ್ ಪವಾಯ ಾ ಉಪಾ ೆಂತ್ ಆಪಯ ಾ ಭಾೆಂವಾಡ ೆಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗಾ ಯೆಂನಿ ಬರೆೆಂ ಶಕಪ್ ಜಡಾಚ ಾ ಕ್ ದುಡಾಿ ಚ ಮ್ಜತ್ ದಿಾಯ ಾ ವಿಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಉರ್ಗಡ ಸ್ ಕಡೊಯ .

ಲೇಖಕ್ ಆ.ಬಾ. ಸ್ಕಜ್, ಲಂಡನಾಕ್ ಶ್್ ದ್ಲ್ಧ ೆಂಜಲ್ವ ಮಂಗ್ಳು ರ್: ಆಯಯ ವಾರ್ ದೆವಾಧನ್ ಜಾಾಯ ಾ ಮಾಲಾ ಡೊ ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಆ.ಬಾ. ಸ್ಲಜ್, ಲಂಡನ್ ಹಕ ಶಾ ದ್ ೆಂಜಲಿ ಪಟಂವಚ ೆಂ ಕಯಯೆಂ ಗ್ಳರುಪುರಕೈಕಂಬಾಚ್ಯಾ ‘ಮಾತಾ ಕೃಪ’ ಸ್ಭಾ ಸಾಾೆಂತ್ ಚಲಯ ೆಂ. ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಕನ್ಯಯಟಕ ಆನಿ ಸ್ಮ್ನಿ ಯ

ಬರವಾಪ ಾ ೆಂ ತಫೆಯನ್ ಶಾ ದ್ ೆಂಜಲಿ ಅಪುಯನ್ ಉಲಯ್ಕಾಯ ಾ ಡೊ. ಎಡಿ ಡ್‍ಲ್ಯ ನಜೆಾ ತಾನ್ ಆ.ಬಾ. ಸ್ಲಜಾಚ್ಯಾ ಲಿಖೆಿ ಆನಿ ಪುಸ್ತ ಕೆಂ ವಿಶೆಂ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ.

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಶ್ಿ ಕೊೆಂಕಣಿ ಕೆಂದ್್ ಬಸ್ತಾ ವ್ಯಮನ ಶೆಣೈ ವಶ್ಿ ಕೊೆಂಕಣಿ ಸೇವ್ಯ ಪ್ ಶ್ಸ್ತಾ 2018 ಜಾಹೋರ ಮಂಗಳೂರ ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದಾ ಥಾವನ ದಿವಚ “ಬಸ್ತ ವಾಮ್ನ ಶಣೈ ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಸ್ಮಾಜ ಸೇವಾ ಪಾ ಶಸ್ತ -2018 (ಕೊೆಂಕಣ ದರಲ ವಿಭಾಗಂತ) ವೈದಾ ಕ್ಣೀಯ ಸೇವಾ ವೃತಿತ ದಿೀವನ, ಮ್ಸ್ತ ವರಸಾ ತಾಕುನ ರರ್ಷಟ ಿೀಯ ಸೇವಾ ಯೀಜನ್ಯಧಕರಿ ಜಾವನ, ಹಮೊಫಿಲಿಯ್ತ, ತಲಸೆಸ ೀಮಯ್ತ ಸ್ಲಸಟಿಚ ಸಾಥ ಪಕ ಜಾವನ ಆನಿ ಚೇತನ್ಯ ಚಡಯೆಂವಾಲ ಅಭವೃದಿ್ ಕೆಂದಾ ಸಾಥ ಪಕ ನಿದೇಯಶಕ ಜಾವನ ಸೇವಾ ದಿಾೆಂ. ತಶೀೆಂಚ ಮಂಗಳೂರಚ ‘ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಟಾ ಸ್ಟ ’ ಹಜೆ ಟಾ ಸ್ಟ ಜಾವನ ಆನಿ ದಳೆ ನ್ಯತಿಲ (ಅೆಂಧ) ಚಡಯೆಂವಾೆಂಗ್ಲಲ ವಸ್ತಿ ಶಳ್ಯಚ ಸ್ಮಾಲೊೀಚಕ ಜಾವನ ಮ್ಸ್ತ ದಶಕ ಥಾವನ ವೈದಾ ಕ್ಣೀಯ ಸೇವಾ ದಿಲಯ ಲೊ ಮಂಗಳೂರಚ ನ್ಯಮ್ನೆಚ ಡಾ. ಯು. ವಿ. ಶಣೈ, ಹೆಂಕ ‘ಬಸ್ತ ವಾಮ್ನ ಶಣೈ ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಸೇವಾ ಪುರಸಾಿ ರ-2018 ದಿವಚ ಅಶೆಂ ನಿಣ್ಟಯಯಕ ಸ್ಮತಿನ ನಿರ್ಧಯರ ಕೆಾೆಂ.

ಸಂಶೊೀಧಕ್ ಬಾಪ್ ಪ್ಯುಸ್ ಫಿಡೆಲಿಸ್ ಪ್ೆಂಟೊ ಉಲವ್ನ್ , ರಕೊಿ ಪತಾಾ ರ್ ಪಾ ಕಟ್ ಜಾಾಯ ಾ ಆ.ಬಾ. ಸ್ಲಜಾಚ್ಯಾ ಎಕ ಲೇಖನ್ಯ ವವಿಯೆಂ ಸೂಿ ತಿಯ ಜಡನ್ ಆಪುಣ್ ಸಂಶೊೀಧಕ್ ಜಾೆಂವ್ನಿ ಸ್ಕೊಯ ೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾೆಂಗನ್, ಆ.ಬಾ. ಸ್ಲಜ್ ಆನಿ ಆಪಿ ಚ್ಯಾ ಸಂಬಂರ್ಧ ವಿಶೆಂ ಮಾಹ್ತ್ ದಿಲಿ. ಮ್ಹತಾಾ ರ್ಗೆಂಧಚರ್ ಬ್ಯಕ್ ಬರಯ್ಕಾಯ ಾ ಆ.ಬಾ. ಸ್ಲಜಾಚ್ಯಾ ಸಾಹತಿಾ ಕ್ ಮ್ಹತಾಿ ಚ ಝಳಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲಿ. ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚೊ ಮಖೆಲಿ ರಿಚಡ್‍ಲ್ಯ ಮೊರಸ್ ಹಜರ್ ಆಸ್ಲೊಯ . ಡೊಲಿಿ ಕಸ್ಸ ಯ್ತನ್ ಪಾ ಸಾತ ವಿಕ್ ಉಲವ್ನಪ ದಿೀವ್ನ್ ಕಯಯೆಂ ಚಲಯಯ ೆಂ. ಪ್ೀಟರ್ ಪ್ೆಂಟೊನ್ ಧನ್ಯಿ ಸೆಯ ೆಂ. ***********

ತಶೀೆಂಚ (ಕೊೆಂಕಣ ಮ್ಹಳ್ಯ ವಿಭಾರ್ಗೆಂತ) ದ.ಕ. ಜಿಾಯ ಪುತೂತ ರೆಂತ 1970 ತಾಕುನ ಶಾ ೀ ರಮ್ಕೃರ್ಿ ಸೇವಾ ಸ್ಮಾಜ ಮಖ್ಯೆಂತರ ಅನ್ಯಥಾಶಾ ಮ್ ಚಾಯಸ್ತಾ ಆಸುಚ ಆನಿ ಮಾಹ ಲಾ ಡೆೆಂಕ ‘ಆನಂದಶಾ ಮ್ ಸೇವಾ ಟಾ ಸ್ಟ ’ ಸಾಥ ಪನ ಕರನ ‘ಜಿೀವನ ಸಂರ್ಧಾ ’ ವೃದ್ ಶಾ ಮ್ ಚಾಯಸುನ ಆಸುಚ, ರ್ಗಾ ಮೀಣ ಪಾ ದೇಶೆಂತ ಫುಕಟ ದಳೆ ಚಕ್ಣತಾಸ ಶಬಿರ ಮಾೆಂಡನ ಹಡನ ಸಾವಿರ ಗಟಲ ಜನ್ಯಲೊ ದಳೆ ದೃರ್ಷ್ ದಿವಪಚ ವಾವರೆಂತ ಆಸುಚ ತಶೀೆಂಚ ‘ಆರ್ಧರ’ ಮೊಹ ಣಚ ಮಾಹ ಲಗಡೆೆಂಗ್ಲಲ ತರಬೇತಿ ಶಬಿರ ಚಾಯಸ್ತಾ ಆಸುಚ, ಮ್ಸ್ತ ಇತಲ ಶೈಕ್ಷಣಕ ಸಂಸೆಥ ಕ, ಚಕ್ಣತಾಸ ಲಯ್ತಕ ರ್ಧಮಯಕ ಕೆಂದಾ ಕ, ವೃದ್ ಶಾ ಮಾಕ, ಅೆಂಗವಿಕಾೆಂಕ, ಚಡಯವಾೆಂಗ್ಲಲೊ ಸೇವ ಕರಚ ತಸ್ಲ, ಬಹುಮಖ್ಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವ ಖ್ಯತಿರ ತಿಗ್ಲಲಿ ಜಿೀವನ ದವರನ ಜನಮೊರ್ಗಳ ಜಾಲಲಿ, ಡಾ. ಪ್. ಗೌರಿ ಪೈ, ಪುತೂತ ರು ಹೆಂಕ ‘ಬಸ್ತ ವಾಮ್ನ ಶಣೈ ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಸೇವಾ ಪುರಸಾಿ ರ-೨೦೧೮ ದಿವಚ ಅಶೆಂ ನಿಣ್ಟಯಯಕ ಸ್ಮತಿನ ನಿರ್ಧಯರ ಕೆಾೆಂ. ಹ್ೆಂ ದೀನಿೀಯ ಪಾ ಶಸ್ಲತ ಾ ಮ್ಣಪಲ ಗಯ ೀಬಲ್ ಎಜುಕಶನ್ ಸಂಸೆಥ ಚ ಶಾ ೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೊೀಹನದಸ್ ಪೈ ಹನಿ್ ಪಾ ಯೀಜಕ ಜಾವನ ಆಸಾತಿ. ಹ್ೆಂ ದೀನಿಯ್

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾ ಶಸ್ತ 1.00 ಾಖ ರೂಪಯ್ಕ ಶಲ, ಯ್ತದಸ್ತ ಕ ಆನಿ ಮಾನಪತಾ ಜಾವನ ಆಸಾ. ದಿ. 18-11-2018 ಮಂಗಳೂರಚ ಟಿ. ವಿ. ರಮ್ಣ ಪೈ ಸ್ಭಾೆಂಗಣ್ಟೆಂತ ಅನುವಾದಕಕರ ಹ್ೆಂ 3 ದಿವಸ್ ಚಲಚ ಕಯ್ತಯರ್ಗೆಂತ ಭಾಗ ಆಶಲಿೆಂಚ

ವಶ್ಿ ಕೊೆಂಕಣಿ ಕೆಂದ್್ ಕೊೆಂಕಣಿ- ಕನೆ ಡ ಲ್ಡಾ ನ

ಹ್ೆಂ ದೀನಿೀಯ ಪಾ ಶಸ್ಲತ ಾ ಮ್ಣಪಲ ಗಯ ೀಬಲ್ ಎಜುಕಶನ್ ಸಂಸೆಥ ಚ ಶಾ ೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೊೀಹನದಸ್ ಪೈ ಹನಿ್ ಪಾ ಯೀಜಕ ಜಾವನ ಆಸಾತಿ. ಹ್ೆಂ ದೀನಿಯ್ ಪಾ ಶಸ್ತ 1.00 ಾಖ ರೂಪಯ್ಕ ಶಲ, ಯ್ತದಸ್ತ ಕ ಆನಿ ಮಾನಪತಾ ಜಾವನ ಆಸಾ. ದಿ. 18-10-2018 ಮಂಗಳೂರಚ ಟಿ. ವಿ. ರಮ್ಣ ಪೈ ಸ್ಭಾೆಂಗಣ್ಟೆಂತ ಚಲಚ ಸ್ಮಾರಂಭಾೆಂತ ಪಾ ಶಸ್ತ ಪಾ ದನ ಕರಚ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದಾ ಚ ಪಾ ಕಟಣ ಕಳಯತಾ.

ಕಾಣಯೆಚೆ ಅನುವ್ಯದ್ ಕಾರ್ಯೊಗ್ಡರ ಉಗ್ಡಾ ವಣ ಸಮಾರಂಭ್

ಕೆಂದಾ ಸಾಹತಾ ಅಕಡೆಮ ನವದೆಹಲಿ ಆನಿ ಕೊೆಂಕಣ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಿ ೃತಿ ಪಾ ತಿಷಾ್ ನ ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದಾ ಸ್ಹಯೀರ್ಗನ ಚಲಚ ೩ ದಿವಸಾಚ ‘ಕೊೆಂಕಣ- ಕನ್ ಡ ಾಹ ನ ಕಣಯಚ ಅನುವಾದ ಕಯ್ತಯರ್ಗರ’ ಉರ್ಗತ ವಣ ಸ್ಮಾರಂಭ ದಿ. 26-10-2018 ತಾಕೆಯರ ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದಾ ೆಂತ ಚಲಯ ೆಂ. ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದಾ ಸಾಥ ಪಕ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶಾ ೀ ಬಸ್ತ ವಾಮ್ನ ಶಣೈನ ದಿವ್ಳ್ ಾವನ ಕಯ್ತಯರ್ಗರಚ ಉರ್ಗತ ವಣ ಕರನ ಆಯ್ಕಲ ಸ್ಲಯರೆೆಂಕ ಸಾಿ ಗತ ಕೆಲೆಂ. ಕೆಂದಾ ಸಾಹತಾ ಅಕಡೆಮ ಕೊೆಂಕಣ ಭಾಷಾ sಸ್ಲಹ ಸ್ಮತಿಯ ಸ್ದಸೆಾ ಆನಿ ಖ್ಯಾ ತ ಲೇಖಕ್ಣ ಡಾ. ಗೀತಾ ಶಣೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಹನಿ್ ಪಾ ಸಾತ ವಿಕ ಉತಾ ೆಂ ಉಲಯ್ಕಲಿೆಂಚ. ‘ಕನ್ ಡ ಕೊೆಂಕಣ ಾಹ ನ ಕಣಯಚ ಕಯ್ತಯರ್ಗರ’ ಬದಿ ಲ ಆನಿ ಅನುವಾದನ ಕರಚ ಮ್ಹತಿ ಬದಿ ಲ ಅನುವಾದಕೆಂಕ ತಿಳಿಸ್ಲೆಂ. ಕರಳ ಕೊೆಂಕಣ ಸಾಹತಾ ಅಕಡೆಮ ಅದಲ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಆನಿ ಕೆಂದಾ ಸಾಹತಾ ಅಕಡೆಮ ಜನರಲ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ ಸ್ದಸ್ಾ ಶಾ ೀ ಪಯಾ ನ್ಸರು ರಮೇಶ ಪೈ ಉಪಸ್ಥ ತ ಆಶಲಿೆಂಚ. ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದಾ ಕಯಯದಶಯ ಶಾ ೀಮ್ತಿ ಶಕುೆಂತಾ ಆರ್. ಕ್ಣಣ ನ ಕಯಯಕಾ ಮ್ ನಿರೂಪu ಕೆಲೆಂ. ಶಾ ೀಮ್ತಿ ಲಕ್ಣಾ ೀ ವಿ ಕ್ಣಣನ ವಂದನ ಕೆಲೆಂ. ಕರಳ, ದಕ್ಣಿ ಣ ಕನ್ ಡ ಆನಿ ಉಡಪ್ ಜಿಾಯ ತಾಕುನ 19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಿರಾರೊಡೆಂತ್ರ "ಆೆಂಕಾಿ ರ್ ಮೆಸ್ತಾ ್ " ಸಾೆಂ. ಜುಜೆ ಕೊೆಂಕಣ ವಲಿ ೀರ್ ಎಸ್ಲಶಯಶನ್ ಮರರಡ್‍ಲ್ ಹಣ ಅಮ್ರ್ ಚ್ಯ.ಫಾಾ . ದೆಕೊಸ್ತ ಚ್ಯಾ ಲಿಕೆಿ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲೊಯ , ಕ್ಣಾ ಸ್ಟ ನಿನ್ಯಸ್ಮ್ ಹಚೊ ಪಂಗಡ್‍ಲ್ ಅಸ್ತ ತಿ ನ್ ನಟನ್ ಕೆಲೊಯ ಆನಿ ಶಾ ೀ ಡೆನಿಸ್ ಮೊೆಂತ್ರಚ್ಯಾ ದಿಗಿ ಶಯನಖ್ಯಲ್ ಮರರಡ್‍ಲ್ ಇಗಜೆಯಚ್ಯಾ ಸಾಾೆಂತ್, ಹಾ ಚ್ 27 ಒಕೊಟ ಬರ್ ತಾರಿಕೆರ್ "ಆೆಂಕಿ ರ್ ಮೆಸ್ತ ಿ" ಕೊೆಂಕಣ ನ್ಯಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಮರರಡಾೆಂತ್ ಪಯಯ ಪವಿಟ ೆಂ ಆಸಾಯ ಾ ಊೆಂಚ್ ನ್ಯಟಕ ದಿ ರಿೆಂ, ಕ್ಣಾ ಸ್ಟ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂರ್ಗಡ ನ್ ಆಪಯ ಾ ಆಪುಬಾಯಯಚ್ಯಾ ಆನಿ ಉತಿ ಿಸ್ಟ ನಟನ್ಯನ್ ಲೊಕಕ್ ದದಶ ಕೆಲೆಂ. ನ್ಯಟಕ್ ಚಾತ ನ್ಯ ಲೊಕಚ ಗಮ್ನ್ ಫಕತ್ ನ್ಯಟಕಚ್ಯಾ ಪತ್ಾ ದರಿೆಂ ವಯ್ಾ ಕೆಂದಿಾ ೀಕಾ ತ್ ಜಾಲಯ ೆಂ ಆಸ್ಲನ್ ನ್ಯಟಕ್ ಕಸ್ಲ ಸಂಪ್ಲಯ ಮ್ಹ ಳೆು ೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲನ್ಯ.

ನ್ಯಟಕಚ್ಯಾ ವಿರಮಾ ವಳ್ಯರ್ ಎಸ್ಲಶಯಶನ್ಯಚೊ ಆತಿಾ ಕ್ ದಿರೆಕೊತ ರ್ ಆನಿ ಫಿಗಯಜ್ ವಿರ್ಗರ್ ಬಾಪ್ ಮೆಲಿಿ ನ್, ಅಧಾ ಕ್ಾ ಡಾಯಾ ರಡ್ಾ ಗಸ್, ಕರಾ ದಶಯ ಜೆರಲ್ಡ ಡ್ ಸ್ಲಜಾ, ಸಾೆಂಸ್ಿ ಿತಿಕ್ ಕರಾ ದಶಯ ಜಸ್ಸ ಗನ್ಯಸ ಲಿಿ ಸ್, ಖಜನ್ಯಿ ರ್ ಲೊರೆನ್ಸ ಮ್ತಾಯಸ್ ವದಿರ್ ಆಸ್ಲನ್, ಮಖೆಲ್ ಪ್ಲರ್ಕ್ ಶಾ ೀ ಆೆಂಟನಿ ಪ್ರೆರ, ಆನಿ ಸ್ವ್ನಯ ಪ್ಲರ್ಕೆಂಕ್ ತಸೆೆಂಚ್ ಹತಚೆಂತಕೆಂಕ್ ಫುಾೆಂ ತರೆ ದಿೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. 20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಪಾ ೆಂತ್ ಅಸ್ತ ತಿ ನ್ಯಟಕ್ ಪಂರ್ಗಡ ಚ ಕ್ಣಾ ಸ್ಟ ನಿನ್ಯಸ್ಮ್ ಹಕ ಶಲ್ ಪೆಂಗ್ಳನ್ಯ ಆನಿ ದಿಗಿ ಶಯಕ್ ದೆನಿಸ್ ಮೊೆಂತ್ರ ಆನಿ ಕೆಯ ೀನಿಿ ನ್ ಫೆನ್ಯಯೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಕ ಫುಾೆಂ ತರೆ ದಿೀವ್ನ್ ಸ್ನ್ಯಾ ನ್ ಕೆಲೊ.

ಬಾಪ್ ಮೆಲಿಿ ನ್ ದೀನ್ ಉತಾಾ ೆಂ ಉಲವ್ನ್ , "ಅಸ್ಲೊ ಏಕ್ ಉತಿ ಿಸ್ಟ ನ್ಯಟಕ್ ಆಪ್ರಾ ಪ್ ಮೆಳ್ಯಚ ಾ ಹಾ ಕಳ್ಯರ್, ಸ್ವ್ನಯ ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ಲೊಕನಿ ಕೆದಿೆಂಚ್ ಆಸ್ಲೊ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಲಡೆಂಕ್ ನಹ ಜ. ಭುರ್ಗಾ ಯೆಂಕ್ ಇಸ್ಲಿ ಾಚ ಪರಿಕಿ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ತರಿೀ ಆಸ್ಲಯ ಡಾಾ ಮಾ ಪಳೆೆಂವ್ನಿ ಪಟಿೆಂ ಫುಡೆೆಂ ಪಳೆೆಂವ್ನಿ ನಹ ಜ" ಮ್ಹ ಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಸ್ಪ ಷ್ಟ ಆವಾಜ್ ಆಸ್ಲನ್ ಪಯಯ ಪವಿಟ ೆಂ ಆಸ್ಲಯ ನ್ಯಟಕ್ ಪಳೆೆಂವ್ಳ್ಚ ".

ದುಸ್ಲಾ ಪೆಾ ೀಕಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಲೊ "ಹೊ ನ್ಯಟಕ್ ಸ್ಭಾರ್ ವಸಾಯೆಂ ಆದಿೆಂ ಬರಯ್ಕಲೊಯ ತರಿೀ ತಾೆಂತ್ಯ ಸಂಭಾಶಣ್, ಆನಿ ಪತ್ಾ ದರಿೆಂನಿೆಂ ಆಪ್ಲಯ ಪತ್ಾ ಸಾಕೊಯ ಸಾದರ್ ಕೆಾ, ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಉೆಂಚ್ಯಯ ಾ ನಟನ್ಯಕ್ ಶಭಾಸ್ಿ ಆನಿ ಸಾೆಂ. ಜುಜೆ ಕೊೆಂಕಣ ಎಸ್ಲಶಯಶನ್ಯಕ್ ಹೊಗು ಕ್ ಫಾವ್ಳ್ ಆನಿ ಮಕರ್ಯ್ ತಾೆಂಕ ಮ್ಹ ಜ ಸ್ಹಕರ್ ಆಸ್ಲತ ಲೊ" ವರ್ದೊ : ಪ್ ಸನ್ೆ ನಿಡೊಾ ಡ್ ತಸ್ತಿ ರೊಾ : ಕೆನುಾ ಟ್ ಮಿನ್ನಜೆಸ್ --------------------------------------------------------

ವಿರಮಾ ಉಪಾ ೆಂತ್ಯ್ ಲೊಕಚೆಂ ಗಮ್ನ್ ಫಕತ್ ಪತ್ಾ ದರಿೆಂಚ್ಯಾ ನಟನ್ಯ ವಯ್ಾ ಚ್ ಕೆಂದಿಾ ೀಕಾ ತ್ ಜಾಲಯ ೆಂ ದಿಸಾತ ಲೆಂ. ನ್ಯಟಕ್ ಸಂಪಯ ಾ ನಂತರ್ ಕ್ಣಾ ಸ್ಟ ನ್ ಆಪಯ ಾ ಪಂರ್ಗಡ ಚ ಪರಿಚಯ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಲೊಕ ಥಾವ್ನ್ ’ಆೆಂಕಿ ರ್ ಮೆಸ್ತ ಿ’ ನ್ಯಟಕ ವಿಶೆಂ ತಾೆಂಚ ಆಭಪಾ ಯ್ ವಿಚ್ಯಲಿಯ. ಎಕ ಪೆಾ ಕ್ಷಕನ್ ಆಪ್ಯ ಅಭಪಾ ಯ್ ಉಚ್ಯನ್ಯ ಮ್ಹ ಳೆೆಂ "ಇತ್ಯ ೆಂ ಆಪುಬಾಯಯಚೆಂ ನಟನ್, ಚ್ಯ. ಫಾಾ ಚ ನಿತಳ್ ಭಾಸ್, ಉೆಂಚಯ ಸಂಭಾಶಣ್ ಉರ್ಗಡ ಸ್ ಕರುೆಂಕ್ ಕಷಾಟ ಚೆಂ ತರಿೀ ಹಣ ಬರೆೆಂ ನಟನ್ ಕೆಾೆಂ ಆನಿ

*ಏ ಮೊಗ್ಡ....* ಮ್ಹ ಜಾಾ ಉಸಾಿ ಸಾೆಂತ್ ತಜ ಉಸಾಿ ಸ್ ಭಸುಯೆಂಗ...? ಮ್ಹ ಜಾಾ ನ್ಯೆಂವಾ ಸಾೆಂರ್ಗತಾ ತಜೆೆಂ ನ್ಯೆಂವ್ನ ಸೆಸುಯೆಂಗ...?

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಸ್ಲ ಜಾವ್ನ್ ತಜಾಾ ವ್ಳ್ೆಂಠಾರ್ ಹೆಂವ್ನ ಪಜಯಳೆಂಗ.....? ಭುಗಯ ಜಾವ್ನ್ ತಜಾಾ ಉಸಾಿ ಾ ರ್ ಹೆಂವ್ನ ನಿದೆಂಗ...? ತವೆಂ ನೆಸಾಚ ಾ ಕಪಡ ಚೊಾ ಮರಿಯ ಹೆಂವ್ನ ಜಾೆಂವ್ನಗ......? ವ್ಳ್ತಾಕ್ ತೆಂ ಚಾತ ನ್ಯ ಸಾವಿು ತಜಿ ಹೆಂವ್ನ ಜಾೆಂವ್ನಗ....? ಪವಾಸ ಕ್ ತೆಂ ಭಜಾತ ನ್ಯ ಸ್ತಿಾ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂವ್ನ ಯೆಂವ್ನಗ...? ತಜಾಾ ಜಿಣಾ ಪಯ್ತಿ ರ್ ತಜೆ ಸಂಗೆಂ ಹೆಂವ್ನ ಚಲ್ಬೆಂಗ..?

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


7. ಶಾ ೀಷ್ಟ ಸಾಹತ್ಾ 8. ಶಾ ೀಷ್ಟ ಸಂಗೀತ್

ಹರ್ೆ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊೆಂಕಣಿ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ್ ಪುರರ್ೊ ರ್ 2018 ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಪ್ುರಸ್ಕಾರಕಕ್ ಹರ್ ವಭಕಗಕ ಥಕವ್ನ್ ಅೊಂತಿಮ್ ಸರ್ ೆಕ್ ತಿೀತಿೀನ್ ವೊಂಚಕಪ್

ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವಾಚ ಾ ಕೊೆಂಕಣ ಸ್ನೆಮಾ ಕೆಿ ೀತಾಾ ಕ್ ಸ್ಹಕರ್ ದಿೀೆಂವ್ನಿ ತಸೆೆಂಚ್ ಸ್ನೆಮಾ ಕಾವಿದೆಂಕ್ ಗೌರವ್ನ ದಿೀೆಂವ್ನಿ ಕೊೆಂಕಣೆಂತೊಯ ಪಾ ಮಖ್ ಸಾೆಂಸ್ಿ ೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾೆಂಡ್‍ಲ್ ಸ್ಲಭಾಣ್ ಪಾ ಥಮ್ ಪವಿಟ ಕೊೆಂಕಣ ಚಲನ್ಚತ್ಾ ಪುರಸಾಿ ರ್ ಮಾೆಂಡನ್ ಹಡಾಟ . ಪುರಸಾಿ ರಚ 8 ವಿಭಾಗ್ ಅಸೆ ಆಸಾತ್: 1. ಶಾ ೀಷ್ಟ 2. ಶಾ ೀಷ್ಟ 3. ಶಾ ೀಷ್ಟ 4. ಶಾ ೀಷ್ಟ 5. ಶಾ ೀಷ್ಟ 6. ಶಾ ೀಷ್ಟ

ಚಲನ್ಚತ್ಾ ನಿದೇಯಶಕ್ ನಟ್ ನಟಿ ಪ್ಲೀರ್ಕ್ ನಟ್ ಪ್ಲೀರ್ಕ್ ನಟಿ

ವಿೆಂಚ್ಯಿ ರ್ ತಿೀಪ್ಯದರ್ ಜಾವಾ್ ಸೆಚ ಡಾ| ರಿಚ್ಯಡ್‍ಲ್ಯ ಕಾ ಸೆತ ಲಿನ ಮಂಗ್ಳು ರ್, ಜಿತೆಂದಾ ಶಕರ್ಕರ್ ಗೀವಾ, ರಜೇಶ್ ಫೆನ್ಯಯೆಂಡ್ಸ್ ಹೊನ್ಯ್ ವರ್, ಡಾ| ರಜಯ್ ಪವಾರ್ ಗೀವಾ, ಜನ್ ಎಮ್. ಪೆಮ್ಯನ್ಸ್ ರ್, ಬಿ. ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್, ಡೊಲಿಿ ನ್ ಎಮ್. ಕೊಳ್ಯಳ್ಗರಿ ಹ್ ಸ್ಪ ರ್ಧಾ ಯಕ್ ಆಯ್ಕಾಯ ಾ ಚಲನ್ಚತಾಾ ೆಂಚೆಂ ವಿೀಕ್ಷಣ್ ಕನ್ಯ, ಆಟ್ ವಿಭಾರ್ಗೆಂನಿ ತ್ರ್ಗೆಂಕ್ ಅೆಂತಿಮ್ ಸ್ತ್ಯಕ್ ವಿೆಂಚ್ಯಯ ೆಂ.

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


2018 ದಸೆೆಂಬ್ಾ 9 ವರ್ ಸಾೆಂಜೆರ್ ೬:೦೦ ವರರ್ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ಯ ಕಾೆಂರ್ಗಿ ೆಂತ್ ಚಾಚ ಾ ವಣ್ಟಯರಂಜಿತ್ ಪುರಸಾಿ ರ್ ಪಾ ರ್ಧನ್ ಕಯ್ತಯೆಂತ್ ಪಾ ತಿ ವಿಭಾರ್ಗಚ್ಯಾ ವಿಜೇತಾೆಂಚ ನ್ಯೆಂವಾೆಂ ಪಗಯಟ್ ಕತ್ಯಲ. ಗೀವಾಚ ರ್ಗವಾಪ ಕೊಗ್ಳಳ್ ಲೊೀನ್ಯಯ ಸಂಗೀತ್ ಕಯಯಕಾ ಮ್ ದಿತ್ಲೆಂ. ಬಾಲಿವ್ರಡ್‍ಲ್ ನಟಿ ಏಕ್ಣಯ ಹಾ ಕಯ್ತಯಕ್ ಹಜರ್ ಜಾತ್ಲಿ.

ಸ್ಮದಯ ವವಿಯೆಂಚ್ ಪವಿತ್ಾ ಸ್ಭಾ ಜಿೀವಾಳ್ ಉರಯ್ಕಯ , ಆನಿ ಆಮ ಆತಾೆಂ ಹಾ ಾಹ ನ್ ಸ್ಮದಯೆಂತ್ ಸ್ಕ್ಣಾ ಯ್ ರಿೀತಿನ್ ಪತ್ಾ ಘೆೆಂವ್ನ್ ಪವಿತ್ಾ ಸ್ಭಾ ಜಿೀವಾಳ್ ಧವ್ರಾ ೆಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಕ್ಣಾ ಸಾತಚ್ಯಾ ಮೆಟಾ೦ನಿ ಚಲೊೆಂಕ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಾಹ ನ್ ಸ್ಮದಯ್ ಉಡಪ್ ದಿಯಸ್ಜ್ ಕೆಂದಿಾ ಯ್ ದಿರೆಕೊತ ರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಹ್ರಲ್ಡ ಪ್ರೇರನ್ ಪವಿತ್ಾ ಬಲಿದನ್ಯ ವಳಿ೦ ಪಾ ಸಂಗ್ ದಿಲೊ.

ನವೆಂಬರ್ 2, 2018 ಪತ್ಾ ಕತಾಯೆಂಚ್ಯಾ ಸ್ಭೆೆಂತ್ ಆಸ್ಲಯ ಮಾೆಂಡ್‍ಲ್ ಸ್ಲಭಾಣ್ ಅಧಕರಿ: ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯ, ಗ್ಳಕಯರ್; ಲ್ಬವಿ ಜೆ. ಪ್ೆಂಟೊ, ಅಧಾ ಕ್ಷ್; ಸಾಟ ಾ ನಿ ಅಾಿ ರಿಸ್, ಸಂಘಟಕ್; ಅರುಣ್ರಜ್ ರಡ್ಾ ಗಸ್, ಖಜಾನ್ಯಿ ರ್ ಆನಿ ವಿಕಟ ರ್ ಮ್ಥಾಯಸ್, ಸಾವಯಜನಿಕ್ ಸಂಪಕಯಧಕರಿ. --------------------------------------------------------

ವಾರಡೊ ಾಹ ನ್ ಸ್ಮದಯ್ ಕುೆಂದಪುರ್ ವಾರಡೊ ದಿರೆಕೊತ ರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಲೊಪ ೀನ್ಸ

ಕೆಂದ್ಲ್ಪುರಾೆಂತ್ರ ಸಮುದ್ಲ್ಯ್ ರ್ದವಸ್ - ಎಕಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಚಿೆಂ ಎಕಾ ಮನಾಚಿೆಂ ಜಾವ್ೆ ಎಕಿ ಟಾನ್ ಜಿಯೆವ್ಯಾ ೦ ಕುೆಂದಪುರೆಂತ್ ಾಹ ನ್ ಸ್ಮದಯ್ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಟಾಟ ವಿೀಸ್ ವಸಾಯೆಂ ಭರಚ ಾ ವೇಳ್ಯರ್ ಅಕೊಟ ೀಬರ್ ೨೮ ವೇರ್ ಆಯ್ತತ ರ ದಿಸಾ ಕುೆಂದಪುರ್ ರಜಾರ್ ಮಾಯ್ ಫಿಗಯಜೆೆಂತ್ ಫಿಗಯಜ್ ಮ್ಟಾಟ ರ್ ಫಿಗಯಜ್ರ್ಗರ೦ನಿ ಸಾೆಂರ್ಗತಾ ಮೆಳ್ಳ್ನ್ ಸ್ಮದಯ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ.

ಜೆಜುಚೆಂ ಉತಾಾ ೆಂ ಕಯ್ತವಳ್ ಥರನ್ ಜಾಾ ರಿ ಕರೆಚ ೆಂ ಎಕ್ ಕವಲ್ ಸ್ಿ ಪಣ್ ನಹ ಯ್, ತ್ೆಂ ವಾಸ್ತ ವಿಕ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಹ್ೆಂ ಆಮ ಾಹ ನ್ ಸ್ಮದಯ ವವಿಯೆಂ ಜಾಾ ರಿ ಕರೆಾ ತ್, ಾಹ ನ್ ಸ್ಮದಯೆಂತ್ ದೆವಾಚ೦ ಉತರ್ ಆಮಾಿ ೆಂ ಪ್ರರಕ್ ಜಾತಾ, ಾಹ ನ್ ಸ್ಮದಯೆಂತ್ ಆಮೊಚ ಎಕಮೆಕಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ವಾಡಾತ , ಆಮಾಚ ಾ ಪಯಯ ೆಂಚ್ಯಾ ಕ್ಣಾ ಸಾತ ೆಂವಾ೦ನಿ ಾಹ ನ್

ಡ್ೀಲಿಮಾನ್ ಪಾ ರ್ಧನ್ ಯ್ತಜಕಪ ಣ್ಟರ್ ಪವಿತ್ಾ ಬಲಿದನ್ ಭೆಟಯ್ತತ ೦ ಆಜ್ ಕುೆಂದಪುರ್ರ್ಗರೆಂಕ್ ವಹ ಡಾಯ ಾ ವನಿಯ ವಹ ಡೆಯ ೦ ಫೆಸ್ತ ಜಾವಾ್ ಸಾ’ ಮ್ಹ ಣ್ಟಲೊ . ಫಿಗಯಜೆಚೊ ವಿರ್ಗರ್ ಅ| ಮಾ| ಬಾ| ಸಾಟ ಾ ನಿ ತಾವ್ಳ್ಾ , ಸ್ಹಯಕ್ ವಿರ್ಗರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೀಯ್ ಲೊೀಬೊ ಆನಿ ಪಾ ೆಂಶುಪಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪಾ ವಿೀಣ್ ಅಮೃತ್ ಮಾಟಿಯಸ್ ಹಣ೦ ಸ್ಹ ಭೆಟವಿಿ ಕೆಾ ಬಲಿದನ್ಯೆಂತ್ ಕುೆಂದಪುರ್ ಫಿಗಯಜೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ಣತ ಕನಿೆಂ ಅಧಕ್ ಸಂಖ್ಯಾ ನ್ ವಾೆಂಟೊ ಘೆತೊಯ .

ಉಪಾ ೆಂತ್ ಚಾಯ ಯ ಾ ವೇದಿ ಕಯ್ತಯಕ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿರ್ಗರ್ ಅ| ಮಾ| ಬಾ| ಸಾಟ ಾ ನಿ ತಾವ್ಳ್ಾ ನ್ ‘ಾಹ ನ್ ಸ್ಮದಯಚೊ ದಿೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಏಕ್ ಬೊೀವ್ನ ಅಪ್ರಾ ಪ್ ಘಡ್ತ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ, ಾಹ ನ್ ಸ್ಮದಯವವಿಯೆಂ ಫಿಗಯಜ್ರ್ಗರೆಂ ಮ್ಧೆಂ ಬರ ಸಂಬಂಧ್ ವಾಡಾಯ , ದೆವಾಚ೦ ಉತರ್ ಕಯ್ತಯಗತ್ ಕರುೆಂಕ್ ಾಹ ನ್ ಸ್ಮದಯ್ ಗಜೆಯಚೊ’ ಮ್ಹ ಣೊನ್

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ, ಹಾ ವೇಳ್ಯರ್ ರಜಾ ಮ್ಟಾಟ ಚ ಕಮೆಯಲ್ ಮೇಳ್ಯಚ ವಹ ಡ್ಲ್್ ಭಯ್ಿ ಸುಶೀಾ ಕುೆಂದಪುರ್ ಭೆಟೆರ್ ಆಯ್ತಯ ಾ ತಿಕ ಸ್ನ್ಯಾ ನ್ ಕೆಲೊ, ತಿಣ ಉಪಿ ರ್ ಭಾವ್ರಡ್‍ಲ್್ ಶುಭಾರ್ಯ್ ಪಠಯಯ . ಮಾ| ಬಾ| ಹ್ರಲ್ಡ ಪ್ರೇರ, ಮಾ| ಬಾ| ಆಲೊಪ ೀನ್ಸ ಲಿಮಾ, ಗವಿು ಕ್ ಮಂಡಳಿ ಉಪಧಾ ಕ್ಷ್ ಜೇಕಬ್ ಡ್ಸ್ಲೀಜಾ, ಹಣ ಬರೆ ಮಾಗ್ಲಯ ೆಂ, ಸ್ಹಯಕ್ ವಿರ್ಗರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೀಯ್ ಲೊೀಬೊ ಆನಿ ಪಾ ೆಂಶುಪಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪಾ ವಿೀಣ್ ಅಮೃತ್ ಮಾಟಿಯಸ್, ಕುೆಂದಪುರ್ ಕೊ೦ವೆಂತಾಚ ವಹ ಡ್ಲ್್ ಭಯ್ಿ ವಾಯಯ ಟ್ ತಾವ್ಳ್ಾ , ಸ್ವ್ನಯ ಆಯೀರ್ಗಚ ಸಂಚ್ಯಲಕ್ಣ ಪೆಾ ೀಮಾ ಡ್ಕುನ್ಯಹ ವೇದಿರ್ ಹಜರ್ ಆಸ್ಯ ೦. ಗವಿು ಕ್ ಕಯಯದಶಯ ಫೆಲಿಸ ಯ್ತನ್ ಡ್ಸ್ಲೀಜಾನ್ ಸಾಿ ಗತ್ ಮಾಗಯ , ಾಹ ನ್ ಸ್ಮದಯ್ ಸಂಚ್ಯಲಕ್ ಎಲಿಜಾಬತ್ ಡ್ಸ್ಲೀಜಾನ್ ಧನಾ ವಾದ್ ಪಠಯಯ . ಉಪಾ ೆಂತ್ ವಾಡಾಾ ವಾರ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಉತಾಾ ೆಂಚ ಆರ್ಧರಿತ್ ನ್ಯಟುಿ ಳೆ ಪಾ ದಶಯತ್ ಜಾಲ. ಉಪಾ ೆಂತ್ ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಮದಯಚ್ಯಾ ಜೆವಾಿ ೆಂತ್ ಫಿಗಯಜಾಾ ರ೦ನಿ ವಾೆಂಟೊ ಘೆತೊಯ . ಕಯಯ೦ ಲ್ಬವಿಸ್ ಜೆ. ಫೆನ್ಯಯೆಂಡ್ಸ್ ಆನಿ ಶಮಯಳ್ಯ ಮರ್ನಜೆಸ್ ಹಣ೦ ಚಲವ್ನ್ ವಹ ಲೆಂ. -ಬನಾೊರ್ಡೊ ಜೆ. ಕೊರ್ಾ --------------------------------------------------------ವಶ್ಿ ಕೊೆಂಕಣಿ ಕೆಂದ್್

ಕೆಂದಾ ಸಾಹತಾ ಅಕಡೆಮ ನವದೆಹಲಿ ಆನಿ ಕೊೆಂಕಣ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಿ ೃತಿ ಪಾ ತಿಷಾ್ ನ ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದಾ ಸ್ಹಯೀರ್ಗನ ಚಲಲ 3 ದಿಸಾಚ ‘ಕೊೆಂಕಣ- ಕನ್ ಡ ಾಹ ನ ಕಣಯಚ ಅನುವಾದ ಕಯ್ತಯರ್ಗರ’ ಸ್ಮಾರೀಪ ಸ್ಮಾರಂಭ ದಿ. 28-10-2018 ತಾಕೆಯರ ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದಾ ೆಂತ ಚಲಯ ೆಂ. ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದಾ ಸಾಥ ಪಕ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶಾ ೀ ಬಸ್ತ ವಾಮ್ನ ಶಣೈ ಹನಿ್ ಸಾಿ ಗತ ಕೆಲೆಂ. ‘ಕರಳ ಕೊೆಂಕಣ ಸಾಹತಾ ಅಕಡೆಮ ಅದಲ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಆನಿ ಕೆಂದಾ ಸಾಹತಾ ಅಕಡೆಮ ಜನರಲ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ ಸ್ದಸ್ಾ ಶಾ ೀ ಪಯಾ ನ್ಸರು ರಮೇಶ ಪೈ ಆನಿ ಕೆಂದಾ ಸಾಹತಾ ಅಕಡೆಮ ಕೊೆಂಕಣ ಭಾಷಾ sಸ್ಲಹ ಸ್ಮತಿ ಸ್ದಸೆಾ , ಖ್ಯಾ ತ ಲೇಖಕ್ಣ ಡಾ. ಗೀತಾ

‘ಕೊೆಂಕಣಿ- ಕನೆ ಡ ಸಣಿ

ಶಣೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಹನಿ್ 3 ದಿವಸ್ ಭರ ಚಲಲ ಕಯ್ತಯರ್ಗರ ಬದಿ ಲ ಮಾಹತಿ ದಿಲೆಂ. ಕನ್ ಡ ಕೊೆಂಕಣ ಾಹ ನ ಕಣಯಚ ಕಯ್ತಯರ್ಗರ’ ಬದಿ ಲ ಅನುವಾದಕ ಕರಳಚೊ ಶಾ ೀ ನವಿೀನಕುಮಾರ ಭಕತ ಆನಿ ಅನುವಾದಕ್ಣ ಮಂಗಳೂರಚ ಶಾ ೀಮ್ತಿ ಫೆಲಿಸ ಲೊಬೊ ಹನಿ್ ತಾೆಂಗ್ಲಲ ಅಭಪಾ ಯ ವಾ ಕತ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದಾ ನ ಮಾೆಂಡನ ಹಳೆಲ ಕಯ್ತಯರ್ಗರ ಬದಿ ಲ ಅಭನಂದನ ಕೆಲೆಂ.

ಕತೆಗಳ ಅನುವ್ಯದ್ ಕಾರ್ಯೊಗ್ಡರ’ ಸಮಾರೊೋಪ ಸಮಾರಂಭ್, “ಸುಮಧ್ಿ ವಜಯ” ಗ್ ೆಂಥ ಲೋಕಾಪೊಣ

ಹಾ ಸಂಧಭಾಯರ ಶಾ ೀ ನ್ಯರಯಣ ಪಂಡ್ತಾಚ್ಯಯಯನ ರಚನ ಕೆಲಲ ಸಂಸ್ಿ ೃತ ಮ್ಹಕವಾ ಗಾ ೆಂಥ ಮಂಗಳೂರು ನಿಗಮಾಗಮ್ ಪಠಶಳ್ಯಚ ಪಾ ೆಂಶುಪಲ ಶಾ ೀ ವೇದಮ್ಯತಿಯ 25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶೆಂಗೇರಿ ಸುರ್ಧಕರ ಭಟಟ ಹನಿ್ ಕೊೆಂಕಣಕ ಅನುವಾದ ಕೆಲಲ “ಸುಮ್ಧಿ ವಿಜಯ” ಗಾ ೆಂಥ ಲೊೀಕಪಯಣ್ಟ ಕಯಯಕಾ ಮ್ ಚಲಯ ೆಂ. ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದಾ ಸಾಥ ಪಕ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶಾ ೀ ಬಸ್ತ ವಾಮ್ನ ಶಣೈ ಹನಿ್ “ಸುಮ್ಧಿ ವಿಜಯ” ಗಾ ೆಂಥ ಲೊೀಕಪಯu ಕೆಲೆಂ. ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಭಾಷಾ ಸಂಸಾಥ ನ ನಿದೇಯಶಕ ಶಾ ೀ ಗ್ಳರುದತತ ಬಂಟಾಿ ಳಕರ ನ ‘ಸುಮ್ಧಿ ವಿಜಯ’ ಗಾ ೆಂಥ ಬದಿ ಲ ಪಾ ಸಾತ ವಿಕ ಉತಾ ೆಂ ದಿಲೆಂ. ಶಾ ೀ ವೇದಮ್ಯತಿಯ ಶೆಂಗೇರಿ ಸುರ್ಧಕರ ಭಟಟ ಹನಿ್ ಉಲೊವನು ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದಾ ನ ಮ್ಸ್ತ ಇತಲ ಪುಸ್ತ ಕ ಪಾ ಕಟ ಕರತಾ ಆಸುನ ಆರತಾೆಂ ಪಯಲ ಪವಟಿ ಕೊೆಂಕಣನ ‘ಸುಮ್ಧಿ ವಿಜಯ’ ರ್ಧಮಯಕ ಸಾಹತಾ ಪುಸ್ತ ಕ ಪಾ ಕಶನ ಕರಚ ಸಾಹತಾ ಭಂಡಾರಚ ಅಭವೃದಿ್ ಗ್ಲ ಸ್ಹಯ ಜಾತಾ ಅಶೆಂ ಸಾೆಂಗ್ಳನ ವಿಶಿ

ಪಯ್ಕಿ ೆಂತಾಯ ಾ ವಿೆಂಚ್ಯಿ ರ್ ವಿಜೇತಾೆಂಕ್ ಗೌರವಾಚೊ ಕುರವ್ನ ಮೆಳ್ಯಟ . ಹೆಂ ಜಾವ್ಯೆ ರ್ತ್ರ ವಜೇರ್ತೆಂ:

ಹಾ ಆದಿಯ ೆಂ ವಿಜೇತಾೆಂ:

ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದಾ ಚ ವಾವರಕ ಪಾ ಶಂಶ ದಿಲೆಂ. ಶಾ ೀಮ್ತಿ ಸ್ವಿತಾ ಸುರ್ಧಕರ ಭಟಟ ಹನಿ್ ಉಪಸ್ಥ ತ ಆಶಲಿೆಂಚ. ವಿಶಿ ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದಾ ಕಯಯದಶಯ ಶಾ ೀಮ್ತಿ ಶಕುೆಂತಾ ಆರ್. ಕ್ಣಣ ನ ಧನಾ ವಾದ ಸ್ಮ್ಪಯಣ ಕೆಲೆಂ. ಶಾ ೀಮ್ತಿ ಲಕ್ಣಾ ೀ ವಿ ಕ್ಣಣ ನ ವಂದನ ಕೆಲೆಂ. ಕರಳ, ದಕ್ಣಿ ಣ ಕನ್ ಡ ಆನಿ ಉಡಪ್ ಜಿಾಯ ೆಂ ತಾಕುನ ಭಾಗ ಜಾಲಲ ಅನುವಾದಕೆಂಕ ಸ್ಲಯರೆೆಂನಿ ಯ್ತದಸ್ತ ಕ ದಿೀವನ ಗೌರವ ದಿಲೆಂ. ಕಕಯಳ ಶಾ ೀ ಭುವರ್ನೆಂದಾ ವಿದಾ ಶಳ್ಯ ಶಕ್ಷಕ್ಣ ಆನಿ ಅನುವಾದಕ್ಣ ಶಾ ೀಮ್ತಿ ಸ್ೀಮಾ ಕಮ್ತ ನ ಕಯಯಕಾ ಮ್ ನಿರೂಪಣ ಕೆಲೆಂ. -----------------------------------------------------------------------

2008: ವಿನಯ್ ಲ್ಬವಿಸ್ ಕುವೇಯ್ಟ 2010: ಐವನ್ ಫೆನ್ಯಯೆಂಡ್ಸ್ ಯುಎಇ ಆನಿ ರ್ಗಯ ಾ ಡ್ಸ್ ಲೊರೇನ್ಯ ಕುವೇಯ್ಟ 2012: ಓಸ್ಯನ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ ಕುವೇಯ್ಟ ಆನಿ ರಿೀನ್ಯ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ ಒಮ್ನ್ 2014: ಮೊವಿಯನ್ ಕಿ ಡಾ ಸ್ ಕುವೇಯ್ಟ ಆನಿ ಜಶಲ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ ಯುಎಇ 2016: ರಬಿನ್ ಸ್ಕೆಿ ೀರ ಯುಎಇ ಆನಿ ಜೀಯ್ಕಯ ನ್ ಗನ್ಯಸ ಲಿಿ ಸ್ ಕುವೇಯ್ಟ ಆತಾೆಂ 2018 ನವೆಂಬರ್ 9 ವರ್ ಜಾೆಂವ್ನಿ ಆಸಾಚ ಾ ಅೆಂತಿಮ್ ಸ್ಪ ರ್ಧಾ ಯೆಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಕಲಿಯ ೆಂ ಅಸ್ೆಂ ಆಸಾತ್: ಸ್ತಾ ್ ೋಯ: ಬಾಹ್್ ೋಯ್ೆ : ಟಿೋನಾ ರೊೋಶ್ನ್ ಡ್’ಸ್ಕೋಜಾ

ಸ್ವಾಾ ಗಲ್ಿ ವ್ಳ್ೀಯ್ಸ ಒಫ್ ಮಾಾ ೆಂಗಳ್ಳ್ೀರ್ ಸ್ಪ ರ್ಧಾ ಯಕ್ 6 ಫೈನಲಿಸ್ಟ ಸ ಎದಳ್ಚ್ ವಿೆಂಚ್ಯಯ ಾ ತ್. ಕುವೇಯ್ಟ ಕಾ ನರ ವಲಿ ೀರ್ ಎಸ್ಲೀಸ್ಯೇಶನ್ ಹೊ ಮ್ಹ ಸಂಭಾ ಮ್ ಹಾ ಚ್ ನವೆಂಬರ್ 9 ವರ್ ಮಾೆಂಡನ್ ಹಡಾಟ . ಮಂಗ್ಳು ರ್ಗಯರ್ ಆಸಾಚ ಾ 6 ಗಲ್ಿ ದೇಶೆಂನಿ ಹೊ ಸ್ಪ ಧ್ಲಯ ಚಾತ ಆನಿ ತಾೆಂಚ್ಯಾ 26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಟಿೀಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾೆಂತ್ ಜೇಕಬ್ ಫಿಗಯಜೆಚೆಂ ಆತಾೆಂ ಪಟಾಯ ಾ 7 ವಸಾಯೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಹ್ಾ ೀಯ್ತ್ ೆಂತ್ ಜಿಯತಾ ತಾಚೊ ಪತಿ ರೀಶನ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ ಆನಿ ತಾೆಂಕೆಂ ದರ್ಗೆಂ ಭುಗಯೆಂ ಆಸಾತ್ - ರೀಝನ್ ವಾಲೆಂಟಾಯ್್ ಆನಿ ರೀಸ್ಟ ನ್ ಜೂಡ್‍ಲ್. ಟಿೀನ್ಯಕ್ ರ್ಗೆಂವಚ ೆಂ, ನ್ಯಚ್ಚೆಂ, ನಟನ್ ಕಚಯೆಂ ಆನಿ ವಾಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಜಿೀವ್ನ. ತಾಚೆಂ ರ್ಗವಾಪ ಲೊರ್ಗಮೊರ್ಗಳ್ ವಾ ಕ್ಣತ ಜಾವಾ್ ಸಾತ್ ಅನಿತಾ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ ಆನಿ ಬಬಿತಾ ಡ್’ಕೊೀಸಾತ . "ರ್ಗೆಂವಚ ೆಂ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಜಿೀವಾಚೆಂ ಏಕ್ ರ್ಗಯನ್" ಮ್ಹ ಣ್ಟಟ ಟಿೀನ್ಯ ಆನಿ ರ್ಗವಾಪ ಮಾರಿಫಾತ್ ತಾಕ ಹ್ರೆಂಾಗೆಂ ಸಂಪಕ್ಯ ಕರುೆಂಕ್ ತಸೆೆಂಚ್ ಜಾಯ್ ತ್ೆಂ ಸಾೆಂಗೆಂಕ್ ಜಾತಾ. ತಾಚೊ ರ್ಗವಾಪ ಚೊ ಪಶೆಂವ್ನ ಪಾ ದಶುಯೆಂಕ್ ಜಿವಿಒಎಮ್ ಏಕ್ ಅವಾಿ ಸ್ ದಿತಾ.

ಉದೆೆಂವಚ ೆಂ ಕವಿ ಆನಿ ಶನಿಯ್ತ ಟೆಿ ೀಯ್್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತಾಕ ಜಿೀವ್ನ. ಫಾ| ಲಸ್ಟ ರ್ ಮೆೆಂಡೊೀನ್ಯಸ ನ್ ತಾಕ ಸಾೆಂತ್ ಪ್ೀಟರ್ ಆನಿ ಪವ್ನಯ ಇಗಜೆಯಚ್ಯಾ ರ್ಗಯನ್ ಪಂರ್ಗಡ ಕ್ ಸೆವ್ಳ್ಯೆಂಕ್ ಉತ್ತ ೀಜನ್ ದಿಲೆಂ ಫಕತ್ 5 ವಸಾಯೆಂಚ್ಯಾ ಪಾ ಯರ್. ಆಪಯ ಾ ಭಾವಾಕ್ ಬಾಪಯ್್ ರ್ಗೆಂವಿಚ ೆಂ ಪಳ್ಯಿ ಾ ಗೀತಾೆಂ ಆಯಿ ನ್ ತಾಚೊ ರ್ಗೆಂವ್ಳ್ಚ ಪಶೆಂವ್ನ ವೃದಿ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ವಾಟ್ ಚಾಾಗಯ . ಹಾ ಸ್ಪ ರ್ಧಾ ಯೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ೆಂ ತಾಚೆಂ ರ್ಗವಾಪ ದೆಣೆಂ ಊೆಂಚ್ಯಯ ಾ ಪೆಂವಾಡ ಾ ಕ್ ವಹ ರೆಂಕ್ ಪಳೆತಾ. ತಾಕ ಕೊೆಂಕಣ ಸಂಗೀತ್ ಮಖ್ಯಯ ಾ ಪ್ಳೆಾ ಗ್ ದಿೆಂವಿಚ ವಹ ತಿಯ ಆಶ ಆಸಾ. ಖಟಾರ್: ಕ್ಣ್ ಸ್ಲ್ ನೊಯೆಲ್ಡಲ ಪೆಂಟೊ

ಒಮನ್: ಡ| ಅಮಾೆಂದ್ ಲವೋಟ ಲೋಬೊ

ಡಾ| ಅಮಾೆಂದ ಲವಿೀಟ ಲೊೀಬೊ ಪಟಾಯ ಾ 23 ವಸಾಯೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಒಮಾನ್ಯೆಂತ್ ಜಿಯತಾ. ತ್ೆಂ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ಯ ಬೆಂದುರ್ ಫಿಗಯಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಧುವ್ನ ಾರೆನ್ಸ ಆನಿ ಜುಡ್ತ್ ಲೊೀಬೊ ಹೆಂಚೆಂ. ಭಯ್ಿ ಜಯಲ್ ಲೊೀಬೊಚೆಂ. ಏಕ್ ವಿೆಂಚ್ಯಿ ರ್ ವಾಚಪ ಣ್,

ಕ್ಣಾ ಸ್ಲ್ ನಯಾಯ ಪ್ೆಂಟೊ ದೀಹ ಖಟಾರೆಂತ್ ಜಲೊಾ ನ್ ವಹ ಡ್‍ಲ್ ಜಾಲಯ ೆಂ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ಯ ಬೆಂದುರ್ ಫಿಗಯಜೆಚೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮಾೆಂ-ಬಾಪ್ ಸಾಟ ಾ ನಿ ಆನಿ ಜೇನ್ ಪ್ೆಂಟೊ, ತಾಕ ರ್ಧಕ್ಣಟ ಭಯ್ಿ ಕಯ ರಿಸಾಸ ಆಸಾ, ತಿೆಂ ಸ್ವಾಯೆಂ ದೀಹೆಂತ್ ಜಿಯತಾತ್. ಕ್ಣಾ ಸ್ಲ್ ಮ್ಣಪಲ್ ಯುನಿವಸ್ಯಟಿಚೆಂ ವಿದಾ ರ್ಥಯಣ್. ತಾಕ ವಾಚ್ಚೆಂ, ರ್ಗೆಂವಚ ೆಂ, ಪಯ್ಿ ಕಚಯೆಂ ಆನಿ ಮತಿಾ ಣ್ಟಾ ೆಂ ಬರಬರ್ ವೇಳ್ ಸಾಚೊಯ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಭಾರಿ. ತಾಕ

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಲೀನು ನಿಗಮ್ ತಸೆೆಂ ಪಲಕ್ ಮಚಚ ಲ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಮೊೀಗ್. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್್ ತಾಕ ರ್ಗೆಂವ್ನಿ ಉತ್ತ ೀಜನ್ ದಿಾಯ ಾ ನ್ ತಸೆೆಂಚ್ ರ್ಗಯನ್ ಸ್ಪ ರ್ಧಾ ಯೆಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆೆಂವ್ನಿ ಸ್ಹಕರ್ ದಿಾಯ ಾ ನ್ ಆಜ್ ತ್ೆಂ ಏಕ್ ರ್ಗವಿಪ ಣ್ ಜಾಾೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ಟಟ ತ್ೆಂ. ಆಪಿ ಕ್ ಹಾ ಸ್ಪ ರ್ಧಾ ಯೆಂತ್ ರ್ಗೆಂವ್ನಿ ಮೆಳ್ಲೊಯ ಅವಾಿ ಸ್ ಏಕ್ ಸ್ಿ ಪಣ್ ಜಾಾ ರಿ ಜಾಾಯ ಾ ಪರಿೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ಟಲೆಂ ತ್ೆಂ. ಆಪೆಯ ೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಉರ್ಗತ ಡಾಕ್ ಹಡನ್ ತಾಕ ಮಾನಾ ತಾ ಮೆಳ್ಳ್ೆಂಕ್ ತ್ೆಂ ಆಪೆಯ ೆಂ ಪಾ ಯತ್್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಉಾಯ ಸ್ತಾ, ಕ್ಣತಾಾ ಥಂಯಸ ರ್ ತಾಚೆಂ ಹ್ೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಪಲಲೆಂ. "ಕೊೀಯರನ್ ಮಾಹ ಕ ರ್ಗೆಂವ್ಳ್ಚ ಪಶೆಂವ್ನ ದಿಲೊ, ಸ್ಮ್ಪಯಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ರ್ಗೆಂವ್ನಿ ಅಭಾಷಾ ಆಯ್ಕಯ ." ಮ್ಹ ಣ್ಟಟ ಗಯ ೀರಿಯ್ತ. ತ್ೆಂ ಜಿಣಾ ೆಂತ್ ಸ್ವ್ನಯ ಸ್ಿ ಪಿ ೆಂ ಜಾಾ ರಿ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪತ್ಾ ತಾ ಜರ್ ಆಮ ಮ್ನ್ ಕರುನ್ ಫುಡೆೆಂ ಸ್ಾಾ ಯರ್ ತಾಕ ಅೆಂತ್ಾ ನ್ಯ, ಕೊವಾು ಾ ೆಂಕ್ ತಸೆೆಂ ರ್ಗವಾಪ ಪಾ ದಶಯನ್ಯೆಂಕ್ ತಾಚೊ ತಾಳ್ಳ್ ದಿೀೆಂವ್ನಿ ಆಶೇತಾ.

ಕವೇಯ್್ :

ಶಲ್ಟ್ ಫ್ಲ ೋರಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್

ಗ್ಲ ೋರಿರ್ಯ ಡ್’ಸ್ಕೋಜಾ

ಗಯ ೀರಿಯ್ತ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ, ಕುವೇಯ್ತಟ ೆಂತ್ ಜಿಯತಾ ಪಟಾಯ ಾ ದೀನ್ ವಸಾಯೆಂ ಥಾವ್ನ್ . ತ್ೆಂ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ಯ ಆೆಂಜೆಲೊರ್ ಫಿಗಯಜೆಚೆಂ. ಓಸ್ಿ ಲ್ಡ ಆನಿ ಲಿಲಿಯ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ ಹೆಂಚ ಧುವ್ನ. ರ್ಗೆಂವಚ ೆಂ ನಂಯ್ ಆಸಾತ ೆಂ ತ್ೆಂ ನಟನ್ ಕತಾಯ, ರೆಂದತ ಆನಿ ಕಯಯೆಂ ಮಾೆಂಡನ್ ಹಡಾಟ . ತಾಚ ಮ್ಹನ್ ಮ್ನಿಸ್ ಜಾವಾ್ ಸಾತ್ ಮೆಲಿಿ ನ್ ಪೆರಿಸ್, ಝೀನ್ಯ ಪ್ರೇರ ಆನಿ ಶಾಪ ಕುಟಿನ್ಯಹ . ತ್ೆಂ ತಿಸಾಾ ಾ ವರ್ಗಯೆಂತ್ ಶಕೊನ್ ಆಸಾತ ೆಂ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ರ್ಗೆಂವಚ ೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ವೃದಿ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ೆಂ ಹಕ ತಾಚ್ಯಾ ಇಗಜೆಯ ರ್ಗಯನ್ ಪಂರ್ಗಡ ಕ್

ಸೌರ್ದ ಅರೇಬಿರ್ಯ:

ಶಲಟ್ ಫ್ಲಯ ೀರಿನ್ ಮರ್ನಜಸ್, ಆಪಯ ಾ ಪತಿ ಆನಿ ದರ್ಗೆಂ ಚಕಾ ಯೆಂ ಆಲನ್ ಆನಿ ಅರುಲ್ ಬರಬರ್ 2003 ಇಸೆಿ ಥಾವ್ನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯ್ತೆಂತ್ ಜಿಯವ್ನ್ ಆಸಾ. ತ್ೆಂ ಉಡಪ್ ಪ್ಗಯಜೆಚೆಂ. ತಾಕ ವಾಚ್ಚೆಂ, ಸಂಗೀತ್ ಆಯಿ ೆಂಚೆಂ - ಮಖ್ಾ ಜಾವ್ನ್ ಗೀತಾೆಂ ರ್ಗಯನ್ಯೆಂ ತಸೆೆಂ ಮತಾಾ ೆಂ ಬರಬರ್ ವೇಳ್ ಖಚಯೆಂಚೊ. ತಾಚ ಮ್ಹನ್ ವಾ ಕ್ಣತ ಜಾವಾ್ ಸಾತ್ ದೇವಾಧೀನ್ ವಿಲಿಿ ರೆಬಿೆಂಬಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಥಾಯಭರಿತ್ ಉತಾಾ ೆಂಕ್, ಅನಿತಾ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ ಆನಿ ಶಾಪ ಕುಟಿನ್ಯಹ . ಶಲಟ್ ಏಕ್ ಪಾ ಭಾವಿತ್ ಆನಿ ಪಶೆಂವಾನ್ ಭರ್ಲಯ ೆಂ ಕೊೀಯರ್ ಸಾೆಂದ. ತಾಕ ತಾಚ್ಯಾ ರ್ಗವಾಪ ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಅಭವೃದಿ್ ಕರುೆಂಕ್ ಅವಾಿ ಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ು ಾಹ ನ್ಪಣ್ಟರ್ ಕೊೆಂಕಣ ಸಂಗೀತ್ ಆಯಿ ನ್

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಸೆೆಂಚ್ ತಾಕ ಬೆಂದುರ್ ಫಿಗಯಜೆೆಂತ್ ತ್ೆಂ ಜಿಯತಾನ್ಯ ಮೆಳ್ಲೊಯ ಪ್ಲಾ ೀತಾಸ ವ್ನ. ಶಲಟ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಟ , "ಜಿವಿಒಎಮ್ ಮಾಹ ಕ ದೇವಾನ್ ದಿಲಯ ೆಂ ರ್ಗೆಂವಚ ೆಂ ದೆಣೆಂ ಪಾ ದಶುಯೆಂಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಧುರ್ ಅವಾಿ ಸ್ ದಿತಾ. ಹೆಂವ್ನ ಮ್ಹ ಜೆೆಂ ಸಂಪ್ರಣ್ಯ ಹಾ ಸ್ಪ ರ್ಧಾ ಯಕ್ ದಿತಾೆಂ ಆನಿ ಹಾ ವವಿಯೆಂ ಮೆಳ್ಳ್ಚ ಅನುಭವ್ನ ಸಂತೊಸಾತ ೆಂ." ಯು.ಎ.ಇ.:

ಅಭವೃದಿ್ ಜಾಲಯ ೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರೆಂತ್, ಕುಟಾಾ ಮಾರ್ಗಿ ಾ ವಳ್ಯರ್, ಕಯಯಕಾ ಮಾೆಂನಿ ತಸೆೆಂಚ್ ಸ್ವಾಯೆಂ ಸಾೆಂರ್ಗತಾ ಮೆಳ್ಯಟ ನ್ಯ. ಹಚ ಬುನ್ಯಾ ದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಯ ಇಗಜೆಯೆಂತ್ ರ್ಗಯನ್ ಪಂರ್ಗಡ ೆಂತ್ ರ್ಗಯ್ತತ ನ್ಯ ಹ್ೆಂ ಬಳಿಷ್್ ಜಾಲೆಂ ತ್ೆಂ ಮೆಲೊೀಡ್ಯ್ತ ಕೊೀಯರೆಂತ್ ಪತ್ಾ ಘೆತಾನ್ಯ. ಸ್ಬಿತಾ ಮ್ಹ ಣ್ಟಟ , "ಜಿವಿಒಎಮ್ ಜೆಕೆಚ ೆಂ ಮ್ಹ ಜೆೆಂ ಸ್ಿ ಪಣ್ ಹೆಂವ ಕಚ್ಯಾ ಯ ಕಮಾಕ್ ಸಾಕೆಯೆಂ ತಾಳ್ ಪಡಾಟ ." ದ್ಲ್ದ್ಲಲ :

ಸಬಿರ್ತ ಮರಿೋರ್ಯ ಮಥಾಯಸ್

ಬಾಹ್್ ೋಯ್ೆ : ಅನುಗೃಹ ಡ್’ಸ್ಕೋಜಾ

ಸ್ಬಿತಾ ಮ್ರಿೀಯ್ತ ಮ್ಥಾಯಸ್ 2009 ಇಸೆಿ ಥಾವ್ನ್ ದುಬಾೆಂಯ್ತ ಜಿಯವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಕ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಬಾಪಯ್್ ಮೊರ್ಗನ್ ವಾಗಯ್ಕಲಯ ೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮಾೆಂಬಾಪ್ ಐಡಾ ಮ್ಥಾಯಸ್ ಆನಿ ದೇವಾಧೀನ್ ರಬಟ್ಯ ಮ್ಥಾಯಸ್ ಆನಿ ತಾಕ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾೆಂವಾಡ ೆಂನಿ - ಸಂತೊೀಷ್, ಸ್ಚನ್, ಸುನಿಲ್ ಆನಿ ಸಂದಿೀಪ್ ತಸೆೆಂ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಹೊಕಯ ೆಂನಿ ತಾಚೊ ಕೊೆಂಡಾಟೊ ಕೆಲೊಯ . ತಾಚ ಆಯಯ ವಾಚಯ ಸ್ವಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೆಲ್ಫ್ಲನ್ಯಕ್ ಾಗನ್ೆಂಚ್ ರೆಂವಚ ೆಂ, ಜಾೆಂವ್ನ ತ್ೆಂ ಕಮಾಕ್, ಪ್ೆಂತರೆಂಕ್, ಸಂಗೀತಾಕ್ ವ ವಾತಾಯ ಆಯಿ ೆಂಕ್. ತ್ೆಂ ಶವಾಯೆಂಚೆಂ ಪುಣ್ ವಹ ಡ್‍ಲ್ ಜಾಲಯ ೆಂ ಉಡಪ್ೆಂತ್. ತಾಚ ಮ್ಹನ್ ಮ್ನಿಸ್ ಜಾವಾ್ ಸಾತ್ ಮೆಲಿಿ ನ್ ಆೆಂಟೊನಿ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ ಆನಿ ಜೀಶಲ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ. ತಾಚೆಂ ರ್ಗೆಂವಚ ೆಂ ದೆಣೆಂ

ಅನುಗೃಹ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಮಡಪ್ಚೊ, ಪಟಾಯ ಾ 16 ವಸಾಯೆಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಬಾಹ್ಾ ೀಯ್ತ್ ೆಂತ್ ಜಿಯವ್ನ್ ಆಸಾ. ತೊ ಸಾವರ್ ಆನಿ ಫೆಲಿಸ ನ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ ಹೆಂಚೊ ಪುತ್. ತಾಚೆಂ ಲಗ್್ ವಿಾಾ ನರಿೀನ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾಾಗೆಂ ಜಾಾೆಂ, ಜೆೆಂ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಅನುಗೃಹಚೆಂ ಖಳ್ಯನ್ಯಸೆಚ ೆಂ ಪೆಾ ೀರಣ್, ಮೊರ್ಗ ಸಾೆಂರ್ಗತಿಣ್ ಆನಿ ಪತಿಣ್. ತಾೆಂಚೊ ಪ್ರತ್ ಏಯಡ ನ್ ಸಾಾ ಮ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ, ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಗಚೊ ಪಾ ತಿಫಳ್. ರ್ಗೆಂವಚ ೆಂಚ್ ನಂಯ್ ಆಸಾತ ೆಂ ತೊ ಮ್ಹ ಣ್ಟಟ ತೊ ವಿಶಾ ೆಂತ್ ಘೆತಾ, ತಾಕ ನ್ಯಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಜಿೀವ್ನ, ತಸೆೆಂಚ್ ತೊ ಕ್ಣಾ ಕೆಟ್ ಆನಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಯಟ . ಅನುಗೃಹನ್ ಸಾೆಂರ್ಗಚ ಾ ಪಾ ಕರ್, "ಜಿವಿಒಎಮ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಸಾೆಂಗ್ಲಿಯ ವೇದಿ ಮ್ಹ ಜೆೆಂ ದೇವಾನ್ ದಿಲಯ ೆಂ

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸುನಿತಾ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾಾಗೆಂ ಜಾಾೆಂ. ತಾೆಂಕೆಂ ಏಕೊಯ ಪ್ರತ್ ಸಾಾ ಮ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ ಆಸಾ. ತಾಕ ಏಕ್ ಭಯ್ಿ ವಿಕೊಟ ೀರಿಯ್ತ ಆನಿ ಭಾವ್ನ ಪಾ ವಿೀಣ್ ಆಸಾತ್. ಪಾ ದಿೀಪಚ ಹವಾಾ ಸ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ರ್ಗೆಂವಚ ೆಂ ಆನಿ ಕ್ಣಾ ಕೆಟ್. ತಾಕ ಕೊೆಂಕಣ ಆನಿ ಹೆಂದಿ ಪದೆಂ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಭಾರಿ. ತಾಚ ಮ್ಹನ್ ಮ್ನಿಸ್ ಮಕ್ಮಾಾ ಕ್ಸ ಆನಿ ಸ್ಲೀನು ನಿಗಮ್. ತಾಚ ಆವಯ್ ಪತ್ಾ ವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿಯ ತಾಕ ಏಕ್ ವಹ ತ್ಯೆಂ ರ್ಗೆಂವಚ ೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಣ್. ಆತಾೆಂ ತಾಕ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯಚ ೆಂ ಸ್ಿ ಪನ್ ಜಾಾ ರಿ ಕಚಯ ಅತ್ಾ ಗ್ ಉದೆಾಾ ತ್ ಜಿಕೊನ್ ಜಿವಿಒಎಮ್ ಕ್ಣರಿೀಟ್. ಖಟಾರ್:

ದೆಣೆಂ ಲೊೀಕಕ್ ಪಾ ದಶುಯೆಂಕ್, ಮಾಹ ಕ ದೇವಾಚೆಂ ಏಕ್ ಆಯ್ಿ ಜಾೆಂವ್ನಿ ಜಾಯ್ ತಾಚೆಂ ಜಯ್ತ ಆನಿ ಉತಾರ್ ಹಾ ರ್ಗವಾಪ ಮಖ್ಯೆಂತ್ಾ ಪಾ ದಶುಯನ್."

ಕೆಲ ಮೆೆಂಟ್ ಫೆನಾೊೆಂಡ್ಸ್

ಒಮಾನ್: ಪ್ ರ್ದೋಪ್ ಅಲ್ಕಾ್ ೆಂಡರ್ ಡ್’ಸ್ಕೋಜಾ

ಪಾ ದಿೀಪ್ ಅಲಕಸ ೆಂಡರ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ, ಪೆರ್ಥಾ ಫಿಗಯಜೆಚೊ, 2004 ಇಸೆಿ ಥಾವ್ನ್ ಒಮಾನ್ಯೆಂತ್ ಜಿಯವ್ನ್ ಆಸಾ. ತೊ ದೇವಾಧೀನ್ ಫಿಲಿಪ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ ಆನಿ ದೇವಾಧೀನ್ ವಾಯಯ ಟ್ ಪಯ್ಸ ಹೆಂಚೊ ಪ್ರತ್. ತಾಚೆಂ ಲಗ್್

ಕೆಯ ಮೆೆಂಟ್ ಫೆನ್ಯಯೆಂಡ್ಸ್, 2015 ಇಸೆಿ ಥಾವ್ನ್ ಖಟಾರೆಂತ್ ಜಿಯವ್ನ್ ಆಸಾ, ತಾಚ ಫಿಗಯಜ್ ತಾಕೊಡೆ. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಏಕ್ ಕೃರ್ಷಕ್, ತಾಚ ಆವಯ್ ಘರಚ್ ಆಸ್ಯ ಆನಿ ತಾಚ ಭಯ್ಿ ಕುವೇಯ್ತಟ ೆಂತ್ ಜಿಯತಾ. ತಾಚೊ ಮ್ಹನ್ ಮ್ನಿಸ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಸ್ಲೀನು ನಿಗಮ್ ತಾಚೆಂ ರ್ಗೆಂವಚ ೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಅಭವೃದಿ್ ಜಾಲೆಂ ಾಹ ನಪ ಣ್ಟರ್ ರೇಡ್ಯರ್ ಪದೆಂ ಆಯಿ ನ್. ತಾಚೊ ಕೊೆಂಕಣ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಮೊೀಗ್ ಪಲಲೊ ದೇವಾಧೀನ್ ವಿಲಿಿ ರೆಬಿೆಂಬಸಾಚೆಂ ಪದೆಂ

ಆಯಿ ನ್. ಕೆಯ ಮೆೆಂಟ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಟ , "ಹೆಂವ್ನ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಭಯ್ಕಿ ಕ್ ಉಪಿ ರಿ ಜಾವಾ್ ಸಾ, ತಿಣೆಂ ಮ್ಹ ಜೆೆಂ 30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಗೆಂವಚ ೆಂ ದೆಣೆಂ ಪಲೆಂವ್ನಿ ಆರ್ಧರ್ ದಿಾಯ ಾ ಕ್." ಖಟಾರಕ್ ಎದಳ್ ಜಿವಿಒಎಮಾೆಂತ್ ಕ್ಣರಿೀಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ೆಂಕ್ ನ್ಯ ಆಸಾತ ೆಂ ಕೆಯ ಮೆೆಂಟ್ ತ್ೆಂ ಪಾ ಯತ್್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಸೌರ್ದ ಅರೇಬಿರ್ಯ: ರಾಲ್್ ಪಾವ್ಲ ಡ್’ಸ್ಕೋಜಾ

ಕವೇಯ್್ : ಶೆಲ್ ನ್ ರೇಯೆ ರ್ ಪೆಂಟೊ

ಶಲಟ ನ್ ರೇಯ್ ರ್ ಪ್ೆಂಟೊ, ಹಾ ಚ್ ವಸಾಯ ಫೆಬಾ ರೆಂತ್ ಕುವೇಯ್ಟ ಪವ್ಳ್ಯ , ತಾಚ ಮಾೆಂಯ್ ಫಿಗಯಜ್ ಬೊೆಂದೆಲ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಏಕ್ ಕಂಟಾಾ ಕಟ ರ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ಘರಚ್ ಆಸಾ. ತಾಚ ಭಯ್ಿ ಬೆಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ ಜಿಯವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಚ ಹವಾಾ ಸ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ರ್ಗೆಂವಚ ೆಂ, ಪೆಂಯ್ಕಟ ೆಂಗ್ ಕಚಯೆಂ ಆನಿ ಗಟಾರ್ ಖೆಳೆಚ ೆಂ. ತಾಚೊ ರ್ಗವಾಪ ಚೊ ಮ್ಹನ್ ಮ್ನಿಸ್

ರಲ್ಿ ಪವ್ನಯ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ, 2015 ಥಾವ್ನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯ್ತೆಂತ್ ಜಿಯವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಚ ಫಿಗಯಜ್ ಮಾರ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್. ತೊ ಲ್ಬವಿಸ್ ಆನಿ ಜಿಡ್ತ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ ಹೆಂಚೊ ಪ್ರತ್ ಆನಿ ಸ್ಲೀನಿ ಮರ್ನಜಸ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ ಹಚೊ ಪತಿ. ತಾೆಂಕೆಂ ರೇಯಡ ನ್ ಏಕೊಯ

ಪ್ರತ್ ಆಸಾ. ತೊ ಪದೆಂ ಘಡಾಟ , ತಾಳ್ಳ್ ಬಸ್ಯ್ತತ ರ್ಗಯ್ತತ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಆಯಿ ನ್ ಬಸಾತ . ತೊ ರ್ಗಯ್ತತ ಮಾತ್ಾ ನಂಯ್, ಗಟಾರ್ ಆನಿ ಮೌತ್ ಓಗಯನ್ ಖೆಳ್ಯಟ . ತಾಚ ರ್ಗವಾಪ ಚ ಮ್ಹನ್ ಮ್ನಿಸ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್, ಅರಿಜಿತ್ ಸ್ೆಂಘ್ ಆನಿ ರನಿ ಡ್’ಕುನ್ಯಹ . ತೊ ತಾಚೆಂ ದೇವಾನ್ ದಿಲಯ ೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಜಿವಿಒಎಮ್ ಮಖ್ಯೆಂತ್ಾ ಪೆಾ ೀಕ್ಷಕೆಂಕ್ ಪಾ ದಶುಯೆಂಕ್ ಪೆಾ ೀತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಜಾವಾ್ ಸಾ ಅರಿಜಿತ್ ಸ್ೆಂಘ್. ಸಂಗೀತ್ ಕಯಯಕಾ ಮಾೆಂನಿ ತಸೆೆಂ ರ್ಗಯನ್ ಸ್ಪ ರ್ಧಾ ಯೆಂನಿ ಪತ್ಾ ಘೆತಾನ್ಯ ತಾಕ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್್ ದಿಲೊಯ ಪ್ಲಾ ೀತಾಸ ವ್ನ ಉಪಾ ೆಂತ್ ಜಿೀವನ್ಯೆಂತ್ ರ್ಗೆಂವ್ಳ್ಚ ಪಶೆಂವ್ನ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲೊಯ . "ಮ್ಹ ಜ ಉದೆ್ ೀಶ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಲೊೀಕಚೆಂ ಕಳ್ಯೆ ೆಂ ಜಿಕೊಚ ಮ್ಹ ಜಾಾ ರ್ಗವಾಪ ಮಖ್ಯೆಂತ್ಾ . ಜಿವಿಒಎಮ್ ಜಿಕೆಚ ೆಂ ಮ್ಹ ಜೆ ವಹ ಡ್‍ಲ್ ಸ್ಿ ಪಣ್. ಹೆಂವ್ನ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಕುಟಾಾ ಕ್, ಮತಾಾ ೆಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಬಂಧಕೆಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಡೆಂಕ್ ಪಾ ಯತ್್ ಕತಾಯೆಂ" ಮ್ಹ ಣ್ಟಟ ಶಲಟ ನ್.

ಯು.ಎ.ಇ.: ಏನ್ ನ್ ಮಥಾಯಸ್

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಏನಸ ನ್ ಮ್ಥಾಯಸ್, ತೊಟಾಟ ಮ್ ಫಿಗಯಜೆಚೊ ಯುಎಇೆಂತ್ 2015 ಇಸೆಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಿಯವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ತಾಚ ಆವಯ್ ಗ್ಲಾ ಟಾಟ ಮ್ಥಾಯಸ್ ಆನಿ ರ್ಧಕ್ಣಟ ಭಯ್ಿ ಮ್ನಿೀಶ ಮ್ಥಾಯಸ್. ತಾಚ ರ್ಗವಾಪ ಚ ಮ್ಹನ್ ಮ್ನಿಸ್ ಜಾವಾ್ ಸಾತ್ ರನಿ ಡ್’ಕುನ್ಯಹ , ರಬಿನ್ ಸ್ಕೆಿ ೀರ ಆನಿ

ಪಾ ಜೀತ್ ಡೆ’ಸಾ. ಏನಸ ನ್ಯಚ ರ್ಗವಾಪ ಪ್ಸಾಯ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗಾ ಯಪಣ್ಟರ್ ಜೆನ್ಯ್ ೆಂ ತೊ ಇಗಜೆಯ ಕೊೀಯರ್ ಪಂರ್ಗಡ ಚೊ ಸಾೆಂದ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಯ . ರ್ಗಯನ್ ಸ್ಪ ರ್ಧಾ ಯೆಂನಿ ಪತ್ಾ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚ ಸಂಗೀತಾಚ ಅಭರುಚ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಕಯ . ಕೊೆಂಕಣ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರೆಂತ್ ತಾಕ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾ ಮಖ್ಯೆಂತ್ಾ ಜಯ್ತ ಜಡ್ಚ ಅಭಾಶ ಆಸಾ. ತೊ ಚೆಂತಾತ ಕ್ಣೀ, ಜಿವಿಒಎಮ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಏಕ್ ಪಾ ಮಖ್ ವೇದಿ ತಾಚೆಂ ರ್ಗವಾಪ ತಾಲೆಂತ್ ಪಾ ಕಶತ್ ಕರುೆಂಕ್. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ನವೆಂಬರ್ 9 ವರ್

ಕವೇರ್ಯ್ ೆಂತ್ರ ಕೊೆಂಕಣಿ ಸಂರ್ರಾೆಂತೆಲ ೆಂ ಏಕ್ ವಶೇಷ್ ಪ್ ದ್ಶ್ೊನ್! 32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನವೆಂಬ್ರ್ 2 ಥಾವ್ೆ ದ್ಲ್ಯಿಾ ವಲ್ಾ ೊ ಟಿೋವರ್, ’ಮಾ ಜೊ ರ್ತಳೊ ಗ್ಡಯಾ ಲ’

ಆಸಾ ಕತಾಯತ್ ಭಾರತಾೆಂತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರದಾ ೆಂತ್ ತನ್ಯಾ ಯೆಂಚೆಂ ತಾಲೆಂತಾೆಂ ಪಾ ದಶಯತ್ ಕತಾಯತ್. ಅಸ್ಾಾ ಪಾ ದಶಯನ್ಯೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ, ’ಮ್ಹ ಜ ತಾಳ್ಳ್ ರ್ಗಯತ ಲೊ’ ದಯ್ಕೆ ವಲ್ಡ ಯ 24 X 7 ಟಿೀವಿರ್ ಯೆಂವಚ ೆಂ ಕೊೆಂಕಣ ಸಂಸಾರೆಂತ್ಯ ೆಂ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಪಾ ದಶಯನ್. ಹಾ ಚ್ ನವೆಂಬರ್ 2 ಥಾವ್ನ್ ಹಚೆಂ ಪಾ ದಶಯನ್ ಹಯಯಕ ಸುಕಾ ರ 9:00 ವರರ್ ಹ್ೆಂ ಪಾ ದಶಯತ್ ಜಾತ್ಲೆಂ. ’ಮ್ಹ ಜ ತಾಳ್ಳ್ ರ್ಗಯತ ಲೊ’ ಸಂಗೀತ್ ಕಯಯಕಾ ಮ್ ದೇವಾಧೀನ್ ವಿಲಿಿ ರೆಬಿೆಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಮಾನ್ಯಕ್ ಸ್ಮ್ಪ್ಯಾೆಂ. ವಿಲಿಿ ರೆಬಿೆಂಬಸಾನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಾಯ ಾ ಪದೆಂಚೆಂ ಹ್ೆಂ ಪಾ ದಶಯನ್ ನವಾಾ ತಾಲೆಂತಾೆಂಕ್ ತಾೆಂಚ ತಾೆಂಕ್ ದಖಂವ್ನಿ ಏಕ್ ಪೆಾ ೀರಣ್ ಜಾಾೆಂ. ಹೆಂತೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ 15 ವಸಾಯೆಂ ವಯ್ತಯ ಾ ನ್ ಪತ್ಾ ಘೆವಾ ತಾ. ಹಾ ಪಾ ದಶಯನ್ಯನ್ ಆತರಯಚ್ಯಾ ರ್ಗವಾಪ ಾ ೆಂಕ್ ಏಕ್ ಸುಮ್ಧುರ್ ಅವಾಿ ಸ್ ಕರುನ್ ದಿಾ. ಹೆಂತ್ಯ 6 ಫೈನಲಿಸ್ಟ ಸ - ಜೇಸ್ನ್ ಲೊೀಬೊ ಬೊೆಂದೆಲ್, ಗೇವಿನ್ ಮರ್ನಜಸ್ ದೆರೆಬೈಲ್, ವಲಿೀಟಾ ಲೊೀಬೊ ಕೊಡೆಯಲ್, ಆಶಯ ತಾ ರಡ್ಾ ಗಸ್ ಗ್ಳಪುಯರ್, ಸಾಾ ಮ್ಸ ನ್ ಕುವಲೊ ಕಸ್ಸ ಯ್ತ ಆನಿ ಆಶಿ ಜ ಮೆೆಂಡೊೀನ್ಯಸ ಕಸ್ಸ ಯ್ತ ವಿೆಂಚನ್ ಆಯ್ತಯ ಾ ತ್. ಹೆಂಚ ಮ್ಧೆಂ ಜಾೆಂವಾಚ ಾ ಕಠೀಣ್ ಸ್ಪ ರ್ಧಾ ಯೆಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಕಾಯ ಾ ೆಂಕ್ ’ಮ್ಹ ಜ ತಾಳ್ಳ್ ರ್ಗಯತ ಲೊ - ೨೦೧೮’ ಪಾ ಶಸ್ತ ಪಾ ಪ್ತ ಜಾತ್ಲಿ. ಗ್ಲಾಾ ವಸಾಯ ಫ್ಲೀರಮ್ ಫಿಝ ಮಾಲ್ ಆನಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಲಿ ಹೊಾೆಂತ್ ಉಡಪ್ ಆಸಾ ಕೆಾಯ ಾ ಹಾ ಪಾ ದಶಯನ್ಯೆಂಕ್ ಲೊೀಕ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಷ್ ಪ್ಲಾ ೀತಾಸ ಹ್ ಮೆಳ್ಲೊಯ . ರಜಾಾ ೆಂತಾಯ ಾ ವಿವಿಧ್ ಪಾ ದೇಶೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಪ ಧಯ ಆಯ್ಕಲಯ . ಶೆಂಬೊರೆಂನಿ ಯುವ ರ್ಗವಾಪ ಾ ೆಂನಿ ಹೆಂತೆಂ ಪತ್ಾ ಘೆತ್ಲೊಯ .

ಟೆಲವಿಜನ್ ರಿಯ್ತಲಿಟಿ ಶೊೀಸ್, ಪಾ ತ್ಾ ೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರ್ಗವಾಪ ೆಂತ್ ಪೆಾ ೀಕ್ಷಕೆಂಕ್ ಕೆಂಯ್ ನವ ನಂಯ್. ಚಡಾಟ ವ್ನ ಮಖೆಲ್ ಟಿೀವಿ ಸೆಟ ೀಶನ್ಯೆಂ ಅಸ್ಲ ಶೊೀಸ್

ಫಾಮಾದ್ ಪದೆಂ ಘಡಾಿ ರ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಡೆ’ಸಾನ್ ವಿೆಂಚ್ಾಯ ಾ ಬಸ್ಟ 63 -ೆಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಅವಾಿ ಸ್ ಾಬಾಯ . ವಿಲಿಿ ಚ್ಯಾ ಪದೆಂ ಸಂಗೆಂ 24 ಸ್ಪ ಧಯೆಂನಿ ಏಕಮೆಕ ಸ್ಪ ರ್ಧಾ ಯನ್ ಪತ್ಾ ಘೆತ್ಲೊಯ . ಫಾ| ಡೆನಿಸಾ ಸಾೆಂರ್ಗತಾ ಲೊೀಕ ಫಾಮಾದ್ ಮೀನ್ಯ ರೆಬೆಂಬಸಾನ್, ಆಲಿಿ ನ್ ನರನ್ಯಹ ಬಜೆಪ ಆನಿ ಜಯ್ ಮ್ಥಾಯಸ್ ರೈ ಹಣೆಂ ಪತ್ಾ ಘೆವ್ನ್ ನಿತಿಕತಾಯೆಂಚೊ ಪತ್ಾ ಘೆತ್ಲೊಯ . ವಿಜೆ ಬಬಿತಾ ಪ್ೆಂಟೊನ್ ಆಪಯ ಾ ಭಾರಿಚ್ ಆಕರ್ಷಯತ್ ಥರನ್ ಪೆಾ ೀಕ್ಷಕೆಂಕ್ ವಿಜಿಾ ತ್ ಕೆಲಯ ೆಂ. ಫೈನಲ್ ತಿೀನ್ ರೆಂಡಾೆಂನಿ ಆಸೆತ ಲೆಂ. ಜಿಕ್ಾಯ ಾ ೆಂಕ್ ದಸೆೆಂಬರ್ 23 ವರ್ ’ರ್ಗಾ ಾ ೆಂಡ್‍ಲ್ ಮೈಕ್’ 33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಿರುದ್ ಏಕ ವಿಶೇಷ್ ಪಾ ದಶಯನ್ಯ ವಳ್ಯರ್ ಮೆಳೆಟ ಲೆಂ. ಹ್ೆಂ ಮ್ಹ ಜ ತಾಳ್ಳ್ ರ್ಗಯತ ಲೊ ನವೆಂಬರ್ 2 ಥಾವ್ನ್ ಹಯಯಕ ಸುಕಾ ರ 9:00 ವರರ್ ಟಿೀವಿರ್ ಪಾ ದಶಯತ್ ಜಾತ್ಲೆಂ.

ಶಟಿಟ , ಎಮೆಾ ಲಾ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ನೀತ್ಯ ಹಣೆಂ ಆಸ್ಪ ತ್ಾ ಚ ಪಯ್ಕಯ ಮಾಳಯ್ ಉದಘ ಟನ್ ಕೆಲಿ.

ಫ್ತ| ಮುಲಲ ರ್ ರ್ಲ್ಡಿ ದೊರ್ ಮೊೆಂತೇರೊ ರೂರಲ್ ಹ್ಲ್ತ್ರಕರ್ ಸೆಂಟರ್ ಉದ್ಲ್ಾ ಟನ್ ನವೆಂಬರ್ 1 ವರ್ ಫಾ| ಮಲಯ ರ್ ಸಾಾಿ ದರ್ ಮೊೆಂತರ ರೂರಲ್ ಹ್ಲ್ತ್ಕರ್ ಸೆೆಂಟರ್ ಉದಘ ಟನ್ ಪರೀಪಕರಿ ಸಾಾಿ ದರ್ ಮೊೆಂತರನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳು ಚೊಯ ಬಿಸ್ಪ ಮಾ| ದ| ಪ್ೀಟರ್ ಪವ್ನಯ ಸ್ಾಡ ನ್ಯಹ ಆಸ್ಪ ತ್ಾ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲಿ. ಪಯಯ ೆಂಚೊ ಎಮೆಾ ಲಾ ಜೆ. ಆರ್. ಲೊೀಬೊನ್ ಹಾ ಆಸ್ಪ ತ್ಾ ಚೆಂ ನ್ಯೆಂವ್ನ ಅನ್ಯವರಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಡಾ| ವೈ. ಭಾರತ್

ಜಿಾಯ ಮಂತಿಾ ಯು. ಟಿ. ಖ್ಯದರ್ ಕಯ್ತಯಕ್ ಮಖೆಲ್ 34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸರ ಜಾವಾ್ ಯ್ಕಲೊಯ . ಬಜಾಪ ಾ ೆಂತ್ ಫಾ| ಮಲಯ ರ್ ಆಸ್ಪ ತ್ಾ ನ್ ಆನೆಾ ೀಕ್ ಶಖ್ಲ ಆಸಾ ಕೆಾಯ ಾ ಕ್ ತಾಣ ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಪಗಯಟೊಯ . ’ಹಳೆು ಚ್ಯಾ ಅಭವೃದಿ್ ಕ್ ಹ್ೆಂ ಏಕ್ ಊೆಂಚಯ ೆಂ ಮೇಟ್. ಜಮ್ಯನಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಯ ಾ ಫಾ| ಮಲಯ ರನ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಕಂಕ್ ಡ್ೆಂತ್ ಏಕ್ ಆಸ್ಪ ತ್ಾ ಉಘಡ್ಯ ಆನಿ ಆಜ್ ತಿ ಥಂಯಸ ರ್ ಭಾರಿಚ್ ನ್ಯೆಂವಾಡ್ಿ ಕ್ ಜಾಾಾ . ನಹೆಂಚ್ ಹೆಂರ್ಗ ಪ್ಡೆಸಾತ ೆಂಕ್ ವಕತ್ ಮೆಳ್ಯಟ , ಬರ್ಗರ್ ಪ್ಡಾ ಆಡಾೆಂವಿಚ ೆಂ ವಿರ್ಧನ್ಯೆಂಯ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ಅಸ್ಲಿ ಸೇವಾ ಆಮ ವಾಖಣೆಂಕ್ ಫಾವ್ಳ್’ ಮ್ಹ ಳೆೆಂ ತಾಣೆಂ.

’ಆಮ ಮಾನವತ್ಕ್ ಪಾ ರ್ಧನಾ ತಾ ದಿೀೆಂವ್ನಿ ಜಾಯ್. ಧಮ್ಯ, ಜಾತ್ ಆನಿ ಸ್ಮಾಜ್ ದುಸಾಾ ಾ ಸಾಥ ನ್ಯರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹರ್ ಪವಿತ್ಾ ಪುಸ್ತ ಕ್ ಆಮಾಿ ೆಂ ಏಕಚ್ ದೇವಾ ಸ್ಶಯನ್ ವಹ ನ್ಯ ಪಯ್ತ . ಭಾಯಿ ಕೆಿ ೀತಾಾ ೆಂತ್ ಫಾ| ಮಲಯ ರ್ ಆಸ್ಪ ತ್ಾ ಜಯ್ತತಚೆಂ ಕಮಾೆಂ ಲೊೀಕಖ್ಯತಿರ್ ಕೆಾಾ ೆಂತ್. ಆತಾೆಂ ಹೊ ನವ್ಳ್ ಶಖ್ಲ ಬಜಾಪ ಾ ೆಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಹೆಂರ್ಗಚ್ಯಾ ಸುತತ ರೆಂತ್ ಬರೆೆಂಚ್ ಸುರ್ಧರಣ್ ಜಾತ್ಲೆಂ. ಹೆಂವ್ನ ಹಾ ಆಸ್ಪ ತ್ಾ ಕ್ ಸ್ಕಯರ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಣತ್ೆಂ ಜಾಯ್ ತ್ೆಂ ಮೆಳ್ಯಶೆಂ ಪಾ ಯತ್್ ಕತಯಲೊೆಂ’ ಮ್ಹ ಣ್ಟಲೊ ಡಾ| ವೈ. ಭಾರತ ಶಟಿಟ .

ಆಪಯ ಾ ಅಧಾ ಕ್ಣಿ ೀಯ್ ಭಾರ್ಣ್ಟೆಂತ್ ಬಿಸ್ಪ ಮ್ಹ ಣ್ಟಲೊ ಕ್ಣೀ, ’ಪಪ ಪವ್ನಯ ದುಸಾಾ ಾ ನ್ ಬಜಾಪ ಾ ೆಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಾಾ ಉಪಾ ೆಂತ್ ಕಥೊಲಿಕೆಂಕ್ ಬಜೆಪ ಏಕ್ ಪವಿತ್ಾ ಸುವಾತ್ ಕಸ್ ಜಾಾಾ . ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗಜ್ಯಮಾತ್ನ್ ತಾಕ ಸಾೆಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಚ್ಯಾಯ. ಹೆಂವ ಆಯ್ತಿ ಲಯ ೆಂ ಕ್ಣೀ ಹೊ ಜಾಗ ಏಕ್ ಸುಕೊ ಜಾಗ ಮ್ಹ ಣ್, ಪುಣ್ ಪಪನ್ ಹೆಂರ್ಗಸ್ರ್ ಭೆಟ್ ದಿಾಾ ಉಪಾ ೆಂತ್ ಸ್ಭಾರ್ ಬಾೆಂಯ್ತೆಂನಿ ಉದಕ್ ಭರನ್ ಆಯಯ ೆಂ. ಹ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಸುವಾತ್ ಅಜಾಪೆಂಚ. ಆತಾೆಂ ಹಾ ನವಾಾ ಆಸ್ಪ ತ್ಾ ನಿಮತ ೆಂ ಹೆಂರ್ಗ ಆನೆಾ ೀಕ್ ನವೆಂ ಅಜಾಪ್ ಜಾಾೆಂ. ಹೆಂವ್ನ ಸಾಾಿ ದರ್ ಕುಟಾಾ ಕ್ ದೇವ್ನ ಬರೆೆಂ ಕರುೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ಟಟ ೆಂ. ಜಂಯಸ ರ್ ಬರಾ ಮ್ನ್ಯಚ ಮ್ನಿಸ್ ಸಾೆಂರ್ಗತಾ ಮೆಳ್ಯಟ ತ್, ಥಂಯಸ ರ್ ಅಜಾಪೆಂ ಘಡಾಟ ತ್."

ಐವನ್ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ ಎಮೆಾ ಲಿಸ , ವಿಜಯ ಗೀಪಲ್ ಸುವಣಯ, ಫಾಾ ನಿಸ ಸ್ ಮೊೆಂತರ, ಫಾ| ಅಜಿತ್ ಮರ್ನಜಸ್, ಹಜರ್ ಆಸೆಯ . 35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನೈಜಲ್ ಪ್ೆಂಟೊ ಆನಿ ರಿೀಜನಲ್ ಮಾಾ ರ್ನಜರ್ ರಿೀನ್ಯ ಹಜರ್ ಆಸ್ಯ ೆಂ. -------------------------------------------------------

ಆಕೊಟ ೀಬರ್ 31 ವರ್ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತಾಯ ಾ ಮ್ಲೈಕ ಗ್ಳಾ ಪಚ್್ ಆಪ್ಯ ನವಿಚ್ ’ಯಸ್ಲೀಮ್ ೬೫’ ಎಲ್ಇಡ್ ಟಿೀವಿ ವಿಕಾ ಾ ಕ್ ಘಾಲಿ. ಹೆಂಕೆಂ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ತಸೆೆಂಚ್ ಮೆಂಬಂಯ್ತ ೨೩ ಎಲಕೊಟ ಿೀನಿಕ್ ಶೊಪೆಂ ಆಸಾತ್. ಕಯ್ತಯಕ್ ರಚನ್ಯ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಸಾಟ ಾ ನಿ ಆಾಿ ರಿಸ್ ಆನಿ ಮೆಂಬಯಚ ಪತ್ಾ ಕತ್ಯ ರನ್ಸ ಬಂಟಾಿ ಳ್ ಮಖೆಲ್ ಸರೆ ಜಾವಾ್ ಯ್ಕಲಯ . ಕಯ್ತಯಕ್ ಮ್ಲೈಕ ಸ್ಇಒ

ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸ್ಲೀಸ್ಯೇಶನ್ ಒಫ್ ಸೌತ್ ಕಾ ನರ ಹಣ ನವಾಾ ಬಿಸಾಪ ಕ್ ಸ್ನ್ಯಾ ನ್ ಕಚಯೆಂ ತಸೆೆಂಚ್ ತಾಚಾ ಾಗೆಂ ಮಖ್ಯಮಖ್ಖೆಂ ಉಲಂವಚ ೆಂ ಕಯಯೆಂ ಒಕೊಟ ೀಬರ್ 30 ವರ್ ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಲ್ ಸ್ ಸ್ಭಾ ಸಾಾೆಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಯ ೆಂ. ಬಿಸಾಪ ನ್ ಉಲವ್ನ್ , ’ಗಜೆಯವಂತಾೆಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರ’ ಮ್ಹ ಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


’ಬೈಬಲ್ ಆಮಾಿ ೆಂ ದುಬಯಳ್ಯಾ ೆಂಕ್ ಸ್ಹಕರ್ ದಿೀೆಂವ್ನಿ ಸೂಚನ್ ದಿತಾ, ಆತಾೆಂಚೊ ಪಪಯ್ ತ್ೆಂಚ್ ಶಕಯ್ತತ . ತಾಣ ಸಾೆಂರ್ಗಚ ಾ ಪಾ ಕರ್ ಬೈಬಾೆಂತಿಯ ೆಂ ಉತಾಾ ೆಂ ಫಕತ್ ವಾಚೆಂಕ್ ಮಾತ್ಾ ನಂಯ್, ತಿೆಂ ಆಮ ಕಯ್ತಯಗತ್ ಕರುೆಂಕ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹ ಳೆೆಂ. ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ನಯನ ಫೆನ್ಯಯೆಂಡ್ಸಾನ್ ಸಾಿ ಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮಾರಿಯ ಸ್ಾಡ ನ್ಯಹ ನ್ ಬಿಸಾಪ ಚೆಂ ಮಾನ್ ಪತ್ಾ ವಾಚನ್ ಸಾೆಂಗ್ಲಯ ೆಂ. ಸಾೆಂತ್ ಆಗ್ಲ್ ಸ್ ಚ್ಯಪೆಾೆಂತ್ ಬಿಸಾಪ ನ್ ಪವಿತ್ಾ ಬಲಿದನ್ ಅಪ್ಯಲೆಂ. ---------------------------------------------------------

ಕೆವನ್ ಮಿಸ್ತೊ ರ್ತಚ್ಯಾ ’ಚಲ್ಡತ್ರ ಾ ರಾವ್’ ಆಲಬ ಮಾೆಂತ್ರ ವನ್ನರ್್ ಸಲ್ಡಾ ನಾಾ

’ಕೆನ್ಯ್ ೆಂ ಕೆನ್ಯ್ ೆಂ’, ’ಥೆಂಬ ಥೆಂಬ’, ’ಆಬೊಲೆಂ’, ಖ್ಯಾ ತ್ ಪದಚೊ ಕೆವಿನ್ ಮಸ್ಿ ತಾಚ್ಯಾ ’ಚಾತ್ತ ರವ್ನ’ ಆಲು ಮಾೆಂತ್ ವನೆಸಾಸ ಸ್ಾಡ ನ್ಯಹ ರ್ಗಯತ ಲೆಂ. ಹಾ ಆಲು ಮಾೆಂತ್ಯ ೆಂ ಪದ್ ’ಚಾತ್ತ ರವ್ನ’ ನವೆಂಬರ್ 3 ವರ್ ಅೆಂತರ್ಜಾಳ್ಯರ್ ಉರ್ಗತ ಯಯ ೆಂ. ಹಾ ವಿೀಡ್ಯೆಂತ್ ವನಿಸಾಸ ಸ್ಾಡ ನ್ಯಹ ನಟಿ ಆನಿ ರ್ಗವಿಪ ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ತಯ ೆಂ. ವನಿಸಾಸ ಸಾಸಾತ ನ್ಯೆಂತ್ಯ ೆಂ ಪಾ ಸುತ ತ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯ್ತೆಂತ್ ವಸ್ತ ಕತಾಯ. ತ್ೆಂ ಡಾ ಮ್ಸ ಖೆಳ್ಯಟ , ತಾಕ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯ ಥಾವ್ನ್ ’ಪೆಾ ೈಡ್‍ಲ್ ಒಫ್ ಅರೇಬಿಯ್ತ’ ಬಿರುದ್ ದಿಲಯ ೆಂ. ವನಿಸಾಸ ನ್ ಹೆಂದಿ ರ್ಗವಿಪ ಉಶ ಉತತ ಪ್, ಹಮಾಾ ಫರೂಖ್ಖ ಆನಿ ಇತರೆಂ ಬರಬರ್ ರ್ಗಯ್ತಯ ೆಂ. ತಸೆೆಂಚ್ ಕೊೆಂಕಣ ಪದೆಂರ್ಗರ್ ಹ್ನಿಾ ಡ್’ಸ್ಲೀಜಾ, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯ, ರನಿ ಡ್’ಕುನ್ಯಹ , ವಿಲಸ ನ್ ಒಲಿವರ, ಾಾ ನಿಸ ಮೊರಸ್, ಇತಾಾ ದಿ ಬರಬರ್ಯ್ಕೀ ರ್ಗಯ್ತಯ ೆಂ. ಕೆವಿನ್ ಮಸ್ಿ ತಾ ಬರಬರ್ ತಿಣೆಂ ಸೌದಿ ಅನಿ ಲಂಡನ್ಯೆಂತ್ ರ್ಗಯ್ತಯ ೆಂ. ಹ್ೆಂಚ್ ನಂಯ್ ಆಸಾತ ೆಂ ತ್ೆಂ ಆಪೆಯ ಚ್ ಬಾಲಿವ್ರಡ್‍ಲ್ ಪಾ ದಶಯನ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ೆಂ ಪದ್ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಘಾಾೆಂ ಕೆವಿನ್ ಮಸ್ಿ ತಾನ್, ಡೆರಯಲ್ ಮ್ಸ್ಿ ರೇನಹ ಸಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಾೆಂ ಆನಿ ಹ್ೆಂ ತಮಾಿ ೆಂ ಮೈಲ್ಸ್ಲಟ ೀನ್ ಪ್ಲಾ ಡಕ್ಷನ್ಸ ಹಣೆಂ ಹಡಾಯ ೆಂ. ಸಂಗೀತ್ ಪೆಾ ೀಮೆಂನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಲು ಮ್ ಮೊೀಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೆವಿನ್ಯಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕಚಯ. ---------------------------------------------------------

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಕಜ ಾೀತ್ಸವಕ ಪ್ರಶಸಿಾ ಲ್ಲಕಬಕಯಾ. ವೀಜ್ ತಿಕಕ ಸವ್ನೆ

ಬರ ೊಂ ಮಕಗಕಾ ಆನಿ ಪೊರ್ೆೊಂ ಮಹಣಕಾ.

ಕವಿ ಮೆಲಿಿ ನ್ ರಡ್ಾ ಗಸ್ ಹಚೆಂ ನವೆಂ ಪುಸ್ತ ಕ್ ’ಉಗ್ಲತ ೆಂ ದರ್’, ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸ್ೆಂಹಸಾಿ ಮಚ್ಯಾ ಕನ್ ಡ ಕವಿತ್ಚೆಂ ಆಯಯ ವಾರ್ ಸಾಹತಾ ಅಕಡೆಮನ್ ಉರ್ಗತ ಯ್ತಯ ೆಂ. ---------------------------------------------------------

ಮೊಂಗ್ುುರ್ ಬ ಥನಿ ಮೀಳಕಚಕಾ ಭ| ಲ ಸಿ ಪ್ರರಯಕಕ್ ಚಿರ್ಕಾಪ್ುರಕೊಂತ್ ತಿಣ ೊಂ ಕ ಲ್ಲಕಯಾ ಸಮಕಜ್ ಸ್ ೀವ ಕ್ 38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Mumbai, India. Edited and published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lovers...

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Mumbai, India. Edited and published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lovers...