Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತಾ ಳೆಂ

ಅೆಂಕೊ:

1

ಸಂಖೊ:

29

ಆಗೊಸ್ತ ಾ 16, 2018

‘ಮಾೊಂಡ್ ಸ ಭಾಣ್’

200ವ ಮಾೊಂಚಿ! ಕ ೊಂಕಣಿೊಂತ್ ಏಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ದಾಖ ೊ!! 1 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


*ಮಾಾಂಡ್ ಸೆೊಭಾಣಾನ್ ಕೆೊಾಂಕ್ಣಿ ಸಾದರ್ ಕಲೆಚೆೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಮಯ್ಾಾ ಫಾತರ್ ಉಬಾಲೆೊೊ!* *ಕಲಾಾಂಗಣಾಾಂತ್ 200ವಿ ಮಹಯ್ಾಯಾಳಿ ಮಾಾಂಚಿ `ಅಪುಟ್’ ದಬಾೊರಾನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ!!*

"ಆಜ್ ಹಾಂಗಾ ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ಮಟ್ಟ್ ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಾಂಚಾಂ ಕಾರ್ಯಾಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಆನ್ಬ ೀಗ್ ಜಾತಾ. ಹಾ ಚ್ ಪಂಗಾಾ ಕ್ ಗಾಂಯಾ ರ್ವ್ನ್ ಹಾಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ದೀಾಂವ್ನ್ ವೊವ್ಳಿ ಗ್ ದತಾ. ಈ ನಿರಂತರತಾ ರಾಕಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣನ್ ಕೆಲಾೊ ಾ ತಾಾ ಗಾಚಿ ಮ್ಚ್ಹತ್ ಆಸಾ. ಕಾಂಕ್ಣಿ ಸಾದರ್ ಕಲೆಕ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣನ್

ದಲಾೊ ಾ ಮಹತಾಾ ಚ್ಯಾ ಯೀಗ್ ದಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ಯಾಂ ಪಾಟಯಾತ ಾಂ" ಮಹ ಣ್ ಗಾಂಯ್ ವ್ಳಧಾನ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ಮೈಕಲ್ ಲ್ಲೀಬೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಉಚ್ಯಲ್ಲಯ. ತೊ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಚಾಂ ಪರ ಮುಖ್ ಸಾಾಂಸ್ ೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣನ್ ಕಲಾಾಂಗಣಾಂತ್ ಆಗೀಸ್ತ 05 ವೆರ್ ರ್ವ್ಳಿ ಲಾೊ ಾ 200 ವ್ಯಾ ಮಹ ಯಾ್ ಾ ಳ್ಯಾ ಮ್ಚ್ಾಂಚಿ ಕಾಯಾಯಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯರ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯಾತಲ್ಲ.

2 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಶೆಾಂಚ್ ಕಲಾಕಾರಾಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ. ಜೊಯ್ ಫ್ನಾಯಾಂಡಿಸಾನ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯಾರ ಾ ಚಿ ವಳಕ್ ದಲಿ. ವೆದರ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಲೂವ್ಳಸ್ ಜೆ ಪಾಂಟೊ, ಗುಕಾಯರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯ, ಪಜೆಯಾಂತ್ ರೊಯ್ ಕಾಾ ಸ್ತತ ಲಿನ್ ಆನಿ ಫ್ರ ಾಂಡ್ಸ ಆಫ್ ಲ್ಲರಿ ತರ್ಪಯನ್ ಲ್ಲಯ್ ನ್ರೊನಾಹ ಆನಿ ದೆ. ಲ್ಲರೆನ್ಸ ಪಾಂಟೊ ಹಚಿ ಪತಿಣ್ ಲಿೀನಾ ಪಾಂಟೊ ಹಜರ್ ಆಸೊ ಲೆ.

ಹಾ ವೆಳಾಂ ಕಲಾಕಾರ್ ವ್ಳಲಸ ನ್ ಕಯಾಾ ರ್ ಹಣೆ ಸೊಡಯಿಲೆೊ ಾಂ ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಖಾಯಾಮ್ ಸಾಾಂದಾಾ ಾಂ ಪಯಿ್ ಾಂ ಎಕೊ ಆಸ್'ಲಾೊ ಾ ದ. ಲ್ಲರೆನ್ಸ ಪಾಂಟೊ ಹಚಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಮುಖೆಲ್ ಸಯಾರ ಾ ನ್ ಉಗಾತ ಯಿೊ .

ಸಾಾಂಗಾತಾ ತಾಣೆಾಂ ವ್ಳತೊರಿ ಕಾಕಯಳ್ ಹಣೆಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ , ಪಾಟ್ಟೊ ಾ 16 ವಸಾಯಾಂ ಆನಿ 8 ಮಹ ಯಾ್ ಾ ಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಜಾಲಾೊ ಾ 200 ಮಹ ಯಾ್ ಾ ಳ ಮ್ಚ್ಾಂಚಿರ್ಾಂಚೊ ವ್ಳವರ್ ಆಟ್ಟಪ್ಲಯ `ಶೆಕಾಾ ಾ ಾಂ ವಯ್ರ ಶೆಕಾ ’ ಪುಸತ ಕ್ ಲ್ಲಕಾಪಯಣ್ ಕೆಲೆಾಂ. ಹಾ ವೆಳಾಂ

ಭರ್'ಲಾೊ ಾ ಮ್ಚ್ಟ್ಟಾ ಾಂತ್ ರ್ಪರ ೀಕ್ಷಕಾಾಂನಿ ಸಾಾ ಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಳಿ ಖೊಲಾಾ ಾಂಚೊಾ ಪಾತೊಳ್ಯಾ ಖೆಲ್ಲಾ ಆನಿ ಅಪುಣ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಸಾಾ ದ್ ಚ್ಯಕೊ .

ಕಾಯಾಯಚ ಪ್ಲೀಷಕ್ ಫ್ರ ಾಂಡ್ಸ ಆಫ್ ಲ್ಲರಿ ಹಾಂಕಾಾಂ,

ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಸುಡ್ಸಸ ಡೆ ರೆಾಂವೆಚರ್, ಅಮೊರ್ ಪಕಾಾ , ಆಜ್ ಹಾಂವ್ನ ವೆತಾಾಂ, ಡಾರಾಾಂವ್ನ ಡಾರಾಾಂವ್ನ, ಅಾಂಜು, ಉಜಾಾ ವೆಾಂಗಾಂತ್, ಹಾಂವ್ನ ವೆತಾಾಂ, ಫಾತೊಡೆಚ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಯಾ ನ್, ಸೂಯ್ಯ ಗಲಾ ಪಲತ ಡಿ,

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫಾಮ್ಚ್ದ್ ಕವ್ಳ ಚ್ಯಫಾರ ಡಿಕೀಸಾತ , ಮೆಲಿಾ ನ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್, ಯೂಸುಫ್ ಶೇಖ್, ಅರುಣ ವ್ಳ ಕಾಮತ್, ಫ್ರ ಡ್ ಕಮ್ಚ್ರ್, ಶಿರ ೀಧ್ರ್ ಕಾಮತ್, ಉದಯ್ ಭೆಾಂಭೆರ , ಜೊಸಿಸ ಪಾಂಟೊ, ಲ್ಲೀಯ್ಾ ರೇಗ ಹಾಂಚೊಾ ಕವ್ಳತಾ ವ್ಳಾಂಚುನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯನ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಯೀಜನ್ ಕೆಲೆೊ ಾಂ.

ರ್ಾಂಡಾಯಾಂ, ರಾತ್ ದೀಸ್, ಚಿಾಂತಾ ಸದಾಾಂ, ಮ್ಚ್ಹ ಕಾ ಕಳನಾ, ಮಹ ಜೊ ಮೊಗಾಳ್ ಗಾಾಂವ್ನ ಆನಿ ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಶೆಾಂ 16 ಪದಾಾಂಕ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯ, ಜೊೀಯ್ಸ ಒಝೇರಿಯ, ಪರ ಕಾಶ್ ಡಿಸೊೀಜ, ಝೀನಾ ಪರೇರಾ, ಪರ ಜೊೀತ್ ಡೆಸಾ, ರೊರ್ನ್ ಸಿಕೆಾ ೀರಾ, ಡಿಯಾಲ್ ಡಿಸೊೀಜ, ಅಮನ್, ಜಿಯಾ, ನಿಹಲ್ ತಾವೊರ , ಆಲಿಾ ನ್ ಫ್ನಾಯಾಂಡಿಸ್, ಆಡೊಲ್್ ಜಯತಿಲಕ್, ಶಿಲಾಾ ಕಟಿನಾಹ , ಜೇಸನ್ ಲ್ಲೀಬೊ, ಸೊೀನಲ್ ಮೊಾಂತೇರೊ, ಕಾಾ ಜಿಟನ್ ಡಾಯಸ್, ಬುಟೊ್ , ಜಾಾ ಕ್ಣೊ ನ್ ಫ್ನಾಯಾಂಡಿಸ್ ಅಸಲಾಾ ಪರ ಖಾಾ ತ್ ಕಲಾಕಾರಾಾಂನಿ ಹಾ ಗತಾಾಂಕ್ ತಾಳ್ಯ ದಲ್ಲ.

ಬುಟೊ್ -ಪರ್ಲಯಕ್, ಮನ್ೀಜ್ ಜೊಜ್ಯ-ವಯಲಿನ್, ಕಾಾ ಜಿಟನ್ ಡಾಯಸ್-ಕ್ಣೀಬೊೀಡ್ಯ, ಆಲಿಾ ನ್ ಫ್ನಾಯಾಂಡಿಸ್-ಗಟ್ಟರ್, ದೀಪಕಾರ ಜ್ ಉಲಾೊ ಳ್-ತಬ್ಯೊ , ಜೆರೊಮ್ ಕವೆಲ್ಲೊ -ಬ್ಯಝ್, ಸಚಿನ್ ಸಿಕೆಾ ೀರಾಪಕಾ ಯಶನ್ಸ ಆನಿ ಇಶನ್ ಫ್ನಾಯಾಂಡಿಸ್-ಗಟ್ಟರ್ ಹಚರ್ ಸಂಗೀತ್ ದವ್ನ್ ಕಾಯಾಯಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವ್ಯಡಯಿೊ .

ಸಂಗೀತ್ ಕಾಯಾಯಚಾಂ ಸೂತ್ರ ಸಂಚ್ಯಲನ್ ಟೈಟಸ್ ನ್ರೊನಾಹ ಹಣೆಾಂ ಸಾಾಂಬ್ಯಳ್ಿ ಾಂ ತರ್, ವೆದ ಕಾರ್ಯಾಂ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡಿರ ಗಸಾನ್ ಚಲರ್ೊ ಾಂ.

ಕನಾಯಟಕ, ಗಾಂಯ್, ಮುಾಂಬಯ್ ಪರ ದೇಶಾಂತ್ಲೊ

ವರ್ದಿ: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಿಳ್ ತಸ್ವ ೀರ ೊ: ವಿಕಾಸ್ತ, ರ್ಲಾಕುಲ್ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಡ ಿ 4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿಾಂಖಳ್ ಕ್ಣತ್ಲಾಂಚ್ ಪಾಟಿಾಂ-ಫುಡೆಾಂ ಪಳ್ನಾಸಾತಾಂ ವ್ಯಡೊನ್ಾಂಚ್ ಆಸಾ ಸೊಪಾಯ ಸುಳರ್ಪರಿಾಂ. ಖಂಯಸ ರ್ ಆಸಾ ಭಾರತಾಚಿ ಪರ ಗತಿ, ಫಕತ್ ಉಲ್ಲವ್ಯಿ ಾ ಾಂತ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ? ಕರೊಡಾಾಂನಿ ರುಪಾಾ ಾಂಚಿಾಂ ಯೀಜನಾಾಂ ಫಕತ್ ರಾಜ್ಕಾರಣಾಂಚಿಾಂ ಭೀಜನಾಾಂ ಜಾತಾನಾ ಪಾಪ್ ದುಬೊಿ ಲ್ಲೀಕ್ ಜೇಾಂವ್ನ್ ಖಾಣ್ ನಾಸಾತಾಂ, ರಾವೊಾಂಕ್ ರ್ಡಾರ್ ನಾಸಾತಾಂ, ಪಾಾಂಗರ ಾಂಕ್ ನ್ಹಹ ಸಾಣ್ ನಾಸಾತಾಂ ಕಂಗಾಾ ಲ್ ಸಿಿ ತ್ಲರ್ ರಡೊನ್ ಜಿೀವನ್ ಸಾತಾಯ. ಅಸಲಾಾ ಾಂಕ್ ಧ್ನ್ಯ ತಾಾಂಚರ್ ಮಣಯವಧಿ ಶಿಕಾಾ ದಲಿನಾ ತರ್ ಹಾಂ ರಾಜ್ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆೊ ಾಂ ಮ್ಚ್ರೆಕಾರ್ ಕಾಾ ನಸ ರ್ ವಕಾತ್ ನಾಸಾತಾಂಚ್ ಉತ್ಲಯಲೆಾಂ. 1930-1940 ಭಾರತಾಚಿ ಪರ ಗತ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆರ್ಪೊ ಜಿೀವ್ನಚ್ ರಿಸ್ತ್ ರ್ ಘಾಲಿೊ ಸಂಗತ್ ಆಜ್ ನಪಂಯ್ಯ ಜಾಲಾಾ ಆನಿ ಭಾರತಿೀಯಾಾಂಕ್ ಹಾ ಪ್ಲಕಳ್ ರಾಜ್ಕಾರಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯಮೊ್ ಾಂಡಾಚಿ ಶಿಕಾಾ ಕ್ಣತ್ಲಾಂಚ್ ವ್ಯಯ್್ ಕರಿನಾಸಾಯ ಾ ಕ್ ಮೆಳ್ಯಿ ಾ . 70 ವಸಾಯಾಂಚಾಂ ಭಾರತಾಚಾಂ ಸಾಾ ತಂತ್ರ ಕಾಾಂಯ್ ಪರ ಜೆಕ್ ಬರೆಾಂಪಣ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸಕಾತ್ ವ ಅಸಲಾಾ ಭರ ಷ್ಟ್ ಚ್ಯರಿ ಸಕೆತ ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿಸಸ ಾಂತಾತ ನ್ ಕರಿತ್? ಜೀವನಾಚಿೆಂ ಕಾನುನಾೆಂ ಬರ್ದಿ ಯಾ:

ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಮ್ಚ್ಜಾಾಂತ್. ಸಾಾ ತಂತಾರ ಚ್ಯಾ ಆಾಂದೀಲನಾನ್ ಏಕ್ ಮಯಾಯದ್, ಮ್ಚ್ನ್, ಪಾರ ಮ್ಚ್ಣಕಾ ಣ್, ಉಭಾಯ ತಾಣ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ಜಮೊ ಕಸೊ ಬ್ಯಾಂದುನ್ ಹಡ್ಲಿೊ , ತಾಾಂಚ ಥಂಯ್ ಏಕ್ಚ್ ಶೆವಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕ್ಣೀ ಹರಾಾಂಕ್ ಹಾ ಆಾಂದೀಲನಾಾಂತ್ ಮೆತ್ಲರ್ ಕಚೊಯ. ಜಂಯಸ ರ್ ಏಕ್ ಜಮ್ಚ್ಾ ಶೆವಟ್ ಆನಿ ಕಾಯಾಯಪಟಿ್ ನಾಾಂ - ಥಂಯಸ ರ್ ಫಕತ್ ಸಾಾ ರ್ಥಯ ರಾಜಾ ಟ್ ಕತಾಯ. 1947 ಪಯ್ಿ ೆಂ ಕೆನಾರಾ: 1906 ಇಸ್ತಾ ಾಂತ್ ಸಾಾ ತಂತ್ರ ಆಾಂದೀಲನಾಚೊ ಬ್ಯಪಯ್್ ರ್ರ ಟಿಷ್ಟಾಂಚಾಂ ರಾಜ್ ಆಪರ ಕಾಚ್ಯಾ ಜೊಹನ್ ಸ್ಬಗಾಯಾಂತ್ ಧಿಕಾ್ ಸಿಯಲೆೊ ಾಂ ಕ್ಣತ್ಲಾಂಚ್ ಬಳ್ ದಾಖಯಾ್ ಸಾತ . ತರುಣ್ ಮೊೀಹನ್ದಾಸ್ ಕರಮ್ಂದ್ ಗಾಾಂಧಿಜೊ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸವ್ಯಯಾಂ ’ಮಹತಮ ’ ಮಹ ಣೊನ್ಾಂಚ್ ವಳ್ ಚೊ ಜಾಲ್ಲ, ತ್ಲನಾ್ ಾಂ ಸಭಾರ್ ಕೆನಾರಾ ಕಥೊಲಿಕಾಾಂನಿ ’ಸತಾಾ ಗರ ಹ’ ತಾಾಂಚಾಂ ಮೂಳ್ ಕೆಲೆಾಂ. ಜೆಜುಕ್ಣರ ಸಾತನ್ ತ್ಲಾಂಚ್ ಶಿಕಯಿಲೆೊ ಾಂ, "ಏಕೊ ತುಜಾಾ ಏಕಾ ಪ್ಲಲಾಾ ಕ್ ಮ್ಚ್ರಿತ್ ತರ್, ತಾಕಾ ತುಜೊ ದುಸೊರ ಪ್ಲಲ್ಲ ದಾಖಯ್." ಹಾ ಸಾಾ ತಂತ್ರ ಝುಜಾರಾಾ ಾಂ ಪಯಿ್ ಏಕ್ ಜೊಡೆ ಜಾವ್ಯ್ ಸ್ತೊ ಾಂ ತೊೀಮಸ್ ಆನಿ ಹಲೆನ್ ಆಲಾಾ ರಿಸ್. ಗಾಾಂಧಿಚ್ಯಾ ತತಾಾ ಾಂನಿ ಉತ್ಲತ ೀಜಿತ್ ಜಾಲಿೊ ಾಂ ತಾಣಾಂ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಸವ್ನಯ ಭುಗಾಾ ಯಾಂಕ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ನಾಾಂವ್ಯ ದವಲಿಯಾಂ (ತ್ಲನಾ್ ಾಂ ಹಾಂ ಸಾಮ್ಚ್ನ್ಾ ನಂಯ್ ಆಸ್ತೊ ಾಂ.) 1932 ಇಸ್ತಾ ಾಂತ್ ಹಾ ಆಾಂದೀಲನಾಾಂತ್ ಪಾತ್ರ ಘೆತ್ಲಾೊ ಾ ಕ್ ರ್ರ ಟಿಷ್ಟಾಂನಿ ಜೈಲಾಾಂತ್ ಘಾಲೆಾಂ. ತಿಕಾ ಲ್ಲೀಕಾನ್ ’ಆಳ್ಯಾ ದೇವ್ಳ’ ಮಹ ಣ್ ಆಪರ್ೊ ಾಂ. ಆಜ್ ಸತಾಾ ಗರ ಹಾಂತ್ ಅಹಾಂಸಾ ನಪಂಯ್ಯ ಜಾಲಾಾ , ಆನಿ ಆತಾಾಂ ಕಾಳ್ಯ ದುಡ್ಸ ಕರಾರ್ ಕಚ್ಯಾ ಯಕ್ ವ್ಯಟ್ ಜಾಲಾಾ . ಕೆನಾರಾ ತ್ಲನಾ್ ಾಂ ಸಾಾ ತಂತ್ರ ಆಾಂದೀಲನಾಚಾಂ ಅನಿ ಸತಾಾ ಗರ ಹಚಾಂ ಏಕ್ ಹ್ರಣ್ ಕೆಾ ೀತ್ರ ಜಾಲೆೊ ಾಂ ಸಂಸ್ ೃತಿ ಆನಿ ಶಿಕಾಾ ಬರಾಬರ್. ಆಮೆಯ ಸಭಾರ್ ಪೂವಯಜ್ ಕೆನಾರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಾಂವ್ನ್ ಗಾಾಂಧಿೀಜಿ, ನ್ಹಹರು, ಪಟೆಲ್, ಸರೊೀಜಿನಿ ನಾಯುಾ ಆನಿ ಇತರ್ ರ್ತಾನಾ ತಾಾಂಚ ಸಂಗಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತಲೆ. ಥೊಡೆ ಕ್ಣರ ಸಾತಾಂವ್ನ ರ್ರ ಟಿಷ್ಟಾಂಕ್ ಕಮಕ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆೊ ಮಹ ಣ್ ಅಪಾಾ ದ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡಾ್ ತ್ ತರಿೀ ನಿೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ದುಸಿರ ಚ್ ಆಸಿೊ .

50ವ್ಯಾ ಆನಿ 60ವ್ಯಾ ಶೆಕಾಯ ಾ ಚ ಯುವಜಣ್ ಗಾಾಂಧಿೀಜಿ, ಜವ್ಯಹರ್ಲಾಲ್ ನ್ಹಹ್ರರ , ವಲೊ ಭ್‍ಭಾಯ್ ಪಟೆಲ್ ಆನಿ ಹರ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ತತಾಾ ಾಂ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಉತ್ಲತ ೀಜಿತ್ ಜಾಲೆೊ . ಆರ್ೊ ವ್ಯಚ್ಯಾ ಯ ವಸಾಯಾಂನಿ, ಜಂಯ್ ಭರ ಷ್ಟ್ ರಾಚೊಾ ಕಾಣಾಂಯ, ಫಟಿಾಂಚಿ ಶಿಾಂಖಳ್, ಸಾವಯಜನಿಕಾಾಂಕ್ ಕಳತ್ ಆಸ್ಲಿೊ ಚ್ ಆಸಾ. ಭಾರತಾಕ್ ಹಾ ವೆಳ್ಯರ್ ನವೆ ಶೂರ್ ವ್ಳೀರ್ ಜಾಯ್. ಸಭಾರಾಾಂ ಪಡಾಯ ಾ ವಯಾೊ ಾ ಪಾಂತುರಾಾಂತಾೊ ಾ ಾಂಚರ್ ಪಶೆ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಲಚ್ ತಾಾಂಚ ವ್ಳೀರ್ ಮಹ ಣ್ ತ್. ಭಾರತ್ಯ್ ಪಾಶಯ ತ್ಾ ದೇಶಾಂಪರಿಾಂ ’ಆಮಾಂ’ ಆಸ್ಲೆೊ ಾಂ ’ಹಾಂವ್ನ’ ಪರಿಸಿಿ ತ್ಲರ್ ಪಡಾೊ ಾಂ. ಆಮ ಇತ್ಲೊ ಸಾಾ ರ್ಥಯ ಜಾಲಾಾ ಾಂವ್ನ ಕ್ಣೀ ಆಮ ಪಳ್ಾಂವೆಯ ಾಂ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಮ್ಚ್ತ್ರ , ಸಮ್ಚ್ಜೆಚಿ ಪರ ಗತಿ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಪಡೊಾಂಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ನಾ ಕಸಿ ಜಾಲಾಾ . ಕಾಳ್ಯ ದುಡ್ಸ, ವಸುತ ಸಾ ರೂಪ್ಪಣ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಭಾಂಗಸತ ಳ್ ಯಂತರ ಪರಿಾಂ ಸವ್ಯಯಾಂಚಾಂ ಮಂತರ ಜಾವ್ನ್ ಗಲಾಾಂ. ಸಗಾಿ ಾ ನಿತಾೊ ಾ ನ್ ಅಸಲಾಾ ಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ಯ್ ಆನಿ ತಾಾಂಚಾಂಚ್ ರಾಜ್ ಕಸ್ತಾಂ ಜಾಲಾಾಂ. ಜೊ ಕೀಣ್ ಅಸ್ತಾಂ ಕತಾಯ ತೊ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ವ್ಳೀರ್ ಮಹ ಣ್ ದಸಾತ . ಘರಾಚ್ ವಾಡ್‍ಲಲಿ ವಿೀರ್: ಆಮೆಯ ನಾಮೆ್ ಚ ಮನಿಸ್ ಜೆ ಫಟಿಾಂಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಬ್ಯಬಯರಿಕ್ ಆಸ್ತ ಜಮವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಚರಿತಾರ ಬರರ್ತ ಲಾಾ ಾಂನಿ ಸದಾಾಂಚ್ ಕಾಂಕಣ ವಸುತ ಾಂಚರ್ ಫಾಮ್ಚ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಫಟಿ್ ರೊ ಕ್ಣರ ಸಾತಾಂವ್ಯನಿ ಭಾರತಾಚ್ಾ ಸಾಾ ತಂತ್ರ ಅಹಂಭಾವ್ನ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತ್ಲಚ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾ ಆಜ್ ಆಾಂದೀಲನಾಾಂತ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ ಪಾತ್ರ ಮ್ಚ್ನುನ್ ಘೆತಾೊ . ಸವ್ನಯ ಹೊಗಿ ಕ್ ಉಚ್ಯಚೊಾ ಯ ನಕ್ ಲ್ ಇಮ್ಚ್ಜಿ ಮಂಗುಿ ಚ್ಯಾ ಯ ಕಥೊಲಿಕಾಾಂನಿ ಗಾಾಂಧಿೀಜಿಚಿಾಂ ತತಾಾ ಾಂ 6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಪೊ ಾಂ ಕೆಲಾಾ ಾಂತ್. 1929 ಇಸ್ತಾ ಾಂತ್ ಜೆರೊಮ್ ಸಲಾಾ ನಾಹ , ಏಕ್ ಕಾಂಕಣ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಿಲಾೊ ಕಾಾಂಗರ ಸಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸೊೊ ಆನಿ ಗಾಾಂಧಿಚಿ ಭೆಟ್ ಮಂಗುಿ ರಾಕ್ ದೀಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ಪರ ಮುಖ್ ಪಾತ್ರ ದಾರಿ ಜಾಲ್ಲೊ . ಮೌರಿಸ್ ಪಾಂಟೊ ಶೆರ ೀಷಠ ಆನ್ಹಾ ೀಕ್ ತರುಣ್ ವ್ಯವ್ಯರ ಡಿ ಸಾಾ ತಂತ್ರ ಆಾಂದೀಲನಾಾಂತ್ ಮೆತ್ಲರ್ ಜಾಲ್ಲೊ . ದೀಗೀ ಸಲಾಾ ನಾಹ ಆನಿ ಶೆರ ೀಷಠ ಮದಾರ ಸ್ ಲೆಜಿಸ್ತೊ ಟಿವ್ನ ಕೌನಿಸ ಲಾಚ ಸಾಾಂದೆ ಜಾವ್ಯ್ ಸ್ತೊ ಆನಿ ಬಳ್ಯನ್ ತ್ಲ ಸಾ ಾಂತ್ ರಾಜಾ ಟ್ಟ್ ಯ್ ಭಾರತಿೀಯಾಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಪರ ಚ್ಯರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತೊ . ಅರ್ಲಬ ಕೆಕ್ಯ ಟೈಲ್ಸ ಹಚೊ

ಕಚ್ಯಾ ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ . ತಾಚ ಬರಾಬರ್ ಹರ್ ಸಭಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕಾಂಕಣ ಲ್ಲೀಕಾನ್ ಪಾತ್ರ 1933 ಇಸ್ತಾ ಾಂತ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ . ಹರ್ ಕಾಂಕಣ ಕಥೊಲಿಕ್ ತೊೀಮಸ್ ಆನಿ ಹಲೆನ್ ಆಲಾಾ ರಿಸ್, ಸಿಪರ ಯನ್ ಆನಿ ಆಲಿಸ್ ಆಲಾಾ ರಿಸ್, ಜೊಕ್ಣಮ್ ಆನಿ ವ್ಯರ್ೊ ಟ್ ಆಳ್ಯಾ , ಎಮ್. ಡಿ’ಸೊೀಜಾ, ಸಿ. ಪ. ಪೇಯಿಸ ೊ , ಸಿ. ಮಸ್ ರೇನಹ ಸ್, ಎ. ಪ. ಸ್ತರಾವೊ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಭಾರ್ ಜೈಲಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಳ್ ಗಲೆೊ ಫಕತ್ ನಿಸಾಾ ರ್ಥಯ ಸೇವ್ಯ ದೀವ್ನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಸಾಾ ತಂತ್ರ ಮೆಳ್ಯಯ ಾ ಕ್. ಜೆಜಿಾ ತ್ ಫಾ| ಜೆರೊಮ್ ಡಿ’ಸೊೀಜಾನ್ ಏಕ್ ವ್ಳಶೇಷ್ ಪಾತ್ರ ಹಾ ಝುಜಾಾಂತ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ ಜೊ ಆಮ ಹಾ ಕೆನಾರಾಾಂತ್ ವ್ಳಸೊರ ಾಂಕ್ ನಾ ಫಾವೊ.

ಫ್ಲಿಕ್ಸ ಪೈ ಬೊಳ್ಯಚೊಯ ಹೊಯ್ ಗಾಾಂಧಿ ಆನಿ ನ್ಹಹರು ಥಾವ್ನ್ ಪರ ಚೊೀದತ್ ಜಾಲ್ಲೊ , ಜೊ ಮೀಟ್ ತಯಾರ್

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಲೆೊ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ರ್ರ ಟಿಷ್ ರಾಜಾ ವ್ಳಶಾ ಾಂತ್. ಹಾಂದು ಸಾರಸಾ ತಾಾಂಚಿ ವಶಿೀಲಾಯ್ ಆನಿ ಧೀರಣಾಂ ಸಾಾ ತಂತ್ರ ಆಾಂದೀಲನಾಕ್ ಘಟ್ಟರ್ಚಾಂ ಬಳ್ ಕಸ್ತಾಂ ಆಸ್ತೊ ಾಂ. ಯು. ಎಸ್. ಮಲಾ , ಗುಲಾಾ ಡಿ ಎಸ್. ಶಂಕರ್ ರಾವ್ನ, ದೇಶ್ ಭಕ್ತ ಕಾನಾಯಡ್ ಸದಾಶಿವ ರಾವ್ನ, ಕಡ್ಸಮ ಲ್ ರಂಗ ರಾವ್ನ, ಕಾಂದಾಪುರ್ ಉಮ್ಚ್ಬ್ಯಯ್, ಮೊಲಹಳಿ ಶಿವ ರಾವ್ನ, ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ ರಾವ್ನ, ಕಮಲಾ ದೇವ್ಳ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾತ್ ಥೊಡಿಾಂ ಹಾ ಾಂ ಪಯಿ್ ಪರ ಮುಖ್. ಆಮ ತುಥಾಯನ್ ಹಾ ಸವ್ನಯ ಸಾಾ ಗತ ಾಂತ್ರ ಝುಜಾರಾಾ ಾಂಚೊ ಮ್ಚ್ನ್ ಸಾಾಂಬ್ಯಳ್್ ವಹ ರುನ್ ತಾಾಂಚಪರಿಾಂಚ್ ದೇಶ್ಭಕ್ತ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂ ಪರ ಯತ್್ ಕಚಯಾಂ ವ್ಯಜಿಬ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾ.

ಆಮ್ಚೆ ವೀರ್ ಆಮ್ಚೆ ದ ೀಶ್ ---------------------------------------------------------

ಕಾಂಕಣ ಸಾರಸಾ ತ್ ಭಾರಿಚ್ ನಾಾಂವ್ಯಡಿಿ ಕ್ ಆನಿ ಬುಧ್ಾ ಾಂತ್ ಕೆನಾರಾಚಿ ಆಸ್ತ ಕಸ್ತ ಆಸಾತ್. ’ಸಾ ದೇಶಿ ಸತಾಾ ಗರ ಹ’ಂಾಂತ್ ಸಾರಸಾ ತಾಾಂನಿ ಮಹತಾಾ ಚೊ ಪಾತ್ರ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ರ್ರ ಟಿಷ್ಟಾಂಕ್ ಕಠೀಣರ್ಚ ಸಂದೇಶ್

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆರ್ೊ ವ್ಯರ್ ರಾಜ್ಾ ಸಭೆಾಂತ್ಯಿ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಸಾಿ ನ್ ದಲಾಾಂ ಮಹ ಳಿ ಅಭಿಮ್ಚ್ನಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಕ ೊಂಕ್ಣಿ

ಮಂಗುಿ ರ್ ಆನಿ ಉಡ್ಸಪ ದರ್ಸಿಜಿಚ್ಯ ಸಬ್ಯರ್ ಫಿರಾ ಜಿಾಂನಿ ಆಗಸ್ತ 20 ತಾರಿಕೆ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ರ್ಾಂವ್ಯಯ ಆಯಾತ ರಾ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಮ್ಚ್ನಾ ತಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರಾತ ತ್. ವ್ಯಲೆನಿಸ ಯಾ ಫಿರಾ ಜಿಾಂತ್ ಪಾಟ್ಟೊ ಾ 18 ವರಾಸ ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ ಎಕಾ ವರಾಸ ಚುಕಾನಾಸಾತಾಂ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಮ್ಚ್ನಾ ತಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ ್ ಆಸಾತ್. ಸಕಾಳಾಂಚ್ಯ ಮಸಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಬ್ಯವೊ್ ಉಬಯಾತತ್. ಆನಿ ಹಾ ಕಾರಾಾ ಕ್ ಹಜರ್ ಆಸೊಯ ಮ್ಚ್ನಾಚೊ ಸಯರ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯ ವಹ ಡಿಾ ಕಾರ್ವ್ಳಶಿಾಂ ದೀನ್ ಉತಾರ ಾಂ ಉಲಯಾತ .

ಮಾನ್ೊತಾ ದೀಸ್

೦ ---

*ಸ್ಜ್ಯೆ ಸ್ತ ತಾಕೊಡೆ ಜುಲಾಯ್ ಮಹನಾಾ ಾಂತ್ ವೈಸಿಎಸ್, ಐಸಿವೈಎಮ್ ಆನಿ ಹರ್ ಸಂಘಟನಾಾಂನಿ ‘ಗಾದಾಾ ಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್’ ವ್ಯ ‘ಗಾದಾಾ ಾಂತ್ ಗಮಮ ತ್’ ಮಹ ಳಿ ಾಂ ಕಾರಾ ಕರ ಮ್ಚ್ಾಂ ದವರ್ ್ ಆತಾಾಂಚ್ಯ ಭುರಾಾ ಾ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಗಾದ ಕಸಾಪ್, ನೇಜ್ ರೊ೦ವ್ಯಪ್ ಇತಾಾ ದವ್ಳಶಿಾಂ ಮ್ಚ್ಹತ್ ದಾಂವೆಯ ಾಂ ಪರ ಯತನ್ ಕೆಲಾಾಂ ಮ್ಚ್ತ್ರ ನಹ ಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಸಾಾಂಪರ ದಾಯಿಕ್ ಖೆಳ್-ಪಂದಾಾ ಟ್ ಚಲ್ಲವ್ನ್ ಲ್ಲಕಾಕ್ ಖುಶಿ ಕೆಲಾಾಂ. ಅಸಲಿಾಂ ಕಾರಾ ಕರ ಮ್ಚ್ಾಂ ಹರ್ ಎಕಾ ಫಿರಾ ಜಿಾಂತ್ ಚಲಯಾೊ ಾ ರ್ ಬರೆಾಂ. 1992 ಆಗಸ್ತ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಸಂವ್ಳಧಾನಾಚ್ಯ ಆಟೆಾ ಾ ವೊಳ್ರಿಾಂತ್ ಸಾಿ ನ್ ಮೆಳ್ಿ ಾಂ. ರ್ದಳ್ ಪಾಸುನ್ ಭಾರತಾಾಂತಾೊ ಾ 22 ಭಾಶೆಾಂಕ್ ಆಟೆಾ ಾ ವೊಳ್ರಿಾಂತ್ ಸಾಿ ನ್ ಮೆಳ್ಯಿ ಾಂ. ಆಸಾಸ ಮಸ್, ಬಂಗಾಳ, ಬೊಡೊ, ಡೊಗರ , ಗುಜರಾತಿ, ಹಾಂದ, ಕನ್ ಡ, ಕಾಶಿಮ ೀರಿ, ಕಾಂಕಣ, ಮೈರ್ಥಲಿ, ಮಲೆಯಾಳಮ್, ಮಣಪುರಿ, ಮರಾಠ, ನ್ಹಪಾಲಿ, ಒಡಿಯಾ, ಪಂಜಾರ್, ಸಂಸ್ ೃತ್, ಸಂತಾಲಿ, ಸಿಾಂಧಿ, ತಮಳ್, ತ್ಲರ್ಲಗು, ಆನಿ ಉರುಿ . ಹೊಾ 22 ಆಮೊಯ ಾ ರಾಶ್್ ರ ಭಾಸೊ.

ಸಾಾಂಜೆರ್ ಫಿರಾ ಜಿಚ್ಯ ಸಭಾಸಾಲಾಾಂತ್ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಸಾಾಂಸ್ ೃತಿಕ್ ಕಾರೆಾ ಾಂ ಆಸಾತ . ಕಾಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ ೃತಿ ಆನಿ ಸಂಪರ ದಾಯಾಾಂಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲಿೊ ಾಂ ಪದಾಾಂ, ನಾಚ್ ಆನಿ ನಾಟ್ಕ್ ಳ್ ಸಾದರ್ ಕರಾತ ತ್. ಆತಾಾಂಚ ಪಳ್ಾಕ್ ಗುಮ್ಚ್್ ಾಂಚಿ ವಳಕ್ ನಾ ದೆಕನ್ ಸಾಾಂಸ್ ೃತಿಕ್ ಕಾರಾಾ ಾಂತ್ ಗುಮ್ಚ್್ ಾಂ-ಪದಾಾಂಕ್ಯಿ ಅವ್ಯ್ ಸ್ ಕರ್ ್ ದಲಾಾ ರ್ ಬರೆಾಂ. ಸಾಾಂಸ್ ೃತಿಕ್ ಕಾರಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಥೊಡಾಾ ಫಿರಾ ಜಿಾಂನಿ ವ್ಯಡಾಾ ಗಾರಾಾಂನಿ ರಾಾಂದುನ್ ಹಡ್ಲೆೊ ಾಂ ಸನಾ್ ಾಂ-ಮ್ಚ್ಸಾಚಾಂ ಜೆವಣ್ ಆಸಾತ . ಫಿರಾ ಜಿಾಂತ್ ವ್ಯ ವ್ಯಡಾಾ ಾಂನಿ ಜೆವ್ಯಿ ಾಂ ಕೆನಾ್ ಾಂಯಿ ಆಸಾತತ್. ಪುಣ್ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಮ್ಚ್ನಾ ತಾ ದಸಾ ಸನಾ್ ಾಂ-ಮ್ಚ್ಸಾಚ್ಯ ಜೆವ್ಯಿ ಾಂ ಬದಾೊ ಕ್ ವ್ಯಡಾಾ ಗಾರಾಾಂನಿ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಂಪರ ದಾಯಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲಿೊಾಂ ವ್ಳವ್ಳದ್ ಪ್ಲಳ-ಖಾಣಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ ್ ಹಡಾೊ ಾ ರ್ ಬರೆಾಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಅರಿ ್ ಆಸಾತ . ಹ ಪ್ಲಳ-ಖಾಣಾಂ ಅಶೆಾಂ ಆಸ್ತಾ ತಾ: ಪುರಾ್ ಸನಾ್ ಾಂ, ಮ್ಚ್ಣಿ , ಮ್ಚ್ಾಂಡಾಸ್, ವೊೀರ್ ್, ಗುಳಯಾಾಂ ಖಿರ್, ಪಾತೊಳ್ಯಾ -ಪಣಸ ಚೊಾ , ಹಳಿ ಖೊಲಾಾ ಾಂಚೊಾ , ಪ್ಲಾಂಗರಾಚ್ಯ ಖೊಲಾಾ ಾಂಚೊಾ ಆನಿ ಚ್ಯಾಂದಾಡಾಾ ಚ್ಯಾ ಖೊಲಾಾ ಾಂಚೊಾ . ಭಾಕರ ಾ ನಾರಾೊ ಚೊಾ , ಗಡಾಚೊಾ ಆನಿ ಫುಗರ ಾ . ಶೆವ್ಳಯರೊೀಸ್, ಆರ್ಪ, ಘಾರಿಯ, ಪ್ಲತಾರ ಡೆ, ಕಬೆ-ಮುಟಿೊ ಾಂ, ಕಾಂರ್-ಮುಟಿೊ ಾಂ ಇತಾಾ ದ ಪ್ಲಳ-ಖಾಣಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ ್ ಹಡಾೊ ಾ ರ್ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಲ್ಲಕಾಕ್ ವರಾಸ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಳ್ ಾಂ ತರಿೀ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಖಾಣಾಂ-ಪ್ಲಳರ್ಚಿ ರೂಚ್ ಚ್ಯಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಯ್ ಸ್ ಮೆಳ್ಯತ . ನಾ ತರ್ ಆತಾಾಂಚ್ಯ ‘ಪಝ್ಝಾ , ಬರಾ ರ್, ನೂಡ್ಲ್ಸ ’ ಪಸಂದ್ ಕರೆಯ ಪಳ್ಾಕ್ ಪಾತೊಳ್ಯಾ , ಪ್ಲತಾರ ಡೆ ಆನಿ ಹರ್ ಪ್ಲಳರ್ಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಆನಿ ರೂಚ್ ಆಸಾನಾ. ---------------------------------------------------------

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಲ್ಕತಾಾಚಿ ಸಾೊಂತ್ ತ ರ ಜಾ - ಮ್ಹಜ

ಜಿವೊ ಉಗ್ಾಾಸ್

-ಡಾ| ವ. ಟಿ. ಡಿ’ಸ ೀಜಾ

(ಮಂಗುಿ ಚೊಯ ಫಾಮ್ಚ್ದ್ ದಾಕೆತರ್ ಡಾ| ವ್ಳ. ಟಿ. ಡಿ’ಸೊೀಜಾ 1950 ಇಸ್ತಾ ಚ್ಯಾ ಮಧಾಾ ತ್ ಕಲ್ ತಾತ ಾಂತ್ ಆರ್ಪಿ ಭಗ್ಲ್ಲೊ 63 ವಸಾಯಾಂ ಆದೊ ನಿೀಜ್ ಅನುಭವ್ನ ‘ವ್ಳೀಜ್’ ವ್ಯಚ್ಯಾ ಾ ಾಂಕ್ ಜಿೀವ್ಯಳ್ ಥರಾನ್ ದತಾ. ಡಾ| ವ್ಳ. ಟಿ. ಡಿ’ಸೊೀಜಾ ರೊೀಟರಿ ಕೊಬ್ಯಬ ಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಕಾಭಾಯರಾ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ತಸ್ತಾಂಚ್ ಸಮ್ಚ್ಜಿ ವತುಯಲಾಾಂನಿ ನಾಾಂವ್ಯಡಿಿ ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಜೂನ್ ಕ್ಣರ ಯಾಶಿೀಲ್ ಆಸಾ. -ಸಂ.)

1955 ಜುಲಾಯ್ 15ವೆರ್ ಹಾಂವ್ನ ಕಲ್ ತಾತ ಾಂತ್ ದೆಾಂವ್ಯತನಾ ಮದರ್ ತ್ಲರೆಜಾಚಾಂ ನಾಾಂವ್ನ ಸಗಾಿ ಾ ಆಕಾಸಾರ್ ಕಾಾಂತವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆೊ ಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ

ಜಾತಾ ತ್ಲಾಂ ಗಮನಾಕ್ ಹಡಾಯ ಾ ಪರ್ೊ ಾಂಚ್ ಮಹ ಜಾಾ ಹತಿಾಂ ಎಕಾೊ ಾ ನ್ ಏಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಲಿ. ತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸಿೊ ಏಕಾ ಬರಾಾ ಕಾಮ್ಚ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀಾಂವ್ನ್ , ಮದರ್ ತ್ಲರೆಜಾಚ್ಯಾ ದಾನ್-ಧ್ಮ್ಚ್ಯಚ್ಯಾ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂಕ್ ಆಧಾರಿತ್. ’ಉದಾ್ ಲಾಗಾಂ ವಚ್ಯನಾಕಾ’ ಜಾವ್ಯ್ ಸ್ತೊ ಾಂ ತಾಾ ಪಾಂತುರಾಚಾಂ ನಾಾಂವ್ನ. ಹಾಂವೆ ಥೊಡಾಾ ಭಮ್ಚ್ಯನ್ ಟಿಕೆಟಿಕ್ ಪರ್ೆ ದಲೆ, ಕ್ಣತಾಾ ತಾಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಹಾಂವ್ನ ಏಕ್ ವ್ಳದಾಾ ರ್ಥಯ ಜಾವ್ಯ್ ಸೊೊ ಾಂ ಆನಿ ಬಲಾಸ ಾಂತ್ ತಿತ್ಲೊ ಪರ್ೆ ಯ್ ನಾಸ್ತೊ . ಪುಣ್ ಅಜಾಪಾನ್ ಮಹ ಳ್ಯಿ ಾ ಪರಿಾಂ, ಹಾಂವೆ ಟಿಕೆಟಿಕ್ ದಲಾೊ ಾ ಪಯಾೆ ಾ ಾಂಕ್ ಫಾವೊತೊ ಪರಿಹರ್ ರಾಕನ್ ಆಸೊೊ . ಪಾಂತುರ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊಸಾಚಾಂ ಮಜೆಚಾಂ ಆಸ್ತೊ ಾಂ. ತ್ಲಾಂ ಜಾವ್ಯ್ ಸ್ತೊ ಾಂ ಏಕಾ ನೇವ್ಳ ಒಫಿಸರಾಚಾಂ ಜೆಾಂ ತೊ ಒಫಿಸರ್ ಆಪಾೊ ಾ ತಾವೊಯಟ್ಟಾ ಾಂಕ್ ಉದಾ್ ಲಾಗಾಂ ವಚ್ಯನಾಕಾತ್ ಮಹ ಣೆಯ ಾಂ! ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಾಂವ್ನ ಪಾಟಿಾಂ ಮಂಗುಿ ರಾಕ್ ಗಲಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ತ್ಲಾಂಚ್ ಪಾಂತುರ್ ದಕ್ಣಾ ಣ್ ಕನ್ ಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಸೊೀಸಿಯೇಶನಾಕ್ ಪರ್ೆ ಜಮಂವ್ನ್ ದಾಖರ್ೊ ಾಂ, ಜೆಾಂ ತ್ಲನಾ್ ಾಂ ಹೊಮಯರ್ಪರ್ಥಕ್ ಅಭಾಾ ಸ್ ಕಾಯಾಿ ಾ ನುಸಾರ್ ಚಲಂವ್ನ್ , ನ್ಹಯಮ್ಬದ್್ ಕರುಾಂಕ್ ತಸ್ತಾಂಚ್ ನವ್ಳೀಕೃತ್ ಕರುಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಡಾಯತಾಲೆಾಂ. ಮದರ್ ತ್ಲರೆಜಾಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಾಂವ್ಯಾಂನಿ ಆಮ ಬರೆಚ್ ಪರ್ೆ ಜಮರ್ೊ . ಅಸ್ತಾಂಚ್ ಮದರ್ ತ್ಲರೆಜಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾೊ ಾ ಬೆಸಾಾಂವ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಚ್ಹ ಕಾ ತಿಚ್ಯಾ ಕ್ಣಡೆಾ ಪ್ಲಯರಾಾಂತಾೊ ಾ ಧ್ಮ್ಚ್ಯರ್ಥಯ ಹೊಮಯರ್ಪರ್ಥಕ್ 13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥಂಯಸ ರ್ ಸದಾಾಂನಿೀತ್ ವೆತಾಲಿ. ತಿಣೆಾಂ ಖಚಿತ್ ಕೆಲೆೊ ಾಂ ಕ್ಣೀ ತಾಾ ಸವ್ನಯ ನಿರಾಶಿರ ತಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರೆಾಂ ಶಾಂತಿಚಾಂ ಜಿೀವನ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಮೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಕ್ಣತಾಾ ಹಾ ಸವ್ಯಯಾಂಕ್ ದೇವ್ಯನ್ ರಚ್ಲೆೊ ಾಂ ಮಹ ಣ್.

ಡಿಸ್ತಾ ನಸ ರಿಾಂತ್ ತಿಣೆ ಮ್ಚ್ಹ ಕಾ ಕಾಮ್ ದಲೆಾಂ. ಥಂಯಸ ರ್ ಡಾ| ಮೇಜರ್ ನಿಖೊಲಸ್ ಮುಖೆಲ್ ದಾಖೆತ ರ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸೊೊ . ಹೊ ಸೇನಾದಳ್ಯಾಂತ್ ಅಲ್ಲರ್ಪರ್ಥಕ್ ದಾಖೆತ ರ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸೊೊ . ಹಾಂವೆ ಹಾ ದಾಖೆತ ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಚ್ಹ ಹರ್ ಜೊಡಿೊ , ಸಾಾಂಗಾತಾಚ್ ಹಾಂವ್ನ ತಾಾ ದುಬ್ಯಿ ಾ ಮುಸಿೊ ಾಂ ಪಡೆಸಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉದುಯ ಉಲಂವ್ಳ್ ೀ ಶಿಕೊ ಾಂ. ತಾಾ ಏಕಾ ದಸಾ ಮದರ್ ತ್ಲರೆಜಾನ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕಾ ಕಾಲಿಘಟ್ ಟೆಾಂಪಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಹ ಲೆಾಂ. ಥಂಯಸ ರ್

ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಲ್ಲೀಕ್ ಅರ್ಯಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ನಲ್ಲೊ ನಿಗಯತಿಕ್, ಸವ್ನಯ ಥಂಡ್ಗಾರ್, ಚಿಕಟ್ ತಾಸ್ತಾಂಚ್ ಕಠೀಣ್ ಘಾಣ್. ತಿ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಗಾಂ ಬ್ಯಗಾಾ ತಾಲಿ, ತಾಾಂಕಾಾಂ ಉತ್ಲತ ೀಜಿತ್ ಉತಾರ ಾಂನಿ ಥಾಾಂಬಯಾತ ಲಿ ಕಾನಾಾಂಲಾಗಾಂ ಉಲವ್ನ್ , ಆನಿ ಆಪಾೊ ಾ ಮಧುರ್ ಸಾ ಶಯನ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಜಾಗಯಾತಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಬೆಾಂಗಾಳ ಮೊಗಾಳ್ ಉತಾರ ಾಂನಿ ಭರ್ಲೆೊ ಾಂ ಉಲವೆಿ ಾಂ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಚಕ್ಣತ್ ಕತಾಯಲೆಾಂ ಆನಿ ತೊೀಾಂಡಾರ್ ಸೊಭಿತ್ ಹಸೊ ಹಡಾ್ ಲೆಾಂ. ತರಿಪುಣ್, ಹಾಂವ್ನ ಚಿಾಂತಾಲ್ಲಾಂ ಕ್ಣೀ ಹರ್ ಕೀಣೀ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಧೃಡ್ ಮನ್ ಕರುನ್ ತಾಾ ಜಾಗಾಾ ಕ್ ಪರತ್ ಭೆಟ್ ದೀಾಂವ್ನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ ಯತ್್ ಕತ್ಲಯನಾಾಂತ್. ಪುಣ್ ಮದರ್ ತ್ಲರೆಜಾ

ಸದಾಾಂಚಿ ಸೇವ್ಯ ನಂಯ್ ಆಸಾತಾಂ, ಕ್ಣತ್ಲಾಂಚ್ ಫರಕ್ ದಾಖಯಾ್ ಸಾತಾಂ ತಿ ಲಾಹ ನಾ ಭುಗಾಾ ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಯ ದವತಾಯಲಿ. ತೊ ಜಾತಾಲ್ಲ ವೇಳ್ ತಾಾ ಭುಗಾಾ ಯಾಂಕ್ ಬಹ್ರತ್ ಮಜೆಚೊ, ಸಂತೊಸಾಚೊ ಆನಿ ವ್ಳರಾಮ್ಚ್ಚೊ. ಹ್ರಷ್ಟರ್ ಭುಗಾಾ ಯಾಂ ಮರ್ಾಂ ಭುಗಯ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ವೇಳ್ ಪಾಶರ್ ಕತಾಯಲಿ; ತಿ ತಾಾ ಶೆಾಂಬರೊಾಂ ಲಾಹ ನಾಾಂ ಭುಗಯಾಂ, ವ್ಯಡ್ಲಿೊ ಾಂ ಭುಗಯಾಂ ಬ್ಯಳ್ಯೆ ಾ ಬರಾಬರ್ ಧಾಾಂವ್ಯತಲಿ, ಉಡಾತಲಿ ಆನಿ ಖೆಳ್ಯ್ ಲಿ. ದಗಾಾಂ ಭುಗಾಾ ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಳ್ ತಿ ಉಕಲಾತ ಲಿ. ತೊ ಜಾವ್ಯ್ ಸ್ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವೇಳ್ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಸವ್ಯಯಾಂಕ್ ಹಾ ಮದರ್ ತ್ಲರೆಜಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಯಾಂಕ್ ಪರ್ೆ ಜಮಂವೊಯ . ಹಾಂವೆ ಮಹ ಜಾಾ ಹರ್ ಕಾಲೆಜ್ ವ್ಳದಾಾ ರ್ಥಯಾಂಕ್ ತಾಾಂಚ ದೀನಿೀ ಹತ್ ದೀನಿೀ ಬಲಾಸ ಾಂನಿ ಘಾಲ್್ ಮೂಟ್ಭರ್ ಪರ್ೆ ದಾಂವ್ಯಯ ಾ ಕ್.

ಮದರ್ ತ್ಲರೆಜಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ ತ್ ಬ್ಯವ್ಯಿ ಾ ಾಂವ್ಳಶಿಾಂ ಮೊಸುತ ಬರಯಿಲೆೊ ಾಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಿಚಾಂ ನಾಜೂಕಾ ಣ್ಾಂಚ್ ತಿಚಾಂ ಬಳ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸ್ತೊ ಾಂ. ಹಾಂವೆ ಮಹ ಜಾಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯಿಲಾೊ ಾ ಪರ ಕಾರ್ ತಿಚಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲಿೊ ಏಕ್ ಬಳ್ಯಧಿಕ್ ಪರ ಜಾಾ ಬೂಧ್. ತಿಚೊ ಸಾಾಂಗಾತ್ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಸಂತೊಸಬ ರಿತ್ ದವತಾಯಲ್ಲ ಆನಿ ಭವ್ಯಯಸೊ ಹಡಾ್ ಲ್ಲ, ಕ್ಣತಾಾ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತಿಚಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲೆೊ ಾಂ ಏಕ್ ದೈವ್ಳಕ್ ಘಣ್ ತಿ ಸದಾಾಂಚ್ ಆಪಾೊ ಾ ಬರಾಬರ್ ವಹ ತಾಯಲಿ. ತಿಕಾ ಕ್ಣತಾಾ ಚಿಚ್ ಭಿರಾಾಂತ್ ನಾಸಿೊ . ಕಸಲ್ಲ ಸಮಸಾಾ ಜಾಲಾಾ ರಿೀ ನಾಜೂಕಾರ್ನ್ ತಿ ಜಯ್ತ

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜೊಡಾ್ ಲಿ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಳ್ ತಿ ಶಿೀದಾ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತಿರ ಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ವೆತಾಲಿ ಜೆನಾ್ ಾಂ ತಾಚ್ಯಾ

ವ್ಯಷ್ಟಯಕೀತಸ ವ್ಯಕ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಸಾಿ ನಾಕ್ ಆಯಿಲಿೊ . ಹಾಂ ತಿೀನ್ ವರಾಾಂಚಾಂ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ ಲಾಗಾಂ ಲಾಗಾಂ 5,000 ವಯ್ರ ಲ್ಲೀಕಾನ್ ಭರ್ಲೆೊ ಾಂ, ತಾಕಾ ಕಾಯಾಯನಿವ್ಯಯಹಕ್ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕಾ

ಸಕರ್ೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲಾೊ ಾ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂಕ್ ಘಳ್ಯಯ್ ಹಡಾ್ ನಾ. ಏಕ್ ಬ್ಯಳ್ ಏಕಾ ಗಟರಾಾಂತ್ ಉಡಯಾೊ ಾಂ ಮಹ ಳಿ ಖಬ್ಯರ್ ಮೆಳ್ ಚ್ ತಿ ಕ್ಣತ್ಲಾಂಚ್ ವೇಳ್ ವ್ಳಭಾಡಿನಾಸಾತಾಂ ತ್ಲಾಂ ಭುಗಯಾಂ ಸೊಧುಾಂಕ್ ಏಕಾ ವ್ಯಗಾಪರಿಾಂ ರ್ಪಚ್ಯಡಾ್ ಲಿ, ಆನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಳ್ ತ್ಲಾಂ ಬ್ಯಳ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹತಾಕ್ ಮೆಳ್ ಚ್ ತಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಆವಯ್ ಸಾಕಯ ಮೊೀಗ್, ಮಯಾಾ ಸ್ ದಾಖವ್ನ್ ತಾಾ ವೆಳ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಲಾಂ ಬ್ಯಳ್ ಸುರಕ್ಣಾ ತಾರ್ನ್ ಜಿರ್ಾಂವ್ನ್ ರ್ಪಚ್ಯಡಾ್ ಲಿ.

ತಿಚಾಂ ಅಾಂತರಾಯಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ಜಿಣೆಾ ಪಾಂತುರ್ ಉದಾಾ ಟನ್ ಕರುನ್ ಗೌತಮ್ ರ್ಲವ್ಳಸ್ ಜೊ ಬ್ಯಳ್ ಆಸಾತಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಹತಾಾಂನಿ ಆಸ್ಲ್ಲೊ , ತಿಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ತಯ ಾಂ ೠಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಾಂಕ್ಚ್ ಜಾಾಂವೆಯ ತಸ್ತೊ ಾಂ ನಂಯ್ ಮಹ ಣಲ್ಲ; ತೊ ಮಹ ಣಲ್ಲ ಕ್ಣೀ ಮದರ್ ತ್ಲರೆಜಾ ಜಾವ್ಯ್ ಸಿೊ ತಾಚಿ ದುಸಿರ ಆವಯ್ ಜಿಣೆಾಂ ತಾಕಾ ದುಸೊರ ಜಿೀವ್ನ ದಲ್ಲೊ . ತಿೀನ್ ವಸಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ಲೀಲಿಯ ಪಡೆಸ್ತ ಬ್ಯಳ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸ್ಲಾೊ ಾ ತಾಕಾ ಮದರ್ ತ್ಲರೆಜಾನ್ ಗಟ್ಟರಾಾಂತೊೊ ವ್ಯಾಂಚಯಿಲ್ಲೊ , ಆಜ್ ತೊ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾ ಏಕ್ ೩೯ ವ್ಳಾಂಚ್ಯಿ ರ್ ಪೈಲೆಟ್, ಜೊ ಹರ್ ಸಭಾರಾಾಂಕ್ ಪೈಲೆಟ್ ಜಾಾಂವ್ಳಯ ತಭೆಯತಿ ದತಾ. 1980 ದಸ್ತಾಂಬ್ರರ 28ವೆರ್ ಮದರ್ ತ್ಲರೆಜಾ ಫಾ| ಮುಲೊ ಸ್ಯ ಆಸಾ ತ್ಲರ ಚ್ಯಾ ಶೆಾಂಬರಾವ್ಯಾ

ಮೆಳ್ಲೆೊ ಾಂ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ನ ಜಾಣಸೊೊ ಾಂ ಕ್ಣೀ ಹೊ ಏಕ್ ಭಾಾಂಗಾರ ಳ್ಯ ಅವ್ಯ್ ಸ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕಾ ಸವ್ಯಯಾಂಕ್ ಕಳಂವ್ನ್ ತಿಚರ್ ಆಸೊಯ ಅಭಿಮ್ಚ್ನ್. ಆನಿ ಜೆನಾ್ ಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ನಾಾಂವ್ನ ಉಲ್ಲ ಕೆಲೆಾಂ, ಸಾಮ ರಕ್ ಪುಸತ ಕಾಾಂಚಾಂ ಫಿಾಂತ್ ಕಾಡ್ಸಾಂಕ್ ಕಮಕ್ ಕರುಾಂಕ್, ಮ್ಚ್ಹ ಕಾ ಮೆಳ್ಯಿ ವೇಳ್ ಪಾಟಿಾಂ ಉಡೊಾಂಕ್ ತಾಾ ಮೈಕಾರ್ ತಿಚಾ ವ್ಳಶಿಾಂ ಉಲಂವ್ನ್ ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಿಚಾಂ ಕ್ಣಟ್ಟಳ್ಯಾಂಚಾಂ ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ ಾಂಕ್.

ದುಸಾರ ಾ ದಸಾ ತಿಕಾ ಹಾಂವ್ನ ಆಸಾ ತ್ಲರ ವ್ಯಡಾಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ಯ್ ನಾ, ತಿಕಾ ಮಹ ಜೊ ಹಾಂವೆ ತಿಚ್ಯಾ ಡಿಸ್ತಾ ನಸ ರಿಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಗಾಾ ಸ್ ಆಯೊ . ತಿಣೆ ಮ್ಚ್ಹ ಕಾ ಸಾಾಂಗೊ ಾಂ ಕ್ಣೀ ಡಾ| ಮೇಜರ್ ನಿಖೊಲಸ್ ಆತಾಾಂ ಲಂಡನಾಾಂತ್ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್. ತಿ ಸಾಾಂಗಾಲಾಗೊ ಹಾಂವೆ ಪಾಟಿಾಂ ಕಲ್ ತಾತಕ್ ತಿಕಾ ಕಮಕ್ ಕರುಾಂಕ್ ವಚೊಾಂಕ್

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲ ೀಖಕಾವಶೊಂ ಥ ಡ ೊಂ: ವ್ಳ. ಟಿ. -ವ್ಯಲೆರಿಯನ್ ತೊೀಮಸ್ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ, ಮಂಗುಿ ರಾಾಂತ್ ಒಕ್ ೀಬರ್ 1932 ಇಸ್ತಾ ಾಂತ್ ಜಲಾಮ ಲ್ಲೊ . ತಾಚಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಾಾಂತ್ ಎಲ್ಲೀಯಿಸ ಯಸ್ ಹೈ ಸೂ್ ಲಾಾಂತ್ ತಸ್ತಾಂ ಕಾಲೆಜಿಾಂತ್ ತಾಣೆ ಸಂಪಯಿಲೆೊ ಾಂ ತೊ ಆಜೂನ್ ಉಮ್ಚ್ಳ್ಯಾ ಾಂನಿ ನಿಯಾಳ್್ ಆಸಾ. 1953 ಇಸ್ತಾ ಾಂತ್ ಮದಾರ ಸ್ ಯುನಿವಸಿಯಟಿ ಥಾವ್ನ್ ರ್. ಎ. (ಲೆಖಾಾಂ ಆನಿ ಇಾಂಗೊ ಷ್) ಊಾಂಚ್ ಮ್ಚ್ಕ್ಸ ಯ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ. ತಾಚಾಂ ಬರವ್ನಾ ತಸ್ತಾಂಚ್ ಉಲವ್ನಾ ಪಳ್ವ್ನ್ ತ್ಲನಾ್ ಾಂಚೊ ಸಾಾಂತ್ ರ್ಲವ್ಳಸ್ ಕಾಲೆಜಿಚೊ ರೆಕ್ ರ್ ಫಾ| ಇ. ಜೆ. ಜಾಾ ಕ್ಸ (19491955), ತಾಣೆ ಜಾಯಾ್ ಮಹ ಳ್ಯಿ ಾ ಕ್ ಕಾನ್ ಹಲರ್ೊ ನಾಾಂತ್ ಆನಿ ಅಸ್ತಾಂ ಕಾಲೆಜಿಕ್ 1955 ಇಸ್ತಾ ಾಂತ್ ವ್ಳ. ಟಿ. ಪಾರ ಧಾಾ ಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಹಮೊೊ . ತಾಚಾಂ ನಶಿೀಬ್ರ ತಾಕಾ ಕಲ್ ತಾತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆಜ್ ಆಮ ಆಸಾ ತ್ಲರ ಕ್ ವಹ ನ್ಯ ಗಲೆಾಂ. ತೊ ಹಸೊನ್ಾಂಚ್ ಸಾಾಂಗಾಲಾಗೊ ಕ್ಣೀ ಕಾಲೆಜ್ ಪ್ಲರ ಫ್ಸರ್ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂ ಆಡಾಾಂವ್ನ್ ತೊ ಹೊಮಯಪರ್ಥ ಶಿಕಾಂಕ್ ಗಲ್ಲ.

ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್. ಜೆನಾ್ ’ಸ್ತಲಿ್ ’ ಆಸ್ಲಿೊ ತರ್ ಹಾಂವ್ನ ತಿಚೊಾ ಸಭಾರ್ ತಸಿಾ ೀರೊಾ ಕಾಡೊ್ ಆಸೊೊ ಾಂ! ತಿಣೆ ತಿಚಾಂ ಸಗಯಾಂಚಾಂ ಉತ್ಲತ ೀಜನ್ ಹರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂನಿ ಮೆತ್ಲರ್ ಕೆಲೆೊ ಾಂ, ದೇವ್ಯನ್ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ನಹಾಂಚ್ ಏಕ್ ಸಾಾಂತಿಣ್ ದಲಿ, ಪುಣ್ ಅಖಾಾ ಕಲ್ ತಾಕ್ ಏಕ್ ವಹ ಡಿಾ ಕ್ ಮೆಳಿ ....ಉಲಾೊ ಸಾಾಂಚಾಂ ನಗರ್!

ಕಲ್ ತಾತ ಾಂತ್ ತೊ ಭಾರಿಚ್ ಶರ ಮ್ಚ್ನ್ ಹೊಮಯಪರ್ಥ ಶಿಕಾಾ ಕ್ ಗಮನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತಾಂ, ರಜೆ ವೆಳ್ಯರ್ ತಸ್ತಾಂಚ್ ಹಫಾತ ಾ ಖೇರಿಕ್ ತೊ ಏಕ್ ವಯಾಿ ಸಾ ಯಂಸೇವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮದರ್ ತ್ಲರೆಜಾಚ್ಯಾ ಕಲ್ ತಾತಾಂತಾೊ ಾ ಮ್ಚ್ನವ್ಳೀಯ್ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂನಿ ಮೆತ್ಲರ್ ಜಾಲ್ಲ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಕಾ ಭಾಾಂಗಾರಾವ್ಯ್ ಸ್ ಮೆಳ್ಯಿ ಎಲ್ಲಪರ್ಥ ವಕಾತ್ ಪಡೆಸಾತಾಂಕ್ ದೀಾಂವ್ನ್ . 1980 ಇಸ್ತಾ ಾಂತ್ ಮದರ್ ತ್ಲರೆಜಾ ಫಾ| ಮುಲೊ ಸ್ಯ ಆಸಾ ತ್ಲರ ಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಾಂವ್ನ್ ಆಯಿಲಾೊ ಾ ತ್ಲನಾ್ ಾಂ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲೆಾಂ ಮದರ್ ತ್ಲರೆಜಾನ್ ಉಡಾಸ್

16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ಳಸಾರ ನಾಸಾತಾಂ ತಾಕಾ ವಳ್ಯ್ ನ್ ತಾಚಾ ಲಾಗಾಂ ಉಲಯಿಲೆೊ ಾಂ ಪಳ್ವ್ನ್ .

ಸಾಾಂಗಯ ಾಂ ತರ್: "ಅಧಾಾ ಯ ದಶಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಮಯಪರ್ಥ ವಕಾತಾಂ ಪರ ಸಿದ್ ತ್ಲಕ್ ಪಾವಯಿಲಾೊ ಾ ಕ್, ಆಪುಣ್ ವ್ಳದಾಾ ರ್ಥಯ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾತಾಂ ಕಲ್ ತಾತ ಾಂತಾೊ ಾ ಮದರ್ ತ್ಲರೆಜಾಚ್ಯಾ ಡಿಸ್ತಾ ನಸ ರಿಾಂತ್ ಖಳ್ಯನಾಸಾತಾಂ ವ್ಯವ್ನರ ಕೆಲಾೊ ಾ ಕ್. ದಕ್ಣಾ ಣ್ ಕನ್ ಡ ಹೊಮಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಸೊೀಸಿಯೇಶನಾಚೊ 19501985 ಪಯಾಯಾಂತ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ ಗತಿಪರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾೊ ಾ ಕ್, ವಯಾಿ ವೃತ್ಲತ ಾಂತ್ ಶೆರ ೀಷ್ ತಾ, ವ್ಳಾಂಚ್ಯಿ ರ್ ಪತಾರ ಾಂ ಪರ ದಶಿಯತ್ ಕೆಲಾೊ ಾ ಕ್. ಸಾವಯಜನಿಕಾಾಂಕ್ ರೊೀಟರಿ ಕೊ ಬ್ರ, ರೇಡಿಯ ಸಾವಯತಿರ ಕ್ ಭಾಷಣಾಂ, ವ್ಳಶೇಷ್ ಲೇಖನಾಾಂ ತಸ್ತಚ್ ಟೊೀಸ್್ ಮ್ಚ್ಸ್ ರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಸ್ತಾಂಚ್ 8 ಭಾಸಾಾಂನಿ ಉಲವ್ನ್ ಪಡೆಸಾತಾಂಚಿ ಸೇವ್ಯ ಕೆಲಾೊ ಾ ಕ್..." - ಸಂ. --------------------------------------------------------

1964 ಮೇಯಾಾಂತ್ ತೊ ಐರಿನ್ ಲ್ಲೀಬೊ, ಮಂಗುಿ ಚ್ಯಾ ಯ ಏಕ್ ಖಾಾ ತ್ ಕಟ್ಟಮ ಾಂತ್ಲೊ ಾಂ ಲಾಗಾಂ ಲಗ್್ ಜಾಲ್ಲ. ತ್ಲಾಂ ತ್ಲನಾ್ ಾಂ ಸಾಾಂತ್ ಆಗ್ ಸ್ ಕಾಲೆಜಿಾಂತ್ ಶಿಕನ್ ಜಾತಚ್ ಸಿಾಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂತ್ ಒಫಿಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ಚ್ರ್ ಆಸ್ತೊ ಾಂ. ತಾಾಂಕಾಾಂ ದಗಾಾಂ

ಸೊಭಿೀತ್ ಆನಿ ಜಾಣಾ ರ್ಚಿಾಂ ಧುವೊ ಆಸಾತ್. ವಹ ಡೆೊ ಾಂ ರ್ಪರ ೀಮ್ಚ್, ಏಕ್ ದಾಖೆತ ರ್ ಆನಿ ಮಂಗುಿ ರಾಾಂತ್ ಪ್ಲರ ಫ್ಸರ್ ಒಫ್ ರ್ಪಥೊಲಜಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕತಾಯ. ದುಸ್ತರ ಾಂ ಶಾಂತಾ, ಮುಾಂಬಂಯಾತ ೊ ಾ ಪರ ಖಾಾ ತ್ ಅಾಂತರಾಯಷ್ಟ್ ರೀಯ ಕಂರ್ಪಿ ಾಂತ್ ಸಿ.ಇ.ಒ. ಜಾವ್ಯ್ ಸಾ. ದಗಾಾಂರ್ಯ ನ್ವೆರ ವ್ಳಶೇಷ್ ದಾಖೆತ ರ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾತ್. ನಾತ್ ಟ್ಟನಾಾ ಯ್ ಫುಡೆಾಂ ದಾಖೆತ ನ್ಯ ಜಾಾಂವ್ಳಯ ಾಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಾಖಯಾತ . ಡಾ| ವ್ಳ. ಟಿ. ಡಿ’ಸೊೀಜಾ ಆಜೂನ್ ಏಕ್ ಮತ್ರ , ತತ್ವ್ನಜಾಾ ನಿ ಆನಿ ಮ್ಚ್ಗ್ಯದಶಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಮಂಗುಿ ರಾಾಂತಾೊ ಾ ಪಾರ ರಂಭ್‍ಕಾರಾಾಂತ್ ವೈಧ್ಾ ಕ್ಣೀಯ್ ಆನಿ ಮ್ಚ್ನವ್ಳೀಯ್ ಸಂಗತ ಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ವ್ಯವ್ನರ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

2006 ಇಸ್ತಾ ಾಂತ್ ಡಾ| ವ್ಳ. ಟಿ. ಡಿ’ಸೊೀಜಾಕ್ ’ರಚನಾ ಪರ ಶಸಿತ ’ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯವ್ಯರ ಚ್ಯಾ ಶೆರ ೀಷ್ ತಾರ್ಕ್ ಮೆಳ್ಲಿೊ . ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಲಾೊ ಾ ಮ್ಚ್ನ್ ಪತಾರ ಾಂತ್ಲೊ ಾಂ ಥೊಡೆಾಂ 17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಾಾಂದಾಿ ಚ್ಯಾ ಡಬ್ಯಬ ಾ ಾಂತ್, ಮಸಾಯಾಂಗ ಡಬ್ಯಬ ಾ ಾಂತ್, ಕನಿಾ ರೆ ಡಬ್ಯಬ ಾ ಾಂತ್, ಬೆಡಾಾ ಪ್ಲಾಂದಾ ಪಸಾಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಸೊಧಾೊ ಾ ರಿೀ ಸುಟೆ ಮೆಳ್ಿ ನಾಾಂತ್. ಥಕ್ಲಾಾ ಮೊಲಿನ್ ಭಾಯ್ರ ಯೇವ್ನ್ ಭಿಕಾರಾಾ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಾಂ “ಸುಟೆ ನಾಾಂತ್ ಸಾಯಾಬ ಮುಕಾರ್ ವಹ ಚ್” “ಸುಟೆ ನಾ ಜಾಲಾಾ ರ್ ವಹ ಡ್ ನಾ.. ನ್ೀಟ್ ದ” ಭಿಕಾರಿ ಗತಾತ ರ್ ಮಹ ಣಲ್ಲ. “ನ್ೀಟ್ಯಿೀ ನಾಾಂತ್.. ಚಕ್ ಆಸಾತ್..” ಮೊಲಿ ಭಿಕಾರಾಾ ಕ್ ಚಿಡಾಾಂವ್ನ್ ಮಹ ಣಲೆ. ಭಿಕಾರಿ ತಕ್ಷಣ್ ಮಹ ಣಲ್ಲ “ವಹ ಡ್ ನಾ ಚಕ್ ದ, ಹಾಂವ್ನ ಮಹ ಜಾಾ ಏಕೌಾಂಟ್ಟಕ್ ಘಾಲಾತ ಾಂ” ಆಯಾ್ ಲಾೊ ಾ ಮೊಲಿಕ್ ತಕ್ಣೊ ಗರಿಾ ರಾೊ ಾ ನ್ ಭಿಕಾರಾಾ ನ್ ಮೊಲಿಕ್ ಧ್ರಿಜೆ ಪಡೆೊ ಾಂ! ಏಕ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್

ಬಾಯ್ಿ ಖಾತಿರ್ “ಕ್ಣರ ಸಮ ಸಾಕ್ ಬ್ಯರ್ೊ ಖಾತಿರ್ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಭಾಾಂಗಾರ್ ಘೆನಾ೦ಯಿಾ ...?” ಮಾಂಗು ಮಂಗುಲಾಗಾಂ ವ್ಳಚ್ಯರಿಲಾಗೊ ಆಪ್ಲೊ ಾ ಮಶಿಯ ವೊಳತ್ತ . “ಗಲೆತಾಾ ಕ್ಣರ ಸ್ಮಸಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಬ್ಯರ್ೊ ಕ್ ಭಾಾಂಗಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಾಂ, ಪುಣ್..!” ಮಂಗುನ್ ಅಧಾಾ ಯರ್ಚ್ ರಾವರ್೦. ಪುಣ್ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ.. !? ” ಮಾಂಗು ಮಂಗುಕಚ್ ಪಳ್ಾಂವ್ಯಯ ಾ ರ್ ಪಡೊೊ . “ಬೆಟಿ್ ಭಾಾಂಗಾರ್ ಪುಣ ದಲೆಾಂಗ.. ಸೊನಾರಾನ್..?” “ಭಾಾಂಗಾರ್ ಬೆಟ್್ ನಹ ೦ಯ್ ಅಸಿೊ ಚ್ ಘೆತ್ಲೊ ಾಂ, ಪುಣ್ ಸ ಮಹ ಹನ್ಹ ಜೈಲ್ ಜಾಲೆಾಂ” ಖಂತ್ ಉಚ್ಯರಿೊ ಮಂಗುನ್. “ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಸ ಮಹ ಹನ್ಹ ಜೈಲ್ಗ.. !? ಭಾಾಂಗಾರ್ ಘೆತಾೊ ಾ ರ್ ಜೈಲ್ ಜಾತಾಗ..!?” ಮಾಂಗು ಘಾಬರೊೊ . ಮಂಗು ಮ್ಚ್ಾಂಡೊ ಖೊಪುಯನ್ ಮಹ ಣಲ್ಲ “ಭಾಾಂಗಾರ್ ಘೆತ್ಲಾೊ ಾ ನ್ ನಹ ೦ಯ್ ಸಾಯಾಬ .. ಭಾಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಪಹಸಿಯಲಾೊ ಾ ನ್..!” ಭಿಕಾರಿ ಮೊಲಿ ಘರ್ ಝ್ಝಡ್್ ಆಸ್ತೊ ಾಂ. ತ್ಲದಾ್ ಏಕ್ ಭಿಕಾರಿ ಯೇವ್ನ್ ಕಕಾಯರ್ ಜಾಾಂವ್ಯಯ ಾ ಭಾಷೆನ್ ಬೊಬ್ರ ಮ್ಚ್ರ್ ್ ಭಿಕ್ ಮ್ಚ್ಗಾಲಾಗೊ . “ಅಮ್ಚ್ಮ .. ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ತರಿೀ ಭಿಕ್ ದಯಾ..” ಮೊಲಿ ಗಡಬ ಡೆೊ ಾಂ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ತರಿ ದೀಾಂವ್ನ ಹಾ ಭಿಕಾರಾಾ ಕ್ ಧಾಾಂವ್ಯಾ ಯಾ೦ ಮಹ ಣ್. ಪುಣ್ ಖಂಯಸ ರ್ ಸೊದಾೊ ಾ ರ್ಯಿೀ ಮೊಲಿಕ್ ಸುಟೆ ಮೆಳ್ಿ ನಾಾಂತ್.

ಲ್ಲರಿ ದಸಾನ್ ದೀಸ್ ಪುಗನ್ಾಂಚ್ ವೆತಾಲ್ಲ, ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಮೊಟೊ ಜಾವ್ನ್ ೦ಚ್ ವೆತಾಲ್ಲ. ಲಾರಿರ್ಾಂತ್ ರ್ೀಡಿರ್ ಖೊಲಾಾ ಾಂಚೊ ಲ್ಲೀಡ್ ಪುಗ್ಲಾೊ ಾ ಭಾಷೆನ್. ಆಖೆರ ೀಕ್ ಬ್ಯಯ್ೊ ಮ್ಚ್ರಿನ್ ವತಾತ ಯ್ ಕೆಲೆಾಂ “ತುಾಂ ತಿಕೆ್ ಶೆ ಡಾಕಾ್ ರಾಲಾಗಾಂ ಚಕ್ ಅಪ್ ಕರಯ್ ಸಾಯಾಬ . ದೆಕನ್ ಲ್ಲರಿ ಬ್ಯರ್ೊ ಸವೆಾಂ ಡಾಕಾ್ ರಾಲಾಗಾಂ ಪಾವೊೊ . ದಾಕೆತ ರಾನ್ ಪರಿೀಕಾಾ ಕರ್ ್ ಪಳ್ತಾನಾ ಲ್ಲರಿಕ್ ರ್ಪರ ಶರ್, ಕಾಲೆಸಾ್ ರಲ್ ಪೂರಾ ಚಡ್್ ಗಲೆೊ ಾಂ. “ಲ್ಲರಿ ತುಾಂವೆ ಖಾಾಂವೆಯ ೦ ಉಣೆ ಕರಿಜೆ..” ದಾಕೆತ ರಾನ್ ಚತಾರ ಯ್ ಸಾಾಂಗೊ . “ಹಾಂವ್ನ ಕಾಾಂಯ್ ಚಡ್ ಖಾಯಾ್ ಡಾಕ್ ರ್.. ಸಕಾಳಚ೦ ಏಕ್ ಇಡಿೊ ಮ್ಚ್ತ್ರ ಖಾತಾಾಂ” ಲ್ಲರಿ ಭಾರಿ ಖಂತಿನ್ ಮಹ ಣಲ್ಲ. “ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಏಕ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ಇಡಿೊ ಗೀ ..!?” ಡಾಕ್ ರಾಕ್ ವ್ಳಜಿಮ ತ್ ಜಾಲೆಾಂ. ಮ್ಚ್ರಿ ಲ್ಲರಿಕ್ ಪಳ್ವ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ರ್ಪಟೆೊ ಾಂ “ಡಾಕ್ ರ್ ತಾಣೆ ಖಾಾಂವ್ಳಯ ಏಕ್ ಮತ್ರ ಇಡಿೊ , ಪುಣ್ ತಿ ಇಡಿೊ ಏಕ್ ಕೆ.ಜಿ. ತಾಾಂದಾಿ ಚಿ..!” “ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಏಕ್ ಕೆ.ಜಿ. ತಾಾಂದಾಿ ಚಿ ಇಡಿೊ ಗ..!? ಏ ಸೊಮಯಾ..! ತುಾಂವೆ ಲಾಹ ನ್ ಇಡಿೊ ಕರ್ ್ ದವೆಾ ತ್ ನಹ ಾಂಯಿಾ ..?” ಡಾಕ್ ರ್ ಮ್ಚ್ರಿಕ್ ದಳ್ ಸೊಡಿಲಾಗೊ . “ತಿ ಹಾಂವೆ ಕರ್ ್ ದಾಂವ್ಳಯ ನಹ ಯ್..” ಮ್ಚ್ರಿಚೊ ರಾಗ್ ರ್ಥಕಾಣಾ ಭಾಯ್ರ ಗಲ್ಲ “ ಹಚ್ಯಾ ಮ್ಚ್ಯ್್ ಖಾರೆ ಪುತಾ ಖಾರೆ ಪುತಾ ಮಹ ಣ್ ಕರ್ ್ ದಾಂವ್ಳಯ ಸವಯ್ ಜಾಲಾಾ .” ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಲಿಲಿೊ ಆರ್ಪೊ ಾಂ ಇಸಿ್ ಣ್ ನ್ಹಲಿೊ ಲಾಗಾಂ ಮಹ ಣಲೆಾಂ “ಮಹ ಜಾ ಘೊವ್ಯಕ್ ರಾಣ ಮುಖಜಿಯ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಸಯ್

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಾಚಿ೦ ಪಕಯ ರಾಾಂ ಆಯಾೊ ಾ ರ್ ರ್ಥಯೇಟ್ಟರಾಾಂತ್ ಪರ್ೊ ಾಂ ವಹ ಚೊನ್ ಪಳ್ತಾ, ಟಿ.ವ್ಳ.ರ್ ತಾಚಿ೦ ಪಕಯ ರಾಾಂ ಆಯಾೊ ಾ ರ್ ಟಿ. ವ್ಳ, ಮುಕಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಲೊ ಉಟ್ಟನಾ. ರಾಣ ಮುಖಜಿಯಕ್ ಖಾಾಂವ್ಯಯ ಾ ಭಾಷೆನ್ ಪಳ್ತ್ತ ಆಸಾ, ಆನಿ ರಾತ್ಲಯ ಾಂ ನಿದೆಾಂತ್ ’ಆಹ ರಾಣ ಮಹ ಜಾಾ ರಾಣ ಮುಖಜಿಯ ರಾಣ ರಾಣ.” ಮಹ ಣ್ ಬಡಬ ಡೆ ಆಸಾತ .” “ವಹ ಯಿಾ ..!? ತುಜಾಾ ಘೊವ್ಯಚ೦ ಪಶೆಾಂ ವ್ಳಶೇಸ್ ಜಾಲೆಾಂಗ.. ಹಾಂವ್ನ ಜಾಲಾಾ ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಳ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಮಸಾಾಂಗ್ಚ್ ಚಿಡ್ಸಾ ನ್ ಸೊಡಿತ ಾಂ ಆಸಿೊ ಾಂ..” ನ್ಹಲಿೊ ರಾಗಾನ್ ಪುಮ್ಚ್ರೆೊ ಾಂ. “ಹಾಂವ್ನ ಸೊಡಾತಾಂಗೀ.. ಹಾಂವೆ ಮಸಾಾಂಗ್ ಚಿಡಿಾ ನಾಸಾತಾಂನ್೦ಚ್ ತಾಚಾಂ ಪಶೆಾಂ ಸುಟರ್ೊ ಾಂ..” ಲಿಲಿೊ ಗವ್ಯಯನ್ ಪುಗೊ ಾಂ. “ವಹ ಯಿಾ ತ್ಲಾಂ ಕಶೆಾಂ..!?” ನ್ಹಲಿೊ ಚಿಾಂತಾಯ ಾ ರ್ ಪಡೆೊ ಾಂ. “ಹಾಂವೆಯಿೀ ನಿದೆಾಂತ್ ಆಸಲಾೊ ಾ ಭಾಷೆನ್ ಕರ್ ್ ‘ವ್ಯಹ ಮಹ ಜಾಾ ಶರುಖ್ ಖಾನ್ ಶರುಕ್ ಶರುಕ್ ಮಹ ಜಾಾ ರಾಯಾ..’ ಮಹ ಣೊನ್ ಬಡಬ ಡಿೊ ೦” ಲಿಲಿೊ ಪುರಿ ಭಾಷೆನ್ ಪುಗನ್ ಮಹ ಣಲೆಾಂ “ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮಹ ಜಾಾ ಘೊವ್ಯನ್ ರಾಣ ರಾಣ ಮಹ ಣ್ ಬಡಬ ಡೆಯ ಾಂ ಬಂಧ್.” ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಚೊ ಪೆಟೊ ರಸಾತ ಾ ದೇಗರ್ ಆಸ್ಲಾೊ ಾ ಏಕಾ ಘರಾ ಕೆದಾಳ್ಯ ಪಳ್ಲಾಾ ರ್ಯಿೀ ಏಕ್ ರ್ಪಟೊ ಭಾರಿ ಜೊೀರಾನ್ ಘೊಾಂಕಯ ಆವ್ಯಜ್ ರ್ತಾಲ್ಲ. ತಾಾ ರ್ಪಟ್ಟಾ ಚೊ ಘೊಾಂಕಯ ಆವ್ಯಜ್ ಇತಾೊ ಾ ಜೊೀರಾನ್ ರ್ತಾಲ್ಲಗ ತೊ ರ್ಪಟೊ ಭಾರಿ ವಹ ಡ್ ಜಯ್ತ ತಶೆಾಂ ಭಗಾತಲೆ. ಸದಾಾಂಚ್ಯಾ ಏಕಾ ವ್ಯಟ್ಕಸ ರಾಾ ಕ್ ಏಕಾ ಥರಾಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಭರಿೊ . ಏಕಾ ದಸಾ ತಾಾ ವ್ಯಟ್ಕಸ ರಾಾ ನ್ ತಾಾ ಘರಾಯ ಾ ಗೇಟಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲಾೊ ಾ ವ್ಯಚ್ಮೇನಾ ಲಾಗಾಂ ಧೈಯ್ರ ಕರ್ ್ ವ್ಳಚ್ಯರೆೊ ಾಂ. “ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಸಾಯಾಬ .. ಹಾ ಘರೆಯ ಾಂ ಸುಣೆ ಭಾರಿೀ ವಹ ಡ್ ಜಯ್ತ ಆಸಾಗ..!?” “ನಾ, ನಾ ಸಾಧಾಾ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸುಣಾ ಭಾಷೆನ್ಾಂಚ್ ಆಸಾ..” ವ್ಯಚ್ ಮೇನಾನ್ ಸಾಧಾಾ ತಾಳ್ಯಾ ನ್ ಜಾಪ್ ದಲಿ. "ಪುಣ್ ತ್ಲಾಂ ಘೊಾಂಕಾತ ಕಶೆಾಂ ಇತಾೊ ಾ ವಹ ಡಾ ಆವ್ಯಜಾನ್..” ತಾಾ ವ್ಯಟ್ಕಸ ರಾಾ ನ್ ಚಕ್ಣತಾರ್ನ್ ವ್ಯಚ್ಮೇನಾಕಚ್ ಪಳ್ವ್ನ್ ವ್ಳಚ್ಯರೆೊ ಾಂ. “ತ್ಲಾಂಗೀ..” ವ್ಯಚ್ಮೇನ್ ಏಕ್ ಥರ್ ಹಸೊನ್ ಮಹ ಣಲ್ಲ “ಹಾಂ ಘರ್ ರಾಜ್ಕಾರಣಚಾಂ ಆನಿ ಹೊ ರ್ಪಟೊ ರಾಜ್ಕಾರಣಚೊ ದೆಕನ್ ರಾಜ್ಕಾರಣ ಮೈಕಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಬೊಬ್ರ ಮ್ಚ್ರಾಯ ಾ ಭಾಷೆನ್ ಹಾ ಘರಾಯ ಾ ರ್ಪಟ್ಟಾ ಕ್ಯಿ ಮೈಕಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಘೊಾಂಕ್ಣಯ ಸವಯ್!”

ಸಾಸು ಆನಿ ಸುನ್ ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಸಿಾಂತಿ ದೀಗ ಆಪ್ ತ ಇಸಿ್ ಣೊಾ . ಪುಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ ಪಯ್ಸ ಪಾವಲಾೊ ಾ ನ್ ತಾಣ ಏಕಾಮೆಕಾ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಯ ಾಂ ಅಪುರ ಪ್ ಜಾಲೆಾಂ. ಸುಮ್ಚ್ರ್ ವಸಾಯಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಸಿಾಂತಿ ಏಕಾ ಕಾಜಾರಾಾಂತ್ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ೦. ಕಾಜಾರಾಚಾಂ ಕಾರೆಾ ಾಂ ಚಲ್ಲನ್ಾಂಚ್ ಆಸ್ತೊ ಾಂ ತರಿ ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಸಿಾಂತಿ ಸಂಸಾರ್ ವ್ಳಸರ್ ್ ಗಜಾಲಿ ಕನ್ಯಾಂಚ್ ಆಸಿೊ ಾಂ. ಆಖೆರ ೀಕ್ ಚಡಾಾ ಕ್ ಒಪುಸ ನ್ ದತಾನಾ, ಸಿಾಂತಿ ಗುಣ್ಗಾ ಣೆೊ “ಭಿಮೊಯತ್ ಹಾ ಚಡಾಾ ಕ್ ಸಾಸುಮ್ಚ್೦ಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಣತ್ಲೊ ಉಪದ್ರ ಸೊಸುಾಂಕ್ ಆಸಾತ್ಗೀ..!?” “ವಹ ಯ್ ನಹ ಾಂಯಾ .. ಹಾ ಸಾಸು ಮ್ಚ್೦ರ್ಯ ಉಪದ್ರ ಕಣಯಿ್ ಚುಕೆೊ ಾಂ ನಾ..” ಶಾಂತಿನ್ ಪ್ಲಣ್್ ಘಾಲೆಾಂ. “ತರ್ ತುಜಿ ಸಾಸು ಮ್ಚ್೦ಯ್ ತುಕಾ ಉಪದ್ರ ದತಾ ಮಹ ಣ್ ಜಾಲೆಾಂ..” ಸಿಾಂತಿ ಏಕ್ ಥರ್ ಆನಂದಾನ್ ಹಸ್ತೊ ಾಂ. “ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ನಯಿ ಕಾಾಂಯ್ ಉಣಾಂ ನಾ, ತಿಣೆ ಉಪದ್ರ ದಲಾಾ ರ್ ಹಾಂವ್ನಯಿ ತೊಾಂಡ್ ಕರಾತ ಾಂ..” ಶಾಂತಿ ಆವೇಷ್ಟನ್ ಭರೆೊ ಾಂ “ತಶೆಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಸದಾಾಂಯಿ ಮಹ ಜೆ೦ ಆನಿ ಸಾಸು ಮ್ಚ್ಾಂರ್ಯ ಝಗಾ ಾಂ ಜಾತಾ. ಆನಿ ತುಜಿ ಸಾಸು ಮ್ಚ್ಯ್ ಕಶಿ..!?” ಶಾಂತಿನ್ ಸಿಾಂತಿಯಾಚೊ ಘುಟ್ ಸಮೊಿ ಾಂಕ್ ಪರ ಯತ್್ ಕೆಲೆಾಂ. “ಹಾಂವ್ನ ಆನಿ ಮಹ ಜಿ ಸಾಸು ಮ್ಚ್೦ಯಿಾ , ಏಕ್ ದಸ್ಯಿೀ ಆಮ ಉತಾರ ಾಂನಿ ಜಗಡ್್ ಘೆವ್ಯ್ ..” ಸಿಾಂತಿ ಹಸೊನ್ ಮಹ ಣಲೆ೦. “ವಹ ಯಿಾ ೀ, ತರ್ ತುಮ ಕಸಲ್ಲಾ ಸಾಸು ಆನಿ ಸುನ್ಗ, ಏಕಾ ಮೆಕಾ ಝಗಡಾ್ ತಿೊ ೦!?” “ಆಮ ಉತಾರ ಾಂನಿ ಝಗಡ್್ ಘೆಾಂವೆಯ ೦ ನಾಾಂಗ ಶಾಂತಿ” ಸಿಾಂತಿ ಸಾರೆ್ ಾಂ ಸಮ್ಚ್ಿ ಯಾೊ ಗೊ ಾಂ “ಸಿೀದಾ ಜಂಗ ಕಸಿತ ಚ್ ಖೆಳಯ !” ನಿದೆಂತ್ರ ಡೊನಿ ಮೌನ್ ಖಂತ್ ಕರ್ ್ ಬಸೊೊ . ಬ್ಯಯ್ೊ ಲೆನಿ್ ನ್ ಹಾಂ ಪಳ್ವ್ನ್ ಘೊವ್ಯಲಾಗಾಂ ವ್ಳಚ್ಯರೆೊ ಾಂ “ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಖಂತ್ ಕರಿಚ್ ಬಸಾೊ ಯ್!?” “ತ್ಲಾಂಚ್ ನಿದೆಾಂತ್ ಉಟೆಯ ಾಂ ಚಲೆಯ ಾಂ ಉಲಂವ್ಯಯ ಾ ವ್ಳಶಿಾಂ” ಖಂತಿನ್ ಮಹ ಣಲ್ಲ ಡೊನಿ. “ಥೊಡಾಾ ದಸಾ೦ ಪರ್ೊ ಾಂ ತುಕಾ ನಿದೆಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಳಯ , ಖೆಳಯ , ಚಲಿಯ , ರಡಿಯ , ಹಸಿಯ ಸವಯ್ ಆಸಿೊ , ದಾಕೆತ ರಾನ್ ವಕಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಗೂಣ್ ಕೆಲೆೊ ೦ಮೂ.. ಆತಾಾಂ ಕ್ಣತಾಾ ಕ್ ಖಂತ್ ಕರಾತ ಯ್..?” ಲೆನಿ್ ಡೊನಿಕ್ ತಿಕೆ್ ಶೆ ಭೆಷ್ಟ್ ವ್ನ್ ಮಹ ಣಲೆಾಂ. “ತ್ಲಾಂಚ್ ಸಾಯಿಬ ಣ..” ಡೊನಿ ಚುಚುಯರೊೊ “ಆತಾಾಂ

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1. ರ್ಡ್ಲಯ್ ಪಿಟ್ಯೆ oಚಿ ಸರ್ತ್ರ

2. ರೀಸ್ತ್ ರ್ರೆಂಕ್ ರೀಜ್‍ಮಾರಿ

ಭಾರತಿೀಯ್ ಆರ್ಪೊ ಾಂ ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕತಾಯನಾ ವ್ಳವ್ಳಧ್ ಮಸಾಲ್ಲ ವ್ಯಪತಾಯತ್ ಆನಿ ಹಾಂತುಾಂ ಮ್ಚ್ನವ್ಳೀ ಭಲಾರ್್ ಕ್ ಅಧಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಮೆ್ ಚೊಾ ವಸುತ ಆಸಾತ್. ದಾಖಾೊ ಾ ಕ್ - ಆಲೆಾಂ, ಲ್ಲಸುಣ್, ಜಿರೆಾಂ, ಹಳದ್, ಸಾಸಾಾಂವ್ನ, ಕಣಾ ರ್, ಮಸಾಯಾಂಗ್, ಲ್ಲಾಂಗಾಾಂ, ಮರಿಾಂ, ಕಸ್ ಸೊ, ಏಳ್ಯ, ಇತಾಾ ದ, ಇತಾಾ ದ. ಹೊಾ ಸವ್ನಯ ವಸುತ ಮನಾೆ ಚಿ ಭಲಾಯಿ್ ಬರಿ ದವ್ರ ಾಂಕ್ ಉಪಾ್ ತಾಯತ್ ಮಹ ಣ್ ವೈಧ್ಾ ಕ್ಣೀಯ್ ವತುಯಲಾಾಂನಿ ಖರೆಾಂ ಕೆಲಾಾಂ. ತುಾಂ ಕ್ಣತೇಾಂಯ್ ರಾಾಂದ್ - ಮ್ಚ್ಸ್, ಮ್ಚ್ಸಿಿ , ತಾಾಂತಿಯಾಾಂ, ರಾಾಂದಾ ಯ್ ತಾಕಾ ವಯೊ ಾ ವಸುತ ಅತಿೀ ಗಜೆಯಚೊಾ . ಹಾ ವವ್ಳಯಾಂ ಬರಿ ರೂಚ್ ರ್ತಾ ಮ್ಚ್ತ್ರ ನಂಯ್, ತುಾಂವೆ ಸಾಖರ್, ಚರಾಬ್ರ, ಮೀಟ್ ನಾಸಾತಾಂಯ್ ನಿಸಾತ ಾ ಾಂಕ್ ರೂಚ್ ಹಡೆಾ ತಾ.

ಏಕ್ ಬರೊೀ ಪಮಯಳ್ ತುಜೆಾಂ ಮ್ಚ್ಸ್ - ಕಾಂರ್, ಬೊಕರ , ದುಕರ್ ವ ಮ್ಚ್ಸಿಿ ರೊೀಸ್್ ಕತಾಯನಾ ವ್ಯಪರ್ಯತಾ. ರೊೀಜ್ಮ್ಚ್ರಿ ಆಳಮ ಾಂ, ದೂಧಿಾಂ, ವ್ಯಾಂರ್ಾ ಾಂ, ತಸಲ್ಲಾ ವಸುತ ಉಕಡಾ್ ನಾ ವ್ಯಪಲಾಾ ಯರಿೀ ರೂಚ್ ಹಡಾ್ . ವ ತುಕಾ ಹಾಂ ಸಗಾಿ ಾ ದಾನಿಾಂಚೊ ಉಾಂಡೊ ವ ರೊೀಸ್್ ಕೆಲೆೊ ಬಟ್ಟಟೆ ರಾಾಂದಾತ ನಾಾಂಯ್ ವ್ಯಪರ್ಯತ್. ತೇಲಾಕ್ ಪಮಯಳ್ ಹಡ್ಸಾಂಕ್ಣೀ ರೊೀಜ್ಮ್ಚ್ರಿ ಪಟೊ ಕನ್ಯ ವ್ಯಪಲಾಾ ಯರ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಪಮ್ಚ್ಯಳ್ ಹಡೆಾ ತಾ. ರೊೀಜ್ಮ್ಚ್ರಿ ಪಾನಾಾಂಚೊ ಪಟೊ ಕಡಿರ್ಕ್ ವ್ಯಪಚ್ಯಾ ಯ ಪಾರ ಸ್ ಭಾಜಾೊ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ವ ರೊೀಸ್್ ಕತಾಯನಾ ವ್ಯಪಲಾಾ ಯರ್ ಚಡಿೀತ್ ಬರೆಾಂ ಮಹ ಣೆಾ ತ್.

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ಬೊರ ಕಲಿ ಇತಾಾ ದ ರಾಾಂದಾತ ನಾ ಘಾಲಾಾ ರ್ ತಾಚಿಚ್ ಏಕ್ ರೂಚ್ ರ್ತಾ. ಕಣಾ , ರೊೀಸ್್ ಕೆಲೆೊ ಾಂ ದೂಧಿಾಂ ಅಸಲಾಾ ಚರಿೀ ಘಾಲೆಾ ತಾ. ಥೊಡಿಾಂ ತಾಾಂದು ರಾಾಂದಾತ ನಾಾಂಯ್ ಲಿಾಂಬೊ ಆನಿ ಜಾಯಾ ಳ್ ವ್ಯಪತಾಯತ್. ಸಕಾಳಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾ್ ಾ ಕ್ ರಾನ್ ತಾಾಂದು, ಬೂೊ ಬೆರಿಯಸ್ ತಸ್ತಾಂ ಜಾಯಾ ಳ್ ಪಟೊ ವ್ಯಪನ್ಯ ಖಾವೆಾ ತಾ.

3. ತಿಕೆ ಸಾಲ್ ವ ಪಿಟೊ ತಿಕೆ ಸಾಲ್ ಗಡಾೆ ಾ ವ ತಿಕಾೆ ಾ ಖಾಣಾಂಕ್ ರೂಚ್ ಹಡಾ್ . ತಿಕೆ ಸಾಲಿಚೊ ಪಟೊ ಸಿೀರಿಯಲ್, ಟೊೀಸ್್ ವ ಧಂಯ್ ಖಾತಾನಾಾಂಯ್ ತಾಚರ್ ಶಿಾಂಪಾಾ ಾಂವ್ನ್ ಖಾವೆಾ ತಾ. ಛಾ ವ ದೂಧಾಾಂತಿೀ ಘಾರ್ಲನ್ ಪರ್ವೆಾ ತಾ. ಡಯಾರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಲಾೊ ಾ ಾಂಕ್ ಹಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಗೂಣ್ ಹಡೆಯ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಜಾಣರಿ ಸಾಾಂಗಾತ ತ್. ಹೊ ಪಟೊ ಆತಾಾಂ ಕಾಾ ಪುಸ ಲಾ ರುಪಾರ್ ಸಯ್ ತ ಮೆಳ್ಯ್ . ಸಾಖರ್ ವ್ಯಪಚ್ಯಾ ಯ ಬದಾೊ ಕ್ ಹೊ ಇಲ್ಲೊ ಪಟೊ ಘಾಲ್ಲ ತರ್ ತಾಚಿಚ್ ಏಕ್ ರೂಚ್ ಪಳ್ವೆಾ ತಾ. ಬ್ಯಲಿಯ ಸಾಲಾದ್, ಕ್ಣಾ ನ್ೀವ, ಓಟ್ಮೀಲ್ ಸಾಾಂಗಾತಾಯ್ ಹಚೊ ಪಟೊ ಘಾಲೆಾ ತಾ. ಸಾಲಿಾಂ ಪಾರ ಸ್ ಪಟೊ ಚಡ್ ಪರ ಯೀಜಕ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾ.

5. ಲೊಸುಣ್ ವ ಪಿಟೊ ಆರ್ೊ ವ್ಯರ್ ಸಂಸಾರಾಾಂತಾೊ ಾ ಭಲಾರ್್ ವತುಯಲಾಾಂನಿ ಫಾಮ್ಚ್ದ್ ಜಾಲಿೊ ವಸ್ತ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಲ್ಲಸುಣ್. ಥೊಡಾಾ ವಸಾಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಲಸ್ತಿ ಚೊ ಪಟೊ ಕಾಾ ಪುಸ ಲಾಾಂನಿ ಜಿೀವ್ಯಕ್ ಬರೊ ಮಹ ಣ್ ವ್ಳಕಾತ ತ್. ಹಕಾ ಬರೊಚ್ ವ್ಳಕರ ಆಸಾ. ಪಟೊ ಕೆಲಿೊ ಲ್ಲಸುಣ್ ವ ಸಗಿ ದನಾಾಂಯಿ್ ತಿಚ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ಸೊೀಸ್, ಸೂಪ್, ಚಿಲಿ ಇತಾಾ ದಾಂಕ್ ವ್ಯಪರ್ಯತಾ. ಆಮಾಂ ಭಾರತಿೀಯ್ ಚಡಾ್ ವ್ನ ಹರ್ಯಕಾ ನಿಸಾತ ಾ ಕ್ ವ್ಯಪತಾಯಾಂವ್ನ. ಸಭಾರಾಾಂ ಸಾರ್ ಇತಾಾ ದಾಂಕ್ ಫೊಣ್ಿ ಮ್ಚ್ತಾಯನಾ ವ್ಯಪತಾಯತ್. ಪಾಪ್ಕನ್ ಕತಾಯನಾಾಂಯ್ ಮ್ಚ್ತೊಸ ಲ್ಲಸ್ತಿ ಪಟೊ ಆನಿ ಮಸಾಯಾಂಗ ಪಟೊ ಶಿಾಂಪಾಾ ಯಾೊ ಾ ರ್ ತಾಕಾ ವ್ಳಶೇಷ್ ರೂಚ್ ರ್ತಾ. ’ಗಾಲಿಯಕ್ ಸಾಲ್್ ’ ಮಹ ಣ್ ಮೆಳ್ಯ್ , ಪುಣ್ ಜರ್ ತುಕಾ ಚಡ್ ಮೀಟ್ ನಾಕಾ, ಹಾಂ ವ್ಯಪಚಯಾಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲಾಾ ರ್ ಬರೆಾಂ.

4. ಜಾಯ್ಪ ಳ್ ವ ನಟ್‍ೆಗ್ ಏಶಿಯಾಾಂತ್ಲೊ ಾಂ ಖಾಾ ತ್ ಜಾಯಾ ಳ್ ಚಡಾ್ ವ್ನ ಸಂಸಾರಾದಾ ಾಂತ್ ಗಡಿೆ ಾಂ ಖಾಣಾಂ ಕತಾಯನಾ ವ್ಯಪತಾಯತ್. ಪಂಪ್ ನ್ ಪಾಯ್, ಲಾಟೆ್ , ಸೈಡರ್ ಆನಿ ಎಗ್ಗ್ನ್ಗ್ ತಯಾರ್ ಕತಾಯನಾ ತಾಕಾ ಘಾಲಾತತ್. ಹಚೊ ಪಟೊ ಕಾಂರ್, ಮ್ಚ್ಸಿಿ , ಫಳ್ಯಾಂ, ರಾಾಂದಾ ಯ್ಕ್ಣೀ ವ್ಯಪರ್ಯತ್. ಪಾಚಾ ರ್ೀನ್ಸ , ಕಾಾ ರಟ್ಸ 22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


6. ಆಲೆಂ ಗಡಿೆ ಾಂ ಖಾಣಾಂ ಮುಖ್ಾ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಶಯ ತ್ಾ ದೇಶಾಂನಿ ನತಾಲಾಾಂ ವೆಳ್ಯರ್ ಆಲೆಾಂ ಬರೆಾಂಚ್ ವ್ಯಪತಾಯತ್. ರ್ಸು್ ತೊಾ , ಪಂಪ್ ನ್ ಪಾಯ್ ಇತಾಾ ದ. ಆಮ ಆಲೆಾಂ ನಾಸಾತಾಂ ಕ್ಣತ್ಲಾಂಚ್ ರಾಾಂದನಾಾಂವ್ನ ಮಹ ಳ್ಯಿ ಾ ಪರಿಾಂ ಆಸಾಾಂವ್ನ. ಆಲೆಾಂ ಜಿೀವ್ಯಕ್ ಬರೆಾಂ, ವೊಾಂಕಾರೆ ರಾವಂವ್ನ್ ಆಲೆಾಂ ಘೆತಾೊ ಾ ರ್ ರಾವ್ಯತ ಮಹ ಣ್ ತ್.

ಜಾಲಾಾ ರ್ ಬರೊ ಮಹ ಣ್ ತ್. ಜಿರೆಾಂಯ್ ಸಗಿ ಾಂಚ್ ವ ಪಟ್ಟಾ ರುಪಾರ್ ಮ್ಚ್ಕೆಯಟಿಾಂತ್ ಮೆಳ್ಯ್ . ಕಾರಕಡಿಾ , ಚ್ಯಕೊ ಾ , ಪ್ಲಳ್, ಪಯಾವ್ನ ಬಜೆ, ಇತಾಾ ದಾಂನಿ ಜಿರೆಾಂ ನಾ ಜಾಲಾಾ ರ್ ತಾಕಾ ರೂಚ್ಚ್ ನಾ. ಜಿರೆಾಂಯ್ ಭಲಾರ್್ ಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ವಸ್ತ .

9. ಮಿೀಟ್‍

7. ಮಿಸಾಿೆಂಗೆ ಕೆಪಿ್ (ಫ್ಿ ೀಕ್್ ) ಕ್ಣತೇಾಂಯ್ ನಿಸ್ತತ ಾಂ ತಿೀಕ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್, ಜಾಯ್ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ತಾಾಂರ್ಾ ಮಸಾಯಾಂಗ್. ಥೊಡಿಾಂ ಮಸಾಯಾಂಗ್ ವ್ಯಟ್ಟ್ ತ್, ಥೊಡಿಾಂ ಮಸಾಯಾಂಗ ಪಟೊ ವ್ಯಪತಾಯತ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಾಂ ಮಸಾಯಾಂಗ ಕೆಪ್ಲ್ ಾ ವ್ಯಪತಾಯತ್. ಆಮ ಮಸಾಯಾಂಗ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಯ ಾಂ ನಿಸ್ತತ ಾಂ ನಾ. ಜಾಾಂವ್ನ ತ್ಲಾಂ ಮ್ಚ್ಸ್ ವ ರಾಾಂದಾ ಯ್, ಅಮ್ಚ್್ ಾಂ ಜಾಯ್ ಮಸಾಯಾಂಗ್. ಮಸಾಯಾಂಗ ಕೆಪ್ಲ್ ಾ ಪಜಾಿ ಚರಿೀ ಘಾಲಾತತ್. ಕ್ಣತೇಾಂಯ್ ಭಾಜಾತ ನಾ (ಗರ ಲ್ೊ ) ತಾಚರ್ ಶಿಾಂಪಾಾ ಯಾತತ್. ತಿಕಾಸ ಣ್ ಜಿೀವ್ಯಕ್ ಬರಿ; ಅಸ್ತಾಂ ಮಹ ಣ್ ಲೇಖಾವಹ ತಿಯ ಖಾಾಂವ್ಳಯ ಯ್ ನಂಯ್.

ಚಿಮ್ ಭರ್ ಮೀಟ್ ನಾ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಖಂಚಾಂಯ್ ಜೆವ್ಯಣ್ ರುಚ್ಯನಾ. ಥೊಡಾಾ ಾಂನಿ ಶಿತಾಕ್ಣೀ ವ್ಯಳ್ಯಯ ಾ ಪರ್ೊ ಾಂ ಮೀಟ್ ಘಾಲೆಯ ಾಂ ಆಸಾ. ಮೀಟ್ಟ ವ್ಳಶಾ ಾಂತ್ ಜಾಾಂಟ್ಟಾ ಾಂಚಿ ವ್ಳವ್ಳಧ್ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ಮಹ ಣ್ ತ್ ಚಡ್ ಮೀಟ್ ರಗಾತ ದಾಬ್ಯಕ್ ಬರೆಾಂ ನಂಯ್ ಮಹ ಣ್, ಪುಣ್ ಆರ್ೊ ವ್ಯರ್ ಥೊಡಾಾ ಾಂನಿ ಕೆಲಾೊ ಾ ಸಂಶೀದನಾ ಪರ ಕಾರ್ ಮೀಟ್ ಜಿವ್ಯಕ್ ಬರೆಾಂ ಖಂಯ್. ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ತರಿೀ ತುಾಂವೆ ತುಜಾಾ ದಾಖೆತ ರಾಲಾಗಾಂ ಪರ್ೊ ಾಂ ವ್ಳಚ್ಯಚಯಾಂ. ಮೀಟ್ಟಾಂತ್ ವ್ಳವ್ಳಧ್ ಥರ್ ಆಸಾತ್. ಥೊಡಾಾ ಾಂನಿ ಸಾಾಂಗಾಯ ಾ ಪರ ಕಾರ್ ದಯಾಯ ಮೀಟ್ ಹರ್ ಮೀಟ್ಟಪಾರ ಸ್ ಬರೆಾಂ ಖಂಯ್.

10. ಮಿರಿೆಂ 8. ಜರೆಂ ಜಿರೆಾಂಯ್ ಭಾರತಿೀಯಾ ನಿಸಾತ ಾ ಾಂಕ್ ಸದಾಾಂಚಾಂ. ಜಿರಾಾ ಚೊ ಕಸಾಯ್ ಕಾಾಂಯ್ ಪ್ಲಟ್ಟಾಂತ್ ಘುಸಾ ಡ್

ಮರಿಯಾಕ್ ಆಸಿಯ ತಿಕಾಸ ಣ್ ಮಸಾಯಾಂಗ ಪಾರ ಸ್ ವ್ಳಾಂಗಡ್ಚ್. ಕಣಕ್ ಶೆಳ್ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಆಲಾಾ ಮರಿಯಾಚೊ ಕಸಾಯ್ ದತಾಲಿಾಂ ಆಮಯ ಾಂ 23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಚ್ಹ ಲಾ ಡಿಾಂ. ಮರಿಾಂಯ್ ಸಗಿ ಾಂಚ್ ತಸ್ತಾಂ ಪಟ್ಟಾ ರೂಪಾರ್ ಮೆಳ್ಯ್ . ಮರಿಯಾಾಂತ್ ಕಾಳ್ಾಂ ಮರಿಾಂ ಚಡಿೀತ್ ತಿೀಕ್ ತಸ್ತಾಂ ತಾಚಿಚ್ ಮಹ ಳಿ ರೂಚ್ ಆಸಾ. ಖಂಯಸ ರ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಮರಿಯಾಚಿ ಕಾಳ್ಯಬ ಣ್ ದಾಖಂವ್ನ ನಾಕಾ ಥಂಯಸ ರ್ ಧವೆಾಂ ಮರಿಾಂ ವ್ಯಪತಾಯತ್. ಜಿರೆಾಂ-ಮರಿಾಂ-ಲ್ಲಸುಣ್ ನಾಸಾತಾಂ ಮೊಗಾಂ ರಾಾಂದನಾಾಂತ್.

ಸೊಸ್ ಕತಾಯನಾ ಘಾಲೆಾ ತ್. ತಾಾಂತಿ ಸಾ್ ರಾಂಬ್ರಲ್ಾ ಕತಾಯನಾ ವ ರಾಾಂದಾ ರ್ಚರ್ ಹಾಂ ಪೂಡ್ ಕನ್ಯ ಶಿಾಂಪಾಾ ವೆಾ ತಾ.

13. ಪಿಯಾವಾ ಪಿಟೊ

11. ತೆಂಬೊ (ಥಾಯ್ಮ್ ) ರೊೀಜ್ಮ್ಚ್ರಿ ಪರಿಾಂಚ್ ತುಾಂಬೊಯ್ ಮ್ಚ್ಸ್ರಾಾಂದಾ ಯ್ ರಾಾಂದಾತ ನಾ ವ್ಯಪರ್ಯತ್, ಮುಖಾ ಜಾವ್ನ್ ರೊೀಸ್್ ಕತಾಯನಾ. ಥೊಡಿಾಂ ರೊೀಜ್ಮ್ಚ್ರಿ ಆನಿ ತುಾಂಬೊ ಸಾಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಟ್ಟಾ ರುಪಾರ್ ಮ್ಚ್ಸ್ರಾಾಂದಾ ಯ್ಚರ್ ಶಿಾಂಪಾಾ ಯಾತತ್ ಬರಿ ರೂಚ್ ಹಡ್ಸಾಂಕ್. ಸೂಪ್, ಸೂ್ ಕತಾಯನಾಾಂಯ್ ತಸ್ತಾಂ ಸಾರಾಕ್ಣೀ ಹೊ ತುಾಂಬೊ ವ್ಯಪರ್ಯತಾ.

ಖಂಚಾಂಯ್ ರಾಾಂದಾಪ್ ರೂಚಿಚಾಂ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್ ಪಯಾವ್ನ ಪಟೊ ವ್ಯಪರ್ಯತ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಳ್ ಪಯಾವ್ಯಚ ಕಡ್್ ಜಿಬೆಕ್ ಆಡ್ ರ್ತಾತ್ ತ್ಲನಾ್ ಾಂ ಪಯಾವ್ಯ ಪಟೊ ಬರೊಚ್ ಉಪಾ್ ತಾಯ. ಹೊ ಪಟೊ ಮ್ಚ್ಸ್, ಮ್ಚ್ಸಿಿ , ರಾಾಂದಾ ಯ್ ಕ್ಣತೇಾಂಯ್ ರಾಾಂದಾತ ನಾ ವ್ಯಪರ್ಯತಾ. ಹಚಿ ರೂಚ್ ಆನಿ ಪಮಯಳ್ ವ್ಳಾಂಗಡ್ಚ್ ಮಹ ಣೆಾ ತ್.

14. ರಿೀತಿಚೆಂ ರಾೆಂದಪ್

12. ಒರಗಾನ್ (ಒರಗಾನೊ) ಮ್ಚ್ತ್ಲಸ ಾಂ ಗಡಿೆ ರೂಚ್ ಆಸ್ತಯ ಾಂ ಒರೆಗಾನ್ ಹರ್ ಪಾನಾಾಂ ವ್ಯಪಚಯಪರಿಾಂ ವ್ಯಪರ್ಯತ್. ಚಡಾ್ ವ್ನ ಇಟ್ಟಲಿಯನ್ ನಿಸಿತ ಾಂ ಒರೆಗಾನ್ ನಾಸಾತಾಂ ಶಿಜಾನಾಾಂತ್. ಪಜಾಿ , ಪಾಸಾತ ಆನಿ ಸೊಸ್ ಕತಾಯನಾ ಹಾಂ ಗಜೆಯಚಾಂ. ಥೊಡಾಾ ದಾನಿಾಂಕ್ಣೀ - ತಾಾಂದು, ನಾಚೊಿ , ಕ್ಣಾ ನ್ವ ಆನಿ

ಕೆನಾ್ ಾಂ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ವ್ಯಪರುನ್ ರಾಾಂದುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಳ್ಿ ಾಂ ಏಕಾೊ ಾ ಚ್ಯಾ ಜಿೀಬೆ ರೂಚಿರ್ ಹೊಾಂದಾ ನ್ ಆಸಾತ . ಥೊಡೆ ಪಟೆ ರಾಾಂದುನ್ ಜಾತಚ್ ಶಿಾಂಪಾಾ ವೆಾ ತ್ ತಸ್ತಾಂಚ್ ಥೊಡೆ ಕಡಿರ್ಾಂತ್ ಭಶಿಯರ್ತ್. ತುಳಸ , ಪಾಸಿೊ ಯ, ಒರಿಗಾನ್, ರೊೀಜ್ಮ್ಚ್ರಿ, ತಿಕೆ ಪಾನಾಾಂ, ಬೇವ್ಯ ಪಾಲ್ಲ, ತುಾಂಬೊ ಕಡಿ ಶಿಜಾತ ನಾ ಘಾಲೆಾ ತಾ ವ ರಾಾಂದಾಾ ಚರ್ ಹೊಾಂದಾ ನ್ ರಾಾಂದುನ್ ಜಾತಚ್ ತಾಚರ್ ವಯಾೊ ಾ ವಯ್ರ ಶಿಾಂಪಾಾ ವೆಾ ತಾ.

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಖಂಡಾಪಟೆ್ ಎಜುಾ ಕೇಟೆಡ್, ಡಿೀಸ್ತಾಂಟ್, ರಿಚ್, ಕಲಯ ಡ್ಯ ಆನಿ ಹೈಕಾೊ ಸ್ ಮಹ ಣೊನ್ ಆಪಾಿ ಕ್ಚ್ ಆಪವ್ನ್ ಘೆಾಂವ್ಯಯ ಾ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಮುದಾಯಾಚಾಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಕ್ಣತಾಾ ಕ್ ಇತ್ಲೊ ಾಂಯ್ ಕಾಂಬು, ಅಸ್ ತ್ ಆನಿ ಪ್ಲಕಳ್ ಮಹ ಣೊನ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕಾ ಕೆದಾ್ ಾಂಯ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭಗಯ ಆಸಾ.

15. ಹ್ಯೆ ವಸುಾ ರ್ಸ್ಯೆ ಸಾೆಂಬಾಳ್ಚ್ಯ ೆ ? ಸಾಾಂಬ್ಯರ್ ಜಿನಿೆ ಸಾಾಂಬ್ಯಳ್್ ದವಲಾಾ ಯರ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಉತಾಯ. ದೆಖುನ್ ಸುಕಯಿಲಿೊ ಸಾಾಂಬ್ಯರ್ ಜಿನಿೆ ಶಿೀದಾ ಉಜಾಾ ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ ದವ್ರ ಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಮುಖಾ ಜಾವ್ನ್ ಪಟೊ ಸಾಾಂಬ್ಯರ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ದವಚೊಯ ನಂಯ್; ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಉಸಾಳ್ಯ್ . ಮುಖಾಾ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಾಂಬ್ಯರ್ ಜಿನಿೆ ಪಟೊ ಏಕಾ ವಸಾಯ ಪಾರ ಸ್ ತಸ್ತಾಂಚ್ ಸುಖಯಿಲಿೊ ಸಾಾಂಬ್ಯರ್ ಜಿನಿೆ ತಿೀನ್ ವಸಾಯಾಂ ಪಾರ ಸ್ ದವಚಿಯ ನಂಯ್. ಇಲೆೊ ಾಂ ತುಜಾಾ ತಳ್ಯಾ ಾ ರ್ ಘಾರ್ಲನ್ ಘಷ್ಟ್ ತಾನಾ ತಾಚಿ ಜಿವ್ಯಸ ಣ್ ತುಜಾಾ ನಾಕಾಕ್ ಮ್ಚ್ರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ---------------------------------------------------------

ಆನ್ಹಾ ೀಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ, ತ್ಲಾಂ ಸಾಾಂಗನ್ಾಂಚ್ ಹಾಂ ಬರಪ್ ಸುವ್ಯಯತ್ ಕತಾಯಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಲ್ಲಕಾನ್ ಕೆದಾ್ ಾಂಯ್ ಪಾಂಗಯಾಂಚಾಂ ಆಸಾತ – ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಲ್ಲಕಾಕ್ ಪಾದರ ಾಂನಿ ಮುಟಿಾಂತ್ ಧ್ಲಾಯಾಂ, ಲ್ಲಬ್ಯ ಪಂದಾ ಅಡಿಯ ಲಾಾಂ, ಲಾಯಿಕಾಾಂಕ್ ವಯ್ರ ಯೇಾಂವ್ನ್ ಧಾಮಯಕ್ ಸೊಡಿನಾಾಂತ್ – ಇತಾಾ ದ ದುಸೊಯಣೆಾಂ ಆಯ್ ಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಯತ . ತ್ಲಾಂ ಸತ್ ವಹ ಯ್ ಮಹ ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಎಕಡಾಯ ಾ ನ್ ಆಸಾ ತರಿೀ, ತ್ಲಾಂಚ್ ಏಕ್ ವ್ಳೀಕ್ನ್ಹಸ್ ನಹ ಯ್ ಆಮೆಯ ಾಂ.

ಎೆಂಸ್ಸ್ ಬಾೆ ೆಂಕ್: ಕ್ರ್ ಸಾಾ ೆಂವಾೆಂಚ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುವಿತಾತ್ರ ಕ್ರತಾೆ ಕ್? -ಡೊನಾಲ್ಡ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ಾ ೆಂಗಡ್ಲ (budkulo.com)

ಆಮಯ

ಏಕ್ ಕಮುಾ ನಿಟಿ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಕಮುಾ ನಿಟಿ! ‘ಹೊರಗ ಶಾಂಗಾರ, ಒಳಗ ಗೀಳಸೊಪುಾ ’ ಮಹ ಣತತ್ ಪಳ್, ತಶೆಾಂ. ಅಶೆಾಂ ಮಹ ಣೊಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಪುಣೀ ನಾ, ತರಿೀ, ಅಶೆಾಂ ಸಾಾಂಗನಾಸಾತನಾ ರಾವೊಾಂಕ್ಯಿೀ ಪುಟಾ ನಾ. ಹಕ್ಣೀಗತ್ ತಶಿಚ್ ಆಸಾ.

ಏಕ್ ದಾಖೊೊ ಸಾಾಂಗಾತಾಂ. 2004 ಇಸ್ತಾ ಚ್ಯಾ ಡಿಸ್ತಾಂಬರಾಾಂತ್ ಮಂಗುಿ ರಾಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಮೆಮ ೀಳ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ . ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಸ್ತಮನಾರಾಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಹ್ರನ್ ಹ್ರನ್ ಚಚ್ಯಯ ಜಾತಾಲಿ. ಹೊಚ್ ಆರೊೀಪ್ ಥಂಯಸ ರ್’ಯಿೀ ಗಾಜೊೊ – ಪಾದರ ಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಲಬ್ಯಕ್ ಉಮ್ ಳ್ಯಯ ಾ ವ್ಳಶಾ ಾಂತ್ ಕೀಣ್ಗೀ ದುಸಯಲ್ಲ. ತಿತಾೊ ಾ ರ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ವಾ ಕ್ಣತ ಎಕಾಚ್ಯಾ ಣೆಾಂ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲ ಆನಿ ಮಹ ಣಲ್ಲ, “ತುಮ್ಚ್್ ಾಂ ಕಣೆಾಂ ಸಾಾಂಗಾೊ ಾಂಯಾ ಪಾದರ ಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಲಬ್ಯಕ್ ಉಮ್ ಳ್ಯಾಂಕ್? ಪಾದರ ಾಂಕ್ ಮುಯಯ ದಾಂವೆಯ ಾಂ ಸೊಡ್್ ತುಮಾಂಚ್ ಫುಡೆಾಂ ಸರಾ” ಮಹ ಣ್ ತಾಣೆಾಂ ಸಾಾಂಗೊ ಾಂ. ತೊ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸ್ಲ್ಲೊ , ಫಾಮ್ಚ್ದ್ ಯಾಜಕ್ (ತೊ ಕೀಣ್ ಮಹ ಣ್ ಆನ್ಹಾ ೀಕ್ ಪಾವ್ಳ್ ಾಂ ಸಾಾಂಗಾತ ಾಂ). ಉಟ್ಟತ ಬಸಾತನಾ ಪಾದರ ಾಂನಿ ಮುಟಿಾಂತ್ ಧ್ಲಾಯಾಂ, ಇಗಜ್ಯಮ್ಚ್ತ್ಲನ್ ಖಾಡ್ಸಾಂ ಘಾಲಾಾಂ, ಧಾಮಯಕಾಾಂನಿ ಅಡಿಯ ಲಾಾಂ ಮಹ ಣ್ ದುಸೊಯನ್ ಆಪಾೊ ಾ ಅಸ್ ತಾ್ ರ್ಕ್ ಧಾಾಂರ್ಪಿ ಾಂ ಘಾರ್ಲಾಂಕ್ ರ್ಪಚ್ಯಡೆಯ ಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಪಯಿ್ 25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಚಿ ಸವಯ್. ಮೆಳ್ಲೆೊ ಆವ್ಯ್ ಸ್ ಉಪಯೀಗ್ ಕರಿನಾಸಾತನಾ, ಉಪಾರ ಾಂತ್, ಸಲಾ ಣ ಭಗಾತ ನಾ ದುಸೊಯಾಂಕ್ ಧಾಮಯಕ್ ವಗಾಯಚ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಫುಾಂಕಾಾ ಕ್ ಮೆಳ್ಯತತ್. ಧಾಮಯಕ್ ವಗಾಯಕ್ ಮ್ಚ್ತಾಾ ರ್ ಬಸೊಾಂಕ್ ಲಾಯಿಕಾಾಂನಿ ಸೊಡ್ಲಾೊ ಾ ನ್ಾಂಚ್ ಅಶೆಾಂ ಜಾಲಾಾಂ ಮಹ ಣ್ ಕಣೀ ವ್ಳಚ್ಯರ್ ಕರುಾಂಕ್ ವಚನಾಾಂತ್.

ಶೆರ ೀಷ್ಠ ದೃಷ್ಟ್ ಾಂತ್. ತ್ಲಾಂ ಪತ್ರ ಯಶಸಿಾ ಕರುಾಂಕ್ ಅಕ್ಣರ ಸಾತಾಂವ್ನ ಇತ್ಲೊ ರ್ಪಚ್ಯಡೆೊ ಗೀ, ಪತ್ರ ಆನಿ ಸಂಸೊಿ ನಾಸ್ ಕರುಾಂಕ್, ಲಗಡ್ ಕಾಡ್ಸಾಂಕ್ ಆಮೆಯ ಚ್, ತ್ಲಾಂಯಿೀ ಸುವ್ಯಯತ್ ಕೆಲೆೊ ಲೆಚ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ರ್ಪಚ್ಯಡೆೊ ! ಅಶೆಾಂಯಿೀ ಘಡಾತ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಮುದಾಯಾಾಂತ್.

ಪಳ್ಯಾ, ಫಾದರ್ ಮುಲೊ ರ್ ಆಸಾ ತ್ರ , ಸಾಾಂ ರ್ಲವ್ಳಸ್ ಕಜೆಜ್, ಸಾಾಂತ್ ಆಗ್ ಸ್ ಕಲೆಜ್ ತಸಲೆ ಸಂಸ್ತಿ ಇತ್ಲೊ ಭದ್ರ ಆನಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಶೆ ಜಾಲೆ? ಏಕ್ ಪಾವ್ಳ್ ಾಂ ಚಿಾಂತುನ್ ಪಳ್ಯಾ, ಜರ್ ತರ್ ಹ ಸಂಸ್ತಿ ಕಣೀ ಲಾಯಿಕಾಾಂನಿ ಸುವ್ಯಯತ್ ಕೆಲೆೊ ವ್ಯ ಚಲಯಿಲೆೊ ತರ್ ಖಂಯ್ ಉತ್ಲಯ? ಧಾಮಯಕ್ ವಗಾಯಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾ ವಸಾಿ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ ವಾ ಕ್ಣತ ಪರ ಮುಖ್ ಜಾಯಾ್ ಾಂತ್, ಸಾಾಂಸಿಿ ಕ್ ರೂಪ್ ಆಸ್ಲಾೊ ಾ ನ್ ಕೀಣ್ ಯೇಾಂವ್ನ, ಕೀಣ್ ವಚೊಾಂ, ಕ್ಣತ್ಲಾಂಯ್ ಹಲನಾ, ಸಂಸಾಿ ಾ ಾಂಕ್ ಬ್ಯಧ್ಕ್ ಜಾಯಾ್ . (ಖರೆಮಸ್ತತ ನ್ ಕೆಲಾಾ ಶಿವ್ಯಯ್ – ಜೆಪುಾ ವಕ್ಯಶಪ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ದಾಖೊೊ ). ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಲಾಯಿಕಾಾಂಚಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಾರ್ೀತ್ ಕರುಾಂಕ್ ದುಸ್ತರ ಾಂ ಕ್ಣತ್ಲಾಂಯಿೀ ನಾಕಾ, ಆಮಯ ಾಂ ಪತಾರ ಾಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ . ಮಂಗುಿ ರಿ ಕಾಂಕೆಿ ಾಂತ್ ಪರ್ೊ ಾಂ ಪತ್ರ ಸುರಾಾ ತ್ ಕೆಲೆೊ ಾಂಚ್ ಲಾಯಿಕಾಾಂನಿ. 1912 ಇಸ್ತಾ ಾಂತ್ ‘ಕಾಂಕ್ಣಿ ದವೆಯಾಂ’ ಪತ್ರ ಸುವ್ಯಯತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಪತಿರ ಕೀದಾ ಮ್ಚ್ಕ್ ಬುನಾಾ ದ್ ಪಡಿೊ . ಪುಣ್ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪಯಾಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಕಾಂಕೆಿ ಾಂತ್ ಸುವ್ಯಯತ್ ಜಾಲಾೊ ಾ ಪತಾರ ಾಂಕ್ ಲೇಕ್ ನಾ. ಪುಣ್, ದುಖಾಚಿ ಗಜಾಲ್, ಹಾಂಚ ಪಯಿ್ ಉರ್’ಲಿೊ ಾಂ ಪತಾರ ಾಂ ಕ್ಣತಿೊ ಾಂ? ಧಾಮಯಕಾಾಂನಿ ಸುರಾಾ ತ್ ಕೆಲಿೊ ಾಂ ಪತಾರ ಾಂ ಘಟ್್ ಆಸಾತ್. ವ್ಳ.ಜೆ.ಪ. ಸಲಾಾ ನಾಹ ನ್ ಸುರಾಾ ತ್ ಕೆಲೆೊ ಾಂ, ಭೀವ್ನ ಫಾಮ್ಚ್ದ್ ‘ಪಯಾಿ ರಿ’ ಪತ್ರ ಸಯ್ ತ ಬಂದ್ ಪಡೆೊ ಾಂ. ಹಕಾ ರಾಜಾಾಂವ್ಳಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್ ವಹ ಯ್. ಜಾಯತ ಾ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್ ತರಿೀ, ಪರ ಮುಖ್ ಪತಾರ ಾಂ ಬ್ಯಳ್ಯಾ ಾಂಕ್ ನಾ ಮಹ ಣತ ನಾ ಖಂತ್ ಜಾತಾ. ಹ ಗಜಾಲ್ ಪತಾರ ಾಂಚಿ ಮ್ಚ್ತ್ರ ನಹ ಯ್. ದೂರ್’ದೃಷೆ್ ಚೊ ಅಭಾವ್ನ, ಏಕ್ ಸಂಸೊಿ ಕಸಲಾಾ ಯಿೀ ಕಾರಣಕ್ ಕಷ್್ ನಷ್ಟ್ ಾಂಕ್ ಸಾಾಂಪ್ಲಾ ಾಂಕ್ ನಜೊ ಮಹ ಣ್ ವಾ ವಸಿಿ ತ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡಾವಳ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆೊ ಾಂ ಹಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಕಾರಣ್. ಕಾಂಕೆಿ ಾಂತ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ನಹ ಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಾಂನಿ ಕನ್ ಡಾಾಂತ್ಯಿೀ ಪತ್ರ ಕಾಡ್ಲೆೊ ಾಂ ಆನಿ ಭೀವ್ನ ಸಂಭರ ಮ್ಚ್ನ್ ತ್ಲಾಂ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಾಂ. ‘ಜನವ್ಯಹನಿ’ ಕನ್ ಡ ದಸಾಳ್ಾಂ ಪತ್ರ – ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಕಮುಾ ನಿಟಿಚಾಂ ಸಗಿ ಾಂ ಹಣೆಬರಪ್ ದಾಕವ್ನ್ ದೀಾಂವ್ನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆೊ ಾಂ ಅತಿೀ

ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಲಕಾನ್ ಬ್ಯಾಂಧುನ್ ಹಡ್ಲ್ಲೊ , ಚಲವ್ನ್ ವಹ ಚೊಯ ಪರ ಮುಖ್ ಸಂಸೊಿ . ಆಜ್ ವ್ಳಚ್ಯರಿಜೆ ಪಡಾೊ ಾಂ, ಹಾಂ ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಸತ ರಾರ್ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್. ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂಚಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ತಜಿಾ ೀಜ್ ಕೆಲಾಾ ರ್, ಮಂಗುಿ ರ್ ಆಖಾಯ ಾ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ಣಾಂಗ್ ಶೆತಾಕ್ ನಾಾಂವ್ಯಡ್ಲೆೊ ಾಂ ಶೆಹ ರ್. ಜಾಯಿತ ಾಂ ರಾಷ್ಟ್ ರೀಕೃತ್ ಆನಿ ಕೀ-ಒಪರೇಟಿವ್ನ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂ ಮಂಗುಿ ರಾಾಂತ್ಚ್ ಜಲ್ಮ ಘೆತ್ಲಿೊಾಂ. ಹಾ ಚ್ ಮ್ಚ್ತಿರ್ಾಂತ್ ಜಲ್ಮ ಘೆತ್ಲಿೊ ಾಂ ಹರ್ ಸವ್ನಯ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂ ಆಜ್ ಅದುು ತ್ ಪರ ಗತಿ ಜೊೀಡ್್ ಆಖಾಯ ಾ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಸ್ತವ್ಯ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮೆಯ ಾಂ ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ಕ್ಣತಾಾ ಕ್ ಆಜೂನ್ ಬ್ಯಳ್ಪಣಚಿಾಂಚ್ ವ್ಯಹ ಮ್ಚ್ಹ ತಾರ್’ಪಣಚಿಾಂ ಅಸ್ ತ್ ಮೆಟ್ಟಾಂ ಕಾಡ್ಸನ್ ಆಸಾ? ಶಿೀದಾ ಸಾಾಂಗಯ ಾಂ ತರ್, ಕ್ಣತಾಾ ಕ್ ಕವೊಯನ್ ಆಸಾ?! ಹ, ಕವೊಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್, ಫಕತ್ ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಚಿ ನಹ ಯ್. ಹರ್ ಸಂಸ್ತಿ , ಸಂಘಟನಾಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ಯಿೀ ತಶಿಚ್. ಹಕಾ ಕಾರಣ್ ಆಮಯ ಚ್ ಸಮ್ಚ್ಜ್, ಆಮೊಯ ಚ್ ಲ್ಲೀಕ್. ಹರ್ ಲ್ಲೀಕ್ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ, ಆಮ ಭಾರಿಚ್

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಊಾಂಚಿ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಾ, ಮ್ಚ್ನಾತ . ಪುಣ್ ಖಯಾಯನ್ ಆಮೆಯ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಯ ಾಂ ಶೆಳ್ಾಂಪಣ್, ನಕಾರಾತಮ ಕ್ ಚಿಾಂತಪ್, ಸಂಕಚಿತ್ ಮನ್, ಉತಳ್ ಧೀರಣ್ ಆನಿ ಸಾಾ ರ್ಥಯ ಮನ್ೀಭಾವ್ನ ಆಮಯ ಸಮ್ಚ್ಜ್ ಕಲೆಕ್ಣ್ ವ್ನ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಾಂ ಉರೊಾಂಕ್ ಕಾರಣ್. ಸಾ ಧಾಯತಮ ಕ್ ಮನ್ೀಭಾವ್ನ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಕಣಯ್ ಮುಖೆಲಿ, ಸಂಸಾಿ ಾ ಾಂನಿ ಪಳ್ಾಂವ್ನ್ ಮೆಳನಾ ಮಹ ಣ್ ಹಾಂವ್ನ ಲಾಗೆ ಲಾಾ ನ್ ಪಳ್ವ್ನ್ ಜಾಣಾಂ! ತಶೆಾಂ ಮಹ ಣೊನ್ ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ ರೀಕೃತ್ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂಕ್ ತುಲಕ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯಾ್ ಮಹ ಣೆಯ ಾಂಯಿೀ ಸತ್. ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕೀಒಪರೇಟಿವ್ನ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್. ಹಾಂಗಾ ನಿದೇಯಶಕ್ ಜಾಾಂವೆಯ ವೃತಿತ ಪರ್’ಚ್ ಜಾರ್ಿ ಮಹ ಣೊನ್ ನಾ. ಪಾಾಂಚ್ ವಸಾಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಳ್ ಾಂ ಚುನಾವ್ನ ಚಲಾತ ಆನಿ ಅಭಾ ರ್ಥಯಾಂಕ್ ಹಶೆದಾರ್ ವ್ಳಾಂಚ್ಯತತ್. ವ್ಳಾಂಚೊನ್ ಆಯಿಲಾೊ ಾ ಪಂಗಾಾ ಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾತಾ. ತೊ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ಣಾಂಗ್ ಶೆತಾಾಂತೊೊ ಚ್ ಜಾರ್ಿ ಮಹ ಣೊನ್ ಕಡಾಾ ಯ್ ನಾ. ವ್ಯಸತ ವ್ನ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್, ಕೀ-ಒಪರೇಟಿವ್ನ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂಚಿ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಸಗಾಿ ಾ ಾಂನಿೀ ಅಶಿಚ್. ರಾಷ್ಟ್ ರೀಕೃತ್ ವ್ಯ ಹರ್ ವಹ ಡ್ ಖಾಸಿಾ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲಾಾ ರ್ ಕೀ-ಒಪರೇಟಿವ್ನ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂಕ್ ಜಾರ್ತ ನಿಬಯಾಂಧ್, ಆಡ್ ಳ್ಯಾ ಆಸಾತ್. ಸಮಸ್ತಸ ಚ್ ಚಡ್. ತಾಾ ದೆಕನ್ ಅಸಲಿಾಂ ಚಡಾವತ್ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂ ಮಜೂು ತ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ನಾಾಂತ್. ಚುನಾವ್ಯಕ್, ಸಾಾಂದೆ ಜಾಲಾೊ ಾ ಕಣೆಾಂಯಿೀ, ರಾವೆಾ ತ್ ಜಾಲಾೊ ಾ ನ್ ರಾಜಕ್ಣೀಯಾಪರಿಾಂಚ್ ಹಾ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಜಾಲಾಾ . ತಶೆಾಂ ಮಹ ಣ್ ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ವ್ಳಶೇಸ್ ವ್ಯಡಾವಳ್, ಪರ ಗತಿ ಜಾಯಾ್ ತ್ಲೊ ಲಾಾ ಕ್ ಹಾಂಚ್ ಕಾರಣಾಂ ಮಹ ಣ್ ಚುಕಾರಿ ಮ್ಚ್ರುಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ನಾ. ಆಮಯ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮ್ಚ್ಜ್ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಮಹ ಣ್ ಸಮೊಿ ಾಂಕ್ ಆಮೆಯ ಸಂಸ್ತಿ ಪಳ್ಲಾಾ ರ್ ಕಳ್ಯತ . ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಚಿ ಗಜಾಲ್ಚ್ ಧ್ರಾೊ ಾ ರ್, ಥಂಯ್ ವೃತಿತ ಪರತಾ ಪಳ್ಾಂವ್ನ್ ಮೆಳನಾ. ನಿದೇಯಶಕ್ ಮಂಡಳಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್, ತಾಾಂಕಾಾಂ ನ್ನ್ ಕ-ಒಪರೇಟಿವ್ನ ಮೂವ್ನಮೆಾಂಟ್ ಚಡ್ ಆಾಂವಡಾತ ! ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂನಿ ಅಸಹಕಾರ್’ಚ್ ಉಟೊನ್ ದಸಾತ . ಹಾಂ ನಿಜಾಯಿ್ ೀ ವ್ಳಪಯಾಯಸ್.

ವ್ಳಾಂಗಡ್ ಜಾತಾ, ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮನಸಾತಪ್ ಉಬಿ ತಾ. ತ್ಲಾಂ ಮುಖಾರುನ್ ದುಸಮ ನಾ್ ರ್ಕ್ ಬದಲಾತ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ ಫಾಸಾಳ್ಯತ ಆನಿ ಝಗಾ ನ್ ವ್ಳರೊೀಧ್ ರಾವ್ಯತತ್. ತಶೆಾಂ ಪರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಪರತ್ ಹಚ್ ಪರಂಪರಾ ಮುಾಂದರುನ್ ವಹ ತಾಯ. ಹಾಂ ಕಳಜೆ ತರ್, ಪಾಟ್ಟೊ ಾ ದೀನ್ ದಶಕಾಾಂನಿ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಜಾಲೆೊ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಪಾರಿ್ ಲಾಾ ರ್ ಕಳ್ಯತ . ಆಜ್ಯಿೀ ಅಶೆಾಂಚ್ ಮುಾಂದರುನ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ನಿದೇಯಶಕ್ ಮಂಡಳ್ಾಂತ್ಚ್ ಎಕಾ ಟ್, ಸಹಕಾರ್, ಟಿೀಮ್ ವಕ್ಯ ನಾ – ತರ್, ಸಂಸೊಿ ಕಸೊ ಅಭಿವೃದ್ ಜಾತಲ್ಲ? ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್, ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಹರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಸಾಿ ಾ ಾಂನಿ ಕಶೆಾಂ ವೃತಿತ ಪರತಾ, ಡೈನಮಸಂ ಆಸನಾ, ಆನಿ, ಕಲೆಯಚೊ ಸಾ ಭಾವ್ನ, ಸಾಾ ರ್ಥಯ, ಎಕಾಮೆಕಾಚ ಪಾಯ್ ವೊಡೆಯ ಾಂ, ಆನ್ಹಾ ೀಕಾೊ ಾ ನ್ ಬರೆಾಂ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂ ಆಡಾಾಂವ್ಯಯ ಾ ಕ್ ರ್ಪಚ್ಯಡೆಯ ಾಂ ಇತಾಾ ದ ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂತ್ಯಿೀ ಪಳ್ಾಂವ್ನ್ ಮೆಳ್ಯತ . ತಾಾ ದೆಕನ್ ಹಾಂ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ಗೀ ವ್ಯ ಅಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ಗೀ ಮಹ ಣ್ ದುಬ್ಯವ್ನ ಜಾತಾ. ಹಾಂ ಕಣಯಿ್ ೀ ದುಸೊಯಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗಯ ಾಂ, ನಹ ಯ್, ಬದಾೊ ಕ್ ವ್ಯಸತ ವ್ನ ಪರಿಗತ್ ಸಾಾಂಗಯ . ಜರ್ ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಹರ್ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲಾಾ ರ್ ಪಾಟಿಾಂ ಉಲಾಯಾಂ ತರ್ ಹಾಂಚ್ ಕಾರಣ್. ಹಾಂವ್ನ ನಿದೇಯಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಯವ್ಲೆಯಲಾಾ ಾಂ ಲಾಗಾಂ ಉಲಯಾತ ನಾ, ತ್ಲಯಿೀ ಹಾಂಚ್ ಸಾಾಂಗಾತತ್. ‘ಅಳದೂರಿಗ ಉಳದವನೇ ಗೌಡ’ ಮಹ ಳ್ಿ ಪರಿಾಂ ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಚಾಂ ಸುಾಂಕಾಣ್ ಧ್ರುಾಂಕ್ ವೃತಿತ ಪರ್ ಕಣೀ ಮುಖಾರ್ ಯೇನಾಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಮ್ಚ್ಜೆಾಂತ್ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ಣಾಂಗ್ ಶೆತಾಾಂತ್ ವಹ ಡ್ ವಹ ಡ್ ಹ್ರದೆಿ ಆಪಾಿ ಯಿಲೆೊ ಜಾರ್ತ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತಸಲಾಾ ಾಂಕ್ ಹಾಂ ಚುನಾವ್ಯಕ್ ರಾಾಂವೆಯ ಾಂ, ಉಪಾರ ಾಂತ್ ದುಸೊಯಣೆಾಂ ಆಯ್ ಾಂಚಾಂ, ಅನವಶಾ ಕ್ ರಗಿ ಇತಾಾ ದ ಖಾಯ್ಸ ನಾ. ವಹ ಡ್ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂನಿ ಆಸಿಯ ಸವೊ ತಾಯ, ವಾ ವಸಾಿ , ಸೌಕಯಾಯಾಂಯಿೀ ಹಾಂಗಾ ನಾಾಂತ್ ದೆಕನ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಆಕಷಯಣ್ ಉದೆನಾ. ಅಶೆಾಂ ಜಾಲಾೊ ಾ ನ್ ಹರಾಾಂನಿಾಂಚ್ ಆಸಕ್ತ ದಾಕಂವ್ಳಯ . ತಾಾಂಚಿಯಿೀ ಚೂಕ್ ಮಹ ಣೊಾಂಕ್ ಜಾಯಾ್ . ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಆಸಕೆತಕ್ ವ್ಯಖಣೆಯ ಾಂ ವ್ಯಜಿು . ಜರ್ ಬರೆ ತಾಾಂಡೆಲಿ, ಜೆ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ಣಾಂಗ್ ಶೆತಾಾಂತ್ ಹಳ್ಲೆೊ , ನಿದೇಯಶಕ್ ತಶೆಾಂ ಆಡಳ್ಯತ ಾ ಮಂಡಳಚ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಆನಿಕ್ಣೀ ಚಡ್ ಅಭಿವೃದೆ್ ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ಟಾಂನಿ ಚಲ್ಲಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂನಿ ಜಾರ್ತ ಾಂ ಉಣೆಾಂಪಣ್ ಆಸಾ. ಹಾ ಸವ್ನಯ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗನ್

ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಟೊ ಾ ಸಬ್ಯರ್ ಆವೆಿ ಾಂಚ್ಯಾ ನಿದೇಯಶಕ್ ಮಂಡಳ್ಕ್ ಪಾರಿ್ ಯಾಾಂ. ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಚುನಾವ್ಯಕ್ ರಾವ್ಯತ , ಜಿಕಾತ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಪಾಿ ಯಾತ . ಪುಣ್ ಥೊಡಾಾ ಚ್ ತ್ಲಾಂಪಾನ್ ತಾಾಂಚಿ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ 27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅರ್ಹಯ, ತಾಾಂಕ್ಣವಂತ್ ವೃತಿತ ಪರ್ ವಾ ಕ್ಣತ ಫುಡೆಾಂ ಸರನಾಾಂತ್. ಹಾ ವವ್ಳಯಾಂ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂ ಪಾಟಿಾಂಚ್ ಉತಾಯತ್. ಎಕಾ ಮ್ಚ್ಜಿ ನಿದೇಯಶಕಾ ಲಾಗಾಂ ಚಚ್ಯಯ ಕರಾತ ನಾ, ತೊ ಮಹ ಣಲ್ಲ, ಕ್ಣರ ಸಾತಾಂವ್ನ ಲ್ಲೀಕ್ ಪಾರ ಮ್ಚ್ಣಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಮ್ ಕತಾಯ ವಹ ಯ್ ತರಿೀ, ಆಮೆಯ ಚ್ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಆಸಾತನಾ ಥಂಯ್ ವ್ಳಶೇಸ್ ಬರೆಾಂಪಣ್, ಪರ ಗತಿ ಜಾಯಾ್ . ತ್ಲಾಂಚ್ ಹರ್ ಜಾತಿಚ ಕಣೀ ಪಂಗಾಾ ಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಸಾ ಧಯ ಬರೊಚ್ ಚಲಾತ . ಆನ್ಹಾ ೀಕ್ ಸತ್ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್, ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಲ್ಲಕಾಕ್ ಪಾದರ ಾಂಚಾಂ ಮುಖೇಲಾ ಣ್ ಇತ್ಲೊ ಾಂ ಸವರ್ರ್ ಪಡಾೊ ಾಂ, ಪಾದರ ನಾತಾೊ ಾ ರ್ ಶೆವಟ್ಚ್ ದಸನಾ! ಪಾದರ ಾಂನಿ ಮುಖೇಲಾ ಣ್ ಘೆತ್ಲೊ ಾಂ ತರ್, ತಾಾ ಪಾದರ ಕ್ ಪಾಟ್ಟೊ ಾ ನ್ ಕ್ಣತ್ಲೊ ಾಂಯಿೀ ರ್ಟಿತ ತ್, ದುಸಯತಿತ್, ಪುಣ್ ತಿತಾೊ ಾ ಚ್ ಭರಾನ್ ಕಾಮ್ ಕತಾಯತ್. ಭೀವ್ನಶ, ಫುಡೆಾಂ ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಕ್ಯಿೀ ಕಣೀ ಪಾದರ ಮುಖೇಲಾ ಣ್ ಘೆತ್ ತರ್, ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಮಜೂು ತ್ ಜಾಯ್ತ ಕಣಿ !

ಭತಿಯ 20 ವಸಾಯಾಂ ಆದಾಂ ‘ಜನವ್ಯಹನಿ’ ದಸಾಳ್ಾಂ ಸಾಿ ಪತ್ ಕೆಲಾೊ ಾ ಜನಮ್ಚ್ಧ್ಾ ಮ ಪರ ಕಾಶನ ಲಿಮಟೆಡ್ (ಜ.ಪರ .ಲಿ.) ಕಂರ್ಪನಿಕ್ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾನ್ ದಲೆೊ ಾಂ ರಿೀಣ್ ಪಾಟಿಾಂ ಮೆಳನಾತ್ಲಾೊ ಾ ನ್, ಆನಿ ಜ.ಪರ .ಲಿ. ಕಂರ್ಪನಿ ಭಾರಿಚ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತ ರಿತಿನ್ ವೊಮೆತ ಾಂ ಪಡ್ಲಾೊ ಾ ನ್, ಕನಾಯಟಕ ಹೈಕಡಿತ ಾಂತ್ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾನ್ ಘಾಲಾೊ ಾ ಕೇಜಿಕ್ ಲಾಗನ್, ಜ.ಪರ .ಲಿ. ಕಂರ್ಪನಿಚಿ ಆಸ್ತ -ಬದಕ್ ವ್ಳಕಾಂಕ್ ಪವಯಣಾ ಮೆಳ್ಯಿ ಾ . ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಾಂನಿ ಅಶೆಾಂ ರಿೀಣ್ ದೀವ್ನ್ ತೊಪ ಆಪಾಿ ಯಿಲೆೊ ಾಂ ಸಗಾಿ ಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪಳ್ಾಂವ್ನ್ ಮೆಳ್ಯತ . ಪುಣ್ ಬಂದ್ ಪಡೊನ್ 15 ವಸಾಯಾಂ ಜಾಲಾೊ ಾ ಜ.ಪರ .ಲಿ. ಕಂರ್ಪನಿಚ್ಯಾ ಕಟಾ ಣಾಂತ್ ವ್ಳಕೆಯ ತಸಲೆಾಂ ಉರಾೊ ಾಂ ತರಿೀ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಮಹ ಣ್ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾನ್ಾಂಚ್ ಸಾಾಂಗಜೆ! (ನ್ೀಟಿಸ್ ಕಪಾಯ: www.mccbank.in)

ಹಾ ಚ್ ಮಹನಾಾ ಾಂತ್, ಅಗೀಸ್ತ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯಾತ ರಾ, ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಚ್ಯಾ ನಿದೇಯಶಕಾಾಂಚಿ ವ್ಳಾಂಚವ್ನಿ ಚಲೆತ ಲಿ. ಹಾ ಪಾವ್ಳ್ ಾಂಯಿೀ ದೀನ್ ಪಂಗಡ್ ಸಾ ಧಯ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ವ್ಳಾಂಚವ್ನಿ ಹಶೆದಾರಾಾಂಚಿ. ಕಣೀ ವ್ಳಾಂಚೊನ್ ಆಯಾೊ ಾ ರಿೀ, ತಾಣಾಂ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಪರ ಗತ್ಲಕ್ ವ್ಯವ್ಳರ ಜೆ. ಅಸಹಕಾರ್, ಮನಸಾತಪ್, ಝಗಾ ಾಂ ಸಕ್ ಡ್ ಸಾಾಂಡ್ಸನ್ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಪರ ಗತಿ ಜೊಡ್ಸಾಂಕ್ ಕಮರ್ ಬ್ಯಾಂಧುನ್ ಬದ್ ತ್ಲನ್, ದೃಢ್ ಮನ್ೀಭಾವ್ಯನ್ ವ್ಯವ್ಚಯಾಂ ಗಜೆಯಚಾಂ. ಚುನಾವ್ಯಕ್ ರಾವ್ಯತನಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ವ್ಳರೊೀಧ್ ಸಾ ಧಯ ಕರೆಯ ಾಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಜಿಕನ್ ಆಯಿಲಾೊ ಾ ಾಂನಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ವ್ಯಡೊಾಂಕ್ ಆನಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜಾಾಂವ್ಯಯ ಾ ಕ್ ಜಿದಾಿ ನ್ ರ್ಪಚ್ಯಡಿಜೆ. ಆಪೊ ತಾಾಂಕ್ ಕ್ಣರ ಯಾತಮ ಕ್, ಸಕಾರಾತಮ ಕ್ ಆನಿ ಬರೆಪಣಕ್ ವ್ಯಪಾರಿಜೆ ಶಿವ್ಯಯ್, ಝಗಾ ಾಂ-ಮನಸಾತಪ್ ಆಸಾ ಕರುಾಂಕ್ ನಹ ಯ್. ಕ್ಣತ್ಲಾಂಯಿೀ ಜಾಾಂವ್ನ, ಆಮೆಯ ಾಂ ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಆಮ ಗವ್ನಯ ಪಾಾಂವೆಯ ಪರಿಾಂ ಪರ ಗತಿ ಜೊಡ್ಸಾಂದ ಆನಿ ಊಾಂಚ್ಯರ್ಕ್ ಪಾವೊಾಂದ ಮಹ ಣ್ ‘ಬುಡ್ಸ್ ಲ್ಲ’ ಆಶೆತಾ. ಚುನಾವ್ನ ಬಯಾಯ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಲನ್, ಬಯಾಯಾಂತ್ಲೊ ಬರೆ ಅಭಾ ರ್ಥಯ ನಿದೇಯಶಕ್ ಜಾಾಂವ್ಳಿ ತ್, ಆನಿ, ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದೆ್ ಕ್ ತ್ಲ ವ್ಯವ್ತ್ಲಯಲೆ ಮಹ ಣ್ ಆಮೊಯ ಭವಯಸೊ. ಬೆರ ೀಕ್ಣಾಂಗ್ ನೂಾ ಸ್: ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಮಹ ಳ್ಿ ಪರಿಾಂ, ಪಾಟ್ಟೊ ಾ ಹಫಾತ ಾ ಾಂತ್ ದಸಾಳ್ಯಾ ಪತಾರ ಾಂನಿ ಎಾಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಚಾಂ ಏಕ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ಪಳ್ಾಂವ್ನ್ ಮೆಳ್ಿ ಾಂ. 28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಮ್ಚೀರಿಕಾೊಂತ್ ಆವ ೈಜಾಸಾ ಕ ೊಂಕಣಿ ಪೊಂತುರ್

ಕಾಂಕಣ ಭಾಷೆಚಾಂ ಪರ ಪರ ಥಮ್ ಭುಗಾಾ ಯಾಂಚಾಂ ಪಾಂತುರ್ ಮಹ ಣ್ ಹೊಗಿ ಗಕ್ ಪಾತ್ರ ಜಾಲೆೊ ಾಂ ಆವೈಜಾಸಾ ಆಗಸ್ತ ೫ವೆರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಬೇ ಏರಿಯಾಾಂತಾೊ ಾ ರಾನ್್ ರಿನಕಾಂಡಾ ಸಭಾಾಂಗಾಿ ಾಂತ್ ಪರ ದಶಿಯತ್ ಜಾಲೆಾಂ.

ಬರಾಾ ಸಮ್ಚ್ಜೆಚ್ಯಾ ನಿಮ್ಚ್ಯಣಕ್ ಆಧಾಾ ತಿಮ ಕ್, ವೈಜಾಾ ನಿಕ್, ಜಾತಾಾ ತಿೀತ್ ತಸ್ತಾಂ ಸಮ್ಚ್ಜಿಕ್ ಗೂಣಾಂನಿ ಭರ್ಲೆೊ ಾಂ ಹಾಂ ಪಾಂತುರ್ ಆವೈಜಾಸಾ. ಹಾಂ ಪಾಂತುರ್ ಪೂನಾಾಂತಾೊ ಾ ಫಿಲ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯಾ ಟ್ ಹಚೊ ಪದೆಾ ೀದಾರ್ ಡಾ| ರಮೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಹಣೆಾಂ ದಗಿ ಶಯನ್ ದಲಾಾಂ. ಹಾಂ ತಾಚಾಂ ದುಸ್ತರ ಾಂ ಕಾಂಕಣ ಪಾಂತುರ್. ಆವೈಜಾಸಾ ಸಂಪೂಣ್ಯ ಉಡ್ಸಪ ಸ್ತಜಾರಾಾಂತ್ ಕಾಡ್ಲೆೊ ಾಂ. ಚ್ಯಳೀಸಾಾಂ ವಯ್ರ ಭುಗಾಾ ಯಾಂನಿ ಹಾಂತುಾಂ ಪಾತ್ರ ಘೆತಾೊ . ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಟ್ಟೊ ಟ್ಟಾಂತ್ ಜಾಲಾೊ ಾ ಬೃಹತ್ ಕಾಂಕಣ ಸಮೆಮ ೀಳ್ಯವೆಳಾಂ ೨೦೧೬ ಇಸ್ತಾ ಾಂತ್ ಹಾ ಪಾಂತುರಾಚಾಂ ಉದಾಾ ಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದಾಖೊೊ ಕೆಲ್ಲೊ . ಆವೈಜಾಸಾ ಸಭಾರ್ ಅಾಂತರಾಯಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ಪಾಂತುರೊೀತಸ ವ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಳಾಂಚುನ್ ಯೇವ್ನ್ ನಾರ್ಥಯ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಹಡ್ಲಾಯ್್ ಇಾಂಟರ್ನಾಾ ಶನಲ್ ಫಿಲ್ಮ ಫ್ಸಿ್ ವಲಾಾಂತ್ ಹಕಾ ಎವ್ಯಡ್ಯ ಒಫ್ ಎಕಸ ಲೆನ್ಸ ಪರ ಶಸಿತ ಮೆಳ್ಯಿ ಾ ಮಹ ಣ್ ಕಳ್ಯನ್ ಆಯಾೊ ಾಂ.

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಾ ಕೆದಾಂಚ್ ಸುಖ್ ಮೆಳ್ಯತ ಅಪೂರ ಪ್ ಅಸಿೊ ಕಮಡಿ ಪಳ್ಾಂವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ

-*ರಿಚಿಯ ಜೊನ್ ಪಾಯ್ಮ್ *

*ಎಟಿಎಾಂ* ಕ್ಣತಿೊ ಸೊಭಿತ್ ದಸಾತಯ್ ತುಾಂ ಎಟಿಯಮ್ಚ್ಮ ವತಿಯ ತುಜಿ ಮಹಮ್ಚ್

*ಬಜೆಟ್* ಬಜೆಟ್ ಟಿವ್ಳರ್ ಪಳ್ವ್ನ್ ಘಂಟೆಭರ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಾ ನ್ ಆಕೆರ ೀಕ್ ಸಾಾಂಗಯ ಾಂ ಇತ್ಲೊ ಾಂಚ್ ಬಡಾಯ ಟ್ ದುಬ್ಯಿ ಾ ಮನಾೆ ನ್

ಘರಾಾಂನಿ ಇಗಜಾಯಾಂನಿ ಇಸೊ್ ಲಾಾಂನಿ ಖಾಂಸರಿಾ ೀ ಹಸೊ ದಸಾನಾತ್ಲಾೊ ಾ ಹಾ ಕಾಳ್ಯರ್ ತುಜೆಕಡೆ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಟಿಾಂ ವೆಚ ಮ್ಚ್ತ್ರ ಹಸೊನ್ಾಂಚ್ ಆಸಾತತ್ ದುಖ್ ತುಜೆಲಾಗಾಂ ಝಳ್ಯ್ ನಾ ನಾಪಾಸಿ, ಪಾಡಾರಿ ಸಾಹತಿ ಆನಿ ಫುಡಾರಿ ಸೈತ್ ತುಜೆಸಮೊರ್ ಹಸಾತತ್ ಮಹ ಣ್ ಖಬರ್

ವ್ಳಡಂಬನ್ ಕರೊಡಾಾಂಚಾಂ ಏಕ್ ವಸ್ಯ ವ್ಯಯಾಿ ಾ ಾಂಚಾಂ ಸಕಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕಾಯಾಿ ಾ ಾಂಚಾಂ ವಹ ಡಾಾಂಚ್ಯಾ ಫಾಯಾಿ ಾ ಾಂಚಾಂ

ಶೆಾಂಭರಾಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್‍ ಜಾಾಂವೊಯ ಅಪರಿಮತ್ ಮೊೀಗ್ ತುಜೊ ವ್ಯಳತಲ್ಲ ಏಕ್ ಹಜಾರಾಚ್ಯಾ ನ್ಟ್ಟ ಪಯಾಯಾಂತ್ ಆತಾಾಂ ದಡೊ ಕೆಲಾಯ್ ಅರುಣ್ ಜೆಟಿೊ ಚ್ಯಾ ಕರ್ಪಯನ್

ನಾ ಆಮಯ ಭುಕ್ ಬದಲಾತ

ತುಜಾಾ ತಿತ್ಲೊ ಾಂ ಗರ ೀಸ್ತ ಗಭ್‍ಯ 31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದುಸ್ತರ ಾಂ ಖಂಚಾಂಯ್ ನಾ ಕ್ಣತ್ಲೊ ಾಂ ವೆಲಾಾ ರಿೀ ಭರೊನ್ಾಂಚ್ ಆಸಾತ ರಿಜವ್ನಯ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಕಮೆ್ ನ್ ಗರ ೀಸ್ತ ದುಬ್ಯಿ ಾ ಾಂಮದೆಾಂ ಭೇದ್ ಕರಿನಾಾಂಯ್ ತುಾಂ ಕೆದಾ್ ಾಂಯ್ ಸವ್ಯಯಾಂನಿ ತುಕಾ ಭೆಟೆಾ ತ್ ಕಾಡ್ಯ ಹತಿಾಂ ಆಸಾೊ ಾ ರ್ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್ ಸಂತೊೀಸ್ ದಾಂವೆಯ ಾಂ ಏಕ್ಚ್ಯ ಮೆಶಿನ್ ತುಾಂ ಪಾವ್ನಸ ಯೇಾಂವ್ನ ಗೀಮ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಸದಾಾಂ ಆಮೆಯ ಕಶಿನ್ ತುಾಂ ಯೇಾಂವ್ನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಡಿಮೊನಿಟೈಸ್ತಶನ್ ಯಾ ಕಸಿೊ ಾಂಯ್ ಕಮ್ಚ್ಯಾಂ ಮುಾಂದಸಿಯ ತುಜಿಾಂ ಬೊರಿಾಂ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂ ಬಗಾಯಲ್ ತುಜೆರ್ ಕೆದಾಂಚ್ ಯೇನಾ ಜಾಾಂವ್ನ ಎಟಿಯಮ್ಚ್ಮ

*ಅರ್ದೆಂ* ಮದಾೊ ಾ ಸಾಲಾಾಂತ್ ವೊಣೊದ ವಯ್ರ ಸೊಬ್ಯತಲಿ ಸೊರ್ತ್ ಅಲಾತ ರ್ ತಾಾಂತು ಸಾಾಂತಾಭಕಾತ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಭಾಗವಂತ್ ಖುಸಾಯ ಮದೆಾಂ ಸೊಬ್ಯತಲಿ ಸಾಯಿಬ ಣ್ ಅಾಂಕಾಾ ರ್ ವಡಿೊ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಸಂಗo ತ್ಲಸ್ಯ ರಜಾರ್ , ಗಾಯಾನಾ ಗಾವ್ನ್ ವಡಿಲಾಾಂಚ ಬೆಸಾಾಂವ್ನ ಮ್ಚ್ಗನ್ ಅಸುಲಾಾ ಾಂತ್ಲೊ ಾಂ ವ್ಯಾಂಟ್ಕನ್ ಖಾoವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ ಸುಖ್ ದುಖ್ ಉಲ್ಲವ್ನ್ ನಿದೆತ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ ಎಕಾಚ್ ವೊಳಾಂತ್ ಗುಸೊನ್

*ಅತಾೆಂ ....* ಮದಾೊ ಸಾಲಾಾಂತ್, ವೊಣೊದ ವಯ್ರ ಸೊಬ್ಯತ ಚ್ಯಳಸ್ ಇಾಂಚ್ಯಚಿ ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿವ್ಳ ತಾಾಂತು ಸೊನಿ, ಜಿ ಸಿನಿಮ್ಚ್ , ಜಿ ಟಿವ್ಳ, ಸಾಾಂಗಾತಾ ಅನೇಕ್ ಕಲಸ್ಯ ಚ್ಯನ್ಹಲಾಾಂ ಹತಾಾಂತ್ ಆಸಾತತ್ ಮೊಲಾದಕ್ ಮೊಬೆಲಾಾಂ ಮ್ಚ್ಜೊಾ ನ್ ಗಲಾಾ ತ್ ದೆವ್ಯಚಿ ಪಾಯಾ್ ಲಾಾಂ

-*ರಿಚಿಯ ಜೊನ್ ಪಾಯ್ಮ್ *

ಸೊಫಾರ್, ಬೆಡಾಾ ರ್, ಬ್ಯಲಾ್ ನಿಚರ್, ರಾಾಂದಾಯ ಾ ಕಡಾರ್, ಆಸಾತತ್ ಸವ್ನಯ ರ್ಝ ಮೊಬ್ಯಯ್ೊ ದಾಾಂಬ್ಯಯ ರ್ ವೆಹ ಳ್ಯರ್ ನಾ ಘರಾಾಂತ್ ಆಮೊರಿ ಯಾ ತ್ಲಸ್ಯ ರಜಾರ್ ಸೊವ್ಳಸ್ ವಹ ರಾಾಂ ಆಸಾತತ್ ಪೇಸ್ ಬುಕ್, ಸ್ತ್ ೈಪ್, ವ್ಯಟ್ಟಸ ಪಾರ್ ನಾ ವೇಳ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಂವ್ಯಯ ಾ ಕ್ ನಾ ವೇಳ್ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಜೆಾಂವ್ಯಯ ಕ್ ಪಜಾಿ , ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ. ಆನಿ ಇತರ್ ಬ್ಯಯಾೊ ಾ ಖಾಣಾಂತ್ ಆಜ್ ಮಹ ನಿಸ್ ಭಿಗಾಡಾೊ ಐಶರಾಮ್ಚ್ಚ್ಯಾ ಜಿೀವನಾಕ್ ದೆವ್ಯನ್ ಮಹ ನಾೆ ಾ ಕ್ ಭಲೆಯಾಂ ಜಾಣಾ ರ್ಾಂತ್ ಮಹ ನಿಸ್ ಬುಡೊೊ ಲೆಟೇಸ್್ ಟೆಕ್ ಲ್ಲಜಿಾಂತ್ ಅಶೆಾಂಚ್ ಜಿೀವನಾಕ್ ವ್ಳಸೊರ ನ್ ಬುಡಾೊ ಾ ರ್ ಸೊಶಲ್ ಮಡಿಯಾಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಲಾಸ್ತತ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ ಯಮೊ್ ಾಂಡಾಚ್ಯಾ ಉಜಾಾ ಾಂತ್

*ಲೇಟೆಸ್್ ಟೆಕ್ ಲ್ಲಜಿ...*

✍ *ಸುರೇಶ್ ಸಲಾಡ ನಾಾ , ಪನ್ವವ ಲ್ , ಸಕೆಿ ೀಶ್ಪಪ ರ್* 32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಿೀಲ ಗಿರಿ

ಕಹೂ ಕೂ ಸಿೀಟಿ ಗಾಡಿ , ಜಾಗಾಯಿತ ಮನಾ ಪರ ತಿನಿತಾ ರಾತಿ ಊಟಿ ಉದಕ ಮಂಡಲ ಗಾಡಿ ,ನಾತಿತ ಲೆ ಜಿೀವನ ವಾ ಥಯ ಕಾಡಿ

ರೈಲ ಗಾಡ್ಲ

ಕಹೂ ರಾಗಾರಿ ಸರಲಿ ಗಾಡಿ , ಚಕರ ಘು೦ವತ ಧಾ೦ವಲಿ ಗಾಡಿ ವರುಷ ನಿಸಲಿಯ ಆಯುಷಾ ಸರಲಿ , ಜೇವನ ಗಾಡಿ ಧಾ೦ವ್ತ ಗಲಿೊ ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ ಲ್ಲೀಕ ಪಾವಲೆ , ಜಿೀವನ ಸುಗಮ ಸೂತರ ಮಹ ಳಿ ಲೆ ಧೀನುಯ ಬಯಿಸುನು ಲಾಾಂಬುನು ಗಲೆೊ ,ಚಕರ ಜಿೀವನ ಪೂತಿಯ ಕೆಲೆಲೆ

ಚುಕ್ ಪುಕ್ ರೈಲಾ ಗಾಡಿ , ಕಹೂ ಕೂ ರೈಲ ಗಾಡಿ ಆಮೆಾ ಲೆ ಕಾಲ ರೈಲಾ ಗಾಡಿ ,ಪರ ೀತಿ ಬ್ಯಾಂಧ್ವಾ ಬಂಧಿಲೇ ಗಾಡಿ ನಿೀಲ ಗರಿ ಥ೦ಢ ಧಾಮ , ವಹ ರೆತ ವಹ ಕ್ ಲಾ ಮಧುಂದರ ಧಾಮ ದರ ಷ್ಟ್ ದರ ಷ್ಟ್ ಮಲನಾ ಗಾಡಿ , ಅಾಂಕರ ರ್ಪರ ೀಮ ಜಿೀವನ ಗಾಡಿ

ಸುಾಂದರ ಪಯಣ ರೈಲಾ ಪಯಣ , ನಿೀಲ ಗರಿ ಪಯಣ ಸಮ ರಣ ಮರ್ಾ ದೇವನು ಚೊೀಣ್ಗ ಗಾಡಿ , ಅದುು ತ ವ್ಳಹಂಗಮ ಧಾಮ ಪಯಣ ಚಡ್ಸಯ ಬ್ಯಳ ನಾತರ ಪ್ಲೀಣತ ರ , ನಿೀಲ ಗರಿ ಪಯಣ ರ್ತತ ಲೇ ರ್ತತ ಲೇ ಮಗಲೆ ಸ್ತ್ ೀಷನ್ ರ್ತತ ಲೇ , ದೇವನು ವತತ ಲೂ ಯೇಕ ದವಸು

-ಉಮಾಪತಿ

ಚಿಕ್ ಪುಕಾ್ ತಾಳ ಮ್ಚ್ನಾಚಾ ೀ , ಹೃದಯ ಝೇಾಂಕಾರ ವ್ಳೀಣ ಲಯಾಚ ವ್ಯರೇ ಉರ್ಬ ಲೆ ಕೇಶ ರಾಶಿ ,ಓಡನಿ ಉರ್ಬ ಲೆ ಮೊೀಹಕ ಪಾಶಿ 33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಸಾತ ಆನಿ ಫಟ್ ಆಸ್ಲೆೊ ಾಂ ಆಪುಟ್ ಸತ್ಚ್ ಮಹ ಳ್ಯಿ ಾ ಪರಿಾಂ ಲಾಗಾತ . ವ್ಳವ್ಳಧ್ ಮ್ಚ್ಧ್ಾ ಮ್ಚ್ಾಂನಿ ಪರ ಕಟ್ ಜಾಾಂವ್ಯಯ ಾ ಖಬ್ಯರ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಾಹೀರಾತಾಾಂಕ್ ತಜಿಾ ೀಜ್ ಕರುನ್ ಪಳ್ಾಂವ್ನ್ ಅಸಕ್ ತ ಆಸ್ಲಿೊ ಾಂ ಕಾಳ್ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಧ್ವೆಾಂ ಮಣತತ್ ಆನಿ ಧ್ವೆಾಂ ತ್ಲಾಂ ಕಾಳ್ಾಂಚ್ ಮಹ ಳ್ಯಿ ಾ ಪರಿಾಂ ಮ್ಚ್ಾಂದುನ್ ಘೆತಾತ್. ಅಸಲಿಚ್ಯ ಏಕ್ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಉಬ್ಯಿ ಲಾಾ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಅಖಾಾ ದೇಶಾಂತ್; ಪರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ದೇಶಚಿ ರಾಜಧಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಯ ಾ ಡೆಲಿಹ ಾಂತ್.

ಡೆಲ್ಾ ೆಂತ್ರ ಫಟ್ಕಿ ರ

ಪಾಟ್ಟೊ ಾ ಥೊಡಾಾ ವಸಾಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಡೆಲಿಹ ಾಂತ್ ಚಲಾಯ ಾ ರಾಜಕ್ಣೀಯ ವ್ಳಶಾ ಾಂತ್ ಆಯ್ ಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಯ ಾ ಪರಿಾಂ ಸಾ ತಂತ್ರ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಫುಡೆಾಂ ಕೆದಾಂಚ್, ಖಂಯ್ಯಿೀ ಆಯ್ ಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಲೆೊ ಾಂ ನಾ. 2014 ಇಸ್ತಾ ಚ್ಯಾ ಪರ್ೊ ಾಂ ಅಸಲಿ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಉಬ್ಯಿ ಲಿೊ ನಾ. ತರ್ 2015 ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ತರ ಪಾವ್ಳ್ ಾಂ ಆಮ್ ಆದಮ ಪಾಟಿಯಚೊ ಸಕಾಯರ್ ರಚನ್ ಜಾಲಾೊ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ವ್ಳಚಿತ್ರ ಘಡೆೊ ಾಂ? ಆಮ್ ಆದಮ ಪಾಟಿಯಚೊ ಸಕಾಯರ್, ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ತಾಾಂಚಾಂ ಸಂಘಟನ್ ತಶೆಾಂಚ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾಯರಾಚೊ ಪರ ತಿನಿಧಿ ಲೆಫಿ್ ನ್ಹಾಂಟ್ ಗವನಯರ್ ಆನಿ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾಯರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಾಂ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ತಕಾರ ರ್ ಚಲಾತ ಆನಿ ಕಶೆಾಂ ತಾಾ ತಕಾರ ರಾ ವವ್ಳಯಾಂ ಡೆಲಿಹ ಚ್ಯಾ ಲ್ಲಕಾಚಾಂ ಜಿೀವನ್ ಕಷ್ಟ್ ಾಂಚಾಂ ಆನಿ ಅಸತ ವಾ ಸ್ಿ ಜಾಲಾಾಂ ಆನಿ ಹಕಾ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕೀಣ್ ಕಾರಾಣ್ ಮಹ ಳ್ಿ ಾಂ ಸಮೊಿ ಾಂಚಿ ಗಜ್ಯ.

ಕೊೀಣ್?

-ವಿನ್ವ್ ೆಂಟ್‍ ಬಿ. ಡ್ಲ’ೆಲೊಿ

ರಾಜಕ್ಣೀಯ್ ಖೆಳ್ ಕೇವಲ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮ್ಚ್ತ್ರ ಕತಾಯತ್ ನಹ ಯ್; ಸದಾಾಂಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಾ ಯ ವಾ ವಹರಾಾಂತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಉಲವ್ಯಿ ಾ ಾಂತ್ "ತೊ / ತ್ಲಾಂ ಪ್ಲಲಿಟಿಕ್ಸ ಕತಾಯ / ಖೆಳ್ಯತ " ಮಹ ಣ್ ಆಯ್ ಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಯ ಾಂ ಸದಾಾಂಚಾಂ ಜಾಲಾಾಂ. ಪ್ಲಲಿಟಿಕ್ಸ ಖೆಳ್ತಲಾಾ ಾಂ ವವ್ಳಯಾಂ ಸಾಮ್ಚ್ನ್ಾ ಮನಾೆ ಕ್ ಸತ್ ಖಂರ್ಯ ಾಂ ಆನಿ ಫಟ್ ಖಂರ್ಯ ಾಂ ಮಹ ಳ್ಿ ಾಂ ಪಾಕಯಾಂಕ್ ಬೊೀವ್ನಚ್ ಕಷ್್ ಜಾತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಳ್ ಾಂ ಸತ್ ಆಸ್ಲೆೊ ಾಂ ಫಟ್ ಮಹ ಣ್

ಪರ ಜಾಪರ ಭುತಾಾ ಚಿ ಬುನಾಾ ದ್ ಚ್ಯರ್ ಘಟ್್ ಖಾಾಂಬ್ಯಾ ಾಂಚರ್ ಹೊಾಂದನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತ್ಲ ಚ್ಯರ್ ಖಾಾಂಬೆ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾತ್ - ಶಸಕಾಾಂಗ್(ಲೆಜಿಸ್ತೊ ಟಿವ್ನ), ಕಾಯಾಯಾಂಗ್ (ಎಕೆಸ ಕಾ ಟಿವ್ನ), ನಾಾ ಯಾಾಂಗ್ (ಜುಡಿಶಿಯರಿ) ಆನಿ ಪತ್ರ ಕಾರಿತಾ (ಮೀಡಿಯಾ). ಶಸಕಾಾಂಗಾಾಂತ್ ಮೆಳ್ಯನ್ ಆಸಾತ್ ಸಕಾಯರ್ ಆನಿ ರಾಜಕಾರಣ ಜಾಾಂಚಾಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾ ಕಾನೂನಾಾಂ ಕಚಯಾಂ ತಿಾಂ ಕಾಯಯರೂಪಾಕ್ ಹಡೆಯ ಾಂ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾ ಕಾಯಾಯಾಂಗಾನ್ ಆನಿ ಹಾ ಕಾಯಾಯಾಂಗಾಾಂತ್ ರ್ತಾ ನವ್ ರ್ಶಹ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಐಏಎಸ್ ಒಫ಼ಿಸಸ್ಯ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಕಾಯರಿ ನವ್ ರ್. ಹ ಒಫಿಸಸ್ಯ ಆನಿ ನವ್ ರ್ ಆರ್ಪಿ ಾಂ ಕೆಲಾೊ ಾ ಮೀಟಿಾಂಗಾಾಂ ಆನಿ ಕಾಮ್ಚ್ ವ್ಳಶಿಾಂ ರಾಜಕಾರಣಾಂಕ್ ವದಯ ದತಾತ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ನಹ ಯ್ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯಯರೂಪಾಕ್ ಹಡ್ಸಾಂಕ್ ಕ್ಣತ್ಲಾಂಯ್ ಅಡ್ ಳ್ ಆಸಾ ತರ್ ಸೂಚಿತ್ ಕತಾಯತ್ ಯಾ ತಾಾ ವ್ಳಶಿಾಂ ತಾಾಂಚಿ ಕ್ಣತ್ಲಾಂಯ್ ಸಲಹ ಆಸಾ ತರ್ಯಿೀ ದತಾತ್. ಏಕ್ ಸಾಮ್ಚ್ನ್ಾ ರಾಜಾಾ ಾಂತ್ ನವ್ ರ್ಶಹ ತಾಾ ಚ್ ರಾಜಾಾ ಚ್ಯ ಮಂತಿರ ಾಂಕ್ ಜವ್ಯಬ್ಯಿ ರ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾತ್. ಅಸಲಿಚ್ ವಾ ವಸಾಿ ಡೆಲಿಹ ಾಂತ್ಯಿೀ ಆಸ್ಲಿೊ ಪೂಣ್ ಮೇ 2015 ಮೊೀದ ಸಕಾಯರಾನ್ ಕೆಜಿರ ವ್ಯಲಾಚ್ಯಾ

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಕಾಯರಾಕ್ ಏಕ್ ಅದಸೂಚನ್ ಜಾಾ ರಿ ಕರುನ್ ಸಾಾಂಗೊ ಾಂ ಕ್ಣೀ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಡೆಲಿಹ ಚ ಐಎಎಸ್ ಒಫಸ ಼ಿ ಸ್ಯ ಡೆಲಿಹ ಅಧ್ಯರಾಜಾಾ ಚ್ಯಾ ಮುಖಾ ಮಂತಿರ ಕ್ ನಹ ಯ್ ಬಗಾರ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾಯರಾಚೊ ಪರ ತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾಯ ಾ ಲೆಫಿ್ ನ್ಹಾಂಟ್ ಗವನಯರಾಕ್ ಸಿೀಧಾ ಜವಬ್ಯಿ ರ್ ಮಹ ಣ್. ಹೊ ಹವ್ಯ್ ಸ್ಲ್ಲೊ ಮೊೀದ ಸಕಾಯರಾಚೊ ಅಪರ ಜಾತಾಾಂತಿರ ಕ್ ನಿಧಾಯರ್. ಆನಿ ಹಾ ನಿಧಾಯರಾ ಪಾಟ್ಟೊ ಾ ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಆಪಾಿ ಕ್ ಎಲಿಸಾವ್ಯಾಂತ್ ಸತತ ರಾಾಂತ್ ಕೇವಲ್ ತಿೀನ್ ಬಸಾ್ ದವ್ನ್ ಸಲಾ ಯಿಲಾೊ ಾ ಕ್ ಡೆಲಿಹ ಚ್ಯಾ ಪರ ಜೆ ಥಂಯ್ ಮೊೀದಚೊ ಪರ ತಿೀಕಾರಿ ಮನ್ೀಭಾವ್ನ. ತಾಾ ಅಪರ ಜಾತಾಾಂತಿರ ಕ್ ಅದಸೂಚನ್ಹ ಮ್ಚ್ರಿಫಾತ್ ಸವ್ನಯ ನೇಮಕಾ ಣಚೊ ಆನಿ ಎಾಂಟಿ-ಕರಪಾ ನ್ ಬೂಾ ರೊಚ್ಯಾ ವಯ್ರ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮುಖಾ ಮಂತಿರ ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ಯಿೀ ಕಾಡ್ಸನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ . ಇತಾೊ ಾ ವಹ ಡ್ ಬಹ್ರಮತಾನ್ ಡೆಲಿಹ ಚ್ಯಾ ಪರ ಜೆನ್ ವ್ಳಾಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾೊ ಾ ಕೆಜಿರ ವ್ಯಲ್ ಸಕಾಯರಾಕ್ ಖಂರ್ಯ ಾಂಯ್ ಬರೆಾಂ ಕಾಮ್ ಕರುಾಂಕ್ ದಾಂರ್ಯಾಾಂನಿ ಪಡೊನ್ ಆಡೊಿ ಸ್ ಮ್ಚ್ಗಾೊ ಾ ರಿ ಕಬ್ಯೊ ತ್ ಮೆಳ್ಯನಾ ತಸಲಿ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಘಾಲಿೊ ಹಟೊ ರ್ಶಹ ಮೊೀದನ್. ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಯರಾಕ್ ಆನಿ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾಯರಾಕ್ ಖಂಯಸ ರ್ ಆನಿ ಕ್ಣತೊೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ ಮಹ ಳ್ಯಿ ಾ ವ್ಳಶಾ ಾಂತ್ ಕೆಜಿರ ವ್ಯಲಾನ್ ಉಚಾ ನಾಾ ಯಾಲಯಾಾಂತ್ ತಿೀನ್ ವಸಾಯಾಂ ಪರ್ೊ ಾಂ ಘಾಲಾೊ ಾ ಕೇಸಿಚಾಂ ತಿೀಪ್ಯ ರ್ತಾ ಮಹ ಣಸರ್ ರಾಕಾಯ ತಿತ್ಲೊ ಾಂ ಸಂಯಮ್ಯಿೀ ಮೊೀದಕ್ ನಾ ಜಾಲಾಾಂ. ಜರ್ ಅಧಿಕಾರಿಾಂಚ್ಯಾ ನೇಮಕಾ ಣಚೊ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಲಾೊ ಾ ಯಾ ಭರ ಷ್ಟ್ ಚ್ಯರಾಾಂತ್ ಲಿಪ್ ತ ಆಸ್ಲಾೊ ಾ ಅಧಿಕಾರಿಾಂಕ್ ಶಿಕಾಾ ದಾಂವೊಯ ಅಧಿಕಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರಂವ್ಯಯ ಾ ಮುಖಾ ಮಂತಿರ ಲಾಗಾಂ ನಾ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ರದಾಾ ಕ್ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಮೊೀಲ್ ಆಸಾ? ಖಂಯಯ ತೊ ಸಕಾಯರಿ ನವ್ ರ್ ತಾಚ ಆದೇಶ್ ಪಾಳತ್? ತಾಾ ವ್ಳಶಾ ಾಂತ್ ಚ್ಯರ್-ಪಾಾಂಚ್ ಮಹನಾಾ ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಳವ್ಳಧ್ ಥರಾಾಂನಿ ಏಕ್ ವ್ಯಟ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಸಾಂಕ್ ಅಸಫಲ್ ಜಾಲಾೊ ಾ ಕೆಜಿರ ವ್ಯಲಾಕ್ ಲೆಫಿ್ ನ್ಹಾಂಟ್ ಗವನಯರಾಚ್ಯಾ ದಫತ ರಾಕ್ ವಚೊನ್ ನ್ೀವ್ನ ದೀಸ್ ಬಸಾಜಯ್ ಪಡೆೊ ಾಂ. ಪೂವ್ನಯ ಸೂಚನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪಾಿ ಚ್ಯಾ ದಫತ ರಾಕ್ ಆಯಿಲಾೊ ಾ ಎಕಾ ರಾಜಾಾ ಚ್ಯಾ ಮುಖಾ ಮಂತಿರ ಕ್ ಸಯ್ ತ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಫ಼ಿಾಂವ್ನ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲಾೊ ಾ ಹಾ ಮೊೀದಚ್ಯಾ ಚಮ್ಚ್ಯ ಕ್ ಇತೊೊ ಹಾಂಕಾರ್ ತರಿೀ ಖಂಯಯ ಜರ್ ತಾಕಾ ಮೊೀದಚೊ ಪಾಟಿಾಂಬೊ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ತರ್? ಡೆಲಿಹ ಾಂತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ವ್ಳಷಮ್ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಆತಾಾಂ ಉಜೊಬ ಾಂಕ್ ದುಸ್ತರ ಾಂ ಏಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತ್ಲಾಂ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾ ಫ್ಬೆರ ರ್ 2018-ಂಾಂತ್ ಡೆಲಿಹ ಚ್ಯಾ ಮುಖಾ ಸಚಿವ್ಯಚರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ ಮಹ ಳ್ಯಿ ಕೇವಲ್ ಏಕ್

ಆರೊೀಪ್. ಹಾ ವ್ಳಶಾ ಾಂತ್ಯಿೀ ಪ್ಲಲಿಸ್ ಖಂಯಾಯ ಚ್ ನಿಧಾಯರಾಕ್ ರ್ಾಂವ್ನ್ ನಾಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾ ವ್ಳಶಾ ಾಂತ್ಯಿೀ ನಾಾ ಯಾಲಯಾಾಂತ್ ಪರ ಕರಣ್ ಚಲೆತ ಚ್ ಆಸಾ. ಗಜಾಲ್ ಆಶಿ ದಸಾತ ಕ್ಣೀ "ಪಂದಾ ಪಡಾೊ ಾ ರ್ಯಿೀ ನಾಕ್ ವಯ್ರ " ಮಹ ಳ್ಯಿ ಾ ಪರಿಾಂ ಡೆಲಿಹ ಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾವ್ಯಾಂತ್ ನಾಕ್ ಚಾಂಚುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ ಮೊೀದ ಆಪೊ ಸಲಾ ಣ ವಳ್ಯ್ ನ್ ಘೆಾಂವ್ನ್ ತಯಾರ್ ನಾ; ಸಲಾಾ ಲಾಾ ರ್ಯಿೀ ಆಪಾಿ ಚಾಂಚ್ ಚಲಾಜಯ್ ಮಹ ಳ್ಿ ಾಂ ಜಿದ್ಿ . ತಾಾ ದೆಕನ್ ಆಮ್ ಆದಮ ಪಾಡಿತ ಚ್ಯಾ ವ್ಳದಾಯಕಾಾಂಚರ್ ಸಾಮೂಹಕ್ ಅತಾಾ ಚ್ಯರ್; ಪ್ಲಲಿಸ್ ಆಪಾಿ ಚ್ಯಾ ಚ್ ಹತಾಖಾಲ್ ಆಸಾತ್ ಮಹ ಣ್ ತಾಾಂಚೊ ದುರುಪಯೀಗ್ ಕರುನ್ ನಾಕಾ ಜಾಲಾೊ ಾ , ಆಧಾರ್ ನಾತ್ಲಾೊ ಾ ಕೇಸಿಾಂನಿ ಕೆಜಿರ ವ್ಯಲ್ ಸಮೇತ್ ಇತರ್ ಮಂತಿರ ಾಂಕ್ ಫಸವ್ನ್ ಘಾಲೆಯ ಾಂ, ತಾಾಂಕಾಾಂ ಜೈಲಾಾಂತ್ ಘಾಲೆಯ ಾಂ ಆನಿ ತಾಣಾಂ ತಾಾಂಚಾಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಲಾೊ ಾ ಪರಿಾಂ ಅಡ್ ಳ್ ಹಡೆಯ ಾಂ ಕಾಮ್ ಕತಾಯ ಮೊೀದ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸಕಾಯರ್. ಮೊೀದಚಿ ಹ ಚ್ಯಲ್ ಪಳಯಾತ ನಾ ಅಶೆಾಂ ಲಾಗಾತ ಕ್ಣೀ ಸಗಿ ಭರ ಷ್ಟ್ ಚ್ಯರಿ ಆಮ್ ಆದಮ ಪಾಡಿತ ಾಂತ್ಚ್ ಭಲಾಾ ಯತ್ ಮಹ ಳ್ಯಿ ಾ ಪರಿಾಂ.

ಆಮ್ ಆದಮ ಪಾಡಿತ ಚೊ ಭರ ಷ್ಟ್ ರಾಚೊ ಮುದಿ ವೊೀಡ್್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾರತ್ ಭರ ಷ್ಟ್ ಚ್ಯರ್ ಮುಕ್ತ ಕತಾಯಾಂ ಮಹ ಣ್ ದಾಂಗರ ಫ್ರಾವ್ನ್ ಭರ ಷ್ಟ್ ಚ್ಯರಾಾಂತ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಪಣಾಂ ಲಿಪ್ ತ ಜಾಲಾೊ ಾ ಮೊೀದಕ್ ಭರ ಷ್ಟ್ ಚ್ಯರಿ ದಸಾತ ತ್ ಕೇವಲ್ ಡೆಲಿಹ ಚ್ಯಾ ಆಮ್ ಆದಮ ಪಾಡಿತ ಾಂತ್. ಕ್ಣತೊೊ ಆಡ್ಪಾಯ್ ದಲಾಾ ರಿೀ ಕೆಜಿರ ವ್ಯಲ್ ಸಕಾಯರಾಚಿಾಂ ಬರಿಾಂ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂ ಮುಕಾರುನ್ ವೆತಾನಾ ಥೊಡಾಾ ಚ್ ಮಹನಾಾ ಾಂನಿ ಜಾಾಂವ್ಯಯ ಾ ಎಲಿಸಾವ್ಯಾಂನಿ ಕೆಜಿರ ವ್ಯಲಾಕ್ಚ್ ಜಿೀಕ್ ಮೆಳ್ತಲಿ ಮಹ ಳ್ಯಾ ಭಿಾಂಯಾನ್ ಕಾಾಂಪ್ಲಾಂಕ್ ಲಾಗಾೊ ಮೊೀದ. ಪಾಟ್ಟೊ ಾ ಎಲಿಸಾಾಂವ್ಯಾಂನಿ ಇವ್ಳಎಮ್ ಸ್ತಟಿ್ ಾಂಗ್ ಕರುನ್ ಜಿಕ್ಲಾೊ ಾ ಪರಿಾಂ ಮುಖಾೊ ಾ ಎಲಿಸಾಾಂವ್ಯಾಂನಿ ಅಸಾಧ್ಾ ಮಹ ಳಿ ಖಂತ್ಯಿೀ ದಸುಾಂಕ್ ಲಾಗಾೊ ಾ . ನ್ೀಟ್ಬಂದ ಕರುನ್ ಜಮಯಿಲೆೊ ಪರ್ೆ ಯಿೀ ಲೇಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಾ ರಾಾ ಲಿ ಕರುನ್ ಆನಿ ದೇಶಚ್ಯಾ 125 ಕರೊಡ್ ಲ್ಲಕಾಕ್ ವೊಟ್ಟ ಖಾತಿರ್ ವ್ಯಾಂಟ್ಕನ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲೆ ಮಹ ಳ್ಯೊ ಾ ಪರಿಾಂ ಲಾಗಾತ . ದೆಕನ್ ಹರ್ ಇಕಾರ ದಸಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅನಿಯೀಜಿತ್ ವ್ಳದೇಶಿ ಪಯ್ಿ ಕರುನ್, ಥಂಯ್

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸ್ಲಾೊ ಾ ದೇಶ್ ರ್ಲಟ್ಕನ್ ದಾಾಂವ್ನಲಾೊ ಾ ವ್ಯಾ ಪಾರಿಸಾತಾಂ ಕಡೆ ಘುಟ್ಟಚೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರುನ್ ಪಯಸ ಜಮೊ ಕಚ್ಯಾ ಯ ಯೀಜನಾ ಶಿವ್ಯಯ್ ದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ಲಾೊ ಾ ಆಪಾೊ ಾ ಖಾಸ್ ಉದಾ ೀಗ್ಪತಿಾಂಕ್ ರ್ಸ್ತ್ ಸ್ ಹಡ್ಸನ್ ದೀವ್ನ್ ಎಲಿಸಾಾಂವ್ಯ ವೆಳ್ಯರ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಬರೆಾಂ ಪಳ್ಯ ಾಂ ಯೀಜನ್ಯಿೀ ಚ್ಯರ್ಲಚ್ ಆಸಾ. ಮೊೀದಚ್ಯಾ ಚಿಾಂತಾಾ ಪರ ಮ್ಚ್ಣೆ ಹಾಂ ಸವ್ನಯ ತಾಚೊ ಶಿಷ್ಟ್ ಚ್ಯರ್, ಭರ ಷ್ಟ್ ಚ್ಯರ್ ನಹ ಯ್! ಎಕಾ ಕಶಿನ್ ಐಎಎಸ್ ಒಫಿಸಸ್ಯ ಸಾಾಂಗಾತತ್ ಕ್ಣೀ ಆಮ್ ಆದಮ ಪಾಡಿತ ಚ ವ್ಳದಾಯಕ್ ತಾಾಂಚರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕತಾಯತ್ ಮಹ ಣ್ ಆನಿ ದುಸಾರ ಾ ಕಶಿನ್ ಮೊೀದಖಾಲ್ ಆಸ್ಲೆೊ ಸವ್ನಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಜಿರ ವ್ಯಲಾಚ್ಯಾ ಮನಾೆ ಾಂಕ್ ವ್ಳವ್ಳಧ್ ಪರ ಕರಣಾಂನಿ ಫಸವ್ನ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಜಯಾೊ ಾಂನಿ ಫಿಚ್ಯರ್ ಕತಾಯತ್; ಫಟಿ್ ರಾಾ ಕೇಸಿಾಂನಿ ನಾಾ ಯಾಲಯಾಾಂತ್ ಲ್ಲಳಯಾತ ತ್! ಏಕ್ಚ್ ಏಕ್ ಪಯಾೆ ಚೊ ಫಾಯಿ ನಾತ್ಲಾೊ ಾ ಪಾಲಿಯಮೆಾಂಟರಿ ಸ್ತಕೆರ ಟರಿಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ರದಾಿ ಾ ಾಂಕ್ ಲಾಗನ್ ಎಕ್ಚ್ ಪಾವ್ಳ್ ಾಂ ಎಕ್ಣಾ ೀಸ್ ವ್ಳದಾಯಕಾಾಂಕ್ ನಿಲಂರ್ತ್ ಕರಯಾತ ! ದುಸಾರ ಾ ಕಶಿನ್ ಆಪಾಿ ಚರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ತ ದೆಕನ್ ಭೆಾ ಾಂ ದಸಾತ ಮಹ ಳ್ಯಿ ಾ ನಿಬ್ಯನ್ ಸವ್ನಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸವ್ನಯ ಮೀಟಿಾಂಗಾಚಾಂ ಬಹಷ್ಟ್ ರ್ ಕತಾಯತ್. ಮೊೀದ ಆನಿ ಕೆಜಿರ ವ್ಯಲಾ ಮರ್ಾಂ ಬಸ್ಲ್ಲೊ ಲೆಫಿ್ ನ್ಹಾಂಟ್ ಗವನಯರ್, ಲ್ಲಕಾಚ್ಯಾ ಹತಾ ಖಾತಿರ್ ಪುಣ ಸಮಸಾಾ ಪರಿಹರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಪರ ಯತ್್ ಕಚ್ಯಾ ಯ ಬದಾೊ ಕ್ ಬೊಸಾಚ್ಯಾ ಹಶರಾಾ ಚರ್ ಆಪಾೊ ಾ ಆಸನಾರ್ ಘಟ್್ ಬಸೊನ್ ಸಗಿ ತಮ್ಚ್ಷ್ಟ ಪಳ್ಯಾತ . ಆರ್ಪೊ ಸಿದಾ್ ಾಂತಿಕ್ ಮತಭೇದ್ ದೆಗರ್ ದವರುನ್ ಪರ ಂಡ್ ಬಹ್ರಮತಾನ್ ವ್ಳಾಂಚೊನ್ ಆಯಿಲಾೊ ಾ , ಲ್ಲಕಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣ ಖಾತಿರ್ ಕಚ್ಯಾ ಯ ಕಾಮ್ಚ್ ವ್ಳಶಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಂವ್ನ್ ಆಪಾಿ ಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿಲಾೊ ಾ ಎಕಾ ಮುಖಾಾ ಮಂತಿರ ಕ್ ಸಯ್ತ್ಯಿೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ದೀಾಂವ್ನ್ ನಿರಾಕಸಿಯತಾ! ಅಸಲಾಾ ಪರಿಸಿಿ ತ್ಲಾಂತ್ ಅಧಾಾ ಯ ರಾಜಾಾ ಾಂತ್ ಆಸೊಯ ಅಧಯ ಸಕಾಯರ್ ಚಲ್ಲಯ ಅಸಾಧ್ಾ ಆನಿ ಲ್ಲಕಾ ಖಾತಿರ್ ಬರಿಾಂ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂ ಕರುಾಂಕ್ಯಿೀ ಹಜಾರ್ ಅಡ್ ಳೀ ರ್ತಾತ್ ಮಹ ಳ್ಯಿ ಾ ಕಾರಾಣಕ್ ಲಾಗನ್ ಡೆಲಿಹ ಕ್ ಪೂಣ್ಯ ರಾಜಾಾ ಚೊ ದಜೊಯ ಮೆಳ್ಯಯ ಾ ಖಾತಿರ್ ಡೆಲಿಹ ಚ್ಯಾ ವಂಚಿತ್ ಲ್ಲಕಾ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಯನ್ ಕೆಜಿರ ವ್ಯಲಾಚೊ ಸಕಾಯರ್ಚ್ ಕೇಾಂದರ ಸಕಾಯರಾ ವ್ಳರುದ್್ ಆಾಂಧೀಲನ್ ಕತಾಯ! ಅಸಲೆಾಂ ಘಡಿತ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಇತಿಹಸಾಾಂತ್ಚ್ ಪರ್ೊ ಾಂ.

ಗವನಾಯರಾನ್ ಸಮಸಾಾ ಪರಿಹರ್ ಕಚ್ಯಾ ಯಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್ ದವರುಾಂಕ್ನಾ. ಅಕೆರ ೀಕ್ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪುಣ್ ಮೀಟಿಾಂಗಾಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಾಂವ್ನ ಆನಿ ಕಾಮ್ಚ್ಕ್ ಲಾಗಾತಾಂವ್ನ ಮಹ ಣ್ ಪರ ಕಟಣ್ ದಲಾೊ ಾ ಕ್ ಹಾಂ ಆಾಂಧೀಲನ್ ತತಾ್ ಲಾಕ್ ಸಂಪಾಿ ಾಂ. ಪೂಣ್ ಡೆಲಿಹ ಕ್ ಪೂಣ್ಯ ರಾಜಾಾ ಚೊ ದಜೊಯ ಮೆಳ್ಯಯ ಾ ಖಾತಿರ್ ಆಾಂಧೀಲನ್ ಮುಕಾಸುಯನ್ ವೆತ್ಲಲೆಾಂ ಮಹ ಣ್ ಕೆಜಿರ ವ್ಯಲಾನ್ ಸಾಾಂಗಾೊ ಾಂ. ಆತಾಾಂ ಏಕ್ ಸವ್ಯಲ್ : ಹೊ ಸಮಸೊಸ ಪರ್ೊ ಾಂ ಕ್ಣತಾಾ ಖ್ ಉದೆಾಂವ್ನ್ ನಾ? 2015 ಪರ್ೊ ಾಂ ಡೆಲಿಹ ರಾಜಾಾ ಾಂತ್ ಕಾಂಗರ ಸ್ ಆನಿ ರ್ಜೆಪನ್ ಶಸನ್ ಚಲಯಿಲೆೊ ಾಂ ಆನಿ ತಾಾ ವೆಳಾಂ ಕೇಾಂದಾರ ಾಂತ್ ಕಾಂಗರ ಸ್ ಯಾ ರ್ಜೆಪಚೊಚ್ ಸಕಾಯರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ . ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಳ್ ಾಂ ವ್ಯದ್ ಉಠ್‍ಲಲೆೊ ತರಿೀ ತ್ಲ ಥಂಯ್ಯ ನಿವ್ಯಚಯಾಂ ಪರ ಯತ್್ ಜಾತಾಲೆಾಂ; ಕಾಂಗರ ಸ್ ಆನಿ ರ್ಜೆಪ ಮರ್ಾಂ ಬರೊ ತಾಳ್-ಮೇಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ . ಪೂಣ್ ಭರ ಷ್ ಚ್ಯರ್ ವ್ಳರೊೀಧಿ ಕೆಜಿರ ವ್ಯಲ್ ಪರ್ೊ ಾಂ ಜಾತ್ಲಲೆಾಂ ತಶೆಾಂ ಭರ ಷ್ಟ್ ರಾಾಂತ್ ಲಿಪ್ ತ ಜಾವ್ನ್ ತಸಲ್ಲ ತಾಳ್ ಮೇಳ್ ಕರುಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ . ಕೇಜಿರ ವ್ಯಲಾಚಿ ಲ್ಲೀಕ್ಪರ ಯತಾ ಏಕ್ತಂತಿರ ಕ್ ಮೊೀದ ಜಿರವ್ನ್ ಕಾಣೆಾ ಾಂವ್ನ್ ಸಕಾಂಕಾ್ . ಕಾನೂನಾಾಂಚೊ ದುರುಪಯೀಗ್ ಕರುನ್ ಕಶೆಾಂ ಪುಣೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಳ್ ಾಂ ಕೆಜಿರ ವ್ಯಲಾಕ್ ಮುಖಾ ಮಂತಿರ ಚ್ಯಾ ಹ್ರದಾ್ ಾ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಲಟ್ಕನ್ ಘಾರ್ಲನ್, ಕೇವಲ್ ತಿೀನ್ಾಂಚ್ ಬಸಾ್ ಆಸ್ಲಾೊ ಾ ಆಪಾೊ ಾ ಪಾಡಿತ ಕ್ ಸಕಾಯರ್ ರಚುಾಂಕ್ ಜಾಯಾ್ ತರಿೀ ಲೆಫಿ್ ನ್ಹಾಂಟ್ ಗವನಾಯರಾ ದಾಾ ರಿಾಂ ಆಪಾಿ ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ನ್ ಮೊೀದನ್ ಕೆಲೆೊ ಾಂ ಹ ಮಹಕಪರ ಯತ್್ ಮಹ ಣೆಾ ತ್. ಲಾಹ ನ್ ಭುಗಯ ಆಸಾತನಾ ತೊ ಚ್ಯಯ್ ವ್ಳಕಾತಲ್ಲ ನಹ ಯ್; ಎಕಾ ಚ್ಯರ್ಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮ್ಚ್ಧ್ಕ್ ಪಧಾಥಾಯಾಂಚಾಂ ರ್ಸ್ತ್ ಸ್ ಕತಾಯಲ್ಲ ಮಹ ಣ್ ಥೊಡಿಾಂ ಮುಳ್ಯಾಂ ಸಾಾಂಗಾತ ತ್; ದೇಶ ಖಾತಿರ್ ಗಾಾಂವ್ನ ಸೊಡ್ಲ್ಲೊ ನಹ ಯ್, ರ್ಸ್ತ್ ಸಾಾಂತ್ ಸಾಾಂಪಡ್್ ಪಡ್ಲಾೊ ಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಚುಕಾರಿ ಮ್ಚ್ರುನ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ಸನ್ ದಾಾಂವ್ನಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಾ ವೆಳಾಂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸಾಕ್

ಕಾಂಗರ ಸ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಸನ್ ಹರ್ ಸವ್ನಯ ಪಾಡಿತ ಾಂನಿ ಕೆಜಿರ ವ್ಯಲಕ್ ಉಗಾತ ಾ ನ್ ಪಾಟಿಾಂಬೊ ದಲ್ಲ; ಡೆಲಿಹ ಚಿ ಪರ ಜಾ ಲಾಖಾಾಂನಿ ರಸಾತ ಾ ಕ್ ದೆವ್ಳೊ , ತರ್ಯಿೀ ಮೊೀದನ್ ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಅಧಿೀನ್ ಆಸಾಯ ಾ ಲೆಫಿ್ ನ್ಹಾಂಟ್ 36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ತವ್ಯಯಲ್ಲೊ ಮಹ ಣ್ಯಿೀ ಆನಿ ಥೊಡಿಾಂ ಮುಳ್ಯಾಂ ಸಾಾಂಗಾತತ್. ಗುಜಾರ ತಾಾಂತ್ ತಿೀನ್ ಪಾವ್ಳ್ ಾಂ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮುಖಾ ಮಂತಿರ ಮಹ ಣ್ ಬಡಾಯ್ ಕಚುಯ ನ್ ಆತಾಾಂ ದೇಶಚ್ಯಾ ಪರ ಧಾನಮಂತಿರ ಚ್ಯಾ ಹ್ರದಾಿ ಾ ರ್ ಆಸೊಯ ನರೇಾಂದ್ರ ದಾಮೊೀದರ್ ಮೊೀದ ಗುಜಾರ ತಾಾಂತ್ ಜಾಲಾೊ ಾ ಸಾಾಂಪರ ದಾಯಿಕ್ ದಂಗಾಾ ಾಂಕ್ ಫಾಮ್ಚ್ದ್ ಶಿವ್ಯಯ್ ಗುಜಾರ ತ್-ಮೊೀಡೆಲಾಕ್ ನಹ ಯ್; ತ್ಲಾಂ ಮೊೀಡೆಲ್ ಕೇವಲ್ ಕಾಗಾಿ ರ್, ಇಸಿತ ಹರಾಾಂನಿ ಆನಿ ವ್ಳವ್ಳಧ್ ಮ್ಚ್ಧ್ಾ ಮ್ಚ್ಾಂನಿ ಮ್ಚ್ತ್ರ . ಹಾಂ ಮೊಡಲ್ (ಮ್ಚ್ಡಾಚಾಂ ನಹ ಯ್) ಆನಿ ಕಾಂಗರ ಸಾಚೊ ಭರ ಷ್ಟ್ ಚ್ಯರ್ - ಹಾ ದನಾಾಂಚೊಯಿೀ ಲೇಖ್ನಾತ್ಲಾೊ ಾ ರಾಾ ಲಿಾಂನಿ ಆನಿ ವ್ಳವ್ಳಧ್ ಮ್ಚ್ಧ್ಮ್ಚ್ಾಂನಿ ಪರ ಚ್ಯರ್ ಕರುನ್ ಲ್ಲಕಾಕ್ ಮ್ಚ್ಾಂಕಡ್ ಕರುನ್ ಮುಖಾ ಮಂತಿರ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಜಾಲಾಾ ರ್ಯಿೀ ಚ್ಯರ್ ವಸಾಯಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ಯಿೀ ವ್ಳವ್ಳಧ್ ಮ್ಚ್ಧ್ಾ ಮಂನಿ ಗುಜಾರ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಡೊಲಾಚೊ ಬರಬರ ಆವ್ಯಜ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ಶಿವ್ಯಯ್ ದೇಶಾಂತ್ ಖಂಯಸ ರ್ಯಿೀ ತ್ಲಾಂ ಮೊೀಡೆಲ್ ದಸೊನ್ ಯೇನಾ ಆನಿ ಕಾಂಗರ ಸಾಚೊ 2G ಘೊಟ್ಟಳ್ಯ ಇಲ್ಲೊ ಧಾಾಂಪುನ್ ವಚಯಾಂ ಪರ ಯತ್್ ಜಾಲಾಾಂ ಶಿವ್ಯಯ್ ಚ್ಯರ್ ವಸಾಯಾಂನಿ ಕಾಾಂಯ್ಯ ಉಗಾತ ಡಾಕ್ ಯೇಾಂವ್ನಕ್ನಾ. ದೇಶಚ್ಯಾ ಹರ್ಯಕ್ ನಾಗರಿಕಾಕ್ ಪಂದಾರ ಲಾಖ್ ಮೆಳ್ತಲೆ ಮಹ ಣ್ ಬೊಬ್ಯಟ್ಕನ್ ವೊೀಟ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ ಮೊೀದ ನ್ೀಟ್ಬಂದ ವವ್ಳಯಾಂ ಲ್ಲಕಾಚಾಂ ಆಸ್ಲೆೊ ಾಂಯಿೀ ಇಲೆೊ ಾಂ ಬೆಾಂಕಾಾಂನಿ ಜಮೊ ಕರುಾಂಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಆಪಾೊ ಾ ಆಪ್ತ ಮತಾರ ಾಂಚಾಂ ಲಾಖೊಾಂ ಕರೊಡ್ ರಿೀಣ್ ಮ್ಚ್ಫಿ ಕಚ್ಯಾ ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಥೊಡಾಾ ಾಂಕ್ ದೇಶಥಾವ್ನ್ ಪಲಾಯನ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸಹಯ್ ಕಚ್ಯಯಾಂತ್ಚ್ ವಾ ಸ್ಿ ಶಿವ್ಯಯ್ ಲ್ಲಕಾಚ್ಯಾ ಪರ ಧಾನ್ ಸ್ತವ್ಯಕಾಚಿ ಸ್ತವ್ಯ ಗಲಾಾ ಖಡಾಾ ಾ ಾಂತ್. ಇತ್ಲೊ ಾಂ ಜಾಲಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ಯಿೀ ರ್ಜೆಪ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಅಮತ್ ಶಚ್ಯಾ ಸಹರ್ನ್ 2019ಚಾಂ ಎಲಿಸಾಾಂವ್ನ ಕಶೆಾಂ ಪುಣೀ ಜಿಕಾಜಯ್ ಮಹ ಣ್ ಸಾ ಪಾಿ ಾಂತ್ ಕೆಳಾಂ ಖಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮೊೀದ PM. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸಾತನಾ ಡೆಲಿಹ ಚೊ ಏಕ್ ಲಾಹ ನ್ CM ಆಪಾಿ ಕ್ ಪತಾಾ ಯನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಳ್ ಾಂ PM ಜಾಾಂವ್ಯಯ ಾ ವ್ಯಟೆರ್ ಕಾಾಂಟೊ ಮಹ ಣ್ ಲೆಕನ್ ತಾಕಾ ಹ್ರಮು್ ನ್ ಕಾಡೆಯ ಾಂ ಹರ್ ಪರ ಯತ್್ ಕರಿನಾಸಾತಾಂ ರಾವ್ಯತ್ಗೀ?

ಖಾತಿರ್ ವ್ಯವ್ಚ್ಯಾ ಯ ಫುಡಾರಾಾ ಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ವ್ಳಾಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಸಾಂದ ಮಹ ಳಿ ಆಶ ಕಯಾಯಾಂ. ಮೊೀದ ತಸಲೆ ಫಟಿ್ ರೆ ಕೇವಲ್ ಡೆಲಿಹ ಾಂತ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ನಹ ಯ್, ಹರ್ ಪರ ದೇಶಾಂತ್, ಹರ್ ಸಾಮ್ಚ್ಜಿಕ್, ರಾಜಕ್ಣೀಯ್, ಧಾಮಯಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಕ್ ಆನಿ ವೈಜಕ್ಣೀಯ್ ರಂಗಾಾಂತ್ಯಿೀ ಆಸಾತ್. ಸವ್ನಯ ಜಾಗರೂಕ್ ನಾಗರಿಕಾಾಂನಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ , ತಸಲಾಾ ಾಂಕ್ ವಳ್ಯಾ ಾಂಚೊ ಪಾತೊತ ಲಾಗವ್ನ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ತಾಾಂಚೊ ಜಾಗ ಖಂಯ್ಗೀ ಮಹ ಳ್ಿ ಾಂ ದಾಖಂವ್ನ್ ದಾಂವ್ಳಯ ಗಜ್ಯ. ತಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಖಂಯಾಯ ಯ್ ಹ್ರದಾ್ ಾ ರ್ ಆಸೊಾಂಕ್ ಆಯೀಗ್ಾ ; ತಾಣಾಂ ಆಸಾಜಯ್ ಜಯಾೊ ಾಂನಿ ಚಕ್ಣ್ ಚಲವ್ನ್ !

ತರ್ ಡೆಲಿಹ ಾಂತ್ ಫಟಿ್ ರೊ ಕೀಣ್? ಸೊೀಸಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಚರ್ ಫೇಕ, ಗೂಗಲಾಚರ್ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್ಯ ಅತಿಭರ ಷ್್ ಆನಿ ಹಟೊ ರ್ಶಹ ಮಹ ಣ್ ಕಪರ ಸಿದ್್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಭಾರತಾ ತಸಲಾಾ ವ್ಳಶಲ್ ದೇಶಚೊ ಪರ ಧಾನಮಂತಿರ ಮಹ ಣೊಾಂಕ್ ಸವ್ನಯ ಭಾರತಿೀಯಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ನಹ ಯ್ಗ!? ರ್ಾಂವ್ಯಯ ಾ ಎಲಿಸಾಾಂವ್ಯಾಂನಿ ದೇಶಚ ಹರ್ ನಾಗರಿಕ್ ಆಪೊ ವ್ಳವೇಚನಾ ಸಕತ್ ವ್ಯಪಾರುನ್ ದೇಶಚ್ಯಾ ಉದಗಯತ್ಲ 37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾ ಧಯ ಕಾಂಕಣಾಂತ್ ಆನಿ ಭಾಷಣ್ ಸಾ ರ್ಯ ಕಾಂಕಣ ಆನಿ ಕನ್ ಡಾಾಂತ್ ಆಸ್ತೊ . ಸಾ ಧಾಾ ಯಚೊ ಸಂಚ್ಯಲಕ್ ಬನಾಯಡ್ಯ ಜೆ. ಕಸಾತನ್ ಸವ್ಯಯಾಂಕ್ ಸಾಾ ಗತ್ ಕೆಲೆಾಂ. ವ್ಳಗಾರ್ ಫಾ| ಸಾ್ ಾ ನಿ ತಾವೊರ ನ್ ತಿೀಪ್ಯದಾರಾಾಂಕ್ ಫುಲಾಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸಾ ಧಯ ಚ್ಯರ್ಲ ಕೆಲ್ಲ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಾ ಕ್ಣಾ ಣ್ ಶೈಲಾ ಡಿ’ಅಲೆಮ ೀಡಾನ್ ಸಾ ರ್ಯ ಚಲರ್ೊ . ಸಾ ಧಾಾ ಯಾಂನಿ ಪರ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ದಾ ತಿೀಯ್ ಜಿಕ್ಲಾೊ ಾ ಾಂಕ್ ವಲಯ್ ಮಟ್ಟ್ ರ್ ಪಾತ್ರ ಘೆಾಂವ್ನ್ ಅವ್ಯ್ ಸ್ ಆಸತ ಲ್ಲ. ಕಾಯಯದಸಿಯ ಜೂಲಿರ್ಟ್ ಪಾಯಾಸ ನ್ ಧ್ನಾ ವ್ಯದ್ ದಲೆ. ---------------------------------------------------------

ಸೆಂಟ್‍ ಜೊಸ್ಥಫ್ಸ್ ಇೆಂಜನಿಯ್ರಿೆಂಗ್ ಕಾಲಜೆಂತ್ರ ಪಯಾಿ ೆ ವಸಾಿಚಿ ಬಿ.ಇ. ಕಾಿ ಸ್ತ

ಕುೊಂದಾಪುರಾೊಂತ್ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ ೊ

ಮ್ಾಂಗುಿ ರ್ ಸೈಾಂಟ್ ಜೊಸ್ತಫ್ಸ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೆಜಿಾಂತ್ ಪಯಾೊ ಾ ವಸಾಯಚಿ ರ್.ಇ. ಕಾೊ ಸಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಾ ಆಗಸ್ತ ೬ವೆರ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಉಡ್ಸಪ ಪರ ದೇಶ್ ಹಣಾಂ ಲಾಹ ನ್ ಭುಗಾಾ ಯಾಂಕ್ ಕಾಂದಾಪುರಾಾಂತ್ ಕಾಣ ಆನಿ ಭಾಷಣ್ ಸಾ ಧಯ ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ಸನ್ ಹಡೊೊ . ಕತಾ

ಫಾ| ಡಯನಿಸಿಯಸ್ ವ್ಯಸ್, ರೆಕ್ ರ್, ಸಾಾಂತ್ ರ್ಲವ್ಳಸ್ ಕಾಲೆಜ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ತಿ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ಯ್ ಯಿಲ್ಲೊ . ತಾಣೆಾಂ ೨೦೧೮-೨೦೧೯ ಶಲಾ 38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವರಸ್ ಉದಾಾ ಟನ್ ಕೆಲೆಾಂ ದವೊ ರ್ಪಟವ್ನ್ . ತಾಚಾ ಬರಾಬರ್ ಫಾ| ವ್ಳಲೆ್ ರಡ್ ಪರ ಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ, ದರೆಕತರ್ ಸೈಾಂಟ್ ಜೊಸ್ತಫ್ಸ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಕ್ ಕಾಲೆಜ್, ಫಾ| ರೊಹತ್ ಡಿ’ಕಸತ , ಸಹ ದರೆಕತ , ಡಾ| ರಿಯ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲ್, ಡಾ| ರಮ್ಚ್ನಂದ ಪಯಾೊ ಾ ವಸಾಯಚ್ಯಾ ವ್ಳದಾಾ ರ್ಥಯಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮ್ಚ್ಾಂಚಿರ್ರ್ ಹಜರ್ ಆಸ್ತೊ .

ಜಿೀವ್ಯಕ್, ಕಟ್ಟಮ ಕ್ ಸಮ್ಚ್ಜಾಕ್ ಆನಿ ದೇಶಕ್ ಜವ್ಯಬ್ಯಿ ರ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾಯ್. ತಿಸ್ತರ ಾಂ, ತುಾಂವೆ ಸಾಕ್ಣರ ಫಿಸ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಾಕ್ಣರ ಫಿಸ್ ಕರಿನಾಸಾತಾಂ ತುಕ್ ತುಜಾಾ ಜಿೀವನಾಾಂತ್ ಮೈಲಾ ಫಾತೊರ್ ಜಿಕಾಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಾ ." ಮಹ ಣಲ್ಲ ಫಾ| ಡಯನಿಸಿಯಸ್ ವ್ಳದಾಾ ರ್ಥಯಾಂಲಾಗಾಂ ಉಲವ್ನ್ .

-----------------------------------------------------------

ಕೊೆಂರ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ

ಭಾಷಣ್ ಸಪ ರ್ಧಿ

"ಶಿಕೆಯ ಾಂ ಕರುಾಂಕ್, ಶಿಕೆಯ ಾಂ ಶಿಕಾಂಕ್, ಶಿಕೆಯ ಾಂ ಏಕ್ ಬರಾಾ ಗುಣಾಂಚೊ ವಾ ಕ್ಣತ ಜಾಾಂವ್ನ್ , ಶಿಕೆಯ ಾಂ ಜಿರ್ಾಂವ್ನ್ ಹಾಂಚ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾ ಶಿಕಾಪ್. ಆಯಾಯ ಾ ಜಗತಾತ ಾಂತ್ ತಿೀನ್ ಮುಖೆಲ್ ಪಂಥಾಹಾ ನಾಾಂ ದತಾ - ಪರ್ೊ ಾಂ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾ ತುಜೆಾಂ ಅಸಿಿ ತ್ಾ ಹೊಗಾಾ ಯಾ್ ಕಾ. ತುಜೆಾಂ ಅಸಿಿ ತ್ಾ ಹೊಗಾಾ ಯಾ್ ಸಾತಾಂ ಮೂಳ್ ಬದೊ ನಾಕಾ. ದುಸ್ತರ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ತುಕಾ ಜವ್ಯಬ್ಯಿ ರಿ ಘೆಾಂವ್ನ್ ಸಾಾಂಗಾತ . ತುಾಂ ತುಜಾಾ ಚ್

ಕಾಂಕಣ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ (ರಿ)ಚೊ ಭಾಷಣ್ ಸಾ ಧಯ ಆಗಸ್ತ 5 ವೆರ್ ಡಾನ್ ಬೊಸೊ್ ಹೊಲಾಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ . ಸಾ ಧಯ 5 ತ್ಲಾಂ 10, 11 ತ್ಲಾಂ 16 ಆನಿ 17 ತ್ಲಾಂ 35 ವಸಾಯಾಂ

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಧಾೊ ಾ ಾಂಕ್ ದವರ್ಲ್ಲೊ . ಮಂಗುಿ ರಾಾಂತಾೊ ಾ ವ್ಳವ್ಳಧ್ ಫಿಗಯಜಾಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾ ಧಿಯಕಾಾಂನಿ ಪಾತ್ರ ಘೆತೊೊ .

ಫಾ| ಹರಾಲ್ಾ ಮಸ್ ರೆನಾಹ ಸಾನ್ ಸಾ ಧಿಯಕಾಾಂಕ್ ಬರೆಾಂ ಮ್ಚ್ಗೊ ಾಂ. 23 ಪಂಗಡ್ ಪಾತ್ರ ದಾರಿ ಜಾವ್ಯ್ ಸಿೊ ಾಂ.

5 ತ್ಲಾಂ 10 ವಸಾಯಾಂತಾೊ ಾ ಪಂಗಾಾ ಾಂತ್ 9 ಫಿಗಯಜಾಾಂನಿ, 11 ತ್ಲಾಂ 16 ಪಂಗಾಾ ಾಂತ್ 17 ಫಿಗಯಜಾಾಂನಿ ತಸ್ತಾಂಚ್ 17 ತ್ಲಾಂ 35 ಪಂಗಾಾ ಾಂತ್ ಸಾತ್ ಫಿಗಯಜಾಾಂನಿ ಪಾತ್ರ ಕಾಣೆಾ ಲ್ಲ. ಫಾರ ನಿಸ ಸ್ ಡಿ’ಕನಾಹ , ಫಿಲ್ಲಮೆನಾ ತಾವೊರ ಆನಿ ರಿಚ್ಯಡ್ಯ ಮೊರಾಸ್ ತಿೀಪ್ಯದಾರಾಾಂ ಜಾವ್ಯ್ ಸಿೊ ಾಂ. ರೇಯಮ ಾಂಡ್ ಡಿ’ಕನಾಹ ನ್ ಕಾರ್ಯಾಂ ಚಲರ್ೊ ಾಂ, ಉಪಾಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಸುನಿಲ್ ಮನೇಝಸಾನ್ ಸಾಾ ಗತ್ ಕೆಲ್ಲ. ಜೊಸಿಸ ರ್ಥಯದರಾನ್ ತಿೀಪ್ಯದಾರಾಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಲಿ. ---------------------------------------------------------

ಕಾಸ್ಸಿಯಾೊಂತ್ ’ಯೆಯಾ, ತಕ್ಣೊ

ಸುಶಮ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ ಸಾ ಧಯ ಸಂಚ್ಯಲಕ್ಣ ಜಾವ್ಯ್ ಸ್ತೊ ಾಂ. ತಾಲೆಾಂತಾಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಯಸ ಚಾಂ ಹಾಂ ತಿಸ್ತರ ಾಂ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾ. ---------------------------------------------------------

ಖಚಿೊಯಾ’

ಸಾೊಂತ್ ಆಗ್ ೆಸ್ ಪ. ಜಿ. ಕ ಮಿಸ್ಸಿ ಪಿಯೀಗ್ಶಾಳ್ ಉದಾಾಟನ್

ಕಾಸಿಸ ಯಾಾಂತಾೊ ಾ ಐಸಿವೈಎಮ್ಚ್ನ್ ’ರ್ಯಾ, ತಕ್ಣೊ ಖಚಿಯಯಾ’ ಏಕ್ ಜಾಣಾ ಯ್ ಪಾಕಯಾಂಚೊ (ಕ್ಣಾ ಝ್) ಸಾ ಧಯ ಫಿಗಯಜೆ ಹೊಲಾಾಂತ್ ಆಾಂಡ್ಸನ್ ಹಡ್ಲ್ಲೊ . ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ರೊೀಲನ್ ಕಟಿನಾಹ ನ್ ಸಾಾ ಗತ್ ಕೆಲ್ಲ ಆನಿ 40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾಾಂತ್ ಆಗ್ ಸ್ ಕಾಲೆಜಿಾಂತ್ ಮಂಗುಿ ರ್ ಯೂನಿವಸಿಯಟಿಚ್ಯಾ ಉದಾ ೀಗಕ್ ಕೆಮಸಿ್ ರ ವ್ಳಭಾಗಾಚಿ ವಹ ಡಿಲ್್ ಡಾ| ರ್. ಕೆ. ಸರೊೀಜಿನಿನ್ ಪ.ಜಿ. ವ್ಳಭಾಗಾಚಾಂ ಕೆಮಸಿ್ ರ ಕಾಮ್ಚ್ಶಳ್ ಉದಾಾ ಟನ್ ಆಗಸ್ತ 7ವೆರ್ ಕೆಲೆಾಂ. "ಹೊ ಏಕ್ ಮಹನ್ ಸಂಸೊಿ . ಆದಾಂ ಚಲಿಯಾಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ ವಚೊಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಡ್ ಳ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಾ . ತಾಾ ತ್ಲಾಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೈಾಂಟ್ ಆಗ್ ಸ್ ಕಾಲೆಜಿನ್ ಚಲಿಯಾಾಂಕ್ ಶಿಕಾಾ ಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇಾಂವ್ನ್ ಬರಿಚ್ ಕಮಕ್ ಕೆಲಿ. ಆತಾಾಂ ಚಲಿಯ ಭಾರಿಚ್ ಊಾಂಚ್ಯರ್ಕ್ ಪಾವ್ಯೊ ಾ ತ್; ಸೈಾಂಟ್ ಆಗ್ ಸ್ ಕಾಲೆಜಿನ್ ಸಭಾರಾಾಂಕ್ ನವೊ ಜಿೀವ್ನ ದಲಾ." ಮಹ ಣಲಿ ಡಾ| ಸರೊೀಜಿನಿ.

ಆಸೊೊ " ಮಹ ಳ್ೊಾಂ ಕಾಲೆಜ್ ಪರ ನಿಸ ಪಾಲ್ ಭ| ಡಾ| ಜೆಸಿಾ ನಾ ಎ.ಸಿ. ನ್.

ಕೆಮಸಿ್ ರ ವ್ಳಭಾಗಾಚಿ ವಹ ಡಿಲ್್ ಡಾ| ಗೀತಾ ಎಮ್. ಪಾಂಟೊನ್ ಸಾಾ ಗತ್ ಕೆಲ್ಲ ಆನಿ ಪಾರ ಧಾಾ ಪಕ್ಣ ಸಂಧಾಾ ಶೆಟಿ್ ನ್ ಧ್ನಾ ವ್ಯದ್ ಅಪಯಲೆ. ಪ.ಜಿ. ಕಒಡಿಯನೇಟರ್ ಡಾ| ನ್ರ್ಲಿನ್ ಪಾಂಟೊಯ್ ಹಜರ್ ಆಸಿೊ . ---------------------------------------------------------

ಬೊೆಂದಲ್ ಇಗಜ್ಯಿೆಂತ್ರ ಸಾೆಂತ್ರ ಲೊರಸಾಚೆಂ ಫ್ಸ್ತ ಾ

"ಕಾಮ್ಚ್ಶಳ್ಯಾಂ ಕೆಮಸಿ್ ರಕ್ ಬರಿಾಂಚ್ ಗಜೆಯಚಿಾಂ, ಪರ ತಾ ಕ್ಷ್ ತಭೆಯತಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೆಳ್ಲಿೊ ಫುಡಾೊ ಾ ಜಿೀವನಾಕ್ ವ್ಯಟ್ ಕರುನ್ ದತಾ ಆನಿ ಪಂಥಾಹಾ ನಾಾಂ ಬರಾಾ ನ್ ಆಪೊ ಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ಸಕಾತ . ವ್ಳದಾಾ ರ್ಥಯಣಾಂನಿ ಹಚೊ ಬರೊಚ್ ಪರ ಯೀಗ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್" ಮಹ ಳ್ಾಂ ತಿಣೆಾಂ. "ನವ್ಯಾ ಕಾಮ್ಚ್ಶಳ್ಯಾಂತ್ ಸವ್ನಯ ರಿತಿಚಿ ಆಧುನಿಕ್ ಸೌಲಭಾ ತಾ ಆಸಾ, ಉಮೇದಾ ಾಂತಾಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪೊ ಜಾಣಾ ಯ್ ಜೊಡೆಾ ತ್. ಪರ್ೊ ಾಂ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಸಾಕ್ಣಯ ಸೌಲಭಾ ತಾ ನಾತ್ಲಿೊ ಕ್ಣತಾಾ ಜಾಗ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೊ

ಆಗಸ್ತ 10ವೆರ್ ಬೊಾಂದೆಲ್ ಇಗಜೆಯಾಂತ್ ಸಾಾಂತ್ ಲ್ಲರೆಸಾಚಾಂ ಫ್ಸ್ತ ದಬ್ಯಜಾನ್ ಆಚರಿಲೆಾಂ. ಮಂಗುಿ ಚೊಯ ರ್ಸ್ಾ ಡಾ| ಎಲ್ಲೀಯಿಸ ಯಸ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಯಾಜಕಾಾಂನಿ ಪಾತ್ರ ಘೆತೊೊ .

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬರಾಬರ್ ಫಾ| ರೊನಾಲ್ಾ ಸ್ತರಾವೊ, ಜೆಪುಾ ಸ್ತಮನರಿಚೊ ಪಾರ ಧಾಾ ಪಕ್ ಆನಿ ಫಾ| ಆಾಂಡ್ಸರ ಲಿಯ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ ಬೊಾಂದೆಲ್ಲಯ ವ್ಳಗಾರ್ ಹಣಾಂ ಪವ್ಳತ್ರ ಬಲಿದಾನ್ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಭೆಟರ್ೊ ಾಂ. ಮಸಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ರ್ಸಾಾ ನ್ ಫ್ಸಾತಚ್ಯಾ ಪಜೆಯಾಂತಾಾಂಕ್ ಬೆಸಾಾಂವ್ನ ದಲ್ಲೊ ಾ ವ್ಯತಿ ವ್ಯಾಂಟೊೊ ಾ . ಸಭಾರ್ ದೆವೊತಿ ಹಾ ಕಾಯಾಯಕ್ ಹರಿಾಂನಿ ಹಜರ್ ಜಾಲಿೊಾಂ. ಸಾಾಂಚಜಾಾ ಮಸಾಕ್ ಚುನಾಯಿತ್ ರ್ಸ್ಾ ಡಾ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ನೊ ಸಲಾಾ ನಾಹ ಮುಖೆಲ್ ಆಸೊೊ .

ಸಾಾಂಜೆರ್ ಮೂಡ್ರ್ದರ ಎಮೆಮ ಲೆಾ ಉಮ್ಚ್ನಾರ್ಥ ಕೀಟಿಯಾನ್ ಹಜರ್ ಆಸೊನ್ ಮ್ಚ್ಗಿ ಾಂ ಕೆಲೆಾಂ ಆನಿ ಚುನಾಯಿತ್ ರ್ಸಾಾ ಕ್ಯ್ ಮೆಳ್ಯಿ . ---------------------------------------------------------

ಕಾರ್ಿಳೆಂತ್ರ ಸಾೆಂತ್ರ ಲೊರಸಾಚೆಂ ಫ್ಸ್ತ ಾ

ಆಚರಣ್

ಆತ್ತತರ್ ಕಾಕಯಳ್ಯಾಂತ್ ಸಾಾಂತ್ ಲ್ಲರೆಸಾಚಾಂ ಫ್ಸ್ತ ಆಚರಣ್ ಲಾಹ ನ್ ಬ್ಯಸಿಲಿಕಾಾಂತ್ ಆಗಸ್ತ 10ವೆರ್ 42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಲೆೊ ಾಂ. ಉಡ್ಸಪ ದರ್ಸ್ತಜಿಚೊ ರ್ಸ್ಾ ಡಾ| ಜೆರಾಲ್ಾ ಐಸಾಕ್ ಲ್ಲೀಬೊ ಮಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಆಸೊೊ . ಬರಾಬರ್ ಫಾ| ಗರ ಗರಿ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ, ರೆಕ್ ರ್, ಸಾಾಂತ್ ಲ್ಲರೆಸಾಚಿ ಬ್ಯಸಿಲಿಕಾ, ಫಾ| ಜೆನಿಸ ಲ್ ಆಳ್ಯಾ ಸಹವ್ಳಗಾರ್, ಫಾ| ಜೊಸಿಾ ಫ್ನಾಯಾಂಡಿಸ್, ಡಿೀನ್, ಕಾಕಯಳ ಡಿೀನರಿ, ಫಾ| ಛೇತನ್ ಲ್ಲೀಬೊ, ಉಜಾಾ ಡ್ ಮಹನಾಳ್ಯಾ ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಸ್ತಾಂಚ್ ಮಂಗುಿ ರ್ ಆನಿ ಉಡ್ಸಪಚ ಸಬ್ಯ ಯಾಜಕ್ ಹಜರ್ ಆಸ್ತೊ .

ಮಂಡಳನ್ ಹಾ ದಸಾ ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ದವಸ್ ಮಹ ಣ್ ಪಾಚ್ಯಲಾಯ. ಹಾ ದಸಾಚೊ ರ್ಾ ೀಯ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾ ಭಾರತಾದಾ ಾಂತ್ ಯುವಜಣ್, ಭಾವ್ಯಡ್ತ ಆನಿ ದೇವ್ನ ಆಪವ್ಯಿ ಾ ಾಂಚರ್ ದೀಷ್್ .

ಆಗಸ್ತ 1ವೆರ್ 10 ದಸಾಚಿಾಂ ನ್ವೆನಾಾಂ ಆರಂಭ್‍ ಜಾಲಿೊ ಾಂ. ಆಪಾೊ ಾ ಶೆಮ್ಚ್ಯಾಂವ್ಯಾಂತ್ ಫಾ| ಛೇತನಾನ್ ಮಹ ಳ್ಾಂ ಕ್ಣೀ, "ಸಾಾಂತ್ ಲ್ಲರೆಸಾನ್ ಏಕ್ ಭಾಗ ಜಿೀಣ್ ಜಿರ್ವ್ನ್ ಸಾಾಂತಿಪಣ್ ಆಪಾಿ ರ್ೊ ಾಂ. ಹಾ ಏಕ್ಣಾ ಸಾವ್ಯಾ ಶತಮ್ಚ್ನಾಾಂತ್ ಸಾಾಂತಿಪಣನ್ ಜಿರ್ಾಂವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್್ . ಆಮ ಸಾಾಂತಿಪಣನ್ ಜಿರ್ಾಂವ್ನ್ ವಹ ಡ್ ವಹ ಡ್ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ನಾ, ಆಮ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಮಹ ಲಾ ಡಾಾ ಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ನ್ ದವ್ಯಾ ಾಂ, ಸಾಾಂತ್ ಲ್ಲರೆಸಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಯೊ ಾಂನಿ ಆಮಾಂಯ್ ಚಲಾಾ ಾಂ." ---------------------------------------------------------

ಕುಳೂರಾೊಂತ್ ’ಯುವ ಸ್ೊಂಭ್ಿಮ್ 2018’

ಐಸಿವೈಎಮ್ ಹಣಾಂ ಕಳೂರಾಾಂತ್ ’ಯುವ ಸಂಭರ ಮ್ 2018’ ಆಗಸ್ತ 5 ವೆರ್ ಸಕಾಳಾಂ 7 ವರಾಾಂಚ್ಯಾ ಮಸಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆಚರಿಲ್ಲ. ಭಾರತಿೀಯ್ ರ್ಸಾಾ o

ಹಾ ಚ್ ಸಂದಭಿಯಾಂ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಶರ ಮದಾನ್ ಚಲರ್ೊ ಾಂ. ನಿತಳ್ಯರ್ಕ್ ಮ್ಚ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಕಸಾತಳ್ ಸಾಫ್ ಕೆಲೆಾಂ, ಝ್ಝಡಾಾಂ ಲಾಯಿೊ ಾಂ ತಸ್ತಾಂಚ್ ಥೊಡೆ ಖೆಳ್ಪಂದಾಾ ಟ್ ಚಲರ್ೊ .

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹತಾಚಿ ಒಫಿಸರ್ ಭ| ಲತಾ ಫ್ನಾಯಾಂಡಿಸ್, ರೆಡ್ ಕಾರ ಸ್ ಒಫಿಸರ್ ವ್ಳನಿತಾ, ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಒಫಿಸರ್ ಮಧುರ, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬ್ರಲ್ ಮುಥುರಾಜ್ ಹಾ ಕಾಯಾಯಕ್ ಹಜರ್ ಆಸಿೊ ಾಂ. ---------------------------------------------------------

ಮ್ಚಡೊಂಕಾಪ್ ಕಾಮ್ಚೊಲ್ ಕಾಲ ಜಿೊಂತ್ ರಸಾಾ ಭ್ದ್ಿತ್ರ

ಮೆಂಟ್‍ ಕಾೆಿಲ್ ಸ್ಥೆಂಟ್ ಲ್ ಶಾಲಾೆಂತ್ರ ’ಅಟಲ್ ಟ್ಕೆಂರ್ರಿೆಂಗ್ ಲಾೆ ಬ್’

ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಕಾಮೆಯಲ್ ಕಾಲೆಜಿಾಂತ್ ಮೊಡಾಾಂಕಾಪ್ ಪ್ಲಲಿಸ್ ಠಾಣಾ ಬರಾಬರ್ ರಸಾತ ಾ ಭದರ ತಿ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ ಆಗಸ್ತ 9 ವೆರ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ಸನ್ ಹಡ್ಲೆೊ ಾಂ. ಸಬ್ರ ಇನ್ಸ್ರ್ಪಕ್ ರ್ ಂದರ ಶೇಖರ್, ಬಂಟ್ಟಾ ಳ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಲಿಸ್ ಠಾಣಾ ಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ಯ್ ಯಿಲ್ಲೊ . ಹಣೆಾಂ ಹಾಂ ಕಾರ್ಯಾಂ ದವ್ಳ್ ರ್ಪಟವ್ನ್ ಉದಾಾ ಟನ್ ಕೆಲೆಾಂ. ರಸಾತ ಾ ರ್ ಜಾಾಂವ್ಳಯ ಾಂ ಅವಾ ಡಾಾಂ ಕಸಿಾಂ ಆಡಾಾಂವ್ಳಯ ಾಂ ಆನಿ ರಸಾತ ಾ ಭದರ ತಿ ಕಸಿ ಸಾಾಂಬ್ಯಳ್್ ವಹ ಚಿಯ ಹಾ ವ್ಳಶಿಾಂ ತಾಣೆ ಮ್ಚ್ಹ ಹತ್ ದಲಿ. ಭ| ಪ್ಲರ | ಎಮ್. ಸುಪರ ಯ ಎ.ಸಿ, ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಸಾಿ ನಾರ್ ಆಸಿೊ . ಸಹ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲ್ ಆನಿ ವ್ಳದಾಾ ರ್ಥಯ

ಕನಾಯಟಕ್ ಪ್ಲರ ವ್ಳನ್ಸ ಭ| ಕಾಮೆಯಲ್ ರಿೀಟ್ಟ ಹಣೆಾಂ ಮೌಾಂಟ್ ಕಾಮೆಯಲ್ ಸ್ತಾಂಟರ ಲ್ ಶಲಾಾಂತ್ ’ಅಟಲ್ ಟಿಾಂಕರಿಾಂಗ್ ಲಾಾ ಬ್ರ’ ಉದಾಾ ಟನ್ ಕೆಲಿ.

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನರಹರಿ ಪವಿತಾರ್ ಆಟ್ಕಚಿ ಆಮಾಸ್ತ

ಹಾ ಪರ ಯೀಗ್ಶಳ್ಯ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ವ್ಳದಾಾ ರ್ಥಯಾಂಕ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಾಂತಾಾ ಾಂಚಿ ಶರ್ಥ ದಾಖಂವ್ನ್ ಏಕ್ ಸಂಪನೂಮ ಳ್ ಆಮಾಂ ಆಸಾ ಕೆಲಾಾಂ. ತಾಣ ತಾಾಂಚೊಾ ನವೊಾ ಐಡಿಯಾ ಕಾಯಾಯರೂಪಾಕ್ ಹಡ್ಸಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಯಟ್ ಆಸಾ ಮಹ ಳ್ಾಂ ತಿಣೆಾಂ ಉದಾಾ ಟನ್ ಕರುನ್.

ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಮಂಗುಿ ರ್ ಉತತ ರ್ಚೊ ಡಾ| ಭಾರತ್ ಶೆಟಿ್ ಮಹ ಣಲ್ಲ ಕ್ಣೀ, "ಮ್ಚ್ಹ ಕಾ ಹಾ ಉದಾಾ ಟನ್ ಸಮ್ಚ್ರಂಭಾಾಂತ್ ಪಾತ್ರ ಘೆಾಂವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗಾತ . ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ವ್ಳದಾಾ ರ್ಥಯಾಂಕ್ ಮೊೀಳ್್ ತಾಾಂಚಾಂ ಕತಯವ್ನಾ ನಿೀಟ್ ಕಚಯಾಂ ಕಾಮ್ ಫಕತ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಾಂಚಾಂ ಮ್ಚ್ತ್ರ ನಂಯ್, ಭುಗಾಾ ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಹ ಡಿಲಾಾಂನಿೀ ಫಾವೊತೊ ಪಾತ್ರ ಘೆಾಂವ್ನ್ ಜಾಯ್. ವಹ ಡಿಲಾಾಂನಿ ಫಕತ್ ಆಪಾೊ ಾ ಭುಗಾಾ ಯಾಂಕ್ ಬರೆ ಮ್ಚ್ಕ್ಸ ಯ ಹಡಾ ಮಹ ಣೊನ್ ಜೊೀರ್ ಕೆಲಾಾ ರ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ಪಾವ್ಯನಾ. ವ್ಳದಾಾ ರ್ಥಯಾಂನಿ ಹಾ ಪರ ಯೀಗ್ಶಳ್ಯಚೊ ಬರೊೀ ಉಪ್ಲಾ ೀಗ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್." ಪರ್ೊ ಾಂಚೊ ಎಮೆಮ ಲಿಸ ಮಹ ಣಲ್ಲ, "ಭಾರತಾನ್ ಹಾ ಟಿಾಂಕರಿಾಂಗ್ ಲಾಾ ಬ್ಯಾಂ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಲಾಹ ನ್ ಭುಗಾಾ ಯಾಂಚಿ ತಾಲೆಾಂತಾಾಂ, ತಾಾಂಚಿ ಸಕತ್ ಉಜಾಾ ಡಾಕ್ ಹಡೆಯ ಾಂ ಪರ ಯತ್್ ಕೆಲಾಾಂ. ವ್ಳದಾಾ ರ್ಥಯಾಂನಿ ನವೆಾಂ ನವೆಾಂ ಚಿಾಂತುಾಂಕ್ ಜಾಯ್."

ಆಗಸ್ತ 11 ವೆರ್ ಬಂಟ್ಟಾ ಳ್ಯಾಂತಾೊ ಾ ನರಹರಿ ಪವಯತಾರ್ ಆಟಿಚಿ ಆಮ್ಚ್ಸ್ ಸಂಭರ ಮ್ ಚಲ್ಲೊ . ಹಾ

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪವಯತಾರ್ ಶಿರ ೀ ಸದಾಶಿವ ದೀವ್ನಿ ಆಸಾ. ಸಭಾರಾಾಂ 400 ಮೆಟ್ಟಾಂ ವಯ್ರ ಚಡೊನ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿೊ ಾಂ. ಮಂಗುಿ ರ್-ಬೆಾಂಗುಿ ರ್ ಮಹ ರಸಾತ ಾ ರ್ ಕಲೊ ಡಾ್ ಾಂತ್ ಹೊ ಜಾಗ ಆಸಾ.

ಮಧಾಾ ನ್ ರಾತಿಾಂ ಸಾತಾನಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಚಿ ಸಾಲ್ ಫಾತರ್ ವ್ಯಪನ್ಯ ಕಾಡ್್ ತಿ ಘರಾ ಹಡ್್ ತಾಚೊ ಕಸಾಯ್ ಕನ್ಯ ಸವ್ಯಯಾಂಕ್ ಪರ್ಾಂವ್ನ್ ದಾಂವ್ಳಯ ರಿವ್ಯಜ್ ವ ದಸುತ ರ್ ದಕ್ಣಾ ಣ್ ಕನ್ ಡ ಜಿಲಾೊ ಾ ಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಮ್ಚ್ಹ ಲಾ ಡಾಾ ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುವ್ಯಯತುನ್ ಆಯಾೊ ಾ . ಹಾಂ ಆಟಿಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಸ್ತವೆಳ್ಯರ್ ವಸಾಯಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಳ್ ಭಲಾಯಿ್ ಸುಧರ ಾಂಕ್ ಮಹ ಣ್ ಸ್ತವ್ಯತತ್. ವಸಾಯಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಳ್ ಪರ್ಲಾಾ ರ್ ಭಲಾರ್್ ಕ್ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಬರೆಾಂಪಣ್ ಜಾಯ್ ತ ಮಹ ಳ್ಿ ಾಂ ಮ್ಚ್ತ್ರ ಕೀಣ್ಾಂಚ್ ನ್ಹಣಾಂ. ---------------------------------------------------------

ಕಾರ್ಿಳ್ ಲಯ್ನ್್ ರ್ಿ ಬಾಕ್ ನೊವೆಲ್ ಡ್ಲ’ಸ್ಲಾವ ಅಧ್ೆ ಕ್ಷ್

ಆನಿ ಡಿೀನ್ ಫಾ| ಜೊಸಿಾ ಫ್ನಾಯಾಂಡಿಸ್ ಗೌರವ್ನ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ . ರವ್ಳೀಾಂದರ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕಾಯಯದಶಿಯ ಆನಿ ವ್ಯಲೆರಿಯನ್ ಲ್ಲೀಬೊ ಖಜಾನಾಿ ರ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾತ್.

ಹಾ ಚ್ ವೆಳ್ಯರ್ ಂದರ ಹಸ ಆನಿ ಅಭಿಶೇಕ್ ಸುವಣಯ ಹಣಾಂ ದಲಿೊ ಾಂ ರು. 25,000 ಚಿಾಂ ಪುಸತ ಕ ಪತೊತಾಂಜಿಕಟೆ್ ರ್ಪರ ೈಮರಿ ಶಲಾಕ್ ದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ದಲೆ. ---------------------------------------------------------

ಸಾೆಂತ್ರ ಲುವಿಸ್ತ ಕಾಲಜೆಂತ್ರ ’ಲ್ೆಂಗ್ ನಿಶೇದ್’ ಪ್ ಗತಿ ಕಾಯ್ಿೆಂ

ಕಾಕಯಳ್ ಲಯನ್ಸ ಕೊ ಬ್ಯಕ್ ನ್ವೆಲ್ ಡಿ’ಸಿಲಾಾ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ ತಾಣೆಾಂ ಆರ್ೊ ವ್ಯರ್ ಆಪ್ಲೊ ಹ್ರದಿ ಸಿಾ ೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ. ಪನ್ಯ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟಿ್ ನ್ ಹಾಂ ಕಾರ್ಯಾಂ ಚಲರ್ೊ ಾಂ. ಕಾಕಯಳ್ ಕೆರ ೈಸ್್ ಕ್ಣಾಂಗ್ ಇಗಜೆಯಚೊ ವ್ಳಗಾರ್ 46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಳ್ಾಂವ್ನ್ ಉಲ್ಲ ದಲ್ಲ. ಹಾ ವ್ಳಶಾ ಾಂತ್ ಕಾನುನ್ ಕಾರ್ಿ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ತ್ಲ ತಿಣೆಾಂ ವ್ಳದಾಾ ರ್ಥಯಾಂಕ್ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಲೆ. ---------------------------------------------------------

ಸಾಾಂತ್ ರ್ಲವ್ಳಸ್ ಕಾಲೆಜಿಾಂತ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಪತಿರ ಕೀದಾ ಮ್ ವ್ಳಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಲಿಾಂಗ್ ನಿಶೇದ್’ ಪರ ಗತಿ ಕಾರ್ಯಾಂ ಜುಲಾಯ್ 11 ವೆರ್ ಚಲೆೊ ಾಂ. ದೇಶಾಂತ್ ಲಿಾಂಗ್ ಭೇದ್ ಆಸೊನ್ ಜಾಾಂವ್ಳಯ ಾಂ ಆತವಯಣಾಂ ಉಗಾತಡಾಕ್ ಹಡಿೊ ಾಂ. ಎಸ್ಡಿಎಮ್ ಕಾನೂನ್ ಕಾಲೆಜಿಚೊ ಸಹ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲ್ ಡಾ| ಬ್ಯಲಿಕಾ ಪರ ಶಾಂತ್ ಹಾ ಕಾಯಾಯಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯರ ಆಸಿೊ . ಡಾ| ಬ್ಯಲಿಕಾನ್ ಕಾಮ್ಚ್ಜಾಗಾಾ ಾಂನಿ ಲಿಾಂಗ್ ಭೇದ್ ಕರುನ್ ಜಾಾಂವ್ಳಯ ಕ್ಣಕಯಳ್ಯಯ್ ಬಂಧ್ ಜಾರ್ೆ ಾಂ 47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Veez Konkani Illustrated Konkani Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Konkani Weekly e-Magazine Issue # 29. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lovers. Subscri...

Veez Konkani Illustrated Konkani Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Konkani Weekly e-Magazine Issue # 29. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lovers. Subscri...