__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 24

1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಮೇ 20, 2021


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಕೋವಿಡ್ ಧಾಂವ್ಡ ಾಂವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸುಧ್ರೊ ನ್ ಯೆತಾ! ಥೊಡ್ಯಾ ಚ್ಚ್ ತೇಂಪಾ ಆದೇಂ ಸಂಸಾರೇಂತ್‍ಚ್ಚ್ಚ್ ಕೋವಿಡ್ ಮರ್ಣೇಂಕ್ ಪ್ರ ಥಮ್ ಸಾಾ ನಾರ್ ಆಸ್‍್್ಲ ೇಂ ಪ್ರ ಸ್ತು ತ್‍ಚ ಸ್ತಧಾರಣ್ ಸ್ಥಾ ತೆಕ್ ಪಾವ್ಲಲ ಮಹ ಣ್ ಸಂಸಾರಕ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸಂತೊಸ್‍ ಭೊಗ್ತು . ಹ್ಯಾ ಸವ್ಲಣಕ್ ಮುಖ್ಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆೇಂಗಿ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ - ಪ್ರ ಥಮತ್‍ಚ ಹ್ಯೇಂಗ್ತಚ್ಯಾ ತೋನ್ ಪ್ರ ಮುಖ್ ವಕಾು ೇಂ ಕಂಪಾ್ ಾ ೇಂನಿ ತುರ್ಥಣನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್್್ಲ ೇಂ ಕೋವಿಡ್-19 ಇೇಂಜೆಕ್ಷನಾೇಂ. ಫೈಝರ್, ಮೊಡೋನಾಣ ಆನಿ ಜಾನ್ಸ ನ್ ಎೇಂಡ್ ಜಾನ್ಸ ನ್ ಕಂಪಾ್ ಾ ೇಂನಿ ಇತ್ಲ್ಲ ಾ ತುರ್ಥಣನ್ ತೇಂ ತಯಾರ್ ಕೆ್ೇಂ ಕಿೋ ಹ್ಯಚೊ ಪ್ರಿರ್ಮ್ ಜಾೇಂವ್ಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ಯಾ ವ್ಕ ಪಾರ ಯೆಸಾಾ ೇಂಕ್, ಮಧ್ಯಾ ಪಾರ ಯೆಚ್ಯಾ ೇಂಕ್ ತಸೇಂಚ್ಚ ತರುರ್ೇಂಕ್ ಹೇಂ ಇೇಂಜೆಕ್ಷನಾೇಂ ಮೆಳ್‍ಲ್್್ಲ ಾ ನ್ ಹ್ಯೇಂಗ್ತಸರ್ ಜಾೇಂವ್ಲ್ ಾ ಮರ್ಣೇಂಚೊ ಸಂಖೊ ಏಕಾಚ್ಯಾ ಣೇಂ ದೇಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಲ ಆನಿ ದೋನ್ೇಂಚ್ಚ ದಸಾೇಂ ಆದೇಂ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜ್ಾ ೋ ಬೈಡನಾನ್ ಜಾಹೋರ್ ಕೆ್ೇಂ ಕಿೋ ಜರ್ ಏಕಾಲ ಾ ನ್ ದೋನಿೋ ಇೇಂಜೆಕ್ಷನಾೇಂ ಘೆತ್ಲ್ಲ ಾ ೇಂತ್‍ಚ ತರ್ ತಸಾಲ ಾ ೇಂನಿ ತೊೋೇಂಡ್ಯಕ್ ಮಾಸ್‍್ ಬೇಂದ್ ಗರಜ್ ನಾ ಮಹ ಣ್. ತುರ್ಥಣನ್ ಸಭಾರ್ ಶೊಪಾೇಂವ್ಲ್ಾ ೇಂನಿ ಸಾೇಂಗ್ಲ ೇಂ ಕಿೋ ತ್ಲ್ೇಂಚ್ಯಾ ಶೊಪಾೇಂತ್‍ಚ ವ್ಲಾ ಪಾರ್ ಕತೆಣ್ಾ ೇಂನಿೇಂಯ್ ಮಾಸ್‍್ ಘಾ್್ ಗಜ್ಣ ನಾ ಮಹ ಳೇಂ. ಸಭಾರ್ ರೆಸಾಾ ರೆೇಂಟೇಂನಿ ಲೋಕಾಕ್ ಜೆವ್ಲ್ -ಖಾರ್ೇಂಪೋವನಾೇಂಕ್ ಹ್ಯಜರ್ ಜಾೇಂವ್ಲ್ ಾ ಕ್ ಆಪ್ವ್್ ೇಂ ದ್ೇಂ. ಭುಗ್ತಾ ಣೇಂಚೇಂ ಸರ್ಗಣ ಜಾೇಂವ್ಲ್ ಸಾ್ ಾ ಡಿಸ್ಥ್ ವರ್ಲ್ಡ ಣ ಆನಿ ಡಿಸ್ಥ್ ್ಾ ೇಂಡ್ ಪಾಕಾಣೇಂನಿ ಲೋಕಾಕ್ ಉಗ್ತು ಸಾಾ ಗತ್‍ಚ ಹ್ಯಡಲ . ಖೆಳ್‍ಲ್ಪಂದ್ಯಾ ಟೇಂಕ್ ಲೋಕಾಕ್ ಹ್ಯಜರ್ ಜಾೇಂವ್ಕ್ , ಬಂದ್ ಪ್ಡ್್್ಲ ೇಂ ಬೃಹತ್‍ಚ ಪ್ರ ದರ್ಣನಾೇಂ ಪ್ರತ್‍ಚ ಸ್ತವ್ಲಣತುೇಂಕ್ ಉಗಿು ೇಂ ಕೆ್ೇಂ.

ಹೆಣೇಂ ಗಿೋಮಾಳ್‍ಲ್ ಸ್ತವ್ಲಣತುನ್ ಯೆತ್ಲ್ನಾ ಹ ಬರಿ ಖ್ಬರ್ ಆಯಾ್ ್ಲ ಾ ಲೋಕಾಚೊ ಸಂತೊಸ್‍ ವರ್ಣೇಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯಾ . ಆದಲ ಉಗ್ತಡ ಸ್‍ ಪ್ರತ್‍ಚ ಜೋವ್ಲಳ್‍ಲ್ ಜಾಲ, ಆದ್ಯಲ ಾ ಪ್ರಿೇಂ ಹ್ಯತ್‍ಚ ಹ್ಯಲಂವ್್ , ಆರವ್ಕ್ ಧ್ಚಣೇಂ, ಉಮೆ ದೇಂವ್್ ಪ್ರತ್‍ಚ ಜವ್ ಜಾ್. ಆತ್ಲ್ೇಂ ಪ್ರತ್‍ಚ ತೊಾ ಆದಲ ಾ ಹ್ಯಸೊ ಪ್ಳೇಂವ್ಕ್ ವಾ ಕಿು ಗತ್‍ಚ ಉಲಂವ್್ ೇಂ ಪ್ಳೇಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಖುಶಿ ಜಾತ್ಲ್. ಹೆೇಂ ಸಂತೊಸಾಚೇಂ ವ್ಲತ್ಲ್ವರಣ್ ಮುಖಾರುನ್ ವಚೊೇಂ, ಲೋಕಾಚೊ ಸಂತೊಸ್‍ ವ್ಲಡ್ಯತ್‍ಚ ು ವಚೊೇಂ ಆನಿ ಆದಲ ೇಂ ವ್ಲತ್ಲ್ವರಣ್ ಪ್ರತ್‍ಚ ಸವ್ಲಣೇಂ ಥಂಯ್ ಜೋವ್ಲಳೇಂ. ಹೆೇಂ ಸವ್ಕಣ ್ಖಾು ನಾ ಮಾಹ ಕಾ ವಹ ತೆಣೇಂ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತು ಆಮಾ್ ಾ ಭಾರತ್ಲ್ೇಂತ್‍ಚ ಜಾೇಂವಿ್ ೇಂ ಮರ್ಣೇಂ ಪ್ಳತ್ಲ್ನಾ, ಕರೊನಾ-19 ವ್ಲಡ್ಯತ್‍ಚ ು ವ್ಚಿ ಖ್ಬರ್ ಆಯಾ್ ತ್ಲ್ನಾ ಆನಿ ಭಾರತೋಯ್ ರಜಕಿೋಯ್ ಮುಖೆ್ಾ ೇಂಚಿ ಬೇಫಿಕಿರಯ್ ವ್ಲಚ್ಯು ೇಂ ಪ್ಳತ್ಲ್ನಾ. ಹ್ಯಾ ಮುಖೆ್ಾ ೇಂಕ್ ಆತ್ಲ್ೇಂ ತರಿೋ ತ್ಲ್ೇಂಚಿ ಬೂದ್ ಸಾಕೆಾ ಣ ರಿೋತಕ್ ವಿಕಾಸ್ತೇಂ ಆನಿ ತ್ಲ್ೇಂಚೊ ಸಾಾ ರ್ಥಣ ಉಣೊ ಜಾೇಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಸಾೇಂಬಳ್ಚ್ ಅಭಿ್ಷಾ ವ್ಲಡೇಂ ಮಹ ಣ್ ಮಾಗ್ತು ೇಂ. ಆಯೆಲ ವ್ಲರ್ ಸಭಾರ್ ಕೋವಿಡ್-19 ಮರ್ಣೇಂ ಆಮೆ್ ಾ ಮಧೇಂಚ್ಚ ಜಾ್ಾ ೇಂತ್‍ಚ ತ್ಲ್ೇಂಚ್ಯಾ ಕುಟಾ ಸಾೇಂದ್ಯಾ ೇಂಕ್ ಆನಿ ಸವ್ಕಣ ಮೊಗ್ತಚ್ಯಾ ೇಂಕ್ ಶೇಂತ ್ಬೇಂ ಮಹ ಣ್ ಆಶೇತ್ಲ್ೇಂ.

-ಡ್ಯ| ಆಸ್ಥಾ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗ್ತ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ತ್ಲ್್ೇಂತ್ಲ್ೇಂಚೊ ಕ್ಕಾರ್ ಕೆನ್ನ್ ತ್‍ಚ (ಕೆನಿ್ ) ಝುಝಾರ್್ಣ, ಮುೇಂಬಯ್

ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಂವ್ನ: ಕೆನ್ನ್ ತ್ ಮೈಕಲ್

ಬಿ.ಎ.,

ತೆರೆಜಾ ಝುಝಾರ್ಟ್

ಕಾಲೇಜ್ ಒಫ್ ಆರ್ಟಸ ್ ಎಾಂಡ್ ಕಾಮ್ರ್ಸ್,

ವೇದಿ

ನಾಂವ್ನ:

ಕೆನ್ನ್

ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ

ಬಿ.ಎಡ್.

ತಾಣಾಂ

ಬುರ್ಹ್ನ್ನ

ಮ್ಝಾಗ ಾಂವ್ನ, ಮಾಂಬಂಯ್್ ಕೆಲಾಂ.

ನಾಂವ್ನ್ ಲೋಕಾಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಜನನ್: ಜುಲಾಯ್ 26, 1960

ಕೆನ್ನ್ ಚಿ

ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್:

ದೇವ್ಧೋನ್ ಜಾಲಿ ತಸಾಂಚ್ ತಾಚೊ

ಮೈಕಲ್

ಆನ್ನ

ದೇವ್ಧೋನ್

ದೇವ್ಧೋನ್

ತೆರೆಜಾ

ಝುಝಾರ್ಟ್

ಆವಯ್

1973

ಇಸವ ಾಂತ್

ಬಾಪಯ್ 1975 ಇಸವ ಾಂತ್ ದೇವ್ಧೋನ್ ಜಾಲ.

ತಾಾಂಚ್ಯಾ

ಮಾವ್ಶೆ ನ್ ರೋಜ್

ವ್ಝಾನ್ ತಾಾಂಚೊ ಪೋರ್ಸ ಕೆಲ.

ಕೆನ್ನ್ ಚಾಂ

ಹೈ

ಧ್ರಬಿತಲಾಾಂವ್ನ

ಸ್ಕೂ ಲ್

ಶಿಕಾಪ್

ಫೊರ್್ಾಂತಾಯ ಾ

ಕೆನ್ನ್ ಚಿ ಭಯ್್ ಜಾಾ ನ್ನರ್ಟ್ ಝುವ್ರ್ಟ್ ಮಿರಾಂದಾ ಕೆನ್ನ್

ಪ್ರೊ ರ್ಸ 5 ವರ್್ಾಂಕ್

ಸಾಂರ್ಟ ಕೆಝ ೋವಿಯರ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂ ಲಾಾಂತ್

ಲಾಹ ನ್

ಜಾಲಾಂ ತಸಾಂಚ್

ಡೊನಲ್ಡ ಮಿರಾಂದಾಲಾಗಾಂ ಜಾಲಾಂ

ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕಾಪ್

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಪ್ರೊ ಯೆಚಿ,

ತಿಚಾಂ

ಲಗ್ನ್


ಆನ್ನ ಪೊ ಸು್ ತ್ ತಿಾಂ ದುಬಾಾಂಯ್್ ವಸ್ತ್ ಕರುನ್ ಆರ್ತ್.

ದುಬಾಾಂಯ್್ ವಸ್ತ್ ಕರುನ್ ಆರ್ತ್.

ಭಯ್ಣ್ ಚಿ ಧುವ್ನ ಶ್ಯಾ ನ್ನಲಾಯ ಮಿರಾಂದಾ

ಕೆನ್ನ್ ಚ್ಯಾ

ಸರವೊಚಾಂ

ಲಗ್ನ್

ಅಭಿಶೇಕ್

ಸರವೊಲಾಗಾಂ ಜಾಲಾಂ ಆನ್ನ ತಿಾಂವಿೋ

ಹೆಗ್ಡಡ ,

ಕೆನ್ನ್

ಥಾಂವ್ನ್ 4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕಜನಚಿ ಧುವ್ನ ಕ್ರೊ ರ್ಾಂದಾೊ ಬರಬರ್

ಜಿಯೆತಾ ತಿಚ್ಯಾ

2008

ಇಸವ

ಆವಯೆಚ ಾಂ


ಮ್ರರ್ಣ ಉಡುಪಾಂತ್ ರರ್್ ಾ ಅವಘ ಡಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಲಾಾ

ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್.

ತಿಕಾ

ಆತಾಾಂ 20 ವರ್್ಾಂ ಪ್ರೊ ಯ್ ಆನ್ನ ತಿ ತಿರ್ೊ ಾ

ವರ್್ಚಿ

ವಕಾಲತ್

ಮಾಂಬಂಯ್್ ಶಿಕನ್ ಆರ್. ತಯಾರ್ ಕೆಲಯ ಆಡಿಯೊ ಆಲಬ ಮ್ಸಸ :

1. ಸ್ಕಝಿ 2. ಕ್ರರ್ಸಸ ಮಿ ಐ’ಮ್ಸ ಸಕ್ರಸ

3. ಸ್ತವ ೋರ್ಟ 16 4. ಮ್ರಿಯಾ ಕನ್ನಸ ರ್ಾಂವ್ನ 5. ಕೆೊ ೋಝಿ ಕೆಲಾಯ್ ರೆ 5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


6. ಸ್ತವ ಾಂಗ್ನ ವಿದ್ ಕೆನ್ನ್ 7. ಕಾಂಕಣಿ ಕಾನ್ನ್ವಲ್ 8. ಸ್ತನೋರಿರ್ 9. ಆವ್ಶ ಮ್ರಿಯಾ (ದೇವ್ಸ್ಪ ಣಾಚೊ)

ದೋನ್ ವಿೋಡಿಯೊ ಆಲಬ ಮ್ಸಸ :

2. ಫಿಲ್್ ರ್್ ರ್

1. ಮಿರ್ಸಸ ಕೆನಾ 6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೆನ್ನ್ ಪಯೆಯ ಾ ಪ್ರವಿ್ ವೇದಿಕ್ ಚಡ್್ಲಯ 1979 ಇಸವ ಾಂತ್ ಫಕತ್ 19 ವರ್್ಾಂಚೊ ಆರ್್ ಾಂ,

ಫಿಲಮಿನ

ಬಾೊ ಝಾಚ್ಯಾ

’ಆಶೆಚ ದಶ್ಯ’್ಪೊ ದರ್್ನಾಂತ್. ಕೆನ್ನ್ ನ್

ಪ್ರತ್ೊ

ಪೊ ದರ್್ನಾಂ ರ್ಾಂಗಾತಾ

:

ಘೆತ್್ಲಿಯ ಾಂ

ಹೆರ್

ವೇದಿ

ಕಲಾಕಾರಾಂ 1. ಫಿಲಮಿನ ಬಾೊ ಝ್: 7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


* ವ್ವ್ೊ ಡಿ * ಆಶೆಚ ದಶ್ಯ

* ದೋಯ್ಲ್್ಪರ್ಣ * ಅಬುೊ

2. ಪ್ೊ ೋಮ್ಸ ಕುಮಾರ್:

* ತುಜ್ಯಾ ದಿೋರ್ಸ ಭಲ್ (1996) * ತುಾಂ ಮ್ಧಾಂ ಪಡಾನಕಾ (1988)

* ನಶಿೋಬಾಚೊ ದಿವೊ ಪ್ರಲಾವ ಲ (1982) 8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


3. ಸ್ತ. ಆಲಾವ ರಿರ್ಸ: * ಪ್ರತಿೂ ನಹ ಾಂಯ್ ಘಾತಿೂ * ತುಜ್ಯ ದಳೆ (1992-93)

* ಮ್ಹ ಜ್ಯಾಂ ರಗತ್ * ಜಾವ್ನ ಜಾವ್ನ ತೇಗ್ನ ಭಾವ್ನ * ಆತಾಾಂಚೊಾ ಸುನಾಂ

* ಕಣಾಂ ಲಾಯೊಯ ಉಜೊ? * ತುಜಿಾಂ ಭುಗ್ಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಾ

(1997) 4. ಆಲರ ೆಡ್ ರೋಜ್: 9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಭರ್ನ್


* ಆಾಂಗವ್ಶಚ ಾಂ ವೊಕಲ್ (1982) 5. ಟಿರ್್ ಪ್ೊ ಟ್ಟ್ : * ದುಡಾವ ಚಾಂ ಸುಖ್

* ಕಾಲ್ ಆಜ್ ಆನ್ನ ಫಾಲಾಾ ಾಂ

* ಸುನ್ ನಹ ಾಂಯ್ ಸುಣಾಂ 6. ಜೊಾ ೋ ರೋಜ್:

7. ಅನ್ನಲ್ ಕುಮಾರ್: 10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


* ರ್ವಿಯ 8. ಫಾವುರ್ಸ್ ಡಿಕರ್್ :

* ಫುರ್ಟ 9. ಡೊಮಿನ್ನಕ್ ಬರೆಟ್ಟ್ : 11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


* ವಿಶ್ಯವ ರ್ಸ ಘಾತ್ (2001) * ಆದಿಾಂ ಆನ್ನ ಆತಾಾಂ (2002) 10. ಮಾಸ್್ ರ್ ವ್ಝ್:

* ಘರಬೊ * ಬಾಪುಯ್

11. ಜೂನ್ನಯರ್ ರಡ್: * ತಾವೊ್ಟಿ ಇಮಾ್ಾಂವ್ನ 12. ಎಚ್. ಬಿೊ ಟನ್: 12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


* ಇಗಜ್್ ಕಣಾಚಿ? * ಬುನಾ ದ್ ನಸಯ ಲಾಂ ಘರ್ (1990)

14. ಬಾಪ್ ಪೋಟರ್: 13. ರಿಕ ರಡ್: * ಮಿಜಾಾ ರ್ಸ 13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


15. ವಿಲಸ ನ್ ಮಾಝರೆಲಯ : * ಚೊರ ಹಧಾ ್ಾಂತ್ ದೂಖ್ 16. ಪೋಟರ್ ವ್ಝ್:

17. ಪೊ ನ್ಸ ಜಾಕಬ್: * ಬಾಯಾಯ ಾಂಚೊ ರ್ಡೊ (1997) * ರಜವ ಟಿೂ (2005) 14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


18. ಕ್ರೊ ರ್ಸ-ಮಿೋನ: * ದೇವ್ಚಾ ನ್ನೋತಿಕ್ (1997)

* ಕ್ರೊ ಸ್ಟ್ ಫರ್ ಸಂಪಯ ವ ಸಂಪಯೊಯ ? (1993)

19. ಮೆನ್ನನ್ ದೆ ಬಂಡಾರ್:

* ರಗಾ್ ಚೊ ಶಿರಪ್ (1995) 15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


* ಸ್ಗಾಯ ಾ ಾಂನ್ನ ಕಚ್ಾಂ (1994) * ಅಮೆರಿಕನ್ ಘಕಾ್ರ್ (2007)

20. ಟ್ಟನ್ನ ಮಾಟಿ್ನ್: * ಮೋಗ್ನ ಫೊಗ್ನ ಆತಾಾಂ ಭೊಗ್ನ

* ಸಜಾನ್ನ್ಚಿ ಕಾಂಬಿ

* ಪೈ ಧುವ್ಶಚಾಂ ಕಾಜಾರ್ 21. ಅಲಿೋಸ್ತಯಾ ಕಾೊ ಸ್ಟ್ : 16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


*

ತೇಾಂಪ್ರ

ಪಮಾ್ಣ

ಮಾತಾಾ ಕ್

ಕುಪ್ಣಾಂ 22. ಕ್ರೊ ಸ್ತ್ ನ್ ವ್ಝ್: * ಮ್ದರ್ ತೆರೆಜಾ - ಪ್ಲಾಾ ಚೊ ಮೋಗ್ನ

23. ಲೂಡ್ಸ ್ ಫೆನ್ಾಂಡಿರ್ಸ: 24. ಬೆನ್ ಎವ್ಾಂಜಲಿಸ್ಟ್ : * ಫುಲಾಾಂನ್ನ ಭರ್ 17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


* ಚಂದಿೊ ಮ್ಸ 25. ಜ್ಯಫಿೊ ನ್ ಡಾಯರ್ಸ: * ಕ್ರತೆಾಂ ರ್ಹಾಂವ್ಶ ಕೆಲಾಂ?

* ಆಶ್ಯ (2018)

26. ಕಾಪುಚಿನ ಆಲವ ರ್ಸ್:

27. ಫಾೊ ನ್ನಸ ರ್ಸ ಎಕ್ಸ ಫೆನ್ಾಂಡಿರ್ಸ:

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


* ಮಾಾಂಯ್-ಸುರ್ಣ * ಏಕ್ ಫುಲ್ ಏಕ್ ಕಾಾಂಟ್ಟ * ದೋನ್ ರಸ್ * ಮ್ಹ ಜಿ ಕಸ್ತಯ ಚೂಕ್? * ದೇವ್ನ ನಾಂ * ಪುರ ಕರ್

* ಮೋಗ್ನ ಆಸುಾಂದಿ * ಆದೆಯ ಾಂ ತೆಾಂ ಆದೆಯ ಾಂಚ್ * ಏಕ್ ದಿೋರ್ಸ ಯೆತಲ

28. ಫಾೊ ನ್ನಸ ರ್ಸ ಪಾಂಟ್ಟ:

* ಮಾಾಂಯ್ ತುಾಂ ನಹ ಾಂಯ್ ದುರ್್ ನ್! 29. ಕಾಸ್ತ್ ರ ಫೆನ್ಾಂಡಿರ್ಸ: 19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


31. ಪೋಟರ್ ವಿ. ಫೆನ್ಾಂಡಿರ್ಸ: * ಸತಾನ್ * ಘರಬಾಾ ಚೊ ಶೆವರ್ಟ

* ಪ್ರಪ್ ಆನ್ನ ಫಾರಿಕಪ ರ್ಣ

30 ಮಿನೂ ಫೆನ್ಾಂಡಿರ್ಸ:

ಇತಾಾ ದಿ, ಇತಾಾ ದಿ.

* ಪಶ್ಯಾ ಪರ್ಣ

* ಕೆನ್ನ್ ಚಡಾ್ ವ್ನ ಸ್ವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ 20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಲಾಕಾರಾಂ ರ್ಾಂಗಾತಾ ವೇದಿರ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್. ಥೊಡಿಾಂ ನಾಂವ್ಾಂ ದಿಾಂವಿಚ ಾಂ ತರ್: ಫಿಲಮಿನ ಕಾಬಾೊ ಲ್,

ಬಾೊ ಝ್, ಆಾಂಟ್ಟನ್ನರ್ಟ್

ಒಫಿೋಲಿಯಾ ಮೆಾಂಡಿರ್ಸ,

ಜ್ಯಸ್ತಸ ಡಾಯರ್ಸ, ಬೆಟಿ್ ಫನ್ಸ ್, ಸ್ಬಿೋನ,

ಸುಕರಿನ್ ಫಿಝಾಡೊ್, ಬೆಟಿ್ ನಝ್, ಪ್ರಯ ಟಿಲಾಡ ,

ಫಾತಿಮಾ,

ಕಾಯ ರ,

ಜೊಸಫಿನ್, ಅಸುಾಂತಾ, ಕ್ರೊ ರ್್ , ಆಾಂಜ್ಯಲಾ,

ಲುವಿಜಾ,

ಮಿೋನ

ಲೈತಾವೊ,

ಆಾಂಟ್ಟನ್ನರ್ಟ ದೆ ಕಲಾಾಂಗುರ್ಟ, ರೋರ್ನ್,

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಡ್ಯಾನ, ಕ್ರೊ ಸ್ತ್ ನ್ ವ್ಝ್, ಲೂಡ್ಸ ್

ಫೆನ್ಾಂಡಿರ್ಸ,

ರೆಮಿ

ಕುಲಾಸ್ಟ,

ಮಾತಾ್, ಬಬಿಯ , ರಿೋರ್ ರೋಜ್, ಚಿತಾೊ ಶ್ಯಾ ರನ್ ಮಾಝೆರೆಲಯ , ಆನ್ನ್ ಕಾವ ಡ್ೊ ರ್ಸ,

ಆಫೊನಸ , ಲನ್, ನ್ನಫಿ ರಡ್,

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಾ ಕಬ್, ಎಚ್. ಬಿೊ ಟನ್, ಕ್ರೊ ಸ್ಟ್ ಫರ್ ಲೈತಾವ್ನ, ವಿಲಸ ನ್ ಮಾಝೆರೆಲಯ , ಸ್ತ. ಆಲಾವ ರಿರ್ಸ, ಪ್ೊ ೋಮ್ಸ ಕುಮಾರ್, ಎಮ್ಸ. ಬೊೋಯರ್, ಪ್ರವ್ನಯ

ರಮಿ,

ಸಬಿ

ಕುಟಿನಹ ,

ಆಲರ ೆಡ್ ರೋಜ್, ಎರ್ಸ. ಲಮರ್ಸ, ಜೊಾ ೋ ರೋಜ್, ಟಿರ್್

ಪ್ೊ ಟ್ಟ್ , ಮಿನ್ನನ್ ದೆ

ಬಂಡಾರ್, ಸುಪೊ ಮ ಹಂಬರ್ಟ್, ಪೊ ನ್ಸ

ಟ್ಟನ್ನ

ಸ್ತರಿಯಾಕ

ಮಾಟಿ್ನ್,

ಡಾಯರ್ಸ,

ರ್ಮಿ್

ಆಫೊನಸ , ಸ್ತ. ಡಿಸ್ತಲಾವ , ಕಾನ್ನ, ಯಂಗ್ನ ಚಿಕ, ರಿಕ ರಡ್, ಆನ್ನಸ ರ್ಟ, ಸುಕರ್ ದೆ ರ್ಾಂತಾಕ್ರೊ ಝ್,

ಬಾಬ್

ಒಲಾವೊ

ಪ್ರಿರ್ಸ,

ಪರೇರ,

ವಿಲಿಯಮ್ಸ

ಆಾಂಡುೊ ,

ಹೊರ್ಟ್ನ್ನಸ ಯೊ ಫೆನ್ಾಂಡಿರ್ಸ,

ವಿಲಿಯಮ್ಸ ದೆ ಕುಟ್ಟ್ರಿಮ್ಸ, ರಿೋನ

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


* ಕೆನ್ನ್ ಚ ಥೊಡೆ ಪದಾಾಂ ಘಡಾ್ ರ್: ಡಿಸ್ಟೋಜಾ,

ರಯನ್

ಚ್ಯಲ್ಸ ್

ಡಿಕುನಹ ,

ಫೆನ್ಾಂಡಿರ್ಸ,

ಜ್ಯರಮ್ಸ

ಡಿಸ್ಟೋಜಾ, ಲಲಾಯ ಡಿಸ್ಟೋಜಾ,

ಆಗ್ಡ್ ರ್ಸ ಡಿಸ್ಟೋಜಾ, ರ್ಹಾ ರಿ ಬೊಯ್,

ಕೆಯ ಮೆಾಂರ್ಟ ಲೋಬೊ, ಹೆನ್ನೊ ಡಿಸ್ಟೋಜಾ ರ್ಬಿ ಫೆನ್ಾಂಡಿರ್ಸ, ಇತಾಾ ದಿ, ಇತಾಾ ದಿ.

ಗಬುೊ ಗೊೋಮ್ಸಸ , ಸಬಿ ಕುಟಿನಹ , ಲಾರೆನ್ಸ ದೆ

ತಿರಕಲ್,

ಮಾಕು್ರ್ಸ

ವ್ಝ್,

ಪೋಟರ್ ವ್ಝ್ ದೆ ಚಂದರ್, ಸ್ತ. ಆಲಾವ ರಿರ್ಸ, ಪ್ೊ ೋಮ್ಸ ಕುಮಾರ್, ವಿಲಸ ನ್ ಮಾಝೆರೆಲಯ , ಬೆಟಿ್ ರೋಜ್,

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಟ್ಟನ್ನ

ನಝ್, ಜೊಾ ೋ

ಮಾಟಿ್ನ್,

ಟಿರ್್


Kenni’s parents late Michael & Theresa

Kenny’s sister Jeanette and Kenni with Aunt Rose * ಕೆನ್ನ್ ನ್ ಗಾಯೆಯ ಲಿಾಂ ಥೊಡಿಾಂ ಹಿರ್ಟ ಪದಾಾಂ: ಪ್ೊ ಟ್ಟ್ , ಕಾಾ ರಿ ಫೆನ್ಾಂಡಿರ್ಸ, ಪ್ರಾ ಟಿೊ ಕ್ ಡೌರಡೊ,

ಫಾೊ ನ್ನಸ ರ್ಸ

ನ್ನವಿರ್ಸ

ಒಲಿವ್ಶರ,

ಫೆನ್ಾಂಡಿರ್ಸ, ರೋಜ್

ಕಾವ್್ರ್್ಸ್ತ್ ೆೋರ್ಟ, ಗೇಬ್್ಲ್ ಡಿಸ್ಟೋಜಾ,

ವಿಕ್ ರ್ ಕನ್ನಸ ಸ್ಟಸ , ಚ್ಯಲ್ಸ ್ ಡಿಕುನಹ , ಇತಾಾ ದಿ, ಇತಾಾ ದಿ.

- ಗೊೋರಿ ಗೊೋರಿ - ಮಿರ್ಸಸ ಕೆನಾ - ಫಿಲ್್ ರ್್ ರ್

- ತಕ ತಕ ದೂಮ್ಸ - ಕುಲಾ ್ - ಫೊಯ ರಿ

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- ಸ್ತವ ೋರ್ಟ 16 - ಸ್ತನೋರಿರ್ - ಝುಬಿೋ ಡುಬಿೋ - ಕೆೊ ೋಝಿ ಕೆಲಾಯ್ ರೆ - ಸಕ್ರಸ ಸಕ್ರಸ - ಸುಖಾಚಾಂ ಲಾರ್ - ಮಾಾ ನ್ ವಿದೌರ್ಟ ಲವ್ನ

- ಬಿಗ್ನ ಸಝ್.......ಇತಾಾ ದಿ, ಇತಾಾ ದಿ. *

ಕೆನ್ನ್ ನ್

ಗಾಯೆಯ ಲಿಾಂ

ದಡಿ್ ಾಂ,

ತಿದಡಿಾಂ ಆನ್ನ ಚೊವ್ಗ ಾಂ ಚಿಾಂ ಪದಾಾಂ: - ಬೆಟಿ್ ನಝ್: ಆಾಂಟ್ಟನ್ನರ್ಟ್ ಮೆಾಂಡಿರ್ಸ: ಟಿರ್್ ಪ್ೊ ಟ್ಟ್ - ಎಚ್ ಬಿೊ ಟನ್: ಎಮ್ಸ. ಬೊೋಯರ್ - ಎಚ್ ಬಿೊ ಟನ್: ರ್ಮಿ್ ಆಫೊನಸ - ಆಲರ ೆಡ್ ರೋಜ್: ಜೊಾ ೋ ರೋಜ್ With Kenni’s Cousin Capt. TONY VAZ - ಮಂಗುಯ ಚಿ್ ಗಾಡಿ - ಹವ್ ಹವ್

- ಬೊಾಂಬಿಲ್ ಮೇರಿ - ನಜೂಕ್ ಚಲಿ - ಸರಿಕೆಚಿ ಮಾಹ ಲಿರ್ಣ - ಝಿೋರ್ - ಲೇಯಾಯ ಾ ಾಂಡ್ ಗಾಡಿ - ಸ್ತಾಂಪ್್ಲ್ ಡಿಾಂಪ್್ಲ್ - ಸವ ೋ

- ಮ್ರಿಯಾ ಕನ್ನಸ ಸ್ಟಸ - ಮೇರಿಚಿ ಮರಿ - ಎನ್ನ ಸಝ್

- ಎಚ್ ಬಿೊ ಟನ್ - ಜೊಾ ೋ ರೋಜ್ - ಪೋಟರ್ ಕಾೊ ಸ್ಟ್ - ರೋಬಿನ್ ವ್ಜ್

- ಟಿರ್್ ಪ್ೊ ಟ್ಟ್ - ಟ್ಟನ್ನ ಮಾಟಿ್ನ್: ಟಿರ್್ ಪ್ೊ ಟ್ಟ್ - ಜೊಾ ೋ ರೋಜ್: ಬೆಟಿ್ ನಝ್ - ಜ್ಯಸ್ತಸ

ಡಾಯರ್ಸ: ಆನ್ನಸ ರ್ಟ: ಸುಕರ್ ದೆ

ರ್ಾಂತಾೊ ಕ್ರೊ ಝ್ - ಹೊರ್ಟ್ನ್ನಸ ಯೊ - ಸುಕರಿನ್ - ಹೊರ್ಟ್ನ್ನಸ ಯೊ: ಸುಕರಿನ್ - ಜ್ಯಸ್ತಸ ಡಾಯರ್ಸ: ಬೆಟಿ್ ನಜ್ 26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- ಫಿಲಮಿನ ಬಾೊ ಝ್: ಬೆಟಿ್ ಫನ್ಸ ್

ಯೊೋಗ್ನ್ದಾನ್ ಪೊ ರ್ಸ್ತ್ ’್ಗೊಾಂಯಾಚ ಾ

- ಟ್ಟನ್ನ ಮಾಟಿ್ನ್

ತಿಯಾತ್ೊ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾಂವ್ನ್

- ಸ್ತ ಆಲಾವ ರಿರ್ಸ: ಆಾಂಟ್ಟನ್ನರ್ಟ್ ಮೆಾಂಡಿರ್ಸ: ಬೆಟಿ್ ನಝ್

ಅಸಾಂ ಕೆನ್ನ್ ಚಿ ರ್ಧನಾಂಚಿ ಶಿಾಂಕಳ್

- ವಿಕ್ ರ್ ಕನ್ನಸ ಸ್ಟಸ

ಯೆವ್ಳ್ಳ್ಾ ಪರಿಾಂ ಲಾಾಂಬ್ ಕ್ರತಾಾ

-

ವಿಕ್ ರ್

ಕನ್ನಸ ಸ್ಟಸ :

ಜಯ..............

ಇತಾಾ ದಿ, ಇತಾಾ ದಿ.

ತೊ

ಯೆವ್ಳ್ಳ್ಾ ಪರಿಾಂಚ್ ಹುಳ್ವವ ಳೊ. ತಾಚಿಾಂ ರ್ಧನಾಂ

ಪಳೆತಾನ, ತೊ

ಕೆನ್ ಾಂ

ಅಭಾಾ ರ್ಸ ಕತಾ್ ಆನ್ನ ಕೆನ್ ಾಂ ವೇದಿಕ್ * ಕೆನ್ನ್ ಕ್ ಕೆಲಯ ಮಾನ್:

ವಚೊಾಂಕ್

ತಯಾರ್

ಜಾತಾ

ಚಿಾಂತುಾಂಕ್್ಚ್ಚ ಅರ್ಧ್ಯಾ . ಆಸ್ಪ ತೆೊ ಾಂತ್

ತೆಾಂ

ಆಯೆಯ ವ್ರ್

- ತಿಯಾತ್ೊ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಫ್ ಗೊೋವ್

ತೊ

ಆನ್ನ ದಿ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ

ರ್ಹಾಂವ್ನ

125 ವ್ಾ ವ್ರ್ಷ್ಕೋತಸ ವ್ ಸಂದಭಿ್ಾಂ

ಥಂಯಸ ರ್ ತಾಕಾ ರ್ಹತಾ-ಪ್ರಾಂಯಾಾಂಕ್

2017 ಇಸವ ಾಂತ್ ಮಾಂಬಂಯ್್ .

ಬಾಾಂದುನ್ ಘಾಲಾಯ ಾ ಪರಿಾಂ ಜಾಲಾಂ ತೆಾಂ

ತಾಚಾ ಲಾಗಾಂ

ಖಂಡಿತ್. -

2009

ಇಸವ ಾಂತ್

ದಿವೊ

ರ್ಹಿತ್ಾ

ಕೆನ್ನ್

ಖೆಳ್ಳ್ಚ ಾ ಾಂತ್,

ಪುರರ್ೂ ರ್ ( ದಿವೊ ಆನ್ನ ಸಕುಾ ಲರ್

ಹೆಳ್್ಲಯ

ಸ್ತಟಿಝನ್

ವೇದಿವಯೆಯ

ಪತಾೊ ಾಂನ್ನ

ಮಾಂಬಂಯ್್

ದಿಲಯ ಮಾನ್)

2019

ಇಸವ ಾಂತ್

ತೆನ್ ಾಂ

ಉಲಯೊಯ ಾಂ.

ಸ್ತ್ ೆೋಯಾಾಂಚೊ ಪ್ರತ್ೊ ಗಾಯಾಚ ಾ ಾಂತ್

ಕಲಾಕಾರ್. ಆರ್ಟ-ನೇರ್ಟ

ಏಕ್ ತಾಚ ಪಳೆವ್ನ್

ಪ್ೊ ೋಕ್ಷಕ್ ಪಶೆಚ್ಚ ಜಾತಾತ್. ಕೆನ್ನ್ ಚಿ ಭಲಾಯ್ಣೂ

-

ಆಸ್ಟಯ

ದಾಲಾಗ ದ

ಬರಿಚ್ಚ ಸುಧ್ರೊ ನ್

ಆಯಾಯ ಾ ಆನ್ನ ತೊ ಹೆಾಂ ಪತ್ೊ ಪಗ್ರ್ಚ ಾ

ರ್ಾಂಸ್ೂ ೃತಿಕ್ ಪುರರ್ೂ ರ್ ( ದಾಲಾಗ ದ

ಪಯೆಯ ಾಂಚ್

ಆಪ್ರಯ ಾ

ಘರ

ಪ್ರಟಿಾಂ

ಕಾಂಕ್ರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಗೊೋವ್)

ವ್ಶತಲ ಮ್ಹ ರ್ಣ ಖಾತಿೊ ತಾಣಾಂ ಕೆಲಾಾಂ. ವಿೋಜ್ ಕೆನ್ನ್ ಕ್ ಸ್ವ್ನ್ ಬರೆಾಂ ಮಾಗಾ್ ಆನ್ನ

- 2020 ಇಸವ ಾಂತ್ ’ಜಿೋವ್ವಿಿ

ತಾಚಾಂ

ಮಖೆಯ ಾಂ

ಜಿೋವನ್

ನಂದನ್

ಜಾಾಂವ್ನೂ ಆಶೇತಾ. ------------------------------------------------------------------------------------------

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರೊನಾ ದ್ಯೇಂವ್ಲಡ ೇಂವ್ಕ್ ್ ಲಕ್್ಡೌನ್್ಪ್ರಿಹ್ಯರ್್ಗಿೋ?

2019 ವರ್್ಚ್ಯ ಅಕೆೊ ೋಕ್್ ಚಿೋನಚ್ಯ

ವುರ್ಹನ್್

ಶೆರಾಂತ್್

ಉಗಮ್ಸ್

ಜಾಲಾಯ ಾ ವಿಶಿಾಂ

ಸಂರ್ರ್್

ಜಾಣಾ.

ವುರ್ಹನಾಂತಾಯ ಾ

ಜೈವಿಕ್್

ಪೊ ಯೊೋಗಾಲಯಾ ಮಾರ್ಸ್,

ಮಾಸ್ತಯ

ಮಗಾಚ್ಯ

ಕರನಚೊ

ಲಾಗಾಸ ರ್್ ಆರ್ಚ ಾ ಆನ್ನ

ಚಿನೂ ರಾಂಕ್್

ಹೆರ್್ ಜಿೋವಿಾಂಕ್್ ವಿಕಾಚ ಾ

ಮಾಕೆ್ಟಿಾಂತ್್ ವ್ವುತೆ್ಲಾಾ

ಥಂಯ್್

ಎಕಾವ್ಶಳ್ಳ್

ಕರನ

ಚಿೋನನ್್

ಆಪ್ರಯ ಾ

ವೈರರ್ಕ್್ ಪೊ ಯೊೋಗಾಲ

ಯಾಾಂತ್್ ರಚ್್ಲಯ ಾಂ ಆರ್ಯ ಾ ರಿೋ ಚಿೋನಕ್್ ಕಣಾಂಯ್್ ಕ್ರತೆಾಂಯ್್ ಕರುಾಂಕ್್ ರ್ಧ್ಯಾ ್ ನ ಮ್ಹ ರ್ಣ್ ಉಪ್ರೊ ಾಂತಾಯ ಾ ದಿರ್ಾಂನ್ನ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಪ್ರಟ್ಟಯ

ಜಾಗೊ ಕಾಣಘ ಾಂವ್ನೂ ್

ಪ್ರವ್ನ್ಲಿಯ .

ಕರನ ಪಯೆಯ ಾಂ ಉಬಾಾ ಲಯ ಾಂ ಮ್ಹ ರ್ಣ್ ಸುವ್ಶ್ರ್್

ಆಯೊೂ ಾಂಕ್್

ಮೆಳ್್ಲಯ ಾಂ.

ಆತಾಾಂ ಹಿ ಖಬಾರ್್ಪರತ್್ಮಕಾರ್್

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವೈರರ್ಸ್ ಆಯಾಯ ಾ .

2015

ಇಸವ

ಇತಾಯ ಾ ಕ್

ಭಾಯ್ೊ ್ ಪಡೊನ್್

ಸಂರ್ರ್್ಬರ್್ ವಿರ್್ ರುಾಂಕ್್ ಪ್ರವ್ಶಯ ಾಂ

ಚಿೋನನ್್ ಕರನ ವೈರರ್ ತಸ್ಲಾಾ

ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ

ಮ್ರ್ಹ ಮಾರೆಕಾರ್್ ಜಿೋವಿಕ್್ ರಚ್್ಲಯ ಾಂ

“ವಿೋಕೆಾಂಡ್್

ಆನ್ನ ಸಂರ್ರಚ್ಯ ವಿವಿಧ್ಯ್ ಬಳ್ಳ್ಧಕ್್

ಫಾಯ್ಸ ್

ರಷ್ಟ್ ೆಾಂಚರ್್

ಆಯಾಯ ಾಂ.

ಜೈವಿಕ್್

ರ್ಹತೆರ

ಸ್ಗೊಯ

ಖಬಾರ್

ಆಸ್ ೆೋಲಿಯಾಚ್ಯ

ಆಸ್ ೆೋಲಿಯಾ”ನ್್ನ್್ನ್್ ಕೆಲಾಯ ಾ ವಿಶಿಾಂಯ್

ಕಳೊನ್್

ರುಪ್ರರ್್ ವ್ಪುೊ ಾಂಕ್್ ನ್ನಧ್ರ್್ ಕೆಲಯ ಮ್ಹ ರ್ಣ್

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯ

ಸಂಬಂಧತ್್

ಗಜಾಲ್್ ಕ್ರತೆಾಂಯ್್ ಆಸ್ಟಾಂ – 2020

ಅಧಕಾರಿಾಂನ್ನ ರ್ಾಂಗಾಯ ಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ವಿಶಿಾಂ

ವರ್್ಚ್ಯ ಸುವ್ಶ್ರ್್ ಥವ್ನ್ ್ ಕರನ

ಕಳೊನ್್ ಆಯಾಯ ಾಂ. ಚಿೋನಚ್ಯ ಮಿಲಿಟರಿ

ಇಲಯ ಾಂ ವ್ಶಗಾಂ ವ್ ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್, ಪೂರ್ಣ್

ದಾಕೆ್ ರಾಂನ್ನ ಆನ್ನ ಮಕೆಲ್್ ತಜಾಞ ಾಂನ್ನ

ಸಂರ್ರಚ್ಯ

ಆಪ್ರಯ ಾ

ವಿರ್್ ರನ್್ ಗ್ಡಲಾಂ. ಥೊಡಾಾ ದೇಶ್ಯಾಂನ್ನ

ಪೊ ಯೊೋಗಾಲಯಾಾಂತ್್ ಆರ್ಚ ಾ

ಸ್ಗಾಯ ಾ

ದೇಶ್ಯಾಂಕ್್

ಕರನ

ವೈರರ್ಕ್್

ವಿವಿಧ್ಯ್

ವ್ಶಗಾಂಚ್್ ಆನ್ನ

ದೇಶ್ಯಾಂಚರ್್

ಪೊ ಯೊೋಗ್ನ್

ಕಚ್ಯಾ ್

ತಡ್ವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ್ ಜಾಗುೊ ತಾೂ ಯ್್ ಘೆತಿಯ .

ಪಯೆಯ ಾಂಚ್್

ಅಚ್ಯತುಯಾ್ನ್್

ಹೆಾಂ

ಥೊಡಾಾ ಾಂನ್ನ

ವ್ಶಗಾಂ ಜಾಗುೊ ತಾೂ ಯ್್ ಘೆತ್್ಲಯ

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಇಲಯ ಾಂ ದೇಶ್


ಭೊೋವ್ನ್

ಥೊಡಾಾ

ನಷ್ಟ್ ಾಂಕ್್

ರ್ಾಂಪಡ ನ್್ ರ್ಲಾವ ರ್್ ಜಾಲ. ಸುವ್ಶ್ರ್್ ಬೆಫಿಕ್ರರ್್ ಕೆಲಯ ಥೊಡೆ ದೇಶ್ ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್್ ಆಪಯ

ಚೂಕ್್ ಸ್ಮಾ ನ್್ ವ್ವ್ೊ ಕ್್

ದೆಾಂವ್ಶಯ . ಥೊಡಾಾ ಚ್್ ತೆಾಂಪ್ರಚಿಾಂ ತರಿೋ ನ್ನಷ್ಟ್ ರಯೆಚಿಾಂ ಮೆರ್ಾಂ ತಾಣಿ ರ್ಹತಿಾಂ ಘೆತಿಯ ಾಂ.

ಆಜೂನ್್

ಜಾಗುೊ ತಾೂ ಯ್್ ಕರನ

ಆಸ್ಲ

ಘೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ್

ಉತಾೊ ಜಾಯ್್

ತರ್್

ದೇಶ್

ಅರ್ತ್. ವರ್ಸ್್ ವ್ಾ ಕ್ರಸ ನ್್

ಮೆಳ್್ಲಾಯ ಾ ನ್್ ಆನ್ನಕ್ರೋ ಮ್ರ್ಸ್ ್ ಆಧರ್್ ಜಾಲ. ತಶೆಾಂ ಜಾಲಾಯ ಾ ನ್್ ಹೆ ದೇಶ್ ಥೊಡಾಾ

ವ್ಾಂರ್ಾ ನ್್

ಜಾಲಾಾ ತ್್

ಮ್ಹ ಣಾ ತಾ.

ದೇಶ್ಯಾಂಕ್್

ತಾಾಂಚೊ

ರ್ಲಾವ ರ್್ ಆಸ್ಲಾಾ ಉಣೊ

ಜಣಾಸಂಖೊಯ್್ಆಧರ್್ಜಾಲಾ.

ಭಾರತ್್ದೇಶ ಆನ್ನ ಕರನ: ಭಾರತ್್

ದೇಶ್ಯನ್್

ಸುವ್ಶ್ರ್್

ಇಲಿಯ

ಬೆಫಿಕ್ರರ್್ಕೆಲಿ ತರಿೋ ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್್ದೇಶ್ಯಚ್ಯ ಮ್ರ್್ ರ್್

ಕರನ

ನ್ನವ್ರಣಾ

ಥಂಯ್್ಕಠಿಣಾಯೆಚಿಾಂ ಮೆರ್ಾಂ ಘೆತಿಯ ಾಂ. ರ್ಹಾಂತುಾಂ

ಸ್ಗಾಯ ಾ

ಪೊ ಮಖ್್

ದೇಶ್ಯಾಂತ್

ಲಕ್್ಡೌನ್.

ಜಾವ್್ ರ್ಸ್ಲಯ ಾಂ

ಪ್ರಚ್ಯರ್್ಲಯ ಾಂ

ಚಿಾಂತುಾಂಕ್್

ಸ್ಯ್್ ್

ಪುಸ್್ತ್್ ದಿೋನನರ್್ ನ, ಆನ್ನ ಆಪ್ರಯ ಾ ಸ್ಕಯಾಯ ಾ

ಹಂತಾಚ್ಯ ಆನ್ನ ದುಬಾಯ ಾ

ಪಜ್ಯ್ಚಿ ಕುಸುೂ ರ್ಟ್ಚಿಾಂತಾ ಕರಿನರ್್ ನ, ಫಕತ್್ಚ್ಯರ್್ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್್ದಿೋವ್ನ್ ್

ಮಾಾಂಡ್್ಲಯ ಾಂ ಜಾಯಾ್ ಾ

ಹೆಾಂ

ಲಕ್್ಡೌನ್

ಲಕಾಕ್್ ಯೆಮೂ ಾಂಡಾಚೊ

ಅನೊ ಗ್ನ್ ದಿಾಂವ್ನೂ ್ ಸ್ಕೆಯ ಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ಾಂತ್್ ದೋನ್್ ಉತಾೊ ಾಂ ನಾಂತ್. 32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಪೂರ್ಣ್


ಗಜಾಲ್್ ಕಶಿೋಯ್್ ಆಸ್ಟಾಂದಿ, ಲಕ್್

ಡೌನವವಿ್ಾಂ

ಥೊಡಾಾ ಾಂಕ್್

ರ್ಹಾ

ಭಾರತಾಾಂತ್್

ತರಿೋ

ಕರನಚ್ಯ

ದಾವ್ಯ ಾ ಾಂ ಥವ್ನ್ ್ ರಕಾಯ ಾಂ ಮ್ಹ ಣಾ ತಾ. ತಾಾ

ವ್ಶಳ್ಳ್ರ್್

ದೇಶ್ಯಚ್ಯ

ಮಂತಿೊ ಕ್್ ವ್ ನ್ನಮಾಣಾಾ

ಸ್ಯ್್ ್

ಕರನ

ವಿಷಯ್.

ಏಕ್್

ಆಸ್ಲಾಾ

ಪೊ ಧನ್್ ಮ್ನೆ ಾ ಕ್್

ನವೊಚ್್

ವ್ಶಳ್ಳ್ರ್್ ಕ್ರತೆಾಂ

ಕಚ್ಾಂ ತೆಾಂ ಸ್ಮಾಾ ನ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ನ್ನೋಜ್. ದೇಶ್ಯಚ್ಯ ಕರನ

ಭಲಾಯೊ

ಶೆತಾಾಂತ್್

ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ

ಮ್ರ್ಹ

ರ್ಾಂಕಾೊ ಮಿಕ್್ ಪಡೆಕ್್ ಫುಡ್್ ಕರುಾಂಕ್್

ಜಾಯೊ್ ಅಭಾವ್ನ್ ಆರ್ಸ್ಲಯ . ಲೋಕ್್ಡೌನವವಿ್ಾಂ

ರ್ಹಾ

ಭಲಾಯೊ

ಶೆತಾಾಂತ್್ ಕನ್ನಷ್್ ್ ಮೂಳ್್ ಸೌಕಯಾ್ಾಂ

ಮಾಾಂಡುಾಂಕ್್

ಗಜ್ಯ್ಚೊ

ಆಧರ್್

ಲಾಭೊಯ ಮ್ಹ ಣಾ ತಾ.

ಭಾರತಾಾಂತ್್ 2020 ಮಾಚ್್್ 25ವ್ಶರ್್ ಪ್ರಚ್ಯರ್್ಲಯ ಾಂ ಲಕ್್ಡೌನ್ ಎಕಿ ೋನ್್ ಮ್ಹಿನ್ನ

ಕಠಿರ್ಣ್

ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್್ ಜಾವ್ನ್ ್ವ್ನ್ ್ವ್ನ್ ್

ರಿತಿರ್್

ಸ್ವ್ೂ ರ್ಸ್

ಚಲನ್್ ಅನ್-ಲಾಕ್್

ಆಯ್ಣಲಯ ಾಂ.

ಬಹುಷ್ಟ:

ಸ್ಗಾಯ ಾ ಾಂಕ್

ಲಕ್್ಡೌನ್

ಪಯೊಯ

ಅನೊ ಗ್ನ.

ಭಾರತಾಾಂತ್್ ಜಾಯಾ್ ಾ

ಲಕಾಕ್್ ದಿರ್ದಿಸ್ಪ ಡೆ್ ಾಂ ಘೊಳ್ಳ್ಯ ಾ ರ್್ ಮಾತ್ೊ ್ ತಾಾ

ದಿರ್

ಜ್ಯವ್ಶಾ ತ್್ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ

ಪರಿಗತ್್ ಆರ್. ದಿೋರ್ಸ್ ಕ್ರಲಿಕ್್ ಕಾಮ್ಸ್

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಚ್, ರರ್್ ಾ

ದೆಗ್ಡನ್್ ವ್ಶವ್ರ್್ ಕಚ್,

ಕಾಂರ್ಟೊ ಕಾ್ ರ್್ ವ್ವುಚ್ಾಂ, ಖಾರ್ಣ್ ಆನ್ನ ಹೆರ್್

ವಸು್

ತಯಾರ್್

ವಿಕೆ್ ಲಾಾ ಾಂಕ್್ ಪಯಾ್ ರಿ

ಒದಾಗ ವ್ನ್ ್ ಆನ್ನ

ಕನ್್್ ದಿಾಂವ್ಶಚ ಾಂ,

ರ್ಗಾರ್ಚ್ಯ

ವ್ಹನಾಂನ್ನ ವ್ವುಚ್ ಆನ್ನ ಆಸ್ಲಾಾ ಸ್ಭಾರ್್ ಆನ್ನ ಸ್ಭಾರ್್ ರಿತಿಾಂನ್ನ ವ್ವ್ನೊ ್ ಕನ್್್

ಆಪಯ

ದಿಸ್ಪ ಡಿ್

ಜೊೋಡ್್

ಜೊಡೆ್ ಲಾಾ ಾಂಕ್್ ಜಾಯೆ್ ಕಷ್್ ್ ಭಗ್ನ್ಲಯ ಅರ್ತ್.

ಅಸ್ಲಾಾ ಾಂಕ್್

ಸ್ಕಾ್ರನ್್,

ಬರ್ಾ ಮ್ನಚ್ಯ ಜಾಯಾ್ ಾ

ದಾನ್ನಾಂನ್ನ

ರ್ಾಂಕಳ್್ ತುರ್ಯ ಾ ರ್್ ಮಾತ್ೊ ್ ತಿ ನಾಂಚ್್ ಕರುಾಂಕ್್ ವ್ ಉಣಿ ಕರುಾಂಕ್್ ರ್ಧ್ಯಾ ್ ಜಾತಾ.

2020 ಮಾಚ್ಯ್ ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್್

ಕವಿಡ್್ ಪೊ ಕರಣಾಾಂ ಚಡೊನ್್ ಗ್ಡಲಾಯ ಾ ಪರಿಗತೆಾಂತ್್

ಭಾರತಾಚ್ಯ

ಮಾದರೆಚ್ಯ ಆಡ್ಳ್ಳ್್ ಾ ಭಲಾಯೊ ಚ್ಯ

ಫೆಡ್ರಲ್್

ತತಾವ ಾಂ ಪೊ ಕಾರ್್

ವಿಷಯಾಚೊ

ವಹ ಡ್್

ವ್ಾಂಟ್ಟ ರಜಾಾ ಾಂಚ್ಯ ಅಧೋನ್್ ಯೆತಾ ತರಿೋ

ಕಾಂದ್ೊ ್

ಸ್ಕಾ್ರನ್್

ಸ್ಗಾಯ ಾ

ದೇಶ್ಯಾಂತ್್ ಲಕ್್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಕನ್್್ ತಾಚಾಂ

ಪ್ರಲನ್್

ಜಾಾಂವ್ಚ ಾ ಬರಿ

ಅಧರ್್ದಿಲಯ .

ಪಳಯ್ಣಲಯ ಾಂ. ಕಾಂದ್ೊ ್ ಸ್ಕಾ್ರಚ್ಯ ರ್ಹಾ

ಕರನ ಜಾಾಂವ್ನ್ ವ್ ಹೆರ್್ ಮ್ನೆ ಾ

ಸ್ಕಾ್ರಾಂ

ಥವ್ನ್ ್

ಮ್ನೆ ಾ ಕ್್

ಮೆತೆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್್ ಥೊಡಾಾ ಪೊ ರ್ಚ್

ರ್ಾಂಕಾೊ ಮಿಕ್್ ಪಡಾ ಜಾಾಂವ್ನ್ ತಾಚಿ

ಮಮ್ರೆ

ಥವ್ನ್ ್ ಆರ್ಸ್ಲಯ .

ಮ್ಹಿನಾ ಾಂನ್ನ

ಮ್ಹ ಣಾ

ಅಕ್ ೋಬರ್್

2020

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಇಲಯ

ರಜ್ಾ ್

ಇಲಯ

ಸುವಿ್ಲಾಾ ಸುಮಾರ್್ ಮ್ಹ ಣಾಸ್ರ್್


ಕರನ ಪೊ ಕಾರಣಾಾಂ ಚಡೊನ್-ಚ್

ಜಾಲಾಂ. ದೇವ್ನ್ ಅಪ್ರ್ ಥಂಯ್ಚ ್ ಆರ್,

ಆಯ್ಣಲಿಯ ಾಂ. ಪೊ ಕರಣಾಾಂ ದೆಾಂವ್ನ್ಲಾಯ ಾ ಬರಿ

ಆಪ್ರಯ ಾ

ಲಕ್್ಡೌನ್ ವಿಷ್ಟಾ ಾಂತಿಯ

ನ್ನಯಮಾಾಂ

ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ವಿಸ್ಟೊ ನ್್ ದೆವ್ಕ್್ ಸ್ಟಧುನ್್

ಸ್ದಿಳ್್ಕನ್್್ ಆಯ್ಣಲಯ . ಆಶೆಾಂ ಸುಮಾರ್್

ದಿವ್ಯ ಾಂ, ಇಗಜೊಾ ್, ಪಳ್ಳ್ಯ ಾ ಾಂಕ್್ ವ್ಶಚಾಂ

2021

ಚಡೆಯ ಾಂ. ಲೋಕ್್ ಆದಿಾಂ ಕ್ರತೆಾಂ ಕತ್ಲ

ಇಸವ ಚ್ಯ

ಫೆಬೊ ವರಿ

ಇತಾಯ ಾ ಕ್್

ಘರಾಂತ್್ - ಕುರ್್ ಾಂತ್್ ಆರ್

ಕರನ ಪೊ ಕರಣಾಾಂ ಮ್ರ್ಸ್ ್ ಉಣಿ

ತಸ್ಲಾಾ ಚ್್

ಕಾಯಾ್ಾಂಕ್್

ಪ್ರಟಿಾಂ

ಜಾಲಿಯ ಾಂ.

ಪತಾ್ಲ. ಸ್ಕಾ್ರನ್್ ಖಂಯಾಚ ಾ ಕ್್

ಚಡ್್ ಗುಮಾನ್್ ದಿೋಜಾಯ್್ ಆರ್ಸ್ಲಯ ಾಂ ತಜಾಞ ಾಂಚ್ಯ ಚತಾೊ ಯೆಕ್್ಮೆಳ್ಳಯ ನ ಲಕಾಾ :

ತಾಾ ಕುಶಿನ್್ ನ್ನಲ್ಕಾಾ ಕೆಲಿ. ಭಲಾಯೊ ಶೆತಾಾಂತ್್

ಅಲಕಾಾ

ಘಡಿಯ

ರ್ಹಾಂಗಾಚ್್ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್.

ಮೂಳ್್

ಮಾಾಂಡುಾಂಕ್್,

ಸೌಕಯಾ್ಾಂ

ವೈದಾ ಕ್ರೋಯ್್ ಸ್ತಬಂದಿ

“ಕರನ ನ್ನನ್ಮ್ಸ್ ಜಾಾಂವ್ನೂ ್ ನ.

ಆನ್ನ

ತಾಚೊ ಪೊ ಭಾವ್ನ್ ಉಣೊ ಜಾಲಯ ನ.

ವಿಷ್ಟಾಂತ್್ ಜಾಯ್್ತಿತಿಯ ಾಂ ಯೊೋಜನಾಂ

ನ್ನಲ್ಕಾಾ

ಮಾಾಂಡಿಯ ನಾಂತ್.

ಕೆಲಾಾ ರ್್

ಫುಡೆಾಂ

ಸ್ವಯ ತಾಯ್್

ಆರ್

ಕಚ್ಯ್

ಎದಳ್ಳ್ಚ ವನ್ನ್ಾಂ ಚಡ್್ ಕಷ್್ ್ ಆರ್ತ್. ಆಾಂಗ್ನ್ ವಿಸ್ಟೊ ಾಂಚಾಂ ವತ್ನ್್ ನಕಾ”್

2020 ಇಸವ ಾಂತ್್ಲಾಹ ರ್್ತರ್್ರ್ಹಾ ಪ್ರವಿ್ ಾಂ

ಮ್ಹ ರ್ಣ್

ಸುನಮಿ:

ದಾಕೆ್ ರಾಂನ್ನ,

ಚತಾೊ ಯ್್ ದಿಲಿಯ . ಲಕಾನ್್

ರ್ಹಾ

ತಜಾಞ ಾಂನ್ನ

ಸ್ಕಾ್ರನ್್ ವ್ ಚತಾೊ ಯೆ

ಕುಶಿನ್್

ಪರಿಣಾಮ್ಸ್

ಜಾವ್ನ್ ್

ಫೆಬೊ ವರಿ

ಗುಮಾನ್್ದಿಲಾಂನ. ಕನ್ನಷ್್ ್ಕರನ

ಮಾಚ್ಯ್ಾಂತ್್

ಲಗ್ ಾಂ ಮಾರ್ಸೂ ್ ಘಾಲಚ ಾಂ, ರ್ಹತ್್ ಧುಾಂವ್ಶಚ

ಪೊ ಕಾರಣಾಾಂ

ವ್

ವ್ಪಚ್ಾಂ,

ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್್ ಚಡೊನಾಂಚ್್ ಆಯ್ಣಯ ಾಂ.

ರ್ಾಂಬಾಳೆಚ ಾಂ

2020 ಇಸವ ಾಂತ್್ ಕರನಚಾಂ ಲಾಹ ರ್್

ರ್ಾ ನ್ನಟೈಸ್ರ್್

ರ್ಮಾಜಿಕ್್ ಆಸ್ಲ

ಅಾಂತರ್್

ಕ್ರತೆಾಂಯ್ಣೋ

ಅಡ್ೂ ಳ್ಳವಿಣ

ಆಪ್ರ್ ಲಯ ಾಂ

ಉಣಿ

ಆರ್ಸ್ಲಿಯ ಾಂ

ಎಪೊ ಲಾಾಂತ್್

ತರ್್ ಆತಾಾಂ

ಆನ್ನ

2021ವ್ಾ

ಕಣಾಂಯ್್ ಕಯೆ್ತ್್ ತಸ್ಲಾಂ ಸ್ಯ್್ ್

ಇಸವ ಾಂತ್್ ಸುನಮಿ ಆಪ್ ನ್್ ಆರ್

ವಿಸ್ಟೊ ನ್್ ಗ್ಡಲಾಂ. ಕರನ ವಚೊಾಂಕ್್

(ಆಶೆಾಂ ರ್ಾಂಗ್ನ್ಲಯ ಾಂ ದೇಶ್ಯಚ್ಯ ಸುಪೊ ೋಾಂ

ರಕನ್್

ಕಡಿ್ ನ್).

ಆರ್ಸ-ಲಾಯ ಾ ಬರಿ

ನಮೂನಾ ಚಿಾಂ ಆದಾಯ ಾ ಬರಿಚ್್ ರ್ಾಂಗಾತಾ

ಸ್ಗಾಯ ಾ ಕಾಯ್ಣ್ಾಂ

ಲಕಾಚಿ

ರರ್ಸ್

ಘಾಲ್್ ್ ಕರುಾಂಕ್್ ಸುರು

ಮೇ 11 ತಾರಿಕೆರ್್ ಹೆಾಂ

ಬರಯಾ್ ನ ಪೊ ಕರಣಾಾಂಚೊ ಆನ್ನ ತಾಾ ಮಾರಿಫಾತ್್ ಘಡಾಚ ಾ ಸಂಖೊ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತಾಚ್ಯ

ಮನ್ಾಂಚೊ

ಆದಾಯ ಾ

ಥೊಡಾಾ


ದಿರ್ಾಂವನ್ನ್ಾಂ

ಥೊಡೊ

ರ್ಾಂಗಾ್ ತ್್ -

ಸ್ಕಾ್ರನ್

ದೆಾಂವ್ನ್ಲಾಯ ಾ ಬರಿ ದಿರ್್ . ಮೇ 10 ತಾರಿಕೆರ್್

ಲಕ್್ಡೌನ್್ ಕನ್್್

ಸ್ಕಾಳ್ಳಾಂ 8 ವೊರರ್್ ಆರ್ಸ್ಲಾಯ ಾ ಲಖಾಾಂ

ನಹ ಯ್.

ಪೊ ಕಾರ್್

ಮೂಳ್್

ಪ್ರರ್ಯ ಾ

24

ವೊರಾಂನ್ನ

ಕವಲ್್

ವೊಗ್ಡ

ಕರನ

ಬಸಚ ಾಂ

ಸಂಬಂಧತ್್

ಸೌಕಯಾ್ಾಂ

ಮ್ಹ ಣಾ

ಭಾರತಾಾಂತ್್ 3,66,661ನವಿಾಂ ಪೊ ಕರಣಾಾಂ

ಆಸ್ಪ ತೊೊ ಾ , ವೈದಾ ಕ್ರೋಯ್್ ಸ್ತಬಂದಿ ಆನ್ನ

ಆನ್ನ

ದಾಖಲ್್

ವೈದಾ ಕ್ರೋಯ್್ ಆಕ್ರಸ ಜನ್್ ತಸ್ಲ

ಹೆರ್್

ಪ್ರರ್ಯ ಾ

ರ್ಹೆತಿ ಚಡಂವ್ನೂ ್ ವ್ವಿೊ ಜಾಯ್.

ತೆಾಂ

3

,754ಮ್ಣಾ್ಾಂ

ಜಾಲಾಾ ಾಂತ್.

ರ್ಹಚ್ಯ

ದಿರ್ಾಂವಿಶಿಾಂ ರ್ಾಂಗ್ಡಚ ಾಂ ತರ್್ ಮೇ 8ವ್ಶರ್್

ಕರಿನರ್್ ನ

4,03,808/ 5092, ಮೇ 7ವ್ಶರ್್ 4,06,902/

ಪ್ರಚ್ಯನ್್್ ಬರ್ಯ ಾ ರ್್ಕ್ರತೆಾಂಚ್್ಫಾಯೊಿ

4,233, ಮೇ 9ವ್ಶರ್್ ದಾಖಲ್್ ಜಾಲಿಯ ಾಂ.

ಜಾಯಾ್ .

ಭಾರತಾಾಂತ್್

ಎಕಾವ್ರ್ಟನ್್ ಲಕ್್ಡೌನ್್ ಬೊರೆಾಂ

367,45,237

ಸ್ಕ್ರೊ ಯ್್

ಫಕತ್್

ಲಕ್್ಡೌನ್್

ಆನ್ನ ಥೊಡೆ ಮ್ಹ ಣಾ್ ತ್್

ಪೊ ಕರಣಾಾಂ ಆರ್ತ್. 28 ರಜಾಾ ಾಂ ಆನ್ನ 8

ತರಿೋ

ಕಾಂದಾೊ ಡ್ಳ್ಳತ್್ ಪೊ ದೇಶ್ಯಾಂಪಯ್ಣೂ ಾಂ 26

ಆರ್ಥ್ಕತೆಕ್್

ರಜಾಾ ಾಂ

ಕೈಗಾರಿಕ್್ ಆನ್ನ

ಹೆರ್್ ವಾ ವರ್ಹರಚಿ

ಪೊ ದೇಶ್ಯಾಂನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ್್ ಲಕ್್ಡೌನ್್

ಪೊ ಗತಿ ದೆಾಂವ್್ .

ದಿರ್ದಿಸ್ಪ ಡೆ್ ಾಂ ಕಾಮ್ಸ್

ವ್ ಇಲಯ ಾಂ (ಪ್ರಶಿ್ಯಲ್) ಲಕ್್ಡೌನ್್

ಕನ್್್ ತಾಾ ದಿರ್ಚಿ ಫೊೋಡ್್ ಜೊಡೆ್ ಲಾಾ

/ ರತಿಚಿ ಕರ್ಫ್ಾ ್ / ಹಫಾ್ ಾ

ಕುಲಾೂ ರಾಂಕ್್, ರರ್್ ಾ

ಆನ್ನ

ಕಾಂದಾೊ ಡ್ಳ್ಳತ್್

ಅಕೆೊ ೋಚಿ

ಕರ್ಫ್ಾ ್ ಆಶೆಾಂ ನ್ನಯಂತೊ ರ್ಣ್ಆರ್.

ತಾಚ್ಯವವಿ್ಾಂ ಮ್ರ್ಸ್ ್

ಮ್ರ್್ ಚೊ

ಕರನ ನ್ನವ್ರಣಾಕ್್ ಲಕ್್ಡೌನ್್

ಮೆಳ್ಳ್ನ.

ಪರಿರ್ಹರ್್ಗ?

ಕಾಂರ್ಟೊ ಕ್್ ್

ಮಾರ್್

ತಾಾಂಕಾಾಂ

ರಿಕಾಾ ,

ಆರ್.

ದೆಗ್ಡನ್್ ಲಾಹ ನ್್

ವ್ಶಪ್ರರ್್ -

ಕತೆ್ಲಾಾ ಾಂಕ್್

ದೇಶ್ಯಚ್ಯ

ರ್ಾ ಕ್ರಸ

ಕಾಮಾಗ ರ್್

ವಯಾವ ರ್ಟ್ ಕ್ರತೆಾಂಚ್್ ಚ್ಯಲಕ್್,

ತಸ್ಲಯ್ಣೋ

ರ್ಹಾ ಚ್್ ವಗಾ್ಾಂತ್್ ಯೆತಾತ್. ಆಸ್ಲಾಾ ಕರನ ನ್ನವ್ರಣಾಕ್್ ಲಕ್್ಡೌನ್್

ಆನ್ನ ರ್ಹಾ ಚ್ ಪರಿಾಂ ಆರ್ಚ ಾ

ಪರಿರ್ಹರ್್ಗ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ಸ್ವ್ಲ್್ ಆತಾಾಂ

ಜಾಯಾ್ ಾ ವಗಾ್ಾಂಕ್್ ಕುಮ್ಕ್್ ಕರುಾಂಕ್್

ಉರ್್ .

ಸ್ಕಾ್ರನ್್ಪ್ರಾ ಕಜ್್ರುಪ್ರರ್್ಕುಮ್ಕ್್

ಲಕ್್ಡೌನ್್ ಕುಶಿನ್್ ಆರ್ಚ ಾ

ಹೆರ್್ಯ್ಣ

ಥೊಡಾಾ ಜಣಾಾಂ ಪೊ ಕಾರ್್ ಲಕ್್ಡೌನ್್

ಕೆಲಾಾ ರ್್ ಮಾತ್ೊ ್ ಆಸ್ಲಾಾ ಾಂನ್ನ ದಿೋರ್ಸ್

ಕೆಲಾಯ ಾ ನ್್

ಕಾಡೆಾ ತ್.

ತುರ್್ . ರ್ಹಾ

ಕರನಚಿ

ರ್ಾಂಕಳ್್

ಮಾರಿಫಾತ್್ ಕರನ

ನ್ನನ್ಮ್ಸ್ ಕರುಾಂಕ್್ ಸ್ಲಿೋರ್ಸ್ ಜಾತಾ.

ಆನ್ನ ಥೊಡಾಾ ಾಂನ್ನ ರ್ಾಂಗಾಚ ಾ

ಆಸ್ಲಾಾ ಾಂ ಪಯ್ಣೂ ಾಂ ಥೊಡೆ ಮಾಂದರುನ್್

ಲಾಹ ನ್್ - ವಹ ಡ್್ ಹೊರ್ಟಲಾಾಂ, ಆಾಂಗಡ –

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಪೊ ಕಾರ್್


ಶೋರುಮಾಾಂ

ತಸ್ಲ

ವಾ ವರ್ಹರ್್,

ಆನ್ನ

ರ್ಹೆತಿಕ್್

ಪಯಾ್ ರ್ಾ ಾಂಕ್್

ರ್ಗುಸ ಾಂಚಿ ಸಂಚ್ಯರ್್ಸವ್, ಲಾಹ ನ್್ಆನ್ನ ಮ್ಧಾ ಮ್ಸ್ ರಿತಿಚೊಾ

ಕೈಗಾರಿಕ ಆನ್ನ

ಹೆರ್್ ಉದಾ ಮಾಾಂ ಲಕ್್ಡೌನ್್ವವಿ್ಾಂ ಮ್ರ್ಸ್ ್ಕಷ್ಟ್ ಾಂಕ್್ರ್ಾಂಪಡಾ್ ತ್್, ಥಂಯೆಚ ವ್ವ್ೊ ಡಿ ಬೇಕಾರ್್ ಜಾಾಂವಿಚ

ಆರ್್ .

ಆಸ್ಲಾಾ

ಮಾಹ ಲಕಾಾಂನ್ನ ಮ್ರ್ಸ್ ್

ಉದಾ ಮಾಾಂಚ್ಯ

ಉದಾ ಮ್ಸ್

ರಿೋರ್ಣ್

ರ್ಧಾ ತಾ ಚಲಂವ್ನೂ ್

ಕಾಡ್್ಲಯ ಾಂ

ಆರ್್ .

ತಾಾಂಚ್ಯನ್್ ಹೆಾಂ ರಿೋರ್ಣ್ ಫಾರಿಕ್್ ಕರುಾಂಕ್್ ಜಾಯಾ್ ತರ್್ ಬಾಾ ಾಂಕಾಾಂ ವ್ ಆರ್ಥ್ಕ್್ ಸಂಸೆ

ತಾಣಿ

ಆಡ್ವ್ನ್

ದವಲ್ಲ

ಸಂಗ್ /ವಸು್ ಏಲಂ ಘಾಲಾ್ ತ್. ಆಸ್ಲಾಾ ವ್ಶಳ್ಳ್ರ್್ ಉದಾ ಮಾಾಂ ಬಂಧ್ಯ್ ಜಾಾಂವಿಚ ರ್ಧಾ ತಾ ಆರ್್ .

ನ ವಹ ಯ್. ಪೂರ್ಣ?

ಜಿವ್ ಆನ್ನ ಭಲಾಯೊ ವತೆ್ಾಂ ಕ್ರತೆಾಂಯ್ಣೋ ಜರ್್ ಜಿೋವ್ನ್ ವ್ಾಂಚ್ಯತ್್ ಆನ್ನ

ಭಲಾಯ್ಣೂ ಉರತ್್ ಸ್ಗ್ಡಯ ಾಂ ಮಾಾಂಡುನ್್ ಕೆಲಾಾ ರಿೋ

ಆಶೆಾಂ ಕರನ

ಮ್ಹಿನ್ನ

ಭಾರತಾಾಂತ್್

ಸ್ಗಾಯ ಾ

ಲಕ್್ಡೌನ್್

ಪ್ರಚ್ಯರ್್ಲಯ ಾಂ.

ಆತಾಾಂ ಎಕಾ ವರ್್

ಭಿತರ್್ ಪರತ್್ ಲಕ್್ಡೌನ್್ ಮ್ಹ ಣಾ್ ನ ಇಲಿಯ

ವಿಚಿತ್ೊ ್

ದಿರ್್ .

ಕರನಚಾಂ ಪಯೆಯ ಾಂ ಲಾಹ ರ್್ ಯೇವ್ನ್ ್ ವ್ಶತಾನ ಪರತ್್ ಆದಾಯ ಾ ಚ್್ ರಿತಿಚಾಂ ಜಿೋವನ್್ ಚಲಂವ್ಚ ಾ ಬದಾಯ ಕ್್ ಜಿೋವನ್್

ಪೂರ್ಣ್ ಏಕ್್ ಸಂಗತ್್ ಮಾತ್ೊ ್ ನ್ನೋಜ್.

ರ್ಹಡೆಾ ತಾ.

ದೋನ್್

ಗಜಾಲ್್

ಲಕ್್ಡೌನ್್ಕರಿನರ್್ ನ ದುಸ್ತೊ ವ್ರ್ಟ

ನ.

ಚಡುಣ

ಆರ್್ ಾಂ,

ಕ್ರತೆಾಂ

ನ್ನಯಂತೊ ಣಾಕ್್

ಯೇನ ತರ್್ಲಕ್್ಡೌನ್್ಕರಿನರ್್ ನ ದುಸ್ತೊ ವ್ರ್ಟ ನ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ

ಪರಿಗತೆರ್್

ಲಕ್್ಡೌನ್್ಗಜ್್್ ಮ್ಹ ಳೊಯ ವ್ದ್್ಯ್ಣೋ ಆರ್. 2020 ಮಾಚ್್್ 25ವ್ಶರ್್ ಥವ್ನ್ ್

ರಿತಿಾಂತ್್ ಇಲಿಯ ಶಿ ಬದಾಯ ವರ್ಣ್ ರ್ಹಡೆಾ ತಿ. ಮಾರ್ಸೂ ್, ರ್ಹತ್್ಧುಾಂವ್ಶಚ ಾಂ / ರ್ಾ ನ್ನಟೈಸ್ರ್್ ವ್ಪಚ್ಾಂ ಆನ್ನ ರ್ಮಾಜಿಕ್್ ಅಾಂತರ್್ ರ್ಾಂಬಾಳೆಚ ಾಂ

ಜಿಣಿಯೆಚೊ

ಅತಾ ಾಂತ್್

ಗಜ್ಯ್ಚೊ ಭಾಗ್ನ್ಕಯೆ್ತೊ. ಕಾಜಾರಾಂ ಆನ್ನ

ಹೆರ್್

ಕಾಯ್ಣ್ಾಂ

ಉಣಾಾ

ಜಣಾಾಂಸ್ವ್ಶಾಂ ರ್ದಾಾ ರಿತಿನ್್ ಕಯೆ್ತಿಾಂ.

ಆಪಯಾಯ ಾಂ

ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ

ವಚ್ಯನರ್್ ನ ಇಗಜೊಾ ್,

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕಮಾ್ಕ್್

ಸ್ಟಡೆಾ ತೆಾಂ.

ಪಳೊಯ ಾ

ಆನ್ನ

ದಿವ್ಯ ಾಂ, ಹೆರ್್


ಧಮಿ್ಕ್್

ಜಾಗಾಾ ಾಂನ್ನ

ಒಟ್ಟ್ ಕ್್ ಘಾಲಿನರ್್ ನ

ಲಕಾಕ್್

ವ್ಾ ಕ್ರಸ ನ್್ ನ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಖಂತ್್ ಉರ್ಟ್ಲಿಯ .

ರವ್ಶಾ ತೆಾಂ.

ರ್ಾಂಕಾೊ ಮಿಕ್್ ಪಡೆಾಂಚ್ಯ

ಇಸ್ಟೂ ಲಾಾಂ, ಶಿಕ್ಷರ್ಣ್ಸಂಸೆ ಆನ್ನ ಥೊಡಾಾ

ಪಯಾಯ ಾ

ತೆಾಂಪ್ರಕ್್

ದವಯೆ್ತೆ.

ವಿಜಾಞ ನ್ನಾಂನ್ನ

ಆನ್ನ

ತಜಾಞ ಾಂನ್ನ

ಘಾಲಾ ತಿಾಂ.

ಕರನಕ್್

ವ್ಾ ಕ್ರಸ ನ್್

ಸ್ಟಧುನ್್

ಬಂಧ್ಯ್

ಚುನವಣಾಾಂ

ಪ್ರಟಿಾಂ

ಪ್ರವಿ್ ಾಂ

ಚರಿತೆೊ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ಬರಿ

ರಜಕ್ರೋಯ್್ ಪ್ರಡಿ್ ಾಂನ್ನ ಆನ್ನ ತಾಾಂಚ್ಯ

ಕಾಡಾಚ ಾ

ಮಕೆಲಾಾ ಾಂನ್ನ

ನ್ನವ್ಲಿ್; ಸ್ದಾಿ ಾ ಚ್ಯ ಮಾಹೆತಿ ಪೊ ಕಾರ್್

ಹೆರಾಂಕ್್

ಜಾಾಂವ್ಚ ಾ ಕ್್ ಎಕಾಯ ಾ ವನ್ನ್ಾಂ

ದೇಕ್್

ಎಕಯ

ಮಕಾಾಂತ್ೊ ್

ಭಾರತಾಾಂತ್್

ತಿ

ಖಂತ್್

ಕೋವ್ಾ ಕ್ರಸ ನ್್

ಆನ್ನ

ಮಕಾರ್್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ಬರಿ ಪಂಥರ್ಕ್್

ಕೋವಿಶಿೋಲ್ಡ ್ ನಾಂವ್ಾಂಚಿ ವ್ಾ ಕ್ರಸ ನಾಂ

ಪಡೊನ್ ರ್ಾ ಲಿ, ರೋಡ್ ಶೋ, ಸ್ಭಾ

ದಿತಾತ್. ಮೇ 10 ತಾರಿಕೆ ಪಯಾ್ಾಂತ್್17

ಇತಾಾ ದಿ ಮಾಾಂಡುನ್್ ರ್ಹಡಿನರ್್ ನ

ಕರಡ್್

ರವ್ನ್ಲಯ ಾಂ ತರ್್, ವಿವಿಧ್ಯ ಜಾತಿ – ಧಮ್ಸ್್,

ವ್ಾಂರ್ಾ ನ್್

ಪಂಗಾಡ ಚ್ಯ

ಥೊಡಾಾ ಾಂನ್ನ ದುಸ್ಟೊ ಡೊೋರ್ಸ್) ವ್ಾ ಕ್ರಸ ನ್್

ಫುಡಾರ್ಾ ನ್ನ

ಆಪ್ರಪ್ರಯ ಾ

ಲಕಾನ್್ ಪಯೊಯ

ಡೊೋರ್ಸ್,

ಜಾತಿ – ಧಮ್ಸ್್, ಪಂಗಾಡ ಚಿಾಂ ಕಾಯ್ಣ್ಾಂ

ಘೆತಾಯ ಾಂ.

ಕರನ ಆದಾಯ ಾ ರಿತಿನ್್-ಚ್ ಕರುಾಂಕ್್

ಲಾಭೊಾಂವ್ಚ ಾ ವಿಶಿಾಂ ಸುವ್ಶ್ರ್್ ವಹ ಡ್್

ಆಡೊಿ ರ್ಸ್ ಮಾಗಾನರ್್ ನ ಆಪ್ರಪ್ರಯ ಾ

ಮ್ರ್್ ಚೊ ಪೊ ಚ್ಯರ್್ ಚಲಯ . ಪಯಾಯ ಾ

ಪ್ರರ್ಯ ವ್ಿ ರಾಂಕ್್ಕಾಳ್ಳ್ಚ್ಯ ಗಜ್ಯ್ವಿಶಿಾಂ

ಡೊರ್ ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್್28 ದಿರ್ಾಂನ್ನ ದುಸ್ಟೊ

ಸ್ಮಾ ಾಂವ್ಶಚ ಾಂ ಇಲಯ ಾಂ ತರಿೋ ಪೊ ಯತ್್ ್

ಡೊೋರ್ಸ್ ಘೆಜಾಯ್್ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ. ಆತಾಾಂ ಹಿ

ಕೆಲಯ ಾಂ

ಸ್ಕಾ್ರಚ್ಯ

ಆವಿಿ 56 ದಿರ್ಾಂಕ್್ ವ್ಡ್ಯಾಯ ಾ . ತರಿೋ

ಆಸ್ಲಾಾ ಾಂಚ್ಯ

ರ್ಕಾಾ ್ ರಿತಿರ್್ ದುಸ್ಟೊ ವ್ ಪಯೊಯ

ತರ್್,

ಮಕೆಲಾಾ ಾಂನ್ನಾಂಯ್್

ಮಾಗಾ್ ಾ ಾಂಕ್್ ಕಾನ್್ ರ್ಹಲಯಾ್ ರ್್ ಾಂ

ಭಾರತಾಾಂತ್್

(ವಹ ಡ್್

ವ್ಾ ಕ್ರಸ ನ್್

ಡೊೋರ್ಸ್ಮೆಳ್ಳಚ ಪರಿಗತ್್ನ.

ಫೆರ್್ ಾಂ, ಪಭೊ್, ಜಾತೆೊ , ಮೇಳ – ತೆಾಂ ಆನ್ನ ಹೆಾಂ ಮ್ಹ ಣೊನ್್ ಕಬಾಯ ತ್್ ದಿಾಂವ್ನೂ ್

ಆತಾಾಂ

ನತ್್ಲಿಯ

ಆತಾಾಂ

ಲಾಹ ರಚೊ

ಕಾರರ್ಣ್

ತಜಾಞ ಾಂನ್ನ

ತರ್್

ಬಹುಷ್ಟ

ಲಕ್್ಡೌನ್್

ಕಚಿ್

ಜಾಲಾಯ ಾ ಾಂನ್ನ

ಆನ್ನ

ಸ್ವ್್ಾಂನ್ನ

ಆನ್ನ

ಜಾಯಾ್ ತಾಯ ಾ

ಕಷ್ಟ್ ಾಂತ್್ ಪಡಿಚ

ಗಜ್್್

ಉದೆತಿನ.

ಕರನಚ್ಯ

ದುರ್ೊ ಾ

ವೇಳ್್ ಉತೊೊ ನ್್ ಗ್ಡಲಾ. ಕರನಚಿಾಂ

ಲಾಹ ರಾಂ

ಫುಡೆಾಂಯ್್ಆಸ್ ಲಿಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾಂ. ಎದಳ್್ ಜಾಲಯ ಾಂ

ಜಾವ್ನ್ ್ ಗ್ಡಲಾಾಂ,

ಫುಡೆಾಂಯ್್

ಸ್ಕಾ್ರನ್್ ಜಾಯ್್ ಪುತಿ್ಾಂ ಮೂಳ್ ಸೌಕಯಾ್ಾಂ, ವೈದಾ ಕ್ರೋಯ್್ ಸ್ತಬಬ ಾಂದಿ,

ಕರನಚ್ಯ ಪಯಾಯ ಾ ಲಾಹ ರವ್ಶಳ್ಳಾಂ

ವ್ಾ ಕ್ರಸ ನ್್

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಮಾಾಂಡಾವಳ್,

ಲಕಾಕ್್


ನ್ನಯಂತೊ ರ್ಣ್ ಕಚ್ಯಾ ್ ಬಾಬಿ್ ನ್್ ರುಲಿರೆಗೊೊ ಆನ್ನ ಲಕಾನ್್ ಮಾರ್ಸೂ ್ ಘಾಲಚ ಾಂ, ರ್ಹತ್್

ಧುಾಂವ್ಶಚ

ವ್ಪಚ್ಾಂ,

/

ರ್ಾ ನ್ನಟೈಸ್ರ್್

ರ್ಮಾಜಿಕ್್

ಅಾಂತರ್್

ರ್ಾಂಭಾಳ್ಳ್ಚ ಾ ಸ್ವ್ಶಾಂ ಜಾಗುೊ ತಾೂ ಯ್್ ಘೆಾಂವಿಚ ಘೆಾಂವ್ಶಚ ಾಂ

ಗಜ್ಯ್ಚಿ ಆನ್ನ ವ್ಾ ಕ್ರಸ ನ್್

ರ್ಹಾ ವಿಶಿಾಂ

ದಿೋನತಾಯ ಾ ರ್್ ಬಹುಷ್ಟ

ಗುಮಾನ್್

ಫುಡೆಾಂಯ್ಣೋ

ಲಕ್್ಡೌನ್್ಗಜಾಲ್್ಚುಕ್ರಚ ನ.

-ಎಚ್ಚ. ಆರ್. ಆಳ್ಾ

--------------------------------------------------------------------------

*"ಗ್ತಯಾನ್ ರವ್ಲ ೇಂ, ನಾಟಕ್ ಸಂಪ್ಲಲ "* ಥೊಡಾಾ

ಮ್ಹ ನೆ ಾ ಾಂ

ಪಯ್ಣೂ ಾಂ

ರ್ಹಾಂವ್ನ'ಯ್ ಎಕಯ .

ಪ್ರರ್ಯ ಾ

ಸ್ಬಾರ್

ಗಾಯಾನ್,

ವರ್್ಾಂ

ಅಭಿನಯ್,

ಥವ್ನ್

ನ್ನದೇ್ರ್ನ್

ಅಶೆಾಂ ಸ್ಬಾರ್ ಕಲಾ ಶೆತಾನ್ನ ತಾಣ ಮಹ ರ್ ಮಾರ್'ಲಿಯ . ್ ಲರ್ೊ ದ

ಮಂಗುಯ ರಿ

ಫೆಲಿಕ್ಸ ಮಾಹ ನ್

ಕಲಾಕಾರಾಂ ಪಯ್ಣೂ ಾಂ ಎಕಯ . ತಾಕಾ ಲಾಗೆ ಲಾಾ ನ್

ಒಳ್ಳ್ೂ ಲಾಯ ಾ

ಭೊೋವ್ನ

ಇಗಜ್ಯ್ಾಂತೆಯ ಾಂ ಕಯರ್, ಕಾಜಾರಚಿಾಂ ಬೆಾಂಡಾಾಂ, ಸಂಗೋತ್ ಸ್ಟಭಾಣಾ, ನಟಕ್ ಆನ್ನ ರ್ಹರ್ಸಾ ಪೊ ದರ್್ನನ್ನ ವ್ಶಯಕ್ರ್ ಕ್ ಮಾತ್ೊ

ನಂಯ್

ಆರ್್ ಾಂ

ಸ್ಗಾಯ ಾ

ಪಂಗಾಡ ಕ್ ಉಕಲ್್ ಧಚ್ಾಂ ಮೆತೆಪ್ರ್ಣ 39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಾಚಾಂ. ಪುರ್ಣ ಆಜ್ ತೊ ಕಲಾಶೆತ್

ಹಯೆ್ಕಾ

ಮಾತ್ೊ ನಂಯ್ ಸ್ಗೊಯ

ಜಾವ್್ ರ್ಸ'ಲಯ . 'ಕಮಿಡಿ ಖೊರಜ್',

ಸಂರ್ರ್'ಚ್ಚ

ಗ್ಡಲಾ.

ಮೆಳ್ ಲ?

'ಬೊಾಂಗೊ', 'ಬೊಾಂಗೊಯ ',

'ಮ್ನೋರಂಜನ್ ಮಂಗುಯ ರ್' ಮ್ಹ ಜಾಾ

'ಬೊಕೊ ',

'ಬೊಲಪ ',

ಹಯೆ್ಕಾ

ಶಿಾಂಗಾಾಂ

ಖಂಯ್ 'ಬೊಸು್ ',

ಆಯಾಯ ಾ ರ್!',

'ಅಸ್ಲ್

ಕಲಾಕಾರ್

ಪ್ರಟಿಾಂಬೊ

ರ್ಾಂಡುನ್

'ಕಾಂಬಾಾ ಕ್

ಆನ್ನ

ವ್ವ್ೊ ಾಂತ್

ಮೆತೆಪ್ರ್ಣ

ಮಂಗುಯ ರ್',

ಪಂಗಾಡ ನ್ನ

ತಾಚಾಂ

ಪರಿಪೂರ್ಣ್

ಆರ್ಸ'ಲಯ ಾಂ.

'ನ್ನಧ್ರ್', 'ಬಾಬ್ ಬದಾಯ ನ' ಅಸ್ಲಾಾ

ಗಾಾಂವ್ಾಂತ್ ಮಾತ್ೊ ನಂಯ್ ಬೆಾಂಗುಯ ರ್,

ಮ್ಹ ಜಾಾ

ಮಾಂಬಯ್,

ಗೊಾಂಯ್,

ಬಾಹೆೊ ೋಯ್್

ಅಸ್ಲಾಾ

ಪೊ ಮಖ್ ನಟಕಾನ್ನ ತಾಣ

ಕೆಲಯ ಾಂ

ಅಭಿನಯ್

ಅಭಿನಯಾಾಂತ್ ರ್ಹಾಂತೆಯ ಸ್ತೋನ್

ಅಪೂವ್ನ್.

ಮಾತ್ೊ

ನಂಯ್

ಹಯೆ್ಕ್ ನಟಕ್ ಎಕಕ್ ಬರವ್ನ್

ರ್ಹಾಂವ್ನ

ದುಬಾಯ್, ಜಾಗಾಾ ನ್ನ

ಪೊ ದರ್್ನ ದಿತಾನ ಫೆಲಿಕಾಸ ನ್ ರ್ಾಂಗಾತ್ ದಿಲಯ .

ಫೆಲಿಕಾಸ ಕ್

ವ್ಚುಾಂಕ್ ದಿತಲಾಂ. ತೆಾಂ ಸ್ತೋನ್ ಕಶೆಾಂ

*ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್ ಥೊಡೊ ತೇಾಂಪ್ ಆಮೆಚ

ಜಾಲಾಾಂ,

ಮ್ದೆಾಂ

ಮಕೆಯ ಾಂ

ಆರ್ಪುನ್ ಮ್ಹ ಳೊಯ ಾ ಮ್ಹ ಕಾ

ಆಸ್ಟಾಂಕ್ ಚಡಾವತ್

ರ್ಾಂಗ್ ಲ.

ನಟಕಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹ ಜಾಾ

ಸ್ತೋನ್

ಕ್ರತೆಾಂ ಜಾಯ್

ಗಜಾಲಿ ಆನ್ನ

ತೊ ಸ್ಗಾಯ ಾ

ಸ್ತೂ ೆಪ್ರ್ ಕ್ ಬಳ್ ದಿತಲ. ನಟಕಾಾಂತಾಯ ಾ

ವ್ಶಗಾಯ ಚ್ಯರ್

ಜಾಲಯ ...!*

ವ್ಶಗಾಯ ಚ್ಯರ್

ಜಾಲಯ

ಮ್ಹ ಣಾಚ ಾ ಕ್ರೋ

ಥೊಡಾಾ ನ್ನ

ಉದೆಿ ೋಶ

ಪೂವ್ಕ್ರಾಂ

ಕರಯ್ಣಲಯ ಮ್ಹ ರ್ಣ ಆಮಾೂ ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್ ಕಳ್'ಲಯ ಾಂ.

ಥೊಡಾಾ

ಪದಾಾಂಕ್ ಉತಾೊ ಾಂ ಬರವ್ನ್ ತಾಳೆಯ್

ಆದಿಾಂ

ತಾಣ ನ್ನಟಯಾಯ ಾ ತ್. 'ಬೊಕೊ ' ನಟಕ್

ಇನಮಾ ಜಿಕನ್ ನಾಂವ್ನ ಜೊೋಡ್್

ತಾಚ್ಯಾ

ನ್ನದೇ್ರ್ನಚ್ಯಾ

ಆಯ್ಣಲಾಯ ಾ

ಯರ್ಸ್ತವ

ಜಾಲಯ ಮ್ಹ ಣಾಚ ಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಕಾ

ಮಿಹ ನತೆನ್

ಅಭಿಮಾನ್ ಆರ್.

ಥವ್ನ್

ಇಸವ ಚ್ಯಾ

ಗಾಯಾನ್

ಫೆಲಿಕಾಸ ಕ್ 2000 ಹಜಾರ್ ಆದಿಾಂಚ್ಚ

ಉಬೊಗ ರ್ಣ

ಕನ್್,

ಗಾಯಾನಾಂತ್

ಆಯ್ಣಲಿಯ ,

ಗಾಯಾನ್

ರವೊನ್ ತೊ ವೊಗೊ ಬರ್ಸ'ಲಯ ! ತಾಾ "ಕಣಾ ಕಣಾಕ್ ಕೆದಾಳ್ಳ್ ಕೆದಾಳ್ಳ್

ವ್ಶಳ್ಳ್ರ್ 'ಕಾಣಿಕ್' ಪತಾೊ ನ್ ಆರ್ ಕೆಲಾಯ ಾ

ಕ್ರತೆಾಂ

'ದಬಾ್ರ್-2000'

ಕ್ರತೆಾಂ

ಜಾಾಂವ್ನೂ

ಆರ್

ತೆಾಂ

ಕಾಯಾ್ಕ್

ಜಾಯೆಾ ಚ್ಚ ", " ಎಕಾ ಮಿರ್್ಾಂಗ್ಡಾಂತ್

ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ರ್ಹವ್ಶಾಂಚ್ಚ

ಏಕ್ ನ್ನಸ್ ಾಂ ಜಾಯಾ್ "... ಅಸಯ

ವ್ಶದಿಕ್

ಥೊಡೆ

ಡಾಯೊಯ ಗ್ನಸ ತಾಚಚ್ಚ . ಫೆಲಿಕ್ಸ ಮ್ಹ ಜಾಾ

ಲಟ್ಟನ್

ಗಾವಿಪ

ಪತಾಾ ್ನ್

ಘಾಲಯ .

ಆನ್ನ

ಥಂಯ್ ಥವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನಚಾಂ

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನ್ನ

2005

ನಟಕಾ

ಇಸವ ಾಂತ್

ದಾವ ರಿಾಂ

'ಬೊಾಂಗೊ"

ಕಲಾ

ಶೆತಾಚಾಂ

ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಚಡ್ ಕಾಾಂತಂವ್ನೂ ಲಾಗಾಯ ಾ ಾಂತ್....

ಸಕೆಾಂಡ್ ಇನ್ನ್ ಾಂಗ್ನಸ ಸುವ್್ತ್ ಜಾಲಯ ಾಂ. ಅಬೆಯ ತೆಾಂಯ್ ರ್ರ್್ ಕ್ ಸಂಪ್ರಯ ಾಂ.

ಫುಡೆಾಂ

ಸ್ಗಾ್ರ್,

ಖಾಸಗ ನ್ ಆನ್ನ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಸ್ಗಾಯ ಾ ಪಂಗಾಡ

ಯೆಮೂ ಾಂಡಾಾಂತ್ ಯಾ ತಾಾ

ತಫೆ್ನ್ ರ್ಹಾಂವ್ನ ದೂಕ್ ಪ್ರವ್್ ಾಂ. ಆನ್ನ

ಆಮಿ ದೋಗ್ನ ಖಂಯ್ ತರಿೋ ಮಕಾರ್

'ರ್ರ್್ ಚೊ ವಿಶೆವ್ನ' ಮಾಗೊನ್ ತಾಕಾ

ಮೆಳ್ಳ್್ ನ

ಶೃಧಧ ಾಂಜಲಿ ಭೆಟಯಾ್ ಾಂ.

ಅರ್ಥ್ ಮ್ಹ ಕಾ

ಪುಣಿೋ

ತಾಾ

ಪುಲಗ ತಿೊ ಾಂತ್, ವ್ರ್ಟರ್

ಉತಾೊ ಾಂಚೊ

ವಿವಸು್ನ್ ರ್ಾಂಗೆ

ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಪ್ರತಾ ಣಿ ಮ್ಹ ಜಿ... ಪುರ್ಣ ಫೆಲಿಕ್ಸ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಕಾಳ್ಳ್ಾ ಕ್ ತೊಪ್ಚ ಾಂ

ಏಕ್

ಅಧುರೆಾಂಚ್ಚ ಥೊಡಾಾ

ಉತಾರ್

ಉರವ್ನ್

ಮ್ಹಿನಾ

ತುಾಂ

ಗ್ಡಲಯ್!

ಆದಿಾಂ

*ಆದೇವ್ನಸ ತುಕಾ ಮಿತಾೊ ಫೆಲಿಕ್ಸ ಲರ್ೊ ದ*

ಫೆಲಿಕ್ಸ

ಅಚ್ಯನಕ್ ಅಶೆಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಲ *"ನ್ನಲುಯ , ರ್ಹಾಂವ್ನ

ವ್ಶಗಗ ಾಂ

ಎಕಾದಾವ್ಶಳ್ಳ್

ಮರನ,

ಮೆಲಾಂ

ಪುರ್ಣ

ತರ್

ಏಕ್

ಉತಾರ್ ಉಡಾರ್ಸ ದವರ್ 'ಸ್ಕಾಡ ಾಂಕ್ ಪ್ರತೆಾ ... ಭವ್ಸ್ಟ

ಪುರ್ಣ

ಕಣಾಾಂಯೆಚ ರ್

ದವನ್ಕಾ!',

'ಕುರಿಲಾ

ನಂಬುನ್ನ ಕರ್ಯ್ಣದಾಯನ್ ಮಾತೊ ...!'

ಈ ಪ್ರತೆರ ಏಪಗಾಯ ನ್ನನ್ನಪು ದಿೋಲ."* ಹಿಾಂ ಉತಾೊ ಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಣಾ್

-ನ್ನಲ್ಲಲ ಪೆಮಣನ್ನ್ ರ್.

------------------------------------------------------------------------------------------

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


31. ಟ್ಾ ೇಂಟಿ-ಟ್ಾ ೇಂಟಿ ಸೆ ರ್ರ್ಲ್ "ತುಜ್ಯಾಂ ಎಕ್ಸ -ರ್ೊ ಇನ್ನ್ ಾಂಗ್ನಸ ಕ್ರತೆಾಂಗೋ

ಇತಿರ್ಹರ್ಾಂತ್ ಉಚ್... ಅಸ್ಲ ಖೆಳ್

ಬರೆಾಂ ಆಸಯ ಾಂ. ರ್ಟವ ಾಂಟಿ ರ್ಟವ ಾಂಟಿ ಸಪ ರ್ಲ್

ಎದಳ್ ಜಾಾಂವ್ನೂ ನ..

ಆರ್ ಮ್ಹ ಣಾ್ ಲಯ್" ಅಧ್ಾಂ ಆಾಂಗ್ಡಯ ಾಂ ಟ್ಟಮಿಚ್ಯಾ ಬೆೊ ೋಕಾ ವ್ಶಳ್ಳ್ರ್

ಮಕಾರಿಾಂ ದಾಕೆಯ ಜಾತಿತ್... ತುಮಾಚ ಾ

ಭಿತರ್ ಗ್ಡಲಯ ಾಂ ಕರನಚ್ಯಾ

ಉಗಾಡ ರ್ಕ್...

ವಿರರಯೆಾಂತ್ ಸುಶೆಗ್ನ ಆಶೆತಾಲಾಂ. ಬೆಡಾಡ ರ್ ನ್ನದನ್ "ಪ್ರೊ ಣಾಯಾಮ್"

ಮ್ಧಾಂ ಏಕ್ ಲಾಹ ನ್ ಬೆೊ ೋಕ್..." ಟ್ಟಮಿ

ಯೊೋಗ ಕತಾ್ನ ರ್ಹಾಂವ್ನ ಟ್ಟಮಿಕ್

ಆಾಂಗ್ನ ಪ್ರಪುಡ್್ ಖೊಪು್ಾಂಕ್ ಲಾಗೊಯ .

ರ್ಟವ ಾಂಟಿ ರ್ಟವ ಾಂಟಿ ಕಮೆಾಂಟಿೊ ಚೊ ಉಗಾಡ ರ್ಸ ಕೆಲ

"ತುಜ್ಯಾಂ ಕ್ರತೆಯ

ಬೆೊ ೋಕ್ ಯಾ... ರ್ಟವ ಾಂಟಿ

ರ್ಟವ ಾಂಟಿ ಕೆನ್ ಾಂಯ್ ಇಾಂಟರೆಸ್ತ್ ಾಂಗ್ನ.. " "ಆತಾಾಂ ತುಮೆಚ ಮಕಾರ್ ಟಿ_ ರ್ಟವ ಾಂಟಿ ಸಪ ರ್ಲ್" ಟ್ಟಮಿ ರೆಡಿ.

"ರ್ರ್ಸ ವಿನ್್ .... "ಕರನ ಕರಡ್

ಕಾಯ ರ್ಸ ಟಿೋಮ್ಸ" "ಹೆಾಂ ಮೇಚ್ ಪಯೆಯ ಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಾಂ. ಫಕತ್್ ಏಕ್ ಝಳಕ್... ಉಗಾಡ ರ್ಾಂತ್

"ಮಾಾ ಚ್ ಫಿಕ್ರಸ ಾಂಗ್ನ ಆರ್ ದಿರ್್ ..."

ಉಚ್ ತಸ್ಲ ಥೊಡೆ ದಾಖೆಯ ... 46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ನ... ನ... ತೆಾಂ ಪಯೆಯ ಾಂಚ್ ಕಚ್ಯಾ ್ಾಂತ್

"ಟೊ ಾಂಪ್ರ್ಟ ಸಾಂಚುರಿಗೋ?.... ವ್ಹ ಹ್...

ಆಮೆಚ ಾಂ ಟಿೋಮ್ಸ ಸ್ದಾಾಂ ತಯಾರ್..."

ಗ್ಡೊ ೋರ್ಟ."

"ಮಾಾ ಚ್ಯಚ ಹೈ ಲೈರ್ಟಸ ತುಮೆಚ

"ತೊ ರಿರ್ಯಡ್್ ಹರ್ಟ್...."

ಮಕಾರ್..." ಟ್ಟಮಿ ಆನ್ ಜಾಲ. "ಕೋರ್ಣ ಆಯೊಯ ?" ರ್ಹಾಂವ್ನ ಮನಾ ಪರಿಾಂ ಹೈ ಲೈರ್ಟಸ

ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆಮೆ್ಲಾಂ.

"ಕರನ ಗಾಡ್್ ಕಾಣಘ ವ್ನ್ ಆರ್..."

"ರ. ಗಾ. ಓಪನರ್ ಗೋ... ತಾಕಾ

"ಆದೆಯ ಪ್ರವಿ್ ಾಂ ತಾಚ ಕ್ರತೆಯ ?"

ಬಾಾ ಟಿಾಂಗ್ನ ಗೊತು್ ನ... ಹೊೋ... ತಾಣಾಂ ಕರನ ಯೆತಾ ಮ್ಹ ರ್ಣ ಬೊೋಬ್

"ರ್ಟವ ಾಂಟಿ ಥವ್ಾ ಾಂಡ್ ಕರಡ್..."

ಮಾಲಿ್... "ಬರೆಾಂ ಸ್ಟೂ ೋರಿಾಂಗ್ನ... ರ್ಹಾ ಪ್ರವಿ್ ಾಂ ಕ್ರತೆಯ "ಉಪ್ಪ .... ಕ್ರಯ ೋನ್ ಬೊೋಲ್ಡ ... ಪಯ್ಣಯ

ಕಾಡಿತ್...?"

ವಿಕೆರ್ಟ ರ್ಾಂಗೊನ್ ರ್ಾಂಗೊನ್ ಕಾಡಿಯ .... ರ. ಗಾ. ಬಾಾ ಕ್ ಟ್ಟ ಪ್ವಿಲಿಯನ್..."

"ಮ್ಹ ಜಾ ಚಿಾಂತಾಪ ಫಮಾ್ಣಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ರ್ಹಾ ಪ್ರವಿ್ ಾಂಯ್ಣೋ ಮಾರಿತ್... ಬಯಾ್

"ವನ್ ಡೌನ್... ಸಂರ್ರ್ ಭರ್

ಫೊಮಾ್ರ್ ಆರ್... ಬಜ್ಯಟಿಾಂತ್ ರ್ಟವ ಾಂಟಿ

ಖಾಾ ತೆಚೊ ಆಮೇರಿಕಾಚೊ "ದಡ್ಡ ಣ್್ "

ಥವ್ಾ ಾಂಡ್ ಕರಡ್ ಆರ್ತ್...

ಲಕಾಾಂಚ್ಯಾ ಟೊ ಾಂಪ್ರ್ಚ್ಯಾ

ಚಿಾಂತಾಾಂ..."

ಅವ್ಜಾನ್..." "ನ ರ್ಹಬಾ... ತಾಚ್ಯಕ್ರೋ ಚಡ್ ಕಾಡಿತ್. "ವಂಡ್ಪು್ಲ್ ಬಾಾ ಟಿಾಂಗ್ನ... ನಮೋ

ತಾಚಾಂ ಬಾಾ ಟಿಾಂಗ್ನ ಬರೆಾಂ ಆರ್..."

ಸಂಗಾಂ..." "ಹೊೋ... ಬರೆಾಂ ಟಿೋಮ್ಸ.. ರ್ಹಾ ಪ್ರವಿ್ ಾಂ "ಕ್ರತೆಯ

ಜಾಲ?"

ಆಮಿಾಂ ವಿನ್್ ... ಆನ್ನ ಕೋರ್ಣ ಬರೆ ಬಾಾ ರ್ಟಸ ಮ್ನ್ ಆರ್ತ್?"

" ವನ್ ರ್ಟವ ಾಂಟಿ ಕರಡ್" " ಆರ್ ನ್ನಾಂ... ನವೊಚ್ಚ ... ನವ್ಶಾಂಚ್ 47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಪ್ರಲಿ್ಮೆಾಂರ್ಟ ಭವನ"

ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ.

"ತೊ ರ್ಟವ ಾಂಟಿ ಹಂಡೆೊ ಡ್ ಕರಡ್

"ವ್ಹ ವ್ನ.... ಗ್ಡೊ ೋರ್ಟ... ಮಾಗರ್...?"

ಕರಿತ್" "ಮಿಸ್್ ರ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್.." "ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾಾಂ. ದಾಖಾಯ ಾ ಾಂತ್ ಆರ್... ನವಿಚ್ಚ ಪುತಿಯ ದಾಖಾಯ ಾ ಚಿ...

"ತಾಚಾಂ ಬೌಲಿಾಂಗ್ನ ಖೆಳೊಾಂಕ್ ಕಷ್್ . ತೊ

ಆಾಂಬೆಡ್ೂ ರ್ ದ ಗ್ಡೊ ೋರ್ಟ ...

ದೋಗ್ನ ತೇಗ್ನ ಜರ್ಣ ರ್ಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಬೌಲಿಾಂಗ್ನ ಕೆಲಯ ಬರಿ ಕತಾ್..."

"ತಾಚ ಸ್ಟೂ ೋರ್ ...?" "ಸ್ಕಪರ್..ಕಡಾಾ ಳ್ಳ್ಚ ಾ ರಹುಲಾ ಬರಿ "ಓನ್ನಯ ಥಟಿ್ ಹಂಡೆೊ ಡ್ ಕರಡ್..."

ಕಣಿೋ ಆರ್ಗೋ?"

"ಆನ್ನ ಆಮೆಚ ಲಕಾಮಗಾಳ್

"ಆರ್... ವಿಜಯ, ಕಾಪ್ರೇರ್ನ್...

ಬೌಲರವಿಶಿಾಂ ರ್ಾಂಗ್ನ..."

ಸ್ತಾಂಡಿಕರ್ಚೊ..."

"ತೊ ಕಾಳೊ ಆಸ್ಟಯ ಧವೊ ಜಾಲಯ ...

"ಮ್ಲಯ ಾ ನ ನೇಾಂ?"

ಆರ್ ನ್ನ ಬೌಲರ್... ಕೆನ್ ಾಂಯ್ ವೊತಾಾಂತ್ ಸುಕಯಾ್ ..."

" ನ ತೊ ಲಂಡ್ನ್ ಟಿಮಾಾಂತ್ ..."

"ಕೋರ್ಣ?"

"ಎಕ್ಸ - ರ್ೊ ಕಮೆಾಂಟಿೊ ಚಡ್ ಜಾಲಿ. ಪೊ ಸಾಂರ್ಟ ಸ್ತಟ್ಟವೇರ್ನ್ ಕಶೆಾಂ ಆರ್?"

"ಬಾಯ ಾ ಕ್ ಮ್ನ್ನ ವೈರ್ಟ... ಪಂದಾೊ ಲಾಖ್.... ಆಕಾಂರ್ಕ್..."

"ವ್ಶರಿೋ ಸ್ಟರಿೋ.... ಕರನಚ ಸ್ಟೂ ೋರ್ ವ್ಶಗಾನ್ ವ್ಡೆ್ ೋ ಆರ್ತ್... ಬೆಡ್

"ಹೊೋ ಹೊ..... ತಾಚಾಂ ಫಫೊ್ಮ್ನ್ಸ

ಬಾಯ ಕ್ರಾಂಗ್ನ ಕರುಾಂಕ್ ಆರ್... ಹೊೋ...

ಕಶೆಾಂ?"

ಆಕ್ರಸ ಜನ್... ವ್ಶಾಂಟಿಲೇಟರ್... "

"ಬಾಾ ರ್ಟಸ ಮ್ನ್ ಪೂರ ಲೈನ್ನರ್

"ಘರ್ ಬಾಾಂಧುಾಂಕ್ ಪ್ರಾಂಚ್ ಸಾಂರ್ಟಸ

ಪ್ವಿಲಿಯಾನಕ್ ಗ್ಡಲ..." ಟ್ಟಮಿ

ಜಾಗೊ ವಿಚ್ಯರ್ ಲಯ ..." 48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


" ಟ್ಟ ಪಟಿ್ ನೈನ್ ಎಕೆೊ ದಿತಾಾಂ..

"ಬೆೊ ೋಕ್ ಕೆ ಬಾದ್" ಪ. ಹೆಚ್. ಡಿ.

ಕರನ ಮರಾಂದಿ ಪುರುಾಂಕ್...

ಟ್ಟಮಿನ್ ಥಂಡ್ ಪೋವನ್ ರ್ಹಡ್ಯೆಯ ಾಂ.

ಜಾಯ್ ಜಾಲಾಾ ರ್ ರ್ಾಂಗಾತಾ ಪ್ರಾಂವ್ನೂ

ಆಧ್ಾಂ ಆಾಂಗ್ಡಯ ಾಂ ಘೊರೆತಾಲಾಂ....

ಆಯ್ಣಲಾಯ ಾ ಾಂಕ್ ಚ್ಯ ಕಾಫಿ ಫಹ ಳ್ಳ್ರ್

"ಪ್ರೊ ಣಾಯಾಮ್" ಕೆಲಾಯ ಾ ನ್...

ಫಿೊ ೋ..." "ಪರತ್ ಥೊಡಾಾ ವ್ಶಳ್ಳ್ನ್... ಖೆಳ್ಳ್ವಿಶಿಾಂ "ತುಕಾ ಪಶೆಾಂ... ಆಶೆಾಂ ರ್ಾಂಗಾಚ ಾ ಕ್ರೋ ಏಕ್

ಹೈ ಲೈರ್ಟಸ ... ಭತಿ್ ಲಕ್ ಡೌನ

ಬಾಾ ನರ್ ಘಾಲ್... ಮ್ಹ ಜಿಯ್ಣೋ ಏಕ್

ವ್ಶಳ್ಳ್ರ್..."

ಪೋಟ್ಟ ಆಸ್ಟಾಂದಿ..." "ಚುಕಾನಕಾತ್... ಪಳೆತ್ ರವ್.... ಸ್ ೋಡಿಯಂ ಕಡೆಾಂ ಪೋವನ್ ತಯಾರ್....

"ಕರ್್ಳ್" -"ವಿೋಜ್" ಕಾಂಕಣಿ ಇ ಮಾಾ ಗಜಿನರ್..."

------------------------------------------------------------------------------------------

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಧಾವೊ ಅಧಾಾ ಯ್: ಸೊಂಬ್ರಿ ಚಾ ಕೂಡೊಂತ್ (In the Simbri’s Chamber) ಏಕಾ ರಾತಿಂ ಸಿಂಬ್ರಿ ನ್ ತಾಚಾ ಸಿಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಣಾ ಕ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಆಮ್ಕ ಿಂಯ್ ಬದ್ಲಾ ವಣ್ ಜಾಯ್ ಆಸುಲ್ಲಾ . ರಾವ್ಳೆ ರಾಿಂತ್ ವಹ ಯ್ಲ್ಾ ಾ ಮ್ಳ್ಯಾ ಚೆರ್ ತಾಚೆಿಂ ಕೂಡ್.ಜೆವ್ಣಣ್ ಜಾತೆಚ್ ಲ್ಲಯೀ ಚಿಂತೂನ್ ಉಲಯಾ . "ಮ್ಹ ಕಾ ಏಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾಯ್ ಸಿಂಬ್ರಿ .ಖಾನಿಯ್ಲ್ಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ ಹಿಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವಚಿಂಕ್ ಪವವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರ್" ಘಡ್ಯಾ ನ್ ತಾಚೆಿಂ ಮುಸ್ಕ ರ್ ಧವ್ಳೆ ಲಿಂ. "ಹಿಂ ತೂಿಂ ತಚಾಲಾಗಿಂಚ್ ವಿಚಾರ್" ತೊ ಮಹ ಣಾಲೊ. ’ಸ್ತ್ ಉಲವ್ಣಾ ಿಂ.ಖಾನಿಯ್ಲ್ ಆಟೆನಾ ತಚಾ ಘೊವ್ಣ ಸಿಂಗಾತಾ ಸಂತುಷ್ಟಿ ನಾ ಮಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಭಗಾಾ ." "ತುಜೆ ದೊಳ್ಯ ಸರ್ವಿಂ ಪಾಕವತಾ" "ಆನಿ ತ ಮ್ಹ ಕಾ ಚಡ್ ಮೊಗಾನ್ ಪಳ್ಯತಾ" ತಾಚ ತಾಳೊ ರಾಗಷ್ಟಿ ಜಾಲೊ. "ಖಾನಿಯ್ಲ್ಚಾ ನಾಿಂವ್ಣಕ್ ಪಾಡ್ ಹಡ್ಯಚ ಿಂ ಕಾಮ್ ಹಿಂವ್ಳಿಂ ಕರ್ಯವತ್?" "ಸರ್ವಿಂ ಸಿಂಗ್ಾ ಿಂಯ್ ತೂಿಂವ್ಳಿಂ.ಪೂಣ್ ಹಿಂಗಾಚ ಲೊೀಕ್ ಹಾ ವಿಶ್ಾ ಿಂತ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾ.ಪಾಡ್ ಕಾಮ್ ಕತಾಾ ಕ್?ಬರಿಂಚ್ ಬರಿಂ.ತಣಿಂ ಆನ್ಯಾ ಕ್

ಘೊವ್ನ ವಿಿಂಚಾಾ ಾ ರ್ ಗಾಿಂವ್ನಚ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಣಾ " "ತಚ ಘೊವ್ನ ಜಿವೊಚ್ ಆಸಾ ನಾ ಕಸಿಂತ್ ತ ಅನ್ಯಾ ಕಾಾ ಾ ಕ್ ವಿಿಂಚಾಾ ?" "ಸ್ಕಕ ಡ್ ಮೊತಾವತ್. ಹಾ ದಿಸನಿ ಖಾನ್ ಮೊಸುಾ ಪಿರ್ಯತಾ" "ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಖುನಿ?" ಲೊಯೀ ರಾಗಷ್ಟಿ ಜಾಲೊ."ಹಿಂವ್ನ ತಸ್ಲಿಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ" ತತಾಾ ಾ ರ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಕಸ್ಲೊಗೀ ಆವ್ಣಜ್ ಆಯ್ಲ್ಕ ಲೊ. ಹಿಂವ್ಳಿಂ ಪಾಟಿಂ ಘುವೊನ್ ಪಳ್ಯತಾನಾ ಥಂಯ್ೆ ರ್ ಖಾನಿಯ್ಲ್ ಇಮ್ಜೆ ಬರಿ ಉಭಿ ಆಸುಲ್ಲಾ . "ಖುನ್ಯಾ ವಿಶ್ಾ ಿಂತ್ ಕೀಣ್ ಉಲಯ್ಲ್ಾ ?"ಥಂಡ್ ತಾಳೊ. "ತೂಿಂವ್ಳಿಂ ಉಲಯಿಲಾ ಿಂ ಜಾಲಿಂ. ತುಕಾ ರಾಗ್ ಲ್ಲಯೀನ್ ವಿಚಾಲವಿಂ.

ಬರಿಂಚ್ ಆಯಾ ?"

"ರಾಗ್ ಕತಾಾ ಕ್?ಖುನಿ ಕರಿನಾ ಮಹ ಣ್ಚಚ ಎಕಾ ದ್ಲದೊಾ ಆಸ ತೆಿಂ ಆಯಕ ಿಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗಾಾ .ತರಿೀ ಲ್ಲಯೀ ವಿನಿೆ ,ಜೆಾ ಿಂ ಕತೆಿಂ ಬರಯ್ಲ್ಾ ಿಂ ತೆಿಂ ಬರಯ್ಲ್ಾ ಿಂ" "ಪೂಣ್ ಕತೆಿಂ ಬರಯ್ಲ್ಾ ಿಂ?"

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


’ತಾಕಾ ತೂಿಂ ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಬ್ರಿ " ಸಿಂಬ್ರಿ ನ್ ಏಕ್ ಪತ್ಿ ಉಗ್ಾ ಿಂ ಕರುನ್ ವ್ಣಚೆಾ ಿಂ: " ಮುಖಾಾ ಾ ಆಮ್ಸಚಾ ರಾತಿಂ ಖಾನ್ ರಸೇನ್ ಏಕಾ ಪಕಾಾ ವಚಾ ಹತಿಂ ಮೊತೊವಲೊ" "ಮಹ ಜಾ ಯ್ಲ್ ಮಹ ಜಾ ನವ್ಣಕ ರಾಿಂಚಾ ಹತಿಂ ನಹ ಯ್,ಬಗಾರ್ ತುಜಾ ಹತಿಂ ಮೊತೊವಲೊ."ತ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ. "ಮಹ ಜಾ ಹತಿಂ ಕತಾಾ ಕ್?ಹೊಲ್ಲಾ ಚಾ ಹತಿಂ ಕತಾಾ ಕ್ ನಹ ಜೊ? ಉಲಯ್ ಖಾನಿಯ್ಲ್" "ಜಾಯ್ಾ . ಹಿಂ ಸ್ಕಕ ಡ್ ಮಹ ಜಾ ಆತಾಿಂಚಾ ಜಿಣಾ ಖ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲಾ ಿಂ ಜಾವ್ಣ್ ಸ. ಮಹ ಜಾ ಲಾಹ ನಪ ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ತೂಿಂವ್ಳಿಂ ಮ್ಹ ಕಾ ಧೊಸಾ ಿಂಯ್. ತೆದ್ಲ್ ಿಂ ತೂಿಂ ಅನಿಕೀ ತನಾವಟೊ.ಮಹ ಜಾ ಅಿಂಕಲ್ ಸಿಂಬ್ರಿ ಕ್ ವಿಚಾರ್.ಉಪಾಿ ಿಂತ್ ತೂಿಂ ಮ್ಹ ಕಾ ನಿದಿಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಭೆಟ್ತಾ ಲೊಯ್. ತೂಿಂ ಮಹ ಜೊಚ್ ಮಹ ಣ್ ಹಿಂವ್ನ ಸ್ಮಜ ಲ್ಲಿಂ. "ಅಸಿಂ ಸ್ಭಾರ್ ವಸವಿಂ ಪಾಶ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.ಪೂಣ್ ತೂಿಂ ಮ್ಹ ಕಾ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲೊಯ್, ಸ್ವ್ಣಕ ಸ್-ಪವವತಾಿಂ ದ್ಲಾ ರಿಿಂ, ಲೊೀಕ್,ದಯವ, ಭರಪ್ ಇತಾಾ ದಿ ಮುಖಾಿಂತ್ಿ ಮಹ ಜಾ ಲಾಗಿಂ ರ್ಯತಾಲೊಯ್.ತೀನ್ ಮಹ ಹಿನಾಾ ಪರ್ಯಾ ಿಂ ಹಿಂವ್ನ ಆನಿ ಸಿಂಬ್ರಿ ಸಿಂಗಾತಾ ಮ್ಹ ಕಾ ಏಕ್ ದಿಷಾವೊ( ) ದಿಸ್ಲಾ . ಮಹ ಜಾ ಆದ್ಲಾ ಾ ಜಿಣಾ ವಿಶ್ಾ ಿಂತ್.

"ಹಿಂವ್ನ ನಿದಿಂತ್ ಸುಖ್ ಬೊಗಾಾ ನಾ ಮಹ ಜಾ ಕೂಡಿಚಾ ಸಪ ರಿತಾ ಸ್ವ್ಳಿಂ ಮಹ ಜೆಿಂ ಬಳ್ ಚಡ್ತಾ ಆನಿ ಹಿಂವ್ನ ಸರ್ವಿಂ ಪಳ್ಯಿಂವ್ನಕ ಸ್ಕಾಾ ಮ್. ಹಿಂವ್ಳಿಂ ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜಾ ಸಿಂಗಾತಕ್ ಪಳ್ಯಲಿಂ.ತುಮಿ ದೊಗೀ ಕಸೆ ಲಾಾ ಾ ಭಪಾವಕ್ ಧರುನ್ ಉಮ್ಕ ಳ್ಯಾ ಲಾಾ ತ್.ಹಿಂ ಸ್ಕಕ ಡ್ ಬೂಕಾನಿ ಬರಯ್ಲ್ಾ ಿಂ.ಹಿಂವ್ನ ಫಟ ಮ್ರಿನಾ. ತುಿಂಚ್ ಮಹ ಜಾಾ ಸ್ಾ ಪಾಾ ಿಂತೊಾ ರಾಯ್. ನಹ ಿಂಯ್ ಲಾಗಿಂ ರಾಕನ್ ಆಮಿ ರಾರ್ಾ ಲಾಾ ಿಂವ್ನ" "ತೂಮಿ ದೊಗೀ ಆಮ್ಕ ಿಂ ಮೆಳ್ಯಾ ಾ ತ್.ತೂಿಂ ಆನಿ ತುಜೊ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಸಿಂಗಾತ ಪಡ್ಯಚ ಿಂ ಆಮಿ ಪಳ್ಯಲಿಂ. ಹಿಂವ್ಳಿಂ ಮಹ ಜಾಚ್ ಹತಾನಿ ತುಕಾ ಉದ್ಲಕ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ಿ ವೊಡ್ಯಾ ಿಂ. ನಾಿಂ ತರ್ ತೂಿಂ ಬುಡೊನ್ ವ್ಳತೊಯ್. ವಹ ಯ್, ತೂಿಂಚ್ ಲ್ಲಯೀ ಆನಿ ದುಸ್ಲಿ ಕಣ್ಿಂ ಚ್ ನಹ ಯ್. ತೂಿಂಚ್ ಮಹ ಜಾ ಹತಿಂ ವ್ಣಿಂಚುನ್ ಉಲೊವಲೊ ರಾಯ್. ಹಾ ಹತಾಿಂಕ್ ತೂಿಂ ಇನಾಕ ರ್ ಕತಾವಯ್? ಹಿಂವ್ನ, ಖಾನಿಯ್ಲ್ಚ ರಾಣ್ಗ ತುಕಾ ಮಹ ಜೆ ಹತ್ ದಿತಾಿಂ." "ಸಾ ರೀರ್ಯ" ಲ್ಲಯೀ ಉಲಯಾ ."ತೂಿಂವ್ಳಿಂ ಮ್ಹ ಕಾ ರಾರ್ಾ ಿಂಯ್,ದೇವ್ನ ಬರಿಂ ಕರುಿಂ.ಪೂಣ್ ತೂಿಂವ್ಳಿಂ ಮ್ಹ ಕಾ ಮೊರಿಂಕ್ ಸ್ಲಡ್ತಾ ಾ ರ್ ಬರಿಂ ಅಸುಲಾ ಿಂ. ಸಿಂಗ್,ತೂಿಂವ್ಳಿಂ ಸಿಂಗಚ ಕಾಣ್ಗ ಸ್ತ್ ತರ್ ತೂಿಂ ದುಸಿ ಾ ದ್ಲದ್ಲಾ ಾ ಲಾಗಿಂ ಕತಾಾ ಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಯ್?"

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಿಂ ಆಯಕ ನ್ ತ ಕದಲಾರ್ ಗಳ್ಳೆ .

ಗಾವ್ಣಕ್ ರ್ಯಿಂವ್ಣಚ ವಿಶ್ಾ ಿಂತ್ ಹೇಸಯ್ಲ್ನ್ ತುಕಾ ಕತೆಿಂ ಸಿಂಗಾಾ ಿಂ?"

"ಮ್ಹ ಕಾ ದುಸ್ವನಾಕಾ. ಸಂವಿಧಾನ್. ಹಿಂವ್ನ ತಾಕಾ ದಾ ೀಷ್ಟತಾಿಂ.ಮಹ ಜೆರ್ ದ್ಲಭಾವ್ನ ಘಾಲೊಾ . ತೂಿಂವ್ಳಿಂಯ್ ಸಿಂಬ್ರಿ .ಪೂಣ್ ಅಸಿಂ ರ್ಲಾಾ ಾ ನ್ ರಸೇನ್ ಅನಿ ಮಹ ಜಾ ಪಂಗಾಾ ಮದಾ ಿಂ ಝಜ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲಿಂ. ಆಯಾ ೀ! ಹಿಂವ್ಳಿಂ ಮಹ ಜಾ ಲೊೀಕಾ ಖಾತರ್ ಆಸಿಂ ರ್ಲಾ ಿಂ." "ಬರಿಂ. ಹಿಂವ್ನ ತುಕಾ ಬೊೀಟ್ ಜೊಕನಾ ಖಾನಿಯ್ಲ್. ಪೂಣ್ ತುಜಾ ಖಾತರ್ ಹಿಂವ್ಳಿಂ ತುಜಾ ಘೊವ್ಣಕ್ ಜಿವ್ಳಶಿಂ ಮ್ರಿಜಾಯ್ಚ . ತೂಿಂವ್ಳಿಂ ಪಳ್ಯಯಿಲಾ ಿಂ ಸ್ಾ ಪಾಣ್ ಯ್ಲ್ ತುಜಿ ಕಾಣ್ಗ ಸ್ತ್ ನಹ ಯ್. ಹೇಸಯ್ಲ್ ಪವವತಾಚಾ ಸಪ ರಿತಾ ವವಿವಿಂ ತೂಿಂವ್ಳಿಂ ಮಹ ಜಿ ಭೆಟ್ ರ್ಲ್ಲಯ್.ಹಿಂಚ್ ಸ್ತ್" "ತುಕಾ ಕಸಿಂ ಕಳ್ಯತ್?" ತ ಕದಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟಾ . "ಹಿಂವ್ನ ಜಾಣಾಿಂ. ಉಲಂವ್ನಕ ಜಾಯ್"

ತೂಿಂವ್ಳಿಂ

ಸ್ತ್

"ತುಕಾ ಕಣಿಂ ಸಿಂಗ್ಾ ಿಂ? ತೂಿಂವ್ಳಿಂಗೀ ಸಿಂಬ್ರಿ ? ತೂಿಂ ಮಹ ಜಾಚ್ ರಗಾಾ ಚ ಜಾಲಾಾ ರಿೀ ತುಜೆಿಂ ಅಿಂತ್ಾ ಜಾತೆಲಿಂ" "ಹಿಂವ್ನ ನಹ ಯ್, ತೂಿಂ ಜಾಣಾಿಂಯ್" ಸಿಂಬ್ರಿ ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ. "ತರ್ ಖಾನಿಯ್ಲ್" ಹಿಂವ್ನ ಉಲಯಾ ಿಂ."ಸಿಂಗ್ ಆಮಿ ಹಾ

"ಆಯ್ಕ ", ತಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಿಂವ್ಣಚ ದಿಿಂಚ್ ಲ್ಲಯೀ ಉಲಯಾ . " ಮ್ಹ ಕಾ ಥೊಡಿಿಂ ಸ್ವ್ಣಲಾಿಂ ವಿಚಾರುಿಂಕ್ ಆಸತ್ಪವವತಾಕ್ ವಹ ಚನ್. ಥಂಯ್ ವಹ ಚಿಂಕ್ ತೂಿಂ ಒಪಾಾ ಯ್ ಯ್ಲ್ ನಾ, ಹಿಂವ್ನ ವ್ಳತೊಲೊಿಂಚ್. ಮ್ಹ ಕಾ ಕೀಣ್ ಬಳ್ಾ ಿಂತ್ ಮಹ ಳ್ಯೆ ಿಂ ಕಳ್ಯಜಾಯ್ಖಾಲೂನಾಚ ಖಾನಿಯ್ಲ್ ಯ್ಲ್ ಉಜಾಾ ಘಚವ ಹೇಸಯ್ಲ್" ಕತೆಿಂಚ್ ಉಲಯ್ಲ್್ ಸಾ ನಾ ತ ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಲ. ಉಪಾಿ ಿಂತ್ ಹಸ್ಲನ್ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ. "ಹಿ ತುಜಿ ಆಶ್ಗೀ? ಬರಿಂ. ಥಂಯ್ೆ ರ್ ಉಜೊ ಆನಿ ಸಪ ತತ್ ಆಸ.ತೂಿಂವ್ಳಿಂ ಆಶಿಂವಿಚ ಸಾ ರೀ ಮೆಳ್ಳಚ ನಾ. ಆಯ್ಕ , ಹಾ ಗಾವ್ಣಿಂತ್ ಥೊಡೊಾ ನಿಗೂಡ್ ಸಂಗಾ ಲ್ಲಪಾಾ ಾ ತ್. ಪಕಾಾ ವ ಮನಾಯ ಾ ನಿ ಹಾ ಸಂಗಾ ನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್್ ರ್ಯ. ಹಿಂವ್ನ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ ಮಹ ಣಾಸ್ರ್ ತುಮಿ ತಾಾ ಪವವತಾಚೆರ್ ಪಾಯ್ ದವರುಿಂಕ್ ಜಾಯ್ಲ್್ . ತೂಿಂ, ಲ್ಲಯೀ ವಿನಿೆ , ಆಯ್ಕ . ಮ್ಹ ಕಾ ಸಿಂಗ್ಾ ಲಾಾ ಪಿ ಕಾರ್ ಮಹ ಜೆಿಂ ಕಾಳ್ಳಜ್ ತುಕಾಚ್ ಅಮ್ನತ್ ಜಾವ್ಣ್ ಸ. ಮಹ ಜಾ ಆನಿ ತುಜಾ ಮಧಿಂ ರ್ಯಿಂವ್ಣಚ ದುಸಿ ಾ ಖಂಚಾಯ್ ಸಾ ರೀರ್ಯಕ್ ತೂಿಂ ರ್ದಿಿಂಚ್ ಸ್ಲಧಿಂಕ್ ಸ್ಕಾನಾಯ್" "ದಖುನ್ ಹಾ ರಾತಿಂ ಬರಿಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಸ್ಕಾಳ್ಳಿಂ ಭಿತರ್ ಜಾಪ್ ಸ್ಲಧ್. ಮ್ಹ ಕಾ ಆಪಾಾ ವ್ನ್ ಹಾ

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗಾಿಂವ್ಣಚೆರ್ ಆಡಳ್ಯಾ ಿಂ ಚಲಯ್. ಮಹ ಜಾ ಮೊಗಾಿಂತ್ ಶಿ ೀಷ್ಟಿ ಜಾ. ನಾ ತರ್, ತುಜೆಿಂ ಮರಣ್ ಖಚತ್. ಆಟೆನಾಚೆಿಂ ಪಿ ತೀಕಾರ್ ಯ್ಲ್ ತಚ ಮೊೀಗ್-ವೊಿಂಚವಿಾ ತುಜಿ." ಮೌನ್! ಹಿಂವ್ನ ಹಿಂ ರ್ದಿಿಂಚ್ ವಿಸ್ಲಿ ಿಂವೊಚ ನಾ. ಸಿಂಬ್ರಿ ಆಪಾಾ ಾ ಗೀದ್ಲ ಸಕಾಾ ವ ದೊಳ್ಯಾ ನಿ ಆಮ್ಕ ಿಂಚ್ ಪಳ್ಯತಾಲೊ. ಏಕಾ ಖುಶನ್ ರಾಣಾ ಬರಿ ಸ್ಲಬ್ರಚ ಖಾನಿಯ್ಲ್ ಆನಿ ತಚಾ ಸ್ಮೊರ್ ಲ್ಲಯೀ. ತ ಮ್ಹ ಕಾ ದಾ ೀಷ್ಟತಾಲ್ಲ ಆನಿ ಕತೊಾ ತಿಂಪ್ ಮ್ಹ ಕಾ ತ ವ್ಣಿಂಚಿಂಕ್ ಸ್ಲಡ್ಯಾ ಲ್ಲ? ಆಮಿ ದೊಗೀ ಸ್ಾ ಬ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕಾ ಮೆಕಾ ಪಳ್ಯವ್ನ್ ಆಸಾ ನಾ ಲಾಾ ಿಂಪಾವ್ಣಿಂಚ ಉಜಾಾ ಡ್ ಏಕಾ ಘಡ್ಯಾ ಕ್ ಮಂದ್ ಜಾಲೊ. ಜಾಲೊಗೀ ಯ್ಲ್ ರ್ಲೊಗೀ ಮಹ ಣ್ ಹಿಂವ್ನ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ ನಾಿಂಚ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ ಚವ್ಣಿ ಿಂಕ್ ಸ್ಲಡ್್ ಆನ್ಯಾ ಕ್ ವಾ ಕಾ ಥಂಯ್ೆ ರ್ ಹಜರ್ ಆಸ ಮಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಭಗ್ಾ ಿಂ.

"ಆಯಕ ಿಂಕ್ ನಾ? ಕತಾಾ ಕ್ ಹಸಾ ಯ್?" "ಆಯಕ ಿಂಕ್ ನಾ? ಹಿಂವ್ಳಿಂ ಆಯ್ಲ್ಕ ಲಿಂ ಖಾನಿಯ್ಲ್. ತೂಿಂ ರಾಯ್ಲ್ಳ್ ರಗಾಾಚ, ಮಹ ಜಿ ಬಾಯ್ಾ , ಕಾಜಾರ್ ಜಾ ಮಹ ಳ್ಯೆ ಲ್ಲಹೇ ಪಕಾಾ ವನೀ ಆಯ್ಲ್ಕ -ಹಿಂವ್ನ ತಚ ಸಂಬಧಿ ಆನಿ ವಿರಧಿ ಪಂಗಾಾ ಚ ಆನಿ ಗ್ಿ ೀಸ್ಾ ಜಾವ್ಣ್ ಸುಲಾಾ ಾ ನ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಆಪಾಾ ಯ್ಲ್ಾ ರ್ ತಚ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಡ್ತಾ ಮಹ ಣ್ ಜಾಣಾಿಂತ್? ತಕಾ ವಿಸ್ಲಿ ವ್ನ್ ಸ್ಲಡ್ ಆನಿ ಇನಾಕ ರ್ ಕರ್" "ಹಿಂವ್ಳಿಂ ಅನಿಕೀ ಚಡಿತ್ ಆಯ್ಲ್ಕ ಲಾಿಂಹಿಂವ್ನ ಪಿಸ್ಲಿಂ-ಹಿಂವ್ನ ಜಾಣಾಿಂ. ಮ್ಹ ಕಾ ಪಿಸ್ಲ ಮಹ ಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲ್ಾ ಿಂ ಹಾ ಮ್ತಾರ ಉಿಂದ್ಲಿ ನ್" ತಾಣಿಂ ವ ಸಿಂಬ್ರಿ ಕ್ ಬೊೀಟ್ ಜೊರ್ಾ ಿಂ. "ಮಹ ಜಾಚ್ ಕಾಜಾರಾಚಾ ಜೆವ್ಣಾ ವ್ಳಳ್ಳಿಂ ಮ್ಹ ಕಾ ಸ್ಲಯ್ಲ್ವಿಂತ್ ಭಸುವನ್ ಹಣಿಂ ದಿಲಾ ಿಂ. ಪರಿಣಾಮ್ ಬರಚ್ ಜಾಲೊ. ಹಿಂವ್ನ ಚಡ್ ದೇಷ್ಟತಾಿಂ ತರ್, ಹಾ ಖಾನಿಯ್ಲ್ ಆಟೇನಾಚ. "

ಹಿಂವ್ಳಿಂ ಪಳ್ಯಲಿಂ, ಖಾನ್! ತಣಿಂಯ್ ಪಳ್ಯಲಿಂ. ರಾಗ್ ಯ್ಲ್ ಭೆಾ ಿಂ ದ್ಲಖರ್ಯಾ ಿಂ ನಾ. ಹಿಂವ್ನ ತಕಾ ಮೆಚಾಾ ಲೊಿಂ. "ತೂಿಂ ಹಿಂಗಾ ರಸೇನ್? ಮಹ ಜೆರ್ ದೊಳ್ಯ ದವರುನ್ ವ್ಣಹ ಣ್ಚ ನಾಸಾ ನಾ ಆಯ್ಲ್ಾ ಾ ಯ್?ಪಾಟಿಂ ತುಜಾ ಸ್ಲರ ಆನಿ ಚೆಡ್ತಾ ಿಂಲಾಗಿಂ ವಹ ಚ್"

"ಆಯ್ಕ ತೂಿಂ ಪಕಾಾ ವ, ತುಕಾಯ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಮ್ಹ ತಾರ ಉಿಂದಿರ್ ಸ್ಲಯ್ಲ್ವಿಂತ್ ಭಸುವನ್ ದಿತಾ. ಉಪಾಿ ಿಂತ್ ತೂಿಂ ಥೊಡೊ ತಿಂಪ್ ತಚಾ ಸ್ಲಭಾರ್ಯಿಂತ್, ಮೊವ್ಣಳ್ಯರ್ಯಿಂತ್ ಸಂತೊಸನ್ ಜಿರ್ಯತಾಯ್. ದ್ಲದ್ಲಾ ಾ , ಮೂಖ್ವ ಜಾಯ್ಲ್್ ಕಾ. ತುಕಾ ದಿಿಂವೊಚ ಸ್ಲರ ಪಿರ್ಯ, ಸ್ಕಕ ಡ್ ಪಿರ್ಯ. ಸ್ಲರ ಪಾಡ್ ಮಹ ಳ್ಯೆ ಿಂ ತುಕಾ ಕಳ್ಯಚ ನಾಫಾಲಾಾ ಿಂ ಮಹ ಣಾಸ್ರ್ತಚಾ

ತೊ ವಹ ಡ್ತಾ ಾ ನ್, ಹಸ್ಲಾ . 53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘೊವ್ಣಚಾ ರಗಾಾ ಿಂತ್" ತೊ ಜೊರಾನ್ ಹಸ್ಲಾ . ಹಿಂ ಸ್ಕಕ ಡ್ ಕಾನಿಯ್ಲ್ನ್ ಮೌನಪ ಣ್ಗ ಆಯ್ಲ್ಕ ಲಿಂ. ಉಪಾಿ ಿಂತ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ ತಕಾ ಬಾಗವ್ನ್ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ: "ಮ್ಹ ಕಾ ಮ್ಫ್ ಕರಾ. ಮಹ ಜಾಾ ನ್ ತುಮ್ಕ ಿಂ ಕುಮಕ್ ಕರುಿಂಕ್ ಜಾಯ್ಲ್್ . ತುಮಿ ಭಿ ಷ್ಟಿ ಆನಿ ಪಾತಕ ಗಾಿಂವ್ಣಕ್ ಪಾಯ್ ದವಲಾವ. ಖಾನ್ ರಸೇನ್, ತುಜೆಿಂ ಅಿಂತ್ಾ ಬರವ್ನ್ ಜಾಲಾಿಂ. ದಖುನ್ ದವವಡ್ತ್ ಕಾ. ಮಹ ಜಾಚ್ ಘರಾ ಏಕ್ ಸ್ಲರಪ್ ಮ್ಹ ಕಾ ನಾಡ್ತಾ . ತುಜೊ ಸ್ಲರ ತುಜೆಿಂ ಪಿಶಿಂಪಣ್ ಚಡೊನ್ ತುಜಾ ಜಿಬೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಕಾಳ್ ವಿೀಕ್ ಭಾಯ್ಿ ಘಾಲ್. ಸಿಂಬ್ರಿ ಚಲ್" ಸಿಂಬ್ರಿ ಖಾನಾ ದಿಶಿಂ ಘುಿಂವೊಾ . "ರಸೇನ್, ತುಕಾ ಹಿಂವ್ಳಿಂ ಜಲಾಾ ಲಾಾ ಾ ಘಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಳ್ಯಲಾಿಂ. ತೂಿಂ ಏಕ್ ಪಾತಕ ಸಾ ರೀರ್ಯಚ ಪೂತ್ ಹಿಂವ್ನ ಜಾಣಾಿಂ. ಪವವತಾಚಾ ಉಜಾಾ ನ್ ಯ್ಲ್ ಮೊಳ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಾ ಾ ನ್ಯರ್ತಾಿ ನಿ ಜಾಿಂವ್ನ ತುಕಾ ಬೆಸಿಂವ್ನ ದಿಲಿಂ ನಾ. ತೂಿಂ ಸ್ಲರ ಪಿರ್ಯವ್ನ್ ಬೆಬೊ್ ಜಾಿಂವ್ಳಚ ಿಂ ಹಿಂವ್ಳಿಂ ಪಳ್ಯಲಾಿಂ. ಹಾ ಸ್ಲಭಿೀತ್ ಗಾಿಂವ್ಣಕ್ ತೂಿಂವ್ಳಿಂ ತುಜಾ ಸಾ ರ್ವ ಖಾತರ್, ತುಜಾ ಪಿಶ್ಾ ಶಕಾರ ಖಾತರ್ ವ್ಣಪಾರುನ್ ಪಾಡ್ ರ್ಲೊಯ್. ತಾಂ ಮೊರನ್ ತುಜಾಾ ಜಾಗಾಾ ರ್ ಆನ್ಯಾ ಕಾ ಯೇವ್ನ್ ಖಾನಿಯ್ಲ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭುಗವಿಂ ದಿೀವ್ನ್ ಪತುವನ್ ಹೊ ಗಾಿಂವ್ನ ಗ್ಿ ೀಸ್ಾ ಜಾತೊಲೊ."

ತೊ ಖಾನಿಯ್ಲ್ಚ ಹತ್ ಧರುನ್ ಭಾಯ್ಿ ಚಲೊಾ . ಲೊಿಂಕಾಾ ಚಾ ದ್ಲರಾ ಲಾಗಿಂ ಘುಿಂವೊನ್ ಮಹ ಣಾಲೊ: " ಖಾನ್ ರಸೇನ್,ಹಮೆಾ ಿಂ ತುಕಾ ವಹ ಡ್ ರ್ಲೊಾ ಪೂಣ್ ಆತಾಿಂ ತುಕಾ ಸ್ಕಾಾ ಿಂ ಗಾಲೊಾ ಲೊಿಂ. ತೂಿಂ ಮೊತಾವನಾ ಮಹ ಜೊ ಉಗಾಾ ಸ್ ಕರ್" ಥೊಡ್ತಾ ಜಾಲೊ.

ವ್ಳಳ್ಯನ್

ಖಾನ್

ಉಭೊ

"ತೊ ಉಿಂದಿರ್ ಗ್ಲೊಗೀ" ತಾಚ ತಾಳೊ ಇಲೊಾ ಸ್ಲ ಮೊವ್ಣಳ್ ಜಾಲೊಾ . ತೊ ಭಿರ್ಯಲೊಾ . ದೊಳ್ಯಾ ಿಂತೆಾ ಿಂ ಪಿಶಿಂಪಂಣ್ ಉಣಿಂ ಜಾಲಾ ಿಂ. ಹಿಂವ್ಳಿಂ ವಹ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ. "ಹಿಂವ್ನ ಭಿವ್ಕಕ ರ ಮಹ ಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತಾಾ ತ್, ವಹ ಯ್ ಹಿಂವ್ನ ತಾಾ ಉಿಂದ್ಲಿ ಕ್ ಭಿರ್ಯತಾಿಂ. ತೂಿಂ ಲ್ಲಯೀ ತುಜೊ ವೇಳ್ ರ್ಯತಾನಾ ತೂಿಂಯ್ ಭಿರ್ಯತೊಲೊಯ್. ಹಿಂವ್ನ ಹಾ ಗಾಿಂವ್ಣಚ ಅಧೊವ ಜಾಗಾಾ ಚೆಿಂ ಆಡಳ್ಯಾ ಕತವಲೊಿಂ. ಮಹ ಜೆಿಂ ಮನ್, ಮಹ ಜೆ ಗೂಣ್ ಸ್ಕಕ ಡ್ ಬರಚ್ ಆಸುಲಾ . ಹಿಂವ್ನೆ ತಚಾ ಸ್ಲಭಾರ್ಯಕ್ ಭುಲೊಾ ಿಂ.- ಕರಿಜಾಯಿಚ್. ತಚೆ ದೊಳ್ಯ ಕಣಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾ ತಿ ೀ, ತಾಣಿಂ ಮೊೀಗ್ ಕರಿಜಾಯಿಚ್. ಹಿಂತು ತಾಾ ಉಿಂದ್ಲಿ ಚಯ್ ಹತ್ ಆಸ." "ಝಜ್ ಸ್ಲಡ್್ ಹಿಂವ್ನ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊಿಂ. ಖಾನ್ ಜಾಲೊಿಂ. ಪೂಣ್ ತ ಪರ್ಯಾ ಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಿಂಚ್ ಮ್ಹ ಕಾ

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಾ ೀಷ್ಟತಾಲ್ಲ." "ಹಿಂವ್ನ ಪಿಸ್ಲಿಂಗೀ ಯ್ಲ್ ಹಿಂವ್ನ ತುಕಾ ಪಾತೆಾ ನಾ"

"ತರ್ ಖಾನ್," ಹಿಂವ್ಳಿಂ ವಿಚಾಲವಿಂ. "ತಣಿಂ ತುಕಾ ಮುಗ್್ ಿಂಕ್ ನಾ?"

ಕತಾಾ ಕ್

ವ್ಳಗಿಂಚ್

"ಕತಾಾ ಕ್? ಸಂವಿಧಾನ್, ರಗ್ರಿ , ಕಾನೂನ್. ಸಾ ರ್ವ ಖಾತರ್ ತಣಿಂ ಮ್ಹ ಕಾ ವ್ಣಪಾಲೊವ. ತ ಸಾ ರೀ ನಹ ಯ್, ಭುತ್. ಹಿಂವ್ನ ತಚ ಅನಿಕೀ ಮೊೀಗ್ ಕತಾವಿಂ ಆನಿ ದುಸಿ ಾ ದ್ಲದ್ಲಾ ಾ ಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತಕಾ ರಾಕಾಾ ಿಂ. ಪೂಣ್ ತ ಮಹ ಜೆಿಂ ಅಿಂತ್ಾ ಆಶತಾ." ಮೌನ್ ಆಸ್ಲಾ ಲೊ ಲ್ಲಯೀ ಆತಾಿಂ ಉಲಯಾ "ತುಕಾ ಜಿವ್ಳಶಿಂ ಮ್ರಿಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ತ ಆಶತಾ. ಮ್ಹ ಕಾ ಸಿಂಗಾಾ ಿಂ. ಪೂಣ್ ತಸಿಂ ಹಿಂವ್ನ ಕರಿನಾ. ತುಜಾ ಬಾರ್ಯಾ ಕ್ ಆಪಾಾ ಿಂವೊಚ ಇರಾದೊ ಮಹ ಜೊ ನಹ ಯ್. ಆಮಿ ಹಿಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಿಂವೊಿಂಕ್ ಆಶತಾಿಂವ್ನ. ಪೂಣ್ ಗೇಟ್ ಬಂಧ್. ಸಿಂಬ್ರಿ ಚೆ ದೊಳ್ಯ ಆಮೆಚ ರ್ ಆಸತ್. ಆಮ್ಕ ಿಂ ಭಾಯ್ಿ ವಚಿಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್"

"ಮ್ಹ ಕಾ ತುಜಾ ಬಾರ್ಯಾ ಚ ಹಸ್ಲ ಯ್ಲ್ ಗಾಿಂವ್ಣಚ ಜಾಗ್ರ ನಾಕಾ. ಕುಮಕ್ ಕರ್" ತೊ ವಹ ಡ್ತಾ ಾ ನ್ ಹಸ್ಲಾ . "ತಚ ಪಾವೊವ ಉಭೊನ್ ಗ್ಲಾ ಮಹ ಣ್ ಕಳ್ಾಚ್ ತ ತುಕಾ ಸ್ಲಧಾ ಲ್ಲ ಆನಿ ಮಹ ಜೆರ್ ರಾಗಷ್ಟಿ ಜಾತೆಲ್ಲ" "ಅಮ್ಕ ಿಂ ವಹ ಚಿಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಣಕ ಸ್ ಕರ್" "ವಿಸ್ಲಿ ನ್ ಸ್ಲಡ್" ತೊ ಹಸ್ಲಾ . ಮೊಸುಾ ಹಸ್ಲಾ . ಉಪಾಿ ಿಂತ್ ಉಪಾಿ ಿಂತ್ ಹಸಚ ಿಂ ರಾವಘವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ವಿಚಾಲವಿಂ: " ತುಮ್ಕ ಿಂ ತಯ್ಲ್ರ್ ಜಾಿಂವ್ನಕ ಕತೊಾ ವೇಳ್ ಜಾಯ್?" "ಅಧೊವ ದಿಲ್ಲ.

ಘಂಟೊ" ಹಿಂವ್ಳಿಂ ಜಾಪ್

"ಬರಿಂ ತುಮಿ ತಯ್ಲ್ರ್ ಹಿಂವ್ನ ರ್ಯತೊಲೊಿಂ" *******

"ತುಮಿ ಖಂಯ್ೆ ರ್ ವ್ಳತಾತ್?" "ಉಜಾಾ ಪವವತಾಕ್. ಆಮ್ಕ ಿಂ ಥಂಸ್ರ್ ಕಾಮ್ ಆಸ."

ತೂಿಂ?

ಜಾಯ್ಲ್.

(ಧಾವೊ ಆಧಾಾ ಯ್ ಸಮಾಪ್ತ ್ )

----------------------------------------------------------------------------------------55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವನೀದ್:

ಬಿಜೆ್ ಸ್‍್ಆನಿ್ವಿೋಕ್್ನ್ನಸ್‍ "ಅಳೇ...

ಆಮಾಚ ಾ

ಸಂಘ್

ಸಂಸ್

ಭಂವ್ರಿಾಂ

ಕ್ರತೆಯ

ಆರ್ತ್. ರಜಕ್ರೋಯ್

ಪ್ರಡ್್ ಆರ್.. ಸ್ಕೂ ಡಿೋ ಯೆತಾತ್... ತೆಾಂ

ಕಾಮ್ಸ ಜಾತಾ... ಹೆಾಂ ಕಾಮ್ಸ ಕರುಾಂಕ್ ಆರ್... ಸ್ಕೂ ಡ್ ಯೆತಾತ್.... ದುಬಾಯ ಾ ಾಂಕ್ ದಿೋಾಂವ್ನೂ ... ಭುಗಾಾ ್ಾಂಕ್ ಬೂಕ್ ಯುನ್ನಫೊೋಮ್ಸ್,

ಅನ್ನ

ಘರಾಂ ಭಾಾಂದುನ್

ದಿೋಾಂವ್ನೂ .., ಆರ್ೊ ಾ ಕ್ ಜ್ಯವ್ರ್ಣ ನ ತರ್ ಖಾಣಾ ವೊವಿ್ಾಂ.., ಆಶೆಾಂ ತಶೆಾಂ ಮ್ಹ ರ್ಣ ಪಯೆೆ

ದಿತಾತ್... ನಾಂವ್ನ ತಾಾಂಚಾಂ... ಆಮೆಚ ಾಂ

_ ಪಂಚು, ಬಂಟಾ ಳ್‍ಲ್

ದಾನ್ ...ಧಮಾ್ಕ್"

"ಮಾಕಾ ಏಕ್ ವಿೋಕ್ ನ್ನರ್ಸ ಆರ್ ಮೂಾಂ... ಬಿಜ್ಯ್ ರ್ಸ ಮ್ಹ ಜ್ಯವವಿ್ಾಂ ಜಾಾಂವ್ನೂ ಜಾಯಾ್ ... ಆನ್ನ

ಚ್

ಮಾಕಾ ಹುದಿ

ಮೆಳ್ಳ್ನ ತರ್ ಖಂಚಯ್

ಕಾಮ್ಸ

ಕರುಾಂಕ್

ಸ್ಕೂ ಡಿೋ

ಜಾಯಾ್ ..

ತಾ'ತಾಾಂಚಾಂನಾಂವ್ನ

ಗಾಜಯಾ್ ತ್....

ಕಾಮ್ಸ ಕತಾ್ತ್..." ಮ್ಹ ಣಾ್ ನ ಮಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತಾೊ ಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಚ್ಚ ಕಳೊಯ ನ.

"ಮಾಕಾ ಆಬೆಲಾ..."

ವಸ್ಕಲ್ ಕತಾ್ತ್... ದಿೋಾಂವ್ನೂ

ಅಬೆಲಾನ್ ರ್ಾಂಗಾ್ ನ ಮಾಕಾ ತಾಚಿ ಬೆಜಾರಯ್ ಕತೂ ತೊನ್ ಪ್ಾಂಡ್ ಭಾಯ್ೊ ಯೆತಾ ತಸ್ಟ ದಿಸ್ಟಯ . " ನಹ ಯ್ ಆಬೆಲಾಮ್ಸ... ತುಕಾ ತಾಾ ಸಂಘ್ ಸಂರ್್ ಾ ಾಂನ್ನ ರಿಗೊನ್

ಸವ್

ದಿವ್ಶಾ ತ್ ನ್ನಾಂ..." "ಖಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಕ್ ರಿಗ್ಡಚ ಾಂ ? ಯುವಕ

ಅರ್ಥ್

ಜಾಲನ

ನ್ನಾಂ

ಮಂಡ್ಲಾಕ್

ರ್ಹಾಂವ್ನ

ಮಾತಾರಾಂ

ಜಾತಾಾಂ,

ಮೋಚ್ಯ್ಕ್

ರಿಗಾಾ ಾಂ

ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್ ಮಚಿ್ ಪರಯ್ ಜಾಲಿ... ರಜಕ್ರೋಯಾಾಂತ್ ಹುಾಂಗಾನಾಂತ್... ಆನ್ನ 56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಹಾಂವ್ಶಾಂ

ದಾನ್

ದಿಾಂವ್ಶಚ ಾಂ

ಬಂಧ್ಯ

"ವಹ ಯ್ ಹುದಿ ಜಾಯ್..."

ಕಚ್ಾಂಚ್ ಬರೆಾಂ..." "ತರ್ ತುಕಾ ತಿಸೊ "ಮಾಗರ್

ಕ್ರತೆಾಂ

ಕತಾ್ಯ್

ಒಡಿಿ ಚೊ ಆಧಾ ಕ್ಷ್

ಕಯಾ್ಾಂ"

ಅಬೆಲಾಮಾ?" "ಇಗಜ್ಯ್ಚೊ ಹುದಿ

ನಕಾ... ದುಸ್ಟೊ

"ರ್ಹಾಂವ್ನ ಖಂಚ್ಯಾ ಚೊ ಪುಣಿ ಅಧಾ ಕ್ಷ್

ಖಂಚೊಯ್ ವಹ ಡ್ ಹುದಿ ಆರ್ಯ ಾ ರ್

ಜಾತಾಾಂ..."

ಪಳೆ... ಕ್ರತೆಯ ಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲಾಾ ರಿೋ ದಾನ್ ದಿತಾಾಂ..."

"ತರ್ ತುಾಂ ವಿಶೆಾಂತ್ ಪ್ರವ್ನಯ ಸ್ಭೆಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾ..."

"ತುಕಾ ಇಗಜ್್ ನಕಾ... ರಜಕ್ರೋಯ್ ನಕಾ... ತುಾಂ ಸ್ಟೋಶಿಯಲ್ ವ್ಶಲರ ೋರ್

"ತೊ ಕೋರ್ಣ ವಿಶೆಾಂತ್ ಪ್ರವ್ನಯ ?"

ರ್ಹಚಾಂ ಕಾಮ್ಸ ಕರ್ ಆಬೆಲಾಮಾಾಂ..."

"ತೊ ದುಬಾಯ ಾ ಾಂಚೊ ಪ್ರತೊೊ ನ್.."

"ತಶೆಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್?"

"ಹೊೋ...

ಪ್ರತೊೊ ನ್...

"ಏಕ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಗೋ, ಫಿನನ್ಸ ಗೋ, ಯಾ

ಉಲವ್ಾ ಾಂ...

ಸ್ಟರ್ಯ್ಣ್

ದುಬಾಯ ಾ ಾಂಚೊ

ತಾಚವಿಶಿಾಂ

ಮಾಗರ್

ಗ್ಡೊ ೋರ್್ ಾಂಚೊ ಪ್ರತೊೊ ನ್ ಕೋರ್ಣ?"

ಸುರು ಕಚಿ್... ಲಕಾಚ

ಪಯೆೆ ... ಲಕಾಕ್ ವ್ಡ್, ಲಕಾಕ್ ರಿೋರ್ಣ ದಿಾಂವ್ಶಚ ಾಂ, ಆನ್ನ ಲಕಾಕ್ ಲಾಭ್

"ತುಾಂಚ್ ಗ್ಡೊ ೋರ್್ ಾಂಚೊ ಪ್ರತೊೊ ನ್... ತುಾಂ ವ್ಾಂಜ್ಯಲಾಾಂತ್

ರ್ಾಂಗಾಯ ಾಂ

ದಿಾಂವೊಚ ..."

ತಶೆಾಂ

ಕರಿನಾಂಯ್.. ವ್ಾಂಜ್ಯಲಾಾಂತ್ ರ್ಾಂಗಾಯ ಾಂ

"ಲಾಭ್ ಯ್ಣೋ ದಿೋಾಂವ್ನೂ ಆರ್ಗೋ?"

ಧವ್ಾ ರ್ಹತಾನ್ ದಿಲಯ ಾಂ ತೆಾಂ ಉಜಾವ ಾ ರ್ಹತಾಕ್ ಕಳೊಾಂಕ್ ನಜೊ ಖಂಯ್.

"ದಿವ್ಾ ಾಂ... ತಾಾಂಚಾಂ

ತುಾಂ ದಿತಾನಾಂಚ್ ಗಾಾಂವ್ನ ಗಾಜವ್ನ್

ಅಧಾ ಕ್ಷ್

ರ್ಾಂಗೊನ್

ಸ್ಟರ್ಯ್ಣ್ ಕ್

ದಿತಾಯ್

ಖಂಯ್...

ಕಾಣಘ ತೆಲಾಾ ಕ್ ಕ್ರತೆಯ ಾಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ ಜಾಣಾಾಂಯೇ

ತುಾಂ?..

ಹುದಿ ಜಾಯ್ ನ್ನಾಂ..."

ತುಕಾ

ಪಯೆೆ ... ತುಕಾ

ಕಯಾ್ಾಂ.. ಚಿಾಂತಾಾ ಾಂ ಮೆಾಂಬರ್

ತುಾಂ ಕಸ್ಟ

ಜಾತಲಯ್?"

ಅತಾಾಂ "ತೆಾಂ ಗೊತಾ್ ರ್ ಮಾಕಾ.. ಪ್ರಾಂಚ್ ಶೇರ್ 57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಣಘ ತಾಾಂ.

ಡೆಪಸ್ತರ್ಟ

ದವತಾ್ಾಂ..

ಡೆಪೋಸ್ತರ್ಚರ್ ರಿೋರ್ಣ ಕಾಡಾ್ ಾಂ..."

ವಿೋಕ್ ನ್ನರ್ಸ... ದುಬಾಯ ಾ ಾಂಕ್ ಸ್ಕಾ್ರಚಾಂ ಯೊೋಜನ್ ದಿಾಂವ್ಶಚ ಾಂ. ಸ್ಬಿಸ ಡಿ ರ್ಾಂಬಾಳ್ಳ್ ರುಪ್ರರ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ದಿಾಂವ್ಶಚ ಾಂ... ಮಾಗರ್

"ತುಕಾ ರಿೋರ್ಣ ಕ್ರತಾಾ ಕ್?"

ಬಿಜ್ಯ್ ರ್ಸ ಲರ್ಸ ಮ್ಹ ರ್ಣ ದಾಕಂವ್ಶಚ ಾಂ.. ವಿೋಕ್ ನ್ನರ್ಸ ಬಾಬಾ ವಿೋಕ್ ನ್ನರ್ಸ..."

"ಪಯೆೆ ವ್ಡಿಕ್ ದಿೋಾಂವ್ನೂ .." "ತರ್ ತುಕಾ ಹುದಿ ಜಾಯ್ ಲಕಾಕ್

ಅಬೆಲಾಚಿ ರ್ಹಾಂವ್ನ

ಐಡಿಯಾ ವಿಜಿ್ ತ್

ಆಯೊೂ ನ್

ಜಾಲಾಂ.

ಮಾಕಾ ನವಿ ಆಲೋಚನ್

ಆತಾಾಂ

ಬರೆಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ನಹ ಯ್... ಸ್ಕಾ್ರಕ್ ಬುಡಂವ್ನೂ .."

ಆಯ್ಣಯ .

ರ್ಹಾಂವ್ನ ವಿಚ್ಯರಿ

"ವಹ ಯ್ ಭಾವ್.... ಆತಾಾಂ ರ್ಾಂಗ್ನ ತುಕಾ ಕ್ರತೆಾಂ ಜಾಯ್?"

"ಆಬೆಲಾಮ್ಸ...ತುಕಾ ಹುದಿ

ಪಯೆೆ

ಜಾಯ್

ನ್ನಾಂ...

ಕರುಾಂಕ್ ತುಕಾ

ಪಂಚ್ಯಯತಾಚೊ ಮೆಾಂಬರ್ ಜಾಲಾಾ ರ್

"ಮಾಕಾ ಸ್ಕಾ್ರ ಥವ್ನ್ ಸ್ವ ಉದಾ ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಲೋನ್ ಜಾಯ್"

ತುಾಂ ಕ್ರತೆಾಂ ಕತಾ್ಯ್?" "ಕ್ರತೆಯ

ಜಾಯ್?"

" ವ್ಹ ವ್ನ.. ಹೆಾಂ ತುವ್ಶಾಂ ಪಯೆಯ ಾಂ ಕ್ರತಾಾ ಕ್ ವಿಚ್ಯರುಾಂಕ್ ನಾಂಯ್?

ರ್ಹಾಂವ್ನ

"ಧ ಲಾಖ್..."

ಪಂಚ್ಯಯತಾಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾತಲಾಂ...

ದುಬಾಯ ಾ ಾಂಕ್

ಸ್ಕಾ್ರಚಿಾಂ

"ಪ್ರಟಿಾಂ ಭಾಾಂದೆಚ ....?"

ಯೊೋಜನಾಂ ದಿತಲಾಂ... ದುಬಾಯ ್ ಾಂಕ್ ಘರಾಂ, ಶೆಡ್, ರೇರ್ನ್, ಪ್ನೆ ನ್, ಪೂರ

"ಪ್ರಟಿಾಂ ಭಾಾಂಧುಾಂಕ್ ನಾಂತ್. ಮ್ಹ ಜ್ಯಾಂ

ಕನ್್ ದಿತಲಾಂ..."

ಬಿಜ್ಯ್ ರ್ಸ ಗೊತಾ್ ರ್ ನೇ.... ವಿೋಕ್ ನ್ನರ್ಸ ಜಾವ್ನ್ ಲರ್ಸ ಜಾಯ್್ ತರ್?"

"ರ್ಹಾಂತುಾಂ

ತುಕಾ

ಲಾಭ್

ಖಂಯ್

ಆರ್?... ಮಾಕಾ ತುಜ್ಯಾಂ ಬಿಜ್ಯ್ ರ್ಚೊ

"ತರ್

ಆರ್ಥ್ ಜಾಲನ.."

ಬುಡ್ಯಾ್ ಯ್...!"

"ಹೆಾಂ ಬಿಜ್ಯ್ ರ್ಸ ನಹ ಯ್ ರ್ಯಾಬ .. ಮ್ಹ ಜ್ಯಾಂ

"ಮಾಕಾ ತುಜ್ಯಾಂಚ್ ವಿೋಕ್ ನ್ನರ್ಸ ಲಾಗ್ಡಯ ಾಂ

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತುಾಂ

ಸ್ಕಾ್ರಕ್


ಆಬೆಲಾಮಾಾಂ..."

ಆಬೆಲಾಮಾನ್.

"ತರ್ ತುಾಂಚ್ ಪಂಚ್ಯಯತಾಕ್ ಆಧಾ ಕ್ಷ್

ಆತಾಾಂ

ಗಾಾಂವ್ರ್

ಜಾ... ರಿೋರ್ಣ ರ್ಹಾಂವ್ನ ಕಾಡಾ್ ಾಂ...

ವಿೋಕೆ್ ರ್ಸ

ಬಿಜ್ಯ್ ರ್ಸ

ಆಬೆಲಾಮಾಕ್ ಮಾಾ ನ್

ಮ್ಹ ರ್ಣ

ನಾಂವ್ನ ಗಾಜಾ್ . ವಿೋಕ್ ನ್ನರ್ಸ ಚ್ ಬಿಜ್ಯ್ ರ್ಸ ಕೆಲಾಂ ------------------------------------------------------------------------------------------

ಹ್ಯಾ ಮಹ್ಯಮಾರಿೇಂತ್‍ಚ 2021 ರಮದ್ಯನ್ ಈದ್

ಮಂಗುಯ ರಾಂತ್ ಮಸ್ತಯ ಮ್ಸ ಸ್ಮದಾಯ್

ತಾಾಂಬಾಡ ಾ

ಕಾಾಂಯ್

ಜಾಾಂವ್್ ರ್ ತಾಾಂಚೊ ರಮ್ದಾನ್ ಈದ್

1400

ವರ್್ಾಂ

ಥಾಂವ್ನ್

ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆರ್ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್, ರ್ಹಾಂಚೊ

ಪರಬ್

59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಅಕ್ಷರಾಂಚೊ ಜಿ

ರ್ಹಾ

ವರ್್

ದಿೋರ್ಸ ಭಾರಿಚ್


ಮೌನತಾಯೆಚಿ ಜಾಲಿ ರ್ಹಾ ಕರನ

ಮ್ರ್ಹಮಾರಿಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಜಗತಾ್ಚ್ಯಾ

ಸಂಭೊ ಮ್ಸ, ದಿವ್ಯ ಾಂ, ಇಗಜೊ್, ಪಳೊಯ ಾ

ವಿವಿಧ್ಯ ಪೊ ದೇಶ್ಯಾಂನ್ನ ಹೆಾಂ ಫೆರ್ಸ್ ವಿವಿಧ್ಯ

ಬಂದ್,

ಥರನ್ ಸಂಭೊ ಮಿತಾತ್ - ಗಲಾರ ಾಂತಾಯ ಾ

ವಚೊಾಂಕ್, ರ್ಹಾ ಸ್ವ್್ಾಂನ್ನ ರೆಾಂವೊಡ್

ದೇಶ್ಯಾಂನ್ನ

ಭಾರತಿೋಯ್

ಘಾಲಾ ರ್ಹಾ

ವರ್್ಚ್ಯಾ

ತಸಾಂಚ್ ಆಮಚ ಕಾಂಕ್ರ್ ಲೋಕ್ ಆರ್

ಮ್ಹಿನಾ ಚ್ಯಾ

ಉಪ್ರವ ರ್ಕ್ ತರಿಪುರ್ಣ

ತಾಾಂಚಾ

ಮಸ್ತಯ ಮ್ಸ

ಜಂಯಸ ರ್

ಮ್ಧಾಂ ಸಂಸ್ೂ ೃತಿ ಪುರತನ್

ಜಾಾಂವ್ನೂ ಪ್ರವ್ಯ ಾ .

ಮ್ಹಿನಾ

ಆದಿಾಂ

ಮಾರ್ಸೂ

ಘಾಲ್್

ಭಾಯ್ೊ ರಮ್ದಾನ್

ಮಖೆಲಾಾ ಾಂನ್ನ

ತಾಾಂಚ್ಯಾ

ಧಮಾ್ಾಂತ್

ಖಡಾಡ ಯಾನ್

ಮ್ಹ ಣಾ ಎಪೊ ಲ್ ಮ್ಹಿನಾ ಚಾ ಆಖೇರಿಕ್

ಆಯ್ಣಲಾಯ ಾ

ರ್ಹಾ

ಉಪ್ರವ ರ್ಕ್

ಹೆಾ

ತಾಣಿಾಂ

ಪ್ರವಿ್ ಾಂ

ಕಾಾಂಯ್

ಸ್ಟಡ್್ಲಯ ಾಂ

ನ.

ತಾಾಂಚೊ

ರಮ್ದಾನ್

ಪ್ರಳ್ವನ್

ಮ್ಹಿನಾ ಚೊ ಉಪ್ರವ ರ್ಸ ಸುವ್್ತಿಲ;

ತಾಾಂಚ ಸಂಪೊ ದಾಯ್ ಪ್ರಳ್ವನ್, ಜಾತಾ

ಜಗತಾ್ ದಾ ಾಂತ್ ಕರನ ಮ್ರ್ಹಮಾರಿ

ತಾಾ ಪಮಾ್ಣಾಂ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಧಮಾ್ಚಿಾಂ

ಭರನ್

ಗ್ಡಲಾಾ ರಿೋ.

ನ್ನಯಮಾಾಂ ತೆ ಪ್ರಳ್ಳ್್ ತ್ ಆನ್ನ ರ್ಹಾ

ಜಾಞ ನ್ನಾಂನ್ನ

ರ್ಾಂಗ್ಡಚ ಾ

ಪರಿಸ್ತೆ ತಿ ಅಖಾಾ

ಆಯೆಯ ವ್ರ್ ಪೊ ಕಾರ್

ನ್ನೋಜ್

ಭಾರತಾಾಂತ್ ತಸಾಂಚ್

ಜಗತಾ್ ಾಂತಾಯ ಾ

ಸ್ಭಾರ್

ಕರನಕ್

ಲಾಗೊನ್

ತಾಾಂಚ್ಯಾ

ಸಂವ್ರ್

ರಮ್ದಾನ್ ಮ್ಹಿನ ಆನ್ನ ಉಪ್ರವ ರ್ಸ

ಮಖಾಯ ಾ

ಜಾಾಂವ್ನ್

ಹಫಾ್ ಾ ಾಂ ಸ್ಗಾಯ ಾ ನ್ನತಾಯ ಾ ತ್

ಲೇಖನ್

ವ್ಚ್ಯ್ ನ

ಆಯೊಯ

ರತ್/ನ್ನಮಾ್ರ್ಣ"

ಕಾಮಾಾಂ

ಚಲನ್ಾಂಚ್

ಆಲಾಯ ನ್

ಕರ್ಫ್ಾ ್,

ಲಾಕ್್ಡೌನ್, ಅತಿೋ

ಉಣಾಾ

ಆರ್ತ್.

-

ಆಖೇಯ್ೊ

ಸಂಭೊ ಮನ್

ಲಾಯಯ ತ್ ಅಲ್-ಕಾವ ದ್ೊ ವ "ಜಯಾ್ ಚಿ

ಕರನ್ ವ್ಡೊಾಂವ್ಶಚ ಾಂ ಆಡಾಾಂವಿಚ

ಅಾಂತರ್,

ಈದ್

ಪೊ ದೇಶ್ಯಾಂನ್ನ ಹೆಾಂ

ಪಯಾ್ಾಂತ್.

ರಮ್ದಾನ್

ಫೆರ್್ ಕ್ ಅಖಂಡ್ ಮ್ಹತ್ವ ದಿತಾತ್.

ಜಾಾಂವ್ನ್ ಾಂಚ್ ಆರ್ ತೆಾಂ ದಿಸ್ಟನ್ ಯೆತಾ ಥೊಡಾಾ

ಪವಿತ್ೊ

ರ್ಾಂಗ್ನ್ಲಾಯ ಾ

ಸ್ಮಾಜಿಕ್

ಗಾಬಿೊ ಯೆಲಾಕ್

ಲೋಕಾಚ

ಧಡ್್

60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

-

ಪವಿತ್ೊ

ಏಕ್

ದಿೋರ್ಸ ಆಾಂಜ್

ಮ್ಹಮ್್ ದಾಲಾಗಾಂ ಪುಸ್್ ಕ್ ಖುರನಚ


"ರಮದ್ಯನ್": ಇರ್ಯ ಮ್ಸ ಚಂದ್ೊ

ಧಮಾ್ಚ್ಯಾ

ಕುವ್ಶ್ಚೊ

ದಿರ್ಷ್ ಕ್ ಪಡ್್ಲಾಯ ಾ

ರಮ್ದಾನ್

ಉಪ್ರವ ರ್ಸ

ಮ್ಹಿನಭರ್

ಥಾಂವ್ನ್

ಸುವ್್ತಿಲ.

ಉಪ್ರವ ರ್ಸ

ಕೆಲಾಯ ಾ ನ್

ತಾಾಂಕಾಾಂ ಮೆಳ್ಳ್್ ಬಳ್ ಆನ್ನ ಸ್ಮಾಜ್ಯಾಂತ್

ಪಯೆಯ ಚರರ್ಣ ವ್ಚ್್ಲಯ . ರ್ಹಾ ರತಿಾಂ,

ಭಾವ್ನ-ಬಾಾಂದವಪ ಣಾಾಂತ್

ಜಿ ಪಡಾ್ ರಮ್ದಾನಚ್ಯಾ ನ್ನಮಾಣಾಾ 10

ಸ್ಕತ್.

ರತಿಾಂ, ಮಸ್ತಯ ಮ್ಸ ತಾಾಂಚಾಂ ಧಾ ನ್

ಜಾಾಂವ್್ ರ್

ಚಡಿೋತ್ ಥರನ್ ಅಭಾಾ ರ್ಸ ಕತಾ್ತ್

ರ್ಹಡುಾಂಕ್ ಭುಕ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್ ಕ್ರತೆಾಂ ತಿ

ತಾಾಂಚ್ಯಾ

ಆನ್ನ ಏಕಾಯ ಾ ಚ ಉದೆವ ೋಗ್ನ ಕಸಾಂ ಮೂಟಿ

ಆಶೇತಾತ್

ಮಾಗಾ್ ಾ ಾಂಕ್ ಆನ್ನ

ಕೆಲಾಯ ಾ

ಭೊಗಾಸ ಣಾಂ ದಿತಾತ್.

ಜವ್ಬಿ ಚೂಕ್ರಾಂಕ್

ರಮ್ದಾನಚಿ

ಜಿಯೆಾಂವ್ನೂ

ರಮ್ದಾನ್ ಏಕಾಯ ಾ ಕ್

ಭಿತರ್ ಧಚ್ ತೆಾಂ.

ಮ್ಹಿನ ಸ್ಮ್ಾ ಣಿ

ಹೊ ಮ್ಹಿನ

ಮ್ಹತ್ವ ದಿತಾ ಭಾವ್ನ-ಬಾಾಂದವಪ ರ್ಣ ಆನ್ನ

ಚಂದೆೊ ಮ್ಸ

ಸ್ಹನಸ್ಕತ್.

ಹೊಾಂದವ ನ್

ಮ್ಹಿನಾ ಾಂತ್

ರತಿಾಂ, ತಿೋನ್

ಶಿಕಾ್ ತ್ ಬರೆಾಂ ಸ್ಮಾ ನ್ ವಹ ರಾಂಕ್

ದಿರ್ಾಂಚೊ ಸಂಭೊ ಮ್ಸ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್ ಈದ್

ತಾಾಂಚೊಚ್ ಧಮ್ಸ್ ತಸಾಂಚ್ ಘರ್ಯ್

ಅಲ್-ಫಿತ್್ರ್ ರ್ಹಾ ಚ್ ಬೆೊ ೋರ್್ ರ ಮೇ

ದಿೋಾಂವ್ನೂ

13ವ್ಶರ್

ಬಾಾಂದವಪ ರ್ಣ ಬಾಾಂದುನ್ ರ್ಹಡುಾಂಕ್

ಆಖೇಯ್ಸ

ಸಂಭೊ ಮಾಂಕ್,

ದಿರ್ಷ್ ಕ್

ಪಡಾಚ ಾ ರ್

ರಮ್ದಾನಚ್ಯಾ

29ವ್ಾ

ತಾಣಿಾಂ

ಸಂಭೊ ಮಿಲ

ಕುರ್್ ಾಂಕ್ ಆನ್ನ ಮಿತಾೊ ಾಂಕ್ ರ್ಾಂಗಾತಾ

ಹೆರ್

ರ್ಹಡುನ್.

ಮಸ್ತಯ ಮ್ಸ

ರ್ಹಾ

ಕರೋನ ಬಂದಿವವಿ್ಾಂ

ಸಂಭೊ ಮಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಡ್ೂ ಳ್

ಜ್ಯ

ಮಸ್ತಯ ಮ್ಸ

ಉಪ್ರವ ರ್ಸ

ಹೆರಾಂ

ರ್ವ ಗತ್

ಮ್ಹಿನ ತಾಾಂಚಾ

ಕತಾ್ತ್

ಥಂಯ್

ಧಮಾ್ಾಂಚ್ಯಾ

ರ್ಹಾ

ಭಾವ್ನ-

ಲೋಕಾಮ್ಧಾಂ. ಕತಾ್ತ್

ಹೊ

ಥಂಯ್ಚ ಶುದಧ ತಾ

ಜಾಲಿ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ ಪುರ್ಣ, ಹೆಾಂ ಸ್ವ್ನ್

ರ್ಹಡಾಂಕ್ ಮ್ತಿಾಂತ್ ತಸಾಂಚ್ ನ್ನೋತಿಕ್.

ಚಿಾಂತುನ್ ವಚ್ಯಾ ್ ತಸಾಂ ಸ್ಮಾ ಾಂಚ್ಯಾ

ಆಮೆಚ ಾ

ಸಂಪನೂ್ ಳ್

ಮಸ್ತಯ ಮಾಾಂಚಿಾಂ ಧಮಿ್ಕ್ ಕತ್ವ್ಾ ಾಂ

ವಾ ಕ್ರ್ ಾಂನ್ನ

ಜಾತಾ

ತಾಾ

ಮ್ಧಾಂ

ಜಿೋವನ್

ರ್ಚ್ಯಾ ್

ಮಾಫಾನ್ ಹೊ ಸಂಭೊ ಮ್ಸ ಚಲವ್ನ್

ಆಮಿಾಂ ಪಳೆವ್ಾ ಾಂ ಆನ್ನ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ರ್ಹಾ

ವ್ಶಹ ಲ,

ಸಂಭೊ ಮಾಚೊ ಗಾಂಡಾಯೆನ್ ಚಿೋತ್

ದೆಾಂವೊಾಂಕ್

ಆಲಾಯ ಚಿಾಂ

ಆಶಿೋವ್್ದಾಾಂ ರ್ಹಾ ಜಗತಾ್ ಚರ್.

ಕಯಾ್ಾಂ. 61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚರಿತ್ಲ್ರ ಆನಿ ಕತಣವ್ಲಾ ೇಂ:

ಇರ್ಯ ಮಿಕ್

ಕಾಾ ಲಾಂಡ್ರಾಂತ್

ರಮ್ದಾನ್

ಜಗತಾ್ ದಾ ಾಂತ್

ಮಸ್ತಯ ಮ್ಸ

ಆಚರಿತಾತ್,

ಹೆಾಂ

ಇರ್ಯ ಮಾಚ್ಯಾ

ಪ್ರಾಂಚ್

ಪಯ್ಣೂ

ಹೊ ಸ್ಬ್ಧ ಅರೇಬಿಕ್

ಏಕ್.

ರಮ್ಝಾನ್, ಲೋಕ್

ಜಾಾಂವ್್ ರ್ ಖಾಾಂಬಾಾ ಾಂ

ರಮ್ದಾನ್ ಮ್ಹಿನ ಜಾಾಂವ್್ ರ್ 9ವೊ

ಮೂಳ್ಳ್ ಥಾಂವ್ನ್

ಆನ್ನ ಅಧಕ್ ಪವಿತ್ೊ ಮ್ಹಿನ, ರ್ಹಾ

ಆನ್ನ

ಮ್ಹಿನಾ ಾಂತ್ ಜಗತಾ್ ದಾ ಾಂತ್ ಮಸ್ತಯ ಮ್ಸ

ಜಾಾಂವ್್ ರ್

ಉಪ್ರವ ರ್ಸ ಆಧತಾ್ತ್ ಸ್ಕಾಳ್ಳಾಂ ತೆಾಂ

ಪ್ರೊ ಯೆರ್ಸೆ

ಕಾಳೊಕ್ ಪಯಾ್ಾಂತ್. ತಾಾಂಚೊ ದಿೋರ್ಸ

ಕಡಾಡ ಯ್ ಕರುಾಂಕ್ ನ ದುರ್ೊ ಾ ವರ್್

ತೆ

ಉಪ್ರೊ ಾಂತಾಯ ಾ

’ಸಹಿೊ ’್ ಖಾಾಂವ್ನ್

ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್

ಸುರು

ಇರ್ಯ ಮಿಕ್

ಕತಾ್ತ್

ರಿೋತಿನ್

ಹೆಾಂ

ರ್ಹಚೊ

ಥಾಂವ್ನ್

"ರಮಿದಾ" ಯೆತಾ ರ್ಧರ್ಣ್

ಅರ್ಥ್

"ಖತಖ ತಿತ್

ಗಮಿ್".

ಮಸ್ತಯ ಮಾಾಂಕ್

ಉಪ್ರವ ರ್ಸ

ಹಿಜಿೊ ಾಂತ್

ಮ್ದಿೋನಕ್

(ಮಾಕಾೂ

ಮಸ್ತಯ ಮಾಾಂನ್ನ

ಜಾಾಂವ್್ ರ್ ಉಪ್ರವ ರ್ಸ ಕಚ್ಯಾ ್ ಪಯೆಯ ಾಂ

ಆಯಾಯ ಾ ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್.) ಆಪ್ರಯ ಾ ಉತರ್

ಕಚ್ಾಂ ಜ್ಯವ್ರ್ಣ. ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್ ತಾಾಂಚೊ

ಪ್ರೊ ಯೆಕ್

ಉಪ್ರೂ ರುಾಂಕ್

ಉಪ್ರವ ರ್ಸ ರವ್್ ’ಇತಾರ ರ್’,್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್

ಮಸ್ತಯ ಮ್ಸ

ಭುಗ್ಾಂ

ರ್ಾಂಜ್ಯಚಾಂ ಜ್ಯವ್ರ್ಣ ಸುಯೊ್ ಬುಡಾಯ ಾ

ಉಪ್ರವ ರ್ಸ ಧತಾ್ತ್).

ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್.

ಸ್ಭಾರ್

ಜಾತಾ

ತಿತೆಯ

ಉಪ್ರವ ರ್ಸ ಕಚ್ಾಂ ವ

’ರಝಾ’್ ರಮ್ದಾನ ವ್ಶಳ್ಳ್ರ್ ಖಾಣಾ

ಮ್ಸ್ತಯ ಮ್ಸ ಸ್ಗೊಯ

ಪೋವನ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಯ್ಸ ರವೊಾಂಕ್,

ಉಪ್ರವ ರ್ಸ

ರ್ಹಚೊ ಮೂಳ್ ಉದೆಧ ೋಶ ಜಾಾಂವ್್ ರ್

ದಿೋಘ್್ ಪೊ ಯತ್್ ಆನ್ನ ಸ್ಹನ್್ಸ್ಕತ್

ಪವಿತೊ ತಾ ರ್ಹಡುಾಂಕ್ ಆನ್ನ ಭಾವ್ರ್ಥ್

ಶಿಕಯಾ್ ದೆಕುನ್.

ಘರ್ಟ ಕರುಾಂಕ್ ಆನ್ನ ಆಲಾಯ

ಲಾಗಾಂ

ಉಪ್ರವ ರ್ಸ ಕತಾ್ನ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಕ್ರತೆಾಂಚ್

ವಿಶೇಷ್

ಪಯೆಾಂವ್ನೂ ವ ಖಾಾಂವ್ನೂ ಆಡಾವ ಲಾ್ಾಂ

ಪ್ರೊ ಥ್ನಾಂ ’ತರವಿಹ ೋ’್ ಪಳೆಯ ಾಂತ್ ತೆ

ತಸಾಂಚ್ ತಾಣಿಾಂ ನಕಾರತ್ ಕ್ ಅತೆೊ ಗ್ನ

ಭೆಟಯಾ್ ತ್ ರ್ಹಾ ಪವಿತ್ೊ ಮ್ಹಿನಾ ಾಂತ್.

ಆಡಾವ್ನ್

ರಮ್ದಾನ್

ಮಸ್ತಯ ಮ್ಸ ಮ್ಹ ರ್ಣ ದಾಖಂವ್ನೂ

ಸ್ರಾಂಕ್,

ಬರಬರ್.

ರತಿಚಿಾಂ

ಫಿತ್್ರ್

ಸಂಭೊ ಮಾ

ರಮ್ದಾನ್ ಮ್ಹಿನ

ಧತಾ್ತ್

ತೆ

ಏಕ್

ತೊ

ರ್ಹಾ

ತಾಾಂಕಾಾಂ

ಮ್ಹಿನಾ ಾಂತ್

ಬರೆ

ಆನ್ನ

ಖರೆ ಆರ್.

ಚಡಾ್ ವ್ನ ಸ್ಗೊಯ ಖುರನ್ ರ್ಹಾ ವ್ಶಳ್ಳ್ರ್ ವ್ಚುನ್ ಕಾಡಾ್ ತ್. 62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಡಾ್ ವ್ನ

ದೇಶ್ಯಾಂನ್ನ,

ನಶಿೋಬಾನ್

ಸ್ಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧಾ ಮಾಾಂ ಆನ್ನ ಪಯ್ಸ ಥಾಂವ್ನ್

ಉಲವ್ಶ್ ಾಂ

ರ್ಮಾಜಿಕ್

ರ್ಹಾ

ವ್ಶಳ್ಳ್ರ್,

ಸ್ಗಾಯ ಾ

ಮಸ್ತಯ ಮ್ಸ

ಚಡಾ್ ವ್ನ

ಸ್ಮದಾಯಾಕ್

ಖಾರ್ಣ

ಮೆಳ್ಳ್ಚ ಾ ಪರಿಾಂ

ಪಳಯಾ್ ತ್,

ಸಂಬಂಧ್ಯ

ಜಿೋವ್ಳ್

ದವತಾ್.

ಹೊ ಈದ್ ರ್ಹಾ

ಲೋಕಾಕ್

ರ್ವ್ಜನ್ನಕ್

ಮೆಳೊಾಂಕ್

ಅವ್ೂ ರ್ಸ

ಮಾಗ್ಡ್ ಾಂ

ವರ್್

ಜಾಗಾಾ ಾಂನ್ನ

ದಿೋನ

ಇತರ್

ಆಚರುಾಂಕ್.

ಮಖಾ

ಲೋಕಾಕ್

ಈದ್

ಸಂಭೊ ಮ್ಸ

ಅಸಾಂ

ಆರ್್ ಾಂ

ಆನ್ನ

ರ್ಾಂಪೊ ದಾಯ್ಣಕ್ ಕುರ್್ ಾಂ ರ್ಾಂಗಾತ್

ಬರ್ಾ

ಆನ್ನ ಸಂಭೊ ಮ್ಸ - ಮಾಗ್ ಾಂ ಫೆರ್್ ಾಂ

ಕಾಮಾಾಂಕ್ ರಮ್ದಾನ್ ಮ್ಹಿನಾ ಾಂತ್

ಅರ್ಧ್ಯಾ ಜಾಲಾಾ ಾಂತ್. ತರಿಪುರ್ಣ, ಸ್ವ್ನ್

ಆಲಾಯ

ಮಾಗ್ ಾಂ

ಜಾಾಂವ್ನ್

ದುಬಾಯ ಾ ಾಂಕ್

ನ್ನಗ್ತಿಕಾಾಂಕ್.

ಸ್ವ್ನ್

ಚಡಿೋತ್

ಆಶಿೋವ್್ದಾಾಂ

ಕತಾ್ತ್

ತಾಾಂತಾಾಂಚ್ಯಾ ಚ್

ತಾಾಂಚರ್ ವೊತೊ್ ಲ ಮಾಗಾ್ ಾ ಾಂಕ್ ವ

ಘರಾಂನ್ನ ಆಪ್ರಯ ಾ ಚ್ಚ ಕುರ್್ ರ್ಾಂದಾಾ ಾಂ

ಕೆಲಾಯ ಾ

ಬರಬರ್

ದಾನಾಂಕ್.

ನಗರಿಕಾಾಂಕ್

ನ್ನಜಾಕ್ರೋ ಸ್ವ್ನ್

ಆಯೆಯ ವ್ರ್

ಆಯ್ಣಲಿಯ

ಕರನ ಮ್ರ್ಹಮಾರಿ ಜಿ ಸುವ್್ತಿಲಿಯ

ದೇವ್ಚಾ

ದಯೆನ್

ಬರೆ

ದಿವರ್ಸ ವ್ಶಗಾಂಚ್ ಯೆತೆಲ ಮ್ಹ ಣಾಚ ಾ ಕ್ ದುಬಾವ್ನ ನ.

ಮಾಚ್್ 2020 ಇಸವ ಾಂತ್ ಜಿೋವನಾಂತ್ ತಾೊ ರ್ಾಂಚಿ ಜಾಲಾಾ . ಮಸ್ತಯ ಮ್ಸ

ಏಕಾ ಪ್ರೊ ಯೆರ್ಸೆ

ಬಾಾ ಾಂಕರನ್

ಪಮಾ್ಣಾಂ

ಸ್ವ್

ಅಸಾಂ ರಮ್ದಾನ್ ವೇಳ್ ಕೃಪ್ರ ಆನ್ನ ಆಶಿೋವ್್ದಾಾಂಚೊ, ನವೊಚ್ಚ ಆಕಾರ್

ರ್ಾಂಗ್ಡಚ ಾ

ದೆಖಾ್ .

ಅಾಂತಸ್ತೆ ಚ್ಯಾ

ಖಂಡಿತ್

ಜಾಾಂವ್ನ್

-

ಸಂರ್ರಾಂತಿಯ ಾಂ ಸ್ವ್ನ್್ಯ್ ಧಮಾ್ಾಂ

ರಮ್ದಾನ್ ಏಕ್ ದುಖಾಳ್ ಆವಿ್ ಕಾಯ್

ಅಸ್ಲಚ್ ಪೊ ಕಾರ್ ಪಳೆತಾತ್ ಆನ್ನ

ರ್ಹಡ್್ ಆಯಾಯ ಾ .

ಭೊಗಾ್ ತ್ ಉಭಾರುಾಂಕ್ ಆಮೆಚ

ಲೋಕಾಕ್

ಭೊಗ್ನ್ಲಯ

ತಾೊ ರ್ಸ

ಆರ್ಥ್ಕ್ ಪರಿಸ್ತೆ ತ್

ಅತೆ್

ದೆಾಂವ್ಯ ಾ ಆನ್ನ ಸ್ಭಾರ್ ಲೋಕ್ ರ್ಹತಿಾಂ

ಆನ್ನ ಕ್ರಡಿ.

ಪಯೆೆ

ರ್ಹಾ

ಮಾನವ್ನ ಕ್ರಳ್ಳ್ಕ್ ಮೆಳೆ್ ಲಾಂ ಬರೆಾಂ

ಜಾಲಯ

ಮ್ನ್ ಆನ್ನ ಆತಿ್ ೋಯತಾ; ಅಸ್ಲಾಾ ಏಕ್

ನರ್್ ಾಂ

ಮ್ರ್ಹಮಾರಿಕ್ ಇರ್ಯ ಮಿಕ್

ಕಷ್ಟ್ ತಾ. ಬಲಿ

ಸ್ಮದಾಯ್

ಸ್ಗೊಯ ಚ್ಚ

ಭಿೋಕರ್

ಮ್ರ್ಹಮಾರಿ

ಕಾಾಂಪನ್ ಗ್ಡಲಾ. ಕುರ್್ ಾಂಕ್ ವಿಾಂಗಡ್

ಸ್ವ್್ಾಂಕ್

ಕೆಲಾಾಂ ಗಜ್ಯ್ಚ್ಯಾ

ಸ್ಮಾಧನ್,

ಬಂದಿ ಮಖಾಾಂತ್ೊ

63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಅಸಾಂ ಕೆಲಾಯ ಾ ನ್ ಸ್ವ್ನ್

ಶ್ಯಾಂತೆಾಂತ್,

ಮೆಳೊಾಂ ಉಭಾ್

ಶ್ಯಾಂತಿ

ಏಕಾಮೆಕಾಕ್


ಕುಮ್ಕ್ ಕರುಾಂಕ್, ಮಾಯಾಮಗಾನ್ ರ್ಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಾಂವ್ನೂ . ಆಶಿೋವ್್ದಾಾಂ

ಕರುಾಂಕ್.

ಮೆಳೊಾಂದಿತ್

ಸ್ವ್್ಾಂ

ಚಿರಕಾಳ್

ಸಂತೊರ್ನ್ ಆಪ್ಯ ದಿೋರ್ಸ ಪ್ರಶ್ಯರ್

ಭಾಷಾೇಂತರ್: ಡ್ಯ| ಆಸ್ಥಾ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗ್ತ

------------------------------------------------------------------------------------------

ಆತ್‍ಚಾ ನಿರ್ಣರ್ತ್ಲ್ ಆನಿೇಂ ಆತ್‍ಚಾ ಸಮಾಾ ನ್ ಬಿಜ್ಯಪನ್ ತೋನ್ ಮಹನ್ನ ಜಾವ್ಲ್ ೇಂತ್‍ಚ:

ರಿಸ್ಟಲುರ್ಾಂವ್ನ

ಪ್ರರ್ಲ್ಾಂ: ಮೋದಿಚಾ ಾಂ ನೇತೊ ತ್ವ ಆರ್

ದೆಕುನ್ ಕೋವಿಡ್ ಪಡೆ ವಯ್ೊ ಜಯ್್ ಪೊ ಧನ್ನ ಭಾರತಾಚಾ

ಮೋದಿನ್ ಗುರ್ಣ

ಇಾಂಡಿಯಾಚಾ ಾಂ

ಆತ್ -ನ್ನಭಾ್ರ್ ಗಾವ್ನ್ .

ಕ್ರೊ ಕೆರ್ಟ

ಪೈಲಾಂ,

ವ್ಶಲಾಂ. ಮೋದಿ ಆರ್ ದೆಕುನ್ ಕ್ರತೇಾಂಯ್ಣೋ ರ್ಧ್ಯಾ ! ವಯ್, ಕ್ರತೇಾಂಯ್ಣೋ!

ಟಿೋಮ್ಸ

ಓಸ್ ೆೋಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಕೆಯ ಾಂ. ದುಸೊ ಾಂ,

ಚಡುಣಾಂ

ತಾಚ್ಯಾ

ಕರನಚಾ ಾಂ

ಮಕೆಲ್್ಪಣಾರ್

ದೇರ್ಸ

ಕರನ ವಯೊ ರ್ ವಯ್ೊ ಜಿಕಯ .

ತಾಾ ಚ್

ವೇಳ್ಳ್,

ದುಸೊ ಾಂ

ಲಾಹ ರ್

ದೇರ್ಾಂತ್ ದಿಸ್ಟನ್ ಯೆತೆಲಾಂ. ಥೊಡಾಾ

ವೈಗಾ್ ಾ ನ್ನಕ್ ಆನ್ನಾಂ ಪಡೆಚ್ಯಾ ಆಮಿಾಂ

ಪಜಿಟಿವ್ನ

ರವ್ಯ ಾ ರ್,

ವಹ ಡ್

ದಾಕೆ್ ರಾಂನ್ನ ಸ್ಕಾ್ರಕ್ ಜಾಗವ ಣಿ ದಿಲಿಯ .

ಪಜಿಟಿವ್ನ ಫಳ್ ಮೆಳ್ಳ್್ , ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಆಪಯ ಚ್ ಸು್ ತಿ ತೊ ಗಾಾಂವ್ನೂ ಲಾಗೊಯ .

ಆನ್ನಾಂ,

ತಾಾ

ಜಾಗವ ಣ

ಪೊ ಮಾಣಾಂ,

ಆಮಿಾಂ ಸಂಸ್ರಕ್ ಎಕ್ ದೇಕ್; ಜಾಗತಿಕ್

ಮ್ಹಿನಾ

ಫಾಮ್್ಸ್ತ ಆಮಿಾಂ. ಸ್ವ್ನ್ ದುಬಾಯ ಾ ಾಂ

ಪ್ರರ್ಯ ಾ ನ್ ಶೆರಾಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಿಾಂ.

ಆನ್ನಾಂ ಪ್ರಟಿಾಂ ಉಲ್ಲಾಾ ಾಂ ದೆರ್ಾಂಕ್

ಕರನ ಪಡೆರ್್ ಾಂಕ್ ಭತಿ್ ಕರುಾಂಕ್

ವ್ಶಕ್ರಸ ನ್ ಆಮಿಾಂ ಫಿೊ ೋ ದಿತೆಲಾಾ ಾಂವ್ನ.

ಜಾಯ್ಣ್ ತಿಯ ಾಂ ಖಟಿಯ ಾಂ ನಾಂತ್. ಸ್ತೋರಿಯರ್ಸ

ಭಿತರ್ ದೆರ್ಾಂತಿಯ ಾಂ ಶೆರಾಂ

ಆಸಯ ಲಾಾ ಾಂಕ್ ದಿೋಾಂವ್ನೂ ವಕಾ್ ಾಂ ನಾಂತ್. ಫೆಬೆೊ ರ್ 21-ವ್ಶಾ ರ್, ತಾಚಾ ಗುರ್ಣ ಗಾವ್ನ್ ,

ಉರ್ವ ರ್ಸ

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕಾಡುಾಂಕ್

ಜಾಯಾ್ ರ್್ ನ


ಜಿವ್-ಆನ್ನಾಂ-ಮಣಾ್

ಮ್ಧಾಂ

ಉಮೂ ಳೊನ್ ವಳವ ಳ್ಳ್ಚ ಾ ಾಂಕ್ ದಿೋಾಂವ್ನೂ ಆಮ್ಯ ಜನಕ್

ನಾಂ.

ದವುೊ ಾಂಕ್

ಥಂಡ್

ನಾಂತ್.

ಮಡಿಾಂ

ಮೆಲಾಯ ಾ ಾಂಕ್,

ಕಚೊಾ ್

ಪ್ಟ್ಟಾ

ಜಳ್ಳ್ಾಂವ್ನೂ

ಪುರುಾಂಕ್ ಲಗುನ್ ಫಾವೊತಿ ಸ್ವಯ ತ್ ನಾಂ. ಅಶೆಾಂ, ಕ್ರತಾಾ ಕ್ ಜಾಲಾಂ? ಸಂಸ್ರಚೊ ಮಕೆಲಿ ಜಾಾಂವ್ನೂ ಗ್ಡಲಾಯ ಾ ಾಂವ್ನ; ಆಮಾೂ ಾಂ ಆತಾಾಂ

ಹೆರಾಂಚಿ

ಕುಮ್ಕ್

ನಕಾ.

ಆಮಿಾಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸ್ಕಾ್ ಾಂವ್ನ.

ಅಸ್ಲಾಂ

ಹೆಮೆ್ ಾಂ.

ಎಕಚ್ಯಚ ಣಾಂ ಆಮಿಚ ಗಂಗಾಗತ್ ಪಳೆವ್ನ್ , ಲಾಹ ನಾಂತೆಯ

ಲಾಹ ನ್ ದೇರ್ಸ ಆಮಾೂ ಾಂ

ಆಮ್ಯ ಜನಕ್ ಸ್ತಲಿಾಂಡ್ರಾಂ, ಟಾಂಕರಾಂ, ಆನ್ನಾಂ ಹೆರ್ ವಕಾ್ಚಿ ರ್ಹೆತ್ ಕುಮ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಡುಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಡಯ . ಅತೆೊ ಗಾನ್ ಆಮಿಾಂ ತಿ ಘೆತಿಯ .

ಸಭಾ ಸಾೇಂದ ರ್ಶಿ ಥರೂರ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಸಾೇಂಗ್ತು :

ಜಾಪ್

ದಿೋವ್ನ್

ಮ್ಹ ಣಾಲ:್ ’ಆತ್್ -

ಸ್ಮಾ್ ನ್". ವಹ ಯ್, ಆತ್‍ಚಾ ಸಮಾಾ ನ್! 1962 ಚಿೋನ್ನ ಝುಜಾಾಂತ್ ಸ್ಲವ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ. 1965 ಇಸವ ಾಂತ್, ಅಸ್ೂ ತ್ ಮ್ಹ ರ್ಣ ಲಕುನ್ ಪ್ರಕ್ರರ್್ ನನ್ ಆಕೊ ಮ್ರ್ಣ ಕೆಲಾಂ. ರ್ಹಾ ದೋನ್ ಝುಜಾಾಂ ವವಿ್ಾಂ, ಆಮಚ

ship

to

mouth

ಜಿಯೆತಲ.

(ಮಕಯ

ಕ್ರಾಂಗ್ನ

ಪೊ ನ್ಸ ಒಫ್ ಎಡ್ವ ಡ್್)

ಭೆರ್ಟಕ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಆಯೊಯ . ಥೊಡಿಾಂ ಸ್ಟಭಿತ್ ಬಿಲಿಡ ಾಂಗಾಾಂ, ಕಾರಾಂ ಆನ್ನಾಂ ಬಾಾಂದಾಪ ಾಂ

ದಾಕವ್ನ್

ಮ್ಹ ಣಾಲ: "ಆಮಿಾಂ ಇತೆಯ ಾಂ ಸ್ವ್ನ್

ದಿಲ.

ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ತವಳ್,

ರಿವೊಲುರ್ಾಂವ್ನ ಶೆತಾೂ ರಾಂಕ್

1921 ಇಸವ ಾಂತ್, ತವಳೊಚ

ಇಲಕ್ರ್ ೆಕಲ್

ನಾಂ?" ತಾಚೊ ಇಾಂಡಿಯನ್ ರ್ಾಂಗಾತಿ

ದೇರ್ಸ ಭುಕೆನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಯ . ತವಳ್

ಕೇಂಗ್ರ ಸ್‍ ಮುಕೆ್ ಆನಿೇಂ ಲಕ್-

ವ್ಶಲ್ಸ ,

ತುಮಾೂ ಾಂ ದಿಲಾಾಂ. ತುಮಾಚ ಾ ಕಢಾಂ ಕ್ರತೆಾಂ

ಪ್ರಚವ ಾಂ

ಕರಿಜ್ಯ

ಮ್ಹ ರ್ಣ

ಸ್ಕಾ್ರನ್

ಕೆಾಂದ್ೊ

ಪರಿಾಂ

ಉಲ

ಸ್ಕಾ್ರ್

ಆನ್ನಾಂ

ರಜಾಾ ಾಂತೆಯ ಸ್ವ್ನ್ ಸ್ಕಾ್ರ್ ರ್ಹಾ ಏಕಾ ಶೆವೊರ್ ಖಾತಿರ್ ಪಜ್ಯಾ ್ಾಂಕ್ ಸ್ಹಕಾರ್

ದಿೋಾಂವ್ನೂ ಲಾಗ್ಡಯ . ಫಳ್? ಆಮಚ ಶೆವೊರ್ಟ ಜೊೋಡ್್ ದಾಕಯೊಯ : ಆಮಾೂ ಾಂ ಜಾಯ್ ತಿತೊಯ

65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಗೊೋಾಂವ್ನ

ಆನ್ನಾಂ

ತಾಾಂದುಳ್


ಪಕಯ . ಕೊ ಶಿ ನತೆಯ ಲಾಾ ಾಂಕ್ ಆನ್ನಾಂ ಆಪಯ

ಲಾಗಾಯ ಾ ತ್. ಸ್ತ್ ತಿ ಅಶಿ ರವ್ಯ ಾ ಕ್ರ ಆಮಿಾಂ

ಭುಾಂಯ್

ಅತಾಾಂ

ನತೆಯ ಲಾಾ

ದುಬಾಯ ಾ ಾಂಕ್

’ಆತ್್ -ನ್ನಭಾ್ರ್’್

ಜಾಾಂವ್ನ

ಜ್ಯವ್್ ಕ್ ಧನ್ನ ರೆರ್ನರ್ ಮೆಳ್ಳಯ . ಏಕ್

ಮೆಕೆಯ ಾಂ ರವೊೋಾಂಕ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ . ಆಮಾೂ ಾಂ

self-reliant ಇಾಂಡಿಯಾ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಆತ್್ -

ಸಂಸ್ರಚಿ ಘಜ್್ ಆರ್; ಸಂರ್ರಕ್

ಸ್ಮಾ್ ನ್ ಜೊೋಡುಾಂಕ್ ಸ್ಕಯ .

ಆಮಿಚ .

ರ್ಹಕಾ

interdependence

ಮ್ಹ ಣಾ್ ಾಂವ್ನ. ಪಂಚಿವ ೋರ್ಸ-ತಿೋರ್ಸ ವಹ ರ್್ಾಂ ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್,

ಆನ್ನಾ ಕ್ ದುಗ್ನಧ ಪರಿಸ್ತ್ ತಿ ಆಯ್ಣಯ . 1990-91

ಅಸ್ಲಾಾ

ಆವ್ಶಧ ಾಂತ್, ಆಮೆಚ ಾ ಾಂ ಸ್ಕಾ್ರಿ ಬಾಾಂಗಾರ್

ರರ್ಷ್ ೋಯ್

ಅಡ್ವ್ನ ದವಚಿ್ ಗತ್ ಆಮಾೂ ಾಂ ಆಯ್ಣಯ .

ನ್ನಭಾ್ರ್್ " ಮ್ಹ ಣಾ self reliance ಕ್ರತೆಯ ಾಂ

ದೋನ್

ರ್ಕೆ್ಾಂ ತತ್ವ ಮ್ಹ ರ್ಣ ಸ್ವ್ಲ್ ಉರ್್ .

ಹಫಾ್ ಾ ಾಂಕ್

ಜಾಯ್

ತಿತಿಯ

ಬದಿಯ

ಜಾಲಾಯ ಾ ಪರಿಸ್ತ್ ತಿಾಂತ್,

ಅಾಂತರ್"ಆತ್್ -

ರ್ಮ್ಗೊ ಆಮ್ದ್ ಕರುಾಂಕ್ ಡೊೋಲರ್

ಕರನ ವೊರ್ಾ -ಪಡೆನ್, ಆಮಾೂ ಾಂ,

ಆಮೆಚ ಾ

ಪೊ ತೆಾ ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಾಂ ಸ್ಟಯ ೋಗನ್ ದಿಲಾಯ ಾ

ಕಢಾಂ ನತೆಯ . ತವಳ್, 1991

ಚುನವ್ಶಾ ಾಂತ್ ಜಿಕನ್ ಆಯ್ಣಲಾಯ ಾ ಪ ವಿ

ಪೊ ಧನ್ನ

ಮದಿಕ್

ನರಸ್ತಾಂಹ

ದಿಲಾಾಂ.

ಆತ್್

ರವ್ನ

ಲಿಬರಲಿರ್ಾಂವ್ನ ಖಾಸ್ತಗ

ಸ್ಕಾ್ರನ್

ತತ್ವ

ಕಂಪ್್ ಾಂಕ್

ಜಾಾ ರಿ ನವೊಾ

ನ್ನಬಾ್ರ್

ಆಮೆಚ ಾ ಾಂ

ಫೆಕ್ ರಿ

ಲುಟ್ಟನ್ ಗ್ಡಲಾಾಂ. ರ್ಹಕಾ ಜವ್ಬಾಿ ರ್,

ಪಳೆತಾಾಂವ್ನ.

140

**********

ಕರಡ್ ಪಜ್ಯ್ಚ್ಯಾ ಆಮಾಚ ಾ ದೇರ್ಾಂತ್ ಲಗಬ ಗ್ನ 40-50 ಕರೋಡ್ ಲೋಕ್ ಆತಾಾಂ ವಗಾ್ಚೊ

ಜಾಲಾ.

ಹೊ

’ಮ್ಧಾ ಮ್ಸ ವಗಾ್ಚೊ ಲೋಕ್’್ ಏಕ್ ಮಾಕೆ್ರ್ಟ ಮ್ಹ ರ್ಣ ಅಭಿವೊ ದಿಧ

ಜಾಲಯ

ದೇರ್ಸ ಲಕಾ್ ತ್. ದೆಕುನ್, ರ್ಹಾ ಮ್ಧಾ ಮ್ಸ ವಗಾ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತಸ್ಟಯ ಾ ಆಮಾಚ ಾ ಚ್ ಕರುಾಂಕ್

ದೆರ್ಾಂತ್ ಫೆಕ್ ರ್ಾ

ಆತ್್ -ಸ್ಮಾ್ ನ್

ಪೊ ಧನ್ನ ಮದಿ ಶಿವ್ಯ್ ಹೆರ್ ಕೋರ್ಣ-

ತಿೋರ್ಸ ವಹ ರ್್ಾಂ ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್, ರ್ಹಚೊ

ಮ್ಧಾ ಮ್ಸ

ರಚುಾಂಕ್

ವಚೊನ್,

ಯ್ಣ ನಹಿಾಂ.

ಆಮಿಾಂ

ಲಿರ್ಾಂವ್ನ

ಕೆಲಾಂ.

ಘಾಲುಾಂಕ್ ಲಾಯಸ ನಸ ಾಂ ದಿಲಿಾಂ.

ಪೊ ತಿಫಳ್

ಏಕ್

ಸ್ವಯ ತೊಾ ಉತಾಪ ಧನ್ ಘಾಲುಾಂಕ್

(ಫಿ್ಪ್ ಮುದ್ಯತಣ)

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Most Rev Dr Aloysius Paul D'Souza Bishop Emeritus, Diocese of Mangalore Episcopal Silver Jubilee Celebration on May 17, 2021

Almighty God, with joy in our hearts, we offer you our praise and thanksgiving as we celebrate the Episcopal Silver Jubilee of Most Rev Dr Aloysius Paul D'Souza Most Rev Dr Aloysius Paul D'Souza, as you celebrate this special anniversary today, we take this opportunity to thank God for how far He has led you, we thank Him for opening the door of service to you and for making it possible for you to serve many people, as you look back from where the journey began from. You have lived for Christ and helped in spreading His word!!

Happy 25th anniversary!! 68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೆರ್ಸ್ತನ್

ಕಾಣಘ ಲಿ...

ಊಹುಾಂ...

ಅನಸ್ತನ್ ತಾಳ್ಳ್ಾ ಭಿತರ್ ಲಟ್ಟಯ ಾ ... ನ

ರವ್ನ...

ಕಡೆಕ್

ಕಾಣಘ ಲಾ ... ಕಾಾಂಯ್ಚ

ಕೊ ೋಸ್ತನ್

ಪೊ ಯೊೋಜನ್

ನ ಮ್ಹ ಣಾ್ ಾಂ. ನ್ನಮಾಣಾಂ ಕಾಸುಳ್ಳ್ಾ ಚೊ ರೋರ್ಸ ಪಯಾ್ಾಂತ್ ಪುಸ್ಟಯ ... ತಕ್ರಯ ಫಡಾಫಡ್ ಚಡಾ್ ಶಿವ್ಯ್ ಬಿಲುೂ ಲ್

ತಕೆಲ ಫಡ್ಯಫಡ್

ಉಣಿ ಜಾಯಾ್ ... ಚ್ಯಲಿ್

(ಡೊಲಾಯ ತಕೆಯ ಕ್ ತುವ್ಲ ಭಾಾಂದುನ್ ಯೆತಾನ ಚ್ಯಲಿ್ ಮೆಳ್ಳ್್ )

ದಿರ್್ ಯ್?

ಹುಶ್ಯರ್

ನಯೆರೆ? ತುಜಿ ಅವರ್್ ಕ್ರತೆಾಂರೇ?

ರತ್ ನ್ನೋದ್ ನ... ಮಂಡೆಬೆಚ್ಯಚ ...

ಪಶೆಾಂರೆಾಂ

ಸ್ವ್ಯ್ ವಕಾತ್

ಘರ ಆರ್... ನಕಾ ಜಾಲಯ ಾ ಗುಳ್ಳಯೊ

ಡೊಲಾಯ : ಪುಾಂಕಾಾ

ಸ್ವ್ಯ್ ವಕಾತ್

ಘರ ಆರ್? ಖಂಚಾಂ ತೆಾಂ? ಮಾಕಾ ಚಿಕೊ

ಚ್ಯಲಿ್

:

(ರ್ಹಸ್ಟನ್)

ಅಳೇ...

ಮಾಕಾಯ್ಣೋ ತಿಚ್ಚ ಪಡಾ... ತವಳ್ ತವಳ್ ತಕ್ರಯ

ಚ್ಯಲಿ್ : ನ್ನೋದ್ ನ...? ತೆಾಂ ಕಶೆಾಂ...?

: ತಕ್ರಯ

ಡೊಲಾಯ ... ಪುಾಂಕಾಾ

ಝಡ್

ರ್ಾಂಗ್ನ ಪುನ್ನಗ್ಡಲಾಯ ಾ ...

ಡೊಲಾಯ : ಹುಶ್ಯರ್ ಆನ್ನ ಮಾತಿ್ ... ಸ್ಗಯ

ಡೊಲಾಯ

ತುಕಾ

ಖಾವ್ನ್ ಮತಾ್ಯೆರೇ?

ಚ್ಯಲಿ್ : ಕ್ರತೆಾಂರೇ ಡೊಲಾಯ ... ಏಕ್ ನಮೂನ್

:

ಫಡಾಫಡ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಕ್ರಯ

ಫಡಾಫಡ್... ಅಮಾಸ... ಪುನ್ನವ ಕ್ ಸುರು

ಫಡಾಫಡ್ ಚ್ಯಲ್...

ತಕ್ರಯ ಫಡಾಫಡ್... ಕ್ರತೆಾಂ ಕ್ರತೆಾಂ ಕೆಲಾಾ ರಿೋ ರವ್ನ... ಆಜಿಕ್ ತಿೋನ್ ದಿೋರ್ಸ ಜಾಲ...

ಜಾಲಾಾ ರ್ ರ್ಾಂಗ್ಡಚ ಾಂ ನಕಾ... ತಾಕಾ ರ್ಹಾಂವ್ಶಾಂ

ಕ್ರತೆಾಂ

ಕಚ್ಾಂ

ಗೊತಾ್ ರ್ಯೇ...? ಶಿೋದಾ ಘರ ವ್ಶಚಾಂ... ಮ್ಹ ಜಾಾ

69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಬಾಯೆಯ ಕ್

ಆಪಂವ್ಶಚ ಾಂ,


ಪಟ್ಟಯ ನ್

ಧನ್್

ದೋನ್

ಕ್ರೋರ್ಸ

ದಿಾಂವ್ಶಚ ... ಪ್ರಾಂಚ್ ಮಿನುರ್ಾಂ ಭಿತರ್

ಚ್ಯಲ್... ಆತಾಾಂ ಘರ ಗ್ಡಲಾಾ ರ್ ತುಜಿ ಬಾಯ್ಯ ಮೆಳ್ಳ್ತೇ...?

ತಕ್ರಯ ಫಡಾಫಡ್ ಮಾಯಾಕ್... ಚ್ಯಲಿ್ : ರ್ಹಾಂ...!!!🤣 ಡೊಲಾಯ : ವಹ ಯೇ... ಸ್ತ್್ ? ವಹ ಯ್ ರೇ ------------------------------------------------------------------------------------------

ವಿನೋದ್

ಭಾರಿೋ ಬರೆೇಂ ಆಸಾ....

"ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್... ತುಕಾ ಭಾರ್ಸ ನಹ ಾಂಯೇ ಗಾ?

ಪೇಪರರ್

ಆಜ್

"ಕೋರ್ಣ ಧನ್ನ ಉಲಯಾ್ ಗೋ?"

ಕಣಾಕ್

ಯಾ ಜಿಲಾಬ್?... ರ್ಹಾಂಗಾ ಅನ್ನಕ್ರೋ ಕಾಮ್ಸ ತುಮಾಚ ಾ

ಹೊರ್ಟಲಾಚಾಂ ಪೇಪರರ್ ಆಯಾಯ ಾಂ..." "ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್.."

ಯೇಾಂವ್ನೂ

ಉದಾೂ ಡೆ ಜಾಲಾಾಂ ಖಂಯ್?... ಕಣಾಕ್

_ ಪಂಚು, ಬಂಟಾ ಳ್‍ಲ್. "ಹಲೋ...

ಕೋರ್ಣ ಉಲಯಾ್ ?...

ಬಾಕ್ರ ಆರ್. ಲೈಸ್ನ್ಸ ನ... ಎನ್. ಒ. ಸ್ತ. ನ...

.

ಗಾಾ ರ್ಕ್

ಮಾತ್ೊ ... ಪುರ್ಣ

ತಯಾರ್

ಕನ್ನಕ್ಷನ್

ದಿತಾತ್

ಫಾಯರ್ ಬಿೊ ಗೇಡಾಚ

ನಾಂತ್

...

ತುಜ್ಯ

ಲಾಗಾಂ

ಕಾಾಂಯ್ ಪರಿರ್ಹರ್ ಆರ್ಗೋ? ಕೋರ್ಣ ಮಾನೇರ್ಸ್ ಉಲಯಾ್ ತ್?" 70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ರ್ಹಾಂವ್ನ ಕುಕ್... "

"ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್... ಹೆಾಂ ಪನರ್ ಪಳೆ..

ದೆಕುನ್

"ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಜಾಲಾಂ.... ಹೊೋ... ಮಾಕಾ

ಆಯಾಯ ಾ ರ್

ಮಾಾಂಡೊ ಹುನ್

ಆರ್..."

ಜಾಲ. ಮಾಕಾ

ರೆಸ್ತಪ...

ರಾಂದುನ್

ರ್ಹಾಂಗಾ ದಾಕಂವ್ನೂ

ಹೊಟಲಾಕ್ ಲೈಸ್ನ್ಸ ಜಾಯ್... ತಶೆಾಂ ಲೋಾಂಚ್

ದಿೋವ್ನ್

ಪಮಿ್ರ್ನ್

ರ್ಹಡ್ವ್ಾ ಾಂ ಮ್ಹ ರ್ಣ... ರ್ಹಾಂ...

ವಹ ಯ್

"ರೆಸ್ತಪ

ರ್ಾಂಗೊಾಂಕ್

ಜಾಯಾ್

ಧನ್ನಯಾ.. "

ವಹ ಯ್... ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್.... ವಹ ಯ್.... ರಾಂದಿಪ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ರ್ಣ ವಿೋಜ್ ಪತಾೊ ರ್

"ಭಾರಿೋ

ಜಾಹಿೋರತ್

ಯೆಾಂವ್ಶಚ ಾಂ ನಕಾ.."

ಘಾಲಾಾಂ.

ತುಕಾ

ಬರೆಾಂ

ಆರ್...

ರಾಂದುಾಂಕ್ರೋ

ರಾಂದುಾಂಕ್ ಗೊತಾ್ ರ್ಗೋ?" ಪೋನ್ ಡಿರ್ಸ ಕನ್ನಕ್್ ಕೆಲಾಂ ತಾಣಾಂ. "ಗೊತು್ ನರ್್ ನ ಪೋನ್ ಕತಾ್ಾಂಯೇ ಧನ್ನಯಾ"

"ತುಮೆಚ ಾಂ

ಜಾಹಿೋರತ್..."

ಅನ್ನಾ ಕಯ

ಪನರ್.... "ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್... ತುಜ್ಯಾಂ ವ್ಶಜ್ ಗೋ ನನ್ ವ್ಶಜ್?"

"ಬಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಜಾಲಾಂ...

ಎದಳ್

ಖಂಯ್ ಕಾಮ್ಸ ಕತಾ್ಲಯ್?" "ಮಾಕಾ ಪೂರ ಗೊತಾ್ ರ್..." "ರ್ಹಾಂವ್ನ ಕೆ. ಎಫ್. ಸ್ತ. ರ್ಹಾಂತುಾಂ.."

"ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಜಾಲಾಂ... ದುಕಾೊ ಮಾರ್ಸ ರಾಂದುಾಂಕ್ ಗೊತಾ್ ರ್ಗೋ?"

"ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್.. ರ್ಹಾಂವ್ಶಾಂ ಖಬಾರ್ ಆಯಾೂ ಲಿ ತುಮಿಾಂ ಎಕ್ ಚ್ ಪ್ರವಿ್ ಾಂ

"ದುಕರ್ ಮಾರುಾಂಕ್ರೋ ಗೊತಾ್ ರ್.."

ತಿನ್ನೆ ಾಂ ಚ್ಯಶಿ್ಾಂ ಕ್ರಲ ಮಾರ್ಸ ಉಕಡ್್ ದವತಾ್ತ್ ಖಂಯ್.."

"ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್... ಮಾಕಾ ತುಜಾ ರಾಂದಾಪ ಚಿ ರೆಸ್ತಪ ಜಾಯ್..."

"ನ.. ಉಕಡ್್

ದವರಿನಾಂವ್ನ.. ಪುರ್ಣ

ಫಿೊ ಡಾಾ ಾಂತ್ ನ್ನತಳ್ ಕನ್್, ಸುಟಿ ಕನ್್ "ತುಕಾ ರಾಂದಿಪ ಜಾಯ್ ಗೋ ರೆಸ್ತಪ?"

ದವತಾ್ಾಂವ್ನ.." 71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್... ತರ್ ತಿನ್ನೆ ಾಂ ಕ್ರಲ

ಚಿಕನ್ ರೆಡ್ ಮ್ರ್ಲಾ ರೆಸ್ತಪ ರ್ಾಂಗ್ನ?"

ಉಕಡೆಚ ಾಂ ಕಣಾಂ?" "ಸ್ತಾಂಪಲ್... ಧ ಪಯಾವ್ನ, ಪಂಚಿವ ೋರ್ಸ "ತೆಾಂ ಆಮಿಾಂ ನಹ ಯ್. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪುಡ್

ತಾಾಂಬಿಡ

ಮಿರ್್ಾಂಗ್ನ, ದೋನ್ ಸ್ಗ್ಡಯ

ರೆಡಿ ಕರುನ್ "ರೆಡಿ ಟ್ಟ ಸ್ವ್ನ್" ನ ತರ್

ಲಸುರ್ಣ, ಕನ್ನಪ ರ್, ಜಿರೆಾಂ, ಹಳದ್,

"ರೆಡಿೋ ಟ್ಟ ಈರ್ಟ" ಮ್ಹ ರ್ಣ ಡ್ಬಾಬ ್ ಾಂತ್

ಲಾಂಗ್ನ ತಿಕೆರ್ಲ್, ಇಲಯ ಾಂ ಆಲಾಂ... ಐ

ಭನ್್ ದಿಾಂವ್ಶಚ ಾಂ ಎಕ್ಸ ಪಟ್ರಾಂನ್ನ

ಮಿೋನ್ ಜಿಾಂಜರ್ ... ಜಾಲಾಂ ಹೊಟಲ್

ಮಾತ್ೊ ..."

ಮ್ರ್ಲಾ..."

"ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್... ತುಜ್ಯಾಂ ನಂಬರ್

"ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್...ರ್ಾಂಗ್ನ ಮಾಕಾ

ಗಾಾಂವ್ನ ಸೇವ್ನ ಕತಾ್ಾಂ" ಮ್ಹ ಣಾ್ ನ

ಮಾಸಯ ಕ್ ಆನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ ಚ್ಚ

ತಾಣಾಂ ಉಲಂವ್ಚ ್ ಪಯೆಯ ಾಂಚ್ ರ್ಹಣಾಂ

ಆಳೆನ್ ಗೋ ಯಾ ವಿಾಂಗಡ್?"

"ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್" ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಪೋನ್ ರ್ಹಾಂಗಾ ಡಿರ್ಸ ಕನ್ನಕ್್ ಕನ್್ ಜಾಲಯ ಾಂ.

"ಎಕ್

ಚ್ಚ ...ಎಕಾಕ್

ಆಳೆನ್

ಆನ್ನ

ಶಿಾಂದಾಪ್... ಅನ್ನಾ ಕಾಕ್ ರೋರ್ಸ..!" "ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್..." "ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್... ಸುಕಾೂ ಕ್?" "ಹಲೋ... ರಾಂದಿಪ

ಜಾಯ್ ಖಂಯ್"

ತಿಸ್ಟೊ ಉಲಯ್ಣತ್್ ...

"ನಲ್್ ಕಾಾಂತುನ್ ಘಾಲಚ .."

"ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್... ವಹ ಯ್.. ಚಿಕನ್

ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್... ತುವ್ಶಾಂ ಇಾಂಡಿಯನ್

ಐಟಮ್ಸ

ರೆಸ್ತಪ ರ್ಾಂಗಯ . ಆತಾಾಂ ರ್ಾಂಗ್ನ ಮಾಕಾ

ಪೂರ

ಗೊತಾ್ ರ್ಯೇ

ತುಕಾ...?"

ಚಿಕನ್ ಸ್ತಕ್ರಸ ್ ೋ ಫೈವ್ನ ರ್ಹಕಾ ರಮ್ಸ ಘಾಲಾ್ ತ್ ಗೋ ಯಾ ನ?"

"ವಹ ಯ್ ಧನ್ನಯಾ... ಚಿಕನ್ ಕರಿ, ಚಿಕನ್ ರೆಡ್ ಮ್ರ್ಲಾ, ಚಿಕನ್ ಗೊ ೋನ್ ಮ್ರ್ಲಾ,

"ರ್ಹಾಂವ್ನ

ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್, ಚಿಕನ್ ಚಿಲಿಯ ಚಿಕನ್

ಘಾಲಿನಾಂತ್"

ಘಾಲಾ್ ಾಂ...

ಥೊಡೆ

ಜಿಾಂಜರ್, ಚಿಕನ್ ಪ್ಪಪ ರ್,... "ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್... ತೆ ಘಾಲಿನಾಂತ್ "ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್.. ಹೊೋರ್ಟಲ್ ಮೆನು

ತುಾಂ ಘಾಲಾ್ ಯ್... ರಮ್ಸ್ ... ಪೋರ್ಕ್....

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್..." ಪೋನ್ ಕರ್ಟ

"ಫಾಯರ್ ಬಿೊ ಗೇಡಿಚ್ಯಕ್..."

ಕೆಲಾಂ. ಧನ್ನಯಾಚಾಂ ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್.... ಮೆನೇಜರ್ ಲಾಗಾಂ ಆಸ್ಟಯ ... ವಿಚ್ಯರಿ.." ತುಾಂವ್ಶಾಂ ವಿೋಜ್ ಪತಾೊ ರ್ ಜಾಹಿೋರತ್

"ಹೊಟಲ್ ಉಗಾ್ ವರ್ಣ ಜಾವ್ನ್

ಆನ್ನ ಪೋನ್ ನಂಬರ್ ದಿಲಾಾಂಯ್...

ವರ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ.

ಏಕ್

ಎಡೆೊ ರ್ಸ ಕ್ರತಾಾ ಕ್ ದಿೋಾಂವ್ನೂ ನಾಂಯ್?"

ಹೊಟಲಾಕ್ ಮೆನು ಆರ್, ರೆಸ್ತಪ ಆರ್, "ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಅರ್... ತುಕಾ ವಿೋಜ್

ರಾಂದಿ್ ಆರ್, ಗಾಾ ರ್ಸ ಆರ್.....

ಮಾಾ ಗಜಿನಚಾಂ ಗೊತು್ ನಾಂಯೇ?"

ಧನ್ನ ಆರ್... ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್....

"ನ..."

ಮೆನು ಆರ್ ರಾಂದಿಪ

ನ...

ರೆಸ್ತಪ ಆರ್... ಖಾಾಂವ್ನೂ ನ... "ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್... ಕಂಪೂಾ ಟರಚರ್

ಹೊಟಲ್ ಆರ್... ವ್ಾ ರ್ ನ...

ಫಿೋಡ್ ಕಚ್ಾಂ... ಪೊ ಾಂರ್ಟ ಕರುಾಂಕ್ ನ.. ಇ

ಧನ್ನ ಆರ್, ವೇಯ್ ರ್ ಆರ್... ಲೈಸ್ನ್ಸ

ಮಾಾ ಗಜಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಚುಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್್ ...

ನ.!

ತಶೆಾಂಚ್

ಆಮಿಾಂ

ಕಂಪೂಾ ಟರಚರ್

ಫಿೋಡ್

ರೆಸ್ತಪ ಕಚ್ಾಂ...

"ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್... ಕೋರ್ಣ?" ವರ್್

ಆಡ್್ರ್ ದಿಲಯ ಮೆನು ಘಡೆಾ ನ್ ರೆಡಿ... "

ಉಪ್ರೊ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಪೋನ್...

ಮೆನೇಜರ್ ತಕ್ರಯ

"ತುಜ್ಯಾಂ ಬಿಲಿಡ ಾಂಗ್ನ ವಿಕಾ್ ಯೇ?"

ಘಾಂವೊನ್ ಕಾಾ ಶ್ಯ

ಮಕಾರ್ ಪಡೊಯ . ತಿತಾಯ ಾ ರ್ ವೇಯ್ ರ್ ಮ್ಹ ಣಾಲ..."ಫಾಯರ್ ಬಿಲಿಡ ಾಂಗಾ

ಭೊಾಂವ್ರಿಾಂ

ಬಿೊ ಗೇಡಾಕ್

"ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್... ಆತಾಾಂ ತಿಚ್ಚ ವಿಕ್ರಚ

ಮಾರಗ್ನ

ಆಲೋಚನ್ ಆರ್... ಯಾ ನ ತೆಾಂ

ಕಂಪೂಾ ಟರಚರ್ ಫಿೋಡ್ ಕಯೆ್ತ್ ನ್ನ?"

ಮಾಗರ್ ರ್ಾಂಗಾ್ ಾಂ.. ಕೋರ್ಣ?"

"ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್... ಕಂಪೂಾ ಟರಾಂತ್

"ಆಮಿಾಂ ಹೊೋಲ್ ಸೇಲ್ ಲಿಕೂ ರ್ ವಿಕೆಚ ..."

ಯೇವ್ನ್ ವಚೊಾಂಕ್..." "ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್....ನ...ನ ರ್ಹಾಂವ್ನ "ಕಣಾಕ್?"

ಹೊಟಲ್ ವಿಕ್ರನ..." ಟ್ಯಾ ಬ್ ಲೈರ್ಟ 73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಿಗಗ ಜಾಲ.

ಲಿಕೂ ರಚಿ

ಹೊೋಲ್

ಸೇಲ್

ಆಾಂಗಡ್

ಉಗಾ್ ವರ್ಣ ಜಾಲಿ. ದುರ್ೊ ಾ

ಮ್ಹಿನಾ ಾಂತ್

ಧನ್ನಯಾನ್

ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಕೆಲಾಂ...

"ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆರ್..." ಆತಾಾಂ ಲೋಕ್ ಮ್ಹ ಣಾ್ .

-----------------------------------------------------------------------------------------ದನ್ನ್ ಚ ಧುವ. ತಾನ್ನ್ ಬಾಮಣು ಆನ್ನ

ಗರ ೇಂರ್ಥಲಯ ಆನಿ

ಏಕ ಪೂತ ಆನ್ನ ಮ್ಸ್್ ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ಾಂಕ ಆನ್ನ

ಚರ್ಣೇಂವ್ಲ್ ಸಾಹತಾ

ಮಿತಾೊ ಾಂಕ ಸ್ಟೋಣು ಗ್ಡಲಾಂಚಿ.

ಕೆಷ ೋತ್ಲ್ರ ಚ ನಿಷಾ್ ತೆ

ಬಾಳ್ಳಗಾ

ಬೇಂಗಳೂರಚ ಡ್ಯ. ಪ್ದ್ಯಾ

ಮಂಗಳೂರು

ವಿದಾಾ ನ್ನಲಯಚ ಂಾಂತ

ಬಳ್ಚಗ್ತ ಅೇಂತರ್ೇಂ

ಇಾಂಗಯ ಷ್

(1985-1987)

ಜಾವನ

ಎಮ್ಸ.ಎ.

ಪಯಲಾಂ

ಇಾಂಗಯ ಷ್

ರ್ೆ ನ

ಉಪನಾ ಸ್ಕ್ರ

ಕಾಯ್ನ್ನವ್ಹಣ್

2003

ಗಾಾಂಧಗಾೊ ಮ್

ಯುನ್ನವಸ್ತ್ಟಿ ಲೇಖಕ್ರಯರು ಕುರಿತಾದ

ಡಿಾಂಡಿಗಲ್

ಚಡು್ಾಂವ್ಲ

ರ್ಹಿತಾ ಕೆಾ ೋತಾೊ ಚ ನ್ನಷ್ಟ್ ತೆ ಅಶಿಾಂ ನಂವ ಪ್ರವಿಲಿಾಂ ಬೆಾಂಗಳೂರಚ ಡಾ. ಪದಾ್ ಬಾಳ್ಳಗಾ (56) ವರಸ್ ರ್ಹನ್ನ್ 12-05-2021

ತಾಕೆ್ರ ನ್ನಧನ ಪ್ರವಲಿಾಂತಿ. ರ್ಹನ್ನ್ ಮಂಗಳೂರಚ ಸ್ತವಿಲ್ ಇಾಂಜಿನ್ನಯರ್ ದೆವ್ಧೋನ ಶಿೊ ೋ ಸ್ತ. ವಿ. ಕಾಮ್ತ್ ರ್ಹಾಂಗ್ಡಲ

ದೇರ್

“ಭಾರತಿೋಯ ಕಾದಂಬರಿಯ

ಸ್ತ್ ೆೋವ್ದಿ

ಅಧಾ ಯನ”್

ಪಎಚ್.ಡಿ ವಿದೇಶ್ಯಚ

ಸಂಕ್ರರಣಾಾಂತ

ತಾಕುನ

ಮ್ಕೂ ಳ

ವಿಷಯಾಾಂತುಯ ಆನ್ನ

ಕೆಲಾಾಂ. ರೂರಲ್

ಪಎಚ್.ಡಿ ಕೆಲಾಾಂ. ರ್ಹನ್ನ್

ಆನ್ನ

ವಿರ್ವ

ಘೆತಲಾಾ ಾಂ. ಆನ್ನ ಸಾಂರ್ಟ ಎಲೋಶಿಯರ್ಸ ಕಾಲೇಜಾಾಂತ

ಗೊ ಾಂಥಲಯ

ಪದಾ್

ಮ್ಸ್್

ಕೆಲಾಾಂ. ವಿಚ್ಯರ

ಸಂಶೋಧನ

ಪೊ ಬಂಧ ಮಂಡ್ನ ಕೆಲಾಾಂ. ‘ವಿರ್ವ

ಕಾಂಕಣಿ

ಕಾಂದೊ ’ಚ

ಸಂಶೋಧನ ಯೊೋಜನ (A Survey and

critical

reading

of

Konkani

Childrens್ ್ fiction್ in್ three್ script”್ (2017-2019) ಕಾಯಾ್ಾಂತ ಭಾಗ ಘೆವನ

74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಖೂಬ

ವ್ವರ

ಕೆಲಾಾಂ.

ರ್ಹಾಂಗ್ಡಲ

ಕಾಯ್ ಕೆಾ ೋತೊ ಚಡು್ಾಂವ್ಲ ರ್ಹಿತಾ ಆನ್ನ ಗೊ ಾಂಥಲಯ ಜಾವನ ಆಶಿಲಾಂ.

Prakash Damodar Padgaonkar Passed Away on 30th May 2021.

ರ್ಹಾಂಗ್ಡಲ ನ್ನಧನ ರ್ಹಿತಾ ಕೆಾ ೋತಾೊ ಕ ಮ್ಸ್್ ಇತಲ ನಷ್ ಜಾಲಾಾಂ ಅಶಿಾಂ, ಕಾಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನ್ನ ಸಂಸ್ೂ ೃತಿ ಪೊ ತಿಷ್ಟಾ ನ, ವಿರ್ವ

ಕಾಂಕಣಿ ಕಾಂದೊ

ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶಿೊ ೋ ಬಸ್ತ್

ವ್ಮ್ನ ಶೆಣೈ, ಕೋಶ್ಯಧಾ ಕ್ಷ

ಶಿೊ ೋ ಬಿ.

ಆರ್. ಭರ್ಟ, ಉಪ್ರಧಾ ಕ್ಷ ಜಾಲಲಾಂ ಶಿೊ ೋ ಕುಡಿಪ

ಜಗದಿೋರ್ ಶೆಣೈ, ಶಿೊ ೋ ಗಲಬ ರ್ಟ್

ಡಿಸ್ಟೋಜಾ,

ಶಿೊ ೋ

ಬಾಳ್ಳಗಾ, ವಿರ್ವ

ವ್ಶಾಂಕಟರ್

ಎನ್.

ಕಾಂಕಣಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥ್

ವೇತನ ನ್ನಧ ಕಾಯ್ದಶಿ್ ಶಿೊ ೋ ಪೊ ದಿೋಪ ಜಿ.

ಪೈ,

ವಿರ್ವ

ಕಾಂಕಣಿ

ಕಾಂದೊ

ಕಾಯ್ದಶಿ್ ಸ್ತ.ಎ ಶಿೊ ೋ ನಂದಗೊೋಪ್ರಲ ಶೆಣೈ ಆನ್ನ ಶಿೊ ೋ ಬಿ. ಪೊ ಭಾಕರ ಪೊ ಭು, ಶ್ಯಳೆಾಂತ ಕಾಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಚ ಮಖೇಲ ಡಾ. ಕೆ. ಮೋಹನ ಪೈ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಕಣಿ ಪರಿಷದ್ ಅದಲ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶಿೊ ೋ ಕೆ.

ಗೊೋಕುಲದಾಸ್ ಪೊ ಭು, ಕರಳ ಕಾಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಅದಲ

ಅಧಾ ಕ್ಷ

ಶಿೊ ೋ

ಪಯಾ ನೂರು ರಮೇರ್ ಪೈ, ಬೆಾಂಗಳೂರು ಖಾಾ ತ ಅನುವ್ದಕ್ರ ಡಾ. ಗೋತಾ ಶೆಣೈ, ವಿರ್ವ

ಕಾಂಕಣಿ

ಭಾಷ್ಟ

ಸಂರ್ೆ ನ

ನ್ನದೇ್ರ್ಕ ಶಿೊ ೋ ಗುರುದತ್ ಬಂರ್ವ ಳಕರ ಆನ್ನ ಇತರ ಗಣಾಾ ಾಂನ್ನ, ಸಂಘ ಸಂಸೆ ಚ ಪದಾಧಕಾರಿಾಂನ್ನ ಸಂತಾಪ ವಾ ಕ್ ಕೆಲಾಾಂ. ------------------------------------------

Prakash

Damodar

Padgaonkar,

eminent Konkani poet presided over

the 22nd All India Konkani Sahitya Sammelan.

He

was

unanimously

elected as the President of the Conference at the joint meeting of the Parishad’s್ General್ Council್ and್ the್ reception committee formed for the meet. Prakash Padgaonkar (72), a Bachelor of Arts (Honours) has made signifant

75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


contribution to Konkani Poetry during

T.M.A. Pai Foundation, Manipal, for

the past four decades. He has 8

‘Vhaunti್Nhai್Kallachi.’

collection of poems to his credit, viz, Uzvaddachim್ ‘Vascoyan’್

Pavlam’್

(1977),್

‘Hanv

(1976),್

In 2007 the Government of Goa

Monis

presented್

State್ on್

Reward್

him್

Ashwatthamo’(1985),್ ‘Kavita:್ Kaal-

Sanman’್

relvecho, mon harshancho, pavsa-

Excellence

panyancho’(1993),್ ‘Sorg್ ghodpak್

Contribution in the field of literature at

dhortorencho’(1994),‘Vhaunti್

nhai್

National level. He also fetched the

kallachi’(2003),‘Brahmand-

yogi

State Cultural Award for Cultural

chirantanacho’(2008)್

and್

Excellence in the Field of Literature for

for

for್

‘Rajya್ Cultural್

Achievement

and

‘Punararthopnishad್(2014).

the year 2009-10

The poetry of Prakash Padgaonkar,

Padgaonkar

notable for their themes as well as

Symposium of Poets in four days

distinct style have won wide acclaim

International Seminar at New- Dellhi in

and

Dr.

Feburay, 1989, organised by Sahitya

Chandralekha್ D’Souza’s್ research್ at್

Akademy, New Dellhi to mark the Birth

the Goa University for her doctoral

Centenary of Pandit Jawaharlal Nehru

Degree.

and

was

the

subject

of

in

has

participated

Multi-Lingual

Symposium

of

Poets

in

National

of

1996,

He has twice won the awards of Kala

organised by All India Radio at New

Akademy,್ Goa್ (‘Vascoyan’್ and್ ‘Havn್

Dellhi. During the year 200e, he took

Monis್ Ashwatthamo’)್ and್ Konkani್

part in the South Indian Poets Meet

Bhasha್ Mandal,್ Goa್ (‘Uzvaddachim್

organised by Thunchan Memorial

Pavlam’್ and್ ‘Vascoyan’).್ He್ bagged್

Trust, Tirur, the Premier Literary and

the Sahitya Akademi, Delhi Award for

Cultural Centre of Kerala and the

‘Havn್Monis್Ashwatthamo’್(1986)್and್

gathering of poets from Western and

the Best Book Award (2005) of the Dr.

North-Eastern

76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

parts

of

India

at


Shillong ,Meghalaya organised by

headed the Reception Committee of

Sahitya Akademy.

16th

All

India

Konkani

Literary

Conference held in Goa in May 2003. A past President of the Konkani Lekhak Sangh Goa and former member of the

Deepest

condolences

from

Advisory Committee of All India Radio,

Global e-Weekly in 4 scripts.

Veez

Panaji- Goa, Mr. Padgaonkar also

------------------------------------------------------------------------------------------

ಜಾಯ್ ವಾಟ್ ವರ‍್ ಲೆ ಕಾಳ್ಯಕ್ ಆಯ್ಲ್ಚ ನಾಕಾತ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ ಮೊಸ್ಲರ್ ಆಟವ್ನ್ ಉಜೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಭಾವ್ಣ ವಿರೀಧ್ ಭಾವ್ಣಕ್ ಉಟವ್ನ್ ಮನಾಯ ಾ ಪಣಾ ಜಿೀವ್ನ ಕಾಡ್ಯಚ ಕಾಯ್್ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ ಖುಿಂಟುನ್ ಕಾಿಂಟೊ ದ್ಲಕಾಾ ಲ್ಲಕ್ ಮೆಳುನ್ ಫಾಿಂಟ್ತಾ ನ್ ಫಾಿಂಟೊ ದವ್ಣಕ್ ಮೆಚುಾ ನ್ ಫಳ್ ದಿಿಂವೊಚ ಆಬೆಲ್ ತಸ್ಲಾ ಬರ ವ್ಣಯ್್ ಕಾಳ್ಯಕ್ ಆಯ್ಲ್ಚ ನಾಕಾತ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ ಲೊಕಾ ಗಳೊ ಚರುಾ ಿಂಚೆ ಗವ್ಣವನ್ ಉಡ್ಯಚ ಖಗಾವಿಂ ಹಡ್ಯಚ ಫಾರಾವೊ ರಾಯ್ ಹಾ ವ್ಳಳ್ಳಿಂ ಸುಟೆಕ ಸಾ ಸ್ ಲೊಕಾ ದಿಿಂವ್ಳಚ ಭಾಸಯ್ಲ್ಾ ಾ ಗಾಿಂವ್ಣಕ್ ವ್ಣಟ್ ವರಚ ಹತ್ ಧರಚ ಮೊರ್ಯಜ ಜೊಶ್ಾ ಆಮ್ಕ ಿಂ ಜಾಯ್ ಕಾಳ್ಯಕ್ ಆಯ್ಲ್ಚ ನಾಕಾತ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ 77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪೊರ್ೆ ಉಲವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭುಲವ್ನ್ ಹಂಕಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಸ್ಲ್ವಾ ನ್ ವ್ಳಚೆ ಗವಿವ ಜಿೀವ್ನ ಗ್ರಲ್ಲಯ್ಲ್ತ್ ಹಾ ವ್ಳಳ್ಳಿಂ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ ವಿಿಂಚಾಾ ರ್ ಫಾತರ್ ವಿಿಂಚುನ್ ಪಾಿಂಚ್ ದವ್ಣ ಸಂಗಿಂ ಘಡ್ಸೆ ನ್ ಗಾಿಂಚ್ ಪಿಡ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಜಿೀಕ್ ದಿಿಂವ್ಳಚ ಖಾಲಾ ದ್ಲವಿದ್

ಕಾಳ್ಯಕ್ ಆಯ್ಲ್ಚ ನಾಕಾತ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ ಸ್ಲಭಾರ್ಯಕ್ ಭುಲ್ವನ್ ಅಮ್ಲ್ ಪಿರ್ಯವ್ನ್ ತಕಾ ನಾತೊಾ ಾ ಹೊಲೊಫೆನ್ಯವಸ್ ಕುಡಿ ಹಾ ವ್ಳಳ್ಳಿಂ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ ಪಜೆವಕ್ ಆಪಾಾ ಾ ಬಚಾವ್ನ ಕರಾಚ ಕ್ ಉಪಾಯ್ಲ್ಿಂನಿ ಶಪಾಯ್ ಜಾಿಂವಿಚ ಿಂ ಜುಡಿತ್ ಕಾಳ್ಯಕ್ ಆಯ್ಲ್ಚ ನಾಕಾತ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ ನಿರಪಾಿ ಧಾಾ ಿಂಕ್ ಮರುಿಂಕ್ ಸ್ಲಡ್ಸನ್ ಹತ್ ಧಿಂವ್ಳಚ ಪಿಲಾತ್ ಹಾ ವ್ಳಳ್ಳಿಂ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ ಗಜೆವವಂತಾಿಂ ಪಾಿಂಯ್ ಧವ್ನ್ ಉಿಂಡ್ತಾ ಮ್ಸೆ ನ್ ವ್ಣಹ ಡೊಚ ತಾರಕ್ ಕಾಳ್ಯಕ್ ಆಯ್ಲ್ಚ ನಾಕಾತ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ ಗಾಿಂವ್ನ ಹುಲ್ವಪ ನ್ ಗ್ರಬರ್ ಜಾತಾಿಂ ಪಿಲ್ವವಕ್ ಖೆಳ್ಯಚ ನಿೀರ ಹಾ ವ್ಳಳ್ಳಿಂ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ ಆವ್ಣಿ ಿಂತ್ ಬುಡ್ತಚ ಿಂಕ್ ಜಿವ್ಣಕ್ ಜಿೀವ್ನ ದಿೀವ್ನ್ ಬಚಾವ್ನ ಕರಚ ಹಿೀರ 78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ಶಕಿಂ ನಾಕಾತ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ ಮ್ರಿತ್ ಆಸಾ ಿಂ ವ್ಣದಳ್ ಲೊಕಾ ದಿವ್ಳವಿಂ ಲ್ವಟುನ್ ಭಿಕ್ ದಿಿಂವ್ಣಚ ದರ್ಯಚ ಹಾ ವ್ಳಳ್ಳಿಂ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಕ ಿಂ ಆವ್ಣಿ ಖಬರ್ ಪಯಿಾ ಚ್ ಆಸುನ್ ಲೊಕಾ ಪಾಸುನ್ ತಾರುಿಂ ಬಾಿಂಧಾಚ ನರ್ಯಚ

-ಸವ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ --------------------------------------------------------------------------

ನಿರಸ್‍ ಚಿೇಂತಲ ಸೊಪಾ್ ೇಂ ಸಭಾರ್್

ಆಶೆವ್ಕ್ ರವಿಲ ೇಂ ದ್ಯರರ್್ ಜಾತೆ್ೇಂ ಮಹ ಣ್ ವ್ಗಿೇಂಚ್ಚ ತ ಜಾರೆ್ಾ ರ್್ ಪೂಣ್ ಉಬನ್ ಗ್್ೇಂ ತ ವ್ಲರ್ಾ ರ್ ನಿರಸ್‍ ಭೊಗ್ತು ೇಂ ಮಹ ಜಾಾ ಜಣಾ ೇಂತ್‍ಚ್ ಜಯೆೇಂವ್್ ೇಂ ನಾಕಾ ಮಹ ಣ್ ಭೊಗ್ತು ೇಂ ಮಹ ಜಾಾ ಕಾಳ್ಯಜ ೇಂತ್‍ಚ್

ದುಃಖಾನಿೇಂ ಕಾಡ್ಯು ೇಂ ಜಣಿ ದೋಸ್‍ ರತ್‍ಚ್ ಫುಲು ್ೇಂ ಕೆದ್ಯಳ್ಯ ಮಹ ಣ್ ಮಹ ಜೆೇಂ ಜವಿತ್‍ಚ

ಲವಿಟ ಡಿ’ಸೊೋಜ, ನ್ಕೆರ 79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮನಾಾ ಚೊ್ಹಂಕಾರ್ ಹಂಕಾರಿ್ಮ್ನ್ನರ್ಸ ಕ್ರತೊಯ ್ಗವ್್ನ್್ಭತಾ್ ಗ್ಡೊ ೋರ್್ ೂ ಯ್್ತಾಚಿ ದುಡಾವ ನ್್ಮೆಜಾ್ ತಾಾಂಕಾ್ ್ತಿತೆಯ ಾಂ್ಅಬಲಾಾಂಕ್್ಲುರ್್ ಜಿಣಿಾಂ್ಭರ್್ಲಕಾಾಂಚೊ ಶಿರಪ್್ಮಾಗಾ್ ದುಬಾಯ ಾ ಾಂಕ್್ಪ್ರಾಂಯಾಾಂ ಪಂದಾ್ಘಾಲಾ್ ಗಮ್್ ತಾಾಂ್ಮಾರುನ್ ್ಜಿಣಿ್ವಿಭಾಡಾ್ ಸ್ಟರ್ಾ ಕ್್ಗುಲಾಮ್ಸ್ಜಾವ್ನ್ ತಾಾಂತುನ್ಾಂಚ್್ಲಾರ್್ ಸಜಾರ್ಾ ಕ್ ್ತಾಚ್ಯ ್ಉಪ್ರಶಿ್ದೆಖಾ್ ತಾಕಾ್ತೊೋ್ವೊಲಾಯಾ್ ಸ್ಟರ್ಪಯೆವ್ನ್ ್ಲಕಾ್ ದುಬೊಯ ್ಬಾವೊಡ ್ಭುಕೆನ್್ಜಿತಾ್ ಆಪ್ರಯ ಾ ್ಖುಶೆಚ್ಯಾ ್ಜಿವಿತಾಕ್್ಆಾಂವ್ಶಡ ತಾ ನ್ನಮಾಣಾಂ್ಸ್್ಫುಟಿಾಂಚ್ಯ ಫೊಾಂಡಾ್ಭಿತರ್್ಲಿಪ್ರ್ -ಅಸ್ತೇಂತ್ಲ್್ಡಿಸೊೋಜಾ,್ಬಜಾರ್ಲ್ 80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮುಯ್ಲ ಆಾ ನಿಸ ್್ಪಾಲಡ್ಯ್ ಮಯೊ್ಆಾಂಗಾ್ ಾಂತ್್ಪುಶ್ಯ್ಾಂವ್ನ್ವ್ಶತಾತ್ ಎಕಾ್ಪ್ರರ್ಯ ಾ ನ್್ಏಕ್ ತಾಾಂತಿಯ ್ಏಕ್್ರವ್್ ್ಪ್ರಟಿಾಂ ನ್ನತಳ್್ಕರುಾಂಕ್್ನಕ್ ಮಯೊ್ಆಾಂಗಾ್ ಾಂತ್್ಪುಶ್ಯ್ಾಂವ್ನ್ವ್ಶತಾತ್ ದೋನ್ಪ್ರರ್ಯ ಾ ನ್್ದೋನ್ ತಾಾಂತಿಯ ್ಏಕ್್ರವ್್ ್ಪ್ರಟಿಾಂ ಆಯ್ಣಯ ್ಮ್ಹ ಣೊನ್್ಘೊೋರ್ಣ ಮಯೊ್ಆಾಂಗಾ್ ಾಂತ್್ಪುಶ್ಯ್ಾಂವ್ನ್ವ್ಶತಾತ್ ತಿೋನ್ಪ್ರರ್ಯ ಾ ನ್್ತಿೋನ್ ತಾಾಂತಿಯ ್ಏಕ್್ರವ್್ ್ಪ್ರಟಿಾಂ ಬಾಗಂವ್ನೂ ್ತಿಚಿ್ತಾನ್ ಮಯೊ್ಆಾಂಗಾ್ ಾಂತ್್ಪುಶ್ಯ್ಾಂವ್ನ್ವ್ಶತಾತ್ ಚ್ಯರ್ಪ್ರರ್ಯ ಾ ನ್್ಚ್ಯರ್ ತಾಾಂತಿಯ ್ಏಕ್್ರವ್್ ್ಪ್ರಟಿಾಂ ಕರುಾಂಕ್್ಇಲಯ ್ಯಾಾ ರ್. ಮಯೊ್ಆಾಂಗಾ್ ಾಂತ್್ಪುಶ್ಯ್ಾಂವ್ನ್ವ್ಶತಾತ್ 81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ರಾಂಚ್ಯ್ಪ್ರರ್ಯ ಾ ನ್್ಪ್ರಾಂಚ್ ತಾಾಂತಿಯ ್ಏಕ್್ರವ್್ ್ಪ್ರಟಿಾಂ ಮಲಾಕ್್ಘೆಾಂವ್ಚ ಾ ಕ್್ಮಾರ್ಸ. ಮಯೊ್ಆಾಂಗಾ್ ಾಂತ್್ಪುಶ್ಯ್ಾಂವ್ನ್ವ್ಶತಾತ್ ಸ್ಚ್ಯಾ ್ಪ್ರರ್ಯ ಾ ನ್್ಸ್ ತಾಾಂತಿಯ ್ಏಕ್್ರವ್್ ್ಪ್ರಟಿಾಂ ಕುಾಂಕಾಡ ಾಂಕ್್ಕರುಾಂಕ್್ಶೋ. ಮಯೊ್ಆಾಂಗಾ್ ಾಂತ್್ಪುಶ್ಯ್ಾಂವ್ನ್ವ್ಶತಾತ್ ರ್ತಾ್ಪ್ರರ್ಯ ಾ ನ್್ರ್ತ್ ತಾಾಂತಿಯ ್ಏಕ್್ರವ್್ ್ಪ್ರಟಿಾಂ ವಿಾಂಚುನ್್ಖಾಾಂವ್ಚ ಾ ಕ್್ಭಾತ್. ಮಯೊ್ಆಾಂಗಾ್ ಾಂತ್್ಪುಶ್ಯ್ಾಂವ್ನ್ವ್ಶತಾತ್ ಆರ್್ಪ್ರರ್ಯ ಾ ನ್್ಆರ್ಟ ತಾಾಂತಿಯ ್ಏಕ್್ರವ್್ ್ಪ್ರಟಿಾಂ ಖೊಪು್ಾಂಕ್್ತಿಚಿ್ಪ್ರರ್ಟ. ಮಯೊ್ಆಾಂಗಾ್ ಾಂತ್್ಪುಶ್ಯ್ಾಂವ್ನ್ವ್ಶತಾತ್ ನೋವ್್ಪ್ರರ್ಯ ಾ ನ್್ನೋವ್ನ ತಾಾಂತಿಯ ್ಏಕ್್ರವ್್ ್ಪ್ರಟಿಾಂ ರುಚಿೋನ್್ಖಾಾಂವ್ಚ ಾ ಕ್್ಪವ್ನ. ಮಯೊ್ಆಾಂಗಾ್ ಾಂತ್್ಪುಶ್ಯ್ಾಂವ್ನ್ವ್ಶತಾತ್ ಧಾಂಚ್ಯಾ ್ಪ್ರರ್ಯ ಾ ನ್್ಧ ತಾಾಂತೊಯ ಾ ಸ್ಗೊಯ ಾ ್ರವ್್ ತ್್ಪ್ರಟಿಾಂ ಗಾಾಂವ್ಚ ಾ ಕ್್ಅಾಂಕಾಾ ್ಪದಾಾಂ. 82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಪಾ್ ೦ ವಿಕಾರ ಾ ಕ್ ಆಸಾತ್‍ಚ! ರ್ಹ೦ಗಾಸ್ರ್ ಹಜಾರನ್ನ೦ ಸ್ಪ್ರ್ ೦ ವಿಕಾೊ ಾ ಕ್ ಅರ್ತ್ ರ೦ಗ್ನ ರ೦ಗಾಳ್ ದಾಟಿ೦ ಮಟಿ೦ ಆಕಶಿ್ಕ್ ವ್ಶಗ೦ಚ್ ಘೆಯಾತ್ ಮಾಗರ್ ಉರ್್ ೦ತ್ ಅಸ್ಲಿ೦ ಸ್ಪ್ರ್ ೦ ಅನ್ನ ಕಯ್ ರಿೋ ಮೆಳ್ಳ್್ ೦ತ್

ಪರ್ಕ್ ನ ನ್ನಸ್ಟ೦ಕ್ ನ ಮ್ಹ ರ್ಣ್ ದಿೋನಕಾತ್ ಪುಪು್ರೆ೦ ಬುಲರ್ಟ ರ್ಟೊ ೈನಚಿ೦ ಸ್ಪ್ರ್ ೦ ಘೆಯಾ ಆನ್ನ ಸ್ವ ರ್ಸ್ ನ್ನದಾ ರಸ್ಟ್ ನ ಉದಾಕ್ ನ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಕರಿನಕಾತ್ ಕಕ್ರೆ೦ ರ್್ ರ್ಟ್ ಸ್ತತಿಚಿ೦ ಸ್ಪ್ರ್ ೦ ವರ ಆನ್ನ ಸ್ಮಾಧನ್ನನ್ ರವ್ ಕಾಮ್ಸ ನ ವ್ಾ ರ್ ನ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ದಿೋನಕಾತ್ ಆರಬಾಯ್ ಚ೦ದಾೊ ಯಾನಚಿ ಸ್ಪ್ರ್ ೦ ಘೆಯಾ ಆನ್ನ ವಿಸ್ತ್ ತ್ ಪ್ರವ್

ಪ್ಟ್ಟೊ ಲ್ ಮಾರಗ್ನ ಡಿೋಸಲ್ ಮಾರಗ್ನ ಮ್ಹ ರ್ಣ್ ಕರಿನಕಾತ್ ಕರ೦ದಾಯ್ ಭಾ೦ಗಾೊ ರರ್್ ಾ ೦ಚಿ ಸ್ಪ್ರ್ ೦ ವರ ಆನ್ನ೦ ಸ್೦ತೊರ್ನ್ ಉಡಿ ಮಾರ! ತುಮಾಚ ಾ ಸ್ವ್ನ್ ಕರ್್ ೦ಕ್ ಅರ್ ಎಕ್್ಚ್ ವೊಕಾತ್ ರ್ಹಾ ಸ್ಪ್ರ್ ೦ಕ್ ಆರ್ ವಿಸ್ಟೊ ಚಿ ಸ್ಕಾತ್ !

ತರ್ ಸ್ಪ್ರ್ ೦ಚ೦ ಮಲ್ ತರಿೋ ಕ್ರತೆ೦? ಭಾರಿೋಚ್ ಉಣ೦ ಫಕತ್ ತುಮೆಚ ೦ ಅಕೂ ಲ್ ಅಡ್ವ್ನ ದವಲಾಾ ್ರ್ ಜಾಲ೦! -ವ್ಲಲಾ ರ್ ದ್ಯ೦ತಸ್‍ , ಕಿನಿ್ ಗ್ತೋಳ್ಚ 83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


MUTTON MASOOR (DAL GOSHT) Ingredients: 1) 1 kg Indian mutton 2) 200g whole masoor 3) 2 big onions thinly sliced lengthwise 4) 2 medium tomatoes finely chopped 5) 2-inch ginger finely chopped 6) 10 cloves garlic finely chopped 7) 1 tbsp coriander seeds 8) 1 tsp cumin seeds 9) 1 tsp mustard seeds 10) 1 tsp fennel seeds 11) 1 tsp black pepper corns 12) 2-inch cinnamon sticks 13) 8 pcs cloves 14) 2 pcs black cardamom

15) 5 pcs kashmiri chillies 16) Salt to taste 17) 3 tbsp cooking oil Method: - Wash whole masoor and soak for minimum 2 hours - Wash mutton and keep aside to drain water - Dry roast coriander seeds, cumin seeds, mustard seeds, black pepper corns, fennel seeds, cloves and red chillies and keep aside to cool - Make a fine powder of dry roasted ingredients - In a pressure cooker, add soaked whole masoor, salt and 3 cups of water and take 1 whistle. Switch off the flame to cool. - In a kadai or cooking pot, add oil.

84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- Once oil is hot, add onions and fry till golden brown - Add mutton and stir well and fry for 2 mins on high flame. Add salt and 1 cup hot water let it cook for 10 mins on medium flame. - Add cinnamon sticks, black cardamom, ginger, and garlic and mix well. Cook for another 10 mins until mutton is almost cooked. Add hot water if required. - Add powdered masala and stir well - Add tomatoes and let it cook for 5

well - Add cooked masoor, mix well and cook for 5 mins on low flame. Gravy should be medium thick to eat with chapatis, fried rice, steamed rice, and naan.

mins until tomatoes are mashed -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 red chillies 1 - 2 tsp chilli powder 1/2 tsp roasted paprika powder 2 string curry leaves 85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1 tbsp coconut oil Salt to taste Pinch of jaggery {optional}

low until veg pieces soft / tender but not mushy. ▪︎Check on salt, add jaggery powder, cook few mins and take it off. Done

Method ▪︎ Cut brinjal in wedges and soak in water to take off the bitterness. ▪︎ Wash, cut capsicum in strips keep aside.

☆Adjust all ingredients as per your taste and spice control.

▪︎Take Kadai with coconut oil, once hot add crushed garlic, red chill, mustard & cumin. Once seeds crackle add fenugreek, curry leaves and urad dal stirr few mins, add chopped tomato, ginger garlic paste, chilli powder, paprika mix well. ▪︎ Fry this all until tomato gets mushy. Add brinjal, capsicum & salt stirr well until all masala coats to the pieces. If required sprinkle /add minimum water. Cover & cook on -----------------------------------------------------------------------------------------

We Need to Breathe! *Fr Cedric Prakash SJ It was a scene which will forever be etched in the memory of millions

the world over: on May 25, 2020, on a street in Minneapolis, US- a white police officer Derek Chauvin, had his knee pressed down on the neck of a black American George Floyd. This continued for more than nine minutes. An excruciating bystander video (which immediately went viral

86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


the world over)shows Floyd gasping and repeatedly begging, “I್ can’t್ breathe” and onlookers yelling at Chauvin to stop; the officer did not relent till Floyd slowly went silent and limp. The widely watched footage sparked worldwide protests: of anger, anguish, and agony. People from all walks of life came out (including some Indian celebrities), social media went berserk; there was just one spontaneous, unanimous, and loud cry,್ “get್ off್ our್ necks,್ we್ want್ to್ breath!”.್ On್ 20್ April this year, Chauvin was found guilty of murder (and is likely to face a long prison sentence) in a verdict which brought a sigh of relief to many! The್ ‘George್ Floyd’್ tragedy is painfully unfolding in India today. Not one George, but millions of Indians, who today are deep in anguish, gripped in agony and seething with anger. Most of them are ordinary citizens – many of them from poor and vulnerable sections of society. They are crying about a system that has completely broken down: of those who are affected by the pandemic: thousands are dying, many in major cities throughout the

country have no access to a hospital bed, oxygen, or a ventilator; necessary medication, oximetres and even vaccines are scarce. Ambulances are not available; there are heart-rending scenes of serpentine queues outside crematoria of those waiting to cremate their loved ones; burial grounds್ are್ becoming್ ‘houseful’.್ Private hospitals charge exorbitant amounts – corruption(thanks to a heartless regime) is mainstreamed: be it in the selling of essential medicines in the black-market or in the manufacture of fake imitation drugs. The Public Health System has just collapsed : doctors, nurses, hospital support staff and other caregivers who have been working round the clock and are simply exhausted. The Government has failed on all fronts; it has not only proved to the world that it cannot govern, but it has also conveniently abdicated their responsibility. It has never been so bad. The cry of the people of India today is, “get್off್our್

necks,್we್need್to್breathe!”

For the last few days, an online petition್ on್ ‘change.org’್ has್ been್ going viral, with an all-time high

87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


popularity rating. It demands the immediate resignation of the Prime Minister. The originator of the petition Mrunal Mathuria, a concerned citizen, says “the್second್

wave of the Covid-19 pandemic caught India totally off-guard. As I write this, many are losing their lives, countless are struggling for beds in hospitals, myriads struggling for oxygen and there are untold stories of the deceased not finding a place in the crematoria. The collapsed healthcare system of the country is brutally exposed at the cost of millions of innocent lives”. He goes on to add, “This್is್the್ time when any person in the position of power should take responsibility for the mess that has been created under his supervision and resign but our power-hungry Prime್ Minister್ won’t್ resign್ by್ himself and it is of utmost importance that we citizens come together and demand his resignation at the earliest and at any lives”. He also highlights ten “heinous acts committed by our Prime್Minister್in್the್past್one್year.” Mathuria voices the concerns and demand of millions of Indians. The

#ResignModi hashtag has been one of the top trending on Twitter for the past several daysparticularly, since the Bengal Election results were announced. At one time, Facebook too had many such posts, but it soon blocked posts tagged #ResignModi; however, these posts were restored hours later, as a controversy erupted whether it was the government’s demand to remove social media content critical of the way the Covid crisis is being handled. The petition is fast racing to the 100,000 mark – a goal which Mathuria has given himself; there is no doubt that he will achieve it. Writing in Bloomberg/ Quint Priya Ramani says,್ “The್ support್ for್

Mathuria’s್ petition್ is್ the್ cry್ of್ a್ nation breathless from the lack of oxygen, one that is in the midst of a ‘viral್apocalypse’.್It’s್a್timely್outlet್ for the rage and despair of citizens who have been forced to consider what our lives are worth to this government we twice-elected.”. Strong words indeed, but authentically voicing the sentiments of a nation which feels breathless, brutalised, and even murdered by a regime which is totally callous and

88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


has neither the ability nor the desire to govern wisely. The Election Commission (EC) blatantly worked as a side- kick of the Government. In a scathing oral order on 26 April, the Madras High Court said that the EC was the ‘only್institution’್responsible್for್the್ deadly COVID-19 second wave India is seeing today. In March, the EC announced elections in four States and one union territory which would begin on 27 March with the counting of votes scheduled for 2 May. The second wave of the pandemic had already begun tightening its grip on the nation by then. Hearing a petition on whether there were adequate COVID-19 safety procedures in place during vote counting, a bench of Chief Justice Sanjib Banerjee and Justice Senthil Kumar Ramamoorthy said, “you್ [the್ EC]್

are the only institution that is responsible for the situation today. No action against political parties taking rallies despite every order of the Court. Your election commission should be put up on murder್charges್probably!”್

In the context of the Madras High Court observations, the EC also wanted the media to be restrained and not to publish any oral observations; to this the Supreme Court told the EC that it would neither restrain the media from reporting oral observations made during proceedings in public interest nor demoralize high courts since್ both್ are್ ‘vital್ pillars್ of್ democracy’.್ It್ termed್ as್ “too್ far್ fetched’್ the್ poll್ panel’s್ plea್ of್ restraining media from reporting remarks made in court proceedings. In the written judgement on 6 May , Justice್ Chandrachud್ said,್ “The

discussions that take place are of importance and are in public interest.್ It’s್ not್ a್ monologue್ that್ one person will speak and then judges will speak." The court said that dialogues and reporting of such dialogues by media create accountability and underscored that anything to the contrary could be seen as affecting independence of High Courts. “We್ have್ to protect

the judicial sanctity of the process. We have to make sure that High Court judges and Chief Justices are independent to make views. We have to make sure that media

89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


reports everything that happens in court so that we judge conduct proceedings with dignity,”್ Adding, “Courts are entrusted to perform crucial functions under the law. Their work has a direct impact, not only on the rights of citizens, but also the extent to which the citizens can exact accountability from the executive. Citizens are entitled to ensure that courts remain true to their remit to be a check on arbitrary exercises್ of್ power”. Ironically enough, (after the previous CJI almost completely destroyed its credibility and objectivity) there is some kind of light coming from the Supreme Court (some of the High Courts have been passing several orders and strictures on their State Governments) . In a landmark order on 8 May which is bound to have repercussions, the Supreme Court constituted a twelve - member national task force of distinguished health experts to distribute oxygen, essential drugs in a fair and equitable manner because of the total breakdown of distribution leading to tragic deaths in various parts of the country. All of them are

eminent health experts. This is an unprecedented step in the annals of judicial activism which has virtually taken on an executive role but was necessary in this desperate situation. When the Government has ceased to exercise its basic responsibilities the judiciary has stepped in to take up cudgels on behalf of the hapless citizens of the country. The situation in all the BJP -run states are disastrous. The worst is perhaps Uttar Pradesh. Even a young boy who is desperate for an oxygen cylinder and makes a request on social media for it is hauled up by the police! A BBC report್says್that್‘The region around Varanasi, one of the holiest cities in the world for Hindus, is among the worst affected by the second wave of್ coronavirus್ sweeping್ India’.್ Adding,್“Many angry citizens of the

region, in the northern state of Uttar Pradesh, are now asking where their MP, Narendra Modi - India's prime minister - is in their hour of need. India’s್devastating್second್wave್has್ pushed the country's total number of infections to 20 million and the death toll to more than 220,000. In

90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Varanasi, with the health infrastructure swamped, patients can no longer find hospital beds, oxygen, or ambulances, and getting a Covid test can take up to a week. In the past 10 days, most pharmacies have run out of basic medicines like vitamins, zinc and paracetamol. "We are inundated with calls saying help us get a bed or oxygen," said a local medical professional, who did not want to be named. "With the most basic medicines in short supply, people are even taking expired drugs," he said” UP, Gujarat , Karnataka and others also like to play the reality down. In Government Hospitals in Ahmedabad- informed sources (who wish to remain anonymous) say್that್the್daily್‘official’್figures್are್್ at least ten times less than the actuals. On the ghats of the River Ganges the funeral pyres are burning non-stop: an estimated 300-400 cremations daily to the normal್ ‘peak’್ of್ just್ about್ eighty.್ In order to defocus from the complete mismanagement and corruption of his own Government both at the Centre and in Karnataka

, BJP MP from Bangalore South, Tejasvi Surya gave names of 17 Muslim staffers in a hospital while making್ allegations್ about್ ್ ‘bed್ blocking್ scam’.್ His್ unwarranted,್ unauthenticated and communal allegations have raised a hue and cry from all sections of society. In fact್ ್ the್ latest್ in್ this್ ‘bed್ scam’್ points to a BJP MLA and an aide!Those living in remote rural areas and in the slums; the poor and the vulnerable are in a pathetic state .No one talks about them : they are sick and dying -they are not even numbers! On April 30, the UP State Primary Teachers Association President said that at least 706 teachers died due to Covid-19 after continued duty at the panchayat polls in Uttar Pradesh. Foreign Governments ( from the US to Saudi Arabia) have rushed tonnes of necessary medical equipment and other emergency aid to India: at this moment, according to newspaper reports, this aid has still to be assigned to specific destinations and are lying undistributed! . Meantime, the callous, corrupt and communal regime continues with its grandiose Central Vista project

91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


at an exorbitant mind-boggling cost to the tax-payers. If this is not a fit case to book all those involved in this heinous crime, under the Unlawful Activities Prevention Act( UAPA) and even under the sedition one – then what is? The Courts have to act decisively and promptly. The Government in insidious ways continues to destroy the environment; they flaunt regressive anti -people anti -democratic policies ; they have flagrantly denigrated the role and responsibility of all Constitutional and independent bodies . The regime has looted the country in every possible way -particularly through demonetisation. An explosive lead story in the latest issue್of್‘The್Caravan’್(್8್May್2021)್ reveals how the former chief minister of Uttarakhand Trivendra Singh Rawat was fired overnight in March 2021 for insisting that Mahakumbh should be restricted. The Kumbh Mela was held right through April – with thousands participating :did not the Government ( State and National) have್the್powers್to್stop್this್‘super್ spreader’್ event? In Ahmedabad there were the cricket matches

earlier with thousands at the Stadium್್named್after್the್‘big್man’್ – the dynastic son as the Cricket boss of India was milking the moolah – really not bothered about how many would die later on. Petrol prices are on a steep rise – in the midst of escalating costs! Mainstream media in India, continues to be throttled and ‘godified’್ – fortunately, there is a slight change of late, with reports and even articles lambasting the Government. Social media is full of memes, cartoons about the pathetic situation. Even loyal ‘bhakts’್ have್ started್ using್ expletives! World media continue to highlight the abysmal state of affairs in India and the totally irresponsible attitude್of್the್Government!್India’s್ foreign minister has ordered Indian Missions abroad to counter the bad media is receiving from the foreign press. A few days ago, after a scathing piece on the Indian government by the Australian press, the Indian High Commission in that country published what it called a “rejoinder.”್But್far್from್addressing್ any of the criticism in the report, the letter read more like a rant from a

92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


party propaganda department, calling್the್media್report್“motivated and್malicious.” ‘The್Lancet’್the್world’s್best-known medical journal in its latest issue (Vol 397 May 8, 2021) says in a scathing editorial, “At್ times,್ Prime್

Minister್ Narendra್ Modi’s್ Government has seemed more intent on removing criticism on Twitter than trying to control the pandemic. Despite warnings about the risks of super spreader events, the government allowed religious festivals to go ahead, drawing millions of people from around the country, along with huge political rallies—conspicuous for their lack of COVID-19್ mitigation್ measures….್ Modi’s್ actions್ in್ attempting್ to್ stifle criticism and open discussion during the crisis are inexcusable. The Institute for Health Metrics and Evaluation estimates that India will see a staggering 1 million deaths from COVID-19 by Aug 1. If that outcome್ were್ to್ happen,್ Modi’s್ Government would be responsible for presiding over a self-inflicted national್catastrophe.”್ Any thinking citizen of India would hang his/her head down in shame and demand

that this Government immediately.

resigns

On 4 May celebrated writer and activist Arundhati Roy wrote a direct but powerful appeal to the Prime Minister saying, “We need a

government. Desperately. And we don’t್have್one.್We್are್running್out್ of್air.್We್are್dying.್We್don’t್have್ systems in place to know what to do with help hand. What can be done? Right here, right now? We cannot wait till 2024. Never would people like myself have imagined the day would come when we would find ourselves appealing to Prime Minister Narendra Modi for anything. Personally, I would rather have gone to prison than do that. But today, as we die in our homes, on the streets, in hospital car parks, in big cities, in small towns, in villages and forests and fields – I, an ordinary private citizen, am swallowing my pride to join millions of my fellow citizens in saying please sir, please, step aside. At least for now. I beseech you, step down”.್ She ends the letter saying, “So please go. It is the most responsible thing for you to do. You have forfeited the moral right to be

93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


our್prime್minister”. On 9 May 1945, the Nazis surrendered; the day is observed as ‘Victory್Day’್.್The್people್್of್India್ today live in a failed state and demand್their್own್‘victory್day’!್It್is್ time to rise and hold the regime responsible for crimes against humanity. We, the people of India

refuse to be throttled any longer: we need to breathe! 9 May 2021

*(Fr Cedric Prakash SJ is a human rights, reconciliation & peace activist/writer. Contact: cedricprakash@gmail.com) OUR CONTRIBUTION TO SAVE

found on hills and in forests at Thomas Stephens Konknni Kendr (TSKK), Porvorim, Goa, as long as i was there from 1996 to 2012. Every plant in the campus was identified with its local name in Konknni, popular English name and botanical name and these names were displayed on a nameplate next to the plant or tree. It attracted botany students from colleges and higher secondary schools, other students and plant lovers. TSKK garden then had over 360 varieties of plants and trees. This list of then existing plants is found in my article "TSKK Flora in the Context of Ecospirituality" published in 2002, in Sôd TSKK Research Bulletin:4 pp 2448.

THE MOTHER PLANET As far as possible, if we create our own small forests in our own limited area with local trees and plants, we will have pure air, cooler climate, rise in ground water level, more rain and the company of birds and colourful butterflies. I did create a mini botanical garden of local plants and flowers of Goa, with the focus on local edible fruit trees and plants including those

Frederick Noronha, a senior journalist from Goa labelled me as A Jesuit priest with green fingers and

94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


wrote an article about contribution to TSKK garden.

my

There is greater joy than to eat the fruit from a tree which you planted or to enjoy the beauty and fragrance of a flower from your 95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


trees and planted a few more plants and exclusively use our own homemade compost as manure. All of us can contribute our mite to save our planet not merely through talks and discussions but by our concrete visible actions. Pratap Naik SJ --------------------------------------Death of Sr Eulalia Furtado, A.C.

Today 02 May 2021, at 12.00 noon my paternal cousin Sr. Eulalia Furtado, A.C. (03 April 1942 – 02 May 2021) left this world for her heavenly abode.

garden. I have attached here below a few photographs of TSKK plants that existed when I was in TSKK. Now I am at Loyola Hall, Miramar, Goa. We have a little open space. I take care of the existing plants and

She was at Hazaribagh Convent. She was admitted to Holy Cross

97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


hospital, Hazaribagh on Tuesday. From there she was shifted to Holy Family Hospital, Koderma yesterday as she was detected covid positive. The funeral will be today Sunday at Hazaribaugh. She has a younger sister, Sr Edna Furtado, A.C. the Superior of Jayanagar Carmel Convent at Bengaluru. Her younger brother Everist Furtado, a retired officer of Bank of India lives at

Wadala, Mumbai. Unfortunately, due to time factor, both her siblings cannot attend her funeral today. Sr Eulalia held many responsibilities in her congregation, especially as a Treasurer of the Apostolic Carmel Congregation at the Superior General’s್ Office್ at್ Bengaluru.್ With her smiling face, gentle voice, and always positive approach, she touched the lives of thousands.

Among the first cousins on my father's side, Sr Eulalia was the first one. To all of us she was like the eldest sister, gentle, loving, always smiling and caring. She always reminded me several times that she took care of me, carried me and played with me when i was very young at our paternal grandparents' home "Church Villa", at Kundapura, Udupi District of Karnataka, and then at Umerkhadi, Mumbai. But since I was very young then, I do not remember those loving services she did to me. Every month faithfully she called me and spoke at length. Constantly in touch with me and encouraging me through WhatsApp messages. Her last WhatsApp message to me was on 23rd April 2021. When I shared with್her್the್video್of್“Abide್with್ me”್ song,್ she್ replied,್ “My್ mother when she was sick, she was singing and asked us to sing. Also್Abide್in್me.” All these days i used to receive prayer requests for those who have tested positive. For the last

98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


10 days I came to know the death of a few persons whom I knew and died due to Covid-19. But now, when it is a close family member and dear to the heart, I really feel the pain of her physical absence. I lost a gem of a person in my life who guided me

prayers. May our Heavenly Father embrace Sr Eulaia in His loving arms and bless her with the heavenly reward by granting her peace and eternal rest.

throughout by her advice and

--------------------------------------

Pratap Naik sj 02 May 2021

ಮೂಳ ನಕ್ಷತ್ಿ (ಭಾಗ-3) ಆಡ್ಕಾತಿೊ ಾಂತುಲ ಸುಪ್ರರಿವರಿ ಜಾಲಿಲಿ. ಪುತಾ್ ಕ

ಬಾಪ್ರಪ ಲಿ

ಅಡ್ಚಣಿ

ಕಳ್ಳ್ೂ ಸ್ತಲಿ. ಕಳ್ಳ್್ ಮಹ ೋಣ್ಚ್ಯಾ ಕ ಆತ್ ಾಂ ರ್ನವ್ಶ ತೊ ? ಸ್ಗಳೆ ಕಳ್

ತಾಕಾೂ .

ಹೈದರಬಾದಾಾಂತು

ಘೆತ್ ನ

ಘರ

ಭರಪೂರ ಲೋನ ಘೆತಿ್ ಲ. ತಾಗ್ಡಲ

ಪಗಾರಾಂತುಲ

ಹೊೋಡ್

ವ್ಾಂಟ್ಟ

ಲೋನ ಹಪ್ ಭೊೋರಚ್ಯಾ ಕ ವತ್ ಸ್ತಲ. ರಿರ್ಯರ

ಜಾಲಿಲ

ಖಂಚ್ಯನ ಇತಯ

ಗಣೇರ್

ಕಾಮ್ತಿ

ಪೈಸ ರ್ಹಡ್ತಲ ?

ಧೂವೇಲ ಲಗಾ್ ಾಂಕ ಬೆಾಂಕಾಾಂತು ದವರಿಲ

ಲಗಾ್

ನಂತರ

ತಾಕಾೂ

ದೋನ

ಚಡ್ಾಂವ ಜಾಲಿಲಿಾಂ. ಘರ ಖಚು್ ಭಿ ವ್ಡಿಲ.

ಪೈಸ , ಘರ ಘೆವಚ್ಯಾ ಕ ಪುತಾ್ ಕ ದಿಲಾಾ ರಿ ನಂತರ ಅಚ್ಯನಕ ಲಗ್

ಜುಳ್ಳ್ಾ ರಿ ,

ವಷ್ ಸ್ರತ ಗ್ಡಲಿಯ ಾಂ. ಪ್ರೊ ಯ ವ್ಢತ

ಚಲಯ ನ ಪರತ ಕನ್ ಜಾಲಾಾ ರಿ ಕಸ್ಸ ನ್ನ

ಗ್ಡಲಯ ಾಂ.

ಕೋಚ್ಾಂ

ಚಲಿಯ ಯಾಾಂಲ ಲಗ್ ಜಾತ್ ಲಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳೋಲ

ಮ್ಹ ಳ್ಳೋಲ

ಧುವಿಧಾಂತು

ಶಿಕ್ಲಿಲ ತೊ. ತಾಗ್ಡಲ ಅವರ್ೆ

ತೆಾಂ

ವಿಶ್ಯವ ಸ್ಯ್ಣ 99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ವ್ಢತ ಕಮಿ್

ಜಾಯ್

ಗ್ಡಲಯ ತಸ್ತಸ ಾಂ ಗ್ಡಲಯ .


ರ್ವಿತಿೊ ಲಿ

ಗತಿ

ತಿೋಚಿ

ಸ್ಟಯರಿಕೆ

ಖಟಪಟ

ಜಾಲಿಲಿ.

ಥಂಡ್

ಯೆತಾ್ .

ಜಾಲಿ.

ರ್ವಿತಿೊ ಕ್ರಾಂತಾ ವಯಾನ ರ್ನ ಆಸ್ತಸ ಲ

ರ್ವಿತಿೊ ಲ

ಲಗಾ್

ವಿಷಯಾಾಂತು

ಕ್ರತಯ ಕ್ರೋ ಚಲಾಾ ಾಂಲ ಲಗ್ ಜಾವು್ ತಾಾಂಕಾ

ಸ್ಗಳ್ಳ್ಾ ನ್ನ ಫಾಟಿ ಸ್ಲ್ತಿಕ್ರ ನಸ್ತೋಬಾನ

ಚಡ್ಾಂವ

ಭಿ

ತಿಗ್ಡಲ

ತಿಕಾೂ ಸ್ಟೋಣ್ ದಿಲಿಲಾ್ . ಲಗಾ್ ವ್ಡಿೋಲ

ಬಾಪುಲಾ

ಭಯಣಾಾ ಲ,

ಮೌಶಿ

ಏಕ ಚಲಯ

ಜಾಲಿಯ ಾಂತಿ.

ಭಯಣಾಾ ಲಾಂ ಲಗ್

ಗ್ಡಲಯ

ಗ್ಡಲಯ

ಜಾಲಿಯ ಾಂತಿ. ಆತ್ ಾಂ

ತಿಗ್ಡಲ ಘರ ಬಾಗಾಯ ಾಂತು

ಆಯ್ಣಲ.

ಕಡೇನ ರ್ವಿತಿೊ ಲ ಲಗಾ್

ವಿಷಯ ಏಕ ಚಚ್ ವಿಷಯ ಜಾಲಿಲ. ಆಜಕಾಲ

ಘರಾಂತುಲ

ಹೊಡೆಯ ಜಾಲಾಾ ರಿ

ಧೂವೇಲ

ಲಗ್

ಜಮಾ್

ಧಕೆಯ ೋಕ

ಲಗ್

ಕತಾ್ತಿ.

ಉದಾಹರಣ್

ಆರ್ಸ .

ಕಾರಣ್

ಖೂಬ ಜೂನ

ಜಾಲಿಲ ಫಲ ಜಾಸ್ತ್ ದಿವಸ್ ದವರಲಾಾ ರಿ ತೆಾಂ ಕುಸ್ತಾ. ಜಾಲಾಾ ರಿ ಕಾಹಿಾಂ ಫಲ ಕುಸ್ನಾಂತಿ ; -ಪ್ದಾ ನಾರ್ ನಾಯಕ ಸುಕತಾತಿ. ಸುಕಲಾಾ ರಿ ತಾಕಾೂ ಚಡ್ ರುಚಿ

(To be Continued)

-----------------------------------------------------------------------------------------

100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


A. 1 ಕಪ್ ನಾಲ್ವ 2 ಟೀಸ್ಪಪ ನ್ ಸುರಯ್ ತಾಿಂದುಳ್

ಜವಿಗುಜಾಾ ಚಿ

(ಬರ ಡ್ ಫ್ರರ ರ್) ಕಡಿ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯ ಾ ವಸ್ತ್ : 1 ಜಿವಿಗ್ಜೊ, ಸಲ್ ಕಾಡ್್ ಲಾಹ ನ್ ಕುಡ್ಯಕ ಕನ್ವ ಉದ್ಲಕ ಿಂತ್ ಘಾಲ್್ ದವರ್. ಆಳೆನಾಕ್:

B. 6 ಲಾಿಂಬ್ದ ಸುಕಾ ಮಿಸವಿಂಗ್ರ 2 ಮಟೊಾ ಾ ಮಿಸವಿಂಗ್ರ 2 ಪಿಯ್ಲ್ವ್ನ 1/2 ಟೀಸ್ಪಪ ನ್ ಜಿರಿಂ 1 ಟೀಸ್ಪಪ ನ್ ಮಿರಿಯ್ಲ್ಿಂ 1 ಟೇಬ್ದಲ್ ಸ್ಪಪ ನ್ ಕಣ್ಗಪ ರ್ 5 ಲೊಸುಣ ಬೊಯ ಚಮಿಿ ಭರ್ ಹಳ್ದ್ C ಆಮ್ೆ ಣ್: ಕರ್ಚಿ ರೀತ್:

101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಾಲ್ವ ಆನಿ ತಾಿಂದುಳ್ ಇಲೊಾ ಇಲೊಾ ಾ ಲೊಸುಣಚಾ ಬೊಯ ಭಾಜ್, B ವಸುಾ ಇಲಾ ಶ್ಾ ತಲಾಿಂತ್ ಧಾಡ್ತವ್ನ್ ಆಳ್ಯನ್ ಭಾಜ್. ಉಪಾಿ ಿಂತ್ ಭಾಜುನ್ ಉಪಾಿ ಿಂತ್ A, B, C. ೆಿಂತೊಾ ಾ ಜಿವಿಗ್ಜೊ ಘಾಲ್್ ಆಳ್ಯನಾಚೆಿಂ ಸ್ಕಕ ಡ್ ವಸುಾ ಒಟುಿ ಕ್ ಘಾಲ್್ ಆಳ್ಯನ್ ಉದ್ಲಕ್ ಆನಿ ಮಿೀಟ್ ಘಾಲ್್ ವ್ಣಟ್. ಆತಾಿಂ ತಲ್ ದವನ್ವ ಉಕಡಾ ಚ್ಚ ಭುಿಂಯ್ ದವರ್. ------------------------------------------------------------------------------------

ವಿ್ಿ ರೆಬಿೇಂಬಸಾಚ್ಯಾ ’ಮೂಗುತ’್ಕಥೆಚರ್ ಅಧ್ಾ ಯನ್

15

ಮಾಯ್

ಪೊ ಕಾರ್ನ್, ಕಾಂಕಣಿ

2021:

ಅಖಿಲ್ ಪರಿರ್ದ್

ಆಶ್ಯವ್ದಿ

ಭಾರತಿೋಯ್ ಆನ್ನ

ಪಂದಾೊ ಳೆ

ರ್ಹಾಂಚ್ಯಾ

ಪ್ರಲವ್ಾಂತ್

ಚಲ್್ಲಾಯ ಾ

ಉಜಾವ ಡ್ ಜೊೋಡ್ ಕಥಪ್ರಠ್

ದುರ್ೊ ಾ

ಶಿಾಂಕಳೆಾಂತ್,

ರೆಬಿಾಂಬರ್ನ್ 1970-ವ್ಾ

102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ವಿಲಿರ ದಾಕಾಡ ಾ ಾಂತ್


ಬರಯ್ಣಲಾಯ ಾ

’ಮೂಗುತಿ’್

ಕಥೆಚರ್

ಆರ್ಸ್ಲಾಯ ಾ ರ್ಹಾ ವ್ಶಬಿನರಚಿ ಸುರ್ವ ತ್

ಅಧಾ ಯನ್, ಪಯಾ್ ರಿ ಸಂಪ್ರದಕ್ ವಲಿಯ

ಬಾಯ್

ಸ್ತಯಾಲಿನ್ನ

ಕಾವ ಡ್ೊ ರ್ನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಶಲಾಂ. ಮಂಗುಯ ರ್,

ಗೊಾಂಯ್ ಹಿಣಾಂ ಜ್ಯರಲ್ ಯೆವ್ೂ ರ್

ಮಾಗುನ್,

ರ್ಹಾ

ಮಿರ್ಾಂವ್ವಿಶಿಾಂ ದಿಲ.

ಫೆನ್ಾಂಡಿರ್ಸ

ಕಥಪ್ರಠಾಚ್ಯಾ ಮ್ಟ್ಟವ

ಉಜಾವ ಡ್

ವಿವರ್

ಪಂದಾೊ ಳ್ಳ್ಾ ಚೊ

ಸಂಪ್ರದಕ್

ಮಾ|ರೋಯಸ ನ್

ಫೆನ್ಾಂಡಿರ್ನ್ ಯೆವ್ೂ ರ್ ಕೆಲ. ವಲಿಯ ಕಾವ ಡ್ೊ ರ್ನ್ 1970ವ್ಾ ಕಥೆಚಿ

ಕಾಳ್ಳ್ರ್

ಪ್ರಠ್್ಭುಾಂಯ್್ಚರ್

ವಿವರ್

ದಿವುನ್ ಮಾಂಬಯ್ ಅಾಂಡ್ರ್್ವಲ್ಡ ್

ಗೊಾಂಯ್

ಕಲಜಿಾಂನ್ನ

ವಿಧಾ ರ್ಥ್ಾಂ,

ಪ್ರೊ ಧಾ ಪಕ್,

ಹೆರ್

ಪ್ರೊ ಾಂತಾಾ ಥವ್ನ್

ಅಭಿರುಚ್

ಆರ್ಚ ಾ ಾಂನ್ನ

ಶಿಕ್ರಚ ಾಂ ತಶೆಾಂಚ್ ರ್ಹಿತಿಕ್ ರ್ಹಜರ್

ಮಾಫಿಯಾ,

ಆನ್ನ

ತವಳ್ಳಚ

ದೇಶ್ಯಚಿ,

ರಜಾಾ ಚಿ ತಶೆಾಂಚ್ ಮಂಗುಯ ರಿ್ಚ ಆರ್ಥ್ಕ್, ರ್ಮಾಜಿಕ್

ಪರಿಗತ್

ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ಚರ್ ಮ್ಟ್ಟವ

103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕಸ್ಲಿ

ಆಸ್ತಯ

ವಿವರ್ ದಿತಚ್,


ಕಥೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಂಚ್ ಅಾಂಶ್ಯಾಂಚೊ ಉಲಯ ೋಕ್

ಕನ್ನಸ ಪ್ರ್ ಫೆನ್ಾಂಡಿರ್ಸ ಆಳ್ಳ್ವ ನ್ ಏಕ್

ಕರುನ್,್

ವ್ಚಿಪ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ರ್ ಕ್ ಮೂಗುತಿ ಕಥ

’ಮೂಗುತಿ’್

ಕಥೆಚರ್

ಖೊಲಾಯೆನ್ ವಿಶೆಯ ೋಷರ್ಣ ಕೆಲಾಂ.

ಕಶಿ ಲಾಗಾ್ ಆನ್ನ ರ್ಮಾಜಿಕ್ ನದೆೊ ನ್ ಹಿ ಕಥ ತಾಾ ಕಾಳ್ಳ್ರ್ ತಶೆಾಂಚ್ ಆಯಾಚ ಾ

ಬಾಯ್ ಯೊೋಗತಾ ವ್ಶಣೇ್ಕರ್ ಹಿಣಾಂ

ಕಾಳ್ಳ್ರ್ ಸ್ಮಾ ಾಂಕ್ ಕ್ರತಿಯ

ಅಪ್ರಯ ಾ

ಮ್ಹ ಣಾಲಿ.

ಸ್ಮಿೋಕೆೆ ಾಂತ್ ’ಮೂಗುತಿ’್ ಕಥ

ತಶೆಾಂಚ್

ತಾಾ

ಕಥೆಚ್ಯಾ

ಪ್ರಠ್್ಭುಾಂಯ್್ಚ್ಯಾ ವಿವರಣಾಚಿ

ಥೊಕಾ್ ಯ್

ಮಂಗುಯ ರಾಂತ್

ಮ್ಹತಾವ ಚಿ

ಕಥಕಾರ್

ಸ್ವಿರ್್ ರ್

ದ|ಆಸ್ತ್ ನ್ ಡಿ’ಸ್ಟೋಜ್ ಪೊ ಭು, ಬಾಯ್

ಕರುನ್

ಫೊಯ ೋರ ಕಾಾ ಸ್್ ಲಿನನ್ ಕಥಪ್ರಠಾಾಂತ್

ಫಕತ್

ಚಲ್್ಲಾಯ ಾ

ವಿಶೆಯ ೋಷಣಾವಿಶಿಾಂ

ದಾದಯ /ಬಾಯ್ಯ

ವಿಶ್ಯಾ ಾಂಚರ್

ದಾಧ್ರರ್ೂ ಯ್

ಉರನರ್್ ಾಂ

ವ್ಶಗ್ನ-ವ್ಶಗಳ್ಳ್ಾ

ಶೈಲೇಾಂದೊ ಮೆರ್ಹ್ ನ್ ಧನವ ರ್ಸ ಆಟಯೆಯ .

ವಿಶ್ಯಾ ಾಂಚರ್ ಮ್ಹ ಣಾಲಿ. ದುಸ್ತೊ

ಕಥ

ಬರಯಾ್ ತ್

ಸ್ಮಿೋಕೆ ಕ್ರ ಬಾಯ್

ಉತಾೊ ಯ್ಣಯ .

ಬಾಬ್

ಬಾಯ್ ಸ್ತಯಾಲಿನ್ನ ಫೆನ್ಾಂಡಿರ್ನ್ ಹೆಾಂ ವ್ಶಬಿಬಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಶಹ ಲಾಂ.

------------------------------------------------------------------------------------------

NJCAHT್invites್Harold್D’Souza್as್a್Keynote Speaker to address on invisible labor trafficking in USA

The New Jersey Coalition Against Human Trafficking (NJCAHT) invited eloquent survivor advocate Harold D’Souza್ as್ a್ key್ note್ speaker್ on್ May 4th, 2021 to share his expertise on the visible labor trafficking but seen as invisible in America.

NJCAHT was founded in 2011 under the umbrella of the Jewish

104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Federation್ of್ Greater್ Metrowest’s್ Community Relations Committee, which brought together 20 activists and organizations focused on the issue of human trafficking. In November 2016, NJCAHT became a 501c3 nonprofit independent from the Jewish Federation.

survivors್worldwide”. Gina Cavallo NJCAHT Consultant Speaker್ Advocate್ said;್ ‘Thank್ you್ Harold we appreciate your courage and willingness to walk alongside of us in collaboration. We RISE by lifting each other up in all what we do’.

Michelle Stegmann is an attorney, who serves on the NJCAHT Communications Committee shared;್“Harold್and್his್wife್Dancy್ D’Souza್ created್ Eyes್ Open್ International, a 501 [C]3 non-profit

Michelle Stegmann donates her time to Volunteer Lawyers for Justice spoke; For more information on Eyes Open International, check out their website

organization dedicated to ending Labor Trafficking worldwide through education, prevention, protection and empowerment. The goal್ is್ to್ create,್ “courage,್ hope್ and freedom for all victims and

at www.eyesopeninternational.org. And keep an eye out for a new documentary on Labor Trafficking called್ “To್ Be್ Free,”್ soon್ to್ be್ released by Martin Sheen, where Harold’s್ story್ and್ others್ are್ depicted. There is also a bio pic blockbuster Bollywood film in the works focused on Harold, his

105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


experience and his ultimate appointment to the United States Advisory Council on Human Trafficking by President Barack Obama in 2015, Harold was reappointed by President Donald J. Trump to serve at The White House till 2020.

Harold – you were amazing – thank you so much. I feel very moved and humbled by your courage. We look forward to future collaborations reflected Kate Lee Executive Director at NJ Coalition Against Human Trafficking.

To್‘Come್and್See’್IS್to್‘Be್and್Do’! (A reflection on World Communications Day: 16 May 2021) that, “in್order್to್tell್the್truth್of್life್

that becomes history, it is necessary to move beyond the complacent attitude್ that್ we್ ‘already್ know’್ certain things. Instead, we need to go and see them for ourselves, to spend time with people, to listen to their stories and to confront reality, which always in some way surprises us”.್ Though್Pope್Francis’್message್

- *Fr Cedric Prakash SJ Pope Francis has once again thrown a challenge to Catholic Communicators in his annual message್ for್ ‘World್ Communications್ Day’್ which್ this್ year falls on Sunday 16 May. In his typically direct yet profound way, he focuses his message on the theme

‘“Come್ and್ See”್ (Jn್ 1:46).್ Communicating by Encountering People್Where್and್as್They್Are.’ In doing so, he makes it amply clear

is addressed primarily to Catholic communicators- it is, in fact applicable to all communicators today! In his introductory paragraph Pope Francis sets the tone of what Christian Communication is and should be ,“this್year, then, I would

like to devote this Message to the invitation್to್“come್and್see”,್which್ can serve as an inspiration for all communication that strives to be

106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


clear and honest, in the press, on the internet,್ in್ the್ Church’s್ daily್ preaching and in political or social communication.್ “Come್ and್ see!”್ This has always been the way that the Christian faith has been communicated, from the time of those first encounters on the banks of the River Jordan and on the Sea of್ Galilee”.್ ್ ‘Come್ and್ See’್ therefore in essence,್ is್ to್ ‘be್ and್ do’.್ In the subsections that follow, Pope Francis highlights three interrelated dimensions in order to drive home his point: to hit the streets, to live the communication of the Gospels and to have the courage of one’s್ conviction.್ ್ All್ these three resonate very strongly with what he says in his Apostolic Exhortation ‘Evangelii್ Gaudium’(The್ Joy್ of್ the್ Gospels’), “I prefer a Church which

is bruised, hurting and dirty because it has been out on the streets, rather than a Church which is unhealthy from being confined and from clinging to its own security. I do not want a Church concerned with being at the centre and which then ends by being caught up in a web of obsessions and procedures. If

something should rightly disturb us and trouble our consciences, it is the fact that so many of our brothers and sisters are living without the strength, light and consolation born of friendship with Jesus Christ, without a community of faith to support them, without meaning and a್goal್in್life”. He sees the್ need್ ್ of್ “hitting್ the್ streets”,್in್order್to್grasp್the್truth್ of things and the concrete lives of people, and more important the serious social phenomena or positive movements at the grass roots level. He laments how the original investigative reporting in newspapers and television, radio and web newscasts which involved sticking್ one’s್ neck್ out್ – is today replaced್by್‘tendentious್narrative’.್ For್ Pope್ Francis್ ್ “hitting್ the್ streets”್ essentially್ means್ meeting್ people face to face to research stories or to verify certain situations first hand; he emphatically states that, “unless್ we್ open್ ourselves್ to್

this kind of encounter, we remain mere್spectators”್

“Come್and್See”,್says್Pope್Francis,್

“were್ the್ first್ words್ that್ Jesus್ spoke to the disciples who were

107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


curious about him following his baptism in the Jordan river (Jn 1:39). He invited them to enter into a relationship್with್him”. For Jesus , as one sees throughout the Gospel this ‘come್ and್ see’್ is್ meant್ to್ be್ a್ transformative experience. Several religious congregations today have this್ ‘come್ and್ see’್ period್ :್ often್ called್a್‘prenovitiate’್or್‘aspirancy’.್ Basically, it is a time of orientation: a probation, an internship : when one begins internalising a particular value system and also has an opportunity for involvement. Pope Francis give us the examples of Nathanael and the Samaritan woman saying, “That್ is್ how್

Christian faith begins, and how it is communicated: as direct knowledge, born of experience, and not್ of್ hearsay.” The change in

attitude which evolves when theory moves into practise. That ability to reach out to others. “Come್and್see”್

is the simplest method to get to know a situation. It is the most honest test of every message, because, in order to know, we need to encounter, to let the person in front of me speak, to let his or her testimony್reach್me.”

He್then್talks್about್the್‘courage್of್ many್ journalists’;್ he್ thanks್ them್ for their stand and heaps praise on them. He says, “Journalism್ too,್ as್

an account of reality, calls for an ability to go where no one else thinks of going: a readiness to set out and a desire to see. Curiosity, openness, passion. We owe a word of gratitude for the courage and commitment of all those professionals – journalists, camera operators, editors, directors – who often risk their lives in carrying out their work. Thanks to their efforts, we now know, for example, about the hardships endured by persecuted minorities in various parts of the world, numerous cases of oppression and injustice inflicted on the poor and on the environment, and many wars that otherwise would be overlooked. It would be a loss not only for news reporting, but for society and for democracy as a whole, were those voices to fade away. Our entire human family would be impoverished”. Here Pope Francis gives us plenty of food-for thought on the current pandemic. His message was made

108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


public on 23 January – but with some extraordinary foresight he was already writing about the pandemic which grips India today when he says, “many್ situations್ in್

our world, even more so in this time of pandemic, are inviting the communications್ media್ to್ “come್ and್see”.್We್can್risk್reporting್the್ pandemic, and indeed every crisis, only through the lens of the richer nations,್ of್ “keeping್ two್ sets್ of್ books”.್ For್ example,್ there್ is್ the್ question of vaccines, and medical care in general, which risks excluding the poorer peoples. Who would keep us informed about the long wait for treatment in the poverty-stricken villages of Asia, Latin America and Africa? Social and economic differences on the global level risk dictating the order of distribution of anti-Covid vaccines, with the poor always at the end of the line and the right to universal health care affirmed in principle, but stripped of real effect. Yet even in the world of the more fortunate, the social tragedy of families rapidly slipping into poverty remains largely hidden; people who are no longer ashamed to wait in line before charitable organizations in

order to receive a package of provisions do not tend to make news”. Pope Francis speaks a bit about the ‘Opportunities and hidden dangers on್the್web’. We are all aware of how the web/internet has radically transformed our lives. For more than fourteen months now , ever since the pandemic has forced millions್ to್ ‘stay್ at್ home’್ – the internet has been a significant means of keeping many sane : some were್ privileged್ to್ ‘work್ from್ home’,್ millions್ of್ students್ could್ avail of online classes, social media was on a song with almost anything and everything finding some space on facebook, twitter, instagram and the್ like.್ One್ could್ be್ ‘in್ touch’್್ constantly with distant relatives and friends and with what was happening all around. Sadly there are also the hidden dangers- when we tend to get overwhelmed with all that we received. One clear example is್ all್ the್ ‘fundas’್ being್ dished್ out್ as a cure or a preventive to COVID19; quick-fixes, good grandmothers decoctions that are certainly helpful in್ boosting್ one’s್ immunity್ level್ – now flaunted as a cure! Then there

109 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


is್ the್ infamous್ ‘whatsapp್ university’್– to which one is so easily hooked to. The point is that there is so್ much್ of್ ್ ‘fake’್ news್ being್ forwarded that oftentimes , even without thinking , verifying/ authenticating one happily forwards such stuff. Pope Francis rightly warns us, “All್of್us್are್responsible್

for the communications we make, for the information we share, for the control that we can exert over fake news by exposing it. All of us are to be witnesses of the truth: to go, to see್and್to್share”.

On World Communications Day , Pope Francis gives Catholic communicators some key words as directions, to what catholic communications is all about. The base್ words್ are್ obviously್ ್ ‘Come’್ and್‘See’್:್the್implications್are್clear್ – unless್ one್ gets್ out್ of್ one’s್ comfort zone – nothing will change. He reminds us that in the Gospel – only when goes out to see, to seek – does a change a metamorphosis, a metanoia takes place. Then right through he uses words like ‘encounter’್ ,್ ‘clear’,್ ‘honest’್ ,್ ‘courage’್ ,್ ‘authentic’,್ ‘truth’್ ,್ ‘reality’್ ,್ ‘curiosity’್ .್ ‘openness’್ ,್

‘passion’್– which are not merely an haphazard collection but the metamorphosis non-negotiable essentials of what a communicator should be internalising in order to be truly a witness of Jesus in our world್today!್್It್is್a್call್‘to್be’್and್ ‘to್do’್:್to್be್visible್and್vocal , to stick್one’s್neck್out,್to್take್a್stand್ for truth and justice. On 3 May, World Press Freedom Day- the್ ್ annual್ ‘World್ Press್ Freedom Index-2021’,್ placed್ India್್ a lowly 142 out of 180 countries which were evaluated! A sad commentary on the way media is throttled in India!( the last few weeks however, we must admit that there is a sea-change at least in some of the mainstream media). In the light of the challenges which Pope Francis throws to catholic communicators and in the context of the reality which grips the country today – it is imperative that Catholic communicators do some serious soul-searching, ask themselves some uncomfortable questions, have the courage to answer them truthfully and act urgently on these responses. The

110 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


questions are several ; some of them are: • Are Catholic Communicators

visible and vocal to what is happening in the country today? How many are taking a stand for justice and truth? Sticking್one’s್neck್out? • How many Catholic Communicators have taken a stand against the callousness, the corruption and the complacency of the Central Government during this pandemic? How many have written about it ,done video presentations, preached about it? • How many editorials have taken a stand against್the್‘love್ jihad’್ laws್ of್ certain್ Governments ? the wanton destruction of the environment? Or for that matter against the Central Vista project? Or against the conditions in our prisons today? An honest evaluation of what most Catholic Communicators are್‘doing’್ will easily reveal the painful truth. Communications today is not

about fancy gizmos or sophisticated studios or for that matter even of so-called್ ‘productions’್ Many್ ್ of್ these we know, become obsolete, irrelevant and outdated in a matter of time. Communications is also not about couch potatoes who are afraid to hit the streets. Today several are more interested in relegating communications to ‘toeing್the್line’್,್licking್the್boots್of್ the್ powerful’್ ,್ ್ maintaining್ the್ ‘status್ quo’,್ about್ protecting our possessions and privileges . All this is certainly a betrayal of Christ and his message of what Catholic Communications should be. One should take a cue from the latest issue of the OUTLOOK magazine(May 24, 2021) a creative cover page with emboldened letters in red just one word ‘MISSING ‘್and್ just below NAME: Government of India; AGE 7 years ; INFORM : Citizens of India! One can also look at the front page of the Kolkata based್daily್‘The್Telegraph’(May್15,್ 2021) with the bold captions, “If್ you call್this್pain…..What್do್you್ call್this್?” With very apt pictures! What powerful images of the Indian reality today! Catholic communicators are called to do

111 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


likewise! Pope್ Francis’್ message್ does್ not್ only have to be read in toto but also needs to be internalised. He gives a final salvo saying, “The್ challenge್

that awaits us, then, is to communicate by encountering people, where they are and as they are”;್and್in್್that್final್prayer, “Lord,್ teach್ us್ to್ move್ beyond್ ourselves, and to set out in search of truth. Teach us to go out and see, teach us to listen, not to entertain prejudices or draw hasty conclusions. Teach us to go where no one else will go, to take the time needed to understand, to pay attention to the essentials, not to be distracted by the superfluous, to distinguish

deceptive appearances from the truth. Grant us the grace to recognize your dwelling places in our world and the honesty needed to tell others್what್we್have್seen”. To್‘Come್and್See’್then್is್to್‘Be್and್ Do’್– the ball is now in the court of Catholic communicators and in fact ,with all those who are committed to free and fearless communications which is based on truth and justice ! It is left to be seen if one has the courage to accept the challenge! 15 May 2021 *(Fr Cedric Prakash (GUJ) is a human rights, reconciliation and peace activist/writer. Contact: cedricprakash@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------MJES in association with SACAA Wednesday, 12 May 2021 and launches ‘ST್ALOYSIUS್COVID್ distributed Food Kits, Psychological CARE್CENTRE’ Accompanying, Medicine, Health The Mangalore Jesuits Educational Facilities and Essential Items to Society (MJES) in association with St families of poor, migrant workers, Aloysius College Alumni Association low wage labourers, and other poor (SACAA)್ launched್ ‘ST್ ALOYSIUS್ families here to cope with the COVID್ CARE್ CENTRE’್ on್ ongoing lockdown/pandemic. 112 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


WHEN DOORS CLOSE AND HEARTS OPEN- The Covid-19 crisis has brought to the fore not only our limitedness as human beings in the face of a pandemic but also the sad plight of migrants, daily wage earners, the elderly and the mentally sick during lockdown. The vision of education at St Aloysius Institutions is to create men and women for and with others. Mangalore Jesuit Educational Society has taken this initiative to reach out to the poor families of migrants and daily wage earners by providing them with Provision Kits and Covid-19 essentials weekly. The efforts put in by MJES and Alumnus of St Aloysius Institution during this pandemic in helping out the society through their little contribution is praiseworthy. St Aloysius Institutions, Mangaluru had plunged into action as soon as the nationwide lockdown was clamped in the month of March 2020 and, rendered significant service to the people and families infected and grievously affected by the pandemic with the strong support and goodwill of the alumni,

generous contributors and volunteers. MJES, in its initiative, could reach out to hundreds of victims of the pandemic like the migrant labourers and distressed individuals through providing food kits, psychological accompanying, medicine and health facilities regularly. Radio Sarang, the Community Radio of the College continually broadcast awareness buying and selling of these farmer products.

114 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


programmes to the people of the region regarding the virus, its spread and precautions to be taken to save oneself from infection. The Entrepreneurship and Consultancy Cell of St Aloysius College (Autonomous) had taken initiative್ by್ launching್ “St್ Aloysius್ Jaala್ Santhe”್ on್ 15th್ July್ 2020,್ brought together hundreds of rural entrepreneurs and farmers in a WhatsApp group and facilitated

In the wake of the second wave of the pandemic hitting hard and the exponential spike in the spread of the virus, MIES has put in place a centralized Covid Care Centre in the campus to facilitate quick and speedy redressal of the issues and concerns of the people affected and infected by the virus leading to serious psychological and physical health hazards. The Centre will operate from the Gelge Hall (Main Auditorium) from 9 a.m. to 5 p.m. Rector of St Aloysius Institutions and Vice-President of MJES, Rev. Fr Melwin Pinto SJ in his speech said “Let್ us್ come್ together್ to್ combat್ the challenges posed by the deadly virus and help in its mitigation. Time

115 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


has come to demonstrate our solidarity with the suffering humanity. As we empathize and responded to the plights of the migrant labourers during the first wave by providing nutritious food costing approximately Rs.900/- per food kit, we would like to continue the same during the second wave too. I am sure, there would be hundreds of such daily wage earners and migrant labourers languishing in the streets, bus and railway shelters waiting for our success. The expensive and most required apparatuses related to Oxygen would cost us enormously as we aspire to reach out to every single affected person that comes in contact್with್us.” Speaking after the blessing and launching್ of್ the್ ‘ST್ ALOYSIUS್ COVID್ CARE್ CENTRE’್ Rev್ Fr್ Praveen Martis SJ, the Principal of St Aloysius್ College್ said,್ “God್ has್ given us two hands – one to receive with and another to give with. We are not cisterns made for hoarding; we are channels made for sharing. When we share the sorrow of the crucified of the earth, we are no longer alone. We are made to share

each್other’s್burdens.್Sharing್food್ and provisions with the poor and the needy feeds our friendships, bolsters our bonds and nourishes our sense of community – and those factors are vital for our happiness. I request the Alumni of this great institution to come forward with their helping hand in making this project a success, aimed at a good cause during the pandemic where people್are್suffering್and್need್help”.್ On the launching of this Care Centre, president of SACAA Steven Pinto್ and್ Fr್ Cyril್ D’Mello್ SJ,್ the್ Coordinator of this project, and also the Director of St Aloysius Industrial Training Institute also spoke and sought support from well-wishers and alumni of St Aloysius Institutions to contribute towards this project. Dr್ Alwyn್ D’Sa,್ the್ Registrar್ and್ organizing committee member compered the programme. The Aloysius Covid Care Centre will facilitate the following services to those who require assistance regarding the following: 1. Identifying persons and

116 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


2. groups who require food and arranging for its distribution on a regular basis. 3. 4. Reaching out to people with distress and loneliness through the College helpline and accompanying service ‘MANOTHEJAKA”್for್personal್ counselling services and services offered by the Counselors of the Institution 4. Continuation of the service rendered through Aloysius Jaala Santhe, by facilitating awareness regarding the rural entrepreneurs in the group through the staff and students. 6. Attending distress calls regarding emergency health related issues, hospitalization and requirement of medicines and refer the same immediately to the experts and institutions providing such services. 6. Provide awareness regarding the importance of vaccination and educate people to register themselves for vaccination. 7. Identifying and providing

financial aid to patients with very poor economic background 8. Arranging for Medical Advice by expert doctors in cases of emergencies along with facilitating consultation on Post-Covid Care treatment B. Provide assistance to the senior citizens in the city who need help in terms of transportation, reaching necessary medicines and other Covid care related medical aid to their homes 9. Facilitate Ambulance services to patients who are in dire need of immediate transportation l0. Continue the regular awareness programmes on Radio Sarang, motivating and persuading members of the public to take extreme precautions and take vaccination on a priority basis. Rector of St Aloysius Institutions and Vice-President of MJES, Rev. Fr Melwin Pinto SJ in his speech said “Let್ us್ come್ together್ to್ combat್ the challenges posed by the deadly virus and help in its mitigation. Time has come to demonstrate our solidarity with the suffering humanity. As we empathize and

117 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


responded to the plights of the languishing in the streets, bus and migrant labourers during the first railway shelters waiting for our wave by providing nutritious food success. The expensive and most costing approximately Rs.900/- per required apparatuses related to food kit, we would like to continue Oxygen would cost us enormously the same during the second wave as we aspire to reach out to every too. I am sure, there would be single affected person that comes in hundreds of such daily wage contact್with್us.” earners and migrant labourers ------------------------------------------------------------------------------------

118 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


119 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


120 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


121 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೊಗಾಚಾಾ ೊಂನ..... ಆಮಿಿಂ ಸ್ವ್ಣವಿಂ ಆಮ್ಚ ಾ ಲಾಹ ನಪ ಣಾರ್ ಆಮ್ಚ ಾ ವಹ ಡಿಾ ಮ್ಿಂಯ್ಚಾಾ ಉಸಕ ಾ ರ್ ಬಸ್ಲನ್ ತಚಾ ಜಾಣಾಾ ರ್ಯಭರಿತ್ ಆನಿ ನಿೀತಬೊೀದಕ್ ಕಾಣ್ಗಯ ಆಯಕ ನ್ ವಹ ಡ್ ಜಾಲಾಾ ಾ ಿಂವ್ನ.ಪುಣ್ ಕಾಳ್ ಬದ್ಲಲಾಾ ಾ ಪರಿ ಆಮಿಚ ಿಂ ಆತಾಿಂಚಿಂ ಭುಗವಿಂ ಆಸ್ಲಾಾ ಕಾಣ್ಗಯ್ಲ್ಿಂ ಥಾವ್ನ್ ವಂಚತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ೆ ಉಲ್ಲವಿಂ. ಹಿಂ ಎಕ್ ಆಮೆಚ ಿಂ ಉಣಿಂಪಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ ಾ ಭುಗಾಾ ವಿಂಕ್ ಆನಿ ತನಾವಟ್ತಾ ಿಂಕ್ ಆಮ್ಚ ಾ ಪೂವವಜಾಿಂಚಾಾ ಕಾಣ್ಗಯ್ಲ್ಿಂತ ಲ್ಲಪೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಾ ಜಾಣಾಾ ಯ್ ವ್ಣಿಂಟುಿಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮುಳ್ಯೆ ಾ ಉದ್ ೀಶ್ನ್ ಆಮಿಿಂ “ದ್ಲಯಿಜ ದುಬಾಯ್ “ ಮಂಗೂೆ ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಯ್ೆ ಜಾಿಂವ್ಳಚ ಿಂ “ನಮ್ನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು “ ಕಿಂಕಾ ಮಹಿನಾಾ ಳ್ಯಾ ಪತಾಿ ಸಿಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ “ ಕಾಣ್ಗ ಕಾಣ್ಗ ಕಾಿಂತಾಾ ” ಮುಳೊೆ ಒನ್ಲಾಯ್್ ಕಾಣ್ಗ ಸಿಂಗ್ರಚ ಸ್ಪ ದೊವ ಮ್ಿಂಡ್ಸನ್ ಹಡ್ತಾ . 6 ವಸವಿಂ ಭಿತಲಾಾ ವಿಂಕ್ , 7-10 ವಸವಿಂ ಭಿತಲಾಾ ವಿಂಕ್ , 11-17 ವಸವಿಂ ಭಿತಲಾಾ ವಿಂಕ್ ಆನಿ 18 ವಸವಿಂ ವಯ್ಲ್ಾ ಾ ಿಂಕ್ ಆಶಿಂ ಚಾರ್ ವಿವಿಧ್ ವಗಾವಿಂನಿ ಚಲಾಚ ಾ ಹಾ ಸ್ಪ ದ್ಲಾ ವಿಂತ್ ತುಮೊಚ ಾ ಕಾಣ್ಗಯ ಮೇ 31 ತಾರಿರ್ ಭಿತರ್ nbjkanni18@gmail.com ಹಾ

ಇ-ಮೆಯ್ಾ ವಿಳ್ಯಸರ್ ದ್ಲಡ್ಸಿಂಕ್ ಜಾಯ್.ಹಾ ಸ್ಪ ದ್ಲಾ ವಚಿಂ ಜೆರಾಲ್ ನಿಯ್ಮ್ಿಂ ಆಶಿಂ ಆಸತ್ : 1. ಕಾಣ್ಗ ಸಧರ್ ಕರುಿಂಕ್ ಲಾಭೊಚ ವೇಳ್ ತೀನ್-ಚಾರ್ ಮಿನುಟ್ತಿಂ ಮ್ತ್ಿ . 2. ಕಾಣ್ಗ ಕಿಂಕಾ ಭಾಶಿಂತ್ ಆಸ್ಲನ್ ಕಾಣ್ಗರ್ಯ ಸದರ್ಪಣಾಚ ವಿಡಿಯ ಮೊಬಾಯ್ಾ ಆಡ್ ದರುನ್ ( ಉಭೆಿಂ ನಹ ಿಂಯ್) ಕಾಡ್ಸಿಂಕ್ ವಿನಂತ. ವಿಡಿಯ ಖಂಯ್ೆ ರಿೀ ಕರ್ಯವತ್, ಪುಣ್ ಭಾಯಾ ಆವ್ಣಜ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿಂಗ್ಾ ಲ್ಲ ಕಾಣ್ಗ ಆಯ್ಲ್ಕ ನಾ ತರ್ ತ ಲಕಾಕ್ ಘೆಿಂವ್ನಕ ಜಾಿಂವಿಚ ನಾ. 3. ಕಾಣ್ಗ ಸಧರ್ ಕತಾವನಾ ವಿಡಿಯಿಂತ್ ಸ್ಪ ದಿವಚೆಿಂ ನಾಿಂವ್ನ , ಗಾಿಂವ್ನ ಮ್ತ್ಿ ಸಿಂಗ್ಾ ತ್.ಪುಣ್ ವಿಡಿಯ ಇ-ಮೆಯ್ಾ ಕತಾವನಾ ಐಡಿ ಪೂಿ ಪ್ , ಭಾಗ್ ಘೆಿಂವೊಚ ವಿಭಾಗ್ , ಏಕ್ ತುಮಿಚ ತಸಾ ರ್ ಧಾಡಿಚ ಆನಿ ಫೀನ್ ಸಂಖೊ ಕಳಂವೊಚ . 4. ಕಾಣ್ಗ ವ್ಣಚಚ ನಂಯ್.ಸಧರ್ ಕಚವ .ಕಾಣ್ಗರ್ಯಚ ವಿಿಂಚವ್ನಾ , ಸ್ಪ ಶ್ಟಿ ಉಚಾಚ ರ್ , ತಾಳ್ಯಾ ಚ ಸುಡ್ತಳ್ಯಯ್ , ಹವ್ನಭಾವ್ನ ವರವ್ಳಾ ಚಾಾ ಲಕಾಕ್ ಘೆತೆಲಾಾ ಿಂವ್ನ. 5. ಸ್ವ್ನವ ಕಾಣ್ಗಯ್ಲ್ಿಂ ಪಯಿಕ ಗಾಿಂವ್ಣ ಥಾವ್ನ್ 5 ಆನಿ ವಿದೇಶ್ ಥಾವ್ನ್ 5 ಉತಾ ೀಮ್ ಕಾಣ್ಗಯ ವಿಿಂಚುನ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಾಚ ಸ್ಪ ದೊವ ಚಲಾಾ ಲೊ.

122 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಗದ್ ಆನಿ ಪಿ ಮ್ಣ್ ಬಹುಮ್ನಾ ರುಪಿಿಂ ಆಸಚ ಾ ಸ್ಪ ದ್ಲಾ ವಕ್ ತುಮೆಚ ಿಂ ಮೆತೆಪವಣ್ ಶತಾಿಂವ್ನ.

ಪತ್ಿ ಹಾ

ಮೊಗಾ ಸ್ವ್ಳಿಂ...

ಆಲ್ವಿ ನ್ ಪೊಂಟ್ಟ.

123 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


124 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


125 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


126 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


127 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


128 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


129 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


131 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


133 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


134 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


135 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


136 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


137 ವಿೀಜ್ ಕಿಂಕಣ್ಗ


138 ವಿೀಜ್ ಕಿಂಕಣ್ಗ


139 ವಿೀಜ್ ಕಿಂಕಣ್ಗ


140 ವಿೀಜ್ ಕಿಂಕಣ್ಗ


141 ವಿೀಜ್ ಕಿಂಕಣ್ಗ


142 ವಿೀಜ್ ಕಿಂಕಣ್ಗ


143 ವಿೀಜ್ ಕಿಂಕಣ್ಗ


144 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


145 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


146 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


147 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded