__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 16

1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಮಯರ್ಚ್ 25, 2021


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಖಂಯ್ಸ ರ್ ವೆತಾಯ್ ಅಮೇರಿಕಾ? ಆಯ್ಲೆ ವಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಡೆಮೊಕಾಾ ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿ ಚೊ ಬೈಡನ್-ಕಮಲಾ ಸಕಾಾರ್ ಆಯ್ಲ್ೆ ಾ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಜಗತಾಿ ದ್ಾ ಾಂತ್ ಥಂಡ್ ಝುಜ್ ಖತ್ಖ ತಾಂಕ್ ಲಾಗ್ೆ ಾಂ. ಏಕಾ ಕೂಸಿನ್ ಬಡ್ಗಾ ಕೊರಿಯ್ಲ್ಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ಿ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಥೊಡ್ತಾಂ ವರ್ಾಾಂ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ೆ ಾಂ ಆಪ್ೆ ಾಂ ನ್ಯಾ ಕಿೆ ಯ್ರ್ ಮಿರ್ಯ್ೆ ಯೋಜನ್ ಪರತ್ ಜೋವಾಳ್ ಕರುಾಂಕ್ ಭಾಯ್ಾ ಸಲಾಾ ಮಾತ್ಾ ನ್ಹ ಾಂಯ್, ಅಮೇರಿಕಾಚಾಂ ಸತಾಿ ಾ ನಾಶ್ ಕರುಾಂಕ್ ಆಪಾಾ ಲಾಗಾಂ ನ್ಯಾ ಕಿೆ ಯ್ರ್ ಸಕತ್ ಆರ್ ಮಹ ಣ್ ಗ್ಜಂವ್ನ್ ಲಾಗ್ೆ . ಬೈಡನಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜತ್ಚ್ ಬಡ್ಗಾ ಕೊರೆಯ್ಲ್, ರಶ್ಯಾ , ಇರಾನ್ ಸಕಾಾರಾಾಂಕ್ ಭೆಷ್ಟಾ ಯ್ಲ್ೆ ಾಂ. ರಶ್ಯಾ ಚಾ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ವಾೆ ಡ್ತಮಿೋರ್ ಪುಟಿನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ ವಾರ್ ಬೈಡನಾನ್ ಜೋವ್ನ ಕಾಡ್ಚೊ ವಾ ಕಿಿ ಮಹ ಣ್ ವೊಲಾಯಿಲಾೆ ಾ ನ್ ತಾಕಾ ಅಮೇರಿಕಾಚರ್ ಕಠೋಣ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲ್ೆ ಆನಿ ತ್ಕ್ಷಣ್ ತಾಣಾಂ ವಾಷಾಂಗಾ ನಾಾಂತೆ ರಶ್ಯಾ ರಾಯ್ಲಾರಿ ಸಜೋಾ ಕಿರ್ೆ ಾ ಕ್ ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಾಂ ರಶ್ಯಾ ಕ್ ಯಾಂವ್ನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ ಮಾತ್ಾ ನ್ಹ ಾಂಯ್ ಸವ್ನಾ ರಶ್ಯಾ ಚಾ ಮುಖೆಲಾಾ ಾಂಲಾಗಾಂ ಬೈಡನಾನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಜಯ್ ಮಹ ಣ್ ವಾದ್ ಮಾಾಂಡ್ಗೆ . ತೆಣಾಂ ಚೋನಾಚೊ ಪಾ ದಾನಿ ಶಿ ಜನ್ಲಪಾಂಗ್ಲಯಿೋ ಬೈಡನಾಚರ್ ತಾಪಾೆ ಕಿತಾಾ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ರಶ್ಯಾ ಆನಿ ಚೈನಾನ್ ಆಯ್ಲೆ ವಾರ್ ಜಲಾೆ ಾ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಚುನಾವೆ ವೆಳ್ಯರ್ ಬೈಡನ್ ಸಲ್ವೊ ನ್ ಡ್ಗನ್ಲ್ಡ್ ಟ್ಾ ಾಂಪ್ ಪರತ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಘುಟ್ಮ ಳ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆರ್ ತ್ಸಾಂಚ್ ರಶ್ಯಾ ಚಾ ಅತಿಕಾ ಮಿಾಂನಿ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ಕಂಪ್ಯಾ ಟ್ರಾಾಂಕ್ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ಡ್ ಸಭಾರ್ ಗುಪತ್ಿ ಸಂಗಿ ತಾಾಂಚಾ

ಕಂಪ್ಯಾ ಟ್ರಾಾಂನಿ ಭಲಾಾ ಾತ್ ಮಹ ಣ್ ಬೈಡನಾನ್ ತಾಾಂಚರ್ ಅಪಾಾ ಧ್ ಮಾಾಂಡ್ಲಲ್ವೆ ಆರ್. ಹೆಣಾಂ ಇರಾನಾ ವಿರೋಧ್ ಬೈಡನಾನ್ ಕಠೋಣ್ ಉತಾಾ ಾಂ ಉಲಯಿಲಾೆ ಾ ನ್ ರೌಹಾನಿನ್ ಪಂಥಾಹಾೊ ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ದಿಲಾಾಂ ಕಿೋ ಮಹ ಣ್ ಆಮಾೊ ಾ ಶಿಮೆಾ ರ್ ಪಾಾಂಯ್ ದ್ವಲಾಾ ಾರ್ ತುಮೆೊ ಪಾಾಂಯ್ಲಚ್ೊ ಕಾತ್ನ್ಾ ಉಡಯ್ಲಿ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ ಮಹ ಣ್. ಗಜಲ್ಡ ಅಸಿ ಆರ್ಿ ಾಂ ಬಡ್ಗಾ ಕೊರಿಯ್ಲ್, ರಶ್ಯಾ , ಚೈನಾ, ಇರಾನ್ ಏಕಾಮೆಕಾಚೊ ಪ್ಾ ೋಮ್ ಸೌಹಾದ್ಾ ದಾಖಂವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜಾಂಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಜಲಾಾ ತ್ ಕಸಾಂ ದಿರ್ಿ . ಜರ್ ಹೆಾಂ ಖರೆಾಂ ಜ್ಾಂ ತ್ರ್ ಖಂಡ್ತತ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಜಗತಾಿ ಾಂತ್ ಅಣು ಝುಜ್ ಜತೆ್ಾಂ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಖಂಡ್ತತ್. ಕಿತಾಾ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಹಾಂ ಪಾಾಂಚ್ಲಯಿೋ ರಾಷ್ಟಾ ರಾಂ ಅಣುಾಾಂಾಾಂನಿ ಭಲಾಾ ಾಾಂತ್ ಆನಿ ಆಪೆ ಖೊರಜ್ ಕಾಡಾಂಕ್ ಏಕಾಮೆಕಾಚರ್ ಹೆ ಾಾಂಬ್ ಉಪ್ಾ ೋಗ್ ಕತಿಾತ್ ತ್ರ್, ಅರ್ಧ್ಾ ಾಕ್ ಅರ್ಧಾ ಸಂರ್ರ್ ಖಂಡ್ತತ್ ನಾಶ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಾಂಚ್ ವೆತ್ಲ್ವ ತೆಾಂ ಖರೋಖರ್ ಸತ್. ಅಸಾಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಜಗತಿಕ್ ತಿಸಾ ಾಂ ಮಹಾ ಝುಜ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಪಾವೆಿ ್ಾಂ. ಹಾಾ ಮುಖೆಲಾಾ ಾಂಚಾಂ ಝಗ್್ ಾಂ ಆನಿ ಪಶಾಂಪಣ್ ಆಪೆ ಸಕತ್ ದಾಖಂವ್ನ್ ಮಹ ಣೊನ್ ಪಾಪ್ ಸಂರ್ರಾಚೊ ಲ್ವೋಕ್ ಕಠೋಣ್ ಕಷ್ಟಾ ಾಂಕ್ ರ್ಾಂಪ್್ ಾಂಕ್ ಆರ್ ಮಾತ್ಾ ನ್ಹ ಾಂಯ್ ಮಿಲ್ಲಯ್ಲ್ಾಂತ್ರ್ ಲ್ವೋಕ್ ನಾಶ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆರ್. ಏಕಾ ವರ್ಾಚಾ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಥಾಾಂವ್ನ್ ಹೊ ಸಂರ್ರ್ ಸುಟ್ಕ್ ಜಡನ್ಾಂಚ್ ಆರ್ ಆನಿ ಆತಾಾಂ ಹಾಚಾ ವಯ್ಾ ಕೊಣಾಯಿ್ ತಿಸಾ ಾಂ ಮಹಾ ಝುಜ್ ನಾಕಾ. -ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜರ್ ಆಜ್ ಗಾಂಯ್ಲ್ಾಂತ್ ಕೊಾಂಕಿಾ ಕ್

ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಶಿಕಿಿ

ರೋಮಿ ಲ್ಲಪಯ್ ಆರ್ ಆನಿ ತಿಕಾಯ್

ತ್ಜ್್ ,

ದೇವನಾಗರಿ

ಲ್ಲಪಯ್ಲ್ಾಂತ್ರ್

ಬರಾಬರ್

ರ್ಮಾನ್ಾ

ವಿದಾೊ ನ್, ಭಾಷ್ಟ

ಭಾಷ್ಟಾಂತ್ರ್ ಕಪಾ,

ಕಪಾ, ಸಂಶೋಧ್ಕ್,

ಮಾನ್ಾ ತಾ ಕಾಂದ್ಾ ರ್ಹತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ

ರ್ಹತಿ

ಥಾಾಂವ್ನ್ ಮೆಳಾಂಕ್ ಜಯ್ ಮಹ ಣ್

ಪಾ ತಾಪಾನಂದ್ ಏಕ್ ಖರ ಚಾಂತಿಿ

ಝಗಡ್ಗಾ

ಜಾಂವಾ್ ರ್. ಹಾಾಂವ್ನ ತಾಕಾ ವಾ ಕಿಿ ಗತ್

ತ್ರ್

ಮಂಗುಳ ಗ್ಾರ್

ಆಮೊೊ ಚ್ೊ

ಆತಾಾಂ

ಗಾಂಯ್ಲ್ಾಂಕಾರ್ ಜಲಾ ಆಪೆ

ಮೆಳ್ಲಲ್ವೆ ಾಂ

ಜಾಂವಾ್ ಸ್ಚೊ

2010

ದೊ|

ಸುವಾಾತೆಕ್,

ವಸಿಿ

ಗಾಂಯ್ಲ್ಾಂತ್ ಮಹ ಜಾಂ ಪುಸಿ ಕ್, 3,500

ಗಾಂಯ್ಲ್ಾಂತ್ ಕರುನ್, ತಚ್ೊ ಮಾ|

ಚುಟ್ಕ್ ಲಾಾ ಾಂಚಾಂ ದೇವನಾಗರಿ ಲ್ಲಪಾಂತ್

ದೊತರ್

ಉದಾಾ ಟ್ನ್ ಕೆಲಾೆ ಾ ವೆಳ್ಯರ್. ಹಾಾಂವ್ನ,

ಪಾ ತಾಪಾನಂದ್

ನಾಯ್್ .

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1951ಫೆಬ್ರಾ ರ್ 25 ವೆರ್ ತಾಚಾಂ ಜನ್ನ್ ದ್ಕಿಿ ಣ್ ಕನ್್ ಡ ಜಲಾೆ ಾ ಾಂತಾೆ ಾ ಉಡಪ

ಜ್ಾಂ. ಮಹ ಜ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಧುವ್ನ, ಆನಿಸ ಪಾಲಡ್

(ಮಹ ಜಾ

ಪಾ ಕಾಶಕ್)

ಪುಸಿ ಕಾಚೊ

ತಾಣಾಂ

ರಾಾಂವಾೊ ಾ

ಘರಾಾಂತ್ಲಚ್ೊ ರಾವ್ನಲಲಾೆ ಾ ಾಂವ್ನ.

ಕರುನ್

ವಾಚಕ್ ದಿೋಾಂವ್ನ್

ಸಂತಸ್‍ ಭೊಗ್ಿ .

ವಾಂದಾಕ್ ಮಾಹ ಕಾ

ಕಾಂದಾಪುರಾಾಂತ್

1958 ಜನೆರ್ 14 ವೆರ್ ತಾಕಾ

ಕಿಾ ೋಜ್ಮ ಮೆಳಳ ಆನಿ ತ 1971 ಜೂನ್ 28 ವೆರ್ ಜಜುಚಾ ಸಭೆಕ್ ಸವಾಾಲ್ವ. 1983 ಎಪಾ ಲ್ಡ 21 ವೆರ್ ತಾಕಾ ಯ್ಲ್ಜಕಿೋಯ್ ದಿೋಕಾಿ

ಲಾಬ್ಲೆ

ಆನಿ 1995 ಎಪಾ ಲ್ಡ

22ವೆರ್ ತಾಣಾಂ ಆಪ್ೆ ಾ

ಹಾಾ ಏಕಾ ಧೋರ್ ಯ್ಲ್ಜಕಾಕ್ ಆಮಾೊ ಾ ವಿೋಜ್

ಜಲ್ವೆ )

ವಳಕ್ ಭಾರಿಚ್ೊ

(ಆತಾಾಂ

ಆಾಂಗಂವೊಾ ಾ

ನಿಮಾಣೊಾ ಸ್ಚಮಿಯ್ಲ್ಕ್

ಅಪಾಲ್ವಾ . ಪಾ ಸುಿ ತ್ ಮಾ| ದೊತ ಪಾ ತಾಪಾನಂದ್

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗಾಂಯ್ಲ್ಾಂ,

ಪ್ಣೆ ,

ಮಿಯ್ಲ್ಮಾ

*

1982

ಮಾಚ್ಾ

29

ತೆಾಂ

2013

ರಾಾಂತಾೆ ಾ ಲ್ವಯಲಾ ಹಾಲಾಾಂತ್ ವಸಿಿ

ಜುಲಾಯ್ 12: ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ

ಕತಾಾ.

ಕೊಾಂಕಣಿ ಕಾಂದ್ಾ ಆಡಳ್ಯಿ ಾ ಸಮಿತಿಚೊ ರ್ಾಂದೊ

ತಾಚಿಿಂ ನೆಮ್ಣೂ ಕಾಿಂ:

* 2020 ಆಗಸ್‍ಿ 4 ತೆಾಂ -: ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕಾಂದ್ಾ ಆಡಳ್ಯಿ ಾ

* 1986 ಜೂನ್ 1 ತೆಾಂ 2002 ಮೇ 31:

ಸಮಿತಿ ರ್ಾಂದೊ

ಆಡಳ್ಿ ದಾರ್,

* 1982 ಮಾಚ್ಾ 29 ತೆಾಂ -: ತೋಮಸ್‍

ತೋಮಸ್‍

ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ

ಕೊಾಂಕಣಿ ಕಾಂದ್ಾ

ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕಾಂದ್ಾ

* 2002 ಜೂನ್ 1 ತೆಾಂ 2011 ಜುಲಾಯ್

ಸಮಿತಿ ರ್ಾಂದೊ

16: ದಿರೆಕೊಿ ರ್, ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ

* 2012 ನ್ವಂಬರ್ 1 ತೆಾಂ 2018 ಮೇ 31:

ಕೊಾಂಕಣಿ ಕಾಂದ್ಾ

ಜಜೊ ತ್

* 2011 ಜುಲಾಯ್ 17 ತೆಾಂ 2012

ಸಂಶೋಧ್ನ್

ನ್ವಂಬರ್

* 2018 ಜೂನ್ 1 ತೆಾಂ -: ಲ್ವಯಲಾ

1:

ಸಹ

ದಿರೆಕೊಿ ರ್,

(ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಂಶೋಧ್ನ್)

ಹೌಜ್,

ಹಾಲ್ಡ, ಸಂಶೋಧ್ನ್ 5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಪಣಜ,

ಮಿರಾಮರ್,

ಜರಾಲ್ಡ

ಕೊಾಂಕಿಾ

ಕೊಾಂಕಿಾ


* ಬ್ಲ. ಎಡ್. (ಬಾಂಬಯ್ ಯುನಿವಸಿಾಟಿ) 1979 ಫಸ್‍ಾ ಾ ಕಾೆ ಸ್‍ * ಬ್ಲ. ಟಿಎಚ್. (ಜ್ ನ್ ದಿೋಪ ವಿದಾಾ ಪೋಠ್, ಪುಣ) 1983 ಹೈ ಸಕಂಡ್ ಕಾೆ ಸ್‍ * 2020 ಜೂನ್ 1 ತೆಾಂ -: ಸಂಪಾದ್ಕ್

ಸ್ಚದ್: ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕಾಂದ್ಾ ಸಂಶೋಧ್ನ್ ನೇಮಾಳ್ಾಂ.

ಎಮ್.

ಎ.

ಲ್ಲಾಂಗೊ ಸಿಾ ಕ್ಸ

(ಪ್ಯನಾ

ಯುನಿವಸಿಾಟಿ) 1985 ಫಸ್‍ಾ ಾ ಕಾೆ ಸ್‍

ಫಸ್‍ಾ ಾ * ಎಮ್. ಫಿಲ್ಡ ಲ್ಲಾಂಗೊ ಸಿಾ ಕ್ಸ (ಪ್ಯನಾ ಯುನಿವಸಿಾಟಿ) 1987

ತಾಚಿಂ ಶಿಕಾಪ್:

*

* ಬ್ಲ. ಎಸಿಸ . (ಮೈಸೂರ್ ಯೂನಿವಸಿಾಟಿ) 1973

* ಬ್ಲ. ಪಎಚ್. (ಜ್ ನ್ ದಿೋಪ ವಿದಾಾ ಪೋಠ್, ಪುಣ) 1976 ಹೈ ಸಕಂಡ್ ಕಾೆ ಸ್‍

*

ಪ.ಎಚ್ಲಡ್ತ.

ಲ್ಲಾಂಗೊ ಸಿಾ ಕ್ಸ

(ಪ್ಯನಾ

ಯುನಿವಸಿಾಟಿ) 1993

ಸಂಶೋಧನ್ ವಾವ್ರರ : 1.

ಎಮ್.ಫಿಲ್ಡ.

ಮಹಾಪಾ ಬಂದ್:

"Konknni Lexicography: A Historical 6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ ಿಂ ಪುಸ್ತ ಕಾಿಂ: 1. 1976

ರಂಗೋತ್

ಪುಸಿ ಕ್ (ಕೊಾಂಕಿಾ

ಸಂಗೋತ್

ಶಿಕಾಿ

ಭಕಿಿ ಕ್ ಗೋತಾಾಂ -

ದೇವನಾಗರಿ ಲ್ಲಪ) - ಪುಣ ಮಾಗ್ಾ

ಪಾ ಕಾಶನ್ 2. 1976 ಾಳ್ಯ್ ಾಂಚಾಂ ರಾಜ್ ಶಿಕಾಿ Survey and Critical assessment of Maffei" (1883)

2. ಪ.ಎಚ್ಲಡ್ತ. ಮಹಾಪಾ ಬಂದ್: : "Format of a Konknni Bilingual Dictionary: Theory and Methodology."

ಪುಸಿ ಕ್ (ಕೊಾಂಕಿಾ ಾಳ್ ಗೋತಾಾಂ - ಕನ್್ ಡ ಲ್ಲಪ) - ಮಂಗುಳ ರ್ ರಾಕೊಾ ಪಾ ಕಾಶನ್

3.

1980

ಜವಿತಾಾಂತಿೆ ಾಂ

ಘಡ್ತತಾಾಂ

(ಕೊಾಂಕಿಾ ಕವಿತಾ - ದೇವನಾಗರಿ ಲ್ಲಪ) ಪುಣ ಮಾಗ್ಾ ಪಾ ಕಾಶನ್

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


4. 1983 ಕಾಜು್ (ಕೊಾಂಕಿಾ

ಕವಿತಾ -

ದೇವನಾಗರಿ ಲ್ಲಪ) - ಪುಣ ಮಾಗ್ಾ ಪಾ ಕಾಶನ್ ಕವಿ

ಪುಸಿ ಕ್ - (ದೇವನಾಗರಿ ಲ್ಲಪ) -

ಪುಣ ಮಾಗ್ಾ ಪಾ ಕಾಶನ್ 6.

1987

ಕೊಾಂಕಿಾ

ವೊಲ್ವೊ ಯ್,

ಲ್ಲಪಕ್)

-

ಗೋಾಂಯ್ಲ್ಾಂ,

"ದೇವನಾಗರಿ ಬರಂವೆೊ ಾಂ

ನೆ"

ಲ್ಲಪಯ್ಲಾಂತ್ -

ಪಣಜ

(ಚಫ್ರಾ

ದೆಕೊೋರ್ಿಚೊ

ನಾಟ್ಕ್,

ದೇವನಾಗರಿ

ಲ್ಲಪಕ್)

-

ಪಣಜ,

ರಾಜ್ಲಂಸ್‍ ವಿತ್ರಣ್ 9. 1989 ಮಾಗಚಾಾಂ ಮಾಗರ್ (ಚಫ್ರಾ

7. 1988 ಸುಣಾಂ ಮಾಜರ್ ಹಾರ್ಿ ದೆಕೊೋರ್ಿ ಚೊ

8. 1989 ತ್ನೆಾಾಂ ತ್ನೆಾಾಂ ಮೊನೆಾಾಂ ಲ್ಲಪಯ್ಲ್ಾಂತ್ರ್ ಕಾನ್ಡ್ತ ಲ್ಲಪ ಥಾಾಂವ್ನ್

ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ ಕೊಾಂಕಿಾ ಕಾಂದ್ಾ

(ಚಫ್ರಾ

ದೇವನಾಗರಿ

ಆಪುಾಾಯ್ ಪಾ ಕಾಶನ್

5. 1984 ಕಾನ್ಡ್ತ ಮಾತಿ ಕೊಾಂಕಿಾ ಶಿಕಾಿ

ಥಾಾಂವ್ನ್

ಏಕಾಾಂಕ್

ನಾಟ್ಕ್, ಲ್ಲಪಯ್ಲ್ಾಂತ್ರ್ ಕಾನ್ಡ್ತ ಲ್ಲಪ

ದೆಕೊೋರ್ಿಚೊ ನಾಟ್ಕ್, ಲ್ಲಪಯ್ಲ್ಾಂತ್ರ್ ಕಾನ್ಡ್ತ

ಲ್ಲಪ

ಥಾಾಂವ್ನ್

ದೇವನಾಗರಿ

ಲ್ಲಪಕ್) ಪಣಜ ರಾಜ್ಲಂಸ್‍ ವಿತ್ರಣ್

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲ್ಲಪಾಂತ್) ಪಣಜ ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ 10.

1990

ಸ್ಚಳ್ಯವಾಾ

ಶಕಾ್ ಾ ಾಂತೆೆ ಾಂ

ಮಾಹ ಭಾರತ್ ಆದಿ ಪವ್ನಾ ಶಿಕಾಿ ಪುಸಿ ಕ್, ಪಣಜ, ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ ಕೊಾಂಕಿಾ

ಕೊಾಂಕಿಾ ಕಾಂದ್ಾ , ದುಸ್ಚಾ ಛಾಪ್ 1996 13. 1992 ಆಕ್ಸ ಲಫಡ್ಾ ಪಾಂತುರ್ ವಾಕಸ ರಿ:

ಕಾಂದ್ಾ

ಇಾಂಗೆ ಷ್-ಕೊಾಂಕಿಾ

11. 1991 ಹಾಸುನ್ ಖೆಳುನ್ ಶಿಕಾಂಯ್ಲ್ಾಂ

ಯುನಿವಸಿಾಟಿ ಪ್ಾ ಸ್‍ಸ

ಲ್ಲಪಾಂತ್)

(ಭುಗ್ಾ ಾಾಂಚಾಂ

ಮುಳ್ಯವೆಾಂ

ಪುಸಿ ಕ್

ದೇವನಾಗರಿ

ಲ್ಲಪಾಂತ್)

ಪಣಜ,

ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ ಕೊಾಂಕಿಾ

ಕಾಂದ್ಾ ,

14.

(ದೇವನಾಗರಿ

ಬಾಂಬಯ್,

1993

ಆಕ್ಸ ಲಫಡ್ಾ

ಭುಗ್ಾ ಾಾಂಚೊ

ಗಣಿತ್

ರ್ಾಂಗ್ತಿ (ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ ಕೊಾಂಕಿಾ

ದುಸಿಾ ಆವತಿಿ 1994, ತಿಸಿಾ 1999

ಕಾಂದಾಾ ಚೊ

12. 1991 ಹಾಸುನ್ ಖೆಳುನ್ ಶಿಕಾಂಯ್ಲ್ಾಂ

ಪಣಜ, ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ ಕೊಾಂಕಿಾ

ಶಿಕ್ಷಕಾಾಂಚಾಂ

ಆನಿ

ಕೊಾಂಕಿಾ ಾಂತ್, ಆವಯ್-

ಾಪಾಾಂಯಿೊ ನೇಮಾವಳ್ (ದೇವನಾಗರಿ

ಗಣಿತ್ ದೇವನಾಗರಿ

ನೇಮಾವಳ್ ಲ್ಲಪಾಂತ್)

ಕಾಂದ್ಾ , ಸುರ್ಧ್ರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದುಸಿಾ ಆವತಿಿ 2000

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


15. 1994 TSKK Linguistic Glossary English-Konknni & Konknni-English ಪಣಜ, ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ ಕೊಾಂಕಿಾ ಕಾಂದ್ಾ .

16.

18. 2002 ಕೊಾಂಕಿಾ

ಬರಂವಿೊ

ಪಾ ಮಾಣ್

ರಿೋತ್ (ದೇವನಾಗರಿ ಲ್ಲಪಾಂತ್) ಆಲ್ವಾ ಪ್ವೊಾರಿಾಂ

ತೋಮಸ್‍

ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ

ಕೊಾಂಕಿಾ ಕಾಂದ್ಾ . ಸುರ್ಧ್ರ್ಲಲ್ಲೆ ಕೃತಿ 2008

2000

ಹಾಸುನ್

ಗ್ವಾಂಯ್ಲ್ಾಂ (ಕೊಾಂಕಿಾ

ಖೆಳುನ್

ಾಳ್ ಗೋತಾಾಂ

ಆನಿ ಭುಗ್ಾ ಾಾಂಚ ಕವಿತಾ ದೇವನಾಗರಿ ಲ್ಲಪಾಂತ್)

ಆಲ್ವಾ

ಪ್ವೊಾರಿಾಂ,

ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ ಕೊಾಂಕಿಾ ಕಾಂದ್ಾ .

17. 2001 ಕೊಾಂಕಿಾ

ಬರಂವಿೊ

ರಿೋತ್

ಲ್ಲಪಾಂತ್)

(ಕಾನ್ಡ್ತ

ಪ್ವೊಾರಿಾಂ ಕೊಾಂಕಿಾ ಕಾಂದ್ಾ .

ತೋಮಸ್‍

ಪಾ ಮಾಣ್ ಆಲ್ವಾ ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ

19. 2002 ಚಪುಾಟ್ಕಾಂ (ದೇವನಾಗರಿ ಆನಿ ಕಾನ್ಡ್ತ ಲ್ಲಪಾಂತ್) ಮುಾಂಬಯ್ ದಿವೊ ಪಾ ಕಾಶನ್ 20. 2005 ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ ಕೊಾಂಕಿಾ ಕಾಂದ್ಾ

ರೋಮಿ

Orthography:

ಲ್ಲಪ

Konknni

in

((TSKK Roman

script), ಆಲ್ವಾ ಪ್ವೊಾರಿಾಂ ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ ಕೊಾಂಕಿಾ ಕಾಂದ್ಾ .

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


21. 2005 ಜುದಾಸ್‍ (ಕೊಾಂಕಿಾ ನಾಟ್ಕ್:

ಕಾನ್ಡ್ತ

ಲ್ಲಪ)

ಏಕಾಾಂಕ್ ಮಂಗುಳ ರ್

ಮಾರಿಯೋಳ ಎಾಂಟ್ರ್ಲಪ್ಾ ೈಸಸ್‍

24. 2008 ತಿಚಾ (ಕೊಾಂಕಿಾ

ಮಣಾಾ ಉಪಾಾ ಾಂತ್

ಕಾದಂಬರಿ)

ಬನ್ವೆಾಂಚರ್

ಡ್ತಪಯ್ಲತಾ

ಲ್ಲಪಯ್ಲ್ಾಂತ್ರ್ ಕೆಲ್ವೆ 22. 2007 ಜುದಾಸ್‍ (ಕೊಾಂಕಿಾ ನಾಟ್ಕ್:

ರೋಮಿ

ಪ್ವೊಾರಿಾಂ,

ಲ್ಲಪ)

ತೋಮಸ್‍

ಬರಯ್ಲ್ಾ ರ್

ಏಕಾಾಂಕ್ ಆಲ್ವಾ

ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ

ಥಾಾಂವ್ನ್

ಕಾನ್ಡ್ತ

ಸಂಪಾದ್ನ್

ರೋಮಿ ಲ್ಲಪ ಲ್ಲಪಕ್

ಕೆಲ್ವೆ .

ಆನಿ

ಮಂಗುಳ ರ್,

ಕನಾಾಟ್ಕ ಕೊಾಂಕಿಾ ರ್ಹತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕೊಾಂಕಿಾ ಕಾಂದ್ಾ . 25. 2008 ಕನ್್ ಡ್ ಲ್ಲಪಯ್ಲಾಂತ್ ಕೊಾಂಕಿಾ 23. 2007 ಹಾರ್ತ್, ಗ್ಯ್ಲ್ತ್, ನಾಚತ್

ಬರಂವಿೊ

(ಕೊಾಂಕಿಾ

ಕನಾಾಟ್ಕ ಕೊಾಂಕಿಾ ರ್ಹತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಲ್ಲಪಾಂತ್)

ಾಳ್ ಆಲ್ವಾ

ಗೋತಾಾಂ

ಮಂಗುಳ ರ್

ಪ್ವೊಾರಿಾಂ,

ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ ಕೊಾಂಕಿಾ ಪುನ್ರ್ ಛಾಪ್ 2009

ರೋಮಿ

ಪಾ ಮಾಣ್ ರಿೋತ್.

ಕಾಂದ್ಾ ,

26. 2008 ಭಕಿಿ ಸ್ಚಭಾಣ್ (ಜತ್ ನಾಸಿೊ ಾಂ ಕೊಾಂಕಿಾ

ಭಕಿಿ ಕ್

ಗೋತಾಾಂ,

ರೋಮಿ

ಲ್ಲಪಾಂತ್) ಮಜೋದ್ಾ, ಕಿೊ ೋನಿ ಪ್ಾ ಡಕ್ಷನ್ಸ 11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


27. 2009 ಮುಮುಾರೆ (ಕೊಾಂಕಿಾ ಕವಿತಾ

ರೋಮಿ ಲ್ಲಪಾಂತ್) ಪಣಜ, ದ್ಲಾಾ ದೊ ಕೊಾಂಕಿಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 28. 2010 ರೋಮಿ ಲ್ಲಪಯ್ಲಾಂತ್ ಕೊಾಂಕಿಾ

31.

ಬರಂವಿೊ

ಪಾ ಮಾಣ್

ಪಾ ಮಾಣ್ ರಿೋತ್.

ಪಣಜ,

2013

ಆಮಿೊ

ಭಾಸ್‍

ಬರಂವೆೊ

ರಿೋತ್

((The

Standard

Roman

Konknni)

Orthography

ದ್ಲಾಾ ದೊ ಕೊಾಂಕಿಾ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಪಣಜ,

29. 2011 ಹಾಸುನ್ ಖೆಳುನ್ ಶಿಕಾತ್

of

ದ್ಲಾಾ ದೊ

ಕೊಾಂಕಿಾ

ಅಕಾಡೆಮಿಚೊಾ

(ಕಜ ಭುಗ್ಾ ಾಾಂಕ್ ಕೊಾಂಕಿಾ ಪಾಾ ಥಮಿಕ್, ರೋಮಿ ಲ್ಲಪಾಂತ್) ಪಣಜ, ಾಾ ಡ್ಲೇ

32. 2014 ಆಮಿೊ

ಪಬ್ಲೆ ಷಾಂಗ್ ಹೌಜ್

ವಗ್ಾಚಾ

ಭಾಸ್‍: 1 (ಪಯ್ಲ್ೆ ಾ

ವಿದಾಾ ರ್ಾಾಂಕ್

ರೋಮಿ

ಲ್ಲಪಾಂತ್ ಪಾಾ ಥಮಿಕ್ ಕೊಾಂಕಿಾ ) ಪಣಜ, 30. 2012 ಈಸ್ಚಪಾಚೊಾ

ಕಾಣಿಯ

ಾಾ ಡ್ಲೇ ಪಬ್ಲೆ ಷಾಂಗ್ ಹೌಜ್

(ಈಸ್ಚಪಾಚೊಾ 100 ವೊಪಾರಿ ರೋಮಿ ಲ್ಲಪಾಂತ್) ಪಣಜ, ದ್ಲಾಾ ದೊ ಕೊಾಂಕಿಾ

33. 2015 ಪಾ್ಸಿಿ ನಾಚಾಂ ಫುಲ್ಡ: ರ್ಾಂತ್

ಅಕಾಡೆಮಿ

ಮೇರಿಯ್ಮ್ (ರ್ಾಂತ್ 12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಾವೊಡ್ತಾ

ಮೇರಿಯ್ಮ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್

ಾವೊಡ್ತಾಚ


ಕಾನ್ಡ್ತ

ಲ್ಲಪಾಂತ್

ಮಂಗುಳ ರ್,

ಜಣಾ

ಕನಾಾಟ್ಕ

ಚರಿತಾಾ ) ಆಪ್ಸಿ ಲ್ಲಕ್

ಕಾಮೆಾಲ್ಡ ಮೇಳ್ಯಚಾಂ ಪ್ಾ ವಿನ್ಸ

ಆಪ್ಸಿ ಲ್ಲಕ್

ಕಾಮೆಾಲ್ಡ

ಮೇಳ್ಯಚ ಘಡ್ಗಾ ನ್ಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ (ಮದ್ರ್ ವೆರೋನಿಕಾಚ ಚರಿತಾಾ ,

ಕೊಾಂಕಿಾ ಾಂತ್

ರ್ಾ ಪಕಿ

ಕಾಮೆಾಲ್ಡ ಮೇಳ್. ಮಂಗುಳ ರ್:

ಜಣಾ

ಆಪ್ಸಿ ಲ್ಲಕ್ ಕಾನ್ಡ್ತ ಲ್ಲಪಾಂತ್)

ಕನಾಾಟ್ಕ

ಪ್ಾ ವಿನ್ಸ ,

ಆಪ್ಸಿ ಲ್ಲಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್ಡ ಮೇಳ್ ಲೇಖನಿಂ: ಲಾಗಾಂ ಲಾಗಾಂ 50 ಸಂಶೋಧಕ್

ಆನಿ ಜನ್ಾಲಾಾಂನಿ ರಾಕೊಾ , ಕೊಾಂಕಣ್ ಟ್ಕಯ್ಮ ಸ , ವಾಾಂಗ್ , ಅಮರ್ ಕೊಾಂಕಿಾ , ಸ್ಚದ್ ಆನಿ ಕೊಾಂಕಿಾ ವಿಶೊ ಕೊೋಶ್. ತಿಾಂ

34. 2015 ಮದ್ರ್ ವೆರೋನಿಕಾ (18231906):

ಲೇಖನಾಾಂ ವಿವಿಧ್ ಕೊಾಂಕಿಾ ಪುಸಿ ಕಾಾಂನಿ

ಸಭಾರ್ ಆರ್ತ್ ಜಲಾೆ ಾ ನ್ ತಾಾಂಚೊ ಸಂಪ್ಯಣ್ಾ

ವಿವಿರ್

ಹಾಾಂಗ್ಸರ್

ದಿೋಾಂವ್ನ್ ನಾ. ಕವಿತಾ: 200 ವಯ್ಾ ಕವಿತಾ ವಿವಿಧ್ ಕೊಾಂಕಿಾ ಜನ್ಾಲಾಾಂನಿ ಪಗಾಟ್ ಜಲಾಾ ತ್

ರೇಡಿಯೊ: ರೇಡ್ತಯ ಸಂವಾದ್, ಕವಿತಾ ವಾಚನ್, 13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂದ್ಶಾನಾಾಂ,

ರೇಡ್ತಯ

ಅಖಿಲ್ಡ

ಮಂಗುಳ ರ್

ಭಾರತ್

ಆನಿ

ಯೂಟ್ಯಾ ಾರ್ ಪಳ್ವೆಾ ತಾ.

ಪಣಜ ಆಡಿಯೊ

ಕಾಂದಾಾ ಾಂತ್ ಪಂಗಡ್ ಸಂವಾದ್.

ಕಾಾ ಸೆಟ್್ ,

ಸ್ಟೋಡಿ

ಆನಿ

ಡಿೋವಿಡಿ: ದೂರ್‌ದರ್ಗನ್ ಆನಿ ಕೇಬ್‍್‌್ ಟೋವಿ ಅ.

ಛಾನೆಲಿಂ:

"ಹಾಸುನ್

ಖೆಳುನ್

ಗ್ವಾಂಯ್ಲ್ಾಂ"ಚಾಂ ಉತಾಾ ಾಂ ಆಡ್ತಯ ಕವಿತಾ

ವಾಚನ್,

ಸಂವಾದ್,

ಸಂದ್ಶಾನಾಾಂ

ಆನಿ

ಸಂವಾದಾಾಂನಿ

ಪಾತ್ಾ

ದೂರ್ಲದ್ಶಾನ್, ಪಣಜ ಗಾಂಯ್ಲ್ೊ ಾ

ಪಂಗ್್ ಆನಿ

ಕಬ್ಲಲ್ಡ

ಕಾಾ ಸಟ್ಸ ಭಾಗ್ 1 (1994 ಆನಿ ಭಾಗ್ 2

(2000). ಹಾಾಂತುಾಂ ಆರ್ತ್ ಭುಗ್ಾ ಾಾಂಚ

ಘೆತಾೆ

ನ್ಸಾರಿ

ಇತ್ರ್

ಪಯ್ಲೆ ಾಂಚಾ

ಟಿೋವಿ

ಗೋತಾಾಂ

ಶ್ಯಲಾಕ್

ತ್ಸಾಂತ್

ವೆಚಾ

ಪಾಾ ಥಮಿಕ್

ಶ್ಯಲಾಚಾ ಭುಗ್ಾ ಾಾಂಕ್ ಶಿಕೊಾಂಕ್

ಛಾನೆಲಾಾಂಚರ್ ಆ. "ಭಕಿಿ ಸ್ಚಭಾಣ್"ಚಾಂ ಉತಾಾ ಾಂ ಸಿೋಡ್ತ

2018

ಇಸೊ

ಥಾಾಂವ್ನ್ ,

ಸದಾಾಂನಿೋತ್

ಭಾಗ್ 1 (1995), ಭಾಗ್ 2 (2000) ಆನಿ

ಕೊಾಂಕಿಾ ಕಾಯ್ಾಕಾ ಮಾಾಂ CCRTV ಚರ್,

ಭಾಗ್ 3 (2004).

ಹಾಾಂತುಾಂ ಆರ್ತ್

ಗಾಂಯ್ಲ್ಾಂತ್.

ಕೊಾಂಕಿಾ

ಕಂತಾರಾಾಂ,

ಶಿಪಯ್ಲಾಂತಿೆ ಾಂ

ಆಜ್

ಪಯ್ಲ್ಾಾಂತ್

ಮೊತಿಯ್ಲ್ಾಂ

131

ಪಾ ಕರಣಾಾಂ, ಭಕಿಿ ಲಾಹ ರಾಾಂ 26 ಜತಿಕ್ ಲಾಗು

ನಾಸಿೊ ಾಂ

ಭುಗ್ಾ ಾಾಂ್ಾಂ

ಭುಗ್ಾ ಾಾಂಚಾಂ

ಜಾಂ

ಆಯ್ ವೆಾ ತ್ ವ ಗ್ವೆಾ ತ್ ಖಂಚಾ ಯ್ ಜತಿ-ಕಾತಿಚಾ ಲ್ವೋಕಾನ್.

ಕಂತಾರಾಾಂ, ಆಾಂಗಣ್

ಕಂತಾರಾಾಂ,

13

ಕೊಾಂಕಿಾ

ಶಿಕಾ 21 ಪಾ ಕರಣಾಾಂ, ಕೊಾಂಕಿಾ ಭಾಸ್‍ 13 ಪಾ ಕರಣಾಾಂ.

ಭಕಿಿ ಕ್

ಹಾಂ

ಇ.

ತೋಮಸ್‍

ಸಿಾ ೋಫನ್

ಕೊಾಂಕಿಾ

ಕಾಂದಾಾ ಚಾ ಕೊಾಂಕಿಾ ಪಾಾ ಥಮಿಕ್ ಶಿಕಾಿ ಸಿೋಡ್ತಾಂಕ್ ತಾಳ ದಿಲಾ (2006)

ಸವ್ನಾ 14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಾಚಪ್ ವಿವಿಧ್ ರಾಷಾ ರೋಯ್ ಆನಿ ಅಾಂತ್ರಾಾಷಾ ರೋಯ್

ಸಮೆಮ ೋಳ್ಯಾಂನಿ,

ವಿಚರ್ಲಗೋಷಠ ಾಂನಿ

ಆನಿ

ಕಾಮಾಶ್ಯಲಾಾಂನಿ.

ಈ. "ಹಾಾಂವ್ನ ಆನಿ ಮಹ ಜ ದೇವ್ನ"

ಎಮ್.ಪ.3ಕ್ ಉತಾಾ ಾಂ ಬಸಯ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂತ್ (2008) ಉ. ಭಾವರೂಪ್ ಆನಿ ದಿಗದ ಶಾನ್ ದಿಲಾಾಂ ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ ಕೊಾಂಕಿಾ

ಕಾಂದ್ಾ

ದ್ಶಾನ್ ಡ್ತೋವಿಡ್ತಕ್ (2008)

ಶಿಕ್ಷಕಾಾಂಕ್,

ಪ್ೋಸ್‍ಾ

ಪಾಠ್

ಗ್ಾ ಜುಾ ಯ್ಲಟ್

ಆನಿ

ಆರ್

ಕೆಲಾಾ ತ್,

ವಿಚರ್ಲಗೋಷಾ , ವಿಚರ್ ಸಂಕಿರಣಾಾಂ

ಆನಿ ಕಾಮಾಶ್ಯಲಾಾಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿದಾಾ ರ್ಾಾಂಕ್

ಮಾಾಂಡನ್

ಹಾಡ್ಗೆ ಾ ಾಂತ್.

ಸಮೆಮ ೋಳ್ಯಾಂನಿ, ವಿಚರ್ಲಗೋಷಠ ಾಂನಿ

ಭಾರತಾಾಂತ್ ಪಾತ್ಾ ಘೆವಪ್. ಉ.

ಕೊಾಂಕಿಾ

ಭಾಶ್ಯಶ್ಯರ್ಿ ರಚರ್

ಸಂಶೋಧ್ನ್

ಪತಾಾ ಾಂ

ವಾಚುಾಂಕ್

ಜಪಾನಾಕ್

ದೊೋನ್

ಪಾವಿಾ ಾಂ

ಸಂಶೋಧ್ನ್

ಮಾಗ್ಲಾದ್ಶಾಕ್ ಆನಿ ವಿಷಯ್ ವಿದಾೊ ನ್

ಕೊಾಂಕಿಾ ಭಾಷಾಂತ್.

ಸಮಾಜಕ್

ಅಾಂತ್ಜಾಳ್ಯ

ಮುಖಾಂತ್ಾ ಕೊಾಂಕಿಾ ಚೊ ಪಾ ರ್ರ್ ಕರಿತ್ಿ ಆರ್. ಪ್ರ ರ್ಸ್ತ್ತ ಾ :

2004:

ದಿವೊ

ಮುಾಂಬಯ್ಲ್ೊ ಾ ಥಾಾಂವ್ನ್ .

ಆ. ಗೋವಾ ಯುನಿವಸಿಾಟಿಾಂತ್ ಮಾಜ ಪಎಚ್.ಡ್ತ.

ಜಮಾತಿಾಂನಿ,

ಊ.

ಗ್ಾ ಜುಾ ಯ್ಲಟ್ ವಿದಾಾ ರ್ಾಾಂಕ್

ಕೊಾಂಕಿಾ

ಕೊಾಂಕಣಿ

ಆಪಯಿ್ೆ ಾಂ ಆರ್.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಚಟುವಟಕೊ: ಅ.

ಈ.

25,000

ಹಾಾ ನ್ಗದ ,

2004 ದಿವೊ

ಪಾ ಶಸಿಿ ಹಫ್ರಿಳ್ಯಾ

ಪಾ ಶಸಿ ಾಂತ್ ಆಸೆ ಶ್ಯಲ್ಡ,

ರು.

ಯ್ಲ್ದಿಸಿಿ ಕಾ,

ರ್ಾಂಪಾ ದಾಯಿಕ್ ದಿವೊ ಆನಿ ಫಳ್ಯಾಂ ಥಾಲ್ಲ. 2008: ಬೂಾ ನೊ ಎಡ್ಗೊ ಡ್ಚಾ ಸ್ಚೋಜ

ಇ. ಉಪನಾಾ ಸ್‍, ಸಂವಾದ್, ಪೇಪರಾಾಂ

ಲಾದೊಸಿಿ ಕ್ ಸನಾಮ ನ್, ಜವಿತ್ ಕೊಾಂಕಿಾ ಹಫ್ರಿ ಾ ಳ್ಾಂ ಥಾಾಂವ್ನ್ ಗೋವಾ.

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಪಾ ಶಸಿ


ಸಂಗಾಂ

ಶ್ಯಲ್ಡ,

ಯ್ಲ್ದಿಸಿಿ ಕಾ

ಆನಿ

ಸಂಪಾದಕ್:

ಮಾನ್ಲಪತ್ಾ . ಸ್ಚೋದ್ ತೋಮಸ್‍ ಸಿಾ ೋಫನ್ಸ ಕೊಾಂಕಿಾ 2009: ಶಣಯ್ ಗೋಾಂಯ್ಲಾಬ್ ಪಾ ಶಸಿಿ

ಕಾಂದ್ಾ ಬು್ಟಿನ್ ಅಾಂಕೊ 9 ಆನಿ 13

ವಾವಾಾ ಡ್ಗಾ ಾಂಚೊ

ತೆಾಂ 16 ಆನಿ ಅಾಂಕೊ 23.

ಹಫ್ರಿ ಾ ಳ್ಾಂ. 10,000,

ಈಷ್ಾ

ಪಾ ಶಸಿ

ಶ್ಯಲ್ಡ,

ಕೊಾಂಕಿಾ

ಬರಾಬರ್ ಯ್ಲ್ದಿಸಿಿ ಕಾ

ರು. ಆನಿ

ಸ್ಮಾಜಿಕ್ ಸೇವಾ:

ಮಾನ್ಲಪತ್ಾ . ಅ. 1975 ಇಸೊ 2011: ದ್ಲಾಾ ದೊ ರ್ಹತ್ಾ

ಪುರರ್್ ರ್

ಆರ್ಧ್ರಾನ್

ಥಾಾಂವ್ನ್ ಮಿತಾಾ ಾಂಚಾ ವಿವಿಧ್

ದ್ಲಾಾ ದೊ ಕೊಾಂಕಿಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾಾಂವ್ನ್ ,

ತಾಾಂಚಾಂ

ಗೋವಾ.

ಅಾಂಡರ್ಲಗ್ಾ ಜುಾ ಯ್ಲಟ್

ಪಾ ಶಸಿ

ಸಂಗಾಂ

ಶ್ಯಲ್ಡ,

ಯ್ಲ್ದಿಸಿಿ ಕಾ, ಮಾನ್ ಪತ್ಾ ಆನಿ ರು.

ವಿದಾಾ ರ್ಾಾಂಕ್

ಹೈಸೂ್ ಲ್ಡ

ಆನಿ ಶಿಕಾಪ್

ಸಂಪಂವ್ನ್ ಆರ್ಾಕ್ ಕಮಕ್.

25,000. ಆ. ಜಿಣ್ಯಾ ಸಿಂದೆಪ್ಣ್:

ಕಟ್ಕಮ ಾಂಕ್

ಥೊಡ್ಗಾ

ವಾಾಂಟ್ಕಾ ಚ ಆರ್ಾಕ್ ಸಹಾಯ್.

ರಾಕೊಾ , ಮಂಗುಳ ರ್; ಮಂಡಳ್,

ದುಾಳ ಾ

ಕೊಾಂಕಿಾ

ಗೋವಾ;

ಭಾಷ್ಟ

ಇಾಂಡ್ತಯ್ನ್

ಇ.

ದುಾಳ ಾ

ಕಟ್ಕಮ ಾಂಕ್

ಘರಾಾಂ

ಾಾಂದ್ಪ್

ಲ್ಲಾಂಗೊ ಸಿಾ ಕ್ ಎಸ್ಚೋಸಿಯಶನ್, ಪುಣ;

ಇಾಂಟ್ರ್ಲನಾಾ ಶನ್ಲ್ಡ

ಜನ್ಾಲ್ಡ

ಡ್ಗಾ ವಿೋಡ್ತಯ್ನ್

ಒಫ್

ಲ್ಲಾಂಗೊ ಸಿಾ ಕ್ಸ ,

ಟಿಾ ವೆಾಂಡಾ ಮ್;

ಪಂಚ್ ದಾಯಿ,

ಈ.

ಯುವಜಣಾಾಂಕ್

ಪಾಾ ಯ್ಲರ್ಿ ಾಂಕ್

ಸಲಹಾ

ಆನಿ ಆನಿ

ಮಾಗ್ಲಾದ್ಶಾನ್

ಮಣಿಪಾಲ್ಡ; ಮರಾರ್ ಅಭಾಾ ಸ್‍ ಪತಿಾ ಕಾ, ಪುಣ;

ಕನಾಾಟ್ಕ್

ಕೊಾಂಕಿಾ

ಹಾಾ

ಮಹಾ ಯ್ಲ್ಜಕಾನ್ ಕೊಾಂಕಿಾ ಕ್

ಬರಯ್ಲ್್ ರಾಾಂಚೊ ಏಕಾಿ ರ್, ಮಂಗುಳ ರ್;

ಆನಿ ಕೊಾಂಕಿಾ

ದ್ಲಾಾ ದೊ ಕೊಾಂಕಿಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಗೋವಾ;

ಕೆಲಾಾಂ

ಅಖಿಲ್ಡ

ಹಾತಾಚಾಂ ಬಟ್ಕಾಂ ವೊಳನ್ ಗ್ಲ್ಲಾಂ.

ಭಾರತ್

ಸಂಘಟ್ಣ್.

ಕೊಾಂಕಿಾ

ಲೇಖಕ್

ತೆಾಂ

ಲ್ವೋಕಾಕ್ ಕಿತೆಾಂ ಸವ್ನಾ ಬರವ್ನ್ ಾಂಚ್

ಮಹ ಜಾ

ಹೊ ದಿೋರ್ಕ್ ಕಿತಿೆ ಾಂ ವರಾಾಂ ವಾವ್ನಾ ಕತಾಾ 16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಮಹ ಳ್ಯಳ ಾ ಚೊಚ್

ಹಸ್ಚಪ್


ಮಾಹ ಕಾ ಕಿತೆಾಂಚ್ ಕಳ್ಯನಾ. ಏಕಾ

ವಿೋರಾಕ್

ಪಂಗ್್ ಾಂನಿ

ಕಿತಾೆ ಾ

ಸನಾಮ ನ್

ಅಸಲಾಾ ಜಣಾಾಂನಿ,

ಕೆಲಾ,

ಮಾನ್

ಮೊವಾಳ್ ಕಾಳ್ಯೆ ಚಾಂ. ಕೊಾಂಕಿಾ ಕ್ ಆನಿ

ಅತ್ಾ ಗತ್ಾ

ತಾಾಂಕಾಾಂ

ಅಸ್ ವಿೋರ್ ಜಾಂವಾ್ ರ್ತ್

ಆಮಿಾಂ

ಮಾನುನ್

ದಿಲಾ ಆನಿ ಮಾನ್ಾ ತಾ ವಾಾಂಟ್ಕೆ ಾ ? ಹಾಾ

ಘೆಾಂವ್ನ್ ಅರ್ಧ್ರ್ ದಿಾಂವಿೊ

ಸವಾಲಾಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ಜವಾಬ್ ಆರ್?

ಆರ್.

ಆನಿ ತ್ರಿೋ ಹೆಾಂ ವಿೋಜ್ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್

ತಾಚಾ

ತ ಮಾನ್ ತಾಕಾ ತುಥಾಾನ್ ಮೆಳಾ ಲ್ವ

ಸವಾಯ್ ಯ್ಶ್ ಆಶೇತಾ ಆನಿ ಬರೆಾಂ

ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಭವಾಾಸುಾಂ?

ತಾಚ

ಮಾಗ್ಿ . ಆಪ್ೆ 70ವೊ ಜನ್ನ್ ದಿವಸ್‍

ಬರವಾಿ , ಶಿಕಾಿ ಸಕತ್ ಭಾರಿಚ್ೊ ವಿಶೇಷ್.

ಭಾರಿಚ್ೊ ರ್ದೆಪಣಿಾಂ, ಕಿತೆಾಂಚ್ ದಾಾಂಗಾ

ವರ್ಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮಹ ಳ್ಯಳ ಾ ಪರಿಾಂ ತಾಚಾಂ

ಫ್ರರಾಯ್ಲ್್ ರ್ಿ ಾಂ ಹಾಾ ಚ್ 2021 ಫೆಬ್ರಾ ರ್

ಪುಸಿ ಕಾಾಂ

25 ವೆರ್ ಆಚರಿಲಾೆ ಾ

ಸದಾಾಂನಿೋತ್ ತಾಚೊಾ

ಪಗಾಟ್

ಜಲಾಾ ಾಂತ್.

ಕೊಾಂಕಿಾ

ಚಟ್ಕವಟಿಕೊ

ಚುಕ್ಲಲ್ವೆ ಾ ಚ್ೊ

ನಾಾಂತ್

ತಿ

ಸಂಗತ್ ವಾಚಿ ಲಾಾ ಾಂ ವಿಜಮ ತಾಯ್ಲ್ಿ .

ಅತಿೋ ಗಜ್ಾ

ವಿೋಜ್ ದೊತರ್ ಾಪಾಕ್ ಮುಖೆ ಾ

ಜೋವನಾಾಂತ್

ತಾಕಾ ದೇವ್ನ

ಆನೆಾ ೋಕ್ 50 ವರ್ಾಾಂಚ ಾಳ್ವೊ ದಿೋಾಂವ್ನ ಆನಿ ಕೊಾಂಕಿಾ ರ್ಹತ್ಾ -ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶತಾಾಂತ್ ತಾಚ

ಕೃಷ

ರಭರ್ನ್

ಮುಖರುನ್

ವಚುಾಂ. ಇತೆ

ಮಹಾನ್

ವಿದಾೊ ನ್

ದೊ|

ಪಾ ತಾಪಾನಂದ್ ನಾಯ್್ ತ್ರಿೋ ತಾಚಾಂ

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಜೋವನ್ ಭಾರಿಚ್ೊ ಸರಳ್, ರ್ಧಾಂ-ಸುಧಾಂ -----------------------------------------------------------------------------------------

ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಪಾಪಾಾ ಚೆರ್ ಖೆಳ್‍ಲಲೊ ತಮಾಸೊ ಮಾರ್ಚ್ 6 ವೆರ್, ಮ್ಹ ಜೊ ಪಾಪಾಾ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಲೊ (24-2-1920 - 6-32005) ಚೊ 16ವೊ ರ್ವರ್ಷ್ಕ್ ದಿವಸ್. ತೊ ಪುಣೆಂತ್ ಮ್ರಣ್ ಪಾವೊೊ ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ನಿಕೆಪಿಲ್ಲೊ ಸೆಂತಾಕ್ರು ಜ್ ಈಶಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಲೀನಾ ಇಗರ್್ೆಂತ್. ತೊ ಮೆಂಬಂಯ್್ 42 ವಸ್ೆಂ ಜಿಯೆಲೊ ಆನಿ ತೊ ಮೆಂಬಯ್ಚ್ಯ ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ . ತಾಕಾ ಮೆಂಬಯ್ ಸೊಡ್್ ವಚೊೆಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ೊ ೆಂ, ಹೆಂವೆೆಂ ತಾಕಾ ಪಾಟೆಂ ಗಾೆಂರ್ವೆಂತ್ ವಚೊನ್ಸ

ರಾವೊೆಂಕ್ ಪಯ್ಚ್್ೆಂತ್.

ವೊತಾ್ ಯ್

ಕತಾ್

ಮ್ಹ ರ್್ ಲಾಗೆಂ ಸಭಾರ್ ಲಾಹ ನ್ಸ ಕಾಣಿಯೊ ಆಸತ್ ಮ್ಹ ಜ್ಯ್ ಪಾಪಾಾ ಕ್ ಲಗ್ ಜ್ಯಲೊೊ ್ . ಆಜ್ ಹೆಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯ ್ ಲಾಗೆಂ ಸೆಂಗಾ್ ೆಂ ಏಕ್ ಮ್ಹ ಜ್ಯ್ ಪಾಪಾಾ ಚೆರ್ ಖೆಳ್‍ಲಲೊೊ ಆಕರ್ಷ್ಕ್ ತಮಾಸೊ ಹೆಂವ್ ದುಸು ್ ಕಾೊ ಸೆಂತ್ ಆಸ್ ನಾ. ಮ್ಹ ಜೊ ಪಾಪಾಾ ಮೆಂಬಂಯ್್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸೊೊ . ಮ್ಹ ಜಿ

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಮಾಾ ಆಮ್ಚ್ಯ ್ ಬರಾಬರ್ ಆಮಾಯ ್ ನರ್ವ್ ಹಳ್ಳ ೆಂತ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಳ (ತೆನಾ್ ೆಂ ದಕಿ ಣ್ ಕನ್ ಡ ಜಿಲೊೊ ) ಹೆಂವ್, ಮ್ಹ ಜಿ ಧಾಕ್ರು ಲ್ಲ ಭಯ್್ ರ್ನೆವಿವ್ ಆನಿ ಭಾವ್ ರ್ವಲೆರಿಯನ್ಸ (ದುಸು ೆಂ ಭಾೆಂರ್ವಡ ೆಂ ಫ್ೊ ೀರಿನ್ಸ ಆನಿ ಜ್ಯನ್ಸ ತೆನಾ್ ೆಂ ಜಲೊಾ ೆಂಕ್ ನಾಸೊ ೆಂ). ಪಾಪಾಾ ತೆನಾ್ ೆಂ ರರ್ರ್ ಗಾೆಂರ್ವಕ್ ಆಯಿಲೊೊ ದೀನ್ಸ ವಸ್ೆಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿು 21 ವ 22 ದಿಸೆಂಚೆ್ ರರ್ರ್. ತಾಣೆಂ ಪಯ್್ ಕಚೆ್ೆಂ ಆಸ್ೊ ೆಂ ಮೆಂಬಯ್ ಥೆಂವ್್ ರೈಲಾರ್ ಬ್ರು ಡ್ೇಜಿಚೆರ್ ಮೀರಜ್ ಪಯ್ಚ್್ೆಂತ್, ಉಪಾು ೆಂತ್ ರೈಲ್ ಬದುೊ ನ್ಸ ಹರಿಹರ್ ಪಯ್ಚ್್ೆಂತ್ ಮೀಟರ್ೇಜಿಚೆರ್. ಹರಿಹರ್ ಥೆಂವ್್ ತೊ ಕ್ರೆಂದಾಪುರಾಕ್ ಬಸ್ ರ್ ಪಯ್್ ಕತಾ್ಲೊ. ಉಪಾು ೆಂತ್ ರೆಂದಾಯೆಚಿ ಗಂಗೊಳ್ಳಳ ನಂಯ್ ಉತೊು ನ್ಸ ಆನಿ 600 ಮೀಟರಾೆಂ ಚಲೊನ್ಸ ತೊ ಘರಾ ಪಾರ್ವ್ ಲೊ. ತಾಕಾ ಹ್ ಪಯ್ಚ್್ ಕ್ ಏಕೆ್ ರ್ವಟೆಕ್ ತೀನ್ಸ ದಿೀಸ್ ಲಾಗಾ್ ಲೆ. ಪಾಟೆಂ ವೆತಾನಾ ತೆೆಂ ಪಯ್್ ಸೆಂಗ್ಯ ೆಂ ನಾಕಾ. ಹರಿಹರ್ ಥೆಂವ್್ ಮೆಂಬಯ್ ತೊ ರೈಲಾರ್ ರ್ರಾಲ್ ಕಂಪಾರ್್ಮ್ಚ್ೆಂ ಟೆಂತ್, ಪಯ್್ ತಾಚೆೆಂ, ಥೊಡೆ ಪಾವಿು ೆಂ ಉಭೊರ್ಚಯ ರಾವೊನ್ಸ ದಿೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್!!! ತೊ ರರ್ರ್ ಗಾೆಂರ್ವಕ್ ಯೆತಾಸ್ ನಾ, ತೊ ಆಮಾಕ ೆಂ ರಚಿೀಕ್ ಕೇಕ ಹಡ್ಟು ಲೊ ಪಾಸ್ ಬೇಕರಿ ಥೆಂವ್್ , ಮೆಂಬಯ್ ಹಲಾಾ , ವಿವಿಧ್ ಥರಾೆಂಚೊ್ ಬಿಸ್ಕಕ ತೊ್ , ಲುಗಾರ್ ವಸ್ ರೆಂ ಶೆಂವಂವ್ಕ , ಆನಿ ಸಭಾರ್ ವಸ್ಕ್ . ಆಮೆಂ ತಾಚ್ಯ್ ಯೆಣ್ಯ್ ಕ್ ರಾಕೊನ್ಸ ರಾರ್ವ್ ಲಾ್ ೆಂವ್. ಸಂಪಕ್್ ಕಚೊ್ ಆಸೊೊ ಫಕತ್

ಇನೆೊ ೆಂಡ್ ಪತಾು ೆಂಚೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ತಪಾಾ ಲ್ ಖಾತಾ್ ಚ್ಯ್ . ಹೆಂವ್ ಮ್ಮಾಾ ಚಿೆಂ ಪತಾು ೆಂ ಪಾಪಾಾ ಕ್ ಪೀಸ್ು ಕತಾ್ಲೊೆಂ ಆನಿ ಪಾಪಾಾ ಚಿೆಂ ಪತಾು ೆಂ ಘರಾ ಹಡ್ಟು ಲೊ. ಆಮೊಯ ತಪಾಾ ಲ್ ಪೆದ ಹೆಂ ಪತಾು ೆಂ ಸಯ್ಚ್ಾ ಚ್ಯ್ ಸಮಾನ್ಸ ವಿಕಾಯ ್ ದುಖಾನಾೆಂತ್ ದವತಾ್ಲೊ (ಆಮ್ಚ್ಯ ೆಂ ಘರ್ ಮಖ್ಯ್ ರಸ್ ್ ಥೆಂವ್್ ಭಾರಿರ್ಚಯ ಪಯ್್ ಆಸ್ೊ ೆಂ ಆನಿ ತಪಾಾ ಲ್ ಪೆದ ಹ ರ್ವರ್ ಚಲೊೆಂಕ್ ಆಯ್ಚ್ಕ ನಾಸೊೊ ಆಮಯ ೆಂ

ಪತಾು ೆಂ ಘರಾ ಹಡ್್ ದಿೀೆಂವ್ಕ , ದೆಖುನ್ಸ ತಾಕಾ ಸೆಂಗ್‍ಲೆೊ ೆಂ ಆಮಯ ೆಂ ಪತಾು ತಾ್

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಮಾನ್ಸ ವಿಕಾಯ ್ ದುಖಾನಾೆಂತ್ ದವ್ು ೆಂಕ್) ಹೆಂವ್ ತೆಂ ಪತಾು ೆಂ ಉಗ್ ೆಂ ಕನಾ್ಸ್ ನಾೆಂರ್ಚ ತೆಂ ರ್ವರ್ಚಚಿ ವಿದಾ್ ಶಕ್ಲೊೊ ೆಂ ಮಾಮಾಾ ಚಿ ಆನಿ ಪಾಪಾಾ ಚಿೆಂ ದಗಾೆಂಯಿಯ ೆಂ ಮಾಮಾಾ ಕ್ ಕತೆೆಂರ್ಚ ಖಬ್ರರ್ ನಾಸ್ ೆಂ! ತಾ್ ವೆಳಾರ್ ಇನೆೊ ೆಂಡ್ ಪತಾು ೆಂ ಏಕಾ ದೆಗ್ರ್ ಉಗ್ ೆಂ ಕನ್ಸ್ ರ್ವಚೆ್ ತೆಂ ಆಸೊ ೆಂ. ಮಾಹ ಕಾ ತೆಂ ಕತೆೆಂ ಬರಯ್ಚ್್ ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳ್ಳತ್ ಆಸ್ೊ ೆಂ ತರಿೀ (ಕತೆೆಂರ್ಚ ಮೊಗಾಚೆೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ನಾಸ್ೊ ೆಂ ಪುಣ್ ಸದಿ ಭಾಸ್ ಕತೆೆಂ ಖಬ್ರರ್ ತ ಸಂಪಕ್್ ಕರೆಂಕ್), ಹೆಂವೆ ಪು ಯತ್್ ಕೆಲೆೊ ೆಂ ಮಾಹ ಕಾ ಕತೆೆಂರ್ಚ ಖಬ್ರರ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್. ಹೆಂ ಪಯೆೊ ್ ಪಾವಿು ಹೆಂವ್ ಮ್ಹ ರ್ೆಂ ಕೃತ್್ ಉಗಾು ್ ನ್ಸ ಸೆಂಗಾ್ ೆಂ. ಹೆಂವ್ ದುಸು ್ ಕಾೊ ಸೆಂತ್ ಶಕೊನ್ಸ ಆಸ್ ೆಂ ಪಾಪಾಾ ಮೆಂಬಯ್ ಥೆಂವ್್ ರರ್ರ್ ಗಾೆಂರ್ವಕ್ ಆಯೊೊ . ಏಕೆ್ ಸಕಾಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹ ಜ್ಯ್ ಮಾಮಾಾ ಕ್ ಸೆಂಗ್ೊ ೆಂ ತೊ ತಾಚ್ಯ್ ಆವಯ್ಬ್ರಪಾಯ್ಕ ಆನಿ ಲಾಗಿ ಲಾ್ ಸೈಯ್ಚ್್ೆಂಕ್ ಪಳ್ೆಂವ್ಕ ಕ್ರೆಂದಾಪುರಾಕ್ ವಚೊನ್ಸ ಸೆಂರ್ರ್ ಪಾಟೆಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹ ಣ್. ಮ್ಹ ಜ್ಯ್ ಮಾಮಾಾ ನ್ಸ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ಸ ಸೆಂಗ್ೊ ೆಂ, "ಬರೆೆಂ. ತುೆಂ ಮೆಂಬಯ್ ಥೆಂವ್್ ರರ್ರ್ ಗಾೆಂರ್ವಕ್ ಯೆತಾಯ್. ಹೆಂವೆ ರರ್ರ್ ಖಂಯ್ ವೆಚೆೆಂ? ಆಜ್ ಹೆಂವ್ ಮ್ಹ ಜ್ಯ್ ಆವಯ್-ಬ್ರಪಾಯ್ಕ ಪಳ್ೆಂವ್ಕ ತಾು ಸ (ಆಮಾಯ ್ ಘರಾ ಥೆಂವ್್ 6.5 ಕಲೊಮೀಟರ್), ಥಂಯ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕನ್ಸ್ ಫಾಲಾ್ ೆಂ ಸಕಾಳ್ಳೆಂ ಪಾಟೆಂ ಯೆತಾೆಂ." ಪಾಪಾಾ ನ್ಸ ಏಕ್ರ್ಚಯ ಪಾವಿು ಅಜ್ಯಪುನ್ಸ ತಕಾ ಜ್ಯಪ್ ದಿಲ್ಲ,

"ನಾ ತುೆಂವೆೆಂ ತಸ್ೆಂ ಕರೆಂಕ್ ಜ್ಯಯ್ಚ್್ , ಹೆಂವ್ ಮೊಗಾನ್ಸ ಮೆಂಬಯ್ ಥೆಂವ್್ ಆಯ್ಚ್ೊ ೆಂ. ತುೆಂ ತುಜ್ಯ್ ಆವಯ್-ಬ್ರಪಾಯ್ಕ ಪಳ್ೆಂವ್ಕ ವರ್ಚ ಹೆಂವ್ ಪಾಟೆಂ ಮೆಂಬಯ್ ಗ್ಲಾ್ ಉಪಾು ೆಂತ್. ನಹ ೆಂಯ್ ಆಸ್ ೆಂ ಕೊೀಣ್ ರಾೆಂದ್ ಲೊ ಆನಿ ಭುಗಾ್ ್ೆಂಚಿ ಜತನ್ಸ ಘೆತಲೊ?" ಮಾಮಾಾ ನ್ಸ ಭಾರಿರ್ಚ ಥಂಡ್ಟಯೇನ್ಸ ಜ್ಯಪ್ ದಿಲ್ಲ, "ರಾೆಂದಾಯ ್ ವಿಶಾ್ ೆಂತ್ ತುೆಂವೆೆಂ ಕತೆೆಂರ್ಚ ಫಿಕರ್ ಕಚೆ್ೆಂ ನಾಕಾ. ಹೆಂವ್ ವೆಚ್ಯ್ ಪಯೆೊ ೆಂ ರಾೆಂದುನ್ಸೆಂರ್ಚ ವೆತಾೆಂ. ಭುಗ್ೆಂ ದಿಸಕ್ ಘರಾರ್ಚಯ ರಾವೆ್ ಲ್ಲೆಂ. ರಾತಕ್ ತುೆಂ ತಾೆಂಚಿ ಜತಮ್ ಘೆ." "ಹೆಂ ಜ್ಯಣ್ಯೆಂ ತುೆಂ ಹೆಂ ಭೆಷ್ು ೆಂರ್ಚ ಸೆಂಗಾ್ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್, ತುೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜ್ಯೆಂವ್್ ತಸ್ೆಂ ಕಚೆ್ೆಂರ್ಚ ನಾೆಂಯ್." ಪಾಪಾಾ ಮ್ಹ ಣ್ಯಲೊ ಆನಿ ತೊ ಕ್ರೆಂದಾಪುರಾಕ್ ಗ್ಲೊ. ಸೆಂರ್ರ್ ಕಾೆಂಯ್ 5 ವರಾರ್ ಮಾಮಾಾ ಸ್ಜ್ಯಯ್ಚ್್ೆಂಚ್ಯ್ ಘರಾ ಗ್ಲ್ಲ. ಮೊಸ್ಕ್ ಪಯಿಿ ಲಾ್ ನ್ಸ ಹೆಂವೆ ಪಳ್ಲೆೆಂ ಪಾಪಾಾ ಘರಾ ಯೆೆಂವೊಯ . ಹೆಂವ್ ಜ್ಯಣ್ಯೆಂಸೊೊ ಕೀ ಪಾಪಾಾ ಮಾಮಾಾ ಚೊ ಬರೀ ಮೊೀಗ್‍ ಕತಾ್ ಮ್ಹ ಣ್, ತಾಕಾ ಉತಾು ೆಂರ್ಚ ನಾೆಂತ್. ತಾಕಾ ತಣೆಂ ಘರಾೆಂತ್ ಆಸ್ಯ ೆಂ ಪಳ್ೆಂವ್ಕ ಜ್ಯಯ್ ಆಸ್ೊ ೆಂ ಮಖ್ ಜ್ಯೆಂವ್್ ತೊ ರರ್ರ್ ಘರಾ ಆಯಿಲಾೊ ್ ವೆಳಾರ್. ತಾಕಾ ತಕಾ ಪಳ್ವ್್ ಕೆನಾ್ ೆಂರ್ಚ ಪುರಾಸಣ್ ಭೊಗಾನಾಸೊ ತೆೆಂ ಸೊಭೀತ್ ಮಖಮ್ಳ್‍ಲ ಆನಿ ತಚೊ ತಾಳೊ ಆಯೊಕ ೆಂಕ್. ಹೆಂವೆೆಂ ಮ್ಹ ರ್್ ಭಯಿ್ ಕ್ ಆಪಯೆೊ ೆಂ ಆನಿ ತಕಾ ಮ್ಹ ರ್ೆಂ ಯೊೀಜನ್ಸ ತಕಾ

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಳ್ಳತ್ ಕೆಲೆೆಂ ಹ್ ತಮಾಸ್ ವಿಶಾ್ ೆಂತ್ ಆನಿ ಸೆಂಗೊೆಂಕ್ ಪಾಪಾಾ ಕ್ ಮಾಮಾಾ ತಾು ಸ ಗ್ಲಾ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತಚ್ಯ್ ಆವಯ್ಬ್ರಪಾಯ್ಕ ಪಳ್ೆಂವ್ಕ . ರ್ವಲೆರಿಯನ್ಸ ಉಲಂರ್ವಯ ್ ೆಂತ್ ಮಾತೊ್ ಸರ್ವಕ ಸ್, ತಾಕಾ ಉತಾು ೆಂನಿ ಉಲಂವ್ಕ ಕಳ್ಳತ್ ನಾಸ್ೊ ೆಂ ಪುಣ್ ಹತಾೆಂನಿೆಂರ್ಚ ತೊ ದಾಖಯ್ಚ್್ ಲೊ. ತಾಕಾಯ್ ಹೆಂವೆ ಸೆಂಗ್ೊ ೆಂ. ಹೆಂವೆೆಂ ತಾೆಂಕಾೆಂ ದಗಾೆಂಯಿಕ ಜ್ಯಗ್ರು ತ್ ಮ್ಹ ಳ್ೆಂ ಆನಿ ಸತ್ ಸೆಂಗಾನಾಕಾತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸೆಂಗ್ೊ ೆಂ, ನಾೆಂ ತರ್ ಹೆಂವ್ ಶಕಯ್ಚ್್ ೆಂ ಬೂಧ್ ಮ್ಹ ಳ್ೆಂ. ತೆಂ ಭೆಂಯ್ಚ್ನ್ಸೆಂರ್ಚ ಹೆಂವೆ ಸೆಂಗ್‍ಲಾೊ ್ ಕ್ ವೊಪಿೊ ೆಂ. ಪಾಪಾಾ ಘರಾ ಭತರ್ ಆಯಿಲಾೊ ್ ತೆನಾ್ ೆಂ, ಹೆಂವೆೆಂ ತಾಕಾ ಕಾಫಿ ಹಡ್್ ದಿಲ್ಲ. ತಾಣೆಂ ಮಾಮಾಾ ಖಂಯ್ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯಲೆ್ೆಂ. ಹೆಂವೆೆಂ ಸೆಂಗ್ೊ ೆಂ ಕೀ ತ ತಾು ಸ ಗ್ಲಾ್ ಮ್ಹ ಣ್. ತೊ ಮಾಹ ಕಾ ಪಾತೆ್ ನಾ ಜ್ಯಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹ ರ್್ ಭಯಿ್ ಕ್ ವಿಚ್ಯಲೆ್ೆಂ; ತಣೆಂಯ್ ತಾಕಾ ತೆೆಂರ್ಚ ಸೆಂಗ್ೊ ೆಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹ ಜ್ಯ್ ಧಾಕಾು ್ ಭಾರ್ವಲಾಗೆಂ ವಿಚ್ಯಲೆ್ೆಂ. ತೊಯ್ ತಾಕಾ ಆಪಾೊ ್ ಹತ್ ಭಾಷ್ ನ್ಸ ತೆೆಂರ್ಚ ಸೆಂಗ್ೊ ೆಂ. ಪುಣ್ ಪಾಪಾಾ ಆಮೆಂ ಸೆಂಗ್‍ಲೆೊ ೆಂ ಪಾತೆ್ ೆಂವ್ಕ ತಯ್ಚ್ರ್ ನಾಸೊೊ . ತಾಣೆಂ ಚಿೆಂತೆೊ ೆಂ ಕೀ ಮಾಮಾಾ ಘರಾೆಂತ್ ಖಂಯ್ ತರಿೀ ಲ್ಲಪನ್ಸ ರಾರ್ವೊ ್ ಮ್ಹ ಣ್, ಜಂಯ್ ರ್ ಆಮೆಂ ಗೊರ್ವ್ೆಂಕ್ ಭಾತೆಣ್ ದವತೆ್ಲಾ್ ೆಂ ಥಂಯ್. ತಾಣೆಂ ಮಾಹ ಕಾ ಟೀರ್ಚ್ ಲೈರ್ ಹಡೆಂಕ್ ಸೆಂಗ್ೊ ೆಂ, (ತೆನಾ್ ೆಂ ಆಮ್ಚ್ೆ ರ್ ವಿೀಜ್ ನಾಸೊ ಆನಿ ಆಮೆಂ ಚಿಮ್ಚ್್ ತೇಲಾಚೆ ಲಾೆಂಪಾ್ ೆಂವ್

ಉಜ್ಯಾ ಡ್ಟಕ್ ರ್ವಪತೆ್ಲಾ್ ೆಂವ್.) ಹೆಂವೆ ತಾಕಾ ಟೀರ್ಚ್ ದಿಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮಾಹ ಕಾ ತ ರ್ವಸ್ ೆಂಚಿ ನಿಸಣ್ ಧರೆಂಕ್ ಸೆಂಗ್ೊ ೆಂ. ತೊ ಮಾಳಾ್ ರ್ ಚಡ್ಲೊ . ತಾಣೆಂ ಮಾಮಾಾ ಕ್ ಸೊಧ್ೊ ೆಂ ಮಾಳಾ್ ರ್ ತಾ್ ಭಾತೆಣ್ ಮೂಟ್ ೆಂ ಮ್ಧ್ೆಂ. ತೆಂ ಥಂಯ್ ರ್ ನಾಸೊ ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವಿು ಮ್ಹ ರ್್ ಲಾಗೆಂ ವಿಚ್ಯಲೆ್ೆಂ, "ನಿಜ್ಯಕೀ ಮಾಮಾಾ ತಾು ಸ

ಗ್ಲಾ್ ?" ದುಖಿಚ್ಯ್ ತೊೀೆಂಡ್ಟನ್ಸ ಆನಿ ವಹ ಳೂ ತಾಳಾ್ ನ್ಸ, ಹೆಂವೆೆಂ ತಾಕಾ ಸೆಂಗ್ೊ ೆಂ, "ಸಕಾಳ್ಳೆಂ ಮಾಮಾಾ ನ್ಸ ತುಕಾ ಸೆಂಗ್‍ಲೆೊ ೆಂ ತ ಏಕಾ ದಿೀಸ ಖಾತರ್ ಆಬ್ರ-ವಹ ಡಿೊ ಮಾೆಂಯ್ಕ ಮ್ಚ್ಳೊೆಂಕ್ ವೆತೆಲ್ಲ ಮ್ಹ ಣ್. ತ ಆಮಾಕ ೆಂ ರಾೆಂದುನ್ಸ ಜ್ಯಲಾ್ ಉಪಾು ೆಂತ್ ಗ್ಲಾ್ . ತುೆಂ ಕಾೆಂಯ್ ಬೆಜ್ಯರ್ ಪಾರ್ವನಾಕಾ. ಆಮೆಂ ಆಮೊರಿ ಮ್ಹ ಣ್ಯ್ ೆಂ, ತೇಸ್್, ಆನಿ ರಾತಯ ೆಂ ಮಾಗ್ ೆಂ ಕಯ್ಚ್್ೆಂ. ಉಪಾು ೆಂತ್ ಆಮಾಕ ೆಂ ನಿದೆಂಕ್ ವೆಚ್ಯ್ ಪಯೆೊ ೆಂ ರ್ರ್ವಣ್ ಕಯೆ್ತ್. ತೊ ರಡ್ಲೆಂಕ್ರ್ಚ ಲಾಗೊೊ ಲಾಹ ನ್ಸ ಭುಗಾ್ ್ಪರಿೆಂ ಆನಿ ತೊ

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಸ್ೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ಯಲಾಗೊೊ , "ಮಾಹ ಕಾ ಮಾಮಾಾ ನ್ಸ ಅಸ್ೆಂ ಕತಾ್ ಕೆಲೆೆಂ? ಹೆಂವ್ ಪಯಿಿ ಲಾ್ ಮೆಂಬಯ್ ಥೆಂವ್್ ಘರಾ ರರ್ರ್ ಆಯ್ಚ್ೊ ೆಂ. ಆತಾೆಂ ಆಮೆಂ ಹ ರಾತ್ ತ ನಾಸ್ ೆಂ ಕಸ ಪಾಶಾರ್ ಕಚಿ್?" ಏಕಾ ನಟಪರಿೆಂ ಹೆಂವ್ ತಾಕಾ ಭುಜಯ್ಚ್ೊ ಗೊೊ ೆಂ ಪುಣ್ ತೊ ಲಾಹ ನ್ಸ ಭುಗಾ್ ್ಪರಿೆಂರ್ಚ ರಡ್ಟಲಾಗೊೊ . ತಾ್ ರ್ಚಯ ವೆಳಾರ್, ಮಾಮಾಾ ಪಾಟೆಂ ಘರಾ ಯೇೆಂವ್್ ಪಾವಿೊ . ತಕಾ ಮ್ಹ ಜ್ಯ್ ತಮಾಸ್ ವಿಶಾ್ ೆಂತ್ ಕತೆೆಂರ್ಚ ಖಬ್ರರ್ ನಾಸೊ . ರ್ವಲೆರಿಯನಾನ್ಸ ಆನಿ ರ್ನೆವಿೀರ್ವನ್ಸ ತಕಾ ಸೆಂಗ್ೊ ೆಂ ಕೀ ಪಾಪಾಾ ಘರಾ ಯೇೆಂವ್್ ತಕಾ ಸೊಧೆಂಕ್ ಲಾಗಾೊ ಮ್ಹ ಣ್. ತಚೊ ತಾಳೊ ಆಯೊಕ ನ್ಸ, ಪಾಪಾಾ ನ್ಸ ಮಾಹ ಕಾ ಸೆಂಗ್ೊ , "ತುೆಂ ಏಕ್ ಲಾಹ ನ್ಸ ಮೊೀಸ್ ಕಚ್ಯ್ ್ ಭುಗಾ್ ್, ತುಮೆಂ ಸರ್ವ್ೆಂನಿ ಮಾಹ ಕಾ ಫಟ ಸೆಂಗೊೊ ್ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಿೆಂ ದುಖಾೆಂ ದೆೆಂವಂವ್ಕ ಕಾರಣ್ ಜ್ಯಲಾ್ ತ್." ತೆನಾ್ ೆಂ ಮಾಮಾಾ ಆಮಾಯ ್ ಸೆಂಗಾತಾ ಮ್ಚ್ಳ್ಳಳ ಆನಿ ಮ್ಹ ಣ್ಯಲಾಗೊ , "ಹೆಂವೆ ತಾು ಸ ವಚೊೆಂಕ್ರ್ಚಯ ಜ್ಯಯ್ ಆಸ್ೊ ೆಂ, ಹೆಂವೆೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ". ಆಮೆಂ ತೆಗಾೆಂಯ್ ಭುಗಾ್ ್ೆಂನಿ ಮಾಮಾಾ ಕ್ ಸಗಳ ಪಾಪಾಾ ಚಿ ಕಾಣಿ ಸೆಂಗೊ ಆನಿ ಆಮೆಂ ಸರ್ವ್ೆಂ ಕಾಳ್ಳಜ್ ದುಖಾಸರ್ ಹಸೊೆಂಕ್ ಲಾಗಾೊ ್ ೆಂವ್. ತಸೊ ಆಸೊೊ

ಪಾಪಾಾ ಚೊ ಮೊೀಗ್‍ ಮಾಮಾಾ ಚೆರ್, ತಾೆಂಚೆೆಂ ಲಗ್‍್ ವಿೆಂಚುನ್ಸ ಕಾಡನ್ಸ ಜ್ಯಲೆೊ ೆಂ ತರಿೀ (3-1-1946). ತಾಣಿೆಂ ಏಕಾಮ್ಚ್ಕಾಕ್ ಪಳ್ೆಂವ್ಕ್ರ್ಚಯ ನಾಸ್ೊ ೆಂ, ಏಕಾ ತಾೆಂಚ್ಯ್ ಸೈಯ್ಚ್್ನ್ಸ ಪಾಪಾಾ ಕ್ ವಿಚ್ಯಲೆ್ೆಂ ಮ್ಹ ಜ್ಯ್ ಮಾಮಾಾ ಕ್ ಪಳ್ೆಂವ್ಕ ಫಕತ್ ತಾೆಂಚ್ಯ್ ಲಗಾ್ ಚ್ಯ್ ಏಕಾರ್ಚಯ ಹಫಾ್ ್ ಪಯೆೊ ೆಂ. ತಾೆಂಚೊ ಮೊೀಗ್‍ ಏಕಾಮ್ಚ್ಕಾಕ್ ಆನಿ ಆಮಾಕ ೆಂ ತಾೆಂಚ್ಯ್ ಭುಗಾ್ ್ೆಂಕ್ ಭಾರಿರ್ಚ ಮೊೀಗಾಚೊ ಆನಿ ಸಂತೊಸಚೊ ಜ್ಯೆಂರ್ವ್ ಸೊೊ . ಪಾಪಾಾ , ತುಜ್ಯ್ ಹ್ ಮ್ಣ್ಯ್ ದಿೀಸ ಮಾಹ ಕಾ ತುರ್ೆಂ ಆಶೀರ್ವ್ದ್ ದಿೀ, ಮ್ಹ ಜ್ಯ್ ಭಾೆಂರ್ವಡ ೆಂಕ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯ್ ಸವ್್ ಮೊಗಾಚ್ಯ್ ೆಂಕ್ ತುೆಂ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ ನಾ. ಆತಾೆಂ ತುೆಂ ಪಯೆೊ ೆಂಚೆ್ ಪರಿೆಂರ್ಚ ಉತಾ್ ಹತ್ ಆನಿ ಆಮಾಕ ೆಂ ಲಾಗೆಂ ಜ್ಯೆಂವ್್ ೆಂರ್ಚ ರಾವ್, ಜ್ಯ್ ಪಯ್ಚ್್ೆಂತ್ ಹೆಂವ್ ತುಕಾ ಥಂಯ್ ರ್ ಮ್ಚ್ಳಾು ಪಯ್ಚ್್ೆಂತ್.

-ಪ್ರ ತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ , ಜೆ.ಸ.

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾಿಂಚ್ವೊ ಅಧ್ಯಾ ಯ್:ಭಪಾಗಚಿ ನ್ಹ ಿಂಯ್ (The Glacier) ಯ್ಲ್ಕಾಚಾಂ ಮಾಸ್‍ ಖವ್ನ್ ತ ದಿಸ್‍ ಯ್ ಆಮಿ ಸಂಪಯೆ . ಆಮೆೊ ಾಂ ಟಾಂಟ್ ತಾಚ ಉ್ಾಲಾಾ ಕೂಡ್ತಚರ್ ಬರೆಾಂ ಕರುನ್ ರ್ಧ್ಾಂಪ್ೆ ಾಂ.ಭರಪ್ ಆನಿ ಪಡನಾ ಮಹ ನ್ ಆಮಾ್ ಾಂ ಖತಿಾ ಜ್ೆ ಾಂ. ತಾಾ ರಾತಿಮ್ ಹಾಂವ್ನ ಮೊಸುಿ ಆರ್ೆ ಾ ರಿೋ ಆಮಿ ಘಾ್ೆ ಾಂ

ನೆಹ ರ್ಣ್,ಖಾಂಬಳ್ ಇತಾಾ ದಿ ವವಿಾಾಂ ಕಷ್ಾ ಜಲಾಾ ರಿೋ ಆಮಿ ರಾತ್ ಪಾಶ್ಯರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸಕಾೆ ಾ ಾಂವ್ನ. "ಹೊರೇಸ್‍" ರ್ಕಾಳ್ವಾಂ ಉಲಯೆ ."ಹಾಾಂವ್ನ

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಲ್ಲಯೋ ಸ್ಚಡ್್


ವೆತಾಾಂ.ಆಮಿ ಮೊರನಾಾಂವ್ನ"

ಚಲಾಜಯ್.ಆಮಿ

ಕಿತೆಾಂಗೋ ಭಗ್ೆ ಾಂ. ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ನ ಸುರ್ಾ ಕನ್ಾ ಸಕಾೆ ನಂಪಯ್ೊ ಜಲ್ವಾಂ.

"ಬರೆಾಂ, ಚಲಾಾ ಾಂ.ಆತಾಮ್ ಭಪಾಾಕ್ ಹಧಾಾಂ ದಿೋಜಯ್ ಚ್"

ವೆಗ್ನ್ ಸಕಾೆ ಪಡ್ಚೊ ಅನುಭವ್ನ ಸುಖಳ್ ನ್ಹ ಯ್.ಸಕಾೆ , ಸಕಾೆ ವಚೊನ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಏಕಾ ವಹ ಡ್ ಫ್ರತಾಾ ರ್ ಪಾವೊೆ ಾಂ. ತಾಾ ಫ್ರತಾಾ ನ್ಾಂ ಚ್ ಮಾಹ ಕಾ ರಾಕೆೆ ಾಂ. ವಯ್ಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ಚೊ ಭಪಾಾಚೊ ಪಟೊ ಮಾಹ ಕಾ ಪುತಾಾ ಮಹ ಳ್ಳ ಬರಿ ಪಡ್ಗಿ ಲ್ವ. ಹಾಾಂವೆಾಂ ದೊನಿೋ ಹಾತಾನ್ಲಿ ತ್ಕಿೆ ರ್ಾಂಾಳ್ವಳ . ತ್ರಿೋ ಜ್ಾಂ ನಾ. ಮಹ ಜ ಹಾತ್ ಸಿ ಬ್ದ ಜ್. ಹಾಾಂವ್ನ ಮೊರಾಂಕ್ ತ್ಯ್ಲ್ರ್ ಜಲ್ವಾಂ. ಚಾಂತಾಪ್ ಬರೆಾಂ ನ್ಹ ಯ್.ಹಾಾ ವೆಳ್ವಾಂ ಮಹ ಜ ಮತ್ ತಿಕಾ,ಆಯಶ್ಯಕ್ ಉಗ್್ ಸ್‍ ಕರಿಲಾಗೆ .ಹಾಾಂವ್ನ ತಿಕಾಚ್ ಪಳ್ವ್ನ್ ಆಸುಲ್ವೆ ಾಂ. ತಿಚ ಬಗ್ೆ ಕ್ ಎಕೊೆ ದಾದೊೆ ಉಭೊ ಆರ್. ತಿ ಪಯ್ಲ್ಾ ಕ್ ನೆಹ ಸ್ಚೊ ದ್ಗೆ ನೆಸುಲ್ಲೆ .ತಿಚ ಸ್ಚಭೋತ್ ದೊಳ್ ಭಯ್ಲ್ೆ . ಹಾಾಂವ್ನ ತಿಕಾ ಸಲಾಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ಉಟೊೆ ಾಂ. ತಿ ಜರಾನ್ ಬಾಟಿೆ "ಕಸ್ಾಂ ಅನಾೊ ರ್ ಹಾಾಂಗ್ಸರ್ ಘಡ್ಗೆ ಾಂ? ತಾಂ ಜವೊ ಆರ್ಯ್. ತ್ರ್ ಮಹ ಜ ಧ್ನಿ, ರಾಯ್ ಲ್ಲಯೋ ಖಂಯ್ ಆರ್? ಉಲಯ್, ಮನಾ್ ಾ ,ಆನಿ ಮಹ ಜ ಧ್ನಾಾ ಕ್ ಖಂಯ್ಸ ರ್ ಲ್ಲಪಯ್ಲ್ೆ ಾಂಯ್?"

ಆಮಿ ಆಮೆೊ ಾಂ ಅಸು್ೆ ಾಂ ಪ್ಯರಾ ಭಾಾಂದೆೆ ಾಂ. ಯ್ಲ್ಕಾಚಾಂ ಥಂಡ್ ಜ್ೆ ಾಂ ಮಾಸ್‍ ಕಾಣೆ ್ಾಂ ಆನಿ ಸಕಾೆ ಚಲ್ವಾಂಕ್ ಸುರು ಕೆ್ಾಂ.ದೊನಿ್ ಾ ಾಂ ಫುಟ್ ಸಕಾೆ ವೆಚ ವಾಟ್.ಭರಪ್ ಪಡ್ಗೆ ಾ ರಿೋ ವಾಟ್ ರ್ಕಿಾ ಆಸುಲ್ಲೆ . ಭರಪ್ ಪಡೆೆ ಲಾಾ ನ್ ಜಗ ವಯ್ಾ ಸಕಯ್ೆ ಜಲ್ವೆ ದೆಖುನ್ ಆಮಾ್ ಾಂ ಸಕಾೆ ಚಲ್ವಾಂಕ್ ಮೊಸುಿ ತಾಾ ಸ್‍ ಜ್. ತ್ರಿೋ ರಾಕೊನ್ ಯ್ಲ್ ರಾವೊನ್ ಫ್ರಯದ ನಾ. ಲ್ಲಯೋ ಮುಖರ್ ಚಲಾಿ ಲ್ವ. ರಾತಿಾಂ ಭರಪ್ ಪಡೆೆ ಲಾಾ ನ್ ವಾಟ್ ಗಟ್ಾ ಆಸ್ಚನ್ ಚಲ್ವಾಂಕ್ ಜತಾ್ಾಂ.ಅಧಾ ವಾಟ್ ಜತಾನಾ ಚಲ್ವಾಂಕ್ ಅನಿಕಿೋ ಸುಲಭ್ ಜ್ಾಂ. ಆಮಿ ಭಪಾಾಚರ್ ನಿಸ್ಚಾ ನುಾಂಚ್ ಮಹ ಳ್ಳ ಬರಿ ಚಲಾೆ ಾ ಾಂವ್ನ. ತಿತಾೆ ಾ ರ್ ಭಪಾಾಚೊ ಪಟೊ ರಾಸ್‍ ರಾಸ್‍ ಜವ್ನ್ ಏಕ್ ಗುಡ್ಚಚ್ ಜಲ್ವೆ ಆಮಾ್ ಾಂ ಮೆಳಳ . ಲ್ಲಯೋ ವಯ್ಾ ಚಡ್ಚನ್ ಸಕಾೆ ನಿರ್ಾ ಲ್ವ.ಪ್ಯಣ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಸಕಾೆ ನಿರ್ಾ ತಾನಾ ಮಾಹ ಕಾ

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾಾಂವೆಾಂ ಪಳ್ಯಿಲ್ವೆ ದಿಷ್ಟಾ ವೊ ನಿೋಜ್ ಆನಿ ಅದುು ತ್ ಜವಾ್ ಸುಲ್ವೆ . ಪ್ಯಣ್ ತ ಆಯಿಲಾೆ ಾ ಬರಿಚ್ ವೆಗ್ನ್ ನ್ಪಂಯ್ೊ ಜಲ್ವ. ತಿತಾೆ ಾ ರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಮತ್ ಚುಕಿೆ . ಪತುಾನ್ ಮತಿರ್ ಯ್ಲತಾನಾ ಉಜೊ ಡ್ ದಿಸ್ಚೆ .ಲ್ಲಯೋಚೊ ತಾಳ ಆಯ್ಲ್್ ಲ್ವ. "ಹೊರೇಸ್‍,ಹೊರೇಸ್‍. ಗಟ್ಾ ಧ್ರ್"

ಬಂದೂಕ್

ಮಹ ಜಾ ಹಾತಿಾಂ ಕಿತೆಾಂಗೋ ದಿ್ಾಂ.ಹಾಾಂವೆಾಂ ತೆಾಂ ಗಟ್ಾ ಧ್್ಾಾಂ.ಹಾಾಂವ್ನ ಹಾಲ್ವೆ ಾಂ ನಾ.ತ್ರಿೋ ದೆವಾಕ್ ಯ್ಲ್ ಸಗ್ಾಕ್ ಚಾಂತುನ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಪಾಯ್ ವೊಡೆೆ .ಫತಾಾ ಚರ್ ಪಾಯ್ ಆಸು್ೆ .ತಿತಾೆ ಾ ರ್ ಭರಪ್ ಪ್ಡೆೆ ಾಂ ಆನಿ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಬಂದೂಕೆಚ ನಾಳ್ ವೊಡ್ತೆ . ಗುಳ ಭಾಯ್ಾ ಉಡ್ಚೆ .ಕಿತೆಾಂಗೋ ಆಪಾಾ ್ಾಂ.ಲ್ಲಯೋ. ಅಮಿ ಏಕ್ ದಂ ಸಕಾೆ ನಿರ್ಾ ತೆಲಾಾ ಮ್ೊ .ಅಖೆಾ ೋಕ್ ಧ್ಡ್ ಕರುನ್ ಸಕಾೆ ಪಡ್ಗೆ ಾ ಾಂವ್ನ. ಹಾಾಂವ್ನ ವಾಾಂಚುಲ್ವೆ ಾಂ. "ಹಾಾಂವ್ನ ಕಿತೆ ಾಂ ೇಳ್ ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಆಸುಲ್ವೆ ಾಂ?" ಹಾಾಂವೆಾಂ ವಿಚ್ಾಾಂ.

"ಗತುಿ ನಾ.ಬಹುಶ್ಯಾ ವಿೋಸ್‍ ಮಿನುಟ್ಕಾಂ ಮಹ ಣ್ ಚಾಂತಾಿ ಾಂ." "ವಿೋಸ್‍ ಮಿನುಟ್ಕಾಂ! ವಿೋಸ್‍ ಶತ್ಮಾನಾ ಬರಿ ಭಗ್ೆ ಾಂ.ಮಾಹ ಕಾ ತಾಂವೆಾಂ ಕಸಾಂ ಭಾಯ್ಾ ವೊಡೆೆ ಾಂಯ್? ಭಪಾಾಚೊ ಪಟೊ ರಾಶಿನಿ ಪಡ್ಗಿ ಲ್ವಮೂ?" ಹಾಾಂವ್ನ ಯ್ಲ್ಕಾಚಾಂ ಚಮೆ್ ಾಂ ಆಾಂಗ್ಕ್ ರೆವಾ್ ವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ತಾಂ ಪಡೆೊ ಾಂ ಪಳ್್ಾಂ.ಕಿತೆಾಂಚ್ ದಿಸೆ ಾಂ ನಾ.ತಿತಾೆ ಾ ರ್ ತುಜ ಹಾತಾಾಂಚಾಂ ಬಟ್ಕಾಂ ದಿಸಿೆ ಾಂ.ಪಯ್ಲೆ ಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಫ್ರತರ್ ಮಹ ಣ್ ಚಾಂತೆೆ ಾಂ. ಪ್ಯಣ್ ತಿತಾೆ ಾ ರ್ ತುಜಾ ಬಂದೂಕೆಚ ನ್ಳ್ ದಿಸಿೆ .ಧ್ನ್ಾ ತುಕಾ ಬಂದೂಕೆ ಸಂವೆಾಂ ವೊಡೆೆ ಾಂ. ಆಮಿ ದೊಗೋ ಗಟ್ಾ ಆನಿ ರ್ಹಸಿ ಜವಾ್ ರ್ಾಂವ್ನ." ’ದೇವ್ನ ಬರೆಾಂ ಕರುಾಂ ಇಷ್ಟಾ " "ತಾಂವೆಾಂ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ದೇವ್ನ ಬರೆಾಂ ಕರುಾಂ ಮಹ ಣಾಜಯ್?" ತ ಹಾಸ್ಚನ್ ವಿಚರಿ."ತುಕಾ ಸ್ಚಡ್್ ಹಾಾಂವ್ನ ಎಕೊೆ ಚ್ ಪಯ್ಾ ಕತಾಾಾಂ ಮಹ ಣ್ ತಾಂ ಚಾಂತಾಿ ಯ್? ಯ, ತುಜ ಜೋವ್ನ ಆರ್ ತ್ರ್ ಮುಖರ್ ಚಲಾಾ ಾಂ. ಥಂಡ್ ಭಪಾಾಾಂತ್ ನಿದೆೆ ಲಾಾ ತುಕಾ ವಾಾ ಯ್ಲ್ಮಾಚ ಗಜ್ಾ ಆರ್. ಮಹ ಜ ಬಂದೂಕ್ ಮೊಡ್ಗೆ ಾ ಆನಿ ತುಜ ಭಪಾಾಾಂತ್ ಪುರನ್ ಗ್ಲಾಾ ."

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಾ ಸುರು ಕೆ್ಾಂ. ಚರ್ ಮೆಟ್ಕಾಂ ಚಲಾೆ ಾ ಾಂವ್ನ. ಭಂವಿಿ ಾಂ ಲಾಹ ನ್ ವಹ ಡ್ ಭಪಾಾಚ ಫ್ರತರ್ ಸಕಾೆ ಲ್ವಳನ್ ವೆತಾ್. ಅಖೆಾ ೋಕ್ ರರ್ಿ ಾ ಚ ಪ್ಾಂತಾಕ್ ಪಾವಾಿ ನಾ ಯ್ಲ್ಕಾಚ ಪಾಾಂಯ್ಲ್ಚ ನಿಶ್ಯನಿ ದಿಸಿೆ . ಆಮಿ ಸಮ ತ್ಟ್ಾ ಜಗ್ಾ ಕ್ ಪಾವಲಾೆ ಾ ಾಂವ್ನ. "ಯ ಭಪಾಾಚ ನ್ಹ ಾಂಯ್್ " ಲ್ಲಯೋ ಮಹ ಣಾಲ್ವ. ಆಮಿ ತಾಾ ಖುಶಿಾಂ ಚಲಾೆ ಾ ಾಂವ್ನ. ಭರಪ್ ತ್ಪಾಸೆ ಾಂ. ಆಮಾೊ ರ್ಮಾಖ ರ್ ಏಕ್ ಗುಡ್ಚ ಸುಮಾರ್ ಚಶಿಾ ಾಾಂ ಫುಟ್ ಸಕಾೆ ಆಸುಲ್ವೆ . ಭರಪ್ ತಾಚ ಮುಳ್ಯಾಂತ್ ರಾಸ್‍ ಪಡೆೆ ಲಾಾ ನ್ ವಾಟ್ ರ್ಕಿಾ ದಿರ್ನಾತಿೆ . ಆಮಾೊ ಮುಖೆ ಾ ಯೋಜನಾ ವಿಶ್ಯಾ ಾಂತ್ ಕಿತೆಾಂಚ್ ಗಮೆೆ ಾಂ ನಾ. ತ್ರಿೋ ಗುಡ್ಚ ಚಡ್ಚನ್ ತಾಚ ವಯ್ಾ ಬರ್ೆ ಾ ಾಂವ್ನ.ನಿರಾಸ್‍ ಜಲಾಾ ಾಂವ್ನ.ಭಾರಿಚ್ ನಿರಾಸ್‍. "ಆಮಿ ಆತಾಾಂ ಕಿತೆಾಂ ಕಯ್ಲ್ಾಾಂ?" ಹಾಾಂವೆಾಂ ವಿಚ್ಾಾಂ. "ಆಮಾೊ ರ್ಮಾಖ ರ್ ಮರಣ್, ಪಾಟ್ಕೆ ಾ ನ್ ಮರಣ್.ಖಣ್ ನಾರ್ಿ ನಾ,ಬಂದೂಕ್ ನಾರ್ಿ ನಾ ಹಾಾ ಪವಾಾಂತಾಚಾಂ ರ್ಹಸ್‍ ಆಮಿ ಕಸಾಂ ಕಚಾಾಂ? ಆಮಿ ಭುಕೆನ್ ಮೊತೆಾಲಾಾ ಾಂವ್ನ.ಆಮಿ ಸಲಾೊ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ ಲ್ಲಯೋ.ಆಮೆೊ ಾಂ

ಅಾಂತ್ಾ ಲಾಗಾಂ ಆಯ್ಲ್ೆ ಾಂ. ಆಜಪ್ ಜಯ್ ಆಮಿ ವಾಾಂಚೊಾಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ದುಸಿಾ ವಾಟ್ ನಾ." "ಆಜಪ್" ತ ಮಹ ಣಾಲ್ವ.ಆಮಿ ಇತುಿ ನ್ ಪಾವೊಾಂಕ್ ಕಿತೆಾಂ ಕಾರಣ್? ಕಷ್ಾ ಅನಾೊ ರಾಾಂ ವಿರಧ್ ಆಮಿ ಜಕೊನ್ ಯಾಂವ್ನ್ ನಾಾಂಗೋ? ತಾಂ ಭಪಾಾಚ ಧುಳ್ವ ಪ್ಾಂದಾ ಮೊಚೊಾ ಕಸ್ಚ ವಾಾಂಚೊೆ ಯ್? ಸತಾಾ ವರ್ಾಾಂ ಆಮಿ ಪಾಶ್ಯರ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ಹೆಾಂ ಪ್ಯರಾ ಏಕಾ ಸಕೆಿ ವವಿಾಾಂಚ್. ಹ ಸಕತ್ ಆಮಾ್ ಾಂ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಸ್ಚಡ್್ ವೆತಾ?" ಥೊಡ್ಚ ೇಳ್ ತ ಮೌನ್ ಜಲ್ವ. ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ತಿೋವಾಾ ತಾಯ್ಲನ್ ಉಲಯೆ . " ಹೊರೇಸ್‍, ಆಮೆೊ ಲಾಗಮ್ ಬಂದೂಕ್,ಖಣ್ ಆನಿ ಯ್ಲ್ಕ್ ಆರ್ೆ ಾ ರಿೋ ಹಾಾಂವ್ನ ಪಾಟಿಾಂ ವಚನಾ.ತ್ಸಾಂ ಕೆಲಾಾ ರ್ ತಿಕಾ, ಆಯಶ್ಯಕ್ ಆಮಿ ಭವ್ ರೆ ಆನಿ ತಿಕಾ ನಾ ಫ್ರವೊ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ರ್ಭೋತ್ ಕೆಲಾೆ ಾ ಬರಿ ಜತಾ. ಹಾಾಂವ್ನ ಮುಖರ್ ವೆತಲ್ವಾಂ." (ಮುಖ್ಲಲ ಅಿಂಕೊ ಪ್ಳೆ)

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


24. ಟೊಮಿಚಿಂ ಸ್ೊ ಪಾಣ್ ದಿರ್ಚಾಂ ಚವಿೋಸ್‍ ವಹ ರಾಾಂಯಿೋ ಟಿ. ವಿ. ರ್ ನ್ಯಾ ಸ್‍ ಚಾ ನೆಲ್ಡ ಪಳ್ಾಂವೆೊ ಾಂ ಮಹ ಜಾಂ ಅಧಾಾಂ ಆಾಂಗ್ೆ ಾಂ ಆನಿ ಪ. ಹೆಚ್. ಡ್ತ. ಟೊಮಿ, ಆಜ್ ಘಡೆಾ ಘಡೆಾ ಚಾ ನೆಲಾಾಂ ಬದುೆ ಾಂಚಾಂ ಪಳ್ತಾನಾ ಮಾಕಾ ಇಲ್ವೆ ದುಾವ್ನ ಜಲ್ವ. ' ಕಿತೆಾಂ ಪ. ಹೆಚ್. ಡ್ತ. ಟೊಮಿ, ಆಜ್ ಕಿತೆಾಂ ಟಿ. ವಿ. ಾರಿೋ ನಾಚಿ ?' 'ಅಳ್ಯ್ಲ್, ತುಾಂ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಮಾಕಾ ಪ. ಹೆಚ್. ಡ್ತ. ಮಹ ಣ್ ಮುಕಾ್ ಲ್ಡ ಉಡಯ್ಲ್ಿ ಯ್?' ಟೊಮಿಕ್ ಸಂತಾಪ್ ಆಯೆ . ' ತ್ಶಾಂ ತುಾಂ ಡ್ತಗಾ ಚ ಸಟಿಾಫಿಕೆಟ್ ಹಾಡಾಂಕ್ ಗ್ಲ್ವೆ ಯ್ ನೆಾಂ'

' ತಿ ಗಜಲ್ಡ ಸ್ಚಡ್... ಸತ್ ರ್ಾಂಗ್. ಪ. ಹೆಚ್. ಡ್ತ. ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಕಿತೆಾಂ?' ' ಅಸೆ ಬರಿ ರ್ಾಂಗ್ೊ ಾಂ ತ್ರ್ ತುಾಂ ' ಪಬ್ಲೆ ಕ್ ಆನಿ ಹೊೋಮ್ ಡ್ಚೋಗ್' (P. H. D.) ತುಾಂ ಗ್ಾಂವಾರ್ ಹೋರ, ಘರಾಯಿೋ ಹೋರ. ದೆಕನ್ ಪ. ಹೆಚ್. ಡ್ತ. ತುಕಾ ರ್ಕಿಾ ಡ್ತಗಾ ' ತ್ರ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಮುಕೊೆ ಮಂತಿಾ ...' ಟೊಮಿ ಶಿಮಿಾ ಬಸ್ಚೆ .

ಮುಕೆಲ್ಡ

ಕೊವೊಳ್್ ಹಾಸ್ಚನ್

' ಆತಾಾಂ ಗ್ಾ ಸ್‍ ಸಿಲ್ಲಾಂಡರ್ ತ್ಳ್ಯಾ ಾಂತ್ ಮೆಳ್ಯಿ ತ್ ಖಂಯ್' ಹಾಾಂವೆಾಂ ಒಕಾ್ ಣಾಂ ಘಾ್ಾಂ.

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


' ತೆಾಂ - ಗೋ,' ಟೊಮಿ ಹಾಸ್ಚೆ ವಿಷಯ್ ಬದಾೆ ಲ್ವ ದೆಕನ್. ' ಉಜೊ ಲಾಾಂತ್ ಗ್ಾ ಸ್‍ ಹಾಾಂಡ್ಚ ಧ್ಮಾಾಕ್ ಮೆಳ್ ಲ್ವೆ . ಪುಣ್ ಗ್ಾ ಸ್‍ ಧ್ಮಾಾಕ್ ಮೆಳ್ಯಿ ಯ?' ಹೆಾಂಯಿೋ ಮಾಕಾ ರ್ಕೆಾಾಂ ದಿಸೆ ಾಂ. ' ಅಳ್ಯ್ಲ್... ತುಕಾ ಸೊ ಪಾಾ ಾಂಚೊ ಆರ್ಥಾ ರ್ಾಂಗಾಂಕ್ ಕಳ್ಯಿ ಯ? ತುಕಾ ಗತುಿ ಆರ್ೆ ಾ ರ್ ರ್ಾಂಗ್. ಪಾಟ್ಕೆ ಾ ಎಕಾ ಹಪಾಿ ಿ ಾ ಥಾವನ್ ಮಾಕಾ ಆನಿ ಾಯ್ಲಕ್ ಘಡೆಾ ಘಡೆಾ ಸೊ ಪಾಾ ಾಂ ಪಡ್ಗಿ ತ್. ರ್ಾಂಗ್ ಗೋ?' ' ಆದಿಾಂ ಎಕೊೆ ಆಸ್ಚೆ ಖಂಯ್... ಜಕೊಾಚೊ ಪುತ್. ಜುಜ.... ತ ಸೊ ಪಾಾ ಾಂಚೊ ಆರ್ಥಾ ರ್ಾಂಗ್ಿ ಲ್ವ ಖಂಯ್. ತುವೆಾಂ ವಾಾಂಜಲ್ಡ ವಾಚಿ ನಾ ಆಯ್ಲ್್ ಲಾಯ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಪುರ. ' ' ಇ್ೆ ಾಂ ರ್ಾಂಗ್, ಉಗ್್ ಸ್‍ ಯ್ಲತಾಯ ಪಳ್ತಾಾಂ' ' ತಾ ಸ ಘಟ್ ಮುಟ್ ಗ್ಯ ಆನಿ ಸ ಾಗ್ಟೊಾ ಗ್ಯ...' ' ಹಾಾಂ... ಇಕಾಾ ಪ್ಾಂಡ್ತಯ ಾರಾವಾಾ ಪ್ಾಂಡ್ತಯ್ಲಕ್ ಮಾನ್ ಾಗ್ವ್ನ್ ರಾಾಂವೆೊ ಾಂ' ' ಹಾಾಂ ವಹ ಯ್ ವಹ ಯ್. ಸ ವರ್ಾಾಂ ಬರೆಾಂ ಬ್ರಳ್ಾಂ ಜ್ಾಂ ಆನಿ ಜಗವ್ನ್ ದ್ವ್ಾಾಂ... ಮಾಗರ್ ಸ ವರ್ಾಾಂ ದುಕೊಳ್ ಆಯೆ ..'

' ತೆಾಂ ಆಸ್ಚಾಂ.. ತುಜಾಂ ಸೊ ಪಾಣ್ ರ್ಾಂಗ್. ಸದಾಾಂಯ್ ಹಾಾಂವ್ನ ತುಕಾ ಪಳೇತ್ಿ ಆರ್ಾಂ, ತುಾಂ ಘಡೆಾ ಘಡೆಾ ಸೊ ಪಾಾ ಾಂತ್ ಉಡ್ಚನ್ ಪಡ್ಗಿ ಯ್' ' ಅಳ್ಯ್ಲ್, ಾಯ್ಲಕ್ ಸದಾಾಂಯ್ ಏಕ್ ಚ್ೊ ಸೊ ಪಾಣ್.... ಭಾಾಂಗ್ರಾಚಾ ಬ್ರಡ್ಗ್ ರ್ ನಿದ್ ್ೆ ಭಾಶನ್ ಸೊ ಪಾಣ್ ಪಡ್ಗಿ ಖಂಯ್... ಆಾಂಗ್ರ್ ಭಾಾಂಗ್ರಾಚ ವೊೋಲ್ಡ ಪಾಾಂಗುನ್ಾ ಆರ್ಿ . ನಾಕಾಕ್ ಮಾಸ್‍ ಪ್ಳ್ವಯ್ಲಚೊ ಪಮಾಳ್ ಯ್ಲತಾ... ದೆಗ್ನ್ ವಾರೆಾಂ ಘಾಲ್ಲೊ ಾಂ ಬ್ಲಯ್ಲ್ತಿಣಿ ಆರ್ಿ ತ್... ಜೈಕಾರ್ ಘಾ್ೊ ಪಾಟ್ಕೆ ವಾದ ರ್ ಆರ್ಿ ತ್...' ' ಪುರ.. ಪುರ... ರಾವಯ್. ಬಹುಶ್ಯ ತಿ ವೆಗಾಂಚ್ ಎಕ್ ಲ್ವಕಾಮೊಗ್ಳ್ ಪಾಡ್ತಿ ಚ ಅದ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜತಾ ... ನಾ ತ್ರ್ ಪಂಚಯ್ತಾಚ ಸರ್ ಪಂಚ್ ಜತಾ...' ' ನ್ಹ ಯ್ ಪ. ಹೆಚ್. ಡ್ತ. ಟೊಮಿ, ಹಾಾಂವ್ನ ವಿಚತಾಾಾಂ ಮಹ ಣ್ ಬ್ರಜರ್ ಕರಿನಾಕಾ... ' ' ವಿಚರ್ ವಿಚರ್, ಮಹ ಜಾಂ ಅನಿಕಿೋ ಸಾರ್ ಸೊ ಪಾಾ ಾಂ ಆರ್ತ್' ' ರ್ಾಂಗ್ ಮಾಕಾ, ತುಾಂ ಕೆದಾಳ್ಯರಿೋ ಬ್ರಡ್ಗ್ ರ್ ನಿದೊನ್ ಆರ್ಿ ನಾ, ತುವೆಾಂ ನಿದ್ ್ೆ ಾಂ ಬ್ರಡ್್ ಉಾರ್ ಜಾಂವೆೊ ಾಂ, ತಾಾ ಬ್ರಡ್ಗ್ ಕ್ ತೇಲ್ಡ, ತಪ್, ಆನಿ ಪಮಾಳ್ವಕ್ ವಾತಿ ದಾಳ್ೊ ಾಂ, ಆಾಂಗ್ರ್

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಧ್ವಿಾಂಚ್ ವಜಾ ಳ್ವಾಂ ವಸುಿ ರಾಾಂ ಪಾಾಂಗುಚಾಾಂ, ದೆಗ್ನ್ ಪಮಾಳ್ವಕ್ ಪುಲಾಾಂ, ಬಗ್ೆ ಕ್ ಸಕಾಳ್ವಾಂಚೊ ದೊೋವ್ನ ಪಡ್ ್ೆ ಭಾಶನ್ ಧ್ವೆಾಂಚ್ ರ್ಧ್ಾಂಪಾಣ್, ದೆವಾಕ್ ಹೊಗಳುಸ ಾಂಚಾಂ ಗ್ಣಾಾಂ, ತ್ಸಲ್ಲಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ಸೊ ಪಾಾ ಾಂ ಪಡ್ಗೆ ಾ ರ್ ರ್ಾಂಗ್ ಮಾಕಾ. ತಾಚೊ ಆರ್ಥಾ ಗತುಿ ಆರ್ ಮಾಕಾ...'

ಸದಾಾಂಯ್ ಪಡ್ಗಿ ತ್' ' ಯ ಮಹ ಜಾ ದೆವಾ.... ಹೊ ವೆಗಾಂ ಖಲಾಸ್‍ ಜತಾ...' ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಾಂವ್ನ ನ್ಪಂಯ್ೊ ಜಲ್ವಾಂ.

ಟೊಮಿ ಮಾಕಾ ಸ್ಚಧುನ್ ಆಸ್ಚೆ , ತಾಚಾ ಉರ್ ಲಾೆ ಾ ಸೊ ಪಾಾ ಾಂಚೊ ಆರ್ಥಾ ' ವಹ ಯಿಾ ೋ... ತ್ಸಲ್ಲಾಂ ಸೊ ಪಾಾ ಾಂ ಮಾಕಾ ವಿಚರುಾಂಕ್. ------------------------------------------------------------------------------------------

ಮಾರ್ಚಗ 26: ಚಾರ ಮಹಿನಾ ಿಂಕ್

ಪ್ರ ವೇಶ್ ಘಿಂವಿಿ ಶೆತಾಾ ರ ಚಳ್ೊ ಳ್ ಕೇಿಂದ್ರರ ಸ್ಕಾಗರಾಚಾ ತೋನ್ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದ್ ಾ ಿಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರುನ್ ನ್ವಿಂಬರ 26ವರ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಲ ಾ ಶೆತಾಾ ರಾಿಂಚಾ ಚಳ್ೊ ಳೆಕ್ ಮಾರ್ಚಗ ೬ವರ 100 ದೋಸ್ ಭರ‍್್‌ಲ . ಆತಾಿಂ ತ ಅಖ್ಖ್ಯ ಾ ಸಂಸರಾಿಂತ್ ಶಿಂತತೆನ್ ಚ್್‌ಲ್ಲ ನರ್ರಿಕಾಿಂಚಿ ಅತೋ ದೋರ್ಘಗ ಚಳ್ೊ ಳ್ ಮಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ಮಾನಕ್ ಪಾತ್ರ ಜಾಲಾ . ಡೆಲ್ಲ ಿಂಚಾ ರ್ಡಿಿಂಚರ ಚಲ್ಿ ಹಿ ಚಳ್ೊ ಳ್ ಆಜೂನ್ ಚಾಲು ಆಸ. ಮಾರ್ಚಗ 26ವರ ಚವಾತ ಾ ಮಹಿನಾ ಕ್ ಪ್ರ ವೇಶ್ ಘತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಭುಿಂಯ್ಚಿ ರ ಹಿಂ ಲೇಖನ್.

2013 ಅಕೊಾ ೋಬರಾಾಂತ್ ಆಮಾೊ ಾ (ಹಾಾ ಲೇಖಕಾಚ) ಕಟ್ಕಮ ನ್ ಪಂಜಬ್ ಆನಿ ಹರಿಯ್ಲ್ಣಾಚೊ ಪಾ ವಾಸ್‍ ಕೆಲ್ವೆ . ಭಾರಿಚ್ ಸಮೃದೆದ ಭರಿತ್ ಕೃಷಚ ಗ್ಾಂವ್ನ ಹೆ. ಥಂಯಿೊ ಶತಾಾಂ ಆನಿ ಕೃಷ ಆಮಿ ಖುದ್ ಪಳಯ್ಲ್ೆ ಾ . ತಿ ಪಳ್ಾಂವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ದಾದೊರ್್ ಯ್ ಭಗ್ಿ . ವಹ ಡ್ಗೆ ಾ ವಹ ಡ್ಗೆ ಾ ವಿಶ್ಯಲ್ಡ ಗ್ದಾಾ ಾಂನಿ ಕಷ್ಾ -ವಾಾಂವ್ನಾ ಕಾಡ್್ ಶತಾ್ ರ್ ಕೃಷ ಕತಾಾತ್. ಗೋಾಂವ್ನ,

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾತ್, ಜೋಳ್, ಕೊಬು ಆನಿ ಕಾಪುಸ್‍ ತಾಾಂಚಾಂ ಪಾ ಮುಖ್ ಬ್ರಳ್ವಾಂ. ಭಾರತಾಾಂತೆ ಾಂ 45%ವನಿಾಾಂ ಚಡ್ತತ್ ಗೋಾಂವ್ನ ಆನಿ 25%ವನಿಾಾಂ ಚಡ್ತತ್ ಭಾತ್ ಹಾಾ ರಾಜಾ ಾಂನಿ ಉತಾಿ ದ್ನ್ ಜತಾ. ಭಾರತಾಿಂತ್ ಖ್ಖ್ಣಾ ಉತಾಾ ದನ್ ಆನಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕೈಗಾರಿಕಿಂಕ್ ಬೊರ‍್ಿಂ ಭವಿಷ್ಯಾ ಆಸ:

ಭಾರತಾಾಂತ್ ಕೃಷ, ಅರಣ್ಾ ಉತ್ಿ ನಾ್ ಾಂ ಆನಿ ಮಾಸಿಳ ಪಾಗ್ಿ ಚೊ ಆದಾಯ್ ಸುಮಾರ್ ರ್ಡೆ ಎಕಿಾ ೋಸ್‍ ಲಾಖ್ ಕೊರಡ್ ರುಪಯ್ ಆನಿ ಹಾಾ ಆರ್ಾಕ್ ವರ್ಾಾಂತ್ ಹಾಚ ವಾಡ್ಗವಳ್ ೪% ಮಹ ಣ್ ಅಾಂದಾಜ್ ಕೆಲಾ. ಸುಮಾರ್ ೫೮% ಲ್ವೋಕ್ ವಿವಿಧ್ ನ್ಮೂನಾಾ ಾಂಚ ಕೃಷಾಂತ್ ಆಪ್ೆ ಾಂ ಜವಿತ್ ರ್ಚಾ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಖಣಾವೊವೆಾಚ ಉತಾಿ ದ್ನಾಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಾಂಚ ಪರಿಷ್ ರಣ್ ಕೈಗ್ರಿಕೆಾಂಕ್ ವಹ ಡ್ ಭವಿಷ್ಾ ಆರ್. ಹಾಾಂಗ್ಚ ಖಣಾ ವೊವೆಾಚ ಆನಿ ಜೋನ್ಸ್‍ ವಸುಿ ಾಂಚ ಮಾಕೆಾಟ್ ಸಗ್ಳ ಾ ಸಂರ್ರಾಾಂತ್ ಸವಾಾ ರ್ಾ ನಾರ್

ರಾವಾಿ . ಹಾಾ ವಿಭಾಗ್ಾಂತೆ ಚುಾಂಗ್ ವಿಕೊಾ ಚ್ ಉತಾಿ ದ್ನಾಚ 70% ಮಹ ಣಾಸರ್ ಆರ್. ದೇಶ್ಯಾಂತಾೆ ಾ ಕೈಗ್ರಿಕ್ ವಲಯ್ಲ್ಾಂನಿ ಖಣಾಾಂ ಪರಿಷ್ ರಣ್ ಕೈಗ್ರಿಕೆಾಂಚೊ ವಾಾಂಟೊ 30%ವನಿಾಾಂ ಚಡ್. ಉತಾಿ ದ್ನ್, ಖಾಂವಾೊ ಾ ಕ್ ಜಾಂವೊೊ ಉಪ್ಾ ೋಗ್, ರಫ್ಿ ಆನಿ ನಿರಿೋಕಿಿ ತ್ ವಾಡ್ಗವಳ್ ಹಾಾ ಮಾಪಾಾಂನಿ ತುಲನ್ ಕತಾಾನಾ ದೇಶ್ಯಚ ಕೈಗ್ರಿಕಾಾಂಪಯಿ್ ಾಂ ಖಣಾ ಉತಾಿ ದ್ನಾಾಂಚ ಕೈಗ್ರಿಕ್ ಪಾಾಂಚೊ ಾಂ ರ್ಾ ನ್ ಆಪಾಾ ಯ್ಲ್ಿ . ಆಸಲಾಾ ಕೃಷ ಕೆಿ ೋತಾಾ ಾಂತ್ ಬರ ಮುನಾಫೊ ಕಾಡಾಂಕ್ ರ್ಧ್ರಾಳ್ ಆವಾ್ ಸ್‍ ಆಸೊ ಾಂ ವಾಜಿ . ಗಜಲ್ಡ ಆಶಿ ಆರ್ಿ ಾಂ, ವಹ ಡ್ ಕೈಗ್ರಿಕೊೋದ್ಾ ಮಿಾಂಚೊ ಆನಿ ಕೊಪ್ಾರೇಟ್ ಸಂರ್ಾ ಾ ಾಂಚೊ ದೊಳ ಕೃಷ ಉತ್ಿ ನಾ್ ಾಂ, ತಾಾಂಚ ಖರಿೋದ್ ಆನಿ ವಿಕಾಾ ಾ ಚರ್ ಪಡ್ಗೊ ಾ ಾಂತ್ ನ್ವಾಲ್ಡ ನಾ. ಕಾಂದ್ಾ ಸಕಾಾರ್ ಆಪೆ ಾಂ ಕಾನ್ಯನಾಾಂ ಕೃಷಕಾಾಂಚ ಬರಾಲಾ ಪಣಾ ಉದೆಶಿಾಂ ಮಹ ಣಾಿ ತ್ರಿೋ ಹೆಾಂ ಪಾತೆಾ ಾಂವ್ನ್ ಕಷ್ಾ ಮಹ ಣಾಿ ತ್ ಶತಾ್ ರ್. ಆಶಾಂ ಜಲಾೆ ಾ ನ್ 2020 ಆಗರ್ಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಲ್ಲೆ ಆನಿ ಭೊೋವ್ನ ಕನ್ಾ ಪಂಜಬ್ ಆನಿ ಹರಿಯ್ಲ್ಣಾಚ ಶತಾ್ ರಾಾಂನಿ (ಹೆರ್ ರಾಜಾ ಾಂಚ ಶತಾ್ ರಾಾಂಚಾ ಪಾಟಿಾಂಾಾ ನ್) ಚಲಂವಿೊ ಚಳೊ ಳ್ ಹೆಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಿ ನಾಾಂಯ್ (ಮಾಚ್ಾ 16) ಚಲು ಆರ್.

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದ್ ಾ ಿಂಚಿ ಪಾಟ್್‌ಭುಿಂಯ್:

ಆತಾಾಂಚ ಕಾಂದ್ಾ ಸಕಾಾರಾನ್ ಆದಾೆ ಾ ಆವೆದ ಾಂತ್ ಮಹ ಣೆ 2017-ಾಂತ್ ರೂಪ್ ದಾಕೊವಿಿ (model) ಕೃಷ ಕಾನ್ಯನ್ ಜಹೋರ್ ಕೆ್ೆ ಾಂ. ಥೊಡ್ಗಾ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಾರಾಾಂನಿ ಹಾಾ ಕಶಿನ್ ಪಳ್್ೆ ಾಂಚ್ ನಾ ಆರ್ಿ ಾಂ 2019 ಜುಲಾಂತ್ ಕಾನ್ಯನಾಚ ಜಯ್ಲಾವಿಶಿಾಂ ಸಮಾಲ್ವೋಚನ್ ಚಲಂವ್ನ್ ರ್ತ್ ಮುಖಾ ಮಂತಿಾ ಾಂಕ್ ಆಟ್ಕಪೊ ಎಕ್ ಸಮಿತಿ ರಚೆ . 2020 ಜೂನಾಚ ಪಯ್ಲ್ೆ ಾ ಹಫ್ರಿ ಾ ಾಂತ್ ಕೃಷ ಉತ್ಿ ನಾ್ ಾಂಚರ್ ಹೊಾಂದೊೊ ನ್ ಕಾಂದ್ಾ ಸಕಾಾರಾನ್ ತಿೋನ್ ಅರ್ಧ್ಾ ದೇಶ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಹಾಡೆೆ . ಕೃಷ ಆನಿ ತಾಚ ಉತ್ಿ ನಾ್ ಾಂ ಸಂಬಂಧ ಹಾಂ ಮಸೂದಾಾಂ ಲ್ವೋಕ್ ಸಭೆಾಂತ್ ಮಂಡನ್ ಕನ್ಾ ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್ 15 ಆನಿ 18ವೆರ್ ಕಾಯ್ಲದ ಪಾಸ್‍ ಕರಯ್ಲೆ . ತಾಾ ಚ್ 20 ಆನಿ 22ವೆರ್ ತಿಾಂ ರಾಜ್ಾ ಸಭೆಾಂತ್ ಮಾಾಂಡ್ತೆ ಾಂ. ರಾಜ್ಾ ಲಸಭೆಾಂತ್ ಬಹುಮತ್ ನಾತ್ಲಲಾೆ ಾ ಸಕಾಾರಾನ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿ ಾಂನಿ ಮತ್ದಾನಾಕ್ ಒತಾಿ ಯ್ ಕೆಲಾಾ ರಿೋ ಧ್ೊ ನಿಮತಾನ್ ತಿಾಂ ಪಾಸ್‍

ಜಯ್ಲ್ ಾಂ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್ 28ವೆರ್ ರಾಷಾ ರಪತಿನ್ ದ್ಸ್ ತ್ ಗ್ಲಾೊ ಾ ಮುಕಾಾಂತ್ಾ ಹೆ ಸಕಯ್ಲೆ ಕಾಯ್ಲದ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ . 1. ಶತಾ್ ರಾಲಾ ಾಂಚ ಉತ್ಿ ನಾ್ ಾಂಚೊ ವಾಾ ಪಾರ್ ಆನಿ ವಾಣಿಜಾ ೋದ್ಾ ಮ್ ( ವಾಡ್ಗವಳ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಾಂಬ ದಿವಪ್) ಕಾಯದ - The Farmers’ಲ Produceಲ Tradeಲ andಲ Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2. ಮೊಲಾಾಂಚರ್ ಆನಿ ಶತ್ ಉತ್ಿ ನ್್ ಸವೆಾಂಚರ್ ಆಶ್ಯೊ ಸನಾಭರಿತ್ ಶತಾ್ ರಿ ಕರಾರ್ (ಬಳೊ ಾಂತ್ ಕಚೊಾ ಆನಿ ರಕ್ಷಣ್ ದಿಾಂವೊೊ ) ಕಾಯದ - The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 3. ಗರೆಲೆ ಚೊ ಮಾಹ ಲ್ಡ (ತಿದ್ೊ ಣ್) ಕಾನ್ಯನ್.- The Essential Commodities (Amendment) Act ಚಳ್ೊ ಳೆಿಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ ಸಂಘಟನಿಂ: ಪಾ ಸುಿ ತ್ ಶತಾ್ ರಾಾಂಚ ಚಳೊ ಳ್ ಸಂಯುಕ್ಿ ಕಿರ್ನ್ ಮೊೋಚಾ ಆನಿ ಅಖಿಲ್ಡ ಭಾರತ್ ಕಿರ್ನ್ ಸಂಘಷಾ ಸಮನ್ೊ ಯ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಾಂಚ ಮುಕಲಿ ಣಾರ್ ಚಲಾಿ . ಚಳೊ ಳ್ಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಲ್ಲೆ ಾಂ ರೈತಾಾಂಚ ಮುಕೆಲ್ಡ ಸಂಘಟ್ನಾಾಂ ಹಾಂ: 1) ಭಾರತಿೋಯ್ ಕಿರ್ನ್ ಯೂನಿಯ್ನ್ 2) ಜೈ ಕಿರ್ನ್

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶೆತಾಾ ರಾ್‌ಾ ಿಂಚಿಿಂ ಮಾಗಿೂ ಿಂ:

ಆಾಂದೊೋಲನ್ 3) ಅಖಿಲ್ಡ ಭಾರತ್ ಕಿರ್ನ್ ಸಭಾ 4) ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಾ ರೈತ್ ಸಂಘ 5) ಲ್ವಕಾಚ ಚಳೊ ಳ್ಚೊ ರಾಷಾ ೋಯ್ ಎಕೊ ಟ್ 6) ಲ್ವೋಕ್ ಸಂಘಷಾ ಮೊೋಚಾ 7) ಅಖಿಲ್ಡ ಭಾರತ್ ಕಿರ್ನ್ ಖೇತ್ ಮಜೂದ ರ್ ಸಂಘಟ್ನ್ 8) ಕಿರ್ನ್ ಮಜೂದ ರ್ ಸಂಘಷ್ಾ ಸಮಿತಿ 9) ರಾಷಾ ರೋಯ್ ಕಿರ್ನ್ ಮಜೂದ ರ್ ಸಂಘಟ್ನ್ 10) ಅಖಿಲ್ಡ ಭಾರತ್ ಕಿರ್ನ್ ಮಜೂದ ರ್ ಸಭಾ 11) ಕಾಾ ಾಂತಿಕಾರಿ ಕಿರ್ನ್ ಯೂನಿಯ್ನ್ 12) ಆಶ್ಯ – ಕಿರ್ನ್ ಸೊ ರಾಜ್ 13) ಲ್ವೋಕ್ ಸಂಘಷಾ ಮೊೋಚಾ 14) ಅಖಿಲ್ಡ ಭಾರತ್ ಕಿರ್ನ್ ಮಹಾಸಭಾ 15) ಪಂಜಬ್ ಕಿರ್ನ್ ಯೂನಿಯ್ನ್ 16) ರ್ೊ ಭಮಾನಿ ಶೇತಾ್ ರಿ ಸಂಘಟ್ನಾ 17) ಸಂಗಿ ನ್ ಕಿರ್ನ್ ಮಜೂದ ರ್ ಸಂಘಟ್ನಾ 18) ಜಮೂರಿ ಕಿರ್ನ್ ಸಭಾ 19) ಕಿರ್ನ್ ಸಂಘಷಾ ಸಮಿತಿ 20) ತೆರಾಯ್ ಕಿರ್ನ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಘಟ್ನಾಾಂ. ಸದಾದ ಾ ಚ ಮಟ್ಕಾ ಕ್ 41 ಮುಕೆಲ್ಡ ಸಂಘಟ್ನಾಾಂ ಸಕಾಾರಾಸವೆಾಂ ಉಲವಾಾ ಾ ಾಂತ್ ಭಾಗದಾರ್ ಜತಾತ್. ತ್ಶಾಂಚ್ ಹೆರ್ ನ್ಮೂನಾಾ ಾಂಚ ಸವಾ ದಿಾಂವಿೊ ಾಂ ಸಂಘಟ್ನಾಾಂಯಿೋ ಹಾಾ ಚಳೊ ಳ್ಕ್ ಆರ್ಧ್ರ್ ದಿೋವ್ನ್ ಆರ್ತ್.

ಹಾಂ ಜವಾ್ ಸ್‍ಲಲ್ಲೆ ಾಂ 1. ವಿಶೇಷ್ ಸಂಸತ್ ಅಧೇಶನ್ ಆಪವ್ನ್ ಕೃಷ ಕಾಯ್ಲದ ರದ್ದ ಕರಿಜಯ್. 2. ಕನಿಷ್ಾ ಸರ್ಯ್ ಮೊೋಲ್ಡ (ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪ್ೋಟ್ಾ ಪಾ ಾ ಸ್‍) ಆನಿ ರಾಜಾ ಾಂನಿ ಉತಾಿ ದ್ನಾಾಂ ಘೆಾಂವೆೊ ಾಂ ಕಾನ್ಯನಾತ್ಮ ಕ್ ಹಕ್್ ಕರಿಜಯ್ 3. ಬ್ರಳ್ವಾಂ ಖರಿೋದ್ ಕರುಾಂಕ್ ಎದೊಳ್ ಆಸ್ಚೊ ಾ ಮಾಾಂಡ್ಗವಳಾ ಉರಂವಾೊ ಾಬ್ಲಿ ನ್ ಆಶ್ಯೊ ಶನಾಾಂ ದಿೋಜಯ್ 4. ರ್ೊ ಮಿನಾಥನ್ ಅಯೋಗ್ಚ ವದಿಾ ಜರಿ ಕರಿಜಯ್ ಆನಿ ಸರಾಸರಿ ಉತಾಿ ದ್ನ್ ಖಚಾಚ 50% ಪುಣಿ ಚಡ್ತತ್ ಕನಿಷ್ಾ ಸರ್ಯ್ ಮೊೋಲ್ಡ ದಿಜಯ್ 5. ಕೃಷ ಉದೆದ ೋಶ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ತಸಲಾಚ ಮೊಲಾಾಂತ್ 50% ಕಾತಾಾ ಪ್ ಕರಿಜಯ್ 6. ವಾರೆಾಂ ಗುಣ್ಲಮಟ್ಾ ನಿಯಂತ್ಾ ಣ್ ಮಂಡಳ್ಕ್ ಬಖಾಸ್‍ಿ ಕರಿಜಯ್, ತಾಾ ಾಬ್ಲಿ ಚೊ 2020 ಅರ್ಧ್ಾ ದೇಶ್ ರದ್ದ ಕರಿಜಯ್ ಆನಿ ಲುಾಂವೆೆ ಲಾಾ ಬ್ರಳ್ಯಾ ಾಂಚ ಮುಳ್ಯ್ ಟ್ಕಾಂ ಹುಲಾಿ ಯಿಲಾೆ ಾಂಕ್ ಜುಲಾಮ ನ್ ಆನಿ ಶಿಕಾಿ ದಿಾಂವೆೊ ಾಂ ರಾವಯ್ಲ್ೆ ಯ್ 7. ಹಾಾ ಖತಿರ್ ಬಂಧತ್ ಕೆಲಾೆ ಾ ಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕ್ ದಿೋಜಯ್ 8. ಎ್ಕಿಾ ರಸಿಟಿ 2020

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅರ್ಧ್ಾ ದೇಶ್ ರದ್ದ ಕರಿಜಯ್ 9. ಕಾಂದ್ಾ ಸಕಾಾರಾನ್ ರಾಜಾ ಾಂಚ ವಿಷಯ್ಲ್ಾಂನಿ ನಾಕ್ ಛೆಪನಾಯ್ಲ ಆನಿ ಅಧಕಾರ್ ವಿಕಾಂದಿಾ ಕರಣಾಕ್ ಮಹತ್ೊ ದಿೋಜಯ್ 10. ಶತಾ್ ರಿ ಮುಕೆಲಾಾ ಾಂಚ ವಿರೋಧ್ ಆಸಿೊ ಾಂ ಸಗಳ ಾಂ ಪಾ ಕರಣಾಾಂ (ಕೆಸಿ) ರದ್ದ ಕರಿಜಯ್ ಆನಿ ಬಂಧತ್ ಕೆಲಾೆ ಾ ಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕ್ ದಿೋಜಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿಚರ್. ಶಿಂತತೆನ್ ಚ್್‌ಲ್ಲ ಚಳ್ೊ ಳ್:

ಕೃಷ ಉತ್ಿ ನಾ್ ಾಂ ಸಂಬಂಧ ಮಸೂದಾಾಂ ಮಂಡನ್ ಜತಾಾಂ ಜತಾಾಂ ಶತಾ್ ರಿ ಸಂಘಟ್ನಾಾಂನಿ ಚಡ್ಗವತ್ ಪಂಜಾಾಂತ್ ಹತಾಾಳ್ಯಾಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಾಂ. ದೊೋನ್ ಮಹನೆ ಆಶಾಂಚ್ ಚ್ೆ ಾಂ. 2020 ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್ 25ವೆರ್ ನ್ವಾಾ ಕಾಯ್ಲ್ದ ಾ ಾಂಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕನ್ಾ ಭಾರತ್ ಬಂಧ್ ಚಲಯ್ಲೆ ಾಂ. ಪಂಜಬ್ ಆನಿ ಹರಿಯ್ಲ್ಣಾಾಂತ್ ಹಾಚೊ ಪಾ ಭಾವ್ನ ಚಡ್ತತ್ ಮಾಫ್ರನ್ ಜಲ್ವ ತ್ರ್ ಉತ್ಿ ರ್ ಪಾ ದೇಶ್, ಕನಾಾಟ್ಕ, ತ್ಮಿಳ್ಲನಾಡ, ಒರಿರ್ಸ , ಕರಳ ಆನಿ ಹೆರ್ ರಾಜಾ ಾಂಚ ಥೊಡ್ಗಾ ಜಗ್ಾ ಾಂನಿ ಹಾಚ ರ್ಧ್ವ್ನ ಉಟಿೆ .

ಪಂಜಬ್, ಹಯ್ಲ್ಾನಾ ಆನಿ ರಾಜರ್ಿ ನಾಚ ಹಜರಾಂ ಶತಾ್ ರಾಾಂನಿ “ಡ್ತಲ್ಲೆ ಚಲ್ವ”ಲಮಹ ಣೆ ಡೆಲ್ಲೆ ಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾ ತಿಭಟ್ನ್ ಕಚಾಾಂ ಕಾಯ್ಾಕಾ ಮ್ ಹಾತಿಾಂ ಘೆತೆೆ ಾಂ. ನ್ವೆಾಂಬರ್ 26ವೆರ್ ರಾಷ್ಾ ರಲವಾಾ ಪ ಮುಷ್ ರ್ ಚಲಯ್ಲೆ ಾಂ. 30 ನ್ವೆಾಂಬರ್ ಇತಾೆ ಾ ಕ್ ಡೆಲ್ಲೆ ಕ್ ಪಾ ೇಶ್ ಜಾಂವಾೊ ಾ ವಿವಿಧ್ ಗಡ್ತಾಂನಿ ದೊೋನ್ ಲಾಖಾಂವಯ್ಾ ಶತಾ್ ರ್ ಡೆಲ್ಲೆ ಕ್ ರಿಗಾಂಕ್ ಪಾ ಯ್ತ್್ ಕರಿಲಾಗ್ೆ . ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಡೆಲ್ಲೆ ಚ ಗಡ್ತಾಂನಿ ವೊೋತ್-ವಾರೆಾಂ, ಹಾಂವ್ನ ಆನಿ ಪಾವ್ನಸ ಮಹ ಣ್ ್ಕಿನಾರ್ಿ ನಾ ಶತಾ್ ರಾಾಂನಿ ಆಪ್ೆ ಾಂ ಆಾಂದೊೋಲನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಾಾಂ. ಕಾಂದ್ಾ ಆನಿ ಎಕೊದ ೋನ್ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಾರಾಾಂಚ ಆದೇಶ್ಯಖಲ್ಡ ರೈತಾಾಂಚರ್ ನಾನಾಾಂತಾಾ ನ್ಮೂನಾಾ ಚಾಂ ನಿಭಾಾಂದ್ ಘಾ್. ಥಂಡ್ ಉದಾ್ ಕಾಾ ನೊನಾಾಂ, ಾಾ ಟ್ನಾಾಂ, ಅಶ್ರಾ ವಾಯು ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಗಿ ಾಂ ವಾಪನ್ಾ ತಾಾಂಕಾಾಂ ದ್ಗದ ್ಾಂ. ಚಳೊ ಳ್ಚ ವಠಾರಾಾಂತ್ ರಸಿ ಖೊoಡನ್ ಗ್್. ಖಿಳ್ ಪುರೆಲೆ . ಉದಾಕ್ ರಾವಯ್ಲೆ ಾಂ. ಇಾಂಟ್ರ್ಲನೆಟ್ ಬಂದ್ ಕೆ್ಾಂ. ಆನಿ ಕಿತೆಾಂ ಸಗ್ಳ ಾಂ ಕೆ್ಾಂ ತಾಚ ಮಾಹೆತ್ ಮಾಧ್ಾ ಮಾಾಂನಿ ಆಯ್ಲ್ೆ ಾ . ಕಿತೆೆ ಾಂ ಪಾ ಚೊೋದ್ನ್ ಆರ್ೆ ಾ ರಿೋ ಶತಾ್ ರಾಲಾ ಾಂನಿ ರ್ಾಂಾಳ್ಲಲಾೆ ಾ ಶ್ಯಾಂತ್ಲಪಣಾಕ್ ತೆ ಅಭನಂದ್ನಾಕ್ ಫ್ರವೊ ಜಲಾಾ ತ್. ದ್ಸಾಂಬರ್ 8ವೆರ್ ಭಾರತ್ ಬಂಧ್ ಚಲವ್ನ್ ಪಾ ತಿಭಟ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೆ ಾಂ. ಶತಾ್ ರಾಾಂಲಾಗಾಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ನ್ ಸಕಾಾರಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಾಂ ಇನಾ್ ರ್

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೆ್ಾಂತ್ರಿೋ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿ ಾಂಚೊ, ಮಾಧ್ಾ ಮಾಾಂಚೊ ಆನಿ ಹೆರಾಾಂಚೊ ದ್ಭಾವ್ನ ಚಡ್ಗಿ ನಾ ಶತಾ್ ರಾಾಂಲಾಗಾಂ ಉಲವೆಾ ಾಂ ಕರಿನಾರ್ಿ ನಾ ನಿವೊಾಗ್ ನಾ ಜಲ್ವ. ಆಶಾಂ ಜಲಾೆ ಾ ನ್ ಶತಾ್ ರ್ ಮುಖೆಲಾಾ ಾಂಲಾಗಾಂ ಉಲವಾಾ ಾ ಕ್ ಕಾಂದ್ಾ ಸಕಾಾರ್ ಒಪಾೊ ಲ್ವ. ಹಾಾ ಪಾ ಕಾರ್ ಜನೆರ್ 22 ಪಯ್ಲ್ಾಾಂತ್ ದೊೋನಿೋ ಪಾಡ್ತಿ ಾಂ ಮಧಾಂ ಇಕಾಾ ಸುತಾಿ ಾಂಚ ಉಲವಿಾ ಾಂ ಚಲಾೆ ಾ ಾಂತ್. ತಿೋನ್ ಕೃಷ ಕಾಯ್ಲ್ದ ಾ ಾಂಕ್ ರದ್ದ ಕರಿಜಯ್ ಆನಿ ಕನಿಷ್ಾ ಸರ್ಯ್ ಮೊೋಲ್ಡ (ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪ್ೋಟ್ಾ ಪ್ಾ ೈಸ್‍) ಆನಿ ರಾಜಾ ಾಂನಿ ಉತಾಿ ದ್ನಾಾಂ ಘೆಾಂವೆೊ ಾಂ ಕಾನ್ಯನಾತ್ಮ ಕ್ ಹಕ್್ ಕರಿಜಯ್ ಮಹ ಳ್ಯಳ ಾ ಪಾ ಮುಕ್ ಮಾಗ್ಾ ಾ ಾಂಕ್ ಶತಾ್ ರ್ ಚಡ್ಚ್ ನ್ ರಾವಾೆ ಾ ತ್. ಸಕಾಾರ್ಲಯಿೋ ರದ್ದ ಕರಿನಾ ಮಹ ಣ್ ಎದೊಳ್ಯೊ ಾ ಕ್ ಘಟ್ ರಾವಾೆ . ಸುಪರ ೋಿಂಕೊಡಿತ ಚಿ ಸ್ಮಿತ: ಹಾಾ ಮಧಾಂ, ಸುಪಾ ೋಾಂಕೊಡ್ತಿ ನ್ ಆಪಾಾ ಫುಡೆಾಂ ಆಯಿಲಾೆ ಾ ಕಾಂದ್ಾ ಸಕಾಾರಾಚ, ಶತಾ್ ರಿ ಸಂಘಟ್ನಾಾಂಚ

ಆನಿ ಹೆರಾಾಂಚ ವಿವಿಧ್ ರಿಟ್ ಅಜಾ ಾಾಂಚ ಪರಿಶಿೋಲನ್ ಚಲವ್ನ್ ಜನೆರ್ 12ವೆರ್ ಮಧ್ಾ ಾಂತ್ರ್ ತಿೋಪ್ಾ ದಿ್ಾಂ. ಹಾಾ ವೆಳ್ವಾಂ ಕಾಯ್ಲ್ದ ಾ ಾಂಚ ಸಂವಿರ್ಧ್ನಿಕ್ ನಾಾ ಯ್ಲಬದ್ದ ತಾ ವರವ್ನ್ ಪಳ್್ಾಂ ನಾ. ಬದಾೆ ಕ್ ಕೃಷ ಆನಿ ಆರ್ಾಕ್ ವಿಷಯ್ಲ್ಾಂನಿ ಹೆಳ್ಲಲಾೆ ಾ ಚವ್ನಾ ತ್ಜ್ ಾಂಚ ಏಕ್ ಸಮಿತಿ ರಚೆ . ಸಮಿತೆಾಂತಾೆ ಾ ರ್ಾಂದಾಾ ಾಂನಿ ಹಾಾ ಆದಿಾಂಚ್ ಕಾಯ್ಲ್ದ ಾ ಾಂ ಕಶಿನ್ ಆಪ್ೆ ವಿಚರ್ ವಾ ಕ್ಿ ಕೆಲಾಾ ತ್ ಜಲಾೆ ಾ ನ್ ಹಾಾ ಸಮಿತೆಕ್ ಆಪ್ೆ ಸಹಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ ಮಹ ಳ್ಯಳ ಾ ಶತಾ್ ರಾಲಾ ಾಂನಿ ಆಪೆ ಚಳೊ ಳ್ ಮುಕಾರುನ್ ವತೆಾಲಾಾ ಾಂವ್ನ ಮಹ ಳ್ಾಂ. ಸುಪಾ ೋಮ್ಲಕೊಡ್ತಿ ನ್ ಹೆ ಕಾಯ್ಲದ ಆಪಾೆ ಾ ಫುಡ್ಗೆ ಾ ಆದೇಶ್ಯವರೇಗ್ (ಸಮಿತೆಕ್ ದಿಲಾೆ ಾ ದೊೋನ್ ಮಹನಾಾ ಾಂಚ ಆವೆದ ಪಯ್ಲ್ಾಾಂತ್) ಆಮಾನಾತ್ ದ್ವರಾಲೆ ಾ ತ್. ಆತಾಾಂ ಸಕಾಾರ್ಲಯಿ ಫುಡ್ಗೆ ಾ 18 ಮಹನೆ ಪಯ್ಲ್ಾಾಂತ್ ಕಾಯ್ಲ್ದ ಾ ಾಂಕ್ ಆಮಾನಾತ್ ದ್ವಚಾಕ್ ತ್ಯ್ಲ್ರ್ ಆರ್ ತ್ರಿೋ ಶತಾ್ ರ್ ಒಪಾೊ ನಾಾಂತ್. ತಾಾಂಚ ‘ರದ್ದ ಕರಿಜಯ್’ಲ ಮಾಗ್ಾ ಾ ಾಂತ್ ತೆ ರ್ರ್ ಆರ್ತ್. ಜನೆರ್ 22 ಉಪಾಾ ಾಂತ್,

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಲವೆಾ ಾಂ ಚಲಾಜಯ್ ತ್ರ್ ಚಳೊ ಳ್ಲಕಾರಾಾಂನಿ ಸಕಾಾರಾನ್ ಸುಚಯಿಲಾೆ ಾ 18 ಮಹನಾಾ ಾಂಚ ಕಾಯ್ಲದ ಅಮಾನ್ತ್ ಆವೆದ ಕ್ ಒಪಾೊ ಜಯ್ ಮಹ ಳ್ಯಾಂ. ದೆಕನ್ ತಾಾ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ದೊನಿೋ ಪಾಡ್ತಿ ಾಂ ಮಧಾಂ ಉಲವಿಾ ಾಂ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಗೆ ಾ ಾಂತ್. ರ್ಣರಾಜ್ಾ ೋತ್ ವ್ರ ದಸ ಡೆಲ್ಲ ಿಂತ್ ಲಯ್್‌ಲೂಟ್: ಜನೆರ್ 26ವೆರ್ ಗಣರಾಜಾ ೋತ್ಸ ವ್ನ ದಿರ್ ಡೆಲ್ಲೆ ಾಂತ್ ಟ್ಕಾ ಾ ಕಾ ರ್ ರಾಲಾ ಲ್ಲ ಚಲಂವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆ ಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಾಂ ಪ್ಲ್ಲರ್ಾಂನಿ ಶತಾ್ ರಾಲಾ ಾಂಕ್ ಕಾೆ ತ್ ದಿಾಂವ್ನ್ ನಾತ್ಲಲ್ಲೆ . ಅಕೆಾ ೋಕ್ ಥೊಡ್ಗಾ ಶತಾಾಾಂಖಲ್ಡ ಕಾೆ ತ್ ದಿಲ್ಲೆ . ಪ್ಯಣ್ ತಾಾ ದಿರ್ ಡೆಲ್ಲೆ ಾಂತ್ ಚಲ್ಡಲಲಾೆ ಾ ಪಾ ತಿಭಟ್ನಾಾಂತ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಗಾ ಾಂನಿ ಶತಾ್ ರಾಲಾ ಾಂಚ ರುಪಾರ್ ಭತ್ರ್ ಘುಸ್ಚನ್ ಲಾಯ್ಲಲೂಟ್ ಚಲಯಿೆ . ತಾಾಂಾ್ ಾ ಕೊಟ್ಕಾ ಚ ರಾಷ್ಾ ರ ಾವೊಾ ಉಬಂವಾೊ ಾ ಜಗ್ಾ ರ್ ಸಿಕ್ ಾವೊಾ ಉಬವ್ನ್ ರಾಷ್ಾ ರ ಾವಾಾ ಾ ಕ್ ಅಕಾಮ ನ್ ಕೆಲ್ವ. ಹಾಾ ಲಾಯ್ಲಲುಟಿಾಂತ್ ತಿನಾ್ ಾ ಾಂವಯ್ಾ ಪ್ಲ್ಲಸ್‍ ಘಾಯ್ಲ್.

ಪ್ಲ್ಲರ್ಾಂನಿ 38 ಎಫ್ಲಐಲಆರ್ ದಾಖಲ್ಡ ಕೆ್ ಆನಿ ಶಾಂಬರಾಾಂಲಾಗಾಂ ಜಣಾಾಂಕ್ ಬಂಧಾಂತ್ ಗ್್ಾಂ. ಹಾಾ ಗಲಾಟ್ಕಾ ವವಿಾಾಂ ಮನ್ ದುಕೊನ್ ಥೊಡ್ಗಾ ಶತಾ್ ರಿ ಸಂಘಟ್ನಾಾಂನಿ ಆಪ್ೆ ಸಹಕಾರ್ ಪಾಟಿಾಂ ಕಾಡ್ಚೆ . ಜಯ್ಲಿ ಶತಾ್ ರ್ ಚಳೊ ಳ್ ಸ್ಚಡ್್ ಪಾಟಿಾಂ ಗ್್. ಜನೆರ್ 28ವೆರ್ ಶತಾ್ ರಿ ಸಂಘಟ್ನಾಾಂಚೊ ಮುಕೆಲ್ಲ ರಾಕಶ್ ಟಿಕಾಯ್ತಾನ್ ದೊಳ್ಯಾ ಾಂನಿ ದುಖಾಂ ದೆಾಂವವ್ನ್ ಭಾಷಣ್ ಕೆ್ೆ ಾಂ. ಹಾಕಾ ಪಗ್ಳ ್ೆ ಶತಾ್ ರ್ ಪಾಟಿಾಂ ಪತಾಾ್ೆ . ಶೆಿಂಬರ ದೋಸ್ ಉತಾರ ಲ್ಲ ಚಳ್ೊ ಳ್: ಫೆಬಾ ವರಿ 6ವೆರ್ ಶತಾ್ ರಾಲಾ ಾಂನಿ ಥೊಡ್ತಾಂ ವೊರಾಾಂ ರಾಷಾ ರೋಯ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಾ ರಸಿ ಬಂಧ್ ಕಚಾ ಚಳೊ ಳ್ ಚಲಯಿೆ . ಮಾಚ್ಾ 6ವೆರ್ ಚಳೊ ಳ್ಕ್ ಶಾಂಬರ್ ದಿೋಸ್‍ ಭರೆಲೆ . ತ ದಿೋಸ್‍ ಶತಾ್ ರಾಲಾ ಾಂನಿ ‘ಕಾಳ ದಿೋಸ್‍’ಲ ಮಹ ಣ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ವ. ಮಾಚ್ಾ 26ವೆರ್ 4 ಮಹನೆ ಜತಾತ್. ಮಾಧ್ಾ ಮಾಾಂ ಮುಕಾಾಂತ್ಾ ಕಳನ್ ಆಯಿಲಾೆ ಾ ಪಾ ಕಾರ್ ಚಳೊ ಳ್ಚ ಮುಕೆಲಾಾ ಾಂನಿ ತಾಾ ದಿರ್ ‘ಭಾರತ್ ಬಂಧ್’ಲಕತಾಾಾಂವ್ನ ಮಹ ಳ್ಯಾಂ.

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೃಷ ಸಂಬಂಧ 3 ಕಾಯ್ಲ್ದ ಾ ಾಂಕ್ “ಶತಾ್ ರಿ ವಿರೋಧ ಕಾನ್ಯನಾಾಂ”ಲ ಮಹ ಣ್ ಶತಾ್ ರಾಲಾ ಾಂಚ ಸಂಘಟ್ನಾಾಂನಿ ಆನಿ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿ ಾಂನಿ ಪಾಚಲಾಾಾಂ. ಹೆ ಕಾಯ್ಲದ ಶತಾ್ ರಾಲಾ ಾಂಕ್ ವಹ ಡ್ ಕೈಗ್ರಿಕೊೋದ್ಾ ಮಿಾಂಚ ಆನಿ ಕೊಪ್ಾರೇಟ್ ಕಂಪ್ಾ ಾಂಚ ದ್ಯ್ಲಚರ್ ದ್ವರುಾಂಕ್ ಪಾವಿ ಲ್ಲಾಂ ಮಹ ಣಾಿ ತ್ ಹೆ. ಆನೆಾ ಕಾ ವಾಟನ್, ಶತಾ್ ರಾಲಾ ಾಂಚ ಉತ್ಿ ನಾ್ ಾಂ ವಹ ಡ್ ಖರಿೋದ್ಲದಾರಾಾಂನಿ ಖರಿೋದ್ ಕಚಾಾಂತ್ ರೈತಾಾಂಕ್ ಫ್ರಯದ ಆಸಿ ಲ್ವ ಆನಿ ಹ ಚಳೊ ಳ್ ಚೂಕ್ ಮಾಹೆತಿವವಿಾಾಂ ಚಲಾಿ ಮಹ ಣಾಿ

ಸಕಾಾರ್. ಒಟ್ಕಾ ರೆ ಶತಾ್ ರ್ ಆನಿ ಸಕಾಾರ್ - ಹೊಾ ದೊನಿೋ ಪಾಡ್ತಿ ಮೂಟ್ ಅನುಾನ್ ರಾವಾೆ ಾ ತ್ ಆರ್ಿ ಾಂ ಹಾಾ ಸಮರ್ಾ ಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳ್ಯನಾ ಜಲಾ. ಶತಾ್ ರ್ ಸಂಘಟ್ನಾಚ ಮುಕೆಲಾಾ ಾಂನಿ ಅಕೊಾ ೋಬರ್ 2, ಮಹಾತ್ಮ ಗ್ಾಂಧಚ ಜಲಾಮ ದಿರ್ ಪಾಸುನ್ ತ್ರಿೋ ಮಹ ಡ್ ನಾಂ, ಆಮಿ ಚಳೊ ಳ್ ಚಲಯ್ಲಿ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ ಮಹ ಳ್ಯಾಂ.

ಎರ್ಚ. ಆರ. ಆಳ್ೊ

-----------------------------------------------------------------------------------------

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆರ. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಾ ರಾಚಾಾ ಕವಿತಾ ಸಂರ್ರ ಹ್ಯಕ್ ಸಹಿತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸಾ ರ ಜಲಾ.

ನೇಪಾಲ್ಲ,

ಮಲಯ್ಲ್ಳಮ್ ಭಾಶಾಂಚೊ

ಒಡ್ತಯ್ಲ್,

ಆನಿ

ಪುರರ್್ ರ್

ರಾಜರ್ಿ ನಿ ಉಪಾಾ ಾಂತ್

ಜಹೋರ್ ಕರಲಿ ್.

R. S. Bhasker ಜುಲಾಯ್ 4, 1947 ವರ್ಾ ಜಲಮ ಲಾೆ ಾ ಆರ್.

ಎಸ್‍.

ಭಾಸ್ ರಾಕ್

ರ್ಹತ್ಾ

ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಭಾಶ್ಯಾಂತ್ರ್ ಪುರರ್್ ರ್ 2003 ಇಸೊ ಾಂತ್ ಫ್ರವೊ ಜಲಾ. ತಾಚ ರ್ಹತ್ಾ

ಅಕಾಡೆಮಿ, ಡೆಲ್ಲೆ ನ್ ವಿೋಸ್‍

ಭಾರತಿೋಯ್ ಭಾರ್ಾಂಚಾ

ರ್ಹತಾಾ ಕ್

’ಅಕ್ಷರಾಾಂ’ಲ (1992),ಲ ’ನ್ಕ್ಷತಾಾ ಾಂ’ಲ (1995),ಲ ’ಅಕ್ಷತಾಾಂ’ಲ

(1997),ಲ

’ಯುಗಪರಿವತ್ಾ

ಹಾಾ ಚ್ 2021 ಮಾಚ್ಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್,

ನಾಚೊ ಯ್ಲ್ತಿಾ ’ಲ(2014)ಲಕವಿತಾ ಸಂಗಾ ಹ್,

2020 ವರ್ಾಚ ಪುರರ್್ ರ್ ಜಹೋರ್

ತ್ಶಾಂಚ್ ’ಚನು ಮಿನು ಚನೊ’ಲ (2006)ಲ

ಕೆ್ೆ ಆಸುನ್, ಕೊಚೊ , ಕರಳ್ಯಚಾ ಆರ್.

(ಭುಗ್ಾ ಾಾಂಕ್

ಎಸ್‍. ಭಾಸ್ ರ್ ಹಾಚಾ ’ಯುಗಪರಿವತ್ಾ

ಜಲಾಾ ತ್. ತಾಾ

ನಾಚೊ

ಕಾವಾಾ ಚಾಂ ಪುಸಿ ಕಾಾಂ, ತಿೋನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್

ಯ್ಲ್ತಿಾ ’ಲ

ಕಾವಾ ಸಂಗಾ ಹಾಕ್

ಕೊಾಂಕಣಿ ಭಾಶಚೊ ಪುರರ್್ ರ್ ಫ್ರವೊ

ಪುಸಿ ಕಾಾಂ,

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕವಿತಾ)

ಪಗಾಟ್

ಭಾಯ್ಾ ತಿೋನ್ ಭಕಿಿ ಕ್

ಏಕ್

ವಾ ಕಿಿ

ಪರಿಚಯ್


ದಿಾಂವೆೊ ಾಂ

ಪುಸಿ ಕ್

ಆನಿ

ಅನುವಾದಿತ್

ಪುಸಿ ಕಾಾಂ

ಜಲಾಾ ಾಂತ್.

ತಾಚಾಂ

ಚಾ ರ್ ಪಗಾಟ್ ಪುರರ್್ ರ್

ರ್ಹತ್ಾ

ಅಕಾಡೆಮಿನ್

ಸಂದ್ಭಾಾರ್ ಪುರರ್್ ರ್

ಹಾಾ ಚ್

ಾಲ್ಡ ಆನಿ

ರ್ಹತ್ಾ

ಯುವ

ರ್ಹತ್ಾ

ಜಡ್ೆ ಾಂ ಪುಸಿ ಕ್ ಯ್ಲದೊಳಚ್ ಹಾಂದಿ

ಪುರರ್್ ರ್ ಪಗಾಟ್ ಕೆಲಾಾ ತ್. ತಿಾ ಶೂರ್

ಭಾಶಕ್ ಅಣಾ್ ರ್ ಜಲಾಾಂ.

ಕರಳ್ಯಾಂತ್ ವಸಿಿ

ಕರಾಲೊ ಾ

ವಿ. ಕೃಷಾ

ವಾರ್ಧ್ಾ ರ್ ಹಾಣ ಬರಯಿಲಾೆ ಾ ’ಾಲು’ಲ ನಾಾಂವಾಚಾ

ಪುಸಿ ಕಾಕ್

ಭುಗ್ಾ ಾಾಂಚಾ

ತ್ಶಾಂಚ್

ಕಾಂಕಳ್ವಯ್ಲಕಾರ್

ಸಂಪದಾ ಹಚಾ

ನ್ವಲ್ಡ

ಶಣಿೊ ’ಚಾ ರ್

ಪಾವಾೆ ಾಂ ಆಶಿಯ್ಲಾಂತ್’ಲ ಪಯ್ಲ್ಾ ಕಥೆಚಾ ಪುಸಿ ಕಾಕ್

ಹೆ

ಪುರರ್್ ರ್

ಜಲಾಾ ತ್. Krishna Vadhyar

Sampada Kunkoliekar ಕೃಷಾ ವಾರ್ಧ್ಾ ರ್ ಚಡ್ತತ್ ಕರುನ್ 37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಫ್ರವೊ


ಮಲಯ್ಲ್ಳಮಾಾಂತ್ ಜಲಾಾ ರಿೋ ಥರಾವಳ್

ತಾಚಾಂ ಪುಸಿ ಕಾಾಂ

ಬರಯ್ಲ್ಿ

ಪಗಾಟ್ ಕೆಲಾಾ ಾಂತ್. ತಿಕಾ ಗಾಂಯೊ

ಕೊಾಂಕಣಿಾಂತ್

ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ ೃತಿ ಯುವ ಸೃಜನ್

ಪಗಾಟ್

ಪುರರ್್ ರ್ ಆದಾೆ ಾ ವರ್ಾ ಲಾಭಾೆ .

ಜಲಾಾ ಾಂತ್. ಸಂಪದಾನ್ ಯ್ಲದೊಳಚ್ ಕೊಾಂಕಣಿಾಂತ್ ಪಾಾಂಚ್, ಇಾಂಗೆ ಶ್ಯಾಂತ್

(ಕವಿತಾ.ಕಾಮ್ ಆಧ್ಯರಾನ್)

ತಿೋನ್ ಆನಿ ಮರಾಠಾಂತ್ ತಿೋನ್ ಪುಸಿ ಕಾಾಂ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Sweet Pumpkin and Field Marrow Sambar (Puli koddel in Tulu) Ingredients:

1) 1 kg sweet pumpkin, cut into medium size pieces 2) 3/4 kg field marrow, cut into

medium size pieces 3) 2 medium onions, cut into cubes 4) 2 medium tomatoes, finely

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


chopped 5) 3 green chillies, slit lengthwise 6) 1 inch ginger, finely chopped 7) 5 red chillies 8) 2 tsp coriander seeds 9) 1 tsp cumin seeds

keep aside

10) 1 tsp mustard seeds

- Fry for a while grated coconut by adding 1/2 tsp turmeric powder

11) 1 tsp urad dal

- Make a fine paste of roasted ingredients, coconut, and tamarind pulp by adding required water

12) 1 cup grated coconut 13) 1/2 tsp turmeric powder

- Wash pumpkin and field marrow and keep aside

14) 1/2 tsp tamarind pulp 15) 50-gram jaggery 16) salt as taste

Recipe:

- In a cooking vessel, add field marrow, tomatoes, onions, ginger, green chillies, 50-gram jaggery, salt and 3 cups of water and cook for 10 mins on medium flame

- Dry roast red chillies, cumin seeds, coriander seeds, mustard seeds and

- Add pumpkin, mix well, and cook until for 5 mins on medium flame

17) Oil for tadka

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- Add masala paste, mix well, and cook for 10 mins on medium flame - Add water if required and ensure to keep curry medium thick

leaves and 1 tsp cumin seeds and fry till crispy (not to burn) - Add tadka to the curry and mix well Sweet pumpkin sambar is ready to serve with rice of your choice preferably boiled rice.

- off the flame Tadka - In a saucepan, heat 2 tbsp oil - Once oil is hot, add 1 tsp mustard seeds and let it splutter

- Add 1 tsp urad dal, 4 garlic cloves smashed, 2 red chillies, 1 sprig curry ------------------------------------------------------------------------------------

Let us Celebrate St. Joseph! -*Fr. Cedric Prakash SJ

Let us Celebrate St. Joseph! on his Feast Day (19 March) and on every single day of this year, 41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


dedicated to him. In his Apostolic Letter ‘Patris Corde’ (With a Father’s Heart), Pope Francis recalls the 150th anniversary of the declaration of Saint Joseph as Patron of the Universal Church and to mark this occasion he has proclaimed a ‘Year of Saint Joseph’, beginning 8 December 2020, and concluding on 8 December 2021. Pope Francis says “I would like to share some personal reflections on this extraordinary figure, so close to our own human experience. For, as Jesus says, “out of the abundance of the heart the mouth speaks” (Mt 12:34). My desire to do so increased during these months of pandemic, when we experienced, amid the crisis, how “our lives are woven together and sustained by ordinary people, people often overlooked. People who do not appear in newspaper and magazine headlines, or on the latest television show, yet in these very days are surely shaping the decisive events of our history. Doctors, nurses, storekeepers and supermarket workers, cleaning personnel, caregivers, transport workers, men and women working to provide essential services and

public safety, volunteers, priests, men, and women religious, and so very many others. They understood that no one is saved alone.” We celebrate St. Joseph by internalizing the spiritual wealth of ‘Patris Corde’. Let us Celebrate St. Joseph! On the Feast of St. Joseph in 2013, Pope Francis began his Pontificate. At the Inaugural Eucharist, focusing on St Joseph, Pope Francis said, “In the Gospels, St Joseph appears as a strong and courageous man, a working man, yet in his heart we see great tenderness, which is not the virtue of the weak, but rather a sign of strength of spirit and a capacity for concern, for compassion, for genuine openness to others, for love. We must not be afraid of goodness, of tenderness.” He added, “that exercising the role of protector as St Joseph did, means doing so discreetly, humbly and silently, but with an unfailing presence and utter fidelity, even when he finds it hard to understand. The Gospels present St Joseph as a husband to Mary, at her side in good times and bad, and as a father who watched over

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Jesus, worried about Him and taught Him a trade. St Joseph responded to his called to be a protector by being constantly attentive to God, open to the signs of God’s presence and receptive to God’s plans, and not simply his own.” As we celebrate St. Joseph, let us thank God, for the precious gift of Pope Francis to the Church and to the world! Let us Celebrate St. Joseph! In ‘Patris Corde’, Pope Francis says, “Each of us can discover in Joseph – the man who goes unnoticed, a daily, discreet, and hidden presence – an intercessor, a support and a guide in times of trouble. Saint Joseph reminds us that those who appear hidden or in the shadows can play an incomparable role in th e history of salvation. A word of recognition and of gratitude is due to them all.” He goes on to share seven significant ‘fatherly’ dimensions which St Joseph radiates: a beloved father; a tender and loving father; an obedient father; an accepting father; a creatively courageous father; a working father; a father in the shadows. Celebrating St Joseph

means making a meaningful and concerted effort to emulate some of these qualities in our own lives. Let us Celebrate St. Joseph! The foster-father of Jesus has always been referred to as a ‘just man’. Right from the moment, Mary was betrothed to him, St. Joseph was confronted with a host of issues. He had to make difficult decisions; every decision of his would impact on Mary or Jesus or on both of them, in a profound way. But he did so with a great sense of prudence and responsibility and surely, after much discernment. The Biblical ‘righteousness’(justice)was his forte; he was imbued with a tremendous sense of justice. Our world today is plagued with several injustices and the victims of these injustices are always the poor, the marginalized and the vulnerable of our society. Celebrating St Joseph today, means we must be visible and vocal in taking a stand against the injustices of our time. Let us Celebrate St. Joseph! Pope Francis has never stopped reminding the world that the Holy Family: Joseph, Mary and Jesus were refugees. When the child

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Jesus was in danger of being killed by King Herod. Joseph took the babe and Mary and fled into Egypt; there they found refuge, safety and security. Joseph experienced and understood the plight of refugees. A hallmark of the papacy of Pope Francis has been his consistent concern for refugees and migrants. He has been urging all to welcome, protect, promote, and integrate refugees and migrants. All around us there are migrants, refugees, others. We have seen what happened to thousands of migrant workers all over the country, when the lockdown was imposed, a year ago. Celebrating St. Joseph means checking our own attitudes: how do we treat the ‘outsider’; someone who is not like us? Are we inclusive enough? Let us Celebrate St. Joseph! Pope Francis often refers to Joseph as a ‘dreamer’ capable of accepting the task entrusted to him by God. In one of his earlier homilies he said, “Christians, especially young people, should follow the example of St Joseph who was not afraid to listen to his dreams, like when he was told in a dream not to be afraid to take Mary as his wife and again when he was told to flee with Mary

and Jesus to Egypt. When we dream great things, beautiful things, we draw close to God’s dream, the things that God dreams for us. May he give young people – because he, too, was young – the ability to dream, to risk and to take on difficult tasks that they have seen in their dreams.” Pope Francis has also been sharing a very personal secret. “I would like to share with you something very personal. I like St Joseph very much. He is a man of strength and of silence. On my desk in my room, I have a statue of St Joseph sleeping. While sleeping he looks after the Church. Yes, he can do it! We know that. When I have a problem or a difficulty, I write on a piece of paper and I put it under his statue so he can dream about it. He now sleeps on a mattress of my notes. This means please pray to St Joseph for this problem. That is why I sleep well: it is the grace of God!” Celebrating St Joseph means that we too are called to dream of making our world a more humane, just, free, equitable and fraternal one. When St Joseph awakes, he actualises his dream; we are called to do likewise.

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Let us Celebrate St. Joseph! Just before Christmas 2017, in a homily at Casa Santa Marta Pope Francis said, “St. Joseph gives us three key lessons as we walk with him to Bethlehem. Jesus’ father on earth knew ‘how-to walk-in darkness’, ‘how to listen to the voice of God’, and ‘how to go forward in silence’.” Then speaking of Joseph’s struggle upon learning of Mary’s pregnancy, he continued, “Joseph fought within himself; in that struggle, the voice of God [is heard]: ‘But get up’ — that ‘Get up’ [which is heard] so many times in the Bible at the beginning of a mission — ‘Take Mary, bring her to your home. Take charge of the situation; take this situation in hand and go forward.’ Joseph did not go to his friends to be comforted; he did not go to a psychiatrist so that he could interpret the dream. No… He believed. And he went forward. He took the situation in hand. What was the situation? What was it that Joseph had to take up? Two things: fatherhood, and mystery.” To truly celebrate St Joseph today we need to embark on a similar journey: to walk in darkness, to listen to the voice of God, and to go forward in

silence. It is not easy- but it is the way of the pilgrim, the path of discipleship! Let us Celebrate St. Joseph! As we pray today and every day, in the words of Pope Francis, Hail, Guardian of the Redeemer, Spouse of the Blessed Virgin Mary. To you God entrusted his only Son; in you Mary placed her trust; with you Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy and courage, and defend us from every evil. Amen. 19 March 2021

*(Fr. Cedric Prakash SJ, is a human rights & peace activist/writer. Contact: cedricprakash@gmail.com) ------------------------------------------

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


New Stone inscription reiterates.

Early Portugese Fort in Bolar, Mangaluru observed, one has Kannada and other Portuguese inscriptions.

Ivan Saldanha-Shet. Two stones bearing inscriptions were brought to public notice on March 15, 2021. They were found while excavating the land for constructing the skill development centre under Mangaluru Smart City, in 2020. It came to the notice of the Dean, College of Fisheries, at Hoige Bazar Campus on Saturday, March 13, 2021, by an observant PG student. Some stones with inscriptions may have already been cleared from the premises it seems. The two stones it is

Dr A. Senthil Vel, professor and dean (Fisheries), College of Fisheries, at Hoige Bazar Campus pointed out that on March 13 the matter came to his

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


notice. Immediately a message was sent to the Prime Minister’s Office who in-turn sent the details to Director General ASI (Archaeological Survey of India), V. Vidyavathi, who directed the team from Mysuru led by Dr K Muniratnam, to look into it.

The ASI team, on Monday March 15, 2021 arrived at the spot and an estampage was done to obtain the exact replica of an inscription using maplitho paper and ink; the copy is to be preserved in the office and published in the annual report of 'Indian Epigraphy' which will get attention from experts worldwide. The team is expected to visit Adyar and Udyavara to examine stone inscriptions found there recently. Several inscriptions belonging to the Alupa dynasty is found in the coastal region that gives scope for research, the experts said. The Kannada one probably belongs to the 11th century and Portuguese inscription may be a 16th century one. The Kannada inscription could be a donation/allocation given to

someone. But it is difficult to find out details, because the top four lines are eroded. and the inscription is not clear.

What is more relevant here to the Catholics of Mangaluru is the stone with Portugese emblem and inscription. The team concluded that the inscription is in Portuguese letters. Note : A well known historian in this context, Alan Machado Prabhu did a preliminary study, he opined that it is difficult to decipher at this stage, hopefully some restoration/build up could

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


help. Translated basically it is said to read as “This tomb is of Antonio Pereira (or Texeira) de Macedo nobleman of the house of the King our lord, captain of this fortress who was killed by the Moors in the siege ... present the 28 April...” Further, date and so on..unfortunately not clear now. Perhaps the matter will get enlightened later if an interest is exerted. Only after official decipherment work is completed, the exact details can be provided, but the emblem and inscription are seriously eroded and the surface disfigured. The emblem compared with the previous tombstone (Mauro -1629) has significant differences, it may indicate that the dynasty and period of the persons are different. It is of rare interest that the area is part of ancient Mangaluru and close to the Mangaladevi Temple (from which early Kudla got the name of Mangala Uru) ’Allupa Dynasty' held sway here for a while. Also, according to local historians this area is prominent from early 1500 AD for a Portugese Fort and settlement, in 2009 a similar Portuguese tombstone inscription was found just about 100 feet or so away, the details follow. II . Portuguese tombstone of 1629 AD found in 2009:

A large fairly clear stone inscription at ta spot opposite the confluence of the two rivers and the Arabian Sea, was discovered in March 2009, by a history buff, along the river and at ’Haleya Kote - Bolar’, near the river edge, in the deserted old compound housing cement godowns, between Joy Land English School and Mukhya Prana Temple just yards behind where the new stone inscriptions were found. Noticing a solid granite stone protruding from soil under some bushes near an old well. The spot is about 100 feet behind where the present stone (March 2021) was discovered. Due to the caked mud and vegetation around it was not too clear, it surely looked like an ancient European relic. Bringing it to the notice of authorities, later it was cleaned and photographed.

In April 2009, local media published the ‘discovery’. The finder brought it also to the notice of his friend, historian Alan Machado-Prabhu and

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


others. Decoding the inscriptions with the help of experts; the stone

turned out to be the tombstone of Domingos de Mourao Coutinho, the captain of the Portuguese fort of Mangalore, who died on April 30, 1629. “It would have been installed over his grave which in all probability located within the fort

church, the ’Nossa Senora de Rosario’, known as the ‘poyeda igerji’ or factory church, which was pulled down in early 1784 AD at the start of the captivity of local Catholics by Tipu Sultan.” It is seen as an existing relic of the first church and fort which at least since 1568 AD and forms part of Mangalore’s Rosario church history and brings it to perspective. An expert assessment of this stone is that it bears the court of arms of the Mourão Coutinho family, prominent nobles of 17th century Northern Portugal (the new

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Mangalore. He died on April 30, 1629.” It seems to have once lay in or near the first church built in Mangalore, within the fort of Sao Sebastio. Later this 1629 tombstone with the help of the then parish priest of the Cathedral and active well wishers of the area with difficulty was brought to the Cathedral premises, with a view of preserving it. So, there it still lies forgotten now in 2021.

stone inscription too bears a coat of arms). It is said to be a tombstone which bears the chiselled legend “Here lies Domingos de Mourão Coutinho, Captain of Fort -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mangalurean cultivates miracles in America for Victims lifetime. Never underestimate the passion of a survivor. Mangalorean Harold D’Souza is a living role model on how to fix the problem, not the blame. Survivors sail thru grace, need space to overcome their struggles into strength. There is GOD within everyone, be it a victim, survivor, or any human being born on this planet. Harold D’Souza a native of Bajpe has exemplified the epitome of what an individual is challenged to do during their

Imagine that you wake up in a place where you do not know the culture, you do not know the laws, and you do not know the resources. Imagine that you thought you were going to rise to a better life for yourself and your family but find yourself on the floor with no bed. You are working 16 hours a day. Imagine you have no food and no money because someone you trusted took the small amount of money you had “to keep it safe”, and provided you

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


a one-bedroom apartment, then threatened you with arrest and deportation if you did not continue working without pay. You are working so many hours that you cannot get home to care for your two small children. This could not happen in the United States of America, could it? Certainly, this could not happen in Cincinnati, could it?

Sabeena Aunty (Sabeena Gabriel). She became a victim of domestic servitude 25 years back in New York. Today Eyes Open International (EOI) is empowering Sabeena Aunty with her Status in USA, Dental care, Vision treatment, and freedom for forever.

This is the story of crusader Harold D’Souza now changing lives of victims not only in United States but globally.

On March 15, 2021 EOI distributed bread to immigrants’ victims, shelter homes where vulnerable population live.

Similarly, is the horrific journey of

On March 15th, Sabeena Aunty was treated for her dental carefree by Dr. Scott Silverstein. EOI President Harold D’Souza drives Sabeena Aunty for all her basic needs. EOI never takes a ‘Penny’ from any victims.

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Prevent Blindness has mailed ‘Gift Voucher’ from Columbus to Harold D’Souza to get her vision back totally free.

Sabeena Aunty happily spoke; Harold took me to Dental appointment today. Dr. Scott checked my mouth totally. Dr. Scott said he will fix my mouth. I am happy for Harold taking me for Dental checkup. They said they will make everything correct and call me again. I paid nothing for my teeth treatment. I am grateful to Harold. Dr. Scott is a nice man. God Bless them both. Shocking but true. Sabeena Aunty has not seen her sons, daughter, and grand kids for 25 years. EOI is working with delegates in Columbus to get her united with her family in 2021. She has lost vision from one of her eyes. Sherry Williams, President & CEO,

Magic or miracle, there is a mega Blockbuster Biopic Film being made on the inspiring journey of Harold D’Souza. This iconic man has changed the face of slavery into stardom. Do not tell God how big the storm is in your life but tell the storm how big God is in your life. ---------------------------------------------

The 18 Kar Bn NCC Mangalore Group took part in the social

service and community development activities under Swachh Bharat Abhiyan, Govt. of India on Saturday, 13th March 2021.

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


As a part of this, beach cleaning programme at Tannirbavi beach was organised and several dustbin barrels were installed at the prominent places of Tannirbavi Village, Mangaluru.

These programmes were organised under the guidance of Lt Col Amitabh Singh (Offg Commanding Officer) Capt Shakinraj, ANO of St Aloysius College (Autonomous), Mangalore, ANO Ravindra Shetty,

53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Canara School and PI staff of 18 KAR BN NCC Mangalore.

College (Autonomous) and several Cadets of various institutions took part in this programme.

The NCC Cadets of St Aloysius -------------------------------------------------------------------------------------------------

ಸ್ಪ್ಣ್ ಸ್ಪ್ಣ್ ಮಹ ಜಿಂ ಅಧುರ‍್ಿಂ ಉರ್ಗಿಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆಜೂನ್ ದುಖ್ಖ್ನ್ ಭರ್ಗಿಂ ಸ್ತ್ಭಿತ್ ತುಜಾಾ ರುಪಾೂ ಾ ಕ್ ಭುಲೊನ್ ನಂದನ್ ಕರುಿಂಕ್ ಚಿಿಂತೆಲ ಿಂ ಜಿೋವನ್ ಚಂದೆರ ಮಾಚಾಾ ಥಂಡ್ ಸವಯ ರ ಬಿಂದುಿಂಕ್ ಚಿಿಂತೆಲ ಿಂ ಮೊಗಾ ರಾವಯ ರ ನ್ಶಿಬ್‍ ಮಹ ಜಿಂ ರಾಗಾನ್ ಭರುನ್ ಮೊಗಾ ತುಿಂ ಪ್ಕಾಾ ಗಚಿಂ ಹೊಕಾ್ ಜಾರ್ಿಂಯ್ ದುಬಯ ಾ ಮಹ ಜಾಾ ಕಾಳ್ಳ್ಜ ಿಂತ್ ಮೊೋಗ್ ಬರ್ಪಗರ 54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಕಾ ಜಾರ್ಿಂ ತುಕಾ ಪ್ಯ್ದಶ ಿಂ ಮುಕಾರ ಪ್ಯ್್ ಜಾರ್ಿಂಯ್ ಗ್ರ ೋಸ್ ತ ಕಾಯ್ಚಚಾಾ ಅಿಂರ್ಲಪ್ರ ಆಜ್ ಮತಿಂತ್ ತುಜ್ ಉಗಾಾ ಸ್ ಜಿವೊರ್ಚ ಉಲೊಗ ದುಖಯ್ತ ನ ಚಿಿಂತುಿಂಕ್ ನಿಂಯ್ ಭಿತಲೊಗ ಘಾಯ್ ಮಾಜ್ೊ ಿಂಕ್ ನ ಕಾಳ್ಳ್ಜ ಕ್ ಜಾಿಂವೊಿ ಮಾರ ದೊಳ್ಳ್ಾ ಿಂಕ್ ದಸನ ಕಿತಾಾ ಕ್ ತೆಿಂ ಫುಟ್ತತ ನ ಆವಾಜ್ ಕರಿನ -ಅಸುಿಂತಾ ಡಿಸ್ತ್ೋಜಾ ಬಜಾ್ -----------------------------------------------------------------------------------------

ದೇವ್ರ ನ್ಗ ಭಕ್ ತ ಫಾತರ ದೆವಾಚ್ವ ರಾಗ್ ನಿವಿಂಕ್ ಭಕಾತ ನ್ ಫಾತಾರ ಕ್ ನ್ಗ ಮಾರ‍್್‌ಲ ಫಾತಾರ ಕ್ ಆನಿ ನರಾ್‌ಲ ಕ್ ಕಿತೆಿಂ ಘಡಾತ ತೆಿಂ ಕಳೆಯ ಿಂ ನ ಫಾತಾರ ಕ್ ಕಾಿಂಯ್ ದುಕತ್ ತೆಿಂ ಭಕಾತ ನ್ ಚಿಿಂತೆಲ ಿಂ ನ ಕಿತಾಾ ಕ್ ತೊ ಫಾತರ ನರಾ್‌ಲ ಕ್ ಕಾಿಂಯ್ ದುಕತ್ ತೆಿಂಯ್ ಭಕಾತ ನ್ ಚಿಿಂತೆಲ ಿಂ ನ ಕಿತಾಾ ಕ್ ತೊ ಕಟಿ 55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


? ಫಾತಾರ ಆನಿ ನರಾ್‌ಲ ವಿಶಿಿಂ ಚಿಿಂತನತೊಲ ಭಕ್ ತ ದೆವಾ ವಿಷ್ಾ ಿಂತ್ ಚಿಿಂತತ್ ಕಸ್ತ್ ಮತಿಂತ್ ತಾಚಾ ಏಕ್್‌ರ್ಚಿ ವೊಸ್ತ್ ‘ದೆವಾಚ್ವ ರಾಗ್ ನಿವಿಂಕ್’ ? ಫಾತಾರ ರ ಯ್ಚವ್ರ್ ದೇವ್ರ ಬಸ್ತ್ಲ ಫಾತರ ತಾಣ್ಯಿಂ ಪುಸ್ತ್ಲ ಘವ್ರ್ ಹ್ಯತಿಂ ನ್ಗ ಪೊಶೆಲೊ “ರಾಗ್ ಮಾಹ ಕಾ ಯ್ಚಿಂವ್ರಾ ್‌ರ್ಚಿ ನತೊಲ ” ಸಿಂಗುನ್ ದೇವ್ರ ಲ್ಪೊಲ ! ? ಭಕ್ ತ ಮಾತ್ರ ನ್ಗ ಮಾರುಿಂಕ್ ಸ್ತ್ಧತ ಲೊ ಫಾತರ ದುಸ್ತ್ರ !

-ಸ್ಟವಿ, ಲೊರ‍್ಟೊಿ 56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಿವಾರ ಯ್ ದೊೋತ ದೆಣಾಾ ಿಂಕ್ - ಟೊನಿ ಮಿಂಡೊನ್ , ನಿಡೊಾ ೋಡಿ (ದುಬಯ್)

ಕೊಿಂಕಣಾಿಂತಾಲ ಾ ಕೊಿಂಕಣ್ ಬಳ್ಳ್, ಧ್ಯಿಂವಾತ ಯ್ ದುಬಯ್ ಶೆಹ ರಾ, ಗ್ಣಾ ಪೊಟ್ತಕ್ ಸರುಿಂಕ್ ಜಿೋವನ್, ಸಿಂಡುನ್ ಆಪಾಲ ಾ ಜನ್ಮ್ ಘರಾ; ಪೆಲಾ ಘರಾ ಘಸ್ತ್ಿ ಕಾಡಾತ ಯ್, ಆಕಾಲ ಸ್-ಹ್ಯಯ್ ದೆವಾ ಸ್ವಗಸ್ಾ ರಾ ದುಬ್ಳಯ ಜಿಣಿ ಚಿಿಂತಾತ ಿಂ ಮನಿ, ಆಟವ್ರ್ ತುಕಾ ಮಂಗುಯ ರ ಶೆಹ ರಾ. ದೊತಕ್ ಲಗುನ್ ದುಬಯ್ ಯ್ಚಣ್ಯಿಂ, ಚಲ್ಯೊ ಪ್ಗಾಗಿಂವ್ರ ಭಿಂವಾ ಲಗೊಲ ಾ , ನಿಬಕ್ ಥೊಡೆ ಪ್ಯ್ಚಶ ಧ್ಯಡುನ್, ಆವಯ್ ಬಪಾಯ್ಾ ಫಟೊಿಂವ್ರಾ ಲಗೊಲ ಾ , ವಹ ಡಿಲ ಿಂ ಊಿಂರ್ಚ ಶಿಕಾಾ ಿಂ ಜ್ಡುನ್, ಹೊಗಾಾ ಿಂವ್ರಾ ಪಾವೊಲ ಾ ಮಾನ್ ಆಪೊಲ , ಬವಿಾ ಿಂ ಸ್ಬರ ಪಾಟಿಂ ಉರುನ್, ದೊೋತ-ದೆಣಾಾ ಿಂಕ್ ಸ್ತ್ವೊಿಂಕ್ ಲಗೊಲ ಾ . “ಕೊಿಂಕಣ್ ಮಾತಾ”್‌ಆವಯ್ ಆಮಿಿ , ಸ್ವಾ್ ತುಕಾ ಕರಿ, ಖಂಯ್್ ರ ಪಾವಿಲ ಿಂ ಪೆರ ೋಮಾ ಭುಗಿಗಿಂ, ಸುಖ್ಖ್ ಸಂಪ್ತೆತ ಚಿಿಂ ಘರಾಣಿಿಂ? ಹ್ಯ! ಕಠೋರ ಕಾಳ್ಳ್ಜ , ನಿಷ್ಟಿ ರ ಮನಿಂ, ಪುವಿಗಲೊಲ ಮಾನ್ ಗೌರವ್ರ ವಿಕಿಂಕ್ ಲಗಿಲ ಿಂ? ಭಾವ್ರ-ಭಯ್ದೂ ಾ ಿಂಕ್ ಪ್ಯ್್ ಲೊಟುನ್, ನಿಸ್ಾ ಳ್ಾ ಣ್ ಆಪೆಲ ಿಂ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಹೊಗಾಾ ಿಂವ್ರಾ ಪಾವಿಲ ಿಂ? ಮಾತಾ ರಾಕಾತ ತುಕಾ ಪ್ಡಾ್ ಿಂಯ್ ನಿದೆರ ಕ್ ತಚಾಾ , ನ ಅಿಂತ್ಾ ತಚಾಾ ಪೆರ ೋಮಾಕ್, 57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯಸಾ ರ ಹುಸಾ ರ ಸ್ತ್ಡಾತ - ಲರ್ವ್ರ್ ಪಾರ್ವ್ರ್ ಮಾಗಾತ , ರ್ಳ್ವ್ರ್ ದು:ಖ್ಖ್ಿಂ ಪುತಾಕ್, “ಹ್ಯಯ್ ಮಹ ಜಾಾ ಸಳ್ಳ್ಾ , ಘಡೆಲ ಿಂ ಕಿತೆಿಂ ತುಕಾ?”್‌ದುಖಿ ಉಮಾಳ್ ಶಿಜಾತ . “ಎಕ್ ರ ಮಾಹ ಕಾ ಸ್ತ್ಡಾತ ಯ್, ಭಾಲ್ ಹೃದಯ್ ತೊಪಾತ ಯ್”್‌ಕಾಳಿಜ್ ತಚಿಂ ಲಸತ , ತುಿಂವಿಂ ತುಜಾಾ ರ್ಚ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಸುಖ್ಖ್ಕ್, ಅಪ್ರಿಚಿತ್ ಪುರುಷ್ಕ್ ವಿಂಗ್ಲ ಿಂಯ್, ಕಷ್ಿ ಿಂ ಜಿಣಿ ಆಟಯ್ದ್ ಸತ ಿಂ, ಜಿಣ್ಯಾ ಮಣಿ ರ್ಳ್ಯ್ದ್ ಸತ ಿಂ, ಏವ ಅತಾಯ ಾ ಕ್ ಕಿತಾಾ ಕ್ ವಿಕಲ ಿಂಯ್? ಚಿಿಂತ್ ಭಯ್ಣೂ ಲ್ಪಿ ನ ಕಾಣಿ, ಜಿವಿತ್ ದೆಖ್ಲನ್ ಹ್ಯಸೆತ ರ್ ಕಿಡೆ, ರ್ರಿೋರ ಭಖ್ಖ್ಯ್ದತ ನ, ಅತೊಯ ಝಡೆತ ಕ್ ರಾವಾತ ನ – ದೆಿಂವಾಿ ರ ಲಗಿಿಂ ಸ್ತೆಗರ್. ತರ ಜಾಗ್ ಸ್ಮಾಜ, ಫಾಿಂಕಯ್ ಉಜಾೊ ಡ್, ಆಮಾಿ ಾ ರ್ರಿೋಬ್‍ ಘರಾಣಾಾ ಿಂಕ್ ಭಾಗಿ ಕರ ತುಿಂ ಆಮಾಿ ಾ ಚಲ್ಯ್ದಿಂಕ್, ನಿವಾರ ವ್ರ್ ಹ್ಯಾ “ದೊೋತ ದೆಣಾಾ ಿಂಕ್” ಮಾಲ್್ ಸಿಂವ್ರ ಪ್ಡೊಿಂ ಹ್ಯಾ ದಳಿ್ ರ್‌ಪ್ಣಾಕ್, ಗೊೋಳ್ ಕರಾ್‌ಿ ಾ ದೊೋತ ರಿವಾಜಾಿಂಕ್ ರ್ರಿಬ ಘಿಂಟೆರ - ಸುಖ್ಖ್ ಫಾಿಂಟೆರ, ಧಲಯ್ ಕೊಿಂಕಣಾಿಂಕ್ ತುಜಾಾ ಗೊಪಾಿಂತ್! -----------------------------------------------------------------------------------------

ಕೊಿಂಕಿೂ ಚಾ ರಮಿ ಲ್ಪಿಂತ್ ಬರಯ್ತ ಲಾ ಿಂಕ್ ಖುಶಲಭ ರಿತ್ ಖಬರ

ಡಿಕಎ ಪುಸ್ತ ಕ್ ಪುರಸಾ ರಾ ಖ್ಖ್ತರ ಅಜ್ಗ ಮಾಗಾತ ಪಣೆ : ಹಾಲ್ಲಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಯರ್ ಕೊಾಂಕಿಾ ಚಯ್ಲ ರಮಿ ಲ್ಲಪಾಂತ್ ಬರಿಚ್ ಪುಸಿ ಕಾಾಂ ಉಜೊ ಡ್ಗಕ್ ಆಯ್ೆ ಲ್ಲಾಂ ಪಳ್ವಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾ ತ್, ತಾಚ ದಾಲಾಾ ದೊ ಕೊಾಂಕಿಾ ಆಕಾದೆಮಿ (ಡ್ತಕೆಎ) ನಂದ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಹಾಾ ಪುಸಿ ಕಾಾಂತಾೆ ಾ ಬಯ್ಲ್ಾಾಂತಾೆ ಾ ಬಯ್ಲ್ಾ ಎಕಾ ಪುಸಿ ಕಾ ಖತಿರ್ ಪುರರ್್ ರ್ ದಿವಾಿ ಚ ಯ್ಲವೆ ಣ್ ಜಹರ್ ಕತಾಾ. ದೆಕನ್

ಬರವಿಿ ಯ್ಲ್ಾಂನಿ/ಪಾ ಕಾಶಕಾಾಂನಿ ಹೆಾ ಯ್ಲವೆ ಣಚೊ ಲಾವ್ನ ಘೆವಂಕ್ ಡ್ತಕೆಎ ಉಲ್ವ ಮಾತಾಾ. ಹೆಾ ಯ್ಲವೆ ಣ ಪಮಾಾಣಾಂ ಕೊಾಂಕಿಾ ಚಯ್ಲ ರಮಿ ಲ್ಲಪಾಂತಾೆ ಾ ನ್ 01 ಜನೆರ್ 2019 ಆನಿ 31 ದೆಸಾಂಬ್ಾ 2020, ಹಾಾ ಕಾಳ್ಯ ಮದೆಾಂ ಉಜೊ ಡ್ಗ ಆಯ್ೆ ್ಾಂ ಪುಸಿ ಕ್ ಪುರರ್್ ರಾಕ್ ಪಾತ್ಾ ಆಸಿ ್ಾಂ. ಹಾಾ

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪುರರ್್ ರಾಕ್ ಸಕಲ್ಡ ದಿಲಲಾಾ ಖಂಯ್ಲ್ೊ ಾ ಯ್ ಪಾ ಕಾರಾಾಂತೆೆ ಾಂ ಪುಸಿ ಕ್ ಆಸುಾಂಯ್ಲತಾ. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ಕವಿತಾ ಕಥಾ ಕಾದಂಬರಿ / ಕಾದಂಬರಿಕಾ ನಿಬಂದ್ ತಿಯ್ಲ್ತ್ಾ ಸದ್ ವಾವ್ನಾ

'ಪುಸಿ ಕ್ ಪುರರ್್ ರ್' ಮೆಳ್ಯಳ ತಾಾ ಬರವಿಿ ಯ್ಲ್ಾಂಚಾ ಪುಸಿ ಕಾಾಂಚೊ ಪುರರ್್ ರಾ ಖತಿರ್ ವಿಚಾ ರ್ ಜವಂಚೊ ನಾಾಂ. ಬರವಿಿ ಯ್ಲ್ಾಂನಿ / ಉಜೊ ಡ್ಗವಿಿ ಯ್ಲ್ಾಂನಿ ಆಪಾೆ ಾ ಪುಸಿ ಕಾಚಯ 3 ಪಾ ತಿ 22 ಮಾಚ್ಾ 2021 ಮೆರೆನ್ Dalgado Konknni Akademi, Old Education Dept. Bldg, 2nd Floor, 18 June Road, Near Pharmacy College, Panaji Goa ಹಾಾ ಪತಾಿ ಾ ರ್ ಹಾಡನ್/ರ್ಧ್ಡನ್ ದಿೋವಂಚಯ :

ಹಾಾ ಪುರರ್್ ರಾಚಾಂ ಸೊ ರುಪ್ ಆರ್ 20,000/- ರುಪಯ್ಲ್ ಆನಿ ‘ಭವಾಮ ನ್. ದಾಲಾಾ ದೊ ಕೊಾಂಕಿಾ ಆಕಾದೆಮಿನ್ ಚಡ್ ಮಾಹತಿ ಖತಿರ್ ಡ್ತಕೆಎ ಕಚರಿ ಘಡವ್ನ್ ಹಾಡೆ ಲಾಾ ಖರ್ (0832-2221688) ವೊ ಅರ್ಧಾ ಕ್್ ವಿನಿಸ ಸುವಾಳ್ಯಾ ಾಂತ್ ಹೊ ಪುರರ್್ ರ್ ಕಾೊ ಡಾ ಸ್‍ (9822587498) ಹಾಾಂಚ ಕಡೆಾಂ ಭೆಟ್ಯ್ಿ ್. ಲ್ಲಪಯ್ಲ್ಾಂತ್ರ್ ಕೆಲಲಾಾ ಸಂಪಕ್ಾ ಕರುಾಂಯ್ಲತಾ. ಪುಸಿ ಕಾಾಂಚೊ ಆನಿ ಡ್ತಕೆಎಚೊ ಆದಿಾಂ ------------------------------------------------------------------------------------------

ಪಾಿಂಫ್ರರ ಟ್

2 ಪಾಾಂಫೆಾ ಟ್ಕಾಂ ಆಳೆನಕ್:

ಗಿರ ೋನ್ ಮಸಲ

ಲಾಹ ನ್ ಕಡ್ಚ್ ಆ್ಾಂ 3-4 ಬಯ ಲ್ವಸುಣ್ 1 ಪಯ್ಲ್ವ್ನ 59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1/2 ಟಿೋಸೂಿ ನ್ ಹಳ್ವದ ಪಟೊ ಲಾಹ ನ್ ಗುಳ ಆಮಾಸ ಣ್ 2 ಮೊವಿಳ ಕಣಿಿ ರ್ ಭಾಜ 6-7 ತ್ನೊಾ ಾ ಮಿರ್ಾಾಂಗ ಸವ್ನಾ ವಾಟ್ಕನ್ ಕಾಡ್

ಘಾಲ್ಡ್ ಭುಾಂಯ್ ದ್ವರ್.

ಏಕಾ ಆಯ್ಲ್ದ ನಾಾಂತ್ 1 ಪಯ್ಲ್ವ್ನ ಭಾಜ್, ಉಪಾಾ ಾಂತ್ 1 ಟೊಮೆಟೊ ಭಾಜ್. ನಂತ್ರ್ ಆಳ್ನ್ ಘಾಲ್ಡ್ ಉದಾಕ್, ಮಿೋಟ್ ಘಾಲ್ಡ್ ಹಳ್ಿ ಕನ್ಾ ಶಿಕೊಾ, ಮಾಸಿಳ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ವಾರಾ್‌ಾ ಬವಿ -ಆಾ ನಿ್

ಪಾಲಡಾಾ

ವಾರಾಲಾ ಾವೆಾ ಕರಾಲಾ ಾಂರೆ ರಂಗ್ನ್ ಸ್ಚಬಯ್ಲ್ಾಂ ಬಯ್ಲ್ೆ ಕ್ ವಚೊನ್ ಸುತ್ ಾಾಂಧುನ್ ಮೊಳ್ಯಿ ರ್ ಉಬಯ್ಲ್ಾಂ. ಾವಾಾ ಾ ಕ್ ಆರ್ತ್ ದೊೋನ್ ಹಾತ್ ಏಕ್ ಲಾಾಂಬ್ ಶಿಮಿಾ ಪಾಾಂಯ್ ಮಾತೆಾಂ ತೋಾಂಡ್ ನಾ ನಾಮೂ ಗಮಿಾ . ವಾರಾಲಾ ಾವೆಾ ಕರುಾಂಯ್ಲ್ಾಂ ವಾರಾಲಾ ರ್ ಉಬವ್ನ್ ಖೆಳುಯ್ಲ್ಾಂ ವಾರಾಲಾ ಾವೆಾ ಉಬಂವ್ನ್ ಸದಾಾಂ ರ್ಾಂಜರ್ ಸಂಗಾಂ ಮೆಳುಯ್ಲ್ಾಂ. 60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಮಿ ರೈತ್

ಆಮಿ ರೈತ್ ಆಮೆೊ ಾಂ ಜತೆ್ಾಂ ಜೈತ್.. ಯಾಂವ್ನ ಪಾವ್ನಸ ಯ್ಲ್ ವೊೋತ್ ಆಾಂಗ್ ಕಾಾಂಪ್ೊ ಾಂ ಹಾಂವ್ನ ಯ್ಲ್ ಕಾಳಕಿ ರಾತ್ ಆಸ್ಚಾಂ ತುಮಿ ಭಾಾಂದೆೆ ಲ್ವಾ ಕಾಾಂಟ್ಕಾ ಾಂ ವೊಾಂಯ ಆಮೆೊ ಮಧಗ್ತ್ ಸಲೊ ಾಂಚ ನಾಾಂವ್ನ ಆಮಿ, ಬುಡೆೊ ಾಂ ನಾಾಂ ಸತ್ ಆಮಿ ರೈತ್ ಆಮೆೊ ಾಂ ಜತೆ್ಾಂ ಜೈತ್..

ಆಮಿ ರೈತ್.. ಆಮೆೊ ಾಂ ಜತೆ್ಾಂ ಜೈತ್.. ಆಮಾೊ ಾ ಮಾಗ್ಾ ಾ ಕ್ ತುಮಿ ಕಾನ್ ರ್ಧ್ಾಂಪ್ೆ ಆಮೆೊ ವಾಟರ್ ತುಮಿ ಕಾಾಂಟ ತಪ್ೆ ಫಟಿ್ ರೆ ಅಪಾಾ ಧ್ ಆಮೆೊ ರ್ ಥಾಪ್ೆ ಕಾಡೆೆ ್ಾಂ ಮೇಟ್ ದ್ವಚಾನಾಾಂವ್ನ ಪಾಟಿಾಂ ಏಕ್ ಇಾಂಚ್ ಸೈತ್

ತುಮೊೊ ಾ ಲಾಠ ಬಂಧುಕೊಾ ನಾಳ್ವ ಗುಳ್ ಆಮಿ ಕಪಲಾರ್ ದ್ವಲಾಾ ಾತ್ ಅಮಪಾಣಾಚ ತಿಳ್ ಯಾಂವ್ನ ಕಸೆ ಯ್ ಕಶ್ಾ ದೂಕ್ ವಳೊ ಳ್ ಆಮಿ ಜಕೆಿ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ, ತುಮಿ ಪಡೆಿ ಲಾಾ ತ್ ಲಜಾಂತ್ ಆಮಿ ರೈತ್ ಆಮೆೊ ಾಂ ಜತೆ್ಾಂ ಜೈತ್..

:-ಜ್ಸ್ಟ್ ಪಿಂಟೊ, ಕಿನಿ್ ಗೊೋಳಿ:-

61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Tribute to P F Rodrigues on his 25th year in celestial abode •

By Rodrigues Family

March 16, 2021 With humble origins in Kawdoor, a suburban town of Mangalore that still bears resemblance to its green natural tapestry of coconut and areca nut palms, Paul Fredrick Rodrigues (“P F Rodrigues” as he was popularly known) was born to the late Peter Aloysius Rodrigues and Regina Rodrigues in 1924.

File photo of late P F Rodrigues Raised in a devout and close-knit Catholic family, he received his

elementary education in his native town of Kawdoor He subsequently moved to the city of Mangalore in pursuit of higher education. Rooted in solid Jesuit education, he graduated from St. Aloysius College and went on to pursue advanced studies in Law from the University of Bombay (now Mumbai). His initial years as a Junior Attorney in Civil Law were shaped under the able mentorship of the late Somashekhar Rao, a distinguished attorney from Mangalore. Upon acquiring the required expertise and tenure in Civil law, he excitedly ventured to take up practice in Criminal Law, only to be counselled by his mentor to return to the Civilian arena of law practice. Respecting the sound advice of his mentor, he transitioned back to his Civil law practice. By this time, he had successfully established his law firm in partnership with the late Advocate S P (Bannu) Lobo. Through the years, he experienced an entire new world open up to him; he learned that a successful career was possible only through the toil of long dedicated hours in service to the people and community he

62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


represented. He reckoned that if he tried hard and took advantage of the opportunities that then existed, he could succeed at anything. In the years that followed, he specialized in Real Estate, Succession, and other Civil law matters. By this time, he had developed a diversified range of skill sets that garnered him both distinction and praise. It is noteworthy to mention that of particular importance to him, was his utmost concern to uplift, protect and advocate on behalf of the underprivileged and socially disadvantaged groups in society. Most gratifyingly, he aspired to breathe life into every noble cause he represented. His personal life reflected his deep commitment to his Divine creator. Firm in faith, he dedicated his time and talent in support of the Church. His blessings overflowed. It was God’s Divine providence that led him to meet, befriend and later wed his beloved wife, Marie Joan D’Souza, a schoolteacher, and active member of the Choir group. She too came from a family deeply rooted in faith. Her paternal uncle, the late Rev. Albert V. D’Souza, then Vicar of Mangalore Diocese, officiated their marriage. He later went on to become the Archbishop of Calcutta (now Kolkata). Paul and Marie were gifted with 7 beautiful children, 4 girls followed by 3 boys.

Outside the guise of an attorney, P F Rodrigues experienced joy in showcasing his vocal talents as a prominent “toastmaster” at many weddings. He took to drama on a public stage during his early years as an attorney. Notable among them was his role as “Pontius Pilate” in the “Passion of Christ” play that became an instant hit in early 1960. He was a distinguished guest and speaker on numerous occasions, always loved and admired for his simplicity. When the first Law College was established in Mangalore in 1974, the management was quick to offer him a position as faculty. He accepted this teaching assignment at SDM Law College with passion and commitment. Even to this day, students fondly remember and admire him for instilling in them the guiding principles of life based on the three tenets – good thoughts, good words, and good deeds. With the grace of God, Paul’s limits were boundless. He always motivated himself to bring out the best in him, be it his professional, social, or family life. In recognition for his services to the Church, he was conferred with the papal award “PRO ECCLESIA ET PONTIFICE” by His Holiness, Pope Pius XII, in the year 1955. Being blessed with a bountiful life

63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


and determined to make a difference, his focus shifted to active politics. He became involved as a member of the Rashtriya Seva Dal, a member of the City Municipal Council and as President of the Indian National Trade Union Congress (INTUC). Additionally, he served as the Director of MCC Bank, a member of the Catholic Board of Education, the Sodality of Immaculate Conception, and a host of other social organizations. By this time, he had learned the importance of balancing family and professional life. The backbone of his success can nevertheless be attributed to the ever-loving support of his wife and life partner. Riding on his marvels, he was persuaded by his political mentor, the late KK Shetty to take the next big leap into Legislative Assembly elections. Emerging victorious in 1978, he went on to become the first person of Mangalorean Catholic descent to be inducted into the cabinet of then Chief Minister, Late Devaraj Urs. As an elected official, he held the position of Minister for Housing, Ports and Fisheries along with other additional portfolios. During his tenure as minister, PF Rodrigues made significant contributions to the city of Mangalore - one among them, relocating the KSRTC Bus Station to Bejai from a very cramped area

of the city. A silent crusader who shunned publicity, he was also instrumental in sanctioning Mangalore city’s first public swimming pool at Mangala stadium. This, despite opposition from envious bureaucrats in Bangalore, contended that the city of Mangalore did not need a swimming pool as it nestled along a coastal belt. Following an electoral setback during re-election, PF Rodrigues retired from active politics and returned to Mangalore, resuming his law practice and teaching career. He continued his dedication and tireless devotion to work and society. After a highly accomplished life, at age 72, his end was sudden and unexpected. He encountered a fatal cardiac episode and passed away in March 1996. His loss was immense to his family, friends, and well-wishers. He took his final leap to be reunited with his Divine Creator. 25 years later, we still miss him dearly as we continue to cherish him as a loving husband, a doting father, and a champion for justice. May you enjoy Heavenly Bliss!

(He was one of the best lay leaders of Mangaluru, South Kanara. Editor)

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೆಂತ್ ಜುರ್ ಸ್ಮನರಿ, ರ್ಪುಾ ಚೊ ರೆಕು ರ್ ಫಾ| ರನಾಲ್ಡ ಸ್ರಾವೊನ್ಸ ಬರಯಿಲೆೊ ೆಂ ಲಾಯಿಕ್

20

ಪೆು ೀರಣ್ಯಚ್ಯ್

ಸೆಂತಾೆಂಚೆೆಂ

ಪುಸ್ ಕ್

’ಸಗ್ೆಂಚೆ ದಿವೆ’ ಮಾರ್ಚ್ 20 ವೆರ್ ಉಗಾ್ ವಣ್ ಕೆಲೆೆಂ. ನಿವೃತ್್ ಬಿಸ್ಾ ಡ್ಟ| ಎಲೊೀಯಿ್ ಯಸ್ ಡಿಸೊೀನಾನ್ಸ ರ್ಪುಾ ೆಂತಾೊ ್

ಪಾವ್ೊ ಹೆಂ

ಸೆಂತ್

ಪುಸ್ ಕ್ ಜುರ್ಚ್ಯ್

ಇಗರ್್ೆಂತ್ ಚಲಯೆೊ ೆಂ.

ಅಸಲಾ್

20 ಸೆಂತಾೆಂಕ್ ವಿೆಂಚುನ್ಸ

ಫಾ| ಸ್ರಾವೊನ್ಸ ಹೆಂ ಪುಸ್ ಕ್ ಲ್ಲಖಾೊ ೆಂ. ಚಡ್ಟು ವ್ ಲೊೀಕಾಕ್ ಪಾಪ್ಸಯ್ಾ , ಬಿಸ್ಾ ,

ಯ್ಚ್ಜಕ್

ಆನಿ

ಧಾಮ್ಕ್

ಮಾತ್ು

ವಳಕ್.

ಲಾಯಿಕ್

ಸೆಂತ್ಯಿೀ

ಲೊೀಕಾಕ್

ಪೆು ೀರಿತ್

ಕತಾ್ತ್

ಧಾಮ್ಕಾೆಂ

ಪರಿೆಂರ್ಚ

ಮ್ಹ ಳಾಳ ್

ಚಿೆಂತಾಾ ಖಾಲ್

ಸೆಂತಾೆಂಚಿ

ಫಾ| ರನಾಲ್ಡ ಸ್ರಾವೊನ್ಸ ಹೆಂ 20 ಲಾಯಿಕ್

ಏಕ್ ಪೆು ೀರಿತ್ ಜಿೀವನ್ಸ ಜಿಯೆೆಂವ್ಕ ಕಥೊಲ್ಲಕ್ ಪವಿತ್ು ಸಭೆನ್ಸ ಲಾಯಿಕ್ ಸೆಂತಾೆಂಕ್ ಮಾನ್ ತಾ ದಿಲಾ್ ಆನಿ

ಸೆಂತಾೆಂ

ವಿಶಾ್ ೆಂತೆೊ ೆಂ

ಪುಸ್ ಕ್ ’ಸಗ್ೆಂಚೆ ದಿವೆ’ ಲ್ಲಖಾೊ ೆಂ. ಹ್ ಪುಸ್ ಕಾೆಂತ್ 72 ಪಾನಾೆಂ ಆಸೊನ್ಸ ಮೊೀಲ್ ಫಕತ್ ರ. 60 ಆಸ. ---------------------------------------

65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


*ಗೊೋಕಣಗ*

ಆಮೆಾ ಲದಿಕಾನ್ ಪಾ ವಾರ್ಕ ವತ್ಿ ್ ಕಮಿಮ . ತಿೋಥಾ ಕೆಿ ೋತಾಾ ರಿ ಯ್ಲ್ತೆಾ ವತ್ಿ ್ ಜಸಿಿ . ಕಾರಣ ಚರ ಪೈಸ ಖಚೋಾಲತಿಕಿ ಪುಣಾ ಮೆಳ್ಯಿ ಮಹ ಳ್ವಲ ನಂಬ್ಲಗ್. ಗೋಕಣಾ ಉತ್ಿ ರ ಕನ್್ ಡ ಜ್ೆ ಚ ಪುರಾಣ ಪಾ ಸಿದ್ಧ ತಿೋಥಾ ಕೆಿ ೋತ್ಾ . ತಾಕಾ್ ದ್ಕಿಿ ಣ ಕಾಶಿ ಮಹ ಣತಾತಿ. ಕಮಟ್ಕ ರ್ವ್ 36 k.m , ಅಾಂಕೊೋ್ ರ್ವ್ 23 k.m ಅಾಂತ್ರಾರಿ ಗೋಕಣಾ ಆರ್ಸ . ಕನಾಾಟ್ಕ , ಗೋವಾ , ಆಾಂಧ್ಾ ಪಾ ದೇಶ, ಮಹಾರಾಷಾ ರ , ಕರಳ್ಯ ರ್ವ್ ನಿತ್ಾ ಹಜರಾನಿ ಯ್ಲ್ತಿಾ ಗೋಕಣಾಾ ಯ್ಲತಾಿ ತಿ. ಆಮೆಾ ಲ ದೇಶ್ಯಾಂತು ಸಹರ್ಾ ವಧ ಶಿವಲ್ಲಾಂಗ ಆರ್ಸ ತಿ. ಜಾ ೋತಿಲ್ಲಾಾಂಗ ಾರಾ ಆಸಸ ತಿ. ಆತ್ಮ ಲ್ಲಾಂಗ ಸಂಪ್ಯಣಾ ಜಗ್ಾಂತು ಏಕ್ ಆರ್ಸ . ತೆಾಂ ಗೋಕಣಾಾಾಂತು ಆರ್ಸ .

ಲಂಕಾಧಪತಿ ರಾವಣ ಶಿವಭಕಿ . ಕಠೋರ ತ್ಪಶೊ ಯ್ಲ್ಾನ್ , ಆವಸ ಲ್ಲ ಇಚಾ ಪ್ಯಣಾ ಕೊೋರಚಾ ಕ , ತ ಆತ್ಮ ಲ್ಲಾಂಗ ಪಾಾ ಪಿ ಕತಾಾ. ಆತ್ಮ ಲ್ಲಾಂಗ ರಾವಣಾಕ ದಿತ್ಿ ನಾ , " ಹೆಾಂ ಮದೆಾಂ ಖಯಿಾಂ ದ್ವೊೋಚಾ ಾ ನಾ. ದ್ವಲಾಾ ಾರಿ ಥಯಿಾಂಚ ತೆಾಂ ಶ್ಯಶೊ ತ್ ಉತ್ಾ್ಾಂ " ಮೊಹ ೋಣು ರ್ಾಂಗಲ ಉತಾಾ. ಆತ್ಮ ಲ್ಲಾಂಗ ಮೆಳ್ಳ ಾಂ ಮಹ ಳ್ವಲ ಖುಷೇನ್ ರಾವಣ ಶತ್ಾ ಮಾನ್ಾ ಕತಾಾ. ಕೈಲಾಸ ಪವಾತಾವೈಯ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂನ್ ಲಂಕೆ ವೊಚಾ ಕ ಭಾಯಿಾ ಸತಾಾ. ಹೋ ಖಬರ ಕೊೋಳು್ ಸೊ ಗ್ಾರಿ ಸವಾ ದೇವ ತಾತ್ಡ್ತನ್ ಏಕತ್ಾ ಜಮತಾತಿ. ರಾವಣಾಲ ಹಾತಾಿ ಾಂತು ಆತ್ಮ ಲ್ಲಾಂಗ ಉರಲಾಾ ರಿ ಅನ್ಥಾ ಘಡತಾ , ತೆಾಂ ಲಂಕೆ ವೊಹ ಚಾ ಾಕ ದಿವಾೊ ನಾ ಮೊಹ ೋಣು ಏಕ ಮತಾನ್ ಠರೈತಾತಿ. ಆನಿ ಹಾಾ ಸಂಕಟ್ಕಾಂತುಲಾಾ ನ್ ಪಾರ ಘಾಲ್ಲೊ ಜವಾಾದ ರಿ ವಿಘ್ ಹತಾಾ ಯ್ಲ್ನೆ ಗಣಪತಿಚೇರಿ ಘಾಲಾಿ ತಿ. ಗಣಪತಿ ಮಾತಾಾ ನ್ ಹುಶ್ಯರ . ಬುದಿಧ ಪಾ ದಾಯ್ಕ ತ. ತುರಂತ್ ಾಲ ಬಾ ಹಮ ಚರಿ ೇಷ ರ್ಧ್ರಣಕೊೋನುಾ ರಾವಣಾಲ ಪಾಠಲಾಗ ಕತಾಾ. ದೊಗಾ ಾಂ ಗೋಕಣಾ ಯ್ಲತಾಿ ತಿ. ಸಂರ್ಧ್ಾ ಕಾಳ , ಸೂಯ್ಲ್ಾಸಿ ಜಯ್ಿ ಆರ್ಸ , ರಾವಣ ವಿಚರಾಾಂತು ಪಡ್ಗಿ . ಸಂರ್ಧ್ಾ ವಂದ್ನ್ ಕೊೋಕಾಾ. ಹಾತಾಿ ಾಂತು

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆತ್ಮ ಲ್ಲಾಂಗ ಆರ್ಸ . ತೆಾಂ ಸಕ್ ಲ ದ್ವೊೋಚಾ ಾ ನಾ. ಕಸಸ ನೆ ಕೊೋಚಾಾಂ ?

ಉ್ಾಾಂ. ತೆ ಲ್ಲಾಂಗ್ಕ *ಮಹಾಬಲೇಶೊ ರ* ಮಹ ಳ್ವಲ ನಾಾಂವ ಪಳ್ಳ ಾಂ.

ತಿತ್ೆ ಭತ್ಿ ರಿ ತಾಗ್ಲ ನ್ಜರೆಾಂತು ಾಲ ಬಾ ಹಮ ಚರಿ ದಿರ್ಿ . ತ ತಾಕಾ್ ಲಾಗಾ ಯ...ಮೊಹ ೋಣು ಆಪೈತಾ. " ವಹ ಯ್ರೆ ಚಡ್ಗಾ , ಹಾವೆಾಂ ಸಂರ್ಧ್ಾ ವಂದ್ನ್ ಕೊೋನುಾ ಯವ ಥಾಯಿಾಂ ಥೊೋಡ ೇಳ ಹೆಾಂ ಆತ್ಮ ಲ್ಲಾಂಗ ರ್ಧೋನುಾ ರಾಬಿ ವೆ ? ಸಕ್ ಲ ದ್ವೊಚಾ ಾ ನಾ . ಜಯ್ಿ ವೆ ? " ಮೊಹ ೋಣು ವಿಚತಾಾ.

ಹೆಾಂ ಲ್ಲಾಂಗ ಈಶೊ ರಾಲ ಪುತ್ಾ ಗಣಪತಿನ್ ರ್ಾ ಪನ್ ಕೊಚಾ ಾದಿಕೂನು ತಾಕಾ್ ಆನಿಕ ಮಹತ್ೊ ಪಾಾ ಪಿ ಜ್ೆ ಾಂ.

" ಜಯ್ಿ . ಹಾಾಂವ ನಾ ಮಹ ಣಾ . ಪಣ ತಾಂವೆ ಜಸಿಿ ೇಳ ಕೊಚಾ ಾ ನಾ. ಬ್ರಗಾ ಯವಾ್ . ಕಾರಣ ಮಾಕಾ್ ದುಸಾ ಅಜಾಾಂಟ್ ಕಾಮಮ ಾಂ ಆಸಸ ತಿ. " ಾಲ ಬಾ ಹಮ ಚರಿ ೇಷ ರ್ಧ್ರಣ ಕೆಲ್ಲಲ ಗಣಪತಿ ಮಹ ಣತಾ. ಜಯ್ಿ ಮೊಹ ೋಣು ರಾವಣ ಆತ್ಮ ಲ್ಲಾಂಗ ತಾಗ್ಲ ಹಾತಾಿ ಾಂ ದಿೋವ್ ಸಂರ್ಧ್ಾ ವಂದ್ನೆಕ ವತಾಿ . ಹೊೋಚ ಸಂದ್ಭಾ ಉಚತ್ ಮೊಹ ೋಣು ಸಮಜೂನು ಗಣಪತಿ ಆತ್ಮ ಲ್ಲಾಂಗ ಸಕ್ ಲ ದ್ವೊೋನುಾ ಸ್ಚಡ್ಗಿ . ರಾವಣಾಲ ಖೇಳ ಖಲಾಸ ! ರಾವಣಾಕ ಮಹಾಬಲ್ಲ ಮಹ ಣತಾತಿ. ತಾಣ ಶತೋ ಪಾ ಯ್ತ್್ ಕೆ್ೆ ತಿಕಿ ತೆಾಂ ಲ್ಲಾಂಗ ಹಾಲ್ವೆ ೋಚಾ ಕ ಸುದಾದ ಾಂ ಜಲ್ಲಲಾ್ . ತಾಗ್ಲ ಬಲ ಉಪಯೋಗ್ಕ ಆಯಿಲಾ್ . ಆತ್ಮ ಲ್ಲಾಂಗ ಗೋಕಣಾಾಾಂತು

ಕೈಲಾಸ ಪವಾತಾವೈಯ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂನ್ ಹಾಡ್ತಲ ಆತ್ಮ ಲ್ಲಾಂಗ ಗೋಕಣಾಾಾಂತು ರ್ಾ ಪನ್ ಜವಚಾ ಾ ದಿಕೂನು ಗೋಕಣಾಾಕ *ಭೂಕೈಲಾಸ* ಮಹ ಣತಾತಿ. ಗಣಪತಿ ನಿಮಿತ್ಿ ಹೆಾಂ ಪುಣಾ ಮೆಳಚಾ ದಿಕೂನ್ , ಗೋಕಣಾಾಾಂತು ಗಣಪತಿಕ ಅಗಾ ರ್ಾ ನ್. ದೇವ ದ್ಶಾನಾಕ ಆಯಿ್ ಭಕಿ ಪಾ ಥಮ ಗಣಪತಿಲ ದ್ಶಾನ್ ಘೆತಾಿ ತಿ. ನಂತ್ರ ಮಹಾಬಲೇಶೊ ರಾ್ ದ್ಶಾನ್ ಘೆತಾಿ ತಿ. ಹಾಂದು ಧ್ಮಾಾಚ ಪುನ್ರುತಾಾ ನ್ ಕೆಲ್ಲಲ ಶಂಕರಾಚಯ್ಾ ಭ ಗೋಕಣಾ ಯವ್ ಮಹಾಬಲೇಶೊ ರಾಲ್ಲ ಪ್ಯಜ ಕೊೋನುಾಗ್ಲಾೆ . ಕೊಣ ಗೋಕಣಾಾ ಆಯ್ಲ್ೆ ಾ ರಿ ತಾಾಂಗ್ಲ ಹಾತಾಿ ನ್ ಮಹಾಬಲೇಶೊ ರಾಲ್ಲ ಪ್ಯಜ ಕೊಚಾ ಮೆಳ್ಯಿ . ಶಿವರಾತಿಾ ಾಂತು ನ್ವೊ ದಿವಸ ಕಾಯ್ಾಕಾ ಮ ಉತಾಾತಿ. ಸಹರ್ಾ ವಧ ಲ್ವೋಕ ದೂರ ದೂರಚಾ ನ್ ಯ್ಲತಾಿ ತಿ. ಆಯಿಲ ಸವಾ ಭಕಾಿ ಾಂಕ ಜೇವಣ ಖಣಾಚ ವಾ ವರ್ಾ ಕತಾಾತಿ.

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಧ್ಮಿಾಕ, ರ್ಾಂಸ್ ೃತಿಕ ಕಾಯ್ಾಕಾ ಮ ಉತಾಾತಿ. ಗೋಕಣಾಾ ಗ್ಲಾಾ ರಿ ಫಕಿ ದೇವದ್ಶಾನ್ ಕೊೋನುಾ ಪರತ್ ಯವಾ್ ಕಾ್ ತಿ. ಕರಾವಳ್ವಚ ಸಾ ಷಾ ಸೌಾಂದ್ಯ್ಾ ಭ ಪ್ಳನು ಯಯ್ಲ್. ಗೋಕಣಾ ನಿಸಗಾ ಸಂಪತಿಿ ನ್ ಭರಿಲ ಶಿಾ ೋಮಂತ್ ಆನಿ ಸುಾಂದ್ರ ಗ್ಾಂವ.

ಇಾಂಗ್ೆ ಾಂಡ್ , ಆನಿ ಇಸಾ ಯಿಲಚಾ ನ್ ಆಯಿಲ ವಿದೇಶಿ ಪಯ್ಾಟ್ಕ ತಿೋನ್ ತಿೋನ್ , ಚರ ಚರ ಮೆಹ ೈನೆ ರಾಬೂನ್ ತ ಆನಂದ್ ಉಪಭೊಗ್ೊ ಾಂ ಥಯಿಾಂ ಗ್ಲಾಾ ರಿ ಆಮಾ್ ಾಂ ದಿರ್ಿ . ಸಮುದ್ಾ ರಾಮತಿೋಥಾ ಸೂಯ್ಲ್ಾಸಿ ಜಗ.

ಮಹಾಬಲೇಶೊ ರ ಮಂದಿರಾ ಮುಕಾರ ಅರಬ್ಲ ಸಮುದ್ಾ ಆರ್ಸ . ರ್ತ್-ಆಠ ಕಿ.ಮಿೋ ಲಾಾಂಬ ಸಮುದಾಾ ೇಳ್ವರಿ ಸಕಾ್ ಣಿಚಾಂ ಕಿಾಂವಾ ರ್ಾಂಜೇಚಾಂ ಪಾಯ್ಲ್ಾ ಚಪಿ ಲ ಘಾಲಾ್ ಸಿ ಚಲತ್ ವೊಚ್ . ತಿೋ ಮಜ ೇಗಳ್ವ. ಫ್ರಾ ನ್ಸ , ರಶಿಯ್ಲ್ , ಜಮಾನಿ ,

ತಿೋರಾಕ ಲಾಗೂನ್ ಗುಡ್ಚ್ ಆರ್ಸ . ಪ್ಳಚಾ ಕ ಪಾ ಶಸಿ

ಶಹರಾಾಂತುಲ ಯ್ಲ್ಾಂತಿಾ ಕ ಜೋವನಾಾಂತು ಗುಸಿ ಟಿಲ ಮನಾ್ ಾಂಕ ಸೂಯೋಾದ್ಯ್ , ಸೂಯ್ಲ್ಾಸಿ ಪ್ಳಚಾ ಕ ೇಳ ಖಯಿಾಂ ಮೆಳ್ಯಿ ? ಗೋಕಣಾಾ ಗ್ಲಾಾ ರಿ ಮುದಾದ ಾಂ ಪಳಯ್ಲ್. ಆಯುಷಾ ಭರ ಉಗಡ್ಗರ್ಾಂತು ಉತ್ಾ್. ಕೆಮರಾಾಂತು ರ್ಧೋನುಾ ದ್ವರಾ. ಸಲ್ಲಾ ಕಾಡೆೊ ಆಸಲಾಾ ರಿ ಕಾಡ್ಗ. ಏಕ ಪಾ ಸಿದ್ಧ ಕವಿನ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ಾಂ , " ಹೇ...ದೇವಾ , ದೊಳ್ಭೊೋನುಾ ಹೆಾಂ ಸಾ ಷಾ ಸೌಾಂದ್ಯ್ಾ ಪಳೈನಾಸಿಲಾಾ ಾಂ್ ಜೋವನ್ ವಾ ಥಾಮರೆ ! " ತೆಾಂ ಸತ್ಾ ಜವಾ್ ರ್ಸ .

68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಾಮತಿೋಥಾ ಗುಡ್ಚ್ ಚೊೋಣು ಆನಿಕ ವೈಯಿಾ ಗ್ಲಾಾ ರಿ , ಜಮಿೋನಿ ಮೂಳ್ಯಾಂತು ಗುಹಾಘರ ಆರ್ಸ . ಕನ್್ ಡ್ಗಾಂತು ತಾಕಾ್ *ಗೋವಿನ್ ಹೊಟಾ * ಮಹ ಣತಾತಿ. ತಾಾ ಜಗ್ರಿ ಉಜವಾಡ ಆರ್ಿ ನಾ ವೊಚ್ . ನಾವೆ ಹಾತಾಿ ಾಂತು ಟೊೋಚಾ ಉಕಾಾ. ತೆಾಂ ಪ್ಳನು ತ್ಸಿಸ ಾಂ ಮುಕಾರ ಗ್ಲಾಾ ರಿ *ಜಟ್ಕಯು ತಿೋಥಾ* ಮೆಳ್ಯಿ . ಆನಿ ಮುಕಾರ ಗ್ಲಾಾ ರಿ *ಕಡೆೆ ಬ್ಲೋಚ್* ಮೆಳ್ಯಿ . ಆಾಂಜನೇಯ್ಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಥಯಿಾಂ ಜಲ್ಲಲ್ವ ಮಹ ಣತಾತಿ. ಗಕಣಾಾಾಂತು ಸ ಎಕರೆ ವಿಶ್ಯಲ *ಕೊೋಟಿತಿೋಥಾ* ಆರ್ಸ . ಹಾಾ ಕೆಿ ೋತಾಾ ರಿ ರ್ಧ್ಮಿಾಕ ಕಿಾ ಯ್ಲ್ಕಮಾ ವಗೈರೆ ಕತಾಾತಿ.

ನಿಸಗ್ಾನ್ ತಾಾ ಬ್ಲೋಚಕ ತ ಆಕಾರ ದಿಲಾೆ . ತಾಾ ಬ್ಲೋಚರಿ ರ್ಾ ರ್ ಹೊಟೇಲ್ಡ ಆರ್ಸ ತಿ. ಭಾಯ್ಲೆ ದೇಶ್ಯಾಂತುಲಾಾ ನ್ ಭರಪ್ಯರ ಪಾ ವಾಸಿ ಯ್ಲತಾಿ ತಿ. ಓಾಂ ಬ್ಲೋಚರಿ ಗ್ಲ್ಲೆ ಲಾಾ ಾಂನಿ ಥಂಚನ್ ಗೋಕಣಾಾಕ ದೊೋಣಿರಿ ಬಸೂನ್ ಯೇತ್. ತ ಏಕ ೇಗಳ ರೋಮಾಾಂಚನ್ಕಾರಿ ಅನುಭವ ಅವಿಸಮ ರಣಿೋಯ್ ಜವ್ ಮನಾಾಂತು ಕಾಯಂ ಉತ್ಾಲ್ವ. ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಾ ಾಂತು ಅತಿ ಜಸಿಿ ಪಾ ಮಾಣಾಚೇರಿ ಮಿೋಟ್ ತ್ಯ್ಲ್ರ ಕೊಚಾ ಕಾಂದ್ಾ *ರ್ಣಕಟ್ಕಾ * ಗೋಕಣಾ ವತ್ಿ ನಾ ವಾಟಾ ೋರಿ ಲಾಗ್ಿ . ಥಯಿಾಂ ಇ.ಸ 1720 ರ್ವ್ ಮಿೋಟ್ ತ್ಯ್ಲ್ರ ಕತಾಾತಿ.

ಗೋಕಣಾಾಾಂತು ದೆಡೆ್ ವಷಾ ಪುರಾತ್ನ್ ಸಂಸ್ ೃತ್ ಪಾಠಶ್ಯಲಾ ಆರ್ಸ . ವಿದಾಾ ರ್ಾಯ್ಲ್ಾಂಕ ಉಚತ್ ವಸತಿ , ಭೊೋಜನ್ ವಾ ವರ್ಾ ಆರ್ಸ .

ಗ್ಾಂವಿ ಲಾಾ ಾಂನ್ ಜಗತ್ಿ ರಸಿದ್ಧ *ಓಾಂ

7 k.m ಬ್ಲೋಚ್*

ದೂರ ಆರ್ಸ .

ಓಾಂ ಬ್ಲೋಚರ್ವ್ ತ್ದ್ಡ್ತ ದಿಕಾನ್ ಗುಡ್ಚ್ ಚೊೋಣು ಗ್ಲಾಾ ರಿ *ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬ್ಲೋಚ್* , *ಪ್ರೆಡ್ಗಯ್ಸ * ಬ್ಲೋಚ್ ಪ್ಳನ್ ಯೇತ್. ಹಾಂ ನಾವ ವಿದೇಶಿ ಪಯ್ಾಟ್ಕಾನಿ ದಿಲ್ಲೆ ಲ್ಲಾಂ. ತೆ ಲ್ವೋಕ ಕಿತ್ೆ ರಸಿಕ ಮಹ ಳ್ವ್ಾಂ ಹಾಜೆ ವೈಯ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂನ್ ಕಳ್ಯಿ . ಸಾ ಷಾ ಸೌಾಂದ್ಯ್ಲ್ಾಚ ಪ್ಯಣಾ

69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಪಭೊೋಗ ತಾಾಂಗ್ಲಾಾ ವರಿ ಘೆವಚಾ ಕ ಆಮಿಮ ಅಜೂನಿ ಶಿಕೆೊ ಾಂ ಾಕಿ ಆರ್ಸ .

ಉರತ್ ! ಪಣ ಚಂದಾಯಿೋನ್ ಏಕಾ್ ಪೇಕಾಿ ಾಂ ಏಕ ಅಪಾ ತಿಮ ಜವಾ್ ರ್ಸ ತಿ.

ಕನಾಾ ಕಮಾರಿಚಾ ನ್ ಗುಜರಾತ್ ಪಯ್ಾಾಂತ್ ಪಸರಿಲ ಕರಾವಳ್ವ ಪಾ ದೇಶ್ಯಕ ಗೋಕಣಾ ಮಧ್ಾ ರ್ಾ ನ್. ಅವತಾರಿ ಪುರುಷ ಪರಶ್ರರಾಮಾನ್ ಹಾಾ ಕೆಿ ೋತಾಾ ರಿ ರಾಬೂನ್ ಸಮುದಾಾ ಕ ಮಾಕಿಿ ಧುಾಂಗುಳು್ ಕೊಾಂಕಣ ಪಾ ದೇಶ ನಿಮಾಾಣ ಕೆಲ್ಲಲ ಖಯಿಾಂ ! ತೆ ದಿಕೂನ್ ಕೊಾಂಕಣ ಪಾ ದೇಶ್ಯಕ ಪರುಶ್ರರಾಮ ಸಾ ಷಾ ಮಹ ಣತಾತಿ.

ಹಾಂ ಸವಾ ಬ್ಲೋಚ ವಾ ವಸಿಾ ತ್ ಅಭವದಿಧ ಕೆಲಾಾ ರಿ ಉತ್ಿ ರ ಕನ್್ ಡ ಜ್ೆ ಭಾರತಾಾಂತುಲ ಪಾ ಸಿದ್ಧ ಪಾ ವಾಸಿ ಕಾಂದ್ಾ ಜತ್ಿ ಸಿ್ಾಂ. ಹಜರೋಾಂ ಲ್ವೋಕಾಾಂಕ ಪಾ ವಾಸ್ಚೋದ್ಾ ಮಾ ನಿಮಿತ್ಿ ಕಾಮ ಮೆಳಿ ಸಿ್ಾಂ. ಕಸಸ ನೆ ಕೊೋಚಾಾಂ ? ಆಮೆಾ ಲ ದುಭಾಾಗಾ , " ಫೂಡೆಲಾಗ್ಯ್ಿ ಆಸಿಸ ಲಾಾ ಾಂತು ತ್ಾ ಪಿ ಪಾವೆೊ ಾಂ ಆಮಾ್ ಾಂ ರಕಿ ಗತ್ ಜವ್ ಗ್ಲಾಾ ಾಂ. "

ಉತ್ಿ ರ ಕನ್್ ಡ ಜ್ೆ ಚ 127 k.m ಕರಾವಳ್ವ ಪಾ ದೇಶ್ಯಾಂತು ಪಾ ತಿ ಚರ ಪಾಾಂಚ ಕಿ.ಮಿೋ.ಅಾಂತ್ರಾರಿ ಏಕ ನಾ ಏಕ - ಪದ್ಮ ನಾಭ ನಾಯ್ಕ ಬ್ಲೋಚ್ ಆರ್ಸ . ಆಕಾರಾನ್ ರ್ನ್ ಹೊೋಡ ( ಡ್ಚಾಂಬ್ಲವಲ್ಲ ) ------------------------------------------------------------------------------------------

ಉದ್ಾ ಮಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಾಬಿ

ಡಿಸೊೀಜ್ಯಕ್ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯ್

ಅಪಲೊೊ

ಯುನಿವಸೊ್ಟನ್ಸ ಉದ್ ಮ

ದುಬ್ರಯೊಯ

ರನಾಲ್ಡ

ಸಬಿ

ಡಿಸೊೀಜ್ಯಕ್ ಡ್ಟ| ಕಾಪು ಮ್ಹಮ್ಾ ದ್, ಡಿೀನ್ಸ ಲಂಡನ್ಸ ಅಮ್ಚ್ರಿಕನ್ಸ ಸ ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಹಚೊ ಡಿೀನ್ಸ ಮಾಗ್‍್ದರ್್ನಾಖಾಲ್ ಬರಯಿಲಾೊ ್ 70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಮ್ಹ

ಹಚ್ಯ್ ತಾಣೆಂ ಪು ಬಂದ್


ಮಾನ್ಸ ಕೆಲಾ. ಪಾಟೊ ್ 6 ವಸ್ೆಂ ಥೆಂವ್್ ಆಪೆ್ ಕೆಲಾೊ ್

ರ್ವರ್ವು ಚೊ ಫಳ್‍ಲ ಚಿೆಂತುನ್ಸ

ಡ್ಟ| ರನಾಲ್ಡ ಆಪಾ್ ಕ್

ಸಬಿ ಡಿಸೊೀಜ್ಯ ತೃಪಿ್

ಮ್ಹ ಣ್ಯಲಾಗೊೊ .

ಮ್ಚ್ಳಾಳ ್

ತಾಣೆಂ ಆಪಾೊ ್

ದಾಖೆ್ ಗ್ ಶಕಾಾ ಕ್ ನಹೆಂರ್ಚ ವಯೊೊ ಪು ಬಂದ್

ಬರಯಿಲೊೊ

ಬಗಾರ್

ಥೊಡಿೆಂ ಸಂಶೀಧಿತ್ ಲೇಖನಾೆಂಯ್ ಪಗ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ೆಂ. ಮ್ಧ್ೆಂಯ್

ವೇಳ್‍ಲ

ಆಪಾೊ ್

ಕಾಮಾ

ಕನ್ಸ್

ಹೆಂ

ಮಸೆಂವ್ ತಾಣೆಂ ಸಂಪಯಿಲಾೊ ್ ಕ್ ತಾಚೊ ನಿರ್ದ್ರ್ಕ್ ಡ್ಟ| ಪಾವ್ೊ ಸನ್ಸ ಆನಿ ಅಪಲೊೊ ಯುನಿವಸ್ಟಚೊ ‘Customer Perception on Aviation Coatings’ಲಹಕಾ ಪಿಎರ್ಚ.ಡಿ. ದಿೀೆಂವ್್

ಡ್ಟ|

ಸಕ ರ್

ಎಡಿಸನ್ಸ

ಹೆಂಚೊ

ತಾಣೆಂ ಉಪಾಕ ರ್ ಆಟಯೊೊ .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


83 ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ


https://youtube.com/playlist?list=PLu-iNX9YgIz7Xai-MvBG3Js--Mg3_EPbO A Melodious Presentation by Guardian Angel's Church Choir Angelore lead by Melwyn Peris consisting of 51 Choir members between the Age group of 15 to 80 years, totally disciplined and committed to the core. This Video Album 'Alleluia Gavyam' consisting of beautiful new devotional hymns is brought to mark the Celebration of Melwyn's 40 years of dedicated service to Angelore Church Choir. At this moment we cherish the services rendered by Late Mr J B Rasquinha, Mr Arthur Rasquinha, Sr Stella Crasta, Sr Cornelia and late Sr Irene D Souza as well as All the Ex- Choir members and All the Parish Priests. This Album is Dedicated to All THE PARISHIONERS OF ANGELORE CHURCH 84 ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ


85 ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ


86 ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ


87 ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ


88 ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ


89 ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ


90 ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ


91 ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...