__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 14

ಮಯರ್ಚ್ 11, 2021

ವೀಜ್ ಸ್ತ್ ರ ೀಯೊಂಚ್ಯಾ ಅೊಂಕ್ಯಾ ಚಿ ವೀರ್ ಸ್ತ್ ರ ೀ

ಮೀರಾ ಶೆಣಯ್, ಚೆನ್ನಾ ಯ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಸ್ತ್ ರ ೀಯೊಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿಯ! ಜರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ನಪಂಯ್್ ಜಾಲೊ, ತೆನ್್ ಾಂ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಶೂನ್ಾ ಚ್ಚ್ ಸಯ್! ಕತ್ಯಾ , ಸ್ತ್ ರೀ ನ್ಸಾ್ ಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್ ಕತೆಾಂಚ್ಚ ಶಿಜಾನ್ ವ ಸಂಸಾರ್ ಚಲಾನ್. ದೆಖುನ್ಾಂಚ್ಚ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಪುರೊ ದೇವಾನ್ ಪಯ್ಲ ಾಂ ಆದಾಂವ್ನ್ ರಚ್ಲ ಾಂ ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಏವೆಕ್. ಅಸಾಂ ಸಂಸಾರ್ಭರ್ ಲೊೀಕಾ ಜಮೊ ವಾಡ್ಲಲ , ಚಡ್ಲಲ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ ಭಲೊೊ. ಆತ್ಯಾಂ ವೆಗಾಂಚ್ಚ ಆಮಾಂ ಆಚರಾಂಕ್ ಆಸಾ್ ಾ ಅಾಂತರಾೊಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಆಮಾಂ ದದಲ ಾ ಾಂನಿ ಆಮ್್ ಾಂ ಚಾಂತ್ಯಪ್, ವತೊನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಂಚ್ಾ ಮುಖಾರ್ ಕಚ್ೊಾಂ ನತೊನ್ ಮಾತೆಸ ಾಂ ಬದ್ಲ ಾಂಚ್ ಅತೀ ಗರ್ಜೊಚ್ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್್ ಾ ಚ್ಯಾ ಮುಖ್‍ೊರಾರ್ ಏಕ್ಯಾ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಕ್ ವಾಂಚ್ಯಲ ಾ . ತೆಾ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ನ್ ದ್ಬೊಳ್ಾ ಾಂ ಖಾತರ್, ಗರ್ಜೊವಂತ್ಯಾಂಕ್ ತಸಾಂಚ್ಚ ಅಾಂಗ್‍ವಕಲಾಾಂಕ್ ಕ್ಯಲ್ಲಲ ತ ಕುಮಕ್ ಚೀತ್ ದಿೀಾಂವ್ನ್ ವಾಚ್ಯಲ ಾ ರ್ ಆಮ್ ಚ್ಚ್ ಬಡಾಯ್ ಬಡಂವಾ್ ಾ ದದಲ ಾ ಾಂಕ್ ಲರ್ಜಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ ತಸ್ತಲ . ಹಜಾರೊಾಂ ಹಜಾರ್ ಕುರ್ೊಾಂ, ಆಯೊ್ ಾಂಕ್ ಸಕಾನ್ಸ್ತ್ , ಚಲೊಾಂಕ್-ಬರಂವ್ನ್ ಜಾಯ್ ಸ್ತ್ ಾಂ ಸಯ್್ ಆಜ್ ಮೀರಾ ಶೆಣಯ್ ಾ ಕುಮ್್ ನ್ ತ್ಯಾಂಚ್ಾಂ ಜೀವನ್ ಸವ ತಂತ್ರ ಪಣಾಂ ಚಲಯ್ ತ್ ಭಾರತ್ಯದಾ ಾಂತ್ ಕರನ್ ವಾವ್ನರ , ಧರನ್ ವೃತ್ ಭಾರತ್ಯಾಂತ್ಯಲ ಾ ಪರ ಸ್ತದ್ಧ್ ಕಂಪಾ್ ಾ ಾಂನಿ. ತಚ್ಯಾ ಪಾವಾಲ ಾಂನಿ ಆಮಾ್ ಾ ಮುಖೆಲಾಾ ಾಂನಿಾಂಯ್ ಚಲಾಲ ಾ ರ್ ಕಸಾಂ? ಭೆಶೆ್ ಾಂಚ್ಚ ಕೂಲೆ ಖೊಪುೊನ್ ಬಸಾ್ ಾ ಬದಲ ಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ತರೀ ತಚ್ಾ ಪರಾಂ ಆಮಾ್ ಾ ಸಮಾರ್ಜಾಂತ್ ಬರಾಂ ಕಾಮಾಾಂ ಕಯ್ೊತ್. ಹ್ಯಾ ಮಹ್ಯಮಾರ ಕಾಳ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಲ ಾ ತತ್ಲಲ ಸುಟೊ ವೇಳ್ ಕೊಣಾಕ್ಚ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಾಂ ಮ್ಳಾಂಕ್ ನ್ ಆನಿ ಹಿ ಮಾರ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಾಂತಲ ಧಾಂವಾಲ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮ್ಳ್್ ಾ ಪರಾಂಯ್ ನ್. ತರ್ ಹೊ ಸಾಕೊೊ ವೇಳ್ ಆಮಾಂ ಆಮ್್ ಾ ಹ್ಯತಾಂ

ಆಮ್್ ಾ ಸಮರ್ಜಚ್ಾಂ ಝಾಂ ಹ್ಯತಾಂ ಧನ್ೊ ಕಾಾಂಯ್ ತರೀ ಫಳ್ಧೀಕ್ ಕಾಮ್ ಕರನ್ ಆಮ್ ಚ್ಚ್ ಸಮಾಜ್ ಸುಧರ ಾಂವೆ್ ಾಂ ಕಾಮ್ ಹ್ಯತಾಂ ಧಚ್ೊಾಂ ಆನಿ ಆಮಾಂಯ್ ಮೀರಾ ಶೆಣಯ್ ಜಾಾಂವೆ್ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಅಾಂಕಾಾ ಾಂತ್ ಆಮಾಂ ದೀನ್ ಸಂಗ್ ಾಂಕ್ ಪಾರ ಧನಾ ತ್ಯ ದಿಲಾಾ . 1) ಅಾಂತರಾೊಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚೊ ಅಾಂಕೊ ಜಾಾಂವ್ನ್ ತಸಾಂಚ್ಚ 2) ಆಮೊ್ ಸವ್ನೊ ಕೊಾಂಕ್ ಪರ ರ್ಜಚೊ ಗಾಂವ್ಚ್ ತ್ಯಳ ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್‍ಲ್ಲಾಲ ಾ ದೇವಾಧೀನ್ ವಲ್ಲಿ ರೆಬಾಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಇಕಾರ ವಾಾ ಮರಣೀತಸ ವಾಚೊ ಅಾಂಕೊ ಜಾಾಂವ್ನ್ . ಸಭಾರ್ ಬಪಾೊಾಂ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ತುಮಾ್ ಾಂ ದಿಲಾಾ ಾಂತ್ ತಾಂ ವಾಚುನ್ ಜರಂವಾ್ ಾ ಕ್. ಹ್ಯಾ ಸಂದಭಾೊರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಧೀನ್ ಕಾಳ್ಾ ನ್ ಉಪಾ್ ರ್ ಆಟಯ್ ಾಂ ಆಮಾ್ ಾ ಸವಾೊಾಂಚೊ ಮೊಗಳ್ ವೀಜ್ ಲೇಖಕ್ ಪಂಚು ಬಂಟ್ವವ ಳ್ ಹ್ಯಚೊ. ತ್ಯಣಾಂ ಮಾಾ ಕಾ ಸಭಾರ್ ಲೇಖನ್ಾಂ ಜಮಂವ್ನ್ ಧಡ್‍ಲ್ಲಲ ಾಂ ತಾಂ ತುಮಾಂ ಹ್ಯಗಸರ್ ವಾಚ್ಾ ತ್. ಹ್ಯಾ ಅಾಂಕಾಾ ಥಾಂವ್ನ್ ತ್ಲ ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣಚೊ ಏಕ್ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ನೆಮಾಲ . ತ್ಯಚ್ಯಾ ಆಧರಾನ್ ವೀಜ್ ಆನಿಕೀ ಸೊಭ್ ಲೆಾಂ ಮಾ ಳೊ ಅಖಂಡ್‍ ಭವಾೊಸೊ ಮಾಾ ಕಾ ಆಸಾ. ಎದಳ್ ಪಯೊಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿೀಾಂವ್ನ್ ಆಯಿಲಾಲ ಾ ಸವ್ನೊ ಬಪಾಾ ೊಾಂಕ್ ಆಮಾಂ ನಮಾನ್ ಮಾ ಣಾ್ ಾಂವ್ನ, ದೇವ್ನ ಬರೆಾಂ ಕರಾಂ.

ಡಾ| ಆಸ್ತಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕ್ಯಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವೀಜ್ ಸ್ತ್ ರ ೀಯೊಂಚ್ಯಾ ಅೊಂಕ್ಯಾ ಚಿ ವೀರ್ ಸ್ತ್ ರ ೀ

ಮೀರಾ ಶೆಣಯ್, ಚೆನ್ನಾ ಯ್ ಮೀರಾ ಶೆಣಯ್ ತಮಳ್್ ಡುಚ್ಯಾ ಚ್ನ್್ ಾಂಯ್್ ಏಕಾ ಮಧಾ ಮ್ ವಗೊಚ್ಯಾ ಕುಟ್ವಮ ಾಂತ್ ಫೆಬರ ರ್ 4 ವೆರ್ ಜಲಾಮ ಲ್ಲ. ತಚ ಆವಯ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಪಾವೆಲ ಾಂ ತಚ್ಾಂ ಪ್ರ ೀರಣ್. ತ ಆಸ್ತಲ ಪಯಿಲ ಸ್ತ್ ರೀ ವೆಲೊಲ ೀರ್ ಮ್ರ್ಕಲ್ ಕಾಲೇಜಕ್ ಪರ ವೇಶ್ ಲಾಬ್‍ಲಲ್ಲಲ , ತಣಾಂ ತಚ್ಯಾ ಶಿಕಾಾ ಚೊ ತ್ಯಾ ಗ್‍ ಕ್ಯಲೊ ಲಗ್‍್ ಜೊಡುಾಂಕ್. ಮೀರಾಚ ಆವಯ್ ಸಾ್ ಕ್ ಮಾಕ್ಯೊಟಿಚೊ ಘುಸಾಾ ಗಾಂದಳ್ ಶಿಕಲ ಆನಿ ಪಯ್ೆ ಕಮಾಾಂವ್ನ್ ಲಾಗಲ ಆಪಾಲ ಾ ತೆಗಾಂ ಚ್ಡಾವ ಾಂಕ್ ಗರ್ಜೊಚ್ಾಂ ಸವ್ನೊ ದಿಾಂವಾ್ ಾ ಕ್. ಏಕಾ ಮಾಾ ಲಘ ಡಾಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ತ್ಯಾಂಚ್ಸಂಗಾಂ ಜಯ್ಾಂವಾ್ ಾ ತಕಾ ತಚ್ಯಾ ಆಜಾಾ ಚ್ಾಂ ಪ್ರ ೀರಣ್ ಮ್ಳ್ೊ ಾಂ, ತ್ಲ ಏಕ್ ಜಲಾಲ ಮ್ರ್ಕಲ್ ಒಫಿಸರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಬ್ರರ ಟಿಷ್ ರಾಜವ ಟ್ವ್ ಯ್ಖಾಲ್ ಏಕ್ ಸಾಧಾಂ ಜೀವನ್ ಜಯ್ಾಂವ್ನ್ ಆಸೊಲ ಆನಿ ತ್ಲ ಗರ್ಜೊವಂತ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾ ತ್ಲೊ ಪರೊೀಪಕಾರ ಜಾಾಂವಾ್ ಸೊಲ . ತಚ್ಾಂ ಲಗ್‍್ ಡಾ| ಸುಬೀಧ್ ಆರ್. ಶೆಣಯ್ಲಾಗಾಂ ಜಾಲೆಾಂ, ತ್ಲ ಜಾಾಂವಾ್ ಸೊಲ ಭಾರತ್ಯಚ್ಯಾ ಪರ ಥಮ್ ಮಾಕ್ಯೊಟ್ ಇಕಾನ್ಮಸ್‍ಲ್್ , ಬ್ರ. ಆರ್. ಶೆಣಯೊ್ ಪೂತ್. ತ್ಲ ಏಕ್ ಖಾಾ ತ್ ಭೌತಕ್ ಶಾಸ್ತ್ ರ ಜಾಕಾ ಎಸ್‍ಲ್. ಎಸ್‍ಲ್. ಭಟ್ನಗರ್ ಪರ ಶಸ್ತ್ ಲಾಬ್‍ಲಲ್ಲಲ . ತ್ಯಣಾಂ

ಇಕಾರ ವಸಾೊಾಂಭರ್ ಯುನೆಸೊ್ ನ್ ಆರ್ಥೊಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿಲಾಲ ಾ International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy ವಾವ್ನರ ಕ್ಯಲೊಲ . ಮೀರಾ ಶೆಣಯ್್ ಆಪ್ಲಲ ವೃತ್ ಹ್ಯತಾಂ ಧಲ್ಲೊ Employment Generation & Marketing Mission ಸಂಸಾ್ ಾ ಾಂತ್ ಎಕಸ ಕೂಾ ಟಿವ್ನ ಡೈರೆಕ್ ರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ . ಪಯ್ಲ ಾ ಪಾವ್ ತಚೊ ವಾವ್ನರ ಕಂಪ್ನಿಾಂಕ್ ಚಾಂತುಾಂಕ್ ಅವಾ್ ಸ್‍ಲ್ ದಿೀಲಾಗಲ ಹಳ್ೊ ಾಂತ್ಯಲ ಾ ಯುವಜಣಾಾಂಕ್ ಸುವಾೊತೆಚಾಂ ಕಾಮಾಾಂ ದಿೀಾಂವ್ನ್ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಜಾಯ್ ತ ತಬೊತ ದಿೀಾಂವ್ನ್ . ಸ ವಸಾೊಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಣಾಂ ಹಾಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡಾ್ ನ್ ತಚ್ಯಾ ಸಂಸಾ್ ಾ ನ್ 2,20,00 ಕ್ ತಬೊತ ದಿಲ್ಲಲ ಆನಿ ತ್ಯಾಂತ್ಯಲ ಾ 70% ಯುವಜಣಾಾಂಕ್ ಕಾಮಾಾಂಕ್ ಭತೊ ಕ್ಯಲೆಲ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸವಾೊಕ್ ಪಾರದಶೊಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ವಶೇಷ್ ರೀತಚ ಐಟಿ ಆಕೊಟೆಕ್ ರ್ ಹ್ಯಕಾ ಮಾಾಂಡುನ್ ಹ್ಯಡ್‍ಲ್ಲಲ . ತಚೊ ಹೊ ವಾವ್ನರ Knowledge@Wharton and the Wall Street Journal ಚ್ರ್ ಪಗೊಟ್ ಕ್ಯಲೊಲ . ಸವ್ನೊ ವೀಜ್ ವಾಚ್ಯಾ ಾ ಾಂಕ್ ಇಾಂಗಲ ಷ್ ಸುಡಾಳ್ ಯ್ತ್ಯ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್ ಮುಖೊಲ ವಾಾಂಟೊ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಇಾಂಗಲ ಷಾಂತ್ಚ್ಚ್ ಪಗೊಟ್ ಕತ್ಯೊಾಂ. ಕೊಾಂಕ್ ಪ್ರ ೀಮ

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಾ ಕಾ ಸುಧಸ್ತೊತೆಲೆ ಮಾ ಣ್

ಭವಾೊಸಾ್ ಾಂ. (ಸಂ)

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


A JOB IS EVERYTHING IN COVID TIMES: Harshad Shinde, speech & hearing impaired Youth4Jobs alumni. Harshad Shinde, 21-year-old youth with speech and hearing impaired, comes from a very low-income family living in a village in Nashik district. Both parents are marginal farmers. Their annual income of a meagre Rs 25000 became erratic with Covid, pushing them further into poverty. The family worried about their next meal. Despite the lockdown, Harshad was determined to get a job. He came to know about Youth4jobs Foundation through his friends who were alumni of Youth4Jobs. He attended all the sessions and was attentive during the classes. Harshad was provided with placement opportunity at Amazon Mumbai. During the initial phase of selection,

he had to go through various challenges including reaching Mumbai. Transport services were completely down on account of the rapidly increasing number of Covid 19 cases. Harshads parents, at his behest, reached out to a local truck driver, whose journey led him through the Bhiwandi bypass which was very close to our meeting point. Harshad reached the Bhiwandi Bypass at 4.00 am in the morning and reached his friend’s house; at sharp 8.00 am he contacted our interpreter, stating that he had arrived at Bhiwandi. Our Interpreter arranged for his interview. Harshad cracked the entrance test and was selected to work in Amazon and draws a salary of Rs 150,000 annually. He and his family blessed us for providing livelihood support through an unexpected source- their son with disability! In fact, what keeps me going on this path is the fact that a job to a youth with d takes the entire family out of poverty in a sustained manner. Impact studies on our work clearly indicate this.

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Her daughter Suchitra

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಯ್ ಆಸಲ ಾಂ. ತಣಾಂ ಕ್ಯಲಾಲ ಾ ಸಾಧನ್ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಕತಲ ೀಶಿಾಂ ಅಾಂಗ್‍ವಕಲ್ ಭುಗೊಾಂ ಬರಾಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗಲ ಾ ಾಂತ್ ಮಾತ್ರ ನಾ ಾಂಯ್, ತ್ಯಾಂಚ್ಾಂ ಜೀವನ್ಾಂಚ್ಚ ಬದ್ಲ ಾಂಕ್ ಸಕಾಲ ಾ ಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವವೊಾಂ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಕಾಮಾಾಂ ದಿಾಂವಾ್ ಾ ಕಂಪ್ನಿಾಂಕ್ಯ್ ಬರೊೀ ಫ್ತ್ಯೊೊ ಮ್ಳ್ೊ , ಕತ್ಯಾ ಮಾ ಳ್ಾ ರ್ ಹೊ ಲೊೀಕ್ ಕಾಮಾಾಂಕ್ ಚರ್ೀತ್ ಗಮನ್ ದಿತ್ಯ ಆನಿ ಬರಾಾ ಶಿಸ್ ನ್ ಕಾಮ್ ಕತ್ಯೊ. ಹೊ ಲೊೀಕ್ ಕೂಡ್‍ ಸಂಪೂಣ್ೊ ಸಾಕೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಲ ಾ ಾಂಕ್ ಆಸ್ ಾ ಪರಾಂ ಆಳ್ಸ ಯ್ ದಖಯ್ , ಬ್ರಜುಡ್ಲೊ ಆಸಾನ್ ಮಾ ಳ್ೊ ಾಂ ಋಜು ಜಾಲಾಾಂ. ವೀಜ್ ಮೀರಾ ಶೆಣಯ್್ ಆಪ್ಲ ಾಂ ಚ್ಪ್ಾಂ ಉಕಲಾ್ ಆನಿ ತಚ್ಯಾ ಮುಖಾಲ ಾ ನಿಸಾವ ರ್ಥೊ ವಾವಾರ ಾಂತ್ ಯಶ್ ಆಶೇತ್ಯ. ಆಮಾಂ ಸವಾೊಾಂನಿ ಮೀರಾ ಶೆಣಯಿ್ ಾಂ ಕಾಭಾೊರಾಾಂ ತಣಾಂ ಕಚ್ಯಾ ೊ ವಾವಾರ ಚ ದೇಖ್‍ ಘಾಂವ್ ಪಳ್ತ್ಯನ್ ಮಾಾ ಕಾ ಖಂರ್ತ್ ಭೊಗ್ ಕೀ ಆನಿ ಗರ್ಜೊವಂತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ತರೀ ತಕಾ ಆಮಾ್ ಾ ಕಾಂದ್ಧರ ಸಕಾೊರಾ ಆಮ್್ ಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಜಾತ್ಯ ತ ಕುಮಕ್ ಥಾಂವ್ನ್ ’ಪದಮ ’ ಬ್ರರದ್ಧ ಮ್ಳಾಂಕ್ ದಿಾಂವ್ . -----------------------------------------------------------------------------------------ವಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೊಂದ್ರ

ವಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪುರಸಾಾ ರ ಪ್ರ ದಾನ ಸುವಾಳೊ -2020 ಕೊಾಂಕಣ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ ೃತ ಪರ ತಷಾ ನ, ವಶವ ಕೊಾಂಕಣ ಕಾಂದರ ಆಶರ ಯರ ಕೊಾಂಕಣ ಭಾಸ, ಸಾಹಿತಾ ಆನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಕ ದಿವಚ್ ವಮಲಾ ವ. ಪೈ ವಶವ ಕೊಾಂಕಣ ಪುರಸಾ್ ರ ಪರ ದನ ಸಮಾರಂಭ ಆನಿ ಬಸ್ತ್ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಶವ ಕೊಾಂಕಣ ಸೇವಾ ಪುರಸಾ್ ರ

ಸಮಾರಂಭ ದಿ.27-02-2021 ತ್ಯಕ್ಯೊರ ಮಂಗಳೂರ ಶಕ್ ನಗರ ವಶವ ಕೊಾಂಕಣ ಕಾಂದರ ಾಂತ ವಜಾಂಭಣರ ಚಲೆಲ ಾಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಗೀವಾ ಕೊಾಂಕಣ ಅಕಾಡೆಮ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶಿರ ೀ ಅರಣ ಸಾಖರದಾಂಡೆ ಉಪಸ್ತ್ ತ ಆಶಿಲ್ಲಾಂಚ. ಹ್ಯನಿ್ 5 ಜನ ಕೊಾಂಕಣ

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾಧಕಾಾಂಕ ಪರ ಶಸ್ತ್ ಪರ ದನ ಕ್ಯಲೆಾಂ. ಶಿರ ೀಮತ ವಮಲಾ ವ. ಪೈ ಆನಿ ಬಸ್ತ್ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಶವ ಕೊಾಂಕಣ ಪುರಸಾ್ ರ ಒಟ್ಟ್ 5 ಪರ ಶಸ್ತ್ ಚೊ ಪಾರ ಯೊೀಜಕ

ಮಣಪಾಲ ಗಲ ೀಬಲ್ ಎಜುಕಶನ್ ಸಂಸ್ ಚ್ಯರ್ಮ್ನ್ ಶಿರ ೀ ಟಿ. ವ. ಮೊೀಹನದಸ ಪೈ ಹ್ಯನಿ್ ಪರ ಶಸ್ತ್ ವಜೇತ್ಯಾಂಕ ಆನಿ ಸಭೆಕ ಉದೆೊ ೀಶಿಸುನ “ಕೊಾಂಕಣ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ ೃತಚ್ ಪರ ತನಿಧ ಜಾವನ ಆಸಚ್ ಸಾಹಿತಾಂಕ ಆನಿ

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೇವಾ ಕಾಯೊ ಕರತಲಾಾ ಾಂಕ ಗುರತಸುನ ಪ್ರ ೀತ್ಯಸ ಹ ದಿವಚ್ ಕಾಮ ನಿರಂತರ ಜಾವನ ಚಲಕಾ ಅಶಿಾಂ ತ್ಯಾಂಗೆಲೆ ವರ್ಯೊೀ ಸಂದೇಶಾಾಂತು ಸಾಾಂಗಲೆಾಂ. ವಶವ ಕೊಾಂಕಣ ಕಾಂದರ ಸಾ್ ಪಕ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶಿರ ೀ ಬಸ್ತ್ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹ್ಯನಿ್ ಪರ ಶಸ್ತ್ ವಜೇತ್ಯಾಂಕ ಆನಿ ಸಭಿಕಾಾಂಕ ಸಾವ ಗತ

ಕರನ ಪಾರ ಸಾ್ ವಕ ಉತರ ಾಂ ಉಲಯಿಲ್ಲಾಂಚ. “ಶಿರ ೀಮತ ವಮಲಾ ವ. ಪೈ ವಶವ ಕೊಾಂಕಣ ಅತುಾ ತ್ ಮ ಕೊಾಂಕಣ ಪುಸ್ ಕ ಪುರಸಾ್ ರ -2020” ಗಾಂಯಚ್ ನ್ಮನೆಚ್ ಕೊಾಂಕಣ ಲೇಖಕ ಶಿರ ೀ ಕ್ಯ.ಎಮ್. ಸುಖತಣಕರ ಹ್ಯಾಂಗೆಲೆ “ಧುಮಕಾಾ ರ ಧುಮಕ್ಯ” ಲಲ್ಲತ ಪರ ಬಂಧಕ ದಿಲೆಾಂ. ತಶಿೀಾಂಚ “ಶಿರ ೀಮತ ವಮಲಾ ವ. ಪೈ ವಶವ ಕೊಾಂಕಣ ಅತುಾ ತ್ ಮ ಕೊಾಂಕಣ ಕವತ್ಯ ಕೃತ ಪುರಸಾ್ ರ-2020” ಮುಾಂಬಯಿಚ್ ನ್ಮನನೆಚ್ ಕವ ಶಿರ ೀ ಶೈಲೇಾಂದರ ಮ್hಹತ್ಯ ಹ್ಯಾಂಗೆಲೆ “ಸ್ತಸ್ತಫಸ್‍ಲ್ ತೆಾಂಗಶರ್” ಕವತ್ಯ ಸಂಗರ ಹ್ಯಕ ದಿಲೆಾಂ. ತಶಿೀಾಂಚ ಮಾಾ ಲಗ ಡೆ ನ್ಮನೆಚ್ ಕೊಾಂಕಣ ಸಾಹಿತಾ ಕಾರ, ಆನಿ ಕೊಾಂಕಣ ಚಳವಳಿಚ್

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮುಖೇಲ ಕುಮಟ್ವಚ್ ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾಮತ್, ಹ್ಯಾಂಕಾ “ಶಿರ ೀಮತ ವಮಲಾ ವ. ಪೈ ವಶವ ಕೊಾಂಕಣ ಜೀವನ ಸ್ತದಿ್ ಪುರಸಾ್ ರ-2020” ಪರ ದನ ಕ್ಯಲೆಾಂ.

ನಿವೊಹಣಾ ಅಧಕಾರ ಜಾವನ ವಾವರ ಕ್ಯಲಾಾಂ.

ಬಸ್ತ್ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಪುರಸಾ್ ರ ಆಯ್್ ಸಮತಚ್ ಚ್ಯರ್ಮ್ನ ಶಿರ ೀ ಸ್ತ.ರ್ ಬಸ್ತ್ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಶವ ಕೊಾಂಕಣ ಕಾಮತ, ವಶವ ಕೊಾಂಕಣ ವದಾ ರ್ಥೊ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪುರಸಾ್ ರ-2020 ವೇತನ ನಿಧ ಕಾಯೊದಶಿೊ ಶಿರ ೀ ಪರ ದಿೀಪ (ಕೊಾಂಕಣ ದರಲೆಾಂಗೆಲೆ ವಭಾಗಾಂತ) ಜ. ಪೈ, ವಶವ ಕೊಾಂಕಣ ಕಾಂದರ ಡಾ. ವೈ. ಉಮಾನ್ಥ ಶೆಣೈ, (ಉಜರೆ ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷ ಶಿರ ೀ ಗಲಬ ಟ್ೊ ರ್ಸೊೀಜಾ, ಧಮೊಸ್ ಳ) ಹ್ಯಾಂಕಾ ಪರ ದನ ಕ್ಯಲೆಾಂ. ಡಾ. ಕ್ಯ. ಮೊೀಹನ ಪೈ, ಶಿರ ೀ ವಾಲ್ ರ್ ಹ್ಯನಿ್ ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಮಟ್ವ್ ರ ರ್ಸೊೀಜಾ, ಶಿರ ೀ ವಲ್ಲಯಂ ರ್ಸೊೀಜಾ, ಪಾರ ಚೀನ ಇತಹ್ಯಸ ಸಂಶೀಧಕ ಆನಿ ಕೊೀಶಾಧಾ ಕ್ಷ ಶಿರ ೀ ಬ್ರ. ಆರ್. ಭಟ್, ಪಾರ ಚೀನ ವೀರಗಲ್ಲಲ ಸಂಶೀಧನ್ತಮ ಕ ಕಾಯೊದಶಿೊ ಶಿರ ೀ ಪರ ಭಾಕರ ಪರ ಭು, ಶಿರ ೀ ಕೃತಚ್ ಪರ ಕಾಶಕ ಜಾವನ ಆಸಾತ. ರಮೇಶ ರ್. ನ್ಯಕ, ಪುರಸಾ್ ರ ಜುಾ ರ (ಕೊಾಂಕಣ ಬಾಯಲೆಾಂಗೆಲೆ ವಭಾಗಾಂತ) ಸಮತಚ್ ಸದಸಾ ಆನಿ ಇತರ ಗಣಾ ಹೈದರಾಬಾದಚ್ ನ್ಮನೆಚ್ ಸಮಾಜ ಉಪಸ್ತ್ ತ ಆಶಿಲ್ಲಾಂಚ. ಒಟ್ಟ್ ೫ ಜನ ಸೇವಾ ಕಾರಾ ಕತೆೊ ಶಿರ ೀಮತ ಮೀರಾ ಶೆಣೈ ಕೊಾಂಕಣ ಸಾಧಕರಗೆ ಪರ ಶಸ್ತ್ ಪುರಸಾ್ ರ ಹ್ಯಾಂಕಾ ಪರ ದನ ಕ್ಯಲೆಾಂ. ಶಿರ ೀಮತ ಶೆಣೈ ರೂ. 1.00 ಲಕ್ಷ, ಮಾನಪತರ , ಶಾಲ ಆನಿ ಹ್ಯನಿ್ ವಶೇಷ ಜಾವನ ಶಿರ ೀಫಳ ದಿವನ ಸನ್ಮ ನ ಕ್ಯಲೆ. ವಶವ ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶಾಚ್ ಹಳಿೊ ಾಂತ ವಾಸ ಜಾವನ ಕೊಾಂಕಣ ಕಾಂದರ ಸಂಘಟನ್ ಆಸಚ್ ಅಾಂಗಹಿೀನ ಯುವಕಾಾಂಕ ಕಾಯೊದಶಿೊ ಆನಿ ‘ವದಾ ಕಲಾ ಕ’ ಉದಾ ೀಗ ದಿವಚ್ಯಕ ಹೊಡ ಮಟ್ವ್ ರ ವದಾ ರ್ಥೊ ವೇತನ ನಿಧ ಮುಖೇಲ ತರಬೇತ ಆನಿ ಮಾಗೊದಶೊನ ದಿವನ ರೂವಾರ ಸ್ತ. ಎ. ಶಿರ ೀ ನಂದಗೀಪಾಲ ಸೇವಾ ದಿಲಾಾಂ, ತಶಿೀಾಂಚ ‘ಯೂತ್ 4 ಶೆಣೈ ಹ್ಯನಿ್ ಧನಾ ವಾದ ಸಮಪೊಣ ಜಾಬ್‍ಲಸ ’ ಸಂಸ್ ಚ್ ಸಾ್ ಪಕ ಆನಿ ಕ್ಯಲೆಾಂ. ಮಂಗಳೂರ ಬಸಾಂಟ್ ಕಾಯೊನಿವಾೊಹಕ ನಿದೇೊಶಕ ಜಾವನ ಕಾಲೇಜಾಚ್ ಜನೊಲ್ಲಸಮ್ ವಭಾಗ ಆನಿ ಮಸ್ ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಆನಿ ಮುಖೇಲ ಶಿರ ೀಮತ ಸ್ತಮ ೀತ್ಯ ರ್ಜ. ಶೆಣೈ ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಸಂಸ್ ಾಂತ ಕಾಯೊ ಕಾಯೊಕರ ಮ ನಿರೂಪಣ ಕ್ಯಲೆಾಂ. ------------------------------------------------------------------------------------------

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


'ಪುರವಣ್' ಅೊಂಕ್ಯಾ ಚೆೊಂ ವಶೇಸ್ ಲೇಖನ್

ಸ್ತ್ ರ ೀಯೊ 'ಬರಿ ಸಮಾಜ್' ಭೊಂದಾ್ ತ್ "ಬರಿ ಸಮಾಜ್ ಕೀಣ್ ಭೊಂದಾ್ ?" ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ನವಾಲಾಾಂಭರತ್ ಜಾಪ್ಲ ಮ್ಳಿ್ ತ್. ಕತ್ಯಾ ಕ್ ಹರ್ ವೆಕ್ ಆಪಾ್ ಚಚ್ಚ ಪಾಟ್ ಥಪುಡಾ್ .. ದ್ಸಾರ ಾ ಾಂಚೊ ವಾವ್ನರ ನಗಣ್ಾ ದಿಸಾ್ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ. ಬರೆಾಂ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಆಪ್್ ಂಾಂ ಕ್ಯಲೆಾಂ, ಪಾಡ್‍ ಜಾಲಾಾ ರ್ ದ್ಸಾರ ಾ ಾಂಕ್ ಬೀಟ್ ಜೊಕಾ್ ತ್. ಘರಾಾಂತ್ ಜಾಾಂವ್ನ

ಕುಟ್ವಮ ಾಂತ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಯ ಸಮಾರ್ಜಾಂತ್ ಜಾಾಂವ್ನ ದದಲ ಾ ಕ್ ಚಡ್‍ ಮಾನ್. ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಚೊ ವಾವ್ನರ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಗ್‍ ಲೆಕಾಕ್ ಮ್ಳ್ನ್. ಹೊ ತಫ್ತ್ವತ್ ಸಮಾರ್ಜಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸಾ್ . ಸಮಾರ್ಜಾಂತ್ ದದಲ ಾ ಕ್ ಸಂಪೂಣ್ೊ ಸವ ತಂತ್ಯರ ಯ್ ಮ್ಳ್ೊ ಾ . ತ್ಯಣಾಂ ಸಾಾಂಗೆಲ ಲ ಾಂ, ಕ್ಯಲೆಲ ಾಂ, ಜಾಲೆಲ ಾಂ, ಗೆಲೆಲ ಾಂ ಕೊಣೀ ವಚ್ಯರನ್. ಪುಣ್ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಕ್

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸವ ತಂತ್ಯರ ಯ್ ನ್. ಹಯ್ೊಕ್ ಸಂಗ್ ತಣಾಂ ವಚ್ಯರರ್ಜ, ತಕಾ ಹರ್ ವಾಟ್ವಾಂನಿ ಬಂದಡ್‍, ದಿಸಾಚ ಚವೀಸ್‍ಲ್ ವರಾಾಂಯಿೀ ತ ಸುಟೆ್ ವಣ್ ಆಸಾ್ . ಕುಟ್ವಮ್, ಭುಗೊಾಂ ಬಾಳ್ಾಂ, ನಿತಳ್ಯ್, ರಾಾಂದಪ್, ಸಬೊರಾಯ್ ಮಾ ಣ್ ವೆಳ್ ವೆಳ್ಕ್ ಗರ್ಯಳ್ಚ್ಯಾ ರೊದಪರಾಂ ವಾವುಚ್ೊಾಂ, ಭುಗಾ ೊಾಂಕ್ ಲಾಾಂವೆ್ ಾಂ, ನೆಸಂವೆ್ ಾಂ, ಪಾಾಂವೆ್ ಾಂ, ಘಚ್ಯಾ ೊ ಸಾಾಂದಾ ಾಂಕ್ ಸುಧಸುೊಾಂಚ್ಾಂ ' ನೊನ್ ಸೊ್ ಪ್ ಡ್ಯಾ ಟಿ' ತಚ. ತಣಾಂ ಚವೀಸ್‍ಲ್ ವರಾಾಂ ಕಾಮ್ ಕ್ಯಲಾಾ ರೀ ಕೊಣಾಯಿ್ ೀ ಸಮಾದನ್ ನ್. ಗಳಿ, ಶಿರಾಪಾ ಸವೆಾಂ ಕೊಣಾಚೊಗೀ ರಾಗ್‍ ಬಾಯ್ಲ ಚ್ರ್ ಕಾಡೆ್ ಾಂ ಆಜ್ ವಾ ಡಾ ಣ್ ಜಾಲಾಾಂ _ ಸಕ್ ಡ್‍ ಘರಾಾಂತ್ಯಲ ಾ ಪ್ಳ್ಾ ಭಾಶೆನ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ ಾಂ ರ್ಥಾಂಪ್ಲಚ್ಚ ರ್ಜವಾಣ್ ತರ್ ದ್ಕಾಾಂ ಪ್ಲೀವನ್. ಆದಿಾಂ ಗದಾ ಸಾಗವ ಳ್ಚ್ಾಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ್ ನ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ ಪಾಟ್ ಪುಟ್ವಸರ್ ಕಾಮ್. ತೆದಳ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಉಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ ಲೆಲ ಾಂ. ಕಾಮಾಾಂ ನಿಮ್ ಾಂ ಲಡಾಯ್ ಝಗೆೊ ಾಂ ಕರಾಂಕ್ ವೇಳ್ ನ್ತ್ ಲೊಲ , ಇಲೆಲ ಾಂ ಶೆಕುನ್ ಮಾಾಂದೆರ ಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಾಂಕಾಲ ಾ ರ್ ಘೊರೆವೆ್ ಾಂ ಸಂಗ ನಿೀದ್ಧ ಕಾಡಾ್ ಲೆ. ಆತ್ಯಾಂ ಶಿಕಾಪ್... ವೆಳ್ ತೆಕದ್ಧ ಕಾಳ್ ಬದಲಾಲ . ಸದಾಂ ವರಾರಾಯ್, ದ್ಬಾವ್ನ. ನಿೀದ್ಧ ಪಡಾನ್, ಉಟ್ ಲಾಲ ಾ ಬಸ್‍ಲ್ ಲಾಲ ಾ ಕ್ ಲಡಾಯ್. ಆಜ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಭದರ ತೆ ಖಾತರ್

ಕಾನೂನ್ಾಂ ಕ್ಯಲಾಾ ಾಂತ್. ಪುಣ್ ಕತೆಲ ಪರ ಭಾವಕ್ ಮಾ ಳ್ೊ ದಕ್ಯಲ ನ್ಾಂತ್. ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚ್ರ್ ಅತ್ಯಾ ಚ್ಯರ್, ಘರ್ ಬಂದಡ್‍, ದೀತ್ ದೆಣಾಾ ಚ್ಾಂ ಒತ್ ಡ್‍, ಚ್ಡುಾಂ ಭುಗೆೊಾಂ ಬಾಳ್ಾಂತ್ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಮಾಚ್ೊಾಂ, ಹುಲಾಾ ಾಂವೆ್ ಾಂ, ಘೊವ್ನ ಮ್ಲಾಾ ರ್ ಬಾಯ್ಲ ಕ್ ಜವೆಾಂಚ್ಚ ಸಾರಯ್ರ್ ಹುಲಾಾ ಾಂವೆ್ ಾಂ, ವಣಗ ಪುಶಾೊಾಂವ್ನ, ಕಸ್‍ಲ್ ತ್ಯಸ್ , ಆಾಂಗಕ್ ಉಜಾಾ ದಗ್‍, ಹುನ್ ಉದಕ್ ಉಡಂವೆ್ ಾಂ, ಚಮ್್ ತೆಲಾನ್ ಜಳಂವೆ್ ಾಂ, ಕಾಳಕೀ ಕುಡಾಾಂತ್ ಕುಡಾಾಂವೆ್ ಾಂ, ಅಸಲ್ಲ ಶಿಕಾಾ ಆತ್ಯಾಂಯ್ ಚ್ಯಲೆ್ ರ್ ಆಸಾ ಮಾ ಣಾ್ ನ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ ನಿೀಜ್ ಸವ ತಂತ್ಯರ ಯ್ ನ್ ಮಾ ಣ್ ಜಾಲೆಾಂ. ಸಬಾರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ ಅಸಲಾಾ ಅನ್ಾ ಯ ವರೊೀದ್ಧ ಝಜಾ್ ತ್ ಜಾಲಾಾ ರೀ ಮಯೊದೆಖಾತರ್ ಸಬಾರ್ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಆಪ್ಲಲ ಾಂ ತ್ಲಾಂಡ್‍ ಧಾಂಪುನ್ ಕಷ್್ ಸೊಸಾ್ ತ್. ಕಾನೂನ್ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ತ್ಯಾಂಚ್ರ್ ಜಾಾಂವ್ಚ್ ಜುಲ್ಲಮ್ ಆಡಾವೆಾ ತ್. ಪುಣ್ ಫ್ತ್ಲಾಾ ಾಂಚ್ಾಂ ಚಾಂತುನ್ ಸದಾಂ ವಗೆ ರಾವಾ್ ತ್. ಹರ್ ದೀನ್ ಮನುಟ್ವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅತ್ಯ್ ಾ ಚ್ಯರ್, ದಿಸಾಕ್ ಪಂಚವ ೀಸ್‍ಲ್ ಆತಮ ಹತ್ಯ್ ಾ ಜಾತೇ ಆಸಾಲ ಾ ರೀ ಕಾನೂನ್, ಅದಿಕಾರ, ಆನಿ ಸಕಾೊರ್ ನಿದನ್ ಪಡ್‍ ಲೆಲ ಾಂ ಬರ ಕತ್ಯೊತ್ ತೆಾಂ ವಪಯೊಸ್‍ಲ್.

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಸಲಾಾ ಘರ್ತ್ಯಾಂಚಾಂ ಲಾಾಂಬ್‍ಲ ಶಿಾಂಕಳ್ ಆಸಾ. ಅಸಲಾಾ ಘರ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾಟ್ ಥಳ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಚ್ಾಂ ಶೀಷಣ್ ಜಾತ್ಯ, ಅನೆಾ ೀಕಾ ವಾಟೆನ್ ದದಲ ಘುಾಂವ್ಚನ್ ರಾವಾ್ . ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಸಾಸ ಾ ಾಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ ಾಂ ಸ್ತ್ ರೀಯೊಚ್ಚ ಕಾರಣ್ ಜಾತ್ಯತ್. ಲೆಕಾವತೊ ಆಶಾ, ಪಯ್ೆ , ಕುರ್ಚ ಭುಕ್, ಪನೊೊ ಮೊೀಗ್‍, ಕುಳ್ರಾಚೊ ಆಾಂಗಲಾಪ್, ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಹವಾಾ ಸಾಚ್ರ್ ತರಸಾ್ ರ್, ತಚ ಸೊಬಾಯ್, ಇತ್ಯಾ ದಿ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಕ್ ದದಲ ಾ ಥವ್ನ್ ವಾಂಗಡ್‍ ಕತ್ಯೊ. ದದಲ ಯಿೀ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ ಭಾಶೆನ್ ವಾಾಂಕೊ ವಾಟ್ ಧತ್ಯೊ. ಪ್ಲಯೊಣಾಂ ಆನಿ ಮಾದಕ್ ವಸು್ ತ್ಯಕಾ ಕದವ ಳ್ಯ್ . ಸ್ತರ ೀಯ್ಚ್ಾಂ ಸೊೀಶಯಲ್ ಜಣಾಂ, ಹಲ್್ ಕನ್ೊ ಉಲಂವೆ್ ಾಂ, ಇತ್ಯಾ ದಿ ಕುಟ್ವಮ ಜವತ್ ಅಲ್ ಾಂದಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತ್ಯ. ಸ್ತರ ೀಯೊ ಕುಟ್ವಮ ಖಾತರ್ ಪ್ಾಂಕಾಟ್ ಬಾಾಂದ್ ತ್. ಬರೆಾಂ ಕುಟ್ವಮ್ ಆನಿ ಬರ ಸಮಾಜ್ ಬಾಾಂದ್ನ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಕ್ ಸಾದ್ಧಾ ಜಾತ್ಯ. ಸಮಾರ್ಜಾಂತ್ ಆನಿ ಕುಟ್ವಮ ಾಂತ್ ಸ್ತ್ ರೀ ಆರಂಭಾ ಥವ್ನ್ ಾಂಚ್ಚ ಮಾಗೊದಶೊನ್ ದಿತೇ ಆಸಾ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್ ತಕಾ ಸಮಾಜ್ ಸುಧರಣ್ ಕರಾಂಕ್ ಚಡ್‍ ಸಲ್ಲೀಸ್‍ಲ್ಂ ಚುಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ ಲೆಲ ಾಂ ಚುಕ್ ದಕವ್ನ್ ಸಮಾ ಕಚ್ೊಾಂ, ಶಿಕಪ್ ದಿಾಂವೆ್ ಾಂ, ಅನ್ಾ ಯ ವರೊೀದ್ಧ

ತ್ಯಳ ಕಾಡ್ಲ್ , ಚುಕಾ್ ನ್ ತದವ ಣ್, ಅನ್ಾ ಯ್ ಜಾತ್ಯನ್ ಪರ ತಭಟನ್ ಯ ಕಾನೂನ್ ಕರ ಮ್, ದೂರ್ ದಿಾಂವೆ್ ಾಂ ಇತ್ಯಾ ದಿ ಬರೆಾಂಪಣಾಕ್ ವಾಪರಯ್ತ್ಯ . ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ ಾಂ ತಚ್ಾಂ ಸಪಣ್ ಪ್ಾಂತ್ಯಕ್ ಪಾವ್ಚಾಂಕ್ ಕಷ್್ ಜಾತ್ಯತ್. ತಣಾಂ ಕಚ್ಯಾ ೊ ಬಯೊ ಕಾಮಾಕ್ ಪಾಟ್ ಥಪುಡ್‍್ ್ ಹೊಗಳಿಸ ಲಾಾ ರ್ , ಏಕ್ ಬರೆಾಂ ಉತ್ಯರ್ ಉಲಯಲ ಾ ರ್ ಯಶಸ್ತವ ಬಾಾಂದ್ನ್ ದವರಲ್ಲಲ ಭುತ. ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಸಾಸ ಾ ಾಂಕ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂನಿ ಎಕವ ಟಿತ್ ಜಾಾಂವ್ ಗಜ್ೊ ಆಸಾ. ಸಮಾರ್ಜಾಂತ್ ಕತೆಾಂಯ್ ಬರೆಾಂ ಜಾಾಂವ್ನ ಯ ಪಾಡ್‍ ಜಾಾಂವ್ನ ತ್ಯಚ ಮುಕ್ಯಲ್ ಸೂತ್ರ ದರ್ ಸ್ತ್ ರೀ ಜಾವಾ್ ಸಾ. ಬರ ಸಮಾಜ್ ರತ್ಯಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸತ್ಯೊನ್ ಪಾಟಿಾಂಬ ದಿಾಂವೆ್ ಾಂ ಕಾಮ್ ಕುಟ್ವಮ ಚ್ಾಂ. ಜಕ್ ಲಾಲ ಾ ವೆಳ್ರ್ ಪಾಟ್ ಥಪುಡ್‍್ , ಸಮಾನ್ ಪಣಾನ್ ಲೆಕಾಲ ಾ ರ್ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಕುಟ್ವಮ ಜವತ್ಯಚ್ಾಂ ಹೊಡೆಾಂ ಮುಕಾರನ್ ವೆತ್ಯ. ಸ್ತ್ ರೀಯ್ನ್ ಕಾಾಂದೆೊ ಾಂತಲ ಗದ್ಧ " ಒಲ್ಲದರೆ ನ್ರ, ಮುನಿದರೆ ಮಾರ" ಬರ ಜಾಾಂವೆ್ ಾಂಯಿೀ ಆಯಿ್ ಗಜ್ೊ. ಸಮೇಸ್‍ಲ್್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ ಆಾಂತರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚ್ಯ ದಿಸಾಚ್ ಉಲಾಲ ಸ್‍ಲ್. ಬರೆಾಂ ಕುಟ್ವಮ್ ಬಾಾಂದ್ನ್ ಹ್ಯಡಾ್ ಾ ಮಸಾಾಂವಾಕ್ ಪಬ್ರೊ ಪಾಟಯ್ ಾಂ.

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ತ್ ರ ೀ, ದಾದಾಯ ಾ ಕ್ ಸಮಾನ್ ಗಿ?

ದೆವಾನ್ ಆದಾಂವ್ನ್ (ದದಲ ಾ ಕ್) ರಚ್ಲ ಾಂ ಆಪಾಲ ಾ ಚ್ಚ ಸಾಕಾಾ ೊಚೊ ಆನಿ ಸುರಪಾಯ್ಚೊ ಜಾವ್ನ್ . ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಎವೆಕ್ (ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಕ್) ರಚ್ಲ ಾಂ ಅದಾಂವಾ್ ಾ ಕುಶಿಚ ಬರ್ ಕಾಡ್‍್ , ಆದಾಂವ್ನ್ ಸಹಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ . ಮನ್ೆ ಸಾಂಬಾನ್ ತಾಂ ಸಮಾನ್ ಆಸಲ್ಲಲ ಾಂ ತರೀ ಲಾಂಗಕ್ ಸಾಂಬಾನ್ ಆನಿ ಕುರ್ನ್ ಎವ್ನ ಆದಾಂವ್ನ್ ಸಮಾನ್ ನ್ತಲ್ಲಲ . ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಆತ್ಯಾಂಯಿೀ ದದಲ ಾ ಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ನ್ಾಂತ್. ಕಾರಣ್ ದೆವಾನ್ ತ್ಯಾಂಕಾ ರಚಲೊಲ ಉದೆೊ ೀಶ್ ವೆವೆಗೊ . ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾಂಚ್ಯ ರಚನೆಾಂತ್ ವೆಗೆೊ ಪಣ್

ಆಸಾ. ದದಲ ಬಲ್ಲಷ್್ , ಧಡಂಗ್‍, ಧಯರ ದಿಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ಸ್ತ್ ರೀ ನ್ಜುಕ್, ಮೊವಾಳ್, ಲಜಸ್‍ಲ್್ ಆನಿ ಸೊಬಾಯ್ಚ ಆಸಾ್ . ಸರಾಸರ ಪುರಶಾಾಂಚ್ ಹ್ಯಯ್್ ವೆಯ್್ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಾಂಚ್ಯ ಹ್ಯಯ್್ ವೆಯ್ ವನಿೊ ಚಡ್‍ ಆಸಾ್ . ದೈಹಿಕ್ ಸಕತ್ ದದಲ ಾ ಾಂಚ ಚಡ್‍ ಆಸಾ್ . ದೆವಾನ್ ತ್ಯಾಂಕಾ ಸಾಾಂಗಲೆಲ ಾಂ ವಾಡಾ ಅನಿ ಚಡಾ ಸಂಸಾರ್ ಭೊರಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತರ್ ತ್ಯಾಂಚ್ಯ ರಚನೆಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾಯೊವಳಿಾಂತ್ ಫ಼ರಕ್ ಆಸಾ ಕ್ಯಲಾ. ಬುಡು್ ಗಲಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸಯ್್ ನೊಯ್ಕ್ ಆನಿ

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತ್ಯಚ್ಯ ಪುತ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗಲೆಲ ಾಂ.

ದೆವಾನ್

ಹಾಂಚ್ಚ

ಸ್ತ್ ರೀ ಆನಿ ಪುರಶಾಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತ್ ಸಾಂಭಿಕ್ ಅಸಮಾನತ್ಯ ಭುಗಾ ೊಪಣಾ ಥವ್ ಾಂಚ್ಚ ಪಳ್ಾಂವ್ನ್ ಮ್ಳ್್ . ತ್ಯಾಂಚ್ಯ ಮೂಳ್ ಪರ ವೃತ್ (basic instinct) ಪರ ಕಾರ್ ಚ್ಡ್ಲ ಭುಾ ಗೊ ಖೆಳ್ ಾ ವಾಂಚ್ಯ್ ನ್; ಕಾರ್, ಸೊರ್ಜರ್, ಟ್ವಾ ಾಂಕರ್, ಗನ್ ವಾಂಚ್ಯ್ ತರ್ ಚ್ಡು ಭುಗೆೊಾಂ; ಬಾವಲ , ರಾಾಂದಾ ಚೊ ಸಟ್ ವಾಂಚ್ಯ್ . ಇಲೊಲ ವಾ ಡ್‍ ಜಾತ್ಯನ್ ಚ್ಡಾಾ ಕ್ ಸಾಯಿಕಲ್, ಮೊಟರ್ ಸಾಯಿಕಲ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಚ್ಡಾವ ಕ್ ಸೊಬ್ರತ್ ಡೆರ ಸ್‍ಲ್, ಸಾಾ ಾಂಡಲ್, ಮ್ಕ್ ಅಪ್ ಸಟ್, ಸೂ್ ಟಿ ಜಾಯ್. ಚ್ಡ್ಲ ಎಡೆವ ಾಂಚರ್ ಪಸಂದ್ಧ ಕತ್ಯೊ ಜಶೆಾಂ ಸ್ತವ ಮಮ ಾಂಗ್‍, ಟೆರ ಕ್ ಾಂಗ್‍, ಡಾರ ಯಿವ ಾಂಗ್‍ ತರ್ ಚ್ಡುಾಂ ಸೊಬಾಯ್ ವಾಡಂವ್ನ್ ಪರ ಯತನ್ ಕತ್ಯೊ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯ ಪಾರ ಯ್ಕ್ ಪಾವ್ ಚ್ಚ ಚ್ಡುಾಂ ಆಪಾ್ ಚ್ಯನಿ ಇಲೊಲ ಲಾಾಂಬ್‍ಲ, ಇಲೆಲ ಾಂ ಚಡ್‍ ಶಿಕಲೊಲ , ಇಲಾಲ ಾ ವಾ ಡ್‍ ಹುದಾ ರ್ ಆಸಲೊಲ , ಚಡ್‍ ಜೊರ್ಚ್ಯ ಚ್ಡಾಾ ಕ್ ಪಸಂದ್ಧ ಕತ್ಯೊ. ಕಾರಣ್ ಚ್ಡಾವ ಚೊ ನಿೀಜ್ ಸವ ಭಾವ್ನ (basic instinct). ತಕಾ ಆಪಾಲ ಾ ಘೊವಾಚ್ಯ ಸಕಾಲ ಆಸುಾಂಕ್ ಪ್ರ ೀರತ್ ಕತ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಥೊಡಾಾ ಅಧುನಿಕ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚ್ಯ ಚಾಂತ್ಯಾ ಪರ ಮಾಣ - ಫ಼ಕತ್ ಚಾಂತ್ಯಪ್ದದಲ ಾ ಾಂ ಥಂಯ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚ ಸಮಾನತ್ಯ ವೆಗೆೊ ಾಂಚ್ಚ ರೂಪ್ ಘಾಂವ್ನ್ ಪಾವಾಲ . ಸ್ತ್ ರೀಯನಿ ದದಲ ಾ ಾಂಚ್ಯ

ಕ್ಯಾ ೀತ್ಯರ ಾಂತ್ ರಗೆ್ ಾಂಚ್ಚ ಸಮಾನತ್ಯ ಪೂರ ವ್ನ ಕಚ್ೊಾಂ ಸಾಧನ್ ಮಾ ಳ್ೊ ಪರಾಂ ತಾಂ ವಾಗೆ್ ಆಸಾತ್. ಮನ್ೆ ನ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ದೆವಾಚೊ ಉದೆೊ ೀಶ್ ಪೂಣ್ೊ ಕಚ್ೊ ಖಾತರ್ ದದಲ ಾ ನ್ ಸ್ತ್ ರಯ್ಚೊ ಮೊಗ್‍ ಕರರ್ಜ, ಸಾಾಂಭಾಳ್ ಕರರ್ಜ, ಪ್ೀಸ್‍ಲ್ ಕರರ್ಜ ಆನಿ ಸ್ತ್ ರಯ್ನ್ ದದಲ ಾ ಕ್ ಸಹಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ , ತ್ಯಕಾ ಖಾಲ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಾರ್ಜ. ಹಾಂ ಪಾವುಲ ನ್ ಎಫೆಸ್ತಯನ್ಗ ರಾಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲ ಾಂ ಪತ್ರ 5:21 to 5:33. ಹ್ಯಾಂತುಾಂ ಬರಾಾ ಥರಾನ್ ಸಾಾಂಗಲ . ತತೆಲ ಾಂಚ್ಚ ನಾ ಾಂಯ್, ಸ್ತ್ ರಯ್ನ್ ಭುಗಾ ೊಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ ದಿೀಜಯ್, ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಪಾನೊ ದಿೀಜಯ್, ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ವಾಗಯಾ ಯ್, ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಸಾಾಂಬಾಳಿಜಯ್, ಆನಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಎಕ್ ಜವಾಬಾೊ ರಯುತ್ ಪರ ಜಾ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪ್ಲತ್ ಕರರ್ಜ. ಸಂಸರಾರ್ ಗಯ್ಚ್ಯ ವ ಮೊಾ ಶಿಚ್ಯ ಖಾಾಂದಾ ಕ್ ಜಾಂ ದಿೀನ್ಾಂತ್. ತ್ಯಾಂಚ್ ರಚನ್ ಆನಿ ಸಕತ್ ತ್ಯಾ ಖಾತರ್ ನಾ ಾಂಯ್. ತ್ಯಾಂಚ್ಾಂ ರಚನ್ ಪ್ಲಲಾಾಂ ಘಾಲ್ಲಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂತತ್ ವಾಡಂವಾ್ ಖಾತರ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳ್ರ್ ಫ಼ಕತ್ ಖಾಸ್‍ಲ್ ಪರ ಕಾರಾಚಾಂ ಕಾಮಾಾಂಚ್ಚ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಬರಾಾ ಥರಾನ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಕಾ್ ತ್. ಟಿಚ್ರಾಂಚ್ಾಂ, ನಸಾೊಾಂಚ್ಾಂ, ಸಕ್ಯರ ಟರಾಂಚ್ಾಂ, ಎರ್ ಹೊಸ್ ಸಾಾಂಚ್ಾಂ ನೂಾ ಸ್‍ಲ್ ರೀಡರಾಾಂಚ್ಾಂ ಆನಿ ಥೊರ್ಾಂ. ಹ್ಯಕಾ ಕಾರಣ್ ತ್ಯಾಂಚ್ ಥಂಯ್ ಆಸೊ್ ಮೊವಾಳ್ಯ್ಚೊ ಗೂಣ್.

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ತ್ ರೀ ಆನಿ ದದಲ ಾ ಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ್ ಅಸಮಾನತೆಚ್ಯ ಕಾರಣಾನ್, ಆದಿಾಂ ಥವ್ನ್ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಕ್ ಸಮಾರ್ಜಾಂತ್ ದ್ಸರ ಾಂ ಸಾ್ ನ್ ಲಾಭಾಲ ಾಂ. ಕೊಣೀ ದಗಾಂಕ್ ಪಯಲ ಾ ಸಾ್ ನ್ರ್ ರಾಾಂವ್ಚಕ್ ಜಾಯ್ , ಎಕಾಲ ಾ ನ್ ದ್ಸಾರ ಾ ಸಾ್ ನ್ರ್ ರಾವಾರ್ಜಚ್ಚ. ಹಾಂ ಶೃಷ್ಟ್ ಚ್ಾಂ ನಿಯಮ್. ಬಾಪ್, ಪೂತ್ರ ಆನಿ ಪವತ್ರ ಅತ್ಲಮ ಾಂ ಎಕ್ ದೇವ್ನ ಜಾಲಾಾ ರ ತ್ಯಾಂಚಾಂ ಸಾ್ ನ್ ಪಯ್ಲ ಾಂ, ದ್ಸರ ಾಂ ಆನಿ ತಸರ ಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ದೆವಾಚ ದ್ಸ್ತರ ರಚ್ಯ್ , ತ್ಯಣ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಮ್ಳಲಾಾ ದ್ಸಾರ ಾ ಸಾ್ ನ್ಾಂತಚ್ಚ ಸಮಾಧನ್ ಪಾವ್ಚಾಂಕ್ ಫ಼಼ಾವ್ಚ. ಉಧ: ೊಮಾೊಾಂ ಭತ್ಯೊನ್ ದದಲ ಾ ನ್ ಬಾಪಾಯ್್ ಾಂ ನ್ಾಂವ್ನ ಭೊರರ್ಜ ಆನಿ ಕಾಜಾರ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ನ್ ಆಪಾಲ ಾ ಘೊವಾಚ್ಾಂ ನ್ಾಂವ್ನ ಭೊರರ್ಜ ಪಡಾ್ . ಕಾಜಾರಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸ್ತ್ ೀ ಆಪಾಲ ಾ ದದಲ ಾ ಚ್ಾಂ ಆಲ್ಲ್ ಾಂಜ್ ಆಪಾ್ ಯ್ . ಹಿ ಎಕ್ ಸಾಮಾಜಕ್ ವಾ ವಸಾ್ , ಹ್ಯಾಂತುಾಂ ಕೊಣೇಯಿಾಂ ಊಾಂಚ್ಚ ಯ ನಿೀಚ್ಚ ಮಾ ಣ್ ಸಮೊಾ ಾಂಕ್ ಅವಾ್ ಸ್‍ಲ್ ನ್. ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್ ಾಂ ಸಮಾನತೆಚ್ಾಂ ಚೂಕ್ ಚಾಂತ್ಯಪ್ಚ್ಚ ಸಬಾರ್ ಕುಟ್ವಮ ಾಂನಿ ಆಸಾ್ ನ್ ಸಮಾಧನೆಾಂಕ್ ಆನಿ ದೆಸಾವ ಟೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಾಂ. ಖಂಚಯಿೀ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಟಿೊ ಸ್ತ್ ರೀಾಂಯಕ್ ತೀಸ್‍ಲ್ ಯ ಪನ್್ ಸ್‍ಲ್ ಠಕ್ಯ್ ಟಿಕ್ಯಟ್ ದಿೀನ್ಾಂತ್. ಕಾರಣ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ ಚುನ್ವ್ನ ಜಕುಾಂಕ್ ಕಷ್್ ಆನಿ ಖಂಚ್ಯಯ್ ಪಾಟೆೊಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಾಂಕ್ ಲಾಗನ್ ಸಲೊವ ಾಂಚ್

ನ್ಕಾ. ಹಿ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಹಕೀಕತ್. ಅಪಾವ ದ್ಧ ಮ್ಳಾಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಹ್ಯತ್ಯ ಬಟ್ವಾಂನಿ ಮ್ರ್ಜಾ ತ್ ತತೆಲ . ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ದದಲ ಾ ಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಸಕ್ಚಾಂ ಆನಿ ಶಾತಚಾಂ ಆಸಾತ್ ಜಾಲಾಾ ರ್, ವವದ್ಧ ಕ್ಯಾ ೀತ್ಯರ ನಿ ಫಕತ್ ತೀಸ್‍ಲ್ ಠಕ್ಯ್ ಆರಕ್ಷಣಾ ಖಾತರ್ ಕತ್ಯಾ ಕ್ ಲಾಲೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಝಗೊ ನ್ ಆಸಾತ್? ಅಖಾಾ ಜಲಾಾ ಾಂತ್ ಎಕ್ ಸ್ತ್ ರೀ ರಕಾಾ ಚಲಯ್ ಲ್ಲ, ಬಸ್‍ಲ್ ಚಲಯ್ ಲ್ಲ, ವ ಟರ ಕ್ ಚಲಯ್ ಲ್ಲ ಮ್ಳಾಂಕ್ ಪುರೊ. ಅಖಾಾ ಬಾಂಬಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ ಸ್ತ್ ರೀ ಟೆರ ೀನ್ ಚಲಯ್ ಲ್ಲ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಲ ಉದಹರಣಾ ಪಳ್ವ್ನ್ ಸಕ್ ಡ್‍ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಪುರಷಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಮಾ ಣ್ ಸಾಾಂಗಾಂಕ್ ಜಾಯ್ . ಹ್ಯಾಂಚ ಉದಹರಣಾಾಂ ಫಕತ್ ವಸಾೊಾಂತ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ ಾಂ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚ್ಯ ದಿಸಾಚ್ಾಂ ಆಚರಣ್ ಕತ್ಯೊನ್ಾಂ ಉಕೊಲ್್ ದಕೊಾಂವ್ನ್ ಉಪಾ್ ತ್ಯೊತ್ ಶಿವಾಯ್ ದ್ಸಾರ ಾ ಕತ್ಯಾ ಕೀ ಉಪಾ್ ನ್ೊಾಂತ್. ಬ್ರಮೊೊತ್, ದದಲ ಾ ಾಂ ಖಾತರೀ ಎಕ್ ದಿೀಸ್‍ಲ್ ನಮಯಲಾೊ ಹಾಂ ವಾಚ್ಯಾ ಾ ಾಂಚ್ಯ ಗಮನ್ಾಂಕ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಅಪೇಕಾ ೀತ್ಯಾಂ. ಸ್ತ್ ರೀ ದಕ್ಯ್ ರ್ ಆಸಾತ್, ವಕೀಲ್ ಆಸಾತ್, ಎಕ್ಯಸ ಕುಾ ಟಿವ್ನ ಆಸಾತ್. ಇತಹ್ಯಸಾಾಂತ್ ದಿೀಸ್‍ಲ್್ ಘಾಲಾಾ ರ್ ಸಬಾರ್ ರಾಣಯಾಂಚೊ ಚರತ್ಯ ವಾಚುಾಂಕ್ ಮ್ಳ್್ ತ್. ಆತ್ಯಾಂಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ತ್ ರೀ ಪಾರ ಯ್ಮ ಮನಿಸ್ ರ್, ಮನಿಸ್ ರ್, ಪ್ರ ಸ್ತಡೆಾಂಟ್ ತಸಾಂಚ್ಚ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವವದ್ಧ ಉಾಂಚ್ಯಲ ಾ ಹುದಾ ಾಂಚ್ರ್ ಆಸೊ್ ಾ ಪ್ಳ್ಾಂವ್ನ್ ಮ್ಳ್್ ತ್. ನೊಬಲ್ ಪುರಸಾ್ ರ್ ಆಪಾ್ ಯೊಲ ಾ ಸ್ತ್ ರಯೊ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಅನುಪಾತ್? ಅನುಪಾತ್ಯಾಂತ್ ಖೂಬ್‍ಲ ಫ಼ರಕ್ ಆಸಾ. ದೇಶಚ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ವಭಾಗಾಂತ್ ಎಕ್ ದೀನ್ ಸ್ತ್ ರೀ ಪಾಯ್ಲ ಟ್ವಾಂ ಆಸಲಾಾ ಕ್ಷಣ್ ಸಕ್ ಡ್‍ ಸ್ತ್ ರೀಯನಿ ಆಮ ಪುರಶಾಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಮಾ ಣ್ ಹಧೊಾಂ ಬಡಂವೆ್ ಾಂ ಹ್ಯಸಾಾ ಸಾ ದಚ್ಚ ಸ. ತ್ಯಣ ಕತೆಾಂ ಸಾಧನ್ ಕ್ಯಲಾಾಂ ತೆಾಂ ತ್ಯಾಂಚ್ಯ ವಯಕ್ ಕ್ ತ್ಯಲೆಾಂತ್, ಶಾತ ಆನಿ ಮಾ ನತೆ ವವೊಾಂ ಕ್ಯಲಾಾಂ. ಖಂಚ್ಯಯ್ ಕ್ಯಾ ೀತ್ಯರ ಾಂತ್ ಅವಾ್ ಸ್‍ಲ್ ದದಲ ಾ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಆಸಾತ್. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ ಾಂ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಆಪಾಲ ಾ ಘೊವಾಚ್ಯನಿ ವಾ ಡ್‍ ಹುದೊ ಾ ರ್ ಆಸಾ್ ತ್. ಉದಹರಣಾಾಂಕ್ ಒಫಿಸಾಾಂತ್ ಎಕ್ ಜೊಡೆಾಂ ಮೊಗರ್ ಪಡ್ಲನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತ್ಯತ್. ಬಾಯ್ಲ ಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಚಡ್‍ ಆಸಲಾಾ ನ್ ವೆಗಾಂ ವೆಗಾಂ ಪ್ರ ಮೊಶನ್ ಮೇಳ್್ ಮ್ನೆಜರ್ ಜಾತ್ಯ ಪುಣ್ ಘೊವ್ನ ಕಲ ಕ್ೊ ಜಾವ್ ಾಂಚ್ಚ ಉತ್ಯೊ. ಒಫಿಸಾಾಂತ್ ತಚೊ ಘೊೀವ್ನ ತಚ್ ಖಾಲ್ ಕಾಮ್ ಕತ್ಯೊ ಜಾಲಾಾ ರೀ, ಘರಾಾಂತ್ ತಣಾಂ ಘೊವಾಕ್ ಖಾಲೆ್ ಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಚಲೊಾಂಕ್ ಫ್ತ್ವ್ಚ. ಧುವ್ನ ಇನಸ ಪ್ಕ್ ರ್ ಬಾಪಯ್ ಪ್ಲ್ಲಸ್‍ಲ್ ಪ್ದ, ಡ್ಯಾ ಟೆರ್ ಆಸಾ್ ನ್ ಬಾಪಯ್ ಧುವೆಕ್ ಸಲ್ಯಾ ಟ್ ಮಾತ್ಯೊ ತರೀ ಡ್ಯಾ ಟೆ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಧುವೆನ್

ಆಪಾಲ ಾ ಬಾಪಾಯ್್ ಖಾಲೆ್ ಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಾರ್ಜ. ಘೊೀವ್ನ ಹೊಟೆಲಾಾಂತ್ ಕುರ್ಜ್ ರ್ ಆಸಾಲ ಾ ರ ಘರಾಾಂತ್ ಸಾವ ಭಾವಕ್ ರತನ್ ತ್ಯಕಾ ತ್ಯಚ್ಯ ಬಾಯ್ಲ ನಂಚ್ಚ ರಾಾಂದ್ನ್ ವಾರ್ರ್ಜ. ಮಾನ್ಾಂಚ್ಯ ಜಾಗಾ ರ್ ಘೊವ್ನ ಬಾಯ್ಲ ಕ್ ಸಾಾಂಗತ್ಯ ಬಸಾ್ ದಿತ್ಯನ್ ಘೊವಾಕ್ ಉಜವ ಬಸಾ್ ದಿತ್ಯತ್ ತರ್ ಬಾಯ್ಲ ಕ್ ದವ ಬಸಾ್ ದಿತ್ಯತ್. ಕಾರಣ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ ತಚ್ಾಂ ಸಾ್ ನ್ ದ್ಸರ ಾಂ. ಉಧ: ಇಗರ್ಜೊಾಂತ್ ರೆಸಾ ರಾಕ್ ಬಸಯ್ ನ್ ನೊಾ ವಾರ ಾ ಕ್ ಉಜಾವ ಾ ಕ್ ಬಸಯ್ ತ್ ತರ್ ಹೊಕ್ಯಲ ಕ್ ದವಾಾ ಕ್ ಬಸಯ್ ತ್. ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂನಿ ಆಾಂಕಾವ ರ್ ಮರಯ್ಚ ದೇಖ್‍ ಘಾಂವ್ನ್ ಫ್ತ್ವ್ಚ. ತ ರ್ಜಜುಚ ಆವಯ್ ಜಾಲಾಾ ರ ಪತ ಜುರ್ಜಕ್ ಖಾಲ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ಲಲ . ಜುರ್ಜಚ ಹಯ್ೊಕ್ ಆಜಾಾ ತಣ ಪಾಳಿೊ . ಅಶೆಾಂ ಜಾಲಾಾ ನಂಚ್ಚ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ವಮ ಕ್ ಭಾಗೆವ್ಚಾಂತ್ ಕುಟ್ವಮ್ ಮಾ ಣಾ್ ತ್. ಇಗಜ್ೊ ಮಾತ್ಯ ಆಮಾ್ ಾಂ ಭಾಗೆವ್ಚಾಂತ್ ಕುಟ್ವಮ ಾಂಚ ದೇಖ್‍ ಘಾಂವ್ನ್ ಉಲೊ ದಿತ್ಯ. ಕೊಲೊಸಸ ಗರಾಾಂಕ್ 3: 18 to 21. ಹ್ಯಾಂತುಾಂ ಎಕ್ ಆದಶ್ೊ ಕುಟ್ವಮ್ ಕಶೆಾಂ ಆಸಾರ್ಜ ಮಾ ಣ್ ಸಾಕ್ಯೊಾಂ ವವರಲಾಾಂ. ಭಾಗೆವ್ಚಾಂತ್ ಕುಟ್ವಮ ಾಂಚ ದೇಖ್‍ ಘತಲೆಲ ಾಂ ಕುಟ್ವಮ್ ಸದಾಂಚ್ಚ ಎಕೊವ ಟ್ವನ್ ಆಸಾ್ . ಹಾಂ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಚಡ್‍ ಆನಿ ಚಡ್‍ ಗರ್ಜೊಚ್ಾಂ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಪಾವಾಲ ಾಂ. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಆಜ್ ಸಾಾಂತಣ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಪಾವಲ . ಪುಣ್ ಜವಂತ್ ಆಸಾ್ ನ್ ತ ಸವ್ನೊ ಪುರಶ್

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಧಮೊಕ್ ಮಾ ಣಾಾ ರಾಂಕ್ ಖಾಲ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಾ್ ಲ್ಲ. ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ ಮೀಸ್‍ಲ್ ಭೆಟೊವಾ್ ಾಂ ಹಕಾ್ ಖಾತರ್ ತ ಕ್ಯದಿಾಂಚ್ಚ ಝಗೊ ಾಂಕ್ ನ್. ಕ್ಯದಳ್ಯ್ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ನ್ ದದಲ ಾ ಚ್ಯ ಸಕಾಲ ಆಸಾರ್ಜ. ಅಸಲಾಾ ಕುಟ್ವಮ ಾಂನಿಚ್ಚ ಸುಖ್‍, ಶಾಾಂತ, ಸಮಾಧನ್ ವಸ್ತ್ ಕತ್ಯೊ. ಎಕ್ ವಶೇಸ್‍ಲ್ ಸಂಧಬಾೊರ್ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ನ್ ದದಲ ಾ ಚ್ಯ ಸಕಾಲ ಆಸಾಲ ಾ ರ್ ಮಾತ್ರ ತ್ಯಣ ಅಪ್ಕೆ ಲೊಲ ಫಳ್ ಲಾಬಾ್ . ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂನಿ ಸಮಾನತ್ಯ ಪೂರ ವ್ನ ಕರಾಂಕ್ ದದಲ ಾ ಾಂ ಸಾಾಂಗತ್ಯ ಪಂತ್ಯಟ್ವಕ್ ದೆಾಂವ್ , ಪುರಶಾಾಂಚ್ಯ ಕ್ಯಾ ೀತ್ಯರ ಾಂತ್ ರಗನ್ ತ್ಯಣ ಕಚೊಾಂ ಕಾಮಾ ಕನ್ೊ ದಕೊಾಂವ್ ಗಜ್ೊ ನ್. ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚ್ಯ ಕ್ಯಾ ೀತ್ಯರ ಾಂತಚ್ಚ ಎಕಸ ಲೆಾಂಟ್ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಪುರೊ. ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಾಂನಿ ಕಾಮಾಾಂಕ್ ವೆಚ್ಾಂ ವ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಕಾಮಾಾಂಕ್ ಧಡೆ್ ಾಂ ಗಯಾಂಚ್ಯ ಅನಿ ಮೊಾ ಶಿಾಂಚ್ಯ ಖಾಾಂದಾ ರ್ ಜಾಂ ದಿಾಂವಾ್ ಾ ಕ್ ಸರ ಕಯ್ೊತ್? ಪುಣ್ ದದಲ ಾ ಾಂ ಥವ್ನ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ ಖಂಚ್ಯಯಿ ಪರ ಕಾರಾಚೊ ಅನ್್ ಾ ಯ್ ಜಾತ್ಯ ಜಾಲಾಾ ರ್ ತ್ಯಣ ತ್ಯಚೊ ವರೊದ್ಧ ಕರರ್ಜ. ತ್ಯಣ ತ್ಯಾಂಚ್ಯ ಹಕಾ್ ಾಂ ಖಾತರ್ ಝುಜಾರ್ಜ. ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ ಲಾಬಲಾಲ ಾ ವಶೇಶ್ ಅಧಕಾರಾಚೊ ಫ್ತ್ವ್ಚತ್ಲ ವಾಪರ್ ಕನ್ೊ ಘಜಾಯ್. ಗೈರ್ ಪಾಯೊೊ ಕನ್ೊ ಘಾಂವೆ್ ನಾ ಾಂಯ್. ಥೊಡಾಾ ತೆಾಂಪಾ ಪಯ್ಲ ಾಂ ಎಕ್ ದೀನ್ ಫಿಲ್ಮ ಇಾಂಡಸ್ತ್ ರೀಚೊ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ

ತ್ಯಾಂಚ್ರ್ ಲಾಂಗಕ್ ಅಪಾರ ದ್ಧ ಜಾಲಾಾ ತ್ ಮಾ ಣ್ ಕೊಟ್ವೊಕ್ ಗೆಲೊಲ ಾ . ತ್ಯಾಂಚ ದೇಖ್‍ ಘವ್ನ್ # me too, ಮ ಟೂ, ಮಾ ಣಾ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಭಿ, ಮಾ ಣಾ ಮಾ ರ್ಜ ಥಂಯ್ ಭಿ ಅಸಾಂಚ್ಚ ಘಡಾಲ ಾಂ ಮಾ ಳ್ೊ ಾಂ ಎಕ್ ಅಭಿಯನಂಚ್ಚ ಸುರ ಕ್ಯಲೆಲ ಾಂ. ತ್ಯಚ್ ಪರ ಕಾರ್ ವವದ್ಧ ಕ್ಯಾ ೀತ್ಯರ ಾಂತ್ಯಲ ಾ ಜಾಯ್ ಾ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂನಿ ಪಂದರ ವೀಸ್‍ಲ್ ವಸಾೊಾಂ ಪಯ್ಲ ಾಂ ತ್ಯಾಂಚ್ರ್ ಕಾಾಂಯ್ ಲಾಂಗಕ್ ಅಪಾರ ದ್ಧ ಘಡಲೊಲ ಆಸಾಲ ಾ ರ್ ತ್ಯಾ ಅಪಾರ ದಕ್ ಕಂಪ್ಲ ಾಂಟ್ ಕನ್ೊ ಕ್ಯಸ್ತ ಘಾಲೊಾ ಆಸಾತ್. ಖರೊ ಇರಾದ ಫ್ತ್ರಕೊಾ ಣ್ ಘಾಂವೆ್ ಾಂ. ಫಟಿ್ ರೊಾ ಕ್ಯಸ್ತ ಘಾಲೆ್ ಾಂ ಎಕ್ ಫ್ತ್ಾ ಶೆನಂಚ್ಚ ಮಾ ಳ್ೊ ಪರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಲ ಾಂ. ಅಸಲಾಾ ಫ್ತ್ಾ ಶನ್ ವವೊಾಂ ಸಬಾರ್ ಪುರಷಾಂನಿ ಇಜಾ ಭೊಗಲ್ಲಲ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ಆಜನ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾತ್. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸಾ್ ಾಂ. ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ನ್ ಆನಿ ದದಲ ಾ ನ್ ತಸಾಂಚ್ಚ ಘೊವಾನ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ ನ್ ಎಕಾಮ್ಕಾ ಖಾಾಂದಾ ಕ್ ಖಾಾಂದ್ಧ ದಿೀವ್ನ್ ಜಯ್ಲಾಾ ರಚ್ಚ ಖರಾಾ ಅಥೊನ್ ತ್ಯಾಂಚ್ ಥಂಯ್ ಸಮಾನತ್ಯ ಸಾ್ ಪ್ಲತ್ ಜಾತೆಲ್ಲ ಆನಿ ತಾಂ ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉತೆೊಲ್ಲಾಂ. ಸುಖ್‍, ಶಾಾಂತ ಸಮಾಧನ್ ತ್ಯಾಂಚ್ ಮೊದೆಾಂ ರಾಜ್ ಕತೆೊಲೆಾಂ. ತಸಾಂಚ್ಚ ಜಾಾಂವ್ನ.

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


-ಆೊಂತೊನ್ ಲುವಸ್. ಮಣಿಪಾಲ್ (ಆಾಂತ್ಲನಿಚ್ಾಂ ಸಾಾಂಪರ ದಯಿಕ್ ಚಾಂತ್ಯಪ್ ಆದಲ ಾ ಕಾಳ್ಚ್ಾಂ. ಆತ್ಯಾಂ

ಕಾಳ್ ಸಂಪೂಣ್ೊ ಬದಲಾಲ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ದದೆಲ ಸುಧಲಾಾ ೊತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ ಾ ಪತಣಕ್ ಏಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಮಾ ಳ್ೊ ಾಂ ಪಾತೆಾ ನ್ಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಲೇಖನ್ಾಂತೆಲ ಾಂ ಚಾಂತ್ಯಪ್ ಫಕತ್ ಆಾಂತ್ಲನಿ ಲ್ಲವಸಾಚ್ಾಂ ಶಿವಾಯ್ ವೀಜ್ ಪತ್ಯರ ಚ್ಾಂ ಭಿಲ್ಲ್ ಲ್ ನಾ ಾಂಯ್; ಕತ್ಯಾ ವೀಜ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾನತೆಕ್ ಸಂಪೂಣ್ೊ ಮಾನ್ ದಿತ್ಯ. -ಸಂ)

-----------------------------------------------------------------------------------

'ಕೊಂಕಣ್ ಕಗುಳ್' ವಲ್ಫಿ ರೆಬೊಂಬಸಾಚಿೊಂ ವೊಂಚ್ಯಾ ರ್ ಪ್ದಾೊಂ ಮೊಗಾವಶೊಂ

_ ನಂದಿನಿ, ವಾಮಂಜೂರ್

ವಲ್ಲಿ

ರೆಬ್ರಾಂಬಸ್‍ಲ್ ಹ್ಯಚ್ಯಾ

ಪದಾಂಚೊ

ಅಧಾ ನ್ ಗರ ಾಂಥ್ ' ಕೊಗುಳ್ ಪಾಟ್ವಲ ಾ ನ್ ' ಹ್ಯಚ್ ಥವ್ನ್

ಉಜ್ಯಾ ಚೆೊಂ ಆಗ್ಿ ೊಂ ನಶಿಬ್‍ಲ

ಆನಿ

ಮರಣ್

ಮೊೀಗ್‍

ಕಣಾೊರಾಾಂ ಮಧಾಂ ವೆಗೊ ಚ್ಯರ್ ಹ್ಯಡಾ್ . 34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯಾ

ವೆಗೊ ಚ್ಯರಾವವೊಾಂ

ಎಕಾಮ್ಕಾಚ್ರ್

ರಾಗ್‍

ದ್ಸಾಮ ನ್್ ಯ್ ಉಬಾಾ ನ್.

ಆನಿ ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ

ದ್ಕಾಂತ್ ಸಲವ ಣಚಾಂ ಆಸ್ ತ್ ಕಾಯ್ ದಿಸಾ್ .

ಪುಣ್ ಮೊೀಗ್‍ ಕಣಾೊರಾಾಂನಿ

ಕಚ್ಯಾ ೊ ಘಾತ್ಯವವೊಾಂ ಜಾಾಂವ್ ದೂಕ್ ಭೊೀವ್ನ

ಕಠಿಣ್.

ತ್ಯಾಂಚ್ಥಂಯ್

ಮಾಜಾವ ನ್ತ್ ಲೆಲ ಘಾಯ್ ಕತ್ಯೊ. ಮೊೀಗ್‍

ಕಣಾೊರಾಾಂ

ವಾಡ್ಲನ್

ಯ್ತ್ಯಾಂ ಯ್ತ್ಯನ್ ತ್ಯಾಂಚೊ ಲಾಾ ನ್

ಗೆಲಾ ತೆಾಂ. ದೆಕುನ್ ' ಮಳ್ಬ ವಯಲ ್

ಪಣಾಚೊ

ದವಾಲಾಗಾಂ'

ಮೊೀಗ್‍

ಮೊೀಗ್ ಕಾಳ್ಾ ಾಂತ್

ಮೊಗಕ್

ವಾಡಾ್ .

ಜಳನ್ ಆಸಾ್ ನ್

ಚಲ್ಲ ಘಾತ್ ಕತ್ಯೊ, ನವ್ಚರ ಮ್ಳ್್ ನ್

ಯಿೀ

ಮಾ ಾಂತನ್ಾಂತ್ಲಲ ಭುಗಾ ೊಪಣಾಚ್ಯಾ

ಸಾಾಂಡಾ್ . ( ಫಿಲೊಮನ್,

(ವಾಂಚ್ಯ್ ರ್

ಪದಾಂ

72,

ಕೊಗುಳ್

ಗಯ್ 17 ವ ಕೊವೊ ) ವನತ ಕತ್ಯೊ

ಆಪಚಲಾಾ ಮೊಗಕ್ ದಕಯ್ ಮಗ ಣಾ್ .

ವಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಪದಾಂ 6, ಕೊಗುಳ್ ಗಯ್

ರಮ್ಾ

ಪಯಿಲ ಕೊವೊ )

ಕೊಟೆಾಂ

ಮೊೀಗ್‍

ಆಪ್ಲ ಾ

ಬಾಾಂದ್ನ್

ಸಂಸಾರಾಾಂತ್

ಜಯ್ತ್ಯ

ಆಪಾಲ ಾ ಚ್ಚ ಜಲಾಲ ಾ ನ್

' ಮನ್ಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಚಾಂತೆಲ ನ್

ಮೊಗನ್

ತುಾಂ ಮಾ ಣ್ ಉಜಾಾ ಚ್ಾಂ ಆಗೆ್ ಾಂ

ಮಳ್ಬ ಾ್ವಯಲ ಾ

ಜವತ್ ಲಾಸು…

ವನತ ಕರರ್ಜ ಪಡಾ್ .

ಮೊೀಗ್‍ ಲಗ್ ಾಂತ್ ಎಕವ ಟ್ವ್ ಾ ಬದಲ ಕ್

' ಮೊಳ್ಬ ವಯಲ ಾ ದವಾ

ಆತ್ಯ್ ಾ ರ್ ತುಟ್ವ್ ಆನಿ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾೊರ್

ಭಂವಾ್ ಯ್ ಗಾಂವಾನ್ ಗಾಂವಾ

ನ್ಾಂಚ್ಚ ಜಾತ್ಯ.

ಆಪವ್ನ್ ದಕಯ್ ಮೊಗಕ್ ಮಾ ಜಾಾ

ಮೊಗಚ್ಾಂ ತ್ಯರಾಂ

ಮಧಾಂ ದಯೊಾಂತ್ ಬುಡ್ಲನ್ ಮೊೀಗ್‍

ಘಾತ್

ಭಂವ್ ಣಾಂ

ಕ್ಯಲೊ

ತೆದ್ ಾಂ

ದವಾಲಾಗಾಂಚ್ಚ

ಜೀವ್ನ ದಿೀ ಮಾ ಜಾಾ ಜವಾಕ್'

ಕಣಾೊರ್ ನಿರಾದರ್ ಜಾತ್ಯ. ಎಕುಸ ರಾಂ ಜಾಲ್ಲಲ ಾಂ ತಾಂ ನೆಣಾಾಂತ್,

ತ್ಲ ಖಂಯ್

ಮೊಗನ್ ಸಾಾಂಡೆಲ ಲೆವವೊಾಂ ತ ಎಕುಸ ರ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಲಾಾ . ಸುಖ್‍ ದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಾ್ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್

ತ ಎಕುಸ ರ ಜಯ್ಾಂವ್ನ್ ಸಕಾನ್. ' ಸುಖ್‍ ದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಲಾಾ ರಾಾಂ ಮಧಾಂ ಉಪ್ಾ ಾಂವ್ನಾ ನೆಣಾಾಂ ಜಾಲಾಾ ಾಂ' ಮೊೀಗ್‍ ಕಣಾೊರಾಾಂ ಸಂಸಾರಾ ಥವ್ನ್ ಇತಲ ಾಂ

ವೆಗೊ ಾಂ

ಯ್ತ್ಯನ್ ಮಧಾಂ

ಜಾತ್ಯತ್

ಎಕಸ ಪೊಣ್

ಸುಖ್‍ ದ್ಕಾಚ್ಯಾ

ಲಾಗ ರಾಾಂ

ಉಪ್ಾ ಾಂವ್ನ್ ತಾಂ ಸಕಾನ್ಾಂತ್.

ಮೊಗಚ್ಾಂ ತ್ಯರಾಂ ಬುಡಾ್ ನ್ ಇತೆ್ ಾಂ ಎಕುಸ ಪೊಣ್ ಭೊಗ್ ಕ

ಕೊೀಣ್ ದಿೀತ್ ಅಧರ್ ಆಪ್ಲ ಮಾ ಣಾಂಕ್.' ದ್ಕಾಾಂ

ಗಳಯ್ ತ್.

ಆನಿ ಕಳವ ಳ್್ ಾಂ ಸೊಡ್‍್ ದ್ಸರ ಾಂ ಕತೆಾಂಯ್

ಪುಣ್

ತ್ಯಾಂಚ್ಾಂ ವವೊಾಂ ಜಾಯ್ .

ಎಕುಸ ಯೊಾಂಚ್ಾಂ

ಆಯ್ ತ್ಯ

ಕೊೀಣ್?

200, ಕೊಗುಳ್ ಗಯ್ 29 ವ ಕೊವೊ ) ಕ್ ನಿಯಳ್್

ರಡಾ್ ನ್ ಯಿ

ಭುಜಯ್ ಲೆಾಂ

ಆಸಾನ್.

ನಿಶ್ಟ್ ರ್

ಮೊಗಕ್

ವಸಚ್ೊಾಂಚ್ಚ ಬರೆಾಂ ಪುಣ್

ವಸೊರ ಾಂಕ್

ಜಾಯ್ ಸಾ್ ನ್ ವಳವ ಳ್್ ಾಂ

ಮೊೀಗ್‍

ಎಕವ ಟ್ವ್ ಾ

ಇರಾದಾ ನ್

ಕ್ಯಲೊ

ಪುಣ್ ತೆಾಂ

ತ್ಯಕಾಚಸಾಾಂಡುನ್ ಗೆಲೆಾಂ. ತೆಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ಅಯಲ ಾ ಶಿವಾಯ್ ತ್ಯಜಾ ಸಮಾದನ್ ನ್ (ದಿ ಸಮಾದನ್ , ವಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಪದಾಂ 204, ಕೊಗುಳ್ ಗಯ್ 39 ವ ಕೊವೊ )

ತುಾಂ ಮಾ ರ್ಜಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ತುಜೊ' ಮಾ ಣ್

ಕೊಣಾಕ್

ಕೊೀಣ್

ಆಯ್ ತ್ಯ?' ಮೊಗಾಂತ್ ಘಾತ್ ಜಾಲೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ಮೊೀಗ್‍ ಕಣಾೊರಾಾಂಕ್ ದೇವ್ನ

ಚ್ಚ ಗತ್.

ನಿಶ್ಟ್ ರ್ ಮೊಗ' (ವಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಪದಾಂ

' ಜಲಾಮ ಥವುನ್ ಮರಾ ಪಾಸುನ್

' ಮನ್ ರಡಾ್ , ಕಳವ ಳ್್ ಚಾಂತ್ಯಸಾ್ ನ್ ಸಾಾಂಗುಾಂ

ಸಾಾಂಡೆಲ ಾಂ. ತಚೊತ್ಲ ನಿಶ್ಟ್ ರ್ ಮೊೀಗ್‍. '

ಚಲಾಾ ನ್

ಆಸಲಾಾ ವಗ್ ಆದೆಲ ಾಂ ಚಾಂತುನ್ ರಡೆ್ ಾಂ ಕರಾಂಕ್

ಉತ್ಯರ ಚ ಮುಧ ಘಾಲ್್

ಮೊೀಗ್‍ ಕಣಾೊರಾಾಂಚ್ ಕಶ್್ .

ಕೊೀಣ್ ನ್ ಜಾಲೊ

ತಾಂ

ಉತರ್ ದಿೀವ್ನ್

ಕೊೀಣ್

' ಹ್ಯಾ ವಗ್ ಹ್ಯಕ್ ಮಾತ್ಯೊಾಂ

ಮಾ ಣ್

ಮೊೀಗ್‍ ಮಾಯಳ್ ಪುಣ್ ಮೊಗಚ್ಾಂ

ತತ್ಲಲ ಮೊೀಗ್‍ ಬಳ್ದಿಕ್. ' ಹ್ಯಾಂವ್ನ ತುಕಾ ಜರ್ ನ್ಕಾ ತರ್ ಮೊಗ ವೇಳ್ ಕತ್ಯಾ ಕ್?

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಧಾಂವುನ್ ತುಾಂ ಯೇ

ಚಲ್ಲಯ್ನ್

ಸಗೊ ಾ

ಕಾಳ್ಾ ನ್ ತ್ಯಚೊ

ಯೇ ಆತ್ಯಾಂ ಕರ್ ಪುಗರ್

ಮೊೀಗ್‍ ಕ್ಯಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಣಾಂ ಘಾತ್

ಹೊ ಗಳ ತೆದ್ ಾಂ ಕಾಾಂಯ್

ಕ್ಯಲೊ.

ರಾವ್ ಲೊ ಮಾ ಜೊ ತ್ಯಳ' ' ಸಪಾ್ ಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಸಪ್್ ಲ್ಲಾಂ ಸೊಬ್ರತ್ ಪುಡಾರ್ ಮಾಾಂಡುಾಂಕ್ ಮಧಾಂಚ್ಚ ತುಾಂ ಭೆಟೊಲ ಯ್ ಸಪಣ್ ಮಾ ರ್ಜಾಂ ಬಾಂಡುಾಂಕ್' ಸಯಖಾಾಂತ್

ಸಾಾಂಗತ್

ದಿಲೊಯ್

ಮಾಕಾ ದ್ಕಾಾಂತ್ ಗೆಲೊಯ್ ಮುರೆ ಸಾಾಂಡುನ್'

ಹೊ

ಘಾತ್

ತ್ಯಚ್ಾಂ ದೂಕ್ ಥಾಂಬರ್ಜ ತರ್ ತ್ಯಣಾಂ

ಸೊಸುಾಂಕ್

ತ್ಯಚ್ಯಾ ಮೊೀಗ್‍ ಕಣಾೊರಾಕ್ ವಸಾರ ರ್ಜ.

ಸಾಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊಯ್'

ಪುಣ್

ಪದಾಂ 342) ಮಾ ಣ್ ತ ಸವಾಲ್ ಕತ್ಯೊ.

ಜೀವ್ನ

ವಸೊರ ಾಂಕ್ ತ್ಯಕಾ

ತ್ಯಕಾ

'ಕತ್ಯಾ ಕ್ ( ವಾಂಚ್ಯ್ ರ್

ಜಾಾಂವೆ್ ಾಂ ನ್. ಆತ್ಯಾಂ

ಮರಣ್

ಪ್ರ ೀಮಕಾ

ಆಸಾ್ ಸರ್

ಜಾಯ್ .

ತಕಾ

ಚ್ಚ

ಗತ್.

ಯೇವ್ನ್

ತ್ಯಚೊ

ತ್ಯಚ್ಾಂ ಗಳ

' ಕಾನ್ಾಂತ್ ಮಾ ಜಾಾ ಮೊಗಚಾಂ ಉತ್ಯರ ಾಂ ಗುಣಗ ಣನ್

ಪುಗರ್ ಕರತ್ ತರ್ ತ್ಯಚೊ ತ್ಯಳ

ತುಾಂ ಸಾಾಂಗ್ ಾಂ ದೆಕಾ್ ಲ್ಲಾಂ

ರಾವ್ ಲೊ ಆಮ ದಳ್ಾ ಾಂ ದ್ಜಾಾಂ

ನೆಕ್ಯತ್ಯರ ಾಂ ಮಣಮ ಣನ್

ವಾಾ ಳಯಿೀ ರಾವ್ ಲೊ.

ಸತ್ ಚ್ಚ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಪಾತೆಾ ಲ್ಲಾಂ ತುಕಾ ಅದರ್ ಮಾ ಜೊ ಜಾಶಿ ಮಾ ಣನ್

ಮೊೀಗ್‍ ಕಣಾೊರಾರಾಚ್ಯಾ

ಮರಣಾಚ್ಾಂ

ದೂಕ್

ಸೊಸಾ ತ್

ಪಯಣ್ ಘಾತ್ಯನ್

ಜಲಾಲ ಾ

ಘಾಯಚ ದೂಕ್ ನಾ ಯ್. ತ

ತರ್ ಯಿ ತುಾಂ ಗೆಲೊಯ್ ದ್ಕಾಾಂತ್ ಮಾಕಾ ನ್ಾ ಣವ್ನ್ ' ಮೊಗಚ್ಯಾ

ದೂಕ್ ಉತ್ಯರ ಾಂ ಮಕಾವ ಲ್ಲಲ ಾಂ.

ವೆಳ್ರ್

ಉಚ್ಯಲೆೊಲಾಾ

ಮೊಗಚ್ಯಾ ಉತ್ಯರ ಾಂನಿ ತಕಾ ಫಸಯ್ಲ ಾಂ. ಪುಡಾರಾಚ್ಾಂ

ಸುಾಂದರ್

ಸಪಣ್

ತ ಪಾತೆಾ ವ್ನ್ ಫಟವ ನ್

ಪರ್ಲ . ಮೊೀಗ್‍

ಸವ ಪ್್ ವ್ನ್ ಆಸಾ್ ನ್ ಭೆಟ್ ಲಾಲ ಾ ಚಲಾಾ ಕ್

ಕಣಾೊರ್ ಘಾತ್ ಕರತ್ ತರ್ ಚಲ್ಲಯ್ಕ್

ಆಪ್ಲ

ಜಣ ಕಶಾ್ ಾಂಚ ಜಾತ್ಯ. ಸಮಾರ್ಜಾಂತ್ ತಚ

ಪುಡಾರ್

ಮಾ ಣ್

ಲೆಕುನ್

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗತ್ ಕತೆಾಂ ಜಾತ್ಯ ಮಾ ಳ್ೊ ಾಂ ಕವ ತಚ್ಯಾ ಚ್ಚ

ದಿಸಲ ಾಂಚ್ಚ ನ್. ಮೊಗಾಂತ್ ಘಾತ್ ದೆಕ್ಚ್ಚ

ಉತ್ಯರ ಾಂನಿ ಸಾಾಂಗ್ .

ತ್ಯಚು ಜಣ ಕಶಾ್ ಾಂಚ ಜಾತ್ಯ.

' ಆತ್ಯಾಂ ಹೊ ಲೊೀಕ್

'

ಹ್ಯಸಾ್ ರೆ ಮಾಕಾ ಖೆಾಂಡುನ್

ರಡ್ಲನ್ ಮರಯೊ ಪಡ್ ಚ್ಚ

ತ್ಲ ಆದಲ ಉಗೊ ಸ್‍ಲ್ ಕಾಡಾ್ ಾಂ

ತ್ಲಾಂಡಾಚ್ರ್'

ಖಣಯೊ

ಪಡ್ ಲೊಾ

ಗಲಾಾಂನಿ ತುಜಾಾ

ಭೊಗ್ ಮಾರೆಕಾರ್' ಏಕ್ ದಿೀಸ್‍ಲ್ ಯ್ತಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಚ ಝರ್್

ತ ದ್ಕಾಾಂತ್ ಬುಡಾ್ ಆನಿ

ಜಾತೆಲ್ಲ.

' ಮಾಕಾ ಕ್ಯಲಾಾಂಯ್ ತಶೆಾಂ

' ವೇಳ್ಕ್ ಘರ್ ಯ್ತಚ್ಚ ಪಾನ್ ತುರ್ಜಾಂ

ಹರಾಾಂಕ್ ಕರನ್ಕಾ' ಮಾ ಣ್ ಚತ್ಯರ ಯ್

ಪತೊ

ದಿತ್ಯ.

ಉಗೊ ಸ್‍ಲ್ ಯ್ತಲೊ ಮಾ ಜೊ ತುಕಾ ಶಿಕಾಾ

ಪಯೆ ಾ ಾಂ ಖಾತರ್ ಮಗಚ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್

ಲೆಲ ಾಂ

ಆಾಂರ್ಜಲ್ಲನ್

ಮ್ಳ್ಚ್ಚ

ತುಕಾ

ವಯ್ಲ

ಕೊರ್್ ಾಂತ್..'

ಪಯ್ೆ ಮುಗೊ ನ್

ಯ್ತ್ಯನ್ ದ್ಸಾರ ಾ ಾಂಚೊ ಮೊೀಗ್‍ ಕತ್ಯೊ.

ಆಶೆಾಂ ಆಪಾ್ ಕ್ ಘಾತ್ ಕ್ಯಲೆಲ ಚಲ್ಲಯ್ಕ್

('ಆಾಂರ್ಜಲ್ಲನ್, ವಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಪದಾಂ 355)

ದೇವ್ನ ಖಂರ್ತ್ ಶಿಕಾಾ ದಿತಲೊ ಮಾ ಣ್ ಪಾತೆಾ ತ್ಯ ಆನಿ ಆಪಾ್ ಕ್ ಚ್ಚ ಭುಜಯ್ .

' ತುಜಾ ಉತ್ಯರ ಾಂನಿ ಸಾಕರ ಚೊ ಲೇಪ್ ಘಾತ್ಯಾ ಾ ತ್ಲಾಂಡಾಾಂತ್ ಸೊಬಾಯ್ಚೊ

ಸ್ತಾಂತಮ್ಾಂತ್

ವ್ಚೀಪ್

ಏಕ್

ಉದಕ್ ವ್ಚತೆಲ ಾಂಯ್ ತುವೆಾಂ

ಘುಸಾ ಡಾಯ್ಾಂತ್ ಲೊಳಂವ್ಚ್

ಮಾ ಜಾಾ ಭಗ್ ಾಂಕ್

ಚಲಾಾ ಚಲ್ಲಯ್ಚೊ, ಮೊೀಗ್‍ ನ್ಸಾ್ ನ್

ದಿಸೊಾಂಕ್ ಬಾ ತುಜಾಾ

ಜವತ್ಯಕ್

ಕಾಳ್ಾ ಾಂತೆಲ ಾಂ ಪಾಪ್'

ಜವತ್ಯಕ್ ಆಥ್ೊ ದಿತ್ಯ ಆನು ತ್ಯಚ್ಾಂ ಜವತ್

ಆಾಂರ್ಜಲ್ಲನ್ಚ್ ಮೊವಾಳ್

ತ್ಯಚ್ಯಾ

ಸೊಬಾಯ್ಕ್ ಉತ್ಯರ ಾಂಕ್

ಆನಿ

ಪಾತೆಾ ಲೊ.

ಜಾಳ್ಾ ಾಂತೆಲ ಾಂ ಪಾಪ್

ತ್ಯಜಾ

ಕದವ ಳ್ವ್ನ್ ಸದಾಂನಿೀತ್

ನ್

ಎಕಾ

ಭತ್ಯೊ. ವಲ್ಲಿ ಚ್ಯಾ

ವೆಗೊ ಚ್ಯರ್,

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಮೊೀಗ್‍

ರಂಗ್‍ ನ್. ತ್ಲ ಮಾ ನ್ೆ ಾ

ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಾಂತ್

ಸುಾಂದರ್

ಥರಾಚ್

ಮೊಗಚ್ ವರವ್ನ

ರತನ್

ಪದಾಂ ಅತೆರ ಗ್‍,

ಆನಿ

ಘಾತ್

ರೂಪ್

ಘವ್ನ್


ರಾವಾಲ ಾ ತ್

ಆನಿ

ಮಾ ನ್ೆ ಾ ಚ್ಯಾ

ಮೊಗಕ್ ಆಸೊೊ ಧತ್ಯೊತ್.

( ಕುಪಾಾ : ' ಕಗುಳೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ' _

ವಲ್ಫಿ ಚ್ಯಾ

ಪ್ದಾೊಂಚೊ ಅಧ್ಾ ಯನ್

ಗ್ರ ೊಂಥ್ ). _ ನಂದಿನಿ, ವಾಮಂಜೂರ್

------------------------------------------

ಆೊಂತ್ರಾಷ್ಟಿ ರ ೀಯ್ ಸ್ತ್ ರ ೀಯೊಂಚೊ ದಿೀಸ್ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಮಾ ಣಾ್ ನ್ ಸಾಮಾನ್ಾ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಾಂಯ್, ಸುನ್, ಯ ಧುವೆವಶಿಾಂ ಆಮಾಂ ಬೀಟ್ ಜೊಕುನ್ ಉಲಂವೆ್ ಾಂ ಆಸಾ್ . ಎಕಾ ಘರಾಾಂತ್ ದಗಾಂ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಆಸಾಲ ಾ ರ್ ಥಂಯ್ ಗಾಂದಳ್ ಮುಗೊ ನ್, ಸೊಾಂಡಾಾಂ ವಾಾಂಕೊ , ಸದಾಂ ಗಳಿ, ಶಿರಾಪ್, ಲಡಾಯ್. ಏಕ್ ದೀನ್ ಥಂಯ್ ಹ್ಯಾಂಗ ಮೊಗನ್ ಪಳ್ಾಂವ್ನ್ ಮ್ಳಿ್ ತ್ ತರ್ ತ್ಲ ಏಕ್ ದಕೊಲ ಮಾ ಣ್ ಬರವ್ನ್ ದವಯ್ೊತ್.

_ ವೀಜ್ ಪುರವಣಿ _

ಪೊಕಳ್ ಜಿವತಾಚಿೊಂ ಥೊಡೊಂ ಘಡತಾೊಂ

' ಗಲಾಾ ಗರಾಾಂಚ ಬಾಯ್ಲ ' ಜಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲಾಲ ್ ಸುನ್ಾಂಕ್ ಕುಳ್ರಾ ರಾಾಂವೆ್ ಾಂ ಮಾ ಳ್ಾ ರ್ ಏಕ್ ಫ್ತ್ಾ ಶನ್. ಥೊಡೆಕಡೆ ಮಾಾಂಯ್ ಮಾಾಂವಾಾಂಕ್ ಪುತ್ ಆಸೊನಿೀ ಆಸೊರ ಚ್ಚ ಗತ್. ಥೊರ್ಾಂ ಚ್ಡಾವ ಾಂ ಮಾಾಂಯ್ ಮಾಾಂವ್ನ ನ್ತ್ ಲೆಲ ಘರ್ ಸೊಧ್ ತ್. ಥೊರ್ಾಂ ಮಾಾಂಯ್ ಮಾಾಂವಾವಣಾಂ ವೆಗೆೊ ಾಂಚ್ಚ ಘರ್ ಕನ್ೊ ವಾಂಗಡ್‍ ರಾವ್ಚಾಂಕ್ ಘೊವಾಚ್ ಕಾನ್ ಪುಾಂಕಾ್ ತ್. ಆರಾಯಯ ಾ ೊಂತ್ : ಪಂಚು ಬಂಟ್ಲ್ವ ಳ್. ಆಾಂತರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ದಿಸಾಚ್ ಉಲಾಲ ಸ್‍ಲ್!

ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚ್ಯ

ಡೆಲ್ಲಲ ಚ್ಯಾ ಉತ್ ಮ್ ನಗರ್ ಮಾ ಳ್ೊ ಾ ಗಾಂವಾಾಂತ್ ತೀಸ್‍ಲ್ ವಸಾೊಾಂಚ್ ಎಕ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ನ್ ಖಂಚ್ಯಗೀ ರಾಗನ್ ಆಫ್ತ್ಲ ಾ

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾಸುಮಾಾಂಯ್್ ಘಚ್ಯಾ ೊ ಟೆರೆಸಾಥವ್ನ್ ಸಕಾಲ ಲೊಟ್ಟನ್ ಘಾಲೆಾಂ. ನಶಿಬಾನ್ ಸಾಸುಮಾಾಂಯ್ ಆಸಾ ತೆರ ಾಂತ್ ಬರ ಜಾಯಿತ್್ ಆಯಿಲ . ತಚ್ಾಂ ನ್ಾಂವ್ನ ದಿೀನ್ ದಯಳ್. ಸುನೆ ವಯ್ರ ತಣಾಂ ದಯಳ್ಯ್ ದಕಯಿಲ . ಆತ್ಯಾಂ ದಗಾಂಯಿೀ ಮೊಗನ್ ಸಾಾಂಗತ್ಯ ಜಯ್ತ್ಯತ್. ಆನೆಾ ೀಕ್ ಘರ್ತ್ ಮುಾಂಬಯ್್ . ಸಾಸುಮಾಾಂಯ್ ಸುನೆಲಾಗಾಂ ಝಗಡ್‍್ ಪರ್ಲ . ಭಿಾಂಯನ್ ಆನಿ ಆಕಾಲ ಸಾನ್ ಸುನ್ ಚವಾ್ ಾ ಮಾಳ್ಾ ರ್ ಥವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ ಉರ್ಲ . ಬಗೆಲ ನ್ ರೂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ ಲಾಲ ಾ ನ್ ಸುನ್ ತ್ಯಚ್ ವಯ್ರ ಪಡ್ಲನ್ ವಾಾಂಚೊನ್ ಉಲ್ಲೊ. ಮುಾಂಬಯ್ ಾ ಸುನೆಚ್ಾಂ ನ್ಾಂವ್ನ ಅಶವ ತ್ ದಯಳ್. ಬ್ರೀಜಾಂಗಾಂತ್ ಪಯಲ ಾ ಬಾಾಂಳ್್ ರಾಕ್ ಮಾ ಣನ್ ಯಾಂಗ್‍ ಜ ಆಪಾಲ ಾ ಕುಳ್ರಾ ಭಾಯ್ರ ಸರ್ ಲೆಲ ಾಂ. ಟೆರ ೈನ್ರ್ ವೆತ್ಯನ್ ಪ್ಟ್ವಾಂತ್ ಚ್ಯಬಾ್ ಮಾ ಣನ್ ತೆಾಂ ಕಾಕಾಸ ಕ್ ಗೆಲೆಾಂ. ಬ್ರಕಾ್ ತ್ಯನ್ ದೂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಭುಗೆೊಾಂ ಪ್ಟ್ವ ಥವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಪಡೆಲ ಾಂ ಆನಿ

ಕಾಕಾಸ ಚ್ಯಾ ದಾಂಪಾೊ ಾ ಕ್ ಶಿಕಾೊಲೆಾಂ. ಸಗೆೊ ಾಂಚ್ಚ ದೆದೆಸಾಾ ರ್ ಜಾಲೆಲ ಾಂ ಯಾಂಗ್‍ ಜ ಕತೆಾಂ ಕಚ್ೊಾಂ ಮಾ ಣ್ ಕಳ್ನ್ಸಾ್ ನ್ ಬಾಂಬಲ ನಳ್ ಹ್ಯತ್ಯಾಂತ್ ಚ್ಚ ಕುಡೆ್ ಕತ್ಯೊನ್ ಭುಗೆೊಾಂ ಮಾತ್ ಶಿೀದ ರೈಲಾ ಪಾಟ್ವಾ ಮಧಾಂ ಪಡೆಲ ಾಂ. ಎಕ್ಸ ಪ್ರ ಸ್‍ಲ್ ರೈಲ್ ರಾವೆಲ ಾಂನ್. ಪಾಟೆ ಪರೀಕಾೆ ಕರಾಂಕ್ ತೆಣಾಂಚ್ಚ ಕಾಮ್ ಕರನ್ ಆಸ್‍ಲ್ ಲೆಲ ಶಿಭಂದೆಕ್ ಥಾಂಚರ್ ಮಾಸಾಚೊ ಮುದ ದಿಸೊಲ . ಲಾಾ ನ್ ಬಕೊಲೆೊಲೆ ಘಾಯ್ ಸೊಡಾಲ ಾ ರ್ ಭುಗೆೊಾಂ ಹುಶಾರ್ ಆಸಲ ಾಂ. ಭೊೀವ್ನ ಶಾಾ ಬಾಾಂಳ್್ ರಾಚೊ ಆನಿ ಆಸಾ ತೆರ ಚೊ ಖಚ್ಚೊ ಉಲೊೊ. ಅಸಲೆಾಂಚ್ಚ ಅನೆಾ ೀಕ್ ಘರ್ತ್ ಚ್ನೆ್ ೈಾಂತ್ ಘಡೆಲ ಾಂ. ತರಚ ಥವ್ನ್ ಚ್ನೆ್ ೈಕ್ ಎಕಾ ಬಸಾಸ ರ್ ಚಂದರ ನ್ ಆನಿ ತ್ಯಚ ಪತಣ್ ಪಯ್್ ಕತ್ಯೊಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಲ ಚ್ಯಾ ಉಸಾ್ ಾ ರ್ ಚ್ಯರ್ ಮಹಿನ್ಾ ಚ್ಾಂ ಭುಗೆೊಾಂಯ್ ಆಸಲ ಾಂ. ರಾತಾಂ ರ್ಜಮ್ತ್ ನಿೀದ್ಧ ಕಾಡಾಲ ಲ ಾ ಬಾಯ್ಲ ಕ್ ಜಾಗ್‍ ಜಾವ್ನ್ ದಳ್ ಉಘಡಾ್ ನ್ ಭುಗೆೊಾಂ ಉಸಾ್ ಾ ರ್ ನ್ತ್ ಲೆಲ ಾಂ. ಸಗೆೊ ಾಂ ಬಸ್‍ಲ್ಸ ಸೊದಲ ಾ ರೀ ಭುಗೆೊಾಂ

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಳ್ೊ ಾಂನ್. ಜನೆಲಾ ಭಾಯರ ಭುಗೆೊಾಂ ಉಸಾ್ ಾ ರ್ ಥವ್ನ್ ಝಡ್ಲನ್ ಪುಣೀ ಉಸಾಳ್ೊ ಾಂಗೀ ಮಾ ಣನ್ ಪಡಾಲ ಾ ರೀ ಧತೆೊಚ್ಯಾ ಉಸಾ್ ಾ ರ್ ಬಬಾಟ್ಟನ್ ರಡಾ್ ಾ ಬಾಯ್ಲ ಭುಗೆೊಾಂ ಆರಾಮಾಯ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ ಲೆಲ ಾಂ. ಸಾಾಂಗತ್ಯ ಚಂದರ ನ್ ಭುಗಾ ೊಕ್ ಸೊದಿತ್್ ರಸಾ್ ಾ ದೆಗೆನ್ ಗೆಲೊ. ವಯ್ರ ಸಾಾಂಗ್‍ ಲ್ಲಲ ಾಂ ಸವ್ನೊ ಘರ್ತ್ಯಾಂ ರಾತಚೊ ವೇಳ್. ಹೈವೆಚ್ರ್ ಬೇಜವಾಬಾೊ ರೆಚಾಂ . ಪಾಟಿಾಂ ಮುಕಾರ್ ವಾಹನ್ಾಂಚ ಗರ್ೊ . ತೀಸ್‍ಲ್ ಚಾಂತಪ್ ನ್ಸಾ್ ಾಂ ಜಯ್ಾಂವಾ್ ಾ ಕಲೊಮೀಟರ್ ಪಾಟಿಾಂ ಸವಾ್ ಸ್‍ಲ್ ಮನ್ೆ ಾ ಚ್ಯ ಜವತ್ಯಚ್ಾಂ ಪ್ಕೊಳ್ ಪಣ್ ಸೊದ್ನ್ ವೆತ್ಯನ್ ಭುಗೆೊಾಂ ಮ್ಳ್ೊ ಾಂ. ಹಾಂ. ಥೊಡೆ ಬಕೊಲೆೊಲಾಾ ಭಾಶೆನ್ ಘಾಯ್ ಸೊಡಾಲ ್ ರ್ ಭುಗೆೊಾಂ ಥಂಯ್್ ___ ( ಆಧಾರಾನ್) ನಿದನ್ ಆಸ್‍ಲ್ ಲೆಲ ಾಂ. ಆವಯ್ ್ -----------------------------------------------------------------------------------------ವಾಾಂಟ್ವಾ ಾಂತ್ ಇಲೊಲ ಮೊೀಗ್‍ ಸುನ್ನೊಂಚ್ಯಾ ಮನಿ ಆಸೊಂ.... ಕುಟ್ವಮ ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಸಾಾಂದಾ ಾಂಕೀ ದಿೀ. 💃 ಆವಯ್ ಾ ಸಾ್ ನ್ರ್ ಸಾಸು ಆಸಾ. ತಕಾ ಫ್ತ್ವ್ಚತ್ಲ ಮಾನ್ ದಿೀ. 💃 ತುಕಾ ಪಳ್ಲಾಲ ಾ ಪಾರ ಸ್‍ಲ್ ದಡಾ್ ಾ ಮೊಗನ್ ತಕಾ ಪಳ್. 💃 ಏಕ್ ದಿಸಾ ತುಾಂಯ್ ಮಾಾಂಯ್ ಜಾತ್ಯಯ್. ತುರ್ಜ ಸುನೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ನ. ತೆದ್ ಾಂ ತಚ್ ಥವ್ನ್ ಕತೆಾಂ ಆಶೆತ್ಯಯ್ ತೆಾಂ ಚಾಂತುನ್ ಆಜ್ ಕಾಯೊಕ್ ದೇಾಂವ್ನ. 💃 ಸಾಾಂಕೊವ್ನ ಬಾಾಂದ್ಾಂಕ್ ಪರ ಯತ್್ ಕರ್ _ ವ್ಚಾಂಯ್ ನಾ ಯ್. 💃

ಘೊವಾಕ್ ದಿಾಂವಾ್ ಾ ಮೊಗಚ್ಯಾ

💃 ಬರೆಾಂ ವಾಯ್್ ವರವ್ನ್ ನಿಧೊರ್ ಘ.

ಸಾಸುೊಂಚ್ಯಾ ಕ್ಯನಿ..... :💥 ಮೊಗಕ್ ಮ್ಜುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ . ಮಾನ್ ಮಯೊದ್ಧ ಸೊದ್ನ್ ಯೇನ್.ತ ಜೊೀಡ್‍್ ಘಾಂವ್ . ತ ಉರಂವ್ನ್ ಪಳ್. 💥 ತುಾಂ ಹ್ಯಾ ಘರಾ ಸುನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಲ ಯ್. ಸುನೆಕ್ ದೆವ ೀಸುನ್ ತುಕಾ ಮ್ಳ್್ ಾಂ ದಿವೆೊಾಂ ಕತೆಾಂ? 💥 ಪುತ್ಯ ಸುನೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಸಂತ್ಲಸ್‍ಲ್ ಪಾವ್ನ. ಮೊಸೊರ್

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾವಾನ್ಕಾ.

ತಾಂಚ್ಚ.

💥 ತುಜಾಾ ಸುನೆಕ್ ಯಿೀ ಧುವೆಚ್ಾಂಚ್ಚ ಸುಕ್ ಮ್ಳಾಂದಿ ಮಾ ಣ್ ಆಶೆ.

💥 ಸುನೆನ್ ಚುಕ ಕತ್ಯೊನ್ ಮೊಗನ್ ತದಿವ . ತ್ಯಕಾ ಖೆಾಂರ್ನ್ಕಾ.

💥 ಪುತ್ಯ ಸುನೆಚ್ಯಾ ಸುಕಾಾಂತ್ ಆನಿ 💥 ಘಚ್ೊಾಂ ದೂದ್ಧ ಮಾಡಾ ಮುಳ್ ದ್ಕಾಾಂತ್ ವಾಾಂಟೆಲ್ಲ ಜಾ. ಕಾಾಂಟೊ ವ್ಚತೆ್ ಾಂ ನಾ ಯ್. ದೆಕುನ್ ಸುನೆಚಾಂ ನಾ ಯ್. ತುಕಾ ಅಧರ್ ಆನಿ ದತ್ಯರ್ ದೂರಾಾಂ ಸಜಾರಾ ಸಾಾಂಗನ್ಕಾ. -----------------------------------------------------------------------------------------

23-ಅಧಾಾ ಾ ಆೊಂಗಾಯ ಾ ಕ್ ಭಷಣ್ ಆಧೊಾಂ ಆಾಂಗೆಲ ಾಂ ಆನಿ ಟೊಮ ದಗಾಂಯ್ ' ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ' ವಶಿಾಂ ಭಾಷಣ್ ತಯರ್ ಕರನ್ ಆಸ್ತಲ ಾಂ. ದಗಾಂಯಿ್ ೀ ವಷಯ್ ಸಾಕ್ಯೊ ಮ್ಳ್ೊ ನ್ಾಂತ್. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಘರಾ ಬ್ರತರ್ ಸತ್ಯೊನ್ ಟೊಮನ್ ಮಾಕಾ ಆಡಾಯೊಲ . ' ಆಳ್ಯ... ಏಕ್ ಬಾಷಣ್ ಬರವ್ನ್ ದಿೀ' ' ಟೊಮ ತುಾಂ ಆತ್ಯಾಂ ಪ್ಲ. ಹಚ್ಚ . ರ್.

ಕನ್ೊ ಆಸಾಯ್... ಬಾಯ್ಕ್ ತುಜಾಾ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್ಯಲ ಾ ಸಕ್ ಡ್‍ ಬಾಯಲ ಾಂಚಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಲವವ ರಾಾಂಚಾಂ, ಬಯ್ ಫೆರ ಾಂಡಾಾಂಚ ನ್ಾಂವಾಾಂ ಗತ್ಯ್ ಸಾತ್. ತಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಗತ್ಯ್ ಸಾ... ಮಾಗೆ್ ಾಂ, ಮಂಗಣಾಂ, ತಾಂಗಣ, ಗತ್ಯ್ ಸಾ. ವಾ ಡ್‍ ರೇರ್ಯೊ ತ. ಟೆಲ್ಲವಶನ್ ಪಾರ ಸ್‍ಲ್ ತಚ್ಾಂ ವಶನ್ ಸುಫರ್. ಸುಪರ್ ಎಕ್ಸ ಪ್ರ ಸ್‍ಲ್ ನೂಾ ಸ್‍ಲ್ ರೀಡರ್.. ಸಕಲ ಕಲಾ

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಲಲ ಭ ತ. ತಕಾ ಬಾಷಣ್ ತ್ಲಾಂಡಾಾ ಶಿಾಂ ಫಟ್ವಫಟ್ ಸಾಾಂಗೆಾ ತ್...'

' ಆಳೇ ಸಮಾ ಬಗಳ್. ರೈಲ್ ಕಾಲೆಾಂ ತೆಾಂ ?' ಅದೆೊಾಂ ಆಾಂಗೆಲ ಾಂ ಮುಸುಮ ಸಲ ಾಂ.

' ತ್ಲ ಮುಕಾ್ ಲ್ ಉಡಯ್ ಟೊಮ. ತ್ಯಚ್ಾಂ ಕಸಾ್ಳ್ ಕಶೆಾಂ ಭಾಯ್ರ ಕಾಡಾ್ ಾಂ ಪಳ್' ಮಾ ಣಾ್ ನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಪಮಮ ದ ಬರ ಕಾಾಂಪ್ಾಂಕ್ ಲಾಗಲ ಾಂ. ಆತ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ತಕಲ ಪಂದಾಂ ಘಾಲ್ಲ.

' ಪಳ್ಯ... ತುಾಂ ನೆಣಾಾಂಯ್.. ಮಂಗಳ ಗರ ಹ್ಯಕ್ ಗೆಲೆಲ ಾಂ ಬಾರತೀಯ್ ಗಗನ್ ಯತರ ಕೊೀಣ್? '

' ಸಾಾಂಗ್‍ ವಷಯ್'

'ಕಲಾ ನ್ ಚ್ಯವಾಲ '

ಟೊಮ

' ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ದಿೀಸ್‍ಲ್'

ಬಾಷಣಾಚೊ

ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚೊ

' ಕೊೀಣ್?'

' ಭಾರತ್ಯಕ್ ಚಡ್‍ ಲಾಾಂಬ್‍ಲ ಆವೆೊ ಕ್ ಆನಿ ಪಯಿಲ ಸ್ತ್ ರೀ ಪರ ಧನಿ ಕೊೀಣ್?' ' ಹಬಬ ೀ... ತ ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಂಧ.'

' ಹಾಂ ಪೂರಾ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ ಗತ್ಯ್ ಸಾರ್ಜ.. ದದಲ ಾ ಾಂಕ್ ನಾ ಯ್ ' 'ತುಾಂ ಸುವೆೊಚ್ಾಂ ಥೊಡೆ ಸಾಾಂಗ್‍. ಮಾಗರ್ ಮುಾಂದರತ್ಯಾಂವ್ನ'

ಪ್ಾಂಯ್್ ಆಮಾಂ

'ಮುಕಲ್ ಮಂತರ ಜಾಲಾಲ ಾ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚ ನ್ಾಂವಾಾಂ ಸಾಾಂಗ್‍!'

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಗಟ್ವಸ ರ್ ಪಯಿಲೆಲ ಪಾವ್ ಾಂ ಬಾಯ್ಲ ಮುಕಾರ್ ಬಸೊಲ ಾಂ. ತ್ಯಳ ಸಮಾ ಕ್ಯಲೊ.

'ಜಯಲಲ್ಲತ್ಯ' ಮಾ ಣಾ್ ಟೊಮ, ' ರಾಬ್ರರ ದೇವ, ಮಾ ಣಾ್ ಅಧೊಾಂ ಆಾಂಗೆಲ ಾಂ, ಮಾಗರ್ ನ್ಾಂವಾಾಂಚಾಂ ಪಟಿ್ ' ಮಮತ್ಯ ಬಾಾ ನಜೊ, ಮಾಯವತ, ಶಿೀಲಾ ದಿೀಕಾ ತ್,....' ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಪುರೊ ಪುರೊ ಮಾ ಳ್ಾಂ.

'ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್ ದದಲ ಾ ಾಂಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಆಸಾತ್. ಘರಾ ಥವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಆಯಲ ಾ ಾಂತ್. ಕಾಮಾಕ್ ವೆತ್ಯತ್, ವಮಾನ್, ರಾಕ್ಯಟ್, ಮಗ್‍ , ಝಜಾಾಂ ವಮಾನ್ಾಂ ಆನಿ ರೈಲ್ ಯಿೀ ಸೊಡಾ್ ತ್.'

' ಖೆಳ್ಾಂತ್ ಆಸಾತ್... ಧಾಂವಾ್ ಾ ಾಂತ್ ಪ್ಲ. ಟಿ. ಉಷ, ವೇಯ್್ ಲ್ಲಪ್ಲ್ ಾಂಗಾಂತ್ ಮಲೆಲ ೀಶವ ರ, ಬಾಾ ರ್ಮ ಾಂಟನ್ಾಂತ್ ಸನ್ ಸಹ್ಯವ ಲ್, ಕರ ಕ್ಯಟ್ವಾಂತ್ ಜಲನ್ ಗೀಸಾವ ಮ, ಜಮಾ್ ಾ ಸ್ತ್ ಕಾಾಂತ್ ದಿೀಪಾ, ...'

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


'ಬರ್ ಬ್ರಲ್ಲೊ ಾಂಗಾಂತ್? ವಚ್ಯರ.

'

ಟೊಮ

' ಕತ್ತ್ ರ ಚ್ನ್ ಮಮ , ಝಾನಿಸ ರಾಣ ಲಕಾ ಮ ೀ ಬಾಯ್, ಉಳ್ೊ ಲೆ್ ಾಂ ಆಬಬ ಕ್ ...'

' ಆಮ್್ ಾಂಚ್ಚ ಆಸಾನೇ' ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ರಾಗ ವ್ಚಡ್ಲಲ .

'ಆಳ್ಯ ತುರ್ಜಾಂ ಕಸಲ ಾಂ ವಶಿೊಕ್... ಅಮ್ಗ ಲ್ಲಾಂ ಇಾಂರ್ಯಚಾಂ ನ್ಕಾ ಮು ಮಾಮು... ಆಾಂತರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ, ಇಾಂಟರ್ ನ್ಾ ಶನಲ್ ವುಮನ್ಸ ... ಆಾಂಡರ್ ಸಾ್ ್ ಾಂಡ್‍.. ' ಟೊಮ ಆತ್ಯಾಂ ಫುಲ್ ಸ್ತವ ಾಂಗ್‍...

' ತುಕಾ ಲಾಗ್‍ ಲೆಲ ಾಂ ಪೂರಾ ಸುಟಯ್ ಾಂ.. ಬರ್ ಬ್ರಲ್ಲೊ ಾಂಗ್‍ ನೆಾಂ.. ಜೀಬ್‍ಲ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲಾ್ ಕಾ... ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಆತ್ಯಾಂ ದಿೀಷ್್ ಲಾಗನ್ ಭಾಗಲ ಾ ಾಂ.. '

' ತರ್ ಸಾಾಂಗ ತುಮಾಂ, ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡಾಾಂತ್ ಆಜ್ ಪಯೊಾಂತ್ ರಾಜವ ಟಿ್ ಕೊೀಣ್ ಚಲಯ್ ?'

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಚುಚುೊರೆ ಉಚ್ಯಲೆೊ. 'ಲೊಕಾಮೊಗಳ್ ಫಿಲ್ಮ ನ್ಾಂವಾಾಂ'?

ತ್ಯರಾಾಂಚಾಂ 'ಕೊೀಣ್? ' ದಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮ್ಕಾಚಾಂ ತ್ಲಾಂಡಾಾಂ ಪಳೇತ್್ ರಾವಲ ಾಂ

' ಆರತ, ಭಾರತ, ಕಲಾ ನ್, ಮಂಜುಳ್ , ಚಂದರ ಕಲಾ'

'ರಾಜವ ಟಿ್ ಚಲಯ್ ರಾಣ.... ಆತ್ಯಾಂಚ ಎಲ್ಲಜಬತ್ ರಾಣ'

'ತಾಂ ಕನ್ ಡಾಚಾಂ.. ಹಿಾಂದಿ ತ್ಯರಾಾಂ?' ' ಶಿರ ೀ ದೇವ, ಜಯಪರ ಧ, ಉಮೊಳ್, ಮನಿಷ, ಹೇಮಾ ಮಾಲ್ಲನಿ, ಸ್ತಲ್್ ಸ್ತಮ ತ್ಯ, ಶಕೀಲಾ, ಜಯಬಾದ್ರ, ...' ' ತಾಂ ಪನಿೊಾಂ ಮಾಾ ತ್ಯರಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ನವಾಂ ತ್ಯರಾಾಂ? ' ' ಕರೀನ್, ಕರಷಮ , ಕಾತರ ನ್, ಐಶವ ಯೊ, ಶಿಲಾಾ , ಪೂಜಾ, ದಿೀಪ್ಲಕಾ, ಅನುಷ್ ...' ' ಸುಟೆ್ ಝಜಾರ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ?'

'ಆತ್ಯಾಂ ಟೂ ಇನ್ ವನ್ ಸವಾಲ್ ವಚ್ಯತ್ಯೊಾಂ' ಮಾಕಾ ಆಜ್ ಕಸಾ್ಳ್ ಉಸು್ ಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸಲ ಾಂ ದೆಕುನ್.... ಅಧೊಾಂ ಆಾಂಗಲ ಾ ಕ್ ಚ್ಯಳ್ಾಂವ್ನ್ .. ' ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳ್ಚ, ಆಮೇರಕಾಾಂತ್ ಆಸ್ತ್ , ಆಮೇರಕನ್ಲಾಗಾಂ ಲಗಣ್ ಜಾಲ್ಲಲ ಬಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ ರೀ ಕೊೀಣ್?' ' ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾ ರಸ್‍ಲ್, ಅಮೇರಕಾಚ ವೈಸ್‍ಲ್ ಪ್ರ ಸ್ತಡೆಾಂಟ್' ಟೊಮ ಸಟ್್ ಕನ್ೊ ಜಾಪ್ ದಿೀಲಾಗಲ .

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


'ಇಟಲ್ಲ ಮುಳ್ಚ, ಭಾರತೀಯಚ ಪತಣ್, ಭಾರತ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತ್ , ಪುಣ್ ಇಟಲ್ಲಯನ್ ಮಾ ಣ್ ಬಬಾಟ್ವ್ ತ್... ಕೊೀಣ್ ತ?'

'ಬಾಯ್ ವಶಿಾಂ ಜಾಲಾಾ ರ್, ನ್ಕಾ . ಪ್ಲಲ ೀಜ್ ನೊೀ ' ' ಬಾಯ್ವಶಿಾಂ ನಾ ಯ್ '

'ತ ಸೊೀನಿಯ ಗಾಂಧ' ಆಧೊಾಂ ಆಾಂಗೆಲ ಾಂ ಬಬಾಟೆಲ ಾಂ. 'ತರ್ ಭಾರತ್ಯಾಂತ್ ಜಯ್ಾಂವ್ ಭಾರತೀಯ್ ನಾ ಯ್, ಆಮೇರಕಾಾಂತ್ ಜಯ್ಾಂವ್ ಾಂ ಭಾರತೀಯ್ ನೆಾಂ' ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಉಸ್ತ್ ತ್ಯನ್ ತ ಹುಾಂಕಾಲ್ಲೊ. 'ಭಾರತ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್!'

ಜಲಾಮ ಲೆಲ

ಮಾತ್

' ತರ್ ವಚ್ಯರ್! ' ' ಸಕ್ ಡ್‍ ಗಾಂವಾಾಂನಿ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಆಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾತ್ಯತ್... ಪುಣ್ ಆಮೇರಕಾಾಂತ್ ಜಾಯ್ ಾಂತ್ ಕತ್ಯಾ ಕ್ ? ' ಟೊಮ ಚಾಂತುನ್ ಸಟ್್ ಕನ್ೊ ಜಾಪ್ ದಿೀವ್ನ್ ಮಾ ಣಾಲೊ. ' ಆ "ಮೇರ " ಕಾ' _ ನೆಾಂ.!!!

'ಕಮಲಕ್ ಆಮೇರಕಾಾಂತ್ ಜಲಾಲ ಲೆಲ ಾಂ' ಅಧೊಾಂ ಆಾಂಗೆಲ ಾಂ ' ಕಸ್ತಕ್್ ' ಕನ್ೊ ಹ್ಯಸೊನ್ ಬ್ರತರ್ ಧಾಂವೆಲ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಯಿೀ ಪಾಟ್ವಲ ಾ ನ್ ಚ್ಚ ಗೆಲೊಾಂ.

' ತ್ಯಚ್ಾಂ ಮೂಳ್ ಭಾರತ್' ಮಾ ಜಾ ತ್ಲಾಂಡಾಾಂತ್ ಕತೆಾಂಗ ಆಯ್ಲ ಾಂ. ತರೀ ವ್ಚಗ ರಾವ್ಚಲ ಾಂ.

ಪ್ರ ೈವೆಸ್ತ ಖಾತರ್ ಟೊಮ ಬಾಗಲ್ ಕಾಡ್‍್ ಭಾಯ್ರ ಗೆಲೊ.

'ಜಾಾಂವೊ ... ತುಮಾ್ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂ ವಶಿಾಂ ಮಾಹತ್ ದಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಆಜ್ ದದಲ ಾ ಬರಾಬರ್ ಆಸಾತ್. ಇತೆಲ ಾಂ ಸಾಾಂಗಲ ಾ ರ್ ಪುರೊ. ತುಮ್್ ಾಂ ಬಾಷಣ್ ಸುಪರೊ ಸುಪರ್ ..' ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಇಲೆಲ ಾಂ ಸಮಾದನ್ ಕ್ಯಲೆಾಂ. ' ಟೊಮ ಮಾ ರ್ಜಾಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ. ಜಾಪ್ ದಿೀರ್ಜ!'

---------------------------------------

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಏಕ್ ಝಳಕ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚ್ರ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಾ ಆನ್ಾ ಯಾಂಕ್ ಕಮರ್ ಭಾಾಂದ್ಧ ಲ್ಲಲ ಸಮಾಜ್ ಸವಕಾ ಕೊಲ್ ತ್ಯ್ ಚ ಅನುರಾಧ ಕಪೂರ್. __ __ ____ _ ( 6 ನವೆಾಂಬರ್ 2020 ವೆರ್ ಸೊೀನಿ ಟಿ. ವ. ಚ್ರ್ ಪರ ಸಾರ್ ಜಾಲಾಲ ಾ " ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಕರೊೀಡ್‍ ಪತ" ಬಾರಾವಾಾ ಆವರ ತೆ್ ಚ್ಯಾ 30 ವಾಾ ಎಪ್ಲಸೊೀಡಾಾಂತ್ ವಾಾಂಟೆಲ್ಲ ಜಾಲಾಲ ಾ ವೆಳಿಾಂ ವಾಾಂಟ್ಟನ್ ಘತ್ ಲಾಲ ಾ ಸಂಗ್ ಥವುನ್ ವಾಂಚುನ್ ಕಾಡ್‍ ಲೆಲ ಥೊಡೆ ವಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ವಷಯ್ ಆಮಾ್ ಾ 'ವೀಜ್' ವಾಚ್ಯಾ ಾ ಾಂ ಖಾತರ್ ) _._ __._ ___

"ಅನುರಾಧ ಕಪೂರ್" ಶಿಕಾ ಚಲ್ಲ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಶೀಷಣಾಕ್ ಥಕೊನ್

ಕಷ್್ ಾಂಚ್ಯಾ , ಹಿಾಂಸಾಕ್ ಬಲ್ಲ ಜಾಲಾಲ ಾ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ ಪುಡಾರ್ ದಕಂವ್ನ್ ಬಳ್ಧಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್‍ ಲ್ಲಲ ಗಜಾಲ್ ಆಮಾಂ ವಾಚ್ಯಾ ಾಂ. ಶಿಕಾಪ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಬರೊ ಪುಡಾರ್ ದಿೀರ್ಜ ಮಾ ಣ್ ತಕಾ ಘಚ್ಯಾ ೊಾಂನಿಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಕ್ಯಲೆಾಂ. ಗದೊ ಳ್ಯ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಾಂ ಜಾಲಾಾ ರೀ ತಚ್ಯಾ ಪತಕ್ ದ್ಸಾರ ಾ ಚ್ಡಾವ ಲಾಗಾಂ ಸಂಭಂಧ್ ಆಸಾ ಮಾ ಣ್ ಹಿಕಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಾಂ ಭಿತರ್ ಕಳ್ ಲೆಲ ಾಂ. ಹಿಣಾಂ ಧೈರಾನ್ ತ್ಲ ಪನೊೊ ಸಂಭಂದ್ಧ ಸೊರ್ರ್ಜ ಮಾ ಳ್ೊ ಾ ಕ್, ಏಕ್ ದೀನ್ ಮಹಿನ್ಾ ಬ್ರತರ್ ಸಕ್ ಡ್‍ ಸಮಾ ಜಾತ್ಯ ಮಾ ್ ್ ಣಾ್ ನ್ ಹಿ ವ್ಚಗೆ ರಾವಲ . ದಿೀಸ್‍ಲ್ ವೆತ್ಯಾಂ ವೆತ್ಯಾಂ ತ್ಲ ಸಂಭಂದ್ಧ ಚಡ್‍ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಘರಾಾಂತ್ ಮನಸಾ್ ಪ್ , ಲಡಾಯ್, ಗಲಾಟೊ, ಮಾಚ್ೊಾಂ ಪಯೊಾಂತ್ ವಾಡ್ಲನ್ ಗೆಲೆಾಂ. ಆಪಾಲ ಾ ನಿಧೊರಾಕ್ ಘಟ್ ರಾವ್ನ ಲೆಲ ಾಂ , ಹಿಾಂಸಾ ಆನಿ ಮಾನಸ್ತಕ್ ದಗೊ ವ್ ವಶಿಾಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್್ ಸಾಾಂಗನ್ ಪತಕ್ ಸೊಡ್‍್ ಕುಳ್ರಾ ವೆತ್ಯ. ಆಪಾ್ ಪರಾಂಚ್ಚ ಸಬಾರ್ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಕಷ್ ತ್ಯತ್, ತ್ಯಾಂಚ್ರ್ ಜುಲ್ಲಮ್

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾತ್ಯ, ಅನ್ಾ ಯ್ ಜಾತ್ಯ ಹಾಂ ಚಾಂತ್ಯನ್ ಶೀಷ್ಟತ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ ಧೈರ್ ದಿೀವ್ನ್ ಾ ಪುಡಾರ್ ಭಾಾಂದ್ಾಂಕ್ ಅಪುಣ್ ಪರ ಯತ್್ ಕತೆೊಲ್ಲಾಂ ಮಾ ಳ್ಲ ಾ ಭವೊಶಾಾ ನ್ ತ ಪುಡೆಾಂ ಸತ್ಯೊ.

ಪುಣ್ ವಾಟ್ ಖಂಚ್ಾಂಯ್

ಸಲ್ಲೀಸ್‍ಲ್ ನ್ತಲ ಲ . ಸ್ತ್ ರೀ ಸಂಘಟನ್

ಆಸಾಲ ಾ ರ್ ತ್ಯಾಂಚ್ಸಂಗ ವಾವುರ ಾಂಕ್ ತಕಾ ಮನ್ ಆಸಲ ಾಂ. ಪುಣ್ ತಸಲ ಾಂ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಳ್ೊ ಾಂನ್. ಕೊಲ್ ತ್ಯ್ ಚ್ಯಾ ರೈಲೆವ ೀ ಸ್ ೀಶನ್ಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಸೊದ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲಲ ಾಂ ಸಬಾರ್ ಭುಗೊಾಂ ಆಸ್ತಲ ಲ ಾಂ. ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ದಿೀಾಂವ್ನ್ ಕಷ್್ . ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ

ಚತ್ರ ಕಲಾ, ಪದಾಂ, ವನೊೀದ್ಧ, ನಿತಳ್ಯ್, ಶಿಕಯ್ ನ್ ಶೀಷ್ಟತ್ ಥೊಡ್ಲಾ ಸ್ತ್ ರೀಯೊಯಿೀ ಭುಗಾ ೊಸಂಗಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಲ ಾಂ. ತ್ಯಾಂಚ್ ಸಮಸಸ ಯಿೀ ಹಿಾಂಸಾ ಆನಿ ದೌಜೊನ್ಾ . ಹಾಂ ಆಯೊ್ ನ್ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಪುಡಾರ್ ಭಾಾಂದ್ನ್ ದಿಾಂವೆ್ ಾಂ ಯೊೀಜನ್ ಅನುರಾಧ ಕಪೂರ್ ರೂಪ್ಲತ್ ಕತ್ಯೊ. ತ್ಯಚೊ ಫಳ್ ಜಾವುನ್ ರೂಪ್ಲತ್ ಜಾತ್ಯ " ಸವ ಯಂ" ಮಾ ಳೊ ಸಂಸೊ್ . ಅನುರಾಧ ಕಪೂರಾಚ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಮಸಾಾಂವಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತ್ಯತ್. ಪರ ಸು್ ತ್ ಲಗಬ ಗ್‍ ಹಜಾರಾಾಂನಿ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ವೈಯುಕ್ ಕ್ ಸಾಮಾಜಕ್ ಸಮಸಾಸ ಾ ಾಂ ಥವ್ನ್ , ಕಾಜಾರ ಜಣಾ ಸಮಸಾಸ ಾ ಥವ್ನ್ , ಅತ್ಯ್ ಾ ಚ್ಯರ್, ಅನ್ಾ ಯ್, ದೌಜೊನ್ಾ ಪರ ತೆಾ ೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಾಂವಾಡಾಾ ಹಿಾಂಸ ಥವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಯೇಾಂವ್ನ್ ಸಕಾಲ ಾ ಾಂತ್. ಅನುರಾಧ ಕಪೂರ್ ಹಿಣಾಂ ಸಾಾಂಗ್‍ ಲೆಲ ಸಾಮಾಜಕ್ ಸಮಸಸ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾಂತೆಲ ಥೊಡೆ ಹ್ಯಾಂಗ ದಿತ್ಯಾಂವ್ನ. * ಆಜ್ ಆಮಾ್ ್ ದೇಶಾಾಂತ್ ದಿಸಾಕ್ ಲಗಬ ಗ್‍ ತೀಸ್‍ಲ್ ಜಣಾಾಂ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಮತ್ಯೊತ್ ಮಾ ಣ್ ಜಾಹಿೀರ್ ಕ್ಯಲಾಾಂ. ತ್ಯಕಾ ಅತ್ಯ್ ಾ ಚ್ಯರ್ ಯ ಆತಮ ಹತ್ಯ್ ಾ ಮಾ ಣ್ ಕಾರಣ್ ದಿತ್ಯತ್. ನಿೀಜ್

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾವುನ್ ಹಿಾಂ ಮಣಾೊಾಂ ವರದಕಾ ಣ ಯ " ಡೌರ ಡೆತ್ " ಜಾವಾ್ ಸಾತ್. ನವಾರ ಾ ಚಾಂ ಘಚೊಾಂಚ್ಚ ಜವೆಶಿಾಂ ಮಾತ್ಯೊತ್.

* ಪತ್ಯರ ಾಂನಿಾಂ ಬಾಯಲ ಾಂಚ್ರ್ ಅತ್ಯ್ ಾ ಚ್ಯರ್ ಜಾಲಾ ಮಾ ಣ್ ಖಬರ ಘಾಲಾ್ ತ್. ಪುಣ್ ದದಲ ಾ ನ್ ಅತ್ಯ್ ಾ ಚ್ಯರ್ ಕ್ಯಲಾ ಮಾ ಣ್ ಛಾಪ್ಲನ್ಾಂತ್. * ಕಾಜಾರಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ ಕುಳ್ರಾಚೊ ಸಂಭಂದ್ಧ ಉಣ ಜಾತ್ಯ. ಕುಟ್ವಮ ಚಾಂ , ಈಷ್ ಮಂತ್ಯರ ಾಂಚ ವಾ ಳಕ್ ಪಾತಳ್ ಜಾತ್ಯ. ಮಾಾಂವಾಡಾಾ ಚ್ ಸಮಸಸ , ಘೊವಾಚೊ ದಬಾವ್ನ ಅನಿ ಹಿಾಂಸಾ, ಚಡಾ್ ನ್ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಚ ಮಾನಸ್ತಕ್ ಸ್ತ್ ತ ಭಿಗಡಾ್ . ತ ಆಪಾ್ ವಯ್ರ ವಶಾವ ಸ್‍ಲ್ ಹೊಗೊ ಯ್ . ಕುಟ್ವಮ ಲಾಗಾಂ, ಈಷ್ ಾಂಲಾಗಾಂ ಸಲಹ್ಯ ಯ ಮಾಗೊದಶೊನ್ ವಚ್ಯರಾಂಕ್ ಗೆಲಾಾ ರ್ ' ಆತ್ಯಾಂ ಇಲೆಲ ಾಂ

ಸುಧಸುೊನ್ ವಾ ರ್ ' ಮಾ ಣ್ ಪಯ್ಸ ರಾವಾ್ ತ್.

* ಚಡಾವತ್ ಕುಟ್ವಮ ಾಂನಿ ಸ್ತ್ ರೀ ಮಾ ಳ್ಾ ರ್ ಗುಲಾಮ್ ಯ ಕಾಮಾಚ್ಾಂ. ದದಲ ಗಜ್ೊ ನ್ಸಾ್ ಾಂ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಚ್ರ್ ಹ್ಯತ್ ಉಕಲಾ್ . ಘಚೊಾಂ ಮಾಾಂಯ್ ಮಾಾಂವ್ನ ಸಾಾಂಗತ್ ದಿತ್ಯತ್, ಮಾತ್ಯೊತ್. ಹಾಂ ಪಳ್ಲ್ಲಲ ಾಂ ಭುಗೊಾಂಯಿೀ ಆವಯ್್ ಮಾತ್ಯೊತ್. ಸ್ತ್ ರೀ ಮಾ ಳ್ಾ ರ್ ಮಾರ್ ಖಾಾಂವ್ನ್ ಆಸ್ತ್ ಮನಿಸ್‍ಲ್. ಘರಾಾಂತಲ ಹಿಾಂಸಾ ಕ್ಯದಳ್ಯ್ ಭಾಯ್ರ ಸಾಾಂಗಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಸಲ್ಲ. ಕುಟ್ವಮ ಚ್ ಮಯೊದೆ ಖಾತರ್ ವ್ಚಗೆಚ್ಚ ರಾವಾರ್ಜ. * ಶಿಕಾ ದದೆಲ ಯಿೀ ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ್ ಮ್ಳಿಾಂತ್ ಯ್ತ್ಯತ್. ತೆ ಲಾಾ ನ್ ಆಸಾ್ ನ್ ಬಾಯಲ ಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಲೆಲ ಾಂ ತ್ಯಣಾಂ ಪಳ್ಲಾಾಂ. ದೆಕುನ್ ಬಾಯಲ ಾಂ ಮಾ ಳ್ಾ ರ್ ಮಾರಾಂಕ್ ಆಸ್ತ್ ವಸ್‍ಲ್್ ಮಾ ಣ್ ತೆ ಚಾಂತ್ಯತ್. ಎಕೊಲ ಎಮ್. ಬ್ರ.

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬ್ರ. ಎಸ್‍ಲ್ ಶಿಕ್ ಲೊಲ ದಕ್ಯ್ ರ್, ತ್ಲವೀ ಬಾಯ್ಲ ಕ್ ಮಾತ್ಯೊಲೊ. ತ್ಯಚ್ಯಾ ಪತಣನ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಲ ವೆಳಿಾಂ ತ್ಯಕಾ ಆಮ ಸಮಾಾ ಯ್ಲ ಾಂ. ಶಿಕಾ ಯಿೀ ಪಾಟಿಾಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳ್ನ್ಾಂತ್, ಚಾಂತನ್ಾಂತ್. * ಘೊವಾಕ್ ದ್ಸೊರ ಸಂಭಂದ್ಧ ಆಸಾ ಮಾ ಣ್ ವಚ್ಯರ್ ಕ್ಯಲಾಲ ಾ ಬಾಯ್ಲ ಚ ಕರಯಮಣ ತುಟಯಿಲೆಲ ದಕ್ಯಲ ಆಸಾತ್. ' ಖುದ್ಧೊ ತಚ್ಯ ಘೊವಾನ್ ಆಪುಣ್ ಗುವಾೊರ್ ಆಸಾ್ ನ್ ಬರ್ಯ್ನ್ ಮಾಲೆೊಾಂ. ಅನೈತಕ್ ಸಂಭಂದ್ಧ ವಚ್ಯಲಾಾ ೊಕ್ ಬಲಾ್ ನ್ ಮಾಲೆೊಾಂ' , ಮಾ ಣಾ್ . * ಘರಾಾಂನಿ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚ್ರ್ ಹಲೊಲ ಸದಾಂ ಜಾತ್ಯ. ಕೊರೊನ್ ವೆಳ್ರ್ ಸದಾಂಚ್ಯಕೀ 60 _ 68 % ಚಡ್‍ ಹಿಾಂಸಾ ಚಡ್‍ ಜಾಲೆಲ ಾಂ ದಕ್ಯಲ ದಕಯ್ ತ್. ಕೊರೊನ್ ವೆಳ್ರ್ ಘರಾ ಥವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಯೇಾಂವ್ನ್ ಜಾಯ್ ತ್ ಲೆಲ ಾಂ ಏಕ್ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್.

* ಪಾಟ್ವಲ ಾ ಪಂಚವ ೀಸ್‍ಲ್ ವಸಾೊಾಂ

ಥವ್ನ್ ಸಮಜಾಂತ್ ಶೀಷ್ಟತ್ ಜಾಲ್ಲಲ ತೀಸ್‍ಲ್ ಹಜಾರಾಾಂಚ್ಯಕೀ ಚಡ್‍ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಸಂಪಕಾೊರ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಪುಡಾರ್ ಭಾಾಂದ್ನ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ಹರ್ ಸಂಘಟನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತ್ಯತ್. ಥೊಡೆ ವಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ವಷಯ್ ಹ್ಯಾಂಗಾಂ ದಿಲಾಾ ತ್. ಸಬಾರ್ ಸಮಸಸ ಆಸಾತ್. ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂನಿ ಎಕವ ಟಿತ್ ಜಾಯ್ಾ . ಆನ್ಾ ಯ ವರೊೀದ್ಧ ತ್ಯಳ ಉಟಯ್ಾ . ದೂರ್ ದಕಲ್ ಕರನ್ ನ್ಾ ಯ್ ಮ್ಳ್ಶೆಾಂ ಪಳ್ರ್ಜ. ಕಾನೂನ್ಾಂತ್ ಘರಾಾಂನಿ ದಿಾಂವಾ್ ಾ ಹಿಾಂಸಕ್ 890 ( 8 A) ಕಜ್ ದಕಲ್ ಕರರ್ಜ. ಆನುರಾಧ ಕಪೂರ್ " ಸವ ಯಂ" ಮಾ ಳ್ೊ ಾ ಆಪಾಲ ಾ ಸವ ಾಂತ್ ಸಂಘಟನ್ದವ ರಾಂ ಅನ್ಾ ಯ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕತ್ಯೊ. ಸಾಾಂಬಾಳ್್ . ಪುಡಾರ್ ದಕಯ್ .

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವವ ಳ್" ಹ್ಯಣಾಂ.' ಝೆಲೊ' ಪತ್ಯರ ಚ್ ಸಂಪಾದಕ್, ಕಾಣಕ್ ಪತ್ಯರ ಾಂತ್ ಸಹಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವಾ್ ಸ್‍ಲ್ ಲೆಲ .

ಶೀಷ್ಟತ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ ತ ಭವೊಸೊ ಜಾಲಾಾ . ತಕಾ ಮಾನ್ಚೊ ಸಲಾಮ್. (ಚಡ್ ಕ್ ವವರ್ ಯೂ_ ಟ್ಯಾ ಬಾಚೆರ್ ಆಪಾಾ ಯ )

ವೀಜ್ ಪುರವಣ್ " ತುಮ್್ ಹ್ಯತಾಂ....." ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚೊ ದಿೀಸ್‍ಲ್ " ಹ್ಯಾ ಸಂಧಭಿೊಾಂ ಹೊ "ವೀಜ್ ಪುರವಣ್" ಸಜವ್ನ್ , ವಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಲ್ಲಕತ್ಯಾಂ ಜಮವ್ನ್ , ತಯರ್ ಕ್ಯಲಾಾಂ "

ಅಪುಬಾೊಯ್ಚೊ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚೊ ಅಾಂಕೊ ತಯರ್ ಕ್ಯಲಾಲ ಾ ತುಮಾ್ "ವೀಜ್ ಇ ಮಾಾ ಗಜನ್" ತಪ್ೊನ್ ಅಭಾರ್ ಮಾಾಂದ್ ಾಂ.

_ ಸಂಪಾದಕ್. -----------------------------------------------------------------------------------

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬೆಥನಿ ಮೇಳಾಚೆೊಂ ಸಾಕ್ಷ್ಾ ಚಿತ್ರ ಉಗಾ್ ವಣ್

ಬಥನಿ ಸಂಸಾ್ ಾ ಚೊ ಸಂಸಾ್ ಪಕ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸಾ್ ಾ ದೇವಾಚೊ ಸ್ತೀವಕ್ ರೇಮಂಡ್‍ ಫ್ತ್ರ ನಿಸ ಸ್‍ಲ್ ಕಾಮಲಸ್‍ಲ್

ಮಸ್ ರೇನಾ ಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ತ್ಯಣಾಂ ಸಾ್ ಪನ್ ಕ್ಯಲಾಲ ಾ ಸಂಸಾ್ ಾ ವಶಾಾ ಾಂತೆಲ ಾಂ ಸಾಕ್ಷ್ಾ ಚತ್ರ (ಡಾಕುಾ ಮ್ಾಂಟರ) "ಓನ್ ವಾಂಗ್‍ಸ ಒಫ್ ಲವ್ನ" - ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ೊ ಸಾಾಂತ್ ತೆರೆಜಾ ಶಾಲಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಾಂಗ್ ಾಂತ್ ಉಗ್ ವಣ್

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕ್ಯಲೆಾಂ.

ಮಂಗುೊ ರ್

ಪಾಾಂತ್ಯಾ ಚೊ

ಧಮ್ೊಯಜಕ್ ಫ್ತ್| ಪಾವ್ನಲ ಮ್ಲ್ಲವ ನ್ ರ್ಸೊೀಜಾನ್ ಹಾಂ ಸಾಕ್ಷ್ಾ ಚತ್ರ ಉಗ್ ಯ್ಲ ಾಂ. ಸಾಾಂತ್ ಸಬಸಾ್ ಾ ಾಂವ್ನ ಇಗಜ್ೊ, ಬಾಂದ್ರ್ ಹ್ಯಚೊ

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಧಮ್ೊಯಜಕ್ ಫ್ತ್| ವನೆಸ ಾಂಟ್ ಮೊಾಂತೇರೊನ್ ಆಶಿೀವೊಚನ್ ಕ್ಯಲೆಾಂ. ಹಾಂ ಸಾಕ್ಷ್ಾ ಚತ್ರ ಮೊನಿಸ ಾಂಜೊರ್ 53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಲೆಲ ಾಂ, ತ್ಯಚ್ ಧಾ ೀಯ್ ಆನಿ ತ್ಯಚಾಂ ಉದತ್್ ಚಾಂತ್ಯ್ ಾಂನಿ ಭಲಾೊಾಂ. ತ್ಯಚ ದ್ಬಾೊ ಾ ಾಂಚ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಲಲ ಕಾಳಿಾ , ತ್ಯಣಾಂ ಕ್ಯಲ್ಲಲ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಾ, ಆರ್ಥೊಕ್ ಕುಮಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಕ್ ಸೇವಾ, ಆರ್ಥೊಕ್ ಸೇವಾ, ತ್ಯಚ ಪರಸರಾಚ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಲಲ ಕಾಳಿಾ ಇತ್ಯಾ ದಿ ವಷಯಾಂಚ್ರ್ ಹಾಂ ಪ್ಲಾಂತುರ್ ಪರ ಕಾಶ್ ಫ್ತ್ಾಂಖಯ್ .

ಮಸ್ ರೇನ್ಾ ಸಾಚ್ಯಾ ಜನ್ಮ ಚ್ರ್ ದಿೀಷ್್ , ವಾಡಾವಳ್ ಆನಿ ದೇವಾಚ್ಯಾ ಉಲಾಾ ಕ್ ಪಾಳ ದಿೀಾಂವ್ನ್ ತ್ಯಣಾಂ ಏಕ್ ಯಜಕ್

ಬಥನಿ ಸಂಸೊ್ ಕನ್ೊಟಕ, ಕರಳ, ಗೀವಾ, ಉತ್ ರ್ ಆನಿ ಈಶಾನ್ಾ ಭಾರತ್, ಯೂರೊೀಪ್ - ಇಟೆಲ್ಲ, ಜಮೊನಿ, ಫ್ತ್ರ ನ್ಸ , ಆಫಿರ ಕಾ, ವಾಯುವ್ನಾ ಆಫಿರ ಕಾ, ಮೌರತ್ಯನಿಯ, ಸನೆಗಲ್, ಆಗೆ್ ೀಯ್ ಆಫಿರ ಕಾ, ತ್ಯಾಂಜಾನಿಯ, ಏಷಾ , ನೇಪಾಳ್ ಇತ್ಯಾ ದಿ ದೇಶಾಾಂನಿ ವಸಾ್ ರ್ಲಾಲ ಾ ವಶಾಾ ಾಂತ್ ಕಳಯ್ .

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯಾ ಕಾಯೊಕರ ಮಾಚ್ಾಂ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ಸಾ್ ನ್ ಸಮತಚ ಸಂಯೊೀಜಕ ಜಾಾಂವಾ್ ಸಾ್ ಾ ವಹಿಸ ಲಾಲ ಾ ಬಥನಿ ಸಂಸಾ್ ಾ ಚ ಭ| ಲ್ಲಲ್ಲಲ ಸ್‍ಲ್, ಬ್ರಎಸ್‍ಲ್ ಹಿಣಾಂ ಸಾವ ಗತ್ ಸುಪ್ಲೀರಯರ್ ಜನರಲ್ ತಸಾಂ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಕ್ಯಲೊ. ಬಥನಿ ಸಂಸಾ್ ಾ ಚ ಪಾರ ಾಂತೀಯ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್‍ಲ್ಲಾಲ ಾ ಭ| ರೊೀಜ್ ಸಲ್ಲನ್, ಸುಪ್ಲೀರಯರ್ ಭ| ಸ್ತಸ್ತೀಲ್ಲಯ ಬ್ರಎಸ್‍ಲ್ ಹ್ಯಣಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷ್ಾ ಚತ್ಯರ ಮ್ಾಂಡ್ಲೀನ್ಸ ನ್ ಧನಾ ವಾದ್ಧ ಅಪ್ಲೊಲೆ. ವಶಾಾ ಾಂತ್ ವವರ್ ದಿಲೊ. ಮೇವಸ್‍ಲ್ ವೀಣಾ ಲಸಾರ ದನ್ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ ರೊರ್ರ ಗಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ರಚ್ಯಡ್‍ೊ ಆಲಾವ ರಸ್‍ಲ್ ನಿರೂಪಣ್ ಕ್ಯಲೆಾಂ. ತ್ಯಣಾಂ ಹಾಂ ಸಾಕ್ಷ್ಾ ಚತ್ರ ಪಳ್ವ್ನ್ ತ್ಯಾಂಚ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ವಾ ಕ್್ ಕ್ಯಲ್ಲ. ಬಥನಿ -ಭ| ಪ್ರರ ನಿಿ ಲೂರ್ಡ್ಿ ಾ, ಬಎಸ್ ಶತಮಾನೊೀತಸ ವ್ನ ಸಂಯೊೀಜನ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚವ್ತ್ ಅಧಾಾ ಯ್ : ಭರಪ್ ಪ್ಡ್ಯ ೊಂ (The Avalanche) ದೀನ್ ದಿಸಾಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಏಕಾ ಸಾಕಾಳಿಾಂ ಸುಯೊೊ ಉದೆತ್ಯನ್ ಆಮ ಸುಡಾಗ ಡಾಚ್ಯ ವಾಟೆರ್ ಅಸುಲಾಲ ಾ ಾಂವ್ನ. ಥಂಯ್ ಥವ್ನ್ ಏಕ್ ಮೈಲ್ ಪಾಟ್ವಲ ಾ ನ್ ಆಮಾ್ ಾಂ ಬುದ್ ಚ ಇಮಾಜ್ ದಿಸಾ್ ಲ್ಲ.ಆಮ ಸಮನರ ಸೊಡಾ್ ನ್ ಸಕ್ ಡ್‍ ಲಾಮಾ ರಡೆಲ .ಸಕಾೊ ಾಂಚ್ಯಕೀ ಚಡ್‍ ಕೈ-ಎನ್ ರಡ್ಲಲ .ತ್ಲ ಅಮೊ್ ಮೊೀಗ್‍ ಕತ್ಯೊಲೊ. "ಹ್ಯಾಂವ್ನ ದ್ಖಿ ಜಾವಾ್ ಸಾಾಂ,ಮೊಸು್ ದ್ಖಿ ಜಾವಾ್ ಸಾಾಂ" ತ್ಯಣಾಂ ಮಾ ಳ್ಾಂ. "ತರೀ ಏಕಾ ಥರಾಚ್ಾಂ ಸಮಾಧನ್ ಮಾಾ ಕಾ ಭೊಗ್ .ಪರ ಸು್ ತ್ ಮಾ ಜ ಜಣ ಅಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ ಪತುೊನ್ ಭೆಟೆ್ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ ಮಾ ಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಜಾಣಾಾಂ.ತುಮ ತುಮ್್ ಾಂ ಹಾಂ ಮೂಖ್‍ೊ ಪಯ್್ ಸೊಡ್‍್ ಸಮಾಧನೆಚ ವಾಟ್ ಚಲಾ.ಪೂಣ್ ಆತ್ಯಾಂ ಮಾ ರ್ಜಾಂ ಮಾಗೆ್ ಾಂ ಆನಿ ಬಸಾಾಂವ್ನ ತುಮಾ್ ಸವೆಾಂ ಆಸಾ. ಜರ್ ತುಮ ಪಾಟಿಾಂ ಆಯಲ ಾ ರ್ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ತುಮಾ್ ಾಂ ಸದಾಂಚ್ಚ ಯೇವಾ್ ರ್ ಆಸಾ." ಆಮ ತ್ಯಕಾ ಮಾಗಲ .

ಪ್ಟ್ಟಲ ನ್

ಆದೇವ್ನಸ

ಆಮ್್ ರ್ ತ್ಲ ಮಸ್ ರಾಭರತ್ ಉಜಾವ ಡ್‍ ಫ್ತ್ಾಂಕ್ಯಲ ಲಾಾ ವೆಳ್ರ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಮಾ ಜಾ ದಿಕೂಸ ಚ (ಕಂಪಾಸ್‍ಲ್) ವಾಪಾಲೆೊಲಾಾ ನ್ ಜಾಗಾ ಚ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲ.ಆಮ ಉಜಾವ ಡ್‍

ಆಯ್ಲ ಲಾಾ ದಿಶಿಾಂ ಚಲೊನ್ ಆಸುಲಾಲ ಾ ಾಂವ್ನ.ಸಗೊ ದಿೀಸ್‍ಲ್ ಉಲಾಲ ಸ್ತತ್ ವಾತ್ಯವರಣ್ ಅಸಲ ಲಾಾ ನ್ ಆಮ ಫುಲಾಾಂನಿ ಭಲೆೊಲಾಾ ಸುಡಾಗ ಡಾಾಂತ್ ಪಯ್್ ಕ್ಯಲೆಾಂ.ಥೊರ್ಾಂ ರಾನ್ವ ಟಿಾಂ ಕಾತ್ ಾಂ ಸೊಡಾಲ ಾ ರ್ ಆಮ ಕತೆಾಂಚ್ಚ ಪಳ್ಲೆಾಂ ನ್.ಸಾಾಂಜ್ ಜಾತ್ಯನ್ ಆಮ ಏಕ್ ಟೆಾಂಟ್ ಉಭಾಲೆೊಾಂ.ರಾತಾಂ ಆಮ ಬರೆಾಂಚ್ಚ ಕರನ್ ರ್ಜವಾಲ ಾ ಾಂವ್ನ-ಚ್ಯ ಪ್ಲಯ್ಲಾಾ ಾಂವ್ನ.ಆಮ ಖುಶಾಲ್ ಜಾವಾ್ ಸುಲಾಲ ಾ ಾಂವ್ನ. ದ್ಸಾರ ಾ ದಿಸಾ ಸಾಕಾಳಿಾಂ,ಆಮ ಕತು್ ನ್ ಪಾವಾಲ ಾ ಾಂವ್ನ ತೆಾಂ ಸಮಾಾ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ. ಸುಮಾರ್ ಅದಿೊ ಸುಡಾಗ ಡಾಚ ವಾಟ್ ಆಮ ಚಲೊನ್ ಜಾಲ್ಲಲ . ಚವಾ್ ಾ ದಿಸಾಚ್ಾಂ ಪಯ್್ ಮುಗೊ ತ್ಯನ್ ಆಮ ಪವೊತ್ಯಾಂಚ್ಯ ಮುಳ್ಕ್ ಪಾವುಲಾಲ ಾ ಾಂವ್ನ. ಪಯ್ ಮಧಾಂ ಅವಗ ಡ್‍ ಘಡೆಲ ಾಂ ನ್ ಯ ಕಷ್್ ಅಯ್ಲ ನ್ಾಂತ್.ಶಾಭಿತ್ಯಯ್ಚ ಸುವಾೊತ್ ಮಾ ಣ್ ಲ್ಲಯೊೀನ್ ಸಾಾಂಗ್ ನ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ತ್ಯಕಾ ಜಾಗವ ಣ ದಿಲ್ಲ. "ಶಾಭಿತ್ಯಯ್ಚ ಸುವಾೊತ್ ಕಷ್ ಾಂಚ್ಯ ಅಾಂತ್ಯಾ ಾಂತ್ ಅಖೇರ್ ಜಾತ್ಯ." ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಸಾಾಂಗೆಲ ಲೆ ಬರಚ್ಚ ಜಾಲೆಾಂ.ಕಷ್್ ಸುರ ಜಾಲೆ.ಪವೊತ್ಯಾಂ ಭಾರಚ್ಚ ಉಭಾರಾಯ್ಚಾಂ ಆಸುನ್ ದೀನ್ ದಿೀಸ್‍ಲ್ ಆಮ ಚಲೊಾಂಕ್ ಪಡೆಲ .ವ್ಚತ್ಯ ವವೊಾಂ ಭರಪ್ ಕಗೊತ್ಯಲೆಾಂ.ಹ್ಯಾ ವವೊಾಂ ಚಲೊಾಂಕ್ ಕಷ್್ ಜಾತ್ಯಲೆ.

56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾತ್ಯವ ಾ ದಿಸಾ ಆಮ ಪವೊತ್ಯಾಂ ಮದಲ ಾ ರಸಾ್ ಾ ನ್ ಚಮಾ್ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ. ರಸೊ್ ದಿಸಾನ್ತ್ಯಲ ಾ ರೀ ಏಕಾ ಕಾಳ್ತ್ ಥಂಯಸ ರ್ ರಸೊ್ ಆಸುಲೊಲ ಮಾ ಣ್ ಆಮ ಸಮಾಾ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ.ಸಗೊ ಾ ನಿ ಭರಪ್ ಆಸುಲೆಲ ಾಂ. ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೆಲ ಬರ ಥಂಯಸ ರ್ ರಸೊ್ ಆಸುಲೊಲ ಮಾ ಳ್ಲಾಂ ಸಾ ಷ್್ ಜಾಲೆಾಂ.ಮನ್ೆ ಾ ನ್ ಖೊಾಂಡುನ್ ರಸೊ್ ಕ್ಯಲಾಲ ಾ ಕ್ ಸಾಕ್ಸ ಜಾವ್ನ್ ಖೊಡೆಲ ಲೆ ಗುತ್ೊ ಅಸುಲೆಲ . ಆಮಾ್ ಆದಲ ಾ ಪಯ್ ಚೊ ಅನುಭವ್ನ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ಆಮಾ್ ಾಂ ಉಪಾ್ ಲೊೊ ನ್. ಭಾರಚ್ಚ ಥಂಡ್‍ ಹಿಾಂವ್ನ ಅಮಾ್ ಾಂ ಧೊಸಾ್ ಲೆಾಂ.ಅಖೆರ ೀಕ್ ಧವಾಾ ದಿಸಾ ಆಮ ಆಮ್್ ಾಂ ಪಯ್್ ರಾವಯ್ಲ ಾಂ. ಭಪಾೊಚ್ ಕುಡೆ್ ತ್ಲಾಂಡಾಾಂತ್ ಘಾಲ್್ ತ್ಯನ್ ಭಾಗಯಾ ಯ್ ಪರ್ಲ . ಥಂಡ್‍ ವಾಯೊನ್ ಆಮಾ್ ಾಂ ನಿದಾಂಕ್ ಸಯ್್ ಸೊಡೆಲ ಾಂ ನ್.ದಾಂತ್ ಕಡ್ ಡಾ್ ಲೆ. ದ್ಸಾರ ಾ ದಿಸಾ ಸಾಕಾಳಿಾಂ ಸುಯೊಚ್ಯ ವ್ಚತ್ಯಕ್ ರಾವ್ಚನ್ ಹಿಾಂವಾನ್ ಗಟ್ ಜಾಲೆಲ ಾಂ ಆಾಂಗ್‍ ಹುನ್ ಕ್ಯಲೆಾಂ. ಆನಿ ಥೊಡಾಾ ಚ್ಚ ವೆಳ್ನ್ ಲ್ಲಯೊೀನ್ ಪಯ್ಲ ಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಪಳ್ಲೆಾಂಭಾಸಯ್ಲ ಲೊ ಗಾಂವ್ನ (Promised Land) ಆಮಾ್ ಮುಖಾರ್! ಪವೊತ್ಯಚ್ರ್ ಆಸಲ ಲಾಾ ಆಮಾ್ ಾಂ ಪಯ್ಸ ಸಕಾಲ ಹಜಾರೊಾಂ ಫುಟ್ ಸಕಾಲ ಮೊಳ್ಬ್‍ಲ ದಿಸಾ್ ಮಾ ಣಾಸಾರ್ ಭಾಸಯ್ಲ ಲಾಾ ಗಾಂವಾಚ ಸುವಾತ್ ಆಮ ಪಳ್ಲ್ಲ. ಬಹುಶಾಾ ಮೊಸು್ ಆದಿಾಂ ನಾ ಾಂಯ್ ಅಸೊನ್ ಆತ್ಯಾಂ ವಶಾಲ್ ಮೈದನ್ ತಸಾಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಚ್ಯ ಮಧಾಂಗತ್ ಏಕ್ ಪವೊತ್ ಆನಿ ಥಂಯ್

ಥವ್ನ್ ಧುಾಂವ್ಚರ್ ದಿಸೊಲ . ಆನಿ ಏಕ್ ವಾ ಡ್‍ ಜಯ್್ ಖಾಾಂಬಾಾ ಬರ ಆಸೊ್ ಗುಡ್ಲ. ವಾ ಯ್,ಸತ್.ಆಮ ಆಮಾ್ ಸಪಾ್ ಾಂತ್ ಪಳ್ಯಿಲಾಲ ಾ ದಿಷವ್ಚ(vision) ಆತ್ಯಾಂ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ಆಮಾ್ ಮುಖಾರ್. ಪಳ್ವ್ನ್ ಾಂಚ್ಚ ಆಮ್ ಕಾಳ್ಾ ಉರ್ ಏದ್ಧ ದಂ ಚಡ್ಲಲ ಾ , ಉಸಾವ ಸ್‍ಲ್ ವೆವೆಗಗ ಾಂ ಸೊಡ್ಲಲ ಆಮ. ತ್ಯಾ ಜಯ್್ ಪವೊತ್ಯಕ್ ಪಳ್ವ್ನ್ ಆಮಾ್ ಾಂ ಜಾಾಂವ್ಚ್ ಅನುಭವ್ನ ಚ್ಚ ವಚತ್ರ . ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್‍ಲ್ ಮೈಲಾಾಂ ಪಯ್ಸ ಥವ್ನ್ ಆಮಾ್ ಾಂ ತ್ಲ ಜಾಗ ಏಕಾ ಗಾಂವಾ ಬರ ದಿಸೊಲ . ರೂಕಾ ಮಧಾಂ ಏಕ್ ಶಹರ್ ಆಸಾ್ ಬರ ಆಮಾ್ ಾಂ ಭಗೆಲ ಾಂ. ಏಕಾ ತೆಾಂಪಾರ್ ಬಹುಶಾಾ ಥಂಯಸ ರ್ ಸಭಾರ್ ಲೊೀಕ್ ಅಸುಲೊಲ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಪುರೊ.ಸಾಗವ ಳಿ ಕ್ಯಲ್ಲಲ ಮಾ ಳ್ಲ ಾ ಕ್ ಥಂಯ್ ಹ್ಯಾಂಗ ನಿಶಾನಿ ದಿಸಾ್ ಲ್ಲ. ವಾ ಯ್,ಥಂಯಸ ರ್ ಆಮ್್ ಮುಖಾರ್ ಭಾಸಯ್ಲ ಲೊ ಗಾಂವ್ನ ಆನಿ ಮಸ್ ರಾಚೊ ಪವೊತ್. ಆಮ ಭಪಾೊನಿ ಭಲೆೊಲ್ಲ ವಾಟ್ ಗುಡಾೊ ವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪವೊತ್ಯ ಭಿತರ್ ರಗಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಸಾಂ ಮಾ ಣ್ ಆಮ್್ ಾಂ ಚಾಂತ್ಯಪ್ ಮಾತ್ರ .ಮುಖಾರ್ ಕತೆಾಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಯ ಕತೆಾಂ ಆಸಾ ಆನಿ ಕಸಲೆ ಕಷ್್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್ ತೆ ಆಮ ನೆಣಾಾಂವ್ನ. ಆಮ ಆಮ್ ಪುರಾಸಣ್ ವಸೊರ ನ್ ಟೆಾಂಟ್ವಕ್ ಪಾಟಿಾಂ ಆಯಲ ಾ ಾಂವ್ನ ಆನಿ ಸುಕ್ಯಾಂ ಖಾಣ್ ಗಬ ಗಬ ಖೆಲೆಾಂ.ಉದ್ ಚ್ಯ ಕುಮ್್ ನ್ ಪ್ಟ್ವಕ್ ದೆಾಂವಯ್ಲ ಾಂ.

57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥಂಡಾಯ್ ಆಸಾಲ ಾ ರೀ ಯಕಾಕ್ ಉಟವ್ನ್ ,ವಸು್ ಪೂರಾ ತ್ಯಚ್ಯ ಪಾಟಿಚ್ರ್ ಗಲ್್ ಆಮ ಪಯ್್ ಸುರ ಕ್ಯಲೆಾಂ.

ಆಸಾಾಂವ್ನ ಮಾ ಣ್ ಸಮಾಧನ್ ಜಾಲೆಾಂ. ಪಯ್ ಮಧಾಂ ರಾನ್ವ ಟಿ ಬಕೊೊ ಾ ,ಥೊಡೆ ಕೊಲೆ ಆನಿ ಭಾಲೊ (ಕರರ್) ಸೊಡಾಲ ಾ ರ್ ಏಕಾ ಮನ್ೆ ಾ ಚ ಜಾಾಂವ್ನ ಯ ಮನ್ಾ ಾಂತಾಂಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಆಮ ಪಳ್ಲೆಾಂ ನ್. ಹೊ ರಸೊ್ ಗಮಾಾಂತ್ ಮಾತ್ರ ವಾಪಲಾೊ ತೆಾಂ ಖಂರ್ತ್. ಬಹುಶಾಾ ಲೊೀಕ್ ಪಯ್್ ಕರನ್ಸಾ್ ನ್ ಭಾಸಯಿಲಾಲ ಾ ಗಾಂವಾಾಂತ್ ಚ್ಚ ಆಸಾ ಕೊಣಾ್ ?

ಹಾಂ ಸಕ್ ಡ್‍ ಜಾತ್ಯನ್ ಆಮ ಆಮಾ್ ಚ್ಚ ಚಾಂತ್ಯಾ ನ್ ಬುಡ್ಲನ್ ಆನಿ ಗಡಬ ಡಾಾ ನ್ ಆಸಲ ಲಾಾ ನ್ ಏಕಾಮ್ಕಾ ಉಲಂವ್ನ್ ಸಯ್್ ಜಾಲೆಾಂ ನ್. ಆಮ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೆಲ ಬರ ಏಕಾ ಉಪಾರ ಮ್್ ಏಕ್ ಖಾಾಂಬ ಮ್ಳ್ೊ . ತ್ಯಾಂಕಾ ಪಳ್ವ್ನ್ ಆಮ ಭಾಸಯಿಲಾಲ ಾ ಗಾಂವಾ್ ವಾಟೆರ್ (ಮುಖ್ಲಯ ಅೊಂಕ ಪ್ಳೆ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಕೊಂಕಣ್ ಕಗುಳ್’ ವಲ್ಫಿ ರೆಬೊಂಬಸ್ ಮಂಗುು ರ್ ಆಕ್ಯಶವಾಣಿ ಥಂಯ್

ತಾಚೊ ಮೊೀಗ್ ಆನಿ ಮಯಾ ಸ್ ವಲ್ಫಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಜ್ಯಲ್ಲ್ಯ ಾ ಇಕ್ಯರ ವಾಾ ವಾಷ್ಟಾಕ್ ದಿಸಾಚೆೊಂ ಮಧುರ್ ಸಮ ರಣ್

1942 ಎಪ್ಲರ ಲ್ 2ವೆರ್ ಜಲೊಮ ನ್ ಪನ್್ ಸ್‍ಲ್ ವಸಾೊಾಂವನಿೊಾಂ ಚರ್ತ್ ಆವೆೊ ಕ್ ಕೊಾಂಕ್ ಪದಾಂ ಸಂಗೀತ್, ನ್ಟಕ್, ಸಾಹಿತ್, ಪತರ ಕೊೀದಾ ಮ್

ಆನಿ ಹರ್ ಶೆತ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಲ ಚ್ಚ ಮೊರ್ ಮಾರ್ಲೊಲ ಅದಿವ ತೀಯ್ ವಾ ಕ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ – ವಲ್ಲಿ ರೆಬ್ರಾಂಬಸ್‍ಲ್. ಕರ ಸಾ್ ಾಂವ್ನ ಕೊಾಂಕಾ್ ಾ ಾಂಚ್ಯ ಆನಿ ಹರಾಾಂಚ್ಯಾಂಯ್ ಕಾಳ್ಾ ಾಂ-ಮನ್ಾಂನಿ ವಶಿಷ್್ ಜಾಗ ಅಪಾ್ ಯಿಲಾಲ ಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಾಂಕಣ್ ಕೊಗೆೊ ಚ್ಾಂ ಗಯನ್ 2010 ಮಾಚ್ಚೊ 9 ತ್ಯರಕ್ಯರ್ ರಾವ್ಚಾಂಕ್ ನ್ತ್ಲೆಲ ಾಂ ತರ್ ತ್ಯಚ್ಯ ಥವ್ನ್ ಕೊಾಂಕ್ ಮಾಯ್ ಆನಿ ತತಲ ಗೆರ ೀಸ್‍ಲ್್ ಜಾತ ಮಾ ಳ್ೊ ಾ ಾಂತ್ ದೀನ್ ಉತ್ಯರ ಾಂ ನ್ಾಂತ್.

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಲ್ಲಿ ರೆಬ್ರಾಂಬಸ್‍ಲ್ ದೆವಾಧನ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಚ್ಚೊ 9 ತ್ಯರಕ್ಯರ್ ಇಕಾರ ವಸಾೊಾಂ ಜಾತ್ಯತ್. ಹ್ಯಾ ಇತ್ಯಲ ಾ ವಸಾೊಾಂನಿ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್ ತ್ಯಚ್ಾಂ ಹ್ಯಜರಾ ಣ್ ನ್ ತರೀ ಬಹುಷ: ಅಖಾಾ ಕೊಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್ ಥಂಯ್ಹ್ಯಾಂಗ ತ್ಯಚೊ ಉಡಾಸ್‍ಲ್ ಕಾರ್ನ್ತ್ಲೊಲ , ತ್ಯಚ್ಾಂ ಪದ್ಧ ಗಯನ್ ಆಯ್ ನ್ತ್ಲೊಲ ಎಕೀ ದಿೀಸ್‍ಲ್ ವಾ ದಿಸಾಚ ಘರ್ ನ್ ಮಾ ಣಾ ತ್ಯ. ವಲ್ಲಿ ಚ ಪರ ತಭಾ, ತ್ಯಣ ಕ್ಯಲೊಲ ವಾವ್ನರ , ತ್ಯಚ್ಾಂ ತೆಾಂ ಖಾಲೆ್ ಾಂಪಣ್, ಅಪಾ್ ಚ್ಯ ಸಂಪಕಾೊಕ್ ಆಯಿಲಾಲ ಾ ವಶಿಾಂ ತ್ಯಣ ದಕಂವ್ಚ್ ಮೊೀಗ್‍ ಮಾಯಾ ಸ್‍ಲ್, ಕಾಮ್ ವಾ ಕಾಯ್ೊಾಂ ಲಾಾ ನ್ ತರೀ ತ್ಯಣ ತ್ಯಾ

ಖಾತರ್ ದಿಾಂವೆ್ ಾಂ ಗಮನ್, ತೆಾಂ ಕಾಮ್ ವಾ ಕಾಯ್ೊಾಂ ಬರಾಾ ನ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಾ ಉದೆೊ ೀಶಾನ್ ತ್ಯಣ ಕಚೊ ತ ತಯರಾಯ್ ಭೊೀವ್ನ ವಶೇಷ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ. ವಲ್ಲಿ ರೆಬ್ರಾಂಬಸಾಕ್ 11ವಾಾ ವಸಾೊಚ ಶರ ದೊ ಾಂಜಲ್ಲ ಜಾವ್ನ್ ಬರಯಿಲಾಲ ಾ ಹ್ಯಾ ಬರಾಾ ಾಂತ್ ಬರವಾ , ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ಹರಾಾಂಚ್ ಸಾಧನ್ ಪರ ಸಾರಾಂಕ್ ವಾ ಡ್‍ ಕಾಣಕ್ ದಿಲಾಲ ಾ ತಶೆಾಂಚ್ಚ ವಲ್ಲಿ ರೆಬ್ರಾಂಬಸಾನ್ ಆಪಾಲ ಾ ಜವತ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಡ್‍ ಗೌರವಾನ್ ಆನಿ ಉಪಾ್ ರ ಮನ್ನ್ ಲೆಕ್ಲಾಲ ಾ ಮಂಗುೊ ರ್ ಆಕಾಶ್ವಾಣ ವಷಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾ್ ಾ ಥಂಯ್ ವಲ್ಲಿ ಚ್ಯ ಸಂಬಂಧವಶಿಾಂ ಬರಂವ್ನ್ ಆಕಾಶ್ವಾಣಚೊ ವಾ ಡ್‍ ಅಭಿಮಾನಿ

59 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಜಾವಾ್ ಸಾ್ ಾ ಮಾಾ ಕಾ (ಎಚ್ಚ. ಆರ್. ಆಳವ -ಕ್) ಸಂತ್ಲಸ್‍ಲ್ ಭಗ್ . ಆಕ್ಯಶವಾಣಿ / ರೇಡಯೊ ಆನಿ

ದೂರ್ದ್ಶ್ಾನ್ / ಟಿವೊಂಚೆರ್ ವಲ್ಫಿ ಚಿೊಂ ಕ್ಯರ್ಾೊಂ: ವಲ್ಲಿ ಚಾಂ ಪದಾಂ, ಕಾಯಿೊಾಂ, ಜವತ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್ಾಂವಶಿಾಂ ಸಂದಶೊನ್ಾಂ, ರೂಪಕಾಾಂ ಇತ್ಯಾ ದಿ ಮಂಗುೊ ರ್, ಬಾಂಗುೊ ರ್ ಆನಿ ಕನ್ೊಟಕಾಾಂತಲ ಾಂ ಸಗೊ ಾಂ ೧೩, ಮುಾಂಬಯ್ ಆಕಾಶವಾಣ ಕಾಂದರ ಾಂ ಥವ್ನ್ ಆನಿ ವದೇಶಾಾಂತ್ಯಲ ಾ ರೇರ್ಯೊ ಕಾಂದರ ಾಂನಿ, ಬಾಂಗುೊ ರ್ ಆನಿ ಡೆಲ್ಲಲ ದೂರ್ದಶೊನ್ರ್ ತಶೆಾಂ ವದೇಶಾಾಂತ್ಯಲ ಾ ಟಿವ-ಾಂನಿ ಪರ ಸಾರ್ ಜಾಲಾಾ ಾಂತ್. ವಲ್ಲಿ ನ್ ಘಡೆಲ ಲ್ಲಾಂ ಆನಿ ಗಯ್ಲ ಲ್ಲಾಂ ಪದಾಂ ವವಧ್ ರಪಾಾಂನಿ

ಧವ ನಿಮುದಿರ ತ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ತಸಲ್ಲಾಂ ಆತ್ಯಾಂ ಆನಿ ಫುಡೆಾಂ ಆಯೊ್ ಾಂಕ್ ಮ್ಳ್್ ತ್ ತ್ಯಾ ವಶಿಾಂ ದ್ಭಾವ್ನ ನ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯಣ ಉಲಯಿಲ್ಲಲ ಾಂ ಉತ್ಯರ ಾಂ ಕೊಣಾಂ ಧವ ನಿ ಮುದಿರ ತ್ ಕನ್ೊ ದವರಾಲ ಾ ಾಂತ್? ಆಕಾಶ್ವಾಣ ಭಂಡಾರಾಾಂತ್ ಮಹ್ಯನ್ ಮನ್ೆ ಾ ಾಂಚ ಉತ್ಯರ ಾಂ ರಾಕೊನ್ ದವರೊ್ ಸಂಪರ ದಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಲ ಾ ನ್ ವಲ್ಲಿ ಚಾಂ ಆಸೊಾಂಕ್ಯಿೀ ಪುರೊ. ಮಂಗುು ರ್ ಆಕ್ಯಶವಾಣಿ ವಲ್ಫಿ ಕ್

ಮೊಗಾಚಿ ಆಸ್ಲ್ಫಯ : ಮಂಗುೊ ರ್ ದಸಾಂಬರ್ ಜಾಲೆಲ ಾಂ. ಕನ್ೊಟಕ ದದಶಿ ಥವ್ನ್ ಹ್ಯಾ

60 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ

ಆಕಾಶ್ವಾಣ ಕಾಂದ್ಧರ 11 1976ವೆರ್ ಉಗ್ ವಣ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ರ್ ನ್ ಸಗೊ ಾ ಕರಾವಳಿಾಂತಲ ಪಜಾೊ ಜಾಲ್ಲಲ . ಹ್ಯಾ ಕಾಂದರ ಪರ ದೇಶಾಾಂತ್ಯಲ ಾ ಪರ ಮುಖ್‍


ಜಾವ್ನ್ ತುಳ

ಕನ್ ಡ, ಆನಿ ಕೊಾಂಕ್ ಭಾಸಾಾಂಚ್ಯ ಕಾಯೊಾಂಕ್ ಆದಾ ತ್ಯ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಲ ಾ ನ್ ಹ್ಯಾ ತನ್ಾಂಯಿೀ ಭಾಸಾಾಂಚ್ ಬರವಾ , ಗವಾ , ಸಂಗೀತ್ಗರ್, ನ್ಟಕಸ್‍ಲ್್ ಆನಿ ಹರ್ ಕಾಯೊಕರ ಮಾಾಂ ಸಾದರ್ ಕರಾ ಮಸ್‍ಲ್್ ಸಂತ್ಲಸ್‍ಲ್ ಪಾವ್ನಲೆಲ . ತ್ಯಾ ವೆಳ್ರ್ ರ್ಜರಾಲ್ ಕೊಾಂಕ್ ಕಾಯಿೊಾಂ ತೆಣ ಹಣ ಹಯ್ೊಕಾ ದಿಸಾ ವಾ ಹಪಾ್ ಾ ಕ್ ದೀನ್ – ತೀನ್ ಪುಣ ಚಲ್ ಲ್ಲಾಂ. ತಶೆಾಂ ಆಸಾ್ ಾಂ, ಆಪ್ಲಲ ಾಂ

ಕಾಯಿೊಾಂ ಲಾಖಾಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಾಂವಾ್ ಾ ಶಾಾ ತೆಚ ಆಕಾಶ್ವಾಣ ಮಂಗುೊ ರಾಕ್ ಆಯಿಲಾಲ ಾ ನ್ ಕೊಾಂಕ್ ಮುಕ್ಯಲ್ಲ ಆನಿ ಕಾಯೊಕತ್ಯೊಾಂನಿ ಸಂತ್ಲಸ್‍ಲ್ ಪಾವ್ನಲಾಲ ಾ ಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನ್ತ್ಲೆಲ ಾಂ. ಆಕಾಶ್ವಾಣಕ್ ಸುರೆವ ರ್ಚ್ಚ ತೆಾಂಕೊ ದಿಲಾಲ ಾ ಕೊಾಂಕಣ ಮನ್ೆ ಾಂಪಯಿ್ ಾಂ ಪರ ಮಖ್‍ ಜಾವಾ್ ಸ್‍ಲ್ಲೆಲ – ಚ್ಯ. ಫ್ತ್ರ . ದೆಕೊಸಾ್ ,

61 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ನಿಮಾಣಾಾ ಚಲೊಲ .

ದಿಸಾಾಂ

ಪಯೊಾಂತ್

ಆಕ್ಯಶವಾಣಿ - ವಲ್ಫಿ ಸಂಬಂಧಾಚೆ ಬಾಪ್ ಮಾಕ್ೊ ವಾಲೊ ರ್, ಜ.ಜ. ವಾಸುದೇವ್ನ ಪರ ಭು, ದಮೊೀದರ್ ಪರ ಭು, ಬ್ರ. ವ. ಬಾಳಿಗ, ವಲ್ಲಿ ರೆಬ್ರಾಂಬಸ್‍ಲ್, ಆಸ್ತ್ ನ್ ರ್ಸೊೀಜಾ ಪರ ಭು ಆನಿ ಹರ್. ಆಶೆಾಂ ಆಸಾ್ ಾಂ, ವಲ್ಲಿ ಚಾಂ ಪದಾಂ ಆಕಾಶ್ವಾಣಚ್ಯ ಪಯಲ ಾ ವಸಾೊ ಥವ್ನ್ ಾಂಚ್ಚ – ಮಾ ಣಾ 1976 ಇಸವ ಥವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಯೊ್ ಾಂಚೊ ಸಂದರ ಪ್ ಫ್ತ್ವ್ಚ ಜಾಲೊ. ಆಕಾಶ್ವಾಣಲಾಗಾಂ ವಲ್ಲಿ ಚೊ ಹೊ ಸಂಬಂಧ್ ತ್ಯಚ್ಯ

ಥೊಡ್ ಗಾೊಂಚ್: ವಲ್ಲಿ ಚಾಂ ಪದಾಂ ಇತ್ಯಾ ದಿ ಕಾಯಿೊಾಂ ತೆದಳ್ – ತೆದಳ್ ಮಾ ಳ್ೊ ಾ ಬರ ಆಕಾಶ್ವಾಣರ್ ಪರ ಸಾರ್ ಜಾಲಾಾ ಾಂತ್. 1977 ದಸಾಂಬರಾಾಂತ್ ಮಂಗುೊ ರ್ ಆಕಾಶ್ವಾಣನ್ ಆಪ್ಲ ಪಯೊಲ ವಾಷ್ಟೊಕೊೀತಸ ವ್ನ ಮಂಗುೊ ರ್ ಟೌನ್ಹೊಲಾಾಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕ್ಯಲೊಲ . ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಾಂ ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಪಂಗೊ ನ್ ಪದಾಂ - ಸಂಗೀತ್ಯಚ್ಾಂ ಕಾಯ್ೊಾಂ ಸಾದರ್ ಕ್ಯಲೆಲ ಾಂ. ಪಯಲ ಾ

62 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ವಾಷ್ಟೊಕೊೀತಸ ವ್ನ ಸಂದಭಾೊಕ್ ತ್ಯಳ್ ಜಾವ್ನ್ ವಲ್ಲಿ ನ್ ‘ಹಿ ಆಮ್ ಆಕಾಶ್ವಾಣ......’ ಪದ್ಧ ಘಡ್‍್ ತ್ಯಣ ಆನಿ ತ್ಯಚ್ಯ ಪಂಗೊ ನ್ ತೆಾಂ ಗಯ್ಲ ಲೆಾಂ. ತೆದ್ ಾಂ ಲಾಾ ನ್ ಭುಗೆೊಾಂ ವೀಣಾ ರೆಬ್ರಾಂಬಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗೊ ಾಂತ್ ಆಪ್ಲ ೀಯ್ ತ್ಯಳ ಮ್ಳಯಿಲೊಲ ಉಡಾಸ್‍ಲ್ ಕಾಡ್‍ಲೊಲ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವಸಾೊಾಂನಿ ಆಕಾಶ್ವಾಣಾಂತ್ ಕೊಾಂಕ್ ಕಾಯೊಕರ ಮಾಾಂ ದಿತೆಲಾಾ ಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಧರಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಲ . ಕೊಾಂಕ್ ಕಾಯೊಕರ ಮಾಾಂಕ್ ದಿಲೊಲ ವೇಳ್ ಪಾವಾನ್ತ್ಲೊಲ . ಕೊಾಂಕ್ ಕಾಯೊಾಂಕ್ ವೇಳ್ ಚಡಯಾ ಯ್ ಮಾ ಣ್ ಕೊಾಂಕ್ ಕಾಭಾೊರಾಾ ಾಂಚ್ಯ ಎಕಾ ನಿಯೊೀಗನ್ ಆಕಾಶ್ವಾಣ ಕಾಂದ್ಧರ ಆರಂಭಾಚ್ಯ ಎಕೊೊ ೀನ್ ವಸಾೊಾಂನಿ ಏಕ್ ಮನವ ದಿಲ್ಲಲ . ಹ್ಯಾ

ನಿಯೊೀಗಾಂತ್ ಚ್ಯಫ್ತ್ರ , ವಲ್ಲಿ , ಆಸ್ತ್ ನ್ ಆನಿ ಹರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಲ . ಆಸಲೊ ಮಾಯಮೊಗಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ವಲ್ಲಿ ನ್ ಆನಿ ತೆದ್ ಾಂಚ್ಯ ಹರ್ ಬರವಾ , ಕಲಾವದಾಂನಿ ಆಕಾಶ್ವಾಣಸವೆಾಂ ದವರ ಲೊಲ . ಚಕಾಗಾಂತ್ಯಲ ಾ ಆಸ್ತ್ ನ್ನ್ ಹೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆತ್ಯಾಂಯಿ ಜವ್ಚ ದವರಾಲ . ಗಾಂವಾಾಂಕ್ ಆಯಿಲಾಲ ಾ ವೆಳಿಾಂ ತ್ಲ ಆಕಾಶ್ವಾಣಕ್ ಏಕ್ ಭೆಟ್ ದಿೀವ್ನ್ ಆದೆಲ ಉಡಾಸ್‍ಲ್ ಜವಾಳ್ಯ್ . ವಲ್ಲಿ , ಮೀನ್, ಪ್ರ ೀಮ್, ಬಬ್ರತ್ಯ, ಕೊಲ ೀಡ್‍, ಆನಿ ತ್ಯಾಂಚ್ಯ ಪಂಗೊ ಾಂತೆಲ ಹರ್ ಗವಾ , ಗವಾ ಣ, ಜೊಸ್ತವ ನ್, ಮರವ ನ್ ಆನಿ ಹರ್ ಸಂಗೀತ್ಗರ್ ಆಕಾಶವಾಣಚ್ ನೊೀಾಂದಯಿತ್, ಆರ್ಷನ್ೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಆಸೊನ್ ಸರಾಗ್‍ ಆಕಾಶವಾಣಾಂತ್ ಕೊಾಂಕ್ ಪದಾಂಚಾಂ ಗಯನ್ ಕಾಯಿೊಾಂ ಸಾದರ್ ಕರಾ್ ಲೆ. ದೀನ್ ಪಾವಿ ೊಂ ಆಕ್ಯಶವಾಣಿ ಖಾತಿರ್ ಹೊಂವೊಂ ಘೆತ್ಲ್ಫಯ ೊಂ

ವಲ್ಫಿ ಚಿೊಂ ಸಂದ್ಶ್ಾನ್ನೊಂ: ಹ್ಯಾಂವ್ನ 1978 ಇಸವ ಾಂತ್ ಪ್ಲ್ಲಟೆಕ್ ಕಾಾಂತ್ ಕ್ಯಮಕಲ್ ಇಾಂಜನಿಯರಾಂಗ್‍ ರ್ಪ್ಲ ಮಾ ಶಿಕಾಾ ಖಾತರ್ ಪಾಾಂಗೊ ಥವ್ನ್ ಮಂಗುೊ ರಾಕ್ ಆಯಿಲೊಲ ಾಂ. ತ್ಯಾ

63 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಭಿತರ್ ಮೊಜಾಂ ಬರಾಾ ಾಂ ರಾಕೊ್ , ಪಯ್ ರ ಆನಿ ಹರ್ ಪತ್ಯರ ಾಂನಿ ಪಾಯ್ಸ ಜಾಲ್ಲಲ ಾಂ ಆನಿ ಜಾವ್ನ್ ಾಂಚ್ಚ ಆಸ್ ಲ್ಲಾಂ. 1979 ಇಸವ ಾಂತ್ ಮೊರ್ಜಾಂ ಪಯ್ಲ ಾಂ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ ಆಕಾಶ್ವಾಣರ್ ಪರ ಸಾರ್ ಜಾಲೆಲ ಾಂ. ತೆದ್ ಾಂ ಕೊಾಂಕ್ ಕಾಣ, ಕವತ್ಯ, ಸಂದಶೊನ್, ಯುವವಾಣಾಂತ್ ಕಾಯ್ೊಾಂ – ಆಶೆಾಂ ಹಯ್ೊಕಾ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಾ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮಾ ಳ್ೊ ಾ ಬರ ಆಕಾಶ್ವಾಣಚ್ರ್ ಕಾಯ್ೊಾಂ ಪರ ಸಾರಾಂಕ್ ಆವಾ್ ಸ್‍ಲ್ ಮ್ಳ್ ಲೊ. ಜಾಯಿ್ ಾಂ ವಸಾೊಾಂ ಆಶೆಾಂಚ್ಚ ಚಲ್ಲೆಲ ಾಂ. ಆಜನ್ ಹರ್ ಕಾಯೊಕರ ಮಾಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಆಕಾಶ್ವಾಣ ಖಾತರ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಜಾಯ್ ಾ ಾಂಚ ಸಂದಶೊನ್ಾಂ ಘತ್ಯಲ ಾ ಾಂತ್ (ಹ್ಯಾ ಪಟೆ್ ರ್ ಅಕರಚ್ಾಂ – 27 ಮಾಚ್ಚೊ 2020ವೆರ್ ಪರ ಸಾರ್ ಜಾಲೆಲ ಾಂ ಕ್ಯನರಾ ಚಾಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊೀಮಸ್‍ಲ್ೊ ಆಾಂಡ್‍ ಇಾಂಡಸ್ತ್ ರಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಐಸಾಕ್ ವಾಸ್‍ಲ್ ಹ್ಯಚ್ಾಂ ಸಂದಶೊನ್). ಹ್ಯಾ ಸಂದಶೊನ್ಾಂಚ್ಯ ಪರ ಮುಕ್ ಜಣಾಾಂ ಪಯಿ್ ಾಂ ವಲ್ಲಿ ಉಾಂಚ್ಯಯ್ಚ್ಯ ಸಾ್ ನ್ರ್ ರಾವಾ್ . ನೊವ್ಚದವಾಾ ದಶಕಾಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ದೀನ್ ಪಾವ್ ಾಂ ಆಕಾಶ್ವಾಣ ಖಾತರ್ ವಲ್ಲಿ ರೆಬ್ರಾಂಬಸಾಚಾಂ ಸಂದಶೊನ್ಾಂ ಘತ್ಲ್ಲಲ ಾಂ. ವಲ್ಲಿ ಕೊಾಂಕ್ಯ್ ಾಂತ್ಲಲ ಪದಾಂ ಘಡಾ್ ರ್,

ಮಹ್ಯನ್ ಗವಾ ,

ಸಂಗೀತ್ಗರ್ ಆನಿ ಬರವಾ ಜಾವ್ನ್ ನೊವ್ಚದವಾಾ ದಶಕಾ ಭಿತರ್ಚ್ಚ ಫ್ತ್ಮಾದ್ಧ ಜಾಲೊಲ . ತತ್ಲಲ ತ್ಲ ಉಾಂಚ್ಯಯ್ರ್ ಆಸಾಲ ಾ ರೀ ಆಪ್ಲ ಾಂ ಕಾಮ್ ಪರಪೂಣ್ೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಚೊ ಉಭಾೊ ಆನಿ ಹುಮ್ದ್ಧ ತ್ಯಚ. ‘ಆಕಾಶ್ವಾಣ ಲಾಖೊಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಾ್ . ಕಾಯೊಕರ ಮ್ ‘ಪಫೆೊಕ್್ ’ ಜಾಯ್ಾ ಮಾ ಳ್ೊ ಾ ಖಾತರ್ ಅಭಾಾ ಸ್‍ಲ್ (ರಹಸೊಲ್) ಕಚ್ಯೊ ಉದೆೊ ೀಶಾನ್ ತ್ಯಣ ಮಾಾ ಕಾ ತ್ಯಚ್ಯ ಘರಾ ಆಪಯಿಲೆಲ ಾಂ. ತ್ಯಾಂಗೆರ್ ಪಾವೆ್ ಚ್ಚ ಮೀನ್ಬಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲಲ ಚ್ಯ ಪ್ಲಯ್ವ್ನ್ ತ್ಯಾಂಚ್ಯ ಘರಾ್ ತ್ಲಟ್ವಾಂತ್ ಆಮ್್ ಾಂ ‘ಡಮಮ ’ ಸಂದಶೊನ್ ಚಲ್ಲೆಲ ಾಂ. ನಮಯರೆಲ ಲಾಾ ದಿಸಾ ಆಕಾಶ್ವಾಣಚ್ಯ ಸು್ ರ್ಯೊಾಂತ್ ಸಂದಶೊನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ರತರ್ ರೆಕೊಡ್‍ೊ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಹಾಂ ಅಭಾಾ ಸ್‍ಲ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಲ ಾಂ. ಆಪ್್ ಾಂ ಕರಾಂಕ್ ವೆಚ್ಾಂ ಕಾಮ್ ಬರೆಾಂ ಜಾಯಾ ಯ್ ಮಾ ಳ್ೊ ಾ ಖಾತರ್ ವಲ್ಲಿ ನ್ ಲಾಾ ನ್ ಲಾಾ ನ್ ಸಂಗ್ ಾಂಕ್ಯಿೀ ದಿಾಂವೆ್ ಾಂ ಗಮನ್, ಕಚೊ ತಯರಾಯ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ವಲ ಾ ನ್ ತ್ಯಚ ಸೊಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ವಶೇಷ್ ಜಾವಾ್ ಸ್‍ಲ್ಲ್ಲಲ . ಮಂಗುೊ ರ್ ಆಕಾಶ್ವಾಣಾಂತ್ ಪರ ಸಾರ್ ನಿವಾೊಹಕ ಜಾವ್ನ್ 1989 ನವೆಾಂಬರಾಾಂತ್ ವಾವಾರ ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲಾಲ ಾ ಕನೆಸ ಪಾ್ ಫೆನ್ೊಾಂರ್ಸಾಲಾಗಾಂ ಮಾ ರ್ಜಾಂ ಲಗ್‍್ 1 ಜನವರ 1992ವೆರ್

64 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಚಲ್ಲೆಲ ಾಂ. ಆಮ್ ಾಂ ದಗಾಂಯಿ್ ಾಂ ಆಪವಾ್ ಾ ಾಂ ಪತ್ಯರ ಾಂ ವಲ್ಲಿ ಚ್ಯ ‘ವಶಾವ ಸ್‍ಲ್ ಪ್ಲರ ಾಂಟ್ಸ ’ ಛಾಪಾಾ ನ್ಾ ಾಂತ್ ಛಾಪ್ಲ್ಲಲ ಾಂ. ಆಮ್್ ಾಂ ಲಗ್‍್ ಪಾಾಂಗೊ ಾಂತ್ ಸಾದಾ ಮಟ್ವ್ ರ್ ಜಾಲೆಲ ಾಂ ತರೀ ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮೀನ್ ಹ್ಯಜರ್ ಜಾಲ್ಲಲ ಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಣ ಆಮಾ್ ಾಂ ಬರೆಾಂ ಮಾಗ್‍ಲೆಲ ಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ಯಲ ಾ ವಸಾೊಾಂನಿ ಕನೆಸ ಪಾ್ ಕ್ ಆಕಾಶ್ವಾಣಾಂತ್ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ ನಿವಾೊಹಕ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್್ ಲಾಭಲ್ಲಲ . ಕನ್ನಾಟಕ್ಯೊಂತ್ ಆಕ್ಯಶವಾಣಿಚೆರ್ ಎಕ್ಯ ಕೊಂಕ್ಣಾ ಕಲ್ಲ್ಕ್ಯರಾಚ್ಯ ಜಿವತ್ ಸಾಧ್ನ್ನೊಂಚೆರ್ ಪ್ಯ್ಯ ೊಂ

ಕ್ಯಯಾಕರ ಮ್: 2009 ಇಸವ ಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ಚ್ಯ ಜವತ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್ಾಂಚ್ರ್ ಉಜಾವ ಡ್‍ ಫ್ತ್ಾಂಕವ್ನ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಬರಯಿಲೆಲ ಾಂ ಆನಿ ಕನೆಸ ಪಾ್ ನ್ ನಿಮಾೊಣ್ ಕ್ಯಲೆಲ ಾಂ ‘ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಮಾಾಂತರ ಕ – ವಲ್ಲಿ ರೆಬ್ರಾಂಬಸ್‍ಲ್’ ಕನ್ ಡ ರೂಪಕ್ ಸಗೊ ಾ ಕನ್ೊಟಕ ರಾಜಾಾ ಾಂತ್ (13 ಆಕಾಶ್ವಾಣ ಕಾಂದರ ಾಂ, 2 ಕರೊಡ್‍ ಆಯೊ್ ವಾ ) ಪರ ಸಾರ್ ಕರಾಂಕ್ ಆಮ್್ ಾಂ ಮನ್ ಜಾವಾ್ ಸ್‍ಲ್ಲೆಲ ಾಂ. ಪೂಣ್ ಪರ ಸಾರ್ ಭಾರತಚ್ಯ ನಿಯಮಾಾಂ ಪರ ಕಾರ್ ಸಗೊ ಾ ಕನ್ೊಟಕ ರಾಜಾಾ ಾಂತ್ ಪರ ಸಾರ್ ಕರಾಂಕ್

ಸೊಿ ೀನಸ ರ್ ಮ್ಳ್ೊ ಾ ರ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಲ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ ಾಂತ್ ಆಮಾ್ ಾ ಕುಮ್್ ಕ್ ಆಯಿಲೊಲ ವಲ್ಲಿ ಚೊ ಖಾಸ್‍ಲ್ ಮತ್ರ ಸ್ತರಲ್ ಜ. ಸ್ತಕ್ಯವ ೀರಾ (ಸ್ತರ್ಜಾ ಸ್‍ಲ್ ತ್ಯಕೊಡೆ). ತ್ಯಣ ತ್ಯಚೊ ತಶೆಾಂ ವಲ್ಲಿ ಚೊ ವಾ ಡ್‍ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ರ ಖಟ್ವರ್ ಮ್ಟ್ವಕೊೀಟ್ವಸ ಚೊ ಮಾಾ ಲಕ್ ಫೆಲ್ಲಕ್ಸ ಲೊೀಬ ಥವ್ನ್ ತೀಸ್‍ಲ್ ಹಜಾರ್ ರಪಾಾ ಾಂಲಾಗಾಂ ಸೊಿ ೀನಸ ರ್ ಐವಜ್ ಹ್ಯಡವ್ನ್ ದಿಲೆಲ . ಆಶೆಾಂ ರೂಪಕ್ ಸಗೊ ಾ ಕನ್ೊಟಕ ರಾಜಾಾ ಾಂತ್ ಪರ ಸಾರ್ ಕರಾಂಕ್ ಸ್ತರ್ಜಾ ಸಾನ್ ಕುಮಕ್ ಕ್ಯಲ್ಲಲ . ಎಕಾ ಕೊಾಂಕ್ ಕಲಾಕಾರಾ ವಷಾ ಾಂತ್ ಕನ್ೊಟಕ ರಾಜಾಾ ಾಂತ್ ಆಕಾಶ್ವಾಣಚ್ರ್ ಪರ ಸಾರ್ ಜಾಲೆಲ ಾಂ ಹಾಂ ಪಯ್ಲ ಾಂ ಕಾಯೊಕರ ಮ್. ವಲ್ಲಿ ದೆವಾಧನ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಾ ಥೊಡಾಾ ಚ್ಚ ಮಹಿನ್ಾ ಾಂ ಆದಿಾಂ ರಾತಚ್ಯ ಸಾಡೆ ನೊೀವ್ನ ವ್ಚರಾರ್ (ಪ್ರ ೈಮ್ ಟ್ವಯ್ಮ ) ಅರಾ್ ಾ ಘಂಟ್ವಾ ಆವೆೊ ಚ್ಾಂ ಹಾಂ ರೂಪಕ್ ಪರ ಸಾರ್ ಜಾಲೆಲ ಾಂ. ಪರ ಸಾರ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ಕೂಡೆಲ ವಲ್ಲಿ ನ್ ಆಮಾ್ ಾಂ ೊನ್ ಕನ್ೊ ಆಪ್ಲಲ ತೃಪ್ಲ್ ಉಚ್ಯರ್ಲ್ಲಲ ಆನಿ ಆಮೊ್ ಆಭಾರ್ ಮಾಾಂದ್ಧಲೊಲ . ವಲ್ಲಿ ಚ್ಯ ಖಾಲಾ್ ಾ ಪಣಾಕ್ ಆನಿ ಸರಳ್ ಸವ ಭಾವಾಕ್ ಹಾಂ ನಿದಶೊನ್ ಆಸೊೊ ಧತ್ಯೊ. ‘ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಮಾಾಂತರ ಕ – ವಲ್ಲಿ ರೆಬ್ರಾಂಬಸ್‍ಲ್’ ರೂಪಕಾಕ್ 2009ವಾಾ ವಸಾೊಾಂತ್ ಕನ್ೊಟಕ ರಾಜಾಾ ಚ್ಾಂ

65 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ದ್ಸರ ಾಂ ಅತುಾ ತ್ ಮ್ ಆಕಾಶ್ವಾಣ ಕಾಯ್ೊಾಂ ಪರ ಶಸ್ತ್ ಫ್ತ್ವ್ಚ ಜಾಲ್ಲಲ . ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧ 2009 ಜುಲ 31 ತ್ಯರಕ್ಯರ್ ಸಗೊ ಾ ಕನ್ೊಟಕಾಚ್ಯ ರೇರ್ಯೊ ಕಾಂದರ ಥವ್ನ್ ಹಾಂ ರೂಪಕ್ ಪರತ್ ಪರ ಸಾರ್ ಜಾಲೆಾಂ. ಆಮಾ್ ಾಂ ಪರ ಶಸ್ತ್ ಫ್ತ್ವ್ಚ ಜಾಲಾಲ ಾ ಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ ಮಸ್‍ಲ್್ ಸಂತ್ಲಸ್‍ಲ್ ಜಾಲೊಲ . ‘ವಾರದ ಅತರ್ಥ’ (ಹಫ್ತ್್ ಾ ಚೊ ಸಯೊರ ) ಕಾಯೊಕರ ಮಾಾಂತ್ ಮಂಗುೊ ರ್ ಆಕಾಶ್ವಾಣಚ ಉದಘ ೀಷಕ ಆನಿ ಕೊಾಂಕ್ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ ಸಾದರ್ ಕರಾ ಶಕುಾಂತಲಾ ಕಣನ್ ವಲ್ಲಿ – ಮೀನ್ಚ್ಾಂ ಸಂದಶೊನ್ ಚಲವ್ನ್ , ತ್ಯಾಂಚ್ಯ ಜಣಯ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್ಾಂಚ್ರ್ ಉಜಾವ ಡ್‍ ಫ್ತ್ಾಂಕಯಿಲೊಲ .

ಕನೆಸ ಪಾ್ ಫೆನ್ೊಾಂರ್ಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ೊಲ ೀರನ್ ರೊೀಚ್ಚ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಲಾಗಾಂ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಉಪಾ್ ರ ಮನ್ ದವನ್ೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಲ . ಹ್ಯಾಂಗ ಉಲೆಲ ೀಖ್‍ ಜಾಲೊಲ ಆಕಾಶ್ವಾಣ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಂಸೊ್ . ಹ್ಯಚ್ಯಬರಚ್ಚ ಜಾಯ್ ಾ ಸಂಘ್ಸಂಸಾ್ ಾ ಲಾಗಾಂ ಆನಿ ವಾ ಕ್ ಾಂಲಾಗಾಂ ವಲ್ಲಿ ಚೊ ಖಾಲೊ್ ಪೂಣ್ ಮೊಗಳ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಲ . ಆಜ್ ವಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್ ನ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯಚ್ ಮೊಗಳ್ ಉಡಾಸ್‍ಲ್ ಆಸಾತ್. ಸಾಸ್ತ್ ಕ್ ವಶೆವ್ನ ತುಕಾ ಮೊಗಳ್ ವಲ್ಲಿ ರೆಬ್ರಾಂಬಸ್‍ಲ್.

ಬೊರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಉಪಾಾ ರಿ ಮನ್: ಮಂಗುೊ ರಾಾಂತ್ ಆಕಾಶ್ವಾಣ ಕಾಂದ್ಧರ ಆರಂಭ ಜಾಲಾಲ ಾ ಥವ್ನ್ ಆಪಾಲ ಾ ನಿಮಾಣಾಾ ವಸಾೊಾಂ ಪಯೊಾಂತ್ (ಮಾ ಣಾ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್‍ಲ್ ವಸಾೊಾಂ ವಯಿಲ ಆವೊ ) ವಲ್ಲಿ ಮಂಗುೊ ರ್ ಆಕಾಶ್ವಾಣ ಕಾಂದರ ಥಂಯ್ ಪರ ತೆಾ ೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಾಂಕ್ ವಭಾಗಚ್ ಮುಖೆಲ್ಲ / ಮುಖೆಲ್ಲ್ ಜಾವಾಸ್‍ಲ್ಲಾಲ ಾ ಚತನ್ ಕುಮಾರ್ ನ್ಯಕ್, ಜಯಶಿರ ೀ ಶಾನುಭೊೀಗ್‍, ಯೂಸುಫ್ ಶೇಕ್, ಅನಿಲ್ ಕೌಶಿಕ್, ಮಾಧವ್ನ ಬೀಕೊರ್, ಶಕುಾಂತಲಾ ಕಣ,

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳವ --------------------------------------

66 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಕೊಂಕ್ಣಾ ಚಿ ಗಾಜ್ ಸಂಸಾರ ರ್ ಗಾಜೊಂ ವಲ್ಫಿ ಚೊ ಉಗಾಾ ಸ್ ಅಮರ್ ಉರೊೊಂ!

“ಕೊಂಕಣಿ ಸುಗ್ಮ್ ಸಂಗಿೀತ್ ಮಾೊಂತಿರ ಕ್ ವಲ್ಫಿ ರೆಬೊಂಬಸ್” 67 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಸಾಕ್ಷ್ಾ ರೂಪ್ಕ್

-JZï. Dgï. D¼Àé “zÉÆ gÉ «Ä ¥sÁ ¸ÉƯï

D«Ä ªÉÆÃUï PɯÉÆ ¸ÀAVÃvÁZÉÆ ¸Áé¢üPï ¸Ávï ¸ÀégÁAZÉÆ ¸ÀAVÃvÁPï ¯ÁUÉÆ£ï G¨ÁÓ¯ÉÆ ºÉÆ JPÀémï DªÉÆÑ vÀĪÉÆÑ ºÉÆ ¨ÁAzï ªÉÆUÁZÉÆ PÉzÁßAAiÀiï vÉÆ vÀÄmÉÆAPï £ÀeÉÆ DªÀiÁÑ÷å vÀĪÀiÁÑ÷å ªÀÄwA¤ ¸ÀzÁA GUÁظÁAvï GZÉÆð” ಗ್ರ್ಾವಾ ಚ್ಯಾ ಲ್ಲ್ರಾೊಂನಿೊಂ ವಾಾ ಳೊನ್, ವಾಾ ಳೊನ್ ಆಬಾ ದ್ಯಾಕ್ ದೆೊಂವ್ತಯ ಾ ನೇತಾರ ವತಿ, ಕುಮಾರಧಾರ, ಫಲುು ಣಿ, ನಂದಿನಿ, ಶೊಂಭವ, ಸವ ಣಾ, ಸ್ತೀತಾ, ಚಕರ , ಸೌಪ್ಣಿಾಕ ನಂಯೊೊಂ; ಥಂರ್ಡ್ ವಾರಾಾ ಕ್ ಆಪೊಯ ಾ ಕೂಡ ಹಲವ್ನಾ -ದ್ಲವ್ನಾ ನ್ನಚೊನ್ ಆಸ್ತಯ ೊಂ ತಿೊಂ ನ್ನಲ್ಲ್ಾ, ಮಾಡಯ್ ಆನಿ ಕ್ಣೊಂಳಾಯ ಾ ತೊಟ್ಲ್ೊಂ, ನೇಜಿನ್ ಭರ್ಲ್ಲಯ ತೆ ಗಾದೆ, ಆಪೊಯ ಸುಮಂಧ್ ಪ್ರ ಸಾಚಿಾೊಂ ತಿೊಂ ಕಳಾಾ ೊಂ ಆನಿ ಚ್ಯೊಂಪಾಾ ೊಂ ತೊಟ್ಲ್ೊಂ, ಪ್ಶಯ ಮ್ ಘಾಟ್ಲ್ೊಂಚೆರ್ ಅಪುಟ್ಟಿ ಪಾಚ್ಯವ ಾ ರಂಗಾನ್ ಭರ್ಲ್ಲಯ ತೆ ಗುಡ್-ದೊಂಗೊರ್, ಹಿ ಜ್ಯವಾಾ ಸಾ ಅವಭಜ್ಾ ದ್ಕ್ಣಿ ಣ್ ಕನಾ ಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಚೆೊಂ ಪಾರ ಕೃತಿಕ್ ವೈಶಷ್ಠ್ಯಾ . ಹಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ೊಂತ್ ಪಾಶರ್ ಜ್ಯೊಂವಯ ತೆ ತಿೀನ್ ರಾಷ್ಟಿ ರ ೀಯ್ ರಸ್ತ್ , ಸುವಾ ವಸ್ತಿ ತ್ ಧ್ರಣ್, ವಾರೆೊಂ ಆನಿ ಉದಾಾ ಪ್ಯಾ ಚಿ ಮಾೊಂಡಾವಳ್, ಪ್ರ್ಿ ಲ್ಲ್ಾ ಸಂಪ್ಕ್ಯಾೊಂತ್ ಹೊಂಗಾ ಜ್ಯಲ್ಫಯ ಕ್ಯರ ೊಂತಿ, ಶಕ್ಷ್ಣ್ ಆನಿ ಬಾಾ ೊಂಕ್ಣೊಂಗ್ ಕ್ಣಿ ೀತಾರ ೊಂತ್ ಜ್ಯಲ್ಲಯ ೊಂ ಏಕ್ ಉತ್ಾ ೃಷ್ಠ್ಯ ಸಾಧ್ನ್, ಹಾ ಸವಾಾೊಂೊಂತ್ ಅವಭಜಿತ್ ದ್ಕ್ಣಿ ಣ್ ಕನಾ ಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಕ್ ರಾಷ್ಟಿ ರ ೀಯ್ ಪ್ಥಾರ್ ಏಕ್ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಸಾಿ ನ್ ಆಸಾ. ಸಭರ್ ಭಸ, ಧ್ಮ್ಾ, ಸಂಸಾ ೃತೊಾ , ಪಾಚ್ಯನ್ಾ ಏಕ್ ಜ್ಯವ್ನಾ ಜಿಯ್ೊಂವ್ತಯ ತೊ ಲೀಕ್ ಹಾ ಗಾೊಂವಾಕ್ ಏಕ್ ಮಹನ್ ಗೌರವ್ನ ಜ್ಯವಾಾ ಸಾ. ಹೊಂಗಾಸರ್ ಆಸಾಯ ಾ ಇಗ್ಜಾ, ದಿವಾು ೊಂ, ಪ್ಳಾು ಾ ೊಂನಿ ಐತಿಹಸ್ತಕ್ ಸಾಮ ರಕ್ಯೊಂ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಾ ಆನಿ ತುಳು ಹೊಂಗಾಚೊಾ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಭಸ. ಅವಭಜಿತ್ ದ್ಕ್ಣಿ ಣ್ ಕನಾ ಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಚೊ ಲೀಕ್, ತಾೊಂತುೊಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಾ -ತುಳು ಉಲಂವ್ತಯ ಲಕ್ ಕನ್ನಾಟಕ್ಯಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ವಾತಾಾ ಸಂಸಾರಾೊಂತ್ ಸಾೊಂಗಾತಾ-ಸಾೊಂಗಾತಾ ಚಲ್ಲ್್ ತ್. ಆತಾೊಂ ಉಡಾ ಜಿಲಯ ವೊಂಗ್ರ್ಡ್ ಜ್ಯಲ್ಲ್ ತ್ರಿೀ ದೀನಿೀ ಜಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ೊಂಚೊ ಲೀಕ್ ಆಪ್ರಯ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾನ್ನ ಆಪುಣ್ ಮಂಗುು ಗಾಾರ್ ಮಾ ಣೊನ್ೊಂಚ್ ಪಾಕ್ಣಾತಾತ್. ವಾಾ ಪಾರ್, ಉದ್ಾ ಮ್, ಬಾಾ ೊಂಕ್ಣೊಂಗ್, ಶಕ್ಷ್ಣ್, ಕಲ್ಲ್ಸಂಸಾ ೃತಿ ಕ್ಣಿ ೀತಾರ ೊಂನಿ ಹೊಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೀಕ್ಯನ್,

ತಾೊಂತುೊಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಾ ತುಳು ಉಲವಾಾ ಾ ೊಂನಿ ದಿಲ್ಫಯ ದೇಣಿು ವಾಖಣೊಂಕ್ ಫಾವ್ತ ತ್ಸ್ತಯ ಜ್ಯವಾಾ ಸಾ. (ಪ್ದ್)

“ªÉÆeÉÆ vÁ¼ÉÆ UÁAiÉÆÛ¯ÉÆ

vÀÄf ºÉÆVîPï ¸ÁAUÉÆÛ¯ÉÆ vÀÄeÉÆ G¥ÁÌgï ºÁAªï DlAiÉÆÛ¯ÉÆA IÄuï vÀÄeÉA ¥ÁªÀAiÉÆÛ¯ÉÆA Ch:

ªÉÆgÁ¸Àgï ºÁAªï vÀÄPÁ IÄtÂA ªÀÄíf ªÀiÁAAiÀiï ¨sÁ¸ï vÀÄA PÉÆAPÀtÂ

ಜಿೀವನ್ ಶೆವಟ್ಟ ಪ್ಯಾೊಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಾ ಚಿ ವಾ ಡವ ಕ್ಯಯ್ ಸುಗ್ಮ್ ಸಂಗಿೀತಾ ಮುಖಾೊಂತ್ರ ಪ್ರ ಸಾರುನ್, ಕೊಂಕ್ಣಾ ಮಾಯ್ಕ್ ಚಿರಋಣಿ ಜ್ಯವ್ನಾ ಉತೊಾಲೊಂ ಮಾ ಣೊನ್ ದ್ಶ್ಕ್ಯೊಂ ಆದಿೊಂ ಆಪ್ರಯ ಭಸ್ ದಿಲಯ ಕೊಂಕಣಿ ಸುಗ್ಮ್ ಸಂಗಿೀತಾಚೊ ಮಾೊಂತಿರ ಕ್ "ಕೊಂಕಣ್ ಕಗುಳ್" ಬರುದ್ ಮೆಳ್ಲಯ ವಲ್ಫಿ ರೆಬೊಂಬಸ್ ಆಪ್ಣಾ ದಿಲ್ಫಯ ತಿ ಭಸ್ ಮೊರಾ ಪ್ಯಾೊಂತ್ ಚುಕ್ಯನ್ನಸಾ್ ೊಂ ರಾವ್ನಲಯ ಏಕ್ ಪ್ರ ಸ್ತದ್್ ವಾ ಕ್ಣ್ . ಹೊಂ ಸಂಗಿೀತ್ ಸಾಧ್ಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೀಕ್ಯಚ್ಯಾ ತಾೊಂತುೊಂಯ್ ಉರರ್ಲ್ಫಯ ಅಪ್ರ ತಿಮ್ ಪ್ರ ತಿಭ ತಾಚಿ. ಕೊಂಕ್ಣಾ ಸಂಗಿೀತ್ ಕ್ಣಿ ೀತಾರ ೊಂತ್ ಏಕ್ಯ ಬೃಹತ್ ಸಾಧ್ನ್ನ ಸಾೊಂಗಾತಾ ಕನ್ನಾಟಕ್ಯಚೆೊಂ ನ್ನೊಂವ್ನ ದೇಶ-ವದೇಶೊಂನಿ ತಾಣೊಂ ತಾಾ ಆಕ್ಯಸಾಕ್ ಚಡಯ್ಯ ೊಂ. ಕೊಂಕ್ಣಾ ೊಂತ್ ಸಂಸಾ ೃತೆಚಿೊಂ ಪ್ದಾೊಂ ನ್ನೊಂತ್ ಮಾ ಳೊು ಅಭವ್ನ ರಾವಂವ್ನಾ ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಕ್ಣಲ್ಲ್ಯ ಾ ೊಂತ್ ವಲ್ಫಿ ಏಕ್

68 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಮಾತ್ರ ನಂಯ್, ಯಶ್ಸ್ತವ ೀ ತಾಣ ಆಪ್ರಯ ಕ್ಣಲ್ಫ ಆನಿ ತೊ ಜ್ಯೊಂವ್ನಾ ಪಾವ್ತಯ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗಿೀತಾಕ್ ಸವ ೊಂತ್ಪ್ಣ್ ದಿಲಯ ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಸಾಧ್ಕ್. ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗಿೀತ್, ಸಾಹಿತ್ಾ , ನ್ನಟಕ್, ಪ್ರೊಂತುರಾೊಂ, ಪ್ತಿರ ಕೀದ್ಾ ಮ್ ಕ್ಣಿ ೀತಾರ ೊಂನಿ ಆಗಾಧ್ ಕೃಷ್ಟ ಕರುನ್, ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಸಮೃದಿ್ ದೇಶ-ವದೇಶೊಂನಿ ಸಾರುನ್ ಖಾಾ ತ್ ಜ್ಯಲಯ ಶಲ್ಫಾ ಜ್ಯವಾಾ ಸಾ ವಲ್ಫಿ . ಫೊಂಗಿಾ ಭಷೆಚೆ ಗುಲ್ಲ್ಮ್ ಜ್ಯೊಂವ್ನಾ ವಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೀಕ್ಯ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿೊಂ ಕೊಂಕಣಿ ರೂಚ್ ಆಪಾಯ ಾ ವೊಂಚ್ಯಾ ರ್ ಪ್ದಾೊಂ ಮುಖಾೊಂತ್ರ ಗಾರ್ರ್ಲಯ ಏಕ್ ಮಹ ಚೇತ್ಕ್ ತೊ. ವಸಾವಾಾ ಶ್ತ್ಮಾನ್ನಚ್ಯಾ ಮಧಾಾ ವದ ೊಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ನ್ನಟಕ್ಯೊಂನಿ ಸಂದ್ರ್ೀಾಚಿತ್ ತ್ಸ್ತೊಂ ನ್ನಟಕ್ಯೊಂ ದೃಶಾ ೊಂ ಮಧೊಂ ಹಿೊಂದಿ, ಇೊಂಗಿಯ ಷ್ಠ್ ಭಷೆಚ್ಯಾ ಪ್ದಾೊಂ ಸಂಗಿೀತಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶ್ಭ್ದದ ಬಸವ್ನಾ ಗಾವ್ನಾ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಕ್ಯಳಾರ್ ವಲ್ಫಿ ನ್ ಏಕ್ ಕ್ಯರ ೊಂತಿಚ್ ಕ್ಣಲ್ಫ. ಆಪ್ರಯ ೊಂಚ್ ಪ್ದಾೊಂ, ಆಪೊಯ ಚ್ ತಾಳೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಯ ೊಂಚ್ ಸಂಗಿೀತ್ ಬಸವ್ನಾ ತೊ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ದಾೊಂ ಗಾೊಂವ್ನಾ ಲ್ಲ್ಗೊಯ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೀಕ್ಯಚಿೊಂ ಮನ್ನೊಂ ಆಕಷ್ಟಾತ್ ಕಚ್ಯಾ ಾೊಂತ್ ನಿಪುಣ್ ಜ್ಯಲ. ಮಂಗುು ರ್ ನಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಂಕನ್ನಡ ಲ್ಲ್ಗಾಿ ರ್ ಜೆಪುಾ ೊಂತ್ 1947 ಎಪ್ರರ ಲ್ 2ವರ್ ಲ್ಲ್ಾ ೊಂಡನ್ ರೆಬೊಂಬಸ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ದ ಲ್ಫನ್ ಮೆೊಂಡೊನ್ನಿ ಜಡಾಾ ಚ್ಯಾ ಸ ಭುಗಾಾ ಾೊಂ ಪ್ರ್ಾ ನಿಮಾಣೊ ಜ್ಯವ್ನಾ ರ್ಲ್ಲ್ಮ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಚೆಕ್ಯಾ ಾಕ್ ತಾಣಿೊಂ ’ವಲ್ಲಿ ರ ರ್ಡ್ ಜೆರಾಲ್ಾ ’ ಮಾ ಣ್ ನ್ನೊಂವ್ನ ದಿಲ್ಲೊಂ. ದುಬಾು ಾ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಚಿೊಂ ಜ್ಯಲ್ಲ್ಾ ರಿೀ, ಲ್ಲ್ಾ ೊಂಡಯ ನ್ ರೆಬೊಂಬಸ್ ಸಂಗಿೀತ್ ಸಕ್ಣ್ ನ್ ಭರ್ಲಯ ವಾ ಕ್ಣ್ . ರಾತ್ ಜ್ಯವ್ನಾ ಆರ್ಯ ಮಾ ಣ್ಟಿ ನ್ನ ಭಕ್ಣ್ ಗಿತಾೊಂ ತ್ಸ್ತೊಂ ಜ್ಯನಪ್ದ್ ಪ್ದಾೊಂ ಗಾವ್ನಾ ಸಾೊಂಗಾತಾ ಸಂತೊಸ್ ರ್ಗ್ಯ ೊಂ ಹಾ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಕ್ ಸದಾೊಂಚೆೊಂ. ವಲ್ಫಿ ಚೆ ತೇಗ್ ಭವಾೊಂಚೆ ಮಾೊಂವ್ನ ಸಂಗಿೀತ್ ಕ್ಣಿ ೀತಾರ ಚಿ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲಯ ಜ್ಯವಾಾ ಸ್ತಯ . ಹೊಂಚ್ ನಂಯ್ ಆಸಾ್ ೊಂ ಸ್ತಜ್ಯರಾ ಸದಾೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗಿೀತ್, ನ್ನಟಕ್ ಆನಿ ಸಾೊಂಸಾ ೃತಿಕ್ ಕ್ಯಯಾಕರ ಮಾೊಂ ಕಚ್ಯಾ ಾೊಂತ್ ಜೆಪುಾ ಜ್ಯವಾಾ ಸ್ತಯ ೊಂ ಕುಳಾರ್. ಹಾ ಸನಿಾ ವೇಶೊಂತ್ ವಾರ್ಡ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ವಲ್ಫಿ ಕ್ ಸಂಗಿೀತ್, ಪ್ದಾೊಂ ತೆವಿ ೊಂ ಆಪ್ಣಯ ೊಂ ಮನ್ ಗ್ಲ್ಲೊಂ. ಪಾರ ಥಮಕ್ ಶಲ್ಲ್ ದಿವಾಿ ನಿೊಂಚ್ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಭುಗೊಾ ವಲ್ಫಿ ಕ್ ಗಾೊಂವಯ ಉಭಾ ಚಡೊನ್ ಆರ್ಯ . ಹೈಸ್ಕಾ ಲ್ ವದಾಾ ರ್ಥಾ ಜ್ಯವಾಾ ಸ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ವಲ್ಫಿ ನ್ ಸವ ೊಂತ್ ಗಿೀತಾೊಂ ರಚುನ್ ಹರಾೊಂಕ್ ಗಾೊಂವ್ನಾ ದಿೀೊಂವ್ನಾ ಸುವಾಾತಿಲ್ಲೊಂ. ತಾಕ್ಯ ಶಲ್ಲ್ೊಂತ್ ತ್ಸ್ತೊಂ ಜೆಪುಾ ಇಗ್ಜೆಾೊಂತ್ ಗಾೊಂವ್ತಯ ಅವಾಾ ಸ್ ಮೆಳೊು . ಸುಮಾರ್ ಚೊವಾದ ವಸಾಾೊಂ ಪಾರ ಯ್ರ್ ವಲ್ಫಿ ಆಪ್ಣಾ ೊಂಚ್ ರಚ್ಲ್ಲಯ ೊಂ ’ಭಿಕ್ಯರಿ’ ಪ್ದ್ ಜೆಪುಾ ೊಂತ್ ಜ್ಯಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ನಟಕ್ಯ ಸಂದ್ಭಾರ್ ತೆೊಂ ಗಾೊಂವ್ನಾ ಆಪಾಯ ಾ ಮತಾರ ಕ್ ದಿೀಲ್ಲ್ಗೊಯ . ಹಾ ಪ್ದಾಚ್ಯಾ ಶ್ಬಾದ ೊಂಕ್ ಪ್ದ್ ಆಯಾ ಲಯ ಲೀಕ್ ವಜಿಮ ತ್ ಜ್ಯಲ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್, ಸಂಪೂಣ್ಾ ಭುಲನ್ ಗ್ಲ. ವಲ್ಫಿ ರೆಬೊಂಬಸ್ ಮಾ ಳೊು ಭುಗೊಾ ಹಾ ಪ್ದಾಚೊ ರಚ್ಯಾ ರ್ ಮಾ ಣ್

ಜ್ಯಣ್ಟ ಜ್ಯಲ್ಲಯ ನ್ನಟಕ್ ಸಂಘಟಕ್ ವೇಳ್ ವತಾೊಂ ವತಾೊಂ ವಲ್ಫಿ ಕ್ ಪ್ದಾೊಂಕ್ ಚಡೀತ್ ಅವಾಾ ಸ್ ದಿೀಲ್ಲ್ಗ್ಯ . (ಪ್ದ್)

“¥ÀæuÁªÀiï vÀÄPÁ PÀvÁðA,

¸ÉÆ©üvï ªÀÄíeÁå ±ÉígÁ QvÉÆè ¸ÀAvÀĵïÖ ºÁAªï, ºÉÆ ªÀÄAUÀÄîgï ªÉÆeÉÆ UÁAªï vÀÄeÁåZï UÀ¨sÁðAvï d¯Áä¯ÉèA vÉA CzÀȵïÖ ªÉÆeÉA eÁAªï”. ಪೊಣ್ಟಾ ಸಾವಾಾ ದ್ಶ್ಕ್ಯ ಥಾವ್ನಾ ಕೊಂಕಣಿ ನ್ನಟಕ್ಯೊಂಕ್ ಭರಿಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜ್ಯಲ್ಲ್ಯ ಾ ಡೊನ್ ಬೊಸಾ ಹೊಲ್ಲ್ೊಂತ್ ಹರ್ ಆಯ್ ರಾ ಮಾ ಳಾು ಾ ಪ್ರಿೊಂ ನ್ನಟಕ್ ವಾಾ ಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಯ . ಹಾ ನ್ನಟಕ್ಯೊಂನಿ ಸಂದ್ಭ್ದಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಪ್ಮಾಣ ವ ದೃಶಾ ೊಂ ಮಧೊಂ ಹಿೊಂದಿ ವ ಇೊಂಗ್ಯ ಷ್ಠ್ ಪ್ದಾೊಂಚ್ಯಾ ತಾಳಾಾ ಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶ್ಬ್ದದ ಬಸವ್ನಾ ಗಾನ್ನೊಂ ಗಾೊಂವಾಯ ಾ ವರೊೀಧ್ ತ್ರುಣ್ ವಲ್ಫಿ ಆಪ್ರಯ ೊಂಚ್ ಸವ ತಂತ್ರ ಪ್ದಾೊಂ ಘಡುನ್, ತಾಕ್ಯ ಆಪೊಯ ಚ್ ತಾಳೊ ದಿೀವ್ನಾ ಸಂಗಿೀತ್ ಬಸವ್ನಾ ಗಾೊಂವ್ನಾ ಲ್ಲ್ಗೊಯ . ಸುವಾಾತೆಕ್ ಪ್ಣರ ೀಕ್ಷ್ಕ್ ತಾಚಿೊಂ ಪ್ದಾೊಂ ಮೆಚೊವ ೊಂಕ್ ಮಾತೆಿ ಪಾಟಿೊಂ ಸಲ್ಲಾ ತ್ರಿೀ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ತುಥಾಾನ್ ಲೀಕ್ ವಲ್ಫಿ ಚ್ಯಾ ಪ್ದಾೊಂಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಜ್ಯಲ್ಲ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸಾ ೃತಿಚಿೊಂ ತಾಚಿೊಂ ಪ್ದಾೊಂ ಮಂಗುು ರ್ ಶ್ಹರಾೊಂತ್ ತ್ಸ್ತೊಂಚ್ ಭಯ್ರ ಪ್ರ ಖಾಾ ತ್ ಜ್ಯವ್ನಾ ಆರ್ಯ ೊಂ. ವಲ್ಫಿ ಚಿೊಂ ಪ್ದಾೊಂ ನ್ನಸಾ್ ಜ್ಯಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ನಟಕ್ಯೊಂಕ್ ಪ್ಣರ ೀಕ್ಷ್ಕ್ಯೊಂಚೊ ಸಂಖ್ಲ ಪಾತ್ಳ್ ಜ್ಯಲ. ಬಹುಮುಖ್ ಪ್ರ ತಿರ್ಚೊ ವಲ್ಫಿ ರೆಬೊಂಬಸ್ ಸಂಗಿೀತ್ ಕ್ಣಿ ೀತಾರ ಬರಾಬರ್ ನ್ನಟಕ್ಯೊಂನಿಯ್ ಆಪೊಯ ಹತ್ ಘಾಲ್ಫಲ್ಲ್ಗೊಯ . ಪಂದಾರ ವಸಾಾೊಂ ಪಾರ ಯ್ರ್ಚ್ ’ಪ್ಯಿ ೊಂಚೊ ಸಂಸಾರ್’ ನ್ನಟಕ್ ಬರರ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ವಲ್ಫಿ ನ್ ತಾಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ’ಮೊೀಡನ್ಾ ನೊವ್ತರ ’, ’ಭೆಷ್ಟಿ ದುಬಾವ್ನ’, ’ದೀತ್ ಮಾಾ ಕ್ಯ ನ್ನಕ್ಯ’, ’ಮಾೊಂಯ್ ಮಾಾ ಕ್ಯ ಆಡಾಯಾ ಕ್ಯ’, ’ಬೆಬಾದ ಾ ಚಿ ಧುವ್ನ’, ’ತಿಸ್ತರ ಚಿೀಟ್ಟ’, ’ಕಡ ಬೊನ್ನ ಬ. ಎ.’ ಅಸ್ತೊಂ ಆಟ್ಟ ನ್ನಟಕ್ ತಾಣೊಂ ರಚೆಯ . ಹಾ ನ್ನಟಕ್ಯಚಿೊಂ ಸಭರ್ ಪ್ರ ದ್ಶ್ಾನ್ನೊಂ ಮಂಗುು ರಾೊಂತ್ ತ್ಸ್ತೊಂ ಭಯಯ ಾ ಗಾೊಂವಾೊಂನಿ ಜ್ಯಲ್ಫೊಂ ಆನಿ ವಲ್ಫಿ ಚೆೊಂ ನ್ನೊಂವ್ನ ತಾಾ ಪುಣವ ಚ್ಯಾ ಚಂದಾರ ಪ್ರಿೊಂ ಸವಾಾೊಂಚ್ಯಾ ಗ್ಮನ್ನಕ್ ಆಯ್ಯ ೊಂ. ಹಿೊಂ ಸವ್ನಾ ಕ್ಯಭಾರಾೊಂ ವಲ್ಫಿ ನ್ ಆಪಾಾ ಕ್ ತಿೀಸ್ ವಸಾಾೊಂ ಜ್ಯೊಂವಾಯ ಾ ಪ್ಯ್ಯ ೊಂಚ್ ಕರುನ್ ಸಡಯ ೊಂ ತೆೊಂ ಸವಾಾೊಂನಿ ಆಪಾಯ ಾ ಗ್ಮನ್ನಕ್ ಹಡಯ ಸಂಗ್ತ್ ಜ್ಯವಾಾ ಸಾ. (ವಲ್ಫಿ ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಾ ವಶಾ ೊಂತ್ ಕವ, ಸಾಹಿತಿ, ಹಸಾಾ ೊಂಗಾರ್ ತ್ಸ್ತೊಂಚ್ ಹಾ ಚಿಕ್ಯಗೊ ಥಾವ್ನಾ ಹರ್ ಹಫಾ್ ಾ ೊಂತ್ ಪ್ರ ಸಾರ್ ಜ್ಯೊಂವಾಯ ಾ ’ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ’

69 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಪ್ತಾರ ಚ್ಯಾ ಸಹ-ಸಂಪಾದ್ಕ್ಯೊಂ ಪ್ರ್ಾ ೊಂತೊಯ ಸ್ತರಿಲ್ ಜಿ. ಸ್ತಕ್ಣವ ೀರಾ ಅಸ್ತೊಂ ಚಿೊಂತಾ)

ಏಕಯ

1956 ಇಸ್ತವ ೊಂತ್ ಸತಾರ

ವಸಾಾೊಂಚೊ ವಲ್ಫಿ ಆಪಾಯ ಾ ವಠಾರಾೊಂತಾಯ ಾ ಖೆಳಾ ಪಾರ ಯ್ಚ್ಯಾ ಆಪಾಯ ಾ ಪಾರ ಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾೊಂಗಾತಾಾ ೊಂಕ್ ಸಂಗಿೊಂ ಘೆವ್ನಾ ’ಯುನ್ನಯ್ಿ ರ್ಡ್ ಯಂಗ್ಸಿ ಸ್ಾ’ ಮಾ ಳೆು ೊಂ ಸಾೊಂಸಾ ೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಘಡುೊಂಕ್ ಬುನ್ನಾ ದ್ ಘಾಲ್ಫ. ಆತಾೊಂ ಸಾಟ್ಟ ವಸಾಾೊಂ ಉತಾರ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಹಾ ಬಳಿಷ್ಠ್ಯ ಸಂಘಟನ್ನನ್ ಎದಳ್ ಸಭರಾೊಂನಿ ಸಾೊಂಸಾ ೃತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿ ಕ್ಯಯಾಕರ ಮಾೊಂ ಭರಿಚ್ ಯಶ್ಸ್ತವ ೀ ರಿೀತಿನ್ ಚಲವ್ನಾ ಖಾಾ ತ್ ಜಡಾಯ ಾ . ತಿ 1971 ಇಸ್ತವ . ತಾಾ ಪ್ಯಾೊಂತ್ ಪ್ದಾೊಂ ರಚುನ್, ತಾಳೆ ಸಾೊಂಗಾತಾ ಘಾಲುನ್, ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಸಂಗಿೀತ್ ಕ್ಯಯಾಕರ ಮಾೊಂಕ್ ಸ್ತೀಮತ್ ಜ್ಯಲಯ ವಲ್ಫಿ ಏಕ್ಯಚ್ಯಾ ಣ ಆಪಾಯ ಾ ಮತಿೊಂತ್ ಕ್ಣಲ್ಲ್ಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಸಂಗಿ್ ಕ್ ಈಟ್ಟ ದಿೀೊಂವ್ನಾ ಫುಡ್ೊಂ ಸಲಾ. ತಾಾ ವಸಾಾಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಿ ೊಂಬರ್ ಬಾರಾವರ್ ಮಂಗುು ಚ್ಯಾ ಾ ’ರೂಪ್ರಾಗ್’ ಸಾೊಂಸಾ ೃತಿಕ್ ಸಂಸಾಿ ಾ ನ್ ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ್ ಪಾವಿ ’ವಲ್ಫಿ ನ್ನಯ್ಿ ’ ನ್ನೊಂವಾಚೆೊಂ ತಿೀನ್ ವರಾೊಂ ಲ್ಲ್ೊಂಬಾಯ್ಚೆೊಂ ಸಂಗಿೀತ್-ಪ್ದಾೊಂಚೆೊಂ ಕ್ಯಯಾಕರ ಮ್ ಮಂಗುು ಚ್ಯಾ ಾ ’ಟೌನ್ ಹೊಲ್ಲ್’ಂೊಂತ್ ಉಭೆೊಂ ಕ್ಣಲ್ಲೊಂ. ಹಾ ಕ್ಯಯಾಕರ ಮಾಕ್ ಲೀಕ್ಯಚಿ ಮಾನಾ ತಾ ಮೆಳೊನ್ ವಲ್ಫಿ ಚೆೊಂ ನ್ನೊಂವ್ನ ಫಾಮಾದ್ ಜ್ಯಲ್ಲೊಂ. ಹೊಂ ಜ್ಯಲ್ಲ್ಯ ಾ ಫಕತ್ ಚೊವಾದ ದಿಸಾೊಂನಿ ತಾಾ ಚ್ ’ಟೌನ್ ಹೊಲ್ಲ್’ಂೊಂತ್ ಆನ್ಾ ೀಕ್ ಕ್ಯಯ್ಾೊಂ ಉಭೆೊಂ ಕ್ಣಲ್ಲ್ಯ ಾ ’ರೂಪ್ರಾಗ್’ ಸಂಸಾಿ ಾ ನ್ ವಲ್ಫಿ ಕ್ ’ಕೊಂಕಣ್ ಕಗುಳ್’ ನ್ನೊಂವಾಚೆೊಂ ಬರುದ್ ದಿೀವ್ನಾ ಮಾನ್ ಕ್ಣಲ. ಹಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ವಲ್ಫಿ ಭಿಲುಾ ಲ್ ಪಾಟಿೊಂ ಪ್ಳೆನ್ನಸಾ್ ೊಂ ಫುಡ್ೊಂಚ್ ಚಲಯ . ಆಜ್ ವಲ್ಫಿ ನ್ ಘರ್ಡ್ಲ್ಫಯ ೊಂ ಪ್ದಾೊಂ ತಿೀನ್ ಹಜ್ಯರಾೊಂಕ್ ಮಕ್ಯವ ಲ್ಲ್ಾ ೊಂತ್. 1969 ತೆೊಂ 1988 ಪ್ಯಾೊಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ದಾೊಂ ಸಂಗ್ರ ಹ್ ಪುಸ್ ಕ್ ’ವಚ್ಯಾ ರ್ ಪ್ದಾೊಂ’ ಬುಕ್ಯಕ್ ವಶೇಷ್ಠ್ ಮಾನ್ ಮೆಳಾು . ಹಾ ಪುಸಾ್ ಕ್ಯಚೊಾ ನೊೀವ್ನ ಆವೃತೊ್ ಾ ಪ್ರ ಕಟ್ಟ ಜ್ಯಲ್ಲ್ಾ ತ್ ತ್ಸ್ತ ೩೫,೦೦೦ ಹಜ್ಯರಾೊಂ ವಯ್ರ ಚ್ ಪ್ರ ತಿಯೊ ವಕುನ್ ಗ್ಲ್ಲ್ಾ ತ್. ಹೊ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಾ ಪುಸ್ ಕ್ ವತುಾಲ್ಲ್ೊಂತ್ ಏಕ್ ಮಹನ್ ದಾಖ್ಲಯ ಚ್ ಮಾ ಣಾ ತ್. ತಾಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ’ಕಗುಳ್ ಗಾಯ್ ’ ನ್ನೊಂವಾಚೆೊಂ ಪುಸ್ ಕ್ಯಚೊಾ 10,000 ಪ್ರ ತಿಯೊ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ಣರ ೀಮೊಂಕ್ ಮೆಳಾು ಾ ತ್. ಆಯ್ಯ ವಾರ್ ಖಾಾ ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ ನಂದಿನಿನ್ ರಚ್ಲ್ಲಯ ೊಂ ’ಕಗುಳೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ನ್’ ಪುಸ್ ಕ್ ವಲ್ಫಿ ಚ್ಯಾ ಜಿೀವನ್ನಚೆರ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಾಚೆರ್ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ ಫಾೊಂಕ್ಯ್ . ವಲ್ಫಿ ನ್ ಸುಮಾರ್ ಪಾೊಂರ್ಿ ೊಂ ನ್ನಟಕ್ಯೊಂ ಆಪ್ಣಾ ೊಂಚ್ ಘರ್ಡ್ಲ್ಫಯ ೊಂ ಪ್ದಾೊಂ ದಿಲ್ಲ್ಾ ೊಂತ್ ಆನಿ ಗಾಯಯ ಾ ೊಂತ್. ತಾಚೊಾ ಚ್ಯಳಿೀಸಾೊಂ ವಯ್ರ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ್ಸ್ತೊಂ ಸ ಭಕ್ಣ್ ಗಿೀತಾೊಂಚೊಾ ಕ್ಯಾ ಸ್ತಟ್ಟಿ ಭಯ್ರ ಪ್ಡಾಯ ಾ ತ್. ವಲ್ಫಿ ನ್ ಆಟ್ಟ ವಸಾಾೊಂಭರ್

’ಉಮಾಳೊ’ ಕೊಂಕಣಿ ಮಹಿನ್ನಾ ಳೆೊಂ ಪ್ತ್ರ ಪ್ಗ್ಾಟ್ಟ ಕ್ಣಲ್ಲ್ೊಂ. ವಲ್ಫಿ ಚ್ಯಾ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಕ್ಯಣ್ಟಾ ೊಂಚೆೊಂ ಪುಸ್ ಕ್ ಪ್ಗ್ಾಟ್ಲ್ಯ ೊಂ. ತಾಚಿೊಂ ಕವನ್ನೊಂ ಆನಿ ಕ್ಯಣಿಯೊೊಂ ಹರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ತಾರ ೊಂನಿ ಪ್ಗ್ಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ತ್. ಸಾಟ್ಲ್ವಾಾ ತ್ಸ್ತೊಂ ಸತ್್ ರಾವಾಾ ದ್ಶ್ಕ್ಯೊಂತ್ ಪಾೊಂಯಿ ಾ ೊಂ ವಯ್ರ ಸಂಗಿೀತ್ ನ್ನಯಿ ೊಂ,, ತ್ಸ್ತೊಂಚ್ ಆಪಾಯ ಾ ವಾ ೊಂಗ್ಾ ರಿೀತಿನ್ ಸಮಾಜ್, ಮುಖೆಲ್ಫ, ತ್ಸ್ತೊಂ ಧ್ಮ್ಾ ಆನಿ ರಾಜ್ಕ್ಯರಣ್ ಹೊಂತುೊಂ ಪ್ದಾೊಂ ಘಡಾಯ ಾ ೊಂತ್ ವಲ್ಫಿ ಚೊ ಉಕಲಯ ಲ ಹತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ದಾೊಂನಿ ಆಖೆರ ೀಚಿೊಂ ಉತಾರ ೊಂ ಲಕ್ಯಚ್ಯಾ ಗ್ಮನ್ನಕ್ ಯ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್, ತಿೊಂ ಸಾಸಾಾ ಕ್ ಮತಿಪ್ಟಲ್ಲ್ರ್ ಉತಾಾತ್. ರ್ೀಪಾಲ್ ದುರಂತಾವಶೊಂ ಬರರ್ಲ್ಲಯ ೊಂ ತಾಚೆೊಂ ಪ್ದ್ ಆಜೂನ್ ತಾಾ ಘಡತಾಚಿ ಕಡಾಿ ನ್ ಉಕಲ್ಾ ಧ್ರುನ್ ಲೀಕ್ಯಕ್ ತಾಾ ಭಿೀಕರತೆಚೊ ಉಗಾಾ ಸ್ ಜಿವ್ತ ಜಿವ್ತ ಹಡಾಿ ತ್. (ಪ್ದ್)

zÀÄPÁA ¨sÀvÁðvï zÉƼÁåAvï «ÄjAiÉÆ ¥ÀqÁÛvï PÀ¥Á¯Ágï PÀ¸ÉèA WÀrvï vÉA WÀqÁèA ¤¨ÁðV vÁå ¨sÉÆÃ¥Á¯ÁAvï (ಮಂಗುು ರ್

ಆಕ್ಯಶವಾಣಿಚಿ

ಮಾಾ ಲಘ ಡ ವಾವಾರ ಡ ಶರ ೀಮತಿ ಶ್ಕುೊಂತ್ಲ್ಲ್ ಆರ್. ಕ್ಣಣಿ ವಲ್ಫಿ ಚ್ಯಾ ಕವತಾ ಪ್ರ ತಿಭೆ ವಶಾ ೊಂತ್, ತಾಣೊಂ ಘರ್ಡ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಪ್ದಾೊಂತಾಯ ಾ ಊೊಂಚ್ ಸಾಹಿತಾ ವಶಾ ೊಂತ್, ಕೊಂಕಣಿ ಲೀಕ್ಯಚೆರ್ ತಾಣೊಂ ಉಭರ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಬಾೊಂದಾ ವಶಾ ೊಂತ್ ಅಸ ವವರ್ ದಿತಾ) ಖಾಾ ತೆಚ್ಯಾ ಶಖರಾಕ್ ಪಾವಾಯ ಾ ರಿೀ ವಲ್ಫಿ ಜ್ಯವಾಾ ಸ್ಲಯ ಏಕ್ ಭರಿಚ್ ಸಾದ-ಸುದ ಖಾಲ್ಲ್್ ಾ ಕ್ಯಳಾಾ ಚೊ ವಾ ಕ್ಣ್ ; ವಶಲ್ ಕ್ಯಳಾಾ ಚೊ ಲೀಕ್ಯ ಮೊಗಾಳ್ ಜ್ಯವ್ನಾ ೊಂಚ್ ಉಲಾ. ಹಜ್ಯರೊೊಂ ಪ್ದಾೊಂ ಗಾರ್ಲಯ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಸದಾೊಂಚ್ ಕರುಣ್ಟಮಯ್ ಜ್ಯವ್ನಾ ೊಂಚ್ ಉಲ್ಲ್ಾ. ಲ್ಲ್ಾ ನ್-ವಾ ರ್ಡ್, ದುಬೊು -ಗ್ರ ೀಸ್ ್ ಮಾ ಳೊು ಕ್ಣತೆೊಂಚ್ ಭೇದ್ ನ್ನಸಾ್ ೊಂ ಸವಾಾೊಂ ಥಂಯ್ ಸಮಾನ್ ವನಯ್ಶೀಲತಾ ಜ್ಯವಾಾ ಸ್ಲಯ ತಾಚೊ ಮಹನ್ ಧಾ ೀಯ್. ಆಪಾಯ ಾ ಪಾರ ರಂಭಿಕ್ ತ್ಸ್ತೊಂ ಲ್ಲ್ಾ ನಾ ಣ್ಟಲ್ಲ್ಾ ಸಂಗಿೀತ್ ಸಾಧ್ನ್ನಚ್ಯಾ ಆರಂಭಚ್ಯಾ ವಸಾಾೊಂನಿ ಭವ್ನ ಗ್ರ ೀಶ್ನ್ ರೆಬೊಂಬಸಾಚೊ ತಾಾ ಗ್ ವಶೇಷ್ಠ್ ಮಾ ಳೊು ಲ ವಲ್ಫಿ ತಾಣ ತೊ ಉಗಾಾ ಸ್ ಅಮರ್ ದ್ವಚೆಾ ಾ ಖಾತಿರ್ ’ಗ್ರ ೀಶ್ನ್ ರೆಬೊಂಬಸ್ ಶಕ್ಷ್ಣ್ ನಿಧಿ ಬುನ್ನಾ ಧಿಕ್ ಘಾಲುನ್

70 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಆಪ್ಣಾ ಜರ್ಡ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ೊಂತೊಯ ವಾ ರ್ಡ್ ವಾೊಂಟೊ ದುಬಾು ಾ ಭುಗಾಾ ಾೊಂಚ್ಯಾ ಶಕ್ಯಾ ಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿೀೊಂವ್ನಾ ವಲ್ಫಿ ನ್ ಮನ್ ಕ್ಣಲ್ಲೊಂ. (ಸಂಘಟಕ್,

ಸಾಹಿತಿ, ತ್ಸ್ತೊಂಚ್ ’ದಾರ್ಾ ವಲ್ಾ ಾ’ ಕನ್ನಾಟಕ್ಯೊಂತೆಯ ೊಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ ಇೊಂಗಿಯ ಷ್ಠ್ ಹಫಾ್ ಳೆೊಂ ಹಚೊ ಸಂಪಾದ್ಕ್ ಹೇಮಾಚ್ಯಯಾ ವಲ್ಫಿ ಲ್ಲ್ಗಿೊಂ ಆಸ್ಲಯ ಆಪೊಯ ಸಂಪ್ಕ್ಾ ಆನಿ ಆಪೊಯ ಸುದಿೀರ್ಘಾ ಬಾೊಂದ್ವ್ನಾ ಹಾ ಪ್ರಿೊಂ ಪ್ರೊಂತಾರ ಯ್ )

ಆಪಾಯ ಾ ಸಂಗಿೀತ್ ಪ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ಆರಂಭಿಕ್ ವಸಾಾೊಂನಿೊಂಚ್ ಪ್ದಾೊಂಕ್ ಆಪೊಯ ಸಾೊಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ವಲ್ಫಿ ಚೆೊಂ ಲಗ್ನ್ ೧೯೭೦ ರ್ನ್ರ್ ಪಂಚಿವ ೀಸ್ವರ್ ಮೀನ್ನ ಪ್ರೊಂಟೊಲ್ಲ್ಗಿೊಂ ಜ್ಯಲ್ಲೊಂ. ವಲ್ಫಿ -ಮೀನ್ನ ಹೊಂಚಿ ಏಕ್ ಅನುಪ್ಮ್ ಜಡ. ’ಕೊಂಕಣ್ ಮೈನ್ನ’ ಬರುದ್ ಮೆಳ್ಲ್ಫಯ ಮೀನ್ನ ಆಪಾಯ ಾ ಸುಶ್ ವ್ನಾ ತಾಳಾಾ ಮುಖಾೊಂತ್ರ ಆಪೊಯ ಪ್ತಿ ವಲ್ಫಿ ಕ್ ಖಳಿಮ ತ್ ನ್ನಸಯ ಸಾೊಂಗಾತ್ ದಿೀವ್ನಾ , ಸುಖಾೊಂತ್ ತ್ಸ್ತೊಂ ದುಖಾೊಂತ್, ಪ್ರಡ್ೊಂತ್ ತ್ಸ್ತೊಂ ಅನ್ನವ ರಾೊಂತ್ ಹಸಾಾ ೊಂ ಬರಾಬರ್ ಆಪೊಯ ಗೊಂರ್ಡ್ ಅನುಭವ್ನ ಹರಾೊಂಕ್ ಕ್ಣನ್ನಾ ೊಂಚ್ ಅಭಿವಾ ಕ್ ್ ಕರಿನ್ನಸಾ್ ೊಂ ಆಪ್ರಯ ೊಂ ಭುಗಿಾೊಂ ವೀನ್ನ ಆನಿ ವಶವ ಸ್ ಹೊಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ಕೊಂಕಣ್ ಸಂಗಿೀತ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಮಾ ಳಾು ಾ ನ್ನೊಂವಾರ್ಚ್ ಅಖಾಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಳಿಾ ಚಿೊಂ. ವೀನ್ನನ್ ಚ್ಯಾ ರ್ ವಸಾಾೊಂಚೆರ್ ತ್ಸ್ತೊಂ ವಶವ ಸಾನ್ ಸ ವಸಾಾೊಂಚೆರ‍್ ಆಪಾಯ ಾ ಮಾೊಂ-ಬಾಪಾ ಬರಾಬರ್ ಕೊಂಕ್ಣಾ ರಂಗ್ಮಂಚ್ ಧ್ಲ್ಲಾೊಂ. ಅಸಲ್ಲೊಂ ಏಕ್ ಖಾಾ ತ್ ಸಂಗಿೀತ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಹಾ ಸಂಸಾರಾೊಂತ್ ದುಸ್ತರ ೊಂ ನ್ನ ಮಾ ಳಾಾ ರ್ ಖಂಡತ್ ಜ್ಯವ್ನಾ ಅತಿಶ್ಯ್ ಜ್ಯೊಂವಯ ೊಂ ನ್ನ.

ಆಪಾಯ ಾ ಆವಯ್ಭಷೆಚ್ಯಾ ಉದ್ಗ್ಾತೆಕ್, ಪ್ರ ಗ್ತೆಕ್, ಖಾಾ ತೆಕ್ ವಲ್ಫಿ ಸದಾೊಂಚ್ ಆಪೊಯ ವಾವ್ನರ ಮುಖಾರುನ್ ಆಸ್ಲಯ . ಕಷ್ಠ್ಿ -ಸಂಕಷ್ಿ ೊಂನಿೊಂಯ್ ತೊ ಆಪ್ರಯ ಆವಯ್ಭಶ ಕೊಂಕಣಿ ವಸಲಾ ನ್ನ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಶ ಮಂಡಳ್, ಕನ್ನಾಟಕ್ ಹಚೊ ಜಿೀವಾವಧಿ ಸಾೊಂದ ಜ್ಯವಾಾ ಸ್ಲಯ ವಲ್ಫಿ , ಕನ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕ್ಯಡ್ಮಚೊ ಸಾೊಂದ ಜ್ಯವ್ನನ್ರ್ೀ ವಾವ್ನರ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಯ . ಸಾೊಂತ್ ಲುವಸ್ ಕಜೆಜಿಚ್ಯಾ ’ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸಾಿ ಾ ೊಂತ್ ತಾಣ ಪ್ದೆವ ೀದ್ರ್ ಡಪೊಯ ಮಾ ಜರ್ಡ್ಲಯ . ಬೆೊಂಗ್ಳುರು ಆನಿ ದೆಲ್ಫಯ ದೂರ್ದ್ಶ್ಾನ್ ಕೊಂದಾರ ೊಂನಿ ವಲ್ಫಿ ಚಿೊಂ ಕ್ಯಯಾಕರ ಮಾೊಂ ಪ್ರ ದ್ಶಾಲ್ಲ್ಾ ೊಂತ್. ಮಂಗುು ರಾೊಂತ್ ರೇಡಯೊ ಕೊಂದ್ರ ಸುವಾಾತಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಥಾವ್ನಾ ವಲ್ಫಿ ಚ್ಯಾ ಮರಣ್ಟ ಪ್ಯಾೊಂತ್ ತಾಣ ಸಕ್ಣರ ೀಯ್ ಪಾತ್ರ ಘೆತ್ಲಯ ಆಸಾ. ತಾಚಿೊಂ ಕ್ಯಯಾಕರ ಮಾೊಂ ಆಜೂನ್ ಪ್ರ ಸಾರ್ ಜ್ಯವ್ನಾ ೊಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಅಸ್ತೊಂ ಕ್ಣಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಆಜ್ ನಹಿೊಂಚ್ ವಲ್ಫಿ ಕ್ಣೀತಿಾ ಶಖಾರಾರ್ ಆಪೊಯ ಬಾವ್ತಿ ಉಭಂವ್ನಾ ಸಕ್ಯಯ ಬಗಾರ್ ಹರಾೊಂಕ್ಣೀ ಹೊಂ ಶಖರ್ ಚಡೊೊಂಕ್ ಉತೆ್ ೀರ್ನ್ ದಿೀವ್ನಾ ಯಶ್ಸ್ತವ ೀ ಜ್ಯಲ್ಲ್. ಆಯ್ಯ ವಾರ್ ಮಂಗುು ಚ್ಯಾ ಾ ’ದಾರ್ಾ

(ಪ್ದ್)

“PÉÆAPÀuï ±ÉígÁAvÁè÷å ªÀÄAUÀÄîgÁAvï

gÁAªÉÑA PÉÆAQÚ G®AªÉÑA, UÁAiÀiÁ£ÁA UÁAªÉÑA PÉÆAPÉÚZÉA ªÉÇqÀàuï UÁdAªÉÑA KPï ¸ÀAVÃvï PÀÄlªÀiï DªÉÄÑA”

71 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ವಲ್ಾ ಾ’ ಟಿೀವರ್ ತಾಚೆೊಂ ಕ್ಯಯಾಕರ ಮ್ ’ಮಾ ಜ ತಾಳೊ ಗಾಯ್ ಲ’ ಪ್ರ ಸಾರ್ ಜ್ಯವ್ನಾ ಭರಿಚ್ ಲಕ್ಯ ಮೊಗಾಳ್ ಜ್ಯಲ್ಲ್ೊಂ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ಲೀಕ್ ಹಾ ಕ್ಯಯಾಕ್ ಸದಾೊಂಚ್ ರಾಕನ್ ರಾವಾ್ . ರ್ರ್ ಆಜ್ ಮಂಗುು ರಾೊಂತ್ ತ್ಸ್ತೊಂ ಹರ್ ದೇಶ-ವದೇಶೊಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಾ ಗಾವಾ -ಪ್ದಾೊಂ ಘಡಾ ಉದೆಲ್ಲ್ಾ ತ್ ಆನಿ ಉದೆವ್ನಾ ೊಂಚ್ ಆಸಾತ್ ತ್ರ್ ಹೊಂವ್ನ ಖರೊೀಖರ್ ಸಾೊಂಗಾ್ ೊಂ ಹಕ್ಯ ಪ್ಣರ ೀರಣ್ ಖಂಡತ್ ಜ್ಯವ್ನಾ ವಲ್ಫಿ ಚಿೊಂ ತಿೊಂ ಪ್ದಾೊಂ.

’ಕೊಂಕಣ್ ಕಗುಳ್’ ಮಂಗುು ಚ್ಯಾ ಾ ಕೊಂಕ್ಣಾ ಸಂಗಿೀತ್ ಪ್ಣರ ೀಮೊಂಚ್ಯಾ ನ್ನೊಂವಾನ್ ’ರೂಪ್ರಾಗ್’ ಸಂಸಾಿ ಾ ಥಾವ್ನಾ (1971) ’ಕನ್ನಾಟಕ ರಾಜಾ ೀತ್ಿ ವ್ನ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತ್ ’ (1991) ’ಇೊಂಟರ್ನ್ನಾ ಶ್ನಲ್ ಒರಿಯ್ೊಂಟೇಶ್ನ್ ಸ್ತೊಂಟರ್, ಯು. ಎಸ್. ಎ.’ ಹಚೆೊಂ ’ಎವಾರ್ಡ್ಾ ಒಫ್ ರೆಗ್ಗಿಾ ಶ್ನ್’ (1991) ಅಬುದ್ಬಚ್ಯಾ ’ಕೊಂಕಣಿ ಟ್ಲ್ಾ ಲ್ಲೊಂಟ್ಟ ಗರ ಪ್’ ಥಾವ್ನಾ ’ಸಂಗಿೀತ್ ಚಕರ ವತಿಾ’ (1992) ಅಖಿಲ ಕನ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಿಷದ್ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತ್ (1993)

(ಪ್ರ ಸು್ ತ್ ಬೆೊಂಗ್ಳುರು ಆಕ್ಯಶವಾಣಿ ಕೊಂದಾರ ಚೊ ನಿದೇಾಶ್ಕ್ ಜ್ಯವಾಾ ಸಯ ದ| ಚೇತ್ನ್ ಕುಮಾರ್ ನ್ನಯಕ್ ತಿೀಸ್ ವಸಾಾೊಂ ಆದಿೊಂ ಮಂಗುು ರಾೊಂತ್ ವಲ್ಫಿ ಸಾೊಂಗಾತಾ ಭಸಾನ್ ಅಸಾ ಕ್ಣಲ್ಲ್ಯ ಾ ಆಕ್ಯಶವಾಣಿ ಕ್ಯಯಾಕರ ಮಾೊಂ ವಶಾ ೊಂತ್ ಅಸ್ತೊಂ ಸಾೊಂಗಾ್ )

ಬಾಹರ ೀಯ್ನ್ಚೊ ’ಕಕ್ೊಂಕಲ್ಾ ಸ್ತೊಂಗ್ಸ್ಾ ಕಯ ಬ್ದ’ ಪುರಸಾಾ ರ್ (1995) ಕನ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕ್ಯಡ್ಮ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತ್ (1996) ಅಮೇರಿಕ್ಯಚ್ಯಾ ”ಬಾರ ರ್ಡ್ಯಾ ಕಲ್ಲ್ ಸಂಪ್ರ್ ಲಯನ್ಿ ಕಯ ಬ್ದ’ ಥಾವ್ನಾ ’ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ದಾೊಂಚೊ ರಾಯ್” (1996) ’ಲಯನ್ಿ ಕಯ ಬ್ದ ಇೊಂಟರ್ನ್ನಾ ಶ್ನಲ್’ ಹೊಂಚೆೊಂ ಜಿೀವಾವಧಿ ಸಾೊಂದೆಪ್ಣ್ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತ್ (1996) ’ದುಬಾಯ್ ತುಳುವರ್’ ಹೊಂಚಿ ’ತುಳುನ್ನಡ ಕೀಗಿಲ್ಲ’ (1997) ’ಕ್ಣ. ಸ್ತ. ಡಬುಯ ಾ . ಎ., ಕುವೇಯ್ಿ ’ ಹೊಂಚೆ ಥಾವ್ನಾ ’ಕೊಂಕಣ್ ಕಲ್ಲ್ ರತ್ಾ ’ (1999) ’ಚಿೊಂತಾಾ ಾ ೊಂಚಿ ಮಾೊಂಚಿ, ಕುವೇಯ್ಿ ’ ಹೊಂಚಿ ’ಶ್ತ್ಮಾನ್ನಚೊ ವಾ ಕ್ಣ್ ’ (1999) ’ಎಮ್. ಸ್ತ. ಸ್ತ., ದೀಹ, ಖಟ್ಲ್ರ್’ ಹೊಂಚಿ ’ಜಿೀವಾವದ ಸಾಧ್ನ್ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತ್ ’ (1999) ’ಇೊಂಡಯನ್ ಕ್ಯಾ ಥಲ್ಫಕ್ ಎಸೀಸ್ತಯೇಶ್ನ್ ಒಫ್ ಅಮೇರಿಕ್ಯ’ ಹೊಂಚೆೊಂ ’ಮಲ್ಲಯ ನಿಾ ಯಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆಟಿಾಸ್ಿ ಎವಾರ್ಡ್ಾ’ (1999) ಅಮೇರಿಕ್ಯಚೆೊಂ ’ಹ್ಯಾ ಸಿ ನ್ ಬೇಜ್ಾ ಟೊೀಸ್ಿ ಮಾಸಿ ಸ್ಾ’ ಹೊಂಚಿ ’ಕಮ್ಯಾ ನಿಟಿ ಏೊಂರ್ಡ್ ಲ್ಫೀಡಶಾಪ್ ಎವಾರ್ಡ್ಾ’ (2005) ’ಸಂದೇಶ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಿೀವಾವದ ಸಾಧ್ನ್ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತ್ ’ (2006)

ವಲ್ಫಿ ರೆಬೊಂಬಸಾಕ್ ದೇಶ-ವದೇಶೊಂನಿ ಸಭರ್ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ ಾ -ಪುರಸಾಾ ರ್ ಲ್ಲ್ಬಾಯ . ಕನ್ನಾಟಕ ರಾಜಾ ೀತ್ಿ ವ್ನ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತ್ , ಕನ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕ್ಯಡ್ಮ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತ್ , ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತ್ ಇತಾಾ ದಿ ತಾಕ್ಯ ಲ್ಲ್ಬಾಯ ಾ ತ್. ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗಿೀತ್ ಕ್ಣಿ ೀತಾರ ೊಂತ್ ವಲ್ಫಿ ನ್ ದಿಲ್ಫಯ ಕುಮಕ್ ಮಾನುನ್ ಮಂಗುು ಚ್ಯಾ ಾ ’ಮಾೊಂರ್ಡ್ ಸಭಣ್’ ಸಂಸಾಿ ಾ ನ್ 2005 ಮೇ ಧಾವರ್ ತಾಕ್ಯ ’ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗಿೀತ್ ಜಿೀವಾವಧಿ ಸಾಧ್ನ್ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತ್ ’ ದಿೀವ್ನಾ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತ್ ಬರಾಬರ್ ಏಕ್ಯ ಲ್ಲ್ಖಾಚಿ ಥೈಲ್ಫಯ್ ದಿೀವ್ನಾ ಮಾನ್ ಕ್ಣಲಯ . ಉದಾರ್ ಮನ್ನಚ್ಯಾ ವಲ್ಫಿ ನ್ ತಿ ಥೈಲ್ಫ ಸ್ತವ ೀಕ್ಯರ್ ಕನ್ಾ ತಾಕ್ಯ ಆಪ್ಣಯ ಯ್ ಥೊಡ್ ಪ್ಯ್ಿ ಕುಡುಿ ನ್ ಸಂಸಾಿ ಾ ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಯಯಾಕರ ಮಾೊಂಕ್ ಮಾ ಣೊನ್ ಪಾಟಿೊಂ ಕ್ಣಲ್ಫಯ ಸಂಗ್ತ್ ತಾಚೆೊಂ ವಶಲ್ ಮನ್ ವವರಿತಾ. ವಲ್ಫಿ ರೆಬೊಂಬಸಾಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತ್ ಪುರಸಾಾ ರೊೊಂಚ್ ರ್ಮೊ ಹಾ ಪ್ರಿೊಂ ಆಸಾ:

72 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


’ದಾರ್ಾ ದುಬಾಯ್’ ಹೊಂಚೊ ’ದಾರ್ಾ ಪುರಸಾಾ ರ್’ (2007) ವಲ್ಫಿ ನ್ ನಹಿೊಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ದಾೊಂನಿೊಂ ಆಪ್ಣಯ ೊಂ ನ್ನೊಂವ್ನ ರ್ಗ್ತಾ್ ದ್ಾ ೊಂತ್ ಖಾಾ ತ್ ಕ್ಣಲ್ಲೊಂ ಬಗಾರ್ ತಾಣೊಂ ಸಭರ್ ತುಳು ಪ್ದಾೊಂಯ್ ಗಾವ್ನಾ , ಆಪ್ಣಯ ೊಂ ಸವ ೊಂತ್ ಸಂಗಿೀತ್ ಸಭವ್ನಾ ಖಾಾ ತಿ ಜಡಯ . ತೆನ್ನಾ ೊಂ ತುಳೆವ ೊಂತ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚಿಾ ಭರಿಚ್ ವತ್ಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲಯ . ವಲ್ಫಿ ನ್ ತಾಾ ವಳಾ ’ತುಳು ಪ್ದ್ಾ ಸರಮಾಲ್ಲ’ ನ್ನೊಂವಾರ್ ದೀನ್ ಕ್ಯಾ ಸ್ತಟಿ ಪ್ಗ್ಾಟ್ಟ ಕ್ಣಲಾ . (ಪ್ದ್)

“PÀqÀ¯ïzÀ §jÃmÉ£ÉÃ

PÀtÄÚUï ªÉÄAZÀÄ£Á PÀÄqÀ®zÀ ¥ÉÇ®Äð£ï AiÀiÁ£ï ¥ÀuÉÆÃqÀÄ JAZÀ£Á ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ£Á ¸ÀȶÖzÀ ªÀÄ»ªÉÄ£Éà PÉÆÃn - ZÉ£ÀßAiÉÄgï ¥ÀÅlÄÖ¢£Á ªÀÄuïÚzÁ ¥ÉjªÉÄ£ÉÔ ವಲ್ಫಿ ರೆಬೊಂಬಸ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ವಾ ಕ್ಣ್ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್, ತೊ ಜ್ಯವಾಾ ಸಾ ಏಕ್ ಸಂಸಿ . ಆಪಾಯ ಾ ಹೈಸ್ಕಾ ಲ್ ಶಕ್ಯಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ ತ್ಭೆಾತಿ ಸಂಸಾಿ ಾ ೊಂತ್ ಆಪ್ರಯ ತ್ಭೆಾತಿ ಜೀರ್ಡ್ಾ ತೊ ಕ್ಯಮಾಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊಯ ತ್ರಿೀ ಆಪಾಾ ಥಂಯ್ ಕ್ಣಲ್ಲ್ಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಸಂಗಿೀತ್ ಆಸಕ್ಣ್ ನ್ ತಾಣ ಆಪಾಯ ಾ ಕ್ಯಮಾಕ್ ಸಲ್ಲ್ಮ್ ದಿಲ. ಆಪಾಯ ಾ ಲಗಾಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಆಪಾಯ ಾ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಬಾೊಂದಾವಳಿಕ್ ಪೊೀಟ್ಲ್ ಗಾರ ಸಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಪ್ಗಾಾೊಂವಾಕ್ ಗ್ಲ ತ್ರಿೀ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗಿೀತಾಚೆೊಂ ಆಕಷಾಣ್ ಪ್ರತ್ ತಾಕ್ಯ ಪಾಟಿೊಂ ಮಾೊಂಯು ೊಂವ್ನ ಮಂಗುು ರಾಕ್ ಹರ್ಡ್ಾ ಆಯ್ಯ ೊಂ. ವಲ್ಫಿ ರ್ಲ್ಲ್ಮ ಥಾವ್ನಾ ೊಂಚ್ ಉದೆವ್ನಾ ಆರ್ಲಯ ಕೊಂಕ್ಣಾ ಕವ, ಸಂಗಿೀತ್ ಸಂಯೊೀರ್ಕ್, ನ್ನಜೂಕ್ ತಾಳಾಾ ಚೊ ಗಾವಾ , ನ್ನಟಕ್ಕತ್ಾ, ಆಪ್ಣಯ ೊಂ ಆಖೆಖ ೊಂ ಜಿೀವನ್ೊಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಾ , ಸಂಗಿೀತ್, ನ್ನಟಕ್ಯೊಂಕ್ ಅಪುಾನ್ ದಿಲಯ ಏಕಯ ಅಪ್ರ ತಿಮ್ ಕೊಂಕಾ . ಸಂಗಿೀತ್ಚ್ ತಾಚೊ ಉಸಾವ ಸ್ ಜ್ಯವಾಾ ಸ್ಲಯ . ಲೀಕ್ಯಮೊಗಾಳ್ ಕ್ಯಳಾಾ ಚೊ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಾ ವಾ ಕ್ಣ್ , ಯಶ್ಸ್ತವ ೀ ಸಂಘಟಕ್, ತಾಚೆಾ ಥಾವ್ನಾ ಲೇಖ್ ನ್ನಸ್ಲ್ಫಯ ಪ್ರ ತಿಭ ಕೊಂಕಣ್ಟೊಂತ್ ಪ್ರ ಸಾರುನ್ ಆಯಯ ಾ . ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗಿೀತ್-ನ್ನಟಕ್ ಸಂಬಂಧಿೊಂ ಏಕ್ ವನೂತ್ನ್ ಸಂಸಿ ಬಾೊಂದಿಯ ಅಭಿಲ್ಲ್ಶ ತಾಕ್ಯ ಆಸ್ಲ್ಫಯ . ರ್ರ್ ಆಜ್ ವಲ್ಫಿ ಆಮೆಯ ಾ ಮಧೊಂ ಆಸ್ಲಯ ,

ಖಂಡತ್ ಜ್ಯವ್ನಾ ಹಿ ತಾಚಿ ಆಶ ತಾಚ್ಯಾ ದೇಶ-ವದೇಶ ಮತ್ರ -ಮತಿರ ಣ್ಟಾ ೊಂ ಥಾವ್ನಾ ಕ್ಯಯಾರೂಪಾಕ್ ಯ್ತ್ ಆಸ್ತಯ . (ವಲ್ಫಿ ಥಾವ್ನಾ - ಆಪಾಯ ಾ ಬಾಳ್ಪ್ಣ್ಟಚೊ ಉಗಾಾ ಸ್, ಜಿವತಾೊಂತಾಯ ಾ ಕಷ್ಿ ೊಂ ಕ್ಯಳಾಚೆ ಉಮಾಳೆ ತ್ಸ್ತೊಂ ಕೊಂಕ್ಣಾ ಲೀಕ್ಯನ್ ತಾಕ್ಯ ದಾಖರ್ಲಯ ತೊ ಮೊೀಗ್-ವಶವ ಸ್ ಆನಿ ಸಹಕ್ಯರಾಚೆೊಂ ಸಮ ರಣ್ ತಾಣ ಹೊಂಗಾ ಕ್ಣಲ್ಲ್ೊಂ) ವಲ್ಫಿ ಆನಿ ಮೀನ್ನ ಥಾವ್ನಾ ’ಮೊೀಗ್ ಜ್ಯಯಾ ಮಾಾ ತಾರೊ’ ಪ್ದ್)

“zÉÆ gÉ «Ä ¥sÁ ¸ÉƯï 73 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


D«Ä ªÉÆÃUï PɯÉÆ ¸ÀAVÃvÁZÉÆ ¸Áé¢üPï ¸Ávï ¸ÀégÁAZÉÆ ¸ÀAVÃvÁPï ¯ÁUÉÆ£ï G¨ÁÓ¯ÉÆ ºÉÆ JPÀémï DªÉÆÑ vÀĪÉÆÑ ºÉÆ ¨ÁAzï ªÉÆUÁZÉÆ PÉzÁßAAiÀiï vÉÆ vÀÄmÉÆAPï £ÀeÉÆ

DªÀiÁÑ÷å vÀĪÀiÁÑ÷å ªÀÄwA¤ ¸ÀzÁA GUÁظÁAvï GZÉÆð”

-JZï. Dgï. D¼Àé (ಕಾನರ್) -ಕೊಂಕ್ಣಾ ಕ್: ಆಸ್ತಿ

74 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ

ನ್ ಪ್ರ ಭು


75 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


*CªÀÄgïGqÁ¸ï* 0 GvÁæA £ÀªÀiÁ£ï 0

PÉÆ0QÚ ¸À0VÃvï ªÉƼÁâªÀ0iÉÆè ¥ÀæPÁ¸ï¨sÀjvï ¸ÀÄ0iÉÆð §ÄqÉÆ£ï DfPï Dmï ªÀ¸Áð0 ¸À0¦è0. 2010 ªÀiÁZïð 9ªÉgï ºÁå ¸ÀÄ0iÀiÁðZÉgï C0zÁÌgÁZÉ0 zsÁ0PÀuï ¥Àqï¯Éè0.

-¹eÉå¸ï vÁPÉÆqÉ

±ÀvÀªÀiÁ£ÁAvÁèöå ºÁå ªÀĺÁ£ï PÉÆAQÚ PÀ¯ÁPÁgÁPï CSÁÍöå PÉÆAQÚ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁZÁå £ÁAªÁ£ï PÀgÉÆÑ GvÁæA £ÀªÀiÁ£ï. -----------------------------PÉÆ0PÀuï PÉÆUÀÄ¼ï «°á gÉ©0§¸ÁZÉ0 ªÉƯï DvÁ0 PÀ¼ÁÛ DªÀiÁÌ0.PÉÆ0QÚ ¸À0VÃvï 76 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


¸À0¸ÁgÁ0vï vÁa UÀ0iÀiïæ ºÁfæ GmÉÆ£ï ¢¸ÁÛ. vÁZÁ ªÀÄuÁðªÀ«ð0 SÁ° ¥Àqï¯ÉÆè eÁUÉÆ DdÆ£ï PÉÆuÁ¬Ä ªÀ«ð0 ¨sÀwð PÀgÀÄ0Pï eÁ0ªïÌ £Á. ¥sÀÅqÉ0¬Ä eÁ0ªÉÑ0 £Á. «°á vÀ¸À¯ÉÆ ªÉQÛ JPÁ ±ÀvÀªÀiÁ£Á0vï JPÉÆè ªÀiÁvïæ d®ävÁ-C±É0 ¨sÉÆUÁÛ ªÀiÁíPÁ. ¥Á0Zï ªÀ¸Áð0 D¢0 ªÀiÁZïð ªÀÄ0iÀiï£ÁåZÁ ¥À0iÀiÁè÷å ºÀ¥sÁÛ÷å0vï PÀ0PÁßr ¥sÁzÀgï ªÀÄÄ®ègï D¸ÀàvÉæ0vï PÀnÃuï zÀÄQ0vï ªÀ¼Àé¼ÉÆ£ï D¸ÁÛ£Á0¬Ä vÁuÉ ¥Áæuï ¸ÉÆqÁÑ wÃ£ï ¢¸Á0 D¢0 D¦è ¸ÀVî ¸ÀPÀvï MlÄÖPï PÀgÀÄ£ï UÁ0ªïÌ ¥ÉæÃvÀ£ï PɯÉè0 ¥Àzï D¸Á-‘PÉÆ0QÚ D«ÄÑ ¨sÁ¸ï!’ zÀÄQ£ï ªÀ¼Àé¼ÁÛ£Á vÉÆ D¥Éè DªÀ0iÀiïÌ G¯ÉÆ ªÀiÁvÁð¯ÉÆ R00iÀiï. «°áPï vÁa DªÀ0iÀiï ¨sÉÆÃªï ªÉÆUÁa. zÉPÀÄ£ïAZï vÁuÉ0 DªÀ0iÀiïZÉ0 ªÀtð£ï PÀgÀÄ£ï ‘ªÀiÁ00iÀiï’ªÀ0iÀiïæ w¸Á0 ¥Áæ¸ï ZÀqï ¥ÀzÁ0, UÁ0iÀÄ£Á0 gÀZÁè÷å0vï. «°áPï D¥ÁÚPï d¯ïä ¢°è DªÀ0iÀiï ‘ªÀiÁ00iÀiï’ D¤ ‘PÉÆ0QÚ ªÀiÁ00iÀiï’ ¨sÉÆÃªï ªÉÆUÁZÉÆå D¤ PÁ¼ÁÓPï ¯ÁVê¯ÉÆå. ¸Á0eÉgï vÁuÉ «°á £Á0iÀiïÖ PÁ0iÀÄðªÀ½ZÉÆ ¥ÀæªÀÄÄPï ¸À0VÃvïUÁgï eÉƹé£ï ¦0mÉƸÀ0V0 VmÁgÁZÁ £ÁzÁPï ‘ªÀiÁ00iÀiï ¨sÁ±É ªÀÄíeÉ’ ªÀÄí¼Éî0 ¸ÀUÉî0 UÁ0iÀÄ£ï ¨sÉÆêï PÀ±ÁÖ0¤ UÁ0iÉÄè0. “Deï ªÀÄíeÁ zÉƼÁå0vï zÉ0ªÉÇ£ï 0iÉÄvÁvï zÀÄPÁ0 Deï ªÀÄíeÉÆ UÀ¼ÉÆ ¨Á0zÀÄ£ï 0iÉÄvÁ

D¦è ªÀiÁ00iÀiï ªÀÄíuÉÆ£ï D¥À0ªïÌUÉà ªÀiÁ00iÀiï vÀÄPÁ ¨sÉÆUÁÛ ®eï vÀÄeÁ xÉÆqÁå ¥ÀÅvÁ0Pï. ªÀiÁ00iÀiï ¨sÁ±Éà ªÀÄíeÁ, ¯ÁPÉÆÃ0 ¯ÉÆPÁa ¨sÁ¸ï vÀÄ0 ªÀiÁ00iÀiï ¨sÁ±Éà ªÀÄíeÁ, ¥ÀÅuï D¸Á0iÀiï PÉÆ£Áê0vï vÀÄ0 eÁ ¢üUÉÆ eÁ, ¢üUÉÆ wPÁ ¢ eÁUÉÆ ¢, eÁUÉÆ wPÁ!” D¤ G¥Áæ0vï vÁuÉ0 vÁa ªÉÆUÁa zsÀÄªï «ÃuÁPÀqÉ ¸Á0UÉè0 R00iÀiï-“ºÉ0 UÁ0iÀÄ£ï ¨sÉÆÃªï §gÉ0 D¸Á£Éà ¥ÀÅvÁ...R0ZÁå¬Ä ¸À0§æªÀiÁPï vÉ0 UÁªÉåvÁ...ªÀÄíeÁ ªÀÄÄPÁè÷å 250-ªÁå «°á £Á0iÀiÁÖPï ºÁ0ªï ªÀÄíeÉ0 ¥Àæ¸ÁÛ«Pï ¥Àzï eÁªïß ºÉ0Zï ¥Àzï UÁ0iÀiÁÛ0....vÉ0 vÀÄ«Ä ©®Ä÷Ì¯ï §¢è£ÁPÁvï!” PÉÆ0QÚ ¸À0¸ÁgÁ0vï KPï C¥ÀǪïð, C¥ÀÇæ¨ï vÀ¸ÉÆ D¥ÀŨÁð0iÉÄZÉÆ ªÀÄ£Áê¥ÀuÁZÉÆ, ¸ÁzÉÆ, ¨sÉƼÉÆ D¤ SÁ¯ÁÛ÷å PÁ¼ÁÓZÉÆ PÀ¯ÁPÁgï,¥ÀzÁ0 WÀqÁÚgï,¸À0VÃvïUÁgï,UÁ«à, ¸Á»w, PÀ« D¤ a0wà D¸ï¯ÉÆè vÀgï vÉÆ «°á gÉ©0§¸ï ªÀÄítÄ£ïRqÁRqïGZÁgÀÄ£ï ¸Á0UÀÄ0iÉÄvÁ.zÉuÁå0 vÁ¯É0vÁ0«²0 PÉÆuÉÃ0¬Ä ªÉƸÉÆgï PÀj£Á0iÉÄ. ¨ÉÆêï±Á Deï ¥Á¸ÀÄ£ï ¸ÁzÁå ¯ÉÆPÁZÁ vÉÆ0qÁ0¤ UÀÄtÄÎuÉÆ£ï D¹Ñ0 D¤ PÁ¼ÁÓ PÁ¼ÁÓPï ²ÃzÁ ¯ÁVÑ0 ¥ÀzÁ0 ªÀÄí¼Áågï «°á gÉ©0§¸Áa0 ªÀÄítÄ£ï zsÀ0iÀiÁæ£ï ¸Á0UÀÄ0iÉÄvÁ.

77 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


PÉÆ0QÚ0vï ¨ÉÆêï±Á «°á gÉ©0§¸Á ªÀ0iÀiïæ §gÀ¬Ä¯Éè0 wvÉè0 ºÉgï PÉÆuÁ¬Ä«²0 §gÀ¬Ä¯Éè0 ºÁ0ªï £ÉuÁ. £À0¢¤ (¸ÉÖ¯Áè r’PÉÆøÁÛ) »uÉ0 «°á gÉ©0§¸ÁZÁ ¥ÀzÁ0ZÉ0 CzÀå0iÀÄ£ï

ZÀ®ªïß

‘PÉÆUÀļÉ

¥ÁmÁè÷å£ï’

ªÀÄí¼ÉÆî KPï UÀæ0vï gÀZÁè (2009). vÁå UÀæ0xÁPï ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ï §gÀ¬Ä¯ÉÆè PÀ« ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

C±É0

ªÀÄíuÁÛ;”

UÁ©æ0iÉįÁ

«Ä¸ÁÛç¯ï1945 E¸Éé0vï ¸Á»vÁå SÁwgï £ÉÆ¨É¯ï ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï eÉÆqï°è ¯Áån£ï CªÉÄjPÁa ¹ÛçÃ. ¨sÁªÀVÃvÁ0Pïw ¥sÁªÀiÁzï eÁ¯Áå. wZÉÆå ZÀqÁªÀvï PÀ«vÁ ¨sÀÄUÉð¥Àuï, DªÀ0iÉÆÑ ªÉÆÃUï, Qæ¸ÁÛ0ªï ¨sÁªÁqïÛ-ºÁå Œ«±À0iÀiÁ0ZÉgï gÀZï¯ÉÆè÷å ªÁZÀÄ0Pï ªÉļÁÛvï. «°á gÉ©0§¸Áa0 ¥ÀzÁ0 eÁ¯Áågï ¬Ä C²0Zï. ªÀÄ£Áêa0 ¨sÉÆUÁÚ0 ¸ÀÄQêêÀiÁ0iÉÄ£ï ¥ÁPÀÄð0a ¸ÀPÀvï ºÁå ¥ÀzÁ0¤ D¸Á. PÉÆ0QÚ ¯ÉÆPÁ£ï JPÁ £Àí0iÀiï JPÁ ¸À0zÀ¨sÁðgï D¦è0 ¨sÉÆUÁÚ0 «°á gÉ©0§¸ÁZÁ ¥ÀzÁzÁéj0 ¤0iÀiÁ¼Áî÷å0vï ªÀÄíuÁÑ0vï zÀĨÁªï £Á. UÁ©æ0iÉÄ¯ï «Ä¸ÁÛç 1957E¸Éé0vï C0vÀ°ð. wZÁ ¥sÉÇ0qÁZÉgï PÁ0vÀ¬Ä°è0 GvÁæ0 PÀ¹è0! ‘PÀÄrPï PÀ¸ÉÆ CvÉÆä, vÀ±É0 ¯ÉÆPÁPï JP èPÀ¯ÁPÁgï’ «°á gÉ©0§¸ï PÉÆ0QÚ ¯ÉÆPÁ£ï eÉÆqï ¯ÉÆè ªÀiÁí£ï PÀ¯ÁPÁgï. vÉÆ DªÀiÁÑ ªÀÄ£ÁêPÀļÁZÉÆ ZÀªÀÄvÁÌjPï CvÉÆä £Àí0iÀiï D¸ÁÛ0 D¤ PÉÆÃuï?

¨Á¥ï

¹ÖêÀ£ï¦gÉÃgï,

PÁªÉÄð°vï

ºÁuÉ

¸À0¥ÁzÀ£ï PɯÉÆ葸ÀÄ0iÀiÁðZÁ QuÁð0¤’ ªÀÄí¼ÉÆî «°á gÉ©0§¸ÁZÁ ¸ÀªÀÄUïæ ¸Á»vÁåZÉÆ CzÀå0iÀÄ£ï UÀæ0vï ¥ÀUÀðmï eÁ¯Á (2012).ºÁå §ÄPÁ0vï ¥ÀUÀðmïeÁ¯Áè÷å JPÁ ¯ÉÃPÀ£Á0vï ¨Á¥ï ¥Àæ±Á0vï ªÀiÁqÁÛ C±É0 G¯ÉèÃPï PÀvÁð: «°áa0 ¸À¨Ágï gÀÆ¥ÀPÁ0 MvÁÛgÉ PÀ£ïð, MmÁÖgÉ eÁªïß w0 gÀÆ¥ÀPÁ0 ªÀÄ£Áê fuÉ嫱Áå0vï QvÉ0 ¸Á0UÁÛvï ªÀÄíuï «±ÉèñÀ£ï PÀ0iÉÄðvï.ºÁå SÁwgï GzÁºÀgÀuï eÁªïß JPÉ PÀIJ£ï DªÀ0iÀiï ¥ÀuÁa0,D£ÉåÃPÉ PÀIJ£ï GªÀiÁ¼ÁåZÁ ªÉÆUÁa0 gÀÆ¥ÀPÁ0 PÀ²0 JPÁªÉÄPÁPï G½Ö0 eÁªïß gÁªÉÇ£ï,fuÉå0vï ygï QvÉ0,QvÉ0 ¸À°Ã¸À0iÉÄ£ï wÃgï wÃgï eÁªïß ªÉvÁ ªÀÄí¼Éî0 ¦0vÁæ0iÀiÁè0 ªÀÄí¼Éî0 ¸ÀªÀÄÓªÉåvï.” «°áZÁ ¤ªÀiÁuÁå ¥À0iÀiÁڪɽ0 0iÀiÁdPÁ0 vÀ¥sÉð£ï ±ÀæzÁÝ0d° ªÀiÁUÀvïÛ ¨Á¥ï qɤ¸ï qɸÁ C±É0 ¸Á0UÁ¯ÁUÉÆè; “«°á gÉ©0§¸ï ¥À«vïæ ¸À¨ÉZÉÆ KPï «±Áé¹, Qæ0iÀiÁ¼ï ¸Á0zÉÆ.ªÀÄ0UÀÄîgï ¢0iÉĸÉfZÉÆ, eÉ¥ÀÅöà ¦üUÀðfZÉÆ KPï §¼Á¢Pï SÁ0¨ÉÆ.vÁuÉ ¥À«vïæ ¸À¨ÉZÉÆ ªÉÆÃUï PɯÉÆ. zÉPÀÄ£ï vÁuÉ 0iÀiÁdPÁ0ZÉÆÃ¬Ä ªÉÆÃUï PɯÉÆ, ¥ÁzÁæ÷å¨Á0ZÉÆ¬Ä ªÉÆÃUï PɯÉÆ. vÀ±É0 ªÀÄí¼Áågï ¥ÁqÁæ÷å¨Á0¤ PɯÉè0 ¸ÀPÀÌqï ¸ÀªÀiÁ ªÀÄíuï M¥ÉÇé0ZÉÆ ªÀĤ¸ï ¬Ä £Àí0iÀiï, ¥sÀůÁ0 WÁ¯ÉÆÑ ªÀĤ¸ï¬Ä £Àí0iÀiï. PÉÆuï 0iÀiÁdPï ªÁmï ZÀÄPï¯Áè÷å ªÉ¼Ágï

78 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ºÁ¸ïå, «qÀ0§£ï, ªÉ0Uïå, ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¥ÀÅuï RqÀPïÌ GvÁæ0¤ ¸ÀPÁgÀvÀäPï xÀgÁ£ï ¸Á0UÉÆÑ

UÁªÁà÷å0¯ÁV0 D¤ ¸À0VÃvïUÁgÁ0¯ÁV0 ªÀÄíf

ªÉQÛ...”

¥À0iÉÄè0 «°á§j0 SÁ¯ÉÛ eÁ0ªïÌ ²PÁ!’ «°áPÀqÉ ¯ÁVê¯ÉÆ ¸À0§0zï zÀªÀ£ïð D¸ï¯ÉÆè £ÁªÉÄÚZÉÆ PÁ0iÉÄð0 ZÀ®«à ¯É¹è gÉÃUÉÆ «°á«²0

C±É0 G®0iÀiÁÛ: ”«°á gÉ©0§¸ï KPï ªÉÆUÁ¼ï, ªÉƪÁ¼ï D¤ ¸ÉƹÚPï ªÉQÛ ªÀí0iÀiï,¥ÀÅuï vÁZÁ ¹zÁÝ0vÁ0¤ vÉÆ PÉ¢0Zï gÁf eÁ0ªïÌ £Á.ºÉgÁ0a vÁPÁ ©ªÀÄðvï D¸ï°è. UÀeÉð CPÁ0vÁPï ¥Á0ªÉÑ0 ªÀÄ£ï vÁPÁ D¸ï¯Éè0.gÁUï, ªÉƸÉÆgï, ºÀUÉ0 vÉÆ ªÀÄw0vï zÀªÀj£Ávï¯ÉÆè. vÁå ªÀiÁj¥sÀvï fPÉÆ0Pï eÁ0iÀiÁß vÉ0 vÉÆ eÁuÁ D¸ï ¯ÉÆè.C¸À¯Áå0Pï D¥Áè÷å ¥ÀzÁ0¤, UÀeïð ¥ÀqÁÛ£Á eÁ0iÀiï D¸ÉÆÑ zÁUï ¢¯Á vÉ0 C£ÉåÃPï GUÉÛ0 ¸Àvï” «°áZÉÆ ªÀíqï C©ªÀiÁ¤ D¤ gÉ©0§¸ï PÀÄmÁäZÉÆ

«Ävïæ‘zÁ¬ÄÓzÀĨÁ0iÀiï.PÉƪÀiï’ ªÉ¨ï¸Á¬ÄÖZÉÆ ¥ÀæzÁ£ï ¸À0¥ÁzÀPï ªÉÇ®Ögï £À0zÀ½PÉ DvÁ0ZÁ 0iÀÄĪÀ PÀ¯ÁPÁgÁ0Pï C¸ÉÆ KPï

¸À0zÉÃ±ï ¢vÁ: “vÀĪÉ0 «°á§j0 UÁ0ªïÌ ªÁ ¥ÀzÁ0 WÀqÀÄ0Pï ¸ÀĪÁðvï PÀZÁð ¥À0iÉÄè0 vÀĪÉ0 «°á§j0 SÁ¯ÉÆÛ eÁ0ªïÌ ²PÁeÁ0iÀiï.R0ZÁå¬Ä

SÁ°Û «£À0w JPïZï-‘«°á eÁ0ªÁÑPï ¬Ä

“«°áZÁ ¥ÀzÁ0Pï PÉÆ0QÚ ¥ÀeÁ𠦸Áé° D¤ DvÁ00iÀiï ¦¸ÁévÁ.vÁa0 ¥ÀzÁ0 ¸ÀUÁî÷å¤vÁè÷å£ï «¸ÁÛ¯Áåð0vï D¤ £Á0ªÁqÁè÷å0vï, ¸À0§æªÀiÁªÉ½0 UÁeÉÆ0Pï ¯ÁUÁè÷å0vï. PÉÆ0QÚ ¥ÀzÁ0a0 GvÁæ0 gÀZÁÑ0vï «°áPï «ÄPÀé¯ÉÆè PÉÆuïZï £Á. vÁa0 GvÁæ0 ¯ÁígÁ0§j0 ªÁí¼ÁÛvï. ¥ÀzÁ0ZÉÆ «±À0iÀiï KPïPÁt PÀ±É0 DgÀ0¨ï eÁªïß DPÉÃgï eÁvÁ.G¥Áæ0vï eÉÆPÉÛ0 ¸À0VÃvï¬Ä ¸Á0UÁvï ¢vÁ.” C±É0 ªÀÄíuÁÛ PÁ¥ÀÅa£ï ¥sÁæzï ¨Á¥ï «. eÉ. «Ä£Éeï, eÉÆ D¥Áè÷å gÉwgÉ0¤ ¸À0zÀ¨Áð vÉQzï «°áa0 ¥ÀzÁ0 UÁªïß ²PÀªïÚ ¢vÁ. «°áZÁ PÀÄmÁäZÉÆ D¥ïÛ «Ävïæ qÉÆ. JqÀéqïð £ÀeÉævï C±É0 ªÀÄíuÁÛ: “«°áZÁ ¥ÀzÁ0¤ D¸ÉÑ0 ¥Àæ§Äzï ¸Á»vïå, vÁZÁ PÀªÀ£Á0¤ D¹Ñ UÀÄ0qÁ0iÀiï vÉÆ UÁ«à ªÀÄí¼Éî UÀeÁ° ¥ÁmÁè÷å£ï °¥ÉÇ£ï G¯Áåð. «°á0iÀiÁ¨ÁPï ¯ÁVê¯Áå£ï M¼À̯Áè÷å0Pï vÉÆ KPï ¸ÁzÉÆ, ªÀÄ0iÀiÁà¹, ªÉƪÁ¼ï D¤ ªÉÆUÁ¼ï ªÀĤ¸ï ªÀÄíuï PÀ½vï D¸Á. D¥Áè÷å vÁ¯É0vÁZÉÆ vÁPÁ ªÉÆÃUï

79 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


D¸ÉÆè. ¥ÀÅuï PÀĸÀÄÌmÁ wvÉè0 WÀªÀÄ0qï £Ávï¯Éè0.ºÉ0 vÁZÉ0 ªÉQÛvïé vÁZÁ ¥ÀzÁ0ZÁ GvÁæ0¤0iÀiï ªÉPïÛeÁvÁ. vÁZÁ ¥ÀzÁ0ZÁ GvÁæ0¤ D¹Ñ0 ¨sÉÆUÁÚ0 CªÀÄƯïå. vÁZÁ GvÁæ0¤ £ÁdÆPï¥Àuï, ªÀÄ£Áê¥Àuï, ªÉƪÁ¼Á0iÀiï «Ä¸ÉÆî£ï D¸ÉÆ£ï PÁ¼ÁÓ0Pï ¯ÁUÉÑ vÀ¸À¯ÉÆ dqÁ0iÉÄZÉÆ Cxïð vÁZÁ ¥ÀzÁ0ZÁ GvÁæ0¤ D¸Á. »Zï vÁZÁ VvÁ0a VgɸïÛ PÁ0iÀiï D¤ ºÁåZï PÁgÀuÁ£ï vÁZÁ VvÁ0wè0 GvÁæ0 ªÀÄw0vï ¥ÀgÀvï ¥ÀgÀvï UÀÄtÄÎuÁÛvï.” «°á gÉ©0§¸ï zɪÁ¢£ï eÁ¯Áè÷å ¸À0zÀ¨Áðgï ‘gÁPÉÆÚ’¸ÁvÉƼÁå£ï ‘gÀ« §ÄqÉÆ£ï UɯÉÆ’ ªÀÄí¼ÉÆî «±À0iÀiï Wɪïß ‘«°á gÉ©0§¸ï «±Éøï C0PÉÆ’ ¥ÀUÀðlÄ£ï vÁPÁ GvÁæ0ZÉÆ £ÀªÀiÁ£ï ¨sÉl0iÀiÁè (ªÀiÁZïð 18, 2010). vÁå C0PÁå0vï ¸À0¥ÁzÀPï ¨Á¥ï ¥sÁæ¤ì¸ï gÉÆræUÀ¸ï «°á«²0

±ÀæzÁÝ0d° ¨sÉl0iÀiÁè÷å. vÀªÀ¼ï ‘zÁ¬ÄÓªÀ¯ïØ𒠪ɨï¸Á¬ÄÖgï «°á ¨Á¨ÁZÁ ªÀÄuÁð xÀ00iÀiï zÀÆPï GZÁgÀÄ£ï ¸À0¸ÁgÁZÁ ZÁgÁ¬Ä PÉÆ£Áê0 xÁªïß zÉÃqï ºÀeÁgÁ0Pï «ÄPÉÆé£ï ¨sÀÄeÁªÀuÉZÉ ¸À0zÉÃ±ï ¥ÀUÀðmï eÁ¯Éè. ¥ÁmÁè÷åZÁgï ªÀ¸Áð0 xÁªïßeÉ¥ÀÅöà ¦üUÀðf0vï ¨Á¥ï £É®ì£ï r’D¯ÉäÃqÁZÁ ªÀÄÄPÉ®àuÁgï ‘«°á gÉ©0§¸ï ¸ÁägÀPï «°áZÁ ¥ÀzÁ0ZÉÆ C0vÀgï ¦üUÀðeï UÁ0iÀÄ£ï ¸ÀàzÉÆð’ 0iÀıÀ¹é xÀgÁ£ïZÀ¯ÉÆ£ï D¸Á. «°áZÉÆ D¥ïÛ «Ävïæ vÀ¸ÉÆ £ÁªÉÄÚZÉÆ PÉÆ0QÚ PÀ¯ÁPÁgï JrØ ¹PÉÃgï «°á gÉ©0§¸ÁZÁ ªÀiÁ£ÁPï £ÀªÁå¸ï a0vÁàZÉÆ D¤ ¸ÁzÀgï¥ÀuÁZÉÆ, «°áZÁ C©ªÀiÁ¤ PÀ¯ÁPÁgÁ0Pï ¸Á0UÁvÁ

C±É0 §gÀ0iÀiÁÛ: “ªÉÆUÁ¼ï PÉÆ0PÀuï PÉÆUÀļÉÃ, vÀÄ0 ¥sÀPÀvï KPï PÀ« £Àí0iÀiï, ¥sÀPÀvï KPï ¥ÀzÁ0 WÀqÁÚgï £Àí0iÀiï, ¥sÀPÀvï KPï UÁ«á £Àí0iÀiï, vÀÄ0 KPï «¸ÁÛgï ¸À0¸ÉÆÛ. vÀÄ0 PÉÆ0QÚ ªÀiÁ0iÀiï ¨sÁ±ÉZÉÆ zÀ0iÉÆð D¤ PÉÆ0QÚ ¸À0VÃvÁZÉÆ

Wɪïß ‘«°áZÉÆ ¢Ã¸ï’ ªÀÄí¼Éî0 ¨ÉÆêï D¥ÀÅgï¨Á0iÉÄZÉ0 PÁ0iÉÄð0 ¥ÁmÁè÷å ¥Á0Zï ªÀ¸Áð0 xÁªïß 0iÀıÀ¹é xÀgÁ£ï ¸ÁzÀgï PÀjvï D¸Á. wÃ£ï ªÀ¸ÁðA D¢0 «¤ì ¥Á0§Ægï D¤

¸ÀÄ0iÉÆð. 2010 ªÀiÁZï 9ªÉgï ºÉÆ zÀ0iÉÆð ¸ÀÄPÉÆè D¤ ºÉÆ ¸ÀÄ0iÉÆð §ÄqÉÆè. zÉPÀÄ£ï vÀÄeÁZï wãï GvÁæ0¤ ªÀiÁ¼ï¯ÉÆèºÉÆ C0PÉÆ

‘«°á gÉ©0§¸ï-KPï Dlªï’ ªÀÄí¼Éî0 KPï D¥ÀÅgï¨Á0iÉÄZÉ0 PÁ0iÉÄð0 ¸ÁzÀgï PɯÉ0. 2009-0vï

¥ÀUÀðmï

vÀÄPÁ ¸ÀªÀĦðvï:’gÀ« §ÄqÉÆ£ï UɯÉÆ...’ ²ªÁ0iÀiï ºÉgï PÉÆ0QÚ, PÀ£ÀßqÀ D¤ E0Vè±ï ¥ÀvÁæ0¤0¬Ä «°áPï «±Éøïjw£ï ¸À¨ÁÝ0a

¥ÀzÁ0ZÉÆ

§æºÀzï

vÁZÁ ‘¥ÀjZÀ0iÀÄ’ ¥À0UÁØ£ï ¥Á0§ÆgÁ0vï

eÁ¯Áè÷å ¸À0UÀæºï

«°áZÁ ‘PÉÆUÀļï

UÁ0iÀiÁÛ’§ÄPÁ0vï §gÀ¬Ä¯Áè÷å ¥Àæ¸ÁÛªÀ£Á0vï

80 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


zÁ¬ÄÓªÀ¯ïØð’E0Vè±ï ¸ÁvÉƼÁåZÉÆ ¥ÀæzÁ£ï ¸À0¥ÁzÀPï ºÉêÀiÁZÁ0iÀÄð C±É0 G¯ÉÆ ¢vÁ; “» ªÁmï EvÁè÷ågï ¸À0¦Ñ£Á D¤ ¸À0¥ÉÇ0Pï £ÀeÉÆ. QvÁåPï, £Àí0iÀiï ¥sÀPÀvï «°á «ÄãÁZÁ D¤ 0iÀÄÄ£Á0iÉÄÖqï 0iÀÄ0UïÖ¸ÀÖ ¸Áð0ZÁ »vÀa0vÀPÁ0ZÉÆ ¥Án0¨ÉÆ, §UÁgï ‘UÉæñÀ£ï gÉ©0§¸ï ²PÁà ¤¢’xÁªïß ¥sÁ0iÉÆÝ eÉÆqÀè°0 «zÁåyð, «zÁåyðtÂ0 «°áPï D¤ vÁZÁ ¸À0ZÁ®£ÁPï

«°á D¤ «ÄãÁ¨Á0iÉÄZÁ £Á0ªÁ£ï KPï ‘¸À0VÃvï CPÁqÉ«Ä’ D¸Á PÀZÉð0 0iÉÆÃd£ï ªÀiÁ0qÀÄ0Pï ¥Á«Ûvï vÀgï, vÀ¸À¯Áå 0iÉÆÃd£ÁPï DªÉÄÑ ¸ÀªÀiÁfZÉÆ ªÀívÉÆð ¥Án0¨ÉÆ D¸ÀÛ¯ÉÆ. ºÉ CPÁqÉ«ÄZÁ D¸Áæ÷åSÁ¯ï «°áZÁ ¸À0¥ÀÇuïð ªÁªÁæZÉ0 CzÀå0iÀÄ£ï PÀgÀÄ0Pï ¸Ázïå eÁvÀ¯É0 ªÀiÁvïæ £Àí0iÀiï, ªÀÄÄPÁè÷å d£Á0UÁPï ¸À0VÃvÁZÉ0 KPï ªÀívÉð0 C£ÀÄzÁ£ï eÁ0ªïÌ ¥ÁªÀÛ¯É0” 0 0 0

D¦è‘UÀÄgÀÄzÀQêuÁ’ eÁªïß -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¨Á¼ÁêöåA xÁªïß ªÀiÁívÁgÁåA ¥ÀAiÀiÁðAvï GvÁæA-¸À¨ÁÝA¤ ¸ÉƨÉÆèAiÀiï ¦qɸïÛ vÀ±ÉA ¦AªÁØöåAPï ¥Á¸ÀÄ£ï ¸ÀAVÃvÁAvï vÀÄA ¯Á¨ÉÆèAiÀiï PÁ¼ÁÓ-ªÀÄ£ÁAvï AiÀiÁ¢ ¸ÉÆqÀÄ£ï ¸ÀÄPÁÚöå ¨sÁ±É£ï G¨ÉÆèAiÀiï ¸ÀUÁðPï UɯÁAiÀiï «°á vÀÄA, PÉÆAQÚ ¸ÀA¸ÁgÁZÉÆ ²°à vÀÄA. VÃvÁA-UÁuÁA, ¥ÀzÁA-UÁAiÀÄ£ÁAPï gÀÄaPï CªÀÄÈvÁ£ï ¦PÀAiÉÄèAAiÀiï ¸ÀvÁA-vÀvÁéA, GzÉÝñï-¸ÁAUÁàA, ¤w£ï ªÉÆUÁ£ï ²PÀAiÉÄèAAiÀiï ZÀÆPï-¥sÀmï, C£ÁßöåAiÀiï-C¤Ãvï, ¨ÉÆÃmï eÉÆPÀÄ£ï zÁPÀAiÉÄèAAiÀiï ¯ÉÆÃPï ªÀiÁ£ÁÛ : «°á vÀÄPÁ, PÉÆAPÀuï ¸ÀªÀiÁeÉZÉÆ ²°à vÀÄA. ªÀiÁAiÀiï ¨ÁµÉZÉÆ ªÉÆÃUï vÀÄeÉÆ DªÀAiÀiï ªÉÆUÁZÁåQà dAiÀiïÛ zÀĨÉî-UÉæøïÛ, PÁªÉÄ°-«zÁåyð, UÀ¯ÁáZÉ ªÁ gÀAiÀiïÛ 81 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


¯Áí£ï eÁAªï ªÁ ªÀíqï, ºÀgÉåPÉÆè vÀÄeÉÆ juÁÌj eÁAiÀiïÛ PÉÆAPÀuï ªÉÄÊ£ÁZÉÆ PÉÆUÀļï vÀÄA, PÉÆAQÚ ¥ÀzÁAZÉÆ ²°à vÀÄA. ¨sÁµÉ SÁwgï C¦ð¯ÁåAiÀiï PÀÆqï, DvÉÆä, fëvï, vÁ¼ÉÆ PÉÆAPÉÚ ¥Á¸ÀÄ£ï ¸ÁºÀ¸ï PɯÉAAiÀiï GUÁÛªïß ¥Àvïæ `GªÀiÁ¼ÉÆ' ¸ÀzÁAZï AiÀiÁ¢Avï fªÀAvï gÁªï, PÉÆAPÀuï ªÉÇqÁÛAvï PÀ¼ÉÆ CªÀÄgï eÁ¯ÁAiÀiï «°á vÀÄA, PÉÆAPÀt ¨sÁµÉZÉÆ ²°à vÀÄA. ¸ÀägÀuï vÀÄeÉA PÀgÁÛAªï ªÀiÁUÉÆ£ï ¨Á¥Á ¯ÁUÁÑöå ¨sɸÁAªÁPï DAeÁA ¸ÀAVA D¸ÁAiÀiï zÉPÀÄ£ï, gÁPÁÛAªï zÉÊ«Pï D²ªÁðzÁPï ªÉÆUÁaA ¸ÀªÁðA ±ÁAw ªÀiÁUÁÛAªï, CªÀÄgï ¸Á¹ÚPï «±ÉªÁPï ºÁåZï ªÉÆUÁZÁå ªÀÄAUÀÄîgÁPï, ¥ÀgÀvï d¯ÉÆä£ï AiÉÄà «°á vÀÄA. ªÉÆUÁ GvÁæAZÉÆ ªÉǽà vÀÄA PÀxÁ-PÀ«vÁAZÉÆ zÁ½à vÀÄA ¨sÀQÛPï VÃvÁAZÉÆ ªÉƽà vÀÄA vÁ¼Áå-¸ÀAVÃvÁZÉÆ ªÁí½à vÀÄA CªÀÄgï, ¸ÀzÁAZï CªÀÄgï «°á vÀÄA. -

ತುಕಾ ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಥೊಡಾಯಿಂಕ್ ಫಾಿಂತೆO ಜಾತಾ

ತುಜಿಂ ಪದಾಿಂ ಅಯ್ಾಾಲ್ಾಯರ್ ಕಾಳಿಜ್ ಸಿಂತೆೊಸಾನ್ ಉಡಾಾ

- ºÉgÉÆ°àAiÀÄĸï

ತುಜ ಯ್ಾದ್ ಕೆೊಿಂಕಣ್ ಮಾಯೆಚೆೊ ಉಗ್ಾಾಸ್ ಹಾಡಾಾ

ತುಜಾಯ ಮೊಗ್ಾಕ್ ಅಜೊನ್ ವಾತಿ ಜಳ್ಾಾತ್. ಅವಯ್ ಪಣಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಿಂಕ್ ಗ್ಾಜೆೊವ್ನ್ ಸಾಿಂಗ್ೆಲಿಂಯ್

ಮೊೋಗ್ ಕಣಾಾರಾಿಂಚ ಜವಿತಾಿಂತ್ ಮೊಗ್ಾಚೆೊ ದಿವೊ ಪೆಟಯ್ಲಲಯ್

ವಹಡ್ಲಲ ಮಾಿಂಯ್ಾಾ ವಹಡ್ಲಿಕಾಯೆಕ್ ಧಾಗ್ ತುವೆಿಂ 82 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ದಿಲ್ೆೊಯ್

ಜಾಗ್ೆೊ ದಿಲ್ೆೊಯ್

ದೆೊೋತ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಾಯರ್ ಗ್ಾತ್

ಭೆೊಪಾಲಚ ಘಡ್ಲತಾಕ್ ಕಾಳ್ಾಜಕ್

ಪಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ ೆಿಂಯ್

ನಾಟ್ಾಿಸಕೆಾಿಂ ವಣಿಾಲ್ೆಿಂಯ್

ಪೆಟ್ರಿಶಿಯ್ಾಕ್ ಸೌದಿಕ್ ದಾಡ್್ ಕೆೊಡಾಯಳಿಾ ರಾಣಿ

ದಳಿಾರ್ ಸೆೊಯ್ಾಾಚಿಂ ಕಾಬಾಾರಾಿಂ ದೆೊಳ್ಾಯಿಂ

ಕೆಲಿಯ್

ಮ್ುಕಾರ್ ದವಲ್ೆಾಿಂಯ್

ತಾಕ ಗ್ೆಲ್ೆೊಯ್

ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಕಾಾರ್ ಮ್ಹಳ್ ೆಿಂಯ್

ಫಿಲ್ೆೊಮೆನಾಕ್ ಜಯೆಿಂವ್ನಾ ದಿೋವ್ನ್ ಸಾಿಂಡುನ್

ಚಲಿಯೆಕ್ ಸಿತಿಂತಾಿಯ್ ದಿೋನಾತಾಲಾ

ಕುಪಾಿಂತ್ ಲಿಪ್‍ಲ್ಲ್ಾಲಾ ರೊಪಾಕ್ ಗ್ೆೊಪಾಿಂತ್

ಮಾಿಂಯ್ಾಾ ಉಸಾಾಾರ್ ಶಿಕ್್ಲ್ಾಲಾ ಕೆೊಿಂಕೆೆಕ್

ಕಾಳ್ಾಜಿಂತ್ ಫುಲ್್ಲ್ೆಲಿಂ ಫುಲ್ ಸುಜಾನಾ್ಚ

ಪಿಂಜಾಬಚ ರಕಾಾಚ ವಾಳ್ ಪಳ್ೆವ್ನ್

ಯೆವಾಾರ್ ದಿಲ್ೆೊಯ್

ತುಿಂ ರುಣಿ ಜಾಲ್ೆೊಯ್

ಕೆಸಾಿಂಕ್ ಮಾಳ್ೆಳಿಂಯ್

ಫುಡಾಯ್ಾಾಿಂಕ್ ಜಾಗಯೆಲಿಂಯ್

ಸಿಂಗೋತಾಚ ಸಾತ್ ಸಿರಾಿಂಚೆೊ ಮೊೋಗ್

ಬೆೊರಾಾ ಮ್ನಾಿಂತ್ ಮಾಗ್ಾಲಾರ್ ದೆೋವ್ನ

ತುವೆಿಂ ವಣಿಾಲ್ೆೊಯ್ ಬೆೊಿಂಬಾಯ್ಾಾ ಸಗ್ಾಾರ್ ಘ ಿಂವಾಾಿಂವ್ನ್ ಕಾಳ್ಾಜಚ ಅಶಾ ಥಾಿಂಬಯ್ಲಲಯ್

ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನ ದವಾಡೆೊಾ ಫಿಂಡಾಿಂತ್ ಪಡೆಾಿಂ ಖಿಂಡ್ಲತ್ ಮ್ಹಳ್ ೆಿಂಯ್

ಫಟ್ರಾಯ್ಾಾ ಹಾಯ ಸಿಂಸಾರಾಿಂತ್ ಸತಾಕ್ ಸಿಂಗ್ಾತ್ ದಿೋಿಂವ್ನಾ ಉಲ್ೆೊ ದಿಲ್ೆೊಯ್

ಅವೆೈಚೆ ಪಾಯ್ ದುದಾಿಂತ್ ಧುವ್ನ್ ಮಾನ್ ತಿಚೆೊ ವಾಡಯ್ಲಲಯ್

ಕೆೊನಾಶಿಂತ್ ಅಸ್್ಲ್ಾಲಾ ಮಾಿಂಯ್ ಭಾಷೆಕ್ ಕಾಳ್ಾಜನಿಂ ಜಾಗಯೆಲಿಂಯ್

ಸೆೊಭಿತ್ ಶೆರ್ ಮ್ಿಂಗುಳರಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಿಂತ್ ತುಜಾ

ಪಾವೊ ಕತಾಾ ಮ್ಹಳ್ ೆಿಂಯ್

ದೆೋವಾಕಡೆ ಮಾಗ್ೆೊನ್ ಮಾಿಂಯ್ಾ ಪಾಟ್ರಿಂ ಹಾಡುಿಂಕ್ ಸೆೊಪೆೆಲ್ೆೊಯ್

ಮೊಜಾ ಸೆೊಡ್್ ಉಗ್ಾಾನ್ ಕೆೊಿಂಕ್ಣೆ ಉಚಾರುಿಂಕ್ ಉಲ್ೆೊ ದಿಲ್ೆೊಯ್

ಜವಿತಾಿಂತ್ ಹಾಸೆೊನ್ ಜಯೆಿಂವ್ನಾ ಕಷ್ಟ್-ಸುಖ್ ಖಿರೆೊವ್ನ್ ಪಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಳ್ ೆಿಂಯ್

ತುಜಾಯಕ್ಣ ವಹಡ್ ಕೆೊಿಂಕಣ್ ಶಿಲಿಿ ಅನೆಯಕೆೊಲ ಮೆಳ್ೆಚ ಾ ನಾಿಂ

ತುಜಾಯಕ್ಣ ವಹಡ್ ಕೆೊಿಂಕಣ್ ಗ್ಾವಿಿಕ್ ಹಾಿಂವ್ನ ಚಿಂತುಿಂಕ್ ಸಕೆೊಾ ನಾಿಂ

ಕೆೊಿಂಕೆೆ ಖಾತಿರ್ ತುಜೆೊ ವಾವ್ನಿ ಕೆದಿಿಂಚ್ 83 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ವಿಸೆೊಿಿಂಕ್ ಜಾಿಂವೆಾಿಂ ನಾಿಂ ಕೆೊಿಂಕಣ್ ಚರಿತೆಿಿಂತ್ ತುಜೆಿಂ ನಾಿಂವ್ನ ಕೆದಿಿಂಕ್್ಚ್ ಮ್ಜೆೊಿನ್ ವೆಚೆಿಂ ನಾಿಂ

-ಗಾಯ ಾ ನಿ ಫೆನ್ನಾೊಂಡಸ್ -----------------------------------------------------------------------------------------------

ಪ್ರ ಜ್ಯಪ್ರ ಭುತಾವ ಕ್ ಸಾೊಂಬಾಳೊಯ ಫುಡಾರಿ ಜ್ಯಯ್! ಆಮ್್ ಾಂ ಪರ ಜಾಪರ ಭುತ್ವ ನ್ಶ್ ಜಾಯ್್ ಗ? ಹಾಂ ಸವಾಲ್ ಮಾಾ ಕಾಚ್ಚ ನಾ ಯ್ ತರ್ ಖರಾಾ ದೇಶ್ ಪ್ರ ೀಮ ನ್ಗರಕಾಕ್ ದಸಾ್ . ಆಜ್ ಜ ಪಕಾಾ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಾಂ ಆಡಳ್್ ಚಲಯ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾಂಚ್ಯ ಆಡಳ್್ ಾ ಾಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಾ ಲೊಕಾಾಂಕ್ ಕಾಯಿಾಂಚ್ಚ ಬರೆಾಂಪಣ್ ದಿಸಾನ್. ತ್ಯಾ ಪಕ್ಯಾ ಕ್ ಕೊಣಾಂಯ್ ಠಿಕಾ ಕರಾಂಕ್ ಫ್ತ್ವ್ಚನ್. ಆನಿ ಕೊೀಣ್ ಧೈರಾನ್ ಠಿಕಾ ಕರಾ್ , ತ್ಯಾ ವಾ ಕ್ ಕ್ ಬಕೊತ್ಯಯ್ನ್ ಜಯ್ಾಂವ್ನ್ ನ್. ತ್ಲ ಚಕ್ಯ್ ದ್ಡಾವ ದರ್ ಜಾಲೊ ಜಾಲಾಾ ರ್, ಸ್ತಬ್ರಇ ದಢ್ ಘಾಲಾ್ , ನ್ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಇನ್ ಮ್ಟೆಕ್ಸ ವಭಾಗ್‍ ದಢ್ ಘಾಲಾ್ . ಸಾಮಾಜಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗಾ ಾಂನಿ ಸಕಾೊರಾ ವರೊೀಧ್ ಕಾಾಂಯ್ ಬರಂವ್ನ್ ನ್. ಬರಯ್ಲ ಾಂ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಮಾಗರ್ ವಾಾಂಚ್ಚ ನ್. ಪರ ಸು್ ತ್ ಕಾಳ್ರ್ ಎಮರೆಾ ನಿಸ ವೆಳ್ರ್ ಕಸಲೆಾಂ ವಾತ್ಯವರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಲ ಾಂ ತ್ಯಚ್ಯಕೀ ಚಡ್‍ ವಾಯ್್ ವಾತ್ಯವರಣ್ ಆಸಾ ಮಾ ಣಾ ತ್. ಖುದ್ಧ್ ತ್ಯಾ ಪಕ್ಯಾ ಾಂತ್ಯಲ ಾ ಥೊಡಾಾ ಸದಸಾಾ ಾಂಕ್ಯಿ ತ್ಯಾಂಚ

ಧೊೀರಣಾಾಂ ಪಸಂದ್ಧ ನ್ಾಂತ್, ಪುಣ್ ಉಗ್ ಾ ನ್ ಸಾಾಂಗಾಂಕ್ ಭಿಯ್ತ್ಯತ್ ಯ ಪಕ್ಯಾ ಕ್ ಅವಾಮ ನ್ ಜಾಯ್್ ಮಾ ಣ್ ಆಸಾ ತ್, ಉಗ್ ಾ ನ್ ಉಚ್ಯರನ್ಾಂತ್. ಮಾ ಣ್ ಚ್ಚ ಆಮಾ್ ಾ ದೇಶಾಾಂತ್ ಸದೊ ಾ ಕ್ ತರೀ ಪರ ಜಾಪರ ಭುತ್ವ ಆಪಾಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಘಟನೆ ಪರ ಕಾರ್ ಹರೆಾ ಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಪರ ರ್ಜಕ್ ಉಲಂವೆ್ ಾಂ, ಬರಂವೆ್ ಾಂ, ಠಿಕಾ ಕಚ್ೊಾಂ, ಹೊಗಳಸ ಾಂಚ್ಾಂ ಸಗೆೊ ಾಂ ಸವ ತಂತ್ರ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಾಂನಿ ಹಾಂ ನ್ಾಂಚ್ಚ ಜಾತ್ಯಶೆಾಂ ಭಗ್ . ದಖಾಲ ಾ ಕ್ ಪಾಟ್ವಲ ಾ ದಿಸಾಾಂನಿ ಬಾಂಗುೊ ರಾ್ ಎಕಾ ಪರಸರ್ವಾದಿ, ದಿಶಾ ರವಕ್ ಕಸಲೆಾಂಚ್ಚ ಕಾರಣ್ ನ್ಸಾ್ ನ್ ದಿಲ್ಲಲ ಪ್ಲ್ಲಸಾಾಂನಿ ಖೈದ್ಧ ಕನ್ೊ ದಿಲ್ಲಲ ವೆಾ ಲೆಾಂ. ಕನ್ೊಟಕಾಾಂತ್ಯಲ ಾ ಕೊರ್್ ಕ್ ತ್ಯಕಾ ಹ್ಯಜರ್ ಕರೆಾ ತೆಾಂ, ತಶೆಾಂ ಕ್ಯಲೆಾಂ ನ್ ಆನಿ ತ್ಯಚೊ ಗುನ್ಾ ಾಂವ್ನ ಕಸಲೊ? ಸಾಮಾಜಕ್ ಜಾಗಾ ರ್ ಪರ ಸಾರ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ಟೂಲ್ಕೀಟ್ವಾಂತ್ ದಿಶಾನ್ ಕ್ಯಲ್ಲಲ ಥೊರ್

84 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ತದವ ಣ, ತ್ಯಾಂತುಾಂ ಕೊಣಾಕ್ಯಿ ಮಾರ್ ನ್ತ್ಲಲ , ಸಕಾೊರಾಕ್ ಯ್ಟ್ಟಾಂಕ್ ನ್ತೆಲ ಾಂ, ಫಕತ್ ರೈತ್ಯಾಂಚ್ಯ ಪರ ತಭಟನ್ಕ್ ಪಾಟಂಬ ದಿಾಂವ್ ಾಂ ಉತ್ಯರ ಾಂ ಆಸ್ತಲ ಾಂ, ಆನಿ ತಾಂಯಿ ಕ್ಯನ್ಡಾಾಂತ್ಯಲ ಾ ಗೆರ ಟ್ವ್ ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಲ ಾಂ. ಆಕ್ಯಾ ೀಪಾಚ ಉತ್ಯರ ಾಂ ನಾ ಯ್ ತಾಂ. ದಿಲ್ಲಲ ಪ್ಲ್ಲಸಾಾಂಕ್ ಕತೆಾಂ ವಾಯ್್ ದಿಸಲ ಾಂಗ? ಬಹುಷಾ 26 ತ್ಯರಕ್ಯರ್ ರೈತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಟ್ವರ ಕ್ ರ್ ರಾಾ ಲ್ಲ ವೆಳ್ರ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ಹಿಾಂಸಕ್ ಲಾಗನ್ ಖುಬಾಳ್ೊ ಲಾಲ ಾ ಪ್ಲ್ಲಸಾಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಟೂಲ್ಕೀಟ್ವಚೊ ಫ್ತ್ಯೊೊ ಘವ್ನ್ ಲೊಕಾಾಂಕ್ ಮಾಾಂಕೊಡ್‍ ಕಚ್ೊಾಂ ಯೊೀಜನ್ ಮಾಾಂಡುನ್ ಹ್ಯಡ್‍್ ಆಪಾ್ ಚ್ಾಂ ಬರೆಾಂಪಣ್ ಭತೊ ಕರಾ್ ಾ ಕ್, ದಿಶಾಕ್

ಕುಡಾಯ್ಲ ಾಂ ಜಾಯಾ ಯ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮಹ್ಯರಾಷ್ ರಾಂತ್ಯಲ ಾ ದಗಾಂ ಪರಸರ್ ವಾದಿಾಂಕ್ ಖೈದ್ಧ ಕರಾಂಕ್ ವಾರಂಟ್ ಕಾಡೆಲ ಾಂ. ಜಯಲ ಾ ಾಂತ್ ಬಸಯಿಲೆಲ ಾಂ ಫಕತ್್ ದಿಶಾಕ್ ಮಾತ್ರ ! ಉರೆಲ ಲಾಾ ದಗಾಂಕ್ ಜಾಮನ್ ದಿಲ್ಲಲ . ಆತ್ಯಾಂ ದಿಶಾ ಜಾಮನೆರ್ ಸುಟ್ವಲ ಾಂ ತರೀ ಸಕಾೊರ್ ಖಂಚ್ಯ ಥರಾನ್ ಆಪಾ್ ಚ್ಾಂ ಉಣಪಣ್ ಭತೊ ಕರಾಂಕ್ ಕಸಲೊಾ ಹಿಕಮ ತ್ಲಾ ವಾಪರಾ್ ಮಾ ಣ್ ಕಳ್್

ನಾ ಯಿಗ ? ಅಸಲಾಾ ಪರ ಕರಣಾಾಂಕ್ ಸಕಾೊರಾ ವರೊೀಧ್ ಝುಜ್ ಲೊ ಕೊಣ್? ಸವ್ನೊ ವರೊೀಧ್ ಪಕಾಾ ಾಂಚ್ಯ ಫುಡಾರಾಾ ಾಂಚಾಂ ಪ್ಾಂಕಾೊ ಾಂ ಅಸ್ ತ್ ಕನ್ೊ ದವರಾಲ ಾ ಾಂತ್ ಆಸಾ್ ಾಂ ಕೊಣ ಆವಾಜ್ ಕಾಡ್ಲ್ ?

ಆನಿ ಆಮ್ ಖಬರ ಚ್ಯಾ ನಲಾಾಂ ಸಗೊ ಸಕಾೊರಾಕ್ಚ್ಚ ಪಾಟಿಾಂಬ ದಿತ್ಯತ್ ಶಿವಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಾ ಲೊಕಾಾಂ ಪಾರ್್ ನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ ಾಂತ್. ಜತೊರ್ ಆಜ್ ಖಬರ ಚ್ಯಾ ನಲಾಾಂನಿ ರೈತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಾಂದೀಲನ್ಕ್ ಚರ್ತ್ ಪರ ಚ್ಯರ್ ದಿೀವ್ನ್ ಸಕಾೊರಾಚ್ಯ ಧೊೀರಣಾಕ್ ವರೊೀಧ್ ದಖಯಿಲೊಲ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಆಜ್ ತ್ಲ ರೈತ್ ತ್ಯಾ ವ್ಚತ್ಯಕ್, ಪಾವಾಸ ಕ್, ಹಿಾಂವಾಕ್ ಲೆಕನ್ಸಾ್ ನ್ ಪರ ತಭಟನ್ ಕರನ್ ಬಸ್ ನ್ಾಂತ್. ಸಕೊರಾನ್ ಕರಾ್ ಾ ಅನ್ಾ ಯ ವರೊೀಧ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವೆ್ ಾಂ ಬಳಿಷ್್ ಫುಡಾರ ಆಜ್ ಆಮಾ್ ರಾಜಕೀ ವರೊೀಧ ಪಕಾಾ ಾಂನಿ ನ್ಾಂತ್! ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್‍ಲ್ ಪಕಾಾ ಚೊ ನಿಸಸ ಾಂತ್ಯನ್ ಕರಾಂಕ್ ಪಳ್ಾಂವಾ್ ಆತ್ಯಾಂಚ್ಯ ಬಾಜಪ

85 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಸಕಾೊರಾಕ್ ವಚ್ಯರ್ ಲೊ ಕೊಣ್ಯಿ ನ್ ಜಾಲಾ. ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್‍ಲ್ ಪಕ್ಯಾ ಾಂತ್ ಬಳಿಷ್್ ಫುಡಾರಚ್ಚ ದಿಸಾನ್ಾಂತ್. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧ ಘಜೊೊಣಾ ಘಾಲಾ್ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಘಜೊೊಣಾಾ ಾಂಕ್ ಸಾದ ಮನಿಸ್‍ಲ್ಯಿ ಭೇಶ್ ಮಾ ಣಾನ್! ಸಕಾರಾತಮ ಕ್ ರತರ್ ಸಮಾ ಚಾಂತುನ್ ಬರಾಾ ಉತ್ಯರ ನಿಾಂಚ್ಚ, ಪುಣ್ ಖಡಕ್್ ಉತ್ಯರ ಾಂನಿ ಉಲವ್ನ್ ಲೊಕಾಾಂಕ್ ಆಪಾ್ ಶಿಾಂ ವ್ಚೀಡ್‍್ ಘಾಂವ್ ಸಾಮರ್ಥೊ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಕ್ ನ್! ಸೊನಿಯಗಾಂಧ ಖಡಕ್್ ಉತ್ಯರ ಾಂನಿ ಉಲಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಲಲ ಎಕಾ ಕಾಳ್ರ್, ಪುಣ್ ಆತ್ಯಾಂ ತಚ ಬಲಾಯಿ್ ತಕಾ ಸೊರ್ನ್. ಪ್ಲರ ಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧ ವಾಡಾರ ಉಲಂವ್ನ್ ಹಶಾರ್ ಪುಣ್ ತಚ್ ಲಾಗಾಂಯಿ ಧಮ್ ನ್. ಗಾಂಧ ಕುಟ್ವಮ ಭಾಯಲ ಾ ಾಂಕ್ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್‍ಲ್ ಪಕ್ಯಾ ಚ್ ಮಹ್ಯಕದೆಲ್ ದಿಲಾಾ ರ್ ಕಾಾಂಯ್ ಮುಕಾಲ ಾ ವಸಾೊಾಂನಿ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್‍ಲ್ ಆಸಾ ಮಾ ಣ್ ಕಳ್ತ್! ನ್ ತರ್ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್‍ಲ್ ನ್ಾಂವ್ನ ನ್ಸಾ್ ನ್ ಆಳವ ಾಂಕ್ ಆಸಾ. ತ್ಲಚ್ಚ ಉದೆೊ ೀಶ್ ಘವ್ನ್ ಬಾಜಪ ಲೊಕಾಾಂಚ ಮನ್ಾಂ ಭುಲಂವ್ನ್ ಆಪಾ್ ಥಂಯ್ ವ್ಚರ್ತ್್ ಆಸಾ. ಸವ ತಂತ್ರ ಮ್ಳನ್ ಸುವೊಲಾಲ ಾ ವಸಾೊಾಂನಿ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್‍ಲ್ ಸಕಾೊರ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ್ ನ್ ತರೀ ಬಳಿಷ್್ ವರೊೀಧ ಪಕಾಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಲ ಾ – ಕಮುಾ ನಿಸ್‍ಲ್್ ಪಕಾಾ , ಜನಸಂಘ್ ಬಳಿಷ್್ ಫುಡಾರಾಾ ಾಂ ಸವೆಾಂ ಭಾರತ್ಯಾಂತ್ ಜವಾಾ ಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಲ . ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್‍ಲ್ ಸಕಾೊರಾಚ್ಯ ಲೊೀಕ್ ವರೊೀಧ್ ಕಾಮಾಾಂಕ್ ಖಡಕ್್ ಪರ ತಭಟನ್ ಕನ್ೊ ತಾಂ ಕಾಮಾಾಂ

ಜಾಯ್ ಶೆಾಂ ಪಳ್ತ್ಯಲೊಾ ಆನಿ ಜಾಯ್್ ಪಾವ್ ಾಂ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಜಯ್್ ಮ್ಳ್ಲೆಲ ಾಂ ಆಸಾ. ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್‍ಲ್ ಸಕಾೊರಾಚ್ಯ ಕಾಳ್ರ್ ಎಮರೆಾ ನಿಸ ಏಕ್ ಸೊಡಾಲ ಾ ರ್ ಹರ್ ಕತೆಾಂಯಿ ವಾಯ್್ ಘಡ್ಲಾಂಕಾ್ . ತ್ಯಾಂಚ್ಯ ಆಡಳ್್ ಾ ಾಂತ್ ಭೃಷ್ ಚ್ಯರ್ ಮಾತ್ರ ರಾವ್ಚಾಂಕ್ ನ್ ಬದಲ ವಾಡತ್ ಗೆಲೊ. ಜಾಯ್್ ಪಾವ್ ಾಂ ಸಕಾೊರ್ಯಿ ದಳ್ ಧಾಂಪಾ್ ಲೊ. ತುಮಾಂಯಿ ಖಾಯ ಆಮಯ್ ಖಾತ್ಯಾಂವ್ನ ಮಾ ಳಿೊ ಪಾಲ್ಲಸ್ತ ತ್ಯಾಂಚ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಲಲ ಮಾ ಣಾ ತ್. ಲೊಕಾಚ್ಯ ಸವ ತಂತ್ಯರ ಕ್ ತ್ಯಾಂಚ್ ಥವ್ನ್ ಕತೆಾಂಚ್ಚ ಬಾದಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ನ್. ಫಕತ್ ಎಮರೆಾ ನಿಸ ಕಾಳ್ ಸೊಡಾಲ ಾ ರ್. ಎಮರೆಾ ನಿಸ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಜನತ್ಯದಳ್ ಸಕಾೊರ್ ಆಯೊಲ , ಚಡ್‍ ತೇಾಂಪ್ ತ್ಲ ವಾಾಂಚೊಲ ನ್. ತರೀ ಲೊಕಾಾಂಚ್ಯ ಸವ ತಂತ್ಯರ ಕ್ ಕುದಳ್ ಪರ್ಲ ನ್. ತ್ಯಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ವಾಜ್ಪ್ಯಿಚೊ ಸಕಾೊರ್ ಆಯೊಲ , ಲೊೀಕ್ ದ್ಸಾೊಲೊ ನ್. ಪುಣ್ ತ್ಲಯಿ ಪಾಾಂಚ್ಚ ವಸಾೊನಿಾಂಚ್ಚ ಉಸಾಳೊ . ವಾಜ್ಪೇಯಿ ಕಾಳ್ರ್ ಲೊಕಾಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಲ ಸ್ತಸ್‍ಲ್್ ಶಿಕಯಿಲ ಮಾ ಣಾ ತ್. ಸವ ತಂತ್ರ ಮಾ ಳ್ೊ ಕ್ಷಣ್ ತೆಾಂ ಪಾಳಿಜಯ್ ತರ್ ನಿಯಮಾಾಂ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ನಿಯಮಾ ಭಾಯ್ರ ಗೆಲಾಾ ರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಯೊೊ ಆಪ್ಲ ಾಂ ಸಾ್ ನ್ ವಾಪಾರಾ್ ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತ್ಯಾಂಚ್ಯ ಸಕಾೊರಾಖಾಲ್ ತ್ಯಾ ಚ್ಚ ಪಕ್ಯಾ ಚ್ ಮನಿಸ್‍ಲ್ ಕಾಯೊೊ ಆಪಾಲ ಾ

86 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಹ್ಯತಾಂ ಘವ್ನ್ ಆಪಾ್ ಕ್ ಖುಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಲ ಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಪಾಟಿ ಸರಾನ್ಾಂತ್. ಹಿಾಂದ್ತ್ವ ಮಾ ಳ್ೊ ಾ ಮಂತ್ಯರ ನ್ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಆಯಸಾ್ ಾಂತ್ಯ ಬರ ವ್ಚೀಡ್‍್ ಘತ್ಯಲ ಾಂ. ಕಸಲ್ಲಾಂಯಿ ಅನ್್ ಡ್‍ಪಣಾಾಂ ಕ್ಯಲಾಾ ರೀ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಮ್ಳ್್ . ತರ್ ಹಾಂ ಪರ ಜಾಪರ ಭುತ್ಯವ ಚ್ಾಂ ನ್ಶ್ ನಾ ಯಿಗ ? ದೇಶಾಚ ಘಟನ್ವಳ್ ಜತೊರ್ ಸವ್ನೊ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ರತಚ ಸವ ತಂತ್ರ ಘಟನ್ವಳ್ ದಿತ್ಯನ್ ತ್ಯಾ ಘಟನ್ವಳಿಕ್ ವರೊೀಧ್ ವೆಚ್ಾಂ ಘಟನ್ವಳಿಚೊ ಅಪಾಮ ನ್ ನಾ ಯಿಗ ?

ಮುಕಾರ್ ಯೇಾಂವೊ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್್ ಫುಡಾರ ಆನಿ ಘಾಂವೊ ಪುಟ್ವ್ ಯಿ ಆಪಾಲ ಾ ಹ್ಯತಾಂ! ಆಸಾತ್ ಕೊಣೀ?

ಆಜ್ ಗಜ್ೊ ಆಸಾ ಸವ್ನೊ ನಿತವಂತ್ ಪರ ಜೇನ್, ಖರಾಾ ದೇಶ್ ಪ್ರ ೀಮನ್ ಅಸಲಾಾ ಧಮಾೊಾಂದೊ ಾ ಾಂ ವಯ್ರ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಕರ್ ಎಕೊವ ಟೊನ್ ಪರ ತರೊೀಧ್ ಕಚೊ. ------------------------------------------------------------------------------------------

*ಎಮಿ ತ್ಬೆಾತಿ ಕ್ಯಯಾಗಾರ್ ಸುರು*

ಮಾಾಂಡ್‍ ಸೊಭಾಣ್ ಆಸಾರ ಾ ಖಾಲ್ ಕಾಯ್ೊಾಂ ನಿವಾೊಹಕಾಾಂಕ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಾಂಚೊ ಎಾಂ.ಸ್ತ. ತಬೊತ ಸಟಿೊಫಿಕಟ್

ಕೊೀಸ್‍ಲ್ೊ 05-03-2021 ವೆರ್ ಕಲಾಾಂಗಣಾಾಂತ್ ಸುರ ಜಾಲೊ. ಮಂಗುೊ ರ್ ವಶವ ವದಾ ನಿಲಯಚೊ ಇಾಂಗಲ ಶ್ ವಭಾಗಚೊ ಮುಖೆಲ್ಲ ಪ್ರ .

87 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ತಬೊತೆಚೊ ಜೊಕೊ್ ವಾಪಾರೊ ಕರಾಂಕ್ ತ್ಯಣಾಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ತಬೊತ್ಯೊ ರ್ ಮಹೇಶ್ ನ್ಯಕ್ ಆನಿ ವದಾ ದಿನ್ ರ್ ಹ್ಯಣ ನಿರೂಪಕಾಾಂಕ್ ಸಾವೊಜನಿಕ್ ಉಲೊವ್ನಾ ಆನಿ ವೆದಿ ನಿವೊಹಣ್ ಹ್ಯಾ ವಶಿಾಂ ದಖಾಲ ಾ ಾಂ ಸಮೇತ್ ಮಾಹತ್ ದಿಲ್ಲ.

ರವಶಂಕರ್ ರಾವ್ನ ಹ್ಯಣಾಂ ಮೈಕ್ ಕಾಡುನ್ ಗುಮಾ್ ಥವ್ನ್ ಮೊತಯಾಂ ಪಸಾರ ಾಂವೆ್ ಮಾರಫ್ತ್ತ್ ವಶಿಶ್್ ರತನ್ ಉಗ್ ವ್ ಕ್ಯಲ್ಲ.

ವೆದಿರ್ ಶಿಬ್ರರ್ ನಿದೇೊಶಕ್ ಎರಕ್ ಒಝೇರಯೊ ಆನಿ ಮಾಾಂಡ್‍ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಲ್ಲವ ಪ್ಲಾಂಟೊ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸಲ . ಸಾಾಂದ ಜಾಸ್ತಮ ನ್ ಲೊೀಬನ್ ವಳಕ್ ಕರನ್ ದಿಲ್ಲ. ದಕಾ ಣ ಕನ್ ಡ, ಉಡುಪ್ಲ, ಹ್ಯಸನ್, ಉತ್ ರ ಕನ್ ಡ ಜಲಾಲ ಾ ಚ್ಯಾ ವವಧ್ ಸುವಾತೆಾಂ ಥವ್ನ್ 94 ಶಿಬ್ರರಾರ್ಥೊಾಂನಿ ಭಾಗ್‍ ಘತ್ಲಲ .

ಸನ್ವ ರಾ ಸಾಾಂರ್ಜರ್ ಆನಿ ಆಯ್ ರಾ ಪುತ್ಲೊ ದಿೀಸ್‍ಲ್ ಹಾಂ ಕಾಯೊಗರ್ ಚಲೆ್ ಾಂ ಆಸುನ್, ವವಧ್ ಸಂಪನೂಮ ಳ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಅಸಲೊಾ ವೆಕ್ ವೆವೆಗೊ ಾ ಗಜಾಲ್ಲಾಂಚ್ರ್ ತಬೊತ ತಬೊತ್ಲಾ ಆಯ್ ಾ ಕಾಳ್ರ್ ಗರ್ಜೊಚೊಾ ದಿತಲೆ. ಆಯ್ ರಾ ಸಾಾಂರ್ಜರ್ ಥತ್ಯೊತ್. ಶಿಕಾಾ ಕ್ ಆಕರ್ ನ್. ಶಿಕ್ಯಲ ಲ ಮಾ ಯ್ ಾ ಳ್ಾ ಮಾಾಂಚಯ್ರ್ ಪರ ಮಾಣ್ ತತೆಲ ಾಂ ನವೆ ಆವಾ್ ಸ್‍ಲ್ ಉಗೆ್ ಜಾತ್ಯತ್. ಹ್ಯಾ ಪತ್ಯರ ಾಂ ವತ್ಯರ ಯ್ ಲೆ. ------------------------------------------------------------------------------------------

ಕೊಾಂಕ್ ಸಾಹಿತಾ

ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಚ್

ವಾಡಾವಳ್ಾಂತ್ ವಮಶೊಕಾಾಂಚ,

ಗರ ಾಂಥಲಯಾಂಚ ಆನಿೀ ಸಾಹಿತಾ ಪುರಸಾ್ ರ ದಿವಾ ಸಂಸಾ್ ಾ ಾಂಚೀ ವಾ ಡ

88 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಭೂಮಕಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಕಾ ಲಾಗೂನ್ ವೆಗವೆಗಳ್ ಆವಾಠಾಂತ್ ಪರ ಕಾಶಿೀತ್ ಜಾವಾ ಕೊಾಂಕ್ ಪುಸ್ ಕಾಾಂಚೀ ಮಾಹತ್ ಗಜೇೊಚ. ಹ ನದೆರ ನ್ ಕೊಾಂಕ್ ಪುಸ್ ಕಾಾಂಚೀ ಕಾಂದಿರ ೀಯ್ ವಳೇರೀಚೀ ಗರಜ್ ಮಾನೂನ್ ಘವ್ನ್ ವಶವ ಕೊಾಂಕಣ ಕಾಂದರ ನ್ ಕೊಾಂಕ್ ಪುಸ್ ಕಾಾಂಚೀ ಕಾಂದಿರ ೀಯ ವಳೇರಚೊ ಉಪಕರ ಮ್ ಸುರ ಕ್ಯಲಾ. ಕೊಾಂಕ್ ಪರ ಕಾಶಕಾಾಂಕ್, ಸಾಹಿತಾ ಕಾರಾಾಂಕ್ ಆನಿೀ ವಾಚ್ಯಾ ಾ ಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಉಪಕರ ಮಾಾಂತ್ ಭಾಗೀ ಜಾವಾಾ ಕ್

ವನಂತ. ಸಕಯ್ಲ ದಿಲೊಲ ನಮುನೊ ಭತೊ ಕರೂನ್ ತುಮಾ್ ಾ ನವೀಾಂ ಯ ಆದಿಲ ೀಾಂ ಪುಸ್ ಕಾಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಳೇರೀಾಂತ್ ನಮೂದ್ಧ ಕರೂಾಂಯ್ತ್ಯ. https://docs.google.com/forms/d/e/1 FAIpQLScwHY0kAfmZmyPlhZC3uCzF3obX0xlYM6jU967BJKdN0mz9g /viewform ------------------------------------------

ಕೊಂಕ್ಣಾ ಲೇಖಕ್ ಸಂರ್ಘ, ಕನ್ನಾಟಕ್ ಹೊಂಚಿ ಜೆರಾಲ್ ರ್ಮಾತ್

ಕೊಾಂಕ್ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕನ್ೊಟಕ್ ಹ್ಯಾಂಚ ರ್ಜರಾಲ್ ಜಮಾತ್ ಆನಿ

ಬರಯ್ ರ್ ಮಾನೆಸ್‍ಲ್್ ರ್ಜ.ಎಫ್. ಸೊಜ್ ಹ್ಯಚ್ಾ ಸಾಾಂಗತ್ಯ ಸಂವಾದ್ಧ ಕಾಯ್ೊಾಂ ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ ಫೆಬರ ರ್ ಮಯ್ ಾ ಚ್ಯಾ 28 ತ್ಯರಕ್ಯರ್ ಮಂಗುೊ ರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಸಭಾ ಸಾಲಾಾಂತ್ ಯ್ವಾ ಲೆಲ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ ಪಾರ್ ಪಾಟ್ವಲ ಾ ವಸಾೊಾಂನಿ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ಮಾ. ಎಸ್‍ಲ್.

89 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ರ್ಕುನ್ಾ , ಮಾನೆಸ್‍ಲ್್ ರಚ್ ಜೊನ್ ಪಾಯ್ಸ , ಮಾ. ವ.ರ್ಜ. ಮನೇಜ್, ಮಾನೆಸ್‍ಲ್್

ಬನ್್ ರಜಾಯ್, ಮಾನೆಸ್‍ಲ್್ ಪಾವ್ನಲ ಮೊರಾಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್‍ಲ್್ ಹರೊಲ್ಲಾ ಯುಸ್‍ಲ್ ಹ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಮಾನೆಸ್‍ಲ್್ ಹಮಾಚ್ಯಯೊನ್ ಶೃದ್ ಾಂಜಲ್ಲ ಭೆಟಯಿಲ . ಕೊಾಂಕ್ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸುಾಂಕಾಣ್ ಸಮತೆಚೊ ಮುಕ್ಯಲ್ಲ ಮಾನೆಸ್‍ಲ್್ ರಚ್ ಮೊರಾಸ್‍ಲ್ ಹ್ಯಾಂಣಾಂ ಗೆಲೊತ್ಯಾ ವಸಾೊಚ್ಾಂ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ ಸಾದರ್ ಕ್ಯಲೆಾಂ. ಮಾ. ಪ್ಲಯುಸ್‍ಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೊ ಬಾಪಾನ್ ಆಪ್್ ಾಂ ಬರಯಿಲಾಲ ಾ ’ಕಾಲೊಡ್‍ ಕ್ಯರ ೈಸ್ ರ್’ ಬುಕಾ ಪಾಟಿಲ ಮಾಹತ್ ವಾಾಂಟ್ಟನ್ ಘತಲ . ಮಾಲಘ ಡ್ಲ ಬರಯ್ ರ್ ಮಾನೆಸ್‍ಲ್್ ರ್ಜ.ಎಫ್ ಸೊಜಾನ್ ಆಪಾಲ ಾ ಸಾಹಿತಕ್ ಪಯ್ ಚ ಝಳಕ್ ದಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತ್ಯಚ್ಾ ಸಾಾಂಗತ್ಯ ಕೊಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವಷಯಾಂಚ್ಾ ರ್ ಸಂವಾದ್ಧ ಚಲೊಲ . ಪಾರ ಸ್ ವೀಕ್ ಉಲೊವ್ನಾ ಡ್ಲ. ಎಡವ ಡ್‍ೊ ನರ್ಜರ ತ್ಯನ್ ದಿಲೆಾಂ. ಕಾಯ್ೊಾಂ ಚಲಯಿಲಾಲ ಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಣ್ ಲವ ಗಂಜಮಠ ಹಿಣಾಂ ಉಪಾ್ ರ್ ಆಟಯೊಲ . ಸುಾಂಕಾಣ್ ಸಮತೆಚ್ ಮಾನೆಸ್‍ಲ್್ ಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ತಸ ಯ, ಮಾನೆಸ್‍ಲ್್ ಸ್ತರ್ಜಾ ಸ್‍ಲ್ ತ್ಯಕೊಡೆ ವೆದಿಚ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಲ . ಮಾನೆಸ್‍ಲ್್ ಎರ್ ನೆಟೊ್ , ಮಾ. ಮುಕ್ ಪರ ಕಾಶ್, ಮಾನೆಸ್‍ಲ್್ ರಾಯಮ ಾಂಡ್‍ ರ್ಕುನ್, ಮಾನೆಸ್‍ಲ್್ ಚ್ಯಲ್ಲೊ ಸೊಜ್ ಆನಿ ಹರ್ ಜಾಯಿತೆ್ ಸಾಾಂದೆ ಕಾಯೊಕ್ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಲ .

-----------------------------------------------------------------------------------------90 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


91 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


*ಇನ್ನಮಾೊಂಚೊ ಫೆಗೊಾ ಜಡಾ* ಪಯ್ಲ ಾಂ ಇನ್ಮ್ *₹:100000/- ಏಕ್ ಲಾಕ್ ರಪಯ್* ದ್ಸರ ಾಂ ಇನ್ಮ್ *₹:50000/- ಪನ್್ ಸ್‍ಲ್ ಹಜಾರ್ ರಪಯ್*

ಜಾಗ:- *ಆರ್ ಎಸ್‍ಲ್ ಬ್ರ ಸಭಾಾಂಗಣ್. ಮಣಪಾಲ್* ಪ್ೀಷಕ್: *ಕನ್ೊಟಕ ಕೊಾಂಕಣ ಸಾಹಿತಾ ಅಕಾಡೆಮ*

*ಕಾಮಕ್ಸ ಆನಿ ಜೊೀಕ್ಸ ಹ್ಯಾಂತುಾಂ *ಭಾಗ್‍ ಘತ್ ಲಾಾ ಹಯೇೊಕಾ ಪಂಗೊ ಕ್ ಭಲೆೊಲೊ 15 ಮನುಟ್ವಚೊ ನ್ಟ್ಟ್ ಳ ₹5000/- ಮ್ಳ್್ ಲೆ* ( 3 ಥವ್ನ್ 5 ಜಾಣಾಾಂ)* ನ್ಾಂವಾಾಂ ದಿೀಾಂವ್ನ್ ನಿಮಾಣ ತ್ಯರೀಕ್:*[ಧಮೊಕ್ ವಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಅಕಾಮ ನ್ *11 ಮಾಚ್ಚೊ 2021* ಅಸಾನ್ಯ್]* *ಡಾ| ಜಗ್‍ ದಿೀಶ್ ಪೈ. 9448103172*. ಸಾದರ್ ಕರಾಂಕ್ ಅವಾ್ ಸ್‍ಲ್: *ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ *ರೊೀಬಟ್ೊ ಮನೇಜಸ್‍ಲ್. 9686937624*. ಮಾಚ್ಚೊ 20 ವಾ 21* ------------------------------------------------------------------------------------------

92 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


https://youtube.com/playlist?list=PLu-iNX9YgIz7Xai-MvBG3Js--Mg3_EPbO A Melodious Presentation by Guardian Angel's Church Choir Angelore lead by Melwyn Peris consisting of 51 Choir members between the Age group of 15 to 80 years, totally disciplined and committed to the core. This Video Album 'Alleluia Gavyam' consisting of beautiful new devotional hymns is brought to mark the Celebration of Melwyn's 40 years of dedicated service to Angelore Church Choir. At this moment we cherish the services rendered by Late Mr J B Rasquinha, Mr Arthur Rasquinha, Sr Stella Crasta, Sr Cornelia and late Sr Irene D Souza as well as All the Ex- Choir members and All the Parish Priests. This Album is Dedicated to All THE PARISHIONERS OF ANGELORE CHURCH 93 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


94 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಭೌಸ್ತೀಕ್ ಜಿೀವಾಾ ಚೆ ಸಬೀತ್ ಆವಶಾ ರ್ "ಚೈತ್ರ ಕವತಾ" - ಸುಶೀಲ್ಲ್ ಟಿ. ಭಟ್ಟ

ೊಟೊ: 'ಚೈತರ ಕವತ್ಯ' ಕವತ್ಯ ಸಂಗರ ಹ್ ಉಜಾವ ಡಾಯತನ್ ಎನ್.ಮಾಧವ್ನ ರಾವ್ನ, ರಮ್ಶ್ ಆರ್.ಪೈ, ಆರ್.ಎಸ್‍ಲ್.ಭಾಸ್ ರ್,ಸುಶಿೀಲಾ ತರ ವಕರ ಮ್ ಭಟ್ ಆನಿ ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್್ ಮಲಾಾ ಆರ್.ಎಸ್‍ಲ್.ಭಾಸ್ ರ್ ಹ್ಯಾಂಚ ಆಜನ್ ಸ ಕಾವಾ ಸಂಗರ ಹ್ಯಾಂ ಉಜಾವ ಡಾಕ್ ಆಯಲ ಯ್. ಅಣಾ್ ರ್ ಶಿಕ್ಷಣೀಕ್ ಮಾಳ್ವೆಲೆಾಂ ಪುಸ್ ಕಾಾಂ ಮ್ಳ್ ಹರ್ ಪರ ಕಾಶನ್ಾಂ ಬ್ರ ಆಸಾಯ್. ಆತ್ಯಾಂ 'ಚೈತರ ಕವತ್ಯ' ಹೊ ತ್ಯಚೊ ನವ್ಚ ಆನಿ ಸಾತ್ಲವ ಕವತ್ಯ ಸಂಗರ ಹ್ ಉಜಾವ ಡಾಯತನ್ ಆಪಾ್ ಕ್ ಖೂಬ್‍ಲ ಖೊಸ್‍ಲ್ ಭೊಗ್ . ಹೊ ಕಾವ್ನಾ ಭೌಸ್ತೀಕ್ ಜೀವಾ್ ಚ್ ಬಸ್‍ಲ್ ಬರೆಾಂ ಆವಶಾ್ ರ್ ಆಸಾ ಅಶೆಾಂ ರ್ಜಾ ಷ್ಾ ಲೆಖಿಕಾ ಕೊಾಂಕ್ ಕ್ಯನ್ೊ ರ ಗಶಿರ ೀಪೂರ್ ಸಂಸ್ ಚ್ ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷ್ ಸುಶಿೀಲಾ ತರ ವಕರ ಮ್ ಭಟ್ ಹ್ಯಾಂಣ

ಸಾಾಂಗೆಲ . ಭಾಸ್ ರ್ ಹ್ಯಾಂಣ ಪಯ್ಲ ಾಂ ಬರಯಿಲ ಕವತ್ಯ ವಾಚಲಾಾ ಚ ಆಪಾ್ ಕ್ ಯದ್ಧ ಯ್ತ್ಯ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಉಜಾವ ಡಾಯಲೆ ದರೆಕ್ ಕವತ್ಯ ಮನ್ಕ್ ನವಾಲ ಯ್ ದಿವಂಪಾ ಸಾಕ್ಯೊಾಂಚೊಾ ಆಶಿಲೊಾ . ಸುಶಿೀಲಾ ಭಟ್ ಹ್ಯಾಂಣ ಪತ್ತೊನ್ ಸಾಾಂಗೆಲ ಾಂ. ಕೊಾಂಕ್ ಕ್ಯನ್ೊ ರ ಗಶಿರ ೀಪೂರ್ ಸಂಸ್ ಚ್ ವತೀನ್ ಆಯೊಜೀತ್ ಕ್ಯಲಾಾ ಆರ್.ಎಸ್‍ಲ್.ಭಾಸ್ ರ್ ಹ್ಯಾಂಗೆಲೆ 'ಚೈತರ ಕವತ್ಯ' ಕವತ್ಯ ಸಂಗರ ಹ್ಯಚ್ ಲೊಕಾಪೊಣ್ ಸುವಾಳ್ಾ ಾಂತ್ ಪುಸ್ ಕ್ ಪರ ಕಾಶನ್ ಕನುೊ ಸುಶಿೀಲಾ ಭಟ್ ಉಲೆಯ್ ಲ್ಲ. ಪಯ್ಲ ಾಂ ಪರ ತ ಕವ ಬಾಲಕೃಷ್್ ಮಲಾಾ ಹ್ಯಾಂಕಾ ಭೆಟೆಯಿಲ . ಭಾಸ್ ರ್ ಆಶಾಾ ಾಂನಿ

95 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ

ಮಾಮಾಮ ಲೊಾ ಆನಿ

ಕವತ್ಯ ವಷಾ ಾಂನಿ


ವವಧತ್ಯಯ್ ಪರ ಗ್ ಯತ್ಯ. ದರೆಕ್ ಕವತೆಾಂತುಯ್ ಕಾಾಂಯ್ ಮಹ್ಯ್ ವ ಚೊ ಸಂದೆಶ್ ಗುಪ್ಲೀತ್ ದಿಸಾ್ . ವಾಚ್ಯಾ ಾ ಾಂಕ್ ಉಮ್ದ್ಧ ದಿತ್ಯ ಪುಸ್ ಕ್ ಸ್ತವ ೀಕಾರೂನ್ ಬಾಲಕೃಷ್್ ಮಲಾಾ ಹ್ಯಾಂಣ ಸಾಾಂಗೆಲ ಾಂ. ಎನ್.ಮಾಧವ್ನ ರಾವ್ನ, ರಮ್ಶ್ ಆರ್.ಪೈ, ಗಶಿರ ೀಪುರಮ್ ಹರಕುಮಾರ್ ಹ್ಯಾಂಣಾಂ ಉಲಯ್ಲ ಾಂ. ಪುಸ್ ಕಾಚ್ ವಚೂೊಅಲ್ ಆದಿಾಂ ಡಾಂ.ಜಯಂತ

ಪರ ಕಾಶನ್

ನ್ಯ್್ ಹ್ಯಾಂಚ್ ಹ್ಯಸು್ ಕ ಜಾಲೆಾಂ. ಕವ ಮಾಧವ್ನ ಬಕಾೊರ್ ಹ್ಯಾಂಣ ಪುಸ್ ಕಾಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ ಬರೆಾಂ ಅವಾ್ ರಕಾ ದಿಲಾಾ . ಅತ್ಯವೆಲ ಹ್ಯಾಂಣ ಪುಸ್ ಕಾಕ್ ಸೊಬ್ರೀತ್ ಚತ್ರ ಕಾಡಾಲ ಆನಿ ದಿನೆಶ್ ಮಾಣರಕಾರ್ ಹ್ಯಾಂಣ ಸಂಜಾ್ ಪಬ್ರಲ ಕ್ಯಶನ್ಚ್, ಗಾಂಯ್ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಪುಸ್ ಕ್ ಉಜಾವ ಡಾಯಲಾ. ಸಗೊ ಾ ಾಂ ಕಡೆನ್ ಆರ್.ಎಸ್‍ಲ್.ಭಾಸ್ ರ್ ಹ್ಯಾಂಣ ಉಪಾ್ ರ್ ಮಾಗಲ . ------------------------------------------

96 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


97 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಕೊಂಕಣಿ ಭಷ್ ಮಂಡಳ್ ಗೊೀವಾ ಥಾೊಂವ್ನಾ ಎೊಂಟನಿ ಬಾಕುಾರ್ ಹಕ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತ್ ಆಪಾಲ ಾ 58 ವಾಾ ವಾಷ್ಟೊಕ್ ದಿವಸ್‍ಲ್ ಆಚರಣ್ ದಿೀಸಾ, ಮಂಗುೊ ಚ್ಯಾ ೊ ಎಾಂಟನಿ ಬಾಕುೊರ್ ಹ್ಯಕಾ ಪರ ತಷ್ಟಾ ತ್ ನರಸ್ತಾಂಹ ದಮೊೀದರ್ ನ್ಯ್್ ಉಗೊ ಸಾಚ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರ ಶಸ್ತ್ ದಿೀಾಂವ್ನ್ ಸನ್ಮ ನ್ ಕ್ಯಲೊ.

ಎಾಂಟನಿ ಬಾರಕುರ್ ವ ಎಾಂಟನಿ ಪರ ಕಾಶ್ ರ್ಸೊೀಜಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಬಾಕುೊಚೊೊ. ತ್ಯಣಾಂ ಬರಯಿಲಾಲ ಾ ಕವತ್ಯ ಜಮೊ ’ಕಾಟ್ ತುಟೊ್ ವೇಳ್’ ಹ್ಯಕಾ 2010 ಇಸವ ಾಂತ್ ಕನ್ೊಟಕ ಕೊಾಂಕಣ ಸಾಹಿತಾ

ಅಕಾಡೆಮ ಥಾಂವ್ನ್ ಪರ ಶಸ್ತ್ ಲಾಬ್‍ಲಲ್ಲಲ . ತ್ಯಚ್ಾಂ ಆಯ್ಲ ವಾಚ್ೊಾಂ ಪುಸ್ ಕ್ ಮಟ್ವವ ಾ ಕಾಣಯಾಂಚೊ ಪುಾಂಜೊ ಹ್ಯಕಾ

98 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಗಾಂಯಿ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರ ಶಸ್ತ್ ಲಾಬ್ರಲ . ಹಾಂ ಪುಸ್ ಕ್ ಮಂಗುೊ ರಾಾಂತ್ ಕಾನರ್ ಲ್ಲಪ್ಲಾಂತ್ 2019 ಇಸವ ಾಂತ್ ಉಗ್ ಯಿಲೆಲ ಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಚ ದೇವನ್ಗರ ಆವೃತ್ ಜನೆರ್ 2020 ಇಸವ ಾಂತ್ ಗಾಂಯಾಂತ್ ಉಗ್ ಯಿಲೆಲ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ ಕಾಾಂತ್ ಎಾಂಟನಿನ್ ಬರಯಿಲೊಲ ಾ 13 ಮಟ್ವವ ಾ ಕಾಣಾಂಯೊ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ ಕಾಕ್ ಕಶ್ಟ ಬಾಕುೊರ್ ಹ್ಯಣಾಂ ಪರ ಸಾ್ ವನ್ ಲ್ಲಖಾಲ ಾಂ ಆನಿ ಮ್ಲ್ಲವ ನ್ ರೊರ್ರ ಗಸಾನ್ ಮುನು್ ರ್

ಲ್ಲಖಾಲ ಾ . ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ ಕಾಚ್ಾಂ ಸಂಪಾದನ್ ವತ್ಲರ ಕಾಕೊಳ್ ಹ್ಯಣಾಂ ಕ್ಯಲಾಾಂ. ಭಾಷ ಮಂಡಳ್ನ್ ಆಸಾ ಕ್ಯಲಾಲ ಾ ವಾಷ್ಟೊಕೊೀತಸ ವ್ನ ಸಂಭರ ಮಾಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಗಾಂಯ್ ಾ ಖಾಾ ತ್ ಸಾಹಿತಾಂ ಸಮೊರ್ ಹಿ ಪರ ಶಸ್ತ್ ಎಾಂಟನಿನ್ ಸ್ತವ ೀಕಾರ್ ಕ್ಯಲ್ಲ. ರವೀಾಂದರ ಕಳೇಕರ್ ಜಾಾ ನಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಾಂನಿ ವವಧ್ ಸಾಾಂಸ್ ೃತಕ್ ಕಾಯಿೊಾಂ ಖೆಳವ್ನ್ ದಖಯಿಲ ಾಂ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಕುೊಂದಾಪುರ ವಲಯ ಕಥೊಲ್ಫಕ್ ಸಭ ಆನಿ ಶೆವ್ತಟ್ಟ ಪ್ರ ತಿಷ್ಿ ನ: ಪ್ರ ತಿಭವಂತಾೊಂಕ್ ಪುರಸಾಾ ರ್

99 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಬೆಜ್ಯರ್ ಜ್ಯಯಾ ಕ್ಯ ಗಾೊಂಧಿ ಬೆಜ್ಯರ್ ಜ್ಯಯಾ ಕ್ಯ ಗಾೊಂಧಿ ನ್ನೊಂತ್ ಮಾ ಣ್ ತುಜಾ ಯದಿ ತುಜ್ಯಾ ನ್ನೊಂವಾಚೆ ಉಸಾಳಾ್ ತ್ ನ್ನಳಿ ಗುಳೆ

ಆಜ್ ಇಕ್ಯರ ವ್ತರಾರ್ ಜ್ಯಯ್ ತ್ರ್ ಯೇವ್ನಾ ಪ್ಳೆ ಬೆಜ್ಯರ್ ಜ್ಯಯಾ ಕ್ಯ ಗಾೊಂಧಿ ಪಾಳುೊಂಕ್ ಜ್ಯೊಂವ್ನಾ ನ್ನ ತುಜಿ ಶಕವ್ನಾ ಸಾಧಿ ಫಕತ್ ದೀನ್ ಮನುಟ್ಲ್ೊಂ ಮಾತ್ರ ನಾ ಯ್ ಮೌನ್ ಹರ್ ಘಡ ತುಜೆವಶೊಂ ಮೌನ್ೊಂಚ್ ಮೌನ್ ಬೆಜ್ಯರ್ ಜ್ಯಯಾ ಕ್ಯ ಗಾೊಂಧಿ ಉಬೊನ್ ಗ್ಲ್ಲ್ಾ ದೆಕುನ್ ಹೊಂಗಾಚಿ ಶೊಂತಿ ರ್ವಾನ್ನನ್ ಕ್ಣಸಾನ್ನಚೆರ್ ರ್ಯ್ ್ ವಾ ಲ್ಲ್ೊಂ ಶತಾನ್ ನಾ ೊಂಯ್, ರಗಾ್ ನ್ ಪೊೀಟ್ಟ ಭಲ್ಲ್ಾೊಂ ಬೆಜ್ಯರ್ ಜ್ಯಯಾ ಕ್ಯ ಗಾೊಂಧಿ ವಕ್ಯಳ್ ಕುಸಾೊಂ ತೊಪಾ್ ತ್ ದೆಕುನ್ ಸಾೊಂಧಿ ಸಾೊಂಧಿ ತ್ತಾವ ೊಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಸವಾಲ್ ಕ್ಣಲ್ಲ್ೊಂ ಆಜ್ ಮಾತ್ರ ದಂಗೊಚ್ ದೇಶ ಪ್ಣರ ೀಮ್ ಜ್ಯಲ್ಲ್.

---- ಲವ ಗಂಜಿಮಠ 100 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಸಂಸಾರಾೊಂತೆಯ ದೆೊಂವಾಯ ರ್ ಮನ್ನಿ ಾ ಜಿವಾಕ್ ದಿಲಯ ಜ್ಯಗೊ

ಪ್ರತೂರಿ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಯರ್ಕ್

ಧ್ಮ್ಾ ಬಳಾನ್ ಗಿಳ್ ನ್ನನಿೀರೊ

ಆಸಾಯ ಾ ರ್

ರ್ಲಮ ತಾತ್

ಫಮಾಾಣ್ ದಿೊಂವಯ ಪ್ರಲ್ಲ್ತ್ ರ್ಲಮ ತಾತ್

ರಾಜ್ಯೊಂವ್ನ ವಕ್ಯಯ ತ್ಕ್ಣಯ ೊಂನಿ ಅಮಾಲ್ ಬಳಾನ್ ವಾಾ ಳ್ ನ್ನ

ಲಗಾಮ್ ನ್ನತಾಯ ಾ ಪ್ದೆವ

ಹಿೀರೊ ರ್ಲಮ ತಾತ್

ಮುಕ್ಯರ್ ಮನಿಸ್ ಭಿಯನ್ ಗ್ಳ್ ನ್ನ

ಮನ್ನಿ ಾ ರಗಾ್ ಕ್ ದಿಲಯ ಮಾನ್

ರಾಕಾ ಸ್ ರ್ಲಮ ತಾತ್

ಕುಳಿ ಬಳಾನ್ ಪ್ರಳ್ ನ್ನ ಹಿಟಯ ರ್ ರ್ಲಮ ತಾತ್

ಆನಿ ಆಮ ಸಕಾ ರ್ಡ್ ನಿದುನ್ ಆಸಾ್ ೊಂ

ವರೊಧ್ ಕರೆಯ ತಾಳೆ ನ್ನತಾಯ ಾ ರ್

ಶೆತಾೊಂತ್ ಆಮಾಯ ನ್ನಲ್ಫಯೊ

ಶಸ್ ಕ್ಯಪ್ಣಯ

ಒೊಂಪ್ಣಯ

ಹರೊದ್ ರ್ಲಮ ತಾತ್

ದೆೊಂವಾಯ ರ್ ರ್ಲಮ ತಾತ್

ಮಸರ್ ಕರೆಯ ಆರ್ಡ್ಪಾಯ್ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ವಕ್ಣರ ತ್ ಕರೆಯ ಜುದಾಸ್ ರ್ಲಮ ತಾತ್

-ಸ್ತವ, ಲರೆಟೊಿ 101 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಕ್ಣರಾ ಮೊರಾ ಪೊರಾ ಚೊರಾ ಉಬೊನ್ ಆಯೊಯ ಕ್ಣೀರ್ ದಿಲ್ಫ ಪ್ಣರಾ ಶೀರ್. ಮೊರಾ ಮೊರಾ ಮೊರ‍ಾ ಯೇಗಾ ಆಮಾಯ ಾ ಘರಾ ನ್ನಚೊನ್ ಆಯೊಯ ಮೊೀರ್ ದಿಲ್ಲೊಂ ಆೊಂಬಾಾ ತೊೀರ್. ಆಾ ನಿಿ

ಪಾಲಡಾಾ

ಪೊರಾ ಪೊರಾ ಪೊರಾ ಯೇಗಾ ಆಮಾಯ ಾ ಘರಾ ಆಯೊಯ ಸ್ತಜ್ರಾ ಪೊೀರ್ ಖಾೊಂವಾಯ ಾ ಕ್ ದಿಲ್ಲೊಂ ಬೊೀರ್.

ಚೊರಾ ಚೊರಾ ಚೊರಾ ಯ್ವುನ್ನಕ್ಯ ಘರಾ ತ್ರಿೀ ಆಯೊಯ ಚೊೀರ್! ಫೊಡುನ್ ಪಾಟ್ಯ ೊಂ ದಾರ್ ಕ್ಣರಾ ಕ್ಣರಾ ಕ್ಣರಾ

ಘಾಲುನ್ ದ್ಗೊಯ ಆೊಂಗಾರ್

ಯೇಗಾ ಆಮಾಯ ಾ ಘರಾ

ಚೊರುನ್ ವಲ್ಲೊಂ ಭೊಂಗಾರ್ !! 102 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


ಧೈರ್ ಘೆ!

ಕಣ್ಟಚ್ಯಾ ಗಿ ಉತಾರ ೊಂಕ್ ಭಿಯ್ವ್ನಾ ಜಿಯ್ನ್ನಕ್ಯ ತುಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯ್

ತುೊಂ ನ್ನತ್ ಲ್ಲ್ಾ ಏಕ್ಯೊಂತ್ಾ ಣ್ಟೊಂತ್

ಉಸಾವ ಸ್ ಸಲವ ಲ್ಲ್ಾ ಪ್ರಿೊಂ ದಸಾ್ ತ್ ಉಗಾಾ ಸ್ ಸಾವ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾವಾಿ ಬರಿೊಂ ************** ಪ್ರ್ಿ ಲ್ಲ್ಾ ಪ್ಯಾ ಕ್ ಎಕುಿ ರಿ

ಅನ್ನಾ ಯ್ ಜ್ಯತಾನ್ನ ವ್ತಗ್ಚ್ಯ ರಾವನ್ನಕ್ಯ ಗ್ಟ್ಟಿ ಆವಾಜ್ ಉಟೈ

ಸಲ್ಲ್ವ ಲ್ಲ್ಾ ವಳಾರ್ ಭಿಯ್ನ್ನಕ್ಯ ಉಟೊನ್ ರಾವ್ನ ಆನಿೊಂ ಝುಜ್ ಚ್ಯರ್ ದಿೀಸ್ ಜಿಯ್ಲ್ಲ್ಾ ರಿೀ ಮನ್ನಿ ಾ ೊಂಚ್ಯಾ ಮತಿೊಂತ್ ಉಚ್ಯಾ ಾ ಬರಿೊಂ ನ್ನಾ ಯ್ ರಿತಿರ್

ಜಿಯ್ ಭಿವುಾ ರೊ ಜ್ಯಯಾ ಕ್ಯ ಧೈರ್ ಘೆ, ಕಷ್ಿ ೊಂಕ್ ಜ್ಯಪ್ ದಿೀ

ಹೊಂವ್ನ ವಾಟ್ಸಿ ರಿೊಂ ಸಂಗಾತ್ ಕಣಿೀ ನ್ನೊಂತ್ ಮಾ ಳಿು ೊಂ

ಖಂತ್ ನ್ನೊಂ ಹೊಂಗಾಸರ್ ಖಂಚೆರ್ ಶಸ್ತವ ತ್ ನಾ ೊಂಯ್ ************

-ಅಸುೊಂತಾ ಡಸೀಜ್ಯ, ಬಜ್ಯಲ್ 103 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


36TH BATCH OF BHMS COURSE INAUGURATION

Father Muller Homoeopathic Medical College was inaugurated 36th batch of BHMS course on 26.02.2021 at 3pm in Auditorium. Dr Vivekanand V Vernekar, Dean of Yenepoya Homoeopathic Medical College was the Chief Guest for the programme. In his Inaugural address,

the chief guest reminded the students about how Father Muller Homoeopathic Medical College has become a benchmark in the field of Homoeopathy in Karnataka and emphasized to work hard to excel in the field of Homoeopathic Studies and Research under the guidance of

104 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


teachers to serve the society Dr ESJ Prabhu Kiran, Principal, FMHMC in his welcome address reminded the

students about the milestone of 36th batch of BHMS; Father Muller Homoeopathic Medical College has reached as the centre of excellence in Homoeopathic education and research. He congratulated Students for selecting Father Muller as the beacon of light for their medical future. Administrator Rev Fr Roshan Crasta in

105 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


his message also congratulated the students who have qualified NEET successfully and for selecting Father Muller Homoeopathic Medical College which has a rich history from 1880. Rev.Fr Richard Aloysius Coelho, Director FMCI presided over the function and in his Presidential address reminded the students to have the right Attitude, Appropriate behavior, to have Commitment and to follow Discipline for a bright future as a Homoeopath. Along with Chief Guest and Director, FMCI, Fr Roshan Crasta, Administrator FMHMC&H, Dr ESJ Prabhu Kiran, Principal FMHMC Dr Vilma Meera D’souza, Vice principal,

FMHMC , Dr M K Kamath PG/UG Programme Advisor, Dr Jacintha Monteiro, UG Academic incharge and student representatives joined to light the lamp. Ms Yajnashree and Ms Jannu Pearly Sharon were felicitated for their achievement in STSH 2019 programme conducted by CCRH. This was followed by the self introduction of newly joined students. The Programme was concluded with the Institution anthem Dr Skandhan S Kumar and Dr Sherlyn Elizabeth Paul were the MCs for the programme.

-Rons Bantwal ------------------------------------------------------------------------------------------

SAC students join hands for “Namma Netravathi Namma Javabdari” St Aloysius College is a 141 year old institution is known for its innovative programmes in academics, sports and games and extra-curricular & cocurricular activities. Despite its status as a minority institution, the college has imparted high quality education to all sections of society regardless of caste, colour or creed. The motto of the college,

“Lucet et Ardet” which means “shine to enkindle” has inspired countless students to become men and women for and with others, thus bring light and joy into the lives of people. Inculcating social awareness and enhancing social concern is one of the main thrusts of the college. The Vision and the Mission of the college lays thrust on social consciousness.

106 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


The NSS Units of the College have been regularly conducting events and

activities related to spreading awareness, workshops, seminars and

107 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


socially oriented physical work towards augmenting civic standards of the society in general, and the city in particular. The NSS volunteers of the College Units have performed well in academic as well as in extra-curricular activities and brought laurels to the institution. In this regard, the NSS Units of St Aloysius College (Autonomous) in Collaboration with Anti Pollution Drive and Hasiru Dala held a clean-up drive on the theme “Namma Netravathi Namma Javabdari” near the Netravathi Bridge lifting and cleaning the old trash near the waters before it is washed away to the sea. 108 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


The programme was held on 28th and passed out students of the February 2021 from 6am to 10am. St College were joined hands in this Aloysius College NSS units’ present noble work. volunteers, previous year volunteers -----------------------------------------------------------------------------------------

ICYM Mangalore Diocese held an immersive training session on public speaking

Indian Catholic youth movement

Central Council, Diocese of Mangalore 109 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


in association with Toast Masters Club, Mangalore organised "Eloquence" - an

interactive workshop on enhancing ublic speaking skills on Sunday 28th

110 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


February 2021 at 10.00 am. The program began with a prayer song led by members of ICYM Central Council. Rev Dr Praveen Martis -

Principal St Aloysius College Mangalore , Mr Roy Castelino- PRO Mangalore Diocese, Fr Ashwin Cardoza Director ICYM Mangalore Diocese, Mrs Shraddha Pai - President

111 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


dignitaries inaugurated the program symbolically by unboxing the Mike.

Toast Masters Club Mangalore, Mrs Sapna Shenoy - Area Director Toast Masters Club Mangalore, Mr Oliver Lobo - Coordinator, Mr Leon Loyd Saldanha - President of ICYM, Ms Veena Shalet Vas- General Secretary of ICYM were the dignitaries on the dais. Mr Leon Loyd Saldanha welcomed the guests and the gathering. The

Mrs Shraddha Pai in her introductory speech gave a brief introduction about the working of the Toast Masters Club. Mr Roy Castelino spoke about how youth need to communicate effectively in society and be a good example for others. He also appreciated the ICYM team for hosting such a program. Rev Dr Praveen Martis in his presidencial speech spoke about the three C's for public speaking i.e. Competence, Confidence and Connect and also shared his experience. He also mentioned that if we have passion we can achieve anything in life.

112 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


There were 3 sessions in total which were conducted by Mr M.N. Pai distinguished Toast Master, Mr Preeval and Ms Fiona members of Toastmasters club Mangalore. Ms Veena Vas proposed the vote of thanks. Sujay Lobo and Sheldon Alvares compèred the inaugural and validictory ceremony.

Fr Ashwin Cardoza- Director ICYM Mangalore Diocese congratulated the deligates for their active participation and thanked each and every one for being the back bone of the event. The program concluded at 4.30 with ICYM theme song.

A total of 73 deligates participated in the this event and made it a successful one. ------------------------------------------------------------------------------------------

SAC LAUNCHED RANGA ADHYAYANA KENDRA WITH THEATRE FESTIVAL

St Aloysius College (Autonomous),

Magaluru launched its new venture “St Aloysius Ranga Adhyayana Kendra” on

113 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


charge, Dr Alwyn D’Sa and the Director of the Kendra, Dr Dinesh Nayak were on the dais. Sri Mohanchandra in his inaugural address said that theatre can make a person to fly high like a free bird. He appreciated the noteworthy venture of the College by establishing such a wonderful platform for the students and staff.

Wednesday, 3 March, 2021 in the LCRI Hall. Sri Mohanchandra, renowned veteran theatre artiste and a graduate from the prestigious Neenasam Theatre School, Heggodu inaugurated the Kendra. The Rector of Aloysius Group of Institutions, Rev. Fr Melwin Joseph Pinto, SJ presided over the programme. Rev. Dr Praveen Martis, SJ, the Principal and the Registrar in-

On the occasion of the launch of the centre, a unique three-day “Aloysius Natakotsava-2021,” a collaborative theatre festival between the Nataka Sangha of the College and Ranga Sangaathi Cultural Foundation was inaugurated by the renowned theatre and film celebrity, Sri Naveen D Padil. A popular play “That’s All Your Honour,” written and directed by Sri Shashiraj Kavoor was performed immediately after the inauguration. Sri Navin D Padil in his address said that the students can achieve the art of life by performing on stage theatre itself. He also said that the students should give prominence for their studies as well as involve in the theatre art. It is a great work done by the College by establishing Ranga Adhyayana Kendra, he added.

114 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


On 4 March, 2021, another play written by Shashiraj Kavoor and directed by Mime Ramdas, “Minugele Minugele Nakshatra” was performed.

A unique theatre experiment by Christy, Neenasam, “Ami Poinnari,” in Konkani was performed on the 5 March, 2021.

FIRST POPE TO VISIT IRAQ!

115 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


116 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


See it End it, Firestone and Barat FM, collaborates with EOI on ‘Voice for the Voiceless Victims’ step up from this International webinar ‘Voice for the Voiceless’ hosted by Eyes Open International shared Patrick Erlandson, Founder, Creative Director of See it End it.

Trauma has no expiration date reflected Harold D’Souza President of Eyes Open International (EOI). Collaboration is the best celebration to combat human trafficking globally. EOI organized an International virtual webinar on February 27, 2021 to create awareness on being the ‘Voice for the Voiceless’. So much good has come from meeting Harold and there is so much to come. Ellen and Hriday were so great and helpful and I am sure there will be ears to hear that

Human Rights Ambassador Ellen Firestone said; The “Voice for the Voiceless” on Bharat FM hosted by Mr. Aashish Jha was very informative and inspiring. The work that superhero, Harold D’Souza and Eyes Open International are doing is critical for raising awareness so we can eliminate the horrific evil of human trafficking occurring in our world today.

117 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


Survivor-Advocate Harold D’Souza said we need more good people like Ellen Firestone and Patrick Erlandson to join hands to stop this horrendous epidemic.

Ellen Firestone, Founder of Firestone shared; I was happy and honored to be part of the panel discussion and share my views on the importance of Human Rights: from Education to Action. For anyone interested in beginning their education on their 30 human rights, United for Human Rights offers a free online course that teaches you about each of the articles of the Universal Declaration of Human Rights. Start Now! humanrights.com/course/

Host Aashish Ja of Bharat FM asked Harold what was going on in his mind when his perpetrator hired a Hit-Man to kill him. Co-Founder of Eyes Open International Harold D’Souza spoke with emotion saying that no one on this planet is gifted with permanent residency. All are on transit visa for 36000 days in this universe. 36000 days is 100 years. The fear of death has vanished from my mind, body, and soul.

Harold continues, I have seen and witnessed threats, blackmailing, and worse. I have kissed death couple of times, but GOD has a different plan for me. I do not have 10,000 days left in my life. That is 27 years and 4 months. I will not live in fear but freedom. Come what may, I will keep empowering our vulnerable population to live with freedom.

118 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


thing to worry about. If you are a victim or anyone you know is a victim, call National Human Trafficking Hotline Number: 1-888-373-7888 in U.S.A. and in India call +91-79902-62632. EOI, Managing Trustee and Regional Director of India Hriday Raval said, India is a source, transit, and destination country by sighting classic examples. Hriday spoke on Dark Web and how human trafficking takes place on it. As per Hriday, Dark Web is the next biggest

A Biopic Film on Harold D’Souza will be released in 2022. Slow tide to high tide. Waves to watch the Blockbuster Biopic Film, is rising day by day globally. Ripples of ‘Voice for the Voiceless’ will be showcased in the movie on our inspirational Indian American survivor-advocate.

------------------------------------------------------------------------------------------

MYSORE ENQUIRY ON TRACK # chhotebhai

Saturday 6th March: The Vatican appointed Enquiry Commission (EC)

into the grave allegations against Bp K.A. William of Mysore Diocese seems to be heading in the right direction. It may be recalled that thirty seven priests of the diocese and several lay leaders had levelled serious charges against William. He is alleged to have fathered several children, kidnapped a woman, murdered two of his priests, and misused or diverted diocesan funds

119 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


to finance his alleged mistresses and launch a vendetta campaign against all those who have complained against him. Criminal cases filed by victims of his alleged violent acts have been either withdrawn or allowed to lapse, and notices or cases have been filed against those who have complained about him to ecclesiastical and civil authorities. During the tenure of the former Papal Nuncio, Abp Giam Battista Diquattro, no action was taken against William. Battista, on his sudden transfer to Brazil, has already fallen foul of the Brazilian bishops for cozying up to Brazilian dictator President Bolsonaro. After his removal the Nunciature seems to have sprung to life. A three member EC comprising of Abp Leo Cornelio SVD of Bhopal, Bp Jebamalai Susaimanickam of Sivagangai and Bp Alex Vadakumthala of Kannur, has been appointed to investigate the matter. The enquiry is being held at Vidyaniketan, the SVD house on the

outskirts of the city of Mysuru (earlier known as Mysore). Since it is not being held in the Bishop’s House the witnesses feel relatively free to express themselves. Sources in Mysuru have informed the Indian Catholic Forum (ICF), which had earlier spearheaded the case with the Nuncio; that over the last three days 30 priests have testified and seem satisfied with the direction that the investigation is taking. Because of the past vindictive actions of William, and in the absence of any whistle blowers (witness protection) laws in India, the ICF has kept the identity of its sources in Mysuru confidential. It is reported that the EC may conclude its investigation in a day or two, and return a month later. However the people of Mysuru are terrified at what might happen in the interim period. A few days ago the Association of Concerned Catholics (AOCC) was able to record a video interview with Antony Raj, a painter, the ex-husband of Sunita, the alleged mistress of William,

120 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


through whom she has borne a son S…….h (name withheld, being a minor), and for whom he built a two storey house and bought a fancy car. Two priests of the diocese and a

local press reporter were also present at the interview conducted by one Dinesh. In the Kannada interview, a copy of which has been provided to the ICF by the AOCC, Antony Raj, who looks completely relaxed and free from duress, frankly states that he divorced Sunita because of her relationship with William. In the interview he says that William is not worthy to be a bishop, that the reason for his divorce is recorded in the court judgement, and that even after his divorce he was attacked physically twice on the road. According to Robert Rosario of the

AOCC William immediately swung into action, using his influence with the local police, to file cases or subjugate both Antony Raj and Dinesh. Another priest, who has actually fled the diocese, for fear of vendetta, has received a legal notice from an advocate Gerald Castelino, at the behest of the diocesan consulters, asking why his priestly stipend should not be stopped. The tales of vindictiveness seem unending. It is for this reason that Rosario has written to the Mysuru Commissioner of Police, with copies to top Govt and police authorities, seeking protection for the victims. In like manner chhotebhai, ICF Convenor, had earlier written to Abp Cornelio seeking that William be removed from the territorial jurisdiction of Mysore Diocese, that a DNA test be conducted on the alleged children of William to determine their paternity, that the findings of the EC be made public, and that competent legal and financial experts as also representatives of women’s

121 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


organizations be part of the EC.

acts.

A senior lay leader of Mysuru, on condition of anonymity, endorsed the demands of the ICF and demanded that William also be debarred from operating the accounts of the Mysore Diocese Educational Society, a cash cow that has been allegedly used to finance William’s misdeeds and criminal

It now remains to be seen what the EC reports to the Nunciature and what action it, in turn, will take. Prima facie the actions of William, so far the Conqueror, are far more grievous and heinous than that of Bp Gallela Prasad of Kadapah and Franco Mulakkal of Jalandhar, both of whom are currently under suspension.

------------------------------------------------------------------------------------------

122 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


123 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


124 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


125 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


126 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


127 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


128 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


129 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


130 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


131 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


133 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


134 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...