__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 13

ಮಯರ್ಚ್ 4, 2021

ಸಭಾರ್ ತಾಲೊಂತಾೊಂಚೊ ತರುಣ್ ಕೊಂವರ್

ವ. ಜೆ. ಡಿಕಸ ನ್, ಅಡ್ಯಾ ರ್ ಪದವ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ತರ್ನಾಟ್ಾ ೊಂನೊ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ರಿಗಾ! ಆಮ್ಚೆ ಸಭಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ ಮಝಾ ಮಾರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಶಿವಾತ್ ಆಪಾಯ ಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಸಮಾಜೆಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಲೀಕಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾುಂಯ್ ತರೀ ಕರುಂಕ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಮೈಲುಂಚುಂ ಮೈಲುಂ ಪಯ್್ ! ಆಮುಂ ವ್ಹ ಡ್ಲಯ ವ್ಹ ಡ್ಲಯ ಕುವಾಳೆ ಮಾತ್್ ಕಾತರ್ಚಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಮಾಕ ುಂ ತೆ ಶಿುಂದುನ್ ತೆ ದುಂದುನ್ ಏಕ್ ರಚಕ್ ಪೊಳೊವ್ ಕರುಂಕ್ ಭಿಲ್ಕಕ ಲ್ ತ್ಲ್್ ಣ್, ಲಕಾಾ , ಗಮನ್, ಉಭಾಾ, ಗಜೆಾಚೊ ತ್ಲ್ಾ ಗ್ ಭಿಲ್ಕಕ ಲ್ ರ್ನ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಅಜಾಪ್ ಜಾುಂವ್ೆ ುಂ ರ್ನ! ಪರ್ದಾಶುಂತ್ ರಾವೊನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ ಶೆಮಾಾುಂವ್ ದಿತ್ಲ್ಯ್ ಮಹ ಣ್ ಥೊಡ್ಲ ಚುಂತುಂಕ್ ಪುರೊ. ಹುಂವ್ ಪರ್ದಾಶುಂತ್ ರಾವೊನ್ುಂಚ್ ಏಕ್ ಕೊುಂಕಿ ಹಫ್ತ್ಯ ಾ ಳೆುಂ ವೀಜ್ ಪತ್್ ಚ್ಯಾ ರ್ ಲಿಪುಂನಿ ಕಾಡ್ಟ ುಂ ಆನಿ ಜಗತ್ಲ್ಯ ದಾ ುಂತ್ ಪ್ ಸಾರ್ ಕತ್ಲ್ಾುಂ ತುಂಯ್ ಸತಯ ರ್ ವ್ಸಾಾುಂ ಆನಿ ಸಾತ್ ಮಹಿರ್ನಾ ರ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಪಾ್ ಯೆರ್. ಆಮೆ ಸಮಾಜ್ ಮುಖಾರ್ ಹಡುಂಕ್ ಆಮುಂ ಹರ್ ಪ್ ಯತ್್ ಕೆಲಾ ರ್ ಮಾತ್್ ಆಮ್ಚೆ ಫುಡ್ರಾರ್ಚ ತರ್ನಾಟೆ ತ್ಲ್ಾ ಥುಂವ್್ ಪ್್ ೀರತ್ ಜಾುಂವ್್ ತೆಯೀ ತಿ ವಾಟ್ ಮುಖಾರ್ ಧತಿಾತ್; ರ್ನುಂ ತರ್ ಆಮೆ ಸಮಾಜ್ ಹ್ಯರ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲಾ ುಂಕ್ ಲುಂಬುಂವ್್ ಲಳ್ ಗಳವ್್ ುಂಚ್ ರಾವ್ಯ ಲ. ಯುವ್ಜಣಾುಂನಿ ಜೀವ್ರ್ನುಂತ್ ಶಿಸ್ತಯ , ಶ್್ ಮ್ ಹಾ ದೀನ್ ಸಂಗ್ಯ ುಂಕ್ ಪುತೆಾುಂ ಗಮನ್ ದಿೀಜಾಯ್. ಶಿಸ್ತಯ ಆಮಾಕ ುಂ ಅತಿೀ ಗಜೆಾಚ ಆನಿ ಆಮುಂ ಶ್್ ಮಾನ್ ಖಂರ್ಚುಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ ರ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾುಂವ್್ ಫಳ್ ಮ್ಚಳಟ ಲ. ಆಮುಂ ಕೆರ್ನ್ ುಂ ಆಮಾೆ ಾ ಸಮಾಜೆುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಅನ್ಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಕಾರಣುಂಕ್ ಧುಸಾಾತ್ಲ್ುಂವ್. ಸಾಕೆಾುಂ ಏಬಿಸೀಡಿ ಬರಂವ್ಕ , ವಾಚುಂಕ್ ವ್ ಉಲಂವ್ಕ ಕಳ್ಯರ್ನಸ್ಚೆ ಆಮೊೆ ಪಂಚ್ಯಯತ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾಲ, ಎಮ್ಚೆ ಲಾ ಜಾಲ, ಎುಂಪ ಜಾಲ ಇತ್ಲ್ಾ ದಿ ಮಹ ಣೊನ್. ತರ್ ಆಮಾಕ ುಂ ಕತೆುಂ ಜಾಲುಂ ತ್ಲ್ುಂಚ್ಯಾ ಪರುಂಚ್ ದಖಂವ್್

ಆಮಾೆ ಾ ಶಿಕಾಾ ಜೊಡುಂಕ್?

ಅನ್ಭ ೀಗಾಚೊ

ಫ್ತ್ಯ್ದೊ

ಆಮಾೆ ಾ ಫಿಗಾಜಾುಂನಿ ಆಮಾೆ ಾ ಯುವ್ಜಣಾುಂಕ್ ಗಜೆಾಚ ತರ್ಭಾತಿ ಮ್ಚಳುಂ, ತ್ಲ್ುಂರ್ಚುಂ ಗ್ರ್ನಾ ನ್ ವೃದಿಿ ಜಾುಂವ್ಕ ಆಮಾೆ ಾ ವ್ಹ ಡಿಲುಂ ಥುಂವ್್ ಪ್್ ೀರಣ್, ಉತೆಯ ೀಜನ್, ಸಹಯ್, ಸಹಕಾರ್, ಆಧಾರ್ ಲಬುಂ. ಹಾ ಕೊರೊೀರ್ನ ಕಾಳ್ಯರ್ ಆಮ್ಚೆ ಯಾಜಕ್ ಭಾವ್ ಕತೆುಂ ಕತ್ಲ್ಾತ್? ಕೊುಂಬಿಯಾುಂಚ್ಯಾ ಘುಡ್ುಂತ್ ರಗೊನ್ ತ್ಲ್ುಂತ್ಲ್ಾ ುಂಕ್ ಊಬ್ ದಿತ್ಲ್ತ್? ತೆುಂ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಚೆ ುಂ ನ್ಹ ುಂಯ್, ದೆಖುನ್ುಂಚ್ ನ್ಹ ುಂಯ್ ರ್ದವಾನ್ ಕೊುಂಬಿಯ್ದ ರಚ್ಯಯ ಾ ತ್? ಆಮಾಕ ುಂ ಇಲಿಯ ಶಿ ಆಳ್ಯ್ ಯ್ ಚಡ್, ದರ್ನಾ ರಾುಂರ್ಚುಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಚ್ ನಿದುಂಕ್ಚ್ೆ ಜಾಯ್ - ಸಯೆಸಾಯ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಚ್ಯಾ ರ್-ಸಾಡ್ಲಚ್ಯಾ ರ್ ವ್ರಾರ್ ಉಟೊನ್ ಛಾಯೆಕ್ ಬಟೆಯ ರಾಕ್ ಆರಾಬಾಯ್ ದಿೀುಂವ್ಕ ಜಾಯ್! ನ್ಶಿೀಬ್ ಥೊಡ್ಾ ುಂರ್ಚುಂ ರ್ದವಾನ್ ತ್ಲ್ುಂಕಾುಂ ಹಿ ವೃತಿಯ ದಿಲಯ ುಂ! ಜವಂತ್ ಆಸಾಯ ರ್ನ ಉಸಾಾ ಸ್ತ ಸ್ಚಡ್ೆ ಾ ಜೀವುಂಕ್ ಮಾನ್ಾ ತ್ಲ್ ದಿುಂವ್ೆ ಾ ಪಾ್ ಸ್ತ ಮ್ಚಲಾ ಉಪಾ್ ುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಅತ್ಲ್ೆ ಾ ಕ್ ಆಮ ಪಾ್ ಧಾನ್ಾ ತ್ಲ್ ದಿತ್ಲ್ುಂವ್ ಆನಿ ಪಯಾಶ ುಂ ವಭಾಡ್ ಕತ್ಲ್ಾುಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ಾ ಮತಿುಂ ಮಾನ್ವೀಯ್ ಗಜೊಾ ಪೂರಾ ಮಡಸಾ್ ರ್ನುಂ ಘಾಲ್ಕುಂಕ್ ಲಗಾಯ ಾ ತ್. ಆಮುಂ ಆಮ್ಚೆ ುಂ ಚುಂತ್ಲ್ಪ್ ಬದಿಯ ಲಾ ಬಗಾರ್ ಆಮೆ ಸಮಾಜ್ ಕೆದಿುಂಚ್ ಬದುಯ ುಂಚ ರ್ನ, ತಸುಂ ಜಾಯಾ್ ುಂ ಜಾುಂವ್. ಸಮಾಜೆುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಯುವ್ಜಣಾುಂಚ ಆದಾ ತ್ಲ್ ಪ್ ಥಮ್ ಸಾಾ ರ್ನರ್ ಆಸುಂ. ತ್ಲ್ುಂಕಾುಂ ಆಮಾೆ ಾ ಯ್ ಸಮಾಜೆರ್ಚ ಮುಖೆಲಿ ಆಮುಂ ಕಯಾಾುಂ.

-ಡ್ಯ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಭಾರ್ ತಾಲೊಂತಾೊಂಚೊ ತರುಣ್ ಕೊಂವರ್

ವ. ಜೆ. ಡಿಕಸ ನ್, ಅಡ್ಯಾ ರ್ ಪದವ್ ಡಿಕ್ ನ್ ಮಚ್ಯದ (ಸವಾಾುಂಕ್ ವ.ಜೆ. ಡಿಕ್ ನ್ ಮಹ ಣೊನ್ುಂಚ್ ವ್ಳ್ಕಕ ಚೊ) ರ್ದವಾಧೀನ್ ಲಾ ನಿ್ ಮಚ್ಯದ ಆನಿ ಆಲಿಸ್ತ ಮಚ್ಯದ ಹುಂಚೊ ಪೂತ್ ಆಗೊಸ್ತಯ 28 ತ್ಲ್ರೀಕೆರ್ 1995, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಕಾ ಣ್ ಕನ್್ ಡ ಜಲಯ ಾ ುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಅಡ್ಾ ರ್ ಪದವಾುಂತ್ ಜಲೆ ಲ. ತೊ ಇುಂಗ್ಯ ಷ್, ಕೊುಂಕಣ, ಹಿುಂದಿ ತಸುಂ ಬಾಾ ರ ಭಾಸಾುಂನಿ ಉಲಯಾಯ ಆನಿ ಬಾಾ ರ ಭಾಸ್ತ ಸ್ಚಡ್್ ಹ್ಯರ್ ಭಾಸಾುಂನಿ ಬರಂವ್ಕ್ಯೀ ಜಾಣಾುಂ. ಆಪಾಯ ಾ ಭಾರಚ್ ಲಹ ನ್ ಪಾ್ ಯೆರ್ ಫ್ತ್ಮಾದ್ ಜಾಲಯ ತೊ ಮನ್ೀರಂಜನ್

ಕೆಾ ೀತ್ಲ್್ ುಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾುಂತ್ಚ್ ರ್ನುಂವ್ ವ್ಹ ಲಯ ತರಣ್. ಆಪಯ ಪ್ ತಿಭಾ ಮತಿುಂ ಖಂಚಂವ್್ ಜೀವ್ರ್ನುಂತ್ ಮ್ಚಳ್ಲಯ ಅವಾಕ ಸ್ತ ಉಪೊಾ ೀಗ್ ಕನ್ಾ ಸಾಧರ್ನುಂರ್ಚ ಶಿಖರ್ ತೊ ಚಡ್ಯ ಯಶ್ಸಾ ೀ ರೀತಿನ್. ಪಾ್ ಮಾಣಕತ್ಲ್, ಪ್ ತಿಭಾ, ನ್ವೊಾ ಆಲೀಚನ್ಾ , ರ್ನತ್, ಮಾಡ್ಲಲಿುಂಗ್ ಮುಖಾುಂತ್್ ಆಪುಣ್ ಜೀವ್ರ್ನುಂತ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಜೊಡ್ೆ ಾ ಬರಾಬರ್ ಹ್ಯರಾುಂಚ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ್ ತೊ ಆಪಾಯ ಾ ಶ್್ ಮಾಧಕ್ ವಾವಾ್ ನ್ ಕರನ್ ಆಸಾ. ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಆವ್ಯ್ಬಾಪಾಯ್್ ತ್ಲ್ಕಾ ಏಕ್ ವದಾ ವಂತ್ ಕೆಲ. ಭಾರಚ್ೆ ದುಬಾು ಾ ಜೀವ್ರ್ನುಂತ್

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಸಾು ಲಯ ಾ ತ್ಲ್ಣುಂ ತ್ಲ್ಕಾ ಪಾ್ ಥಮಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ವೊದಾ ಯೆಯ ುಂ. ಡಿಕ್ ನ್ ಧಾವ್ಾ ಕಾಯ ಸುಂತ್ ಆಸಾಯ ರ್ನ ತ್ಲ್ಚೊ ಬಾಪಯ್ ಲಾ ನಿ್ ಮರಣ್ ಪಾವೊಯ , ಆವ್ಯ್ ಆಲಿಸಾಚ್ಯಾ ಪರಶ್್ ಮಾನ್ ತೊ ತ್ಲ್ಚ ಪ್ ತಿಭಾ ವಾಟ್ ಅರ್ನವ್ರಣ್ ಕರಣ್ುಂಚ್ ಆಸಾ. ಡಿಕ್ ನ್ ಆಪಾಯ ಾ ಜೀವ್ರ್ನುಂತ್ ಸವ್ಾ ಕಲ ಶಿಕೊಯ ಮಾತ್್ ನಂಯ್ ಹಯೆಾಕಾುಂತ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ತ್ಲ್ಚ ಹುಶಗಾಾಯ್ ದಖಯಯ . ರ್ನಚ್, ಸಂಗ್ೀತ್ ಕ್ ೀಡ್, ಸವ್ಾ ಶಿಕೊನ್ ತಸುಂಚ್ ಆಪ್ಯ ುಂ ವಾಣಜ್ಾ ವಜಾಾ ರ್ನುಂತ್ ಆಪಯ ಪದಿಾ ಜೊಡನ್ ನಂತೂಚ್ಯಾ ಾ

ಪಾದುವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಒಫ್ ಎುಂಡ್ ಮಾಾ ನೇಜ್ಮ್ಚುಂಟುಂತ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ಡಿಗ್್ ಜೊಡಿಯ . ಹುಂಗಾಸರ್ ಡಿಕ್ ರ್ನಕ್ ಆಪಯ ಪ್ ತಿಭಾ ಅಖಾಾ ಜಗತ್ಲ್ಯ ಕ್ ದಖಂವ್ಕ ಬರೀ ವೇದಿ ಲಬಿಯ . ಡ್ಾ ನ್್ ಸಟ ರ್ ಅಡ್ಾ ರ್ ಪದವು ಮಹ ಳ್ಯು ಾ ರ್ನಚ್ಯಾ ಪಂಗಾಾ ಕ್ ಪಾಟಯ ಾ ತರಾ ವ್ಸಾಾುಂ ಥುಂವ್್ ಕೊರಯ್ದೀಗಾ್ ಫರ್ ಜಾುಂವ್್ ಸಭಾರ್ ಟೀವ ರಯಾಲಿಟ ಪ್ ದಶ್ಾರ್ನುಂನಿ ತ್ಲ್ಚಚ್ೆ ನ್ಹ ುಂಯ್, ಆಪಾಯ ಾ ವದಾ ರ್ಾುಂಚಯ್ ಪ್ ತಿಭಾ ಪ್ ದಶ್ಾನ್ ಕನ್ಾ ದಖವ್್ ತ್ಲ್ಣುಂ ಆಪಾಯ ಾ ಮಾುಂಯ್ಗಾುಂವಾಕ್ ವ್ಹ ತೆಾುಂ ರ್ನುಂವ್ ಹಡ್ಲಯ ುಂ. ಸಭಾರ್

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಯಾಕ್ ಮಾುಂಕ್, ಲಗಾ್ ುಂಕ್ ತೊ ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ್ ಜಾುಂವ್್ ಲೀಕಾಚುಂ ಮರ್ನುಂ ಜಕಾಯ . ಹಾ ಆಕರ್ಷಾಕ್ ಯುವ್ಕಾನ್ ಕತ್ಲ್ಯ ಾ ಸುಂದರಚುಂ ಕಾಳ್ಯಜ ುಂಯ್ ಜಕಾಯ ಾ ುಂತ್ ತೆುಂ ತೊ ಈಶ್ಾ ರ್ಚ್ೆ ಜಾಣಾುಂ! ನ್ವ್ಾ ನ್ವೀನ್ ಪ್ ತಿಭಾುಂಕ್ ತೊ ಜಲ್ೆ ದಿೀುಂವ್್ ುಂಚ್ ಆಸಾ. ಲಕಾಮೊಗಾಳ್ ಟೀವ ಛಾಾ ನೆಲುಂ ಜಾುಂವಾ್ ಸಾೆ ಾ ಉದಯ, ಸವ್ರ್ಾ, ಕರಾವ್ಳ್ಕ ಕನ್್ ಡ ಇತ್ಲ್ಾ ದಿ ಛಾನೆಲುಂನಿ ಸಭಾರ್ ರಯಾಲಿಟ ಪ್ ದಶ್ಾರ್ನುಂಕ್ ನಿರ್ದಾಶ್ನ್ ತಸುಂಚ್ ಆಪ್ಯ ುಂ ಪ್ ದಶ್ಾನ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ದಿಲುಂ. ಗಾ್ ಫರ್ ಜಾುಂವ್್ ತ್ಲ್ಣುಂ ಕಾಯೆಾಮ್ ನಿವ್ಾಹಣ್ ಕೆಲುಂ. ನ್ಮೆ

ಟೀವಚ್ಯಾ ’ಡೇರ್ ಟು ಡ್ಾ ನ್್ ರಯಾಲಿಟ ಶೀ’ಂುಂತ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ಜಯ್ಯ ಜೊಡ್ಯ ುಂ. ಶಲ ಕಾಲೇಜುಂಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಾಕೊೀತ್ ವಾುಂಕ್ ವದಾ ರ್ಾುಂಕ್ ಕೊೀರಯ್ದೀಗಾ್ ಫರ್ ಜಾುಂವ್್ ವಾವ್್ ದಿಲ. ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕೆಾ ೀತ್ಲ್್ ುಂತ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಪಾಟಪಾತ್ ತಿೀನ್ ವ್ಸಾಾುಂ ಡಿಸಟ ುಂಕಶ ನ್ ಮ್ಚಳ್ಯು ುಂ. ಮಾಡ್ಲಲಿುಂಗ್ ಕೆಾ ೀತ್ಲ್್ ುಂತ್ ’ಮಸಟ ರ್ ಕಾಾ ಲುಂಡರ್ ಫೇಸ್ತ’, ’ಮಸಟ ರ್ ಎಮ್. ಗ್್ ೀನ್’ ಮಹ ಳ್ಕು ುಂ ಬಿರದುಂ ತ್ಲ್ಕಾ

5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಚಳ್ಯು ಾ ುಂತ್. 500 ವ್ಯ್್ ಸವಾತ್ಲ್ಾ ುಂನಿ ತ್ಲ್ಣುಂ ಕಾಯೆಾುಂ ನಿವಾಾಹಣ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಕೆಾ ೀತ್ಲ್್ ುಂನಿ ತಿೀಪ್ಾಗಾರ್ ಜಾುಂವ್್ ವಾವ್್ ದಿಲಿಯ ಖಾಾ ತಿ ತ್ಲ್ಕಾ ಆಸಾ. ಉತಿಯ ೀಮ್ ಫೀಟೊೀಗಾ್ ಫರ್ ಜಾುಂವ್್ ಪ್ ಶ್ಸಯ ಯ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ಜೊಡ್ಯ ಾ . ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳ್ಯ ಆನಿ ಭುಗಾಾ ಾುಂಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಚ್ಯಾ ರಟೇಬ್ಲ್ ಮುಖಾುಂತ್್ ತ್ಲ್ಕಾ ಯುವ್ ಪುರಸಾಕ ಲ್ ಲಬಾಯ . ಸಟ ಪ್ ಟು’ತೆರೆಕುುಂಗ್ ಯಾರ್’ ಆನಿ ’ಪ್ ೀತಿಯ ಸಧೆ’ ಆಲಬ ಮಾುಂಕ್ಕ ತ್ಲ್ಣುಂ ಆಪೊಯ ತ್ಲ್ಳೊ ದಿಲ ಆನಿ ರ್ನಚ್ ನಿರ್ದಾಶ್ನ್ ದಿಲುಂ. ಆಯೆಯ ವಾರ್ ಉಗಾಯ ವ್ಣ್ ಜಾಲಯ ಾ ತಳ ಸನೆಮಾ

’ಆುಂಬರ್ ಕಾಾ ಟ್ ಸ್ತ’ ಹುಂತುಂ ಪಾಟುಂ ಥಳ್ ರ್ನಚಾ ಪಾತ್್ ಖೆಳೊನ್, ಪ್ ಸಯ ತ್ 9 ಶಲುಂನಿ ರ್ನಚ್ಯಾ ನಿರ್ದಾಶ್ಕ್ ಜಾುಂವ್್ ಆಪಾಯ ಾ ವದಾ ರ್ಾುಂಕ್ ರ್ನಚ್ ತರ್ಭಾತಿ ದಿೀುಂವ್್ ಆಸಾ. ಆಯೆಯ ವಾರ್ ಜಾಲಯ ಾ ’ಮಸಟ ರ್ ಪಾಪುಲರ್ ಫೇಸ್ತ ಒಫ್ ಹ್ಯವ್ನ್ ರೊೀಸ್ತ 2020 ಕರೀಟ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಲಬಾಯ ುಂ. ಪ್ ಸಯ ತ್ ನ್ಮೆ ಟೀವರ್ ನಿರೂಪಕ್ ಜಾುಂವ್್ ವೃತಿಯ ಕರನ್ ಆಸಾ. ದುಬಾು ಾ ಪಣಾಚ ದೂಖ್ ಜಾಲಯ ಾ ಡಿಕ್ ರ್ನನ್

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಜಾಣಾ ಸಭಾರ್


ಆಶ್್ ಮಾುಂತ್ಲ್ಾ ಭುಗಾಾ ಾುಂಕ್ ರ್ನಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ತೊ ತರ್ಭಾತಿ ತ್ಲ್ುಂಕಾುಂ ದಿತ್ಲ್. ಹಾ ಸವ್ಾ ರಾಟವ್ಳ್ಕುಂ ಮಧೆುಂಯ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ಆಪಾಯ ಾ ಸಾ ುಂತ್ ಶ್್ ಮಾನ್ ಎಮ್.ಕಾಮ್. ಸಂಪಂವೊೆ ಉದೆೊ ೀಶ್ ಆಪ್ಯ ಾ ಮತಿುಂ ಖಂಚಯಾಯ . ಭಾಷಣ್, ಪ್ ಬಂಧ್, ಗಾಯನ್ ಆನಿ

ರ್ನಚ್ಯಾ ುಂತ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಸಭಾರ್ ಇರ್ನಮಾುಂ ಮ್ಚಳ್ಯು ಾ ುಂತ್. ಹಜಾರಾುಂ ವ್ಯ್್ ಪ್ ದಶ್ಾರ್ನುಂನಿ ಪ್ ದಶ್ಾರ್ನುಂ ಕೆಲಾ ುಂತ್ ಆನಿ ಕೊೀರಯ್ದೀಗಾ್ ಫರ್ ಜಾುಂವ್್ ವಾವುಲಾ. ಪಾಟಪಾಟ್ ದೀನ್ ವ್ಸಾಾುಂ ಡಿಕ್ ರ್ನಕ್ ’ಸಾಮಾನ್ಾ ಜಾಣಾಾ ಯ್ ಪ್ ದಶ್ಾನ್’ಂುಂತ್ ಪ್ ಥಮ್ ಸಾಾ ನ್ ಲಬಾಯ ುಂ. ಆಪಾಯ ಾ ಚ್ೆ ’ಡ್ಾ ನ್್ ಸಾಟ ಸ್ತಾ’ ಪಂಗಾಾ ಕ್ ಘುಂವ್್ V4, ನ್ಮೆ

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿಲಾ ುಂತ್.

ಟೀವ, ನ್ಮೆ ಕುಡಯ , ಸಾ ುಂದನ್, ಉದಯ, ಆನಿ ಸವ್ರ್ಾ ಟೀವ ರಯಾಲಿಟ ಶೀ ಕಾಯಾಕ್ ಮಾುಂನಿ ಆಪಯ ುಂ ಪ್ ದಶ್ಾರ್ನುಂ

’ಪ್ ತಿಭಾ ಕಾರಂಜ’ ಸಾ ಧಾಾ ಾುಂಕ್ ವ್ಹ ರಯಾಿ ರ್ ಜಾುಂವ್್ ತ್ಲ್ಲೂಕ್ ಆನಿ ಜಲಯ ಾ ಮಟಟ ರ್ ವಾವ್್ ದಿಲ. ವ್ಹ ರಯಾಿ ರ್ ಜಾುಂವ್್ 2 ವ್ಸಾಾುಂ ದಕಾ ರ್ ಕನ್್ ಡ ಜಲಯ ಕರಾವ್ಳ್ಕ ಉತಸವ್,

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸಕಾಾರ್, ಹುಂಕಾುಂ ಆಪೊಯ ವಾವ್್ ದಿಲ. ಏಕ್ ಖಾಾ ತ್ ಕಾಯಾಾುಂ ನಿವಾಾಹಕ್ ಮಹ ಣ್ ರ್ನುಂವ್ ಜೊಡ್ಯ ುಂ. ’ತೆರೆ ಸಂಗ್ ಯಾರಾ ಆನಿ ಪ್ ೀತಿದ ಸಧೆ’ ಆಲಬ ಮಾುಂಕ್ ಕೊೀರಯ್ದೀಗಾ್ ಫರ್ ಜಾಲ. ’ಅುಂಬರ್ ಕಾಾ ಟರಸ್ತಾ’ ತಳ ಸನೆಮಾಕ್ ಪಾಟುಂ ಥಳ್ ರ್ನಚ್ ದಿಲ.

2013 ಇಸಾ ುಂತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಟಟ ಚ್ಯಾ ರ್ನಚ್ಯಾ ಸಾ ಧಾಾ ಾುಂತ್ ತಿಸ್ ುಂ ಸಾಾ ನ್ ಲಬಾಯ ುಂ. 2015 ಇಸಾ ುಂತ್ ಪಾದುವಾ ಕಾಲೇಜನ್ ಆಸಾ ಕೆಲಯ ಾ ಸಾ ಧಾಾ ಾುಂತ್ ದುಸ್ ುಂ ಸಾಾ ನ್ ಮ್ಚಳ್ಯು ುಂ. ಮಂಗ್ಳು ಚೊಾ ಖಾಾ ತ್ ಬಿಜೆಪ ರಾಜ್ಕಾರಣ ಗಣೀಶ್ ಕಾಣಾಕ್ ತೆರ್ನ್ ುಂ ಎಮ್ಚೆ ಲಾ ಹಣುಂ

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಡಿಕ್ ರ್ನಕ್ ’ಬಸ್ತಟ ಹೀಸಟ ುಂಗ್ ಎುಂಡ್ ಕೊೀರಯ್ದೀಗಾ್ ಪ’ ಬಿರದ್ ದಿಲುಂ. ವೈಸಎಸ್ತ ನಿೀಮಾಾಗಾ ಹಣುಂ ಡಿಕ್ ರ್ನಕ್ ಪಯುಸ ಆನಿ ಬಿಕೊಮಾುಂತ್ ಡಿಸಟ ುಂಕಶ ನ್ ಮ್ಚಳ್ಲಯ ಾ ಸರ್ನೆ ನ್ ಕೆಲ. ನೆಹರ ಯುವ್ ಕುಂದ್ ಹಣುಂ ಅತಿೀ ಲಹ ನ್ ಪಾ್ ಯೆಚೊ ಸಮಾಜ್ ಸೇವ್ಕ್ ಮಹ ಣ್ ಮಾನ್ ದಿಲ.

’ಪಾದುವಾ ವ್ವ್ಾ 2016’ ಹಚೊ ಸಂಯ್ದೀಜಕ್ ಜಾಲ. ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಯುನಿವ್ಸಾಟನ್ ಮಾುಂಡನ್ ಹಡ್ಲಯ ಾ ’ಕರ್ಕ ಕೀತಾನ್’ ಪ್ ದಶ್ಾರ್ನುಂತ್ ಪಾತ್್ ಘತ್ಲ್ಯ . ಸುಂಟ್ ಆಗ್ನ್ ಸ್ತ ಕಾಲೇಜನ್ ಆಸಾ ಕೆಲಯ ಾ ’ದಿ ಎಮ್ಚುಂಡ್ಮ್ಚುಂಟ್’ ಹುಂತುಂ ಪಾತ್್

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘತ್ಲ್ಯ . 2006-07 ಇಸಾ ುಂತ್ ರಾಜ್ಾ ಮಟಟ ಚ್ಯಾ ಪ್ ಬಂಧ್ ಸಾ ಧಾಾ ಾುಂತ್ ಪಾತ್್ ಘತ್ಲ್ಯ . ಪುಂತರ್ ಸ್ಚಡಂವಾೆ ಾ ಸಾ ಧಾಾ ಾುಂತ್ ’ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್’ ಪಾತ್್ ಘತ್ಲ್ಯ . ’ಕಾಾ ುಂಬಿ್ ಡ್ಜ ಕಾಲೇಜ್ 2009’ ಹುಂಚ್ಯಾ ರ್ದಶ್ಭಕಯ ರ್ನಚ್ ಆನಿ

ಗಾಯರ್ನುಂತ್ ಪಾತ್್ ದರ ಜಾಲ. 2011 ಇಸಾ ುಂತ್ ಫ್ತ್| ಮುಲಯ ರ್

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಲೇಜ್ ಹುಂಚ್ಯಾ ಪ್್ ೀರಣಾ 2011 ಪ್ ದಶ್ಾರ್ನುಂತ್ ಪಾತ್್ ಘತ್ಲ್ಯ . ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿ್ ೀ ಪ್ ಗತಿಪರ ಯ್ದೀಜರ್ನ ಸೇವಾ ಸಂಸಾಾ ಾ ಚ್ಯಾ ಸ್ಚಡಂವಾೆ ಾ ಪ್ ದಶ್ಾರ್ನುಂತ್ ಪಾತ್್ ಘತ್ಲ್ಯ .

ಹೀಮಯ್ದೀಪ್ರ್ಕ್

ಮ್ಚಡಿಕಲ್

ಡಿಕ್ ರ್ನನ್ ಶಿಕಾಾ ಕೆಾ ೀತ್ಲ್್ ುಂತ್ ಎಸ್ ಸ್ ಲಿ್ ಆನಿ ಪಯುಸುಂತ್ ಅತಿೀ ಊುಂರ್ಚಯ

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಕ್್ ಾ

ಜೊಡ್ಯ ಾ ತ್.

ಸುಂಟ್

ಎಲೀಯ್ ಯಸ್ತ ಕಾಲೇಜನ್ ಆಸಾ ಕೆಲಯ ಾ ’ಬಜೆಟ್ ಪ್ ಪರೇಶ್ರ್ನುಂತ್’ ದುಸ್ ುಂ ಸಾಾ ನ್ ಜೊಡ್ಯ ುಂ. ಪಾದುವಾ ಕಾಲೇಜುಂತ್ ಮಾುಂಡನ್ ಹಡ್ಲಯ ಾ ವವಧ್ ಸಾ ಧಾಾ ಾುಂನಿ ದುಸ್ ುಂ ಸಾಾ ರ್ನುಂ ಜೊಡ್ಯ ಾ ುಂತ್. ಧಮಾಸಾ ಳ ಶುಂತಿವ್ನ್ ಟ್ ಸಾಟ ನ್ ಆಸಾ ಕೆಲಯ ಾ ಭಾಷಣ್

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾ ಧಾಾ ಾುಂತ್ ಪ್ ಥಮ್ ಸಾಾ ನ್ ಲಬಾಯ ುಂ. ಪ್ ತಿಭಾ ಕಾರಂಜ 2010 ನ್ ಚಲಯಲಯ ಾ 14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾ ಝಾುಂತ್ ತಿಸ್ ುಂ ಸಾಾ ನ್ ಲಬಾಯ ುಂ. ತ್ಲ್ಣುಂಚ್ 2005, 2007, 2008 ಇಸಾ ುಂನಿ ಆಸಾ ಕೆಲಯ ಾ ಕನ್್ ಡ ಕಂಟಪಾಠುಂತ್ ಪ್ ಥಮ್ ಸಾಾ ನ್ ತಿೀನಿೀ ವ್ಸಾಾುಂ ಆಪಾಿ ಯಾಯ ುಂ. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊುಂಕಣ

ಸಾಹಿತಾ ಅಕಾಡ್ಲಮಚ್ಯಾ ಕೊುಂಕಣ ಪರೀಕೆಾ ುಂತ್ 94/100 ಅುಂಕ್ ಲಬಾಯ ಾ ತ್. 2011 ವಕ್ ಮ ಪ್ ಕಾಶ್ರ್ನ ಥುಂವ್್

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


’ಮ್ಚರಟ್ ಸ್ಟಟ ಡ್ಲುಂಟ್’. ದಿಯೆಸಜಚ್ಯಾ ದತೊನಿಾ ಪರೀಕ್ಷಂತ್ 2008 ಆನಿ 2011 ಇಸಾ ುಂನಿ A+ ಮ್ಚಳ್ಯು ುಂ. ಅಸುಂ ಮಹ ಣಾಟ ರ್ನ ಡಿಕ್ ನ್ ಹಯೆಾಕಾ ವ್ತಾಲುಂನಿುಂಯ್ ಆಪಯ ಹುಶಗಾಾಯ್ ಪ್ ಕಾಶಿತ್ ಕರನ್ುಂಚ್ ಆಯಾಯ ಆಪಾಯ ಾ ಜೀವ್ರ್ನುಂತ್. “ಯುಂವ್್ ಗ್ನಲಯ ಾ ಜಗಾು ಣಾಾ ಕಾಳ್ಯಕ್ ಚುಂತನ್ ಫಳ್ ರ್ನ; ವೇಳ್ ಆಮಾೆ ಾ ಜೀವ್ರ್ನುಂತ್ ಭಾರಚ್ ಮುಖ್ಾ ಪಾತ್್ ವ್ಹಿ್ ತ್ಲ್. ಆಯೆೆ ಯುವ್ಜಣ್ ವೇಳ್

ವಭಾಡ್ಟ ತ್ ಮಾತ್್ ನ್ಹ ುಂಯ್, ಅಸಾ ವ್ಾ ಸ್ತಾ ಸವ್ಯಾುಂನಿ ಮಸ್ಚು ನ್, ಆಪ್ಯ ುಂ ಜೀವ್ನ್ುಂಚ್ ಪಡ್ಾ ಾ ರ್ ಕರನ್ ಘತ್ಲ್ತ್. ತೊಚ್ೆ ವೇಳ್ ಬರಾಾ ರೀತಿರ್ ಗಳ್ ನ್, ಸದುಪಯ್ದೀಗ್ ಕರನ್ ಜೀವ್ರ್ನುಂತ್ ಘೊಳೊನ್, ತ್ಲ್ರ್ಚಾ ಬರಾಬರ್ ರ್ನುಂವ್ ಜೊಡನ್ ನಿರಂತಕ್ ಶೃಮಾ ಘುಂವ್್ ಅತಿೀ ಮುಖ್ಾ ಜಾುಂವ್್ ಪ್ ಸಯ ತ್ ಆಮಾೆ ಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆಮುಂ ಕತೆುಂ ಕಯೆಾತ್ ಮಹ ಳ್ಯು ಾ ವಶಿುಂ ಆಮೆ ಚುಂತ್ಲ್ಾ ಸಕತ್ ವಾಟವ್್ ಸಮಾಜೆುಂತ್ ಏಕ್ ಬರೊ ರ್ನಗರಕ್ ಜಾುಂವ್ೆ ುಂ ಪ್ ಯತನ್ ಕರಜಾಯ್ ತರ್ ಆಮ್ಚೆ ುಂ ಸವಾಾುಂಚ ಜೀವ್ನ್ ಶೈಲಿ ಉತಿಯ ೀಮ್ ಜಾುಂವ್ಕ ಜಾಯ್" ಮಹ ಣಾಟ ವ. ಜೆ. ಡಿಕ್ ನ್. ಉದೆವ್್ ಯೆುಂವ್ೆ ುಂ ಝಡ್ ಆುಂಕೆ್ ರ್ಚರ್ಚ್ೆ ಮಹ ಳ್ಯು ಾ ಪರುಂ ಲಹ ನ್ ಥುಂವ್್ ುಂಚ್ ಆಸ್ತಲಿಯ ಆಸಕ್ಯ ವಾಡವ್್

16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತೆುಂಚ್ ನ್ಹ ುಂಯ್ ಆಸಾಯ ುಂ ಆನೇಕ್ ಕೆಾ ೀತ್ಲ್್ ುಂನಿ ಆಪೊಯ ಚ್ೆ ಛಾಪೊ ಮಾರನ್ುಂಚ್ ಯೆುಂವೆ ುಂ ಕತೆಯ ಶಿುಂ ಬಹುಮುಖ್ ಪ್ ತಿಭಾವಂತ್ಲ್ುಂ ಕರಾವ್ಳ್ಕ ರ್ನಡ್ುಂತ್ ಜಲೆ ನ್ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾಯ ಾ ುಂತ್, ಹಾ ುಂ ಪಯಕ ವ. ಜೆ. ಡಿಕ್ ನ್ ಏಕೊಯ ಮಹ ಣಾಟ ತಿ.

ಸಾಧರ್ನುಂಚೊ ವೊೀಡ್ರೂಕ್ ಜಾುಂವಾೆ ಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸಾೆ ಾ ಡಿಕ್ ರ್ನಕ್ ಸಭಾರ್ ಕೆಾ ೀತ್ಲ್್ ುಂನಿ ಆಪ್ಯ ುಂಚ್ ಮಹ ಳ್ಕು ುಂ ಸಾಧರ್ನಚುಂ ಮ್ಚಟುಂ ಆಸಾ ಕೆಲಯ ಹ ಯುವ್ಕ್ ರ್ನಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಸವ್ಾ ಕೆಾ ೀತ್ಲ್್ ುಂನಿ ಜಗಾು ಣಾಾ ಪರುಂ ಫ್ತ್ಮಾದ್ ಜಾಲಯ ಆನಿಕೀ ಸಾಧರ್ನುಂ ಕರನ್, ನ್ಹಿುಂಚ್ ರಾಜಾಾ ುಂತ್ ಬಗಾರ್ ಅಖಾಾ ಭಾರತ್ಲ್ುಂತ್ಚ್ೆ ಖಾಾ ತೆಕ್ ಪಾವೊುಂದಿ ಮಹ ಳ್ಕು ಚ್ೆ ಆಮೆ ಆಶ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾುಂವ್್ ಸಫಳ್ ಕತಾಲ ಮಹ ಳೊು ಭವಾಾಸ್ಚ ಆಮಾಕ ುಂ ಆಸಾ" ಮಹ ಣಾಟ ತ್ಲ್ಚ ಪರಚಯ್ ಬರಯಲಿಯ ಸೌಮಾ , ಕಾಕಾಳ್. ಕರಾವ್ಳ್ ಕಲವದುಂರ್ಚುಂ ಪಾಳೆಿ ುಂ ಮಹ ಣೊನ್ುಂಚ್ ಫ್ತ್ಮಾದ್ ಜಾಲುಂ.

ಡಿಕ್ ರ್ನರ್ಚುಂ ವ್ಹ ತೆಾುಂ ಬಳ್ ಜಾುಂವಾ್ ಸಾ, ವೇಳ್ ಕಸ್ಚ ವಾಪಾಚೊಾ, ಸಂಪಕ್ಾ, ಮಾಧಾ ಮಾುಂತ್ ಪಾತ್್ ಆನಿ ಸಮ್ಚೆ ೀಳರ್ನುಂ ಚಲಂವೆ ುಂ. ಮಾಡ್ಲಲಿುಂಗ್ ಕರನ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ಮಸಟ ರ್ ಕರಾವ್ಳ್ಕ ಫೇಸ್ತ 2017 ಆಪಾಿ ಯಾಯ ುಂ. ತ್ಲ್ಣುಂ ಮಸಟ ರ್ ಕರಾವ್ಳ್ಕ ಸಾಟ ಯ್ಯ ಐಕಾನ್, ಮಸಟ ರ್ ಮಾಾ ುಂಗಳೊೀರ್, ಮಸಟ ರ್ ಎವ್ರ್ಗ್್ ೀನ್, ಮಸಟ ರ್ ಇುಂಡಿಯಾ 2017 ಹಾ ಸಾ ಧಾಾ ಾುಂನಿ ಪಾತ್್ ಘತ್ಲ್ಯ . ಆಪಾಯ ಾ ಸವ್ಾ ಸಾಧರ್ನುಂಕ್ ಮಹ ಜ ಆವ್ಯ್ಚ್ೆ ಪಾಟಚೊ ಕಣೊ, ಆವ್ಯ್ದೆ ಮೊೀಗ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಕಜ ಪೊ್ ೀತ್ಲ್್ ಹ್‍ಚಚ್ೆ ಹಾ ಲಹ ನ್ ಪಾ್ ಯೆರ್ ಸಾಧರ್ನುಂಚುಂ ಮ್ಚಟುಂ ಚಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ಜಾಲುಂ. ಭುಗಾಾ ಾಪಣಾರ್ ರ್ನಚ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ರಾಗ್ ಯೆುಂವೊೆ

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಡಿಕ್ ನ್, ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾುಂಚ್ಯಾ ವೊತ್ಲ್ಯ ಯೆಕ್ ಲಗೊನ್ ವಾುಂಚ್ಯಾ ಾ ಕಾಯ ಸುಂತ್ ಆಪೊಯ ರ್ನಚ್ ದಖವ್್ , ಸವ್ಾ ಶಿಕ್ಷಕಾುಂಚ್ಯಾ , ಮತ್ಲ್್ ುಂಚ್ಯಾ , ಘಚ್ಯಾ ಾುಂಚ್ಯಾ ಹಗ್ು ಕೆಕ್ ಪಾತ್್ ಜಾಲ. ಸವಾಾುಂನಿ ತ್ಲ್ಕಾ ದಿಲಯ ಾ ಪೊ್ ೀತ್ಲ್್ ಹಚ್ಯಾ ಉತ್ಲ್್ ುಂನಿ ಡಿಕ್ ರ್ನಕ್ ರ್ನಚ್ಯಾ ಲೀಕಾಕ್ ಸಾಾ ಗತ್ ಕೆಲ. 10 ವಾಾ ಕಾಯ ಸುಂತ್ ಲಹ ನ್ ಭುಗಾಾ ಾುಂಕ್ ರ್ನಚ್ಯಾ ನಿರ್ದಾಶ್ನ್ ದಿಲಯ ಾ ಯಶ್ಸಾ ೀ ರ್ನಚ್ಯಾ ುಂ ಉಪಾ್ ುಂತ್, ಗಾುಂವಾೆ ಾ , ಘಚ್ಯಾ ಾುಂಚ್ಯಾ ತಸುಂ ಶಿಕ್ಷಕಾುಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾವ್ವಾುಂ ಪದವ ಪೂವ್ಾ ಕಾಯ ಸುಂತ್ ಆಸಾಯ ರ್ನುಂಚ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ತ್ಲ್ಚೊಚ್ೆ ಏಕ್ ರ್ನಚ್ಯಾ ಪಂಗಡ್ ಬಾುಂದುನ್ ಹಡಯ . ಉಪಾ್ ುಂತ್ ಹ ರ್ನಚ್ಯಾ ಪಂಗಡ್ಚ್ೆ ಆಪಾಿ ಕ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಜೀವ್ನ್ ಜಾುಂವ್ಕ ಪಾವೊಯ . ಅಸುಂ ಹಚ್ಯಾ ನಂತರ್ ಪಾಟುಂ ಪಳೆರ್ನಸಾಯ ುಂ ಡಿಕ್ ರ್ನನ್ 1000 ಕ್ಯೀ ಚಡಿತ್ ಕಡ್ಲನ್ ಕಾಯಾಕ್ ಮಾುಂನಿ ನಿರೂಪಣ್ ಕನ್ಾ ಲೀಕಾಚುಂ ಮರ್ನುಂ ಜಕಾಯ . ತಳ ಸನೆಮಾುಂನಿ ಪಾಟುಂ ಥಳ್ ರ್ನಚಾ ಆನಿ ಆಲಾ ಮ್ ಪದುಂಕ್ ರ್ನಚ್ಯಾ ನಿರ್ದಾಶ್ನ್ ದಿಲುಂ. ಪ್ ಸಯ ತ್ ತೊ ನ್ಮೆ ಟೀವ ವಾಹಿನಿುಂತ್ ನಿರೂಪಕ್ ಜಾುಂವ್್ ಕಾಮ್ ಕತ್ಲ್ಾ. ಆಪುಣ್ ಕತೊಯ ಫ್ತ್ಮಾದ್ ಜಾಲಾ ರೀ ಸವಾಾುಂ ಬರಾಬರ್ ಭಸಾುಂಚೊ ಡಿಕ್ ನ್ ಭುಗಾಾ ಾ ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ ವೇಳ್ ಖಚಾುಂಚೊ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಖಂಯ್ ರ್ನಸ್ಚೆ

ಜೀವ್. ಘರ್ ಅಲಂಕೃತ್ ಕರ್ಚಾುಂ, ಪುಸಯ ಕಾುಂ ವಾಚ್ಚುಂ, ವಶೇಷ್ ಗಜಾಾುಂಚ್ಯಾ ಭುಗಾಾ ಾುಂಕ್ ರ್ನಚ್ಯಾ ತಬಾತಿ ದಿೀುಂವ್್ ತ್ಲ್ುಂರ್ಚ ಬರಾಬರ್ ಖೆಳೆೆ ುಂ ಮೊವಾಳ್ ಮನ್ ಡಿಕ್ ರ್ನರ್ಚುಂ. ಮಾಡಲಿುಂಗ್ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ುಂ ಆಸ್ಚೆ ಹವಾಾ ಸ್ತ ಜಾುಂವಾ್ ಸಾ. ಏಕಾಯ ಾ ಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟ ುಂಕ್ ಸಾ ುಂದನ್ ಕರ್ಚಾುಂ ಮೊಗಾ ಪಾತ್್ ಜೀವ್ನ್ ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ. ಆಪಾಯ ಾ ಮೃದು ಸಾ ಬಾವಾುಂತ್ಚ್ೆ ಸವಾಾುಂಕ್ ಆಕರ್ಷಾತ್ ಕಚಾ ಸಕತ್ ಡಿಕ್ ರ್ನಚ. ತ್ಲ್ಣುಂ ಕಾಡ್ಲಯ ಾ ಪರಶ್್ ಮಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಪ್ ಶ್ಸ್ಚಯ ಾ ತ್ಲ್ಕಾಚ್ೆ ಸ್ಚಧುನ್ ಆಯಾಯ ಾ ತ್. ಭುಗಾಾ ಾಪಣಾ ಥುಂವ್್ ುಂಚ್ ಭಾಷಣ್, ರ್ನಚ್ಯಾ ುಂತ್ ಮ್ಚಳ್ಲಿಯ ುಂ ಪ್ ಶ್ಸಯ ಪತ್ಲ್್ ುಂ, ಪದಕಾುಂ, ಯಾದಿಸಯ ಕಾುಂಚ ರಾಸ್ತಚ್ೆ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸಾ. ಅಸುಂ ಸಭಾರ್ ಕೆಾ ೀತ್ಲ್್ ುಂನಿ ಪಜಾಳೊೆ ಡಿಕ್ ನ್ ಕೆರ್ನ್ ುಂಚ್ ಆಪಯ ಯಶ್ಸಾ ೀ ಆಪಾಯ ಾ ತಕೆಯ ರ್ ವಾಹ ವ್ವ್್ ರಾವ್ಲಯ ವ್ಾ ಕಯ ನ್ಹ ುಂಯ್, ಕತೆುಂಚ್ ಹಂಕಾರ್ ರ್ನಸ್ಚೆ ಸದುಂ ಹಸಾಾ ುಂ ತೊೀುಂಡ್ಚೊ ಫುಟರ್ನಸಾೆ ಾ ದೂಧಾಪರುಂ ಕಾಳ್ಕಜ್ ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ. ಭಾಯಾಯ ಾ ಸ್ಚಭಾಯೆಪರುಂಚ್ ಆುಂತರಕ್ ಸ್ಚಭಾಯ್ ಆಸ್ಚೆ ತೊ ಸಭಾರ್ ವ್ಸಾಾುಂಚ್ಯಾ ಪರಶ್್ ಮಾನ್, ಅಭಾಾ ಸ್ತ ಆನಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಯ ಕ್ ಶ್್ ಮಾರ್ಚರ್ ಪಾತೆಾ ಣ ದವ್ನ್ಾ ಜೀವ್ರ್ನುಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯಲಯ .

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಪುಚ ಪತಿ್ ಕೊೀಧಾ ಮ್ ವದಾ ರ್ಾಣ್ ವವೀಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಚ ಕೆ. ವ. ಹರ್ಷಾತ್ಲ್ ಕುಲಲ್, ಡಿಕ್ ರ್ನ ವಶಾ ುಂತ್ ಮಹ ಣಾಟ "ಉಜಾಾ ುಂತ್ ಫುಲ್ಲಯ ುಂ ಫುಲ್ ಕೆದಿುಂಚ್ ಬಾವ್ೆ ುಂ ರ್ನ ವೊತ್ಲ್ಕ್" ಮಹ ಣೊನ್.

ಡಿಕ್ ರ್ನಚ್ಯಾ ಆವ್ಯ್-ಬಾಪಾಯ್್ ಚುಂತ್ಲಯ ುಂ ರ್ನ." ಮಹ ಣಾಟ ಹರ್ಷಾತ್ಲ್ ಮುಖಾರನ್. ಡಿಕ್ ರ್ನ ಥುಂವ್್ ತಬಾತಿ ಜೊಡ್ಲಯ ಶೆುಂಬರಾುಂಕೀ ಚಡ್ ವದಾ ರ್ಾ ನ್ಮೆ ಟೀವ, ನ್ಮೆ ಕುಡಯ , ಸಾ ುಂದನ್, ಉದಯ, ಸವ್ರ್ಾ, ದಯಜ ವ್ಲ್ಾ ಾ, ಇತ್ಲ್ಾ ದಿ ಟೀವ ಛಾನೆಲುಂನಿ ಆಪಯ ುಂ ರ್ನಚ್ಯಾ ಪ್ ದಶ್ಾರ್ನುಂ ಆನಿ ಸಾ ಧಾಾ ಾುಂನಿ ಪಾತ್್ ಘತ್ಲ್ಯ .

"ಹುಮುಟ ನ್ ಖಾುಂವ್ೆ ುಂ ತಸಯ ುಂ ದುಬು ಪಣ್ ಆಸಯ ುಂ ತರೀ ಏಕಾಯ ಾ ಚ್ೆ ಪುತ್ಲ್ಕ್ ಆವ್ಯ್ ಬಾಪಾಯ್್ ಭಾರಚ್ ಕಷ್ಟ ುಂನಿ ವಾಗಯಲಯ ುಂ. ತ್ಲ್ಣುಂ ಭಿಲ್ಕಕ ಲ್ ಚುಂತ್ಲಯ ುಂ ರ್ನ ಕೀ ಉದಕ ುಂತ್ ಡಿಕ್ ನ್ ಮಹ ಳೆು ುಂ ಝಡ್ ವ್ಹ ಡ್ ಜಾುಂವ್್ ವೀಜ್ ಡಿಕ್ ರ್ನಚ್ಯಾ ಮುಖಾಯ ಾ ಮುಖಾರುಂ ಹ್ಯುಂ ಝಡ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಯಾಯ ುಂಚ್ಯಾ ಭವಷ್ಾ ಕ್ ಸವ್ಾ ಯಶ್ ಸಾವು ಜಾವಾ್ ಸ್ಚೆ ಬೃಹತ್ ರೂಕ್ ಆಶೇತ್ಲ್ ಆನಿುಂ ಬರೆುಂ ಮಾಗಾಯ . ಜಾಯ್ಯ ಮಹ ಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾುಂವ್್ ------------------------------------------------------------------------------------------

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಭಾರ್ ಕ೦ಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಪರ ಶಸ್ಟಿ ವಜೇತ್ಯ ಹೆರೊಲ್ಪಿ ಯುಸ್ ಆಮ್ಕ ೊಂ ಸಾೊಂಡುನ್ ಗೆಲೊ ೦ ಸ್ಟಜೆಾ ಸ್ ತಾಕಡೆ ಕೊ೦ಕಿ ೦ತೊಯ ಮಾಲಾ ಡ ಸಾಹಿತಿ ಹ್ಯರೊಲಿಾ ಯುಸ್ತ ಹಕಾ 2019 ವಾಾ ವ್ರಾ್ ಚ ಕೊ೦ಕಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ಯ್ ೀನ್,ಹ೦ಚ ಪ್ ಶ್ಸಯ ಲಬಾಯ ಾ . ರಪಯ್ ೫೦ ಹಜಾರ್, ಯಾದಿಸಯ ಕಾ ಆನಿ ಮಾನ್ ಪತ್್ ಆಟಪೆ ಹಿ ಪ್ ಶ್ಸಯ ಸಪ್ಟ ೦ಬರ್ 23ವ್ರ್ ಬಾಹ್ಯ್ ೀರ್ನ೦ತ್ ಆಸಾೆ ಾ ಕೊ೦ಕಿ ಕುಟಮ್ ಕಾಯಾಾವ್ಳ್ಕ೦ ಹತ್ಲ್೦ತರ್ ಕೆಲಿಯ . ಕೊಡ್ಲಾಲ್ ಫಿಗಾಜೆುಂತ್ 14-081954 ವ್ರ್ ಜರ್ನೆ ಲ ಗ್ನ್ ೀಶ್ನ್ ಪಯುಸ್ತ ಡಿ’ಸಲ , ಆಪಾಯ ಾ 16 ವ್ರಾ್ ುಂ ಭರೆೆ ಫುಡ್ಲುಂಚ್ ’ಹ್ಯರೊಲಿಾ ಯುಸ್ತ’ ಲಿಖೆಿ ರ್ನುಂವಾರ್ ಮಟೊಾ ಾ ಕಾಣಯ್ದ ಬರಂವ್ಕ ಲಗ್ಲ . ತ್ಲ್ರ್ಚ ದೀಗ್ ಜಣ್ ಯಜಕ್ ಭಾವ್ ಹ್ಯರ ಆನಿ ರೊಲಿಾ . ತ್ಲ್೦ಚ್ಯಾ ರ್ನ೦ವಾ೦ಸ೦ಗ್೦ ಆಪಾಿ ರ್ಚ೦ ಪಯುಸ್ತ ಮ್ಚಳೊವ್್ ‘ಹ್ಯರೊಲಿಾ ಯುಸ್ತ’ ಮಹ ಳೆು ೦ ಲಿಕೆಿ ರ್ನ೦ವ್ ತ್ಲ್ಣ೦ ಘತೆಯ ೦. ತ್ಲ್ಚ 1-2-1970 ವ್ರ್ ಪ್ ಥಮ್ ಕೊುಂಕಿ ಮಟ ಕಾಣ ಆನಿ 25-11-1970 ವ್ರ್ ಪಯಯ ಕೊುಂಕ ಕವತ್ಲ್ ಫ್ತ್ಯ್್ ಜಾಲಿಯ ತಶೆುಂ ಪಯಲಯ ುಂ 12 ಆುಂಕಾಾ ುಂರ್ಚುಂ ಸಾುಂಕಳ್ ಲೇಖನ್ 15-11-1974 ವ್ರ್ ಪ್ ಗಟುುಂಕ್ ಪಾ್ ರಂಭ್ ಜಾಲಯ ುಂ. ಪದೆಾ

ಶಿಕಪ್ ಸಂಪ್ಲಯ ುಂಚ್ ತೊ ಫುಡ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಡ್ಲಲಿಯ ಗ್ನಲ. ಡ್ಲಲಿ ಂುಂತ್ ’ಇುಂಡಿಯನ್ ಕಾವ್್ ಸಲ್ ಒಫ್ ವ್ಲ್ಾ ಾ ಎಫೇಯ್್ ’ ಹುಂತ ಕಾಮಾಕ್ ಲಗ್ಲಯ ಾ ತ್ಲ್ಣುಂ ಲಯೆಬ ೆರ ಸಾಯ್್ ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲಯ ುಂ. ತ್ಲ್ಣುಂ ಕೊುಂಕಣುಂತ್ ಪ.ಜ.ಡಿಪೊಯ ಮಾಯ ಜೊಡ್ಯ . ಉಪಾ್ ುಂತ್ ಸಾ ದಾತೆ ಕ್ ಪರೀಕೆಶ ುಂತ್ ಉತಿ ಣ್ಾ ಜಾವ್್ ತೊ ಕುಂದ್್ ಸಕಾಾರಾಚ್ಯಾ ಗೃಹ್‍ಚ ಮಂತ್ಲ್್ ಲಯಾಚ್ಯಾ ಇಲಖಾಾ ುಂತ್ ಸವಾಾಲ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ ಆಟ್ ವ್ರಾ್ ುಂ ಪಾ್ ಯೆರ್ ಕಾನ್ಡಿ ಲಿಪುಂತ್ ತ್ಲ್ಚ ’ದೀನ್ ಥುಂಬ ದುಖಾುಂ’ (ಸಾಳಕ್ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್) ಕಾದಂಬರ ಫ್ತ್ಯ್್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಿ ರ್ದವ್ರ್ನಗರ ಲಿಪುಂತ್ ಗೊುಂಯಾುಂ ಥವ್್ ’ಸಾಹಿತ್ಾ ’ ಪತ್ಲ್್ ರ್ ಪ್ ಕಾಶಿತ್ ಜಾವ್್ ಕೊುಂಕಣ ಭಾಷ್ ಮಂಡಳ್, ಗೊುಂಯ್ ಥವ್್ 1972 ವ್ರಾ ಚ ಪ್ ಶ್ಸಯ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವಯ . ತ್ಲ್ಚೊಾ ಕಾದಂಬರ ’ರಗತ್ ಆನಿ ಉದಕ್’ (ಕೊುಂಕಿ ಸಾ ತಂತ್್ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್, 1975); ’ಏಕ್ ಅದುರೆುಂ ಪುಂತರ್’ (ಸಾಳಕ್, 1977); ’ಮಹ ಜಾಾ ಸಪಾಿ ಚ ರಾಣ’ (ಸಾಳಕ್, 1982); ’ಸಸಟ ರ್ ಶೀಭಾ’ (ಸಾುಂಗಾತಿ ಬರವಾ , ಸಾಳಕ್, 1982), ’ಕೊುಂಕಿ ಕ್ ೀಸಾ ಂುಂವ್

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಜಾರಾುಂ’ (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊುಂಕಣ ಸಾಹಿತ್ಾ ಎಕೆಡ್ಲಮ, 2015), ’ಪ್ನ್್ ಭಾಯ್್ ಪಡ್ ಂುಂ" (ಪಾಮ್ಗೊ್ ೀವ್ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್, 2015) ತಶೆುಂ ’ಕುಡ್ಾ ಚ್ಯಾ ವಾ ಳ್ಯಚೊಾ ಕುಲಾ ಾ’ (ಸವ್ಕ್ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್, 2019) ಪುಸಯ ಕಾ ರಪಾರ್ ಪ್ ಕಟತ್ ಜಾಲಾ ತ್. ತ್ಲ್ಣುಂ ಕೊುಂಕಿ ಸಾ ತಂತ್್ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್ ಥವ್್ ಫ್ತ್ಯ್್ ಜಾಲಿಯ ’ಮೊೀಗ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾ ಗ್’ ತಶೆುಂ ಸಂಗ್ೀತ್ ಘರ್ ಥವ್್ ಪಗಾಟ್ ಜಾಲಿ ’ತುಂ ಮಹ ಜೆುಂಚ್ ಬಾ’ ಕಾದಂಬರ ಆಪಾ ಚ್ ಶ್ಯೆ ನ್ ಬರಯಾಯ ಾ ತ್. ತ್ಲ್ಚ ಕಾದಂಬರ ’ಲಗಾ್ ಚ ಪಯಯ ರಾತ್’ 1984 ವ್ರಾ ಸಾಳಕ್ ಪ್ ಕಾಶ್ರ್ನ ಥವ್್ ಕರಡ್ ಪ್ ತಿಚ್ ಚಕೊನ್ ಗ್ನಲ ನ್ ಫ್ತ್ಯ್್ ಜಾಲಿ ರ್ನ. ತ್ಲ್ಚ ಭುಗಾಾ ುಂಚ ಸಾುಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರ : ’ಪುಸನ್ ಘಾಲಯ ಪೊಳೊ’ ರಾಕೊಿ ಪತ್ಲ್್ ರ್ ತಸುಂ ’ಶಿಮ ಪಳೆ ವಾುಂಕಾ ’ - ’ಕೊಡ್ಲಾಲೆ ುಂ ಜಯ್’ ರ್ಚರ್ ಆನಿ ನಂತರ್ ’ಕುಟಮ್’ ಪತ್ಲ್್ ರ್ ಫ್ತ್ಯ್್ ಜಾಲಾ ತ್. ತ್ಲ್ಚುಂ ತಿೀನ್ ಪುಸಯ ಕಾುಂ : ಅ) ’ಫುಲುಂ ಅನಿ ದಿವ್’ ವುಂಚನ್ ಕಾಡ್ಲ ಮಟೊ ಕಥ, ಆ) ’ಕಾುಂಟೆ ಆನಿ ಫ್ತ್ತರ್’ - ಪನ್ಾ ಾ ಮಟೊಾ ಾ ಕಾಣಯ್ದುಂ ಆನಿ ಇ) ’ಆಮ್ಚಶ ುಂ ತಿಕೆಶ ುಂ ಲಣೆ ುಂ’ ಕಾಲಾ ನಿಕ್ ವಡಂಬರ್ನುಂ ಪ್ ಕಟಣಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಲ್ಚೊಾ ಆಜ್ ಪಯಾಾುಂತ್ ಫ್ತ್ಯ್್ ಜಾಲ ಕೊುಂಕಣುಂತೊ ಮಟೊ ಕಥ ಆನಿ ವಡಂಬರ್ನುಂ 197. ತ್ಲ್ಚೊಾ ವುಂಚ್ಯಿ ರ್ ಕಾಣಯ್ದುಂ ’ಜವತ್ಲ್ಚುಂ ಪಾರ್ನುಂ’, ’ವ್ಳಕ್ ಆನಿ ಝಳಕ್’, ’ಆನಿ ಆಯೆಯ ುಂ ಕ್ ಸ್ತಮಸ್ತ’,

’ಪಾುಂಚ್ ಪಾಕೊು ಾ ’, ’ಶಿಶಿಾರೊ’, ’ತೆರಾ ಪಾಕೊು ಾ ’, ’ವಸಾವಾಾ ಶೆಕಾಾ ಾ ಚೊಾ ಕೊುಂಕಿ ಕಾಣಯ್ದುಂ ಭಾಗ್ -1’, ’ದಕಾಾ ಾ ಚೊಾ ಕಾಣಯ್ದ’, ’ಕೊುಂಕಿ ಕತ್ಲ್ ಪ್ಳೊ’, ’ಹಸ್ಚ ಆನಿ ತಮಾಸ್ಚ’ ತಶೆುಂ ದಯಜ ದುಬಾಯ್ ಪುಸಯ ಕಾುಂತ್ ಫ್ತ್ಯ್್ ಜಾಲಾ ತ್. 9 ಕಥ ಕಾನ್ಡಿುಂತ್ ಮಂಗಳ, ಉದಯವಾಣ, ಮುುಂಗಾರ, ಜನ್ವಾಹಿನಿ ಆನಿ ಹಸ ದಿಗಂತ ಪತ್ಲ್್ ುಂನಿ, ’ಹನೆ್ ರಡ ಕೊುಂಕಣ ಕಥಗಳ’ ಪುಸಯ ಕಾುಂತ್ ಆನಿ 4 ಕಾಣಯ್ದ ಹಿುಂದಿುಂತ್ ಧಮಾಯುಗ ಪತ್ಲ್್ ುಂತ್ ಫ್ತ್ಯ್್ ಜಾಲಾ ತ್. ತ್ಲ್ಚ ಕಥ ’ಕಡಿ ಲಗ್ಲಿ ಸತಿ್ ’ ಎಕಾ ಫ್ತ್ಮಾದ್ ಕಲಕಾರಾನ್ ರ್ನಟುಕ ಳೊ ಜಾವ್್ ಯ ಖೆಳವ್್ ದಕಯಾಯ . ಎದಳ್ ಪಯಾಾುಂತ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ಬರಯಲಿ ಂುಂ 329 ಲೇಕರ್ನುಂ ಕೊುಂಕೆಿ ುಂತ್, 3 ಕಾನ್ಡಿುಂತ್ ಆನಿ 12 ಇುಂಗ್ನಯ ಜಾುಂತ್ ಪಗಾಟ್ ಜಾಲಾ ುಂತ್. 35 ಆುಂಕಾಾ ುಂನಿ 5 ಸಾುಂಕಳ್ ಲೇಕರ್ನುಂ, ತಸುಂ ರಾಕೊಿ ಪತ್ಲ್್ ರ್ ’ಆವ್ಯ್ ಪುತ್ಲ್ಚೊ ಖೆಳ್’ 16 ಅುಂಕಾಾ ುಂರ್ಚುಂ ಲೇಕನ್ ಫ್ತ್ಯ್್ ಜಾಲುಂ. ತ್ಲ್ಚೊಾ 225 ಕವತ್ಲ್ ಕೊುಂಕೆಿ ುಂತ್, 14 ಕಾನ್ಡಿುಂತ್ ಆನಿ 8 ಹಿುಂದಿುಂತ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯಾ ತ್. ಕೊುಂಕಿ ಉಲಂವಾ ಕೆನ್ರಾ ಕಾತೊಲಿಕಾುಂಚ್ಯಾ ಲಗಾ್ -ಸಂಸಕ ೃತೆ ವಶಿುಂಚ 16 ಅುಂಕಣಾುಂಚ ಸಾುಂಕಳ್ ಲೇಕರ್ನುಂವ್ಳ್ ನ್ಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಮಹಿರ್ನಾ ಳ್ಯಾ ರ್ಚರ್ ಬರಯಾ . ತ್ಲ್ಣg ರಚ್ಲಯ ಸಬಾೊ ುಂ-ಗೊುಂದಳ್ : 101.

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತ್ಲ್ರ್ಚ 1200 ವ್ಯ್್ ಹಸಕ ಳೆ ವ್ವ್ಗಾು ಾ ಪತ್ಲ್್ ುಂನಿ ಪಗಾಟ್ ಜಾಲಾ ತ್. ಸವ್ಕ್ ಪತ್ಲ್್ ರ್ ತ್ಲ್ಚುಂ ಮಟ ಂುಂ ಬಪಾಾುಂ ’ತಿೀನ್ ಖಿಳೆ’ ತಕೆಯ ರ್ನುಂವಾರ್ ಫ್ತ್ಯ್್ ಜಾವ್್ ಆಸಾತ್. ತ್ಲ್ಚುಂ ಬರಾಾ ುಂ ಝೆಲ, ಮತ್್ , ಕಾಣಕ್, ಮಾಯಾಾ ುಂವ್, ಜವತ್, ಉದೆವ್, ಪಯಾಿ ರ, ಉಮಾಳೊ, ಕಲ ಕರಣ್, ಯುವ್ಕ್, ಜಯ್ಯ , ಆಮೊ ಸಂರ್ದಶ್, ಸವ್ಕ್, ದಿವೊ, ಕುಟಮ್, ದಿವ್ಾುಂ, ದೈವಕ್ ಅಮೃತ್, ನ್ಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ರಾಕೊಿ ಆನಿ ಉಜಾಾ ಡ್ ಪತ್ಲ್್ ುಂನಿ, ತಶೆುಂ ಕಟಳ್, ಸಕಾಳ್ಕಕ್, ಬುಡಕ ಲ, ಮಾಯ್ಭಾಸ್ತ, ವೀಜ್ ಕೊುಂಕಣ ಜಾಳ್ಕ ಜಾಗಾಾ ುಂನಿ ಪಗಾಟ್ ಜಾಲಾ ುಂತ್. ರ್ನಟಕ್ ಶೆತಾ೦ತ್ಯ ತ್ಲ್ಣುಂ ಏಕ್ ಕೊುಂಕಿ ರ್ನಟಕ್ ’ದಿಸಾ ಡ ಗಾ್ ಸ್ತ’ ಆನಿ 5 ರ್ನಟುಕ ಳೆ ’ದುಸ್ ುಂ ಕೆಳೆುಂ’, ’ದುಕಾ್ ಮಾಸ್ತ’, ’ಬಟೆಯ ರ್ ಬಾಲ್ಕಯ ’, ’ಧುವ್ಚ ಸಯ್ ಕ್’ ಆನಿ ’ಬಾಬುಕ್ ತ್ಲ್ಪ್ ಯೆತ್ಲ್’ ಬರಯಾಯ ಾ ತ್, ತ್ಲ್ುಂಕಾುಂ ದಿಗೊ ಶ್ಾನ್ ದಿಲುಂ ಆನಿ ನ್ಟ್ ಜಾವ್್ ಪಾತ್್ ಯ ಘತ್ಲ್ . ಮಾತ್್ ನ್ಹ ಯ್, ಕುವಾಳ್ಯಾ ಚ ವಾಲ್, ದೀನ್ ಘಡಿ ಹಸನ್ ಕಾಡಿ, ದಿೀ ಮಾ ಕಾ ಭೊಗಾ ಣುಂ, ಕಾಜಾರಾಚ ದತೊನ್ಾ ರ್ನಟಕಾುಂಕ್ ಆನಿ ದುಕಾ್ ಮಾಸ್ತ ರ್ನಟುಕ ಳ್ಯಾ ಕ್ ದಿಗೊ ಶ್ಾನ್ ದಿೀವ್್ ಡ್ಲಲಿಯ ುಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ದಕಯಾ ತ್. 12 ತಳ ಆನಿ ಕೊುಂಕ ರ್ನಟಕಾುಂನಿ ತಶೆುಂ

ದೀನ್ ರ್ನಟುಕ ಳ್ಯಾ ುಂನಿ ತ್ಲ್ಣುಂ ನ್ಟನ್ ಕೆಲುಂ. ಸ೦ಘಟರ್ನ೦ನಿ ವಾವ್ರ ತೊ ’ಆಥಸ್ತಾ ಗ್ಲ್ಾ ಒಫ್ ಇುಂಡಿಯಾ’ ನ್ಯಾ ಡ್ಲಲಿಯ - ಹಚೊ ಮಾಜ ಸಾುಂದ. ಕೆನ್ರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸ್ಚೀಶಿಯಶ್ನ್, ಡ್ಲಲಿ ಹಚೊ ಆದಯ ಹುದೆೊ ದರ್. ಕೊುಂಕಿ ಲೇಖಕಾುಂಚೊ ಎಕಾ ರ್, ಮಂಗ್ಳ ರ್ ಹಚೊ ಜಣಾ ಸಾುಂದ ಆನಿ ಆದಯ ಹುದೆೊ ದರ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊುಂಕಿ ಲೇಕಕ್ ಸಂಘಟನ್, ಹಚೊ ಸಾುಂದ. ತಶೆುಂಚ್ ತೊ ಲಿೀಜನ್ರ, ಸ. ವಾಯ್. ಎಮ್., ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾಚೊ ಸಾುಂದ ಜಾವಾ್ ಸ್ತಲಯ . ಕೊಡ್ಲಾಲ್ ಫಿಗಾಜ್ ಗೊವು ಕ್ ಮಂಡಳ್ಕ ಆನಿ ಆರ್ಾಕ್ ಸಮತಿಚೊ ಸಾುಂದ ತಶೆುಂ ಕೊಲಕ ತ್ಲ್ ಚ ಸಾ೦ ತೆರೆಜ್ ಫಿಗಾಜೆಚ್ಯಾ ಗೊವು ಕ್ ಪರಶ್ದೆಚೊ ಸಾುಂದ ಆಸ್ತಲ . ಪರ ಕಟಿತ್ಯ ಪುಸಿ ಕಾೊಂ ’ದೀನ್ ಥುಂಬ ದುುಃಖಾುಂ’ ಸಾಳಕ್ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್. 1972. 200 ಪಾರ್ನುಂ. ರ. 5.00 1) ’ದೀನ್ ಥುಂಬ ದುುಃಖಾುಂ’ (ರ್ದವ್ರ್ನಗರ ಲಿಪನ್) : ಸಾಹಿತ್, ಗೊೀುಂಯ್. 1974. - ಕೊುಂಕಣ ಭಾಷ್ ಮಂಡಳ್, ಗೊುಂಯ್ ಪ್ ಶ್ಸಯ . 2. ’ರಗತ್ ಆನಿ ಉದಕ್’ ಕೊುಂಕಣ ಸಾ ತಂತ್್ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್. 1975. 236 ಪಾರ್ನುಂ. ರ. 4.00. 3. ’ಮೊೀಗ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾ ಗ್’ (ಮೂಳ್ ಬರವಾ : ಆಲಬ ಟ್ಾ

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ರಸ್ತ) ಕೊುಂಕಿ ಸಾ ತಂತ್್ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್. 1975, ರ. 2.50. 4. ’ಏಕ್ ಅದುರೆುಂ ಪುಂತರ್’ ಸಾಳಕ್ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್. 1977. ೮೪ ಪಾರ್ನುಂ. ರ. 2.50 5. ’ಮಹ ಜಾಾ ಸಪಾಿ ಚ ರಾಣ’ ಸಾಳಕ್ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್. 1982. 175 ಪಾರ್ನುಂ. ರ. 8.00 6. ’ಸಸಟ ರ್ ಶೀಭಾ’ (ಸಾುಂಗಾತಿ ಬರವಾ -ಸಜೆಾ ಸ್ತ ತ್ಲ್ಕೊಡ್ಲ) ಸಾಳಕ್ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್. 1982. 126 ಪಾರ್ನುಂ. ರ. 8.00 7. ’ತುಂ ಮಹ ಜೆುಂಚ್ ಬಾ’ (ಮೂಳ್ ಬರವಾ ಎಮ್. ಪ. ಕುಟನ್) ಸಂಗ್ೀತ್ ಘರ್. ಮಂಗ್ಳು ರ್. 1985. 230 ಪಾರ್ನುಂ. ರ. 15.00 8. ’ಕೊುಂಕಿ ಕ್ ೀಸಾ ಂುಂವ್ ಕಾಜಾರಾುಂ’ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊುಂಕಣ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡ್ಲಮ. 2015, 80 ಪಾರ್ನ೦. ರ.75.೦೦ 9. ’ಪ್ನ್್ ಭಾಯ್್ ಪಡ್ ಂುಂ’ ಪಾಮ್ಗೊ್ ೀವ್ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್. 2015, 108 ಪಾರ್ನುಂ. ರ. 100.00 10. ’ಕುಡ್ಾ ಚ್ಯಾ ವಾಳ್ಯಚೊಾ ಕುಲಾ ಾ’ ಸವ್ಕ್ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್. 2016, 110 ಪಾರ್ನುಂ. ರ. 100.೦೦ ಭುಗಾಾ ಾುಂರ್ಚುಂ ಸಾಹಿತ್ಾ :- 1. ಪುಸನ್ ಘಾಲಯ ಪೊಳೊ ರಾಕೊಿ ಹಪಾ ಳೆುಂ. ಮಂಗ್ಳು ರ್. 1991. 2. ಶಿಮಟ ಪಳೆ ವಾುಂಕಾ . ಅ) ಕೊಡ್ಲಾಲ್ರ್ಚುಂ ಜಯ್ಯ , ಮಂಗ್ಳು ರ್. 1999-2001. 15 ಅುಂಕೆ. ಆ) ಶಿಮಟ ಪಳೆ ವಾುಂಕಾ . ಕುಟಮ್ ಹಪಾಳೆುಂ, ಮುುಂಬಯ್. 2004. 26 ಅುಂಕೆ. ವ್ಗ್ುಂಚ್ ಪ್ ಕಟತ್ ಜಾುಂವ ಂುಂ ಪುಸಯ ಕಾುಂ :- ಅ) ’ಫುಲುಂ ಅನಿ ದಿವ್’ - ವುಂಚನ್ ಕಾಡ್ಲ ಮಟೊ ಕಥ. ಆ) ’ಕಾುಂಟೆ

ಆನಿ ಫ್ತ್ತರ್’ - ಪನ್ಾ ಾ ಮಟೊಾ ಾ ಕಾಣಯ್ದ ಇ) ’ಆಮ್ಚಶ ುಂ ತಿಕೆಶ ುಂ ಲಣೆ ುಂ’ ಕಾಲಾ ನಿಕ್ ವಡಂಬರ್ನುಂ. ತ್ಲ್ಚುಂ ಪ್ ಕಟತ್ ಬಪಾಾುಂ :ಕತಾ/ವಡಂಬರ್ನ೦ : 196 ಕೊುಂಕೆಿ ುಂತ್, ೯ ಕಾನ್ಡಿುಂತ್ ಆನಿ 4 ಹಿುಂದಿುಂತ್. ಕವತ್ಲ್ : 225 ಕೊುಂಕೆ ಂುಂತ್, 14 ಕಾನ್ಡಿುಂತ್ ಆನಿ 8 ಹಿುಂದಿುಂತ್. ಲೇಕರ್ನುಂ : 329 ಕೊುಂಕೆಿ ುಂತ್, 3 ಕಾನ್ಡಿುಂತ್ ಆನಿ 12 ಇುಂಗ್ನಯ ಜಾುಂತ್. ಸಬಾೊ ುಂಗೊುಂದಳ್/ಸಬಾೊ ುಂ-ಖೆಳ್ : 101. ಹಸಕ ಳೆ : 1200 ಪಾ್ ಸ್ತ ಚಡ್. ’ತಿೀನ್ ಖಿಳೆ’ : 127. ಸಾುಂಕಳ್ ಲೇಕರ್ನುಂ : 5 ಫ್ತ್ಯ್್ ಜಾುಂವಾೆ ಾ ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ :- ’ಕಾಳ್ಯ ಕ್ ಭಾಲಿ’ : 9 ಭಾಲಿಯ್ದ ಕತ್ಲ್ : 3 ಕವತ್ಲ್ : 4 ವಡಂಬರ್ನುಂ : 3 ಲೇಕರ್ನುಂ : 5 ’ತಿೀನ್ ಖಿಳೆ’ : 28 ಸಬಾೊ ುಂ-ಗೊುಂದಳ್ ಮ್ನ್ ಸರ್ನಾ ನ್

ತ್ಲ್ಕಾ ಕೊಡ್ಲಾಲ್ ಫಿಗಾಜೆ ಲಕಾ ಥವ್್ ಸರ್ನೆ ನ್ (1998), ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊುಂಕಿ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡ್ಲಮ ಥವ್್ ’ಮಹನ್ ವ್ಾ ಕಯ ’ ಸರ್ನೆ ನ್ 2007), ಪಾಲೊ ನೆ

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫಿಗಾಜೆ ಲಕಾ ಥವ್್ ಸರ್ನೆ ನ್ (2013) ಲಬಾಯ . ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ಶ ಕಾಣಯಾುಂ ಆನಿ ಕವತೆುಂಕ್ ಬಹುಮಾರ್ನುಂ ಲಬಾಯ ಾ ಂುಂತ್. ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಅವರತ್ ಚ್ಯರ್ ದಶ್ಕಾುಂಚ್ಯ ಸಾಹಿತಿಕ್ 25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಾವಾ್ ಖಾತಿರ್ ತ್ಲ್ಕಾ 2012 ವ್ರಾ ಚ ರ್ನುಂವಾರ್ಚ ದೀಗ್ ಪೂತ್. ತೊ ಆಪ್ಯ ’ದಯಜ ದುಬಾಯ್’ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ ಶ್ಸಯ ಪತಿಣಸ೦ಗ್೦ ಕುಡಪು, ಕುಲಶ ೀಕರ್, ಲಬಾಯ . ಹ೦ಗಾಸರ್ ನಿವೃತ್ ಜೀವ್ನ್ ಚಲವ್್ ತ್ಲ್ಚ ಪತಿಣ್ ಗ್ನ್ ೀಸ್ತ ಮರಯಾ. ಆಸ್ಚಯ . ತ್ಲ್ುಂಕಾುಂ ಗ್ನಯ ೀನಿಶ್ ಆನಿ ಗ್ನಯ ಸಟ ರ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

‘ಹ್ಯರೊಲಿಾ ಯುಸ್ತ’ಮಹ ಳೆು ಲಿಕೆಿ ರ್ನುಂವಾರ್ ಕೊುಂಕಿ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸಂಸಾರಾುಂತ್ ಫ್ತ್ಮಾದ್ ಜಾಲಯ ಗ್ನ್ ೀಶ್ನ್ ಪಯುಸ್ತ ಡಿಸಲಾ ಕುಲಶ ೀಕರ್, ಫೆಬ್ ರ್ 22 ವ್ರ್ ಅುಂತರೊಯ . ಸರಾಯ ರ್ನ ತ್ಲ್ಕಾ 67 ವ್ರಾ್ ುಂ ಪಾ್ ಯ್. 1954 ಅಗೊಸಾಯರ್ಚ 14 ವ್ರ್ ಕೊರೆಾ ಲುಂತ್ ಪಯುಸ್ತ ಜಲೆ ಲ.

1970-ುಂತ್ ತ್ಲ್ಚ ಪಯಯ ಮಟಾ ಕಥ ‘ಝೆಲ’ ಮಹಿರ್ನಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಪರಾ ಟ್ ಜಾಲಿ. ಸಾುಂ ಲ್ಕವಸ್ತ ಕೊಲಜುಂತ್ ಬಿ.ಕೊಮ್. ಶಿಕೊನ್ ಆಸಾಯ ರ್ನುಂಚ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ಮಟೊಾ ಾ ಕಾಣಯ್ದ, ಕವತ್ಲ್ ಆನಿ ಕಾದಂಬರ ಬರೊುಂವ್ಕ ಸರ ಕೆಲುಂ. ಎದಳ್ ವ್ರೇಗ್ ತ್ಲ್ಣ 10 ಕಾದಂಬರೊಾ , 170 ಮಟೊಾ ಾ ಕಾಣಯ್ದ, ಚಡಣ 200 ಕವತ್ಲ್, 272 ಲೇಖರ್ನುಂ ಆನಿ 1200- ಕ್

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಕೊಾ ನ್ ಹಸಕ ಳೆ ಶಿವಾಯ್ ಸಬಾರ್ ಹಸ್ತಾ ರ್ನಟುಕ ಳೆ ಬರಯಾಯ ಾ ತ್.

CGS ಥಾವ್್ ಪುಷ್ಿ ೊಂಜಲ್ಪ

ತ್ಲ್ಚ್ಯ ಕಾದಂಬರುಂ ಪಯಕ ‘ದೀನ್ ಥುಂಬ ದುಕಾುಂ’ ‘ರಗತ್ ಆನಿ ಉದಕ್’ ‘ಏಕ್ ಅಧುರೆುಂ ಪುಂತರ್’ ‘ಮಹ ಜಾ ಸಪಾಿ ಚ ರಾಣ’ ‘ಸಸಟ ರ್ CGS 27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥವ್್ ಪುಷ್ಾ ುಂಜಲಿಮಹ ಜೆುಂಚ್ ಬಾ’ ‘ಲಗಾ್ ಚ ಪಯಯ ರಾತ್’ ‘ಪುಸನ್ ಘಾಲಯ ಪೊಳೊ’ ಆನಿ ‘ಶಿಮಟ ಪಳೆ ವಾುಂಕಾ ’ ಹಾ ಪ್ ಮುಕ್. ಹ್ಯರೊಲಿಾ ಯುಸಾನ್ ಕೊುಂಕಿ ಸಾಹಿತ್ಲ್ಾ ುಂತ್ ಚ್ಯಳ್ಕೀಸ್ತ ವ್ರಾ್ ುಂಕ್ ಮಕೊಾ ನ್ ವಾವ್್ ಕೆಲ.

ಕಾಶಿೆ ರ್ ಶಿವಾಯ್ ಸಂಯುಕ್ಯ ರಾಶಟ ೆುಂಚ್ಯ ಮಸಾುಂವಾರ್ ತೊ ವರ್ದಶಕ್ಯ ಪಾವ್ಲಯ . ಕಚ್ ಪ್ ರ್ದಶುಂತ್ ಆನಿ ಜಮುೆ -ಕಾಶಿೆ ರಾುಂತ್ ಪಾಕಸಾಯ ನ್ ಗಡಿರ್ ವಶೇಸ್ತ ರತಿಚೊ ವಾವ್್ ಕೆಲಯ ಾ ತ್ಲ್ಕಾ ಬಾರತ್ ಸರಾಕ ರಾ ಥವ್್ ದೀನ್ ಪಾವಟ ುಂ ಪ್ ಶ್ಸ್ಚಯ ಾ ಲಬಾಯ ಾ ತ್.

ಸಾುಂ ಲ್ಕವಸ್ತ ಕೊಲಜುಂತ್ ಬಿ.ಕೊಮ್. ಪದಿಾ ಜೊಡಯ ಚ್ ಹ್ಯರೊಲಿಾ ಯುಸಾಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಹ್ಯರೊಲಿಾ ಯುಸ್ತ ಢೆಲಿಯ ಪಾವೊಯ . ವಾವ್್ ವ್ಳಕ ನ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಗೊುಂಯ್ ಭಾಶ ಥಂಯ್ ರ್ ಲೈಬ್ ರ ಸಾಯರ್ನ್ ುಂತ್ ತ್ಲ್ಣ ಮಂಡಳ್ , ದಯಜ ದುಬಾಯ್, ಕೊುಂಕಿ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲಯ ುಂ.ಉಪಾ್ ುಂತ್ ಭಾರತ್ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ಯ್ ೀನ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪ್ ಶ್ಸಯ , ಸರಾಕ ರಾಚ್ಯ ಕುಂದಿ್ ೀಯ್ ಗ್ಳಪಯ ಚ್ಯರ್ ಪುರಸಾಕ ರ್ ಫ್ತ್ವೊ ಜಾಲಾ ತ್. ತ್ಲ್ಚ್ಯ ದಳ್ಯುಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಗೊಯ . ಹಾ ಅತ್ಲ್ೆ ಾ ಕ್ ಸಾಸಿ ಕ್ ಶುಂತಿ ಲಬುಂ. ಜವಾಬಾೊ ರಚ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ ಲಗೊನ್ ತೊ ಢೆಲಿಯ ಥವ್್ ಮಧಾ ಪ್ ರ್ದಶ್, -ಸ್ಟಜೆಾ ಸ್ ಸಕಕ ಮ್,ಗ್ಳಜರಾತ್, ಕರಾ್ ಟಕ, ಜಮುೆ ------------------------------------------------------------------------------------------

(ಸಂಪಾದಕಾಕ್, ವಂದನ್. ಉಲಯ ೀಖ್ : ಆಮೊೆ ಸಂರ್ದಶ್ ಮಾಚ್ಾ 2017 ಪಾನ್ 4. ಹುಂಗಾಸರ್ ’ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಯಾುಂತ್ ಲಗಾ್ ತಟಫುಟ್ : ಕಾರಣಾುಂಪರಹರ್’ ವಶ್ಯಾರ್ಚರ್ ಬರಯಲಯ ುಂ ಲೇಕನ್ ’ತಟ್ಲಯ ಸಂಬಂದ್ ಘಡ್ ುಂಚೊ’ ಶಿರೊೀರ್ನುಂವಾ ಖಾಲ್ ಧಾಡನ್ ದಿತ್ಲ್ುಂ. ತಮುಂ ಪ್ ಕಟ್ ಕರಾಯ ತ್ ತರ್ ಶಿರೊೀರ್ನುಂವ್ ಬದುಯ ುಂಕ್ ನ್ಜೊ ಆನಿ ಕಸಲುಂಚ್ ’ಕಟ್’ ಕರುಂಕ್ ನ್ಜೊ. ಲೇಕನ್ ಲುಂಬ್ ದಿಸಾಯ ವಾ ಜಾಹಿರಾತ್ ಆಯೆಯ ುಂ, ಜಾಗೊ ಉಣೊ ಪಡ್ಯ ... ಮಹ ಣ್ ಕುಡ್ಲಕ ಕಾಡನ್ ಫ್ತ್ಯ್್ ಕರೆೆ ುಂ ರ್ನಕಾ. ಲೇಕನ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲುಂ ವಾ ರ್ನ ಆನಿ ಫ್ತ್ಯ್್ ಕರಾಯ ತ್ ವಾ ರ್ನ ತೆುಂ ವ್ಗ್ುಂಚ್ ಕಳ್ಕತ್ ಕರಾತ್. ನಂದನ್ ಮಾಗೊನ್, ಪಯುಸ್ತ. 5-4-2017) 28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತುಟಲೊೊ ಸಂಬಂದ್ ಘಡುಸ ೊಂಚೊ

- ಹೆರೊಲ್ಪಿ ಯುಸ್. ಪ್ ಸಯ ತ್ ಕಾಳ್ಯರ್ ಆಮಾೆ ಾ ದನಿೀ ದಿಯೆಸಜುಂನಿ ಕಾತೊಲಿಕಾುಂ ಮದೆುಂ ’ರೆಸಾ ರ್’ ಬೀವ್ಚ್ ಸಸಾರಾಯೆರ್ಚುಂ

ಜಾಲುಂ. ಸಯ್ ಕ್ ಸ್ಚದುನ್ ವಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲುಂ ತರೀ ಕಾಜಾರಾ ನಂತರ್ ಥೊಡ್ಾ ಚ್ ಮಯಾ್ ಾ ುಂನಿುಂ ಥೊಡ್ಾ ಹಕೆಯ -ನ್ವಾ್ ಾ ಮದೆುಂ ವರಸ್ತ ಉಬಾಜ ತ್ಲ್, ಮೊೀಗ್

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಳೆಶತ್ಲ್, ಭವ್ಾಸ್ಚ ಧಂಡಳ್ಯಯ , ಪಾತೆಾ ಣ ಉಣ ಜಾತ್ಲ್, ದುಬಾವ್ ಚಡ್ಯ ಆನಿ ಜೊಡ್ಲುಂ ಲಗಾ್ ವಛ್ಛ ೀದನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವಾಯ . ಲಗಾ್ ರ್ಭಸ್ತ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಯೆಕಾಮ್ಚಕಾಚ್ಯ ಭವ್ಾಸಾಾ ನ್ಸಹಕಾರಾನ್ ಸಾುಂಬಾಳ್್ ದವ್ರೊೆ ಆಸ್ಚಾ. ಪೂಣ್ ಲಗ್್ ಏಕ್ ಸಾಕಾ್ ಮ್ಚುಂತ್ ಮಹ ಣ್ ಪಾತೆಾ ುಂವಾೆ ಾ ಕ್ ೀಸಾಯ ುಂವಾುಂ ಮದೆುಂ ಹಾ ಆಸಾಾ ಾಕ್ ಫುಟ್ ಯೆತ್ಲ್, ತೊ ಯೆರೆತ್ಲ್ ಆನಿ ಫುಟಯ . ರ್ಭಸ್ತ ಭೇಸ್ತ ಜಾತ್ಲ್, ಮೊಗಾ-ಗಾುಂಚ್ ಸಟಯ ಆನಿ ಲಗಾ್ ಚೊ ಬಾುಂದ್ ತಟಯ . ಲಗ್್ ವಛ್ಛ ೀದರ್ನುಂತ್ ಸಂಪಾಯ . ಪಾಟಯ ಾ ಸಭಾರ್ಶ ವ್ರಾ್ ುಂನಿುಂ ದತಿಕ್ ಲಗೊನ್, ಪತಿ/ಪತಿಣಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ ಚ್ಯಲಿ ವ್ವಾುಂ, ದದಯ ಾ ಚ್ಯಾ ಮತಿ ಭಾಯಾಯ ಾ ಆಮಾಲ್ ಪಯೆವಾಿ ಾ ವ್ವಾುಂ, ಮಾರೆಕಾರ್ ಕುಡಿ-ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ಲರ್ಚುಂ ಕಾರಣ್ ದಿೀವ್್ , ಪತಿ ವಾ ಪತಿಣಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ ಚ್ಯಲಿ ವ್ವಾುಂ ಲಗಾ್ ುಂ ತಟಯ ಲಿುಂ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ವ್ವ್ಗಾು ಾ ಸಭಾರ್ ಕಾರಣಾುಂ ನಿಮಯ ುಂ ಲಗಾ್ ುಂನಿುಂ ವಘಾ್ ುಂ ಚಡ್ತ್ಯ ಯೆತ್ಲ್ತ್. ’ಜಣಭರ್ ತಕಾ ಕಷ್ಟ -ದುಖಾುಂತ್, ಪಡ್ಲ-ಲ್ಕಕಾ್ ಣಾುಂತ್ ಸಾುಂಗಾತ್ ದಿತ್ಲ್ುಂ’ ಮಹ ಣ್ ದಿಲಿಯ ಭಾಸಾವಿ ಫಕತ್ ಫಟಕ ರೆುಂ ಉತರ್ ಜಾತ್ಲ್. ಆತ್ಲ್’ತ್ಲ್ುಂ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರ್ ಏಕ್ ನ್ಯ್ ಗ್ಾಕ್ ಘಡಿತ್ ಜಾವ್್ ಗ್ನಲುಂ. ’ಡ್ಯಾ ಸ್ತಾ’ ಏಕ್ ’ಫೇಶ್ನ್’ ಜಾತ ಆಸಾ. ಪಾ್ ರಂಬ್ ’ಲವ್’ ತರ್ ಅಕರ್ ’ಡ್ಯಾ ಸ್ತಾ’ ಜಾವ್್ ವ್ತ್ಲ್!

ಆಯೆ ಹಕಲ್ ಚಡ್ಯ ವ್ ಶಿಕಾ ಆಸಾಯ . ನ್ವಾ್ ಾ ಘರಾ ದರ್್ ಣಕ್ ವ್ಳಗ್ ಜಾಲಾ ರ್ ಪ್ ತಿೀಕಾರ್ ಘುಂವ್ಕ ಸಕಾಯ . ತರೀ ೭೦% ಹಕೊಯ ನ್ವಾ್ ಾ ಘರಾ ಶೀಷಣಕ್ ಬಲಿ ಜಾತ ಆಸಾತ್. ಆಯಾೆ ಾ ಜೊಡ್ಾ ುಂ ಮದೆುಂ ಕುಾ ಲಯ ಕ್ ಕಾರಾಣಾುಂ ವ್ವಾುಂ ಕಾಜಾರ ಜಣಯೆುಂತ್ ತಟಫುಟ್ ಯೆತ್ಲ್. ಲ್ಹಾ ನ್-ವಾ ಡ್ ಕಾರಣೊಂ :* ಆಧುನಿಕತೆ ವ್ವಾುಂ, ಅುಂತರ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾುಂನಿುಂ, ಪಾ್ ಯೆಚ್ಯಾ ತಫ್ತ್ವ್ತ್ಲ್ನ್, ಶಿಕಾಾ ಚ್ಯಾ ಅುಂತರಾನ್, ಆಮ್ ರಾನ್ ಆನಿ ಸವ್ಾಸಾ ರಾರ್ಚುಂ ಆಶಿವಾಾದ್ ರ್ನಸಾಯ ುಂ ಘಡ್ಲಿಯ ುಂ ಲಗಾ್ ುಂ ಚಡ್ ತುಂಪ್ ಬಾಳ್ಯಾ ರ್ನುಂತ್. * ರ್ಚಡುಂ ಖಂಯ್ ತರೀ ಎಕಾ ಘರಾ ಜಲೆ ತ್ಲ್, ವ್ಹ ಡ್ ಜಾತ್ಲ್ ಆನಿ ಲಗ್್ ಜಾವ್್ ಖಂಯ್ ಎಕಾ ದುಸಾ್ ಾ ಘರಾ ಫುಡ್ರ್ ರಚುಂಕ್ ವ್ತ್ಲ್. ಸಂಪೂಣ್ಾ ಅಪರಚತ್ ಆಸ್ತಲಿಯ ುಂ ದಗಾುಂ ಲಗಾ್ ಧಾಾ ರುಂ ಏಕ್ ಜಾತ್ಲ್ತ್, ಎಕಾ ಟಯ ತ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್್ ನ್ವಾ್ ಾ ಘರಾ ಪಾುಂಯ್ ದವ್ರ್ಲಯ ಾ ಹಕೆಯ ಕ್ ನ್ವಾ್ ಾ ಚ್ಯಾ ಕುಟೆ ದರಾುಂ ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ ಹುಂದಾ ನ್ ಜಯೆುಂವ್ೆ ುಂ ಕಷ್ಟ ುಂರ್ಚುಂ ಜಾತ್ಲ್. ನ್ವಾಾ ಪರಸರಾುಂತ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಸವ್ಾ ಪಕಾ, ಕುಟೆ ರ್ಚುಂ ವಾತ್ಲ್ವ್ರಣ್ ಅತೆಾ ುಂಚ್, ರೀತ್-ರವಾಜ್ ಆನಿ ಆಚ್ಯರ್ವಚ್ಯರ್ ದುಸ್ ಚ್. ವ್ವ್ಗಾು ಾ ಘರಾಣಾಾ ಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ ದಯಾುಂತ್,

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವವದ್ ಕುಟೆ ಚ್ಯಾ ವಾತ್ಲ್ವ್ರಣಾುಂತ್ ಜಯೆವ್್ ಆಸ್ತಲಯ ಾ ುಂಚ ಕಾಲತಿ ವ್ವ್ಗ್ು ವವದ್ ಆಸಾಯ , ತಿ ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ಸಹಕರ್ ನ್ ಹಡುಂಕ್ ಕಷ್ಟ . ಥಂಯೆ ರ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಆಪಾಯ ಾ ಬಾಪಯ್ ಘರೆ ಸವ್ಯ ತ್ಲ್ಯ್ ಲಭಾರ್ನ, ಲಗಾ್ ಪಯೆಯ ುಂರ್ಚುಂ ಸಾ ತಂತ್್ ಮ್ಚಳ್ಯರ್ನ, ಆಪ್ಯ ಪಣಾಚೊ ಮೊೀಗ್ ಚಕಾಯ . ಹಕೆಯ ಕ್ ನ್ವಾಾ ಘರಾ ಲಹ ನ್ಶಿುಂ ಕಾರಣಾುಂ ಸಯ್ಯ ತಿಚುಂ ಫುಡ್ರತ್ ಜವತ್ಲ್ಚುಂ ಸಪಾಿ ುಂ ಪಸಾ ುಂಕ್, ಭೊಗಾಿ ುಂ ಚಡಾುಂಕ್, ಆಶ ಮಸಯ ುಂಕ್, ಆಕಾುಂಕಾಶ ರ್ಭಸಾುಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾವಾಯ ತ್.

* ನ್ವಾ್ ಾ ಘರಾ ತೆುಂ ಫಕತ್ ’ಕಾಮಾರ್ಚುಂ’ ಜಾವ್್ ಮಾಹ ತ್ಲ್ರಾಾ ಮಾುಂಯ್-ಮಾುಂವಾಚ ಸವಾಚ್ ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ ಕತಾವ್ಾ ಜಾುಂವ್ಕ ಪಾವ್ಯ ುಂ ತರ್ ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ ಜವತ್ ಕರಂದಯೆರ್ಚುಂ ಜಾತ್ಲ್ ಆನಿ ತೆುಂ ಖಂಡಿತ್ ಏಕ್ಚ್ ಮ್ಚಕೆು ುಂ ರಾವೊುಂಕ್ ಪತಿಕ್ ಫುಸಾಯ ಯಾಯ ಆನಿ ತೊ ಜಲ್ೆ ದಿಲಯ ಾ ಆವ್ಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ ಸ್ಚಡುಂಕ್ ಸಕಾರ್ನ ಜಾತ್ಲ್ರ್ನ ತೆುಂಚ್ ವ್ಗ್ನು ುಂ ವ್ಚೊುಂಕ್ ಮನ್ ಕರಾಯ . ಪರಣಾಮ್ ಸಂಬಂದುಂತ್ ತಟಫುಟ್!

* ಚಲಿಯೆಕ್ ಅಪ್ಯ ುಂ ಮಹ ಳೆು ುಂ ಸಾಾ ತಂತ್್ ಮ್ಚಳ್ಯರ್ನ ತೆದ್ ುಂ ನ್ವಾ್ ಾ ಕ್ ಆಪ್ಯ ಮುಟ ಭಿತರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಪಳೆತ್ಲ್. ಸಬಾರ್ ಪಾವಟ ುಂ ಆಶ ಮಸಯ ಜೆ ಪಡ್ಯ ತ್, ಭಾವ್ರ್ನುಂ ಗ್ಳಡ್ಾ ಯೆಜ ಜಾತ್ಲ್ತ್, ಕಲಾ ರ್ನುಂ ಛಿದ್್ ಜಾವ್್ ಪಡ್ಯ ತ್, ಸಪಾಿ ುಂ ರ್ಭಸಾುಂ ಜಾವ್್ ಫುಟಯ ತ್. ಫುಡ್ರ್ ದೆಸಾಾ ಟೊನ್ ವ್ತ್ಲ್!

* ನ್ವಾಾ ನ್ ಭಿತರ್ ಚರ್ಲಯ ಾ ಹಕೆಯ ಕ್ ಫಕತ್ ಹರ್-ಭಾರ್ ಮಾತ್ಲ್ಾ ರ್ ವಾಹ ವಂವ್ಕ ಮ್ಚಳೊು ತರ್, ನ್ವೊ್ ಆನಿ ಆಪ್ಯ ುಂ ಭುಗ್ನಾುಂ ಮಹ ಣ್ ಸಖ್ ಮ್ಚಳ್ಯೆ ಾ ಬದಯ ಕ್ ಘರಾಣುಂಕುಟಮ್ ಮಹ ಣ್ ವರಾರಾಯ್ ಭೊಗಾಯ ಾ ರ್, ಭೊುಂವಾ -ಮಜಾ ಆಶೆಲಯ ಾ ಕ್ ಘರಾ ನಿತಳ್ಯಯ್, ಉುಂಬಾು ಪ್, ರಾುಂದಪ್, ಧುವಾಪ್, ಮಾುಂಯ್-ಮಾುಂವಾಚ ಚ್ಯಕ್ -ಸವಾ ಕರೆೆ ುಂಚ್ ಕಾಮ್ ಲರ್ಭಯ ುಂ ತರ್ - ನ್ವ ಹಕಲ್ ಮಾನ್ಸಕ್ ತಶೆುಂ ಶರೀರಕ್ ರತಿರ್ ಹವಾಾತ್ಲ್ ಆನಿ ಜಣುಂಚ್ ತ್ಲ್ತ್ಲ್್ ರಾರ್ಚುಂ ಕರನ್ ಘುಂವ್ಕ ಪಾವಾಯ . ಪರಣಾಮ್ ’ಡ್ಯಾ ಸ್ತಾ’!

* ಗ್ನ್ ೀಸ್ತಯ ಘರಾಣಾಾ ುಂತೆಯ ುಂ ದುಬಾು ಾ ನ್ವಾ್ ಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಯ ುಂ ತರ್ ನ್ವಾ್ ಾ ಘರಾ ಅಧಕಾರ್ ಮ್ಚಳ್ಯೆ ಾ ಬದಯ ಕ್ ಥಂಯ್ ರ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ಯೆದಳ್ ಕರರ್ನಸ್ತಲಿಯ ುಂ ಕಾಮಾುಂ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಯ ತ್ ತೆದ್ ುಂ ಮತಿುಂತ್ ತ್ಲ್ತ್ಲ್್ ರ್ ಭೊಗಾಯ , ಮಾನ್ಸಕ್ ತಶೆುಂ ಶರೀರಕ್ ಕಷ್ಟ ುಂಕ್ ಸಾುಂಪಡ್ಯ ಆನಿ ವ್ಗ್ನು ುಂಚ್ ಘರ್ ಕರನ್ ರಾುಂವ್ೆ ುಂ ಹಟ್ ಸರ ಜಾತ್ಲ್. ಹ್ಯುಂ ಹಟ್ ಸಂಬಂದ್ ತಟಂವ್ಕ ಪಾವಾಯ !

* ಸಭಾರ್ ಕಡ್ಲನ್ ಚಲಿ ನ್ವಾ್ ಾ ಘರಾ ಫಕತ್ ’ಸನ್’ ಜಾವ್್ ವ್ತ್ಲ್ ಶಿವಾಯ್ ನ್ವಾ್ ಾ ಚ ’ಹಕಲ್’ ಜಾವ್್

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನ್ಹ ಯ್. ನ್ವೊ್ ಪಗಾಾವಾುಂತ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾ ತರ್ ಹಕಲ್ ನ್ವಾ್ ಾ ಘರಾ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹ ಡಿಲುಂ-ಭಾುಂವಾಾ ುಂ ಸಂಗ್ುಂ ಚಡ್ಯ ವ್ ’ಘರ್ ಕಾಮಾರ್ಚುಂ ರ್ಚಡುಂ’ ಜಾವ್್ ಉರಾಯ , ತೆದ್ ುಂ ತಿರ್ಚಾ ಉಬೊ ೀಸ್ತ, ಭೊಗಾಿ ುಂ-ಭಾವ್ರ್ನುಂ, ಚುಂತ್ಲ್್ ುಂಸಪಾಿ ುಂ, ಆಶ-ಆಕಾುಂಕಾಶ ಕೊಣ್ುಂಚ್ ಸಮೊಜ ುಂಕ್ ಘುಂವ್ಕ ಸಕಾರ್ನುಂತ್ ಮಹ ಳೆು ಮಾನ್ಸಕ್ ತಳೆ ಳೆ ತಿಕಾ ವ್ಳಾ ಳ್ಯಯಾಯ ತ್ ಆನಿ ಸಂಬಂದ್ ಆಕರ್ ಕರುಂಕ್ ಉತೆಯ ೀಜತ್ ಕರಾಯ ತ್! * ಆಯೆೆ ಸಮಾಜೆುಂತ್ ಹಕೆಯ ನ್ ವಾ ನ್ವಾ್ ಾ ನ್ ಫುಡ್ ಕರೊೆ ಸಮಸ್ಚ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಪ್ಲಾ ಚೊ ಅನ್ಯಯ ಕ್ ಸಂಬಂದ್. ದುಸಾ್ ಾ ಸಯ ೆೀ ವಾ ದದಯ ಾ ಸಂಗ್ುಂ ಲಂಯಾ ಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಘವ್್ ಆಸೆ ುಂ. ಕೊೀಣೀ ಆಪೊಯ ಮೊೀಗ್ ದುಸಾ್ ಾ ಸಂಗ್ುಂ ವಾುಂಟುನ್ ಘುಂವ್ಕ ಒಪಾಾ ರ್ನ. ಪಯೆಯ ುಂ ಥವ್್ ಆಸ್ತಲಯ ವಾ ಕಾಜಾರಾ ಉಪಾ್ ುಂತ್ ಸರ ಕೆಲಯ ಲಗಾ್ ಉಪಾ್ ುಂತಿೀ ಪಕಾ ದದಯ ಾ /ಸಯ ೆೀಯೆಚೊ ಅನ್ಯಯ ಕ್ ಸಂಬಂದ್, ಜೊಡ್ಾ ಮದೆುಂ ಮನ್ಸಾಯ ಪ್ ವಾಡಯಾಯ . ಸದಿಳ್ ಚ್ಯಲ್, ಪ್ ದಾ ಪಾಣ್ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರಾಕ್ ವಾಟ್. ಲಗಾ್ ಭಾಯೆಯ ಸಂಬಂಧ್ ೨೭ % ವಛ್ಛ ೀದರ್ನುಂರ್ಚುಂ ಕಾರಣ್. * ದುಬಾವಾಚೊ ಧುುಂವ್ರ್ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರಾಕ್ ಪ್ ಮುಖ್ ಕಾರಾಣ್. ದುಬಾವಾರ್ಚ ಜಲಾ ದಗಾುಂಯ್ ಮದೆುಂ ಚರೊನ್ುಂಚ್ ಆಸಾಯ ತ್. ರ್ನ ಪಾತೆಾ ಣ, ರ್ನ ಭವ್ಾಸ್ಚ, ಅವಶಾ ಸ್ತ, ಎಕಾಮ್ಚಕಾಚ್ಯಾ

ಕಾಜಾರಾ ಆದಯ ಾ ಜಣಯೆ ವಶಿುಂ ದುಬಾವ್, ಪಕಾಾ ಾ ಕಡ್ಲನ್ ಹಸ್ಚನ್ ಉಲಯಾಯ ಾ ರ್ ಸಯ್ಯ ದುಬಾವಾನ್ ದೆಕೆೆ ುಂ. ಲಗಾ್ ಪಯೆಯ ುಂರ್ಚ ಲಿಪವ್್ ದವ್ರ್ಲಯ ಘುಟ್ ಉಗಾಾ ಪ್ ಜಾುಂವ್ೆ , ಲಗಾ್ ಪುವಾಲ ಸಂಬಂಧ್, ಶಿಕಾಾ ವ್ಳ್ಯಚ ಇಷ್ಟ ಗತ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯ ದಿಸಾಚ್ ನ್ವೊ್ ಹಕೆಯ ಚ್ಯಾ ಕುಡಿರ್ಚರ್ ದುಬಾವ ದಿೀಶ್ಟ ಘಾಲಯ . ’ಕತೆಯ ಬೀಯ್ ಫೆ್ ುಂಡ್ ಆಸ್ತಲಯ ? ಕತೆಯ ಕೀಸ್ತ ಘತ್ಲ್ಯ ಾ ಯ್? ಕೊಣ ಪೂರಾ ಹತ್ ಪುಸಾಯ ?’ ತಸಲಾ ಸವಾಲುಂ ಥವ್್ ದುಬಾವಾಚೊ ಕಡ ಕಾುಂತವ್್ ುಂಚ್ ಆಸಾಯ ತೊ ಭುಗ್ನಾುಂ ಜಾಲುಂ ತರೀ ನ್ವಾ್ ಾ ಮತಿ ಥವ್್ ಮೊರಾರ್ನ, ಬದಯ ಕ್ ಕೊಣಾ ಪಕಾ-ವ್ಳ್ಕಕ ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟಾ ಕಡ್ಲನ್ ತೆುಂ ಹಸ್ಚನ್ಶೆುಂ ಉಲಯ್ಯ ತರ್ ಸಪಾಾರ್ಚುಂ ರೂಪ್ ಘತ್ಲ್. ಒಫಿಸಾ ಥವ್್ ಆಯಲಯ ಾ ಪತಿಚ್ಯಾ ಆುಂಗಾಕ್ ಘರಾುಂತ್ ರ್ನಸ್ತಲಯ ಾ ಸುಂಟಚೊ ಪಮಾಳ್ ಆಯ್ದಯ , ನ್ವಾ್ ಾ ಚ್ಯಾ ಶ್ಟಾರ್ಚರ್ ಲುಂಬ್ ಕಸ್ತ ಸಾುಂಪಡಯ ತರ್ ಹಕಲ್ ರ್ನಗ್ಣ್ ಜಾತ್ಲ್. ಹಣುಂ ಕಾುಂಯ್ ನಿದೆುಂತ್ ಚಕೊನ್ ಹ್ಯರ್ ಚಲಿಯೆರ್ಚುಂ ರ್ನುಂವ್ ಕಾಡ್ಲಯ ುಂ, ಸಮಾರಂಬಾಕ್ ಗ್ನಲಯ ಕಡ್ಲನ್ ದುಸಾ್ ಾ ಬಾಯೆಯ ಕಡ್ಲನ್ ಉಲಯ್ದಯ , ವಾಟೆರ್ ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ ವ್ತ್ಲ್ರ್ನ ಹ್ಯರ್ ರ್ಚಡ್ಾ ಕ್ಸಯ ೆೀಯೆಕ್ ಪಳೆವ್್ ಹಸ್ಚ ದಿಲಾ ತರ್ ಹಿರ್ಚಾ ಮತಿುಂತ್ ಕಕಾರೆ ಸರ ಜಾತ್ಲ್ತ್. ತಶೆುಂಚ್ ತಿರ್ಚಾ ವಶ್ಯ್ಯೀ. * ಪುಪುಾರೆೆ ುಂ, ಉಬಾ್ ುಂವ್ೆ ುಂ,

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥಪಾಾ ುಂವ್ೆ ುಂ-ಮಾರೆೆ ುಂ, ಗಾಳ್ಕ ಸ್ಚುಂವ್ೆ ುಂ, ರ್ಭಷ್ಟ ುಂವ್ೆ ುಂ, ಹಲಯ ಕರೆೆ ುಂ, ಕ್ರ್ ರತೆನ್ ಮಾನ್ಸಕ್ ತಶೆುಂ ಶರೀರಕ್ ಹಿುಂಸಾ ದಿುಂವ್ೆ ುಂ. ಅರ್ನ್ ಾ ಯ್, ಶೀಷಣ್, ಹಿುಂಸಾ, ಜವಾರ್ಭಷ್ಟ ವಿ , ದೌಜಾನ್ಾ ಚಲಂವ್ೆ ುಂ ... ಕುಟೆ ುಂತೆಯ ುಂ ದೌಜಾನ್ಾ ೧೭ % ’ಡ್ಯಾ ಸ್ತಾ’ ಘುಂವಾೆ ಾ ರ್ಚುಂ ಕಾರಣ್. * ಪತಿರ್ಚುಂ ಮೀತ್ ಮವಾಾಲಯ ುಂ ಪಯೆವ್ಿ ುಂ, ಜುಗಾರ್, ಪಾನ್-ಗ್ಳಟಕ , ಬಿಡಿ-ಸಗ್ನ್ ಟ್ ತಸಲ ವ್ಾ ಸನ್ ಆಸೆ ುಂ, ಇಷ್ಟ ುಂರ್ಚ ಮ್ಚಳ್ಕುಂತ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಖಚಾನ್ ಪತಿಣರ್ಚರ್ ತ್ಲ್ತ್ಲ್್ ರ್ ಪಾುಂವ್ೆ ುಂ, ಭುಗಾಾ ಾುಂಚ ನಿಲಾಕಾಶ ಬಪಾವೊಾ ಕರೆೆ ುಂ ಅನಿ ’ಕುಟೆ ರ್ಚುಂ ಕತೆುಂಚ್ ಪಡನ್ ವ್ಚೊುಂಕ್ ರ್ನ’ ಮಹ ಳೆು ಪರುಂ ಜಯೆುಂವ್ೆ ುಂ. ಪಯೆವ್ಿ ುಂ, ವ್ಾ ಸನ್ ೬% ಕಾಜಾರಾುಂಕ್ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರ್ ಹಡಯಾಯ ತ್. ಪತಿ ಕಾಮಾ ಥವ್್ ಯೆತ್ಲ್ರ್ನ ವೇಳ್ ಕರನ್ ಘರಾ ಯೆತ್ಲ್, ಪಯೆವ್್ ಯೆತ್ಲ್, ಲಿಪಯಾಯ ತರೀ ತೊುಂಡ್ ಥವ್್ ವಾಸ್ತ ಯೆತ್ಲ್. ಸಾುಂಬಾಳ್ಯರ್ಚ ಪಯೆಶ ಆದಾ ವಾುಂಟೊ ಘರಾ ಹಡಿರ್ನ, ಇಷ್ಟ ುಂ ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ುಂತ್ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳ್ಯಯ , ಯೆತಚ್ ಪತಿಣಕ್ ಗಾಳ್ಕಸ್ಚವ್ ದಿತ್ಲ್ ವಾ ಹತ್ ಚಡಯಾಯ , ಭುಗಾಾ ಾುಂಕ್ ಮಾರಾಯ , ಸದುಂ ತೆುಂತೆಸಾುಂವ್ ಆಧಾರಾಯ . ತಿ ಸ್ಚಸಾಯ ವ್ರೇಗ್ ಸ್ಚಸಾಯ ಆನಿ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರಾಕ್ ಆಶೆತ್ಲ್!

ಘೊವಾಚ್ಯಾ ರಾಗಾಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತ್ಲ್. ಪುಪುಾರ ಬಾಯ್ಯ ಘರ್ಚ್ ಕೊಸಾು ುಂವ್ಕ ಸಕಾಯ . ಖಬಾ್ ಳ್ಕ ಸಯ ೆೀ ಕುಟಮ್ ಫಡುಂಕ್ ಪಾವಾಯ . ಆಳ್ಕಶ ಹಕಾಲ್ ಲಗಾ್ ಸಂಬಂದ್ಚ್ ತಟಯೆಶ ುಂ ಕರಾಯ . * ರ್ಚಡ ವಾ ರ್ಚಡುಂ ಲಗಾ್ ಪಯೆಯ ುಂ ಮಾನ್ಸಕ್ ಅಸಾ ಸ್ತಯ ಜಾವ್್ ಆಸ್ತಲಯ ುಂ/ಲಯ ವಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಡಕ್ ವ್ಳಗ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೆುಂ ಲಗಾ್ ನಂತರ್ ಕಳ್ಕತ್ ಜಾಲುಂ ತರ್ ಕಾಜಾರ್ ’ಡೈವ್ಸ್ತಾ’ ಕರನ್ ಘುಂವ್ೆ ುಂ ವಾಜಬ . ಕುರೂಪಾಯ್, ಆುಂಗಾುಂಗಾುಂತ್ ಕಸಲಯ್ ಊಣ್, ಅಸಾಾ ಭಾವಕ್ ವ್ತಾನ್ ವಛ್ಛ ೀದರ್ನಕ್ ಪಾವ್ಯಾಯ . * ಪತಿಣನ್ ಭಾಯ್್ ಕಾಮಾಕ್ ವ್ರ್ಚುಂ, ಘರ್ಚಾುಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಭುಗಾಾ ಾುಂರ್ಚುಂ ಶಿಕಪ್ಯೀ ತಿಣುಂಚ್ ಪಳಯೆಶ ುಂ ತಿರ್ಚರ್ ಭೊರ್ ಘಾಲೆ , ತಿಕಾ ಆಟ್ ವ್ರಾುಂಯ್ ಘೊಳ್ಯಶೆುಂ ಕರೆೆ ುಂ ಆನಿ ಆಪ್ಿ ುಂ ಪತ್್ ವಾಚನ್, ಪದುಂ ಆಯ್ದಕ ನ್, ಟವ ಪಳೆವ್್ , ಇಷ್ಟ ುಂ ಮ್ಚಳ್ಕುಂತ್ ಮಜಾ ಮಾರ್ ್, ಆರಾಮಾಯೆನ್ ವೇಳ್ ಖಚಾುಂರ್ಚುಂ. ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ಸಹಯ್ ಕರಾ್ ಸಾಯ ುಂ ರಾುಂವ್ೆ ುಂ, ಸಮೊಜ ುಂಕ್ ಸಕಾರ್ನಸೆ ುಂ. ಅಪಾಯ ಾ ಚ್ ಕಾಮಾುಂತ್/ಖುಶಲಕ ಯೆುಂತ್ ವ್ಸ್ತಯ ಅಸ್ಚನ್ ಪತಿಣ/ಘರಾಣಾಾ ರ್ಚರ್ ನಿಲಾಕಾಶ / ಬಪಾವೊಾ ಕರೆೆ ುಂ 6% ವಛ್ಛ ೀದರ್ನುಂರ್ಚುಂ ಕಾರಣ್.

* ಬಾಯೆಯ ಚ ಜೀಬ್ಯೀ ಥೊಡ್ಲ ಪಾವಟ ುಂ 33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


* ಆಪಾಿ ಕ್ ಸಾಾ ತಂತ್್ ಾ ದಿೀರ್ನ ಮಹ ಣ್ ಪತಿಣರ್ಚುಂ ರದನ್ ತರ್ ಆಪಾಿ ಕ್ ತೆುಂ ಕೆದ್ ುಂಯ್ ಹಲ್ಕ ಕರಾಯ ಮಹ ಣ್ ಪತಿ ಹುಸಾಕ ರಾಯ . ಝಗ್ನಾ ುಂ ಸಂಬಂದ್ ತಟಂವ್ಕ ಪಾವಾಯ . * ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ಹಿಣ್್ ುಂರ್ಚುಂ, ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಲೆ ುಂ, ಲಹ ನ್ ಕರನ್ ಉಲಂವ್ೆ ುಂ, ವಮಸ್ಚಾ ಕರನ್ ಹ್ಯಡ್ುಂವ್ೆ ುಂ, ಹ್ಯರಾುಂ ಮುಕಾರ್ ಆಪಾಯ ಾ ಕ್ ಹಲ್ಕ ಕರೆೆ ುಂ, ಪಕಾ ಕೊಣಾಯಕ ೀ ಹಸಾುಂರ್ಚುಂ, ಪೊಕೆು ುಂ ಧಯ್್ ದಕಂವ್ೆ ುಂ, ಆಪ್ಯ ುಂಚ್ ಊುಂರ್ಚಯ ಪಣ್ ದಕಂವ್ಕ ಬಡ್ಯ್ ಕೊಚೆ ುಂಚ, ಠಿಕಾ-ನಿುಂದ ಕರೆ , ಆಪುಣ್ುಂಚ್ ಜಾಣಾರ, ತೊ/ತೆುಂ ಹ್ಯಡ್ಾ ಬುದುೊ ಮಹ ಣ್ ಉತ್ಲ್್ ುಂನಿುಂ ಹ್ಯಡ್ುಂವ್ೆ ುಂ, ಫಟ್ ಅಪಾ್ ಧ್ ಮಾುಂಡ್ಲೆ ುಂ, ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ’ಡೀುಂಟ್ ಕರ್’ ಕರೆೆ ುಂ, ಸಾುಂಗ್ಲಯ ುಂ ಆಯಾಕ ರ್ನ ಜಾುಂವ್ೆ ುಂ ಸಂಬಂದ್ ಫುಟಂವ್ಕ ಪುರೊ. * ಪತಿ-ಪತಿಣ ಮದೆುಂ ಸ್ಚಡ್ ದಡ್ ಆಸಾರ್ನ, ವರೊೀದ್ ಚುಂತ್ಲ್ಪ್ ಆಸಾಯ . ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ಸಮೊಜ ುಂಕ್ ಸಕಾರ್ನ ಜಾುಂವ್ೆ ುಂ, ನಿಧಾಾರಾುಂಕ್ ಸಹಮತ್ ರ್ನ, ಪರಸಾ ರ್ ಅಸಹಕಾರ್, ಎಕಾ ದುಸಾ್ ಾ ಚ್ಯಾ ಸಲಹ-ಸ್ಟಚರ್ನುಂಕ್ ಒಪಾ ಗ್ ಮ್ಚಳ್ಯರ್ನ. ಖಂಯಾೆ ಾ ುಂಯೀ ಸಂಗ್ಯ ುಂಕ್ ಒಪಾಾ ರ್ನುಂತ್. ಫಟ ಮಾರಾಯ ತ್. ದಗಾುಂಯ್ ಆಪಾಯ ಾ ಚಕುಂಕ್ ವ್ಪಾಾ ರ್ನುಂತ್, ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಮಹ ಣೊುಂಕ್ ’ಅಹಂ’ ಸ್ಚಡಿರ್ನ, ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ಮಾಫಿ ವಚ್ಯರರ್ನುಂತ್,

ಭೊಗ್್ ರ್ನುಂತ್, ಮಾಫ್ ಕರುಂಚ್ ರ್ನುಂತ್. ಹಟ್, ರಾಗ್, ಮಸ್ಚರ್, ತಕ್ಾ/ತಕಾ್ ರ್ ಕರೆೆ ುಂ, ಭಾಸೆ ುಂ. ಅಹಂ, ರಾಗ್-ಹಟ್ಹಗ್ನುಂ-ಜದ್ೊ ಆನಿ ಮೊಸ್ಚರ್, ಸಮಾನ್ತೆಕ್ ಆಶೆುಂವ್ೆ ುಂ ... ಪರಣಾಮ್ ವಛೇದನ್! * ಮಾುಂಯ್-ಸರ್ನುಂಚೊ ಉಜಾಾ ತೆಲಚೊ ಸಂಬಂಧ್, ಮಾಯ್ಮಾುಂವಾಚೊಾ ಚ್ಯಡಿಯ್ದ ಸಾುಂಗ್ನೆ ುಂ, ಎಕಾಮ್ಚಕಾಚ್ಯಾ ಕುಟೆ ಚ್ಯಾ ಸಾುಂದಾ ುಂ ವಶಿುಂ ರ್ನಕಾ ಜಾಲಯ ುಂ ಉಲಂವ್ೆ ುಂ. ದೆರಾುಂ-ಭಾವಾಾ ುಂ, ವೊನಿಯಾುಂನಂಡ್ುಂ-ಭಾವಾಜ ುಂಚೊ ಮನ್ಸಾಯ ಪ್, ಎಕಾಮ್ಚಕಾಚ್ಯಾ ಕುಟೆ ಚ್ಯಾ ುಂ ಕಡ್ಲನ್ ಹುಂದಾ ನ್ ರಾವೊುಂಕ್ ಸಕಾರ್ನಸೆ ುಂ. ಮಾುಂವಾಡ್ಾ ಗ್ನಲಾ ುಂ ಕಡ್ಲನ್ ಮನ್ಸಾಯ ಪ್, ರಾಗ್. ಧುವ್ಚೊಾ ಸತಯ ರ್ ಚಕ ಪಳೆರ್ನತ್ಲಯ ಪರ ಕರೆ ಮಾುಂಯ್ ಸನೆಚೊಾ ಸಾತ್ ಚಕ ಪವ್ಾತ್ ಕರಾಯ ತೆದ್ ುಂ ದಗಾುಂಯ್ ಮದೆುಂ ಉಜೊ ವ್ಚ್ಯರ್ನ ಆನಿ ತಿ ಆವ್ಯೆ ಪಾಡ್ಯ ಘುಂವಾೆ ಾ ಪತಿ ಥವ್್ ವ್ಗ್ನು ಪಣ್ ಆಶೆತ್ಲ್. ಪತಿ ಆಯಾಕ ರ್ನ ತರ್ ಮ್ಚಕೆು ುಂ ಜಾುಂವ್ೆ ುಂ ಪಸಂದ್ ಕರಾಯ ! * ಲಂಯಾ ಕ್ ಕ್ ಯೆುಂತ್ ಮನ್ ರ್ನ ಆಸೆ ುಂ, ಲಂಯಾ ಕ್ ಅಸಮತಾತ್ಲ್, ವಾುಂಜೆಾ ಪಣ್, ಷಂಡ್ಪಣ್, ಶರೀರಕ್, ಮಾನ್ಸಕ್ ವಾ ಲಂಯಾ ಕ್ ಪಡ್, ಸಂತ್ಲ್ನ್ ವಾಡಂವ್ಕ ನಿಷಾ ಲತ್ಲ್ ...

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

* ಅತ್ಲ್ಯ ಾ ಚ್ಯರ್, ಭಲತ್ಲ್ಕ ರ್


ಕರನ್ ಆಪಯ ಲಂಯಾ ಕ್ ಆಶ ಭಾಗಂವ್ೆ ುಂ. ಪ್ಲಾ ಚ್ಯಾ ಕುಡಿರ್ಚರ್ ಹಕ್ಕ ಜಮಂವ್ೆ ುಂ. ಭಲತ್ಲ್ಕ ರತ್ ಲಂಯಾ ಕ್ ಕರ್ ... * ಆಪ್ಿ ುಂ ಜೊಡ್ಲಯ ುಂ ಕತೆುಂಚ್ ಘರ್ ಚಲಂವಾೆ ಾ ಖಚ್ಯಾಕ್ ದಿೀರ್ನಸಾಯ ುಂ ರಾುಂವ್ೆ ುಂ. ಲಕಾವ್ತೊಾ ಪಯಾಶ ಾ ುಂಚೊ ಹಬಾಸ್ತ, ಪಟಟ ಸ್ತಪಣ್, ದುಸಾ್ ಾ ನ್ ಜೊಡ್ಲಯ ಾ ದುಡ್ಾ ರ್ಚರ್ ಹಕ್ಕ ಮಾುಂಡ್ಲೆ ುಂ, ಪತಿಣಕ್ ಆಪಾಯ ಾ ವ್ಹ ಡಿಲುಂ-ಭಾವಾುಂ ಘರಾ ಥವ್್ ಪಯೆಶ -ವ್ಸಯ ಹಡುಂಕ್ ವ್ತ್ಲ್ಯ ಯ್ ಕರೆೆ ುಂ, ರೀಣ್ ಕಾಡ್ಲೆ ುಂ, ದುಡ ಹಗಾಾ ುಂವೊೆ ... * ಆಸಯ ಖಾತಿರ್ ಝಗ್ನಾ ುಂ, ವ್ಗ್ನು ುಂ ಘರ್ ಕರೆೆ ುಂ ಹಟ್, ಹಕೆಯ -ನ್ವಾ್ ಾ ನ್ ವ್ಹ ಡಿಲುಂ ಥವ್್ ವ್ಗ್ನು ುಂಚ್ ರಾುಂವೆ ಆಶ ... * ಪಾ್ ಯೆಚೊ ತಫ್ತ್ವ್ತ್, ಎಕಾಮ್ಚಕಾಚ್ಯಾ ಅುಂತಸಾಯ ವಶಿುಂ ಭಮ್ಾ, ದುಬು /ದುಬು ುಂ-ಗ್ನ್ ೀಸ್ತಯ ಮಹ ಳೊು ಫರಕ್, ಶಿಕಾಾ ಚೊ ತಶೆುಂ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಹುದೊ ಾ ಚೊ/ಸಾುಂಬಾಳ್ಯಚೊ ಅುಂತರ್ ... * ಭುಗಾಾ ಾುಂ ವ್ಯ್ದಯ ಮನ್ಸಾಯ ಪ್. ಲಹ ನ್-ವ್ಹ ಡ್ ಪರಹರ್ : * ಭುಗ್ನಾುಂ ಜಾಲಾ ನಂತರ್

ವ್ಗಾು ಚ್ಯರ್ ಜಾಲ ತರ್ ಆನೇಕ್ ತೊುಂದೆ್ ಯೆತ್ಲ್ತ್. ಭುಗಾಾ ಾಕ್ ಕೊಣುಂ ಪೊಸೆ ುಂ ಮಹ ಳ್ಯು ಾ ವ್ಯ್್ ತಕಾಾುಂ ಚಲಯ ತ್. ಹಾ ಝಗಾಾ ಾ ುಂತ್ ಘರ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಆವ್ಯ್-ಬಾಪಯ್ ಮಹ ಣ್ ಸಮೊಜ ುಂರ್ಚುಂ ಭುಗ್ನಾುಂ ಚಡಾನ್ ವ್ತ್ಲ್. ತ್ಲ್ಚೊ ಆತ್ೆ ವಶಾ ಸ್ತ ತಟಯ . ಕಾುಂಯ್ ಆವ್ಯ್ ವಾ ಬಾಪಯ್ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರ್ ಜಾಲಾ ನಂತರ್ ಹ್ಯರ್ ಕೊಣಾಯ್ ಕಡ್ಲನ್ ದುಸ್ ಪಣಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಿತ್ ತರ್ ಭುಗಾಾ ಾರ್ಚುಂ ಜೀವ್ನ್ ಚೂರಾನ್ ಚೂರ್ ಜಾತ್ಲ್. ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ ಜಣುಂ ಯೆಮೊಕ ುಂಡ್ ಜಾತ್ಲ್. ಎಕೆ ರತಿರ್ ತೆುಂ ಅರ್ನಥ್ ಜಾತ್ಲ್! ಭುಗ್ನಾುಂ ಪಾಡ್ ವಾಟೆನ್ ಸಲಿೀಸಾಯೆನ್ ಚಮೊಕ ುಂಕ್ ಲಗಾಯ , ಚಲಿ ತರ್ ಅತ್ಲ್ಯ ಾ ಚ್ಯರಾಕ್, ಲಂಯಾ ಕ್ ಅರ್ನಚ್ಯರಾಕ್ ವ್ಳಗ್ ಜಾತ್ಲ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ವೇಶಾ ಜಾುಂವ್ಕ ಪಾವಾಯ ! ರ್ಚಡ ಪೊೀಲಿ, ಮವಾಲಿ, ಗ್ಳುಂಡ್, ಚೊೀರ್ ಜಾವ್್ ವಾಡ್ಯ ! ವ್ಹ ಡಿಲುಂನಿುಂ ಅಸಲಿುಂ ಕಾಜಾರಾುಂ ತಟೆ ುಂ ಆಡ್ುಂವ್ಕ ಪಳೆಜೆ ಆನಿ ಅಸಲಾ ಭುಗಾಾ ಾುಂಚ ಜತನ್ ಘಜೆ. * ಆಯೆ ಸಯ ೆೀ ಶಿಕಾ . ದದಯ ಾ ಘರಾುಂತ್ ಶೀಷಣಕ್ ವ್ಳಗ್ ಜಾಲಾ ರ್ ಪ್ ತಿಕಾರ್ ಘುಂವ್ಕ ಸಕಾಯ . ತಿ ಪಯೆಯ ುಂರ್ಚ ಪರುಂ ಸ್ಚಸನ್ ವ್ಗ್ ರಾುಂವೆ ನ್ಹ ಯ್. ಪೂಣ್ ಶಿಕಪ್ ಉಣುಂ ಆನಿ ಆರ್ಾಕ್ ಪಾಟುಂಬ ರ್ನಸ್ತಲಿಯ ದುಬಿು ಸಯ ೆೀ ಅಸಹಯಕ್ ಜಾತ್ಲ್. ತಿಕಾ ಘೊವ್ಚ್ ರ್ದವ್. ತೊಚ್ ಸವ್ಾಸ್ತಾ ಜಾಲಯ ಾ ನ್ ಸವ್ಾ ಸ್ಚಸನ್ ದಿೀಸ್ತ ಸಾರಾಯ . ತೆಚ್

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪರುಂ ಬಾಯೆಯ ಚೊಾ ಹರ್ ಸಂಗ್ಯ ಆಯ್ದೆ ದದಯ ಸ್ಚಸನ್ ವ್ಹ ರಾರ್ನ, ವರೊೀದ್ ಕರಾಯ , ಪತಿಣಚ್ಯಾ ಮುಟುಂತ್ ರಾವೊುಂಕ್ ಆಯಾಕ ರ್ನ. ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ಸಮಜ ಣ ಗಜೆಾಚ. ಮಾತ್ಲ್ಬ ರಾಾ ುಂನಿ ದಗಾುಂಯಕ ೀ ಸಮಾಜ ವ್್ ರಾಜ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಜೆ. * ಮನ್ಸಾಯ ಪ್ ರ್ನಸ್ತಲಯ ುಂ ಕುಟಮ್/ಜೊಡ್ಲುಂ ರ್ನ. ಮನ್ಸಾಯ ಪ್ ವಛ್ಛ ೀದರ್ನಕ್ ಪ್ ಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯೆಶ ುಂ ಸ್ಚಡುಂಕ್ ನ್ಜೊ. ದಗಾುಂಯಾೆ ಾ ವ್ಹ ಡಿಲುಂನಿುಂ ಪರಹರ್ ಸ್ಚಧಜೆ ಶಿವಾಯ್ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರಾಕ್ ಬಿಲ್ಕಕ ಲ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿೀುಂವ್ಕ ನ್ಜೊ. ಉಜಾಾ ಕ್ ತಲ್ ವೊತ್ಲ್ೆ ಾ ಕೀ ತೊ ಪಾಲಾ ುಂವೆ ರೀತ್ವಾಟ್ ಸ್ಚದಿೆ ಆನಿ ಪರಹರ್ ಸ್ಚದುನ್ ಕಾಡೆ . ಜೊಡ್ಾ ಚ್ಯಾ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರಾಕ್ ದಗಾುಂಯಾೆ ಾ ಆವ್ಯ್ ಬಾಪಾಯ್್ ಬಿಲ್ಕಕ ಲ್ ಆನಿ ಕೆದಿುಂಕ್ಚ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿೀುಂವ್ಕ ನ್ಜೊ. * ಲಗಾ್ ವಛ್ಛ ೀದನ್ ಮ್ಚಳ್ಲಯ ಾ ಸಯ ೆೀಯೆಕ್ ಸಮಾಜೆುಂತ್ ಸಾಯ ನ್-ಮಾನ್ ಮ್ಚಳೆೆ ುಂ ಉಣುಂ. ಗೌರವ್ ಲಭಾರ್ನ, ಫುಡ್ರ್ ಅುಂಧಾಕ ರಾುಂತ್ ಬುಡ್ಯ , ಆನಿ ತಿಕಾ ಪುನ್ರ್ ಲಗಾ್ ಕ್ ಬೀವ್ಚ್ ತೊುಂದೆ್ ಆಸಾಯ ತ್. ಪೂಣ್ ’ಡ್ಯಾ ರ್ ್’ ಘತ್ಲಯ ದದಯ ಲಜೆ ವಣುಂ ಸಲಿೀಸಾಯೆನ್ ಪರತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್್ ಸಮಾಜೆುಂತ್ ಹದೆಾುಂ ಫುಲವ್್ ಚಮಾಕ ತ್ಲ್. ತಿಕಾ ಬುಡ್ಲಯ ಲಕ್ ಸಹಯ್

ಕರಜೆ. * ಚಡ್ ಭಾಜುನ್ ವ್ಚ್ಯಾ ಪೊಳ್ಯಾ ಕ್ ಅನಿಕೀ ಕಪೊಾನ್ ವ್ಚೊುಂಕ್ ಸ್ಚಡುಂಕ್ ನ್ಜೊ. ಸಯ ೆೀಯೆರ್ಚುಂ ಮನ್ ಫುಲ ಪರುಂ, ತೆುಂ ಮೊವಾಳ್ಯಯೆನ್, ಮೊಗಾನ್, ಆತಿೆ ೀಯತೆನ್, ಭವ್ಾಸ್ಚ ದಿೀವ್್ ಬದಯ ುಂವ್ೆ ುಂ ಪ್್ ೀತನ್ ಕರಜೆ. * ಲಗಾ್ ಚೊ ಸಾಕಾ್ ಮ್ಚುಂತ್ ಪವತ್್ , ರೆಸಾ ರಾುಂತ್ ದೀನ್ ಕಾಳ್ಯಜ ುಂಕ್ ಘಡ್ ುಂಚೊ ಬಾುಂದ್. ಪೂಣ್, ’ಕಷ್ಟ ುಂಸಖಾುಂತ್, ನ್ಷ್ಟ -ದುಖಾುಂತ್, ಪಡ್ಲಭಲಯೆಕ ುಂತ್ ತಜೊಚ್ ಮೊೀಗ್ ಕರಾಯ ುಂ ಆನಿ ಮರಣ್ ಪಯಾಾುಂತ್ ವಶಾ ಸ ರಾವಾಯ ುಂ’ ಮಹ ಣ್ ರೆಸಾ ರಾ ವ್ಳ್ಕುಂ ಭಾಸ್ತ ದಿಲಿಯ ುಂ ದಗಾುಂಯ್ ವ್ಗ್ುಂಚ್ ತಿ ಭಾಸ್ತ ವಸರಾಯ ತ್. ನಿರಂತರ್ ವಶಾ ಸ್ತ ಆನಿ ಮೊಗಾರ್ಚ ಗ್ಳತ್ಾ ಜಾವಾ್ ಸ್ತಲಿಯ ಆಶಿವಾಾದಿತ್ ಕೆಲಿಯ ಮುದಿ ಆನಿ ಕರಯಮಣ ಫಕತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಲಾ ಚೊ ಭಾಯ್ದಯ ಸಂಕತ್ ಜಾವ್್ ಉರಾಯ . ಪವತ್್ ಪುಸಯ ಕ್ ಸಾುಂಗಾಯ : ತಿುಂ ದಗಾುಂಯ್ ಏಕಾಮ್ಚಕಾುಂತ್ ಏಕಾ ಟೆಯ ಲಿುಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಜೀವ್ ಜಾತೆಲಿುಂ. ತಶೆುಂ ಜಾಯೆಶ ುಂ ಪಳೆಜೆ. * ಲಗಾ್ ರ್ಭಸ್ತ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಯೆಕಾಮ್ಚಕಾಚ್ಯಾ ಭವ್ಾಸಾಾ ನ್ಸಹಕಾರಾನ್ ಸಾುಂಭಾಳ್್ ದವ್ರೊೆ ಆಸ್ಚಾ. ತೊ ಫುಟರ್ನಶೆುಂ ಪಳಂವ್ೆ ುಂ ಕುಟೆ ದರಾುಂರ್ಚುಂ ಕತಾವ್ಾ .

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


* ಅವ್ಯ್-ಧುವ್ ಪರುಂಚ್ ಮಾುಂಯ್ಸನೆುಂಚೊ ಸಂಬಂದ್ ಆಸ್ತಲಯ ತರ್ ಘರಾಣಾಾ ಾ ುಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಶುಂತಿ ಪಾಚ್ಯರನ್ ಯೆತಿ. * ಕಾಜಾರ ಜೊಡ್ಾ ನ್ ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ಸಧಾರ್ ನ್ ವ್ಹ ರಾಜಾಯ್. ಲಗಾ್ ಜವತ್ಲ್ುಂತ್ ಮೊೀಗ್, ವಶಾ ಸ್ತ, ಪಾತೆಾ ಣ, ಭವ್ಾಸ್ಚ, ಸ್ಚಸಿ ಕಾಯ್, ಸ್ಚಡ್ ದಡ್, ಸಮಾದನ್, ಮೊವಾಳ್ಯಯ್, ಖಾಲಯ ಪಣ್, ತ್ಲ್ಾ ಗ್, ಸಾಕ್ ಫಿಸ್ತ, ಭೊಗಾ್ ಣುಂ ರಾಜ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ಗಜೆಾಚೊ. ಫ್ತ್ುಂಕ್ಲಯ ಾ ಚಂದೆ್ ಮಾಕ್ ಭಾಜ್ಲಯ ುಂ ವಾುಂಯೆಾ ುಂ ಕರೆೆ ುಂ ನ್ಜೊ. * ಹರ್ ಸಂಗ್ಯ ುಂನಿುಂ ಹಕೆಯ ನ್ ಹುಂದಾ ನ್ ಚಲಜೆ, ಸದಸಾನ್ ರಾವಾಜೆ, ಸ್ಚಸನ್ ವ್ಹ ರಾಜೆ, ತ್ಲ್ಳ್ಮೇಳ್ ಕರಯೆಜ , ಸ್ಚಡ್ದಡ್ ಕರಜೆ ಪಡ್ಯ . ನ್ವಾ್ ಾ ಘರಾುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ವ್ಕಯ ುಂಚ ಕಾಲತಿ ಸ್ಚಸನ್ ವ್ಹ ರಾಜೆಚ್ ನ್ಹ ಯ್, ತೆಚ್ ಪರುಂ ಆಪ್ಿ ುಂಯ್ ಜಯೆಜೆ ಜಾತ್ಲ್.

ಮಲನ್ ನ್ಹ ಯ್, ತೆುಂ ದೀನ್ ಕುಟೆ ುಂಚೊ ಸಂಬಂದ್ ಘಡಯಾಯ . ಚಲಿಯೆಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಫಕತ್ ಪತಿ ಮಾತ್್ ನ್ಹ ಯ್, ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ ಸಗ್ನು ುಂ ಕುಟಮ್ ’ಆಪ್ಯ ುಂ’ ಕರನ್ ಘುಂವ್ಕ ಆಸಾ. ಕ್ ೀಸಾಯ ುಂವ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹಕಲ್, ಸನ್ ಮಾತ್್ ನ್ಹ ಯ್, ತಿಣುಂ ಧುವ್ ಜಾವ್್ ಯೀ ಜಯೆುಂವ್ಕ ಆಸಾ. ತೆಚ್ ಪರುಂ ರ್ಚಡ್ಾ ಕ್ ಲಗಾ್ ನಂತರ್ ಪತಿಣಚ್ಯಾ ಕುಟೆ ಚ್ಯಾ ುಂಕ್ ಆಪುಣ್ ತ್ಲ್ುಂಚೊ ಜಾುಂವಂಯ್ ಮಾತ್್ ನ್ಹ ಯ್, ಪೂತ್ ಜಾವ್್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸಾ. "ಕ್ ೀಸಾಯ ಥಂಯ್ ತಮಾಕ ುಂ ಆಸಾ ತ್ಲ್ಾ ಅಭಿಮಾರ್ನ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ಖಾಲಿಯ ುಂ ಜಾವ್್ ಚಲ ..., ತಮ್ಚೆ ಮದೆುಂ ಹರೆಾ ಕೊಯ ಆಪಾಯ ಾ ಪತಿಣಚೊ ಮೊೀಗ್ ಕರುಂ; ಪತಿಣ್ಯ ಆಪಾಯ ಾ ಪತಿ ಥಂಯ್ ಮಾರ್ನನ್ ಚಲ್ಕುಂ". (ಎಫೆಜ್ 5). -----------------------------------------(ದುರಾದೃಷ್ಟಿ ಕತೊಂ ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿ ಯುಸಾಚೊಂ ಸಗೆಳ ೊಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಾಳಯ್ ಖಾವ್್ ರ್ನಸ್ ಜಾಲ್ಹೊಂ. ರಿಚಾಡ್ಾ ಆಲ್ಹಾ ರಿಸ್, ಕಡೆಾಲ್)

* ಲಗ್ನ್ ಫಕತ್ ರ್ಚಡ್ಾ -ರ್ಚಡ್ಾ ರ್ಚುಂ -----------------------------------------------------------------------------------------

.

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೊಂಕಣ್ ಕಗುಳ್ ವಲ್ಪಿ ರೆಬೊಂಬಸ್ ಹಾಚಿೊಂ ವೊಂಚಾಿ ರ್ ಪದೊಂ ಮೊಗಾವಶೊಂ...

ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾುಂಕ್ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರ್ ಸ್ಚಸುಂಕ್ ಜಾಯಾ್ . ತ್ಲ್ಾ ವ್ಗಾಯ ಭೊಗ್ೆ ದೂಕ್ ವ್ಕ್ಯ ಕಚಾುಂ ವರವಾಚುಂ ಪದುಂ ವಲಿಾ ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಲ್ಾ ುಂತ್ ಜಾಯ್ ತಿತಿಯ ುಂ ಪಳೆುಂವ್ಕ ಮ್ಚಳ್ಯಯ ತ್. ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾುಂಕ್ ಎಕ್ ಪಾಣ್ ವ್ಹ ಡ್ ಏಕ್ ಅರ್ನಾ ರ್. ಎಕ್ ಪಾಣಾಚೊ ಕಾಳೊಕ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಸ್ಚಸುಂಕ್ ಜಾಯಾ್ . ದೆಕುನ್,

(ವಲಿಾ ರೆಬಿುಂಬಸ್ತ ಹಚ್ಯಾ ಪದುಂಚೊ ಅಧಾ ಯನ್ ಗ್ ುಂಥ್ ' ಕೊಗ್ಳಳೆ ಪಾಟಯ ಾ ನ್' ಹುಂಗಾ ಥವುನ್)

' ನಿದೆ್ ೀಸ್ತಯ ಮೊಗಾ, ಉಟೊನ್ ತುಂ ಯ ಹಾ ಅರ್ನಾ ರಾುಂತ್' ಮಹ ಣ್ ತೊ ಮೊಗಾಕ್ ಉಲ ದಿತ್ಲ್. (ವುಂಚ್ಯಿ ರ್ ಪದುಂ 98)

_ ನಂದಿನಿ, ವಾಮಂಜೂರ್. (ಆದೊ ಾ ಅೊಂಕಾಾ ಮೊಂದರಿಲ್ಹೊಂ) "ಮದಾ ನೆಚೊ ತ್ಲ್ಳೊ"

ಥಾವ್್

' ಎಕು್ ರ ದೀಣ್ ಚಲಯ ಆಜ್ ಸಾಗೊರಾುಂತ್ ಮದಾ ನೆಚ್ಯಾ ವ್ಳ್ಯರ್ ಮಾರನ್ ಉಲ ತಕಾ

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಂದ್ ಚೊ ವೇಸ್ತ ಘವ್್ ಯ ಹಾ ಅುಂಧಾಕ ರಾುಂತ್' ಮಹ ಣಾೆ ಾ ವೊಳ್ಕುಂನಿ ಕವತೆಚ ಸ್ಚಬಾಯ್ ಆಸಾ. ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರ್ ಎಕು್ ರೊ ಆಸಾ. ವಸಾಯ ರ್ ಸಾಗೊರಾುಂತ್ ಆಸೆ ಎಕು್ ರೆ ದಣಬರ. ರಾತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಪಣಾುಂತ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಎಕು್ ರ್ ಪಣ್ ಸ್ಚಸುಂಕ್ ಜಾಯಾ್ . ದೆಕುನ್ ತೊ ಆಪಾಯ ಾ ಪ್್ ೀಮಕಾಕ್

ಜಾಯಾಯ ಾ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾುಂಕ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ಆಶೆಲಯ ತಿತೊಯ ಮೊೀಗ್ ಮ್ಚಳ್ಯರ್ನ. ತ್ಲ್ಾ ವ್ಳ್ಯರ್ ತ್ಲ್ುಂಕಾುಂ ದೂಕ್ ಭೊಗಾಯ . ಮ್ಚಳರ್ನತ್ ಲಯ ಾ ಮೊಗಾಚ ಭಾಗಾರ್ನತ್ ಲಿಯ ಆಶ. ಮೊಗಾಚ ಏಕ್ ಝಳಕ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ಭೊಗ್ಯ . ತ್ಲ್ಾ ಘಡಿಯೆಚೊ ಉಗಾಾ ಸ್ತ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ದಳ್ಯಾ ುಂನಿ ದುಕಾುಂ ಹಡ್ಯ ತ್.

ಉಲ ದಿತ್ಲ್.

' ಪಯಾ್ ಪಯ್್ ಮೊೀಗ್ ಹ ಮಹ ಜೊ ಪುಣ್ ಸಗಾು ಾ ಕಾಳ್ಯಜ ನ್ ತಜೊ ಸಾುಂಗ್ ಬಾಯ್, ತುಂ ಹುಂವ್ ಸ್ಚಸುಂ ಕಸ್ಚ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರಾಚೊ ಉಜೊ?'

' ಕಶೆುಂ ತರ್ ಯೀ ಯ ಚಂದ್ ಚ್ಯಾ ವ್ಸಾರ್ ತರೀ ಯ ಹಾ ಮಹ ಜಾಾ ಎಕು್ ರ್ ಪಣಾಚ್ಯಾ ಅುಂದಕ ರಾುಂತ್.' ತೆುಂ ಯೆತಚ್ ಎಕು್ ರ್ ಪಣ್ ರ್ನ, ಎಕಾಮ್ಚಕಾಚ್ಯಾ ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ುಂತ್ ಉಜಾಾ ಡ್ ಚ್ ಉಜಾಾ ಡ್! ಮೊಗಾಚ ಆಶ ಆನಿ ಮೊೀಗ್ ಮ್ಚಳ್ಯರ್ನತ್ ಲಯ ವ್ವಾುಂ ಮತಿಕ್ ಭೊಗ್ ಲಿಯ ದೂಕ್ ' ಮೊೀಗ್ ತಜೊ ಕತೊಯ ಆಶೆಲುಂ' ( ವುಂಚ್ಯಿ ರ್ ಪದುಂ 263, ಕೊಗ್ಳಳ್ ಗಾಯಾಯ 9 ವ ಕೊವು ) ಪದುಂತ್ ಪಳೆವ್ಾ ತ್. ಮೊೀಗ್ ಮ್ಚಳ್ಯರ್ನ ತೆದ್ ುಂ ಮೊಗಾಚ ಆಸಾ ಭಾಗಾರ್ನ. ದೆಕುನ್ ತೊ ' ಪತಾನ್ ಹುಂವ್ ಜಲೆ ನ್ ಯೆತಲುಂ ಮೊಗಾ ಮಹ ಣ್ ಆಪಂವ್ಕ ತಕಾ' ಮಹ ಣಾಯ .

ತ್ಲ್ುಂಚೊ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರ್ ಜಾಲ ಉಗಾಾ ಸ್ತ ಮಾತ್ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ವಾುಂಟಾ ಕ್ ಉಲಾ. ಉಗಾಾ ಸ್ತ ದಳ್ಯಾ ುಂನಿ ದುಕಾುಂ ಹಡ್ಯ ಆನಿ ಕುಡಿುಂತ್ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರಾಚೊ ಉಜೊ ಜಳಯಾಯ !

ರಾತಿುಂ ನಿದೆುಂತ್ ಬರುಂ ಸಾ ಪಾಿ ುಂ ಸಪ್ಿ ತ್ಲ್ ಪುಣ್ ಜಾಗ್ ಜಾತ್ಲ್ರ್ನ ಸುಂದರ್ ಸಪಾಿ ಚ್ಯಾ ಕೀ ಆದಿಕ್ ಸುಂದರ್ ಆಸೆ ುಂ ಪ್್ ೀಮಕಾರ್ಚುಂ ರಪ್ಿ ುಂ ತ್ಲ್ಾ ಸಪಾಿ ುಂಚ

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಿುಂದ ಕತ್ಲ್ಾ.ಸುಂದರ್ ಸಪಾಿ ುಂಚ್ಯಾ ಕೀ ವ್ಹ ತೆಾುಂ ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರ್! ತೊ ತ್ಲ್ಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾಯ ಆನಿ ತ್ಲ್ರ್ಚ ಖಾತಿರ್ ' ಶೆುಂಭರ್ ಜಲ್ೆ ' ಘುಂವ್ಕ ಯೀ ತಯಾರ್ ಜಾತ್ಲ್.

ಹುಸಾಕ ರ್ ಆಯ್ದಕ ುಂಕ್ ಕೊೀಣ್ುಂಚ್ ರ್ನ, ಮಳ್ಯಬ ರ್ ಚಂದೆ್ ಮ್ ಲಗ್ಳನ್ ರ್ನ. ' ಪಾಕುಾುಂಕ್ ನೆಣಾುಂಯ್ ತುಂ ಭೊಗಾಿ ುಂ ಮಹ ಜುಂ ಆಯ್ದಕ ುಂಕ್ ಮ್ಚಳ್ಯ್ ಚುಂತ್ಲ್್ ುಂ ತಜುಂ'

' ಜಲೆ ತ್ಲ್ುಂ ಶೆುಂಭರ್ ಪಾವಟ ುಂ ಮೊೀಗ್ ತಜೊ ಮ್ಚಳ್ಯಯ ಜಾಲಾ ರ್'

ತ್ಲ್ಚುಂ ಭೊಗಾಿ ುಂ ತಿ ನೆಣಾುಂ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಿಚುಂ ಚುಂತ್ಲ್್ ುಂ ತ್ಲ್ಕಾ ಆಯಾಕ ಲಿರ್ನುಂತ್. ಮತಿುಂತ್ ಪಶಿುಂ ಚುಂತ್ಲ್್ ುಂ ವಾಹ ಳ್ಯಯ ರ್ನ,

ಮಹ ಣೊೆ ಾ ವೊೀಳ್ಕ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ ಗ್ಳುಂಡ್ಯ್ ದಕವ್್ ದಿತ್ಲ್ತ್. ಹ್ಯುಂ ಲಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪದ್, ಸಂಗ್ೀತ್ಲ್ರ್ಚ ಮ್ಚಳ್ಕುಂತ್ ಭೊಗಾಿ ುಂಕ್ ಉಮಾಳ್ಯಯಾಯ . ರಮ್ಾ ಮೊಗಾಕ್ ಆನಿ ಚಂದೆ್ ಮಾಕ್ ಬೀವ್ ಲಗ್್ ಲ ಸಂಬಂದ್. ಚಂದೆ್ ಮಾಚ ಸಾವು , ತ್ಲ್ಚ ಸಾಕ್್ , ಥಂಡ್ಯ್, ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ ರೂಪ್ ರಮ್ಾ ಮೊಗಾುಂತ್ ಯೆತ್ಲ್ ವ್ತ್ಲ್. ತೊ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಮೊಗಾಕ್ ರಂಗ್ ಚಡ್ಯ . ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾುಂಕ್ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರ್ ಜಾಲ ತೆದ್ ುಂ ಮಳ್ಯಬ ವ್ಯ್್ ಚಂದೆ್ ಮ್ ಯೀ ರ್ನ ಜಾತ್ಲ್. ' ಚಂದೆ್ ಮ್ ರ್ನ ಅಜ್ ಮಳ್ಯಬ ರ್' (ವುಂಚ್ಯಿ ರ್ ಪದುಂ 290, ಕೊಗ್ಳಳ್ ಗಾಯಾಯ 9 ವ ಕೊವು ) ' ಚಂದೆ್ ಮ್ ರ್ನ ಅಜ್ ಮೊಳ್ಯಬ ರ್ ಗ್ಳಪತ್ ನಿದಯ ಹ ಸಂಸಾರ್ ಆಯಾಕ ತ್ ಕೊೀಣ್ ಮಹ ಜೊ ಸಸಾಕ ರ್ ನಿಮಾಳ್ ಮೊಗಾಚೊ ಹುಸಾಕ ರ್' ವ್ಗಾು ಚ್ಯರಾಚ್ಯಾ ದುಕನ್ ಎಕು್ ರೊ ಕಶಟ ುಂಚ್ಯಾ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾರ್ಚ

' ಮೊೀಗ್ ಮಹ ಜೊ ರ್ನ ತರ್ ಸಾುಂಗ್ ತುಂ ಮಾಕಾ ಆಯಾೆ ಾ ನ್ ಲಕಯ ಲುಂ ಭಾವ್ ಹುಂವ್ ತಕಾ' ತೊ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾ ಥವ್್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಆಯ್ದಕ ುಂಕ್ ಆಶೆತ್ಲ್.

' ಜಾಯಾ್ ಮಹ ಜಾಾ ನ್ ತಡಾ ುಂಕ್ ತಕಾ ಆಕೆ್ ೀಚ ರಾತ್ ಆಯೆ ಉಲಾ ಾ , ಮೊಗಾ ಮೊೀಗ್ ರ್ನತ್ ಲಯ ುಂ ಲಗನ್ ಕಚ್ಯಾ ಾಕ್ ತಕಾ' ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾರ್ಚುಂ ಲಗ್್

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾುಂವಾೆ ಾ ರ್ ಆಸಾ.ತವಂ ತ್ಲ್ರ್ಚ ಥವ್್ ಪಯ್್ ವ್ತ್ಲ್ ಆನಿ ತೊ ' ತಿ ಆಪೊಯ ಮೊೀಗ್ ಕತ್ಲ್ಾ ವ್ ರ್ನ' ಮಹ ಣ್ ಸಮೊಜ ುಂಕ್ ಆಶೆತ್ಲ್. ತಿುಂ ಮೊೀಗ್ ಕರ್ನಾ ತರ್ ಸಾ ತ್ಲ್ಕ್ ತಿಚೊ ಭಾವ್ ಮಹ ಣ್ ಲಕಾಯ ಆನಿ ತಿರ್ಚ ಥವ್್ ಪಯ್್ ವ್ತ್ಲ್ುಂ ಮಹ ಣ್ ತೊ ಮಹ ಣಾಯ . ಆಶೆುಂ ತಿಚ್ಯಾ ಸಖಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಆಪಯ ಚ್ ಬಲಿ ರ್ಭಟಯಾಯ . ವರವಾರ್ಚುಂ ದೂಕ್ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾಕ್ ಆಪಯ ಚ್ ಬಲಿ ರ್ಭಟಂವ್ೆ ಬರ ಕತ್ಲ್ಾ. ಸಾ ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ ಬಲಿದನ್ ಮೊಗಾಚ ಏಕ್ ಜೆರಾಲ್ ರೀತ್. ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆ ುಂ, ಎಕಾ ಟಕ್ ಅಡಕ ಳ್ಕ ಯೆುಂವೊೆ ಾ , ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾುಂ ಮದೆುಂ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರ್ ಜಾುಂವೊೆ , ಎಕೆಾ ಕುಶಿಚೊ ಮೊೀಗ್, ಮೊೀಗ್ ಕತ್ಲ್ಾುಂ ಮಹ ಣ್ ಸಾುಂಗೊುಂಕ್ ಲಜೆವ್್ ಮೊಗಾಕ್ ಹಗಾಾ ುಂವ್ೆ ುಂ, ಮರಣಾವ್ವಾುಂ ಜಾುಂವೊೆ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರ್ ಇತ್ಲ್ಾ ದಿ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾುಂರ್ಚ ಸದುಂರ್ಚ ಕಶ್ಟ . ಅಧುನಿಕ್ ಕಾಳ್ಯರ್ ' ಭೊಯಾಾ ವ್ಯ್್ ಭಕುಾಟ' ಮಹ ಣೆ ಬರ ಲಗ್್ ಜಾವ್್ ಯೀ ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ ಜಯೆುಂವ್ಕ ಮ್ಚಳ್ಯರ್ನತ್ ಲಯ ುಂ ನಿಭಾಾಗ್ ಪಣ್ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾುಂಕ್ ಭೊಗ್ಳುಂಕ್ ಮ್ಚಳ್ಯಯ . ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್್ ಥೊಡ್ಾ ಚ್ ತೆುಂಪಾನ್ ಪತಿಣಕ್ ಸ್ಚಡ್್ ವ್ಚ ತ್ಲ್ುಂಚ ಜಣ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾುಂಚ್ಯಾ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾ ುಂಕ್ ಸ್ಚಡ್್ ರ್ನ. ಪತಿ ಹಜಾರಾುಂನಿ ದುಡ ಜೊಡನ್ ಬಾಯೆಯ ಕ್ ಧಾಡ್ಯ ಆನಿ ದುಡ್ಾ

ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ ರೆಕಾದ್ ಯೀ ಧಾಡ್ಯ . ಪುಣ್ ದಗಾುಂಯಕ ೀ ಎಕು್ ರ್ ಪಣಾಚ ಜಣ. (' ತಜೆವಣ್ ' ವುಂಚ್ಯಿ ರ್ ಪದುಂ 506, ಕೊಗ್ಳಳ್ ಗಾಯಾಯ 10 ವ ಕೊವು ) ' ಹಜಾರಾುಂನಿ ದುಡ ತುಂ ಥಂಯ್ ಜೊಡ್ಯ ಯ್ ದುಡ್ಾ ಸಂಗ್ುಂ ಮಾಕಾ ರೆಕಾದ್ ದಡ್ಯ ಯ್ ಮಹ ಜೆವಣ್ ತುಂ ಥಂಯ್ ಎಕೊಯ ರಡ್ಯ ಯ್ ಮಾಹ ಕಾಯೀ ಎಕು್ ರ್ ಪಣಾುಂತ್ ಸ್ಚಡ್ಯ ಯ್, ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾುಂ ಥಂಯ್ ಜೀವ್ ಭಚೊಾ ಚಂದೆ್ ಮ್ ಮಳ್ಯಬ ರ್ ಆಸಾಯ ಾ ರೀ ತ್ಲ್ುಂಚ್ಯಾ ತೊುಂಡ್ರ್ ಪ್ ಕಾಸ್ತ ಆಸಾರ್ನ. ತ್ಲ್ುಂಚ್ಯ ವಾುಂಟಾ ಕ್ ಮೊಗಾ ಬದಯ ಕ್ ದುಡ್ಾ ಚ ರಾಸ್ತ, ಮೊಗಾಚೊ ಉಗಾಾ ಸ್ತ, ಮೊಗಾಚುಂ ಲತ್ಲ್್ ುಂ, ಆನಿ ಉಬಾ ಣ್ ಯೆತ್ಲ್ರ್ನ ಮ್ಚಜುುಂಕ್ ಮಳ್ಯಬ ರ್ ನೆಕೆತ್ಲ್್ ುಂ ಮಾತ್. ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾರ್ಚುಂ ಮರಣ್ ಯಾ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರ್ ಸಾುಂಡನ್ ಗ್ನಲಯ ವ್ವಾುಂ ಭೊಗ್ನೆ ಆಟೆವಟೆ ದುಸಾ್ ಾ ಚ್ ಥರಾರ್ಚ, ತೊ ವಳ್ಯಪ್ ಕಾಳ್ಕಜ್ ಕಡಂವ್ೆ ತಸಲ. ಎಕಾ ಟಚ್ಯಾ ಬಾುಂದುಂತ್ ಆಸ್ತ ಲಿಯ ುಂ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾುಂ ವ್ಗ್ು ುಂ ಜಾಲಾ ುಂತ್. ಸಾುಂಡ್ಲಯ ಲಾ ಮೊಗಾಕ್ ಖಂಯ್ ಸ್ಚದುನ್ ವ್ರ್ಚುಂ ಮಹ ಣ್ ಕಳ್ಯರ್ನಸಾಯ ರ್ನ ತೊ ವಳ್ಯಪ್ ಕತ್ಲ್ಾ. ('ಖಂಯ್

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಚದುನ್ ವ್ಚೊುಂ' ವುಂಚ್ಯಿ ರ್ ಪದುಂ 158)

' ಹಾ ದಳ್ಯಾ ುಂತಿಯ ುಂ ದುಕಾುಂ ಆಜ್ ಆಪಯಾಯ ತ್ ತಕಾ' ದಳ್ಯಾ ುಂನಿ ಇತಿಯ ುಂ ದುಕಾುಂ ವಾಳ್ಯಯ ತ್ ಕೀ ಉಲ ದಿೀುಂವ್ಕ ಜೀಬ್ ಸಟರ್ನ. ದಳ್ಯಾ ುಂತಿಯ ುಂ ದುಕಾುಂಚ್ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾಕ್ ಆಪಯಾಯ ತ್. ' ಹ ಮೊಗಾಚೊ ಉಲ ಕೊಣಾಕ್ ರ್ನ ಆಯಾಕ ತಲ ಚ್ಯರ್ ವಾಟುಂನಿ ಕಾಳೊಕ್ ಆಜ್ ಹುಂವ್ ಹಾ ಅುಂದಕ ರಾುಂತ್ ಎಕೊಯ ಜಾಲುಂ' ಮಹ ಣ್ ವಳ್ಯಪ್ ಕಚೊಾ ಪ್್ ೀಮ ಆಪಾಯ ಾ ಮೊಗಾಕ್ ವಸ್ಚ್ ುಂಕ್ ಸಕಾರ್ನ. ತೊ ತ್ಲ್ರ್ಚ ಶಿವಾಯ್ ದುಸಾ್ ಾ ಥಂಯ್ ಮೊೀಗ್ ದೆಕೊುಂಕ್ ಸಕಾರ್ನ. ಸಾುಂಡಿನ್ ಗ್ನಲಯ ಆಪ್ಯ ುಂ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರ್ ಚ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣೆ ುಂ ಮೊಗಾರ್ಚುಂ ಹಟ್ ' ಖಂಯ್ ಸ್ಚದುನ್ ವ್ಚುಂ ಆತ್ಲ್ುಂ?' ಮಹ ಣೆ ುಂ ದುಕಾಳ್ ಸವಾಲ್ ವಚ್ಯರುಂಕ್ ಲಯಾಯ .

ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ ಲಯ ಚಲಿಯೆಕ್ ಗಾುಂವಾುಂತ್ ಸ್ಚಡ್್ ಝಜಾಕ್ ವ್ತ್ಲ್. ಪಾಟುಂ ಯೆತ್ಲ್ರ್ನ ತ್ಲ್ಣುಂ ಮೊೀಗ್ ಕೆಲಯ ಾ ಚಲಿಯೆರ್ಚುಂ ಕಾಜಾರ್ ದುಸಾ್ ಾ ಲಗ್ುಂ ಜಾಲುಂ. ವ್ಹ ಡಿಲುಂ ಮುಕಾರ್ ಅಪಾಯ ಯ ಕಾಜಾರಾವಶಿುಂ ಚಲಿಯೆಕ್ ತ್ಲ್ಳೊ ರ್ನ. ತಿರ್ಚಾ ಖುಶೆವಣುಂ ಘಚ್ಯಾ ಾುಂನಿ ತಿರ್ಚುಂ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲುಂ. ರೆಸಾ ರಾ ವ್ಳ್ಯರ್ ತಿಣುಂ ನ್ವಾ್ ಾ ಕ್ ಫಟಂವೆ ುಂ ರ್ನ ಮಹ ಣ್ ದೆವಾಕ್ ಉತರ್ ದಿಲುಂ. ' ಹ ನ್ಶಿೀಬಾಚೊ ಖೆಳ್' (ವುಂಚ್ಯಿ ರ್ ಪದುಂ 162) ತಿಚೊ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರ್ ದುಕಸ್ತಯ ಜಾತ್ಲ್. ತೊ ತಿಕಾ ಪಯ್್ ಗಾುಂವಾಕ ಆಪವ್್ ವ್ಹ ರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ತಿ ಆಯಾಕ ರ್ನ. ಆಪಾಯ ಾ ಕಾಜಾರಾ ಆದಯ ಾ ಪ್್ ೀಮಕ್ ತಿ ಸಮಜ ಯಾಯ . ' ಏಕ್ ಬರೆುಂ ರ್ಚಡುಂ ಪಳೆವ್್ ಭಾವಾ ವ್ಗ್ುಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ ದೀನ್ ದುಕಾುಂ ಗಳಯಾಯ ುಂ ತಜಾಾ ರೆಸಾ ರಾ ದಿಸಾ' ಮಹ ಣಾಯ ರ್ನ ತಿಕಾ ತ್ಲ್ರ್ಚರ್ ಅಜೂನ್ ಮೊೀಗ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಳೊನ್ ಯೆತ್ಲ್. ರ್ನ ತರ್ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ರೆಸಾ ರಾ ದಿಸಾ ದುಕಾುಂ ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಗಳಯಾಯ ? ತೊೀಯ ತಿಚೊ ಮೊೀಗ್ ಕತ್ಲ್ಾ, ತಿಕಾ ದೂಕ್ ದಿೀುಂವ್ಕ , ತಿರ್ಚುಂ ಕಾಜಾರ ಜವತ್

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಡ್ಾ ಾ ರ್ ಕರುಂಕ್ ಚುಂತಿರ್ನ. ದೆಕುನ್ ಮಹ ಣಾಯ

ಭುಗಾಾ ಾಪಣಾಚ್ಯಾ ವಸಲಾುಂ.

ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ಾ ಕ್

' ಆಜ್ ತಕಾ ಭಾಸಾಯಾಯ ುಂ ಭಯಿ ಯರ್ನ ತಜೆಲಗ್ುಂ ಅುಂಕಾಾ ರ್ ಹುಂವ್ ರಾವಾಯ ುಂ ಸಗ್ು ಮಹ ಜ ಜಣ ರ್ನ ನ್ಶಿೀಬ್ ಹಾ ಸಂಸಾರಾುಂತ್ ಜಯೆುಂವ್ಕ ಆಮ ಸಂಗ್ುಂ ಯೆುಂವಾೆ ಾ ಮುಕಾ್ಯ ಾ ಜಲೆ ುಂತ್ ಆಮ ಮ್ಚಳ್ಯಾ ುಂಗೊ ದಗಾುಂಯ್'

' ಆತ್ಲ್ುಂ ತುಂ ವ್ಹ ಡ್ ಜಾಲುಂಯ್ ಆದೆಯ ುಂ ವಸ್ಚ್ ನ್ ಗ್ನಲುಂಯ್ ಪುಣ್ ಹುಂವ್ ತೆುಂ ರ್ನ ರ್ನ ವಸಚೊಾ ರ್ನ ಹೀ ಹೀ ಹೀ ರೊೀಜಾಲಿರ್ನ'

ಮೊಗಾರ್ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಯೀ ತಿುಂ ಎಕಾಮ್ಚಕಾಕ್ ಕಶ್ಟ ಆನಿ ದೂಕ್ ದಿೀುಂವ್ಕ ತಯಾರ್ ರ್ನುಂತ್. ವಲಿಾ ಚ್ಯಾ ಪದುಂನಿ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾುಂ ಥಂಯ್ ಮತಿಹಿೀನ್ ಮೊೀಗ್ ಅಸ್ಚೆ ಉಣೊ ಯಾ ರ್ನುಂಚ್ ಮಹ ಣಾ ತ್. ತಿುಂ ಪ್ಲಾ ವಶುಂತ್ ಯೀ ಚುಂತ್ಲ್ತ್. ತೊ ಗಾುಂವಾುಂತ್ ಚ್ೆ ಆಸ್ತ ಲಯ ತರ್ ತ್ಲ್ುಂಚೊ ಮೊೀಗ್ ತಟೊಯ ರ್ನ.

ಚಲ ರೊಜಾಲಿರ್ನಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಆಸ್ತ ಲಯ . ತಜೊ ಮೊೀಗ್ ಕತ್ಲ್ಾುಂ ಮಹ ಣ್ ಸಾುಂಗೊುಂಕ್ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟಯ ಾ ನ್ ಮುಕಾಯ ಾ ನ್ ಗ್ನಲ ತರ್ ಯೀ ಸಾುಂಗೊುಂಕ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಜಾಲುಂಚ್ ರ್ನ. ರೊಜಾಲಿರ್ನಕ್ ತ್ಲ್ರ್ಚ ಆಟೆವಟೆ ಸಮಾಜ ಲರ್ನುಂತ್. ಮೊೀಗ್ ತ್ಲ್ರ್ಚ ಭಿತರ್ ಗ್ಳಪತ್ ಉಲಾ. ಮೊೀಗ್ ಕತ್ಲ್ಾುಂ ಮಹ ಣ್ ಸಾುಂಗೊುಂಕ್ ತೊ ಲಜೆಲ, ಸಾುಂಗ್ನೆ ುಂ ಕಶೆುಂ ಮಹ ಣ್ ಕಳ್ಯರ್ನಸಾಯ ರ್ನ ವರಾರ್ ಜಾಲ ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯ ಾ ಭಿತರ್ ರೊಜಾಲಿರ್ನರ್ಚುಂ ಖರಾರ್ ಜಾಲುಂ.

ಚಲಿಯೆ ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ಚ್ ಆಸ್ಚಬ್ ತಜೊ ಮೊೀಗ್ ಕತ್ಲ್ಾುಂ ಮಹ ಣ್ ಸಾುಂಗೊುಂಕ್ ಲಜೆುಂವೊೆ ಚಲಯೀ ಆಪಾಯ ಾ ಮೊಗಾಕ್ ಹಗಾಾ ಯಾಯ . ರೊೀಜಾಲಿರ್ನ ಲಹ ನ್ ಪಣಾರ್ಚುಂ ಸಾುಂಗಾತಿಣ್. ತಿುಂ ಲಹ ನ್ ಪಣಾರ್ ಸದುಂ ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ ಮ್ಚಳ್ಯಯ ಲಿುಂ, ಕಾಜಾರಾಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಯಯ ಲಿುಂ ('ರಾತಿಚ ನಿೀದ್ ಮಾಕಾ ಯರ್ನ' ವುಂಚ್ಯಿ ರ್ ಪದುಂ 182) ಪುಣ್ ವ್ಹ ಡ್ ಜಾತ್ಲ್ರ್ನ ತೆುಂ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ

' ಗ್ಳಪತ್ ತಜೊ ಹುಂವ್ ಮೊೀಗ್ ಕತ್ಲ್ಾಲುಂ ಉಗಾಯ ಾ ನ್ ಸಾುಂಗೊುಂಕ್ ಬಾಯ್ ಲಜೆತ್ಲ್ಲುಂ ಖಬರ್ ಹಿ ಆಯ್ದಕ ನ್ ವರಾರ್ ಜಾಲುಂ ಖರಾರ್ ಜಾಲುಂಯ್ ಮಹ ಣ್ ಜಾಣಾುಂ ಜಾಲುಂ ಹುಂವ್ ತಕಾ ನಂದನ್ ಮಾಗಾಯ ುಂ ಮೊಗಾರ್ಚುಂ ಬಂಧನ್ ಸಾುಂಡ್ಯ ುಂ ಪುಣ್ ತಕಾ ರ್ನ ರ್ನ ರ್ನ ವಸಚೊಾ ರ್ನ'

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆತ್ಲ್ುಂ ರೊಜಾಲಿರ್ನರ್ಚುಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತೆಲುಂ. ಹ ವೇಳ್ ಮೊೀಗ್ ಉಚ್ಯಚೊಾ ನ್ಹ ಯ್. ವೇಳ್ ಉತೊ್ ನ್ ಗ್ನಲ ದೆಕುನ್ ತೊ ' ತಕಾ ಬರೆುಂ ಮಾಗಾಯ ುಂ, ಮೊಗಾರ್ಚುಂ ಬಂಧನ್ ಸಾುಂಡ್ಯ ುಂ ಪುಣ್ ತಕಾ ವಸಚೊಾ ರ್ನ' ಮಹ ಣಾಯ . ಗ್ಳಪತ್ ಮೊೀಗ್ ಕನ್ಾ, ಮೊೀಗ್ ಕತ್ಲ್ಾುಂ ಮಹ ಣ್ ಸಾುಂಗೊುಂಕ್ ಲಜೆವ್್ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾಕ್ ಹಗಾಾ ಯಯ ಲ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರ್ ಆಪಾಯ ಾ ಪ್್ ೀಮಚ್ಯಾ ಉಗಾಾ ಸಾುಂತ್ ಸದುಂಕಾಳ್ ಉಚಾ ಮಾುಂಡಿಿ ಕತ್ಲ್ಾ. ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾುಂರ್ಚ ಜಣಯೆುಂತ್ ಕತೆುಂಯ್ ಘಡುಂ ಯಾ ರ್ನ ಘಡುಂ ಸಮಾಜೆುಂತ್ ಜಾುಂವ್ೆ ಫೆಸ್ತಯ ಸಂಭ್ ಮ್ ಚಕಾರ್ನುಂತ್. ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವಾಯ . ಫುಂಡ್ುಂತ್ ನಿದಯ ಪುಣ್ ನ್ತ್ಲ್ಲುಂಚ ರಾತ್ ಸದುಂರ್ಚಬರ ಸವ್ಾ ದಬಾಜಾನ್ ಆಯಾಯ ಾ . ನ್ತ್ಲ್ಲುಂರ್ಚ ರಾತಿುಂ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಚನ್ ಸಂಭ್ ಮಾಯ ರ್ನ ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರ್ ಫುಂಡ್ುಂತ್ ನಿದನ್ ಆಸಾ. ಮರಣ್ ಪಾವ್ ಲಯ ಾ ಆಪಾಯ ಾ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾಕ್ ಪ್ ಕಾಸ್ತ ಭರತ್ ನ್ತ್ಲ್ಲುಂರ್ಚುಂ ರಾತಿುಂ ವಸ್ಚ್ ುಂಕ್ ಚುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ರೀ ತೊ ವಸ್ಚ್ ುಂಕ್ ಸಕಾರ್ನ. (' ನ್ತ್ಲ್ಲುಂ ರಾತಿುಂ ರಾಕಾಯ ುಂ ತಕಾ ' ವುಂಚ್ಯಿ ರ್ ಪದುಂ 231) ' ಗೊವಾಾುಂ ಗೊಟಾ ುಂತ್ಲ್ಕ ಾ ಮಹ ಜಾಾ

ಬಾಳ್ಯಕ

ಸಾುಂಗ್ಳನ್ ತುಂ ಧಾಡ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಸಗಾಾರಾಜಾುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಸಾಳ್ಯಕ ಕ್ ಮಹ ಜಾಾ ಆಪವ್್ ದಕಯ್ ಮಾಕಾ' ನ್ತ್ಲ್ಲುಂಚ ರಾತ್ ಭವ್ಾಶಾ ಚ, ಸಂತೊಸಾಚ, ಸ್ಚಡಾ ಣಾೊ ರ್ ಜಲೆ ಲಿಯ , ತೆಾ ಚ್ ಎಕಾ ರಾತಿುಂ ತ್ಲ್ುಂಚೊ ಮೊೀಗ್ ಜಾಲಯ ಆನಿ ಎಕಾ ಟೆ ಾ ಆದಿುಂ ಮರಣಾನ್ ತೊ ತಟಯ್ದಯ . ' ಚುಂತೆಯ ುಂ ಸಪಾಣ್ ಪಡ್ಾ ಾ ರ್ ಜಾಲುಂ ಫ್ತ್ತ್ಲ್್ ನ್ ಫ್ತ್ತರ್ ಕೊಸ್ಚು ನ್ ಗ್ನಲ ಪತ್ಲ್ಾ ಾನ್ ಆಮ ಮ್ಚಳೊುಂಕ್ ಮೊಗಾ ಸಾಸಾಿ ಸಾಸಾಿ ಕ್ ರಾಕೆೆ ುಂ ಜಾಲುಂ ಚುಂತ್ಲ್ಸಾಯ ರ್ನ ಭಿಜಾಯ ತ್ ದಳೆ' ನ್ತ್ಲ್ಲುಂ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸ್ತ ಸಂಭ್ ಮಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಪಡ್ೊ ಾ ರ್ ಹ್ಯುಂ ದುಕಾಳ್ ಪದ್ ಬಾುಂದುನ್ ಹಡ್ಯ ುಂ.

' ಸಂಸಾರ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾ ಆಯಾೆ ಾ ಭಾಗ್ ದಿಸಾ ಪುಣ್ ತುಂ ನಿದನ್ ಆಸಾಯ್ ಮರಣಾ ಪೊುಂಡ್ುಂತ್ ತಜಾಾ

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎಕಾಯ ಾ ಕ್ ದವು್ ನ್ ಮಾಕಾ ಮಹ ಜಾಾ ಅಧಕ್ ಮೊಗಾ ಹ್ಯಪಾ ಕ್ ಸೆ ಸ್ತ, ಹ್ಯಪಾ ಕ್ ಸೆ ಸ್ತ, ಹ್ಯಪಾ ಕ್ ಸೆ ಸ್ತ ತಕಾ'

ಮಹ ಜೆುಂ ರತ್ಲ್ುಂ ಕರುಂಕ್ ಹಾ ಚ್ೆ ಹತ್ಲ್ುಂನಿ ಮೊಗಾ ತಜಾಾ ಫುಂಡ್ಕ್ ಮಾತಿ ಘಾಲಿ'

ಪಯಯ ವೊೀಳ್ ನ್ತ್ಲ್ಲುಂಚೊ ಭಾಗ್ ದಿೀಸ್ತ ಮಹ ಣ್ ಉಗಾಾ ಸ್ತ ಕತ್ಲ್ಾ, ದುಸ್ ವೊೀಳ್ ' ತುಂ ನಿದನ್ ಆಸಾಯ್ ಮರಣಾ ಫುಂಡ್ುಂತ್' ಮಹ ಣ್ ದೂಕ್ ಉಚ್ಯತ್ಲ್ಾ, ತಿಸ್ ವೊೀಳ್ಕುಂತ್ ಎಕು್ ಪಾಣಾರ್ಚುಂ ದೂಕ್ ತರ್ ಚವ್ಯ ವೊೀಳ್ಕುಂತ್ ' ಹ್ಯಪಾ ಕ್ ಸೆ ಸ್ತ' ಮಹ ಣ್ ನ್ತ್ಲ್ಲುಂ ಫೆಸಾಯಚೊ ಸಂಭ್ ಮ್ ಆಸಾ. ಸಂತೊಸ್ತ ಆನಿ ದುಕಾಚುಂ ಭೊಗಾಿ ುಂ ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ವಣ್ನ್ ರಾವಾಯ ಾ ುಂತ್. ಫೆಸಾಯ ಸಂಭ್ ಮಾುಂತ್ ಯೀ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾರ್ಚುಂ ದೂಕ್ ಮಾಜಾಾ ರ್ನ! ಮೊೀಗ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಯ ಾ ಸವ್ಾರ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಸಾಯ . ತ್ಲ್ಾ ವ್ಳ್ಯರ್ ಜಾುಂವೊೆ ವ್ಗಾು ಚ್ಯರ್ ಕಠಿಣ್ ದೂಕ್ ದಿತ್ಲ್. ಲಗಾ್ ರ್ಭಸಾುಂತ್ ಎಕಾ ಟೊನ್ ಎಕಾಚ್ ವ್ಸಾಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ ಲಯ ಾ ಮೊಗಾಕ್ ಚುಂತನ್ ವಳ್ಯಪ ಕರ್ಚಾುಂ ಪದ್ ' ಫೆಲಿ್ ಟ' ( ವುಂಚ್ಯಿ ರ್ ಪದುಂ 245) 'ಹಾ ಚ್ ಭಾಗ್ ಹತ್ಲ್ುಂನಿ ತಜಾಾ ಬಟಕ್ ಮುದಿ ಘಾಲಿ ಹಾ ಚ್ೆ ಹತ್ಲ್ುಂನಿ ಹಡನ್ ತಕಾ ಘರಾುಂತ್ ರಾಣ ಕೆಲಿ ಹಯ್ ತಜೆ ಸಂಗ್ುಂ ಚುಂತಪ್

ಲಗಾ್ ುಂತ್ ಎಕಾ ಟೊನ್ ಮರ್ನುಂ ಏಕ್ ಜಾವ್್ ಯೆತ್ಲ್ರ್ನ ತಿ ಮರಣ್ ಪಾವಾಯ ಆನಿ ತೊ ಆಪಾಿ ಕ್ ನಿಭಾಾಗ್ ಮಹ ಣ್ ಲಕಾಯ . ' ಹಾ ಚ್ೆ ಹತ್ಲ್ುಂನಿ' ಮಹ ಣಾೆ ಾ ಉತ್ಲ್್ ುಂಚ ಪತಾವಿ ದುಕಚ ಗ್ಳುಂಡ್ಯ್ ದಕಯಾಯ . ' ಜಾ ಮಹ ಳೆು ುಂಯ್ ಲಗ್ನ್ ತವ್ುಂ ದುಸ್ ಚಲಿಯೆಲಗ್ುಂ ಬಾುಂಧ್ ಮಹ ಳೊು ಯ್ ಪುಡ್ರ್ ನ್ವೊ ತಜಾಾ ಮರಣಾವ್ಳ್ಕುಂ ಖಂಯ್ ಸರ್ ಮ್ಚಳ್ಯತ್ ತಿ ಸಯ ೆೀ , ಮೊಗಾ ತಜಾಾ ಗ್ಳಣಾುಂಕ್ ಸರ ರ್ನ ಮ್ಚಳ್ಯತ್ ಚಲಿ ಆುಂಜಾ, ತಜಾಾ ಗ್ಳಣಾುಂಪರುಂ' ಜೊ ಜಾಗೊ ತಿಚ್ಯಾ ಮರಣಾನ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ ತೊ ಭತೆಾಲಿುಂ ಕೊೀಣ್ುಂಚ್ ರ್ನುಂತ್ ಮಹ ಣ್ ತೊ ಕಳಾ ಳ್ಯಯ . ಮೊಗಾರ್ಚುಂ ಮನಿಸ್ತ ವ್ಸ್ತಯ ನ್ಹ ಯ್. ವ್ಸ್ತಯ ಪರತ್ ಹಡ್ಲಾ ತ್ ಪುಣ್ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾುಂಚೊ ಜಾಗೊ ಅನೆಾ ೀಕಾ ಮರ್ನಶ ಾ ನ್ ಭರುಂಕ್ ಜಾಯಾ್ . ದೆಕುನ್ ತೊ, ' ಹುಂವ್ ತಕಾ ವಸ್ಚ್ ುಂಚೊ ರ್ನ' ಮಹ ಣ್ ವಳ್ಯಪ್ ಕತ್ಲ್ಾ. ಮರಣ್ ಜೆುಂ ದೂಕ್ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಾರಾುಂಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ದಿತ್ಲ್ ತೆುಂ ವ್ಗ್ುಂಚ್ ಮಾಜಾ ರ್ನ.

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಜಾರ್ ಜಾವುನ್ ಎಕಾಚ್ ಮಹ ಯಾ್ ಾ ನ್ ಪತಿಣಕ್ ಗಾುಂವಾುಂತ್ ಸ್ಚಡ್್ ಪದೆಾಶಾ ಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗ್ನಲಯ ಪತಿ ಮರಣ್ ಪಾವೊಯ . ('ಯೆುಂವಾೆ ಾ ಜಲೆ ುಂತ್ ಪುಣ ಮೇಳ್' ವುಂಚ್ಯಿ ರ್ ಪದುಂ 493. ಕೊಗ್ಳಳ್ ಗಾಯಾಯ 5 ವ ಕೊವು - ಹ ಮಹ ಜಾಾ ಮೊಗಾ) ' ವಸ್ಚ್ ುಂಕ್ ನ್ಜೊರೆ ತಜಾಾ ವ್ುಂಗ್ನುಂತ್ ಹುಂವ್ುಂ ಸಾಲಾ ಲ ಮೊಗಾಚೊ ಖೆಳ್ ಜಾತ್ಲ್ ಜಾಲಾ ರ್ ರೇ ಮಹ ಜಾಾ ಮೊಗಾ ಯೆುಂವಾೆ ಾ ಜಲೆ ುಂತ್ ಪುಣ ಮಾಕಾ ಮೇಳ್' ಹ್ಯ ಪತಿಣರ್ಚ ವಳ್ಯಪ್. ಥೊಡ್ಾ ಚ್ ದಿಸಾುಂಚೊ ಸಾುಂಗಾತ್ ತಿ ವಸ್ಚ್ ುಂಕ್ ಸಕಾರ್ನ. ವ್ಗಾು ಚ್ಯರ್ ಮರಣಾನ್ ಕೆಲಯ ಘಾತ್. ಆತ್ಲ್ುಂ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಜ ುಂತ್ ಎಕು್ ಪಾಣಾಚೊ ಉಜೊ ಪ್ಟಯ .

' ಹಾ ಜಲೆ ುಂತ್ ಭೊಗ್ನವಾ್ ರೇ ಮಾಕಾ ವ್ುಂಗ್ನುಂತ್ ರಾವೊುಂಕ್ ತಜಾಾ ಯೆುಂವಾೆ ಾ ಜಲೆ ುಂತ್ ರಾಕೆಯ ಲಿುಂ' ಹಿ ಜಣ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಜಾಲಿರ್ನ ಯೆುಂವಾೆ ಾ ಜಲೆ ುಂತ್ ಪುಣ ಮಾಕಾ ಮೇಳ್ ಮಹ ಣ್ ತಿ ವಳ್ಯಪ್ ಕತ್ಲ್ಾ. (ಮೊಗಾವಶಿುಂ ನಿಮಾಣೊ ಅವ್ಸಾ ರ್ ಯೆುಂವಾೆ ಾ ಅುಂಕಾಾ ುಂತ್, "ಉಜಾಾ ರ್ಚುಂ ಆಗ್ನಟ ುಂ" ) _ನಂದಿನಿ ವಾಮಂಜೂರ್

------------------------------------------------------------------------------------------

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಏಡಿಚೊಂ ABCD

ರೊೀಶು ಬಜೆಿ ತಮುಂ BC ವಾ ಕ್ . ಪೂ. ಆಯಾಕ ಲುಂ ಮಹ ಣ್ ಚುಂತ್ಲ್ಯ ುಂ. ಕ್ . ಪೂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಕ್ ಸಯ ಪೂವ್ಾ. ತ್ಲ್ಾ . ಕ್ . ಪೂ. ಂುಂತ್ ಜಾಯೆಯ ರಾಯ್ ಆಸ್ತಲಯ . ತ್ಲ್ಣುಂ ಎಕಾಮ್ಚಕಾರ್ಚರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಲ ಅಮರ್ ಜಾಲ ಮಹ ಣ್ ಚರತ್ಲ್್ ಸಾುಂಗಾಯ . ಕ್ . ಪೂ. ವಾ ಬಿಸ ಚೊ ವರೊೀಧ್ ಸಬ್ೊ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಂುಂಆ, ಮಹ ಣಜ ಏುಂಟ ಡೀಮನ್. ಹಾ ಏಡಿುಂತ್ಯೀ ಏಕ್ ರಾಯ್ ಆಸ್ತಲಯ . ಆನಿ ತೊ ಜಾವಾ್ ಸ್ತಲಯ ಏಡಿ. ತಶೆುಂ ತಮುಂ ಕನ್-ಫ್ಯಾ ಸ್ತ ಜಾಯಾ್ ಕಾತ್. ಹ ಏಡಿ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ದೀನ್ ಅಕ್ಷರಾುಂಚೊ ನ್ಹ ಯ್. ಏಡಿ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತಮುಂ ಚುಂತೆೆ ುಂ ಬರುಂ

ಕುಲಿಾಯೀ ನ್ಹ ಯ್. ಏಡಿ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಎಡಾ ಡ್ಾ ಪುಂಟೊ. ಹಯೀ ಏಕ್ ಗಾುಂವೊೆ ರಾಯ್. ಗಲಾ ುಂತ್ ಗ್ಳಲಮಾಬರುಂ ಘೊಳ್ಯಯ ಲ ತರೀ ಗಾುಂವಾಕ್ ದೆುಂವ್ಲಯ ಾ ಫರಾಹ ತೊ ರಾಯ್ ಜಾತ್ಲ್ಲ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಏರ್ಪೊೀಟಾಕ್ ದೆುಂವ್ಲಯ ುಂಚ್ ಥಂಯಾೆ ಾ ಇಮಗ್ನ್ ೀಶ್ನ್ ಆಫಿಸಾರಾುಂಕ್ ಸಯ್ಯ ಹಕಾ ಪಳಯಾಯ ರ್ನ ಅಲ್ ೀಶ್ನ್ ಪ್ಟಾ ಬರುಂ ತೊುಂಡ್ಥವ್್ ಲಳ್ ಗಳ್ಯಯ ಲುಂ. ಹ ಏಡಿ ಆಯ್ದಯ ಮಹ ಣಾಯ ರ್ನ ಆವಾ್ ಕ್

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಾುಂಗ್ನಾ ತ್ಲ್ರೆಯ ವಾಹ ಳೊನ್ ಕಡೇಕ್ ಎಕಾ ಪೊುಂಡಕ ಲಾ ುಂತ್ ರಾಸ್ತ ಪಡ್ೆ ಾ ಬರುಂ ಗಾುಂವ್ೆ ುಂ ಜೆರ, ಶೆರ, ಹಾ ರ, ಕಾಯ ಾ ರ ಆನಿ ಹಿಲರ ಸಯ್ಯ ಹಚ್ಯಾ ಘರಾುಂತ್ ರಾಸ್ತ ಪಡ್ಯ ಲ. ಆನಿ ಹ ಏಡಿ ಜಾಲಯ ಾ ನ್ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಜಾುಂಗಾಾ ುಂಕಡ್ಲನ್ುಂಚ್ ಚಡಕ ನ್ ರಾವಾಯ ಲ. ಏಡಿ ಖಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಘರಾ ಆಯ್ದಯ ಗ್ೀ ತ್ಲ್ಾ ದಿಸಾಥವ್್ ತ್ಲ್ಾ ಗಾುಂವ್ೆ ುಂ ಎಕ್ಚ್ ಡ್ಲಕ್, ಢಕ್ ಢಕ್ ಕರ್ ್ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಗಾಯ ಲುಂ. ಆನಿ ಹಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಬಯಾಯ ುಂತ್ ನೇಜ್ ಕಾಡಿೆ ುಂ ಆಳ್ಯುಂ ಸಯ್ಯ ಮಾಧುರ ದಿೀಕಾ ತ್ ಆನಿ ಐಶ್ಾ ಯಾಾ ರಾಯ್ಬರುಂ ಪ್ುಂಕಾಡ್ ಹಲವ್್ ನೇಜ್ ಕಾಡ್ಯ ಲಿುಂ ಮಹ ಣ್ ತ್ಲ್ಾ ಗಾುಂವಾೆ ಾ ಗಾದಾ ುಂತೆಯ ರೆಡ್ಲ ಆನಿ ಪಾಡ್ಲ ಸಾುಂಗಾಯ ಲ. ರಾಯ್ ಏಡಿ ಗಾುಂವಾಕ್ ಆಯ್ದಯ ಮಹ ಳ್ಯಾ ಉಪಾ್ ುಂತ್ ತೊ ಏಡಿಚೊ ಕಾಳ್. ಏಡಿ ಆಯಾಯ ಾ ಉಪಾ್ ುಂತ್ಚ್ ಮಾಕೆಾಟಚ್ಯಾ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಮಾಪಾು ಾ ನ್ ಬಕಾ್ ಾ ಮಾಸಾಚ ರೇಟ್ ಚಡಂವೆ ಖಂಯ್. ಏಡಿ ಆಯಾಯ ಾ ಉಪಾ್ ುಂತ್ಚ್ ಟೇಯಾಯ ರಾನಿುಂ ಚಲಿಯಾುಂಚ್ಯಾ ಬಾಜೆಾ ಕ್ ನ್ವುಂ ನ್ವುಂ ಫೆಶರ್ನುಂ ಹಡಿೆ ುಂ ಖಂಯ್, ಏಡಿ ಆಯಾಯ ಾ ಉಪಾ್ ುಂತ್ಚ್ ಫಿಗಾಜ್ ವಗಾರಾನ್ ನ್ವಾಾ ಬಾುಂಧಾಾ ರ್ಚುಂ ಕಾಮ್ ಹತಿುಂ ಧರೆೆ ುಂ ಖಂಯ್, ಏಡಿ ಆಯಾಯ ಾ ಉಪಾ್ ುಂತ್ಚ್ ರಕಾಾ ವಾಲಾ ನಿುಂ ತ್ಲ್ುಂರ್ಚುಂ ಭಾಡ್ಲುಂ ಚಡಂವ್ೆ ುಂ ಖಂಯ್, ಏಡಿ ಆಯಾಯ ಾ ಉಪಾ್ ುಂತ್ಚ್ ತ್ಲ್ಾ ಗಾುಂವಾಕ್ ಎಮ್ಎಲ್ಎನ್ ರ್ಭಟ್ ಕರೆ

ಖಂಯ್. ಹ್ಯುಂ ಸಕಕ ಡ್ ವ್ಹ ಯ್, ಪೂಣ್ ತ್ಲ್ಾ ಇಸ್ಚಕ ಲಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಸಾೆ ಾ ಆುಂಬಾಾ ರಕಾಕ್ ಏಡಿ ಯೆುಂವೆ ಖಬರ್ ಕೊಣುಂ ಸಾುಂಗ್ೆ ಗ್ೀ ಮಹ ಳೆು ುಂಚ್ ಕಳ್ಯರ್ನ, ಹರೆಾ ೀಕ್ ಪಾವಟ ುಂ ಏಡಿ ಯೆತ್ಲ್ರ್ನುಂಚ್ ತ್ಲ್ಾ ರಕಾಚೊ ಏಕ್ ಫ್ತ್ುಂಟೊ ಮೊಡನ್ ಇಸ್ಚಕ ಲರ್ಚರ್ ಪಡನ್ ತ್ಲ್ರ್ಚ ನ್ಳೆ ಫುಟೆೆ ಖಂಯ್. ಏಡಿ ಯೆತ್ಲ್ರ್ನುಂಚ್ ಕಾವಾು ಾ ನಿುಂ ಕೊಗ್ನು ಚೊ ತ್ಲ್ಳೊ ಕಾಡ್್ ಗಾುಂವ್ೆ ುಂ ಖಂಯ್. ಉಪಾ್ ುಂತ್ ಗಾುಂವಾೆ ಾ ತರ್ನಾಟಾ ಚಲಾ ನಿುಂ ಆುಂಬಾಾ ುಂಕ್ ಫ್ತ್ತೊರ್ ಮಾರಾೆ ಾ ನಿಬಾನ್ ತ್ಲ್ಾ ಕಾವಾು ಾ ುಂಕ್ ಧಾುಂವಾಾ ುಂವ್ೆ ುಂ ಖಂಯ್. ತೆುಂ ಆಸ್ಚುಂದಿ, ಏಡಿ ಯೆುಂವೊೆ ತೊ ಯವ್್ ಜಾಲ. ತೊ ಯೆತ್ಲ್ ಮಹ ಣ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ಫಕತ್ ಆವ್ಯ್ಕ ಮಾತ್್ ಬರಯಲಯ ುಂ ಕಾಗತ್ ತಿಣುಂ ಉಗಾಯ ಾ ಬಜಾರಾುಂತ್ ವಾಚ್ಯಯ ರ್ನ ಗಾುಂವಾೆ ಾ ಸಕಕ ಡ್ ಲೀಕಾನಿುಂಯೀ ಆಯಾಕ ಲುಂ. ದೆಕುನ್ ಅಸಲಾ ಬದಯ ವ್ಣೊಾ ಜಾಲಾ ತ್. ತಿಕಾ ಹಿ ಖಬರ್ ಅಶಿ ಉಗಾಯ ಾ ಬಾಜಾರಾುಂತ್ ಸಾುಂಗ್ೆ ಗಜ್ಾ ರ್ನತ್ಲಿಯ . ಪೂಣ್ ಕರೆೆ ುಂ ಕತೆುಂ, ತಶೆುಂ ಸಾುಂಗ್ರ್ನುಂ ತರ್ ತಿಕಾ ಮೊಗೊರೆಯ ುಂ ಶೆುಂಭೊರ್ ರಪಾಾ ುಂಚ್ಯಾ ಬಾುಂಗಾಾ ಾ ಕ್ ತಿೀನ್ ದಿುಂವಾೆ ಾ ಕಡ್ಲನ್ ಚ್ಯರ್ ದಿೀರ್ನ. ರಸ್ಚಯ ಉತರಾಯ ರ್ನ ಕೊಣೀ ಹತ್ಲ್ಕ್ ಧರರ್ನುಂ, ರ್ನಕಾ ರ್ನಕಾ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರೀ ಫುಲುಂಚ್ಯಾ ಎವಯ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಆುಂಗ್ಾ ತಿಚೊಾ ಖಬ್ ಆಯ್ದಕ ುಂಕ್ ಬಾಯಾಯ ುಂ ಜಮಾರ್ನುಂತ್. ಅತ್ಲ್ುಂ ಏಡಿ ಗಾುಂವಾಕ್ ಯೆುಂವೊೆ ಆಸಾ

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಲಯ ಾ ನ್ ಬಾಜಾರಾಥವ್್ ತಿ ಯೆತ್ಲ್ರ್ನ ತಿಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಲ್ಾ ುಂಕ್ ಹತ್ ದಿುಂವ್ೆ , ಥೊಡ್ಾ ನಿುಂ ತ್ಲ್ುಂಚುಂ ಕಾರಾುಂ ಘವ್್ ತಿಕಾ ಘರಾ ಪಾವಂವ್ೆ , ಕ್ ಸಾಯ ುಂವ್ ಆವ್ಯಾುಂಚ್ಯಾ ಸ್ಚಡ್ಲಲಿಟಚ್ಯಾ ನಿುಂ, ಮಸಾ ಉಪಾ್ ುಂತ್ ರ್ಭಟ್ ಕರೆೆ ುಂ, ವಾಡ್ಾ ಜಮ್ಚತಿ ವ್ಳ್ಯರ್ ತಿ ಅರ್ಧಾ ಘಾುಂಟೊ ಘಳ್ಯಯ್ ಕರ್ ್ ಆಯಾಯ ಾ ರೀ ತಿಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾುಂವ್ೆ ುಂ ಆನಿ ತಿ ಆಯಾಯ ಾ ಉಪಾ್ ುಂತ್ಚ್ ಜಮತ್ ಸರ ಕರೆ , ಹ್ಯುಂ ಸಕಕ ಡ್ ಮಾಮುಲ್ ಜಾವ್್ ಗ್ನಲುಂ.

ಏಡಿಕ್ ಗಾುಂವ್ೆ ುಂ ಸಕಕ ಡ್ ಪಸಂದ್. ಪಸಂದ್ ರ್ನ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಎಕ್ಚ್, ಗಾುಂವೆ ಧಗ್. ದೆಕುನ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ಶ್ಟಾರ್ಚುಂ ವ್ಯೆಯ ಬುತ್ಲ್ುಂವ್ ಕಾಡ್್ ಬಸೆ . ಅಶೆುಂ ತೊ ಹದೆಾುಂ ಫುಲವ್್ ಬಸಾಯ ರ್ನ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾ ಬುಂವಾರ ದಿವಾಾ ಬರುಂ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲಿಯ ಭಾುಂಗಾರಾಚ ಸಪಾಳ್ಕ ತ್ಲ್ಾ ದಿೀಸ್ತ ಥಂಯ್ ರ್ ಜಮ್ಲಯ ಾ ಸಕಕ ಡ್ ಬಾಯಾಯ ುಂಚ್ಯಾ ದಳ್ಯಾ ುಂಕ್ಚ್ ತೊಪಾಯ ಲಿ.

ಏಡಿ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಏಡಿ. ಏರ್ಪೊೀಟಾುಂತ್ ತ್ಲ್ಚ ಲಗೇಜ್ ಪಳೆವ್್ ುಂಚ್ ಸಕಾಾ ುಂಚ್ಯಾ ಕೀ ಪಯೆಯ ುಂ ತ್ಲ್ಕಾ ಏರ್ಪೊೀಟಾಥವ್್ ಘರಾ ಆಪವ್್ ವ್ರುಂಕ್ ಭಾಡ್ಾ ರ್ಚುಂ ಕಾರ್ ಘವ್್ ಆಯಲಯ ಾ ಶಿಲಮಾರ್ಚ ದುಂತ್ ವೊುಂಟಥವ್್ ಭಾಯ್್ ಪಡ್ಯ ಲ. ಏಡಿ ಯವ್್ ಕಾರಾರ್ ಬಸ್ಚಯ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತ್ಲ್ಕಾ ರಾಷಟ ೆಪತಿ ಯಾ ಪ್ ಧಾನ್ ಮಂತಿ್ ಬಸ್ತಲಯ ಾ ತಿತೊಯ ಚ್ ಸಂಭ್ ಮ್. ಏಡಿ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ರಗ್ಲಯ ಚ್ ಫರೆನೆೆ ುಂ ಸುಂಟ್ ಅಶೆುಂ ಪಮಾಳ್ಯಯ ಲುಂ ಕೀ, ಸಗಾು ಾ ವಾಟೆರ್ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಯೆಯ ರ್ನ್ ರಾ ಥವ್್ ಧುುಂವೊರ್ ಭಾಯ್್ ವ್ಚ್ಯಾ ಕೀ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಸುಂಟಚೊ ಪಮಾಳ್ಚ್ ಭಾಯ್್ ವ್ಚೊನ್ ವಾರಾಾ ರ್ ಭೊುಂವಾಯ ಲ. ದೆಕುನ್ ತ್ಲ್ಾ ದಿೀಸ್ತ ಥವ್್ ತ್ಲ್ಾ ಗಾುಂವಾುಂತ್ ಏಡಿಯಾಬಾರ್ಚುಂ ಸುಂಟ್ಚ್ ಪಮಾಳ್ಯಯ ಲುಂ.

ಏಡಿ ಆಯಾಯ ಾ ಉಪಾ್ ುಂತ್ ತ್ಲ್ಾ ಗಾುಂವಾುಂತ್ ಸದುಂನಿೀತ್ ಸ್ಚರೊ, ಪಾಟೊಾ ಾ, ಗಮೆ ತ್ಲ್ುಂ, ಪದುಂ ಬಂಡಿ, ಜೆವಾಿ ುಂ. ಹಾ ವ್ಳ್ಯರ್ ಏಡಿರ್ಚುಂ ಸಗ್ನು ುಂ ಕುಟಮ್ ಏಕ್ ಜಾತ್ಲ್ಲುಂ. ಅತೂಯ ರೆ ುಂ, ಪುತಯ ರೆ ುಂ ಆನಿ ಸತಯ ರೆ ುಂಯೀ ಧಾುಂವೊನ್ ಯೆತ್ಲ್ಲಿುಂ. ಏಡಿ ತ್ಲ್ುಂಕಾುಂ ಗಲಾ ಚೊಾ ಪೊಟೊಯ ಾ ವಾುಂಟಯ ಲ. ತಿುಂ ರ್ನಕಾ ರ್ನಕಾ ಮಹ ಣೊನ್ ಹತ್ ಲುಂಬ್ ಕರ್ ್ ಶೇಲ ಕರ್ ್ ಘತ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಲ್ಣುಂ ದಿಲಯ ಾ ತ್ಲ್ಾ ಪೊರೆರ್ನೆ ಾ ಪಾಯ ಸಟ ಕಾುಂತೆಯ ುಂ ಪಾಸಾಲ್ ತಶೆುಂಚ್ ಹಫಯ ಭರ್ ದವ್ರ್ ್ ಪಳೆವ್್ ುಂಚ್ ಸಂತೊಸ್ತ ಭೊಗಾಯ ಲಿುಂ. ಉಪಾ್ ುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ದಿಸಾನಿುಂ, ಗಾುಂವಾೆ ಾ ಪಾಯ ಸಟ ಕ್ ಪೊತ್ಲ್ಾ ಬರುಂ ಪರಪರ ಆವಾಜ್ ಕರರ್ನತ್ಲಯ ಘಟ್, ರ್ನಜೂಕ್ ಆನಿ ಮುಲಯಮ್ ಫರೆನ್ೆ ಪಾಯ ಸಟ ಕ್ ಪೊತೆುಂ ಘವ್್ ಸಕಕ ಡ್ ಗಾುಂವ್ ಭೊುಂವಾಯ ಲಿುಂ ಆನಿ ಅಸಲ ತೊಟೆ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ದಿಯಾ ಮಾಮ್ಚಾ ಮಹ ಣ್

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಏಡಿಚ್ಯಾ ಪರಾತಿಯ ತ್ಲ್ಲಿುಂ.

ಅವ್ಯ್ಲಗ್ುಂ

ಅಪುಟ್ ಅುಂಕಾಾ ರ್ ಅಸಾೆ ಾ ಏಡಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತ್ಲ್ಚ ಅವ್ಯ್ಚ್ ಯೆಜಾೆ ನ್. ತಶೆುಂ ತ್ಲ್ಾ ಘರಾುಂತ್ ಏಡಿಚ್ಯಾ ಕೀ ಚಡ್ ವ್ಹ ಡ್ ಆನಿ ಬಡಬಡ ತ್ಲ್ಳೊ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಆವ್ಯ್ದೆ . ಪೂಣ್ ಏಕ್ದಿೀಸ್ತ ಅಶೆುಂ ಘಡ್ಲಯ ುಂ. ತ್ಲ್ಾ ಗಾುಂವಾೆ ಾ ಸಯ್ ಕೆಚ ಮಾಲಿನ್ ಸ್ಚಬಿರ್ನಮಚ್ಯಾ ರಪಾರ್ ದೆುಂವಾೆ ರಾನ್ ಏಡಿಚ ಅವ್ಯ್ ರೊಜಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ನುಂತ್ ಶಿಮಟ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಏಡಿಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರೆ ತಯಾರಾಯ್ ಸರ ಜಾಲಿ. ಏಕ್ ದಿೀಸ್ತ ಏಡಿರ್ಚುಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲುಂ. ಆನಿ ಸಾುಂಗ್ನೆ ುಂ ಕತೆುಂ ತ್ಲ್ಾ ದಿೀಸ್ತಥವ್್ ಏಡಿಚ್ಯಾ ಅುಂಕಾಾ ರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ ಉಲವ್ಿ ುಂ, ತ್ಲ್ಚೊ ಸಾ ತಂತ್್ , ತ್ಲ್ಚುಂ ಉಡ್ಕ ಣಾುಂ, ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಘರೊೆ ಾ ಪಾಟೊಾ ಾ, ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಘರೆ ುಂ ಗಮೆ ತ್ಲ್ುಂ, ತ್ಲ್ಚುಂ ಪದುಂ, ತ್ಲ್ಚುಂ ಪೊಕಣಾುಂ ಸಕಕ ಡ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲಿುಂ. ಸಕಾಾ ುಂಚ್ಯಾ ಕೀ ಚಡ್ ಕರ್ ್ ತ್ಲ್ಾ ಘರಾುಂತ್ ಬಡಬಡ ಕರ್ ್ ಆಸ್ತಲಯ ಏಡಿಚ್ಯಾ ಅವ್ಯ್ದೆ ತ್ಲ್ಳೊಯೀ ಬಂಧ್ ಜಾಲ. ಕಾರಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಯೆಜಾೆ ರ್ನಕ ಯೆರ್ಚುಂ ಮುುಂಡ್ಸ್ತ ಸಕಾಯ ಪಡ್ಲಯ ುಂ. ಅತ್ಲ್ುಂ ಏಡಿಕ್ ಗಾುಂವಾುಂತ್ ಧಗ್ ಜಾಯಾ್ ುಂ, ಬಗಾರ್ ಕುಲ್ಕಕ ಲ ಲಗಾಯ . ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾ ನಂತರ್ ಮಾುಂಯ್ಕ ಆನಿ ಸನೆಕ್ ಸದುಂಯ್ ಲಡ್ಯ್ ಜಾತ್ಲ್, ತ್ಲ್ುಂಕಾುಂ ತ್ಲ್ಳ್ ಪಡ್ರ್ನ ಮಹ ಣ್ ತ್ಲ್ಾ ಗಾುಂವಾೆ ಾ

ಅಖೆ್ ೀಚ್ಯಾ ಮರ್ನಶ ನ್ ಏಡಿಕ್ ಸಾುಂಗಾಯ ಾ ಉಪಾ್ ುಂತ್ ಏಡಿನ್ ಅಪಾಯ ಾ ಹಕೆಯ ಕ್ ತ್ಲ್ರ್ಚ ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ ಭಾಯಾಯ ಾ ಗಾುಂವಾಕ್ ಆಪವ್್ ವ್ಲುಂ. ಭಾಯಾಯ ಾ ಗಾುಂವಾಕ್ ಗ್ನಲಾ ನಂತರ್ ಏಡಿರ್ಚುಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆವ್್ ಅಪುಣ್ ಫಟಾ ನ್ ಪಡಿಯ ುಂ ಮಹ ಣ್ ಏಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಯೆಯ ಕ್ ಕಳೆು ುಂ ತರೀ ತೆದ್ ುಂ ತಿ ಎಕಾ ಭುಗಾಾ ಾಚ ಆವ್ಯ್ ಜಾಲಿಯ . ದೆಕುನ್ ಸಯ್ ಕೆಚ್ಯಾ ಮಾಲಿನೆಚೊ ರಾಗ್ ತಿಣುಂ ಸದುಂನಿೀತ್ ಏಡಿರ್ಚರ್ ಕಾಡಯ . ಅಶೆುಂ ರಾಯ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ತಲಯ ಏಡಿ ಕಾಜಾರಾ ನಂತರ್ ಬಾಯೆಯ ಚ ಸರಾಬ ’ರಾಯ್’ ಕರ್ ್ ಸಲಾ ನ್ ಗ್ನಲ. ಅತ್ಲ್ುಂ ಏಡಿ ಗಾುಂವಾಕ್ ಆಯಾಯ ಾ ರ್ ಹಾ ರ, ಶೆರ, ಜೆರ, ಕಾಯ ಾ ರ, ಹಿಲರ ತ್ಲ್ುಂಗ್ನರ್ ಯರ್ನುಂತ್. ತೆ ಸಕಕ ಡ್ ಬಾರಾುಂತ್ ಮ್ಚಳ್ಯಯ ತ್ ಆನಿ ಬಾರಾುಂತೊಯ ಎಕೊಯ , ತೊಚ್ ತೊ ಏಡಿ, ತ್ಲ್ುಂಕಾುಂ ಘಾತ್ ಓ ಸ್ಚರಾ ಗಮೆ ತ್ ಕರಾಯ . ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್್ ದಗಾುಂ ಭುಗಾಾ ಾುಂ ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ ಏಡಿ ಅತ್ಲ್ುಂ ಪರತ್ ಗಲಾ ುಂತ್ ವ್ಸಯ ಕರಾಯ . ತ್ಲ್ಕಾ ಎಕ್ಚ್ ಖುಶಿ ಗ್ೀ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಅತ್ಲ್ುಂ ತ್ಲ್ಾ ಗಾುಂವಾಥವ್್ ತೊ ಎಕೊಯ ಮಾತ್್ ಗಲಾ ುಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ನ್ಹ ಯ್, ಜಾಯೆಯ ಹ್ಯರ್ಯೀ ಆಸಾತ್. ತಶೆುಂ ಜಾಲಯ ಾ ನ್ ಅತ್ಲ್ುಂ ಗಾುಂವೆ ಮಾರಾಾ ಯ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಮಾರಾಾ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ಭೊಗಾರ್ನ, ರಕಾಾ ರ್ಚುಂ ಭಾಡ್ಲುಂ ಚಡ್ ಮಹ ಣ್ ಭೊಗಾರ್ನ, ಮಾಸು ಮಾರಗ್ ಜಾಯಾ್ , ಇಗಜೆಾರ್ಚುಂ ಬಾುಂಧಾಾ ರ್ಚುಂ

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಮ್ ಯೆತ್ಲ್ರ್ನ ತೊ ಕೊಸ್ಚು ನ್ ಪಡ್ರ್ನ, ಆನಿ ಚಡ್ ಕರ್ ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಅತ್ಲ್ುಂ ಕಾವೊು ಕಶೆುಂ ಕೆುಂಕಾರಾಯ , ಕೊಗ್ಳಳ್ ಕಶಿ ಗಾಯಾಯ ಮಹ ಣ್ ಸಾಕೆಾುಂ ಕಳ್ಕತ್ ಜಾಲುಂ. ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಜವತ್ಲ್ುಂತಿಯ ಖಂತ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಅತ್ಲ್ುಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಆನಿ ಎಕ್ಚ್, ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಆವ್ಯೆ , ರೊೀಜಬಾಯೆಚ. ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಅತ್ಲ್ುಂ ತೊ ತಿಕಾ ಕಾಗಾೊ ುಂ ಬರಯಾ್ ುಂ, ಬಗಾರ್ ಅಪೂ್ ಪ್ ಫೀನ್ ಮಾತ್್ ಕರೆೆ ುಂ. ತಶೆುಂ ಜಾಲಯ ಾ ನ್ ಪುತ್ಲ್ಚ ಖಬರ್ ತಿಕಾ ಮ್ಚಳ್ಯೆ ಾ ಆದಿುಂಚ್ ಗಾುಂವಾೆ ಾ ುಂಕ್ ಕಳ್ಕತ್ ಆಸಾಯ . ತಿಚುಂ ಪೊತಿುಂ ಆನಿ ವೊಜೆುಂ ಅತ್ಲ್ುಂ ತಿಚ್ ವಾವ್ಯಾಯ . ರಸ್ಚಯ ಉತರಾಯ ರ್ನ ತಿಚೊ ಕೊಣೀ ಹತ್ ಧರರ್ನುಂತ್, ಬಗಾರ್ ಪಯ್್ ಥವ್್ ಸ್ಚಭಾಯ್ ಪಳೆವ್್ , ಎಕು್ ರಾಾ ಆವ್ಯ್ಕ ಸ್ಚಡ್್ ಗ್ನಲಯ ಾ ಏಡಿಕ್ ಗಾಳ್ಕ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲಯ ತ್. ಅತ್ಲ್ುಂ ಗಾುಂವ್ ಸ್ಚಡ್ಾ ುಂ, ಸಕಕ ಡ್ ಸಂಸಾರ್ಚ್ ಬದಯ ಲ. ತಶೆುಂ ಆಸಾಯ ುಂ ಏಡಿ ಬದಯ ರ್ನಸಾಯ ರಾವಾತ್ವೇ. ದೆಕುನ್ ಹಾ ಪಾವಟ ುಂ ತೊ ನ್ತ್ಲ್ಲುಂ ಫೆಸಾಯ ಕ್ ಯೆುಂವಾೆ ಾ ಬದಯ ಕ್ ಮೊುಂತಿ ಸಾಯಭ ನಿಚ್ಯಾ ಫೆಸಾಯ ಕ್ ಯೆತ್ಲ್ುಂ ಮಹ ಣ್ ಫೀನ್ ಆಯಾಯ ುಂ. ಪೂಣ್ ನಿೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕತೆುಂಗ್ೀ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತೊ ಆನಿ ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ ಕುಟಮ್ ಎದಳ್ಚ್ ಯವ್್ ಯೀ ಜಾಲುಂ. ಉದೆುಂತಿಥವ್್ ಆಯಲಯ ಾ ಎಕಾ ವೈರಸಾನ್ ಏಡಿಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್

ಕಾುಂಯ್ ಬಾಧಕ್ ಕರುಂಕ್ ರ್ನ. ಪೂಣ್ ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ ಮೊಲಧಕ್ ಕಾಮ್ ಗಾ್ ಸನ್ ಸ್ಚಡ್ಯ ುಂ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಸಟಯ ಪೊಟಯ ಘವ್್ ‘ಮಹ ಜಾಾ ಮಾುಂಯ್ ಗಾುಂವಾ, ಮಹ ಜಾಾ ಶೆರಾ’ ಮಹ ಣ್ ಪಾಟುಂ ಆಯಾಯ . ನ್ೀವ್ ದಿೀಸ್ತಥವ್್ ಹಟಯ ುಂತ್ ರಾವಾಯ . ಹತ್ಲ್ುಂಕ್ ಗೌಯ ಸ್ತ ಆನಿ ತೊೀುಂಡ್ಕ್ ಕುಡಕ ಬಾುಂಧುನ್ ಬಸಾಯ . ಆನಿ ಆಜ್ ಫೆಸಾಯ ದಿಸಾ ಘರಾ ಪಾವಾಯ . ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಆವ್ಯ್ಕ ತ್ಲ್ಣುಂ ಪೊಟುಯ ನ್ ಧರಾಯ ುಂ. ಕುಟಮ್ ಏಕ್ ಜಾಲುಂ. ಆಜ್ ಕಾರಾಚೊ ಶಿಲಮ್ ಜಾುಂವ್, ಹಾ ರ, ಜೆರ, ಶೆರ, ಕಾಯ ಾ ರ, ಹಿಲರ ಜಾುಂವ್ ಕೊಣೀ ರ್ನುಂತ್. ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಏಡಿ ಖಾಲಿ ಜಾಲ ಮಹ ಣ್ ತ್ಲ್ುಂಕಾುಂ ಕಳ್ಕತ್ ಜಾಲುಂ. ದೆಕುನ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ತ್ಲ್ುಂಚ ಬಚ್ಯವ ಪಳೆವ್್ ಅುಂತರ್ ದವ್ರಾಯ . ತ್ಲ್ಣುಂ ಸ್ಟಟ್ಕಸ ಹಡ್ಯ ಾ ತ್ ತರೀ ತ್ಲ್ುಂತನ್ ಪಾಸಾಲುಂ ರ್ನುಂತ್ ಮಹ ಣ್ ಅತೂಯ ರಾೆ ಾ , ಪುತಯ ರಾೆ ಾ ತಶೆುಂಚ್ ಸತಯ ರಾೆ ಾ ುಂಕೀ ಕಳ್ಕತ್ ಜಾಲುಂ. ದೆಕುನ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ಗಾುಂವಾೆ ಾ ಪಾಯ ಸಟ ಕ್ ಪೊತ್ಲ್ಾ ಬರುಂ ಎದಳ್ಚ್ ಪರಪರ ಸರ ಕೆಲುಂ. ಅತ್ಲ್ುಂ ಏಡಿ ಪಯೆಯ ುಂಚ್ಯಾ ಬರುಂ ಶ್ಟಾರ್ಚ ವ್ಯೆಯ ದೀನ್ ಬುತ್ಲ್ುಂವ್ ಉಗ್ನಯ ದವ್ರ್ ್ ಭೊುಂವಾರ್ನ. ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ತ್ಲ್ಕಾಯೀ ವೈರಸಾರ್ಚುಂ ರ್ಭುಂ ಲಗಾಯ ುಂ. ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾ ುಂತಿಯ ದಳ್ಯಾ ುಂಕ್ ತೊಪೆ ಸಪಾಳ್ಕ ಕೆದ್ ುಂಗ್ೀ ಕಗೊಾನ್ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಆದಯ ಾ ದಿಸಾುಂಚ್ಯಾ ಉಡ್ಸಾ ಸಂವ್ುಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಾ .

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಜ್ ಫೆಸಾಯ ದಿಸಾ ಏಡಿಗ್ನರ್ ಮಾಸ್ತ ರ್ನುಂ, ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾ ರ್ಥವ್್ ಸಕಾಯ ಸ್ಚರೊ ರ್ನುಂ, ಪದುಂ ರ್ನುಂತ್, ಪಡ್ಯ . ಗಾುಂವಾುಂತ್ ಅತ್ಲ್ುಂ ಪಾಟೊಾ ಾ ರ್ನುಂತ್. ಅತ್ಲ್ುಂ ಏಡಿನ್ ಗಲಾ ಗಾರಾುಂಕ್ ಕರೆೆ ುಂ ಆಕಾೆ ನ್ ಪಳೆವ್್ ಮಾಸ್ತ ಖಾುಂವ್ೆ ುಂ ಸ್ಚಡ್ಯ ುಂ. ದೆಕುನ್ ಏಡಿನ್ ಅತ್ಲ್ುಂ ತ್ಲ್ಚೊಚ್ ಬಯ್ದೀಗಾ್ ಫಿ ತೊ ರಾುಂದಾ ಯೆಚ್ಯಾ ಜೆವಾಿ ುಂತ್ ಘಟ್ ಬರಂವ್ಕ ಧರಾಯ . ಆನಿ ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ ರ್ನುಂವ್ ಜೆವಾಯ . ಎಕಾ ಕಾಳ್ಯರ್ ರಾಯ್ ಜಾವ್್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ‘BC. ಕಾಳ್ಯರ್ ಜಯೆಲಯ ಆಸ್ತಲಯ ಏಡಿ ಅತ್ಲ್ುಂ ತೊಯೀ ಏಡಿ ರಾಯ್ AD’. ಥವ್್ ಕ್ . ಪೂ. ಜಾಲ, ಮಹ ಣಜ ------------------------------------------------------------------------------------------

ಟೊಮಿಚೊಂ ರಾಜಾೊಂವ್ _ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ಾ ಳ್. ಟ. ವ. ರ್ಚರ್ ಪಕಾಾ ುಂತರ್ ಕೆಲಯ ವಶಿುಂ ಹ್ಯಡ್ ಲೈನ್ ಯವ್್ ಆಸಾಯ ರ್ನ ಆಧೆಾುಂ ಆುಂಗ್ನಯ ುಂ ಕುಶಿನ್ ಯವ್್ ಬಸಯ ುಂ. ಫಡ್್ ಘಾಲ್ಕುಂಕ್ ಟೊಮಯೀ ಆಸ್ತ ಲಯ . ಅಧೆಾುಂ ಆುಂಗ್ನಯ ುಂ ಚಡಾ ಡನ್ ಮಹ ಣಾಲುಂ... ' ನ್ಹ ಯ್, ವೊೀಟ್ ವಚ್ಯತ್ಲ್ಾರ್ನ ಎಕಾ

ಪಾಡ್ಲಯ ುಂತ್ ರಾವೊನ್ ವೊೀಟ್ ಜಕೆೆ ುಂ. ಜಕಾಯ ಾ ಉಪಾ್ ುಂತ್ ಆನೆಾ ೀಕಾ ಪಾಡಿಯ ಕ್ ಉಡ್ಲೆ ುಂ...' 'ಖಂಚ ಪಾಡ್ಯ ತಿ?' ಟೊಮಲಗ್ುಂ ಹುಂವ್ ವಚ್ಯರ. ಟೊಮ ಹಸ್ಚಯ ಆನಿ ಮಹ ಣಾಲ, ' ಆಮೆ ಪಾಡ್ಯ ತಿ..!'

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


' ತಕಾ ಕಶೆುಂ ಕಳೆು ುಂ?'

ಉಳೆಟ ುಂ ಚುಂತಿರ್ನುಂವ್...'

' ಟ. ವ. ರ್ ಕಳ್ಯಯ . ತೆದಳ್ಯ ಬುಂಗ್ಳು ರಾುಂತ್ ಮಾಗ್ರ್ ಎಮ್. ಪ. ಆನಿ ಖಂಯ್ ಪೂರಾ ಆಸಾ ಕೊೀಣ್ ಜಾಣಾುಂ.'

'ವಾಹ ಹ್‍ಚ ವಾಹ ವ್ ವಾಹ ...' ತ್ಲ್ಳ್ಕಯ್ದ ಪ್ಟೊಯ ಾ .

' ಕೊಣಾಚ ಪಾಡ್ಯ ತಿ?' ' ಆಮೆ ಪಾಡ್ಯ ತಿ' ಅಧಾಾ ಾ ಆುಂಗಾಯ ಾ ಕ್ ದಕವ್್ ಹಸ್ಚಯ ಟೊಮ. ' ಟೊಮ, ತಜ ಆಭಿಪಾ್ ಯ್ ಕತೆುಂ? ಸಾುಂಗ್..!'

ಹುಂವ್ುಂ

' ಬಹುಶಾ ಪಕಾಾ ುಂತರ್ ಕತೆಾಲಾ ುಂಕ್ ವ್ಹ ಡಯ ಹುದೊ ಯಾ ಪಯಾಶ ಾ ುಂಚ ಥೈಲಿ ಮ್ಚಳ್ಯಯ ಜಾಯೆಜ . ರ್ನ ತರ್ ದುಡ ತಕುನ್ ವೊುಂಟೆಾ ಕ್ ಘಾಲಯ ತ್ ಕೊಣಾಿ ...' ಅಧೆಾುಂ ಆುಂಗ್ನಯ ುಂ ಬಜಾರಾಯ್ ಉಚ್ಯರ. ' ಪೊೀರ್ ಸಾತ್ ಟ. ಎಮ್. ಸ. ಸ್ಚಡ್ಲಯ ಖಂಯ್' ಹುಂವ್ ಸಾುಂಗಾಯ ರ್ನ...

' ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಮರ್ನಶ ಾ ುಂಕ್ ಪಾತೆಾ ುಂವ್ಕ ಜಾಯಾ್ ... ತ್ಲ್ಚ್ಯಕೀ ಆಮಾೆ ಾ ಜಾತಿಚ್ಯುಂಕ್ ಪಾತೆಾ ವ್ಾ ತ್'

' ಆತ್ಲ್ುಂ ಉದಕ್ ಉಣುಂ ಜಾಲುಂಗ್ೀ?' ಟೊಮ ವಚ್ಯರ

'ತೆುಂ ಕಶೆುಂ?'

' ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್?'

' ಆಳೆ... ಅಮ ಪಳೆ, ಆಮಾಕ ುಂ ಖಾುಂವ್ಕ , ಜುಂವ್ಕ , ದಿಲಯ ಯ ಘರಾಕ್ ಆಮುಂ ಉಳೆಟ ುಂ ಚುಂತಿರ್ನುಂವ್. ಆಮುಂ ತ್ಲ್ಾ ಚ್ ಘರಾಚೊ ಪಾರೊತ್ ಕತ್ಲ್ಾುಂವ್. ಘಚ್ಯಾ ಾ ಮರ್ನಶ ಾ ುಂಕ್ ಮಯಾಾದ್ ದಿತ್ಲ್ುಂವ್, ತ್ಲ್ುಂಕಾುಂ ಮಾನ್ ಕತ್ಲ್ಾುಂವ್, ತ್ಲ್ುಂಕಾುಂ ಸಾುಂಗಾತ್ ದಿೀವ್್ ಪಾುಂವ್ಕ ವ್ತ್ಲ್ುಂವ್, ಪಾಟುಂ ಯೆತ್ಲ್ರ್ನ ಶಿಮಟ ಹಲಯಾಯ ುಂವ್. ಪಕಾ ಆಯಾಯ ಾ ರ್ ಘಚ್ಯಾ ಾುಂಕ್ ಮಾಹ್ಯತ್ ದಿತ್ಲ್ುಂವ್, ಚೊರಾುಂಕ್ ಜಾುಂವ್ ಪಕಾಾ ಾುಂಕ್ ಜಾುಂವ್ ಯುಂವ್ಕ ಆಮುಂ ಸ್ಚಡಿರ್ನುಂವ್. ಆಮುಂ ಖೆಲಯ ಾ ಘರಾಕ್

' ನ್ಹ ಯ್ ಜಯಲಲಿತ್ಲ್ ಆಸಾಯ ರ್ನ ಆಮುಂ ೧೮೯ ಟ. ಎಮ್. ಸ. ಉದಕ್ ತಮಳ್ಯ್ ಡ್ಕ್ ಸ್ಚಡ್ಲಯ ಲಾ ುಂವ್ ನೆುಂ... ಆತ್ಲ್ುಂ ಸಾತ್ ಮಾತ್್ ಗ್ೀ?' ಟೊಮ ಬಪಾ ಪರುಂ ಉಲವ್್ ಆಸ್ತ ಲಯ . ' ಅಯ್ದಾ ... ತೆುಂ ನ್ಹ ಯ್ ಟೊಮ. ಟ. ಎಮ್.ಸ. ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತ್ ರ್ ಮೂಲ ಕಾುಂಗ್ನ್ ಸ್ತ ಪಾಟಾ. ಪಶಿೆ ಮ್ ಬಂಗಾಲುಂತಿಯ ಪಾಡ್ಯ . ಮಮತ್ಲ್ ಬಾಾ ನ್ಜಾ ಚ ಪಾಡ್ಯ ..' ' ಖಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಕ್ ಗ್ನಲ ತೆ ಸಾತ್?'

53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


'ತಮಾೆ ಾ ಪಾಟಾಕ್..'

ಗ್ನಲಚ್.

ಟೊಮ ಆನಿ ಆಧೆಾುಂ ಆುಂಗ್ನಯ ುಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲಿುಂ.

' ತಜೆುಂಯ್ ನಿಯತ್ಯ ಚಕಾಯ ನೆುಂ ಟೊಮ' ಹುಂವ್ ಅಡಬ ಸ್ಚ್ ಹಸ್ಚಯ ುಂ.

ಅಧೆಾುಂ ಆುಂಗ್ನಯ ುಂ ಹಳೂ ಪುಸಾ ಸಯ ುಂ ' ಟೊಮ ತ್ಲ್ುಂಕಾುಂ ನಿಯತ್ಯ ರ್ನ. ವೇಸ್ತಟ ಬಡಿ ಪೂರಾಯೀ'

' ಟೊಮಚ ಪಾಡ್ಯ ಖಂಚ?'

ಟೊಮ ತಕಯ ಹಲವ್್ ಆಸ್ಚಯ . ತಿತ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಸಜಾರ್ಚಾುಂ ಕೊಲಾ ುಂ ಕುುಂಯ್ ಕುುಂಯ್ ಕನ್ಾ ಆುಂಗಾಿ ುಂತ್ ಪಾಶರ್ ಜಾತ್ಲ್ರ್ನ, ಟೊಮ ಆುಂಗ್ ಪಾಪುಡ್್ ಬಾದ್ ಶ ಪರುಂ ಉಭೊ ಜಾಲಚ್ೆ . ಟೊಮಯೀ ಕುುಂಯ್ ಕುುಂಯ್ ಕನ್ಾ ಪಾಟಯ ಾ ನ್ ಗ್ನಲಚ್.

' ತಿ ಎಕ್ ಆಮೆ ಪಾಡ್ಯ ನ್ಹ ಯ್' ಆಧೆಾುಂ ಆುಂಗ್ನಯ ುಂ ಬಡಬ ಡ್ಲಯ ುಂ. ತೆದಳ್ಯ ಹುಂವ್ುಂ ಹಳೂ ಸಾುಂಗ್ನಯ ುಂ... ' ಟೊಮಕ್ ಆತ್ಲ್ುಂ ಆಟ ಸ್ಚೀಣಾಚ ಪಾಡ್ಯ . ಟ. ಎಮ್. ಸ ಉದಕ್ ಸ್ಚಡಿೆ ಪಾಡ್ಯ ' ಮಹ ಣೊನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್್ ಧಾುಂವಾಯ ರ್ನ ಆಧೆಾುಂ ಆುಂಗ್ನಯ ುಂ ಹತ್ಲ್ುಂತ್ ಕೊಲಿತ್ ಘವ್್ ಸುಂಯುಾ ನ್ ಮಹ ಜಾ ಪಾಟಯ ಾ ನ್ ಧಾುಂವೊನ್ ಯೆತ್ಲ್ಲಿ.

' ಟೊಮ, ಟೊಮ' ಆಧೆಾುಂ ಆುಂಗ್ನಯ ುಂ ಬಬಾಟೆಯ ುಂ. ' ಪಾಟುಂ ಯ'. ಟೊಮ ------------------------------------------------------------------------------------------

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಧ್ಯಾ ಯ್: ತಿೀನ್ - ದಿೀಪ್ ಸಿ ೊಂಭ್ (The Beacon Light) ಓಹ್‍ಚ! ಬರಚ್ ಥಂಡ್ಯ್. ಭರಪ್ ಭಿಯೆುಂವಾೆ ಬರ ಪಡ್ ಲಯ ುಂ. ಇತೆಯ ುಂ ಥಂಡ್ಯೆರ್ಚುಂ ವಾರೆುಂ ವಾಹ ಳ್ಯಯ ಲುಂಗ್ೀ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತೆುಂ ಪಾಶರ್ ಜಾತ್ಲ್ರ್ನ ಆಮಾೆ ರ್ನಕಾುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಭಿತರ್ ವ್ಚೊನ್ ಆಮೆ ುಂ ಹಡ್ುಂ ಕಾುಂತಯಾಯ ಲುಂ. ಯಾಕ್ ಮರ್ನಜ ತಿಕ್ ಹಡ್ ಲಯ ುಂ ಉಪಾಕ ಲಾುಂ.ತ್ಲ್ಚ್ಯ

ಕ್ರಡಿಚ್ಯ ಉರ್ಭನ್ ಟೆುಂಟ ಭಿತರ್ ಆಮಾಕ ುಂ ರಾವೊುಂಕ್ ಜಾಲುಂ. ಸಮಾರ್ ವ್ರಾುಂ ಆಮ ರಾಕಾಯ ಾ ುಂವ್. ರಾಕಾಜಾಯಚ್ ಪಡ್ಲಯ ುಂ. ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್, ನಿದಯ ಾ ರ್ ಆಮ್ಚೆ ುಂ ಮರಣ್ ಖಂಡಿತ್. ಥೊಡಿುಂ ನೆಕೆತ್ಲ್್ ುಂ ಸ್ಚಡ್ಯ ಾ ರ್ ಆಮ ಕತೆುಂಚ್ ಪಳೆಲುಂ ರ್ನ ಯಾ ಆಯಾಕ ಲುಂ ರ್ನ. ಫಕತ್ಯ ರ್ಭಾ ುಂ ಉಟಂವ್ೆ ುಂ ಮೌನ್.

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹುಂಗಾಸರ್ ವಾರೆುಂ ಸಯ್ಯ ಆವಾಜ್ ಕರರ್ನತೆಯ ುಂ. ಮಾಹ ಕಾ ದಳೊ ಲಗೊಯ ಮಾತ್್ . "ಪಳೆ,ಸಕಾಯ ತೆುಂ ತ್ಲ್ುಂಬಾ ುಂ ನೆಕೆತ್್ !" ಲಿಯ್ದೀ ಬಬಾಟೊಯ . ಹುಂವ್ುಂ ಪಳೆಲುಂ.ಆದಯ ಾ ರಾತಿುಂ ಪಳೆಲಯ ಚ್ ಉಜಾಾ ಡ್ ವ್ಯ್್ ಮೊಳ್ಯಬ ರ್ ದಿಸಾಯ ಲ. ಸಕಾಯ ಏಕಾ ಲುಂಬ್ ಗ್ನರೊ ಬರ ದಿಸ್ಚೆ ಶಿಖರಾಚ ತದೆಾ ರ್ ಯಾ ಬಾವಾು ಾ ರ್ ಲಗೊನ್ ಆಸೆ ಬರ ಏಕ್ ಮಸ್ತಕ ಉಜೊ ದಿಸ್ಚಯ . ಕಾಳ್ಯಾ ಬಣಾಚೊ, ಏಕಾ ವ್ಸಯ ಬರ.ಆಮ ಪಳೆತ್ಲ್ರ್ನುಂಚ್ ಉಜೊ ವಾಡಯ ,ರೂುಂದ್ ಜಾಲ ಆನಿ ವ್ಯ್್ ಗ್ನಲ ಆನಿ ತಿೀವ್್ ಜಾವ್್ ಜಳೊು . ಆತ್ಲ್ುಂ ತ್ಲ್ಚ್ಯ ಪಾಟಯ ಾ ನ್ ಥವ್್ ಆಮ ಪಳೆಲಿಯ ಕಾಳ್ಕ ವ್ಸ್ತಯ ಏಕಾ ಖಾುಂಬಾಾ ಭಾಷೆನ್, ಖಾುಂಬಾಾ ರ್ಚುಂ ಪೊೀುಂತ್ ದಿಸಯ ುಂಜಣಾ ಚೊ ಸಂಕತ್. ಸಂಕತ್ ಮಾಯಗ್ ಜಾಲ,ಉಜೊ ಪಾಲಾ ಲ. ಪತಾನ್ ಪಯೆಯ ುಂಚ್ಯಕೀ ಚದ್ ಉಗ್್ ಥರಾನ್ ಪ್ಟೊಯ , ಗ್ನರೊ ಭಾಷೆನ್ ಆನಿ ಪತಾನ್ ನ್ಪಂಯ್ೆ ಜಾಲ. ತಿಸಾ್ ಾ ಪಾವಟ ುಂ ಪ್ಟೊಯ . ಕತ್ಲ್ಯ ಾ ತಿೀವ್್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಜಗಾಯ ಣ ಸಯ್ಯ ತಿತೆಯ ುಂ ತಿೀವ್್ ರ್ನತಲಯ ುಂ. ಮೊಳ್ಯಬ್ ಪುತೆಾುಂ ಪಜಾಳೆು ುಂ. ಸಡ್ಾ ಡ್ ಉಜಾಾ ಚ್ಯ ಉಜಾಾ ಡ್ಕ್ ದಿಸಯ ುಂ. ಪೂಣ್ ಆಮಾೆ ಉಜಾಾ ಾ ಆನಿ ದವಾಾ ಕ್ ಕಾಳೊಕ್ಚ್ ಆಸಲಯ . ಆನಿ ಪಳೆತ್ಲ್ರ್ನುಂಚ್ ಉಜಾಾ ಡ್ ಆಯಲಯ ಾ ಬರಚ್ ನ್ಪಂಯ್ೆ ಜಾಲ.

ಥೊಡ ವೇಳ್ ಆಮಾೆ ಮಧೆುಂ ಮೌನ್.ಉಪಾ್ ುಂತ್ ಲಿಯ್ದೀ ಮಹ ಣಾಲ: "ಹರೇಸ್ತ,ಆನಿ ರಾಕುಂಗ್ ಸ್ಚಟ ೀನ್ (Rocking stone) ವ್ಯ್್ ನಿದೆಯ ಲಾ ವ್ಳ್ಯರ್ ತಿಚ್ಯ ನೆಸಾಿ ಚೊ ಭಾಯ್ದಯ ಗೌನ್ ಮಹ ಜೆರ್ ಪಡಲಯ ". ತ್ಲ್ಚುಂ ಉತ್ಲ್್ ುಂ ಗಳ್ಯಾ ುಂತ್ ಚ್ ಶಿಕಾಾಲಯ ಾ ಬರ ಆಯಾಕ ಲುಂ. "ಆಮಾಕ ುಂ ಉಜಾಾ ಡ್ ದಖವ್್ ಆನಿ ಭಪಾಾಚ್ಯ ವಾಟೆರ್ ಚಲನ್ ಮೊಣಾಾಚ್ಯ ಜಾಗಾಾ ರ್ ಥವ್್ ಕಸುಂ ವಾುಂಚಯಲಯ ುಂ? ಆಯಶ ಜಯೆುಂವಾೆ ಜಣಾ ಜಾಗಾಾ ಕ್ ವ್ಚೊುಂಕ್ ಆಮಾಕ ುಂ ಪತಾನ್ ಉಜಾಾ ಡ್ ಆನಿ ವಾಟ್ ದಿಸಾಯ ಮಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಭಗಾಯ ." "ಜಾುಂವಕ ೀ ಪುರೊ"! ಹುಂವ್ುಂ ಥೊಡ್ಾ ವ್ಳ್ಯನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಆತ್ಲ್ುಂ ಪಳೆಯಲಯ ುಂ ದ್ ಶ್ಾ ಉತ್ಲ್್ ುಂ ಯಾ ಚಚ್ಯಾ ಭಾಯೆಯ ುಂ. ಪೂಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ತೆದ್ ುಂ ಕಳ್ಕತ್ ಆಸಯ ಲ ಬರ ಆತ್ಲ್ುಂಯ್ ಕಳ್ಕತ್ ಜಾಲಯ ುಂ. ಆಮ ಪಾತ್್ ಧಾರ ಜಾವಾ್ ಸಲಯ ಾ ುಂವ್ ಆನಿ ಪಾರ್ನುಂನಿ ಬರಯಲಯ ಾ ಬರ ಆಮ ನ್ಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅನಿ ದಿಸಾರ್ನತೆಯ ಲಾ ಜಾಗಾಾ ಕ್ ಪಯ್ಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ರ್ಭಾ ುಂ ಆನಿ ದುಭಾವ್ ಉಣೊ ಜಾವ್್ ಭವ್ಾಸ್ಚ ಉದೆಲ. ವ್ಹ ಯ್ ಆಮ ರ್ಭಾ ುಂ ಸಾುಂಡ್ಲಯ ುಂ. ಸಕಾಳ್ಕುಂ ಥಂಡ್ ವಾರೆುಂ ಸಯ್ಯ ಆಮಾಕ ುಂ ಭಿುಂಯಾರ್ಚುಂ ಜಾಲುಂ ರ್ನ. ಹಯೆಾಕಾ ಘಡ್ಲಾ ಆಮಾೆ ಜವಾಕ್ ಆಪಾಯ್

56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸಾಯ ಾ ರೀ,ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟ ಮುಖಾರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮಹ ಣ್ ಗೊತ್ಲ್ಯ ಸ್ಚನಿೀ ಆಮ ಪಯ್ಿ ಸರ ಕೆಲುಂ. ಯಾಕಾಚ್ಯ ಕುಮ್ಚಕ ನ್ ಆಮ ಸಮನ್ರ ದಿಶಿುಂ ಚಲಯ ಾ ುಂವ್. ಆಮಾಕ ುಂ ಪಳೆವ್್ ಲಮಾನಿನ್ ಸಂಭ್ ಮಾನ್ ಯೆವಾಕ ರ್ ಕೆಲ ಆನಿ ಮಾಗ್ಿ ುಂ ಮಹ ಳ್ಕುಂ. ಆಮ ಮೊರೊನ್ ಗ್ನಲಾ ುಂವ್ ಮಹ ಣ್ ತ್ಲ್ಣುಂ ಚುಂತ್ ಲಯ ುಂ. ಅಸಲಾ ವಾರೆುಂ ವಾದಳ್ಯ ಮಧೆುಂ ಹಾ ಆದಿುಂ ಕೊಣ್ುಂಚ್ ಪಾಟುಂ ಯುಂವ್ಕ ರ್ನುಂತ್. ಅನಿಕೀ ಥಂಡ್ಯೆಚೊ ಕಾಳ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಮಹಿನೆ ಆಮ ಬಜಾರಾಯೆನ್ ಪಾಚ್ಯಲಾ. ತ್ಲ್ಾ ಪವ್ಾತ್ಲ್ುಂ ಮಧಾಯ ಾ ದರಾಚ್ಯ ಬಿಗಾಚ ಚ್ಯವ ಆಮಾೆ ಹತಿುಂ ಆಸಲಿಯ . ಆಮಾಕ ುಂ ಆನಿ ಸಡ್ಾ ಡ್ ಮಧೆುಂ ತ್ಲ್ಾ ಭಪಾಚ್ಯ ರಾಶಿುಂ ಮಧಾಯ ಾ ನ್ ವ್ಚೊುಂಕ್ ಕೊಣುಂಚ್ ಸಾಹಸ್ತ ಕೆಲಯ ುಂ ರ್ನ. ದೆಖುನ್ ಆಮ ಭಿತರ್ ಚ್ ಸ್ಚಸಿ ಕಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಉಲಾ ಾುಂವ್.

ಪಾವ್್ ವೊತೊಯ . ಆನಿ ಭರಪ್ ಕಗೊಾನ್ ವ್ರ್ಚುಂ ಆಮ ಪಳೆಲುಂ. ಚವಾಯ ಾ ದಿಸಾ ಉದಕ್ ಗ್ಳಡ್ಾ ಅನಿ ಪವ್ಾತ್ಲ್ುಂ ಥವ್್ ಸಕಾಯ ವಾಹ ಳ್ಯಲಗ್ನಯ ುಂ. ಸಡ್ಾ ಡ್ುಂತ್ ಆನಿ ಏಕಾ ಹಫ್ತ್ಯ ಾ ನ್ ಫುಲುಂ ಫುಲಯ ಲಿುಂ. ಆತ್ಲ್ುಂ ಆಮ್ಚೆ ುಂ ಪಯ್ಿ ಸರ ಕರುಂಕ್ ಆವಾಕ ಸ್ತ ಮಹ ಣ್ ಆಮ ಚುಂತೆಯ ುಂ.

ಹಾ ಮಧ್ಾ ಏಶಿಯಾಚ್ಯ ಭಪಾಾುಂನಿ ಬುಡ್ಲಯ ಲಾ ರಾಣಾುಂಕೀ ಅಖೆ್ ೀಕ್ ವ್ಸಂತ್ ಕಾಳ್ ಯೆತ್ಲ್. ಏಕಾ ಸಾುಂಜೆರ್ ಹವೊ ಹುನ್ನಿ ಲಗೊಯ ಆನಿ ರಾತಿುಂ ಭರಪ್ ಉಣುಂಚ್ ಪಡ್ಲಯ ುಂ. ದುಸಾ್ ಾ ದಿಸಾ ಸಾಕಾಳ್ಕುಂ ಮೊಳ್ಯಬ ರ್ಚರ್ ಮೊಡ್ುಂ ಉದೆಲಿುಂ ಆನಿ ಭಪಾಾ ಬದಯ ಕ್ ಪಾವ್್ ವೊತೊಯ . ಲಮಾ ಸವ್ಾ ಖೊುಂಡಿೆ ುಂ, ಕೊಸೆ ುಂ ಹತೆರಾುಂ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಗ್ನಯ . ಹಾ ಕಾಳ್ಯರ್ ಸಾಗಾ ಳ್ಕ ಕತ್ಲ್ಾುಂವ್ ಮಹ ಣಾಲ. ತಿೀನ್ ದಿೀಸ್ತ

"ಪವ್ಾತ್ಲ್ುಂ ತೆವಶ ಾ ಲಾ ನ್ ತಮ ಕತೆುಂ ಸ್ಚಧಾಯ ತ್?" ಕೌ-ಎನ್ ಸ್ಟಕ್ಷ್ೆ ಥರಾನ್ ಆಮಾಕ ುಂ ಪಳೆವ್್ ವಚ್ಯರ. "ಹಾ ಮಾಹ ತ್ಲ್ಯಾಾ ಥವ್್ ತಮ ಕತೆುಂ ಲಿಪವ್್ ಆಸಾತ್ ಸಾುಂಗಾ ಭಾವಾುಂನ್ೀ. ಮಹ ಜೆುಂ ಮಾಗ್ನಿ ುಂ ತಮಾಕ ುಂ ಆಸಾ."

"ಪೂಣ್ ತಮ ಖಂಯ್ ರ್ ವ್ತ್ಲ್ತ್, ಖಂಯ್ ರ್ ವ್ತ್ಲ್ತ್?" ಮಾಹ ತ್ಲ್ರೊ ವ್ಹ ಡಿಲ್ ಆಜಾಪಾನ್ ವಚ್ಯರಲಗೊಯ . "ತಮ ಹುಂಗಾಸರ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ರ್ನುಂತಿಾ ೀ? ತಮಾೆ ಉತ್ಲ್್ ುಂನಿ ತಮ ಧಾಮಾಕ್ ಜಾಾ ಣ್ ಘುಂವಾೆ ಥಂಯ್ ಸಫಲ್ ಜಾಲಾ ತ್. ಆಮ್ಚೆ ುಂ ಸಕಕ ಡ್ ತಮ್ಚೆ ುಂಚ್ ನ್ಹ ುಂಯಾ ೀ? ಓಹ್‍ಚ! ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ತಮ ಆಮಾಕ ುಂ ಸಾುಂಡನ್ ವ್ತ್ಲ್ತ್?" "ಆಮ ಭೊುಂವ್ೆ ಮನಿಸ್ತ,ಅಲಮಾರ ಆನಿ ಹಾ ಪವ್ಾತ್ಲ್ುಂಕ್ ಉತೊ್ ನ್ ವ್ಹ ಚ್ಯಜಾಯ್" ಆಮ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

"ಪವತ್್ ವ್ಹ ಡಿಲ್ ಸಾಯಾಬ ,ತವ್ುಂಚ್ ಲೈಬ್ ರುಂತ್ ಆಮಾೆ ಲಗ್ುಂ ತಜಾ ಚೂಕರ್ಚುಂ ಕುಮಾ್ ರ್ ಜಾಲಯ್" ಹುಂವ್ುಂ ಮಹ ಳೆುಂ.

57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಓಹ್‍ಚ! ತಮ ತ್ಲ್ಾ ವಶಾ ುಂತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಉಗಾಾ ಸ್ತ ದಿೀರ್ನಕಾತ್" ತ್ಲ್ಣುಂ ಆಪ್ಯ ಹತ್ ಉಭಾಲಾ. "ತಮ ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ಹಿುಂಸಾ ದಿೀುಂವ್ಕ ಆಶೆತ್ಲ್ತ್?" "ಆಮೊೆ ಇರಾದ ತೊ ನ್ಹ ುಂಯ್ ದಯಾಳ್ ಆನಿ ಭಕಯ ವಂತ್ ಇಷ್ಟ , ತಜ ಕಾಣ ಆಮೆ ಚ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ,ಆಮಾಕ ುಂಯ್ ತ್ಲ್ಾ ಪೂಜಾ ಕಚ್ಯಾ ಸಯ ೆೀಯೆಚೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲ" "ಮುಖಾರ್ ಸಾುಂಗ್" ತೊ ಆಸಕ್ಯ ಜಾಲ. ಹುಂವ್ುಂ ಆಮಾೆ ಪಯಾಿ ಚ,ಆನಿ ಅನುಭವಾಚ ಕಾಣ ಸಾುಂಗ್ಯ . ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಹುಂವ್ ಉಲಯ್ದಯ ುಂ. "ಆತ್ಲ್ುಂ" ಹುಂವ್ುಂ ಮುುಂದಸಾಲುಂ."ತಜಾ ಗ್ರ್ನಾ ರ್ನಚೊ ಉಜಾಾ ಡ್ ಆಮಾೆ ಕಾಳೊಕಾರ್ಚರ್ ಪಡುಂ. ಹಿ ಕಾಣ ತಕಾ ಅಜಾಪಾಚ ಮಹ ಣ್ ದಿಸಾರ್ನ? ಯಾ ತೂುಂ ಆಮ ಫಟಕ ರೆ ಮಹ ಣ್ ಚುಂತ್ಲ್ಯ ಯ್?" "ವಶ್ಾ ಮಹ ಳ್ಯಯ ಾ ಸಮನ್ರಚ್ಯ ಭಾವಾುಂನ್ೀ "ಕಸ್ತಕ ಕರನ್ ಹಸ್ಚಯ ತೊ. "ಹುಂವ್ುಂ ತಮಾಕ ುಂ ಪಳೆಲಾ ಘಡ್ಲಾ ಥವ್್ ತಮ ಸತಿಯ ಮಹ ಣ್ ಪಾತೆಾ ಲುಂ. ಆನಿ ತಮೆ ಕಾಣ ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಫಟಕ ರ ಮಹ ಣ್ ಚುಂತಿಜಾಯ್? ಆಮಾಕ ುಂ ಸಭಾರ್,ಸಭಾರ್ ವ್ಸಾಾ’ದಿುಂ ಪರಚತ್ ಜಾಲಯ ಾ ಏಕಾ ಸತ್ಲ್ಚ್ಯ ತದೆಾ ಕ್ ತಮ ಶಿಕಾಾಲಾ ತ್"

"ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತಿಣುಂಚ್ ಹಾ ಸಮನ್ರಚ ವಾಟ್ ಏಕಾ ದಿಷ್ಟ ವಾಾ ಮುಖಾುಂತ್್ ತಮಾಕ ುಂ ದಖಯಾಯ ಾ . ಆನಿ ತಮ ಪಳೆಯಲಯ ಾ ಪವ್ಾತ್ಲ್ಕ್ ಆಪವ್್ ವ್ಹ ನ್ಾ,ಥಂಯ್ ರ್ ತಿ ಮೊರ್ಚಾುಂ ತಮ ಪಳೆಲುಂ. ತರ್ ತಿ ಪುನ್ರ್ ಜಲ್ೆ ಘವ್್ ಆಯಾಯ ಾ ಮಹ ಣ್ ಚುಂತ್ಲ್ಯ ತ್. ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ನ್ಹ ಜೊ? ಹುಂತುಂ ಅಸಾಧ್ಾ ತಸಲುಂ ಕತೆುಂಚ್ ರ್ನ ತರೀ ತಿರ್ಚುಂ ಅುಂತ್ಾ ಅನಿ ವಾಸಯ ವ್ಕ್ ಪಯ್್ ಜಾವಾ್ ಸಾ. ಜರೂರ್ ತಮ ತಿಕಾ ಪಳೆತೆಲಾ ತ್ ಆನಿ ಮಾಹ ಕಾ ಏಕ್ ಪಾವಟ ುಂ ಪಾತ್ಲ್ಕ ಕ್ ಹಡ್ಲಯ ಲಾ ತಿಕಾ" "ಚೂಕ್ ಮಹ ಣ್ ಘರ್ನಕಾತ್, ತಿ ಅಮರ್ ನ್ಹ ಯ್,ಕತೆುಂಚ್ ಅಮರ್ ನ್ಹ ಯ್, ನಿವಾಾಣಾಚ್ಯ ವಾಟೆರ್ ಚಲೆ ತಿಕಾ ತಿಚ್ಯಚ್ ಗವಾಾನ್ ಥೊಡ ತುಂಪ್ ಪಾಟುಂ ರಾವ್ಯಾಯ ುಂ. ತಿರ್ಚುಂ ಗವ್ಾ ನ್ಮೃ ಜಾತೆಲುಂ. ಯಾ ಜಾಲಸಯ ಲುಂ. ಆನಿ ತೆುಂ ಭವ್ಾ , ಅದುಭ ತ್ ಬದುಯ ನ್,ಮೊರೊನ್ ಧುಳ್ಕನ್ ಧಾುಂಪ್ಯ ಲುಂ. ಭಾವಾ ಲಿಯ್ದೀ,ತೂುಂ ತಿಕಾ ಆಪಾಿ ಯಾಯ ಾ ರ್ ತೆುಂ ಆಪಾಿ ುಂವ್ೆ ುಂ ನ್ಹ ಯ್ ಬಗಾರ್ ಸ್ಚಡ್್ ವ್ರ್ಚುಂ. ಭಾವಾ ಹಲಿಯ , ತಕಾ ಮಹ ಜೆ ಬರ ನ್ಷ್ಟ ಚ್ ಲಭ್,ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್? ಹಾ ವ್ವಾುಂ ಆಮಾಕ ುಂ ದುಖಾ ಥವ್್ ಬಚ್ಯವ ಮ್ಚಳ್ಯಯ . ಓಹ್‍ಚ! ಮಹ ಜಾ ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ ಮಾಗಾ. ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಫ್ತ್ತ್ಲ್್ ವರೊೀಧ್ ವ್ತ್ಲ್ತ್? ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಫುಟೆಯ ಲಾ ಗಾಯ ಸಾುಂತ್ ಉದಕ್ ಭತ್ಲ್ಾತ್? ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಲಭ್ ರ್ನತೆಯ ಲಾ ಅನುಭವಾಚ್ಯ ರೆುಂವ್ರ್ಚರ್ ವ್ಾ ಥ್ಾ

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕತ್ಲ್ಾತ್?" "ಉದಕ್ ರೆವ್ುಂಕ್ ಫಳ್ಯಧಕ್ ಕತ್ಲ್ಾ. "ಹುಂವ್ುಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. "ಖಂಯ್ ರ್ ಉದಕ್ ಪಡ್ಯ ಗ್ೀ ಥಂಯ್ ರ್ ಜವತ್ ಯೆತ್ಲ್ ಆನಿ ಧೂಖ್ ಸಂತೊಸಾರ್ಚುಂ ಬಿೀುಂ" "ಮೊೀಗ್ ಜಣಾ ರ್ಚುಂ ನಿಯಮ್" ಲಿಯ್ದೀನ್ ಮಹ ಳೆುಂ. ಮೊೀಗ್ ರ್ನಸಾಯ ರ್ನ ಜಣ ರ್ನ. ಜಯೆುಂವಾೆ ಕ್ ಹುಂವ್ ಮೊೀಗ್ ಆಶೆತ್ಲ್ುಂ. ಹ್ಯುಂ ಸಕಕ ಡ್ ಆಮಾಕ ುಂ ಕಳ್ಕತ್ ರ್ನತೆಯ ಲಾ ಏಕಾ ಅುಂತ್ಲ್ಾ ಕ್ ವ್ಚೊುಂಕ್ ಮಹ ಣ್ ನಿಧಾಾರ್ ಜಾಲ ಮಹ ಣ್ ಹುಂವ್ ಪಾತೆಾ ತ್ಲ್ುಂ. ನ್ಶಿೀಬ್ ಮಾಹ ಕಾ ವೊಡ್ಯ -ಹುಂವ್ ಮಹ ಜೆುಂ ಅದ್ ಷ್ಟ ಸಂಪಯಾಯ ುಂ" "ಹುಂವ್ ತಮಾೆ ಲಗ್ುಂ ಚಚ್ಯಾ ಕರರ್ನ. ತಮ ರಮೆ ವಾಟ್ ಗ್ಳಡ್ಾ ುಂವ್ಕ ಜಾಯ್. ಹಾ ಸಯ ೆೀಯೆನ್ ತಮಾಕ ುಂ ಹಾ ಅದಿುಂ ಕತೆಯ ಕಷ್ಯ ದಿಲಾ ತ್? ಐಸಸ್ತ ಮಹ ಳ್ಯು ಾ ಏಕಾ ಪಾ್ ಕೃತಿಕ್ ರ್ದವ ವಶಾ ುಂತ್ ತಮ ಫಮಾಾಣ್ ಘತ್ಲ್ಯ ುಂ, ವ್ಹ ಯ್ಮೆ ?" "ಆನಿ ಏಕಾ ಸಯ ೆೀಯೆನ್ ತಮಾಕ ುಂ ಉದೆ್ ೀಕತ್ ಕೆಲುಂ,ರ್ನಡ್ಲಯ ುಂ ಆನಿ ತಮ ತಿಚ್ಯ ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ ಗ್ನಲಾ ತ್. ಥಂಯ್ ರ್ ತಮ ಕತೆುಂ ಪಳೆಲುಂ? ತಮಾಕ ುಂ ದ್ ೀಹ್‍ಚ ಕರನ್ ಪ್ ತಿೀಕಾರ್ ಘತೆಯ ಲಿ ರ್ದವ ಯಾ ತಿಚ್ಯ ಪ್ ಭಾವಾನ್ ಆನೆಾ ಕಾ ವ್ಾ ಕಯ ನ್ ತಸುಂ ಕೆಲುಂ, ತಿ ಮೊರೊುಂಕ್

ತಯಾರ್ ರ್ನತಲಿಯ , ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ತಿ ತಜಾ ಮೊಗಾನ್ ಪಶಿ ಜಾಲಿಯ . ತಜಾ ಮುಖಾಯ ಾ ಜಲೆ ುಂತ್ ಪತಾನ್ ರ್ಭಟೊುಂಕ್ ತಿ ರಾಕಾಯ ಲಿ, ಯಾ ಎಕು್ ರ ಜಾವ್್ ರಡನ್ ಮ್ಚಲಿ ಯಾ ಆತ್ಲ್ುಂ ತಿ ಪತಾನ್ ಜಲೆ ನ್ ಆಯಾಯ ಾ , ತಕಾ ರ್ಭಟೊುಂಕ್ ಆನಿ ಪತಾನ್ ದೂಖ್, ಓಹ್‍ಚ ಮಹ ಜಾ ಇಷ್ಟ ುಂನ್ೀ ಪವ್ಾತ್ ಉತೊ್ ನ್ ವ್ಚ್ಯರ್ನಕಾತ್, ಹುಂಗಾಸರ್ ಮಹ ಜೆ ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ ರಾವಾ, ಪಾತ್ಲ್ಕ ುಂ ಖಾತಿರ್ ರಡ್." "ರ್ನುಂ," ಲಿಯ್ದನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. "ಆಮ ಆಮ್ಚೆ ುಂ ಫಮಾಾಣಕ್ ಬದ್ಿ ಜಾವಾ್ ಸಾುಂವ್ ಆನಿ ದಿಲಯ ುಂ ಉತ್ಲ್ರ್ ಮೊಡಿರ್ನುಂವ್" "ತರ್ ಭಾವಾುಂನ್ೀ, ವ್ಹ ಚ್ಯ,ತಮ್ಚೆ ುಂ ಪ್ ಯತನ್ ಉರಯಾ ಆನಿ ತಮಾಕ ುಂ ಫಳ್ ಮ್ಚಳ್ಯಯ ರ್ನ ಮಹ ಜಾ ಉತ್ಲ್್ ುಂಚೊ ಉಗಾಾ ಸ್ತ ಕರಾ. ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತಮ ಪಳೊೆ ದಖಾುಂಚೊ ವಾಯ್್ ತ್ಲ್ುಂಬಾಾ ಾ ರಗಾಯ ಚೊ ಆನಿ ತೊ ಪಯೆವ್್ ತಮಾಕ ುಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಮ್ಚಳ್ಯರ್ನ. ತಮ ಚುಂತ್ಲ್ಯ ತ್ ತಿ ಸಕತ್ ವಕಾಳ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಆನಿ ಹಾ ವ್ವಾುಂ ತಮ ತಮೆ ಚ್ ಜಣ ಪಾತ್ಲ್ಕ ುಂಚ ಕತ್ಲ್ಾತ್. ಸಕಕ ಡ್ ಜಾರ್ಾ ಯ್ ಆನಿ ಪರಪೂಣ್ಾ ಸಂತೊಸ್ತ ತಮಾಕ ುಂ ಮ್ಚಳ್ಯಯ ಮಹ ಣ್ ತಮ ಚುಂತ್ಲ್ಯ ತ್" "ಬದಯ ಕ್ ತಮ ಎಕು್ ರೆುಂ ಜಯೆವ್್ ಸಾುಂತಿಪಣ್ ಆಪಾಿ ಯ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ

59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಖೆ್ ೀಕ್ ಶಶ್ಾ ತ್ ಸಂತೊಸಾುಂತ್ ಬದಯ ಜಾಯ್. ಅಹ! ಆತ್ಲ್ುಂ ತಮ ಮಾಹ ಕಾ ಪತೆಾ ರ್ನುಂತ್. ತಕಯ ಹಲವ್್ ಹಸಾಯ ತ್, ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಸಕಾಳ್ ಉದೆತೊಲ, ಬಹುಶಾ ಸಭಾರ್ ಅವ್ತ್ಲ್ರಾುಂ ಉಪಾ್ ುಂತ್. ತೆದ್ ುಂ ತಮ ಧುಳ್ಕುಂತ್ ಬಾಗೊಾ ನ್ ರಡನ್ ಮಹ ಣಯ ಲಾ ತ್, "ಭಾವಾ ಕೌ-ಎನ್, ತಜುಂ ಉತ್ಲ್್ ುಂ ಜಾಣಾಾ ಯೆಚುಂ ಜಾವಾ್ ಸಲಿಯ ುಂ ಆನಿ ಅಮೆ ುಂ ಮೂಖಾ ಾಣಾಚುಂ ಕಾಮಾುಂ". ಇತೆಯ ುಂ ಸಾುಂಗೊನ್ ತೊ ಥಂಯ್ ಥವ್್ ಚಲಯ . "ನಿಜಾಯಕ ೀ ಉಲಯ ಸತ್ ಭಾವಾಡ್ಯ ತ್ಲ್ಚೊ" ಲಿಯ್ದೀ ಮಹ ಣಾಲ. "ನಿರಾಕಾರ್ ಅಮೂತಾತೆುಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮ್ಚಳ್ಯಯ ಮಹ ಳ್ಯು ಾ ಗ್ರ್ನಾ ರ್ನನ್ ಅಖೆ್ ೀಕ್ ಎಕು್ ಪಾಣಾನ್, ದೂಖಿುಂತ್ ಜಯೆುಂವ್ಕ ಹುಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾುಂ. ತ್ಲ್ಕಾ ಆಯಶ ವಶಾ ುಂತ್ ಕತೆುಂಚ್ ಕಳ್ಕತ್ ರ್ನ ಮಹ ಣ್ ಚುಂತ್ಲ್ಯ ುಂ." "ಹುಂವ್ುಂಯ್ ಚುಂತ್ಲ್ಯ ುಂ "ಹುಂವ್ುಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. "ತರೀ ಬಹುಶಾ ತೊ ಸಾಕೆಾುಂ ಸಾುಂಗಾಯ ಕೊಣಾಿ , ಕೊೀಣ್ ಜಾಣಾುಂ? ಇತೆಯ ುಂಚ್ ನ್ಹ ಯ್, ತ್ಲ್ಕಾಕ್ ಚುಂತ್ಲ್ಪ್ ಕರನ್ ಕತೆುಂ ಫ್ತ್ಯ್ದೊ ? ಆಮಾಕ ುಂ ವುಂಚವ್ಿ ರ್ನ ಲಿಯ್ದೀ. ಆಮ ಆಮ್ಚೆ ುಂ ಕಮ್ಾ ಪಾಟಯ ವ್ ಕಯಾಾುಂ. ಅದ್ ಷ್ಟ ಆಮಾಕ ುಂ ಸಾುಂಗಾತ್ ದಿೀತ್"

ಉಪಾ್ ುಂತ್ ಅಮ ವಶೆವ್ ಘತೊಯ . ರಾತ್ ಮೊಸಯ ಜಾಲಿಯ ಆನಿ ಹುಂವ್ುಂ ಥೊಡಿ ನಿೀದ್ ಕಾಡಿಯ . ಮಾಹ ತ್ಲ್ಯಾಾಚ ಬುಧಾ ುಂತ್ಲ್ಕ ಯ್, ಅನುಭವ ಉತ್ಲ್್ ುಂ, ಜಾಗ್ಳ್ ತ್ಲ್ಕ ಯ್ ಮಾಹ ಕಾ ರ್ಧಸಾಯ ಲಿ. ತ್ಲ್ಣುಂ ಆಮಾಕ ುಂ ಪವ್ಾತ್ಲ್ುಂ ಪಾಟಯ ಾ ನ್ ದೂಖ್ ಆನಿ ರಗಾತ್ ಮ್ಚಳ್ಯಯ ಮಹ ಣ್ ಸಾುಂಗ್ನಯ ುಂ. ಆಮ ಮೊರೊನ್ ಪತಾನ್ ದುಖಾಚ ಜಣುಂಚ್ ಜಯೆಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಸಾುಂಗ್ನಯ ುಂ. ಜಾುಂವ್ಕ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆುಂವಾೆ ಕಷ್ಟ ುಂಕ್ ಆಮೆ ುಂ ಮ್ಚಟುಂ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಪತಾನ್ ತಿರ್ಚುಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆುಂವ್ಕ ಹುಂವ್ ಧೈರ್ ಘತ್ಲ್ುಂ. ಮಹ ಜೆುಂಚ್ ಚುಂತ್ಲ್ಪ್ ಅಸುಂ ತರ್, ಲಿಯ್ದೀರ್ಚುಂ ಕಸಲುಂ ಜಾುಂವ್ಕ ಪುರೊ! ಕೌನ್-ಎನ್ ವಚತ್್ ಪ್ ಸಾಯ ಪ್ ದಿತ್ಲ್. ತ್ಲ್ಚ್ಯ ಪ್ ಕಾರ್ ಆಯಶ ಪುರಾತನ್ ಗ್್ ೀಕಾಚ ರ್ದವ ಆನಿ ಕಲಿಯ ಕೆ್ ೀಟಸ್ತ ತಿಚೊ ಪೂಜಾರ ಯಾ ಪ್ ತಿನಿಧ. ತೊ ಪೊೀಳ್್ ಧಾುಂವೊಯ ಲ ರಾಯ್ ಅಮ್ಚರ್ನಟಾಸ್ತ, ಆಪಾಯ ಾ ರ್ದವಚ್ಯ ಮೊಗಾರ್ ಪಡಯ - ಹಿ ರ್ದವ,ಆಯಶಚ ಅವ್ತ್ಲ್ರ್ ಜಾಲಾ . ಹುಂವ್ುಂ ಸಭಾರ್ ಪಾವಟ ುಂ ಚುಂತೆಯ ಲುಂ ಆಸಾ. ತಿ ರ್ದವ್ತ್ಲ್ ಯಾ ದೈವೀಕಾ ಣಾಚ ಸಯ ೆೀ ನ್ಹ ುಂಯ್ ಮಹ ಣ್ ಹುಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಾತೆಾ ಲಯ ುಂ, ಬಹುಶಾ ತಿ ಎಕ್ ಪ್ ವಾದಿ, ಏಕ್ ಪೂಜಾರ ಜಾುಂವ್ಕ ಪುರೊ. ಮರ್ನಶ ಾ ಚ್ಯ ರೂಪಾರ್ ಪ್ ತಿೀಕಾರ್ ಘುಂವ್ಕ ಯಾ ಆಪಯ ದಿಶ ಪಾವೊುಂಕ್ ಜಾುಂವ್ಕ ಪುರೊ. ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಜಣ ಆನಿ

60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಧಕಾರ್ಚ್ ಏಕಾ ಮರ್ನಶ ಾ ಕ್ ದೈವಕಾ ಣ್ ದಿೀರ್ನ. ತರೀ ಆಯಶನ್ ಪಯೆಯ ುಂ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ "ಸಗಾಾಚ ಧುವ್" ಮಹ ಣ್ ಸ್ಟಚನ್ ದಿಲುಂ. ಹುಂವ್ ಹ್ಯುಂ ಸಕಕ ಡ್ ವೇಳ್ ಯೆತ್ಲ್ರ್ನ ಉಲಯ್ದಯ ಲುಂ. ತ್ಲ್ಾ ಪವ್ಾತ್ಲ್ುಂ ಪಾಟಯ ಾ ನ್ ಆಸಾ ತರೀ ಕತೆುಂ? ಭುುಂಯೆೆ ರ್ ರಾಗ್ಷ್ಟ ಜಾವ್್ ಐಸಸಾಚ ಸಕತ್ ಆಪಾಿ ವ್್ ರಾಜಾ ಟಕ ಚಲಂವಾೆ ತಿಕಾ ಆಮ ಸ್ಚಧುುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಯಾ ಹ್ಯರ್ ಸಯ ೆೀಯಾುಂಕ್? ತರ್,

ಪಾತಿಕ ಲಮಾುಂಚ್ಯ ರ್ಭಾ ುಂ,ಆನಿ ಅಮಾನಿವೀಯ್ ಕಷ್ಟ ುಂಕ್ ಜೀತ್ ಮ್ಚಳ್ಯತ್? ಥೊಡ್ಾ ಚ್ ಮಹಿರ್ನಾ ುಂನಿ ಯಾ ದಿಸಾುಂನಿ ಆಮಾಕ ುಂ ಹ್ಯುಂ ಕಳ್ಕತ್ ಜಾತೆಲುಂ. ಹಾ ಚುಂತ್ಲ್ಾ ುಂನಿ ಹುಂವ್ ಉಲಯ ಸತ್ ಜಾಲುಂ ಆನಿ ನಿದೆಕ್ ವ್ುಂಗೊಯ ುಂ. ******** (ತಿಸ್ರರ ಅಧ್ಯಾ ಯ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲೊ) ------------------------------------------

61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ ತಮೆ ತೊ ಫ್ತ್ಲ್್ ಪಳೈತ ಬಸಾಯ ಾ ರ ವೇಳ ವಸತ್ಲ್ಾತಿ. ಜಗ ವಸತ್ಲ್ಾತಿ. ಥಂಚ ನಿಸಗಾಾುಂತಲಿ ಮೊೀಹಕತ್ಲ್ , ಸ್ಚದೂಿ ನ್ ಗ್ನಲಯ ತಿಕ ಖಯುಂ ಮ್ಚಳಸ್ ರ್ನ. ಅತಾ ುಂತ ಶುಂತ ವಾತ್ಲ್ವ್ರಣಾುಂತ , ಹಿಪೊ್ ಟೈಯ್ಜ ಕೆಲಾ ವ್ರ , ದಳೆ ಪಾತಿಯ ಹಲೈರ್ನಸ ತಮೆ ತೊ ಜಲಪಾತ ಪಳೈತ ಬಸಾಯ ತಿ. " ಸತಾ ುಂ ಶಿವ್ಮ್ ಸುಂದರಂ " ಮಹ ಳ್ಕಲಾ ಚ ಪ್ ತಾ ಕ್ಷ ಅನುಭವ್ ತಮಾಕ ಜಾಲಿಲ ಕಳ್ಯಯ .

ಬ್ಯಾ ಟ ಕೊುಂಟೆಸಾಟ ರಾಬಿಲಾ ವ್ರ , ಉತಯ ರ ಕನ್್ ಡ ಜಲಯ ುಂತ ಏಕಾಹೂನಿ ಏಕ ಸುಂದರ ನ್ಖರೆಬಾಜ ಜಲಪಾತ ಆಸ್ ತಿ. ತ್ಲ್ಾ ಪೈಕ *ವಭೂತಿ ಫ್ತ್ಲ್್ * ಅತಾ ುಂತ ಸುಂದರ ಜಾವಾ್ ಸಾ್ .

ಅುಂಕೊೀಲ ಕುಂವಾ ಕುಮಟ ಸಾವು್ ವೊರ್ಚೆ ುಂ ಆಸಲಾ ರ , ಮಾದನ್ಗೇರ ಕೊ್ ೀಸಾರ ಯಲಯ ಪುರ ವೊರ್ಚೆ ರಸಯ ನ್ 30 k.m ಗ್ನಲಾ ರ " ಹಸಕಂಬಿ " ಫೀರೆಸಟ ಡಿಪಾಟೆೆ ಾುಂಟ್ ರ್ಚ ಗೇಟ ಮ್ಚಳ್ಯಯ .

ಶಿರಸಚ್ಯಾ ನ್ ಹ್ಯಗಾ ಕಟಟ ವೊಚೂೆ ನು , ಮುಕಾರ ಯಾಣಾ ವೊರ್ಚೆ ರಸಯ ೀನ್ 3k.m ಗ್ನಲಾ ರ ಮಾಬಗ್ನ ಮಹ ಳ್ಕಲ ಸಾನ್ ಗಾುಂವ್ ಮ್ಚಳ್ಯಯ . ತ್ಲ್ಾ ಗಾುಂವಾುಂತ ವಭೂತಿ ಫ್ತ್ಲ್್ ಆಸಾ್ .

ಗೇಟ ದುಂಟಾ ರ್ನ ಪಡ್ಲನ್ ಉಜೆಾ ದಿಕಾನ್ " ರ್ಚರ್ನ್ ಗರ " ವೊಚೊೆ ರಸ್ಚಯ ಆಸಾ್ . ಪೂರಾ ಸಾನ್್ ಸಾನ್್ ಗಾುಂವ್ ಹ್ಯ . ರ್ಚರ್ನ್ ಗರಚ್ಯಾ ನ್ 3 k.m ಅುಂತರಾರ " ಮಾಬಗ್ನ ". ಥಯುಂ ಕೊಣಾುಂಕ

62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಚ್ಯರಲಾ ರ ವಭೂತಿ ಫ್ತ್ಲ್್ ವೊಚೆ ವಾಟ ದಕೈತ್ಲ್ತಿ. ಸಮಾರ ಶಂಬರ ಫ್ಯಟ ವೈಯಾಯ ಾ ುಂನ್ ಉದಕ ಸಕಕ ಲ ಪಡ್ಯ . ಗ್ಾ ಚ್ಯಾ ನ್ ಪೊಳೊಚ ಆಸಲಾ ರ , ಸಕಾಸ್ತ ಕರತ ವೈಯಾ ಚೊೀಣ್ ವೊಚ್ಯಕ . ರಸಕ ಆಸಾ್ . ಪಾತಾ ರಾರ ಪಾಯ ಜಾವ್ಾಲಾ ರ ಪ್ಟುಟ ಜಾಲಯ ಶಿವಾಯ ಊರ್ನಾ. ಭಯಂಕರ ಕಾಳಜ ಘೇವೂಕಾ. ಕಾರರ್ ನಿಷ್ಕ ಳಜ ಕೆಲಾ ರ ನಿಸಗಾ ಕೊೀಣಾುಂಕ ಮಾಫ ಕರ್ನಾ. ಕಸ್ ುಂ ಕಸ್ ುಂ ವೈಯಾ ವ್ತ್ಲ್ಯ , ತಸ್ ುಂ ತಸ್ ುಂ ಆನಿ ಇತೆಯ ಜಲಪಾತ ದಿಸಾಯ ತಿ ಖಯುಂ ! ಹುಂವು ಗ್ನಲಿಲ್ . ಮಾಕಾಕ ಜೀವಾ ಆಶ ಆಸಾ್ . ಭಯ ಭಿ ಆಸಾ್ . ವೈಯಾ ವ್ಚತ ಗ್ನಲಯ ತಸುಂ ಪರಸಾ ರ ಯಾಣಾ ವೊಚ್ಯಾ ಕ ಜಾತಯ ಖಯುಂ ! ಪರ್

ವಾಟ ಗೊತ್ಲ್ಯ ಸಲ ಜಾವಾಕ . ರ್ನ ಜಾಲಾ ರ ಖಾುಂಬ ಸತಯ ಘಾಲಿಲಾ ವ್ರ ಥಯುಂ ಫಿರತ ಊಕಾಾ ಜಾಯಯ . ಅಸ್ ಲ ಸರೂ ಸಾಹಸ ಅನುಭವ್ ಆಸ್ ಲಾ ುಂನಿ ಕೊೀಕಾಾ. ಸ್ಚಕುಕ ಆಸ್ ಲಾ ುಂನಿ ಕೆಲಾ ರ ಫಸೆ ುಂ ಜಾಸಯ . ವ್ಷ್ಾ ಸಾತ-ಆಠ ಲೀಕ ಮತ್ಲ್ಾತಿ ಮೊಹ ೀಣ್ ಥಯುಂ ಜನ್ ಜಾಗ್ ತಿ ಖಾತಿಯ ರ ಬೀಡಾ ಲಯಲ ವಾಚೂೆ ನು ಹುಂವ್ ಮಾಕಾ ಸಲಾುಂ. ಜಲಪಾತ್ಲ್ ಮೂಳ್ಯುಂತ ಬಸ್ಟನ್ ರ್ನಹ ತಯ ರ್ನ ಭರಪೂರ ಆನಂದ ಮ್ಚಳ್ಯಯ . ಜೀವ್ ತ್ ಪಯ ಜಾತ್ಲ್ಯ . ಮನುಷ್ಾ ಕ ಜೀವ್ರ್ನಚೇರ ಪ್ ೀತಿ ಕೊಚ್ಯಾ ಾಕ ಹಾ ತ್ ಪಯ ೀಚ ಅವ್ಶ್ಾ ಕತ್ಲ್ ಆಸಾ್ . ಜಲಪಾತ್ಲ್ರ್ಚ ಉದಕ ಹೀಳ್

63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವೊರ್ಚೆ ಕಡ್ಲನ್ ಏಕ ಸಾನ್ಶೆುಂ ಜಲಶ್ಯ ನಿಮಾಾರ್ ಜಾಲಾ ುಂ. ಪೊುಂವಾೆ ಾ ಕ ಕಳಯ ಲಾ ುಂಕ ಆವಾಹ ನ್ ಕತಾ ತೆುಂ. ಲೇಖಕಾುಂಕ , ಫೀಟೊೀಗ್ ಫಿ ಛಂದ ಆಸ್ ಲಾ ುಂಕ , ಟೆ್ ೀಕುಂಗಾಚ ಆವ್ಢ ಆಸ್ ಲಾ ುಂಕ , ಸ್ ರ್ಷಟ ುಂತಲ ಅಪರೂಪ ಜೀವ್ಜಂತರ್ಚ ಅಭಾಾ ಸಕಾುಂಕ ಪ್ ಕ್ ತಿನ್ ಖಾಸ ನಿಮಾಾರ್ ಕೆಲಿಲ ಪ್ ರ್ದಶ್ ಹ.

ಏಕ ಪಂತ್ಲ್ ಯಯಾತಿ. ಫುಸಾತಿ ರ್ನ ಮೊಹ ೀಣಾಕಾಕ ತಿ. ರ್ದವಾನ್ ನಿಮಾಾರ್ ಕೆಲಿಲ ಸ್ ರ್ಷಟ ಸೌುಂದಯಾ ದಳೆ ಭೊೀನುಾ ಪಳಯಾತಿ. ಖರೆುಂ ಸಾುಂಗಯ ತಮಾಕ ುಂ , ಅಸ್ ಲ ಸಾಹಸ ಪ್ ವಾಸ ಕೆಲಾ ರ ಆಯುಷಾ ವಾಢತ್ಲ್.

ಪಶಿೆ ಮ ಘಾಟುಂತ , ಘೊೀರ ರಾರ್ನ್ ುಂತ , ರಹಸಾ ಮಯ ಜಾಗ್ನರ ಇತಯ ದಿಸ ನಿಪೂಾ ನ್ ಬಸಲ " ವಭೂತಿ ಫ್ತ್ಲ್್ " ಕ ನಿಸಗಾ ಪ್್ ೀಮ ಭಟಕಂತಿ ಟೆ್ ೀಕಸಾಾುಂನಿ ಸ್ಚದೂಿ ನ್ ಕಾಳೆು ುಂ . ಇತರಾುಂಕ ತೊ ಆಸ್ ಮೊಹ ೀಣ್ ಆತಯ ುಂ ಕಳೆು ುಂ. ಮಹ ರ್ತ್ಲ್...ಮಹ ರ್ತ್ಲ್ ತೊ ಲೀಕಪ್ ೀಯ ಜಾಲಯ . ರಾರ್ನ್ ುಂತಲ ಆಢವಾಟೆಟ ೀರ - ಪದಾ ರ್ನಭ ರ್ನಯಕ, ಆಸ್ ದಿಕ್ರನ್ ತೊ ಫ್ತ್ಲ್್ ಅಜೂನ್ಯ (ಡೊಂಬವಲ್ಪ) ನಿಜರೂಪ ರಾಕ್ರಕ ನ್ ಆಸಾ್ . -----------------------------------------------------------------------------------------

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದುಬ್ಳ್ಳ ಾ – ದಕಾಿ ಾ ೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊೊ , ರ್ನಾ ಯ್ - ನಿತಿಕ್ ಆಶೆಲೊೊ ಬ್ಳ್ಪ್ ಜೆ.ಪಿ. ತಾವ್ರರ ಫ್ತ್ದರ್ ಜೊೀಸಫ್ ಪೀಟರ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ವಾ ಲಕಾ ಮ್ಚಚಾ ಣಚೊ ಬಾಪ್ ಜೆ.ಪ. ತ್ಲ್ವೊ್ - ಆಜ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಲಯ ತರ್ ಹಾ ಚ್ ಮಾಚ್ಾ 4 ತ್ಲ್ರಕೆರ್ ತ್ಲ್ಕಾ 82 ವ್ಸಾಾುಂ ಜಾತಿುಂ. ಹಾ ಸಂದಭಾಾರ್ ಹ್ಯುಂ ಉಡ್ಸಾ ಲೇಖನ್:

ಪೊಟುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ವಾಟ್’ - ಹಿ ಸಾುಂಗ್ಿ ಪಾತೆಾ ವ್್ ತಿ ಕಾಯಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ಚ್ಯಡ್ಲಯ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಿಯೆಸಜಚೊ ಎಕೊಯ ದೆಕಭರತ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ತಲಯ .

ಫ್ತ್ದರ್ ಜೆ.ಪ. ತ್ಲ್ವೊ್ ವಾ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಚ್ಯ ಲುಂಬ್ - ದಿೀಗ್ ವ್ಾ ಕಯ ತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಚೊಯಾಯ ಾ ರ್ ತ್ಲ್ಕಾ ವ್ಹ ಳ್ಯಕ ರ್ನತೊಯ ಮಹ ಣೊಯ ಕೊಣಾಿ - ತೊ ಕಠಿಣ್ ಮನಿಸ್ತ ಮಹ ಣ್. ಪೂಣ್ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಚ್ಯ ಭಿತರ್ ದುಬಾು ಾ – ದಕಾಟ ಾ ುಂಕ್ ಪಾುಂವ್ೆ ುಂ, ರ್ನಾ ಯ್ - ನಿತಿಕ್ ಆಶೆುಂವ್ೆ ುಂ ಮೊವಾಳ್ ಕಾಳ್ಕಜ್ ಆಸ್ತಲಯ ುಂ ತ್ಲ್ಕಾ ಲಗ್್ ಲಾ ನ್ ವ್ಹ ಳ್ಯಕ ಲಯ ಾ ುಂಕ್ ಕಳ್ಕತ್ ಆಸ್ತಲಿಯ ಗಜಾಲ್. ‘ಕಾಳ್ಯಜ ಕ್ ವ್ಚೊುಂಕ್

ಜಲ್ಾ , ಶಕಪ್ ಆನಿ ಯಾಜಕೀ ದಿೀಕಾಾ : 4 ಮಾಚ್ 1939 ವ್ರ್ ಗ್ಳಪುಾರ್ – ಕಂದವ್ರಾುಂತ್ ಕಾಸೆ ರ್ ಆನಿ ಇಗ್ನ್ ೀಶಿಯಾ ತ್ಲ್ವೊ್ ಹುಂಚ್ಯ ತೆಗಾುಂ ಭುರಾಾ ಾ ುಂ ಪಯಕ ುಂ ನಿಮಾಣಾಾ ಕ್ ಜೊೀಸಫ್ ಪೀಟರ್ ರ್ನುಂವಾನ್ ವೊಲಯಲಯ . ಕನಿ್ ಕಂಬಾು ುಂತ್ ಪಾ್ ಥಮಕ್ ಆನಿ ಬಜೆಾ ುಂತ್ ಹೈಸ್ಟಕ ಲ್ ಶಿಕಪ್ ತ್ಲ್ಣ ಕೆಲುಂ. ಶಿಕಾಾ ುಂತ್ ತೊ ಹುಶರ್. ಗಣತ್ಲ್ುಂತ್ ಶೆುಂಬರಾುಂತ್ ಶೆುಂಬರ್ ಅುಂಕ್. 1956 ಜೂನ್ 6 ವ್ರ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಿಯೆಸಜ ಖಾತಿರ್ ಜೆಪುಾ ಸಮನ್ರಕ್ ಭತಿಾ ಜಾಲ. ಬುಂಬಂಯ್ಯ ಜಾಲಯ ಾ ಎವ್ಕ ರಸಯ ಕ್ ಕೊುಂಗ್ನ್ ಸಾಚ್ಯ ಸಂದಭಾಾರ್ 1964

65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಸುಂಬರ್ 2 ವ್ರ್ ಪಾಪಾ ಪಾವ್ಯ ಸವಾಾ ಚ್ಯ ಹಜೆ್ ಖಾಲ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಓಡ್ೊ ಮ್ಚಳ್ಕು . ಸಹಾಯಕ್ ವಗಾರ್ (ಒಟ್ಟಿ ಕ್ 4 ವಸಾಾೊಂ): ಕಾಕಾಳ್ – ಅತೂಯ ರಾುಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಸ್ತಾ ಆನಿ ವಾಲನಿ್ ಯಾುಂತ್ 3 ವ್ಸಾಾುಂ ಸಹಯಕ್ ಜಾವ್್ ವಾವುರೊಯ . ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲಯ ಸಂದಭ್ಾ ವಾತಿಕಾನ್ ದುಸಾ್ ಾ ವಶ್ಾ ಸರ್ಭಚೊ ಜಾವಾ್ ಸ್ತಲಯ . ತ್ಲ್ಣ ಹಾ ಸರ್ಭಚುಂ ದಸಾಯ ವ್ಜಾುಂ ಭೊೀವ್ ಆಸಕೆಯ ನ್ ಅಧಾ ಯನ್ ಕೆಲಿುಂ. ಪವತ್್ ಸರ್ಭುಂತ್ ಲಯಕಾುಂಚೊ ಪಾತ್್ , ರ್ನಾ ಯ್ ನಿತಿರ್ಚುಂ ಮಹತ್ಾ , ಸಾಮಾಜಕ್ ಹುಸ್ಚಕ , ದುಬಾು ಾ – ದಕಾಟ ಾ ುಂಚ ಉದಗಾತ್ ಆನಿ ಆಸಲಾ ಹ್ಯರ್ ಸಂಗ್ಯ ುಂರ್ಚರ್ ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ ಗಮನ್ ಗ್ನಲುಂ. ಫುಡ್ಲುಂ ಆಪಾಯ ಾ ಸಗಾು ಾ ಜಣಯೆುಂತ್ ಖಂಯ್ ರ್ ತೊ ಗ್ನಲ, ಥಂಯ್ ರ್ ಹಾ ಸಂಗ್ಯ ಕಾಯಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಪ್ಚ್ಯಡಯ . ಮಕಾಕ ೊಂತೊ ೊಂ ‘ವೆಲಿ ೀರ್’: 1969 ಇಸಾ ುಂತ್ ಮುಕಕ ಚ್ಯಪ್ಲಕ್ / ಫಿಗಾಜೆಕ್

ಚ್ಯಪ್ಯ ೈನ್ / ವಗಾರ್ ಜಾಲಯ ಾ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ನ್ ಲಕಾನ್ ಪ್ ಗತಿ ಜೊೀಡ್್ ಆಪಾಯ ಾ ಪಾುಂಯಾರ್ ರಾುಂವಾೆ ಾ ಉದೆೊ ೀಶನ್ ಥಂಯ್ ರ್ ‘ಮುಕಕ ವ್ಲಾ ೀರ್ ಸ್ಚಸಾಯಟ ’ ಘಡಿಯ . ಥಂಯ್ ರ್ ಕಾುಂಯಚ್ ರ್ನತ್ಲಯ ಾ ುಂತೆಯ ುಂ ತ್ಲ್ಣ ರತ್ಲ್ುಂ ಕೆಲುಂ. ಭಾುಂದಪ್ ಜಾುಂವಾೆ ಾ ಆದಿುಂ ತೊ ರಕಾ ಮುಳ್ಯುಂತ್ ನಿದ್ಲಯ ಆಸಾ. ಹಾ ವ್ಲಾ ೀರ್ ಸ್ಚಸಾಯಟ ಮುಕಾುಂತ್್ ಕ್ ಸಾಯ ುಂವ್, ಮೊಗೊರ್ ಆನಿ ಮುಸಯ ುಂ – ಆಸಲ ಕಸಲೀಯ್ ಭೇದ್ ಲಕರ್ನಸಾಯ ರ್ನ ಗಜೆಾವಂತ್ಲ್ುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ಗೊವಾಾುಂ ಆನಿ ಕುುಂಕಾಾ ುಂ ಪೊಸಾಪ್, ದುದಚ ಡೈರ, ಮಾಸು ಪಾಗ್ನಯ ಲಾ ುಂಕ್ ದಣ, ಲುಂಚ, ಜಾಳ್ಯುಂ ಘುಂವ್ಕ ಕುಮಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ರತಿುಂಚೊ ವಾವ್್ ಚಲಯ . ಹಯೆಾಕಾ ಸ ಮಹಿರ್ನಾ ುಂಕ್ ಏಕ್ ಮಹ ಳ್ಯು ಾ ಬರ ನ್ವುಂ ನ್ವುಂ ಯ್ದೀಜರ್ನುಂ ಥಂಯ್ ರ್ ಮಾುಂಡನ್ ಹಡ್ಲಿಯ ುಂ. ಮಂದಿರ್, ಯಾಜಕಾರ್ಚುಂ ಘರ್, ಸ್ಚಸಾಯಟ ಭಾುಂದಪ್ ಆನಿ ಕಮೂಾ ನಿಟ ಹಲರ್ಚುಂ ನಿಮಾಾಣ್ ಕೆಲುಂ. ಇಕಾ್ ವ್ಸಾಾುಂಚ್ಯ ಸವ್ ಉಪಾ್ ುಂತ್ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಕ್ ಉಡಿಾ ಕ್ ವ್ಗ್ಾ ಜಾಲ.

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಹುಷ್: ತೊ ಮುಕಾಕ ುಂತ್ಚ್ ಮುಕಾರನ್ ಗ್ನಲಯ ತರ್ ವಾ ತ್ಲ್ಚ್ಯ ಪಾಟಯ ಾ ನ್ ತ್ಲ್ಚ್ಯಚ್ ಕಾಲತಿರ್ಚ ಆಯಲಯ ತರ್ ಮುಕಕ ಗ್ಳಜಾ್ ುಂತ್ಲ್ುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ‘ಅಮುಲ್’ ಖಾಾ ತೆಚ್ಯ ಆನಂದಕ್ ಸ್ಚಡ್್ ದಿತೆುಂರ್ನ ಕೊಣಾಿ . ‘ಉಡುಪಿಯಲ್ಪೊ ಕ್ರ ೈಸಿ ರ ಇರುವಕ್ಯನ್ನ್ ತೀರಿಸ್ಟ ಕಟಿ ವರು’: 1980 ಥವ್್ ಉಡಿಾ ಚೊ ವಗಾರ್ (ಒಟುಟ ಕ್ 8 ವ್ಸಾಾುಂ) ಜಾಲಯ ಾ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ನ್ ಶ್ಹರಾಚ್ಯ ಮದಾ ತ್ ಸ್ಚಭಿೆ ಕಲತೆ ಕ್ ದುಖಿ ಸಾಯಬ ಣಚ ಇಗಜ್ಾ, ಸುಂಟ್ ಮೇರಸ್ತ ಹೈಸ್ಟಕ ಲ್ ಆನಿ ಇುಂಗ್ಯ ಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ಚಕ ಲ್, ಸುಂಟ್ ಮೇರಸ್ತ ಐ.ಟ.ಐ., ಸ್ಟಪರ್ ಬಜಾರ್ ಆನಿ ಸಶಿಾಲುಂ ಭಾುಂದಪ್ ಹಿುಂ ಉಡಿಾ ುಂತ್ ತ್ಲ್ಚುಂ ಯ್ದೀಜರ್ನುಂ (ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಉಡಿಾ ಚೊ ವಗಾರ್ ಜಾಲಯ ಾ ಥವ್್ ಆಮೆ ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ವ್ಹ ಳಕ್ - ಲೇಖಕ್). ಸಮಾಜ್ ಸೇವ್ಕಾುಂ ಮುಕಾುಂತ್್ ಕುಟೆ ುಂಚ ಸಮೀಕಾಾ ಚಲವ್್ ಘರಾುಂ ರ್ನತ್ಲಯ ಾ 172

ಕುಟೆ ುಂಕ್ ದನಿ ಏಜನಿ್ ಮುಕಾುಂತ್್ ಘರಾುಂ ಲಭಾಶೆುಂ ಕೆಲಯ ುಂ ಗಜೆಾವಂತ್ಲ್ುಂ ಥಂಯ್ ತ್ಲ್ಚೊ ಮೊೀಗ್ ದಕವ್್ ದಿತ್ಲ್. 1988 ಇಸಾ ುಂತ್ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಕ್ ಪಾುಂಗಾು ಕ್ ವ್ಗ್ಾ ಜಾುಂವಾೆ ಾ ಸಂದಭಾಾರ್ ‘ಉಡಪಯಲಿಯ ಕೆ್ ೈಸಯ ರ ಇರವಕೆಯನು್ ತೊೀರಸ ಕೊಟಟ ವ್ರ’ – ಆಶೆುಂ ಸಾುಂಗ್ಲಯ ುಂ ಉಡಿಾ ಚ್ಯ ಎಕಾ ಅಕ್ ಸಾಯ ುಂವ್ ಮುಕೆಲಾ ನ್. ಪಾೊಂಗಾಳ ೊಂತ್ಯ ಸುಧ್ಯರಣೊಂಚೊ ಶಲ್ಪಿ (7 ವರಾಸ ೊಂ): 1988 ಜೂನ್ 2-ತ್ಲ್ರಕೆರ್ ಪಾುಂಗಾು ಕ್ ಆಯಲಯ ಾ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ನ್ ಪಾುಂಗಾು ಚ್ಯ ಲಕಾಚ ಹುಮ್ಚದ್ ಜವಾಳ್ಯಯಯ . ಲಕಾಚ ಸಾ ತಿಗತ್ ಜಾತ್ - ಭೇದ್ ರ್ನಸಾಯ ರ್ನ ಸಮೊಜ ನ್ ಘತಿಯ . ಯೆರೊಪಾಚ್ಯ ಸಮಾಜ್ ಸವಾ ಏಜನಿ್ ಚ್ಯ ಸ್ಚಾ ೀನ್್ ರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಗಜೆಾವಂತ್ಲ್ುಂಕ್ ಘರಾುಂ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ಯ್ದೀಜರ್ನುಂ ಮಾುಂಡಿಯ ುಂ. ಯೆರೊಪಾಚ್ಯ ಆನೆಾ ೀಕಾ ಸಂಸಾಾ ಾ ಚ ಕುಮಕ್ ಹಡನ್ ಪಾ್ ಥಮಕ್ ಇಸ್ಚಕ ಲಕ್ ಗಜೆಾರ್ಚುಂ ಭಾುಂದಪ್ ಭಾುಂದೆಯ ುಂ. ಸುಂಟ್ ಜೊೀನ್್ ಸಭಾ-ಭವ್ನ್ ಆನಿ ಶೀಪುಂಗ್

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೊುಂಪ್ಯ ಕ್್ ಉಭಾರೆಯ ುಂ. ಯಾಜಕಾರ್ಚುಂ ವ್ಸಯ ಘರ್ ಸಧಾ್ ಯೆಯ ುಂ. ಬೊಂದುರಾೊಂತ್ಯ ಸಾಮ್ಜಿಕ್ ಆನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಾವ್ರ (8 ವಸಾಾೊಂ): ಗಜೆಾವಂತ್ಲ್ುಂಕ್ ಕುಮ್ಚಕ ಚುಂ ಯ್ದೀಜರ್ನುಂ ಚಲಯಯ ುಂ. ಸಬಿಇ-ಚ್ಯ ಶಿೀದ ಆಡಳ್ಯಯ ಾ ಥವ್್ ಫಿಗಾಜೆಖಾಲ್ ಹಡ್ಲಯ ಾ ಪದಾ ಶೈಕ್ಷಣಕ್ ಸಂಸಾಾ ಾ ಕ್ ಪಯುಸ ಬಯ ೀಕ್ ಭಾುಂದಪ್ ಭಾುಂದೆಯ ುಂ. ಫಿಗಾಜ್ ಯಾಜಕಾುಂರ್ಚುಂ ಘರ್ ನಿಮಾಾಣ್ ಕೆಲುಂ. ಇಜಂಯ್ ಿ ಸೆವಾ (7 ವಸಾಾೊಂ): ಲೂಡ್್ ಾ ಸುಂಟ್ ಲ್ ಸ್ಟಕ ಲಕ್ ಗಜೆಾಚುಂ ಪಮಾಶ್ರ್ನುಂ, ಭಾುಂದಾ ುಂ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ವಾವ್್ ಚಲಯ್ದಯ . ಲೂಡ್್ ಾ ಶಿಕಾಾ ಸಂಸಾಾ ಾ ಕ್ ಆಯೆೆ ುಂ ರೂಪ್ ದಿಲಯ ುಂಚ್ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ನ್. ಇಜಂಯ್ಯ ಆಸಾಯ ರ್ನ ತ್ಲ್ಚ ಭಲಯಕ ಚಡ್ ಭಿಗೊಾ ನ್ ಆಯಲಿಯ . 2000 ಇಸಾ ುಂತ್ ಫಿಗಾಜ್ ವಾವಾ್ ಥವ್್ ಮುಕಯ ಜೊೀಡ್್ ಬಜೊಜ ೀಡಿುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಲಿಟ್ಯ ಸಸಟ ರ್ ್ ಆಫ್ ದಿ ಪುವ್ರ್ ಕೊವ್ುಂತ್ಲ್ುಂತ್

ಆತಿೆ ೀಕ್ ಸವಾ ದಿಲಿ. ಉಪಾ್ ುಂತ್ ನಿಮಾಣ ಪಯಾಾುಂತ್ ಕಂಕಾ್ ಡಿ ವಯಾನಿ್ ಘರಾುಂತ್ ವ್ಸಯ ಕೆಲಿ. ಯಾಜಕಾೊಂ ಮ್ಧ್ಲೊ ವಭಿನ್್ ಯಾಜಕ್ - ಬ್ಳ್ಪ್ ತಾವ್ರರ : ಚಡ್ವ್ತ್ ಫಿಗಾಜ್ ಯಾಜಕ್ ಸರಸಮಾರ್ ಎಕಾಚ್ ನ್ಮೂರ್ನಾ ಚೊ ವಾವ್್ ಚಲಯಾಯ ತ್. ಹುಂತುಂ ದಿಸಾ ದಿಸಾ ಡಯ ಧಾಮಾಕ್, ಇಸ್ಚಕ ಲುಂ ಬಾಬಿಯ ಚೊ, ಲಕಾಚ್ಯ ಆತಿೆ ಕ್ ಗಜಾಾುಂಕ್ ಪಾುಂವೊೆ ವಾವ್್ ಅಟಪುನ್ ಆಸಾಯ . ಥೊಡ್ಲ ಇಗಜೆಾರ್ಚುಂ, ಯಾಜಕಾಚ್ಯ ಘರಾರ್ಚುಂ, ಇಸ್ಚಕ ಲರ್ಚುಂ ವಾ ಹಲರ್ಚುಂ ಭಾುಂದಪ್ ಉಭಾತ್ಲ್ಾತ್. ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ನ್ ಹ ಸಗಾು ಾ ನ್ಮೂರ್ನಾ ುಂಚೊ ವಾವ್್ – ಇಲಯ ಚಡ್ಚ್ ಕೆಲ ಮಹ ಣಾ ತ್ಲ್. ಥೊಡ್ಲ ತ್ಲ್ಕಾ ತಮಾಸಾಾ ುಂನಿ ‘ಬಿಲಾ ರ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ’ಯೀ ಮಹ ಣಾಯ ಲ. ಇತ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ಚ್ ತೊ ರಾವ್ಲಯ ತರ್ ತ್ಲ್ಣ ಸವಾ ದಿಲಯ ಾ ಫಿಗಾಜಾುಂಚೊ ಲೀಕ್ ಜಾಯಾಯ ಾ ವ್ಸಾಾುಂ ಉಪಾ್ ುಂತ್ಯೀ ತ್ಲ್ಚ ಹಗ್ು ಕ್ ಆಜೂನ್ ಉಚ್ಯತೊಾರ್ನ. ‘ಆಸಲಚ್ ಯಾಜಕ್ ಆಮಾಕ ುಂ

68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸದುಂಕಾಳ್ ಮಹ ಣೊಯ ರ್ನ.

ಆಸಾಯ ಾ ರ್

ಜಾತೊ’

ಬ್ಳ್ಪ್ ತಾವ್ರರ ಹಫಾಿ ಾ ೊಂತೊ ೊಂ ಸಾತ್ಯಯೀ ದಿೀಸ್ ಏಕ್ ಲೇಕ್ ವಾವುರೊೊ : ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ನ್ ಲಕಾಕ್ ‘ಆತಿೆ ೀಕ್ ಬರೆುಂಪಣ್’ ದಿುಂವಾೆ ಾ ಸವ್ುಂ ತ್ಲ್ುಂಚ್ಯ ಸಂಸಾರ ಬರಾಾ ಪಣಾವಶಿುಂಯ್ ಪಳೆಲುಂ. ಅರ್ನ್ ಾ ಯ್ – ಅನಿೀತ್ ಘಡ್ಲಯ ಾ ವ್ಳ್ಯರ್ ತ್ಲ್ಣ ಫಕತ್ ‘ಅರ್ನ್ ಾ ಯ್ – ಅನಿೀತ್’ ಪಳೆಲಿ ಶಿವಾಯ್ ತಿ ಕೆಲಯ ಾ ವ್ಾ ಕಯ ುಂಕ್ ಪಳೆಲುಂರ್ನ. ವ್ಡಿಲುಂ ಥವ್್ ‘ಅರ್ನ್ ಾ ಯ್ – ಅನಿೀತ್’ ಜಾತ್ಲ್ರ್ನ ತಿ ವ್ಡಿಲುಂ ಥವ್್ ಜಾಲಿಯ ದೆಕುನ್ ತ್ಲ್ಣ ದಳೆ ಧಾುಂಪ್ಯ ರ್ನುಂತ್. ಬಳ್ ರ್ನತ್ಲಯ ಾ ುಂಚ್ಯ ತಫೆಾನ್ ತೊ ರಾವೊಯ .

ಕಾಮಾಗಾರಾುಂಚ್ಯ ಹಕಾಕ ುಂ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಝುಜೊಯ . ತ್ಲ್ುಂತುಂ ತ್ಲ್ಕಾ ದಿಯೆಸಜರ್ಚ ಸಂಸಾ , ಫಿಗಾಜಾುಂಚ ಇಸ್ಚಕ ಲುಂ, ಬಿಸ್ತಾ , ಯಾಜಕ್, ಧಾಮಾಕ್ ಭಯಿ ುಂ – ಆಸಲ ಫರಕ್ ದಿಸ್ಚಯ ರ್ನ. ದೆಕುನ್ುಂಚ್ ಕಂಕಾ್ ಡಿ, ಜೆಪುಾ ುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಸಾಾ ಾ ುಂರ್ಚುಂ ಕಾಮ್ಚಲಿ, ಫೆರಾರ್ಚ ಟೀಚರ್, ಮುದರಂಗಡಿ ಆನಿ ಪಾುಂಗಾು ರ್ಚ ಶಿಕ್ಷಕ್ - ಹುಂಕಾುಂ ಆನಿ ಹ್ಯರಾುಂಕ್ ಅರ್ನ್ ಾ ಯ್ ಜಾತ್ಲ್ರ್ನ ತ್ಲ್ುಂಚ್ಯ ತಫೆಾನ್ ರಾವೊುಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ಜಾಲಯ ುಂ. ಆಪಾಿ ಖಾಲ್ ದಿಲ್ಹೊ ಾ ಫೊಬಚಿ ಪೊಟ್ ಭುಕ್ಯೀ ತ ಜಾಣ ಅಸ್ಲೊೊ : ಹಾ ಖಾತಿರ್ಚ್ ಮುಕಕ ವ್ಲಾ ೀರ್ ಸ್ಚಸಾಯಟ , ಉಡಿಾ ಆನಿ ಪಾುಂಗಾು ುಂತ್ ಸಹಜೀವ್ನ್ ಕ್ ಡಿಟ್

69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹುಂತೆಯ ುಂ ಜಾಯೆಯ ಜಣ್ ಆಜೂನ್ ಬರೆುಂ ಜವತ್ ಸಾರನ್ ಆಸಾತ್.

ಸ್ಚಸಾಯಟ ತಸಲಾ ಸಂಸಾಾ ಾ ುಂ ಮುಕಾುಂತ್್ ಲಕಾಕ್ ಉರವಿ ಅಭಾಾ ಸ್ತ ಶಿಕಂವೊೆ , ಕಾಮಾುಂ ಆವಾಕ ಸ್ತ ಕನ್ಾ ದಿುಂವೊೆ ಆನಿ ತ್ಲ್ುಂಚ್ಯ ಗಜಾಾುಂನಿ ಪಾುಂವೊೆ ವಾವ್್ ತ್ಲ್ಣ ಚಲಯಲಯ . ‘ಅಮಾಲ್ ಪಯ್ದಣ ಕ್ ಸಾಯ ುಂವ್ ಸಮಾಜೆರ್ಚುಂ ಏಕ್ ಮಹ ಖಗ್ಾ’ ಮಣಾಯ ಲ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ : ಆಪುಣ್ ಗ್ನಲಯ ಾ ಜಾಗಾಾ ುಂನಿ ಅಮಾಲ್ ಪಯ್ದಣಾಾ ವರೊೀಧ್ ತೊ ವಾವುರೊಯ . ತ್ಲ್ುಂತುಂ ಸಾುಂಪಾಾ ಲಯ ಾ ುಂಕ್ ತ್ಲ್ಣ ಆಪಾಿ ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ ರಾವ್ವ್್ ಆಪೊಯ ಮೊಲಧಕ್ ವೇಳ್ ದಿಲಯ ಆಸಾ. ‘ಕೌನೆ್ ಲಿುಂಗ್’ ಮಾರಫ್ತ್ತ್ ಜಾಯಾಯ ಾ ುಂನಿ ಅಮಾಲಕ್ ಪಾಟ್ ಕರಶೆುಂ ಕೆಲಿಯ ುಂ ಘಡಿತ್ಲ್ುಂ ಹುಂವ್ ಖುದ್ ಜಾಣಾುಂ.

ಕಾಜಾರಾುಂ ತಸಲಾ ಕಾಯಾಾುಂನಿ ಅರ್ನವ್ಶ್ಾ ಕ್ ದುಡ್ಾ ಚ್ಯ ಆನಿ ವ್ಳ್ಯಚ್ಯ ವಭಾಡ್ವಶಿುಂ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಹುಸಕ ತ್ಲ್ಲ: ಲಕಾಕ್ ಶಿಕಾ ತ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಜಾಯೆಯ ುಂ ವಾವುರಾಯ . ಹಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡಿುಂ ಶಿಬಿರಾುಂಯ್ ಚಲಯಲಿಯ ುಂ ಆಸಾತ್. ಕನೆ್ ಪಾಟ ಸವ್ುಂ ಮಹ ಜೆುಂ ಲಗ್್ ಜಾುಂವಾೆ ಾ ವ್ಳ್ಕುಂ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಪಾುಂಗಾು ಚೊ ವಗಾರ್. 1 ಜನ್ವ್ರ 1992 ವ್ರ್ ಸಾುಂಜೆರ್ 4 ಥವ್್ 6.30 ಭಿತರ್ ಆಮ್ಚೆ ುಂ ರೆಸಾ ರ್ – ಮೀಸ್ತ ಆನಿ ಸಗ್ನು ುಂ ಕಾಜಾರಾ ಕಾಯೆಾುಂ ‘ಟೀಪಾಟಾ’ಸವ್ುಂ ಮುಗಾೊ ಲಯ ುಂ. ರೆಸಾ ರಾಕ್ ಇಗಜ್ಾ ಭನ್ಾ ಲೀಕ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯ ಸತ್ಲ್ಕ ರ್ ಕಾಯಾಾಕ್ ರ್ದಡ್ ಹಜಾರ್ ಲೀಕ್ ಆಸ್ತಲಯ . ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ನ್ ಭಲಯಕ ಮಾಗ್ಲಿಯ . ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಚ್ಯ ಸಹಕಾರಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಸಲುಂ - ಜಾಯಾಯ ಾ ುಂನಿ ಹಗಾು ಪ್ ದಿಲಯ ುಂ ಆನಿ ಭೊೀವ್ ಥೊಡ್ಾ ುಂನಿ ದುಸಾಾಲಯ ುಂ - ಕಾಯೆಾುಂ ಮಾುಂಡುಂಕ್ ಆಮಾಕ ುಂ ಸಾಧ್ಾ ಜಾತೆುಂರ್ನ ತೆುಂ ಖರೆುಂ. ಆದುನಿಕ್ ಕಾಳ್ಯರ್ ಸಯ್ ಕ್ ಮ್ಚಳೊುಂಕ್ ಆಸೆ ಕಷ್ಟ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ತಲಯ . ಹಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಲ್ಣ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಯಯ ುಂ ಚಲ – ಚಲಿಯಾುಂರ್ಚ ವವ್ರ್ ಜಮಂವ್ೆ ುಂ ಏಕ್ ‘ಸರಕ್ ಬಾಾ ುಂಕ್’ ಆಸಾ ಕೆಲಯ ುಂ. ಹಾ ಮುಕಾುಂತ್್ ಕಾಜಾರ ಭಾುಂದ್ ಘಡನ್ ಯುಂವ್ಕ ತೊ ಆಧಾರ್ ದಿತ್ಲ್ಲ.

70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಜಾರಾುಂ, ಪಡ್ಲಶಿಡ್ಲಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ಗಜಾಾುಂಕ್ ತ್ಲ್ಣ ದಿಲಯ ಾ ಗ್ಳಪತ್ ದರ್ನಕ್ ಬಹುಷ್: ಲೇಕ್ ರ್ನ. ಸಮ್ಚಸಯ ೆುಂತ್ ಫುಂಡ್ುಂರ್ಚರ್ ಗಜೆಾವಣ ದುಡ ವಬಾಡ್ಲೆ ುಂ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಪಸಂದ್ ಕರರ್ನತೊಯ . ಪಾುಂಗಾು ಚ್ಯ ಸಮ್ಚಸಯ ೆುಂತ್ ಫುಂಡ್ ಭಾುಂದುನ್ ದುಡ್ಾ ಚೊ ಆನಿ ಜಾಗಾಾ ಚೊ ವಭಾಡ್ ರಾವ್ಯಾುಂ ಮಹ ಳ್ಯು ಾ ಸಚರ್ನಕ್ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ನ್ ಬರೊಚ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲಯ .(1993). ತೆದಳ್ ಥವ್್ ಪಾುಂಗಾು ಚ್ಯ ಸಮ್ಚಸಯ ೆುಂತ್ ಫುಂಡ್ ಭಾುಂದಂವ್ೆ ುಂ ರಾವ್ಯಾಯ ುಂ. ಜಾತ್-ಭೇದ್ ರ್ನಸಾಯ ರ್ನ ದುಬಾು ಾ – ದಕಾಟ ಾ ುಂಚ ಪಾಪ್ - ಭಿಮಾತ್, ನಿಮ್್ ವ್ಗ್ಾ ಲಕಾಚ್ಯ ಬರಾಾ ಪಣಾ ಥಂಯ್ ಹುಸ್ಚಕ , ಸಯ ೆೀಯಾುಂರ್ಚ ಸಕೆಯ ವಂತಪಣ್, ಪರಸರ್ ಆನಿ ಪಾವಾ್ ಉದಕ ರ್ಚ ಸಂರಕ್ಷಣ್ - ಹಾ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ವಷಯಾುಂನಿ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಕ್ ಸದುಂ ಆಸಕ್ಯ ಆಸ್ತಲಿಯ . ಹಾ ಉದೆಶಿುಂ ತ್ಲ್ಣ ವಾವುರ್ಲಯ ಾ ಫಿಗಾಜಾುಂನಿ ಸಮಾಜ್ ಸೇವ್ಕಾುಂಕ್ ನ್ಮಯಾರ್ ್ ತ್ಲ್ಣ ವಾವ್್ ಚಲಯಾಯ . ಸಾಮಾಜಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಗ್ಯ ುಂನಿ ಕ್ ಸಾಯ ುಂವಾಚ್ಯ ಬಫಿಕರಾಯೆವಶಿುಂ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಕ್ ಮಸ್ತಯ ಬಜಾರಾಯ್ ಆಸ್ತಲಿಯ . ಹಾ ಸಂಗ್ಯ ುಂನಿ ಆಮ್ಚೆ ುಂ ಬಳ್ ಚಡ್ಜಾಯ್ ಮಹ ಳೊು ಹುಸ್ಚಕ ತ್ಲ್ಚೊ. ಹಾ ಬಾಬಿಯ ನ್ ಫಿಗಾಜ್ ಪತ್ಲ್್ ುಂನಿ ತ್ಲ್ಣ

ಜಾಯಾಯ ಾ ಪಾವಟ ುಂ ಬರಯಲಯ ುಂ ಆಸಾ. ಲಕಾಕ್ ಹಕಾಕ ನ್ ಮ್ಚಳ್ಯಜಾಯ್ ತ್ಲ್ಾ ಸಂಗ್ಯ ುಂವಶಿುಂ ಕಸಲಾ ಯ್ ದಯಾದಕೆಾ ಣವಣ ಲಕಾಪ್ ತಿನಿಧ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಾ ುಂಲಗ್ುಂ ತೊ ವಚ್ಯತ್ಲ್ಾಲ. ಶಂಕರಪುರ ರ್ನಗರಕ ಸಮತೆಖಾಲ್ ಚಲೆ ಾ ವಾವಾ್ ಕ್ ತೊ ಪ್್ ೀರಕ್ ಸಕತ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ತಲಯ . ಜಾತ್ಧಮಾಾುಂಚೊ ಭೇದ್ ರ್ನಸಾಯ ರ್ನ ಲೀಕ್ ಆನಿ ಮುಕೆಲಿ ತ್ಲ್ಚ್ಯ ವಚ್ಯರಾುಂಕ್ ಮಾುಂದಯ ಲ. ಬ್ಳ್ಪ್ ತಾವ್ರರ ಕ್ ಬರಂವಿ ವಶೇಷ್ಟ ಶ್ಯಾ ತಿ ಆಸ್ಲ್ಪೊ : ತ್ಲ್ಚುಂ ದೂರಾುಂ ವಾ ಮನ್ವೊಾ ವಾಚ್ಲಯ ತೊಾ ಬರಯಲಯ ಾ ಶೈಲಕ್ಚ್ ಆಕರ್ಷಾತ್ ಜಾತ್ಲ್ಲ. ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಪಾುಂಗಾು ುಂತ್ ವಗಾರ್ ಆಸಾಯ ುಂ, ತ್ಲ್ಾ ಪ್ ರ್ದಶುಂತಿಯ ಫನ್ ವ್ಾ ವ್ಸಾಾ ತೆದಳ್ಯ – ತೆದಳ್ಯ ಪಾಡ್ ಜಾವ್್ ಉಪೊಾ ೀಗಾಕ್ ಮ್ಚಳ್ಯರ್ನತ್ಲಿಯ . ತ್ಲ್ಾ ವ್ಳ್ಯರ್ ಕೆ. ರಾಮ ಮಹ ಳೊು ಅದಕ್ಷ್ ಆನಿ ಲಕಾ ಹುಸಾಕ ಾ ಚೊ ಅಧಕಾರ ದಕಾ ಣ್ ಕನ್್ ಡ ಜಲಯ ಟೆಲಕೊಮ್ ವಭಾಗಾಚೊ ಜನ್ರಲ್ ಮ್ಚನೆಜರ್ ಆಸ್ತಲಯ . ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಚ್ಯ ಎಕಾ ಫನ್ ಕೊಲಕ್ ವಾ ತ್ಲ್ಚ್ಯ ಎಕಾ ಪತ್ಲ್್ ಕ್ ಹಾ ಅಧಕಾರನ್ ಮಂಗ್ಳು ರಾುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ತ್ಲ್ಚ್ಯ ದಫಯ ರಾ ಥವ್್ ಸಮಾರ್ 55 ಕಲೀಮೀಟರ್ ಪಯಶ ಲಾ ಶಂಕರಪುರಾಕ್ ಖುದ್ ಯವ್್ ಸಮಸಾಾ ುಂ ನಿವಾರ್ಲಿಯ ುಂ ಜಾಯಯ ುಂ ದೃಷ್ಟ ುಂತ್ಲ್ ಆಸಾತ್. ಆಶೆುಂಚ್, ಎಲಕಟ ೆಸಟ ಅನಿ ಹ್ಯರ್

71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸವ್ಯ ತ್ಲ್ಯ್ದ ಲಕಾಕ್ ಮ್ಚಳ್ಯೆ ಾ ಕ್ ತೊ ವಾವುರಾಯ .

ತೊಪೊನ್ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಥೊಡ್ಲ ದಿೀಸ್ತ ಆಸಾ ತೆುಂತ್ ಆಸ್ತಲಯ .

ಮಾಹ್ಯತ್ ಹಕ್ಕ ಕಾಯ್ದೊ ((RTI) ವಾಪನ್ಾ

‘ಪಾೊಂಗಾಳ ಚೊ ಪರ ಕಾಸ್’ ಫಿರ್ಾಜ್ ಪತ್ಯರ ಸಾಾ ಪನ್: ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಪಾುಂಗಾು ಕ್ ಆಯಲಯ ಚ್ ಹಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಏಕ್ ಫಿಗಾಜ್ ಪತ್್ ಆರಂಭ್ ಕಚೊಾ ಪ್ ಸಾಯ ಪ್ ತ್ಲ್ಚ್ಯ ಮುಕಾರ್ ದವ್ರೊಯ . ತ್ಲ್ಾ ವ್ಳ್ಯರ್ ಉಡಪ ಪ್ ರ್ದಶುಂತ್ ಫಿಗಾಜ್ ಪತ್ಲ್್ ುಂ ರ್ನತ್ಲಿಯ ುಂಚ್ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ತರಂತ್ ಒಪೊಯ . ಆಶೆುಂ ಹಾ ಲೇಖಕಾಚ್ಯ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾರ್ (ಸಾಾ ಪಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್್ ಸ ವ್ರಾ್ ುಂ) 1988 ಮೊುಂತಿ ಫೆಸಾಯ ದಿಸಾ ‘ಪಾುಂಗಾು ಚೊ ಪ್ ಕಾಸ್ತ’ ಫಿಗಾಜ್ ಪತ್್ ಸಾಾ ಪನ್ ಜಾಲುಂ. ತೆುಂ ಆಜೂನ್ ಚಲನ್ ಆಸಾ.

ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ನ್ ಸಕಾಾರಾಕ್ ಆನಿ ಅಧಕಾರುಂಕ್ ಜಾಗಯಲಿಯ ುಂ ಥೊಡಿುಂ ತರೀ ಘಡಿತ್ಲ್ುಂ ಆಸಾತ್. ಇಜಯಾೆ ಾ ಮಾಕೆಾಟ್ ನಿಮಾಾಣಾಚೊ ವಾವ್್ ಜಾಯಯ ುಂ ವ್ಸಾಾುಂ ಮುಕಾರ್ ವ್ಚ್ಯರ್ನತ್ಲ್ಯ ಾ ವ್ಳ್ಯರ್ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ನ್ ಇಜಯ್ಕ ವದಯ್ ಮಾಗೊನ್ ವ್ಚ್ಯ ಥೊಡ್ಾ ಚ್ ತೆುಂಪಾ ಆದಿುಂ ಮಾಹ್ಯತ್ ಹಕ್ಕ ಕಾಯಾೊ ಾ ಮುಕಾುಂತ್್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಮಹನ್ಗರ ಪಾಲಿಕೆಕ್ ಜಾಗಯಲಯ ುಂ. ಬ್ಳ್ಪ್ ತಾವ್ರರ ಪಾೊಂಗಾಳ ಚೊ ವಗಾರ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲ್ಹೊ ಾ ಸಗಾಳ ಾ ಆವೆದ ೊಂತ್ಯ ಹೊ ಲೇಖಕ್ ಫಿರ್ಾಜೆ ಮಂಡಳೆಚೊ ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ಸಾೊಂಸಕ ೃತಿಕ್ ಸಮಿತಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್, ಫಿರ್ಾಜೆ ಮಂಡಳೆಚೊ ಕಾಯಾದಶಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಾಜೆ ಮಂಡಳೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲೊೊ . ಫಿಗಾಜೆಚ್ಯ ಖಂಯಾೆ ಾ ಯ್ ಯ್ದೀಜರ್ನುಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮ ಲಕಾಕ್ ಖಡ್ಾ ಯ್ ಘಾಲಯ ುಂರ್ನ. ಕೊಣ ಕತೆುಂ ದಿಲಯ ುಂ ತೆುಂ ಫಿಗಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಘತ್ಲಯ ುಂ. ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಚ್ಯ ಮುಕಲಾ ಣಾರ್ ಭಾುಂದ್ಲಯ ಾ ಭಾುಂದಾ ುಂನಿ ತ್ಲ್ಣ ದೈಹಿಕ್ ವಾವ್್ ಸಯ್ಯ ಕೆಲಯ . ಪಾುಂಗಾು ರ್ಚುಂ ಸಭಾಭವ್ನ್ ಭಾುಂದೆ ವ್ಳ್ಯರ್ ಪಾುಂಯಾುಂಕ್ ಖಿಳೊ

ಪಾೊಂಗಾಳ ೊಂತ್ಯ ಕಳ್ಯಾ ೊಂ – ಕೃಷಿಕಾೊಂಚೊ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ್ ಘಡಿಿ ಆಶ್ಯ ಬ್ಳ್ಪ್ ತಾವ್ರರ ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಪೊ : ಹಾ ಬಾಬಿಯ ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರಾಚೊ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿ್ ಆನಿ ಆಧಕಾರುಂಸವ್ುಂ ಪಾುಂಗಾು ಇಗಜೆಾ ವ್ಠರಾುಂತ್ ಜಮಾತ್ಯೀ ಚಲ್ಲಿಯ (1992). ಹಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಮುಕಲಾ ಣ್ ಘತ್ಲಯ ುಂ. ಪೂಣ್ ಸಾ ಳ್ಕೀಯ್ ‘ಪೊಲಿಟಕಾ್ ಕ್’ ಲಗೊನ್ ಹ್ಯುಂ ಯ್ದೀಜನ್ ಕಾಯಾಾಗತ್ ಜಾಲಯ ುಂ ರ್ನ. ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ನ್ ಖುಶಿ ವ್ಲಿಯ ತರ್ ತ್ಲ್ಣ ಜಾಯೆಯ ುಂ ಕಮಾವ್ಾ ತೆುಂ. ಸಖಾಚ ಜಣ ಜಯೆವ್ಾ ತೆುಂ. ಪೂಣ್ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ರ್ಚುಂ ಜವತ್ ಸಾಧೆುಂ. ಪಾುಂಗಾು ುಂತ್ ಅಸಾಯ ರ್ನ

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಚ್ಯ ಜವತ್ಲ್ಚೊ ಭಾುಂಗಾರೊೀತ್ ವ್ ಆನಿ ಒಡಿೊ ಚ್ಯ ರಪೊಾ ೀತ್ ವಾರ್ಚ ಸಂದಭ್ಾ ಆಯಲಯ . ರೆತಿರೆಕ್ ಆನಿ ಯಾಜಕಾುಂಚ್ಯ ಜಮಾತೆಕ್ ವ್ಚೊನ್ ತ್ಲ್ಣ ಹ್ಯ ಸಂದಭ್ಾ ಆಚರಣಾ ಥವ್್ ಚಕಯಲಯ . ಎಕೊೊ ೀನ್ ಫಿಗಾಜಾುಂನಿ ತ್ಲ್ಕಾ ವ್ಗ್ಾ ಜಾುಂವಾೆ ಾ ಥೊಡ್ಾ ತೆುಂಪಾ ಆದಿುಂ ಯಾಜಕಾಚುಂ ಘರಾುಂ ತ್ಲ್ಣ ಉಭಾರ್ಲಿಯ ುಂ. ಹಾ ಆನಿ ತ್ಲ್ಣ ಉಬಾರ್ಲಯ ಾ ಹ್ಯರ್ಯ ಫಿಗಾಜಾುಂನಿ ಆಶೆುಂ ಘರಾುಂ ಉಬಾರಾೆ ವ್ಳ್ಯರ್ ತೊ ಆಡೆ ಣನ್ ಆನಿ ಧುಳ್ಕಚ್ಯ ವಾತ್ಲ್ವ್ರಣಾುಂತ್ ಜಯೆಲಯ ಆನಿ ಆಪಾಿ ಉಪಾ್ ುಂತ್ ಯೆತೆಲಾ ುಂಕ್ ಮಜೂಭ ತ್ ಘರಾುಂ ತಯಾರ್ ಕನ್ಾ ದಿೀವ್್ ಗ್ನಲಯ . ಅತಿೀ ಗಜೆಾ ಶಿವಾಯ್ ಫಿಗಾಜ್ ಸ್ಚಡ್್ ತೊ ಗ್ನಲಯ ರ್ನ. ಪಯಾಿ ಶಿವಾಯ್ ಲೀಬ್ ಚಕಯಲಯ ರ್ನ. ಮೊೀಪ್ಡ್ ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ ವಾಹನ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ತಲಯ ುಂ. ತ್ಲ್ಣ ಪಾುಂಗಾು ಸ್ಚಡ್್ ವ್ತ್ಲ್ರ್ನ ಪಾುಂಗಾು ಚ್ಯ ಲಕಾನ್ ಕೈನೆಟಕ್ ಹುಂಡ್ ಸ್ಟಕ ಟರ್ ದಿಲಯ ುಂ. ತ್ಲ್ಚ ಸಾಧ ಜಣ ಸಾಧ ಜಾವಾ್ ಸ್ತಲಿಯ . ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಚ ಸಾಧ ಜಣ ಪಳೆುಂವೊೆ ಆವಾಕ ಸ್ತ ಹಾ ಲೇಖಕಾಕ್ ಮುುಂಬಂಯ್ಯ ಲಭ್ಲಯ : ಪಾುಂಗಾು ಫಿಗಾಜೆಚ್ಯ ಯ್ದೀಜರ್ನುಂಕ್ ನಿಧ ಜಮಂವ್ಕ ಮುುಂಬಯ್ಯ ಲ ರ್ನುಂವಾಡಿೊ ಕ್ ಪಾುಂಗಾು ಗಾರ್ ಉದಾ ಮ ಆಲಬ ಟ್ಾ ಡಬ್ಯಯ ಾ . ಡಿಸ್ಚೀಜಾಚ್ಯ ಆಪವಾಿ ಾ ಖಾಲ್ ಆಮ ತಗ್ – ಜೊೀನ್ ಲೀಬ, ಎುಂಟನಿ ಡೇಸ ಆನಿ ಹುಂವ್, ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಸವ್ುಂ ದೀನ್ ಹಫೆಯ

ಮುುಂಬಂಯ್ಯ ಆಸ್ತಲಯ ಾ ುಂವ್ (1993). ಥಂಯ್ ರ್ ಎಕಾಚ್ ರಮಾುಂತ್ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಚ ಆನಿ ಮಹ ಜ ವ್ಸಯ . ಜಾಯೆಯ ುಂ ಆಮ ಉಲಯಲಯ ಾ ುಂವ್. ತ್ಲ್ಚ್ಯ ಸಾದಾ ಜಣಯೆಚೊ ಮಾಕಾ ಖರೊೀಖರ್ ಅನ್ಭ ಗ್ ಜಾಲಯ . ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಪಾುಂಗಾು ಆಸ್ತಲಯ ಾ ವ್ಳ್ಯಚ ಗಜಾಲ್. ಕೆನ್ಡ್ ಆಸ್ತಲಯ ಾ ತ್ಲ್ಚ್ಯ ಲಗ್್ ಲಾ ಸಯಾ್ ಾ ುಂನಿ ಆನಿ ಗಲ್ಾ ರ್ದಶುಂನಿ ಆಸ್ತಲಯ ಾ ಥೊಡ್ಾ ಪಾುಂಗಾು ಗಾರಾುಂನಿ ತ್ಲ್ಕಾ ಕೆನ್ಡ್ / ಗಲಾ ಚ್ಯ ರ್ದಶುಂಕ್ ಆಪಯಲಯ ುಂ. ತ್ಲ್ಣ ಕತಿಯ ಒತ್ಲ್ಯ ಯ್ ಕೆಲಾ ರೀ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ನ್ ಮನ್ ಕೆಲಯ ುಂರ್ನ. ಕಥೊಲ್ಪಕಾೊಂನಿ ಸಮ್ಜೆೊಂತ್ಯ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯಾೊಂತ್ಯ ಮಕಾರ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಳ್ಳಳ ಜಬ್ಬೊ ರ್ ಆಶ್ಯ ಬ್ಳ್ಪ್ ತಾವ್ರರ ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಪೊ : ಶಿವಾಯ್ ಆಮಾೆ ಾ ಯುವ್ಜಣಾುಂನಿ ತ್ಲ್ುಂತಿ್ ಕ್ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕಾಜಾಯ್ ಆನಿ ಉದಾ ೀಗಾಧರತ್ ಕೊೀಸ್ತ ಕರಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ಯೀ ತೊ ಆಶೆತ್ಲ್ಲ. ಆಸಲಾ ಶಿಕಾಾ ವಷ್ುಂತ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಆಸಕ್ಯ ಆಸ್ತಲಿಯ . ಆಶೆುಂ ಶಿಕಾಯ ಾ ರ್ ದುಬಾು ಾ ಘರಣಾುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಭುರಾಾ ಾ ುಂಕ್ ಕಾಮಾುಂ ಮ್ಚಳೊುಂಕ್ ಸಲಿೀಸ್ತ ಆನಿ ಹಾ ಮುಕಾುಂತ್್ ದುಬಿು ಕಾಯ್ ನಿವಾಯೆಾತ್ಲ್ ಮಹ ಳ್ಕು ತ್ಲ್ಚ ಆಶ. ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಿಯೆಸಜ್ ಜೆರಾಲ್ ಶಿಕಾಾ ಕುಶಿನ್ ಮಾಲಾ ನ್ ಆಸ್ತಲಯ ಾ ವ್ಳ್ಯರ್ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ನ್ ಉಡಿಾ ುಂತ್ ಐಟಐ ಸಾಾ ಪನ್ ಕೆಲಿಯ .

73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾುಂಗಾು ುಂತ್ಯೀ ಐಟಐ ಸಾಾ ಪನ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಲ್ಣ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಯ ುಂ. ಪೂಣ್ ಸಫಳ್ ಜಾಲರ್ನ. ಲಯಕಾುಂನಿ ಅಸಗೊೀಳ್ಕುಂತ್ ಚಲವ್್ ವ್ಚ್ಯಾ ಐಟಐ-ರ್ಚ ಹುದೆೊ ದರ್ ಆತ್ಲ್ುಂಯೀ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಚ್ಯ ಮಜತೆಚೊ ಉಡ್ಸ್ತ ಕಾಡ್ಯ ತ್. ಬ್ಳ್ಪ್ ತಾವ್ರರ ಕ್ ಆಪಾೊ ಾ ಭಾವಾೊಂ ಯಾಜಕಾೊಂಚೊ ಹುಸ್ರಕ ಆಸ್ಲೊೊ :

ಯಾಜಕಾುಂಚ್ಯ ಸಂಘಟರ್ನುಂತ್ ತೊ ಸಕ್ ೀಯ್ ಆಸ್ತಲಯ . ಖಂಚೊೆ ೀಯ್ ಯಾಜಕ್ ಆಪಾಯ ಾ ವ್ಡಿಲುಂ ಥವ್್ ವಾ ಹ್ಯರ್ ಸಂಗ್ಯ ುಂ ವ್ವಾುಂ ಕಷ್ಟ ುಂತ್ ಪಡ್ಯ ಾ ರ್ ತಸಲಾ ುಂಚ್ಯ ಕುಮ್ಚಕ ಕ್ ತೊ ವ್ತಲ. ತ್ಲ್ಚ್ಯ ಖಾಲ್ ಸಹಯಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್್ ವಾವುರೆಯ ಲ ನಿಜಾಯಕ

ಅದೃಷ್ಟ ವಂತ್. ಎಕಾ ವ್ಹ ಡ್ ಭಾವಾ ಸಾಕೊಾ ಮೊೀಗ್ ತ್ಲ್ಣ ಚ್ಯಕಾಯ ಮಹ ಳ್ಯು ಾ ುಂತ್ ದೀನ್ ಉತ್ಲ್್ ುಂ ಆಸೆ ರ್ನುಂತ್. ದಿಯೆಸಜಚ್ಯ ವ್ಡಿಲುಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿುಂವಾೆ ಾ ುಂತ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ುಂಚೊಾ ಆಜಾಾ ಪಾಳ್ಯೆ ುಂತ್ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಪಾಟುಂ ಪಡ್ಲಯ ರ್ನ. ಪರಪತ್ಲ್್ ುಂ ಲಕಾಕ್ ಪಾವಂವಾೆ ುಂತ್, ಸಾುಂಗ್ಲಯ ಾ ಸಂಗ್ಯ ುಂ ಕಾಯಾಗತ್ ಕಚ್ಯಾುಂತ್ ತೊ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಲಯ . ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ 2013 ಫೆಬ್ ರ್ 8 ತ್ಲ್ರಕೆರ್ ಹ ಸಂಸಾರ್ ಸಾುಂಡನ್ ಗ್ನಲ. ಫೆಬ್ ರ್ 12 ತ್ಲ್ರಕೆರ್ ವಾಲನಿ್ ಯಾ ಇಗಜೆಾುಂತ್ ಮಣಾಾಚ ರೀತ್ ಚಲಿಯ . ಹಜಾರಾುಂನಿ ಲಕಾನ್ ತ್ಲ್ರ್ಚುಂ ಅುಂತಿಮ್ ದಶ್ಾನ್ ಕೆಲುಂ. ತ್ಲ್ಣುಂಚ್ ಬರಯಲಯ ತ್ಲ್ಚ್ಯ ಜವತ್ಲ್ಚ್ಯ ಕಾಣಾ ಚ ಆನಿ ತ್ಲ್ಚೊ ‘ವಲ್’ ಆಟಪೆ ಲಹ ನ್ ಕಡಿಯ ಲ್ (ಕವ್ರ್ ಆಟಪುನ್ ಒಟುಟ ಕ್ 28 ಪಾರ್ನುಂ) ದನಿುಂಚ್ಯ ಮಜತೆನ್ ತ್ಲ್ಾ ದಿಸಾ ಪಗಾಟಯ . ವಲ ಪ್ ಕಾರ್ ತ್ಲ್ಚ್ಯ ಎಕೌುಂಟುಂನಿ ಆಸ್ತಲಯ 3 – 4 ಲಖಾುಂ ತಿತೊಯ ಐವ್ಜ್. ಹ ತ್ಲ್ಣ ನಿಮಾಣ ರಾವ್ಲಯ ಾ ಘರಾಕ್, ತ್ಲ್ಚ್ಯಸವ್ುಂ ವಾವುರ್ಲಯ ಾ ವಾವಾ್ ಡ್ಾ ುಂಕ್, ಕಷ್ಟ ರ್ ಆಸ್ತಲಯ ಾ ಲಗ್್ ಲಾ ುಂಕ್ ತೊ ಸ್ಚಡ್್ ಗ್ನಲಯ . ಸ್ಟಕ ಟರ್ ಎಕಾ ವಾವಾ್ ಡ್ಾ ಕ್ ತ್ಲ್ಣ ದಿಲಯ ುಂ. ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾುಂತ್ ರ್ನ

74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರನ್ ಆಸಾೆ ಾ ತಸಲಾ ಯಾಜಕಾುಂಚ ಸವಾ ಮ್ಚಳ್ಲಯ ಲೀಕ್ ನಿಜಾಯಕ ಭಾಗ್ ಮಹ ಣಾಜಾಯ್. ಆಸಲಾ ುಂಚ ಜಣುಂಚ್ ಆಮಾಕ ುಂ ಎಕಾ ಥರಾಚ ಸ್ಟಾ ತ್ಾ. ಅಮರ್ ಜಾುಂವ್ ಬಾಪ್ ಜೆ.ಪ ತ್ಲ್ವೊ್ . ಸಾಸಾಿ ಚೊ ವಶೆವ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಮ್ಚಳೊುಂ.

ತೆುಂ ಖರೆುಂ. ತ್ಲ್ಚ್ಯ ಸಂಸಾರ ಜವತ್ಲ್ುಂತ್ ತಿೀಸ್ತ ವ್ಸಾಾುಂ ವ್ಯಯ ಲಗ್್ ಲಿ ಸಳ್ಯವ್ಳ್ ಪಾವೊ ಕೆಲಯ ಾ ಕ್ ಹ ಲೇಖಕ್ ದೆವಾಕ್ ಅಗಾಾುಂ ದಿತ್ಲ್ುಂ. ಆಪಾಯ ಾ ಜಣಯೆ ಮಾರಪಾತ್ ಲಕಾಕ್ ಇಗಜ್ಾಮಾತೆ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಾತ್ ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳಾ ಕೆಲಯ ಾ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ವೊ್ ಚ ಆನಿ ಅಜೂನ್ ----------------------------------------------------------------------------------------

Silence on corruption and rape: Meet the new Nuncio of the Holy See in Brazil His Excellency Giambattista Diquattro arrives in Brazil as a Vatican diplomat after being "Dispatched" from India. By Daniel Giovanaz and Igor Carvalho (Brasil de Fato) Brazil

in Fact | Sao 14th January of 2021 at 12:46 PM Bolsonaro received His Excellency Giambattista Diquattro on 7th January, at the Planalto Palace - Photo: Planalto Palace

75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


celebrated by the rightwing of His Excellency Giambattista

the Catholic Church in Brazil

Diquattro was received by

and viewed with caution by

President

progressives.

Jair

Bolsonaro

(without party) in Brasilia, on 7

th

January. The religious is

the new apostolic nuncio of Brazil,

the

permanent

diplomatic representative of the Holy See in the country, and will replace His Excellency Giovanni

D'Aniello,

who

leaves office after eight years. At the age of 66, Diquattro, who

is

an

Italian

from

"He is very conservative and will have alignment with the Brazilian government. At the same time, it will be far from the directions taken by the CNBB in our country," said a bishop

of

the

National

Conference of Bishops of Brazil (CNBB), who asked not to be identified.

Nepal, where he also served

:: Behind the scenes, bishops articulate to create antiBolsonaro front at CNBB :: The apostolic nuncio fulfills an

as a diplomat for the Holy See

agenda

from January 2017 to August

ambassador

2020,

Francis

countries, strengthening the

announced his transfer to

Vatican's relations with heads

Brazil.

of the State. The position also

Behind the scenes of the

influences the choice of the

Catholic

Church

bishops of the country.

country,

the

Bologna,

arrives

from

a

troubled stint in India and

when

Diquattro

in

Pope

in

landing Brasilia

the

similar

to

of

the other

of

Before Brazil, India and Nepal,

was

Diquattri was the apostolic

76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


nuncio in Bolivia, where he

Holy See was not transferred,

stayed from 2008 until 2017.

but "dispatched" from the

Before 2005 to 2008, he was

country.

the Vatican's representative in

"The

Panama,

was

attacked by various groups of

appointed by Pope John Paul

the Catholic community, who

II.

accuse him of inaction and

The Nuncio of India and Nepal

protection

is responsible for the Vatican's

bishops", the article says. One

diplomatic relations with the

of the groups cited was the

two

Association

where

countries.

he

In

Asia,

Nuncio

had

of

of

been

corrupt

Concerned

Diquattro left after severe

Catholics, which even wrote a

criticism from Catholics. The

letter to the Nuncio asking for

portal, Church Citizen's Voice

his

(In

Portuguese,

"Vós

dos

Cidadãos da Igreja") stated

immediate

departure,

acknowledging that he "failed to fulfill his duties."

that the representative of the The

letter,

signed

organization's secretary,

then

Melwyn

by

the

bishops.

general

"It is in the interest of Catholics in

Fernandes,

India that you resign, since you do

cited rumors that the nuncio had

not

collected

of

information you receive about

money from criminal bishops" as

criminal bishops, even more so in

bribes, as well as questioning his

light of rumors of corruption on

hesitation in cases of sexual

your part. You are of little or no

violence and corruption among

use to the Catholic community of

"huge

amounts

77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

recognize

any

of

the


neither

CBCI

referred

to

nor

Diquattro

these

pressures,

seeking to convey that they had no relation to the transfer to Brazil. The president of CCBI, Archbishop Filipe Neri Ferrão, thanked the "excellent services" of the Vatican India and as a diplomat, you have

representative, who reciprocated

failed in your task," the message

by

reads.

moments

Indian Prime Minister Narendra

discernment and communion with

Modi is a representative of the far

the bishops of India."

right, like Bolsonaro. While in the

Coordinator of the Indian Catholic

country, the Nuncio made no

Forum

comment or rebuke to the ruler,

President of the All-India Catholic

known

Union, chhotebhai granted an

for

violence

in

inciting the

religious

country

thanking

and

for

the

of

former

"fruitful dialogue,

National

and

interview to Jose Kavi of the

persecution of religious minorities, Muslims.

National Catholic Reporter portal in the USA (in Portuguese, "Jornal Católico Nacional") celebrating

Pressure against Diquattro

Diquattro's departure.

Two months before Diquattro was

"I saw the transfer of the nuncio as

transferred

Catholic

a small moral victory, a sense of

groups sent at least 20 letters to

relief," he said, noting that the

Pope

Indian

mandate of the religious, from 21st

Conference of Bishops (CBCI) and

January 2017 to 29th August 2020,

the Nuncio himself demanding his

was the worst in India's history.

departure.

Before passing through India and

In the farewell for the Nuncio,

Nepal, Diquattro was the Vatican's

such as Catholics and, mainly,

to

Francis,

Brazil, the

78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


representative for nine years in

predecessor,

Bolivia,

Pennacchio," the Indian wrote. "If

appointed

Ratzinger,

by

Benedict

Joseph

XVI.

The

transferred

2017 were not disclosed.

reformist

Fact,

Brazil”

spoke

to

Salvatore

this Nuncio had not now been

reasons of his transfer to Asia in “In

Abp

activists

[to

Brazil],

groups planned

and to

several church make

a

chhotebhai, who claims to not

petition to the Ministry of Foreign

know the Nuncio's history in

Affairs for his removal."

Bolivian lands. He adds that there political

Silence in the face of rapes The letters demanding Diquattro's

involvement of the religious with

resignation in India and Nepal

the Indian prime minister.

refer basically to four high- profile

"He was not politically involved

scandals that occurred in India

with the current government and

during his tenure.

there is no public information that

The first concerns then-bishop

he was close to any politician, as

Gallela Prasad in the southern

he seems to be having with

Indian state of Andhra Pradesh.

Bolsonaro,

he

Prasad was accused of embezzling

highlights. "Even here in India, we

funds from the diocese to lead a

know what his behavior is like

life of luxury with a wife and son.

[Bolsonaro], how he deals with

The second case, which had even

people, and not just in the

more repercussion, was that of

pandemic, unfortunately."

Bishop Franco Mulakkal, in the

chhotebhai shared with the report

state

the full text of a letter detailing

Pakistan. Mulakkal was accused of

some scandals about which the

raping a nun several times. Two

Nuncio was silent in India. "Di

other scandals involved bishops in

Quattro's insulting insolence was

Karnataka, southern India, and

in

Jalandhar, accused of corruption.

was

apparently

sharp

no

regrettably,"

contrast

to

his

79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

of

Punjab,

bordering


Diquattro

was

pressurized

by

chhotebhai, heard in the same

Catholic organisations to take a

matter, stated that the “silence” [of

firm stance on the four charges,

Diquattro's on

demanding

rigorous

case] means consent, therefore

investigations. On the Mulakkal

collusion and conspiracy, which is

case, specifically, the Nuncio was

a crime under the Indian Penal

called to protect the rape survivor

Code."

the

Mulakkal’s

and five other colleagues, also nuns, who came out in her

In this case, the organizations

representative had not positioned

Forum of Religious for Justice and Peace and Sisters in Solidarity,

himself or responded to the

association of Catholic women,

letters.

also tried to contact the Nuncio

defense. Till date, the Vatican

several

times,

without

Melwyn Fernandes, in an interview

response.

with

Giambattista Diquattro has not

the

National

Catholic

Reporter, went so far as to say that

His

any

Excellency

been reached for comment.

Diquattro behaved like "a white colonial lord, inaccessible to his subjects,

while

the

scandals

involving bishops destroy the credibility of the church in India."

This English translation was prepared at the request of the INDIAN CATHOLIC FORUM, in the interest of justice and transparency in the functioning of the Church.

I certify that the above is translated from an article in Portuguese to English by Saadia Furtado, M.A. (Portuguese), Translator accredited by Govt. of Goa. Contact No. 9420165901.

Date: 25/02/2021

80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

[Saadia Furtado]


Train to Tulunadu...Giant's Stride. - Dr. Rudolf Joyer Noronha.

Sage Baghiratha, brought river Ganga up from the heavens to the earth to make water abundantly

available to the people, says Indian Mythology . For this, he had to

81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


travel to the Himalayas first. If the Ministry where the Railway budgets are plotted can be called as 'Heavens', and Bihar, where the bargaining power is more intense be called the Himalayas, our own Son of the soil Shri George Fernades deserves to be compared to 'Baghiratha'. He has indeed emulated the ancient sage by making Konkan Railway an abundant source of Trains that cross the Tulu speaking lands of the formerly undivided South Canara region. Regards to Railways their newer trains, routes and upgraded facilities, we Tuluvas were often left to feel like the Boy in the class who always comes last in every exam. 70 Years after Independence too people from Bidar, Bellary, Belagavi, Davangere, Dharwad, Kolar, Shimoga, Chikmagalur are not yet connected to the West Coast Towns through Railway network. Even the state Capital of Bangalore, and Mysore, Mandya, Hassan was accessible sparingly to the Tuluvas on this mode of transport.

Waterways have connected towns on the Konkan coast with Tulunadu ports at least from the period of Portuguese interference. In addition, from the beginning of the twentieth century, when Bombay started to grow economically, Mangaloreans headed there in search of opportunities. Mostly they reached there through launch services of the British companies. Mangalorean Konkanis were deprived of connectivity with Goa, their ancestral land and Bombay, their destiny. Though Mangaloreans flooded Bombay, now Mumbai, in search of jobs and economic opportunities, they had to endure riding buses that took 30-48 hours losing time, sleep and in discomfort. This deprivation is part of our colonial legacy. After the demise of Tipu Sultan in 1799, and with British rule, the region became part of Madras Presidency and not of the adjacent Mysore state. Disintegration of Karnataka into Mumbai Karnataka, Hyderabad Karnataka and Mysore state made the problem worse. British after defeating Tipu thought of keeping

82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


the Ports on the Karnataka coast in their own grip for tactical reasons and imperial priorities. With Keladi Nayakas eliminated from the scene and the local petty rulers in a weak situation, there was no one to stake a claim. Mysore rulers and the king of Koorg were too obliged to British for their emancipation from the Sultans of Mysore. Tulunadu or the undivided Kanara district had now become a part of Madras presidency. Later North Kanara was clubbed with Bombay Presidency, and Tulunadu remained a fringe region on a predominantly Coromandel based political entity. For the British administrators in Madras, Railway was easily accessible through waterways, and there was no need to connect it with outer provinces. Finally, Tulunadu was connected to Madras through Railway only in 1907, when it became the last district to be connected. A Marble stone on the North end of the Netravati Rail bridge announces this fact even to this day. Even this connection came as the British felt the need to move their armies swiftly to the west coast from the Presidency centre

of Madras. This can be ascertained from the fact that the Railway ends just at the Cantonment ward still retaining the name. Cantonment was the place where the British military was stationed at times of need. The need to connect Kundapur, Puttur, Karkala or Beltangadi was not felt then. The region got connected only to where the colonial ruler wanted for their ends. The Kannada lands and Kanara region and the towns of Konakana coast remained unconnected. Mumbai, Karwar and the cities of Karnataka like Bangalore, Mysore, Belagavi, Hubli Dharward remained alien to Tuluvas for many decades. Ever since 1870, there has been a persistent demand for the link between Mangalore port and Mysore plateau. Different British officials like Mr Grove in 1893 . Later, Mr Gilchrist, from 1895 and Richards in 1914 did their surveys. Still, the Madras Government did not take any step in this direction till Independence. Mysore got Connected to Tulunadu only in the 1970s for some time before getting decommissioned for gauge

83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


conversion till the beginning of the last decade. Last two decades have seen some improvement, now Tulunadu residents travel to Bangalore, Mysore, Kodagu, Puttur, Hassan by Train. Century-old deprivation has been finally overcome, albeit not to full satisfaction. Konkan Railway filled the Railway void along the Konkana coast by connecting Mangalore with Goa and Mumbai. Coastal Karnataka got connected to India's glorious railway network. It became a boon to the people of Karwar to reach Mysore and Bangalore. The project was accomplished with nearly 2,000

bridges and 92 tunnels on the mountainous terrain and is acknowledged as the most difficult Railway undertaking of the century, at least in India. The first Train operated on January 26, 1998. Fifty-one years after Independence, people of Tulunadu along with the rest of Coastal Karnataka freed themselves from the colonial Scourge of selective connectivity. We shall be aware and thankful to our own 'Bagiratha' Shri George Fernandes and countless those who might have appealed, bargained, and sacrificed their time and efforts for our sake and posterity.

Editor's Note : The people of Kanara are eagerly hoping and voicing the 84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


deserved recognition for our own George Fernandes's name to be given to the 'Mangaluru Junction' and to a suitable major road in the city without further delay. =============================================== Author : Rudolf Joyer Noronha, a Mechanical Engineer by profession, keen historian, and writer, recently bagged the PhD degree for his research 'Thesis' to Tumkur University on historical perspectives of coastal land. He is a technocrat, communicator and linguist in multi languages and is a travel/tourism lover with many diverse interests. A native of Kanara, he is GM at MRPL Mangaluru. ===============================================

ಮಂಗುಳ ರಾೊಂತ್ಯ ಋಷಿವನ ರ್ನೊಂವಾಚೊ ಆಶರ ಮ್

ಪ್ ಸಯ ತ್ ಜಾಗತಿೀಯ್ ಧಾಮಾಕತ್ಲ್ಯ್ ಜಾಗೃತೆಕ್ ಕೊರೊೀರ್ನ ಆನಿ 2020 ಬಂದೆ ಉಪಾ್ ುಂತ್ ನ್ವೊಾ ಆುಂಕೊ್ ಾ ಉದೆಲಾ ತ್. ಸಭಾರ್ ಕ್ ೀಸಾಯ ುಂವ್ ಧಾಮಾಕತ್ಲ್ಯೆರ್ಚ ಆಶ್್ ಯ್ ಲೀಕಾಚ್ಯಾ ನ್ವಾಾ ಗಜಾಾುಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಾ ಲೀಕಾಕ್ ಪಾವೊುಂಕ್ ಆಶೆತ್ಲ್ತ್ ಯುವ್ಜಣ್ ಆಪೊಯ ಉತ್ಲ್್ ಹ್‍ಚ ದಖಯಾಯ ತ್ ಆನಿ ಹುಂಗಾಸರ್ ಸಭಾರ್ ಚುಂತ್ಲ್ಪ್ ಘಾಲುಂ ಆಶ್್ ಯಾುಂಚ್ಯಾ ವ್ಹ ಡಿಲುಂನಿ ತೆಾ ದಿಶೆನ್ ವ್ಚ್ಯಾ ಕ್. ಆಯೆಯ ವಾರ್ ಹುಂವ್ ದಿಲಿಯ ರ್ಭಟ್ ಋರ್ಷವ್ರ್ನಕ್ -

ಇನ್್ ಟಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ಇನ್್ ರ್ ಸಾಯೆಯ ನ್್ ಎುಂಡ್ ಕಾುಂಟೆಪ್ಯ ೀಶ್ನ್, ಮಣ್ಣಿ ರ್ ಪೊೀಸ್ತಟ , ರಾಣಪುರ, ಮಂಗಳೂರ, ಕರ್ನಾಟಕ; ಹುಂಗಾಸರ್ ಮಾಹ ಕಾ ನ್ವೊ ದಿಷ್ಟ ವೊ ಗಮರ್ನಕ್ ಆಯ್ದಯ . ಆಧುನಿೀಕರಣಾನ್ ಭರ್ಲಯ ಾ ಬಾುಂದಾ ುಂತ್, ಪ್ ಕೃತೆಚೊ ಮೊೀಗ್ ಆಸಯ ಲಾ ುಂಕ್, ಭೊುಂವಾರುಂ ಪಾಚಾ ುಂ ದೃಷ್ಾ ುಂ, ಮಧೆುಂ ನೇತ್ಲ್್ ವ್ತಿ ನಂಯ್ದೆ ವಾಹ ಳೊ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ನ್ಗರಾಚ್ಯಾ ದಕಾ ಣ್ ಈಶನ್ಾ ಸವಾತೆರ್ ನಿಜಾಕೀ ದೈವಕ್ ರೀತಿರ್ ಆಸೆ ಹ ಆಶ್್ ಯ್ ಸಾಾ ಗತ್

85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕತ್ಲ್ಾ ಥೊಡ ವೇಳ್ ಧಾಮಾಕತ್ಲ್ಯೆುಂತ್ ಮಸ್ಚು ನ್ ಆಪ್ಯ ಭಿತಲಿಾ ಶುಂತಿ ಜ ಕೊರೊೀರ್ನ ಮಹಮಾರ ವ್ವಾುಂ ಆಮ್ಚೆ ಾ ಥುಂವ್್ ಭಾಯ್್ ಪಡ್ಲಿಯ ಖಂಡಿತ್ ಜಾುಂವ್್ ಹ ಜಾುಂವಾ್ ಸಾ ಜಾಗೊ ವ್ಹ ತ್ಲ್ಾ ಾ ಸಂತೊಸಾಚೊ, ಶುಂತಿ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಜಾಾ ಕೊೀಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪ್ ಥಾ ವ್ಯಾಯ ಾ ಪ್್ ೀರಣಾಕ್. ಋರ್ಷವ್ರ್ನಚ ವಾಸಯ ವ್ತ್ಲ್ಯ್: ಋರ್ಷವ್ನ್ ಪ್ ಸಾತ್ಲ್ಾ ಭಾರತಿೀಯ್ ಕ್ ೀಸಾಯ ುಂವ್ ಧಾಮಾಕತ್ಲ್ ಸಾುಂಗಾತ್ಲ್ ಹಡನ್ ವವಧ್ ಧಾಮಾಕತ್ಲ್ಯೆಚ್ಯಾ ಶಲುಂ ಥುಂವ್್ ಆರಾಯಲಿಯ ಈಶನ್ಾ ಆನಿ ಪಾಶೆ ತ್ಾ ಜಾಕಾ ಆಪಯಾಯ ತ್ ಎಸ್ತ.ಆರ್.ಐ. ಮಹ ಣಜ ಸಾ ರೀಚಾ ವಾಲಿಟ ರೀಸಚ್ಾ ಇನ್್ ಟಟ್ಯಾ ಟ್. ಹಿ ಜಾುಂವಾ್ ಸಾ ಸಮಗ್್ ರೂಪಾಚ ಒ.ಸ.ಡಿ.

ನ್ ಪ್ ಸಾರ್ ಕಚಾ - ಕಾಮ್ಚಾಲೈಟ್ ಓಡಾರ್ ಒಫ್ ಪ್ ೀಸ್ತಟ ್ ಒಫ್ ದ ರೀಜನ್. ತೆ ಮಾುಂಡನ್ ಹಡ್ಟ ತ್ ಮಟಾ ುಂ ತಸುಂಚ್ ಲುಂಬ್ ಆವ್ೊ ಚುಂ ಥಂಯ್ೆ ರಾುಂವೆ ುಂ ವ್ ರಾವೊುಂಕ್ ರ್ನಸೆ ುಂ ಕಾಯಾಕ್ ಮಾುಂ ಆನಿ ಕಾಮಾಸಾಲುಂ ಧಾಮಾಕತ್ಲ್ಯೆಕ್ ಸಂಬಂಧತ್. ತಸುಂಚ್ ಲುಂಬ್ ವ್ ಮಟಾ ಾ ಆವ್ೊ ಚ್ಯಾ ಕಾಯಾಕ್ ಮಾುಂನಿ ವವಧ್ ಜಣ್, ತೆ ಉಪರ್ನಾ ಸ್ತ, ಸಂಶೀದರ್ಚ ಸಮ್ಚೆ ೀಳ್ಯುಂನಿ ಭಾಗ್ದರ್ ಜಾುಂವ್ಕ ಏಕಾ ಶುಂತ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನೆಚ್ಯಾ ವಾತ್ಲ್ವ್ರಣಾುಂತ್, ಆನಿ ಜಾಣಾ ಜಾುಂವ್ಕ ತಮಾೆ ಾ ಭಿತಲಾ ಾ ಗಜಾಾುಂಕ್. ಹಾ ಸಂಸಾಾ ಾ ರ್ಚುಂ ಪ್್ ೀರಣ್, ಎಕು್ ಪಾಣ್ ಆನಿ ಪ್ ತಿಬಿುಂಬನ್; ಹಾ ವ್ವಾುಂ ವಾಡವ್ಾ ತ್ ಸವಾಾುಂಗ್ೀಣ್ ಭಲಯಕ , ಭಿತಲಾುಂ ಸಮಾಜ ಪ್ ಆನಿ ಅಸಲಾ ಗಜಾಾುಂ ಮುಖಾುಂತ್್ ಹಡ್ಲಾ ತ್ ವವಧ್ ವಾಟೊ ಆಪಾಿ ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸೆ ಗಜ್ಾ

86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವೈಯಕಯ ಕ್ ಥರಾನ್. ಹ್ಯುಂ ಸವ್ಾ ತಮಾಕ ುಂ ಪವ್ಾಡ್ೆ ಾ ಖಚ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವೈಯಕಯ ಕ್ ದರ್ನ ಮುಖಾುಂತ್್ . ಋರ್ಷವ್ನ್ ಆಸಾ ಮಣ್ಣಿ ರ್ ರಾಣಪುರಾುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಗ್ಳಡ್ಾ ಪ್ ರ್ದಶರ್ ಲಗ್ುಂ ಲಗ್ುಂ 10 ಕ.ಮೀ. ಪಯ್್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ನ್ಗರಾ ಥುಂವ್್ , ಋರ್ಷವ್ನ್ ಜಾುಂವಾ್ ಸಾ ಪ್ ಕೃತೆಚ ಸ್ಚಭಾಯ್ ಆನಿ ರ್ದವಾಚ ವುಂಚ್ಯಿ ರ್ ಕಾಣಕ್ ಮರ್ನಶ ಕ್ರಳ್ಯಕ್. ಭೊುಂವಾರಲುಂ ದೃಶ್ಾ ಏಕಾಯ ಾ ಚ್ಯಾ ಪಾುಂಯಾುಂ ಪಂದಯ ಾ ದರುಂತ್, ಏಕ್ ಪರಮಾನಂದರ್ಚುಂ ದೃಶ್ಾ ವಸಾಯ ರ್ ನೇತ್ಲ್್ ವ್ತಿ ನಂಯೆೆ ುಂ ಜ ವಾಹ ಳ್ಯಟ ಈಶನ್ಾ ತೆುಂ ಪಶಿೆ ಮಾಕ್ ಆನಿ ಸವಾಾತ್ಲ್ ಆಬಿಾ ದಯಾಾಕ್, ಅರೇಬಿಯನ್ ದಯಾಾರ್ಚುಂ ಸಂಪೂಣ್ಾ ದೃಶ್ಾ , ಸಯಾಾಚ ಅಸಯ ಮ್, ಕತ್ಲ್ಾ ಋರ್ಷವ್ನ್ ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ ಶುಂತಿ ಸಮಾಧಾರ್ನಚ ಸವಾತ್ ಎಕು್ ಯಾಾಕ್ ಧಾಾ ನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಭಕಯ ಪಣ್

ಆಧಾರುಂಕ್. ಚಡಿೀತ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್, ಹ್ಯುಂ ಕುಂದ್್ ಲಬಾಯ ಭಾಯಾಯ ಾ ುಂಕ್ ತ್ಲ್ುಂಚುಂಚ್ ಕಾಯಾಕ್ ಮಾುಂ ಮಾುಂಡನ್ ಹಡುಂಕ್ ಆಡಳ್ಯಯ ಾ ಚ್ಯಾ ಪವ್ಾಣಾ ನ್. ಹ ಸಂಸ್ಚಾ ಅುಂತರಾಾರ್ಷಟ ೆೀಯ್ ಮಟಟ ರ್ ಫ್ತ್ಮಾದ್ ಜಾಲ ಭಿತಲಾ ಾ ಶುಂತಿ ಧಾಾ ರ್ನಕ್. ಹಾ ಸುಂದರ್ ಸವಾತೆರ್ ಆಸಾತ್ ಏಕೊಡಿುಂ, ದಡಿುಂ ಕ್ರಡ್ುಂ ಆಸ್ಚನ್ ಹುಣ್ ಆನಿ ಥಂಡ್ ಉದಕ್ ಸೌಲಭಾ ತ್ಲ್. ಏಏಕ್ ಪಾವಟ ಸಭಾರ್ ಲೀಕಾಕ್ ಹುಂಗಾಸರ್ ವ್ಸಯ ಕಯೆಾತ್ಲ್ ಸಶೆಗಾಯನ್. ಬರೀ ಸೌಲಭಾ ತ್ಲ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾ ಉಪರ್ನಾ ಸ್ತ ಸಾಲುಂ, ಪುಸಯ ಕ್ ಭಂಡ್ರ್, ಆಯ್ದಕ ಪ್ಪಳೆುಂವೆ ಸೌಲಭಾ ತ್ಲ್, ಸಮ್ಚೆ ೀಳ್ ಕ್ರಡ್ುಂ, ವಸಾಯ ರ್ ಜೆವಾಿ ಸಾಲ್, ಮುಖ್ಾ ಕೊಪ್ಲ್ ಆನಿ ಸಹಯ್ಕಾರ ಕೊಪ್ಲ್. ಹಾ ಸಂದಭಾಾರ್ ನ್ವೀಕರಣ್ ಚ್ಯಲ್ಕ ಆಸಾ ಲಿಫ್ಟ ಆನಿ ಇತರ್ ಸೌಲಭಾ ತ್ಲ್

87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾ ವ್ಚಾುಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾುಂವ್್ ತಮಾೆ ಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಕ್ರಡಿಕ್ ಸಡ್ ಡ್ಯ್ ತಸುಂಚ್ ತಮಾೆ ಾ ಸದುಂ ವಾುಂವಟ ಕ್ ಏಕ್ ಆರೊೀಗ್ಾ ವ್ಧಾಕ್ ಸಟ ತಮಾೆ ಾ ಕ್ರಡಿಚ್ಯಾ ಸವ್ಾ ಬರಾಾ ಪಣಾುಂಕ್.

ವೊದಾ ುಂವ್ಕ ಆನಿ ಕಟೊಟ ೀಣಾಕ್ ನ್ವ್ುಂ ರೂಪ್ ದಿುಂವಾೆ ಾ ಕ್, ಖಂಡಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಫುಡ್ರಾುಂ ಸವ್ಾ ಸೌಲಭಾ ತ್ಲ್ ಮ್ಚಳ್ಯೆ ಾ ಕ್. ಆಸಾ ತೊ್ ಾ , ವೈದಾ ಕೀಯ್ ಕಾಲೇಜ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಯುನಿವ್ಸಾಟ ಲಗ್ುಂಚ್ ಆಸಾತ್.

ಚಡಿೀತ್ ವವ್ರಾಕ್: Call/WhatsApp : 91 94490 83880. Email : ryshivana@rediffmail.com

ಹಿ ಸವಾತ್ ತಮಾಕ ುಂ ಏಕ್ ಮೊಲಧೀಕ್ ಸವಾತ್ ರ್ಭಟ್ ದಿೀುಂವ್ಕ ಆನಿ ಏಕಾಯ ಾ ಚ್ಯ ಕತ್ಲ್ಯ ಾ ದಿಸಾುಂಕ್ ರಾವೊುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ಲ್ಾ ಗಜೆಾಕ್,

ಸಾೊಂಗಾತಾ ಘಾಲೊ ೊಂ: ಐವನ್ ಸಲ್ಹಾ ರ್ನಾ -ಶೆಟ ತರ್ಜಾಮೊ ಕ್ಲೊ ೊಂ: ಡ್ಯ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪರ ಭು – ಸಂಪಾದಕ್ -----------------------------------------------------------------------------------------

LOVE JIHAD – CATHOLIC STYLE (A sequel to “Love’s Dark Secrets”) # chhotebhai Once again this heading challenges us to sit up and take note. We know that the term “Love Jihad” has been coined by ultra-nationalist right wing forces that have used it to push through

stringent legislation against forced conversions in U.P., M.P. and Uttrakhand, all BJP ruled States. In BJP lingo it implies that Muslim men, hiding their religious identity, are

88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


luring gullible young Hindu girls into marriage and conversion to Islam. This, despite no real evidence of the same. The word “love” does not require any definition here, but “jihad” does; more so since it is often used to describe violent acts of certain Islamic groups. However, the original Arabic word means to struggle or strive for a noble cause. It could be for the defence of Islam or for a spiritual struggle against sin. According to the Holy Quran it is a defensive, not aggressive act. However, like all noble acts, it can be misused. The closest Christian equivalent would be the much maligned Crusades. In Hinduism it could be termed Dharamyudh.

Catholic bishops of Kerala have spoken out against love jihad for Catholic girls, drawing howls of protest from the Muslims who accused the bishops of cozying up to the BJP, to protect their financial and institutional interests.

Where is the Catholic angle in all this? A recent case was of two doctors (the man was a Muslim and the woman a Catholic) getting married in a church in Kerala. Even a retired bishop participated in the nuptials. A section of the church in Kerala vehemently protested, leading to Cardinal Alencherry of Ernakulam declaring the marriage null and void, apparently because it had not followed canonical procedures. Even the participating bishop issued an apology, obviously under pressure. Earlier too the

Since youth and marriage counselling has been an area of special concern for me, I felt compelled to put aside other reading and study this first. This piece is not a book review (it is available at the Agra Archbishop’s House) but a reflection on some of its salient observations and its message for the church. Nevertheless, I would first like to place on record my appreciation for the stupendous work undertaken by D’sa.

When I went to Agra last month to attend the installation of Abp Raphy Manjaly, a priest of that diocese rushed up to present me a copy of his book “Pastoral Care of Mixed Marriage Families in the Agra Ecclesiastical Region: Challenges and Response”. The book is the doctoral thesis of Rev Dr Maxim D’sa. It is 386 pages with 1100 references.

We need to understand what is meant

89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


by the Agra Ecclesiastical region. The first seeds of Catholicism were planted here over 500 years ago during the reign of the Mughal Emperor Akbar. Akbar’s church, built in memory of his Christian wife, is well preserved adjacent to the existing Cathedral. D’sa states that the Region has the lowest Catholic presence in the whole of India. According to the Census of India 2011 all Christians (not just Catholics) in U.P. are just 0.37% of the population, 0.18% in Uttrakhand and 0.14% in Rajasthan. My guess is that Catholics are between 10 to 20% of the Christian population. From them again, some 75% could be migrants from outside the region. In sum total then, the local Catholic population in the Region is miniscule, and the Catholic Church has nothing much to show for its 500 year presence.

The official data on Mixed Marriages (MM) is an eye opener. Canonically, MM refers to a marriage between a Catholic and a Christian from a sister church; as distinct from a marriage with a non-Christian, that is referred to as disparity of cult/ worship. However, the MM data includes both categories. In the 5 years between 2013-2017, there were 3269 marriages in the Region. Of these 1393, or 43% were MMs. This is going only by church records. If we take into account Catholics who get married in a ceremony not held in a Catholic Church one may safely conclude that every second marriage in the Region is an MM. This gigantic phenomenon (not problem) cannot be wished away. It needs to be addressed hands on, with sensitivity and humility. This has not always been the case.

This, despite there being 12 dioceses (10 Latin and 2 of the Syro-Malabar Rite). In sharp contrast the number of educational institutions in the Region is in inverse proportion to the Catholic population. The Cathedral compound in Agra alone has about 8 educational institutions. It is a veritable concrete jungle.

There are three Cs that portray the Catholic Church’s attitude to MMs. They are Control, Conversion and Concern. This is part of Church history. Before Emperor Constantine’s edict of Milan in the 4th century, the church was being persecuted. One form of protectionism therefore was to ensure that Christians did not marry nonChristians who were considered either

90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


heretics or pagans. D’sa therefore says that the attitude of the early Church Fathers to MMs was harsh and prohibitive, aided by their being celibate. However, after Constantine, and the advent of Christendom, later writers like Augustine and Chrysostom had a milder approach. We need to here recall that in 1302, the 189th pope, Boniface VIII, had summarily declared that there was no salvation outside the Catholic Church. In effect all others were going to hell and any association with them, marriage included, was a passport to down under! This attitude of supercilious superiority pervaded the Church till the far reaching reforms of Vatican II (1962-65). So understandably, the Old Code of Canon Law (1917) reflected the church’s ecclesiology. For brevity’s sake I shall henceforth refer to it as OC. Hence MMs were “most severely forbidden” (OC 1060). Granting of dispensation was reserved to the authority of the pope. Here too this was mostly granted to the nobility! So there were different norms for the rich and powerful, while the cry of the poor man went unheeded. Even today we

find that parish priests are more accommodating when it comes to the well heeled (or high heeled as the case may be)! Under the guise of safeguarding the “true faith”, the Catholic Church was actually coercively controlling the personal choices of its people. However, over a period of time societal pressures were brought to bear on the earlier rigid and sanctimonious stand of the Catholic Church. From Control it now switched gears to Convert. So “the Catholic party is bound to prudently procure the conversion of the non-Catholic party” (OC 1062). For this reason the Catholic party also declared that the children would be brought up as Catholics, and the non-Catholic party would have no objection to the same. Obviously this went against all norms of freedom of choice, and could jeopardise MMs, or even be an occasion for the Catholic to marry under less restrictive circumstances outside the Church. The Catholic Church’s rigidity was being counterproductive. To dissuade MMs, they were not to be held in the church but in the sacristy.

91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


D’sa states that the priest could not wear sacred vestments, and no publicity was to be given to such marriages to avoid setting a bad example. For those of us who take Vatican II for granted, or were born in the post Vatican II era, we need to remind ourselves of how stifling the Catholic Church was before that. Its Decree on Human Dignity states that there should be no coercion (DH No 2). Post Vatican II ecclesiology is reflected in the New Code of Canon Law of 1983 for the Latin Rite and of 1990 for the Eastern Rites. Now it just asks the Catholic party to make a sincere effort to baptise the children as Catholics (Latin 1125:1/ Eastern 814). There is no compulsion on the non-Catholic party. He/she only needs to be informed about this, and instructed accordingly (Latin 1125:2+3). Now marrying a fellow Christian is not an impediment that needs dispensation. It only requires permission. However, I object to this for the same reason that we object to anticonversion laws that state that a person seeking conversion must obtain permission from the District

Magistrate. If choosing one’s religion is an inalienable right, then so is choosing one’s life partner. As we are seeing in Kerala, especially among the Oriental Rites, bishops and priests can be quite sticky about granting permission or dispensation. It is time that this proviso is also removed. All that should be expected in such cases is that the Catholic party be properly instructed and gives an assurance that it will abide by the faith of the church and make a sincere effort to bring up its offspring in the same manner. From Control and Conversion the church should now move to Concern. Earlier its concern was for safeguarding the faith. Now its concern should be the welfare and happiness of the couple. By default that will also be the best way of protecting and nurturing the faith. Instead of blaming the couple (D’sa has identified 28 very valid reasons for MMs), the church needs to look within itself for the reasons. I quote some of the observations D’sa makes. He says that there is no community feeling among Catholics ... parishes are ritualistic communities that gather

92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


every Sunday ... the faith is based on novenas and pilgrimages and the homilies have little relevance to the people ... evangelizing activity has grown cold ... priests are reduced to ritual performers and running English medium educational institutions ... Catechism ends with High School ... The church in the Region failed to permeate the ethos of North India. It stagnated in the field of education social works! This is a scathing indictment from a priest, not a disgruntled layman.

bad? I am inclined to believe that this is God writing straight with crooked lines. Mixed Marriages are here to stay, and will probably increase by leaps and bounds. Instead of perceiving this as a threat, the Catholic Church needs to see it as an ecumenical opportunity, that all may be one, as Jesus prayed before his imminent death (cf Jn 17:21). Let us hope and pray that the bishops, priests and even the young people of the Region will heed what the Spirit is saying to the Churches (Rev 3:22). This would indeed be Love Jihad, Catholic style!

Added to that, the arrival of SyroMalabar missionaries without adequate preparation resulted in exaggerated claims of identity and • The writer was the founder competition among the three Rites. Secretary of the U.P. Regional Youth & This is downright shameful. He Vocations Bureau and later a Resource therefore observes that the Catholic Person for the CCBI Family Life community in the Region is “Hindu in Commission. social life, Christian in religion and Catholic in worship”. Is this good or FEBRUARY 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------

Bajpe to Bollywood Blockbuster Biopic Film

to be released in 2022 on Harold D’Souza We have heard of ‘rag to riches, poverty to prosperity, and pain to

pleasure’ inspirational stories. This is a mind-blowing journey of a Bajpe boy

93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


President Barack Obama President Donald J. Trump.

and

Harold D’Souza’s journey from being a Train Conductors son, whose father slept on Dabhoi railway station to Blockbuster Biopic Film is nothing short of inspirational.

to The White House and now to Bollywood Blockbuster Biopic Film being released in 2022. This International Blockbuster Biopic Film will feature prominent film stars from Hollywood and Bollywood. Waiter to The White House, Homeless to Hollywood, Starvation to Stardom, and Nothing to Netflix is the journey of Harold D’Souza a native of Bajpe, Mangalore, India. Life has come a full circle for Harold Henry D’Souza. A breath-taking journey from India to White House to Bollywood. From being a near slave in Lady Liberty’s land, he has served at The White House, as U.S. Advisory Council on Human Trafficking with

This high-profile movie is being dedicated to my loving father Henry D’Souza. It was my request to the producer directors before signing on the dotted line of ‘Life Right Agreement’. My request was happily accepted by the film producers, spoke Harold D’Souza. Slavery to The White House, mopping restrooms, dishwashing to busing tables in a restaurant, this common man has flipped his life from Zero to Hero. The resilience faced by this man on shame, stigma, sacrifice, slavery and struggles ihis life is beyond words. Talking to media Harold D’Souza emotionally shared; I can still feel the starvation, sleepless nights for years, working 16 hours a day with no Christmas, Thanks Giving, holidays or celebration of birthdays for my sons.

94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


At one point in my life I was on my knees starving for food, freedom, and family. There is a big difference between starvation and hunger. Harold says, one should never forget their originality. Americans generously navigated me with food, transportation, medical, status, and finally freedom forever.

disappointed, thought I failed in life, working 14 to 15 hours getting $1,500 monthly salary. I was in depression. To do suicide, this thought comes to my mind. This time I contact Mr. Harold. Mr. Harold is my savior, healer, and battery charger. He killed my fear, my negative thought, my feelings of suicide.

This ordinary man is now harvesting extra-ordinary hope to people, across the world to overcome obstacles into opportunities.

Harold D’Souza says, witnessing your son being ‘slapped’ in front of your eyes, is something I cannot tolerate for any child. Kids are angels of God. Harold has left no stone unturned in empowering victims to live with courage and happiness.”

It is astonishing to hear from Harold D’Souza who says he is a common man and failure in life. Today he is the hope, courage, voice, and freedom for victims globally. Touching testimony of one of the victims Paresh Patel now a survivor living in Chicago. Paresh with tears spoke; “I am from India Gujarat State, Surat District, Madhi Village. I came to USA in 2009 on B1/B2 Visa. As everybody, I have a dream to settle in USA, safe and good life style, earning good income. For status in USA I spent lots of money, but I could not get it. I was very

Adding to his journey of freedom Paresh said; “Mr. Harold boost my positive energy. To fight with current situation and not to lose heart. He is like vaccine and power bank for me. He told me not to do suicide and not to keep silent. You have to fight for your life and your family. If you help others, then God will help you and to love everybody. When Mr. Harold gave me his book “Frog in a Well”. This book is story of people like me. Now I realize that I am not Frog in a Well. I am not a football so anybody can kick me. I am very special person in USA.

95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Crusader Harold D’Souza has empowered hundreds of vulnerable community members to believe in themselves.

talk with Mr. Harold D’Souza and he recharge my battery. He is doing great job with Eyes Open International, fighting for human labor trafficking victims. I can see that he will become Paresh continued sharing his ‘Father D’Souza.’ We all know ‘Mother traumatic experience; I am an Teresa. ’This film is creating ripples in undocumented person. I am not an the community. It will inspire millions. illegal person. Mr. Harold helped me Public across the world are eager to realize that no human being is illegal. watch this unique magnificent movie We are all children of God. Life is too based on a ‘Survivors’ true-life journey short, enjoy it. Now when I am upset, I to stardom. ------------------------------------------------------------------------------------------

Model Co-operative Bank Ltd. Holds 103rd AGM NEWS (News & Pics by Rons Bantwal)

Mumbai, Feb. 25: The 103rd Annual General Meeting of Model Cooperative Bank Ltd. was held on Thursday 25th February 2021 at St. Andrew’s Auditorium Bandra West, Mumbai.

The Chairman Albert W. D'Souza presided over the meeting and extended a warm welcome to the Shareholders (Members). He thanked them for attending the Annual General Meeting and reposing their trust in the Bank. The Chairman in his inaugural speech, to the Members gave an

96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


overview of the economy. He further stated that our Bank with strong ethics, professional management, regulatory compliant operations, and support from our customers & shareholders, have been able to steer through these turbulent times. .The Bank has achieved deposit of Rs.1064.57 crores, a growth of Rs.42.38 crores (4.15% on YOY basis). The advances of the Bank have increased to Rs.589.32 crores, an increase of Rs.28.38 Crores (5.06% on YOY basis). The Capital Adequacy Ratio stood at 13.48%, with RBI requirement being 9%. The

Net Profit (After Tax) stood at Rs.7.86 crores. The Net NPA of the Bank is 3.72%. The overall performance of the bank has been good when compared with peer banks. Shareholders were happy to note that the Bank has been receiving a series of awards over the years and during F.Y. 2019-20 have been awarded 1st prize under the category of Deposits above Rs.1000 crs. for the F.Y. 2018-19 from ‘The Maharashtra State Co-operative Banks’ Association Ltd. and 2nd prize for overall best performance of UCBs for the F.Y. 2018-19 in the

97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


category of deposits of Rs.501 to Rs.2000 crores from ‘The Brihan Mumbai Nagari Sahakari Banks Association Ltd., Mumbai. These awards take the tally to 11 awards over the last 5 years. We congratulate the Bank on this achievement. It was observed that even though the pandemic has had an adverse impact on the economy and consequently the banking sector, the Bank has been able to innovate and introduce new products in addition to existing bouquet of products and services. In the current F.Y. 2020 – 21 the Bank has been able to activate our own IFSC code, which has enabled faster processing of NEFT and RTGS transactions, provide IMPS and UPI payment platforms on our Mobile Banking App along with a host of other services and features, offer a platform for receiving on – line fee payments for Educational & other Institutions, launched an attractive Gold Loan product. The Chairman presented the Audited Statements of Accounts including the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2020. The

Members raised queries and the Chairman and Officiating General Manager Zenon D’Cruz provided, clarifications to the queries to the satisfaction of the Members present. Founder Chairman John D'Silva and Director Vincent Mathias addressed the gathering. Directors Paul Nazareth, A. C. Lobo, Sanjay Shinde, Thomas Lobo, Lawrence D’Souza, Pius Vas, Benedicta Rebello, Gerald Cardoza, Ancy D’Souza, Assistant General Managers Osden Fonseca, Naresh Thakur and Ratnakar Shetty, Former General Manager & CEO and now Advisor William D’Souza were also present. The meeting commenced with a short prayer by Director Thomas Lobo. Senior Manager Beata Carvalho compared the meeting. Vice Chairman William Sequeira proposed the vote of thanks. The Annual General Meeting was attended by approximately 150 shareholders. The meeting was conducted keeping all covid related safety protocols in mind. We wish Model Co-op. Bank Ltd. all the best for the future and are sure that the Bank will grow from strength to strength.

98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


LOVE’S DARK SECRETS # chhotebhai so abjured the commonly used term “silver jubilee”. In the invitation cards they carefully chose the words “A celebration of 25 years of marital bliss”. But the printer’s devil was not so careful. The cards were printed with the words martial bliss, reminding one of the martial arts! Quite frankly, I must admit that I don’t like the title! How can love be bracketed with dark secrets? It should not, but so often is; hence this attempt to remove the dark secrets and bring love out into the sunshine. Let me begin with the story of Mary and John (not Joseph). They were approaching their twenty fifth wedding anniversary. In all probability Mary and Joseph did not have that joy, because the last reference to Joseph in the Bible is when Jesus was still 12 years of age. After that Joseph melted into the shadows. Mary and John did not believe in “precious metals” like silver and gold,

Hey, come on. Marriage is bliss, and also a martial art, with the emphasis on Art. Indeed, in the complexities of modern life one needs to discover the art of marital bliss. Together with the arts, marriage also requires a scientific temper. Art, science, martial, temper – they are all part of marriage. Worth exploring the dark secrets, to uncover the bliss. Mary and John both loved road trips for their annual family holiday. But their Maruti 800 was now too old for long trips. They couldn’t afford a new car, so they went to a second hand car showroom. They fell in love with a berry red Tata Tiago, but the price seemed beyond their budget. They

99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


were crestfallen. The agency said that the car would go to the highest bidder, by e-auction. The couple felt doubly stressed. As the date of their anniversary approached the tension was palpable. John’s blood sugar, cholesterol and pressure levels shot up. He had to be hospitalised. The anniversary celebrations were cancelled. On the eve of their anniversary both were receiving text messages, to which they were furiously replying. Both took it for granted that the other was replying to congratulatory greetings. That evening the Tiago was delivered to their doorstep, with a price tag that was 25% more than the agency’s price! Mary and John had been bidding against each other without knowing it. There was no communication between them, only a dark secret. Mary, in her great love, had purchased the car for her husband! He died of shock. End of story. Unfortunately, the lack of communication in a marriage is one of its darkest secrets, a lesson that needs to be learnt. There are two classic instances of how love’s dark secrets ended in tragedy.

The best known is Shakespeare’s story of Romeo and Juliet. Due to a lack of communication (non delivery of a message) Juliet consumed poison and Romeo stabbed himself to death. Love’s dark secret ended in tragedy. The other, lesser known, classical story is that of the silver fob chain. The young couple were penniless. She had cascading wavy hair that she kept under wraps because she didn’t have a tortoise shell comb to embellish it. He kept his heirloom pocket watch hidden, like another dark secret, because he did not have a silver fob chain to go with it. Without telling her husband, the woman sold her precious hair to buy the chain for her husband’s watch. But he had sold his watch to buy the comb to adorn her hair! Another of love’s dark secrets that ended in tragedy. Years ago when I was into youth ministry I had organized a training programme for youth animators. The resource person for marriage counselling was Rev Pepe Casasnovas SJ. He told us that communication was the most important thing in a marriage – to attain marital bliss. I have never forgotten his words, and it has held me

100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


in good stead in my own marriage. He told us that silence or noncommunication in a marriage, was like building a wall, one brick at a time. It reminded me of my own parent’s marriage. Both were great personalities, and recipients of papal awards from Pope Paul VI. Yet, in many ways, their marriage was a disaster. We had a huge dining table, which was expandable to accommodate twenty people sitting. Even in its constricted form it was about twelve feet long. My father would sit at one end and my mother at the other. If there was a fight there would a stony silence that would extend (like the table) for a month. It was torture. Though still very young at the time, I vowed that I would never let that happen in my family life. Let the sparks fly, as must they will, but those sparks don’t have to end in a conflagration of silence. I am reminded of these beautiful words from scripture “Even if you are angry, do not sin: never let the sun set on your anger or else you will give the devil a foothold” (Eph 4:26). This is a powerful lesson for love’s dark secrets. Never go to bed without, in some way,

reconciling and talking, or even through non-verbal communication. I compare it to a glass of milk. If left out overnight on the dining table in the hot summer it will curdle by morning. Many couples don’t fight to avoid conflict. This is misconstrued logic that is fraught with danger. It is better to argue and fight or to be angry, than to sweep it under the carpet, allowing it to simmer and eventually turn poisonous. Many couples maintain a pretence of being in marital bliss because they are acutely conscious of what people will say, “The neighbours will hear us arguing and shouting”. As a result, such persons are unaware of what God is saying - that anger, per se, is not wrong. We know that even Jesus got angry several times, but that anger was channelled correctly. It was justified anger. As we approached Valentine’s Day on Febrary 14, 2020, market forces flooded us with messages of chocolate, hug, kiss or proposal day. Fine, but? A romantic young man sent this WhatsApp message to his girlfriend, “Sweetest honey, I really

101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


love you. I will cross the treacherous Himalayan glaciers, I will brave the tsunamis of the oceans, I will cross the scorching deserts, even without Bisleri water, to see you because you are my oasis. You are my date (pun intended), my shady palm tree. I will be coming with chocolates and a bunch of red roses to take you out for dinner on Valentine’s Day, if it is not raining”! Tragedy or comical farce? Sure chocolates and roses have their place in a romantic relationship. But if we put conditions to our love relationship, especially to a marital one, then our marriage is doomed to darkness, with secrets out of the bag. It is not enough to say “I love you”. One could as easily say that to one’s pet dog. There is more to it than meets the eye (I) – pun intended. One needs to say “I love you only, I love always and I love you as you are”. These are the three qualities of marital bliss – a love that is exclusive, eternal and unconditional. This may seem obvious, but so often we miss the wood for the trees, or the rose in this case.

Interestingly, this is also the official teaching of the church. While emphasising the unity and indissolubility of marriage (Can 1056) Canon Law defines it as a permanent and exclusive relationship (Can 1134), that does not permit any conditions for the future (Can 1101). There we have it. The official Catechism of the Catholic Church has these beautiful words: “Sacred Scripture begins with the creation of man and woman in the image and likeness of God and concludes with a vision of the wedding feast of the Lamb” (CCC 1602). And again, “The church attaches great importance to Jesus’ presence at the wedding at Cana. She sees in it the confirmation of the goodness of marriage” (CCC 1613). This is in sharp contrast to St Paul’s myopic vision, clouded by an imminent end of the world, that “What I mean brothers is that the time has become limited and from now on those who have wives should live as though they had none” (1Cor 7:29). Fortunately, he makes the qualifying statement that “I have no directions from the Lord, but I give my own opinion” (1Cor 7:25).

102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Unfortunately, in a celibate dominated family ... The family is so to speak the church, marriage has been denigrated domestic Church” (LG No 11). as second class. Overzealous preachers invariably quote this So let us dispel the dark secrets and let chapter from St Paul. They also quote God’s light shine on all human love. out of context Jesus’ reprimand to Martha, that Mary had chosen the • The writer has several years of better part (cf Lk 10:41). This is why experience in youth and marriage quoting Scripture out of context is counselling dangerous. I temper it with the teachings of Vatican II. “From the FEBRUARY 2021 wedlock of Christians there comes the -----------------------------------------------------------------------------------------

Lobo Special Chicken Sukka : Any mangalorean worth his salt would say that he would love a dish with the abundance of coconut in it. This dish is exactly that. Although if you want a

quick fix, you can use Bafat masala powders, but trust us, the real deal is when you roast the individual spices and powder them to make the masala.

103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Enjoy the recipe and don't forget to like and/or comment. Have fun! Ingredients: 1) 1 kg fresh chicken cut into small pieces 2) 1 cup grated cocunut 3) 1 big onion finely sliced 4) 6 kashmiri chilies 5) 1 tsp black pepper corns 6) 1 tsp cumin seeds 7) 1 tsp mustard seeds 8) 1 tbsp coriander seeds 9) 3 cloves 10) small piece of cinnamon stick 11) 2 pcs bay leaf 12) 1 tbsp tamarind water (as per taste) 13) 2 tbsp oil 14) 1/2 tsp turmeric powder

golden brown - Add chicken and fry for 5 minutes on high flame till water evaporates. Reduce the flame - Add tamarind water, bay leaves and salt. Stir well and let it cook for 5 minutes on medium flame - Add the ground masala powder and stir well - Add 1 cup hot water and cook for 8 minutes on low flame - Add fried coconut and mix well. Cook for 3 minutes on low flame. Delicious Chicken Sukka is ready to serve with panpole (neer dosa)

Recipe: - Wash chicken and drain the water. Keep aside - Dry roast items 4 to 10 and make a fine powder in a mixer grinder. Keep aside. - Fry coconut with turmeric powder for a minute and keep aside. - Take a kadai and add oil. - Once oil is hot, add onion and fry till 104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾತಾೊಂವೀನ್ ಜಲ್ಹಾ ಲ್ಪೊ ಸಬತಾ ಮೊೀನಿಸ್ ರಾಷಿಿ ರ ೀಯ್ ಸ್ಟಿ ರ ೀ ಸಾಧ್ಕ ಪರ ಶಸ್ಟಿ ಆಪಾಿ ಯಾಿ ಪರೀಕೆಾ ಕ್ ಆಪಾಯ ಾ ಪಾುಂಯಾುಂನಿುಂಚ್ ಬರಯೆಯ ುಂ ಆನಿ ಊುಂಚ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವಯ . ಪ್ ಸಯ ತ್ ತಿ ಚಲಾ ೆನ್್ ವ್ಲಾ ೀರ್ ಒಫಿಸರ್ ಜಾುಂವ್್ ಆಳ್ಯಾ ಸ್ತ ಎಜುಾ ಕಶ್ನ್ ಫುಂಡೇಶ್ರ್ನುಂತ್ ಆಪೊಯ ವಾವ್್ ಕತ್ಲ್ಾ. ಸಬಿತ್ಲ್ ಮೊೀನಿಸ್ತ ಏಕ್ ವಶೇಷ್ ಸಾಧಕ, ಬಳಯ ುಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಗಾಡ್ಾಡಿ ಹಳೆು ಚ, ಜ ಕೆರ್ನ್ ುಂಚ್ ಆಪಯ ುಂ ಪ್ ಯತ್ಲ್್ ುಂ ಸಾುಂಡಿರ್ನ ಜಾಲಿ ಹಿಕಾ ರಾರ್ಷಟ ೆೀಯ್ ಸಯ ೆೀ ಸಾಧಕ ಮಹ ಳ್ಯು ಾ ಪ್ ಶ್ಸಯ ಕ್ ವುಂಚನ್ ಆಯಾಯ ಾ .

ತಿಣುಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಖಯಲಯ ುಂ ಸಾಧನ್ ಆನಿ ಕೆಲಯ ುಂ ತೆುಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆವ್್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಕಾ ಮಾನ್ ದಿೀುಂವ್್ , ವುಂಚ್ಯಾ ಸಮತಿನ್ ಆನಿ ನ್ಯಾ ಸ್ತೇಪಸ್ತಾ ಎಸ್ಚೀಸಯಶ್ರ್ನ ನ್ ತಿಕಾಾ ಹಾ ಪ್ ಶ್ಸಯ ಕ್ ವುಂಚನ್ ಕಾಡ್ಯ ುಂ. ವೀಜ್ ತಿಕಾ ಪೊಬಿಾುಂ ಮಹ ಣಾಟ ಆನಿ ತಿಕಾ ಸವ್ಾ ಯಶ್ ಆಶೇತ್ಲ್

ಆಪಾಯ ಾ ಕ್ರಡಿಚೊ ಊಣ್ ತಿ ಮೈಲುಂ ಪಯ್್ ದವ್ನ್ಾ ತಿ ಜಣಾ ುಂತ್ ಜಕಾಯ ಾ ಆನಿ ಆಪ್ಯ ುಂ ವಶೇಷ್ ಸಾಧನ್ ದಖಯಾಯ ುಂ. ತಿಣುಂ ಆಪಾಯ ಾ ------------------------------------------------------------------------------------

ಕಾವಾಾ ಳ್ ಪಾವಾಸ ೊಂತ್ಯ ರ್ನಾ ಣಯಲೊ ೊಂ ಪಂದರ ವೆೊಂ ಕವತಾ ಫೆಸ್ ಿ ಕವತ್ಲ್ ಟ್ ಸ್ತಟ ಹುಂಣ ಚಲವ್್ ವ್ಹ ಲಯ ುಂ ಪಂದ್ ವ್ುಂ ಕವತ್ಲ್ ಫೆಸ್ತಯ ಹಾ ಚ್ 2021 ಫೆಬ್ ರ್ 20 ತ್ಲ್ರಕೆರ್ ವಶ್ಾ ಕೊುಂಕಣ ಕುಂದ್ ುಂತ್ ಅಥಾಭರತ್ ರತಿನ್ ಚಲಯ ುಂ. ಹಾ ಸಂದಭಾಾರ್ ಕವ ಮಾವ್ ಸ್ತ ಡ್ಲಸಾಕ್ ಮಥಯಸ್ತ ಕುಟಮ್

ಕವತ್ಲ್ ಪುರಸಾಕ ರ್ ರ್ಭಟಯ್ದಯ , ಎರ್ಚೆ ಮ್ ಪ್ರಾ್ ಳ್ಯಚೊ ಕವತ್ಲ್ ವಶೆಯ ೀಷಣಾಚೊ ಪುಸಯ ಕ್ ಲೀಕಾಪಾಣ್ ಜಾಲ ಆನಿ ಕವತ್ಲ್ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸತೆಾುಂತ್ ಜಕಯ ಲಾ ುಂಕ್ ಬಹುಮಾರ್ನುಂ ವಾುಂಟಯ ುಂ.

105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕವ ತಶೆುಂಚ್ ರಾಹುಲ್ ಎಡಾ ಟೈಾಸಸ್ತಾ ಮಾಹ ಲಕ್ ಟೈಟಸ್ತ ನ್ರೊರ್ನಹ , ಕೊುಂಕಣ ಭಾಸ್ತ ಆನಿ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಪ್ ತಿಷ್ಾ ರ್ನಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಬಸಯ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ಮಥಯಸ್ತ ಕುಟಮ್ ಕವತ್ಲ್ ಪುರಸಾಕ ರಾಚೊ ಪಾ್ ಯ್ದೀಜಕ್ ಜೊೀಸಫ್ ಮಥಯಸ್ತ, ಪುರಸಾಕ ರ್ ಜೊಡಿಾ ಕವ ಮಾವ್ ಸ್ತ ಶುಂತಿಪುರ, ಟ್ ಸಾಟ ಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಕಶೀರ್ ಗೊರ್ನ್ ಲಿಾ ಸ್ತ ಆನಿ ಕಾಯಾದಶಿಾ ಎವ್್ ಲ್ ರೊಡಿ್ ಗಸ್ತ ವೇದಿರ್ ಆಸಲಿಯ ುಂ. ಹುಂಣ ಗ್ಳಲಬಾಚೊಾ ಪಾಕೊು ಾ

ವಾರಾಾ ರ್ ಉಗಾಯ ಯೆಯ ುಂ.

ಉಬವ್್

ಕಾಯೆಾುಂ

ಕಾಯಾಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸರೊ ಜಾವ್್ ಆಯಲಯ ಾ ಟೈಟಸ್ತ ನ್ರೊರ್ನಹ ನ್ ಜವತ್ಲ್ಕ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕರುಂಕ್ ತ್ಲ್ುಂಕ್ ಆಸಲಯ ಾ , ಆಪಾಯ ಾ ಜವತ್ಲ್ುಂತ್ ಯವ್್ ಗ್ನಲಯ ಾ ಜಾಯಾಯ ಾ ಜಣಾುಂಚ ಕಾಣ ಸಾುಂಗ್ಯ . ಕೊುಂಕಣ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕುಲರತ್್ ಚ್ಯಫ್ತ್್ ವಶಿುಂ ಉಲವ್್ ತ್ಲ್ಣ ಕಾಯೆಾುಂ ಚಲುಂವೆ ರೀತ್, ಕವತೆುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಲುಂವೆ ರೀತ್ ಕಶಿ ಪಶಾ ರ್ ಘಾಲಯ ಲಿ, ಆಪುಣ್ ತ್ಲ್ರ್ಚಾ ಕವತೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಕಸ್ಚ ಪಡಯ ುಂ, ಕಶಿ ತ್ಲ್ಚ ಸಾವು ಆಮ್ಚೆ ರ್ ಪಡಿಯ - ಮಹ ಣ್ ಸಾುಂಗ್ನಯ ುಂ. ಆಪಾಯ ಾ ಆಜಾಾ ಚೊ ಉಲಯ ೀಖ್ ಕರನ್, "ಜರ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಬರೊುಂವ್ಕ ಆಯಲಯ ುಂ ತರ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಣ ಜರ್ ಬರಯಲಯ ುಂ ತರ್, ಹಳೆು ರ್ಚುಂ ಜವತ್ ದಖಲ್ ಜಾತೆುಂ, ತೆುಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಜಾತೆುಂ. ಆಬಾಚ್ಯಾ ಜವತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಭ ೀಗಾಚೊಾ ಕಾಣಯ್ದ ಆಮೀುಂಯ್

ದಖಲ್ ಕೆಲಾ ರ್ನುಂತ್, ತಿತ್ಲ್ಯ ಾ ಮಟಟ ಕ್ ಆಮ ದುಬು ಜಾಲಾ ುಂವ್. ಹಾ ದುಬು ಪಣಾುಂತ್ ಆಮ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಪಾವಾಯ ಾ ುಂವ್. ಹುಂಗಾ ಚ್ಯಫ್ತ್್ ಮ್ಚಳೊು . ಜಾಗ್ನ ಕವ ಉದೆಲ. ತೆಾ ಸಾವ್ು ುಂತ್ ಜಾಯೆಯ ಬರೆ ಕವ ಉದೆಲಾ ತ್. ತ್ಲ್ುಂರ್ಚ ಪಯಕ ಮಾವ್ ಸ್ತ ಎಕೊಯ . ಆಜ್ ಮಾವ್ ಸಾಕ್ ಮಥಯಸ್ತ ಕುಟಮ್ ಕವತ್ಲ್ ಪುರಸಾಕ ರ್ ಫ್ತ್ವೊ ಜಾಲ. ತ್ಲ್ಕಾ ಸವ್ಾಯ್ ಬರೆುಂ ಮಾಗಾಯ ುಂ" ಮಹ ಣ್ನ್ ಟೈಟಸ್ತ ನ್ರೊರ್ನಹ ಆಪಾಯ ಾ

107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಧಾ ಕಾಾ ಚ್ಯಾ ಭಾಶ್ಣಾುಂತ್ ಉಲಯ್ದಯ . ಟ್ ಸಟ ಎುಂಡ್ರ್್ ಾ ಡಿಕುರ್ನಹ ನ್ ಪುರಸಾಕ ರ್ ಜೊಡಿಾ ಮಾವ್ ಸ್ತ ಡ್ಲಸಾಚ ವ್ಳಖ್ ಕರನ್ ದಿತ್ಲ್ರ್ನ "ಸತ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಕವತೆಚೊ ಸಾಾ ಸ್ತ ಆನಿ ಜೀವ್. ಏಕ್

ಖರೊ ಕವ ಸತ್ಲ್ಚೊ ಮೊೀಗ್ ಕರಾಯ . ತೊ ಕವ ಸಬಾೊ ುಂಕ್ ಉಸಾಾ ಸ್ತ ದಿೀವ್್ ತೆ ಸಬ್ೊ ರ್ನಜುಕಾಯೆನ್ ಗ್ಳುಂತನ್ ಸತ್ಲ್ಕ್ ಸುಂಗಾಾರಾಯಾಯ " ಅಶೆುಂ ಸಾುಂಗ್ಳನ್ ಮಾವ್ ಸಾಕಚ್ ಉಡ್ಸ್ತ ರ್ನತಲಯ ಾ ,

108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತ್ಲ್ಣುಂ ಆಟ್ ವ್ಸಾಾುಂರ್ಚಾ ಪಾ್ ಯೆರ್ ಬರಯಲಿಯ ’ನ್ದರ್’ ರ್ನುಂವಾಚ ಕವತ್ಲ್ ವಾಚನ್ ಸಾುಂಗ್ಯ . ಟ್ ಸಟ ವತೊರ ಕಾಕಾಳ್ಯನ್ ಮಾನ್ ಪತ್್ ವಾರ್ಚಯ ುಂ.

ವೇದಿರ್ ಆಸಲಯ ಾ ಸರಾಾ ುಂನಿ ರ. 25000, ಮಾನ್ ಪತ್್ , ಯಾದಸಯ ಕಾ, ಶಲ್,

109 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫಳ್ಯುಂ ದಿೀವ್್ ಮಾವ್ ಸ್ತ ಡ್ಲಸಾಕ್ ಮಥಯಸ್ತ ಕುಟಮ್ ಕವತ್ಲ್ ಪುರಸಾಕ ರಾಸವ್ುಂ ಮಾನ್ ಕೆಲ. ಪುರಸಾಕ ರ್ ಸಾ ೀಕಾರ್ ಕರನ್ ಉಲಯಲಯ ಾ ಮಾವ್ ಸ್ತ ಡ್ಲಸಾನ್ "ಕವತ್ಲ್ ಟ್ ಸಾಟ ನ್ ದಿುಂವಾೆ ಾ ಪುರಸಾಕ ರಾಕ್ ಕೊುಂಕಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಭೊುಂವಾರಾುಂತ್ ವಶೇಸ್ತ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ತ್ಲ್ುಂರ್ಚ ಮ್ಚಳ್ಕುಂತ್ ಮಾಹ ಕಾಯ್

ಮ್ಚಳಯಾಯ . ಆಜ್ ಮಾಹ ಕಾ ಏಕ್ ಕವ ಮಹ ಣ್ ಸಾುಂಗ್ಳುಂಕ್ ಧೈರ್ ಮ್ಚಳ್ಯು ುಂ. ಮಹ ಜೆ ಭಿತರಾಯ ಾ ಕವತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಏಕ್ ವ್ಳಖ್ ಮ್ಚಳ್ಯು ಾ . ಫುಡ್ಯ ಾ ದಿಸಾುಂನಿ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಕವತೆಚೊ ಪೊೀಸ್ತ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯುಂ ಮಾಹ ಕಾ ಉಬಾಾ ದಿತಲುಂ" ಅಶೆುಂ ತೊ ಮಹ ಣಾಲ. ಹಾ ಸಂದಭಾಾರ್ ಕವ ತಶೆುಂ ವಮಶ್ಾಕ್ ಎರ್ಚೆ ಮ್ ಪ್ರಾ್ ಳ್

110 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕವುಂಕ್ ಹಾ ಪುಸಯ ಕಾುಂತ್ ಅಧಾ ಯನ್ ಕಕೆಾ ಭಿತರ್ ಘುಂವ್ೆ ುಂ ಪ್್ ೀತನ್ ಕೆಲುಂ ಅಶೆುಂ ತ್ಲ್ಣುಂ ಸಾುಂಗ್ನಯ ುಂ. "ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆುಂ ಸಬಾರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸಾ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯ ಝಾಡ್ುಂ ಪರುಂ. ಆಮ ಪೊೀಸ್ತ ಕರಜೆ, ಪಾಟುಂಬ ದಿೀಜೆ ತವ್ಳ್ ಮಾತ್್ ತೆ ಫುಲಯ ತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಾುಂತ್ ವಾವ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾಯ ತ್. ಕವತ್ಲ್ ಟ್ ಸ್ತಟ ಅಪುಬಾಾಯೆಚೊ ವಾವ್್ ಕರೀತ್ ಆಸಾ. ಹಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯರ್ಯ ಅಪುಬಾಾಯೆನ್ ಹ್ಯುಂ ಕಾಯೆಾುಂ ತ್ಲ್ುಂಣ ಮಾುಂಡನ್ ಹಡ್ಯ ುಂ. ತ್ಲ್ುಂಣ ಕವತೆಚೊ ಏಕ್ ಭೊುಂವಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ. ತ್ಲ್ುಂಕಾುಂ ಪಾಟುಂಬ ದಿವಾಾ ುಂ. ಆಜ್ ಪುರಸಾಕ ರ್ ಜೊಡಯ ಲಾ ಮಾವ್ ಸಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯಾಯ ುಂ" ಮಹ ಣ್ನ್ ಮಾರ್ನಚೊ ಸರೊ ಜಾವ್್ ಆಯಲಯ ಾ ಜೊೀಸಫ್ ಮಥಯಸಾನ್ ಸಾುಂಗ್ನಯ ುಂ.

ಹುಂರ್ಚುಂ ಕವತ್ಲ್ ವಶೆಯ ೀಷಣಾರ್ಚುಂ ಪುಸಯ ಕ್ "ಕೊುಂಕಿ ಕಾವ್ಾ ುಂ: ರಪಾುಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾುಂ" ಬಸಯ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈನ್ ಲೀಕಾಪಾಣ್ ಕೆಲುಂ. ಟ್ ಸಟ ವಲಿಯಮ್ ಪಾಯಾ್ ನ್ ಎರ್ಚೆ ಮಾೆ ಚ ತಶೆುಂ ಪುಸಯ ಕಾಚ ವ್ಳಖ್ ಕರನ್ ದಿಲಿ. ಹಾ ಸಂದಭಾಾರ್ ಉಲಯಲಯ ಾ ಎರ್ಚೆ ಮ್ ಪ್ರ್ನಾಳ್ಯನ್ ಉಲವ್್ ಹಾ ಪುಸಯ ಕಾಚ ಕಲಾ ರ್ನ ಕಶಿ ಉದೆಲಿ ಮಹ ಣ್ನ್ ವವ್ರಾಯೆಯ ುಂ. ಸಾಧ್ಾ ತಿತ್ಲ್ಯ ಾ ಮಾಪಾನ್ ಕೆನ್ರಾ ಗೊುಂಯಾುಂ ಆನಿ ಮುುಂಬಯಾೆ ಾ

ಮಾರ್ನಚೊ ಸರೊ ಜಾವ್್ ಆಯಲಯ ಬಸಯ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಉಲಯ್ದಯ . ನೆಲ್ ನ್ ಆನಿ ಲವೀರ್ನ ರೊಡಿ್ ಕ್್ - ಚ್ಯಫ್ತ್್ ದೆಕೊಸಾಯ ಸಾೆ ರಕ್ ಕವತ್ಲ್ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸತೆಾಚುಂ ಬಹುಮಾರ್ನುಂ ಹಾ ಸಂದಭಾಾರ್ ಮ್ಚಲಿಾ ನ್ ರೊಡಿ್ ಗಸಾನ್ ಜಾಹಿೀರ್ ಕೆಲಿುಂ. ಪಯೆಯ ುಂರ್ಚುಂ ಇರ್ನಮ್ ರ. 5000, ದುಸ್ ುಂ ರ. 3000 ಆನಿ ತಿಸ್ ುಂ ರ. 2000 ತಶೆುಂ ದೀನ್ ರ. 1000 ಚುಂ ಪೊ್ ೀತ್ ಹಕ್ ಇರ್ನಮಾುಂ ಆಸಲಿಯ ುಂ. ಭುಗಾಾ ಾುಂಚೊ ವಭಾಗ್:

111 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆದಿ ವ್ಣಾಕಾರ್, ಕಾಣ್ಕೊಣ್ (ಪಯೆಯ ುಂ), ಸ್ ೀಹಲ್ ಡಿಸಲಾ , ಓಮನ್ (ದುಸ್ ುಂ), ನಿನಿಶ ಮೊುಂತರೊ, ಬುಂದೆಲ್ (ತಿಸ್ ುಂ); ಪೊ್ ೀತ್ಲ್್ ಹಕ್ ಇರ್ನಮಾುಂ: ರ್ಚಲಿ್ ಯಾ ಕಾಸಯ ಲಿನ್, ಕಾವೂರ್ ಆನಿ ಪ್ ಯಾಲ್ ಕಾ್ ಸಾಯ , ಬಳ್ಯ. ಯುವಜಣೊಂಚೊ ವಭಾಗ್:

ಮುಕುುಂದ್ ಮಾಲಾ ುಂವಾಕ ರ್, ಗೊುಂಯ್ (ಪಯೆಯ ುಂ), ಪ್ ೀತನ್ ಪರೇರಾ, ಮಂಗ್ಳು ರ್ (ದುಸ್ ುಂ), ಮಹರ್ದವ್ ಗಾುಂವಾಕ ರ್, ಸತ್ಲ್ಯ ರ (ತಿಸ್ ುಂ), ಪೊ್ ೀತ್ಲ್್ ಹಕ್ ಇರ್ನಮಾುಂ: ಶಿೀತಲ್ ಫಳ್ರ್ದಸಾಯ, ಪೊುಂಡ್ ಆನಿ ಡ. ಜೊಲಿಯ ಡಿಮ್ಚಲಯ , ಕಾಸ್ ಯಾ.

ಐಶ್ಾ ಯಾ ಭರತ್, ಬಿಚೊಲಿುಂ (ಪಯೆಯ ುಂ), ಎಶೆಲ್ ಸಕೆಾ ೀರಾ, ಮಂಗ್ಳು ರ್ (ದುಸ್ ುಂ), ಶೆಾ ೀತ್ಲ್ ಪೈ ಎಮ್. ಮಂಜಶ್ಾ ರ್ (ತಿಸ್ ುಂ); ಪೊ್ ೀತ್ಲ್್ ಹಕ್ ಇರ್ನಮಾುಂ: ಶ್ವಾಾನಿ ರ್ನಯ್ಕ , ಗೊುಂಯ್ ಆನಿ ಲಯ್ಾ ನ್ರೊರ್ನಹ , ಶಿವಾಾ.

ರೊರ್ನಲ್ಾ ಆನಿ ರೊವರ್ನ ನ್ಜೆ್ ತ್ ಹುಂಣ ಸವ್ಾರ್ ಕವತ್ಲ್ ಟ್ ಸಾಟ ರ್ಚುಂ ಆಶ್ಯ್ ಗ್ೀತ್ ಗಾಯೆಯ ುಂ. ಕಶೀರ್ ಗೊರ್ನ್ ಲಿಾ ಸಾನ್ ಯೆವಾಕ ರ್ ದಿಲ. ಎವ್್ ಲ್ ರೊಡಿ್ ಗಸಾನ್ ಧನ್ಾ ವಾದ್ ರ್ಭಟೊುಂವೆ ುಂ ಉತ್ಲ್್ ುಂ ಸಾುಂಗ್ಯ ುಂ. ವ್ುಂಕಟೇಶ್ ರ್ನಯಕಾನ್ ಸಗಾು ಾ ವಾ ಡ್ಯೊಂಚೊ ವಭಾಗ್: ಕಾಯಾಾರ್ಚುಂ ಸತ್ ಸಾುಂಬಾಳಲಯ ುಂ. ------------------------------------------------------------------------------------------

ಪಾೊಂಪ್ಲೊ ಟ್ೊಂಚಿ ಕಡಿ 4 ಪಾೊಂಪ್ಲೊ ಟ್ೊಂ ಜಾಯ್ ಪಡಿ ಾ ವಸುಿ :

1 ಕಪ್ ರ್ನಲ್ಾ ಲಹ ನ್ ಗ್ಳಳೊ ಆಮಾ್ ಣ್ 1 ಟೀಸ್ಟಾ ನ್ ಜರೆುಂ 112 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1/2 ಮೊವು ಕಣಾ ರ್ ಭಾಜ 1/2 ಟೀಸ್ಟಾ ನ್ ಹಳದ್ 1 ಬೀಯ್ ಲಸಣ್ - ಹ್ಯುಂ ಸಗ್ನು ುಂ ವಾಟುುಂಕ್

ಮಸಾಾುಂಗ್ನ ಪಟೊ, ಮೀಟ್, ಉದಕ್ ಘಾಲ್್ ಖತಖ ತ್ಲ್ಯ್. 1 ತನಿಾ ಮಸಾಾುಂಗ್, ಲಹ ನ್ ಆಲುಂ ಕುಡ್ಲಕ ಕನ್ಾ ಘಾಲ್್ ಉಪಾ್ ುಂತ್ ಮಾಸು ಘಾಲ್್ , ಮೀಟ್ ಚ್ಯಕೊನ್ ಭುುಂಯ್ ದವ್ರ್.

ಕಚಿಾ ರಿೀತ್ಯ: ಪಾುಂಪ್ಯ ಟುಂ ಕುಡ್ಲಕ ಕನ್ಾ ಮೀಟ್ ಸಾರವ್್ 10-15 ಮನುಟುಂ ದವ್ರ್. ಏಕಾ ಆಯಾೊ ರ್ನುಂತ್ ತಲ್ ಘುಂವ್್ ತ್ಲ್ುಂತುಂ ಏಕ್ ಪಯಾವ್ ಭಾಜ್, ಉಪಾ್ ುಂತ್ ಆಳೆನ್ ಘಾಲ್್ ಭಾಜ್. ಉಪಾ್ ುಂತ್ ತ್ಲ್ಕಾ 1 1/2 ಟೀಸ್ಟಾ ನ್ ಕಣಾ ರ್ ಪಟೊ, 3-4 ಟೀಸ್ಟಾ ನ್

--------------------------------------------------------------------------

ತಾಕಾ ತಕುುಂಕ್ ಕಳ್ಕತ್ ರ್ನತ್ಲ್ಯ ಾ ುಂಕ್ ತ್ಲ್ಕಾ ರ್ನಕಾ ತಕುುಂಕ್ ಮನ್ ರ್ನತ್ಲ್ಯ ಾ ುಂಕ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಖಂಯಾೆ ಸಖಾಕ್ ಆಪಾಿ ಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆುಂ ತಕಾೆ ುಂಕ್ ತಕರ್ಚ ಫ್ತ್ತರ್ ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್? ಸತ್ ತಕುುಂಕ್ ಜಾಯಾ್ ಫಟ್ ತ್ಲ್ಕೆಾ ಕ್ ಯೆರ್ನ ಪಲತ್ಲ್ಚ್ಯ ಹತಿುಂ ಕೊಣ್ ತ್ಲ್ಕಾ ದಿೀತ್ ತ್ಲ್ಕಾ ದಿಲಾ ರ್ ತ್ಲ್ಚ್ಯ ಹತಿುಂ

ನ್ಜರೆತ್ಲ್ೆ ಜೆಜುಕ್ ಖುರಾ್ ರ್ಚುಂ ಮರಣ್ುಂಚ್ ನಿೀತ್ ಸರಕ ರಾಚ್ಯ ಲಕಾಯ ಾ ತ್ಲ್ಕೆಾ ರ್ ದಿಸಾುಂದಿಸ್ತ ದವ್ ವಾಹ ಡ್ಯ ದಬಾವ್ ಚಡ್ಯ ಗಾುಂವಾುಂತ್ ಆತ್ಲ್ುಂ 113 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತನಿಾ ಖೊಲಿಯ್ ವ್ಗ್ುಂ ಪಕಾಯ ಖಾವ್ಯಾಯ ಾ ರ್ ತ್ಲ್ಕೆಾ ಕ್ ತಕರ್ಚ ಫ್ತ್ತರ್ಯ್ ಖಾತೆ ತ್ಲ್ಕಾ ಧರೆೆ ಹತ್ ಕಾುಂಪ್ೆ ರಾವಾಯ ಾ ರ್ ಜಾಯೆಯ ಸಮಸ್ ನ್ಪಂಯ್ೆ ಜಾತೆ! ರಾಜಕೀಯ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಲಕುುಂಕ್ ಫ್ತ್ತರ್ ರ್ನಕಾತ್ ವಾರೆುಂ ಪಾವಾಯ ತ್ಲ್ಕೆಾ ಕ್ ಬುರಾಕ್ ರ್ನುಂತ್ ತರ ತ್ಲ್ಕಾ ಸದುಂಚ್ ಪೊುಂವಾಯ ಧಾಮಾಕಾುಂಚ ತ್ಲ್ಕಾ ಯ್ ಪನಿಾ ಫ್ತ್ತರ್ಯ್ ಝರಾಯ ಾ ತ್ ಲಕಾಕ್ ತಕುುಂಕ್ ತ್ಲ್ಕೊಾ ಾ ರಚ್ಯಯ ಾ ತ್ ತಕುನ್ ತಕುನ್ ಎದಳ್ ವಾುಂಚ್ಯಯ ಾ ತ್ ಬಕೆ್ ತ್ಲ್ಕೆಾ ರ್ ಬಸನ್ ರ್ನಚ್ಯಯ ಾ ತ್ ತಕೆೆ ಹಸಾಯ ಾ ತ್ ಬಕೆ್ ಫಸಾಯ ಾ ತ್

ಗತ್ ಆಮೆ ಜಾತಿ ಸಾಸಾಣ್ ಪಯಾಾುಂತ್ ಖಾುಂವ್ಕ ಮ್ಚಳ್ಕಯ ಫುಂಡ್ಚಚ್ೆ ಮಾತಿ ನ್ಶಿಬ್ ಆಮ್ಚೆ ುಂ ಬರೆುಂ ಆಸಾ ಮರ್ನಶ ಾ ಕಾಳ್ಕಜ್ ತಕೆ ತ್ಲ್ಕಾ ಧರ್ನಾ ದೆವಾ ಹತಿುಂ ಹ ಲೀಕ್ ಸಕಕ ಡ್ ಇತೆಯ ುಂ ತಕಾಯ ಕಮಾ್ ುಂ ಗಾಳ್ಯಯ ಕರುಂ ಪಳ್ಯಯ ಖೊಟಾ ುಂಸಂಗ್ುಂ ಬರಾಾ ುಂಕ್ ತಕಾಯ ವೊಗೊಚ್ೆ ರಾವಾಯ ಾ ರ್ ತಕಾ ಸ್ಚಡ್್ ಮಾಹ ಕಾ ತಕತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಸ್ಚಡ್್ ತಕಾ ತಕತ್ ಅವಾಕ ಸ್ತ ಮ್ಚಳ್ಯು ಾ ರ್ ಸಕಕ ಡ್ ಮ್ಚಳನ್ ಉಕುಯ ನ್ ಧನ್ಾ ತ್ಲ್ಕೆಾ ರ್ ಬಸವ್್ ದೆವಾಕ್ಚ್ೆ ತಕಯ ತ್!

ಮ್ಚಲಾ ಉಪಾ್ ುಂತ್ ಜರ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಮರ್ನಶ ಾ ಹತಿುಂ ವ್ತಿ -ಸ್ಟವ, ಲೊರೆಟೊಿ ಕಾಯಯ ರ್ ಥವ್್ ಉಜಾಾ ಕ್ ಪಡಿೆ -----------------------------------------------------------------------------------------

ಚಿೊಂತಾಪ್....... ಕಾಳೊಕ್ ಸರೊನ್ ಮಹ ಜಾಾ ಕಾಳ್ಯಜ ುಂತ್ ಉಜಾಾ ಡ್ಲಯ ೀ ಆಸಾ ತವ್ುಂ ಪ್ಟಯಲಯ ದಿವೊ **************** ಕಾಳ್ಕಜ್ ಮಹ ಜೆುಂ ಮೌನ್ ಪಣಾಕ್ ಪತ್ಲ್ಾಲಾ ಬರುಂ

ತಜುಂ ಉತ್ಲ್್ ುಂ ಮತಿಕ್ ಪೊಟುಯ ನ್ ಧನ್ಾ ವೊುಂಟುಂನಿ ಹಸ್ಚ ಫುಲಯಾಯ ************************** ಚುಂತೆಯ ಲ ಪರುಂ ಬರವ್ಾ ತ್ ಖಾಲಿ ಕಾಗಾೊ ರ್ಚರ್ ಚುಂತಲಾ ಬರುಂ 114 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಯೆುಂವ್ಕ ಜಾಯಾ್ -ಅಸುೊಂತಾ ಡಿಸ್ರೀಜಾ ಬಜಾಲ್ ಜವತ್ **************** **************** ಸದುಂರ್ಚ ಪರುಂ ತಜಾಾ ಕಾುಂಕಾಿ ಚ್ಯಾ ಆಜ್ ಯ ತಜೊಚ್ ಘಲ್ ಘಲ್ ರ್ನದಕ್ ಉಗಾಾ ಸ್ತ ಕಾಳ್ಯಜ ಭಿತರ್ ಆಯ್ದಕ ುಂಚ್ಯಾ ಪದುಂತ್ ಮೊಗಾಚೊ ತಜೆುಂ ಸ್ಚಬಿತ್ ರ್ನುಂವ್ ನಿರ್ನದ್ ವಾಹ ಳೊನ್ ಯೆುಂವಾೆ ಾ ಉಚ್ಯುಂಬಳ್ ಮಹ ಜೆುಂ ವಾಯಾಾಕ್ ತಜೆುಂಚ್ ಧಾಾ ನ್ ಮನ್ ಹುಂವ್ ಮಾತ್್ ಆಜ್ ಯ ಮೌನ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

ರೈತಾ ... ತುೊಂ ಭಿೊಂಯೆರ್ನಕಾ.... ರೈತ್ಲ್... ತಜಾ ರ್ನುಂವಾನ್ ಅಧಕಾರ್ ಹುಂವ್ುಂ ಸಾ ೀಕಾರ್ ಕೆಲ ಜಾಯೆಯ ುಂ ತಜೆ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲುಂ ಸಾುಂಗೊುಂಕ್ ಮೊನ್ ಜಾಲುಂ. ತುಂ ಭಿುಂಯೆರ್ನಕಾ.... ರ್ನುಂಗಾ್ ಕ್ ಜಗಲ್ ಮಾರುಂಕ್ ಕಾುಂಯ್ ರ್ನ ಖಿಳೆ ರಸಾಯ ಾ ರ್ ದಸಾಯ ನ್ ಕೆಲಾ ತ್ ಗಾದಾ ುಂತ್ ಉದಕ್ ಸಕೊನ್ ಗ್ನಲುಂ? ಉದಕ ಶಿುಂವೊರ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಭಿುಂಯೆರ್ನಕಾ... ಬಳೆುಂ ರಾಕೊುಂಕ್ ವೊೀುಂಯ್ ರ್ನ? ಸಾತ್ಲ್ಟ್ ಅುಂತರಾರ್ಚುಂ ಬಾಾ ರಕೆಡ್ ಆಸಾ ಕೀಡಿುಂಕ್ ನ್ವೊಚ್ೆ ಗಾಾ ಸ್ತ ಹಡ್ಯ ಕ್ ಮುಂ ರಡನ್ ಧಾುಂವೊುಂಕ್ ಆಸಾತ್ ತುಂ ಭಿುಂಯೆರ್ನಕಾ... 115 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಜ ದನಿ ಪಾಡ್ ಜಾತ್ಲ್? ಅದನಿರ್ಚುಂ ಗೊೀದಮ್ ಆಸಾ ವೊವ್ಾಕ್ ಸಾಕೆಾುಂ ಮೊಲ್ ಮ್ಚಳ್ಯ್ ಗಾದೆ ವಕುನ್ ಸ್ಚಡ್ ಆತ್ಲ್ುಂ. ತುಂ ಭಿುಂಯೆರ್ನಕಾ....!? _ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ಾ ಳ್. ----------------------------------------------------------------------------------------

ದದೊಶ ಬ್ಳ್ಯ್ -ಆಾ ನಿಸ

ಪಾಲಡ್ಯಕ

ಬಾಯ್ ಆಮ್ಚೆ ುಂ ಬಾಯ್ ದದೀಶಿ ಬಾಯ್ ಖಾವಾೆ ಾ ಕ್ ಕತುಂಯ್ ದಿಲುಂಯ್ ಜಾಲಾ ರ್ ಸಗಾು ಾ ುಂಕ್ ವಾುಂಟುುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಬಾಯ್ ಆಮ್ಚೆ ುಂ ಬಾಯ್ ಮೊಗಾಳ್ಕ ಬಾಯ್ ಗ್ನ್ ೀಸ್ತಯ ದುಬಾು ಾ ಸಗಾು ಾ ಭುರಾಾ ಾ ುಂಕ್ ಸದುಂ ರ್ಭಟೊುಂಕ್ಜಾಯ್. ಬಾಯ್ ಆಮ್ಚೆ ುಂ ಬಾಯ್ ಸಡ್ ಡಿೀತ್ ಬಾಯ್ ಸಕಾಳ್ಕುಂರ್ಚುಂ ಸದುಂ ತ್ಲ್ಕಾ ವ್ಳ್ಯರ್ ಉಟೊುಂಕ್ ಜಾಯ್. 116 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಂಗುಳ ಚಾಾ ಾ ಸ್ಟಿ ರ ೀ ವಕೀಲ್ಹಕ್ ಸ್ಟವಲ್ ಜಡ್್ ಜಾೊಂವ್್ ವೊಂಚಂವ್ಿ

ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಕಾ ಣ್ ಕನ್್ ಡ್ಚ ಸಯ ೆೀ ವ್ಕೀಲ್, ಸಾ ಶ್ಾ ಎಮ್. ಡಿಸ್ಚೀಜಾಕ್, ನ್ಗರಾುಂತಿಯ ನಿವಾಸಕ್ ಸವಲ್ ಜಡ್ಜ ಜಾುಂವ್್ , ಹೈ ಕೊೀಡಿಯ ನ್ ಆಪಾಯ ಾ 31 ನಿತಿದರಾುಂ ಪಯಕ ಏಕ್, ತಿಣುಂ ಆಯೆಯ ವಾರ್ ಕೆಲಯ ಾ ಗಜೆಾಚ್ಯಾ ಪರೀಕೆಾ ುಂ ಉಪಾ್ ುಂತ್, ಆಯೆಯ ವಾರ್ಚ್ೆ ತಿಕಾ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಕಳ್ಕತ್ ಕೆಲಾ , ಏಕಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ್ ವ್ಕೀಲಕ್ ಹ್ಯುಂ ಸಾಾ ನ್ ದಿಲಯ ುಂ ನಿಜಾಕೀ ಹಗ್ು ಕೆಕ್ ಪಾತ್್ ಜಾಲುಂ.

ಸಾ ಷ್ಾನ್ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ಾ ಖಾಾ ತ್ ಸಯ ೆೀಯಾುಂಚ ಕಾಲೇಜ್ (ಸಾಾ ಯತ್ಯ ) ಸಾುಂತ್ ಆಗ್ನ್ ಸ್ತ ಕಾಲೇಜ ಥುಂವ್್ ಆಪಯ ಬಿ.ಎಸ್ . ಸನ್ದ್ ಜೊಡಿಯ . ಉಪಾ್ ುಂತ್ ಯಶ್ಸಾ ೀ ರೀತಿರ್ ಆಪಯ ಕಾನ್ಯನ್ ಡಿಗ್್ ಖಾಾ ತ್ ಎಸ್ತ.ಡಿ.ಎಮ್. ಕಾಲೇಜ್, ದಕಾ ರ್ ಕನ್್ ಡ್ುಂತ್ ಜೊಡಿಯ . ತಿ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಪಾುಂಡೇಶ್ಾ ರಾುಂತ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ದವಾಧೀನ್ ಡರ್ನಲ್ಾ ಡಿಸ್ಚೀಜಾ ಆನಿ ಜಸುಂತ್ಲ್ ಡಿಸ್ಚೀಜಾ ಹುಂಚ ಧುವ್ ಜಾುಂವಾ್ ಸಾ. ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ಾ ಖಾಾ ತ್ ವ್ಕೀಲುಂ ಬರಾಬರ್ ಏಕ್ ಜೂನಿಯರ್ ವ್ಕೀಲ್ ಜಾುಂವ್್ ತಿಣುಂ ಆಪೊಯ ವಾವ್್ ಕೆಲ. ವೀಜ್ ತಿಕಾ ಸವ್ಾ ಬರೆುಂ ಮಾಗಾಯ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖಾಯ ಾ ಜೀವ್ರ್ನುಂತ್ ಸವ್ಾ ಯಶ್ ಆಶೇತ್ಲ್. - ಐವನ್ ಜೆ. ಸಲ್ಹಾ ರ್ನಾ -ಶೆಟ

117 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


118 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


119 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


120 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


121 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


122 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


123 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


124 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


125 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


126 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


127 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


128 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


129 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


131 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


133 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


134 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


135 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


136 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...