__MAIN_TEXT__

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 12

ಫೆಬ್ೆೆರ್ 25, 2021

ವವಧ್ ತಾಲೊಂತಾೊಂನಿ ಭರ‍ಲ ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ - ಲೇಖಕ್:

ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ರಿಸ್, ಕರ್ಡ್ಲ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಭಾರ‍ತಾೊಂತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರಿನಾಸ್ಲಲ ತುರ್ಥ್ ಪರಿಸ್ಲಿ ತಿ? ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ದೇಶಾಂತ್ಲಿ ಸ್ಥಿ ತ್ಲಗತ್ ಪಳೆತಾನಾ ಉಗ್ಡಾ ಸ್ ಯೆತಾ ದೇವಾಧೀನ್ ಇಾಂದಿರಾ ಗ್ಡಾಂಧಚೊ. ಭಾರತಾಾಂತ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ವಿರೀಧ್ ಪಾಡ್ತಿ ಮುಖೆಲಿ ಸಾಂಗ್ಡತಾ ಮೆಳೊನ್ ತ್ಲಚ್ಯಾ ಸರ್ಕ್ರಾರ್ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ತಿ ನಾ ತ್ಲರ್ಕ ಹೆರ್ ಕತ್ಲಾಂಚ್ ಉಪಾಯ್ ದಿಸ್ಲಿ ನಾಾಂತ್. ಆಪಾಿ ಾ ಆಪ್ಲಿ ಹುದ್ದೊ ಸಾ ರ್ಥ್ ಥರಾನ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹ ಚ್ಯಾ ್ಕ್ ತ್ಲಣಾಂ ಭಾರತಾಾಂತ್ ತುರ್ಥ್ ಪರಿಸ್ಥಿ ತ್ಲ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಿ, ಸರ್ವ್ ವಿರೀಧ್ ಪಾಡ್ತಿ ಮುಖೆಲ್ತಾ ಾಂಕ್ ಕೂಡಾರ್ವ್ ಜೈಲ್ತಾಂತ್ ಘಾಲಾಂ, ಮ್ಚ್ಧ್ಾ ಮ್ಚ್ಾಂ ಆಪಾಿ ಾ ಮೂಟಿ ಭಿತರ್ ಹಾಡುನ್ ಜಿಲ್ತಿ ನಾಾ ಯ್ದಿೀಶಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಪವ್್ಣ್ಗಿ ದಿಲ್ತಿ ಾ ಶಿವಾಯ್ ಕತಾಂಯ್ ಪಗ್ಟಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಿ ಾಂ ನಾ. ಇಾಂದಿರಾ ಗ್ಡಾಂಧ ವಿರೀಧ್ ಉಲಯೆಿ ಲ್ತಾ ಾಂಕೀ ಕೂಡಾರ್ವ್ ಜೈಲ್ತಾಂತ್ ಘಾಲಾಂ. ಹಾಾ ಸರ್ವ್ ಹಕ್ಮ ತಾಾ ಾಂ ವಿರೀಧ್ ಬರೀ ಖೆಳ್ ಖೆಳೊೊ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಏಕ್ಲಿ ಚ್ಯ ಆಮ್ಚಯ ವಿೀರ್ ದೇವಾಧೀನ್ ಜೀರ್ಜ್ ಫೆನಾ್ಾಂಡ್ತಸ್. ನಕಿ ವೇಸ್ ಪಾಾಂಗನ್್ ತೊ ಭೂಗತ್ ಪಯ್್ ಕ್ರುನ್, ವಿರೀಧ್ ಪಾಡ್ತಿ ಮುಖೆಲ್ತಾ ಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ತುರ್ಥ್ ಪರಿಸ್ಥಿ ತ್ಲ ವಿರೀಧ್ ತೊ ಆಪ್ಲಿ ಾಂ ಗುಪ್ಲತ್ಿ ರ್ಕಮ್ಚ್ಾಂ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಲ್ತಗ್ಲಿ . ಪುಣ್ ಆರ್ಜ ತಸೊಿ ಏಕ್ ರ್ಕರ ಾಂತ್ಲರ್ಕರಿ ಮುಖೆಲಿ ಭಾರತಾಾಂತ್ ನಾ ಜಾಲ್ತ ದೆಖುನ್ಾಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಪರ ದಾನಿ ನರಾಂದರ ಮ್ಚೀಡ್ತನ್ ಜಾಹೀರ್ ಕ್ರಿನಾಸಿ ಾಂಚ್ ತುರ್ಥ್ ಪರಿಸ್ಥಿ ತ್ಲ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಆಸ ಕೆಲ್ತಾ . ತೊ ಆನಿ ಘರ್ ಮಂತ್ಲರ ಅಮಿತ್ ಶ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಯಾ ತ್ ಆನಿ ಭಾರತ್ಲೀಯಾಂಚೊ ಹಾಲ್-ಹವಾಲ್ ಕ್ತಾ್ತ್. ಚಡಾಾ ರ್ವ ಭಾರತ್ಲೀಯ್ ಮ್ಚ್ಧ್ಾ ಮ್ ಹಾಾ ದ್ದಗ್ಡಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಮೂಟಿ ಭಿತರ್ ದವ್ಲ್ತ್ಾಂ ಆನಿ ವ್ಹ ಡ್ ಮ್ಚ್ಧ್ಾ ಮ್ಚ್ಾಂಚೆ ಪತ್ರ ಕ್ತ್್ ತಾಾಂಚೆ ಚೇಲ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಪಾವಾಿ ಾ ತ್. ತಾಾಂಚೆ ವಿರೀಧ್ ಕತ್ಲಾಂಚ್ ಮ್ಚ್ಧ್ಾ ಮ್ಚ್ಾಂನಿ ಯೇನಾ, ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಕುಜಾ್ ಾಂತ್ ತಾಾಂಚೆಾಂಚ್ ಶಿಜಾಿ ಆನಿ ಲೀಕ್ ವ್ಳ್ಾ ಳ್ಯಾ ! ತಲ್ತಚಾಂ, ವೊರ್ವ್ಚಾಂ ಮ್ಚಲ್ತಾಂ ಆರ್ಕಸಕ್ ಚಡಾಿ ಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ಆಸ್ಲಿ

ಪಯೆೆ ನಾರ್ಕರಿ ಯೀಜನಾಾಂಕ್ ಖರ್ಚ್ನ್, ಬೃಹತ್ ಇಮ್ಚ್ರ್ಜ ಬಾಂದುನ್ ಹಯೆ್ರ್ಕಾಂತ್ಲೀ ಕೇಸರಿ ವಾರ್ವರ ಕ್ನ್್ ಅಲ್‍ಸಂಖಾಾ ತಾಾಂಕ್ ಗುಪ್ಲತ್ಿ ಕ್ಶಾ ಯಿ ತ್. ನಾರ್ಕರಿ ಬಿಲಿ ತಾಾಂಚೆರ್ ಥಾಪುನ್ ಲೀರ್ಕಚ್ಯಾ ಬರಾಾ ಪಣಾಖಾತ್ಲರ್ ವಾವುಚ್ಯಾ ್ ಮುಖೆಲ್ತಾ ಾಂಕ್ ರ್ಕರಣ್ ನಾಸಿ ಾಂಚ್ ಜೈಲ್ತಾಂತ್ ಚೆಪಾಿ ತ್. ತಾಾಂಚೆಾಂ ಫಟಿ್ ರಾಂ ಖರಾಂಪಣಾ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಕತ್ಲಾಂ ತರಿೀ ನಿೀಬ್ ಸೊಧುನ್ ತಾಾಂರ್ಕಾಂ ರಾತಾ ರಾತ್ಲಾಂ ಪ್ಲಲಿಸಾಂ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಬಂದಿ ಕ್ತಾ್ತ್. ಕ್ಲೀಡ್ತಿ ಾಂನಿ ನಾಾ ಯ್ದಿೀಶ್ಯೀ ನಾಾ ಯ್ ದಿೀನಾಸಿ ಾಂ ರ್ಚಕದಾರ್ ನಾಸಿ ಾ ಾಂಚೊ ಅಪಾರ ಧ್ ತಾಾಂಚೆರ್ ಥಾಪಾಿ ತ್ ಆನಿ ಜೈಲ್ತಾಂನಿ ಕೂಸಯಿ ತ್. ಆಮ್ಚಯ ಲೀಕ್ ಹಾಾ ಕೇಸರಿವಾಲ್ತಾ ಾಂಕ್ ಭಿಾಂಯೆತಾ ಜಾಲ್ತಿ ಾ ನ್ ಕತ್ಲಾಂಚ್ ಉಲಯ್ , ತಾಣ್ಗಾಂ ಘಾಲಿಿ ವೊೀಯ್ ಹಾಲಯ್ , ತಾಾಂಚೆಾ ವಿರೀಧ್ ಸತ್ ಮ್ಚ್ಗ್ಲನ್ ಕತ್ಲಾಂಚ್ ರ್ಕಲಯ್ . ಪೂರಾ ಗ‍-ರ್ಚ‍ ಥಂಡ್; ಕತಾಾ ತಾಾಂಚೆಾ ಕೂಡ್ತಾಂತ್ ಭ್ಾ ಾಂ ಭಲ್ತ್ಾಂ, ಬಾಂದಾಾ ಸ್ ಪಡಾಿ ಾ ತ್ ಆನಿ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಆಣ್ ಟಿಾಂತ್ಲಿ ಚರಾಬ್ ಕ್ಗ್ಲ್ನ್ ಗೆಲ್ತಾ ಹುನ್ ರ್ಕಯಿ ರ್ ಲಣ್ಗ ಕ್ಗ್ಡ್ಲ್ತಿ ಾ ಪರಿಾಂ. ಹಜಾರಾಂ ರೈತ್ ಕಂಗ್ಡಿ ಲ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಜಿೀವಾಾ ತ್ ಕ್ರುನ್ ಮ್ರಣ್ ಪಾವಾಿ ಾ ತ್, ಲ್ತಖಾಂ ರೈತ್ ಡ್ಲಿಿ ಾಂತ್ ಅಡೇರ್ಜ ಮ್ಹನಾಾ ಥಾಾಂರ್ವ್ ಮುಷ್್ ರಾಕ್ ದೆಾಂವಾಿ ಾ ತ್ ತರಿೀ ಆಮ್ಚಯ ಸರ್ಕ್ರ್ ರ್ಕನ್ ಹಾಲಯ್ ಸಿ ಾಂ ಆಪ್ಿ ಾಂಚ್ ಹಠ್ ಧ್ರುನ್ ರಾವಾಿ . ಹೆಾಂ ಸರ್ವ್ ರಾವ್ರ್ವ್ ಭಾರತ್ಲೀಯಾಂಕ್ ಸಂಪೂಣ್್ ಸಾ ತಂತ್ರ ಲ್ತಬಂರ್ವ್ ಖಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಫುಡ್ಾಂ ಸರಾತ್ ಆನಿ ಸತಾಚೆಾಂ ಝಾಂ ಆಪಾಿ ಾ ಹಾತ್ಲಾಂ ಧ್ರಿತ್? ಮ್ಚ್ಾಂರ್ಕಾ ಚ್ಯಾ ಹಾತ್ಲಾಂ ಮ್ಚ್ಣ್ಗಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ತಿ ಾ ಪರಿಾಂ ಡ್ಲಿಿ ಾಂತ್ ಆತವ್್ಣಾಾಂ ದಾಕಂರ್ವ್ ಮ್ಡ್ಸ್ ನಾಾಂ ಕ್ಚ್ಯಾ ್ ಹಾಾ "ಮುಖೆಲ್ತಾ ಾಂಕ್" ಕ್ಲೀಣ್ ಸಕೆ್ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್ತತ್?

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ


ವವಧ್ ತಾಲೊಂತಾೊಂನಿ ಭರ‍ಲ ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ - ಲೇಖಕ್:

ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ರಿಸ್, ಕರ್ಡ್ಲ್

- ಸಂತು, ಒಮ್ಜೂ ರ್ ‘ಆನಂದ್’ ಮ್ಹ ಳ್ಯೊ ಾ ಲಿಖೆ್ ನಾಾಂವಾನ್ ಆಪಾಿ ಾ ಸೊಳ್ಯ/ ಸತಾರ ಾಂ ವ್ಸ್ಾಂಚೆ ಪಾರ ಯೆರ್ ಎರ್ಕ ವಿನೀದಾ ದಾಾ ರಿಾಂ ಕ್ಲಾಂಕ್ ಶೆತಾಾಂತ್ ಪಾಾಂಯ್ ದವ್ರ್ಲಿ ಕ್ಲಡ್್ಲ್ ಫಿಗ್ಜೆಚೊ ಮ್ಚ್ನೆಸ್ಿ ರಿಚಡ್್ ಅಲ್ತಾ ರಿಸ್ ಆಪಾಿ ಾ ವಿವಿಧ್ ಬಪಾ್ಾಂ ಮ್ಚ್ರಿಫಾತ್ ಆಜೂನ್ ಏಕ್ ಸಕರ ಯ್ ಬರವಿಾ ಜಾರ್ವ್ ಆಸ. ವೃತ್ಲಿ ನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್, ಸವಾ್ಾಂಕ್ ಮ್ಚಗ್ಡಚೊ ‘ರಿಚಡ್್

ಸರ್’ ಜಾವುನ್ 2019 ವಾಾ ವ್ಸ್ ನಿವೃತ್ ಜಾಲ್ತಾ ರಿೀ, ಆಜೂನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸ್ಲವಾ ಮುಾಂದರುನ್ ಆಸ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಧ್ನಾ ವಿಶಿಾಂ ಹಾಾ ಅಾಂರ್ಕಾ ಾಂತ್ ಉಜಾಾ ಡ್ ಫಾಾಂಕಂರ್ವ್ ಹಾಾಂರ್ವ ಆಶೆತಾಾಂ. ದೆ. ಮ್ಚಾಂತು ಅಲ್ತಾ ರಿಸ್ ಆನಿ ಮ್ಚ್ನೆಸ್ಥಿ ನ್ ಲಿಲಿಿ ಪ್ಲಾಂಟೊಚ್ಯಾ ಸತ್ ಜಣಾಾಂ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂ ಪಯ್ ರಿಚಡ್್ ಸವೊ. ತಾರ್ಕ ಚೊೀರ್ವಿ ಭಾರ್ವ ಆನಿ ದ್ದಗಿ ಭಯ್ . ತಾಚೆ ದ್ದೀಗ್ ಭಾರ್ವ ಕ್ಲಾಂಕೆ್ ಾಂತ್

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸವಾ್ಾಂಕ್ ವ್ಳ್ಕ್ ಚೆ ಫಾಮ್ಚ್ದ್ ಲೇಖಕ್. ಮ್ಚ್ಲಿ ಡೊ ಭಾರ್ವ-ಲರನ್್ ಅಲ್ತಾ ರಿಸ್, ‘ನವಿೀನ್ ಕುಲೆ ೀಕ್ರ್’ ಮ್ಹ ಳ್ಯೊ ಾ ಲಿಖೆ್ ನಾಾಂವಾನ್ ಸವಾ್ಾಂಕ್ ಪರಿಚತ್. ಗ್ಡಾಂವಾಾಂತ್ ತಶೆಾಂ ಮುಾಂಬಯಾಂತ್ ಕ್ಲಾಂಕ್ ಶೆತಾಾಂತ್ ತಾಚೊ ವಾರ್ವರ ವಿಶೇಸ್. ತಶೆಾಂಚ್ ಕ್ನ್ ಡ, ಇಾಂಗಿಿ ಷ್, ಹಾಂದಿ ಆನಿ ಮ್ರಾಠಿ ಭಾಸಾಂನಿಯ ತಾಚ ಲಿಖ್ಣ್ ವಾಳ್ಯೊ ಾ . ದುಸೊರ ಭಾರ್ವ ವಿಕ್ಾ ರ್ ‘ವಿಜಯ್’ ನಾಾಂವಾನ್ ಕ್ಲಾಂಕ್ ಲರ್ಕಕ್ ಪರಿಚತ್. ತ್ಲಸೊರ ಭಾರ್ವ ಸ್ಥರಿಲ್, ಚವೊಿ ಜೆರಮ್, ಭಯ್ ಾಂ ದ್ದಗ್ಡಾಂ- ಮ್ರಿಯ ಆನಿ ತ್ಲರರ್ಜ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹತ್್ ಶೆತಾೊಂತ್: ಮ್ಚ್ನೆಸ್ಿ ರಿಚಡ್್ ಅಲ್ತಾ ರಿಸನ್ ಆಪಾಿ ಾ ಭಾವಾಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರ ೀರಣಾನ್ ರ್ವಗಿಾಂ ಲಿಕ್ ಹಾತ್ಲಾಂ ಘೆತ್ಲಿ . ‘ದುಮಿಿ ನಾಮೆಾ ನ್ ದ್ದರಿ ರ್ಕಣಿ ಲಿ’ ಹೊ ತಾಚೊ ಪಯಿ ವಿನೀದ್ ಆಪಾಿ ಾ ಭಾವಾ ವಿಕ್ಾ ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರ ೀರಣಾನ್, ಝೆಲ ಪತಾರ ಕ್ ಧಾಡ್್ ದಿಲ ಆನಿ ತೊ ‘ಆನಂದ್’ ಲಿಖೆ್ ನಾಾಂವಾಖಾಲ್ ಪರ ಕ್ಟ್ ಜಾಲ. ‘ಹೆಾಂ ಲಿಖೆ್ ನಾಾಂರ್ವ ಘೆಾಂರ್ವ್ ಯ ಏಕ್ ರ್ಕರಣ್ ಆಸ. ತಾಾ ರ್ವಳ್ಯರ್ ಟೆನಿಸ್ ಖೆಳ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆ ದ್ದೀಗ್ ಭಾರ್ವ ಪರ ಸ್ಥದ್್ ಜಾಲಿ . ಎಕ್ಲಿ ಆನಂದ್ ತರ್ ದುಸೊರ ವಿಜಯ್. ವಿಕ್ಾ ರಾನ್ ‘ವಿಜಯ್’ ಮ್ಹ ಣ್ ಲಿಖೆ್ ನಾಾಂರ್ವ ಘೆತ್ಲಿ ಾಂ ದೆಕುನ್

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾಾಂರ್ವಾಂ ‘ಆನಂದ್’ ಮ್ಹ ಣ್ ಘೆತ್ಲಿ ಾಂ’ ಮ್ಹ ಣ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ಡಿ . ಪಯಿ ವಿನೀದ್ ಪರ ಕ್ಟ್ ಜಾಲ್ತಿ ಾ ನ್ ಬರಾಂವಿಯ ಉಮೆದ್ ಚಡ್ತಿ . ಲಿಖ್ಣ್ ಸರಾಗ್ ವಾಹ ಳ್ಕೊ . ಕ್ಲಾಂಕೆ್ ಾಂತಾಿ ಾ ಚಡಾಿ ರ್ವ ಪತಾರ ಾಂನಿ ವಿನೀದ್, ರ್ಕಣ್ಗಯ ಆನಿ ಲೇಖನಾಾಂ, ಚಕ್ /ನಾಾ ನ ಕ್ಥಾ, ಕ್ವ್ನಾಾಂ ತಶೆಾಂ ಅನುವಾದಿತ್ ಲೇಖನಾಾಂ ಪರ ಕ್ಟ್ಲಿ ಾ ಾಂತ್. ದಿಯೆಸ್ಲಜಿಚ್ಯಾ 125 ವಾಾ ವ್ಸ್ಚೊ ಸಮ ಮ ರಕ್ ಅಾಂಕ್ಲ ‘ಕುಪ್್ಚಾಂ ಪಾವಾಿ ಾಂ’ ಹಾಾಂತುಾಂ ಲೇಖನ್ ಬರಾಂವೊಯ ಆವಾ್ ಸ್ಯೀ ಲ್ತಭಾಿ . ಕಟ್ಲಳ್.ಕ್ಲಮ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಳ್ಕಕ್.ಕ್ಲಮ್ ಜಾಳ್ಕ ಜಾಗ್ಡಾ ಾಂನಿ ಲೇಖನಾಾಂ ಫಾಯ್್ ಜಾಲ್ತಾ ಾಂತ್. ಮಂಗುೊ ರ್ ಆರ್ಕಶ್ವಾಣ್ಗರ್ ದ್ದೀನ್ ರ್ಕಣ್ಯಾ ತಶೆಾಂ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಚಾಂ ದ್ದೀನ್

ಕ್ಲಾಂಕ್ ರ್ಕರಾ ಕ್ರ ಮ್ಚ್ಾಂ ಜಾಲ್ತಾ ಾಂತ್.

ಪರ ಸರ್

ಫಾ. ಫಾರ ನಿ್ ಸ್ ಬರ್ಬ್ಜಾ ಎಸ್ವಿಡ್ತ (ರ್ಕಣ್ಗಕ್, 1 ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್, 1979) ಡಾ| ನಾ ಡ್ತ’ಸೊೀಜಾ (ರ್ಕಣ್ಗಕ್, 1 ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್ ,(1984), ಜನ್ ಎಮ್ ಪ್ಮ್್ನ್ನ್ ರ್ (ಮಿತ್ರ ಫೆಬ್ರರ ರ್ 21, 2985), ಮ್ಚ್| ಆಾಂಡ್ರ್ರ ಾ ಡ್ತ ಸೊೀಜಾ (ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್, ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್ 2009) ಕಂರ್ಕ್ ಡ್ತಚೊಾ ಭಿತರಿ ಾ ಮ್ಚ್ದಿರ (ನಮ್ಚ್ನ್ ಬಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಮೇ 2015) ಹಾಾಂಚಾಂ ಸಂದರ್್ನಾಾಂ ಪಗ್ಟ್ ಜಾಲ್ತಾ ಾಂತ್. ‘ಕ್ಲಡ್್ಲಯ ಾಂ ಜಯ್ಿ ’ ಫಿಗ್ರ್ಜ ಪತಾರ ರ್ ಫಿಗ್ಜೆಾಂತಾಿ ಾ ಸುಮ್ಚ್ರ್ ಪನಾ್ ಸಾಂ

5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ಯ್ರ ಪರ ತ್ಲಭಾವಂತಾಾಂಚಾಂ ವ್ಳ್ಕ್ ‘ತಾಲಾಂತಾಾಂ’ ಮ್ಹ ಳ್ಯೊ ಾ ಅಾಂಕ್ಣಾದಾಾ ರಿಾಂ ಲರ್ಕಕ್ ಕ್ರ್ ್ ದಿಲ್ತಾ . ಸಂಪಾದಕ್ಣೀಯ್ ಮಂಡಳೊಂತ್: ಮ್ಚ್ನೆಸ್ಿ ರಿಚಡ್್ ಅಲ್ತಾ ರಿಸನ್ 1982 ಥಾರ್ವ್ 1985 ಪರಾಾ ಾಂತ್ ರ್ಕಣ್ಗಕ್ ಪತಾರ ಚೊ ಸಹಸಂಪಾದಕ್ ಜಾರ್ವ್ ಸ್ಲವಾ ದಿಲ್ತಾ . ಸಂಪಾದಕ್ ಶಿರ ೀ ಆವಿಲ್ ರಸ್ಥ್ ನಾಹ ಚ್ಯಾ ಪ್ರ ೀರಣಾನ್ ‘ಮ್ಚ್ನ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ಡಚ ಕ್ಥಾ’ ಆನಿ ಚಂಬಲ್ ಡರ್ಕಯತ್ ಜಗಜಿತ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ ಹಾಚ ಜಿಣ್ಗ ‘ರ್ಕಣ್ಗ ನಹ ಯ್ ಜಿಣ್ಗ’ ಮ್ಹ ಳ್ಯೊ ಾ ನಾಾಂವಾರ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಸಾಂಕ್ಳ್ ಲೇಕ್ನಾಾಂ ರ್ಕಣ್ಗಕ್ ಪತಾರ ರ್ ಪರ ಕ್ಟ್ ಜಾಲಿಾಂ. ಹಾಾ ಚ್ ರ್ವಳ್ಯರ್ ಇಾಂಗಿಿ ಷ್ ಮ್ಚ್ಾ ಗಝಿನಾಾಂನಿ ಆಯಲಿಿ ಾಂ ಥೊಡ್ತಾಂ

ನಿೀರ್ಜ ಘಡ್ತತಾಾಂ, ತಶೆಾಂ ಡಾ| ನಾ ಡ್ತ’ಸೊೀಜಾ ಹಾಚೊಾ ಥೊಡೊಾ ಕ್ನ್ ಡ ರ್ಕಣ್ಯಾ ತಜು್ಮ್ಚ ಕ್ರ್ ್ ರ್ಕಣ್ಗಕ್ ಪತಾರ ರ್ ಪರ ಕ್ಟ್ಲಿ ಾ ತ್. 1988 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ಕ್ಲಡ್್ಲ್ ಫಿಗ್ರ್ಜ ಪತ್ರ ‘ಕ್ಲಡ್್ಲಯ ಾಂ ಜಯ್ಿ ’ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾನಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಾಂದ್ದ ಜಾರ್ವ್ ಸ್ಲವಾ ದಿೀಾಂರ್ವ್ ಆವಾ್ ಸ್ ಮೆಳೊೊ . ಲಗ್ಬಗ್ ವಿೀಸ್ ವ್ಸ್ಾಂ ಹಾಾ ಮಂಡಳೆಾಂತ್ ತಾಣಾಂ ಸ್ಲವಾ ದಿಲ್ತಾ . ಹಾಾ ರ್ವಳ್ಯರ್ ಹಾಾ ಪತಾರ ಾಂತ್ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಚೊ

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


‘ಅಾಂಕ್ಲ್’ ಜಾರ್ವ್ ರ್ಕಣ್ಗಯ, ಲೇಕ್ನಾಾಂ ತಶೆಾಂ ಹೆರ್ ಲೇಖನಾಾಂಯ್ ಪರ ಕ್ಟ್ಲಿ ಾ ಾಂತ್. 2009 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ‘ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್’ ಧಾಮಿ್ಕ್ ಮ್ಯ್ ಾ ಳೆಾಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ ತವ್ಳ್ ಥಾರ್ವ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಾಂದ್ದ ಜಾರ್ವ್ ಆಪ್ಲಿ ಸ್ಲವಾ ದಿತ ಆಸ. ಹಾಾ ಪತಾರ ಾಂತ್ ಸಬರ್ ಲೇಖನಾಾಂ ಪರ ಕ್ಟ್ ಜಾಲ್ತಾ ಾಂತ್. 2007 ಇಸ್ಲಾ ಥಾರ್ವ್ ‘ಮ್ಚ್ಮ್’ ಮ್ಹ ಳ್ಯೊ ಾ ನಾಾಂವಾರ್ ‘ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಕ್ ಅಮೃತ್’

ಅಾಂಕ್ಣ್ ಹರಾ ರ್ಕ ಬರರ್ವ್ ಆಸ.

ಮ್ಯ್ ಾ ಾಂತ್

2009 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ‘ನಮ್ಚ್ನ್ ಬಳೊಕ್ ಜೆಜು’ ಮ್ಯ್ ಾ ಳ್ಯಾ ಾಂತ್ ‘ಗುರುಜಿ’

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾಲೊ ನೆ (2006) ನವಾಾ ಫಿಗ್ರ್ಜ ಸಿ ಪನೆಚೆ ಸಮ ರಕ್ ಅಾಂಕೆ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೆಲ್ತಾ ತ್. ಮ್ಹ ಳ್ಯೊ ಾ ನಾಾಂವಾನ್ ಬರಂರ್ವ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ತವ್ಳ್ ಥಾರ್ವ್ ಹಾಾ ಪತಾರ ಕ್ ಸರಾಗ್ ಬರಯೆಿ ಆಸ. ಪರ ಸುಿ ತ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಾಂದ್ದ. ಕ್ಲಡ್್ಲ್ ಫಿಗ್ರ್ಜ 125 ವೊ ಸಮ ರಕ್ ಪುಸಿ ಕ್ (1998), ರ್ಕಿ ನಗರ್ (2003) ಆನಿ

ಸಹತ್ಾ ಸಾ ರ್ಧ್ ಆನಿ ಬಹುಮ್ಚ್ನಾಾಂ ಕ್ಲಾಂಕ್ ಪತಾರ ಾಂನಿ ಚಲಂವಾಯ ಾ ಕಾ ಜಾಾಂನಿ ತಶೆಾಂ ಸಬೊ ಾಂ ಗ್ಲಾಂದ್ದಳ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ ಘೆಾಂವೊಯ ಹವಾಾ ಸ್ ಲ್ತಹ ನ್ ಥಾರ್ವ್ ಾಂಚ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ತಿ ಾ ಮ್ಚ್ನೆಸ್ಿ ಅಲ್ತಾ ರಿಸಕ್ ಸತಾಾ ಾ ರ್ಕಿ ಸ್ಥಾಂತ್ ಆಸಿ ನಾ (1972) ಜೆಜುರಾಯ್ ಪತಾರ ನ್ ಭಾರತಾಚೊ ಆಪ್ಲಸಿ ಲ್ ಸಾಂ

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತೊಮ್ಚ್ಸಚ್ಯಾ ಜಿಣಾ ವ್ಯ್ರ ದಿಯೆಸ್ಲರ್ಜ ಹಂತಾರ್ ಚಲಯಲ್ತಿ ಾ ಸಾ ಧಾಾ ್ಾಂತ್ ಪಯೆಿ ಾಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ತಾಂ. ತಾಾ ನಂತರ್ಯೀ ಇನಾಮ್ಚ್ ಆಪಾ್ ಯಿ ಾ ಾಂತ್. ಆತಾಾಂಯ್ ಚಡಾಿ ರ್ವ ಕಾ ಜಾಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಾ. ‘ಹಾಾ ವ್ವಿ್ಾಂ ಜಾಾ ನ್ ವಾಡಂರ್ವ್ ವಾ ‘ರಿಫೆರ ಶ್’ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಜಾತಾ.’ ಮ್ಹ ಣಾಿ ತೊ.

ಪಾಟ್ಲಿ ಾ ಸಭಾರ್ ವ್ಸ್ಾಂ ಥಾರ್ವ್ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಲಾಂಕ್ ಪತಾರ ಾಂನಿ ಚಲಂವಾಯ ಾ ಸಹತ್ಾ ಸಾ ಧಾಾ ್ಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆರ್ವ್ ಜಾಯಿ ಾಂ ಇನಾಮ್ಚ್ಾಂ ತಾಣಾಂ ಆಪಾ್ ಯಿ ಾ ಾಂತ್. ಮ್ಚಟಿಾ ರ್ಕಣ್ಗ, ನಾಾ ನ/ಚಕ್ ಕ್ಥಾ, ಲೇಖನಾಾಂ, ಕ್ವ್ನಾಾಂ, ವಿನೀದ್, ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಕ್ ರ್ಕಣ್ಗ, ಲೇಖನ್ ಆನಿ ಕ್ವ್ನ್ ಅಶೆಾಂ ವಿವಿಧ್ ವಿಭಾಗ್ಡಾಂನಿ ಪಯೆಿ ಾಂ, ದುಸ್ಲರ ಾಂ, ತ್ಲಸ್ಲರ ಾಂ ತಶೆಾಂ ಉಮೆದಿಚಾಂ ಇನಾಮ್ಚ್ಾಂ ಜಡಾಿ ಾ ಾಂತ್. ಹೆರೊಂಕ್ ಪ್ರ ೀರ‍ಣ್: ಆಪಾ್ ಚೆಾಂ ಬರಾಾ ಚೆಾಂ ದೆಣಾಂ ಫಕ್ತ್ ಆಪಾ್ ಖಾತ್ಲರ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ಉಪಯೀಗ್

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕ್ರಿನಾಸಿ ಾಂ ಸಬರ್ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಚ್ಯಾ ಉದಗ್ತ್ಲ ಪಾಸತ್ಯ ತಾಣ ವಾಪಾರಾಿ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಹಾಾಂರ್ವ ಜಾಣಾ. ಸಬರ್ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಕ್ ಕ್ಲಾಂಕ್ ಭಾಷ್ಣಾಾಂ ಬರರ್ವ್ ದಿೀರ್ವ್ ತಾಣ್ಗಾಂ ಕ್ಲಾಂಕ್ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಕ್ಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಶೆಾಂ ಅಾಂತರ್ ಇಸೊ್ ಲ್ ಹಂತಾರ್ ಚಲ್ತಯ ಾ ಭಾಷ್ಣ್ ಸಾ ಧಾಾ ್ಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಾಂರ್ವ್ ಉತ್ಲಿ ೀಜನ್ ದಿಲ್ತಾಂ. ಚಡಾಿ ರ್ವ

ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಕ್ ಇನಾಮ್ಚ್ಾಂ ಮೆಳ್ಯೊ ಾ ಾಂತ್. ವಿವಿಧ್ ಸಾ ದಾಾ ್ಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಾಂರ್ವ್ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಕ್ ತಾಣ ಪ್ರ ೀರಣ್ ದಿಲ್ತಾಂ. ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಕ್ ನಾಟಕ್ ತಶೆಾಂ ಗ್ಡಯನ್ ಸಾ ಧಾಾ ್ಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಾಂರ್ವ್ ತಭ್್ತ್ಲ ಆನಿ ಉತ್ಲಿ ೀಜನ್ ದಿಲ್ತಾಂ. ಹಾಾ ಮುರ್ಕಾಂತ್ರ ಸಬರ್ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಚಾಂ ದೆಣ್ಗಾಂ ಉಜಾಾ ಡಾಕ್ ಆಯಿ ಾ ಾಂತ್. ತಶೆಾಂಚ್ ವ್ಹ ಡಾಾಂಕೀ ಕುಮ್ಕ್ ಕೆಲ್ತಾ . ಕ್ಲಣಾಂಯ್

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಪ್್ ಾಂ ಬರಯಲಿ ಾಂ ಸಕೆ್ಾಂ ಕ್ರುನ್ ದಿೀ, ವಾ ಸಂದೇಶ್ ಬರರ್ವ್ ದಿೀ, ವಾ ತಜು್ಮ್ಚ ಕ್ರ್ ್ ದಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಂಗ್ಡಿ ಾ ರ್ ಮ್ಚ್ನೆಸ್ಿ ರಿಚಯ ಅಲ್ತಾ ರಿಸನ್ ನಾ ಮ್ಹ ಳೆೊ ಾಂ ನಾ. ಪರ ಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ ೊಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತ ಕೊಂ:

ತಜು್ಮ್ಚ, ಬ‍ ಆಾಂದುರ ಸೊರ್ಜ ಸಾಂಗ್ಡತಾ) ಭಾಗೆವಂತ್ ಜುವಾಾಂರ್ವ ಪಾರ್ವಿ ದುಸೊರ ಹಾಚ್ಯಾ ಮ್ಚ್ನಾಕ್ ನರ್ವನ್ ಜೆಜು ಸಂಗಿಾಂ ಮ್ಚ್ಗ್ಡಾ ಾಂ (ಲಿಪಾಾ ಾಂತರ್ ರಮಿ)

ಮ್ಚ್| ಲಿಗ್ಲರ್ ಡ್ತ’ ಸೊೀಜಾಕ್ ರ್ರ ದಾ್ ಾಂಜಲಿ ಫಾಲ್ತಾ ಾಂ ಕತ್ಲಾಂ? (ತಜು್ಮ್ಚ, ವೈಸ್ಥಎಸ್ ಹಾತ್ ಪುಸಿ ಕ್) ಕ್ಲಲ್ ತಾಚ ಭಾಗೆವಂತ್ ತ್ಲರಸ ದಯಳ್ ಗ್ಲವಿೊ (ತಜು್ಮ್ಚ) ಮ್ರಿಯೆ ಸಂಗಿಾಂ ಸೊಡಾ ಣಚೊ ನಿಯಳ್ (ರಜಾರಿಚೆ ವಿೀಸ್ ಮಿಸ್ಲಿ ರ್) ಕ್ಲಲ್ ತಾಚ ಭಾಗೆವಂತ್ ತ್ಲರಸ ಹಚ್ಯಾ ಮ್ಚ್ನಾಕ್ ನರ್ವನ್ (ಸಾ ಾಂತ್ ತಶೆಾಂ ಏಕ್

ಮ್ಚಲ್ತಧಕ್ ಮ್ಚತ್ಲಯಾಂ (ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಕ್ ಅಮೃತ್ 100 ಲೇಕ್ನಾಾಂಚೊ ಪುಾಂಜ), ತಾಾ ಭಾಯ್ರ ‘ಬರಾಾ ಫುಡಾರಾಚೆ ವಾಟೆರ್’ (ಪ್ಲಯುಸ್ಥಚ್ಯಾ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಕ್ ಕರ ಸಿ ಾಂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಹಾತ್ ಪುಸಿ ಕ್) ಹಾಾಂತುಾಂ ಪಾಠ್, ವೈಸ್ಥಎಸ್/ವೈಎಸ್ಎಮ್ ಸಂಚಲನಾಾಂಚಾಂ ಹಾತ್ ಪುಸಿ ರ್ಕಾಂ, ‘ಕರ ಸಿ ಪಜ್ಳ್’ ಪುಸಿ ರ್ಕಾಂತ್ ಬೈಬಲ್ ಆಧಾರಿತ್ ಏಕ್ ನಾಟ್ ಳೊ, ಪರ ಕ್ಟ್

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಲ್ತಾ ತ್. ಏಕ್ ಕ್ನ್ ಡ ನಾಟ್ ಳೊ ಮ್ಚ್ನೆಸ್ಿ ಸ್ಥರಿಲ್ ಮುಾಂಡ್ರ ಲ್ ಹಾಣ್ಗಾಂ ಕ್ಲಾಂಕೆ್ ಕ್ ತಜು್ಮ್ಚ ಕ್ನ್್ (ಪುನರ್ ಜಿೀವ್ನ್) ತಾಚ್ಯಾ ‘ಲಸುಣ್ ಲೂಸ್ಥ’ ನಾಟ್ ಳ್ಯಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಬುರ್ಕಾಂತ್ ಪರ ಕ್ಟ್ ಕೆಲ್ತ. 9 ವಾಾ ವ್ಗ್ಡ್ಕ್ ಪಾಠ್ ಪುಸಿ ಕ್ ‘ಯೆಯ, ಕ್ಲಾಂಕ್ ಶಿಕುಾಂಯಾಂ - 3’ ಹಾಾಂತುಾಂ ಹಾಾ ಲೇಖರ್ಕಚೊ ‘ಆಮೆಯ

ಭಾಂವಾರಿಾಂಚಾಂ ಧಾಮಿ್ಕ್ ಥಳ್ಯಾಂ’ ಪಾಠ್ ಆಸ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಧ್ ವಾಾಂಟೊ ಶಿರ ೀಮ್ತ್ಲ ಗೆಿ ೀಡ್ತಸ್ ರಗ್ಲ ಹಣ ಬರಯಿ . ಪದೊಂ ಆನಿ ಕಂತಾರೊಂ: ಸಂದಭಾ್ನುಸರ್ ಜಾರ್ವ್ ಸಬರ್ ಉಲ್ತಿ ಸಚಾಂ ಗಿತಾಾಂ ಬರರ್ವ್ ಫಿಗ್ಜೆಾಂತ್ ತಾಾ ತಾಾ ಸಂದಭಾ್ರ್ ವಾಪಾರಾಿ ಾ ಾಂತ್. ಸ್ಲನಾನ್ ಪ್ಲರ ಡಕ್ಷನ್

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


(ಸ್ಥಾ ೀವ್ನ್ ಆನಿ ಶಿಲ್ತಾ ಕುಟಿನಾಹ ) ಹಾಣ್ಗಾಂ ಉಜಾಾ ಡಾಯಲ್ತಿ ಾ ‘ಓ..ಲ್ತ..ರ’ ಸ್ಥಡ್ತಾಂತ್ ಪಯೆಿ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಏಕ್ ಪದ್ ‘ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ರ್ಕಳ್ಕರ್ಜ’ (ತಾಳೊ ರೀರ್ನ್ ಡ್ತಸೊೀಜಾ, ಆಾಂಜೆಲರ್) ಮುದಿರ ತ್ ಜಾಲ್ತಾಂ. ಕ್ಲಡ್್ಲ್ತಯ ಾ ಫಾರ ದ್ ಸಯಾ ಚ್ಯಾ ಮ್ಚ್ನಾಕ್ ಆನಿ ಆಲ್ತಿ ರ್ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಚೊ ಪಾತೊರ ನ್ ಸಾಂ ಜುವಾಾಂರ್ವ ಬಕ್್ಮ್ನಾ್ ಚ್ಯಾ ಮ್ಚ್ನಾಕ್ ದ್ದೀನ್

ನವಿಾಂ ಕಂತಾರಾಾಂ ರಚ್ಯಿ ಾ ಾಂತ್. ಶಿರ ೀ ಮೆಲಿಾ ನ್ ಪ್ರಿಸನ್ ತಾಳೊ ಬಸಯಿ . ಶಿರ ೀ ಮ್ನೀರ್ಜ ಡ್ತಕ್ಲಸಿ ನ್ ಸಂಗಿೀತ್ ರಚ್ಯಿ ಾಂ. ಕ್ಲರನಾ ಪ್ಲಡ್ ರ್ವಳ್ಯರ್ ‘ದೆವಾಚೆರ್ ಭವ್್ಸಾ ಾಂ’ ಗಿೀತ್ ಬರ ದರ್ ರನ್ ನ್ ಪ್ಲಾಂಟೊನ್ ತಾಳೊ ಬಸರ್ವ್ ಬರ ದರ್ ಸೂರಜಾನ್ ಸಂಯೀಜನ್ ಕ್ರ್ ್

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬರ ದರ್ ರನ್ ನ್ ಸಾಂಗ್ಡತಾ ಸೊೀನಲ್ ಮ್ಚಾಂತರ ಆನಿ ಹೇಡನ್ ಹಾಣ್ಗಾಂ ಸಂದೇರ್ ರಡ್ತಯಾಂತ್ ಸದರ್ ಕೆಲ್ತಾಂ. ಕನ್ನ ಡ ಶೆತಾೊಂತ್: ಮ್ಚ್ನೆಸ್ಿ ರಿಚಡ್್ ಅಲ್ತಾ ರಿಸನ್ ಕ್ನ್ ಡ ಭಾಶೆಾಂತ್ಯೀ ಲೇಖನಾಾಂ, ನಾಟ್ ಳೆ ಬರಯಿ ಾ ತ್. ತಾಚೆಾಂ ಪರ ಥಮ್ ಕ್ನ್ ಡ ಲೇಖನ್ ‘ಮ್ಗುವೇ ಮ್ಚ್ಣ್ಗಕ್ಾ ’ ೧೯೯೭ ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ಉದಯವಾಣ್ಗರ್ ಪರ ಕ್ಟ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಚೆ ತ್ಲೀನ್ ನಾಟ್ ಳೆ ವೈಸ್ಥಎಸ್/ವೈಎಸ್ಎಮ್ ಸಂಚ್ಯಲನಾನ್ ಪರ ಕ್ಟ್ ಕೆಲ್ತಿ ಾ ‘ಅಪ್ಲಾ ಕ್ಲ ಅಪ್ಲಾ ಕ್ಲ’

ಪುಸಿ ರ್ಕಾಂತ್ ಪರ ಕ್ಟ್ ಜಾಲ್ತಾ ತ್ ಆನಿ ಸಬರ್ ಇಸೊ್ ಲ್ತಾಂನಿ ಪರ ದಶಿ್ತ್ ಜಾಲ್ತಾ ತ್. ದ್ದೀನ್ ಕ್ನ್ ಡ ಗಿೀತರೂಪಕ್ ‘ಭಾರತದ ಧ್ಮ್್ದೂತ ಸಂತ ತೊೀಮ್ಸ್’ ಆನಿ ಆಪ್ಲಸಿ ಲಿಕ್ ರ್ಕಮೆ್ಲ್ ಮೆಳ್ಯಚ ಘಡಾ್ ರ್ ಮ್ದರ್ ರ್ವರನಿರ್ಕ ಹಚೆಾ ಜಿಣಾ ವ್ಯ್ರ ‘ದಿವ್ಾ ಚೇತನ’, (ಪ್ರ ೀರಣ್: ಸ್ಥ. ಕರ ಸ್ಥಿ ನ್ ಮಿಸ್ಥ್ ತ್). ಹೆ ದ್ದನಿೀ ಬಿೀದರಾಾಂತ್ ಭೀರ್ವ ಯರ್ಸ್ಲಾ ನ್ ಪರ ದಶಿ್ತ್ ಜಾಲ್ತಾ ತ್. ತಾಚೊ ರ್ಕಿ ಸ್ಮೆಟ್ ಪರ ಸ್ಥದ್್ ರ್ಕಟ್ನಿಸ್ಾ ಪರ ರ್ಕಶ್ ಶೆಟಿಾ ಚ್ಯಾ ‘ವಾರಕ್ಲೀರ’ ವಿಡಂಬನ್

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಚ್ಾ ಗಝಿನಾಾಂತ್ ದ್ದೀನ್ ಲೇಕ್ನಾಾಂ ಪರ ಕ್ಟ್ ಜಾಲ್ತಾ ಾಂತ್. ತಶೆಾಂ ಸರ್ಕಾ ಾಂಕ್ ಮ್ಚಗ್ಡಚೊ ಪದಾಾ ಇಸೊ್ ಲ್ತಾಂತೊಿ ‘ಜನ್ ಮ್ಚ್ಸಾ ರ್’ (ಆತಾಾಂ ದೆವಾಧನ್) ಹಾಚೆಾಂ ಸಂದರ್್ನ್ ಹಾಾಂತುಾಂ ಪರ ಕ್ಟ್ ಕೆಲ್ತಾಂ. ನಾಟ್ ಳೆ ಆನಿ ಪದಾಾಂ ಕ್ನ್ ಡಾಾಂತ್ ಬರರ್ವ್ ಇಸೊ್ ಲ್ತಾಂತ್ ವಾಪರಾಿ ಾ ಾಂತ್. ಇಸೊ್ ಲ್ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷ್ಕ್ ಮ್ಚ್ಾ ಗಝಿನಾಾಂತ್ ಬಪಾ್ಾಂ ಪರ ಕ್ಟ್ ಜಾಲ್ತಾ ಾಂತ್. ತಾಚೊ ಏಕ್ ಕ್ನ್ ಡ ನಾಟ್ ಳೊ, ‘ಒಾಂದು ಗೂಡ್ತ ಬಳುವ್’ ಅಮೆಮ ಾಂಬಳ್ಯಯ ಾ ಶಿರ ೀ ಫೆಲಿಕ್್ ಡ್ತಸೊೀಜಾ ಹಾಣ್ಗ ತುಳು ಭಾಶೆಾಂತ್ ತಜು್ಮ್ಚ ಕ್ನ್್ ಲ್ತಹ ನ್ ಕರ ಸಿ ಾಂರ್ವ ಸಮುದಾಯಚೆಾಂ ಪುಸಿ ಕ್ ‘ಭಾರ್ವಬಾಂದವ್ಾ ಣ್’ ಹಾಾಂತುಾಂ ಪಗ್ಟ್ಲಿ . ಭುರ್ಗ್ ್ೊಂಕ್ ತಭೆತಿ:

ಆಪಾಿ ಾ ಶಿಕ್ಷಕೀ ವೃತ್ಲಿ ಾಂತ್ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಕ್ ಸಹತಾಾ ಚ ರೂಚ್ ದಿಾಂವಾಯ ಾ ಕ್ ತಾಾಂರ್ಕಾಂ ತಭ್ತ್ಲ ಶಿಬಿರಾಾಂ ಮ್ಚ್ಾಂಡುನ್ ಹಾಡಾಿ ಾ ಾಂತ್. ತಾಾಂಚಾಂ ಬಪಾ್ಾಂ ತ್ಲದುಾ ನ್ ವೈಸ್ಥಎಸ್/ವೈಎಸ್ಎಮ್ ಸಂಚಲನಾಚೆಾಂ ‘ಯುವ್ತಾರ’ ಪತಾರ ರ್ ಪಗ್ಟ್ ಕೆಲ್ತಾ ಾಂತ್. ಸಾ ಧಾಾ ್ಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆರ್ವ್ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂನಿ ಬಹುಮ್ಚ್ನಾಾಂ ಜಡುಾಂಕ್ ಪ್ರ ೀರಿತ್ ಕೆಲ್ತಾಂ. ಇಸೊ್ ಲ್ತಾಂತ್ ‘ಚಲಿಪ್ಲಲಿ’, ‘ರಂಗಸಿ ಳ್’ ಮ್ಹ ಳ್ಕೊ ಾಂ ಹಾತ್ ಬರಾಾ ಚಾಂ ವೊಣ್ಗಿ ಪತಾರ ಾಂ, ‘ಮ್ಕ್ರಂದ’ ‘ಸುದಿೊ ಸ್ಥಾಂಧು’ ‘ಯುವ್ವಾಣ್ಗ’ ಆನಿ ‘ರಮಂಡ್ ರಯ್್ ’ ನಾಾಂವಾಚಾಂ ಮ್ಯ್ ಾ ಳ್ಕಾಂ ಪತಾರ ಾಂ ಪರ ಕ್ಟ್ಲಿ ಾ ಾಂತ್. ಹಾಾ ಮುರ್ಕಾಂತ್ರ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಚ್ಯಾ ದೆಣಾಾ ಾಂಕ್ ಪ್ಲರ ತಾ್ ರ್ವ ದಿಲ್ತ. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರ ೀರಣಾನ್ ಎರ್ಕ ಭುಗ್ಡಾ ್ಕ್ ಮಂಗುೊ ರ್ ತಾಲೂಕು ಕ್ನ್ ಡ

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಹತಾ ಸಮೆಮ ೀಳ್ನಾಾಂತ್ (2018) ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗ್ಡಾಂತ್ ಕ್ವ್ನ್ ವಾಚನ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಅವಾ್ ಸ್ ಮೆಳ್ಯೊ . ಇಾಂಗಿಿ ಷಾಂತ್ ತ್ಲೀನ್ ಲೇಖನಾಾಂ ಡ್ಕ್್ ನ್ ಹೆರಾಲ್ಾ ದಿಸಳ್ಯಾ ರ್ ಪರ ಕ್ಟ್ ಜಾಲ್ತಾ ಾಂತ್. ತಶೆಾಂ ಥೊಡ್ ನಾಟ್ ಳೆ ಬರರ್ವ್ ಇಸೊ್ ಲ್ತಾಂತ್ ವಾಪಾರಾಿ ಾ ತ್.

ಸಂಪಾದಕ್: ಮಂಗುೊ ರ್ ದಿಯೆಸ್ಲಜಿಚ್ಯಾ ವೈಸ್ಥಎಸ್/ವೈಎಸ್ಎಮ್ ಸಂಚಲನಾಚೆಾಂ ಪತ್ರ ‘ಯುವ್ತಾರ’ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾರ್ವ್ ಪಂದಾರ ವ್ಸ್ಾಂ ಸ್ಲವಾ ದಿಲ್ತಾ .

16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪರ ಸುಿ ತ್ ಗೌರರ್ವ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾರ್ವ್ ಸ್ಲವಾ ದಿತ್ಲಚ್ ಆಸ. ಶಿರ ೀ ದಾಾಂತ್ಲ ಸಮ ರಕ್ ಸಹತ್ಾ ಪರ ರ್ಸ್ಥಿ 1998 ‘ಹೊಸ ಬ್ರಳ್ಕು’ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಾಂತ್ ಮ್ಚಲ್ತಾಂಚೆಾಂ ಮ್ಹತ್ಾ

ಉಕ್ಲ್್ ಧ್ರಾಯ ಾ ಕ್ ಪರ ಕ್ಟ್ ಜಾಲಿ ಅಲ್ತಾ ರಿಸಚ್ಯಾ ಲಿಖೆ್ ಥಾರ್ವ್ ಉದೆಲಿ ಕ್ನ್ ಡ ಭಾಶೆಾಂತೊಿ ಪಯಿ ಬೂಕ್. ಹಾಾ ಬುರ್ಕಕ್ 1998 ವಾಾ ವ್ಸ್ಚ ಶಿರ ೀ ದಾಾಂತ್ಲ ಸಹತ್ಾ ಪರ ರ್ಸ್ಥಿ ಲ್ತಭಾಿ ಾ . ಕನ್ನ ಡೊಂತ್ ಪರ ಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ ೊಂ ಹೆರ್ ಪುಸ್ತ ಕೊಂ: ಕರ ಸಿ ಪ್ಲರ ೀತ್ಲ (ಬೈಬಲ್ ಆಧಾರಿತ್ ನಾಟ್ ಳೆ

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕ್ನ್ ಡಾಾಂತ್ ತಜು್ಮ್ಚ), ದಾರಿದಿೀಪ, (ವೈ.ಎಸ್.ಎಮ್ ಸಂಚಲನಾಚೆಾಂ ಹಾತ್ ಪುಸಿ ಕ್) ಬಳ್ಜಾ ೀತ್ಲ (1, 2, 3 ರ್ಕಿ ಸ್ಥಾಂಕ್ ಮೌಲ್ಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪಾಠ್ ಪುಸಿ ರ್ಕಾಂ-ತಜು್ಮ್ಚ) ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶೆತಾೊಂತ್: ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾಾಂರ್ವಯ ಾಂ ಬಳ್ಾ ಣಾಲಾಂ ಸಪಣ್ 1987 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ಕುಲೆ ೀಕ್ರ್ ಸೇಕೆರ ಡ್

ಹಾಟ್್ ್ ಇಾಂಗಿಿ ಷ್ ಮಿೀಡ್ತಯಮ್ ಹಾಯರ್ ಪ್ರ ೈಮ್ರಿ ಇಸೊ್ ಲ್ತಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾರ್ವ್ ನೇಮ್ಕ್ ಜಾತಾನಾ ರ್ಕರಾ ಗತ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಟ್ ವ್ಸ್ಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ 1995 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ಬಜೆಾ ಹೊೀಲಿ ಫಾಾ ಮಿಲಿ ಹೈಸೂ್ ಲ್ತಕ್ ಭಡ್ತಿ . ನೀರ್ವ ವ್ಸ್ಾಂ ಥಂಯ್ ವಾರ್ವರ ಕ್ರಿ ಚ್ 2004 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸಾಂಟ್ ರಮಂಡ್್ ಹೈಸೂ್ ಲ್ತಕ್ ವ್ಗ್್. ಥಂಯ್ ರ್ 14 ವ್ಸ್ಾಂ ವಾರ್ವರ . ನಿಮ್ಚ್ಣ ವ್ರಸ್ ಕುಲೆ ೀಕ್ರ್ ಸೇಕೆರ ಡ್ ಹಾಟ್್ ್

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹೈಸೂ್ ಲ್ತಾಂತ್ ಸ್ಲವಾ ದಿತಚ್ ಎಪ್ಲರ ಲ್ 30, 2019 ರ್ವರ್ ನಿವೃತ್ಲಿ . ನಿವೃತ್ಲಿ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಸ್್ (20192020) ವಾಮಂಜೂರ್ ಸಾಂಟ್ ರಮಂಡ್್ ಇಾಂಗಿಿ ಷ್ ಮ್ಚ್ಧ್ಾ ಮ್ ಹೈಸೂ್ ಲ್ತಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ಥಿ ಿ ಜಾರ್ವ್ ಸ್ಲವಾ ದಿಲ್ತಾ .

‘ಮ್ಹ ಜಾಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ನವಿ ದಿಶ ಲ್ತಭರ್ವ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಜಿಣಾ ಚೆಾಂ ಸಪಣ್ ಜಾಾ ರಿ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಪರ ಮುಕ್ ರ್ಕರಣ್ ಬ್ರಥನಿ ವಿದಾಾ ಸಂಸೊಿ . ಮ್ಚ್ಹ ರ್ಕ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಿ ಾ ಾಂತ್ ಘೆರ್ವ್ ಸಗ್ಡೊ ಾ ಮ್ಹ ಜಾಾ ವೃತ್ಲಿ ಜಿೀವ್ನಾಾಂತ್ ಪ್ರ ೀರಣ್ ಆನಿ ಆವಾ್ ಸ್ ದಿೀರ್ವ್ ಏಕ್ ಯರ್ಸ್ಥಾ ೀ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ತಾಣ್ಗಾಂ ಮ್ಚಠೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ತ. ಹಾಾ ರ್ವಳ್ಯರ್ ತಾಾಂಚೊ ಹಾಾಂರ್ವ

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಕಳ್ಯಜ ಾಂ ಥಾರ್ವ್ ಉಪಾ್ ರ್ ಭಾವುಡಾಿ ಾಂ ಆನಿ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಿ ಾ ಚೆರ್ ದೆವಾಚಾಂ ವಿಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಆಶಿೀವಾ್ದಾಾಂ ಮ್ಚ್ಗ್ಡಿ ಾಂ. ಜುಲ್ತಯ್ 16, 2021 ರ್ವರ್ ಬ್ರಥನಿ ಧಾಮಿ್ಕ್ ಭಯ್ ಾಂಚೊ ಸಂಸೊಿ ಆಪ್ಲಿ ರ್ತಮ್ಚ್ನೀತ್ ರ್ವ ಆಚರಣ್

ಕ್ರಯ ಸಂದಭಿ್ಾಂ, ಸಿ ಪಕ್, ದೆವಾಚೊ ಸ್ಲವ್ಕ್ ಮ್ಚ| ರಮಂಡ್ ಮ್ಸ್ ರನಹ ಸ್ ಬಪಾಾಂಕ್ ಸಾಂತಾಚೊ ಮ್ಚ್ನ್ ಫಾವೊ ಜಾಾಂರ್ವ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಚ್ಗ್ಡಿ ಾಂ.’ ಮ್ಹ ಣ್

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಚ್ನೆಸ್ಿ ಅಲ್ತಾ ರಿಸ್ ಆಪಾಿ ಾ ರ್ಕಳ್ಯಜ ಚಾಂ ಭಗ್ಡ್ ಾಂ ಉಚ್ಯರಾಿ . ಪರ ಶಸ್ಲತ ಆನಿ ಗೌರ‍ವ್: ಆಪಾಿ ಾ ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ ಜಿೀವ್ನಾಾಂತ್

ಶಿಕ್ಷರ್ಕಾಂಕ್ ರಿಚಡ್್ 21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಮ್ಚಗ್ಡಚೊ ಜಾವಾ್ ಸಿ ಾ ಅಲ್ತಾ ರಿಸಕ್ ಪದಾಾ


ಹೈಸೂ್ ಲ್ತಾಂತ್ ಧಾರ್ವ ರ್ಕಿ ಸ್ಥಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಿ ನಾ ‘ವ್ಸ್ಚೊ ಅತುಾ ತಿ ಮ್ ವಿದಾಾ ರ್ಥ್’ ಗೌರರ್ವ ಲ್ತಭಾಿ ತರ್ ಆಪಾಿ ಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ಲಿ ಾಂತ್ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಚೊ ಮ್ಚಗ್ಡಳ್ ‘ರಿಚಡ್್ ಸರ್’ ಜಾರ್ವ್ ಗೌರರ್ವ

ಜಡುಾಂಕ್ ಪಾವಾಿ . ತಾಚ್ಯಾ ವೃತ್ಲಿ ಜಿೀವ್ನಾಾಂತ್ ಪರ ರ್ಸೊಿ ಾ ಆನಿ ಗೌರರ್ವ ತಾರ್ಕ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿ ಾ ತ್. 1994 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ಸೇಕೆರ ಡ್ ಹಾಟ್್ ್ ಹಾಯರ್ ಪ್ರ ೈಮ್ರಿ ಇಸೊ್ ಲ್ತಚ್ಯಾ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂನಿ ಮಂತ್ಲರ ಮಂಡಲ್ತಚ್ಯಾ

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


2007’ ಮುಕೆಲಾ ಣಾರ್ ಶಿಕ್ಷರ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸ ದಿಲಿಿ ‘ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂನಿ ಮೆಚ್ಯಾ ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್’ ಗೌರರ್ವ. 2009: ಜೆಸ್ಥಐ ಸ್ಥಲಿರ್ಕನ್ ಸ್ಥಟಿ ಬ್ರಾಂಗುೊ ರ್ ಹಾಾಂಚೆ ಥಾರ್ವ್ ಗುರು ಪುರಸ್ ರ್.

2014: 2011ವಾಾ ವ್ಸ್ಚ್ಯಾ ಸವ್್ತ್ಲರ ಕ್ ಜನಗಣನ್ ವಾವಾರ ಾಂತ್ ಉತ್ಲಿ ೀಮ್ ಜನಗಣನ್ದಾರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕ್ರಾ ಥಾರ್ವ್ ಸ್ಥಲಾ ರ್ ಮೆಡಲ್ (2011 Census Silver Medal)

2007: ಕ್ಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗುೊ ರ್ ಪರ ದೇಶ್ (ನಾಂ) ಕನಿ್ ಗ್ಲೀಳ್ಕ ಪಾರ ಾಂತ್ಾ ಹಾಾಂಚೆ ಥಾರ್ವ್ ‘ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪುರಸ್ ರ್-

2019: ಕ್ನಾ್ಟಕ್ ಸರ್ಕ್ರ್, ಸವ್್ಜನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ತಖ, ದಕಿ ಣ್

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕ್ನ್ ಡ ಜಿಲಿ , ಜಿಲ್ತಿ ಹಂತಾರ್ ‘ಅತುಾ ತಿ ಮ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪರ ರ್ಸ್ಥಿ .’ ತಶೆಾಂ ವಾಡಾಾ ಾಂತ್, ಫಿಗ್ಜೆಾಂತ್, ಇಸೊ್ ಲ್ತಾಂತ್, ಬ್ರಥನಿ ಸಂಸಿ ಾ ತಫೆ್ನ್, ರ್ಕಮೆ್ಲ್ ಗುಡಾಾ ರ್ ಫಾರ ದಿಾಂ ಥಾರ್ವ್ , ವೈಸ್ಥಎಸ್/ವೈಎಸ್ಎಮ್ ಸಂಚ್ಯಲನ್ ಕೇಾಂದಿರ ಕ್ ಸಮಿತ್ಲ ಥಾರ್ವ್ , ಪದಾಾ ಹೈಸೂ್ ಲ್ತಚ್ಯಾ ಅಮೃತೊೀತ್ ರ್ವ

ಆಚರಣಾ ರ್ವಳ್ಕಾಂ, ಮಂಗುೊ ರ್ ಲಯನ್್ ಕ್ಿ ಬ್, ಗ್ಡಾಂಧನಗರ ಹಾಾಂಚೆ ಥಾರ್ವ್ , ವಾಮಂಜೂರ್ ಫಿಗ್ಜೆಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷರ್ಕಾಂಚೊ ದಿೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಸಂದಭಿ್ಾಂ, ಪ್ಲಾಂಟೊ ಕುಟಮ್, ವಾಮಂಜೂರ್ ಥಾರ್ವ್ , ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆ ಥಾರ್ವ್ ಮ್ಚ್ನ್-ಸನಾಮ ನ್ ತಾರ್ಕ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ತಾ ತ್.

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿಯೆಸ್ಲಜಿಚ್ಯಾ ಮಂಗಳ್ಜಾ ೀತ್ಲ ಕೇಾಂದಾರ ಥಾರ್ವ್ ದಿಯೆಸ್ಲರ್ಜ ಹಂತಾರ್ ಧಾರ್ವ ರ್ಕಿ ಸ್ಥಚ್ಯಾ ದ್ದತೊನಿ್ಾಂತ್ ಪಯೆಿ ಾಂ ಸಿ ನ್ ಜಡ್ಲ್ತಿ ಾ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಕ್ ಸನಾಮ ನ್ ಕ್ರಯ ರ್ವಳ್ಕಾಂ, ರ್ಕಮೆ್ಲ್ ಗುಡಾಾ ರ್ ರ್ಕಮೆ್ಲ್ ಡೇ ರ್ಕರಾ ಕ್ರ ಮ್ಚ್ಾಂತ್, ಜೆಪುಾ ಫಿಗ್ರ್ಜ ದಿವ್ಸ್ ಆಚರಣ್, ಪ್ಮ್್ನ್ನ್ ರ್ ಫಿಗ್ಜೆಚ್ಯಾ

ರ್ತಮ್ಚ್ನೀತ್ ರ್ವ ಆಚರಣಾ ರ್ವಳ್ಕಾಂ ಆಸ ಕೆಲ್ತಿ ಾ ಧಾಮಿ್ರ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಚ್ಯಾ ರ್ಕಯ್ಕ್ರ ಮ್ಚ್ಾಂತ್, ಕ್ಲಡ್್ಲ್ ಫಿಗ್ರ್ಜ ಆಲ್ತಿ ರ್ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸ, ತಶೆಾಂ ಇಸೊ್ ಲ್ತಚ್ಯಾ ರ್ಕರಾ ಕ್ರ ಮ್ಚ್ಾಂನಿ ಮುಕೆಲ್ ಸಯರ ಜಾರ್ವ್ ರ್ವದಿ ಸೊಭಯಿ ಾ .

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


2009 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ಗುರುಪುರಸ್ ರ್ ಲ್ತಬ್ರಿ ಲ್ತಾ ರ್ವಳ್ಕಾಂ ರಾಕ್ಲ್ ಪತಾರ ರ್ ವಾಚ್ಯಾ ಾ ಾಂಚ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ವಿಭಾಗ್ಡಾಂತ್ ಫಾಯ್್ ಜಾಲಿ ಾಂ ಮ್ಚ್| ಎ ಡ್ತ’ಲಿಮ್ಚ್ ಬಪಾಾಂಚೆಾಂ ಪತ್ರ : ಮ್ಚ್ನೆಸ್ಿ ರಿಚಡ್್ ಅಲ್ತಾ ರಿಸಕ್ ‘ಗುರು ಪುರಸ್ ರ್’ ಮೆಳ್ಯೊ ಮ್ಹ ಣ್ ರಾರ್ಕ್ ಾ ರ್ ವಾಚೆಿ ಾಂ. ತಾರ್ಕ ಮ್ಹ ಜೆ ಉಲ್ತಿ ಸ್. ಸನಾಮ ನ್ ಆಶೆನಾತ್ಲ್ತಿ ಾ ಾಂಕ್ ಸನಾಮ ನ್ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾ. ದೆವಾ

ಮುರ್ಕರ್ ವ್ಹ ಡ್ ಸಧ್ನ್ ಕ್ರಿಜೆ ಜಾಲ್ತಾ ರ್, ರ್ಕಾಂಯ್ ವ್ಹ ಡೊಿ ಹುದ್ದೊ ನಾಸಿ ನಾಾಂಚ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಸಧ್ಾ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್ ರಿಚಯ ನ್ ದಾಕ್ಯಿ ಾಂ. ಕರ ಸ್ಥಿ ಜಿಣ್ಗ ಆನಿ ಸಮ್ಚ್ಜಿಕ್ ಜಿಣ್ಗಯೆಾಂತ್ ವೃತ್ಲಿ , ಹೊಾ ದ್ದನ್ ಸಂಗಿಿ ತಾಣ ರ್ಬೀರ್ವ ಅರಾಿ ಭರಿತ್ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಡತಾ ಹಾಡಾಿ ಾ ತ್ ಆನಿ ಎರ್ಕಮೆರ್ಕಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾಯೆೆ ಾಂ ಕೆಲ್ತಾಂ. ಸಮ್ಚ್ಜಿಾಂತ್ ಎರ್ಕ

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ರಾಿ ಚೊ ಪುರಸ್ ರ್ ಮೆಳೊಾಂದಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಆಶ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಮ್ಚ್ಗೆ್ ಾಂ. ಕರ ಸಿ ಾಂರ್ವ ಮ್ನಾೆ ಕ್ ಆಸ ತ್ಲ ಏಕ್ ವೃತ್ಲಿ ಮ್ನಾೆ ಾಂಕ್ ತಶೆಾಂ ದೆವಾಕ್ ಮ್ಚ್ನಾಿ ತಸಲ ವಾರ್ವರ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ಲರ್ ಜಾರ್ವ್ ಪರ ಯೀಗ್ ಕ್ರಾ ತಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಚ್ನೆಸ್ಿ ರಿಚಯ ನ್ ಆಪಾಿ ಾ ಜಿಣ್ಗಯೆಾಂತ್ ಕ್ನ್್ ದಾಕ್ಯಿ ಾಂ. ರಿಚಯ ಅಲ್ತಾ ರಿಸ ಥಂಯ್ ಮ್ಚ್ಹ ರ್ಕ ವೈಯುಕಿ ಕ್ ಅಭಿಮ್ಚ್ನ್ ಆಸ. ತಾರ್ಕ ಆನಿಕೀ ವ್ಹ ಡ್

-ಫಾ| ಎ. ಡಿಲ್ೀಮಾ ಕರ್ಡ್ಲ್ ಫಿರ್್ಜೊಂತ್ ಸೆವಾ: ಮ್ಚ್ನೆಸ್ಿ ರಿಚಡ್್ ಅಲ್ತಾ ರಿಸಚೆಾಂ ಘರ್ ಇಗಜೆ್ ಲ್ತಗ್ ರ್ಚ್ ಆಸ ಜಾಲ್ತಿ ಾ ನ್ ಲ್ತಹ ನ್ ಥಾರ್ವ್ ಫಿಗ್ಜೆಾಂತ್ ಸಕರ ಯ್

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾವಾ್ ಸ. ಭುಗ್ಡಾ ್ ಪಾರ ಯೆರ್ ಆಲ್ತಿ ರ್ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ಲಿಟಿಾಂತ್ ಪ್ಲರ ಫೆಕ್ಾ , ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸಚೇತಕ್ ಜಾರ್ವ್ , ಫಿಗ್ರ್ಜ ಗ್ಡಯನ್ ಮಂಡಳ್ಕಾಂತ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್, ತಶೆಾಂ ವೈಸ್ಥಎಸ್ ಸಚೇತಕ್ ಜಾರ್ವ್ ಸ್ಲವಾ ದಿಲ್ತಾ . ಆಪಾಿ ಾ ವಾಡಾಾ ಚೊ ಪರ ತ್ಲನಿಧ ಜಾರ್ವ್

ಸಕರ ಯ್ ಸ್ಲವಾ, 1994–2001 ಪಯ್ಾಂತ್ ಫಿಗ್ರ್ಜ ಗ್ಲವಿೊ ಕ್ ಮಂಡಳ್ಕ (ಆತಾಾಂ ಫಿಗ್ರ್ಜ ಗ್ಲವಿೊ ಕ್ ಪರಿರ್ದ್) ಹಾಚೊ ರ್ಕಯ್ದಶಿ್ ತಶೆಾಂ 2001-2007 ಉಪಾಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾರ್ವ್ ಸ್ಲವಾ. ಫಾರ ದ್ಸಯ್ಾ ಸಮಿತ್ಲಚೊ ಸಾಂದ್ದ, ಆಯಿ ರಾಚ್ಯಾ ದ್ದತೊನಿ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷರ್ಕಾಂಚೊ ಲ್ತಯಕ್

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಯೀಜಕ್ ಜಾರ್ವ್ ಸ್ಲವಾ ದಿಲ್ತಾ . ಪರ ಸುಿ ತ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಹಾಯರ್ ಪ್ರ ೈಮ್ರಿ ಇಸೊ್ ಲ್ತಚ್ಯಾ ಹಳೆ ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ ಸಂಘಾಚೊ ರ್ಕಯ್ದಶಿ್.

ಉಲ್ತಾ ಸರ್ವಾಂ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಇಸೊ್ ಲ್ತಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಯ ಾ ದುಬೊ ಾ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾರ್ವ್ ಮ್ಚ್ನೆಸ್ಿ ಅಲ್ತಾ ರಿಸನ್ ಹೆಾಂ ಯೀಜನ್ 1990 ವಾಾ ದರ್ರ್ಕಾಂತ್ ರುತಾ ಕೆಲಿ ಾಂ. ಸಬರ್ ಬರಾಾ ಮ್ನಾಚ್ಯಾ ದಾನಿ ವ್ವಿ್ಾಂ ತಾಾ ರ್ವಳ್ಯರ್ ಹೆಾಂ ಯೀಜನ್ ಯರ್ಸ್ಥಾ ಜಾಲಿ ಾಂ.

ಎಕ ರುಪಾ್ ಚೊಂ ಯೀಜನ್:

ವವಧ್ ದೆಣಿೊಂ:

‘ಮ್ಹನಾಾ ಕ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ಉರಯ್ ಆನಿ ಎರ್ಕ ಭುಗ್ಡಾ ್ಕ್ ಶಿಕ್ಯ್’ ಮ್ಹ ಳ್ಯೊ ಾ

ಮ್ಚ್ನೆಸ್ಿ ರಿಚಡ್್ ಅಲ್ತಾ ರಿಸಚ್ಯಾ ಜಿಣಾ ಪಯ್ ರ್ ದಿೀಷ್ಾ ಭಂವಾಾ ಯಿ ನಾ

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದೆವಾನ್ ತಾರ್ಕ ಸಬರ್ ದೆಣಾಾ ಾಂನಿ ನೆಟಯಲಿ ಾಂ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ದಿಸಿ . ರ್ಕರಾ ನಿವಾ್ಹಕ್ ಜಾರ್ವ್ ವಾಡಾಾ ಾಂತ್, ಫಿಗ್ಜೆಾಂತ್, ಇಸೊ್ ಲ್ತಾಂತ್, ಸಹವಾವಾರ ಡಾಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಲಮ ಚ್ಯಾ ಸಂಭರ ಮ್ಚ್ರ್ವಳ್ಕಾಂ, ಕುಟ್ಲಮ ಾಂತ್, ಇತಾಾ ದಿ ಲ್ತಹ ನ್ ವ್ಹ ಡ್ ಜಾಯಿ ಾಂ ರ್ಕರಿಾ ಾಂ ಚಲರ್ವ್ ರ್ವಹ ಲ್ತಾ ಾಂತ್. ಭಲ್ತಯೆ್ ಮೆಸ್ಥಿ ಿ ಜಾರ್ವ್ ವಿವಿಧ್ ಸಂಭರ ಮ್ಚ್ಾಂನಿ ಬರಾಂ ಮ್ಚ್ಗ್ಡಿ ಾಂ. ಸಂಪನ್ನಮ ಳ್ ವ್ಾ ಕಿ ಜಾರ್ವ್ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಕ್, ‘ಜಿೀವ್ನ್ ಜಾ ೀತ್ಲ’ ಶಿಬಿರಾಾಂನಿ, ಇಸೊ್ ಲ್ತಾಂನಿ, ವೈಸ್ಥಎಸ್/ ವೈಎಸ್ ಎಮ್/ ಐಸ್ಥವೈಎಮ್ ಯುವ್ಜಣಾಾಂಕ್, ಶಿಕ್ಷರ್ಕಾಂಕ್, ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹ ಡ್ತಲ್ತಾಂಕ್ (ಪ್ಲ.ಟಿ.ಎ.), ಗ್ಲವಿೊ ಕ್ ಪರಿರ್ದೆಕ್,

ವಾಡಾಾ ಾಂತ್, ಲ್ತಹ ನ್ ಕರ ಸಿ ಾಂರ್ವ ಸಮುದಾಯ್ ಅಶೆಾಂ ವಿವಿಧ್ ವ್ಗ್ಡ್ಚ್ಯಾ ಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ವಿಷ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಂಪನ್ನಮ ಳ್ ವ್ಾ ಕಿ ಜಾರ್ವ್ ತಭ್ತ್ಲ ದಿೀಾಂರ್ವ್ ತಶೆಾಂ ಜಾಣಾಾ ಯ್ ವಾಾಂಟನ್ ಘೆಾಂರ್ವ್ ಜಾಯೆಿ ಆವಾ್ ಸ್ ತಾರ್ಕ ಮೆಳ್ಯೊ ಾ ತ್. ಕ್ಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಕ್ಲಾಂಕ್ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಹಾಣ್ಗಾಂ ಚಲರ್ವ್ ವ್ಹ ರಾಯ ಾ ಭಾಷ್ಣ್ ಸಾ ಧಾಾ ್ಾಂನಿ ವ್ರಯ್ ರ್ ಜಾರ್ವ್ ಆವಾ್ ಸ್ ಲ್ತಭಾಿ . ತಶೆಾಂ ಹೆರ್ ಫಿಗ್ಜಾಾಂನಿ ನಾಟ್ ಳೆ, ವಿವಿಧ್ ವಿನೀದಾವ್ಳ್ ಅಸಲ್ತಾ ಸಾ ಧಾಾ ್ಾಂನಿ ವ್ರಯ್ ರ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಆವಾ್ ಸ್ ಮೆಳ್ಯೊ . ಇಸೊ್ ಲ್ತಚ್ಯಾ ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಕ್ ಕ್ನಾ್ಟಕ್ ಸರ್ಕ್ರಾನ್ ಚಲರ್ವ್ ವ್ಹ ರಾಯ ಾ ಪರ ತ್ಲಭಾ ರ್ಕರಂಜಿ ಸಾ ಧಾಾ ್ಾಂನಿ ಕಾ ರ್ಜ ಮ್ಚ್ಸಾ ರ್ ಜಾರ್ವ್ , ಕ್ಲಾಂಕ್ ಭಾಷ್ಣ್ ಸಾ ಧಾಾ ್ಾಂತ್ ಸಿ ಳ್ಕೀಯ್ ಹಂತಾ ಥಾರ್ವ್ ರಾರ್ಜಾ ಮ್ಟ್ಲಾ ಪರಾಾ ಾಂತ್ (ತುಮೂ್ ರ್ ಆನಿ ಬಳ್ಯೊ ರಿ) ವ್ರಯ್ ರ್ ಜಾರ್ವ್ ಆವಾ್ ಸ್ ಮೆಳ್ಯೊ . ಮಿತ್ರ ಶಿರ ೀ ಡೊನಾಲ್ಾ ಲೀರ್ಬ ಸಾಂಗ್ಡತಾ ‘ಹಾಡ್ತ್ರ್ಬಯ್್ ’ ನಾಾಂವಾಖಾಲ್ ರ್ಕಯ್ಕ್ರ ಮ್ಚ್ಾಂ ಆಯೀಜಿತ್ ಕೆಲ್ತಾ ಾಂತ್. ‘ಮ್ಹ ಜೆ ಥಂಯ್ ಕ್ಸಲಿಾಂ ದೆಣ್ಗಾಂ ಆಸತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸೊಧುನ್ ರ್ಕಡ್ಲಿ ಾಂ ಹೆರಾಾಂನಿ. ಹಾಂ ದೆಣ್ಗಾಂ ಉಜಾಾ ಡಾಕ್ ಯೇಾಂರ್ವ್ ಸಬರ್ ಆವಾ್ ಸ್ ಮ್ಚ್ಹ ರ್ಕ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಸಮುದಾಯನ್ ದಿಲ್ತಿ ಾ ನ್ ಹಾಾಂರ್ವ ತ್ಲ ಜಾಣಾ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಆನಿ ವಾಪಾರುಾಂಕ್ ಸಕ್ಲಿ ಾಂ. ‘ತುಜೆಾಂ ವ್ವಿ್ಾಂ ಸಧ್ಾ ಆಸ’ ಮ್ಹ ಣ್ ಕುಟ್ಲಮ ನ್, ವಾಡಾಾ ಾಂತ್, ಫಿಗ್ಜೆಾಂತ್, ಯಜರ್ಕಾಂನಿ, ಧಾಮಿ್ಕ್

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾರ್ವ ಭಯ್ ಾಂನಿ, ಬ್ರಥನಿ ಸಂಸಿ ಾ ನ್, ವೈಸ್ಥಎಸ್/ವೈಎಸ್ಎಮ್ ತಶೆಾಂ ಹೆರ್ ಸಂಘಟನಾಾಂನಿ, ಸಂಚ್ಯಲಕ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದರ್ಕಾಂನಿ, ಮ್ಹ ಜಾಾ ಶಿಕ್ಷರ್ಕಾಂನಿ, ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ಥಿ ಣ್ಯಾ ್ ಆನಿ ಸಹವಾವಾರ ಡಾಾ ಾಂನಿ, ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ ಆನಿ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹ ಡ್ತಲ್ತಾಂನಿ ತಶೆಾಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ತಖಾಾ ನ್, ಮ್ಹ ಜಾಾ ಮಿತಾರ ಾಂನಿ, ಅಭಿಮ್ಚ್ನಿಾಂನಿ, ಹತೈರ್ಷಾಂನಿ ಮ್ಚ್ಹ ರ್ಕ ದಿಲಿ ಪ್ಲರ ತಾ್ ರ್ವ ಆನಿ ಆವಾ್ ಸ್ ವಿಸೊರ ಾಂಕ್ ಜಾಯ್ . ಸವಾ್ಾಂಚೊ ಹಾಾಂರ್ವ ಉಪಾ್ ರ್ ಭಾವುಡಾಿ ಾಂ.’ ಮ್ಹ ಣ್ ತೊ ದಿೀನ್ಪಣ್ಗ ಸಾಂಗ್ಡಿ . ಜಿವಾ್ ಸಾೊಂತಾೊಂಕ್ ಅನ್ಭೊ ಗ್:

ಭೆಟ್ಲೊಲ

‘ಜಿಣಾ ಾಂತ್ ಸಂತೊಸಚಾಂ ಘಡ್ತತಾಾಂ ಸಬರ್ ಆಸತ್. ತಾಾ ಪಯ್ ದ್ದಗ್ಡಾಂ ಸಾಂತಾಾಂಕ್ ಜಿವಂತ್ ಭ್ಟ್ಲಿ ಅನಾ ೀಗ್ ಖಂಡ್ತತ್ ವಿಸೊರ ಾಂಕ್ ಜಾಯ್ . 1986 ಫೆಬ್ರರ ರ್ 6 ರ್ವರ್ ಬಜಾಾ ಾ ಾಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಪಾಪಾ ಜುವಾಾಂರ್ವ ಪಾರ್ವಿ ದುಸೊರ ಹಾಾಂರ್ಕಾಂ ರ್ಬೀರ್ವ ಲ್ತಗಿೆ ಲ್ತಾ ನ್ ಪಳೆಲಿ ಸಂತೊಸ್ ಆಜೂನ್ ಜಿವಾಳ್ ಆಸ. ತಶೆಾಂ 1992 ಅಕ್ಲಾ ಬರ್ 8 ತಾಕೆ್ರ್ ಜಿವಿ ಸಾಂತ್ಲಣ್ ಮ್ದರ್ ತ್ಲರಸಕ್ ಕ್ಲಲ್ ತಾ ತ್ಲಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್ ಭ್ಟೊನ್ ತ್ಲಚೆ ಸಾಂಗ್ಡತಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಖಚ್ಲಿಿ ತ್ಲ ಆಮ್ಚಲಿಕ್ ಘಡ್ತ ವಿಸೊರ ಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ’ ಮ್ಹ ಣ್ ಅಭಿಮ್ಚ್ನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಡಿ ಮ್ಚ್ನೆಸ್ಿ ಅಲ್ತಾ ರಿಸ್. ಸಂದೇಶ್

‘ಜಿಣಾ ಾಂತ್ ಮೆಳೆಯ ಲ್ತಹ ನ್ ಲ್ತಹ ನ್ ಆವಾ್ ಸ್ ಘೆರ್ವ್ ಫುಡ್ಾಂ ಚಮ್ಚ್್ ತಾನಾ ಚಡ್ತಿ ಕ್ ಆವಾ್ ಸ್ ಆನಿ ದೆಣ್ಗಾಂ ಲ್ತಭಾಿ ತ್, ಸಲಾ ಣಾಂತ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಯ್ ಸಿ ಾಂ ಜೆದಾ್ ಾಂ ತುಾಂ ಭವ್್ಸಾ ನ್ ತುಜೆಾಂ ಪರ ಯತನ್ ಕ್ರ್ ್ ಮುರ್ಕರ್ ರ್ವತಾಯ್ ತ್ಲದಾ್ ಾಂ ತುಜಿ ಜಿಣ್ಗ ಸಂತೊಸಚ ಜಾತಾ. ಧ್ನಾತಮ ಕ್ ಮ್ನೀಭಾರ್ವ, ಬರಾಂ ಚಾಂತ‍, ಬರಾಂ ವಾಚ‍, ಬರಿ ದಿಶ ಆನಿ ದೆವಾಚೆರ್ ವಿಶಾ ಸ್ ಜಿಣಾ ಾಂತ್ ಯರ್ಸ್ಥಾ ಜಡುಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ತಾಲಾಂತಾಚ್ಯಾ ವೊಪಾರಿಾಂತ್, ಆಪಾ್ ಕ್ ಮೆಳ್ಲಿಿ ಾಂ ತಾಲಾಂತಾಾಂ ವಾಪಾರ್ ್ ಚಡ್ತಿ ಕ್ ತಾಲಾಂತಾಾಂ ಜಡ್ಿ ಲ್ತಾ ಮ್ನಾೆ ಾಂಪರಿಾಂ ಆಮಿ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಜಾಯ್. ಪೂನ್್ ದವ್ರಾಿ ಾ ರ್ ತ್ಲಾಂ ಮ್ಚಲ್ತದಿಕ್ ದಿರ್ವ್ಾಂ ಹೊಗ್ಡಾ ಯಲ್ತಿ ಾ ಪರಿಾಂ. ಹೆಾಂ ಸೂತ್ರ ಹರಾ ರ್ಕಿ ಾ ನ್ ಪರ ತ್ಲಾ ಕ್ ಜಾರ್ವ್ ಯುವ್ಜಣಾಾಂನಿ ಆಪಾಿ ಾ ಜಿವಿತಾಾಂತ್ ಆಪಾ್ ಯಿ ಾ ರ್ ನವಿ ಸಮ್ಚ್ರ್ಜ ರೂಪ್ಲತ್ ಜಾತಾ’ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ತೊ ದಿತಾ. 2019 ದಸೆೊಂಬರ್ ಥಾವ್ನ 2020 ದಸೆೊಂಬರ್ ಪರ್ ೊಂತ್ ಜೊರ್ಡಲ ಲ್ೊಂ ಇನಾಮಾೊಂ: 2020 ವಾಾ ವ್ಸ್ಾಂತ್ ಸಹತ್ಾ ಸಾ ಧಾಾ ್ಾಂನಿ ಜಡ್ಿ ಲಿಾಂ ಇನಾಮ್ಚ್ಾಂ: 1. ‘ದಿವೊ’ ರುಪಾಾ ಳೊ ಉತ್ ರ್ವ ಸಹತ್ಾ ಸಾ ರ್ಧ್: ಲೇಖನ್: ಪಯೆಿ ಾಂ ಇನಾಮ್ 2. ಆಮ್ಚಯ ಸಂದೇಶ್: ಕ್ವಿತಾ: ತ್ಲಸ್ಲರ ಾಂ ಇನಾಮ್ 3. ರಾಕ್ಲ್ : ಎ. ಮ್ಟಿಾ ರ್ಕಣ್ಗ: ದುಸ್ಲರ ಾಂ ಇನಾಮ್

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಿ. ಲೇಖನ್: ದುಸ್ಲರ ಾಂ ಇನಾಮ್ ಸ್ಥ. ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಕ್ ರ್ಕಣ್ಗ: ದುಸ್ಲರ ಾಂ ಇನಾಮ್ ಡ್ತ. ಭುಗ್ಡಾ ್ಾಂಕ್ ಲೇಖನ್: ಉಮೆದಿಚೆಾಂ ಇನಾಮ್ 4. ಸ್ಲವ್ಕ್: ಎ. ಮ್ಟಿಾ ರ್ಕಣ್ಗ: ದುಸ್ಲರ ಾಂ ಇನಾಮ್ ಬಿ. ಲೇಖನ್: ತ್ಲಸ್ಲರ ಾಂ ಇನಾಮ್ 5. ವಿಲಿಿ ರಬಿಾಂಬಸ್ ಸಮ ರಕ್ ಪಯ್ ರಿವಿೀರ್ಜ ರಾರ್ಷಾ ಿೀಯ್ ಸಹತ್ಾ ಸಾ ರ್ಧ್ 2020: ಮ್ಟಿಾ ರ್ಕಣ್ಗ: ದುಸ್ಲರ ಾಂ ಇನಾಮ್. 6. ‘ಉಜಾಾ ಡ್’ ಪಂದಾರ ಳೆಾಂ - ದಾಯಜ ಸಹತ್ಾ ಸಾ ರ್ಧ್ 2020: ಎ. ಮ್ಟಿಾ ರ್ಕಣ್ಗ : ಉಮೆದಿಚೆಾಂ ಇನಾಮ್. ಬಿ. ಚಕ್ ಕ್ಥಾ: ತ್ಲಸ್ಲರ ಾಂ ಇನಾಮ್

ಮ್ಚ್ಲಿ ಡಾಾ ಘರಾಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಆವ್ಯ್, ಪತ್ಲಣ್ ಜೇನ್ ಆನಿ ಪೂತ್ ರಯ್ಸಾ ನಾ ಸಂಗಿಾಂ ಆಪ್ಿ ಾಂ ಜಿವಿತ್ ಸಂತೊಸನ್ ಸರಾಯ ಾ ಮ್ಚ್ನೆಸ್ಿ ರಿಚಡ್್ ಅಲ್ತಾ ರಿಸಕ್ ವಿೀರ್ಜ ಕ್ಲಾಂಕ್ಣ್ಗ ವಿೀರ್ಜ ಪತಾರ ಚ್ಯಾ ತಫೆ್ನ್ ಉಲ್ತಿ ಸ್ಥತಾಾಂ, ತಾಚ ಸ್ಲವಾ ಸಮ್ಚ್ಜೆಕ್ ಆನಿಕೀ ಲ್ತಭಾಂದಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಶೆರ್ವ್ ಸರ್ವ್ ಬರಾಂ ಮ್ಚ್ಗ್ಡಿ ಾಂ.

ಸ್ವ್್ ಬರೊಂ ಜಾೊಂವ್:

-ಸಂತೀಷ್ ಲೊೀಬೊ (ಸಂತು, ಒಮ್ಜೂ ರ್) (ಸಂಪಾದಕ್, ‘ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್’ ಧಾಮಿ್ಕ್ ಮ್ಯ್ ಾ ಳೆಾಂ ತಶೆಾಂ ರ್ಕಯೆ್ಾಂ ನಿವಾ್ಹಕ್)

ಕ್ಲಡ್್ಲ್ ಫಿಗ್ಜೆಚ್ಯಾ ಚಚ್್ ಕಂಪಾಂಡ್ ಇಮ್ಚ್ನುಾ ಎಲ್ ವಾಡಾಾ ಾಂತ್ ************************************************************************************** ವನ್ಭೀದ್: ಆಾಂವ್್ ರಾನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಾಂ ಆಯಲಿ ಪಳ್ರ್ವ್ ಫಿಲುಕ್ ಪ್ಲಾಂತ್ಲಗ್ ಚಡೊಿ . “ವೇಳ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಸರ್ಕಳ್ಕಾಂ ಫುಡ್ಾಂ ಮ್ಹ ಜ ಭಾಂಗಸಿ ಳ್ ಕ್ನ್್ ಗೆಲಿ ಯ್, ಆತಾಾಂ ಕತಾಾ ಕ್ ಪಾಟಿಾಂ ಆಯಿ ಯ್? ತುಮ್ಚ್್ ಾಂ ದಾದಾಿ ಾ ಾಂಕ್ ಸರ್ಕಳ್ಕಾಂ ರ್ವಗಿಾಂ ಉಟೊನ್ ಆಪಾಿ ಾ ಬಯೆಿ ಕ್ ಇಲಿ ಸಾಂಗ್ಡತ್ ದಿವಾಾ ಾಂ ಮ್ಹ ಳೆೊ ಾಂ ಚಾಂತಾ‍ ಮ್ತ್ಲಕ್ ಯೆನಾ. ಸಗೆೊ ಾಂ ಬಯಿ ಾಂನಿ ತಯರ್ ಕ್ನ್್ ದಿೀಜಾಯ್. ತುಮಿ ವೇಳ್ ಕ್ನ್್ ಉಟೆಯ ಾಂ ಆನಿ ಧ್ಡಾ ಡ್ಯ ಾಂ. - ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ರಿಸ್ ಆತಾಾಂ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ಾಂಗಿೀ? ಕತ್ಲಾಂ ವ್ರುಾಂಕ್ ವಿಸರ ಲಯ್?” ಸರ್ಕಳ್ಕಾಂಚೊ ಸರ್ಕಳ್ಕಾಂ ಆಾಂವ್್ ರನ್ ರ್ಕಮ್ಚ್ಕ್ ರಾಗ್ ಪುತೊ್ ಭಾಯ್ರ ಆಯಿ . ಭಾಯ್ರ ಸರನ್ ಗೆಲಿ ಸ್ಥಲು ತ್ಲತಾಿ ಾ ಚ್

ಜಲೊ್!!!

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


‘ಹೇ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಫಿಲು, ಚಕೆ ವ್ಗೆ ರಾರ್ವ ಸಯಾ ಣ್ಗ. ಹಾಾಂರ್ವ ರ್ಕಾಂಯ್ ವಿಸೊರ ಾಂರ್ಕ್ . ವ್ಟ್ಲಾ ರ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ನಶಿಬ್ ಬರಾಂ ನಾ ಆರ್ಜ. ಸರ್ಕಳ್ಕಾಂ ಉಟೊನ್ ಕ್ಲಣಾಚೆಾಂ ತೊೀಾಂಡ್ ಪಳೆಲಾಂಗಿೀ...” “ಹಾಾ ಘರಾ ಆಸ್ಥಯ ಾಂ ಆಮಿ ದ್ದಗ್ಡಾಂ. ಆನಿ ಕ್ಲಣಾಚೆಾಂ ತೊೀಾಂಡ್ ಪಳೆತಲಯ್, ವ್ಯಿ ಮ್ಹ ಣಾಿ ನಾ.. ಶಿೀದಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಯೇ’’ ಫಿಲು ಮ್ರ್ಧಾಂಚ್ ಉಸಮ ಡ್ತಿ . “ಆತಾಾಂ ಜಾಲಾಂ ತರಿ ಕತ್ಲಾಂ?” “ ಜಾಾಂವಿಯ ಾಂ ಮ್ಹ ಜಿಾಂ ಕ್ಮ್ಚ್್ಾಂ. ಮ್ಹ ಜಾಾ ಪಾಾ ಾಂಟ್ಲ ಭಿತರ್ ಕತ್ಲಾಂಗಿೀ ಚತಾ್ ಸಯಾ ಣ್ಗ.. ಚರನ್ ವ್ಯ್ರ ವ್ಯ್ರ ಯೆತಾ.. ಬಸ್ ಸಾ ಾ ಾಂಡಾಾಂತ್ ಉರ್ಬ ಆಸಿ ನಾ ಕ್ಳೆೊ ಾಂ ದೆಕುನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಧಾಾಂವೊನ್ ಆಯಿ ಾಂ..’ ಸ್ಥಲು ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಧಾಾಂವೊಿ .

“ಕತ್ಲಾಂ ಆಸ್ಲಿ ಾಂ ಪಾಾ ಾಂಟ್ಲ ಭಿತರ್?” ಫಿಲು ಕ್ಲಾಂಕೆಾಂ ಉಲಯಿ . “ರ್ಕಾಂಯ್ ವಾಗ್ಲಣ್ಗ ಪುಣ್ಗ ನಹ ಯ್ ಮೂ? ಚ್ಯಬಿಿ ಪುಣ್ಗಗಿೀ?” “ವಾಗ್ಲಣ್ಗ ಭಿತರ್ ನಹ ಯ್ ಹಾಾಂಗ್ಡ ಮ್ಹ ಜೆ ಮುರ್ಕರ್ ಉಬಿ ಆಸ. ಭಾರಿಚ್ ಉಳುಾ ಳ್ಯಿ ..” ಮ್ಹ ಣಾತ್ಿ ಸ್ಥಲು ವ್ಚೊಾಂಕ್ ಆಾಂವ್್ ಲ್. “ಕತ್ಲಾಂ ಮ್ಚ್ಹ ರ್ಕ ವಾಗ್ಲಣ್ಗ ಮ್ಹ ಳೆಾಂಯ್? ಜಾಯ್ಿ . ಖಂಚ್ಯಕೀ ತುಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಯೇ. ವಾಗ್ಲಣ್ಗ ಕತ್ಲಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ದಾಕ್ಯಿ ಾಂ. ನೈ ಸಯಾ ಪಾಾ ಾಂಟ್ಲ ಭಿತರ್ ಕತ್ಲಾಂ ಆಸ್ಲಿ ಾಂ?” “ಜಲ್” ಮ್ಹ ಣಾತ್ಿ ಸ್ಥಲು ಗೆಲ. ತಾರ್ಕ ಎದ್ದಳ್ಚ್ ವೇಳ್ ಜಾಲಿ . ತುತಾ್ಚಾಂ ಮೆಟ್ಲಾಂ ರ್ಕಡುನ್ ತೊ ಫುಡ್ಾಂ ಗೆಲ. “ಆಯಾ ೀ........”

“ಜಾಯೆಜ , ತುರ್ಕ ತಶೆಾಂಚ್ ಜಾಯೆಜ . ತುಜೆಾಂ ವ್ಸುಿ ರ್ ತಾಾ ಕ್ಬಟ್ಲಾಂತ್ ಸಕೆ್ಾಂ ಕ್ನ್್ ದವ್ನ್್ ಮ್ಚ್ಹ ರ್ಕ ಪುರ ಜಾರ್ವ್ ಗೆಲಾಂ. ನಹ ಯ್ ತುಮ್ಚ್್ ಾಂ ದಾದಾಿ ಾ ಾಂಕ್ ನಿತಳ್ಯಯೆಚ ಶಿರ್ಚ್ ನಾಾಂಗಿೀ ಮ್ಹ ಣ್. ಆತಾಾಂ ಭಗ್...” ಫಿಲುಚ ಜಿೀಬ್ ಉಳುಾ ಳೊನ್ಾಂಚ್ ರಾವಿಿ . “ಆಳೆ ಫಿಲು, ತುಾಂ ಮ್ಚ್ಹ ರ್ಕ ಕತ್ಲಾಂಯ್ ಮ್ಹ ಣ್, ಪುಣ್ ಸಕ್್ ಡ್ ದಾದಾಿ ಾ ಾಂಕ್ ತಶೆಾಂ ಮ್ಹ ಣಾನಾರ್ಕ ಕ್ಳೆೊ ಮೂ?” ಪಾಾ ಾಂಟ್ ಬದುಿ ನ್ ಸ್ಥಲು ಭಾಯ್ರ ಆಯಿ .

ಕಾಂರ್ಕರ ಟ್ ಆಯ್ ನ್ ಸ್ಥಲುನ್ ಪಾಟಿಾಂ ಪಳೆಲಾಂ. ಫಿಲು ಮಿಟ್ಲ ಖಾಾಂರ್ಬ ಜಾರ್ವ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿಿ ! “ಏ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಪ್ಲರಾಜಿತಾ ಹಾರ್ಕ ಕತ್ಲಾಂ ಜಾಲಾಂ?” ಸ್ಥಲು ಪಾಟಿಾಂ ಧಾಾಂವೊನ್ ಆಯಿ . “ಕತ್ಲಾಂ ಕತ್ಲಾಂ ಜಾಲಾಂ ಫಿಲು ತುರ್ಕ?” ಸ್ಥಲುನ್ ಘಾಬ್ರರ ರ್ವ್ ವಿಚ್ಯಲ್ಾಂ “ಜ..ಜ..ಲ್” ಫಿಲುಕ್ ಜಿೀಬ್ ಸುಟಿಿ ನಾ.

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎದೆಶಾ ಜಲ್ತಾ ್ಕ್ ಆಪಾ್ ಚೆಾಂ ಫಿಲು ಇತ್ಲಿ ಾಂ ಭಿಯೆತಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಳ್ರ್ವ್ ಸ್ಥಲುಕ್ ಆಜಾ‍ ಜಾಲಾಂ. “ಖಂಯ್ ಆಸ ಜಲ್?” “ ಗ್ಡ... ಗ್ಡ... ...” ಉಲಯಿ ಾಂ ಉಲಯಿ ಾಂ ಫಿಲುಚ್ಯಾ ಆಾಂಗ್ಡ ಥಾರ್ವ್ ಘಾಮ್ ಸುಟೊಿ .. ತಕಿ ಗುಾಂವೊಳ್ ಆಯಲಿ ಬರಿ ಜಾಲಿ ಆತಾಾಂ ಪತಾ್ತಾ ಮ್ಹ ಣಾಿ ನಾ ಸ್ಥಲುನ್ ತಾರ್ಕ ಸಾಂಬಳ್್ ಧ್ಲ್ಾಂ. ರ್ಕಜಾರ್ ಜಾರ್ವ್ ಮ್ಹನೆ ಆಟ್ ಉತಲ್ಲ ತರಿೀ ಎದ್ದಳ್ ವ್ರಗ್ ತಾಣ್ಗ ಎರ್ಕಮೆರ್ಕ ರ್ವಾಂಗ್ ಮ್ಚ್ರುಾಂಕ್ನಾತ್ಲಿಿ ಆನಿ ಆರ್ಜ ಪಯೆಿ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಫಿಲು ಸ್ಥಲುಚ್ಯಾ ರ್ವಾಂಗೆಾಂತ್.. ಫಿಲುಕ್ ಮ್ತ್ ರ್ಚಕ್ಲಿಿ .. ಫಿಲು ಆನಿ ಸ್ಥಲು ಆಟ್ ಮ್ಹನಾಾ ಆದಿಾಂ ಲಗ್ಡ್ ಭ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲಿಿ ಾಂ. ದ್ದಗ್ಡಾಂಯ್ ಎರ್ಕಚ್ ವಾಡಾಾ ಾಂತ್ಲಿ ಾಂ. ತಶೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ಕಾಂಯ್ ಮ್ಚಗ್ಡರ್ ಪಡೊನ್ ರ್ಕಜರ್ ಜಾಲಿಿ ಾಂ ನಹ ಯ್ ಬಗ್ಡರ್ ಆದ್ದೊ ನ್ ಪಡೊನ್. ಸ್ಥಲುಚ್ಯಾ ವ್ಡಾಿ ಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ರ್ಕಜರಾ ರ್ವಳ್ಯ ಹೊಲ್ತಾಂತ್ ನಾಚ್ ನಾಚ್ಯಿ ನಾ ಸ್ಥಲುಚೊ ಪಾಯ್ ಫಿಲುಚ್ಯಾ ಲ್ತಾಂಬ್ ಪಾಲ್ತಾ ಚೆರ್ ಪಡಾಿ ನಾ ಫಿಲುಕ್ ಲಕ್ ಯೇರ್ವ್ ಸ್ಥಲುಚ್ಯಾ ಆಾಂಗ್ಡರ್ ಪಡ್ಿ ಾಂ. ಹಾಾ ರ್ವಳ್ಯ ಸ್ಥಲುಚೆಾಂ ಬಾ ಲನ್್ ರ್ಚಕೆಿ ಾಂ. ತೊ ಧ್ಣ್ಗ್ರ್ ಪತಾ್ಲ ಆನಿ ತಾಚೆ ವ್ಯ್ರ ಫಿಲು!! ಏಕ್ ಘಡ್ತ ನಾಚ್ ರಾವೊಿ .. ಬಾ ಾಂಡ್ ರಾರ್ವಿ ಾಂ..

ಎರ್ಕ ವ್ಸ್ನ್ ಪರತ್ ಬಾ ಾಂಡ್ ವಾಜೆಿ ಾಂ. ಫಿಲು ಆನಿ ಸ್ಥಲು ‘ಆರ್ಜ ಥಾರ್ವ್ ಆಮಿ ಏಕ್’ ಮ್ಹ ಣ್ಯನ್ ಇಗಜೆ್ ಥಾರ್ವ್ ಭಾಯ್ರ ಆಯಿ ಾಂ. ಸ್ಥಲುಚೊ ಬಪಯ್ ರ್ಕಬ್ರಿ. ತಾಣ ಪಯೆಿ ಾಂಚ್ ಆಪಾಿ ಾ ಚೊವಾಿ ಾಂ ಪುತಾಾಂಕ್ ವಿಾಂಗಡ್ ಘರಾಾಂ ಕ್ನ್್ ದಿಲಿಿ ಾಂ. ಪಾಾಂಚೊಾ ನಿಮ್ಚ್ಣ್ಯ ಮ್ಚ್ತ್ರ ತಾಚೆ ಸಾಂಗ್ಡತಾ ರಾವೊಾಂಕ್. ಫಿಲು ಆನಿ ಸ್ಥಲು ರ್ಕಜರಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ನವಾಾ ಘರಾ ಯೇರ್ವ್ ರಾವಿಿ ಾಂ. ಹೆಣ ರ್ಕಜರ್ ಜಾರ್ವ್ ಮ್ಹನೆ ಆಟ್ ಜಾಲ್ತಾ ರಿೀ ತ್ಲಾಂ ‘ಆಮಿ ಏಕ್’ ಜಾಾಂರ್ವ್ ನಾತ್ಲಿಿ ಾಂ. ಫಿಲು ಕತ್ಲಾಂ ಪುಣ್ಗೀ ಅಡೊಾ ಾ ಸಾಂಗ್ಲನ್ ಪಾಟಿಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ಘಾಲ್ತಿ ಲಿ.. ಫಿಲುಚೊ ಮಿಸ್ಲಿ ರ್ ಕತ್ಲಾಂ ತೊ ಸ್ಥಲುಕ್ ಸಮ್ಚ್ಜ ಲಚ್ ನಾ. ತ್ಲಣ ಸ್ಥಲುಚೆ ಮಿತ್ರ ತಾರ್ಕ ತುರ್ಕಿ ಯಿ ನಾ ಹಾರ್ಕ ದುರ್ಕಿ ಲಾಂ. ರ್ಕಾಂಯ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಪುಣ್ಗ ಆಸಗಿೀ ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯತಾ್ನಾ ಹಾರ್ಕ ಉಸುಿ ರಾಂ ಯೆತಾಲಾಂ. ಭಿತಲ್ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಕ್ ಜಾತಾಯೆ.. ತರಿೀ ‘ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ಖಂಡ್ತತ್ ಉದೆತಲ’ ಮ್ಹ ಣ್ ತೊ ತಾಾ ದಿಸಕ್ ರಾಕ್ಲನ್ ರಾವೊಿ . ಸ್ಥಲುನ್ ಫಿಲುಕ್ ಸಾಂಬಳ್್ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಆಪರ್ವ್ ರ್ವಲಾಂ, ಆನಿ ಬ್ರಡಾಾ ರ್ ನಿದಾಯೆಿ ಾಂ. ಮ್ಚಬೈಲ್ ಘೆರ್ವ್ ರ್ಬಸಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲಾಂ. “ಸರ್, ಮ್ಹ ಜಿ ಬಯ್ಿ ಬರಿ ನಾ. ಆರ್ಜ ಆಫಿಸಕ್ ಯೇಾಂರ್ವ್ ಜಾಯ್ ” “ಕತ್ಲಾಂ, ವೊಾಂರ್ಕಿ ಪುಣ್ಗಗಿೀ?” ರ್ಬಸಚ್ಯಾ ಸವಾಲ್ತಕ್ ಜಾ‍ ದಿೀನಾಸಿ ಾಂ ಫೊನ್ ಕ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ ಸ್ಥಲುನ್.

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


******** ******** ******* ******** ತ್ಲೀನ್ ಮೈನಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್

“ಕತ್ಲಾಂ?”

ಘರಾಾಂತ್ ಆತಾಾಂ ಜಾಯಿ ಬದಾಿ ವ್ಣ್ ಆಯಿ ಾ . ಸ್ಥಲು ಸರ್ಕಳ್ಕಾಂ ರ್ವಗಿಾಂ ಉಟ್ಲಿ ಆನಿ ಫಿಲುಕ್ ರಾಾಂದಾಾ ಕುಡಾಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಡತ್ ದಿತಾ.. ಕ್ಬಟ್ಲಾಂತ್ ವ್ಸುಿ ರ್ ಸಗೆೊ ಾಂ ನಿತಾಳ್ಯಯೆನ್ ಸಾಂಬಳ್್ ದವ್ಲ್ತ್ಾಂ. ತಾಾ ಎರ್ಕ ರಾತ್ಲಾಂ...

“ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಬಳ್ಯಕ್ ಆಮಿ ಕತ್ಲಾಂ ನಾಾಂರ್ವ ದವ್ಯ್ಾಂ?” ಫಿಲುನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲಾಂ “ಜಲ್...” “ಅಯಾ ೀ..” ಪರತ್ ಕಾಂರ್ಕರ ಟ್ ಮ್ಚ್ರಿತ್ ಫಿಲು ಸ್ಥಲುಚ್ಯಾ ರ್ವಾಂಗೆಾಂತ್ ಗುಸ್ಲಿ ಾಂ. ಸ್ಥಲುನ್ ವೊೀಲ್ ಆಾಂಗ್ಡರ್ ವೊಡ್ತಿ .

“ಅಳೆ ಮ್ಚ್.. “

(ರಕಿ ಸಾಹತ್್ ಸ್ಪ ರ್ಧ್ 2017: ಬಹುಮಾನಿತ್ವನ್ಭೀದ್) ------------------------------------------------------------------------------------------

ಅಮೇರಿಕಚೊ ಅಧ್್ ಕ್ಷ್ ಜೊೀ ಬೈಡನ್ ಆನಿ ಭಾರ‍ತಾಚೊ ಸಂಬಂದ್ ಚಡಾಾ ರ್ವ ಲೀರ್ಕಕ್ ಕ್ಳ್ಕತ್ ಆಸ, ಭಾರತ್ಲೀಯ್ ಮೂಳ್ಯಚ ಕ್ಮ್ಲ ಹಾಾ ರಿಸ್ ಅಮೇರಿರ್ಕಚ ಉಪಾಧ್ಾ ಕಿ ಣ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ವಿಾಂರ್ಚನ್ ಆಯಿ ಾ , ಪುಣ್ ಆತಾಾಂ ಸವಾ್ಾಂಕ್ ಕ್ಳ್ಕತ್ ಜಾಲ್ತಾಂ ಕೀ ಅಮೇರಿರ್ಕಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜೀ ಬೈಡನ್ಯೀ ಭಾರತಾಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸ.

ಮ್ಹಾರಾಷಾ ಿಚ್ಯಾ ’ಕೇಸರಿ ನಾಗುಾ ರಾಾಂತ್ - ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕೇಾಂದಿರ ೀಯ್ ಬಿಾಂದುಾಂತ್.

ನಗರ್’

2013 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ಭಾರತಾಕ್ ದಿಲ್ತಿ ಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯಿ ಾ ಭ್ಟೆಾಂತ್, ಅಮೇರಿರ್ಕಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾ ೀ ಬೈಡನ್ ಸಾಂಗ್ಡಲ್ತಗ್ಲಿ ಕೀ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಲಮ ಚೆ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಯೆ ಲ ಸಾಂದೆ ’ಮುಾಂಬಂಯ್ಿ ’ ಜಿಯೆರ್ವ್ ಆಸ್ಲಿ ಮ್ಹ ಣ್. ಉಪಾರ ಾಂತ್, ವಾರ್ಷಾಂಗಾ ನಾಾಂತ್, 19172 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ತೊ ಸ್ಲನೆಟರ್ ಜಾತಚ್ ತಾಣಾಂ ವಿವ್ರ್ ದಿಲ, ತಾರ್ಕ ’ಬೈಡನ” ಕುಟ್ಲಮ ಾಂತಾಿ ಾ ಏರ್ಕಿ ಾ ಚೆಾಂ ಪತ್ರ ಭಾರತಾಾಂತ್ ವ್ಸ್ಥಿ ಕ್ರುನ್ ಆಸ್ಲ್ತಿ ಾ ಥಾಾಂರ್ವ್ ಆಯಲಿ ಾಂ ಆನಿ ತಾಚೊ 5 ತರ್ಕಿ ಾ ಾಂ ಆದ್ದಿ ಆಜ ಜೀರ್ಜ್ ಬೈಡನ್ ಏರ್ಕ ತಾವಾಾ ್ಚೊ ರ್ಕಾ ಪಾ ನ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸೊಿ ಜ ಈಸ್ಾ ಇಾಂಡ್ತಯ ಟೆರ ೀಡ್ತಾಂಗ್ ಕಂಪ್್ ಾಂತ್ 1800 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ವಾರ್ವರ ಕ್ರುನ್ ಆಸೊಿ , ತಾಚ್ಯಾ ನಿವೃತ್ಿ ಪಣಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ಚ್ ವ್ಸ್ಥಿ ಕ್ರಿಲ್ತಗ್ಲಿ ಆನಿ ಬಹುಷ್ ಭಾರತ್ಲೀಯ್ ಸ್ಥಿ ಿೀಯೆಲ್ತಗಿಾಂ ಲಗ್್ ಜಾಲ. ಜಾನ್ ಆನಿ ಆನಾ್ ಕ್ ಸ ಭುಗಿ್ಾಂ ಆಸ್ಥಿ ಾಂ, ತಾಾಂಚೆಾ ಪಯ್ ಏಕ್ಲಿ ಕರ ಸೊಾ ಫರ್ ಬೈಡನ್, 1789 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ಜಲ್ತಮ ಲಿ . ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸೊಿ ಜಾನ್ ಕರ ಸೊಾ ಫರ್ ಬೈಡನ್, ಜಾರ್ಕ ಏಕ್ ಪೂತ್ ಆಸೊಿ ಕ್ಲಲನೆಲ್ ಹೊರಶಿಯ ಬೈಡನ್, ಆನಿ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸೊಿ ಸಮುಯೆಲ್ ಬೈಡನ್, ತಾಚೊ ಏಕ್ಲಿ ಪೂತ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸೊಿ ಸಮುಯೆಲ್ ಬೈಡನ್, ಆನಿ ತಾಚೊ ಏಕ್ಲಿ ಪೂತ್ ತಾಾ ಸಂತಾನಾಾಂತೊಿ ದಾಯಜ , ಚ್ಯಲ್್ ್ ಹೊರಶಿಯ ಬೈಡನ್ (ಈಡ್ತತ್ ಮ್ಆರಿ ಬೈಡನಾಲ್ತಗಿಾಂ ಲಗ್್ ಜಾಲ ಆನಿ ತೊ ನಾಗುಾ ರಾಾಂತಾಿ ಾ ಮ್ಚ್ಯ ಆಸಾ ತ್ಲರ ಾಂತ್ ಆಯ ಜಾಾಂರ್ವ್ ವಾರ್ವರ ಕ್ತಾ್ಲ) ಚ್ಯಲ್್ ್ ಆನಿ

ಈಡ್ತತಾಕ್ ದ್ದೀಗ್ ಚೆಕೆ್. ಲಸ್ಥಿ ಬೈಡನ್ ಆನಿ ಆಥ್ರ್ ಬೈಡನ್. ಲಸ್ಥಿ ಜಾಾಂವಾ್ ಸೊಿ ತೊ ವ್ಾ ಕಿ ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾಕ್ ಎಪ್ಲರ ಲ್ 1981 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ಪತ್ರ ಬರಯಲಿ .

Charles Horatio Biden ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾಕ್ ಪತ್ರ ಬರಯಲಿ ಾಂ 1972 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ತಾರ್ಕ ಮೆಳ್ಲಿ ಾಂ ಆನಿ ತ್ಲಾಂ ನಾಗುಾ ರಾಾಂತ್ ವ್ಸ್ಥಿ ಕ್ರುನ್ ಆಸ್ಲ್ತಿ ಾ ಲಸ್ಥಿ ಬೈಡನಾನ್ ಬರಯಲಿ ಾಂ, ಜ ಆಪಾಿ ಾ ಥೊಡಾಾ ನಾತಾರ ಾಂ ಬರಾಬರ್ ನಾಗುಾ ರಾಾಂತ್ ಜಿಯೆರ್ವ್ ಆಸ, ಆನಿ ತೊ ಸಾಂಗ್ಡಿ ಕೀ ತಾಚೆಾಂ ಕುಟ್ಲಮ್ 1873 ವ್ಸ್ ಥಾಾಂರ್ವ್

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾನ್ ಪಾಟಿಾಂ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ಮೇ 30, 1981 ರ್ವರ್, ತೊ ಮ್ಹ ಣಾಲ ಕೀ ಬೈಡನಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ತಾರ್ಕ ಭಾರತಾ ಥಾಾಂರ್ವ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ ಆಯೆಿ ಾಂ ಆನಿ ತಾಾಂತುಾಂ ಬೈಡನಾಾಂ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಚಚ್ಯ್ ಆಸ್ಥಿ ."

Edith Marie Biden ಥಂಯ್ ರ್ ಜಿಯೆರ್ವ್ ಆಸತ್ ಮ್ಹ ಣ್. ನಾಗುಾ ರಾಾಂತ್ ಜಿಯೆರ್ವ್ ಆಸ್ಲಿ ಲಸ್ಥಿ ಬೈಡನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾರ್ವರ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಭಾರತ್ ಲ್ತಡ್ಜ ಆನಿ ಹೊಸ್ಲಾ ಲ್, ನಾಗುಾ ರಾಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಕೆಫೆ, ತೊ ಮ್ರಣ್ ಪಾಾಂವಾಯ ಾ 1983 ವ್ಸ್ ಪಯೆಿ ಾಂ. ಮ್ಚ್ಚ್್ 18ಎಪ್ಲರ ಲ್ 4, 1981 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ’ಇಲಸ್ಲಾ ಿೀಟಡ್ ವಿೀಕಿ ಒಫ್ ಇಾಂಡ್ತಯ ವಾಚ್ಯಿ ನಾ, ಲಸ್ಥಿ ನ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ವಾಚೆಿ ಾಂ ಅಮೇರಿರ್ಕಚ್ಯಾ ಸ್ಲನೆಟರ್ ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಣಾಂ ಚಾಂತ್ಲಿ ಾಂ ತಾರ್ಕ ಪತ್ರ ಬರಂರ್ವ್ . ಲಸ್ಥಿ ಚ ನಾತ್ ಸೊೀನಿಯ ಬೈಡನ್ ಫಾರ ನಿ್ ಸ್, ನಾಗುಾ ರಾಾಂತ್ ವ್ಸ್ಥಿ ಕ್ಚೆ್ ಏಕ್; ಮ್ನೀಶಸಿ ಿರ್ಜಾ ವ್ರ್ಧ್ಾಂ ಪರ ರ್ಕರ್, ತ್ಲ ಮ್ಹ ಣಾಲಿ, "ಲಸ್ಥಿ ನ್ ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾಚೊ ಸಂಪಕ್್ ಕೆಲ ಪತಾರ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಎಪ್ಲರ ಲ್ 15, 1981 ರ್ವರ್.

Leslie Biden and his wife Genevieve (In Nagpur). ಮುಖಾರುನ್ ಸೊೀನಿಯ ಮ್ಹ ಣಾಲಿ ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾಚ ಜಿೀಕ್ ಅಮೇರಿರ್ಕಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ನಾಗುಾ ರಾಾಂತಾಿ ಾ ಸರ್ವ್ ಬೈಡನ್ ಕುಟ್ಲಮ ಚ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಜಾಲಿ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗ್ಲಯ ನಾರ್ಕ ಮ್ಹ ಣ್. ಲಸ್ಥಿ ಬೈಡನಾಚ ಸಂತತ್ ನಾಗುಾ ರ್, ಮುಾಂಬಯ್, ಅಮೇರಿರ್ಕ, ಆಸ್ಲಾ ಿೀಲಿಯ ಆನಿ ನ್ನಾ ಝಿೀಲ್ತಾ ಾಂಡಾಾಂತ್ ವ್ಸ್ಥಿ

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕ್ರುನ್ ಆಸತ್. ಸೊೀನಿಯ ಬೈಡನಾಚೊ ವ್ಹ ಡೊಿ ಭಾರ್ವ ಇಯನ್ ಬೈಡನ್, ಪಯೆಿ ಾಂಚೊ ಮ್ಚ್ಾಂಟ್ ನೇವಿಾಂತ್ ಏಕ್ ಸ್ಥೀಫೇರರ್, ತೊಯೀ ನಾಗುಾ ರಾಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ, ಮ್ಹ ಣಾಲಿ ಲಸ್ಥಿ ಆನಿ ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾನ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಚ್ನ್ಾ ಪೂವ್್ಜಾ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಜಾನ್ ಬೈಡನ್ ಆನಿ ತಾಚ ಪತ್ಲಣ್ ಆನ್್ ಬೂಾ ಮ್ಚ್ಾಂಟ್ ಸಾಂಗೆಿ ಾಂ ಖಂಯ್.

ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯರ್ಲ್ತಿ ಾ ಕ್, ಕುಟ್ಲಮ ಸಾಂದಾಾ ಾಂನಿ ಸಾಂಗೆಿ ಾಂ ತಾಣ್ಗಾಂ ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾಕ್ ತಾಾಂಚೆ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟಯಿ ಾ ತ್ ಮ್ಹ ಣ್. ಸೊೀನಿಯ ಅಮೇರಿರ್ಕಕ್ ಗೆಲಿಿ , "ನಾಗುಾ ರಾಾಂತ್ ವ್ಸ್ಥಿ ಕ್ರುನ್ ಆಸ್ಲಯ ಾಂ ಬೈಡನ್ ಕುಟ್ಲಮ್ ಮುಾಂಬಯ್, ನಾಗುಾ ರ್, ಅಮೇರಿರ್ಕ ಆಸ್ಲಾ ಿೀಲಿಯ ಆನಿ ನ್ನಾ ಝಿೀಲ್ತಾ ಾಂಡಾಾಂತ್ ವಿಸಿ ಲ್ತಾ ್. ಲಸ್ಥಿ ಚ ಸುನ್ ಅಾಂಜೆಲಿೀನಾ ಬೈಡನ್ ನಾಗುಾ ರಾಾಂತ್ಚ್ ಜಿಯೆತಾ.

"ಲಸ್ಥಿ ಆನಿ ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾನ್ ಎರ್ಕಮೆರ್ಕಕ್ ಧ್ನಾ ವಾದ್ ಅಪ್ಲ್ಲ ಪತ್ರ ವ್ಾ ವ್ಹಾರ್ ಕೆಲ್ತಿ ಾ ಕ್. ತರಿಪುಣ್, ಲಸ್ಥಿ ಬೈಡನಾಚ ಭಲ್ತಯ್ ಭಿಗಡ್ತಿ ಆನಿ ತೊ 1983 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ನಾಗುಾ ರಾಾಂತ್ ಅಾಂತಲ್. ಲಸ್ಥಿ ಚ ಪತ್ಲಣ್ ಜೆನೆವಿರ್ವ, ಆಪ್ಲಿ ಕುಟ್ಲಮ ರೂಕ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹ ರುಾಂಕ್ ಸಲ್ತಾ ಲಿ," ಮ್ಹ ಣಾಲಿ ಲಸ್ಥಿ ಚ ನಾತ್ ರವಿೀನಾ, ತ್ಲಯೀ ನಾಗುಾ ರಾಾಂತ್ಚ್ ಜಿಯೆರ್ವ್ ಆಸ. ಬೈಡನ್ ಕುಟ್ಲಮ ಲ್ತಗಿಾಂ ಆಸತ್ ಪತಾರ ಾಂ ಜಾಾಂತುಾಂ ತಾಣ್ಗಾಂ ಸಾಂಗ್ಡಿ ಾಂ ಏರ್ಕಮೆರ್ಕಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಲಮ ಾಂ ಸಂಬಂದಾ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಜಾ ೀ ಆನಿ ಲಸ್ಥಿ ಮ್ರ್ಧಾಂ ಆಶರ್-ಪಾಶರ್ ಜಾಲ್ತಿ ಾ ಪತಾರ ಾಂನಿ ಜನೆರಾಾಂತ್ ಬೈಡನಾಚೆಾಂ ಉದಾಾ ಟನ್ ಜಾಲ್ತಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್. ತ್ಲನಾಾಂ ನಾಗುಾ ರ್ ಬೈಡನಾಾಂಲ್ತಗಿಾಂ ತುಮಿಾಂ ಅಮೇರಿರ್ಕಾಂತ್ ಜಾಾಂವಾಯ ಾ ಉದಾಾ ಟನಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾತ್ಗಿ

Leslie Biden along with his brother Arthur and his family in Surrey

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


England. (Image: Biden family) 2013 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ಜಾ ೀ ಬೈಡನ್ ಮುಾಂಬಯ್ ಆಸೊಿ , ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಷ್ಣಾಾಂನಿ ತೊ ಮ್ಹ ಣಾಲ, "ಆಮಿಾಂ (ಲಸ್ಥಿ ಆನಿ ಜಾ ೀ) ಏರ್ಕಮೆರ್ಕಚ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಚೆಾಂ ಪಾಾಂಚ್ ತರ್ಕಿ ಾ ಾಂ ಪಯೆಿ ಾಂಚ್ಯಾ ಆಬಚೆಾಂ ಕುಟ್ಲಮ್ ಮುಾಂಬಂಯ್ಿ ಆಸ. ಮುಾಂಬಂಯ್ಿ 5 ಬೈಡನ್ ಆಸತ್." ನಾಗುಾ ರಾಾಂತಾಿ ಾ ಬೈಡನಾಾಂಕ್ ಹೆಾಂ ಆಯ್ ನ್ ಮ್ಚ್ತ್ಲ್ ಾಂ ಅಜಾ‍ ಜಾಲಿ ಾಂ ಕತಾಾ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ನಿಜಾಕೀ ಲಸ್ಥಿ ನಾಗುಚೊ್? ಪುಣ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್, ತಾಾಂರ್ಕಾಂ ಕ್ಳ್ಕತ್ ಜಾಲಾಂ ಕೀ ಲಸ್ಥಿ ನ್ ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾಕ್ ಪತ್ರ ಬರಯಲಿ ಾಂ ತೊ ಮುಾಂಬಯ್ ಆಸಿ ನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಧುರ್ವಕ್ ಎವಿಿ ನಾಕ್ ಭ್ಟ್ ದಿೀಾಂರ್ವ್ . ಅಸ್ಲಾಂ ಆಸಿ ಾಂ ತಾಾ ಪತಾರ ರ್ ಮುಾಂಬಯಯ ಛಾಪ್ಲ ಆಸೊಿ ತಾಾ ಪತಾರ ಭಿತರ್ ಲಸ್ಥಿ ಚೊ ನಾಗುಾ ಚೊ್ ವಿಳ್ಯಸ್ ಆಸೊಿ ತರಿೀ. ಅಸ್ಲಾಂ ತಾರ ಾ ಪತಾರ ಚ್ಯಾ ಕ್ವ್ರಾಚೆಾಂ ಸಾ ಾ ಾಂ‍ ಮುಾಂಬಯೆಯ ಾಂ ಆಸಿ ಾಂ, ಬೈಡನಾಚ್ಯಾ ಮ್ತ್ಲಾಂತ್ ಖಂಚೆಿ ಾಂ ಕೀ ಲಸ್ಥಿ ಆನಿ ಇತರ್ ಬೈಡನ್ ಸರ್ವ್ ಮುಾಂಬಂಯಯ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್. 2015 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ವಾರ್ಷಾಂಗಾ ನಾಾಂತ್ ದಿಲ್ತಿ ಾ ಏರ್ಕ ಭಾಷ್ಣಾಾಂತ್ ಬೈಡನಾನ್ ಸಾಂಗೆಿ ಾಂ ತಾಚೆಾಂ ಸಂತಾನ್ ಕುಟ್ಲಮ್, ಜೀರ್ಜ್ ಬೈಡನ್, ಏಕ್ ಈಸ್ಾ ಇಾಂಡ್ತಯ ಟೆರ ೀಡ್ತಾಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಾಂತ್ ತಾವಾ್ ರ್ಕಾ ಪಾ ನ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸೊಿ ಬಹುಷ್ ತೊ ಭಾರತ್ಲೀಯ್ ಸ್ಥಿ ಿೀಯೆಲ್ತಗಿಾಂ

ಲಗ್್ ಜಾಲ ಮ್ಹ ಣ್. ತೊ ನಿವೃತ್ಿ ಜಾಲ್ತಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್, ಭಾರತಾಾಂತ್ಚ್ಯ ವ್ಸ್ಥಿ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಧ್ಲ್ಾಂ. ಬೈಡನ್ ಮ್ಹ ಣಾಲ, "ಬೈಡನ್ ಕುಟ್ಲಮ ಾಂತ್ಲಿ 5 ಸಾಂದೆ ಮುಾಂಬಂಯ್ಿ ರಾವಾಿ ತ್ ಮ್ಹ ಣ್." ಮುಾಂಬಂಯ್ಿ ರಾಾಂವಾಯ ಾ ಬೈಡನ್ ಕುಟ್ಲಮ ಾಂತಾಿ ಾ ಾಂನಿ ತಾರ್ಕ ಫೊೀನ್ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ತಾಂ ಮ್ಹ ಣ್. ಪ್ರ ೀಕ್ಷರ್ಕಾಂಲ್ತಗಿಾಂ ತೊ ಮ್ಹ ಣಾಲ ಎದ್ದಳ್ ತೊ ತಾಾಂಚೆಾ ಲ್ತಗಿಾಂ ಉಲಂರ್ವ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್. ಕಾಂಗ್್ ರ್ಕಲೇರ್ಜ, ಲಂಡನ್ಚ್ಯಾ ಭ್ಟೆ ಉಪನಾಾ ಸಕ್ ಟಿಮ್ ವಿಲ್ತಿ ಸ್ಥನ್ ಸಾಂಗೆಯ ಾ ಪರ ರ್ಕರ್ ಬೈಡನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಲಮ ಾಂತ್ಲಿ ಾಂ 19 ವಾಾ ರ್ತಮ್ಚ್ನಾಾಂತ್ ಈಸ್ಾ ಇಾಂಡ್ತಯ ಟೆರ ೀಡ್ತಾಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಾಂತ್ ವಾರ್ವರ ಕ್ನ್್ ಆಸ್ಥಿ ಾಂ. ಭಾಭಾರ್ವ ಕರ ಸೊಾ ಫರ್ ರ್ಕಾ ಪಾ ನಾಚ್ಯಾ ಹುದಾೊ ಾ ಕ್ ಪಾವೊಿ ತ್ಲ ತಾವಾ್ಾಂ ಲಂಡನ್ ಆನಿ ಭಾರತಾ ಮ್ರ್ಧಾಂ ಚಲರ್ವ್ ಆಸ್ಲಿ . ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತೊ ತಾಚೆಾಂ ಸಮೃದಿ್ ಚೆಾಂ ಜಿೀವ್ನ್ ಸರುಾಂಕ್ ಮ್ದಾರ ಸಾಂತ್ ವ್ಸ್ಥಿ ಕ್ರಿಲ್ತಗ್ಲಿ . ಮ್ದಾರ ಸಾಂತ್ (ಚೆನಾ್ ಯ್) ಕರ ಸೊಾ ಫರ್ ಬೈಡನ್ ಸವಾ್ಾಂಕ್ ಲೀರ್ಕಮ್ಚಗ್ಡಳ್ ವ್ಾ ಕಿ ಜಾಲ ಥಂಯ್ ಚ್ಯಾ ್ ರ್ಕಥೆದಾರ ಲ್ತಾಂತ್ ಉಗ್ಡಾ ಸಚೊ ಮ್ಚ್ಬ್ಲ್ ಫಾತರ್ ದವ್ಲ್ತ್. ಟಿಮ್ಚ್ನ್ ಆಪಾಿ ಾ ಲೇಖನಾಾಂತ್ ಬರಯೆಿ ಾಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕೌನಿ್ ಲ್ ಒಫ್ ಕ್ಲುಯ ರಲ್ ರಿಲೇರ್ನ್್ (ICCR) ಪತಾರ ರ್ ದಾಖೆಿ ದಾಖರ್ವ್

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜೀರ್ಜ್ ಬೈಡನ್ ಆಸ್ಲಿ ತ್ಲಾಂ.

ಭಾರತಾಾಂತ್

ಇಯನ್ ಬೈಡನ್, ತಾಚ ಭಯ್್ ಸೊೀನಿಯ ಫಾರ ನಿ್ ಸ್-ಬೈಡನ್, ಆನಿ ತಾಾಂಚ ಆವ್ಯ್ ಆಾಂಜೆಲಿೀನಾ ಬೈಡನ್ ಸವಾ್ಾಂ ನಾಗುಾ ರಾಾಂತ್ಲಿ ಾಂ. ತಸ್ಲಾಂಚ್

ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ ತ್? ಇಯನ್ ಮ್ಹ ಣಾಲ, "ಆಮ್ಚಯ ಆಬ್ ಲಸ್ಥಿ ಬೈಡನಾನ್ ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾಚೆಾಂ ನಾಾಂರ್ವ ಸೊಧುನ್ ರ್ಕಡ್ಿ ಾಂ 1981 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್. ತ್ಲನಾ್ ಾಂ ಜಾ ೀ ಬೈಡನ್ ಅಮೇರಿರ್ಕಚ್ಯಾ ಸ್ಲನೆಟ್ಲಚೊ ಸಾಂದ್ದ

Who are the Bidens in India? ಸೊೀನಿಯಚೆಾಂ ಪಯೆಿ ಾಂ ಬಪುಲ್ ಭಯ್್ ರವಿಾಂಡಾ ಬೈಡನ್ ನಾಗುಾ ಚ್ಾಂ. ಇಯನಾನ್ ಸಾಂಗೆಿ ಾಂ ಕೀ ತಾಚೊ ಬಪಾಯಯ ಆಜ ಲಸ್ಥಿ ಬೈಡನಾನ್ 1981 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್ ಸ್ಲನೆಟರ್ ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾಕ್ ತೊ ಸಂತತ್ಲ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಉಲಯಿ ನಾ ಜಾನ್ ಬೈಡನ್ ಆನಿ ತಾಚ ಪತ್ಲಣ್ ಆನ್್ ಬೂಾ ಮ್ಚ್ಾಂಟ್ ಜಾಾಂಚೆಾಂ ಲಗ್್ ಜಾಲಿ ಾಂ 1781 ಇಸ್ಲಾ ಾಂತ್. CNBC-TV18 ಲ್ತಗಿಾಂ ಹಾಾ ಪತಾರ ಚ ಪರ ತ್ಲ ಆಸ ಪುಣ್ ತ್ಲಾಂ ಪವ್್ಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ಯನಾಸಿ ಾಂ ಛಾ‍ಲಿ ಾಂ ನಾ. ಆತಾಾಂ ಪಯ್ಾಂತ್ ಚ್ಯಾ ರ್ ಕ್ಜನಾಾಂ ಆನಿ ಆಮಿಯ ಾಂ ಭುಗಿ್ಾಂ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಬೈಡನ್ ಆಲು್ ಾಂಞ್ ದವ್ನ್್ ಆಸಾಂರ್ವ. ಭಾರ‍ತಾೊಂತಿಲ ೊಂ ಬೈಡನ್ ಕ್ಣತೊಂ

The Biden's from India and abroad in Nagpur attend a family wedding. January 2018 (Image: The Biden family) ಜಾಾಂವಾ್ ಸೊಿ . ಲಸ್ಥಿ ನ್ ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾಕ್ ಬರಯೆಿ ಾಂ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಬೈಡನ್ ಕುಟ್ಲಮ ರೂರ್ಕ ವಿಶಾ ಾಂತ್. ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾ ಥಾಾಂರ್ವ್ ತಾರ್ಕ ಜವಾಬ್ ಮೆಳ್ಕೊ ಆನಿ ತಾಣ್ಗಾಂ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಚ್ನ್ಾ ಕುಟ್ಲಮ ಸಂತತ್ಲ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಬರಯೆಿ ಾಂ." ಎದ್ದಳ್ ವ್ರಗ್ ಆಮಿಾಂ ವೊಗಿಾಂ ಆಸ್ಲ್ತಿ ಾ ಾಂರ್ವ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಸವ್್ಜನಿಕ್ ಪರ ಸ್ಥದ್್ ಜಡುಾಂಕ್ ಮ್ನ್ ನಾಸ್ಲಿ ಾಂ.

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಮಿಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಂತತ್ಲ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಏರ್ಕಚ್ಯ ಕುಟ್ಲಮ ಚಾಂ ತರಿೀ ಹರ್ ಏರ್ಕಿ ಾ ಕ್ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಆಮೆಯ ಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಳೆೊ ಾಂ ಗೆರ ೀಸ್ಿ ಪಾಟಿಾಂಥಳ್ ಆಸ" ಮ್ಹ ಳೆಾಂ ಸೊೀನಿಯನ್, ಲಸ್ಥಿ ಬೈಡನಾಚ್ಯಾ 14 ನಾತಾರ ಾಂ ಪಯ್ , ಕ್ಲೀಣ್ ತರಿೀ ಏಕ್ಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಚ್ 5 ತರ್ಕಿ ಾ ಾಂ ಆದಾಿ ಾ ಆಜಾಾ ಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಆಸತ್. "ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಬ್ರಸಾಂರ್ವ ಪಡಾಿ ಾಂ ಆಮೆಯ ಮ್ಚ್ಹ ಲಾ ಡ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ ವ್ಸ್ಥಿ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಪಡ್ಿ (ಚೆನಾ್ ಯ್, ಹೈದರಾಬದ್, ಪುಣ ಆನಿ ನಾಗುಾ ರ್). ಆಮಿಾಂ ಭಾರತ್ಲೀಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಅಭಿಮ್ಚ್ನ್ ಭಗ್ಡಿ " ಮ್ಹ ಣಾಲಿ ಇಯನ್, ತ್ಲರ್ಕ ಆಧಾರ್ ದಿೀಲ್ತಗಿಿ ಾಂ ಸೊೀನಿಯ ಆನಿ ರವಿೀನಾ. ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಕತ್ಲಾಂಚ್ ಜಾಹೀರ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ನಾ ಆನಿ ಕ್ರಿನಾಾಂರ್ವ. ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಫಕ್ತ್ ಸಕ್ ಮ್ಚ್ಹ ಹೆತ್ ದಿಾಂವಿಯ ಗರ್ಜ್ ತ್ಲತ್ಲಿ ಾಂಚ್.

ಲಸ್ಥಿ ಬೈಡನ್ ಆನಿ ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾಾಂ ಮ್ಧಿ ಾಂ ಪತಾರ ಾಂ ಸಾಂಗ್ಡಿ ತ್ ಕೀ ಬಹುಷ್

"ತಾಾಂರ್ಕಾಂ ಸಮ್ಚ್ನ್ಾ 5 ತರ್ಕಿ ಾ ಾಂ ಆದ್ದಿ ಆಜ ಆಸ" - ಜಾನ್ ಬೈಡನ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಂತತ್ಲಾಂತೊಿ ಜ ನಾಗುಾ ರಾಾಂತ್ ಜಿಯೆಲಿ ಜಾಾಂವಾ್ ಸ. "ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಕುಟ್ಲಮ ರೂರ್ಕ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಕ್ಳ್ಕತ್ ಆಸ ತರಿೀ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಆಜಾಾ ಚೆಾಂ ಪತ್ರ ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾಕ್, ಆಮಿಾಂ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಸಾಂಗ್ಡನಾಾಂರ್ವ ಕೀ ಜಾ ೀ ಬೈಡನ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಂತತ್ಲಾಂತೊಿ ಮ್ಹ ಣ್. ಚಡ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್, ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಆಸತ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಕುಟ್ಲಮ ಾಂತ್ಲಿ ಭಾರತಾಾಂತ್, ಇಾಂಗೆಿ ಾಂಡಾಾಂತ್, ನ್ನಾ ಝಿೀಲ್ತಾ ಾಂ ಡಾಾಂತ್, ಆಸ್ಲಾ ಿೀಲಿಯಾಂತ್ ಆನಿ ಅಮೇರಿರ್ಕಾಂತ್, ಆಮಿಾಂ ಸವಾ್ಾಂ ಜಾ ೀ ಬೈಡನಾಚಚ್ ಸಂತತ್ ವಾಾಂಟನ್ ಆಸಾಂರ್ವ ತ್ಲಾಂ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಕ್ಳ್ಕತ್ ನಾ," ಮ್ಹ ಣಾಾ ಇಯನ್.

ಅಸ್ಲಾಂ

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆಸಿ ಾಂ

ನಹಾಂಚ್


ತಮಿಳ್ನಾಡುಚ ಧುರ್ವ ಕ್ಮ್ಲ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂ ಳ್ ಸಾೊಂರ್ಗತಾ ಘಾಲಲ ೊಂ: ಹಾಾ ರಿಸ್ ತಾರ್ಕ ಆಸಯ ಾ ಐವನ್ ಸ್ಲ್ವಾ ನಾಹ -ಶೆಟ್ ತಮಿಳ್ಯ್ ಡುವ್ಯಿ ಾ ಮ್ಚೀಗ್ಡನ್ ಆಸ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾರತ್ಲೀಯ್ ಸಂಬಂದಾಕ್ ಲ್ತಗ್ಲನ್. ಅಮೇರಿರ್ಕಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾ ೀ ಬೈಡನ್ಯೀ ತಾಚ ಸಂತತ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಆಸ. ಆಯೆಿ ವಾರ್ ಭದರ ತ್ಲನ್ ಸಾಂಗ್ಡಿ ಾಂ ಕೀ ಸಂಸರ್ಭರ್ ಉಣಾಾ ರ್ ಆಸತ್ 200 ಮುಖೆಲಿ ವ್ಹ ಡ್ ಹುದಾೊ ಾ ಾಂಚೆರ್ ಜಗತಾಿಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ ತರ್ಜ್ಮೊ ಕ್ಣಲಲ ೊಂ: ಡ| ದೇಶಾಂನಿ - ಹೆಾಂ ಖಂಡ್ತತ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಆಸ್ಲಾ ನ್ ಪರ ಭು, ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ತ್ಲಕ್ ಏಕ್ ಪರ್ಕಾ ನ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸ. ------------------------------------------------------------------------------------------

ಕೌನ್ ಬನೇರ್ಗ ಕರೀರ್ಡ ಪತಿ? ಆರ್ಜ ಸಾಂಜೆರ್ ಪವ್ರ್ ಕ್ಟ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಆರ್ಧ್ಾಂ ಆಾಂಗೆಿ ಾಂ ಆನಿ ಟೊಮಿ ಹುಳುಾ ಳೊಾಂಕ್ ಲ್ತಗಿಿ ಾಂ. ದ್ದಗ್ಡಾಂಯ್ ೀ ಬ್ರಜಾರ್ ಹಳ್ಕೊ ಹಕ್ ಬರಿ. ಆರ್ಜ ಟಿ. ವಿ. ರ್ ' ಕೌನ್ ಬನೇಗ್ಡ ಕ್ರೀಡ್ ಪತ್ಲ?' ಸದರ್ ಜಾಾಂವೊಯ ವೇಳ್. ಆರ್ಧ್ಾಂ ಆಾಂಗೆಿ ಾಂ

ರ್ಚರ್ಚ್ತಾ್ನಾ ಹಾಾಂರ್ವ ವೊೀಲ್ ಖಾಕೆಾ ಕ್ ಘೆರ್ವ್ ಬ್ರಡಾಾ ರ್ ಆಡ್ ಪಡೊಿ ಾಂ. ತ್ಲತಾಿ ಾ ರ್ ಟೊಮಿ ಆಯಿ ಆನಿ ಮ್ಹ ಣಾಲ ' ಆರ್ಜ ಆಮಿಾಂಚ್ ' ಕೌನ್ ಬನೇಗ್ಡ ಕ್ರೀಡ್ ಪತ್ಲ?' ಖೆಳುಯಾಂ.

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


' ಕ್ಮ್ಚ್್ಾಂ ತುಜಿಾಂ... ಪವ್ರ್ ಕ್ಟ್ ಜಾರ್ವ್ ಟಿ. ವಿ. ರೀಡ್ ಪತ್ಲ ಜಾಲ್ತಾ ' ತ್ಲ ರ್ಬಬಟಿಿ . ' ಹಾಾಂರ್ವ ರ್ಕಯೆ್ಾಂ ಚಲಯಿ ಾಂ. ತುರ್ವಾಂ ಸಕ್ ಜಾ‍ ದಿಲ್ತಾ ರ್ ಜಾಲಾಂ.' ಟೊಮಿನ್ ಸಾಂಗ್ಡಿ ನಾ ಆರ್ಧ್ಾಂ ಆಾಂಗೆಿ ಾಂ ಹೊಟ್ ಸ್ಥೀಟಿರ್ ಬಸೊನಿೀ ಜಾಲಿ ಾಂ. ತ್ಲಚ್ಯಾ ಮುರ್ಕರ್ ಟೊಮಿ ಗತಾಿ ನ್ ಬಸೊಿ .. ತಾಳ್ಕಯ ಪ್ಟನ್ ಸಾ ಗತ್ ಕ್ರಿಲ್ತಗ್ಲಿ . ' ಹೊಟ್ ಸ್ಥೀಟಿರ್ ತುರ್ಕ ಕ್ಶೆಾಂ ಭಗ್ಡಿ ?' 'ಹಾಾಂರ್ವ ರ್ಕಜಾರ್ ಜಾಲ್ತಿ ಾ ದಿಸ ಥಾರ್ವ್ ಾಂಚ್ ಹೊಟ್ ಸ್ಥೀಟಿರ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹ ಜಿ ಏಕ್ ಆಶ ಆಸ. ' ಹಾಾ ಹೊಟ್ ಸ್ಥೀಟಿರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಏಕ್ ಮ್ಚ್ತ್ ಯೆಾಂರ್ವ್ ನಜ' ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲಣಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಿ ನಾ ತ್ಲಚ್ಯಾ ವ್ಹ ಳ್ಕ್ ಕ್ಳಂವಿಯ ವಿೀಡ್ತಯ ಘಾಲಿ. ಅಧಾಾ ್ ಆಾಂಗ್ಡಿ ಾ ಕ್ ಹೊಗ್ಲಳ್ಕ್ ಲಾಂ. ರ್ಕಯ್ಕ್ರ ಮ್ಚ್ಚಾಂ ನಿಯಮ್ಚ್ಾಂ ಸಾಂಗಿಿ ಾಂ. ಚ್ಯರ್ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ವಿವ್ರ್... ಸವಾಲ್ತಾಂ ಆನಿ ತ್ಲೀನ್ ಹಂತಾಾಂ ಸಾಂಗಿ ಚ್ ಟೊಮಿನ್ ಮುಖಾಸ್ಥ್ಲಾಂ. ' ಆರ್ಜ ಪವ್ರ್ ಕ್ಟ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಾಂರ್ವ ಕಂಪೂಾ ಟರ್ ಉಪೇಗ್ ಕ್ರಿನಾ. ಸವ್ಲ್ತಾಂ ವಿಚ್ಯತಾ್ಾಂ.. ಆಪೆ ನ್ ಸಾಂಗ್ಡಿ ಾಂ.. ಸಕೆ್ ಜಾಪ್ಲಕ್ ರಾರ್ಕಿ ಾಂ. ಆಯೆಯ ಾಂ ಪಯೆಿ ಾಂ ಸವಾಲ್

ಘಾಟ್ಲರ್ ಚಡ್ ಜಾಾಂರ್ವಯ ಾಂ ಉತಾ ನ್್ ಖಂಚೆಾಂ? 1. ತಾಾಂದುಳ್ 2. ರಾಗಿ 3. ಗ್ಲೀಧ 4. ರ್ಕಫಿ 4. ರ್ಕಫಿ. ಮ್ಹ ಣಾಿ ನಾ ತಾಳ್ಕಯ ಪ್ಟೊಿ ಾ

ಟೊಮಿನ್

ದುಸ್ಲರ ಾಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಾಂ. ಕರ ಕೆಟ್ಲಚೊ ದೇರ್ವ ಕ್ಲೀಣ್? 1. ಗ್ಡವ್ಸ್ ರ್ 2. ಕ್ಲಹಿ 3. ತ್ಲಾಂಡುಲ್ ರ್ 4. ಪಟೌಡ್ತ 3. ತ್ಲಾಂಡುಲ್ ರ್. ಪರತ್ ತಾಳ್ಕಯ. ತ್ಲಸ್ಲರ ಾಂ ಸವಾಲ್ ಆಸ. ಹೇ ದ್ದೀಸ್ಥಿ ಹಮ್ ನಹಾಂ ಚೊಡ್ಾಂಗೆ... ಹೆಾಂ ಪದ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ತಮ ಾಂತ್ಲಿ ಾಂ? 1. ದಿವಾನಾ 2 ಕೂಲಿ 3. ಆವಾರಾ 4. ಶೀಲ 4. ಶೀಲ. ತಾಳ್ಕಯಾಂಚೊ ಆವಾರ್ಜ ಚರ್ವಿ ಾಂ ಸವಾಲ್. ಖಂಚ್ಯಕ್ ವಿನಿಯೀಗ್ ಕೆಲ್ತಾ ರ್ ಚಡ್ ಲ್ತಭ್ ಮೆಳ್ಯಿ ? 1. ಜಾಗ್ಲ 2. ಭಾಾಂಗ್ಡರ್ 3. ಶೇರ್ 4. ಬಿಜೆ್ ಸ್ ನ

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆತಾಾಂ ಪಯೆಿ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಲೈ‍ ಲೈನ್ 50 _ 50 ವಿಚ್ಯಲಿ್. ಸಕ್ ಜಾ‍.

ಆನಿ ಸಕ್ ಜಾ‍. ಆತಾಾಂ ಆಟೆಾ ಾಂ ಸವಾಲ್.

ಪಾಾಂಚೆಾ ಾಂ ಸವಾಲ್ ತುಜೆಲ್ತಗಿಾಂ. ಬಜೆಟಿಾಂತ್ ಮ್ಚಲ್ ಚಡಾನಾತ್ಲಿ ವ್ಸ್ಿ ಖಂಚ? 1.ಗ್ಡಾ ಸ್ 2. ಪ್ಟೊರ ೀಲ್ 3. ಡ್ತಸ್ಥೀಲ್ 4. ಉದಾಕ್ ಹ 1, 2, 3, ಹಾರ್ಕ ಮ್ಚಲ್ ಚಡಾಿ ಾಂ. ಉದಾಕ್ ಫಿರ ೀ. ಮ್ಹ ಣಾಿ ನಾ ಪರತ್ ತಾಳ್ಕಯ. ಸರ್ವಾಂ ಸವಾಲ್. ಮ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾತೊಿ ಏಕ್ ಸಬ್ೊ ಆಸ. ಖಂಚೊ? 1.ಸೊರ 2. ಕ್ಲರನಾ 3.ಗುಟ್ಲ್ 4. ತಂಬಕು.

ತ್ಲರಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಪರ ಧಾನಿ ಕ್ಲೀಣ್? 1. ನೆಹರು 2. ರಾಜಿೀರ್ವ 3. ಶಸ್ಥಿ ಿ 4. ವಾಜಪೇಯ್ ' ಹಾಾಂಗ್ಡ ರಾಜಕೀಯ್ ಯೇಾಂರ್ವ್ ನಜ' ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಳೆೊ ಾಂ ನೆಾಂ?. ಆರ್ಧ್ಾಂ ಆಾಂಗೆಿ ಾಂ ರಾಗ್ಡನ್ ರ್ಬಬಟೆಿ ಾಂ ಆನಿ ಹೊಟ್ ಸ್ಥೀಟಿ ಥಾರ್ವ್ ಉಟೊನ್ ಚಲಿ ಚ್ ರಾರ್ವಿ ಾಂ. ತ್ಲತಾಿ ಾ ರ್ ಏಕ್ ವ್ಹ ಡ್ ರ್ಬಬಟ್ ಜಾಲಿ. ಹಾಾಂರ್ವ ದ್ದಳೆ ಘಷ್ಟಾ ನ್ ಉಟೊಿ ಾಂ. ಬಹುಶ ಹಾಾಂರ್ವ ನಿದ್ದನ್ ಕ್ರೀಡ್ ಪತ್ಲ ಸಾ ಪ್್ ತಾಲಾಂ. ಭಾಯ್ರ ಆಯಿ ಾಂ.

ಅನೆಾ ೀಕ್ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ವಿೀಡ್ತಯ ಫೆರ ಾಂಡ್. ಹಾಾಂತುಯೀ ಸಕ್ ಜಾ‍. ತಾಳ್ಕಯ... ಸತ್ಲಾ ಾಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಾಂ. ಹಾಾ ಫೆಸಿ ಪಯ್ ಎರ್ಕ ಫೆಸಿ ಕ್ ಆತಾಾಂ ರಜಾ ದಿನಾಾಂತ್. ಖಂಚೆಾಂ ಫೆಸ್ಿ ತ್ಲಾಂ? 1. ದಿವಾಳ್ಕ 2.ಕರ ಸಮ ಸ್ 3. ರಮ್ಚ್ಜ ನ್ 4. ನವ್ರಾತ್ಲರ ಅನೆಾ ೀಕ್ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ _ ಎಕ್್ ಫಟ್್ ಹಾರ್ಕ ವಿಾಂಚೆಿ ಾಂ.

ಭಿತರ್ ಕ್ರಾಂಟ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಾಯ್ರ ಆಯಲಿ ಾಂ ಆರ್ಧ್ಾಂ ಆಾಂಗೆಿ ಾಂ ಪಳೆನಾಸಿ ಾಂ ಬಗ್ಡಿ ರ್ ನಿದ್ ಲ್ತಿ ಾ ಟೊಮಿಚೆ ಪಾಾಂಯ್ ಗುಡಾಾ ಯಲಿ ಮ್ಹ ಣ್ ದಿಸಿ . ದೂಖ್ಣನ್ ಟೊಮಿ ಮುರಿಯ ಆನಿ ರ್ಬಬಟ್ ದಿೀರ್ವ್ ಧಾಾಂವೊಿ ಚ್. ಟೊಮಿ ಪಾಟಿಾಂ ಪಳೆನಾಸಿ ಾಂ ರೀಡಾರ್ ಧಾಾಂವಾಿ ಲ ಭಿಾಂಯನ್... " ಟೊಮಿ ರೀಡ್ ಪತ್ಲ ಜಾಲಿ "

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

****


ತಿಸ್ರರ ಅಧ್ಯ್ ಯ್: ದೀಪ್ ಸ್ತ ೊಂಭ್ (The Beacon light) ಏರ್ಕ ಹಪಾಿ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಾಾ ಪವ್್ತಾಕ್ ಚಡೊಯ ಆವಾ್ ಸ್ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಆಯಿ . ಆತಾಾಂ ವಾರಾಂ ವಾದಾಳ್

ರಾವುಲಿ ಾಂ ಆನಿ ಭರ‍ ಘಟ್ ಜಾಲಿ ಾಂ. ತಾಚೆ ವ್ಯಿ ಾ ನ್ ಚಲನ್ ವ್ಚೆಾ ತ್. ಹಾಾ ರ್ಕಳ್ಯರ್ ವ್ಹ ಡ್ ಶಿಾಂಗ್ಡ ಆಸ್ಲಯ ರ್ಬಕೆರ

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ರ್ಬಕ್ಲಾ ಾ ಭಪಾ್ಾಂತ್ ಖಾಣ್ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಲ್ತಮ್ಚ್ನಿ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಸಾಂಗೆಿ ಾಂ.ತರ್ ಆಮಿ ಶಿರ್ಕರಿ ಕ್ತಾ್ಾಂರ್ವ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗೆಿ ಾಂ. ಭಿತರ್ ಚ್ ಆಸೊನ್ ಆಮಿ ಆಳ್ಕೆ ಜಾಲ್ತಾ ಾಂರ್ವ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ವಾಾ ಯಮ್ಚ್ಚ ಗರ್ಜ್ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಿ ನಿೀಬ್ ದಿಲಾಂ.ಅಹಾಂಸ ವಿರೀಧ್ ಆಮಿ ನಹ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯನಿೀ ಸಾಂಗೆಿ ಾಂ. ಶಿರ್ಕರಿ ಕ್ಚ್ ಗಜಾಲ್ ಬರಿ ನಹ ಯ್, ಆಪಾಯಚ. ಕೆದಾಳ್ಯಯ್ ಹವೊ ಬದುಿ ಾಂಕ್ ಪುರ ಮ್ಹ ಣ್ ತಾಣ್ಗಾಂ ಜಾ‍ ದಿಲಿ.ತುಮಿ ಪವ್್ತಾಚ್ಯ ಆರಾಮ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಏಕ್ ಭುಾಂಯರ್ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್ ಕ್ಳೆೊ ಾಂ.ತಾಾಂಚ್ಯ ಪೈಕ ತನಾ್ಟೊ ದಿಸಯ ಎಕ್ಲಿ ಲ್ತಮ್ಚ್ ಥಂಯ್ ರ್ ವಾಟ್ ದಾಖಂರ್ವ್ ಆಪುಣ್ ತಯರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಲ.ಆಸ್ಲಾಂ ಏರ್ಕ ಸರ್ಕಳ್ಕಾಂ ಆಮಿ ಪಯ್್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ.ಬರ ಹವೊ ಆಸೊನ್,ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲಿ ಾಂ ನೆಹ ಸಣ್,ಖಾಣ್ ಇತಾಾ ದಿ ಮ್ಚ್ಹ ತಾಯ್ ಯರ್ಕಚ್ಯ ಪಾಟಿರ್ ಚಡಯೆಿ ಾಂ. ತನಾ್ಟ್ಲಾ ಲ್ತಮ್ಚ್ಚ್ಯ ಹಶಯ್ ಪರ ರ್ಕರ್ ಆಮಿ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ತಿ ಾ ಾಂರ್ವ. ದ್ದನಾಾ ರ್ ಜಾತಾನಾ ಪವ್್ತಾಚ್ಯ ಮುಳ್ಯಕ್ ಪಾವೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸುಲಿ ಾಂ. ಥಂಯ್ ರ್ ಸಾಂಗೆಿ ಲ ಬರಿ ಏಕ್ ಅದುು ತ್ ಭುಯಾಂರ್ ಮೆಳೆೊ ಾಂ.ಶಿರ್ಕರಿ ಯ ಪಯ್್ ಕ್ರುನ್ ಥಕೆಿ ಲ್ತಾ ಾಂಕ್ ಹ ಸುವಾತ್ ವಿಶೆರ್ವ ಘೆಾಂರ್ವ್ ಬರಿಚ್ ಆಸುಲಿಿ .

ಉಪಾರ ಾಂತೊಿ ವೇಳ್ ಆಮಿ ಭುಾಂಯರಾಾಂತ್ ಬಿಡಾರ್ ಕ್ಚ್ಯ್ ರ್ಕಮ್ಚ್ಾಂತ್ ಮ್ಗ್್ ಜಾಲ್ತಾ ಾಂರ್ವ.ಹಾಂರ್ವ ಅಸ್ಲಿ ಲ್ತಾ ನ್ ಉಜ ಘಾಲ. ಪವ್್ತಾಚ್ಯ ಸಕ್ಯಿ ಾ ಜಾಗ್ಡಾ ನಿ ರ್ಬಕೆರ ಯ ರ್ಬಕ್ಲಾ ಾ ಸೊಧಾಿ ಾಂರ್ವ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಿ ಲ್ತಮ್ಚ್ಕ್ ತ್ಲಳ್ಕ್ ಲಿ ಾಂ.ಆಮಿ ಸಾಂಗೆಿ ಲ್ತಾ ಬರಿಚ್ ಜಾಲಾಂ.ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ತಿ ಾ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ಭುಾಂಯರಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಲ್ತಹ ನ್ ಮ್ನಾಜ ಾಂತ್ಲಾಂಕ್ ಪಳೆಲಾಂ.ತಾಾಂತಾಿ ಾ ದ್ದಗ್ಡಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕರಿ ಕ್ರುನ್ ಅಮಿ ಜಿರ್ವಶಿಾಂ ಮ್ಚ್ಲ್ಾಂ. ಹಾಂವಾಾಂತಾಿ ಾ ತಸ್ಲಾಂ ಭಪಾ್ಾಂತಾಿ ಾ ತಾಾ ಜಾಗ್ಡಾ ರ್ ಮ್ಚ್ಸ್ ಮ್ಚಸುಿ ತಾಂ‍ ದವ್ಯೆ್ತ್.ಪಂದಾರ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಾವಾಿ ತ್ಲತ್ಲಿ ಾಂ ಖಾಣ್ ಆತಾಾಂ ಆಮೆಯ ಾಂ ಲ್ತಗಿಾಂ ಆಸುಲಿ ಾಂ.ರಾತ್ ಜಾಾಂವಾಯ ದಿಾಂಚ್ ಆಮಿ ದ್ದನಿೀ ಮ್ನಾಜ ತ್ಲಚೆಾಂ ಚ್ಯಮೆಾ ಾಂ ರ್ಕಡಾಯ ಾಂತ್ ಸಫಲ್ ಜಾಲ್ತಾ ಾಂರ್ವ. ತಾಾ ರಾತ್ಲಾಂ ಆಮಿ ಮ್ಟನ್ ಜೆವಾಿ ಾ ಾಂರ್ವ, ಸುಖಾಚೆಾಂ ಜೆವಾಣ್, ಲ್ತಮ್ಚ್ ಸಯ್ಿ ಖಾರ್ವ್ ಸಂತೊಸೊಿ . ಅಹಾಂಸ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ತಾಚ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ಕ್ಸಲಿೀಯ್ ಅಸೊಾಂ, ಮ್ಟನ್ ತೊ ಮೆಚ್ಯಾ ಲ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆಮಿ ಭುಾಂಯರಾ ಭಿತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಟೆಾಂಟ್ಲಾಂತ್ ಘುಸಿ ಾ ಾಂರ್ವ. ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಕ್ಟಿೀಣ್ ಜಾಲ್ತಿ ಾ ಹಾಂರ್ವ ಥಾರ್ವ್ ಬಚ್ಯವಿ ಜಾಯ್ ಜಾಲಿಿ . ಮ್ಚ್ಹ ತಾರ ಲ್ತಮ್ಚ್ ಬರಾಂಚ್ ವಿಶೆರ್ವ ಘೆತಾಲ. ಪೂಣ್ ಮ್ಚ್ಹ ರ್ಕ ಯ ಲಿಯೀಕ್ ನಿೀದ್ ದ್ದಳ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಚಡ್ ಲ್ತಗಿಿ

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಾ.ಪವ್್ತಾಚ್ಯ ತುದೆಾ ರ್ ಥಾರ್ವ್ ಕತ್ಲಾಂ ಪಳೆಾಂವಾಯ ರ್ ಆಸಾಂರ್ವ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮೆಯ ಾಂ ಚಾಂತಾ‍. ದುಸರ ಾ ದಿಸ ಸರ್ಕಳ್ಕಾಂ ಹವೊ ಅನುಕೂಲ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಿ ಲ್ತಾ ನ್ ಆಮೆಯ ಸಾಂಗ್ಡತಾ ಆಯಲಿ ಲ್ತಮ್ಚ್ ಪಾಟಿಾಂ ಸ್ಲಮಿನರಿಕ್ ಪತಾ್ಲ. ಏಕ್ ದ್ದೀನ್ ದಿಸನಿ ಆಮಿಾಂಯ್ ಪಾಟಿಾಂ ಯೆತ್ಲಲ್ತಾ ಾಂರ್ವ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗೆಿ ಾಂ. ಅಖೆರ ೀಕ್ ಆಮಿ ಎಕು್ ರಾಂ ಜಾಲ್ತಾ ಾಂರ್ವ ಆನಿ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ತನಾಸಿ ನಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಚಡ್ಯ ಾಂ ರ್ಕಮ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಸಭಾರ್ ಹಜಾರ್ ಫುಟ್ ಉಭಾರ್ ಆನಿ ಥೊಡಾಾ ಜಾಗ್ಡಾ ನಿ ಮ್ಚಸುಿ ಭಾರಿೀಕ್ ಆಸ್ಥಯ ವಾಟ್,ಪೂಣ್ ಭಪಾ್ ವ್ವಿ್ಾಂ ಆಮೆಯ ಾಂ ಚಡ್ಯ ಾಂ ರ್ಕಮ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ದ್ದನಾಾ ರ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮಿ ಶಿಖರಾಚ್ಯ ತಕೆಿ ರ್ ಪಾವಾಿ ಾ ಾಂರ್ವ.ಥಂಯ್ ರ್ ಥಾರ್ವ್ ಪಳೆಾಂರ್ವಯ ಾಂ ದರ ಶ್ಾ ಭರ್ವಾ ಜಾವಾ್ ಸುಲಿ ಾಂ. ಸರ್ಕಿ ಸುಡಾಿ ಡ್ ಲ್ತಾಂಬಯೆನ್ ಆಸೊನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ಭಂವಿಿ ಾಂ ಅದುು ತ್ ಆರ್ಕರಾನಿ ದಿಸ್ಲಯ , ಭಪಾ್ನಿ ಭಲ್ಲ ಪವ್್ತ್,ಶೆಾಂಭರ್ ಆನಿ ಶೆಾಂಭರ್ ಪವ್್ತ್, ಮುಖಾಿ ಾ ನ್, ಉಜಾಾ ಾ ಕ್, ದಾವಾಾ ಕ್, ದಿೀಷ್ಾ ರ್ವಚ್ಯ ತ್ಲತಾಿ ಾ ಪಯ್್ ದಿಸಿ ಲ. "ಹೆ ಪವ್್ತ್ ಹಾಮೆಾ ಮ್ ಸಾ ಪಾ್ ಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ವ್ಸ್ದಿಾಂ ಪಳೆಲಿ ಚ್ ಪವ್್ತ್ ಜಾವಾ್ ಸತ್" ಲಿಯೀ ಗುಣ್ಗಿ ಣ್ಯಿ ."ಹೆಚ್ಯ , ನಿಜಾಯ್ ೀ ಹೆಚ್ಯ "

"ಆನಿ ಜಳೊಯ ಉಜ ಖಂಯ್ ಆಸ?" ಹಾಾಂರ್ವಾಂ ವಿಚ್ಯಲ್ಾಂ. "ಬರಾಂ,ತೊ ಉಜ ಆತಾಾಂ ಥಂಯ್ ರ್ ನಾ ಆನಿ ಹೊ ಜಾಗ್ಲ ಥಂಡಾಯೆಚೊ ಜಾವಾ್ ಸ." ಚವಾಿ ಾ ರಾತ್ಲಾಂ ಟೆಾಂಟ್ಲಾಂತ್ ನಿದಾಯ ಬದಾಿ ಕ್ ಲಿಯೀ ಭುಾಂಯರಾಚ್ಯ ದಾರಾ ಸಶಿ್ಾಂ ಬಸೊಿ .ಕತಾಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯಲ್ಾಂ.ಪೂಣ್ ತೊ ಶಿಣ್ಯಿ ದೆಖುನ್ ಹಾಾಂರ್ವಾಂ ತಾರ್ಕ ಥಂಯ್್ ಸೊಡ್ಿ ಾಂ.ಆಮ್ಚ್ಯ ಸೊದಾ್ ಾಂ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ತಾರ್ಕ ಬ್ರಜಾರ್ ಜಾಲಿ ಾಂ ಆನಿ ತೊ ಕಕ್ರಿ ಜಾಲಿ .ಖಂಚ್ಯಯ್ ಸಂಧ್ಬ್ರ್ ಹವೊ ಬದುಿ ನ್ ಶಿಖರ್ ದೆಾಂವಾಯ ಕ್ ಅಸಧ್ಾ ಜಾತ್ಲಲಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ದ್ದಗ್ಡಾಂಯ್ ೀ ಗುತಾಿ ಸುಲಿ ಾಂ. ಮ್ಧಾಾ ನೆ ರಾತ್ಲಾಂ ಲಿಯೀನ್ ಮ್ಚ್ಹ ರ್ಕ ಉಟಯೆಿ ಾಂ. "ಹಾಾಂಗ್ಡ ಯೇ ಹೊರಸ್, ತುರ್ಕ ಕತ್ಲಾಂಗಿೀ ದಾಖಯಜ ಯ್" ಆದಾಾ ್ ಮ್ಚನಾನ್ ಹಾಾಂರ್ವ ಸುಖಾಚ ರ್ಕಾಂರ್ಬಳ್ ಸೊಡ್್ ಭಾಯ್ರ ಆಯಿ ಾಂ. ತಾಣಾಂ ಮ್ಚ್ಹ ರ್ಕ ಭುಾಂಯರಾಚ್ಯ ದಾರಾ ತ್ಲತುಿ ನ್ ಆಪರ್ವ್ ರ್ವಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಲನಾ್ ದಿಶಿಾಂ ರ್ಬೀಟ್ ದಾಖಯೆಿ ಾಂ.ಹಾಾಂರ್ವಾಂ ಪಳೆಲಾಂ. ದಾಟ್ ರ್ಕಳೊರ್ಕಚ ರಾತ್.ಪೂಣ್ ಪಯ್್ , ಮ್ಚಸುಿ ಪಯ್್ ಏಕ್ ಉಜಾಾ ಡ್ ಮ್ಚಳ್ಯಾ ವ್ಯ್ರ ದಿಸೊಿ . "ಹೊ ಉಜಾಾ ಡ್ ಕತ್ಲಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತಾಂ

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಾಂತಾಿ ಯ್?" ವಿಚ್ಯಲ್ಾಂ.

ತಾಣಾಂ

ಗಡಾ ಡಾಾ ನ್

"ನಿದಿ್ಷ್ಾ ಥರಾನ್ ಕತ್ಲಾಂಚ್ ನಾ." ಹಾಾಂರ್ವಾಂ ಜಾ‍ ದಿಲಿ. "ಕತಾಂಯ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಪುರ.ಚಂದೆರ ಮ್ -ನಾಾಂ, ಸರ್ಕಳ್ ನಹ ಯ್- ಕತ್ಲಾಂಚ್ ನಾಾಂ. ಕತ್ಲಾಂಗಿೀ,ಕ್ಸಲಾಂಗಿೀ ಹುಲಾ ನ್ ಆಸ,ಘರ್, ಮೆಲ್ತಿ ಾ ಕ್ ಹುಲ್ತಾ ಾಂರ್ವಯ ಾಂ, ಪೂಣ್ ಹೆಾಂ ಸಕ್್ ಡ್ ಥಂಯ್ ರ್ ಕ್ಸ್ಲಾಂ? ಮ್ಚ್ಹ ರ್ಕ ಗ್ಲತುಿ ನಾ." "ಆಮಿ ಶಿಖರಾಚ್ಯ ತುದೆಾ ರ್ ಆಸಾಂರ್ವ ಆನಿ ಹೊ ಉಜ ಅಸ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಚ್ಹ ರ್ಕ ಭಗ್ಡಿ " ಮ್ಹ ಣ್ ಲಿಯೀ ಹಳೂ ಮ್ಹ ಣಾಲ. "ವ್ಹ ಯ್,ಪೂಣ್ ಅಮಿ ಥಂಯ್ ರ್ ನಾಾಂರ್ವ ಆನಿ ರ್ಕಳೊರ್ಕಾಂತ್ ಥಂಯ್ ರ್ ವ್ಚೊಾಂಕ್ ಸಧ್ಾ ನಾ." "ತರ್, ಹೊರಸ್,ಆಮಿ ಏಕ್ ರಾತ್ ಥಂಯ್ ರ್ ಪಾಶರ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್." "ಆನಿ ತ್ಲ ರಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಜಿಣಾ ಚ ಅಖೆರ ೀಚ" ಹಾಾಂರ್ವ ಹಾಸೊಿ ಾಂ. "ಆಮಿ ಹೆಾಂ ಮೇಟ್ ರ್ಕಡ್ತಜಾಯ್. ಉಜಾಾ ಡ್ ಪಳೆ ಮ್ಚ್ಜಾಾ ಲ್ತ" ಲಿಯೀ ಮ್ಹ ಣಾಲ. ವ್ಹ ಯ್, ರಾತ್ ದಾಟ್, ರ್ಕಳೊರ್ಕಚ ರಾತ್. "ಫಾಲ್ತಾ ಾಂ ಹಾಾ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಉಲವಾಾ ಾಂ"

ಹಾಾಂರ್ವಾಂ ಜಾ‍ ದಿೀರ್ವ್ ಟೆಾಂಟ್ಲಕ್ ಗೆಲಾಂ. ಮ್ಚ್ಹ ರ್ಕ ನಿೀದ್ ಯೆತಾಲಿ ಪೂಣ್ ಲಿಯೀ ಥಂಯ್ಯ ಬಸೊಿ . ಸರ್ಕಳ್ಕಾಂ ಹಾಾಂರ್ವ ಉಟ್ಲಿ ನಾ ನಾಷ್ಟಾ ತಯರ್ ಅಸುಲಿ . "ಆಮಿ ರ್ವಗಿಿ ಾಂ ಸುರು ಕ್ರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್" ಲಿಯೀ ಮ್ಹ ಣಾಲ. "ತಾಂ ಕತ್ಲಾಂ ಪ್ಲಸೊಗಿೀ? ಅಮಿ ತಾಾ ಜಾಗ್ಡಾ ರ್ ಕ್ಸ್ಲಾಂ ರಾಾಂರ್ವಯ ಾಂ?" "ಮ್ಚ್ಹ ರ್ಕ ಗ್ಲತುಿ ನಾ.ಪೂಣ್ ಹಾಾಂರ್ವ ರ್ವತಾಾಂ.ಹಾಾಂರ್ವಾಂ ವ್ಚ್ಯಜಾಯಚ್ ಹೊರಸ್" "ಹಾಚೊ ಆರ್ಥ್,ಆಮಿ ದ್ದಗ್ಡಯ್ ೀ ವ್ಚ್ಯಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್. ತರ್ ಯಕ್ ಜಾಯ್? ಆಮಿ ಚಡ್ಯ ಬರಿಚ್ ಮ್ನಾಜ ತ್ಲಕೀ ಚಡಾಜಾಯ್" ಆಮಿ ಟೆಾಂಟ್ ರ್ಕಡ್ಿ ಾಂ, ಸಾಂಗ್ಡತಾ ಹೆರ್ ವ್ಸುಿ ತಯರ್ ಕೆಲಾ .ಹಾಾಂತು ರಾಾಂದೆಿ ಲಾಂ ಮ್ಟನ್ ಸಯ್ಿ ಆಸುಲಿ ಾಂ. ಮ್ನಾಜ ತ್ಲಚ್ಯ ಪಾಟಿಚೆರ್ ಸಕ್್ ಡ್ ಚಡರ್ವ್ ಆಮಿ ಪಯ್್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಆಮಿ ಯೆತಾನಾ ಖಾಂಡ್ಿ ಲಾಂ ಭರ‍ ಕ್ಲಸೊೊ ನ್ ಪಡ್ಿ ಲ್ತಾ ನ್ ಆಮಿ ಚತಾರ ಯೆನ್ ಚಲಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸುಲಿ ಾಂ. ಶಿಖರ್ ಚಡಿ ಚ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ ರ್ ಏಕ್ ಟೆಾಂಟ್ ಘಾಲಾಂ.ಭಂವಿಿ ಾಂ ಭರ‍ ರಾಸ್ ಘಾಲಾಂ.ಇತಾಾ ಿ ಾ ರ್

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಕಳೊಕ್ ಜಾಲ್ತಿ ಾ ನ್ ಆನಿ ಯರ್ಕ ರಾವಾಿ ಾ ಾಂರ್ವ. ಸಾಂಗ್ಡತಾ ಟೆಾಂಟ್ಲ ಭಿತರ್ ಘುಸಿ ಾ ಾಂರ್ವ.ಜೇರ್ವ್ ರಾಕ್ಲನ್ (ಮುಖ್ಲಲ ಅೊಂಕ ವಾಚ್) ------------------------------------------------------------------------------------------

ಭಾರ‍ತಾೊಂತಾಲ ್ ಶೆತಾಾ ರ್ ೊಂಚಿ ಚಳ್ಾ ಳ್

ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಆನಿ ಫುರ್ಡೊಂ

ಕತೊಿ ೀಯ್ ದುಡು ಆಸೊಾಂದಿ, ಕತೊಿ ಾ ೀಯ್ ಕೈಗ್ಡರಿಕ್ಲ ಆಸೊಾಂದಿತ್, ಪ್ಲಟ್ಲಕ್ ಖಾಣ್ – ಜೆವಾಣ್ ನಾಸಿ ನಾ ಕತ್ಲಾಂಚ್ ಫುಡ್ಾಂ ವ್ಚ್ಯನಾ. ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಗಟ್ಾ ಪ್ಲೀಟ್ ಭನ್್ ಜೆವಾಿ ಾ ರಿೀ ಥೊಡಾಾ ವೊರಾಾಂ ಭಿತರ್ ಪರತ್ ಭುಕ್ ಲ್ತಗ್ಡಿ . ಕತ್ಲಾಂಯೀ ಖಾಾಂರ್ವ್ ಮೆಳ್ಯನಾ ತರ್ ಮ್ನಿಸ್ ನಿತಾರ ಣ್ಗ ಜಾತಾ. ಮ್ನಾೆ ಚ್ಯ ಜಿವಿತಾ ಖಾತ್ಲರ್ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ಗರ್ಜ್. ಹೆಾಂ ಸಗೆೊ ಾಂ ಮೆಳ್ಯಸ್ಲಾಂ ಕ್ಚೆ್ಾಂ ಶೆತಾ್ ರಾನ್ ಆಸಿ ಾಂ ಶೆತಾ್ ರ್ ನಾಸಿ ನಾ ಕ್ಲಣಾಂಯೀ ಜಿಯೆಲ್ತಿ ಾ ಬರಿ ನಾ. ಹಾಾ ಖಾತ್ಲರ್ಚ್ ಸಂಸರಾಾಂತ್ ಸಗ್ಡೊ ಾ ದೇಶಾಂನಿ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಮ್ಚ್ನ್ – ಮ್ಯ್ದ್ ಲ್ತಭಾಿ . ‘ಶೆತಾ್ ರ್ ಎರ್ಕ ದೇಶಚೆ ಪಾಟಿಚೊ ಕ್ಣ್ಯ’ ಮ್ಹ ಣಾಿ ತ್.

ಖಾಣ್ಟವೊರ್್ೊಂತ್ ಭಾರ‍ತ್ ಆತಾೊಂ ಸ್ಾ ಯಂಪೂಣ್್: ಎರ್ಕ ದೇಶಾಂತ್ ಆಪಾಿ ಾ ಲರ್ಕಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಯ ಖಾಣಾವೊವಿ್ ೮೦%ವ್ನಿ್ಾಂ ಉಣಾಾ ಪರ ಮ್ಚ್ಣಾರ್ ಉತಾಾ ದನ್ ಜಾತಾ ತರ್ ತೊ ದೇಶ್ ಖಾಣಾವೊರ್ವ್ಾಂತ್ ತತಾಾ ರಾಚೊ ಜಾತಾ. ೮೦-೧೨೦% ಪರ ಮ್ಚ್ಣಾರ್ ಉತಾಾ ದನ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಸಾ ಯಂಪೂಣ್್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯವ್ನಿ್ಾಂ ಚಡ್ತತ್ ಉತಾಾ ದನ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಚಡ್ತಿ ಕ್ (sಸರ್ಪಿ ಸ್) ಸಿ ನಾಕ್ ಪಾವಾಿ . ಭಾರತಾಕ್ ಸಾ ತಂತ್ರ ಾ ಮೆಳ್ಯಿ ನಾ ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತಾಿ ಾ ಥೊಡಾಾ ವ್ಸ್ಾಂನಿ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಉತಾಾ ದನ್ ಜಾಾಂವಿಯ ಖಾಣಾ ವೊವಿ್ ಲರ್ಕಚ ಭುಕ್ ಥಾಾಂಬಂವಾಯ ಾ ತ್ಲತ್ಲಿ

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಾತ್ಲಿಿ . ಪೂಣ್ 1960 ವಾಾ ದರ್ರ್ಕಾಂತ್ ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತಾಿ ಾ ವ್ಸ್ಾಂನಿ ಮ್ಚ್ಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ತಿ ಾ ‘ಪಾಚ್ಯಾ ಾ ರ್ಕರ ಾಂತ್ಲ’ ಮುರ್ಕಾಂತ್ರ ಭಾರತ್ ಖಾಣಾಶೆತಾಾಂತ್ ಸಾ ಯಂಪೂಣ್ತ್ಲಚ್ಯ ವಾಟೆನ್ ಫುಡ್ಾಂ ಚಮ್ಚ್್ ಲ. ಭಾರತ್ ಆತಾಾಂ ಸಾ ಯಂಪೂಣ್್ ಸಿ ನಾರ್ ಆಸ. ಸಾ ತಂತಾರ ಾ ಆದಾಿ ಾ ಪನಾ್ ಸ್ ವ್ಸ್ಾಂನಿ ಕೃಚೆಚ ಪರ ಗತ್ಲ ವ್ಸ್ವಾರ್ 1% ಆಸ್ಲಿಿ ತ್ಲ ಉಪಾರ ಾಂತಾಿ ಾ ವ್ಸ್ಾಂನಿ 2.5% ವ್ನಿ್ಾಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ತಾ . ಸಾ ತಂತಾರ ಾ ತ್ಲದಾ್ ಾಂ ಭಾರತ್ ಕೃರ್ಷ ಪರ ಧಾನ್ ದೇಶ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಿ . ದೇಶಚ್ಯ ಒಟಾ ಉತಾಾ ದನಾಾಂತ್ ಕೃರ್ಷ ಉತಾಾ ದನ್ 50 % ಆಸ್ಲಿ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಆತಾಾಂ ದೆಾಂವೊನ್

ದೆಾಂವೊನ್ ಆಯಿ ಾಂ. 2016-17ಂಾಂತ್ 18%-ಆಸ್ಲಿ ಾಂ. ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ದೇಶಚ್ಯ ಒಟಾ ಕ್ ಉತಾಾ ದನಾಾಂತ್ ಕೈಗ್ಡರಿಕ್ರಣಾಚೊ ವಾಾಂಟೊ ಚಡ್ ಜಾಲ್ತ. ಭಾರತಾಾಂತ್ ಜಾಯಿ ಾ ನಮೂನಾಾ ಾಂಚ್ಯ ಬ್ರಳ್ಯಾ ಾಂಚ ಕೃರ್ಷ ಕ್ತಾ್ತ್. ಹಾಾಂತುಾಂ ಭಾತ್ ಆನಿ ಗ್ಲೀಾಂರ್ವ ಪರ ಮುಕ್ ಜಾವಾ್ ಸತ್. ಪಾಟ್ಲಿ ಾ ವ್ಸ್ಾಂನಿ ಭಾರತಾಾಂತ್ ರೈತಾಾಂಚ್ಯ ಮಿನತ್ಲನ್ ದಾಖಾಿ ಾ ಭರಿತ್ ಪರ ಮ್ಚ್ಣಾರ್ ಖಾಣಾವೊವಿ್ ಉತಾಾ ದನ್ ಜಾತಾ. 2006-07 ವಾಾ ವ್ಸ್ 217 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಆಸ್ಲ್ತಿ ಾ ಖಾಣಾ ವೊರ್ವ್ಚೆಾಂ ಉತಾಾ ದನ್ 2019-20 ವಾಾ ವ್ಸ್ 292 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನಾ್ ಕ್ ಪಾವಾಿ ಾಂ.

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾರ‍ತಾೊಂತಲ ಶೆತಾಾ ರ್: ಸಾ ತಂತಾರ ಾ ಆದಿಾಂ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಉಳ್ಯಿ ಾ ಮ್ಚ್ನ್ (Feudalism) ರಿವಾರ್ಜ ಚ್ಯಲಿ ರ್ ಆಸ್ಲಿಿ . ಚಡಾವ್ತ್ ಶೆತಾ್ ರ್ ವ್ಹ ಡ್ ಆನಿ ಲ್ತಹ ನ್ ಭೂಮ್ಚ್ಲಿರ್ಕಾಂಚ್ಯ ಅಧೀನ್ ವ್ರ್ಕಿ ಾಂ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಿಿ ಾಂ. ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂನಿ ಘೊಳ್ಲಿ ಾಂ ಗೇಣ್ ದಿೀರ್ವ್ ರ್ವತಾಲಾಂ. ತಾಾಂಚ್ಯ ಪರಿರ್ರ ಮ್ಚ್ಕ್ ಜಕೆಿ ಾಂ ಮ್ಚೀಲ್ ಮೆಳ್ಯನಾತ್ಲಿ ಾಂ. ಹಾಾ ಪರಿಸ್ಥಿ ತ್ಲಾಂತ್ ಶೆತಾ್ ರ್ ದುರ್ಬೊ ಜಾರ್ವ್ ಾಂಚ್ ಉರ್ಲಿ . ಭಾರತಾಾಂತ್ ಉತಿ ರ್ ಪರ ದೇಶ್ ಅತಾ ಧಕ್ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಕ್ ಆಟ್ಲಪಾಿ ತರ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್ಲಿ ಾಂ ಸಿ ನಾಾಂ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಣ ಅನಿ ಮ್ಧ್ಾ ಪರ ದೇಶಕ್

ರ್ವತಾತ್. ಸಾ ತಂತಾರ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಎಕೆರ್ಕಚ್ ರಾಜಾಾ ಾಂನಿ ಮ್ಹ ಳ್ಯೊ ಾ ಬರಿ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಚ್ಯ ರ್ಬರಪಣಾ ಉದೆಶಿಾಂ ರ್ಕನ್ನನಾಾಂ ಜಾಯೆ್ಕ್ ಹಾಡ್ತಿ ಾಂ. 1970 ವಾಾ ದರ್ರ್ಕಾಂತ್ ಕ್ನಾ್ಟರ್ಕಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ಲರ ದೇವ್ರಾರ್ಜ ಅರಸನ್ ಜಾರಿ ಕೆಲ್ತಿ ಾ ಭೂ ಸುಧಾರಣ್ ರ್ಕಯೊ ಾ ಮ್ಚ್ರಿಫಾತ್ ಸಭಾರ್ ಶೆತಾ್ ರ್ ಭುಾಂಯೆಯ ಮ್ಚ್ಹ ಲಕ್ ಜಾಲ. ಭಾರತಾಾಂತ್ಲಿ ಚಡಾವ್ತ್ ಶೆತಾ್ ರ್ ಪಾವಾ್ ಚೆರ್ ಹೊಾಂದ್ದಾ ನ್ ಆಸತ್. ಥೊಡಾಾ ವ್ಸ್ಾಂನಿ ಧಾರಾಳ್ ಪಾರ್ವ್ ಯೆತಾ ತರಿೀ ತೊ ರ್ವಳ್ಯರ್ ಯೇನಾ. ವೇಳ್ ರ್ಚಕ್ರ್ವ್ ಆಯಲ್ತಿ ಾ ನ್ ಬ್ರಳ್ಕಾಂ ರ್ಕಡುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಾಂತ್. ಎಕ್ಚ್ ಕ್ಪಾ್ತಾತ್ ವಾ

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲುಾಂರ್ವ್ ರ್ವಳ್ಯರ್ ಅರ್ಕಲಿಕ್ ಪಾರ್ವ್ ಯೇರ್ವ್ ವೊರ್ವ್ಚೆಾಂ ಉತಾಾ ದನ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ. ರಾನ್ ಮ್ನಾಜ ತ್ಲ, ಸುಕ್ ಾಂಸವಾಜ ಾಂ ದೆಾಂಪ್ ಬ್ರಳ್ಕಾಂ ನಾಸ್ ಕ್ತಾ್ತ್. ನಗರಿೀಕ್ರಣ್, ಕೈಗ್ಡರಿೀಕ್ರಣ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ರ್ಕರಣಾಾಂನಿಮಿಿ ಾಂ ಆಯೆಿ ವಾಚ್ಯ್ ವ್ರಾ್ ಾಂನಿ ಕೃಷೆಚ್ಯ ವಾವಾರ ಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಲತಾಿ ಾ ಪರ ಮ್ಚ್ಣಾರ್ ಮ್ನಿಸ್ ಮೆಳ್ಯನಾಾಂತ್. ಹೆ ಆನಿ ಆಸಲ ಹೆರ್ ಜಾಯೆಿ ಕ್ಷ್ಾ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಕ್ ಅಸತ್. ಆಪ್ಲಿ ಕೃರ್ಷ ಜಾಯ್ತ್ಲತಾಿ ಾ ಪರ ಮ್ಚ್ಣಾರ್ ಸಂಪಾದನ್ ದಿೀನಾತಾಿ ಾ ರ್ವಳ್ಯರ್ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂನಿ ರಿೀಣ್ ರ್ಕಡ್ತಯ ಪರಿಗತ್ ಉದೆತಾ. ಆಸಲಿಾಂ ರಿಣಾಾಂ ಖಾಸ್ಥಿ ಜಾಲ್ತಾ ರ್ ತಾಾ ರಿಣಾಾಂಕ್ ವಿಪರಿೀತ್ ವಾಡ್ ಭರಿಜಾಯ್ ಪಡಾಿ . ಹಾಂ ರಿಣಾಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ಪಾವಂವಾಯ ಾ ಕ್ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಚೆರ್ ದಭಾರ್ವ ಪಡಾಿ . ರ್ಕಲುಬುಲು ಜಾಲಿ ಶೆತಾ್ ರ್

ಜಿೀವಾಾ ತಾಚ ವಾಟ್ ಆಪಾ್ ಯಿ ತ್. 2019 ವಾಾ ವ್ಸ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ 10281 ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂನಿ ಜಿೀವಾಾ ತ್ ಕ್ನ್್ ಘೆತೊಿ . ಸಧಾರಣ್ ಜಾರ್ವ್ ಶೆತಾ್ ರ್ ಸದೆ ರ್ಬಳೆ. ಆಪ್ಿ ಾಂ ರ್ಕಮ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಯೊ ರಿತ್ಲಚೆ. ವ್ಹ ಡ್ ಪರ ಮ್ಚ್ಣಾನ್ ತ್ಲ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಲಿ ಉಣ. ತಶೆಾಂ ಆಸಿ ಾಂ, ಹತಾ್ಳ್ಯಾಂ, ಮುಷ್್ ರಾಾಂ ತಾಾಂಚ್ಯ ಥಾರ್ವ್ ಘಡ್ಲಿಿ ಾಂಯ್ ಉಣ್ಗಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಣಾಜಾಯ್. ಎದ್ದಳ್ಯಯ ಾ ವ್ಸ್ಾಂನಿ ಅಧರ್ಕರ್ ಚಲಯಲಿ ಕೇಾಂದಾರ ಾಂತ್ಲಿ ವಾ ರಾಜಾಾ ಾಂತ್ಲಿ ಚಡುಣ ಸರ್ವ್ ಸರ್ಕ್ರ್ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಚ್ಯ ತಳೆೊ ಕ್ ಗೆಲಿ ನಾಾಂತ್. ತಾಾಂರ್ಕಾಂ ಸಮ್ಚಜ ನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯೊ ಾ ಬರಿ ಚಲ್ಲಿ . ಲ್ತಲ್

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಹಾದೂೊ ರ್ ಶಸ್ಥಿ ಿ ಥೊಡಾಾ ಚ್ ಆರ್ವೊ ಕ್ ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ಲರ ಆಸ್ಲಿ ತರಿೀ ತಾಣ ಜವಾನಾಾಂಕ್ ಆನಿ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಡೊ ‍ ದಿಾಂವೊಯ “ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಸನ್” ನಾರ ಜಾಯೆ್ಕ್ ಹಾಡ್ಲಿ . ಇಾಂದಿರಾ ಗ್ಡಾಂಧನ್ ಕೇಾಂದ್ರ ವಾ ಆಪಾಿ ಾ ಪಾಡ್ತಿ ಖಾಲ್ ಆಸ್ಲ್ತಿ ಾ ರಾರ್ಜಾ ಸರ್ಕ್ರಾಾಂ ಮುರ್ಕಾಂತ್ರ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಚ್ಯ ರ್ಬರಾಾ ಪಣಾ ಉದೆಶಿಾಂ ಜಾಯಿ ಾಂ ಯೀಜನಾಾಂ ಜಾಯೆ್ಕ್ ಹಾಡ್ಲಿಿ ಾಂ. ಲೀಕ್ ಆತಾಾಂಯೀ ತಾಾಂಚೊ ಆನಿ ಜಾರಿ ಕೆಲ್ತಿ ಾ ಯೀಜನಾಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ರ್ಕಡಾಿ . ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ತಿೀನ್ ಕಯ್ದೆ ರ‍ದ್ೆ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟತ ತ್ ಶೆತಾಾ ರ್: ಪೂಣ್ ಆತಾಾಂಚ್ಯ ಮ್ಚೀದಿ ಸರ್ಕ್ರಾನ್ ರೈತಾಾಂಚ ಹತಾಸಕ್ಿ ಸಾಂಬಳ್ಕಯ ,

ತಾಾಂಚ್ಯ ಉತಾ ನಾ್ ಾಂಕ್ ರ್ಬರಿಾಂ ಮ್ಚಲ್ತಾಂ ದಿಾಂವಿಯ ಾಂ ಆನಿ ವಿರ್ಕರ ಾ ಅಭಿವೃದೆೊ ಚ್ಯ ನಿಬಾಂರ್ಕಲ್ ತ್ಲೀನ್ ರ್ಕಯೆೊ ಜಾರಿ ಕೆಲ. ಹಾಾ ಮುರ್ಕಾಂತ್ರ ತೊ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಚೊ ಉದಾೊ ರ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಫುಡ್ಾಂ ಸರಿ . 2020 ಜೂನಾಾಂತ್ ಪಯೆಿ ಾಂ ಆಡ್ತ್ನೆನಾ್ ಾಂ ಹಾಡ್ತಿ ಾಂ. 2020 ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್ 17 ರ್ವರ್ ಲೀಕ್ ಸಭ್ಾಂತ್ ಆನಿ 20 ರ್ವರ್ ರಾರ್ಜಾ ಸಭ್ಾಂತ್ ತ್ಲೀನ್ ರ್ಕಯೆೊ ಪಾಸ್ ಕ್ರಯೆಿ ಆನಿ ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್ 27 ರ್ವರ್ ರಾಷ್ಾ ಿಪತ್ಲನ್ ದಸ್ ತ್ ಗ್ಡಲ್ತಯ ಾ ಮುರ್ಕಾಂತ್ರ ತ್ಲ ಜಾಯೆ್ಕ್ ಆಯೆಿ . ಮ್ಚೀದಿನ್ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಚ ಹತಾಸಕ್ಿ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾಂ ತರಿೀ ಶೆತಾ್ ರ್ ಹೆಾಂ ಪಾತ್ಲಾ ಾಂರ್ವ್ ತಯರ್ ನಾಾಂತ್. ವ್ಹ ಡ್ ಕೈಗ್ಡರಿಕ್ಲೀದಾ ಮಿಾಂಕ್ ಲ್ತಭ್ ಕ್ನ್್ ದಿಾಂವೊಯ ಹಾಾ ರ್ಕಯೊ ಾ ಾಂಚೊ ಉದೆೊ ೀಶ್ ಜಾವಾ್ ಸ ಮ್ಹ ಣಾಿ ತ್ ತ್ಲ. ರ್ಕಯೊ ಾ ಾಂ

53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಬಿಿ ನ್ ಆಡ್ತ್ನೆನ್್ ಹಾಡಾಿ ನಾಾಂಚ್ ಶೆತಾ್ ರ್ ಸಾಂಗ್ಡತಾ ಆಯಲಿ . ಸುಮ್ಚ್ರ್ 500 ಲ್ತಹ ನ್-ವ್ಹ ಡ್ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಚ ಸಂಘಟನಾಾಂ ಹಾಾ ಮೆಳ್ಕಾಂತ್ ಆಸತ್. ಸುಮ್ಚ್ರ್ 40 ವ್ಹ ಡ್ ಸಂಘಟನಾಾಂನಿ ಫುಡಾರ್ಕರ್ ಹಾತ್ಲಾಂ ಘೆತಾಿ . ರೈತಾಾಂಚ ಮ್ಚ್ಗಿ್ ಾಂ ಕೇಾಂದ್ರ ಸರ್ಕ್ರಾ ಮುರ್ಕರ್ ದವ್ರ್ಲ್ತಿ ಾ ಹಾಣ್ಗ ಜೂನ್ 10 ರ್ವರ್ ದೇಶಚ್ಯ 600 ಜಿಲ್ತಿ ಾ ಾಂನಿ ಹಾಾ ಆಡ್ತ್ನೆನಾ್ ಚೊಾ ಪರ ತೊಾ ಹುಲ್ತಾ ಯಿ ಾ . ಜೂನ್ ಆನಿ ಜುಲ್ತಯ್ ಮ್ಹನಾಾ ಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾರ್ ಚಳ್ಾ ಳೊಾ ಚಲಯಿ ಾ . ಆಗಸ್ಾ 9 ರ್ವರ್ ‘ಜೈಲ್ ಭರೀ’ ಚಳ್ಾ ಳ್ ಚಲಯಿ . ರೈತಾಾಂಕ್ಡ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ ಸಿ ಾಂ ರ್ಕಯೆೊ ಜಾರಿ ಕ್ರಿನಾರ್ಕತ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾಂಕ್ ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್ 14 ರ್ವರ್ ಪರ ತ್ಲಭಟನ್ ಚಲಯೆಿ ಾಂ. ರ್ಕಯೆೊ ಜಾರಾ ಕ್ ಹಾಡ್ತನಾರ್ಕತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಿನತ್ಲ ಕೆಲಿ. ನರ್ವಾಂಬರ್ ೫ರ್ವರ್ ‘ರಾಸಿ ರೀಕ್ಲ’ ಕೆಲ. ಖಂಯಯ ಾ ಕ್ಯೀ ಕೇಾಂದ್ರ ಸರ್ಕ್ರಾನ್ ರ್ಕನ್ ಹಾಲಯನಾತಾಿ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ನರ್ವಾಂಬರ್ 26 ರ್ವರ್, ಸಂವಿಾಂಧಾನಾಚ್ಯ ದಿಸ ‘ಡ್ಲಿಿ ಚಲೀ’ ಪರ ತ್ಲಭಟನ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೆಾಂ ಪರ ತ್ಲಭಟನ್

ಕಮುಯ ಾಂಚ್ಯ ಉದೆೊ ೀಶನ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಆನಿ ಥೊಡಾಾ ರಾರ್ಜಾ ಸರ್ಕ್ರಾಾಂನಿ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ತಿ ಾ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಾಂನಿ ಕ್ರ್ಷಾ ಲಾಂ. ತಾಾ ಶಿವಾಯ್ ಕ್ಠಿಣ್ ಹಾಂರ್ವ, ಪಾರ್ವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಾರ ಕೃತ್ಲಕ್ ಸನಿ್ ವೇಶಾಂಕ್ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂನಿ ಫುಡ್ ಕ್ರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಿ ಾಂ. 2020 ದಸ್ಲಾಂಬರ್ 8 ರ್ವರ್ ‘ಭಾರತ್ ಬಂಧ್’ ಚಲಯೆಿ ಾಂ. ಸಾ ತಂತಾರ ಾ ಚ್ಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಚ ಹ ಅತ್ಲೀ ವ್ಹ ಡ್ ಚಳ್ಾ ಳ್. ‘ಸಂಯುಕ್ಿ ಕಸನ್ ಮ್ಚೀಚ್ಯ್’ ಬಾ ನರಾಖಾಲ್ ಸುಮ್ಚ್ರ್ 500 ಸಂಘಟನಾಾಂ ಆಸತ್. ಸುಪರ ೀೊಂ ಕಡಿತ ಚೊ ಸಂವಾದ್:

ಸೆಾ ೀ

ಆನಿ

ಜನವ್ರಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಪ್ಲರ ೀಾಂ ಕ್ಲಡ್ತಿ ನ್

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪೂಣ್ ಇರ್ಕರ ವಾಾ ಸಂವಾದಾಚ್ಯ ಫುಡ್ಾಂ ಆಪ್ಿ ತ್ಲೀನ್ ರ್ಕಯೆೊ 18 ಮ್ಹನೆ ಅಮ್ಚ್ನತ್ ದವುರ ಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ರ್ ಒ‍ಲಿ . ಹಾರ್ಕ ಒಪಾಿ ಾ ರ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ಮುರ್ಕಿ ಾ ಸಂವಾದಾಕ್ ಆಪುಣ್ ತಯರ್ ಮ್ಹ ಳೆೊ ಾಂ ಸರ್ಕ್ರಾನ್. ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಚೆ ಮ್ಚ್ಗೆ್ ಾಂ ತ್ಲೀನ್ ಕೃರ್ಷ ರ್ಕಯೆೊ ರದ್ೊ ಕ್ಚೆ್ ಆನಿ ಕ್ನಿಷ್ಾ ಆಧಾರಿತ್ ಮ್ಚೀಲ್ (ಮಿನಿಮ್ಮ್ ಸಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರ ೈಸ್) ರ್ಕಯೊ ಾ ಭರಿತ್ ಕ್ರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಸ್ಲಿ ಾಂ. ರ್ಡಲ್ಲ ೊಂತ್ ಟ್ರ್ರ ್ ಕಾ ರ್ ಉಪಾರ ೊಂತ್: ಆಪಾಿ ಾ ಮುರ್ಕಿ ಾ ಆದೇಶ ಮ್ಹ ಣಾಸರ್ ಹಾಾ ರ್ಕಯೊ ಾ ಾಂಕ್ ಸ್ಲಾ ೀ ದಿಲ್ತಾ . ಸಮ್ಸಾ ಾಂಚ್ಯ ನಿವಾರಣಾಕ್ ಕೃರ್ಷ ಆನಿ ಆರ್ಥ್ಕ್ ಶೆತಾಾಂತಾಿ ಾ ಚರ್ವಿ ತಜಾಾ ಾಂಚ ಏಕ್ ಸಮಿತ್ಲ ರಚ್ಯಿ ಾ ಆನಿ ಹಾಣ್ಗ ದ್ದೀನ್ ಮ್ಹನಾಾ ಾಂ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲಿ ವ್ದಿ್ ದಿೀಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾಂ. ಹಾಾ ವಾಟೆನ್ ರೈತಾಾಂಚ್ಯ ಮುಕೆಲ್ತಾ ಾಂನಿ ಕ್ಲಡ್ತಿ ಚ್ಯ ತ್ಲೀಪಾ್ಕ್ ಆಮ್ಚಯ ಸಾ ಗತ್ ಆಸ ತರಿೀ ಆಮೆಯ ಾಂ ಚಳ್ಾ ಳ್ ರಾವ್ಯ್ ಾಂರ್ವ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾಂ. ಜನೆರ್ 22 ಪಯ್ಾಂತ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸರ್ಕ್ರ್ ಆನಿ ಚಳ್ಾ ಳೆಚ್ಯ ಮುಖೆಲಿಾಂನಿ ಒಟಾ ಕ್ ಇರ್ಕರ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯಿ . ಧಾವಾಾ ಸಂವಾದಾ ಪಯ್ಾಂತ್ ಮುರ್ಕಿ ಾ ಸಂವಾದಾಚ್ಯ ತಾರಿಕೆವಿಶಿಾಂ ನಿಧಾ್ರ್ ಜಾತಲ.

ರ್ ಲ್

ಆನಿ

ಜನೆರ್ 26 ರ್ವರ್ ಡ್ಲಿಿ ಾಂತ್ ಟ್ಲರ ಾ ಕ್ಾ ರ್ ರಾಾ ಲಿ ಚಲಂವಾಯ ಾ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಚ್ಯ ಮ್ಚ್ಗ್ಡ್ ಾ ಕ್ ಸರ್ಕ್ರಾಚ್ಯ ನಿದೇ್ರ್ನಾ ಖಾಲ್ ಡ್ಲಿಿ ಪ್ಲಲಿಸಾಂನಿ ಪಯೆಿ ಾಂ ಪಯೆಿ ಾಂ ನೆಗ್ಡರ್ಚ್ ಕೆಲಿ ಾಂ. ಅಕೆರ ೀಕ್ ಥೊಡಾಾ ರ್ತಾ್ಾಂಖಾಲ್ ಪ್ಲಲಿಸಾಂನಿ ಕ್ಬಿ ತ್ ದಿಲಿಿ . ಪೂಣ್ ತಾಾ ದಿಸ ದುಸ್ಲರ ಾಂಚ್ ಘಡ್ಿ ಾಂ. ಥೊಡ್ ಅನಾ್ ಡಾಾ ಾಂನಿ ಭಿತರ್ ಘುಸೊನ್ ಲ್ತಯ್ಲೂಟ್ ಕೆಲಿ. ಶೆತಾ್ ರ್ ಆನಿ ಪ್ಲಲಿಸಾಂಮ್ರ್ಧಾಂ ಘಷ್್ಣ್ ಜಾಲಾಂ. ರಾಷ್ಾ ಿ ಬವೊಾ ಉಬಂವಾಯ ಾ ಜಾಗ್ಡಾ ರ್ ಸ್ಥಖ್ ಬವೊಾ ಉಬರ್ವ್ ರಾಷ್ಾ ಿ ಬವಾಾ ಾ ಕ್ ಅರ್ಕಮ ನ್ ಕೆಲ. ಥೊಡಾಾ ಶೆತಾ್ ರ್ ಸಂಘಟನಾಾಂಕ್, ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಾಯಿ ಾ ಲರ್ಕಕ್ ಬ್ರಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಥೊಡಾಾ ಶೆತಾ್ ರ್ ಸಂಘಟನಾಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಪಾಟಿಾಂ

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಕಡೊಿ . ಥೊಡ್ ಶೆತಾ್ ರ್ ಚಳ್ಾ ಳ್ ಸಾಂಡುನ್ ಆಪಾಿ ಾ ಗ್ಡಾಂವಾಾಂಕ್ ಪಾಟಿಾಂ ಗೆಲ. ಉತಿ ರ್ ಪರ ದೇಶ್ ಸರ್ಕ್ರಾನ್ಯೀ ಆಪಾಿ ಾ ಡ್ಲಿಿ ಗಡ್ತರ್ ಚಳ್ಾ ಳ್ ಚಲಂವಾಯ ಾ ಶೆತಾ್ ರಾಾ ಾಂಕ್ ಉಟಂರ್ವ್ ಬಳ್ ಪರ ಯೀಗ್ ಕ್ಚ್ ಸಗಿೊ ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ತ್ ಕೆಲಿಿ . ಪೂಣ್ ಜನೆರ್ 28 ರ್ವರ್ ಭಾರತ್ಲೀಯ್ ಕಸನ್ ಯೂನಿಯನಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಟಿರ್ಕಯತಾನ್ ದುಖಾಾಂ ಗಳ್ರ್ವ್ ಕೆಲ್ತಿ ಾ ಭಾವ್ನಾತಮ ಕ್ ಭಾಷ್ಣಾಕ್ ಪ್ಲಗ್ಡೊ ಲಿ ಚಡಾವ್ತ್ ಉತಿ ರ್ ಪರ ದೇಶಾಂತ್ಲಿ ಶೆತಾ್ ರ್ ರಾತಾನ್ ರಾತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯೊ ಾ ಬರಿ ಚಳ್ಾ ಳೆಚ್ಯ ಜಾಗ್ಡಾ ಕ್ ಪಾಟಿಾಂ ಪತಾ್ಲ. ಉ.ಪರ . ಸರ್ಕ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಚ್ಾಂಡಾವ್ಳ್ ಬದಿಿ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿ . ಆತಾಾಂ ಚಳ್ಾ ಳೆಚ್ಯ ಮುಕೆಲ್ತಾ ಾಂನಿ ಫುಡಾಿ ಾ ಅಕ್ಲಾ ೀಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹ ಣಾಸರ್ ಜಾಲ್ತಾ ರಿೀ ಸ. ಆಪ್ಲಿ ಾಂ ಮ್ಚ್ಗಿ್ ಾಂ ಪ್ಲಾಂತಾಕ್ ಪಾವಾಿ ಸರ್ ಆಪುಣ್ ಚಳ್ಾ ಳ್ ಚಲಯೆಿ ಲ್ತಾ ಾಂರ್ವ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾಂ. ಫೆಬ್ರರ ರ್ 6 ರ್ವರ್ ದೇಶ್ಬರ್ ‘ರಾಸಿ ರೀಕ್ಲ’ ಕೆಲ.

ಫುರ್ಡಲ ೊಂ ರಕನ್ ಪಳಜಾಯ್: ಹ ಚಳ್ಾ ಳ್ ಸುರು ಜಾರ್ವ್ (ನರ್ವಾಂಬರ್ 26) ಎದ್ದಳ್ಯಯ ಕ್ ಅಡೇರ್ಜ ಮ್ಹನೆ ಉತಾರ ಲ್ತಾ ತ್ ತರಿೀ ಶೆತಾ್ ರ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸರ್ಕ್ರಾನ್ ತ್ಲೀನ್ ರ್ಕಯೆೊ ಪಾಟಿಾಂ ರ್ಕಡ್ತಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯೊ ಾ ಎರ್ಕಚ್ ಮ್ಚ್ಗ್ಡ್ ಾ ರ್ಕಲ್ ಡ್ಲಿಿ ಚ್ಯ ಗಡ್ತಾಂನಿ ಆಜೂನ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಳ್ಾ ಳ್ ಮುರ್ಕರುನ್ ಆಸತ್. ಫುಡ್ಾಂ ಕತ್ಲಾಂ ಜಾತ್ಲಲಾಂ ತ್ಲಾಂ ರಾಕ್ಲನ್ ಪಳೆಜಾಯ್.

ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ಾ ------------------------------------------------------------------------------------------

56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೊಂಕಣ್ ಕಗುಳ್ ವಲ್ಿ ರಬೊಂಬಸ್ ಹಾಚಿೊಂ ವೊಂಚ್ಣಿ ರ್ ಪದೊಂ (ಆದಾಿ ಾ ಅಾಂರ್ಕಾ ಮುಾಂದರಿಲ್ತಾಂ...)

ಮೊರ್ಗವಶಿೊಂ...

ಥಾರ್ವ್

ಮ್ನಾಾಂ ಎಕ್ಾ ಟ್ಲಿ ನಾ..... ಮ್ನಾಾಂ ಎಕ್ಾ ಟ್ಲಿ ನಾ, ಮ್ನಾಾಂತ್ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರಾಾಂಚಾಂ ಮ್ಚಗ್ಡಚ್ಯಾ ನಿಬನ್ ರ್ಧಸಿ ತ್. ' ಎಕ್ಾ ಟ್ಲಯಿ ಾಂ ಮ್ನಾಕ್ ಮ್ಚಗ್ಡನ್' (ವಿಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಪದಾಾಂ 139, ಕ್ಲಗುಳ್ ಗ್ಡಯಿ .. 29 ವಿ ಕ್ಲವಿೊ ) (ವಿಲಿಿ ರಬಿಾಂಬಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪದಾಾಂಚೊ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಗರ ಾಂರ್ಥ "ಕ್ಲಗುಳೆ ಪಾಟ್ಲಿ ಾ ನ್" ಹಾಾಂಗ್ಡ ಥಾರ್ವ್ )

_ನಂದನಿ, ವಾಮಂಜೂರ್.

" ಕತ್ಲಾಂ ಸೊಭಾಿ ಗ್ಲ, ಬಯ್ ರುಪ್್ ಾಂ ತುಜೆಾಂ ರ್ಕಳ್ಕರ್ಜ ವಾಹ ವ್ಯಿ ಮ್ಚಗ್ಡಚೆಾಂ ವ್ಹ ಜೆಾಂ ತುರ್ಕ ಚಾಂತುನ್ ಚಾಂತುನ್ ಹಾಾಂರ್ವ ರಡಾಿ ಾಂ ಸದಾಾಂನಿೀತ್ ಆನಿ ಗ್ಡಯಿ ಾಂ ಮ್ಚಗ್ಡಚೆಾಂ ಹೆಾಂ ಗಿೀತ್" 57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎಕ್ಾ ಟ್ಲಕ್ ಅತ್ಲರ ಗ್ಲನ್ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರ್ ದೂಕ್ ಭಗ್ಡಿ . ತಾಚ ಪ್ರ ೀಮಿರ್ಕ ಭೀರ್ವ ಸುಾಂದರ್. ದೆವಾನ್ ರಚೆಿ ಲಿ ಸರ್ವ್ ಸೊಭಾಯ್ ತ್ಲಚ್ಯಾ ಜಿವಾಾಂತ್. ತೊ ತ್ಲಚ್ಯಾ ಮ್ಚಗ್ಡರ್ ಪಡಾಿ . ಆನಿ ತಾಚೆಾಂ ರ್ಕಳ್ಕರ್ಜ ಮ್ಚಗ್ಡಚೆಾಂ ವ್ಹ ಜೆಾಂ ವಾವ್ಯಿ . " ದೆವಾನ್ ರಚೆಿ ಲಿ ಸರ್ವ್ ವಾಾಂಟ್ಲಾ ಾಂಚ ಸೊಭಾಯ್ ತುಜಾಾ ಜಿೀವಾಾಂತ್ ವಾಹ ವ್ ರ್ವ್ ಆಸಯ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಮ್ಚ್ನಾಾಂತುಲಿಾಂ ಚಾಂತಾ್ ಾಂ ವಾಟ್ ಘೆತಾನಾ ತುಜಾಾ ಕ್ಪಾಲ್ತಕ್ ತ್ಲಳೊ ಲ್ತಯ್"

ತ್ಲಳೊ ಲ್ತಯ್ ಾಂತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂದು ಸಂಸ್ ಿತ್ಲಾಂತ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಮ್ಣ್ಗ ಪ್ಲಡುಾ ಕೆಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಡಾ ರ್ ಪಾವಾಿ ನಾ ಕ್ಪಲ್ತಕ್ ತ್ಲಳೊ ಲ್ತಾಂವಿಯ ಏಕ್ ಸವ್ಯ್ ಮಂಗುೊ ರಿ ಕರ ಸಿ ಾಂವಾಾಂ ಮ್ರ್ಧಾಂ ವಿಸವಾಾ ಶೆರ್ಕಾ ಾ ಚ್ಯಾ ಆಕೇಚ್ಯಾ ್ ವ್ಸ್ಾಂನಿ ಸುರು ಜಾಲಿಿ . ಪುಣ್ ತ್ಲ ಕ್ರಿಯಮ್ಣ್ಗ ತ್ಲತ್ಲಿ ಲರ್ಕಮ್ಚಗ್ಡಳ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ನಾ. ವಿಲಿಿ ಚ್ಯಾ ಪದಾಾಂತ್ಲಿ ವೊೀಳ್ ಹಾಾ ಬದಾಿ ವ್ಣಚೊ/ ಸವ್ಯೆಚೊ ಉಲಿ ೀಖ್ ಕ್ತಾ್. ಥೊಡಾಾ ನಶಿಬ್ ವಂತಾಾಂಕ್ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರ್ ಮೆಳ್ಯಿ ಆನಿ ಥೊಡಾಾ ಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂಚ್ ನಾ. ಮ್ಚ್ಗಿರ್ ಥೊಡಾಾ ಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಿ ಆನಿ ನಪಂಯ್ಯ ಜಾತಾ. ಆಶೆಾಂ ಮೆಳೊನ್ ನಪಂಯ್ಯ ಜಾಲಿ ಾಂ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರ್ ಪಾವಿಿ ನ್ (ಖಂಯ್ ಆಸಯ್ ಪಾವಿಿ ನಾ... ವಿಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಪದಾಾಂ 141 ) "ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ತುರ್ಕ ಥಕ್ಲನ್ ಗೆಲ್ತಾಂ ಗ್ಲೀ ಬಯ್ ಹಾಾಂರ್ವ ಖಂಯ್ ಆಸಯ್ ಪಾವಿಿ ನಾ?"

ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ಯೆತಲ. ಮ್ನಾಾಂತ್ಲಿ ಾಂ ಚಾಂತಾ್ ಾಂ ಖರಿಾಂ ಜಾತ್ಲಲಿಾಂ. ತ್ಲದಾಳ್ಯ ' ತುಜಾಾ ಕ್ಪಾಲ್ತಚೆರ್ ತ್ಲಳೊ ಲ್ತಯ್' ಮ್ಹ ಣ್ ತೊ ತ್ಲರ್ಕ ಸಾಂಗ್ಡಿ . ಕ್ಪಲ್ತಕ್ ತ್ಲಳೊ ಲ್ತಾಂವಿಯ ಹಾಂದು ಸಂಸ್ ಿತ್ಲ. ಹಾಂದು ರ್ಕಜಾರಿ ಸ್ಥಿ ಿೀಯ ಕುಾಂಕುಮ್ ಕ್ಪಲ್ತರ್ ಲ್ತರ್ವ್ ಆಪ್ಿ ಾಂ ಆಯಪಣ್ ಸಂಸರಾಕ್ ಗ್ಡಜಯಿ ತ್. ಕ್ಲಾಂಕ್ಣ್ಗ ಕರ ಸಿ ಾಂವಾಾಂ

ಪಾವಿಿ ನ ಖಂಯ್ ಆಸ? ತಾಚ ಸವಿೊ ನಾ. ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ತೊ ಥಕ್ಲನ್ ಗೆಲ್ತ. ಪಾವಿಿ ನಾಕ್ ದೆವಾನ್ ವಿಶೇಶ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿಲ್ತಾ . ತಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಸಂಸರ್ ನಾರ್ಕ. ಪುಣ್ ಮ್ಚೀಗ್ ಎಕೆಾ ಕುಶಿಚೊ. ಪಾವಿಿ ನ್ ರ್ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಖುಶಿ ದಾಕ್ಯ್ . ವ್ಯಿ ಾ ನ್ ಪಾವಿಿ ನಾಕ್ ನಾರ್ಕಚ್ಯಾ ಪ್ಲಾಂತಾರ್ ರಾಗ್.

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


" ರಾಗ್ ನಾರ್ಕಗ್ಲೀ ಯೇ ರ್ಕಳ್ಯಜ ದಾರಾರ್ ರ್ಕಣಾ ರ್ವ್ ಆಯಿ ಾಂ ಮ್ಚಗ್ಡಚೆಾಂ ತಾರ್"

ಹುಾಂಬರ ರ್ ರಾಕ್ಲನ್ ರಾವಾಿ ಾಂ ದಯ್ಚೆಾಂ ಲ್ತಹ ರ್ ತಶೆಾಂ ಉಡುನ್ ಉಡುನ್ ಯೇ."

ಮ್ಹ ಣ್ಯನ್ ಪಾವಿಿ ನಾಕ್ ಭಳ್ಯಯಿ ಆನಿ ತಾರ್ಕ ಆಪಾ್ ಚೆಾಂ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಪ್ಚ್ಯಡಾಿ .

'ತಡ್ತರ್ ರಾಕ್ಲನ್ ಬಸಿ ಾಂ' ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರ್ ಧ್ಯ್ರ ದಿತಾ.

ಪಾವಿಿ ನ್ ಯೆತಾ ಯ ನಾ ಆಯ್ ವಿಾ ನೆಣಾಾಂ. ತರಿೀ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರಾಾಂಕ್ ರಾಗ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹ ಳೆೊ ಾಂ ಸತ್ ಕ್ಳ್ಕತ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ತಾಾಂಚೊ ರಾಗ್ ' ಮ್ಚಗ್ಡಚೊ ರಾಗ್'. ತೊ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಚಗ್ಡಚ ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡಯಿ . (ರ್ಕಳ್ಯಜ ನ್ ರ್ಕಳ್ಕರ್ಜ ಬಾಂದಾಿ ಾಂ.. ವಿಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಪದಾಾಂ 147)

ಮಂಗುೊ ರಿ ಕ್ಲಾಂಕ್ಣ್ಗ ಕರ ಸಿ ಾಂರ್ವ ಸಂಸ್ ಿತ್ಲಾಂತ್ ರಮ್ಾ ಮ್ಚೀಗ್, ಕ್ಲಾ ನಾ ಸಕೆಿಚೆರ್ ವೊಾಂದ್ದಾ ನ್ ರಾವಾಿ . ತಾಾ ಮ್ಚಗ್ಡನ್ ರ್ಕಯ್ರುಪಾಕ್ ದೆವಾಜೆ ತರ್ ತಾಾಂಚೆಾಂ ಲಗ್್ ಜಾಯೆಜ . ದೆಕುನ್ ವಿಲಿಿ ಚ್ಯಾ ರಮ್ಾ ಪದಾಾಂತ್ಲಿ ಾಂ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರಾಾಂ ಕೆದಾಳ್ಯಯ್ ಲಗ್ಡ್ ಕ್ ಆಶೆತಾತ್.

" ಖಂಯ್ ರ್ವತಾಯ್ ಸಾಂಡುನ್ ರ್ಕಳ್ಯಜ ಕ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ದುಕ್ರ್ವ್ ಆರ್ಜ ಆಯಿ ಹೊ ವೇಳ್ ಬರ ತುಾಂ ರ್ವತಾಯ್ ಜಾಲ್ತಾ ರ್ ನಾ ಆಡ್ ದ್ದರ ಪುಣ್ ಹಾಾಂರ್ವ ಯೆತಲಾಂ ಪಾಟ್ ಧ್ರುನ್." ರ್ಕಳ್ಯಜ ಾಂ ಮ್ಚಗ್ಡನ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಸಿ ನಾ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರಾಾಂನಿ ರ್ವಚೆಾಂ ತರ್ ಯೀ ಖಂಯ್? ತ್ಲಾಂ ಎರ್ಕಮೆರ್ಕ ಥಾರ್ವ್ ಪಯ್್ ರ್ವತ್ಲತ್ ತರ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ರ್ಕಳ್ಯಜ ಕ್ ದೂಕ್ ಭಗ್ಡಿ . ದೆಕುನ್ " ಧ್ಯರ ಚೆಾಂ ಮೇಟ್ ರ್ಕಡ್ ಮ್ಚಗ್ಡಚ ವಾಟ್ ಧ್ರ್

ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರಾಾಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಸೊಬಯ್ ಉಬಜ ಯಿ . ದೆಕುನ್ ತ್ಲಾಂ ಮೆಳ್ಯಿ ನಾ ಥಂಡ್ ವಾಹ ರಾಂ ವಾಹ ಳ್ಯಿ . ಭಂವ್ಿ ಣ್ಗಾಂ ಪುಲ್ತಾಂ ಪಮ್್ಳ್ಯಿ ತ್. ದಯ್ಚೆಾಂ ವಾಹ ರಾಂ ಸುಯ್ಚೊ ತಾ‍ ಲ್ತಗ್ಲಾಂಕ್ ಸೊಡ್ತನಾ ಮ್ಚ್ತ್ ನಹ ಯ್ ತಾಾಂಚೊ ದುಸಮ ನ್ ಪಯ್ಾಂತ್ ಬಳ್ಾ ನಾ.

59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


" ದಯ್ಚೆಾಂ ವಾರಾಂ ಲ್ತಗ್ಡಿ ನಾ ಸುಯ್ಚೊ ತಾ‍ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಭಗ್ಲಯ ನಾ ವಿಶಾ ಸ್ ಆಸಿ ಾ ರ್ ಮ್ನಾಾಂತ್ ದುಸಮ ನ್ ಬಳೊಾ ಾಂಚೊ ನಾ"

" ತುಾಂ ಮೆಳ್ಯ್ ಾಂಯ್ ತರ್ ಮ್ಹ ಜ ಜಿೀರ್ವ ಉರಾನಾ ಹಾಾಂರ್ವ ಜಿಯೆಾಂರ್ವ್ ಸರ್ಕನಾ" ,

ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಚಗ್ಡಕ್ ಆಡ್ ಯೆಾಂವಿಯ ಾಂ ದುಸಮ ನಾಾಂ ತ್ಲಾಂ ತಾಾಂಚಾಂಚ್ ಆವ್ಯ್ ಬಪಯ್ ಯ ಲ್ತಗಿ್ ಲಿಿ ಾಂ ಆಸೊಾಂಕ್ ಪುರ. ಮ್ಚಗ್ಡಚ್ಯಾ ಅತ್ಲರ ಗ್ಡನ್ ಎರ್ಕಮೆರ್ಕ ಮೆಳ್ಯಿ ನಾ ಆಡ್ ಳೊಾ ಉಚೊಾ ್ ನಾಾಂತ್. (ಮ್ಚಗ್ಡ ಆಮಿಾಂ ಮೆಳ್ಯಿ ನಾ... ವಿಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಪದಾಾಂ 186)

ಮ್ಹ ಣ್ ತೊ ತ್ಲಚೆಲ್ತಗಿಾಂ ಮ್ಚಗ್ಡಚ ಭಿಕ್ ಮ್ಚ್ಗ್ಡಿ . ಇತೊಿ ಮ್ಚೀಗ್ ಕೆಲ್ತಿ ಾ ತಾರ್ಕ ದುಕಂರ್ವ್ ನಜ ಮ್ಹ ಣಾಿ . ಹೊ ಪದಾಚೊ ಪಯಿ ವಾಾಂಟೊ. ದುಸರ ಾ ವಾಾಂಟ್ಲಾ ಾಂತ್ ಆಯ್ ವಾಾ ಾ ಚ್ಯಾ ದ್ದಳ್ಯಾ ಾಂ ಮುರ್ಕರ್ ದುಸ್ಲರ ಾಂಚ್ ಪ್ಲಾಂತುರ್ ಯೆತಾ. ಮ್ಚಗ್ಡಚ ಭಿಕ್ ಮ್ಚ್ಗ್ ಲಿ ಸವಂಗ್ ಆತಾಾಂ ಲಗ್ಡ್ ಚ ತಯರಾಯ್ ಕ್ತಾ್.

ಎರ್ಕಮೆರ್ಕಚೊ ಮ್ಚೀಗ್ ಜಾಲ ತ್ಲದಾ್ ಾಂ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರ್ ಭಾಗಿ. ಎಕೆಾ ಕುಶಿಚೊ ಮ್ಚೀಗ್ ದುರ್ಕಕ್ ರ್ಕರಣ್ ಜಾತಾ. (ಡಾಯನಾ.. ವಿಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಪದಾಾಂ 276, ಕ್ಲಗುಳ್ ಗ್ಡಯಿ 11 ವಿ ಕ್ಲವಿೊ ) ತವ್ಳ್ ಎರ್ಕಿ ಾ ನ್ ಮ್ಚಗ್ಡಚ ಭಿಕ್ ಮ್ಚ್ಗ್ಡಜೆ ಪಡಾಿ . ಮ್ಚಗ್ಡಚ ಭಿಕ್ ಮ್ಚ್ಗಿಯ ಯ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ತಾ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಸಿ ನಾ ವ್ಹ ಳ್ಾ ಳೆಯ ಾಂಯೀ ರಮ್ಾ ಮ್ಚಗ್ಡಚೆಾಂ ರೂ‍. " ಡಾಯನಾ, ಡಾಯನಾ ಮ್ಚೀಗ್ ಹಾಾಂರ್ವಾಂ ಕೆಲ್ತ ಕತೊಿ ತುಜ ಡಾಯನಾ, ಡಾಯನಾ ತುರ್ವಾಂ ಮ್ಚಗ್ಡ ಮ್ಚ್ರ್ಕ ದುಖಂರ್ವ್ ನಜ" ಡಾಯನಾ ಶೆಹ ರಾಚ ಸಂದರ್ ಚಲಿ, ಸವಂಗ್ ತ್ಲಚ್ಯಾ ಮ್ಚಗ್ಡರ್ ಪಡಾಿ .

"ಪಂಟಿ ಪ್ಟಯಿ ಾಂ ಪ್ಟಯಿ ಾಂ ಪಂಟಿ ಪ್ಟಯಿ ಾಂ ಉಭಯಿ ಾಂ ಕಂಠಿ ನೆಟಯಿ ಾಂ ನೆಟಯಿ ಾಂ ಕಂಠಿ ನೆಟಯಿ ಾಂ ಸೊಭಯಿ ಾಂ ಮ್ಚ್ಾಂದಿರ ಸೊಡಯಿ ಾ ಸೊಡಯಿ ಾ

60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಹಾಾಂರ್ವ ಹೊ

ಪಂಟಿ ರ್ಕಳೊಕ್

ಹಾಾಂರ್ವ

ಕಂಠಿ

ತುಜ

ಗಳೊ

ಬಯ್ ಮ್ಚ್ಾಂದಿರ


ಮ್ಚ್ಾಂದಿರ ಸೊಡಯಿ ಾ ಬಯ್ ಸಡೊ ನೆಸಂರ್ವ್ "

ತುರ್ಕ

ಪದಾಚೆ ಹೆಾ ಘುಾಂರ್ವಾ ಾಂತ್ ರ್ಕಜಾರಾಚೊ ಸಂಭರ ಮ್ ಆಟ್ಲಪಾಿ . ಪಂಟಿ ಉಜಾಾ ಡ್ ದಿತಾ. ಉಜಾಾ ಡ್ ಸಮ್ಚ್ಧಾನೆಚೊ, ಸಂತೊಸಚೊ ತಸೊ ಜಾಣಾಾ ಯೆಚೊ ಘುತ್್. ಕಂಠಿ ಗಳ್ಯಾ ಚೊ ಸುಾಂಗ್ಡ್ರ್. ಪ್ಲಡುಾ ಕೆಕ್ ಬದಲ್ ಜಾರ್ವ್ ಕಂಠಿ ಸಬ್ೊ ವಾಪಲ್ತ್. ಉಪಾರ ಾಂತಾಿ ಾ ವ್ಹ ಳ್ಕಾಂನಿಾಂ ಯೆಾಂವಿಯ ಮ್ಚ್ಾಂದಿರ ಆನಿ ಸಡೊ ಲಗ್ಡ್ ಚ್ಯಾ ರಿವಾಜಿಾಂಚೊ ಆನಿ ಕ್ಲಾಂಕ್ ಲಗ್ಡ್ ಸಂಸ್ ಿತ್ಲಚೊ ಉಗ್ಡಾ ಸ್ ಹಾಡಾಿ . ಮ್ಚ್ಾಂದಿರ ಸೊಡರ್ವ್ ತಾಾ ಹೊಕೆಿ ಕ್ ಮ್ಚ್ಾಂದೆರ ರ್ ಮ್ರ್ಧಾಂ ರಾವ್ರ್ವ್ ಸಡೊ ನೆಸಂವಿಯ ರಿವಾರ್ಜ ಹಾಾ ಪದಾಾಂ ಮುರ್ಕಾಂತ್ರ ಕ್ಳ್ಯಿ . ಡಾಯನಾ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ರಿತ್ ತರ್ ತಾಚೆಲ್ತಗಿಾಂ ಲಗ್್ ಜಾತಾ ಮ್ಹ ಣ್ ತೊ ಲಗ್ಡ್ ಚೊ ವಿವ್ರ್ ಸಂಭರ ಮ್ಚ್ನ್ ದಿತಾ. ತೊ ತಾಾಂಚೆಾಂ ಲಗ್್ ರೂ‍ ರೂ‍ ಪಳೆತಾ. ಡಾಯನಾ ನವಾರ ಾ ಚ್ಯಾ ಘರಾ ರ್ವತಾನಾ ರಡ್ಿ ಲಾಂ ದೆಕುನ್ "ಲೇಸ್ ಹಾಡ್ತಲ್ತ ಹಾಡ್ತಲ್ತ ಲೇಸ್ ಹಾಡ್ತಲ್ತ ಪುಸುಾಂಕ್"

ಬಯ್ ತುಜಿಾಂ

ಲೇಸ್ ದುರ್ಕಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್ ಪದ್ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾ. ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರಾಾಂಚಾಂ ಆಶ ಸುಫಳ್ ಜಾತಾ ಯ ಸುಫಳ್ ಜಾಾಂರ್ವಯ ಾಂ ಸಪಣ್ ತೊ

ದೆರ್ಕಿ ಮ್ಹ ಳೆೊ ಾಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ ವಾಾ ಾ ಚ್ಯಾ ಮ್ತ್ಲಾಂತ್ ಉದೆತಾ. ಮ್ಚಗ್ಡಕ್ ಆತ್ಲರ ಗೆಯ ಾಂ ಆನಿ ಮಿಲನಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಭಗೆಯ ಭಗ್ಡ್ ರ್ ಸಾಂಗ್ಡತಾ ಮೆಳೊನ್ ಎಕೆಾ ವಿಶೇಶ್ ರಿತ್ಲನ್ ಪದ್ ಘಡೊನ್ ಆಯಿ ಾಂ ಜಾಲ್ತಿ ಾ ನ್ ಕ್ಸಲೇಾಂಯ್ ಸವಾಲ್ ವಾಡೊನ್ ಯೇಾಂರ್ವ್ ಅವಾ್ ಸ್ ನಾ. ಚಲಿ ಮ್ಚಗ್ಡರ್ ಪಡಾಿ ಾ . ಪುಣ್ ಚಲ ತ್ಲಚ್ಯಾ ಮ್ಚಗ್ಡ ವಿಶಾಂತ್ ರ್ಕಯಾಂಚ್ ನೆಣಾಾಂ. ತ್ಲಚೊ ಮ್ಚೀಗ್ ಎರ್ಕ ಕುಶಿಚೊ ದೆಕುನ್ ತ್ಲ " ಹಾಾಂರ್ವ ಸಾ ಪ್್ ಲ್ತಾ ಾಂ ಫಕ್ತ್ ತುರ್ಕ ಚಾಂತುನ್" ಮ್ಹ ಣಾಿ ನಾ ಚಲ್ತಾ ಕ್ ರ್ಕಾಂಯ್ ಆರ್ಥ್ ಜಾಯ್ . ತೊ ತ್ಲಚ್ಯಾ ಮ್ಚಗ್ಡವಿಶಾ ಾಂತ್ ರ್ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾಾಂ ದೆಕುನ್. " ಮ್ಹ ಜಾಾ ರಾಕ್ಾ ಲ್ತಾ ನಿದ್ದನ್ "

ತುಾಂ ಆಸಯ್

ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲ ತಾಚೆಾಂ ನೆಣಾಪ್ಣ್ ನಿದೆಕ್ ಸರಿ ಕ್ತಾ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಚೀಗ್ ತಾರ್ಕ

61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕ್ಳಂರ್ವ್ ಪ್ಚ್ಯಡಾಿ . ('ಹಾಾಂರ್ವ ಸಾ ಪ್್ ಲ್ತಾ ಾಂ' ವಿಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಪದಾಾಂ 303, ಕ್ಲಗುಳ್ ಗ್ಡಯಿ 40 ವಿ ಕ್ಲವಿೊ ) "ತುಾಂ ಸುಯ್ ಧ್ಯರ ಚೊ ಹಾಾಂರ್ವ ರಾಕ್ಲನ್ ರಾರ್ವ ಲಿ ಾಂ ಫುಲ್ ತ್ಲಾಂ ಕಣಾ್ಾಂ ಫಾಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಜೆರ್ ಹಾಾಂರ್ವ ಫುಲ್ತಿ ಾಂ ಮ್ಹ ಜೆರ್ ಭುಲ್" ಹೊಾ ವೊೀಳ್ಕ ಭೀರ್ವ ಸುಾಂದರ್, ಕ್ವಿತ್ಲನ್ ಭಲ್ತಾ ್ತ್. ತ್ಲಚೊ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರ್ ಧ್ಯರ ಚೊ ಸುಯ್. ತ್ಲ ಫುಲ್. ತ್ಲಚೆರ್ ಸುಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಾಂ ಕಣಾ್ಾಂ ಫಾಾಂಕಂವಿೊ ತ್ಲದಾ್ ಾಂ ಫುಲ್ ಫುಲ್ತಿ ಆನಿ ಫುಲ್ ಲ್ತಿ ಾ ತಾಾ ಪುಲ್ತಚೆರ್ ತೊ ಭುಲಾಂದಿ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲ ಆಶೆತಾ. ಪುಣ್ ತ್ಲಚ್ಯಾ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರಾಕ್ ಹ ಕ್ವಿತಾ ಕ್ಳ್ಯನಾ ದೆಕುನ್ ತ್ಲ ಶಿೀದಾ ಸಾಂಗ್ಡಿ , "ಅಜುನ್ ನಿದೆಾಂತ್ ಆಸಯ್ ತುಾಂ ಜಾಗ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಮ್ಚಗ್ಡ ಪಳೆ ಹಾಾಂರ್ವ ಜಾಗಿಾಂಚ್ ಅಸಾಂ ಪುಣ್ ಸಾ ಪ್್ ತಾಾಂ ತುರ್ಕ" ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರಾಾಂನಿಾಂ ಜಾಗೆ ಆವ್ಸ್ಲಿ ಾಂತ್ ಆಸಜೆ. ನಾ ತರ್ ಎರ್ಕಿ ಾ ಕ್ ನಿೀದ್ ಪಡಾಿ ಾ ರ್ ಅನೆಾ ೀರ್ಕಿ ಾ ನ್ ಸಾ ಪ್್ ಜೆ ಪಡಾಿ . ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರಾಾಂ ಘುಟ್ಲನ್ ಭ್ಟ್ಲಿ ತ್ ಆನಿ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ತಾ್ತ್ ಘಚ್ಯಾ ್ಾಂಕ್ ಖಬರ್ ನಾಸಿ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ರ್ಕಳ್ಯಜ ಾಂತ್ ಭಿರಾಾಂತ್ ಆಸಿ . ಅಸಲ್ತಾ

ಭಿಾಂವು್ ಯ್ಾಂಕ್ ಪಳೆರ್ವ್ ಮ್ಳ್ಯಾ ರ್ ಚಂದೆರ ಮ್ ಹಾಸಿ . ರ್ಕಜಾರಾ ಆದ್ದಿ ಮ್ಚೀಗ್ ಭೀರ್ವ ಅಪುಬ್ಯೆಚೊ. ತಾಾ ಮ್ಚಗ್ಡಕ್ ಆಸ್ಲಯ ಶೆಗುಣ್ ದುಸರ ಾ ಖಂಯಯ ಾ ಯ್ ಮ್ಚಗ್ಡಕ್ ನಾಾಂತ್. ತೊ ಮ್ಚೀಗ್ ಖರ, ನಿತಳ್ ಆನಿ ನಿಸ್ ಳ್. " ಮ್ಚಗ್ಡರ್ ಪಡ್ಯ ಾಂ ಪಾತಕ್ ನಹ ಯ್ ತರಿೀ ಮ್ಚೀಗ್ ತೊ ಜಾಯಜ ಯ್ ಖರ ದ್ದಗ್ಡಾಂಯ್ ಮ್ರ್ಧಾಂ ಆಸೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಸದಾಾಂ ನಿಸ್ ಳ್ಾ ಣಾಚೊ ದ್ದರ ಮ್ಚಗ್ಡಾಂತ್ ದ್ದೀತ್ ಘೆಾಂರ್ವಯ ಾಂ ನಾ ಫಕ್ತ್ ಮ್ಚಗ್ಡಕ್ ಮ್ಚೀಗ್ ಪುರ ತುಮಿ ಮ್ಚಗ್ಡರ್ ಪಡಾ, ಮ್ಚಗ್ಡರ್ ಪಡಾ ಕತಾಾ ಕ್ ಮ್ಚೀಗ್ ತೊ ಜಿವಾಕ್ ಬರ." ನಿಸ್ ಳ್ಾ ಣ್ ಸಾಂಬಳ್ ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಚೀಗ್ ಖರ. ಮ್ಚಗ್ಡರ್ ಪಡ್ಯ ಾಂ ಪಾತಕ್ ನಹ ಯ್, ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಚಗ್ಡರ್ ಪಡ್ಿ ಲಿಾಂ ಆಪಾ್ ಕ್ ಚ್ ಧ್ಯ್ರ ದಿತಾತ್. "ಮ್ಚಗ್ಡರ್ ಪಡ್ಯ ಾಂ ಚೂಕ್,ಲಜೆಚೆಾಂ" ಮ್ಹ ಳೆೊ ಾಂ ಚಾಂತ‍ ಆಸೊಿ ಿ ರ್ಕಳ್ ಆಖೇರ್ ಜಾರ್ವ್ " ಮ್ಚಗ್ಡರ್ ಪಡ್ಯ ಾಂ ಪಾತಕ್ ನಹ ಯ್" ಮ್ಹ ಣಾಯ ಾ ರ್ಕಳ್ಯಚ ಸುವಾ್ತ್ ಜಾಲಿಿ . ತನಾ್ಟಿಾಂ ಮ್ಚಗ್ಡರ್ ಪಡಾಿ ತ್. ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ನ್್ ಜಾಾಂವಾಯ ಾ ಜಾಜಾರಾಾಂನಿ ದ್ದತ್ಲಚ ಖಾಾ ಸ್ಿ ಆಸ್ಥಯ ನಾ ಮ್ಹ ಳ್ಕೊ ಮ್ಚ್ಲಾ ಡಾಾ ಾಂಚ ಆಶ. ಸಮ್ಚ್ಜೆನ್ ನಾ ಖುಶೆನ್ ತರ್ ಯೀ ಮ್ಚಗ್ಡರ್ ಪಡ್ಯ ಾಂ ಸ್ಥಾ ೀರ್ಕರ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಪಾಶಯ ಾ ತ್ ಗ್ಡಾಂವಾಾಂಭರಿ ಆಾಂರ್ಕಾ ರ್

62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆವ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಾ್ ಾಂರ್ವಯ ಾಂ ತ್ಲತ್ಲಿ ಆಮಿಯ ಸಮ್ಚ್ರ್ಜ ಮುರ್ಕರ್ ಯೇಾಂರ್ವ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣಯ ಾಂ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರಾಾಂ ಮ್ರ್ಧಾಂ ' ನಿಸ್ ಳ್ಾ ಣಾಚೊ ದ್ದರ ಆಸಜೆ' ಮ್ಹ ಣ್ಗಯ ಾಂ ಉತಾರ ಾಂ ರುಜು ಕ್ತಾ್ತ್, ಬದಲಿ ಲ ಸಮ್ಚ್ಜಿಚೆಾಂ ರೂ‍ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ದ್ದಳ್ಯಾ ಮುರ್ಕರ್ ಯೆತಾ. (' ಮ್ಳ್ಯಾ ರ್ ಚಂದೆರ ಮ್ ಉದೆಲ್ತ' ವಿಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಪದಾಾಂ 347, ಕ್ಲಗುಳ್ ಗ್ಡಯಿ ಚವಿಿ ಕ್ಲವಿೊ ) ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಚೆ್ ಪಾರ ಯೆರ್ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರಾಾಂ ಎರ್ಕಮೆರ್ಕಕ್ ರ್ಬೀರ್ವ ಸುಾಂದರ್ ದಿಸಿ ತ್. ಚಡಾವ್ತ್ ಹ ಸೊಬಯ್ ಚಲಿಯೆಚಚ್ ಅಸೊನ್ ಚಲ ತಾಾ ಸೊಬಯೆಚೆಾಂ ಆರಾದನ್ ಕ್ತಾ್. ಜಿವಿತ್ ಅಾಂಧಾ್ ರಾಾಂತ್ ಆಸಿ ನಾ, ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರ್ ದ್ದನಾಾ ರಾಾಂಚ್ಯಾ ಸುಯ್ ಬರಿ ಯೆತಾ. ಚಲಿಯೆಚ ಸೊಬಯ್ ಇತ್ಲಿ ಕೀ ತ್ಲಚ್ಯಾ ಪ್ರ ೀಮಿಕ್ ತ್ಲ ವ್ಣ್ಗ್ಾಂಕ್ ಚ್ ಜಾಯ್ . ತ್ಲಚ ಸೊಬಯ್ ಮ್ಚಗ್ಡರ್ ಪಡ್ ಲ್ತಿ ಾ ಚಲ್ತಾ ಚ ಕ್ಲಾ ನಾಯ ಆಸ್ಲಾ ತ್. ಲರ್ಕಮ್ಚಗ್ಡಳ್ ಜಾಲ್ತಿ ಾ ಹಾಾ ಪದಾಾಂತ್ ಬರಯ್ ರಾಚ ಕ್ಲಾ ನಾ ಎರ್ಕ ಊಾಂಚ್ಯಯೆಕ್ ಪಾವಾಿ . " ಅಪೂರ ‍ ಯೆಾಂರ್ವಯ ಾಂ ಚ್ಯಾಂದೆ್ ಾಂ ಕ್ಶೆಾಂ ಪ್ಲಯ್ ಲರ್ಕಕ್ ಮ್ಚಗ್ಡಚೆಾಂ ತಶೆಾಂ ಬಯ್ ತುಜೆಾಂ ತ್ಲಾಂ ರುಪ್್ ಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಾ ದ್ದಳ್ಯಾ ಾಂಕ್ ತ್ಲಾಂ ಸುಖಾಚೆಾಂ" ಚಲ ಚಲಿಯೆಚ ಸೊಬಯ್ ವ್ಣ್ಗ್ಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಸಿ ನಾ ಕ್ಶಾ ತಾ.

ದೆವಾನ್ ತಾರ್ಕ ಏಕ್ ಬಪ್ಲ್ ಜಾರ್ವ್ ರಚ್ ಲಿ ತರ್ ತ್ಲಚ ಸೊಬಯ್ ವ್ಣ್ಗ್ನ್ ಏಕ್ ಗರ ಾಂರ್ಥ ಲಿಕ್ಲಿ ಆಸ್ ಲಿ . ತಾಚ್ಯಾ ಅಾಂಧಾ್ ರಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಾಂತ್ ತ್ಲ ದ್ದನಾಾ ರಾಾಂಚ್ಯಾ ಸುಯ್ಬರಿ. ತೊ ತ್ಲರ್ಕ ಪಳೆಾಂರ್ವ್ ಸರ್ಕನಾ. ದೆವಾನ್ ಜರ್ ತಾರ್ಕ ಸುಯ್ ಜಾರ್ವ್ ರಚ್ ಲಿ ತರ್ ತೊ ತ್ಲರ್ಕ ಪಳೆತ್ಿ ರಾವೊಿ . ಬುಡೊಯ ಚ್ ನಾ. ಗ್ಡವಿಾ ಜಾವುನ್ ರಚ್ ಲಿ ತರ್ ದಿೀಸ್ ಭರ್ ತ್ಲರ್ಕ ವ್ಣ್ಗ್ನ್ ಗಿೀತ್ ಗ್ಡಯಿ ಆಸ್ ಲಿ . ಇತ್ಲಿ ತಾಚ ಸೊಬಯ್ ಕೀ " ಜರ್ ತುಾಂ ಪಾಯನ್ ದಾಕ್ಯಿ ಯ್ ಹಾಾಂರ್ವ ತ್ಲಾಂ ಮ್ಚ್ಹ ತಾಾ ರ್ ವಾಹ ವ್ಯಿ ಾಂ ತುರ್ಕ ಜಾಯ್ ಕತ್ಲಾಂ ತ್ಲಾಂ ಲುಾಂವಾಿ ಾಂ ತುಜೆ ಬಗೆಿ ಕ್ ಯೇರ್ವ್ ರಾವಾಿ ಾಂ" ಆಶೆಾಂ ತೊ ತ್ಲಚೊ ಗುಲ್ತಮ್ ಚ್ ಜಾತೊ ಮ್ಹ ಣಾಿ . ಜರ್ ದೆವಾನ್ ತಾರ್ಕ ಶಿಲಿಾ ಜಾರ್ವ್ ರಚ್ ಲಿ ತರ್ ತ್ಲಚೆಾಂಚ್ ರುಪ್್ ಾಂ ರ್ಕಾಂತರ್ವ್ ಅರಾದನ್ ಕ್ತೊ್. ಮ್ಚೀಗ್ ರ್ಬೀರ್ವ ವ್ಹ ತೊ್. ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಚೆ್ ಖಾತ್ಲರ್ ದೆವಾನ್ ತಾರ್ಕ ಬಪ್ಲ್,

63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸುಯ್, ಗ್ಡವಿಾ ಆನಿ ಶಿಲಿಾ ಜಾರ್ವ್ ರಚೊಿ ನಾ. (ಜರ್ ಮ್ಚ್ರ್ಕ ಮ್ಹ ಜಾ ದೆವಾನ್... ವಿಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಪದಾಾಂ 349, ಕ್ಲಗುಳ್ ಗ್ಡಯಿ 9 ವಿ ಕ್ಲವಿೊ ) "ಜರ್ ಮ್ಚ್ರ್ಕ ಮ್ಹ ಜಾ ದೆವಾನ್ ತುಜ ನವೊರ ಜಾರ್ವ್ ರಚ್ ಲಿ ಮ್ಚತಾ್ ಪಾಸುನ್ ಮ್ಚಗ್ಡ ತುಜ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ತೊ್ ಆಸ್ ಲಿ ಾಂ." ದೆವಾನ್ ಜರ್ ತಾರ್ಕ ತ್ಲಚೊ ನವೊರ ಕ್ನ್್ ರಚ್ ಲಿ ತರ್ ಮ್ಚತಾ್ ಪಾಸುನ್ ತ್ಲಚೊ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ತೊ್ ಆಸ್ ಲಿ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತೊ ಆಪ್ಲಿ ಖರ ವಿಚ್ಯರ್ ದೆವಾ ಮುರ್ಕರ್ ದವ್ತಾ್. ಆಶೆಾಂ ಮ್ಚರಾ ಪಾಸುನ್ ತ್ಲಚೊ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ತ್ಲಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸೊಯ ಶೆಗುಣ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ವ್ಣ್ಗ್ಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಸಲಿ ಸೊಬಯ್! ರ್ಕವೊೊ ರ್ಬಬ್ ಮ್ಚ್ರಿತ್ ಥರ್ ಸಯರ ಾಂ ಯೆತಾತ್ ಯ ತೊ ಕತ್ಲಾಂಯ್ ಖಬರ್ ಹಾಡ್್ ಆಯಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಲರ್ಕಚ ಪಾತ್ಲಾ ಣ್ಗ. (ರ್ಕವೊೊ ಯೇರ್ವ್ ಬಸಿ ... ವಿಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಪದಾಾಂ 377, ಕ್ಲಗುಳ್ ಗ್ಡಯಿ 20 ವಿ ಕ್ಲವಿೊ ) "ಸದಾಾಂಯ್ ಯೇರ್ವ್ ರ್ಕರ್ಕ, ಪ್ಲಕೆೊ ಸೊಡ್ತನಾರ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಖಂಡ್ತತ್ ಮ್ಚ್ರ್ಕ, ಕ್ಲೀಣ್ ಯೆತಾ ತೊ? ವ್ಸ್ಾಂ ಥಾರ್ವ್ ಜಾಗ್ಡಿ ಾ ಾಂ, ಎಕಿ ಾಂ ರಾವೊನ್ ಥರ್ಕಿ ಾ ಾಂ

ಯೆಾಂವಿೊ ರ್ವಗಿಾಂ ರ್ಕವಾೊ ಾ ಹಾತ್ ದಿತಾ ತೊ ಹೊೀ ಹೊೀ ಮ್ಚ್ಹ ರ್ಕ ಮ್ಚೀಗ್ ದಿತಾ ತೊ." ರ್ಕವೊೊ ಸದಾಾಂ ಯೇರ್ವ್ ರ್ಕ ರ್ಕ ಮ್ಹ ಣಾಿ . ಕ್ಲೀಣ್ ತರಿೀ ಯೆತಲ, ತೊ ರ್ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರ್ ಕ್ಲಣಾ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಲಿ ಚಾಂತಾ ಆನಿ ತಾಾ ಪಾತ್ಲಾ ಣನ್ ರಾಕ್ಲನ್ ರಾವಾಿ . ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರಾಕ್ ವ್ಸ್ಾಂ ಥಾರ್ವ್ ರಾಕ್ಲನ್ ಥರ್ಕಿ ಾ ತರಿೀ ತೊ ಯೆತಲ ಆಪಾ್ ಚೊ ಹಾತ್ ಧ್ತ್ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲ ಅಜುನ್ ಪಾತ್ಲಾ ತಾ. " ಯೆಾಂವಿೊ ರ್ವಗಿಾಂ ರ್ಕವಾೊ ಾ ಹಾತ್ ದಿತಾ ತೊ ಹೊೀ ಹೊೀ ಮ್ಚ್ರ್ಕ ಮ್ಚೀಗ್ ದಿತಾ ತೊ." ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರಾಕ್ ರಾಕ್ಲನ್ ಥಕ್ ಲಿಿ ಚಲಿ ರ್ಕವೊೊ ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರ್ ಯೆಾಂವಿಯ ಖಬರ್ ಹಾಡ್್ ಆಯಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಾಂತಾ. ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರಾಕ್ ಆಪಾಿ ಾ ಮ್ಚಗ್ಡ

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ಲರ ಾಂ ಕತ್ಲಾಂಚ್ ನಾರ್ಕ. ತಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ತಾರ್ಕ ಜಿಯೆಾಂರ್ವ್ ಜಾಯ್ . ಆಪಾ್ ಚ್ಯಾ ಮ್ಚಗ್ಡ ತ್ಲತೊಿ ಖರ ಬರ ಆನಿ ರ್ಥರ್ ಮ್ಚೀಗ್ ದುಸೊರ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಾಂತ್ಲಯ ಾಂ ರಮ್ಾ ಮ್ಚಗ್ಡಚೆಾಂ ಲಕ್ಷಣ್. (ಹಾಾಂರ್ವ ತುಜ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ತಾ್ಾಂ ... ವಿಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಪದಾಾಂ 477, ಕ್ಲಗುಳ್ ಗ್ಡಯಿ ದುಸ್ಥರ ಕ್ಲವಿೊ . )

ಮ್ಹ ಜ ಮ್ಚೀಗ್ ನಹ ಯ ಖದಳೊಯ . ಸಲ್ತಾ ್ರಿೀ ವ್ಸ್ಾಂ ವ್ಸ್ಾಂ ಮ್ಹ ಜ ಮ್ಚೀಗ್ ಜಿವೊಚ್ ಉತಾ್" ಹಾಾ ಮ್ಚಗ್ಡಚೊ ತರ್ಜ ಇತೊಿ ಕ್ಟಿೀಣ್ ಆಸಿ ಕೀ ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣಾ್ರ್ ಮೆಳ್ಯ್ ಜಾಯ್ಿ ತರ್ ಎಕು್ ರಿ ಜಿೀಣ್ ಜಿಯೆಯಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತಾರ್ಕ ಭಗ್ಡಿ .

" ವೇಳ್ ಧಾಾಂವ್ಿ ಲ ರ್ಕಳ್ ಬದಲಿ ಲ ("ಮ್ದ್ ನೆಚೊ ತಾಳೊ" ಯ್ದೊಂವಾಯ ್ ತರ್ ಯೀ ಹೊ ಮ್ಚೀಗ್ ನಹ ಯ್ ಅೊಂಕ್ ೊಂತ್) ಬದಲಯ ನಹ ಾಂಯ ಸುಕೆಿ ಲಾ ತೊಾ ಬಾಂಯ _ ನಂದನಿ, ವಾಮಂಜೂರ್. ಭಾಗೆಿ ಲಾ -----------------------------------------------------------------------------------------

The Catholic Church is

NOT Apolitical -

*Fr Cedric Prakash SJ

‘Apolitical’ is both a word and a concept; it is reflective of one’s attitude and behaviour towards the realities that grip people anywhere. It essentially means having no interest in or association with politics. It is also defined as ‘politically neutral; without political

attitudes, content or bias’. In ordinary parlance, for the ones who cry hoarse about being ‘apolitical’ it just means not getting involved in politics; because politics is ‘dirty’and any involvement would mean repercussions on oneself or family or the institution one represents. The fact however, is that every single human apart from being a

65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


social being is also a political being; not being involved in politics is also a political statement. The pretence is that if one says one is ‘apolitical’ then the idea communicated is that one is ‘not’ taking sides. This is a bluff. One needs however, to differentiate between ‘politics’ (which is about people: their rights and duties; governance; fair and equitable distribution of resources, justice) and ‘political parties’ which (in a very basic understanding) is about particular groups/ideologies which seek/work for power in order to control the lives and resources of others. In 1971, the Synod of Bishops released a landmark document entitled ‘Justice in the World’. It was pathbreaking in every sense of the word. The Synodal document in the section on ‘The Gospel Message and the Mission of the Church’, offered a new understanding of sin "in the face of the present-day situation of the world, marked as it is by the grave sin of injustice, we recognize both our responsibility and our inability to overcome it by

our own strength. Such a situation urges us to listen with a humble and open heart to the word of God, as he shows us new paths toward action in the cause of justice in the world." It further stated, "while the Church is bound to give witness to justice, she recognizes that anyone who ventures to speak to people about justice must first be just in their eyes. Hence we must undertake an examination of the modes of acting and of the possessions and the life style found within the Church herself." Fifty years ago, the Bishops of world used an idiom and response which makes tremendous sense in the context of India today. In no uncertain terms, they stated that the Church is and can never be ‘apolitical’. The Church has to take sides in exactly the same way that Jesus took sides with the poor and the marginalised, the exploited and the excluded, the outcasts and ostracised of his time. The Bishops declared, "even though it is not for us to elaborate a very profound analysis of the situation of the

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


world, we have nevertheless been able to perceive the serious injustices which are building around the world of men a network of domination, oppression and abuses which stifle freedom and which keep the greater part of humanity from sharing in the building up of a more just and more fraternal world." That Synod was the logical outcome of a significant period in the history of the Church. In 1959, when St. Pope John XXIII announced the Second Vatican Council, he emphasised that he wanted it to be a Pastoral Council, not necessarily creating new definitions in doctrine but an ‘aggiornamento’ which was essentially an updating of what the Church is all about, in order to communicate more effectively the values of the kingdom with the men and women of the modern world. The key question which was therefore raised at the Vatican Council was “what does it mean to be the Church of God in the modern world?” The path-breaking Pastoral Constitution on the Church in the modern world ‘Gaudium et Spes’

was a fitting response to what St. Pope John XXIII wanted as the sum and substance of a historic intervention. Earlier, in his Encyclical ‘Pacem in Terris’ he underlines the inviolability of human rights and the four non-negotiables of Truth, Justice, Charity and Liberty which are fundamental for sustainable peace; and with that profound statement “There is a saying of St. Augustine which has particular relevance in this context: "Take away justice, and what are kingdoms but mighty bands of robbers " Given the renewal that was taking place everywhere, because of the Church ‘opening its doors’ postVatican II, St Pope Paul VI convoked the 1971 Synod. The Synod document’s message can be summed up in one well-known sentence, “Action on behalf of justice and participation in the transformation of the world fully appear to us as a constitutive dimension of the preaching of the Gospel, or, in other words, of the church’s mission for the redemption of the human race and its liberation

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


from every oppressive situation”. The promotion of justice therefore, is essential to the mission of the Church. There simply is no sharing of the good news of Jesus Christ if the commitment to justice is downplayed or eliminated. Since then, all the Popes have reiterated the Church’s position for a more just society. Pope Benedict XVI in his Encyclical ‘Caritas in Veritate’ puts it very strongly, “Love — caritas — is an extraordinary force which leads people to opt for courageous and generous engagement in the field of justice and peace”. Ever since he was elected in March 2013, Pope Francis has not lost any opportunity of insisting that political engagement to counter the rampant injustices in the world, is an essential part of Christian discipleship. He addressed this theme with his trademark directness and charm during a daily Mass homily in 2013. “Politics, according to the Social Doctrine of the Church, is one of the highest forms of charity, because it serves the common good. I cannot wash my

hands, eh? We all have to give something!” he said. “A good Catholic meddles in politics, offering the best of himself, so that those who govern can govern.” In ‘Evangelii Gaudium’ Pope Francis says, “An evangelizing community gets involved by word and deed in people’s daily lives; it bridges distances, it is willing to abase itself if necessary, and it embraces human life, touching the suffering flesh of Christ in others. Evangelizers thus take on the “smell of the sheep” and the sheep are willing to hear their voice. An evangelizing community is also supportive, standing by people at every step of the way, no matter how difficult or lengthy this may prove to be.” He adds, “I prefer a Church which is bruised, hurting and dirty because it has been out on the streets... I do not want a Church concerned with being at the centre and then ends by being caught up in a web of obsessions and procedures.” He goes on to say, “Peace in society cannot be understood as pacification or the mere absence of

68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


violence resulting from the domination of one part of society over others. Nor does true peace act as a pretext for justifying a social structure, which silences or appeases the poor, so that the more affluent can placidly support their lifestyle, which others have to make do as they can. Demands involving the distribution of wealth, concern for the poor and human rights cannot be suppressed under the guise of creating a consensus on paper or a transient peace for a contented minority. The dignity of the human person and the common good rank higher than the comfort of those who refuse to renounce their privileges. When these values are threatened, a prophetic voice must be raised.” We are in the special ‘Laudato Si’ year; many do not realise that the greatest challenge of this Encyclical which Pope Francis gave to the world in 2015, is to look into the endemic issues which impact on the environment. Pope Francis is direct, “In the present condition of global society, where injustices abound

and growing numbers of people are deprived of basic human rights and considered expendable, the principle of the common good immediately becomes, logically and inevitably, a summons to solidarity and a preferential option for the poorest of our brothers and sisters. This option entails recognizing the implications of the universal destination of the world’s good… it demands before all else an appreciation of the immense dignity of the poor in the light of our deepest convictions as believers. We need only look around us to see that, today, this option is in fact an ethical imperative essential for effectively attaining the common good.” In his Apostolic Exhortation Querida Amazonia, Pope Francis speaks about the growing impoverishment of the poor, their cries, their rights. Pope Francis begins the part of the ‘Social Dream’ on the right note. He challenges one and all to have the courage to read and respond to the cries of the poor. Times have changed and we are called to make

69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


a paradigm-shift in our response. The traditional benefactor approach (which in the past was the hallmark of the response of the Church) is no longer accepted and will certainly not be an effective response for a change which is sustainable. We need to look into issues which are endemic (the root causes of poverty). This is all easier said than done – because in doing so we will have to take on the powerful and other vested interests; these could be the Government, the corporate sector (the ones destroying the livelihood and lives of our farmers) and the mining mafia. Whether it is in the countries of the Amazon or in countries like India, confronting the powerful on behalf of the poor means that one has to pay a price. There are no short-cuts – we witness the downward spiral of how the poor become poorer and how the rich (at the cost of the poor) amass a scandalous amount of wealth. This is all far from the Gospel of Jesus and for that matter from Christian discipleship. Pope Francis is particularly strong

and unequivocal in ‘Fratelli Tutti’ “the Church, while respecting the autonomy of political life, does not restrict her mission to the private sphere. On the contrary, “she cannot and must not remain on the sidelines” in the building of a better world, or fail to “reawaken the spiritual energy” that can contribute to the betterment of society. It is true that religious ministers must not engage in the party politics that are the proper domain of the laity, but neither can they renounce the political dimension of life itself, which involves a constant attention to the common good and a concern for integral human development. The Church “has a public role over and above her charitable and educational activities”. She works for “the advancement of humanity and of universal fraternity” She does not claim to compete with earthly powers, but to offer herself as “a family among families, this is the Church, open to bearing witness in today’s world, open to faith hope and love for the Lord and for those whom he loves with a preferential love. A home with open doors. The

70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Church is a home with open doors, because she is a mother”. And in imitation of Mary, the Mother of Jesus, “we want to be a Church that serves, that leaves home and goes forth from its places of worship, goes forth from its sacristies, in order to accompany life, to sustain hope, to be the sign of unity… to build bridges, to break down walls, to sow seeds of reconciliation”. Even before Pope Francis assumed office, the Bishops of India were already using rather similar words and tone. In 2012, at the XXX CBCI Meet in Bangalore on the theme ‘The Church’s Role for a Better India’, their statement was addressed “to all people of goodwill”, saying, “We sensed in our hearts our country’s yearning for a Better India. Our country has been noted for its deep spirituality, its saints and sages, its rich diversity of cultures and religions. People yearn for the ideal enshrined in the Preamble of the Constitution of India of a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic which will secure for its citizens Justice,

social, economic and political; Liberty of thought, expression, belief, faith and worship; Equality of status and of opportunity; Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation. But this yearning has remained largely unfulfilled. Economic development has brought about increasing inequities, an ever-widening gap between the rich and the poor with consequent tensions spilling over into violence. We see around us a betrayal of the poor and marginalized, the tribals, dalits and other backward classes, women and other groups who live in dehumanising and oppressive poverty. We witness rampant exploitation of children. There is disappointment with those in public life for whom ethical concerns matter little. The Church does not wish to rest on her laurels. She recommits herself to being a prophetic Church, taking a decisive stand in favour of the poor and marginalized “We envision an India with more attributes of the Kingdom of God such as justice and

71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


equity with its consequent fruits of love, peace and joy.” In February 2014, just before the National General Elections, the CBCI Meet in Palai, Kerala on the theme, ‘Renewed Church for a Renewed Society – Responding to the Call of Vatican II’, the Bishops statement was even more emphatic, “When we look at our country, we see corruption plaguing every sphere of society. In such a scenario, Church institutions must be an example of transparency and probity. Another phenomenon is that of internal migration which, while opening opportunities to people, has torn the cultural and religious moorings that sustained them. Globalization too has brought in its wake problems like prolonged working hours which have disrupted family life. We witness the trend to fundamentalism which seeks to dilute the secular character of our nation. Against this trend, we stand by the values upheld by the Indian Constitution and appeal to governments to respect these values” …. “The experience of God

will lead us to involvement in and solidarity with the marginalized and the exploited, those suffering from disabilities, those living in the peripheries of economic, cultural and social spheres. We will speak out against all forms of injustice meted out to them and we will defend their rights. We listened to the call of Pope Francis urging us to “work to eliminate the structural causes of poverty and to promote the integral development of the poor.” (Evangelii Gaudium, no. 188). We want the Church to be truly a Church of the Poor.” Sadly, times have changed; today, being ‘apolitical’ and ‘diplomatic’ are apparently the buzzwords in the Church of India. Actually, they are sinful forms of escapism into one’s comfort zone; a clear betrayal of the person and message of Jesus. Being on the right side of the powerful and vested interest means that our privileges and possessions are seemingly ‘secure’; the internal corruption and scandals are not ‘touched’ and brought to the fore and above all, the ‘witnessing’

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


dimension of Christianity is effectively negated. It is so obvious that Church teachings on the social realities of today have not been studied and reflected upon; promulgated and internalised by a fairly large section of the Church in India today. They rarely form part of our Catechesis, our homilies, talks and writings; most Church media are muted on matters of national importance clearly apathetic forgetting the opening words of ‘Gaudium et Spes’, the joys and the hopes, the griefs and the anxieties of the men of this age, especially those who are poor or in any way afflicted, these are the joys and hopes, the griefs and anxieties of the followers of Christ. In his message for World Communications Day 2021, Pope Francis makes it clear that communicators must ‘hit the streets!’ The Catholic Church is clearly not apolitical! But where then are the official statements by the Church in India on the current protests of the farmers demanding the immediate

revocation of the three anti-farmer laws? Or in keeping with the letter and spirit of ‘Rerum Novarum’ and ‘Centisimus Annus’ is there any challenge to the recent anti-worker Labour Codes? Or in keeping with the mandate of ‘Laudato Si’ what’s the official stand against the destruction of the Mollem reservation, and what is happening to the Aravalli Hills and the Western Ghats and the greater use of fossil fuels through the auctioning of coal blocks? When a climate change activist Disha Ravi is arrested for sedition – what should the Church’s stand be, in keeping with ‘Laudato Si’? What about the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), the sedition and other draconian laws and for those framed and incarcerated under them – are we visible and vocal demanding the immediate repeal of such antiquated and anti-people laws and for the unconditional release of all those illegally jailed? What about ‘love jihad’? The wellknown human rights group the ‘Citizens for Justice and Peace’ (CJP)

73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


has recently filed an application before the Supreme Court of India seeking to amend its original writ petition that challenged the Uttar Pradesh and Uttarakhand anticonversion laws. The group now also seeks to incorporate the Madhya Pradesh Freedom of Religion Ordinance, 2020 and the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019 in its petition. In a statement CJP says, “The illusion of ‘Love Jihad’ has led violence and intimidation by police and nonstate actors. The ‘Love Jihad’ laws legitimise un-constitutional, antiminority and misogynistic beliefs, and help further the hateful, communal agenda of extremists. CJP is challenging these laws as they impinge upon the privacy, freedoms and autonomy of consenting adults”. Some High Courts have already declared it unconstitutional. On 14 February the Chief Minister of Gujarat announced that Gujarat would soon have a ‘love jihad’ law on the lines of UP and MP. That some Church hierarchy can blatantly support such a law (‘political’ or ‘apolitical’?) is downright immoral

and certainly against the teachings of Jesus. An adult has a right to marry the person of one’s choice and also to embrace the religion of one’s choice. There are sufficient provisions in the CrPC to address any force or fraud. What about the Citizenship Amendment Act (CAA)? or for that matter the abrogation of Articles 370 and 35 A, where Kashmir is concerned? Is there any statement on the stifling of freedom of speech and expression in the country, the consistent attack on freedom of religion or for that matter, the allpervasive denial of most human rights in the country? Migrants and refugees suffer very much (we have seen this during this pandemic); in keeping with the Church directives have we been only their benefactors or have we truly accompanied them in the protection of their rights? Already last week (Feb 7) following the military coup in Myanmar and in the wake of the massive protests Pope Francis expressed "solidarity with the people of Myanmar”. He said, “I pray that those in power in

74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


the country will work... towards the common good,” and he called for "social justice, national stability and harmonious democratic coexistence".

rooted injustices of his time and took a visible and vocal stand against them. The Catholic Church in India can no longer remain a silent spectator, stand on the sidelines and pretend that it is apolitical! Jesus was never apolitical; the Catholic Church is not apolitical!!

True there are several Catholics: laity, nuns and priests (and even some bishops!) who have taken a stand on some of the issues! Many, are at the forefront and even at 15 February 2021 great risk. That however is not enough! Pope Francis constantly *(Fr Cedric Prakash (GUJ) is a reminds us that when rights and human rights, reconciliation and values are threatened, a prophetic peace activist/writer. Contact: voice must be raised. Jesus was cedricprakash@gmail.com) deeply concerned about the deep-----------------------------------------------------------------------------------

TOOLKIT FOR LENT

Ten Ss for a Special Season -*Fr. Cedric Prakash SJ It is Lent once again: a very Special Season for Christians throughout the world. It is a time for repentance and renewal; to rekindle our initial fervour and the intense practice of our baptismal promises. What we do in these forty days will hopefully

extend into the remainder of our lives. It is a season of striving, of reaching out, of going beyond our usual routines, personal weaknesses and individual rituals and devotions; of transcending our complacency and self-centredness; to make that added special effort to get out of our comfort zones.

75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Here is a toolkit (consisting of ten inter-related Ss) which could help make these forty days meaningful, both individually and collectively Silence Lent is a very special time of grace for all. Like Jesus we need to go into a ‘desert’; to experience the wilderness; to listen to the sound of silence. We need to open ourselves to hear the voice of the Lord talking to us through the noise of the day and calling us by name, in the stillness of the night. Many of us are afraid of silence and solitude; for many, it is a new and difficult learning from the pandemic. In silence we hear the Lord saying to us, “from the depths of my heart I

love you unconditionally; I have carved you in the palm of my hand”. Encountering the Lord is the humility we need to take off our sandals; to be unencumbered with baggage. We all need to spend quality time in prayerful silence every single day: to be alone with God. Surrender Mary the mother of Jesus epitomises ‘surrender’; from the

moment she says “yes” at the Annunciation till the moment she caresses the lifeless body of her son, so beautifully yet painfully sculptured in Michelangelo’s immortal ‘Pieta’. Pope Francis devotes the last segment of his Apostolic Exhortation ‘Evangelii Gaudium’ to Mary saying, “On the

cross, when Jesus endured in his own flesh the dramatic encounter of the sin of the world and God’s mercy, he could feel at his feet the consoling presence of his mother and his friend. At that crucial moment, before fully accomplishing the work which his Father had entrusted to him, Jesus said to Mary: “Woman, here is your son”. Then he said to his beloved friend: “Here is your mother”. These words of the dying Jesus are not chiefly the expression of his devotion and concern for his mother; rather, they are a revelatory formula which manifests the mystery of a special saving mission. Jesus left us his mother to be our mother. Only after doing so did Jesus know that “all was now finished”. At the foot of the cross, at the supreme hour of the new creation, Christ led us to Mary. He brought us to her because he did

76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


not want us to journey without a mother, and our people read in this maternal image all the mysteries of the Gospel”. He adds, “Mary was able to turn a stable into a home for Jesus, with poor swaddling clothes and an abundance of love. She is the handmaid of the Father who sings his praises. She is the friend who is ever concerned that wine is not lacking in our lives. She is the woman whose heart was pierced by a sword and who understands all our pain. As mother of all, she is a sign of hope for peoples suffering the birth pangs of justice”. Lent is time for us to reflect on our own ‘surrender’ to the will of God and see whether we have the courage to do so cheerfully, willingly, and totally. Shadow In his Apostolic Letter ‘Patris Corde’ on the 150th Anniversary of the Proclamation of Saint Joseph as Patron of the Universal Church, Pope Francis writes, “The Polish writer Jan Dobraczyński, in his

book ‘The Shadow of the Father’, tells the story of Saint Joseph’s life in the form of a novel. He uses the evocative image of a

shadow to define Joseph. In his relationship to Jesus, Joseph was the earthly shadow of the heavenly Father: he watched over him and protected him, never leaving him to go his own way. We can think of Moses’ words to Israel: “In the wilderness… you saw how the Lord your God carried you, just as one carries a child, all the way that you travelled”. In a similar way, Joseph acted as a father for his whole life.” He adds, “Joseph found happiness not in mere self-sacrifice but in selfgift. In him, we never see frustration but only trust. His patient silence was the prelude to concrete expressions of trust. Our world today needs fathers. It has no use for tyrants who would domineer others as a means of compensating for their own needs. It rejects those who confuse authority with authoritarianism, service with servility, discussion with oppression, charity with a welfare mentality, power with destruction”. Like St Joseph we too are called to be God’s shadow in today’s world. Lent, in the year dedicated to St Joseph, is an apt time for each one of us to be that shadow.

77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Sincerity Lent above all is a time when we are called to turn away from every possible sin: personal and communitarian; sins of commission and of omission. In doing so, we experience the unconditional forgiveness and the tender embrace of our loving Father. Our remorse must be based on sincerity: like the prodigal son. There are no halfhearted measures in this journey towards wholeness and holiness The Oxford English Dictionary and most scholars state that the word ‘sincerity’ is derived from the Latin ‘sincerus’ meaning clean, pure, sound. Sincerus also means ‘one’s growth’; from sin(one) and crescere (to grow). We need to die to our sinfulness in order to grow in Jesus. Sacrifice During this Season, we journey towards that Supreme Sacrifice: the suffering and death of Jesus on the cross. We are invited to do likewise: to take up our cross and follow him. We are encouraged to fast, to abstain, to do penance. In reality it means to ‘let go’: to give up our addictions, whatever keeps us tied down very particularly the

materiality of this world. To ‘sacrifice’ in the complete sense of the word all that we love the most so that we can come closer to God. It begins with an attitude of selfgiving; Abraham ready to sacrifice his beloved son Isaac. The sacrifice is also about the temptations we are lured into: pride, possessions, power, privileges, positions anything and everything that makes us arrogant, possessive, and selfcentred. It is about walking that extra mile; of giving up our best shirt or most treasured possession and not, the crumbs that fall from the table, the left-over food, our old clothes, used toys and anything else discarded. Service A significant characteristic of Lent is service; the term ‘alms- giving’ is often used, it is however much more than that: it is radically portrayed in the widow’s mite: silently and totally; in the way Jesus kneels down to wash the feet of his disciples. ‘Service’ today has become very loud and with plenty of fanfare, being a benefactor with a top-down approach. Genuine service is not a photo-op, of doling out to others, of

78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


showing the whole world of what I am doing. Real service is hidden, accompanying the other selflessly without counting the cost particularly in the small, simple ordinary things of daily life. It is the ability to reach out to the lost, last, and least. For this grace we need to pray in the words of our Nobel Laureate Rabindranath Tagore, “This is my prayer to you, my Lord:

give me the strength to make my love fruitful in service”.

Serenity In the hustle- bustle and business of our world ‘serenity’ almost sounds like an obsolete and irrelevant concept; it is however, an essential requisite for Lent: the calm and peace needed to lead us to Jesus and also to address the activities which overwhelm our lives. Serenity is not just a demeanour it is intrinsic: a way of life. The American theologian Reinhold Niebuhr gives us that beautiful ‘Prayer for Serenity’

“God, grant me the serenity to accept the things I cannot change; courage to change the things that must be changed and wisdom to know the difference”.

Sensitivity Compassion, concern, and care are key elements which radiate one’s sensitivity. Lent is an opportunity to hone this value. In ‘Laudato Si’ Pope Francis insists on personal and social sensitivity. We must care for the earth our common home but at the same time, we must also be sensitive to cries of our sisters and brothers. He says, “a sense of deep

communion with the rest of nature cannot be real if our hearts lack tenderness, compassion and concern for our fellow human beings…. It is no coincidence that, in the canticle in which Saint Francis praises God for his creatures, he goes on to say: “Praised be you my Lord, through those who give pardon for your love”. Everything is connected. Concern for the environment thus needs to be joined to a sincere love for our fellow human beings and an unwavering commitment to resolving the problems of society”. Stand Lent gives us the opportunity to stand upright and not be cowed down or broken by insolent might. We experience this non-negotiable

79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


from the time Jesus is condemned to death, all through the way of the cross, till the moment Jesus tells his Father that his mission on earth is accomplished. Right through the way of cross (as he did so in his public ministry) Jesus took a visible and vocal stand against the Pilates and Herods, the scribes and the pharisees, the greedy and the exploiters of his time. He stood for truth and justice and never compromised on them. We must stand up not for ourselves but for others; for all the values enshrined in the Constitution of India including the rights guaranteed in it: the right of freedom of religion or belief, the right to freedom of speech and expression, the right to marry the person whom one loves and of one’s choice. To take a visible and vocal stand against anything which is wrong and unjust. It does not matter how powerful the other side is. We need to take a stand against all draconian laws and antipeople policies be it the Citizenship Amendment Act (CAA) or the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), We need to #StandWithStan and all other dissenters and activists who are

incarcerated and hounded because they accompany the poor and the excluded for a more just and humane society. Jesus tells us to let our light shine but to also ensure that it is placed on a stand and not under the bed. Solidarity In ‘Fratelli Tutti’ Pope Francis tell us that “Solidarity is a word that is not

always well received; in certain situations, it has become a dirty word, a word that dare not be said. Solidarity means much more than engaging in sporadic acts of generosity. It means thinking and acting in terms of community. It means that the lives of all are prior to the appropriation of goods by a few. It also means combatting the structural causes of poverty, inequality, the lack of work, land and housing, the denial of social and labour rights. It means confronting the destructive effects of the empire of money… Solidarity, understood in its most profound meaning, is a way of making history, and this is what popular movements are doing”. We are called to be in solidarity with our protesting farmers, the migrant workers, the exploited Adivasis and

80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Dalits, the trafficked women and children, the poor, vulnerable and excluded; to join in protests, to hold their hands; to walk with them. The toolkit for Lent therefore encompasses ten Ss all intrinsically interrelated like a beautifully embroidered multi-coloured tapestry. A toolkit which we must readily share with all -through our

Silence, Surrender, Shadow, Sincerity, Sacrifice, Service, Serenity, Sensitivity, Stand and Solidarity – in doing so, we will certainly experience the profound joy of this holy season. 17 February 2021 *(Fr Cedric Prakash SJ is a human rights and peace activist/writer. Contact: cedricprakash@gmail.com)

------------------------------------------------------------------------------------------

Is there Social Justice in the Digital Economy? *Fr Cedric Prakash SJ This year the World Day of Social Justice (20 February) is being observed in extremely trying times all over the world. The first signs and cases of the pandemic had already gripped parts of the world in December 2019; but it was not until after the middle of February 2020 did the seriousness of situation actually set in. Governments everywhere, UN agencies like the World Health Organization (WHO), went into a frenzy. The concerted effort was not only to stop the deaths, to contain the pandemic COVID-19

but also to find effective preventives and cures to address what is regarded as the deadliest virus to hit humankind in recent times. In a matter of time nations and cities were locked down; international and domestic travel was stopped; factories offices, educational institutions closed. All normal routine life which most took for granted – was either woefully disrupted or came to a grinding halt. Economies, particularly of the poorer nations, were shattered. For almost a year now a ‘new normal’ began to emerge: it is called ‘work from

81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


home’(WFH); in short, it meant you needed to have a digital device: be it a computer or a smart phone and of course, a good, stable internet connectivity. So, millions of people found some solace in this; students had online classes, discussions and even official meetings took place over webinars. A whole range of challenges and social concerns thus emerged due to this latest form of work: what about those whose lives and livelihoods are centred on daily physical presence: workers on a building construction site or for that matter, a street hawker? What about those who cannot afford to buy one of these sophisticated gadgets or who do not have access to good internet connectivity? Whilst the pandemic created the environments of remote working by digital platforms, it also caused a digital divide as there were several factors that detrimentally influenced labour opportunities. It is appropriate then that the theme chosen for World Day of Social Justice is ‘A Call for Social Justice in the Digital Economy’, with a view to address the challenges and concerns. The introduction to the theme states, “the digital economy is transforming

the world of work. Over the past decade, expansion in broadband connectivity, cloud computing, and data have led to the proliferation of digital platforms, which have penetrated several sectors of the economy and societies. Since early 2020, the consequences of the COVID19 pandemic have led to remote working arrangements and allowed for the continuation of many business activities, further reinforcing the growth and impact of the digital economy. The crisis has also laid bare and exacerbated the growing digital divide within, between and across developed and developing countries, particularly in terms of the availability, affordability and use of information ICTs and access to the internet, deepening existing inequalities”. The hi-tech elite will surely point out to the many positives in a digital economy; one can surely go on ‘ad nauseam’ highlighting some of the benefits accrued because of the digital platforms to this modern age. Unfortunately, an objective and a more dispassionate look into reality, will clearly show the negative impact the digital economy has on millions of people: the casual workers, the migrant workers, the small

82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


entrepreneurs and other sub-alterns who have suffered immensely this past year. They have all fallen victims to newer forms of injustice which though not very visible, are as brutal and oppressive as the more traditional and obvious ones. The ordinary labourer is the most affected by the digital economy. One of the most pathetic sights on the TV screens and the print media was to see pictures of migrant workers from several of the big cities walking back to their homes in the rural areas, in the height of the pandemic. Many of them, for want of public transportation had to trudge back miles because of the lockdown. The urban informal sector was badly hit everywhere. These were ordinary men and women, for whom digital platforms means absolutely nothing. Their work is of a physical nature, most of them are location-based, earn a daily wage, live frugally and save a little for their families who in most cases, live in rural areas. Millions of workers lost their jobs overnight; even on their return, in some states like UP and Gujarat they had to agree to new policies with longer hours of work, with lesser wages and without access to a trade union. The three labour codes, which

are blatantly anti-worker, was shoved down by an uncaring Government and their crony capitalist friends during the pandemic. In his pathbreaking Encyclical of 1891, ‘Rerum Novarum’, Pope Leo XIII wrote “when there is question of defending the rights of individuals, the poor and badly off have a claim to especial consideration. The richer class have many ways of shielding themselves, and stand less in need of help from the State; whereas the mass of the poor has no resources of their own to fall back upon, and must chiefly depend upon the assistance of the State”. One hundred years later, in 1991, later (now Saint) John Paul II in his encyclical ‘Centesimus Annus’ said, “Justice will never be fully attained unless people see in the poor person, who is asking for help in order to survive, not an annoyance or a burden, but an opportunity for showing kindness and a chance for greater enrichment”. Last May, Pope Francis spoke very strongly about the plight of the migrant workers saying, “I want to defend all exploited workers and I invite everyone to turn the crisis (the pandemic) into an occasion where the dignity of the person and the dignity of work can be put back at the centre

83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


of things.” Fifty years ago, the 1971 Synod of Bishops on ‘Justice in the World’ ushered in a watershed moment for the Church. The Synodal document stated that, “In the face of the present-day situation of the world, marked as it is by the grave sin of injustice, we recognize both our responsibility and our inability to overcome it by our own strength. Such a situation urges us to listen with a humble and open heart to the word of God, as he shows us new paths toward action in the cause of justice in the world." A call so painfully relevant today. Another dimension which needs to be addressed where digital economy is concerned is called ‘digital fascism’. We are experiencing a painful explosion of this fascism in India in the recent past. It is a fascism which spews hate, is divisive in nature and keeps large sections of the population in a state of impoverishment and with the denial of human rights. In an excellent analytical article in the popular online portal ‘Counterpunch(18February 2021) entitled ‘What Is Digital Fascism?’, authors Thomas Klikauer and Norman Simms write, “compared to the classical type, digital fascism may well be furnished with the

greatest propaganda machine the world has ever seen – the Internet. Unlike, classical fascism which used printed newspapers and radio, digital fascism transmits its hate messages through the Internet”; they go on to add, “digital fascism thrives on political half-truths, bull shit, accidental misinformation, deliberate disinformation, apocalyptic end-ofthe-white-race delusions, rumours, innuendo, hate campaigns, falsehoods, crank palaver, and, of course, the infamous conspiracy theories which in reality have never been “theories” but are conspiracy fantasies”. ‘Digital fascists’ are able to plant fabricated yet incriminating ‘evidence’ in the computers of human rights defenders and dissenters. This has been meticulously revealed in the explosive report recently released by Arsenal Consulting, a Massachusetts based digital forensic company. Arsenal has found that malware was used to insert incriminating letters and other documents into the computer of Rona Wilson, a prisoners’ rights activist. Wilson is one of the sixteen incarcerated in the Bhima -Koregaon conspiracy case. It goes without saying that similar ‘evidence’ is also planted

84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


in the computers of the others. Then we have the other cases of environmental activist Disha Ravi and others who apparently used a ‘tool-kit’ in tandem with Greta Thunberg; suddenly the godified fascist media is all in a frenzy with all kinds of allegations of sedition, anti-national activities and so on. Fascists are also very selective the so-called celebrities who vociferously posted protest tweets prior to 2014 when the UPA Government was in power against the petrol hike at that time- does not dare protest when the price of fuel has reached an all time high of Rs 100/per litre and at a time when the global prices have plummeted rock-bottom Klikauer and Simms underline this saying, “so far the conflict lies between an open society with free speech at its core, on the one side, and a closed one where right-wing extremists to use the same online platforms to destroy it. These fanatics replace them with antidemocratic and above race-based media remains unsolved. But how this comes about remains an unsolved mystery. Perhaps, it is just as Hitler’s Reich Minister of Propaganda, Joseph Goebbels, once said, “It will always remain one of the best jokes of

democracy, that it gave its deadly enemies the means by which it was destroyed.“ Today, it seems that democracy will give its deadly enemies (digital fascists) the means (e.g., Facebook) which these fascists will use to destroy democracy. Unfortunately, this is no joke”. The digital economy has therefore thrown up a plethora of justice related issues; a similar reality emerged in the wake of the industrial revolution. What happens to those for whom digital platforms make no sense? For many it is not about possessing a mobile phone but if that gadget can earn them their daily wage. What about those who are selectively targeted by digital fascists? The UN hopes that this year's commemoration of World Day of Social Justice would support “efforts by the international community to search for solutions to achieve sustainable development, poverty eradication, the promotion of full employment and decent work, universal social protection, gender equality and access to social wellbeing and justice for all. Consequently, it aims at fostering dialogue with member States and relevant UN institutions and other stakeholders on actions needed to overcome the

85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


digital divide, provide decent work 19 February 2021 opportunities, and protect labour and human rights in the modern era of digital technologies”. To make this lofty ideal a reality, will certainly need not only a political will but the active collaboration and commitment of all people of goodwill. Given the sad reality that in India and *(Fr Cedric Prakash is a human in some other countries of the world rights, reconciliation and peace fascism is on the rise, the one question activist/writer. which needs to be put and answered Contact: on World Day of Social Justice: Is there cedricprakash@gmail.com) Social Justice in the Digital Economy? ------------------------------------------------------------------------------------------

Pitaji Vasco do Rego, S.J.: A Crusader of Konknni (08 January 1925 – 17 February 2021)

Pratapananda Naik, S.J. Loyola Hall. Miramar, Panaji 86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


It is a Herculean task to write the obituary of a multifaceted and multitalented personality like that of Fr. Vasco do Rego, S.J., a Jesuit priest of Goa Province. He was fondly known as “Pitaji” (means father) among his friends and followers. He was born on 08th January 1925 at Panaji, Goa. His parents were Antonio Augusto do Rego and Aurora Maria Helena Correia Afonso do Rego. His father was a known Doctor. He was the grandson of Roque and Claudina Correia Afonso, a couple from Benaulim who had 7 priests among their 52 grandchildren. Fr. Renato do Rego of Goa Archdiocese was his brother. He did his early studies Primeiro and Segundo Grau in Portuguese medium at Escola Massano de Amorim at Panaji. IV to VIII standards he studied in English medium in the boarding school of St. Joseph’s High school, Arpora. From 1938-45 he continued his studies at Rachol Seminary. While doing philosophy studies, he heard an inner voice telling him, “Trust in My Heart and go.”. He listened to this voice and joined the Jesuits to begin his novitiate at Vinayalaya, Andheri East, Mumbai on 05 August 1945. After completing his novitiate (1945-47) and

juniorate (1947-49) he was sent to do his Licentiate in Philosophy at Sacred Heart College, Shembaganur, Tamil Nadu. 1950-52 he did regency at St. Paul High school, Belgaum (now Belgavi) and Loyola High Margao. Then he was sent to the Jesuit theologate St. Albert of Eegenhoven, Louvain, Belgium to do his theology studies (1952-56). On 15th August 1955 he was ordained as a priest there. 1956-1957 he did his tertianship at the Institute of Bellarmine, Wépion, Belgium and returned to Pune in 1957. Being a brilliant, talented, and multifacet Jesuit priest, his name was proposed to be a teaching staff member for Jnana-Deepa Vidyapeeth (those days Papal Athenaeum), but God had other plans for him. He served as a Student Counsellor of St. Vincent School, Pune from 1958 to 1963. Since then, he has served the Society and the Church in various positions such as Spiritual Father of Rachol Seminary, (1963-67), Student Counsellor (1967-68) and Rector of Loyola High Margao (1968-73), Rector & Novice Master at Xavier training College, Desur, Karnataka (1973-78), Director of Retreat House, Baga (197879), Rector of Bom Jesus Basilica, Old Goa (1979-95), Chaplain of Stella

87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Maris Chapel, Miramar, Panaji (199598), Spiritual Ministries & translation of the Bible into Konknni (1998- ), Editor of Konknni monthly “Dor Mhoineachi Rotti” (01 May 2009- 17 February 2021). All his activities, vision, and life were centred and focused around “Abba Father”. Trinitarian based spirituality guided his entire life and all apostolates. Throughout his life he promoted this Trinitarian rooted spirituality through various ministries. The greatest and most valuable contribution he rendered to the Church in Goa was in the fields of Liturgy in Konknni and translation and editing work of the Konknni Bible. The reform norms of Vatican II Council demanded that the liturgy and paraliturgy be celebrated in local languages. Translating Ordinary of the Mass canons from Latin into Konknni, he began at Belgaum at the request of Bishop of Belgaum. This news reached to the church authorities of Goa and they subsequently requested him to do the same in Goa. In Goa, switch over from Latin to Konknni needed learned, talented and dedicated persons. At this critical juncture Fr. Vasco rendered his yeomen service.

He was one of the members to translate, edit and publish the Roman Missal in Konknni as “Romi MisaGronth” (1981) and the Roman Missal as “Romi Vachpam-Gronth” (1983). Though he was brought up during his childhood, in Portuguese speaking atmosphere at home, he knew Konknni. Later he learnt Latin, Spanish, French, some Italian and Marathi. He had the working knowledge of Greek too. All these languages and his mastery over formal Konknni were his assets in his liturgical and biblical contributions. Due to his efforts emerged Konknni hymnal “Gaionacho Jhelo”, which is used in Goa and elsewhere by Konknni speaking Catholics. In it there are 511 hymns. Out of which he has contributed lyrics to 332 hymns (64.97%) and music to 52 of his own hymns. Besides these, on various themes he has composed lyrics for 21 and music for 6 Konknni hymns. He has written 15 Konknni poems, 10 English hymns & poems and 2 Portuguese poems. For different parts of the Mass, he has composed music. His lyrics are not only rich in Konknni language but they also based on profound modern theology and biblical themes. He worked for several years to complete his maternal uncle

88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Mr. Pedro Correia Afonso’s translation of the Psalms in the book “Stotram ani Sevadhormik Prarthonam”. He has the lion’s share to translate a few books of the Bible and to edit the entire Bible. He worked on this project for several years. His St. Francis Xavier’s novena sermons of several years in Konknni have been compiled and published as “Sonvsarak Jezu diat” by Thomas Stephens Konknni Kendr (TSKK), Alto Porvorim. The Devanagari version of his Konknni book “Nazaretkar Jezu” also been published by TSKK. His many articles in Konknni and English have been published in various magazines and newspapers. All his retreat and recollection talks, class notes of theology in Konknni and English remain unpublished. He was a strong protagonist of the Konknni language. He motivated the seminarians, priests, nuns, and lay people to use more and more Konknni for conversation. He was a good preacher in Konknni, English and Portuguese. He also excelled as a Ignatian retreat director and was sought for recollection talks, and conferences. As a spiritual guide he has directed countless seminarians, priests and religious priests and nuns.

While he was the rector of Loyola High School, Margao, he introduced Konknni as the medium of instruction at Loyola school and at Fatima Convent School, Margao facing much opposition and hurdles from the natives. His several years of dedicated service to standardize the Konknni language was recognized and he was awarded the first award of Dalgado Konknni Akademi, Panaji on 08 March 2005. On 06 March 2014 Dalgado Konknni Akademi conferred Award for the Goa Jesuit Province who owns the Dor Mhoineachi Rotti, of which Fr. Vasco is the Editor since May 2009. The Art and cultural Directorate of government of Goa too recognized his contribution to Konknni and selected him for the “Goa State cultural Award of 2013-2014 and it was bestowed on him on 04 January 2015. The renowned film director and screenplay writer Shyam Benegal was the Chief Guest. The Novenas and Feast of St. Francis Xavier is the most important event in every year in Goa. It was Fr. Vasco who restored the sanctity of the shrine and instrumental to conduct well organized liturgy during the novenas, feast and exposition of relics. There

89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


are no two opinions regarding his greatest contribution to this task. He cleared all the shops and vendors from the compound of the shrine. During novenas and feast, vendors and noisemakers were not allowed near the shrine. All this he achieved convincing the Panchayat members, civil authorities and various government departments. He had to pay a heavy price to achieve this by receiving abuses, curses, and threats. Maybe he still cherishes as a memento the big stone that was hurled and landed through the window into his room. It was meant for his head, but miraculously missed the target!!! During his term as the Rector of Bom Jesus Basilica many prominent global figures visited the shrine, chief among them being the Prime Minister of India Indira Gandhi, Prime Minister of England Margaret Thatcher, Canadian Prime Minister Pierre Trudeau, President of Portugal Mario Soares, Pope John Paul II. While he was in Pune, feeling called to found a new Religious Family in the Church, Fr. Vasco founded in 1961 Ishaprema-Vinamra-Sevika (Humble Servants of God’s Love), with the collaboration of Norberta Lobo (later

known as Mataji Nirmala), to make all persons, particularly the most needy, know and experience our heavenly Father’s love and concern for each one. Their homes are known as Ishaprema-Niketan (Home of God’s Love). It has branches in Asagao and Goa Velha. He continued, till the end, as its silent, humble, hidden Pitaji passing to Mataji and the Tais (sisters) the inspiration he received from his ABBA. He was one of the founders and great supporter of Thomas Stephens Konknni Kendr (TSKK), a Jesuit institute which promotes Konknni language, literature and culture through research and other activities. Though he was not a trained linguist, he had linguistic intuition of Konknni and he rendered his insights to trained Jesuit linguists of TSKK. If one begins to count and write about Fr. Vasco and his contribution, it would fill up many pages. He fully believed and lived the Jesuit motto “Ad Maiorem, Dei Gloriam”, namely, all for the Greater Glory of God. Truly, a rarest gem in the Konknni world and a treasured gift for the Society of Jesus and Church in Goa. *********

90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Field Marrow with

horsegram (kultakat in konkani) Ingredients: 1) 1 medium field marrow (mogen), cut into medium size 2) 250-gram horsegram 3) 1 cup grated coconut 4) 1 small raw mango, peel off skin and cut into small pieces 5) 4 red chilies 6) 1 tbsp coriander seeds 7) 1 tsp cumin seeds 8) 1 tsp mustard seeds 9) 1 tsp pepper corns 10) 1/2 tsp turmeric powder 11) 2 medium onions sliced

lengthwise 12) 2 flakes garlic 13) 1 tbsp oil 14) Salt to taste Recipe: - Wash horsegram nicely and soak for 6-7 hours with 6 glass of water - In a pressure cooker, add soaked horsegram with water and 1 tsp salt and cook till 4 whistles on medium flame - Dry roast red chilies, coriander seeds, cumin seeds, mustard seeds, and pepper corns and keep aside to cool - Fry coconut for a while with 1/2 tsp turmeric powder - In a mixer grinder, make a fine paste of all roasted ingredients, coconut, 1 medium onion, 2 flakes garlic and 2 tbsp of cooked

91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


horsegram - In a cooking pot, heat 1 tbsp oil - Fry masala paste for 5 mins on low flame - Add horsegram cooked water and stir well and bring to a full boil - Add salt as per taste - Add field marrow (mogen), 1 onion and raw mango mix well and cook on medium flame until field marrow is cooked well - Add more hot water if required depending on the consistency of curry - Switch off the flame once done For tadka : - Heat 2 tbsp oil - Once oil is hot, add 1 tsp mustard seeds and let it splutter - Add 3 flakes garlic smashed, 2 red chilies, 1 tsp urad dal and 1 sprig curry leaves and fry till crispy Add the tadka to the curry. Kultakat is ready to serve with boiled rice or any rice as per your choice.

92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾಜಲ ಲ್ವ್ ಮಾಸೆೆ ಚಿ ಕಡಿ 4 ಪಾಾಂಪ್ಿ ಟ್ಲಾಂ (ರ್ಧವಿಾಂ) ದ್ದೀದ್ದೀನ್ ಕುಡ್್ ಕ್ರ್. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಇಲಿ ಹಳ್ಕೊ ಪ್ಲಟೊ, ಮಿೀಟ್, 1/2 ಲಿಾಂಬಾ ಚೊ ರೀಸ್ ಘಾಲ್್ ಭಸು್ನ್ 1/2 ಘಂಟೊಭರ್ ದವ್ರ್. 1 ಪ್ಲಯರ್ವ, 2-3 ಲಸುಣ ರ್ಬಯ, 1/2 ನಾಲ್್, 2 ಟಿೀಸೂಾ ನ್ ಮಿರಿಾಂ, ಚಮಿಾ ಭರ್ ಹಳ್ದ್, 2-3 ಟಿೀಸೂಾ ನ್ ಮಿಸ್ಾಂಗೆ ಪ್ಲಟೊ, ಇಲಿಿ ಆಮ್ಚ್್ ಣ್ ವಾಟನ್ ಮ್ಸಲ ಲ್ತಗರ್ವ್ ದವ್ರ್.

ಕಚಿ್ ರಿೀತ್: ಇಲಿ ಾಂ ತಲ್ ರ್ಕಯಿ ಾಂತ್ ತಾಪರ್ವ್ ತಾಾಂತುಾಂ ಮ್ಚ್ಸ್ಥೊ ದ್ದೀನಿೀ ಕೂಸ್ಥಾಂನಿ ಭಾರ್ಜ ಆನಿ ವಿಾಂಗಡ್ ದವ್ರ್. (ಕ್ಡಕ್್ ಭಾಜಿನಾರ್ಕ) ಆತಾಾಂ ಏರ್ಕ ಆಯೊ ನಾಾಂತ್ ತಲ್ ದವ್ನ್್ 1 ಪ್ಲಯರ್ವ ಭಾಜುನ್, ತಾರ್ಕ ತೊ ಆಳೆನಾಕ್ ಘಾಲ್್ ಭಾರ್ಜ, ಉದಾಕ್, ಮಿೀಟ್ ಘಾಲ್್ ಹಳ್ಿ ಕ್ರ್. ಖತಖ ತೊ ಯೆತಾನಾ ತಾರ್ಕ ಭಾರ್ಜಲಿಿ ಮ್ಚ್ಸ್ಥೊ ಘಾಲ್್ ಲೀರ್ವ ಚ್ಯಳ್್ ಭುಾಂಯ್ ದವ್ರ್.

93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


*ಮಂರ್ಜಗುಣಿ* ------------------------------

ಉಡುಪ್ಲ ಅಷ್ಠ ಮ್ಠಾಚೆ ಶಿರ ೀ ವಾದಿರಾಜ ಸಾ ಮೆನಿ , ಸಧಾರಣ 700 ವ್ಷ್್ ಪೈಲಾಂ ಬಾಂಧೈಲಾಂ ಮ್ಹ ಣತಾತ್ಲ. ಗಭ್ಗುಡ್ತಾಂತು ಹಾತಾಿ ಾಂತು ಬಿಲುಿ ಬಣ ಧ್ರಿಲ , ಪಾಯಾ ಕ್ ಪಾದುರ್ಕ ಧಾರಣ ಕೆಲಿಲ , ಅಪರೂಪಾಾಂತು ಅಪರೂಪ ಶಿರ ೀ ವೇಾಂಕ್ಟೇಶಲಿ ಮೂತ್ಲ್ ಸಿ ಪನ ಕೆಲ್ತಾ . ಸಹಸ ವೇಾಂಕ್ಟೇಶಲ ದಾವಾಾ ನ ಲಕಿ ಮ ೀಲಿ ಮೂತ್ಲ್ ಉತಾ್. ಮಂಜುಗುಣ್ಗಾಂತು ಉಜೆಾ ನ ಆಸ್ .

ಭಾರತ್ಲೀಯ ಸಂಸ್ ೃತ್ಲ ಅಧಾಾ ತಾಮ ಚೇರಿ ಅವ್ಲಂಬೂನ ಆಸ್ . ತಸ್ಥ್ ಾಂ ಜಾವು್ ಖಂಚೇ ಗ್ಡಾಂವಾ ಗೆಲಿ ತ್ಲಕ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಪುರಾಣಾಾಂತುಲ ಕ್ಥೆಕ್ ಜಡ್ರ್ನ ಆಸ್ಥ್ ಲ ದೇವ್ಸಿ ನ ಪ್ಲಳೊಚ್ಯಾ ಕ್ ಮೆಳ್ಯಿ . ಶಿರಸ್ಥ ತಾಲೂರ್ಕಾ ಾಂತುಲ ಮಂಜುಗುಣ್ಗ ಏಕ್ ಸನ ಗ್ಡಾಂವು. ತಾಾ ಗ್ಡಾಂವಾಾಂತು ಏಕ್ ಪುರಾತನ ದೇವ್ಳ್ ಆಸ್ . ವಾಸುಿ ಶಸಿ ಿಾಂತು ಸಾಂಗಿಲ್ತಾ ವ್ರಿ ತಂತೊತಂತ ವಾಸುಿ ರಚನಾ ತ್ಲ ದೇವ್ಳ್ ಬಾಂಧತನಾ ಪಾಲನ ಕೆಲ್ತಾ . ಹೆಾಂ ಹಾಾಂರ್ವ ಸಾಂಗೆಯ ಾಂ ನಹ ಯಾಂ ; ತಜಾ ಲೀರ್ಕನಿ ಸಾಂಗಲ್ತಾ . ಗಭ್ಗುಡ್ತ ರಚನಾ ಹಜಾರ ವ್ಷ್್ ಪೈಲೇಚ. ಭಾಯೆಿ ನವ್ರಂಗ ಮಂಟಪ

ತ್ಲರುಪತ್ಲ ಯತಾರ ಕ್ಲೀನು್ ಪರತ ಯೆತಿ ನಾ , ತ್ಲರುಮ್ಲಯೀಗಿ ಮ್ಹ ಳ್ಕಲ ಸಂತ ಪುರುಷಕ್ ತ್ಲೀ ಮೂತ್ಲ್ ಏಕ್ ರ್ಕಳ್ಯ್ ಗುಹೆಾಂತು ಮೆಳ್ಕೊ ಲಿ. ಯತಾರ ಕ್ಲೀನು್ ಪರತ ಯೆತಿ ನಾ , ದೇಹಾಕ್ ಜಾಲಿಲ ಆಯಸ ದೂರ ಕ್ಲಚ್ಯಾ ್ಕ್ ತೊ ಸಂತ ಪುರುಷ್ ಗುಹೆಾಂತು ವಿಶರ ಾಂತ್ಲ ಘೆತಿ ಸ್ಥ್ ಲ. ಸಾ ಪಾ್ ಾಂತು ತಾರ್ಕ್ ದರ ಷಾ ಾಂತು ಜಾಲಿ ಾಂ. ತ್ಲೀ ಮೂತ್ಲ್ ತಾರ್ಕ್ ಸಾ ಷ್ಾ ದಿಸ್ಥಿ . ತಾಣ ತ್ಲೀ ಮೂತ್ಲ್ ಮಂಜುಗುಣ್ಗ ಗ್ಡಾಂವಾಾಂತು ಹಾಣ್ಗ ಪರ ತ್ಲಷಠ ಪನ ಕೆಲಿಿ . ತ್ಲದಿಕೂನ ತ್ಲನಾ್ ಾಂಚ್ಯನ ಮಂಜುಗುಣ್ಗಕ್ ಕ್ನಾ್ಟರ್ಕಾಂತುಲ ತ್ಲರುಪತ್ಲ ಮ್ಹ ಣತಾತ್ಲ. ತ್ಲರುಪತ್ಲ ವೇಕ್ಟೇಶಚೇರಿ ಆಸ್ಥ್ ಲ ತ್ಲತ್ಲಿ ೀ ರ್ರ ದೆ್ ೀನ, ಭಕಿೀನ ಮಂಜುಗುಣ್ಗ ವೇಾಂಕ್ಟೇಶಕ್ ಮ್ಚ್ನತಾತ್ಲ. ಅನಾನುಕೂಲತನ ಏರ್ಕದವೇಳ್ ಕ್ಲಣ ಸಾಂಗೂನ ಘೆತ್ಲಿ ಲ ಸೇವಾ , ರ್ಕಣ್ಗರ್ಕ ತ್ಲರುಪತ್ಲಕ್ ವೊಚೂನ ಪಾವೊೀಚ್ಯಾ ಕ್

94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾಣ್ಗ ದಿತಾಿ ತ್ಲ. ತಾಾಂಗೆಲ ಕುಟಾಂಬಚ ಸವ್್ತೊೀಮುಖ ಅಭಿವೃದಿ್ ಕ್ ಶಿರ ೀ ಚರಣಾಾಂತು ಪಾರ ಥ್ನಾ ಕ್ತಾ್ತ್ಲ. ಚಡ್ರ್್ಾಂವಾಲ ಉಪನಯನ , ಲಗ್ ಮಂಜುಗುಣ್ಗಾಂತು " ತುಗೆಲ ಚರಣಾಾಂತು ಹಾಣ್ಗ ಕ್ತಾ್ಾಂ " ಮ್ಚಹ ೀಣ್ಗ ಹಕೆ್ ಸಾಂಗೂನ ಘೆತಾಿ ತ್ಲ. ಅಸ್ಥ್ ಾಂ ಸಾಂಗೂನ ಘೆತ್ಲಿ ಲ ನಿಮಿತಿ ತಾಾಂಗೆಲಾಂ ಬರಾಂ ಜಾತಾಿ ಮ್ಹ ಳ್ಕಲ ವಿಶಾ ಸಢ ತಾಾಂರ್ಕ ಆಸ್ .

ಅರ್ಕ್ಾ ಜಾಲ್ತಾ ರಿ , ತಸ್ ಲ್ತಾ ನಿ ತ್ಲೀ ಸೇವಾ , ರ್ಕಣ್ಗರ್ಕ ಮಂಜುಗುಣ್ಗ ಪಾವೈಲ್ತಾ ರಿ , ತ್ಲರುಪತ್ಲಕ್ ಪಾವಾಿ ಮ್ಹ ಣತಾತ್ಲ. ತಾಾ ವೈಷ್್ ವ್ ದೇವಾಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಶೈವ್ ಸಂಪರ ದಾಯಚಚೊ. ಹೆಾಂ ಭಿ ಏಕ್ ಥಂಚೆ ವೈಶಿಷ್ಾ ಾ ಜಾವಾ್ ಸ. ದೇವ್ಸಿ ನಾಚ ಶಿಲಾ ಆಕ್ಷ್್ಕ್ ಜಾವಾ್ ಸ ಆನಿ ಭಾಯಿ ಅಖಂಡ ಶಿಲಚೊ 35 ಫೂಟ ಉಾಂಚ ಗರುಡ ಖಂಬ ಭಿ ಆಕ್ಷ್್ಕ್ ಜಾವಾ್ ಸ. ಲೀಕ್ ತಾಾಂಗೆಲ ಶೆತಾಾಂತು , ಬಗ್ಡಾಂತು ಪ್ಲಕೈಲಾಂ ಧಾನಾ , ಫಲವ್ಸುಿ ಾಂತುಲ ಏಕ್ ವಾಾಂಟೊ ದೇವಾಕ್

ಮೆಗೆಲ ಆನಾ್ ಕ್ ಭಿ ಮುಾಂಜಿ ಮಂಜುಗುಣ್ಗಾಂತು ಹೊೀನು್ ಕೆಲಿಿ ಲಿ. ರ್ಕರಣ ಮೆಗೆಲ ಆನ್ ಮ್ಚ್ಮ ಲ ಪಯೆಿ ಬಳ್ಯಾಂತಪಣಾ ವೇಳ್ಯರಿ ಚೆಲಿ ಜಾಲ್ತಾ ರಿ ಮಂಜುಗುಣ್ಗಾಂತು ಹೊೀನು್ ಮುಾಂಜಿ ಕ್ತಾ್ಾಂ ಮ್ಚಹ ೀಣ್ಗ ಹಕೆ್ ಸಾಂಗೂನ ಘೆತ್ಲಿ ಲ ಖಯಾಂ ! ಪರ ತ್ಲ ವ್ಷ್್ ಚೈತರ ಶುದ್ ಪಣ್ಗ್ಮೇಕ್ ರಥೊೀತ್ ವ್ ಜಾತಾಿ . ದೇವಾನ ರ್ಬಸೊಯ ರಥ ಆರ್ಕರಾನ ಭವ್ಾ , ದಿವ್ಾ ಜಾವಾ್ ಸ. ದೇವ್ಸಿ ನಾಕಾಂತಾ ರಥಾಚ ಕ್ಥಾ ಜಾಸ್ಥಿ ಆಯೂ್ ಚ್ಯ ಮೆಳ್ಯಿ . ಷ್ಟೊ್ ೀನಾಕ್ರ ತ್ಲಚ ರಥಾರಿ ರಾಮ್ಚ್ಯಣಾಾಂತುಲಿ , ಮ್ಹಾಭಾರತಾಾಂತುಲಿ ಘಟನಾ ಕ್ಲರಾಾಂತ್ಲಲ್ತಾ ತ್ಲ. ಉತ್ ೃಷ್ಾ ದಜೆ್ಚ ರ್ಕಷ್ಠ ಶಿಲಾ ಪರ ತಾ ಕ್ಷ ಪ್ಲಳೊವೇತ. ರಥ ತಾಾಂಡಚ್ಯಾ ಕ್ ದೇವ್ಳ್ಯ ಮುರ್ಕರ ಲ್ತಾಂಬ , ರುಾಂದ ,ಸರಳ್ ರಸೊಿ ಆಸ್ . ರಥ ರಾತ್ಲರ ಚ ತಾಾಂಡ್ತತಾತ್ಲ. ಉತ್ ವಾಕ್ ಹಜಾರೀಾಂ ಲೀಕ್ ಜಮ್ತಾತ್ಲ. ತ್ಲೀ

95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಥಯತಾರ ಆಯುಷಾ ಾಂತು ಏಕ್ಪಟೆ ಪುಣ್ಗ ಪ್ಲಳೊವಾ್ . ಶಿರಸ್ಥ ಸವು್ ಕುಮ್ಟ್ಲ ವ್ತಿ ನಾ , ವಿಸೇಕ್ ಕ.ಮಿೀ ಆಯೆಿ ಕೀ , ಉಜೆಾ ೀನ ಮಂಜುಗುಣ್ಗ ವೊಚೊಯ ರಸೊಿ ದಿಸಿ . ತಾಾ ರಸ್ಲಿ ನ ಸ ಕ.ಮಿೀ ಗೆಲ್ತಾ ರಿ ಶಿರ ೀ ಕೆಿ ೀತರ ಮಂಜುಗುಣ್ಗ ವೊಚೂಯ ನ ಪಾವಾಿ ತ್ಲ.

ಧ್ಡೇರಿ ಬಸಲ್ತಾ ರಿ , ನಿಸಗ್ ತುಮೆಿ ಲ ಮ್ನ ಉತಾ್ ಹತ ಕ್ತಾ್. ಆನಂದಿತ ಕ್ತಾ್. ತಸ್ ಲ ನಿಸಗ್ಡ್ಕ್ ಪ್ರ ೀಮ್ ಕ್ತ್ಲ್ತಾ ಾಂಕ್ ಆಯುಷ್ಾ ಕೆನಾ್ ಾಂಕ್ ರ್ಬರ್ ಜಾಯ್ .

ಸದಾಾ ದೇವ್ಸಿ ನಾಚ ನವಿೀಕ್ರಣ ಕೆಲ್ತಾ ಾಂ. ರಸೊಿ ಬರ ಕೆಲ್ತಿ . ಗ್ಡಾಂವಾ ಪರ ವೇರ್ ಕ್ತ್ನಾ , *ಚಕ್ರ ತ್ಲೀಥ್* ಮ್ಹ ಳ್ಕಲ ಪುಷ್್ ರಣ್ಗ ದಿಸಿ . ಸುದರ್್ನ ಚರ್ಕರ ನ ತ್ಲೀ ಪುಷ್್ ರಣ್ಗ ತಯರ ಕೆಲಿಲಿ ಖಯಾಂ ! ತಾಕೀತು ರ್ಕಯಮ್ ಸಾ ಚಛ ಉದಾಕ್ ಉತಾ್. ಸಾಂಜೇಚೆಾಂ ಕಾಂವಾ ಸರ್ಕ್ ಣ್ಗಚೆಾಂ ಥಂಡ ಹವಾಮ್ಚ್ನಾಾಂತು , ಸೊನೇರಿ ರವಿಕರಣಾಾಂತು ತಾಾ ಪುಷ್್ ರಣ್ಗಚೆ

- ಪದೂ ನಾಭ ನಾಯಕ ------------------------------------------

39 species of birds sighted at St Aloysius College Campus during Campus Bird Count 2021 As a part of the ‘Great Backyard Bird Count’ organized by Bird Count India in collaboration with eBIRD, Campus Bird Count 2021 was held from 12th to 15th

February in various campuses of India. This year over 272 campuses took part in this mega birding event to document the avian fauna in their respective campuses.

96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


St Aloysius College has taken part in this event for the past two years. The 140-year-old campus is situated at the heart of Mangaluru city and is spread over 37 acres. The Campus bird count 2021 was organized by the Department of Zoology. The campus bird count team was led by Mr Glavin Thomas Rodrigues (Lecturer), Mr Kiran Vati (Lecturer) and Dr Hemachandra (HOD) in the active presence of Mr Hariprasad Shetty(Assistant Professor), Dr Rachana (Assistant Professor) and Ms Raifa. A total of 13 students from various UG

Science and Arts departments of the college participated in the survey and made this event a grand success. Four days (12th to 15th February) of birding event concluded with a recording of 39 species of birds. Birds such as Greater Racket Tailed Drongo, Jungle Myna, Common Myna, Purple Rumped Sunbird, Pale Billed Flowerpecker, Asian Koel, Oriental Magpie Robin and Red Whiskered bulbul were commonly sighted throughout the campus. Large predatory birds such as Black Kite

97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


and Brahminy Kite are seen in huge numbers flying around the campus and perching on old buildings within the campus. Flocks of hundreds of chestnut tailed starlings and Rosy starlings flying around the campus is a blissful sight to observe. Migratory birds such as Indian Paradise Flycatcher, Ashy Drongo, Indian Golden Oriole, Blue Tailed Bee Eater, Blyth’s Reed Warbler, Green Warbler were also sighted during the campus bird count.

In the era of urbanization, St Aloysius College with its luscious green campus is still home to hundreds of birds. Such kind of population can be credited to the high diversity of the fruiting plants and trees found here that provide shelter, food and nesting sites for a variety of bird species. To date, the checklist of St Aloysius College Campus has been updated with a total of 52 species with the addition of two new species this CBC, the White-rumped munia and the Cattle Egret that is recorded for the first

98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


time on the campus. Nesting sites of around seven species of birds which include the Rose Ringed Parakeet, Pale Billed Flowerpecker, Oriental Magpie Robin, White-Cheeked Barbet, Black Kite, Bhraminy Kite and Red Whiskered Bulbul were sighted in the campus during the bird count. The most fascinating sight was the frequent feeding of Rose Ringed Parakeet chicks by its male parent in its nest and Palebilled Flowerpecker feeding little fruits to its chicks. This provides evidence for a well-balanced ecosystem that supports the existence of a variety of bird species within the campus. Such bird counts done for several years will give an understanding of how the bird populations are changing with time.

St. Aloysius College has always ensured activities that let students come close to nature, believing strongly in how there is a lot to learn from nature if you observe. Birdwatching is the best way to spend our leisure time and anyone can practice this hobby irrespective of their age, occupation, and place. Watching birds can bring joy to our minds and be a good stress reliever. Principal, Rev Fr Praveen Martis S J addressed the students on the final day of the Campus Bird Count. He emphasized on the need to study the green patches of the campus and how students can involve themselves in learning and conserving them to protect birds. He also encouraged the students to make the campus eco-friendlier and a better place for co-existence.

------------------------------------------------------------------------------------

99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತೇಲ್ ಉಜೊ ಆಮಾಯ ರ್ಗೊಂವಾೊಂತ್ ತೇಲ್ ಮುರ್ೆ ಲ್ವೊಂ

ಹುಲ್ಪಪ ನ್ ಗೆಲ್ವ್ ೊಂತ್ ಸ್ಗೆೆ ೊಂ ತೇಲ್

ದೊಳ ಆಸುನ್

ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ವೊಂ

ಕುರಾ ಜಾಲ್ವಲ ್ ೊಂಕ್ ಉಜಾ್ ಕ್ ವೊತುೊಂಕ್ ತೇಲ್ ಪಾವನಾ

ತೇಲ್ವಚೊಂ ಮೊಲ್

ಬರ್ ಚಿೊಂತಾನ ೊಂಚ್ಣ ಬರೊ ಳಾನ್ ಖಂಯ್ ಕಳಾೂ ೊಂ -ಸ್ಲವ, ಲೊರಟ್ಟಾ

ಉಜೊ ಪ್ಟಂವ್ಾ ದೆಕುನ್ ಆತಾೊಂ

ಖಂಯ್ ತಕಲ ್

ಸುಕುನ್ ಗೆಲ್ವ್ ತ್

ಧ್ಯಳಿ ಫುಟ್ರ್ಲ ್ ರ್ಗದ್ ೊಂಬರಿ

ಮ್ಳ್ಬ ಕ್ ಚಡಲ ೊಂ ತೇಲ್ವ ಮೊಲ್ ದೆೊಂವಾತ ಉಜೊ ಪಾಲ್ಾ ಲ್ವಲ ್ ದಸಾ

100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಗೆೆ ಪೀಲ್ -ಆ್ ನಿಿ

ಪಾಲ್ಡಾ

ಕೂ ಕುಹೂ ಕೂ ಕುಹೂ ಕಗೆೆ ಪಲ್ವ ಕೂ ಕುಹೂ ಆವಾಜ್ ತುಕ ಕಣೆ ದಲ್ವ ?

ಕವಾೆ ್ ಪೊಂಜೊರ ? ತುರ್ೊಂ ಖೆಲೊಲ ್ ತರನ ್ ತರನ ್ ಆೊಂಬ್ಯ್ ಆೊಂಕರ ್ ? ಸಾೊಂಗ್ ಕಸ್ರ ಆವಾಜ್ ತಸ್ರ ಕಗೆೆ ಪಲ್ವ ? ತಾಳೊ ತುಜೊ ಆಯಾ ನ್ ಲೊೀಕ್ ಪಸ್ರಾ ನ್ ಗೆಲ್ವ.

ಲ್ವಹ ನ್ಪಣಿ ಆಸ್ರರ ದಲೊಲ 101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜವಾಬ್ಯೆ ರ್ ಸ್ಲ್ಾ ಣೆನ್ ಶಿಕಯ್ದಲ ೊಂ ಮುಕ್ಣಲ ೊಂ ಮೇಟ್ ಸಾೊಂಬ್ಯಳುನ್ ದವರುೊಂಕ್ ಜಿಕಲ ್ ಮಾಗಿರ್ ಶಿಕ್ಣಲ ೊಂ ಜವಾಬ್ಯೆ ರ್ ಕಶೆೊಂ ಘೆಜ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ನ್ -------ತುಜೊಂ ನಿಸ್ಾ ಳ್ ಮ್ನ್ ಮಾಹ ಕ ದೆವಾಚೊಂ ಮಂದರ್ ತುಜೊಂ ಹಾಸೆತ ೊಂ ತೀೊಂರ್ಡ ಮ್ಹ ಜೊಂ ಮೊರ್ಗಚೊಂ ಮಂದರ್ ಮೊನ್್ ---------_ ಖಬ್ಯರ್ ನಾಸಾತ ೊಂ ಯ್ದತಾಯ್ ಕ್ಣತಾ್ ಕ್ ಪಯ್ದಲ ೊಂಚ್ ಸಾೊಂಗಿಿ ತರ್ ತಯಾರ್ ರವತ ೊಂ

ರೈತ್ ------ಪಾಟಿಕ್ ಲ್ವಗ್ ಲಲ ೊಂ ಪೀಟ್ ಸ್ಲೊಾ ನ್ ಗೆಲಲ ಹಾತ್ ಪಾೊಂಯ್ ರೊಂಬುಲ್ವ್ ಸ್ರ್ಗೆ ್ ನಿೊಂಯಿ ಘಾಯ್ದಲ್ವ್ ರ‍ರ್ಗತ ಚ ವಾಹ ಳ್ ಆಮಾಯ ್ ಪಟ್ರ್ಚಿ ಭುಕ್ ಥಾೊಂಬಂವ್ಾ ಅಪಾಿ ಚೊ ಜಿೀವ್ ಝರ‍ವ್ನ ಆಮ್ಚಯ ಖಾತಿರ್ ಶೆತಾೊಂತ್ ವಾವುತಾ್ ನಿಸಾಾ ರ್ಥ್ ಪಣಿ ಕವ ------ತುಜಾ್ ಯ್ದಣ್ಟ್ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಸುಯೀ್ ಆನಿಕ್ಣೀ ಪಜ್ಳೊೆ ಮ್ಹ ಜ ಭಿತರ್ ಲ್ಪಲ ಲೊ ಕವ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ -ಅಸುೊಂತಾ ಡಿಸ್ರೀಜಾ

102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Eyes Open International President Harold D’Souza believes in awareness not ignorance Truly said; ‘He who blames others has a long way to go on his journey. He who blames himself is halfway there. He who blames no one has arrived’. This Chinese Proverb has definitely been exemplified in the life of Harold D’Souza a native of Bajpe, Mangalore from India. Eyes Open International (EOI) organized a life changing online webinar titled “Freedom for Humanity” on February 15, 2021. This auspicious event was graced by Prince Manvendra Singh Gohil – The famous Prince of Rajpipla State, Michelle Hannan, Anti-Human Trafficking Program Director and Divisional Director of Social Services, The Salvation Army, Sheena Chohan, Actress, South Asia AmbassadorUnited for Human Rights, Hriday Raval, Regional Director-India (EOI) and crusader Harold D’Souza CoFounder of Eyes Open International. D’Souza conveyed the good wishes, gratitude, and blessings for an empowering webinar, from Vikash Kumar Deputy Inspector - General of Police, Karnataka State Reserve Police

who could not attend this auspicious event due to unavoidable circumstances. According to D’Souza, Vikash Sir conveyed his support to get justice for our vulnerable community members. Fix the problem not the blame is the motto Harold D’Souza practices and preaches. Manvendra the first openly gay Prince of the world is the founder of Lakshya Trust. Prince Manvendra is an incredible advocate of LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer). He mesmerized the audience globally. Prince Manvendra an internationally proclaimed speaker said; “Gay as per dictionary means ‘happy’. A gay is a person who is attracted towards the same sex. A male is attracted to a male and a female is attracted to a female”. Sharing the stage with Michelle Hannan. Harold said; Survivors are poor starters but strong finishers. Michelle transformed my life from hurt to happiness, fear to freedom, and slavery to success.

104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


they could stand up for themselves”. Sheena focused on Article 4 of the 30

Michelle exhibited an informative presentation on Salvation Army history, and resources available to immigrant victims in the United States of America.

Michelle shared; “Help is available to victims who have experienced trafficking in America by calling National Human Trafficking Hotline 1888-373-7888 available 24 hours with 200 languages. Michelle said by calling this number victim should not be afraid of being arrested or deported. Sheena Chohan the first Indian Actress to be awarded the hero award at the United Nation in New York 2019 said; “If every child understood their rights,

Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Article 4 protects your right not to be held in slavery or servitude or made to do forced labor. Prince Manvendra, Michelle, Sheena, and Hriday shared their feelings of deep respect towards Harold D’Souza in his mission to prevent, educate, protect, and empower the vulnerable population globally through his nonprofit organization Eyes Open International. This event was broadcast on Bharat FM live and various social media platforms across the world. Closing remarks by Sheena Chohan was; “Educating oneself with human rights. Michelle Hannan shared; “Help will be offered to Victims” and Prince Manvendra Singh Gohil said; “Love Yourself”. ***********

105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


109 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


110 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


111 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


117 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


118 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


119 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


MANDD SOBHANN (Reg.) Organises *TRADITIONAL KONKANI SONGS -ONLINE CERTIFICATE COURSE* In collaboration with *S.K.A LONDON* * For young and old, interested in singing, * For those who love traditions and Konkani. *Commencing on Sat. Jan. 9, '21,* *Spanning 8 Saturdays* *(Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27)* *At 7 p.m. (IST). 8 sessions of 90 minutes each = 12 hours of Training* *COURSE CONTENT* 8 different topics in 8 sessions 1. Gumo’tt Songs 2. Traditional songs (GupitMoag, Roazlin, Suryachim Kirnnam, Lucy and others) 3. Dekhnni and Manddo 4. Voviyo (Old and New) 5. Ve'rse (Wedding Songs) 6. Children’s Songs 7. Dulpodam (Baila) 8. Mandd Sobhann Songs *NOTE:* Along with learning traditional songs, you will also learn about traditions. *RESOURCE PERSONS* *Course Director/Instructor/Main Singer : Eric Ozario *Keyboard: Alron Rodrigues *Singers: Joyce Ozario, Raina Castelino, Jason Lobo, Dealle Dsouza. *NOTE : *One wouldn’t find a better bunch of experts than these, as they have the experience of having trained over 600 people, in and around Mangalore. *This is Mandd Sobhann’s sincere attempt to preserve Konkani Song-Traditions. *This training would be conducted over the Zoom App. If you are interested, kindly enrol yourself by sending your Name and WhatsApp Number to the following number – 81052 26626. Only 100 in a batch. Hurry up! *The course is absolutely free! Please consider pitching in with your donations to support this noble cause. *The ones attending all 8 complete sessions, will be rewarded with an online certificate by Mandd Sobhann. *Come, Register today! Spread the word.* 120 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


121 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


122 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


123 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


124 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


125 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


126 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


127 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...