__MAIN_TEXT__

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 11

ಫೆಬ್ೆೆರ್ 18, 2021

ಸೊಭೀತ್, ಬುದ್ವ ಂತ್, ತಾಲಂತ್ವ ಂತ್ ಸ್ತ್ ರ ೀ

ಡಾ| ಮೋನಾ ಜ್ಾಾಕೆಲಿನ್ ಮೆಂಡೆ ೋನಾಾ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಆಮಾಂ ಮ್ಚ್ನ್ ದಿವ್ಾ ಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಆಮಾಂ ಮ್ಚ್ನ್ ದಿವ್ಾ ಾಂ ಆಮಯ ಮಂಗ್ಳು ರಿ ಸಮ್ಚ್ಜ್ ತಾಲಾಂತಾಾಂನಿ ಭಾರಿಚ್ ಗ್ರ ೇಸ್ತ್ . ಚಡ್ಟಾ ವ್ ಆಮಾಂ ಕಿತಾಂಯ್ ಕರ್ಚಾ ಯಾಂತ್ ಮುಖಾರ್. ಸಮ್ಚ್ಜಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕಾಂನಿ ಆಮಾಂ ಸದಾಂ ಮುಖಾರ್. ಅಸಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ಾಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಂಖಾಾ ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಆಸಯ ಾ ಸಮ್ಚ್ಜಾಂತ್ ಆಮಾಂ ಆಮಯ ಾಂ ತಾಲಾಂತಾಾಂ ದಖಂವ್್ ಮುಖಾರ್ ಸತಾಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಮಧ್ಯ ಾಂ ಏಕ್ ಉಣಾಂಪಣ್ ಕಿತಾಂಗಿ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ಇಲ್ಲಯ ಸೊ ಮೊಸೊರ್ ಚಡ್, ತಾಾ ಚ್ಯ ದೆಖುನ್ ಆಮಾಂ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ನ್ ದಿಾಂವ್ಯ ಾ ಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಮೈಲ್ಲ್ಾಂ ಪಾಟಿಾಂ! ಸಭಾರಾಂಕ್ ಹೆರಾಂಚಾಂ ಕಿತಾಂ ಪಡೊನ್ ಗ್ಲಯ ಾಂ ನಾ ಆಸಾ್ ಾಂ ತಾಾಂಚಾ ವಿಶ್ಾ ಾಂತ್ ಕಿತಾಂಚ್ ಉಲವ್್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಮ್ಚ್ಜಾಂತ್ ಕಿತಾಂ ಘಡ್ಟಾ ಮಾ ಣ್ ಸಾರ್ಯಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ತರಿೇ ಮತಾಂ ಮ್ಚ್ತ್ಸೊ ಮೊಸೊರ್. ಹಾಂವಾಂ ಕಿತಾಾ ಮ್ಚ್ನ್ ಕರಿಜಾಯ್, ಮ್ಚ್ಾ ಕ ಕಿತಾಂ ಪಡೊನ್ ಗ್ಲ್ಲ್ಾಂ ಮಾ ಳ್ು ಾಂ ಅಡೂಕ್ ಚಾಂತಾಪ್. ಅಸಲಾಂ ಚಾಂತಾಪ್ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಖಂರ್ಚಾ ಯ್ ವಖಾ್ ಬರಾಂ ಮಾ ಣಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾಂ ಕುಸ್ಡಿ ಮನ್ ಪುಟ್ವಾ ನಾ. ಹಾಂವಾಂ ಸಭಾರ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ವಿರ್ಚರ್್‌ಲಯ ಾಂ ಆಸಾ, ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಮ್ಚ್ಜಾಂತಾಯ ಾ ಸಾಧಕಾಂಚ ವಳಕ್ ಮ್ಚ್ಾ ಕ ಧಾಡ್ಟ ಮಾ ಣ್. ಪುಣ್ ಬರವ್್ ಧಾಡ್ಟಾ ಲ ಭಾರಿಚ್ ವಿರಳ್. ಅಸಾಂ ಮಾ ಣ್ಾ ಚ್ಯ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಮ್ಚ್ಜಿಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಚ್ಯ ಮಾ ಳ್ು ಸಾಧಕ್ ನಾಾಂತ್ ಮಾ ಣ್ ನ್ಾ ಾಂಯ್, ಆಸಾತ್, ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾತ್; ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ವಯ್ದಯ ಾ ಥೊಡೊಾ

ಕೊಡು ಸಂಗಿ್ ತಾಾಂಚಾ ವಿಶಾಂ ಬರಂವ್ಕ ಸೊಡಿನಾಾಂತ್. ತಾಂಚ್ ಚಾಂತಾಪ್ -ಮ್ಚ್ಾ ಕ ಕಿತಾಂ ಮ್ಚ್ಳ್ಯಾ ಮಾ ಳ್ು ಾಂ ಪಾಡ್ ಚಾಂತಾಪ್. ವಿೇಜ್ ಪತಾರ ರ್ ಹಾಂವ ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಸುಮ್ಚ್ರ್ ಏರ್ಶ ಾಂ ಸಾಟ್ವಾಂವಯ್ರ ಜಣಾಂಚ ವಳಕ್ ತಸ್ಡಾ ೇರ್‌ಾ ಾಂ ಬರಬರ್ ಪರ್ಯಟ್ವಯ ಾ . ಮಂಗ್ಳು ರ ಥಾಂವ್್ ಹಜಾರಾಂ ಮೈಲ್ಲ್ಾಂ ಪಯ್ೊ ಮಾ ಜಿ ವಸ್ಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಗಾಂವ್ಯ ಾ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ಳೊನ್ ತಾಾಂಚ ವಳಕ್ ಘಾಂವಿಯ ಕಾಂಯ್ ಸುಲಭಾಯೆಚಾಂ ಕಮ್ ನ್ಾ ಾಂಯ್; ತಾಾಂತಾಂ ಮೊಸು್ ವ್ಾಂವ್ಾ ಆಸಾ. ರ್ಜಾಲ್ ಅಸ್ಡ ಆಸಾ್ ಾಂ ಕೊೇಣ್ ತರಿೇ ಮ್ಚ್ಾ ಕ ಕುಮಕ್ ಕನ್ಯ ಸಾಧಕಾಂವಿಶಾಂ ಬರವ್್ ಧಾಡ್ಟಯ ಾಂ ಪರ ಯತ್್ ಕತಯತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಾಂಕಾಂ ಅತೇ ಧನ್ಾ ಜಾಾಂವ್್ ಸಾಾಂ. ಜಿಣಾ ಚರಿತಾರ ಕೊಾಂರ್ಣ ಾಂತ್್‌ಚ್ಯ ಬರವ್್ ಧಾಡಿಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್ ನಾ. ಹಾ ಆದಿಾಂ ಚಡ್ಟಾ ವ್ಾಂನಿ ಇಾಂಗಿಯ ಷಾಂತ್ ಬರವ್್ ಧಾಡ್್‌ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಪರಿಾಂ ತಮಾಂಯ್ ಧಾಡ್ಟಾ ತ್. ಹಾಂವ್ ತ ಕೊಾಂರ್ಣ ಕ್ ತರ್ಜಯಮೊ ಕನ್ಯ ಪರ್ಯಟ್ವಾ ಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಆಮಾಂ ಮ್ಚ್ನ್ ದಿವ್ಾ ಾಂ. ತಾಂ ಜಾಾಂವ್್ ಸಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಮ್ಚ್ಜಾಂತಯ ಾಂ ನೆರ್ತಾರ ಾಂ ವ ವಜಾರ ಾಂ. ತಾಾಂಚೊ ಪರ ಕಶ್ ಜರ್ತಾ್ ದಾ ಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಕನ್ಯ ತಾಾಂಚಾ ಥಾಂವ್್ ಕಾಂಯ್ ತರಿೇ ಬರಾಂಪಣ್ ಆಸಾ ತಾಂ ಆಪಾಣ ಾಂವ್್ ಸಮ್ಚ್ಜ್ ಆಮಯ ಪರ ರ್ತಕ್ ಪಾವವ್ಾ ಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಭುಗಾ ಯಾಂಕ್ ತಾಾಂಚ ಸಾಧನಾಾಂ ವ್ಚುನ್ ತಾಾಂಕಾಂಯ್ ತಸ್ಡಯ ಾಂಚ್ ಸಾಧನಾಾಂ ಕರ್ಚಾ ಯಕ್ ಪಂಥಹಾ ನ್ ದಿವ್ಾ ಾಂ.

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

-ಡ್ಟ|್‌ಆಸ್ಡಾ ನ್್‌ಪರ ಭು,್‌ಚಕಗೊ


ಸೊಭೀತ್, ಬುದ್ವ ಂತ್, ತಾಲಂತ್ವ ಂತ್ ಸ್ತ್ ರ ೀ

ಡಾ| ಮೋನಾ ಜ್ಾಾಕೆಲಿನ್ ಮೆಂಡೆ ೋನಾಾ

ಚಕ್್‌ಮರ್ಳೂರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂತಾಯ ಾ ಮೂಡಿಗ್ರ ತಾಲೂಕರ್ಚಾ ಕೇಲೂೂ ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಭೇತ್ ಬಾಳ್ ಜಲ್ಲ್ಾ ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಾ ಬಾಳ್ಯಚಾಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ದೇವ್ಧೇನ್ ಮ್ಚ್ಸಯಲ್ ಜಾನ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡೊೇನಾೊ (ಆಪಾಯ ಾ 48 ವಸಾಯಾಂ ಪಾರ ಯೆರ್

ಅಾಂತಲ್ಲಯ) ಆನಿ ಗಯ ಾ ಡಿಸ್ತ ಒಲಿವರ (ಆಪಾಯ ಾ ತನಾಾ ಯ 38 ವಸಾಯಾಂ ಪಾರ ಯೆರ್ ವಿಧವ್ ಜಾಲಿ) ಹಣಾಂ ಹಾ ಬಾಳ್ಯಕ್ ಮೊೇನಾ ಜಾಾ ರ್ಲಿನ್ ಮಾ ಳ್ು ಾಂ ನಾಾಂವ್ ದವಲಯಾಂ. ಗಯ ಾ ಡಿಸಾನ್ ಏಕ್ ಲ್ಲ್ಾ ನೆಶ ಾಂ ಜಿನಾೊ ದುಖಾನ್ ತಾಾ ಘಾಟ್ವರ್ ಚಲವ್್

3 Veez Konkani


ಆಪಾಯ ಾ ರ್ಲಾಂ.

ದೊಗಾಂ ಭುಗಾ ಯಾಂಕ್ ವಾ ಡ್

ತಾಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಚಲಿ ಆನಿ ದುಸೊರ ಚಲ್ಲ ಜಲ್ಲ್ಾ ಲ್ಲ - ಗ್ಯ ನ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡೊೇನಾೊ (ಪರ ಸು್ ತ್ ಏಕ್ ಸ್ಡೇನಿಯರ್ ಟೆಕಿ್ ೇಶಯನ್ ಜಾಾಂವ್್ ಪಾಟ್ವಯ ಾ 2006 ಥಾಂವ್್ ಆಪ್ಲಯ ವ್ವ್ರ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಗ್ಯ ನ್ ಪ್ರ ೇಮ್ಚ್ ಡಿಸೊೇಜಾಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಲಗ್್ ಜಾಾಂವ್್ ತಾಾಂಕಾಂ ಏಕ್ 3 ವಸಾಯಾಂಚೊ ಚಕೊಯ ಆಸಾ.) ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡೊೇನಾೊ ಕುಟ್ವಾ ನ್ ಬಂಟ್ವಾ ಳ್ಯಯ ಾ ಮೊಡಂಕಪಾಾಂತ್ ವಸ್ಡ್ ರ್ಲಿ. ಮೊೇನಾನ್ ಚರಿತರ ಾಂತ್ ಡ್ಟಕಾ ರೇಟ್ ರ್ಲಿ. ತಚಾ ಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಎಮ್. ಎ. (ಚರಿತಾರ ಆನಿ ಇಾಂಗಿಯ ಷ್) ತಸಾಂ ಬಿ.ಎಡ್. ಡಿಗೊರ ಾ ಆಸಾತ್. ತಕ ಸೇರ್ರ ಡ್ ಹತ್ಯ ಕಲೇಜ್ ಮೊಡಂತಾಾ ರಾಂತ್ ಡಿಗಿರ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ವಳ್ಯರ್ Best Out Going student of the year , 2006 ಮ್ಚ್ನ್ ಲ್ಲ್ಬ್‍ಲ್‌ಲ್ಲಯ ತಸಾಂಚ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಯುನಿವಸ್ಡಯಟಿಾಂತ್ ಪ್ಲೇಸ್ತಾ

ಗರ ರ್ಜಾ ಯೇಶನ್ ಕತಾಯನಾ ತಾಣಾಂ ಎಮ್.ಎ. ಚರಿತರ ಾಂತ್ ದುಸರ ಾಂ ರ್‌ಾ ಾಂಕ್ ಜೊಡ್್‌ಲಯ ಾಂ. ಅಸಾಂ ತ ಶಕಪ ಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಚತರ್ ಆಸ್ಡಯ .

ತಚಾಂ ಲಗ್್ ಸಾಾ ಾ ನಿ ರಿರ್ಚಡ್ಯ ಡಿಸೊೇಜಾ ಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಜಾಲಾಂ. ಸಾಾ ಾ ನಿ ತಾಚಾಂಚ್ ಸಾ ಾಂತ್ ಉದಾ ಮ್ “The Creation”,್‌ ಪಾಟ್ವಯ ಾ 24 ವಸಾಯಾಂ ಥಾಂವ್್ ಯಶಸ್ಡಾ ೇ ಥರನ್ ಚಲಂವ್್ ಆಸಾ. ತಾಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂ ಚಡ್ಟಾ ಾಂ ಭುಗಿಯಾಂ ಆಸಾತ್ - ಸಮೊೇನ್ (11) ಆನಿ ಸ್ಡಯ್ದೇನಾ (10) ಆನಿ ತಾಂ ಪರ ಸು್ ತ್ ಮೊಡಂಕಪಾಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್್ ಆಸಾತ್.

4 Veez Konkani


* ಪರ ಸು್ ತ್ ಡ್ಟ| ಮೊೇನಾ ಮೊಡಂಕಪ್ ಕಮ್ಚ್ಯಲ್ ಕಲೇಜಿಾಂತ್ ಉಪನಾಾ ಸಕಿ ಜಾಾಂವ್್ ವ್ವ್ರ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಕ ಪಾಟ್ವಯ ಾ 13 ವಸಾಯಾಂ ಥಾಂವ್್ ಶಕಂವ್ಚಯ ಅನ್ಭ ೇಗ್ ಆಸಾ ವಿವಿಧ್ ಹಂತಾರ್ (ಪ್ಲೇಸ್ತಾ ಗರ ರ್ಜಾ ಯೆಟ್, ಗರ ರ್ಜಾ ಯೆಟ್ ಆನಿ ಪ್ರ -ಯುನಿವಸ್ಡಯಟಿ ಮಟ್ವಾ ರ್.) * ಏಕ್ ಸಾ ತಂತ್ರ ಸಂಶೇಧಕಿ ಏಕ್ ನಾಾಂವ್ಡಿೊ ಕ್ ಚರಿತರ ಗರ್ ಆಲನ್ ಮರ್ಚದೊ ಬರಬರ್ ಪರ ಸು್ ತ್ “The

Catholic Heritage Homes in and around್‌ Mangalore”್‌ ಮಾ ಳ್ಯು ಾ ವಿಷಯಾರ್ ಸಂಶೇಧನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

*್‌’ಮ್ಚ್ಾ ಾಂರ್ಳೊೇರ್ ಟುಡೇ’್‌ನೇಮ್ಚ್ಳ್ಯಾ ರ್ ಡ್ಟ| ಮೊೇನಾ ಸರಗ್ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಲೇಖನಾಾಂ ಬರಯಾ್ . (ಚಡ್ಟಾ ವ್ ತಚಾಂ ಲೇಖನಾಾಂ ಸಮ್ಚ್ಜಿಚ ವಿವಿಧ್ ರಿೇತಾಂನಿ ಪರ ಕಶ್ ಫಾಾಂಖಯಾ್ ತ್. ದಖಾಯ ಾ ಕ್: ’ವ್ಚವಿಯ್ದ’್‌ ಕೊಾಂಕಣ ತ್ಸಾಂಡ್ಟಪ ಶಾಂ ಲ್ಲೇಕ್ ಪದಾಂ: ಪಾಟೆಯ ಾಂ ಪುನ್ರಯಚನ್, ಸಾಾಂತಾ ಕ್ರರ ಝ್ ದೆ ಬಿದೆರ ಾಂ- ಖರಿ ಕಣ ಏಕ್ ಇರ್ಜ್ಯ ಕಸ್ಡ ವ್ಾಂಚೊನ್ ಉಲಿಯಗಿ ಮಾ ಣ್, ಭಾರತೇಯ್ ಸ್ಡನೆಮ್ಚ್: ಖಾಯಾಮ್ಚ್ಚೊ ಛಾಪ್ಲ (ಹಾಂದಿ

5 Veez Konkani


ಸ್ಡನೇಮ್ಚ್ಾಂನಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ ವಳಕ್). ತಣಾಂ ಸಬಾರ್ ತಚಾಂ ಪತಾರ ಾಂ ರಷ್ಟಾ ರೇಯ್ ತಸಾಂ ಅಾಂತರಯಷ್ಟಾ ರೇಯ್ ಸಮ್ಚ್ಾ ೇಳನಾಾಂನಿ ಮಂಡನ್ ರ್ಲ್ಲ್ಾ ಾಂತ್. ತಚೊ ಪ್ಎಚ್.ಡಿ. ಮಹ ಪರ ಬಂದ್ “The Apostolic Carmel Congregation: Women education and social change in Coastal Karnataka from 18701970)”. ತ ಮಾ ಣಾ , ಹೊ ಪರ ಬಂದ್ ಬರಂವ್ಕ ಮುಖೆಲ್ ಕರಣ್ ಕಿತಾಂಗಿ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್,್‌ ’ಹಾಂವ್ ಪಾತಾ ತಾಾಂ ಕಿೇ ಚರಿತರ ಾಂತ್ ಸಾರ್ಯಾಂ ಕಮ್ ರ್ಲಯ ಾಂ ನಾ ಪರ ತಾ ೇಕ್ ಜಾಾಂವ್್ ಸ್ಡ್ ರೇಯಾಾಂಕ್ ತಾಣಾಂ ರ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಕಮ್ಚ್ಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ನ್ ದಿೇಾಂವ್ಕ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಮ್ಚ್ಜಕ್ ತಲನ್ ರ್ಲ್ಲ್ಾ ರ್. ಸ್ಡ್ ರೇಯಾಾಂನಿ ಮ್ಚ್ನ್ವಿೇಯ್ ಹರ್ ವತಯಲ್ಲ್ಾಂನಿ ಮಹತಾಾ ಚೊ ವ್ವ್ರ ರ್ಲ್ಲ್, ತಾಾಂಕಾಂ ಹೆರ್ ಜವ್ಬಾೊ ರಿ

ಆವಯ್, ಪತಣ್, ಭಯ್ಣ ಆನಿ ಧುವ್. ತಚೊ ವ್ವ್ರ ಸದಾಂಚ್ ದುಬಾವ್ಸಪ ದ್ ರಿೇತನ್ ದೆಖಾಯ ತಾಚರ್ ಸವ್ಲ್ ಥಪುನ್. ಇರ್ಜ್್‌ಯಮ್ಚ್ತಚ ಚರಿತಾರ ಬರಯಾ್ ನಾಾಂಯ್ ಧಾಮಯಕ್ ಭಯಿಣ ಾಂಕ್ ತಾಣಾಂ ರ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ವ್ವ್ರ ಕ್ ಕಿತಾಂಚ್ ಮ್ಚ್ನ್ಾ ತಾ ದಿಲಿಯ ನಾ. ತಾಣಾಂಯ್ ಗ್ಳಪ್್ ಾಂ ಮಶನ್ರಿ ವ್ವ್ರ ಚಟುವಟಿಕೊ ರ್ಲ್ಲ್ಾ ತ್. ಜರ್ತಾ್ ರ್ಚಾ ವಿವಿಧ್ ಕೊನಾಶ ಾಂನಿ ತಾಣಾಂ ವಚೊನ್ ಶಕಪ ಚೊ ಪರ ಭಾವ್ ಘಾಲುನ್ ಲ್ಲೇಕಕ್ ಶಕಪ್ ದಿೇಾಂವ್್ ಜಿೇವನಾಾಂತ್ ಗ್ರ ೇಸ್ತ್ ರ್ಲ್ಲ್ಾಂ, ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ತಾ ವಿಶಾಂ ಚರಿತಾರ ಕರಾಂನಿ ಬರಯಿಲಯ ಾಂ ಕಿತಾಂಚ್ ದಿಸಾನಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಇರ್ಜಯಾಂತ್ ಸ್ಡ್ ರೇಯೆಚಾಂ ಸಾಾ ನ್ ಮ್ಚ್ನ್ ನಾಸಾ್ ಾಂ ನಿಸಾರ ಯಾಯ ಾಂ. * ಮಾ ಜಾಾ ಅಭಪಾರ ಯೆ ಪರ ಕರ್ ಧಾಮಯಕ್ ಭಯಿಣ ವಿವಿಧ್ ಮೇಳ್ಯಾಂ

6 Veez Konkani


ಥಾಂವ್್ ಪಾಟ್ವಯ ಾ 18 ಆನಿ 19 ವ್ಾ ಶತಕಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಮೂಳ್ ಥಳ್ಯಕ್ ಯೇಾಂವ್ಕ ಲ್ಲ್ಗ್ ನಾ ಸ್ಡ್ ರೇಯಾಾಂಕ್ ಶಕ್ಷಣ್ ದಿೇಾಂವ್ಕ ಶ್ಲ್ಲ್ಾಂ ಸುವ್ಯತನ್, ವಸ್ ಘರಾಂ ಆನಿ ಇತರ್ ಮೂಳ್ಯವಿಾಂ ಕಮ್ಚ್ಾಂನಿ ತಾಾಂಕಾಂ ತರ್ಭಯತ ದಿೇಾಂವ್್ ಪುರುಷ್ ರಜಾಾಂತ್ ತಾಾಂಚ ಕಷ್ಾ ಹಳು ಕರುಾಂಕ್ ಪರ ಯತ್್ ಕರಿಲ್ಲ್ಗಿಯ ಾಂ. * ಶಕಪ ಬರಬರ್ ಪರ ಸರಣ್್‌ಶೇಲತಾ ಆಯಿಯ ತಸಾಂಚ್ ಪಾಟ್ವಪಾಟ್ ಸುಟ್ವಕ .

ಹಾ ವವಿಯಾಂ ತಕ ತಚಾಂ ಸಾಾ ನ್ ಸಮ್ಚ್ಜಾಂತ್ ಖಾತರ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ತಕ ಬಳ್ ಮ್ಚ್ಳ್ು ಾಂ ತರ್ಚಾ ಸಾಾ ನಾರ್ ಘಟ್ಾ ರವ್ಚನ್ ಜಿೇವನಾಾಂತಯ ಾಂ ಪಂಥಹಾ ನಾ ಹಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಯಶಸ್ಡಾ ೇ ಕರ್ಚಾ ಯಕ್. * ಹೆಾಂ ನಿಜಾಕಿೇ ಹೆಮ್ಚ್ಾ ಾ ಚಾಂ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ಚಾಂತಾಂಕ್ ಹಾ ಧಾಮಯಕ್ ಭಯಿಣ ಾಂ ವಿಶ್ಾ ಾಂತ್, ಏಕ ಪದೇಯಶ ಗಾಂವ್ಕ್ ಯೇಾಂವ್್ ಸಮ್ಚ್ಜಚ ಕಿತಾಂಚ್ ವಳಕ್ ನಾಸಾ್ ಾಂ, ಉಲವ್ಪ ಚ ಭಾಸ್ತ ಕಳಿತ್

7 Veez Konkani


ನಾಸಾ್ ಾಂ ವ ತಾಾಂಚ ಸಂಪರ ದಯ್, ಸಂಸಕ ೃತಚ ಝಳಕ್ ನಾಸಾ್ ಾಂ ಹಾ ಸಮ್ಚ್ಜಿಚರ್ ಪರ ಭಾವ್ ಘಾಲ್್ ಶಕ್ಷಣ ಥಂಯ್ ಜಾಗೃತ ಹಡುನ್ ಸ್ಡ್ ರೇಯಾಾಂಕ್ ಶಕ್ಷಣ್ ದಿೇಾಂವ್್ ತಾಾಂಕಾಂ ತಾಾಂರ್ಚಾ ಜಿೇವನಾಾಂತ್ ವ್ವ್ರ ಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊನ್ ಸಮ್ಚ್ಜಿಕ್ ಬದಯ ವಣ್ ಹಡಿಯ ಾಂ ದಲ್ಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಾಂ. ಆನಿ ಕಿತಾಾ ತಥಯನ್ ತಾಾಂಚಾ ವವಿಯಾಂ ಸಾಧ್ಾ ಜಾಲಾಂ ಹಾ ಸಮ್ಚ್ಜಾಾಂನಿ ಬದಯ ವಣ್ ಹಡುಾಂಕ್ ಶಕ್ಷಣ್ ಏಕ್ ಹತರ್ ಜಾಾಂವ್್ ವ್ಪನ್ಯ. * ಏಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂ ಳ್ ವ್ಯ ಕ್ತ್ ಜಂವ್ನ್ :

ಸಭಾರ್ ಶ್ಲ್ಲ್ಾಂ ಕಲೇಜಿಾಂಕ್ ತಕ ಆಪವಣ ಾಂ ಯೆತಾ ಶಕ್ಷಕಾಂಕ್, ವಿದಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಬಾಪಾಾಂಯ್ಕ ದಿಶ್ ದಖಂವ್ಕ . ಮುಖಾ ಜಾಾಂವ್್ : ಏಕ್ ಪರ ಭಾವಿತ್ ಶಕ್ಷಕ್ ಜಾವಾ ತ್?, ತರುಣ್ ವಿದಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಮೊೊ ನ್ ಘಾಂವಯ ಾಂ ಕಸಾಂ?, ಮತಾಂತಯ ಪರಿೇರ್ೆ ಚ ಭರಾಂತ್ ಕಸ್ಡ ಧಾಾಂವ್ಿ ಾಂವಿಯ , ಇತಾಾ ದಿ. * ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯ ಮ್ ವ್ಯ ಕ್ತ್ ಜಂವ್ನ್ : 2018 ಇಸಾ ಾಂತ್ ಪರ ಥಮ್ ವ್ವ್ರ ರ್ಲ್ಲ ಏಕ ಕಲ್ಲ್ಕರಚೊ ತಾಳೊ ಜಾಾಂವ್್ , ವಗಿಾಂಚ್ ತಕ ’ಮೈ ಹಾ ಾಂರ್ಸ್ತಯ’್‌ ಜಾಹೇರತಾಾಂತ್ ಪಾತ್ರ ಘತ್ಸಯ , ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಥೊಡ್ಟಾ ಟಿೇವಿ

8 Veez Konkani


ಜಾಹೇರತಾಾಂನಿ ಏಕ್ ಮೊೇಡ್ಟಲ್ ಜಾವ್್ ವ್ವುಲಿಯ ರ್ಎಮ್್‌ಸ್ಡ ಇಸ್ಡ್ ಹರ್, ಥೊಡ್ಟಾ ಮಟ್ವಾ ಾ ಪ್ಾಂತರಾಂಚೊ ವ್ಾಂಟೊ ಜಾಾಂವ್್ , ಸಾಕೆ ಧರಿತ್ ಆನಿ ಸಂಗಿೇತ್ ವಿೇಡಿಯ್ದ.

* ಪರ ಸು್ ತ್ ತ ಟಿೇವಿರ್ ಏಕ್ ಕೊಾಂಕಣ ಖೆಳ್ಯ ಪರ ದಶಯನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ "ಸಾತ್ ಆಟ್ ಖೆಳ್ ಫಟ್ವಫಟ್" (ಸದಾಂ ಸೊಮ್ಚ್ರ ರತಾಯ ಾ 9:00 ವರರ್) ಏಕ್ ಮಜಚಾಂ ಖೆಳ್ಯ ಪರ ದಶಯನ್ ಜಾಾಂತಾಂ ಸವ್ಯಾಂಕ್ ಪರ ವೇಶ್ ಆಸಾ, ತ ಪಾತ್ರ ್‌ದರಿಾಂಕ್ ಮನ್ೇರಂಜನ್ ದಿಾಂವಯ ಾಂ ಪರ ಯತ್್ ಕತಾಯ ಆನಿ ಪ್ರ ೇಕ್ಷಕ್ ತಾಾಂಚೊ ಸೊಭೇತ್ ಉಗಿ ಸ್ತ ತಾಾಂರ್ಚಾ ಮರ ಕಳ್ಯ ಪಯಯಾಂತ್ ದವತಾಯತ್.

* ಸೊಭಾಯೆ ಸ್ಪ ರ್ಧೊ: 2018 ಇಸಾ ಾಂತ್ ತಣಾಂ ಮ್ಚ್ಾ ಾಂರ್ಳೊೇರ್ ಬಿವಿಾ ಪೇಜಾಂಟ್ ಸಪ ಧಾಾ ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ

9 Veez Konkani


ಘತ್ಸಯ ಆನಿ 6 ವಾಂ ಸಾಾ ನ್ ಜೊಡ್ಟಯ ಾಂ, ಆನಿ ‘Mrs್‌ Talented್‌ 2018’್‌ ಉಪಬಿರುದ್ ಲ್ಲ್ಬ್ಯ ಾಂ. * ಹವ್ಯಯ ಸ್: ವ್ರ್ಚಪ್, ಪಯ್ಣ , ನಾಚ್ (ಮಮಾ ಡ್ಟಾ ನಾೊ ಾಂತ್ ಏಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೇಾಂತ್ ಸಮ್ಚ್ಯ್ ಫೈನ್ಲ್ಲ್ಕ್ ಪಾವ್್‌ಲಿಯ , ಹೊ ಸಪ ರ್ಧಯ ನ್ಮಾ ಟಿೇವಿನ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಸಾ ಳಿೇಯ್ ಛಾನೆಲ್ಲ್ರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಯ . ಏಕ್ ಕಾಜರಿ ಜೊಡಂ ಜಂವ್ನ್ : ಲಗ್್ ಜಾಾಂವ್್ 14 ವಸಾಯಾಂ ಜಾಲಿಾಂ. ತಾಾಂಚಾಂ ಲಗ್್ ಜಿೇವ್ಳ್ ಕಸಾಂ ಆಸಾಗಿ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್, ಭುಗಾ ಯಾಂಚರ್ ಆಸೊಯ ಮೊೇಗ್ ಆನಿ ಪರ ವ್ಸ್ತ. ತಾಂ ರ್ನಾ್ ಾಂಯ್ ತಾಾಂಚೊ ಸುಟೊ ವೇಳ್ ನ್ವ್ಚ ಪರ ವ್ಸ್ತ ಖಂಯ್ ವಚೊ ತ ಮ್ಚ್ಾಂಡುನ್ ಹಡಾ ತ್, ಅಸಾಂ ಆಸಾ್ ಾಂ ರ್ಜಯ

ಭಾಯಾಯ ಾ ವಿಷಯಾಾಂಚರ್ ವ್ದ್ ಕರುಾಂಕ್ ಥೊಡೊಚ್ಯ ವೇಳ್ ಆಸಾ್ ಆನಿ ಹಾ ವವಿಯಾಂ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ಜಾಾಂವ್ಚಯ ಫಾಯ್ದೊ ಯ್ ಕಿತಾಂಚ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಉಪನಾಾ ಸಕಿ ಆನಿ ತ್ಸ ಏಕ್ ಉದೊಾ ೇಗಿ ಜಾಾಂವ್್ ಆಮಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಭುಗಾ ಯಾಂಚರ್ ಕಿತಾಂಚ್ ವ್ಚತ್ ಡ್ ಘಾಲಿನಾಾಂವ್ ಅಸಾಂಚ್ ಕರಿಜಾಯ್ ವ ತಸಾಂಚ್ ಜಾಾಂವ್ಕ ಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್ ತಾಾಂರ್ಚಾ ಸದಾಂರ್ಚಾ ರಟ್ವವಳಿಾಂಚರ್.

10 Veez Konkani


ಕಿತಾಾ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ದೊಗಾಂಯಿಕ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಭುಗಾ ಯಾಂನಿ ತಾಾಂಚಾಂ ಜಿೇವನ್ ಆಯಿಲಯ ಪರಿಾಂಚ್ ಚಲಂವಯ ಾಂ ಪರ ಯತ್್ ಕರುಾಂಕ್. ಏಕ್ ಜೊಡ್ಟಾಂ ಜಾಾಂವ್್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾಂ ಮಧ್ಾಂಯ್ ಚಡೊಣ ಾ ಆನಿ ದೆಾಂವ್ಚಣ ಾ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ವೃತ್ ಾಂತ್ ಆಯಾಯ ಾ ತ್. ಪಾಟ್ವಯ ಾ ವಸಾಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಜಿೇವನಾನ್ ಶಕಯಾಯ ಾಂ ಸಮ್ಚ್ಧಾನೆನ್ ಜಿಯೆಾಂವ್ಕ ಆನಿ ಸಾಕೊಯ ವೇಳ್ ಯೆತಾ ಪಯಾಯಾಂತ್ ಸೈರಣನ್ ರವ್ಚಾಂಕ್. ಅಸಾಂ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ

ಆಮಯ ಾಂ ಭುಗಿಯಾಂ ಜಿೇವನಾಾಂತ್ ಭವ್ಯಸೊ ದವಚಯಾಂ ಜಾಾಂವ್ಕ ಜಾಯ್. ತಾಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಸಂಗಿ್ ಾಂನಿ ತಾಂ ಪರ ವಿೇಣ್ ಜಾಾಂವಿೊ ತ್ ಆನಿ ಸವ್ಯ ಶಕೊಾಂದಿತ್. ಸವ್ಯ ಕಮ್ಚ್ಾಂನಿ ಚತರಯ್ ಜೊಡ್್‌ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂತ್ ಕಿತಾಂಚ್ ವ್ಯ್ಾ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಭುಗಾ ಯಾಂಕ್ ಸಂಗಿೇತ್ ಆನಿ ಕಲ್ಲ್ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಭಾರಿ, ತಾಾ ಖಾತರ್ ತಾಂ ತಾಾಂಚೊ ಚಡ್ಟಾ ವ್ ವೇಳ್ ತಾಾಂರ್ಚಾ ಮನ್ಪಸಂದ್ ಸಂಗಿ್ ಾಂಚರ್ ಖಂಚಯಾ್ ತ್ ಹೊಾ ಸವ್ಯ ಜಿೇವನಾಾಂತ್ಸಯ ಾ ಸಂಗಿ್ , ಶಕ್ಷಣ್ ತಕ ಚಾಂತಾಂಕ್ ಆಸಪ ದ್ ದಿತಾ. ಜರ್ ತಕ ತಜೊ ಪಾಶ್ಾಂವ್ ತಕ ಚಾಂತಾಪ ಸಪ ದ್ ದಖಯಾ್ ತಜಿ ಕಿರ ೇಯತಾ ತಕ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಸಂಗಿ್ ಾಂಚರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂತ್ ಕಿತಾಂ ವ್ಯ್ಾ ? ಆಮಾಂ

11 Veez Konkani


ಸದಾಂಚ್ ಪರ ಯತ್್ ರ್ಲ್ಲ್ಾಂ ಏಕ್ ಅಸಂಪಾರ ದಯಿಕ್ ಮ್ಚ್ಾಂ-ಬಾಪ್ ಜಾಾಂವ್ಕ , ಆಮಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಧುವ್ಾಂಕ್ ಏಕ್ ವ್ತಾವರಣ್ ಆಸಾ ರ್ಲ್ಲ್ಾಂ ಹತಕರ್ ಜಾಾಂವ್್ ಜಿಯೆಾಂವ್ಕ ಆನಿ ತಾಾಂಚ ರ್ಭಾ ಾಂ ಭರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್. ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ಸವ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಯ ಾ ಪರ ಕರ್ ಏಕ್ ಸಂಪೂಣ್ಯ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಜಾಾಂವ್ಕ ಏಕ್ ಸ್ಡದಧ ಾಂತ್ ನಾ, ತಾಂ ಸವ್ಯ ತಾಂ ತಜಾಾ ಭುಗಾ ಯಾಂಕ್ ಖಂಚಾಂ ವ್ತಾವರಣ್

ಆಸಾ ಕತಾಯಯ್ ತಾಚರ್ ಹೊಾಂದೊಾ ನ್ ಆಸಾ, ಪಯೆಶ ಆನಿ ಗ್ರ ೇಸ್ತತ್್‌ಕಯ್ ಏಕ ಭುಗಾ ಯಚೊ ಸಂತ್ಸಸ್ತ ಮ್ಚ್ಜಿನಾ, ಅನುಭವ್ನ್ ಜಿಯೆಾಂವಯ ಾಂ, ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಸಂಗಿ್ ಾಂನಿ ಯಶಸ್ಡಾ ೇ ಜೊಡಿಯ , ವಾ ಡಿಲ್ಲ್ಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ನ್ ದಿಾಂವ್ಚಯ ಜಾವ್್ ಸಾತ್ ಜಿೇವನಾಾಂತಯ ಾಂ ಮೌಲ್ಲ್ಾ ಾಂ ಜಿಾಂ ಆಮಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಭುಗಾ ಯಾಂಕ್ ದಿವಾ ತ್. ತಿಚೊ ಪತಿ ಸ್ಟ್ಯ ಯ ನಿ ಡಿಸೊೀಜ: ಮಡಂತಾಾ ರಾಂತಾಯ ಾ ಏಕ ಮಧಾ ಮ್ ವಗಯರ್ಚಾ ಕುಟ್ವಾ ಾಂತ್ ಬಂಟ್ವಾ ಳ್ಯಾಂತ್ ತ್ಸ ಜಲ್ಲ್ಾ ಲ್ಲಯ . ತಾರ್ಚಾ ಚ್ಯ ಜಿೇವನ್ ಮ್ಚ್ದರಿಚರ್ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಜಿೇವನ್ ಚಲವ್್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಅವ್ಕ ಸ್ತ ಆಪಾಣ ಾಂವ್ಯ ಾ ಾಂತ್

12 Veez Konkani


ತ್ಸ ಸದಾಂಚ್ ಪರ ಥಮ್. ತಾಕ ತಾಾಂತರ ಕ್ ಶಕ್ಷಣ್ ಆಸ್ತ್‌ಲಯ ಾಂ ತರಿೇ ತಾಣಾಂ ತಾಂ ವೃತ್ ಜಾಾಂವ್್ ಘತಯ ಾಂ ನಾ. ತಾಕ ಸಮ್ಚ್ೊ ಲಾಂ ಕಿೇ ತಾಂ ಆಪಾಣ ಕ್ ಭಲುಕ ಲ್ ಪಸಂದೆಚಾಂ ನ್ಾ ಾಂಯ್ ದೆಖುನ್ ತಾಣಾಂ ತಾಚಾಂಚ್ ಉದಾ ಮ್ ಸುವ್ಯತಾಂಚಾಂ ಧೈರ್ ಘತಯ ಾಂ ಆಪಾಯ ಾ 21 ವಸಾಯಾಂ ಪಾರ ಯೆರ್ ಫಕತ್ ಲ್ಲ್ಾ ನ್್‌ಸೊ ಐವಜ್ (ರಿೇಣ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಆಪಾಣ ಯಿಲಯ ರು. 10,000) ಘವ್್ . ಭಾಂವಿ್ ಲ್ಲ್ಾ ಲ್ಲೇಕನ್ ತಾಚಾಂ ಖೆಳುು ಳ್ಯಾಂ ರ್ಲಿಯ ಾಂ, ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಪಾಶ್ಾಂವ್ ತಾಚಾಂ ಸಾ ಪಾಣ ಾಂ ಪಳ್ಾಂವ್ಚಯ ಆನಿ ತಾಚಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತ್‌ಲ್ಲಯ ತ್ಸ ಜಳೊಯ ಉಜೊ, ತಾರ್ಚಾ ಭಾಂವ್ರಿಲ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಅಜಾಪ್ ಕರಿಲ್ಲ್ಗೊಯ . ತಸಾಂ ಆಸಾ್ ಾಂ ತಾಣಾಂ ತಾಕ

ಜಾಯ್ ಪುತ್ಸಯ ಐವಜ್ ಜೊಡೊಯ . ತಾಕ ಆಸ್ತ್‌ಲಿಯ ತಾಚ ಉಭಾಯ ತಾಕ ಉತ್ ೇಜನ್ ದಿೇಲ್ಲ್ಗಿಯ ಗರ ನೈಟ್ ಆನಿ ಮ್ಚ್ಬ್‍ಲ್‌ಯಲ್ ಕಾಂತಂವ್ಕ ಆಪಾಯ ಾ ಚ್ ಹತಾಾಂನಿ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಉದೊಾ ೇಗ್ ಇತ್ಸಯ ವ್ಡೊಯ ಕಿೇ ಸಕಯರಿ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸಾಾ ಾ ಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಕಮ್ಚ್ನ್ ತಾಣಾಂ ಕಾಂತಂವ್ಕ ಏಕ್ ಯಂತ್ರ ಘತಯ ಾಂ ಆಪಾಯ ಾ ಗಿರಯಾಕ ಾಂಕ್ ಖುಷ್ ಕರುಾಂಕ್. ಗರ ನೈಟ್ವ ಬರಬರ್ ತಾಣಾಂ ಮ್ಚ್ಬ್‍ಲ್‌ಯಲ್ ಕಾಂತಂವ್ಕ ಸುವ್ಯತಲಾಂ, ಸಾಾ ರಕಾಂ, ಪಾಟ್ವಪಾಟ್ ಇತರ್ ಸೇವ್. ಹ ವ್ತಾಯ ವಿಸಾ್ ರುಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗಿಯ , ಆನಿ ತಾಕ ಸಭಾರ್

13 Veez Konkani


ನ್ವ ಗಿರಯಿಕ ಮ್ಚ್ಳ್ಯಲ್ಲ್ಗ್ಯ . ಆಜ್ ತಾಚಾಂ ಉದಾ ಮ್ ಭಾರಿಚ್ ಯಶಸಾ ೇನ್ ಚಲ್ಲ್್ ಆನಿ ವಗಿಾಂಚ್ ತ್ಸ ಆಪ್ಲಯ ಉಪಾಾ ಳೊ ಸಂಭರ ಮ್ ಆಚರುಾಂರ್ಚಾ ರ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಲ್ಲ್ಾ ನೆಶ ಾಂ ಉದಾ ಮ್ ತಾಚಾಂ ಫಕತ್ ಬಂಟ್ವಾ ಳ್ಯಕ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ಸ್ಡಮತ್ ಜಾಲಯ ಾಂ ಆತಾಾಂ ತಾಂ ವಿಸಾ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಉಡುಪ್, ಮಡಿಕೇರಿ, ಶಮೊಗ, ಇತಾಾ ದಿ ಶಹರಾಂಕ್. ಏಕ್ ಮೊಗಳ್ ಪತ, ಭಾರಿಚ್ ಮೊಗಳ್ ಪೂತ್ ಆನಿ ಜಾಾಂವಂಯ್, ಏಕ್ ಜವ್ಬಾೊ ರಚೊ ಭಾವ್ ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಾಂವ್್ ಮತೃತಾಾ ಚೊ ಬಾಪಯ್, ತ್ಸ ತಾರ್ಚಾ ಚ್ ರಿೇತರ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ವಾ ಕಿ್ ಜಾಾಂವ್್ ಸಾ. ಬಹುಷ ಏಕ್

ದುಸಾಾ ನ್ಾಂಚ್ ನಾಸೊಯ ವಾ ಕಿ್ . ಹರ್ ಏಕ ಯಶಸ್ಡಾ ೇ ಪತಣ ಪಾಟ್ವಯ ಾ ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತಾ ತಾಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಾಂವ್್ ಏಕ್ ಆಧಾರಚೊ ಪತ ಆಸಾ. ತ್ಸ ಸದಾಂಚ್ ಕುಮಕ್ ಕಚೊಯ ಪತ ಜೊ ಸದಾಂಚ್ ಮಾ ಜಾಾ ಸಾ ಪಾಣ ಾಂಕ್ ಪಾತಾ ತಾಾಂ. ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಕಿೇ ಏಕ್ ನ್ಶೇಬಾ ಾಂತ್, ಕಿತಾಾ ಕ್ ದೇವ್ನ್ ಮ್ಚ್ಾ ಕ ಉದಪಯಣ್ ದಖಯಾಯ ಾಂ, ಮ್ಚ್ಾ ಕ ತಾಣಾಂ ವಿವಿಧ್ ತಾಲಾಂತಾಾಂನಿ ಆಶೇವಯದಿತ್ ರ್ಲ್ಲ್ಾಂ, ಮೊಗಚ ಕುಟ್ವಮ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ಜಿ ಮಾ ಜಿ ಮಹನ್ ಆಸ್ತ್ ಜಾಾಂವ್್ ಸಾ. ತರುಣ್ ಪಾರ ಯೆರ್ ವಿಧವ್ ಜಾಾಂವ್್

14 Veez Konkani


ಹಾಂವ ಸಭಾರ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಪಳ್ಲಯ ಾಂ ಆಸಾ ತಣ ತರ್ಚಾ ಭುಗಾ ಯಾಂ ಖಾತರ್ ಆಪ್ಲಯ ಸಂತ್ಸಸ್ತ ಸಾಕಿರ ಫಿಸ್ತ ರ್ಲ್ಲಯ . ತಣಾಂ ಮ್ಚ್ಾ ಕ ದಿಲಿಯ ಮಹನ್ ಕಣಕ್ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಭದರ ತಚಾಂ ಭುಗ್ಯಪಣ್ ಆನಿ ಬರಾಂ ಶಕ್ಷಣ್. ಹಾಂವ್ ಹೊ ಮಾ ಜೊ ಜಿೇವ್ ತಕಚ್ಯ ಅಪ್ಯತಾಾಂ. ಆಮಾಂ ಚಡ್ಟಾ ವ್ ಭುಗಿಯಾಂ ಜರಲ್ ಥರನ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಆವಯೆಯ ಾಂ ಸಾಾ ನ್ ಚಲಯ ರ್ ಜಾಾಂವ್್ ಘತಾಾಂವ್ ಆನಿ ಬಾಪಾಯಾಯ ಾ ಮಣಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮ್ಚ್ಾ ಕ ಸಂಪೂಣ್ಯ ಗೊಮ್ಚ್ಯ ಾಂ ಕಿೇ ಏಕ್ ಆವಯ್ ಬಗ್ಯ ಕ್ ಆಸ್ಡಯ ಕಿತಯ ಾಂ ವಾ ತಯಾಂ ಭಾಗ್್‌ಗಿೇ ಮಾ ಣ್. ಮಾ ಜಿ ಏಕ್್‌ಚ್ಯ ಇರ್ಚಾ ಕಿೇ ತಕ ಮರ ಪಯಾಯಾಂತ್ ಸಂತಷ್ಟಾ ದವುರ ಾಂಕ್. ಹಾಂವ್ ಪಾತಾ ತಾಾಂ ಕಿೇ

ಭುಗಾ ಯಾಂನಿ ಆಪಾಯ ಾ ಆವಯಾಾಂಕ್ ಸದಾಂ ಸಂತಷ್ಟಾ ದವಚಯಾಂ ಅತೇ ರ್ಜ್ಯ. ಕಷಾ ಾಂರ್ಚಾ ವಳ್ಯರ್ ಕುಟ್ವಮ್ಾಂಚ್ ನಾಾಂಗೊರ್ ಘಾಲ್್ ಬುನಾಾ ದ್ ಘಟ್ ಕತಾಯ. ಮಾ ಜಿಾಂ ಫುಡಿಯ ಾಂ ಯ್ದೇಜನಾಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಚರಿತರ ಚರ್ ಚಡಿೇತ್ ಗ್ಳಮ್ಚ್ನ್ ದಿೇಾಂವ್್ ವ್ವುರ ಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಮ್ಚ್ಜ ಖಾತರ್, ಆನಿ ತಾಾ ಪಯಾಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಗೃತ ಹಡುಾಂಕ್, ಹೆಾಂ ಅತೇ ರ್ಜ್ಯ ಸಾಾಂಬಾಳ್್ ವಾ ರುಾಂಕ್ ಆಮಯ ಸಂಸಕ ೃತ ಆನಿ ಜಿೇವ್ಳ್ ದವುರ ಾಂಕ್ ಆಮಯ ಾಂ ದಯ್ೊ ಮಾ ಳಿು ಾಂ ಘರಾಂ. ಹಯೆಯಕ ಘರ ಪಾಟ್ವಯ ಾ ನ್ ಆಸಾ ಏಕ್ ಕಣ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ಆಧುನಿೇಕರಣ್ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ಕುಡಿಯಾಂ ಕರಿನಾ ಜಾಾಂವ್ ಆಮಯ ಾಂ ಪಾಳ್ಯಾಂ ಆಮಾಂ ವಿಸೊರ ಾಂಕ್. ಆಜ್ ಹಾಂಗಸರ್ ಏಕ್ ರ್ಜ್ಯ ಆಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಪೂವಯಜಾಾಂಚಾಂ ದಯ್ೊ ಮುಖಾರುನ್ ವಾ ರುಾಂಕ್, ನ್ಾ ಾಂಯ್ ತರ್ ಏಕ್ ದಿೇಸ್ತ ಯೆತಲ್ಲ ಆಮಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಅಸ್ಡಾ ತಾಾ ಖಾತರ್ ಝುಜೊಯ ಮನಿಸ್ತ್‌ಚ್ಯ ನಾಸಾಯ ಾ ಜಾಗಾ ರ್ ಆನಿ ತ್ಸ ದಿೇಸ್ತ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ೊ ನಾ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

15 Veez Konkani


16 Veez Konkani


ತಾಂಬ್ಡ್ಯ ಯ ವ್ಸ್ತ್ ರಾಚಿ ಮಹಿಮಾ... _ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವವ ಳ್.

ಫೆಬ್ರ ರ್ ಮಹನಾಾ ಚ ಚವ್ೊ ವಿ ತಾರಿೇಕ್ ' ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂಚೊ ದಿೇಸ್ತ' ಯಾ 'ವ್ಲಾಂಟೈನ್ ಡೇ' ಮಾ ಣ್ ಆಚರಣ್ ಕತಾಯತ್. ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂಕ್ ಕುಕುಯರಿತ್್ ದಿೇಸ್ತ ಹೊ. ಮೊಗರ್ ಪಡ್ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಕ್ ಭೇವ್ ಮಹತಾಾ ಚೊ ಅನಿ ಸಂಭರ ಮ್ಚ್ಚೊ ದಿೇಸ್ತ. ಯುವ ಮೊಗಿ ಎಕಮ್ಚ್ಕ ಮ್ಚ್ಳ್ಯ್ ನಾ ತಾಾಂಬ್ಿ ಾಂ ವಸು್ ರ್ ನೆಾ ಸೊನ್ ತಾಾಂಚೊ ಮೊೇಗ್ ಎಕಮ್ಚ್ಕ ದಕಯಾ್ ತ್. ಮೊಗಚೊ ಘುತ್ಯ ಜಾವ್್ ತಾಾಂಬ್ಡಿ ಗ್ಳಲ್ಲಬ್‍ಲ ದಿತಾತ್, ಉಗಿ ಸಾಚೊಾ ಕಣಕೊ ದಿೇವ್್ ತಾಾಂಚೊ ಮೊಗ ಸಂತ್ಸಸ್ತ ವ್ಾಂಟುನ್ ಘತಾತ್. ಹೊಚ್ಯ ತ್ಸ 'ವ್ಲಾಂಟ್ವಯ್್ ಡೇ' ಚೊ ಸಂಭರ ಮ್. ದುಸಾರ ಾ ಶತಮ್ಚ್ನಾರ್ಚಾ ಮದೂ ತ್ ಕಿರ . ಶ. 269 ಇಸಾ ಾಂತ್ ರಮ್ಚ್ಚೊ ಚಕರ ವತಯ

ಕೊಯ ೇಡಿಯಸ್ತ ದುಸೊರ ಮಾ ಳ್ಯು ಾ ನ್ ಕಜಾರಿ ಜಿಣಾ ವವಿಯಾಂ ಮನಾಶ ಾ ಚ ಸಕತ್ ಆನಿ ಬುಧಾ ಾಂತಾಕ ಯ್ ಉಣ ಜಾತಾ ಮಾ ಣನ್, ಆಪಾಣ ರ್ಚ ಹತಾಖಾಲ್ ಆಸಾಯ ಾ ಅಧಕರಿಾಂಕ್ ಆನಿ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಕಜಾರ್ ಜಾಾಂವ್ಕ ಅಡಕ ಳ್ ಹಡ್ಟ್ . ಹಾ ವಳ್ಯರ್ ವ್ಲಾಂಟ್ವಯಾ್ ನ್ ಹಾ ಕನೂನಾಕ್ ಉಗ್ ಾ ನ್ ವಿರೇಧ್ ರ್ಲ್ಲ. ವ್ಲಾಂಟ್ವಯ್್ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ವಯ್ೊ ಯಿೇ ಜಾವ್್ ಸೊಯ . ವ್ಲಾಂಟ್ವಯ್್ ಜಯಾಯ ಾಂತ್ ಆಸಾ್ ನಾ, ಜಯಾಯ ರ್ಚಾ ಎಕ ಅಧಕರಿಚ ಧುವರ್ಚಾ ಮೊಗರ್ ಪಡೊಯ . ಪುಣ್ ತ ಚಲಿ ಕುಡಿಯ ಜಾವ್್ ಸ್ತ ಲಿಯ . ವ್ಲಾಂಟ್ವಯ್್ ಮೊಗರ್ ಪಡ್ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ತಾಾ ಉಗ್ ಾ ಆಫಾರ ಧಾ ಖಾತರ್ ತಾಕ ಮೊನಾಯಚ ಶಕೆ ಫಮ್ಚ್ಯಯಿಯ . ಮೊಗ ಖಾತರ್ ಮೊನಾಯಚ ಶಕೆ ಭಗ್ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ವ್ಲಾಂಟ್ವಯಾ್ ನ್ ಮೊನಾಯ

17 Veez Konkani


ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆಪಾಣ ಚ ದೊಳ್ ಆಪಾಯ ಾ ಕುಡ್ಟಾ ಯ ಪ್ರ ೇಮಕಕ್ ದಿಲಯ . ಮೊಗರ್ಚಾ ಭಾಾಂಧಾಕ್ ತಾಾ ಗಚಾಂ ಖರಾಂ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲಯ ವ್ಲಾಂಟ್ವಯ್್ ಅಜೂನ್ ಪ್ರ ೇಮಕಾಂಚೊ ಶ್ರತ ಜಾವ್್ ಆಮರ್ ಜಾಲ್ಲ್. ಮೊಗ ಖಾತರ್ ರರ್ತ್ ವ್ರಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಖಾತರ್ ಪ್ರ ೇಮಾಂರ್ಚಾ ದಿಸಾ ತಾಾಂಬ್ಿ ಾಂ ವಸು್ ರ್ ಲ್ಲಕಮೊಗಳ್ ಜಾವ್್ ಉಲ್ಲ್ಯಾಂ.

ಜಾವ್್ ಸಾ. ' ಕೊರ ೇವಶಯಾ' ಗಾಂವ್ಾಂತ್ ತಾಾಂಬಾಿ ಾ ರಂಗಕ್ ವಗೊು ಚ್ಯ ಆರ್ಥಯ ದಿಲ್ಲ್. ತಾಾ ದೇಶ್ಚ ಕುಡಿಯ ಪಾತಾ ಣ ಆಶ ಆಸಾ. ದಸಾಂಬರ್ ೩೧ ತಾರಿರ್ರ್ ಬಾಯ್ಯ ಮನಾಶ ಾ ಾಂನಿ ತಾಾಂಬ್ಧ ಾಂ ಆಾಂಡರ್ ವೇರ್ ಆನಿ ತಾಾಂಬಿಿ ಬಾರ ನೆಸಾಯ ಾ ರ್, ಪುಡ್ಟಯ ಾಂ ಸಗ್ು ಾಂ ನ್ವಾಂ ವರಸ್ತ ತಾಾಂಕ ನ್ಶೇಬಾಚಾಂ ವರಸ್ತ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ಹಯೆಯಕ ವಸಾಯ ಹಾಂಗಸರ್ ಆಶಾಂಚ್ ಘಡ್ಟ್ . ಸಗು ಾ ದೇಶ್ರ್ಚಾ ಜವು ಶಪಾಾಂತ್, ತಾಾಂಬಾಿ ಾ ಭತಲ್ಲ್ಾ ಯ ವಸು್ ರಾಂಕ್ ಬರ ಡಿಮ್ಚ್ಾಂಡ್ ಖಂಯ್. ( ಭೇವ್ ಶ್ಾ ಜವು ಆಾಂಗಿಿ ರ್ಚಾ ಧನಿನೆನ್ ಯಿೇ ಭತಲಯಾಂ ವಸು್ ರ್ ತಾಾಂಬ್ಿ ಾಂಚ್ ನೆಸ್ತ ಲಿಯ ಜಾಯೊ ಯ್!!!)

' ತಾಾಂಬ್ಿ ಾಂ ವಸು್ ರ್ ಕಮುಾ ನಿಷ್ಾ ರಷಾ ರಾಂಚಾಂ ಬ್ಡಾಂದೆರ್ ಜಾವ್್ ವ್ಪತಾಯತ್. ಕಮುಾ ನಿಷ್ಾ ಪಾಡಿ್ ಚ ಸಾಾಂದೆ ತಾಾಂಚ ಪಾಡಿ್ ಥಂಯ್, ತಾಾಂಚೊ ಮೊೇಗ್ ದಕಂವ್ಕ ತಾಾಂಬ್ಡಿ ರಂಗ್ ವ್ಪತಾಯತ್. ತಾಾಂಬ್ಡಿ ರಂಗ್ ರಗ್ ಕರ ಾಂತಚೊ ಘುತ್ಯ ಯಿೇ _ (ಸಂಗ್ರ ಹ್) ------------------------------------------------------------------------------------------

ಮೀಗ್ ಕರ್ಣೊರಾಂನಿ ಕಶಂ ಆಸ್ಟ್ಜೆ? ಸುಡ್ಟಳ್ ಸುಡೊ ಡಿತ್ ಆಸಾಜ. ಲಿಪ್ಲನ್ ರಾಂವಯ ಾಂ ನ್ಾ ಾಂಯ್. ಧಯಾರ ನ್ ನ್ಾ ಾಂಯ್.

ಭವಯಶ್ಾ ನ್ ನ್ಾ ಾಂಯ್.

ಆಸಾಜ,

ಆಸಾಜ,

ಆಸ್ಡಯ ನ್ಾ ಾಂಯ್. ಲ್ಲ್ಭಾಕ್

ಭರಾಂತನ್

ತಾಾ ಗಿ ಜಾವ್್ ಸಾಜ, ಆಾಂವಿ ಾಂವಯ ಾಂ ನ್ಾ ಾಂಯ್.

ಜಡ್ಟಯ್

ಕವೊ ಣನ್

ಖುಶ್ಲಿ ಆಸಾಜ, ವ್ವ್ಚಾಂವಿಯ ನ್ಾ ಾಂಯ್.

ಶೇದ ಆಸಾಜ, ಮತಾಂತ್ ಕುಸಡ್ಟಯ್

ರಕ್ಷಣ್ ಘಾಂವ್ಕ ನ್ಾ ಾಂಯ್

18 Veez Konkani

ಪಳ್ಜ,

ದರ್ೆ ಾಂವಯ ಾಂ


ಮೀಗ್ ಮಹ ಳ್ಯಯ ರ್ ಕ್ತತಂ? ( ಜಾಣಯಾಯಾಂಚೊಾ ಜಾಪ್) 💓💞 ಮೊೇಗ್ ಜಾಯಾ್ ಾ ದುಖಾಂನಿ ಭರ್ ಲಯ ಾಂ ವಾ ಕತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಯ ರೇಗ್.

💓💞 ಮೊೇಗ್ ಕಚೊಯ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಏಕ್ ಮಧುರ್ ಆನ್ಭ ೇಗ್. ಸಕಕ ಡಿೇ ಮೊೇಗ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸಕನಾಾಂತ್. 💓💞 ಮೊೇಗ್ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ದಡ್ಟಿ ಾ ಾಂಚಾಂ ಬುಧಾ ಾಂತಾಕ ಯ್ ಆನಿ ಬುಧಾ ಾಂತಾಚಾಂ ದಡ್ಟಿ ಪಣ್.

💓💞 ' ಮೊೇಗ್ ಆನಿ ಪರ ಯತ್್ ' ಯುವಜಣಾಂರ್ಚಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪ್ರ ೇರಣ್. 💓💞 ಎಕ ಚಡ್ಟಾ ಸಂಗಿಾಂ ಜಿಯೆಜ ಮಾ ಣ್ ಎಕ ಚಡ್ಟಾ ನ್ ಕರ್ಚಾ ಯ ಪ್ರ ೇತನಾಕ್ ಮೊೇಗ್ ಮಾ ಣಾ ತ್. 💓💞 ಮೊೇಗ್ ಜಿವಿತಾಾಂತ್ ಆನಿ ಜಿಣಾ ಾಂತ್ ಭವಯಸೊ ಉಬಾೊ ಯಾ್ . (ಸಂರ್ರ ಹ್)

"ಕಂಕಣ್ ಕಗುಳ್" ವಿಲ್ಪಪ

ರೆಬಂಬಸ್

ಹಾಚಿಂ ‘ವಿಂಚ್ಣಾ ರ್ ಪದಂ’ ಕಗುಳೆ ಪಾಟ್ವಯ ಯ ನ್

ಮಗಾವಿಶೆಂ...... (ವಿಲ್ಪಿ ಚ್ಣಯ ಪದಂಚೊ ಅಧ್ಯ ಯ ಯನ್ ಗ್ರ ಂಥ್ "ಕಗುಳೆ ಪಾಟ್ವಯ ಯ ನ್" ... ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ )

_ನಂದಿನಿ, ವ್ಯಮಂಜೂರ್

19 Veez Konkani


ಮೊೇಗ್ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಕಿತಾಂ? ಮಾ ಣಯ ಾ ಸವ್ಲ್ಲ್ಕ್ ಸಕಾ ಾಂನಿ ಒಪ್ಯ ತಸಲಿ ಜಾಪ್ ಅಜೂನ್ ನಾ. ದೆವ್ಚೊ, ಆವಯ್ದಯ , ಆಜಾ ಆಜಿಯೆಚೊ, ಭುಗಾ ಯಾಂಚೊ, ಭಾಾಂವ್ಿ ಾಂಚೊ, ಈಷಾ ಾಂಚೊ, ಸಜಾಯಾಯಾಂಚೊ, ಪರ ಕರ ತಚೊ, ಗಾಂವ್ಚಯ , ರಷಾ ್ ಚೊ ಆನಿ ಅಪ್ಲಯ ಚ್ ಮಾ ಣ್ ಮೊೇಗಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಥರ್. ತನಾಯಟ್ವಾ ಚಲ್ಲ್ಾ ಾಂ ಚಲಿಯಾಾಂಚೊ ಮೊೇಗ್ ರಮ್ಾ ಮೊೇಗ್ (Romantic love) ಸಾಹತಾಾ ಾಂತ್ ಚಡ್ ಕನ್ಯ ಕವಿತಾ/ ಪದಾಂನಿಾಂ ಮಹತಾಾ ಚೊ ಪಾತ್ರ ಘತಾ. ದಿವಪ್, ಘವಪ್, ವ್ಚೇಡ್ (attachment) ಹುಸೊಕ (care) ಆನಿ ಸಳಿೂ (intimacy) ಆಸಾ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂ ರ್ದಳ್ಯಯ್ ಎಕಮ್ಚ್ಕಚೊ ಸಾಾಂಗತ್ ಆಶತಾತ್. ಆನಿ ಹೊ ಸಾಾಂಗತ್ ಜೊಡ್ಟಯ ಖಾತರ್ ತಾಂ ಕಜಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಎಕಮ್ಚ್ಕಚೊ ಸಾಾಂಗತ್ ಆಸೊನ್ ಕಜಾರ್, ಕುಟ್ವಮ್ ಕರುಾಂಕ್ ರ್ಲ್ಲಯ ಸೊಲ್ಲಯ .

ಪುಣ್ ಮೊಗಚೊ ಆರ್ಥಯ ಇತಾಯ ಾ ರ್ ಕಬಾರ್ ಜಾಯಾ್ . ದೇವ್ ಆನಿ ಮೊೇಗ್ ಮಾ ನಾಶ ಾ ರ್ಚಾ ಚಾಂತಾಪ ಕ್ ಮವ್ಚಯನ್ ರವ್್ ತ್. ಲಂಯಿೂ ಕ್ ಮೊೇಗ್ ಆನಿ ಕುಡಿಚಾಂ ಆಕಷಯಣ್ ರಮ್ಾ ಮೊಗಚಾಂ ಮೂಳ್. ಚಲಿಯೆರ್ಚಾ ಕುಡಿಚ ಸೊಭಾಯ್ ಆಕಷಯಣ್ ಉಬಾೊ ಯಾ್ . ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರ್ ತಾಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಭುಲ್ಲ್್ . ತಚಾಂ ವಣ್ಯನ್ ಕತಾಯ. ಆನಿ ತಾಾ ಸೊಭಾಯೆಚ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಪಾಣ ಾಂವ್ಕ ಪ್ರ್ಚಡ್ಟ್ . ತಚಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಎಕಾ ಟೆಯ ಘಡಿಯೆಕ್ ತ್ಸ ಅತರ ಗ್ . ಮೊಗಚೊ ಅತರ ಗ್ ತಾಕ ಆಪ್ಲಯ ಮೊೇಗ್ ಅಮರ್ ಮಾ ಣ್ ಚಾಂತಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಯಾ್ . ಅನಾಾ ರಾಂಕ್ ಭಯೆಾಂವ್ಚಯ ನಾ... ಮೊಗಕ್ ರ್ದಿಾಂಚ್ ಸಾಾಂಡೊಯ ನಾ... ಮಾ ಣ್ ನಾ ತಾಚ ಥಂಯ್ ವಿೇರ್ ಪಣ್ ದಿಸಾ್ .

" ಮೊೇಗ್ ತ್ಸ ಘಾತ್ ಕರಿನಾ ಮೊೇಗ್ ಫಟ್ ಮ್ಚ್ರಿನಾ ಘುಟ್ ಫೊಡಿನಾ.. ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ.. ಜಿೇವ್ ಗ್ಲ್ಲ್ಾ ರಿೇ ಸಾಾಂಡಿನಾ"

______

ಭೇವ್ ಸೊಾಂಪಾಾ ರಿತನ್ ಮೊೇಗ್ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಕಿತಾಂ ಮಾ ಣಯ ಾ ಕ್ ವಿಲಿಿ ಚಾಂ ಮೊೇಗ್ ಪದ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾ.

ಮಗಾಚೊ

ಸಂಭ್ರ ಮ್ ಮೊಗಚೊ ಅತರ ಗ್ ಮಲನಾಚ ತಯಾರಿ ಕತಾಯ. ಮೊಗಚ ಭಾಸ್ತ ದಿತಾ ಆನಿ ಎಕಮ್ಚ್ಕರ್ಚಾ ಸಾಾಂಗತಾಾಂತ ಸಂತ್ಸಸಾನ್ ಸಂಭರ ಮ್ಚ್್ . ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂಕ್ ಸುಖಾರ್ಚಾ ವಳ್ಯರ್ ನ್ಾ ಯ್ ಕಷಾ ಾಂರ್ಚಾ ವಳ್ಯರಿೇ ಸಾಾಂಗತಾ ರವ್ಚಾಂಕ್ ಜಾಯ್.

20 Veez Konkani


ಮಾ ಣ್ ಭುಜಂವಯ ಾಂ ಮನಿಸ್ತ ತಾಂ ಯಿೇ ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ತಾಾಂತಾಂ ಮ್ಚ್ಳ್ಯ ಾಂ ಸಮ್ಚ್ಧಾನ್ ವಗ್ು ಾಂಚ್. ಕಷಾ ತಲ್ಲ್ಾ ಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಧಯ್ರ ಮ್ಚ್ಳ್ಯ್ ...

ತಾಾಂಕಾಂ ಎಕಮ್ಚ್ಕರ್ಚಾ ಸಾಾಂಗತಾಾಂತ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಯ ಾಂ ಬಳ್ ದುಸರ ಕಡ್ಟನ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಯ ನಾ. ಮೊಗಚೊ ಅತರ ಗ್ ದಕಂವಯ ಾಂ ಪದ್ " ಹಯ್ ಮಾ ಜಾಾ ಮೊಗ" (ವಿಾಂರ್ಚಣ ರ್ ಪದಾಂ 35) ಖರ ಮೊೇಗ್ ವಿಘಾ್ ಅನಾಾ ರಾಂನಿ ಎಕಮ್ಚ್ಕಕ್ ಸೊಡ್್ ಘಾಲಿನಾ. ಸಂಸಾರಿ ಕತಯಾಂವ್ಾಂ, ಮನ್ ಮಾ ಜಾಂ ದುಕಯಾ್ ನಾ ತಾಂ ಮ್ಚ್ಕ ಭುಜಯ್, ಮಾ ಜಾಾ ಸುಖಾ" ಹೊ ಉಲ್ಲ ಏಕ್ ಅಸಹಯಕ್ ಪರಿರ್ತ್ ದಖಯಾ್ . ಅಸಲ್ಲ್ಾ ವಳ್ಯರ್ ಪಾಟಿಾಂಬ್ಡ ಜಾವ್್ " ಹಾಂವ್ ತಜಿಾಂಚ್ ಜಾವ್್ ಆಸಾ್ ನಾ ತಾಂ ದುಕಾಂನಿ ರಡ್ಟ್ ನಾ... ದಿೇ ಮ್ಚ್ಕಯಿೇ ವ್ಾಂಟೊ... ತಜಾಾ ದುಖಾಾಂತ್"

"ಮೊೇಗ್ ಮೊಗಕ್ ಭುಜಯ್ ಲ್ಲ ಹಯ್ ಮಾ ಜಾ ಮೊಗ, ರತ್ ದಿೇಸ್ತ ಫಾಾಂರ್್ ಲ... ಚಡಿಣ _ ದೆಾಂವಿಣ ಮ್ಚ್ಳ್್ ಲಿ, ಜಿೇವನಾಾಂತ್ ವ್ಟ್ ಚಲ್ಲ್್ ನಾ.... ಕಷ್ಾ ದೂಖ್ ಹೆಾಂ ಸೊಸ್ ಲ್ಲಾಂ, ಆನಾಾ ರಾಂಕ್ ಭಯೆಾಂವ್ಚಯ ನಾ... ತಾಂ ಮಾ ಜ ಸಂಗಿಾಂ ಆಸಾ್ ನಾ, ಮೊೇಗ್ ಮೊಗಕ್ ಭುಜಯ್ ಲ್ಲ..... ಹಯ್... ಮಾ ಜಾಾ ಮೊಗ..." ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂ ಎಕಮ್ಚ್ಕರ್ಚಾ ಸಾಾಂಗತಾಾಂತ್ ರತ್ ದಿೇಸ್ತ ಕತಯಲಿಾಂ... ಕಷ್ಾ ದೂಖ್ ಸೊಸ್ ಲಿಾಂ... ಅನಾಾ ರಾಂಕ್ ಭಾಂಯೆನಾಸಾ್ ನಾ ಮೊಗಚೊ ಭಾಾಂದ್ ಉರಯ್ ಲಿಾಂ. ತಾಾಂಚೊ ಮೊೇಗ್ ಖರ. ತಾಾ ಮೊಗಚೊ ಭಾಾಂದ್ ರ್ದಿಾಂಚ್ ತಟೊಯ ನಾ. ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಘರ್ ದರ್ ಯಿೇ ನಾಕ ಜಾತಾ. ಸಂಸಾರ್ ಸಗೊು ರಿತ್ಸಚ್ ಜಾತಾ. ತಾಂ ಸಶಯನ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್...ವೇಳ್ ಪಾಶ್ರ್ ಜಾಯಾ್ ... ಪುಣ್... "ಹಾ ಸಂಸಾರಾಂತಯ ವ್ಟ್ ಮೊಗಚ

21 Veez Konkani


ಮ್ಚ್ಟ್ವಾಂ ಮ್ಚ್ಟ್ವಾಂನಿ ಕಾಂಟ್ವಾ ಾಂಚ"

ಅಡಕ ಳ್

ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಅಡಕ ಳೊಾ ... ತರಿೇ ತಾಂ ಎಕಮ್ಚ್ಕ ಸಾಾಂಡಿಯ ನಾಾಂತ್. ಮೊಗ ಮುಕರ್ ಸಂಸಾರ್ ರಿತ್ಸ, ಗ್ರ ೇಸ್ತ್ ಕಯೆಕಿೇ ಮೊೇಲ್ ನಾ.. ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂ ವಿಶ್ಾ ಾಂತ್ ಸಮ್ಚ್ಜಿಾಂತಾಯ ಾ ಮನಾಶ ಾ ಾಂಕ್ ಬರಿ ಆಭಪಾರ ಯ್ ನಾ. ತಾಂ ತಾಾಂಕಾಂ ಉತಾರ ಾಂನಿ ದುಖಯಾ್ ತ್. (ತಜವಿಣ್ ಮಾ ಜಾಾ ಮೊಗ.... ।ವಿಾಂರ್ಚಣ ರ್ ಪದಾಂ_ 37) ಪುಣ್ ತಾಾಂಕಾಂ ' ಮೊಳ್ಯಾ ರ್ ನೆರ್ತಾರ ಾಂ ' ಭುಜಾ ಣ್ ಪಾಟಯಾ್ ತ್, ಮಾ ಳಿು ಕಲಪ ನಾಾಂ ಬಳ್ ದಿತಾ. ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂಚ ಕಳ್ಯೊ ಾಂ ಎಕಮ್ಚ್ಕ ವಳ್ಯಕ ತಾತ್. ತಾಾಂರ್ಚಾ ಕಳ್ಯೊ ಾಂನಿಾಂ ಮೊೇಗ್ ಸದಾಂಕಲ್ ಆಸಾ್ . ದೆಕುನ್.... "ಹ ಆಮಯ ಾಂ ಕಳ್ಯೊ ಾಂ ಮೊಗರ್ ಪಡುನ್ ಮತಾಂತ್ ಚಾಂತಾಂಕ್ ನಾ ಗ್ಲಾಂ ಘಡೊನ್ ಸುಖ್ ಮೊಗಕ್ ಭಾಸಾಯೆಯ ಲಾಂ... ಘವ್ಾ ಾಂ' ಮ ಸಾಕರ ಮ್ಚ್ಾಂತ್ ಜೊಡುನ್.. ಜಿವಿತ್ ಸೊಭವ್ಾ ಾಂ ಹಸೊನ್ ರಡೊನ್....!" ತಾಂ ಕಜಾರರ್ಚಾ ಸಾಕರ ಮ್ಚ್ಾಂತಾಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾವ್್ ಜಿವಿತ್ ಸೊಭಾಂವ್ಕ ಆಶತಾತ್.

ಕುಟ್ವಾ ಥವ್್ ಆನಿ ಲ್ಲಕ ಥವ್್ ಮ್ಚ್ಳೊಯ ಾ ಅಡಕ ಳೊಾ ತಾಾಂಕಾಂ ಆಡ್ಟಾಂವಿಯ ಾಂ ನಾಾಂತ್. ಮೊೇಗ್ ಸದಾಂಕಳ್ ರ್ರ್ ಉರಾಂಕ್ ತಾಂ ಆಪ್ಯ ಭಂವಿ್ ಾಂ ಲಗ್ ದೊರ ಭಾಾಂಧುಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್. " ಮೊೇಗ್ ಆಸೊಯ ಎಕುೊ ರ ಸೊಧುನ್ ಪುಢಾರ್ ಬರ ರಕೊನ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಲ ಮ್ಚ್ಳೊನ್ ಸಾಾಂಗತ್ ಬರ ಸದಾಂಚ್ ಸವ್ಯದಾಂ ಮೊೇಗ್ ಆಮೊಯ ರ್ರ್ ಉರಾಂ.... ದೊಗಾಂಯೆಯ ಾಂ ಭಂವಿ್ ಾಂ ಭಾಾಂದುನ್ ದೊರ.." ಸಾಕರ ಮ್ಚ್ಾಂತ್ ಜೊಡ್ ಚ್ಯ ತಾಾಂರ್ಚಾ ಮೊಗಕ್ ಕೊಣಯಿಯ ಅಡಕ ಳ್ ಆಸ್ಡಯ ನಾ....ತಾಂ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆಾಂವ್ಕ ಸರ್್ ಲಿಾಂ. ಖಯಾಯ ಮೊಗಕ್ ಲಗ್ ವಾ ತ್ಸಯ ಭಾಾಂದ್ ನಾ.... ಮಾ ಣ್ ಕಳಂವಯ ಾಂ ಪದ್ " ಹಾಂ ಆಮಯ ಾಂ ಕಳ್ಯೊ ಾಂ..."(26 ವಿ ಕೊವಿು ) ವಿಲಿಿ ರ್ಚಾ ಪದಾಂ ಸಾಹತಾಾ ಾಂತ್ಸಯ ರಮ್ಾ ಮೊೇಗ್ ರ್ದಳ್ಯಯ್ ಎಕಾ ಟ್ವಕ್ ಆಶತಾ. ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂಕ್ ತಾಾಂಚೊ ಮೊೇಗ್ ಖರ ಆನಿ ನಿಸಕ ಳ್. ಪುಣ್ ತಾಾಂಕಾಂ.... "ಸಂಸಾರ್ ಸತಯಾ್ , ಸಂಸಾರ್ ದುಕಯಾ್ ... ಮೊಗಚ ವಿದಾ ಸಂಸಾರ್ ಶಕಯಾ್ ... ದಿಷ್ಟಾ ಮುಕರ್ ತ್ಸ ಜಾಯೆ್ ಾಂ

22 Veez Konkani


ದಕಯಾ್ .. ಪ್ಲೇಾಂತ್ ಪಾಾಂವ್ಯ ಾ ಚುಕಯಾ್ .."

ವಗ್

ವ್ಟ್

ಆಶಂ ಕ್ತತಾಯ ಕ್?

ಸಂಸಾರ್ ಅಡಕ ಳೊಾ ಘಾಲಿತ್ ತರಿೇ ತಾಾಂಚಾಂ ಆವ್ಕ ಆಸಾ್ ಪಯಾಯಾಂತ್ ಘಾಲಿತ್. ತಾಾಂಚೊ ಮೊೇಗ್ ಮೊನಾಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಯಿೇ ಮುಾಂದರುನ್ ವತಲ್ಲ. ತದ್ ಾಂ ತಾಾಂಕಾಂ ಆಡ್ಟಯೆ್ ಲ ಕೊೇಣ್? ರಮ್ಾ ಮೊೇಗ್ ಅಡಕ ಳ್ಯಾ ಾಂ ಮುಕರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ರ್ರ್ ಜಾತಾ. ಅಡಕ ಳೊಾ ತಾಾಂರ್ಚಾ ಮೊಗಕ್ ಭೇವ್ ಚಡ್ ಆಕಷಯಕ್ ರೂಪ್ ದಿತಾ. ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂ ಸಾ ತಾಕ್ ಅಮರ್ ಪ್ರ ೇಮ ಮಾ ಣ್ ಸಮ್ಚ್ೊ ತಾತ್. ಎಕ ಘಡಿಯೆಕ್ ಯಿೇ ಎಕಮ್ಚ್ಕ ಸೊಡ್್ ರವ್ಚಾಂಕ್ ತಾಾಂಕಾಂ ಜಾಯಾ್ . "ದಿಸಾಕ್ ಚಾಂತಾ್ ಾಂ ತಶಾಂಚ್ಯ ... ರತಕ್ ಸಾ ಪಾಣ ಾಂ ತಜಿಾಂ... ತಕ ಗೊಪಾಾಂತ್ ಘಾಂವ್ಕ ಲ್ಲ್ಲತಾಾಂ" ಸಂಸಾರಚ ಗ್ರ ೇಸ್ತ್ ಕಯ್, ಸಮ್ಚ್ಜಚೊಾ ರಿೇತ ರಿವ್ಜೊಾ ತಾಾಂರ್ಚಾ ಮೊಗ ಮುಕರ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಾ ಯ್ ಮಾ ಣ್ ತಾಾಂಕಾಂ ಭಗ್ .

"ಮೊೇಗ್ ಹೊ ದೊಗಾಂಚೊ ಹುಸೊಕ ಲ್ಲಕಾಂಚೊ" ಕಿತಾಾ ಕ್ ಮಾ ಣ್ ತಾಾಂಕಾಂಯಿೇ ಕಳ್ಯನಾ. ದೆಕುನ್' ಸಾಾಂಗ್ ತಾಂ ಮೊಗ... (ವಿಾಂರ್ಚಣ ರ್ ಪದಾಂ 39) ಮಾ ಣ್ ತಾಂ ಎಕಮ್ಚ್ಕ ಸವ್ಲ್ ಕತಾಯತ್. ತಾಾಂಚೊ ಮೊೇಗ್ ಬಳ್ಯದಿಕ್ ಆನಿ ಶ್ಶಾ ತ್. "ಅವ್ಕ ಪಾಸುನ್ ಹೊ ವ್ಯ್ದೊ ದುಖಾಚೊ... ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕೊೇಣ್ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ಆಡ್ಟಾಂವ್ಚಯ ?"

" ವ್ಚರಾಂ ಉತ್ಸರ ನ್ ಗ್ಲಿಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸುಕಿಣ ಾಂ ಪಾವಿಯ ಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ಘಾಂಟೆರಕ್ ಆಮ ದೊಗಾಂಚ್ ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂ ಉಪ್ಾ ವ್್ ಆಸಾಾಂವ್ ಮೊಗ ಸಾಗೊರಾಂತ್." ಮೊಗರ್ಚಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಉಪ್ಾ ವ್್ ಆಸಾಯ ಾ ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂಕ್ ಎಕಮ್ಚ್ಕರ್ಚಾ ಸಾಾಂಗತಾಾಂತ್ ವೇಳ್ ಪಾಶ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಯ ಚ್ಯ ಕಳ್ಯನಾ.

23 Veez Konkani


(ಮೊಗಚಾಂ ಗಿೇತ್..ವಿಾಂರ್ಚಣ ರ್ ಪದಾಂ 41. ಕೊಗ್ಳಳ್ ಗಯಾ್ 11 ವಿ ಕೊವಿು ) ಮೊಗಚೊ ಆತರ ಗ್ ರ್ದಳ್ಯಯ್ ಮೊಗಚ ವಾ ಡಿಾ ಕ್ ಗಯಾ್ . ತಾಾಂಚೊ ಮೊೇಗ್ ಬರ ಆನಿ ಖರ ಮಾ ಣ್ ಸಂಸಾರಕ್ ಕಳಯಾ್ . ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂಯಿೇ ಕಾಂಯ್ ಸಾದಿಾಂ ಮನಾಶ ಾ ಾಂ ನ್ಾ ಯ್. ತ್ಸ ಚಂದರ ಚೊ ರಯ್ ತರ್ ತರ್ ತ ತಾರಾಂಚ ರಣ. "ಮೊಗಚೊ ಭಾಾಂದ್ ಭಾಾಂದುನ್ ಕಳ್ಯೊ ಭಂವ್ರಿಾಂ... ಮನಾಾಂ ಮ್ಚ್ಳಿು ಾಂ ಸಾ ಪಾಣ ಾಂ ದುವ್ರಿ"

ಆಜ್ ಪಜಯಳ್ಯ್ ಸಗೊು ಆಕಸ್ತ.." (ವಿಾಂರ್ಚಣ ರ್ ಪದಾಂ. 50) ಮಾ ಣ್ ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂಕ್ ಭಗ್ . ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭರ ಮ್, ದಯಾಯಚ ತಡ್, ಉಡಿ್ ಾಂ ಪಡಿಪ ಲ್ಲ್ರಾಂ, ಸುಯಾಯಚಾಂ ಕಿೇಣಯಾಂ, ರ್ಚಾಂದೆಣ ಾಂ ಇತಾಾ ದಿ ಮೊಗಚೊ ತಜ್ ಚಡಯಾ್ ತ್. ನ್ತಾಲ್ಲ್ಾಂಚ ರತಾಂ ತಸಲಿ ಪರ ಕಸ್ತ ಭರಿತ್ ಸಂಭರ ಮ್ಚ್ಚ ರತ್ ದುಸ್ಡರ ನಾ. ಭಗಣ ಾಂ ಉಮ್ಚ್ಳೊನ್ ಯೆಾಂವಿಯ ರತ್ ತ. ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರ್ " ಆಯಾಯ ಾ ದಿಸಾ ಘ ಉತಾರ್ ತಕ..." ಮಾ ಣ್ ಮೊಗಚಾಂ ಉತರ್ ದಿತಾ. ನ್ತಾಲ್ಲ್ಾಂಚಾ ರತಾಂ ಜಳ್ಯಾ ಾ ವ್ತಾಂಚೊ ಪರ ಕಸ್ತ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಲ್ಲಯ ಸಂತ್ಸೇಸ್ತ ಎಕಮ್ಚ್ಕಚ ಮತಾಂ ಉರಜ ಮಾ ಣ್ ಆಶ್ ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂಚ. ತಾಾ ಖಾತರ್

ಆಸೊ ಏಕ್ ಮಧುರ್ ಮೊೇಗ್ ತಾಾಂಚೊ. ಮೊಗಾಂತ್ ನಿಸಕ ಳಪ ಣ್ ಆಟ್ವಪುನ್ ಆಸಯ ಾಂ, ವಿಲಿಿ ರ್ಚಾ ರಮ್ಾ ಪದಾಂಚಾಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ತ ಲಕ್ಷಣ್. ಕುಡಿಚಾಂ ಆಕಷಯಣ್ ಮೊಗಚಾಂ ಮೂಳ್ ತರಿೇ ಮೊೇಗ್ ನಿಸಕ ಳ್ ಪಣಚ ರ್ಡ್ ಉತನಾಯ. ತಾಾಂಚೊ ನಿಸಕ ಳ್ ಮೊೇಗ್ ಸಂಸಾರಕ ನ್ಾ ಯ್, ಅಾಂತಾರ ಳ್ಯಕ್ ಪಾವ್ಯ ಾ ರಿೇ ಪರ ಕಸ್ತ ಫಾಾಂಕಯಾ್ ... " ಭಂವಿ್ ಾಂ ಮೊಗಳ್ ತಸೊ ಸುವ್ಸ್ತ..

ನಿಸಕ ಳ್

" ಯೇ ಮೊಗ ದಿೇ ತಜೊ ಹತ್ ಮಾ ಜ ಹತಾಂ... ಆಯೆಯ ಾಂ ನ್ತಾಲ್ ಸದಾಂ ಉತಯಲಾಂ ಮತಾಂತ್" ಮಾ ಣನ್ ನ್ತಾಲ್ಲ್ಾಂಚೊ ಸಂಭರ ಮ್ ದೊಡೊ ಕತಾಯತ್. " ತಾಂ ಮಾ ಜೊ ರಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಜಿ ರಣ" ಜಾವ್್ ಸೊಭಯಾಾಂ ಜಿಣಾಂ ಮಾ ಣ್ ತಾಂ ಉಲ್ಲ್ಯ ಸ್ತ ಪಾವ್್ ತ್.

24 Veez Konkani


" ಮುಕಯ ಾ ಸುಖಾಕ ಆಮಾಂ ಮೇಟ್ ಕಡುಾಂಯಾಾಂ ಕಳ್ಯೊ ನ್ ಕಳಿಜ್ ಭಾಾಂದುನ್ ಮೊೇಗ್ ವ್ಡವ್ಾ ಾಂ ಕಾಂಟೆ ತ್ಸಪಾಯ ಾ ರ್ ತ ಹುಮುಾ ನ್ ಉಡವ್ಾ ಾಂ, ಲಗ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸುಖಾನ್ ದಿೇಸ್ತ ಕಡುಾಂಯಾಾಂ."

ತಾಂ ಕೊೇಣ್ ದುಸರ ಾಂ ನ್ಾ ಯ್.

ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂಚೊ ಶವಟ್ ಎಕಾ ಟೊಯ . ' ಪಾತಕ್ ಆನಿ ನಿಸಕ ಳಪ ಣ್' ಮತಾಂತ್ ಬಳ್ಯನ್ ಖಂಚ್ ಲಯ ಾಂ ಸಮ್ಚ್ಜಾಂತ್ ರಮ್ಾ ಮೊೇಗ್ , ನಿಸಕ ಳಪ ಣಕ್ ಮಹತ್ಾ ದಿತಾ. (ವಿಾಂರ್ಚಣ ರ್ ಪದಾಂ 60)

' ತಾಂಚ್ ತಾಂ... ಮೊಗ'

'ಕಾಂಟೆ ತ್ಸಪಾಯ ಾ ರ್ ತ ಹುಮುಾ ನ್ ಉಡವ್ಾ ಾಂ ಲಗ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸುಖಾನ್ ದಿೇಸ್ತ ಕಡುಯಾಾಂ' ಮಾ ಣ್ ನಿಚವ್ ಕನ್ಯ ಪಾವ್್ ತ್.

ಸಂತ್ಸಸ್ತ

ಮೊಗರ್ಚಾ ಎಕಾ ಟ್ವ ಖಾತರ್ ಲಗ್ ಕ್ ರಕೊನ್ ರಾಂವ್ಯ ಾ ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂಕ್ ಎಕಮ್ಚ್ಕಚಾಂ ಚಾಂತಾ್ ಾಂ ರ್ಧಸಾ್ ತ್. (ಕಲಯ ರತಕ್ _ ವಿಾಂರ್ಚಣ ರ್ ಪದಾಂ 62. ಕೊಗ್ಳಳ್ ಗಯಾ್ 20 ವಿ ಕೊವಿು ) ರತಾಂ ಸಾ ಪಾಣ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಸುಾಂದರ್ ಚಲಿ ಯೆವುನ್, ಕಳ್ಯೊ ದರರ್ ರವ್ಚನ್,... 'ಮೊಗ ಯ್ದೇ ಮೊಗ ಯ್ದೇ ಮಾ ಣುನ್ ಆಪಯಾ್ ಲಾಂ'

ಮಾ ಣ್ ಪದಾಂತ್ಸಯ ಸವಂಗ್ಅಪಾಯ ಾ ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಕ್ ಸಾಾಂಗ್ . ' ತಜವಿಣಾಂ ಮಾ ಜಾ ಸಾ ಪಾಣ ಾಂತ್ ಯೆಾಂವಯ ಾಂ ಕೊಣಾಂ? ತಜೊ ತ್ಸ ಮೊೇಗ್ ಮ್ಚ್ಕ ದೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಲಾಂ ದೆಣಾಂ.. ಕಲಯ ರತಕ್ ಮಾ ಜಾಾ ಸಾ ಪಾಣ ಾಂತ್ ಯೆವುನ್ ಮೊಗ ಥೊಡ್ಟಾ ಚ್ ದಿಸಾಾಂನಿ ತಜಾಾ ಲಗ್ ಾಂತ್ ಯೆತಾಾಂ ಕಳ್ಯೊ ದರರ್ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಗೊಪಾಾಂತ್ ರವ್ಚನ್ ತಜಾಾ ಮೊಗ ಯ್ದೇ ಮೊಗ ಯ್ದೇ ಮಾ ಣ್ ಉಲ್ಲ ದಿತಾಾಂ' ಆಶಾಂ ತಾಂ ಎಕಮ್ಚ್ಕರ್ಚಾ ಸಾ ಪಾಣ ಾಂತ್ ಯೆತಾತ್. ದಿೇಸ್ತ ರತ್ ಎಕಮ್ಚ್ಕಚಾಂ ಸಾ ಪಾಣ ಾಂ ರ್ಧಸಾ್ ತ್. ಹೆಾಂ ರಮ್ಾ ಮೊಗಚಾಂ ಲಕ್ಷಣ್ . 'ಸಾಕರ ಮ್ಚ್ಾಂತಾಾಂತ್ ಮಾ ಜಾಂ ಜಾಶೇ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಮ್ಚ್ಗಿರ್ ಯ್ದೇ ಮೊಗ ಯ್ದೇ ಮಾ ಣ್ ವಾಂಗ್ಾಂತ್ ಘತಾಾಂ'

25 Veez Konkani


ಆಶಾಂ ಎಕಾ ಟ್ವಯ ಾ ಬಗರ್ ಸುಖ್ ನಾ.

ನ್ಾ ಯ್. ತ್ಸ ಕಳ್ಯೊ ಾಂತ್ ರಾಂಬ್ಡನ್ ಆಸೊಯ .

ಸಪಾಣ ಾಂರ್ಚಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಳ್ಯೊ ದರ್ ಭೇವ್ ಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಆಸಯ ಯ ಾಂ. ಸಪಾಣ್ ತಟ್ವಾ ನಾ ' ಕಳ್ಯೊ ದರರ್ ಕಿತಾಾ ಕ್? ಗೊಪಾಾಂತ್ ರವುನ್ ಮೊಗ...' ಮಾ ಣ್ ಉಲ್ಲ ದಿತಾ. ಹಾಂಗಸರ್ ಕಳ್ಯೊ ದರ್ ಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಯಾ ವೇಾಂಗ್ ಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಮಾ ಣಯ ಘುಸಪ ಡ್ ಮತಾಂತ್ ಉದೆತಾ. ಪುಣ್ ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂಕ್ ಹೆಾಂ ಚಾಂತಪ್ ರ್ಧಶನಾ. ಜಾವಾ ತ್ ಮೊಗರ್ಚಾ ಉಮ್ಚ್ಳ್ಯಾ ಾಂನಿ ತಾಂ ಸತ್ ಚ್ಯ ಉಲಯಾ್ ತ್. ' ಗೊಪಾಾಂತ್ ರವ್ಚನ್ ತಕ ಉಲ್ಲ ದಿತಾಾಂ' ಮಾ ಣಜ ತರ್ ಮೊಗಚೊ ಅತರ ಗ್ ಕಿತ್ಸಯ ಆಸಾನಾಕ. ಖಂಯಾಯ ಾ ಯಿೇ ದೊಗಾಂ ಮಧ್ಾಂ ಮೊೇಗ್ ಜಾವಾ ತ್. ಮೊಗಕ್ ಗ್ರ ೇಸ್ತ್ ಆನಿ ದುಬ್ಡು ಮಾ ಳೊು ಭೇದ್ ನಾ. ( ತ್ಸಚ್ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ರಕ್ .. ವಿಾಂರ್ಚಣ ರ್ ಪದಾಂ 105, ಕೊಗ್ಳಳ್ ಗಯಾ್ 15 ವಿೇ ಕೊವಿು ). 'ಕಳ್ಯೊ ಾಂಮಯ ಾಂ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ ಎಕಮ್ಚ್ಕ ಮೊಗನ್ ತಾಂ ಲಕ್ ತ್ ಕೊೇಣ್ಾಂಚ್ ಆಡ್ಟಾಂವ್ಚಯ ನಾ ಮೊೇಗ್ ಆಮೊಯ ತಕುಾಂಕ್ ನಾ ಸಕ್ ಮ್ಚ್ಗಾ ಮಾಂ ದೆವ್ಲ್ಲ್ಗಿಾಂ, ತ್ಸ ಸದಾಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ರಕ್ .'

' ಕಳ್ಯೊ ಾಂಮಯ ಾಂ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂತ್, ಎಕಮ್ಚ್ಕ ತಾಂ ಮೊಗಕ್ ಲಕ್ ತ್..' ಹ ವ್ಚೇಳ್ ತಾಾಂರ್ಚಾ ಮೊಗಚ ಗ್ಳಾಂಡ್ಟಯ್ ಆನಿ ಖರಾಂಪಣ್ ಸಾಾಂಗ್ . ' ಜಾಯಾ್ ಾ ಾಂನಿಾಂ ಮೊೇಗ್ ರ್ಲ್ಲಯ ಗೊ ಮೊೇಗ್ ಕಿತಾಂ ಮಾ ಣ್ ನೆಣಸುನ್ ಪುಣ್ ಆಮಾಂ ಮೊೇಗ್ ರ್ಲ್ಲಯ ನ್ಾ ಯ್ ರೇ ಎಕಮ್ಚ್ಕ ಜಾಣ ಆಸೊನ್ ಆಯಾಯ ಾ ಹಾ ಭಾಗಿ ದಿಸಾ ಮಾ ಜಾಂ ಕಳಿಜ್ ಯೆತಾ ಲ್ಲ್ಸುನ್ ಮೊಗ ಮಾ ಜಾಾ ತಜಿಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಾಂ ಸಾಸಣ್ ಪಾಸುನ್.' ತಾಾಂಚೊ ಮೊೇಗ್ ಭುಲವಣ ಚೊ ನ್ಾ ಯ್. ಎಕಮ್ಚ್ಕಕ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್್ ಉದೆಲ್ಲಯ ಮೊೇಗ್. ಸಾಸಾಣ್ ಪಾಸುನ್ ಎಕಮ್ಚ್ಕ ಸಾಾಂಗತಾ ರವ್ಚಾಂಕ್ ಆಶತಾತ್. ದುಬಿು ಕಯೆಚ ಪವ್ಯ ನಾಸಾ್ ನಾ, ನ್ವ್ಚ ಸಂಸಾರ್ ಭಾಾಂದುಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂಕ್ ' ದೇವ್ ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಾ ಾಂ ರಕ್ ' ಮಾ ಣಯ ರ್ರ್ ಪಾತಾ ಣ. ಅಾಂಕಾ ರ್ ಪಣಚ ಸಾ ಪಾಣ ಾಂ ಲಗ್ ಬಾಾಂದಾಂತ್ ಖರಿಾಂ ಜಾತಾತ್ ತರ್ ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂರ್ಚಾ ಸಂತ್ಸಸಾಕ್ ರ್ಡ್ ಆಸಾನಾ (ಪಾವ್ಾ ಾಂ ಆಮಾಂ ವಯುಕ ಾಂಟಿ.. ವಿಾಂರ್ಚಣ ರ್ ಪದಾಂ ೧೦೭)

ತಾಾಂಚೊ ಮೊೇಗ್ ಭಾಯಾಯ ಾ ದೆಕಿಚೊ

'ವ್ಯಾಯ ವಯಾಯ ಾ ನ್ ಸುಕಣ ಾ ಾಂಚ ಜಾವ್ಾ ಾಂ ದೊೇನ್ ಪಾಕಟೆ

26 Veez Konkani

ಉಬಾಯ ಾ


ಧತಾಯಾಂ ಧತಾಯಾಂ ಹ ವ್ಟ್ ಮೊಗಚ ಪಾವ್ಾ ಾಂಮಾಂ ವಯುಕ ಾಂಟಿ.' ತಾಾಂಕಾಂ ಎಕ ಸುಕಣ ಾ ರ್ಚಾ ದೊೇನ್ ಪಾಕಟ್ವಾ ಾಂಬರಿ ಆಸೊನ್ ಮೊಗಚ ವ್ಟ್ ಧನ್ಯ ಸಗಯಕ್ ಪಾಾಂವಿಯ ಆಶ್. ಎಕಮ್ಚ್ಕಚೊ ಸಾಾಂಗತ್ ನಾಸಾ್ ನಾ ತಾಾಂಕ ಜಿಯೆಾಂವ್ಕ ಸಾಧ್ಾ ಾ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಂ ಲಗ್ ರ್ಭಸಾಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲಿಾಂ. ಜಿಣಯೆಚ ಕಷ್ಾ ಅನಾಾ ರ್ ಮನ್ ಘುಸಪ ಡ್ಟಯಾ್ ನಾ ಎಕಾ ಟ್ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಭಯೆಾಂವಿಯ ರ್ಜ್ಯ ನಾ, ಮಾ ಣ್ ಪದಾಂತಯ ಾಂ ಸವಂಗಾಂ ಎಕಮ್ಚ್ಕ ಧಯ್ರ ದಿತಾತ್. ಲಗ್ ಬಾಾಂದಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲಿಯ ಾಂ ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂ ಎಕಾ ಟ್ವನ್ ಮೊಗಚ ವ್ಟ್ ಧರುನ್ ಸಗಯ ಸುಖಾಕ್ ಪಾವ್ಾ ಾಂ ಮಾ ಣ್ ಸಂತ್ಸಸ್ತ ಪಾವ್್ ತ್. ಮೊೇಗ್ ರ್ದಳ್ಯ ಘಡ್ಟತ್ , ಕೊಣ ಮಧ್ಾಂ ಘಡ್ಟತ್ ಮಾ ಣಯ ಾಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ಜಾಯಾ್ . ಮೊಗಕ್ ಗ್ರ ೇಸ್ತ್ ದುಬ್ಡು ಮಾ ಳ್ು ಾಂ ಚಾಂತಪ್ ನಾ. ವಳ್ಯ ಕಳ್ಯಚ ಪವ್ಯಯಿೇ ನಾ. ಪುಣ್ ಮೊೇಗ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್್ ಎಕ ಆಕಶಯನಾಚರ್ ಉಬಾೊ ತಾ. ರಮ್ಾ ಮೊೇಗ್ ತನಾಯಟ್ವಾ ಾಂ ಮಧ್ಾಂಚ್ ಜಾತಾ. ಕುಡಿಚ ಸೊಭಾಯ್, ಸುಾಂದರ್, ಶ್ಾಂತ್ ವ್ತಾವರಣ್ ಮೊಗಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ. ' ತಾಂ ತಜಾಂ ಸುಾಂದರ್ ತ್ಸೇಾಂಡ್ ಪಳ್ವ್್ ಮೊಗಚೊ ಪ್ಟೊಯ ಉಜೊ'

(ಮೊೇಗ್ ನಾ ಮಾ ಣನ್ ಹಯ್.... ವಿಾಂರ್ಚಣ ರ್ ಪದಾಂ ೧೧೦, ಕೊಗ್ಳಳ್ ಗಯಾ್ ೭ ವಿೇ ಕೊವಿು ) ಮೊೇಗ್ ನಾ ಮಾ ಳೊು ಸವಂಗ್ ಚಲಿಯೆಚಾಂ ಸುಾಂದರ್ ತ್ಸೇಾಂಡ್ ಪಳ್ತಾ. ಆನಿ ತಾಚ ಥಂಯ್ ಮೊಗಚೊ ಉಜೊ ಪ್ಟ್ವ್ . ದಿೇಸ್ತ ಆನಿ ರತ್ ಪಾಶ್ರ್ ಜಾವ್್ ವತಾ ಕಶಾಂ ಮಾ ಳ್ು ಾಂಚ್ ತಾಾಂಕಾಂ ಕಳ್ಯನಾ. ' ಭಾಂವಿ್ ಾಂ ಧಲ್ಲ್್ ನಾ ರೂಕ್ ಝಡ್ಟಾಂ ವ್ಾ ಳ್ಯ್ ಥಂಡ್ ಹವ್ಚ... ಸಂಸಾರಾಂತಯ ಾಂ ಹೆಾಂ ಸುಖ್ ಭಗ್ಳಾಂಕ್ ಆಮಾಂ ದೊಗಾಂಚ್ ಫಾವ್ಚ' ಸುಾಂದರ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪಳ್ತಾನಾ ಸಂಸಾರ್ ಸಗೊು ಸೊಭತ್್ ದಿಸಾ್ . ಸಂಸಾರಾಂತಯ ಾಂ ಹೆಾಂ ಸುಖ್ ಭಗ್ಳಾಂಕ್ ಆಮಾಂ ದೊಗಾಂಚ್ ಫಾವ್ಚ ಮಾ ಣಯ ಾಂ ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂ ಆಪಾಣ ಭಾಯ್ರ ದುಸರ ಾಂ ಚಾಂತನಾಾಂತ್. ಸಂಸಾರಚ ಸೊಭಾಯ್ ತಾಾಂಚಾಂಚ್ ಖಾತರ್ ಮಾ ಳ್ು ಾಂ ಚಾಂತಪ್ ತಾಾಂಚಾಂ. ಸಂಸಾರ್ ಸಗೊು ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂಚೊ. ಹಾಂಚಾಂ ಶವ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದುಸರ ಾಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ತಾಾಂಕಾಂ ಎಕಮ್ಚ್ಕಚೊ ಸಾಾಂಗತ್ ಚ್ಯ ವಾ ತ್ಸಯ. ತ್ಸ ತಾರ್ಚಾ ಜಿಣಯೆಕ್ ಅಧಾರ್ ದಿತಾ. ತಾಾಂರ್ಚಾ ಮೊಗಕ್ ದುಸಾಾ ನ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಮೊೇಗ್ ದಂಡಳೊಯ ನಾ. ಕಷ್ಾ ಕಿತಯ ಆಸಾಯ ಾ ರಿೇ ತಾಂ ಲಗ್ ಬಾಾಂದಾಂತ್ ಎಕಾ ಟ್ ಜಾತಾ ಪಯಾಯಾಂತ್. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಜಿಣಾಂ ಸಗಿಯಾಂಚಾಂ ಸುಖ್. ಮೊಗಚಾಂ ಕಲಪ ನಾಾಂ

27 Veez Konkani


ಆಶ ವ್ಾ ಳ್ಯ್ . ಆನಿ ಹಯೆಯಕ್ ಮೊೇಗ್ ಕಣಯರಾಂ ತಾಂ ಕಲಪ ನಾ ನ್ಾ ಯ್ ವ್ಸ್ ವಿಕ್ ಸತ್ ಚ್ ಮಾ ಣ್ ಪಾತಾ ತಾ. ಎಕಮ್ಚ್ಕ ಥಂಯ್ ತಾಾಂಚ ವ್ಚಡಿಣ ಇತಯ ಬಳ್ ಆಸಾ್ ಕಿೇ ' ಭಾಂಯೆನಾಕ ಮೊಗ ಮಾ ಜಾಾ ರ್ದಿಾಂಚ್ ತಕ ಸಾಾಂಡೊಯ ನಾ'

ರ್ರ್ ಕತಯಲ್ಲ ಪಾತಾ ಣ.

ಮಾ ಣ್

ತಾಾಂಚಾಂ

(ಮುಕಯ ಾ ಅಾಂಕಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ಥೊಡೊ ವಿಮಸೊಯ.... ಕೊಾಂಕಣ್ ಕೊಗ್ಳಳ್ರ್ಚಾ ಮೊಗರ್ಚ ಪದಾಂಚೊ ...) *ನಂದಿನಿ. ವ್ಯಮಂಜೂರ್.

ಮಾ ಳೊು ಾ ವ್ಚೇಳಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ದಿಷ್ಟಾ ಕ್ ಪಡ್ಟ್ ತ್. ಮೊಗರ್ ಆಸಾ್ ನಾ ಸಾ ಪಾಣ ಾಂ ಪಡ್ಟ್ ತ್. ಆನಿ ಸಾ ಪಾಣ ಾಂತ್ ರವು ರಾಂ ದಿಸಾ್ ತ್. ಕಜಾರಚೊ ರ್ಭಸ್ತ ತಾಾಂರ್ಚಾ ಮೊಗಕ್ ವಜಾರ ಚೊ ಭಾಾಂದ್ ಜಾವ್್ ಪುಡ್ಟರ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

ಭ್ವಿಶ್ಯ ಂತಯ ಂ ಜನಂಗ್ ಕಶಂ ಆಸ್ತ್ ಲಂ? (ಆಧಾರಿತ್ ಲೇಖನ್) (ವೈಗಾ ನಿಕ್ ಸಂಶೇಧನಾಾಂ ಚಲ್ಲನ್ಾಂಚ್ ಆಸಾತ್, ನ್ವಿಾಂ ನ್ವಿಾಂ ಸಂಶೇಧನಾಾಂ ಕರ್‌ಾ ರುಪಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ಆಶಾಂ ಆಸಾ್ ನಾ ಶಾಂಬ್ಡರಾಂ ವಸಾಯಾಂ ನಂತರ್ ಮನಿಸ್ತ ಕಸೊ ಆಸ್ ಲ್ಲ? ಮನಾಶ ಚಾಂ ಸಾ ರೂಪ್

ಆಶಾಂಚ್ ಉತಯಲಾಂ? ಬಹುಷ ನಾ. ತರ್ ಮುರ್ಯ ಾಂ ಜನಾಾಂಗ್ ಕಶಾಂ ಆಸ್ ಲಾಂ?) ೧೯೭೦-೮೦ ವಸಾಯಾಂರ್ಚ ಖಾಣ ವ್ಚವಯರ್ಚ ಬಾಜರಾಂಚಾಂ ತಲನ್ ಆಯಾಯ ಖಾಣ ವ್ಚವಯರ್ಚ ಬಾಜಾರಾಂ ಸಂಗಿಾಂ ತಲನ್ ಕಚಯ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್, ನೂಾ ಯ್ದಕ್ಯ ಪ್ರಿಸ್ತ ಯಾ ಲಂಡನ್್‌ಚೊ

28 Veez Konkani


ಬಾಜಾರ್ ನ್ಯ್ ತರ್ ದಿಲಿಯ ಆನಿ ಮುಾಂಬಯೆಯ ಬಾಜಾರ್, ತಾಾ ವಸಾಯಾಂರ್ಚ ಬಾಜಾರಾಂ ಪ್ಕೆ ಆಜ್ ಇತಯ ಬದಯ ಲ್ಲ್ಾ ತ್ ಮಾ ಳ್ು ಾಂ ದಿಷ್ಟಾ ಕ್ ಪಡ್ಟ್ ತ್. ೧೯೭೦-೮೦ವಸಾಯಾಂನಿ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ತಾಾಂಬ್ಡಿ ಾ , ಹಳುೊ ವ್ಚಾ ಆನಿ ಪಾಚೊಾ ಾ ಶಮ್ಚ್ಯ ಮಸಾಯಾಂಗೊ ಪಳ್ಲ್ಲ್ಾ ತ್್‌ಗಿ? ತಾಾ ವಸಾಯಾಂನಿ ೪ ಜಾತಾಂಚ ಟಮ್ಚ್ಟೆ, ೫-೬ ಜಾತಾಂಚಾಂ ವ್ಾಂಯಿೂ , ವಿವಿಧ್ ರಂಗಳ್ ಪಳ್್‌ವಸು್ , ದಳಿ ವ್ಚವಿಯ, ತಾಾಂದು ಚೊಾ ಜಾತ ಖಂಯ್ ಆಸೊಯ ಾ ?

ಮನಾಶ ಚ ನ್ವ್್‌ಯಸ್ತ ಸ್ಡಸಾ ಮ್ ಕಶ ಚಲ್ಲ್್ ಮಾ ಳ್ು ಾಂ ಜಾಣ ಜಾಾಂವ್ಕ ಭಾಯಾಯ ಾ ಮ್ಚ್ಶನಾ ಸಂಗಿಾಂ ಜೊೇಡ್್ ಎಕಮ್ಚ್ಕ ಮ್ಚ್ಳವಣ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕಶ ಪರ ತಕಿರ ಯಾ ಕತಾಯ? ತಾಣ ಆಪಾಯ ಾ ಖಾರ್ಾ ಪಂದ ಏಕ್ ಸೊಸರ್ ಯಾನೆ ಎಲಕೊಾ ರನಿಕ್ ಡಿವೈಸರ್ ಇಾಂಪಾಯ ಾಂಟ್ ರ್ಲಯ ಾಂ. ತಾಕ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಸಯ ಪಯ್ದಯ ಸಾಯ್್‌ಬಗ್ಯ ಯಾ ಅಧ್ಯಮ್ಚ್ಶನ್ರಿ ಮ್ಚ್ನ್ವ್ ಜಾಾಂವ್ಚಯ ಶರ ೇಯ್ ಪಾರ ಪ್್ ಜಾಲ್ಲ್. ಮನಿಸ್ ಉಬಂಕ್್‌ಯಿ ಸ್ಕ್ ಲೊ:

ಸಾಾಂಗೊಯ ಮತಯ ಬ್‍ಲ, ಪಾಟ್ವಯ ಾ ೪-೫ ದಶ್ಕಾಂನಿ ರಾಂದಾ ಯಾಾಂನಿ ಜಾಲಿಯ ಬದಯ ವಣ್ ಇತಯ ಆನಿ ತತಯ ನ್ಾ ಯ್. ಆಜ್ ರಾಂದಾ ಯ್ ಪಯೆಯ ಾಂಚ ಪರಿ ಕೇವಲ್ ಪಾವ್ೊ ಳ್ಯಾ ಋತಚರ್ ಹೊಾಂದೊಾ ನ್ ನಾ. ಋತ ಪರ ಕರ್ ಫಳ್್‌ವಸು್ ಯಿ ಜಾಯಾ್ ಾಂತ್. ಬದಯ ವಸಾಯಾಂರ್ಚ ಬಾರಯಿ ಮಯಾ್ ಾ ಾಂನಿ ಖಾಣ ವಸು್ ಉತಪ ನ್್ ಜಾತಾತ್. ನ್ವ್ಾ ರುಪಾಚಾಂ ನ್ವ್ಾ ರುಚಚಾಂ ಪಕಾ ನಾಾಂ, ಖಾಣಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ ಬದಯ ವಣ್ ಕೇವಲ್ ವನ್ಸಪ ತ ಖಾಣ ವ್ಚವಯಾಂತ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ನ್ಾ ಯ್, ಬದಯ ಮನಾಶ ಜಿವಿತಾಾಂತ್್‌ಯಿ ಬದಯ ವಣ್ ಜಾವ್್ ಆಯಾಯ ಾ ಆನಿ ಮುಕರ್್‌ಯಿ ಜಾತಲಿ. ಆಜ್ ಆಸ್ತ್‌ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಮನಾಶ ಚಾಂ ಸಾ ರೂಪ್್‌ಯಿ ಬದಯ ತಲಾಂ. ಆಜ್ ಆಸ್ತ್‌ಲ್ಲಯ ಮನಿಸ್ತ ಭವಿಶ್ಾ ಾಂತ್ ಆಸೊಯ ನಾ ತಾಂ ಖಂಡಿತ್. ಭವಿಶ್ಾ ಾಂತ್ ಮನಾಶ ರ್ಚ ಜಿವ್ಾಂತ್ ಜಾಯಿ್ ಮ್ಚ್ಶನ್ರಿ ಭಾಗಿದರಿ ಜಾವ್್ ಸ್ ಲಿ. ಹಚ ಬರಿ ಶುರ್‌ಾ ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ . ಬಿರ ಟಿಷ್ ರಬ್ಡಟಿಕ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಕೇವಿನ್ ವ್ರಿ್‌ಾ ಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಸಯ ಪಯ್ದಯ ಮನಿಸ್ತ ಜೊ

ಯುನಾಯೆಾ ಡ್ ಕಿಾಂಗ್್‌ಡಮ್ಚ್ಾಂತ್ ರಬ್ಡಟಿಕ್ೊ ಆನಿ ಕೃತಕ್ ಇಾಂಟೆಲಿಜನ್ೊ ಹಚೊಾ ರರ್ಚಣ ರ್ ರ್ವಿನ್ ವ್ರಿ್‌ಾ ಕ್, ಜೊ ಆತಾಾಂ ಕೊವಾಂಟಿರ ಯುನಿವಸ್ಡಯಟಿಚೊ ವೈಸ್ತ ರ್ಚನ್ೊ ಲರ್ ಜಾವ್್ ಸಾ, ತ್ಸ ಸಾಫ್ ಉತಾರ ಾಂನಿ ಸಾಾಂಗ್ ,್‌ “ಫಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂಚೊ ಮನಿಸ್ತ ಭಲುಕ ಲ್ ಆಯಾಯ ಮನಾಶ ಪರಿ ಆಸೊಯ ನಾ.”್‌ ಆಮ ಸಗು ಾ ಾಂನಿ ಇಸೊಕ ಲ್ಲ್ರ್ಚ ಬುಕಾಂನಿ ವ್ರ್ಚಯ ಾಂ ಕಿೇ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಪೂವಯಜಾಾಂರ್ಚ ಕಳ್ಯರ್ ಸಮ್ಚ್ೊ ೧೦೦೦೦ ವಸಾಯಾಂ ಪಯೆಯ ಾಂಚ ರ್ಜಾಲ್ ಆಸೊಾಂ ಮನಾಶ ಕ್ ಶಮಾ ಆಸ್ತ್‌ಲಿಯ . ಪುಣ್ ಕಲ್ಲ್ಾಂತರ್ ತ ಶಮಾ ಮ್ಚ್ಯಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಕಿತಾಾ ಕ್ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್

29 Veez Konkani


ಮನಾಶ ಕ್ ಬಿಲುಕ ಲ್ ತ ಪರ ಯ್ದಜನಾಕ್ ಪಡ್ಟನಾತಯ , ಉಪಯ್ದಗಕ್ ಯೆನಾತಯ . ಉಪಯ್ದಗಕ್ ಯೆನಾತಯ , ಹೊಚ್ ಸ್ಡದಧ ಾಂತ್ ಮುಕರ್ ಯೆಾಂವ್ಯ ದಿಸಾಾಂನಿ ಮನಾಶ ರ್ಚ ಸಬಾರ್ ಜಿವ್ಾಂರ್ಚರ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಳ ಜಾತಲ್ಲ ಆನಿ ರ್ಜಯರ್ಚ ಆಾಂಗಚರ್್‌ಯಿ ಲ್ಲ್ಗ್ಳ ಜಾತಲ್ಲ. ಪರ ಸ್ತ್ ತ್ ಜಿೇವನ್ ಶೈಲಿ ಪರ ಕರ್ ಭವಿಶ್ಾಂತ್ ರ್ಜ್ಯ ಪಡ್ಟ್ ಲಿ. ಉದಹರಣ್: ಮನಾಶ ರ್ಚ ಜಿೇವನಾಾಂತ್ (ರಪಾ್ ರ್) ವೇಗಚ ರ್ಜ್ಯ ದಿಸಾಾಂ ದಿೇಸ್ತ ವ್ಡೊನ್ಾಂಚ್ ಯೆತಾ. ಹಾ ಖಾತರ್ ವಿಕಸ್ತ್‌ಕರ ಮ್ಚ್ಚಾಂ ವಿಶಯ ೇಷಣ್ ಕರ್ಚಯ ವೈಗಾ ನಿಕಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ ಕಿೇ ಭವಿಶ್ಾಂತ್ ಮನಿಸ್ತ ಉಬ್ಡಾಂಕ್್‌ಯಿ ಪುರ ಮಾ ಣ್. ಮನಾಶ ರ್ಚ ಉಬ್ಣ ೇ ವಿಶ್ಾಂತ್ ಉಲಂವಯ ಾಂ ವೈಗಾ ನಿಕ್ ಆತಾಾಂಯಿ ಹಚೊ ತಾಚೊ ಸಹಕರ್ ಘತಾತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಚ್ಾಂಕಿ ಾಂ ಥಾಂ ಪಳ್ವ್್ ತ ಅತೇ ಭವಯಶ್ನ್ ಆಶಾಂ ಸಾಾಂಗ್ ತ್ ಕಿೇ ಮನಿಸ್ತ ಹನುಮ್ಚ್ನ್ ಪರಿಾಂ ಉಬ್ಡನ್ ಆದಿಕಳ್ಯರ್ ಮನಾಶ ನ್ ಉಬ್‍ಲ್‌ಲಯ ಾಂ ಸತ್, ಪತಯನ್ ಸತ್ ಕನ್ಯ ದಖಯೆ್ ಲ, ಜಾಾಂವ್ ಹಜಾರ್ ವಸಾಯಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್. ಹಾ ಆಶ್ ಭರ್‌ಯ ಲ್ಲ್ಾ ಉಮ್ಚ್ದಿರ್ಚ ಆಧಾರರ್ ಮನಾಶ ಚೊ ವಿಕಸ್ತ ಜಾಲ್ಲಯ ತಸೊಚ್ ಮುಕರ್್‌ಯಿ ಇತಹಸಾ ಪರಿ ಮನಾಶ ಜಿವ್ರ್ಚ ಆಾಂಗಾಂಚ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ರ್ಜ್ಯ ನಾತಯ , ತಾಂ ಆಾಂಗ್ ಸಾ ತಾಾಃ ಜಾವ್್ ನಾಾಂಚ್ ಜಾಲ ಆನಿ ಖಂರ್ಚ ಆಾಂಗಾಂಚ ರ್ಜ್ಯ ಆಸ್ಡಯ ಪುಣ್ ತಾಂ ಆಾಂಗ್್‌ಚ್ ನಾತಯ , ಸವ್ಕ ಸ್ತ ವಿಕಸ್ಡತ್ ಜಾಲ. ಕರಣ್ ಪಯೆಯ ಾಂ ರ್ಜಯಚ ಏಕ್ ಮ್ಚ್ತ್ರ ರ್ಟೆಲಿಟಿಕ್ ಏಜಾಂಾಂಟ್ ಆಸೊನ್ ತಾಚ ಮ್ಚ್ಪಯತ್

ರ್ಜಯಚ ಬದಯ ವಣ್ ಆನಿ ಪರ ರ್ತ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಆತಾಾಂ ಹಾ ರ್ಜಯಕ್ ಪರ ರ್ತಪರ್ ವೈಗಾ ನ್್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಆಶಾಂ ಆಸಾ್ ಾಂ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಆಮ ಅಾಂದಜ್ ಕರಿನಾಯೆ ಕಿೇ ಭವಿಶ್ಾ ಾಂತ್ ಮನಾಶ ಚ ಕಲಪ ನಿಕ್ ರ್ಡ್ ಪಯಾಯಾಂತ್ ವಿಕಸ್ತ ಜಾಾಂವ್ಚಯ ನಾ? ಆಯೆೆ ಪರಿಂ ಆಸ್ತೆ ಂನ ಜೀವ್ನ್:

ಆಶಾಂಯಿ ಮ್ಚ್ಾಂದ್ ತ್ ಕಿೇ, ಪರ ಕೃತರ್ಚ ವಿಕಸಾಚೊ ಚಕ್ರ ಸದಾಂ ಘುಾಂವ್ಚನ್ ಆಸಾ್ . ಹಾ ಪರ ಕಿರ ಯೆ ಸಾಾಂಗತಾ ಮನಾಶ ಚೊ ಜಿನ್ಸ್ತ, ಆಕರ್ ಆನಿ ಚಟುವಟಿಕಾಂ ಮಧ್ಾಂ ಜಾಯಾ್ ಾ ರಿತಾಂನಿ ಚಕಿತ್ ಜಾಾಂವಯ ಪರಿ ಬದಯ ವಣಾ ಜಾತಲ್ಲಾ ಮಾ ಳ್ು ಾಂ ವೈಗಾ ನಿಕ್ ಚಾಂತಾ್ ತ್. ಬಿಬಿಸ್ಡ ಭವಿಶ್ಾ ಸ್ಡರಿಯಾಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಸಾಾಂಗ್ಯ ಲ್ಲ್ಾ ಎಕ ಸಂಶೇಧನಾ ಪರ ಕರ್ ಯೇಾಂವ್ಕ ಆಸಾ ತಾಾ ಕಳ್ಯಾಂತ್ ಮನಾಶ ಚ ಪುರಿ್‌್ ಕಮ್ಚ್ಾಂ ಬದಲ್ ಲಿ ಕಿೇ ಧಣಯಚರ್ ರಾಂವ್ಚಯ / ಜಿಯೆಾಂವ್ಚಯ ಜಿೇವ್ ಆಜ್ ಆಸಯ ಪರಿ ಆಜ್ ಪಳ್ಲಯ ಪರಿ ಆಸೊಯ ನಾ! ೧೯೮೦ ವಸಾಯ ಲೇಖಕ್ ಡುರ್ಲ್ ಡಿಕೊ ನಾನ್ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲಯ . “ಆಪಾ ರ್ ಮ್ಚ್ನ್ ಏ ಜೂಲ್ಲೇಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾ ಚರ್”್‌ ಹಾ ಬೂಕಾಂತ್ ಲೇಖಕನ್

30 Veez Konkani


ಲ್ಲ್ಖಾಂ ವಸಾಯಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ದೊಳ್ಯಾ ಾಂ ಮುಕರ್ ಯೆಾಂವ್ಯ ಯ ಸಂಸಾರ ವಿಶಾಂ ಚತರ ಣ್ ರ್ಲ್ಲ್ಾಂ ಕಿೇ ತಾಚರ್ ಭವಯಸೊ ಕರುಾಂಕ್ ಕಷ್ಾ . ಹಾ ಬೂಕಾಂತ್ ಉಡಿ ಮ್ಚ್ಚಯ ಮ್ಚ್ಾಂಕೊಡ್, ಸುಕಣ ಾ ರ್ಚ ತ್ಸಾಂಡ್ಟ ಸಾಕಿಯಾಂ ಫುಲ್ಲ್ಾಂ ಜಾಚರ್ ಶಕರಿ ಖುದ್ ಯೆವ್್ ಬಸಾ್ ಆನಿ ಉಡಿ ಮ್ಚ್ರ್ಚಾ ಯ ಜಿವ್ೊ ಳಿಾಂಚಾಂ ಚತರ ಣ್ ಆಸಾ. ತ್ಸಾ ಜಿವ್ೊ ಳಿ ವ್ರ್್‌ಯಾರ್್‌ಚ್ ಆಪ್ಯ ಶಕರಿ ಕತಾಯತ್. ಎಕ ಸಾಮ್ಚ್ನ್ಾ ಮನಾಶ ಕ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಅಧಾಾ ಯ ತರ್ಯ ರ್ಚಾ ಲೇಖಕರ್ಚ ತರ್ಯ ಾಂತ್ ಉಬ್ಡೊ ಾಂರ್ಚಾ ಕಲಪ ನಾಾಂ ಶವ್ಯಿ ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ಯ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಂಶೇಧಕಾಂಕ್ ಹಾ ಬುಕಾಂತ್ ಕೃಮಕ್ ವಿಕಸಾಚೊ ಜಿೇವ್ ವೈಗಾ ನಿಕ್ ಜೊನಾಥನ್ ಲ್ಲಸೊನ್ ಪರ ಕರ್, ಸುಮ್ಚ್ರ್ ೫೪ ಕರಡ್ ವಸಾಯಾಂ ಪಯೆಯ ಾಂ ಜದ್ ರ್ಾಂಬಿರ ಯನ್ ವಿಸೊಿ ಟ್ ಜಾಲ್ಲಯ , ತದಳ್ಯ ಹ ಭುಮ ವಿಚತ್ರ ಜಿೇವಿಾಂ ಸಂಗಿಾಂ ಫುಟೆಯ ಲಿ. ಹಾ

ಸೊಪ ಟ್ವಾಂತ್ ಹೆಲ್ಲೇನ್ಜಿನಾಾ ನಾಾಂವ್ಚೊ ಎಕ ಜಿೇವ್ಚೊ ಜಿವ್ತ್ಾ ಮ್ಚ್ಳ್ಯು ಾಂ. ತಾಚ ಸಗ್ು ಾಂ ಶರಿೇರ್ ಯಾ ಶರಿೇರಚರ್ ಹಡ್ಟಾಂಚ ಜಾಳ್ ಆಸಯ ಾಂ. ಹಾ ರ್ಜಾಲಿಾಂಕ್ ಪಳ್ತಾನಾ ಭವಿಶ್ಾಂತ್ ಅಸಲಾಂಚ್ ದುಸರ ಜಿೇವ್ ಉಬ್ಡೊ ಾಂಚ ಸಾಧಾ ತಾ ಆಸಾ. ಸಾಾಂಗ್ಯ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಮನಾಶ ಚೊ ಅತೇ ವಗನ್ ವಿಕಸ್ತ ಜಾವ್್ ಆಸಾ ಕಿೇ ವಗಿಾಂಚ್ ತ್ಸ ಆಪ್ಯ ನ್ವಿ ವಳಖ್ ಆಪಾಣ ಯೆ್ ಲ್ಲ. ಪುಣ್ ಹ ನ್ವಿ ಬದಯ ವಣ್ ೨೫-೫೦-೧೦೦ ವಸಾಯಾಂನಿಾಂಚ್ ಜಾತಲಿ ಮಾ ಳಿು ರ್ಡ್ ನಾ. ಶಾಂಬ್ಡರಾಂ ವಸಾಯಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತರಿೇ ಜಾಾಂವಿಯ ಾಂ ಸಂಭಾವನಾಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಿಂದಿಂತ್ ‘ಲೊೀಕ್್‌ಮಿತ್ರ ’,್‌ ಕಂಕ್ಣಾ ಕ್ - ನವಿನ್ ಕುಲಶ ೀಕರ್ ------------------------------------------

ಮರಡು (ಕಚಿೆ ) –ಂತ್ ಸ್ತಕ್ಣಂಡಂನಿ ಧ್ರ್ಣೊಕ್ ಶವ್ಯಯ ಲ್ಲ್ಯ ಯ ಭಾಂದಪ ಂನಿ

ಉಬ್ಡ್ಾ ಯಿಲ್ಪಯ ಂ ಸ್ವ್ಯಲ್ಲ್ಂ ಆನಿ ಶಿಕಯಿಲ್ಪಯ ಂ ಲ್ಪಸ್ಟ್ಂವ್ಯಂ 31 Veez Konkani


ಸಮೇಸಾ್ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ಲಿಸಾಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾಂ ಮಾ ಳ್ಯು ಾ ಪಾಟ್ ಭುಾಂಯೆಯ ರ್ ಹೆಾಂ ಲೇಖನ್:

೨೦೨೦ ಜನೆರಾಂತ್ ಕೇರಳ್ಯರ್ಚ ಕೊಚಯ ನಾಾಂತ್ ವ್ ಕೊಚಯ ಾಂತ್ ಪ್ಲೇಶ್ ಫಾಯ ಾ ಟ್ವ ಆಟ್ವಪ್ಯ ಾಂ ರ್ಚರ್ ಊಾಂಚ್ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ಸುಪ್ರ ೇಾಂ ಕೊಡಿ್ ರ್ಚ ಆದೇಶ್ಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊನ್ ಸರ್ಾಂಡ್ಟಾಂನಿ ಧಣಯಕ್ ಶವ್ಾ ಯಿಲಿಯ ಾಂ. ಬಹುಷ ಕೊರನಾ ಯೇಾಂವ್ಕ ನಾತ್್‌ಲಯ ಾಂ ತರ್ ಮರಡು ಪರ ಕರಣವಿಶಾಂ ಆಜೂನ್ ಚರ್ಚಯ ಜಾವ್್ ಆಸ್ಡ್ . ಅಧಕರ್ ಆನಿ ದುಡು ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಕಿತಾಂಯಿೇ ಕಯೆಯತ್ ಮಾ ಳ್ಯು ಾ ಚಾಂತಾಪ ಕ್ ಹೆಾಂ ಪರ ಕರಣ್ ಹುಮುಾ ನ್ ಉಡಂವ್ಕ ಸಕಯ ಾ ಕ್ ಏಕ್ ಕರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾಂ. ಪರ ಕರಣಕ್ ಆತಾಾಂ ಏಕ್ ವಸ್ತಯ ಉತಾರ ಲ್ಲ್ಾಂ ತರಿೇ ಹಾ ಪರ ಕರಣನ್ ದಿಲಿಯ ಾಂ ಲಿಸಾಾಂವ್ಾಂ ಜಾಯಿ್ ಾಂ. ಕನೂನಾಕ್ ಚಲುಯ ನ್ ಚಲ್ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಸುಪ್ರ ೇಾಂಕೊಡಿ್ ನ್ ದಿಲ್ಲಯ ದಗ್

ಮರಡುಾಂತ್ ಕಸಲಾಂ ಪರ ಕರಣ್? ಅರೇಬಿಯನ್ ದಯಾಯ ಕರವಳ್ರ್ ಕೊಚಯ ಭಾರತಾಾಂತ್ಸಯ ಏಕ್ ವಾ ಡ್ ಬಂದರ್. ಕೊಚಯ ಶಾ ರ ಲ್ಲ್ಗೊ ರ್ ಮರಡು ಗಾಂವ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಸರ್ ಕರವಳಿ ನಿಯಂತರ ಣ್ ವಲಯಾಚ ಕಯೆೊ ಉಲಯ ಾಂಘನ್ ರ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಆಫಾರ ದಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊನ್ ೨೦೨೦ ಜನೆರ್ ೧೧ ಆನಿ ೧೨ವರ್ ರ್ಚರ್ ಬೃಹತ್ ಅಪಾಟ್್‌ಯಮ್ಚ್ಾಂಟ್ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ನಿಯಂತರ ತ್ ಸೊಿ ೇಟಕಾಂ ವ್ಪಾರ್‌ಯ ಾ ಮುಕಾಂತ್ರ ಥೊಡ್ಟಾ ಚ್ ಸರ್ಾಂಡ್ಟಾಂ ಭತರ್ ಧಣಯ ಸಮ್ಚ್ ರ್ಲಿಯ ಾಂ. ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ಕೊಸಾು ಯಾ್ ಯೆ ಮಾ ಣ್ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ನಿರ್‌ಾ ಪಕಾಂ ಥವ್್ ಫಾಯ ಾ ಟ್ವರ್ಚ ಮ್ಚ್ಲಕಾಂ ಪಯಾಯಾಂತ್ ಸಭಾರಾಂಚೊಾ ಅಜೊಾ ಯ ಆನಿ ಮನ್ವ್ಚಾ ಸುಪ್ರ ೇಾಂ ಕೊಡಿ್ ಮುಕರ್ ಆಸ್ತ್‌ಲ್ಲಯ ಾ . ಭಾರತಾರ್ಚ ಅತಾ ನ್್ ತ್ ಕೊಡಿ್ ನ್ ಮ್ಚ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ದೇಶ್ಾಂತ್ ಪರಿಸರ್ ರಕ್ಷಣರ್ಚ ವಿಷಯಾಾಂತ್ ರಜಿ ಜಾಾಂವಯ ಾಂ ಸವ್ಲ್್‌ಚ್ ನಾ ಮಾ ಳ್ಾಂ. ಹಕ ಲ್ಲ್ಗೊನ್ ಮರಡುಾಂತ್ ಮೊಳ್ಯಾ ಕ್ ತಾಂಕ್್‌ಲಿಯ ಾಂ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ಧಣಯಸಮ್ಚ್ ಜಾಲಿಾಂ. ಭಾರತಾಾಂತ್ ಕಯೆೊ ಮಕೊಾ ನ್ ಭಾಾಂದ್್‌ಲಿಯ ಾಂ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ಚಡುಣ ಸಗು ಾ ಗಾಂವ್ಾಂನಿ ಆನಿ ಸಗು ಾ ಶಾ ರಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಮರಡು ರಿತರ್ ಧಣಯಕ್ ಸಮ್ಚ್ರ್ಲಯ ಾಂ ಅಖಾಾ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಹೆಾಂ ಪಯೆಯ ಾಂ ಪರ ಕರಣ್ ಜಾವ್್ ಸಾ. ಹಾ ಪರ ಕರಣನ್ ಜಾಯಿ್ ಾಂ ಸವ್ಲ್ಲ್ಾಂ ಉಬಾೊ ಯಾಯ ಾ ಾಂತ್.

32 Veez Konkani


ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ನಿಮ್ಚ್ಯಪಕಾಂನಿ ನಿಷೇಧತ್ ಪರ ದೇಶ್ಾಂನಿ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ಭಾಾಂದಿನಾಶಾಂ ಆನಿ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ವ್ ತಾಾಂತ್ಸಯ ಜಾಗೊ ಮೊಲ್ಲ್ಕ್ ಘತಲ್ಲ್ಾ ಾಂನಿ ವಿಕರ ಾ ಸಂಬಂಧ ಭೇವ್ ಜಾಗ್ರರ ತ್ ಆಸಾಶಾಂ ಮರಡು ಪರ ಕರಣನ್ ಲಿಸಾಾಂವ್ ಶಕಯಾಯ ಾಂ. ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ಉಸಾು ಾಂವ್ಕ ಕರಣ್ ಕಿತಾಂ? ಮರಡುಾಂತ್ ರಷ್ಟಾ ರೇಯ್ ರಸೊ್ ೬೬, ೮೫ ಆನಿ ೯೬೬ಬಿ ಪಾಶ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ತ್. ಹಾ ಕರಣನ್ ಮರಡು ಬ್ಡರಾಂಚ್ ಅಭವೃಧೊ ಜಾಲ್ಲ್ಾಂ. ೨೦೨೦-ಾಂತ್ ಧಣಯಸಮ್ಚ್ ರ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಭಾಾಂದಪ ಾಂಕ್ ೨೦೦೬-ಾಂತ್ ಕಬಾಯ ತ್ ದಿಾಂವ್ಯ ಾ ಸಂದಭಾಯರ್ ಮರಡು ಪಂರ್ಚಯತ್ ಪರ ದೇಶ್ ಜಾವ್್ ಸ್ತ್‌ಲ್ಲಯ . ತಾಾ ವಳ್ಯರ್ ಪಾಟಿಾಂಉದಕ್ (ಬಾಾ ಕ್ ವ್ಟರ್‌ೊ ್) ಲ್ಲ್ರ್ೊ ರ್್‌ಚ್ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ಭಾಾಂದುಾಂಕ್ ಒಟುಾ ಕ್ ಪಾಾಂಚ್ ಭಾಾಂದಪ ಾಂಕ್ ಕಬಾಯ ತ್ ದಿಲಿಯ . ಭಾರತಾಾಂತ್ ಸುಮ್ಚ್ರ್ ೭೫೦೦ ಕಿಲ್ಲೇಮೇಟರ್ ಲ್ಲ್ಾಂಬಾಯೆಚ ದಯಾಯ ಕರವಳ್ ಆಸಾ. ಹಾ ಕರವಳ್ಕ್, ನಂಯ್ಕ , ಹಾಂಚಾಂ ಪಾಟಿಾಂಉದಕ್ ತಸಲ್ಲ್ಾ ಪಾರ ಕೃತಕ್ ಸಂಪನೂಾ ಲ್ಲ್ಾಂಕ್ ರಕೊಾಂಕ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಯರರ್ಚ ಪರಿಸರ್ ಆನಿ ಅರಣ್ಾ ಸಚವ್ಲಯಾನ್ ೧೯೮೬ ಫೆಬರ ವರಿಾಂತ್ ಪರಿಸರ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕಯ್ದೊ ೧೯೮೬ ಹಡ್್‌ಲ್ಲಯ . ಇತಯ ಾಂ ಆಸಾ್ ಾಂಯಿೇ ಕಬಾಯ ತ್ ದಿತಾನಾ ಮರಡು ಪಂರ್ಚಯತ್ ಆಪ್ಯ ಅಧಕರ್ ವ್ಾ ಪ್್ ಮಕಾ ಲ್ಲ್ಾ . ಹಳ್ು ಪರ ದೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಕೊಣಾಂಯಿೇ ತಕರ ರ್ ಕರುಾಂಕ್ ನಾಾಂತ್. ದಿೇಸ್ತ

ಪಾಶ್ರ್ ಜಾತಾನಾ ಕೇರಳ ಕರವಳ್ ವಲಯ್ ಆಡಳ್ಯ್ ಾ ಪಾರ ಧಕರ್ (Kerala Coastal Zone Management Authority KCZMA) ಹಣ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ಖಾತರ್ ಆಪ್ಯ ಕಬಾಯ ತ್ ಘಾಂವ್ಕ ನಾ ಮ್ಚ್ತ್್‌ನೈಾಂ ಹೆರ್್‌ಯಿೇ ಜಾಯಿ್ ಾಂ ನಿಯಮ್ಚ್ಾಂ ಮೊಡ್ಟಯ ಾ ಾಂತ್ ಮಾ ಣ್ ರಜಾಾಂವ್ಾಂ ಮುಕರ್ ಹಡ್ಟಯ ಾ ಾಂತ್. ನಿಯಮ್ಚ್ಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸಾ್ ನಾ ವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ಾಂಯಿೇ ಲ್ಲೇಾಂಚ್ ಘವ್್ ಕಬಾಯ ತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಪಂರ್ಚಯತಾಕ್ ಪಾರ ಧಕರ (KCZMAನ್ ಹುನ್ ರ್ಲ್ಲ್ಾಂ. ತಾರ್ಚ ಆರ್ೆ ೇಪಾಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊನ್ ಆಪ್ಣ ಾಂ ಕಬಾಯ ತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ೇವ್ ಮಹನಾಾ ಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಪಂರ್ಚಯತಾನ್ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ನಿಮ್ಚ್ಯಣ್್‌ದರಾಂಕ್ ನ್ೇಟಿಸ್ತ ಜಾರಿ ರ್ಲ್ಲ್ಾಂ. ಹಾ ನ್ಟಿಸಾಕ್ ಭಾಂಯೆವ್್ ಪಾಾಂರ್ಚಾಂಪಯಿಕ ಾಂ ಎಕೊಯ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ನಿಮ್ಚ್ಯಪಕ್ ಭಾಾಂದಪ್ ನಿಮ್ಚ್ಯಣ್ ಕರ್ಚಯ ಥವ್್ ಪಾಟಿಾಂ ಸರ್‌ಯ . ಉರ್್‌ಲಯ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ನಿಮ್ಚ್ಯಪಕ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ ದುಡ್ಟಾ ನ್ ಕನೂನಾಾಂಕ್್‌ಯಿೇ ಮೊಲ್ಲ್ಕ್ ಘವಾ ತಾ ಮಾ ಳ್ಯು ಾ ಭಂಡ್ ಧೈರನ್ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ನಿಮ್ಚ್ಯಣಕ್ ಫುಡ್ಟಾಂ ಸರ್‌ಯ ಾ ತ್. ಹೆ ಹೊೇಲಿ ಫ ೈಥ್ ಎಚ್‌ಟುಒ

(೧೯

ಮ್ಚ್ಳಿಯ್ದ,

೯೦

ಫಾಯ ಾ ಟ್ವಾಂ), ಅಲ್ಲ್ಿ ಸರನ್ (ಜೊವಿು ಭಾಾಂದಪ ಾಂ – ೧೭ ಆನಿ ೧೨ ಮ್ಚ್ಳಿಯ್ದ, ೭೩ ಫಾಯ ಾ ಟ್ವಾಂ), ಜೈನ್ ಕೊೇರಲ್ ಕೊೇವ್ (೧೭ ಮ್ಚ್ಳಿಯ್ದ, ೧೨೨ ಫಾಯ ಾ ಟ್ವಾಂ), ಆನಿ ಗೊೇಲಿ ನ್ ಕಯ್್‌ಲ್ಲೇರಮ್ (೧೭ ಮ್ಚ್ಳಿಯ್ದ, ೪೦ ಫಾಯ ಾ ಟ್ವಾಂ) ಮಾ ಳಿು ಾಂ ಆಕಷಯಕ್ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ಉದಕ ರ್ಚ ಪಾಟ್್‌ಭುಾಂಯೆಯ ರ್ ಭಾಾಂದುನ್ಾಂಚ್ ಗ್ಲ. ಹಾ ಭಾಾಂದಪ ಾಂನಿ ಭಾರಿಚ್ ಸವಯ ತಾಯ್ದ

33 Veez Konkani


ಆಟ್ವಪ್ಯ ಾಂ ಫಾಯ ಾ ಟ್ವಾಂ ರಚಯ ಾಂ. ಹಾ ಸಗು ಾ ಭಾಾಂದಪ ಾಂಚೊ ಒಟುಾ ಕ್ ವಿಸ್ಡ್ ೇಣ್ಯ ೬೮,೦೨೮.೭೧ ಸಾ ಕ ೇರ್ ಮೇಟರ್ ಜಾವ್್ ಸ್ತ್‌ಲಯ ಾಂ. ೨೦೧೦ ನ್ವಾಂಬರಾಂತ್ ಮರಡು ಮುನಿೊ ಪಾಲಿಟಿ ಜಾಲ್ಲ್ಾ . ತಶಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಆನಿ ತತಾಯ ಾ ನಿಯಮ್ಚ್ಾಂಕ್ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ನಿಮ್ಚ್ಯಪಕ್ ಉಾಂಡಿ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ತ್.್‌ ‘ದುಡ್ಟಾ ಾಂತ್ ಸಗ್ು ಾಂ ಜಾತಾ’್‌ ಮಾ ಳ್ಯು ಾ ತಸಲ್ಲ್ಾ ಮನ್ೇಬಾವ್ರ್ಚ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ನಿಮ್ಚ್ಯಪಕಾಂನಿ ಖಂರ್ಚಕ್್‌ಯಿೇ ಕಾ ರ್ ರ್ಲಯ ಾಂನಾ. ಸೊಭಾಯೆಚಾಂ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ಭಾಾಂದುನ್ ಆಕಷಯಕ್ ಪರ ರ್ಚರ ಮುಕಾಂತ್ರ ತಾಾಂತಯ ಾಂ ಫಾಯ ಾ ಟ್ವಾಂ ವಿಕಯ ಾ ಾಂತ್್‌ಯಿೇ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ. ಲ್ಲೇಕ್ ತರ್್‌ಯಿೇ ತಸೊಚ್ ನೈಾಂ? ವಾ ಡ್ಟಯ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ನಿಮ್ಚ್ಯಪಕ್, ತಾಾಂಚ ವಾ ಡ್ಟಯ ವಾ ಡ್ಟಯ ಸಂಸಾ ಆನಿ ಆಕಷಯಣಚೊ ಪರ ರ್ಚರ್. ಭಾಾಂದಪ ಾಂರ್ಚ ಪಾಟ್ವಯ ಾ ನ್ – ಮುಕಯ ಾ ನ್ ನಂಯ್, ಉದಕ ಚಾಂ ವಗ್ು ಾಂಚ್ ಆಕಷಯಣ್ ಮಾ ಣ್ ನಾ ಗರ ಹಕ್ ಪ್ಸಾಾ ಲ್ಲ್ಾ ತ್. ಗರ ಹಕಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ಾಂಕೊಡ್ ಕರುಾಂಕ್ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ನಿಮ್ಚ್ಯಪಕ್ ಆನಿ ತಾಾಂಚೊಾ ಕಂಪ್ಲಣ ಾ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ತ್. ನಿಮ್ಚ್ಯಪಕಾಂನಿ ವಿರ್ಯ ಾಂ ಆನಿ ಗಿರಯಾಕ ಾಂನಿ ಘತಯ ಾಂ. ೨೦೦೬ ಥವ್್ ಉಪಾರ ಾಂತಾಯ ಾ ಥೊಡ್ಟಾ ವಸಾಯಾಂ ಭತರ್ ೫೦ ಲ್ಲ್ಖಾಾಂ ಥವ್್ ದೇಡ್ ಕೊರಡ್ ಮೊಲ್ಲ್ಚಾಂ ೩೫೦ ಫಾಯ ಾ ಟ್ವಾಂ ವಿಕೊನ್ ಗ್ಲಿಾಂ. ಕೇರಳ ಹೈ ಕಡಿ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತಪರ ೀಂ ಕಡಿ್ ಕ್ ಪರ ಕರಣ್:

ಹೆಣ ಪರ ಕರಣ್ ಕೇರಳ ಹೈ ಕೊಡಿ್ ಥವ್್ ಸುಪ್ರ ೇಾಂಕೊಡಿ್ ಕ್ ಪಾವಯ ಾಂ. ಸುಪ್ರ ೇಾಂ ಕೊಡಿ್ ಮುಕರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ಸ್ಡಾಂತ್ ಹಾ ಬಾಾಂದಪ ಾಂಚೊ ಪರ ದೇಶ್ ಕರವಳಿ ನಿಯಂತರ ಣ್ ವಲಯ್ ಕಯ್ದೊ ಜಾರಿ ಜಾಾಂವ್ಯ ಾ ವಳ್ಯರ್ - ಸ್ಡಆರ್್‌ಝಡ್ ೨ (ಕಯ್ದೊ ಜಾಯೆಯಕ್ ಯೆಾಂವ್ಯ ಾ ವಳ್ಯರ್ ತಡಿಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊ ರ್ ತದೊಳ್್‌ಚ್ ನಿಮ್ಚ್ಯಣ್ ಆಸ್ತ್‌ಲ್ಲಯ ಜಾಗೊ) ವ್ ಸ್ಡಆರ್್‌ಝಡ್ ೩ (ತದಳ್ಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗೊ) ವ್ಾ ಪ್್ ಕ್ ಯೆಾಂವ್ಯ ಾ ತಸಲ್ಲ ಅಸ್ತ್‌ಲ್ಲಯ ಗಿೇ ಮಾ ಳ್ಯು ಾ ವಿಶಾಂ ತೇಪ್ಯ ದಿಾಂವ್ಕ ಆಸ್ತ್‌ಲಯ ಾಂ. ವಿಷಯಾಚಾಂ ಸೊಧಾ್ ಾಂ ಚಲಂವ್ಯ ಾ ಕ್ ಸುಪ್ರ ೇಾಂಕೊಡಿ್ ನ್ ತಜಾಞ ಾಂಚ ಏಕ್ ಸಮತ ರಚಯ . ಸಮತನ್ ಪರಿಸರ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕಯ್ದೊ ೧೯೮೬ ಜಾಯೆಯಕ್ ಯೆತಾನಾ ತ್ಸ ಸ್ಡಆರ್್‌ಝಡ್ ೩ಖಾಲ್ (ಖಾಲಿ ಜಾಗೊ) ಆಸ್ತ್‌ಲ್ಲಯ . ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ನಿಮ್ಚ್ಯಣಕ್ ನಿಷೇಧತ್ ಜಾಗೊ ತ್ಸ ಜಾವ್್ ಸ್ತ್‌ಲ್ಲಯ ಮಾ ಣ್ ಆಪ್ಯ ವಧಯ ದಿಲಿ. ಹಾ ವಧ್ಯಚರ್ ಹೊಾಂದೊಾ ನ್ ೨೦೧೯ ಮೇ ಮಹನಾಾ ಾಂತ್ ಆಪ್ಯ ಾಂ ತೇಪ್ಯ ದಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಸುಪ್ರ ೇಾಂಕೊಡಿ್ ನ್ ತಾಂ ರ್ಚರ್ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ಎಕ ಮಹನಾಾ ಭತರ್ ಕೊಸಾು ಯಾೊ ಯ್ ಮಾ ಳ್ು ಾಂ ತೇಪ್ಯ ದಿಲಾಂ. ಫಾಯ ಾ ಟ್ವಾಂ ಮ್ಚ್ಲಕಾಂಚ ಕಳಾ ಳ್ ಆನಿ ವಳಾ ಳ್ ಸಾಾಂಗ್ಯ ನೈಾಂ. ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ಉರಂವ್ಯ ಾ ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾತಾಗಿೇ ಮಾ ಣ್ ಕೇರಳ ಸಕಯರನ್್‌ಯಿೇ ಪಳ್ಲಾಂ. ೨೦೧೯ ಸಪ್ಾ ಾಂಬರಾಂತ್ ಪರತ್ ತೇಪ್ಯ ದಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಸುಪ್ರ ೇಾಂ ಕೊಡಿ್ ನ್ ಕೇರಳ ಸಕಯರನ್ ಆಪಾಣ ಕ್ ಆಶ್ಾ ಸನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಪರ ಕರ್

34 Veez Konkani


೧೩೮ ದಿಸಾಾಂ ಭತರ್ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ಕೊಸಾು ಯಾೊ ಯ್ ಮಾ ಳ್ು ಾಂ ತೇಪ್ಯ ವ್ಚಯ ಾಂ. ಫಾಯ ಾ ಟ್ವಾಂ ಮ್ಚ್ಲಕಾಂಕ್ ತಾತಾಕ ಲಿಕ್ ಪರಿಹರ್ ಜಾವ್್ ಎ್‌ಎಕಯ ಾ ಕ್ ೨೫ ಲ್ಲ್ಖ್ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ನಿಮ್ಚ್ಯಪಕಾಂನಿ ಕೇರಳ ಸಕಯರ ಮುಕಾಂತ್ರ ದಿೇಜಾಯ್ ಮಾ ಳ್ಾಂ ಕೊಡಿ್ ನ್. ತದೊಳ್ ಥವ್್ ಾಂಚ್ ಫಾಯ ಾ ಟ್ವಾಂನಿ ರವ್ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಖಾಲಿ ಕಚಯ ಪರ ಕಿರ ಯಾ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿಯ . ಫಾಯ ಾ ಟ್ ಮ್ಚ್ಲಕ್ ತಳಾ ಳ್ು . ಜಾಯಿ್ ತಯ ಾಂ ಪರ ತಭಟನಾಾಂ ಜಾಲಿಾಂ. ಪೂಣ್ ಸಗ್ು ಾಂ ವಾ ರ್ಥಯ. ೨೦೨೦ ಜನ್ವರಿ ೧೧ ಆನಿ ೧೨ ತಾರಿರ್ರ್ ಸುಧಾರಿತ್ ರಿಮೊೇಟ್ ಕಂಟೊರ ೇಲ್ ಸೊಿ ೇಟಕಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ ಥೊಡ್ಟಾ ಚ್ ಸರ್ಾಂಡ್ಟನಿಾಂ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ಧಣಯಕ್ ಸಮ್ಚ್ ಜಾತಾನಾ ಸಗ್ು ಾಂ ಸಂಪದೆಯ ಾಂ.

ಜಾಯಾ್ ಾ ಾಂಕ್ ಭಾಡ್ಟಾ ಚಾಂ ಘರಾಂಚ್ ರ್ತ್ ಜಾಲಿಾಂ. ನಿಜಾಯಿಕ ಭಮಯತ್. ಸ್ಗಾ್ ಯ ಂಕ್್‌ಯಿೀ ಏಕ್ ಲ್ಪಸ್ಟ್ಂವ್ನ: ಆನೆಾ ೇಕ ವ್ಟೆನ್, ಸುಪ್ರ ೇಾಂಕೊಡಿ್ ನ್ ಇತಯ ಾಂ ಕಠೇರ್ ತೇಪ್ಯ ದಿೇನಾಯೆ ಆಸ್ತ್‌ಲಯ ಾಂ ಮಾ ಳ್ಯು ಾ ತಸಲ ಕನೂನ್ ತಜ್ಞ ್‌ಯಿೇ ಆಸಾತ್. ಜಾಳಿಜಾಗ್ ವ್ಪಾರ್‌್ ಲ್ಲ್ಾ ಸಭಾರಾಂ ಪರ ಕರ್ ಭಾಾಂದಪ ಾಂಕ್ ಕಬಾಯ ತ್ ದಿಲಿಯ ವವಸಾಾ ಸಕಯರ್ ಆನಿ ಥಳಿೇಯ್ ಸಂಸಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ಅಧಕರಿ ವಗ್ಯ ಹಾಂಚ ಚೂಕ್ ಮಾ ಣ್ ತ್. ಎಕ ವ್ಟೆನ್ ಹಾಂತ ಸತ್್‌ಯಿೇ ಆಸಾ. ಅಧಕರಿಾಂನಿ ಕಯೆೊ – ಕನೂನಾಾಂಚೊ ಆರ್ಥಯ ಸಾಕೊಯ ಸಮ್ಚ್ೊ ಲ್ಲಯ ತರ್, ಭಾಾಂದಪ ಾಂ

ನಿಮ್ಚ್ಯಪಕಾಂರ್ಚ ಪುಸಯ ವ್ಣ ಾ ಕ್ ಕನ್ ಹಲಯಿನಾತ್್‌ಲಯ ತರ್ ಮರಡು ಪರ ಕರಣ್ ಇತಯ ಾಂ ಗಂಭೇರ್ ರೂಪ್ ಘತಾಂನಾ ಮಾ ಳ್ಯು ಾ ಾಂತ್ ಸತ್ ಆಸಾ.

ಆಪಾಯ ಾ ಜಿವಿತಾಚ ಸಗಿು ಉರವಿಣ ತಾಾ ಫಾಯ ಾ ಟ್ವಾಂನಿ ಗಲಯ , ನಿವೃತ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾನ್ಯ ಆಸ್ತ್‌ಲಯ , ಪ್ಡ್ಟಾಂತ್ ಕಷ್ಾ ಾಂಚ, ಭುರ್‌ೂ ಾ ಾಂಚ ಶಕಪ್, ಕಜಾರಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ಆಸ್ತ್‌ಲಯ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಾಾ ಫಾಯ ಾ ಟ್ವಾಂನಿ ಜಿಯೆತಲ. ಆಪ್ಯ ಾಂ ಫಾಯ ಾ ಟ್ವಾಂ ಕೊಸೊು ನ್ ವತಾನಾ

ಮರಡು ಮ್ಚ್ತ್ ನೈಾಂ, ಭಾರತ್್‌ಬರ್ ಪರ ತಾ ೇಕ್ ಜಾವ್್ ಲ್ಲ್ಾ ನ್-ವಾ ಡ್ ಶಾ ರಾಂನಿ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ನಿಮ್ಚ್ಯಣಕ್ ಕಬಾಯ ತ್ ದಿತಾನಾ ಗಲಿಯ ಾಂ ಶತಾಯಾಂ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ಪೂಣ್ಯ ಜಾತಾನಾ ಜಾರಿ ಜಾಲಿಯ ಾಂ ಆಸಾನಾಾಂತ್. ತರಿೇ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ಪರ ವೇಶ್ಕ್ ಕಬಾಯ ತ್, ಘರ್್‌ಸಂಖ, ವಿೇಜ್ ಸಕತ್, ಉದಕ್ ಇತಾಾ ದಿ ಸಗೊು ಾ ಸವಯ ತಾಯ್ದ ಮ್ಚ್ಳ್ಯ್ ತ್. ಬ್ಾಂಗ್ಳು ರ್ ತಸಲ್ಲ್ಾ ಶಾ ರಾಂನಿ ನಿನಾಯಮ್ ರ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ತಳಿಾಂ, ಕಲ್ಲಾ ಾ ಇತಾಾ ದಿಾಂಚರ್ ಘರಾಂ,

35 Veez Konkani


ಅಪಾಟ್್‌ಯಮ್ಚ್ಾಂಟ್ವಾಂ ಭಾಾಂದುನ್ ದಿತಲಯಿೇ ಆಸಾತ್ ಮಾ ಳ್ು ಾಂ ಆಯ್ದಕ ನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿತಾಂ ಮಾ ಣಯ ಾಂ? ಕಗೊ ಾಂಪತಾರ ಾಂ ಇತಾಾ ದಿ ಸಗಿು ಾಂ ಸಾಕಿಯಾಂಚ್ ಕನ್ಯ ದಿತಾತ್. ತಸಲಿಾಂ ಘರಾಂ, ಅಪಾಟ್್‌ಯಮ್ಚ್ಾಂಟ್ವಾಂ ವಿಕೊನ್ಾಂಯಿೇ ವತಾತ್. ಖಂಯಾಯ ಾ ಯ್ ವಳ್ಯರ್ ವಿಷಯ್ ವಯ್ರ ಪಡ್ಟ್ ನಾ ಮ್ಚ್ತ್ ಸಗ್ು ಾಂ ಸಂಪಾ್ . ಕನೂನಾಾಂತ್ ‘ಗಿರಯಾಕ ಾಂನ್

ಚತಾರ ಯ್!’್‌ (Buyers Beware!) ಮಾ ಳೊು ವಿಷಯ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಕಿತ್ಸಯ ವರವ್್ ಪಳ್ಲ್ಲ್ಾ ರಿೇ ಪಾವ್ನಾ. ಒಟ್ವಾ ರ ಕೇರಳ್ಯಾಂತಾಯ ಾ ಮರಡುಾಂತಯ ಾಂ ಪರ ಕರಣ್ ಸವ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಲಿಸಾಾಂವ್. ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳವ ------------------------------------------

ಆಯೇಶ್, ತಿಚ್ಣ ವಿಶ್ಯ ಂತ್ ಚಡಿ್ ಕ್ ಚರಿತಾರ -ತಿಕಾ ಖಾಲೊ್ ಜಯಾ ಯ್. 36 Veez Konkani


ದುಸೊರ ಅವ್ಸ್ವ ರ್: ಲ್ಲ್ಮಸೇರಿ (ಆದಯ ಯ ಅಂಕಾಯ ಥಾವ್ನ್ ....) ಆಮ ಎದೊಳ್ ಮಾ ಣಸರ್ ಅನುಭವಿೊ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಅನುಭವ್ಾಂಕ್ ಪಳ್ಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಹಾಂಗ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಆರಮ್ ಆಸ್ತ ಲಯ ಾಂ.ಪೂಣ್ ಓ!ಆಮಯ ಾಂ ಕಳ್ಯೊ ಾಂ ಭುರ್ಲಿಯ ಾಂ. ಕಿತಾಾ ಕ್ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಥಓಯೊ ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಮಸಾಾಂವ್ರ್ಚ ಆನೆಾ ೇಷಣಚೊ ಉಜೊ ಆಸುಲ್ಲಯ . ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸುಲಯ ಾಂ,ವಾ ಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ಕಳ್ಯು ಾಂ,ಆಮ್ಚ್ಯ ದರಿದ್ರ ದೈಹಕ್ ಉಣಾಂ ಪಣ ವವಿಯಾಂ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ಮುಖೆಯ ಾಂ ಮೇಟ್ ಕಡುಾಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಾ ಜಾಲ್ಲ್ಾಂ.ಸಕಯ ಆಸಾಯ ಸುಡ್ಟೂ ಡ್ಟಾಂತ್ ಭರಪ್ ಭರುಲಯ ಾಂ,ಜೊರನ್ ವ್ರಾಂ ವ್ಳ್ಯ್ ಲಾಂ,ಭಪಾಯಕ್ ಧುಳಿ ಭಾಷೆನ್ ಉಸಾು ಯಾ್ ಲಾಂ,ರೂಕ ತತಾಯ ಾ ಉಭಾರಯೆಕ್ ರಸ್ತ ರಸ್ತ ಜಾವ್್ ಪಡ್ಟ್ ಲಾಂ.ತಾರ್ಚ ಸಕಯ ಅದರ ಷ್ಾ ನಾತಯ ಲ ಥೊಡ್ಟ ಪಯಾಣ ರಿ ಪುರನ್ ವತಾತ್.ಆಮ ಹಾಂಗ ದುಸರ ಾಂ ಕಿತಾಂಚ್ ಕರಿನಾಸಾ್ ನಾ ರಕೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಮನಾರಿರ್ಚ ಏಕ ಕ್ರಡ್ಟಾಂತ್ ಏಕ್ ಲೈಬ್ರ ರಿ,ಸಭಾರ್ ಬೂಕ್ ಆಸುಲಯ . ಥಂಯೊ ರ್ ಆಸಯ ಲ್ಲ್ಾ ಬೂಕಾಂಕ್ ಬಯಾಯ ರಿತನ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡುಾಂಕ್ ನಾ ತಾಂ ಆಮ ಪಳ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ತಾಾ ಬೂಕಾಂಕ್ ಹತ್ ಲ್ಲ್ಗೊಾಂಕ್ ಪವಯಣೂ ಮ್ಚ್ಳಿಯ . ವಿಶತ್ರ ಥರಚಾಂ ಬೂಕಾಂಚೊ ಸಂರ್ರ ಹ್ ವಾ ಯ್.ಎದೊಳ್ ಮಾ ಣಸರ್

ಪಳ್ನಾತಯ ಲ್ಲ್ಾ ಬೌಧ್ೊ ,ಶವ ಆನಿ ಇತಾಾ ದಿ ಬೂಕ್ ಥಂಯೊ ರ್ ಆಸಯ ಲ. ಆಮ್ಚ್ಯ ಾಂ ರ್ಮನ್ ಆನಿ ಆಸಕ್್ ಏಕ ಡ್ಟಯರಿಚರ್ ಗ್ಲಿ.ಸಭಾರ್ ಪನಾಾ ಯ ಲ್ಲ್ಮ್ಚ್ಸೇರಿ ಯಾ ಲ್ಲ್ಮ್ಚ್ನಿ ಶತಮ್ಚ್ನಾ ಥವ್್ ಬರವ್್ ದವರುಲಯ ಾಂ ಮಹತಾಾ ಚಾಂ ಘಡಿತಾಾಂ ವಿವಸುಯನ್ ತಾಾಂತ ಬರಯಿಲಯ ಾಂ.ಸುಮ್ಚ್ರ್ ದೊನಿಶ ಾ ಾಂ ಆನಿ ಪನಾ್ ಸ್ತ ವಸಾಯದಿಾಂ ಬರಯಿಲಿಯ ಡ್ಟಯರಿ ತ.ಆಖೆರ ೇರ್ಚ ಪಾನಾನಿ ಆಸಾಂ ಬರಯಿಲಯ ಾಂ"ಹಾ ವಸಾಯರ್ಚ ಗಿಮ್ಚ್ಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ವಾ ಡ್ ರಾಂವಚಾಂ ವ್ದಳ್ ಆಯಾಯ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಎಕೊಯ ಲ್ಲ್ಮ್ಚ್ ಭಾವ್ (ನಾಾಂವ್ ಆತಾಾಂ ಮ್ಚ್ಾ ಕ ಉಡ್ಟಸಾಕ್ ಯೇನಾ)ಸುಡ್ಟೂ ಡ್ಟಾಂತ್ ಮ್ಚ್ಳುಲ್ಲಯ ಲ್ಲಕಚೊ ಮನಿಸ್ತ ಪಯಿಶ ಲ್ಲ್ಾ ಪವಯತಾಚರ್ ಜಿಯೆಾಂವ್ಚಯ ,ಆನಿ ಹರ್ಚ ವಿಶ್ಾ ಾಂತಯ ಖಬಾರ್ ಹಾ ಲ್ಲ್ಮ್ಚ್ಸೇರಿಕ್ ತದ್ ಾಂ ತದ್ ಾಂ ಪಾವ್್ ಲಿ.ತ್ಸ ವ್ಾಂಚುಲ್ಲಯ ಆನಿ ಸಾಾಂಗತಾ ತಾಚ ದೊೇಗ್ ಸಾಾಂಗತ ಸಯ್್ .ಹೊ ಭಾವ್ ಉರ್ರ ವ್ದಿ ಬರಿ ದಿಸಾ್ ಲ್ಲ. ಕಸಾಂ ತಾಾ ಸುಡ್ಟೂ ಡ್ಟಕ್ ತ್ಸ ಪಾವ್ಚಯ ಮಾ ಣ್ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ತ್ಸ ಒಪಾಾ ಲ್ಲ ನಾ. ರಸೊ್ ಲ್ಲ್ಾಂಬ್‍ಲ ಅಸಯ ಲ್ಲ್ಾ ತತ್ಸಯ ಚಲ್ಲನ್ ಅಖೆರ ೇಕ್ ಸಕಕ ಡ್ ಸಂಪಾ್ ನಾ ಹಾಂಗಸರ್ ಪಾವುಲ್ಲಯ . ತದ್ ಾಂ ಥಂಯೊ ರ್ ಬರೇ ಏಕ್ ದೇಶ್ ಪವಯತಾಾಂ ಪಯ್ೊ ಆಸುಲ್ಲಯ .ಪೂಣ್ ಭುಾಂಯಾಕ ಪ್ ಆನಿ

37 Veez Konkani


ಹೆರ್ ಪರ ಕರ ತರ್ಚ ವಿಕೊೇಪಾಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊನ್ ಕಷಾ ಕ್ ಪಡೊಯ . "ತಾಾ ದೇಶ್ಚೊ ಲ್ಲೇಕ್ ಮೊಸು್ ಆಸೊನ್,ಝುಜ್ ಕರ್ಚಯ ಸಾ ಭಾವ್ಚೊ ತರಿೇ ಸಾರ್ಾ ಳಿ ಕತಾಯಲ್ಲ. ಹೊ ಲ್ಲೇಕ್ ಹಾ ಚ್ ಜಾಗಾ ರ್ ಜಿಯೆತಾಲ್ಲ.ಗಿರ ೇಕ್ ರಯ್ ಅಲಗೊ ಾಂಡ್ಟರ ರ್ಚ ಕುಳಿಯೆರ್ಚ ಖಾನ್ೊ ವಂಶ್ವಳಿನ್ ಬಡ್ಟೂ ಪರ ದೇಶ್ಾಂತಾಯ ಾ ಸಭಾರ್ ದೇಶ್ಾಂಕ್ ಜಿಕೊನ್ ಹಾಂಚರ್ ಅಧಕರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಯ .ಹೆಾಂ ಸತ್ ಮಾ ಣ್ ದಖೆಯ ಸಾಾಂಗ್ ತ್. "ಹೊ ಅಪರಿಚತ್ ಲ್ಲೇಕ್ ಹೆಸ್ತ ಯಾ ಹೆಸ್ಡಯಾ ಮಾ ಳ್ಯಯ ಾ ಏಕ ಸ್ಡ್ ರೇಯೆಚೊ ಪೂಜಾ ಕತಾಯಲ್ಲ. ಹ ಸ್ಡ್ ರೇ ಏಕ ವಾ ಡ್ ಪವಯತಾಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ ಆನಿ ರಜಾ ಟಿಕ ಚಲಯಾ್ ಲಿ. ತ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಸವ್ಯಾಂಕ್ ರ್ಭಾ ಾಂ ತರಿೇ ತಚೊ ಆರಧನ್ ಲ್ಲೇಕ್ ಕತಾಯಲ್ಲ.ತ ದೇಶ್ಚ ರಣ ನ್ಾ ಯ್.ತಕ ಸಾಕಿರ ಫಿೇಸ್ತ ರ್ಭಟಯಾ್ ಲ್ಲ ಲ್ಲೇಕ್.ತಣಾಂ ಶರಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಕೊಣೇ ಜಾಾಂವ್ ಮೊತಾಯಲ. ದೆಖುನ್ ಅಧಕರಿ ಸಯ್್ ಭಯೆತಾಲ ತಕ.ತರಿೇ ಲ್ಲೇಕ್ ಏಕಮ್ಚ್ಕ ಮೊಸಾರ ನ್ ಆನಿ ದೆಾ ೇಷನ್ ಭರುನ್ ಲಡ್ಟಯ್ ಕತಾಯಲ್ಲ. "ಪೂಣ್ ಕೊಣ್ಾಂಚ್ ಅಮರ್ ನ್ಾ ಯ್ ಮಾ ಣ್ ಆಮ ತಾಚ ಕಣ ಆಯ್ದಕ ನ್ ಹಸಾಯ ಾ ಾಂವ್. ಹೆಾಂ ಪಳ್ವ್್ ತಾಕ ಮೊಸು್ ರಗ್ ಆಯ್ದಯ . ಆಮೊಯ ಬುದೊ ಹಾ ಸ್ಡ್ ರೇಯೆ ತತ್ಸಯ ಪಭಾವಿ ನ್ಾ ಯ್ ಮಾ ಣಲ್ಲ. ಆನಿ ಹೆಾಂ ತ ಆಮ್ಚ್ಯ ರ್

ಪರ ತೇಕರ್ ದಕಯೆ್ ಲಿ.

ಘಾಂವ್ಯ

ಮುಖಾಾಂತ್ರ

"ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆಮ ತಾಕ ಜಾಂವ್ಕ ದಿೇವ್್ ಲ್ಲ್ಮ್ಚ್ಸೇರಿ ಥವ್್ ಧಾಡ್ಟಯ ಾಂ. ಆಪುಣ್ ಪಾಟಿಾಂ ಯೆತಾನಾ ಸತ್ ಕೊೇಣ್ ಉಲಯಾ್ ತಾಂ ಸಮೊೊ ಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್ ಸಾಾಂಗೊನ್ ಗ್ಲ್ಲ. ತಾಕ ಕಿತಾಂ ಜಾಲಾಂ ಮಾ ಣ್ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ಕಳ್ು ಾಂ ನಾ ಕಿತಾಾ ಕ್ ತ್ಸ ಖಂರ್ಚ ರಸಾ್ ಾ ನ್ ವತಾ ಮಾ ಣ್ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ತಾಣಾಂ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ರ್ಭಷಾ ಾಂವ್ಕ ದಡೊಯ ಲ್ಲ ಖಟೊ ಸ್ಡಪ ರಿತ್ ಮಾ ಣ್ ಆಮ ಚಾಂತಯ ಾಂ." ಹೆಾಂ ಪೂರ, ಘಡ್ಟಯ ಲಿಾಂ ಘಡಿತಾಾಂ ವವಿಯಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಥಂಯ್ ಭವಯಸೊ ಆನಿ ಉತಾೊ ಹ್ ಭಲ್ಲಯ. ತಾಾ ವಾ ಕಿ್ ವಿಶ್ಾ ಾಂತ್ ಕಳ್ು ಾಂ ನಾ ತರಿೇ ಡ್ಟಯರಿಾಂತ್ ಬರಂವಯ ಾಂ ಏಕರ್ಚಯ ಣ ಬಂಧ್ ಜಾಲಿೇಾಂ-ಪಾಡ್ ಘಡಿತಾಾಂ ಘಡ್ಟಯ ಲಿಾಂ ಯಾ ಘಡ್ಟಯ ರ್ ಆಸಾತ್ ಮಾ ಣ್ ಹಶ್ರ ದಿನಾಸಾ್ ನಾ. ರ್ಚಮ್ಚ್ಿ ಾ ರ್ಚ ಕಗೊ ನಿ ಆಖೆರ ೇಕ್ ಬರಯಿಲಯ ಾಂ ಕಿತಾಂಗಿೇ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಖಂರ್ಚಗಿೇ ಏಕ ನ್ವ್ಾ ಜಾಗಾ ವಿಶ್ಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ಥಂಯೊ ರ್ ಸಾರ್ಾ ಳಿ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್ ತಳಿೊ ಲಯ ಾಂ. ಲ್ಲ್ಮ್ಚ್ಾಂಕ್ ಹಾ ವವಿಯಾಂ ರ್ಭಾ ಾಂ ಯಾ ಉಪಾದ್ರ ನಾತಲಯ ಮಾ ಣ್ ಸ್ತಚತ್ ಜಾತಾಲಾಂ. ಪವಯತಾಾಂ ಮದೊಯ ಮನಿಸ್ತ ಬರಗಿೇ ಯಾ ಹೆಸ್ಡಯಾಚೊ ಶರಪ್ ಪಡ್ಟಯ ಗಿೇ ತಾಂ ಆಮ ನೆಣಾಂವ್ . ಆಮ ಚಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂವ್-ಕೊೇಣ್ ಆನಿ

38 Veez Konkani


ಕಸಲಿ ತ ಸ್ಡ್ ರೇ ಹೆಸ್ಡಯಾ ಮಾ ಣ್. "ಹಾ ಅನ್ಾ ಗ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆಮ ಕೌಎನ್ ಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಸಾಾಂಗತಾ ಲೈಬ್ರ ರಿಕ್ ಯೇಾಂವ್ಕ ವಿನಂತ ರ್ಲಿ.ಥಂಯೊ ರ್ ಬೂಕಾಂತಯ ಾಂ ವ್ಚುನ್ ರ್ಜಾಲ್ ಕಸಲಿ ಮಾ ಣ್ ವಿವ್ಾ ಲಯಾಂ.ತಾಣಾಂ ಕಸಾಾ ಬರಿ ದಿಸ್ಡಯ ಆಪ್ಯ ಗೊಮಾ ಹಲವ್್ ಮಾ ಳ್ಾಂ"ಇಲಯ ಶಾಂ. ಮೊಸು್ ಉಣಾಂ ಆನಿ ಜ್ಾ ಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಯ ಾಂ ಗಿರ ೇಕ್ ರಯಾರ್ಚ ಫೌಜ ವಿಶ್ಾ ಾಂತ್" "ಆಮೊಯ ಧಮ್ಯ ತನಾಯಟ್ವಾ ಸ್ಡಾ ತರ್ ಆಸಾ್ ನಾ, ತಾಾ ದಿಸಾನಿ, ಹಾಂವ್ ಹಾ ಸಮನಾರಿಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಧ ಜಿಣ ಜಿಯೆತಾಲ್ಲಾಂ.ಹ ಸಮನ್ರಿ ಪಯೆಯ ಾಂ ಭಾಾಂದೆಯ ಲ್ಲ್ಾ ಪೈಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್್ ಸುಲಿಯ . ಏಕ ದಿಸಾ ಹಾಂವಾಂ ಹಾ ಗಿರ ೇಕ್ ರಯಾಚ ಪೌಜ್ ಹೆಣಾಂತಾಯ ಾ ನ್ ಪಾಶ್ರ್ ಜಾಲಿಇ ಪಳ್ಲಿಯ . ತತಾಂಚ್. ಮ್ಚ್ಾ ಕ ತದ್ ಾಂ ಪನಾ್ ಸ್ತ ವಸಾಯಾಂನಾ,ಹಾಂವ್ ಆನೆಾ ಕ ಫೌಜ ವಿಶ್ಾ ಾಂತ್ ಚಾಂತನ್ ಆಸಾಾಂ-ಮಾ ಜಾ ಸತ್ ರ್ ವಸಾಯಾಂ ಪಾರ ಯೆಚರ್" ಲ್ಲಯ್ದೇನ್ ಜೊರನ್ ಹಸೊಾಂಕ್ ಸುರು ರ್ಲಾಂ. ಹಾಂವಾಂ ಲ್ಲ್ತ್ ಮ್ಚ್ಲಯಲ್ಲ್ಾ ನ್ ತ ಶಾಂಕೊ ಕಡ್ಟಯ ಾಂ ನಾಟಕ್ ಕರಿಲ್ಲ್ಗೊಯ . ಹೆಾಂ ಬರಾಂಚ್ ಜಾಲಾಂ.ನಾಾಂ ತರ್ ಹಸಯ ಾಂ ಪಳ್ವ್್ ಮ್ಚ್ಾ ತಾಯಾಯಕ್ ಬ್ಜಾರ್ ಜಾಾಂವಯ ಾಂ ಖಂಡಿತ್. ತಾಣಾಂಚ್ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ

ಸಾಾಂಗ್ಯ ಲಾಂ- ಹಾಂರ್ಚ ಆದಯ ಾ ಜಿಣ ಯಾ ಪುನ್ರ್ ಜಿಣಾ ವಿಶ್ಾ ಾಂತ್ ಅಪಹಸ್ತಾ ಕರಿನಾಯೆ ಮಾ ಣ್. "ಹೆಾಂ ಕಸಲಾಂ ಸ್ತಚನ್ ಮಾ ಣ್ ಹಾಂವ್ ತಕ ಜಾಣಕ ಯಾಯಕ್ ವಿರ್ಚತಾಯಾಂ.ಉಗಿ ಸ್ತ ಮೊನಾಯಾಂತ್ ನಾಸ್ತ ಜಾತಾ ಪಳ್?" "ಆಹ!" ತಾಣಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. "ಭಾವ್ ಹೊಲಿಯ ,ತಸಾಂ ದಿಸಾ್ ಪುರ,ಪೂಣ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ತಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ಯೆತಾ, ಆತಾಾಂ ಪಳ್ಯಾ,ತಮ ಹೊ ವ್ಾಂಟೊ ವ್ರ್ಚ್ ಮಾ ಣಸರ್ ಮ್ಚ್ಾ ಕ ತಾಾ ಫೌಜ ವಿಶ್ಾ ಾಂತ್ ವಿಸೊರ ನುಾಂಚ್ ಗ್ಲಯ ಾಂ. ಪೂಣ್ ಆತಾಾಂ ಹಾ ವಾ ಡ್ ಬುದೊ ರ್ಚ ಇಮ್ಚ್ಜಿ ಸಶಯಾಂ ಉಭ ರವ್ಚನ್ ಹೆರ್ ಲ್ಲ್ಮ್ಚ್ ಸಾಾಂಗತಾ ತ ಫೌಜ್ ಪಾಶ್ರ್ ಜಾಾಂವಿಯ ಪಳ್ವ್್ ಆಸಾಾಂ. ವಾ ಡ್ ಫೌಜ್ ನ್ಾ ಯ್,ಕಿತಾಾ ಕ್ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಸಭಾರ್ ಸೈನಿಕ್ ಮೊರನ್ ಗ್ಲಯ ಯಾ ತಾಾಂಕಾಂ ಜಿವಶಾಂ ಮ್ಚ್ರುಲಯ ಾಂ. ಹೆಾಂ ಬಡ್ಟೂ ದಿಶ್ಾಂತಾಯ ಾ ರನ್ಾ ಟಿ ಲ್ಲಕಚಾಂ ಕಮ್. ಫೌಜಚೊ ಜನ್ರಲ್ ತಾಚಾಂ ನಾಾಂವ್ ಉಗಿ ಸಾಕ್ ಯೇನಾ. "ಬರಾಂ" ತಾಣಾಂ ಮುಾಂದಸ್ಡಯಲಾಂ."ತ್ಸ ಜನ್ರಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಲ್ಲ್ಮ್ಚ್ಸೇರಿಕ್ ಯೇವ್್ ಆಪಾಯ ಾ ಬಾಯೆಯ ಕ್ ಆನಿ ಬುಗಾ ಯಾಂಕ್ ನಿದೊಾಂಕ್ ಆಸೊರ ಸಾಾಂಗತಾ ಜವ್ಣ ಚ ವಿಲವರಿ ಆನಿ ಒಕ್ ಾಂ ಮ್ಚ್ಗಲ್ಲ್ಗೊಯ . ಸುಡ್ಟೂ ಡ್ಟರ್ಚ ವ್ಟೆಕ್ ಗೈಡ್ ವಿರ್ಚರಿಲ್ಲ್ಗೊಯ . ತದ್ ಾಂರ್ಚ ಸಮನಾರಿರ್ಚ ವಾ ಡಿಲ್ಲ್ನ್ ಸ್ಡ್ ರೇಯೆಕ್ ರಅಾಂವಯ ಾಂ ಕನೂನ್ ವಿರೇಧ್ ಮಾ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್ಯ ಲ್ಲ್ಾ ಕ್ ಆಸೊರ

39 Veez Konkani


ದಿೇನಾತಾಯ ಾ ರ್ ತಮ್ಚ್ಕ ಾಂಯ್ ನಾಕಿತಾಾ ಕ್ ಆಮ ಹೊ ಜಾಗೊ ಹುಲ್ಲ್ಪ ಯೆ್ ಲ್ಲ್ಾಂವ್ ಆನಿ ಆಪಾಯ ಾ ತಲ್ಲ್ಾ ರಿನ್ ಸಕಿ ಾಂಕ್ ಜಿವಶಾಂ ಮ್ಚ್ತಾಯಾಂವ್ ಮಾ ಣ್ ಜಾಪ್ ತಾಣಾಂ ದಿಲಿಯ . ಅಸಲಾಂ ಮರಣ್ ಮ್ಚ್ಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಆಮ ಮನಾೊ ತ ಜಾವ್್ ಮುಖಾಯ ಾ ಜಲ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ ಜಲ್ಲ್ಾ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಟ್ ಲಾಂ, ದೆಖುನ್ ಆಮ ಸ್ಡ್ ರೇಯೆಕ್ ರವ್ಚಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ದಿಲ್ಲಯ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯ ಪಾತಾಕ ಕ್ ಬುದಧ ಥವ್್ ಮ್ಚ್ಫಿ ಮ್ಚ್ಗ್ಳಲಿಯ . "ಹಾಂವಾಂ ಜಾವ್್ ತಾಾ ರಣಯೆಕ್ ,ಸ್ಡ್ ರೇಯೆಕ್ ಪಳ್ಲಯ ಾಂ ನಾ, ಪೂಣ್ ತಾಣಾಂ ಪೂಜಾ ಕರ್ಚಯ ತಾಾ ದೇವಿ ಸ್ಡ್ ರೇಯೆಕ್ ಪಳ್ಲಯ ಾಂ-ಆಯ್ದಾ ೇ! ಆಯ್ದಾ ೇ!" ಮಾ ಣ್ ಕೌ೦ಎನ್ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಹದೆಯಾಂ ಬಡಯಾಯ ಗೊಯ . "ಕಿತಾಾ ಕ್ ಆಯ್ದಾ ೇ?" ಹಾಂವಾಂ ವಿರ್ಚಲಯಾಂ. ಮ್ಚ್ಾ ಕಯ್ ಹಾ ತಾರ್ಚ ಕಣಾ ಥಂಯ್ ವಿಚತ್ರ ಆಸಕ್್ ಉದೆಲಯ ಾಂ. "ಕಿತಾಾ ಕ್?" "ಕಿತಾಾ ಕ್ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಾ ಫೌಜಕ್ ವಿಸಾರ ಲ್ಲ್ಾಂ ಜಾಾಂವ್ಕ ಪುರ, ಪೂಣ್ ತಾಾ ದೇವಿ ಸ್ಡ್ ರೇಯೆಕ್ ನ್ಾ ಯ್.ತಣಾಂ ಮ್ಚ್ಾ ಕ ಸಾಲಾ ಸಾಾಂವ್ ಜೊಡ್ಟಯ ಮಾ ಜಾ ಪಯಾಣ ಕ್ ತಡವ್ ರ್ಲಯ ಾಂ ಸಭಾರ್ ಶತಮ್ಚ್ನಾಾಂ ಥವ್್ . ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ವಿನ್ಮ್ರ ಲ್ಲ್ಮ್ಚ್ ಜಾವ್್ ಸೊನ್,ತ ಭತರ್ ಯೇವ್್ ತ್ಸಾಂಡ್ಟ ವಯೆಯ ಾಂ ವಸು್ ರ್ ಕಡ್ಟ್ ನಾ ಕ್ರಡ್ ತಯಾರ್ ಕತಾಯಲ್ಲಾಂ.ಹಾಂವ್

ತನಾಯಟೊ ಮಾ ಣ್ ಚಾಂತನ್ ತ ಮಾ ಜಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಉಲಯಿಯ , ಸಭಾರ್ ಸವಲ್ಲ್ಾಂ ವಿರ್ಚರುಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗಿಯ . ಮ್ಚ್ಾ ಕ ತಕ ಪಳ್ಾಂವ್ಕ ಮನ್ ನಾತಲಯ ಾಂ." "ಕಿತಾಂ?-ತ ಕಸ್ಡ ದಿಸಾ್ ಲಿ?"ಲಿಯ್ದೇನ್ ವಿರ್ಚಲಯಾಂ. "ತ ಕಸ್ಡ ದಿಸಾ್ ಲಿ? ಓಹ್! ಭಾರಿಚ್, ಮೊಸು್ , ಅಪರ ತೇಮ್ ಸುಾಂದರ್ ಜಾವ್್ ಸುಲಿಯ . ಭಪಾಯಚರ್ ಉದೆಾಂವ್ಯ ಸಾಕಳ್ ಬರಿ ಆಸುಲಿಯ , ಪವಯತಾಾಂ ವಯಾಯ ಾ ನೆರ್ತಾರ ಬರಿ,ವಸಂತ್ ಕಳ್ಯರ್ಚ ಫುಲ್ಲ್ ಬರಿ. ಭಾವ್, ಮ್ಚ್ಾ ಕ ವಿರ್ಚರಿನಾಕ, ಹಾಂವ್ ಮುಖಾರ್ ಸಾಾಂಗಿನಾ. ಓಹ್! ಮಾ ಜಾಂ ಪಾತಾಕ್, ಮಾ ಜಾಂ ಪಾತಾಕ್.ಮಾ ಜಾಂ ಕಳ್ಾಂ ಪನೆಯಾಂ ಉಸು್ ನ್ ಆಯಾಯ ಉಜಾಾ ಡ್ಟಕ್ ಹಡುಾಂಕ್ ತ್ಸೇಾಂ ಪರ ಯತನ್ ಕತಾಯಯ್. ನಾಾಂ, ಹಾಂವ್ ತಮ್ಚ್ಯ ಬರಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾ ಣ್ ತಮ ಚಾಂತಾ್ ತ್ ಮಾ ಳ್ು ಾಂ ಹಾಂವ್ ಒಪಾಾ ತಾಾಂ. ತಣಾಂ, ಏಕ್ ಸ್ಡ್ ರೇ ಜಾವ್್ ಮಾ ಜಾ ಕಳ್ಯೊ ಾಂತ್ ಉಜೊ ಪ್ಟಯಾಯ ,ತ್ಸ ಉಜೊ ರ್ದಿಾಂಚ್ ಪಾಲ್ಲ್ಾ ನಾ,ಓಹ್! ಚಡಿತ್,ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಚ್" ಮಾ ಣ್ ನಾ ತಾಚ ಕ್ರಡ್ ಕಾಂಪಾ್ ಲಿ.ತಾರ್ಚ ದೊಳ್ಯಾ ಾಂತಾಯ ಾ ಪ್ಲಾಂತಾರ್ ದುಖಾಾಂ ವ್ಳಿು ಾಂ."ತಕ ಹಾಂವಾಂ ಪೂಜಾ ಕರ್ಚಯ ಬರಿ ತಣಾಂ ಮ್ಚ್ಾ ಕ ರ್ಲಾಂ! ಪಯೆಯ ಾಂ ಮಾ ಜೊ ಭಾವ್ಡ್್ ಖಂಚೊ ಮಾ ಣ್ ತಣಾಂ ವಿರ್ಚಲಯಾಂ ಆನಿ ಹಾಂವಾಂ ವಿವಸುಯನ್ ಸಾಾಂಗ್ ನಾ ಆಸರ್್ ನ್ ಆಯ್ದಕ ಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗಿಯ . ಹಾಂವಾಂ ಸಾಾಂಗಯ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮಾ ಣಲಿ, "ತಾಂ ತಜಿ ವ್ಟ್ ತಾಾ ಗ್ ಆನಿ ತಜಾಂ

40 Veez Konkani


ಸಾಲ್ಲ್ಾ ಸಾಾಂವ್ ಯಾ ನಿವ್ಯಣ್ ಕಿತಾಂಚ್ ನ್ಾ ಯ್,ಹೆಾಂ ಉಣಾ ಮೌಲ್ಲ್ಾ ಚಾಂ ಮಾ ಣ್ ಆಪಾಣ ಾಂವ್ಕ ಥೊಡ್ಟ ಕಷಾ ತಾತ್.ತಕ ಹಾಂವ್ ಚಡಿತ್ ಸಂತ್ಸಸಾಚ ವ್ಟ್ ದಖಯಾ್ ಾಂ ಆನಿ ತಕ ಪೂಜಾ ಕರುಾಂಕ್ ಅಹ್ಯ ಜಾವ್್ ಸಾಯ ದೇವಿಕ್ ದಖಯಾ್ ಾಂ." "ಕಸಲಿ ವ್ಟ್? ಆನಿ ಕಸಲಿ ದೇವಿ?" ಹಾಂವಾಂ ತಾಕ ವಿರ್ಚಲಯಾಂ. "ಮೊೇಗ್ ಆನಿ ಜಿಣಾ ಚ ವ್ಟ್!" ತ ಮಾ ಣಲಿ,"ಮೊಗ್ ಚ್ ಸಗು ಾ ಸಂಸಾರಕ್ ಕತಾಯ, ಆನಿ ನಿವ್ಯಣ್ ಸೊಧ್್ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಪರ ಕರ ತ ಮಾ ಣ್ ಆಪಂವಿಯ ದೇವತಾ!" "ಪತಯನ್ ಹಾಂವಾಂ ವಿರ್ಚಲಯಾಂ. ಖಂಯೊ ರ್ ಆಸಾ ತ ದೇವತಾ? ಆನಿ ಹಾಂವ್ಾಂಚ್ ತ ಮಾ ಣ್ ತ ಉಭ ಜಾಲಿ,ರಯಾಳ್ ದಿಸಾ್ ಲಿ,ಆನಿ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಹದೆಯಾಂ ಆಪಡ್್ ತ ಮಾ ಣಲಿ,"ಹಾಂವ್ಾಂಚ್ ತ.ಆತಾಾಂ ದಿಾಂಬಿ ಘಾಲ್್ ಮ್ಚ್ಾ ಕ ಮ್ಚ್ನ್ ದಿೇ" "ಭಾವ್ನ್ೇ,ಹಾಂವಾಂ ದಿಾಂಬಿ ಘಾಲಿ,ವಾ ಯ್ ತರ್ಚ ಪಾಯಾಾಂಕ್ ಉಮೊ ದಿಲ್ಲ,ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಲಜವ್್ ಆನಿ ಪಾಪಾೊ ಲಯ ಾಂ ಕಳಿಜ್ ಘವ್್ ಥಂಯ್ ಥವ್್ ಧಾಾಂವ್ಚಯ ಾಂ. ಹಾಂವ್ ವತಾನಾ ತ ಹಸ್ಡಯ ,ಆನಿ ರಡಿಯ .ತ ಮಾ ಣಲಿ"ಬುದಧ ಚೊ ಸವಕ್ ತ್ಸೇ ಆಯ್ಕ ,ಹಾಂವ್ ಬದಯ ಲ್ಲ್ಾ ರಿೇ ಮೊರನಾ,ಆನಿ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಮ್ಚ್ಾ ಕ ಪೂಜಾ ರ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ತಜಾ ಸಾಾಂಗತಾ ಹಾಂವ್ ರವ್್ ಾಂ!"

"ಮಾ ಜಾ ಪಾತಾಕ ಾಂ ಖಾತರ್ ಹಾಂವ್ ರಡ್ಟಯ ಾಂ ಆನಿ ಪಶ್ಯ ತಾ್ ಪ್ ಪಾವ್ಯ ಾಂ ಆನಿ ಪುನ್ರ್ ಜನಾಾ ಾಂತ್ ತರಿೇ ಹಾಂವ್ ತಕ ವಿಸೊರ ಾಂಕ್ ಸಕನಾ ದೆಖುನ್ ಮ್ಚ್ಾ ಕ ಸಾಸ್ಡಣ ಕ್ ಶ್ಾಂತ ಮೊಸು್ ಪಯ್ೊ ಆಸಾ" ಮಾ ಣನ್ ಕೌ-ಎನ್ ರಡ್ಟಲ್ಲ್ಗೊಯ . "ಏಕ್ ಹಸಾಾ ಸಪ ದ್ ದರ ಶ್ಾ ತಾಂ.ಆಟಿಶ ಾಂ ವಸಾಯಾಂ ಪಾರ ಯೆಚೊ ಸಾ ಪಾಣ ಾಂತ್ ಪಳ್ಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಏಕ ಸೊಭೇತ್ ಸ್ಡ್ ರೇಯೆಕ್ ಚಾಂತನ್ ರಡ್ಟ್ .ಏಕ ಬುಗಾ ಯ ಬರಿ. ತಕಚ್ ದೊೇನ್ ವಸಾಯದಿಾಂ ತಾಣಾಂ ಪಳ್ಲಯ ಾಂ ಮಾ ಣ್ ತ್ಸ ಪಾತಾ ತಾ. ಪೂಣ್ ಮಾ ಜಾಚ್ ಕರಣಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊನ್ ಮ್ಚ್ಾ ಕ ಮ್ಚ್ಾ ತಾರ ರಡ್ಟ್ ನಾ ಪಳ್ವ್್ ತಾಚ ಭಮಯತ್ ದಿಸ್ಡಯ .ಲಿಯ್ದೇಕಿೇ ತಸಾಂಚ್ ಭಗ್ಯ ಾಂ. ಆಮ ತಾರ್ಚ ಪಾಟಿಚರ್ ಹತ್ ಘಾಲ್್ ಏಕ್ ಪಾಡ್ ,ಅಪವಿತ್ರ ಸಾ ಪಾಣ ಚೊ ಬಲಿ ತಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯ್, ತಾಂಯ್ ಮೊಸು್ ವಸಾಯಾಂದಿಾಂ ಮಾ ಣ್ ತಾಕ ಸಮ್ಚ್ಧಾನ್ ರ್ಲಾಂ.ಅಖೆರ ೇಕ್ ತಾಚಾಂ ರಡ್ಟ್ ಾಂ ರವಯ ಾಂ. ತ ಸ್ಡ್ ರೇ ಖಂರ್ಚ ಧಮ್ಚ್ಯಚ ತಾಂ ಮ್ಚ್ಾ ಕ ಕಳಿತ್ ನಾ ಆನಿ ಹಾಂವಾಂ ತಾಾ ವಿಶಾಂ ಪವ್ಯ ಕರುಾಂಕ್ ನಾ. ಬಹುಶ್ಾ ಪಾಡ್ ಚ್ ಧಮ್ಯ ಆಸೊಾಂಕ್ ಪುರ ಮಾ ಣ್ ತ್ಸ ಮಾ ಣಲ್ಲ.ತ ದುಸಾರ ಾ ದಿಸಾ ಸಾಕಳಿಾಂ ಫೌಜ ಸಾಾಂಗತಾ ಪಾಟಿಾಂ ಗ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವಾಂ ತಕ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಪಳ್ಾಂವ್ಕ ನಾ, ಆಯ್ದಕ ಾಂಕ್ ನಾ.ತಚೊ ಪಾಟ್ವಯ ವ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮಾ ಣ್ ಮ್ಚ್ಾ ಕಚ್ ಹಾಂವಾಂ ಆಟ್ ದಿೇಸ್ತ

41 Veez Konkani


ಕ್ರಡ್ಟಾಂತ್ ಕೈದಿ ಕರುನ್ ದವರುಲಯ ಾಂ. ತ ಫೌಜಚ ಖರಿ ಜನ್ರಲ್ ಜಾವ್್ ಸುಲಿಯ , ರಯ್ ಯಾ ರಣ ನ್ಾ ಯ್. ಪವಯತಾಾಂಕ್ ಉತ್ಸರ ನ್ ಏಕ ಜಾಗಾ ರ್ ಆಪಾಣ ಕ್ ಸವ್ಯನಿ ಆರಧನ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್ ತಚ ಇರ್ಚಯ ಜಾವ್್ ಸುಲಿಯ .

ಅಧುಾ ತ್ ಪಳ್ಲಾಂ, ಶಖರ್ ಉತ್ಸರ ನ್ ಮೊಳ್ಯಾ ಚರ್ ಉಜೊ ಪ್ಟ್ವ್ ಲ್ಲ.ತಾಂ ಏಕ್ ದಿಷಾ ವ್ಚ (vision) ಯಾ ಕಿತಾಂಗಿೇ ಮಾ ಣ್ ತ್ಸ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ಸಕೊಯ ನಾ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಪತಯನ್ ತ್ಸ ಕಾಂಪ್ಲಯ . ತಾಕ ತಾಾ ಘಡಿತಾಾಂಚೊ ಉಗಿ ಸ್ತ ರ್ಧಸ್ಡಲ್ಲ್ಗೊಯ . ರಡೊನು್ ಾಂಚ್ ತ್ಸ ಚಲ್ಲಯ . ಏಕ್ ಹಪ್ಲ್ ದಿಸೊಯ ನಾ.

ಪವಯತಾಾಂ ಉತ್ಸರ ನ್ ಖಂಚೊ ದೇಶ್ ಆಸಾಗಿೇ ಮಾ ಣ್ ಆಮ ತಾಚ ಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ವಿರ್ಚತಾಯನಾ, ತಸಾಂ ಮಾ ಣ್ ಪಾತಾ ಣ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತ್ಸ ಹಾ ವಿಶ್ಾ ಾಂತ್ ಆಸಾ ಮಾ ಣ್ ತಾಣಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಕಿತಾಂಚ್ ಉಲಯ್ದಯ ನಾ. ಬ್ಜಾರಯೆನ್. ಹಾ ಯಾ ಆದಯ ಾ ಜಿಣಾ ಾಂತ್ ಉಜಾಾ ಚೊ ಪೂಜಾ ಕಚೊಯ ಆಮ ಹಾ ವಿಶ್ಾ ಾಂತ್ ಚಡ್ ಭವಯಸೊ ಲ್ಲೇಕ್ ಥಂಯೊ ರ್ ಜಿಯೆತಾಲ್ಲ ಆನಿ ಉಲವಣ ಾಂ ರ್ಲ್ಲ್ಾಂ ಆನಿ ಆಮ ಏಕ್ ಮಾ ಣ್ ಖಬಾರ್ ಆಸುಲಿಯ . ಸುಮ್ಚ್ರ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ತಾಾ ಪವಯತಾಕ್ ಚಡ್ಟ್ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂವ್ ತೇಸ್ತ ವಸಾಯದಿಾಂ ಎಕೊಯ ಲ್ಲ್ಮ್ಚ್ ಧಾಾ ನ್ ಮಾ ಣ್ ನಿಧಾಯರ್ ರ್ಲ್ಲ. ಕರುಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾ ಡ್ ಶಖರ್ ಚಡೊನ್ ಗ್ಲ್ಲಯ .ಪಾಟಿಾಂ ಯೇವ್್ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಏಕ್ (ದುಸೊರ ಅವ್ಸ್ವ ರ್ ಸಂಪ್ಲಯ .) -----------------------------------------------------------------------------------------

42 Veez Konkani


ಟೊಮಿಚಿ ಬಜೆಟ್ ಟೊಮ ಪಾಾಂಯ್ ಉಕಲ್್ ಪಾಟಿಾಂ ಆಮೊೊ ರನ್ ಆಯಿಲ್ಲಯ . ' ಕರ ಷ್ಟ ಕಯ್ದೊ ಪಾಟಿಾಂ ಕಡಿಜ' ಮಾ ಣ್ ತಾಚೊ ನಾರ. ಕರ ಷ್ಟಕ್ ಮಾ ಣ್ ತ್ ' ಪಾವ್ೊ ನಾ... ಉದಕ್ ನಾ... ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಬ್ಳ್ಯಾ ಕ್ ಮೊೇಲ್ ನಾ' ದೆಕುನ್ ಟೊಮನ್ ಸಹಕರ್ ದಿಲ್ಲ. ಟ್ವರ ಕಾ ರಾಂ ಪಾಟ್ವಯ ಾ ನ್ ಪಾಡ್ಟ, ಗೊವ್ಯಾಂ, ಗಯ್ದ ಸಕಾ ಾಂಕ್ ಎಕಾ ವ್್ ಟೊಮನ್ ಮುಕೇಲಪ ಣ್ ಘತಯ ಾಂ. ಪುಣ್ ತಾರ್ಚಾ ಮಸಾಾಂವ್ಾಂಕ್ ಶಳ್ಾಂ ಉದಕ್ ವ್ಚತಯ ಾಂ, ಟಿಯರ್ ಗಾ ಸ್ತ ಸೊಡ್್ ರಡೊಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಯೆಯ ಾಂ. ಟಿ. ವಿ. ರ್ ಬ್ಡಬಾಟ್ " ಮಳ್ ಇಲಯ ... ಮೊಳ್ ಎಲಯ " ಟಿ. ವಿ. ರ್ ಪಳ್ತಾಾಂ ಸಕಕ ಡ್ ಅಡಕ ಳ್.

ರೈತ್ ಮುಖಾರ್ ವರ್ಚನಾಶಾಂ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಬಾಾ ರಿಕೇಡ್... ಪಾವ್ೊ ನಾ ದೆಕುನ್ ಉದಕ ಶಾಂವ್ಚರ್... ಚಲಯ ವ್ಟೆರ್ ಖಳ್... ' ಟೊಮಕ್ ಪನ್ಯ ಉಗಿ ಸ್ತ ಜಿವ್ಳ್ ಜಾವುನ್ ತ್ಸ ಪಾಾಂಯ್ ಉಕಲ್್ ಪಾಟಿಾಂ ಧಾಾಂವ್ಚನ್ ಆಯ್ದಯ . 'ರೈತಾ ಮುಕರ್ ಗ್ಲ್ಲಯ್... ತಾಂ ಮ್ಚ್ಲ್ಲಯ್' ರ್ಬಾ ರ್ ಸ್ಡಾಂಗಚೊ ಆವ್ಜ್ ಸಾದೊಯ . ತತಾಯ ಾ ರ್ ಆಧ್ಯಾಂ ಆಾಂಗ್ಯ ಾಂ ಮುಕರ್ ಮ್ಚ್ಳ್ು ಾಂ. ' ತಾಂ ಕಿತಾಂ ಗಾಂವ್ರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಯ ಯೇ?' 'ಆಮ್ಚ್ಯ ರೈತ್ ಪೂರ ಡ್ಟಲಿಯ ರ್ಚಾ ಸಗಯರ್ ಆಸಾತ್... ಲ್ಲಾಂಕಿ ಚ ಖಳ್ ಮ್ಚ್ಗಯರ್...' ಟೊಮ ಚಡಪ ಡೊಯ . ' ತಜಿ ಕವಿತಾ ರವಯ್... ಸತ್ ಉಲಯ್'

43 Veez Konkani


' ರೈತಾಾಂಕ್ ಸಪ್ಲೇಟ್ಯ ಕರುಾಂಕ್ ಗ್ಲ್ಲಯ ಾಂ. ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಕ ಾಂ ಬಂಧ ಡ್. ಮ್ಚ್ರಗ್ ಬಂಧ್, ವ್ಾ ಟೊ ಪ್ ಬಂಧ್, ನೆಟ್ ನಾ, ಸಟ್ ಜಾಯಾ್ ...' ಟೊಮ ಉಲವ್್ ಆಸ್ತ ಲ್ಲಯ .

'ದೇಶ್ ವಿದೇಶ್ಾಂತ್ ತಲ್ಲ್ಕ್ ಮೊಲ್ ಚಡ್ಟಯ ಾಂ. ಗಡಿಯೆರ್ಚಾ ತಲ್ಲ್ಕ್ ಪಾಾಂಚ್ ಪಸಯಾಂಟ್ ಸಸ್ತ... ಪ್ಲಟ್ವಕ್ ವರ್ಚಾ ತಲ್ಲ್ಕ್ ಶಾಂಬ್ಡರ್ ಠರ್ಕ ಸಸ್ತ... ಗಾ ಸಾಕ್, ಗಯ ಸಾಕ್, ಆನಿ ಪ್ಜ ನಿಸಾಕ್.....' ತ ಉಲಯಿತ್್ ಆಸ್ಡಯ .

' ತಜಾಂ ಸಟ್?' ' ಹಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕೊಣಕ್?' ಆಧ್ಯಾಂ ಆಾಂಗ್ಯ ಾಂ ವಿರ್ಚರಿ.

' ಅಾಂಬಾನಿಚಾಂ' 'ತಜಾಂ ನೆಟ್?'

' ಹಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕರ ಷ್ಟ ಕರ್ಚಾ ಯ ಕರ ಷ್ಟಕಾಂಕ್...' ಟೊಮ ನಾಚೊಯ .

' ಆಾಂಬಾನಿಚಾಂ' ಹಾಂವ್ ವ್ಚಗೊ ಬಸೊಯ ಾಂ. ' ಆತಾಾಂ...?' ' ಸಕಕ ಡ್ ಅಾಂಬಾನಿಚಾಂ ' ಟೊಮ ಶಮಾ ಹಲವ್್ ಬಗ್ಯ ಕ್ ಬಸಾ್ ನಾ ಟಿ. ವಿ. ಬ್ಡಬಾಟಿಯ . ' ರೈತ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾಂ ಜಯ್್ ... ಉಲವ್ಣ ಾ ಕ್ ದರ್ ಸದಾಂ ಉಗ್್ ಾಂ ಆಸಾ. ಆಟ್ವರ ಮಹನೆ ಪಾಟಿಾಂ ಘಾಲುಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಾಂ' ಆತಾಾಂ ಟೊಮರ್ಚಾ ಮೊಬಾಯಾಯ ಚರ್ ಆವ್ಜ್. ಬಜಟ್ ಮಂಡನ್ ಹಚೊ ಸುವ್ಳೊ...ನಿಮಯಳ್ ಆಕಕ ಚೊ ತಾಳೊ. ' ಕರ ಷ್ಟಕಾಂರ್ಚಾ ವ್ಚವಯಕ್ ಚಡ್ ಮೊಲ್... ರೈತಾನ್ ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ವಿರ್ಾ ತ್. ಮಂಡಿ ಜಾತಾ... ಎ. ಪ್. ಎಮ್. ಸ್ಡ. ಜಾತಾ... ರೈತಾ ಕರ ಷೆಕ್ ಬರಾಂ ಮೊಲ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಯ್ .'

ಆಧ್ಯಾಂ ಆಾಂಗ್ಯ ಾಂ ಪಯೆಯ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಹಸಯ ಾಂ. ತದಳ್ಯ ಟೊಮ ನಿೇಟ್ ಜಾಲ್ಲ. ' ತಮಾಂ ಆತಾಾಂ ಮಾ ಜಿ ನ್ವಿ ಬಜಟ್ ಆಯಾಕ . ಟಿ.ವಿ. ಬಂಧ್.. ಮೊಬಾಯ್ಯ ಬಂಧ್...' ' ಕಿತಾಂ ನ್ವಾಂಸಾಾಂವ್ ಆಸಾ ತಜ ಬಜಟಿಾಂತ್?' 'ಪಂದರ ವಸಾಯಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ತ್ ಗಡಿಯಾಾಂಚ ಆವಿೊ . ಆನಿ ಘಾಲ್ಲ್್ ಾಂವ್ ತಾಚರ್ ಸಸ್ತ...' ' ಪನ್ಾ ಯ ಗಡಿಯ್ದ ಗ್ಳಜಿರಿಕ್' 'ಫಿಟೆ್ ಸ್ತ ಸಟಿಯಫಿರ್ಟ್ ನಾತಾಯ ಾ ರ್ ಧಾ

44 Veez Konkani


ಹಜಾರ್ ರ್ಜಲ್ಲ್ಾ ನ್'

'ಮ್ಚ್ಕ ಡ್ಟರ ೈವಿಾಂಗ್ ಲೈಸನ್ೊ ಆಸಾ... ಇನುೊ ರ್ ಯಿೇ ಆಸಾ... ಪುಣ್ ಫಿಟೆ್ ಸ್ತ ನಾ... ಪಂದರ ವಸಾಯಾಂ ರ್ಚಕಿೇ ಚಡ್ ಪನಿಯ ಜಾಲಿ. ವ್ರಾಂ ಸದಾಂಯ್ ಪ್ಲಲುಾ ಶನ್ ಜಾತ ಆಸಾ..."

' ವ್ರಾಂ ಪ್ಲಲುಾ ಶನಾಕ್ ಪಾಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಧಂಡ್' ' ಡಿ. ಎಲ್ ಆಸಾಜ. ಇನುೊ ರ್ ದಿಸಾಜ' ಹಾಂವ್ ಮಧ್ಾಂಚ್ ಬ್ಡಬಾಟೊಯ ಾಂ..." ರವಯ್... ರವಯ್..." ಆಧ್ಯಾಂ ಆಾಂಗ್ಯ ಾಂ ದೊಳ್ ವ್ಟ್ವತಾಯನಾ, ಟೊಮ ಮಾ ಣಲ್ಲ...' ಮಾ ಜಿ ಬಜಟ್ ಆನಿಕಿೇ ಮಂಡನ್ ಕರುಾಂಕ್ ನಾ...' ------------------------------------------

" ತಜಿ ಗಡಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?" ಟೊಮ ವಿರ್ಚರಿ ಆಧಾಾ ಯ ಆಾಂಗಯ ಾ ಕ್ ಬ್ಡೇಟ್ ಜೊಕುನ್.... ಹಾಂವ್ ಪರರಿ . _ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್. ------------------------------------------

ಮಗ್”,್‌“ಸಂಪತ್”್‌ಆನಿ “ಜಯ್” ಲ್ಪಖಾಾ ರ್ : ದಿೀಕಾಾ ವಿ. ಕ್ತರ್ಣ 2nd ಪ್. ಯು.ಸ್ಡ ‘ರ್ನಾರ ಪ್. ಯು. ಕಲಜ್’

ಎಕ ಗವ್ಾಂತ, ಎಕ್ ಘರ ತಾಕುನ್ ದನಾಪ ರವಳ್ಯ ಎಕಿಯ ಬಾಯ್ಯ ಮನಿಶ ಭಾಯ್ರ ಎತಾ್ ನಾ, ತಗ್ಲ ಘರ ಆಗಂಣಾಂತ್ ಮುಖಾರಿ ತಗ್ ಜಣ್ ಮ್ಚ್ಾ ಲೂ ಡ್ಟ ಮ್ಚ್ಾ ಾಂತಾರ ಧವಾಂಚ ಖಾಡ್ ವ್ಡೊಿ ವನ್ ಬಿಶಯ ದಿಸಾ್ . ತಕ ತಾನಿ್

ಕೊಣ್ ಮೊಾ ಣು ಗೊತ್ ನಾ, ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರಿೇಯ್ ತಾಂ ತಾಾಂಕ ಘರ ಭತ್ ರಿ ಆಪಯಾ್ ಆನಿ ಜವ್ಣ್ ಕರ್ಚಯಕ್ ಸಾಾಂಗ್ . ತದ್ ತಾನಿ್ ಸಾಾಂಗ್ ತ ತಗ್ಲ ಘರಚೊ ಯಜಾಾ ನ್ ಭತ್ ರಿ ಆಸಾ ಾಂ ಮೊಾ ಣು? ನಿಮೂ ತಾತ. ತ ಬಾಯ್ಯ ಮನಿಶ ಸಾಾಂಗ್ ನಾ ಮಗ್ಲ ಬಾಮುಾ ಣು ಘರಾಂತ್ ನಾಾಂಚ ತಾನಿ್ ಕಮ್ಚ್ರಿ ಭಾಯ್ರ ಆಸಾತ, ಯೆವಯ ಸಾಾಂಜವಳ್ಯ ಜಾತ್ ಲ ಮೊಾ ಣು. ತದ್ ತಾನಿ್ ತಗ್ ಜನ್ ಸಾಾಂಗ್ ತ ತಶಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ರಿ ಆಮಾ ಭತ್ ರಿ ಯೆವ್ಯ ಕ್ ಜಾಯಾ್ ಮಾ ಣ್ ತ. ಸಾಾಂಜವಳ್ಯ ತಗ್ಲ ಬಾಮ್ಚ್ಣ ನ್ ಘರ ಯೆತ್ ರಿ ತಾಂ ಪೂರ ವಿಷಯ್ ಬಾಮ್ಚ್ಣ ಕ್

45 Veez Konkani


ಸಾಾಂಗ್ , ತದ್ ಬಾಮುಾ ಣು ಬಾಯೆಯ ಕ್ ತಾಂ ಮ್ಚ್ಾ ಲೂ ಡ್ಟಾ ಾಂಕ್ ಭತರ ಆಪ್ಲವ್ಯ ಕ್ ಸಾಾಂಗ್ . ತ ತಾಾಂಕ ಆತಾ್ ಭತ್ ರಿ ಯೆಯಾಚ ಮೊಾ ಣು ಆಪಯಾ್ . ತದ್ ತಾಂ ಮ್ಚ್ಾ ಲೂ ಡ್ಟ ಸಾಾಂಗ್ ತ ಆಮಾ ತಗ್ ಜಣ್ ಎಕ್ ವಳ್ಯ ಸಾಾಂಗತಾಕ್ ಭತ್ ರಿ ಯೆವ್ಯ ಕ್ ಜಾಯಾ್ !!! ಮಾ ಣ್ ತ. ತದ್ ಬಾಯ್ಯ ಮನಿಶ ನಿಮೂ ತಾ ಇತಾಾ ಕ್ ತಮಾ ಒಟುಾ ಚ ಭತರ ಯೆನಾಚ ಮೊಾ ಣು. ತದ್ ಎಕೊಯ ಸಾಾಂಗ್ ಮಗ್ಲ ನಾಾಂವ್ “ಸಂಪತ್”,್‌ ತಾಗ್ಲ ನಾಾಂವ್ “ಜಯ್”,್‌ಆನಿ ತಾಗ್ಲ ನಾಾಂವ್ “ಮೊಗ್ಳ”್‌ ಮಾ ಣು!!!. ತಮಾ ಭತ್ ರಿ ವಚುಯ ನು ತಮ್ಚ್ೂ ಲ ಬಾಮ್ಚ್ಣ ಲ್ಲ್ಗಿ ನಿಮೂ ಯಾಚ ಕೊಣ ಸುವಯಕ್ ಭತ್ ರಿ ಯೆವ್ಕ ಮೊಾ ಣು ? ಸಾಾಂಗಚ ಮಾ ಣ್ . ತದ್ ಬಾಯ್ಯ ಮನಿಶ ಬಾಮ್ಚ್ಣ ಲ್ಲ್ಗಿ ಹೊ ವಿಷ್ಯಾ ಸಾಾಂಗ್ . ಬಾಮ್ಚ್ಣ ಕ್ ಭಾರಿ ಖುಶ ಜಾತಾ್ . ತದ್ ಬಾಯ್ಯ ನಿಮೂ ತಾ ಸುವಯಕ್ ಆಮಾ ಕೊಣಕ್ ಭತ್ ರಿ ಆಪ್ಲವ್ಾ ? ಮಾ ಣ್ ನಿಮೂ ತಾ. ತದ್ ತ್ಸ ಖುಶೇರಿ ಆಮಾ “ಸಂಪತ್”್‌ ಕ್ ಘರ ಆಪ್ಲವ್ಾ , ತಾಣ ಯೆವು್ ಆಮ್ಚ್ೂ ಲ ಘರಾಂತ್ ಸಂಪತ್, ದುಡು, ಭಾಾಂಗರ್, ಭನುಯ ಯೆವ್ಚ ಮಾ ಣ್ . ತದ್ ಬಾಯ್ಯ ಸಾಾಂಗ್ ನಾಕ ಆಮಾ ಪಯೆಯ ‘ಜಯ್’್‌ಕ್ ಭತರ ಆಪ್ಲವ್ಾ ತದ್ ಆಮ್ಚ್ೂ ಲ ಕಮ್ ಪೂರಯ್ ಜಯ್ ತಾತಾ್ ಮಾ ಣ್ . ಅಶಾಂ ಹನಿ್ ಉಲ್ಲವಯ ಪೂರಯ್ ಭತರ ಬಯುೊ ನ್ ಚರ್ಚಯ ಆಯಕ ತಾ ಆಶಲಿ ತಾಾಂಗ್ಲ ಧಾಂವ್ ಭತರ ತಾಕುನ್ ಯೆತಾ್ ಆನಿ ಆನಾ್ ಲ್ಲ್ಗಿ ಸಾಾಂಗ್ . ಆನಾ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಾ ಹಾಂಗ ಆಯಕ ಯಾ ಆಮಾ

ಸುವಯಕ್ “ಮೊಗ್”್‌ ಕ್ ಘರ ಭತ್ ರಿ ಆಪ್ಲವ್ಾ ತಾಣ ಯೆವು್ ಆಮ್ಚ್ೂ ಲ ಘರ್ ಭರಿ ಸಕಿ ಾಂನಿ ಎಕ ಮ್ಚ್ಕ ಮೊಗನ್ ಆಸಾಯ ರಿೇಚ್ ಚಂದ್ ಮ್ಾ ಣ ಸಾಾಂಗ್ . ಆನಿ ಭಾಯ್ರ ಯೆವು್ ತಮ್ಚ್ೂ ಲ ತಗ್ ಜನಾಾಂತ್ “ಮೊಗ್”್‌ಕೊಣ್ ತಾನಿ್ ಭತ್ ರಿ ಯೆಯಾಚ ಮಹೊಣು ಸಾಾಂಗ್ . ತದ್ “ಮೊಗ್”್‌ ಭತರ ಯೆತಾ್ . ತಾಗ್ಲ ಮ್ಚ್ಗಿಶ ೇಚ “ಜಯ್”್‌ ಆನಿ “ಸಂಪತ್”್‌ಭತರ ಯೆತಾಚ. ತದ್ ತ ನಿಮೂ ತಾ ತಮಾ ಕಸಾಯ ಯ್ಕ ಭತ್ ರಿ ಯೆತಾ್ ರ್ ಆಸಾತ. ತದ್ ತಾನಿ್ ಸಾಾಂಗ್ ತ “ತqಹ ಪಯೆಯ “ಸಂಪತ್”್‌ ಕ್ ಆಪಯ್ಯ ಜಾಲ್ಲ್ರಿ ತ್ಸ ಎಕೊು ಚ ಭತ್ ರಿ ಯೆತಾ್ ಆಶಲ್ಲ. ತಶೇಾಂಚ “ಜಯ್”್‌ ಕ್ ಪಯೆಯ ಆಪಯೆಯ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರಿ “ಜಯ್”್‌ ಎಕೊು ಚ ಭತ್ ರಿ ಯೆತಾ್ ಆಶಲ್ಲ. ತಮಾ “ಮೊಗ್”್‌ ಕ್ ಪಯೆಯ ಸಾಾ ನ್ ದಿೇವ್್ “ಮೊಗ್”್‌ಕ್ ಭತ್ ರಿ ಆಪಯಾಯ ನಂವ ತಾಾ ನಿಮತ್ ಆಮಾ ತಾಗ್ಲ ಮ್ಚ್ಗಿಶ ೇಚ ಯೆವ್ಕ ಪಳ್ು . ಖಂಯ್ “ಮೊಗ್”್‌ಆಸಾ್ ಕಿ ಥಂಯ್ “ಸಂಪತ್”್‌ ಆನಿ “ಜಯ್”್‌ ಆಸಾ್ಚ. ರ್ದ್ ಯ್ “ಮೊಗ್”್‌ ಕ್ ಜಯ್ ಆಸಾ್ .್‌“ಮೊಗ್”್‌ಚ ಸತ್ಾ ! ಸತಾ ಚ ಮೊಗ್ !! ಮೊಾ ಣು ಸಾಾಂಗ್ಚ. ತದ್ ಆವುೊ ಆನಿ ಬಾಪುಸುಕ್ ಧುವಲ “ಮೊಗ್”್‌ ಅರ್ಥಯ ಜಾತಾ್ . ತಾನಿ್ ಮುಖಾವಾ ಲ ಜಿೇವ್್ ಸಕಿ ಲ ಸಾಾಂಗತ್ ಮೊಗನ್ ಆಸುನ್ ಜಿೇವ್್ ಸಾಥಯಕ್ ಪಾವ್್ ಚ. ತಶ ಜಾವ್್ ಅಥಯಪೂಣ್ಯ ಸತಾಾ ಚ “ಮೊಗ್”್‌ ಕ್ ರ್ದ್ ಯ್ ದೆವು ಬರಾಂ ಕತಾಯ. ‘ಜಯ್ ಕೊಾಂಕಿಣ ಮ್ಚ್ತಾ”

46 Veez Konkani


(ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಂಬಸ್ ಸ್ಟ್ೂ ರಕ್ ವಿೀಜ್ಪಯ್ಣಾ ರಿ ಸ್ಟ್ಹಿೀತ್ ಸ್ಪ ಧಾಯ ೊಕ್ ಆಯಿಲ್ಪಯ ಎಕ್ ಕಾರ್ಣ) ------------------------------------------------------------------------------------------

ಭೀಮಾ-ಕರೆಗಾಂವ್ನ ಕೇಜಂತ್

ನವೆಸ್ಟ್ಂವ್ನ

(ಫಿಲ್ಪಪ್ ಮುದಥ್ೊ) ಮೊಲ್ಲ್ಾಂ ವಿಷ್ಟಾಂ ಬರಯೆೊ ಾ ಮಾ ಣ್ ಚಾಂತಯ ಲಾಂ. ಪೂಣ್, ಎಕ್ ಮಹತಾಾ ಚ ಖಬರ್ ಆಯಿಯ ದೊೇನ್ ದಿಸಾಾಂ ಪೈಲಾಂ. ಅಮೇರಿಕರ್ಚಾ ವ್ಚಶಾಂರ್ಾ ನ್ ಪ್ಲೇಸ್ತಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ನ್ ಹ ಉಜಾ ಡ್ಟಕ್ ಹಡಿಯ . ಭೇಮ್ಚ್-ಕೊರಗಾಂವ್ ಮಾ ಳಿು ಕೇಜ್ ವ್ರ್ಚಪ ಾ ಾಂಕ್ ಉಗಿ ಸಾಾಂತ್ ಆಸೊಾಂಕ್ ಪುರ. 2018 ಜನೆರ್ 1 ವಾ ರ್, ದಲಿತ್ ಸಂಘಟನಾಾಂ ಮಹರಶ್ಾ ರರ್ಚಾ ಪುಣ ಲ್ಲ್ಗಿಶ ಲಾ ಾ ಹೆಾ ಹಳ್ು ಾಂತ್, 200 ವಸಾಯಾಂ ಪೈಲಾಂ ಪೇಶ್ಾ ಆನಿಾಂ ಈಸ್ತಾ ಇಾಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ಣ ರ್ಚಾ ದಲಿತ್ ಝುಜಾರಿ ಆಸ್ತ್‌ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಸೈನಾಾಂ ಮಧ್ಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಝುಜಾಾಂತ್

ಮರಣ್ ಪಾವಯ ಲ್ಲ್ಾ ದಲಿತಾಾಂಕ್ ಶರ ದೊ ಾಂಜಲಿ ದಿೇಾಂವ್ಕ ಏಕ್ ಸಭಾ ಜಮ್ಚ್ಯ ಲಿ. ಪೇಶ್ಾ ವಯಾಯ ಾ ಜಾತಚೊ (ಬಾಮ್ಚ್ಣ ಚೊ) ದೆಕುನ್ ಹ ದಲಿತಾಾಂಚ ಸಭಾ ಆತಾಾಂರ್ಚಾ ವಯಾಯ ಾ ಜಾತರ್ಚಾ ಾಂಕ್ ಕೊಡು ಲ್ಲ್ಗಿಯ . ತಾಾಂಚಾ ರ್ ಹಮ್ಚ್ಯ ಬ್ಡೇಲ್ ಜಾಲ್ಲ. ಹಾ ಮ್ಚ್ರಮ್ಚ್ರಿಾಂತ್ ಏಕಯ ಾ ಚೊ ಜಿೇವ್ ಗ್ಲ್ಲ. ಹೆಾ ಮ್ಚ್ರಮ್ಚ್ರಿಚ ಜವ್ಬಾೊ ರಿ ದಲಿತಾಾಂಕ್ ಪಾಟಿಾಂಬ್ಡ ದಿಾಂವ್ಯ ಾ

47 Veez Konkani


ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂಚಾ ರ್ ಪ್ಲಲಿಸಾಾಂನಿಾಂ ಥಪ್ಯ . ಹೆ ಮ್ಚ್ನ್ವಿಕ್ ಹಕಕ ಾಂ ಖಾತರ್ ವ್ವುರ ನ್ ಆಸಯ ಾ ನಾಮ್ಚ್ಣ ಚಾ ಜಣ್. ಪೂಣ್, ಭಾರತೇಯ್ ಸಕಯರಾಂನಿಾಂ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್‌ಾ ಾಂತ್ ಚಲವ್್ ವಲ್ಲ್ಯ ಾ ನಿೇತಾಂ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಡಿ್ ಾಂನಿಾಂ ವ್ಾ ಜ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡುನ್ ವಚಾ ಯ ಜಣ್. ಆದಿವ್ಸ್ಡ ಆನಿಾಂ ದಲಿತ್ ಹಾ ಸಮ್ಚ್ಜರ್ಚಾ ಮ್ಚ್ರರ್ ಜಿಯೆಾಂವ್ಯ ಾ ಲ್ಲೇಕಕ್ ತಾಾಂರ್ಚಾ ರಣಾಂ ಆನಿಾಂ ಭುಾಂಯ್ ಥವ್್ ನಿಕು ವ್್ ತ ಸುವ್ತ್ ಖಾಸ್ಡೂ ಕೊಪ್ಲಯರೇಟ್ ಸಂಸಾಾ ಾ ಾಂರ್ಚಾ ಅಧೇನ್ ಕಚಯ ನಿೇತ್ ಹಯೇಯಕ್ ಸಕಯರ್ ಚಲವ್್ ಆಯಾಯ . ಆಪ್ಯ ಾ ಭುಾಂಯ್ಖಾತರ್ ವ ರಣ್-ಹಕಕ ಾಂ ಖಾತರ್ ಆದಿವ್ಸ್ಡ ತಶಾಂ ದಲಿತ್ ಆಾಂದೊಲನ್ ಕರುನ್ ಆಯಾಯ ಾ ತ್. ಹಾಂಕಾಂ ನ್ಕೊ ಲ್ಲ್ಾಂಚೊ ಪ್ಲರ ತಾೊ ಹ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಯು . ಹೆ ನ್ಕೊ ಲ್ ಧನಿಯ-ಪಂದ ಲಿಪ್ಯ ಲ ದೇಶ್ ದೊರ ೇಹ ಆಪತ್-ಕಲಿೇನ್ ಝುಜಾರಿ ಮಾ ಣ್ ಸಕಯರ್ ಆರೇಪ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡುನ್ ಆಯಾಯ . ಹಾಂರ್ಚಾ ಹಾ ಝುಜಾಾಂತ್ ಥೊಡ್ಟಾ ಶಹರಿ ನ್ಕೊ ಲ್ಲ್ಾಂಚೊ ಹತ್ ಆಸಾ ಅಶಾಂ ಸಕಯರಚಾ ಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಣ ಾಂ. ಅಶಾಂ, ಹಾ ಭೇಮ್ಚ್-ಕೊರಗಾಂವ್ ಕೇಜಿಾಂತ್ ಪಾಟ್ವಯ ಾ ತೇನ್ ವಾ ಸಾಯಾಂನಿಾಂ ಸೊಳ್ಯ ಜಣಾಂಕ್ ಪ್ಲಲಿಸಾಾಂನಿಾಂ ಬಂಧ್ ರ್ಲ್ಲ್ಾಂ. ತಾಾಂಕಾಂ ಏಕ ಪರ ಜಾಪರ ಭುತಾಾ ಾಂತ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಯಜ ತಸೊಯ ಾ ನಿೇತಚೊಾ ಸವಯ ತ್ಸ ಮ್ಚ್ಳೊಾಂಕ್ ನಾಾಂತ್. ವೇಳ್ಯರ್ ಕೊಡಿ್ ಾಂತ್ ಹಜರ್ ಕರುಾಂಕ್

ನಾಾಂ. ಕಸೊ ಲ್ಲ ಪ್ಲಲಿಸ್ತ ರಿಪ್ಲಟ್ಯ ನಾಸಾ್ ಾಂ, ಜಾಯಿತ್ಸ್ ತಾಂಪ್ ಜೈಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಕೈದ್ ಕನ್ಯ ದವಲ್ಲ್ಯಾಂ. ಹಾ ಸೊಳ್ಯ ಜಣಾಂ ಪೈಕಿಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಕೊಾಂಕಿಣ ಪತಾರ ಾಂನಿಾಂ ಜಸ್ಡಾ ತ್ ಯಾಜಕ್ ಫಾ. ಸಾ ೇನ್ ಸಾಮ ವಿಷ್ಟಾಂ ವ್ಚುಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಯು ಾಂ. ಕಿತಾಾ ಕ್, ತ್ಸ ಯಾಜಕ್ ದೆಕುನ್ ಮಾ ಣಾ ತ್. ಉಲಯಲ್ಲ್ಾ ಪಂದರ ಜಣಾಂ ವಿಷ್ಟಾಂ ವ್ಚುಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ಳ್ು ಲಾಂ ನಾಾಂ. ಹಾಂರ್ಚಾ ವಿಲೊ ನ್

ಮಧ್ಾಂ, ರೇನಾ ಜಕಬ್‍ಲ ಎಕೊಯ . ಹೊ ಕೇರಳ್ಯ

ಮೂಳ್ಯಚೊ, ಕೊಲಯ ಮ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂತ್ ಜಲ್ಲ್ಾ ಲ್ಲಯ . ದಿಲಿಯ ಾಂತ್ ಜವ್ಹರ್ ಲ್ಲ್ಲ್ ನೆಹುರ ಯುನಿವಸ್ಡಯಟಿಾಂತ್ ತಾಚಾ ಾಂ ಶಕಪ್ ಜಾಲಾಂ. 2001 ಇಸಾ ರ್ಚಾ ಪಾಲಯಮ್ಚ್ಾಂಟ್ ಹಮ್ಚ್ಯ ಾಂತ್ ಹತ್ ಆಸಾ ಮಾ ಣ್ ಕೈದ್ ರ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಗಿೇಲ್ಲ್ನಿಕ್ ಸೊಡಿಜ ಮಾ ಣ್ ಚಲಯ ಲ್ಲ್ಾ ಸಂಘಶ್ಯಾಂತ್ ತ್ಸ ಏಕೊಯ ಫುಡ್ಟರಿ ಆಸೊಯ . ತಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ Committee for Release of Political Prisoners (CRPP) ಮಾ ಳ್ು ಾಂ ಸಂಘಟನ್ ತ್ಸ ಚಲವ್್ ಆಸೊಯ . 2018 ಇಸಾ ಾಂತ್ ತ್ಸ ಲಂಡನಾ ಥವ್್ PhD ಜೊಡ್ಟಯ ಾ ಖಾತರ್ ಏಕ್ ರಿಸಚ್ಯ ಪೇಪರ್ ಬರವ್್ ಆಸೊಯ . ತಾಾ

48 Veez Konkani


ಎಪ್ರ ಲ್ಲ್ಾಂತ್, ತಾಕ ಪುಣ ಪ್ಲಲಿಸಾಾಂನಿಾಂ Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) ಹಾ ಕಯಾಿ ಾ ಖಾಲ್ ಕೈದ್ ಕನ್ಯ ಬ್ಡಾಂಬಯ್ ಭಾಯಾಯ ಾ ತಾಲ್ಲಜಾ ಸಾಂಟರ ಲ್ ಜೈಲ್ಲ್ಕ್ ಹಡೊಯ . ತಾಾ ಚ್ ದಿೇಸಾ, ಮುಾಂಬೈ, ಆನಿಾಂ ನಾಗ್ಳಪ ರ್ ಶರಾಂನಿಾಂ ಆನಿ ಪಾಾಂಚ್ ನಾಮ್ಚ್ಣ ರ್ಚಾ ಚಾಂತಾಪ ಾ ಾಂಕ್, ಬರಯಣ ರಾಂಕ್, ವಕಿೇಲ್ಲ್ಾಂಕ್ ಆನಿಾಂ ಸಾಮಜಿಕ್ ಝುಜಾರ್‌ಾ ಾಂಕ್ ಕೈದ್ ರ್ಲಾಂ. ತಾಾ ನಂತರ್, ಸಾಮಕ್ ಧನ್ಯ, ಒಟುಾ ಕ್ ಸೊಳ್ಯ ಜಣಾಂಕ್ ಕೈದ್ ರ್ಲ್ಲ್ಾಂ. ಹಾಂಕಾಂ ಆಜೂನ್ ಬೈಲ್ ಜಾವ್್ . ಪರ ತಾ ೇಕ್ ಜಾವ್್ , ರೇನಾ ವಿಲೊ ನಾರ್ಚಾ ಲಪ್-ಟೊಪ್ ಕಂಪೂಾ ಟರಚಾ ಾಂ ಹಡ್ಯ ಡಿಸ್ತಕ , ಫೊನಾಾಂ ಆನಿಾಂ ವಗಿು ಾಂ ಇಲಕೊಾ ರನಿಕ್ ಐವಜ್ ಪ್ಲಲಿಸಾಾಂನಿಾಂ ಜಪ್್ ರ್ಲಯ ಾಂ. ಪ್ಲಲಿಸಾಾಂರ್ಚಾ ಸಾಾಂಗ್ಣ ಪರ ಮ್ಚ್ಣಾಂ, ತಾರ್ಚಾ ಲಪ್-ಟೊಪಾಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಕಾಂತ್ ಉಬಾೊ ಾಂವಿಯ ಾಂ ಧಾ "ಲಟರಾಂ’"್‌ ಆಸ್ಡಯ ಾಂ. ಹಾ ಲಟರಾಂ ಪರ ಮ್ಚ್ಣಾಂ, ಮೊೇದಿಚ ಹತಾಾ ಕಚಯ ಬಾಬಿ್ ನ್ ಪ್ಯ ನ್, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಯ ಝುಜಾ-ಸಾಮ್ಚ್ನ್ ಆನಿಾಂ ದುಡು ಅಸಲ ವಿಷಯ್ ಆಸಯ . ಹೈದರಬಾದಿ ಕವಿ ವರವರ ರವ್ ಹಚಾಂ ಈ-ಮೈಲ್ಲ್ಾಂ ಆಸ್ಡಯ ಾಂ ಮಾ ಣ್ ತಾಕಯಿೇ ಕೈದ್ ರ್ಲ್ಲಯ . ವಿಲೊ ನಾರ್ಚಾ ಡಿಫೆನ್ೊ ವಕಿೇಲ್ಲ್ನ್, ಹಾ ಹಡ್ಯ ದಿಸಾಕ ಚ ಖರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಪ್ ಕೊಡಿ್ ಥವ್್ ಘವ್್ ಅಮೇರಿಕಾಂತಾಯ ಾ ಅಸಲ್ಲ್ಾ ತಂತರ ಕತಾಂತ್ ನಾಾಂವ್ ವಲ್ಲ್ಯ ಾ

digital forensics firm Arsenal Consulting ಹಾಂಗಸರ್ ಧಾಡ್ಟಯ ಲಿ. ಹಾ ಕಂಪ್ಣ ನ್ ಫುಕಟ್ವಕ್ 300 ವಾ ರಾಂ ವಯ್ರ ಸೊದ್ ಾಂ ಕನ್ಯ, ತಾಾಂಚೊ ರಿಪ್ಲಟ್ಯ ದಿಲ್ಲ. ಹೊ ವ್ಚೇಶಾಂರ್ಾ ನ್ ಪ್ಲೇಸ್ತಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ನ್ ಸಾಖೆಯಾಂ ವ್ಚರವ್್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ನಂತರ್ ಪರ್ಯಟೊಯ . ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಅಸಲ್ಲ್ಾ ಸಮಸಾೊ ಾ ಾಂ ವಿಷ್ಟಾಂ ಖಾಸ್ತ ತಾಾಂತರ ಕ್ ಮ್ಚ್ಹೆತ್ ಆಸಾಯ ಾ ತೇನ್ ವವಗು ಾ ಸಾ ತಂತ್ರ ಜಣಾಂಕ್ ಆಸಯನ್ಲ್ ಕನ್ೊ ಲಿಾ ಾಂಗ್ ಕಂಪ್ಣ ಚೊ ವಿಮಸೊಯ ದಕವ್್ ತಾಾಂಚ ಅಭಪಾರ ಯ್ "ಹೆಾಂ ಸಗ್ು ಾಂ ಸತ್’್‌ ಮಾ ಣ್ ಖಾತರ ರ್ಲ್ಲ್ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ವ್ಚಶಾಂರ್ಾ ನ್ ಪ್ಲೇಸಾಾ ನ್ ಹ ಖಬರ್ ಛಾಪ್ಯ .

ಹ ಖಬರ್ ಆತಾಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ’ಸಾ ತಂತ್ರ ’್‌ ಮ್ಚ್ಧಾ ಮ್ಚ್ಾಂನಿಾಂ ಪರ್ಯಟ್ವಯ ಾ . ಕಲ್ NDTVನ್ ಅಧಾಾ ಯ ವಾ ರಚ ವಿಷೆಶ್ ವದಿಯ-ಭಾಸಾಭಾಸ್ತ ಲಗ್ಳನ್ ರ್ಲಿ. ತಾಾಂತ ಆಸಯನ್ಲ್ ಕನ್ೊ ಲಿಾ ಾಂಗ್ ಕಂಪ್ಣ ಚೊ ಮ್ಚ್ಲಿಕ್ ಮ್ಚ್ಕ್ಯ ಸಪ ನ್ೊ ರ್ ಉಲಯ್ದಯ . ತಾಣಾಂ ಸಾಾಂಗಯ ಾ ಪರ ಮ್ಚ್ಣಾಂ, 2016 ಜೂನ್ 13 ವಾ ರ್

49 Veez Konkani


ಡಿಸಾಕ ಾಂತ್ ಘುಸಯ ಾಂ. ಹೆಾಂ ರ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಅಪಾರ ಧಾಾ ಚೊ ಇರದೊ ಆಸೊಯ ವಿಲೊ ನಾಚಾ ರ್ ದೊಳೊ ದವಚೊಯ ಆನಿಾಂ ತಾಕ ಸಾಾಂಪಾಿ ವ್್ ಘಾಲ್ಲಯ . ಸಪ ನ್ೊ ರನ್ ಹೆಾಂ ಕೊಣಚಾ ಾಂ ಕಮ್ ಮಾ ಣ್ ಯೆದೊಳ್ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ನಾಾಂ ತರಿೇ, ಹೆಾಂ ಸಕಯರಿ ಕಮ್ ಮಾ ಣ್ ಸಮ್ಚ್ೊ ತಲ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಸಮೊ ತಾ.

ರೇನಾ ವಿಲೊ ನಾರ್ಚಾ ಲಪ್ಟೊಪಾಾಂತ್ ನೆಟ್-ವಯರ್ ಮಾ ಳ್ು ಾಂ ಆತಾಾಂ, ವಿಲೊ ನಾಚೊ ವಕಿೇಲ್ ಹೆ ದರ್ಯ ಎಕ್ malware ರಿರ್ಯೆಯ ಾಂ. ಹೆಾಂ ರಿಗಂವ್ಕ , ಕೊಡಿ್ ಮುಕರ್ ದವತಯಲ್ಲ. ಆಮಯ ವರವರ ರವ್ ಹರ್ಚಾ ನಾಾಂವಿೇಾಂ ಏಕ್ ನಿೇತಚ ವಾ ವಸಾ್ ಕಶಾಂ ಹೆ ದರ್ಯ ಫೇಕ್ ಈಮೈಲ್ ವಿಲೊ ನಾಕ್ ಧಾಡ್ಟಯ ಾಂ. ವರಯಾ್ ತಾಂ ಪಳ್ಾಂವ್ಕ ಆಸಾ. ಆಖೆರ ಕ್ ಪಾತಯೆಣನ್ ವಿಲೊ ನಾನ್ ತಾಾಂತಾಂ ಸತಾಚ ಜಿೇಕ್ ಜಾಯೆೊ ಮಾ ಣ್ ಸವ್ಯ ಆಟ್ವಪುಣ್ ಆಸಾಯ ಾ ಲಿಾಂಕಚಾ ರ್ ಕಿಯ ಕ್ ಸಾಖೆಯಾಂ ಚಾಂತಲ ಆಶತಾತ್. ರ್ಲಯ ಾಂಚ್ ಹೆಾಂ ವೈರಸ್ತ ತಾರ್ಚಾ ಹಡ್ಯ ------------------------------------------------------------------------------------------

Straight Talk

Decoding chhotebhai’s ‘THE JERUSALEM CODE’ -*Fr. Cedric Prakash SJ Decoding್‌ is್‌ never್‌ child’s್‌ play!್‌ But್‌ when one is entrusted with the task of sifting and sieving the past, present and future, the fact from the fiction, the possibility from the impossibility, the probability from the improbability, the simple from the complex, then one is not merely decoding but in actuality,

developing a new code as complicated್‌ and್‌ essential್‌ as್‌ one’s್‌ DNA! ‘The್‌Jerusalem್‌Code’್‌is್‌exactly್‌that:್‌ a significant attempt to give the Church (particularly in India) a new code which prompts for a more sincere examination of conscience and deeper commitment; for reform and renewal. The author himself

50 Veez Konkani


puts it succinctly in the Preface saying,್‌ “This book is an honest

attempt to study the life and mission of the church in the Past and present, and to present a vision of್‌the್‌church್‌of್‌the್‌Future”. chhotebhai (who begins his name with್‌a್‌small್‌letter್‌‘c’)್‌is್‌no್‌stranger್‌ to Scripture, Theology, Church History and to the Catholic Church at large; he is an erudite scholar grounded in painstaking research. ‘The್‌ Jerusalem್‌ Code’್‌ is್‌ his್‌ fifth್‌ book; besides, he has also authored hundreds of articles on a whole range of subjects. chhotebhai is a

former National President of the AllIndia Catholic Union and a former Director of the International Council of Catholic Men; all his writings therefore are naturally shaped with the deep experience and rich expertise he has garnered through his involvement in various institutions and fora, both within and outside the Church. He believes in್‌ ‘Straight್‌ Talk’್‌ which್‌ sometimes್‌ also gets him into controversy. ‘The್‌Jerusalem್‌Code’್‌is್‌no್‌‘Da್‌Vinci್‌ Code’್‌but್‌in್‌a್‌very್‌different್‌way,್‌as್‌ gripping! It is a ready reckoner for those who would like to have a

51 Veez Konkani


glimpse್‌of್‌the್‌Church’s್‌past್‌and್‌a್‌ more studied understanding of the present. The final section which delves್‌ into್‌ the್‌ ‘Future’್‌ is್‌ perhaps್‌ the most fascinating: it takes the reader on a heady roller-coaster ride of what could be the Church of the future. Yes, there are fantasies (and the author has the right to fantasize); but the nine chapters here cannot be wished away, because್‌ in್‌ the್‌ light್‌ of್‌ today’s್‌ realities, they do make plenty of earthy sense and are pregnant with possibilities of a very different tomorrow. The 356-page್‌ ‘tome’್‌ (if್‌ it್‌ can್‌ be್‌ referred to as one) weaves delicately into a host of sensitive issues like papal infallibility, clericalism, celibate clergy, women priests, divorce, and remarriage. There is certainly no ready-made, black and white answers to several of the issues which the author touches upon; however, the very fact that he does refer to some contentious matters, makes a concerned person reflect a bit more on these issues and see how best they should be addressed today.

In್‌ a್‌ fairly್‌ ‘general’್‌ work್‌ like್‌ this,್‌ when many issues are addressed, some seemingly important ones are left out. This is to be expected. The author never makes a defense of trying to address all issues that are at stake. chhotebhai takes legitimate pride of his devotion to St Francis of Assisi, to being a kind of a Franciscan himself (changing his್‌ name್‌ to್‌ ‘chhotebhai’್‌ meaning್‌ ‘friar್‌minor’್‌or್‌‘little್‌brother’)್‌and್‌of್‌ his unabashed delight of Pope Francis’್‌ papacy್‌ and್‌ teaching್‌ (including the fact that the Pope is named after Francis of Assisi).Throughout the book, chhotebhai makes no effort to hide his proclivity to Franciscan spirituality and to Ignatian spirituality; the book is heavily referenced to Jesuit authors, examples and to a typical Jesuit way of್‌ proceeding್‌ which್‌ includes್‌ ‘the್‌ discernment್‌ of್‌ spirits’್‌ to್‌ ‘the್‌ prophetic role of the laity’ Very symbolically, chhotebhai completed writing the manuscript of his book on 4 October 2020, the Feast of St Francis of Assisi. On that very day Pope Francis gave to the world್‌ his್‌ latest್‌ Encyclical್‌ ‘Fratelli್‌

52 Veez Konkani


Tutti’;್‌ on್‌ hindsight, chhotebhai could have perhaps added another Final Chapter to his book with the title್‌ ‘Past,್‌ Present,್‌ Future’್‌ with್‌ some key insights from the radical and transformative message of ‘Fratelli್‌ Tutti’.್‌ This್‌ would್‌ certainly್‌ have qualitatively enhanced the direction್‌ which್‌ ‘The್‌ Jerusalem Code’್‌provides. That apart, chhotebhai, through his pathbreaking book, has done a great service to the Church in India. There is today a lamentable decline of serious reading in Church circles, leave alone scholarship. Many tend to get overwhelmed with superficial communication and instant ‘education’.್‌Given್‌its್‌contents್‌(both್‌ facts and fiction, his-story and herstory)್‌‘The್‌Jerusalem್‌Code’್‌is್‌like್‌a್‌ breath of fresh air; a must-read for all: particularly Bishops, priests and religious, for those in formation and for all laity. Eminent Theologian Rev Dr.್‌T.K.್‌John್‌SJ್‌in್‌the್‌‘Foreword’್‌to್‌ the book, appropriately defines chhotebai’s್‌ role್‌ “In್‌ the್‌ area್‌ of್‌

religion we have believers with a heightened sense of the right order established by God who are concerned with the full compliance

with the divine plan for the human family.್‌God’s್‌plan್‌and್‌initiatives್‌are್‌ for್‌ the್‌ welfare್‌ of್‌ God’s್‌ people.್‌ God’s್‌ambassadors್‌are್‌expected್‌to್‌ facilitate compliance with the divine plan್‌for್‌the್‌people.” ‘The್‌ Jerusalem್‌ Code’್‌ does್‌ exactly that! It is straight talk with an old code in a new idiom; very similar to God’s್‌ command್‌ to್‌ St್‌ Francis್‌ of್‌ Assisi,್‌“Go್‌and್‌Repair್‌my್‌Church!” The Book can be ordered from: INDIAN CATHOLIC FORUM Mega Mall, 3rd Floor, Noronha Crossing, 63/2C The Mall, Kanpur-208001 Email: noronha.kp@gmail.com Tel: 9415130822 Price: Rs 399/-, US$10, Euros 8

12 February 2021

*(Fr. Cedric Prakash SJ is a human rights & peace activist/writer

53 Veez Konkani


Contact: cedricprakash@gmail.com)

------------------------------------------

ಭೊಂಯ್ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್‍ಲಲೊ ದುಬ್ಳ್ ಯ ೊಂಚೊ ವಕೀಲ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ವಲ್ಯ ಮ್ ಪೊಂಟೊ ಸ್ೂ ರಣ್ -ಡಾ| ಎವಿ ನ್ ಡಿ’ಸೀಜಾ ಬೊಳಿಯೆ ರ್ನ ಮಹ ಣಯ ತ್. ತೊ ಏಕ್ ಬಳ್ಧೀಕ್ ಭಾಷಣ್ವಾ ರ್, ರ್ತಚ್ಯಯ ಹೇತು ವಿಶ್ಯ ಿಂತ್ ತೊ ಮಾನುನ್ ಹೆರಿಂಚ್ಯಯ ಫಾಯ್ದ್ಯ ಯ ಕ್ ಝುಜ್ಚೊ ಏಕ್ ಝುಜಾರಿ. ದುಬಾಳ್ಯ ಿಂಚೊ ಆನಿ ಗತಿಹೀನ್ ಲೊೀಕಚೊ ತೊ ಏಕ್ ಮಿತ್ೆ ಜಾವಾನ ಸೊಯ . ಕೃಷಿ ಕರ್ತಾಲ್ಯಯ ಿಂಚೊ ತೊ ಏಕ್ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ೆ ಜಾವ್ನನ ಸಕಾರಚಿಂ ಭಿಂಯ್ ಸುಧಾರಣ್ ಕನೂನ್ ಜಾಯ ರಿಯೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಯಯ ಯ ಸಂದರ್ಾಿಂ ರ್ತಣಿಂ ದಕಿ ಣ್ ಕನನ ಡ ಜಿಲ್ಯಯ ಯ ಿಂತ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊ ನಹಿಂಚ್ ದಕಿ ಣ್ ಕನನ ಡಿಂತ್, ಬಗಾರ್ ಅಖ್ಯಯ ಕರ್ನಾಟಕಿಂತ್ ಸಭಾರಿಂಕ್ ವಳ್ಕಿ ಚೊ ದುಬಾಳ್ಯ ಿಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕಚೊಾ ವಕೀಲ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಖರೊ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್. ಗೆಲ್ಯಯ 2019 ಫೆಬ್ರೆ ರ್ 17 ವೆರ್ ಆಪಾಯ ಯ 79 ವರ್ಾಿಂ ಪಾೆ ಯೆರ್ ತೊ ದೇವಾಧೀನ್ ಜಾಲೊ ತಿ ಸಂಗತ್ ರ್ತಚ್ಯಯ ಕುಟ್ಮಾ ಕ್ ಆನಿ ಮಿತೃ ವಿಂದಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ದು:ಖ್ಯಚಿ. ಏಕ್ ಕನೂರ್ನಿಂನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾಣ್ವಾ ಯ್ ಆಸೊನ್, ಏಕ್ ಸಲ್ಹಾಗಾರ್ ಆನಿ ಆಪಯ ಆಪ್ತ್ ಸಲ್ಹಾ ಹೆರಿಂಕ್ ದೀವ್ನನ ರ್ತಣಿಂ ಕೆಲ್ಲಯ ಕುಮಕ್ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಯ ಯ್ ವಕೀಲ್ಯನ್ ಕೆಲ್ಲಯ ರ್ನ ತಸಿಂಚ್ ಫುಡಿಂ ಜಾಲ್ಯಯ ರಿೀ ಕಚ್ಯಯ ಾಕ್

ಏಕ್ ಕೆ ಿಂತಿಚ್ ಆರ್ ಕೆಲ್ಲಯ . ರ್ತಯ ಕನೂರ್ನಿಂಚರ್ ಆಪ್ಯ ಿಂಚ್ ಏಕ್ ಪುಸ್ ಕ್ ಬರವ್ನನ ರ್ಧಾಯ ಲೊೀಕಕ್ ರ್ತಿಂ ವಾಚುನ್ ಕಯ್ದ್ಾರುಪಾಕ್ ಯೆಿಂವಾೊ ಯ ಿಂತ್ ರ್ತಚೊ ಹಾತ್ ಆಸೊಯ ಪ್ೆ ಮುಖ್. ರ್ಧಾಯ ಲೊೀಕಕ್ ಭಿಂಯ್ ಸುಧಾರಣ್ ಕನೂರ್ನವಿಶಿಿಂ ರ್ಕಾ ಮಾಹ ಹೆತ್ ಮೆಳಿಂಕ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಆಪಾಯ ಯ ಸಮಾಜ್ ಜಮಾರ್ತ ಮುಖ್ಯಿಂತ್ೆ ಸುಢಾಳ್ ಆನಿ ಲೊೀಕಕ್ ಸಮ್ಜ ಿಂಚ್ಯಯ ಉರ್ತೆ ಿಂನಿ ಉಲ್ವ್ನನ ದಲ್ಲಯ ಕುಮಕ್ ಕೀಣ್ಿಂಚ್ ವಿಸೊೆ ಿಂಚೊ ರ್ನ. ಹಾಯ ವಿಶಿಿಂ ಪ್ರ್ತೆ ಿಂನಿ ಆಪಯ ಿಂ ಲೇಖರ್ನಿಂ

54 Veez Konkani


ಬರವ್ನನ ಉಟಯಿಲೊಯ ಆವಾಜ್ ಆಜೂನ್ ಸಭಾರಿಂಚ್ಯಯ ಮತಿ-ಕತಿಿಂನಿ ರೊಿಂಬೊನ್ ಆರ್. ರ್ತಣ ರ್ತಚಿ ಹ ಕೆ ಿಂತಿ ಆನಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಭಾರ್ ನೇಮಾಳ್ಯ ಿಂ ಮುಖ್ಯಿಂತ್, ಆಪಾಯ ಯ ಪುಸ್ ಕಿಂ ಮುಖ್ಯಿಂತ್ೆ , ಆಕಶ್‍ವಾಣಿ ಮುಖ್ಯಿಂತ್ೆ ತಸಿಂಚ್ ಆಪಾಯ ಯ ಭಾಷಣ್ವಿಂ ಮುಖ್ಯಿಂತ್ೆ ಅಖ್ಯಯ ದಕಿ ಣ್ ಕನನ ಡಿಂತ್ ಪ್ೆ ರ್ರ್ಲ್ಲಯ . ಹಾಯ ರ್ತಚ್ಯಯ ಅಖಂಡ್ ಪ್ರಿಶ್ೆ ಮಾಿಂಕ್ ಸಭಾರಿಂನಿ ರ್ತಕ ಆಪ್ವ್ನನ ಸರ್ನಾ ನ್ ಕೆಲೊಯ ತಸಿಂಚ್ 2004 ವರ್ಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾರನ್ ರ್ತಕ ನವೆಿಂಬರ್ 1, 2004 ವೆರ್ ’ರಜ್ಚಯ ೀತಸ ವ ಪ್ೆ ಶ್ಸ್ತ್ ’ ದಲ್ಲಯ . ಶಿರ್ತಾಡಿ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊ ಆಪಾಯ ಯ ಜಯ್ದ್್ಚಿ ನಿಸಣ್ ಭಾರಿಚ್ ಯಶ್ಸಾ ೀನ್ ಚಡ್ಲಯ ಆನಿ ಸವಾಾಿಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ೆ ಕಶಿತ್ ದವೊ ಕಸೊ ಜಾಲೊ. ಕಷ್ಟ ಿಂಚಿ ಜಿಣಿ ತರಿೀ ರ್ತಣ ತಿ ಪ್ೆ ಗರ್ತಚಿ, ಮಾರ್ನಚಿ ಆನಿ ಘರ್ನಚಿ ಕೆಲ್ಲ ಆನಿ ದುಬಾಳ್ಯ ಿಂಚ್ಯಯ ಕಳ್ಜ ಿಂನಿ ಬಿಡರ್ ಕೆಲಿಂ. ರ್ತಚಿ ದೂರ್ದೀಷ್ಟ , ಸಕತ್, ರ್ತಚಿಂ ಮಿರ್ಿಂವ್ನ ರ್ತಣಿಂ ಯಶ್ಸ್ತಾ ೀ ಕೆಲಿಂ. ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ಜಾವಾನ ರ್್ ಿಂ ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟ ಿಂನಿ ರ್ತಚಿಂ ಜಿೀವನ್ ರ್ಲಾಿಂ. ತರಿೀ ರ್ತಣಿಂ ರ್ತಚಿಂ ಮನ್ ಸೊಡಯ ಿಂ ರ್ನ, ಆಸಕ್್ ಸೊಡಿಯ ರ್ನ ಆನಿ ಮಿರ್ಿಂವ್ನ ರವಯೆಯ ಿಂ ರ್ನ. ಏಕ್ ರ್ನಿಂವಾಡಿಯ ಕ್ ವಕೀಲ್ ಜಾವ್ನನ ರ್ತಣಿಂ ಉಡುಪಿಂತ್ ರ್ನಿಂವ್ನ ವೆಹ ಲಿಂ ಆನಿ ಆಪಯ ಮಾಹೆತ್ ತಸಿಂಚ್ ರ್ಹೆತ್ ರ್ತಣಿಂ ದುಬಾಳ್ಯ ಿಂಕ್ ವಾಿಂಟುನ್ ರ್ತಿಂಚ್ಯಯ ಹಕಿ ಿಂ ಖ್ಯತಿರ್ ತೊ ಖಳ್ಕಾ ತ್ ರ್ನರ್್ ಿಂ

ವಾವುಲೊಾ. ಪ್ಯೆಯ ಿಂಚ್ಯಯ ಅವಿಭಾಜಿತ್ ದಕಿ ಣ್ ಕನನ ಡ ಜಿಲ್ಯಯ ಯ ಿಂತ್ ರ್ತಣ ರ್ತಚಿಂ ಭಿಂಯ್ ಸುಧಾರಣ್ ಹಕಿ ಿಂಚಿಂ ಮಿರ್ಿಂವ್ನ ಹಾತಿಿಂ ಧರುನ್ ಪ್ೆ ರ್ರ್ ಕರುಿಂಕ್ ಸುವಾಾತಿಲ್ಯಯ ಯ ವೆಳ್ರ್ ರ್ತಕ ನೆಣ್ವಸೊೊ ವಯ ಕ್ಚ್ ರ್ನಸೊಯ ಮಹ ಣಯ ತ್. 1936 ಮಾಚ್ಾ 27 ವೆರ್ ತೊ ರಯಾ ಿಂದ್ ಆನಿ ಮೇರಿ ಮಾಗೆಯ ಲನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಿಂಚೊ ದುಸೊೆ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನನ ಜಲ್ಯಾ ಲೊ. ವಿಲ್ಯ ಮಾಚಿಂ ಆಟ್ಮಾ ಯ ವಗಾಾ ಪ್ಯ್ದ್ಾಿಂರ್ತಯ ಿಂ ಶಿಕಪ್ತ ಹೀಲ್ಲ ಏಿಂಜಲ್ಸ ಹೈಯರ್ ಪ್ೆ ೈಮರಿ ಶ್ಲ್ಯಿಂತ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಜಾಲಿಂ. ರ್ತಯ ಸುತು್ ರಿಂರ್ತಯ ಯ ಚಡಟ ವ್ನ ಕುಟ್ಮಾ ಿಂಪ್ರಿಿಂ ರ್ತಿಂಚಿಂಯ್ ಕುಟ್ಮಮ್ ಆರ್ಥಾಕ್ ಪ್ರಿಸ್ತಿ ರ್ತಿಂತ್ ಅಡೊ ಲಯ ಿಂ ಆರ್್ ಿಂ, ವಿಲ್ಯ ಮಾಚ್ಯಯ ಕುಟ್ಮಾ ಚ್ಯಯ ಿಂನಿ ರ್ತಚ್ಯಯ ಮಾಿಂ-ಬಾಬಾಕ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ವ ಬೊಿಂಬೈಕ್ ಧಾಡುಿಂಕ್ ಸೂಚನ್ ದಲಿಂ. ಥೊಡಯ ಿಂನಿ ರ್ತಕ ಘಾಟ್ಮಕ್ ಕಫೆಯ ತೊೀಟ್ಮಿಂತ್ ಕಮಾಕ್ ಧಾಡುಿಂಕೀ ರ್ಿಂಗೆಯ ಿಂ. ಪುಣ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ರ್ತಯ ವೆಳ್ಕಿಂ ಆಪಾಯ ಯ ಶಿಕಾ ಚರ್ ಬಳ್ಕಷ್್ ಮನ್ ಆಸಯ ಲ್ಯಯ ನ್ ರ್ತಚ್ಯಯ ಮಾಿಂ-ಬಾಬಾನ್ ಹೆರಿಂಚಿಿಂ ಸೂಚರ್ನಿಂ ಮತಿಿಂ ಘೆರ್ನರ್್ ಿಂ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಆಪ್ಯ ಿಂ ಶಿಕಪ್ತ ರ್ತಚ್ಯಯ ಚ್ ಖುಶೆನ್ ಮುಖ್ಯರ್ ವಹ ರುಿಂದ ಮಹ ಣ್ ರ್ಿಂಗೆಯ ಿಂ. ಆಪಾಯ ಯ ಬಳ್ಕಷ್್ ಚಿಿಂರ್ತಾ ನ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ರ್ತಣಿಂಚ್ ಜಾವ್ನನ ಮೂಡ್ಬಿದಾೆ ಯ ಿಂರ್ತಯ ಯ ಜೈನ್ ಹೈ ಸೂಿ ಲ್ಯಕ್ ಭತಿಾ ಜಾವ್ನನ

55 Veez Konkani


ರ್ತಚಿಂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ತ. 1956 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಸಂಪ್ಯೆಯ ಿಂ. ಶಿಕಪ್ತ ಸಂಪ್ಯೆಯ ಿಂ ಹಯೆಾಕ ದರ್ ಶ್ಲ್ಯಕ್ ವೆರ್ತರ್ನ ಪಾಟಿಂ ಮುಖ್ಯರ್ ಸ-ಸ ಮೈಲ್ಯಿಂ ಚಲೊನ್ ವಚೊನ್. ಹ ಮೈಲ್ಯ ಫಾತರ್ ಉರ್ತೆ ಲ್ಯಯ ಯ ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್, ಆಪಾಯ ಯ ಶಿಕಾ ಚೊ ಉರ್ತೆ ಲೊಯ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ರ್ತಯ ವೆಳ್ರ್ ಹೆರಿಂಕ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ತ. ಶಿಕ್ಚ್ ಕಮಾಕ್ ಲ್ಯಗೆೊ ಿಂ ರ್ತಿಂ ಸದಾಿಂಚಿಂ ಆಸಯ ಿಂ ತರಿೀ ವಿಲ್ಯ ಮಾಚ್ಯಯ ಮತಿಿಂತ್ ಆಪ್ಣ ಿಂ ಕಲೇಜಿಕ್ ವಚೊನ್ ಊಿಂಚ್ ಶಿಕಪ್ತ ಜ್ಚಡಿೊ ಅರ್ಲ್ಯಷ್ ಆಸ್ತಯ . ಪುಣ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ಹಾತಿಿಂ ಪ್ಯೆೆ ರ್ನರ್್ ಿಂ ರ್ತಯ ವೆಳ್ರ್ ಹೈಸೂಿ ಲ್ ಜಾತಚ್ ಘರ ರವಾಜಾಯ್ ಪ್ಡಯ ಿಂ. ತರಿೀ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ರ್ತಚಿ ಹಳ್ಕು ಸೊಡ್ನ ಶ್ಹರಿಂಕ್ ವಚೊನ್ ಕಮ್ ಪ್ಳಿಂವಾೊ ಯ ಬದಾಯ ಕ್, ಆಪಾಯ ಯ ಚ್ ಹಳು ಿಂತ್ ಕಮ್ ಸೊಧಲ್ಯಗ್ಲಯ . ತೊ ಖಂಚಯ ತರಿೀ ಕಮ್ ಕರುಿಂಕ್ ತಯ್ದ್ರ್ ಆಸೊನ್ ಪರ್ಿಂತುರ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಯ ವೆಳ್ರ್, ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ಥೊಡ ಪ್ಯೆೆ ಕಚೊಾ ಸಂದರ್ಭಾ ಉದೆಲೊ.

ರ್ತಚೊ ಕನನ ಡ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪ. ಕೃಷಣ ರವ್ನ ಜ್ಚ ಆಪ್ಯ ಿಂ ಪಾೆ ಯೆರ್ಿ ಿಂಚಿಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕಯಾಕೆ ಮ್ ಚಲ್ವ್ನನ ಆಸ್ಲೊಯ ರ್ತಣಿಂ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ 18 ವರ್ಾಿಂ ವಯ್ದ್ಯ ಯ ಿಂಕ್ ಜಮವ್ನನ ರ್ತಿಂಕಿಂ ಶಿಕಪ್ತ ಸಮಾಜ್ ರ್ಲ್ಯಿಂತ್ ದೀಿಂವ್ನಿ ರ್ತಕ ಮಹರ್ನಯ ಕ್ ರು. 10 ದರ್ತಿಂ ಮಹ ಣ್ವಲೊ. (ರವಾಕ್ ಸಕಾರ ಥಾವ್ನನ ಸಹಾಯ್ ಜಾವ್ನನ ಮಹರ್ನಯ ಕ್ ರು. 20 ಮೆಳ್ಟ ಲ. ಹೆ ರು. 10 ಶಿಕಂವ್ನಿ ಪುಸ್ ಕಿಂ ಆನಿ ಇತರ್ ಗರ್ಜಾಚ್ಯಯ ಖಚ್ಯಾಕ್ ವೆರ್ತಲೊ.) ಹೆಿಂ ಸೂಚನ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ರ್ನಕ ಮಹ ಣಿಂಕ್ ಜಾಲಿಂ ರ್ನ. ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಥಂಯಸ ರ್ ಶಿಕಂವ್ನಿ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಅಪಾಣ ಕ್ ಮಹರ್ನಯ ಕ್ ಮೆಳೊ ರು. 10 ರ್ತಣಿಂ ಪೀಸ್ಟ ಆಫಿರ್ಿಂತ್ ಏಕ್ ಖ್ಯತೊ ಉಘಡ್ನ ಥಂಯಸ ರ್ ದವಲಾ ಆನಿ ಏಕ ವರ್ಾಿಂತ್ ರ್ತಣಿಂ ರು. 120 ಜಮಯೆಯ . ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ಆಪಯ ಕಲೇಜ್ ಜಿಣಿ ಮುಖ್ಯರುಿಂಕ್ ಮಹಾನ್ ಕುಮೆಿ ದಾರ್ ಜಾಲೊಯ ದೇವಾಧೀನ್ ಡ| ಗ್ಳರುರಜ್ ಭಟ್ ಜ್ಚ ಮೂಡ್ಬಿದೆ ಜೈನ್ ಹೈಸೂಿ ಲ್ಯಿಂತ್ ಇಿಂಗ್ಲಯ ಷ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವಾನ ಸೊಯ . ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ರ್ಿಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಯ ಯ ಪ್ೆ ಕರ್, ಗ್ಳರುರಜ್ ಭಟ್ಮನ್ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಚರಿರ್ತೆ ಿಂತ್ ಎಮ್.ಎ. ಡಿಗ್ಲೆ ಜ್ಚಡಿಯ ಬನರಸ್ ಹಿಂದು ವಿಶ್‍ವ್ನವಿದಯ ಲ್ಯ್ದ್ ಥಾವ್ನನ ಬಾಿಂದಾಾ ಭಾಯ್ಲಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ಜಾವ್ನನ ಆನಿ ಉಡುಪ ಎಮ್.ಜಿ.ಎಮ್. ಕಲೇಜಿಕ್ ಭತಿಾ ಜಾಲೊ ಏಕ್ ಉಪ್ರ್ನಯ ಸಕ್

56 Veez Konkani


ಜಾವ್ನನ . ರ್ಜರ್ನನ ಿಂ ತೊ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ಮೆಳು ಆನಿ ವಿಚ್ಯಲಾಿಂ ತುಿಂ ಕರ್ತಿಂ ಕರ್ತಾಯ್ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಮಹ ಣ್. ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ರ್ತಕ ರ್ಿಂಗೆಯ ಿಂ ಕೀ ತೊ ಕೃಷಣ ರವಾಚ್ಯಯ ಸಮಾಜ್ ರ್ಲ್ಯಿಂತ್. ಗ್ಳರುರಜಾನ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ವಿಚ್ಯಲಾಿಂ ಕಲೇಜ್ ಶಿಕೊ ಕಿಂಯ್ ಉಭಾಾ ಆರ್ಗ್ಲೀ ಮಹ ಣ್ ಆನಿ ರ್ತರ್ನನ ಿಂ ವಿಯಮಾಚಯ ಮತಿಿಂ ಊಿಂಚ್ ಶಿಕಾ ಚಿಂ ಕಟ್ಮಳ್ ಪ್ರತ್ ಪ್ೆ ಕಶೆಯ ಿಂ ಜಗಾು ಣ್ವಯ ಪ್ರಿಿಂ. ರ್ತಣಿಂ ರ್ತಕ ಜವಾಬ್ ದಲ್ಲ ವಯ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ಭಾರಿಚ್ ಆತುರಯೇನ್ ಆನಿ ಮಹ ಣ್ವಲೊ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಖಂಚ್ಯಯ ಕಲೇಜಿಕ್ ವೆಚಿಂ ರ್ತಿಂ ಕಳ್ಕತ್ ರ್ನ ಮಹ ಣ್. ರ್ತರ್ನನ ಿಂ ಗ್ಳರುರಜ್ ಭಟ್ ರ್ತಕ ರ್ಿಂಗಾಲ್ಯಗ್ಲಯ ಕೀ, ರ್ತಕ ಎಮ್.ಜಿ.ಎಮ್. ಕಲೇಜಿಿಂತ್ ಪ್ೆ ವೇಶ್‍ ಮೆಳಿಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಿಂ ಮಹ ಣ್ ಜಂಯಸ ರ್ ತೊ ಶಿಕಯ್ದ್್ , ತಸಿಂಚ್ ರವೊಿಂಕ್, ರ್ಜವಾಣ ಕ್ ಆಪುಣ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಿಂ ಮಹ ಣ್. ರ್ತಚ್ಯಯ ಚ್ ಶಿಕ್ಷಕಚ್ಯಯ ಭವಾಾಶ್ಯ ನ್ ಆನಿ ಕುಮೆಿ ನ್, ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ಪೀಸ್ಟ ಆಫಿಸ್ ಖ್ಯರ್ತಯ ಿಂರ್ತಯ ಆಪ್ಯ ಿಂ ರು. 120 ಕಡಯ ಆನಿ ಉಡುಪಕ್ ವಚೊನ್ ಎಮ್.ಜಿ.ಎಮ್. ಕಲೇಜಿಿಂತ್ 1958 ಇಸಾ ಿಂತ್ ರ್ತಕ ಪ್ೆ ವೇಶ್‍ ಮೆಳು . ಏಕ ಹಫಾ್ ಯ ಕ್ ಕಣ್ವಣ ಗ್ಳರುರಜ್ ಭಟ್ಮನ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ರವೊಿಂಕ್ ಆಸೊೆ ಆನಿ ಖ್ಯಣ್ ದಲಿಂ. ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ಕಲೇಜ್ ಚಡಿೀತ್ ಕುಮಕ್ ಹಾಯ

ಸಂಪಂವ್ನಿ ನವಾಯ ಚ್

ಜಾಗಾಯ ರ್ ತಿಂಯ್ ಉಡುಪ ನಗರಿಂತ್ ಮಹ ಣ್, ತಸಿಂಚ್ ತೊ ಏಕ ಕೆ ೀರ್್ ಿಂವ್ನ ಕುಟ್ಮಾ ಿಂತೊಯ ಆರ್್ ಿಂ... ಹೆಿಂ ಸವ್ನಾ ಗ್ಳರುರಜ್ ಭಟ್ಮನ್ ಚಿಿಂತುನ್, ಗ್ಳರುರಜ್ ಭಟ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ಘೆವ್ನನ ರೊಖ್ ಫೆರ್ನಾಿಂಡಿರ್ಕ್, ಆರ್ತಿಂಚೊ ಎಮ್.ಪ. ಆಸಿ ರ್ ಫೆರ್ನಾಿಂಡಿರ್ಚೊ ಬಾಪ್ಯ್, ಜ್ಚ ಉಡುಪ ಬೊೀಡ್ಾ ಹೈಸೂಿ ಲ್ಯಿಂತ್ ಮುಖೆಲ್ಮೆಸ್ತ್ ಿ ಜಾವ್ನನ ನಿವತ್್ ಜಾಲೊಯ ರ್ತರ್ನನ ಿಂ, ಉಡುಪಕ್ ವಚೊನ್ ಮೆಳು . ರ್ತರ್ನನ ಿಂ ಜಿಿಂ ಉರ್ತೆ ಿಂ ರೊಖ್ ಫೆರ್ನಾಿಂಡಿರ್ ಥಾವ್ನನ ರ್ತಕ ಮೆಳ್ಕು ಿಂ ತಿಿಂ ರ್ತಕ ರ್ತಚ್ಯಯ ಜಿೀವರ್ನಿಂತ್ ಸದಾಿಂಚ್ ಮತಿ ಪ್ಟಲ್ಯರ್ ಮಾರ್ತಾಲ್ಲಿಂ ಮಹ ಣ್ ಪ್ಳವ್ನನ ಗ್ಳರುರಜ್ ಭಟ್ಮಚಿ ಆನಿ ರೊಖ್ ಫೆರ್ನಾಿಂಡಿರ್ಚಿ ವಿಶೇಷರ್ತ. ರೊಖ್ ಫೆರ್ನಾಿಂಡಿಸ್ ಮಹ ಣ್ವಲೊ ಖಂಯ್, "ಗ್ಳರುರಜ್ ಭಟ್, ಮಹ ರ್ಜಯ ತಸಲ್ಯಯ ಏಕ ಕೆ ೀರ್್ ಿಂವಾನ್ ಏಕ ವಿಲ್ಯ ಮಾ ತರ್ಯ ಯ ಕೆ ೀರ್್ ಿಂವಾಕ್ ತುರ್ಜಯ ಸಶಿಾಿಂ ಹಾಡುಿಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸಯ ಿಂ ಕುಮಕ್ ಆಶೇವ್ನನ , ಪುಣ್ ತುಿಂವೆಿಂ ಏಕ ಬಾೆ ಹಾ ಣ್ವನ್ ಏಕ ಕೆ ೀರ್್ ಿಂವ್ನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಕ್ ಮಹ ರ್ಜಯ ಸಶಿಾನ್ ಕುಮೆಿ ಕ್

ಹಾಡಯ ಿಂಯ್..." ರೊಖ್ ಫೆರ್ನಾಿಂಡಿರ್ನ್ ಗ್ಳರುರಜ್ ಭಟ್ಮಕ್ ಭಾಸ್ ದಲ್ಲ ಕೀ

57 Veez Konkani


ಖಂಚ್ಯಯ ಯ್ ರಿೀತಿನ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಯ ಕುಮಕ್ ಆಪುಣ್ ದರ್ತಿಂ ಮಹ ಣ್. ಅಸಿಂ ಕುಮೆಿ ಚೊ ಭವಾಾಸೊ ಮೆಳ್ಲೊಯ ವಿಲ್ಯ ಮ್, ಆರ್ತಿಂಚ್ಯಯ ಜಿಲ್ಯಯ ಕೀಡಿ್ ಚ್ಯಯ ವಾಟ್ಮರಿಂತ್ ಏಕ್ ಕೂಡ್ ಭಾಡಯ ಕ್ ಘೆಿಂವಾೊ ಯ ಿಂತ್ ಯಶ್ಸ್ತಾ ೀ ಜಾಲೊ. ರ್ತಯ ಚ್ವೆಳ್ಕಿಂ ರೊಖ್ ಫೆರ್ನಾಿಂಡಿರ್ನ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಡಮಿ ಒಫ್ ಜನೆ ಲ್ ಎಜ್ಯಯ ಕೇಶ್ರ್ನ ಥಾವ್ನನ ಲೊೀನ್ ರ್ಿ ಲ್ರ್ಶಿಪ್ತ ಮೆಳಿಂಕ್ ಯಶ್ಸ್ತಾ ೀ ಜಾಲೊ ವಿಲ್ಯ ಮಾಚಿಂ ಶಿಕಪ್ತ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಾ ಶ್ಲ್ ಶುಲ್ಿ ಭರುಿಂಕ್. ಭಾರಿಚ್ ಹುಶ್ರ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ಜಾವಾನ ಸ್ಲ್ಯಯ ಯ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ಹೆಿಂ ರ್ಿ ಲ್ರ್ಶಿಪ್ತ ನಹಿಂಚ್ ರ್ತಚ್ಯಯ ಬಿ.ಎ. ಶಿಕಾ ಕ್, ಬಗಾರ್ ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ. ಪ್ಯ್ದ್ಾಿಂತ್ ಲ್ಯಬ್ರಯ ಿಂ. ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಹೆಮಾಾ ಯ ನ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ಕನೂನ್ ಡಿಗ್ಲೆ ಜ್ಚಡಿಯ ಆನಿ ಆಪಾಯ ಯ ವರ್ತ್ ಮುಖ್ಯಿಂತ್ೆ ತೊ ರ್ತಚ್ಯಯ ರ್ಿ ಲ್ರ್ಶಿಪಾಚ ಪ್ಯೆೆ ಪಾಟಿಂ ಭರುಿಂಕ್ ಸಕಯ . ಕಲೇಜಿಿಂತ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ಜಾವ್ನನ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಹೆರ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ೆ ೈಮರಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಿಂಕ್ ಟ್ಯಯ ಶ್ನ್ ದೀವ್ನನ ಥೊಡ ಪ್ಯೆೆ ಜಮಯ್ದ್್ ಲೊ. ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ಏಕ್ ಭರಧೀಕ್ ಭಾಷಣ್ವಾ ರ್ ಜಾವ್ನನ ರ್ತಲಿಂತ್ ಆಸಯ ಿಂ. ತೊ ಪ್ೆ ೀಕ್ಷಕಿಂ ನಿಶ್ೆ ಬ್್ ರವೊನ್ ರ್ತಚಿಂ ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಲಿ ಿಂಚಪ್ರಿಿಂ ಕಚ್ಯಯ ಾಿಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಹುಶ್ರ್ ಆಸೊಯ . ರ್ತಚ್ಯಯ

ರ್ತಳ್ಯ ಚಿ ಘಮಂಡಯ್ ಹಾಯ ವಿಶೇಷ್ ದೆಣ್ವಯ ಕ್ ರ್ತಣಿಂ ಬುರ್ನಯ ಧ್ ಘಾಲ್ಲಯ ಹೈಯರ್ ಪ್ೆ ೈಮರಿ ಶ್ಲ್ಯಿಂತ್ ಆನಿ ಎಮ್.ಜಿ.ಎಮ್. ಕಲೇಜಿಿಂತ್ ಪಯುಸ್ತ ಕರ್ತಾರ್ನ. ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ರ್ಿಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಯ ಯ ನುರ್ರ್, ಶಿರ್ತಾಡಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ೆ ೈಮರಿ ಶ್ಲ್ಯಿಂತ್ ತೊ ಭಾರಿಚ್ ಪಕೆ ಆಸ್ಲೊಯ ಖಂಯ್. ರ್ತಕ ಶಿಸ್್ ಶಿಕಂವ್ನಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ ರವಿ ಹೆಗೆೆ ನ್ ಕಯ ಸ್ತಿಂತ್ ರ್ಿಂಗೆಯ ಿಂ ಕೀ ಏಕ್ ಭಾಷಣ್ ಸಾ ರ್ಧಾ ಆಸ್ ಲೊ ಆನಿ ತೊ ರ್ತಕ ಖಂಚ್ಯಯ ಯ್ ಏಕ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಚಿಂ ರ್ನಿಂವ್ನ ಕಡಟ ಲೊ ಮಹ ಣ್ ರ್ತಣಿಂ ದಲ್ಯಯ ಯ ವಿಷಯ್ದ್ರ್ ಭಾಷಣ್ ದೀಿಂವ್ನಿ . ಕಿಂಯ್ ಹ ಮೆಸ್ತ್ ಿ ಆಪ್ಯ ಿಂಚ್ ರ್ನಿಂವ್ನ ಕಡಿತ್ ಮಹ ಣ್ ಚಿಿಂತ್ಲ್ಯಯ ಯ ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ಕಯ ಸ್ತಿಂತ್ ಮಸೊ್ ಯ ಕಚಾಿಂ ಉಣಿಂ ಕೆಲಿಂ. ತರಿೀ ರವಿ ಹೆಗೆೆ ವಿಲ್ಯ ಮಾಚಿಂ ರ್ನಿಂವ್ನ ಉಚ್ಯರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ರ್ತಣಿಂ ವಿಿಂಚ್ಲ್ಯಯ ಯ ವಿಷಯ್ದ್ರ್ ಭಾಷಣ್ ದೀಿಂವ್ನಿ ರ್ಿಂಗಾ್ ಲೊ. ಹೆಿಂ ಆಪಾಯ ಯ ಶಿಕ್ಷಕಚಿಂ ಪಂಥಾಹಾಾ ನ್ ಸ್ತಾ ೀಕರ್ ಕೆಲ್ಯಯ ಯ ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ಆಪಾಯ ಯ ಭಾಷಣ್ ರ್ತಲಿಂರ್ತಚಿಂ ಕಮ್ ವದ್ ಕೆಲಿಂ. ಎಮ್.ಜಿ.ಎಮ್. ಕಲೇಜಿಿಂತ್ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಯುಸ್ತ ಶಿಕ್ ರ್ನ, ರ್ಾ ತಂತ್ೆ ದರ್ಕ್ ಕನನ ಡಿಂತ್ ಆನಿ ಇಿಂಗ್ಲಯ ಷ್ಿಂತ್ ಭಾಷಣ್ ದೀಿಂವ್ನಿ ರ್ನಿಂವಾಿಂ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಏಕ್ ಪ್ತ್ೆ ವಾಿಂಟ್ಲಯ ಿಂ. ವಿಲ್ಯ ಮಾ ರ್ತಚಿಂ ರ್ನಿಂವ್ನ ಉಪ್ರ್ನಯ ಸಕಕ್ ದೀಿಂವ್ನಿ ವೆರ್ತರ್ನ ರ್ತಯ

58 Veez Konkani


ಉಪ್ರ್ನಯ ಸಕಕ್ ಮತಿಿಂ ದುಬಾವ್ನ ಭಲೊಾ ಖಂಯ್ - ಹ ಕಸಿಂ ಇರ್ತಯ ಯ ಪಕೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಿಂಕ್ ಏಕಮೆಕ ಉಲ್ವ್ನನ ಆರ್್ ರ್ನ ರ್ತಚ್ಯಯ ಭಾಷಣ್ವ ಮುಖ್ಯಿಂತ್ೆ ಥಂಡ್ ಆಯ್ಲಿ ಿಂಚ್ಯಯ ಪ್ರಿಿಂ ಕತಾಲೊ ಮಹ ಣ್. ತರಿೀಪುಣ್ ರ್ತಯ ರ್ಾ ತಂತ್ೆ ದರ್, ರ್ತಣಿಂ ಭಾಷಣ್ ಆರಂರ್ಭ ಕೆಲ್ಯಯ ಯ ಥೊಡಯ ಚ್ ಸಕುಿಂದಾಿಂನಿ, ವಿಲ್ಯ ಮಾಚಿ ಭಾಷಣ್ ದಿಂವಿೊ ಶ್ರ್ಥ ಪ್ಳವ್ನನ ಸಗೆು ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ಥಂಡ್ಗಾರ್ ಜಾಲಯ ಖಂಯ್. ಮಾತ್ೆ ನಂಯ್, ಶಿಕ್ಷಕ್ ವಿಂದ್, ಸ್ತಬಂದ ತಸಿಂ ಎಮ್.ಜಿ.ಎಮ್. ಕಲೇಜ್ ಪಾೆ ಿಂಶುಪಾಲ್ ಎಚ್. ಸುಿಂದರ್ ರವ್ನ ಸಯ್್ ಜ್ಚ ಕಠೀಣ್ ಶಿಸ್ ಚೊ ಮನಿಸ್ ಮಹ ಣ್ ರ್ನಿಂವಾಡ್ಲೊಯ ರ್ತರ್ನನ ಿಂ. ಹೆಿಂ ವಿಲ್ಯ ಮಾಚಿಂ ಲೊೀಿಂವ್ನ ಉರ್ ಕಚಾಿಂ ಭಾಷಣ್ ಕನನ ಡಿಂತ್ ಆಯ್ದ್ಿ ಲ್ಯಯ ಯ ರ್ತಣಿಂ, ಕೆರ್ನನ ಿಂಯ್ ಇಿಂಗ್ಲಯ ಷ್ಿಂತ್ ಭಾಷಣ್ ದಿಂವೊೊ ತೊ ಕನನ ಡಿಂತ್ ಭಾಷಣ್ ದೀಲ್ಯಗ್ಲಯ ಖಂಯ್. ಹಾಯ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಪಾೆ ಿಂಶುಪಾಲ್ಯನ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ಕಲೇಜಿಿಂತ್ ವಿವಿಧ್ ರ್ಿ ಲ್ರ್ಶಿಪಾಾ ಿಂ ಮೆಳಿಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ ಖಂಯ್. ಶಿಕಾ ಉರ್ಭಾನ್ ಭರ್ಲ್ಯಯ ಯ ತಸಿಂಚ್ ಮುಖೇಲ್ಾ ಣ್ವಿಂತ್ ಪ್ೆ ಮುಖ್ ಆರ್ೊ ಯ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ಕಲೇಜಿಿಂರ್ತಯ ಯ ಶಿಕಾ ತಸಿಂಚ್ ಅಶಿಕಾ ಚಟುವಟಕಿಂಚ್ಯಯ ಸಂಘ್ ಸಂರ್ಿ ಯ ಿಂನಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ್, ಕಯಾದಶಿಾಚ ಹುದೆಯ ಮೆಳು . ತೊ ನಿಮಾಣ್ವಯ ವರ್ಾ ಬಿ.ಎ.ಂಿಂತ್ ಆರ್್ ರ್ನ ರ್ತಕ ’ಅಿಂತರ್ ವತುಾಲ್ಯಿಂನಿ

ಊಿಂಚೊಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ’ ಮಹ ಣ್ ರ್ತಕ ರೊೀಟರಿ ಕಯ ಬಾ ತಫೆಾನ್ ದೇವಾಧೀನ್ ಟ. ಎ. ಪೈನ್ ಪ್ೆ ಶ್ಸ್ತ್ ದಲ್ಲಯ . ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ಯಶ್ಸ್ತಾ ೀ ರಿೀತಿನ್ ಆಪ್ಯ ಿಂ ಕಲೇಜ್ ಶಿಕಪ್ತ 1960 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಸಂಪ್ಯೆಯ ಿಂ. ರೊಖ್ ಫೆರ್ನಾಿಂಡಿರ್ನ್ ಸೂಚಯೆಯ ಿಂ ಕೀ ಟ. ಎ. ಪೈಲ್ಯಗ್ಲಿಂ ಉಲ್ವ್ನನ ಸ್ತಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬಾಯ ಿಂಕಿಂತ್ ಕಮ್ ಮೆಳ್ಶೆಿಂ ಕರ್ತಾಿಂ ಮಹ ಣ್. ಪುಣ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ಆಪ್ಯ ದೊಳ ಕನೂನ್ ಶ್ರ್್ ಿಚರ್ ದವರ್ಲಯ ಆರ್್ ಿಂ, ನಮೃತನ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ರೊಖ್ ಮೆಸ್ತ್ ಿಚ್ಯಯ ಉಲ್ಯಯ ಕ್ ಜವಾಬ್ ದಲ್ಲ ಖಂಯ್. ತುಕ ಕನೂನ್ ಶ್ಸ್ ಿಚರ್ ಕರ್ತಯ ತಿತಿಯ ಅರ್ರೂಚ್ ಪ್ಡಿಯ ಮಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯಲಾಲ್ಯಯ ಸವಾಲ್ಯಕ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ಮಹ ಳು ಿಂ ಆರ್, ತೊ ಲ್ಯಹ ನ್ ಥಾವ್ನನ ವಹ ಡ್ ಜಾರ್ತರ್ನ ರ್ತಣ ಪ್ಳಯಿಲಯ ಿಂ ದೂಖ್, ಸಜಾ, ದುಬಾಳ್ಯ ಿಂಚ ಆನಿ ಗತ್ ಆಧಾರ್ ರ್ನಸಯ ಲ್ಯಯ ಹಾಲ್ ಹವಾಲ್, ಕೃಷಿ ಧರ್ನಯ ಿಂನಿ ದಲ್ಲರ್ತಿಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಿಂಚಿಂ ಪ್ಳಲ್ಯಯ ಯ ರ್ತಕ ರ್ತಯ ಕಷಿಟ ಲೊೀಕಕ್ ಫಾವೊತ್ ಜಾಣ್ವಾ ಯ್ ರ್ನ ಕನೂನ್ ಸಲ್ಹಾ ದಿಂವೆೊ ರ್ನಿಂತ್ ರ್ತಿಂ ಪ್ಳವ್ನನ ರ್ತಿಂಚೊ ಏಕ್ ದಾರ್ತರ್ ಜಾವ್ನನ ಕನೂನ್ ಸಲ್ಹಾ ದಿಂವಾೊ ಯ ಕ್ ರ್ತಣಿಂ ಮನ್ ಕೆಲಯ ಿಂ ಖಂಯ್. ಅಸಿಂ ಕನೂನ್ ತರ್ಾತಿ ಜ್ಚೀಡ್ನ ನಿೀತಿ ಖ್ಯತಿರ್ ಝುಜ್ಚನ್ ಹಾಯ ಲೊೀಕಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಿಂಕ್ ತೊ ಆಶೇಲೊಯ .

59 Veez Konkani


ಜ್ಚಡಿಯ ರಜ್ಕೀಯ್ ಶ್ರ್್ ಿಿಂತ್. ಅಸಿಂ, ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಜಾಿಂವ್ನಿ ಪಾವೊಯ ಶಿರ್ತಾಡಿಿಂತೊಯ ರ್ತರ್ನನ ಿಂಚೊ ಪ್ೆ ಪ್ೆ ಥಮ್ ಬಿ.ಎ., ಎಮ್.ಎ., ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ. ಡಿಗ್ಲೆ ಯ ಆಪಾಣ ಯಿಲೊಯ ವಯ ಕ್ .

ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ. ಶಿಕನ್ ಆರ್್ ಿಂ ತೊಡ ಪ್ಯೆೆ ಜ್ಚಡುಿಂಕ್ ಸಕಯ . ಹಾಯ ಪಾವಿಟ ಿಂ ರ್ತಕ ಏಕ ಇಿಂರ್ಜನ ರನ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ, ಮೆಸೊಿ ಮಾಿಂ- ರ್ತಯ ಯ ಎಚ್.ಎಸ್. ರ್ನಯಕನ್. ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ರ್ಿಂಗ್‍ಲ್ಲಯ ಿಂ ಕೀ ತೊ ಏಕ್ ಇಿಂರ್ಜನ ರ್ ಜಾವಾನ ಸೊಯ ಆರ್್ ಿಂ ರ್ತಕ ಶಿೀದಾ ಕಮ್ ದೀಿಂವ್ನಿ ರ್ಧ್ಯ ರ್ನಸ್ಲಯ ಿಂ ಆರ್್ ಿಂ ರ್ತಣಿಂ ರ್ತಕ ದಫ್್ ರಿಂತ್ ಕಯ ಕಾಚಿಂ ಕಮ್ ದಲಿಂ, ದೀರ್ಕ್ ರು. ೨ ರ್ಿಂಬಾಳ್ನ್ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ರ್ತ ರು. 2.25 ಜಾವ್ನನ ಚಡಯಿಲಯ . 1963 ಇಸಾ ಿಂತ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ಕನೂನ್ ಡಿಗ್ಲೆ ಲ್ಯಬಿಯ . ತಕ್ಷಣ್ ತೊ ಕನೂನ್ ವರ್ತ್ ಕ್ ರಿಗ್ಲಯ ಆನಿ ರ್ತಕ ಸಹಾಕರ್ ದಲೊಯ ಉಡುಪಿಂತೊಯ ಖ್ಯಯ ತ್ ವಕೀಲ್ ಗೆೆ ೀಸ್ತಯನ್ ಸ್ತ. ರೇಗ್ಲನ್. ರಜ್ಯ್ಕೀಯ್ ಶ್ರ್್ ಿಚಿ ಜಾಣ್ವಾ ಯ್ ಜ್ಚಡುಿಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಯಯ ಯ ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ದಾವಾಾಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವಸ್ತಾಟ ಥಾವ್ನನ ಎಮ್.ಎ. ಡಿಗ್ಲೆ 1965 ಇಸಾ ಿಂತ್

ಏಕ್ ಪಾವಿಟ ಿಂ ಕನೂನ್ ವರ್ತ್ ಿಂತ್ ಘುರ್ಯ ಯ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊನ್ ರ್ಲ್ಕಿ ಲ್ ಪಾಟಿಂ ಪ್ಳಲಯ ಿಂ ರ್ನ. ರ್ತಣಿಂ ರ್ತಚಿ ಕನೂನ್ ಜಾಣ್ವಾ ಯ್ ಆನಿ ಭಾಷಣ್ವಚಿಂ ದೆಣಿಂ ನಹಿಂಚ್ ನಿೀತಿ ಖ್ಯತಿರ್ ಝುಜ್ಚಿಂಕ್ ವಾಪ್ಲ್ಲಾ, ಬಗಾರ್ ದುಬಾು ಯ ಲೊೀಕಕ್ ರ್ತಿಂಚಿ ಹಕಿ ಿಂ ರ್ಿಂಗ್ಲನ್ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಣ್ ತೊ ಕರಿಲ್ಯಗ್ಲಯ . ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾರನ್ ರ್ತರ್ನನ ಿಂಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತಿೆ ದೇವರಜ ಅರರ್ಚ್ಯಯ ಮುಖೇಲ್ಾ ಣ್ವರ್ ಕೆ ಿಂತಿಕರಿ ಭಿಂಯ್ ಸುಧಾರಣ್ ಕನೂನ್ 1974 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ್ತಾರ್ನ ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ರ್ತಚಿಂ ಮಿರ್ಿಂವ್ನ ಆನಿ ಪಾರ್ತಯ ಣಿ ವಾಡಂವ್ನಿ ಬಹುತ್ ಅವಾಿ ಸ್ ಲ್ಯಬ್ರಯ . ಹಾಯ ವಿಷಯ್ದ್ರ್ ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ಸಭಾರ್ ಲೇಖರ್ನಿಂ ಬರಯಿಯ ಿಂ. ತಿಿಂ ಸವ್ನಾ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಯೆಸಜಿಚ್ಯಯ ಖ್ಯಯ ತ್ ಹಫಾ್ ಯ ಳ್ಯ ರಕಣ ಪ್ರ್ತೆ ರ್ ರ್ತರ್ನನ ಿಂಚೊ ಕೆ ಿಂತಿಕರಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಫಾ| ಮಾಕ್ಾ ವಾಲ್ೆ ರಚ್ಯಯ ಮುಖೇಲ್ಾ ಣ್ವರ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಯ ಿಂ. ತಿಿಂಚ್ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಕನನ ಡಕ್ ಭಾಷ್ಿಂತರ್ ಕನ್ಾ ’ಕರ್ನಾಟಕ್ ಭೂಸುಧಾರಣ-ಸಂಕಿ ಪ್್ ಪ್ರಿಚಯ’ ರ್ನಿಂವಾರ್ 1974 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಕೃಷಿ

60 Veez Konkani


ವೊಕಯ ಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನನ ಪ್ಗಾಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಹೆಿಂ ಪುಸ್ ಕ್ ಇರ್ತಯ ಿಂ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಿಂ ಕೀ ಹಾಚ್ ಯ್ಲ ಪ್ಗಾಟೊಣ ಯ ಜಾವ್ನನ 20,000 ಪ್ೆ ತಿಯ್ಲ ಕೇಕ್ ವಿಕೆ ಯ ಕ್ ಘಾಲ್ಯಯ ಯ ಪ್ರಿಿಂ ವಿಕುನ್ ಗೆಲೊಯ . ರ್ಧಾಯ ಲೊೀಕಕ್ ಶಿಕಿ ತ್ ಕಚಿಾ ರ್ತಚಿ ಶ್ರ್ಥ ಪ್ಳಲ್ಯಯ ಯ ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ಲೊೀಕಕ್ ಭಾರಿಚ್ ರ್ಧಾಯ ರಿೀತಿರ್ ಕನೂರ್ನಚಿ ವಳಕ್ ೧೯೭೪ ಇಸಾ ಥಾವ್ನನ ತೊ ಕರಿತ್್ ಆಯ್ಲಯ . ಕನೂರ್ನವಿಶಿಿಂ ರ್ತಣಿಂ ರ್ತಚಿಿಂ ಸಭಾರ್ ಲೇಖರ್ನಿಂ ಕನನ ಡ ಆನಿ ಕಿಂಕಣ ಪ್ರ್ತೆ ಿಂನಿ ತಸಿಂ ನೇಮಾಳ್ಯ ಿಂನಿ , ’ಜನವಾಹಣಿ’, ’ಮುಿಂಗಾರು’, ’ಉದಯವಾಣಿ’, ’ನವಯುಗ’, ’ಭವಯ ವಾಣಿ’, ’ಪ್ೆ ಕಶ್’, ’ರಯಭಾರಿ’, ’ಪ್ಯ್ದ್ಣ ರಿ’, ’ಮಿತ್ೆ ’, ’ರಕಣ ’, ’ದವೊ’, ’ಕುಟ್ಮಮ್’, ’ದವೆಾಿಂ’, ’ಸಂದೇಶ್’ ಇರ್ತಯ ದ ಪ್ರ್ತೆ ಿಂನಿ ಬರಯಿಯ ಿಂ. ೨೦೦೨ ಇಸಾ ಥಾವ್ನನ ’ದಾಯಿಜ ವಲ್ೆ ಾ.ಕಮ್’ಚರ್ ಸವಾಲ್ಯಿಂ ಜವಾಬಿ ರೂಪಾರ್ ರ್ತಣಿಂ ಸಭಾರ್ ಸವಾಲ್ಯಿಂಕ್ ಕನೂನ್ ಮಾಹ ಹೆತಿಚೊಯ ಜವಾಬಿ ದಲೊಯ .

ವಿಲ್ಯ ಮಾಚೊ ವಾದ್ ಆಸೊಯ ಕೀ, ಪ್ೆ ಜಾಪ್ೆ ಭರ್ತಾ ಕ್ ಚಡಿೀತ್ ಅಥಾಾಭರಿತ್ ಕಯೆಾತ್ ರ್ಜರ್ನನ ಿಂ ಪಂಚ್ಯಯತ್ ಪ್ದ್ ತ್ ಥಾವ್ನನ ಲೊೀಕಕ್ ಸಕತ್ ದೀವ್ನನ ಫಾಯ್ಲಯ ಜ್ಚಡುಿಂಕ್. ಕನನ ಡಿಂತ್ ರ್ತಣಿಂ "ಜಿಲ್ಯಯ ಪ್ರಿಷತ್, ಮಂಡಳ ಪಂಚ್ಯಯತು ಕನೂನು ಹಾಗೂ ರಜಕೀಯ ಜಾಗೃತಿ" ಪುಸ್ ಕ್ 1986 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಲ್ಲಖೆಯ ಿಂ, ರ್ಜರ್ನನ ಿಂ

ದೇವಾಧೀನ್ ರ್ನಸ್ತರ್ ರ್ಹೇಬ್ ರೂರಲ್ ಡವೆಲ್ಪ್ತಮೆಿಂಟ್ಮಚೊ ಮಂತಿೆ ಜಾವಾನ ಸೊಯ ರಮಕೃಷಣ ಹೆಗೆೆ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತಿೆ ಜಾವಾನ ರ್್ ಿಂ, ಜಾಣಿಂ ’ಡಿಸ್ತಟ ಿಕ್ಟ ಕೌನಿಸ ಲ್ ಎಿಂಡ್ ಮಂಡಳ ಪಂಚ್ಯಯತ್ ಆಕ್ಟ 1986’ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಯಯ ಯ ವೆಳ್ರ್. ಹೆಿಂ ಪುಸ್ ಕ್ ನಹಿಂಚ್ ದಕಿ ಣ್ ಕನನ ಡಿಂತ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲಿಂ ಬಗಾರ್ ಶಿಮ್ಗಾಾ , ಹಾಸನ್, ಉತರ ಕನನ ಡ, ಚಿಕ್ಮಗಳೂರ್ ತಸ ಕೂಗಾಾಿಂತ್ ಸಯ್್ . ವಕೀಲ್ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊಚಿಂ ಅಧೀಕ್ ಯಶ್ಸ್ತಾ ೀ ಕಮ್ ಮಹ ಳ್ಯ ರ್, ’ಕನೂನ್ ದಶ್ಾನ್’ ಕಿಂಕಣ ಪುಸ್ ಕ್ ರಕಣ ಪ್ೆ ಕಶ್ರ್ನನ್ 2009 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಪ್ೆ ಕಟ್

61 Veez Konkani


ಕೆಲಯ ಿಂ. ಪ್ೆ ಸು್ ತ್ ಹಾಚೊ ಸವೊ ಛಾಪ ವಿಕೆ ಯ ರ್ ಆರ್ ಆನಿ ಎದೊಳ್ 11,000 ಪ್ೆ ತಿಯ್ಲ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಯ ತ್. ಹಾಯ ಪುಸ್ ಕಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿಂಕಣಿ ರ್ಹತಯ ಅಕಡಮಿ ಥಾವ್ನನ 2007 ವಾಯ ವರ್ಾ ಪ್ೆ ಶ್ಸ್ತ್ ಲ್ಯಬಾಯ ಯ .

1974 ಇಸಾ ಥಾವ್ನನ ವಕೀಲ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ವಿಲ್ಯ ಿಂ ಪಿಂಟೊ ಏಕ್ ಪ್ೆ ಮುಖ್ ಭಾಷಣ್ವಾ ರ್ ಜಾವ್ನನ ಭಿಂಯ್ ಸುಧಾರಣ್, ಕೃಷಿಕಿಂಚಿಿಂ ಹಕಿ ಿಂ, ರ್ವಾಜನಿಕ್ ಸಮಜ ಣಿ ಆನಿ ಜಾಗೃತಿ, ಅಸಕೆ ಯ ಿಂಚರ್ ಆನಿ ಉಣ್ವಯ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ತಿಂಚರ್ ದುಷಿ ೃರ್ತಯ ಿಂ, ಇರ್ತಯ ದಿಂನಿ. ರ್ತಣಿಂ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯ್ದ್ಿಂಚರ್ ಶೆಿಂಬೊರಿಂನಿ ಭಾಷಣ್ವಿಂ ದಲ್ಯಯ ಿಂತ್ ಕನೂನ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ಲೆ ವಿಷಯ್ದ್ಿಂನಿ ಕನನ ಡ, ಕಿಂಕಣಿ ಆನಿ ತುಳು ಭಾಷಿಂನಿ. 2000 ವರ್ಾ ಥಾವ್ನನ 150 ರ್ವಾಜನಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಸರ್ಭಿಂನಿ ಸಂವಿದಾನ್ ಆನಿ ಮಾನವಿೀಯ್ ಹಕಿ ಿಂ ವಿಷ್ಯ ಿಂತ್ ಭಾಷಣ್ವಿಂ ದಲ್ಯಯ ಿಂತ್. ಸವಾಾಿಂ ಪಾೆ ಸ್ ಜಯ್ದ್್ಚಿ ರ್ವಾಜನಿಕ್ ಸಭಾ ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ರ್ಿಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಲಯ ಕೀ ದಲ್ಲತ್

ರಯ ಲ್ಲಿಂತ್ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಯ ಾ ನೆಹರ್ ಮೈದಾರ್ನರ್ ಏಕ್ ಲ್ಯಖ್ ಪಂಚಿಾ ೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಲೊೀಕ್ ಜಮ್ಲೊಯ . ವಿಲ್ಯ ಮಾನ್ ರ್ಿಂಗ್‍ಲ್ಲಯ ಿಂ ಕೀ ರ್ತಣಿಂ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಯೆಸಜಿಿಂತ್ ಸವ್ನಾ ಫಿಗಾಜಾಿಂಕ್ ರ್ತಣಿಂ ರ್ಭಟ್ ದಲ್ಲಯ ತಸಿಂಚ್ ಕವಾಾರ್ ಆನಿ ಚಿಕ್ಮಗಳೂರ್ ದಯೆಸಜಿಿಂತ್ ಸಮೆಾ ೀಳರ್ನಿಂ ಆನಿ ರಜ್ಕೀಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಭಜ ಿಂವ್ನಿ ಕೆ ೀರ್್ ಿಂವಾಿಂ ಮಧಿಂ. ಏಕ್ ಖ್ಯಯ ತ್ ಕನೂರ್ನಿಂತ್ ಪ್ಜಾಳೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನನ , ವಕೀಲ್ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊ ಸಭಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂರ್ಿ ಯ ಿಂನಿ ಮುಖೆಲ್ಲ ಜಾಿಂವ್ನಿ ಸಭಾರ್ ಮಾಗ್ಲನ್ ಆಸಯ . ಅಸಿಂ ತೊ ಕಯಾಕರಿ ಸಮಿತಿ ರ್ಿಂದೊ, ಡ್ಲನ್ ಬೊಸೊಿ ಕಯ ಬ್, ಉಡುಪ (1959-1970) ಆನಿ ರ್ತಚೊ ಕಯಾದಶಿಾ (1964-1965), ಗೌರವ್ನ ರ್ಿಂದೊ ಜಾವ್ನನ ಇನೂೆ ರೆನ್ಸ ಕಮೆಲ್ಯಯ ಿಂಚೊ ಸಂಘ್ (1965-1995), ಮಿಲ್ಯಗ್ಲೆ ಸ್ ಕಲೇಜ್ ಕಲ್ಯಯ ಣ್ಪಾ ರ್ ಆಡಳ್್ ಯ ಸಮಿತಿಚೊ ರ್ಿಂದೊ (19671977), ಸ್ಕಿ ಟ್ಸ ಕಮಿಶ್ನರ್ (1974-1976), ಉಡುಪ ಸ್ಕಿ ಟ್ಸ ಆನಿ ಗಾಯ್ೆ ಸ ಹಾಚೊ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ್ (1978-1998), ರಕಣ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳ್ಕಚೊ ರ್ಿಂದೊ (1975 ಥಾವ್ನನ ಮರಣ್ ಪ್ಯ್ದ್ಾಿಂತ್), ಮಣಿಪಾಲ್ ಸ್ತಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬಾಯ ಿಂಕಚೊ ಕನೂನ್ ಸಲ್ಹಾದಾರ್ ಜಾವ್ನನ (1974 ಥಾವ್ನನ ಮರಣ್ ಪ್ಯ್ದ್ಾಿಂತ್), ಕಥೊಲ್ಲಕ್ ಸರ್ಭಚೊ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಪ್ೆ ದೇಶ್‍ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ್ (1984-1985), ಡಿಸ್ತಟ ಿಕ್ಟ ಎಡಲ್ಟ ಎಜ್ಯಯ ಕೇಶ್ನ್ ಕ-ಮಿಟಚೊ

62 Veez Konkani


ರ್ಿಂದೊ (1990-1996), ಉಡುಪ ವಕೀಲ್ಯಿಂಚೊ ಸಂಘ್ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ್ (1997), ಉಡುಪ ಡಿಸ್ತಟ ಿಕ್ಟ ಲ್ಲೀಗಲ್ ಸವಿಾಸಸ್ ಒಥೊೀರಿಟ ರ್ಿಂದೊ ಆನಿ ಸ್ತ.ಒ.ಡಿ.ಪ.ಚೊ ಆಡಳ್್ ಯ ಕೌನಿಸ ಲ್ಯಚೊ ರ್ಿಂದೊ ಮರ್ತಾ ಪ್ಯ್ದ್ಾಿಂತ್.

ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಮಹ ರ್ಜಯ ಲ್ಯಗ್ಲಿಂ ರ್ಿಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಯ ಯ ಪ್ೆ ಕರ್, ಮಿಲ್ಯಗ್ಲೆ ಸ್ ಕಲೇಜ್ ರ್ಿ ಪ್ನ್ ಜಾಿಂವಾೊ ಯ ವೆಳ್ ಅಸಿಂ ಘಡಯ ಿಂ. ಮಿಲ್ಯಗ್ಲೆ ಸ್ ಫಿಗಾರ್ಜಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮ್ನಿಸ ಿಂಞೊರ್ ಡಿ. ರ್ಜ. ಡಿ’ಸೊೀಜಾಕ್ ಕಲ್ಯಯ ಣ್ಪಾ ರಿಂತ್ ಏಕ್ ಕಲೇಜ್ ರ್ಿ ಪ್ನ್ ಕಚಿಾ ವಹ ತಿಾ ಆಶ್ ಆಸ್ತಯ . ದಯೆಸಜಿಚ್ಯಯ ವಹ ಡಿಲ್ಯಿಂಕ್ ರ್ತಣಿಂ ಸಭಾರ್ ಪಾವಿಟ ಹಾಯ ವಿಶಿಿಂ ಮನವೊಯ ಕೆಲೊಯ ಯ . ತರಿೀ, ಏಕನೇಕಿಂ ಹೆಿಂ ಯ್ಲೀಜನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಯ ಿಂ. ನಿಮಾಣ, ರ್ತರ್ನನ ಿಂಚೊ ಮಂಗ್ಳು ಚೊಾ ಬಿಸ್ಾ ಡ| ಬಾಜಿಲ್ ಡಿ’ಸೊೀಜಾನ್ ಮ್ನಿಸ ಿಂಞೊರಕ್ ಏಕ್ ಸೂಚನ್ ದಲಿಂ ಕೀ, ಮ್ನಿಸ ಿಂಞೊರನ್ ರ್ತಯ ಕಲೇಜಿಕ್ ಪಾೆ ಿಂಶುಪಾಲ್ ಸೊಧುನ್ ಕಡುಿಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್. ಉಡುಪಿಂತ್ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊ ಭಾರಿಚ್

ರ್ನಿಂವಾಡಿಯ ಕ್ ಆಸೊಯ ಜಾಲ್ಯಯ ಯ ನ್, ಮ್ನಿಸ ಿಂಞೊರನ್ ರ್ತಕ ಮಿಲ್ಯಗ್ಲೆ ಸ್ ಹೈಸೂಿ ಲ್ಯಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ ಿ ಫಾ| ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಗ್ಲರ್ನಸ ಲ್ಲಾ ರ್ ಮುಖ್ಯಿಂತ್ೆ ಏಕ್ ಉತಿ್ ೀಮ್ ಅನುಭವಿ ಪಾೆ ಿಂಶುಪಾಲ್ಯಕ್ ಸೊಧುಿಂಕ್ ರ್ಿಂಗೆಯ ಿಂ ಹಾಯ ನವಾಯ ಚ್ ಕಲೇಜಿಕ್. ವಿಲ್ಯ ಮಾಕ್ ರ್ತಚೊ ಗ್ಳರು ಡ| ಗ್ಳರುರಜ್ ಭಟ್ಮಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್ತಯ ಆರ್್ ಿಂ, ತಸಿಂಚ್ ಎಮ್.ಜಿ.ಎಮ್. ಕಲೇಜಿಿಂತ್ ಧಾ ವರ್ಾಿಂಚೊ ಅನುಭವ್ನ ಆಸ್ಲೊಯ ಆರ್್ ಿಂ, ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊನ್ ರ್ತಚಿ ರ್ಭಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಆನಿ ರ್ತಕ ಮಿಲ್ಯಗ್ಲೆ ಸ್ ಕಲೇಜಿಚೊ ಪ್ೆ ಥಮ್ ಪಾೆ ಿಂಶುಪಾಲ್ ಜಾಿಂವ್ನಿ ರ್ತಚಿ ಆಶ್ ರ್ಿಂಗ್ಲಯ . ಪುಣ್, ಗ್ಳರುರಜ್ ಭಟ್ ಚರಿರ್ತೆ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ಲ ಜಾವಾನ ಸೊಯ ಆರ್್ ಿಂ ತೊ ಆಪ್ಯ ಿಂ ಎಮ್.ಜಿ.ಎಮ್. ಕಲೇಜಿಚಿಂ ಕಮ್ ರ್ಕೆ ಫಿಸ್ ಕರುಿಂಕ್ ಆನಿ ನವಾಯ ಚ್ ಕಲೇಜಿಚೊ ಪಾೆ ಿಂಶುಪಾಲ್ ಜಾಿಂವ್ನಿ ತಯ್ದ್ರ್ ರ್ನಸೊಯ . ಮ್ನಿಸ ಿಂಞೊರ್ ಪಾೆ ಿಂಶುಪಾಲ್ ಸೊಧುಿಂಕ್ ದೆದೆರ್ಾ ಿರ್ ಜಾವಾನ ಸ್ಲ್ಯಯ ಯ ಸಂದರ್ಾಿಂ, ಹಾಯ ನವಾಯ ಕಲೇಜಿಕ್ ಗ್ಳರುರಜ್ ಭಟ್ಮಕ್ ಪಾೆ ಿಂಶುಪಾಲ್ ಜಾವ್ನನ ಹಾಡುಿಂಕ್ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊಚರ್ ಭೊರ್ ಪ್ಡ್ಲಯ . ಶೆವಿಟ ಿಂ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಆನಿ ಫಾ| ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಗ್ಲರ್ನಸ ಲ್ಲಾ ರ್ನ್ ಮ್ನಿಸ ಿಂಞೊರ್ ಆನಿ ಗ್ಳರುರಜ್ ಭಟ್ಮಕ್ ರ್ಿಂಗಾರ್ತ ಘಾಲ್ನ ಉಲಂವೊೊ ಸಂದರ್ಭಾ ಉಗ್ಲ್ ಕೆಲೊ.

63 Veez Konkani


ಜಾವಾನ ರ್ತ್: ’2003 ವರ್ಾಚೊ ರಚರ್ನ ವತಿ್ ಪ್ರ್ ವಯ ಕ್ ’ ಪ್ಯೆಯ ಿಂಚೊ ರಕ್ಷಣ್ ಮಂತಿೆ ದೇವಾಧೀನ್ ಜ್ಚೀಜ್ಾ ಫೆರ್ನಾಿಂಡಿರ್ನ್ ದಲ್ಲಯ ಜನೆರ್ 11, 2004

ದೊೀನ್ ವರಿಂ ಗ್ಳರುರಜ ಭಟ್ ಆನಿ ಮ್ನಿಸ ಿಂಞೊರನ್ ಉಲ್ವೆಣ ಿಂ ಕತಾಚ್ ಶೆವಿಟ ಿಂ ಗ್ಳರುರಜ ಭಟ್ ಪಾೆ ಿಂಶುಪಾಲ್ ಜಾಿಂವ್ನಿ ವೊಪಯ ಮಿಲ್ಯಗ್ಲೆ ಸ್ ಕಲೇಜಿಚೊ ರ್ಿ ಪ್ಕ್ ಪಾೆ ಿಂಶುಪಾಲ್ ಜಾಿಂವ್ನಿ 1997 ಇಸಾ ಿಂತ್. ಅಸಿಂ, ಮುಖಯ ಜಾವ್ನನ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯ ಅಧಾರನ್ ಡ| ಗ್ಳರುರಜ್ ಭಟ್ ಪ್ಯೆಯ ಯ ಪಾವಿಟ ಏಕ ಕಥೊಲ್ಲಕ್ ಕಲೇಜಿಚೊ ಅಕಥೊಲ್ಲಕ್ ಪಾೆ ಿಂಶುಪಾಲ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಕ ಮುಖೆಲ್ ಕರಣ್ಿಂಚ್ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ರ್ತಚ ಖಳ್ಕಾ ತ್ ರ್ನಸೊ ಿಂ ರ್ಧನ್. ಕೆ ಿಂತಿಕರಿ ಭಿಂಯ್ ಸುಧಾರಣ್ ಚಳಾ ಳ್ ಆನಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊಚೊ ಪಾತ್ೆ ರ್ತಚ್ಯಯ ಮಹಾನ್ ಕಭಾಾರಕ್ ಖ್ಯಯ ತ್ ಜಾಲೊಯ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪ್ರಿಣ್ವಮ್ 2004 ಇಸಾ ಿಂತ್ ರ್ತಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಚಯ ೀತಸ ವ ಪ್ೆ ಶ್ಸ್ತ್ ರ್ತರ್ನನ ಿಂಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತಿೆ ಧರಣ್ ಸ್ತಿಂಘಾನ್ ದಲ್ಲಯ . ಹೆರ್ ಬಿರುದಾಿಂ ವಕೀಲ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಪ್ೆ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲಯ ಿಂ

ವೆರ್, ಮಂಗ್ಳು ರಿಂತ್ ’ಸಂದೇಶ್ ವಿಶೇಷ್ ಪ್ೆ ಶ್ಸ್ತ್ ’ ಸಮಾರಂಭಾ ವೆಳ್ರ್, ಜಾಗೃತಿ, ಮಾನವಿೀಯ್ ಹಕಿ ಿಂಚ್ಯಯ ಝುಜಾಕ್ ಆನ್ 1999 ಇಸಾ ಿಂತ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಕಿಂಕಣಿ ಪ್ರಿಷರ್ತನ್ 1997

64 Veez Konkani


ಇಸಾ ಿಂತ್, ’ರ್ಜ. ಪ. ಸಮಾಜರತನ ಪ್ೆ ಶ್ಸ್ತ್ ’ ಲೊೀಕ್ರ್ನಯಕ್ ಜಯಪ್ೆ ಕಶ್‍ ಪ್ೆ ತಿಷ್್ ನ್, ಬ್ರಿಂಗ್ಳು ರ್ 2005 ಇಸಾ ಿಂತ್, ’ಜಿೀವಮಾನದ ರ್ಧನೆ ಪ್ೆ ಶ್ಸ್ತ್ ’ ಕನೆೆ ಡರೇಶ್ನ್ ಒಫ್ ಕೆ ಶ್ೊ ನ್ ಎಸೊೀಸ್ತಯೇಶ್ನ್ಸ , ಬ್ರಿಂಗ್ಳು ರ್ ರ್ತರ್ನನ ಿಂಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತಿೆ ಡಿ. ಕುಮಾರರ್ಾ ಮಿ ಥಾವ್ನನ 2007 ಇಸಾ ಿಂತ್, ಕಥೊಲ್ಲಕ್ ಎಸೊೀಸ್ತಯೇಶ್ನ್ ಕವಾಾರ್ ಥಾವ್ನನ ಸರ್ನಾ ನ್ ಪ್ಯೆಯ ಿಂಚ್ಯಯ ಕೇಿಂದ್ೆ ಮಂತಿೆ ಮಾಗಾರೆಟ್ ಆಳ್ಾ ಥಾವ್ನನ ಕುಮಾಟ ಇಗರ್ಜಾ ಹಲ್ಯಿಂತ್ 2008 ಇಸಾ ಿಂತ್.

ಇಸಾ ಿಂತ್, ’ಜಿಲ್ಯಯ ಸ್ತಿಂಹ ಪ್ೆ ಶ್ಸ್ತ್ ’ ಲ್ಯನ್ಸ ಕಯ ಬಾನ್ ರ್ತಚ್ಯಯ ಕನೂನ್ ಸೇವೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಿಂರ್ತಯ ಯ ಧಾ ರೆವೆನೂಯ ಜಿಲ್ಯಯ ಯ ಿಂಕ್ ಡಿ. ವಿೀರೇಿಂದೆ ಹೆಗೆೆ ನ್ ಪಾೆ ಪ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಯ (1999), ಡಕುಯ ಮೆಿಂಟ್ ಒಫ್ ಎಪೆ ೀಸ್ತಯೇಶ್ನ್ ಎಿಂಡ್ ಗಾೆ ಟಟ್ಯಯ ಡ್ ದುಬಾಳ್ಯ ಿಂಕ್ ದಿಂವಾೊ ಯ ನಿರ್ಾ ರ್ಥಾ ಸೇವೆಕ್ ದಾಯಿಜ ವಲ್ೆ ಾ.ಕಮ್ 2004

ಹೆಿಂಚ್ ನಂಯ್ ಆರ್್ ಿಂ ವಕೀಲ್ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ರ್ತಚ್ಯಯ ಜಲ್ಯಾ

65 Veez Konkani


ಗಾಿಂವ್ನ ಶಿರ್ತಾಡಿಿಂತ್, ವೈಕುಿಂಟ ಬಾಳ್ಕಗಾ ಲ್ಯ ಕಲೇಜಿನ್ ಜಂಯಸ ರ್ ರ್ತಣಿಂ ೨೪ ವರ್ಾಿಂ ಭರ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಿಂಕ್ ಕನೂನ್ ಶಿಕಯಿಲಯ ಿಂ. ಕನನ ಡ ರ್ಹತಯ ಸಮೆಾ ೀಳರ್ನ, ಉಡುಪ, ಇರ್ತಯ ದ, ಇರ್ತಯ ದ. ಹೆಿಂಚ್ ನಂಯ್ ಆರ್್ ಿಂ ವಕೀಲ್ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ರ್ತಚ್ಯಯ ಜಲ್ಯಾ ಗಾಿಂವ್ನ ಶಿರ್ತಾಡಿಿಂತ್, ವೈಕುಿಂಟ ಬಾಳ್ಕಗಾ ಲ್ಯ ಕಲೇಜಿನ್ ಜಂಯಸ ರ್ ರ್ತಣಿಂ 24 ವರ್ಾಿಂ ಭರ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಿಂಕ್ ಕನೂನ್ ಶಿಕಯಿಲಯ ಿಂ. ಕನನ ಡ ರ್ಹತಯ ಸಮೆಾ ೀಳರ್ನ, ಉಡುಪ, ಇರ್ತಯ ದ, ಇರ್ತಯ ದ.

ವಕೀಲ್ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊ ಏಕ್ ಕುಟ್ಮಾ ಚೊ ವಯ ಕ್ ಆನಿ ರ್ತಕ ರ್ತಚಿ ಪ್ತಿಣ್ ರೊೀಜಿ ಪಿಂಟೊಚರ್ ಭಾರಿಚ್ ಅರ್ಮಾನ್ ಆಸೊಯ . ಜಾಿಂಚಿಂ ಲ್ಗ್‍ಲ್ನ ೧೯೭೯ ಇಸಾ ಿಂತ್ ಜಾಲಯ ಿಂ. ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಡ್., ಆನಿ ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ. ಸನದೊಯ ಆಪಾಣ ಯಿಲ್ಲಯ ರೊೀಜಿ ಆಪಯ ಸೇವಾ ನಿಟ್ಯಟ ರ್ ಹೈಸೂಿ ಲ್ಯಿಂರ್ತಯ ಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಿಂಕ್ 1979 ಇಸಾ ಥಾವ್ನನ

ದೀವ್ನನ ಿಂಚ್ ಆರ್. ತಿಣಿಂ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಯೆಸಜಿಚ್ಯಯ ಪಾಸ್ ರಲ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ಯಚಿ ಕಯಾದಶಿಾ ಜಾವ್ನನ 2004 ಥಾವ್ನನ 2007 ಪ್ಯ್ದ್ಾಿಂತ್ ಸೇವಾ ದಲ್ಯಯ . 2001 ಥಾವ್ನನ ತಿ ದಯೆಸಜಿಚ್ಯಯ ಕೌನಿಸ ಲ್ ಒಫ್ ಕಯ ಥಲ್ಲಕ್ ವಿಮೆನ್ ಹಾಚಿ ಅಧಯ ಕಿ ಣ್ ಜಾವಾನ ರ್. ಪ್ರಂಪ್ಳ್ಕು ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಒಫ್ ಫಾತಿಮಾ ಇಗರ್ಜಾಚ್ಯಯ ಪಾಸ್ ರಲ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ಯಚಿ ತಿ ಉಪಾಧಯ ಕಿ ಣ್, ವಿನಯ ಯುವತಿ ಮಂಡಳ, ವಿಟಯ , ಪುತು್ ರ್ ಪ್ೆ ಗತಿ ಮಹಳ್ ಮಂಡಳ, ಅಿಂಬಾಗ್ಲಲ್ಕ, ಉಡುಪ ಆನಿ ಚೇತನ ಮಹಳ್ ಮಂಡಳ ಪ್ರಂಪ್ಳ್ಕು .

ರ್ತಿಂಚ್ಯಯ ದೊಗಾಿಂ ಪುರ್ತಿಂ ಪ್ಯಿಿ ಮಾಹ ಲ್ಘ ಡ್ಲ ಚೇತನ್ ಇಿಂಗ್ಲಯ ಷ್ ಪಾೆ ಧಾಯ ಪ್ಕ್ ಜಾವ್ನನ ಲ್ಲಬಾಯ ಿಂರ್ತಯ ಯ ಆಲ್ ಆನೂಸ ರ್ ಯೂನಿವಸ್ತಾಟಿಂತ್ ಇಿಂಗ್ಲಯ ಷ್ ವಿಭಾಗಾಿಂತ್ ಶಿಕಯ್ದ್್ ಆನಿ ಧಾಕಟ ಪ್ೆ ವಿೀಣ್ ಉಡುಪಿಂತ್ ಬಾಪಾಯಿೊ ಕನೂನ್ ವತಿ್ ಮುಖ್ಯರಿರ್ತ. 2004 ಇಸಾ ಥಾವ್ನನ ಆಪುಣ್ ಕಮಾ ಥಾವ್ನನ ನಿವತ್ ಜಾಲೊಯ ಜಾಲ್ಯಯ ರಿೀ ವಕೀಲ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ವಿಲ್ಯ ಮ್ ಪಿಂಟೊ

66 Veez Konkani


ಪ್ಯೆಯ ಿಂಚ್ಯಯ ಪ್ರಿಿಂಚ್ ಚುರುಕ್ ಜಾವಾನ ಸೊಯ . ಹಳು ಿಂರ್ತಯ ಯ ಲೊೀಕಕ್ ಜಾಣ್ವಾ ಯ್, ಕನೂನ್ ಮಾಹ ಹೆತ್ ದೀತ್್ ಆಸೊಯ . ತೊ ಕೆ ಯ್ದ್ತಾ ಕ್ ರಿೀತಿನ್ ಹಾಯ ಸಂಘಾಿಂನಿ ಕಮ್ ಕರುನ್ ಆಸೊಯ ಪ್ೆ ಜಾಾ ಕೌನಿಸ ಲ್ಲಿಂಗ್‍ಲ್ ಸಿಂಟರ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್, ಸ್ತಒಡಿಪ, ಶಿೆ ೀ ಕೃಷಣ ಧಮಾಸಿ ಳ ವಿಲೇಜ್ ಡವೆಲ್ಪ್ತಮೆಿಂಟ್ ಪಾೆ ರ್ಜಕ್ಟ , ಲ್ಯನ್ಸ ಕಯ ಬ್, ರೊೀಟರಿ ಕಯ ಬ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ ಿೀಯ್ದ್ಿಂಚ ಸಂಘ್-ಸಂಸಿ . ವಿವಿಧ್ ಶ್ಲ್ಯಿಂನಿ ತೊ ಪೇರೆಿಂಟ್ಟಚಸ್ಾ ಎಸೊೀಸ್ತಯರ್ನಿಂನಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ವಚೊ ಮಹತ್ಾ ವಿಶಿಿಂ ಜಾಣ್ವಾ ಯ್ ದೀವ್ನನ ಆಸೊಯ .

ಝುಜ್ಚನ್ ರ್ತಿಂಚೊಚ್ ಏಕ್ ರ್ತಳ ಜಾವ್ನನ ಕೆಲಯ ಿಂ ರ್ತಚಿಂ ರ್ಧನ್ ವಾಖಣೊ ಿಂ ತಸಯ ಿಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್. ಸುವಾತ್

ರ್ನರ್ೊ ಯ ಿಂಕ್ ಆಪಾಯ ಯ ಭಿಂಯ್ ಸುಧಾರಣ್ ಕನೂರ್ನ ಮುಖ್ಯಿಂತ್ೆ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡುನ್ ಆಜ್ ಸಾ ರ್ತಾಃಚಿ ಆಸ್್ ಆರ್ೊ ಯ ಪ್ರಿಿಂ ಕೆಲೊಯ ಏಕ್ ಧೀರ್ ವಿೀರ್ ತೊ. ರ್ತಣಿಂ ಆಪಯ ಿಂ ರ್ತಲಿಂರ್ತಿಂ, ಉಲ್ವ್ನಾ , ಬರವ್ನಾ , ಶಿಕಪ್ತ ದುಬಾಳ್ಯ ಿಂರ್ತಯ ಯ ದುಬಾಳ್ಯ ಿಂಕ್ ರ್ತಿಂಚಿಂ ಜಿೀವನ್ ನಂದನ್ ಕರುಿಂಕ್ ಉಪಯ ೀಗ್‍ಲ್ ಕೆಲಯ ಿಂ ಆನಿ ರ್ತಚ್ಯಯ ಮಿರ್ಿಂವಾಿಂತ್ ಜಯ್್ ಜ್ಚಡ್ಲಯ ಿಂ. ಹ ಮಹಾ ವಿೀ ಆಜ್ ಆಮೆೊ ಮಧಿಂ ರ್ನ; ರ್ತಚಿಿಂ ಪಾವಾಯ ಿಂ ಮುಖ್ಯರುಿಂಕ್ ಕಣಿೀ ಏಕಯ ಮುಖ್ಯರ್ ಸರಿತ್ಗಾಯ್?

ರ್ತಚ್ಯಯ ಜಿೀವರ್ನಚಿಂ ಪ್ಯ್ಣ , ಪ್ಯೆಯ ಿಂ ಜಾವ್ನನ ಏಕ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ಕಷ್ಟ ಿಂನಿ ಭರೊನ್ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ವಕಲ್ತ್ ವತಿ್ ಬಾಿಂದುನ್ ಹಾಡ್ನ , ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಝುಜಾರಿ ಜಾವ್ನನ ಸಕತ್ ರ್ನರ್ೊ ಯ , ಪ್ಯೆೆ ವೀಜ್ ರ್ತಕಾ ಸಾಸಾಾ ಚೊ ವಶೆವ್ ರ್ನರ್ೊ ಯ , ಗತ್ ರ್ನರ್ೊ ಯ ಲೊೀಕಕ್ ಮಾಗ್ತಾ . ಪಾರ್ತಯ ಣಿ ದೀವ್ನನ , ರ್ತಿಂಚ ಖ್ಯತಿರ್ -----------------------------------------------------------------------------------------

67 Veez Konkani


ಕಲ್ಲ್ ಸಂಸ್ಟ್ರಾಂತ್ ನವಿ ನಿರಿೀಕಾಾ ಬದುಯ ನ್ ಯೆಂವೆೆ ಂ "ಡನ್ ಬಸೊೊ " ರಂಗ್್‌ಮಂದಿರ್

"ಕೊಾಂಕಣ ನಾಟಕ್ ಸರ್ಭ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಡ್ಟನ್ ಬ್ಡಸೊಕ 70 ವಸಾಯಾಂ ಥಾಂವ್್ ನಾಟಕರ್ಚಾ ವಿವಿಧ್ ರೂಪಾಾಂಕ್ ಅವ್ಕ ಸ್ತ ದಿೇಾಂವ್್ ಾಂಚ್ ಆಯಾಯ ಾಂ. ಆತಾಾಂ ನ್ವ್ಾ ಬದಯ ವಣಾ ಾಂ ಬರಬರ್ ರಂಗ್್‌ಮಂದಿರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಾಂವ್್ ಆಸಾ. ನ್ವಿೇಕರಣಚಾಂ ಕಮ್ ಎದೊಳ್್‌ಚ್ಯ ಸುವ್ಯತನ್ ನ್ವಸಾಾಂವ್ಾಂ ಬರಬರ್ ರಂಗ್್‌ಮಂದಿರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಾಂವ್ಯ ಾ ರ್ ಆಸಾ" ಮಾ ಣಲ್ಲ ಫಾ| ಮ್ಚ್ಲಿಾ ನ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೊೇಜಾ, ಅಧಾ ಕ್ಷ್, ಕೊಾಂಕಣ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳು ರ್. ಕೊಾಂಕಣ, ಕನ್್ ಡ, ತಳು, ಬಾಾ ರಿ ಸಾಾಂಗತಾ ರಂಗ್್‌ಭುಾಂಯೆಯ ವಿವಿಧ್ ಪರ ಕರ್ ಪರ ದಶಯನಾಾಂಕ್ ಪಾಟ್ವಯ ಾ 70

ವಸಾಯಾಂ ಥಾಂವ್್ ಅವ್ಕ ಸ್ತ ದಿಲಯ ಾಂ ಡ್ಟನ್ ಬ್ಡಸೊಕ ರಂಗ್್‌ಮಂದಿರ್ ಆತಾಾಂ ನ್ವಿೇಕೃತ್ ಜಾಾಂವ್್ ನ್ವ್ಾ ಸೊಭಾಯೆನ್ ಭತಯಲಾಂ. 1941 ಇಸಾ ಾಂತ್ ಜನ್ನ್ ಘತ್್‌ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಕೊಾಂಕಣ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಸಂಸಾಾ ಾ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಡ್ಟನ್ ಬ್ಡಸೊಕ ರಂಗ್್‌ಮಂದಿರ್ 70 ವಸಾಯಾಂ ಆದಿಾಂ ಪಾರ ರಂಬ್‍ಲ ಜಾಲಯ ಾಂ. ನಾಟಕಾಂ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ನೈತಕ್ ಮೌಲ್ಲ್ಾ ಾಂಚ ಜಿೇವನ್ ಶೈಲಿ ಆಸೊನ್ ಧಾಮಯಕ್ ಸಾಧನ್ ಮಾ ಳ್ಯು ಾ ಧ್ಾ ೇಯ್್‌ವ್ಕಾ ಖಾಲ್ ರಂಗ್್‌ಮಂದಿರಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲಯ ಾಂ. (ನಾಟಕ್ ದಾ ರಿಾಂ ಧಾಮಯಕ್ ಸಾಧನ್)

68 Veez Konkani


ಸುಮ್ಚ್ಶಯಾಂ ವಸಾಯಾಂ ನಾಟಕ್, ಸಂಗಿೇತ್, ನೃತ್ಾ ಮ್ಚ್ಳೊನ್ ವಿವಿಧ್ ಪರ ಕರ್ ಹಾ ಡ್ಟನ್ ಬ್ಡಸೊಕ ಸಾಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಪರ ದಶಯನ್ ಕರುನ್ ಹೆಾಂ ಹೊಲ್ ಜರ್ತಾ್ ದಾ ಾಂತ್ ಖಾಾ ತಕ್ ಪಾವ್್‌ಲಯ ಾಂ. ಹಜಾರಾಂ ಹಜಾರ್ ಪರ ದಶಯನಾಾಂ, ಜಮ್ಚ್ತ, ಸಪ ಧ್ಯ, ಲಗ್ ಾಂ ಹಾ ಸಾಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂತ್. ಹೆಾಂ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಕರವಳಿಚಾಂ ಪರ ಪರ ಥಮ್ ರಂಗ್್‌ಮಂದಿರ್ ಮಾ ಳ್ಯು ಾ ಭಮ್ಚ್ಯನ್ ಗಜಾ್ ಲಾಂ.

ಘಾಲುಾಂಕ್ ಅವ್ಕ ಸ್ತ ಆಸೊಯ . ನಾಟಕಕ್ ಸಂಬಂಧತ್ ಸವ್ಯ ವಸು್ ಹಾಂಗಸರ್ ವ್ಪುರ ಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಯ್ ಲ್ಲಾ .

ನ್ವಿೇಕರಣ್ ಪಯೆಯ ಾಂಚಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಕಿತಾಂಚ್ ಭಾದಕ್ ಹಡಿನಾಸಾ್ ಾಂ ಸಭಾರ್ ಬದಯ ಪಾಾಂ ಕಚೊಯ ಉದೆೊ ೇಶ್ ಆಸಾ. ಪಾಕಾ ಚಾಂ ಕಮ್, ಪೇಾಂಯಿಾ ಾಂಗ್, ಬಸಾಕ ಾಂಚ ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ಟವಳ್ ಸಾಾಂಗತಾ ವಿವಿಧ್ ಬದಯ ವಣಾ ಾಂ ಕಚೊಯ ಯ ಮೂಳ್ ಉದೆಧ ೇಶ್ ಆಸಾ ಮಾ ಣ್ ಸರ್ಭಚೊ ಹಾಂತಾಂ 650 ಬಸಾಕ ಆಸೊಯ ಾ ಆನಿ ಕಯಯದಶಯ ಫೊಯ ೇಯ್ಿ ಡಿಮ್ಚ್ಲ್ಲಯ ನ್ ವಿಶ್ಲ್ ತೇನ್ ಸಾಲ್ಲ್ಾಂನಿ ಕದೆಲ್ಲ್ಾಂ ಪತ್ರ ್‌ಕತಾಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ರ್ಲ್ಲ್ಾಂ. ------------------------------------------------------------------------------------------

ಕಲ್ಲ್ಂಗ್ಣ್: ಜವಿತಾಂತಾಯ ಯ ಮಧುರ್ ಖಿರ್ಣಂಕ್ ಸಂಗಿತಾಚೊ ರಂಗ್ ಭ್ರ್ೊಲ್ಪ ಜಣ್ಯಯ ರಂಗ್

ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮಾ ಯಾ್ ಾ ಳಿ ಮ್ಚ್ಾಂಚ ಶಾಂರ್ು ಾಂತ್ 229ವಾಂ ಕಯೆಯಾಂ 07-02-2021 ವರ್ ಸಾಾಂಜರ್ 6.30 ವ್ಚರರ್ ಕಲ್ಲ್ಾಂರ್ಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಾಂ.

ಗವಿಪ , ಕಯೆಯಾಂ ನಿವ್ಯಹಕ್ ರನಿ ಕರ ಸಾ್ , ಕುಲಶ ೇಕರ್ ಹಣಾಂ ಸುವಯರ್ ಘಾಾಂಟ್ ವ್ಾ ಜೊವ್್ ಕಯಾಯಕ್ ರ್ಚಲನ್ ದಿಲಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕೊಾಂಕಿಣ ಕವಿ ವ್ಲಾ ರ್ ದಾಂತಸಾನ್ ಪದಾಂ ಪಾಟಿಯ

69 Veez Konkani


ಕಣ, ಮತಕಣಾಂತ್ಸಯ ಾ ರ್ಜಾಲಿ ಸಾಾಂಗ್ಳನ್ ಗ್ಲಯ ಪರಿಾಂಚ್ ವಿಬಿನ್್ ರಿತನ್ ಜಿಣಾ ರಂಗ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಚ್ಾ ಲೂ ಡ್ಟ ಗವಿಪ ಜೊಡ್ಟಾಂ ಎರಿಕ್-ಜೊಯ್ೊ

ಒಝೇರಿಯ್ದ ಹಣಾಂ ಲ್ಲಕಮೊಗಳ್ ಪದ್ ಕಿರಕ್ ಮೊೇಗ್ ಪ್ರಚೊ ಗವ್್ ಲ್ಲಕಮನಾಾಂ ದರ್ಧಸ್ತ ರ್ಲಿಾಂ ತರ್,

70 Veez Konkani


ಎಲಾ ನ್ ಪ್ಾಂಟೊ, ವಲಿಟ್ವ ಲ್ಲೇಬ್ಡ, ಶವಿಯನ್ ಮ್ಚ್ಬ್ನ್, ಸ್ಡೇಮ್ಚ್ ಡಿಸೊೇಜ,

ಆಶಾ ನ್ ಡಿಕೊೇಸಾ್ , ರಬಿನ್ ಸ್ಡರ್ಾ ೇರ, ಲ್ಲಯ್ ವಲಂಟೈನ್ ಸಲ್ಲ್ಿ ನಾಾ , ಆಶ್್

71 Veez Konkani


ಹಡ್ಟ್ ಉಗಿ ಸ್ತ, ರಸಾ ದಿೇಸ್ತ, ಗೊಾಂಗೊ (ತಾಳೊಲ್ಲಯ್ ವ್ಲಾಂಟೈನ್) ಪದಾಂನಿ ಲ್ಲಕಕ್ ಧಲಯೆಯ ಾಂ. ರಹುಲ್ ಪ್ಾಂಟೊರ್ಚಾ ಮುಖೆಲಪ ಣರ್ ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗಿ ರ್ಚಾ ಸ್ ೇಹತ್ ಪ್ಾಂಟೊ, ಡ್ಟಲಿಶಯಾ ಪ್ರೇರ, ಡಿಯಾನಾ ಮ್ಚ್ಾಂಡೊನಾೊ , ಕರಿಷಾ ಮೊಾಂತರ, ಗ್ಯ ನಿನಾ, ಜಿೇವನ್ ಸ್ಡದಿೊ , ವನೆಸಾೊ ಆನಿ ಲನಿಟ್ವ ಡಿಸೊೇಜ ಹಣಾಂ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ರ್ಲ.

ಡಿಸ್ಡಲ್ಲ್ಾ ಆನಿ ಅರುಣ್ ದಾಂತನ್ ವವಗು ಾ ಪದಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಯರ್ಚಾ ಧಾಾಂವಣ ಾಂತ್ ಫಾಮ್ಚ್ದ್ ಜಾಲಿಯ ಆನಿ ಲ್ಲಕ ಮನಾಾಂನಿ ರ್ರ್್‌ಲಿಯ ಾಂ - ಸಾಾಂಡುನ್ ಗ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಚಡ್ಟಾ , ರ್ಸಾರ್ ಕಳೊ, ವಾಂಗ್ಾಂತ್ ಧರುಾಂ, (ತಾಳೊ-ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯ್ದ) ಮ್ಚ್ಾಂಯೊ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್, ಡುರುಾಂವ್ ಡುರುಾಂವ್, ವಿದ್ ಯೂ, ಹಾಂಡಿಯೆಚಾಂ ಸಾ ಪಾಣ ಾಂ, ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಜಿೇನ್ೊ , ಜಿಣಾ ಚ ಶಕ್ಷಕಿ, ಘರಾಂತ್ ಆಾಂಜ್,

ಹೆಾ ವಳಿಾಂ ವ್ಲಾ ರ್ ದಾಂತಸಾನ್ ಎರಿಕ್-ಜೊಯ್ೊ ಒಝೇರಿಯ್ದ ಜೊಡ್ಟಾ ಕ್ ಉಗಿ ಸಾಚ ಕಣಕ್ ದಿಲಿ. ಯುವ ಸಂಗಿೇತ್್‌ಗರಾಂರ್ಚಾ ಮ್ಚ್ಳಿಾಂತಯ ಾಂ ಬಾಾ ಾಂಡ್ ಚರಿತಾರ ಚಾಂ ಸಂಗಿೇತ್ ಅಪುಬಾಯಯೆಚಾಂ ಆಸ್ತ್‌ಲಯ ಾಂ. ಲ್ಲಯ್ ವ್ಲಾಂಟೈನ್ ಸಲ್ಲ್ಿ ನಾಾ ರ್ಚಾ ಮುಖೆಲಪ ಣರ್ ಪಾಾ ಟೊ ನ್ ಪ್ರೇರ, ಐವನ್ ಪ್ರೇರ, ರಿಕಿತ್ ಸೊೇನ್ೊ , ರೂಬನ್ ಮರ್ಚದೊ ಆನಿ ಆಲೊ ಾ ನ್ ಗೊೇಮ್ೊ ಹಣಾಂ ವವಗು ಾ ವ್ಾ ಜಾಾಂತಾರ ಾಂನಿ ಸಂಗಿೇತ್ ಸೊಭಯೆಯ ಾಂ. ಕಯಾಯಚಾ ಸುವಯರ್ ಇಾಂಗ್ಯ ಾಂಡ್ಟಾಂತಯ ಾಂ ಕೊಾಂಕಿಣ ಸಂರ್ಟನ್ ಎಸ್ತ.ರ್.ಎ, ಲಂಡನ್ ಹಣಾಂ ಲ್ಲಕ್್‌ಡೌನ್ ವಳ್ಯರ್ ಸಮಸಾರ್್‌ಭರ್್‌ರ್ಚಾ 750 ಸಪ ಧಯಕಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡುನ್ ಹಡಯ ಲ್ಲ್ಾ ಗಯಾನ್ ಸಿ ಧಾಾ ಯರ್ಚಾ ನಿಮ್ಚ್ಣಾ ಹಂತಾರ್ಚಾ ಸಪ ಧಯಕಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ನ್ ರ್ಲ್ಲ ತಶಾಂ ಜಿಕಪ ಾ ಾಂಕ್ ಇನಾಮ್ಚ್ಾಂ ಹತಾಾಂತರ್

72 Veez Konkani


ರ್ಲಿಾಂ. ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹುದೆೊ ದರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯ್ದ, ಲುವಿ ಪ್ಾಂಟೊ, ಕಿಶೇರ್ ಫೆನಾಯಾಂಡಿಸ್ತ, ಆನಿ ಸುನಿೇಲ್ ಮೊಾಂತರ ಹಜರ್ ಆಸ್ತ್‌ಲಯ .

ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕ್ ಅರುಣ್ ಕಯೆಯಾಂ ಸಾಾಂಬಾಳ್ು ಾಂ.

ದಾಂತನ್

(ತ್ಸ್ತವ ರ್ಯೊ : ಸ್ಟ್ಯ ಯ ನಿಯ ಬಂಟ್ವವ ಳ್)

73 Veez Konkani


74 Veez Konkani


ವಿೇಜ್ ಕವಿತರ ಣ್ ಅಸುಾಂತಾ ಡಿಸೊೇಜಾಕ್ ಡೈರಕೊಾ ರೇಟ್ ಒಫ್ ರ್ಚಯ್ಯ ಿ ಪ್ಲರ ಟೆಕ್ಷನ್, ಕನಾಯಟಕ ಸಕಯರ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಕ್ ಸಹಯಕಿ ಜಾಾಂವ್್ ವಿಾಂಚವ್ಣ ರ್ಲ್ಲ್ಾ . ವಿೇಜ್ ತಕ ಸವ್ಯ ಯಶ್ ಆಶೇತಾ ಆನಿ ಮುಖಾಯ ಾ ಜಿೇವಿತಾಾಂತ್ ಆನಿಕಿೇ ಊಾಂರ್ಚಯೆಕ್ ಪಾವ್ಚಾಂಕ್ ಅತರ ಗ್ . ಪಬಿಯಾಂ ತಕ!

ಚಲ್ಪ ***** ಭುರ್ರ್ಚಾ ಜಾಳ್ಯಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತಚಾಂ ಪಾಟಿಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ ಲಯ ಾಂ ಕಮುಕಿ ದದಯ ಾ ಚ ನ್ದರ್ ತರ್ಚ ಅದೆಯಾಂ ಉಗ್ ಾ ಹದಾ ಯರ್ ಚತಾಯಲಿ

ಆವ್ಯ್ ******** ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಭುರ್ನ್ ವಳಾ ಳ್ಯ್ ಬಾಳ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ಚಾ ಖಾವಂವ್ಕ ಧಡಾ ಡ್ಟ್ ಕಷಾ ಾಂರ್ಚ ಖುಸಾಯಕ್ ವೇಾಂಗ್ ಮ್ಚ್ನ್ಯ ಭುಗಾ ಯಾಂಕ್ ವ್ಡಯಾ್ ತಾಾ ಗ್ ಕನ್ಯ

ಫುಲ್ ****** ಸಕಳಿಾಂ ಫುಲ್ ಲ್ಲ್ಾ ಫುಲ್ಲ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಅಲ್ಲ್್ ರಿಕ್ ಚಡ್ಟ್ ಯಾ ಹೊರ್ಯ ರ್ಚಾ ರ್ಸಾಾಂಕ್

-----------------------------------------ಯಾ ನಿಜಿೇಯವ್ ಮಾ ನಾಶ ಾ ರ್ಚ ಕುಡಿರ್ ಅಕೇರಿಕ್ ಸುಕೊನ್ ಧಣಯಕ್ ಸಾರಾಂ ಮಾ ಣ್

ಪಾರ ಯ್ ****** ತನಾಯಟ್ವಾ ಪಾರ ಯೆರ್ ಸಕಕ ಡ್ ಸೊಭತ್ ತ್ಸಾಂಡ್ಟಕ್ ಪೌಡರ್, ಕುಡಿಕ್ ಸುಗಂಧ್ ವ್ಚಾಂಟ್ವಾಂಕ್ ರಂಗ್ ವಳ್ಯಚೊ ವೇಗ್ ಮಾ ತಾರ ಪಾರ ಯೆರ್ ಕುಡಿರ್ ಪಡ್ಟ್ ತ್ ಮರಿಯ್ದ

ಭುರ್ೊಂ ******* ಘರಾಂ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಭುಗ್ಯಾಂ ಕಿಣ್ ಕಿಣ ಪಾಾಂಯೊ ಣ ನಾದ್ ಜಿವಿತ್ ಸಂತ್ಸೇಸಭ ರಿತ್ ಖುಶ್ಲ್ ಏಕ್ ಯಾ ದೊೇನ್ ಭುಗಿಯಾಂ ಆಸೊಾಂದಿತ್ ಘರಾಂತ್

75 Veez Konkani


ಪಳ್ವ್್ ಚಕೊಯ ವಾ ಡ್ ಜಾಲ್ಲ ಆತಾಾಂ ತ್ಸೇ ******* ಅಸೊರ ಸೊದುಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗಯ ಅಪಾಯ ಾ ಾಂ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ ಪಳ್ಾಂವ್ಕ ಜಾಯಾ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ ಮಾ ಣ್ ಆಸಾರ ಾ ಾಂತ್ ಸೊಡ್ಟಯ ಾಂ ಸಕಕ ಡ್ -ಅಸ್ತಂತಾ ಡಿಸೊೀಜ -----------------------------------------------------------------------------------------ಬಾಜಾ ರ್ಚಾ ತಾಚೊ ನಾಡೊ ಸುಟೊಯ ಮೊಮ್ಚ್ಾ ಾಂ ಪ್ಲತಾ ರ್ ಖಂಚೊಯ ದೊಳೊ

ಕಮ್ೊ

ಪಾಯ ಂಟ್ವ

ಭತ್ಲೊೊ ಹಂಬಯ ! (ವ್ಯಲಂಟ್ವಯ್್ ವಿಶೇಷ್!) ಕಜಾಯ ಾ ಪಾಡಿಾಂತ್ ಲಿಪ್ಯ ಾಂ ಚಡುಾಂ ದಿೇಷ್ಾ ತಾಚರ್ ಖಂರ್ಚ್ ನಾ ತಳ್ಯಾ ದೆಗ್ರ್ಚಾ ರುಕರ್ ಚಡೊಯ ಾಂ ಆಶಕ್ ಆಾಂಕಿರ ಫುಟ್ವಾ ನಾ ಹಳೂ ಹಳೂ ಆಯೆಯ ಾಂ ಚಡುಾಂ ತಳ್ಯಾ ಕ್ರಸ್ಡನ್ ಚಲ್ಲ್್ ನಾ ಉದಕ ಾಂತ್ ತಾಚ ಪಾಾಂಯ್ ತಾಂಕುನ್ ವಧನ್ ತಾಚಾಂ ಫುಲ್ಲ್್ ನಾ ಅತರ ಗ್ ಮಾ ಜ ಕಿಲ್ಲಯಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಯ ಪಾಳ್ಯಾಂ ತಾಕ ಫುಟ್ವಾ ನಾ ಆನಿ ಕಿತಾಂ ಕತಾಯ ಕೊಣಣ ಮತಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಚಾಂತಾನಾ ವಳೂ ತಾಣ ಘಾಗೊರ ಕಡೊಯ ದೆಗ್ರ್ಚಾ ತಣರ್ ದವಲ್ಲಯ

ಪಯೆಯ ಾ ಪಾವಿಾ ದೆಖೆಯ ಾಂ ಹಾಂವಾಂ ವಿಣೂ ಚಲಿ ದೊಳ್ಯಾ ಾಂ ಮುಖಾರ್ ಜಿೇವ್ ಮಾ ಜೊ ಕಾಂಪ್ಲಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊಯ ಆಸ್ತ್‌ಲ್ಲಯ ಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಜಾಯ ಾ ರುಕರ್ ದನಿಯಾರ್ಚಾ ಪಾಡಿಕ್ ದೆಾಂವ್್‌ಲ್ಲಯ ಾಂ ಹಾಂವ್ ಬಿಯ್ದ ಚೊೇನ್ಯ ಕೊಾಂಕಣ ಾ ಕ್ ವಿಕಯ ಾ ಕ್ ಚಾಂತಾನಾಾಂಚ್ ಏಕ್ ತರುಣ್ ಆಯ್ದಯ ಧನಿಯಾರ್ಚಾ ಧುವಕ್ ಆರವ್್ ಧರ್ಚಾ ಯಕ್ ಹಣಾಂಯ್ ತಾಚಾಂ ಶಟ್ಯ ಕಡ್ಟಯ ಾಂ ಮಟ್ವಾ ಾ ರ್ಚಡ್ಟಿ ರ್ ಉದಕ ಕ್ ದೆಾಂವ್ಚಯ ಪಾವ್ ಚ್ ಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಚಡ್ಟಾ ಕ್ ಧರುನ್ ವ್ಚೇಾಂಟ್ವಾಂ ಉಮ್ಚ್ಾ ಾಂಚೊ ಶಾಂವರ್ ವ್ಚತ್ಸಯ ಹಾಂವ್್‌ರ ಬಾಬಾ ಕಂಗಲ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ ದೊಳ್ಯಾ ಾಂ ಮುಖಾರ್್‌ಚ್ ಹೆಾಂ ಘಡ್ಟಾ ನಾ ಪಾಾ ಾಂಟ್ವ ಭತರ್ ಹುಾಂಬ್ಡಯ ರಿಗೊಯ ಕಚಯಾಂ ಕಿತಾಂಚ್ ಮ್ಚ್ಾ ಕ ಕಳ್ು ಾಂ ನಾ 76 Veez Konkani


ದೊಳ್ಯಾ ಾಂನಿ ದುಖಾಾಂ ದೆಾಂವ್ಚಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗಿಯ ಾಂ ಹುಾಂಬಾಯ ಾ ನ್ ಮ್ಚ್ಾ ಕ ರ್ಚಬಾ್ ನಾ

ಫಾಾಂಟೊ ತಟೊನ್ ತಳ್ಯಾ ಾಂತ್ ಪಡೊಯ ಾಂ ಹುಾಂಬಾಯ ಾ ಕ್ ಮ್ಚ್ರುಾಂಕ್ ವತಾನಾ!

-ಆಸ್ತಯ ನ್ ಪರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ -----------------------------------------------------------------------------------------

Beetroot Cleanser

Ingredients: 1. 1 medium Apple chopped 2. 2 coarsely chopped Celery stalks 3. 1/2 cup fresh flat- leaf

By Violet Mascarenhas - Dubai parsley 4. 1 peeled and coarsely chopped Preparation time: 15 minutes Serves: 2

large Orange 77 Veez Konkani


5. 1 peeled small lemon size chopped Beetroot.

By Violet Mascarenhas - Dubai

Method:

Preparation time: 15 Serves: 2

Put all the above ingredients into the electric juicer, extract the juice and serve cold topped with or without ice cubes.

Ingredients: 1. 2 coarsely chopped celery stalks 2. 1 peeled and chopped medium pineapple 3. 2cm piece peeled fresh ginger Method: Put all the above ingredients into the electric juicer, extract the juice and serve cold.

------------------------------------------

Pineapple Smoothie ------------------------------------------------------------------------------------------

78 Veez Konkani


Delicious Prawn Biriyani Ingredients: 1) 1/2 kg big size prawns 2) 1/2 kg basmati rice 3) 4 big onions, finely sliced 4) 1 big tomato 5) 1 bunch coriander leaves, finely chopped 6) handful of mint leaves 7) 6 flakes big size garlic 8) 2-inch ginger 9) 6-7 green chillies 10) 3 cloves 11) 1-inch cinnamon stick 12) 1 bay leaf 13) 1 star anise 14) 2 black cardamom 15) 1/2 tsp black pepper corns 16) 1 tsp chilli powder 17) 1 tsp coriander powder (can add more if you want spicy) 18) 1 tsp cumin powder 19) 1/2 tsp turmeric powder 20) 1/2 tsp garam masala powder 21) 2 tbsp fresh yoghurt 22) food colour or 2-3 string saffron

23) 1 tbsp pure ghee 24) 4 tbsp oil 25) salt as per taste Recipe: - Clean prawns, wash and keep aside - Make a fine paste of ginger, garlic and green chillies and keep aside - Peel off skin of tomato and make fine paste and keep aside - In a deep kadai, heat oil - Once oil is hot, fry onions till golden brown and remove and keep aside to become cool and crispy - In the same kadai, add cloves and black pepper and fry for a while - Add ginger garlic chilli paste, fry on low flame for 2 mins - Add all spice powders and fry for a while on low flame - Add tomato paste and salt and fry on low flame for 5 mins or until oil separates in the sides - Add 1/4 portion of fried onions and mix well - Add yoghurt, stir well and fry for 2 mins on low flame - Add prawns to the thick gravy stir well and add 1 cup hot water and ook on low flame for 10 mins until

79 Veez Konkani


prawns cooked well. - Switch off flame To make rice - 1/2 kg basmati rice wash nicely and soak for 30 mins - In a cooking pot, add water till 3/4 level and boil - Add bay leaf, 2 black cardamom, 1 star anise, 1 tbsp ghee, salt and 1-inch cinnamon stick and rice and cook until rice 3/4 done. Drain the water and allow it to cool completely.

leaves - Take 2 tbsp warm water or milk in a cup and add food colour or few strings saffron. Mix well and pour it all over on the top layer of Biryani. - Also, you can pour 1 tbsp ghee all over on the top layer and cover the lid and seal the sides with aluminum foil and keep on tawa on low flame for 10 mins Delicious Biriyani is ready to serve with curd salad.

Mixing up the Biriyani: - In a cooking pot, rub ghee at the base - Take 1/3 portion of rice and spread and level it as 1st layer - Add 1/2 portion of Prawn Masala and spread it nicely on the rice layer - Take 1/3 portion of Coriander leaves, 1/3 portion of fried onions and few mint leaves and spread on the layer - Repeat the same to the 2nd layer - Add the remaining rice as top layer, add remaining fried onions, coriander leaves and few mint

---------------------------------------

80 Veez Konkani


ಟೂನ್‌

ಫಿಶ್್‌

ಕಟ್್‌ಲಟ್್

C.್‌1್‌ವಾ ಡ್್‌ಬಟ್ವಟೊ್‌(ಉಕಡ್್ ್‌ಚಡಿಯ 1್‌ತಾಾಂತಾಂ ಇಲಯ ್‌ಬ್ರ ಡ್್‌ಕರ ಾಂಬ್‍ಲೊ ಕಚಿೊ್‌ರಿೀತ್: ಏಕ್‌ ಆಯಾೊ ನಾಾಂತ್್‌ ಇಲಯ ಾಂ್‌ ತಲ್್‌ ಘವ್್ ್‌A ತ್ಸಯ ಾ ್‌ಸವ್ಯ್‌ವಸು್ ್‌ಭಸುಯನ್್‌ ಏಏಕ್್‌ಚ್್‌ ಭಾರ್ಜನ್್‌ ಕಡ್.್‌್‌ ಉಪಾರ ಾಂತ್್‌ B ತ್ಸಯ ಾ ್‌ ವಸು್ ್‌ ಘಾಲ್.್‌್‌ ಉಪಾರ ಾಂತ್್‌ ಮ್ಚ್ಸು ಚೊ್‌ ಕೊಚೊರ್್‌ ಘಾಲ್್ ,್‌ ಬಟ್ವಟೆ-ಮೇಟ್್‌ ಘಾಲ್್ ್‌ ಭಸುಯನ್್‌ ಭುಾಂಯ್್‌ ದವರ್.್‌್‌ ಉಪಾರ ಾಂತ್್‌ ಗ್ಳಳ್್‌ ಕನ್ಯ್‌ ಮ್ಚ್ಲಯಲ್ಲ್ಾ ್‌ ತಾಾಂತಯಾರ್ಚಾ ್‌ ಮಶರ ಣಾಂತ್್‌ ಭಸುಯನ್,್‌ ಬ್ರ ಡ್್‌ ಕರ ಾಂಬಾೊ ಾಂತ್್‌ ಬುಡವ್್ ್‌ ತಲ್ಲ್ಾಂತ್್‌ ದೊೇನಿೇ್‌ ಕ್ರಸ್ಡಾಂನಿ್‌ಭಾರ್ಜನ್್‌ಕಡ್.

1್‌ಟಿನ್್‌ಟೂನ್‌ಫಿಶ್ ಜಯ್್‌ಪಡ್ಚ್ೆ ಯ ್‌ವ್ಸ್ತ್ : A.್‌ತಲ್ 1/4್‌ಟಿೇಸ್ತಪ ನ್್‌ಜಿರಾಂ 1್‌ಚಮಾ ್‌ಸಾಸಾಾಂವ್ ಬೇವ್ಚೊ್‌ಪಾಲ್ಲ ಚಮಾ ಭರ್್‌ಬಡಿಶಪ್ 2್‌ತನ್ಾ ಯ್‌ಮಸಾಯಾಂಗೊ 2್‌ಪ್ಯಾವ್ 1/2್‌"್‌ಆಲಾಂ್‌(ಕೊಚೊರ್್‌ಕರ್) 4-5್‌ಲ್ಲಸುಣ್‌ಬ್ಡಯ್ದ ಇಲಿಯ ್‌ಕಣಪ ರ್್‌ಭಾಜಿ B.್‌1/4್‌ಟಿೇಸ್ತಪ ನ್್‌ಬಾಫಾತ್್‌ಪ್ಟೊ 1/4್‌ಟಿೇಸ್ತಿ ನ್್‌ಜಿರ್‌ಾ ್‌ಪ್ಟೊ ಚಮಾ ಭರ್್‌ಹಳದ್ 1/4 ಟಿೇಸ್ತಪ ನ್್‌ರ್ರಂ್‌ಮಸಾಲ್ಲ್್‌ಪ್ಟೊ

81 Veez Konkani


ರಯ್ಣ್ ಸ್ಪಾಾ ಂ ಹಾಂವ್ ರಯ್್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಆಶ್ವ್ದಿ S ಧಾಳಿ ಫುಟುನ್ ಕರ್‌ಪ ತನಾ ಗದಾ ಮ್ಚ್ತ ಕಳ್ಯೊ ಾಂತ್ ಶರ ಮ್ಚ್ಗಿ್ ಮಜತ್ ದಯಿಾ ಕ್ ಕುಾಂವರಚ ಥಾಂಬ್ಡ ಉದಕ ಕ್ ಸುರ್ ರ್ಳ್ ಆಶನ್ ಮಳಾ ಕ್ ದೆಕಿ್ ದೊಳ್ ಪಳ್ವ್್ ವ್ಟ್ ಪಯಾಯ ಾ ಶಾಂವರಚ S ಪ್ಟೊ ಜಾಲಯ ಾ ಬರಿ ಗದಾ ಾಂತಲಿಾಂ ದಿಪಾು ಾಂ ಧುಳ್ ಜಾತಾತ್ ಧರಿ್‌ಣ ಾಂತ್ ಮಾ ಜಿಾಂ ಥೊಡಿಾಂ ಸಪಾಣ ಾಂ S ಶತಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ವ್ಚೇಾಂಯೆಯ ಕಾಂಟೆ 82 Veez Konkani


ತ್ಸಪಾ್ ತ್ ಮಾ ಜಾಚ್ಯ ಪಾಾಂಯಾಾಂಕ್ ಶತಾಾಂಕ್ ಆತಾಾಂ ಕರ್‌್ ತ್ ವ್ಾಂಟೆ ಮೇಟ್ ಲ್ಲ್ವ್್ ಆದಯ ಾ ಘಾಯಾಾಂಕ್ S ಆಮುರ ಕ್ ಹಸೊ ದಿತಾತ್ ಝಡ್ಟಾಂ ಆಾಂರ್ಣ್ ಝಾಡ್ಟ್ ಾಂ ಸಾರಣ್ ಆಜ್ ಫಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂ ಪಾವ್ೊ ಮೊಡ್ಟಾಂ ಭಜಯೆ್ ಲಿಾಂ ಸುಕಿ ಧರಣ್ ಸುಕಿಣ ಾಂ ಗಯಾ್ ಾಂ ಸುಕಿಾಂ ಹಡ್ಟಾಂ ಸಾಾಂಗಿ್ ತ್ ಸುಯಾಯಕ್ ನಾ ಮರಣ್ ಗದಾ ಾಂತ್ ಉಟ್ವಯ ಾ ಾಂತ್ ಆದಿಯ ಾಂ ತಾಡ್ಟಾಂ ರಯಾ್ ರರ್ತ್ ನೆಣಾಂ ಶರಣ್ S ಹಾಂವ್ ರಯ್್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಆಶ್ವ್ದಿ S ಜಯ್್ ಆಜ್ ಫಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂ ಜಶಾಂ ಆಸಯ ಾಂ ಆದಿಾಂ -ಸ್ತವಿ, ಲೊರೆಟೊಯ 83 Veez Konkani


ರೈತ್ -ಆಯ ನಿ್

ಪಾರ್ಡೊ

ಪಾವ್ೊ ಜಾಾಂವ್ ವ್ಚೇತ್ ಬಿಜೊಾಂ ಸುಕೊಾಂ ಕತ್ ಹತಾಂ ಘತಾ ರೇತ್ ಕೊಸುಾಂಕ್ ಬಾಾಂದಿ ಜೊೇತ್. ದಿೇಸ್ತ ಜಾಾಂವ್ ರತ್ ಝರಾಂ ಮ್ಚ್ಾ ಳೊಾಂ ಹತ್ ಮಾ ಜನ್ ಘಳ್ಯ್ ಶತ್ ದಸಾ್ ನ್ ಕರಿ ಭಾತ್. ನಿರ್‌ಾ ಳ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಯತ್ ಶತ್? ಬಾಯೆಯ ಭುರ್‌ೂ ಾ ಾಂಕ್ ಪ್ಲೇತ್! ತರಿೇ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಭಾರತ್ ಮಹನ್ ಮಾ ಣತ್ ರೈತ್.

84 Veez Konkani


Mangalore Management Association

The Mangalore Management Association (MMA) in association with SDM PG Centre, Mangalore organised

a monthly talk for its Members and Guests on 05.02.2021 at SDM MBA

85 Veez Konkani


College Conference Hall, Kodialbail, Mangalore at 6.00 PM after the lengthy period of almost one year due to COVID-19 pandemics. Programme commenced with a Prayer invoked by Ms. Preethi, MBA Students of SDM. Mr. Jairaj B Rai ,Vice President of MMA welcomed the Audience. Dr.Gayathri Babu J., Joint Secretary of MMA, introduced the Guest Speaker of the Day - Dr. Rashmi Dsouza Rasquinha, MBBS,DLD,DHNE,DNS, ConsultantENT-Surgeon, Nutrition Therapist and Managing Partner of Cast-a-Weigh,. She spoke on- Manage To Stay Fit and Healthy. At the beginning she shared how he develop the Life Style instead of blaming our Jeans, genetics, heredity, etc., We should wake up at Sunrise. it is called real awakening. It will give us enough energy for the rest of the day and positivity to carry on for the day. Start your day with raw foodsoak nuts or methi, fruits with peel. Have five small frequent meals in a day. Never wake up for coffee/tea/newspaper. While eating food concentrate on food only avoid all other things what we are doing today, switch off your gadgets, keep away the newspaper, magazine, switch off Television, etc.. Always remember to wash your hands before eating and thank God for the Meals before you start eating It is an expression of gratitude.್‌Don’t್‌drink್‌water್‌along್‌with್‌

your food. Drink Water 15-30 minutes before your meal. 8-10 glasses of water for Female and 12-14 glasses for Male per day is ideal. First in the morning drink warm water to stimulate gastro colic reflects. Do not over eat. It is best to sit cross legged and eat. Never take second serve, serve yourself ones. Chew your food 32 times.Use both side of your jaws/teeth for munching. Do not take food as a habit. Eat only when you feel hungry. Eat only God made food instead man made to say unpolished rice, local produces and seasonal fruits,like many more. When you attend any function always eat at home and go. When you eat fruit, eat on್‌ empty್‌ stomach್‌ and್‌ don’t್‌ drink್‌ juice. Eat based on how much of work you are doing. Finish your meal ideally by sunset or by 8PM, because night time while resting, body is doing repair growth process mechanism. 30 minutes per day physical exercise is required walking is better than not doing any exercise. Always warm-up and stretch before and after any exercise or work out. Do Yoga and meditation. Make Breathing exercise like pranayama as your daily routine activity. watch a child, it breathes by moving abdomen up and down. Always try to breathe right. Best way of breathing is to take in air at the count

86 Veez Konkani


of 1,2,3,4 by both the nostrils feel your abdomen moves up and down try this exercise in 20 times at least thrice in a day. Hold left nostril and breath from right nostril hold for 6,8,10 minutes exhale and inhale. Always Think positive. Sleep well minimum 6 to 8 hours. Do not sleep counting number or quantity of hours instead you sleep sound. if you are wake up tired that means you had no quality sleep. No gadgets one hour before you go to bed. Whatever you do maintain the balance. Life is everything in moderation and finally going to get us to behind.

sanitation, use of mask and physical distance to keep yourself safe. Avoid to listen rumours moving around through the WhatsApp university and do not be afraid. The important thing is the Vaccine does not reduce the infectivity but it reduces the factor of disease-causing factor in your body, The talk was interesting and loving, presented in a simple way to understand easily by Dr. Rashmi. Mrs. Deepa Nayak P. Secretary ,MMA gave the vote of Thanks. Dr. Harshitha K , Professor of SDM PG Centre, Mangalore compered the programme.

During Question-and-Answer time Dr.Rohan Monis shared his experience in having COVID Vaccine Shorts. It develops್‌immunity್‌and್‌won’t್‌get್‌the್‌ Report by Edward Coelho J virus easily. Chances of getting virus is Photo : Mr. Jagdish very low. but you will have to maintain ------------------------------------------------------------------------------------------

18 Kar Bn NCC Mangalore Group held Service Activities under Swachh Bharat Abhiyan The 18 Kar Bn NCC Mangalore Group took part in the social service and community development activities under Swachh Bharat Abhiyan, Govt. of India on Saturday, 13th February 2021. 87 Veez Konkani


These programmes were organised. under the guidance of Lt Col Amitabh Singh (Offg Commanding Officer) and PI staff of 18 Kar BN

As a part of this, beach cleaning

NCC, Mangalore Group.

programme at Panambur beach was organised and several dustbin

The NCC Cadets of St Aloysius

barrels were installed at the

College (Autonomous) and several

prominent places of Meenakaliya

adets of various institutions took

Village, Mangaluru.

part in this programme. ********* 88 Veez Konkani


Tulunadu - How Geography Shapes History Dr. Rudolf Joyer Noronha

Curious trails of correlation between the history of the people who reside in a region and the geographical features that make up its terrain and atmosphere is often palpable in human civilisations - Tulunadu is also unique. The landforms, ecosystems and even the minuscule of the elements often are found to have a say on the collective destination of the human race and those environs. Administratively non-existent but culturally and economically thriving region of Tulunadu that lay between Barkur town of Udupi district in the North

and Chandragiri river in Kasargod district of Kerala in the South, depicts such an interwoven tale that is markedly unique and impactful. The Western Ghats that watches over the Tulunadu region are a momentous Geographical entity that has expressively shaped its history. The colossal protrusions of the earth that rise to high altitudes impact the destiny not just of the region but all flora and fauna in it and along with it has a significant say over the history of the human race that inhabits these Tulu lands. The majestic and biologically rich Ghats that run along with it parallel to the seashores form a large barrier for the intrusion of any significant influence from the regions beyond them. They have prevented large armies from moving at will. The Ghats also have prohibited large scale migrations and to a great extent minimized homogenization or

89 Veez Konkani


equalization of the cultural, linguist and social patterns belonging to greater plains which exist on their other side. This protection has given birth to the unique language and culture of Tulunadu region which has retained many of its ancient traditions which to date remain greatly attached to their environs. Spirit worship traditions, the farmrelated traditions like the Buffalo race, cockfight, the vibrant art form of Yakshagana are to name a few of them. Thus, the uniqueness of language and culture, and also the antiquity and native flavour of art forms of this land, owe their existence to the great Western Ghats.

The

Western

Ghats

block

the

capricious rain-bearing clouds from hovering over them and induce them to shower upon the Tulunadu region apart from their own hilly expanses. The rainfall amounts to 7000 mm over the Western Ghats, and they see that Tulunadu region too gets drenched by no less than 3500 to 5500 mm of showers during a long and protracted season of deluges. These rains build and nourish thick and thin canopies of greenery not just on the foothills but also on vast stretches of lands reaching almost till the Coast of Tulunadu region. Rains also lend fertility to the soil. They support the agrarian activities and result in abundant produce of paddy and other yields which for more than 2000 years have attracted the trading communities from as far as Greece and Rome. Muslim traders from Muscat and Yemen thronged to her coasts for buying paddy and other agrarian produce. During the era of imperialism, Western nations too depended on this coast for buying rice along with other spices. The timber which is abundantly available in these green

90 Veez Konkani


realms also attracted the attention of Europeans, especially for building their ships and strengthening their navies. Thus, the rains that formed forests and rendered the soil fertile, while putting the Tulu ports on the global trade network, inadvertently attracted the attention of imperial predators.

Rains have been flooding the slopes of the Ghats for millions of years. These floods, while rushing down the grand slopes of the Western Ghats, had to somehow reach a vast water body that could collect them and tranquillize them. For that purposes, these gushes of water over millions of years have carved paths through valleys and lowlands. These paths are now reckoned as rivers. And these rivers traverse

across Tulu country making it barely conducive to transportation without bridges. These rivers have been arteries of transportation and trade in Tulunadu region for more than a thousand years. Produced from the heartland and from the regions beyond the Ghats have reached the ports of Tulunadu region through these rivers. Though they swell to huge proportions and are barely navigable during the long monsoons season, they have provided an economical and convenient means for the hinterland produce to reach to the ports and thereby create a legacy of trade that existed with the Mediterranean and Middle East nations for more than a millennia. The Ports like Basrur, Barkur, Mangalore, Mulki, Byndoor, Kumbla etc. which were the nodal points for trade with both regional and international trade too are a significant part of this geographical realm. The foreign ships coming from farthest of trading communities entered the

91 Veez Konkani


the Tulunadu region along with the communities and influences of those who inhabit Tulunadu historically. ======================= river mouth through the ocean and reached out to these ports to build the networks of trade that have been active form the earliest centuries of AD. These waterways, in the long run, attracted the Imperialists who established their hegemony in this region. Apart from many sufferings that come with the process of colonization, there came a culture of acceptance of western education and healthcare among all the native communities of Tulunadu. Today this acceptance to western techniques, Systems and methods are a significant factor which shaped Tulunadu to be perceived in the fields of life and culture in the entire state of Karnataka. Thus, the Westen Ghats, the rivers, the monsoon and the Arabian sea have worked together in harmony to shape the historical trajectory of

Author : Rudolf Joyer Noronha, a Mechanical Engineer by profession, keen historian, and researcher. His Thesis "The History of Science and Technology in Tulunadu During the Colonial Period" is of great interest and use in Karnataka and particularly in the coastal region; Tumkur University has awarded him the PhD now. Hailing from Kinnigoli Rudolf V J Noronha has a long interest in travel, reading, writing and so on. He holds a degree, B.E. (Mechanical ) from

92 Veez Konkani


NMAM IT Nitte and a Masters in asset. Basic knowledge of History. A technocrat, expert Portuguese, French, Prakrit, Tamil, communicator, and active Telugu are some enviable researcher he as General Manager knowledge and skills he has (Corporate Communications at acquired and is a fan of MRPL) is seen as a handsome travel, reading and writing. ------------------------------------------------------------------------------------

93 Veez Konkani


94 Veez Konkani


95 Veez Konkani


96 Veez Konkani


97 Veez Konkani


98 Veez Konkani


99 Veez Konkani


100 Veez Konkani


101 Veez Konkani


102 Veez Konkani


103 Veez Konkani


104 Veez Konkani


105 Veez Konkani


106 Veez Konkani


107 Veez Konkani


MANDD SOBHANN (Reg.) Organises *TRADITIONAL KONKANI SONGS -ONLINE CERTIFICATE COURSE* In collaboration with *S.K.A LONDON* * For young and old, interested in singing, * For those who love traditions and Konkani. *Commencing on Sat. Jan. 9, '21,* *Spanning 8 Saturdays* *(Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27)* *At 7 p.m. (IST). 8 sessions of 90 minutes each = 12 hours of Training* *COURSE CONTENT* 8 different topics in 8 sessions 1. Gumo’tt್‌Songs 2. Traditional songs (GupitMoag, Roazlin, Suryachim Kirnnam, Lucy and others) 3. Dekhnni and Manddo 4. Voviyo (Old and New) 5. Ve'rse (Wedding Songs) 6.್‌Children’s್‌Songs 7. Dulpodam (Baila) 8. Mandd Sobhann Songs *NOTE:* Along with learning traditional songs, you will also learn about traditions. *RESOURCE PERSONS* *Course Director/Instructor/Main Singer : Eric Ozario *Keyboard: Alron Rodrigues *Singers: Joyce Ozario, Raina Castelino, Jason Lobo, Dealle Dsouza. *NOTE : *One್‌wouldn’t find a better bunch of experts than these, as they have the experience of having trained over 600 people, in and around Mangalore. *This್‌is್‌Mandd್‌Sobhann’s್‌sincere್‌attempt್‌to್‌preserve್‌Konkani್‌Song-Traditions. *This training would be conducted over the Zoom App. If you are interested, kindly enrol yourself by sending your Name and WhatsApp Number to the following number – 81052 26626. Only 100 in a batch. Hurry up! *The course is absolutely free! Please consider pitching in with your donations to support this noble cause. *The ones attending all 8 complete sessions, will be rewarded with an online certificate by Mandd Sobhann. *Come, Register today! Spread the word.* 108 Veez Konkani


109 Veez Konkani


110 Veez Konkani


111 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...