__MAIN_TEXT__

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 10

ಫೆಬ್ೆೆರ್ 11, 2021

ಭಾರಿಚ್ ತಾಲೆಂತ್ವ ೆಂತ್ ಚಲಿ ಅೆಂಜಲಿ ಶಾನ್‍ಭಭಾಗ್, ಉಡುಪಿ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಕೊರೋನಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕೆನಾ್ ಾಂ ಮುಕ್ತಿ ಮೆಳಾತ್? ಜಗತ್ತಿ ದ್ಯ ಾಂತ್ ಕೊರೋನಾಚಿ ಭಿರಾಾಂತ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಜ್-ಫಾಲಾಯ ಾಂ ಭರ್ತಿ ಏಕ್ ವರ್ಸಿ ಜಾತ್ತ. ಸಭಾರ್ ಲೋಕ್ ಕಂಗ್ಗಾ ಲ್ ಜಾಲೊ ತೊ ಆಜೂನ್ ಪಾಟಾಂ ಪತೊಿಾಂಕ್ ನಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಿಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾದ್ಯ ಾಂತ್ 105,394,301 ಜಣಾಂಕ್ ಹಿ ವೊಸಾಯ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್ಗೊ ಯ , ತ್ತಾಂತಾಂ 2,302,302 ಲೋಕ್ ಮಣಿಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಲಾ. ಹೆ ಸಂಕೆ ಜಾಗರ್ತಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸಾಯ ಯ ನ್ (WHO) ಆಜ್ ಫೆಬ್ರೆ ರ್ 7 ವೆರ್ ಸಾಾಂಜೆಚ್ಯಯ ಪಾವೆೆ ಪಾಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಗಿಟ್ ಕೆಲಾಯ ತ್. ಹ್ಯ ಾಂ ಪಯ್ಕೆ 432,432 ಜಣಾಂಕ್ ನವ್ಯಯ ನ್ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್ಗೊ ಯ . ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ 46,913,216; ಯೂರೋಪಾಾಂತ್ 35,481,004; ದ್ಕ್ತಿ ಣ್ ಈಶಾನ್ಯ ಏಶಿರ್ಾಂತ್ 13,033,797; ಪಶಿಿ ಮ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನಾಾಂತ್ 5,828,434; ಆಫ್ರೆ ಕಾಂತ್ 2,655,316 ಆನಿ ಪಶಿಿ ಮ್ ಪೆಸಿಫ್ರಕಾಂತ್ 1,481,789 ಲೋಕ್ ಕೊೋವಿಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ ಆಸಾ ಆನಿ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಾಂಚ್ ಆಸಾ. (ಭಾರತ್ತಾಂತ್ 10,826, 363 ಜಣಾಂಕ್ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್ಗೊ ಯ .)

ಹೆ ಅಾಂಕೆ-ಸಂಖೆ ಪಳೆತ್ತನಾ ಸದ್ದ್ಯ ಯ ಕ್ ಹೊ ವೊಸೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಾಂಡುನ್ ವೆಚ್ಯಯ ಪರಿಾಂ ದಿಸಾನಾ. ಹ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಕರಣ್ ಕ್ತತಾಂಗಿ ಮಹ ಳಾಯ ರ್ ಲೋಕ್

ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾ. ತೊೋಾಂಡಾಕ್ ಮಾರ್ಸೆ ಘಾಲಿನಾಾಂತ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಾಂತರ್ ದ್ವನಾಿಾಂತ್, ಥಂಯ್ ಹ್ಾಂಗ್ಗ ಲೋಕ ಜಮೊ ಜಮಾಿ ಫಕತ್ ಮಜಾ ಮಾರಾಂಕ್ ವ ದೇವ್ಯಸಪ ಣಚ್ಯಯ ನಾಾಂವ್ಯರ್ ಮಾಗ್ಗೆ ಯ ಸುವ್ಯತ್ತಯ ಾಂನಿ ಸಾಾಂಗ್ಗತ್ತ ಮೆಳಾಂಕ್, ಇತ್ತಯ ದಿ, ಇತ್ತಯ ದಿ. ಸಭಾರ್ ಗ್ೆ ೋರ್ಸಿ ಲೋಕ್ ಆತ್ತಾಂಯ್ ಪಾಟಿ ದ್ವನ್ಿ ಲೋಕಕ್ ಜಮರ್ಿ ತ್, ನಾಚ್ಯಿ ತ್, ಖೆಳಾಾ ತ್, ಇತ್ತಯ ದಿ. ಇಗಜಾಿಾಂನಿ-ದಿವ್ಯಳ ಾಂನಿ ಆಮಾಂ ಜಮಾಿ ಾಂವ್ನ ಕ್ತತಾಂಚ್ ಜಾಾಂವ್ನೆ ನಾ ಮಹ ಳಾಳ ಯ ಭಾಷೆನ್! ಆಮೊಿ ದೇವ್ನ ಕ್ತತಾಂ ಥೊಡೆ ಮಹಿನೆ ರಜೆರ್ ವೆಚೊ ನಾ? ತರ್ ಅಸಾಂಚ್ ಜರ್ ಆಮಾಂ ಜಿಯ್ಕಲಾಯ ಾಂವ್ನ, ಹೊ ವೊಸೊ ರಾವಿ ಲ ತರಿೋ ಕಸೊ? ಆಮೆಿ ಾಂಚ್ ಬರಾಂಪಣ್ ಸೊಡ್, ಹೆರಾಾಂಚಾಂ ಬರಾಂಪಣ್‍ಯ್ಕೋ ಆಮಾೆ ಾಂ ಪಡೊನ್ ಗ್ಲ್ೊ ಾಂ ನಾ ಕಸಾಂ ದಿಸಾಿ ಹೆ ವಯ್ಕೊ ಆಮಾಿ ಯ ಲೋಕಚ ಆವ್ಯಿ ರ್ ದೆಖ್ತಿ ನಾ. ಆಮಾಂ ಸವ್ಯಿಾಂನಿ ಹ್ಯ ದಿಸಾಾಂನಿ ತರಿೋ ಥೊಡಿ ಶಿರ್ಸಿ ಸಾಾಂಬಾಳ್್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ರ್ ನದ್ರ್ ಘಾಂವ್ಯಡ ಾಂವಿಿ ಅತಯ ವಶ್ಯಯ ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸಾ.

-ಡಾ|‍ಆಸಿಾ ನ್‍ಪೆ ಭು,‍ಚಿಕಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭಾರಿಚ್ ತಾಲೆಂತ್ವ ೆಂತ್ ಚಲಿ ಅೆಂಜಲಿ ಶಾನ್‍ಭಭಾಗ್, ಉಡುಪಿ

ಅಾಂಜಲಿ ಶಾನ್‍ಭಾಗ್ ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನಾಾಂತ್ ಆಪಾೆ ಇತ್ತೊ ಯ ಕ್‍ಚ್ಿ ಪೆ ವಿೋಣತ್ತ ಜೊಡ್‍ಲಿೊ

ಚಲಿ ಅಖ್ತಯ ಪಾೆ ಚಿೋನ್ ನಗರ್ ಮಹ ಣ್ ನಾಾಂವ್ಯಡ್‍ಲಾೊ ಯ ಉಡುಪಿ ಶಹರಾಕ್ ಚಕ್ತತ್ ಕರಾಂಕ್ ಲಾಗಿೊ . "ಭಾರತ್ತಾಂತ್

3 Veez Konkani


ಹ್ಯ ಸುತಿ ರಾಾಂತ್ ಅರ್ತೋ ಚಡ್ ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನ್ ವ್ಯಹ ಜವಿಪ ಆಸಾತ್ ಮಹ ಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಿ ಾಂ ರ್ತಕ ಆಪ್ಲೊ ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನ್ ಗುರ ಸೊಧುನ್ ಕಡುಾಂಕ್ ಕ್ತತಾಂಚ್ ಕಷ್ಟಾ ಲಾಗ್ೊ ನಾಾಂತ್. ಸುಾಂದ್ರ್ ಶೇರಿಗ್ಗರ್ ಜಾಾಂವ್ನೆ ಪಾವೊೊ ತೊ ನಶಿೋಬವ ಾಂತ್ ಗುರ ರ್ತಕ ತರ್ಭಿರ್ತ ದಿಾಂವ್ಯಿ ಯ ಕ್" ಮಹ ಣಲಿ ಅಾಂಜಲಿ ಆಪೆೊ ಯ 23 ವಸಾಿಾಂ ಪಾೆ ಯ್ಕರ್ ಏಕ ಪತ್ೆ ‍ಕತ್ತಿಲಾಗಿಾಂ ಉಲವ್ನ್ . ತ್ತಯ ವೆಳಾರ್, ಅಾಂಜಲಿನ್ ಲಾಗಿಾಂ ಲಾಗಿಾಂ 1,400 ಆಪಿೊ ಾಂ ಪೆ ದ್ಶಿನಾಾಂ ಲೋಕ ಮುಖ್ತರ್ ಪೆ ಸುಿ ತ್ ಕೆಲಿೊ ಾಂ, ಶಿಕಪ ಾಂತ್ ರ್ತ ಏಕ್ ಇನ್ಫ ೋಮೇಿಶನ್ ಸಾಯನ್ಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್, ನಿಟ್ಾ ಾಂತ್ತೊ ಯ

ಎನ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಇನ್ಾ ‍ಟಟ್ಯಯ ಟ್ ಒಫ್ ಟ್ಕ್ ಲಜಿಾಂತ್ ಶಿಕೆೊ ಲಿ. ರ್ತಚಿಾಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ನಾರಾಯಣ ಆನಿ ನಯನ ಶಾನ್‍ಭಾಗ್, ತ್ತಾಂಕಾಂಚ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲ್ೊ ಾಂ ಅಾಂಜಲಿಚಿ ಸಂಗಿೋತ್ತಾಂರ್ತೊ ಅಭಿರಚ್ ಆನಿ ಪೆ ವಿೋಣತ್ತ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ರ್ತಚಿ ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನ್ ಖೆಳಿಿ ಅಭಿಲಾಷಾ ಇತ್ತೊ ಯ ಊಾಂಚ್ಯಯ್ಕಕ್ ಅಾಂಜಲಿಕ್ ಪಾವಯ್ಿ ಮಹ ಣ್. ಆಪಿೊ ಆಜಿ, ಲಕ್ತಿ ಮ ೋ ದೇವಿಚೊ ಉಗ್ಗಡ ರ್ಸ

4 Veez Konkani


ಕಡ್್ ಆಪಾೊ ಯ ಸಂಗಿೋತ್ ಅಭಿರಚಿಕ್ ಪೆ ಚೊೋದ್ನ್ ದಿಲಾೊ ಯ ವಿಶಿಾಂ ಉಲರ್ಿ ನಾ ರ್ತ ಮಹ ಣಲಿ, "ಆಮಾಂ ಪಳೆಲ್ಾಂ ಮೇಘನ್ ಸಿಲಿಗ್ಗೆ ಮ್ ಹಿಣಾಂ ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನ್ ಖೆಳೆಿ ಾಂ ಏಕ ಲಗ್ಗ್ ಕ್ ಹ್ಜರ್ ಜಾಲಾೊ ಯ ತನಾ್ ಾಂ. ಮಹ ಜಿ ಆಜಿ ತಾಂ ಸಂಗಿೋತ್ ಆಯ್ಕೆ ನ್ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಭುಲನ್ ಗ್ಲಿೊ , ರ್ತ ಮಹ ಣಲಾಗಿೊ ’ರ್ತ ತರಣ್ ಚಲಿ ಪಳೆ ಕ್ತತೊ ಾಂ ಮಧುರ್

ತ್ತಳಾಯ ನ್ ಆಪೆೊ ಾಂ ತ್ತಲ್ಾಂತ್ ದ್ದ್ಖ್ರ್ಿ ! ತಕಯ್ ರ್ತಚಯ ಪರಿಾಂಚ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ಟ ಸಂಗಿೋತ್ ವ್ಯಹ ಜಾಾಂತ್ೆ ಖೆಳನ್ ತಜೆಯ ಭಿತಲಾಯ ಿ ಭೊಗ್ಗೆ ಾಂಕ್ ಪ್ಲೆ ೋತ್ತಾ ವ್ನ ದಿವೆಯ ತ್ ನಹ ಾಂಯ್?" ಸಾದಿ ಸುವ್ಯಿತ್ ದುಸಾೆ ಯ ಹಫಾಿ ಯ ಾಂತ್, ಲಕ್ತಿ ಮ ೋ ದೇವಿ ಫಕತ್

5 Veez Konkani


(Brother, Mother, Father & Anjali) ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನ್ ಸಾಕೆಿಾಂ ಧರಾಂಕ್ ಸಯ್ಿ ಜಾರ್್ ಸೊ ಾಂ" ಮಹ ಣಾ ಅಾಂಜಲಿ.

ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನಾ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್‍ಚ್ ಅಾಂಜಲಿಲಾಗಿಾಂ ಉಲಂವ್ನೆ ‍ಲಾಗಿೊ . "ಆಮಾೆ ಾಂ ಸುಾಂದ್ರ್, ಏಕ್ ನಾಾಂವ್ಯಡಿಯ ಕ್ ಕೊ ಸಿಕಲ್ ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನಿರ್ಸಾ ಮೆಳಳ ಜೊ ಮಾಹ ಕ ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನ್ ಶಿಖಂವ್ನೆ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲ. ಪಯ್ಕೊ ಯ ಪಾವಿಾ ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನಾ ಮುಖ್ತಾಂತ್ೆ ಮಹ ಜೊ ಶಾವ ರ್ಸ ಸೊಡಾಾ ನಾ ಮಾಹ ಕ ಫಕತ್ 8 ವಸಾಿಾಂ ಪಾೆ ಯ್, ಮಾಹ ಕ

ಪುಣ್ ರ್ತ ಜಾಾಂವ್ನೆ ಪಾವಿೊ ಫಕತ್ ಸಾದಿ ಸುವ್ಯಿತ್, ಅಾಂಜಲಿಕ್ ಏಕ್ ಹಫಿ ಲಾಗೊೊ ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನ್ ಖೆಳಾಂಕ್. "ಚಡಾಾ ವ್ನ ಹಯ್ಕಿಕೊ ಯ ಕ್ ಅಸಲಯ ಮೌನ್ ಘಡಿಯ್ಕ ಪೆ ಯತ್ತ್ ಾಂತ್ ಉದೆತ್ತತ್, ಉಪಾೆ ಾಂತ್ ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನ್ ಸಾಕೆಯ ಿ ರಿೋರ್ತರ್ ಧರಾಂಕ್ ಶಿಕಿ ತ್, ಆನಿ ಅಭಾಯ ರ್ಸ ಕರನ್, ಖೆಳಾಿ ಯ ಕ್ ಪಂಥಹ್ವ ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ತಚಿ ವಿದ್ದ್ಯ

6 Veez Konkani


ಮಹಿನಾಯ ಾಂಚೊ ಅಖಂಡ್ ಅಭಾಯ ರ್ಸ ಕರನ್, ರ್ತಣಾಂ ಉಪಾೆ ಾಂತ್ ಏಕ ದೇವ್ಯಳಾಾಂತ್ ಪೆ ದ್ಶಿನ್ ದಿಲ್ಾಂ.

ಜಾಣಾಂ ಜಾತ್ತತ್" ಮಹ ಣಲ ಅಾಂಜಲಿಚೊ ಗುರ ಸುಾಂದ್ರ್. ಅಾಂಜಲಿಚಾಂ ಕರಾಂಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ಹಠ್ ತ್ತಚ್ಯಯ ಪಂಥಹ್ವ ನಾಕ್ ಪ್ಲೆ ೋತ್ತಾ ಹ್ ದಿೋಲಾಗ್ೊ ಾಂ ಸಾತ್

ಹ್ಚಯ ಉಪಾೆ ಾಂತ್ ಅಾಂಜಲಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಗುರ ಸುಾಂದ್ರಾ ಬರಾಬರ್ ಸಭಾರ್ ಕೊ ಸಿಕಲ್ ಪೆ ದ್ಶಿನಾಾಂನಿ ಪಾತ್ೆ ಘೆತೊೊ . ಜಮ್‍ಲೊ ಲೋಕ ಹ್ಯ ಲಾಹ ನ್ ಚಲಿಯ್ಕನ್ ಎದೆಾಂ ವಹ ಡ್ ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನ್ ವ್ಯಹ ಜಂವೆಿ ಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಜಾಪಾನ್ ಭತ್ತಿಲ. "ಥೊಡಾಯ ವಸಾಿಾಂಕ್ ಹ್ಾಂವ್ನ ದೊೋನ್

7 Veez Konkani


ಉಶಾಯ ಾಂಚರ್ ವ ಲಾಹ ನ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸಾಿ ಲಿಾಂ ಹೆಾಂ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಹ ಜಾಾಂತ್ೆ ಧರನ್. ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನ್ ಖೆಳಾಂಕ್ ನಹಿಾಂಚ್ ಪ್ಲಪಾಾ ಾಂನಿ ಉತ್ತಾ ಹಿತ್ ಉಸಾವ ರ್ಸ ಸೊಡುಾಂಕ್ ಜಾಯ್, ಬಗ್ಗರ್ ಧೃಡ್ ಮನ್ ತಾಂ ಪಾಶಾಿ ತ್ಯ ಆನಿ

ಊಾಂಚ್ ದ್ಜಾಯ ಿಚಾಂ ತ್ತಳೆ ಖೆಳಾಿ ಯ ಕ್. ಮಹ ಜೊ ಗುರ ಸುಾಂದ್ರಾನ್ ಮಾಹ ಕ ಪ್ಲೆ ೋತ್ತಾ ಹ್ ದಿೋಾಂವ್ನ್ ಹ್ಾಂವೆ ತಾಂ ಪಂಥಹ್ವ ನ್ ಜಾಯ ರಿ ಕರಾಂಕ್ ತರ್ಭಿರ್ತ ದಿಲಿ.

8 Veez Konkani


ಸಮಾರಂಭಾಕ್ ದಿೋಲಾಗಿೊ ಾಂ. ಅಾಂಜಲಿಚಿಾಂ

ಪೆ ದ್ಶಿನಾಾಂ

ಲಗ್ಗ್

ರ್ತಕ

ಜರ್ಿಚಿಾಂ ಸಂಕೇತ್ತಾಂ

9 Veez Konkani

ಪೆೆ ೋರಣ್


ಆಪಾೊ ಯ ಜರ್ಿಚಯ ಸುವ್ಯಿತ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್ ಉಲರ್ಿ ನಾ ಅಾಂಜಲಿ ಮಹ ಣಾ , "ಹ್ಾಂವ್ನ ಶಿಕಪ ಾಂತ್ ಬರಿಾಂಚ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸಿೊ ಾಂ, ಮಾಹ ಕ ಭೊಗ್ೊ ಾಂ ಕ್ತೋ ಹ್ಾಂವೇ ಅತಯ ಾಂತ್ ಮಾಕ್ಿ ಜೊಡೆೊ ಜೆನಾ್ ಾಂ 10 Veez Konkani


ಧಮಿಸಯ ಳ ಧಮಾಿಧಿಕರಿ ವಿೋರೇಾಂದ್ೆ ಹೆಗಾ ಡೆನ್ ಮಹ ಜೆಾಂ ಸಂಗಿೋತ್ ವ್ಯಹ ಜಾಪ್ ಪಳೆವ್ನ್ , ಮಾಹ ಕ ಮಾನ್ ಕೆಲಾೊ ಯ ಸಂದ್ಭಿಿಾಂ. 9 ವಸಾಿಾಂಚಯ ಪಾೆ ಯ್ಕರ್

ಹೆಾಂ ನಿಜಾಕ್ತೋ ಮಾಹ ಕ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಯ ಸಗ್ಗಿಕ್ ಪಾವರ್ೊ ಗ್ೊ ಾಂ. ದುಸೊೆ ಸಂದ್ರ್ಭಿ ತಯ ಚ್ಿ ಪಾೆ ಯ್ಕರ್ ಮಾಹ ಕ ಕನಾಿಟಕ ಸಕಿರಾ ಥಾಂವ್ನ್ ರಾಜ್ಯ ಪೆ ಶಸಿಿ ಲಾರ್ಭ‍ಲಾೊ ಯ ವೆಳಾರ್." 2007 ಇಸವ ಾಂತ್, ಹ್ಾಂವ್ನ 12 ವಸಾಿಾಂಚಿಾಂ ಆಸಾಿ ಾಂ, ಹ್ಾಂವೆಾಂ ಮಹ ಜಿ ಪೆ ಥಮ್

11 Veez Konkani


ಸಿೋಡಿ ’ಸುಗಂಧಿ" ಆನಿ 2010 ಇಸವ ಾಂತ್ ಮಹ ಜಿ ದುಸಿೆ ಸಿೋಡಿ ಉಗ್ಗಿ ಯ್ಕೊ . ರ್ತಣಾಂ ಆಪೆೊ ಾಂ ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನ್ ಫ್ರಲಿಮ ೋ ಸಂಗಿೋತ್ತಕ್ ಖೆಳೆಿ ಾಂ ಪೆ ಯತ್್ ಕೆಲ್ಾಂ. ಹಿ

ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸಿೊ ತ್ತಚ್ಯಯ ಆವಯ್ಬಾಪಾಯ್ಕಿ ಆಶಾ ಪುರಾನಿ ಹಿಾಂದಿ ಪಿಾಂತರಾಾಂತ್ತೊ ಯ ಸಂಗಿೋತ್ತಚಿ. ಅಸಾಂ ಅಾಂಜಲಿನ್ ಫ್ರಲಿಮ ೋ ಸಂಗಿೋತ್ತಕ್ ಸಾಯ ಕ್ಾ ಖೆಳಾಂಕ್ ಧಲ್ಿಾಂ. "ಹಿಾಂದಿ ಫ್ರಲ್ಮ ಸಂಗಿೋತ್ತಕ್ ಹ್ಾಂವೆಾಂ ಸಾಯ ಕ್ಾ ಖೆಳೆಿ ಾಂ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಕೊ ಾಂ. ಕ್ತತೊ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಹ್ಾಂವೆ ಅಸಾಂ ಕೆಲ್ೊ ಾಂ ತಾಂ ಆಜೂನ್ ಮಹ ಜಾಯ ಮರ್ತಪಟಲಾರ್ ಯ್ಕತ್ತ. ಚಡಾಾ ವ್ನ ಮಹ ಜಾಯ ಪೆ ದ್ಶಿನಾಾಂನಿ "ಅನಿಸುರ್ತದೆ ರ್ಕೊೋ ಇಾಂದು" ಸವ್ಯಿಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ಿ ರಚ್ಯಲಾಗ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ಲೋಕನ್ ’ವನ್ಾ ಮೊೋರ್’‍ ಕ್ತಾಂಕೆ ಟ್

12 Veez Konkani


ಘಾಲಿೊ . ಹ್ಾಂವ್ನ ಪನಾಯ ಿ ಆನಿ ನವ್ಯಯ ಪಿಾಂತರಾಾಂತ್ತೊ ಯ ಸಂಗಿೋತ್ತಕ್ ಸಾಯ ಕ್ಾ ಖೆಳಾಾ ಲಿಾಂ. ಕ್ತೋ ಬೋಡ್ಿ ಖೆಳಾಾ ಡಿ ದಿೋಪಕ್ ಜಯಸಿೋಲನ್ ತ್ತಕ ಏಕ್ ವ್ಯಟ್ ದ್ದ್ಖ್ವಿಪ ಜಾಲ. ತ್ತಣಾಂ ತ್ತಕ ವಿವಿಧ್ ತ್ತಳೆ ಕಸ ಖೆಳೆಿ ಮಹ ಳಿಳ ತರ್ಭಿರ್ತ ದಿಲಿ. ತಸಾಂಚ್ ತ್ತಚಾಂ ಕಷ್ಟಾ ಕಮ್ ಆನಿ ಧೃಡತ್ತ ರ್ತಕ ಫ್ರಲ್ಮ ಸಂಗಿೋತ್ತಾಂತ್

ಪೆ ವಿೋಣ್ ಕರಿಲಾಗಿೊ ಮಹ ಣಾ ಅಾಂಜಲಿ . "ಹ್ಾಂವ್ನ ಮುಾಂಬಯ್ ಗ್ಲಾೊ ಯ ತನಾ್ ಾಂ ಮಾಹ ಕ ಪಡಾಯ ಯ ಪಾಟ್ಲ್ೊ ಯ ನ್ ಸಂಗಿೋತ್

13 Veez Konkani


ದಿಾಂವೆಿ ಅವ್ಯೆ ರ್ಸ ಲಾಬ್ರೊ ಸ್ಟಾ ಡಿಯ್ಕಾಂತ್ ಶ್ೆ ೋರ್ ಘೋಶಲ್ ಆನಿ ಅಮಿನ್ ಮಾಲಿಖ್ ಬರಾಬರ್. ರ್ತಚ್ಯಯ ಕೌತಕಯ್ಕಚಿಾಂ ಪದ್ದ್ಾಂ ಮಹ ಳಾಯ ರ್, "ಪೂಲ್ ಗರ್ ಸಬ್ ಕುಚ್", "ಹೊ ಹಂಸಿನಿ" ಆನಿ "ರೋ ಜಾ ಜಾನೆಮನ್." ಮುಾಂಬಂಯ್ಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೆಲೋಡಿಬೋಟ್ಲ್ಕ್ ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನ್ ಖೆಳಾಾ ನಾ ನಿಣಿಯಕಾಂಕ್ ಸಂಪೂಣ್ಿ ವಿಜಿಮ ತ್ ರ್ತಣಾಂ ಕೆಲ್ೊ ಾಂ, ಮೈಸ್ಟರ್

ಸಿಲಾೆ ಚಾಂ ಕಪಾಡ್ ನೆಹ ಸೊನ್ ಹ್ರ್ತಾಂ ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕನಾಿಟಕ ಶಾಸಿಿ ರೋಯ್ ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನ್ ಘೆತ್‍ಲಾೊ ಯ ಅಾಂಜಲಿನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಗಿೋತ್ ಖೆಳನ್. ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಪದಿವ ಜೊಡ್‍ಲಿೊ ಅಾಂಜಲಿ ಐಟ ಕಂಪ್ಲೆ ಯ ಸೊಧುನ್ ವ್ಯವ್ಯೆ ಕ್ ಲಾಗ್ಗಿ ಯ ಬದ್ದ್ೊ ಕ್ ತಾಂ ಜಡಾಯ್ಕಚಾಂ ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನ್ ಘೆವ್ನ್

14 Veez Konkani


ಸಂಗಿೋತ್ ಖೆಳನ್ ಲೋಕಚಿಾಂ ಮನಾಾಂ ಜಿಕಿ ಯ ಾಂತ್ ಯಶಸಿವ ೋ ಜಾಲಾಯ . ಮಧುರ್ ಬಾಲಸುಬೆ ಹಮ ಣಯ ಲಾಗಿಾಂ ಶಾಸಿಿ ರೋಯ್ ಸಂಗಿೋತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆರ್ಸ‍ಲಿೊ ರ್ತ ಆಪೆೊ ಯ ಆಜೆಯ ನ್ ಸಾಾಂಗ್‍ಲ್ೊ ಾಂ ಮರ್ತಾಂತ್ ಧರನ್ ಹಠಾನ್ ಮುಖ್ತರ್ ಸರನ್ ರ್ತಕ ಆನಿ ರ್ತಚ್ಯಯ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಕ್ ಮಾತ್ೆ ನಂಯ್,

ಬಗ್ಗರ್ ಅಖ್ತಯ ಭಾರತ್ತಾಂತ್‍ಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾಯ . ಎದೊಳ್ ಪರ್ಿಾಂತ್ ದೇಶಾದ್ಯ ಾಂತ್ 2,000 ಪಾೆ ರ್ಸ

15 Veez Konkani


ಅಧಿಕ್ ಪೆ ದ್ಶಿನಾಾಂ ದಿೋಾಂವ್ನ್ ರ್ತಣಾಂ ರ್ತಚಿ ಶಾಥಿ ಸವ್ಯಿಾಂಕ್ ವಿಜಿಮ ತ್ತವ್ನ್ ಖ್ತಯ ರ್ತ ಜೊಡಾೊ ಯ . ಪೆೆ ೋಕ್ಷಕಾಂಚಿಾಂ ಮನಾಾಂ ಜಿಕ್‍ಲಿೊ ಅಾಂಜಲಿ ಆಯ್ಕೊ ವ್ಯರ್ ದುಬಾಾಂಯ್ಿ ಜಾಲಾೊ ಯ ’ಇಾಂಡಿರ್ ಗೊಟ್ ಟ್ಲ್ಯ ಲ್ಾಂಟ್ ರಿರ್ಲಿಟೊ ಶೋಾಂತ್ ಅಪುಟ್ಾ ಕನ್ ಡಾಚ್ಯಯ ದೇಶಿೋ ವಸಾಿ ರಾಂನಿ ಸೊಭೊನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಯ ವಿವಿಧ್ ಕೊನಾ್ ಯ ಾಂನಿ ಲೋಕಕ್ ಆಪೆೊ ಾಂ ಸಂಗಿೋತ್ ಕಯಿಕೆ ಮ್ ದಿಲಾೊ ಯ ಅಾಂಜಲಿ ಶಾನ್‍ಭಾಗ್ಗಚಾಂ ಸಾಧನ್ ಪಾಕುಿನ್ ತ್ತಕ ಸಭಾರ್ ಪೆ ಶಸೊಿ ಯ ಲಾಬಾೊ ಯ ತ್. ಕಲಾವಿಕರ್ಸ ಪರಿಷತ್ ಗದ್ಗ ಹ್ಣಾಂ ರ್ತಕ "ಸಂಗಿೋತ ಶಿೆ ೋನಿಧಿ", ಉಡುಪಿ ಪರ್ಿಯ್ ಶಿೆ ೋ ವಿದ್ದ್ಯ ಧಿೋರರ್ತೋಥಿ

ಸಾವ ಮೋಜಿ ಥಾಂವ್ನ್ "ಶಿೆ ೋ ಕೃಷಾೆ ನುರಾಗ" ಪೆ ಶಸಿಿ , ಬ್ರಾಂಗುಳ ರ್ ಕಲಿ ರಲ್ ಎಸೊೋಸಿಯೇಶನ್ ಥಾಂವ್ನ್ "ಕಲಾ ಕಣಮ ಣ", ದೇವ್ಯಧಿೋನ್ ಡಾ| ವಿ. ಎರ್ಸ. ಆಚ್ಯರ್ಿ ಥಾಂವ್ನ್ "ಜಿಲಾೊ ಪೆ ಶಸಿಿ ", ಮಣಪಾಲ್ ರೋಟರಿ ಕೊ ಬಾ ಥಾಂವ್ನ್ "ಕಲಾಾಂಜಲಿ" ಪೆ ಶಸಿಿ , ಸಂಸೆ ೃರ್ತ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸೊಯ , ಬ್ರಾಂಗುಳ ರ್ ಜಾ್ ಣ ಮಂದ್ದ್ರ ಥಾಂವ್ನ್ "ಕನಾಿಟಕ ಚೇತನೆ" ಪೆ ಶಸೊಿ ಯ ರ್ತಣಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಯ ಕನ್ಿ ಘೆತ್ತೊ ಯ ತ್. ಸಂಗಿೋತ್ತ ಥಾಂವ್ನ್ ತೃಪಿಿ ಆನಿ ಖುಷ್ಟ ಅಾಂಜಲಿಚಿ ಆನೆಯ ೋಕ್ ವಿಶೇಷತ್ತ ಮಹ ಳಾಯ ರ್, ಲಾಹ ನ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಾಂಚ್ ಆಪೆೆ ಾಂ

16 Veez Konkani


ವಹ ಡ್ ಜಾಲಾಯ ರಿೋ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕಿ ಹ್ತ್ ಧರನ್ ತ್ತಾಂಚ್ಯಯ ಪರ್್ ಯ ಾಂಚರ್ ಹೊಾಂದೊವ ನ್ ಆಸಾಿ ತ್. ಮನ್ ಕೆಲಾಯ ರ್ ಕ್ತತಾಂಯ್ ಕಯ್ಕಿತ್ ಮಹ ಣಲಿ ಅಾಂಜಲಿ ಮಹ ಜೆಯ ಲಾಗಿಾಂ ಉಲವ್ನ್ .

ಸಾಯ ಕಾ ಫೋನ್ ಖೆಳನ್ ಜೊಡ್‍ಲಾೊ ಯ ಪರ್್ ಯ ಾಂನಿಾಂಚ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಪರ್ಿಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್, ಆಪೆೊ ಯ ಆಜೆಯ ಥಾಂವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ೊ ಾಂ ಪೆೆ ೋರಣ್ ಯಶಸಿವ ೋ ಥರಾನ್ ಕರ್ಿ ರೂಪಾಕ್ ಹ್ಡ್್ ದ್ದ್ಖ್ರ್ೊ ಾಂ. ಆಪಾೊ ಯ ಸಂಗಿೋತ್ತಚ್ಯಯ ಮೊೋಗ್ಗ ಮುಖ್ತರ್ ಆಪಾೆ ಕ್ ಐಟಚೊ ಮೊೋಗ್ ಗಜ್ಿ ನಾ ಮಹ ಣ್ ಆಪೆೆ ಾಂ ಶಾಭಿೋತ್ ಕೆಲಾಾಂ ಮಹ ಣಲಿ ಅಾಂಜಲಿ ಉಲರ್ಿ ನಾ. ಸಂಗಿೋತ್ತಾಂತ್ ಬಪೂಿರ್ ಖುಷ್ಟ, ತೃಪಿಿ ಆಪಾೆ ಕ್ ಮೆಳಾಾ ಮಹ ಣಾ ಅಾಂಜಲಿ. ಏಕ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಪೆೆ ೋರಣ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಅಾಂಜಲಿ ಏಕ್ ಪೆೆ ೋರಣ್ ಆಮಾಿ ಯ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಜೆ

ಆಪೆೆ ಾಂ ಆಪಾೊ ಯ ಚ್ಿ ಪಾಾಂರ್ರ್ ಉರ್ಭಾಂ ರಾವೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಳಳ ಧೃಡ್ ವ್ಯದ್ ಅಾಂಜಲಿಚೊ. ಮುಾಂಬಯ್, ರಾಜಸಾಯ ನ್, ಗುಜರಾಥ್, ಕೊಾಂಯಬ ತ್ತಿ ರ್, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಇತರ್ ಪೆ ದೇಶಾಾಂನಿ ಅಾಂಜಲಿಚಿಾಂ ಯಶಸಿವ ೋ ಪೆ ದ್ಶಿನಾಾಂ ಜಾಲಾಯ ಾಂತ್. ರ್ತಣಾಂ ಆತ್ತಾಂ ಸಂಗಿೋತ್‍ಚ್ಿ ಆಪಿೊ ವೃರ್ತಿ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಧಲಾಯ ಿ. ಕೊೋಟೇಶವ ರಾಾಂತ್ ಜಾಲಾೊ ಯ ರ್ತಚ್ಯಯ ಪೆ ದ್ಶಿನಾ ವೆಳಾರ್ ರ್ತಕ ಶಿೆ ೋ ಸುಧಿೋಾಂದ್ೆ ರ್ತೋಥಿ ಸಾವ ಮೋಜಿ, ಕಶಿೋ ಮಠಾಾಂಚೊ ವಹ ಡಿಲ್ ಹ್ಣಾಂ ಭಾಾಂಗ್ಗರಾಚಾಂ ನಾಣಾಂ ದಿೋಾಂವ್ನ್ ಸನಾಮ ನ್ ಕೆಲಾ. "ಸವ ರಾಾಂಜಲಿ", "ಅಲರ್ಪ ಯದೆ", "ಮೆಲೋಡಿ ಈಜ್ ಓನ್" ಇತ್ತಯ ದಿ ಸಿೋಡಿ ರ್ತಚ್ಯಯ ನಾಾಂವ್ಯರ್ ಆಸಾತ್.

17 Veez Konkani


ಅಾಂಜಲಿನ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಗಿೋತ್ ಸಪ ರ್ಧಯ ಿಾಂನಿ ಕನಾಿಟಕದ್ಯ ಾಂತ್ ಪಾತ್ೆ ಘೆವ್ನ್ ಇನಾಮಾಾಂ ಜೊಡಾೊ ಯ ಾಂತ್. ರ್ತಕ ಜೂನಿಯರ್ ಗ್ೆ ೋಡ್ ಕನಾಿಟಕ್ ಇನ್ಾ ‍ಟ್ರೆ ಮೆಾಂಟಲ್ ಸಂಗಿೋತ್ ಪರಿೋಕೆಿ ಾಂತ್ 94% ಅಾಂಕ್ ಮೆಳಾಳ ಯ ತ್. ಮುಾಂಬಂಯ್ಿ ಭಿೋಮ್‍ೇನ್ ಜೊೋಶಿ ಸಮ ೃರ್ತ ದಿೋಸಾಕ್ ಸಂಗಿೋತ್ ದಿೋಾಂವ್ನ್ ರ್ತಣಾಂ ನಾಾಂವ್ನ ಜೊಡಾೊ ಾಂ.

ಪಳೆಾಂವ್ನ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲ್ೊ ಾಂ ಮಾತ್ೆ ನಹ ಾಂಯ್, ಹ್ಜರ್ ಜಾಲಾೊ ಯ ಸವ್ನಿ ಲೋಕನ್ ರ್ತಕ ಉರ್ಭ ರಾವೊನ್ ತ್ತಳಿಯ್ಕ ದಿಲೊ ಯ . ಹೆಾಂ ರ್ತಚಾಂ ಪೆ ದ್ಶಿನ್ ವೈರಲ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ರ್ತಣಾಂ ಸಂಗಿೋತ್ ಇಾಂಡಸಿಾ ರೋಾಂತ್ ಏಕ್ ದ್ದ್ಖ್ಲೊ ಕೆಲೊ .

ರ್ತ ವಿವಿಾಂಗಡ್ ಥರಾಚಾಂ ಸಂಗಿೋತ್ ಬಾಲಿವುಡ್, ಫ್ಯಯ ಜನ್, ರ್ಧಮಿಕ್, ಕೊ ಸಿಕಲ್ ಇತ್ತಯ ದಿ. ರ್ತಕ ಕಲರಾಾಂನಿ ಟೋವಿ ಇಾಂಡಿರ್ ಗೊಟ್ ಟ್ಲ್ಯ ಲ್ಾಂಟ್ ಪಂಗ್ಗಡ ನ್ ರ್ತಚಾಂ ಸಂಗಿೋತ್ ಪೆ ದ್ಶಿನ್ ಕರಾಂಕ್ (ಐಜಿಟ ಸಿೋಜನ್ 8). ಹ್ಕ ನಿರ್ತದ್ದ್ರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಕ್ತರಣ್ ಖೇರ್, ಕರನ್ ಜೊೋಹರ್ ಆಮ ಮಲಾಯೆ ಅರೋರ ಆರ್ಸ‍ಲ್ೊ ತ್ತಾಂಕಾಂ ರ್ತಚಾಂ ಪೆ ದ್ಶಿನ್

ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾೊ ಯ ಾಂತ್ತೊ ಯ ಅಜಜ ರಕಡುಾಂತ್ ಜಿಯ್ಕವ್ನ್ ಆರ್ಸ‍ಲಾೊ ಯ ಶಾನ್‍ಭಾಗ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಾಂತ್ತೊ ಯ ಅಾಂಜಲಿಚಾಂ ಪಾೆ ಥಮಕ್ ಆನಿ ಹೈಸ್ಟೆ ಲ್ ಶಿಕಪ್ ಸಾಂಟ್ ಸಿಸಿಲಿೋರ್ಸ ಕೊಾಂವೆಾಂತ್ ಶಾಲಾಾಂತ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ಉಪಾೆ ಾಂತ್ ರ್ತಣಾಂ ಆಪೆೊ ಾಂ ಕಲೇಜ್ ಶಿಕಪ್ ಪೂಣಿ ಪೆ ಜಞ ಕಲೇಜ್ ಉಡುಪಿಾಂತ್ ಕೆಲ್ಾಂ ತಸಾಂಚ್ ಇನ್ಫ ೋಮೇಿಶನ್ ಸಾಯನ್ಾ

18 Veez Konkani


ಘಾಲಾ್ ಸಾಿ ಾಂ ಸಂಗಿೋತ್‍ ಆಪಿೊ ವೃರ್ತಿ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಧಲಿಿ.

ಜಿೋವನ್

ಮಹ ಜೊ ದುಸೊೆ ಗುರ ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸಾ ಯೂಟ್ಯಯ ಬ್ ಮಹ ಣಾ ಅಾಂಜಲಿ ಶಾನ್‍ಭಾಗ್. ರ್ತಚಿಾಂ ಸಭಾರ್ ಪೆ ದ್ಶಿನಾಾಂ ಯೂಟ್ಯಯ ಬಾರ್ ಪೆ ಸಾರ್ ಜಾಲಾಯ ಾಂತ್ ಆನಿ ಏಕ ಲಾಖ್ತಪಾೆ ರ್ಸ ಅಧಿಕ್ ಸಂಗಿೋತ್ ಪೆೆ ೋಮಾಂನಿ ಹಿಾಂ ಪೆ ದ್ಶಿನಾಾಂ ದೆಖ್ತೊ ಯ ಾಂತ್. ರ್ತಚ್ಯಯ ಖ್ತಯ ತಕ್ ಹ್ಚಯ ವಹ ರ್ತಿ ಸಾಕ್ಾ ಕ್ತತಾಂ ಜಾಯ್? ಚಡಿೋತ್ ವಿವರಾಕ್ ತಮಾಂ ಹೆಾಂ ಲಿOಖ್ ಚಿಚ್ಯವ್ನ್ ಪಳೆವಯ ತ್: https://www.instagram.com/anjalisax ophone/ ರ್ತ ಮಹ ಣಾ ಕ್ತೋ ಯೂಟ್ಯಯ ಬಾ ಮುಖ್ತಾಂತ್ೆ ‍ಚ್ಿ ರ್ತ ಸಭಾರ್ ಸಂಗಿೋತ್ ವಿದ್ದ್ಯ ಶಿಖ್ತೊ ಯ .

ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ NMAMIT,Nitte Karkala ಹ್ಾಂಗ್ಗಸರ್ ಸಂಪಯ್ಕೊ ಾಂ.

ಅಾಂಜಲಿಕ್ ಸಂಸಾರಾದ್ಯ ಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ದೇಶಾಾಂಕ್ ರ್ಭಟ್ ದಿೋಾಂವ್ನ್ ಆಪಿೊ ಾಂ ಪೆ ದ್ಶಿನಾಾಂ ದ್ದ್ಖಂವೆಿ ಾಂ ಮನ್ ಆಸಾ. ಪುನ್ ಅಯ್ಕೊ ವ್ಯರ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿ ಆರ್ಸ‍ಲಾೊ ಯ ನ್ ರ್ತಚಾಂ ತ್ತಲ್ಾಂತ್‍ಯ್ಕೋ ಬಾಾಂದುನ್ ಘಾಲಾಾಂ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ತೊ ಯ ಜಿಎರ್ಸ‍ಬ ಕೊಾಂಕಣ ಸಮಾಜಾನ್‍ಯ್ಕೋ ತ್ತಾಂಚ್ಯಯ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಹಮಲನಾಕ್ ರ್ತಕ ಆಪರ್ೊ ಾಂ, ಪುಣ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಅವ್ಯೆ ರ್ಸ ಮೆಳಾಂಕ್ ನಾ.

ಕಯ ಾಂಪರ್ಸ ರಿೋಪೆೊ ೋಸಮ ಾಂಟ್ ವೆಳಾರ್ ರ್ತಕ ರೋಬಸಾಫ್ಾ ಟ್ಕೊ್ ೋಲಜಿೋರ್ಸ ಪುಣ್ ರ್ತಣಾಂ ತ್ತಾಂಚ್ಯಯ ವಿಾಂಚಿ ವೆೆ ಪತ್ತೆ ಕ್ ಸಹಿ

ಅಸಲ್ಯ ತ್ತಲ್ಾಂತವ ಾಂತ್ ಚಲಿಯ್ಕಕ್ ಆಮಾಂ ಆಮಿ ಜಾತ್, ಕತ್, ಮತ್ ಮಹ ಣ್ ಲ್ಖಿನಾಸಾಿ ಾಂ ಆರ್ಧರ್ ಸಹಕರ್

19 Veez Konkani


ದಿಾಂವೊಿ

ಅರ್ತೋ

ಗಜೆಿಚೊ

ಆಸಾ.

ವಿದ್ದ್ಯ ಥಿಿ. ಶಿಕಪ ಸಾಾಂಗ್ಗತ್ತ ಸಾಯ ಕೊಾ ೋಫೋನಾಚಿ ತಬ್ರಿರ್ತ, ಎಕ್ತೋನಪ ಣನ್ ಅಧಯ ಯನ್ ಕಚಿಾಂ,

ಆಮಾಿ ಯ ಕ್ತೆ ೋಸಾಿ ಾಂವ್ನ ಕೊಾಂಕ್ತೆ ಕಯಿಕೆ ಮಾಾಂನಿಾಂಯ್ ರ್ತಚಾಂ ಪೆ ದ್ಶಿನ್ ದಿೋಾಂವ್ನೆ ಆಪವೆಯ ತ್ತ. ಅಸಲಿಾಂ ತ್ತಲ್ಾಂತ್ತಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ನೆ ಮೆಳಿಿ ಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಆಪೂೆ ಪ್ ಆಸಾಿ ಾಂ ಆಮಾಿ ಯ ಸಂಘ್-ಸಂಸಾಯ ಯ ಾಂಚ ಅಧಿಕರಿ ಹೆಾಂ ತ್ತಾಂಚ್ಯಯ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹ್ಡಿಾ ತ್? ಪೆ ಸುಿ ತ್ ರ್ತ ಮಲ್ಪ ಾಂತ್ ಜಿಯ್ಕಾಂವ್ನ್ ಆಸಾ ಆಸಾಿ ಾಂ ರ್ತಕ ಮಂಗುಳ ರ್ ಯೇಾಂವ್ನ್ ಆಪೆೊ ಾಂ ಪೆ ದ್ಶಿನ್ ದಿೋಾಂವ್ನೆ ಅರ್ತೋ ಸಲಿೋರ್ಸ ಜಾತಲ್ಾಂ. ಸಂಗಿೋತ್ ಸಂಘಟಕ್, ಹೆಯ ದಿಶಿಾಂ ಆಪೆೊ ಾಂ ಗುಮಾನ್ ಖಂಚಯ್ಕಿ ಲ್ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಾಂವ್ನ ಭವ್ಯಿಸಾಿ ಾಂ.

ಅೆಂಜಲಿ

ಶಾನುಭೋಗಾವಿಶೆಂ

ಮ್ಹ ಜೆಂ ಭಗಾಣ ೆಂ - ಭಯ್ಣಣ ಡೋರತಿ ಡಿ ಸೋಜ ಎ.ಸಿ ಅಾಂಜಲಿ ಉಡುಪಿಚ್ಯಯ ಸಾಂಟ್ ಸಿಸಿಲಿಾಂತ್ ಹ್ಯ್‍ಸ್ಟೆ ಲ್ ವಿದ್ದ್ಯ ಥಿಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಿ ನಾ ಮಾಹ ಕ ತ್ತಚಿ ಒಳಕ್ ಜಾಲಿ. ಶಿಕಪ ಾಂತ್ ಭೊೋವ್ನ‍ಚ್ಿ ಚುರಕ್, ಗುಣೇರ್ಸಿ ಆನಿ ಎಕ್ ವಿಧೇಯ್‍ವಂತ್

ಕಲ್ಚಿ ಆರಾಧನ್ ತ್ತಚಥಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯ್ಕತ್ತಲಿ. ಇಸೊೆ ಲ್, ತ್ತಲೂಕ್ ಆನಿಾಂ ಜಿಲಾೊ ಯ ಹಂತ್ತರ್ ಚಲಾಿ ಯ ಪೆ ರ್ತಭಾ ಕರಂಜಿಾಂತ್ ಪಾತ್ೆ ಘೆವ್ನ್ , ಇನಾಮಾಾಂ ಜಿಕೊನ್ ಇಸೊೆ ಲಾಕ್ ಕ್ತೋತ್ಿ ಹ್ಡ್‍ಲ್ೊ ಾಂ ತ್ತಲ್ಾಂತ್‍ವಂತ್ ಭುಗ್ಿಾಂ. ವಿವಿಧ್ ಸಪ ರ್ಧಯ ಿಾಂನಿಾಂ ಪಾತ್ೆ ಘೆತ್ತೊ ಯ ರಿ ಶಿಕಪ್ ಕೆದಿಾಂಚ್ಿ ನಿಲಿಕ್ಷ್ ಕೆಲ್ೊ ಾಂ ನಾಾಂ. ಆಜ್ ಎಕ್ ಸಲ್ಬೆ ಟ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ಗಾಂವ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಾಂ ದೇಶ್ಯ-ವಿದೇಶಾನಿಾಂ ತ್ತಚ್ಯಯ ತ್ತಲ್ತ್ತಾಂಚಾಂ ಪೆ ದ್ಶಿನ್ ಕನ್ಿ ಆಸಾಿ ನಾ ತ್ತಚಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ತ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಾಂವ್ನ ತ್ತಕ ಬರಾಂ ಮಾಗ್ಗಿ ಾಂ. ಅಾಂತರ್‍ರಾಷ್ಟಾ ರೋಯ್ ಮಟ್ಲ್ಾ ರ್ ನೆಕೆತ್ತೆ ಪರಿಾಂ ಪಜಿಳುನ್ ನಾಾಂವ್ನ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಾಂವಿಯ ಾಂ ಮಹ ಳಿಳ ಾಂ ಮಹ ಜಿ ಆಶಾ.

-----------------------------------------------------------------------------------------20 Veez Konkani


ಆಯೇಶಾ, ರ್ತಚ್ಯ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್ ಚಡಿಿ ಕ್ ಚರಿತ್ತೆ -ರ್ತಕ ಖ್ತಲಿ ಜಾಯಜ ಯ್.

ದುಸೊ ಅವಸ್ವ ರ್: ಲಾಮ್ಸೇರಿ (ಆದ್ಲ್ಯ ಾ ಅೆಂಕ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ....)

"ಭಾವ್ಯ" ಮಹ ಣಲ ಸಮನಾರಿಚೊ ವಹ ಡಿಲ್. "ಪಾಡ್ ಸಿಪ ರಿತ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಗಿ ಪಯ್ಕೊ ಾಂ ತಜೆಾಂ ತಾಂ ಉಗ್ಿ ಾಂ ಕೆಲ್ೊ ಾಂ ತೊೋಾಂಡ್ ರ್ಧಾಂಪ್.ತ್ತಯ ದುಬಾಳ ಯ

ರ್ಕಕ್ ಹೆರ್ ಗೊವ್ಯಿಾಂ ವಹ ರ್ ಆನಿ ಭಾತಣ್ ದಿೋ."

ಸಶಿಿಾಂ

ಆಮ ಮನಾಜ ರ್ತಚ್ಯ ಪಾಟ ವಯ್ಕೊ ಯ ಆಮೊಿ ಯ ವಸುಿ ಕಡೊೊ ಯ ಆನಿ

21 Veez Konkani


"ಮಾಸಾ ರ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಹಡ್ಾ ಿ" ಮಹ ಳಾಳ ಯ ತ್ತಯ ದುಸಾೆ ಯ ಲಾಮಾನ್ ರ್ಕಕ್ ಅಾಂಬುಡ್್ ವೆಹ ಲ್ಾಂ. ರ್ಕ್ ಮನ್ ನಾತೊ ಲಾಯ ಬರಿ ವೆತ್ತ ಮಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕ ಭಗ್ೊ ಾಂ.ಸಮನಾರಿಚೊ ವಹ ಡಿಲ್ ಕೌ-ಎನ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಏಕ ವಸಿ ಚ್ಯ ಕೂಡಾಕ್ ರ್ ರಾಾಂದ್ದ್ಪ ಕೂಡಾಕ್ ತಸಾಂ ದಿಸಾಿ ಲ್ಾಂ, ಆಪವ್ನ್ ವೆಲ್ಾಂ. ಥಂಯಾ ರ್ ಆಮ ಹೆರ್ ಲಾಮಾಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಾಂ,ಬಾರಾ ಜಣ್ ಉಜಾಯ ಭಂವಿಿ ಾಂ ಜಮೊ ಲ್.ತ್ತಯ ಉಜಾಯ ಥವ್ನ್ ಯ್ಕಾಂವ್ಯಿ ನಿಳಾ್ ಯ ಧುಾಂವ್ಯೆ ಕ್ ಚ್ ಆಮ ಭಾಯ್ೆ ಥವ್ನ್ ಪಳೆಲೊ . ತ್ತಾಂತ್ತೊ ಯ ಪಯ್ಕೆ ಎಕೊೊ ಸಾಕಳಿಾಂಚೊ ನಾಷ್ಟಾ ತರ್ರ್ ಕಚ್ಯಿರ್ ಪಡುಲೊ .ಆನಿ ಹೆರ್ ಊಬ್ ಖ್ತತ್ತಲ್. ಸಕೆ ಡ್ ಮಾಹ ತ್ತರ.ತನಾಿಟೊ ಮಹ ಣ್ ದಿಸೊಿ ಬಹುಶಾಯ ಸಾಟ್ ರ್ ಚಡಿತ್ ಪಾೆ ಯ್ಕಚೊ ತಸಾಂ ದಿಸಾಿ ಲ.ಕೌ-ಎನ್ ವಹ ಡಿಲ್ ಲಾಮಾನ್ ಆಮಿ ವಳಕ್ ಕರನ್ ದಿಲಿ. "ಭಾವ್ಯನ್ೋ,ಹೆ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾತ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಗಿ ವಿಶ್ಯವ ಮಹ ಳಾಳ ಯ ಸಮನಾರಿಚ ಸಾಾಂದೆ. ಸಕೆ ಡ್ ಆಮಾೆ ಾಂಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ೊ .ತ್ತಣಾಂ ಆಪೆೊ ಆಪೆೊ ದೊನಿೋ ಹ್ತ್ ಘಷ್ಟಾ ಲ್ ಆನಿ ಬಾಗೊವ ನ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಯ್ಕವ್ಯೆ ರ್ ಕೆಲ.ಆಮಾೆ ಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತ್ತಾಂಕಾಂ ಸಂತೊರ್ಸ ಜಾಲೊ ಖಂಡಿತ್.ಚ್ಯರ್ ವಸಾಿಾಂ ಉಪಾೆ ಾಂತ್ ನವಿಾಂ ತೊೋಾಂಡಾಾಂ ತ್ತಣಾಂ ಪಳೆಲಿೊ ಾಂ.

ತ್ತಣಾಂ ಚಡ್ ಉಲರ್್ ಸಾಿ ನಾ ಆಮಾೆ ಾಂ ಧುಾಂವ್ನೆ ಹುನ್ ಉದ್ದ್ಕ್ ದಿಲ್ಾಂ.ದೊೋಗ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಏಕ್ ವಸಿಿ ತರ್ರ್ ಕರಾಂಕ್ ಗ್ಲ್. ಆನಿ ಥೊಡಾಯ ನಿ ಆಮೆಿ ಮೊಚ ಕಡ್್ ಆಮಾಿ ಪಾರ್ಾಂಕ್ ವ್ಯಹ ಣೊ ದಿಲಯ .ಆಮೆಿ ಾಂ ಭಾಯ್ಕೊ ಾಂ ವಸುಿ ರ್ ಕಡೆೊ ಾಂ. ಉಪಾೆ ಾಂತ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಸರ್ಿಾಂಚ್ಯ ಕೂಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲ್ಾಂ. ತ್ತಯ ಕೂಡಾಕ್ ತ್ತಣಾಂ "ಪೆ ಶಂಸನಿೋಯ್ ಜಾಗೊ" ಮಹ ಳೆೊ ಾಂ ನಾಾಂವ್ನ ದಿಲಾಾಂ ಮಹ ಣ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ರ್ತಳಿಾ ಲ್ಾಂ. ಥಂಯಾ ರ್ ಉಜೊ ಆರ್ಸ ಲೊ ಆನಿ ಸಕೆ ಡ್ ವಸುಿ ರ್ ನಿತಳ್ ಆರ್ಸ ಲ್ೊ ಾಂ.ಆಮ ಹ್ತ್ ಪಾಯ್ ಧುಲ್.-ನಾಲಾೊ ಯ ಬರಿಚ್ ಜಾಲ್ಾಂ-ತ್ತಣಾಂ ದಿಲೊ ದ್ಗೊೊ ನೆಸಾೊ ಯ ಉಪಾೆ ಾಂತ್ ಕೂಡಾಾಂರ್ತೊ ಏಕ್ ಘಾಾಂಟ್ ವ್ಯಜಯ್ಕೊ . ಏಕೊೊ ಲಾಮಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಜೆವ್ಯೆ ಚ್ಯ ಕೂಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲ್ಾಂ. ಏಕ ರಿರ್ತಚಿ ಪೇಜ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ದಿಲಿ,ತ್ತಕ "ಮಾಸಾ ರ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಹಡ್ಾ ಿ" ಲಾಮಾನ್ ಹ್ಡೆೊ ಲ್ಾಂ ದೂದ್ ಭಸಿಿಲ್ಾಂ.ಚ್ಯಕೊಾಂಕ್ ದ್ರ್ಿಚಿ ಸುಕ್ತ ಮಾಸಿಳ ,ಲಣಯ ಚಿ ಚ್ಯ,ಆಮಾಿ ವಿಶೇಷ್ಟ ಗೌರವ್ಯ ಖ್ತರ್ತರ್.ಎದೊಳ್ ಮಹ ಣಸರ್ ನಾತೊ ಲಿ ರೂಚ್ ಜೆವ್ಯೆ ಚಿ.ಮೊಸುಿ ಜೆವ್ಯೊ ಯ ಾಂವ್ನ,ಕ್ತತೊ ಾಂ ಮಹ ಳಾಯ ರ್ ಹ್ಾಂವೆಾಂ ಲಿಯ್ಕೋಕ್ ಪುರ ಮಹ ಣಿ ರ್ತತೊ ಾಂ. "ಓಹೊೋ! ವಿಶ್ಯವ ಸಮನಾರಿಚ ಭುಕೆನ್ ಥಕ್ ಲ್ೊ " ಮಹ ಣ್ ಎಕೊೊ ಲಾಮಾ ಮಹ ಣಲ. ಆನೆಯ ಕೊೊ "ಆಸ ಹ್ಣಾಂ

22 Veez Konkani


ಜೆವ್ಯೊ ಯ ರ್ ಆಮಾಿ ಲಾಗಿಾಂ ಆಸಿಿ ಸಾಮಾಗಿೆ ಹಿಾಂವ್ಯಳ್ ಲಾಳಾಕ್ ಪಾವಿಿ ನಾ" ಮಹ ಣಲ. ದೆಖುನ್ ಆಮ ಜೆಾಂವೆಿ ಾಂ ರಾವಯ್ಕೊ ಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಲಾಾಂಬ್ ಬುದ್ಯ ಚಿ ಸಾಾಂಗಿೆ ಉಚ್ಯಲಿಿ.

ವಿಶ್ವ್ನ ಘೆಾಂವ್ನೆ ಗ್ಲಾಯ ಾಂವ್ನ. ಥಂಯಾ ರ್ ಬರಾಂಚ್ ಸಜಯ್ಕಲಾೊ ಯ ಖ್ಟ್ಲ್ೊ ಯ ಚರ್ ಆಮ ನಿದ್ದ್ೊ ಯ ಾಂವ್ನ, ಚ್ಯರ್ ಆನಿ ವಿೋರ್ಸ ವರಾಾಂ ಗಟ್ಾ ನಿದ್ದ್ೊ ಯ ಾಂವ್ನ.ಉಟ್ಲ್ಿ ನಾ ಆಮ ಉಲೊ ಸಿತ್ ಜಾಲಾೊ ಯ ಾಂವ್ನ.

"ತ್ತಾಂಚ ಪಾಯ್ ಧನಿಿರ್ ಆಸಾತ್! ತ್ತಾಂಚ ಪಾಯ್ ಧನಿಿರ್ ಆಸಾತ್!" ಲಾಮಾ ಮಹ ಣಲ್ ಅಜಾಪಾನ್. "ವಹ ಯ್" ಲಿಯ್ಕೋನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಹೆ ಆಮೆಿ ಪಾಯ್ ಸುಮಾರ್ ಸೊಳಾ ವಸಾಿಾಂ ಥವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಹ್ಯ ಸಿಯ ತಕ್ ಪಾವರ್ೊ ಯ ತ್.ಪೂಣ್ ಅಮ ಫಕತ್ಿ ಸುವ್ಯಿರ್ತಚಿ,ತಮಾಿ ಖ್ತರ್ತರ್ ಪವಿತ್ೆ ,ವರ್ೊ ಯ ನೆಕೆತ್ತೆ ಾಂ,ದ್ಯ್ಕಿವಿಸಾಿ ರ್ ಆನಿ ಸುಡಾಾ ಡ್ ಲಾಾಂಬಾಯ್ಕಚೊ ಇತ್ತಯ ದಿ ಉತೊೆ ನ್ ಆರ್ೊ ಯ ಾಂವ್ನ. ಹ್ಯ ಚ್ ದಿಶಾನ್ ಚಲನ್ ವಚೊನ್ ತಮಾೆ ಾಂ ಚಡ್ ಭಕ್ತಿ ಪಣಚ್ಯ,ಸಾಾಂತ್ತ ಬರಿ ಆನಿ ಚಡ್ ಶಿಕೆೊ ಲಾಯ ಲಾಮಾಾಂಕ್ ರ್ಭಟೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಏಕ್ ಸವ ಪಾಣ್ ಪಡ್ ಲ್ೊ ಾಂ".

ಆಸಾಂ ಆಮಿ ವಳಕ್ ಹ್ಯ ಪವಿತ್ತಾಂ ಮರ್ಧೊ ಯ ಸಮನಾರಿಕ್ ಜಾಲಿ-ದುಸೆ ಾಂ ನಾಾಂವ್ನ ರ್ತಕ ನಾ-ಹ್ಾಂಗ್ಗಸರ್ ಆಮ ಮುಖೆೊ ಸ ಮಹಿನೆ ಆಮಿ ಜಿಣ ಜಿಯ್ಕರ್ಜ ಯ್.ಥೊಡಾಯ ಚ್ ದಿಸಾಾಂ ಉಪಾೆ ಾಂತ್- ಪೂಣ್ಿ ಥರಾನ್ ವಿಶಾವ ರ್ಸ ದಿೋನಾತ್ತೊ ಯ ರಿೋ ಬರ್ಿ ಮನಾನ್ ಆನಿ ಸಾದ್ದ್ಯ ಪಣನ್ ಹ್ಯ ಲಾಮಾನಿ ಆಮಾೆ ಾಂ ತ್ತಾಂಚಿ ಸಗಿಳ ಚರಿತ್ತೆ ಸಾಾಂಗಿೊ .

"ವಹ ಯ್,ಸಾಕೆಿಾಂ ಆಮಾಂಚ್" ವಡಿಲ್ ಕೌ-ಎನ್ ಉಲಯ್ಕೊ ."ಪಾಾಂಚ್ ಮಹಿನೆ ಚಲಾೊ ಯ ರಿೋ ದುಸಿೆ ಸಮನರಿ ನಾ". ತೊ ಹ್ಸೊೊ . "ತರಿೋ ಆಯ್ಕಯ ೋ!" ಲಾಾಂಬ್ ಸಾವ ರ್ಸ ಸೊಡ್್ ತೊ ಮಹ ಣಲ."ಆಮೊಿ ಸಂಖ್ಲ ಉಣೊಾಂಚ್ ಜಾತ್ತ." ಹ್ಯ ಉಪಾೆ ಾಂತ್ ಅಮ ಆಮಾಿ ಕೂಡಾಕ್

ಹಜಾರಾಂ ವಸಾಿದಿಾಂ ಹ್ಾಂಗ್ಗಸರ್ ಲಾಮಾಸರಿ ಆಸೊನ್ ಸುಮಾರ್ ಶ್ಾಂಭರ್ ಲಾಮಾ ವಸಿಿ ಕತ್ತಿಲ್. ಹೆಾಂ ನಿೋಜ್ ಕ್ತತ್ತಯ ಕ್ ಮಹ ಳಾಯ ರ್ ಹೊ ಜಾಗೊ ಮೊಸುಿ ವಹ ಡ್ ಆಸಾ.ಚಡಾವತ್ ವ್ಯಾಂಟೊ ಪಾಡ್ ಪಡಾೊ .ಬುದ್ಯ ಚ್ಯ ಇಮಾಜಿ ಬರಿಚ್ ಪುರಾತನ್.ಸಮನಾರಿಚ್ಯ ವಹ ಡಿಲಾನ್ ಸಾಾಂಗ್ಿ ಬರಿ ಸುಮಾರ್ ದೊೋನ್ ಶತಮಾನಾ ಪಯ್ಕೊ ಾಂ ರ್ ತ್ತಚ್ಯಕ್ತೋ ಪಯ್ಕೊ ಾಂ ಪವಿತ್ತಚಾಂರ್ ಜಿಯ್ಕವ್ನ್ ಆಸಾಿ ಥೊಡಾಯ ಉಗ್ೆ ವ್ಯದಿ ಆದಿವ್ಯಸಿ ಜನಾಾಂಗ್ಗಚ್ಯನಿ ಲಾಮಾಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಾಂ ಮಾರ್ ಲ್ೊ ಾಂ.ಹೆ ಆದಿವ್ಯಸಿ ಧಮ್ಿ ವಿರೋಧಿ ಆನಿ ಉಜಾಯ ಚಿ ಪೂಜಾ ಕತ್ತಿಲ್. ಥೊಡೆ ಲಾಮಾ ಕಸಾಂಗಿೋ ಚುಕವ್ನ್ ಹಿ ಖ್ಬಾರ್ ಹೆರಾಾಂಕ್ ದಿೋಾಂವ್ನೆ

23 Veez Konkani


ಸಕೆೊ .ಆನಿ ಪಾಾಂಚ್ ಕುಳಿ ಜೆಯ್ಕವ್ನ್ ಗ್ಲಾಯ ರಿೋ ಹೊ ಜಾಗೊ ಪತಿನ್ ಪಾಟಾಂ ಘೆಾಂವೆಿ ಾಂ ಪೆ ಯತನ್ ಜಾಲ್ಾಂ ನಾ. ಕೌ-ಎನ್ ತನಾಿಟೊ ಅಸಾಿ ನಾ ತ್ತಕ ಸಾಾಂಗ್ೊ ಲ್ಾಂ ತೊ ಉಡಾರ್ಸ ಕರಿಲಾಗೊೊ .ಹ್ಯ ಸಮನರಿಾಂತ್ ತ್ತಚ್ಯಚ್ ನಾಾಂವ್ಯಚೊ ಆನೆಯ ಕೊೊ ಲಾಮಾ ಅಸುಲೊ ಆನಿ ತೊಚ್ಿ ಲಾಮಾ ಆತ್ತಾಂ ಸಮೆನಾರಿಚೊ ವಹ ಡಿಲ್ ಕೌ-ಎನ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾ. ದೆಖುನ್ ತ್ತಣಾಂ ವಹ ಡಿಲಾಾಂಚ್ಯ ಪವಿಣಾ ನ್ ಥೊಡಾಯ ಉತ್ತಾ ಹಿ ತನಾಯ ಿಟ್ಲ್ಯ ಾಂಕ್ ಏಕಾ ಾಂಯ್ ಕರನ್ ಹ್ಯ ಜಾಗ್ಗಯ ಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವಸಿಿ ಕೆಲಿ.ಸುಮಾರ್ ಕಷ್ಟಾ ಭಗ್ಗೊ ಯ ರಿೋ,ನಷ್ಟಾ ಜಾಲಾಯ ರಿೋ ,ಹೊ ಜಾಗೊ ಸೊಧುನ್ ತ್ತಣಾಂ ಸಾವ ಧಿೋನ್ ಕೆಲ ಆನಿ ಗಜೆಿಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ೊ ಬರಿ ದುರಸಿಿ ಕೆಲಿ. ಹಿ ಸುಮಾರ್ ಪನಾ್ ರ್ಸ ವಸಾಿಾಂ ಆದಿೊ ಗಜಾಲ್.ಆಪೂೆ ಪೆಾ ಾಂ ಮಾತ್ೆ ಭಾರ್ೊ ಯ ಲೋಕ ಸಾಾಂಗ್ಗತ್ತ ವಯ ವಹ್ರ್ ಚಲಾಿ ಲ.ಸಮನಾರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಾಂವ್ಯಿ ಲಾಮಾಾಂಚೊ ಸಂಖ್ಲ ಕೆ ಮೇಣ್ ಉಣೊ ಜಾಲ ಆನಿ ಆತ್ತಾಂ ಹಿ ಸಮನರಿ ಮೊಚ್ಯಿ ಸಿಯ ತಕ್ ಪಾವ್ಯೊ ಯ . "ತರ್ ಮುಖ್ತರ್ ವಿಚ್ಯಲ್ಿಾಂ.

ಕ್ತತಾಂ?"

ಹ್ಾಂವೆಾಂ

"ಆನಿ ಮುಖ್ತರ್" ತೊ ಮಹ ಣಲ, "ಕ್ತತಾಂಚ್ ನಾ.ಹ್ಾಂಗ್ಗಸರ್ ಜಿಯ್ಕವ್ನ್ ಆಮಿ ಅಹಿತ್ತ ಚಡಾೊ ಯ ಆನಿ

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯ ಆಶ್ ಥವ್ನ್ ಪಯ್ಾ ಜಿಯ್ಕಾಂವ್ಯಿ ಆಮಾೆ ಾಂ ಆನಿ ಕ್ತತಾಂ ಜಾಯ್?" ಉಪಾೆ ಾಂತ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಖ್ರಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿಳ .ಆಮಾಿ ಪರ್ೆ ಚಿ ದಿಶಾ ಪಾವ್ಯಿ ಮಹ ಣಸರ್ ಆಮ ಸತ್ತನ್ ಜಿಯ್ಕವ್ನ್ ರ್ ತ್ತಾಂಚ ಬರಿಚ್ ಲಾಮಾ ಜಾವ್ನಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಮಾಹ ತ್ತರ ಆಶ್ತ್ತಲ ಮಹ ಣ್.ಮಾಗ್ಗೆ ಯ ಮಧಾಂ ಪುಸಿತ್ ಆಸಾಿ ನಾ,ರರ್ತರ ಮಧಾಂಯ್ ಆವ್ಯೆ ರ್ಸ ಕರನ್ ಹೆ ಲಾಮಾ ಗೊವ್ಯಿಾಂಕ್ ಪ್ಲಸಾಿ ಲ್,ಗುಡಾಯ ಮುಳಾಾಂತ್ ಬರಿೋ ಮಾರ್ತ ಅಸೊ ಲಾಯ ನ್ ಸಾಗವ ಳಿ ಕರನ್ ರ್ಕ್ ಮನಾಜ ಾಂರ್ತಕ್ತೋ ಪ್ಲಸಾಿ ಲ್. ಅಖೆೆ ೋಕ್ ಪಾೆ ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊತ್ತಿಲ್.ತರ್ ಹ್ಾಂಚಿ ಜಿಣ ಚೂಕ್ ಮಹ ಣ್ ಕೊಣಕ್ ಚ್ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ಜಾರ್್ . ಆಮ ಆಯ್ಕೊ ಲಾಯ ದಿಸಾಚ್ ಕಟೋಣ್ ವ್ಯರಾಂ ಆನಿ ಭಪಾಿನ್ ಭಲಿಲ ಹಿಾಂವ್ಯಳ್ ಕಳ್ ಸುರ ಜಾಲ. ಸುಡಾಾ ಡ್ ಪೂರಾ ಧವ್ಯಯ ವಸುಿ ರ್ ನೆಸೊ ಲಾಯ ಬರಿ ಭಪಾಿನ್ ಬುಡುಲೊ . ಆಮ ಗಿಮಾಳ್ ಯ್ಕತ್ತ ಮಹ ಣಸರ್ ಹ್ಾಂಗ್ಗಸರ್ ಉರಾಜಾಯ್ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ಆಮಾೆ ಾಂ ಸಪ ಷ್ಟಾ ಜಾಲ್ಾಂ.ತರಿೋ ವಹ ಡಿಲ್ ಕೌ-ಎನ್ ಲಾಗಿಾಂ ವಿಚ್ಯಲ್ಿಾಂ.ಏಕ್ ಕೂಡ್ ತರ್ರ್ ಕರನ್ ದಿತ್ತಾಂ ಮಹ ಣಲ.ತಮಾಂಚ್ ದ್ರ್ಿಚ್ಯ ಭಪಾಿಾಂತ್ ಬುರಾಕ್ ಕರನ್ ಮಾಸಿಳ ಧರಾಂಕ್ ಆಮ ಕುಮಕ್ ಕತ್ತಿಾಂವ್ನ ಆನಿ

24 Veez Konkani


ತಮಾೆ ಾಂ ಸಾಧ್ಯ ತರ್ ಪೈನ್ ರೂಕಾಂತ್ತೊ ಯ ರಾನಾಾಂತ್ ಆನಿ ದ್ದ್ಟ್ ಝಡಾಾಂ ಭಿತರ್ ಮನಾಜ ರ್ತಚಿ ಶಿಕರಿ ಕಯ್ಕಿತ್.ಹ್ಯ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್ ಆಮ ಕ್ತತಾಂಚ್ ವಿಚ್ಯರಿನಾಾಂವ್ನ.ಆಮೆಿ ಸಯ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ತಮ ಆರ್ೊ ಯ ತ್ ದೆಖುನ್ ಕ್ತತೊೊ ತಾಂಪ್ ತರಿೋ ತಮಿ ಆಮ ಜತನ್ ಆಮಾಿ ತ್ತಾಂಕ್ತ ಭಿತರ್ ಘೆತಲಾಯ ಾಂವ್ನ.ತಮಾಿ ವಿಶ್ಯವ ಸಮನರಿ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್,ಥಂಯಾ ರ್ ಭುಕೆನ್ ಮಾತ್ೆ ನಹ ಯ್ ಆತೊಮ ಸಯ್ಿ ವಳವ ಳಾಿ ಜಾಾಂವ್ನೆ ಪುರ. ಹ್ಯ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್ ತಮ ಆಮಾೆ ಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಗ" ಮಹ ಣ್ ತೊ ಹ್ಸೊೊ . ಆಸಾಂ ಹೆರ್ ಸಭಾರ್ ಸಮನರಿಾಂತ್ ಕೆಲಾೊ ಯ ಬರಿ ಆಮ ಹ್ಯ ಸಮನರಿಾಂತ್ ಸಯ್ಿ ಲಾಾಂಬ್ ಮಾಗಿೆ ಾಂ ಕೆಲಿಾಂ ಆನಿ ಕಂಡುಜ ರ್ ರ್ ಬುದ್ಯ ಚ್ಯ "ಸಬಾಯ ಾಂಚಿ ಭಾಷಾಾಂತರ್" ಶಿಕೊ ಯ ಾಂವ್ನ.ಹೆಾಂ ತ್ತಾಂಕ ವ್ಯಾಂಜೆಲಾ ಬರಿ ಲಾಾಂಬ್ ಅಸೊನ್ "ಉಗ್ಗಿ ಯ ಮನಾಾಂ" ತಸಾಂ ಆಸಾ. ತ್ತಾಂಕ ಆಮ ಆಮಾಿ ಭಾವ್ಯಡಾಿ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್

ವಿವರಣ್ ದಿಲ್ಾಂ.ಆಯ್ಕೆ ನ್ ತ ಸವ್ನಿ ಸಂತೊಸೊ . ಕ್ತತ್ತಯ ಕ್ ಸಭಾರ್ ವಿಷಯ್ ದೊಗ್ಗಾಂಯ್ ಧಮಾಿ ಮಧಾಂ ತ್ತಳ್ ಪಡಾಿ ಲ್. ಜರ್ ತರ್ ಹ್ಾಂವೆಾಂ ಚಿಾಂತೊ ಾಂಆಮ ಹ್ಾಂಗ್ಗಸರ್ ಥೊಡೊ ತಾಂಪ್ ರ್ಧ ವಸಾಿಾಂ ಮಹ ಣಸರ್ ಜಿಯ್ಕಲಾಯ ರ್ ಏಕ ಥರಾಚ ಪೆ ವ್ಯದಿಚ್ ಜಾತ್ತಾಂವ್ನ. ಆವ್ಯೆ ರ್ಸ ಮೆಳಾಿ ನಾ ಆಮ ತ್ತಾಂಕ "ವಿಶ್ಯವ ಸಮನರಿ" ವಿಶಾಯ ಾಂತ್ ಕಣಯ್ಕ ಸಾಾಂಗೊೊ ಯ .ಆಮೊಿ ಯ ಕಣಯ್ಕ ಅಯ್ಕೆ ನ್ ತ್ತಾಂಕಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊರ್ಸ ಜಾತ್ತಲ,ಆಜಾಪ್ ಸಯ್ಿ . ಕ್ತತ್ತಯ ಕ್ ತ್ತಾಂಕಾಂ ರಶಿರ್ ಆನಿ ಚೈನಾ ಆನಿ ಥೊಡಾಯ ಪವಿತ್ತಾಂ ವಹ ರ್ೊ ಯ ಆದಿವ್ಯಸಿಾಂಚಿ ಮಾತ್ೆ ಮಾಹೆತ್ ಅಸುಲಿೊ . "ಹೆಾಂ ಪೂರಾ ತಮ ಸಾಾಂಗ್ಿ ಾಂ ಆಮ ಶಿಕೆಿ ಾಂ ಸಾಕೆಿಾಂ ಆಸಾ" ಮಹ ಣ್ ತ ಸಕೆ ಡ್ ಒಪಾವ ಲ್."ಬಹುಶಾಯ ಪುನರ್ ಜಲಾಮ ಾಂತ್ ತಮ ಹ್ಯ ಸಮನಾರಿಚಚ್ ನಿವ್ಯಸಿ ಜಾಾಂವ್ನೆ ಪುರ ಕೊಣೆ ." (ಮುಖ್ಲಯ ಅೆಂಕೊ ಪಳೆ....)

25 Veez Konkani


ವೊಂಚೊನ್ ಉರಲ್ಲಿ ಇಗಜ್್

"ಸೊಂತಾ ಕ್ರೂ ಝ್ ದೆ ಬಿದೊ ೊಂ"

15 ವಸ್ೆಂ ಪರ್್ೆಂತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದುಖಾಳ್ ಕೃತಾಾ ೆಂನಿ ಕಾ ನರೆಂತ್ ಲಗೆಂ ಲಗೆಂ 26 ಇಗರ್ಜ್ ಮೊಡುನ್ ನಿಸಾ ೆಂತಾನ್ ಕೆಲೊಾ , ಫಕತ್ ದೀನ್ ಇಗರ್ಜಾ ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡಯ ಾ , ಏಕ್ ಹೊಸ್ಪೆ ಟ್ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೂ ಮೊೆಂತೆ ಮಾರಿರ್ನೊ ಇಗರ್ಜ್ ಫರಂಗಪೆಂಟೆಂತ್ಲಯ . - ಡಾ| ಮೊನಾ ಜಾಯ ಕೆಲಿನ್ ಮೆಂಡೀನಾಾ "ಸೆಂತಾ ಕ್ರೂ ಝ್ ದೆ ಬಿದೊ ೆಂ" ವ ಆಪಾಯ ಾ ಚ್ಚ್ ನಾೆಂವಾನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಿಯ ಹೊಸ್ಪೆ ಟ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಥೆಂವ್ನ್ ಕೆಂಯ್ 35 ಕಲೊಮೀಟರೆಂ ಪಯ್ಾ ಆಸ ಆನಿ ಮೂಡ್‍ಬಿದೊ ಥೆಂವ್ನ್ 6 ಕಲೊಮೀಟರೆಂ, ಹ್ಯಾ ಏಕ ಇಗರ್ಜ್ಚೆಂ ಬೆಂದಾಪ್ ಘಟ್್ ರವ್ಯ ೆಂ ರ್ಜನಾ್ ೆಂ ಕೆಂಕಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾರ್ಜ ಕಠೀಣ್ ಕಳೊಕೆಂತಾಯ ಾ ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ (1784-1799) ಜಾೆಂವ್ನ್ ಆಮಾ್ ಾ ಮಾಾ ಲ್ಘ ಡಾಾ ೆಂಚಿ ಬಂದಡ್‍ ಜಿ ಲೆಂಬಿಯ

ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್ಕ್ ಪಯ್ಯ ೆಂ ’ಬಿದೊ ೆಂ ಇಗರ್ಜ್’ (ಬಿದೊ ೆಂ ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೂ ). ಆನಿ ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ನಿಜಾಕೀ ಕೆನಾ್ ೆಂ ಬೆಂದ್ಲಿಯ ತೆೆಂ ಆಜೂನ್ ಏಕ್ ಮಸ್ಪೆ ರ್ ಜಾೆಂವ್ನ್ ೆಂಚ್ಚ ಉಲ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಕುಟ್ಮ ೆಂ ಪೀರ್ಚ್ಗೀಸ್-ಮ್ರಠಾ ರಜ್ವ ಟ್ ಚಲ್ವ್ಪೆ ಸಂಭಾಜಿ ವ್ಳ್ಯರ್, ತೆನಾ್ ೆಂ ತ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಗ್ಳಡಾಾ ಸುವಾತಾಾ ೆಂನಿ ಜಿಯ್ಲಿೆಂ, ಝುಜಾ ವ್ಳ್ಯ ಮ್ಧ್ಲ್ಯ ಾ ಕಡು ವಾತಾವರಣೆಂತ್, ತಾೆಂಕೆಂ ಗೆಂರ್ೆಂ ಥೆಂವ್ನ್ ಯೆಂವ್ನ್ ಹೆಣೆಂತೆಣೆಂ ಶೆಂಪಾಾ ರ್ಜ ಪಡ್ಯ ೆಂ. ತಾೆಂಕೆಂ ಚೌಟ ರಣ ಚಿನ್ ಮ್ಮ ದೇವ್ಪನ್ ಆಸೊೂ

26 Veez Konkani


ದ್ರಲೊ, ಜಿ ಪೀರ್ಚ್ಗೀಸೆಂ ಬರಬರ್ ವಾಾ ಪಾರ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವನ್್ ಆಸ್ರಯ . ಬಹುಷ ಪಯ್ಲಯ ಇಗರ್ಜ್ ಗೆಂರ್ೆಂ ಥೆಂವ್ನ್ ಆಯ್ಲಲಯ ಾ ಉಪಾೂ ೆಂತ್ ಬೆಂದ್ಲಿಯ ಆಸ್ಪಾ ತ್, ಕೆಂಯ್ 1684 ಇಸ್ಪವ ೆಂತ್ ಆಸ್ಪಾ ತ್, ಜಿ ಮಳ್ಳು ಗ್ಳಡಾಾ ಚ್ಯಾ ದೆೆಂವ್ಿ ಚರ್. ಆಮಾ್ ಾ ದ್ರಷ್ಟ್ ಕ್ ಆಯ್ಲಯ ಏಕ್ ತ್ಲೂ ಕೀನ್ ಬುನಾಾ ದ್ ಜಿ ದ್ರಸೆ ಏಕ್ ಬುನಾಾ ದ್ ಇಗರ್ಜ್ಕ್ ಸಕ್. ಏಕ ಉಣಾ ದೆೆಂವ್ಿ ರ್ ಹ್ಯಚಿ ಬುನಾಾ ದ್ ಥೊಡ್ ಖಾೆಂಬೆ ಧರುನ್ ಆಸತ್ ತೆ ದ್ರಸೆ ತ್ ಕಸ್ಪ ಮೂಳ್ಯವಾಾ ಇಗರ್ಜ್ಚಿ ಬುನಾಾ ದ್ ತಸ್ಪ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಾ ಮುಖಾರ್ ದ್ರಸೆ ಆಲೆ ರಿಚೊ ಮೂಳ್ಯವೊ ಖುರಿಸ್ ಬಂದಡ್ ಪರ್ಯ ಾ ಮ್ರಣ್ ಪಾವ್ನಲಯ ಾ ಪೂ ಥಮ್ ರ್ಜ್ಕ್ ಫಾ| ಬೆನೆಡಿಕ್್ ಟ್ರೂ ನಿಡಾಡಾನ್ ಪನಿ್

ಇಗರ್ಜ್ ಕಸು ವ್ನ್ 1814 ಇಸ್ಪವ ೆಂತ್, ನವ್ಪ ಬೆಂದುೆಂಕ್ ಸುವಾ್ತ್ಲಲಿಯ ಜಿ ಆಸ 200 ವಾರ್ ಪಯ್ಾ ಆತಾೆಂಚಾ ಇಗರ್ಜ್ ಥೆಂವ್ನ್ . 1904 ಇಸ್ಪವ ೆಂತ್ ಕರ್ೆ ನ್ ಪಿರೇರನ್ ಚಿೆಂತೆಯ ೆಂ ಕೀ ಬೆಂದುೆಂಕ್ ಏಕ್ ಸೊಭೀತ್ ಆನಿ ವೈಭವ್ನಶಾಲಿ ಕಟ್್ ೀಣ್. ಖಾಾ ತ್ ರಚನಾಕರ್ ಫಾ| ಡಯಮಂಟ್ರ ರ್ಜಜುಚ್ಯಾ ಸಭೆಚೊನ್ ಹ್ಯಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್ಚಿ ನಿಳ್ಳ ನಕಾ ಸೊಡಯ್ಲಲಿಯ ವ್ಪಸೆ ರ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಚಿ ಗೀಥಿಕ್ ಆನಿ ಆಸೊನ್ ಬೃಹತ್ ಟವರೆಂ. ಹ್ಯಾ ಅವ್ಳ್ಯರ್, ಫಾ| ಕೈತಾನ್ ಪಿರೇರ ಪಿಡ್ಸ್ೆ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನವ್ಪೀನ್ ವೈಭವ್ನಶಾಲಿ ಇಗರ್ಜ್ ಬೆಂದಾ್ ಾ ಕ್ ಮಾರ್ ಬಸೊಯ . ಅಸ್ಪೆಂ ಆಸೆ ೆಂ ತಾಣೆಂ ತಾೆಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಪಾಯ ಾ ನ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಯ ೆಂ. ಫೆಬೊ ರ್

27 Veez Konkani


7, 1909 ಇಗರ್ಜ್ ಖರಿ ಜಾೆಂವ್ನ್ ಫಾ| ಡಾ| ಎ. ಕವದ್ರನಿ, ರ್ಜಜುಚ್ಯಾ ಸಭೆಚೊ ನ್ ಉದಾಘ ಟನ್ ಕೆಲಿ. ಇಗರ್ಜ್ ಕಸ್ರ ದುಸಮ ನಾೆಂಚ್ಯಾ ಆಕೂ ಮ್ಣ ಥೆಂವ್ನ್ ವಾೆಂಚಿಯ ? ಚ್ಯರಿತ್ಲೂ ಕ್ ಜಾೆಂವ್ನ್ ಪಾಟ್ರೆಂ ಪಳೆಂವ್್ ೆಂ ತರ್ ಹ್ಯೆಂಗ್ಯಸರ್ ಆಸತ್ ಸಭಾರ್ ಜಾವಾೆ ಸಕಾ ್ ಗಜಾಲಿ ಕತಾಾ ಪನಿ್ ಇಗರ್ಜ್ (1684) ಉಲಿ್ಗ ಮ್ಾ ಣ್ ಆಸತ್. ಏಕ್, ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆಸ್ರಯ ಏಕ ಪಯ್ಲಿ ಲಾ ವಾಠಾರೆಂತ್ ಫಾಲಯ ಾ ಆನಿ

ದಾಟ್ ರನಾ ಮ್ಧೆಂ, ದುಸ್ಪೂ ೆಂ, ಹೆದರ್ ಆಲಿ ಆನಿ ಮೂಡಿಿ ದ್ರೂ ಚೊ ಚೌಟ ರಯ್ ಚಂದೂ ಶೇಖರ್ ಚಿಕಯ ರಯ ಮ್ಧೆಂ ಲಗಿ ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಲೊಯ ಅಸ್ಪೆಂ ಜಾೆಂವ್ನಯ ಪುರೊ ರರ್ನ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಪವ್ೆ ಕ್ ಆಕೂ ಮ್ಣ್ ಕಚ್ೆಂ ರವಂವ್ನಯ ಲಗಯ . ಇಗರ್ಜ್ಚರ್ ಆಕೂ ಮ್ಣ್ ಜಾೆಂವ್ನಯ ನಾ ತರಿೀ, ಸಭಾರ್ ಪುರವ್ ಆಸತ್ ಹ್ಯಾ ಸುತ್ತೆ ರೆಂತಾಯ ಾ

28 Veez Konkani


ಕಥೊಲಿಕೆಂಕ್ ಜುಲೂಮ್ ಕರುನ್ ಟ್ರಪುೆ ಸುಲೆ ನಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕೆಂನಿ ಶೂ ೀರಂಗಪಟ್ಿ ಕ್ ವ್ಾ ಲ್ಯ ೆಂ. ಆಲ್ನ್ ಮ್ಚ್ಯದ (ಪೂ ಭು) ಏಕ್ ನಾೆಂವಾಡಿಿ ಕ್ ಚರಿತಾೂ ಕರನ್ ಸೊಧು ಕಡ್‍ಲಯ ಾ ಪೂ ಕರ್ ತಾಕ ಅಪೂವ್ನ್ ಬಪಿೆ ಜಾಮ ಚ ಪುರವ್ ವ್ಪರರ್ಜಪಟೆಂತಾಯ ಾ ಸೆಂತ್ ಆನಾ್ ಚಾ ಇಗರ್ಜ್ೆಂತ್ ಮಳ್ಯು ಾ ತ್, ಉಣಾ ರ್ 5 ಪುರವ್ ಹೊಸ್ರೆ ಟ್ ಇಗಜಿ್ಚಾ ಜಾೆಂವಾ್ ಸತ್. ತಾಣೆಂ ಸೆಂಗ್ಚ್್ ಾ ಪೂ ಕರ್, "ಮಾಚ್ಚ್ 1784 -ೆಂತ್, ಕಾ ನರೆಂತಾಯ ಾ ಸವ್ನ್ ಗೆಂರ್್ ಾ ರ್ಜ್ಕೆಂಕ್ ಟ್ರಪುೆ ನ್ ಧ್ಲ್ೆಂವಾಾ ಯ್ಯ ೆಂ. ಆನಿ 1784 ಇತಾಯ ಾ ಕ್ ಸಭಾರ್ ಬಂದ್ರ

ಜಾಲ್ಯ ಕಡಗ್ಳಕ್ ಪೀಳ್್ ಧ್ಲ್ೆಂವ್ಯ , ತೆ ಥಂಯಾ ರ್ ವ್ಗೆಂಚ್ಚ ಏಕ ಗೆಂರ್್ ಾ ರ್ಜ್ಕಕ್ ಭೆಟಯ , ಪೆ ರ್ಜಹ್ಯವೊ ದ ಕಸೆ ಜಾಣೆಂ ಸೆಂತ್ ಆನಾ್ ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಬೆಂದ್ಲಿಯ ತ್ಲ ಆಜೂನ್ ವ್ಪರರ್ಜಪಟೆಂತ್ ಪಳವ್ಾ ತಾ. ಹ್ಯಾ ರ್ಜ್ಕನ್ ವ್ಪರರ್ಜಪಟೆಂತ್ ಬಪಿರ್ಜಮ ದ್ರಲಯ ಾ ೆಂಚಿೆಂ ದಸೆ ವೇಜಾೆಂ ಸೆಂಬಳ್ಳು ೆಂ. ಪೂ ಥಮ್ ನಾೆಂವ್ನ ಬರಯ್ಲಲ್ಯ ೆಂ ದ್ರಸೆ ಆನಾ್ ಜಿಕ ಜ್ನೆರ್ 27,1793 ವ್ರ್ ಪವ್ಪತ್ೂ ತೇಲೆಂತ್ ಮಾಖ್‍ಲ್ಯ ೆಂ ಮ್ಾ ಣ್ ದಾಖರ್ಯ ೆಂ ಆನಿ ತ್ಲಕ ಗ್ಳಪಿೆ ೆಂ ಬಪಿೆ ರ್ಜಮ ದ್ರಲೊಯ ಉದಾಯ ನ್ ಶೂ ೀರಂಗಪಟ್ಿ ೆಂತ್ ’ಮರಿೀನೊ" (ಮನಾಾ ್ಮ್) ರ್ಜ ಬಿದಾೂ ಾ ೆಂಚೊ ಜಾೆಂವಾ್ ಸೊಯ .

29 Veez Konkani


ಇಗರ್ಜ್ ಬೊಂದ್ಪಾ ಚಿ ಶೈಲ್ಲ: ಚಡಾ್ ವ್ನ ಬೆಂದಾೆ ಚೊಾ ಶೈಲೊಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥೆಂವ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಕ್ ಬದಾಯ ತಾತ್, ಕಟ್್ ೀಣ ಥೆಂವ್ನ್ ಕಟ್್ ೀಣಕ್ ಹೊೆಂದವ ನ್ ಆಸೊನ್ ತಾಚರ್ ಪಡ್‍ಲೊಯ ಸೆಂಸಯ ೃತ್ಲಕ್ ಪೂ ಭಾವ್ನ ತಸ್ಪೆಂ ಸಥ ಳ್ಳೀಯ್ ಸಂಪನ್ಮಮ ಳ್ಯೆಂಚರ್. ಪುಣ್ ಥಂಯಾ ರ್ ಆಸ ಮೂಳ್ಯವ್ಪ ರಂಗವ್ಪಿ ಜಾೆಂವಾ್ ಸ ಮುಖಾ ಜಾೆಂವ್ನ್ ಸವ್ತ್ಲೂ ಕ್ ಭಾರತಾೆಂತಾಯ ಾ ಸವ್ನ್ ಇಗಜಾ್ೆಂಚಿ. ಸೆಂತಾ ಕ್ರೂ ಝ್ ಇಗರ್ಜ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗೆ ೆಂಚೆಂ ಏಕ್ ಮಶ್ೂ ಣ್ ದ್ರಸೆ ’ಗೀಥಿಕ್’, ’ರೊಮಾನಿಸ್ಯ ’ ಆನಿ ತಾಾ ಚ್ಚ ಸೆಂಗ್ಯತಾ ಆಧುನಿಕ್ ಪೂ ಭಾವ್ನ ಸಥ ಳ್ಳೀಯ್ ಬೆಂದಾೆ ಸಂಪನ್ಮಮ ಳ್ಯೆಂ ಥೆಂವ್ನ್ ಆಯ್ಲಲೊಯ ದ್ರಸೆ ಆನಿ ಹೆೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾೆಂವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್ಚಿ ಭೆಟ್ ಕತೆ್ಲಾ ೆಂಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಖುಷ್ಟ ದ್ರತಾ. ಹಿ

ಇಗರ್ಜ್ ಪಳೆಂವ್ನಯ ಖುಸ್ಪರಿೆಂ ದ್ರಸೆ ಆನಿ ಚಿೆಂತ್ತನ್ ಬೆಂದ್ಲಿಯ ಏಕ್ ಘಟ್ ಇಗರ್ಜ್ ಜಾೆಂವಾ್ ಸ. ದೀನ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಗೀಥಿಕ್ ಲಕ್ಷಣೊಂ: ತೆಂಕಚಿೆಂ ಆಕ್ೆಂ ಆನಿ ದಾಗ್ಯವಾೆ ಚಿೆಂ ಕಲೊರಚಿೆಂ ಜ್ನೆಲೆಂ. ಕುೆಂದೆ ಜಾಲಾ ರಿೀ ದ್ರಸೆ ತ್ ಕಸ್ಪ ಥೊಡಾಾ ಮ್ಟ್್ ಕ್ ಲೊೀನಿಕ್/ಕರಿೆಂಥಿಯನ್ ರರ್ಜಧ್ಲ್ನಿಪರಿೆಂ. ಇಗರ್ಜ್ಕ್ ಉಬರ್ ಫಕೇಡ್‍ಾ ಆಸತ್ ತ್ಲೀನಿೀ ಮುಖ್‍ದಾರೆಂನಿ ಆನಿ ದ್ರತಾತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ ಸೊಭಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್ಕ್. ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್ಚಿ ಆಲೆ ರ್ ಸೊಭಾಯ್ಚೊ ಮುದೊ . ಭಾರಿಚ್ಚ ಗ್ಚ್ೂ ೀಸ್ತ್ಕಯ್ನ್ ರುಕಡಾನ್ ಸೊಭರ್ಯ ಾ . ಖುರಿಸ್ ಆಲೆ ರಿವಯ್ಲಯ 8 ಫೀಟ್ ಉಬರಯ್ಚೊ ಆಸ. ಆಲೆ ರಿ ಪಾಟ್ರಯ

30 Veez Konkani


ಸುವಾತ್ ಅಧ್ಲ್ಾ ್ ವೃತಾೆ ಕರರ್ ಬೆಂದಾಯ ಾ . ಇಗರ್ಜ್ ಭತರ್ ಬಪಿೆ ರ್ಜಮ ದ್ರೆಂವಾ್ ಾ ಕ್ ತಸ್ಪೆಂಚ್ಚ ರೆಂಡ್‍ ಮಟ್ೆಂ ವಯ್ೂ ಚಡೆಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಸೊಭಾಯ್ ದ್ರತಾತ್ ಆನಿ ಆಸತ್ 3 ವಾ ಡಯ ಾ ಘೆಂಟ್ರೆಂಯ್ಲ ತೀರಿ. ಘೆಂಟ್ರ ಯೂರೊೀಪಾ ಥೆಂವ್ನ್ ಹ್ಯಡ್‍ಲೊಯ ಾ ಆಸತ್. ಶ್ತಕೆಂ ಆದ್ರೆಂ ಯೂರೊೀಪ್ ಇಗಜಾ್ೆಂಕ್ ನಾೆಂವಾಡ್‍ಲ್ಯ ೆಂ ಭತಲಿ್ ಉಭಾರಯ್ ಆನಿ ಧ್ಲ್ಟಮೊಟ್ಾ ವೊಣದ್ರ ಇಗರ್ಜ್ ಭತರ್ ಥಂಡಾಯ್ ದ್ರತಾತ್. ಇಗರ್ಜ್ಕ್ ಆಸ ಸೊಭೀತ್ ಆನಿ ಆಕಷ್ಟ್ಕ್ ಶೆಂಗ್ಯರ್, ಕೆಂತಯ್ಲಲ್ಯ ೆಂ ರುಕಟ್, ಆಕ್ೆಂ, ಸೊಭೀತ್ ನಕಾ , ಇತಾಾ ದ್ರ ದಾಖರ್ೆ ತ್ ಕಮಲಾ ೆಂಚಿ ಚಲಕ ಆನಿ ಕಮ್. ಪಾಶಾ್ ತ್ಾ ಪಟ್ರ್ಕ ಜಾೆಂವಾ್ ಸ ಮುಖ್ಯ ೆಂ ದಾರ್ ಆಸೊನ್ ಬೃಹತ್ ಗ್ಯತಾೂ ಚೆಂ ಆಸೊನ್ ಭತರ್ ಸತಾ್ನಾ ಭೊಗ್ಯೆ ನಿಜಾಕೀ ತ್ತೆಂ ಏಕ ಪವ್ಪತ್ೂ ಜಾಗ್ಯಾ ಕ್ ಪಾವಾಯ ಯ್ ಮ್ಾ ಣ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾೆಂವ್ನ್ ಏಕಯ ಾ ನ್ ಚಪೆೆಂ ಉಕುಯ ೆಂಕ್ ಜಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್ಚಿ ನಕಾ ಸೊಡಯ್ಲಲಯ ಾ ಕ್ ಜಾಣೆಂ ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಸೊಭರ್ಯ ಏಕ ಖುಸ್ಚೊ ಆಕರ್ ದ್ರೀೆಂವ್ನ್ , ಖುರಿಸ್ ದ್ರಸೆ ಕಸೊ ಸಗ್ಯ್ ಥೆಂವ್ನ್ ದೆೆಂವಾಯ ಕಸೊ ದೀನಿೀ ಸೊಭಾಯ್ನ್ ತಸ್ಪೆಂ ದೇವಾಸೆ ಣ್

ಭರುೆಂಕ್ ಭಕೆ ಪಣಚ್ಯಾ ಭಕೆ ಕೆಂಕ್ ಆನಿ ಉರಂವ್ನಯ ಉಗ್ಯಾ ಸ್ ಮೊರಸರ್. ಬರವಾ ಣ್: ಡಾ| ಮೊನಾ ಜಾಾ ಕೆಲಿನ್ ಮೆಂಡೀನಾಾ , ಏಕ್ ತರುಣ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯ್ೆಂವ್ಪ್ ಚರಿತಾೂ ಪೂ ವ್ಪೀಣ್, ಪೂ ಸುೆ ತ್ ತ್ಲಚಿ ಅಭಲಷಾ ಜಾೆಂವಾ್ ಸ ದಾರ್ೆ ಚೊಾ ಸುವಾತ್ಲ ಆನಿ ತೆಂಡಾೆ ಶೆಂ ಪರಂಪರ್್. ಬಂಟ್ವ ಳ್ಯೆಂತ್ ಜ್ಲಮ ಲಿಯ , ತ್ಲಣೆಂ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಯುನಿವಸ್ರ್ಟ್ರ ಥೆಂವ್ನ್ ಚರಿತೊ ೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಸ್್ ರ್ಜಡಾಯ ಾ , ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ್ ಸೆಂತ್ ಆಗ್ಚ್್ ಸ್ ಕಲೇಜಿೆಂ (ಸವ ಯತ್ೆ ) ತ್ಲಣೆಂ ಶಖಂವ್ಪ್ ವೃತ್ಲೆ ಧಲಿ್ ಆನಿ ಆತಾೆಂ ತ್ಲ ಮೊಡಂಕಪ್ ಕಮ್ಲ್ ಕಲೇಜಿೆಂತ್ ಆಸ. ಕನಾ್ಟಕ ಥಿಯ್ಲಲಜಿಕಲ್ ರಿೀಸಚ್ಚ್ ಸ್ಪೆಂಟರೆಂತ್ ತ್ಲ ಏಕ್ ಸಂಶೀಧನ್ ವ್ಪದಾವ ನ್ ತ್ಲಕ ಕನ್ ಡ ಯುನಿವಸ್ರ್ಟ್ರ ಹಂಪೆ ನ್ ದಾಖ್ೆ ಗ್ (ಪಿಎಚ್ಚ.ಡಿ.) ದ್ರಲಾ .. ಚ್ಯರಿತ್ಲೂ ಕ್ ಆನಿ ಸೆಂಸಯ ೃತ್ಲಕ್ ಚಟುವಟ್ರಕೆೆಂನಿ ಲೊೀಕ್ ತ್ಲಕ ಬರಾ ನ್ ವಳ್ಯಯ ತಾ ಆನಿ ತ್ಲ ದಾಯ್ಲೆ ವಲ್ಿ ್ ಟ್ರೀವ್ಪಕ್

31 Veez Konkani


ಕಯ್ಕೂ ಮಾೆಂ ದ್ರತಾ. -----------------------------------------------------------------------------------------ಕ್ಯಣಿ

ಆಕ್ಯೆಂತಾಚ್ಯಾ ಭಘಡಿಯೊ.....

_ಭಪಂಚುಭಬಂಟ್ವವ ಳ್ '‍ ಆಜ್‍ ರಾರ್ತಾಂ‍ ಬಾರಾ‍ ವರಾ‍ ಉಪಾೆ ಾಂತ್‍

ರಾರ್ತಚಿಾಂ‍ಆಟ್‍ವೊೋರಾಾಂ‍ಜಾಲಿೊ ಾಂ... ಮಹ ಜಾಚ್ಿ ‍ ಕನಾಾಂಕ್‍ ‍ ಹ್ಾಂವ್ನ‍ ಚ್ಿ ‍ ಪಾತಯ ನಾ‍ಜಾಲಾಂ.‍ಟ.‍ವಿ‍ಚರ್‍ಖ್ಬಾರ್‍ ಪೆ ಸಾರ್‍ಜಾವ್ನ್ ‍ಆಸಿೊ ೊ ...

ಖಂರ್ಿ ಯ ಯ್‍ ‍ ರಿೋರ್ತಚಾಂ‍ ವ್ಯಹನಾಾಂ‍ ಸಂಚ್ಯರ್‍

ಆಸಿಿ ನಾಾಂತ್...‍

ಸವ್ನಿ‍

ವಿಮಾನಾಾಂ,‍ರರ್ೊ ಾಂ,‍ಬಸಾಾ ಾಂ,‍ಸಕಿರಿ‍

32 Veez Konkani


ವ್ಯಹನಾಾಂ,‍ ಖ್ತಸಿಾ ‍ ವ್ಯಹನಾಾಂ‍ ರಸಾಿ ಯ ಕ್‍

ಫರಿನಾಾಂತ್‍ಆರ್ಸ‍ಲಾೊ ಯ ‍ಮಹ ಜಾ‍

ದೆಾಂವೊಾಂಕ್‍ ಆಸಿಿ ‍ ನಾ..‍ ಲಕಾಂನಿಾಂ‍‍

ಧುವೆಚಾಂ‍ ‍ '‍ ಫ್ರಲು'‍ ಚಾಂ‍ ಪ್ಲೋನ್‍

ಘರಾ‍ಥವ್ನ್ ‍ಭಾಯ್ೆ ‍ಯೇಾಂವ್ನೆ ‍ನಜೊ..‍

ವಿೋಡಿಯ್ಕ‍ ಕಲಾಚರ್‍ ಆರ್ಸ‍ ಲ್ೊ ಾಂ.‍ ತಾಂ‍

ಸಕ್ಷನ್‍

ಕರಣ್‍

ಸಗ್ಳ ಾಂಚ್‍ ಘಾಬರನ್‍ ಗ್ಲ್ೊ ಾಂ‍ ತ್ತಚಾಂ‍

ಸಗ್ಗಳ ಯ ನಿತ್ತೊ ಯ ನ್‍ ‍ ಮಾರಕರ್‍ ಪಿಡಾ‍

ತೊೋಾಂಡ್‍ ಪಳೆತ್ತನಾ‍ ಕಳಾಿ ಲ್ಾಂ.‍ ‍ ಸಾತ್‍

ವಿಸಾಿ ಲಾಯ ಿ...‍ ಲಕಚ್ಯಯ ‍ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಚಿ‍

ಮಹಿನಾಯ ಚಾಂ‍

ಜತನ್‍ ಸಕಿರ್‍ ಘೆತಲ...‍ ಆಸಪ ತೆ ಾಂತ್‍

ಯ್ಕಾಂವ್ಯಿ ಯ ‍

ಚಿಕ್ತತ್ತಾ ‍ ಧಮಾಿಕ್‍ ಮೆಳೆಿ ಲಿ...‍ ‍ ಗಜ್ಿ‍

ಯೇಾಂವ್ನೆ ‍ ಟಕೇಟ್‍ ಕಡ್‍ ಲಿೊ ‍ ತ್ತಣಾಂ.‍

ನಾಸಾಿ ಾಂ‍ ಕೊಣಾಂಯ್‍ ಘರಾ‍ ಭಾಯ್ೆ ‍

ಆನಿ‍ಆಜ್‍ಸುಕೆ ರ್...‍‍ಭರ್ತಿ‍‍ಏಕ್‍ಹಪ್ಲಿ ‍

ಯೇಾಂವ್ನೆ ‍ನಜೊ...‍ದೊಗ್ಗಾಂ‍ಪಾೆ ರ್ಸ‍ಚಡ್‍

ಬಾಕ್ತ‍ಆರ್ಸ‍ಲೊ .‍‍

ಘಾಲಾಾಂ...‍

ಜಣಾಂನಿ‍

ಸಾಾಂಗ್ಗತ್ತ‍

ಗುವ್ಯಿರ್‍ ಸುಕೆ ರಾ‍

ತಾಂ.‍

ಗ್ಗಾಂವ್ಯಕ್‍

ಮೆಳಾಂಕ್‍

ನಜೊ...‍ ದೆವ್ಯಳಾಾಂ‍ ಆನಿ‍ ಭಕ್ತಿ ಕ್‍ ಜಾಗ್,‍

'‍ ಡಾಡಾ...‍ ಹ್ಾಂವ್ನ‍ ಕ್ತತಾಂ‍ ಆರ್ೆ ತ್ತಾಂ?‍‍

ಪೂನ್‍ ಶ್ತ್ತಾಂ,‍ ಮಾಕೆಿಟ್‍ ,‍ ‍ ಮೊಲಾಾಂ,‍

ಗ್ಗಾಂವ್ಯಕ್‍

ಸಾಾಂತ್,‍ ‍ ಆಾಂಗೊಡ ಯ ,‍ ಸಕೆ ಡಿೋ‍ ಬಂಧ್‍

ಬಂಧ್‍ ಕೆಲಾಯ ಾಂತ್‍ ಡಾಡಾ...?‍ ಹ್ಾಂವೆಾಂ‍

ಕರನ್‍

ಸವ್ನಿ‍

ಕ್ತತಾಂ‍ ಕಚಿಾಂ‍ ಡಾಡಾ....‍ ?‍ ಹ್ಾಂಗ್ಗಯ್ಕೋ‍

ಸಾವಿಜಣಕ್‍ ಕಯಿಕೆ ಮಾಾಂ‍ ‍ ರದ್್ ‍

ತ್ತಯ ಚ್‍ಪಿಡೆ‍ವಿಷಾಯ ಾಂತ್‍ಜಮತ್‍ಚಲವ್ನ್ ‍

ಕರಿಜೆ...‍ ‍ ಇಸೊೆ ಲಾಾಂ‍ ಶಾಳಾಾಂಕ್‍ ರಜಾ‍

ಆಸಾ...‍ಕಾಂಯ್‍ಆಮಾಿ ಯ ‍ದೇಶಾಬರಿಚ್ಿ ‍

ಪಾಚ್ಯತ್ತಿಾಂವ್ನ...‍ಪುಡಾೊ ಯ ‍ಆಟ್‍ದಿಸಾಾಂ‍

ಹ್ಾಂಗ್ಗಯ್ಕೋ‍ ಸವ್ನಿ‍ ವ್ಯಟೊ‍ ಬಂಧ್‍

ಖ್ತರ್ತರ್‍

ಜಾತ್ತತ್‍

ಸಹಕರ್‍

ಸಕಿರಾ‍

ಮೆಳರ್...‍

ದಿೋಜೆ.‍

ಸಂಗಿಾಂ‍

ಮಾರಕರ್‍

ಹ್ತ್‍ ಪಿಡೆಕ್‍

ಯ್ಕಾಂವಿಿ ಾಂ‍

ಕೊಣೆ ...‍

ವಿಮಾನಾಾಂ‍

ಕ್ತತಾಂ‍

ಕರಾಂ‍

ಡಾಡಾ?‍ತಾಂ‍ರಡೊಾಂಕ್‍ಚ್ಿ ‍ಲಾಗ್ೊ ಾಂ.

ತತ್ತಿನ್‍ ಆಮಾಂ‍ ವಹ ಕತ್‍ ಸೊಧುನ್‍ ಕಡೆಿ ಲಾಯ ಾಂವ್ನ...‍

ಕಳಿಜ ‍

'‍ ನವೊೆ ‍ ಆಸಾ‍ ನೆಾಂ‍ ಪುತ್ತ...‍ ಕಾಂಯ್‍

ಜಿೋವ್ನ‍

ಭಿಾಂಯ್ಕನಾಕ..‍

ವ್ಯಾಂಚವ್ಯಯ ಾಂ...‍ '‍ ‍ ವ್ಯತ್ತಿ‍ ವ್ಯಚಿ ಲ‍‍

ಜಾಾಂವೆಿ ಾಂನಾ...'

ಜಾಗರ್...‍ ವ್ಯಚುನ್ಿ ‍

ಸಾಮಾಜಿಕ್‍ ಲಕಚೊ‍

ವೆತ್ತಲ..‍

ಕಾಂಯ್‍

ಮುಕೆಲಿ‍

ಲಕಚ್ಯಯ ‍ಬಚ್ಯವೆ‍ಖ್ತರ್ತರ್‍ಲಕಾಂನಿ‍

'‍ ನಾ‍ ಡಾಡಾ..‍ ತೊ‍ ಬಜೆ್ ಸಾ‍ ಸಂಭಂಧಿ‍

ಸವ್ನಿ‍ ಸಹಕರ್‍ ದಿೋಜಾಯ್‍ ‍ ಮಹ ಣ್‍

ಆಮೇರಿಕ‍ ಗ್ಲಾ...‍ ತ್ತಕ‍ ಪಾಟಾಂ‍

ಉಪಾೆ ರ್‍ಮಾಗ್ಗಿ ಲ...

ಯೇಾಂವ್ನೆ ‍ಆನಿಕ್ತೋ‍ಏಕ್‍ಮಹಿನ್‍ಆಸಾ..' '‍ಅಳೆಮಾ...‍ತಶ್ಾಂ‍ತಜಿಾಂ‍ಸಾಾಂಗ್ಗರ್ತ‍ರ್‍

****

****

******

ಫೆೆ ಾಂಡ್ಾ ‍ ಆಸಾತ್‍ ನೆಾಂ....‍ ಧಯ್ೆ ‍ ಕಣಾ ...‍ 33 Veez Konkani


ಹ್ಾಂಗ್ಗ‍ ಫಕತ್ಿ ‍ ಎಕ‍ ಹಪಾಿ ಯ ‍ ಖ್ತರ್ತರ್‍

ಹ್ಾಂಗ್ಗ‍ಅಮೇರಿಕ‍ಆರ್ೊ ಾಂ...‍ಹ್ಾಂಗ್ಗ‍

ಮಾತ್ೆ ‍ ಬಂಧ್‍ ಕೆಲಾಾಂ...‍ ಸಕೆ ಡ್‍ ಸಮಾ‍

ರ್ತತೊ ಾಂ‍ ವಿಶೇಷ್ಟ‍ ನಾ‍ ತರಿೋ‍ ಹ್ಾಂಗ್ಗಯ್ಕೋ‍

ಜಾತಲ್ಾಂ..‍ ಯ್ಕಾಂವ್ಯಿ ಿ ‍ ಹಪಾಿ ಯ ‍ ಥವ್ನ್ ‍

ಸಗ್ಳ ಾಂ‍

ವಿಮಾನಾಾಂ‍ಆನಿ‍ಹೆರ್‍ಚ್ಯಲು‍ಜಾತಲ್ಾಂ.‍

ನಾಯ ಶನಲ್‍

ದೇವ್ನ‍ಆಸಾ...‍ಭಿಾಂಯ್ಕನಾಕ...'

ಹ್ಾಂಗ್ಗ‍ ಸಕಳಿಾಂ‍ ರ್ತೋನ್‍ ವೊರಾ‍ ಮಾತ್‍

ಬಂಧ್‍

ಕೆಲಾಾಂ...‍

ಇಾಂಟರ್‍

ವಿಮಾನಾಾಂ‍

ಆಸಾತ್..‍

ಮೊಲಾಾಂ‍ ಉಗಿಿ ಾಂ‍ ಖಂಯ್...‍ ‍ ಖ್ತಣ್‍ '‍ಡಾಡಾ,‍ಹ್ಾಂಗ್ಗಚ್ಯಯ ‍ದ್ದ್ಕೆಿ ರಾನ್‍

ಜೆವ್ಯಣ್‍ ‍ ಸಗ್ಳ ಾಂ‍ ಸಕಿರ್‍ ಚ್ಿ ‍ ಘರಾ‍

ಸಾಾಂಗ್ಗೊ ಾಂ....‍

ಜಾತ್ತ‍

ವೆಗಿಾ ಾಂ‍

ಹ್ಡ್್ ‍ ದಿತ್ತ..‍ ಅಸಪ ತೊೆ ಯ ‍ ಆನಿ‍ ದ್ದ್ಕೆಿ ರ್‍‍

ಗ್ಗಾಂವ್ಯಕ್‍

ವಚೊನ್‍

ದ್ದ್ಕೆಿ ರಾಕ್‍‍

ಸವೆಕ್‍ಅಸಾತ್...‍'‍ಫ್ರಲುಚಿ‍ಟಕೇಟ್‍ರಡಿ‍

ದ್ದ್ಕಂವ್ನೆ ‍ ‍ ಜಾಯ್...‍ ಪ್ಲಟ್ಲ್ಾಂತ್‍

ಆಸಾ..'‍ ‍ ಪ್ಲವ್ಯಿಾಂ‍ ಕ್ತತಾಂ‍ ಜಾತ್ತ‍ ತಾಂ‍

ಭುಗ್ಗಯ ಿಚಿ‍ ವ್ಯಡಾವಳ್‍ ಚಡ್‍ ಆಸಾ‍

ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್‍ಜಾರ್್ ...‍‍ಹ್ಾಂವ್ನ‍ಆಜ್‍

ಖಂಯ್...‍ ಜಿವ್ಯಕ್‍ ಆಪಾಯ್‍ ಜಾಯ್ಿ ‍

ಫಾಲಾಯ ಾಂಚ್‍ಪಾಟಾಂ‍ಭಾಯ್ೆ ‍ಸತ್ತಿಾಂ...‍‍

ಖಂಯ್.....‍

ಹ್ಾಂವೆಾಂಯ್ಕೋ‍

ರ್ತತೊ ‍ ‍

ದೆಕುನ್‍

ಗ್ಗಾಂವ್ಯಕ್‍

ಯ್ಕಾಂವಿಿ ‍

ಗ್ಗಯ್ಕೆ ಕೊೋಲಜಿರ್ಸಾ ‍

ದ್ದ್ಕೆಿ ನಿಿಚಾಂ‍

ಟಕೇಟ್‍ಕಡಾೊ ಯ ..‍ತಮ‍ತ್ತಕ‍ಪ್ಲೋನ್‍

ಅಪ್ಲಾಂಯ್ಾ ‍

ಕಣಾ ಲಾಾಂ...‍

ಕತಿ‍ ರಾವ್ಯ...‍ ಹ್ಾಂವಿೋ‍ ಕತ್ತಿಾಂ...‍

ಆತ್ತಾಂ‍ ಕ್ತತಾಂ‍ ಕಚಿಾಂ‍ ಮಾಕ‍ ಕಳಾನಾ‍

ಕಾಂಯ್‍ತ್ತಣಾಂ‍ಭಿಯ್ಕಾಂವಿಿ ‍ಗಜ್ಿ‍ನಾ..‍

ಡಾಡಾ..'‍

ತಶ್ಾಂ‍ ತ್ತಕ‍ ಚಕೆ ಪ್‍ ಕಚಿಿ‍ ದ್ದ್ಕೆಿ ನ್ಿ‍

ಮೆಾಂಟ್‍ ತಾಂ‍

ಸುಸಾೆ ತ್ತಿಲ್ಾಂ.‍

ರಡೊನ್ಾಂಚ್‍ ಮಾಕ‍

ಶಿರಾಾಂ‍

ಆಮಾಿ ಯ ‍ ಬಲಿಡ ಾಂಗ್ಗಚ್ಯಯ ‍ ಬಗ್ೊ ಕ್‍ ಚ್‍

ಶಿರಾಾಂನಿಾಂ‍ ಕುಲುೆ ಲ‍ ಸುರ‍ ಜಾಲೊ ...‍

ಆಸಾ...‍ ಗ್ಗಾಂವಿಿ ‍ ಮನಿರ್ಸ‍ ರ್ತ...‍ ಗಜ್ಿ‍

ಚಿಾಂರ್ತನಾತ್‍ ಲ್ೊ ‍ ಭಾಶ್ನ್‍ ಸಕೆ ಡ್‍ ಬಂಧ್‍

ಪಡಾೊ ಿ ರ್‍ ಥಂಯ್ಿ ‍ ರ್ತಕ‍ ರ್ಭಟ್ಯ ತ್...‍

ಕಚಿಾಂ‍

ಹ್ಾಂವ್ನ‍

ಅನಿವ್ಯಯ್ಿ‍

ಪರಿಸಿಯ ರ್ತ‍

ಚಿಾಂತನ್‍ದೆದೆಸಾಪ ರರ್‍ಜಾಲೊ ಾಂ.

ಫ್ರಲುಚ್ಯಯ ‍

ಸಾಾಂಗ್ಗಿ ಾಂ...‍

ರ್ತಾಂ‍

ಸಾಾಂಗ್ಗರ್ತಣಾಂಕ್‍

ತ್ತಕ‍

ಸಾಾಂಗ್ಗತ್‍

ದಿತಲಿಾಂ...‍ ಕಾಂಯ್‍ ಭಿಾಂಯ್ಕನಾಕತ್‍ ಹ್ಾಂವ್ನ‍ಥಿರಾರ್‍ನಾ‍ತಾಂ‍ಪಳೆವ್ನ್ ‍ಮಹ ಜಿ‍

ಡಾಡಾ...'‍

ಮಹ ಣ್‍

ಧಯ್ೆ ‍

ಬಾಯ್ೊ ‍ಮಾಕ‍ಧಯ್ೆ ‍ದಿೋಾಂವ್ನೆ ‍ಲಾಗಿೊ ...‍

ಜಾಾಂವ್ಯಯ ನ್‍ಪ್ಲೋನ್‍‍ದ್ವಲ್ಿಾಂ.

ರ್ತತ್ತೊ ಯ ರ್‍ಜಾಾಂವ್ಯಯ ಚಾಂ‍ಪ್ಲೋನ್‍ಆಯ್ಕೊ ಾಂ. ***** ****** ******* *** '‍ವಹ ಯ್‍ಡಾಡಾ...‍ಸಗ್ಗಳ ಯ ‍ಸಂಸಾರಾಕ್‍ಹಿ‍

ವೊರಾಾಂ‍ರ್ಧಾಂವ್ಯಿ ಲಿಾಂ...

ಮಾರಕರ್‍ ಪಿಡಾ‍ ಅರ್ೊ ಯ ‍ ಖಂಯ್....‍ ವಹ ಕತ್‍

ನಾ‍

ಖಂಯ್...‍

ಹ್ಾಂವ್ನ‍‍

ದುಸೊೆ ‍ದಿೋರ್ಸ‍ಉದೆಲೊ ...

34 Veez Konkani

ದಿೋವ್ನ್ ‍


ಸನ್ಿ‍ ಆಯ್ಕಲಿೊ ಾಂ‍ ಪಾಟಾಂಚ್‍ ಘರಾ‍ ಸಗ್ಗಳ ಯ ಾಂನಿ‍ ಹ್ಹ್ಕರ್...‍ ‍ ಥೊಡೆ‍ ರಾಾಂದ್ವ ಯ್‍ ತ್ತಾಂದು‍

ಹ್ಡುಾಂಕ್,....‍

,....‍

ರಾಾಂದ್ದ್ಪ ‍

ಆಯ್ಕೊ ಾಂ...‍

ಥೊಡೆ‍

ಸಾಮಾನ್‍

ಸನಾವ ರಾಚೊ‍

ದಿೋರ್ಸ‍

ತೊ...‍

ದಿೋರ್ಸ...‍

ಕಮೆಲಿ‍

ಹ್ಡುಾಂಕ್,‍ ‍ ಥೊಡೆ‍ ಆಮೊಾ ರಾನ್‍

ಸಾಾಂಬಾಳಾಚೊ‍

ಚಲನ್‍ತರ್‍ಥೊಡೆ‍ತ್ತಾಂಚ್ಯಯ

ಸಾಸಾಪ ತ್ತಲ್...‍ರಿತಾಂ‍ಬೋಲ್ಾ ‍ ‍ತ್ತಾಂಚಾಂ‍

‍ವ್ಯಹನಾಾಂತ್...‍ಸಕೆ ಡಿೋ‍ಆಮೊಾ ತ್ತಿಲ್...

ರಢ್ತಿ ಲ್ಾಂ.

ಆಟ್‍ ವರಾಾಂ‍ ಜಾತ್ತನಾ‍ ಪ್ಲಲಿೋರ್ಸ‍

ಧನಿ‍ ಕಮಾಾಂಗ್ಗರಾಾಂಕ್‍ ರಾಕಿ ಲ...‍

ಸಾಯೆ ಣ್‍ವ್ಯಜೊಾಂಕ್‍ಲಾಗ್ೊ ಾಂ...‍

ಕಮಾಕ್‍ಜಣ್‍ಯೇಾಂವ್ನೆ ‍ನಾತ್‍ಲ್ೊ ...

'‍ ಕೊಣಾಂಯ್‍ ರಾವೊಾಂಕ್‍ ನಾ...‍ ಆಾಂಗಿಡ ‍

ಕಮ್‍

ಬಂಧ್‍ಕರಾ..‍‍ಫಕತ್ಿ ‍ಮೆಡಿಕಲ್ಾ ‍,‍ಧೂದ್‍

ಪುಸುಪ ಸಾಿ ಲ.‍

ಆನಿ‍

ಮಾತ್‍

ಸಾಮಾನ್‍ ನಾ...‍ ವ್ಯಹನಾಾಂ‍ ನಾಾಂತ್..‍

ಅವ್ಯೆ ರ್ಸ...‍ ದೊಗ್ಗಾಂ‍ ಪಾೆ ರ್ಸ‍ ಚಡ್‍ ಜಣ್‍

ಸವ್ನಿ‍ ವ್ಯಟ್ಲ್ಾಂನಿಾಂ‍ ಕಷಾಾ ಾಂಚಾಂ‍ ದಿೋರ್ಸ‍

ಸಾಾಂಗ್ಗತ್ತ‍ ರಾವ್ಯನಾಕತ್...‍ ತೊೋಾಂಡ್‍

ಘಡೆಯ ಭಿತರ್‍ಉರ್ಭ‍ಜಾಲ್ೊ .

ಪೇಪರ್‍

ಹ್ಾಂಕಾಂ‍

ಕರಂವೊಿ ‍

ಧನಿ‍

ಆಾಂಗಿಿ ‍

ರಾಗ್ಗನ್‍ ಬಂದ್...‍

ತವ್ಯಲಾಯ ನ್‍ ‍ ರ್ಧಾಂಪಾ...‍ ನಿತಳಾಯ್‍ ಸಾಾಂಬಾಳಾ..‍ ಅಾಂತರ್‍ ‍ ದ್ವರಾ...‍ '‍‍‍

**** ***** **** ***

ಮಾರ್ೆ ರ್‍ಸಾಾಂಗೊನ್‍‍ವೆತ್ತಲ್... ಸಕಳಿಾಂಚ್‍ಧುವೆಚಾಂ‍ಪ್ಲೋನ್‍ಆಯ್ಕೊ ಾಂ...

ಪ್ಲಲಿಸಾಾಂಚಿ‍

ಫವ್ನಜ ‍

ಆಯ್ಕಲಿೊ ...‍‍

ಹ್ತ್ತಾಂತ್‍ ‍ ಲಾಠಿ‍ ಆರ್ಸ‍ ಲಿೊ ...‍ ಲೋಕ್‍

'‍ ಡಾಡಾ‍ ಆಮಿ ‍ ದ್ದ್ಕೆಿ ನ್ಿ‍ ತಕ‍

ಕುಡಾಾ ಲಾೊ ಯ ‍

ವಹ ಳಾೆ ತ್ತ...‍

ಕಡೆಾಂ‍

ಥವ್ನ್ ‍

ತ‍

ತಜಿ‍

ಕೆ ರ್ಸ‍

ಮೇಟ್‍

ರ್ಧಾಂವ್ಯಡ ರ್ಿ ಲ್...‍ ಲೋಕ್‍ ಅನಾಥಾಂ‍

ಖಂಯ್...‍ರ್ತೋಯ್ಕೋ‍ಆಮಾಿ ಯ ಚ್‍ಗ್ಗಾಂವಿಿ ...‍

ಪರಿಾಂ‍ ಕ್ತತಾಂ‍ ಕಚಿಾಂ,‍ ಖಂಯ್‍ ವೆಚಾಂ‍

ವಹ ಳಕ್‍ಸಾಾಂಗ್ಗಿ ನಾ‍ರ್ತಕ‍ಕಳೆಳ ಾಂ..'

ಮಹ ಣ್‍ಕಳಾನಾಸಾಿ ಾಂ‍ಕಂಗ್ಗಲ್‍ಜಾಲ.

ಅಳೇ‍ ಮಾ...‍ ರ್ತಚಾಂ‍ ನಾಾಂವ್ನ‍ ಆನಿ‍ ಮೊಬಾಯ್ೊ ‍ ನಂಬರ್‍ ಮಾಕ‍ ದಿೋ...‍‍

ಸಕೆ ಡ್‍

ಬಸಾಾ ಾಂ‍

ಬಂಧ್‍

ಜಾಲಿೊ ಾಂ...‍

ಥೊಡಿಾಂ‍ ಕಮಾಕ್‍ ವಚೊಾಂಕ್‍ ಭಾಯ್ೆ ‍

ಹ್ಾಂವ್ನ‍ರ್ತಚಕಡೆಾಂ‍ಉಲರ್ಿ ಾಂ..' '‍ ಡಾಡಾ‍ ಮಹ ಜೊಯ ‍ ಸಾಾಂಗ್ಗರ್ತಣಾಂ‍ ಮಹ ಜೆ‍ ಸಂಗಿಾಂ‍

35 Veez Konkani

ಆಸಾತ್.‍

ತಾಂ‍

ಕಾಂಯ್‍


ಭಿಾಂಯ್ಕನಾಕ...‍ ರ್ತಾಂ‍ ಆಸಾತ್‍ ನೆಾಂ...‍

ಸಕೆ ಡ್‍ ಮಾಹೆತ್‍ ಮೆಳಾಿ ಲಿ...‍ ಪುಣ್‍

ಸಾಾಂಬಾಳಾಿ ತ್...‍ ಹಪಾಿ ಯ ಾಂತ್‍

ತಶ್ಾಂ‍

ಯ್ಕಾಂವ್ಯಿ ಯ ‍

ಸಬಾರಾಾಂಕ್‍

ಘರಾಾಂತ್‍

ಹ್ಾಂವ್ನ‍

ಗ್ಗಾಂವ್ಯಕ್‍

ಜೇಾಂವ್ನೆ ‍ವಸುಿ ‍ನಾತ್‍ಲೊ ಯ ...

ಖ್ತಾಂವ್ನೆ ‍

ಯ್ಕತ್ತನೆಾಂ..'‍ ಧುವ್ನ‍ ಚ್‍ ಮಾಕ‍ ಧಯ್ೆ ‍ ದಿೋಾಂವ್ನೆ ‍ಲಾಗ್ೊ ಾಂ.

'‍ ಆಾಂಗಿಡ ‍ ಬಂಧ್‍ ಜಾಲಾಯ ರ್‍ ‍ ಮೊಲಾಕ್‍ ಕಣಾ ಾಂವ್ನೆ ‍ ಜಾರ್್ ...‍ ‍ ವ್ಯಹನಾಾಂ‍ ನಾ‍

'‍ ಜಾಗುೆ ತ್‍ ಕರ್‍ ಪುತ್ತ...‍ ಟ್ನಿ ನ್‍

ತರ್‍ ಪೆಾಂಟ್ಕ್‍ ವಚೊಾಂಕ್‍ ಜಾರ್್ ...‍

ಕರಿನಾಕ...‍ ಪ್ಲೋಟ್ಲ್ಾಂತ್‍ ತಜಾ‍ ಬಾಳ್‍

ಪ್ಲಲಿಸಾಾಂಚಾಂ‍ದ್ಭಾಿರ್‍ದ್ದ್ಕರ್ಿ ತ್..‍

ಆಸಾನೆಾಂ...‍ ತವೆಾಂ‍ ಟ್ನಿ ನ್‍ ಕೆಲಾಯ ರ್‍‍

ರ್ಭಷಾಾ ರ್ಿ ತ್...‍'

ತ್ತಕ‍ ಸಮಸಾ ‍ ಜಾತ್ತತ್...‍ ಖುಶ್ನ್‍ ರಾವ್ನ...‍ ಖುಶಾಲಾಯ್ಕನ್‍ ನಿದೆ...‍ ಗಮಮ ತ್‍

ಸಗ್ಳ ‍

ಜೇವ್ನ...‍

ನಿಸಾ ಾಂತ್ತನ್...‍ ಲಕಚ್ಯಯ ‍ ಕಳಾಜ ಾಂತ್‍

ಖಂಚಯ್ಕೋ‍

ವಚ್ಯನಾಕ...‍

ರಚ್‍

ಸಾಾಂಬಾಳಿ ಲ...‍ ದ್ದ್ಕಯಿ ಲ...'‍

ಚಿಾಂತಾಂಕ್‍ ಲೊ ‍

ತೊ‍

ಪಿಡಾಡ ಯ ರ್‍

ಜಾಲ್ೊ ಾಂ...‍

ಸಗ್ಳ ಾಂ‍

ದೇವ್ನ‍

ರ್ಭಯ ಾಂ‍ಬರ್ಸ‍ಲ್ೊ ಾಂ.‍ಸಕೆ ಡ್‍ಲಕಕ್‍ಪಿಡಾ‍

ವ್ಯಟ್‍

ಆಸಾ‍ ಮಹ ಣ್‍ ಲೋಕ್‍ ಎಕಮೆಕ‍

ಭವಿಶಾಯ ಚ್ಯಯ ‍

ಉಲಂವಿೆ ೋ‍ಉಲರ್್ ತ್‍ಲೊ .

ಉತ್ತೆ ಾಂನಿ‍ತ್ತಕ‍ಧಯ್ೆ ‍ದಿಲ್ಾಂ. **** ***** **** *** ರಡೊನ್‍ ಚ್‍ ತ್ತಣಾಂ‍ ಪ್ಲೋನ್‍ ‍ ಪಾಟಾಂ‍ ದ್ವಲ್ಿಾಂ.

ನ್ಯಯ ರ್ಸ‍ಪಳೆಾಂವ್ನೆ ‍ಟ.‍ವಿ‍.‍‍ಚ್ಯಲು‍ಕೆಲಿ....

***** ***** ****** ***

'‍ ಗರ್ಭಿರ್ಸಿ ‍ ಸಿಿ ರೋಯ್ಕಕ್‍ ‍ ಆಸಪ ತೆ ಕ್‍ ವರಾಂಕ್‍

ನೆಗ್ಗರ್‍

ದ್ದ್ಕರ್ಿ ಲ್...‍

ಪಿಡೆವಿಶಿಾಂ‍ ‍ ಪೆ ಸಾರ್‍ ಕರನ್‍ ‍ ಆರ್ಸ‍ ಲ್ೊ .‍‍

ಮಾಗ್ಗಿರ್‍ ಚ್ಿ ‍ ಬಾಳಾಾಂತ್‍ ಜಾಾಂವಿಿ ‍

ಲಕಚ್ಯಯ ‍ ಭಲಾಯ್ಕೆ ೋ‍ ಸಾಾಂಬಾಳುಾಂಕ್‍

ಖ್ಬಾರ್‍ ಸಾಾಂಗ್ಗಿ ನಾ‍ ‍ ಮಾಕ‍ ಮಹ ಜಾ‍

ಸಾಾಂಗ್ಗಿ ಯ ಕ್ತೋ‍

ಧುವೆವಿಶಿಾಂ‍ ಚಿಾಂತನ್‍ ದೊಳಾಯ ಾಂತ್ತೊ ಯ ನ್‍

ಲಕಕ್‍

ಆಕೆೆ ೋಕ್‍

ರ್ಭಷಾಾ ಾಂವ್ಯಿ ಯ ‍ ಪರಿಾಂ‍ ‍ ಮಾಹೆತ್‍ ದಿತ್ತಲ್.‍‍

ದುಖ್ತಾಂ‍ಪಾಜಾಲಿಿಾಂ.

ಸಬಾರ್‍ ದ್ದ್ಕೆಿ ರ್,‍ ತಜ್ೆ ,‍ ಹ್ಿ ‍ ವಿಶಿಾಂ‍

ಅನೆಯ ೋಕ್‍

ಉಲವ್ನ್ ‍ಗಜೆಿಚಿ‍ಚತ್ತೆ ಯ್‍ಸಾಾಂಗ್ಗಿ ಲ್.‍

ಕತ್ತಿನಾ....

36 Veez Konkani

ಚ್ಯನೆಲ್‍

ರ್ತ‍

ದ್ೆ ಶ್ಯಯ ‍

ಟ.‍ ವಿ.‍ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂತ್‍ ಮಾರಕರ್‍‍

ಚಡ್‍

ಕಚಿಾಂ‍

ಸಿವ ಚ್ಿ ‍

ಸಿಿ ರೋ‍‍

ಆನ್‍


'‍

ಮಾರ್ತ‍

ವಹ ಚ್ಯಯ ಿ‍

ಟಪಪ ರಾಚರ್‍‍

ಯ್ಕತ್ತಾಂ‍‍ಡಾಡಾ...‍ಮಾಗಿರ್‍ಭಾಡಾಯ ಚಾಂ‍

ಲಕಾಂಕ್‍ ಗೊವ್ಯಿಾಂ‍ ಭಾಶ್ನ್‍ ಭನ್ಿ‍

ವ್ಯಹನ್‍ ಕನ್ಿ‍ ಘರಾ‍ ‍ ಪಾವ್ಯಿ ಾಂ.'‍‍

ವಹ ಚಿಾಂ‍ ದ್ೆ ಶ್ಯಯ ‍ ಕಳಿಜ್‍ ಮುಡುಿಾಂಕ್‍

ಮಹ ಣಿ ನಾ‍ ‍ ಮಾಕ‍ ಇಲೊ ‍ ಜಿೋವ್ನ‍

ಲಾಗ್ೊ ಾಂ.

ಭಲಿ.

ವಿರಾರಾಯ್ಕನ್‍

ಅನೆಯ ೋಕ್‍

ಚ್ಯನೆಲ್‍‍

ಜಾಾಂವ್ಯಯ ನ್‍ಪ್ಲೋನ್‍ದ್ವತಿಚ್‍ಧುವೆಕ್‍

ಘಾಲಾಿ ನಾ...‍ '‍ ಮಾರಕರ್‍ ಪಿಡೆಾಂತ್‍

ಟೆ ೋಟ್‍ ಮೆಾಂಟ್‍ ದಿಾಂವ್ಯಿ ಯ ‍ ದ್ದ್ಕೆಿ ನಿಿಕ್‍‍

ಮೆಲಾೊ ಯ ‍ ಮೊಡಾಯ ಕ್‍ ಕಾಂಯ್‍ ಗತ್‍

ಪ್ಲೋನ್‍ ಕೆಲ್ಾಂ.‍ ತರಿೋ‍ ರ್ತಣಾಂ‍ ಪ್ಲೋನ್‍

ಅರ್ಧರ್‍ ನಾತ್‍ ಲ್ೊ ‍ ಪರಿಾಂ‍ ಜೆ.‍ ಸಿ.‍ ಬ.‍ ತ್‍

ಕಡೆೊ ಾಂನಾ...

ಫೋಾಂಡ್‍ ಕಡ್್ ‍ ಪುಚಿಾಂ‍ ‍ ಪಳೆತ್ತನಾ‍‍ ಮನಾ್ ಯ ‍ ಜಿವ್ಯಕ್‍ ಕಾಂಯ್‍ ಮೊಲ್‍ ನಾ‍

ಧುವೆಕ್‍ ಪ್ಲೋನ್‍ ಕೆಲ್ಾಂ.‍ ತ್ತಣಾಂಯ್‍‍

ತಾಂ‍ ಚಿಾಂತನ್‍ ದೊಳಾಿ ‍ ಖ್ತಾಂಚಿಾಂನಿ‍

ಪ್ಲೋನ್‍ಕಡೆೊ ಾಂ‍ನಾ.

ದುಖ್ತಾಂ‍ದೆಾಂವಿೊ ಾಂ. ಆತ್ತಾಂ‍ ಮಾಕ‍ ಸುರ‍ ಜಾಲ್‍ ಆಟ್ವಿಟ್‍ ಸವ್ನಿ‍ ಟ.‍ ವಿ.‍ ಚ್ಯನೆಲಾಾಂಚಿ‍ ಹಿಚ್ಿ ‍

ಆನಿ‍ ರ್ಭಯ ಾಂ....‍ ‍ ಕಾಂಯ್‍ ಧುವ್ನ‍ ನಿದೊನ್‍

ಕಣ...

ಸವ್ಯೆ ಸಾಯ್‍ಕಣಾ ತ್ತ‍‍ಕೊಣೆ ‍ಮಹ ಣ್‍ ಮಾಹ ಕಚ್ಿ ‍

ದುಬಾಳ ಯ ‍ ಲಾಹ ನ್‍

ಲಕಾಂನಿ‍

ಖ್ಶ್ಿಾಂವೆಿ ಾಂ...‍

ಭುಗ್ಗಯ ಿಾಂಚಾಂ‍

ರಡೆೆ ಾಂ,‍

ಗೊವ್ಯಿಾಂಚ್ಯ‍ಗ್ಗಡೆಯ ರ್‍‍ಪಯ್ೆ ,‍‍ಮೆಳೆಾಂ‍

ಕೆಲ್ಾಂ.‍

ಹ್ಾಂವೆಾಂ‍ ಜಾಲಾಯ ರಿೋ‍

ಸಮಾರ್ಧನ್‍ ಮರ್ತಾಂತ್...‍

ಕಳಾಜ ಾಂತ್...‍ ಮನಾಾಂತ್‍ ‍ ಧಡಡ ಡೆ‍ ಸುರ‍ ಜಾಲ್ೊ ....

ಉದ್ದ್ಕ್‍ಪಿಯ್ಕಾಂವೆಿ ಾಂ... ಪರತ್‍ ‍ಪ್ಲಲಿಸಾಾಂಚಾಂ‍

ರಾಜವ ಟ್ಲ್ೆ ಯ್,‍‍

ಪ್ಲೋನ್‍

ಏಕ್‍

ಪಾವಿಾ ಾಂ‍

ಕರ್ಿಾಂ‍

ದ್ದ್ಕೆಿ ನಿಿಕ್‍

ಮಹ ಣ್‍

ಮನ್‍

ರ್ಭಷಾಾ ವಿ್ ,‍ ‍ ಲಾಠಿಚ‍ ಮಾರ್,‍ ...‍ ‍ ಪಳೆವ್ನ್ ‍

ಜಾಲ್ಾಂ.‍ಜಾಲಾಯ ರಿೋ‍ಧಯ್ೆ ‍ಘೆತೊ ಾಂ...‍‍'

ಬ್ರಜಾರ್‍ಜಾವ್ನ್ ‍ಟ.‍ವಿ.‍ಬಂಧ್‍ಕೆಲಿ.

‍ಮಾಗಿರ್‍‍‍ಸಾಾಂಜೆರ್‍ಕಯ್ಕಿತ್'‍‍ಮಹ ಣ್ ‍ಮನಾಾಂತ್‍ಲೇಕ್‍ಘಾಲ್ಾಂ.

***

*****

****

****

***** *******

******

ಜಾಾಂವ್ಯಯ ಚಾಂ‍ಪ್ಲೋನ್‍ಆಯ್ಕೊ ಾಂ.... '‍ ಮಾಕ‍ ಡೈರಕ್ಾ ‍ ಫಾೊ ಯ್ಾ ‍ ನಾ‍ ತರಿೋ‍

ಧನಾಪ ರಾಾಂ‍ ಪರತ್‍ ಧುವೆಕ್‍ ‍ ಪ್ಲೋನ್‍

ಹ್ಾಂವ್ನ‍ ಚಡ್‍ ಮೊಲ್‍ ದಿೋವ್ನ್ ‍ ‍ ಪಾಟಾಂ‍

ಕೆಲ್ಾಂ.‍ ತ್ತಚಾಂ‍ ಪ್ಲೋನ್‍ ವ್ಯಜಾಿ ಲ್ಾಂ...‍

37 Veez Konkani


ಪರತ್‍ ಪರತ್‍ ಪ್ಲೋನ್‍ ಕೆಲಾಯ ರಿೋ‍ ‍ ಜಾಪ್‍

ಚಿಾಂತ್ತನಾ...'‍ ರ್ತಕ‍ ಕ್ತತ್ತಯ ಕ್‍ ‍ ರ್ಭಷೆಾ ಾಂಚ್‍

ನಾರ್ತೊ ‍ಪಳೆವ್ನ್ ‍‍ಹ್ಾಂವ್ನ‍ಭಿಾಂಯ್ಕಲಾಂ.

ಉಪಾದ್ೆ ‍ ದಿಾಂವೆಿ ಾಂ..‍ ಆಮಾಿ ಯ ‍ ಕಾಂಯ್‍ ಸಂತ್ತನ್‍ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಾಂರ್ತೊ ‍ ನಹ ಾಂಯ್‍ ರ್ತ.‍ ರ್ತಕ‍

ಜಾಾಂವ್ಯಯ ಕ್‍ ಪ್ಲೋನ್‍ ಕೆಲ್ಾಂ‍ '‍ ತೊವಿೋ‍

ಪ್ಲೋನ್‍ಕಚಿಾಂ‍ಆಮಿ ‍ಚೂಕ್‍ಜಾತ್ತ...'‍‍

ಮಹ ಣಲ‍ '‍ ಹ್ಾಂವಿೋ‍ ಪ್ಲೋನ್‍ ಕತಿಾಂ‍

ಮಹ ಣ್‍ ಚಿಾಂತ್ತನಾಾಂಚ್‍ ದ್ದ್ಕೆಿ ನಿಿಚಾಂ‍

ಆಸಾಾಂ...‍

ಪ್ಲೋನ್‍ಆಯ್ಕೊ ಾಂ.

ಪ್ಲೋನ್‍

ಕಡಿನಾ...‍

'‍‍‍

ಮಹ ಣಿ ನಾ‍ ಹ್ಾಂವ್ನ‍ ‍ ಸಗೊಳ ‍ ಸಯ್ೆ ‍

ಭಯ್ೆ ‍ ಜಾಲೊ ಾಂ.‍ '‍ ಲಾಗಿಾಂ‍ ಆರ್ಸ‍ ಲ್ೊ ಾಂ‍

'ಕ್ತತಾಂ‍ದ್ದ್ಕೆಿ ರ್?‍‍ಕ್ತತಾಂ‍ಖ್ಬಾರ್?'

ತರ್‍ ವಚೊನ್‍ ಪಳೆವ್ನ್ ‍ ಯ್ಕವೆಯ ತಾಂ...‍ ಪಯ್ಾ ‍ಆಸಾ‍ಕ್ತತಾಂ‍ಕಚಿಾಂ?'

'ತಾಂ‍ಕಾಂಯ್‍ಭಿಾಂಯ್ಕನಾಕ...‍ಕಾಂಯ್‍ ಜಾಾಂವ್ನೆ ‍ ನಾ...‍ ಹ್ಾಂವೆಾಂ‍ ಕಮಾಚ್ಯಯ ‍

ದ್ದ್ಕೆಿ ನಿಿಚೊ‍

ಉಗ್ಗಡ ರ್ಸ‍

ದ್ದ್ಕೆಿ ನಿಿಕ್‍

ಪ್ಲೋನ್‍

ಅಯ್ಕೊ .‍ ಕತ್ತಿನಾ‍

ಚಡಾವ ಕ್‍ ‍ ತ್ತಚ್ಯಯ ‍ ಘರಾ‍ ರ್ಧಡೆೊ ಾಂ...‍‍ ಧುವೆನ್‍

ಬಾಗಿಲ್‍

ಕಡುಾಂಕ್‍

ನಾ‍

ದ್ದ್ಕೆಿ ನಿಿನ್‍‍ಪ್ಲೋನ್‍ಕಡೆೊ ಾಂ‍.‍‍'‍ಹ್ಾಂವ್ನ‍‍

ಖಂಯ್...‍ಜನೆಲಾೊ ಯ ಾಂತ್ತೊ ಯ ನ್‍ಪಳೆತ್ತನಾ‍‍

ಆಸಪ ತೆ ಾಂತ್‍

ಆಸಾಾಂ...‍

ಮಾಕ‍

ತಜಿ‍ಧುವ್ನ‍ಮತ್‍‍ಚುಕೊನ್‍‍ಪಡ್‍ಲ್ೊ ಾಂ‍

ವಹ ಚೊಾಂಕ್‍

ಜಾರ್್ ...‍

ಕಾಂಯ್‍

ತ್ತಣಾಂ‍ ಪಳೆಲ್ಾಂ.‍ ತಕ್ಷಣ್‍ ಪ್ಲಲಿಸಾಾಂಕ್,‍

ಭಿಾಂಯ್ಕನಾಕ..‍ ಮಹ ಜಾಯ ‍ ಕಮಾಚ್ಯಯ ‍

ಫಾಯರ್‍

ಚಡಾವ ಕ್‍

ಘರಾ‍

ಅಾಂಬುಯ ಲ್ನಾಾ ಕ್‍ ಸಾಾಂಗೊನ್‍ ‍ ರ್ತಚ್ಯಯ ‍

ರ್ಧಡಾಿ ಾಂ...‍ ತಕ‍ ಖ್ಬಾರ್‍ ದಿತ್ತಾಂ'‍‍

ಘಚಿಾಂ‍ ದ್ದ್ರ್‍ ಫಡ್್ ‍ ರ್ತಕ‍ ಹ್ಾಂಗ್ಗ‍

ಮಹ ಣ್‍ ರ್ತಣಾಂ‍ ಸಾಾಂಗೊನ್‍ ಆಮೊಾ ರಾನ್‍‍

ಆಮಾಿ ಯ ‍ಆಸಪ ತೆ ಕ್‍ಹ್ಡಾೊ ಾಂ...'

ತಜಾ‍

ಧುವೆಚ್ಯ‍

ಬೆ ಗೇಡ್‍

ಆನಿ‍

ಪ್ಲೋನ್‍ದ್ವಲ್ಿಾಂ. '‍ಆಯ್ಕಯ ....‍ಕ್ತತಾಂ‍ಜಾಲ್ಾಂ‍ತ್ತಕ?‍‍ಕಶ್ಾಂ‍ ಹರ್‍ ಸಕುಾಂದ್ದ್ಾಂ...‍ ಹರ್‍ ಘಡಿ‍ ಮಾಕ‍

ಆಸಾ‍ತಾಂ?'‍‍

ಏಕ‍ವಸಾಿಭರಿೋ‍ಭೊಗೊಾಂಕ್‍‍ಲಾಗಿೊ ಾಂ.‍ '‍ ಧುವೆಚಾಂ‍ ಪ್ಲೋನ್‍ ಆರ್ೊ ಯ ರ್‍ ಪುರ'‍‍

'‍ ಆನಿಕ್ತೋ‍ ಮರ್ತರ್‍ ಯೇಾಂವ್ನೆ ‍ ನಾ..‍ ಪುಣ್‍

ಮಹ ಳಿಳ ‍ಆಶಾ‍ನಿಫಿಳ್‍ಜಾತ‍ಆಸಿೊ .

ರ್ತಚ‍ ಪಲ್ಾ ‍ ,‍ ಬ.‍ ಪಿ.‍ ‍ ಆನಿ‍ ಗ್ರ್‍ ಸಕೆ ಡ್‍

ಸಾಾಂಜ್‍ಜಾಲಿೊ ....

ಸಮಾ‍ ಆಸಾ...‍ ‍ ಕಾಂಯ್‍ ಇಲ್ೊ ಾಂ‍ ಭಿಯ್ಕಲಾಾಂ‍ ಕೊಣೆ ....‍ ತಶ್ಾಂ‍ ಕಾಂಯ್‍

ಧುವೆಚಾಂ‍ ಪ್ಲೋನ್‍ ‍ ಆಯ್ಕೊ ಾಂಚ್‍ ನಾ.‍

ಮತ್‍ ಚುಕೊ ಯ ‍ ಆಸಿ ಲಿ.‍ ಪುಣ್....‍ ಪುಣ್...'‍‍

ದ್ದ್ಕೆಿ ನಿಿಕ್‍ ಪ್ಲೋನ್‍ ಕರ್ಿಾಂ‍ ಮಹ ಣ್‍

ದ್ದ್ಕೆಿ ನ್ಿ‍ಗ್ಗಗ್ಾಂವ್ನೆ ‍ಲಾಗಿೊ .

38 Veez Konkani


'‍ಕಾಂಯ್‍ನಾ...‍ಮರ್ತರ್‍ಯ್ಕತಚ್ಿ ‍ಎಮ್.‍

ವೆವಸಾಿ ‍ಕತ್ತಿಲ.‍

ಆರ್.‍ಐ.‍ಕರಿಜೆ‍ಪಡೆಿ ಲ್ಾಂ.' ‍'‍ ಕ್ತತಾಂ‍ ಜಾಲ್ಾಂ‍ ಡಾಕಾ ರ್?‍ ‍ ಕ್ತತಾಂ‍ ಹ್ಾಂವೆಾಂ‍ ಜಾಯ್ಿ ‍ ‍ ಮಹ ಣಿ ಯ ‍ ಪಯ್ಕೊ ಾಂ‍

ಜಾಲ್ಾಂ?'‍‍ಹ್ಾಂವ್ನ‍ರಡಾಿ ಲಾಂಚ್.

ರ್ತಣಾಂ‍ಫೋನ್‍ಬಂಧ್‍ಕೆಲ್ಾಂ. ‍ದ್ದ್ಕೆಿ ನ್ಿ‍ ಸವ್ಯೆ ಸಾಯ್ಕನ್‍ ಸಾಾಂಗೊನ್‍ **** ***** *** ***

ಆರ್ಸ‍ಲಿೊ ....

ರ್ತೋನ್‍ಘಂಟ್ಲ್ಯ ಾಂ‍ಉಪಾೆ ಾಂತ್‍ದ್ದ್ಕೆಿ ನಿಿನ್‍‍

'‍ತಜಾಯ ‍ಧುವೆಚಿ‍ಭಲಾಯ್ಕೆ ‍ಬರಿ‍ಆಸಾ....‍

ಪರತ್‍‍ಪ್ಲೋನ್‍ಕೆಲ್ಾಂ....

ಪುಣ್....'

ಆಮಾಂ‍

'‍ಪುಣ್‍ಕ್ತತಾಂ‍ಡಾಕಾ ರ್?'‍

ಸಕೆ ಡ್‍

ಭಿಾಂಯ್ಕಲಾೊ ಯ ಾಂವ್ನ...‍

ಕಾಂಯ್‍ ಜಾರ್್ ‍ ತರ್‍ ಪುರ‍ ದೆವ್ಯ‍ ಮಹ ಣ್‍ ಮಾಗ್ಗಿ ಲಾಯ ಾಂವ್ನ.‍ ಜಾಾಂವ್ಯಯ ಕ್ತೋ‍

'‍ ಬ್ರಜಾರಾಯ್ಕಚಿ‍ ಖ್ಬಾರ್...‍ "‍ ಫ್ರಲುಚ್ಯಯ ‍‍

ಖ್ಬಾರ್‍ದಿಲಿೊ .‍‍ತೊ‍ಪಾಟಾಂ‍ಯ್ಕಾಂವಿಿ ‍

ಪ್ಲೋಟ್ಲ್ಾಂತ್‍ಆಸಿ ಾಂ‍ಬಾಳ್‍ಮೆಲಾಾಂ"

------------------------------------------------------------------------------------------

ಮಾವಿೊ ಸ್ಭಡೆಸಾ-ಕ್ಭ2020ಭವಸಾಾಚ್ಯ ಮ್ಥಾಯಸ್ಭಕುಟಮ್ ಕವಿತಾಭಪುರಸಾಾ ರ್ ಕವಿತ್ತ‍ ಟೆ ರ್ಸಾ ‍ ಹ್ಾಂಣ‍ ದಿಾಂವೊಿ ‍ 2020‍ ವ್ಯಯ ‍ ವಸಾಿಚೊ‍ ಮಥಯರ್ಸ‍ ಕುಟಮ್‍ ಕವಿತ್ತ‍ ಪುರಸಾೆ ರ್‍ ಕವಿ‍ ಮಾವಿೆ ರ್ಸ‍ ಶಾಾಂರ್ತಪುರ‍ಹ್ಕ‍ಫಾವೊ‍ಜಾಲಾ.‍ಹೊ‍ ಪುರಸಾೆ ರ್‍ರ.‍25,000,‍ರ್ದ್ಸಿಿ ಕ‍ಆನಿ‍ ಪೆ ಮಾಣ್‍ಪತ್ೆ ‍ಆಟ್ಲ್ಪಾಿ .

ಪುರಸಾೆ ರಾ‍ ಖ್ತರ್ತೋರ್‍ ನಾಾಂವ್ಯಾಂ‍ ಸುಚಯ್ಕಲಿೊ ಾಂ. ಹ್ಯ ‍ ಆದಿಾಂ‍ ಹೊ‍ ಪುರಸಾೆ ರ್‍ ಬಾರಾ‍ ಕವಿಾಂಕ್‍ ಫಾವೊ‍ ಜಾಲೊ ‍ ಆಸುನ್,‍ ಮಾವಿೆ ರ್ಸ‍ ಡೆಸಾಕ್‍ ತರಾವ್ಯಯ ‍ ವಸಾಿಚೊ‍ ಹೊ‍ ಪುರಸಾೆ ರ್‍ ಫಾವೊ‍ಜಾತ್ತ.

ಕವಿತ್ತ‍ಟೆ ರ್ಸಾ ‍ಹ್ಾಂಣ‍ಹ್ಯ ಚ್‍ಜನೆರ್‍31‍ ತ್ತರಿಕೆರ್‍ ಚಲಯ್ಕಲಾೊ ಯ ‍ ಒನ್‍ೈನ್‍ ಜಮಾತಚರ್‍ ಹೊ‍ ನಿರ್ಧಿರ್‍ ಸವ್ಯಿನುಮತನ್‍ ಘೆತೊೊ .‍ ತ್ತಯ ‍ ಪಯ್ಕೊ ಾಂ‍ ವೆವೆಗ್ಗಳ ಯ ‍ಕೊಾಂಕಣ‍ರಾಜಾಯ ಾಂಚ‍ಪೆ ರ್ತನಿಧಿ‍ ಆಟ್ಲ್ಪೆಿ ‍ ಸಮರ್ತನ್‍ ಹ್ಯ ‍ ಎಕ‍

1970‍ ಇಸವ ಾಂತ್‍ ಕಕಿಳ್‍ ಲಾಗ್ಗಾ ರಾ‍ಿ ಯ ‍ ಹಿಗ್ಗಿನಾಾಂತ್‍ ಜಲಮ ಲೊ ‍ ಮಾವಿೆ ರ್ಸ‍ ಡೆಸಾ‍ ಚಡಿತ್‍ ವಸಾಿಾಂ‍ ಉಡುಪಿ‍ ಜಿಲಾೊ ಯ ಚ್ಯಯ ‍ ಪಾಾಂಬೂರಾಾಂತ್‍ ಜಿಯ್ಕಲೊ .‍ ಆತ್ತಾಂ‍ ತೊ‍ ಮಂಗುಳ ರ್‍ ಮಲಾರಾಾಂತ್‍ ಜಿಯ್ಕತ್ತ.‍ ’ಕ್ತರಾ‍

39 Veez Konkani


ಬೋಾಂಚ್’‍ಆನಿ‍’ಭಿಾಂಗ್ಗರಿ’‍ತ್ತಚ‍ಕವಿತ್ತ‍ ಸಂಗೆ ಹ್.‍ ರ್ತನಾ್ ಾಂಕ್‍ ಮಕುವ ನ್‍ ಕವಿತ್ತ‍ ಬರಯ್ಕಲಾೊ ಯ ‍ ಮಾವಿೆ ಸಾನ್‍ ಕನಾಿಟಕ‍ ಕೊಾಂಕಣ‍ ಸಾಹಿತಯ ‍ ಅಕಡೆಮ‍ ಖ್ತರ್ತೋರ್‍ ’ಆಬಲಿಾಂ’‍ ಕವಿತ್ತ‍ ಸಂಗೆ ಹ್‍ ಸಂಪಾದಿತ್‍ಕೆಲಾ.

ಪೆ ರ್ತನಿಧಿತ್ವ ‍ಕೆಲಾಾಂ.‍ದೂರದ್ಶಿನಾಚರ್‍ ಕವಿತ್ತ‍ ವ್ಯಚ್ಯೊ ಯ .‍ ಕೇಾಂದ್ೆ ‍ ಸಾಹಿತ್ಯ ‍ ಅಕಡೆಮಚ್ಯಯ ‍ ಪರಿಸಂವ್ಯದ್ದ್ಾಂನಿ‍ ಭಾಗ್‍ಘೆತ್ತೊ .

ಸಭಾರ್‍ ಕೊಾಂಕ್ತೆ ‍ ಕವಿಾಂಕ್‍ ತ್ತಾಂಚ‍ ಫುಡೊ ದ್‍ ಕವಿತ್ತ‍ ಪುಸಿ ಕ್‍ ಪಗಿಟ್‍ ಕರಾಂಕ್‍ಜಾಯ್‍ಜಾಲೊ ‍ಸವ್ನಿ‍ವ್ಯವ್ನೆ ‍ ಕರನ್,‍ ಪುಸಿ ಕ್‍ ಸಂಪಾದ್ನ್‍ ಕರ‍ಿ ‍ ವ್ಯವ್ನೆ ‍ಯ್‍ ತ್ತಣ‍ ಕೆಲಾ.‍ ’ಉಮಾಳ’‍ ತಶ್ಾಂ‍ ’ಕಣಕ್’‍ ಪತ್ತೆ ಾಂಚೊ‍ ಸಂಪಾದ್ಕ್‍ ಆಸಾಿ ನಾ‍ ಜಾರ್ಿ ಯ ‍ ಕವಿಾಂಕ್‍ ಕವಿತ್ತ‍ ಬರಾಂವ್ನೆ ‍ ಪೆೆ ೋರಣಚಿ‍ ಸಕತ್‍ ತೊ‍ ಜಾಲಾ.‍ ’ಕವಿತ್ತ‍ ಬರಾಂವಿಿ ‍ ಕಶಿ?’‍ ನಾಾಂವ್ಯನ್‍ ಕರ್ಿಗ್ಗರಾಾಂ‍ ಚಲರ್ೊ ಯ ಾಂತ್.

ತ್ತಚ್ಯಯ ‍ಮುಕೆಲಪ ಣಖ್ತಲ್‍ಮಾಾಂಡುನ್‍ ಹ್ಡಲ್ೊ ಾಂ‍ ’ಕಣಕ್‍ ದ್ಬಾಿರ್’‍ ಕೊಾಂಕಣಾಂತೊ ಾಂ‍ ಮಹತ್ತವ ಚಾಂ‍ ಸಾಾಂಸೆ ೃರ್ತಕ್‍ ಕಯ್ಕಿಾಂ‍ ಜಾವ್ಯ್ ಸಲ್ೊ ಾಂ.‍ ’ಅಖಿಲ್‍ ಕನಾಿಟಕ‍ ಕೊಾಂಕಣ‍ ಲೇಖ್ಕ್‍ ಸಮೆಮ ೋಳ್’‍ ಹ್ಚೊ‍ ತೊ‍ ರೂವ್ಯರಿ.‍ ಕೊಾಂಕಣ‍ ಲೇಖ್ಕಾಂಚ್ಯಯ ‍ ಎಕವ ಟ್ಲ್ಚೊ‍ ಅಧಯ ಕ್ಷ್‍ ಜಾವ್ನ್ ,‍ ಕೊಾಂಕಣ‍ ಭಾಷಾ‍ ಮಂಡಳ್,‍ ಕನಾಿಟಕ‍ ಆನಿ‍ ಕೊಾಂಕಣ‍ ಸಾಹಿತ್ಯ ‍ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಯ ‍ ಕಯಿಕರಿ‍ ಸಮರ್ತಚೊ‍ ವ್ಯಾಂಗಿಡ ‍ ಜಾವ್ನ್ ‍ ತ್ತಣ‍ ತ್ತಚೊ‍ ವ್ಯವ್ನೆ ‍ ದಿಲಾ.‍ ಸಾಹಿತ್ಯ ‍ ಅಕಡೆಮ,‍ ಡೆಲಿೊ ‍ ಹ್ಚ್ಯಯ ‍ ಕೊಾಂಕ್ತೆ ‍ ಕಯಿಕರಿ‍ ಸಮರ್ತಚೊ‍ ಸಾಾಂದೊ‍ ಜಾವ್ ಯ್‍ತೊ‍ವ್ಯವುರಾ‍ೊ .

ಸಭಾರ್‍ ಕೊಾಂಕಣ‍ ಕವಿಗೊೋಷ್ಟಾ ‍ ತ್ತಣ‍ ಮಾಾಂಡುನ್‍ ಹ್ಡಾೊ ಯ ತ್‍ ತಶ್ಾಂಚ್‍ ಜಾರ್ಿ ಯ ‍ ಕವಿಗೊೋಷ್ಟಾ ಾಂಚಾಂ‍ ಅಧಯ ಕ್ಷಪಣ್‍ ಘೆತ್ತೊ ಾಂ.‍ ಆಕಶ್ಯ‍ವ್ಯಣಚ್ಯಯ ‍ ರಾಷ್ಟಾ ರೋಯ್‍ ಪಾಾಂವ್ಯಡ ಯ ಚ್ಯಯ ‍ ಕವಿಸಮೆಮ ೋಳನಾಾಂತ್‍ ಕೊಾಂಕಣಕ್‍

ಪರ್ತೆ ಕೊೋದ್ಯ ಮ್‍ ಶ್ತ್ತಾಂತ್‍ ಮಾವಿೆ ರ್ಸ‍ ಡೆಸಾಚೊ‍ ವ್ಯವ್ನೆ ‍ ಪೆ ಶಂಸಕ್‍ ಫಾವೊ‍ ಜಾಲೊ .‍ ’ಉಮಾಳ’,‍ ’ಕಣಕ್’‍ ಪತ್ತೆ ಾಂಚೊ‍ಸಂಪಾದ್ಕ್‍ನಹ ಯ್‍ಆಸಾಿ ಾಂ,‍ ’ರಾಕೊೆ ’‍ ಪತ್ತೆ ಚೊ‍ ಸಹ-ಸಂಪಾದ್ಕ್‍ ಜಾವ್ನ್ ,‍ ’ಆಮೊಿ ‍ ಯುವಕ್’‍ ನೆಮಾಳಾಯ ಚೊ‍ ಸಂಪಾದ್ಕ್‍ ಜಾವ್ನ್ ,‍ ’ನಮಾನ್‍ ಬಾಳಕ್‍ ಜೆಜು’‍ ತಶ್ಾಂಚ್‍ ’ಅಮರ್‍ ಕೊಾಂಕ್ತೆ ’‍ ಪತ್ತೆ ಾಂಚ್ಯಯ ‍ ಸಂಪಾದ್ಕ್ತೋಯ್‍ಮಂಡಳೆಚೊ‍ಸಾಾಂದೊ‍ ಜಾವ್ನ್ ‍ತ್ತಣ‍ವ್ಯವ್ನೆ ‍ಕೆಲಾ.

ಅಾಂತರ್‍ಜಾಳಿರ್‍ ಪಯ್ಕೊ ‍ ಕೊಾಂಕಣ‍ ವೆಬ್‍ಸಟ್‍ ’ಕಣಕ್‍ಒನ್‍ೈನ್.ಕೊಮ್’‍ ಆನಿ‍ ಗೊೊ ೋಬಲ್‍ ರೇಡಿಯ್ಕ‍ ಸುವ್ಯಿತ್‍

40 Veez Konkani


ಕೆಲಿೊ ‍ ಕ್ತೋತ್ಿ‍ ತ್ತಚಿ.‍ ತ್ತಚ್ಯಯ ‍ ’ಕ್ತರಾ‍ ಬೋಾಂಚ್’‍ ಕವಿತ್ತ‍ ಸಂಗೆ ಹ್ಕ್‍ ದೆ.‍ ಲುವಿರ್ಸ‍ ಮಸೆ ರಞ್‍ ಜಲಮ ಶತ್ತಬಯ ‍ ಪುರಸಾೆ ರ್‍ ತಶ್ಾಂ‍ ಕೊಾಂಕಣ‍ ಭಾಷಾ‍ ಮಂಡಳ್,‍ ಗೊಾಂಯ್‍ ಪುರಸಾೆ ರ್‍ ಲಾಭಾೊ .‍’ಕೊಾಂಕಣ‍ಕುಟಮ್,‍ಬಾಹೆೆ ೋನ್’‍ ಹ್ಾಂಚೊ‍ ಪಯ್ಕೊ ‍ ಪುರಸಾೆ ರ್‍ ತ್ತಕ‍ ಫಾವೊ‍ಜಾಲೊ .

Joseph Mathias and Family ಮೆರಿಟ್‍ಫೆೆ ೈಟ್‍ಸಿಸಾ ಮ್ಾ ,‍ದುಬಾಯ್

ಹ್ಚೊ‍ ಆಡಳಾಿ ಯ ‍ ನಿದೇಿಶಕ್‍ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾಿ ಯ ‍ ಕುಪೆಪ ಪದ್ವುಚ್ಯಯ ‍ ಜೊೋಸಫ್‍ ಮಥಯಸಾನ್‍ ಆಪಾೊ ಯ ‍ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಚ್ಯಯ ‍ ನಾಾಂವ್ಯನ್‍ ದಿಾಂವೊಿ ‍ ಹೊ‍ ಪುರಸಾೆ ರ್‍ ಫೆಬ್ರೆ ರ್‍ 20,‍ ಸನಾವ ರಾ‍ ಸಾಾಂಜೆರ್‍ 4‍ ವೊರಾಾಂಚರ್‍ ವಿಶವ ‍ ಕೊಾಂಕಣ‍ ಕೇಾಂದ್ದ್ೆ ಾಂತ್‍ ನಿಯಂರ್ತೆ ತ್‍ ಪೇಕ್ಷಕಾಂ‍ ಹುಜಿರ್‍ಚಲಾಿ ಯ ‍ ಪಂದ್ದ್ೆ ವ್ಯಯ ‍ ಕವಿತ್ತ‍ ಫೆರ್ಸಿ ‍ ಸಂದ್ಭಾಿರ್‍ ಮಾವಿೆ ರ್ಸ‍ ಡೆಸಾಕ್‍ರ್ಭಟಯಿ ಲ್.‍ನಾಮೆೆ ಚೊ‍ಲೇಖ್ಕ್,‍ ಕವಿ‍ ತಶ್ಾಂಚ್‍ ಭಾಷಣ್‍ಕರ್‍ ಟೈಟರ್ಸ‍ ನ್ರನಾಹ ‍ ಹ್ಯ ‍ ಕರ್ಿಕ್‍ ಅಧಯ ಕ್ಷ್‍ ಆಸಿ ಲ್.‍ಬಸಿಿ ‍ವ್ಯಮನ್‍ಶ್ಣೈ‍ಮುಕೆಲ್ ಸರ‍ಜಾವ್ನ್ ‍ಯ್ಕತಲ್. ಹ್ಯ ‍ಸಂದ್ಭಾಿರ್‍ವಿಮಶಿಕ್‍ಎಚಿ ಮ್‍ ಪೆರಾ‍್ ಳ್‍ ಹ್ಚೊ‍ ಕವಿತ್ತ‍ ವಿಶ್ೊ ೋಷಣಚ್ಯಯ ‍ಪೆ ಬಂರ್ಧಾಂಚೊ‍ಪುಸಿ ಕ್‍ ’ಕೊಾಂಕ್ತೆ ‍ ಕವೆಯ ಾಂ:‍ ರಪಾಾಂ‍ ಆನಿ‍ ರೂಪಕಾಂ’‍ ಮೊಕ್ತಳ ೋಕ್‍ ಜಾತಲ.‍ ನೆಲಾ ನ್‍ ಆನಿ‍ ಲವಿೋನಾ‍ ರಡಿೆ ಕ್ಾ ‍ -‍ ಚ್ಯಫಾೆ ‍ ದೆಕೊಸಾಿ ‍ ಸಾಮ ರಕ್‍ ಕೊಾಂಕಣ‍ ಕವಿತ್ತ‍ ಸಾದ್ರಿೋಕರಣ್‍ ಸತಿಾಂತ್‍ ಜಿಕೊ ಲಾಯ ಾಂಕ್‍ಇನಾಮಾಾಂ‍ವ್ಯಾಂಟಿ ಲ್.

------------------------------------------------------------------------------------------

41 Veez Konkani


ಸಾಧಕ್ ಯಾಜಕ್ - ಬಾಪ್ ಬರ್ನಾರ್ಡಾ ಎಲ್. ಡಿಸೋಜ

ಮ್ರ್ಣಾಚಾ 15ವ್ಯಾ ವಸಾಾಚ್ಯ ಉಡಾಸ್ ಥೊಡೆ ಮನಿರ್ಸ ಜಿೋವಂತ್ ನಾಾಂತ್ ತರಿೋ ತ್ತಾಂಚಾಂ ಉಡಾರ್ಸ ಜಿವೆಚ್ ಆಸಾಿ ತ್. ತ್ತಯ ಪಯ್ಕೆ ಾಂ ಮಂಗುಳ ರ್ ದಿಯ್ಕಸಜಿಚೊ ಬಾಪ್ ಬನಾಿಡ್ಿ ಎಲ್. ಡಿಸೊೋಜ ಎಕೊೊ .

ಕರಾಂಕ್ ತ್ತಚಿ ಮನತ್ ಆನಿ ತ್ತಚ್ಯ ನಿಮಾಣಯ ವಸಾಿಾಂನಿ ತ್ತಣ ಇಜಂಯ್ಿ ಕೆಲೊ ವ್ಯವ್ನೆ ಆಜೂನ್ ಮಹ ಜಾಯ ಉಡಾಸಾಾಂತ್ ಆಸಾ (ಇಜಯ್ ಲೂಡ್ಾ ಿ ಸಾಂಟೆ ಲ್ ಸ್ಟೆ ಲಾ ಖ್ತರ್ತರ್ ತ್ತಣ ಖ್ಲರಾಂ ಕಣಾ ವ್ನ್ ಖ್ಲಾಂಡ್‍ಲ್ೊ ಾಂ, ಭಾಾಂದ್ದ್ಪ ಚ್ಯ ಜಿವ್ಯಯ ಸಿಮೆಟಕ್ ಉದ್ದ್ಕ್ ದಿಲ್ೊ ಾಂ ಹ್ಾಂವೆಾಂ ಖುದ್ ಪಳರ್ೊ ಾಂ). ಜಲ್್ , ಶಕಪ್, ಯಾಜಕ್ ಜಾತಾಸ್ರ್: ಬಂಟ್ಲ್ವ ಳಾಿ ಆಗ್ಗೆ ರಾಾಂತ್ ಕೃಷ್ಟಕಾಂ ಜಾವ್ಯ್ ರ್ಸ‍ಲಾೊ ಯ ಬೇಸಿಲ್ ಆನಿ ಮೆಸಿಿನ್ ಡಿಸೊೋಜ ಹ್ಾಂಚ್ಯ ರ್ಧ ಜಣಾಂ ಭುರಾ‍ಾ ಯ ಾಂಪಯ್ಕೆ ಾಂ ದುಸೊೆ ಜಾವ್ನ್ 11 ಮಾಚ್ಿ 1936 ವೆರ್ ಜಲಾಮ ಲೊ . ಬಂಟ್ಲ್ವ ಳಾಿ ಎರ್ಸ.ವಿ.ಎರ್ಸ. ಹೈಸ್ಟೆ ಲಾಾಂತ್ ಮೆಟೆ ಕ್ ಪರ್ಿಾಂತ್ ಶಿಕೊೊ . ಮಂಗುಳ ರ್ ದಿಯ್ಕಸಜಿ ಖ್ತರ್ತರ್ ಜೆಪುಪ ಸಮನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ. 3 ದ್ಸಾಂಬರ್ 1962 ವೆರ್ ತ್ತಕ ರ್ಜಕ್ತೋ ದಿೋಕಿ ಲಾಭಿೊ .

2021 ಫೆಬ್ರೆ ರ್ 4 ತ್ತರಿಕೆರ್ ಬಾಪ್ ಬನಾಿಡಾಿನ್ ದೆವ್ಯಧಿನ್ ಜಾವ್ನ್ 15 ವಸಾಿಾಂ ಜಾಲಿಾಂ ತರಿೋ ತ್ತಚೊ ದ್ಡಂಗ್ ಜಿೋವ್ನ, ಜಿವ್ಯತಕ್ತದ್ ತ್ತಳ, ಮೊೋಟ್ಲ್ರ್ ಬಾಯ್ೆ (ಯ್ಕಜಿಡ )ಚರ್ ತ್ತಚಾಂ ಪಯ್ೆ , ಕ್ತರಾ‍ಯ ಾಂರ್ತೊ ಪ್ಲಾಂಪೈ ಕೊಲ್ಜ್ ಸಾಯ ಪನ್

ಬಾಕೂಿರ್ ಆನಿ ಶಿವ್ಯಿಾಂತ್ ಸಹ್ಯಕ್ ವಿಗ್ಗರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸವ್ಯ ದಿಲಿ. ಬಎ ಶಿಕಪ್ ತ್ತಣ ಕೆಲ್ಾಂ. ಗುಪುಿರ್ ಫ್ರಗಿಜೆಾಂತ್ ಏಕ್ ವರ್ಸಿ ಆರ್ಸ‍ಲಾೊ ಯ ತ್ತಣ ಬಎಡ್ ಪದಿವ ಜೊಡಿೊ . ಉಪಾೆ ಾಂತ್ತೊ ಯ ವಸಾಿಾಂನಿ ರ್ಧರವ್ಯಡಾಿ ಯ ಕನಾಿಟಕ

42 Veez Konkani


ವಿಶವ ವಿದ್ದ್ಯ ಲರ್ ಥವ್ನ್ ತ್ತಣ ಎಾಂಎ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡೆೊ ಾಂ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಾಧಕ್ ಯಾಜಕ್: ಬಜೆಪ ಚ್ಯ ಸಾಂಟ್ ಜೊೋಸಫ್ ಪದೆವ ಪೂವ್ನಿ ಕೊಲ್ಜಿಾಂತ್ ಪಿೆ ನಿಾ ಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ವಸಾಿಾಂ ಸವ್ಯ ದಿಲಾಯ ಉಪಾೆ ಾಂತ್ ಕ್ತನಿ್ ಗೊಳಿ ಫ್ರಗಿಜೆಚೊ ವಿಗ್ಗರ್ ಆನಿ ಕ್ತರಾಂ – ಐಕಳಾಾಂತ್ತೊ ಯ ಪ್ಲಾಂಪೈ ಪದೆವ ಪೂವ್ನಿ ಕೊಲ್ಜಿಚೊ ಪಿೆ ನಿಾ ಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ರ್ಧ ವಸಾಿಾಂ ಆರ್ಸ‍ಲೊ . ಹ್ಯ ವೆಳಾರ್ ಪ್ಲಾಂಪೈ ಪದೆವ ಪೂವ್ನಿ ಕೊಲ್ಜಿಚ್ಯ ಪೆ ಗತ ಖ್ತರ್ತರ್ ತೊ ಮರ್ಸಿ ವ್ಯವುರ‍ೊ . ಪ್ಲಾಂಪೈ ಪದಿವ ಕೊಲ್ಜ್ ತ್ತಣ ಸಾಯ ಪನ್ ಕೆಲಿ. ತ್ತಯ ಕೊಲ್ಜಿಚೊ ಪಿೆ ನಿಾ ಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ ಬನಾಿಡ್ಿ ನಿವೃತ್ ಜಾತ್ತನಾ ತ್ತಕ ಗ್ಗಾಂವ್ಯಿ ಯ ಲಕನ್ ಗದ್ಯ ಳಾಯ್ಕನ್ ಸಂಭೆ ಮ್ ಆಸಾ ಕನ್ಿ ತ್ತಚಿ ಸವ್ಯ ವ್ಯಖ್ಣ್‍ಲಿೊ . ತೊ ಕೊಲ್ಜಿಾಂನಿ ವ್ಯವುನ್ಿ ಆಸಾಿ ವೆಳಾರ್ ಮಂಗುಳ ರ್ ದಿಯ್ಕಸಜಿಚ್ಯ ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದ್ದ್ಯ ಮಂಡಳೆಕ್ (ಸಿಬಇ) ತ್ತಚಿ ಜಾಯ್ಕಿ ಸವ್ಯ ಲಾಭಾೊ ಯ . ಇಜಯಾಯ ಾ ಲೂರ್ಡಸ ಾ ಸ್ಕಾ ಲಾಚ್ಯ ಸಾಾ ಪಕ್:

ಸೆಂಟೊ ಲ್

ವಿದ್ದ್ಯ ಸಂಸಾಯ ಯ ಾಂ ಥವ್ನ್ ನಿವೃತ್ ಜಾಲಾಯ ಉಪಾೆ ಾಂತ್ ತೊ ಇಜರ್ಿ ಯ ಸಾಾಂ ಫಾೆ ನಿಾ ರ್ಸ ಸಾವೆರ್ ಫ್ರಗಿಜೆಚೊ ವಿಗ್ಗರ್ ಜಾಲ. ಹ್ಾಂಗ್ಗಸರ್ ತ್ತಣ ಸಾತ್ ವಸಾಿಾಂಚಿ ಅಪರಿಮತ್ ಸವ್ಯ

ದಿಲಿ. ಇಜಯ್ ಫ್ರಗಿಜೆಖ್ತಲ್ ಬಜೈ ಚಚ್ಿ ಶಪಿಾಂಗ್ ಕೊಾಂಪೆೊ ಕ್ಾ , ಸಭಾ ಸಂಬೆ ಮಾಾಂಕ್ ಬಜೈ ಚಚ್ಿ ಹೊಲ್ ಆನಿ ಲೂಡ್ಾ ಿ ಸಾಂಟೆ ಲ್ ಸ್ಟೆ ಲ್ ತ್ತಣ ಸಾಯ ಪನ್ ಕೆಲ್ಾಂ. ಆಜ್ ಹೆ ರ್ತನಿೋ ಸಂಸಯ

43 Veez Konkani


ಡಿಸೊೋಜ ಬಳಾಳ ರಿ ದಿಯ್ಕಸಜಿಚೊ ರ್ಜಕ್. ಭಯ್ೆ ಸಾ ಫಾನಿರ್ನ್ ಜೆಪುಪ ಜೆರಸಾ ಇಸೊೆ ಲಾಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸಿಿ ರಣ್ ಆನಿ ಕೊವೆಾಂತ್ತಾಂತ್ ಸುಪಿೋರಿಯರ್ ಜಾವ್ಯ್ ರ್ಸ‍ಲಿೊ . ಜಣಿಯೆಚೆಂ ನಿಮಾಣಿೆಂ ವಸಾಾೆಂ: ಆಪಾೊ ಯ ಜಿವಿತ್ತಚ್ಯ ನಿಮಾಣಯ 2 – 3 ವಸಾಿಾಂನಿ ಬಾಪ್ ಬನಾಿಡ್ಿ ಪಿಡೆಾಂತ್ ಆಸೊೊ . 4 ಫೆಬೆ ವರಿ 2006 ತೊ ದೆವ್ಯಧಿನ್ ಜಾಲ. ದುಸಾೆ ಯ ದಿಸಾ ಇಜಯ್ ಇಗಜೆಿಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲಾೊ ಯ ತ್ತಚ್ಯ ಮಣಿಚ್ಯ ರಿರ್ತಾಂತ್ ಲಕನ್ ಹಜಾರಾಂ ಸಂಖ್ತಯ ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲೊ . ಮಂಗುಳ ರಾಾಂತ್ ಪಜಿಳಾಿ ತ್ ಆನಿ ಫ್ರಗಿಜೆಚ್ಯ ಆದ್ದ್ರ್ಕ್ ಕರಣ್ ಜಾಲಾಯ ತ್. ಹ್ಚಾಂ ಮೂಳ್ ಕರಣ್ ಬಾಪ್ ಬನಾಿಡ್ಿ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾ. ತಣೆ ೋರಬಾವಿ ಫ್ರಗಿಜೆಚೊ ವಿಗ್ಗರ್ ಜಾವ್ನ್ ‍ಯ್ಕೋ ತ್ತಣ ಸವ್ಯ ದಿಲಾಯ . ದೇವ್ನ ಆಪವ್ಯಣ ಾ ೆಂಕ್ ರ್ನೆಂವ್ಯಡಿಿ ಕ್ ಕುಟ್ವ್ ೆಂತ್ಲಯ : ಬಾಪ್ ಬನಾಿಡಾಿಚಾಂ ದೇವ್ನ ಆಪವ್ಯೆ ಯ ಾಂಕ್ ನಾಾಂವ್ಯಡಿಯ ಕ್ ಜಾಲ್ೊ ಾಂ ಕುಟಮ್. ತ್ತಚೊ ಬಾಪುಪ ಬಾಪ್ ಜೊೋಸಫ್ ಡಿಸೊೋಜ ರ್ಜಕ್ ಜಾವ್ಯ್ ರ್ಸ‍ಲೊ . ಭಾವ್ನ ಬಾಪ್ ಹೆರಾಲ್ಡ ಸಿ. ಡಿಸೊೋಜ ಮಂಗುಳ ರ್ ದಿಯ್ಕಸಜಿಚೊ ರ್ಜಕ್. ಆನೆಯ ಕೊೊ ಭಾವ್ನ ಚ್ಯಲ್ಾ ಿ

ತ್ತಚ್ಯ ನಿಕೆಫಾಚಿ ಸುವ್ಯತ್ ಇಜಯ್ ಸಮತರಿಾಂತ್ ತ್ತಚ್ಯ ಬಾಪುಪ ರ್ಜಕಚ್ಯ ಬಗ್ೊ ನ್ (ಇಜಯ್ ಇಗಜೆಿ ಭಾಾಂದ್ದ್ಪ ಕ್ ಭೊೋವ್ನ ಲಾಗಿಾಂ) ಆಸಾ. ಬಾಪ್ ಬನಾಿಡ್ಿ ಖಂಯಾ ರ್ ಗ್ಲಾ ಥಂಯಾ ರ್ ತ್ತಣ ರ್ಧಮಿಕ್ ಸವೆಸವೆಾಂ ಲಕಚ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಕ್ ಆನಿ ಆಥಿಿಕ್ ಬರಾ‍ಯ ಪಣ ಖ್ತರ್ತರ್ ಜಾಯ್ಕಿ ವ್ಯವ್ನೆ ಕೆಲಾ. ಬಾಪ್

44 Veez Konkani


ಬನಾಿಡಾಿಕ್ ಮಾಗ್ಗಿ ಾಂ.

ಸಾಸಾೆ ಚೊ

ವಿಶ್ವ್ನ

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ

ಉದ್ಾ ಮಿ ಕುಲಾಸಕ್

ರೊರ್ನಲ್್ ತಾಚಾಾ

ಮಾನವಿೋಯ್ಣ

ಆನಿ

ಉದ್ಲ್ರ್ಭಮ್ರ್ನ ಖಾತಿರ್ ಯೂರೊೋಪಿಯನ್‍ ಇೆಂಟರ್ಭರ್ನಾ ಶನಲ್

ಯುನಿವಸಿಾಟಿ

ಥಾೆಂವ್ನ್

ವೃತಿಿ ಪರ್ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ಉದ್ಯ ಮ ರನಾಲ್ಡ ಕುಲಾಸೊಕ್ ತ್ತಚ್ಯಯ ಲೋಕೊೋಪಕರಿ, ಸಮಾಜ್ ಸುರ್ಧರಣ್ ಆನಿ ಮಾನವಿೋಯ್ ಕರ್ಿಾಂಕ್ ಜಾಗರ್ತಕ್ ಮುಖೇಲಪ ಣ್ ಆನಿ ನಿವಿಹಣಖ್ತರ್ತರ್ ಫಾೆ ನ್ರ್ಸ‍ಚ್ಯಯ ಪೆ ರ್ತಷ್ಟಿ ತ್, ವಿಶವ ವಿಖ್ತಯ ತ್ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಇಾಂಟರ್‍ನಾಯ ಶನಲ್

ಯುನಿವಸಿಿಟ ಪಾಯ ರಿರ್ಸ ಸಂಸಾಯ ಯ ನ್ ವೃರ್ತಿ ಪರ್ ಡಾಕಾ ರೇಟ್ ಪೆ ದ್ದ್ನ್ ಕರನ್ ಗೌರವ್ನ ದಿಲಾ. ಗ್ಲಾಯ ಮಹಿನಾಯ ಾಂತ್ ಬ್ರಾಂಗುಳ ಚ್ಯಯ ಿ ಕೊ ಕ್ಿ ಎಕೊಾ ೋಟಕ ಸಭಾಗೃಹ್ಾಂತ್ ಆಯ್ಕೋಜಿತ್ ಕೆಲಾೊ ಯ ಘಟಕೊೋತಾ ವ ಕಯಿಕೆ ಮಾಾಂತ್ ಕೇಾಂದ್ೆ ಮಂರ್ತೆ ,

45 Veez Konkani


ಮಾಜಿ ಕನಾಿಟಕಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂರ್ತೆ ಡಿ. ವಿ. ಸದ್ದ್ನಂದ್ ಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಮುಖೆಲ್ ಮಂರ್ತೆ ಡಾ| ಪರಮೇಶವ ರ, ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಭೊೋಜೆ ಗೌಡ, ಪೆ ಸಿದ್್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ತಜ್ಞ , ಬರವಿಪ ಆನಿ ಶೇಷಾದಿೆ ಪುರಮ್ ಕಲೇಜಿಚೊ ಮಾಜಿ ಪಾೆ ಾಂಶುಪಾಲ್ ಪ್ಲೆ ಫೆಸರ್ ರಾರ್ಧಕೃಷೆ , ಪಾಯ ರಿರ್ಸ‍ಚ್ಯಯ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಅಾಂತರಾಿಶಿಾ ರೋಯ್ ವಿಶ್ಯವ ‍ವಿದ್ದ್ಯ ಲಯ್ ಪಾಯ ರಿರ್ಸ, ಫಾೆ ನ್ಾ ಹ್ಚೊ ನಿದೇಿಶಕ್

(ಜಾಗರ್ತಕ್ ಶೈಕ್ಷಣಕ್ ಪೆ ಚ್ಯರ್) ಡಾ| ಅಜಯ್ ದೇಸಾಯ್ ಹ್ಣಾಂ ಕುಲಾಸೊಕ್ ಡಾಕಾ ರೇಟ್ ಪೆ ಮಾಣ್‍ಪತ್ೆ ಪೆ ದ್ದ್ನ್ ಕರನ್ ಗೌವಿ ದಿೋಾಂವ್ನ್ ಅಭಿನಂದ್ನ್ ಕೆಲ್ಾಂ. ಸಂಶೋಧನ್ ಪಂಗ್ಗಡ ಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾೊ ಯ ಪೆ ಕರ್, ಗೂಗ್‍ಲ್, ಅಾಂತಜಾಿಳ್, ಮಾಧಯ ಮ್ ವರ್ಧ್ಯ ಿ ಆನಿ ಇತರ್ ಪನಾಯ ಿ ನೇಮಾಳಾಯ ಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲಾೊ ಯ ಪುರಸಾೆ ರಾಾಂ ಆನಿ ಲೋಕೊೋಪಕರಿ ಕೃರ್ತಯ್ಕ ಪರಿಶಿೋಲನ್ ಕೆಲಾಯ ಉಪಾೆ ಾಂತ್ ಪಾಯ ರಿಸಾಾಂತ್ತೊ ಯ ಜಗತ್ತಿ ದ್ಯ ಾಂತ್ ವಳೆೆ ಚ್ಯಯ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಇಾಂಟರ್‍ನಾಯ ಶನಲ್ ಯುನಿವಸಿಿಟನ್ ಹಿ ವೃರ್ತಿ ಪರ್ ಡಾಕಾ ರೇಟ್ ರನಾಲ್ಡ ಕುಲಾಸೊಮ್ ಪೆ ದ್ದ್ನ್ ಕೆಲಿ. ಹೊ ವಿಶ್ಯವ ‍ವಿದ್ದ್ಯ ಲಯ್ ವಿಶ್ಯವ ‍ಸಂಸಾಯ ಯ ಥಾಂವ್ನ್ ಜಗತ್ತಿಚ್ಯಯ

46 Veez Konkani


ಫಕತ್ 8 ತಾಂ 15 ಸವೊೋಿನ್ ತ್ ವಯ ಕ್ತಿ ಾಂಕ್ ವಿಾಂಚುನ್ ಕಡಾಾ ಆಸಾಿ ಾಂ ಹೆಯ ಪಾವಿಾ ಸುಮಾರ್ 194 ದೇಶಾಾಂಚ್ಯಯ ಗಣ್ಯ ವಯ ಕ್ತಿ ಾಂಕ್ ವಿಾಂಚಿ ವೆೆ ಸಮರ್ತನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಡ್್ ತ್ತಯ ಪಯ್ಕೆ ಕನಾಿಟಕ ಮೂಳಾಚೊ ರನಾಲ್ಡ ಕುಲಾಸೊ ಏಕ್ ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸಾ. ಆಪಾೆ ಕ್ ದಿಲಾೊ ಯ ಗೌರವ್ಯಕ್ ಡಾ| ಕುಲಾಸೊನ್ ಜವ್ಯಬ್ ದಿೋಾಂವ್ನ್ , ಹ್ಾಂವ್ನ ಆನಿ ಮಹ ಜಿ ಪರ್ತಣ್ ಆಮಾಿ ಯ ಲಗ್ಗ್ ದಿಸಾ ಪೆ ಮಾಣ್‍ವಚನ್ ಸಿವ ೋಕರ್ ಕೆಲ್ಾಂ ಆನಿ ತಾಂ ಸಮಾಜೆಚಿ ೇವ್ಯ ಕರಾಂಕ್ ಪೆೆ ೋರಪಣ್ ದಿೋಲಾಗ್ೊ ಾಂ ಮಹ ಣಲಾಗೊೊ . ಹ್ಾಂವೆಾಂ ಕರನ್ ಆಸಿಿ ಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಪರೋಪಕರಿ ಆನಿ ಮಾನವಿೋಯ್ ಕಯ್ಕಿಾಂ ಕ್ತತಾಂಯ್ ಜಾಾಂವ್ನ ರ್ತಾಂ ಮಹ ಜಾಯ ಪರ್ತಣಚ್ಯಯ ಆನಿ ಭುಗ್ಗಯ ಿಾಂಚ್ಯಯ ಪೆೆ ೋರಣಚಿಾಂ ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸಾತ್. ಆಮಾಂ ಸವ್ಯಿಾಂ ದೇವ್ಯಕ್ ಪಾತಯ ತ್ತಾಂವ್ನ, ದೇವ್ಯ ಸಮೊರ್ ರಾವೊನ್ ದೊಳೆ ರ್ಧಾಂಪುನ್, ಹ್ತ್ ಜೊಡುನ್, ತ್ತಚಯ ಲಾಗಿಾಂ ಮಾಗೊನ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಮಹ ಜಾಯ ಉರವೆೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಠಕೆೆ ಪಯ್ಕ್ ದುಬಾಳ ಯ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕರಣಾಂಕ್ ದಿತ್ತಾಂವ್ನ ಮಹ ಣ್ ಪೆ ರ್ತಜಾಞ ಕತ್ತಿಾಂ ಮಹ ಣ್ ಕುಲಾಸೊ ಮಹ ಣಲ. ತ್ತಯ ಚ್ಿ ‍ಖ್ತರ್ತರ್ ಆಪುಣ್ ಅಸಲಾಯ ೇವೆಾಂನಿ ಮಸಾಳ ಲಾಾಂ ಮಹ ಣಲ ತೊ. ಖಂಚಿಯ್ ಪೆ ಶಸಿಿ ವ ಬಹುಮಾನಾ ಖ್ತರ್ತರ್ ಆಪುಣ್ ದ್ದ್ನ್ ಆನಿ ಮಾನವಿೋಯ್ ಕಮಾಾಂ ಕರಿನಾ.

ಖಂಚ್ಯಯ ಯ್ ಮಾನಯ ತ್ತ ವ ಡಾಕಾ ರೇಟ್ ಖ್ತರ್ತರಿೋ ನಹ ಾಂಯ್, ಫಕತ್ ಮಹ ಜಾಯ ಆತ್ಮ ‍ವಿಶಾವ ಸಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಜಿಯ್ಕಾಂವ್ನೆ ಲೋಕಚಯ ೇವೆಾಂತ್ ಹ್ಾಂವ್ನ ಪಾತ್ೆ ಘೆತ್ತಾಂ. ಆಮೊಿ ಮಾಾಂಯ್ ಸಮುದ್ದ್ಯ್, ಹ್ಾಂವ್ನ ಜಲಮ ನ್ ವಹ ಡ್ ಜಾಲಾೊ ಯ ಸಮಾಜೆಾಂತ್ತೊ ಯ ಲೋಕಕ್ ಕುಮೆೆ ಹ್ತ್ ದಿೋಾಂವ್ನ್ ತ್ತಾಂಕಾಂ ಆರ್ಧರ್ ದಿಾಂವೆಿ ಾಂ ಕತಿವ್ನಯ ‍ಚ್ ಮಾಹ ಕ ೇವ್ಯ ಪೆೆ ೋರಣ್ ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸಾ. ದೇವ್ಯನ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಉತೊೆ ಾಂಕ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಏಕ್‍ಚ್ಿ ಅವ್ಯೆ ರ್ಸ ದಿಲಾೊ ಯ ನ್, ಪರತ್ ಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿ ಕ್ ಪಾಟಾಂ ಯೇಾಂವ್ನೆ ದುಸೊೆ ಅವ್ಯೆ ರ್ಸ ನಾ. ತಸಾಂ ಆಸಾಿ ಾಂ ಆಮಾಿ ಯ ಭಯ್ಕೆ -ಭಾವ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಾಂ ಥೊಡೆಾಂ ತರಿೋ ದ್ದ್ನ್ ದಿೋಾಂವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಚಾಂ ೠಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಾಂಕ್ ೇವ್ಯ ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸಾ ಏಕ್ ಸ್ಟಕ್ಿ ವ್ಯಟ್ ಮಹ ಣೊನ್ ಹ್ಯ ಗೌರವ್ಯಕ್ ಕರಣ್ ಜಾಲಾೊ ಯ ಸವ್ಯಿಾಂಕ್ ತ್ತಣಾಂ ಬರಾಂ ಮಾಗ್ೊ ಾಂ. ಕಯಿಕೆ ಮಾಾಂತ್ ಜಿೋನ್ ಆರ್. ಕುಲಾಸೊ, ನೈಝಿಲ್ ಆರ್. ಕುಲಾಸೊ, ನಿಖಿತ್ತ ಎನ್. ಕುಲಾಸೊ, ಮಾಗಿರಟ್ ಆಳಾವ , ಇತ್ತಯ ದಿ ಗಣ್ಯ ವಯ ಕ್ತಿ ಹ್ಜರ್ ಆಸಿೊ ಾಂ ತ್ತಣಾಂ ಕುಲಾಸೊ ಜೊಡಾಯ ಕ್ ಬರಾಂ ಮಾಗ್ೊ ಾಂ. ಸುದ್ರೇಶನ್ ಆನಿ ದಿೋಪಿಕ ಬೇಡಿ ಹ್ಣಾಂ ಹೆಾಂ ಕಯಿಕೆ ಮ್ ಸಂಯ್ಕೋಜಿತ್ ಕರನ್ ವಂದ್ನಾಪಿಣ್ ಕೆಲ್ಾಂ. -ರೊನ್‍ಸ ಬಂಟ್ವವ ಳ್

47 Veez Konkani


ದುಡು

ಸುಖ್

ಆನಿೆಂ

ಸ್ವಸ್ ಿ ಭಕ್ಯಯ್ಣ ದೋತಾಗೋ?

(ಫಿಲಿಪ್ ಮುದ್ಲ್ರ್ಥಾ) ಆಮಾೆ ಾಂ ಸಮೇಸಾಿ ಾಂಕ್ ದುಡು ಜಾಯ್. ಆಮೊಿ ಯ ಗಜೊಯ ಿ ಸಗೊಳ ಯ ದುಡಾವ ವವಿಿಾಂ ಆಮಾೆ ಾಂ ಫಾವೊ ಜಾತತ್. ತರಿೋ, money is the root of all evil ದುಡು ಸಕೆ ಡ್ ವ್ಯರ್ಾ ಾಂಚಯ ಮೂಳ್ ಮಹ ಣಿ ಾಂವ್ನ. ವರ್ೊ ಯ ನ್, money cannot buy happiness ಸುಖ್ ದುಡು ದಿೋವ್ನ್ ಮೊೋಲಾಕ್ ಘೆಾಂವ್ನೆ ಜಾರ್್ ಮಹ ಣಿ ಾಂವ್ನ. ಅಸಲ್ಾಂ ದೊೋನ್ ಉತ್ತೆ ಾಂಚಯ ಾಂ ಕಪಟಪ ಣ್ ಲೋಕ ಮಧಾಂ ಸದ್ದ್ಾಂಚಯ ಾಂ ಜಾಲಾಾಂ. ಖ್ರಿ ಗಜಾಲ್ ಕ್ತತಾಂ? ಏವ್ಯಾಂಜೆಲಿರ್ಸಿ ಬಲಿೊ ಗ್ಗೆ ಹಮಾಚಿ ಏಕ್ ಸಾಾಂಗಿೆ ಾಂ ಉಡಾರ್ಸ ಕರಾ‍ಯ ಾಂ: when wealth is lost, nothing is lost; when

health is lost, something is lost; when character is lost, all is lost. ಗ್ೆ ೋರ್ಸತ್‍ಕಯ್ ಹೊಗ್ಗಡ ಯೈಲಾಯ ರ್, ಕ್ತತಾಂಚ್ ಹೊಗ್ಗಡ ವ್ಯ್ ಾಂ; ಭಲಾಯ್ಕೆ ಹೊಗ್ಗಡ ಯೈಲಾಯ ರ್, ಥೊಡೆಾಂ ಹೊಗ್ಗಡ ರ್ೊ ಾಂ, ಸುಗುಣ್ ಹೊಗ್ಗಡ ಯೈಲಾಯ ರ್, ಸವ್ನಿ ಹೊಗ್ಗಡ ಯ್ಕೊ ಾಂ. ಮಹ ಣಜ , ಆಮಾೆ ಾಂ ವಿಾಂಚಪ್ ಆಸಾ. ಕ್ತತಾಂ ಜೊಡಿಜೆ ವ ಕ್ತತಾಂ ಹೊಗ್ಗಯ ಯ್ಕಜ ರ್ತ ಆಮಿ ವಿಾಂಚವ್ನೆ . ಹಿ ಆಮಾಂ, ಹ್ಾಂವೆಾಂ, ತಾಂವೆಾಂ ಆನಿಾಂ ಸವ್ಯಿಾಂನಿಾಂ ಸಾಖ್ತಯ ಿ ಮರ್ತರ್ ಆಸೊನ್, ಚಿಾಂತನ್ ಆನಿಾಂ ಸಮೊಜ ಣನ್ ಕೆಲಿೊ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾ. ದೆಕುನ್, ಏಕ್ ಹ್ತರ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸೊಿ ದುಡು ಕೆನಾ್ ಾಂಯ್ಕೋ ಆಪಾೆ ಇತ್ತೊ ಯ ಕ್ ವ್ಯಯ್ಾ ನಹಿಾಂ. ವ್ಯಯ್ಾ ಮಹ ಳಾಯ ರ್, ಅವುಾ ಣಾಂನಿಾಂ ಭಲ್ಿಲಾಯ ಲೋಕನ್

48 Veez Konkani


ಕೆಲಿೊ ವಿಾಂಚವ್ನೆ . ತಸಲಾಯ ಾಂಚ್ಯಯ ಾಂ ಹ್ತ್ತಾಂನಿಾಂ ದುಡು ಏಕ್ ವ್ಯರ್ಾ ಚಯ ಾಂ ಹ್ತರ್ ಮಾತ್ೆ ಜಾತ್ತ.

ಮೊೋಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿತ್ತ ದೆಕುನ್ ಹೊ ಗ್ೆ ೋರ್ಸಿ ಲೋಕ್ ಅಪೆೊ ಯ ಜಿಣಯ್ಕಾಂತ್ ಚಡ್ ಸುಖಿ ಆಸಾಿ .

ಆಮಾಿ ಯ ಇಾಂಡಿರ್ಾಂತ್ per capita ವ್ಯಸಿಿಕ್ ಜೊೋಡ್ 1.4 ಲಾಖ್ ರಪೈ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾ. ಪಾಾಂಚ್ ಲಾಖ್ ರಪೈ ಆನಿಾಂ ಚಡ್ ಜೊೋಡ್ ಆಸೊ ಲಾಯ ಾಂಕ್ ಸಕಿರ್ income tax ಲಾಗು ಕತ್ತಿ. ಹೊ ಟೇಕ್ಾ ಭತಿಲ ಲೋಕ್ ಕೇವಲ್ 3%; ಮಹ ಣಜ , 97% ಲೋಕ್ ಗ್ೆ ೋಸಾಿ ಾಂಚ್ಯಯ ತಲನಾಾಂತ್, ಕೇವಲ್ ರ್ತೋನಾಾಂತೊೊ ಏಕ್ ವ್ಯಾಂಟೊ ದುಡು ಜೊಡಾಿ . ಉಣ ಜೊೋಡ್ ಆಮಾಿ ಯ ದೇಸಾಚಯ ಾಂ ಏಕ್ ಸಮಸಾ ಾಂ. ಅಶ್ಾಂ ಕ್ತತ್ತಯ ಕ್? ದುಡಾವ ಬಾಬಿ ನ್ ಆಮೆಿ ಯ ಾಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿಾಂ ಮನ್ೋ-ವೈಗ್ಗಯ ನಿಕ್ ಚಿಾಂತಪ್ ಪೆ ಮುಖ್ ಕರಣ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಆಸೊಾಂಕ್ ಪುರ. ಹೆಾಂ ಬದುೊ ಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮಾಿ ಯ ಲೋಕನ್ ಚಡ್ ಆನಿಾಂ ಚಡ್ ಗ್ೆ ೋರ್ಸಿ ಜಾಾಂವ್ನೆ ಜಾಯ್. ಚಿಾಂತ್ತಯ ಾಂ, 3% ಲೋಕ ಬದೆೊ ಕ್ 25% ಲೋಕ್ ಇನೆ ಮ್ ಟೇಕ್ಾ ಭತಿಲ ಜಾಲ ತರ್, ಆಮಾಿ ಯ ಸಕಿರಾನ್ ರಿೋಣ್ ಕನ್ಿ ದಿೋರ್ಸ ಚಲಂವಿಿ ಪರಿಸಿಿ ರ್ತ ಯ್ಕನಾರ್ತೊ .

ಪೈಲಿ ಗಜ್ಿ ಖ್ತಣ್-ಜೆವಣ್. ಭುಕ್ ಸಕಾ ಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಗಿ . ಖ್ತಣ-ಜೆವ್ಯೆ ಕ್ ಗಜೆಯ ಿಚಿ ಆಪಿೊ ಚ್ ಪಿೋಕ್ ನಾತೊ ಲಾಯ ಆಮಾಂ ದುಡು ದಿೋವ್ನ್ ವೊವಿಿ ಘೆಜೆ ಪಡಾಿ . ದಿೋಸಾಕ್ ರ್ತೋನ್ ವ ಚ್ಯಯ ರ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಆಮಾೆ ಾಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಾಂ ಕಾಂಯ್ ಜೆವಿಜೆ/ಖ್ತಯ್ಕಜ ನಹಿಾಂ? ದುಡು ನಾತೊ ಲಾಯ ವವಿಿಾಂ ಕ್ತತೊೊ ಲೋಕ್ ಉಪಾವ ಸಿಾಂ ನಿದ್ದ್ಿ ಆನಿಾಂ ವಳವ ಳಾಿ ತಾಂ ಲೇಕ್ world bank ದಿೋತ್ತ. ಸುಮಾರ್ ರ್ತೋನಾಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಯಾಂಟೊ ಜಣ್-ಸಂಖ್ಲ ಕಠಿಣ್ ದುಬಳ ಕಯ್ಕನ್ ಜಿಯ್ಕತ್ತ. ಆಮಾಿ ಯ ಇಾಂಡಿರ್ಚಿ ಗತ್ ತಸಿೊ ಚ್. ಏಕ ಲೇಖ್ತ ಪೆ ಮಾಣಾಂ 68.8% ಭಾರರ್ತೋಯ್ ದುಬಳ ಕಯ್ಕಾಂತ್ ಜಿಯ್ಕತ್ತ; ಮಹ ಣಜ ದಿೋಸಾಕ್ 150 ರಪೈ ಜೊೋಡ್ ತ್ತಾಂಕಾಂ ನಾಾಂ. ಹೊ ಲೋಕ್ ಆಮಾಿ ಯ ಹಳೆಳ ಾಂನಿಾಂ ಆನಿಾಂ ಶ್ರಾಾಂತ್ತೊ ಯ ಜೊಪಾಡ ಯ ಾಂನಿಾಂ ವಸಿಿ ಕತ್ತಿ. ಹ್ಾಂಚಯ ಪಾೆ ರ್ಸ ದುಬಳ ಮಹ ಣಜ ದಿೋಸಾಕ್ 90 ರಪೈ ಜೊೋಡ್ ನಾತೊ ಲ ಭಾರರ್ತೋಯ್ ಜಣ್-ಸಂಖ್ಲ 30% ಕ್ ಮಕವ ತ್ತ. ಬಹ್ರ್, ಝ್ಹಹ ಖ್ಿಾಂಡ್, ಮಧ್ಯ ಪೆ ದೇರ್ಸ, ರಾಜಸಾಿ ನ್ ಆನಿಾಂ ಉತಿ ರ ಪೆ ದೇರ್ಸ ರಾಜಾಯ ಾಂನಿಾಂ ಚಡಾಿ ವ್ನ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿಾಂ ಹೆರ್ ಗ್ೆ ೋರ್ಸಿ ರಾಜಾಯ ಾಂನಿಾಂ ಕಠಿಣ್ ಪಾಟಾಂ ಉಲ್ಿಲಾಯ ಹಳಾಳ ಯ ಾಂನಿಾಂ, ರಾನಾಾಂನಿಾಂ ಆನಿಾಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಯ ಮೆರರ್

ಅಮೇರಿಕಚ್ಯಯ ಏಕ ಸೊದೆ್ ಪೆ ಮಾಣಾಂ, ಜೊ ಕೊೋಣ್ 75,000 ಅಮೇರಿಕನ್ ಡೊಲರ್ ವ ಚಡ್ ಜೊಡಾಿ ತೊ ಆನಿಾಂ ತ್ತಚಯ ಾಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಉಣಾಂ ಜೊಡೆಿ ಲಾಯ ಾಂ ಪಾೆ ರ್ಸ ಚಡ್ ಸುಖಿ ಆಸಾತ್. ದುಡು ಜಾಯ್ಕತೊಿ ಯ ಗಜೆಿಚೊಯ ವ ಮಜೆಯ ಿಚೊಯ ಸಂಸಾರಿ ವಸುಿ ವ ಸವೊ ತೊಯ

49 Veez Konkani


ಜಿಯ್ಕಾಂವ್ಯಿ ಯ ಸಮುದ್ದ್ರ್ಾಂನಿಾಂ ಹೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ.

ಬಂರ್ಧ್ಬರ್ಸಿ ಆಸಾ.

ಕಚಿಿ

ಮಾಾಂಡಾವಳ್

ಪಾಟಾಂ ಉರ‍ೊ ಲಾಯ ಹ್ಯ ಕಠಿಣ್ ದುಬಾಳ ಯ ಾಂಕ್ ಪ್ಲಸಿಿ ಜವ್ಯಬಾಯ ರಿ ಆಮಿ ಚ್. ಏಕ್‍ಚ್ ಸಕಿರಾನ್ ಪರಿಪೂಣ್ಿ ಲೇಖ್ತರ್ ತ್ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಜೆ. ವ ಗ್ೆ ೋರ್ಸಿ ಲೋಕನ್ ಸಕಿರಾ ಭಾಯ್ಕೊ ಾಂ ಸಂಘಟನಾಾಂ (NGO) ಮುಕಾಂತ್ೆ ಫುಲ್ ನಹಿಾಂ ತರ್ ಪಾಕ್ತಳ ದಿೋವ್ನ್ ತ್ತಾಂಚಯ ಕುಮೆೆ ಕ್ ಯೇಜೆ. ಹ್ಯ ದಿಶ್ಾಂತ್, 2005 ಇಸವ ಾಂತ್ ತವಳಾಿ ಯ ಯುಪಿಎ ಸಕಿರಾನ್ ಏಕ್ ಆಪುೆ ಬಾಯ್ಕಚಯ ಾಂ ಕರ್ಯ ಯ -ಮೇಟ್ ಕಡೆೊ ಾಂ. ಹ್ಕ National Rural Employment Guarantee Act, 2005 ಮಹ ಣಿ ತ್. ಹ್ಯ ಕರ್ಯ ಯ ಪೆ ಮಾಣಾಂ, ಹಳೆಳ ಾಂನಿಾಂ ಜೊೋಡ್ ನಾಸಾಿ ನಾಾಂ ಬಡೊೆ ಾಂಚ್ಯಯ ಬೇಕರ್ ಜಣಾಂಕ್, ಖುಶಿ ಆನಿಾಂ ತ್ತಾಂಕ್ ಆಸೊ ಲಾಯ ಾಂಕ್ ವಸಾಿಾಂತ್ ಉಣಯ ರ್ 100 ದಿೋರ್ಸ ಸಕಿರಿ ಕಮ್ ದಿೋಜೆ. ಹ್ಯ ಸಕಿರಿ ಕಮಾಕ್ ಕರ್ಯ ಯ ನ್ ಥಿರಾಯ್ಕಲಿೊ ದಿಸಾಳಿ ಕೂಲ್ ದಿೋಜೆ. ಹ್ಯ ಸಿೆ ೋಮಾಕ್ ಉಪಾೆ ಾಂತ್ MGNREGA ಮಹ ಣ್ ವೊಲಾರ್ೊ ಾಂ. 2014 ಇಸವ ಾಂತ್ ಸಕಿರ್ ಬದ್ೊ ಲ ತರಿೋ ಹೆಾಂ ಸಿೆ ೋಮ್ ಚ್ಯಲು ದ್ವಲಾಿಾಂ. ಹ್ಯ 202122 ವಸುಿಗ್ಚ್ಯಯ ಕೇಾಂದ್ೆ ಸಕಿರಿ ಬಜೆಟಾಂತ್ 73,000 ಕರೋಡ್ ರಪೈ ಹ್ಯ ಸಿೆ ೋಮಾ ಮುಕಾಂತ್ೆ ಕಠಿಣ್ ದುಬಾಳ ಯ ಾಂಕ್ ಕಮಾ ಮುಕಾಂತ್ೆ ಖ್ತಣ-ಜೆವ್ಯೆ ಕ್ ಪಾಾಂವೆಿ ಯ ರ್ತರ್ತೊ ಜೊೋಡ್ ಜಾಾಂವೆಿ ಯ ಪರಿಾಂ

ಅಶ್ಾಂ ದುಡು ವ್ಯಾಂಟಪ್ ಕಚಯ ಿಾಂ ಕಮ್ ನಿರ್ತವಂತ್ ಆನಿಾಂ ಜವ್ಯಬಾಯ ರ್ ಸಕಿರ್ ಕತ್ತಿತ್. ಗ್ೆ ೋಸಾಿ ಾಂ ಥವ್ನ್ ಇನೆ ಮ್ ಟೇಕಾ ಮುಕಾಂತ್ೆ ಆನಿಾಂ ಸಾವಿಜನಿಕಾಂ ಥವ್ನ್ GST, Customs & Excise Duties ಅನಿಾಂ ಹೆರ್ fees & cess ಘಲ್್ ಸಕಿರ್ ಆಪಿೊ ರ್ತಜೊರಿ ಭತ್ತಿ. ಪಾವ್ಯನಾಾಂ ದೆಕುನ್, ರಿೋಣ್ ಕಡ್್ ಖ್ಚ್ಿ ಕರಾ‍ಿ . ಸಕಿರಾ ಕಢಾಂ ದುಡು ಛಾಪ್ಲಿ ಅಧಿಕರ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ ಲೋಕ ಕಡೆಾಂ ತೊ ಅಧಿಕರ್ ನಾಾಂ. ಆಮಾಂ ಮನತನ್ ಆನಿಾಂ ಹಿಕಮ ಮ ತನ್ ದುಡು ಜೊಡುಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ದುಸಿೆ ಗಜ್ಿ ನೆಸಣ್. ಆನಿಾಂ ರ್ತಸಿೆ ಮಾತ್ತಯ ವಯ್ೆ ಏಕ್ ಪಾಕೆಾಂ. रोटि, कप्डा, मकान ಮಹ ಣ್ ಆದೆೊ ಯ ಪೆ ರ್ಧನಿ ಇಾಂದಿರಾ ಗ್ಗಾಂಧಿನ್ ಚುನಾವಿ ನಾರ ದಿಲೊ . ಹ್ಯ ನಾರಾ‍ಯ ಚ್ಯಯ ಬಳಾನ್ ರ್ತ ಆಪೆೊ ಾಂ ಕದೆಲ್ ಕರ್ಮ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಕ್ತೊ . ತಾಂ ರಾಜ್‍ಕರಣ್, ಆಸೊಾಂ. ಸಕಿರಾಚಯ ಭಿಕೆಕ್ ರಾಕನಾಸಿ ನಾಾಂ, ಹೊಯ ಮೂಳಾವೊಯ ಗಜೊಿ ರ್ತಸುಿಾಂಕ್ ದುಡು ಆಮಾೆ ಾಂ ಜಾಯ್. ದುಡು ರಕರ್ ಪಿಕನಾಾಂ. ತೊ ಜೊಡಿಜೆ ಪಡಾಿ . ಸಕಾ ಾಂಕ್ ದಂರ್ಧಯ ಾಂನಿಾಂ ದೆಾಂವೊಾಂಕ್ ಜಾರ್್ ಾಂ, ಕಮಾಾಂಚಿ ಗಜ್ಿ ಆಸಾ. ವಯ್ೆ ಸಾಾಂಗ್ೊ ಲಾಯ ಪೆ ಮಾಣಾಂ MGNREGA ದುಬಾಳ ಯ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ವ್ಯಟ್ ತರ್, ಜೆರಾಲ್ ಲೋಕಕ್ ಶ್ತ್ತಾಂತ್

50 Veez Konkani


ಖ್ತಣ-ವೊವಿಿ ಪಿಕಂವೆಿ ಯ ಾಂ ಕಮ್, ಫೆಕಾ ರಿಾಂನಿಾಂ ವಸುಿ ಉತ್ತಪ ದ್ನ್ ಕಚಯ ಿಾಂ ಕಮ್ ಆನಿಾಂ ಲೋಕಚ್ಯಯ ಹೆರ್ ಗಜಾಿಾಂಕ್ ಪಾಾಂವಿಿ ಾಂ ಸವಿಿಸಾಾಂ ದಿೋಾಂವಿಿ ಾಂ ಕಮಾಾಂ ಜಾಯ್. ಹ್ಯ ಸವ್ನಿ ಕಮಾಾಂಕ್ ಬರಾ‍ಯ ಭಲಯ್ಕೆ ಚಿ ಆನಿಾಂ ಹಿಕಮ ತಾಂಚಿ ಗಜ್ಿ ಆಸಾ. ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಾಾಂಬಳುಾಂಕ್ ದುಡು ಜಾಯ್. ದುಡಾವ ನ್ ವಕಿ ಾಂ ಆನಿಾಂ ಟೊನಿಕಾಂ ಮೊೋಲಾಕ್ ಘೆವೆಯ ತ್, ಅಸವ ರ್ಸತ್‍ಕಯ್ ವ್ಯಡಾನಾಶ್ಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರಾಂಕ್. ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಬಗ್ಗಡ ಲಿೊ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಬರಿ ಕರಾಂಕ್ ಫಾವೊರ್ತ ಚಿಕ್ತತ್ತಾ ರ್ತರ್ತೊ ಸವ್ಯಯ್ ನಾಾಂ. ಉಾಂಚಿೊ ಚಿಕ್ತತ್ತಾ ಪಾವೊ ಕಚಿಿ ವಯ ವಸಾಿ ವ ಹೆಲ್ಯ -ಕೇರ್ ಸಿೆ ೋಮಾಾಂ ಆಮಾಿ ಯ ಇಾಂಡಿರ್ಾಂತ್ ನಾಾಂತ್. ಮೂಳಾವ್ಯಯ ಸಕಿರಿ ಅಸಪ ತೆ ಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ದುಬಳ ಲೋಕ್ ಮಾತ್ೆ ವೆತ್ತ. ಉಲಿಲ ಸವ್ನಿ ಪಾೆ ಯ್ಕವ ೋಟ್ ಆಸಪ ತೆ ಾಂಕ್ ವೆತ್ತ. ಅಸಲಾಯ ಾಂ ಆಸಪ ತೆ ಾಂಚಯ ಾಂ ಏಕ್ ಬಜೆ್ ರ್ಸ‍ಚ್ ಆತ್ತಾಂ. ತರಿೋ, ದುಸಿೆ ವ್ಯಟ್ ಆಮಾಿ ಯ ನಾಗಿೆ ಕಾಂಕ್ ನಾಾಂ. ದೆಕುನ್, ದುಡಾವ ಚಿ ತ್ತಾಂಕ್ ನಾತೊ ಲ ಮನಿರ್ಸ ಮೊನಾಿಚಯ ಪೆಟ್ಾಂತ್‍ಚ್ ಮಹ ಣಯ ತ್. ದುಸೆ ಾಂ, ಹಿಕಮ ತ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಳೆಾಂ ಹ್ಾಂವೆಾಂ. skills ಮಹ ಳಾಳ ಯ ಇಾಂಗ್ೊ ಜ್ ಸೊಬಾಯ ಕ್ ಜಾಾಂಟ್ಾ ಾಂಪಣ್ ವ ಜಾಾಂಟಕಯ್ ಮಹ ಣ್ ಕೊಾಂಕ್ತೆ ಶಬಾಯ ಕೊೋಶ್ಯ ಆಥ್ಿ ದಿೋತ್ತ. ಸಿೆ ಲ್ಾ ರತ್ತ ಕರಿಜೆ ಪಡಾಿ . ಹ್ಕ ಶಿಕಪ್ ಗಜ್ಿ. ಸಕಿರಿ

ಇಸೊೆ ಲಾಾಂಕ್ ಆಮಾಂ ದುಬಳ ಕಯ್ಕಚ್ಯಯ ಕಳಾರ್ ಗ್ಲ್ೊ ಾಂ ಆಸಾ. ಹ್ಯ ಸಕಿರಿ ಇಸೊೆ ಲಾಾಂನಿಾಂ ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಖ್ಚ್ಯಿರ್ ಥೊಡೆಾಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡೆೊ ಲಿಾಂ, ಪೆ ತಯ ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆ ರ್ತಿ ಪರ್ ಶಿಕಪ್, ರ್ತಾಂ ಬರಾ‍ಯ ಕಮಾಕ್ ಪಾವ್ಯೊ ಯ ಾಂತ್. ದುಡು ತ್ತಾಂಚ್ಯಯ ಹ್ರ್ತಾಂ ಆರ್ೊ ಾಂ. ಹ್ಯ ದುಡಾವ ನ್ ಉಾಂಚಿ ಶಿಕಪ್ ಆಪಾೊ ಯ ಾಂ ಭುಗ್ಗಯ ಿಾಂ-ಬಾಳಾಾಂಕ್ ಲಾಭಂವೆಿ ಾಂ ಬರಾಂ ನಶಿೋಬ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಜಾಯ್ಕತ್ತಿ ಯ ಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಾಂ. ದೆಕುನ್, रोटि, कप्डा, मकान ತಸಾೊ ಯ ಾಂ ಮೂಳಾವ್ಯಯ ಗಜೆಿಾಂ ವಯ್ೆ ಬರಾಂ ಶಿಕಪ್ ಅನೆಯ ೋಖ್ ಗಜ್ಿ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲಾಾಂ. ಕೊೋಣ ಕಢಾಂ ದುಡು ಆಸಾ, ತ್ತಕ ಅಧಿಕ್ ಮಾಗಿಿ ಶಿಕಪ ಸಂಸಾಯ ಯ ಾಂನಿಾಂ ಉಾಂಚೊ ಾಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಾಂಕ್ ಸಂದ್ದ್ೆ ಪ್ ಮೆಳಾಳ . ದುಡು ನಾತೊ ಲಾಯ ಕ್ ಅಸಲಾಯ ಶಿಕಪ ಚೊ ಸಂದ್ದ್ೆ ಪ್ ಲಾಭಾಜೆ ತರ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಪಬೊ ಕ್ ಪರಿಕೆಾ ಯ ಾಂನಿಾಂ ಉರ್ತಿ ಮ್ ರೇಾಂಕ್ ಯೇಜೆ ಆನಿಾಂ ಮೆರಿಟ್ ಸೊೆ ಲಶಿಿಪ್ ಲಾಭಾಜೆ. ಆನಿಾಂ ರ್ತಸಿೆ ವ್ಯಟ್, ಬರಾ‍ಯ ಮನಾಚ್ಯಯ ದ್ದ್ನಿಾಂನಿಾಂ ದುಬಾಳ ಯ ಭುಗ್ಗಯ ಿಾಂಚಯ ಾಂ ಫ್ರಲಾಯ ದ್ ಜೊಡಿಜೆ. ಅಸಲಾಯ ಸವ್ನಿ ಬರಾ‍ಯ ಕಮಾಾಂಕ್ ಹ್ತ್ ಘಾಲುಾಂಕ್ ದುಡು ಆಮಾೆ ಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರಾ‍ಿ . ದೆಕುನ್, ದುಡು ಆಮಾಂ ಜೊಡಿಜೆ ಆನಿಾಂ ಗ್ೆ ೋರ್ಸಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್ಕಜ . Charity begins at home. ಕಷಾಿ ಾಂತ್ ತರಿೋ, ಶಿಕಪ ಾಂತ್ ಜೊಡೆೊ ಲ್ಯ ಹಿಕಮ ತನ್ ಬರ‍ಯ ಜೊಡಿಕ್ ಪಾವೊನ್ ಗ್ೆ ೋರ್ಸಿ ಜಾಲಿೊ ಾಂ ಆಮಾಂ ಸಬಾರ್ ಆಸಾಾಂವ್ನ. ಸಾಖ್ತಯ ಿ

51 Veez Konkani


ವ್ಯಟ್ರ್ ಆಮಾಂ ಚಲನ್ ಆಸಾಾಂವ್ನ. ಉಪ್ಲಯ ಗ್ ಕನ್ಿ, ಸವ್ಯ ಆಮಾಂ ಸಿೋಜರಾಚಯ ಾಂ ಸಿೋಜರಾಕ್ ದಿರ್ ದಿತ್ತಾಂವ್ನ. ಹ್ಯ ಥರಾಚಯ ಾಂ ನಡೆಿ ಾಂ, ಮಹ ಳಾಾಂ ಸೊಮರ್ನ್. ದೆಕುನ್, charectar, ಆಮಾಂ ಜೊಡಾೊ ಾಂ ತರ್, ಚುಕರಿ ಮಾರಿನಾಸಾಿ ಾಂ, ಸಕಿರಿ ಶಿಕಪ ನ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಸಾಖಿಿಾಂ "ಮೊಲಾಾಂ", ಟೇಕಾ ಾಂ ಆಮಾಂ ಭತ್ತಿಾಂವ್ನ. ಆಪಾೊ ಯ values, ಲಾಭರ್ೊ ಯ ಾಂತ್. ಬರಿಾಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಚೊಯ ತಶ್ಾಂಚ್ ಸರ್ೆ ಯ ಮೊೋಲಾಾಂ ಶಿಕರ್್ ತಾಂ ಶಿಕಪ್ ನಹಿಾಂ. ದ್ರ್ೆ ಯ ಾಂ ಮದ್ದ್ೊ ಯ ಗಜೆಿವಂತ್ತಚೊಯ ಮೂಳಾವೊಯ ಗಜೊಿ ರ್ತಸುಿಾಂಚಿ ಕ್ತತಾಂ ಹಿಾಂ ಮೊೋಲಾಾಂ? ಹ್ಯ ವಿಷ್ಟಾಂ, ದುಡಾವ ಚಿ ಜವ್ಯಬಾಯ ರಿ ಆಮಾಂ ಮುಕರ್ ವ್ಯಚ್ಯಯ ಾಂ. ಘೆತ್ತಾಂವ್ನ. ಆಶ್ಾಂ ದುಡಾವ ಚೊ ಸಾಖ್ಲಿ ------------------------------------------------------------------------------------------

ಧಾರೇಶವ ರ* ----------------------

‍ ‍ ‍ ಕುಮಟ್ಲ್‍ ಸಾವು್ ‍ ಹೊನಾ್ ವರ‍ ಯ್ಕತಿ ನಾ‍8‍k.m‍ಅಾಂತರಾರಿ‍ಹೊ‍ಗ್ಗಾಂವ‍ ಮೆಳತ್ತ.‍ಹ್ಯ್‍ವೇ‍ಕ‍ಲಾಗೂನ‍ಆಸಾಾ .‍ ಗ್ಗಾಂವು‍ ಪ್ಲಳಚ್ಯಯ ಕ‍ ವೇಳ‍ ಜಾಸಿಿ ‍ ಲಾಗ್ಗ್ .‍ದೊೋನ‍ತ್ತಸ‍ಪುರ. ‍ ‍ ‍ ರ್ಧರೇಶವ ರ‍ದೇವಸಾಯ ನ‍ಹಜಾರೋಾಂ‍ ಸಾಲ‍ ಪುರಾನಾ‍ ಮೊಹ ೋಣು‍ ಶಿಲಾಶಾಸನ‍ ಅಭಾಯ ಸ‍ಕೆಲಿೊ ಲಾಯ ಾಂನಿ‍ವಯ ಕಿ ‍ಕೆಲಾಯ ಾಂ.‍ತ್ತಯ ‍ ಕಲಾಾಂತ‍ ಹ್ಯ ‍ ಗ್ಗಾಂವ್ಯಕ‍ ಜನ‍ *ದೊರೇಶವ ರ*‍ಮಹ ಣಿ ಸಿಲ್.

‍ ಬಹುತಕ‍ ಲೋಕ‍ ಮನ್ೋರಂಜನೆ‍ ಖ್ತರ್ತರ‍ ಪೆ ವ್ಯಸ‍ ಕತ್ತಿರ್ತ.‍ ಅಭಾಯ ಸಾಚ‍ ದ್ೆ ಷ್ಟಾ ೋನ‍ ಪೆ ವ್ಯಸ‍ ಕತಿಲ್‍ ಭಿ‍ ಆಸಾಾ ರ್ತ.‍ ಅಭಾಯ ಸಾನ‍ ಜಾಞ ನಾಭಿವೆ ದಿ್ ‍ ಜಾತ್ತಿ .‍ ಜಾಞ ನಾನ‍ವಯ ಕ್ತಿ ‍ವಿಕಸ‍ಜಾತ್ತಿ . ‍ ‍ ‍ ರ್ಧರೇಶವ ರ‍ ಗ್ಗಾಂವು‍ ಸಾನು.‍ ಪುರಾಣ‍ ಪೆ ಸಿದ್್ ‍ ದೇವಸಾಯ ನಾ‍ ನಿಮತಿ ‍ ಜನಾಾಂಕ‍ ಆಕಷ್ಟಿತ‍ಕತ್ತಿ.

‍ ‍ ‍ ಕದಂಬ‍ ,‍ ಸಾಳವ ‍ ,‍ ವಿಜಯನಗರ‍ ರಾರ್ನಿ‍ ನಿತಯ ‍ ನೇಮಾನ‍ ನೈವೇದ್ದ್ಯ ಕ‍ ,‍

52 Veez Konkani


ಅಮೆ ತಪಡಿ‍ ನಂದ್ದ್ದಿೋಪಾಕ‍ ,‍ ವಿಶೇಷ‍ ರ್ಧಮಿಕ‍ವಿಧಿ‍ವಿನಿಯ್ಕೋಗ್ಗಕ‍ದೇವ್ಯಲ್‍ ನಾವ್ಯನ‍ ಬರೋನು‍ ದಿಲಿೊ ಲ‍ ಆಸಿಿ ಚ‍ ದ್ದ್ಖ್ಲ್‍ ಥಂಚ‍ ಶಿಲಾಶಾಸನಾಾಂತ‍ ಆಸಾಾ . ‍ ‍ ದುರ್ದಿವ್ಯನ‍ ಮೆಜೆಜ ಸಲಾಯ ಾಂಕ‍ ತ‍ ಶಿಲಾಶಾಸನ‍ವ್ಯಚೂಿ ನ‍ಅಥಿ‍ಕೊೋನುಿ‍ ಘೆವಚ್ಯಯ ಕ‍ ಜಾರ್್ .‍ ಥಂಚ‍ ಲೋಕನಿ‍ ಸಾಾಂಗಿಲ್‍ಆಯೂೆ ಚಾಂ. ‍ ‍ ‍ರಾವಣಲಿ‍ಕ್ತೋರ್ತಿ‍,‍ಲಂಕೇಚ‍ವೈಭವ‍ ಆಯೂೆ ನು‍ ನಾರದ್‍ ಮುನಿ‍ ಲಂಕೆ‍ ಗ್ಲಿಲ.‍ ತ್ತಗ್ಲ‍ ಸವ ಭಾವ‍ ಕೊಣಾಂಕ‍ ಗೊತ್ತ್ .‍ ತೊ‍ ಏಕೆ ‍ ಕಡೆನ‍ ಬಸ್ಟನ‍ ಉತಿಲ‍ ನಹ ಯ್ಕಾಂ.‍ ರ್ತೆ ಲೋಕ‍ ಸಂಚ್ಯರಿ.‍ ಗ್ಲಿೊ ಲ‍ ಕಡೆನ‍ ಕಯ್ಕಾಂಪುಣ‍ ಕ್ತಚ್ಯಪರ್ತ‍ ಕೆಲ್ೊ ‍ಶಿ:ವ್ಯಯ‍ಊನಾಿ.‍ಏಕಮೇಕಾಂಕ‍ ಲಾವು್ ‍ಘಾಲಾಿ .‍ತ್ತಾಂತ‍ತ್ತಗ್ಲ‍ಸಾವ ಥಿ‍ ಊರನಾ‍ .‍ ಲೋಕ‍ ಕಲಾಯ ಣಕೊಚ್ಯಯ ಿ‍ ವೊಚೂನು‍ ತೊ‍ ವ್ಯಯಾ ‍ ಮೊಹ ೋಣೊಸ್ಟನ‍ಘೆತ್ತಿ . ‍ ‍ ಲಂಕೆ‍ಗ್ಲಿಲ‍ತನಾ್ ‍ರಾವಣಲಾಯ ಗಿ ‍ಉೈತ,‍ "‍ ಕೈಲಾಸ‍ ಪವಿತ್ತರಿ‍ ಗ್ಲಿಲಾಂ" ಮಹ ಣತ್ತ.‍ ಶಂಕರಾನ‍ ಗಳಾಯ ಕ‍ಲಾಾಂಬತ‍ ಘಾಲಿಲ್‍ ಆತಮ ಲಿಾಂಗ್ಗಚ‍ ವಣಿನಾ‍ ಕತ್ತಿ.‍ "‍ ಬೆ ಹ್ಮ ‍ ,‍ ವಿಷ್ಣೆ ‍ ,‍ ಮಹೇಶವ ರ‍ ರ್ನೆ‍ ಸೆ ಷ್ಟಾ ‍ ಕತ್ತಿ‍ ,‍ ಪಾಲನ‍ಕತ್ತಿ‍,‍ಪೆ ಳಯ‍ಕತ್ತಿ‍ಹೆ‍ರ್ತನಿ್ ‍ ಮಹ್ನ್‍ಶಕ್ತಿ ‍ತ‍ಏಕೆ ‍ಲಿಾಂಗ್ಗಾಂತ‍ಆಸಾಾ ‍ .‍ತ್ತವೆಾಂ‍ತ‍ಲಿಾಂಗ‍ಪಾೆ ಪಿ ‍ಕೆಲಾಯ ರಿ‍.ಹ್ಯ ‍ ಬೆ ಹ್ಮ ಾಂಡಾಾಂತ‍ ತಕೆ ‍ ಪೆ ರ್ತಸಪ ಧಿಿ‍ ಕೊಣೇ‍ಊರಸಿಾ ನಾಾಂರ್ತ‍"‍ಮಹ ಣತ್ತ.

‍ ‍ ತಾಂ‍ ಆಯೂೆ ನು‍ ರಾವಣಲಿ‍ ಆಾಂಗ್ಗಾಂತ‍ ಸುಪಾಿ ವಸಯ ಾಂತ‍ ಆಸಿಾ ಲ‍ ಆಸುರಿ‍ ಶಕ್ತಿ ‍ ಜಾಗೆ ತ‍ ಜಾತ್ತಿ .‍ ಆತಮ ಲಿಾಂಗ‍ ಪಾೆ ಪಿ ‍ಕೊೋನುಿ‍ಸಿದ್್ ‍ಮಹ ಳಿಲ‍ಹಟ್ಲ್ನ‍ ತೊ‍ ಕೈಲಾಸ‍ ಪವಿತ್ತರಿ‍ ತಪಶಿ ರ್ಿಕ‍ ವತ್ತಿ . ‍ ‍ ‍ ವಷಾಿನುವಷಿ‍ ,‍ ರಾರ್ತೆ ‍ ದಿವಸ‍ ,‍ ಏಕಗಿತನ‍ ತಪಶಿ ಯಿ‍ ಕತ್ತಿ.‍ ದೇವ‍ ಪೆ ತಯ ಕ್ಷ‍ ಜಾರ್್ .‍ ತರಿಯ್ಕ....ನಿರಾಶೇನ‍ ರಾವಣ‍ ಮಾಗಿ್ ‍ ಸನಾಿ.‍ ಯಜಾಞ ಯ ಾಂತ‍ ಬಲಿ‍ ಮೊಹ ೋಣು‍ ಆಪಣಯ ಾಂಲ್‍ ಶರಿೋರಾಚ‍ ಏಕೇಕ‍ ಅಾಂಗ‍ ಕತೊಿ ೋನುಿ‍ ಘಾಲಾಿ .‍ ತರಿಯ್ಕ...ದೇವ‍ ಪೆ ತಯ ಕ್ಷ‍ ಜಾರ್್ .‍ ಆತಿ ಾಂ‍ ರಾವಣಲಾಯ ಗಿ‍ ಬಾಕ್ತ‍ ಉತ್ತಿ‍,‍ ಫಕಿ ‍ ರ್ಧ‍ ರಾಂಡ‍ಆನಿ‍ಮುಾಂಡ.‍ತೊ‍ಏಕೇಕ‍ರಾಂಡ‍ ಕಪೂಪ ನ‍ಬಲಿ‍ದಿತ್ತಿ .‍ನವವ ‍ರಾಂಡ‍ಬಲಿ‍ ಚಡೈತ್ತ.‍ ಏಕೆ ‍ ಉಲ್ಿಾಂ.‍ ತಾಂವೆ‍ ಕಪಾಿ ಯ ಕ‍ ತಲವ್ಯರ‍ ಉಕೆ ಳಿಲ‍ ತನಾ್ ‍ *ಈಶವ ರ*‍ಪೆ ತಯ ಕ್ಷ‍ಜಾಲೊ . ‍ ‍ ‍ ರಾವಣಲ‍ ಭಕ್ತಿೋಕ‍ ಅರ್ತ‍ ಸಂತಷಾ ‍ ಜಾವು್ ‍ ,‍ ತ್ತಣ‍ ಮಾಗಿಾ ೋಲ‍ ಆತಮ ಲಿಾಂಗ‍ ತ್ತಕೆ ‍ ದಿತ್ತಿ .‍ ನಂತರ‍ ಗಣಪರ್ತಲ‍ ಚತರಾಯ್ಕೋನ‍ ತಾಂ‍ ಆತಮ ಲಿಾಂಗ‍ ಗೊೋಕಣಿಾಂತ‍ ಸಾಯ ಪನ‍ ಜಾಲಿಲಿ‍ ಕಥ‍ ಸಗ್ಗಳ ಾಂಕ‍ಗೊತ್ತಿ ಸಾಾ . ‍ ‍ ‍ ರಾವಣ‍ ತಾಂ‍ ಭೂಗತ‍ ಆತಮ ಲಿಾಂಗ‍ ನಿಕೊೆ ೋಳಚ್ಯಯ ಕ‍ ಮಹ್ಶಕ್ತಿ ‍ ವ್ಯಫತ್ತಿ.‍ ಜಾರ್್ ಸಿ‍ ,‍ ನಿರಾಶೇನ‍ ,‍ ಕೊೋಪಾನ‍ ತಾಂ‍ ಲಿಾಂಗ‍ ಬಾಾಂದೂನ‍ ಹ್ಡಿಲ‍ ವಸಿ ರ‍ ,‍ ದೊೋರ‍,‍ಪೇಳಿ‍(‍ಸಜೆಜ ‍)‍...‍ಇತ್ತಯ ದಿ‍ಏಕೇಕ‍ ದಿಕನ‍ಬಸ್ಟನ‍ಉಡೈತ್ತ.

53 Veez Konkani


‍ ‍ ‍ ದೊೋರ‍ ಪಡಿಲ‍ ಪೆ ದೇಶಾಕ‍ "‍ ದೊರೇಶವ ರ‍ "‍ ಮಹ ಳಿಲ‍ ನಾಾಂವ‍ ಪಳೆಳ ಾಂ.‍ ಮುರ್ಡಿನ‍ ಉಡೈಲ್ಾಂ‍ ವಸಿ ರ‍ ಪಡಿಲ‍ ಜಾಗ್ಗಯ ಕ‍ಮುರ್ಡಿಶವ ರ‍ಮೊಹ ೋಣು‍ನಾಾಂವ‍ ಪಳೆಳ ಾಂ.‍ ಸಜೆಜ ‍ ಪಡಿಲ‍ ಜಾಗ್ಗಯ ಕ‍ "‍ ಸಜೆಜ ೋಶವ ರ"‍ಮೊಹ ೋಣು‍ನಾಾಂವ‍ಪಳೆಳ ಾಂ. ‍ ‍ ‍ ಕೆ ಮೇಣ‍ ಗ್ಗೆ ಮೋಣ‍ ಭಾಷೆಾಂತ‍ ದೊರೇಶವ ರ‍ ಮಹ ಳಿಲ‍ ನಾಾಂವ‍ *ರ್ಧರೇಶವ ರ*‍ಜಾಲ್ೊ ಾಂ. ‍ ‍ ‍ ನಾಾಂವ್ಯಾಂತ‍ ಬದ್ಲ‍ ಜಾಲ್ೊ ರ್ತಕ್ತ‍ ಲೋಕಲಿ‍ಶೆ ದ್ದ್್ ‍ಬದ್ಲಿಲನಾ.‍ದೇವ್ಯಲ‍ ದ್ಶಿನಾಕ‍ ದೂರ‍ ದೂರಚ್ಯಯ ನ‍ ಭಕಿ ‍ ಯ್ಕತ್ತಿ ರ್ತ. ‍ ‍ ‍ ರ್ಧರೇಶವ ರಚ್ಯಯ ನ‍ ಏಕ‍ ಕ್ತ.ಮೋ‍

ಅಾಂತರಾರಿ‍ "‍ ಗೊೋರ‍ "‍ ಮಹ ಳಿಲ‍ ಕಡೆನ‍ ಗುಡೆಡ ರಿ‍ ಸಾವ ಮ‍ ನಿಮಿಲಾನಂದ್ದ್ಲ್‍ ಆಶೆ ಮ‍ ಆಸಾಾ .‍ ಹ್ಯ ‍ ಆಶೆ ಮಾಾಂತ‍ ಮಹ್ತಪಸಿವ ‍ ಶಿೆ ೋಧರ‍ ಸಾವ ಮಲ‍ ಪಾದುಕ‍ ಆಸಾ ರ್ತ.‍ ಗುಡೆಡ ವೈರ್ೊ ಯ ನ‍ ದಿಸಿ ಾಂ‍ ಕರಾವಳಿಚ‍ ದ್ೆ ಶಯ ‍ ಮನ್ೋಹ್ರಿ‍ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾಾ .

‍ ‍ ‍ ರ್ಧರೇಶವ ರ‍ ಬೋಚ್‍ ಇತೊ ‍ ಸವ ಚಛ ‍ ,‍ ಸುಾಂದ್ರ‍ ,‍ ವಿಶಾಲ‍ ಜಾವ್ಯ್ ಸಾಾ ‍ ಕ್ತೋ...ಥಯ್ಕಾಂ‍ ಗ್ಲಿೊ ಲ್‍ ಮಂತೆ ‍ ಮುಗಯ ‍ ಜಾತ್ತಿ ರ್ತ.‍ ಕ್ತತೊ ಕ್ತೋ‍ ಸಾಹಿತಯ ಕರಾಾಂಕ‍ ಸ್ಟಫ ರ್ತಿ‍ ದಿಲಿೊ ಲ‍ ಸಾಯ ನ‍ ಹೆಾಂ.‍ ಅಸಾ ಲ‍ ಜಾಗ್ರಿ‍ ಶಾಾಂತ‍ ಬಸ್ಟನ‍ ಉಲಾಯ ಿರಿ‍ ಮನಾಾಂತ್ತಲ‍ ಕಚ್ಯಿ ‍ ವಿಚ್ಯರ‍ ಪಕೆ ‍ ಜಾತ್ತಿ ರ್ತ.‍ "‍ ವಹ ಯ್ಕ‍ ಕ್ತೋ‍ ನಹ ಯ್ಕ"‍ ತಮಮ ‍ ಏಕಪಂತ್ತ‍ವೊಚೂನ‍ಪಳೆರ್.

-ಭಪದ್್ ರ್ನಭಭರ್ನಯಕ. ಭ ಭ ಭ ಭ ಭ ಭ ಭ ಭ ಭ ಭ ಭ(ಡೆಂಬಿವಲಿ)

-----------------------------------------------------------------------------------------

54 Veez Konkani


ಖಬ್ರೊ ಆನಿ ಟೊಮಿಚೆಂ ವಿಶ್ಯ ೋಷಣ್. ' ಕೊರನಾ' ಚ್ಯಯ ವೆಳಾರ್ ಲಕ್ ಡೌನ್, ಆತ್ತಾಂ ಹರ್ ಮಂಗ್ಗಳ ರಾ ಪವರ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್... ಘರಾ ಕರಾಂಟ್ ನಾಸಾಿ ಾಂ ಟ. ವಿ. ಪಳೆಾಂವ್ನೆ ಜಾರ್್ ದೆಕುನ್ ಅಧಿಾಂ ಆಾಂಗ್ೊ ಾಂ ತಲಾಕ್ ಘಾಲಾೊ ಯ ಸಾಸಾವ ಬರಿ ಪುಟೊಾಂಕ್ ಸುರ ಜಾಲ್ಾಂ.

ಖಂಯ್!' ' ಹ್ತ್ತಕ್ ಲಾತ್ ದಿೋವ್ನ್ , ಚೊವ್ಯಯ ಜಣ್ ಬಾಂಬಯ್ ರ್ಧಾಂವೆೊ ಖಂಯ್..'

' ಟ. ವಿ. ನಾಕ ... ಆಜ್ ಆಮಾಂ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಚ್ಯಯ ಾಂ' ಟೊಮಚಿ ಸಲಹ್. ಪೇಪರ್ ವ್ಯಚುನ್ ಆರ್ಸ ಲೊ ಾಂ ಹ್ಾಂವ್ನ ಪೇಪರ್ ಅರ್ಧಯ ಿ ಅಾಂಗ್ಗೊ ಯ ಕ್ ದಿೋವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊ ಾಂ.

' ರಾಯ್ ಖಂಯ್..'

' ವ್ಯಗ್ ಪಾಟ್ಲ್ರ್ ಥವ್ನ್ ಸಕೊ ದೆಾಂವ್ಯಿ ಖಂಯ್...' ವ್ಯಗ್

ಪಾಟ್ಲ್ರ್

ಬಸಾಿ

' ಪೇಪರಾರ್ ಕ್ತತಾಂ ವಿಶೇಷ್ಟ ಆಸಾ?' ಟೊಮ ವಿಚ್ಯರಿ.

' ಹೆಾಂ ಬರಾಂ ಆಸಾ... ಭಾಾಂಗ್ಗೆ ಗುಡಾಯ ರ್ ವಹ ಡ್ ಏಕ್ ಮೂತ್ಿ ಕತ್ತಿತ್ ಖಂಯ್...'

' ಹೊೋ... ಮಾಹ ತಯ ಚ್ಯಯ ಪುತ್ತಚ ಪಾಡಿಿ ಾಂತೊ ದೊೋಗ್ ಜಣ್ ಶಾಸಕ್ ಆನಿ ಹಳಿಳ ಹಕ್ತೆ ಎಮೆಮ ಲಿಾ ಭಾಯ್ೆ ಆಯ್ಕೊ

' ತಾಂ ಪಾಡ್ ಜಾತ್ತ... ಫಾಲಾಯ ಾಂ ಮತ್ತಾಂತರ್ ಕತ್ತಿತ್ ಮಹ ಣ್ ಮೂತ್ಿ ಪುಟರ್ಿ ತ್ ಖಂಯ್...'

55 Veez Konkani


'ಹೆಬ್ರಬ ೋ... ಹೆಾಂ ಪನೆಿಾಂ ಪೇಪರ್. ನವೆಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?' ಮಹ ಣಿ ನಾ ಟೊಮನ್ ಟೋ ಪ್ಲೋಯ್ ಪಂದ್ದ್ ಆಸೊ ಾಂ ಪೇಪರ್ ಹ್ಡ್್ ದಿಲ್ಾಂ. ' ಯೇ ದೆವ್ಯ.... ಇಾಂಗ್ೊ ಾಂಡಾಾಂತ್ ಕೊರನಾ ಪರತ್ ಜಿೋವ್ನ ಜಾಲಾಾಂ ಖಂಯ್...' ' ಭಾರತ್ತಾಂತ್ ಕೊರನಾ ಮೊರಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಗೊ ಾಂ ಖಂಯ್..'

'ಮೊರಾಂದಿ... ಹೆಾಂ ಬರಾಂ ಆಸಾ... ಕ್ತೆ ಕೆಟ್ ಪಳೆಾಂವ್ನೆ ಲಕಕ್ ಯೇಾಂವ್ನೆ ನಾ ಖಂಯ್..' ' ಕ್ತೆ ಕೆಟ್ ಸಾ ೋಡಿಯಮಾಾಂತ್ ಲಕ್ ಡೌನ್, ಟ.ವಿ. ರ್ ಪಳೆರ್ಾಂ ಮಹ ಳಾಯ ರ್ ಪವರ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್' ಟೊಮ ಹ್ಸೊೊ . ' ನವಿಚ್ ವ್ಯತ್ತಿ...'

' ಅಳೇ ಅಳೇ... ಪಳೇ.. ಡೆಲಿೊ ಾಂತ್ ದೊೋನ್ ಲಾಖ್ ರೈತ್ ಫೆ ರ್ತಭಟನ್ ಕರನ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್..'

' ಗ್ಗಾಂವ್ಯರ್ ಗ್ಗಜಾಿ ...'

' ತ್ತಾಂತಾಂ ಎಕೊ ಯ ಾಂನಿಾಂ ಘಾಲುಾಂಕ್ ನಾ ಖಂಯ್...'

' ಹೊೋಯ್...'

ಮಾರ್ಸೆ

'ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಾಂತರ್ ಸಾಾಂಬಾಳಿನಾಾಂತ್ ಖಂಯ್..' ' ಪಳೆರ್... ಯೇನಾಾಂಗಿೋ'

ತ್ತಾಂಕಾಂ

ಕೊರನಾ

' ಹೇಯ್....'

' ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಟೆ ಾಂಪೆಟ್ ಪುಾಂಕುನ್ ಗಲಾಟೊ ಖಂಯ್..' 'ಹ್ಾಂಗ್ಗ ಪಾಕ್ತಸಾಿ ನ್ ಮಹ ಣೊನ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲ್ಿ ಖಂಯ್...' ' ಅಯ್ಕಯ ೋ... ಕಪಾಿಲ್ಾಂ ... ಕಪಾಿಲ್ಾಂ...'

' ತ ಕ್ತತಾಂ ಮದ್ೆ ಸಾಾಂತ್ ' ತಬೊ ಗಿೋ ಜಮಾ ಅತ್' ಕತ್ತಿತ್ ಯೇ ತರ್?...'

' ಹುಯ್ಕಯ ... ನಾ ಆಡಿ ಲಾಗ್ೊ ಾಂ..'

' ವಹ ಯ್ ರ್... ಕೊರನಾಾಂತ್ ಕೊಣೋ ಮೊರಾಂಕ್ ನಾಾಂತ್ ಖಂಯ್..'

' ತಜಿ ಕಮಾಿಾಂ...' ಅಧಿಾಂ ಆಾಂಗ್ೊ ಾಂ ರಾಾಂದ್ದ್ಿ ಯ ಕುಡಾಕ್ ರ್ಧಾಂವೆೊ ಾಂ.

' ಜಿೋವ್ಯಾ ತ್ ಕರನ್ ಸಾಟ್ ಜಣ್ ರೈತ್ ಮೆಲ್ ಖಂಯ್..'

' ನಿಸಾಿ ಯ ಕ್ ಕುಮಾಿ..' ಟೊಮನ್ ಪ್ಲಡ್್ ಘಾಲ್ಾಂ.

56 Veez Konkani


" ತಾಂ ಭಾಯ್ೆ ವಹ ಚ್. ಶಿಮಾ ಘಾಲ್್ ನುತ್ತಿ ಬೈರ್ಸ..''

ಪಂದ್ದ್

' ತಾಂ ವಗ್ಚ್ಿ ಬರ್ಸ..' ರ್ತ ಬಬಾಟೊ . ಮಾಕ ಸಂತ್ತಪ್ ಆಯ್ಕೊ . ಟೊಮಕ್ ಸಾಾಂಗ್ೊ ಾಂ.... ರ್ತತ್ತೊ ಯ ರ್ ಪವರ್ ಆಯ್ಕೊ . -----------------------------------------------------------------------------------------

ಹೆಂವ್ನ ರಿಟ್ವಯರ್ ಜಾಲಾೆಂ ಆತ್ತಾಂ ನಾ ಸಕಳಿಾಂ ಉಟೊಾಂಕ್ ಆಮೊಾ ರ್ ವ್ಯ ವೆಳಾರ್ ಒಫ್ರಸಾಕ್ ಪಾಾಂವಿಿ ರ್ಧಾಂವ್ನ ನಾ ಸಾಾಂಬಾಳಾಚಿ ಆಶಾ, ನಾ ಇನಿೆ ರೋಮೆಾಂಟ್ ನಾತ್ತೊ ಯ ಚಿ ನಿರಾಶಾ ಅತ್ತಾಂ ಆರ್ಿ ರಾ ಥವ್ನ್ ಸೊಮಾರಾ ಸದ್ದ್ಾಂಚ್ ರಜೆಚಿ ಮಜಾ ಹ್ಾಂವ್ನ ರಿಟ್ಲ್ಯರ್ ಜಾಲಾಾಂ ಇಲೊ ತಡವ್ನ ಕರ‍್ ಾಂಚ್ ಸಕಳಿಾಂ ಜಾಗರ್ಿ ಪರ್ತಣ್, ಮಹ ಣೊನ್ ಹುನ್ ಹುನ್ ಚ್ಯ ಆಸಾ ರಡಿ. ಚ್ಯಯ್ಕ ಸಾಾಂಗ್ಗತ್ತ ಆಸಾ ದಿಸಾಳೆಾಂ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಚಿಚ್ ಸಂಸಾರಾಾಂತೊ ಾಂ ಸುಖ್ ದುಖ್ ತರ್ರ್ ಜಾಲಾ ಸವೆ ಸಾಯ್ಕನ್ ಸಾಂವೊಿ ರಚಿಚೊ ಬ್ರೆ ೋಕ್ ಫಾರ್ಸಾ ಸಾವ ದಿಶ್ಯಾ ವಿಚ್ಯರಾ‍ಿ ಾಂ ಯಜಾಮ ನಿಕ್ ಹಳೂ ಆಜ್ ದ್ನಾಫ ರಾಾಂಕ್ ಕ್ತತಾಂ? ಮೊಗ್ಗನಂಚ್ ಜಾಪ್ ದಿತ್ತ ರಾಾಂದ್ದ್ಿ ಾಂ ತಜಾಯ ಪಸಂದೆಚಾಂ. ವೆಳಾರ್, ಮೇಜಾರ್ ಆಸಾ ರಡಿ ಜೇವ್ಯಣ್ ಹುನ್ನಿ ಶಿತ್, ಬಾಾಂಗ್ಗಡ ಯ ಾಂ ಕಡಿ, ರಾಾಂದ್ವ ಯ್ೆ ಗೊಸಾಳೆಾಂ. 57 Veez Konkani


ದ್ನಾಫ ರಾ ಉಪಾೆ ಾಂತ್ ರ್ಧಕ್ತಾ ಏಕ್ ಜೆಮ್ ಸಾಾಂಜೆರ್ ಚ್ಯ ಅನಿ ಆಜ್ ಜಿವಿ ಗುಜಾಯ ಪ್ಲೋಡಿ ವೆತ್ತಾಂ ಈಶಾಾ ಾಂಕ್ ಮೆಳಾಂಕ್. ಗಪೆಪ ಮಾರನ್, ಆಮೊರಕ್ ಕೆದ್ದ್್ ಾಂ ನ್ವ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಾಂ ಪಾವಿ ಚ್ ಧುವ್ನ ಮಣಿ ಡಾಯ ಡಿ ನಾವ್ನ್ ಯ್ಕ ವೆಗಿಾಂ, ಜೇವ್ನ್ ಉಪಾೆ ಾಂತ್ ಪಳರ್ಾಂ ಇಾಂಗಿೊ ಶ್ಯ ಸಿರಿಯಲ್. ಹ್ಾಂವ್ನ ಸವ್ಯೆ ರ್ಸ ಸಿರಿಯಲಾಾಂತ್ ಗುಸಾೊ ಾಂ ಬತರ್ ಕುಜಾ್ ಾಂತ್ ಘಾಸುನ್ ನಿತಳ್ ಜಾತ್ತತ್ ಬಶಿಯ್ಕ ಆರ್ಯ ನಾ. ಬ್ರೆ ೋಕ ವೆಳಾರ್ ಭಾಯ್ೆ ಥವ್ ಾಂಚ್ ವಿಚ್ಯರಾ‍ಿ ಾಂ ಫಾಲಾಯ ಾಂಕ್ ಬ್ರೆ ೋಕ್ ಫಾರ್ಸಾ ಕ್ತತಾಂ? ಮೆಳಾಿ ಜಾಪ್ ಆರ್ಯ ನಾಾಂಚೊ ಜೊೋರ್ ಆವ್ಯಜ್. ರಾರ್ತಾಂ ನಿದೊಾಂಕ್ ವೆತ್ತನಾ ಆಜ್ ಕ್ತತ್ತಯ ಕ್ ಕೊಣೆ ಮರ್ತಾಂತ್ ಭಿರಾಾಂತ್ ದಿಸಾಿ ... ಸವ್ಯಲ್ ಉಟ್ಲ್ಿ ಹ್ಾಂವ್ನ ರಿಟ್ಲ್ಯರ್ ಜಾಲಾಾಂ ಹ್ಾಂವ್ನ ರಿಟ್ಲ್ಯರ್ ಜಾಲಾಾಂ... ಪುಣ್ ಮಹ ಜಿ ಯ್ಕಜಾಮ ನ್, ಮಹ ಜಿ ಘರ್ ಸಾಾಂಬಾಳಾ್ ರ್ ಜಾಾಂವಿಿ ನಾಮೂ ರ್ತ ರಿಟ್ಲ್ಯರ್.. ಜಾಾಂವಿಿ ನಾಮೂ ರ್ತ ರಿಟ್ಲ್ಯರ್.. ಹ್ಾಂವ್ನ ಮಾಗೊನ್ ನಿದೊಾಂಕ್ ವೆತ್ತಾಂ ದೆವ್ಯ ನಾಕ, ಕರಿನಾಕ ರ್ತಕ ರಿಟ್ಲ್ಯರ್. ಎಡಿ್ ಸಿಕೇರ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್

28-8-2015 58 Veez Konkani


ವಿೋಕ್ ರ್ನತ್ಯ ೆಂ ಪಿೋಕ್ ಆಮಾಿ ದುಕಾಂನಿ ಭರ್‍ಲಾೊ ಯ ತಳಾಯ ಾಂತ್ ತಮೆಿ ಾಂ ಮೆಹ ಳೆಾಂ ವಸುಿ ರ್ ಉಾಂಬಳಾಿ ತ್ ಕ್ತತ್ತಯ ಕ್?

ಶ್ತ್ತಾಂ ರಾಕುಾಂಕ್ ಜಾರ್್ ? ವೊಟರ್ ಕೆನನ್ ಮಾರಾಂಕ್ ಉದ್ಕ್ ದ್ದ್ರಾಳ್ ಆಸಾ ರ್ಧಳಿ ಫುಟ್ಲ್ೊ ಯ ಶ್ತ್ತಾಂಕ್ ತ್ತನೆಕ್ ಉದ್ಕ್ ನಾ?

@ ವ್ಯಹ ಳುನ್ ಗ್ಲ್ಾಂ ತರ್ ಆಮಾಿ ಶ್ತ್ತಾಂಕ್ ತಮೆಿ ಾಂ ಮೆಹ ಳೆಾಂ ಆಮೆಿ ಯ ಸಂಗಿಾಂ ಉರ್ಭಾಂ ರಾವುನ್ ಬಬಾಟ್ ಮಾರಿತ್ ಆಮೆಿ ಾಂ ಬ್ರಳೆಾಂ @ ಕರ್ಯ ಯ ಾಂತ್ ಫಾಯ್ಕಯ ಲಿಪವ್ನ್ ಘಸಪ ಡ್ ಘಡ್‍ಲ್ೊ ಜಾಾಂಟ್ ಸಂವ್ಯದ್ ಕರಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಯಟ್ರ್ ಘಾಲಾಿ ತ್ ಕಾಂಟ್ ಕಣ್ ಕಣ್ ಮಾರ್ತ ಭುಾಂಯ್ಕಿ ಮಾತಯ ಕ್ ನಾಾಂತ್ ಫಾಾಂಟ್ ಹ್ಯ ಜಲಾಮ ಾಂತ್ ಜಾಾಂವೆಿ ಾಂ ನಾ ರರ್ಿ ಾಂಕ್ ಕರಾಂಕ್ ವ್ಯಾಂಟ್ @ ಲಾಂಕಡ ತಟಾ ದ್ವುೆ ನ್ ಆಡಾಾಂವ್ನೆ ತಮಾೆ ಾಂ ಜಾತ್ತ ಕಾಂಟ್ಲ್ಯ ಾಂ ವೊೋಾಂಯ್ ಘಾಲುನ್

@ ಗ್ಗದೆ ಕೊಸಿ ನಾ ಪಾಡೊ ನಿದ್ದ್ೊ ಯ ರ್ ಪಾಡಾಯ ಪಾಟ್ ಫುಟರ್್ ಾಂವ್ನ ಪಾಡಾಯ ಕ್ ಮೊಗ್ಗನ್ ಉಕಲಾಿ ಾಂವ್ನ ಪಾಡಾಯ ಕ್ ಪ್ಲಸಾೊ ಯ ರ್ ಆಮಯ್ ವ್ಯಾಂಚ್ಯಿ ಾಂವ್ನ ‘ಜೈ ಕ್ತಸಾನ್’‍ವೊಾಂಠಾಾಂ ಸುಯ ರ್ತ ಪಾಟರ್ ಕ್ತತ್ತಯ ಕ್ ಮಾರಾ‍ಿ ತ್ ಲಾಠಿ ಬಂಧ್ ಕರಾ ತಮೊಿ ಘಾತ್ ನಾಾಂತ್ ತರ್ ತಮಾೆ ಾಂ ಕುಮೆೆ ಹ್ತ್ @ ಆಮೊಿ ನಿತಳ್ ಘಾಮ್ ಆಮಾೆ ಾಂಚ್ ಆಸುಾಂ ತಮೆಿ ಾಂ ಮೆಹ ಳೆಾಂ ರಗತ್ ತಮಾಂಚ್ ಚ್ಯಕ ಶ್ತ್ತಾಂಕ್ ಆಮಾಿ

59 Veez Konkani


ನಿತಳ್ ಉದ್ಕ್ ಪಿಯ್ಕವ್ನ್ ಸವಯ್ ತಮೆಿ ಾಂ ವಿೋಕ್ ವ್ಯಹ ಳೆಿ ಾಂ ನಾಕ

ಕೊಣಚಿ ಜಾತ್ತ ಪಳೆರ್ಾಂ ಅಖೆರ್ ನಾರ್ತೊ ಜಿೋಕ್

@ ತಮ ಒಾಂಪೆಿ ಾಂ ಪಿೋಕ್ ನಾತೊ ಾಂ ವಿೋಕ್ ಆಮ ಲುಾಂವೆಿ ಾಂ ವಿೋಕ್ ನಾತೊ ಾಂ ಪಿೋಕ್ -ಸಿವಿ, ಲೊರೆಟೊಟ --------------------------------------------------------------------------

ಮಾೆಂಕ್ಯ್ -ಮಾಜಾೊ -ಬ್ರಲಾಯ -ಮೋತಿ ಮಾಾಂಕಡ ಮಾಾಂಕಡ ಮಾಾಂಕಡ ಹ್ಡುನ್ ಯೇಗ್ಗ ಲಾಾಂಕಡ ಾಂ ಲಾಾಂಕಡ ಾಂ ಹ್ಡುನ್ ದಿಶಿ ಜಾಲಾಯ ರ್ ಉಕಡ್್ ದಿತ್ತಾಂ ಸುಾಂಕಾ ಾಂ. ಮಾಜಾೆ ಬೋಲ್ ಬೋಲ್ ಹ್ಡುನ್ ದಿೋಗ್ ತಲ್ ತಲ್ ಹ್ಡುನ್ ದಿಶಿ ಜಾಲಾಯ ರ್ ಬಾಜುನ್ ದಿತ್ತಾಂ ಪಾಲ್. ಬಲಾೊ ಅಾಂಬೇ ಅಾಂಬೇ ಹಿತ್ತೊ ಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಲಿಾಂಬ್ರ ಲಿಾಂಬ್ರ ಚೊರನ್ ಖ್ತರ್್ ಾಂಯ್ ಜಾಲಾಯ ರ್ ಕತನ್ಿ ದಿತ್ತಾಂ ಆಾಂಬ್ರ. ಮೊೋರ್ತ ಬಾವ್ನ ಬಾವ್ನ 60 Veez Konkani


ಘರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ನ ಘರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಿ್ ಜಾಲಾಯ ರ್ ಕಲವ್ನ್ ದಿತ್ತಾಂ ಪ್ಲವ್ನ. -ಆನಿಸ ಪಾಲಡ್ಾ ------------------------------------------------------------------------------------

ಪಾಟಿೆಂ ಪರ್ತಾನ್‍ ಯೆಂವಿಿ ಮ್ಹ ಜೆಂ ಬಾಳ್ ಪಣ್ ಮಾಹ ಕ ಪಾಟಾಂ ಮೆಳಿಿ ತ್ ಗಿೋ ಪಾವಿ್ ಲಾಯ ತ್ತಯ ದಿಸಾಾಂನಿ ವ್ಯಹ ಳ ವ್ಯಹ ಳಾಿ ಯ ರಾರ್ತಾಂನಿ ಲಾಾಂಪಾಯ ಾಂವ್ಯಚ್ಯಯ ಉಜಾವ ಡಾಾಂತ್ ಭಯ್ೆ ಸತ್ತಿಲಿ ಆಮಿ ಮಲಿಟೆ ಉಬಾರಾಚಿ ಮಾಸಿಳ ಧಚ್ಯಯ ಿ ಆಶ್ರಿೋ ಲಾಾಂಬ್ ಲಾಾಂಬ್ ಮೆಟ್ಲ್ಾಂ ಕಡಿ ಮೊಚಾಂ ನಾತಲ್ೊ ವಿಣಾ ಪಾಾಂಯ್ ಕಾಂಟ್ ತೊಪಾೊ ಯ ರಿೋ ನಾ ಹ್ಯ್ ಹ್ಯ್ ಪಾವ್ಯಿ ಲಾಯ ಾಂವ್ನ ತೊಡಾಲಾಗಿಾಂ ಡಜನ್ ಕ್ತಜನಾ ಸಾಾಂಗ್ಗತ್ತ ಸುಾಂಗ್ಗಾ ಾಂ ದೆಾಂಕೆಳ ಾಂ , ರ್ತಗುರ್ , ಕಸವ್ನ, ಕುಲಯ ೋಿ ಪ್ಲಟ್ಲ್ಚ್ಯಯ ಭುಕೆಕ್ ಸಕೆ ಡ್ ಜಿಲಯ ಿ ಪಾಟಾಂ ಪತಿನ್ ಯೇಾಂವಿಯ ಮಹ ಜೆಾಂ ಬಾಳ್ ಪಣ್ ತೊಟ್ಲ್ಾಂ ಮೊದೆಾಂ ಗ್ಗದ್ದ್ಯ ಮೆರರ್ ಉಪ್ಲಯ ೋನ್ ಆಯ್ಕೊ ಯ ೋ ಮಾಸೊಳ ಯ ಸಬಾರ್ ಮಮಾನ್ ಚಡಯ್ಕೊ ಉಜಾವ ಡ್ ಖ್ತಾಂದ್ದ್ಯ ರ್ ಮಾಸಿಳ ಆರಾಯ್ಕೊ ಆಬಾನ್ ಕಾಂಟ್ ಭರ್ ಜೆಮೆಿ ಾಂ ದೊಳೆ ಘಷ್ಣಾ ನ್ ಪತ್ತಯ ಿನ್ 61 Veez Konkani


ಆಕೊ ಸಾನ್ ರ್ಧಾಂವಿಿ ಮಾಸಿಳ ಸಬಾರ್ ಕ್ತತಾಂ ಸಾಾಂಗುಾಂ ಆಬಾಚಾಂ ಕಬಾಿರ್ ಸಜಾಚೊಿ ನಾಣ ಒಣ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಗಿ ಾಂ ತ್ತಕ ವೊೋಡ್್ ಹ್ಡೊಾಂಕ್ ಅಬುಯ ಲಾೊ ಪೆಚ್ಯಡಾಿ ಹ್ಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿೋದ್ ಮಹ ಜಿ ರ್ಧಾಂವ್ಯಿ ತ್ತಚ್ಯಯ ಹುಮೇದಿ ಮುಕರ್ ಸದ್ದ್ಾಂ ಸಾಟ್ ಘಾಲ್್ ಪುಪುಿಚೊಿ ಆಬ್ ಆಜ್ ಎಕಯ ಮ್ ಮೌನ್ ಕ್ತತ್ತಯ ಕ್ ಮಾಸೊಳ ಯ ರ್ಧಾಂವ್ಯಿ ತ್ ಹೆಾಂ ನಿೋಜ್ ಪಾಟಾಂ ಪತಿನ್ ಯೇಾಂವಿಯ

ಮಹ ಜೆಾಂ ಬಾಳ್ ಪಣ್

ಸದ್ದ್ಾಂ ಖುಷಾಲ್‍ಭರಿತ್ , ಮೊಗ್ಗ ಮರ್ಪ ಸಾಚೊ ರಂಗಿೋನ್ ಗ್ಗಾಂವ್ನ ಮಹ ಜೊ ಮಾಹ ಕ ಪಾಟಾಂ ಮೆಳಾಂದಿ ಸದ್ದ್ಾಂ ಸಮಾರ್ಧನ್ ಉರಾಂದಿ ಸವೇಿಜನಾಾಃ ಸುಖಿನ್ೋ ಭವಂತ ಜಾಾಂವಿಯ -ಅಸುೆಂತಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಜಾಲ್ --------------------------------------------------------------------------

ಆಬಾನ್‍ ಲಾಯಿಲೊಯ ವೊಡಾರೂಕ್ ಆಬಾನ್ ಲಾಯ್ಕಲ್ೊ ಸಬಾರ್ ರೂಕ್ ಆಬ್ ಸದ್ದ್ಾಂ ಗಳರ್ಿ ದೂಖ್ ಗುಡಾಯ ರ್ ತಳೆಾ , ಮೆರರ್ ಕವ್ಯತ ತಳಾಾ ಯ ರ್ ಸುರ್ ಮಾಡಾರ್ ನಾಲ್ಿ ಜಾತ ಆಾಂಬ್ರ, ಪ್ಲಣೊರ್ಸ, ಸಾಗವ ಣ, ರಾನ್ ಆಸಾ ಸಾವೆಳ ಝಡಾಾಂಚೊ ಪ್ಲೋರ್ಸ ಕೆಲಾ 62 Veez Konkani


ಪುತ್ತನ್ ಆತ್ತಾಂ ರಾನ್ ಕತನ್ಿ ರಕಡ್ ಕೆಲಾಾಂ... ಥೊಡೆಾಂ ದ್ವನ್ಿ ಉರ್ ಲ್ೊ ಾಂ ವಿಕೊ ಾಂ ಆಬಾಚ್ಯ ಮನಾಕ್ ದುಖ್ತೊ ಾಂ ಸಾಗವ ಣಚ ವಿಕೆೊ ದ್ದ್ವಿಾಂತ್ ಬಾಗ್ಗೊ ಪ್ಲಳಾಯ ಾಂಕ್ ಪ್ಲಣಾ ಕ್ ಖ್ಲವಿಾಂತ್ ಆಾಂಬಾಯ ಪ್ಲಳಿಾಂ ಮೊನಾಿ ಪೆಟ್ಕ್ ಘಾಮಾಚ ಪಯ್ಕ್ ಪುತ್ತಚ್ಯಯ ಪ್ಲಕೆಟಾಂತ್ ಆಬಾನ್ ಲಾಯ್ಕಲ್ೊ ಸಬಾರ್ ರೂಕ್ ರಾನ್ ನಾಸಾಿ ಾಂ ಆಬಾಕ್ ದೂಖ್ ಉಲಾಿ ಏಕ್ ವೊಡಾರೂಕ್ ಆಜ್ ಪಾಳಾಾಂನಿ ಕೆಲಾಯ ಘಚಿಾಂ ಸತ್ತಿ ಯ ನಾರ್ಸ ಆಬಾನ್ ಲಾಯ್ಕಲೊ ವೊಡಾರೂಕ್! _ಪಂಚು ಬಂಟ್ವವ ಳ್ --------------------------------------------------------------------------

ರಾಮ್ ಮಂದರ್ ಬಾೆಂದುೆಂಕ್ ಕ್ೊ ೋಸಾಿ ೆಂವ್ಯೆಂಚ ರು. ಏಕ್ ಕೊರೊರ್ಡ ವಯ್ಣೊ ಸ್ಹಯ್ಣ ಮಂಗುಳ ಗ್ಗಿರ್ ಮಹ್ ದ್ದ್ನಿ ಮಹ ಣ್ ನಾಾಂವ್ಯಡ್‍ಲಾೊ ಯ ಬ್ರಾಂಗುಳ ಚ್ಯಯ ಿ ಡಾ|

ರನಾಲ್ಡ ಕುಲಾಸೊಚ್ಯಯ ಮುಖೇಲಪ ಣರ್ ಕ್ತೆ ೋಸಾಿ ಾಂವ್ನ ಉದ್ಯ ಮ ಆನಿ ಪರೋಪಕರಿ ಸಾಾಂಗ್ಗತ್ತ ಮೆಳನ್

63 Veez Konkani


ಅಯ್ಕೋರ್ಧಯ ಾಂತ್ ರಾಮ್ ಮಂದಿರ್ ಬಾಾಂದುಾಂಕ್ ಏಕ ಕೊರಡಾ ವಯ್ೆ ರಪಯ್ ಜಮಂವ್ನ್ ನಿಧಿ ಸಮಪಿಣ್ ಅಭಿರ್ನಾಕ್ ದಿಲ್. ಸಹ್ಯಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂರ್ತೆ ಆನಿ ಊಾಂಚ್ ಶಿಕಪ ಚೊ ಮಂರ್ತೆ ಡಾ| ಸಿ. ಎನ್. ಅಶವ ತ ನಾರಾಯಣನ್ ಆರ್ಿ ರಾ ಫೆಬ್ರೆ ರ್ 7 ವೆರ್ ಆಪಯ್ಕಲಾೊ ಯ ಜಮಾರ್ತರ್ ಉದ್ಯ ಮ, ವ್ಯಯ ಪಾರಿರ್ಸಿ , ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಾಯ ಯ ಾಂಚ ವಹ ಡಿಲ್, ಅವಿದೇಶಿ, ವ್ಯಯ ಪಾರ್ ತಜ್ಞ , ಸಮಾಜಿಕ್ ೇವೆಚ ಮುಖೆಲಿ ಸಾಾಂಗ್ಗತ್ತ ಕ್ತೆ ೋಸಾಿ ಾಂವ್ನ ಸಮಾಜೆಚಿ ಪೆ ರ್ತನಿಧಿ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಸಾಾಂಗ್ಗತ್ತ

ಮೆಳೆಳ ಆನಿ ತ ರಾಮ್ ಮಂದಿರಾಕ್ ಆಪೆೊ ಾಂ ದ್ದ್ನ್ ದಿೋಾಂವ್ನೆ ಮುಖ್ತರ್ ಸಲ್ಿ. ಡಾ| ಅಶವ ತ ನಾರಾಯಣ್ ಮಹ ಣಲ, "ಬಜೆಪಿ ಲೋಕ ಖ್ತರ್ತರ್ ಕಚಿಿಾಂ ಕಮಾಾಂ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ತ ಆನಿ ’ಸಬ್ ಕೆ ಸಾತ್, ಸಬ್ ಕ ವಿಕರ್ಸ’‍ ಹೊ ಧಯ ೋಯ್ ಪಾತಯ ತ್ತ ಜೊ ಪೆ ದ್ದ್ನ್ ಮಂರ್ತೆ ನ್ ಸವ್ಯಿಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗ್ಗೊ . ಹ್ಯ ಪಾಡಿಿ ಾಂತ್ ಜಾತ್, ಕತ್, ಮತ್ ಪಳೆನಾಸಾಿ ಾಂ ಸವ್ನಿ ಲೋಕ್ ಆಸಾ, ಹೆಾಂಚ್ ಆಮಾಂ ಕೇಾಂದ್ದ್ೆ ಾಂತ್ ತಸಾಂ ರಾಜಾಯ ಾಂತ್ ಮಾಾಂಡುನ್ ಹ್ಡಾಾ ಾಂವ್ನ"

64 Veez Konkani


ಅನಿವ್ಯಸಿ ಉದ್ಯ ಮ ಡಾ| ರನಾಲ್ಡ ಕುಲಾಸೊ, ಪೆ ರ್ತನಿಧಿಾಂ ತಪೆಿನ್ ಉಲಯ್ಕೊ ಮಹ ಣಲ ಕ್ತೆ ೋಸಾಿ ಾಂವ್ನ ಸಮಾಜ್ ಸದ್ದ್ಾಂಚ್ ಲೋಕಾಂಚಿ ಗಜ್ಿ ಮಾನುನ್ ಆರ್ೊ ದೇಶಾಾಂತ್ ಹ್ಡುಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಮೊಗ್ಗಚಾಂ ಭಾವ್ನ ಬಾಾಂದ್ವಪ ಣ್.

ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸಾಿ ಯ ಡಾ| ಅಶವ ತ ನಾರಾಯಣಲಾಗಿಾಂ ವಿನಂರ್ತ ಕೆಲಿ.

ಡಾ| ಜೊೋಸಫ್ ವಿ.ಜೆ., ಕನುಾ ಲ್ ಜನೆ ಲ್ ಮಾಲಿಯ ೋವ್ನಾ ಎಾಂಬ್ರಸಿಾ , ಬ್ರಾಂಗುಳ ರ್, ಜೊೋಸಫ್ ಫಾೆ ನಿಾ ರ್ಸ, ಸಿ. ಜೆ. ಬಾಬು, ಸಿಲಿವ ರ್ನಾ ನ್ರನಾಹ , ಕೊ ಡಿಯರ್ಸ ಪಿರೇರಾ, ಡಾ| ತೊೋಮರ್ಸ ಟ. ಜಾನ್, ತಸಾಂಚ್ ತ್ತಣಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಸಂತೊರ್ಸ ಚ್ಯಲ್ಾ ಿ ಗೊೋಮ್ಾ , ರೋಶನ್ ಡೆಸಿಲಾವ , ಉಗ್ಗಿ ಯ್ಕೊ ರಾಜ್ಯ ಸಕಿರಾನ್ ಕ್ತೆ ಶಿ ನ್ ನೈಜಿಲ್ ಫೆನಾಿಾಂಡಿರ್ಸ, ಸಂತೊೋಷ್ಟ ಡೆವೆಲಪ್‍ಮೆಾಂಟ್ ಕಪ್ಲಿರೇಶನಾಕ್ ಸಿಕೆವ ೋರಾ, ಕೆೊ ೋರನ್ಾ ಪಿರೇರಾ, ಪೆ ಮೊೋದ್ ರ. 200 ಕೊರಡ್ ಗ್ಗೆ ಾಂಟ್ ಆಸಾ ಡಿಸೊೋಜಾ, ಎಮ್. ಎಕ್ಾ . ರಾಜು, ಡಾ| ಕೆ. ಕೆಲಾೊ ಯ ಕ್. ಸಿ. ಸಾಮುಯ್ಕಲ್, ಅರಣ್ ಫೆನಾಿಾಂಡಿಜ್, ಡಾ| ಸಂತೊೋಷ್ಟ ಕೊೋಶಿ, ಬ್ರಾಂಗುಳ ರಾಾಂತ್ತೊ ಯ ಜೆಜಿವ ತ್ತಾಂನಿ ಆಸಾ ಪಿ. ಕೆ. ಚರಿಯನ್, ಸಿ. ಜಿ. ವರ್ೋಿರ್ಸ, ಕರಾಂಕ್ ಯ್ಕೋಜಿಲಾೊ ಯ ಸಾಂಟ್ ಮನ್ೋಜ್ ರಾಜ್, ಐವನ್ ಡಿಕೊೋಸಾಿ ಜೊೋಸಫ್ ಯುನಿವಸಿಿಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ಆನಿ ಜೈಜೊ ಜೊೋಸಫ್, ಬ್ರಾಂಗುಳ ರ್ ಎಸಾಂಬೊ ಾಂತ್ ಪವಿಣಾ ದಿಾಂವ್ಯಿ ಯ ಕ್ ನಾಥ್ಿ ಯುನಿವಸಿಿಟಚೊ ಸಿಾಂಡಿಕೇಟ್ ಊಾಂಚ್ ಶಿಕ್ಷಣಚೊ ಮಂರ್ತೆ ಸಾಾಂದೊ ಹ್ಜರ್ ಆಸೊ -----------------------------------------------------------------------------------------

ಕೊೆಂಕಣಿ ಸ್ಮಾಜಚ್ಯ ವಿದ್ಲ್ವ ನ್‍ ರುಡೋಲ್್

ನೊರೊರ್ನಹ ಕ್

ರ್ತಳುರ್ನಡು

ಸಂಶೋದ್ರ್ನಕ್ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ತಮೂೆ ರ್ ಯುನಿವಸಿಿಟಚ್ಯಯ ಚರಿತ್ತೆ ಆನಿ ಪುರಾತತವ ಶಾಸಿ ರಚ್ಯಯ ವಿಭಾಗ್ಗನ್ ರಡೊೋಲ್ಫ ವಿನ್ೋದ್ ಜೊೋಯರ್ ನ್ರನಾಹ ಕ್ ಫೆಬ್ರೆ ರ್ 3 ವೆರ್ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪಾೆ ಪ್ಿ ಕೆಲಾಯ . ತೊ ಪೆ ಸುಿ ತ್ ಮಾಯ ಾಂಗಳೋರ್ ರಿಫಾಯ್ ರಿ ಎಾಂಡ್ ಪೆಟೊೆ ಕೆಮಕಲ್ಾ ಲಿಮಟ್ಡ್ (MRPL) ಹ್ಾಂತಾಂ ಜನೆ ಲ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ವ್ಯವುತ್ತಿ.

ತ್ತಚೊ ಮಹ್ ಪೆ ಬಂದ್ "The History of Science and Technology in Tulunadu During the Colonial Period" ಏಕ್ ಆಕಷ್ಟಿಕ್ ಪೆ ಬಂದ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಮಂಗುಳ ರ್ ಕರಾವಳಿ ಪೆ ದೇಶಾಾಂತ್ ವ್ಯಪಯ್ಕಿತ್ತ. ಮೂಳಾನ್ ಕ್ತನಿ್ ಗೊೋಳಿಚೊ ರಡೊೋಲ್ಫ ವಿ. ಜೆ. ನ್ರನಾಹ ಪಯ್ಕೊ ಾಂ

65 Veez Konkani


ಫಾವೊ ಜಾಲಿೊ ಾಂ ಆಸಾತ್. ತ್ತಚ್ಯಯ ದ್ದ್ಖೆಿ ಗಿಿ ಸಂಶೋದ್ನಾ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್ ತೊ ಮಹ ಣಾ ತಳುನಾಡುಾಂತ್ ಪಾಶಾಿ ತ್ಯ ವಿಜಾಞ ನ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪಂಗ್ಗಡ ಾಂನಿ ಲೋಕಚರ್ ಥಪುಾಂಕ್ ಕೆಲಾೊ ಯ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್ ತೊ ವಿವರಿತ್ತ. ವಿಜಾಞ ನ್ ಆನಿ ತ್ತಾಂರ್ತೆ ಕತಾಂತ್ ವಲಸಾ ಜೊಡುಾಂಕ್ ಪಾಶಾಿ ತ್ತಯ ಾಂನಿ ಪೆ ಯತ್್ ತ್ತಣಾಂ ದ್ದ್ಖ್ರ್ೊ ಾಂ. ಡಾ| ರಡೊೋಲ್ಫ ಮಹ ಣಲ ಕ್ತೋ ಹೊ ಮಹ್ ಪೆ ಬಂದ್ ಸಂಪಂವ್ನೆ ತ್ತಕ ಸಾತ್ ವಸಾಿಾಂಚೊ ವ್ಯವ್ನೆ ಪಡೊೊ ಮಹ ಣ್. ನಿಟ್ಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಥಾಂವ್ನ್ ‍ಯ್ಕೋ ಪಯ್ೆ , ವ್ಯಚ್ಯಪ್, ಬರವ್ನಪ ತ್ತಣಾಂ ತ್ತಚಾಂ ಬ.ಇ. ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಿ ಚ್ ಆನಿ ಇತ್ತಯ ದಿಚರ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಭಿರಚ್. ತ್ತಣಾಂ ಚರಿತೆ ಾಂತ್ ಮಾಸಾ ರ್ಸಿ ಡಿಗಿೆ ತ್ತಚಯ ಲಾಗಿಾಂ NMAM IT ನಿಟ್ಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಜೊಡಿೊ . ಲಾಹ ನ್ ಪಾೆ ಯ್ಕ ಥಾಂವ್ನ್ ಾಂಚ್ ಬ.ಇ. (ಮೆಕಯ ನಿಕಲ್) ಡಿಗಿೆ ಆಸಾ. ಏಕ್ ತ್ತಕ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕಚಿಿ ಅಭಿಲಾಶಾ ತಂತೆ ಪೆ ವಿೋಣ್, ವಿಶೇಷ್ಟ ಸಂಪಕ್ತಿ ಆನಿ ಆಸಿೊ ಮಹ ಣಾ ತೊ, ಚರಿತ್ತೆ ತತ್ವ ‍ಶಾರ್ಸಿ ರ ಕ್ತೆ ರ್ಳ್ ಸಂಶೋದ್ಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ತಯ ಚರ್ ತ್ತಚಿ ಅಭಿರಚ್ ಎಮ್.ಆರ್.ಪಿ.ಎಲಾಾಂತ್ ಜನೆ ಲ್ ಆಸಿೊ . ಮಹ ಜಾಯ ಸುಟ್ ವೆಳಾರ್ ಹ್ಾಂವೆಾಂ ಮಾಯ ನೇಜರ್ ಏಕ್ ಆಕಷ್ಟಿಕ್ ವಯ ಕ್ತಿ . ಹೆಾಂ ಸವ್ನಿ ವ್ಯಚುಾಂಕ್ ವೇಳ್ ತ್ತಕ ಆಸಾ ಮೂಳ್ ಜಾಣವ ಯ್ ಖ್ಚಿಿಲೊ ಮಹ ಣಲ ರಡೊೋಲ್ಫ . ಪ್ಲೋಚುಿಗಿೋರ್ಸ, ಫೆೆ ಾಂಚ್, ಪೆ ಕೃತ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಖ್ತರ್ತೆ ಕಯ್ಕಿತ್ ಕ್ತೋ ತಮಳ್, ತಲುಗು ಭಾಸಾಾಂನಿ ತ್ತಚಿ ತೊ ವೆಗಿಾಂಚ್ ಹ್ಯ ವತಿಲಾಾಂತ್ ಏಕ್ ಬುದ್ವ ಾಂತ್ತೆ ಯ್ ದ್ದ್ಖ್ರ್ಿ ತ್. ಮುಖೆಲಿ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಕನಾಿಟಕಾಂತ್ ಸೊಭಿ ಲ ಮಹ ಣ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ಆರ್ಸಿ ಆಯ್ಕೊ ವ್ಯರ್ ಪಗಿಟ್ ಜಾಲಿೊ ಾಂ ತ್ತಚಿಾಂ ಚರಿತೆ ಕ್ ಮುಖ್ತೊ ಯ ದಿೋಸಾಾಂನಿ. ವಿೋಜ್ ಆತರಾಯ್ಕಚಿಾಂ ಲೇಖ್ನಾಾಂ ಹೊಗಿಳ ಕೆಕ್ ತ್ತಕ ಸವ್ನಿ ಯಶ್ಯ ಆಶೇತ್ತ. ------------------------------------------------------------------------------------------

66 Veez Konkani


ನಿವೃತ್ಿ ಜಾತಚ್ ಡಾ| ಎಡವ ಡ್ಿ ನಜೆೆ ತ್, ಖ್ತಯ ತ್ ತಜ್ಞ , ಸಾಹಿರ್ತ ಆನಿ ಲೇಖ್ಕ್ ಕಣಚೂರ್ ಇನ್ಾ ‍ಟಟ್ಯಯ ಟ್ ಒಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಾಯನಾ ರ್ಸ ಹ್ಕ ಏಕ್ ಪ್ಲೆ ಫೆಸರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ. ವಿೋಜ್ ಡಾ| ನಜೆೆ ತ್ತಕ್ ತ್ತಚ್ಯಯ ಮುಖ್ತೊ ಯ ಜಿೋವನಾಾಂತ್ ಸವ್ನಿ ಯಶ್ಯ ಆಶೇತ್ತ. ------------------------------------------

ಕಂಕ್ ಡಿ ಫಾ| ಮುಲೊ ರ್ಸಿ ಆಸಪ ತೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಹ್ಯ ಚ್ಿ ಜನೆರ್ 31 ವೆರ್ ನಿವೃತ್ಿ ಜಾತಚ್ ಡಾ| ಎಡವ ಡ್ಿ ನಜೆೆ ತ್, ಖ್ತಯ ತ್ ತಜ್ಞ , ಸಾಹಿರ್ತ ಆನಿ ಲೇಖ್ಕ್ ಕಣಚೂರ್ ಇನ್ಾ ‍ಟಟ್ಯಯ ಟ್ ಒಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಾಯನಾ ರ್ಸ ಹ್ಕ ಏಕ್ ಪ್ಲೆ ಫೆಸರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ. ವಿೋಜ್ ಡಾ| ನಜೆೆ ತ್ತಕ್ ತ್ತಚ್ಯಯ ಮುಖ್ತೊ ಯ ಜಿೋವನಾಾಂತ್ ಸವ್ನಿ ಯಶ್ಯ ಆಶೇತ್ತ. ಕಂಕ್ ಡಿ ಫಾ| ಮುಲೊ ರ್ಸಿ ಆಸಪ ತೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಹ್ಯ ಚ್ಿ ಜನೆರ್ 13 ವೆರ್ 67 Veez Konkani


Unique Tissue Cultured Plant Blooms at SAC Tissue culture generated Epiphyllum oxypetalum plant produced by the Laboratory of Applied Biology, St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru, has started flowering. It flowers only once a year and at night from around 10 PM till early morning around five AM. In Kannada it is called ‘Queen‍of‍the‍Night’‍or‍‘Irulu‍Thavare’.‍ It is also called mistakenly Brahma Kamala as it resembles another plant Saussurea obvallata which is found in the Himalayas and also flowers only at night. Epipyllum is a Cactus and a shrub whereas Saussurea belongs to the Sunflower family and is a climber. ------------------------------------------

ಕೊೋಟೇಶವ ರ್ ಇಗಜಾಚ್ಯ ದ್ಶಮಾನೊೋತ್ಸ ವ್ನ

ಆಚರಣ್

ಫಕತ್ ರ್ಧ ವಸಾಿಾಂ ಜಾಲಿಾಂ ಮಾತ್ೆ ತ್ತಕ ಆಚರಣ್ ಗಜೆಿಚಾಂಗಿ ಅಸಾಂ ತಮಾಂ ಚಿಾಂತಾಂಕ್ ಪುರ ಪುಣ್ ಏಕ ಭುಗ್ಗಯ ಿಚ್ಯಯ ವ್ಯಡಾವಳಿಾಂತ್ ಕ್ತರ್ತೊ

ಪಾೆ ಮುಖ್ಯ ತ್ತ ಆಮಾಂ ದಿತ್ತಾಂವ್ನ ತ್ತಯ ಚ್ ರಿೋರ್ತರ್ ಧಮ್ಿ ಸರ್ಭಚಾಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ವ್ಯಡೊನ್ ಯ್ಕಾಂವ್ಯಿ ಯ ರಿೋರ್ತಾಂತ್ ಲಿಪಾೊ ಾಂ. ಪಂಚ್ಯಾಂಗ್ ಘಟ್ ಆಸಾೊ ಯ ರ್ ಕಟೊಾ ೋಣ್ ಸುಭದ್ೆ ಆಸಾಿ ತಸಾಂ ಪಯ್ಕೊ ಾಂಚ್ಯಯ ವಸಾಿಾಂನಿ ಏಕ್ ಇಗಜ್ಿ ಬರಾ‍ಯ ರಿೋರ್ತನ್ ಚಲಾೊ ಯ ರ್ ಫುಡೆಾಂ ತ್ತಕ ಉರ್ತಿ ೋಮ್ ಭವಿಷ್ಟಯ ಆಸಾಿ , ತಮಿ ಇಗಜ್ಿ ಗ್ಗತ್ತೆ ಜನಸಂಕಯ ಾಂತ್ ಲಾಹ ನ್ ತರಿೋ, ಇಗಜೆಿ ಕಯಿಕೆ ಮಾಾಂ ಉರ್ತಿ ೋಮ್ ರಿೋರ್ತರ್ ನಿವಿಹಣ್ ಜಾತ್ತತ್, ದೇವ್ನ ತಮಾಿ ಯ ಇಗಜೆಿಚ್ಯಯ ವ್ಯಡಾವಳಿಕ್ ಸಭಾರ್ ರಿೋರ್ತಾಂನಿ ಆಶಿೋವ್ಯಿದ್ ದಿೋಾಂವ್ನ್ ಆರ್ೊ , ತಸಾಂ ಆಸಾಿ ಾಂ ಆಮಾಂ ’ಆಮಿ ಧಮ್‍ಿಸಭಾ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ತಮಾೆ ಾಂ ಸುಿ ರ್ತ ಕತ್ತಿ ಕೃತಜಞ ತಚಾಂ ಗ್ಗಯನ್’‍ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ಧಯ ೋಯ್ ವ್ಯಕಯ ಬರಾಬರ್ ದ್ಶಮಾನ್ೋತಾ ವ್ನ ಆಚರಾಂರ್ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಮಂಗುಳ ರ್ ಧಮ್‍ಿಪಾೆ ಾಂತ್ತಯ ಚೊ ಮೊನಿಾ ಾಂಜೊರ್ ಫಾ| ಮಾಯ ಕ್ತಿ ಮ್ ನ್ರನಾಹ ನ್ ಸಂದೇಶ್ಯ ದಿಲ. ತೊ ಕೊೋಟೇಶವ ರ್ ಇಗಜೆಿ ದ್ಶಮಾನ್ೋತಾ ವ್ನ ಆಚರಣಾಂತ್ಿ ಪೆ ದ್ದ್ನ್ ರ್ಜಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಪವಿತ್ೆ ಬಲಿದ್ದ್ನ್ ಅಪುಿನ್ ಸಂದೇಶ್ಯ ದಿೋಲಾಗೊೊ . ತೊ ಹಿ ಇಗಜ್ಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಾಯ ಪನ್ ಜಾಾಂವ್ಯಿ ಯ ಪಯ್ಕೊ ಾಂ ವ್ಯವ್ನೆ ಕೆಲೊ ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸಾ. ಇಗಜೆಿ ರ್ಜಕ್ ಸಿರಿಲ್ ಮನೇಜಸಾನ್ ಹೊ ದ್ಶಮಾನ್ೋತಾ ವ್ನ ಆಚರಾಂಕ್ ಸಹಕರ್ ದಿಲಾೊ ಯ ಾಂಕ್ ಕೃತಜಞ ತ್ತ ದಿೋಲಾಗೊೊ . ದ್ಶಮಾನ್ೋತಾ ವ್ನ ಕಯಿಕೆ ಮಾಾಂತ್ ಉಡುಪಿ

68 Veez Konkani

ವೇದಿ


ಧಮ್‍ಿಪಾೆ ಾಂತ್ತಯ ಚೊ ಬರ್ಸಪ ಡಾ| ಜೆರಾಲ್ಡ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಸಾಯ ನ್ ವಹುಾ ನ್ ’ಏಕ್ ಇಗಜ್ಿ ಸಾಯ ಪನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲಾಯ ರ್ ಭಾರಿಚ್ ಶೆ ಮ್ ಘೆಾಂವ್ನೆ ಆಸಾ, ತ್ತಕ ಜಾಯ್ ರ್ತತ್ತೊ ಯ ತ್ತಯ ಗ್ಗಚೊ ಪರಿಶೆ ಮ್ ಆಸಾ, ತಮಾಿ ಯ ತ್ತಯ ಗ್ಗ ಪರಿಶೆ ಮಾಕ್ ಮಹ ಜೆ ವಂದ್ನ್ ಪಾಟರ್ಿ ಾಂ. ಲಾಹ ನ್ ಇಗಜೆಿ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ತರಿೋ, ಪೆ ರ್ತಭಾಭರಿತ್ ಇಗಜೆಿ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸಾ. ಸವ್ಯಿಾಂನಿ ಏಕ್‍ಚ್ಿ ಮನ್ ಏಕಚ್ ಕಳಾಜ ಸಾಾಂಗ್ಗತ್ತ ಹ್ಯ ಇಗಜೆಿಕ್ ಭದ್ೆ ಬುನಾಯ ದ್ ಘಾಲಾಯ , ತ್ತಕ ಹ್ಾಂವ್ನ ತಮಾೆ ಾಂ ಹ್ಾಂವ್ನ ಅಭಿನಂದ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ರ್ಿ ಾಂ, ತಮಿ ಬುನಾಯ ದ್ ದೇವ್ಯ ವರ್ೊ ಯ ವಿಶಾವ ಸಾಚಿ, ಬುನಾಯ ದ್ ಮೊಗ್ಗಚಿ, ಬುನಾಯ ದ್ ಏಕತಚಿ ತಸಾಂ ಆಸಾಿ ಾಂ ತಮಾಿ ಯ ರ್ಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ತಮಾೆ ಾಂ ಮಹ ಜೆ ಅಭಿನಂದ್ನ್’‍ ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗೊನ್ ಆಮಾಿ ಯ ಪಾಪಾನ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಸಂದೇಶ್ಯ ದಿಲಾೊ ಯ ಪರಿಾಂ ಸಗೊಳ ಜಗತ್ಿ ಏಕ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸಾ, ಹ್ಯ ವಿಶಾಲ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಾಂತ್ ಆಮಾಂ ಸವ್ನಿ ಭಾವ್ನ-ಭಯ್ಕೆ , ತಸಾಂ ಆಸಾಿ ಾಂ ಕಷಾಾ ಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಲಾೊ ಯ ಾಂಕ್, ಭುಕೆಲಾೊ ಯ ಾಂಕ್, ಗಜೆಿವಂತ್ತಾಂಕ್ ಆಮಾಂ ಕುಮಕ್

ಕರ್ಿಾಂ’‍ ಮಹ ಣ್ ತ್ತಣಾಂ ಸಂದೇಶ್ಯ ದಿಲ. ಹ್ಯ ಸಂದ್ಭಾಿರ್ ಬಸಾಪ ಕ್ ಸನಾಮ ನ್ ಕೆಲ, ಬಸಾಪ ನ್ ಆತ್ತಾಂ ಕೊೋಟೇಶವ ರ್ ಇಗಜೆಿಕ್ ೇವ್ಯ ದಿೋಾಂವ್ನ್ ಪೆ ಗತಕ್ ಕರಣ್ ಜಾಲಾೊ ಯ ಫಾ| ಸಿರಿಲ್ ಮನೇಜರ್ಸ, ಮೊನಿಾ ಾಂಜೊರ್ ಮಾಯ ಕ್ತಿ ಮ್ ನ್ರನಾಹ , ಕಮೆಿಲ್ ರ್ಜಕ್ ಸಂಸಾಯ ಯ ಚೊ ಕನಾಿಟಕ್-ಗೊೋವ್ಯ ಪಾೆ ಾಂತ್ತಯ ಚೊ ಪೆ ರ್ತನಿಧಿ ಫಾ| ದಿೋಪ್ ಫೆನಾಿಾಂಡಿರ್ಸ, ಕುಾಂದ್ದ್ಪುರ್ ವಲಯ್ ಪೆ ದ್ದ್ನ್ ಫಾ| ಸಾಾ ಯ ನಿ ತ್ತವೊೆ , ಫಾ| ವ್ಯಲಾ ರ್ ಮೆಾಂಡೊೋನಾಾ , ಫಾ| ಆಚಿಿಬಾಲ್ಡ , ಫಾ| ಜಾನ್ ಆಲ್ಫ ರಡ್ ಬಬೋಿಜಾ, ಕೊೋಟೇಶವ ರ್ ಸಾಾಂತ್ ಆಾಂತೊನಿಚ್ಯಯ ವೆ ದ್ದ್ಯ ಶೆ ಮಾಚಿ ಮುಖೆಲಿಣ್ ಭ| ಅವಿಟ್ಲ್ ಹ್ಾಂಕಾಂ ಸನಾಮ ನ್ ಕೆಲ. ಹ್ಯ ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಇಗಜೆಿ ದ್ಶಮಾನ್ೋತಾ ವ್ಯಚಿ ಸಮ ರಣ್ ಪುರವಣ ಉದ್ದ್ಾ ಟನ್ ಕನ್ಿ ತ್ತಚೊ ಸಂಪಾದ್ಕ್ ಜೇಮ್ಾ ಬರಟೊಾ ಕ್ ಸನಾಮ ನ್ ಕೆಲ, ಇಟ್ಲಿಚ್ಯಯ ಫಾೊ ರನಾಾ ಾಂತ್ ೇವ್ಯ ದಿಾಂವ್ಯಿ ಯ ಫಾ| ರಾಯನ್ ಪಾಯ್ಾ , ಕುಾಂದ್ದ್ಪುರ್ ಸಾಾಂತ್

69 Veez Konkani


ಮೇರಿ ಪಿ.ಯು. ಕಲೇಜಿಚೊ ಪಾೆ ಾಂಶುಪಾಲ್ ಫಾ| ಪೆ ವಿೋಣ್ ಅಮೃತ್ ಮಾಟಿರ್ಸ, ಫಾ| ಆಲಫ ನ್ಾ ಡಿಲಿೋಮಾ ತಸಾಂ ಸಭಾರ್ ಕಮೆಿಲ್ ಸಂಸಾಯ ಯ ಚ ರ್ಜಕ್ ಬಲಿದ್ದ್ನಾಾಂತ್ ಪಾತ್ೆ ದ್ದ್ ‍ ರಿ ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸೊ .

ಲಿೋನಾ ಡಿಮೆಲೊ ನ್ ಇಗಜೆಿಚಿ ಮಟವ ಪರಿಚಯ್ ದಿಲಿ. 20 ಆಯ್ಕೋಗ್ಗಾಂಚಿ ಸಂಯ್ಕೋಜಕ್ತ ಮರಿರ್ ಮಸೆ ರೇನಹ ಸಾನ್ ಸನಾಮ ನಿತ್ತಾಂಚಿ ಪರಿಚಯ್ ದಿಲಿ. ಫಾ| ವಿಲ್ಫ ರಡ್ ರಡಿೆ ಗಸಾನ್ ಕಯ್ಕಿಾಂ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲ್ಾಂ ಆನಿ ಇಗಜೆಿ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ್ ರಿಚ್ಯಡ್ಿ ಡಿಸೊೋಜಾನ್ ವಂದ್ನಾಪಿಣ್ ಕೆಲ್ಾಂ.

ಫಾ| ಆಲಿವ ನ್ ಸಿಕೆವ ೋರಾನ್ ಗ್ಗಯನ್ ಪಂಗ್ಗಡ ಚಾಂ ನಿದೇಿಶನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ೊ ಾಂ, ದಿರ್ಕೊನ್ ವಿಶಾಲ್ ಮೊನಿಸಾನ್ ಸಂಗಿೋತ್ ದಿಲ್ಾಂ. ಕಯಿದ್ಶಿಿಣ್ -ಬರ್ನಾರ್ಡಾ ಡಿಕೊೋಸಾಿ , ಕುಾಂದ್ದ್ಪುರ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

Delicious Egg curry

4) 1 medium tomato, finely chopped

Ingredients:

5) 2 cloves garlic

1) 6 eggs

6) 4 red kashmiri chillies

2) 1 cup grated coconut

7) 1 tbsp Coriander seeds

3) 3 medium onions, finely sliced

8) 1 tsp cumin seeds 70 Veez Konkani


- Add tomatoes and fry until smashed well

9) 1 tsp mustard seeds 10) 1 tsp tamarind pulp

- Add Masala paste and fry for 2-3 mins on low flame

11) 1/2 tsp turmeric powder - Add required water as per thickness of curry, add salt and let the curry boil completely on medium flame

12) 2 tbsp oil 13) salt as per taste

- Break eggs into the curry one by one by giving space to each other and reduce the flame to very low, cover the lid and let it cook for 10-12 mins

Recipe : - In a pan, add 1 tsp oil - Roast red chillies, coriander seeds, cumin seeds, mustard seeds on low flame (ensure not to burn) and keep aside to cool - Fry coconut for a while with 1/2 tsp turmeric powder

- Switch off the flame and garnish with coriander leaves Yummy egg curry is ready to serve with rice, chapati, panpole or anything as per your choice

- Shallow fry 2 medium onions and 2 garlic cloves and keep aside - Make a fine paste of all roasted ingredients, coconut, shallow fried onions and garlic and tamarind pulp - In a kadai, heat 2 tbsp of oil - Once oil is hot, add 1 medium onion and fry till half brown

71 Veez Konkani


Ingredients: 1. 3 coarsely chopped medium carrots. 2. 2 peeled and coarsely chopped large oranges. 3. 1 peeled small clove garlic. 4. 2cm piece peeled fresh ginger. Method:

------------------------------------------

Put all the above ingredients into the electric juicer, extract the juice and serve cold topped with or without ice cubes.

Carrot Juice

By: Violet Mascarenhas - Dubai Prep time: 15 minutes Serves: 2

--------------------------------------72 Veez Konkani


ವರ್ೊ ಯ ನ್ ಇಲ್ೊ ಾಂ ಥಂಡ್ ಉದ್ದ್ಕ್ ಘಾಲ್್ ಪಗ್ಗಳ ವ್ನ್ ದ್ವರ್. ಉಪಾೆ ಾಂತ್ ಕಯ ರಟ್ ಕೊಚೊರ್ ಕನ್ಿ ದ್ವರ್. ಇಲ್ೊ ಶಾಯ ತಲಾಾಂತ್ ಸಾಸಾಾಂವ್ನ, ಬೇವ್ಯಪಾಲ, ಮಸಾಿಾಂಗೊ, ಆಲ್ಾಂ ಕಣಪ ರ್ ಭಾಜಿ ಘಾಲ್್ ಭಾಜ್. ತ್ತಕ ಕಯ ರಟ್ ಘಾಲ್್ ಇಲೊ ವೇಳ್ ಉಕಡ್. ತ್ತಕ ಸಾಖ್ರ್, ಮೋಟ್ ಘಾಲ್್ ಉಪಾೆ ಾಂತ್ ವಮಿಸಲಿೊ ಆನಿ ನಾಲ್ಿ ಘಾಲ್್ ಪೂರಾ ಚ್ಯಳ್್ ಭುಾಂಯ್ ದ್ವರ್. ------------------------------------------

ವಮ್ಾಸಲಿಯ ಉಪಾ್ ಜಾಯ್ಣ ಪಡಯ ಾ ವಸುಿ : 1 ಪಾಯ ಕೆಟ್ ವಮಿಸಲಿೊ 2 ಟೋಸ್ಟಪ ನ್ ನಾಲ್ಿ 2 ತನ್ಯ ಿ ಮಸಾಿಾಂಗೊ 3 ಕಯ ರಟ್ಲ್ಾಂ 1/4" ಆಲ್ಾಂ 1 ಟೇಬ್‍ಲ್ ಸ್ಟಪ ನ್ ಸಾಖ್ರ್ ಇಲಿೊ ಾಂ ಬೇವ್ಯಚಿಾಂ ಪಾನಾಾಂ ಇಲ್ೊ ಾಂ ಸಾಸಾಾಂವ್ನ

ಕಚಾ ರಿೋತ್: ರ್ತೋನ್ ಕಪಾಪ ಾಂ ಉದ್ದ್ೆ ಾಂತ್ ವಮಿಸಲಿೊ ಉಕಡ್್ ಉದ್ದ್ಕ್ ಗ್ಗಳ್್ 73 Veez Konkani


74 Veez Konkani


75 Veez Konkani


76 Veez Konkani


77 Veez Konkani


78 Veez Konkani


79 Veez Konkani


80 Veez Konkani


81 Veez Konkani


82 Veez Konkani


83 Veez Konkani


MANDD SOBHANN (Reg.) Organises *TRADITIONAL KONKANI SONGS -ONLINE CERTIFICATE COURSE* In collaboration with *S.K.A LONDON* * For young and old, interested in singing, * For those who love traditions and Konkani. *Commencing on Sat. Jan. 9, '21,* *Spanning 8 Saturdays* *(Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27)* *At 7 p.m. (IST). 8 sessions of 90 minutes each = 12 hours of Training* *COURSE CONTENT* 8 different topics in 8 sessions 1. Gumo’tt‍Songs 2. Traditional songs (GupitMoag, Roazlin, Suryachim Kirnnam, Lucy and others) 3. Dekhnni and Manddo 4. Voviyo (Old and New) 5. Ve'rse (Wedding Songs) 6.‍Children’s‍Songs 7. Dulpodam (Baila) 8. Mandd Sobhann Songs *NOTE:* Along with learning traditional songs, you will also learn about traditions. *RESOURCE PERSONS* *Course Director/Instructor/Main Singer : Eric Ozario *Keyboard: Alron Rodrigues *Singers: Joyce Ozario, Raina Castelino, Jason Lobo, Dealle Dsouza. *NOTE : *One‍wouldn’t‍find‍a‍better‍bunch‍of‍experts than these, as they have the experience of having trained over 600 people, in and around Mangalore. *This‍is‍Mandd‍Sobhann’s‍sincere‍attempt to preserve Konkani Song-Traditions. *This training would be conducted over the Zoom App. If you are interested, kindly enrol yourself by sending your Name and WhatsApp Number to the following number – 81052 26626. Only 100 in a batch. Hurry up! *The course is absolutely free! Please consider pitching in with your donations to support this noble cause. *The ones attending all 8 complete sessions, will be rewarded with an online certificate by Mandd Sobhann. *Come, Register today! Spread the word.* 84 Veez Konkani


85 Veez Konkani


86 Veez Konkani


87 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...