__MAIN_TEXT__

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 9

ಫೆಬ್ೆೆರ್ 4, 2021

ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಚಿತ್ರ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಕವಿ, ಬರವಿಿ , ಗಾವಿಿ , ನಟ್, ನಿರ‍್ದ ೇಶಕ್, ನಾಟಕ್ ಬರವಿಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯ್ ನಿರ್ವ್ಹಕ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಬಿಜೆಪಿ ರೈತಾಂಕ್ ಲಾಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಟಾ ಆಯ್ಲೆ ವಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿ ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ರೈತಾಾಂ ವಿರೀಧ್ ಕಾನೂನಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಕಠೀಣ್ ಆಕ್ಷ ೀಪ್ ದಾಕವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ೆ ಾ ದೀನ್ ಮಹಿನಾ ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ಲೆ ರೈತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕವ ಟೊನ್ ಆಪ್ೆ ಾಂ ಶಾಂತಯುತ್ ಮುಷ್ಕ ರ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸತ್. ಪುಣ್ ಮೀಡ್ತ ಸಕಾಾರ್ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಸಿ ಾಂ ಘಟ್ ರಾವಾೆ . ವಿರೀಧ್ ಪಾಡ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ರೈತಾಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾತ್. ಭಾರತಾಚೊ ಪಿತಾಮಹಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಮರಣೀತ್ಸ ವಾ ದಿಸ ಹಾಾ ಮುಷ್ಕ ರ್ ರೈತಾಾಂನಿ ಉಪಾವ ಸ್ ಹಾತಾಂ ಧರ್ಲಾ. ತ್ಲ ಆತಾಾಂ ಆವೇಶ್‍್‌ೂಣ್ಾ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ತ್ ಪ್ರ ದಾನ್ ಮಂತರ ನರಾಂದ್ರ ಮೀಡ್ತ ಥಂಯ್ ತ್ಸಾಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಕಾಾರಾ ಥಂಯ್. ತಾಚೊ ಸಕಾಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಹಿಕಮ ತಾಯೇನ್ ಫಟಾಂಚೊಾ ಪ್ಟ್ಲ್ಕ್ಯಾ ಮಾಧಾ ಮಾರ್ ಸೊಡುನ್ಾಂಚ್ ಆಸ. ಸಭಾರ್ ಬಾರತೀಯ್ ಮಾಧಾ ಮಾಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿ ಚ್ಯಾ ಮಾಾಂತಾ ಭಿತ್ರ್್‌ಚ್್ ಆಸತ್ ಆಸಿ ಾಂ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ರ್ಲೀಕಾಕ್ ಕಳಂವ್ನಕ ಕ್ಯೀಣ್ಾಂಚ್ ನ ಜಾಲ್ಲ್. ಆತಾಾಂ ಹಾಂ ಮುಷ್ಕ ರ್ ಚಲಂವಾ್ ಾ ಸುವಾತ್ಲನ್ ಅಾಂತ್ಜಾಾಳ್ ಬಂದ್ ಕನ್ಾ ರೈತಾಾಂಚ್ಯಾ ಖರಾ್‌ಾ ಪ್ರ ಸರಾಕ್ ವಾಟ್ ಕಾತ್ಲ್ಲ್ಾ ಾ ಮಹ ಣ್ಟಾ ತ್ ರೈತಾಾಂಚ್ಯಾ ಯೂನಿಯನಾಂಚಾಂ ಸಂಘಟನ್ ಸಂಯುಕಿ ಕಿಸನ್ ಮೀಚ್ಯಾ ವ ಯುನಯ್ಲಾ ಡ ಫಾಮಾಸ್ಾ ಫರ ಾಂಟ್.

ಹಜಾರಾಂ ಹಜಾರ್ ರೈತ್ ಪಾಟ್ಲ್ೆ ಾ ನವಂಬರ್ ಮಹಿನಾ ಥಾಾಂವ್ನ್ ನೂಾ ಡೆಲ್ಲೆ ಚ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ವಿಚ್ಯರುನ್ ಆಸತ್ ಹಿಾಂ ರೈತಾಾಂ ವಿರೀಧ್ ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್ ಮಹಿನಾ ಾಂತ್ ಜಾಾ ರಿಯ್ಲಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಾಂ ಕಾನೂನಾಂ ತುಥಾಾನ್ ಪಾಟಾಂ ಕಾಡುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್. ಪುಣ್ ಹಿ ತಾಾಂಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಖಡ್ಪಾ ರ್ ವೊತ್್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಉದಾಕ ಪ್ರಿಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಾ . ಸಕಾಾರ್ ರೈತಾಾಂಕ್ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲುನ್ ವಾಾ ಪಾರಿಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್್ ಾಂ ಪ್ರ ಯತ್್ ಕತಾಾ ಮಹ ಣ್ ತಾಾಂಚೊ ವಾದ್ ಆಸ. ದೀನಿೀ ಪಂಗಾಡ ಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಾಂ ಆಯ್ಲೆ ವಾಚಿಾಾಂ ಉಲವಿಣ ಾಂ ನಿಫಾಳ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಾ ಾಂತ್. ಮೀಡ್ತ ಮಹ ಣ್ಟಾ ಕಿೀ, ಭಾರತಾಚಾಂ ಕೃಷಿ ವಾತಾವರಣ್ಟಾಂತ್ ಸುಧಾರಣ್

?

ಹಾಡ್ತಜಾಯ್ ತ್ರ್ ಹಿಾಂ ಕಾನೂನಾಂ ಅತೀ ಗರ್ಜಾಚಿಾಂ ಮಹ ಣ್ ಆಪ್ಲೆ ವಾದ್ ಮಾಾಂಡುನ್ ಆಸ. ಜನೆರ್ 26 ವ್ರ್, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಗಣರಾಜ್ಾ ೀತ್ಸ ವಾ ದಿಸ, ಹಜಾರಾಂ ಹಜಾರ್ ರೈತ್ ಟ್ಲ್ರ ಾ ಕಾ ರಾಾಂ ಚಲಂವ್ನ್ ಆಸೆ ಮಾಚ್ಾ ಕರುನ್ ವಚೊನ್ ಪ್ಲಲ್ಲಸಾಂನಿ ಆಡ ದ್ವರ್್‌ರ್ಲೆ ಾ ಬಂದಿ ಗೇಟ ಉಸಾ ವ್ನ್ 17 ವಾಾ ಶತ್ಮಾನಾಂತ್ ಬಾಾಂದ್್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ರೆಡ ಫೀಟ್ಲ್ಾಕ್ ತಾಣಾಂ ದಾಡ ಘಾಲ್ಲ. ಹಾಂ ಥೊಡ್ಪಾ ಚ್್ ವೇಳಾಚಿ ತ್ರಿೀ ಸವಾಾಾಂಕ್ ಚಕಿತ್ ಕರಿಲ್ಲ್ಗ್ಲೆ . ಹಾಾ ಸಂದ್ಭಾಾರ್ ಪ್ಲಲ್ಲಸ್ ಆನಿ ತಾಾಂಚಾ ಮಧಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಾ ಘಷ್ಾಣ್ಟಾಂತ್ 400 ವಯ್ರ ಪ್ಲಲ್ಲಸ್ ಘಾಯ್ಲಲೆ. ಹಾಂ ದೃಶ್‍ಾ ಆಯ್ಲೆ ವಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಾಂತ್ ವಾಷಿಾಂಗಾ ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಾ ಗೊರಾ್‌ಾ ಆಕಂತ್್‌ವಾದಿಾಂನಿ ಘಾಲ್ಲ್ೆ ಾ ಕಾಾ ಪಿಟಲ್ ಹಿಲ್ ದಾಡೆಕ್ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ ಫರಕ್ ನಶಾಂ ದಿಸೆ ಾಂ. ಪ್ಲಲ್ಲಸಾಂನಿ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಸಸಾರಿತ್ ಲ್ಲ್ಟಾಂನಿ ಬಡಯ್ಲೆ ಾಂ ಆನಿ ಟಯರ್ ಗಾಾ ಸ್ ಸೊಡ್ಲೆ . ಹಾಾ ಚ್ ವ್ಳಾರ್ ಪ್ಲಲ್ಲಸ್, ರೈತ್ ಆನಿ ಗುಪಿತ್ಿ ಪಾಡ್ತಿ ಾಂತಾೆ ಾ ಸಾಂದಾಾ ಾಂ ಮಧಾಂ ಘಷ್ಾಣ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಮಾರಾಮಾರಿ, ಉಲವ್ಣ ಾಂ ಚಲೆೆ ಾಂ. ರೈತ್ ಮಹ ಣ್ಟಾ ತ್ ಕಿೀ ತೊ ಪಂಗಡ ಬಿರ್ಜಪಿ ಪಾಡ್ತಿ ಚೊ, ರೈತಾಾಂ ವಿರೀಧ್ ಪಾಡ ನಾಂವ್ನ ಹಾಡುಾಂಕ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳಾಾ ರ್ಲ ಮಹ ಣ್. ಹಾಂ ಮುಷ್ಕ ರ್ ಮೀಡ್ತಕ್ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಪಾವಾೆ ಾಂ ಮೀಡ್ತನ್ 2014 ಇಸವ ಾಂತ್ ಪ್ದೆವ ರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ಲೆ ಾಂ ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ಪಂಥಾಹಾವ ನಚಾಂ ಮುಷ್ಕ ರ್ ಮಹ ಣ್. 16 ವಿರೀಧ ಪಾಡ್ತಿ ರೈತಾಾಂಕ್ ಹಾತ್ ದಿತಾತ್ ಜಾಣಾಂ ತಾಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ದಾಖಂವ್ನಕ ಪಾಲ್ಲಾಮೆಾಂಟ್ಲ್ಾಂತ್ ಮಾಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಭಾರತಾಚೊ ದ್ಬಾಜಿತ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ರಾಮ್ ನಥ್ ಕ್ಯೀವಿಾಂದ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಭಾಷ್ಣ್ಟಕ್ ವಿರೀಧ್ ದಾಖವ್ನ್ ಸಭಾ ಸಲ್ ಸೊಡ್ ಗೆಲೆ. ಕ್ಯೀವಿಾಂದ್್‌ಯೀ ತಾಾ ಚ್ ಬಿರ್ಜಪಿ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾಾಂವ್ನ್ ವಿಾಂಚುನ್ ಆಯರ್ಲೆ ಜಾಾಂವಾ್ ಸ. ದೀನಿೀ ಪಾಡ್ತಿ ಸಂಘಟತ್ ಆಸತ್. ಹಾಚೊ ಪ್ರಿಣ್ಟಮ್ ಭಾರತಾಚರ್ ಕಸೊ ರಾವಾತ್ ಮಹ ಳ್ಾ ಾಂ ಥೊಡ್ಪಾ ಚ್್ ದಿಸಾಂನಿ ಕಳಾ್ ಾ ರ್ ಆಸ. -ಡ್ಟ| ಆಸಿಾ ನ್ ಪ್್ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಚಿತ್ರ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಕವಿ, ಬರವಿಿ , ಗಾವಿಿ , ನಟ್, ನಿರ‍್ದ ೇಶಕ್, ನಾಟಕ್ ಬರವಿಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯ್ ನಿರ್ವ್ಹಕ್ ಘರ್ ‘ರ್ಲಯ್ದಲ್ಲ್ ಹೊಮ್’್‌ ಆಸ) ತಾಾಂಚ್ಯಾ ವಹ ಡ ಘರಾ ಬಗೆೆ ಕ್ ಆಸಲ್ಲ್ೆ ಾ ಲ್ಲ್ನಯ ಾ ಘರಾಾಂತ್ ಭಾಡ್ಪಾ ಕ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗೆೆ ಾಂ. ಮಹ ಜಾಾ ಮಾಯ್ ಬಾಬಾಕ್ ಸವ ಾಂತ್ ಘರ್ ಜಾಗೊ ಕಾಾಂಯ್ ನತ್ರ್ಲೆ . ಬಾಬ್ 1900 ಇಸವ ಾಂತ್ ಪ್ಜಾರಾಾಂತ್ ಜಲ್ಲ್ಮ ರ್ಲೆ . ಹಾವ್ಾಂ ಆಯ್ಕಕ ಲೆೆ ಪ್ರ ಕಾರ್ ತೊ ಮೆಜುನ್ ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಸೊಕ ಲ್ ಶಿಕರ್ಲ ಖಂಯ್. ಭುಗಾಾ ಾಪ್ಣ್ಟ

ಕುಟಮ್, ಜಲ್ಮ್ ಆನಿ ಶಿಕಾಪ್: ಮಹ ಜ್ ಜಲ್ಮ 1951 ಅಗೊೀಸಿಚ್ಯ 28 ತಾಕ್ಾರ್ ಮಂಗುಾ ರ್ ಇಜಯ್ ಫಿಗಾರ್ಜಾಂತ್ ಜಾರ್ಲೆ . ೂಣ್ಾ ನಾಂವ್ನ ಎಡವ ಡಾ ಫಾರ ನಿಸ ಸ್ ಅಗೊಸ್ತಿ ನ್ ಸ್ತಕ್ವ ೀರಾ. ಮಹ ಜಾಾ ಮಾಯ್ ಬಾಬಾಕ್, ಮಾಗಾರೆಟ್ ಆನಿ ಜ್ೀನ್ ಸ್ತಕೇರ್ ಹಾಾಂಕಾ ಆಮಿ ಆಟ್ ಜಣ್ಟಾಂ ಭುಗ್ಲಾಾಂ, ತಾಾಂತುಾಂ ದಗಾಾಂ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಾ ಣ್ಟರಚ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂತ್. ಹಾಾಂವ್ನ ನಿಮಾಣ. ಉವಾಾ ಫಿಗಾರ್ಜಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ೆ ್‌ಲೆಾಂ ಆಮೆ್ ಾಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ್, ಹಾಾಂವ್ನ ಜರ್ಲಮ ಾಂಚ್ಯ ಥೊಡ್ಪಾ ತ್ಲಾಂಪಾ ಪ್ಯ್ಲೆ ಾಂ ಇಜಯ್ ಕಾಪುಜಿನ್ ಇಗರ್ಜಾ ಲ್ಲ್ಗಾಸ ರ್ ಆಸಲ್ಲ್ೆ ಾ ಕುವ್ಲ್ಲಗೆಲ್ಲ್ಾ ಹಿತಾೆ ಾಂತ್ (ಆತಾಾಂ ರ್ಜಜಿವ ತಾಾಂಚಾಂ ಪಿರ ನೊವಿಶಿಯ್ಲಟ್

ಥಾವ್ ಾಂಚ್ ನನಾಂತ ಕಾಮಾ ಕರುನ್, ಜಶಾಂ ಕ್ಯಣ್ಟ ಘರಾಾಂನಿ, ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕ್ಯಣ್ಟ ಪಾದಿರ ಾಂ ಘರಾಾಂನಿ ಬೊಟೆೆ ರ್, ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಥೊಡ್ತಾಂ ವರಾ್‌ಸ ಾಂ ಫರೆಸ್ಾ ಗಾಡಾ ಜಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಗಾಾಂವಾನಿ ರಾವೊನ್-ಭಾಂವೊನ್ (ತೊ ತ್ಮಿಳ್ ಬೊರೆಾಂ ಉಲಯ್್‌ತಾರ್ಲ, ಆನಿ

3 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮದಾರ ಸ್ (ಆತಾಾಂ ತ್ಮಿಳಾ್ ಡ) ಆಸಿ ನ ತ್ಮಿಳ್ ನಟಕಾಾಂತ್ಯ್ ತಾಣಾಂ ನಟನ್ ಕ್ಲೆೆ ಾಂ ಖಂಯ್) ಆಖೇರಿಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಾಂ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಾಂ ತೀಸ್ ವರಾ್‌ಸ ಾಂ ವಯ್ರ ಮಂಗುಾ ರಾಾಂತ್ ರೆಜಿಸಾ ಾರ್ ಒಫಿಸಾಂತ್ ‘ಪಿಯ್ದನ್’್‌ಜಾವ್ನ್ ತಾಣಾಂ ಕಾಮ್ ಕ್ಲೆೆ ಾಂ. ಬಾಬ್ 1976 ಇಸವ ಾಂತ್ ಅಾಂತ್ರ್ಲಾ ತ್ರ್ ಮಹ ಜಿ ಆವಯ್ ಮಾಗಾರೆಟ್ ತಚ್ಯಾ ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ಪಾರ ಯ್ಲರಚ್, ಹಾಾಂವ್ನ ಧಾ ವರಾ್‌ಸ ಾಂಚೊ ಆಸಿ ನ 1961ಂಾಂತ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಲೆ . ಮಾಹ ಕಾ ಉಡ್ಪಸ್ ಆಸ, ತ ಭಾರಿಚ್ ಮಧುರ್ ತಾಳಾಾ ನ್ ಪ್ದಾಾಂ, ಕಂತಾರಾಾಂ, ವೊಹ ವಿಯ್ದ ಗಾಯ್ಕಿ ಲ್ಲ. ತಚ್ಯಾ ಭವಚ್ ಮಯ್ಕಾ ಸ್ತ ಸವ ಭಾವಾಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊನ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಮಾತ್ರ ನಾಂ ಸಭಾರ್ ಸಜಾಚ್ಯಾ ಾ ತ್ನಾಟ್ಲ್ಾ ಾಂಕಯ್ ತ ಮಗಾಚಿ ‘ಮಾಯ್’್‌ ಆಸಲ್ಲೆ . ಮಹ ಹ ಜ್ ಬಾಬ್ ಚಡ ಜ್ಡ್ತನತ್ರ್ಲೆ ತ್ಶಾಂ ಮಾಲಘ ಡ್ಲ ಭಾವ್ನ ಫ್ರರ ಡ್ತರ ಕ್ ತಾಚಾಂ ಹೈಸ್ಕಕ ಲ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ಿ ಚ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊೆ ಆನಿ ಘಚ್ಯಾ ಾ ಖಚ್ಯಾಕ್ ವಹ ಡ ಆದಾರ್ ಜಾರ್ಲ. ಮಹ ಜಾಾ ವಹ ಡ ಭಾವ್ನ ಭಯಣ ಾಂನಿ ಪ್ಳ್ಲೆೆ ತ್ಲ ಕಷ್ಾ ಾಂಚ ದಿೀಸ್, ಉಪಾಶಿಾಂ ರಾವಲೆೆ ದಿೀಸ್ ಮಾಹ ಕಾ ಮೆಳ್ಾ ನಾಂತ್. ಮಾಲಘ ಡ್ಪಾ ಭಾವಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಅರ್ಲೊ ನ್ಸ , ತಾಚಾಂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ತ. ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ಿ ಚ್ ಕಾಪುಜಿನ್ ಫಾರ ದ್ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಗೆರ್ಲ (ಫಾರ ದ್ ಮೆರ್ಲಕ ಮ್), ತಾಚ ಉಪಾರ ಾಂತೆ ಭಯ್ಣ ಕೇರಳಾಚ್ಯ ಕಿವ ರ್ಲನಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲ್ೆ ಾ ಭಿತ್ರಾ್‌ೆ ಾ ಮಾದಿರ ಾಂಕ್ ಸವಾಾಲ್ಲ (ಸ್ತಸಾ ರ್ ರಜಿನ) ಉಪಾರ ಾಂತೆ ಭಯ್ಣ ಗರ್ಟ್ರ ಾಡ ಮೇರಿ, ಮಹ ಜಿ ಆವಯ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾತಾನ ತ ಇಸೊಕ ಲ್ಲ್ಕ್ ವ್ತಾಲ್ಲ ತ್ರಿ ತಣ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಾ ಾಂ.

ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮಹ ಜಿ ಧಾವಿ ಸಂಪ್ಿ ಚ್ ತವಿಯ್ ಮಾದ್ರ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಗೆಲ್ಲ (ಸ್ತಸಾ ರ್ ಗ್ಲೀತಾ, ಆತಾಾಂ ವಾರಣ್ಟಸ್ತ ಆಸ) ತಚ್ಯಾ ಉಪಾರ ಾಂತೊೆ ಭಾವ್ನ ಜ್ೀಸಫ್, ಇಸೊಕ ಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಆಸಿ ನ ಬರ ನಟ್, ತಾಣ ಪ್ಲಲ್ಲಟೆಕಿ್ ಕಾಾಂತ್ ಇಲೆಕಿಾ ಾಕಲ್ ಡ್ತಪ್ಲೆ ಮಾ ಕರುನ್, ತಾಾ ನಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯ ಫೌರ್ಜಚ್ಯ ಸ್ತವಿಲ್ಲಯನ್ ವಿಭಾಗಾಾಂತ್ ಇನೆಸ ಾ ಕಯ ನ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗಾಾ ಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್‌್ ್ ಆತಾಾಂ ಬಾಂಗುಾ ರಾಾಂತ್ ನಿವರ ತ್ ಜಿೀವನ್ ಸರಾ್‌ಿ . ಥಾಂಚ್ಯ ಕ್ಯಾಂಕಣ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಗಾಯನ್, ನಟಕ್ ಆನಿ ಇತ್ರ್ ಕಾಯ್ಕಾಾಂನಿಸಕಿರ ೀಯ್ ಪಾತ್ರ ಘೆತಾ. ಮಹ ರ್ಜಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ಪ್ಯ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವಿ ಕಾೆ ಸ್ತ ಪ್ರಾ್‌ಾ ಾಂತ್ ಜಾಲೆೆ ಾಂ ಮಂಗುಾ ರಾಾಂತಾೆ ಾ ನಾಂವಾಡ್ತೊ ಕ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಇಸೊಕ ಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಮಹ ಣ್ ಸಾಂಗುಾಂಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಹಮೆಮ . ಪ್ರ ೈಮರಿ ಇಸೊಕ ಲ್ ಕ್ಯಟ್ಲ್ಾಕ್ ವ್ಚ್ಯ ರಸಿ ಾ ಸಕಯ್ಕೆ ಾ ಕುಶಿನ್ ಕುದ್ಮಮ ಲ್ ರಂಗರಾವ್ನ ರಸಿ ಾ ಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊನ್ (ಆತಾಾಂ St Aloysius Technical Training Institute ಬಾಾಂದಾಪ್ ಆಸ) ಆಸಲೆೆ ಾಂ. ಮಹ ಜಿಾಂ ಭಾಾಂವಾಡ ಾಂ ಶಿಕಾಾ ಾಂತ್ ಹುಶರ್, ೂಣ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಮಾತ್ರ ಶಿಕಾಾ ಕ್ ಚಡ ಗಮನ್ ದಿನತ್ರ್ಲೆ . ಪ್ಯೆ ಕಾೆ ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸತ್ಲವ ಪ್ಯ್ಕಾಾಂತ್ ವ ಉಪಾರ ಾಂತ್ಯ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ಶಿಕರ್ಲೆ ತಾಚೊ ಉಡ್ಪಸ್ ನ

4 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ೂಣ್ ಪ್ಯ್ಲೆ ಕಾೆ ಸ್ತಚಿ ಟೀಚರ್ ಬೊವಚ್ ಮಗಾಳ್ ಮಯ್ಕಾ ಸ್ತ ಪ್ಳ್ಾಂವ್ನಕ ಮರಿಯ್ಲಮಾಯ್ಲ ಬರಿ ದಿಸ್ತ್ ಹಿಲ್ಲ್ಡ ಮಚ್ಯದ, ಎಕಾ ಬೊತೆ ಾಂತ್ ಬಾರಿೀಕ್ ಜಿೀರಿಗೆ ಪ್ಪ್ಾ ಮಿಾಾಂಟ್ ಹಾಡ್ ಭುಗಾಾ ಾಾಂಕ್ ವಾಾಂಟ್ಲ್ಿ ಲ್ಲ ತೊ ಉಡ್ಪಸ್ ಬರೀ ಆಸ. ಚೊವಾಿ ಾ ಪಾಾಂಚ್ಯವ ಾ ಕಾೆ ಸ್ತಾಂತ್ ವಸಾಚ್ಯಾ ಸುವ್ಾರ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಕಾಣಯ್ದ ಸಾಂಗರ್ಲೆ ಮೆಾಂದಸ್ ಮಾಸಾ ರ್, ಅಡ್ತಕ್ಯಲ್ಲ್ಚ್ಯ ಧಾರಿನ್ ಮಹ ರ್ಜ ಕಾಳ್ ಕುಲೆ ತಾಾಂಬಯ ಕ್ಲೆೆ ಮಿೀನೆಜ್ ಮಾಸಾ ರ್, ಕುಲ್ಲ್ಸೊ ಮಾಸಾ ರ್ ಹಾಾಂಚ್ಯಾ ಉಡ್ಪಸನ್ ಆೂರ ಪ್ ಆತಾಾಂಯ್ ಕುಲೆ ಮಿಮಿಾರಾ್‌ಿ ತ್ ಜಾತಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಿೀ ಚಡ ಆಮ್ ಹಡ ಮಾಸಿ ರ್, ರ್ಜಜಿವ ತ್ ಬಾಪ್ ಫರಾಯಸ್ ಹಾಚ್ಯ ರತಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾನ್ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ವ ರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ೆ ಾ ಉಬಾರ್ ಗ್ಲಟ್ಲ್ಾಂಚೊ ಹುನೊನಿ ಉಡ್ಪಸ್ ಆತಾಾಂಯ್ ಆಸ. ಸತ್ಲವ ಕಾೆ ಸ್ತಾಂತ್ ಶಿಕಾಿ ನ ಪ್ಯಲೆೆ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಸಕಾಾರಿ ಪ್ಬಿೆ ಕ್ ಪ್ರಿಕಾಯ ಜಾಹಿರ್ ಜಾಲ್ಲೆ . ಕಾೆ ಸ್ ಮೆಸ್ತಿ ಾ ಸತು ಸ್ತಲ್ಲ್ವ ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಆನಿ ಹರ್ ಥೊಡ್ಪಾ ಾಂಕ್ ತುಮಿ ಹ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಪಾಸ್ ಜಾಯ್ಕ್ ಾಂತ್ ಮಹ ಣ್ ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ಬಾಾಂಕಾರ್ ಜಾಗೊ ದಿರ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಾ ವ್ಳಾರ್ ಲಜ್ ದಿಸೊನ್ ತಾಚರ್ ಭಾರಿಚ್ ರಾಗ್ ಆಯರ್ಲೆ . ೂಣ್ ರಿಸಳ್ಾ ಯ್ಲತಾನ ಪಾಟ್ಲ್ೆ ಾ ಬಾಾಂಕಾರ್ ಬಸಲೆೆ ಆಮಿ ಸವ್ನಾ ಪಾಸ್ ಜಾತಾನ ಸ್ತಲ್ಲ್ವ ಮೆಸ್ತಿ ಾಚಾಂ ಯ್ದೀಜನ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲೆೆ ಾಂ, ತ್ಲಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸಮಾಾ ಲೆೆ ಾಂ. ಅನೆಾ ೀಕ್ ಉಡ್ಪಸ್, ಆಮಾಕ ಾಂ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಪ್ನಿಸ ಲೆನ್ ಆಮೆ್ ಾಂ ರುಪ್ಣ

ಸೊಡಂವಾ್ ಾ ಡ್ಲರ ಯಾಂಗ್ ಮಾಸಾ ರಾಚೊ. ಹಾಾಂವ್ಾಂಯ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲ್ೆ ವ್ನ ಕ್ರ್ಲೆ . ಆಮಾ್ ಾ ಘರಾಚ್ಯ ವೊಣದಿಾಂಚರ್, ಕಾಕಾಸ ಚ್ಯ ಬಾಗಾೆ ರ್, ಖಂಯ್ ಖಾಲ್ಲ ಜಾಗೊ ದಿಸೊೆ ಆನಿ ಕ್ಯಣಂಯ್ ಪ್ಳ್ಯ್ಕ್ ತ್ರ್ ಇಾಂಗೊಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಾಂವಂಯ್ ಚಿತಾರ ಾಂ, ಚಡ್ಪವತ್ ಮಹ ನಯ ತೊಾಂಡ್ಪಾಂ ಸೊಡಯ್ಕಿ ಾಂರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಂಚ್ ಮಹ ಜಾಾ ಮುಕಾೆ ಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ದಿಶ ಬದ್ಮೆ ಾಂಕ್ ಪಾವಲೆೆ ಾಂ. ತಾಾ ನಂತ್ರ್ ಹೈಸ್ಕಕ ಲ್ ವಯ್ರ ಗುಡ್ಪಾ ರ್. ಪ್ರ ೈಮರಿ ಇಸೊಕ ಲ್ ಉತೊರ ನ್ ರುಕ್ ಜಡ್ಪಾಂ ಮದಾೆ ಾ ನ್, ಎಕಾ ಕ್ಯನಯ ಾಂತ್ ಪ್ನ್ ಸಾಂ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಾಂ ಮೆಟ್ಲ್ಾಂ ಚಡ್ಲನ್ ರೆಡ ಬಿಲ್ಲಡ ಾಂಗ್ ಮಹ ಣ್ಟಿ ತ್ ತಾಾ ಕಡೆನ್ ವಯ್ರ ಪಾವಾಿ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂವ್ನ. ಮನ್ ಪಿಸೊವ ಾಂಚಾಂ ವಾತಾವರಣ್, ವಹ ಡ್‌ ಜಯ್ಿ ಬಾಾಂದಾಾ ಾಂ, ತಾಾ ವ್ಳಾರ್ ಹಾವ್ಾಂ ಚಡ್ತತ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲೆೆ ಾಂ ನ ತ್ರಿೀ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕಲ್ಲ್ ವಿಧಾಾ ರ್ಥಾ ಅನಿ ಫುಡೆಾಂ ವೃತನಿರತ್ ಕಲ್ಲ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ನಂತ್ರ್ ಶಾಂಭರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಪ್ಳ್ವ್ನ್ ವಿಸ್ತಮ ತ್ ಪಾವಲೆೆ ಾಂ ಕಲೆಚಾಂ ದಾಯ್ಾ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಚ್ಯಪ್ಲ್, ಆಪುಬಾಾಯ್ಲಚಿಾಂ ಜಯ್ಿ ಖೆಳಾ ಮಯ್ಕೊ ನ ಆನಿ ಮಹ ಜಿ ಮತ್ ಆನಿ ಧಾಾ ನ್ ಮಾತ್ರ ತಾಾ ಖೆಳಾ ಮಯ್ಕೊ ನಾಂನಿ. ಚಡ್ಪವತ್ ಸಗೆಾ ಖೆಳ್; ಹೊಕಿ, ಬಾಸಕ ಟ್ ಬೊಲ್, ಕಿರ ಕ್ಟ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಬೊರೆಚ್ ಖೆಳಾಿ ರ್ಲಾಂ ತ್ರಿ ತಾಾಂಕಾ ಜ್ಕಿಿ ಮುಸಿ ಯಕ , ಶೂಸ್ ಘೆಾಂವಿ್ ಪ್ರಿಸ್ತಿ ತ (ಮಹ ಜಾಾ ಪಾಯ್ಕಾಂನಿ ವಾಹ ಣಾಂಯ್ ನತ್ರ್ಲೆ ಾ ) ನತ್ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಾ ನ್ ಇಸೊಕ ಲ್ಲ್ಕ್ ಪಾರ ತನಿದಿತ್ ಕ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಪಂಗಾಡ ಾಂನಿ ಮಾಹ ಕಾ ಜಾಗೊ ಮೆಳೊಾ ನ. ಹಾಾಂ, ಹಾಾಂವ್ನ ಏಕ್

5 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬೊರ ಕಬಡ್ತಡ ಖೆಳಾಾ ಡ್ತ ಜಾವ್ನ್ ಇಸೊಕ ಲ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಟೀಮಾಚೊ ಏಕ್ ಸಾಂದಯ್ ಆಸರ್ಲೆ ಾಂ. ಹಾಾ ಚ್ ವ್ಳಾರ್ ಆಮಿಾಂ ದೆರೆಬಯ್ೆ ಸಕಾಾರಿ ಕಾವ ಟರಾ್‌ಸ ಾಂತ್ ಭಾವಾಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಘರಾಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಾಂಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂವ್ನ. ಸುಮಾರ್ ಚ್ಯರ್ ಮಯ್ಕೆ ಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಚರ್ಲನ್ಾಂಚ್ ಇಸೊಕ ಲ್ಲ್ಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಾಟಾಂ ಯ್ಲಾಂವ್ನಕ . ದ್ನಾ ರಾಾಂಚಾಂ ಇಸೊಕ ಲ್ಲ್ಚ್ಯ ಕಾಾ ಾಂಟನಾಂತ್ ಉಣ್ಟಾ ಧರಿರ್ ಬೊರೆಾಂ ಹುನ್ ಹುನ್ ರ್ಜವಾಣ್. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕಾೆ ಸ್ ಪ್ರತ್ ಸುರು ಜಾತಾ ವರಗ್ ತಾಾ ಶಿಮೆಟಚ್ಯ ಸೊಪಾಾ ರ್ ದಾಂಪಾರ ಚೊಾ ಕಾತ ವ್ತಾ ಪ್ಯ್ಕಾಾಂತ್ ಕಬಡ್ತಡ ಖೆಳ್. ಹೈಸ್ಕಕ ಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಬೊರೆ ಶಿಕಯ ಕ್ ಆಸಲೆೆ , ಪಾಾಂಡು ಮಾಸಿ ರ್, ಭಂಡ್ಪರಿ ಮಾಸಿ ರ್, ಅಚು್ ಮೆಸ್ತಿ ಾ, ವಿಷ್ಣಣ ಸರ್, ಲ್ಲ್ಭ್ ದಿೀಗ್ ಡೆನಿಸ್ ಅಲುು ಕಕ್ಾ (ತೊ ಕ್ಯಾಂಕ್ಣ ಚೊ ನಾಂವಾಡ್ತೊ ಕ್ ಸಹಿತಾಕ ರ್ ಮಹ ಣ್ ವರಾ್‌ಸ ಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕಳ್ಲೆೆ ಾಂ) ಆನಿ ಭಾರಿಚ್ ಶಿಸಿ ಚೊ ೂಣ್ ಕಾಳಾಾ ನ್ ಮವಾಳ್ ಹಡ ಮಾಸಾ ರ್ ಬಾಪ್ ಸಾ ಾ ನಿ ಕುವ್ಲ್ ಅನಿ ಇತ್ರ್ ಸಭಾರ್. ಹಾಾಂವ್ನ ಚಿತಾರ ಾಂ ಆಪುಬಾಾಯ್ಲಚಿಾಂ ಸೊಡಯ್ಕಿ ರ್ಲಾಂ ತ್ರಿೀ ಡ್ಲರ ಯಾಂಗ್ ಶಿಕಂವಾ್ ಪ್ದ್ಮರ ಮಾಸಾ ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಹ ಕಾ ಸಮಾ ಪ್ಡೆೆ ಾಂಚ್ ನ. ಹಿಾಂದಿ ಶಿಕಂವ್ನಕ ಗಾಾಂದಿ ಟೊೀಪಿ ಗಾರ್ಲ್ ಈಶವ ರ್ ಭಟ್ ಆಸರ್ಲೆ . ತಾಚೊ ಪುತ್ಯ್ ಆಮಾ್ ಕಾೆ ಸ್ತಾಂತ್. ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ಮೆಸ್ತಿ ಾ ಕಾೆ ಸ್ತಕ್ ಪಾವಾಿ ನ ಹಾಾಂವ್ಾಂ ಚೊೀಕಾನ್ ಸೊಡಯಲೆೆ ತಾಚಾಂ ರೂಪ್ ಕಾೆ ಸ್ತಚ್ಯ ಕಾಳಾಾ ಬೊಡ್ಪಾರ್ ಫರಾಮಾಶನ್ ತ್ಶಾಂಚ್ ಉರಲೆೆ ಾಂ. ತಾಾ

ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಹಿಾಂದಿಚೊ ಔಟ್ಸಾ ಾ ಾಂಡ್ತಾಂಗ್ ವಿಧಾಾ ರ್ಥಾ ಜಾರ್ಲೆ ಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ೆ ಾ ಬಾಾಂಕಾರ್ ಮಹ ಜಾಾ ಕುಶಿನ್ ಕ್ಯಣ ಉಲಯ್ಕೆ ಾ ರಿೀ, ಹಾಸೆ ಾ ರಿ ಮಾಹ ಕಾ ಕಾೆ ಸ್ತ ಭಾಯ್ರ . ವಾಹ ವ್ನ ಆನಿಕಿೀ ಸಭಾರ್ ಉಡ್ಪಸ್, ಪಾನಾಂ ಪಾಾಂವಿ್ ಾಂ ನಾಂತ್. ೂಣ್ ಶಿಕರ್ಲೆ ಕಿತ್ಲಾಂ ವಿಚ್ಯರಿನಕಾತ್. ಧಾ ವರಾ್‌ಸ ಾಂ ಧಾ ಕಾೆ ಸ್ತ, ಫ್ರಯ್ೆ ಜಾರ್ಲೆ ಾಂ ನ. ಧಾವಾಾ ಕಾೆ ಸ್ತಾಂತ್ ಗರ್ಜಾಕ್ ಪುತ್ಲಾ ಅಾಂಕ್ ಕಾಡ್ ಪಾಸ್ ಜಾರ್ಲೆ ಾಂ, ತಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ಾಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ ಕ್ಯಲೆಜಿಾಂತ್ ಜಾಾಂವ್ನ ವ ಹರ್ ತಾಾಂತರ ಕ್ ಶಿಕಯ ಣ್ ಸಂಸಿ ಾ ಾಂನಿ ಜಾಾಂವ್ನ ಶಿಕಾಪ್ ಮುಾಂದ್ರಿಲೆಾಂ ನ. ತಾಾ ಚ್ ವ್ಳಾಚೊ ಏಕ್ ಮಧುರ್ ಉಡ್ಪಸ್. ಧಾವಾಾ ಕಾೆ ಸ್ತಾಂತ್ ಆಸಿ ನ 1965ಂಾಂತ್ ಆಮಾ್ ಾ ಇಸೊಕ ಲ್ಲ್ಚಿ ಏಕ್ ‘ಸಂಗ್ಲೀತ್ ಸಾಂಜ್’್‌ ಡ್ಲನ್ ಬೊಸೊಕ ಸಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಸದ್ರ್ ಕ್ಲ್ಲೆ . ವಿವಿಧ್ ಭಾಸಾಂಚಿಾಂ ಪ್ದಾಾಂ. ತಾಾ ವ್ಳಾರ್ ರ್ಜಜಿವ ತ್ ಬಾಪ್ ಜ್ೀನ್ ಡ್ತ’ಸೊೀಜಾನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಆನಿ ಆಮಾ್ ಾ ಕಾೆ ಸ್ತಾಂತಾೆ ಾ ಜ್ೀನ್ ಪಿಾಂಟೊಕ್ ವಿಾಂಚುನ್ ದಡ್ಪಾ ಗಾಯನಚಿಾಂ ದೀನ್ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಪ್ದಾಾಂ ‘ಮಾಯಕ ಲ್ ಮೆಾಂದಸ್’್‌ ಆನಿ ‘ಶಿಕಾರೆಗಾರ್’್‌ ಶಿಕಯಲ್ಲೆ ಾಂ ಆನಿ ತಾಾ ತ್ಲಕಿತ್ ನೆಹ ಸಣ್ ನೆಸೊನ್, ರುಕಾಡ್ಪಚೊಾ ಬಂದ್ಮಕ್ಯಾ ಘೆವ್ನ್ ಅಮಿ ಪ್ದಾಾಂ ಗಾಯಲ್ಲೆ ಾಂ. ವಾಲೆನಿಸ ಯ್ಕಚ್ಯಾ ಆಟಾ ಮಸಕ ರನಹ ಸನ್ ಗ್ಲೀಟ್ಲ್ರಾಚರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿರ್ಲೆ . ವರಾ್‌ಸ ಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಿಾಂ ಪ್ದಾಾಂ ವಿಲ್ಲೊ ರೆಬಿಾಂಬಸಚಿಾಂ ಮಹ ಣ್ ಕಳಾಿ ನ ಹಮಾಮ ಾ ನ್ ಕಾಳೀಜ್ ಫುಲಲೆೆ ಾಂ.

6 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹೈಸ್ಕಕ ಲ್ ಸಂಪ್ಿ ಚ್ ತಾಾಂತರ ಕ್ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕ್್ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಮನ್ ಕ್ಲೆೆ ಾಂ. ೂಣ್ ಮಾಹ ಕಾ 15 ವರಾ್‌ಸ ಾಂ ಭರಾಂಕ್ ನತ್ಲ್ಲೆ ಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಾ ನ್ ಸರಾ್‌ಕ ರಿ ರೆಗಾರ ಾಂ ಪ್ರ ಕಾರ್ ಐಟಐಾಂತ್ (ITI) ವ ಪ್ಲಲ್ಲಟೆಕಿ್ ಕಾಾಂತ್ ಭತಾ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಜಾಲೆಾಂನ. ಪಾಾಂಚ್ ಸ ಮಹಿನೆ ಘರಾಚ್ ಉರ್‌ೆ ಾಂ. ಮಾಗ್ಲರ್ ಭಾವಾನ್ ಥೊಡ್ಲ ತ್ಲಾಂಪ್ ಆಟ್ಾ ಶಿಕ್ ಮಹ ಣ್ ಬಿ.ಜಿ.ಎಮ್. ಕಲ್ಲ್ ಇಸೊಕ ಲ್ಲ್ಕ್ ಧಾಡೆೆ ಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಹಾಾಂವ್ಾಂ ಥಾಂಚ್ ಇಲೆೆ ಾಂ ಶಿಕ್ಯನ್ ಖಂಯ್ ತ್ರಿೀ ಫಟೊ ಸುಾ ಡ್ತಯ್ದಾಂತ್ 7 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಾಮ್ ಕಚಿಾ ಆರ್ಲಚನ್ ಕ್ಲ್ಲ. ಹಾಂ ಇಸೊಕ ಲ್ ಚಲಯ್ಕಿ ರ್ಲ ಆಪುಬಾಾಯ್ಲಚೊ ಕಲ್ಲ್ವಿದ್, ಕಲ್ಲ್ ಶಿಕಯ ಕ್ ಜನಬ್ ಬಿ.ಜಿ. ಮಹಮದ್. ಥಾಂಸರ್ ಲ್ಲ್ಹ ನ ವಹ ಡ್ಪಾಂ, ಪಾರ ಯವ ಾಂತಾಾಂ, ಇಾಂಜಿನಿಯರ್, ದಾಕ್ಿ ರ್, ತೊಟ್ಲ್ಗಾರಾಾಂ, ಉಧಾ ಮಿ ಆನಿ ಇತ್ರ್ ಸಭಾರಾಾಂ ಶಿಕ್ಯಾಂಕ್, ಅಭಾಾ ಸ್ ಕರುಾಂಕ್, ವೇಳ್ ಪಾಶರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಯ್ಲತಾಲ್ಲಾಂ. ಚಡ್ಪವತ್ ಚಿತ್ರ ್‌ಕಲ್ಲ್ ಏಕ್ ಹವಾಾ ಸ್ ಮಹ ಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೆ ಾಂ. ಮಾಹ ಕಾ ಕಳತ್ ಆಸಲ್ಲ್ೆ ಾ ಪ್ಮಾಾಣಾಂ ಥಾಂ ಶಿಕ್ಯನ್ ವೃತ ನಿರತ್ ಕಲ್ಲ್ಕಾರ್ ಜಾಲೆೆ ಾಂ ಬೊೀವ್ನ ವಿರಳ್ ತಾಾಂಚಪೈಕಿ ಹಾಾಂವ್ನ ಎಕ್ಯೆ ಾಂ. ತಾಾ ವಾತಾವರಣ್ಟಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಚಿತ್ರ ಕಲ್ಲ್ ನಹಿಾಂ ಆಸಿ ಾಂ ಜಿಣಾ ಕ್ ಅಧಾರ್ ಜಾಾಂವೊ್ ಾ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ಲಿ ಶಿಕರ್ಲೆ ಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಎಸ್್‌ಎಸ್್‌ಎಲ್್‌ಸ್ತ ಸಂಪ್ಿ ಚ್ ಥೊಡೆ ಮಹಿನೆ ಘರಾಚ್ ಉರಲ್ಲ್ೆ ಾ ವ್ಳಾರ್ ಮಹ ಜಿ ಇಾಂಗ್ಲೆ ಶ್‍ ಕಾಣಯ್ಲ ಬೂಕ್ ವಾಸ್ತ್ ಸವಯ್ ಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತ ಸಭಾರ್ ವರಾ್‌ಸ ಾಂ ವಾಡತ್ ಗೆಲ್ಲ. ತ್ಶಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಾ ನ್ ಕ್ಯಣ್ಟಣ ಕನ್ ಡ ಮಿಡ್ತಯಮಾಾಂತ್ ಶಿಕಾೆ ಾ ರಯ್, ಹಾಾಂವ್ನ ಇಲೆೆ ಾಂ ಸುಡ್ಪಳ್ ಇಾಂಗ್ಲೆ ಶ್‍ ಉಲಂವ್ನಕ ಬರಂವ್ನಕ ಶಿಕರ್ಲೆ , ತ್ಲಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಉಪಾಕ ರಾಕ್ ಪ್ಡೆೆ ಾಂ. ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ಸಂಪಾಿ ಮಹ ರ್ಜಾಂ ಫಮಾಲ್ ಶಿಕಾಪ್. ವೃತ್ತೆ ಜೇವನ್ 1969ಂಾಂತ್ ಮಹ ಜಾಾ 18 ವಸಾಾಂ ಪಾರ ಯ್ಲರ್, ಇ ಬಿ ಸೊೀನ್ಸ ಇಲೆಕಿಾ ಾಕ್ ಸುಾ ಡ್ತಯ್ದ, (ಮಂಗುಾ ರ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ೆ ರಸಿ ಾ ರ್, ಆತಾಾಂ ಎಮ್.ಸ್ತ.ಸ್ತ

ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಹಡ ಒಫಿಸ್ ಅಸ್ ಾ ಜಾಗಾಾ ರ್ ಆಸಲ್ಲೆ ) ಹಾಾಂತುಾಂ ಫಟೊ ಆನಿ ನೆಗೆಟವ್ನ ರಿಟಚ್ ಕಚಾಾಂ ಕಾಮ್. 1971ಂಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಬೊಾಂಬಯ್ ಪಾವೊೆ ಾಂ. ಬೊಾಂಬಯ್ ಸಾಂಟರ ಲ್ ಲ್ಲ್ಗಾಸ ರ್, ಎರ್ ಕಂಡ್ತಶನ್ ಮಾಕ್ಾಟ್ ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ಫಿಲ್ಮ ಪ್ಬಿೆ ಸ್ತಟ ಕರಾ್‌್ ಾ ಆಟ್ಾ ಸುಾ ಡ್ತಯ್ದಾಂತ್ ಪ್ಲಸಾ ರ್ ಆಟಾಸಾ ಚಾಂ ಕಾಮ್. ಶೀಲೆ ಪಿಾಂತುರ್ ಕ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಸ್ತಪಿಾ ಫಿಲ್ಮ ಸ ಹಾಾಂಚ್ಯಾ ‘ಅಾಂದಾಜ್’್‌ ಫಿಲ್ಲ್ಮ ಚ್ಯ ಪ್ರ ಸರಾಚ ರ್ಥಯ್ಲಟರಾ ಬಿತ್ರ್ ದ್ವಚಾ ಶಕಾಡಾ ಡ್ತಸಯ್್ ಕರುಾಂಕ್. ಲ್ಲ್ಗ್ಲ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಾಂ ಆಟ್ ಮಹಿನೆ ಕಾಮ್ ಕ್ಲೆೆ ಾಂ. ಮಾನ್ ಮಯ್ಕಾದೆಕ್ ಕುಸುಕ ಟ್ಲ್ಚಾಂ ಮೀಲ್ ನತ್ಲೆೆ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಪ್ರಿಸರ್ ಪ್ಸಂದ್ ಜಾಲೆಾಂನ. 1971 ವರಾ್‌ಸ ಚ್ಯ ಆಖೆರಿಕ್ ಲ್ಲ್ಗಾಸ ರಚ್ ಲ್ಲ್ಾ ಮಿಾಂಗಾ ನ್ ರಸಿ ಾ ರ್ ಎಕಾ ಟೆಕ್ಸ ್‌ಟ್ಲ್ಯ್ೆ ಡ್ತಸಯ್್ (ವಸುಿ ರಾಾಂಚರ್ ಚ್ಯಪಿ್ ಾಂ ಡ್ತಸಯ್್ ) ಕರುನ್ ಬೊಾಂಬಯ್ಕಾಂತಾೆ ಾ ವಸಿ ಾಾಂ ಮಿಲ್ಲ್ೆ ಾಂಕ್, ಜಶಾಂ ಕ್ಯಹಿನೂರ್ ಮಿಲ್ೆ , ಸಾಂಚುರಿ ಮಿಲ್ೆ , ಟ್ಲ್ಟ್ಲ್ ಎಕ್ಸ ್‌ಪ್ಲೀಟ್ಸ ಾ ಹಾಾಂಕಾ ತ್ಶಾಂ ಹರ್ ಲುಗಾಾ ವಾಾ ಪಾರಿಸಿ ಾಂಕ್ ನವಿ ನವಿಾಂ ಡ್ತಸಯ್್ , ರಚುನ್ ಸಪ್ೆ ೈ ಕರಾ್‌್ ಾ ದ್ಫಿ ರಾಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಾ ಾಂ. ಹರ್ ಪಾಾಂಚ್ ಜಣ್ಟಾಂ ಆಟಾಸ್ಾ ಆಸ್ತೆ ಾಂ. ಥಾಂಸರ್್‌ಚಾಂ ಕಾಮ್ ಭಾರಿಚ್ ರುಚೆ ಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ದೀನ್ ಮಹಿನಾ ಾಂಭಿತ್ರ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಬೊರಚ್ ಹಳೊಾ ಾಂ. ವಿವಿಧ್ ಫುಲ್ಲ್ಾಂ ತಾಂ ವಿವಿಧ್ ಅಕಾರಾಾಂಚರ್ ಆನಿ ರಂಗಾಾಂಚರ್, ಅಲಂಕಾರಿಕ್ ಚಿತಾರ ಾಂ, ಬೊಡಾರ್, ಆನಿ

8 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಶಾಂಭರಾಾಂನಿ ರಂಗ್. ಸಜನ್್‌ಶಿೀಳ್ ಮತಕ್ ಭಾರಿಚ್ ತೃಪಿಿ ದಿಲೆೆ ಾಂ ಕಾಮ್. ಹರ್ ಡ್ತಸಯ್ಕ್ ಾಂ ಪುಸಿ ಕಾಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ವಾ ನಕಲ್ ಕರಿನಸಿ ಾಂ ಮಹ ಜಾಾ ಚ್ ಕಲ್ಲ್ಾ ನಾಂಚ್ಯ ಅಧಾರಾರ್ ಅತೀ ವೇಗಾನ್ ಮಹ ಣ್ಟಿ ತ್ ತ್ಶಾಂ, ಆಕಶಿಾತ್ ರಂಗಾಾಂ-ಮೇಳಾನ್ ನವಿಾಂ ನವಿಾಂ ಡ್ತಸಯ್್ ರಚ್ಯಿ ರ್ಲಾಂ. ದೇಡ ವರಾ್‌ಸ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಚಡ್ತತ್ ಜ್ಡ್ತಚ್ಯ ಆಶನ್ ತ್ಲಾಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡುನ್ ಘರಾಥಾವ್ ಾಂಚ್ ಡ್ತಸಯ್್ ಕರುನ್ ಮಿಲ್ಲ್ೆ ಾಂಕ್ ದಿಾಂವ್್ ಾಂ ಕಾಮ್ ಆರಂಭ್ ಕ್ಲೆೆ ಾಂ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಪಾ ಚ್ ತ್ಲಾಂಪಾನ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಯಶಸ್ತವ ಯ್ ಜ್ಡುಾಂಕ್ ಪಾವೊೆ ಾಂ. ಹಾಾಂವ್ನ ತಾಾ ವ್ಳಾರ್ ರಾವಾಿ ರ್ಲಾಂ ಕ್ಯರ ಫಡಾ

ಮಾಕ್ಾಟ ಲ್ಲ್ಗಾಸ ರ್ ಆಸಲ್ಲ್ೆ ಾ ಸ್ತತಾರಾಮ್ ಬಿಲ್ಲಡ ಾಂಗಾಚ್ಯ ದ್ಮಸರ ಾ ಮಾಳಯ್ಲರ್ ಆಸಲ್ಲ್ೆ ಾ , ತಾಾ ವ್ಳಾರಚ್ ಸುಮಾರ್ ಪಾವಣಯ ಾಂ ವರಾ್‌ಸ ಾಂ, ಬೊಾಂಬಯ್ ಸಗಾಾಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ೆ ಾ ತ್ನಾಟ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಆಸೊರ ದಿಲ್ಲ್ೆ ಾ , ತಾವೊಾಟ್ಲ್ಾ ಾಂನಿ ಸಿ ಪ್ನ್ ಕ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಮೆಾಂಗೊೆ ರಿಯನ್ಸ ಕೆ ಬಾಾಂತ್. ಪಾಾಂಚ್ ವಹ ಡ್ತೆ ಾಂ ಕೂಡ್ಪಾಂ, ದೀನ್ ಉಗೊಿ ಾ ನಹ ಣಯ್ದ, ದೀನ್ ಕಾಕುಸ್. ಲ್ಲ್ಗ್ಲಾಂ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಾಂ 60 ಜಣ್ ರಾವಾಿ ಲೆ. ವಹ ಡ್ಲೆ ಾ ರುಕಾಡ್ಪಚೊಾ ಪ್ಟೊ ಆಮೆ್ ಾಂ ವಸುಿ ರ್ ದ್ವರುಾಂಕ್. ದೀನ್ ಪ್ಟೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಕ್ಲ್ಲ್ಾ ರ್ ನಿದಾಂಕ್ ಖಟೆೆ ಾಂ. ಸಭಾರಾಾಂಕ್ ಧಣಾರಚ್ ಭಿಚ್ಯಣಾಂ ಸೊಡವ್ನ್ ನಿದಾಂಕ್. ಹಾಾಂವ್ಾಂ ಚಡ್ಪವತ್ ಕೂಡ್ಪ ಭಾಯ್ಕೆ ಾ ಅಶಿೀರ್ ಸೊಪಾಾ ರ್ ಸಕಯ್ೆ ನಿದೆ್ ಾಂ ಆಸಲೆೆ ಾಂ ಉಗೆಿ ಾಂ ಆಕಾಸ್, ನೆಕ್ತಾರ ಾಂ, ದಿೀಸ್ ರಾತ್ ಜಾಗ್ ಆಸ್ ಾ ಮಾಕ್ಾಟಾಂತೊೆ ಆವಾಜ್, ನಿೀದ್ ಪ್ಡ್ಪಿ ವರಗ್ ಮತಾಂತ್್‌ಚ್ ನವಿಾಂ ಡ್ತಸಯ್ಕ್ ಾಂಚಾಂ ರಚನ್. ದಿಸಚಾಂ ಸಗೆಾ ಕಾಮಾಕ್ ವ್ತಾನ ಮಹ ಜ್ ಡ್ಲರ ಯಾಂಗ್ ಬೊೀಡಾ ಉಬೊ ಕನ್ಾ ಹಾಾಂವ್ನ ಮಹ ಜಾಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲ್ಲ್ಗಾಿ ರ್ಲಾಂ. ಕ್ಯಾಂಕ್ಣ ಚೊ ಪ್ರ ಖಾಾ ತ್ ಸಹಿತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಮಾನೇಸ್ಿ ಏ. ಟ ರ್ಲೀಬೊ ಹಾಾಂಗಾಚ್ ರಾವಾಿ ರ್ಲ, ಎಕಾಚ್ ಕೂಡ್ಪಾಂತ್. ತಾಣಾಂ ರಾತ್ ಫಾಳಯ್ಲಕ್ ರೈಲೆವ ೀ ವಕ್ಾ ಶಪಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ವ್ಚಾಂ. ದಿಸಚಾಂ ಮುಕಾರ್

9 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


10 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬೊಸೊನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಕಾಣಯ್ದ ಸಾಂಗೆ್ ಾಂ. ಹಾಾಂವ್ನ ಮಹ ಜಾಾ ಚಿತಾರ ಾಂ ಆನಿ ರಂಗಾಾಂಚ್ಯ ಸಂಸರಾಾಂತ್. ತೀನ್ ವಸಾಾಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂವ್ನ. ಹಾವ್ಾಂ ಏಕ್ ಸವ ಾಂತಕಾಯ್ಲಚೊ, ನಕಲ್ ಕರಿನತ್ರ್ಲೆ , ಪಾತ್ಲಾ ಣಚೊ ಕಲ್ಲ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವ್ನ ಜ್ಡಲೆೆ ಾಂ. ೂಣ್ ನಶಿಬಾನ್ ಚಡ್ತತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿರ್ಲನ. 1975ಂಾಂತ್ ಆಯಲ್ಲ್ೆ ಾ ಟ್ಲ್ಯ್ದೊ ಯ್ಡ ತಾಪಾನ್ ಅಡೇಜ್ ಮಹಿನೆ ದೀನ್ ಆಸಾ ತಾರ ಾ ಾಂನಿ ದಾಖಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಣ್ಟಾಕಡೆ ಜಗಡ್ ವಾಾಂಚೊೆ ಾಂ. ಮಹ ಜಾಾ ಹಾಡ್ಪಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ಯಲೆ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಪ್ೆ ೀಯ್ಕ್ ರ್ ಉಬೊನ್ ಪಾಟಾಂ ಗಾಾಂವಾಾಂಕ್ ಆಯ್ದೆ ಾಂ. ಗಾವಾಾಂತ್ಚ್ ಉರ್ಲಾಾಂ. ಪಾಾಂಚ್ ವರಾ್‌ಸ ಾಂ ದಿೀಸ್ ರಾತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಹಾವ್ಾಂ ಪ್ಸಂದ್ ಕ್ಲೆೆ ಾಂ, ಹಸಿ ಗತ್ ಕ್ಲೆೆ ಾಂ ಪ್ಲರ ಫ್ರಶನ್ ವ ತ್ಲo ಜಿೀವನ್ ಹಾವ್ಾಂ ಹೊಗಾಡ ಯ್ಲೆ ಾಂ. 1976ಂಾಂತ್ ಗಾವಾಾಂತ್ ಆಸ್ ಾ ‘ಫಿಶರಿೀಸ್ ಕ್ಯಲೇಜ್’್‌ ಹಾತುಾಂ ಆಟಾಸ್ಾ ಕಮ್ ಫಟೊೀಗಾರ ಫ್್‌ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಿಗೊೆ ಾಂ. ಆಪುಬಾಾಯ್ಲಚಿಾಂ ಕ್ಯಲೇಜಿಕ್ ಲಗ್ಲಿ ಚಿತಾರ ಾಂ ಸೊಡಯ್ಕಿ ರ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ದಿೀಸ್, ಹಾವ್ಾಂ ಬೊಾಂಬಯ್ ಆಸಿ ನ ಬಾರಿಚ್ ಮಾನನ್ ಲೆಕರ್ಲೆ , ಭಾರತಾಾಂತ್ ಮಾತ್ರ ನ ಅಖಾಯ ಾ ಸಂಸರಾಾಂತ್ಚ್ ಆಪಾೆ ಾ ಕಾರ್ಟಾನಾಂಕ್ ತ್ಶಾಂ ರಖಾ ಚಿತಾರ ಾಂಕ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆ ರ್ಲ ಮಹಾನ್ ಕಲ್ಲ್ಕಾರ್ ಮಾರಿಯ್ದ ಮಿರಾಾಂದಾ, ಹಾಾಂವ್ನ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಿ ನ ಮಹ ಜಾಾ ಬಗೆೆ ಕ್

ಉಬೊ ಜಾರ್ಲೆ . ಕನಾಟಕ್ ಸಕಾಾರಾನ್ ಆಮಾ್ ಾ ರಾಜಾ ವಿಶಿಾಂ ಏಕ್ ಪುಸಿ ಕ್ ಕರುಾಂಕ್ ತಾಾ ವ್ಳಾಚೊ ನಾಂವಾಡ್ತೊ ಕ್ ಇಾಂಗ್ಲೆ ಶ್‍ ಬರವಿಾ , ಅಾಂತ್ರಾಶಿಾ ಾರ ೀಯ್ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ಡ್ಲಮ್ ಮರಾಯಸಕ್ ನೆಮರ್ಲೆ . ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚಿ ಪ್ತಣ್ ನಾಂವಾಡ್ತೊ ಕ್ ನಟ ಲ್ಲೀಲ್ಲ್ ನಯುಡ ಆನಿ ಕಲ್ಲ್ಕಾರ್ ಮಾರಿಯ್ದ ಆಸರ್ಲೆ . ತಾಾ ವ್ಳಾರ್ ಅಖಾಯ ಾ ದೇಶಾಂತ್ಚ್ ಏಕ್ ಕಶಾಂ ಆಸಲ್ಲ್ೆ ಾ ಆಮಾ್ ಾ ಕ್ಯಲೇಜಿಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಾಂವ್ನಕ ತಾಂ ಪಾವಲ್ಲೆ ಾಂ. ತ್ಲಗಾಾಂಯ್ ವಿಶೇಶ್‍ ಕಾಲೆತಚಿಾಂ ೂಣ್ ಸದಾಾ ಪ್ರ ಕರ ತ್ಲಚಿಾಂ ಮಗಾಳ್ ಮಹ ನಯ ಾ ಾಂ. ಮಹ ರ್ಜಾಂ ಕಾಮ್ ಪ್ಳ್ವ್ನ್ ಮಾರಿಯ್ದನ್ ಇಸೊಕ ಲ್ಲ್ಚ್ಯ ನಿರೆ್‌ೊ ೀಶಕಾ ಮುಖಾರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಶಭಾಸ್ತಕ ಪಾಟಯೆ ಮಾತ್ರ ನಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಕುಶಿನ್ ಆಪ್ವ್ನ್ ‘ತುಾಂ ಹಾಾಂಗಾ ಕಿತ್ಲಾಂ ಕತಾಾಯ್, ಬೊಾಂಬಯ್ ಯ್ಲ, ಹಾಾಂವ್ನ ತುಕಾ ಹಲ್ಾ ಕತಾಾಾಂ’್‌ ಮಹ ಣ್ ಗುಟ್ಲ್ನ್ ಸಾಂಗಾಿ ನ ಹಾಾಂವ್ನ ಸಗೊಾ ಚ್ ಶಮೆಾರ್ಲೆ ಾಂ. (ಥೊಡ್ಪಾ ತ್ಲಾಂಪಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಬೊಾಂಬಯ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ರ್ಲೆ ಾಂ ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕಶಾಂ ತಾಾ ಮಹಾನ್ ಕಲ್ಲ್ಕಾರಾನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಪ್ಲರ ೀತಾಸ ವ್ನ ದಿರ್ಲ, ಮಾಹ ಕಾ ಸಬಾರಾಾಂಚಿ ವಳ್ಕ್ ಕರಯೆ , ಕಾಮ್ ದಿವಯ್ಲೆ ಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವ್ಹ ಲೆಾಂ, ತಾಚಾಂ ವಿಶೇಶ್‍ ಮಯ್ಕಾ ಸ್ತ ವಾ ಕಿಿ ತಾವ ವಿಶಯ್ಕಾಂತ್ ಬರ್ಾಂವ್ನಕ ಆನಿ ಇತೆ ಾಂ ಪಾನಾಂ ಜಾಯ್ ಪ್ಡ್ತಿ ತ್) ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಕ್ಯಲೇಜಿಾಂತ್ ಮಾಹ ಕಾ ತಾಾಂಚ್ಯ ಫಿಶಿಾಂಗ್ ಬೊೀಟಚರ್ ಪೈಾಂಟ್ ಘೆವ್ನ್ ನಾಂವ್ನ ಆನಿ ಲ್ಲ್ಾಂಚನ್ ಸೊಡಯ್ ಮಹ ಣ್ ಸಾಂಗಾಿ ನ ತ್ಲಾಂ

11 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಾಮ್ ಆಟಾಸಾ ಚಾಂ ನಾಂ ಪೈಾಂಟರಾಚಾಂ ಮಹ ಣ್ ರಾಗಾನ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡಲೆೆ ಾಂ. ತಾಾ ಚ್ ವ್ಳಾರ್ ಸಳ್ಕ್ ಪ್ರ ಕಾಶನಚೊ ಸ್ತರಿವಂತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಮೆಳ್ರ್ಲೆ . ತಾಚ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ವಿಲ್ಲೊ ರೆಬಿಾಂಬಸಚಿ ವಳ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ವಿಲ್ಲೊ ಚ್ಯಾ ಪಂಗಾಡ ಾಂತ್ ಭತಾ ಜಾರ್ಲೆ ಾಂ. ‘ಮೀಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಕಾ ಸ್’್‌ ಪಿಾಂತುರಾಚಿ ತ್ಯ್ಕರಾಯ್ ಚಲ್ಲ್ಿ ಲ್ಲ. ಧಾಕ್ಯಾ ಕಸರ್ಲಯ್ ಪಾತ್ರ ಮೆಳಾತ್ ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂವಂಯ್ ಆಶವ್ನ್ ಆಸರ್ಲೆ ಾಂ. ಬದಾೆ ಕ್ ಪ್ಲರ ಡ್‌ಕಯ ನ್ ಸಾಂಭಾಳಾಣ ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಾಂವ್ನ ವಾವುರ್‌ೆ ಾಂ. ತ್ಲಾಂ ಪಿಾಂತುರ್ ರಿಲ್ಲೀಜ್ ಜಾತ್ಚ್ ಪ್ರತ್ ಬೊಾಂಬಯ್ ಪಾವೊೆ ಾಂ. ಮಾರಿಯ್ದ ಮಿರಾಾಂದಾನ್ ಮಾಹ ಕಾ ದಿಲೆೆ ಾಂ ಉತ್ರ್ ಪಾಳ್ಲೆೆ ಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ವಳ್ಕ ನ್ ಆನಿ ಶಿಫಾರಾಸಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊನ್ ಎಕಾ ಎಡವ ರಾ್‌ಾ ಯಾ ಾಂಗ್ ಕಂಪ್್ ಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಲೆೆ ಾಂ. ಪುಣ್ ಭಲ್ಲ್ಯ್ಲಕ ನ್ ಪ್ರತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿರ್ಲನ.

ಶಿವಾಯ್ ತ್ಲಲ್ಲ್ ವಣ್ಟಾನ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಆಸಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂಚೊ, ಸರನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಾ ಾಂಚೊ ಪ್ಲಟೆರ ಟಯ್ ((Oil colour potraits on canvas) ಕತಾಾರ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಹೊನ್ ವರಾಾಂತಾೆ ಾ ಏಕ್ ಇಗರ್ಜಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾೆ ಾ ವಣದಿಚರ್ ಸುಮಾರ್ 20 ಫಿಟ ಉಬಾರಾಯ್ಲರ್, ಸ್ತಮೆಟನ್ ಮರಿಯ್ಲ ಮಾಯ್ಲಚಾಂ ತೊಾಂಡ ಆನಿ ಜ್ಡ್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಹಾತಾಾಂಚಾಂ ವಹ ಡ ಜಯ್ಿ ರುಪ್ಣ ಾಂ ಕ್ಲೆೆ ಾಂ ಉಡ್ಪಸ್ ಯ್ಲತಾ.

1977 ಪಾಟಾಂ ಗಾಾಂವಾಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ , ಏಕ್ ದೀನ್ ಮಹಿನೆ ಖಾಲ್ಲ ರಾವಾೆ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಶಡ್ಪ್ ಾ ಗುಡ್ಪಾ ರ್, ಪಿ ವಿ ಎಸ್ ಲ್ಲ್ಗಾಸ ರ್ ಮಹ ರ್ಜಾಂಚ್ ದ್ಫಿ ರ್ ‘ಎಡಸ ಆಟ್ಸ ಾ ಎಾಂಡ ಎಡವ ಟ್ಲ್ಾಯ್್‌ಸ್ತಾಂಗ್’್‌ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕರುನ್ 1990 ಮಹ ಣ್ಟಸರ್ ಚಲಯ್ಲೆ ಾಂ. ಇಸ್ತಿ ಹಾರಾಾಂ, ಚಡ್ಪವತ್ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಪುಸಿ ಕಾಾಂಚ, ಕಾಾ ಸಟಾಂಚ ಫರ್, ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಪ್ತಾರ ಾಂಕ್, ಕಾಣಯ್ಕಾಂಕ್ ಚಿತಾರ ಾಂ, ರ್ಲೀಗೊ ಡ್ತಸಯ್್ , ಪ್ಲಸಾ ರಾಾಂ, ಇತಾಾ ದಿ ಹಜಾರಾಂ ಚಿತಾರ ಾಂ ಸಗ್ಲಾ ಾಂ ಹಾತಾನ್ಾಂಚ್ ಸೊಡಂವಿ್ ಾಂ (ತಾಾ ವ್ಳಾರ್ ಕಂಪುಾ ಟರ್ ನತ್ಲ್ಲೆ ಾಂ) ತಾಾ

1987ಂಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆೆ ಾಂ, ಏಕ್ ಚಡುಾಂ ಭುಗೆಾಾಂ ಜಾಲೆಾಂ, ನಟಕ್, ಪ್ದಾಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ ಜ್ೀಡ ನತ್ಲ್ಲೆ ಬದಾೆ ಕ್ ವೃತ ಜಿೀವನಾಂತ್ ಜ್ಡಲೆೆ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ರಂಗ್ ಮಂಚ್ಯರ್ ಹೊಗಾಡ ಯಲೆೆ ಾಂ ಚಡ ಜಾತಾನ, ಸವ ಾಂತ್ ಘರ್ ವ್ನ ಜಾಗೊ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ ನತ್ರ್ಲೆ ಹಾಾಂವ್ನ, ಮಹ ರ್ಜರ್ ಪಾತ್ಲಾ ವ್ನ್ ಆಯಲ್ಲ್ೆ ಾ ಪ್ತಣಕ್, ಮಹ ಜಾಾ ಭುಗಾಾ ಾಕ್ ಅನ್ ಾ ಯ್ ಕತಾಾಾಂ ಮಹ ಣ್ ಕಳ್ಲೆೆ ಾಂಚ್ ಮಹ ಜಾಾ 39 ವಸಾಾಂಚ್ಯ ಪಾರ ಯ್ಲರ್ 1990 ಎಪಿರ ಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಮಹ ಜಾಾ ಇಷ್ಾ ಮಾನೇಸ್ಿ ಫ್ರಲ್ಲಕ್ಸ ರ್ಲೀಬೊಚ್ಯಾ ಮಜತ್ಲನ್ ದೀಹಾ ಖತಾರ್ ಪಾವೊೆ ಾಂ.

ತಾಾ ಮಹ ಜಾಾ ದ್ಫಿ ರಾಾಂತ್ ಮಹ ಜಾಾ ವತ್ಲಿ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಕಿೀ ಚಡ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ನಟಕಾಾಂ ಆನಿ ಸಂಗ್ಲೀತಾಕ್ ಲಗ್ಲಿ ಉರ್ಲವ್ಣ ಜಾತಾಲೆಾಂ, ನವೊಾ ಆರ್ಲಚನೊಾ , ನವಿಾಂ ಯ್ದೀಜನಾಂ ರೂಪ್ ಘೆತಾಲ್ಲಾಂ, ಬರವಿಾ , ನಟಕ್ ಕಾರ್ ಯ್ಲತಾಲೆ, ಉಲವ್ನ್ ಬಸಿ ಲೆ. ಹಾವ್ಾಂ ಚಡ್ಪವತ್ ಬರಯಲೆೆ ಾಂಯ್ ತಾಾ ಚ್ ಚ್ಯರ್ ವಣದಿಾಂ ಭಿತ್ರ್. ಕಾಮ್ ದ್ರಬಸ್ಿ , ಪ್ಯ್ಲಯ ಮಾತ್ರ ಉಲೆಾನಾಂತ್.

12 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


1990-2012 – ಗಲ್ಮ್ ರ್ವವ್ರ್ . ಪ್ಯ್ಲೆ ಚಾಂ ವಸ್ಾ ಏಕ್ ಖತಾರಿ ಮಾನೆಸಿ ಚ್ಯ ಆಟ್ಾ ಗಾಾ ಲರಿಾಂತ್ ಥಾಂಚ್ಯ ರ್ಲಕಾಚೊಾ , ಜಾಗಾಾ ಾಂಚೊ, ಜಿಣಾ ರಿತಚೊಾ ಕಲ್ಲ್ಕರ ತ ಕರುನ್ ವಿಕಾರ ಾ ಕ್ ದ್ವರ್ಲಾ ಾ. ತಾಚೊ ವಿಕ್ಯರ ಆನಿ ಪ್ರ ಸರ್ ಚಡ್ತತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯ್ಲತಾನ ‘ಗಲ್ೊ ವಾರ್’್‌ ಅರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಕ್ಯರ ಭಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಪಾಟಾಂ ಗಾಾಂವಾಕ್ ಯ್ಲಾಂವಿ್ ತ್ಯ್ಕರಾಯ್ ಕರಾ್‌ಿ ನ ಮಾಹ ಕಾ ದ್ಮಸರ ಾಂ ಕಾಮ್ ಪ್ಳ್ವ್ಾ ತ್ ಮಹ ಣ್ ಸೊಾ ೀನಸ ರಾಚಿ ಪ್ವಾಣಾ ಮೆಳ್ಿಚ್ ಯ್ಲರ್ಲೆ ಪೇಜಸ್ ಕಚ್ಯಾ ಾ ಕಡೆ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಾ ಾಂ, ನಂತ್ರ್ ದೀನ್ ವರಾ್‌ಸ ಾಂ ಜಾತ್ಚ್ ಖತಾರೆ್‌್ ಾಂ ಇಾಂಗ್ಲೆ ಶ್‍ ದೈನಿಕ್ ‘ಗಲ್ೊ ಟ್ಲ್ಯ್ಮ ಸ ’್‌ ಹಾಾಂತುಾಂ ದಿಸಯ್ ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಾ ಾಂ. ತಾಾ ವ್ಳಾರ್ ಹಾಾಂವ್ನ

ಕಂೂಾ ಟರಾಚರ್್‌ಚ್ ಚಿತಾರ ಾಂ ಆನಿ ಇಸ್ತಿ ಹಾರಾಾಂ ಕಚ್ಯಾ ಾಾಂತ್ ಬೊರಚ್ ಹಳ್ರ್ಲೆ ಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಥೊಡ್ಪಾ ಕಾರಣ್ಟಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊನ್ ಮದೆಾಂ ದೀನ್ ವರಾ್‌ಸ ಾಂ (1995-1996) ಗಾವಾಾಂತ್ ಉರ್ಲಾಾಂ ತ್ರಿೀ ಫುಡ್ತೆ ಾಂ ಸತಾರ ವರಾ್‌ಸ ಾಂ ತಾಾ ಚ್ ಪ್ತಾರ ಾಂತ್ ಸ್ತನಿಯರ್ ಡ್ತಸಯ್ ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ಚ್ ಜಾರ್ಲೆ ಾಂ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಹಜಾರಾಂ ಇಸ್ತಿ ಹಾರಾಾಂ, ಶಾಂಭರಾಾಂನಿ ಥರಾವಳ್

13 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಿಶೇಸ್ ಅಾಂಖಾಾ ಾಂಚ ಫರ್ ಇತಾಾ ದಿ ಹಾವ್ಾಂ ವಿನಾ ಸ್ ಕ್ಲೆೆ . ಅಖೇರಿಕ್ 2012 ನವ್ಾಂಬರಾಾಂತ್ ಸವ ಾಂತ್ ಖುಶನ್ ಗಲ್ಲ್ೊ ಕ್ ಆದೇವ್ನಸ ಮಾಗೊೆ . ತಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆಜ್ ಮಹ ಣ್ಟಸರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ ಾಂಚ್ ಮಹ ಜಾಾ ಥೊಡ್ಪಾ ಕಲ್ಲ್ ಹವಾಾ ಸಾಂ ಬರಾಬರ್ ಡ್ತಸಯ್ ರಾಚಿ ವಾಾ ಪ್ಿ ಚಲಯ್ಲಿ ಾಂ ಆಸಾಂ.್‌ ‘ಆಸೊಾ’್‌ ಮಹಿನಾ ಳಾ ಪ್ತಾರ ಚೊ ೂಣ್ಾ ವಿನಾ ಸ್ ತ್ಶಾಂ ಅನಿ ಥೊಡ್ಪಾ ಫಿಗಾಜ್ ಪ್ತಾರ ಾಂಚೊ, ಸೊವನಿರಾಾಂಚೊ ವಿನಾ ಸ್, ಸಂಗ್ಲೀತ್ ಆನಿ ಇತ್ರ್ ಸಾಂಸಕ ಾತಕ್ ಕಾಯಾಕರ ಮಾಾಂಕ್ ಎಲ್್‌ಇಡ್ತ ಪ್ಡ್ಪೊ ಾ ಕ್ ವಿಡ್ತಯ್ದ ಆನಿ ಇತ್ರ್ ಸೆ ಯಡಸ ವಿನಾ ಸ್ ಕ್ಲ್ಲ್ಾ ತ್. ವಿಲ್ಲೊ ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಪ್ದಾಾಂಕ್ ತ್ಶಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ತಡ್ತ ಪ್ರ ಸರಾಕ್ ಪ್ಲರ ಮ ವಿೀಡ್ತಯ್ದ ರಚ್ಯೆ ಾ ತ್. ಮಹ ಜಾಾ ಚ್ ಮುಖೇರ್ಲಾ ಣ್ಟರ್ ಸದ್ರ್ ಕ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಸುಮಾರ್ ಸೊ ‘ವಿಲ್ಲೊ ದಿೀಸಾಂಕ್’್‌ ಪ್ದಾಾಂಕ್ ಲಗ್ಲಿ ಸಭಾರ್ ವರಾಾಂ ಆವ್ೊ ಚೊಾ ವಿೀಡ್ತಯ್ದ ಹಾವ್ಾಂಚ್ ವಿನಾ ಸ್ ಕ್ಲ್ಲೆ ಸಂತ್ಪಿಿ ಮಾಹ ಕಾ ಆಸ. ಬಜಾರಾಯ್ ಇತೆ ಚ್ ಕಿ ಪಾಟ್ಲ್ೆ ಾ ಸುಮಾರ್ ಪಂಚಿವ ೀಸ್ ವರಾ್‌ಸ ಾಂ ಲ್ಲ್ಗಾಯ್ಿ ಹಾತಾಾಂತ್ ಬರ ಶ್‍ ಧರುನ್ ಚಿತಾರ ಾಂ ವಾ ರುಪಿಣ ಾಂ ರಚಿೆ ಾಂಚ್್‌ನಾಂತ್. ಆೂರ ಪ್ ಕ್ದಾ್ ಾಂ ಬರ ಶ್‍ ಹಾತಾಂ ಧತಾಾನ ಪ್ಯ್ಲೆ ಾಂಚ್ಯಚ್ ವೇಗಾನ್, ನಜೂಕಾಯ್ಲನ್ ಚಿತಾರ ಾಂವ್ನಕ , ಬರ ಶ್‍ ಆನಿ ರಂಗ್ ವಾಪ್ರುಾಂಕ್ ಸಕಾಿ ಾಂ ಮಹ ಳ್ಾ ಾಂ ಸಮಧಾನ್ ಆಸ ಆನಿ ಫುಡೆಾಂ ಮತಾಂತ್ ಚಿಾಂತುನ್ ದ್ವರಲ್ಲೆ ಾಂ ಚಿತಾರ ಾಂ ಚಿತಾರ ಯ್ದಿ ರ್ಲಾಂ ಮಹ ಳಾ ಆಶಯ್ ಆಸ.

ಕಾಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ರ 1962 ಇಸವ ಾಂತ್ ಮಂಗುಾ ಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಕಣೀ ನಟಕ್ ಸಬನ್ ಸದ್ರ್ ಕ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ’ಮಾಾಂಯ್ ಖಂಯ್ ಆಸಯ್’್‌ ನಟಕಾಚ್ಯ ಎಕಾ ದ್ರ ಶಾ ಾಂತ್, ಬಾಳ್ ಕೈದಿ ಬುಗಾಾ ಾಾಂ ಮದೆಾಂ ಎಕ್ಯೆ ಜಾವ್ನ್ ರಂಗ್ ಮಂಚ್ ಚಡಲ್ಲ್ೆ ಾ ಹಾವ್ಾಂ ಮಹ ರ್ಜಾಂ ಹೈಸ್ಕಕ ಲ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ಿ ಚ್, 1970ಂಾಂತ್ ಕಾಮಾಚ್ಯ ಸೊದೆ್ ರ್ ಬೊಾಂಬಯ್ ವ್ತಾ ಪ್ಯ್ಕಾಾಂತ್ ತಾಾ ವ್ಳಾರ್ ವಸ್ತಿ ಕರಾ್‌್ ಾ ಉವಾಾ ಫಿಗಾರ್ಜಚ್ಯ ನಟಕಾಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ , ತ್ವಳಾ್ ಫಾಮಾದ್ ನಟಕಿಸಿ ಾಂಚ್ಯ ಸಹವಾಸಾಂತ್ ನಟಕ್ ಕಲೆಚಿ ಬರಿಚ್ ಮಾಹತ್ ಆಪಾಣ ಯಲ್ಲೆ . ಸಭಾರ್ ನಟಕಾಾಂನಿ ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ವಹ ಡ ಪಾತ್ರ ಕ್ಲೆೆ ತಾಾ ನಟಕಾಾಂಚಿ ನಾಂವಾಾಂ ಉಡ್ಪಸ್ ಯ್ಲನಾಂತ್. ಉಡ್ಪಸ್ ಆಸ ತ್ರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಸದಾಾಂಚ್ ಪ್ಲರ ೀತಾಸ ವ್ನ ದಿೀವ್ನ್ ನಟನಚಿ, ಗಾಯನಚಿ ತ್ಬಾತ ದಿಲ್ಲ್ೆ ಾ , ಆಪುಬಾಾಯ್ಲಚೊ ನಟ್, ಗಾವಿಾ , ಪ್ದಾಾಂ ಘಡ್ಪಣ ರ್, ನಿದೇಾಶಕ್ ದೆವಾದಿನ್ ರ್ಜರಮ್ ಡ್ತಸ್ತಲ್ಲ್ವ ಚೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಹರೆ್‌ಾ ೀಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಆಪಾೆ ಾ ನಟನನ್ ಮಾಹ ಕಾ ವಿಸ್ತಮ ತ್ ಕ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ದೆವಾದಿನ್ ಎಡವ ಡಾ ಕಾವ ಡರ ಸಚೊ. (ಬೊಾಂಬಯ್ ಆಸಿ ನ ನಟಕಾಚ್ಯಾ ಸುತುಿ ರಾಕ್ ಗೆರ್ಲಾಂಚ್ ನ,) ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಜ್ಕಾಿ ಾ ಅಬಿನಯನನ್ ಆನಿ ತಾಳಾಾ ನ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಸಭಾರ್ ಪಾತಾರ ಾಂಕ್ ಜಿೀವ್ನ ಭರುಾಂಕ್ ಸಕಾೆ ಾಂ ಮಹ ಳ್ಾ ಾಂ ಸಮಧಾನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಆಸ. ಅಬಿನಯ್, ಸಂಗ್ಲೀತ್, ಉಜಾವ ಡ ಹಾಾ ಸವಾಾಾಂಚ್ಯ ಕಲ್ಲ್ತ್ಮ ಕ್ ಮಿಲನಚಾಂ

14 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


15 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನವ್ಾಂಪ್ಲಣ್ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ನಟಕ್ ನಿದೆಾಶನಾಂತ್ ಹಾಡುನ್, ಪ್ಸ್ತಾ ಉವಾಾ, ಬನ್ ರುಜಾಯ್, ವಿಲ್ಲೊ ರೆಬಿಾಂಬಸ್, ಎ. ಟ. ರ್ಲೀಬೊ ಹಾಾಂಚ, ತ್ಶಾಂ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ನಟಕಿಸ್ಿ ಚ್ಯಫಾರ 16 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದೆಕ್ಯೀಸಿಚ ಸಬಾರ್ ನಟಕ್ ಮಹ ಜಾಾ ನಿದೇಾಶನನ್ ಹಾವ್ಾಂ ರಂಗಯಲೆೆ . ಕಲ್ಲ್ ಸಂಪ್ತ್ ಸಂಘಟನನ್ ವಸಾವಾರ್ ಚಲಯಲ್ಲ್ೆ ಾ ನಟಕ್ ಸಾ ದಾಾ ಾಾಂನಿ ನಟನಕ್ ಅನಿ ನಿದೇಾಶನಕ್ ಸಬಾರ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ಹಾವ್ಾಂ ಆಪಾಣ ಯ್ಕೆ ಾ ಾಂತ್. ಬೊಾಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಾಂ ಗಾಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಾವ್ಾಂ ಕಲ್ಲ್ ಶಿಕಯ ಣ್ ಜ್ಡಲ್ಲ್ೆ ಾ ‘ಬಿಜಿಎಮ್’್‌ ಇಸೊಕ ಲ್ಲ್ಚ್ಯಾ ವಾಶಿಾಕ್ ಮಿಲನಾಂ ವ್ಳಾರ್ ರಮಾನಂದ್ ಚೂಯ್ಕಾಚ್ಯ ಥೊಡ್ಪಾ ಕನ್ ಡ್ಪ ನಟಕಾಾಂನಿ ಪಾತ್ರ ಕ್ರ್ಲೆ , ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಾಚೊ ‘ದೀನ್ ಘಡ್ತಯ್ದ ಹಾಸೊನ್ ಕಾಡ್ತಯ್ಕಾಂ’್‌ ಹಾಸ್ಾ ನಟಕ್ ಆಮಾ್ ಾ ಕ್ಯಾಂಕ್ಣ ಕ್ ಥೊಡ್ಪಾ ಬದಾೆ ವಣ್ಟಾ ಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುನ್ 1978-79 ಇಸವ ಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಜಾಗಾಾ ಾಂನಿ ಯಶಸವ ನ್ ಪ್ರ ದ್ಶಾನ್ ಕ್ರ್ಲ. ಮಹ ಜಾಾ ಆರ್ಲೀಚನೆರ್, ಕಾಣ ಆನಿ ಪಾತಾರ ಾಂಚ್ಯ ಬುನಾ ದೆರ್ ಚ್ಯಫಾರ ನ್ ಲ್ಲಖಲೆೆ ನವಾಾ ಚ್ ಶೈಲೆಚ ’ವಸಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ’್‌ ’ತ್ಲಾಂ ತೊ ಅನಿ ಹಾಾಂವ್ನ’್‌ ಬೊರೆಚ್ ಯಶಸ್ತವ ಜಾಲೆೆ ಮಟೆವ ನಟಕ್.್‌ ‘ತ್ಲಾಂ ತೊ ಅನಿ ಹಾಾಂವ್ನ’್‌ ನಟಕ್ ಆಡ್ತಯ್ದ ರೆಕ್ಯಡಾ ಕರುನ್ ಕ್ಸಟ ರೂಪಾರ್ ವಿಕಾರ ಾ ಕ್ ಘಾಲುನ್ ತಾಚೊಾ ಹಜಾರಾಂ ಪ್ರ ತಯ್ದ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಾ ತ್. ಹಾವ್ಾಂಚ್ ಬರವ್ನ್ ನಟನ್ ಆನಿ ನಿದೇಾಶನ್ ಕ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ‘ಪ್ರತ್ ಎಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ’್‌ ನಟಕಾನ್, ಉದ್ಯವಾಣ ಅನಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಡುಪಿ ಹಾಣ 1989 ಇಸವ ಾಂತ್ ಚಲಯಲ್ಲ್ೆ ಾ ಪ್ಯಲ್ಲ್ೆ ಾ

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ನಟಕ್ ಸಾ ದಾಾ ಾಂತ್, ನಟಕಾಕ್, ನಿದೇಾಶನಕ್ ಅನಿ ನಟನಕ್ ಪ್ರ ಥಮ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ಆಪಾಣ ವ್ನ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚರ್ಲೆ . ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಬುಕಾ ರುಪಾರ್ ಪ್ರ ಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಾ ಹಾಾ ನಟಕಾಕ್ ಕನಾಟಕ್ ಕ್ಯಾಂಕಣ ಸಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ‘ಅತುತ್ಿ ಮ್ ನಟಕ್ ಪುಸಿ ಕ್’್‌ ಪುರಸಕ ರಯ್ ಲ್ಲ್ಬಾೆ (2001). ವರ ತಪ್ರ್ ಕಾಲೆತಚ ನಟಕ್ ಸದ್ರ್ ಕರಿಜಯ್ ಮುಳಾಾ ಾ ಉದೆೊ ಶನ್ 1982 ಇಸವ ಾಂತ್ ಹಾವ್ಾಂ ಚ್ಯಫಾರ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸಿ ಪಿತ್ ಕ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ’ರಂಗ್ತ್ರಂಗ್’್‌ ಬೊಾಂದೆರಾಕಾಲ್, ಕ್ಯಡ್ಪಾ ಳ್ ಅನಿ ಸುತುಿ ರಾಾಂತ್ ಚ್ಯಫಾರ ಚ ‘ಭಾಾಂಗಾರ್

17 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


18 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


19 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಹ ನಿಸ್’್‌ ಆನಿ ‘ಆಾಂಕಾವ ರ್ ಮೆಸ್ತಿ ಾ’್‌ ನಟಕ್ ಯಶಸವ ನ್ ಹಾವ್ಾಂ ಸದ್ರ್ ಕ್ಲೆೆ . (ಶಿರ ಎರಿಕ್ ಒಜೇರಿಯ್ದ, ಆಪಾೆ ಾ ಆತ್ಮ ಕಥಾ ಪುಸಿ ಕಾಾಂತ್ (ಥಕಾನತ್ರ್ಲೆ ಝುಜಾರಿ, ಬರವಿಾ : ರನಿ ಅರುಣ್) ‘ರಂಗ್ ತ್ರಂಗ್’್‌ಆಪ್ಣ ಾಂ 1983ಂಾಂತ್ ಸುರು ಕ್ಲೆೆ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಸಾಂಗಾಿ , ತ್ಲಾಂ ಸಕ್ಾಾಂ ನಾಂ. ತೊ ಉಪಾರ ಾಂತ್ 1983 ಫ್ರಬರ ರ್ 6 ವ್ರ್ ಡ್ಲೀನ್ ಬೊಸೊಕ ಹೊಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಾ ‘ಬೊಾಂಚೊ ಬಂದ್’್‌ ನಟಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ‘ರಂಗ್ ತ್ರಂಗ್ ಗ್ಲೀತ್ ಮಾಳಾ’್‌ (ಹಾಂ ನಾಂವಯ್ ಹಾವ್ಾಂಚ್ ದಿಲೆೆ ಾಂ) ಪ್ದಾಾಂಚಿ ಸಾಂಜ್ ಸದ್ರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಆಮಾ್ ಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ರ್ಲೆ .) 2012ಂಾಂತ್ ಪಾಟಾಂ ಗಾಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ 2015 ಇಸವ ಾಂತ್ ಪ್ರತ್ ಮಹ ಜ್ ರಂಗಮಂಚ್ ವಾವ್ನರ ಅರಂಬ್ ಕರುನ್ ‘ರಂಗ್-ಅಾಂತ್ರಂಗ್’್‌ ಪಂಗಡ ಸುವಾಾತುನ್ ಮಹ ಜ್ ’ಪ್ರತ್ ಎಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ’್‌ ನಟಕ್ ಕ್ಯಡ್ಪಾ ಳಾಾಂತ್, ದ್ಮಬಾಯ್ಕಾಂತ್ ಆನಿ ಪಾಾಂಬೂರಾಾಂತ್ ಹಾವ್ಾಂ ಯಶಸವ ನ್ ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ ಕ್ಲ್ಲ್. ಹಾವ್ಾಂ ಲ್ಲಖಲ್ಲ್ೆ ಾ ‘ಗಲ್ೊ ಸರಾ್‌ಾರ್ ಏಕ್ ಸುಕಾರ ರ್’್‌ ನವಾಾ ಚ್ ನಟಕಾಕ್ 2015ಂಾಂತ್ ‘ದಾಯಾ ರಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ದ್ಮಬಾಯ್ ಹಾಣಾಂ ಆಸ ಕ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಮಿಕ್ ಮಾಾ ಕ್ಸ ಸಮ ರಕ್ ನಟಕ್ ಸಾ ದಾಾ ಾಾಂತ್ ಅತುಾ ತ್ಮ್ ನಟಕ್ ಕೃತ ಪುರಸಕ ರ್ ಲ್ಲ್ಬಾೆ . 2016 ವಸಾಚ ಸುವ್ಾರ್ ‘ವಿಶವ ಕ್ಯಾಂಕಣ ಕೇಾಂದ್ರ , ಶಕಿಿ ನಗರ್, ಹಾಣಾಂ ಸದ್ರ್ ಕ್ರ್ಲೆ ಪ್ರ ಖಾಾ ತ್ ಜಯ್ಿ ನಟಕ್ ‘ಸಪ್್ ಸರಸವ ತ್’್‌ಜಿಎಸ್್‌ಬಿ 20 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕ್ರ್ಲೆ . 2016 ಆಗೊಸಿ ಾಂತ್ ‘ವಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ’್‌ ನಟಕ್ ಆನಿ ಪ್ರ ಖಾಾ ತ್ ಕವಿ ವಿಲಸ ನ್ ಕಟೀಲ್ಲ್ಚ್ಯ ಗ್ಲೀತಾಚಿಾಂ ಪ್ಯಲ್ಲೆ ಸಾಂಜ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕರುನ್ ‘ಸುರ್ಸುಾಂಗಾಾರ್’್‌ ಕಾಯ್ಲಾಾಂ ‘ರಂಗ್ಅಾಂತ್ರಂಗ್’್‌ಬೊಾಂದೆರಾಖಾಲ್ ಪ್ರ ರ ಸುಿ ತ್ ಕ್ಲೆೆ ಾಂ. ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಸದಾಾರ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶಣೈ ಹಾಾಂಚ್ಯ ಯ್ಲಜಾಮ ನೊಾ ಣ್ಟರ್, ಕನಾಟಕ್, ಮಹಾರಾಷ್ಾ ಾ, ಗೊೀವಾ ಆನಿ ಕೇರಳಾ ರಾಜಾಾ ಾಂಚ್ಯ ಕಲ್ಲ್ಕಾರಾಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲುನ್ ರಚಲ್ಲ್ೆ ಾ ವಿಶವ ಕ್ಯಾಂಕಣ ಸಂಗ್ಲೀತ್ ನಟಕ್ ಎಕಾಡೆಮಿಚೊ ಏಕ್ ನಿದೇಾಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ , ಕ್ಯಾಂಕಣ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸಕ ೃತ ಪ್ರ ತಷ್ಾ ನ, ವಿಶವ ಕ್ಯಾಂಕಣ ಕೇಾಂದ್ರ , ಶಕಿಿ ನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಣಾಂ 2018 ಇಸವ ಥಾವ್ನ್ ವಸಾವಾರ್ ಸದ್ರ್ ಕಚ್ಯಾ ಾ ವಿಶವ ಕ್ಯಾಂಕಣ ನಟಕ್ಯೀತ್ಸ ವಾ ಕಾತರ್ ಮಹ ಜ್ ವಾವ್ನರ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ. ಎದಳ್ ಮಂಗುಾ ರಾಾಂತ್ ಆನಿ ಗೊಯ್ಕಾಂತ್ ಯಶಸವ ನ್ ಹ ನಟಕ್ಯೀತ್ಸ ವ್ನ ಸಂಭರ ಮಾೆ ಾ ತ್. ಹವಾಂ ನಟನ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ ನಿರ್ದ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪ್್ ಮುಕ್ ಬರರ್ವಿ ಯ ಾಂಚೆ ಥೊಡೆ ನಾಟಕ್:

ಸಮಾರ್ಜಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 50 ವಯ್ರ ಕಲ್ಲ್ಕಾರಾಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ , ನಿದೇಾಶನ್ ದಿೀವ್ನ್ ಯಶಸವ ನ್ ಹಾವ್ಾಂ ಸದ್ರ್

ಎ ಟ ರ್ಲೀಬೊ; ಆಾಂಕಾವ ರ್ ಆವಯ್, ಜ್ಸ ಆವಾವ ರಿಸ್: ರ್ಜಜು ನಜರೆನ್ (ನಟನ್-ಜುದಾಸ್), ಬನ್ ರುಜಾಯ್: ಶಿರಾಪ್, ಆಾಂಕಾವ ರ್ ಮರಿಯ್ಲಚಿ ಕಥಾ (ನಟನ್-ರ್ಜಜು), ವಿಲ್ಲೊ ರೆಬಿಾಂಬಸ್: ಕ್ಡ್ತ

21 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬೊನ ಬಿ.ಎ., ಪ್ಸ್ತಾ ಉವಾಾ: ಜಿಲುೆ ವಾಾಂಟೆಡ. ಶಿರ ೀಮತ ಲುಯ್ಲಲ್ಲ್ೆ ರ್ಲೀಬೊ ಪ್ರ ಭುನ್ ಲ್ಲಖರ್ಲೆ ಇಾಂಗ್ಲೆ ಶ್‍

ನಟಕ್ (Milagres Pagent)್‌ ‘ಮಿಲ್ಲ್ರಿ್‌್ ಚರಿತಾರ ’್‌ಮಿಲ್ಲ್ರ್ ಇಗರ್ಜಾಚ್ಯಾ ಟೆರ ೈ ಸಾಂಟನರಿ ವ್ಳಾರ್ ಸದ್ರ್ ಕ್ರ್ಲೆ .

22 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


(ನಿದೇಾಶನ್ ಆನಿ ಟಪುಾ ಚೊ ಪಾತ್ರ ) ಚಾಫ್ರ್ ಚೆ ನಾಟಕ್: ‘ಹಾಾಂಡ್ಲ ಉಟ್ಲ್ೆ ’,್‌ ‘ವಿಶಾಂತಚ ಭಾವ್ನ’,್‌ ‘ಮಾಾಂಕಾಡ ಚೊ ಪಾಯ್’,್‌ ‘ಭಾಾಂಗಾರ್ ಮಹ ನಿಸ್’,್‌ ‘ಆಾಂಕಾವ ರ್ ಮೆಸ್ತಿ ಾ’,್‌ ‘ತ್ನೆಾಾಂ ತ್ನೆಾಾಂ ಮನೆಾಾಂ’್‌ಹ ಸವ್ನಾ ತಾಚ ಆದೆೆ ನಟಕ್ ತ್ರ್ ತಾಣ ನವ್ಚ್ ಬರವ್ನ್ , ಹಾವ್ಾಂ ಪ್ಯಲೆ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಮಹ ಜಾಚ್ ನವ್ನಾ ಮಹ ಣ್್‌ಯ್ಲತ್ ತ್ಸಲ್ಲ್ಾ ರಂಗ್್‌ಮಂಚ್-ಉಜಾವ ಡ-ಸಂಗ್ಲೀತ್ ಸಜವ್ಣ ಆನಿ ನಿದೇಾಶನಾಂತ್ ಸದ್ರ್ ಕ್ಲೆೆ ;್‌ ‘ಮಾಗ್ಲರೆ್‌್ ಾಂ ಮಾಗ್ಲರ್’,್‌ ‘ಬೊಾಂಚೊ ಭಂದ್’,್‌‘ಕುವಾಳಾಾ ಚಿ ವಾಲ್’,್‌‘ತ್ಲಾಂ, ತೊ ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ನ’್‌ ನಟಕ್ ಹಾವ್ಾಂ ಕ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಪಾತಾರ ಾಂ ಕಾತರ್ ಆನಿ ನಿದೇಾಶನಕಾತರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಸದಾಾಂಚ್ ಉಡ್ಪಸ್ ಉರೆ್‌ಿ ಲೆ. ವಿಲ್ಫ್ ನಾರ್ಯಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ರ 1976 ಇಸವ ಾಂತ್ ಪಂಚಿವ ೀಸವಾಾ ‘ವಿಲ್ಲೊ ನಯ್ಾ ’್‌ ಥಾವ್ನ್ ಹಾವ್ನ ಪ್ದಾಾಂ ಗಾಾಂವಾ್ ಾ ಆಶನ್ ವಿಲ್ಲೊ ಚ್ಯಾ ಪಂಗಾಡ ಾಂತ್ ಸವಾಾರ್ಲೆ ಾಂ, ಜಾರ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ಲಾಾಂ ನಿವಾಾಹಕ್. 1990 ಇಸವ ಾಂತ್ ಗಾಾಂವ್ನ ಸೊಡ್ ಖತಾರ್ ವ್ತಾ ವರಗ್, ಕಾಯ್ಲಾಾಂ ನಿವಾಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉತಾರ ಾಂ ಅನಿ ಫಕಾಣ್ಟಾಂನಿ ಗಾವಾಾಂತ್, ಬೊಾಂಬಯ್, ಬಾಂಗುಾ ರ್ ಆನಿ ಇತ್ರ್ ಶಹರಾಾಂನಿ ಶಾಂಬರಾಾಂವಯ್ರ ’ವಿಲ್ಲೊ ನಯ್ಾ ’್‌ಸಂಗ್ಲೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಅನಿ ಸಬಾರ್ ಹರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಯಾಾಂ ಸೊಬಯಲ್ಲೆ ಾಂ. (ಲೇಕ್ ನತ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಕಾಜಾರಾಾಂ ಸೊಭಾಣ್ಟಾಂಕ್ ‘ಎಮಿಸ ೀ’್‌

ಜಾಲ್ಲ್ಾಂ) ಶಾಂಭರಾವಾಾ ನಯ್ಕಾ ವರಗ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಎಕ್ಯೆ ಚ್ ಫಕಣ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾಿ ರ್ಲಾಂ (ತಾಕಾ ಆತಾಾಂ Stand-up Comedy ಮಹ ಣ್ಟಿ ತ್) 1983ಂಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಲ್ೊ ಗಾಾಂವಾಾಂಕ್ ವ್ಚೊ ಸುಯ್ದೀಗ್ ಮಾಹ ಕಾ ಲ್ಲ್ಭರ್ಲೆ . ವಿಲ್ಲೊ ಚ್ಯ ತ್ಶಾಂ ಬಾರಿಚ್ ಯಶಸ್ತವ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಾ 100 ವಾಾ ನಯ್ಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ೆ ಾ ನ್, ಸಾ ೀಜಿಚಿ ಆನಿ ಇತ್ರ್ ಮಾಾಂಡ್ಪವಳ್ ಕರುಾಂಕ್, ನಯ್ಕಾ ಚೊ ಪ್ರ ಚ್ಯರ್ ಆನಿ ಪ್ರ ಚ್ಯರ್ ಸಹತಚೊ ವಿನಾ ಸ್ ಕರುಾಂಕ್, ಲೇಕನಾಂ ಜಾಹಿರಾತಾಾಂ ಎಕಾಾ ಾಂಯ್ ಕರುನ್ ಸೊವನಿೀರ್ ಕರುಾಂಕ್, ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಭರ್ ಹಾವ್ಾಂ ಬೊರಿಚ್ ಮಿಹ ನತ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೆ . ವಿಲ್ಲೊ ಚ್ಯಾ ‘ಕ್ಯಗುಳ್ ಗಾಯ್ಕಿ ’್‌ ಪುಸಿ ಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ಯ್ಕೆ ಾ ಅವರ ತ್ಲಿ ಕ್ ಆನಿ ‘ಕಾಣ ಸಾಂಗಾಿ ಕ್ಯಗುಳ್‘್‌

23 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪುಸಿ ಕಾಕ್ ಪ್ರ ಸಿ ವನ್ ತ್ಶಾಂ ಗರ್ಜಾ ವ್ಳಾರ್ ವಿಲ್ಲೊ ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಆನಿ ಸಧನ ವಿಶಿಾಂ ಲೇಕನಾಂಯ್ ಬರಂವ್್ ಾಂ ಭಾಗ್ ಮಾಹ ಕಾ ಮೆಳಾಾ ಾಂ. ಕ್ಯಾಂಕಣ್ ಕ್ಯಗುಳ್ ವಿಲ್ಲೊ ರೆಬಿಾಂಬಸ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ನಂತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಕ್ ಅನಿ ಉಡ್ಪಸಕ್ ದಹಾ ಖತಾರ್ ತ್ಶಾಂ ಮಂಗುಾ ರಾಾಂತ್ ರೆಬಿಾಂಬಸ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಚ್ಯ ೂಣ್ಾ ಸಹಯ್ದೀಗಾಾಂತ್, ಶಾಂಭರಾಾಂವಯ್ರ ಕಲ್ಲ್ಕಾರಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತೊಾ ಣ್ಟಾಂತ್, ಮಹ ಜಾಾ ಮುಖೇರ್ಲಾ ಣ್ಟರ್ ಸೃಜನತ್ಮ ಕ್ ‘ವಿಲ್ಲೊ ದಿೀಸ್’್‌ ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ ಕ್ಲ್ಲ್ಾ ತ್.

2011 – ವಿಲ್ಲೊ ಜಿವಿತಾ ದ್ಶಾನ್. ಪ್ದಾಾಂ, ನಟಕ್, ಕಾಣ, ಕವಿತಾ – ದೀಹಾ ಖತಾರ್ 2012 – ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಆವಯ್ದಾ ಣ್ಟ – ವಿಲ್ಲೊ ಚ್ಯಾ ಪ್ದಾಾಂದಾವ ರಿಾಂ ಸ್ತಿ ಾೀಯ್ಲಚಾಂ ದ್ಶಾನ್ - ದೀಹಾ ಖತಾರ್ 2013 - ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಆವಯ್ದಾ ಣ್ಟ – ವಿಲ್ಲೊ ಚ್ಯಾ ಪ್ದಾಾಂದಾವ ರಿಾಂ ಸ್ತಿ ಾೀಯ್ಲಚಾಂ ದ್ಶಾನ್ – ಮಂಗುಾ ರ್ 2014 – ಮಹಿಮಾ ದೆವಾಚಿಾಂ – ಅಮರ್ ವಿಲ್ಲೊ ಚ್ಯಾ ಉತಾರ ಾಂನಿ ಭಕಿಿ ಕ್ ಸಂಗ್ಲೀತ್ ಕಾಯ್ಲಾಾಂ - ಮಂಗುಾ ರ್ 2015 – ವಿಲ್ಲೊ ದಿೀಸ್ – ಜಮಾಾ ಾಂ ಗಾಯ್ಕನಾಂ ಫ್ರಸ್ಿ 2017 ಎಪಿರ ಲ್ ೨ವ್ರ್ ವಿಲ್ಲೊ ಚ್ಯಾ ಪಾವಣ್ಟಯ ವಾಾ ಜಲ್ಲ್ಮ ದಿಸಚ್ಯ ಸಂದ್ಬಾಾರ್, ವಹ ಡ ಯಶಸವ ನ್ ಸದ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಾ , ವಿಲ್ಲೊ ಚ್ಯಚ್ ಪ್ದಾಾಂದಾವ ರಿಾಂ ತಾಚಾಂ ಜಿವಿತ್ ಪಿಾಂತಾರ ಯಲೆೆ ಾಂ ‘ಗ್ಲೀತ್ ಜಾಲೆಾಂ ಜಿವಿತ್’್‌ ಕಾಯ್ಕಾಚ್ಯ ಪಾಟ್ಲ್ೆ ಾ ನ್, ವಹ ಡ್ಪ ಮಾಪಾನ್ ಮಹ ರ್ಜಾಂ ಸೃಜನತ್ಮ ಕ್ ಚಿಾಂತಾಪ್ ಅನಿ ಕಲ್ಲ್ತ್ಮ ಕ್ ಸದ್ಪ್ಲಾಣ್ ಆಸಲೆೆ ಾಂ. Wilfy Rebimbus Music (https://www.youtube.com/ watch?v=OUKstevvNcU&t=964s) ವಿಲ್ಲೊ ನಯ್ಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಲೊ ದಿಸಾಂಚಿಾಂ ಜಾಹಿರಾತಾಾಂ (Publicity Material), ಸ್ತಡ್ತಾಂಚೊ ವಿಡ್ತಯ್ದ ಪ್ಲರ ೀಮ ಎದಳ್ ವರಗ್ ಚಡ್ಪವತ್ ಹಾವ್ಾಂಚ್ ವಿನಾ ಸ್ ಕ್ಲೆೆ ಮಾತ್ರ ನಾಂ ಸವಾಯ್ ‘ವಿಲ್ಲೊ ದಿೀಸ್’್‌ ಆನಿ ‘ಗ್ಲೀತ್ ಜಾಲೆಾಂ ಜಿವಿತ್’್‌ ಕಾಯ್ಕಾ ವ್ಳಾರ್ ರಂಗಮಂಚ್ಯರ್ LED ಪ್ಡ್ಪೊ ಾ ರ್ ದಾಕಯಲೆೆ ಸರ್‌ವ ಯ್ ‘ವಿೀಡ್ತಯ್ದ’್‌ ಹಾವ್ಾಂಚ್ ವಿನಾ ಸ್ ಆನಿ ಎಡ್ತಟ್ ಕ್ರ್ಲೆ ಾ ಜಾವಾ್ ಸತ್ ಮಣ್

24 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


25 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಮೆಮ ಭಗಾಿ . ಕಾಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಸಂಪಾದಕ್

ಲೇಕಕ್

ಆನಿ

1976ಂಾಂತ್ ಮಂಗುಾ ರಾಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ೆ ಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಸಹಿತ್ಾ ಪ್ರಿಶಧ ವ್ಳಾರ್ ಗೊಾಂಯ್ಕ್ ಾ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿಾಂಚೊಾ ಕವಿತಾ ಆಯ್ದಕ ನ್ ಪ್ರ ಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾವ್ಾಂ ಸಭಾರ್ ಸಕ ಲ್ಲಕ್ ವಾ ಅಧುನಿಕ್ ಮಹ ಣಾ ತ್ ತ್ಸೊೆ ಾ ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ವಹ ಡ ಕವಿತಾ ಲ್ಲಖರ್ಲೆ ಾ . ರಾಕಾಣ ಾ ರ್ ಪ್ಯಲೆೆ ಪಾವಿಾ ಾಂ ‘ಮಹಿನಾ ಚಿ ಕವಿತಾ’್‌ ಮಹ ಣ್ ಎಕಾ ಸಗಾಾ ಾ ಪಾನರ್ ಮಹ ಜ್ಾ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ ಜಾರ್ಲೆ ಾ . ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಆಕಾಶ್‍್‌ವಾಣರ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಕವಿತಾ ಸದ್ರ್ ಕತಾಾರ್ಲಾಂ. ಗಲ್ಲ್ೊ ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಅೂರ ಪ್ ಲ್ಲಖಾಿ ರ್ಲಾಂ ೂಣ್ ಆರಿ್‌ವ ಲ್ಲ್ಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಹ ರ್ಜ ಭಿತ್ರ್ಲಾ ಕವಿ ‘ಕ್ಯೀಮಾ’ಂಾಂತ್ ಆಸ. ಸಾಂಗುಾಂಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ 26 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


1986ಂಾಂತ್ ಇಜಯ್ ಫಿಗಾಜ್ ಪ್ತ್ರ ‘ಇಜಯ್್‌ಚೊ ಕಳೊ’್‌ ಪ್ತಾರ ಚೊ ಸಿ ಪ್ಕ್ ಸಂಪಾದ್ಕ್ ಜಾರ್ಲೆ ಾಂ. ತಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಖತಾರಾಾಂತ್ MCC ಚಾಂ ಪ್ತ್ರ ‘ಸುಗಂಧ್’್‌ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಥಾಂಚ್ಯ ರಜಾರ್ ಮಾಯ್ ಫಿಗಾರ್ಜಚ್ಯಾ ‘ಎಕ್ಯವ ಟ್’್‌ ಫಿಗಾಜ್

ಪ್ತಾರ ಚೊ (ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಆನಿ ಇಾಂಗ್ಲೆ ಶ್‍) ಸಿ ಪ್ಕ್ ಸಂಪಾದ್ಕ್ ಆಸರ್ಲೆ ಾಂ. ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ ‘ಬಾಂದ್ಮರ್‌್ ತಾಳೊ’್‌ ಫಿಗಾಜ್ ಪ್ತಾರ ಚೊ ಸಹ ಸಂಪಾದ್ಕ್ ತ್ಶಾಂ ವಿನಾ ಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ.

27 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕುಟಮ್ 1982ಂಾಂತ್ ಮಹ ಜಿ ಜಿಣಯ್ಲ ಸಾಂಗಾತಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಲ್ಲೆ , ಕಶಾ ಸುಖಾಾಂತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಸದಾಾಂಚ್ ಸಾಂಗಾತ್, ಪ್ಲರ ತಾಸ ವ್ನ ದಿಲ್ಲೆ , ಘರ್-ಜಿೀವಿತಾಕ್ ವೇಳ್ ದಿನತ್ಲೆೆ ಾಂ ಮಹ ರ್ಜಾಂ ಕಲ್ಲ್ ಜಿವಿತ್ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹ ಲ್ಲೆ ಮಹ ಜಿ ಪ್ತಣ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಮೆಾಲ್ಲಟ್ಲ್ ಜ್ೀಯ್ಸ . ಗಾವಾಾಂತ್ ತ್ಶಾಂ ಖತಾರಾಾಂತ್ ಘರ್ ಸಾಂಭಾಳಾ್ ಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖತಾರಾ್‌್ ಾ ಸಕಾಾರಿ ಸಂಸಿ ಾ ಾಂತ್,್‌ ‘ಸಕರ ಟರಿ’್‌ ಜಾವ್ನ್ ಜವಾಬಾೊ ರೆಚೊ ವಾವ್ನರ ತಣ ಕ್ರ್ಲೆ . ಆತಾಾಂ ಆಮಿ್ ವಸ್ತಿ ಬಾಂದ್ಮರಾಾಂತ್, ಆಮಿ್ ಮಾಲ್ಘ ಡ್ತ ್‌ ಧುವ್ನ ಏಡಲ್ ಮಾಗಾರೆಟ್, ಪ್ತ ಡ್ಲ. ಪ್ರ ಣಯ್ ಜಿಾಂದಾಲ್ ಆನಿ ತಾಾಂಚಾಂ ಬಾಳ್ ಮಾನಾ ಮೇರಿಏನ್ ದಹಾ ಖತಾರಾಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕತಾಾತ್. ಧಾಕಿಾ ಧುವ್ನ ಡ್ಲ. ಜ್ಏನ್ ಜುಲ್ಲಯ್ಲಟ್ ಆಪ್ೆ ಾಂ ಎಮ್.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ವ್ನ್ ಆತಾಾಂ ಫಾದ್ರ್ ಮುಲೆ ಸ್ಾ ಆಸಾ ತ್ಲರ ಾಂತ್ ಜೂನಿಯರ್ ರೆಸ್ತಡೆಾಂಟ್ ವಾವ್ನರ ಕತಾಾ ಆನಿ ಮುಕಾೆ ಾ ಶಿಕಾಾ ಚಿ ತ್ಯ್ಕರಿ ಕರುನ್ ಆಸ. ಸಂಪ್ಯ್ತೆ ನಾ ಹಾಾ ಮಹ ಜಾಾ ಕಲ್ಲ್ ವಾವಾರ ಾಂತ್, ಸುವ್ಾರ್ ಮಹ ಜಾಾ ಮಾಲ್ಘ ್‌ಡ್ಪಾ ಭಾವಾನ್ ಆನಿ ವೊನಿಯ್ಲನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಸಾಂಭಾಳ್್ ವ್ಹ ಲೆೆ ಾಂ. ತೊ ಮಹ ಜ್ ಭಾವ್ನ ಫ್ರರ ಡ್ತರ ಕ್ (ತೊ ಸಭಾರ್ ವರಾ್‌ಸ ಾಂ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ನಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದ ಆಸರ್ಲೆ ) 2020 ದ್ಸಾಂಬಾರ ಚ್ಯಾ ತೀನ್ ತಾಕ್ಾರ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾರ್ಲ. ಹರ್ ಸಭಾರಾಾಂನಿಯ್ ಮಾಹ ಕಾ ವಿಶೇಸ್

ಸಾಂಗಾತ್ ದಿರ್ಲೆ ಆಸ. ದೆವಾದಿನ್ ವಿಲ್ಲೊ ರೆಬಿಾಂಬಸ್ ಆನಿ ತಾಚಾಂ ಕುಟಮ್, ದೆವಾದಿನ್ ಚ್ಯಫಾರ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪ್ತಣ್ ಸಾ ಲ್ಲ್ೆ ದೆಕ್ಯಸಿ , ಇಜಯ್ದ್ ಫಾಮಾದ್ ಪ್ದಾಾಂ-ಸಂಗ್ಲೀತ್ ಘಡ್ಪಣ ರ್, ಗಾವಿಾ ಗೆರ ೀಶನ್ ಡ್ತ’ಸೊೀಜಾ, ಆಪುಬಾಾಯ್ಲಚೊ ನಟ್ ಮನೊೀಹರ್ ಪಾಯ್ಸ ತ್ಶಾಂ ಆಯ್ಲೆ ವಾರ್ ‘ರಂಗ್-ಅಾಂತ್ರಂಗ್’್‌ ನಟಕಾಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೆ ಾಂ ಸಂಪ್ನ್್ ಕಲ್ಲ್ಕಾರಾಾಂ; ನಟ್-ನಿರೆ್‌ೊ ೀಶಕ್ ಡೆನಿಸ್ ಮಾಂತೇರ್, ಅಸುಾಂಪಾಿ ಪಾಯ್ಸ , ರಿೀಟ್ಲ್ ಫ್ರನಾಾಂಡ್ತಸ್, ಮಾರಿಯ್ಕ, ಸಂದಿೀಪ್ ಟೆಲ್ಲೆ ಸ್ ತ್ಶಾಂ ‘ಆಸೊಾ’್‌ ಪ್ತಾರ ಚೊ ಪ್ರ ಕಾಶಕ್, ಪ್ತ್ರ ಕರ್‌ಿ ್, ಕವಿ, ಬರವಿಾ , ವಿಮಶಾಕ್ ಎಚ್ ಮ್ ಪ್ನಾಳ್, ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ವಿಲಸ ನ್ ಕಟೀಲ್, ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಸದಾಾಂಚ್ ಹುಮೇದ್ ದಿಾಂವಾ್ ಾ ಕ್ಯಾಂಕಣ ಸದಾಾರ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶಣಯ್ ಆನಿ ಮಹ ರ್ಜಾಂ ಕಾಮ್ ತ್ಲಾಂ ಕಶಾಂಯ್ ಜಾಾಂವ್ನ

28 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


29 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಾಹ ಕಾ ಶಭಾಸ್ತಕ ಪಾಟವ್ನ್ ಬೊರೆಾಂ ಮಾಗೊ್ , ಭುಗಾಾ ಾಪ್ಲಣ್ಟಥಾವ್ನ್ ಮಹ ಜ್ ಇಶ್‍ಾ , ದ್ಮಬಾಯ್ ವಸ್ತಿ ಕಚೊಾ 30 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


31 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


32 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಭಾರ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಸಲ್ಲ್ವ ಲ್ಲ್ಾಂ ಥೊೀಡೆ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಜಿಕಾೆ ಾಂ. ನಾಂವ್ನ, ಬಿರುದಾಾಂ, ಸಂಮಾನ್ ಆಶವ್ನ್ ವಚೊಾಂಕ್ ನ. ದಿೀಸ್ ರಾತ್ ತ್ಕಿೆ ಆಟವ್ನ್ , ಕಾಮ್ ಕರುನ್

ಮಹ ರ್ಜಾಂ ಘರ್ ಆನಿ ಕುಟಮ್ ಉಬಾಂ ಕ್ಲ್ಲ್ಾಂ. ಕ್ಯಾಂಕ್ಣ ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಮಹ ರ್ಜಾಂ ಪ್ಲೀಟ್ ಭರುಾಂಕ್ ನ. ಹಾಾಂವ್ನ ಏಕ್ ಸಂತ್ರ ಪ್ಿ ಕಲ್ಲ್ಕಾರ್. ಮಹ ಜಾ ಕಲ್ಲ್ ವಾವಾರ ಕ್ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲ್ೆ ಾ ಪ್ಲರ ೀತಾಸ ವಾ ಕಾತರ್ ದೇವ್ನ ಬೊರೆಾಂ ಕರುಾಂ. ಮಹ ಜಿ ವಳ್್‌ಕ್ ತುಮಾಕ ಾಂ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ೆ ಾ ಮಿತ್ರ ದ. ಆಸ್ತಾ ನ್ ಸೊಜಾಕ್ ದೇವ್ನ ಬೊರೆಾಂ ಕರುಾಂ. ------------------------------------------

33 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕ್ಣತಯ ಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ತೆ ರ್ಯ ರ‍ ಮಾಕಾ ಕವಿ? ಕವಿ ಹಾಂವ್ರ ಆಸ್ೆ ಾಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ರಾಂರ್ಯ ದೊಳ್ಯ ಾಂಕ್ ದಿಸನಾ ತ್ತಾಂ ಹಜಾರ್ ಉತ್ ಾಂನಿ ವಿಣುನ್, ಮ್ತಾಂತೆ ಯ ಭೊಗಾಿ ಾಂಚೊ ಉತ್ ಾಂ ಹರ್ ಗಾಂತುನ್ ಮೊಗಾಚಿಾಂ ಗಾಣ್ತ ಗಾಯ್ೆ ಾಂ ಬದ್ಲೆ ಕ್..... ಚಿಲ್ಫ ಪಿಲ್ಫ ಸುಕಾಿ ಯ ಗಾಯನಾಾಂ, ಫ್ರಾಂತಯ ಫರಾರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಹಳೂ ವಹ ಳೂ ಜಾಗಯ್ತೆ ನಾ ದೊೇರ್ವ ಉಮಾಯ ನಿಾಂ ಭಿಜೆೆ ಲಾಯ ತನಾಯ ್ ಪಾಚಾಯ ಯ ಪಾನಾಾಂ ಇಡ್ಟಯ ಾಂ ಥಾವ್ರ್ ಸುಯ್ತ್ಚಿಾಂ ಶಿತಳ್ ಕ್ಣಣ್ತ್ಾಂ ಕುಕುಲ್ಫಪ್ ಖೆಳ್ೆ ನಾಾಂ ಭಾಂಗಾ್ ಳೊ ತೊ ಸಕಾಳ್ ಭೊಗಾಂಕ್ ಬಗ್ಲೆ ಕ್ ಕಣಾಂ ನಾತ್ತೆ ಲಾಯ ವಳ್ ದಯ್ತ್ ವಳೆರ್ ಹತಾಂ ಹತ್ರ ಘಾಲುನ್ ರ‍ಾಂವರ್ ಬೊಸ್ಲೆ ಲ್ಲಾಂ ತರ್್ಾಂ ಜೊಡೆಾಂ, ಕ್ಣಲುು ಲೊ ರ್ಣ್ತೆ ಹಸ್ ಹಸ್ನ್ ಗೊದಿದ ಾಂ ಗೊದಿದ ಾಂ ಉತ್ ಾಂ ಉಲವ್ರ್ ಉಸು ಯ ರ್ ತಾಂಚಾ ಖೆಳೆಚ ಾಂ ಬಾಳ್ ಮಾಣುು ಲ್ಲಾಂ 34 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪ್ಳೆವ್ರ್ , ಮ್ಹ ಜಾ ಕಾಳ್ಜ ಾಂತ್ರ ಪಾಲ್ಲಲ್ಫೆ ಆಶಾ ಉಚಾರಾಂಕ್ ಕಣಾಂ ಮೆಳ್ನಾತ್ತೆ ಲಾಯ ವಳ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್ತೆ ಲಾಯ ಉತ್ ನಿಾಂ, ಮೇತ್ರ ನಾತ್ತೆ ಲಾಯ ಸ್ಭಯೆನ್ ತನಾಯ ್ಾಂ ಕಾಳ್ಜ ಾಂತ್ರ ಮ್ಹ ಜಾ ಮೊಗ್ ಕ್ಣಲಾ್ಯೆೆ ಲಾಯ ತಕಾ ತಯ ದುಸ್ ಯ ಚಾ ವಗ್ಲಾಂತ್ರ ಪುಸುಿ ಸ್ಲಚ ಾಂ ದೆಕಾೆ ನಾ ಹರ್ಯ... ಮಾಹ ಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ ಲ್ಫ ನಿರಾಶಾ ಆಯ್ು ಾಂಚಿಾಂ ಕಣಾಂ ನಾತ್ತೆ ಲಾಯ ವಳ್ ತ್ತಾಂ ಸವ್ರ್್ರ್ಯ ಹವಾಂ ಕಾಗಾದ ಕುಡ್ಟು ಯ ನಿಾಂ ಜರಯೆೆ ಾಂ ನಾ, ನಾ, ನಾ, ನಾ ಹಾಂವ್ರ ಕವಿ ನಹ ಾಂರ್ಯ, ಹಾಂವ್ರ ಕವಿ ನಹ ಾಂರ್ಯ ಹಾಂವ್ರ ಮ್ನಿಸ್ ಎಕೆ ಎಕುು ರಾಂ.

12-7-1978

-ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಬಾಂದುರ್ 35 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಯೇಶಾ, ತಚಾ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್ರ ಚಡ್ಡೆ ಕ್ ಚರಿತ್ -ತಕಾ ಖಾಲೊೆ ಜಾಯಜ ರ್ಯ ದುಸ್್ ಅವಸಯ ರ್: ಲಾಮ್ಸೇರಿ ತಾಾ ಕಂಬಲ್ಲ್ಾ ಾಾಂತಾೆ ಾ ಘರಾಾಂತ್ ಆಮಿ ಜಾಗೆ ರಾವುನ್ ಪಾಸಲೆಾಲ್ಲ ರಾತ್ ಅಜಿೀಕ್ ಸೊಳಾ ವಸಾಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ.ಆನಿ ಅಬಾ ! ಲ್ಲಯ್ದೀ ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ನ ಆಜೂನ್

ಪ್ಯ್ಣ ಕರಿೀತ್ಿ ಆಸಾಂವ್ನ ತಾಾ ಪ್ವಾತಾಚ್ಯ ಶಿಖರಾಕ್,ಜಿಣಾ ಚೊ ಹಿಶರ ದಿಾಂವಾ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಸೊಧಾಿ ಾಂವ್ನ-ಕ್ದಿಾಂಚ್ ಕ್ದಿಾಂಚ್ ಮೆಳ್ನತ್ಲೆ ಲ್ಲ್ಾ ಶಿಖರಾಕ್.

36 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಮ್ ಸಹಸಚೊ ಅನುಭವ್ನ ಬೂಕಾನಿ ಭತಾಾ ತ್ರಿೀ ಸಕಕ ಡ್ತೀ ಬರವ್ನ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ಪ್ರ ಯ್ದೀಜನ್? ಅಸಲ್ಲ್ಾ ಅನುಭವಾ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಏದಳ್ ಚ್ ಸಭಾರ್ ಬೂಕಾನಿ ಬರಯ್ಕೆ ಾಂ. ಪಾಾಂಚ್ ವಸಾಾಂ ಆಮಿ ಟಬಟ್ಲ್ಾಂತ್ ಖಚಿಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂತ್-ಚಡ್ಪವತ್ ತಾಂ ವಸಾಾಂ ಸಯ್ಕರ ಾಂ ಭಾಷೆನ್ ಸಭಾರ್ ಬುದಿೊ ಷ್ಟಾ ಲ್ಲ್ಮಾಾಂಚ್ಯ ಸಮಿನರಿನಿ ಜಿಯ್ಲವ್ನ್ ,ಲ್ಲ್ಮಾಾಂಚಿಾಂ ಕಾನೂನ್ ಆನಿ ಸಂಪ್ರ ದಾಯ್ ಶಿಕ್ೆ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂವ್ನ.ಹಾಾಂಗಸರ್ ಚ್ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಏಕಾ ನಿಷೇಧಿತ್ ಜಾಗಾಾ ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ೆ ಾ ಕ್ ಆಮೆ್ ರ್ ಮನಾಚಾಂ ಫಮಾಾಣ್ ವಾಚ್ ಲೆೆ ಾಂ.ೂಣ್ ಏಕಾ ಚಿನಿೀ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯ ಉದಾಪ್ಾಣ್ಟನ್ ಬಚ್ಯವ್ನ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂವ್ನ. ಟಬಟ್ ಸೊಡ್ಪೆ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆಮಿ ಮುಡ್ಪೆ ,ಪ್ಡ್ಪೆ ಆನಿ ತ್ಲನಕ ಮಹ ಣ್ ಹಜಾರಾಂ ಮೈಲ್ಲ್ಾಂ ಭವಾೆ ಾ ಾಂವ್ನಚಿೀನ ಆನಿ ಹರ್ ಅದಿವಾಸ್ತ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯ ಮಧಾಂ,ತಾಾಂಚ್ಯ ಜಾಗಾಾ ನಿ ಇತಾಾ ದಿ. ಸಭಾರ್ ಕಷ್ಟಾ ಸೊಸುನ್,ನಮ್ಯಾ ನರ್ ಭಾಷ್ಟ ಶಿಕಾೆ ಾ ಾಂವ್ನ. ಏಕಾ ಜಾಗಾಾ ಚಿ ಕಾಲಾ ನಿಕ್ ಕಾಣ ಆಯ್ಕಕ ತಾಾಂವ್ನ ಆನಿ ತಾಾ ಜಾಗಾಾ ಕ್ ಪಾವೊಾಂಕ್ ದೀನ್ ವಸಾಾಂ ಲ್ಲ್ಗ್ಲೆ ಾಂೂಣ್ ಥಂಯಸ ರ್ ಪಾವಾಿ ನ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಮೆಳಾನ. ಆಸಾಂ ಕಾಳ್ ಧಾಾಂವೊೆ .ತ್ರಿೀ ಆಮಿ ಸೊಡ್ ಪಾಟಾಂ ವ್ಚ್ಯಕ್ ತ್ಯ್ಕರ್ ನತ್ಲೆ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂವ್ನ,ತ್ಸಾಂ ಚಿಾಂತುಾಂಕ್ ಚ್ ನ.

ಕಿತಾಾ ಕ್ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಆಮಿ ಅಸಲೆಾಂ ಸಹಸಮ ಯ್ ಕಾಯ್ಲಾಾಂ ಸುರು ಕಚ್ಯಾ ಪ್ಯ್ಲೆ ಾಂಚ್ ಧಾ ೀಯ್ ಆಪಾಣ ಯ್ಕಿ ಾಂವ್ನ ಯ್ಕ ಮತಾಾಾಂವ್ನ ಮಹ ಣ್ ಪ್ರ ಮಾಣ್ ಕ್ಲೆೆ ಾಂ.ೂಣ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಆಮಿ, ಖರೆಾಂ ಸಾಂಗೆ್ ಾಂ ತ್ರ್ ಮರಾಜಾಯ್ ಆಸ್ ಲೆೆ ಾಂ, ೂಣ್ ಹಯ್ಲಾಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ವಾಾಂಚುನ್ ಉಲ್ಲ್ಾ ಾಾಂವ್ನ, ಮಿಸಿ ರಾಭರಿತ್ ರಿತನ್ ವಾಾಂಚು ಉಲ್ಲ್ಾ ಾಾಂವ್ನ. ಆನಿ ಆತಾಾಂ ಆಮಿ ತಾಾ ದೇಶಾಂತ್ ಅಸೆ ೆ ಾ ಾಂವ್ನ.ಮಹ ಜಾ ಸಮಾ ಣ ಪ್ರ ಕಾರ್ ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ಖಂಚ್ಯಯ್ ಇಾಂಗ್ಲೆ ಷ್ಟ ಮನಯ ಾ ನ್ ಪಾಯ್ ದ್ವರುರ್ಲೆ ನ. ಹಾಾ ತುಕಿಾಸಿ ನ್ ಮಹ ಳಾಾ ಾ ಏಕಾ ವಿಶಲ್ ಜಾಗಾಾ ರ್ ಏಕಾ ಕಡೆ ಬಲ್ಲ್ಕ ಸ್ ಮಹ ಳೊಾ ವಹ ಡ ದ್ಯ್ದಾ ಆಸ.ತಾಚ್ಯ ತ್ಡ್ತಕ್ ಆಮಿ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲೆ . ಪ್ಡ್ಪೆ ಖುಶಿಕ್ ಸುಮಾರ್ ದನಿಯ ಾಂ ಮೈಲ್ಲ್ಾಂ ಯ್ಕ ತಾಚ್ಯಕಿೀ ಪ್ಯ್ಸ ಅಕಾಾಟ-ಟೌ ಮಹ ಳಾಾ ಾ ನಾಂವಾಚಾಂ ಜಯ್ಿ ಪ್ವಾತಾಾಂ ಆಸತ್.ತಾಾ ಪ್ವಾತಾಾಂಚರ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ವರಸ್ ವಸ್ತಿ ಕ್ಲ್ಲ್ಾ .ಆನಿ ಮುಡ್ಪೆ ಖುಶಿಕ್ ಪಾಾಂಯಯ ಾಂ ಯ್ಕ ತಾಚ್ಯಕಿೀ ಚಡ ಪ್ತ್ಸ ಚಗಾಾ ಮಹ ಳಾಾ ಾ ನಾಂವಾಚ ಪ್ವಾತ್ ಆಸತ್, ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ಸಯ್ಿ ಆಮಿ ಪ್ಯ್ಣ ಕ್ಲೆೆ ಾಂ. ಅಖೆರ ೀಕ್ ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ಆಮೆ್ ಾಂ ಖರೆಾಂ ಸಹಸಮ ಯ್ ಮಿಸಾಂವ್ನ ಸುರು ಜಾಲೆೆ ಾಂ.ಆನಿ ಹಾಾ ಚಗಾಾ ಪ್ವಾಾಂತಾಾಂಚ್ಯ ಏಕಾ ಶಿಖರಾಚರ್, ಬಹುಶಾ ಖಂಚ್ಯಯ್ ನಕಾಷ ಾಂತ್ ಹಾಚೊ

37 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಉಲೆೆ ೀಖ್ ನ- ಥಂಯಸ ರ್ ಆಮಿ ಭುಕ್ನ್ ಮಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂವ್ನ.ಹಿಾಂವಾಳ್ ಕಾಳ್ ತೊ ಆನಿ ಆಮೆ್ ಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ ಚಲೆ್ ಾಂ ನ.ಹಾಾ ಸುವಾತ್ಲರ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಎಕ್ಯೆ ಚ್ ಏಕ್ ಪ್ಯ್ಕಣ ರಿ ಭೆಟ್ ರ್ಲೆ .ತಾಣಾಂ ಸಾಂಗೆೆ ಲ್ಲ್ಾ ಪ್ರ ಕಾರ್ ತ್ಲನಕ ದಿಶಕ್ ಹಜಾರೀಾಂ ಮೈಲ್ಲ್ಾಂ ಉತೊರ ನ್ ಭಕಿಿ ಪ್ಣ್ಟಕ್ ನಾಂವಾಡೆೆ ಲ್ಲ ಏಕ್ ಲ್ಲ್ಮಾಾಂಚಿ ಸಮಿನರಿ ಆಸ.ಅಸಲ್ಲ್ಾ ರಾನಾಂತಾೆ ಾ ಜಾಗಾಾ ರ್ ಲ್ಲ್ಮಾ ರ್ಲೀಕ್ ಜಿಯ್ಲತಾರ್ಲ.ತಾಾಂಚರ್ ಹರ್ ಖಂಚ್ಯಯ್ ಜನಾಂಗ್ ಯ್ಕ ಆದಿವಾಸ್ತನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯೆ ರ್ಲೆ ನ. ಕಿತಾಾ ಕ್ ಹೊ ಲ್ಲ್ಮಾ ರ್ಲೀಕ್ ಹರಾಾಂಕ್ ಆಪಾೆ ಾ ಧಾಮಿಾಕಾ ಣ್ಟಚ್ಯ ಮಟ್ಲ್ಾ ಕ್ ಯೇಾಂವ್ನಕ ಅಹಾತಾ ನ ಮಹ ಣ್ ಪಾತ್ಲಾ ತಾರ್ಲ. ಅಸಲ್ಲ ಸಮಿನರಿ ಆಸ ಮಹ ಣ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಲಾ ಾಂವ್ನಕ ತ್ಯ್ಕರ್ ನತ್ಲೆ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂವ್ನ ತ್ರಿೀ ತಾಕಾ ಸೊಧಾಿ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂವ್ನ. ಆಮಾ್ ಪ್ಯ್ಕಣ ಕ್ ಏಕ್ ಭವಾಸೊ ಮಹ ಳಾೆ ಾ ಬರಿ ಆಮಿ ಮರಾನಯ್ಲ ಮಹ ಳಾಾ ಾ ಆಶನ್ ಅಸ್ೆ ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂವ್ನ. ಭುಕ್ ಏಕಾ ಕಡೆನ್ ತ್ರ್, ಉಜ್ ಪ್ಟಂವ್ನಕ ’ಆಗಾಲ್" ಮಹ ಳೊಾ ಇಾಂಗೊಾ ಆಮಾಕ ಾಂ ಮೆಳೊಾಂಕ್ ನತ್ ರ್ಲೆ . ಸಗ್ಲಾ ರಾತ್ ಆಮಿ ಚಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂವ್ನ. ಚ್ಯಾಂದಾ್ ಾ ಚ್ಯ ಉಜಾವ ಡ್ಪಾಂತ್. ಆಮಾ್ ಸವ್ಾಂ ಏಕ್ ಸಯ್ಿ ಚ್ಯಕ್ಯರ್ ನತ್ ರ್ಲೆ . ಆಸೆ ರ್ಲ ಎಕ್ಯೆ ಏಕ್ ವಸಾದಿಾಂಚ್ ಮೆರ್ಲೆ . ತೊ ಸವಕ್ ಬಯ್ಕಾ ಮನಚೊ ಆನಿ ಖಂಚ್ಯಯ್ ಪ್ವಾತ್ ಮನಾ ತ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಜಾಣ್ಟಕ ರಿ. ತೊ ಆಮಾಕ ಾಂ ಏಕ್

ವೊರ್ಜಾಂ ನಹ ಯ್ ಆಸುರ್ಲೆ . ತಾಾ ತ್ಲಾಂಪಾರ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಥೊಡ್ಪಾ ಪ್ಯ್ಕಯ ಾ ನಿ,ರೂಪಾಾ ಚಿಾಂ ಆನಿ ಬಾಾಂಗಾರ ಚಿಾಂ ನಣಾಂ ಅಸೆ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಚ್ಯ ಕರುಾಂಕ್ ವಸುಿ ,ಕಾಾಂಬೊಳ್ ಆನಿ ಬೊಕಾರ ಾ ಚ್ಯಮಾಡ ಾ ಚಿಾಂ ಥೊಡ್ತಾಂ ನೆಹ ಸಣ ಾಂ ಮೆಳುಲ್ಲೆ ಾಂ.ಆಮಿ ಭಪಾಾನ್ ಭಲೆಾಲ್ಲ್ಾ ವಾಟೆನ್ ಪ್ಯ್ಣ ಕರುನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂವ್ನ.ತಾಣಾಂ ಆಮಾ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ ಯ್ಕಕ್ ಮನಾ ತಕ್ ರಾವಯ್ಲಾಂ.ದೆಖುನ್ ಆಮಿಾಂಯ್ ರಾವಾೆ ಾ ಾಂವ್ನ ಆನಿ ಸಕಾಳಾಂಚ್ಯ ಉಜಾವ ಡ್ಪಕ್ ರಾಕ್ಯನ್ ರಾವಾೆ ಾ ಾಂವ್ನ. "ತಾಕಾ ಜಿವ್ಶಿಾಂ ಮಾರುನ್ ತಾಚಾಂ ಮಾಸ್ ಖಾಯಾ ಯ್ ಪ್ಡೆಿ ಲೆಾಂ" ಹಾಾಂವ್ಾಂ ಮಹ ಳ್ಾಂ ಯ್ಕಕಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ ನ್. "ಬಹುಶಾ ಫಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂ ಸಕಾಳಾಂ ಸಕ್ಾಾಂ ಜಾತ್ಲಲೆಾಂ"ಲ್ಲಯ್ದೀನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ."ಆನಿ ಬಹುಶಾ ನ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಆಮಿಾಂಯ್ ಮರಾಜಾಯ್ ಪ್ಡೆಿ ಲೆಾಂ." "ಬೊೀವ್ನ ಬರೆಾಂ" ಹಾಾಂವ್ಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ."ತ್ರ್ ಆಮಿ ಮಯ್ಕಾಾಂ-ಹಾಂ ಸಲವ ಣಚಾಂ ಅಖೆರ ೀಚಾಂ ಕಾಯ್ಲಾಾಂ.ಆಮಿ ಆಮಾ್ ತಾಾಂಕಿ ಭಿತ್ಲೆಾಾಂ ಕ್ಲ್ಲ್ಾಂ." "ದ್ಮಭಾವ್ವಿಣಾಂ ಲ್ಲಯ್ದೀ.ರಾತಾಂ ಪ್ಳ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಸವ ಪಾಣ ಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್, ಸೊಳಾ ವಸಾಾಂ ಭಪಾಾನ್ ಭಲೆಾಲ್ಲ್ಾ ಪ್ವಾತಾಾಂಚರ್ ಭವುಲೆೆ ಾಂ ೂರಾ ವಹ ಯ್."

38 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


"ಹಾಾಂವ್ನ ಕಿತ್ಲಾಂ ಪಾತ್ಲಾ ತಾಾಂ ಮಹ ಳ್ಾ ಾಂ ತುಕಾ ಕಳತ್ ಆಸ." ತಾಣಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ. ಮೌನ್ ರಾಜ್ ಜಾಲೆಾಂ ಆಮಾ್ ಮಧಾಂ.ಕಿತಾಾ ಕ್ ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ಚಚ್ಯಾ ಕರುನ್ ಪ್ರ ಯ್ದೀಜನ್ ನ." ಸಕಾಳ್ ಜಾರ್ಲ. ಆಮಾ್ ಮಧಾಂ ಏಕಾಮೆಕಾ ಖಾತರ್ ವಾಾಂಚುಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಾಂ ಬಳ್ ಉಲ್ಲ್ಾಾಂ ಮಹ ಳಾಾ ಾ ಕ್ ರಾಕಿ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂವ್ನ.ನಗರಿಕ್ ವಾ ಕಿಿ ನ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಪ್ಳ್ಲ್ಲ್ಾ ರ್ ರಾನವ ಟ್ ಮನಾ ತ ಬರಿ ದಿಸೊಾಂಕ್ ಪುರ.ಲ್ಲಯ್ದೀಕ್ ಆತಾಾಂ ಚ್ಯಳೀಸ್ ವಸಾಾಂ ಸಂಪಾೆ ಾ ಾಂತ್.ತೊ ಖಂಡ್ತತ್ ಪ್ರ ಬುದ್ೊ ಜಾಲ್ಲ್. ಲ್ಲ್ಾಂಬ್ ಆಸೊನ್ ಗಂಭಿೀರತಾ ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಾ ತಾಲ್ಲ.ಸಭಾರ್ ವಸಾಾಂ ಸುಡ್ಪಾ ಡ್ಪಾಂತ್ ಆನಿ ಪ್ವಾತಾಾಂಚರ್ ಜಿಯ್ಲಲ್ಲ್ೆ ಾ ನ್ ತಾಚ ಬಾವ್ಾ ರ್ಲಾಂಕಾಡ ಬರಿ ಬಳಷ್ಟಾ ಜಾಲೆೆ . ಕೇಸ್ ಮಹ ರ್ಜ ಬರಿಚ್ ಲ್ಲ್ಾಂಬ್ ವಾಡುಲೆೆ . ತಾಚ್ಯ ಗೊಮಾಾ ಾ ಸಕಾೆ ದೆವೊನ್ ಬಳಷ್ಟಾ ಬಾವಾಾ ಾ ಾಂಚರ್ ಪ್ಡ್ಪಿ ಲೆ. ತಾಚಾಂ ಮುಖಮಳ್ ಸೊಭಿೀತ್ ಆಸೆ ಾ ರಿೀ ವೊೀತ್-ವಾರೆಾಂ-ಹಿಾಂವ್ನಗ್ಲಮಾಳ್ ಇತಾಾ ದಿ ವವಿಾಾಂ ಮಾತ್ಲಾ ಬಣ್ಟಕ್ ಬದಾೆ ಲೆೆ ಾಂ. ತ್ರಿೀ ನೆಕ್ತಾರ ಬರಿ ಸ್ತಿ ರ್ ಆಸ.ತಾಚ ದಳ್ ಪ್ಜಾಳಾಿ ಲೆ. ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ನ-ಬುಸೊಾಾಂ ತ್ರಿೀ ಮಾತ್ಲಾ ರಂಗಾಚೊ.ಮಾಹ ಕಾ ಸಟ್ ವಸಾಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರಿೀ ಹಾಾಂವ್ನ ಭಾರಿಚ್ ಬಳ್ವ ಾಂತ್ ಆಸಾಂ. ಕಾಳ್ ಧಾಾಂವ್ೆ ಲ್ಲ್ಾ ಬರಿ ಮಹ ರ್ಜಾಂ

ಬಳ್ ಚಡ್ಪಿ ಲೆಾಂ. ಆನಿ ಮಹ ಜಿ ಭಲ್ಲ್ಯಕ ಸಯ್ಿ ಬರಿ ಆಸ.ಇತೆ ಾಂ ವಸಾಾಂ ಪ್ಯ್ಣ ಕ್ಲ್ಲ್ಾ ರಿೀ,ಭರಪ್ ,ಹಿಾಂವ್ನ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾ ಸೊಸೆ ಾ ರಿೀ ಆಮಿ ಬಳ್ವ ಾಂತ್ ಅಸಾಂವ್ನ. ಭುಕ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರಿೀ ಆಮಾಕ ಾಂ ಪುರಾಸಣ್ ಭಗ್ಲೆ ನ.ಭೆಾ ಾಂ ಸಯ್ಿ ನತ್ ಲೆೆ ಾಂ. ಆಮಿ ಪ್ರ ಕರ ತಚಾಂ ಭವ್ನಾ ಆನಿ ಸುಾಂದ್ರ್ ದ್ರ ಶ್‍ಾ ಪ್ಳ್ಾಂವ್ನಕ ಆಶಲ್ಲ್ಾ ಾಂವ್ನ.ಆಮಾಕ ಾಂ ಪ್ರಿಚಿತ್ ರಾಂವ್ನ,ಮಿಟ್ಲ್ಚೊ ಫಮಾಳ್,ರೂಕ್ ನತ್ ಲ್ಲ್ೆ ಾ ,ಉದಾಕ್ ನತ್ಲೆ ಲ್ಲ್ಾ ಹಾಾ ಹಿಾಂವಾಳ್ ಕಾಳಾರ್ ಭಪಾಾನಿ ಭಲೆಾಲೆಾಂ ದ್ರ ಶ್‍ಾ .ಕಿತ್ಲೆ ಪ್ವಾತ್ ಥಂಯಸ ರ್ ಆಸ್ ಲೆೆ ಮಹ ಳ್ಾ ಾಂ ಸಾಂಗೊಾಂಕ್ ಕಷ್ಟಾ .ದ್ಯ್ಕಾ ವಯ್ಾ ಪ್ವಾತಾಾಂಚ ಶಿಖರ್ ಉಜಾವ ಡ್ಪ್ ಸುಯ್ಕಾಚ್ಯ ಬಾಾಂಗಾರ ಳಾಂ ಕಿೀಣ್ಟಾಾಂತ್ ವೈಭವ್ನ ಪಾಚ್ಯತಾಾಲೆ. ತಾಾ ಉಜಾವ ಡ್ಪಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ಾಂ ಲ್ಲಯ್ದೀಚ ದಳ್ ಪ್ಳ್ಲೆ,ತ್ಲ ಪ್ಳ್ಾಂವ್ನಕ ಕಷ್ಾ ತಾಲೆ.ತಾಣಾಂ ದಿೀಷ್ಟಾ ಸುಡ್ಪಾ ಡ್ಪ ದಿಶಿಾಂ ಘಾಂವಾಡ ಯೆ . "ಥಂಯಸ ರ್ ಪ್ಳ್!" ತೊ ಮಹ ಣ್ಟರ್ಲ ಏಕಾ ಮಂದ್ ೂಣ್ ವಹ ಡ ಆಕಾರಾಕ್ ದಾಖವ್ನ್ .ಉಜಾವ ಡ ಸಯ್ಿ ತಾಾ ಚ್ ವ್ಳಾರ್ ತಾಚರ್ ಫಾಾಂಕ್ಯೆ . ಏಕ್ ವಹ ಡ ಜಯ್ಿ ಪ್ವಾತ್,ಧಾಾಂ ಮೈಲ್ಲ್ಾಂ ಪ್ಯ್ಸ ರೆಾಂವ್ ಮಧಾಂ ಉಭ ಆಸುರ್ಲೆ . ತಾಣಾಂ ಆಪಿೆ ದಿಷ್ಟಾ ಗುಡ್ಪಾ ಮಧಾಂ ಆಸ್ ರೆಾಂವ್ ದಿಶಿಾಂ ಆನಿ ಆಮಿ ಪ್ಯ್ಣ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲೆ ಲ್ಲ್ಾ ವಾಟೆ ಖುಶಿನ್ ಗೆಲ್ಲ.ಸುಯ್ದಾ ಪುತೊಾ ವಯ್ರ ಯೇನತಾೆ ಾ ನ್

39 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಥೊಡ್ಲ ಕಾಳೊಕ್ ಚ್ ಆಸುರ್ಲೆ . ಉಜಾವ ಡ ಕರ ಮೇಣ್ ಬಗ್ಾ ಕರುನ್ ಶಿಖರಾಾಂಚರ್ ಫಾಾಂಕ್ಯೆ . ಸಕಾೆ , ಮಸುಿ ಸಕಾೆ ತನಿಯ ಾ ಾಂ ಮೆಟ್ಲ್ಾಂ ಪ್ಯ್ಸ ತೊ ಉಜಾವ ಡ ಗೆರ್ಲ.ಥಂಯಸ ರ್,ವಿಸಿ ರ್ ಜಾಗಾಾ ರ್ ಏಕ್ ಪ್ನೆಾಾಂ ,ಪುರಾತ್ನ್ ಕಾಳಾಚಿ ಏಕ್ ವಹ ಡ ಬುದ್ೊ ಚಿ ಇಮಾಜ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ . ತಾಾ ಇಮಾಜಿ ಬಗೆೆ ಕ್ ಏಕ್ ಹಳುೊ ವೊ ಫಾತೊರ್ ಆಸ್ ರ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ಪಾಟ್ಲ್ೆ ಾ ನ್ ಅದ್ಾ ಚಂದಾರ ಕಾರಾಚ್ಯ ಆಕಾರಾಚಿ ಏಕ್ ಸಮಿನರಿ ದಿಸಿ ಲ್ಲ. "ಅಖೆರ ೀಕ್!" ಲ್ಲಯ್ದೀ ಬೊಬಾಟೊೆ . "ಒಹ್, ಸಗ್ಾ! ಅಖೆರ ೀಕ್!" ತೊ ಸಕಾೆ ಬಾಗೊವ ನ್ ಆಪ್ೆ ಾಂ ತೊೀಾಂಡ ಭಪಾಾಾಂತ್ ಪುಲೆಾಲ್ಲ್ಾ ಭಾಷೆನ್ ಕರಿಲ್ಲ್ಗೊೆ . ಹಾಾಂವ್ಾಂ ತಾಕಾ ತ್ಸಾಂಚ್ ರಾವೊಾಂಕ್ ಸೊಡೆೆ ಾಂ.ಮಹ ಜಾ ಮಾತ್ರ ನಹ ಯ್ ತಾಚ್ಯ ಕಾಳಾಾ ಾಂತ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ಚಲ್ಲ್ಿ ತ್ಲಾಂ ಹಾಾಂವ್ನ ಜಾಣ್ಟಸುರ್ಲೆ ಾಂ.ಹಾಾ ಕಸಲ್ಲ್ಾ ಚ್ ಸಂತೊಸ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಕಳತ್ ನತ್ಲೆ ಲ್ಲ್ಾ ಯ್ಕಕ್, ಭುಕ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ದಳಾಾ ನಿ ಪ್ಳ್ತ್ಲಲ್ಲ್ಾ ತಾಾ ದ್ಮಬಾಾ ಾ ಮನಾ ತಕ್ ಹಾಾಂವ್ಮ್ ಪ್ಳ್ಲೆಾಂ. ತಾಚ್ಯ ಪಾಟಚರ್ ಹಾಾಂವ್ಾಂ ಕಾಾಂಬೊಳ್ ಘಾಲ್ಲ. ಲ್ಲಯ್ದೀಚ್ಯ ಬಾವಾಾ ಾ ಚರ್ ಹಾತ್ ದ್ವರ್ಲಾ ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಗಂಭಿೀರ್ ತಾಳಾಾ ನ್ ಮಹ ಳ್ಾಂ, "ಯೇ,ಖಾಾಂವ್ನಕ ಆನಿ ನಿದಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳೊಾಂಕ್ ಪುರ." ತೊ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ ಉಲಯ್ದೆ ನ ,ಉಟೊೆ .

ಆಪಾೆ ಾ ಖಾಡ್ಪಚರ್ ಆನಿ ನೆಹ ಸಣ ಚರ್ ಆಸೆ ಲೆಾಂ ಭರಪ್ ಫಾಪುಡ ನ್ ಮಹ ಜಾ ಕುಮೆಕ ಕ್ ಆಯ್ದೆ . ಯ್ಕಕಾಕ್ ನಿೀಟ್ ಉಭೆ ರಾಾಂವಾ್ ಕ್ ದಗಾಾಂಯ್ಲ್ ಾಂ ಪ್ರ ಯತ್ನ್ ಗರ್ಜಾಚಾಂ ಜಾವಾ್ ಸುಲೆೆ ಾಂ. ಮಾಹ ಕಾ ಲ್ಲಯ್ದೀಚ್ಯ ತೊಾಂಡ್ಪಚರ್ ವಿಚಿತ್ರ ಆನಿ ಸಂತೊಸಚೊ ಹಾಸೊ ದಿಸೊೆ . ಥಂಯಸ ರ್ ಶಾಂತ ಪ್ಣ್ಟಚಾಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸ್ ಲೆೆ ಾಂ. ಆಮಿ ಭಪಾಾನ್ ಭಲೆಾಲ್ಲ್ಾ ವಾಟೆರ್ ಯ್ಕಕಾಕ್ ವೊಡುನ್ಾಂಚ್ ಚಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂವ್ನ.ಸಮಿನರಿ ಲ್ಲ್ಗಾಸ ರ್ ಕ್ಯಣ್ಾಂ ಚ್ ದಿಸೆ ನಾಂತ್. ಪಾಯ್ಕಾಂಚೊಾ ನಿಶನಿ ನ. ತ್ರ್ ಹೊ ಜಾಗೊ ಕ್ಯಣ್ಾಂ ಚ್ ವಸ್ತಿ ಕರಿನತುರ್ಲೆ ಜಾಗೊ ಗ್ಲೀ? ಕಿತಾಾ ಕ್,ಅಸರ್ಲಾ ಸಭಾರ್ ಸಮಿನರಿ ಆಮಿ ಮಸುಿ ಪ್ಳ್ಯರ್ಲೆ ಾ .ಅಸಲ್ಲ್ಾ ಜಾಗಾಾ ರ್ ಶಾಂಭರ್,ಹಜಾರಾಂ ವಸಾದಿಾಂ ರ್ಲೀಕ್ ಜಿಯ್ಲವ್ನ್ ಅಸುರ್ಲೆ ಬಹುಶಾ ಪಾಶ್ ಾ ತ್ಾ ನಗರಿಕತಾ ಉದೆಾಂವಾ್ ಕಿೀ ಪ್ಯ್ಲೆ ಾಂ ಕ್ಯಣ್ಟಣ . ಭುಕ್ನ್ ಥಕ್ ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಮಾಹ ಕಾ ಹಾಂ ಚಿಾಂತುನ್ ಕಾಳಜ್ ದ್ಮಖೆೆ ಾಂ. ಪ್ಳ್ವ್ನ್ ಆಸಿ ನಾಂಚ್ ಸಮಿನರಿಚ್ಯ ಚಿಮೆಣ ತಾವ್ನ್ ನಿಳೊಸ ಧುಾಂವರ್ ಭಾಯ್ರ ಆಯ್ದೆ . ಹಾಾಂವ್ಾಂ ಹಾಾ ಸೊಭಿೀತ್ ದ್ರ ಶಾ ಕ್ ಎದಳ್ ಮಹ ಣ್ಟಸರ್ ಪ್ಳ್ಲೆೆ ಾಂ ನ.ಸಮಿನರಿಚ್ಯ ಮಧಗಾತ್ ಏಕ್ ಭಾಾಂದಾಪ್ ಬಹುಶಾ ದಿೀವ್ನಾ ,ಲ್ಲ್ಗ್ಲಾಂ ವ್ತಾನ ಏಕ್ ಬಾಗ್ಲಲ್ ದಿಸೆ ಾಂ ಆನಿ ತ್ಲಾಂ

40 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಾಾಂವ್ಾಂ ಬಡಯ್ಲೆ ಾಂ. "ಉಗೆಿ ಾಂ ಕರ್! ಉಗೆಿ ಾಂ ಪ್ವಿತ್ರ ಲ್ಲ್ಮಾನೊೀ.ಅಪ್ರಿಚಿತ್ ಆಮಿ ತುಮೆ್ ಥಾವ್ನ್ ದಾನ್ ಆಶತಾಾಂವ್ನ." ಥೊಡ್ಪಾ ವ್ಳಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಥಂಯಸ ರ್ ಚರ್ಲನ್ ಯ್ಲಾಂವೊ್ ಆವಾಜ್, ಆನಿ ಇಲೆೆ ಶಾಂ ಆವಾಜ್ ಕರುನ್ ಬಾಗ್ಲಲ್ ಉಗೆಿ ಾಂ ಜಾಲೆಮ್ ಆನಿ ಪಿಾಂದೆೆ ಲೆಾಂ ಹಳುೊ ವ್ಾಂ ನೆಹ ಸುರ್ಲೆ ಎಕ್ಯೆ ಮಾಹ ತಾರ ದಿಸೊೆ . "ಕ್ಯೀಣ್ ಥಂಯ್? ಕ್ಯೀಣ್?" ತೊ ಬೊಬಾಟೊೆ . ಒಕಾೆ ಾಂತಾೆ ಾ ನ್ ತೊ ಪ್ಳ್ತಾರ್ಲ."ಆಮೆ್ ಾಂ ಎಕುಸ ಪ್ಾಣ್,ಪ್ವಾತಾಾಂಚ್ಯ ಏಕಾಾಂತಾಾಂತ್ ಜಿಯ್ಲಾಂವಾ್ ಲ್ಲ್ಮಾಾಂಕ್ ತೊಾಂದೆರ ದಿೀಾಂವ್ನಕ ಕ್ಯೀಣ್ ಯ್ಲತಾತ್?" "ಪ್ಯ್ಕಣ ರಿ,ಏಕಾಾಂತ್ ಅನುಭಿಸ ಲೆೆ ಪ್ಯ್ಕಣ ರಿ" ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಪ್ರಿಚಿತ್ ಆಸೆ ಲ್ಲ್ಾ ತಾಚ್ಯಚ್ ಭಾಷೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ. "ಭುಕ್ನ್ ಥಕ್ ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಪ್ಯ್ಕಣ ರಿಾಂಕ್ ದಾನ್ ಜಾಯ್,ತುಮಿ ತ್ಲಾಂ ನೆಗಾರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಕ್ ." ತೊ ಆಮಾಕ ಾಂಚ್ ಪ್ಳ್ಲ್ಲ್ಗೊೆ .ೂಣ್ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ ಕಳ್ಾ ಾಂ ನ.ತಾಚಿ ದಿೀಷ್ಟಾ ತಾಚ್ಯ ಕಾಪಾಡ ಬರಿಚ್ ಚಿಾಂದಿ ಆಸ್ ಾ ಕಾಪಾಡ ಚರ್ ಪ್ಡ್ಲಾಂದಿ ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಆಶರ್ಲಾಂ. ಟಬಟನ್ ಲ್ಲ್ಮಾ ತ್ಲ.

"ತುಮಿ ಲ್ಲ್ಮಾಸ್ತಾ ೀ?" ತಾಣಾಂ ದ್ಮಭಾವಾನ್ ನಹ ಳ್ಾ ಬರಿ ವಿಚ್ಯಲೆಾಾಂ. "ವಹ ಯ್ ತ್ರ್ ಖಂಚ್ಯ ಸಮಿನರಿಚ?" "ಭುಕ್ ಲ್ಲ್ಗಾ್ ಸಂಸಯ್,ವಿಶ್‍ವ ಮಹ ಳಾೆ ಾ ಸಮಿನರಿಚ ಆಮಿ" ಹಾಾಂವ್ಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ. ಹಾಾಂವ್ಾಂ ದಿಲ್ಲೆ ಜಾಪ್ ಆಯ್ದಕ ನ್ ತೊ ಖುಶ್‍ ಜಾರ್ಲ ಮಹ ಟ್ ತಾಣಾಂ ಕಿಸ್ಕ ಕರುನ್ ಹಾಸಿ ನ ಸಮಾಾ ರ್ಲಾಂ. "ಅಪ್ರಿಚಿತಾಾಂಕ್ ಭಿತ್ರ್ ಘೆಾಂವ್ನಕ ಆಮೆ್ ಾಂ ನಿಯಮ್ ಒಪಾವ ನ.ತುಮಿ ಆಮಾ್ ಧಮಾಾಚ ನಹ ಯ್" ತಾಣಾಂ ತ್ಕಿೆ ಹಾಲಯೆ . "ಹಾಂ ತುಮಾ್ ನಿಯ್ಕಮಾಕ್ ವಿರಧ್ ಆಸ ತ್ರಿೀ ಪ್ವಿತ್ರ ಖುಬಿಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಅಪ್ರಿಚಿತಾಾಂಕ್ ಭುಕ್ನ್ ರಾವೊಾಂಕ್ ತುಮಿ ಕಷಿಾ ತಾತ್" ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ಾಂ ಏಕ್ ಬುದ್ೊ ಚಿ ಸಾಂಗ್ಲಣ ಉಚ್ಯಲ್ಲಾ. ತಾಚರ್ ಥೊಡ್ಲಸೊ ಪ್ರ ಭಾವ್ನ ಪ್ಡ್ಲೆ . "ಬೂಕಾನಿ ವಾಚ್ಯೆ ಾಂ ತುಮಿ ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಚಿಾಂತಾಿ ಾಂ" ಮಹ ಣ್ ಆಪ್ೆ ಾಂ ಹಳುೊ ವಾಾ ತೊಾಂಡ್ಪಕ್ ಚಕಿತ್ ಕರುನ್ ಮಹ ಣ್ಟರ್ಲ."ವಹ ಯ್ ಆಮಿ ಆಸೊರ ದಿೀಾಂವ್ನಕ ನೆಗಾರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಕ್ ....ಯ್ಲಯ್ಕ,ಭಿತ್ರ್ ಯ್ಲಯ್ಕ ಭಾವಾನೊೀ.ೂಣ್ ಯ್ಕಕ್ ಆಸ ಆನಿ ತಾಕಾಯ್ ಆಮೆ್ ಾಂ ದಾನ್ ಆಸ." ಮಹ ಣನ್ ತಾಾಂಎಾಂ ಬಾಗಾೆ ಲ್ಲ್ಗಾಸ ರ್

41 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಉಮಾಕ ಳ್ ಘಾಾಂಟ್ ವಾಜಯೆ .ತಾಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಆನೆಾ ಕ್ ವಾ ಕಿಿ ಥಂಯಸ ರ್ ಆಯೆ .ಪ್ಯ್ಲೆ ಾಂಚ್ಯ ಮಾಹ ತಾರಾಚ್ಯಕಿೀ

ಚಡ ಮಾಹ ತಾರ ಆಮಾಕ ಾಂಚ್ ತೊೀಾಂಡ ಉಗೆಿ ಾಂ ಕರುನ್ ಪ್ಳ್ಲ್ಲ್ಗೊೆ .

(ಮುಖ್ಲೆ ಅಾಂಕ ಪ್ಳೆ....) -----------------------------------------------------------------------------------------

ಶೆತು ರಾ್ಯ ಾಂಚಿ ಚಳ್ಯ ಳ್ - ಪಾಟ್್ಭುಾಂರ್ಯ

ಆನಿ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಫೆ ರ್ವಟ್ ಬಿರ ಟಷ್ಟ ರಾಜವ ಟಕ 15 ಆಗೊಸ್ಿ 1947ವ್ರ್ ಅಾಂತ್ಾ ಜಾತಾನ ಭಾರತ್ ಸವ ತಂತ್ರ ಜಾಲೆೆ ಾಂ. ತಾಾ ವ್ಳಾರ್ ಶಿಕಾಾ ಆವಾಕ ಸ್ ಉಣ ಆಸ್್‌ಲೆೆ . ರ್ಲೀಕ್ ಕೃಷೆವವಿಾಾಂ ಆಪ್ೆ ಾಂ ಜಿವಿತ್ ಸತ್ಾರ್ಲ. ಭಾರತಾಾಂತ್ ಕೃಷಿಕ್ ರ್ಲಕಾಚೊ ಸಂಖ್ಲ ಚಡ ಆಸ್್‌ರ್ಲೆ . ತಾಾ ವ್ಳಾರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯ ಒರ್ಟ್ಾ ಕ್ ಆದಾಯ್ಕಚ್ಯ 50%ವನಿಾಾಂ ಚಡ ವಾಾಂಟೊ ಕೃಷೆ ಥಾವ್ನ್ ಯ್ಲತ್ರ್ಲ. ಸಯ ತಂತ್ ಯ ಆದಿಾಂ ಆನಿ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಭರತಾಂತ್ರ ಕೃಷಿ ಪ್ರಿಗತ್ರ:

ಸುಮಾರ್

ದೆಡೆಯ ಾಂ

ವರಾ್‌ಸ ಾಂಚಿ

ಸವ ತಂತಾರ ಾ ಆದಾೆ ಾ ಪ್ನ್ ಸ್ ವಸಾಾಂನಿ ಕೃಷೆಚಿ ಪ್ರ ಗತ ವಸಾವಾರ್ 1% ಆಸ್್‌ಲ್ಲೆ ತ ಉಪಾರ ಾಂತಾೆ ಾ ವಸಾಾಂನಿ ವಿವಿಧ್

42 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನಮ್ಯನಾ ಾಂಚಿಾಂ ಯ್ದೀಜನಾಂ, ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಾಂ, ಚಡ ಉತ್ಾ ನ್್ ದಿಾಂವ್್ ಭಿಾಂಯ್ಕಳ್ ಇತಾಾ ದಿಾಂಚೊ ವಾಪ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಾ ನ್ 2.5%ವನಿಾಾಂ ಚಡ ಪ್ರ ಗತ ದಿಾಂವ್ನಕ ಸಕಾೆ ಾ . ಸವ ತಂತಾರ ವ್ಳಾರ್ ದೇಶಚ್ಯ ಒರ್ಟ್ಾ ಉತಾಾ ದ್ನಾಂತ್ ಕೃಷಿ ಉತಾಾ ದ್ನ್ 5೦% ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ ತ್ರ್ ತ್ಲಾಂ 2016-17ಂಾಂತ್ 18% ಕ್ ದೆಾಂವಾೆ ಾಂ. ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಕೈಗಾರಿಕರಣ್ ಚಡ್ಪೆ ಾಂ. ರ್ಲೀಕ್ ವಾವಾರ ಚ್ಯ ಸೊದೆ್ ರ್ ಹಳಾಾ ಾ ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶರಾಾಂ ಕುಶಿನ್ ಆಯ್ಕೆ . ಶರಾಾಂ ವಾಡ್ಪೆ ಾ ಾಂತ್. ಆತಾಾಂ ದೇಶಚೊ ಚಡ್ತತ್ ಆದಾಯ್ ಕೈಗಾರಿಕರಣ್ಟ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಯ್ಲತಾ. ಇತ್ಲೆ ಾಂ ಆಸಿ ಾಂಯೀ ದೇಶಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 58% ರ್ಲೀಕ್ ಕೃಷಿ ವಾವಾರ ಡ್ತ ಜಾವಾ್ ಸ. ಮಹ ಣ್ಟಿ ನ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಶತಾಕ ರಾಾಂಚೊ ಸಂಖ್ಲ ಗಣನಿೀಯ್ ಆಸ. ಸವ ತಂತಾರ ಾ ಆದಿಾಂ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಉಳಾಾ ಾ ಮಾನ್ (Feudalism) ರಿವಾಜ್ ಚ್ಯಲೆಿ ರ್ ಆಸ್್‌ಲ್ಲೆ . ಚಡ್ಪವತ್ ಶತಾಕ ರ್ ವಹ ಡ ಭೂಮಾಲ್ಲಕಾಾಂಚ್ಯ ಅಧಿೀನ್ ವಕಾೆ ಾಂ ಜಾವಾ್ ಸ್್‌ಲೆೆ . ಶತಾಕ ರಾಾಂನಿ ಪಿಕಯಲೆೆ ಾಂ ಬಳ್ಾಂ ಚಡ್ಪವತ್ ಗೇಣ್ ದಿಾಂವ್ನಕ ಸಕ್ಾಾಂ ಜಾತ್ಲೆಾಂ. ತಾಾಂಚ್ಯ ಪ್ರಿಶರ ಮಾಕ್ ಜ್ಕ್ಿ ಾಂ ಮೀಲ್ ಮೆಳಾನತ್್‌ಲೆೆ ಾಂ. ಪ್ರಿಗತ್ ಕಿತೆ ವಾಯ್ಾ ಆಸ್್‌ಲ್ಲೆ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಶತಾಕ ರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಕ್ ಜಾಯ್್‌ಪುತ್ಲಾಾಂ ಜೇಾಂವ್ನಕ ಪಾವಾನತ್್‌ಲೆೆ ಾಂ. ಆಶಾಂ ಆಸಿ ಾಂ ಶತಾಕ ರ್ ದ್ಮಬೊಾ ಜಾವ್ನ್ ಾಂಚ್ ಉತ್ಾರ್ಲ.

ಜಶಾಂ ಭಾರತ್ ಕಸೊ ವಿವಿಧ್ ಧಮಾಾಾಂಚೊ, ವಿವಿಧ್ ಭಾಸಾಂಚೊ ಆನಿ ಸಂಸಕ ೃತ್ಲಾಂಚೊ ದೇಶ್‍್‌ಗ್ಲೀ ತ್ಶಾಂಚ್ ನಮುನಾ ವಾರ್ ಬಳಾಾ ಾಂಚೊ ದೇಶ್‍. ಭಾರತಾಾಂತ್ ಥರಾವಳ್ ಬಳಾಾ ಾಂಚಿ ಕೃಷಿ ಕತಾಾತ್. ಹಾಾಂತುಾಂ ಭಾತ್ ಆನಿ ಗೊೀಾಂವ್ನ ಪ್ರ ಮುಕ್ ಜಾವಾ್ ಸತ್. ಎಕಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆಪಾೆ ಾ ರ್ಲಕಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪ್ಡ್ತ್ ಖಾಣ್ಟವೊವಿಾ 80% ವನಿಾಾಂ ಉಣ್ಟಾ ಪ್ರ ಮಾಣ್ಟರ್ ಉತಾಾ ದ್ನ್ ಜಾತಾ ತ್ರ್ ತೊ ದೇಶ್‍ ತ್ತಾವ ರಾಚೊ ಜಾತಾ. 80120% ಪ್ರ ಮಾಣ್ಟರ್ ಉತಾಾ ದ್ನ್ ಜಾತಾ ತ್ರ್ ಸವ ಯಂೂಣ್ಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯವನಿಾಾಂ ಚಡ್ತತ್ ಉತಾಾ ದ್ನ್ ಜಾತಾ ತ್ರ್ ಚಡ್ತಿ ಕ್ (ಸರ್್‌ಪ್ೆ ಸ್) ಸಿ ನಕ್ ಪಾವಾಿ . ಭಾರತ್ ಸವ ಯಂೂಣ್ಾ ಸಿ ನರ್ ಆಸ. ಪಾಟ್ಲ್ೆ ಾ ವಸಾಾಂನಿ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಶತಾಕ ರಾ್‌ಾ ಾಂಚ್ಯ ಮಿನತ್ಲನ್ ದಾಖಾೆ ಾ ಭರಿತ್ ಪ್ರ ಮಾಣ್ಟರ್ ಖಾಣ್ಟವೊವಿಾ ಉತಾಾ ದ್ನ್ ಜಾತಾ. 2006-07ವಾಾ ವಸಾ 217 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಆಸ್್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಖಾಣ್ಟ ವೊವ್ಾಚಾಂ ಉತಾಾ ದ್ನ್ 2016-17ವಾಾ ವಸಾ 275 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಕ್ ಪಾವ್ನ್‌ಲೆೆ ಾಂ. ಭಾರತಾಾಂತ್ ಉತ್ಿ ರ್ ಪ್ರ ದೇಶ್‍ ಅತ್ಾ ಧಿಕ್ ರೈತಾಾಂಕ್ ಆಟ್ಲ್ಪಾಿ ತ್ರ್ ಉಪಾರ ಾಂತೆ ಾಂ ಸಿ ನಾಂ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯ್ಕಣ ಅನಿ ಮಧಾ ಪ್ರ ದೇಶಕ್ ವ್ತಾತ್. ಶೆತು ರಾ್ಯ ಾಂ ಉದೆಶಿಾಂ ಬೊರ‍ಾಂಪ್ಣ್ತಾಂ ಆನಿ ಪಾಚಿಯ ಕಾ್ ಾಂತ:

43 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸವ ತಂತಾರ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಎಕ್ಕಾಚ್ ರಾಜಾಾ ಾಂನಿ ಮಹ ಳಾಾ ಾ ಬರಿ ಶತಾಕ ರಾ್‌ಾ ಾಂಚ್ಯ ಬೊರೆಪ್ಣ್ಟ ಉದೆಶಿಾಂ ಕಾನೂನಾಂ ಜಾಯ್ಲಾಕ್ ಆಯೆ ಾಂ. 1970 ವಾಾ ದ್ಶಕಾಾಂತ್ ಕನಾಟಕಾಚೊ ಮುಕ್ಲ್ ಮಂತರ ಜಾವಾ್ ಸ್್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸನ್ ಜಾರಿ ಕ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಭೂ ಸುಧಾರಣ್ ಕಾಯ್ಕೊ ಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಭಾರ್ ರೈತ್ ಭುಾಂಯ್ಲ್ ಮಾಹ ಲಕ್ ಜಾಲೆ. ಸವ ತಂತಾರ ಾ ವ್ಳಾರ್ ಸುರಿ್‌ವ ಲ್ಲ್ಾ ವಸಾಾಂನಿ ಕೃಷಿಕಾಾಂಚೊ ಸಂಖ್ಲ ಚಡ ಆಸ್್‌ರ್ಲೆ ತ್ರಿೀ ಉತಾಾ ದ್ನಚಾಂ ಪ್ರ ಮಾಣ್ ದೇಶಚ್ಯ ಸವ್ನಾ ರ್ಲಕಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಾಂಬಂವಾ್ ಾ ತತ್ಲೆ ಾಂ ನತ್್‌ಲೆೆ ಾಂ. ಸವ ತಂತಾರ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಜವಹರಲ್ಲ್ಲ್ ನೆಹರುಚ್ಯ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತರ ಪ್ಣ್ಟಚ್ಯ ಕಾಳಾರ್ ಕೃಷೆಕ್ ಆನಿ ಕೃಷಿಕಾಾಂಕ್ ಪ್ಲರ ೀತಾಸ ಹಿತ್ ಕಚ್ಯಾ “ಪಾಚ್ಯವ ಾ ಕಾರ ಾಂತ್ಲಕ್”್‌ ಬುನಾ ದ್ ಪ್ಡ್‌ಲ್ಲೆ . 1960 ವಾಾ ದ್ಶಕಾಾಂತ್ ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಾಾ ಪಾಚ್ಯವ ಾ ಕಾರ ಾಂತ್ಲ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರಾಳ್ ಬಳಾಂ ಪಿಕಯೆ ಾಂ. ಲ್ಲ್ಲ್್‌ಬಹಾದ್ಮರ್ ಶಸ್ತಿ ಾ ಉಣ್ಟಾ ಆವ್ೊ ಕ್ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತರ ಜಾವಾ್ ಸ್್‌ರ್ಲೆ ತ್ರಿೀ ತಾಚ್ಯ ಕಾಳಾರ್ ಜವಾನಾಂಕ್ ಆನಿ ಶತಾಕ ರಾ್‌ಾ ಾಂಕ್ ಎಕಾಚ್ ತಾಕ್ಡ ರ್ ದ್ವನ್ಾ ‘ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಕಿಸನ್’್‌ನರ ರಚಿತ್ ಕ್ರ್ಲೆ . ಹಾಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜವಾನಾಂಕ್ ಆನಿ ಶತಾಕ ರಾ್‌ಾ ಾಂಕ್ ಉತ್ಲಿ ೀಜಿತ್ ಕ್ಲೆೆ ಾಂ. ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಾಂಧಿನ್್‌ಯೀ ಶತಾಕ ರಾ್‌ಾ ಾಂ ಖಾತರ್ ಜಾಯಿ ಾಂ ಯ್ದೀಜನಾಂ ಜಾರಿ ಕ್ಲ್ಲೆ ಾಂ. ತಚ್ಯಖಾಲ್ ಆಸ್್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ರಾಜ್ಾ

ಸಕಾಾರಾಾಂನಿ ಜಾಯಿ ಾಂ ಕಾರ ಾಂತಕಾರಿ ಮೆಟ್ಲ್ಾಂ ಘೆಾಂವ್ನಕ ತಣ ಉಮೆದ್ ದಿಲ್ಲೆ . ತಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್್‌ಯೀ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯಲ್ಲ್ೆ ಾ ಚಡುಣ ಸವ್ನಾ ಸಕಾಾರಾಾಂನಿ ಶತಾಕ ರಾಾಂಚ್ಯ ಬೊರೆಾಂಪ್ಣ್ಟ ಉದೆಶಿಾಂ ಕಾಯ್ಲೊ ರಚ್ಯೆ ಾ ತ್. ಸಯ ತಂತ್ರ್ ಭರತಾಂತ್ರ ಆಡಳೆೆ ಾಂ: 26 ಜನೆರ್ 1950 ವ್ರ್ ಜಾಯ್ಲಾಕ್ ಆಯಲ್ಲ್ೆ ಾ ದೇಶಚ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರ ಕಾರ್ ದೇಶಚೊ ಹಾರ್್‌ಬಾರ್ ಚಲ್ಲ್ಿ . ಉತಾರ ಲ್ಲ್ೆ ಾ 71 ವಸಾಾಂನಿ ದೇಶಚ್ಯ ಪ್ರ್ಜಾಚೊ ವಿಶವ ಸ್ ಸಂವಿಧಾನಚರ್ ಆಸ. ರ್ಲಕಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ೆ ಾ ಮತಾಾಂನಿ ಶಸಕಾಾಂಗ್ ರಚಿತ್ ಜಾತಾ. ರ್ಲಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿೀದಾ ವಿಾಂಚೊನ್ ಆಯಲ್ಲ್ೆ ಾ ಪ್ರ ತನಿಧಿಾಂಕ್ ಆಟ್ಲ್ಪ್್ ಾಂ ರ್ಲೀಕ್್‌ಸಭಾ ಆನಿ ರಾಜಾಾ ಾಂಚ್ಯ ಶಸಕಾಾಂಗ್ ಪ್ರ ತನಿಧಿಾಂನಿ ವಿಾಂಚುನ್ ದಾಡ್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಪಾ ನೇಮಿತ್ ಸಾಂದಾಾ ಾಂಕ್ ಆಟ್ಲ್ಪ್್ ಾಂ ರಾಜ್ಾ ್‌ಸಭಾ – ಆಶಾಂ ದೀನ್ ಘರಾಾಂ ಆಸ್ ಾಂ ಸಂಸತ್ (ಪಾಲ್ಲಾಮೆಾಂಟ್) ಆಸ. ರ್ಲೀಕ್ ಸಭೆಾಂತ್ ಬಹುಮತ್ ಆಸ್ ಾ ಪಾಡ್ತಿ ವಾ ಪಾಡ್ತಿ ಾಂಚ್ಯ ಜಮಾಾ ಚೊ ಸಕಾಾರ್ ಆಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ಕಿ . ಸಕಾಾರಾಕ್ ರಾಜ್ಾ ್‌ಸಭೆಾಂತ್ ಬಹುಮತ್ ಆಸಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ನ. ಆಶಾಂ ನ ಜಾಯ್ಿ ತ್ರ್ ಕಾಯ್ಲೊ ರಚುಾಂಕ್ ಇಲೆೆ ಶ ಕಷ್ಟಾ . ೂಣ್ ದೇಶಚ್ಯ ಬೊರಾ್‌ಾ ಪ್ಣ್ಟ ಉದೆಶಿಾಂ ಹಾಂ ಬೊರೆಾಂಚ್. ಆತಾಾಂಚ್ಯ ಮೀದಿ ಸಕಾಾರಾಕ್

44 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರ್ಲೀಕ್್‌ಸಭೆಾಂತ್ ಬೂಾರ್ ಬಹುಮತ್ ಆಸ ತ್ರ್ ರಾಜ್ಾ ್‌ಸಭೆಾಂತ್ ಜಾಯ್್‌ಪುತೊಾ ನ. ಚಡ್ಪವತ್ ಬಹುಮತ್ ನತ್್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಸಂದ್ಭಾಾಾಂನಿ ಸಕಾಾರಾನ್ ಕಾಯ್ಲೊ ಇತಾಾ ದಿ ಹಾಡ್ಪಿ ನ ತಾಚರ್ ಭಾಸಭಾಸ್ ಕರಿರ್ಜ ಪ್ಡ್ಪಿ . ಮತ್ದಾನಾಂತ್ ಕಾಯ್ಕೊ ಾ ಾಂಕ್ ಸಲವ ಣಾಂಯೀ ಲ್ಲ್ಭೆಾ ತಾ. ಶತಾಕ ರ್ ದೇಶಚ್ಯ ಪಾಟಚೊ ಕಣ ತ್ರಿೀ ಆತಾಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ಲಿ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ತಾಾಂಚ್ಯ ಬೊರಾ್‌ಾ ಪ್ಣ್ಟವಿಶಿಾಂ ಪ್ಡ್ಲನ್ ಗೆಲೆೆ ಾಂನ ತ್ರ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ಫಾಯ್ದೊ ? ದೇಶಕ್ ಸವ ತಂತ್ರ ಲ್ಲ್ಭಾಿ ನ ಆಸ್್‌ರ್ಲೆ ಶತಾಕ ರಾಾಂಚೊ ಪ್ರ ಭಾವ್ನ ವಸಾಾಂ ಪಾಶರ್ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಾ ಬರಿ ದೆಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಕೆ . ಕರ ಮೇಣ್ ಹೊ ಪ್ರ ಭಾವ್ನ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯೀದ್ಾ ಮಿ ಆಪಾಣ ಾಂವ್ನಕ ಸಕಾೆ ಾ ತ್. ಸಕಾಾರ್್‌ಯೀ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯೀದ್ಾ ಮಿಾಂಚ್ಯ ಆಶಖುಶಾಂಕ್ ಸಯ್ ಗಾಲ್ಲ್ಿ . ಆಯ್ಲೆ ವಾರ್ ಫಕತ್ ಥೊಡ್ಪಾ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯೀದ್ಾ ಮಿಾಂಚ್ಯ ತಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಡಳ್ಿ ಾಂ ಚಲ್ಲ್ಿ ಸಿ ನ, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಾ ಬರಿ ಆಡಳ್ಿ ಾಂ ಮಾಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಾಂಕ್ ತ್ಸಲೆ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯೀದ್ಾ ಮಿ ಸಕಾಿ ತ್. ಕೃಷಿ ಉತಿ ನಾ್ ಾಂಚೆರ್ ದೊಳೊ: ಭಾರತಾಾಂತ್ ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಾ ಉತ್ಾ ನ್ ಾಂ ಆನಿ ಮಾಸ್ತಾ ಪಾಗಾಾ ಚೊ ಆದಾಯ್ ಸುಮಾರ್ ಸಡೆ ಎಕಿಣ ೀಸ್ ಲ್ಲ್ಖ್ ಕ್ಯರಡ ರುಪ್ಯ್ ಆನಿ ಹಾಾ ಆರ್ಥಾಕ್ ವಸಾಾಂತ್ ಹಾಚಿ ವಾಡ್ಪವಳ್ ೪%

ಮಹ ಣ್ ಅಾಂದಾಜ್ ಕ್ಲ್ಲ್. ಸುಮಾರ್ ೫೮% ರ್ಲೀಕ್ ವಿವಿಧ್ ನಮ್ಯನಾ ಾಂಚ್ಯ ಕೃಷೆಾಂತ್ ಆಪ್ೆ ಾಂ ಜಿವಿತ್ ಸಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಖಾಣ್ಟವೊವ್ಾಚ್ಯ ಉತಾಾ ದ್ನಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಾಂಚ್ಯ ಪ್ರಿಷ್ಕ ರಣ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ಾಂಕ್ ವಹ ಡ ಭವಿಷ್ಟಾ ಆಸ. ಹಾಾಂಗಾಚ್ಯ ಖಾಣ್ಟ ವೊವ್ಾಚಿ ಆನಿ ಜಿೀನಸ್ ವಸುಿ ಾಂಚಿ ಮಾಕ್ಾಟ್ ಸಗಾಾ ಾ ಸಂಸರಾಾಂತ್ ಸವಾಾ ಸಿ ನರ್ ರಾವಾಿ . ಹಾಾ ವಿಭಾಗಾಾಂತೊೆ ಚುಾಂಗ್ಲಡ ವಿಕ್ಯರ ಚ್ ಉತಾಾ ದ್ನಚ್ಯ ೭೦% ಮಹ ಣ್ಟಸರ್ ಆಸ. ದೇಶಾಂತಾೆ ಾ ಕೈಗಾರಿಕ್ ವಲಯ್ಕಾಂನಿ ಖಾಣ್ಟಾಂ ಪ್ರಿಷ್ಕ ರಣ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ಾಂಚೊ ವಾಾಂಟೊ ೩೦%ವನಿಾಾಂ ಚಡ. ಉತಾಾ ದ್ನ್, ಖಾಾಂವಾ್ ಾ ಕ್ ಜಾಾಂವೊ್ ಉಪ್ಲಾ ೀಗ್, ರಫ್ಿ ಆನಿ ನಿರಿೀಕಿಷ ತ್ ವಾಡ್ಪವಳ್ ಹಾಾ ಮಾಪಾಾಂನಿ ತುಲನ್ ಕತಾಾನ ದೇಶಚ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾಾಂಪ್ಯಕ ಾಂ ಖಾಣ್ಟ ಉತಾಾ ದ್ನಾಂಚಿ ಕೈಗಾರಿಕ್ ಪಾಾಂಚವ ಾಂ ಸಿ ನ್ ಆಪಾಣ ಯ್ಕಿ . ಆಸಲ್ಲ್ಾ ಕೃಷಿ ಕ್ಷ ೀತಾರ ಾಂತ್ ಬೊರ ಮುನಫ ಕಾಡುಾಂಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಆವಾಕ ಸ್ ಆಸ್ ಾಂ ವಾಜಿು . ವಹ ಡ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯೀದ್ಾ ಮಿಾಂಚೊ ಆನಿ ಕ್ಯಪ್ಲಾರಟ್ ಸಂಸಿ ಾ ಾಂಚೊ ದಳೊ ಕೃಷಿ ಉತ್ಾ ನ್ ಾಂ, ತಾಾಂಚಿ ಖರಿೀದ್ ಆನಿ ವಿಕಾರ ಾ ಚರ್ ಪ್ಡ್ಪ್ ಾ ಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನ. ಸಕಾಾರ್ ಮಹ ಣ್ಟಿ ಶತಾಕ ರಾ್‌ಾ ಾಂಚಿ ಹಿತಾಸಕ್ಿ - ಶತಾಕ ರ್ ಮಹ ಣ್ಟಿ ತ್ ತುಮಾಕ ಾಂ ಕ್ಯೀಪ್ಾರಟ್ ಮೀಗ್: ಮೀದಿ ಸಕಾಾರಾನ್ ಶತಾಕ ರಾ್‌ಾ ಾಂಚಿ

45 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಿತಾಸಕ್ಿ ಆನಿ ತಾಾಂಚ್ಯ ಉತ್ಾ ನ್ ಾಂಚ್ಯ ಮಾಕ್ಾಟ್ ಅಭಿವೃದೆೊ ಚಿಾಂ ಕಾರಣ್ಟಾಂ ದಿೀವ್ನ್ ತೀನ್ ಕಾಯ್ಲೊ ಜಾರೆ್‌ಾ ಕ್ ಹಾಡೆೆ . ಸಕಾಾರಾನ್ ಶತಾಕ ರಾ್‌ಾ ಾಂಚಿ ಹಿತಾಸಕ್ಿ ಮಹ ಳಾಾಂ ತ್ರಿೀ ಶತಾಕ ರ್ ಹಾಂ ಪಾತ್ಲಾ ಾಂವ್ನಕ ತ್ಯ್ಕರ್ ನಾಂತ್. ತಾಚೊ ಉದೆೊ ೀಶ್‍ ವಹ ಡ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯೀದ್ಾ ಮಿಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಭ್ ಕನ್ಾ ದಿಾಂವೊ್ ಜಾವಾ್ ಸ ಮಹ ಣ್ಟಿ ತ್ ಶತಾಕ ರ್. ಜೂನ್ ೫ ತಾರಿಕ್ರ್ ಕಾಯ್ಕೊ ಾ ಾಂ ಬಾಬಿಿ ನ್ ಆಡ್ತಾನೆನ್ಸ ಹಾಡ್ಪಿ ನಾಂಚ್ ಶತಾಕ ರ್ ಜಾಗೆ ಜಾಲೆ. ಸುಮಾರ್ ೫೦೦ ಲ್ಲ್ಹ ನ್-ವಹ ಡ ರೈತಾಾಂಚಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಒರ್ಟ್ಾ ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಘಟತ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಾಂಚಿಾಂ ಮಾಗ್ಲಣ ಾಂ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾಾರಾ ಮುಕಾರ್ ದ್ವಲ್ಲಾಾಂ. ಜೂನ್ 10 ವ್ರ್ ದೇಶಚ್ಯ 600 ಜಿಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂನಿ ಹಾಾ ಆಡ್ತಾನೆನಸ ಚೊಾ ಪ್ರ ತೊಾ ಹುಲ್ಲ್ಾ ಯ್ದೆ ಾ . ಜೂನ್ ಆನಿ ಜುಲ್ಲ್ಯ್ ಮಹಿನಾ ಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾರ್ ಚಳ್ವ ಳೊಾ ಚಲಯ್ದೆ ಾ . ಆಗಸ್ಾ 9 ವ್ರ್ ಪ್ರತ್ ಸುಮಾರ್ 600 ಜಿಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂನಿ ‘ಜೈಲ್ ಭರೀ’್‌ ಚಳ್ವ ಳ್ ಚಲಯೆ . ಶತಾಕ ರಾಾಂಕಡೆ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಕ್ ಸಿ ಾಂ ಕಾಯ್ಲೊ ಹಾಡ್ತನಕಾತ್ ಮಹ ಣನ್ ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್ 14ವ್ರ್ ಪ್ರ ತಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲೆ ಾಂ. ಕಾಯ್ಲೊ ಕರಿನಕಾತ್ ಮಹ ಣ್ ಪ್ರತ್ ಪ್ರತ್ ವಿನಂತ ಕ್ಲ್ಲ. ಸಕಾಾರಾನ್ ರ್ಲೀಕ್ ಸಭೆಾಂತ್ 1. ಕೃಷಿಕಾಾಂಚ್ಯ ಉತ್ಾ ನ್ ಾಂಚೊ ವಾಾ ಪಾರ್ ಆನಿ ವಾಣಜ್ಾ ೀದ್ಾ ಮ್ ( ವಾಡ್ಪವಳ್ ಆನಿ ಸವೆ ತಾಯ್) 2. ಕೃಷಿಕಾಾಂಚಾಂ

(ಬಳ್ವ ಾಂತ್ ಕಚಾಾಂ ಆನಿ ರಕ್ಷಣ್ ದಿಾಂವ್್ ಾಂ ) ಕರಾರ್, ಮಲ್ಲ್ಾಂಚರ್ ಆಶವ ಸನ್ ಆನಿ ಕೃಷಿ ಸವಾ 3. ಗರ್ಜಾಚ ವಸುಿ (ತದ್ವ ಣ್) ಹ ತೀನ್ ಕಾಯ್ಲೊ ರ್ಲೀಕ್್‌ಸಭೆಾಂತ್ ಮಂಡನ್ ಕನ್ಾ ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್ 15 ಆನಿ 18 ವ್ರ್ ಪಾಸ್ ಕರಯ್ಲೆ . ತಾಾ ಚ್ 20 ಆನಿ 22 ವ್ರ್ ತಾಂ ರಾಜ್ಾ ಸಭೆಾಂತ್ ಮಾಾಂಡ್ತೆ ಾಂ. ಥಂಯ್ ಬಹುಮತ್ ನತ್್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಸಕಾಾರಾನ್ ವಿರೀಧ್ ಪಾಡ್ತಿ ಾಂನಿ ಮತ್ದಾನಕ್ ಒತಾಿ ಯ್ ಕ್ಲ್ಲ್ಾ ರಿೀ ಧವ ನಿಮತಾನ್ ತಾಂ ಪಾಸ್ ಜಾಯ್ಲಯ ಾಂ ಕ್ಲ್ಲಾಂ. ಕಾಯ್ಕೊ ಾ ಾಂವಿಶಿಾಂ ಜಾಯುಾ ತಾ ಭಾಸಭಾಸ್ ಚರ್ಲಾಂಕ್ ನ ಆನಿ ರಾಜ್ಾ ್‌ಸಭೆಾಂತ್ ಸಕ್ಾಾಂ ಮತ್ದಾನ್ ಜಾಯ್ಕ್ ಸಿ ನಾಂಚ್ ಕಾಯ್ಲೊ ಪಾಸ್ ಕ್ಲ್ಲ್ಾ ತ್ ಮಹ ಣ್ಟಿ ತ್ ಥೊಡ್ಲಾ ವಿರೀಧ್ ಪಾಡ್ತಿ . ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್ 28 ವ್ರ್ ರಾಷ್ಾ ಾಪ್ತನ್ ಕಾಯ್ಕೊ ಾ ಾಂಕ್ ದ್ಸಕ ತ್ ಘಾಲ್ಲ. ಶತಾಕ ರಾ್‌ಾ ಾಂಚ್ಯ ಖಂಯ್ಕ್ ಾ ಯ್ ಪ್ರ ತಭಟನಕ್ ಸಕಾಾರಾನ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಯನತಾೆ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ನವ್ಾಂಬರ್ 26 ವ್ರ್, ಸಂವಿಾಂಧಾನಚ್ಯ ದಿಸ ‘ಡೆಲ್ಲೆ ಚರ್ಲೀ’್‌ ಪ್ರ ತಭಟನ್ ಆರಂಭ್ ಕ್ಲೆಾಂ. ಪ್ರ ತಭಟನ್್‌ಕಾರಾಾಂಕ್ ಡೆಲ್ಲೆ ಪ್ರ ವೇಶಕ್ ಕಬಾೆ ತ್ ಮೆಳಾನತ್್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ನ್ ನವ್ಾಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಡೆಲ್ಲೆ ಚ್ಯ ಗಡ್ತಾಂನಿ ತ್ಲ ಪ್ರ ತಭಟನ್ ಚಲಯ್ಕಿ ತ್. . ಹಾಾ ಪ್ರ ತಭಟನಾಂತ್ ಚಡ್ಪವತ್ ಪಂಜಾಬ್ ಆನಿ ಹರಿಯ್ಕಣ್ಟಚ ಶತಾಕ ರ್ ಆಸತ್. ದ್ಸಾಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕ್ರ್ ಭಾರತ್ ಬಂಧ್

46 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕ್ಲೆಾಂ. 2021 ಜನೆರ್ 26ವ್ರ್ ಡೆಲ್ಲೆ ಾಂತ್ ಆಸ ಕ್ಲ್ಲೆ ಟ್ಲ್ರ ಾ ಕಾ ರ್ ರಾ್‌ಾ ಲ್ಲ ಹಿಾಂಸತ್ಮ ಕ್ ಜಾಲ್ಲ. ಶೆತು ರಾ್ಯ ಾಂಚಿಾಂ ಜಾರ್ವ್ ಸ್್ಲ್ಫೆ ಾಂ:

ಮಾಗ್ಿ ಾಂ

ಹಾಂ

1. ವಿಶೇಷ್ಟ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ್ ಆಪ್ವ್ನ್ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ಲೊ ರದ್ೊ ಕರಿಜಾಯ್. 2. ಕನಿಷ್ಟಾ ಸಸಯ್ ಮೀಲ್ (ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪ್ಲೀಟ್ಾ ಪ್ರ ೈಸ್) ಆನಿ ರಾಜಾಾ ಾಂನಿ ಉತಾಾ ದ್ನಾಂ ಘೆಾಂವ್್ ಾಂ ಕಾನೂನತ್ಮ ಕ್ ಹಕ್ಕ ಕರಿಜಾಯ್ 3. ಬಳಾಂ ಖರಿೀದ್ ಕರುಾಂಕ್ ಎದಳ್ ಆಸೊ್ ಾ ಮಾಾಂಡ್ಪವಳೊಾ ಉರಂವಾ್ ಬಾಬಿಿ ನ್ ಆಶವ ಶನಾಂ ದಿೀಜಾಯ್ 4. ಸವ ಮಿನಥನ್ ಅಯ್ದೀಗಾಚಿ ವದಿಾ ಜಾರಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಸರಾಸರಿ ಉತಾಾ ದ್ನ್ ಖಚ್ಯಾಚ್ಯ 50% ಪುಣ

ಚಡ್ತತ್ ಕನಿಷ್ಟಾ ಸಸಯ್ ಮೀಲ್ ದಿಜಾಯ್ 5. ಕೃಷಿ ಉದೆೊ ೀಶಾಂಕ್ ಡ್ತಸಲ್ಲ್ಚ್ಯ ಮಲ್ಲ್ಾಂತ್ 50% ಕಾತಾರ ಪ್ ಕರಿಜಾಯ್ 6. ವಾರೆಾಂ ಗುಣ್್‌ಮಟ್ಾ ನಿಯಂತ್ರ ಣ್ ಮಂಡಳ್ಕ್ ಬಖಾಾಸ್ಿ ಕರಿಜಾಯ್, ತಾಾ ಬಾಬಿಿ ಚೊ 2020 ಅಧಾಾ ದೇಶ್‍ ರದ್ೊ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಲುಾಂವ್ೆ ಲ್ಲ್ಾ ಬಳಾಾ ಾಂಚಿ ಮುಳಾಕ ಟ್ಲ್ಾಂ ಹುಲ್ಲ್ಾ ಯಲ್ಲ್ೆ ಾಂಕ್ ಜುಲ್ಲ್ಮ ನ್ ಆನಿ ಶಿಕಾಷ ದಿಾಂವ್್ ಾಂ ರಾವಯ್ಕಾ ಯ್ 7. ಹಾಾ ಖಾತರ್ ಬಂಧಿತ್ ಕ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂಕ್ ಸುಟ್ಲ್ಕ ದಿೀಜಾಯ್ 8. ಎಲೆಕಿಾ ಾಸ್ತಟ 2020 ಅಧಾಾ ದೇಶ್‍ ರದ್ೊ ಕರಿಜಾಯ್, 9. ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾಾರಾನ್ ರಾಜಾಾ ಾಂಚ್ಯ ವಿಷ್ಯ್ಕಾಂನಿ ನಕ್ ಛೆಪಿನಯ್ಲ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ವಿಕೇಾಂದಿರ ಕರಣ್ಟಕ್ ಮಹತ್ವ ದಿೀಜಾಯ್ 10. ಶತಾಕ ರಿ ಮುಕ್ಲ್ಲ್ಾ ಾಂಚ್ಯ ವಿರೀಧ್ ಆಸ್ತ್ ಾಂ ಸಗ್ಲಾ ಾಂ ಪ್ರ ಕರಣ್ಟಾಂ (ಕ್ಸ್ತ) ರದ್ೊ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಬಂಧಿತ್ ಕ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂಕ್

47 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸುಟ್ಲ್ಕ ದಿೀಜಾಯ್ ಆನಿ ಹರ್ ವಿಚ್ಯರ್. ಶತಾಕ ರಾಾಂಲ್ಲ್ಗ್ಲಾಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ನಕ ಸಕಾಾರಾನ್ ಪ್ಯ್ಲೆ ಾಂ ಇನಕ ರ್ ಕ್ಲೆಾಂತ್ರಿೀ ವಿರೀಧ್ ಪಾಡ್ತಿ ಾಂಚೊ, ಮಾಧಾ ಮಾಾಂಚೊ ಆನಿ ಹರಾಾಂಚೊ ದ್ಭಾವ್ನ ಚಡ್ಪಿ ನ ಶತಾಕ ರಾಾಂಲ್ಲ್ಗ್ಲಾಂ ಉಲವ್ಣ ಾಂ ಕರಿನಸಿ ನ ನಿವೊಾಗ್ ನ ಜಾರ್ಲ. ಆಶಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಾ ನ್ ಶತಾಕ ರ್ ಮುಖೆಲ್ಲ್ಾ ಾಂಲ್ಲ್ಗ್ಲಾಂ ಉಲವಾಣ ಾ ಕ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾಾರ್ ಒಪಾವ ರ್ಲ. ಹಾಾ ಪ್ರ ಕಾರ್ ಜನೆರ್ 22 ಪ್ಯ್ಕಾಾಂತ್ ದೀನಿೀ ಪಾಡ್ತಿ ಾಂ ಮಧಾಂ ಇಕಾರ ಸುತಾಿ ಾಂಚಿ ಉಲವಿಣ ಾಂ ಚಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂತ್. ಸುಪಿ್ ೇಾಂಕೇಡ್ಡೆ ನ್ ರ್ವಟ್:

ಧರ್್ಲ್ಫೆ

ನವಿ

ತೀನ್ ಕಾಯ್ಕೊ ಾ ಾಂವಿಶಿಾಂ ಹಾಾ ಮಧಾಂ ಥೊಡೆ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಾರ್, ಶತಾಕ ರಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಆನಿ ಹರಾಾಂನಿ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕ್ಯೀಡ್ತಿ ಾಂತ್ ರಿಟ್ ಅರ್‌ಾ ಾ ದಾಖಲ್ ಕ್ರ್ಲೆ ಾ . ಹಾಚವಯ್ರ ಜನೆರ್ 12 ತಾರಿಕ್ರ್ ಅಪ್ೆ ಾಂ ಮಧಾ ಾಂತ್ರ್ ತೀಪ್ಾ ದಿಲ್ಲ್ೆ ಾ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕ್ಯಡ್ತಿ ನ್ ಕಾಯ್ಕೊ ಾ ಾಂಚಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ವರವಿಣ ಚಲಯ್ಕ್ ಸಿ ಾಂ ಪ್ರಿಶಿೀಲನ್ ಕಚ್ಯಾಕ್ ಚವ್ನಾ ಕೃಷಿ ಆನಿ ಆರ್ಥಾಕತಾ ತ್ಜಾಙ ಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸಮಿತ ಘಡೆ್ ಾಂ, ಹಾಾ ಸಮಿತ್ಲನ್ ಧಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತ್ರ್ ಆಪ್ಲೆ ವಾವ್ನರ ಆರಂಭ್ ಕಚೊಾ ಆನಿ ದೀನ್ ಮಹಿನಾ ಾಂ ಭಿತ್ರ್ ಆಪಿೆ ವಧಿಾ ದಿಾಂವೊ್ ಆನಿ ತ್ಲದಳ್ ಪ್ಯ್ಕಾಾಂತ್ ಹ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ಲೊ

48 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಮಾನತಾರ್ ದ್ವಚಾಾಂ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಮೇಟ್ ಘೆತ್ಲೆ ಾಂ. ಸಂವಿಧಾನಖಾಲ್ ಸಂಸತಾನ್ ನಾ ಯ್್‌ಭರಿತ್ ರಿತನ್ ರಚ್್‌ರ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೊ ಸಂವಿಧಾನಖಾಲ್ ಸಕ್ಯಾ ನ ಆನಿ ತೊ ರ್ಲಕಾಚ್ಯ ಮ್ಯಳ್್‌ಭೂತ್ ಹಕಾಕ ಾಂಕ್ ವಿರೀಧ್ ವ್ತಾ ತ್ರ್ ತೊ ಸಗೊಾ ಕಾಯ್ದೊ ವಾ ತಾಚ ಭಾಗ್ ರದ್ೊ ಕಚೊಾ ಅಧಿಕಾರ್ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕ್ಯಡ್ತಿ ಕ್ ಆಸ ಶಿವಾಯ್ ತೊ ಅಮಾನತ್ ವಾ ರದ್ೊ ಕಚಾಾಂ ಹಕ್ಕ ಫಕತ್ ತೊ ರಚ್್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಸಂಸತಾಚಾಂ ಮಹ ಳಾ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ಥೊಡ್ಪಾ ಸಂವಿಧಾನ್ ತ್ಜಾಞ ಾಂನಿ, ಅನೊೊ ಗ್ಲ ವಕಿೀಲ್ಲ್ಾಂನಿ ಆನಿ ಹರಾಾಂನಿ ಉಚ್ಯರಾ್‌ೆ ಾ . ಶಿವಾಯ್ ಕಾಯ್ಕೊ ಾ ಾಂವಿಶಿಾಂ ವರವ್ನ್ ಪ್ಳ್ಯ್ಕ್ ಸಿ ನಾಂಚ್ ಕಾಯ್ಲೊ ಅಮಾನತ್ ದ್ವರ್್‌ಲೆೆ ಾಂ ಏಕ್ ನವೊ ವಿಷ್ಯ್ ಮಹ ಳಾಾಂ. ಆತಾಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂಯೀ ಸಾಂಗೊಾಂಕ್ ಕಷ್ಟಾ : ತೀನ್ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ಕೊ ಾ ಾಂಕ್ ರದ್ೊ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಕನಿಷ್ಟಾ ಸಸಯ್ ಮೀಲ್ (ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪ್ಲೀಟ್ಾ ಪ್ರ ೈಸ್) ಆನಿ ರಾಜಾಾ ಾಂನಿ ಉತಾಾ ದ್ನಾಂ ಘೆಾಂವ್್ ಾಂ ಕಾನೂನತ್ಮ ಕ್ ಹಕ್ಕ ಕರಿಜಾಯ್ ಮಹ ಳಾಾ ಾ ಪ್ರ ಮುಕ್ ಮಾಗಾಣ ಾ ಾಂಕ್ ಶತಾಕ ರ್ ಚಿಡ್ಲಕ ನ್ ರಾವಾೆ ಾ ತ್. ಸಕಾಾರಾನ್್‌ಯೀ ಕಾಯ್ಲೊ

ರದ್ೊ ಕರಿನ ೂಣ್ 18 ಮಹಿನೆಾಂ ಅಮಾನತ್ ದ್ವತಾಾಾಂ ಮಹ ಳಾಾಂ. ೂಣ್ ಶತಾಕ ರ್ ಆಯ್ಕಕ ನಾಂತ್. ಅಮಾನತ್ ದ್ವರ್್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತ್ಲ ಜಾರಿ ಕರುಾಂಕ್ ಸಕಾಾರ್ ವಾಟ್ ಸೊಧಿತ್ ಮಹ ಳಾ ಭಿರಾಾಂತ್ ಶತಾಕ ರಾ್‌ಾ ಾಂಕ್ ಆಸ. ಆಶಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಾ ನ್ 2020 ಜೂನ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ಭೀವ್ನ ಕನ್ಾ ಪಂಜಾಬ್ ಆನಿ ಹರಿಯ್ಕಣ್ಟಚ್ಯ ಶತಾಕ ರಾಾಂನಿ (ಹರ್ ರಾಜಾಾ ಾಂಚ್ಯ ಶತಾಕ ರಾಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಂಬಾಾ ನ್) ಚಲಂವಿ್ ಚಳ್ವ ಳ್ ಹಾಂ ಬರಯ್ಕಿ ನಾಂಯ್ (ಜನೆರ್ 29) ಚ್ಯಲು ಆಸ. ಕಾಯ್ಲೊ ರದ್ೊ ಜಾತ್ಲೆ ವಾ ನ, ಕಾಾಂಯ್ ತ್ರಿೀ ಸೊಡ್‌ದಡ ಜಾತ್ಲಲ್ಲ ತಾಾ ವಿಶಿಾಂ ರಾಕ್ಯನ್ ಪ್ಳ್ಜಾಯ್.

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ಯ --------------------------------------------------------------------------

49 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಧಾ ಸರ್ವಲಾಾಂ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಟೊಮಿ ರ್ಲಕಾಮಗಾಳ್ ಜಾತಾನ ಮಹ ಜಿ ಉಬಾಾ ನಿವಾಿ .... ಪುಣ್ ಗಾಾಂವೊ್ ರ್ಲೀಕ್ ತಾಚಿ ವಹ ಳ್ಕ್ ಆನಿ ಮಾಹತ್ ವಿಚ್ಯತಾಾನ ಹಾಾಂವ್ನ ಉರ್ಬಾಸ್ಿ ಜಾತಾಾಂ. ಆತಾಾಂ ಇ ಮೆಗಜಿನಕ್ ತಾಚಾಂ ಸಂದ್ಶಾನ್.

ಪುಗಾತಾಾಾಂ... ತುಕಾ ಬರೆಾಂ ಮಾಗೊನ್ ಥೊಡ್ತಾಂ ಸವಾಲ್ಲ್ಾಂ...ನವಾಲ್ಲ್ಾಂ ಭರಿತ್ ಜಾಪ್ ಆಶತಾಾಂ' ಹಾಾಂವ್ಾಂ ಸುವಾಾತ್ ಕ್ಲ್ಲ. ' ಆಚಿ್ ೀ ಬಾತ್...' ' ತುಾಂ ಟ. ವಿ ಪ್ಳ್ಯ್ಕಿ ಯ್.. ತುಜ್ ಪೇವರಿಟ್ ಹಿೀರ ಕ್ಯೀಣ್?' ' ಯ್ದೀಗ್ಲ'

ಹಾಾಂವ್ನ ಆನಿ ಟೊಮಿ ತ್ಯ್ಕರ್. ಆತಾಾಂ ತುಮೆ್ ಮುಕಾರ್...

'ಕಿತಾಾ ಕ್?'

' ತುಜಿ ವಹ ಳ್ಕ್ ಕಶಿ ಕರಿರ್ಜ?'

' ಥಂಯ್ ಗಲ್ಲ್ಟೊ ಜಾಯ್ಕ್ '

'ಡ್ಲೀಗ್ ಕಿೀ ಬಾತ್ ಆಸೊಾಂ.' ಮಹ ಜಿ ಚಡ ವಹ ಳ್ಕ್ ಕರಿನಕಾ... ಸವಾಲ್ಲ್ಾಂ ಪುರ.. ಹಾಾಂವ್ನ ಆತಾಾಂ ಫಿೀಲ್ಡ ವಕ್ಾ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ. ಬಿಝಿ...'

' ತುಕಾ ಖುಶಿ ದಿಲೆೆ ಾಂ ಘಡ್ತತ್...?'

' ತುಕಾ ನವಾಾ ವಸಾಚ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಕಿ ಾಂ. ತುಜ್ ವಾವ್ನರ ವಾಖಣ್ಟಿ ಾಂ... ತುಜಿ ಉಬಾಾ

'ಆಳೇ ಮಧಾಂ ರಾಜಕಿೀಯ್ ಹಾಡ್ತನಕಾ...'

' ತಾಳಯ್ದ ಪ್ಟೆ್ ಾಂ ಆನಿ ವಾತ ಪ್ಟಂವೊ್ ಾ ...'

50 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


'ನ ರ್ಲಕಾಕ್ ಜಾಗರ ತ್ ಕಚಾಾಂ ವಿಧಾನ್ ತ್ಲಾಂ'

' ನನೇ ಮುಾಂದಿನ ಮುಖಾ ಮಂತರ ' ' ಉಗಾಡ ಸಾಂತ್ ಉಚಾಾಂ ಏಕ್ ವಾಕ್ಾ ಸಾಂಗ್'

' ಕ್ಯರೀನ ವಿಶಿಾಂ' 'ಕ್ಯಾ ಾಂ ರೀನ'

' ನನಗೆ ಎರಡು ತಾಂಗಳ್ ಮಗು ಇದೆ. ಮ್ಯರು ತಾಂಗಳ್ ಮಗು ಇದೆ...'

'ಫಸಂದೆಚಿ ರಾಾಂದ್ವ ಯ್?' ' ಅಯ್ದಾ ತುಾಂ ಭೆಶಾ ಾಂ ಸತ್ಯ್ಕಿ ಯ್' ' ಕ್ಯತ್ಲಿ ಾಂಬಿರ ಸೊಪುಾ ..' ' ಕಿತಾಾ ಕ್?'

' ಮಾಗ್ಲರ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ಸಾಂಗೊಾಂ... ಪಂದಾರ ಲ್ಲ್ಖ್... ಗಾಾ ಸ್...ಆಚ್ ೀ ದಿನ್... ಹುಪ್ಾ ....'

' ತ ರಾತಾಂ ಬಾರಾ ವೊರಾಾಂಕ್ ಮೆಳಾಿ '

' ರೈತ್ ಫರ ತಭಟನ್ ಕತಾಾತ್...?'

' ತುಜಿ ಪ್ಸಂದಾಯ್?'

' ತಾಾಂಕಾಾಂ ಆತಾಾಂ ಸಗವ ಳ ನ. ರಜಾ...'

'ಮಿಣ ಮಿಣ ಪೌಡರ್'

' ಮುಕ್ಯೆ ಫರ ಧಾನಿ ಕ್ಯೀಣ್?'

' ಖಂಯ್ ಮೆಳಾಿ ?'

' ನಮೀ ನಮೀ'

' ಕುಮಾರಾ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಾಂ ಮೆಳಾಿ ..'

' ಕಾಾಂಗೆರ ಸ ವಿಶಿಾಂ ತುಜಿ ಆಭಿಪಾರ ಯ್?'

' ತುಾಂ ಸದಾಾಂ ಹಾಸೊ್ ಏಕ್ ಡ್ಪಯರ್ಲೀಗ್ ಸಾಂಗ್...'

' ಕಾಾಂಗೆರ ಸಕ್ ಆತಾಾಂ ರಾಹು(ಲ್) ಕಾಲ' --------------------------------------------------------------------------

51 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Martyr’s್Day:್Recalling್Gandhi’s್Vision್of್Freedom್and್Liberty್as Creating an Inclusive, Plural, Tolerant India with a Sense of Humour!

On 30th January, 2021, we mark the 73rd anniversary of the very date when Mahatma Gandhi was assassinated by someone who did not share his vision of an inclusive and plural India. The PUCL would like to mark this important date by remembering the values which Gandhiji stood for which are under

threat today. We want to remember a Gandhiji which the current establishment would rather forget, namely someone who was deeply committed್‌ to್‌ the್‌ ideal್‌ of್‌ ‘political್‌ freedom’್‌ which್‌ was್‌ not್‌ just ‘freedom್‌ from್‌ the್‌ British’್‌ but್‌ a್‌

52 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


commitment to fundamental values and್‌ principles.್‌ For್‌ Gandhiji,್‌ “Civil್‌ liberties consistent with the observance of non-violence are the first step towards Swaraj. It is the breath of political and social life. It is the foundation of freedom. There is no room there for dilution or compromise.್‌It್‌is್‌the್‌water್‌of್‌life”. It is this commitment to civil liberties which we need to uphold in the contemporary context. An essential dimension of civil liberties is the freedom of speech, expression and association- all of which are under attack today. We live in an egg shell democracy where್‌ ‘hurt್‌ sentiments್‌of್‌a್‌community’್‌as್‌well್‌ as state intolerance of criticism are reasons to shut down speech. The words of Gandhiji give us a sense of moral clarity on how we should approach this question of a state and community quick to take offence to speech they consider ‘offensive’್‌or್‌‘seditious’.್‌್‌As್‌Gandhiji್‌ put it: “Liberty್‌ of್‌ speech್‌ means್‌ that್‌ it್‌ is್‌ unassailed even when the speech hurts; liberty of the press can be said

to be truly respected only when the press can comment in the severest terms upon and even misrepresent matters….್‌Freedom್‌of್‌association್‌is್‌ truly respected when assemblies of people can discuss even revolutionary್‌projects”. This commitment to speech as form of truth telling to the state, where the individual lays bare the injustices of the state is best seen in the famous Ahmedabad trial when Gandhiji was prosecuted for sedition. Gandiji had written a series of articles lambasting the colonial state್‌making್‌the್‌case್‌that,್‌‘We್‌are್‌ challenging the might of this Government because we consider its activity to be wholly evil. We want to overthrow the Government. We want to compel its submission to the peoples will. We desire to show that the Government exists to serve the people, not the people the government”. For this writing Gandhiji was prosecuted under Sec. 124-A IPC, for sedition, which under law is ‘exciting್‌ disaffection್‌ against್‌ the್‌ state’.್‌ Gandhiji’s್‌ response್‌ in್‌ Court್‌ was to plead guilty and make a

53 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


statement which challenges the sedition law under which he was prosecuted. He says: “Section್‌ 124-A under which I am happily charged is perhaps the prince among the political sections of the Indian Penal Code designed to suppress the liberty of the citizen. Affection cannot be manufactured or regulated by law. If one has no affection for a person or system, one should be free to give the fullest expression to his disaffection, so long as he does not contemplate, promote or incite violence... But I hold it to be a virtue to be disaffected towards a Government which in its totality had done more harm to India than any previous system”. One hopes that the message of Gandhiji resonates far and wide, reaching the ears of those in power that್‌ ‘affection್‌ cannot್‌ be್‌ manufactured್‌by್‌law’್‌and್‌that್‌if್‌the್‌ citizen್‌ has್‌ ‘no್‌ affection’್‌ towards್‌ the state, she must be free to give vent್‌to್‌that್‌‘disaffection’್‌as್‌long್‌the್‌ expression is non-violent. Another aspect of Gandhiji we wish

to remember is that when the British enacted the Rowlatt Act which authorized preventive detention and denied detainees the right to legal representation, Gandhiji was outraged. He began the nationwide civil disobedience movement to repeal the draconian Rowlatt Act as according to Gandhiji the state had no right to lock up its opponents without trial and without legal representation. Today we have in place a law which in every way parallels the Rowlatt Act, namely the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA). The state has used it as a tool to detain its critics as seen by the arbitrary and malicious arrest of sixteen human rights activists in the Bhima Koregaon incident as well as the continued detention of the constitutionally minded and democratically committed antiCAA activists as well as human rights activists in all parts of the country including Kashmir. The state has more recently invoked these provisions against the farmers who are protesting against the farm laws as well. In short, the message is clear. Opponents of the state will be

54 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


targeted with the draconian UAPA. Those arrested have not been released on bail and some of them have spent over two years and more in jail. Remembering Gandhiji today is to commit ourselves to fighting against this unjust law and demanding್‌ `repeal್‌ of್‌ the್‌ UAPA’್‌ and the release of those unjustly incarcerated. Finally, in remembering Gandhiji we would not like to forget that Gandhiji was not just a brave freedom fighter with an indomitable commitment to the basic freedoms which define what it is to be human, namely the freedom to think, the freedom to protest and the freedom to worship, but also a human being with an impish sense of humour. Sarojini Naidu jokingly called him ‘Mickey್‌Mouse’್‌because್‌of್‌the್‌way್‌ his ears stuck out and he himself was not averse to cracking jokes. When he met King George V and a reporter reputedly asked him why he had so little clothes on, Gandhi is said್‌to್‌have್‌remarked,್‌‘The್‌King್‌has್‌ enough್‌clothes್‌on್‌for್‌both್‌of್‌us’.

Why we would like to remember the mischievous Gandhiji especially today is because, Munawar Farooqui, a young comedian from Gandhiji’s್‌ own್‌ state, languishes in jail because he dares to crack jokes at the current political establishment. Ironically Munawar was arrested by the MP police for a comedy programme which did not even take place! The dark tragedy of the police abuse of law is mirrored by the High Court refusal of bail on the ground that no one can be permitted to offend religious sentiments, unmindful of the fact that the alleged offensive statements had not been made. It is a sad commentary of our democracy that today comedians of all stripes and hues find themselves under unprecedented attack as the state has lost its sense of humour and comedy is criminalised. We would like to commemorate the values Gandhi stood for by demanding that the state ·

Repeal the UAPA

· Release all those falsely arrested under UAPA

55 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


· Stop using UAPA as a tool of harassment

and over a hundred organizations and #REPEALUAPA

· Respect the constitutional right to freedom of speech and expression

--------------------------------------Dr. V. Suresh, Advocate National General Secretary, People's Union for Civil Liberties (PUCL) Faculty - Founder Trustee, Barefoot Academy of Governance Director, Centre for Law, Policy & Human Rights Studies Hussaina Manzil, III Floor, 255 (Old No. 123), Angappa Naicken St., Chennai 600 001 Ph.: +91-44- 25352459 Mobile: +91-94442-31497

·

Develop a sense of humour J Sd/-

Dr. V. Suresh, General Secretary, PUCL & on behalf of PUCL, #StandWithStan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಾಹ ಕಾ ಸದ್ಲಾಂರ್ಯ ಧೊಸೆ ದುಬಾವ್ರ.... ಮಾಹ ಕಾ ಸದ್ಲಾಂರ್ಯ ಧೊಸೆ ದುಬಾವ್ರ ಆಜ್ ಆಸಾಂ, ಫ್ರಲಾಯ ಾಂ ನಾ ಹಾಂವ್ರ. ಆಾಂಗ್ ನಾಗ್ಲಿ ಾಂ, ಮಾಂಜ್ ಪಾಂಕಾಾ ರ್ ಲಜ್ ದಿಸನಾತ್ರ ಲ್ಫೆ ತ್ತನಾ್ ಾಂ... ಆಜ್ ಸಿಲ್ಮು , ರಸ್್ , ಸೂಟ್ ಬೂಟ್ ಮಾನ್ - ಮ್ಯ್ತ್ದ್, ಪ್ಯ್ತ್ ಯ ಾಂಕ್ ಹರಾಜ್. ಮಾಗ್ಲಿ ಾಂ, ಪಾ್ ಚಿತ್ರ, ಆಮೊರಿ ತೇಸ್್ ಸಂಗ್ಾಂ ಎಕಯ ಟಾಂವಿಚ ಸಾಂಜ್... ' ಪ್ ೇರ್ಯಜ ದ ಲೊೇಡ್್' ಬೊಬಾಟ್ ಆಜ್ ದೆಾಂರ್ವಚ ರ್ ಬಗ್ಲೆ ನ್ ಕತ್ ಗಾಜ್. ಮೇಟ್, ಮಸ್ಾಂಗ್, ಚೆಟ್ಣಿ ಪೇಜ್ ಕುಟ್ ಾಂತ್ರ ಎಕಯ ಟಚೊ ಭಾಂದ್ ಪ್ಯ್ತ್ ಯ ಾಂನಿ ಮೊಲಾಯ್ತೆ ತ್ರ ಮ್ನಾ್ ಪ್ಣ್ತಕ್ ಅಪುಣ್ ಆಪಾಿ ಕ್, ರ್ದವ್ರ ಸಮೇಸೆ ಾಂಕ್. ಮಾಕಾ ಸದ್ಲಾಂಯಿೇ ಧೊಸೆ ದುಬಾವ್ರ ಆಜ್ ಆಸಾಂ, ಫ್ರಲಾಯ ಾಂ ನಾ ಹಾಂವ್ರ ಜಾಾಂವಚ ಾಂ ಸಗ್ಲಳ ಾಂ ಜಾಾಂವ್ರ ದೆರ್ವ.... ತುಾಂಚ್ ಪಾವ್ರ. _ ಪಂಚು ಬಂಟಯ ಳ್ 57 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರೈಲಾ ಖೆಳ್ ಜಾಕ್ಣ ಪೊಕ್ಣ ರಕ್ಣ ವಿಕ್ಣು ಸಗ್ಲಳ ಸಂಗ್ಾಂ ಮೆಳೆಳ ಎಕಾೆ ಯ ಪಾಟ್ಣಕ್ ಎಕೆ ದರನ್ ರೈಲಾ ಖೆಳ್ ಖೆಳೆಳ . ಮುಕೆ ಜಾಕ್ಣ ಚಾಲಕ್ ಜಾಲೊ ಹತ್ರ ತೊೇಾಂಡ್ಟಕ್ ದರನ್ ಜುಕು ಜುಕು ಆರ್ವಜ್ ಕರನ್ ಗಾಡೆಯ ಕ್ ಮುಕಾರ್ ವರನ್. ಜೂಲ್ಫ ಮಲ್ಫೆ ಜಲ್ಫೆ ಎಲ್ಫೆ ಜಾಲ್ಫಾಂ ಗಾಡೆಯ ಡಬೆ ಗಾಡ್್ ಹತಾಂ ಬಾವಾ ಘೆವುನ್ ದೆಗ್ಲನ್ ಜಾಲ್ಲ ಉಬ. ಜುಕ್ ಚುಕ್ ಜುಕ್ ಚುಕ್ ಗಾಡ್ಡ ವೇಗಾನ್ ದ್ಲಾಂವಿೆ ಜುಕ್ ಚುಕ್ ಆರ್ವಜ್ ಕರನ್ ಸಗೊಳ ರ್ವಡೊ ಗಾಂವಿೆ . -ಆಯ ನಿು 58 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಪಾಲಡ್ಟು


ಬಿಡ್ಡ ಧಾಂವೊರ್ ಬಿಡ್ಡ ಬಾಾಂದುನ್ ಸಾಂಗಾತ ಸಪಾಿ ಾಂ ಬಾಾಂದೆಚ ಾಂ ತತ್ತೆ ಾಂ ಸುಲಭ್ ನಹ ಾಂರ್ಯ ಜೇವನ್ ಬಾಾಂದುಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ರ ದಿಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ಡಯೆಕ್ ಮಾಾಂರ್ಯ್ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಕಾಾಂಟಳೊಾಂಕ್ ಸುರ ಕೆಲ್ಲೆ ಾಂ ಪುತಚಾಯ ಕುಡ್ಟಾಂತೆ ಯ ನ್ ಧಾಂವೊರ್ ನಾಕಾಕ್ ಆಪಾಾ ತನಾ ಎಕೇಕ್ ಬಿಡ್ಡಯೆಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊವ್ರ್ ವೊಾಂಟನಿ ದವನ್್ ಧಾಂವೊರ್ ವೊಡ್ಟೆ ನಾ ಬಾಾಂದ್್ಲಾೆ ಯ ಚೆಾಂ ಪೊೇಟ್ ಥಂಡ್ ಉರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ರ ಕೆದ್ಲ್ ಾಂಯಿ ಮಾಗಾೆ ಲೊಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಬಿಡ್ಡಯೆ ಭಿತರ್ ಥೊಡ್ಡಾಂ ಚಿಮು್ಟೊನ್ ಉಲ್ಲ್ಫಾಂ ಕವನಾಾಂ ಧಮ್್ ಬಾಾಂದುನ್ ಉಲಾಯ ್ಾಂತ್ರ ನಾಕಾ ಆತಾಂ ತ್ತಾಂ ಸ್ಡ್ಟ ತ್ತಾಂ ಧಮೆಾ ವನಿ್ಾಂ ಚಡ್ ಅಪಾರ್ಯ ಜಾರ್ವ್ ಸ ಕನ್ ಡ: ಮಳ್ ಕವಿ ಮುಆದ್ -ಅಸುಾಂತ ಡ್ಡಸ್ೇಜಾ, ಬಜಾಲ್ಮ 59 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರಯ್ತಾ ಜಯ್ತ ಾ ಬಂದೂಕ್ ಧರ‍್ಾ ಸೊಜೆರ‍್ಕ್ ಘಾಲೊ ತರ್ ಗುಳೊ ಗಡ್ ರ‍್ಕ್ತಾ ಕೊಣ್?

ರಯ್ತಾಚಿಾಂ ದುಕ್ತಾಂ ಕ್ತಡಾೊ ಾ ರ್ ದೆಶ್ ಉಪಾಾ ಶಿಾಂ ಮರಾ ಲೊ

ನಾಂಗೊರ್ ಧರ‍್ಾ ರಯ್ತಾ ಕ್ ಮಾರ‍್ೊ ತರ್ ಭಾಲೊ ಶಿತ್ ದಿತಾ ಕೊಣ್? ಸೊಜೆರ‍್ ಹಾತಾಂ ನಾಂಗೊರ್ ದಿಲ್ಯಾ ರ್ ಗಾದೆ ತೊ ಕೊಸಿನ ರಯ್ತಾ ಹಾತಾಂ ಬಂದೂಕ್ ದಿಲ್ಯಾ ರ್ ಲಡಾಯೆಕ್ ತೊ ವಚನ ಸೊಜೆರ‍್ಕ್ ಗಡಿರ್ ಉಬಯ್ ರಯ್ತಾ ಕ್ ಶೆತಾಾಂತ್ ಸೊಬಯ್ ಸೊಜೆರ‍್ಚಿ ಬಂದೂಕ್ ಕ್ತಡಾೊ ಾ ರ್ ಸೊಜೆರ್ ಅಮರ್ ಉರಾ ಲೊ

ದೆಶಾ ಗಡಿರ್ ವೀಾಂಯ್ ಘಾಲ್ ಕ್ತಾಂಟ್ಾ ಾಂಚಿ ಕ್ತಡಿನಕ್ತ ಗಾದ್ಯಾ ಕ್ ಘಾಲ್ಲೊ ವೀಾಂಯ್ ರಯ್ತಾಚಿ ಗಡಿರ್ ಸೊಜೆರ್ ಜಿಕ್ತೊ ಾ ರ್ ದೆಶಾಕ್ ಮೆಳ್ಚಾ ಜಿೀಕ್ ರಯ್ತಾ ಭಾಂಯ್ ವಿಕ್ತೊ ಾ ರ್ ಲೊಕ್ತಕ್ ಮೆಳ್ಾ ಾಂ ವಿೀಕ್ ಝುಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ದೆಶಾಾಂ ಪಿಳ್ಾ ಾಂ ಬಳ್ಾ ಾಂತಾಾಂಚಾಂ ಜಯ್ಾ ಕ್ತಯೆೆ ಕೆಲ್ಯಾ ರ್ ಭಾಂಯ್ ಗಿಳ್ಾ ಅಖ್ರೆ ಕ್ ಜಿಕೊಾ ರಯ್ಾ

60 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

-ಸಿವ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ


Ambot Theek Bangda (Mackerel) Curry

This recipe is inspired by my mother. A beautiful curry that is a symphony of South indian spices and flavours and the essense of our

blog title Ambot್‌theek””್‌which್‌ basically means tangy and spicy. Back in the 60s when growing up our mother used to make this curry and it was an all-time favourite! mackerel curry along with red rice and a vegetable on the side. Whenever we make this curry it takes us back 50 years when life's simple pleasures were all about enjoying fish curries made by our mum. So here is the recipe. We really do hope you enjoy it!

61 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Ingredients: 1) 1 kg Bangda (Mackerel) 2) 8-10 Kashmiri chillies 3) 1 tbsp coriander seeds 4) 1 tsp Cumin seeds 5) 1 tsp mustard seeds 6) 1/2 tsp ajwain seeds 7) 10 pcs fenugreek (methi) seeds 8) 1 tsp black pepper corns 9) 1/2 cup grated coconut 10) 2 medium onions finely sliced lengthwise 11) 4 pcs green chillies (slit lengthwise) 12) 1 inch ginger cut into lengthwise 13) 2 cloves garlic crushed 14) 1 sprig curry leaves 15) 1 tbsp tamarind paste (or as per taste) 16) 1 tsp turmeric powder

Once done keep aside to let it cool. - Roast coconut with turmeric powder and keep aside to let it cool. - In a mixer grinder first prepare fine powder of roasted spices. Do not add water. - In the same mixer next add fried coconut and make fine powder without adding water - In the same mixer add one onion, garlic, tamarind paste and 1 cup of water and grind to a fine paste - Take a clay or earthern pot (kundlen) or any other vessel if you

Recipe: - Dry roast Kashmiri chillies, coriander seeds, cumin seeds, black pepper corns, mustard seeds, ajwain seeds and fenugreek seeds. Roast it on medium flame and keep stirring to avoid burning of ingredients as this give it a sour taste.

do not have clay pot, add masala paste and sufficient (as per consistency of curry) and mix well. - Add one sliced onion, ginger, green chillies, curry leaves and salt stir well and take a boil on medium flame - once curry is boiled add Bangda (mackerel) fish stir gently

62 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


and take one more boil on medium flame. Switch off flame and allow for some time to absord curry into the

fish pieces to taste better. serve with boiled rice and any vegetable dish as a side dish.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಉಪಾ್

ಇಲ್ಲೆ ಸಖರ್ ಇಲೆೆ ಾಂ ಮಿೀಟ್ ಕಚಿ್ ರಿೇತ್ರ:

ಜಾರ್ಯ ಪ್ಡೊಚ ಯ ವಸುೆ : ದೇಡ ಕ್ಯೀಪ್ ರುಲ್ಲ್ಾಂವ್ನ (ಮಟೆಾಂ) 1/4 " ಆಲೆಾಂ 3-4 ಟೇಬ್್‌ಲ್ ಸ್ಕಾ ನ್ ತೂಪ್ ವ ರ್ಲಣ 1 ಟೀಸ್ಕಾ ನ್ ಉಡ್ಪೊ ದಾಳ್ 2 ತಾಳಯ್ದ ರ್ಬವಾ ಪಾರ್ಲ 1 ಪಿಯ್ಕವ್ನ 2-3 ಟೇಬ್್‌ಲ್ ಸ್ಕಾ ನ್ ಭಾಜ್್‌ಲೆೆ ಭುಾಂಯ್ ಚಣಾಂ 2-3 ಕಪಾಾ ಾಂ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ 2 ತ್ನೊಾ ಾ ಮಿಸಾಾಂಗೊ 1 ಟೀಸ್ಕಾ ನ್ ಸಸಾಂವ್ನ ಇಲ್ಲೆ ಕಣಾ ರ್ ಭಾಜಿ

ಏಕಾ ಆಯ್ಕೊ ನಾಂತ್ ರ್ಲಣ ವ ತೂಪ್ ಘಾಲ್್ ರುಲ್ಲ್ಾಂವ್ನ ಬರಾಂ ಭಾಜುನ್ ವಿಾಂಗಡ ದ್ವರ್. ಏಕಾ ಆಯ್ಕೊ ನಾಂತ್ ಇಲೆೆ ಾಂ ತೇಲ್ ದ್ವನ್ಾ ಸಸಾಂವ್ನ ಆನಿ ರ್ಬವಾ ಪಾರ್ಲ, ಉಡ್ಪೊ ದಾಳ್, ಭುಾಂಯ್್‌ಚಣಾಂ ಘಾಲ್್ ಭಾಜ್. ತಾಕಾ

63 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಿಯ್ಕವ್ನ, ತ್ನಿಾ ಮಿಸಾಾಂಗ್, ಆಲೆಾಂ, ಕಣಾ ರ್ ಭಾಜಿ ಘಾಲ್್ ಭಶಿಾ. ಪಿಯ್ಕವ್ನ ಮೀವ್ನ ಜಾತ್ಚ್ ಇಲೆೆ ಾಂ ಉದಾಕ್, ಸಖರ್, ಮಿೀಟ್ ಘಾಲ್್

ಬರಾಂ ಖತಾಯ ತಾಯ್. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಭಾಜ್್‌ಲೆೆ ಾಂ ರುಲ್ಲ್ಾಂವ್ನ ಘಾಲ್. ಸುಖೆಾಂ ಜಾತಾಸರ್ ಚ್ಯಳ್್ ಭುಾಂಯ್ ದ್ವರ್.

ಆಮಾಂ ಗ್ಲ್ ೇಸ್ ೆ ಜಾವ್ ಜೊ?

(ಫಿಲ್ಫಪ್ ಮುದ್ಲರ್ಥ್) ಮೇಥ್ಯಾ 19:24; ಪ್ರತ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಸಾಂಗಾಿ ಾಂ. ಏಕಾ ಉಾಂಟ್ಲ್ಕ್ ಸುವ್ಚ್ಯಾ ದಳಾಾ ಾಂತಾೆ ಾ ನ್ ರಿಗೊಾಂಕ್ ಸಲ್ಲಸ್ ಜಾಯ್ಿ ; ಪುಣ್, ಏಕಾ ಗೆರ ೀಸ್ಿ ಮನಷ ಾ ಕ್ ದೇವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಾಂತ್ ರಿಗೊಾಂಕ್ ಕಷ್ಟಾ ಮಾತಾತ್. ಮಹ ಣಾ ಕಿರ ಸಿ ಾಂವಾಾಂನಿಾಂ ದ್ಮಬಾ ಜಾವ್ನ್ ಉರರ್ಜ-ಗ್ಲೀ? ಆನಿಾಂ ಆಮಾ್ ಾ ಮಧಾಂ ಜ್ ಕ್ಯೀಣ್ ಗೆರ ೀಸ್ಿ ಆಸ ತಾಕಾ ಖಂಡ್ತತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗಾಾ-ರಾಜ್ ಫಾವೊ ಜಾಾಂವ್್ ಾ ಾಂ ನಾಂಗ್ಲೀ? ಆಯ್ಲೆ ವಾರ್, ಏಕ್ ಖಬರ್ ಆಯೆ : ಮಾಹ -

ಅರಬ್ ಪ್ತಾಂಚಿ ಆಸ್ಿ ಹಾಾ ಕ್ಯರನ ಮಹಾ-ಮಾರಿ ವ್ಳಾ ದಾ ಲ್ಲ್ಖ್ ವಿೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಕರಡ (10,20,00,0 0,00,00,00,00) ಅಮೇರಿಕನ್ ಡ್ಲೀಲರ್ ಮಹ ಣ್ಟಸರ್ ವಾಡ್ತೆ . ಆದಾೆ ಾ ಅಪ್ರ ಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಜುಲೈ ಪ್ರಾ್‌ಾ ಾಂತ್ ಕರಡ್ಪಾಂನಿಾಂ ರ್ಲೀಕ್ ಆಪಿೆ ಾಂ ಕಾಮಾಾಂ ಹೊಗಾಡ ಾಂವ್ನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾರ್ಲ. ಜಾಯತಿ ಾಂ ಲ್ಲ್ನ್ ಬಿರ್ಜ್ ಸಾಂ ಬಂಧ್ ಪ್ಡ್ತೆ ಾಂ. ದೀನ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಜೇಾಂವ್ನಕ ವಾಾಂದೆ ಜಾರ್ಲೆ ರ್ಲೀಕ್ ಸಕಾಾರಾಚಿ ಮಜತ್ ಮಾಗೊನ್ ರಡ್ಲೆ . ಅಶಾಂ ಆಸಿ ನಾಂ, ಹಾಾ ಮಾಹ ಗೆರ ೀಸ್ಿ ಜಣ್ಟಾಂಚಿ ಆಸ್ಿ ಕಶಿ ಅಸ್ತ ವಾಡ್ತೆ ? ಗ್ಲರಸ್ಿ ಆಸ್್‌ರ್ಲೆ ಆನಿಾಂ ಗ್ಲರಸ್ಿ ಜಾತಾ ಮಹ ಣ್ ಏಕ್ ಸಮಾನ್ಾ ಸಾಂಗ್ಲಣ ಾಂ ಆಸ. ಹಾಚಿಚ್ ೂರಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಣ ಾಂ ಜಾವಾ್ ಸ, ದ್ಮಬೊಾ ದ್ಮಬೊಾ ಚ್ ಉರಾ್‌ಿ . ಮಹ ಳಾಾ ರ್, ದ್ಮಬಾಾ ಾ ಕ್ ಕ್ನ್ ಾಂಯೀ ಸಲವ ಸಾಂವ್ನ ನಾಂಗ್ಲೀ? ಸಂಸರಿ ಜಿಣಯ್ಲಾಂತ್ ಹಿ ದ್ಮಬಿಾ ಕಾಯ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಸಗಾಾರ್ ಗೆರ ೀಸ್ಿ ಜಾಾಂವ್ನಕ ? ಮಹ ಕಾ ಉಗಾೊ ಸ್ ಯೇತಾ ಭುಗಾಾ ಾ ಪ್ಣ್ಟರ್ ಆಮ್ ವಿಗಾರ್ ತ್ಶಾಂ ಶಮಾಾಾಂವ್ನ ಸಾಂಗಿ ರ್ಲ.

64 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಾಚಾ ಪ್ರ ಮಾಣಾಂ, ಗೆರ ೀಸ್ಿ ಜಾಾಂವ್್ ಾ ಾಂ ಏಕ್ ಮಾಹ -ಪಾತ್ಕ್. ಪುಣ್, ಮಿಸಚಾ ಆಕ್ರ ಕ್ ಇಗಜಿಾಕ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂಚಿ ಪ್ಟಾ ವಾಚುನ್ ಜಾತ್ಚ್, ಹಾಾ ಗೆರ ೀಸ್ಿ ದಾನಿಾಂಚಾ ರ್ ದೇವಾಚಿಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಬಸಾಂವಾಾಂ ಪ್ಡ್ಲಾಂ ಮಹ ಣ್ ಮಾಗಿ ರ್ಲ. ಆಮಿಾಂಯೀ, ಏಕ್ ಆಮಾ್ ಾ ಬಾಪಾ, ಏಕ್ ನಮಾನ್ ಮರಿ ತಾಾಂಚಾ ಖಾತರ್ ಮಾಗೆಿ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂವ್ನ, ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಹುಮೆಕ ಪ್ರ ಮಾಣಾಂ. ಬೊರೆಾಂಚ್, ಗೆರ ೀಸಿ ಾಂನಿಾಂ ದೆವಾಕ್ ದಿೀನ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್, ಆನಿಾಂ ಕ್ಯೀಣಾಂ ದಿಾಂವ್್ ಾ ಾಂ? ಥೊಡ್ಪಾ ಾಂ ವಹ ಸಾಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತೆ , ಹಾಾಂವ್ನ ಬೊಾಂಬಯ್ಿ ವಸ್ತಿ ಕನ್ಾ ಆಸ್್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ತ್ವಳ್ ಗಜಾಲ್ ಹಿ. ಕಾಾಂಜೂರ್ ಗಾಾಂವ್ನ ಮಹ ಣ್ ಏಕ್ ಫಿಗಾಜ್ ಆಸ. ಹಾ ಫಿಗಾಜಿಚ್ಯಾ ಏಕಾ ವಾಡ್ಪಾ ಾಂತ್ ಮಹ ಜಿ ಕ್ಯಟರ ಆಸ್ತೆ . ಆಯ್ಕಿ ರಾಚ್ಯಾ ಬದೆೆ ಕ್ ಸನವ ರಾ ಸಾಂರ್ಜಾ ರ್ ಮಿೀಸಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳ್್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಭಾಶನ್ ಮಹ ಳಾ ದತೊನ್ಾ ತ್ವಳ್ . ಹಾಾ ಸನವ ರಾಚ್ಯಾ ಮಿೀಸಕ್ ’ರ್ಲೀಕಲ್’್‌ ನಹಿಾಂ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಹಾಜರ್ ಜಾತ್ಲಲೆ. ಚಡ್ಪಿ ವ್ನ, ಹಾಾ ಗಾಾಂವಾಾಂತ್ ನವ್ಾಂಚ್ ಯ್ಲವ್ನ್ ವಸ್ತಿ ಕ್ರ್ಲೆ ಮಹಾರಾಶಾ ಾ ಭಾಯ್ದೆ ಮರಾಟ ಭಾಸ್ ನೆಣ್ಟಾಂ ಆಸ್್‌ರ್ಲೆ ಪುಣ್ ಇಗಜಿಾಚಾ ಕಾಯ್ಲೊ ಪಾಳೊ್ ಭಾವಡ್ತಿ ಕತೊಲ್ಲಕ್ ರ್ಲೀಕ್. ಹೊ ರ್ಲೀಕ್ ಇಜ್ಮ ಲ್ ಘಾಲಿ ರ್ಲ, ಬಹುಶ ರ್ಲೀಕಲ್ ಮನಷ ಾ ಾಂ ಪಾರ ಸ್ ಚಡ. ಪುಣ್, ವಿಗಾರಾಕ್ ಮೆಳ್ಾ ಲ್ಲ್ಾ

ಇಜ್ಮ ಲ್ಲ್ಾಂತ್ ತ್ರ ಪಿಿ ನತೆ . ದೆಕುನ್, ಶಮಾಾಾಂವಾರ್ ह्य क ां जूर ग ां व ल पववत्र आत्म च शप आहे ಮಹ ಣ್ ದ್ಮಸೊಾಾಂಚಾ ಾಂ ಸದಾಾಂಚಾ ಾಂ ಜಾಲೆೆ ಾಂ. ಮಹ ಳಾಾ ರ್, ದ್ಮಬಿಾ ಕಾಯ್ ದೇವಾಚ್ಯಾ ಶಿರಪಾ ವವಿಾಾಂ ಮಹ ಣ್ ತಾಚಿ ಶಿಕವ್ನಣ . ಅನೆಾ ಕ್ ರಿತನ್ ಆಥ್ಾ ಕಚೊಾ ತ್ರ್, ಗೆರ ೀಸ್ಿ ಜಾಯ್ಕ ಆನಿಾಂ ಚಡ-ಆನಿಾಂ-ಚಡ ಇಜ್ಮ ಲ್ ಘಾಲ್ಲ್. ಅಶಾಂ, ಸಗಾಾ-ರಾಜ್ ’ಬುಕ್ಕ ’್‌ಕರಾ! ಸಗಾಾ ರಾಜಾಾಂತ್ ಸ್ತೀಟ್ ಬುಕ್ಕ ಕಚೊಾ ಇರಾದ ನತೊೆ ತ್ರಿೀ, ಗೆರ ೀಸ್ಿ ಜಾಯ್ಲಾ ಮಹ ಳೊಾ ಮನೊೀಭಾವ್ನ ಮಹ ರ್ಜಾ ಥಾಂ ಉಬೊಾ ಾಂಕಾ್ ಾಂ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಸದಾಣ್ಾ, ಪಾವಿಣ ಜಿಣ ಆಕೇಯ್ರ ಜಾಲ್ಲೆ Rich Dad Poor Dad ಪುಸಿ ಕ್ ಮಹ ಜಾಾ ಹಾತಾಾಂತ್

ಪ್ಡಿ ನಾಂ. ವೇಳ್ ಉತೊರ ನ್ ಗೆರ್ಲ ಮಹ ಣ್ ಪ್ಸ್ ಾ ತ್ಿ ಪ್ ಪಾಾಂವ್್ ಾ ಶಿವಾಯ್ ದ್ಮಸರ ಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ ಕ್ಲೆೆ ಾಂ ನಾಂ. ಕಾರಣ್, ಪಾರ ಯ್ ಪ್ನ್ ಸ್ ಮಿಕವ ತ್ನಾಂ, ಅರ್ಥಾಕ್ ಬುದ್ು ಾಂತಾಕ ಯ್ ಮಹ ಳ್ಾ ವಿಚ್ಯರ್ ಸಮಾ ಲ್ಲ್ಾ ರಿೀ, ಆಪ್ೆ ಾ ಜಿಣಯ್ಲಾಂತ್ ತ್ಲ ಆಟ್ಲ್ಪುಾಂಕ್ ’ಧಯ್ರ ’್‌ಪಾವೊಾಂಕ್ ನಾಂ. ಸಬಾರ್ ಕಾರಣ್ಟಾಂ ಆಸತ್: ಭುಗ್ಲಾಾಂ ವಹ ಡ ಜಾಲ್ಲಾಂ ಆನಿಾಂ ಯುನಿವಸ್ತಾಟಕ್ ಗೆಲ್ಲಾಂ. ತಾಾಂಚೊ ಶಿಕಾಾ ಚೊ ಖಚ್ಾ

65 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಾತಾಾ ವಯ್ಕೆ ಾ ನ್ ಗೆರ್ಲ. ಜ್ಡ್ತ ಪಾರ ಸ್ ಚಡ ಖಚ್ಾ ದೆಕುನ್ ’ವಾಟ್ ಬದ್ಮೆ ಾಂಚಾ ಾಂ’್‌ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಆಸೆ ಲ್ಲ ಆಧಿಾ ಭಾಕಿರ ಕಾಡ್ ಉಡಂವ್್ ಾ ಭಾಶನ್. ಸಕ್ಾಾಂ ಮ್ಯ? ದೆಕುನ್ ಏಕಾ Poor Dad ಕ್ ಜಟಾ ಟ್ Rich Dad ಜಾವ್ನ್ ಬದೆ ಾಂಕ್ ಸುಲಭ್ ನಹಿಾಂ. ತೀಯೀ, ಉಾಂಟ್ಲ್ನ್ ಸುವ್ ದಳಾಾ ಾಂತಾೆ ಾ ನ್ ಪಾಶರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತ್ಸ್ತೆ ಕಷ್ಾ ಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ಮಹ ಳಾಾ ರ್, ರಿಸ್ಕ ಘೆಾಂವ್ನಕ ಹಾಾಂವ್ನ ತ್ಯ್ಕರ್ ನಾಂ ಜಾರ್ಲಾಂ. ಹಾಂಚ್ ಫರಕ್ ಮಹ ಜಾಾ ಆನಿಾಂ ಹಾಾ ಾಂ ಮಾಹ -ಅರಬ್ ಪ್ತಾಂ ಮಧಾಂ. (ಹಾಾಂವ್ನ್‌ಚ್ ನಹಿಾಂ, ಮಹ ಜಾಾ ಾಂ ತ್ಸೆ ಾ ಾಂ ಸವ್ನಾ Poor Dad ಮಾನಯ್ಕಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿಚ್). ಜಿಣಯ್ಲಚಾ ವಾಟೆರ್ ಚಮಕ ತ್ನಾಂ, ಜಂಕಯ ನ್ ಆಯ್ಲೆ ಾಂ; ವಾಟ್ ಕಂಯ್ ಧಚಿಾ? ದಾವಿಗ್ಲೀ, ಉಜಿವ ? ನಾಂ, ಶಿೀದಾ ಮುಕಾರ್ ಯ್ಕ. ಜಶಾಂ ಚರ್ಲನ್ ಆಯ್ಕೆ ಾಂ ತ್ಶಾಂ. ದೆಕುನ್, ದ್ಮಬೊಾ ಗಾರ ಯ್ಕ ದ್ಮಬೊಾ ಉರಾ್‌ಿ . ದಾವ್ಾ ವಾಟೆರ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ಆಸ? ಆನಿಾಂ, ಉರ್ಜವ ಾ ವಾಟೆರ್? ಪೈಲೆಾಂ, ಹಾಾ ಾಂ ವಿಾಂಚವ್ಣ ಾಂ ವಿಷಿಾಂ ಮಾಹತ್ ನಾಂ. ದ್ಮಸರ ಾಂ, ಮಾಹತ್ ಲ್ಲ್ಬಿ ನಾಂ, ವಿಾಂಚವ್ನಣ ಕರುಾಂಕ್ ಧಯ್ರ ಪಾವಾನಾಂ. ಭೆಾ ಾಂ; ಫೈಲ್ ಜಾರ್ಲಾಂ ತ್ರ್? ಅಸಲೆಾಂ ಭೆಾ ಾಂ, ಆಮಿಾಂ ಮಸೊರ್ ಪಾಾಂವಾ್ ಾ ತಾಾ ಾಂ ಮಾಹ -ಗೆರ ಸ್ಿ ಅರಬ್ ಪ್ತಾಂಕ್ ನಾಂ. ಥೊಡೆ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಪುವಾಜಾಾಂನಿಾಂ ಗೆಲೆೆ ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ಲ್ಿ ತ್.

ತಾಾಂಚಾ Rich Dad ಧಯ್ಕರ ಧಿಕ್, ಮೆಹಾಂತ ಆನಿಾಂ ಮಾಹತ್-ದಾರ್. ಮುಕ್ೆ ಾಂ ಜ್ೀತ್ ಗೆಲೆೆ ಪ್ರಿಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ೆ ಾ ನ್ ವ್ತ್ಲಲ್ಲ್ಾ ಚೊ, ತಾಾಂಚೊ, ನಾಂಗೊರ್. ನಶ್‍ಾ ಉಟಂವಿ್ ರಿಸ್ಕ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ರಗಾಿ ಾಂತ್ ಆಸ. ತ್ರಿೀ, ಪ್ಯ್ಕೆ ಾ ಪಾವಿಾ ಾಂ Rich Dad ಪಂಚ್ಯಾಂಗ್ ಘಾರ್ಲೆ ನಾಂಗ್ಲೀ? ಜಾಯತ್ಲಿ ಆಸತ್ ಮಹ ಣ್ಟಿ ಾಂ ಹಾಾಂವ್ನ. ಆಮಾ್ ಾ ಚ್ ನಮೆಣ ಚ್ಯಾ ಧಿರುಭಾಯ್ ಆಾಂಬಾನಿಕ್

ದಾಕಾೆ ಾ ಕ್ ಘೆಾಂವಾಾ ಾಂ. 100 ಚದ್ರ್ ಫುಟ್ ಸುವಾತ್ ಆಸ್ತೆ ತಾಚಾ ಬೊಾಂಬಯ್ಲ್ ಾ ಕ್ಯಟೆರ ಾಂತ್ ಜಿ ಏಕಾ ದ್ಮಬಾಾ ಾ ಾಂನಿಾಂ ವಸ್ತಿ ಕಚಾ ಾ ಚ್ಯಲ್ಲಾಂತ್. ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರಿೀ, ಯ್ಲಮೆನಾಂತ್ ಪ್ಟೊರ ಲ್ ಪಂಪಾರ್ ಎಟೆಾ ಾಂಡರ್ ಮಹ ಳ್ಾ ಾಂ ’ಸುರಕಿಯ ತ್’್‌ ಕಾಮ್ ಸೊಡೆ್ ಾ ಾಂ ಧಯ್ರ ತಾಣಾಂ ಆಪಾಣ ಯ್ಲೆ ಾಂ. ದ್ಮಸರ ಾಂ ಬೊಾಂಬಯ್ಕ್ ಾ ಬಾಜರಿೀ ವಟ್ಲ್ರಾಾಂನಿಾಂ, ಲುಗಾಾ ಾಂ ವೊಳೊ್ ಕಚ್ಯ್ ಮಾಲ್ ರೆಯ್ದನ್ ಸುತಾ , ಆಪ್ೆ ಾ ಹಾತ್ಘಾಡ್ತಯ್ಲಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ದ್ಮಕನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದ್ಮಕನಾಂಕ್ ರ್ಲರ್ಟ್ನ್ ವರ್‌್ ್ ವಿಕ್ಯರ ಕರ್‌್ ಮಾಮುಲ್ಲ ವಾಾ ರ್ ತಾಣಾಂ ಸುರು ಕ್ರ್ಲೆ . ತಾಚಾಂ ಧಯ್ರ ಪ್ಳ್ಯ್ಕ. ಸಲವ ಣಚಾ ಾಂ ಭೆಾ ಾಂ ತಾಕಾ ದಿಸೆ ಾಂ ನಾಂ. ಅಸಲೆ pioneer ಜಾವಾ್ ಸತ್ ಖರೆ Rich

66 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Dad. ಆಜ್ ಆಮ್ ಸರಾ್‌ಕ ರ್ ಅಾಂಬಾನಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಲ್ಸ ಾಂತ್ ಪ್ಡ್ಪೆ ಮಹ ಣ್ಟಿ ತ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಮಾಹ -ಗ್ಲರೆಸಿ ಕ ಯ್ಲ ವಿಷಿಾಂ "ಕ್ಯರಜ್ " ಕಾಡೆಿ ಲೆ ಸಕಕ ಡ. ಮುಕ್ಶ್‍ ಅಾಂಬಾನಿಚಿ ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ ಆಸ್ಿ 65 ಅರಬ್ ಕರಡ ರುಪೈ ಮಹ ಣ್ ಫಬ್ಸ ಾ ಲೇಖ್ ಘಾಲ್ಲ್ಿ . ತಾಕಾ ಆಮಾ್ ಾ ದೆಸಚೊ ಅಧಿಕ್ ಗ್ಲರೆಸ್ಿ ಮನಿಸ್ ಮಹ ಣ್ ವೊಲ್ಲ್ಯ್ಕಿ . ಹಿ ಸಗ್ಲಾ ಆಸ್ಿ ಪುಕಾಾಾಂಚಿಚ್ ನಹಿಾಂ. ಆಪಾೆ ಾ ಬಾಪ್ಯ್್ ದಾಕಯಲೆೆ ಾ ವಾಟೆರ್ ಧಯ್ಕರ ನ್, ರ್ಥರಾಸಣಾಂತ್, ವಹ ಡ ಮಿನತ್ಲನ್ ಆನಿಾಂ ಮಾಹ ಬುದ್ವ ಾಂತಾಕ ಯ್ಲನ್ ಚಮಕ ನ್ ತಾಣಾಂ ಜ್ಡೆೆ ಲ್ಲ. ಧಿರುಭಾಯ್ ಗೆರ ಸ್ಿ ನಹಿಾಂ; ಆಮಾಾಂ ಸಕ್ಯಾ ದ್ಮಬೊಾ ಚ್. ಮಹ ಳಾಾ ರ್, ದ್ಮಬಾಾ ಾ ನ್ ದ್ಮಬೊಾ ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾರ್ಜ ಮಹ ಣ್ ನಾಂ. ಸಂದಾರ ಪ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಸೊಧುನ್ ಯೇನಾಂತ್. ಕ್ಯೀಣ್ ದ್ಮಬೊಾ ಸಂದಾರ ಪ್ ಸೊಧುನ್ ವ್ತಾ, ಆನಿಾಂ ಆಪ್ೆ ಾಂ ಸವ್ನಾ ತ್ನ್ ಮನ್ ಧನ್ ತಾಾ ಸಂದಾರ ಪಾಾಂಚೊ ಉೂಾ ಗ್ ಕಚ್ಯಾ ಾ ಇರಾದಾಾ ಪಾಟ್ಲ್ೆ ಾ ನ್ ಲ್ಲ್ಯ್ಕಿ , ತೊ ಜಿಕ್ಯಿ ರ್ಲ ಖಂಡ್ತತ್. ಮಹ ಣಾ ಆಸ್ಿ ಕ್ಯೀಣಾಂಯ ಜ್ಡ್ತಯ್ಲತಾ. ಕ್ಯೀಣಯೀ ಗೆರ ೀಸ್ಿ ಜಾವ್ಾ ತಾ. ತ್ಸರ್ಲ ನಿಚವ್ನ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ನಿಚವ್ನ ಪ್ಯ್ಲೆ ಾಂ ಮೆಟ್. ನಿಚವಾ ಥಾವ್ನ್ ಇರಾದೆ ಉಬಾ ತಾತ್. ಇರಾದೆ ’नॆक’್‌ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಜಾಯ್. ಪ್ಲ್ಲ್ಾ ಕ್ ಮಸುಿ ನ್, ಪ್ಲಾಂದಾ

ಘಾಲೆ್ ಾ ತ್ಸೆ ನಹಿಾಂ. ಹಯೇಾಕಾ ಇರಾದಾಾ ಪಾಟ್ಲ್ೆ ಾ ನ್ ಹಿಕಮ ತ್ ಆನಿಾಂ ತ್ಕಿೀಾಬ್ ಜಾಯ್. ತ್ಕಿೀಾಬ್ ಆಪಾಣ ಕಢಾಂ ಆಸರ್ಜ ಮಹ ಣ್ ನಾಂ. ತ್ಸಲೆ ತ್ಕಿೀಾಬ್ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಪುಣ್ ಹಿಕಮ ತ್ ನತ್್‌ಲೆೆ ಜಾಯತ್ಲಿ ಜಾಣ್ಟರಿ ಆಸತ್. ತಾಾಂಕಾಾಂ ಆಪಾೆ ಾ ಕಂಪ್ಣ ಾಂತ್ ಫಾವೊತಾಾ ಹುದಾಯ ಾ ರ್ ಕಾಮಾಕ್ ದ್ವುರ ಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹಾಾ ಕಂಪ್ಣ ಾಂಕ್ ಆಮಿಾಂ ಕ್ಯಪ್ಲಾರಟ್ ಮಹ ಣ್ ಹಲ್ಲಕ ತಾಾಂವ್ನ. ಕ್ಯಪ್ಲಾರಟ್ ಏಕ್ ನಲ್ಲಸಯ್ಲಚಿ ವಾ ವಸಿ ನಹಿಾಂ. ಆತಾಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಆರ್ಥಾಕ್ ವಾ ವಸಿ . ಹರಾಾಂನಿಾಂ ಉಭೆಾಂ ಕ್ಲ್ಲೆ ಹಿ ವಾ ವಸಿ ಚರ್ಲನ್ ವರುಾಂಕ್ ಘರ್ಜಾಚಾ Poor Dad ಜಾಣ್ಟರಿ ವಾಜಿು ಮೀಲ್ಲ್ಕ್ ಬಾಜರಾಾಂತ್ ಮೆಳಾಿ ತ್. ತಾಾಂಕಾಾಂ ಜಾಯ್ ತ್ಸೊೆ ಸಂದಾರ ಪ್ ಹ ಕ್ಯಪ್ಲಾರಟ್ ದಿೀತಾತ್. ಗ್ಲರೆಸ್ತ್್‌ಕಾಯ್ ಕಶಿ ಉಬಾ ತಾ ಮಹ ಳ್ಾ ಾಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ. ಏಕ್ ದಾಕ್ಯೆ ದಿತಾಾಂ. ರಾಕ್ಶ್‍ ಜುಾಂಜುನ್್‌ವಾಲ್ಲ್ ಹಾಂ ನಾಂವ್ನ

ಕ್ಯಣಾಂ ಆಯ್ದಕ ಾಂಕ್ ನಾಂ? ಹೊ ಬೊಾಂಬಯ್ ಚಚ್ಾ ಗೇಟ್

67 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸ್ತಡೆನ್್‌ೇಮ್ ಕ್ಯಲೆಜಿಾಂತ್ ಶಿಕ್ಯನ್ ಆಸಿ ನಾಂ, ಆಪಾೆ ಾ Poor Dad ಬಾಪ್ಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪೈ ರಿೀಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಿಶಾ ಬಾಜರಾಾಂತ್ ನಿವೇಶ್‍ ಕರುಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊೆ . (ತಾಚ್ಯಾ ಪೈಲ್ಲ್ಾ ದಿಸ, ಸನೆಸ ಕ್ಸ 150 ಆಸೊೆ . ಆಜ್ 50,000 ಕ್ ಮಿಕವ ಲ್ಲ್.) ಬೊಾಂಬಾಂತ್ ಇನಕ ಮ್ ಟೇಕ್ಸ ಕಮಿಶನರ್ ಹುದಾಯ ಾ ಕ್ ತಾಚೊ ಬಾಪೈ ಪಾವ್ನ್‌ರ್ಲೆ ತ್ರಿೀ, ರಾಕ್ಶನ್ ಜ್ಡೆೆ ಲ್ಲ ಗ್ಲರೆಸ್ತ್್‌ಕಾಯ್ ಪ್ಳ್ತಾನಾಂ, ತೊ Poor Dad ಚ್. ತಾಚಿ ಆಸ್ಿ ಕಾಾಂಯ್್‌ಚ್ ನಹಿಾಂ. ಜಾಯತಾಿ ಾ ಾಂ ವಸಾಾಂ ಥಾವ್ನ್ , ರಾಕ್ಶ್‍ ನಿವೇಶಿಾಂಚೊ ಮಾಹ -ಗುರು ಜಾಲ್ಲ್. ಮಾಹತ್್‌ವಂತ್ ನಿವೇಶಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆ Rich Dad ಮಹ ಣ್ ಲೆಕುನ್, ಬಾಜಾರಾಾಂತ್ ತಾಣಾಂ ಕಾಡೆ್ ಾ ಾಂ ಹಯೇಾಕ್ ಮೇಟ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಯ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಪಾಕಿಾತಾತ್. ಇಾಂಡ್ತಯ್ಕಚೊ ವಾರೆನ್ ಬುಫ್ರ ಮಹ ಣ್ ವೊೀಲ್ಲ್ವ್ನ್ , ತೊ ಕಸೊೆ ಹಿಸೊ ಮೀಲ್ಲ್ಕ್ ಘೆತಾ ಆನಿಾಂ ಕಸೊೆ ವಿಕುನ್ ಮುನಫ ಜ್ಡ್ಪಿ (ಥೊಡ್ಪಾ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಲುಕಾಸ ಣ್ ಜಾತಾ ಕ್ಯಣ್ಟಣ ಾಂ) ತ ಖಬರ್ ದ್ವತಾಾತ್. ತಾಚೊಾ ಹಿಕಮ ತೊಾ ವಾಪುರ ನ್ ಜಾಯತ್ಲಿ ಗೆರ ೀಸ್ಿ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ತ್.

ಆಪಿೆ ಆಸ್ಿ ವಿಕುನ್ ದ್ಮಬಾಾ ಾ ಾಂ ಮಧಾಂ ವಾಾಂರ್ಟ್ಾಂಕ್ ರಾಜಿ ಜಾರ್ಲನಾಂ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಬಜಾರಾಯ್ಲನ್ ಪಾಟಾಂ ಗೆರ್ಲ. ಮನಷ ಾ ಕ್ ಆಪಿೆ ಆಸ್ತಿ ಚಿ ಹೊಬೊಾಸ್ ಆಸ ತ್ಲಾಂ ಸಹಜ್; ಪುಣ್, ದೆವಾ ಥಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ ಅಸಧ್ಾ ನಾಂ. ಗ್ಲರಸ್ತ್್‌ಕಾಯ್ ಆಕ್ರ ಚೊ ಇರಾದ ನಹಿಾಂ ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಬಳ್ವ ಾಂತ್ ಹಾತ್ಲರ್ ಮನಷ ಾ ಪ್ಣ್ ವಾಗಂವ್ನಕ . ಮನಷ ಾ ಪ್ಣ್ಟ ವೊತ್ಲಾಾಂ ಧಮ್ಾ ನಾಂ. ಸಗ್ಾ ಆಸ ಗ್ಲೀ ನಾಂ ತ್ಲಾಂ ಕ್ಯಣಾಂ ಪ್ಳ್ಲ್ಲ್ಾಂ? ಪುಣ್, ಹಾ ಜಿಣಯ್ಲಾಂತ್ ’ಯ್ಲಮಕ ಾಂಡ’್‌ ಆಮಿಾಂ ಪ್ಳ್ತಾಾಂವ್ನ. ಬದೆೆ ಕ್, ಹಾಾಂಗಾಚ್ ಸಗ್ಾ ರಚುಾಂಕ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಸಂದಾರ ಪ್ ದಿೀತಾ ಗ್ಲರೆಸ್ತ್್‌ಕಾಯ್. ಪೈಶಾಂಚಿ ಆಸ್ ಜಾಯ್, ವೊಸ್ ನಹಿಾಂ. the whole thing is that सब्से बड रुपैय .

ಪಾಟಾಂ ಹಾಾ ಲೇಕನಚ್ಯಾ ಮಾತಾಳಾಾ ಕ್ ವ್ಚಾಂ ತ್ರ್, ಆಮಿಾಂ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಗೆರ ೀಸ್ಿ ಜಾವ್ ಜ್? ಗೆರ ೀಸ್ಿ ಜಾಲೆೆ ಾಂಚ್ ’ಮನಷ ಾ ಪ್ಣ್’್‌ ಸೊಡ್ತರ್ಜ ಮಹ ಣ್ ನಾಂ. ಉಾಂಟ್ ಆನಿಾಂ ಸುವ್-ದಳ್ ಹಿ ಏಕ್ ವೊೀಪಾರ್ ಮಹ ಣ್ ಘೆಾಂವಿ್ . ಸಲ್ಲೀಸ್ ನಹಿಾಂ ಮಹ ಳಾಾಂ, impossible ನಹಿಾಂ. ಮೇಥ್ಯಾ 19:16-30; ಗೆರ ೀಸ್ಿ ತ್ನಾಟೊ

ಭಾರಿಚ್್ ಪುರಾತ್ನ್ ಕಾಳಾ ಥಾಾಂವ್ನ್ ಆಪಾೆ ಾ ತಸರ ಾ ವಂಶವಳಚಿ ವೃತಿ ’ಲ್ಲ್ಕ್್‌ಸ್ತಮ ತಾಂಗ್ ಭಾರತಾಾಂತ್್‌ ಅತೀ ಪುರಾತ್ನ್ ಮಹ ಣ್ ನಾಂವಾಡ್‌ಲ್ಲೆ 115 ವಸಾಾಂಚಿ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಚಿ ವೃತಿ ಪಾಟ್ಲ್ೆ ಾ

ಖರ‍ಾಂಚ್? ಮುಕಾರ್ ರ್ವಚಾಯ ಾಂ. -----------------------------------------

ರನಿ

ಫೆನಾ್ಾಂಡ್ಡಸಕ್

2021 ವೃತೆ ಪ್ರ್ ಶೆ್ ೇಷ್ಾ ತ್ತಚಿ ಪ್್ ಶಸಿೆ

68 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಾಾಂಚ್ ದ್ಶಕಾಾಂ ಥಾಾಂವ್ನ್ ಮಂಗುಾ ರಾಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಯಲ್ಲ್ೆ ಾ

ರನಿ ಫ್ರನಾಾಂಡ್ತಸಕ್ ಮಂಗುಾ ರ್ ಹಿಲ್್‌ೈಡ್ಪಾಂತಾೆ ಾ ರೀಟರಿ ಕೆ ಬಾನ್ 2021 ವಸಾಚಿ ವೃತಿ ಪ್ರ್ ಶರ ೀಷ್ಾ ತಾ

ರನಿನ್ ಕನಾಟಕಾ ರಾಜಾಾ ಾಂತ್್‌ಚ್ ಪ್ಯ್ಲೆ ಾ ಪಾವಿಾ ಸ್ತಎನ್್‌ಸ್ತ ತಾಾಂತರ ಕತಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ , 2017 ಇಸವ ಾಂತ್. ತೊ ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್್‌ರ್ಲೆ ಯುವಜಣ್ಟಾಂಚೊ ಮಾದ್ರಿ ವಾ ಕಿಿ , ಜಿೀವನಾಂತ್ ಪಂಥಾಹಾವ ನಾಂ ಘೆಾಂವ್ನ್ ಯಶಸ್ತವ ೀ ಜ್ಡ್ಪ್ ಾ ಾಂತ್. ಪಂಥಾಹಾವ ನಾಂ ಏಕ್ ಅವಾಕ ಸ್ ಕನ್ಾ ಬದ್ಮೆ ನ್ ಆಪಾೆ ಾ 9 ವಸಾಾಂ ಪಾರ ಯ್ಲ ಥಾಾಂವ್ನ್ ತಾಣಾಂ ಹಿ ವೃತಿ ಮುಖಾರುನ್ ಹಾಡ್ತೆ . ಹಾಾ ಖಾತತ್ ವಹ ತಾಾ ಾಭಿಮಾನನ್ ತಾಕಾ ಹಿ ಪ್ರ ಶಸ್ತಿ ಪಾರ ಪ್ಿ ಕ್ಲ್ಲ ಮಹ ಣ್ಟಾ ತಾಕಾ ಮೆಳ್್‌ಲ್ಲೆ ಯ್ಕದಿಸ್ತಿ ಕಾ.

ಪ್ರ ಶಸ್ತಿ ದಿೀಾಂವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕ್ರ್ಲ. ------------------------------------------------------------------------------------

ಕುಾಂದ್ಲಪುರ್ ಜೊೇಸ್ಲಫ್ ಉತೆ ೇಮ್

ಸಾಂತ್ರ ಹೈಸೂು ಲಾಕ್ ಇಕ

ಕೆ ಬ್

ಪ್್ ಶಸಿೆ .

ಸವಾಜನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಲ್ಖ್ಲ, ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕನಾಟಕ

ರಾಷಿಾ ಾೀಯ್ ಪಾಚವ ಾಂ ೈನ್, ಉಡುಪಿ ಜಿರ್ಲೆ ಹಾಾಂಚಾ ಥಾಾಂವ್ನ್ ಜಿಲ್ಲ್ೆ ಮಟ್ಲ್ಾ ರ್ ವಿಾಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಉತಿ ೀಮ್ ಇಕ್ಯೀ ಕೆ ಬ್ ಶಲ್ಲ್ಾಂನಿ ಕುಾಂದಾಪುರ್ ವಲಯ್ಕಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಜ್ೀಸಫ್ ಇಕ್ಯೀ ಕೆ ಬ್ ಏಕ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸ. ಜನೆರ್ 26 ವ್ರ್ ಜಿಲ್ಲ್ೆ ಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಾಂತಾೆ ಾ ಸಭಾಾಂಗಾಣ ಾಂತ್ ಆಸ ಕ್ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಪ್ರ ಶಸ್ತಿ ಪ್ರ ದಾನ್ ಕಾಯಾಕರ ಮಾಾಂತ್ ಶಲ್ಲ್ಚಿ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಭ| ನಿಮಾಲ್ಲ್ ಪಿಾಂಟೊನ್ ಜಿಲ್ಲ್ೆ ಧಿಕಾರಿ ಜಿ. ಜಗದಿೀಶ್‍ ಥಾಾಂವ್ನ್ 2020-2021 ವಸಾಚಿ ಜಿಲ್ಲ್ೆ ಮಟ್ಲ್ಾ ಚಿ ಉತಿ ೀಮ್ ಇಕ್ಯೀ ಕೆ ಬ್ ಪ್ರ ಶಸ್ತಿ ಆನಿ ನಗ್ಲೊ ಇನಮ್ ಸ್ತವ ೀಕಾರ್ ಕ್ಲೆಾಂ. ------------------------------------------

69 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


The Rank Ceremony for the NCC Cadets was held at St Agnes College (Autonomous)

Mangaluru: On 28th January 2021. Lt. Col. Amitabh Singh1

Administrative Officer, 18 KAR BN NCC, MANGALURU was the Chief Guest. The programme was started

70 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Cadet (Four) ranks were conferred to cadets of Airwing. The Chief Guest addressed the gathering with his words of wisdom and past experience. He spoke about the current situation in the world due to

by್‌ invoking್‌ God’s blessings. The dignitaries were welcomed by Lt. Gayathri B.K, ANO of Army Wing. Ranks were conferred to the cadets of both Army and Air wing by Lt. Col. Amitabh Singh the Chief guest and Sr Dr M Venissa A.C. the Principal. Rank of Senior Under Officer rank was conferred to Bhagyashree and Junior Under Officer rank was conferred to Ananya, Ranks of Company Quarter master, Sergeant ranks (Five), Corporal ranks (Ten) and Lance Corporal ranks (Ten) were conferred to the cadets of Army wing. Rank of Cadet Warrent Officer was conferred to Neha S Rao, Sergeants ranks (Three), Corporal ranks (Three) and Leading Flight

the Covid 19 pandemic and how all have been successfully able to cope with it. He also congratulated the cadets for their achievements and motivated them to take up careers in defence forces. Sr Dr M Venissa A.C, the Principal of St Agnes College, in her presidential address inspired the cadets to reach their goal and fulfill their dreams. The vote of thanks was proposed by Dr Hithakshi Anand, ANO of Air wing. Cadet Trisha Shetty compered the programme and the programme was concluded by singing the NCC song. ರ‍ಡ್

ಕಾ್ ಸ್

ಸಂಸಯ ಯ

ಥಾಾಂವ್ರ್

ಶಿಬಿರಾರ್್ಾಂಕ್ ವೊಕಾೆ ಾಂ ವಿತರಣ್ ಕಥೊಲ್ಲಕ್ ಸಭಾ ಕುಾಂದಾಪುರ್, ಪ್ರ ಸದ್ ನೇತಾರ ಲಯ್ ಉಡುಪಿ, ನೇತ್ರ ಜ್ಾ ೀತ ಚ್ಯಾ ರಿಟೇಬ್್‌ಲ್ ಟರ ಸ್ಾ , ಜಿಲ್ಲ್ೆ ಭಲ್ಲ್ಯಕ ಆಮಿ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಕಲ್ಲ್ಾ ಣ್ ಇಲ್ಲ್ಖಾಾ ಚಿ ಕುಡೆಾಪ್ಣ್ ಆಡ್ಪಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್, ಉಡುಪಿ, ಹಾಾಂಚ್ಯಾ

71 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಯ್ದೀಕತಾವ ರ್ ಧಮಾಾಥ್ಾ ದಳಾಾ ಾಂ ತ್ಪಾಸ್ತಣ ಆನಿ ಚಿಕಿತಾಸ ಶಿಬಿರ್ ತ್ಸಾಂ ಆಯುವೇಾದ್ ಸಾಂದ್ಯ್ಾ ಮಾಹ ಹತ್ ಆನಿ ತ್ಪಾಸ್ತಣ ಶಿಬಿರ್ ಜನೆರ್ 17 ವ್ರ್ ಕುಾಂದಾಪುರ್ ಸಾಂತ್ ಮೇರಿಚ್ಯಾ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್ ಸಭಾಾಂಗಾಣ ಾಂತ್ ಚಲೆೆ ಾಂ. ಹಾಾ ಶಿಬಿರಾಾಂತ್ ಪಾತ್ರ ಘೆತ್್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂ ಪ್ಯಕ ವೊಕಾೆ ಾಂ ಗಜ್ಾ ಆಸೆ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ರೆಡ ಕಾರ ಸ್ ಸಂಸಿ ಾ ನ್ ಧಮಾಾಥ್ಾ ವೊಕಾೆ ಾಂ ದಿತ್ಲಲ್ಲ್ಾ ಾಂವ್ನ ಮಹ ಣ್ ರೆಡ ಕಾರ ಸ್ ಸಂಸಿ ಾ ನ್ ಸಾಂಗ್್‌ಲೆೆ ಾಂ. ಹಾಾ ಚ್ ಜನೆರ್ 29 ವ್ೊ ರ್ ತಾಾ ಶಿಬಿರಾಾಂತ್ ಪಾತ್ರ ಘೆತ್್‌ಲ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂಕ್ ಕುಾಂದಾಪುರ್ ಜನೌಷ್ಧಿ ಕೇಾಂದಾರ ಸಮರ್ ವೊಕಾೆ ಾಂ ವಿತ್ರಣ್ ಕ್ಲ್ಲಾಂ. ಹಾಾ ಸಂದ್ಭಾಾರ್ ರೆಡ ಕಾರ ಸ್ ಸಂಸಿ ಾ ಚೊ ಚೇರ್್‌ಮಾಾ ನ್ ಎಸ್. ಜಯಕರ ಶಟಾ , ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ ಸ್ತೀತಾರಾಮ್ ಶಟಾ , ಖಜಾನೊ ರ್ ಶಿವರಾಮ ಶಟಾ , ಆಡಳಾಿ ಾ ಸಮಿತ ಡ್ಪ| ಸೊೀನಿ ಡ್ತಕ್ಯೀಸಿ , ಸ್ತೀತಾರಾಮ ನಕಕ ತಾಿ ಯ, ಬಶಿೀರ್, ಎ. ಎಮ್. ಶಟಾ , ಗಣೇಶ ಆಚ್ಯಯಾ, ಕುಾಂದಾಪುರ್

ವಲಯ್ ಕಥೊಲ್ಲಕ್ ಸಭಾ ಅಧಾ ಕಿಷ ಣ್ ಮೇಬ್್‌ಲ್ ಡ್ತಸೊೀಜಾ, ನಿಯ್ದೀಜಿತ್ ಅಧಾ ಕಿಷ ಣ್ ಶಾಂತ ಪಿರರಾ, ಮಾಜಿ ಕೇಾಂದಿರ ಯ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಕಿರಣ್ ಕಾರ ಸಿ , ಕುಾಂದಾಪುರ್ ಕಥೊಲ್ಲಕ್ ಸಭಾಧಾ ಕ್ಷ್ ಬನಾಡಾ ಡ್ತಕ್ಯೀಸಿ , ಆನಿ ಇತ್ರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೆ . ---------------------------------------

ಸ್ತಾಂಡ್ತಕೇಟ್ ಬಾಾ ಾಂಕಾಚೊ ನಿವೃತ್ಿ ಡ್ತಜಿಎಮ್, ಗೌಡ ಸರಸವ ತ್ ಬಾರ ಹಮ ಣ್ ಸಮಾಜಾಾಂತ್ ಅತುಾ ತ್ಿ ಮ್ ಬರವಿಾ , ಇಾಂಗ್ಲೆ ಷ್ಟ, ಕನ್ ಡ ಆನಿ ಕ್ಯಾಂಕಣ ಸಹಿತ, ಹಾಾ ತೀನಿೀ ಭಾಸಾಂನಿ ಶಾಂಬೊರಾಾಂನಿ ಪುಸಿ ಕಾಾಂ ಬರಯರ್ಲೆ ವಾ ಕಿಿ ಕಿನಿ್ ಗೊೀಳ ಗಣೇಶ್‍ ಮಲಾ ಗೆಲ್ಲ್ಾ ಹಫಾಿ ಾ ಾಂತ್ ದೇವಾಧಿೀನ್ ಜಾರ್ಲ. ಪಂಚ್ಯಕ ದಾಯ ಪ್ತ್ಲರ ಕ್ರ್ ಬರಯಲ್ಲೆ ತಾಚಿ ಕ್ಯಾಂಕಣ ಕಾದಂಬರಿ ’ತ್ಪ್ಸ್ತವ ನಿ’್‌ ಪ್ಯ್ಲೆ ಾಂ ಜಿಎಸ್್‌ಬಿ ಕ್ಯಾಂಕಣ ಪಿಾಂತುರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಆಯಲೆೆ ಾಂ. ತೊ ಸಭಾರ್ ಪ್ತಾರ ಾಂನಿ ವಾತಾಾ, ಲೇಖನಾಂ,

72 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬಪಾಾಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಸೊೆ . ತಾಚ್ಯಾ ಮಣ್ಟಾ ಥಾಾಂವ್ನ್ ಮಂಗುಾ ಚ್ಯಾ ಾ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಸಮಾರ್ಜಕ್ ಅತೀ ವಹ ಡ ನಷ್ಟಾ ಸಂಭವಾೆ . ತಾಚಿ ಅಾಂತಮ್ ವಿಧಿ ಕಿನಿ್ ಗೊಳಾಂತ್ ಜನೆರ್ 15 ವ್ರ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹ ಲ್ಲ. --------------------------------------------------------------------------

ನೆಹರುಚೊ ಅತೀ ಮಗಾಳ್ ವಾ ಕಿಿ ಜಾಾಂವಾ್ ಸೊೆ . ತಾಣಾಂ ಪಂದಾರ ಳ್ಾಂ "ನವ್ಾಂ ಗೊಾಂಯ್’್‌ ಸುವಾಾತಲೆೆ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ "ಗೊಾಂಯ್ದ್ ಮೀಗ್" ಮಹ ಳಾಾ ಾ ನಾಂವಾರ್ ಹಫಾಿ ಾ ಳ್ಾಂ ಕ್ಲೆಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ತಾರ ನಿಮಿಿ ಾಂ ಜಾರ್ಲೆ ನಷ್ಟಾ ಭರುಾಂಕ್ ತಾಣಾಂ 67 ದಿೀಸಾಂಚಿ ಪಾದ್ಯ್ಕತ್ರ ಗೊೀಾಂಯ್ಕದ್ಾ ಾಂತ್ ಚಲಯಲ್ಲೆ .

ಕೇಳೇಕರಾನ್ 25 ಪುಸಿ ಕಾಾಂ ಬರಯಲ್ಲೆ ಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ’ಸತಾಚರ್ ಮಹ ರ್ಜ ಪ್ರ ಯ್ದೀಗ್’್‌ಪುಸಿ ಕಾಕ್ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಸಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪ್ರ ಶಸ್ತಿ ಪಾರ ಪ್ಿ ಕ್ಲ್ಲೆ . ಗೊಾಂಯ್ದ್ ಖಾಾ ತ್ ಸುಟೆಕ ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ಪ್ಕಾಕ ಗಾಾಂಧಿವಾದಿ ಗುರುನಥ್ ಶಿವಾಜಿ ಕೇಳೇಕರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಾ ಹಫಾಿ ಾ ಾಂತ್ ಆಪಾೆ ಾ 91 ವಸಾಾಂ ಪಾರ ಯ್ಲರ್, ಮಂಗಾಾ ರಾ ಜನೆರ್ 26 ವ್ರ್ ದೇವಾಧಿೀನ್ ಜಾರ್ಲ. ತೊ ೂತ್ ಸಮಿೀರ್ ಆನಿ ಧುವೊ ಡ್ಪ| ಚಿತಾರ ಝುವಾಕಾರ್ ಆನಿ ಡ್ಪ| ಸಂಜಿೀವನಿ ಕೇಣ ಹಾಾಂಕಾಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆರ್ಲ. ತಾಚಿ ಅಾಂತಮ್ ವಿಧಿ ಬುದಾವ ರಾ ಸಕಾಳಾಂ ಮಡ್ಪಾ ಾಂವಾಾಂತ್ ಚಲಯೆ . ತಾಚ್ಯಾ ಮಣ್ಟಾ ನಿಮಿಿ ಾಂ ಗೊಾಂಯ್ಕಾಂ ಕ್ಯಾಂಕ್ಣ ಕ್ ಅತೀ ವಹ ಡ ಮಾರ್ ಬಸೆ . ಆಪಾೆ ಾ ಗೊಾಂಯ್ಕಾಂಚೊ ಆನಿ ಕ್ಯಾಂಕಣಚೊ ತಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ನ ಪಾಲ್ಲ್ವ ಲ್ಲ್.

ಏಕ್ ತ್ರುಣ್ ಝುಜಾರಿ ಗಾಾಂಧಿ-

ತಾಚಿ ತ ದೂರ್್‌ದಿೀಷ್ಟಾ ದೇಶದ್ಾ ಾಂತ್ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಉಲವಾಾ ಾ ಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕ್ಯಣೇ ತ್ರಿೀ ಮುಖಾರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ವಹ ತಾ ಆಶ ಆಸ್ತೆ . ತಾಣಾಂ ನೆಹುರ ಕೇಾಂದ್ರ - ಸಂಸೊಿ ನಗರಿಕತ್ಲವ ಕ್ ತ್ಸಾಂ ನಗರಿಕಾಾಂ ಥಂಯ್ ಶಿಕಾಪ್ ವಾಡಂವ್ನಕ ಮಹ ಣ್ ಸುವಾಾತಲೆೆ ಾಂ ರಾಯ್ಕಾ ಾಂತ್. ಹಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಗೊೀವಾದ್ಾ ಾಂತ್ ನಗರಿಕಾಾಂಚಿಾಂ ಕೆ ಬಾು ಾಂ ಆನಿ ಶಿಕಾಾ ಸಂಸಿ ವಿಸಿ ರುನ್ಾಂಚ್ ಗೆಲೆ.

ತಾಣಾಂ ಆಶಿಯ ಲೆೆ ಪುಸಿ ಕ್ ಸಹಿತ್ಾ ಬರವಿಾ

73 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಾಂಧಿಚರ್ "ಕಶಿಯ ಗಾಾಂಧಿೀಜಿ?" ಮಹ ಳ್ಾ ಾಂ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಆನಿ ತೊ ಏಕ್ ಕ್ಯಾಂಕ್ಣ ಾಂತೊೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರ ಶಸ್ತಿ ವಿಜೇಜ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸೊೆ . ಹಾಂ ತಾಚಾಂ


ಪುಸಿ ಕ್ ಆಗೊಸ್ಿ 29, 2020 ವ್ರ್ ಪ್ರ ಖಾಾ ತ್ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಸಹಿತ, ಕವಿ ನಗೇಶ್‍ ಉಗಾಿ ಯಲೆೆ ಾಂ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಗೊಾಂಯ್ದ್ ಕಮಾಾಳನ್ ಪ್ರ ಸಿ ವನ್ ಲ್ಲಖ್್‌ಲೆೆ ಾಂ. ------------------------------------------------------------------------------------------

Presentation of Shri KT Venugopal National

Kapasama Media

Award-

2020 by Gopal Shetty, MP

Mumbai, Jan.24: Journalism needs to respond to the sentiments of journalists, recognizing that

journalism is an essential lifeline to society. Journalism is a force to be reckoned with, and the challenges of such developments can only be solved by quality journalism. We must try to promote the journalists without going into the role of loyal

74 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Kannadiga Patrakartara Maharashtra.

journalists, said Gopala C.Shetty, Hon’ble್‌ MP,್‌ North್‌ Mumbai್‌ Lok್‌ Sabha Constituency. Mr. Shetty inaugurated the Annual Award ceremony of KPSM at the MVM Smt. Shalini G.Shanker Convention Centre, Mogaveera Bhavana, MVM Educational Campus, veer Desai Road Andheri West, Mumbai was the Chief Guest at the Kannadiga Journalists Association's Second Award Ceremony of Shri. K.T. Venugopal KPSM Rashtriya Maadhyamashree Aaward-2020 presented by the

Sangha,

Mogaveera Vyavasthapaka Mandali Mumabi, President K.L Bangera was the Guest of Honor. The event was chaired by Journalists Association President Rons Bantwal. Chairperson Award Committee Dr.Sunita M.Shetty along with Gopal Shetty present Award to G.K Ramesh, a veteran Kannada journalist in Mumbai and former Editor of Mogaveera magazine and congratulated him. This accolade has warned me again in my retirement that journalism is universal. It is an honor to be remembered for a lifetime. The award is a testimony to the fact that people keep an impartial service journalist alive. This admiration for professionalism has enhanced prestige and responsibility said G.K Ramesh. further he also said, "I would like to thank the KPS Maharashtra, which recognized me in the memory of my close friend late journalist KTVenugopal.

75 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


It is unfortunate that journalists have to live with a tension rather than a pension. The current trend of journalism that has spurred the upliftment of society is threatening to undermine the well-being of society. If the press is to remain strong, then the media will have to act in a manner that does not betray the confidence of the public. It should be the duty of every journalist Rons Bantwal said in his presidential address. K.T್‌Venugpal’s್‌son್‌Vikas್‌Venugopal್‌ (Late Smt. Tulsi Venugopal), the main sponsor of the Award conveyed his message by social media to Award winner and congratulated him. The beneficiaries of the journalists association are the Billavar's Association Mumbai president, The Ex. Chairman of Bharat Bank, Late Jaya C.Suvarna, Patron Member of the KPSM Late M.B. Kuckian, Ex. Jt. Treasurer of KPSM Late Suresh Acharya Pialar, Senior journalist from Karnataka Late Bannanje Govindacharya were devoted

Shraddhanjali and all the journalists who had passed away. The dignitaries of the Mogaveera Board include Harish Putran, Lakshmana Shriyan, Devaraj Bangera, Mogaveera Bank President Sadananda Kotian, Preeti Harish Shriyan, Mohan Marnad, Adv. R.G Shetty, Vasant K.Suvarna, G.T Acharya, Sudhakar Karker, Naveen K.Inna, S.K Sundar, Dr. Bharatkumar Polipu, Chandrashekar R.Salyan Abudabhi, Omdas Kannangar, Advisors of Journalists Association Surendra A.Poojary, Sudhakar Uchil, Special Invitees Adv. Vasantha Kalakoti, Gopal Trasi, Savita S. Shetty, Executive Committee members Vishwanath Poojari Niddoddi, Jayant K. Suvarna and others were honored with a souvenir. Journalists Association Hon. Treasurer Nagesh Poojary Elinje welcomed the gathering. Chairman of Patrika Bhavana Committee Dr.Shiva Moodigere made the propositions. Hon. General Secretary Ashoka S.Suvarna

76 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


introduced the guests. Special proposed vote of thanks. G.K Invitee Member Sa. Daya Ramesh’s್‌ Family್‌ Members್‌ were್‌ introduced the awardee. Treasurer present and congratulated him. The Dr. G.P Kusuma congratulated the program concluded with the laureates. Anita P. Poojari Takode National Anthem. performed the event. Hon Secretary Raveendra R. Shetty Thalipady -Rons Bantwal, Mumbai ------------------------------------------------------------------------------------

ರಾಯ್ತ ಜಾಲ್ಫ ‘ಕಾಂಕ್ಣಿ ರ್ವಚಪ್ ಸಿ ಧಾ್' ರಾಯ್ಕ : ದಾಲ್ಲ್ಾ ದ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಆಕಾದೆಮಿನ್ ಘಡವ್ನ್ ಹಾಡೆ ಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ವಾಚಪ್ ಸಾ ಧಾಾ ವಹ ಡ ಉಮೆದಿನ್ ರಾಯ್ಕ ಹಾಾಂಗಾ ಜಾಲ್ಲ. ಹಿ ಸಾ ಧಾಾ

ಘಡವ್ನ್ ಹಾಡುಾಂಕ್ ನೆವ್ಸ್ ಸಯು ಣಚಿಯ್ಲ ಫಿಗಾರ್ಜಚೊ ಪಾದ್ರ ವಿಗಾರ್ ಕ್ಯನೆಸ ಸ್ತಯ್ದ ದೆ' ಸ್ತಲ್ಲ್ವ ಹಾಣಾಂ ತ್ಲಾಂಕ್ಯ ದಿರ್ಲ. ಥಂಯ್ದ್ ಪಾದ್ರ ಕುರ್ ಪ್ದರ ಕ್ಯಸಿ ಹಾಣಾಂ ವಾಚಿಾ ಯ್ಕಾಂಕ್ ಉಮೆದ್ ಹಾಡ್ತೆ . ಸಗ್ಲಾ ಾಂ ಮೆಳೊನ್ 21 ಜಣ್ಟಾಂನಿ ಸಾ ಧಾಾಂತ್ ವಾಾಂಟೊ ಘೆತೊೆ .

77 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಾಾ ವ್ಳಾಾ ರ್ ವಿನಿಸ ನ್ ಸಾಂಗೆೆ ಾಂ, ದಾಲ್ಲ್ಾ ದ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಆಕಾದೆಮಿ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಚಾ ರಮಿ ಲ್ಲಪಿ ಖಾತರ್ ವಾವುತಾಾ ಪುಣ್ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಚ್ಯಾ ಸಗಾಾ ಾ ಲ್ಲಪಿಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ. ರಮಿ ಲ್ಲಪಿಚಾ ಉದ್ಗಾತ ಖಾತರ್ ತಣಾಂ ಜಾಯ್ಲಿ ಉಪ್ಕ ಾಮ್ ರಾಬಯ್ಕೆ ಾ ತ್, ತಾಾಂತುಾಂತೊೆ ಚ್ ಎಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ ‘ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ವಾಚಪ್ ಸಾ ಧಾಾ'. ಆಯ್ಕ್ ಾ ಇಾಂಗೆೆ ಜಿ ಪಾಟ್ಲ್ೆ ಾ ನ್ ಧಾಾಂವಿ ಲ್ಲ್ಾ ಸಂವಾಸ ರಾಾಂತ್, ಆಮಾ್ ಾ ಕಾಳಾಾ ಾಂನಿ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಚೊ ಮಗ್ ಜಿವೊ ಉಚೊಾ ಆನಿ ಆಮಾ್ ಾ ಸದಾಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಾಂತ್ ಆಮಿ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ವಾಪ್ಚಿಾ ಮಹ ಣ್ ಗಾಾಂವಾಾಂಗಾಾಂವಾಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಆಮಿ ರ್ಲಕ್-ಜಾಗುರ ತಾಯ್ ಕತಾಾತ್. ವಾಚಪ್ ಸಾ ಧಾಾಂತಾೆ ಾ ನ್ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ವಾಚಿ್ ಆಮಿ ಗಡ್ತ ನಿಮಾಾಣ್ ಕತಾಾತ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ರಮಾಾಂಶಿಚೊಾ ಹಜಾರಾಾಂನಿ ಪ್ರ ತ ಖಪಾಿ ರ್ಲಾ ಪುಣ್ ತ್ಲಾಂ ಚಿತ್ರ ಆಯ್ಾ ನಾಂ. ಆಮಾಕ ಾಂ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಚೊ ಮಗ್ ನಾಂ ಮಹ ಣ್ ನಹ ಯ್, ತ್ರ್ ಆಮೆ್ ಕಡೆಾಂ ಜಾಯಿ ಾಂ ಸಧನಾಂ ಆಸತ್ ಜಿಾಂ ಆಮ್ ವಾಚ್ಯಾ ಚೊ ವ್ಳ್ ಚೊರುನ್ ವಹ ತಾಾತ್. ಪುಸಿ ಕಾ ಅಸೊೆ ಇಶ್‍ಾ ನಾಂ ಮುಹ ಣ್ಟಾ ತ್, ವಾಚಪ್ ಸಾ ಧಾಾಂತಾೆ ಾ ನ್ ಹಿಾಂಚ್ ಭಾವಾ್ ಜಾಗವಂಚೊ ಆಮಿ ಯತ್್ ಕತಾಾತ್. ಪ್ಥ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಾಂತಾೆ ಾ ನ್ ತ್ಲಾ ಸಂಖೆಾ ನ್ ವಾಚಿಾ ತ್ಯ್ಕರ್ ಜಾವಂಚ ನಾಂತ್ ಹಾಂ ಆಮಿ ಜಾಣ್ಟಾಂತುಚ್ ಪುಣ್ ಜಾತಾ ತತ್ಲೆ ಯತ್್ ಕರಿತ್ ರಾವಪ್ ಹೊ ಆಶವಂತ್

ಮನಯ ಚೊ ಆಾಂವೊಡ ಆಸ. ಕ್ಯಾಂಕಿಣ ಚಿ ರಮಿ ಲ್ಲಪಿ ಘರ್ಟ್ಮ ಟ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಆನಿ ತ ಆಪಾೆ ಾ ಮಾನಚೊ ಪಾಟ್ ಜ್ಡುಾಂ ಹಿ ಆಕಾದೆಮಿಚಿ ಮಖ್ ಆಸ. ಪಾದ್ರ ಕ್ಯನೆಸ ಸ್ತಯ್ದ ದೆ' ಸ್ತಲ್ಲ್ವ ಆನಿ ಪಾದ್ರ ಹಸಿ ನ್ ಫ್ರರಾವೊ ಹಾಣಾಂಯ್ ಹಾಾ ವ್ಳಾರ್ ಆಪ್ೆ ವಿಚ್ಯಾ ರ್ ಮಾಾಂಡೆೆ . ಪಾದ್ರ ಕುರ್ ಹಸಿ ನ್ ಫ್ರರಾವೊ ಆನಿ ಹನಿರ ಕ್ ಡ್ತಸೊೀಜಾ ಹಾಣಾಂ ಪ್ರಿಕಯ ಕಾಾಂಚಿ ಜಬಾಬಾೊ ರಿ ಸಾಂಭಾಳಾ . ಹಾ ಸಾ ಧಾಾಂತ್ ಫ್ರಮಿಾನ ರೆವ್ರೆದ ಹಿಕಾ ಪ್ಯ್ಲೆ ಾಂ ಇನಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಾಂ. ದ್ಮಸರ ಾಂ ಇನಮ್ ವ್ನಿತಾ ಡ್ತ' ಕ್ಯಸಿ ಹಿಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ತಸರ ಾಂ ಇನಮ್ ರಯಸ ಕಾಡ್ಲಾಜ್ ಹಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಾಂ. ಫಾರ ಾಂಸ್ತಸೊಕ ಫ್ರನಾಾಂದೆಸ್ ಆನಿ ಸವ ತಾರ ಮೆಾಂದೆಸ್ ಹಾಾಂಕಾಾಂ ಉಮೆದ್ ವಾಡವಿಾ ಇನಮಾಾಂ ಭೆಟಯೆ ಾಂ. ವಿನಿಸ ಕಾವ ಡ್ಲರ ಸಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಪರಿಪ್ಣ್ಟ ಖಾಲ್ಲ್ ಜಾಲಲೆಾ ಹಾ ಸಾ ಧಾಚಾಂ ಸುತ್ರ ಸ ಾಂಚ್ಯಾ ಲನ್ ತಾಣಾಂಚ್ ಕ್ಲೆಾಂ. ಆಭಿಶಖ್ ದಿಯ್ಕಸ್ ಆನಿ ಕ್ವಿನ್ ನೊರನಹ ಹಾಣಾಂ ಸಾ ಧಾಚಿ ಸಗ್ಲಾ ಮಾಾಂಡ್ಪವಳ್ ಸಾಂಭಾಳಾ . ಪಾದ್ರ ವಿಗಾರ್ ಕ್ಯನೆಸ ಸ್ತಯ್ದ ದೆ' ಸ್ತಲ್ಲ್ವ ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಾಂತಾೆ ಾ ನ್ ಇನಮಾಾಂಚಾಂ ಆನಿ ಪ್ರ ಮಾಣ್ ಪ್ತಾರ ಾಂಚಾಂ ವಾಾಂಟಪ್ ಜಾಲೆಾಂ. -ವಿನಿು ಕಾಯ ಡ್ ಸ್, ಗೊೇಾಂರ್ಯ -----------------------------------------

78 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


99-year್Mangaluru’s್ Chief Traffic Warden (CTW) hoists National Flag on Republic Day at St. Agnes College

and privilege of hoisting the national flag to the sacrifices of such great leaders and we must live up to the್‌spirit್‌of್‌democracy,”್‌he್‌said.

Addressing the students, faculties, and parents, Joseph (Joe) Gonsalves reminded the gathering that the Indian freedom was the byproduct of tireless effort leaders like Mahatma Gandhi, Vallabhbhai Patel, among several others. “Therefore,್‌ we್‌ owe್‌ our್‌ freedom್‌

Popularly called Joe, the CTW unfurled the Indian National Flag and also received Guard of Honour from the Senior Wing of National Cadet Corps (NCC), Army, and Airforce. The veteran leader who in 2015 was enlisted to serve as the Chief of the Traffic Warden Squad by the Mangaluru City Police said that age

79 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


must never be the criteria to serve the್‌ community.್‌ “I್‌ was್‌ 94್‌ when್‌ offered the position of CTW. But I had faith in myself and I was committed to serve the people for community,”್‌he್‌said.

Management. In the backdrop of COVID-19, the limited gathering of participants was advised to maintained social distance and wear mask at all times.

In the backdrop of the 72nd Guest of Honour, Sr. Dr. Lydia Republic Day event, Joseph was also Fernandes AC, President Sr. Dr M part of the event that oversaw the Venissa AC , Sr Carmel Rita and Sr distribution of Merit Scholarship to Dr Olivia were also present during 76 students by the St. Agnes College the occasion. ------------------------------------------------------------------------------------

SAC್ organised್ “Chem್ Connect”

Though the global pandemic made it quite challenging to keep our students motivated towards learning, the technology and online tools for communications gave us the way in pursuing our mission of keeping students interested and

engaged towards learning. The Department of Chemistry at St Aloysius College (Autonomous), Mangalore has been organizing intercollegiate competitions for PU students over the last 10 years, and

80 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


winners of Chem Connect the valedictory programme was organized on 30th January 2021 at Fr L F Rasquinha Hall, LCRI.

this year the department organized ChemConnect – ‘Igniting್‌ Young Minds’್‌a್‌3-day online competitions from 5th to 7th November, 2020 to create interest and awareness towards Science - Chemistry in particular. In order to felicitate the

The programme began with a prayer led by the St Aloysius Post Graduate students, followed by welcome address by Dr Ronald Nazareth – HOD of UG and PG Chemistry Department where he said್‌ “This್‌ College್‌ is್‌ known್‌ for್‌ all್‌ round development of the individual, promoting extracurricular activities, along with achieving academic pursuits and with your presence in our campus

81 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


for the first time after 10 months we are sure that we are gradually creating more and more opportunities for the students to come into the campus. Department of Chemistry, St Aloysius College, Mangaluru believes that the basic science especially Chemistry is the way ahead in research and every other walk of life. The Department is involved in Chemistry Popularization programmes in the past few years. As a result of this, there increasing trend in the students opting for Basic Sciences and this year the science courses in the College reached the full strengths in all the sciences departments for undergraduate programmes. It is heartening to observe that many academically oriented students take up basic scienceand also the college continuously organize programmes to give them a direction to choose their್‌career್‌in್‌science”. Dr್‌ Nazareth್‌ further್‌ said,”್‌ I್‌ feel್‌ proud to say that St Aloysius College is ranked 22nd at the All India Level for Science programmes

and these programmes are ably guided by our Directors Dr John D’Silva್‌ at್‌ the್‌ UG್‌ level್‌ And್‌ Dr್‌ Richard Gonsalves at the PG level. Today a lot of debate is going on the concern that basic Science seems to be losing out to other disciplines, particularly the professional courses in attracting students. Even though the basic science stream has ample career opportunities, the widespread impression among students is that unlike professional courses, a career in basis science is not lucrative.PreUniversity students are the right beneficiaries of a programme that can help them think beyond professional್‌courses್‌as್‌a್‌career”. Prof Shivarama Holla, Professor, SDM College, Ujire was the Chief guest. Fr Dr Praveen Martis SJ, Principal St Aloysius College (Autonomous) presided over the programme; Dr Ronald Nazareth, Head of the Department of UG and PG Chemistry and Dr Roshan D’Souza,್‌ Coordinator್‌ were್‌ present್‌ on the dais.

82 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Addressing the young minds chief guest Prof Shivarama Holla said, Igniting the young minds is the most important that is what we have been doing all these years right from the year after completing MSc. After which I began my teaching profession. Professional courses such as engineering, medical, etc. is one of the setbacks for chemistry education. He encouraged the students to take up basic sciences and have career in the same. Moreover,್‌ various್‌Nobel್‌ Laurette’s್‌ inspiring stories were shared by him as how people took interest in dayto-day life where you have science coming in. Rev Fr Praveen Martis SJ, in his presidential್‌ remarks್‌ said,್‌ “COVID19 has taught us lot of things. In spite of having advances in chemistry, science and technology we still have a long way to go. I am sure young youngsters like you in the near future can make a difference. We are proud to be chemists and chemistry is part of our life and the ones who have chosen chemistry we are truly

enjoying we know that everything part of our life is Chemistry. We have great personality Alfred Nobel, Michael Faraday who inspire us to take up the field of science and do a wonderful work.I compliment the department of chemistry for their great efforts in organizing this Fest, which has received tremendous response this year with 15 colleges participating online mode. Chem Connect is indeed a name kept for all the budding scientists here. Many more attempts like this will boost students to consider basic science as a career and will definitely combat the general decline of students taking basic science.” “Chem್‌ Connect್‌ – Igniting Young Minds”್‌ three-day online competitions for Pre-university students which was held from 5 to 7 November 2020. Students from different PU colleges from in and around Karnataka participated in various competitions during these three days. About 250 participants from different institutions participated through Zoom

83 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


platform. Dr Pavan Kumar N, singing, photography, videography, Assistant Professor at the Newcastle creative writing, quiz, video University in Singapore was the juggling, mock press, comedy, chief guest for the program. Dr seminar and other interactive Pavan Kumar inaugurated the event sessions were meticulously and delivered keynote speech by organized and conducted by the firstly highlighting the significance staff of Department of Chemistry. of research guided teaching and The overall winners was won by hands-on research and Little Rock Indian School, Brahmavar recommended some crucial and overall runners were backed by research areas in Biochemical areas. Expert Pre-University College, Over the three days, students from Mangaluru. different PU collegeswere engaged in various creative and thoughtThe programme was concluded provoking competitions. A total of with National Anthem. twelve online activities ranging from ------------------------------------------------------------------------------------

84 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


85 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


86 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


MANDD SOBHANN (Reg.) Organises *TRADITIONAL KONKANI SONGS -ONLINE CERTIFICATE COURSE* In collaboration with *S.K.A LONDON* * For young and old, interested in singing, * For those who love traditions and Konkani. *Commencing on Sat. Jan. 9, '21,* *Spanning 8 Saturdays* *(Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27)* *At 7 p.m. (IST). 8 sessions of 90 minutes each = 12 hours of Training* *COURSE CONTENT* 8 different topics in 8 sessions 1. Gumo’tt್‌Songs 2. Traditional songs (GupitMoag, Roazlin, Suryachim Kirnnam, Lucy and others) 3. Dekhnni and Manddo 4. Voviyo (Old and New) 5. Ve'rse (Wedding Songs) 6.್‌Children’s್‌Songs 7. Dulpodam (Baila) 8. Mandd Sobhann Songs *NOTE:* Along with learning traditional songs, you will also learn about traditions. *RESOURCE PERSONS* *Course Director/Instructor/Main Singer : Eric Ozario *Keyboard: Alron Rodrigues *Singers: Joyce Ozario, Raina Castelino, Jason Lobo, Dealle Dsouza. *NOTE : *One್‌wouldn’t್‌find್‌a್‌better್‌bunch್‌of್‌experts than these, as they have the experience of having trained over 600 people, in and around Mangalore. *This್‌is್‌Mandd್‌Sobhann’s್‌sincere್‌attempt to preserve Konkani Song-Traditions. *This training would be conducted over the Zoom App. If you are interested, kindly enrol yourself by sending your Name and WhatsApp Number to the following number – 81052 26626. Only 100 in a batch. Hurry up! *The course is absolutely free! Please consider pitching in with your donations to support this noble cause. *The ones attending all 8 complete sessions, will be rewarded with an online certificate by Mandd Sobhann. *Come, Register today! Spread the word.*

95 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


99 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


100 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


101 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


102 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


103 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...