__MAIN_TEXT__

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 8

ಜನೆರ್ 28, 2021

ದೋಶ್‍ರಹಿತ್, ಹಟ್ಟ ೋ, ಸಮಾಜ್ ಹುಸ್ಕೆ ಚೊ

’ದಿವೊ’‍ಸಂಪಾದಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಬೈಡನ್ ಆಡಳ್ತ್ ಯ

ೊಂತ್ ಆರೆಸ್ಸೆ ಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಸೊಂದ್ಯ ೊಂಕ್ ರೀಗ್ ನಾ!

ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ್ ಜೀ ಬೈಡನಾನ್ ಗೆಲ್ಯಯ ಹಫ್ತ್ ಯ ಾಂತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಯಯ ಯ ಪ್ರ ಕಾರ್ ಜೀ ಬೈಡನ್-ಕಮಲ್ಯ ಹ್ಯಯ ರಿಸ್ ಆಡಳ್ತ್ ಯ ಾಂತ್ ಆರೆಸ್ಸೆ ಸ್ ವ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಕಸಲೊಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಯ ಸಾಂದ್ಯ ಾಂಕ್ ಭಿಲ್ಕು ಲ್ ಪ್ರ ವೇಶ್ ನಾ ಮಹ ಣ್ ತಾಣಾಂ ಸಾಂಗ್ಯ ಾಂ. ವಾಂಚುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಯ ಯ ದೊಗ್ಾಂ ಸಾಂದ್ಯ ಾಂಕ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಆರೆಸ್ಸೆ ಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತ್ ಲ್ಯಗಾಂ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ ದೆಖುನ್ ಆಪಾಯ ಯ ಮಂಡಳಿ ಥಾಂವ್ನ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಕಾಡ್‍ಲ್್ ಉಡಯ್ಯ ಾಂ. ತಾಂ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಸತ್: ದೊಗ್ಾಂ ಅಮೇರಿಕನಾಾಂ ಸೀನಲ್ ಶಾ ಆನಿ ಅಮಿತ್ ಜಾನಿ. ಅಮೇರಿಕಾಾಂತಾಯ ಯ ಡಜನಾ ವಯ್ರ ಸಂಸ್ ಯ ಾಂನಿ ಹ್ಯಚೊ ಆಕೆಷ ೀಪ್ ಕಾಡ್ಲಯ ಆಸ್ ಾಂ ಆತಾಾಂ ತಾಾಂಕಾಾಂ ತಾಚ್ಯಯ ಮಂಡಳಾಂತ್ ಸ್ ನ್ ನಾಾಂ ಮಹ ಣ್ ಜೀ ಬೈಡನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯ ಾಂ. ವಯ್ಯ ಯ ದೊಗ್ಾಂಯ್ನ್ ಆರೆಸ್ಸೆ ಸೆ ಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಾಂತ್ ಪ್ಯ್ಶೆ ಜಮಯ್ನಲ್ಲಯ ಆನಿ ದೊಗ್ಾಂಯ್ ಅಮೇರಿಕಾಾಂತಾಯ ಯ ಬಿಜೆಪಿಆರೆಸ್ಸೆ ಸೆ ಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಸ್ಸಯ ಾಂ. ಕಾರಣ್ ಇತ್ಯ ಾಂಚ್ ಕೀ ಆರೆಸ್ಸೆ ಸ್ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಮಹ ಣ್ ಲೇಖಾನಾ ತಸ್ಸಾಂಚ್ ಅಲ್್ ಸಂಖಾಯ ತಾಾಂಕ್ ಭಾರತಾಾಂಕ್ ಧ್ಣ್ಸೆ ತಾ, ಕಷ್ಟಿ ತಾ ಆನಿ ಮತಾಾಂತರ್ ಮಹ ಳ್ತಯ ಯ ನಿೀಬಾನ್ ತಾಾಂಚೆರ್ ಆಕರ ಮಣ್ ಕರುಣ್, ಜುಲ್ಕಮ್ ಚಲಯ್್ ತ್ಾಂ ಬೈಡನಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ಅಸ್ಸಾಂ ಮಹ ಳ್ತಯ ರ್ ಟ್ರ ಾಂಪಾ ಹ್ಯತ್ ಜಡುನ್ ಪೊಟ್ಲಯ ನ್ ಧ್ರುಾಂಕ್ ಆವ್ನು ಸ್ ದಿಲ್ಯಯ ಯ ಪ್ರಿಾಂ ಬೈಡನ್ ಮೀಡ್ತಕ್ ತೊ ಅವ್ನು ಸ್ ದಿಾಂವ್ನಯ ಯ ಪ್ರಿಾಂ ನಾಾಂ ಮಹ ಣ್ ಕಸ್ಸಾಂ ದಿಸ್ . ಬೈಡನಾಕ್ ಮೀಡ್ತನ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ನ ಜಿಕ್ಲ್ಯಯ ಯ ಕ್ ಬರೆಾಂ ಮಾಗೊನ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲಯ ಯ ತರಿೀ ಬೈಡನಾನ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ತೀತ್ ಮಹತ್್ ದಿಲ್ಯಯ ಯ ಚಾಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸನಾಾಂತ್. ಸಾಂಗ್ತಾಚ್ ಬೈಡನ್ ಆಡಳ್ ಾಂ ಪಾಕಸ್ ನಾಕ್ ಲ್ಯಗಾಂ ಸರ್ಲ್ಲಯ ಾಂ ವ್ನತಾ್ ಪ್ತಾರ ಾಂನಿ ವ್ನಚುಾಂಕ್ ಮೆಳಾಂಕ್ ಸುವ್ನ್ತಲ್ಯಾಂ.

ಮಾಜಿ ಪ್ರ ಧಾನಿ ಇಾಂದಿರಾ ಗ್ಾಂಧಿ ರಶಾಯ ಚ್ಯಯ ಬೊಲ್ಯೆ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಯ ಯ ತವಳ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಭಾರತಾಚೆರ್ ತತಾಯ ಯ ಸಳ್ತವಳರ್ ನಾಸ್ಸಯ ಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮೀಡ್ತನ್ ಟ್ರ ಾಂಪಾಕ್ ಪೊಟ್ಲಯ ನ್ ಧ್ರುಾಂಕ್ ಸುವ್ನ್ತಲ್ಯಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮಾತ್ೆ ಾಂ ಭಾರತಾಕ್ ಲ್ಯಗಾಂ ಸರೊನ್ ಪಾಕಸ್ ನಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಪ್ಯ್ೆ ಸರ್ಲ್ಲಯ ಾಂ. ಹಾಂ ಸವ್ನ್ ಜಾಗತಕ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣ್; ಮುಖೆಲಿ ನವೆ ಉದೆತಾನಾ ಸಂಬಂಧ್ಯ್ನೀ ನಿಾಂವೊನ್ ವೆಚೆಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ನವೆಸಾಂವ್ನ ನಹ ಾಂಯ್. ಅಸ್ಸಾಂ ಮಹ ಣಿ ನಾ ವೆಗಾಂಚ್ ಕಥೊಲಿಕಾಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಪಾಪಾ ಭಾರತಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿೀಾಂವ್ನು ಆಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯ ಆನಿ ಥೊಡ್ಲಯ ಚ್ಯ ದಿಸಾಂ ಆದಿಾಂ ತ್ಗ್ಾಂ ಕಾಡ್ತ್ನಲ್ಯಾಂನಿ ಮೀಡ್ತನ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಆಪ್ವ್ನ್ ಉಲೊಣಾಂ ಚಲಯ್ನಲ್ಯಯ ಯ ವೆಳ್ತರ್ ಪಾಪಾಕ್ ಭಾರತಾಕ್ ಆಪ್ವೆಣ ಾಂ ದಿೀಾಂವ್ನು ವಚ್ಯರ್ಲ್ಲಯ ಾಂ. ಹ್ಯಯ ವಚ್ಯರಾಕ್ ಮೀಡ್ತನ್ ಆತಾಾಂ ಸಯ್ ಘಾಲ್ಯಯ . ಅಸ್ಸಾಂ ಮಹ ಣ್ಿ ಚ್ ವೆಗಾಂಚ್ ಪಾಪಾಚ ಭೆಟ್ ಬಾರತಾಕ್ ಜಾಾಂವ್ನಯ ಯ ರ್ ಆಸ; ಭಾರತಾಾಂತಾಯ ಯ ಆರೆಸ್ಸೆ ಸ್-ಬಿಜೆಪಿವ್ನಲ್ಯಯ ಾಂಕ್ ಪೊಟ್ಕು ಣ್ಸ ಸುರು ಜಾಾಂವ್ನು ಆಸ, ಹಾಂದು ರಾಷ್ಟಿ ರಾಂತ್ ಕರ ೀಸ್ ಾಂವ್ನ ಮುಖೆಲ್ಯಯ ಾಂಕ್ ಮಾನ್-ಸನಾಾ ನ್ ಕತಾಯ ದಿಾಂವೊಯ ಮಹ ಣ್. ಫುಡಾಂ ಪ್ಳಾಂವ್ನು ಜಾಯ್ ಮೀಡ್ತಆರೆಸ್ಸೆ ಸ್ ಭಕ್್ ಕತ್ಯ ಉಚ್ಯಾಂಬಳ್ ಜಾತಾತ್ ಮಹ ಳಯ ಾಂ. ಮೀಡ್ತನ್ ಚಾಂತ್ಯ ಾಂ ಇತ್ಯ ಾಂಚ್ ಕೀ ಪಾಪಾಕ್ ಭಾರತಾಕ್ ಏವ್ನು ರ್ ದಿಲೊ ತರ್ ಕಾಾಂಯ್ ಕರ ೀಸ್ ಾಂವ್ನಾಂಚೆ ಮತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮೆಳಿ ಲ್ಲ ಮಹ ಣ್. ಹಾಂ ಕತ್ಯ ಾಂ ಖರೆಾಂ ಜಾಯ್್ ಮಹ ಳಯ ತ್ಾಂ ವೆಗಾಂಚ್ ಸಂಸರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಾಂವ್ನಯ ಯ ರ್ ಆಸ.

-ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದೋಶ್‍ರಹಿತ್, ಹಟ್ಟ ೋ, ಸಮಾಜ್ ಹುಸ್ಕೆ ಚೊ

’ದಿವೊ’‍ಸಂಪಾದಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ

1945 ಜನೆರ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಇನ್ನಾ , ಸಾಂತೂರ್, ಬೆಳ್ಮ ಣ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಜಲಾಮ ಲೊ. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ದೇವಾಧೀನ್ಸ ಜ. ಎಸ್. ಕುವೆಲೊೊ ಆನಿ ಆವಯ್ ಜುವಾನ್ನಾ ಕುವೆಲೊೊ . ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಾಾಂಚಾಂ ಪಯ್ಲ ಾಂ ಬಾಳ್ ಜಾಂವ್ನಾ ಜಲಾಮ ಲೊ. ಕುವೆಲೊೊ ಗೆಲಾಂ ಕುಟಾಮ್ ದುರ್ಗಳಾಂ ತಸಾಂ ಲಾರೆನ್ನ್ ಚ್ಯಾ ಮಾತಾಾ ರ್ ರ್ಹುತ್ ಜವಾಬಾಾ ರಿ ಆಸ್ಲಲ . ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಮಾಂಬಂಯ್್ ಏಕ್ ಟಾಾ ಕ್ಸ್ ಚ್ಯಲಕ್ ಜಾಂವ್ನಾ ಆಪ್ಲಲ ವಾವ್ನ್ ಕರುನ್ಸ ಆಸ್ಲಲ ಆನಿ ಆವಯ್ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳೆ ಲಿ. ಭುರ್ಗಾ ಗಾಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಮೆಳಳ ಾಂ ಮಾಂಬಂಯ್್ ಆನಿ ತಾಣಾಂ ಹೈಸ್ಕೂ ಲ್ ಸಂಪಯಿಲಲ ಾಂ. ಇನ್ನಾ , ರ್ಳ್ೂ ಾಂಜಾಂತ್ ಸುರ್ವಗಲಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜತಚ್ ತೊ ಮಾಂರ್ಯ್ ಯಾಂವ್ನಾ

ತಾಣಾಂ ಆಪ್ಲಲ ಜೊಡ್ಲ ಾಂ.

ಬಿಎ

ಪದ್ವಿ

ಶಿಕಾಪ್

ತಾಚ್ಯಾ ತರುಣ್ ಪ್ರ್ ಯ್ರ್ ಥಾಂವ್ನಾ ತಾಣಾಂ ಕ್ಸ್ ಯಾಳ್ ರಿೀತಿನ್ಸ ಆಪ್ಲ್ಲ ಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂತ್ ತಸಾಂಚ್ ಖ್ಯಾ ತ್ ಸಂಸ್ ಾ ಾಂನಿ ದ್ವಯ್ಸಜಿಚೊಾ ಚಟುವಟಿಕೊ ಚಲಂವ್ನಾ ವೆೊ ಲೊಾ ಜಾಂವ್ನಾ ಸಾಂದೊ ಸಭಾರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ ಾ ಾಂಚೊ, ರ್ವರ್ವಧ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದ್ವೀಾಂವ್ನಾ , ಮಾಂಬಂಯ್್ ಜಲಾಲ ಾ ಎವೂ ರಿಸ್ಲ್ ಕ್ ಕಾಾಂಗೆ್ ಸ್ (ಪ್ರಪ್ರ ಪ್ರವ್ನಲ 6 ವಾಾ ಚಿ ಪ್ ಥಮ್ ಭಾರತಾಕ್ ಭೆಟ್ 1964 ವಾಾ ವಸಗ) ಆನಿ ನತಾಲಾಾಂ ಮಿಸಕ್ ತಾಾ ವೆಳಾರ್ ಕೂಪರೇಜಾಂತ್ ವೊ ಡ್ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯಾ ನ್ಸ ಲೊೀಕ್ ಥಂಯ್್ ರ್ ಜಮಾ್ ಲೊ.

3 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


1975 ಇಸಿ ಾಂತ್ ತಾಚಾಂ ಕುಟಾಮ್ ದಕ್ಸಿ ಣ್ ಮಾಂರ್ಯಾ್ ಲ ಾ ಅಾಂಧೇರಿಾಂತ್ ವಸ್ಲ್ ಕರಿಲಾಗೆಲ ಾಂ. ತಾಚಾಂ ಪ್ ಥಮ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಚಾಂ ಮೇಟ್ ಜಾಂವ್ನೂ ಪ್ರವೆಲ ಾಂ ’ದ ರೀಯ್ಲ್ ಕ್ಸ್ ಶ್ಚ ನ್ಸ ಫ್ಯಾ ಮಿಲಿ’ ದಕ್ಸಿ ಣ್ ಮಾಂಬಂಯಾ್ ಲ ಾ ಭಾಡ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ದಫ್್ ರಾ ಥಾಂವ್ನಾ . ತಾಣಾಂ ಸುವಾಗತಿಲಾಂ ರ್ರಂವ್ನೂ ಕೊಾಂಕಣ ಪತಿ್ ಕಾಾಂಕ್ ರ್ರಂವ್ನೂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಲ ಾಂ ತಾಲಾಂತ್ ವೃದ್ವಿ ಕರುಾಂಕ್ ತಸಾಂ ತಾಾಂಕಾಾಂ ವೊತಾ್ ಯ್ ಕರುನ್ಸ ಸಮಾಜಿಕ್ ತಸಾಂ ಮನೀರಂಜಿಕ್ ಕಾಯ್ಗಕ್ ಮಾಾಂನಿ ತಾಣಾಂ ಪ್ರತ್್ ಘಾಂವ್ನೂ . 1992 ಇಸಿ ಾಂತ್ ತಾಣಾಂ ಇಾಂಗ್ಲಲ ಷಾಂತ್ "ದ ಸಕೂಾ ಲರ್ ಸ್ಲಟಿಝನ್ಸ" ಪತ್ ಕ್ ಬುನ್ನಾ ದ್ ಘಾಲಿ. ತೆನ್ನಾ ಾಂ ತಾಣಾಂ ಆಪ್ಲ್ಲ ಾಂ ದಫ್್ ರ್ ಆನೆಾ ೀಕಾ ಭಾಡ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ಜರ್ಗಾ ಕ್ ವರ್ಗಗಯ್ಲ ಾಂ ಆತಾಾಂಚ್ಯಾ

ಆರಾಮ್ಾಯಿ ದಫ್್ ರಾಕ್ ಯ್ಾಂವಾಚ ಾ ಪಯ್ಲ ಾಂ ಫೀಟಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಟಾಲ ಾ 22 ವಸಗಾಂ ಥಾಂವ್ನಾ . ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಮಾಜಕ್ ದ್ವಾಂವಾಚ ಾ ಅವಾೂ ಸಾಂಕ್ ಆಾಂವೆೆ ಲೊ. ತಾಚೊ ವೊ ಡ್ಲಲ ಅವಾೂ ಸ್ ಜಾಂವ್ನೂ ಪ್ರವೊಲ ICEEDA (Indian Christian Economic and Entrepreneurial Development Association). ಹೊ ಸಂಸ್ಲ್ ಜಾಂವಾಾ ಸ್ಲಲ ಪ್ ಥಮ್ ಕ್ಸ್ ೀಸ್ ಾಂವ್ನ ಉದೊಾ ೀಗ್ಲಸ್ ಾಂಚೊ ಸಂಸ್ಲ್ . ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ ಾ ಚೊ ಏಕೊಲ ದ್ವರೆಕೊ್ ರ್ ಜಾಂವಾಾ ಸ್ಲಲ . ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ ಾ ನ್ಸ ಥೊಡ್ಲ ರ್ರ ವಾವ್ನ್ ಕೆಲೊ, ಪುಣ್ ತೊ ಫುಡ್ಾಂ ಗೆಲೊ ನ್ನ. ತಾಾ ಖ್ಯತಿರ್, Christian Chamber of Commerce and Industry (CCCI) ಉದೆವ್ನಾ ಆಯ್ಲಲ ಆನಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಾಚೊ ಸ್ ಪಕ್ ದ್ವರೆಕೊ್ ರ್ ಜಲೊ.

4 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಲಾರೆನ್ನ್ ನ್ಸ ಏಕ್ಸೀನ್ಸ ಜಾಂವ್ನಾ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್ನಾಂಚರ್ ಆಪ್ಲಲ ದ್ವಷೆ ವೊ ಘಾಲೊ, ಕ್ಸತಾಾ ಮೊ ಳಾಾ ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ರ್ಮನ್ನಕ್ ಖಂಚಲ ಾಂ ಕ್ಸೀ ಕ್ಸ್ ೀಸ್ ಾಂವ್ನ ಸಮಾಜಕ್ ಆಪ್ಲಲ ಚ್ಚ ಮೊ ಳ್ಳಳ ಸಿ ತಂತ್್ ತಾಳ್ಳ ನ್ನಸ್ಲಲ , ವ ಸಮಾಯ್ ವೇದ್ವ ನ್ನಸ್ಲಲ ಸಮಾಜಚೊಾ ಸಂಗ್ಲ್ ಉತಾ್ ಾಂವ್ನೂ . ಧಾಮಿಗಕ್ ಪ್ ಕಟಾಣ ಾಂ ಫ್ಕತ್ ಧಾಮಿಗಕ್ ಜಾಂವಾಾ ಸ್ಲಲ ಾಂ; ತಿಾಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ವ ಸಾಂಸೂ ೃತಿಕ್ ನೊ ಾಂಯ್ ಆಸ್ಲಲ ಾಂ. ಫಿಲಿಪ್ ಮಾಾ ಬೂ, ಏಕ್ ಪ್ಲ್ ತೆಸ್ ಾಂತ್ ಲಾರೆನ್ನ್ ಕ್ ಹ್ಯತ್ ದ್ವೀಲಾಗ್ಲಲ ರ್ಪ್ರಗಾಂಕ್, ಸಂಪ್ರದಕ್ಸೀಯಾಾಂಕ್ ಇತಾಾ ದ್ವ ಕುಮಕ್ ಕನ್ಸಗ ತೊ ಪ್ಲಡ್ಾಂತ್ ಪಡ್ಯೆ ಪಯಾಗಾಂತ್, ಜನ್ನಾ ಾಂ ತಾಕಾ ತೆಾಂ ಕಾಮ್ ಮಖ್ಯರುನ್ಸ ವೊ ರುಾಂಕ್ ಅಸಧ್ಾ ಜಲಾಂ.

ವಸಗ ಹ್ಯಾ ಸಮೆಮ ೀಳ್ನ್ನಚ ಪ್ ತಿನಿಧ ಜಾಂವ್ನೂ ಪ್ರವೆಲ . ಲೊೀಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಮೆಮ ೀಳ್ನ್ನಕ್ ಸಂಸರಾದಾ ಾಂತ್ ಥಾಂವ್ನಾ ಹ್ಯಜರ್ ಜಲೊಲ . ಹ್ಯಾ ಸಂದಭಾಗರ್ ಪತಾ್ ಚ ರ್ವಶೇಷ್ ಅಾಂಕೆ ಪ್ ಕಟ್ ಕೆಲಲ ತಸಾಂಚ್ ಸಮಾಜಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ನ್ನಾಂವಾಡ್ದಾ ಕ್ ಫೆಸ್ ಾಂ ಸಂದಭಾಗಾಂನಿ ಾಖ್ಯಲ ಾ ಕ್ ಮಾಂತಿ ಫೆಸ್್ ಜಾಂ ಫೆಸ್್ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯಾ ನ್ಸ ಆಚರಿತಾತ್ ಆನಿ ಲೊೀಕ್ ಹ್ಯರಿಾಂನಿ ಯ್ತಾ ಪ್ರಟಾಲ ಾ 250 ವಸಗಾಂ ಥಾಂವ್ನಾ . ಹ್ಯಾ ಾಂ ವರ್ವಗಾಂ ಪತಾ್ ಾಂಕ್ ರ್ರಚ್ಚ ಪ್ ಸರ್ ಲಾಬ್ಲಲ . ಆನೆಾ ೀಕ್ ಸಂರ್ತ್ ಕ್ಸತೆಾಂಗ್ಲ ಮೊ ಳಾಾ ರ್, ಕೊಾಂಕ್ಸಣ ರಂಗ್ಮಾಾಂಚಿಯ್ಕ್ 100 ವಸಗಾಂ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲಾಲ ಾ ಸಂದಭಾಗರ್. ಲಾರೆನ್ನ್ ನ್ಸ ಜಗ್ಳ್ ತಾೂ ಯನ್ಸ ಪ್ಲ್್ ೀಕ್ಷಕಾಾಂಕ್ ಮಾಾಂಡುನ್ಸ ಹ್ಯಡ್ಲಲ ಾಂಪ್ ಕಟ್ ಕರುನ್ಸ ಸ್ಲ್ ರೀಯಾಾಂಚೊ ರ್ವಶೇಷ್ ಅಾಂಕೆ ತೆನ್ನಾ ಾಂ ತೆನ್ನಾ ಾಂ ಾಖಂವ್ನಾ ರ್ಲಾಫ ಾಂತಾಲ ಾ ಕ್ಸ್ ೀಸ್ ಾಂವಾಾಂಚರ್ ಆಯಿಲಲ ಸಂಕಷ್ೆ .

ಪ್ ಥಮ್ ರ್ವಶ್ವಿ ಕೊಾಂಕಣ ಸಮೆಮ ೀಳ್ನ್ಸ ಮಂಗ್ಳಳ ರಾಾಂತ್ ಚಲ್ಲಾಲ ಾ ತೆನ್ನಾ ಾಂ ಆನಿ ದ್ವವೊ ಸ್ ಪನ್ಸ ಕೆಲೊಲ 1995 ವಾಾ

ಆನೆಾ ೀಕ್ ಚುಕಾನ್ನಸಚ ಾಂ ಮೇಟ್ ಲಾರೆನ್ನ್ ನ್ಸ ಕಾಡ್ಲಲ ಾಂ ಮೊ ಳಾಾ ರ್, ಸಮಾಜಾಂತಾಲ ಾ ಸಧಕಾಾಂಕ್ ಮಾನ್ಸ-

5 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್್ ಮಾ ವೆಳಾರ್ ತಸಾಂಚ್ ಸಾಂಸೂ ೃತಿಕ್ ಕಾಯ್ಗಕ್ ಮ್ಯಿೀ ಆಸ್ . ಹೊ ಜಾಂವ್ನೂ ಪ್ರವಾ್ ಏಕ್ ಅವಾೂ ಸ್ ಆಮಾಚ ಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ತಾಲಾಂತಾಾಂಚಾಂ ಪ್ ದಶ್ಗನ್ಸ ಸಮಾಜಿಕ್ ದ್ವೀಾಂವ್ನೂ . ಸನ್ನಮ ನ್ಸ ಕಾಯ್ಗಕ್ ಮ್. ಪ್ ಥಮ್ ಸಕೂಾ ಲರ್ ಸ್ಲಟಿಝನ್ಸ ಜಿೀವಾರ್ವಾ ಸಧನ್ಸ ಪ್ ಶ್ಸ್ಲ್ 2005 ಮೇ 8 ವೆರ್, ಅವರ್ ಲೇಡ್ದ ಒಫ್ ಲೂಡ್್ ಗ ಇರ್ಜಗ ಸಭಾ ಸಲಾಾಂತ್, ಓಲಗಮ್, ಮಲಾಡ್; ಹಿ ಪ್ ಶ್ಸ್ಲ್ ಪ್ರ್ ಪ್್ ಜಲಿ ಆಾಂತೊನಿ ಪರಕಲ್ ಹ್ಯಕಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಯಾಗಕ್ ಫೆ್ ಡ್ದೆ ಮೆಾಂಡ್ಲೀನ್ನ್ ನ್ಸ ಖಳಾನ್ನಸ್ಲಚ ಸಹಕಾರ್ ದ್ವಲೊಲ . ತೆಾ ಚ್ಚ್ಪರಿಾಂ ದ್ವವೊ ಸಹಿತ್ಾ ಪುರಸೂ ರ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ 24 ಜಣಾಂಕ್ ತಾಣಾಂ ಸಮಾಜಕ್ ದ್ವಲಾಲ ಾ ಅಖಂಡ್ ಸೇವೆಕ್ ಪ್ರಟಾಲ ಾ 13 ವಸಗಾಂ ಥಾಂವ್ನಾ ಹೆಾಂ ಚಲಂವ್ನಾ ಆಯಾಲ ಾಂ. ಹಯ್ಗಕಾ ಕಾಯಾಗ ವೆಳಾರ್, ಏಕ್ ಖ್ಯಾ ತ್ ಉದೊಾ ೀಗ್ಲಸ್್ ಮಖೆಲ್ ಸೈರ ಜಾಂವ್ನಾ ಯ್ತಾ ಆನಿ ₹50,000 ದೊರ್ಗಾಂ ಮಧಾಂ ವಾಾಂಟುನ್ಸ ವೆತಾತ್. ಇತರ್ ರ್ವರ್ವಧ್ ಪ್ ಶ್ಸ್ಲ್ ಾ ಯ್ ದ್ವಲೊಲ ಾ ಆಸತ್

ಪ್ರಟಾಲ ಾ 26 ವಸಗಾಂ ಥಾಂವ್ನಾ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಆಯಿಲಿಲ ಾಂ ಸವಗಯ್ ಪಂಥಹ್ಯಿ ನ್ನಾಂ ಫುಡ್ ಕನ್ಸಗ ವಾ ಕ್ಸ್ ರ್ತ್ ಜಾಂವ್ನಾ ಆಪ್ಲಲ ಾಂ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್ನಾಂ ಲೊೀಕಾ ಹ್ಯತಿಾಂ ಪ್ರವಂವ್ನೂ ; ವಾಚಕ್ ವೃಾಂದ್ ವಾಡಂವ್ನೂ ಆನಿ ಇತರ್ ಆಡಳಾ್ ಾ ಚಿಾಂ ಕಾಮಾಾಂ, ಕಾಮಿಗಕ್ ಪಂಥಹ್ಯಿ ನ್ನಾಂ, ಆರ್ಥಗಕ್ ಪಂಥಹ್ಯಿ ನ್ನಾಂ ಫುಡ್ ಕನ್ಸಗ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸ್ಕಜನ್ಸ ನಿರಂತರಿಾಂ, ಹಫ್ಯ್ ಾ ಪ್ರಟಾಲ ಾ ನ್ಸ ಹಫ್ ಆಪ್ಲಲ ಾಂ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್ನ ಲೊೀಕಾಕ್ ಪ್ರರ್ವತ್ ಕತಾಗತ್ ಮಾತ್್ ನೊ ಾಂಯ್ ಆಸ್ ಾಂ ಆಪ್ಲಲ ಾ ಸಾಾಂ ಜಿೀವನ್ನಚೊಾ ಜವಾಬಾಾ ರಿ ಹ್ಯಸ್ ಾ ತೊೀಾಂಡ್ಯನ್ಸಾಂಚ್ ಚಲಂವ್ನಾ ಯ್ತಾತ್! ಮಖೆಲಾಾ ಾಂಕ್ ನಿಮಾಗಣ್ ಕಚಗಾಂ ಆನಿ ಜಯಾ್ಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪ್ರವಂವೆಚ ಮ್ ಯ್ಲೀಜನ್ಸ ಉದೆವ್ನಾ ಆಯ್ಲ ಾಂ V. P. Lobo,

6 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


CMD, 3T Urban Developers Ltd., ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಮಧಾಂ ಸುವಾಗತಿಲಾಲ ಾ ಉಲವಾಣ ಾ ಮಖ್ಯಾಂತ್್ . ಹೆಾಂ ಯ್ಲೀಜನ್ಸ ಅತಿೀ ರ್ಜಗಚಾಂ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ರ್ಗಯ್ೆ ನ್ಸ್ ಸಮಿನ್ನರ್ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಆನಿ ಮಾಂಬಂಯಾ್ ಲ ಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್. ಜಾಂಟಾಾ ಾಂಚೊ ಪಂರ್ಡ್ ಆನಿ ಆಡಳ್ ಾರಾಾಂಕ್ ಸಾಂರ್ಗತಾ ಹ್ಯಡ್ಾ ಮಾಾಂಡುನ್ಸ ಹ್ಯಡ್ಚ ಾಂ ಹೆಾಂ ವಾರ್ಷಗಕ್ ಯ್ಲೀಜನ್ಸ ಹರ್ ವಸಗ ಜಯಾ್ ಚಿಾಂ ಮೆಟಾಾಂ ಕಾಡ್ಯೆ . ಹ್ಯಾ ವಸಗ 900 ಪ್ ತಿನಿಧ ಉಡುಪ್ಲ ದ್ವಯ್ಸಜಿಚ್ಯಾ 40 ರ್ವರ್ವಾಂರ್ಡ್ ತಸಾಂ ಹಳಳ ಾಂತಾಲ ಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂ ಥಾಂವ್ನಾ ಯವ್ನಾ ಆಪ್ರಲ ಾ ಫುಡ್ಯರಿಕ್ ಜಿೀವನ್ನಾಂತ್ ಜಯ್್ ಜೊಡುಾಂಕ್, ಜಿೀವನ್ಸ ನಂದನ್ಸ ಕರುಾಂಕ್

ಸಂಪ್ರಾ ಪಣಾಂ ಜಣಿ ಯ್ ಜೊಡ್ದಲಾಗ್ಲಲ ಾಂ. ಪ್ ಥಮ್ ಸಮೆಮ ೀಳ್ 2005 ವಸಗ ಜತಾನ್ನ ಹ್ಯಕಾ 12000 ಯುವಜಣ್ ಜಮ್ಲಲ ಮಂಗ್ಳಳ ಚ್ಯಾ ಗ 80 ವಯ್್ ಫಿರ್ಗಜಾಂ ಥಾಂವ್ನಾ - ಹೆಾಂ ಸವ್ನಗ ಮಾಾಂಡುನ್ಸ ಹ್ಯಡ್ಲಲ ಾಂ ಪ್ರತ್್ ಾರಿಾಂಕ್ ಕ್ಸತೆಾಂಚ್ ಖಚ್ಗ ನ್ನಸ್ ಾಂ! ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲೊೊ ಚಾಂ ಏಕ್ ವೊ ತೆಗಾಂ ಮಹತಾಿ ಚಾಂ ಸಧನ್ಸ ಕ್ಸತೆಾಂಗ್ಲ ಮೊ ಳಾಾ ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್ನಾಂ ಆನಿ ಕಾಯ್ಗಕ್ ಮಾಾಂ ಮಖ್ಯಾಂತ್್ ಕ್ಸತೆಾಂಚ್ ಗ್ಳಪ್ಲ್ ಾಂ ಫ್ಯಯ್ಲಾ ನ್ನಸ್ ಾಂ ಸವ್ನಗ ದ್ವಷೆ ವೊ ವಳ್ಕ್ ನ್ನಸಚ ಾ ಾಂಕ್, ಉದೆವ್ನಾ ಯ್ಾಂವಾಚ ಾ ಾಂಕ್, ತಾಲಾಂತಿ ಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರಾಾಂಕ್ ಆನಿ ಉದೆವ್ನಾ

7 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಯ್ಾಂವಾಚ ಾ ಉದೊಾ ೀರ್ಸ್ ಾಂಕ್ ದ್ವೀಾಂವ್ನಾ . ಹಿಾಂ ಸವ್ನಗ ವೇಳಾಚಿಾಂ ಕಾಮಾಾಂ, ಸಂಭ್್ ಮ್, ಸಭಾರಾಾಂಕ್ ಅವಾೂ ಸ್ ದ್ವೀಾಂವ್ನೂ ಲಾರ್ಗಲ ಾ ತ್ ಜಿೀವನ್ನಾಂತಿಲ ಾಂ ಪಂಥಹ್ಯಿ ನ್ನಾಂ ಫುಡ್ ಕರುಾಂಕ್, ಸಂಕಷ್ೆ ನಿವಾ್ ಾಂವ್ನೂ ಆನಿ ಮಖ್ಯರ್ ಸರನ್ಸ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಾ ವಾಟೆರ್ ಜೊಡುನ್ಸ ಜಯ್್ , ಉದೊಾ ೀರ್ಗಾಂತ್ ಪ್ ವೃತಿ್ ಚಾಂ ಕಾಮ್ ಸಮಾಜ ಭಿತರ್ ವ ಸಮಾಜ ಭಾಯ್್ ಆನಿ ಜಾಂವ್ನಾ ಲೊೀಕಾಮರ್ಗಳ್ ತಾಾಂತಾಾಂಚ್ಯಾ ರ್ವಾಂಚ್ಯಣ ರ್ ಪರಿಸರಾಾಂತ್. ತಾಚೊ ಏಕ್ಸೀನ್ಸ ದ್ವಷೆ ವೊ ತೊ ಹೆರಾಾಂಕ್ಸೀ ಶಿಖಯಾ್ ಕಾಮಾ ಮಲಾಖತೆ ವೆಳಾರ್ ಕಸಾಂ ಉಲಂವೆಚ ಾಂ, ಖಂಚ್ಯಾ ರ್ ದ್ವೀಷ್ೆ ದವಚಿಗ ಆನಿ ಕಸಾಂ ಮಲಾಖತ್ ಘತೆಲಾಾ ಕ್ ಜಿಕೆಚ ಾಂ ಆಪ್ಲ್ಣ ಾಂ ಆಶೇಲಲ ಾಂ ಮಿಸಾಂವ್ನ ಯ್ಶ್ಸ್ಲಿ ೀ ಕರುಾಂಕ್ ಮೊ ಳಳ ಾಂ. ಹೆಾಂ ಅತಿೀ ರ್ಜಗಚಾಂ ಮೊ ಣೆ ಲಾರೆನ್ಸ್ .

ತಾಕಾ ಇಲೊಲ ರ್ವಳಾಪ್ ಆಸ ಕ್ಸತೆಾಂ ಮೊ ಳಾಾ ರ್, ಲಾಯಿಕ್ ಜವಾಬಾಾ ರಿ ಘಾಂವ್ನೂ ಫುಡ್ಾಂ ಸರಾನ್ನಾಂತ್ ಆನಿ ರ್ಾಲ ಕ್ ಧಾಮಿಗಕಾಾಂಕ್ ಧುಸಗತಾತ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಮಖೇಲಪ ಣಕ್. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚಿಾಂತಾ್ ಕ್ಸೀ, ಲಾಯಿಕಾಾಂನಿ ತಾಾಂಚಾಂ ಮಖೇಲಪ ಣ್ ಾಖಯಾಾ ಸ್ಲಾಲ ಾ ಆಜ್ ಧಾಮಿಗಕ್ಚ್ಚ ಮಖೇಲಪ ಣ್ ಘತಾತ್. ಜರ್ ಆಮಿಾಂ ಲಾಯಿಕಾಾಂನಿ ಕಾಭಾಗರ್ ಕನ್ಸಗ ಸಾಂರ್ಗತಾ ಮೆಳ್ಳನ್ಸ ಕ್ಸತಾಂಯ್ ವಾಜಿಿ ಕಾಮಾಾಂ ಕೆಲಾಾ ರ್; ಏಕ್ ರ್ಳಾಧಕ್ ತಾಳ್ಳ ಜಾಂವ್ನಾ ರಾವಾಲ ಾ ರ್ ತೆನ್ನಾ ಾಂ ಧಾಮಿಗಕ್ ಆಪ್ಲಲ ಾಂಚ್ ಧಾಮಿಗಕ್ ಕಾಮಾಾಂಚರ್ ರ್ಳ್ ಘಾಲ್ ಲ ಮೊ ಣ್. ಜರ್ ಆಮಾಚ ಾ ಧಾಮಿಗಕಾಾಂನಿ ತಾಾಂಚೊ ತಾಳ್ಳ ಉಭಾರುಾಂಕ್ ನ್ನಸ್ಲಲ ತರ್ ಆಮಿಾಂ ಲಾಯಿಕ್ ಆನಿಕ್ಸೀ ಕೊನ್ನ್ ಾ ಾಂತ್ ಆಸ್ ಾ ಾಂವ್ನ. ಜರ್ ಧಾಮಿಗಕಾಾಂನಿ ಕೆಲಿಲ ಾಂ ಕಾಮಾಾಂ ಆಮಿಾಂ

8 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಲಾಯಿಕಾಾಂನಿ ಕೆಲಿಲ ಾಂ, ಆಮಿಾಂ ಖಂಡ್ದತ್ ಜಾಂವ್ನಾ ಖರೆ ಮಖೆಲಿ ಜತೆಲಾಾ ಾಂವ್ನ. ಸಮಾಜನ್ಸ ಮಖೆಲಾಾ ಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಯ್. ಧಾಮಿಗಕ್ ಏಕ್ ಮಾಟೊವ್ನ ಮೊ ಣ್, ಆಮಿಾಂ ವಾಳಚ ಾ ಭಾಜಿ ಜಾಂವ್ನಾ ತಾಾ ಮಾಟಾಿ ರ್ ವೊಮೆ್ ಾಂ ನಿದೆಚ ಾಂ ನೊ ಾಂಯ್. ಪ್ ಸು್ ತ್ ಆಮೆಚ ಾ ಮಧಾಂ ಆಸತ್ ಆಪುಣ್ಾಂಚ್ ಜಲಲ ಮಖೆಲಿ. ಆಮಾೂ ಾಂ ಕ್ಸತೆಾಂ ಜಯ್ಗ್ಲೀ ಮೊ ಳಾಾ ಸಮಾಜನ್ಸ ಆಸ ಕೆಲಲ ಮಖೆಲಿ. ತೆನ್ನಾ ಾಂ ತೆ ಸಮಾಜಚಿಾಂ ಮಹ್ಯನ್ಸ ಪಂಥಹ್ಯಿ ನ್ನಾಂ ಫುಡ್ ಕರುನ್ಸ ತಾಕಾ ಜೊಕೊ್ ಪರಿಹ್ಯರ್ ಸಮಾಜಕ್ ಹ್ಯಡ್ಯಚ ಾ ಾಂತ್ ಯ್ಶ್ಸ್ಲಿ ೀ ಜತೆಲ. ದ್ವೀಾಂವ್ನಾ ಮಾನ್ಸ ಆಮಾಚ ಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಲರ್ಗಾ ಕ್ ಪ್ರಾಂವಾಚ ಾ ಾಂ ರ್ವಶಿಾಂ ಚಿಾಂತುನ್ಸ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೊ ಣೆ

ಆಮೆಚ ಾ ಮಧಾಂ ಶಿಕಾಪ ಚೊ ಅಾಂತರ್ ರ್ಳ್ಿ ಾಂತ್ ದ್ವಸ್ ಚಕಾಾ ಗಾಂ ಆನಿ ಚಡ್ಯಿ ಾಂ ಮಧಾಂ. ಅಸಾಂ ವೊ ತಾಾ ಗ ಅಾಂತಾರಾಚಿಾಂ ಲರ್ಗಾ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಜತಾತ್, ಅಸಾಂ ಜಲಾಲ ಾ ನ್ಸಾಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಚಲಿಯ್ಲ ಆಮಿಚ ಸಮಾಜ್ ಸ್ಲಡ್ಾ ಹೆರ್ ಸಮಾಜಾಂಕ್ ವೆತಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಲ ಾಂ ಲಗ್ಾ ಕರುಾಂಕ್ ತಸಾಂ ಸಭಾರ್ ಪ್ರರ್ವೆ ಾಂ ಅಸಲಿಾಂ ಲರ್ಗಾ ಾಂ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಬಾಳಾಿ ನ್ನಾಂತ್; ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಜಿೀವನ್ನಾಂತ್ ರ್ವವಾಹ್ ರ್ವಚಛ ೀದನ್ಸ ಮೊ ಳಳ ಾಂ ಕಾಾ ನ್ ರ್ ಲಾರ್ಗ್ . ಆಮಾಚ ಾ ಚಕಾಾ ಗಾಂನಿ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕಾಪ ಕ್ ಚಡ್ದೀತ್ ಮಹತ್ಿ ದ್ವೀಾಂವ್ನೂ ಜಯ್, ಚಡ್ ಶಿಕೊಾಂಕ್ ಜಯ್; ತೊ ಕಾಳ್ ಗೆಲಾ ಎಸ್ ಸ್ ಲಿ್ ಶಿಕೊನ್ಸ ರ್ಲಾಫ ಕ್ ವೆಚೊ, ಅಖ್ಖೊ ಸಂಸರ್ಚ್ಚ ರ್ದಲಾಲ ಆಸ್ ಾಂ ರ್ಾಲ ವಣಾಂ ಸಾಂರ್ಗತಾ ಆಮಿಾಂಯ್ ರ್ದೊಲ ಾಂಕ್ ಜಯ್. ಆಮಾಚ ಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಕೆಗಾಂ

9 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಾಗ್ಗದಶ್ಗನ್ಸ ಮೆಳಾನ್ನ ತಾಾಂಚಿಚ್ ಖರಿ ವಾಟ್ ಧರುಾಂಕ್, ಅಸಾಂ ಕೆಲಾಲ ಾ ನ್ಸ ಆಮಾಚ ಾ ಸಮಾಜಕ್ಚ್ಚ ನಷ್ೆ ಜತಾ ತೆಾಂ ಆಮಿಾಂ ಚಿಾಂತುಾಂಕ್ ಜಯ್. ಆಮಾಯ ಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ ಾ ಾಂ ವಿಷ್ಾ ಾಂತ್:

ಸಂಘ್-

ಆಮಿಾಂ ಭಾರಿಚ್ ರ್ರೆ ಆಸಾಂವ್ನ ಸಂಘ್ಸಂಸ್ ಾ ಆಸ ಕಚ್ಯಾ ಗಾಂತ್; ಪುಣ್ ತಿತೆಲ ಹುಶಾರ್ ನ್ನಾಂವ್ನ ತಾಚಾಂ ರ್ರೆಾಂ ಆಡಳ್ ಾಂ ಚಲಂವಾಚ ಾ ಾಂತ್ ತಾಚಾಂ ಮಿಸಾಂವ್ನ ಮಖ್ಯರುನ್ಸ ವೊ ಚ್ಯಾ ಗಾಂತ್. ಮಖೆಲ್ ಜಾಂವ್ನಾ ತೆಚ್ಚ ಮಖೆಲಿ ಮಖ್ಯರುನ್ಸ ವೆತಾತ್ ವಸಗಾಂಚಿಾಂ ವಸಗಾಂ ಆನಿ ಕ್ಸತೆಾಂಚ್ ಸುಧಾರಣ್ ಥಂಯ್್ ರ್ ಜಯಾಾ . ಸಂಘ್ ಕ್ಸತಾಾ ಕ್ ಬಾಾಂದ್ಲೊಲ ಮೊ ಳಳ ಾಂಚ್ ಆಮಿಾಂ ರ್ವಸತಾಗಾಂವ್ನ ಕ್ಸತಾಾ ಮೊ ಳಾಾ ರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಘ್ಸಂಸ್ ಾ ಾಂನಿ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೆ ಭಿಲ್ಕೂ ಲ್ ರ್ಾಲ ನ್ನಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಹೆ

ಜಲಾಾ ತ್ ಆಪ್ಲಲ ಚ್ಚ ಖ್ಯಸ್ಲಿ ಪ್ ಚ್ಯರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಹೆರಾಾಂಕ್ ಸೇವಾ ದ್ವಾಂವಾಚ ಾ ರ್ಾಲ ಕ್. ಆತಾಾಂ ಆಮಾೂ ಾಂ ಕ್ಸತೆಾಂ ಜಯ್ಗ್ಲೀ ಮೊ ಳಾಾ ರ್, ಆಮಾಚ ಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಆಮಿಾಂ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ದ್ವಾಂರ್ವಚ ಕುಮಕ್ ರ್ರಾಾ ಮನ್ನನ್ಸ. ಆನಿ ರಾಜಕ್ಸೀಯ್ ಅವಾೂ ಸ್ ಮೆಳ್ಳಾಂಕ್ ಆಸತ್ ಆಮಾೂ ಾಂ ಭಾರಿಚ್ ತಾ್ ಸ್; ಆಮಿಾಂ ಉದೊಾ ೀರ್ಸ್್ ಜಾಂವ್ನೂ ಜಯ್. ತಸಾಂ ಕೆಲಾಾ ರ್ ಮಾತ್್ ಆಮಿಾಂ ವಾಡ್ಾ ತ್. ಆಮಿಚ ಸಮಾಹ್ ವಾಡವೆಾ ತ್, ಆನಿ ಹಿ ವಾಡ್ಯವಳ್ ಸುವಾಗತುಾಂಕ್ ಜಯ್ ಆಮಾಚ ಾ ಯುವಜಣಾಂ ಥಾಂವ್ನಾ . ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆಮಿಾಂ ಮಾಗ್ಗದಶ್ಗನ್ಸ ದ್ವೀಾಂವ್ನೂ ಜಯ್, ತಬೆಗತಿ ದ್ವೀಾಂವ್ನೂ ಜಯ್ ತಾಣಾಂ ಜೊಡುಾಂಕ್ ಯ್ಶ್ಸ್ಲಿ ೀ ಉದೊಾ ೀರ್ಸ್್ ಜಾಂವ್ನಾ .

10 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರೇಯ್ಮ ಾಂಡ್ ಡ್ದಸ್ಲೀಜಲಾಗ್ಲಾಂ ಉಲಯಾ್ ನ್ನ ಜಮಯಿಲಲ ಾಂ. ರೇಯ್ಮ ಾಂಡ್ ಏಕ್ (PassionPreneur Coach Turning Passion into Prosperity raymond@passionpreneur.in)

ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೊ ಣೆ ಆಪ್ರಣ ಕ್ ಆಪ್ರಲ ಾ ಜಯಾ್ ಜಿೀವನ್ನಾಂತ್ ಆಪ್ರಣ ಕ್ ಅತಾ ಾಂತ್ ಕುಮಕ್, ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಮೀಗ್ ದ್ವಲಿಲ ವಾ ಕ್ಸ್ ಜಾಂವಾಾ ಸ ಆಪ್ಲಲ ಪತಿಣ್ ಸ್ಕಜನ್ಸ ಮೊ ಣ್. ದೊರ್ಗಾಂಯ್ ಸಾಂರ್ಗತಾ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ಸ ಆಸತ್ ಏಕಾ ಸಾಂಗೆಾಂತಾಲ ಾ ದೊೀನ್ಸ ಬಿಾಂಯಾಾಂಪರಿಾಂ. ತಿ ವರ್ಗಣಾ ರಾಾಂಚಿ ಪಟಿೆ ಪಳತಾ, ತಪ್ರಪ ಲ್ ಸಂಗ್ಲ್ ಪಳತಾ ಆನಿ ತಿ ತಾಾಂತುಾಂ ತಜ್್ ಕಸ್ಲ ಆಸ. ತಿಣಾಂಚ್ ಪಳಾಂವೆಚ ಾಂ ಸವ್ನಗ ಪತಾ್ ಾಂ ವಾಾಂಟಾಪ್ ಸಕೆಾ ಗ ರಿೀತಿರ್ ವೇಳಾರ್ ಪ್ರಾಂವೆಚ ಾ ಪರಿಾಂ ದೊೀನಿೀ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್ನಾಂಚಾಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ

ಕೊನ್ನ್ ಕೊನ್ನ್ ಾಂತಾಲ ಾ ವರ್ಗಣಾ ರಾಾಂಕ್. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೊ ಣೆ , "ಮೊ ಜಾ ಪತಿಣಚೊ ಖಳ್ಮಮ ತ್ ನ್ನಸ್ಲಚ ವಾವ್ನ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಾಂತ್ ಮೆಳ್ರ್ವಣ ದ್ವ ಸಕೂಾ ಲರ್ ಸ್ಲಟಿಝನ್ಸ ಆನಿ ದ್ವವೊ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್ನಾಂಕ್ ರ್ವಸಚೊಗ ತಸ್ಲಲ ಚ್ಚ ನೊ ಾಂಯ್. ತಿ ಏಕ್ ಸವಗಜನಿಕ್ ಸಂಪಕಾಗಧಕಾರಿಣ್ ಆನಿ ದುಡ್ಯಿ ಧಕಾರಿಣ್ ಸಯ್್ ." ವಾೊ ವ್ನ! ಖಂಡ್ದತ್ ಜಾಂವ್ನಾ ಹೆಾಂ ಮೆಚಿ ಣಕ್ ಫ್ಯವೊ ಜಲಲ ಾಂ! ತೊ ಮಖ್ಯರುನ್ಸ ಸಾಂರ್ಗ್ , "ಆಮಿಾಂ ಖಂಚೊಯ್ ನಿಧಾಗರ್ ಸಾಂರ್ಗತಾಚ್ಚ ಘತಾಾಂವ್ನ." ಆನಿ ಸ್ಕಜನ್ನಚ್ಯಾ ವಾಾಂಟಾಾ ಕ್ ಆಪ್ರಲ ಾ ಪತಿಚಿಾಂ ಯ್ಲೀಜನ್ನಾಂ ಜಾ ರಿ ಜಾಂವ್ನೂ ಸಂಪೂಣ್ಗ ಆಪ್ಲಲ ಸಹಕಾರ್ 100 % ದ್ವತಾ. ತಾಾಂಚಾ ಮಧ್ಲಲ ಏಕಾಮೆಕಾಚೊ ಭ್ವಾಗಸ್ಲ, ಪ್ರತೆಾ ಣ ನಿಜಯಿೂ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಯ್ಶ್ಸಿ ಚಿ ಏಕ್ ಖರಿ ಸಕ್್ ಜಾಂವಾಾ ಸ. ಲಾರೆನ್ಸ್ (1-18-1945) ಆನಿ ಸ್ಕಜನ್ನಚಾಂ (11-9-1955) ಲಗ್ಾ ಜಲಲ ಾಂ 1982 ವಾಾ ವಸಗ. ಲಾರೆನ್ನ್ ನ್ಸ ಕೊಾಂಕ್ಸಣ ಕಾಯ್ಗಕ್ ಮಾಾಂ ರಚುನ್ಸ ಸಭಾರ್

11 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಲಾಕಾರಾಾಂಕ್ ಉತೆ್ ೀಜನ್ಸ ದ್ವಲಲ ಾಂ ಆಸ. ಸಭಾರ್ ನವಾಾ ಲೇಖಕಾಾಂತ್ ತಾಾಂಚಿಾಂ ರ್ಪ್ರಗಾಂ ಪ್ ಕಟ್ ಕರುನ್ಸ ಸಹ್ಯಯ್ ಕೆಲಾಾ . ಸರಿ ಸುಮಾರ್ ದೊನ್ನ್ ಾ ಾಂ ವಯ್್ ಕೊಾಂಕ್ಸಣ , ಇಾಂಗ್ಲಲ ಷ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಪುಸ್ ಕಾಾಂ ಛಾಪ್ರಲ ಾ ಾಂತ್. ದ್ವವೊ ಪ್ ಕಾಶ್ನ್ನ ಮಖ್ಯಾಂತ್್ 12 ಕೊಾಂಕ್ಸಣ ಪುಸ್ ಕಾಾಂ ಉಜಿ ಡ್ಯಕ್ ಹ್ಯಡ್ಯಲ ಾ ಾಂತ್. ಕೊಾಂಕ್ಸಣ ಸಂಘ್ಸಂಸ್ ಾ ಾಂಕ್ ತೊ ಭಾರಿಚ್ಚ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಆಸ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ ಪಾಾ ಪ್ತ ್ ಜಾಲ್ಹಯ ಾ ಪ್ಾ ಶಸ್ತ್್ ಾ ಅಸ್ತ್ಾ ಆಸ್ಥತ್:

2005 ಇಸಿ ಾಂತ್ ಯುವ ಪ್ಲಳಿಕ್ ಆಪ್ರಲ ಾ ದೃಷ್ೆ ಾಂತ್ ದವನ್ಸಗ ’ಲಿೀಡಸ್ಗ ಇನ್ಸ ದ ಮೇಕ್ಸಾಂಗ್ ಎಾಂಡ್ ರಿೀಚಿಾಂಗ್ ಇನ್ಸ ದ ಟಾಪ್’ ಮೊ ಳಾಳ ಾ ರ್ವಷಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳಳ ರಾಾಂತ್ ಸಮೆಮ ೀಳ್ ಚಲಂವ್ನಾ ಹಜರಾಾಂಕ್ಸೀ ಚಡ್ದತ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಪ್ರತ್್ ಘಾಂವ್ನಾ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಜಲೊಲ ತೊ ಉಪ್ರೂ ರ್ ತೊ ಕೆನ್ನಾ ಾಂಯ್ ಆಟಯಾ್ . ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಭಾರ್ ಕೊಾಂಕ್ಸಣ ಸಮಾಯಾಚ್ಯಾ ರ್ವರ್ವಧ್ ಸಂಸ್ ಾ ಾಂನಿ ಸಕ್ಸ್ ೀಯ್ ವಾವ್ನ್ ಚಲಯಿಲೊಲ ವಾ ಕ್ಸ್ . ’ಕ್ಸ್ ಶಿಚ ಯ್ನ್ಸ ಚಾಂರ್ರ್ ಒಫ್ ಕಾಮಸ್ಗ ಎಾಂಡ್ ಇಾಂಡಸ್ಲೆ ರೀಸ್’ ಹ್ಯಚೊ ಸ್ ಪಕ್ ನಿದೇಗಶ್ಕ್. ತಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಪ್ ಶ್ಸ್ಲ್ ಾ ಆನಿ ಪುರಸೂ ರ್ ಲಾಬಾಲ ಾ ತ್. ತಾಾ ಾಂ

12 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಯಿೂ 2003 ಇಸಿ ಾಂತ್ ಡ್ಯ| ಹರಿವಂಶ್ವರಾಯ್ ರ್ಚಚ ನ್ನಚಿ ಪ್ ಶ್ಸ್ಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತ್್ ರ್ಗರಿಕಾ ವಾವಾ್ ಕ್ ’ಆಶಿೀವಾಗದ’ ಮೆಳಾಳ ಾ . ಕೊಾಂಕಣ ಕುಳ್ವಾರ್ ಕುವೇಯ್ೆ ಹ್ಯಣಾಂ 2003 ಇಸಿ ಾಂತ್, ಕೊಾಂಕಣ್ ರೈಟಸ್ಗ ಫೀರಮ್ ಕನ್ನಗಟಕ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಾ 10 ವಾಾ ವಾರ್ಷಗಕೊೀತ್ ವಾ ಸಂದಭಿಗಾಂ ಗೌರವ್ನ

ಪುರಸೂ ರ್ 2004 ಇಸಿ ಾಂತ್, 2019 ಇಸಿ ಾಂತ್ ಕೊಾಂಕಣ ಭಾಷ ಮಂಡಳ್, ಮಹ್ಯರಾಷೆ ರ ತಫೆಗನ್ಸ, ಲಾರೆನ್ನ್ ನ್ಸ ಕೊಾಂಕಣ ಸಮಾಯಾಕ್ ದ್ವಲಿಲ ವೊ ತಿಗ ದೇಣಿ ಮಾನುನ್ಸ ’ಜಿೀವಾರ್ವಾ ಸಧನ್ಸ ಪ್ ಶ್ಸ್ಲ್ ’ ತಾಕಾ ದ್ವಲಾಾ . ಕಠೀಣ್ ಪರಿಶ್್ ಮ್, ಧರ್ಲಲ ಾಂ ಕಾಮ್ ಶಾಭಿತಾಯನ್ಸ ಸಂಪಂವೆಚ ಾಂ ಹಟ್ೆ , ನಿರಂತರ್ ಪ್ ಯ್ತ್ಾ , ಯುವಜಣಾಂಕ್

13 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


14 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


15 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಏಕ್ ಮಾದರಿ ಕಸ್ಲ ಜಲಾಾ . ಆಯಾಚ ಾ ಯುವಜಣ್ ಆಾಂನಿ ಉತಾ್ ಹಿತ್ ಜಾಂವ್ನೂ ಜಯ್, ಆಪ್ರಲ ಾ ವೊ ಡ್ದಲಾಾಂನಿ ಚಲಂವ್ನಾ ಆಯಿಲಲ ಆಮೆಚ ಸಂಪ್ ಾಯ್ ಮಖ್ಯರುನ್ಸ ವೊ ರುಾಂಕ್ ಜಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಕ್ ಏಕ್ ಆದಶ್ವಗ ವಾ ಕ್ಸ್ ಜಾಂವ್ನೂ ಜಯ್ ಮೊ ಳ್ಮಳ ಸಲಹ್ಯ ತೊ ಸವ್ನಗ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ದ್ವೀಾಂವ್ನಾ ಾಂಚ್ ಆಸ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೊ ಣೆ , "ತುಮೆಚ ಾಂ ಮೂಳ್ ತುಮಿಾಂ ರ್ವಸನ್ನಗಕಾತ್, ಸಂಸೂ ೃತಿ ಆನಿ ಪ್ರರಂಪಯಾಗ ಜೊ ಆಮಾೂ ಾಂ ಬಾಾಂಾ್ .. ಹೊ ಬಾಾಂದ್ ಚುಕಾಲ ಾ ರ್ ಆಮಿಾಂ ಆಮೆಚ ಾಂ ಆಸ್ಲ್ ತ್ವ್ನಚ್ಚ ಹೊರ್ಗೆ ಯ್್ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ. ಸಭಾರ್ ಕೊಾಂಕ್ಸಣ ಪತಾ್ ಾಂ ಉದೆವ್ನಾ ಬಂದ್ ಜಲಾಾ ಾಂತ್ ತರಿೀ ದ್ವವೊ ಪತ್್ , ತಾಂಯಿೀ ಮಾಂರ್ಯ್

ಥಾಂವ್ನಾ ಆಪ್ರಲ ಾ 26 ವಸಗಾಂತ್ ಚಲೊನ್ಸಾಂಚ್ ಆಸ. ರ್ಗಾಂವಾ ಥಾಂವ್ನಾ ಪಯಿ್ ಲಾಾ ಮಾಂಬಂಯ್್ ವಸ್ಲ್ ಕರುನ್ಸ ಕೊಾಂಕಣ್ ಮಾಯ್ಚಿ ಸೇವಾ ತೊ ನಿರಂತರಿಾಂ ಕರುನ್ಸ ಮಹ್ಯನ್ಸ ಕಾಣಕ್ ತಾಣಾಂ ಕೊಾಂಕ್ಸಣ ಸಮಾಜಕ್ ದ್ವಲಾಾ . ಅಸಲಾಾ ಕೊಾಂಕ್ಸಣ ಮಹ್ಯಪುರುಷಕ್ ಆಮಿಾಂ ಆಮಚ ಫ್ಯವೊತೊ ಮಾನ್ಸ ದ್ವವಾಾ ಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಹಫ್ಯ್ ಾ ಳಾಾ ಪತಾ್ ಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದ್ವೀಾಂವ್ನಾ ವರ್ಗಣ ಬಾಾಂಾಾ ಾಂ. ಆಮೆಚ ಕೊಾಂಕ್ಸಣ ಉದೊಾ ೀರ್ಸ್್ ಆಪ್ಲಲ ಹ್ಯತ್ ತಾಕಾ ವೊಡ್ಯೆ ಾಂರ್ವಾ ತ್ ಹೆಾಂಚ್ ಮಾಗೆಣ ಾಂ ರ್ವೀಜ್ ಆಶೇತಾ. ಲಾಾಂಬ್‍ಲ್ ಜಿಯ್ಲಾಂ ದ್ವವೊ ಆನಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ -ಸ್ಕಜನ್ಸ ಜೊಡ್ಾಂ. ------------------------------------------

16 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


17 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಥೊಡಾಂ ನವೆಾಂ.... ಥೊಡಾಂ ಪ್ರ್ನಾಂ ನವೆಾಂ ವರಸ್ ಉದೆತಾನ್ನ ಪರತ್ ಟೊಮಿ ತಯಾರ್...

ಟೊಮಿ ವೇದ್ವಕೆಕ್ ಚಡ್ಲಲ ... ಕರ್ವತಾ ವಾಚುಾಂಕ್.

ಸವಾಲಾಾಂ ಸಂಗ್ಲಾಂ ನವಾಲಾಾಂ...

ನರ್ವ ಕರ್ವತಾ....

ಸಕಾಳ್ಮಾಂ ಉಟಾ್ ನ್ನ ಟೊಮಿ ಮಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಲಾಗ್ಲಲ ... ' ಆಜ್ ಮೊ ಜಿ ಏಕ್ ಕರ್ವಗ್ಲೀರ್ಷೆ ಆಸ... ತುಾಂವೆಾಂ ಪಳಜ.... ಟಿ. ರ್ವ. ಪಳತಾನ್ನ ತುಕಾ ಆಜಪ್ ಜಯ್ೆ ...'

ಥೊಡ್ಾಂ ನವೆಾಂ.... ಥೊಡ್ಾಂ ಪನೆಗಾಂ.. ಪಂಾ್ ಲಾಕ್... ತುಮಾಚ ಾ ಖ್ಯತಾಾ ಕ್... ಆದ್ವಾಂ ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ ಬೆಾಂಕಾಕ್ ಆತಾಾಂ ಲೊಕ್ ಬೆಾಂಕಾಕ್ ಲೊಕ್ ಡೌನ್ಸ... ಲೊಕ್ ಡೌನ್ಸ

ಸಾಂಜ್ ಜಲಿ. ಟಿ. ರ್ವ ಪುಲಲಿ... ವಾೊ ... ವಾೊ ... ವಾೊ ವ್ನ... 'ಆತಾಾಂ ತುಮೆಚ ಮಕಾರ್...' ತಾಚ್ಯಕ್ಸೀ ಪಯ್ಲ ಾಂ ತುಮಿಾಂ ಜಣಾಂ ಆಸ್ಲಚ ಾ ಥೊಡ್ಲಾ ರ್ಜಲಿ... ಥೊಡ್ಾಂ ನವೆಾಂ... ಥೊಡ್ಾಂ ಪನೆಗಾಂ.

ರ್ಗಾ ಸಕ್ ಸಬಿ್ ಡ್ದ.... ಲೊಕಾಕ್ ರ್ಡ್ದಬಿಡ್ದ... ರ್ಗಾ ಸ್ ಮಲ್ ಚಡ್ ಹಿೀ ಮಹಿನ್ನಾ ಮಹಿನ್ನಾ ಶಾಂಬ್ಲರಿೀ...

ಇಸ್ಲ್ ಹ್ಯರ್ ಮರ್ಗಾ ಲಾಂ...

ವಾೊ ... ವಾೊ ... ವಾೊ ವ್ನ. 18 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಂಜಬಿ ರೈತ್ ಡ್ಲಿಲ ಾಂತ್... ಡ್ಲಿಲ ಚೊ ಉಲಯಾ್ ಹಳಳ ಾಂತ್

ಟೊಮಿ ಚಿ ಕರ್ವ ಗ್ಲೀರ್ಷೆ ಜತಚ್ಚ ಸವಾಲಾಾಂಚಿ ರಾಸ್..

ವಾೊ ...ವಾೊ ... ವಾೊ ವ್ನ

'ಕೊರೀನ್ನ' ತುಜಾಂ ಚಿಾಂತಪ್

ಆಗ್ಲಲ ಬಾರ್... ಗ್ಲೀಧ ಸಕಾಗರ್ ತೊ ಆಸ ಸರ್ಗಗರ್... ರೈತ್ ಆಸ ಮಾರ್ಗಗರ್

'ಅಾಂತರ್ ಸಾಂಬಾಳಾ.. ಮಾಸ್ೂ ಘಾಲಾ'

ವಾೊ ... ವಾೊ .. ವಾೊ ವ್ನ.

'ನವೆ ನವೆ ರ್ವಾಂಚುನ್ಸ ಆಯ್ಲ ..'

ನವಾಾ ವಸಗ ತುಮಿಾಂಚ್ ಸಾಗರ್ ತಯಾರ್ ರಾವಾ ರ್ವಕುಾಂಕ್ ಘರ್ ಾರ್

' ತರ್ ಕೊರೀನ್ನಯಿೀ ನವೆಾಂಚ್ ಆಯಾಲ ಾಂ ಖಂಯ್'

ವಾೊ ... ವಾೊ ... ವಾೊ ವ್ನ

' ಆತಾಾಂ ಆಮಿಾಂ ತಯಾರ್..'

ನಮಸೂ ರು... ಟೊಮಿ ಚಾಂ ಶಿೀಷಗಸನ....

' ಕಶಾಂ?'...

' ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾಕ್ ವೊೀಟ್ ಜಲೊ..'

ತಾಳ್ಮಯಾಾಂಚೊ ಶಿಾಂವೊರ್. ಟೊಮಿ ಆಜ್ ಜಲೊಲ ಗೆ್ ೀಟ್ ಕರ್ವ.

' ತಿಚ್ ಆದ್ವಲ ಬ್ಲಶಿ ಅಸ... ಕ್ಸತಿಲ ಯಿೀ ರ್ಡವೆಾ ತ್... ಪ್ಲ್ಟಂವ್ನೂ ವಾತಿ ಆಸತ್.. ಸಗೆಳ ಾಂ ಆಸ.. ಥೊಡ್ಾಂ ನವೆಾಂ... ಥೊಡ್ಾಂ ಪನೆಗಾಂ.' ಟೊಮಿ ಹ್ಯಸ್ಲಲ .

ಕರ್ವಗ್ಲೀರ್ಷ್ ಮರ್ಗಾ ತಾನ್ನ ಸವ್ನಗ ಪತ್್ ಕತ್ಗ ರೆಡ್ದ.

' ಭುರ್ಗಾ ಗಾಂಕ್ ಇಸ್ಲೂ ಲ್?'

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ರ್ವಚ್ಯಚಗಾಂ ಆದ್ವಾಂಚ್ ಟೊಮಿ ಮೊ ಣಲೊ. ' ಬ್ಲ್ ... ಟೆಿ ಾಂಟಿ ಟೆಿ ಾಂಟಿ ಜಲಾಂ'

' ಇಸ್ಲೂ ಲ್ ಆಸಲ ಕಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂ... ಪರಿೀಕಾಿ ಕತೆಗಲ... ಭುರ್ಗಾ ಗಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ ಕತೆಗಲ. ಟಿೀಚರಾಾಂ ಫೇಯ್ಲ ಜತೆಲಿಾಂ..'

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ರ್ವಚ್ಯರಿ...' ಕೊೀಣ್ ರ್ವನ್ಸಾ ?'

' ತೆಾಂ ಕಶಾಂ?'

'ಕೊರೀನ್ನ ರ್ವನ್ಸಾ ' ರ್ಗೆಲ ಕ್ ಆಸಲ ಅಧಗಾಂ ಆಾಂಗೆಲ ಕ್ಸಸ್ ಕ್ಸಸ್ ಹ್ಯಸಲ ಾಂ... ಅಕೂ ಲ್ ನ್ನತಾಲ ಾ ಮಾಕಾ ಮಕಾೂ ಲ್ ಉಡಯಿಲಲ ಾಂ ಮಾಗ್ಲರ್ ಕಳಳ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಮಕೂ ರ್ ಮೊ ಣ್ ಚಿಾಂತೆಲ ಾಂ.

'ಸಾಂಬಾಳ್ ದ್ವೀನ್ನ ಜಲಾಾ ರ್'... ' ತರ್ ನವಾಾ ವಸಗಕ್ ತುಜೊ ಸಂದೇಶ್ವ ಕ್ಸತೆಾಂ?'

19 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


' ಪ್ರಟಿಚೊ ಕಣೊ... ರೈತ್ ತೊಚ್ ದೇಶಾಚೊ ಜೈತ್.. ತಾಾಂಕಾಾಂ ಭುಾಂಯ್ ಸಗ್ಗ... ಸರ್ಿ ಳ್ಮ ತಾಾಂಚೊ ಸಗ್ಗ... ಜಯಾಾ ಜಾಂವ್ನ ಖಗ್ಗ...'

ಹುಮೆದ್ವನ್ಸ ಪ್ರಾಂಯ್ ಉಕುಲ ಾಂಕ್ ಧಾಾಂವೊಲ . ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಮನ...

ಟೊಮಿಚಾಂ ಥೊಡ್ಾಂ ಪನೆಗಾಂ... ಟೊಮಿ ಸಂದಶ್ಗನ್ಸ ದ್ವಲಾಲ ಾ ಮೊ ಜಾಂ ಥೊಡ್ಾಂ ನವೆಾಂ... ------------------------------------------------------------------------------------------

ಮಾಯ‍ಗಾಂವೊಯ ಅಪ್ರಿಮಿತ್ ಮೋಗ್ ಕನ್ಸನ ದೋನ್ಸ ವಸ್ಥನಾಂ ಆದಿಾಂ ಸಂಸ್ಥರ್ ಸ್ಥಾಂಡುನ್ಸ ಗೆಲ್ಹಯ

ಜೊಜ್ನ ಫೆನ್ಸನಾಂಡಿಸ್

ಇಜಂಯ್್ ಜಲೊಮ ನ್ಸ ವಾಡ್ಲೊಲ ಹೆಮಾಮ ಾ ಚೊ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ರ್ಗರ್, ಭಾರತ್

ದೇಶಾನ್ಸ ದೆಖಲೊಲ ಅಪ್ ತಿಮ್ ಕಾಮೆಲಾಾ ಾಂಚೊ ಫುಡ್ಯರಿ, ಪ್ ಜಪ್ ಭುತ್ಿ ಹಕಾೂ ಾಂ ಮಸ್ಲ್ ತಾನ್ನ ತಿಾಂ ಉರಂವಾಚ ಾ ಕ್ ಪ್ಲ್ಾಂಕಾಡ್ ಭಾಾಂದ್ಲೊಲ ಝುಜರಿ, ದೇಶಾಚೊ ಪ್ರ್ ಮಾಣಕ್ ರಾಜ್ಕಾರಣ ಜೊಜ್ಗ ಮೆಥ್ಯಾ ಫೆನ್ನಗಾಂಡ್ದಸ್ ಆಪ್ರಲ ಾ 88 ವಸಗಾಂ ಪ್ರ್ ಯ್ರ್ 2019 ಜನೆರ್ 29 ವೆರ್ ದೆವಾಧನ್ಸ ಜಲೊಲ . ತಾಾ ವೆಳ್ಮಾಂ ಅಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಆನಿ ರ್ವದೇಶಾಾಂನಿ ಸಯ್್ ಕೊರಡ್ಯಾಂನಿ ಲೊಕಾನ್ಸ ತಾಚಿ ಸವಾ ವಾಖಣುನ್ಸ ‘ಆಸಲೊ ಹ್ಯಚ್ಯ ಆದ್ವಾಂ ಜಲೊಮ ಾಂಕ್ ನ್ನ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫುಡ್ಾಂ ಜಲೊಮ ಾಂಚೊ ನ್ನ’ ಮೊ ಣ್ ತಾಚ್ಯ ಮಣಗ ಥಂಯ್ ದೂಖ ಪ್ರಚ್ಯರ್ಲಲ ಾಂ. ಜೊೀಜ್ಗ ದೆವಾಧನ್ಸ ಜವ್ನಾ 2021 ಜನೆರ್ 29 ವೆರ್ ದೊೀನ್ಸ ವಸಗಾಂ ಸಂಪ್ರ್ ತ್ ತರಿೀ ತಾಚೊ ಉಡ್ಯಸ್ ಆಜೂನ್ಸ ಜಿವೊ ಆಸ. ಭಾರತ್ರ್ರ್ ರ್ವರ್ವಧ್ ಕಾರಣಾಂನಿ ತರ್ ಕೊಾಂಕಣ್

20 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರೈಲಿ ವಾಪರೆ್ ಲಾಾ ಾಂಚ್ಯ ಆನಿ ತಾಾ ರೈಲಿ ಚಿ ವಾಟ್ ದೆಕೆ್ ಲಾಾ ಾಂಚ್ಯ ಕಾಳಾೆ ಮನ್ನಾಂನಿ ಜೊೀಜಗಚೊ ಉಡ್ಯಸ್ ಯನ್ನಸ್ ನ್ನ ರಾವಾನ್ನ ತೆಾಂ ಖಂಡ್ದತ್. ಜೊೋಜ್ನ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲ್ಹಯ ತರ್ ದೇಶ್ ಎಕಾ ಮಹಾನ್ಸ ಫುಡಾರ‍್‍ಾ ಕ್ ಹೊಗಾ ಯ್ತ್ : ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗಜಿ ರಾಾಂ ಜವಾಾ ಸ್ಲಾಲ ಾ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜೊನ್ಸ ಜೊೀಸಫ್ ಫೆನ್ನಗಾಂಡ್ದಸ್ ಆನಿ ಆಲಿಸ್ ಮಾಥಗ ಪ್ಲಾಂಟೊ ಜೊಡ್ಯಾ ಚೊ ಮಾಲಘ ಡ್ಲ ಪೂತ್ ಜವ್ನಾ 1930 ಜೂನ್ಸ 3-ವೆರ್ ಜೊಜ್ಗ ಜಲಾಮ ಲೊ. ಲೊರೆನ್ಸ್ , ಮೈಕಲ್, ಪ್ರವ್ನಲ , ಅಲೊೀಶಿಯ್ಸ್ ಆನಿ ರಿಚಡ್ಗ ಹೆ ತಾಚ ಪ್ರಟೆಲ ಭಾವ್ನ. ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗಜಗಚ್ಯ ಸಾಂ ಫ್ಯ್ ನಿ್ ಸ್ ಝೇರ್ವಯ್ರ್ ಪ್ರ್ ಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಲೂ ಲಾಾಂತ್ ಆನಿ ಸಾಂ ಲ್ಕರ್ವಸ್ ಕೊಲಜಿಚ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂ ಲಾಾಂತ್ ತಾಣ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲ ಾಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ವಾಡ್ಲೊ ಜೊಜ್ಗ, ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವಾಚ ಾ ಉದೆಾ ೀಶಾನ್ಸ 1946 ಇಸಿ ಾಂತ್ ಬೆಾಂಗ್ಳಳ ರಾಚ ಸಾಂ ಪ್ಲ್ದು್ ಚ್ಯ ಸಮಿನರಿಕ್ ಭ್ತಿಗ ಜತಾ. ಫ್ಕತ್ ಅಡೇಜ್ ವಸಗಾಂನಿ ಯಾಜಕ್ಸೀ ಭೆಸ್ ಆಪ್ರಣ ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೊಲ ನಾಂ ಮೊ ಣೊನ್ಸ ಪ್ರಟಿಾಂ ಯ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳಳ ರಾಾಂತ್ ಕಾಮೆಲಾಾ ಾಂಚ್ಯ ಹಕಾೂ ಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಝುಜ್ . ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ‘ಕೊಾಂಕ್ಸಣ ಯುವಕ್’ ನ್ನಾಂವಾಚಾಂ ಮಹಿನ್ನಾ ಳಾಂ ಸಂಪ್ರದನ್ಸ ಕನ್ಸಗ ಪ್ ಕಾಶಿತ್ ಕತಾಗ. ಬಾಂಬಂಯ ್ ಜೊಜ್ನ:

ಮಂಗ್ಳಳ ರಾಾಂತ್ ಜಿರ್ವತ್ ಸರುಾಂಕ್ ಕಷ್ೆ ತೆಾಂ ಸಮೆ ನ್ಸ ವಾವಾ್ ಚ್ಯ ಸ್ಲಧಾ ರ್ ಆಪ್ರಲ ಾ 20 ವಸಗಾಂ ಪ್ರ್ ಯ್ರ್ ಜೊಜ್ಗ ಬ್ಲಾಂರ್ಯಿಚ ವಾಟ್ ಧತಾಗ. ಥಂಯ್ ಥೊಡ್ ಮಹಿನೆ ಎಕಾ ಪತಾ್ ಾಂತ್ ಪೂ್ ಫ್ ರಿೀಡರಾಚೊ ವಾವ್ನ್ ಕತಾಗ. ತಾಾ ವೆಳಾಚೊ ಬ್ಲಾಂಬಂಯ್ಲಚ ಖ್ಯಾ ತ್ ಕಾಮಿಗಕ್ ಮಕೆಲಿ ಪ್ರಲ ಸ್ಲದ್ ಡ್ದಮೆಲೊಲ ಚೊ ಶಿಸ್ ಜವ್ನಾ ವಾವಾ್ ಡ್ಯಾ ಾಂಚ್ಯ ಶತಾಾಂತ್ ವಾವ್್ ಾಂಕ್ ಲಾರ್ಗ್ . ಉಪ್ರ್ ಾಂತಿಲ ಾಂ ಸತಾ್ ಾಂ ವಸಗಾಂ ಬ್ಲಾಂಬಂಯ್್ ಲಾಾ ತಾಾ ಶತಾಾಂತ್ ಮಹ್ಯನ್ಸ ಮಕೆಲಿ ಜವ್ನಾ ಫುಲೊನ್ಸ ಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಆವೆಾ ಾಂತ್ ತಾಣ ಬ್ಲಾಂರ್ಯ್ೂ ಹ್ಯಲಯಿಲಿಲ ರ್ಜಲ್ ತಿ ಚರಿತಾ್ ಜಲಾಾ . ಇಾಂಡ್ದಯ್ನ್ಸ ಲೈಫ್ ಅಶ್ಯಾ ರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲ್ನಿ ಸೆ ಫ್ ಯೂನಿಯ್ನ್ಸ, ಮೀಟಾರ್ ಲಾರಿ ಡ್್ ೈವಸ್ಗ ಆಾಂಡ್ ಕ್ಸಲ ೀನಸ್ಗ ಅಸ್ಲೀಸ್ಲಯಶ್ನ್ಸ, ಮನಿ್ ಪಲ್ ಮಜೂಾ ರ್ ಯೂನಿಯ್ನ್ಸ, ಬ್ಲೀಾಂಬೆ ಟಾಾ ಕ್ಸ್ ಮನ್ಸ ಯೂನಿಯ್ನ್ಸ, ಬೆಸ್ೆ (ಬಿಇಎಸ್ಲೆ ) ವಕಗಸ್ಗ ಯೂನಿಯ್ನ್ಸ, ಬ್ಲೀಾಂಬೆ ಲೇರ್ರ್ ಯೂನಿಯ್ನ್ಸ ಅಸಲಾಾ ಜಯಾ್ ಾ ವಾವಾ್ ಡ್ಯಾ ಾಂಚ್ಯ ಸಂಘಟನ್ನಾಂಚೊ ಮಕೆಲಿ ತೊ ಜವಾಾ ಸ್ಲೊಲ . ಜಯಿ್ ಾಂ ‘ಬ್ಲಾಂರ್ಯ್ ಬಂಧ್’ ತಾಚ್ಯ ಮಕೇಲಪ ಣರ್ ಚಲಿಲ ಲ ಾಂ. 1961-ಾಂತ್ ತೊ ಬ್ಲಾಂರ್ಯ್ ಮಹ್ಯನರ್ರ್ ಪ್ರಲಿಕಾ ಸಾಂದೊ ಜಲೊ. 1967-ಾಂತ್ ಚಲ್ಲಾಲ ಾ ಲೊೀಕ್ಸಭಾ ಚುನ್ನವಾಾಂತ್ ರೈಲಿ ೀ ಮಂತಿ್ ಜವಾಾ ಸ್ಲಾಲ ಾ ವಡ್ಲಲ ಕೊಾಂಗೆ್ ಸ್ ಮಕೆಲಿ ಎಸ್.ಕೆ. ಪ್ರಟಿೀಲ್ ಹ್ಯಕಾ ಜೊಜಗನ್ಸ ಸಲಿ ಯ್ಲಲ . ಹ್ಯಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಜೊಜಗಕ್ ‘ಜಯಂಟ್ ಕ್ಸಲಲ ರ್

21 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಫ್ ಬಾಾಂಬೆ’ ಮೊ ಳ್ಮಳ ಖ್ಯಾ ತಿ ಲಾಬಿಲ . 1974 ಇಸಿ ಾಂತ್ ಮೇ ಮಹಿನ್ನಾ ಾಂತ್ ಜೊಜಗಚ್ಯ ಮಕೇಲಪ ಣರ್ ತಿೀನ್ಸ ಹಫೆ್ ರ್ರ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ರೈಲಿ ೀ ಮಷೂ ರ್ ಚಲಲ ಾಂ. 1975 ಇಸಿ ಾಂತ್ ಪ್ ಧಾನ್ಸ ಮಂತಿ್ ಇಾಂದ್ವರಾ ರ್ಗಾಂಧನ್ಸ ಪ್ರಚ್ಯರ್ಲಾಲ ಾ ‘ತುತುಗಪರಿಸ್ಲ್ ತಿ’ಚೊ ಜೊಜಗನ್ಸ ಖಡ್ಯಖಡ್ ರ್ವರೀಧ್ ಕೆಲೊ. ವೇಸ್ ರ್ದುಲ ನ್ಸ ಲಿಪ್ಲನ್ಸ ಉರ್ಲಾಲ ಾ ತಾಕಾ ‘ರ್ರೀಡ್ಯ ಡೈನಮೈಟ್’ ಪ್ ಕರಣಖ್ಯಲ್ 1976 ಇಸಿ ಾಂತ್ ಕಲೂ ತಾ್ ಾಂತ್ ಬಂಧ್ ಕನ್ಸಗ ಜೈಲಾಾಂತ್ ರ್ಗಲ್ಾ ಕರ್ಷೆ ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳ್ಮಾಂ, ತಾಚಿ ಆವಯ್, ಬಾವ್ನ ಲೊರೆನ್ಸ್ , ಮೈಕಲ್ ಆನಿ ಹೆರಾಾಂಕ್ಯಿೀ ನ್ನನ್ನಾಂತೆ ಕಷ್ೆ ಸ್ಲಸುಾಂಕ್ ಮೆಳಳ . ದಾಖ್ಲಯ ಾ ಾಂಚ್ಯ ವೊಟಾಂನಿ ಜೋಕ್:

1977-ಾಂತ್ ಚಲ್ಲಾಲ ಾ ಲೊೀಕ್ಸಭಾ ಚುನ್ನವಾಾಂತ್ ಜೈಲಾ ಥವ್ನಾ ಾಂಚ್ ಬಿಹ್ಯರಾಾಂತಾಲ ಾ ಮಝಾಫ್ರ್ಪುರ್ ಕೆಿ ೀತಾ್ ಥವ್ನಾ ಜೊಜಗನ್ಸ ಸಪ ಧ್ಲಗ ದ್ವಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳ್ಮಾಂ ಪ್ ಚ್ಯರಾಕ್ ವಾಪರ್ಲೊಲ - ತಾಚ್ಯ ಹ್ಯತಾಕ್ ಸಾಂಕ್ಸಳ ನ್ಸ ಭಾಾಂದುನ್ಸ ಖ್ಖಡ್ಲ ರ್ಗಲೊಲ ತಾಚೊ ಫಟೊ ಆಜೂನ್ಸ ಜಯಾ್ ಾ ಾಂಚ್ಯ ಗ್ಳಮನ್ನಾಂತ್ ಆಸ. ಜೈಲಾಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊಲ ಜೊೀಜ್ಗ ಆಪ್ರಲ ಾ ರ್ವರೀಾಾ ವನಿಗಾಂ 3,34,217 ಚಡ್ದತ್ ಮತ್ ಆಪ್ರಣ ವ್ನಾ ಜಿಕ್ಲೊಲ . ಹಿ ಜಿೀಕ್ ಆಜೂನ್ಸ ಏಕ್ ಾಖ್ಖಲ ಜವ್ನಾ ಉರಾಲ ಾ . ಮರಾಜಿಗ ದೇಸಯಿಚ್ಯ ಮಂತಿ್ ಮಂಡಳಾಾಂತ್ ತೊ ಪಯ್ಲ ಾಂ ಸಂಪಕ್ಗ ಆನಿ ಉಪ್ರ್ ಾಂತ್ ಕೈರ್ಗರಿಕ್ ಮಂತಿ್ ಜವಾಾ ಸ್ಲೊಲ . 1989-ಾಂತ್ ರ್ವ.ಪ್ಲ.ಸ್ಲಾಂಗ್ ಮಂತಿ್ ಮಂಡಳಾಾಂತ್ ರೈಲಿ ೀ ಮಂತಿ್ ಜಲೊ. ಕಾಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೆ ಚೊ ನಿಮಾನತ್ : ರ್ವರ್ವಧ್ ಕಾಳಾಚ್ಯ ಸಕಾಗರಾಾಂಖ್ಯಲ್ ಕ್ಸತಾಲ ಾ ಗ್ಲೀ ವಸಗಾಂ ಥವ್ನಾ ಲೊಳ್ಳನ್ಸ ಆಸಲ ಲಾಂ ಮಾಂರ್ಯ್ – ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಮಧಲ ಾಂ ರೈಲಿ ೀ ಯ್ಲೀಜನ್ಸ ಜೊಜಗನ್ಸ ಹ್ಯತಿಾಂ ಘತೆಲ ಾಂಚ್. ಹ್ಯಾ ಖ್ಯತಿರ್ ತಾಣ ‘ಕೊಾಂಕಣ್ ರೈಲಿ ೀ ಕೊಪ್ಲಗರೇಶ್ನ್ಸ’ ಸ್ ಪನ್ಸ ಕೆಲಾಂ. ಮಾಂರ್ಯ್ (ರೀಹ್ಯ) ಆನಿ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ (ತೊೀಕೂರ್) ಮಧಾಲ ಾ ಅತಾ ಾಂತ್ ಕಷೆ ಾಂಚ್ಯ ಒಟುೆ ಕ್ 741 ಕ್ಸ.ಮಿೀ. ತಿತಾಲ ಾ ಲಾಾಂಬಾಯ್ಚ್ಯ ವಾಟೆಚಾಂ ಕಾಮ್ ಚ್ಯರ್ ವಾಾಂಟೆ ಕೆಲಾಂ. ಉಡುಪ್ಲ ಮಂಗ್ಳಳ ರಾ ಮಧಾಲ ಾ ಕಾಮಾಕ್ ಉಡುಪ್ಲಾಂತಾಲ ಾ ಇಾಂಾ್ ಳ್ಮಾಂತ್ 26 ಫೆಬೆ್ ರ್ 1990-ವೆರ್ ಬುನ್ನಾ ದ್ವ

22 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಫ್ಯತೊರ್ ದವರ್ಲಾಲ ಾ ಜೊಜಗನ್ಸ ಜಮ್ಲಾಲ ಾ ಲೊಕಾಕ್ ಉದೆಾ ೀಸುನ್ಸ ಸಾಂಗ್ಲಲ ಾಂ – ‘ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ರೈಲಿ ೀ ಮಂತಿ್ ಜವ್ನಾ ಆಸಲ ಾ ರಿೀ ನ್ನತಾಲ ಾ ರಿೀ, ನಮಿಯಾಲಗಲಾಾ ಪ್ರಾಂಚ್ ವಸಗಾಂಚ್ಯ ಆವೆಾ ಭಿತರ್ ಯ್ಲೀಜನ್ಸ ಪೂಣ್ಗ ಜತಲಾಂ ಆನಿ ತುಮಿ (ಕೊಾಂಕಣ್ ಕರಾವಳಚೊ ಲೊೀಕ್) ರೈಲಾರ್ ಬ್ಲಾಂರ್ಯ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಸಕೆ್ ಲಾಾ ತ್’. ವೊ ಯ್, ಸರ್ಗಳ ಾ ಸಂಗ್ಲ್ ಾಂಚಿಾಂ ಮಾಾಂಡ್ಯವಳ್ ಕನ್ಸಗಾಂಚ್ ತಾಣ ಸಾಂಗ್ಲಲ ಾಂ. ಕೊೀಟ್ಗ ವಾಾ ಜ್ಾ ಇತಾಾ ದ್ವ ತಾಚ್ಯ ಹ್ಯತಾಬಾಯಾಲ ಾ ಸಂಗ್ಲ್ ಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಲ ಾ ರ್ರಿಚ್ ಜಲಲ ಾಂ ಆನಿ 26 ಜನೆರ್ 1998 ಹೊ ರಸ್ಲ್ ಪಯಾಣ ಕ್ ಉಗ್ಲ್ ಜಲೊಲ . ಜೊಜಗನ್ಸ ಹೆಾಂ ಯ್ಲೀಜನ್ಸ ಹ್ಯಾ ಪ್ ಕಾರ್ ಸುರು ಕರುಾಂಕ್ ನ್ನತ್ಲಲ ಾಂ ತರ್ ಕೊಾಂಕಣ್ ರೈಲಿ ೀಚಿ ಪ್ ರ್ತಿ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಾಂ ಆಸ್ಲ್ ಗ್ಲೀ, ಆಜ್ ದೇಶ್ವರ್ರ್ ಘಳಾಯ್ರ್ವಣಾಂ ಸಂಪಕ್ಗ ಕರುಾಂಕ್ ಸಧ್ಾ ಜಾಂವಾಚ ಾ ತಿತೊಲ ಾ ರೈಲ್ ರ್ಗಡ್ದಯ್ಲ ಧಾಾಂವೊನ್ಸ ಆಸ್ ಗ್ಲೀ ಮೊ ಳ್ಮಳ ರ್ಜಲ್ ಚಿಾಂತಾಪ ಬಾಯಿಲ . ರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಾ ಜಾವ್ನ್ ಜೊಜ್ನ: 1999 ಇಸಿ ಾಂತ್ ಜೊಜ್ಗ ಎನ್ಸಡ್ದಎ ಸಂಚ್ಯಲಕ್ ಜವಾಾ ಸ್ಲೊಲ . ಹ್ಯಾ ಮಕಾಾಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ ತಾಿ ರ್ ಆಯಿಲಾಲ ಾ ಅಟಲ್ ಬಿಹ್ಯರಿ ವಾಜ್ಪೇಯಿಚ್ಯ ಎನ್ಸಡ್ದಎ ಮಂತಿ್ ಮಂಡಳಾಾಂತ್ ಜೊಜ್ಗ ರಕ್ಷಣ್ ಮಂತಿ್ ಜಲೊ. ಸ್ಲಯಾಚಿನ್ಸ ತಸಲಾಾ ಕಠೀಣ್ ಥಂಡ್ದಯ್ಚ್ಯ ರ್ಗಾಂವಾಾಂನಿ ಆಸಚ ಾ ಸ್ಲಜರಾಾಂಚ ಕಷ್ೆ ಸಮೆ ಾಂಕ್

ಜೊಜಗನ್ಸ ಸಭಾರ್ ಪ್ರರ್ವೆ ಾಂ ತಸಲಾಾ ರ್ಗಾಂರ್ವಚ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ರಕ್ಷಣ್ ಮಂತಿ್ ಆಸ್ ನ್ನ ರ್ವರೀಧಾಂನಿ ಜೊಜಗಚರ್ ಆಪ್ರ್ ಧ್ ಮಾಾಂಡ್ಲಲ ಜಲಾಲ ಾ ನ್ಸ ತಾಣ ಹುಾಾ ಾ ಕ್ ರಾಜಿ ದ್ವಲಿ. ಪೂಣ್ ತೊ ಆಪ್ರ್ ಧಾಾಂತೊಲ ಸುಟೊಲ . ಮಹಾನ್ಸ ಮುಕೆಲಿ: ಭಾರತ್ ದೇಶಾನ್ಸ ದೆಖಲಾಲ ಾ ಮಹ್ಯನ್ಸ ಕಾಮಿಗಕ್ ತಶಾಂ ರಾಜಕ್ಸೀಯ್ ಮಕೆಲಾಾ ಾಂ ಪಯಿೂ ಾಂ ಜೊಜ್ಗ ಎಕೊಲ ಜವಾಾ ಸ. ದೇಶಾಾಂತ್ ಪ್ ಜಪ್ ಭುತಾಿ ಚ್ಯ ಬ್ಲರಾಾ ಪಣಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ಉರವೆಣ ಖ್ಯತಿರ್ ಜೊಜಗಚೊ ವಾವ್ನ್ ಅಪರಿಮಿತ್ ಜವಾಾ ಸ. ಕೊಾಂಗೆ್ ಸ್ ಪ್ರಡ್ದ್ ಚೊ ರ್ವರೀಧ್ ಕೆಲೊಲ ಜೊಜ್ಗ ಸಮಾಜವಾದ್ವ, ಸಂಯುಕ್ ಸಮಾಜವಾದ್ವ, ಜನತಾ ಪ್ರಟಿಗ, ಜನತಾದಳ್, ಸಮತಾ, ಸಂಯುಕ್್ ಜನತಾದಳ್ ಪ್ರಟಿಗಾಂನಿ ವಾವ್ರಾಲ . 9 ಪ್ರರ್ವೆ ಾಂ ಲೊೀಕ್ಸಭೆಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪ್ರರ್ವೆ ಾಂ ರಾಜ್ಾ ಸಭೆಕ್ (ಚಡ್ಯವತ್ ಬಿಹ್ಯರಾ ಥವ್ನಾ ) ತೊ ರ್ವಾಂಚೊನ್ಸ ಆಯಿಲೊಲ . ಕಾಮೆಲಾಾ ಾಂಚ್ಯ ಬ್ಲರಾಾ ಪಣ ಖ್ಯತಿರ್ ತಾಣ ಮಾಂಬಂಯ್್ ‘ಬ್ಲೀಾಂಬೆ ಲೇರ್ರ್ ಕೊೀಓಪರೇಟಿವ್ನ ಬಾಾ ಾಂಕ್’ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಲ ಾಂ. ಉಪ್ರ್ ಾಂತ್ ತೆಾಂ ‘ ನ್ಯಾ ಇಾಂಡ್ದಯಾ ಕೊೀಓಪರೇಟಿವ್ನ ಬಾಾ ಾಂಕ್’ ಜಲಾಂ. ಉಲವ್ಣ್ ಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ಬರ‍್‍ಪ ಾಂನಿ ಚತುರ್: ಕೊಾಂಕ್ಸಣ ಜೊಜಗಚಿ ಮಾಯ್ಭಾಸ್ ತರಿೀ ತುಳ್, ಕನಾ ಡ, ಇಾಂಗ್ಲಲ ಷ್, ಹಿಾಂದ್ವ, ಮರಾಠ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತೊ

23 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನಿರರ್ಗಳ್ ಉಲಂವ್ನೂ ಸಕ್ ಲೊ. ಲಾಾ ಟಿನ್ಸಸವೆಾಂ ಧಾ ಭಾಸ್ಲ ತೊ ಜಣಸ್ಲೊಲ . ತಾಚಿಾಂ ಭಾಷಣಾಂ ಆಯ್ಲೂ ಾಂಕ್ ಲೊೀಕ್ ಹ್ಯರಿಹ್ಯರಿಾಂನಿ ಜಮಾ್ ಲೊ. 1980 ಜನೆರಾಾಂತ್ ಜಲಾಲ ಾ ಲೊೀಕ್ಸಭಾ ಚುನ್ನವಾಾಂತ್ ಜನತಾಪಕಾಿ ತಫೆಗನ್ಸ ತಾಚಾಂ ಪ್ ಚ್ಯರ್ ಭಾಷಣ್ ಉಡುಪ್ಲಚ್ಯ ಶಂಕರಪುರಾಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ ಾಂ. ಕನಾ ಡ ಆನಿ ತುಳ್ಾಂತ್ ಉಲಯಿಲಾಲ ಾ ತಾಚಿ ನಿತಳ್ ಭಾಸ್ ಆಯಾೂ ಲಾಲ ಾ ನ್ಸ ಮಂತ್್ ಮಗ್ಾ ಜಾಂವಾಚ ಾ ಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನ್ನತ್ಲಲ ಾಂ.

ದಶ್ಮಾನೀತ್ ವ್ನ ಸಮ ರಣ್ ಅಾಂಕಾಾ ಚೊ ಸಂಪ್ರದಕ್ ಜವಾಾ ಸ್ಲಾಲ ಾ ಮೊ ಜಾ

ಜೊೀಜಗಕ್ ವಾಚ್ಯಪ ಚಿ ಪ್ಲಸಯ್ ಆಸ್ಲಿಲ . ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಸವೆಾಂ ಕೊಾಂಕ್ಸಣ , ಕನಾ ಡ ಬೂಕ್ಯಿೀ ತೊ ವಾಚ್ ಲೊ. ಮಂಗ್ಳಳ ರಾಾಂತಾಲ ಾ ತಾಚ್ಯ ಲಾಗ್ಲ್ ಲಾಾ ಮನ್ನ್ ಾಂನಿ ಸಾಂರ್ಗಚ ಾ ಪ್ ಕಾರ್ ತಾಕಾ ರ್ಜ್ಗ ಮೊ ಣ್ ದ್ವಸಚ ಬೂಕ್ ತೊ ಮಂಗ್ಳಳ ರಾ ಥವ್ನಾ ವರಯಾ್ ಲೊ. ಬಹುಷ್: ಲಾೊ ನ್ಸ ಪ್ರ್ ಯ್ರ್ ಥವ್ನಾ ಾಂಚ್ ಜೊೀಜಗಕ್ ಲಿಖೆಣ ಾಂತ್ ಆಸಕ್್ ಆಸ್ಲಿಲ . ತಾಣ ಮಂಗ್ಳಳ ರಾಾಂತ್ 1949 ಇಸಿ ಾಂತ್ ‘ಕೊಾಂಕ್ಸಣ ಯುವಕ್’ (ಮಹಿನ್ನಾ ಳಾಂ) ಪ್ ಕಾಶಿತ್ ಕರುಾಂಕ್ಯಿೀ ತೆಾಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಜವೆಾ ತಾ. ಉಪ್ರ್ ಾಂತಾಲ ಾ ವಸಗಾಂನಿ ‘ಪ್ ತಿಪಕ್ಷ್’ (ಹಿಾಂದ್ವ ಮಹಿನ್ನಾ ಳಾಂ – ಡ್ಲಿಲ , 1980) ಹ್ಯಚ್ಯ ಆಡಳಾ್ ಾ ಮಂಡಳಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಆನಿ ‘ದ್ವ ಅದರ್ ಸೈಡ್’ (ಇಾಂಗ್ಲಲ ಷ್ ಮಹಿನ್ನಾ ಳಾಂ – ಡ್ಲಿಲ , 1982) ಹ್ಯಚೊ ಸಂಪ್ರದಕ್ ತೊ ಜವಾಾ ಸ್ಲೊಲ . ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ – ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಪ್ ದೇಶ್ವ ಹ್ಯಚ್ಯ

ಮನವೆಖ್ಯಲ್ ಜೊೀಜಗನ್ಸ ಸಂದೇಶ್ವ ಾಡ್ಲೊಲ .

24 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ತಾಚೊ ಆನೆಾ ಕಾ


ಸಂದಭಾಗರ್ ತಾಣ ಮಾೊ ಕಾ ಾಡ್ಲಿಲ ‘ದ್ವ ಅದರ್ ಸೈಡ್’ ಇಾಂಗ್ಲಲ ಷ್ ಮಹಿನ್ನಾ ಳಾಾ ಚಿ ಪ್ ತಿ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಾ ದವರಾಲ ಾ . ಜವಿತಾಂತ್ ಶೋದಾ ಆನಿ ಸ್ಥದ: ಜೊಜಗಚಿಾಂ ವೊ ಡ್ದಲಾಾಂ ಆನಿ ಕುಟಮ್ ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವ್ನ ಚ್ಯಲಿಚಿಾಂ ಜಲಾಲ ಾ ನ್ಸ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವಾಚ ಾ ಉದೆಾ ೀಶಾನ್ಸ ಜೊೀಜ್ಗ ಬೆಾಂಗ್ಳಳ ರ್ ಸಮಿನರಿಕ್ ಗೆಲೊಲ . ಪುಣ್ ಸಮಡ್ದ್ ಚ ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿ ಜಜು ಕ್ಸ್ ಸ್ ಚ್ಯ ಶಿಕವೆಣ ಥವ್ನಾ ಪಯ್್ ಗೆಲಾಾ ತ್ಶಾಂ ತಾಕಾ ಭ್ಗ್ಲಾಲ ಾ ನ್ಸ ತೊ ಸಮಿನರಿ ಸ್ಲಡ್ಾ ಪ್ರಟಿಾಂ ಆಯಿಲೊಲ . ಹ್ಯಾ ರ್ವಶಿಾಂಚೊ ಪ್ ಸ್ ಪ್ ಬಿಸಪ ಾಂಚಿ ಸಮೆಮ ೀಳ್ನ್ನಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಯಾ್ ಾ ಸಂದಭಾಗಾಂನಿ ತಾಣ ಕೆಲಾಾ ತ್. ಜವಾಣ ಖ್ಯಣಾಂತ್, ಮಸ್ ಯ್ೂ ಾಂತ್ ಆನಿ ಜಿರ್ವತಾಾಂತ್ ತೊ ಸದೊ ಆಸ್ಲೊಲ . ಮಂತಿ್ ಆಸ್ ನ್ನ ಸಯ್್ ತಾಚಿ ಮಸ್ ಯಿೂ ತೊಚ್ ಉಾಂರ್ಳಾ್ ಲೊ ಮೊ ಳಾಾಂ ತಾಕಾ ಜಣಸ್ಲಾಲ ಾ ಾಂನಿ. ಮಾಯ‍ಗಾಂವೊಯ ಸ್ಕವ್ಣ:

ಮೋಗ್

ಆನಿ

ಆಪ್ಲ್ಣ ಾಂ ಜಲೊಮ ನ್ಸ ವಾಡ್ಲಾಲ ಾ ರ್ಗಾಂವಾಾಂಚರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜಚರ್, ಆಪ್ಲ್ಣ ಾಂ ಶಿಕ್ಲಾಲ ಾ ರ್ವಾಾ ಸಂಸ್ ಾ ಚರ್ ಆನಿ ದುರ್ಗಳಾಾ ಾಕಾೆ ಾ ಾಂಕ್ ಸವಾ ದ್ವಾಂವಾಚ ಾ ಫ್ಯದರ್ ಮಲಲ ರ್ ್, ಝೇರ್ವಯ್ರ್ ಐಟಿಐ ತಸಲಾಾ ಸಂಸ್ ಾ ಚರ್ ತಾಕಾ ರ್ವಶೇಷ್ ಮೀಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ಸ ಆಸ್ಲೊಲ . ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವಾಾಂಕ್ ಕಷೆ ರ್ ರ್ಗಲಲ ಾಂ

ಇಾಂಡ್ದಯ್ನ್ಸ ಸಕೆ್ ೀಶ್ನ್ಸ ಏಕಾೆ ಪ್ ಕಾರ್ ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವಾಾಂನಿ ಕೊಡ್ದ್ ಾಂತ್ ರ್ವಲ್ ಪ್ಲ್ ಬೇಟ್ ಕಚೊಗ ಕಾನ್ಯನ್ನಚೊ ಅಾಂಶ್ವ ರದ್ಾ ಕರುಾಂಕ್ ಸುಪ್ಲ್ ೀಾಂಕೊಡ್ದ್ ನ್ಸ ನೆರ್ಗರ್ ಕೆಲಾಲ ಾ ವೆಳ್ಮಾಂ ಪ್ರಲಿಗಮೆಾಂಟಾಾಂತ್ ತೆಾಂ ಮಾಾಂಡುನ್ಸ ರದ್ಾ ಕಚ್ಯಗಾಂತ್ ಜೊಜಗಚಿ ಶಾಾ ತಿ ಕಾರಣ್ ಜಲಾಾ . ಸಾಂ ಲ್ಕರ್ವಸ್ ಕೊಲಜಿಕ್ ಆಪ್ರಲ ಾ ಸಂರ್್ ಹ್ಯಾಂತೆಲ ಹಜರಾಾಂನಿ ಬೂಕ್ ದ್ವಲಾಲ ಾ ತಾಣ ತಾಾ ಸಂಸ್ ಾ ಕ್ ಸವಲ ತಾಯ್ಲ ಆನಿ ಕಬಾಲ ತೊಾ ಜೊಡುನ್ಸ ದ್ವಾಂವಾಚ ಾಂತ್,

ರಾಷೆ ರಧಾ ಕಾಿ ಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಾಂಕ್ ಆಪವ್ನಾ ಹ್ಯಡ್ಯಚ ಾ ಾಂತ್ ತಶಾಂ ಜಯಾ್ ಾ ನಮೂನ್ನಾ ಾಂಚಿ ಸವಾ ದ್ವಲಾಾ . ಫ್ಯದರ್ ಮಲಲ ರ್ ್ ಮೆಡ್ದಕಲ್ ಕೊಲಜ್ ಸ್ ಪನ್ಸ ಕಚ್ಯಗಾಂತ್ ತಾಚೊ ರ್ವಶೇಷ್ ಆಧಾರ್ ಲಾಭಾಲ . ಜೊಜಗನ್ಸ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ಭಾವಾಾಂನಿ ತಾಾಂಚೊ ಆನೆಾ ಕೊಲ ಭಾವ್ನ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಫೆನ್ನಗಾಂಡ್ದಸಚ್ಯ ಅಮರ್ ಉಡ್ಯಸಕ್ ‘ಲೊರೆನ್ಸ್ ಫೆನ್ನಗಾಂಡ್ದಸ್ ಫಾಂಡೇಶ್ನ್ಸ’ ರಚುನ್ಸ 13 ಮಾಚ್ಗ 2007 ವೆರ್ ಆಸಪ ತೆ್ ಾಂತಾಲ ಾ ಕ್ಸಡ್ದಾ ಆನಿ ಸಂಬಂಧತ್ ಪ್ಲಡ್ಾಂಚ್ಯ ಚಿಕ್ಸತೆ್ ಬಾಬಿ್ ನ್ಸ ಪನ್ನಾ ಸ್ ಲಾಖ ರುಪ್ಲಯಾಾಂಚಿ ನಿಧ

25 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಪ್ಲಗಲಿಲ . ಫ್ಯದರ್ ಮಲಲ ರಾಾಂತೊಲ ನೆಪ್ಲ್ ೀಲೊಜಿ ರ್ವಭಾಗ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಫೆನ್ನಗಾಂಡ್ದಸಚ್ಯ ನ್ನಾಂವಾನ್ಸ ವೊಲಾಯಾಲ . ದೆ. ರ್ವಲಿಫ ರೆಬಿಾಂರ್ಸಚ್ಯ ಪಾಾಂಚರ್ ಜೊೀಜಗಕ್ ರ್ವಶೇಷ್ ಆಕಷಗಣ್ ಆಸ್ಲಲ ಾಂ. ಶಾಂರ್ರಾರ್ವ ರ್ವಲಿಫ ನ್ನಯಾೆ ಚೊ ಮಕೆಲ್ ಸಯ್ಲ್ ಜವಾಾ ಸ್ಲಾಲ ಾ ಜೊಜಗನ್ಸ ತಾಾ ಕಾಯಾಗಾಂತ್ ಸಂಪೂಣ್ಗ ರಿತಿರ್ ಭಾಗ್ ಘವ್ನಾ ಹೊಗ್ಲಳ ಕ್ ದ್ವಲಿಲ . ಇಜಯ ಆನಿ ಝೇವಿಯರ್ ಎಜ್ಯಾ ಕೇಶನ್ಸ ಟ್ಾ ಸ್ಥಟ ಲಾಗಾಂ ಜೊಜಾನಚೊ ಸಂಬಂಧ್: ಇಜಯ್ ಜೊಜಗಚೊ ಮಾಯಾಿ ಾಂವ್ನ. ಹ್ಯಾಂರ್ಗಚ್ಯ ಇರ್ಜಗಾಂತ್ ತಾಣ ಸವಾ ಭೆಟಯಾಲ ಾ . ಹ್ಯಾಂರ್ಗಚ್ಯ ಸೈಾಂಟ್ ಫ್ಯ್ ನಿ್ ಸ್ ಝೇರ್ವಯ್ರ್ ಹೈಯ್ರ್ ಪ್ಲ್್ ೈಮರಿ ಇಸ್ಲೂ ಲಾಾಂತ್ ತಾಚಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ಭಾವಾಾಂಚಾಂ ಶಿಕಪ್ ಜಲಲ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಲೂ ಲಾಚ್ಯ ಉದರ್ಗತೆ ಖ್ಯತಿರ್ ಜೊಜಗನ್ಸ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ಭಾವಾಾಂನಿ ‘ದತ್್ ನಿಧ’ ಸ್ ಪ್ಲತ್ ಕೆಲಾಾ . 1984 ಇಸಿ ಾಂತ್ ಇಜಯ್ಲಚ ವಕ್ಸೀಲ್ ಆನಿ ನೀಟರಿ ಪಬಿಲ ಕ್ ಜ.ಜ.ರ್ವ. ಫೆನ್ನಗಾಂಡ್ದಸಚ್ಯ ಮಕೇಲ್ಪಣಖ್ಯಲ್ ಆರಂಭ್ ಜಲಾಲ ಾ ಝೇರ್ವಯ್ರ್ ಎಜುಾ ಕೇಶ್ನ್ಸ ಟ್ ಸೆ ಚ ಮಕೆಲ್ ಹುದೆಾ ಾರ್ ಇಜಯಾಿ ರ್ಚ್ ಆಸತ್. ತೆ ಜವಾಾ ಸತ್: ಜ.ಜ.ರ್ವ. ಫೆನ್ನಗಾಂಡ್ದಸ್ (ಆಧಾ ಕ್ಷ್), ಫ್ಯ್ ಾ ಾಂಕ್ ಎಮ್. ಲೊೀಬ್ಲ (ಕಾಯ್ಗದಶಿಗ) ಆನಿ ಮೈಕಲ್ ಮೊ ಸೂ ರೇನಸ್ (ಖಜನ್ನಾ ರ್). ಹ್ಯಾ ಟ್ ಸೆ ನ್ಸ ಚಲಂವೆಚ ಾಂ ಝೇರ್ವಯ್ರ್

ಐಟಿಐ ಕೊಣಜ ಲಾಗ್ಲ್ ಲಾಾ ಆಸೈಗ್ಲೀಳ್ಮಾಂತ್ ರ್ವಶಾಲ್ ಭಾಾಂಾಪ ಾಂನಿ ಆನಿ ಸವ್ನಗ ನಮೂನ್ನಾ ಾಂಚ್ಯ ಸವಲ ತಾಯ್ಾಂನಿ ಸ್ಲಭಾ್ . ಹ್ಯಾ ಟ್ ಸೆ ಚ್ಯ ವಾವಾ್ ಾಂತ್ ಜೊಜಗಚಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ಭಾವಾಾಂಚಿ ಕುಮಕ್ ಸುವೆಗರ್ ಥವ್ನಾ ಾಂಚ್ ಲಾಭಾಲ ಾ . ಪ್ ತೆಾ ೀಕ್ ಜವ್ನಾ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಮೈಕಲ್ ಫೆನ್ನಗಾಂಡ್ದಸನ್ಸ ಕನ್ನಗಟಕ ಸಕಾಗರಾ ಥವ್ನಾ ರ್ಜಗಚೊಾ ಕಬಾಲ ತೊಾ ಮೆಳ್ಳಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿಲ . ಮೈಕಲ್ ಹ್ಯಾ ಟ್ ಸೆ ಚ್ಯ ವಾವಾ್ ಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಆಸ. ಜೊೀಜಗಚ್ಯ ಆಶಖ್ಯಲ್ ತೊ ದೆವಾಧನ್ಸ ಜಲಾಲ ಾ ಉಪ್ರ್ ಾಂತ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಡ್ಲಿಲ ಾಂತ್ ಹುಲಾಪ ಯಿಲಿಲ . ತಾಾ ಗ್ಲಬಾ್ ಚೊ ತಿನ್ನಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಾಂಟೊ ಮಂಗ್ಳಳ ರಾಕ್ ಹ್ಯಡ್ಾ ಇಜಯಾಚ ಾ ಸಮಿತರಿಾಂತ್ ಜೊೀಜಗಚಿ ಸಮಾಧ

ರಚ್ಯಲ ಾ . ಆತಾಾಂ ಜೊಜ್ಗ ಫೆನ್ನಗಾಂಡ್ದಸ್ ದೆವಾಧನ್ಸ ಜವ್ನಾ ದೊೀನ್ಸ ವಸಗಾಂ ಉತೊ್ ನ್ಸ ಗೆಲಿಾಂ. ತಾಚೊ ಉಡ್ಯಸ್ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಜಿವೊಚ್ ಆಸ ತೆಾಂ ಖರೆಾಂ. ಸಾಾಂ ತೊ ಅಮರ್ ಜವ್ನಾ ಉತಗಲೊ ತರಿೀ ಮಂಗ್ಳಳ ರಾಾಂತ್

26 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜೊೀಜಗಚ್ಯ ನ್ನಾಂವಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಕ್ಸತೆಾಂಚ್ ಸಮಪುಗನ್ಸ ದ್ವಲಲ ಾಂ ನ್ನ ತಿ ರ್ಜಲ್ ಬೆಜರಾಯ್ ದ್ವತಾ.

ತಳೊ ಉಭಾಚ್ಯಾ ನ ಬದಾಯ ಕ್! - ಸಂ.)

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ೆ (ಹಾಕಾ ಚೂಕಿದಾರ್ ಆಮಿಾಂಚ್ ಮಂಗ್ಳು ಗನರ್ ಮೊ ಣ್ಟ ಾಂ ಹಾಾಂವ್ನ, ಕಿತಾ ಆಮಿಾಂ ತೋಾಂಡಾಾಂತ್ ಆವ್ಣಳೆ ಘಾಲ್್ ಾಂಚ್ ಬಸ್ಥಯ ಾ ಾಂವ್ನ ಆಮಯ -----------------------------------------------------------------------------------------

ಆಜ್ ಬಾಯ್ ಅಾಂತರಾರ್ಷೆ ರೀಯ್ ಮಟಾೆ ರ್ ಸೈಕ್ಸಲ ಾಂಗ್ ಚ್ಯಾಂಪ್ಲಯ್ನ್ಸ ಶಿಪ್ ಸಫ ಧಾಾ ಗಕ್ ಗೆಲಲ ಾಂ. ರ್ವದೇಶಾಾಂತ್ ಹೊ ಸಫ ಧ್ಲಗ ಚಲಾ್ ಲೊ. ಬಾಯ್ಕ್ ಪ್ಲ್ ೀತ್ ಹ್ ದ್ವೀಾಂವ್ನೂ ಾಟುೆ ಫರಿನ್ಸ

ಥವ್ನಾ ಆಯಿಲೊಲ . ಬಾಯ್ಚೊ ಕೊೀಚ್ ಯಿೀ ಸಾಂರ್ಗತಾ ಆಸ್ ಲೊಲ . ಬಾಯ್ ಆಜ್ ಭೀವ್ನ ಸಂತೊಸನ್ಸ ಆಸ್ ಲಲ ಾಂ.

27 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ವೊ ಡ್ಯ ತಾಚಾಂ


ಸಿ ಪ್ರಣ್ ಜಾ ರಿ ಜಾಂವ್ನೂ ದೆವಾಲಾಗ್ಲಾಂ ಮಾರ್ಗ್ ಲಾಂ. ಚ್ಯಾಂಪ್ಲಯ್ನ್ಸ ಶಿಪ್ ಸಫ ಧ್ಲಗ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಯ್ತಾಲೊ. ಬಾಯ್ಕ್ ಕೊೀಚ್ ಮಾ ಹೆತ್ ದ್ವತಾಲೊ. ಾಟುೆ ಥಪುಡ್ಾ ಧೈರ್ ದ್ವತಾಲೊ.

ಪ್ರಟ್

ಅನಿ ಸಫ ಧಾಾ ಗಚೊ ದ್ವೀಸ್ ಆಯ್ಲಲ ಚ್ಚ . ಆಮಿಾಂ ಸವಾಗಾಂ ತೆಾಂಬೆಟಾಾ ರ್ ರಾಕೊನ್ಸ ರಾವಾಲ ಾ ಾಂವ್ನ. ** * ** ** * ಬಾಯ್ ಲಾೊ ನ್ಸ ಭುಗೆಗಾಂ ಆಸ್ ನ್ನ, ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ಲದೊನ್ಸಗ ಮದೊನಿಗನ್ಸ ತಾಕಾ ಸೈಕಲ್ ಕಾಣಘ ವ್ನಾ ದ್ವಲಲ ಾಂ. ಲಾೊ ನ್ಸ ಥವ್ನಾ ಾಂಚ್ ಬಾಯ್ ಸೈಕಲ್ ರೈಡ್ದಾಂರ್ಗಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸಲ ಾಂ. ಇಸ್ಲೂ ಲಾಕ್ ವೆತಾನ್ನ ಪರತ್ ಪ್ಲದೊನಿಗನ್ಸ ರ್ರೆಾಂ ಗೇರ್ ಆಸಚ ಾಂ ಸೈಕಲ್ ಕಾಣಘ ವ್ನಾ ದ್ವಲಲ ಾಂ. ಇಸ್ಲೂ ಲಾಕ್ ವೆತಾನ್ನ ಬಾಯ್ ಮಾಕಾಯಿೀ ಪ್ರಟಾಲ ಾ ನ್ಸ ರ್ಸವ್ನಾ ರೈಡ್ ಕರುನ್ಸ ಆಪವ್ನಾ ಹ್ಯಡ್ಯ್ ಲಾಂ ವೊ ತಾಗಲಾಂ. ಏಕ್ ಪ್ರರ್ವೆ ಾಂ ಇಸ್ಲೂ ಲಾಕ್ ಮಕೆಲ್ ಸಯ್ಲ್ ಜವ್ನಾ ಎಕೊಲ ಸೈಕ್ಸಲ ಸ್ೆ ಆಯಿಲೊಲ . ಅಪುಣ್ ಕಸ್ಲ ಸೈಕ್ಸಲ ಸ್ೆ ಜಲೊಾಂ? ಮೊ ಣ್ ತಾಚಿ ಸಗ್ಲಳ ಕಾಣ ಸಾಂಗ್ ಲಿಲ . ತಾಚಿ ಕಾಣ ಆಯ್ಲೂ ನ್ಸ ಬಾಯ್ ಸಗೆಳ ಾಂಚ್ ಪುಮಾರ್ ಜಲಲ ಾಂ. ಕಾಯ್ಗಕ್ ಮ್ ಜತಚ್ಚ ಬಾಯ್ ಚ್ಯಾಂಪ್ಲಯ್ನ್ನಕ್ ಭೆಟೆಲ ಾಂ. ಬಾಯ್ನ್ಸ '

ಅಪುಣ್ ಯಿೀ ಸೈಕ್ಸಲ ಸ್ೆ ಜಾಂವ್ನೂ ಆಶತಾಾಂ' ಮೊ ಣ್ ನ್ನ, ಸೈಕ್ಸಲ ಸೆ ನ್ಸ ತಾಕಾ ಪ್ಲ್ ೀತಾ್ ಹ್ಯಚ್ಯ ಉತಾ್ ಾಂನಿ ಪ್ಲ್್ ೀರಣ್ ದ್ವಲಾಂ. ಸೈಕ್ಸಲ ಾಂರ್ಗಚಿ ತಭೆಗತಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಜಯ್ ಆಸಚ ಸವ್ನಗ ಶಾರಿೀರಿಕ್ ಕಸ್ ತ್, ವಾಾ ಯಾಮ್ ಶಿಕಂರ್ವಚ ಜವಾಬಾಾ ರಿ ಆಪುಣ್ ಘತಾಾಂ. ... ರ್ರೆಾಂ ಲೇಡ್ದ ಕೊೀಚ್ ಅನಿ ವಾಾ ಯಾಮ್ ಶಿಕಂವ್ನೂ ರ್ಜಗಚಿ ಸವಲ ತ್ ಆಸ ಕರುನ್ಸ ದ್ವತಾಾಂ ಮೊ ಣ್ ನ್ನ ಬಾಯ್ ವಾಯಾಗರ್ ಉಭಾ್ ಲಾಂ. ಘರಾ ಯವ್ನಾ ಬಾಯ್ನ್ಸ ಮಾಾಂಯ್ೂ ಅನಿ ಬಾಬಾಕ್ ಸೈಕ್ಸಲ ಾಂಗ್ ತಭೆಗತಿ ಜೊಡುಾಂಕ್ ವೆತಾಾಂ ಮೊ ಣ್ ನ್ನ ಮಾಾಂಯ್ಾ ಆನಿ ಬಾಬಾನ್ಸ ಬಾಯ್ಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಅವಾೂ ಸ್ ದ್ವಲೊನ್ನ. ಬಾಯ್ನ್ಸ ರಡ್ಲಾಂಕ್ ಚ್ ಸುರು ಕೆಲಲ ಾಂ. ತೆಾಳಾ ಾಟುೆ ಫರಿನ್ಸ ವೊ ಚೊನ್ಸ ಏಕ್ ವಸ್ಗ ಜಲಲ ಾಂ ಮಾತ್್ . ಬಾಯ್ನ್ಸ ಾಟುೆ ಕ್ ಕಾರ್ಗತ್ ರ್ರವ್ನಾ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಸಾಂರ್ಗ್ ನ್ನ, ಾಟುೆ ನ್ಸ ಬಾಯ್ಕ್ ಫ್ ೀತಾ್ ಹ್ ದ್ವಲೊ. ಬಾಬಾಕ್ ಫೀನ್ಸ ಕನ್ಸಗ ಬಾಯ್ಕ್ ತಭೆಗತಿಕ್ ಧಾಡುಾಂಕ್ ಸಾಂಗೆಲ ಾಂ. ತಾಚ್ಯ ಖಚ್ಯಗಚ ಪೂರಾ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಪಳತಾಾಂ ಮೊ ಣ್ ನ್ನ ಬಾಬಾನ್ಸ ಸಯ್ ಘಾಲಿಜಚ್ ಪಡ್ದಲ . ಬಾಯ್ ಸಾಾಂಯ್ ಸಕಾಳ್ಮಾಂ ಪ್ರಾಂಚ್ ವರಾರ್ ಚ್ಚ ಉಟೊನ್ಸ ತಭೆಗತಿ ಆನಿ ವಾಾ ಯಾಮಾ ಖ್ಯತಿರ್ ವೆತಾಲಾಂ. ನೀವ್ನ ವರಾಾಂಕ್ ಕೊಲಜಿಕ್ ಗೆಲಾಾ ರ್ ಪರತ್ ತಿೀನ್ಸ ವರಾರ್ ತಭೆಗತಿಕ್ ಪ್ರವಾ್ ಲಾಂ.

28 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬಾಯ್ ಶಿಕಾಚ ಾ ಾಂತಿೀ ರ್ರೆಾಂ ಹುಶಾಾ ರ್ ಆಸಲ ಾಂ. ಕೊಲಜಿಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸೈಕ್ಸಲ ಾಂರ್ಗಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಮೆಡಲಾಾಂ ಮೆಳ್ ಲಿಲ ಾಂ. ತಾಾ ಉಪ್ರ್ ಾಂತ್ ತಾಲೂಕು ಮಟಾೆ ರ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಾ ಮಟಾೆ ರ್ ಸೈಕ್ಸಲ ಾಂರ್ಗಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ಸ ಯ್ತಾನ್ನ ಸಕಾಗರಾನ್ಸ ಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕಾಪ ಚೊ ಆನಿ ತಭೆಗತಿಚೊ ಖಚ್ಗ ಪಳಲೊ. ಬಾಯ್ ರ್ಗಾಂವಾರ್ ಅತಾಾಂ ನ್ನಾಂವಾಡ್ದಾ ಕ್ ಜಲಲ ಾಂ. ಸವ್ನಗ ಕಡ್ ತಾಕಾ ಸನ್ನಮ ನ್ಸ ಮೆಳಾ್ ಲ. ಏಕ್ ಪ್ರರ್ವೆ ಾಂ ಬಾಬಾಕ್ ಹಧಾಾ ಗಾಂತ್ ವಾಯ್ ಭ್ಲಾಗ ಮೊ ಣ್ ಾಕೆ್ ರಾ ಸಶಿಗಾಂ ಗೆಲಾಲ ಾ ವೆಳಾರ್ ಾಕೆ್ ರಾನ್ಸ ಎಕ್್ ರೇ ಕಾಡ್ಯ್ ನ್ನ ಬಾಬಾಚ್ಯ ಹಧಾಾ ಗಾಂತ್ ರರ್ಗತ್ ಖಿಾಂಡ್ಲಲ ಾಂ ದ್ವಸಲ ಾಂ. ತಕ್ಷಣ್ ಚ್ಚ ಬಾಬಾಕ್ ಆಸಪ ತೆ್ ಕ್ ಭ್ತಿಗ ಕೆಲೊ. ಾಟುೆ ಧಾಾಂವಾಾಂಧಾಾಂರ್ವ ರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲಲ . ಪುಣ್ ಬಾಬಾಕ್ ಆಪರೇಶ್ನ್ಸ ಆಸ ಮೊ ಣ್ ನ್ನ ಬಾಬ್‍ಲ್ ಕಾಾಂಯ್ ಭಿಾಂಯ್ಲೊಲ ಕೊಣಣ .. ಆಪರೇಶ್ನ್ಸ ಜಾಂವಾಚ ಾ ಪಯ್ಲ ಾಂಚ್ ಬಾಬ್‍ಲ್ ಕಾಳಾೆ ಆಘಾತಾನ್ಸ ಮೆಲೊ. ಆತಾಾಂ ಬಾಯ್ಕ್ ಕಷ್ೆ ಸುರು ಜಲ. ಮಾಾಂಯ್ಾ ಬಾಯ್ಕ್ ತಭೆಗತಿಕ್ ವೆಚಾಂ ಆಡ್ಯಯ್ಲ ಾಂ. ಪುಣ್ ಾಟುೆ ಕ್ ಬಾಯ್ಚರ್ ವೊ ತೊಗ ಮೀಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ಸ ಆಸ್ ಲೊಲ . ದೆಕುನ್ಸ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಾಂಕ್ ಮಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲನ್ಸ ಬಾಯ್ಚಾಂ ಸಿ ಪ್ರಣ್ ಜಾ ರಿ ಜಾಂವ್ನೂ ತಾಣಾಂ ಅವಾೂ ಸ್ ಕನ್ಸಗ ದ್ವಲೊ.

ಾಟುೆ ಘರಾ ಧಾಡ್ಯ್ ಲೊ. ಜೊಡ್ಯ್ ಲಾಂ.

ಖಚ್ಯಗಕ್ ಬಾಯ್

ಪಯ್್ ತಭೆಗತಿ

ಬಾಯ್ಚಾಂ ಏಕ್ ಸಿ ಪ್ರಣ್ ಆಸಲ ಾಂ. ರಾರ್ಷೆ ರೀಯ್ ಮಟಾೆ ರ್ ಸೈಕ್ಸಲ ಾಂರ್ಗಾಂತ್ ಚ್ಯಾಂಪ್ಲಯ್ನ್ಸ ಶಿಪ್ ಜೊಡ್ದಜ ಮೊ ಣ್. ತಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಆತಾಾಂ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಫ್ಯ್ ಾ ಕ್ಸೆ ೀಸ್ ಆನಿ ಕಸ್ ತ್ ( ವಾಾ ಯಾಮ್) ಕತಾಗಲಾಂ. ಆಛಾನಕ್.... ಬಾಯ್ ಸಲಾಿ ಲಾಂ.... ತಭೆಗತಿ ಜೊಡ್ಯಾ ಸ್ ನ್ನ, ಬಾಯ್ ಸೈಕ್ಸಲ ಾಂಗ್ ಸ್ಲಡ್ಾ ಫ್ಯ್ ಾ ಕ್ಸೆ ಸ್ ಕನ್ಸಗ ಆಸ್ ನ್ನ, ಏಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ಕಾರ್ ವೇರ್ಗನ್ಸ ಆನಿ ನಿಯಂತ್ ಣ್ ಚುಕೊನ್ಸ ಯವ್ನಾ ಬಾಯ್ಕ್ ಆಾಳಳ ಾಂ. ಕಾರಾಕ್ ಬೆ್ ೀಕ್ ಘಾಲ್ಾ ರಾವಂವಾಚ ಾ ಭಿತರ್ ಕಾರಾಚಿಾಂ ರಾಾಂ ಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಂಯಾಾಂ ವಯ್್ ಪ್ರಶಾರ್ ಜಲಿಲ ಾಂ. ಬಾಯ್ಚಾಂ ದೊನಿೀ ಪ್ರಾಂಯ್ ಪ್ಲಟೊ ಜಲಲ . ತಕ್ಷಣ್ಾಂಚ್ ಆಸಪ ತೆ್ ಕ್ ಬಾಯ್ಕ್ ವೆಲಾಾ ರಿೀ ಬಾಯ್ಚ ದೊನಿೀ ಪ್ರಾಂಯ್ ದೊಾಂಫ್ಯ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಕಾತರಿಜ ಪಡ್ಲ . ಮಾೊ ತಾಾ ಕ್ ಹೆಲಮ ಟ್ ಆನಿ ಕುಡ್ದಕ್ ಲೊಾಂಕಾೆ ಜಕೆಟ್ ಆಸಲ ಾ ನ್ಸ ಬಾಯ್ಕ್ ಆಾಂರ್ಗಕ್ ಆನಿ ತಕೆಲ ಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ಮಾರ್ ಜಾಂವ್ನೂ ನ್ನತೊಲ . ಹ್ಯತಾಕ್ ಥೊಡ್ಲ ಮಾರ್ ಜಲೊಲ ... ಪ್ರಾಂಯ್ ಜಕಮ್ ಜಲೊಲ . ಬಾಯ್ನ್ಸ ಆಶಲಲ ಾಂ ಸಿ ಪ್ರಣ್ ಭೆಸಾಂ ಜಲಲ ಾಂ. ಆಸಪ ತೆ್ ಚ್ಯಾ ಖಟಾಲ ಾ ರ್ ಬಾಯ್

29 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದುಖ್ಯಾಂ ರ್ಳ್ಯಾ್ ಲಾಂ. ಪ್ರಾಂಯ್ ನ್ನತ್ ಲಲ ಪಳವ್ನಾ ಸುಸೂ ತಾಗಲಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಲಾಗ್ಲಾಂಚ್ ಆಸ್ಲನ್ಸ ಬಾಯ್ಚಿ ಸವಾ ಕತಾಗಲೊಾಂ.. ಪ್ಲಟಾಕ್ ಖ್ಯಾಂವ್ನೂ , ಜಾಂವ್ನೂ , ಪ್ಲಯ್ಾಂವ್ನೂ ಕುಮಕ್ ಕತಾಗನ್ನ, ಮಾಾಂಯ್ ಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಡ್ದಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಸಬಾಳಾ್ ಲಿ. ಬಾಯ್ಚೊ ಕೊೀಚ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಧೈರ್ ದ್ವತಾಲೊ. ಬ್ಲಾಂರ್ಯ್ ಎಕಾ ನ್ನಾಂವಾಡ್ದಾ ಕ್ ಆಸಪ ತೆ್ ಕ್ ಆಪವ್ನಾ ವೊ ನ್ಸಗ ತುಕಾ ಸಕೆಗಾಂ ಚಲೊಾಂಕ್ ಜಾಂವೆಚ ಪರಿಾಂ ಕತಾಗಾಂ ಮೊ ಣ್ ಭೆವಗಸ್ಲ ದ್ವತಾಲೊ. ಬಾಯ್ಕ್ ಪಳಾಂವ್ನೂ ಾಟುೆ ರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲೊಲ . ಾಟುೆ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಬಾಯ್ಚೊ ಕೊೀಚ್ ಉಲವ್ನಾ ಬಾಯ್ಕ್ ಬ್ಲಾಂರ್ಯ್ ಆಪವ್ನಾ ವೊ ಚಿಗ ರ್ವಲವಾರಿ ದೊರ್ಗಾಂನಿ ಕೆಲಿ. ಾಟುೆ ಯಿೀ ಸಾಂರ್ಗತಾ ಬ್ಲಾಂರ್ಯ್ ಗೆಲೊ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಆನಿ ಮಾಾಂಯ್ ಘರಾ ಉಲಾಾ ಗಾಂವ್ನ. ** ** ** ** ಬಾಯ್ಕ್ ಬ್ಲಾಂರ್ಯ್ ಆಸಪ ತೆ್ ಾಂತ್ ಸುಶ್ರ್ ಷ ಮೆಳ್ಮಳ . ಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಧ್ಲಾಂಪ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ ದೊೀನ್ಸ ಸ್ಲೆ ೀಲಾಚ ಪ್ರಾಂಯ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ಸ ರ್ಸಯ್ಲ . ದೊೀನ್ಸ ಮಹಿನೆ ನಿದೆಲ ಕಡ್ಾಂಚ್ ಬಾಯ್ ಆಸಲ ಾಂ. ಉಪ್ರ್ ಾಂತ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಪ್ರಾಂಯಾಾಂಚ ವಾಾ ಯಾಮ್ ದ್ವೀವ್ನಾ ಬಾಯ್ಕ್ ಚಲೊಾಂಕ್ ಲಾಯ್ಲ ಾಂ. ಬಾಯ್ ಸವಾೂ ಸ್ ರ್ರೆಾಂ ಜಯಿತ್್

ಯ್ತಾಲಾಂ. ಾಟುೆ ಗೆಲೊಲ .

ಪ್ರಟಿಾಂ ಫರಿನ್ಸ

ಆತಾಾಂ ಬಾಯ್ ಸಶಿಗಾಂ ಕೊೀಚ್ ಆಸ್ಲನ್ಸ ಸವಾ ಕತಾಗಲೊ. ದೊರ್ಗಾಂಯ್ ಸಾಂರ್ಗತಾಚ್ ಅಸ್ ನ್ನ ದೊರ್ಗಾಂಯಿೂ ಮೀಗ್ ಉಬಾೆ ಲೊ. ಕೊೀಚ್ ಬಾಯ್ಲಾಗ್ಲಾಂ ಕಾಜರ್ ಜಾಂವ್ನೂ ಮಾಾಂಯ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಪವಗಣಿ ರ್ವಚ್ಯತಾಗನ್ನ ಮಾಾಂಯ್ ಘಳ್ಘ ಳಾಾ ಾಂ ರಡ್ದಲ . ಾಟುೆ ' ಅಪುಣ್ ಖುದ್ಾ ಮಕಾರ್ ರಾವೊನ್ಸ ರ್ದಿ ಳಾಯ್ನ್ಸ ಕಾಜರ್ ಕತಾಗಾಂ' ಮೊ ಣಲೊ. ಾಟುೆ ರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಬಾಯ್ಚಾಂ ಕಾಜರ್ ಜಲಾಂ.

ಆಯ್ಲಲ . ಆನಿ ಕೊೀಚ್ಯಲಾಗ್ಲಾಂ

ತಾಾ ಉಪ್ರ್ ಾಂತಿೀ ಬಾಯ್ಕ್ ತಬೆಗತಿ ಮಕಾಸ್ಲಗಲಿ. ಬಾಯ್ ಆತಾಾಂ ಸ್ಲೆ ೀಲಾಚ್ಯ್ ಪ್ರಾಂಯಾಾಂನಿ ತಭೆಗತಿ ಜೊಡ್ಯ್ ಲಾಂ. ತಾಚೊ ಪನಗ ಜೊೀಶ್ವ ಜವಾಳ್ ಜಲೊಲ . ಭಾವೊಜಿ ಬಾಯ್ಕ್ ಫ್ ೀತಾ್ ಹ್ ದ್ವತಾಲೊ. * ** ** *** ಆಜ್ ಆಾಂತರಾರ್ಷೆ ರೀಯ್ ಮಟಾೆ ರ್ ಸೈಕ್ಸಲ ಾಂಗ್ ಚ್ಯಾಂಪ್ಲಯ್ನ್ಸ ಶಿಪ್ ಆರಂಭ್ ಜಲಾಂ. ರ್ವೀಸ್ ಕ್ಸಲೊೀಮಿೀಟರ್ ಸೈಕ್ಸಲ ಾಂಗ್ ಕರುಾಂಕ್ ಆಸಲ ಾಂ. ಸುವೆಗರ್ ಉರ್ಗ್ ಾ ಮೈಾನ್ನರ್ ಸುವಾಗತ್ ಜತಚ್

30 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಷೆ ಾಂಚ ವಾಟೆನ್ಸ ಮಕಾರುನ್ಸ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಸಲ ಾಂ. ದೆಾಂರ್ವಣ , ಚಡ್ದಣ ದೆಾಂವೊಾಂಕ್ ಚಡ್ಲಾಂಕ್, ವಾಾಂಕೆೆ ತಿಕೆೆ ವಾಟೆನ್ಸ ಸಫ ಧಗಕ್ ವಾಾಂಟೆಲಿ ಜವ್ನಾ , ಚ್ಯಾಂಪ್ಲಯ್ನ್ಸ ಶಿಪ್ ಜೊಡುಾಂಕ್ ಸಫ ಧ್ಲಗ ಚ್ಯಲ್ ರ್ ಆಸ್ಲಲ . ಥೊಡ್ ಕಡ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರಟಿಾಂ ಪಡ್ಯ್ ಲಾಂ.. ಥೊಡ್ ಪ್ರರ್ವೆ ಾಂ ಬಾಯ್ ಮಕಾರ್ ಆಸ್ ಲಾಂ.

ಕೆಲೊಲ . ತಾಚ್ಯಾ ವೆರ್ಗ ಮಕಾರ್ ಕೊಣಯಿೂ ೀ ತಾಚಿ ಪ್ರಟ್ ಧರುಾಂಕ್ ಸಧ್ಾ ನ್ನತ್ ಲಲ ಾಂ.

ನಿಮಾಣಾಂ ದೊೀನ್ಸ ಬಾಕ್ಸ ಆಸ್ಲಲ ಾಂ...

ಆಪ್ರಾಂಗ್ ವರ್ಗಗಚ್ಯಾ ಸಫ ಧಾಾ ಗಾಂತ್ ಬಾಯ್ ಜಲಲ ಾಂ.

ಕ್ಸಲೊೀಮಿೀಟರ್

ಲೊೀಕ್ ಬ್ಲಬಾಟಾ್ ಲೊ. ಬಾಯ್ ಅನಿಕ್ಸೀ ಚಡ್ ಹುಮೆದ್ವನ್ಸ ಭ್ಲಗಾಂ. ಸಕಾೆ ಾಂ ಪ್ರ್ ಸ್ ಬಾಯ್ ಮಕಾರ್ ಪ್ರವೆಲ ಾಂ. ೊ ಸೈಕ್ಸಲ ಾಂಗ್ ಚ್ಯಾಂಪ್ಲಯ್ನ್ಸ

ಬಾಯ್ನ್ಸ ಆತಾಾಂ ವೇಗ್ ದೊಡ್ಲ್

ವಿಶೆ ಕಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದಾ :

ಬಸ್ತ್ ವ್ಣಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶೆ ಕಾಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಸೇವ್ಣ ಪ್ಾ ಶಸ್ತ್ - 2020 ಜಾಹಿೋರ ಜರ್ದ್ವಿ ಖ್ಯಾ ತ ಮಣಪ್ರಲ ಗ್ಲಲ ೀರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಶ್ನ್ಸ ಸಂಸ್ ಚ ಶಿ್ ೀ ಟಿ. ರ್ವ. ಮೀಹನಾಸ ಪೈ ಹ್ಯನಿಾ ಪ್ರ್ ಯ್ಲೀಜನ ಕೆಲಲ ಮಂರ್ಳೂರಚ ರ್ವಶ್ಿ ಕೊಾಂಕಣ ಕೇಾಂದ್ ಥವನ ದ್ವವಚ “ರ್ಸ್ಲ್ ವಾಮನ ಶಣೈ ರ್ವಶ್ಿ ಕೊಾಂಕಣ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪ್ ಶ್ಸ್ಲ್ 2020 ಜಹಿೀರ ಕೆಲಾಾಂ. (ಕೊಾಂಕಣ ಬಾಯ್ಲಾಾಂಗೆಲ ರ್ವಭಾರ್ಗಾಂತ) ಹೈದರಾಬಾಾಚ ನ್ನಮಾನೆಚ ಸಮಾಜ ಕಾರಾ ಕತೆಗ ಶಿ್ ೀಮತಿ ಮಿೀರಾ ಶಣೈ ಹ್ಯಾಂಕಾ ಲಾಭ್ಲಾಾಂ. ಶಿ್ ೀಮತಿ ಶಣೈ ಹ್ಯನಿಾ ರ್ವಶೇ ಜವನ ಆಾಂದ್ ಪ್ ದೇಶಾಚ

ಹಳ್ಮಳ ಾಂತ ವಾಸ ಜವನ ಆಸುಚ ಅಾಂರ್ರ್ವಕಲ ಯುವಕಾಾಂಕ ಉದೊಾ ೀರ್ ಘವಚ್ಯಕ ಹೊಡ ಪ್ ಮಾಣರ ತರಬೇತಿ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದಶ್ಗನ ದ್ವೀವನ

31 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸೇವಾ ದ್ವಲಾಾಂ, ತಶಿೀಾಂಚಿ ‘ಯೂತ್ 4 ಜಬ್‍ಲ್್ ’ ಸಂಸ್ ಚ ಸ್ ಪಕ್ಸ ಆನಿ ಕಾಯ್ಗನಿವಾಗಹಕ ನಿದೇಗಶ್ಕ್ಸ ಜವನ ಮಸ್ ರಾರ್ಷೆ ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಾಂತರಾರ್ಷೆ ರೀಯ್ ಸಂಸ್ ಾಂತ ಕಾಯ್ಗ ನಿವಗಹಣ ಅಧಕಾರಿ ಜವನ ಕಾಯ್ಗ ನಿವಗಹಣ ಕೆಲಲ ಹ್ಯನಿಾ ಜರ್ತಿಕ (ವಲ್ೆ ಗ) ಬಾಾ ಾಂಕ ವತಿೀನ ದಕ್ಸಿ ಣ ಏಷಾ ರ್ವಭಾರ್ಗಚ ಯುವಕಾಾಂಕ ಉದೊಾ ೀರ್ ತರಬೇತಿ ರ್ದಾ ಲ ಸಲಹ್ಯರ್ಗರ ಜವನ ಆಸತಿ. ಶಿ್ ೀಮತಿ ಶಣೈ ಹ್ಯಾಂಕಾ ಟೆಡ್ ರ್ಕ್ಗಲಿ, ಎನ್ಸ.ಸ್ಲ.ಪ್ಲ.ಇ.ಡ್ದ.ಪ್ಲ-ಶಲ್ ಹೆಲನ ಕೆಲಲ ರ್ ಇತಾಾ ದ್ವ ಪ್ ಶ್ಸ್ಲ್ ಾ ಲಾಭ್ಲಾಾಂತಿ. ಶಿ್ ೀಮತಿ ಮಿೀರಾ ಶಣೈ ಹ್ಯಾಂಕಾ ರ್ಸ್ಲ್ ವಾಮನ ಶಣೈ ರ್ವಶ್ಿ ಕೊಾಂಕಣ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪುರಸೂ ರ2020 ದ್ವವಚ್ಯಕ ನಿಣಗಯ್ಕ ಸಮಿತಿನ ನಿಧಾಗರ ಕೆಲಾಾಂ.

ಪ್ ಕಾಶ್ಕ ಜವನ ಆಸತಿ. ಹ್ಯನಿಾ ಮಸ್ ಇತಲ ಗೌರವ ಪ್ ಶ್ಸ್ಲ್ ಘನವ್ ರ್ವದಿ ತ್ ಜನ್ನಾಂಗೆಲೊ ಪ್ ಶಂಸಕಯ್ ಪ್ರತ್ ಜಲಾಾಂತಿ. ಆನಿ ಕೊಾಂಕಣ ಸಮಾಯ್ಕ ನ್ನಾಂವ ಆನಿ ಕ್ಸೀತಿಗ ಹ್ಯಡಲಾ. ಡ್ಯ. ವೈ. ಉಮಾನ್ನಥ ಶಣೈ, ಹ್ಯಾಂಕಾ “ರ್ಸ್ಲ್ ವಾಮನ ಶಣೈ ರ್ವಶ್ಿ ಕೊಾಂಕಣ ಸೇವಾ ಪುರಸೂ ರ-2020” ದ್ವವಚ್ಯಕ ನಿಣಗಯ್ಕ ಸಮಿತಿನ ನಿಧಾಗರ ಕೆಲಾಾಂ. ಹೆಾಂ ದೊನಿಯ್ ಪ್ ಶ್ಸ್ಲ್ ಾ ರೂ. 1.00 ಲಾಖ ಆನಿ ಶಾಲ, ಯಾದಸ್ಲ್ ಕಾ ಆನಿ ಮಾನಪತ್ ರ್ವಜತಾಾಂಕ ದ್ವವಚ ಆಸ. ಅಶಿಾಂ ರ್ವಶ್ಿ ಕೊಾಂಕಣ ಕೇಾಂದ್ ಪ್ ಕಟಣ ಕಳ್ಯ್ತಾ.

(ಕೊಾಂಕಣ ಾರಲ ರ್ವಭಾರ್ಗಾಂತ ಡ್ಯ. ವೈ. ಉಮಾನ್ನಥ ಶಣೈ, (ಉಜಿರೆ ಧಮಗಸ್ ಳ್) ಹ್ಯಾಂಕಾ ಲಾಭ್ಲಾಾಂ.

ಅಾಂತರಾರ್ಷೆ ರೀಯ್ ಮಟಾೆ ರ ಪ್ ಶಂಸಕ ಪ್ರತ್ ಜಲಲ ಹ್ಯನಿಾ ನ್ನಮನೆಚ ಪ್ರ್ ಚಿೀನ ಇತಿಹ್ಯಸ ಸಂಶೀಧಕ ಆನಿ ಪ್ರ್ ಚಿೀನ ರ್ವೀರರ್ಲ್ಕಲ ಸಂಶೀಧನ್ನತಮ ಕ ಕೃತಿಚ

--------------------------------------------------------------------------

32 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Photos from Basti Madhav Shenoy’s Camera:

33 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


34 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


105 year old 'Proud Kodialgar' in Canada celebrates -Ivan Saldanha Shet

Recently, elders of Mangaluru and surroundings have been in the limelight and have been showered with admiration as VEEZ readers are aware for long life on this earth. In the city, Miss Ivy D'Souza, celebrated 105 years having been born on December 9, 1915; then we had Mr.Joseph (Joe) Gonsalves 99 years old, born January 1, 1922.

They are doing fine and active in many ways surprisingly, see 'Uncle Joe' who concerns himself with social welfare and moves around to assist traffic control. There are many more to be recognised and loved, the city's well known historian and community genealogist Dr. Michael

35 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Lobo of Bijai fame has come up with another 105 year old to be highlighted, so hold your amazement and now look at this current hero. January 12, 2021, was the 105th birthday of a gentleman of Mangalorean origin named William Andrade. Born on January 12, 1916, amazingly he is indeed a hundred and five - 105 years old! He is active for his advanced age and cheerful too. William Andrade hails from the coastal town of Kemman in Kallianpur, now in Udupi district –

about 40 miles (65 km) north of Mangalore, a historical place known to most Mangalore people. The Andrade family of William is a prominent one of the families of the historical Kallianpur area. In the second half of the 1830s, some of the leading families of Kallianpur, including the Andrades – took the initiative and shifted their allegiance from Goa to the Apostolic Vicariate of Verapoly (near Cochin), whose

36 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


bishop was appointed by the Vatican. By the 1840s, Mangalore was erected into an independent Apostolic Vicariate and Kallianpur was a part of it. Like most other

families of the coastal towns and villages of those times, the Andrades would have been primarily agriculturists. They are likely to have owned acres of paddy fields and coconut plantations – and made their living from the crops

37 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


that they cultivated. However, some members of the Andrade family did venture into other professions, especially government service. The old Times : William – like many other young men of his generation – sought a career in ‘greener pastures’ though actually William’s native Kallianpur, with its rich nature blessed environs of farms/fields, coconut groves and rivers, was in fact much ‘greener’ than the metropolitan cities where

Mangaloreans were moving in to. Though Bombay was the biggest attraction, William opted for Karachi – and arrived there as a young man in 1940. Karachi was then a part of British India, like any other part of India – and was the second largest city in Bombay Presidency – after Bombay, now Mumbai. From about 1900 till almost the time of Partition, Mangaloreans had been steadily settling at Karachi and so on. They were involved in a variety of professions. There were auditors, engineers, schoolmasters, businessmen (including agents for

38 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Mangalore tiles), employees of private firms, persons associated with the shipping profession, and of course government officials, including civil administrators, customs officers, and sub-judges. When William Andrade landed in Karachi at the age of 24 in 1940, he initially joined an insurance company with potential for growth very good.

The early 1940s was World War II era, William applied and was duly selected – for a job with the AngloDutch Oil company, Burmah Shell, at Karachi Airport. His primary assignment was supervising aircraft fuelling operations for all the Allied military aircraft that landed in Karachi en route to the war-front in the Far East. The war years also provided him an opportunity to train in the “Department of Investigative Services”. Its function was to screen mail for suspicious or questionable content. After World War II ended, William received promotions to Supervisory and Management positions within various departments in Burmah Shell for the next 25 years till he retired as Customs Liaison Supervisor at the age of 55 – exactly 50 years ago! Today – at the age of 105 – he has been receiving his pension for 50 years, which may be close to a world record. Especially as ‘Burmah Shell’ is no longer in existence! Marriage : William married Zena D'Souza at Mount Carmel Church, Bandra, in January 1950, Shortly after their wedding, William took his

39 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


bride to meet his family members at his native town of Kemman, Kallianpur. Zena D’Souza hailed from a Mangalorean family that had settled in Bombay early. She was one of seven children – five daughters and two sons – of Maurice D’Souza and Kathleen nee D’Cunha. Her father was employed in the Postal Department of Bombay Presidency. The family initially lived near Victoria Church, Mahim, but shifted to Bandra in the 1920s and were near Mount Carmel church. It was a marriage that was destined to last for 68 years – till Zena’s death on 1 March 2018. On their visit to Kallianpur in 1950, the photo shows William's brother Fr Frederick Andrade, who was serving in the diocese of Ajmer. To his right is William’s mother Anna Rosa Andrade. Bride Zena is next to Fr.Frederick and behind her, with his hand on her shoulder, is William. Seated next to Zena is William’s sister Evelyn; standing behind her is her husband Marcel Alva. Standing left are William’s brothers Victor and Raymond; seated in front of Victor is his wife Aggie.

The Family : William and Zena had 7 children – four sons Terence (Terry), Clarence (Clarry), Lawrence (Larry), and Christopher – followed by three daughters Jennifer, Nilofer, and Zenwill. All 7 children were born in Karachi between the years 1951 and 1964. For the next 30 years, William and Zena lived in Karachi. Zena taught at St Joseph’s Convent, simultaneously working towards a masters’ degree at Karachi University. Both were also active in the Mangalorean Association of Karachi. At the end of 1970s, they started the move to Canada. Today it seems many of this family are in Calgary, Canada, in the USA and so on. Life has moved fast for all in this world in the last decade or more, the world has shrunk and Mangaloreans have settled far and wide. Grand old Patriarch William Andrade has become a superhero and lives amidst care and love in Calgary, more than fit for his age group. Unfortunately due to this Corona Pandemic and it's virulence, personal contact is restricted for the elderly, as we are aware and no

40 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


public celebrations are allowed for now. Await better times and surely updates will follow. In the meanwhile 'VEEZ' and it's readers , in all four scripts of Konknni, along with many around the world extend their very best wishes and pray that 'All good will follow dear William Andrade and his dear ones too as long as time can tell'. So, Dev Borem Korun, Devache Bessavn, Ullas, Namaste..... at this time of Joy and Happiness to dear William and all his folks.

Source : Dr. Michael Lobo. Mangalore.

Archbishop Emeritus Lawrence Saldanha, who had headed the diocese of Lahore from 2001 to 2011 and is now settled in Toronto, has been a close associate ofn the Andrades in Karachi and Calgary over the years.....On this greate occassion due to Corona protocol in force in Canada, it was not possible to hold celebrations, no doubt there has been a lot of buzz in the air and internet. It is fortunate that A tribute by Archbishop Larry is reproduced below: 41 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


A Tribute to the Great Patriarch William Andrade It is with immense joy that I offer my sincerest congratulations to our seniormost Mangalorean on reaching the exalted milestone of 105 years! I will offer a special Mass of Thanksgiving on 12 January 2021, praising God for the gift of his long and fruitful life ! Since I lived most of my life in Lahore, I had little occasion to meet the Mangalorean community of Karachi. But I do recall making the acquaintance of a few of them in the 195O’s. Among them, Eddie and Mona Aranha, Ronnie Menezes, and Lily D’Sylva. After my Ordination on 16 Jan 1960, I was given a formal reception at Metropole Hotel, Karachi at which a good number of Mangaloreans were present. Willie Andrade as General Secretary was one of the main organizers of the event. He impressed me as a committed and efficient person, very much concerned about the growth and progress of the small but vibrant community. Many years later, I had the pleasure of meeting him again on two visits to Calgary.

I appreciate the extensive information and research made by Dr Michael Lobo and others. They helped me to better understand the strong Catholic family background of the Andrade clan. I salute the great Patriarch and thank God for all the gifts and blessings bestowed on him over the past 105 years! He has been an inspiration and a blessing for all !

+ Archbishop Lawrence J Saldanha, Toronto,Canada --------------------------------------

42 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


*ಯಾಣ* ನಿಸರ್ಗಗಾಂತು ಅಸ್ಲ್ ಾಂ ಅನೇಕ ಸ್ ನ ಆಸ್ ತಿ ಕ್ಸೀ , ತೆ ಲೊೀಕಾಲ ನಿದಶ್ಗನ್ನಕ ಯನ್ನಸ್ಲ , ತಾಾಂಚ ಇತೆಲ ತೆ ಏಕ ಮಲಲ ಾಂತು ಪ್ಲೀಣು ಆಸ್ ತಿ. ನಿಪೂಪ ನ ಆಸ್ ತಿ. ಜಲಾಾ ರ ನಿಸರ್ಗಗಚರಿ ಅತಿೀವ ಪ್ಲ್್ ೀಮ ಕತಗಲ , ಶ್ತೊೀ ಪ್ ಯ್ತಾಾ ನ ತಸ್ ಲ ಸ್ ನ ಸ್ಲದೂಾ ನು ಲೊೀಕಾಲ ನಿದಶ್ಗನ್ನಕ ಹ್ಯಡತಾತಿ. ಯಾಣ ತಸ್ಲ್ ಾಂ ಸ್ಲದೂಾ ನ ಕಾಡ್ದೀಲ ಏಕ ಸ್ ನ. ರ್ವೀಸೇಕ ವಷಗ ಆಯಾಲ ಾ ಾಂನ ಪ್ ಸ್ಲದ್ವಿ ಪ್ರರ್ವಲ ತಾಣ. ಆಮೆಿ ಉತ್ ರ ಕನಾ ಡ ಜಿಲಲ ಕ ನಿಸರ್ಗಗನ ದ್ವಲಲ ಲ ವರಾನ.

ಆಜ ಕಾಲಚ ಪ್ ಸರ ಮಾಧಾ ಮಾ ನಿಮಿತ್ ದೊಳ ಆಢ ಆಸ್ಲ್ ಲ ತೆ ಕೆಿ ೀತ್ ಚ್ಯರ ಚೌಘಾಾಂಕ ಕೊೀಳ್ಾ ಆಯ್ಲ ಾಂ. ನ್ನ ಜಲಾಾ ರಿ ಏಕ ಶಿವರಾತಿ್ ಸ್ಲೀಣು ಬಾಕ್ಸ ಖಂಚ ದ್ವವಸ ಏಕ ನರ ಮನುಷಾ ತಾಾ ವಾಟೆೆ ೀನ ಸುಳ್ಿ ನ್ನಸ್ಲಲೊ. ಆತ್ ಾಂ ಚವಕಶಿ ಕಾಢತ ಸ್ಲದೂಾ ನು ವತಾ್ ತಿ. ಯಾಣ ವೊಚ್ಯಾ ಕ ದೊೀನ , ತಿೀನ ವಾಟ ಆಸ್ ತಿ. ಕುಮಟೆಸವ್ಾ ಸ್ಲಸ್ಲಗ ವತ್ ನ್ನ , ಕತ್ ರ್ಗಲ ಜಯಾಾ ಪಡ್ನ , ಾವಾಾ ದ್ವಕಾನ ಯಾಣ ವೊಚೊಚ ರಸ್ಲ್ ದ್ವಸ್ . ತಾಾ ರಸ್ ನ 16 k.m ಗೆಲಾಾ ರಿ , ಯಾಣಕ ಪ್ರವಾ್ ತಿ. ಕುಮಟಾ ಸವ್ಾ ಸರಕಾರಿ ರ್ಸ್ ಯಾಣ ವತಾ್ ತಿ. ತರಿಯಿ...ದೊೀನ ಕ್ಸ.ಮಿ ಚಲತ ವೊಚಕಾ. ಶಂರ್ರ ದೊನಿ್ ಮೆಟೆ ಾಂ ಚೊೀಣು

43 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವೊಚ್ಯೂ . ಆಯಾಸ ಜಲಲ ತಿಕ್ಸ ಆನಂದ ಕಮಿಮ ಜಯಾಾ . ಸ್ಲಸ್ಲಗಚ್ಯಾ ನ ಹೆಗೆೆ ಕಟೆೆ , ಮತಿ್ ಘಟಾೆ ವೊಚೂನ ಮಕಾರ ಆಢವಾಟೆೆ ನ 6 k.m ಗೆಲಾಾ ರಿ , ಭೈರವೇಶ್ಿ ರ ಗ್ಳಡ್ೆ ಮಾಗ್ಲ್ ಚ್ಯಾ ನ ಯಾಣ ಪ್ರವಾ್ ತಿ. ವಾಹನ ಘೇವ್ಾ ಗೆಲಾಾ ರಿ ಫ್ಕ್ ಏಕ ಕ್ಸ.ಮಿೀ ಚಲತ ವೊಚ್ಯೂ . ವಾಟ ಸುಲಭ್ ಆಸ್ . ಗ್ಲೀಕಣಗಚ್ಯಾ ನ ನ್ನವೆ ಅಾಂಕೊೀಲ ಸವ್ಾ ಮಾದನಗೇರಿ ಯವ್ಾ , ಥಂಚ್ಯನ ಹೊಸಕಂಬಿ , ಬೆನೆಾ ರ್ಗರ ವಾಟೆೆ ೀನ ಯಾಣ ವೊೀಚತ. ಖಂಚ ವಾಟೆೆ ೀನ ಗೆಲಲ ತಿಕ್ಸ 40k.m ಅಾಂತರ ಆಸ್ . ಯಾಣ ಗೆಲಲ ಕ್ಸೀ , ಪ್ ಥಮ ಮೀಹಿನಿ ಶಿಖರ ದ್ವಸ್ . ತಾಾ ಶಿಖರ ಸಮಕ್ಷಮ ಮಖಾ ಶಿಖರ *ಭೈರವೇಶ್ಿ ರ* ದ್ವಸ್ . ಹೆ ಶಿಖರ ಮಳಾಾ ರಿ ಕಾಳ ಶಿಲಾಂತು ಸಪ್ರಗ ಹುತಾ್ ವರಿ ಪ್ ಕ್ ತಿನ ಘಡೈಲ ಚಮತಾೂ ರ. ಶಿಖರಾಚಿ ಉಾಂಚಿ 300 ತೆ 350 ಫೂಟ ಆಸ್ . ಹೆ ದೊೀನಿ ಶಿಖರ ನೊ ಯಿಾಂಸ್ಲ ಆಜುಬಾಜೂನ ಪನ್ನಾ ಸೇಕ ಸನಾ ಹೊಡೆ ಶಿಖರ ಆಸ್ ತಿ. ಜರ್ಗಾಂತು ಅಸ್ ಲ ಪ್ ಕಾರ ಆನಿ ಖಯಿಾಂ ಪ್ಲಳ್ಳಚ್ಯಾ ಕ ಮೆಳಾಾ . ಅಸ್ಲ್ ಾಂ ಜವ್ಾ *ಯಾಣ* ಆಮೆಿ ಲ ಉತ್ ರ ಕನಾ ಡ ಜಿಲಲ ಚ ಗೌರವ ಸ್ ನ. ಭೈರವ ಶಿಖರಾಕ ದೇವಸ್ ನ ಮೊ ೀಣು ಮಾನತಾತಿ. ಹ್ಯಾ ಶಿಖರಾಾಂತು ಏಕ 150 ಫೂಟ ಲಾಾಂಬಿ ಗ್ಳಹ್ಯ ಆಸ್ .

ಗ್ಳಹೆಚ ತೊಾಂಡ ಮೀಹಿನಿ ಶಿಖರ ದ್ವಕಾನ ಆಸ್ . ಗ್ಳಹೆ ಭಿತ್ ರಿ ನಿಸರ್ಗಗನ ಕೆಲಿಲ ಲ ಭೈರವೇಶ್ಿ ರಾಲ ಚಿತ್ ಸಪ ಷೆ ದ್ವಸ್ . 365 ದ್ವವಸ ಅಭಿಷೇಕ ಕೆಲಾಾ ವರಿ ,ಭೈರವೇಶ್ಿ ರಾಲ ಮಾತಾಾ ರಿ ಏಕೂ ನಮೂನ್ನಾ ರಿ ಜಲ ಪ್ರಜರತ ಉತಾಗ. ತಾಂಚಿ ತಿೀಥಗ ಮೊ ೀಣು ಪ್ಲತಾ್ ತಿ. ತೆಾಂ ಜಲ ಹೊೀಳ್ಾ " ಚಂಡ್ದಕಾ " ನದ್ವಕ ಮೆಳಾ್ . ದೇವ ದಶ್ಗನ್ನಕ ಯ್ತ್ ಲ ತಾಾ ಚಂಡ್ದಕಾ ನದ್ವಾಂತು ನ್ನೊ ವ್ಾ , ತನು , ಮನ್ನನ ಶ್ರದಿ ಜವ್ಾ , ಭೈರವೇಶ್ಿ ರ ಗ್ಳಡ್ೆ ಪ್ ದಕ್ಸಿ ಣ ಘಾಲ್ಕಾ , ಗ್ಳಹೆಾಂತುಲ ದೇವಾಕ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಕ ವತಾ್ ತಿ. ಪ್ ದಕ್ಸಿ ಣ ಜಸ್ಲ್ ಕಮಿಮ ಏಕ ಕ್ಸ.ಮಿೀ ಆಸ್ . ಅನುಭ್ವ ಮಾತ್ ರ್ವಾಂರ್ಡ ನಮೂನ್ನಾ ಚ ಜವಾಾ ಸ್ . ಶಿವರಾತಿ್ ವೇಳಾರಿ ರ್ಡ್ದಾ ಉತಾಗ. ಥಂಚ ಪೂಜರಿಕ ರ್ವಚ್ಯಲಾಾ ಗರಿ ಸ್ ಳ್ ಪುರಾಣಚಿ ಕಥ ಸಾಂರ್ತಾತಿ. ತಿ ಅಸ್ಲ್ ಾಂ ಆಸ್ – ಈಶ್ಿ ರಾ ಕಡಚ್ಯಾ ನ ಭ್ಸಮ ಸುರ ರಾಕ್ಷಸನ ವರ ಪ್ರ್ ಪ್ ಕೆಲೊಲ . ತಾಾ ವರಪ್ರ್ ಪ್ಲ್ ನಂತರ ತಾಣ ಕೊೀಣಲ ಮಾತಾಾ ರಿ ಹ್ಯತ ದವಲಾಾ ಗರಿ , ತಿೀ ವಾ ಕ್ಸ್ ಭ್ರ್ಭ್ರ್ ಜೊೀಳ್ಾ ಭ್ಸಮ ಜತ್ ಸ್ಲಲಿ. ಏಕ ದ್ವಸ ತೊ ರಾಕ್ಷಸ ವರ ದ್ವಲಿಲ ಲ ಈಶ್ಿ ರಾಕ ಭ್ಸಮ ಕೊೀಚ್ಯಾ ಗಕ ವತಾ್ . ತಾಾ ಕಂಟಕಾಾಂತುಲಾಾ ನ ಪ್ರರ ಪ್ಲಡಚ್ಯಾ ಕ , ಹ್ಯಾ ಪರಶ್ರರಾಮಾನ ಸೃರ್ಷೆ ಕೆಲಿಲ ಲ ನಿಜಗನ , ನಿಬಿಡ ಅರಣಾ ಪ್ ದೇಶಾಾಂತುಲ ರಹಸಾ ಮಯ್ ಗ್ಳಹೆಾಂತು ಈಶ್ಿ ರ ನಿಪೂಪ ನ ರ್ಸ್ . ಈಶ್ಿ ರಾಚರಿ ಆಯಿಲ ಸಂಕಟ

44 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದೂರ ಕೊಚ್ಯಾ ಗಕ , ರ್ವಷ್ಣಣ ಭ್ರ್ವಾನ ಮೀಹಿನಿ ರೂಪ ಧಾರಣ ಕತಾಗ. ಆನಿ ತಾಾ ಭ್ಸಮ ಸುರಾಕ ಮೀಹ ಮಾಯ್ಾಂತು ಫ್ಸ್ಲೀನು ,ತಾಣಾಂಚಿ ತಾಗೆಲ ಹ್ಯತು ತಾಗೆಲ ಮಾತಾಾ ರಿ ದವೊೀನುಗ ಘವೆಚ ತಸ್ ಲ ಖೇಳ್ ಖೇಳಾ್ . ಕ್ಷಣಾಂತು ಭ್ಸಮ ಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಭ್ಸಮ ಜತಾ್ . ಭ್ಸಮ ಸುರಾನ ಭ್ರ್ಭ್ರ್ ಜಳ್್ ನ್ನ , ರ್ರ್ಲನ ಆಸ್ಲ್ ಲ ಪರಿಸರಾಕ ಅಗ್ಲಾ ಪಸತಾಗ. ತಿೀ ಪ್ ಳ್ಯಾಗ್ಲಾ ನಿವೊಚ್ಯಾ ಕ ಪ್ರವಗತಿ ಯಾನೆ ಚಂಡ್ದಕಾ ಜಲರೂಪ ಧಾರಣ ಕೊೀನುಗ ಪ್ ತಾ ಕ್ಷ ಜತಾ್ . ಅಗ್ಲಾ ಶಾಾಂತ ಜಲೊಲ . ಭ್ಕಾ್ ಾಂಕ

ದೇವಾಲ ದಶ್ಗನ ಜಲಲ ಾಂ. ತಾಾಂಗೇಲ ಮಾಾಂಗೆಣ ೀಕ ಮಾನ ದ್ವೀವ್ಾ , ಶಿವ ಪ್ರವಗತಿ ಆನಿ ಮೀಹಿನಿ ರೂಪ ಧಾರಣ ಕೆಲಿಲ ರ್ವಷ್ಣಣ ತಾಾ ಚ ವಾಟಾರಾಾಂತು ವಾಸ್ ವಾ ಕತಾಗತಿ. " ಅಸ್ಲ್ ಾಂ ಜವ್ಾ ತಾಾ ಕೆಿ ೀತಾ್ ರಿ ಗೆಲಾಾ ರಿ , ಮನ್ನಾಂತುಲ ರ್ವಕ್ ತ ಭಾವನ್ನ , ವಾಸನ್ನ ನ್ನಶ್ ಜತಾ್ ತಿ. ಅಥಗತ್ ಭ್ಸಮ ಜತಾ್ ತಿ. ಆನಿ ಸತಿಿ ಕ ರ್ವಚ್ಯರ ಫುಲತಾತಿ." ಮೊ ಳ್ಮಲ ಅತಲ ರ್ವಶಾಿ ಸ ಜನಮಾನಸಾಂತು ಪಸಲಾಗ. " ಹಿೀ ಸ್ ರ್ಷೆ ದೇವಾನ ಜ್ ನ ಪ್ ಸರ ಕೊಚಗ ಖ್ಯತಿ್ ರಿ ತಯಾರ ಕೆಲಿಲ ರ್್ ಾಂಥ

45 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜವಾಾ ಸ್ . " ಮೊ ೀಣು ಕೊಣತರಿ ರ್ವಚ್ಯರವಂತಾನ ಮೊ ಳ್ಮಲಾಂ ಅಗ್ಲಾ ಸತಾ ಜವಾಾ ಸ್ . ರ್ಹುಶ್: ತಾಕಾೂ ಥಯಿಾಂ ಜ್ ನ ಪ್ರ್ ಪ್ ಜಲಿಲ ಉತಗಲಾಂ. ಶಿಖರಾಚಿ ಪ್ ದಕ್ಸಿ ಣ ಘಾಲ್ ನ್ನ ಶಾಾಂತತಾ ರಾಕಾ. ಥಯಿಾಂ ಶಿಲ ಪ್ರತ್ ರಾ ಖ್ಯಾಂಚಿಾಂತು ಮೊ ವಾಮೂಸ ಮಾಲಲ ಾಂ ಆಸ್ ತಿ. ಕಾಳಾೂ ಾಂತು ಸಪ ಷೆ ದ್ವಸಾ ಾಂತಿ. ತಾಾ ಮೂಸ ಖರ್ರೇಕ ವೊೀತಾಾ ಕಾೂ ತಿ. ಸನಾ ಮೂಸ ನೊ ಯಿಾಂ ತೆ. ತಾಾಂಕಾ " ಹೆಜೆ ೀನು " ಮೊ ಣತಾತಿ. ತಾನಿಾ ಚ್ಯರ್ಚ್ಯಾ ಕ ಆಯಾಲ ಾ ರಿ ಧಾಾಂವಚ್ಯಾ ಕ ವಾಟ ಮೇಳ್ಸ್ಲ್ ನ್ನ. ಚ್ಯರ್ಲಾಾ ರಿ ತಿೀ ದೂಕ್ಸ ಸಹನ ಜಯ್ಸ್ಲ್ ನ್ನ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಾಂತು ಭಾಂವ್ ನ್ನ ರ್ವಶೇಷ ಕಾಳ್ಜಿ ಘೇಯಾ. ಪ್ರಯಾಾ ಮೂಳಾಾಂತು ಪ್ಲಳ್ಳೀನು ಹೆಜೆ ದವರಾ. ರ್ವಷರಿ ದ್ವವಿ ಡ ಉತಾಗತಿ. ಭಿವೆಚ ನ್ನಕಾೂ ; ಕಾಳ್ಜಿ ಘಯಾ. ಹ್ಯವೆಾಂ ಮೆಗೆಲ ಆಯುಷಾ ಾಂತು ಪೈಲಪಟೆ ಕಾಳ್ಮಾಂರ್ ಸಪಗ ಥಯಿಾಂ ಪಳೈಲೊ. ಕಸ್ ನೆ ಕೆಲಾಾ ತಾಣ. ಮೆಗೆಲ ಸಾಂರ್ಗತಿ ಆಯಿಲೊ ಭಿೀವ್ಾ ತಾಕಾೂ ಪ್ರಾಂಯ್ಪ್ಲೀಣು ರಾಬಿಿ ಲೊ. ಭೈರವೇಶ್ಿ ರ ಶಿಖರಾ ಮಾಕ್ಸಿ ದ್ವಕಾನ ನ್ನರ್ತಿೀಥಗಚ ಉರ್ಮ ಸ್ ನ ಆಸ್ ಖಯಿಾಂ ! ವನವಾಸಾಂತು ಫಿತಗನ್ನ ಪ್ರಾಂಡವ ದ್ರ್ ಪದ್ವ ಸಮೇತ ಯಾಣ ಆಯಿಲ ಖಯಿಾಂ ! ಸೂ ಾಂದ ಪುರಾಣಾಂತು ಹ್ಯಾ ರ್ದಾ ಲ ರ್ವವರಣ ಆಸ್ ಮೊ ೀಣು ಥಂಚ ಪೂಜರಿ ಸಾಂರ್್ ಸ್ಲ್ ಲೊ.

ಭ್ರ ಪ್ರವಾ್ ಡ್ದಾಂತು ವೊತಾಾ ಕಾೂ ತಿ. ಏಕ ಪಂತಾ ವೊಚೂಚ ನು ಮೆಗೆಲಿ ಫ್ಜಿೀತಿ ಜಲಾಲ ಾ . ಅಕೊೆ ೀರ್ರ , ನವಂರ್ರಾಾಂತು ಗೆಲಾಾ ರಿ ತುಮೆಿ ಲ ಮನ ಪ್ ಸನಾ ಜತ್ ಲಾಂ. ಪ್ ಸನಾ ತಾ ಮನೀರ್ಲಾಕ ಉತ್ ಮ ಟೊೀನಿಕ್ ಜವಾಾ ಸ್ . ಥಂಚ್ಯನ ಭಾಯಿಗಪಡ್ ನ್ನ ವೇಳ್ ಕೊೀನ್ನಗಕಾೂ ತಿ. ಕಾರಣ ತಾಾ ಪ್ ದೇಶಾಾಂತು ಕಾಳ್ಳೀಕ ಬೆಗ್ಲಿ ಜತಾ್ . ಏಕಾಧ ಬೈಲರ್ಗಡ್ದ ಮೆಳಾಾ ರಿ ತಾಜೆ ೀರಿ ರ್ಸ್ಕನ ಪ್ ವಾಸ ಕರಾ. ತಿೀ ಮಜ ರ್ವಾಂರ್ಡ. ಜರ್ಗಾಂತುಲ ಆಠ ಅತುಾ ದುು ತ ಅರಣಾ ಪ್ ದೇಶಾಾಂತು ಹೊ ಪಶಿಚ ಮ ಘಟೆ ಏಕ ಜವಾಾ ಸ್ . ಏಕಪಂತಾ ಥಯಿಾಂ ವೊಚೂನ ಯಯಾ. ಆಜಿೀಚಿ ಮನ್ನಾಂತು ಠರಯಾ. ಉಮೇದ್ವ ಆಪ್ಲೀಆಪ ಉದು ವತಾ. ಥಯಿಾಂ ಗೆಲಿಲ ತೆನ್ನಾ , ಕ್ ಪಯಾ ಾರು ಪ್ಲವೆಚ ಾಂ , ರ್ವೀಡ್ದ ಸ್ಲರ್ರೇಟ ಓಡ್ಚ ಾಂ , ಟೇಪರೆಕೊೀಡಗರ ಲಾವ್ಾ ಗೌಜಿ ರ್ಲಾಟೊ ಕೊಚಗಾಂ , ವನಾ ಪ್ರ್ ಣಾ ಾಂಲ ಶಿಕಾರಿ ಕೊಚಗಾಂ ಕಾಮಮ ಕೊೀನ್ನಗಕಾೂ ತಿ. ಜ್ ನಪ್ಲೀಠ ಪ್ ಶ್ಸ್ಲ್ ರ್ವಜತಾ ರಾಷೆ ರಕರ್ವ ಕುವೆಾಂಪುನ ಮೊ ಳಾಾ ಾಂ , " ಪ್ ಕ್ ತಿಯ್ ಆರಾಧನೆಯ ಪರಮಾತಮ ನ ಆರಾಧನೆ. " ಹೆಾಂ ಲಕಾಿ ಾಂತು ಉರ.

-ಪ್ದಮ ನ್ಸಭ ನ್ಸಯಕ ( ಡಾಂಬಿವಲಿ ) -----------------------------------------

46 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬೈಡನ್ಸ-ಕಮಲಾ

ಆಡಳ್ತ್್ ಾ ತ್ರಯ ಾಂ

ಭಾರತ್ರೋಯ ಮೂಳ್ತ್ಚಾಂ

47 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


48 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


49 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


50 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ ಧಾನ್ಸ ಮಂತಿ್ ನರೇಾಂದ್ ಮೀಡ್ದ ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ ಜನೆರ್ 19 ವೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್್ ರಾಾಂತ್ ಕಾಡ್ದಗನಲ್ ಓಸಿ ಲ್ೆ ರ್ಗ್ ಸ್ಲಯ್ಸ್ ಮಾಂರ್ಯ್, ಕಾಡ್ದಗನಲ್ ಜೊೀಜ್ಗ ಆಲನ್ಸಚರಿಗ ಸ್ಲರೀ-ಮಲಬಾರ್ ಮೇಜರ್ ಆಚ್ಗಬಿಸ್ಪ ಆನಿ ಕಾಡ್ದಗನಲ್ ಬಾಜಲಿಯ್ಲಸ್ ಕ್ಸಲ ೀಮಿಸ್ ಸ್ಲರೀಮಲಬಾರ್ ಮೇಜರ್ ಆಚ್ಗಬಿಸ್ಪ ಆನಿ ಕಾಡ್ದಗನಲ್ - ದೊೀಗ್ಲೀ ಕೇರಳಾ ಥಾಂವ್ನಾ ಹ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಭೆಟೊಲ . ರ್ಜಲ್ ಇತಿಲ ಚ್ಚ ಕ್ಸೀ ವೆಗ್ಲಾಂಚ್ ಲೊೀಕ್ಸಭಾ ಚುನ್ನವ್ನ ಚಲಾಚ ಾ ರ್ ಆಸ ಆಸ್ ಾಂ ಹ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಮಸೂ ಘಾಲ್ಾ ಕ್ಸ್ ೀಸ್ ಾಂವಾಾಂಚ ಮತ್ ಆಪ್ರಣ ಾಂವೊಚ ಮಖೆಲ್ ಇರಾದೊ ಆಸ್ ಲೊ ಮೀಡ್ದಚೊ ಜನತಾ ಪ್ರಡ್ದ್ ಕ್ ಜಿಕವ್ನಾ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್.

ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ ಸಂದಭಾಗರ್ ಕಾಡ್ದಗನಲಾಾಂನಿ ಮೀಡ್ದಕ್ ಉಲೊ ದ್ವಲೊ ಪ್ರಪ್ರಕ್ ಭಾರತಾಚಿ ಭೆಟ್ ದ್ವೀಾಂವ್ನೂ ಆಮಂತ್ ಣ್ ಧಾಡುಾಂಕ್. ಖಬೆ್ ಪ್ ಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಉಲಾಾ ಕ್ ಮೀಡ್ದನ್ಸ ಆಪ್ಲಲ ಸಯ್ ಘಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂದಭಾಗರ್ ತಾಣಾಂ ಮೀಡ್ದಲಾಗ್ಲಾಂ ಆಯ್ಲ ವಾರ್ ಜಯಾಲ ಾಂತ್ ಘಾಲಾಲ ಾ ಫ್ಯ| ಸೆ ಾ ನ್ಸ ಸಿ ಮಿ ಜ.ಸ. ಕ್ ಜಯಾಲ ಾಂತೆಲ ಾಂ ತುಥಗನ್ಸ ಸುಟಂವ್ನೂ ರ್ವಚ್ಯಲಗಾಂಗ್ಲ ಮೊ ಳಳ ಾಂ ಕಳ್ಮತ್ ನ್ನ. ಜರ್ ನ್ನ, ತರ್ ತಾಣಾಂ ನಿಜಕ್ಸೀ ಹೊ ಏಕ್ ಅವಾೂ ಸ್/ಸಂದಭ್ಗ ಹೊರ್ಗೆ ಯ್ಲಲ ಮೊ ಣಾ ತ್. ಮೀಡ್ದನ್ಸ ಸರಯಿಲಿಲ ಹಿ ಲೊಣ ಕ್ಸತೊಲ ತಾಂಪ್ ಉರಾತ್ ಆನಿ ಫ್ಯಯಾಾ ಾ ಚಿ ಜಯ್್ ತೆಾಂ ಪಳಾಂವ್ನೂ ಆಸ. ------------------------------------------

51 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೆನರ‍್ ಕತಲಿಕ್ ಆನಿ ಲವ್ನ ಜಹಾದ್

-ಫಿಲಿಪ್ತ ಮುದಾರ್ನ, ಮುಾಂಬಯ ಲವ್ನ ಜಹಾದ್ ಹಾಚ್ಾ ಾಂ ಮೂಳ್:

ಆಯ್ಲ ವಾರ್, - ಉತ್ ರ್ ಪ್ ದೇಶ್ವ, ಮಧಾ ಪ್ ದೇಶ್ವ, ಉತ್ ರೊ ಾಂಡ್- ಹ್ಯಾ ಬಿಜಪ್ಲ ಪ್ರಡ್ದ್ ಚಾ ಸಕಾಗರ್ ಆಸ್ಲಾಲ ಾ ಾಂ ರಾಜಾ ಾಂನಿಾಂ "ಕಾಜರಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಧಮ್ಗ ಪತಾಗರ್ವಣ " ರ್ವರುದ್ಿ ಕಾಯ್ಾ ಮಂಜೂರ್

ಕೆಲ. ಹ್ಯಾ ಾಂ ಕಾಯಾಾ ಾ ಾಂಚಾ ಾಂ ಮೂಳ್ ಆಸ ಕೇಸರಿ ದಳಾಚ್ಯಾ ಉಗ್್ ಹಿಾಂದುತಿ ವಾದ್ವಾಂಚೊ ’ಲವ್ನ ಜಿಹ್ಯದ್’ ವಾದ್-ರ್ವವಾದ್ ಶಿಕವೆಣ ಾಂತ್. ಕಾಜರಾಾಂ ಮಕಾಾಂತ್್ , ಮಸ್ಲಲ ಮ್ ಜಣ್-ಅಾಂಕೆೆ ವಾಡವ್ನಾ , ಭಾರತಾಾಂತ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಾಂನಿಾಂ ಆಪ್ರಲ ಾ ತಫೆಗನ್ಸ ರಾಾಂವಾಚ ಾ ಾಂ ಪ್ರಡ್ದ್ ಾಂಚಾ ಸಕಾಗರ್ ಅದ್ವಕಾರಾರ್ ಯ್ಶಾಂ ಹಿ ಮಸ್ಲಲ ಮಾಾಂನಿಾಂ ಮಾಾಂಡುನ್ಸ ಹ್ಯಡ್ಲ ಲಿ ಕಾಳ್ಮ ಗ್ಳಪ್ಲತ್ ಆಲೊಚನ್ಸ. ಧಮಾಗಾಂತರ್ ಕಾಜರಾಾಂ ಶಕಾೆ ಾ ಾಂ ಥವ್ನಾ ಚಲೊನ್ಸ ಆಯಾಲ ಾ ಾಂತ್ ತರಿೀ, ಹೊ ಲವ್ನ ಜಿಹ್ಯದ್ ಮೊ ಳ್ಳಳ ಸ್ಲಬ್‍ಲ್ಾ ಕೇಸರಿ ದಳಾಚ್ಯಾ ಾಂನಿಾಂ ವೊ ಡ್ ಮಾಫ್ಯನ್ಸ ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್, ಸಂಸ್ಲೂ ರತಿಕ್ ಆನಿಾಂ ರಾಜ್ಕ್ಸೀಯ್ ಮದೊಾ ಜವ್ನಾ ರ್ದ್ವಲ ಲೊಲ ಬಿಜಪ್ಲ ಕೇಾಂಾ್ ಾಂತ್ ಅಧಕಾರಾರ್ ಯ್ತಚ್. ಪ್ ತೆಾ ೀಕ್ ಜವ್ನಾ 2014 ಇಸಿ ಾಂತ್ ನರೆಾಂದ್ ಮೀದ್ವ ತಸ್ಲಲ ಉರ್್ ವಾದ್ವ ಪ್ ಧಾನಿ ಜಲಾಾ ಉಪ್ರ್ ಾಂತ್. .

ಮುಸ್ತಯ ಮ್ ಸಂಘಟ್ಣ್ಾಂಚೊ ವ್ಣದ್: ಮೀರ್ಗ ಖ್ಯತಿರ್ ಅನ್ಸ-ಭಾವಾಡ್ದ್ ಮಸ್ಲಲ ಮ್ ನಹಿಾಂ ಆಸಲ ಲೊಾ (ಹಿಾಂದು,

52 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜೈನ್ಸ, ಬುದ್ವಾ ಸ್್ , ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವ್ನ ಇತಾಾ ದ್ವ ಧಮ್ಗ ಪ್ರಳ್ ಲೊಾ ) ಚಲಿಯ್ಲ ಸಿ ಾಂತ್ ಖುಶನ್ಸ ಆಪ್ಲ್ಲ ಾಂ ಧಮ್ಗ ರ್ದ್ವಲ ತಾತ್. ಕವೆಡ್ ರ್ ಜಾಂವ್ನೂ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಮಸ್ಲಲ ಮ್ ನವಾ್ ಾ ಾಂನಿಾಂ ತಾಾಂಚಾ ರ್ ಕಸ್ ಲೊ ದಬಾವ್ನ ಘಾಲೊಲ ನ್ನಾಂ ಮೊ ಣ್ ಮಸ್ಲಲ ಮ್ ಸಂಘಟನ್ನಾಂ ಆನಿಾಂ ರಾಜ್ಕ್ಸೀಯ್ ಪ್ರಡ್ದ್ , ಪ್ ತೆಾ ಕ್ ಜವ್ನಾ ಕೇರಳಾ ಮೂಳಾಚಿ popular front of India (PFI) ಸಾಂರ್ತ್್ ಆಯಾಲ ಾ ಾಂತ್. ಲವ್ನ ಜಿಹ್ಯದ್ ವ ರೀಮಿಯ್ಲ ಜಿಹ್ಯದ್ ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ಕುಠ್ ಶಿಕಪ್; ಹಿ conspiracy theory ಹಿಾಂದುತಾಿ ಉರ್್ ವಾದ್ವಾಂಚೊ ಬೆ-ಬುನಿಯಾದ್ ಆನಿಾಂ ಫ್ಟಿೂ ರ ಪ್ಲ್ ಪರ್ಗಾಂಡ್ಯ . ಅಮೇರಿಕಾಾಂತ್ white supremacists ಜಶಾಂ ಫ್ಟ್ ಕಾಣಯ್ಲಾಂ ಘಡ್ಾ ಲೊೀಕಾಕ್, ಪ್ ತೆಾ ೀಕ್ ಜವ್ನಾ ಉಣಾ ಶಿಕಾಪ ಚ್ಯಾ ಆನಿಾಂ ಹಳಳ ಾಂತಾಲ ಾ ಾಂ ಕಟ್ೆ ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವಾಾಂಕ್, ರ್ಡ್ಯೂ ಯಾ್ ತ್ ತಶಾಂ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಹೆ ಕತಾಗತ್. ಜಶಾಂ ನ್ನಜಿ ಜಮಗನಿಾಂತ್ ಹಿಟಲ ರಾಚ್ಯಾ fascist ಶಿಕವೆಣ ಾಂತ್ ಜುದೆವಾಾಂ ರ್ವರುದ್ಿ ಸಾಾ ನ್ನಗ್ಲ್ ಕಾಾಂಕ್ ರ್ಡ್ಯೂ ಯಿಲಲ ಾಂ ತಶಾಂ. ಖಂತಿಚಿ ರ್ಜಲ್ ಕ್ಸ ಹೆ ಕೇಸರಿ ದಳ್ ಸಂಸರ್-ಭ್ರ್ ರ್ವಸ್ ಲಾಾ ಗತ್ ಆನಿಾಂ ಅನಿವಾಸ್ಲ ಭಾರತಿೀಯ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಪ್ರಟಿಾಂಬ್ಲ ಆನಿಾಂ ಆಪ್ಲಲ ದುಡು ದ್ವತಾತ್. ಖಂತಿಚಿ ರ್ಜಲ್ ಕ್ಸ ಬಿಜಪ್ಲಚ್ಯಾ ಸಕಾಗರಾಾಂಚಾ ರ್ವಚ್ಯರ್, ಅಬಿಪ್ರ್ ಯ್ ಆನಿಾಂ ಫ್ಟ್ ಖಬ್ಲ್ ಪ್ರಚ್ಯನ್ಸಗ ಯತಾತ್ ಮಾದಾ ಮಾಾಂ, ಪ್ ತೆಾ ೀಕ್

ಜವ್ನಾ Times Now ಆನಿಾಂ Republic TV ತಸ್ಲಲ ಾಂ ಸಟೆಲಯ್ೆ ಟಿರ್ವ ಚನೆಲಾಾಂ. ಕರೀಡ್ಯಾಂನಿಾಂ ಲೊೀಕ್ ಹಿಾಂ ಚನೆಲಾಾಂ ಪಳತಾ. ಸಕಾಗರ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಆಪ್ಲಲ ಾಂ ಇಸ್ಲ್ ಹ್ಯರಾಾಂ ದ್ವೀವ್ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಆನಿಾಂ ಭುಲಯಾ್ . Mood of ಸಮಿೋಕಾಾ :

the

nation

(MOTN)

ಹ್ಯಾ ಬುದಿ ರಾ ಸಾಂಜಚಾ ಾಂ prime time ಪ್ ಸರಣ್ India Today TV ರ್ ಚಲಲ ಾಂ ಜಾಂ ದೇಶ್ವ ಕ್ಸತೆಾಂ ಭರ್ಗ್ ಮೊ ಣ್ ಚಲಯಿಲಲ ಾ ಸಮಿೀಕಾ್ ರ್ವರ್ಷಾಂ ಆಸಲ ಾಂ. ಕಾರ್ವಗ ಇನ್ ಯ್ೆ ್ ಮೊ ಳಾಲ ಾ ಸಮಿೀಕ್ ಕಚ್ಯಾ ಗ ಖ್ಯಸ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲ್ಣ ನ್ಸ ಜಮಯಿಲಾಲ ಾ ಹ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರ್ ಯ್ ಸಂರ್್ ಹಣಾಂ ಪ್ ಮಾಣಾಂ, ದೇಸಚೊ 54% ಲೊೀಕ್ ’ಲವ್ನ ಜಿಹ್ಯದ್’ ಎಕ್ ಖರಿ ರ್ಜಲ್ ಮೊ ಣ್ ಮಾಾಂಾ್ . ಮೊ ಣೆ , ಹೊ 54% ಲೊೀಕ್ ಪ್ರತಿಯ್ತಾ ಕ್ಸ ಮಸ್ಲಲ ಮ್ ಾದೆಲ ಹೆರ್ ಧಮಾಗಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಾಂಕ್, ಪ್ ತೆಾ ಕ್ ಜವ್ನಾ ಹಿಾಂದು, ಆಪ್ರಲ ಾ ಫ್ಟಿೂ ರಾಾ ಮರ್ಗಚ್ಯಾ ಜಳ್ಮಾಂತ್ ಶಿಕಾಗಯಾ್ ಆನಿಾಂ ಕಾಜರ್ ಜತಾಾಂ ಮೊ ಣ್ ಭಾಸಯಾ್ . ಕಾಜರಾ ಉಪ್ರ್ ಾಂತ್, ಕನೆಿ ಡ್ ರ್ ಜಯಾಾ ತರ್ ಡ್ದವೊಸ್ಗ ಕತಾಗಾಂ ಮೊ ಣ್ ಭೆಸೆ ಯಾ್ . ಅಶಾಂ forced conversion ಚಲಾ್ ಮೊ ಳಳ ಾಂ ಹೆಾಂ ಗ್ಳಪ್ಲ್ ಕುಟ್ ಶಿಕಪ್ 36% ಲೊೀಕ್ ಮಾತ್್ ಪ್ರತಿಯ್ನ್ನಾಂ. ಮಕಾರ್ ಸರನ್ಸ, ಹಿ ಸಮಿೀಕಾ್ ಸಾಂರ್ಗ್ ಕ್ಸ 58% ಲೊೀಕ್

53 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಯ್ಲ ವಾರ್ ಬಿಜಪ್ಲ ರಾಜ್ಾ ಸರಾೂ ರಾಾಂನಿಾಂ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲಲ ಕಾಯ್ಾ ಸಮಾ ಆನಿಾಂ ರ್ಜಗಚಾ ಮೊ ಣ್ ಅಭಿಪ್ರ್ ಯ್ ದ್ವತಾ. ಹಿಾಂಾಿ ಾಂ ಮಧಾಂ 60% ಲೊೀಕ್ ಧಮಾಗ-ಭಾಯಿಲ ಾಂ ಕಾಜರಾಾಂ ನಿರೀದ್ ಕರುಾಂಕ್ ಕಾಯ್ಾ ಜಯ್ ಮೊ ಣ್ ತರ್ 51% ಮಸ್ಲಲ ಮ್ ಲೊೀಕ್ ಹ್ಯಾ ಾಂ ಕಾಯಾಾ ಾ ಾಂಚೊ ರ್ವರೀದ್ ಕತಾಗ. ಅತಾಗತ್, ಮಸ್ಲಲ ಾಂ ಲೊೀಕ್ ಚಡ್ ಉರ್ಗ್ ಾ ಮನ್ನಚೊ ಮೊ ಣ್ ನಹಿಾಂ ರ್ರ್ಗರ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಅನ್ಸ-ಭಾವಡ್ದ್ ಚಲಿಯ್ಾಂ ಸಂಗ್ಲಾಂ ಲಗ್ಾ ಕಚಾ ಗ ಸಂಾ್ ಪ್ ಹೊರ್ಗೆ ಾಂವ್ನೂ ನ್ನಕಾ. ಆಮಾಯ ಾ ಾಂ ಕರ‍್ವಳಿ ಲವ್ನ ಜಹಾದ್:

ಜಲಾಯ ಾ ಾಂನಿಾಂ

ಅಮೆಚ ಾ ಕರಾವಳ್ಮ ಜಿಲಲ ಕನ್ನಗಟಕಾಚ್ಯಾ ಬಿಜಪ್ಲ ಸರಾೂ ರಾಚ್ಯಾ ಆಡಳಾ್ ಾ ಸಕಯ್ಲ ಆಸತ್. ಹೊ ಬಿಜಪ್ಲ ಸರಾೂ ರ್ ವಯ್್ ಸಂಗೆಲ ಲಾಾ ಾಂ ತಿೀನ್ಸ ರಾಜಾ ಾಂಚಿ ದೇಕ್ ಘವ್ನಾ ಕಾಜರಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಧಮ್ಗ ಪತಗವೆಣ ರ್ವರುದ್ಿ ಕಾನುನ್ಸ ಮಂಜೂರ್ ಕರುಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಲಾ. ರ್ವಧಾನ್ಸ ಸಭೆಾಂತ್ ಬಿಜಪ್ಲಚಾ ಾಂ ರ್ಹುಮತ್ ಆಸ. ರ್ವಧಾನ್ಸ ಪರಿಶ್ದೆಾಂತ್ ಹೊ ಕಾಯ್ಲ ಪ್ರಸ್ ಕರಿಜ ತರ್ ದುಸ್ ಾ ಾಂ ಪ್ರಡ್ದ್ ಾಂಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಾಂ ಶಾಸಕಾಾಂಚಿ ಮಜತ್ ಜಯ್. ಹ್ಯಾ ರ್ವರ್ಷಾಂ ಕೊಾಂಗೆ್ ಸ್ ಪ್ರಡ್್ , ಅಧಕ್ ತ್ ಜವ್ನಾ , ಅಸಲಾಾ ಾಂ ಕಾಯಾಾ ಾ ಾಂಕ್ ರ್ವರೀದ್ ಪ್ರಚ್ಯರಾ್ . ಪುಣ್, ಥೊಡ್ ಕೊಾಂಗೆ್ ಸ್ರ್ಗರ್ ಉಪ್ರ್ ಟಿ ಮತ್ ದ್ವಾಂವ್ನೂ

ಪ್ರಟಿಾಂ ಸರೆಚ ಾ ನ್ನಾಂತ್. ತಶಾಂಚ್ ತಿಸ್ಲ್ ಪ್ರಡ್್ ಜಡ್ದಯು ಶಾಸಕ್ ಬಿಜಪ್ಲಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದ್ವಾಂವ್ನೂ ಪುರ. ಅಶಾಂ, ಮಕಾಲ ಾ ಸಭೆ-ಅಧವೇಶಾನ್ನಾಂತ್ ಕನ್ನಗಟಕಾ ಸರಾೂ ರ್ ಹೆ ಕಾಯ್ಾ ಮಂಜೂರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಪ್ ಸ್ ವ್ನ ಕಾಡ್್ ಲ. ಲವ್ನ ಜಿಹ್ಯದ್ ರ್ವರ್ಷಾಂ ಜಯಿತಿ್ ಾಂ ತಕಾಗಾಂ ಆನಿಾಂ ವಾದ್-ರ್ವವಾದ್ ಅಯ್ಲೂ ಾಂಕ್ ಮೆಳ್್ ಲ. ಹೆಾ ರ್ಮೆಗಾಂತ್, ಆಮಾಚ ಾ ಜಿಲಾಲ ಾ ಾಂನಿಾಂ ಹಿಾಂದು-ಮಸ್ಲಲ ಾಂ ದಂಗೆ ಜಾಂವ್ನೂ ಸಂಾ್ ಪ್ ಆಸ. ಆಮಾಚ ಾ ಉಡುಪ್ಲ ಆನಿಾಂ ದ.ಕ ಜಿಲಾಲ ಾ ಾಂನಿಾಂ 2018 ಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಾಂತ್ ಎಕೊಲ ಸ್ಲಡ್ಾ ಹೆರ್ ಸವ್ನಗ ಬಿಜಪ್ಲ ಶಾಸಕ್ ರ್ವಾಂಚೊನ್ಸ ಆಯಿಲಲ . ಹೊ ಎಕೊಲ ಕೊಾಂಗೆ್ ಸ್ರ್ಗರ್ ಮಂರ್ಳ್ರು ಶತಾಾಂತ್ ವಸ್ಲ್ ಕರಾ ್ ಆಸಚ ಾ ಮಸ್ಲಲ ಾಂ, ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವ್ನ ಆನಿಾಂ ಹಿಾಂಾಿ ಾಂ ಮಧಾಂ ಮಗ್ಲರಾಾಂಚೊ ವೊೀಟ್ ವೊಡಲ ಲೊ ಮಸ್ಲಲ ಾಂ ಶಾಸಕ್ ಯು. ಟಿ. ಅಬುಾ ಲ್ ಖ್ಯದರ್. ಹ್ಯಾ ಶತಾಾಂತ್ ಮಸ್ಲಲ ಾಂ ಉಮೇಾಿ ರ್ ಸ್ಲಡ್ಾ ಹೆರಾಾಂಕ್ ಜಿಕೊಾಂಕ್ ಸಧ್ಯ್ಚ್ ನ್ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ಶತಾಾಂತ್ ಕಾಜರಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಧಮ್ಗ ರ್ದಲ ರ್ವಣ ಜತಾ-ಗ್ಲೀ ಮೊ ಳ್ಮಳ ಸಮಿೀಕಾ್ ನ್ನಾಂ. ಕಲಲ ಡ್ಯೂ ಪ್ ಭಾಕರ್ ಭ್ಟಾೆ ಚಿಾಂ ಹಿಾಂಾಿ ಾಂಕ್ ಉಚ್ಯಾಂಬ್ಲೀಳ್ ಕರಿಚ ಾಂ ಭಾಶ್ಣಾಂ ಪ್ ಮಾಣಾಂ ವೊ ಡ್ ಮಟಾೆ ರ್ ’ಲವ್ನ ಜಿಹ್ಯದ್’ ಚಲೊನ್ಸ ಆಸ. ಹೆಾಂ ರ್ಹುಮತ್ ಹಿಾಂದು ಲೊೀಕ್ (ಅನಿಾಂ

54 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಥೊಡ್ ಕತೊಲಿಕ್) ಪ್ರತಿಯ್ತಾ ಮೊ ಣ್ ಮೊ ಜಿ ಖ್ಯಸ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರ್ ಯ್.

ಲವ್ನ ಜಹಾದ್ ವಿಷಾಂ ಕೆನರ‍್ ಕತಲಿಕ್ ಕಿತಾಂ ಮೊ ಣ್್ ತ್?:

ಹ್ಯಾ ಾಂ ದೊೀನ್ಸ ಜಿಲಾಲ ಾ ಾಂನಿಾಂ, ಪ್ ತೆಾ ೀಕ್ ಜವ್ನಾ ದ.ಕ ಜಿಲಾಲ ಾ ಾಂತ್, ಕತೊಲಿಕ್ ಲೊೀಕ್ ಅಲ್ಪ -ಸಂಕಾಾ ತ್; ಜಲಾಾ ರಿೀ ಬ್ಲೀಟಾಾಂನಿಾಂ ಮೆಜಾ ತ್ ತಿತೊಲ ಉಣೊ ನಹಿಾಂ. 8.20% ಮೊ ಣ್ 2011 ಖ್ಯನಿಸ್ಮಾರ್ ಲೇಕ್ ದ್ವತಾ. ಅನಿವಾಸ್ಲ ಕತೊಲಿಕ್, ಪ್ ತೆಾ ೀಕ್ ಜವ್ನಾ ರ್ಲ್ಫ ಆಬಿಗ ರ್ಗಾಂವಾಾಂನಿಾಂ ವಸ್ಲ್ ಕರಾ ್ ಆಸತ್ ತೆ, ಹ್ಯಾ ಲಕಾಾಂತ್ ಯತಾತ್-ಗ್ಲೀ ಹೆಾಂ ಮೊ ಕಾ ಕಳ್ಮತ್ ನ್ನಾಂ. ತಶಾಂ ಥೊಡ್ಲ ನವೊ ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವ್ನ ಲೊೀಕ್, ಆಪ್ರಲ ಾ ಾಂ ರಾಜ್ಕ್ಸೀಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಳನ್ಸ ಹಿಾಂದು ಮೊ ಣ್ ಲೇಕ್ ದ್ವೀತಾ. ಹೊ ಉಗ್ಲ್ ಗ್ಳಟ್. ತಾಾ ಚ್ ಖ್ಯನಿಸ್ಮಾರ್ ಲೇಕಾ ಪ್ ಮಾಣಾಂ, ಹ್ಯಾ ಜಿಲಾಲ ಾ ಾಂತ್ 24% ಮಿಕೊಿ ನ್ಸ ಮಸ್ಲಲ ಾಂ ಆಸ್ಲಲ . ಯು. ಟಿ ಖ್ಯದರ್ ಜಿಕೆಲ ಲಾಾ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಶತಾಾಂತ್ ಮಸ್ಲಲ ಾಂ ರ್ಹುಮತ್ ಆಸ. (ಉಳಾಳ ಲ್ ಸಾಂಕೊ ಉತೊ್ ನ್ಸ ವೆತಚ್ ಹೆಾಂ ಉಟೊನ್ಸ ದ್ವಸ್ ). 2021 ಖ್ಯನಿಸ್ಮಾರ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಚ್ಗ ಮಹಿನ್ನಾ ಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ನೂ ಪುರ. ಹೆ ಆಾಂಕೆೆ ಯತಾನ್ನಾಂ, ಮಸ್ಲಲ ಾಂ ಆಾಂಕೆೆ ಹೆರಾಾಂ ಪ್ರ್ ಸ್ ಅಧಕ್ ಠಕಾೂ ಾ ಾಂನಿಾಂ ಚಡ್ಯಲ ಮೊ ಳ್ಳಳ ಅಾಂಾಜ್. ತವಳ್, ಹೊ ಆಾಂಕೊೆ ನಸಗ್ಲಗಕ್ ವಾಡವಳ್ಮ ವರ್ವಗಾಂ ತರಿೀ, ಲವ್ನ ಜಿಹ್ಯದ್ ವರ್ವಗಾಂ ಮೊ ಣ್ ಹಿಾಂದುತಾಿ ಉರ್್ ವಾದ್ವ ಫ್ಟಿೂ ರ ರ್ವವಾದ್ ಮಾಾಂಡುಾಂಕ್ ಪುರ.

ಅಮೆಚ ಾ ಮಕೆಲಿ ಹ್ಯಾ ರ್ವರ್ಷಾಂ ಆಪ್ಲಲ ಅಭಿಪ್ರ್ ಯ್ ಉರ್ಗ್ ಾ ನ್ಸ ಸಾಂರ್ಗ್ ತ್ ಗ್ಲೀ ತೆಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ನೆಣಾಂ. ಕೊೀಣ್ ರ್ವೀಜ್ ಇಪತಾ್ ಚೊ ವಾಚಿಪ ಜೊ ದ.ಕ ಜಿಲಾಲ ಾ ಾಂತ್ ವಸ್ಲ್ ಕರಾ ್ ಆಸ ಆನಿಾಂ ಹ್ಯಾ ರ್ವರ್ಷಾಂ

ಆಮಾಚ ಾ ಸಮಾಯಾಚಿ ಅಧಕ್ ತ್ ಅಬಿಪ್ರ್ ಯ್ ಕ್ಸತೆಾಂ ಮೊ ಣ್ ಕಳ್ಳಾಂಕ್ "ಕನೆಕ್ ನ್ಸ" ಆಸ ತಾಣಾಂ ಏಕ್ ಲೇಕ್ ರ್ರವೆಾ ತ್ ವ ಸಂಪ್ರದ್ವಪ ಪತ್್ ಧಾಡ್ಾ ದ್ವವೆಾ ತ್. ಭಾಸಭಾಸಕ್ ಆಸ್ಲ್ ಆಸ. ಹಜರಾಾಂಕ್ ಮಿಕೊಿ ನ್ಸ ಮೊ ಕಾ ಮಸ್ಲಲ ಾಂ ಮಿತ್್ ಆಸತ್, ಚಡ್ಯ್ ವ್ನ ಕೇರಳಾಾಂತ್. ಹೆ ವ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟಾಮ ಾಂನಿಾಂ ಆನಿಾಂ ಸಯಾ್ ಾ ಾಂ-ದಯಾ್ ಾ ಾಂ ಮಧಾಂ ’ಮೀರ್ಗರ್ ಪಡ್ಲನ್ಸ’ ಕಾಜರ್ ಜಲಲ ಾಂ ಮೊ ಜಾ ಗ್ಳಮಾನ್ನಾಂತ್ ಯವಾಾ . ತೆ ಸಗೆಳ "ಅವಯ್ಚ ಪೂತ್ ವ ಧುವ್ನ". ವೊ ಡ್ದಲಾಾಂನಿಾಂ ಸಯಿ್ ಕ್ ಕೆಲಾಲ ಾ ಕಢಾಂ ಲಗ್ಾ ಜಲಾಾ ಾಂತ್. ಹಿಾಂದುತಾಿ ಚ್ಯಾ ಫ್ಟಿೂ ರಾಾ ಖಬೆ್ -ಪ್ ಮಾಣಾಂ ಚ್ಯಾ ರ್ ಬಾಯ್ಲಲ ಆಸ್ಲಲ ಕೊೀಣ ನ್ನಾಂತ್. ಸಕಾೆ ಾಂಕ್ ಏಕ್ಚ್ ಬಾಯ್ಲ . ಹ್ಯಾಂ, ಭುಗ್ಲಗಾಂ ಮಾತ್್ average ದೊೀನ್ನಾಂ

55 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಯ್್ ಪುಣ್ ತಿೀನ್ನಾಂ ಸಕಯ್ಲ ಮೊ ಣ್ ದ್ವಸ್ . (2020 estimate 2.4% Vs 1.6% of Hindus). ಚಲಿಯ್ಲ/ಚಲ ವಾಾಂಟೊ (ratio) ಪಳಯಾಲ ಾ ರ್ ಮಸ್ಲಲ ಾಂ 951, ಹಿಾಂದು 931. ಅಬೆಳ , ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವ್ನ 1023 ಮೊ ಣೆ ಜಯಿತಾ್ ಾ ಾಂ ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವ್ನ ಚಲಿಯ್ಾಂಕ್ ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವ್ನ ಚಲ ಮೆಳ್ಳಾಂಕ್ ಕಷ್ೆ . (ದೆಕುನ್ಸ ಯಾಜಕಾಾಂ ಪ್ರ್ ಸ್ ಚಡ್ ಮಾದ್ವ್ ಭೆಸಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂಧಬ್‍ಲ್ಗ ಹೊ. ಕುಶಾಲ್ ಕತಾಗಾಂ. ಸ್ಲೀರಿಯ್ಸ್ ಘನ್ನಕಾತ್). ಅಶಾಂ ಆಸ್ ಾಂ ಥೊಡ್ಲಾ ಚಲಿಯ್ಲ ಅನ್ಸ-ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವ್ನ ಚಲಾಾ ಾಂ ಕಢಾಂ ಮೀರ್ಗರ್ ಪಡ್ದ್ ತ್. ಧಮಾಗ ಭಾಯ್್ ಕಾಜರ್ ಜಾಂವ್ನೂ ವೊ ಡ್ದಲಾಾಂಚಿ ಪವಗಣಿ ಮೆಳ್ಮಳ ನ್ನಾಂ ತರ್, ಾಾಂವೊನ್ಸ ವೆತಿತ್ ವ ಕಾಜರ್ ಜಯಾಾ ಸ್ ಾಂ ’ಅಾಂವಾೂ ರ್’ ಉತಿಗತ್. ಮೊ ಜಾ ಾಂ ಇಷೆ ಾಂ ಮಧಾಂ, ದೊೀನಿೀ ಸಂಧಬ್‍ಲ್ಗ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಪಳಲಾಾ ತ್. ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವ್ನ ಚಲ ಹಿಾಂದು ಚಲಿಯಾಾಂ ಕಢಾಂ ತಶಾಂ ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವ್ನ ಚಲಿಯ್ಲ ಹಿಾಂದು ಚಲಾಾ ಾಂ ಕಢಾಂ ಕಾಜರ್ ಜಲಾಾ ಾಂತ್. (ಹಿಾಂದು ಚಲಿಯ್ಲ ಕಾಜರಾ ಉಪ್ರ್ ಾಂತ್ ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವ್ನ ಜಲಾಾ ಾಂತ್. ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವ್ನ ಚಲಿಯ್ಲ ಹಿಾಂದು ಧಮ್ಗ ರಿೀತಿ-ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಳ್ನ್ಸ ಆಯಿಲಲ ಾಂ ಆಸ ಆನಿಾಂ ಭುರ್ಗಾ ಗಾಂಕ್ ಹಿಾಂದು ಜವ್ನಾ ವೊ ಡ್ ಕೆಲಲ ಾಂ ಆಸ. ನವಾ್ ಾ ಾಂಕ್ ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವ್ನ ಕೆಲೊಲ ಾಕೊಲ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಪಳಾಂವ್ನೂ ನ್ನಾಂ. ಹ್ಯಚೊ ಅರ್ಥಗ ಕ್ಸ ಾಾಲ ಾ ಚಾ ಾಂ ಚಲಾ್ . जिस्कि लाजि, उस्कि बैन्स).

ಕೇರಳಾಾಂತ್ ಸ್ಲೀರ ಮಲಂಕರಾ ಕತೊಲಿಕಾಾಂ ಮಧಾಂ "ಲವ್ನ ಜಿಹ್ಯದ್" ಭೆಾ ಾಂ ಆಸ. ಭಿಸಪ ಾಂನಿಾಂ ಪರಿ-ಪತಾ್ ಾಂ ಕಾಡ್ಯಲ ಾ ಾಂತ್ ಆನಿಾಂ ತಿಾಂ ಇರ್ಜಿಗಾಂನಿಾಂ ವಾಚ್ಯಲ ಾ ಾಂತ್. ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಆನಿಾಂ ಉಡ್ದಪ ದ್ವಯ್ಸಜಿಚ್ಯಾ ಾಂ ಭಿಸಪ ಾಂನಿಾಂ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಲ್ ಆಮಾಚ ಾ ಸಮೂಾಯಾ ಮಕಾರ್ ಆಸ ಮೊ ಣ್ ಲೊೀಕಾಕ್ ಜರ್ರ್ವಣ ದ್ವಲಾಾ ಗ್ಲೀ? ಹ್ಯಾಂವ್ನ ನೆಣಾಂ. ವಾಚ್ಯಪ ಾ ಾಂಕ್ ಖಳ್ಮತ್ ಆಸ? ವೊ ಡ್ ಅಾಂಕಾೆ ಾ ಾಂನಿಾಂ ಆಮೆಚ ಾ ಕತೊಲಿಕ್ ಚಲ ಭಾಯಾಲ ಾ ದೇಸಾಂನಿಾಂ ಗ್ಲಳಾ್ ತ್. ಜಯಿತಾ್ ಾ ಾಂಕ್ ಕಾಜರಾ ಉಪ್ರ್ ಾಂತ್ ಹೊಕೆಲ ಕ್ ಸಾಂರ್ತಾ ವರುಾಂಕ್ ಜಯಾಾ . ಸನಿಾ ವೇಸ್ ಅಸ್ಲ ಕ್ಸ ದ. ಕ ಜಿಲಾಲ ಾ ಾಂತ್ ಕತೊಲಿಕ್ ಚಲಿಯ್ಲ ಶಿಕಪ್ ಮಗ್ಳಾ ನ್ಸ ಘರಾ ರ್ಸ್ ತ್ ಆನಿಾಂ ಸಯಿ್ ಕೆಚಿ ವಾಟ್ ಪಳವ್ನಾ ಆಸ್ ತ್. ತಾಾಂಕಾಾಂ ಕತೊಲಿಕ್ ಚಲ ಭೆಟೊಚ ಸಂಧಬ್‍ಲ್ಗ ಉಣೊ. ಕ್ಸತಾಾ ಕ್ ತೆ ಸಗೆಲ ಕಾಮ್ ಸ್ಲದುನ್ಸ ಗೆಲಾಾ ತ್. ವಯಾಲ ಾ ನ್ಸ, ಆಮಚ ಾ ಚಲಿಯ್ಲ ಪ್ರಸಚ ಾ ತ್ ನೆಸಣ ಾಂನಿಾಂ ಮಕಾರ್. ಅಶಾಂ, ಮಸ್ಲಲ ಾಂ ಚಲಾಾ ಾಂನಿಾಂ ಆಮಾಚ ಾ ಚಲಿಯಾಾಂಕ್ ಆಾಂವೆೆ ಾಂವೆಚ ಸಂಧಬ್‍ಲ್ಗ ಉಬ್ಲೆ ಾಂಕ್

56 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪುರ. ಗ್ಳಟಾಚಿ ಏಕ್ ಗೆ ಖರ್ರ್ ಆಮಾಚ ಾ ಸಮಾಯಾಾಂತ್ ಚಲಾ್ ಕ್ಸ ರ್ಲಾಫ ಚೊ ಚಡ್ಲ ಮಹಿನ್ನಾ ಕ್ ರಜಾ ರ್ ಆಯ್ಲಲ , ತಿೀನ್ಸ ಹಫೆ್ ಸಯಿ್ ಕ್ ಪಳಾಂವ್ನೂ ಗೆಲ, ಏಕ್ ಹಫ್ಯ್ ಾ ಭಿತರ್ फट्ट मंगज ं, फट्ट ब्या. ಜಟಪ ಟ್ ಮದ್ವ, ಜಟಪ ಟ್ ಕಾಜರ್. ನವಾ್ ಾ ಕ್ ಬಾವಾೆ ಾ ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಲ ಹೊಕೆಲ ಚಾ ಗ್ಳಟ್ ಕ್ಸತೆಾಂ ಕಳ್ಮತ್? ಅಸಲಾಾ ಾಂ ಭಿಯಾಾಂ ವರ್ವಗಾಂ ಕುಟ್ ವಾದ್ ಆಮಾಚ ಾ ಕತೊಲಿಕ್ ಸಮೂಾಯಾಾಂತ್ ಉರ್ೆ ಲಾ ಮೊ ಣ್ ಮೊ ಕಾ ಭ್ರ್ಗ್ . ಬೆ-ಬುನಿಯಾದ್

ಆಸ್ಲಾಂಕ್ ಪುರ. ರ್ಹುಶಾಾ ಆಮಚ ಲೊೀಕ್ ಹ್ಯಾ ರ್ವರ್ಷಾಂ ಬಿಜಪ್ಲಚಾ ಪ್ರಡ್ದ್ ನ್ಸ ಆಸ. ಜಶಾಂ ಟಿಪುಪ ಸುಲಾ್ ನ್ನ ರ್ವರ್ಷಾಂ. ಅಧಕ್ ತರ್ ಕ್ಸ್ ಸ್ ಾಂವ್ನ ಲೊೀಕ್ ಕೊೀಾಂಗೆ್ ಸ್ ಪ್ರಡ್ದ್ ಕ್ ಆಪ್ಲಲ ಮತ್ ದ್ವೀತಾ, ಪುಣ್ ಟಿಪುಪ ಜಯಂತಿ ರ್ವರ್ಷಾಂ ಬಿಜಪ್ಲಚೊ ಸಾಂರ್ತ್ ದ್ವೀತಾ. ತಶಾಂ, ಲವ್ನ ಜಿಹ್ಯದ್ ರ್ವರ್ಷಾಂ ಜಾಂರ್ವಚ ಸಧಾ ತಾ ಆಸ. ******* (ಹಿ ಮೊ ಜ ಖ್ಲಸ್ತಿ ಅಭಿಪಾಾ ಯ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ಸಪ್ಣಾ ನೊಂ ಯೆತಲೊಂ ಚೆಡ್ವಾ ಸಪಾಣ ನಿಾಂ ಯ್ಶತಲೊಾಂ ಚೆಡ್ಲ್ ಮಾಹ ಕಾ ಕಾಳ್ತಾ ಚೆಾಂ ದ್ರ್ ಉಗೆ್ ಾಂ ದವರ್ ನಾಚೊನ್ ಉಡೊನ್ ಅತ್ರ ಗ್ನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ತುಕಾ ಥಾಂಸರ್ ಮೆಳಾಂಕ್ ಯ್ಶತಲೊಾಂ ನೆಕೆತಾರ ಾಂ ಗಾಂತುನ್ ತುಜಾಯ ಗಳ್ತಯ ಾಂತ್ ಸಬಯ್್ ಲೊ ಮಧಾಂ ಚಂದ್ರ ಕ್ ಲ್ಯಗವ್ನ್ ದ್ಟ್ ಕಾಳಕಾ ಮಧಾಂಯ್ನ ತುಕಾ ದೆಖ್ ಲೊಾಂ ಸಪಾಣ ಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ತುಕಾ ವೆಾಂಗೆಾಂತ್ ಘೆತಲೊಾಂ ಕಾಳಕಾಚ್ಯ ಏಕಾಾಂತಾಾಂತ್ ತುಜೆಲ್ಯಗಾಂ ದಿಷ್ಟಿ ಕ್ ದಿೀಷ್ಟಿ ಲ್ಯವ್ನ್ ಬಸ್ ಲೊಾಂ 57 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಉತಾರ ಾಂನಿ ಸುಾಂದರ್ ರುಪ್ಣ ಾಂ ಜಳ್ು ತಲ್ಲಾಂ ಮಗ್ ಸಗೊರಾಾಂತ್ ತಾರುಾಂ ಉಪ್ಯ ಶಾಂ ಕತ್ಲೊಾಂ ವೆಳ್ತಕಾಳ್ತಚೊ ಪ್ವ್ನ್ ನಾಾಂಗೊ ಮಾಹ ಕಾ ಚೆಡ್ಲ್ ಗೊಡ್ಲೆ ಯ ತುಜಾಯ ಉತಾರ ಾಂನಿ ಖಂತ್ ವಸರ ಲೊಾಂ ನೆಣ್ ಯ ತುಜಾಯ ಮನಾಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಪಿಸ್ ಲೊಾಂ ಸವ್ನಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ತಯ ಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ರಾಕ್ ಲೊಾಂ ಸಪಾಣ ಾಂನಿ ಯ್ಶತಲೊಾಂ ಚೆಡ್ಲ್ ಸಪಾಣ ಾಂನಿ ಯ್ಶತಲೊಾಂ -ಅಸೊಂತಾ ಡಿಸೀಜಾ, ಬಜಾಲ್ ------------------------------------------------------------------

RzÀé¼ï

GzÁÌPï PÉÆuÉ RzÀé¼ï PɯÉA? GzÀPï D¸ÉèA PÉÆuÁ vÁ¨É£ï RzÀé¼ï PɯÉA vÁuÉA f¨É£ï

GzÀPï

 GzÀPï RzÀé¼ï PɯÉÆè÷å f¨ÉÆ DªÀAiÀiï ¨Á¥ÀAiÀiï ªÉįÁå G¥ÁæAvï UÁAªÁgï ªÀiÁgÁÛvï ¨ÉÆèÉÆ

¤vÀ¼ï D¸ÉèA GzÀPï RzÀé¼ï PÀ±ÉA eÁ¯ÉA? GzÀPï eÁªÁß RzÀé¼ï RzÀé¼ï vÁPÁ PɯÉA

 xÉÆqÁå PÀÄmÁäA¤ 58 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


GzÀPï RzÀé¼ï PÉ°è ªÀiÁAAiÀiï eÁvÁ ºÀÄ£ï xÉÆqÉPÀqÉ xÀAqï GzÀPï ºÀÄ£ï PÀgÁÛ ¸ÀÄ£ï 

RzÀé¼ï GzÁÌ£ï vÉÆAqï zsÀÄAªÉÑA ªÀiÁVgï xÉÆqÁåA¤ ¤zÉAvï ¥ÀAiÀiÁðAvï RzÀé¼ï GzÁÌAvï £ÁíAªÉÑA 

xÉÆqÁå WÀgÁuÁåA¤ zÁzÁè÷åaZïÑ §qÁAiÀiï ¤vÀ¼ï GzÀPï ¸ÁAqÀÄ£ï ¥Àw ¥Àwuï ®qÁAiÀiï GzÀPï RzÀé¼ï eÁAªÁÑ ¥sÀÅqÉA eÁvÁ vÀgï DqÁAiÀiï eÁAiÀiÁßAZï vÀgï RzÀé¼ï eÁvÀZïÑ ªÀÄzsÉA ¥ÀqÀÄ£ï ¸ÉÆqÀAiÀiï  xÉÆqÁå ªÀÄ£ÁêA¤ ¢Ã¸ï GzÉvÁ£ÁAZï

¨sÀÄUÁåðAPï ¤vÀ¼ï GzÁÌAvï £Áít¬Ä°è DªÀAiÀiï ft¨sÀgï ºÁ¸ÁÛ ¨sÀÄUÁåðAPï RzÀé¼ï GzÁÌAvï G¥ÉåAªïÌ PÉ°è DªÀAiÀiï ¢Ã¸ï §ÄqÁÛ ¥ÀAiÀiÁðAvï RzÀé¼ï GzÁÌ£ïAZï WÁ¸ÁÛ  RzÀé¼ï GzÀPï ¦AiÉĪïß ¨sÁªï ¨sÀ¬ÄÚPï SÉAqÁÛ

59 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


RzÀé¼ï CªÀiÁ¯ï vÀPÉèPï ZÀqÀÄ£ï PÉƬÄÛ WɪÀÅ£ï ¨ÉAqÁÛ RzÀé¼ï GzÁÌ ¯ÉÆmÁPï SÁ±Á gÀUÀvï ¸ÁAqÁÛ RzÀé¼ï GzÁÌ PÁmÁAvï eÁ¼ÁA ¥Á¸ï ªÀiÁAqÁÛ fuÉå ¸ÁAeï AiÉÄvÁA vÁZÉÆ ¥sÉÇAqï vÉÆZïÑ SÉÆAqÁÛ

²vï ªÀZÀÄ£ï ¥ÉÃeï eÁvÀZïÑ ¤vÀ¼ï GzÁÌPï D±ÉvÁ ft¨sÀgï RzÀé¼ï PɯÉÆè RzÀé¼ï GzÁPïZïÑ £ÁívÁ ¨sÁAUÁæ ¸ÁQð ft ºÉÆUÁتïß ªÀiÁvÉåAvï ªÀiÁw eÁvÁ

 ¸ÀÄAiÉÆð Gzɪïß §ÄqÁÛ ¥ÀAiÀiÁðAvï GzÀPï ¤vÀ¼ï zÀªÀÅöæAPï eÁvÁ GzÀPï RzÀé¼ï PɯÉÆè WÁwÌ D¥ÉèA PÀªÀiïð ªÉVA SÁvÁ ¤vÀ¼ï eÁAªïÌ ªÉÃ¼ï £Á¸ÁÛA RzÀé¼ï WɪïßAZï ªÉvÁ

-¹«, ¯ÉÆgÉmÉÆÖ ------------------

60 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕವಿತ‍ಸ್ಥದರಿೋಕರಣ್‍ಸತ್ನ: 18‍ಭುಗನಾಂ,‍12‍ತರ‍್‍್ ಟ್ಾಂ‍ ಫೈನಲಾಕ್.‍ವೊ ಡಾಾಂಚ್ಾ ‍ ಸತನಾಂತ್‍ಮುಕುಾಂದ್‍ಪ್ಯ್ತಯ . ಕರ್ವತಾ ಟ್ ಸೆ ನ್ಸ ಮಾಾಂಡುನ್ಸ ಹ್ಯಡಲಾಲ ಾ ನೆಲ್ ನ್ಸ ಆನಿ ಲರ್ವೀನ್ನ ರಡ್ದ್ ಕ್್ - ಚ್ಯಫ್ಯ್ ದೆಕೊಸ್ ಸಮ ರಕ್ ಒನ್ಸಲೈನ್ಸ ಕರ್ವತಾ ಸದರಿೀಕರಣ್ ಸತೆಗಚಾಂ ಫ್ಳ್ಮತಾಾಂಶ್ವ ಜಹಿೀರ್ ಜಲಾಾಂ. ಪಂಾ್ ವಸಗಾಂ ಭುರ್ಗಾ ಗಾಂಚೊ ರ್ವಭಾಗ್:

ಸಕಯಾಲ ಾ

ಹ್ಯಾ ರ್ವಭಾರ್ಗಾಂತ್ 57 ಭುರ್ಗಾ ಗಾಂನಿ ಕರ್ವತಾ ಸದರಿೀಕರಣಚ ರ್ವೀಡ್ದಯ್ಲ

ಆಮಾೂ ಾಂ ಧಾಡಲಲ . ಹೆ ರ್ವೀಡ್ದಯ್ಲ ಕರ್ವತಾ ಟ್ ಸೆ ನ್ಸ ಆಪ್ರಲ ಾ ಯೂಟ್ಯಾ ಬ್‍ಲ್ ಚ್ಯಾ ನೆಲಾಚರ್ ಪ್ ಸರ್ ಕೆಲಲ ಆನಿ ಕೊಣಯಿೂ ಪಳಾಂವ್ನೂ ಮೆಳಾ್ ತ್. ಕರ್ವತಾ ಟ್ ಸೆ ಚ್ಯಾ ನೆಮಾಾಂ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲಲ ತಶಾಂಚ್ ವೊರವೆಣ ಚ್ಯಾ ಮಾಪ್ರಾಂತ್ ಅತಾ ಧಕ್ ಅಾಂಕ್ ಜೊಡಲಾಲ ಾ 18 ಭುರ್ಗಾ ಗಾಂಕ್ ಫೈನಲಾ ಖ್ಯತಿೀರ್ ರ್ವಾಂಚುನ್ಸ ಕಾಡ್ಯಲ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರ್ ಥಮಿಕ್ ಹಂತಾಚಿ ವೊರರ್ವಣ ಕ್ಸಶ್ಯ ಬಾಕೂಗರ್, ರ್ವಲಾಮ ಬಂಟಾಿ ಳ್, ವೆಾಂಕಟೇಶ್ ನ್ನಯ್ಕ್, ರ್ವನಿ್ ಪ್ಲಾಂಟೊ ಆಾಂಜಲೊರ್ ತಶಾಂ ಸೆ ೀನಿ ಬೆಳಾ ಹ್ಯಾಂಣ ಕೆಲಿಲ . ಫೈನಲಾಕ್ ರ್ವಾಂಚುನ್ಸ ಆಯಿಲಾಲ ಾ ಆಟಾ್ ಭುರ್ಗಾ ಗಾಂಚಿಾಂ ನ್ನಾಂವಾಾಂ ಹೆಾ ಪರಿಾಂ ಆಸತ್:

61 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅನ್ಯ್ ಲ್ ಡ್ಯಯ್ಸ್, ಕುಾಂಕೊಳ್ಮಾಂ, ಗ್ಲಾಂಯ್ ಗೆಲ ಯ್ಲೀನ್ನ ಮೆಾಂಡ್ಲನ್ನ್ , ಅಶೀಕ್ನರ್ರ್, ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಸಾ ೀಹಲ್ ಡ್ದಸ್ಲಲಿ , ಓಮನ್ಸ ರಿೀಯಾ ಲೊೀಬ್ಲ, ಅಶೀಕ್ನರ್ರ್, ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಆದ್ವ ವೆಣಗಕಾರ್, ಕಾಣ್ಕೊಣ್, ಗ್ಲಾಂಯ್ ಪ್ಲ್ಯ್ಲನಿ ಮಸೂ ರೇನೊ ಸ್, ಫ್ಯತೊಡ್ಯಗ, ಗ್ಲಾಂಯ್ ಎಲೆ ನ್ಸ ಡ್ದಸ್ಲೀಜ, ಜಪ್ಲಪ ನಮರ್ರು, ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಸನ್ನ ಸತೆಲಾೂ ರ್, ಆರಾಾಂಬ್ಲಲ್, ಗ್ಲಾಂಯ್ ಪ್ಲ್ ೀಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೊ, ರ್ಜೊೆ ೀಡ್ದ, ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ನಿನಿಶಾ ಮಾಂತರ, ಬ್ಲಾಂದೆಲ್, ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ರೆಝಿ ಪರಬ್‍ಲ್, ಸಾಂಖಿಳ ಾಂ, ಗ್ಲಾಂಯ್ ಲಿನಿಟಾ ಡ್ಸ, ಬ್ಲಾಂದೆಲ್, ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ರಿೀಶಾ ಲೊೀಬ್ಲ, ದೆರೆಬೈಲ್, ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ತಿಯಾರಾ ರೆಬೆಲೊಲ , ಜಪುಪ , ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಸಂದೇಶ್ವ ರ್ಗಡ್ಕಾರ್, ಆರಾಾಂಬ್ಲಲ್, ಗ್ಲಾಂಯ್ ನಿಶಾಲ್ ಮಾಂತರ, ತಾ್ ಸ್ಲ, ಉಡುಪ್ಲ ಚಲಿ್ ಯಾ ಕಾಸ್ ಲಿನ , ಕಾವೂರ್, ಮಂಗ್ಳಳ ರ್

ಪ್ಲ್ ಯಾಲ್ ಕಾ್ ಸ್ , ಬೆಳಾ, ಕಾಸರ್ಗ್ಲೀಡ್ ಪ್ರ್ ಥಮಿಕ್ ಪ್ರಾಂವಾೆ ಾ ರ್ ರ್ವಾಂಚುನ್ಸ ಆಯಿಲಾಲ ಾ ಹ್ಯಾ ಆಟಾ್ ಜಣಾಂಕ್ ಫೆಬೆ್ ರ್ ದುಸ್ ಾ ಹಪ್ರ್ ಾ ಾಂತ್ ಒನ್ಸಲೈನಿಚರ್ ಫೈನಲಾಚಿ ಸತ್ಗ ಚಲ್ ಲಿ. ಪ್ರಾಂಚ್ ಭುರ್ಗಾ ಗಾಂಕ್ ಇನ್ನಮಾ ಖ್ಯತಿೀರ್ ರ್ವಾಂಚುನ್ಸ ಕಾಡ್ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ. ಕರ್ವತಾ ಟ್ ಸ್ೆ ಹ್ಯಾ ಸವಾಗಾಂಕ್ ಜನೆರ್ ಮೊ ಯಾಾ ಾ ಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣಾ ಹಫ್ಯ್ ಾ ಾಂತ್ ಟೆಲಿಫನ್ನಚರ್ ಸಂಪಕ್ಗ ಕರ್ ಲಾಂ. ಫೈನಲಾ ಖ್ಯತಿೀರ್ ದೇಡ್ ಥವ್ನಾ ತಿೀನ್ಸ ಮಿನುಟಾಾಂಕ್ ಜಾಂರ್ವಚ ಕೊಾಂಕಣ ಕರ್ವತಾ ಆತಾಾಂಚ್ ತೊಾಂಡ್ಪ್ರಠ್ ಕರುನ್ಸ ಘಾಂರ್ವಚ ಅಶಾಂ ಕರ್ವತಾ ಟ್ ಸೆ ನ್ಸ ರ್ವನರ್ವಣ ಕೆಲಾಾ . ಪಂಾ್ ಥವ್ನಾ ತಿೀಸ್ ವಸಗಾಂ ಭಿತರಾಲ ಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕರ್ವತಾ ಸದರಿೀಕರಣ್ ಸತ್ಗ: ಪ್ರ್ ಥಮಿಕ್ ಪ್ರಾಂವಾೆ ಾ ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರ್ವಭಾರ್ಗಾಂತ್ 23 ಜಣಾಂನಿ ಆಮಾೂ ಾಂ ಕರ್ವತಾಾಂಚ ರ್ವೀಡ್ದಯ್ಲ ಧಾಡಲಲ . ಹೆ ರ್ವೀಡ್ದಯ್ಲ ಕರ್ವತಾ ಟ್ ಸೆ ಚ್ಯಾ ಯೂಟ್ಯಾ ಬ್‍ಲ್ ಚ್ಯಾ ನೆಲಾಚರ್ ಪಳಾಂವ್ನೂ ಮೆಳಾ್ ತ್. ಹ್ಯಾ ರ್ವೀಡ್ದಯ್ಲಾಂಚಾಂ ಎಾಂಟನಿ ಬಾಕೂಗರ್, ರ್ವಲಾಮ ಬಂಟಾಿ ಳ್, ವೆಾಂಕಟೇಶ್ವ ನ್ನಯ್ಕ್, ರ್ವನಿ್ ಪ್ಲಾಂಟೊ

62 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಾಂಜಲೊರ್ ತಶಾಂ ಸೆ ೀನಿ ಬೆಳಾ ಹ್ಯಾಂಣ ವೊರರ್ವಣ ಕೆಲಿಲ . ಫೆಬೆ್ ರ್ ದುಸ್ ಾ ಹಪ್ರ್ ಾ ಾಂತ್ ಚಲಾಚ ಾ ಒನ್ಸಲೈನ್ಸ ಫೈನಲಾಕ್ 12 ಜಣಾಂಚಿ ರ್ವಾಂಚರ್ವಣ ಕೆಲಾಾ : ಶ್ವಾಗನಿ ನ್ನಯ್ೂ , ಮಡ್ಯಿ ಾಂವ್ನ, ಗ್ಲಾಂಯ್ ಶಿ ೀತಾ ಎಮ್. ಪೈ, ಮಂಜಶ್ಿ ರ್, ಕಾಸರ್ಗ್ಲೀಡ್ ಪ್ ಣಲಿ ಗ್ಲೀವೆಕಾರ್, ಫ್ಯತೊಡ್ಯಗ, ಗ್ಲಾಂಯ್ ಐಶ್ಿ ಯ್ಗ ಭ್ರತ್, ಬಿಚೊಲಿಾಂ, ಗ್ಲಾಂಯ್ ಒಲಿಟಾ ಪ್ಲಾಂಟೊ, ಕ್ಸನಿಾ ಕಂರ್ಳ , ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಎಶಲ್ ಸ್ಲಕೆಿ ೀರಾ, ಬ್ಲಾಂದೆಲ್, ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಅನಿಕೇತ್ ನ್ನಯ್ೂ , ಮಾಸಗಲಾ, ಗ್ಲಾಂಯ್

ರುಸ್ಲ ಪರಬ್‍ಲ್, ಸಾಂಖಿಳ ಾಂ, ಗ್ಲಾಂಯ್ ಉತೂ ಷಗ ಲೊೀಟಿಲ ಕಾರ್, ವಾಸ್ಲೂ , ಗ್ಲಾಂಯ್ ಲೊಯ್ೆ ನರನ್ನೊ , ಶಿವಾಗ, ಉಡುಪ್ಲ ಅಭಿಗೇಲ್ ಸ್ಲಕೆಿ ೀರಾ, ಬ್ಲಾಂದೆಲ್, ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಮೆಲಿಶಾ ಕಾ್ ಸ್ , ಬೆಳಾ, ಕಾಸರ್ಗ್ಲೀಡ್ ಕರ್ವತಾ ಟ್ ಸ್ೆ ಹ್ಯಾ ಸವಾಗಾಂಕ್ ಜನೆರ್ ಮೊ ಯಾಾ ಾ ಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣಾ ಹಫ್ಯ್ ಾ ಾಂತ್ ಟೆಲಿಫನ್ನಚರ್ ಸಂಪಕ್ಗ ಕರ್ ಲಾಂ. ಫೈನಲಾ ಖ್ಯತಿೀರ್ ದೇಡ್ ಥವ್ನಾ ತಿೀನ್ಸ ಮಿನುಟಾಾಂಕ್ ಜಾಂರ್ವಚ ಕೊಾಂಕಣ ಕರ್ವತಾ ಆತಾಾಂಚ್ ತೊಾಂಡ್ಪ್ರಠ್ ಕರುನ್ಸ ಘಾಂರ್ವಚ ಅಶಾಂ ಕರ್ವತಾ ಟ್ ಸೆ ನ್ಸ ರ್ವನರ್ವಣ ಕೆಲಾಾ . ತಿೀಸ್ ವಸಗಾಂ ವಯಾಲ ಾ ಾಂಚಿ ಕರ್ವತಾ ಸದರಿೀಕರಣ್ ಸತ್ಗ:

63 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹೆಾ ಸತೆಗಾಂತ್ ಫ್ಕತ್ ಪಂಾ್ ಜಣಾಂನಿ ವಾಾಂಟೆಕಾರ್ ಘತಲೊಲ . ಹೆ ರ್ವೀಡ್ದಯ್ಲ ಕರ್ವತಾ ಟ್ ಸೆ ಚ್ಯಾ ಯೂಟ್ಯಾ ಬ್‍ಲ್ ಚ್ಯಾ ನೆಲಾಚರ್ ತುಮಾೂ ಾಂ ಮೆಳಾ್ ತ್. ಮೆಳ್ಲೊಲ ಪ್ ತಿಸದ್ ಬ್ಲೀವ್ನ ಲಾೊ ನ್ಸ ಜಲಾಲ ಾ ನ್ಸ, ಹ್ಯಾ ರ್ವಭಾರ್ಗಾಂತ್ ಪತಾಾ ಗನ್ಸ ಏಕ್ ಪ್ರರ್ವೆ ಾಂ ಫೈನಲ್ ಆಮಿ ಚಲಯಾಾ ಾಂವ್ನ. ತಾಾ ದೆಕುನ್ಸ ಹ್ಯಾ ಪಂಾ್ ಜಣಾಂ ಪಯಿೂ ಇನ್ನಮಾಾಂ

ಜಿಕಲಾಲ ಾ ಾಂಚಿಾಂ ಕರಾ್ ಾಂವ್ನ.

ಪಯ್ಲ ಾಂ ರ್ಹುಮಾನ್ಸ, ರು. 5000 ಮಕುಾಂದ್ ಮಾಲಾಿ ಾಂವಾೂ ರ್, ಬಿಚೊಲಿಾಂ, ಗ್ಲಾಂಯ್

1000 (ಎಕೆಕಾಲ ಾ ಕ್) ಡ್ಲ. ಜೊಲಿಲ ಡ್ದಮೆಲೊಲ , ಕಾಸ್ಲ್ ಯಾ, ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಶಿೀತಲ್ ಫ್ಳ್ದೇಸಯಿ, ಪ್ಲಾಂಡ್ಯ, ಗ್ಲಾಂಯ್

ದುಸ್ ಾಂ ರ್ಹುಮಾನ್ಸ, ರು. 3000 ಪ್ಲ್ ೀತನ್ಸ ಪ್ಲರೇರಾ, ಕಾವೂರ್, ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ತಿಸ್ ಾಂ ರ್ಹುಮಾನ್ಸ, ರು. 2000 ಮಹ್ಯದೇವ್ನ ರ್ಗಾಂವಾೂ ರ್, ಸತಾ್ ರಿ, ಗ್ಲಾಂಯ್ ಪ್ಲ್ ೀತಾ್ ಹ್ ದ್ವಾಂರ್ವಚ ಾಂ ಇನ್ನಮಾಾಂ, ರು.

ನ್ನಾಂವಾಾಂ

ಜಹಿೀರ್

ಹೆಾ ಸತೆಗಕ್ ಎಾಂಟನಿ ಬಾಕೂಗರ್, ರ್ವಲಾಮ ಬಂಟಾಿ ಳ್, ರ್ವನಿ್ ಪ್ಲಾಂಟೊ ಆಾಂಜಲೊರ್, ವೆಾಂಕಟೇಶ್ವ ನ್ನಯ್ಕ್ ಆನಿ ಸೆ ೀನಿ ಬೆಳಾ ವೊರಯಾಣ ರ್ ಜವ್ನಾ ಆಸಲಲ . ಇನ್ಸಮಾಾಂ‍ ಜಕಲಾಯ ಾ ಾಂಚಾಂ‍ ನ್ಸಾಂವ್ಣಾಂ‍ಹ್ಯಾ ಪ್ರಿಾಂ‍ಆಸ್ಥತ್:

ಹಿಾಂ ಇನ್ನಮಾಾಂ ಫೆಬೆ್ ರ್ 21, 2021 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಳ ರಾಚ ಾ ರ್ವಶ್ಿ ಕೊಾಂಕಣ ಕೇಾಂಾ್ ಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಚ್ ಆಮಂತಿ್ ತಾಾಂ ಹುಜಿರ್ ತಶಾಂ ಒನ್ಸಲೈನಿಚರ್ ಚಲಾಚ ಾ ಕರ್ವತಾ ಫೆಸ್್ ಸುವಾಳಾಾ ಸಂದಭಾಗರ್

64 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಮಿ ದ್ವತಲಾಾ ಾಂವ್ನ. ಯಾಂವ್ನೂ ಹಿಾಂ ಇನ್ನಮಾಾಂ ಪ್ರರ್ವೀತ್ ಜತಲಿಾಂ. ಜಯಾಾ ತಲಾಲ ಾ ಾಂಕ್ ತಾಾ ಉಪ್ರ್ ಾಂತ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

ದೆಶಾಂತಲಿ ಆನಿ ದೆಶ ಭಾಯ್ಲಯ ಗಾಂಯ್ಲಯ 'ಭೊಗ್ಳು ಮಿ' ಹಿ ಪ್ಾ ತ್ರಮಾ ಬದಯ ಪಾಚ್ ನದೆಾ ನ್ಸ ಸಕಾನರ್ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ ್ ಗಾಂಯಾೆ ರ‍್ಾಂನಿ ಸ್ಥಬಾರ್ ಮಾಧ್ಾ ಮಾಾಂತಯ ಾ ನ್ಸ ಗಾಂಯ್ಲಯ ಇಮೆಜ್ 'ಪುಣಾ ಭುಮಿ ಗಾಂಯ' ಕಪಾನ ಖ್ಲತ್ರೋರ್ ವ್ಣವುರಚ್ಾಂ, ಅಶೆಾಂ ಗ್ಳರುನ್ಸರ್ಬಾಬಾಚ್ಾಂ ಮತ್ ಆಶಲ್ವಯ ಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಆತಮ ಾ ಕ್ ಸದಿ ತ್ರ ಲಾಬಾಂ. ಒಾಂ ಶಾಂತ್ರ 65 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Ellen Firestone to have an interactive workshop with Harold D’Souza‍on‍Human‍Rights When you look at ‘Survivors’ you do not look at perfection, you look at affection says eloquent survivor advocate Harold D’Souza President of Eyes Open International.

‘Firestone’ ignite your basic purpose and Special Guest Harold D’Souza. The session will be hosted by United for Human Rights Central Ohio in collaboration with The

Do you know how many Human Rights are defined for every person living on this planet? Do you know which are these rights? Do you know how to exercise them? The answers to many such questions shall be answered on 30th Jan 2021 at Human Rights: From Education to Action, Interactive Workshop with Ellen Firestone, founder of

Firestone and Eyes Open International on 30th January 2021, 02:00 PM EST. To attend this, Please RSVP: columbus@humanrights.co m

66 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Trauma has no expiration date reflects Harold D’Souza in a victim or survivors’ life. Harold says; just look, listen, learn, love, live, and laugh with victims it does not cost a penny. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a milestone document in the history of human rights. Drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the

world, the Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly. It gives us 30 Universal Human Rights and most of us are not aware about all the rights. The session shall throw light on them and help you know what rights every human on this land does have irrespective of their Country, class, ethnicity, etc. Overcoming obstacles into opportunities is the mission

67 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


statement of Harold D’Souza’s life of freedom.

Advisory Council on Human Trafficking initially appointed by President Barack Obama and reappointed by President Donald Trump. His Non-Profit ‘Eyes Open International’ – a Non-Profit having its presence over 5 countries is currently working to help and raise awareness about Human Trafficking that is prevalent in the world. Harold D’Souza is an inspiration to vulnerable population globally.

The Interactive Workshop shall be hosted by Ellen Firestone: An International Human Rights Ambassador with United for Human If you or anyone you know is a Rights Former Board Member of victim of human trafficking call National Council of the United National Human Trafficking Hotline: Nations Association of the United in U.S.A. 1-888-373-7888, in Canada States. Ellen received the 2018 1-833-900-1010 and in India +91President’s Volunteer Service Award 799-026-2632. for her work with Human Rights. She The seven ‘C’ of Harold D’Souza’s also hosts the “Know Your Rights” life is consistency, continuity, podcast series. change, creativity, courage, Harold D’Souza’s fight for justice led compassion, and charity. him to become the (Former) Member on Board, United States ------------------------------------------------------------------------------------

68 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರೇಡಿಯ್ತ ಕಾಂತ ಮಣಿಯ್ತ ಆನಿ ರ‍್ಜಕಿೋಯ... (ಪ್ರ್ನನ ಉಗಾ ಸ್ ಮೊ ಜೊ ಜವ್ಣಳ್ ಕರುನ್ಸ.)

ಜಣ ಜಣ್ ಕಾನ್ಸ ದ್ವತಾ ಖಬ್ಲ್ , ರ್ಜಲಿ, ರ್ಗಣಾಂಕ್.. ಮಧಾಂಚ್.... 'ಮಗ್ಳ ಆಳಾ್ ಇದೆ... ವ್ಡ್ ವಡ್್ ಗ ಕೊಡ್ದ...' ರೇಡ್ದಯ್ಲಚರ್ ಸಕಾೆ ಾಂಚಾಂ ಕಾನ್ಸ... ಆಕಾಶ್ವಾಣ ಭುಲಯಾ್ ಲಾಂ ಮನ್ಸ... ' Life buoy ಎಲಿಲ ದೆ ಅಲಿಲ ದೆ ಆರೀರ್ಾ '

_ಪಂಚು ಬಂಟೆ ಳ್. ರ್ಗಾಾ ಾಂತ್ ಘೊಳ್ಳನ್ಸ ಕೊನ್ನ್ ಾ ಾಂತ್ ರ್ಸ್ಲನ್ಸ ಮಣ ಮಣ ಕರುನ್ಸ ತಿ ರ್ಳ್ಯಾ್ ಲಿಾಂ ಕೊಾಂತಾಾಂ ಮಣಯ್ಲ... ಏಕ್ ಖಣ್ ತಸ್ಗ ಜತಚ್ಚ ..ಬ್ಲಬಾಟ್... ಮಧಾಂಚ್... 'ರೆಡ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಭಾತೆಣ್ ಘಾಲ್ ರೇ..' ನವೊ ರೇಡ್ದಯ್ಲ... ಜೊರಾನ್ಸ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಬ್ಲಬಾಟಾಯಾ್ ಾಂ

ಆಟ್ ವರಾಾಂಕ್ ಸ್ಲಲೊೀನಿ ರೇಡ್ದಯ್ಲ 'ಬಿನ್ನಕಾ ಗ್ಲೀತ್ ಮಾಲಾ' ಬಾಯಿಯ್ಲಾಂ ಬೆಹನಾಂ... ತಾಳಾಾ ಕ್ ಪ್ಲಸಿ ಲಿಲ ಾಂ ಕ್ಸತಿಲ ಾಂ ಮನ್ನಾಂ. _ಆತಾ ಬಾಯಿಯ್ಲಾಂ ಬೆಹನಾಂ ಮೊ ಣ್ ನ್ನ.. _ಶಿಶಿಗತಾಗ ಮನ್ನ್ ಾ ಮನ್ನಾಂ. ಫು್ ಡ್ನಿ್ ಯ್ಲ್ ವಲ್ೆ ಗ ಕಪ್...ಇಾಂಗೆಲ ಡ್ಯಾಂತ್.. ಸತಾ್ ರನ್ನಾ ಾಂಕ್ ಸ ರ್ವಕೆಟ್ ಖಡ್ಲೆ ಕ್ಸಮಾಗನಿ, ಕಪ್ಲಲ್ ದೇವ್ನ ಔರ್.... ಯ.... ಮಾರಾ... ಚಕಾೂ ...

69 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


'ಬೂಸ್ೆ ಈಜ್ ದ ಸ್ಲಕೆ್ ೀಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎನಜಿಗ...' ಆಮೆಿ ರ್ ನವೊ ರೇಡ್ದಯ್ಲ ತಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯತಾಾಂತ್ ಕೊಾಂತಾ ಮಣಯ್ಲ.. ಹಯ್ಗಕ್ ಖಣಕ್ ಲೊಕಾಮರ್ಗಳ್ ಮೊ ಣೊಣ ಾ ..

_ಧಾಾಂವಾೆ ಾಂವ್ನೂ ಪ್ಲಡ್ಯ ಮಾರೆಕಾರ್ _ ಝಂಡುಬಾಮ್ ಝಂಡುಬಾಮ್.. ಪ್ಲೀಡ್ಯಹ್ಯರಿ ಬಾಮ್... ರೇಡ್ದಯ್ಲ ಗೆಲೊ... ಮನಿಸ್ ಮೆಲೊ.. _ರ್ಡ್ದರ್ ಸಜಿಗಕಲ್ ಸೆ ರಯ್ೂ ... ಅಧಕಾರಾಕ್ ಜಯ್ ರಾಮ್ ನ್ನಮ್.

ಮಧಾಂಚ್... 'ಬಾರ್ಗಲ ಕ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲಾಾ ಯ್ರೆ?'

ಔರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್...

ವೊ ಡಪ ಣ್ ಾಖಂರ್ವಚ ಲಾಾ ಾಂಬಿ ರ್ಗಡ್ದ ಚಿಮೆಣ ತಲಾಕ್ ಜಲಾಾ ಲರ್ಗಡ್ದ ಗ್ಳಡ್ಯೆ ವ್ನಾ ಗ್ಳಡ್ಯೆ ವ್ನಾ ಕಾಳ್ಳ ಧುಾಂವರ್ ಪಟಾಕ್ಸ ಪುಟವ್ನಾ ಧಾಾಂವಾ್ ವಾಟೆರ್

ಆಕಾಶ್ವಾಣ... ಆತಾಾಂ ಜಲಾಾಂ... ಅವಕಾಶಾ ವಾಣ... ' ಮ(ನ್ಸ) ಕ್ಸೀ ಬಾತ್'

_ಆತಾಾಂ ದ್ವವೆ ಜಳ್ಯ್.. ತಾಳ್ಳಾ ಪ್ಲ್ಟ್ (ಫಕತ್ ್ ಹಾಸ್ತ್ಾಂಕ್ ಮಾತ್.) ------------------------------------------------------------------------------------------

70 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Black Chana (chickpeas) and Yam/Potato curry : Ingredients : 1) 200 grams chana, wash and soaked overnight or 12 hrs 2) 250-gram yam / 2 medium potatoes cut into small cubes 3) 1 medium tomato, finely chopped 4) 2 medium onions, chopped lengthwise 5) 2 cloves garlic 6) 1 cup grated coconut 7) 1 tbsp coriander seeds 8) 1 tsp cumin seeds 9) 1/2 tsp mustard seeds 10) 1 tsp urad dal 11) 4 kashmiri chillies 12) 1/2 tsp turmeric powder 13) 1 tbsp oil for tadka 14) salt as taste Recipe: - In a pressure cooker, add soaked chana, 1 tomato, 1 onion, salt and 2 cups of water and cook till 5-6 whistles on medium flame - Heat up a cooking pan

- Add 1 tsp oil and fry coriander seeds, cumin seeds, mustard seeds, kashmiri chillies and urad dal. Keep aside to cool. - In the same pan, shallow fry 1 onion and garlic cloves. Keep aside to cool. - Shallow fry grated coconut by adding turmeric powder and keep aside to cool - In a mixer grinder, make a fine paste of all above roasted ingredients, coconut, onion, garlic by adding required water - Open the lid of the cooker and add yam cubes / potato cubes - Cook on medium flame for 10 mins or until yam/potatoes cooked well and soft. - Reduce the flame and add masala paste and required water as per thickness of curry - Cook to a full boil of curry on medium flame and switch off the flame For tadka:

71 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


- In a saucepan, heat 1 tbsp of oil - Once oil is hot, add 1 tsp mustard seeds and let it splutter - Add 1 sprig curry leaves, 2 cloves garlic smashed, 2 red chillies and fry until crispy (ensure does not burn). Keep aside to cool for a while. - Add tadka to the curry and mix well 72 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Curry is ready to serve with steamed rice or chapatis as per

your choice.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


74 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮೇಥಿ ಪ್ರಾಟಾ

ತಾಕಾ ಕಣ್ಸಿ ರ್ ಭಾಜಿ, ಮಿಸ್ಾಂಗೊ ಆಲ್ಲಾಂ ಕಚೊರ್ ಕನ್್ ಘಾಲ್ಲಯ ಾಂ. ಮಿೀಟ್,

ಜಾಯ್ ಪ್ಡ್ಚ್ಯ ಯ ವಸ್ :

ಸಖರ್, ತೂಪ್ ಆನಿ ಗೊಾಂವ್ನಾಂಚೆಾಂ ಪಿೀಟ್ ಭಸು್ನ್

1 ಮವಯ ಮೇಥಿ ಪಾಲೊ

ಒಟ್ಲಿ ಕ್ ಮಳಯ ಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್

ಇಲಿಯ ಕಣ್ಸಿ ರ್ ಭಾಜಿ

ವಹ ಡ್‍ಲ್ ಗಳ ಕನ್್ ಚಪಾತ್ಪ್ರಿಾಂ

1 ಟೀಸ್ಪಿ ನ್ ಸಖರ್

ಲ್ಯಟ್ಲನ್ ತೂಪ್ ವ ಲೊಣ್ಸ

2 ಕೀಪಾಾಂ ಗೊೀಾಂವ್ನ ಪಿೀಟ್

ಸರವ್ನ್ ದೊೀನಿೀ ಕೂಸ್ಸಾಂನಿ

1/4 " ಆಲ್ಲಾಂ

ಭಾಜುನ್ ಕಾಡಯ ಾಂ. ಹುನ್

2 ತರ್ನ್ಯ ್ ಮಿಸ್್ಾಂಗೊ

ಖೆಲ್ಯಯ ರ್ ಚಡ್ತೀತ್ ರೂಚಕ್.

2 ಟೇಬ್‍ಲ್ ಸ್ಪಿ ನ್ ತೂಪ್ ರೂಚ ತ್ಕದ್ ಮಿೀಟ್ ಕಚಿಿ ರೀತ್: ಮೇಥಿ ಪಾಲೊ ಧಾಂವ್ನ್ ಕಚೊರ್ ಕನ್್ ದವಚೊ್.

-----------------------------------------75 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


79 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


83 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


MANDD SOBHANN (Reg.) Organises *TRADITIONAL KONKANI SONGS -ONLINE CERTIFICATE COURSE* In collaboration with *S.K.A LONDON* * For young and old, interested in singing, * For those who love traditions and Konkani. *Commencing on Sat. Jan. 9, '21,* *Spanning 8 Saturdays* *(Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27)* *At 7 p.m. (IST). 8 sessions of 90 minutes each = 12 hours of Training* *COURSE CONTENT* 8 different topics in 8 sessions 1. Gumo’tt Songs 2. Traditional songs (GupitMoag, Roazlin, Suryachim Kirnnam, Lucy and others) 3. Dekhnni and Manddo 4. Voviyo (Old and New) 5. Ve'rse (Wedding Songs) 6. Children’s Songs 7. Dulpodam (Baila) 8. Mandd Sobhann Songs *NOTE:* Along with learning traditional songs, you will also learn about traditions. *RESOURCE PERSONS* *Course Director/Instructor/Main Singer : Eric Ozario *Keyboard: Alron Rodrigues *Singers: Joyce Ozario, Raina Castelino, Jason Lobo, Dealle Dsouza. *NOTE : *One wouldn’t find a better bunch of experts than these, as they have the experience of having trained over 600 people, in and around Mangalore. *This is Mandd Sobhann’s sincere attempt to preserve Konkani Song-Traditions. *This training would be conducted over the Zoom App. If you are interested, kindly enrol yourself by sending your Name and WhatsApp Number to the following number – 81052 26626. Only 100 in a batch. Hurry up! *The course is absolutely free! Please consider pitching in with your donations to support this noble cause. *The ones attending all 8 complete sessions, will be rewarded with an online certificate by Mandd Sobhann. *Come, Register today! Spread the word.*

84 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


85 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


86 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...