__MAIN_TEXT__

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 7

ಜನೆರ್ 21, 2021

ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ ರ ೀಯ್ ಮಟ್ಟ್ ಚೊ ಗಾವ್ಪಿ

ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರರ , ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರರ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ‘ಆಮ್ಚೊ ’ ನಿಹಾಲ್ ’ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡ್‍ಬಲ್’? ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಚ್ಚಯ ಗಾಂವ್ಚಯ ಏಕ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾ ಯೆಚೊ ತರುಣ್, ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ಚಾ ಜೊ ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಟ ಾಂ ವೀಜ್ ಮುಖ್‍ಚಿತಾಾ ರ್ ಸೊಭ್ತಾ ತೊ ಎದೊಳ್‍ಚಚಚ್ಚಯ ಏಕ್ ಖ್ಯಾ ತ್ ಗವಿ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ಶಿಖರಾಕ್ ತಾಂಕ್ಲ ಾಂ. ಕರ್ನಸಟಕ್ಾಂತ್ ಸ್ಿ ರ್ಧಾ ಸಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಾ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣಾಂ ಲೀಕ್ಾಂಿಾಂ ಕ್ಳ್ಳ್ಜ ಾಂ ಆಪ್ಲ ಾಂ ಕೆಲ್ಾ ಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಳ್ಾ ಕ್ ಸ್ಭ್ತರ್ ತೀರ್ಚಸದಾರ್ಚಚ್ಚಯ ಭುಲನ್,ಚ ’ಹಾಾಂವ್ನ ಹಾಾಂಗರ್ರ್ ತೀರ್ಚಸದಾರ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್, ಬಗರ್ ಹಾಾಂವ್ನ ತುಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಳ್ಾ ಚೆರ್ ಮೀಗರ್ ಪಡ್‍ಲಚಲಲ ವಾ ಕ್ತಾ ಜ್ಯಲ್ಾಂ’ಚ ಮ್ಹ ಣಾಂಕ್ ಲ್ಗಲ ಾ ತ್. ನಿಹಾಲ್ ಕೊಣಾಯ್ಯ ಾಂ ಪದಾಾಂ ಜ್ಯಾಂವ್ನ, ಮ್ಹಮ್ಮ ದ್ ರಫಿ, ಆರ್. ಡಿ. ಬಮ್ಸನ್, ಇತಾಾ ದಿ, ಇತಾಾ ದಿ ಖ್ಯಾ ತ್ ಗವ್ಪಿ ಾ ಾಂಿಾಂ ಪದಾಾಂ ತಾಣಾಂ ಗಯ್ಲ್ಲಲ ಪರಾಂಚ್ಚ ವ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ತೀ ಊಾಂಚ್ಚ ರೀತರ್ ಗಯ್ತಾ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್. ಕ್ತಶೀರ್ ಕುಮ್ಚ್ರಾಚೆಾಂ ಯೀಡಿಲ ಾಂಗ್ ಪದ್ ಗವ್ನ್ ತಾಣಾಂ ಹಾಾ ಹಫ್ತಾ ಾ ಾಂತ್ ಸೊೀನಿ ವೇದಿಚ್ಚಯ ಕ್ಾಂಪಯ್ಲ .

ವಹ ಯ್, ಹೊ ಸ್ಿ ರ್ಧಸ ತತೊಲ ಕ್ಾಂಯ್ ಿಲ್ಲ ರ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್, ಸ್ಭ್ತರ್ ಗವ್ಪಿ ಾ ಾಂ ವರೀಧ್ ಗವ್ನ್ ಆಪ್ಲ ಶಾಥಿ ತಾಣಾಂ ದಾಖಂವ್ನ್ ಆರ್. ಭ್ತರತಾಾಂತಾಲ ಾ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಲ್ಹ ನ್ ಸ್ಮುದಾಯೆಾಂತ್ ಜಲಮ ನ್, ಶಿಕ್ರ್ ಜೊಡುನ್, ಆಪ್ಲ ಾಂ ಡಿಗಾ ಶಿಕ್ರ್ ಶಿಕೊನ್ ಆರ್ಾ ರ್ನಾಂಚ್ಚ ಹ್ಯಾಂ ಏಕ್ ಬಳ್ವ ಾಂತ್ ಮೇಟ್ ಕ್ಡ್ಲ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂ ವ್ಪಚ್ಚಚಲ್ಲ ಾ ವೀಜ್ ವ್ಪಚ್ಯಿ ಾ ಾಂಲ್ಗಾಂ ಹಾಾಂವ್ನ ಏಕ್ಚಚ್ಚಯ ವಚ್ಯತಾಸಾಂ: ದಯೇನ್ ತಾಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರಾ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ಮೂಡ್‍ಲಚಿದಿಾ ಚ್ಯಾ ಹಾಾ ಕೊಾಂಕ್ತಿ ತರುಣ್ ಗವ್ಪಿ ಾ ಕ್ ಉಲ್ಲ ಸಿಯ್ತ, ಹುರುರ್ ದಿಯ್ತ ಆನಿ ಹಾತ್ ದಿಯ್ತ. ತಾಚೆಾಂ ಶಿಕ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಚ್ಚಯ ಕೊಾಂಕ್ತಿ ಸಂರ್್ ಾ ಾಂನಿ ಜ್ಯಾಂವ್ನ ಆನಿ ತೊ ತಾಾ ಸಂರ್್ ಾ ಕ್ ರ್ನಾಂವ್ನ ಹಾಡುಾಂ, ಕಷ್ಟ ಾಂನಿ ಆನಿ ಪರಶ್ಾ ಮ್ಚ್ನ್ ಸ್ಿ ರ್ಧಾ ಸಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಾ ಘೆವ್ನ್ ಜಿೀಕ್ ಜೊಡ್ಟ ರ್ನ. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹ ಣಾಟ ನಿಹಾಲ್ಕ್ ಿರುದ್ ಮೆಳ್ಳ್ರ್ನ ಜ್ಯಲ್ಾ ರ್ ಕ್ತತಾಂಚ್ಚ ಪವ್ಪಸ ರ್ನ; ತೊ ಹಾಾ ರ್್ ರ್ನಕ್ ಪ್ರವ್ಚನ್ ಆಪ್ಲ ಶಾಥಿ ಸಂರ್ರಾದಾ ಾಂತ್ ದಾಖವ್ನ್ ಆರ್ ತ ಸಂಗತ್ಚಚ್ಚಯ ಆಮ್ಚ್್ ಅತಾಾ ನಂದ್ ದಿತಾ ಮ್ಹ ಣ್. ನಿಹಾಲ್ಿ ಆವಯ್ ಪ್ಾ ಸಿಲ್ಲ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ತ, ತಾಂ ತಾಾಂಚೆಾಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಭ್ತರಚ್ಚಯ ಶೃದ್ಧೆ ನ್ ಚಲ್ವ್ನ್ ಆರ್ತ್. ತಚೊ ಪತ ಆಯೆಲ ವ್ಪರ್ ನಿಹಾಲ್ಕ್ ಭೆಟಾಂಕ್ ಮುಾಂಬಯ್ ಗೆಲ್ಲ ಾ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ತಚೆಾಂ ಶಾಲ್ಕ್ ವೆಚೆಾಂ ಪಯ್ಿ ಮ್ಚ್ತೊ ಾಂ ಕಷ್ಟ ಾಂಚೆಾಂ ಜ್ಯಲ್ಲಲ ಾಂ - ರಕ್ಾ ಧನ್ಸ, ಬಸ್ೊ ಧನ್ಸ ಆನಿ ಚಲನ್ ತ ಶಾಲ್ಕ್ ವೆತಾಲಿ. ಹ್ಯ ಸ್ವ್ನಸ ಕಷ್ಟಟ ಆಪ್ರಲ ಾ ಪುತಾ ನಿಹಾಲ್ ಖ್ಯತರ್.

ಜ್ಯತ್, ಕ್ತ್, ಮ್ತ್ ಲ್ಲಖಿರ್ನರ್ಾ ಾಂ ನಿಹಾಲ್ಕ್ ಹಜ್ಯರಾಂ ಹಜ್ಯರಾಾಂನಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ಾ ೀಮಿ ಆರ್ತ್ ತಾಂ ಪಳೆತಾರ್ನ ತಾಿ ಗವ್ಪಿ ಖ್ಯಾ ತ ಕ್ತತಲ ವಹ ತಸ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ಪ್ರಕ್ತಸಯೆತಾ. ಆತಾಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಂ ಸ್ವ್ಪಲ್ ಏಕ್ಚಚ್ಚಯ : ಹಾಾ ಖ್ಯಾ ತ್ ತಾಳ್ಳ್ಾ ಚ್ಯಾ ಚೆಕ್ಾ ಸಕ್ ಆಮಿಾಂ (ವಹ ಡಿಲ್ಾಂನಿ, ಮುಖೆಲ್ಾ ಾಂನಿ) ಕ್ತತಾಂ ಕೆಲ್ಾಂ? ಕ್ಾಂಯ್ ಮ್ಚ್ತೊೊ ಹಾತ್ ದಿಲ್? ಕ್ಾಂಯ್ ಫುಲ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್ ತರೀ ಪ್ರಕ್ತಯ ತರೀ ದಿಲ್ಾ ? ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾವ್ಚಾ (ತಾಣಾಂಯ್ ಕೊವ್ಪಯ ಾ ಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಲ ತಾಳೊ ದಿಲ್, ಆಪ್ಲ ಾಂಚ್ಚ ಪದಾಾಂ ಘಡ್‍ಲ್ ವೇದಿರ್ ಗಯ್ತಲ ಾ ಾಂತ್, ಆಪ್ಲಲ ಾ ಚ್ಚಯ ಕೊವ್ಚಯ ಾ ಆಮಯ ಕೊಾಂಕ್ತಿ ಲೀಕ್ ಹ್ಯ ಸ್ವ್ನಸ ಮ್ತಾಂ ಕ್ಡುನ್ ಗಜ್ ಉಟಯ್ತಲ ಾ ) ಆಪ್ರಲ ಾ ಖಂಚಂವ್ನ್ , ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಚ್ಚಯ ಚೆಕ್ಾ ಸಕ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಖಚ್ಯಸಕ್ ಕ್ಾಂಯ್ ಆಪ್ಲ ಚ್ಚಯ ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ್ ಮ್ಟ್ಲ್ಟ ರ್ ಜಯ್ಾ ಜೊಡುಾಂಕ್ ಪಯೆೆ ಖರ್ಚಸನ್ ಆರ್. ಪ್ರಟ್ಲ್ಲ ಾ ಅಡೇಜ್ ಆಪ್ಲ ಕುಮ್ಕ್ ಕತಸಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಮ್ಹಿರ್ನಾ ಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ನಿಹಾಲ್ ಭವ್ಪಸರ್ಾ ಾಂ, ತಥಸ್ತಾ . ಮುಾಂಬಂಯ್ಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆರ್ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಐಡ್‍ಲಚಲ್ ಸ್ಿ ರ್ಧಾ ಸಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಾ ಘೆಾಂವ್ನ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಪಯ್ತಸಾಂತ್ ತೊ ಫೈನ್ಲ್ಾಂತ್ ಆರ್. -ಡಾ| ಆಸ್ಟ್ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ 2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ ರ ೀಯ್ ಮಟ್ಟ್ ಚೊ ಗಾವ್ಪಿ

ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರರ , ಮಂಗ್ಳು ರ್

Herald Tauro, Presilla Tauro, Theresa Tauro (Herald’s Mother, Nishan Tauro & Nihal Tauro

ದೇವ್ನ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಸ್ಭ್ತರ್ ದ್ಧಣಾಂ ಆನಿ ತಾಲ್ಲಾಂತಾಾಂನಿ ಭತಾಸ. ತಾಂ ಗಳ್ೊ ಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂ ಜಯ್ತಾ ಕ್ ಪ್ರವಂವಯ ಶಾಥಿ ಮ್ಚ್ತ್ಾ ಆಮ್ಯ ಾ ಪಾ ಯತಾ್ ಾಂದಾವ ರಾಂ ಆಮಿಾಂಚ್ಚ ಜ್ಯಾಂವ್ನ್ ಕರಜ್ಯಯ್ ಮ್ಹ ಣಾಯ ಾ ಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಂರ್ರಾಾಂತ್ ಆಯೆಲ ವ್ಪರ್ ಅಾಂತರಾಸಷ್ಟಟ ರೀಯ್

ಮ್ಟ್ಲ್ಟ ರ್ ರ್ನಾಂವ್ನ ಗಜಯ್ಲಲ ಯುವ ಗಯಕ್ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ಚಾ ಅಲಂಗರ್ ರ್ಕ್ೊ ಜ್ಯಾಂವ್ಪ್ ರ್. ಮೂಡ್‍ಲಚಿದಿಾ ಾಂತಾಲ ಾ ಅಲಂಗರ್ ಫಿಗಸಜಚ್ಯಾ ಹ್ಯರಾಲ್್ ಆನಿ ಪ್ಾ ಸಿಲ್ಲ ತಾವ್ಚಾ ಜೊಡ್ಾ ಚೊ ಮ್ಚ್ಹ ಲ್ಘ ಡೊ

3 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪೂತ್ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ಚಾ ಆಪ್ರಲ ಾ ತರ್ಾ ಾ ವಗಸಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆರ್ಾ ರ್ನಾಂಚ್ಚ ದವ ನಿಮುದಾ ಣ್ ಸ್ಟಟ ಡಿಯಾಂತ್ ಆಲ್ಬ ಮ್ಚ್ಕ್ ತಾಣಾಂ ಗಯ್ಲ್ಲಲ ಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಟ ರ್ನ ತಾಚೆಾಂ ಸಂಗೀತ್ - ಗಯನ್ ತಾಲ್ಲಾಂತ್ ಭುಗಾ ಸಪಣಾರ್ಚಚ್ಚ ವೃದಿೆ ಪತಾಕ್ ಪ್ರವ್ನಚಲ್ಲಲ ಾಂ. ಸಂಗೀತಾಾಂತ್ ಕಸ್ಲಿಚ್ಚಯ ತಭೆಸತ ಜೊಡಿರ್ನರ್ಾ ರ್ನ ಏಕ್ ಶಾಸಿಾ ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕೆಲ ಲ್ಾ ಗಯಕ್ಪರಾಂ ನಿರಗಸಳ್‍ಚ ಜ್ಯಾಂವ್ನ್ ಗಾಂವ್ನ್ ತೊ ಸ್ಕ್ಾ . ಆಪ್ರಲ ಾ ಭೀವ್ನ ಲ್ಹ ನ್ ಪ್ರಾ ಯೆರ್ಚಚ್ಚಯ ಸಂಗೀತಾಚೊ ರ್ವ ದ್ ಚ್ಯಕೆಲ ಲ್ಾ ತಾಚ್ಯಾ

ಗಯರ್ನಕ್ ಆಾಂಗ್ ಕ್ಡಿರ್ನಸೊಲ ವಾ ಕ್ತಾ ರ್ನ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್. ಪ್ಯುಸಿ ಸಂಪಂವ್ನ್ ಪದಿವ ಶಿಕ್ರ್ ಆನಿಕ್ತೀ ಆರಂಭ್ ಕಚ್ಯಾ ಸ ಹಂತಾರ್ ಆರ್ಯ ಾ ಭೀವ್ನ ಲ್ಹ ನ್ ಪ್ರಾ ಯೆರ್ಚಚ್ಚಯ 50 ವಯ್ಾ ಆಲ್ಬ ಮ್ಚ್ಾಂನಿ ಹಾಾ ಚೆಕ್ಾ ಸನ್

4 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಗಯನ್ ದಿಲ್ಾಂ. ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಾಂತ್ ಕ್ತತಾಂಚ್ಚ ತಭೆಸತ ಜೊಡಿರ್ನಸ್ಚಲ್ಲ ಾ ಆಪ್ರಲ ಾ ಬಾಪ್ರಯ್್ ಸಂಗೀತಾವಶಿಾಂ ಕ್ಡ್‍ಲಚಲಿಲ ಮಿಹ ನ್ತ್ ಆಪ್ರಿ ಕ್ ಏಕ್ ಆದರ್ಶಸ ಮ್ಹ ಣಾಟ ನಿಹಾಲ್. ಪ್ರಾ ಥಮಿಕ್ ಆನಿ ಹೈಸ್ಟ್ ಲ್ ಶಿಕ್ರ್ ಶಿಕೊನ್ ಆರ್ಾ ರ್ನ ತಾಣಾಂ ’ಪಾ ತಭ್ತ ಕ್ರಂಜಿ’ಚ ಚ್ಯಾ ಜ್ಯನ್ಚಪದ್ ವಭ್ತಗಾಂತ್ ದೊೀನ್ ಪ್ರವಟ ಾಂ ಕರ್ನಸಟಕ್ ರಾಜ್ಾ ಮ್ಟ್ಲ್ಟ ರ್ ಪಾ ತನಿಧಿತ್ವ ಕೆಲ್ಾಂ. ಆಯೆಲ ವ್ಪರ್ ಮಕ್ತಯ ಕ್ ಜ್ಯಲ್ಲ ಾ ಕೊಾಂಕಣಾಂತಾಲ ಾ ಚಡ್ಟ ವ್ನ ಆಲ್ಬ ಮ್ಚ್ಾಂನಿ ತಾಚೆಾಂ ರ್ನಾಂವ್ನ ಆರ್ಚ್ಚಯ . ಬಾಳ್ಿ ಣಾರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಯೆದೊಳ್‍ಚ ಪಯ್ತಸಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಪಟೆನ್ ಶಿಕ್ಿ ಭ್ತರ್

ಆನಿ ದುರ್ಾ ಾ ವ್ಪಟೆನ್ ವವಧ್ ವೇದಿ ಕ್ಯ್ಸಾಂ, ಸ್ಿ ರ್ಧಸ, ರಯ್ತಲಿಟಿ ಶೀಸ್, ಕೊವೆಯ ಾಂನಿ ಗಯರ್ನಾಂ, ಫಿಲ್ಮ ಾಂನಿ ಗಯರ್ನಾಂ ಅಸಾಂ ತಸಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಆನಿಕ್ತೀ ಸಂಗೀತಾಾಂತ್ ಜೊಕ್ತಾ ತಭೆಸತ ಜೊಡುಾಂಕ್ ರ್ಧ್ಾ ಚಚ್ಚಯ ಜ್ಯಾಂವ್ನ್ ರ್ನ ಮ್ಹ ಣಾಟ ನಿಹಾಲ್. ತರೀಪುಣ್

5 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಗೀತಾಾಂತ್ ತಾಿ ಸ್ಕತ್ ಅಪರಮಿತ್. ತಾಚೆಾಂ ರ್್ ನ್ ಅಗಧ್, ತಾಚೆಾಂ ತಾಲ್ಲಾಂತ್ ವಶೇಷ್ಟ ಆನಿ ತಾಚೆಾಂ ರ್ಧನ್ ಅಪರಮಿತ್ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ ಕ್ತತಾಂಚ್ಚ ದುಬಾವ್ನ ರ್ನರ್ಾ ಾಂ. ’ವ್ಪಯ್ೊ ಒಫ್ ಉಡುಪ್’,ಚ ’ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಟಪರ್ ಸಿಾಂಗರ್’,ಚ ’ಫ್ತರಮ್ ಪ್ಜ್ಯಜ ಮ್ಹಲ್’,ಚ ’ಸ್ಟಪರ್ ಸಿಾಂಗರ್’,ಚ ’ದಾಯ್ಜ ವಲ್ದ ಸ ಸ್ಟಟ ಡಿಯ ವ್ಪಯ್ೊ ’,ಚ ’ಕನ್್ ಡ

ಸ್ರಗಮ್ಪ’ಚ ಹಾಾ ಸ್ವ್ನಸ ಸ್ಿ ರ್ಧಾ ಸಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಾ ಘೆಾಂವ್ನ್ ಬಹುಮ್ಚ್ರ್ನಾಂ ಆನಿ ವಹ ಡ್‍ಲ ರ್ನಾಂವ್ನ ತಾಣಾಂ ಜೊಡ್ಲ ಾಂ. ಆಪ್ಲ ಾ ತರ್ನಸ ಪ್ರಾ ಯೆರ್ ನ್ಮ್ಚ್ನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜಜು ಯುವ ಪುರರ್್ ರ್, ವವೇಕೊೀತೊ ವ್ನ ಪುರರ್್ ರ್, ಅಸಾಂ ಸ್ಭ್ತರ್ ಹೊಗಯ ಕೆಚೆ ಪುರರ್್ ರ್ ತಾಣಾಂ ಆಪ್ಲ ಕನ್ಸ ಘೆತಾಲ ಾ ತ್. ಆಯೆಲ ವ್ಪರ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡ್‍ಲ ಸೊಭ್ತಣ್ ಸಂರ್್ ಾ ನ್ ತಾಕ್ ಪಗಸಟ್ ಸ್ರ್ನಮ ನ್ ಕನ್ಸ ’ಕೊಾಂಕ್ತಿ ಗಯನ್ ರ್ನಕೆತ್ಾ ’ಚಿರುದ್ ತಾಕ್ ದಿಲ್ಾಂ. ಕೊಾಂಕ್ತಿ , ಕನ್್ ಡ, ತುಳ್ ಆನಿ ಹಿಾಂದಿ ಭ್ತಷಾಂನಿ ಗಯನ್ ಕೆಲಲ

6 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಚತುಭ್ತಸಷ್ ಗಯಕ್ ನಿಹಾಲ್ ಸ್ಭ್ತರ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ಾ ೀಮಿಾಂಚೊ ಅಭಿಮ್ಚ್ನಿ ಜ್ಯಾಂವ್ಪ್ ಸೊನ್ ಕರ್ನಸಟಕ್ಚ್ಯಾ ಕೊರ್ನೆ ಾಂ ಕೊರ್ನೆ ಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಭಿಮ್ಚ್ನಿಾಂಚೆ ಆನಿ ಪಾ ಶಂಸಚೆ ಜ್ಯತ್ ಕ್ತ್ ಮ್ತ್ ಲ್ಲಖಿರ್ನರ್ಾ ಾಂ ತಾಕ್ ಯೆತಚ್ಚಯ ಆರ್ತ್. ಕ್ತತಲ ಾಂ ತನಿಸಾಂ ಚೆಡ್ವ ಾಂ ತಾಚ್ಚಾ ಮಗಕ್ ಆಶೆತಾತ್ ತಾಂ ತೊ ಸ್ವೇಸಸ್ಿ ರ್ ದೇವ್ನಚಚ್ಚಯ ಜ್ಯಣಾಾಂ. ಆಯೆಲ ವ್ಪರ್ ಪಾ ಸ್ತಾ ತ್ ಜ್ಯಲಲ ಝೀ ಕನ್್ ಡ ಸ್ರೆಗಮ್ಪ ರಯ್ತಲಿಟಿ ಶೀಾಂತ್ ನಿಹಾಲ್ಕ್ ಅತಾ ಧಿಕ್ ಅಭಿಮ್ಚ್ನಿಾಂಕ್ ದಿಲಲ ಸ್ಿ ರ್ಧಸ ಜ್ಯಾಂವ್ಪ್ ರ್. ಹಾ ಸ್ಿ ರ್ಧಾ ಸಾಂತ್ ಸ್ತವೆಸರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಾಂಚ್ಚ

ತೀಪಸದಾರ್ ಜ್ಯಾಂವ್ಪ್ ಸಯ ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಚ್ಾಂತಾ ಕ್ ಹಂಸ್ಲೇಖ, ವಜಯ್ಚಪಾ ಕ್ರ್ಶ ಆನಿ ಅಜುಸನ್ ಜನ್ಾ ನಿಹಾಲ್ಚೆಾಂ ಗಯನ್ ಆಯ್ ನ್ ಉಮ್ಚ್ಳ್ಳ್ಾ ಾಂಚೆ ಉದಾಾ ರ್ಚಚ್ಚಯ ವ್ಪರಾಚಾ ರ್ ಉಭಯ್ತಲ ಗೆಲ . ಸಂಗೀತ್ ಪ್ಾ ೀಮಿಾಂನಿ ಭರನ್ ಗೆಲ್ಲಲ ಾಂ ಬೃಹತ್ ರ್ಲ್ ಸಂತೊರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ತಾಂಕ್ಾ ಟ್ಲ್ಾ ಾಂನಿ ಜಗಯ ಣಾಂ ಪಾ ರ್ರಲ್ಗೆಲ ಾಂ. ಹಾಾ ವೆಳಾಂ ಹಫ್ತಾ ಾ ಚ್ಯಾ

7 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ನಿಹಾಲ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಪಾ ದಶ್ಸರ್ನಾಂನಿ ಚಡ್ಟ ವ್ನ


ಜ್ಯಾಂವ್ನ್ ನ್ಕ್ರಾತಮ ಕ್ ಪಾ ತಕ್ತಾ ಯ್ತ ಲ್ಭ್ಚಲಿಲ ಚ್ಚ ಉಣಾಂ. ಹಯೆಸಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಅಭಿಮ್ಚ್ನಿಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಳ್ಳ್ಜ ಮ್ರ್ನಾಂತ್ ವಜೇತ್ ಮ್ಹ ಣ್ಾಂಚ್ಚ ಉರ್ಚಲಲ ನಿಹಾಲ್ ನಿಮ್ಚ್ಣಾಂ ಜಯ್ಾ ಜೊಡುಾಂಕ್ ಪ್ರವ್ಚಲ ರ್ನ ತಾ ವೆಳಾಂ ಅಖ್ಯಾ ಕರ್ನಸಟಕ್ಾಂತಾಲ ಾ ಸಂಗೀತ್ ಅಭಿಮ್ಚ್ನಿಾಂಕ್ ನಿರಾಸ್ ಭಗ್ಲಲ . ತರೀ ಹ್ಯಾ ವಶಿಾಂ ಕ್ತತಾಂಚ್ಚ ಗಾಂಡ್‍ಲ ಿಾಂತಾಾ ಕರರ್ನರ್ಾ ಾಂ ಆಪ್ರಲ ಾ ಸ್ರಳ್‍ಚ ಆನಿ ಮಗಳ್‍ಚ ಖ್ಯಲ್ಾ ಾ ವಾ ಕ್ತಾ ತಾವ ದಾವ ರಾಂ ನಿಹಾಲ್ ಲೀಕ್ಮಗಳ್‍ಚ ಜ್ಯಲಲ . ಝೀ ಕನ್್ ಡ ಸ್ರೆಗಮ್ಪಚ ತೀರ್ಚಸಗರಾಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಲ್ಭೆಲ ಲ್ಾ ಪಾ ಶಂಸಚ್ಯಾ ಉತಾಾ ಾಂ ಹಿಾಂ ಥೊಡಿಾಂ ಪಾ ಮುಖ್‍ ಜ್ಯಾಂವ್ಪ್

ಂಾಂತ್ ತಾಕ್ ಪಯ್್ ರ್ತ್:

* ತುಜಾ ತಸ್ಲ್ಾ ಗಯಕ್ಕ್ ಪಳೆಾಂವೆಯ ಾಂಚ್ಚ ಆಪೂಾ ರ್ * ತುಾಂ ಗಂಡು ಶೆಾ ೀಯ್ತ ಘೀಷ್ಲ್ * ಮೂಳ್‍ಚ ಗಯಕ್ ಪ್. ಿ. ಶಿಾ ೀನಿವ್ಪಸ್ ಆಸ್ಚಲಲ ತರ್ ತೊ ವೇದಿರ್ ಯೇಾಂವ್ನ್ ತುಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧತೊಸ. * ತುಾಂ ದೊೀಷ್ಟಚರಹಿತ್ ಗವಿ * ಮೂಳ್‍ಚ ಗಯಕ್ ಸೊೀನು ನಿಗಮ್ಚ್ಚ್ಯಾ ಕ್ತೀ ಬರೆಾಂ ಕನ್ಸ ಗಯೆಲ ಾಂಯ್ (ಪುಟಟ ಪುಟಟ ಕೈ) * ತುಾಂ ಗಾಂವ್ನ್ ಾಂಚ್ಚ ಜಿವೆಶಿಾಂ ಮ್ಚ್ನ್ಸ ಸೊಡ್ಟ ಯ್ * ಸ್ಗಯ ಾ ಾಂಲ್ಗಾಂ ಪ್ರಳೆಿ ಾಂ ಆರ್; ಪುಣ್ ತುಜಾ ಲ್ಗಾಂ ಆಸಯ ಾಂ ಪ್ರಳೆಿ ಾಂಚ್ಚ ವಾಂಗಡ್‍ಲ, ದೊೀನ್ಾಂಚ್ಚ ಸಕುಾಂದಾಾಂನಿ ಭುಗೆಸಾಂ ನಿೀದ್ ಕ್ಡಿತ್ * ತುಜ್ಯಾ ಗಯರ್ನಾಂತ್ ಅತಾ ಧಿಕ್ ಪರಪ್ಕ್ಯ್ ಆರ್

8 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


* ಸಂಗೀತ್ ಇಾಂಡಸಿಟ ರೀಕ್ ನ್ವ್ಚ ತಾಳೊ ತುಜೊ * ತುಾಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಂರ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ದಾಯ್ಜ * ತುಾಂ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ಚಾ ಗೀ ನಿಹಾಲ್ ದೇವ್ರಾ ಗೀ ಕಳ್ಳ್್ * ಅಸಾಂಚ್ಚ ಗವ್ನ್ ರಾವ್ನ, ಸ್ಗ್ಲಯ ಸಂರ್ರ್ ಆಶೇತಾ ತುಜ್ಯಾ ಮ್ಧುರ್ ತಾಳ್ಳ್ಾ ಕ್ * ತುಜ್ಯಾ ತೀರ್ಚಸದಾರಾಾಂಕ್ ತುಾಂವೆಾಂ ತುಜಾ ಅಭಿಮ್ಚ್ನಿ ಕೆಲ್ಾಂಯ್ "ಮೂಡುಿದಿರೆಯ ಕೊೀಳಕೂಸ್ತ" ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ನಾಂವ್ಪಡ್ಲಲ ಲ್ಾ ನಿಹಾಲ್ಕ್ ಗಾಂವ್ನ ಪಗಸಾಂವ್ಪಾಂತ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಭಪೂಸರ್ ಸ್ಹಕ್ರ್ ಲ್ಬಾಲ .

ಕ್ತಾ ೀರ್ಾ ಾಂವ್ನ ತಸಾಂ ಅಕ್ತಾ ೀರ್ಾ ಾಂವ್ಪಾಂನಿ ಸಂದೇರ್ಶ ರ್ಧಡ್‍ಲ್ ಬಾಾ ನ್ರಾಾಂ ಘಾಲ್್ ದಿಲ್ಲ ಾ ಸ್ಹಕ್ರಾಕ್ ನಿಹಾಲ್ ಭಲ್ಲಸಲ್ಾ ಕ್ಳ್ಳ್ಜ ಾಂತ್ ದೇವ್ನ ಬರೆಾಂ ಕರುಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಟ . ಕೊಾಂಕಣಾಂತಲ ಾಂ ಪಜಸಳಕ್ ಯುವ ತಾಲ್ಲಾಂತವ ಾಂತ್ ರ್ನಕೆತ್ಾ ನಿಹಾಲ್ಕ್ ಆಪ್ರಲ ಾ ರ್ಧರ್ನಚೆಾ ವ್ಪಟೆರ್ ಮುಖ್ಯರುನ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಾಂ ಸ್ವ್ಪಸಾಂಚೊ ಸ್ಹಕ್ರ್ ಅತೀ ಗಜಸಚೊ. ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಕೊಾಂಕ್ತಿ ತಾಲ್ಲಾಂತಾಾಂಕ್ ಆಮಿಾಂ ಸ್ಹಕ್ರ್ ದಿವ್ಪಾ ಾಂ. "Zee 5" ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ Appಚ ಂಾಂತ್ ತಾಣಾಂ ಸ್ರೆಗಮ್ಪ್ರಾಂತ್ ಗಯೆಲ ಲ್ಾ ಸ್ವ್ನಸ ಪದಾಾಂಚೆಾಂ ಪಾ ದಶ್ಸನ್ ತುಮಿಾಂ

ಸ್ರೆಗಮ್ಪ ಫೈನ್ಲ್ಕ್ ಪ್ರವ್ಪಾ ನ್

ಪಳೆವೆಾ ತ್. 9 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಕೊಾಂಕ್ತಿ

ಸಂಗೀತ್


ಸಂರ್ರಾಾಂತ್ ಉದ್ಧಲ್ಲಲ ಾಂ ಹ್ಯಾಂ ರ್ನಕೆತ್ಾ ಸಂರ್ರ್ಚಭರ್ ಪಜಸಳೊಾಂದಿ ಆನಿ ತಾಚೆಾಂ ರ್ನಾಂವ್ನ ಗಜೊಾಂದಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಏಕ್ ಮ್ರ್ನನ್ ಆಮಿಾಂ ಆಶೆವ್ಪಾ ಾಂ. ನಿಹಾಲಾಚಿ ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ್ ಪ್ರಿಚಯ್:

ಸ್ಗೆಯ ಾಂ ರ್ನಾಂವ್ನ: ನಿಹಾಲ್ ಹಾಾ ನ್ೊ ನ್ ತಾವ್ಚಾ ಬಾಪಯ್: ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾವ್ಚಾ ಆವಯ್: ಪ್ಾ ಸಿಲ್ಲ ತಾವ್ಚಾ ರ್ಧಕೊಟ ಭ್ತವ್ನ: ನಿಶಾನ್ ತಾವ್ಚಾ ಜಲ್ಮ : ಫೆಬ್ರಾ ರ್ 21, 2000 ಪಾ ಸ್ತಾ ತ್ ಶಿಕ್ರ್: I ಿ.ಕೊಮ್. (ಆಳ್ಳ್ವ ಸ್ ಕ್ಲೇಜ್, ಮೂಡ್‍ಲಚಿದಿಾ ) ಪ್ಾ ೈಮ್ರ ಆನಿ ಹೈಸ್ಟ್ ಲ್: ರ್ಾಂ. ಥೊೀಮ್ಸ್ ಇಾಂಗಲ ಷ್ಟ ಮ್ಚ್ಧಾ ಮ್, ಅಲಂಗರ್ ಪ್ಯುಸಿ ಶಿಕ್ರ್: ಜೈನ್ ಪ್ಾ ಯುನಿವಸಿಸಟಿ ಕ್ಲೇಜ್, ಮೂಡ್‍ಲಚಿದಿಾ ಫಿಗಸಜ್: ಅಲಂಗರ್, ಮೂಡ್‍ಲಚಿದಿಾ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲಬಲೆ ಸ್ಿ ರ್ಧಾ:

10 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


1. ಪಾ ತಭ್ತ ಕ್ರಂಜಿ - ಕರ್ನಸಟಕ ರಾಜ್ಾ ಮ್ಟ್ಲ್ಟ ರ್ ಪಾ ತನಿಧಿತ್ವ (3 ಪ್ರವಟ ಾಂ) 2. ಫೀರಮ್ ಫಿಜ್ಯ ಮ್ಹಲ್ ಸ್ತಪರ್ ಸಿಾಂಗರ್ - ರನ್್ ರ್ ಅರ್ 3. ನ್ಮ್ಮ ಸ್ತಪರ್ ಸಿಾಂಗರ್ - ತಸಾ ಾಂ ಬಹುಮ್ಚ್ನ್ 4. ವ್ಪಯ್ೊ ಒಫ್ ಉಡುಪ್ - ವನ್್ ರ್ 5. ದಾಯ್ಜ ವಲ್್ ಸ ಸ್ಟಟ ಡಿಯ ವ್ಪಯ್ೊ - ವನ್್ ರ್ 6. ಝೀ ಕನ್್ ಡ ಸ್ರೆಗಮ್ಪ ಸಿೀಸ್ನ್-15 ಫೈನ್ಲಿಸ್ಟ ಗಾಯ್ಲೆ ಲ ಆಲ್ಬ ಮ್: 1. ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ದೇವ್ಪ - ಲೀಯ್್ ರೇಗ್ಲ, ರೀಶ್ನ್ ಆಾಂಜಲರ್ 2. ಯೂಥ್ - ವವೇಕ್ ಶಿತಾಸಡಿ 3. ತುಾಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿರ್ಾ ಯ್ - ಹಾಾ ಸ್ಟ ನ್ ಜ್ಯನ್ೊ ನ್, ಬಾಂದೂರ್ 4. ರಾಕ್ಿ ಾ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ - ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾವ್ಚಾ (ಬಾಪಯ್)

5. ಜಿವತಾಚೆಾಂ ದ್ಧಣಾಂ - ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾವ್ಚಾ (ಬಾಪಯ್) 6. ರ್ನದ್ ನಿರ್ನದ್ - ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾವ್ಚಾ (ಬಾಪಯ್) 7. ಯೇ ಭ್ತಾಂಗರಾ - ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾವ್ಚಾ (ಬಾಪಯ್) 8. ಮಗಿಾಂ ಲ್ರಾಾಂ - ವರ್ನೊ ಾಂಟ್ 9. ತುಜ್ಯಾ ತಾಂಪ್ರಲ ಾಂತ್ - ಮೆಲಿವ ನ್ ಪ್ರಸ್, ಫ್ತ| ಫ್ತಾ ನಿೊ ಸ್ ಕರ್ನಸಲಿಯ 10. ಬ್ರರ್ಾಂವ್ನ - ವನ್ೊ ಚಟನ್ ಮ್ಚ್ಡ್ಾ , ಫ್ತ| ರೂಪೇರ್ಶ ಮ್ಚ್ಡ್ಾ 11. ಕ್ಳ್ಳ್ಜ ಉಾಂಡಿ - ವಲಿಯಮ್ ಪ್ಾಂಟ, ಪದ್ಧಾ ಾಂಗ 12. ನ್ಶಾ - ಅನಿಲ್ ಪ್ರಯ್ೊ 13. ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಮಗ ಭ್ತಾಂಗರಾ - ವಲಿಿ ಆನಿ ರನ್ೊ ಚಟನ್ 14. ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಮಗ - ರ್ನಲ್ೊ ನ್ ಮ್ಥಯಸ್ 15. ಸೊಡೊವ ಣಚ್ಯಾ ವ್ಪಟೆರ್ - ಮೆಲಿವ ನ್ ಪ್ರಸ್ 16. ತುಜಿ ದಯ್ತಳ್‍ಚ ದಿೀಷ್ಟಟ - ಕ್ಮೆಸಲಿತ್ ಪ್ರದಿಾ

11 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


17. ಅಾಂಕರ್ - ಲೀಯ್್ ರೀಶ್ನ್ 18. ತೊೀಡ್ದಸ ತುಡರ್ - ಲೀಕೇರ್ಶ ಶೆಟಿಟ 19. ಮಿಜ್ಯರ್ ಬೊಳಯ - ಮ್ಯೂರ್ ಶೆಟಿಟ 20. ದುಲಬ್ ಜಜು - ಫ್ತ| ವ್ಪಲ್ಟ ರ್ ಡಿಸೊೀಜ್ಯ 21. ತುಾಂ ಕುಾಂಬಾರ್ ಗಲ ಾ ನಿ ಫೆರ್ನಸಾಂಡಿಸ್ 22. ಿಾಂತಾ್ ಾಂ - ಲ್ರೆನ್ೊ 23. ಜಿಣಾ ರಂಗ್ - ವ್ಪಲ್ಟ ರ್ ದಾಾಂತಸ್ 24. ವೆಾಂಗೆಾಂತ್ ಮಗ - ರ್ನಲ್ೊ ನ್ ಮ್ಥಯಸ್ 25. ಅಭಿಮ್ಚ್ನ್ - ಮೆಲಿವ ನ್ ಪ್ರಸ್ ಕವರ್: 1. ತೇರೆ ಸಂಗ್ ಯ್ತರಾ - 17,50,340 ವ್ಯಾ ಸ್ 2. ನೈನಾಂ ರ್ನ ಬಾಾಂದಿ - 1,56,909 ವ್ಯಾ ಸ್ 3. ಸ್ಮ್ರ - ಕನ್್ ಡ 4. ದಿಲ್ ಬೇಚ್ಯರಾ - ಹಿಾಂದಿ

5. ನ್ವೆಾಂಚ್ಚ ಜಿೀವನ್ - ಕೊಾಂಕ್ತಿ ಪ್ಾಂತುರಾಾಂನಿ ಗಯರ್ನಾಂ: 1. ನಿಮಿಸಲ್ಲಲ ಾಂ ನಿಮಸಣ - ಕೊಾಂಕ್ತಿ 2. ಪ್ಾ ೀಮಿಯರ್ ಪದಿಮ ನಿ - ಕನ್್ ಡ 3. ನ್ಮ್ಮ ಕುಸ್ಲ್ದ ಜವರ್ನರ್ - ತುಳ್ 4. ಪ್ರಲ ಾ ನಿಾಂಗ್ ದೇವ್ಪಚೆಾಂ - ಗ್ಲೀವ್ಪ ಕೊಾಂಕಣ 5. ತೊಟಿಟ ಲ್ - ತುಳ್ 6. ಲ್ವ್ನ ಮ್ಚ್ಕ್ಚೈಲ್ - ಕನ್್ ಡ 7. ಗಗಸಟ್ - ತುಳ್ 8. ಲ್ಸ್ಟ ಬ್ರಾಂಚ್ಚ - ತುಳ್ 9. ಮ್ಚ್ಾ ಾಂಗಳೂರ್ ಗ್ಲೀವ್ಪ - ಕೊಾಂಕ್ತಿ 10. ಲ್ಡು್ - ಕನ್್ ಡ 11. ಲೈಟ್ಲ್ಗ ಲ್ವ್ಪವ ಗದ್ಧ - ಕನ್್ ಡ 12. ಒಾಂಬತಾ ರ್ನ ದಿಕು್ - ಮಕ್ತಯ ಕ್ ಬಾಕ್ತ ಧಾರ್ರವಾಹಿ ಶೀಷ್ಟಾಕ್ ಗೀತ್‍ಲ: 1. ಜೊತ ಜೊತಯಲಿ - ಝೀ ಕನ್್ ಡ

12 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


2. ನ್ನ್್ ರಸಿ ರಾರ್ಧ - ಕಲ್ಸ್ಸ ಕನ್್ ಡ 3. ಗಣರಾಮ್ - ಕಲ್ಸ್ಸ ಕನ್್ ಡ 4. ಯ್ತರವಳ್ - ಉದಯ 5. ವ್ಪಟ್ ಸ್ಗಸಾಂಿ - ದಾಯ್ಜ ವಲ್್ ಸ 6. ಪರಮ್ಚ್ವತಾರ ಶಿಾ ೀ ಕೃಷ್ಿ - ಝೀ ಕನ್್ ಡ

2. ಕೊಾಂಕ್ತಿ ಗಯನ್ ರ್ನಕೆತ್ಾ - 2019 ಮ್ಚ್ಾಂಡ್‍ಲ ಸೊಭ್ತಣ್ 3. ವವೇಕ್ ಪುರರ್್ ರ್ - 2019 ಜನ್ವೆರ್ ಬ್ರದಾ 4. ಯುವ ಪಾ ತಭ್ತ ಪುರರ್್ ರ್ - ಶಿಾ ೀ ಕೃಷ್ಿ ಫೆಾ ಾಂಡ್‍ಲೊ ಸ್ಕಸಲ್

ಮೆಳ್‍ಲ್ಬ್ೆ ೊ ಪ್ರ ಶಸ್ತ್್ ೊ :

ವೇದ್ರ ಕಾರ್ಾಂ:

1. ಯುವ ಪಾ ತಭ್ತ ಪುರರ್್ ರ್ - 2016 ನ್ಮ್ಚ್ನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜಜು

1. ವಲಿಿ ನೈಟ್ 2. ಮೆಲಿವ ನ್ ಪ್ರಸ್ ನೈಟ್

13 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


1. ಕುವೇಯ್ಟ 2. ಬಾಹ್ಯಾ ೀಯ್್ 3. ದೊೀಹಾ ಖತಾರ್ ಜಾಹಿೀರತಾಂ ಗಾಯನ್: 1. ಸಂಜಿೀವ ಶೆಟಿಟ ಸಿಲ್್

3. ವಲ್ೊ ನ್ ಒಲಿವೆರಾ ನೈಟ್ 4. ಲ್ರೆನ್ೊ ನೈಟ್ 5. ಲ್ಾ ನಿೊ ಮರಾಸ್ ನೈಟ್ 6. ಕರ್ನಸಟಕ ರಾಜಾ ಕಂದಾಯೀತೊ ವ 2019 7. ಅಕ್ಷರ ಮಿತಾ ರಸ್ಮಂಜರ, ಶೃಾಂಗೇರ 8. ವರ್ನಯಕ ಯುವಕರ ಬಳ್ಗ, ಮಂಡಾ 9. ಮ್ಚ್ಾಂಡ್‍ಲ ಸೊಭ್ತಣ್ ಕ್ಯ್ಸಾಂ 10. ಬಳ್ಳ್ಯ ರ RYMEC 11. ಕೆಮಿಮ ಾಂಜ ಉತೊ ವ ಪುತುಾ ರ್ 12. ಒಾಂದು ಮಟೆಟ ಯ ಕಥೆ ಟಿೀಮ್ 13. ರ್ನದ್ ನಿರ್ನದ್ ನೈಟ್ 14. ಆಶಾಡ್ಾಂತಲ ರ್ಾಂಜ್ (ಜೊಯೆಲ್ ಅತ್ತಾ ರ್) ಆನಿ 200 ವಯ್ಾ ವವಧ್ ವೇದಿ ಕ್ಯ್ಸಾಂ ವ್ಪದೇಶಂನಿ ವೇದ್ರ ಕಾರ್ಾಂ:

ನಿಹಾಲ್ನ್ ಜ್ಯಾಂವ್ನ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾವ್ಚಾ ನ್ ಜ್ಯಾಂವ್ನ ಭಿಲ್ಕ್ ಲ್ ಸಂಗೀತಾಾಂತ್ ತಭೆಸತ ಘೆತ್ಚಲ್ಲಲ ರ್ನ. ಬಾಪಯ್ ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾವ್ಚಾ ನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ ಚ್ಯಾ ರ್ ಆಲ್ಬ ಮ್ೊ ಉಗಾ ಡ್ಕ್ ಹಾಡ್ಲ ಾ ತ್: 1. ರಾಕ್ಿ ಾ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ 2. ಜಿವತಾಚೆಾಂ ದ್ಧಣಾಂ 3. ರ್ನದ್ ನಿರ್ನದ್ 4. ಯೇ ಭ್ತಾಂಗರಾ ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾಿಾಂ ಪದಾಾಂ ತೊಚ್ಚಯ ಘಡ್ಟ ಆನಿ ತಾಳೆ ಬಸ್ಯ್ತಾ . ಹ್ಯರಾಲ್್ ಕ್ತತಾಂಚ್ಚ ತಭೆಸತ ರ್ನರ್ಾ ಾಂ ರೆಬ್ರಕ್ (ಮೌತ್ ಓಗಸನ್) ಆನಿ ಕ್ತೀ ಬೊೀಡ್‍ಲಸ ವ್ಪಹ ಜಯ್ತಾ . ಪ್ರಟ್ಲ್ಲ ಾ 20 ವರ್ಸಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ತೊ ಅಲಂಗರ್ ಫಿಗಸಜಾಂತ್ ಕೊೀಯರ್ ಮೆಸಿಾ ರ ಜ್ಯಾಂವ್ನ್ ಸೇವ್ಪ ದಿೀಾಂವ್ನ್ ಆರ್. ಹಾಾ ಆವೆದ ಾಂತ್ ತಾಣಾಂ ಸ್ಭ್ತರ್ ತಾಲ್ಲಾಂತಾಾಂಕ್ ಆರ್ಧರ್ ದಿೀಾಂವ್ನ್

14 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅವ್ಪ್ ಸ್ ದಿಲ್. ದೇವ್ಪಧಿೀನ್ ಬಾರ್ ಡ್ಲನಿಸ್ ಕ್ಾ ಸಾ ಲಿನ ಅಲಂಗರ್ ಫಿಗಸಜಕ್ ಆಯ್ಲ್ಲ ಾ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಚಡುಣಾಂ 21 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಾಂ ತಾಚೆಾಂ ಹಾಮೀಸನಿಯಮ್ ತಾಕ್ ದಿಲ್ಲಲ ಾಂ ಆನಿ ತಾಣಾಂ ತಾಂ ಸೈಕಲ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಾ ರಯರಾಚೆರ್ ಬಾಾಂದುನ್ ಘರಾ ಹಾಡ್‍ಲಚಲ್ಲಲ ಾಂ. ತಾಾ ದಿೀಸ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಾಂಚ್ಚ ತೊ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಮೀಗರ್ ಪಡ್‍ಲಚಲಲ ಖಂಯ್ ತೊ ಮ್ಹ ಣಾಟ . ಪಯೆಲ ಾ ಪ್ರವಟ ಾಂ ತೊ ತಾಾ ಹಾಮೀಸನಿಯಮ್ಚ್ಚೆರ್ ಆಪ್ಲ ಾಂ ಬೊಟ್ಲ್ಾಂ ದಾಾಂಬಾಾ ರ್ನ ತೊ ಸಂಪೂಣ್ಸ ಅಜ್ಯರ್ ಜ್ಯಲಲ ಖಂಯ್. ಆಪ್ರಿ ಕ್ ಪದಾಾಂ ಖೆಳೊಾಂಕ್ ಕಳ್ಳ್ಟ ಮ್ಹ ಣ್ ತಾಕ್ ತಾಾ ದಿೀಸ್ ಖಿತ್ ಜ್ಯಲ್ಲಲ ಾಂ. ಫ್ತ| ಡ್ಲನಿಸ್ ಕ್ಾ ಸಾ ಲಿನನ್ ತಾಕ್ ಜ್ಯಯಾ ಪ್ಲಾ ೀತಾೊ ಹ್ ದಿಲಲ ಮ್ಹ ಣಾಟ ಹ್ಯರಾಲ್್ .

ಸಂಪನ್ಮೂ ಳ್: ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ ಕವ ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕ ನ್ಸಹಾಲಾವಶೊಂ ಅಸೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ :

ನ್ಸಹಾಲ್ಡ ತಾವ್ರೊ ಕಡಲಕೆರೆಚೊ ಕಳೊ ಆಲಂಗಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಉಳ್ವ ಳೊೊ ಬಿದ್ರ್ಯ ಾ ಪರಿಸರೆಂತ್ ವಾಡ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳೊ ರ್ ದ್ರ್ಯ್ಜಿ ನ್ ಆವಾಾ ಸ್ ದಿಲೊ ಮೆಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಆಸೊಯ ಮೆಳೊೊ ಬೆಂಗ್ಳೊ ರ್ ಝೀನ್ ಊೆಂಚ್ ಉಬಾಲೊಗ ಡೆಲ್ಲೊ ಸೊೀನಿ ದ್ರ್ವ ರಿೆಂ ಪರ್ಗಳೊೊ ಚಿಕಾಗೊ ವೀಜಾನ್ ಘಾಲೊ ಮೀಗಾಚೊ ಮನಾಚೊ ಝೆಲೊ ಆಡ್ಕಾ ಲೊರೆ ಬುಡ್ಕಾ ಲೊ ಶಿಜಾಾ ಸಳ್ಸ ಳೊ ಹೊ ಆಮಯ ಾ ಮತಿಯೆಚೊ ಮಣ್ಕಾ ಲೊ ಫಿೆಂಗಾಾ ಗೆಂಚೊಯ್ ಸುಟಯ್ಾ ಕುಲ್ಕಾ ಲೊ!!!

ಹಾಾ ಹ್ಯರಾಲ್್ ಚೊ ಪೂತ್ ನಿಹಾಲ್ ಆಪ್ರಲ ಾ ಬಾಪ್ರಯ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಸಂಗೀತಾಿ ರೂಚ್ಚ ಧರಲ್ಗ್ಲಲ ಆನಿ ಆಜ್ ಇತೊಲ ಮುಖ್ಯರ್ ಆಯಲ . ಆವಯ್ ಪ್ಾ ಸಿಲ್ಲ - ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ತ - ತಚೆಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಶಿಸ್ಾ ಆಪ್ಲ ಕೆಲಿ ಜಿೀವರ್ನಾಂತ್ ಜಯ್ಾ ಜೊಡುಾಂಕ್. -----------------------------------------------------------------------------------------( ಮಿನಿ ಕಾಣಿ ) ಏಕ್ ಪರ್ನಸಾಂ ತುಟ್ ರ್ ಮಡ್ ರ್ ಘರ್, ವಶೇಷ್ಟ ಆಮಿ ಅನ್ಕ್ ಲ್ ಪೈಕ್ತ ತರ ಶಿತಾಕ್ ನಿರ್ಾ ಾ ಕ್ ಆಮುಮ ಕಚ್ಯಾ ಸಕ್ ಬಗಸಲ್ ರ್ನತೊಲ .

ಮಹ ಜಿ ಆಸ್ತ ್

ಅಮಿ ರ್ರ್ಧಣ್ಸ ಏಕ್ ಹಳೆಯ ಾಂತಾಲ ಾ ಸ್ಬಾರ್ ಕ್ತಾ ಸಿಾ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಾಂ ಪಯ್್ ಅಮೆಯ ಾಂ ಏಕ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ್.

ಹಾಕ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ - ಆಮಿಯ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಕ್ರಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ಾಂಗಲ ಾ ರ ಆಪ್ರವ ದ್ ಜ್ಯಾಂವ್ಚಯ ರ್ನ , ಬಾಬ್ ಪಕತ್

15 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭತಸಕ್ ಮ್ಚ್ತ್ಾ , ತಾಣಾಂ ಘಳ್‍ಚಚಲ್ಲಲ ಾಂ ತಾಕ್ ಪ್ರವ್ಪರ್ನತಲ ಾಂ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ಪಯ ಾ ಭ್ತಶೆಾಂತ್ "ಕುಡ್ಲಯ ಲ್". ಹಾಾ ಶಿವ್ಪಯ್ ಆಮಿ ಆಸೊಯ " ಘರ್ ಜ್ಯಗ್ಲ " ಕುಮೆ್ ಚೊ, ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಪ್ಗಸಜಚೊ ದುಬಾಯ ಾ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಾಂಕ್ ಉದಾರ್ ಮ್ನ್ ದಾಕಯೆಲ ಾಂ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್. ಸ್ತಮ್ಚ್ರ್ ದೊನ್ ತೀನ್ ಏಕ್ಾ ಾ ಸ್ತವ್ಪತರ್ ಪ್ರಾಂಚ್ಚ ಸರ್ನೊ ಲ್ಲಕ್ರ್ ಹಳ್ಳ್ಟ ಿಾಂ ಘರಾಾಂ ಸ್ತಮ್ಚ್ರ್ ಶೆಾಂಭರಾಾಂ ವಯ್ಾ ಆಸಿಲ ಾಂ ಸ್ವ್ನಸ ವ್ಚಕ್ಲ ಾಂ ಕೂಲಿ ಕ್ಮ್ ಕನ್ಸ ಪ್ಲಟ್ ಭತಾಸಲಿಾಂ. ಸೊಡ್‍ಲ, ಲ್ಾಂಬಯ್ಾ ಗೆಲ್ಾ ರ್ ಗಾಂವಯ ರಾಟ್ಲ್ವಳ್‍ಚ ಗಜ್ಯಲಿ ಮುಗ್ಲದ ಾಂವ್ಚಯ ರ್ನಾಂತ್ ಕ್ತತಾಾ ಕ್ "ಅಮೆಯ ಾಂಚ್ಚ ಆಡ್ಲಾಂ ಹಾಾಂಗ ತೊಪ್ರಾ " ಮುಜಿಹ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಬಾಬ್ ಕ್ಯ್ತಮ್ ಕ್ಮ್ಚ್ಕ್ ಪುತುಾ ಶೆಟಿ ಕರ್ ವೆತಾಲಿಾಂ ಬಾಬ್ ದಿೀರ್ಕ್ "ಶೆಾಂಭರ್ " ಜೊಡ್ಾ ಲ ತರ್ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್್ ತೀನ್ ಶೆರ್ ತಾಾಂದುಳ್‍ಚ ಆನಿ ವೀಸ್ ರುಪಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಾ ಲ್ಲ. ಬಾಬ್ ರ್ಾಂಜಚೆ ಪ್ೀಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಗಲ್ಟ ಕತಾಸಲ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್್ ಘಳೊನ್ ಹಾಡ್ಲ ಾ ಪಯ್ತೆ ಾ ಾಂ ಖ್ಯತರ್ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್್ ಥೊಡ್ಲ ಪ್ರವಟ ಧನ್ಸ ಮ್ಚ್ರ್ಚಲ್ಲಲ ಾಂಯ್ ಆರ್ ಪುಣ್ ಆಮಿ ಲ್ಹ ನ್ ದ್ಧಕುನ್ ಫಕತ್ ಕ್ತಾ ಾಂಕ್ಟ್ ಮ್ಚ್ತೇಸಲ್ಾ ಾಂವ್ನ ತರ , ಸಜ್ಯಿಸಾಂ ಯೇರ್ನತಲ ಾಂ, ಹ್ಯಾಂ ಸ್ದಾಾಂಚೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್, ಹಾಾ ವಶಿಾಂ ವಗರ್, ಗ್ಳಕ್ಸರ್ ಅಶೆಾಂ ಸ್ಬಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ ತರ ಸ್ತಣಾಾ ಿ ಶಿಮಿಯ ನಿೀಟ್ ಜ್ಯಾಂವಯ ತರ ಕಶಿೀ ರ್ನ?

ದಿೀಸ್ ಉಬ್ರಲ ಮ್ಹ ಜಿ ರ್ಧವ ಕಷ್ಟ ಾಂನಿ ಜ್ಯಲಿ, ಮುಕ್ರ್ ಶಿಕೊಾಂಕ್ ಮ್ನ್ ಆಸಲ ಾಂ ತರೀ "ಅಥಿಸಕ್ ಸಿ್ ತ" ಬರ ರ್ನತಲ ಮ್ಚ್ಾಂಯೆಯ ೀ ಕಷ್ಟಟ ಪ್ರಟ್ಲ್ಲ ಾ ಭ್ತಾಂವ್ಪ್ ಾಂಚೊ ಫುಡ್ರ್ ಹ್ಯಾಂ ಪುರಾಾಂ ಮ್ತಾಂತ್ ಆಟವ್ನ್ ಶಿಕ್ಿ ಕ್ ಖ್ಯಡುಾಂ ಘಾಲ್್ ಕೊಡಿಯ್ತಳ್‍ಚ ಏಕ್ ಇಶಾಟ ಚ್ಯಾ ವಶಿೀಲ್ಯೆನ್ ಹೊಟ್ಲ್ಲ ಾಂತ್ ಕ್ಮ್ಚ್ಕ್ ಲ್ಗ್ಲಲ ಾಂ. ಏಕ್ ಮ್ಹಿರ್ನಾ ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ನ ರಜರ್ ಹಳೆಯ ಕ್ ಭ್ತಯ್ಾ ಸ್ಲಸಾಂ ಬಾಬಾಚೆ ಪ್ೀಯವೆಿ ಾಂ ವಪ್ಾ ೀತ್ ಜ್ಯಲ್ಲಲ ಾಂ, ಥೊಡ್ಲ ಪ್ರವಟ ಾಂ ರಾತಕ್ ಘರಾ ಸ್ಯ್ಾ ಯೆರ್ನತೊಲ , ಮ್ರ್ಧಾಂ ಮ್ರ್ಧಾಂ ಕ್ಮ್ಚ್ಕ್ ಸ್ಯ್ಾ ವಹ ಚರ್ನತೊಲ , ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಥವ್ನ್ ಆಯ್ ಾಂವ್ನ್ ಮೆಳೆಯ ಾಂ. ಮ್ಚ್ಾಂಯ್್ ಬಾಬಾಚೆರ್ ತತೊಲ ಸಂಬಂಧ್, ಮಗ್ ರ್ನತೊಲ . ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ತರ ತಾಣಾಂ ರ್ಾಂಗತಾ ಬಸೊನ್ ಉಲ್ಯೆಲ ಾಂ ಹಾಾಂವೆ ಪಳೆಾಂವ್ನ್ ರ್ನ, ಪುಣ್ ಏಕ್ " ಜಿಣಾ ೀಚೊ ಖುರಸ್ " ಲ್ಾಂಬ್ ಉರ್ವ ಸ್ ಸೊಡ್ಾ ಲಿ ತ. ದೊನ್ ದಿೀಸ್ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಭ್ತಾಂವ್ಪ್ ಾಂ ರ್ಾಂಗಾಂತ್ ಖರ್ಚಸನ್ ಶೆಹ ರಾ ಕುಶಿನ್ ಭ್ತಯ್ಾ ಸ್ಚ್ಯಾ ಸ ಸ್ಕ್ಳಾಂ ಸಜ್ಯಚೆಸ ಚ್ಯರ್ ಪ್ರಾಂಚ್ಚ ಜಣ್ ಬಾಗಲ ರ್ ರಾವ್ಚನ್ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್್ ಉಲ ಮ್ಚ್ಲಸ ಪಳೆಾಂವ್ನ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಆಾಂಗಿ ಾಂಕ್ ದ್ಧಾಂವ್ಚಲ ಾಂ. ತುಜೊ ಬಾಬ್ ಕ್ಟ್ಲ್ ಪುನಿಯೆರ್ ಪಡ್ಲ ಆನಿ ಸ್ದಾದ ಾ ಕ್ ಉಟೆಯ ಾಂ ಬರ ದಿೀರ್ರ್ನ, ಮ್ಹ ಣಾಟ ಾಂ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಬಗೆಲ ಕ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವಲ ತರ ತಚ್ಯ

16 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮುಖಮುಳ್ಳ್ರ್ ಕಸ್ಲಿಚ್ಚ ಬದಾಲ ವಣ್ ದಿಸಿಲ ರ್ನ ತ ಹಾಾಂವೆ ಪ್ರಕ್ತಸಲಿ ಪುಣ್ ಹಾಾಂಗಸ್ರ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಕಸ್ಲಿಚ್ಚ ಪಾ ತಕ್ತಾ ಯ್ತ ದಿಾಂವ್ಪಯ ಾ ಸಿ್ ತರ್ ರ್ನತೊಲ ಾಂ.

ಪುತಾ ತುಾಂ ಬಾಪಯ್ ಬರ ಜ್ಯಯ್ತ್ ಕ್ " ತುಾಂಚ್ಚ ಮ್ಹ ಜಿ ಆಸ್ಾ "

ಅಕ್ಾಂತಾಿ ಖಬರ್ ವ್ಪಡ್ಾ ಕ್ ಪ್ಗಸಜಕ್ ವರ್ಾ ಲಿಸ, ವ್ಪಡ್ಾ ಗರ್ ಆಾಂಗಿ ಾಂತ್ ಜಮ ಜ್ಯಲ್ಲ ರ, ಮೆಲ್ಲ ಾ ಕುಡಿಕ್ ಮ್ಚ್ತಯೆಕ್ ಪ್ರಾಂವ್ಪಯ ಾ ಕ್ಯ್ತಸಕ್ ಸ್ಬಾರಾಾಂನಿ ಕುಮೆ್ ಚೊ ಹಾತ್ ಬಾರ್ಯಲ ತರ, ಮ್ಣಾಸಚ್ಯಾ ಖಚ್ಯಸ ಬಾಿಾ ನ್ ಫಿಗಸಜ್ ಮಂಡಳ್‍ಚ ಫುಡ್ಲಾಂ ಸ್ಲಿಸ. ಮ್ಚ್ತಯೆಕ್ ಪ್ರವ್ಚನ್ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಘರಾ ಪ್ರವಾ ಚ್ಚ. ಆಲ್ಾ ರ ಮುಖ್ಯರ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಪ್ಲಟ್ಲಲ ನ್ ಧನ್ಸ ರಡ್ಲ್ಗಲ

. ಅಡಾೊ ರ್ ಚೊ ಜೊನ್

------------------------------------------------------------------------------------------

ಆಮ್ಚ್ೊ ೊ ಯುವಜಣಂಕ್

ಆಮ್ಚ್ಲ್ ಪಿಯ್ಲಂವ್ಕ್ ಶಕಂವ್ೊ ಂ ಕೊಣೆ ? ಆಮ್ಚ್ಲಾಚೆ ಪ್ರಿಣಮ್: ಪ್ಯೆಲ್ಲ ಾ ವವಸಾಂ ಮ್ತಕ್ ಎಕ್ ಥರಾಚೆಾಂ ಪಾ ಚೊೀದನ್ ಯೆಾಂವ್ಪಯ ಾ ದಾ ವ್ಪಾಂಕ್ ಅಲ್ ಹೊಲ್ ವ್ಪ ಆಮ್ಚ್ಲ್ ಮ್ಹ ಣಾಾ ತ್. ಹಾಚೆಾಂ ಮೂಳ್‍ಚ ಇತನಲ್ (ಇಥೈಲ್ ಅಲ್ ಹೊಲ್). ಉತಾ ೀಜನ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯ ಾ ಕ್ ಮ್ನಿಸ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಸವ್ಪಾ .

ವ್ಪಯ್್ , ಿಯರ್, ವಸಿ್ ಆನಿ ಅಮ್ಚ್ಲ್ಚ್ಯ ಹ್ಯರ್ ಉತಿ ರ್ನ್ ಾಂನಿ ಉಣಾಾ ವ್ಪ ಚಡ್‍ಲ ಪಾ ಮ್ಚ್ಣಾರ್ ಆಲ್ ಹೊಲ್ ಆರ್ಾ . ಹಾಾ ವವಸಾಂ ಪ್ಯತಲ್ಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಚ್ನ್ಸಿಕ್ ಆನಿ

17 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದೈಹಿಕ್ ಪರಣಾಮ್ ಉಬಾಜ ಯ್ತಾ . ಘೆತ್ಚಲ್ಲ ಾ ಅಮ್ಚ್ಲ್ಾಂತ್ ಆಟ್ಲ್ಪುನ್ ಆಸಯ ಾಂ ಅಲ್ ಹಾಲ್ ಅಾಂರ್ಶ, ಪ್ಯೆಲ್ಲಲ ಾಂ ಪಾ ಮ್ಚ್ಣ್, ಪ್ಯಣಾಾ ಕ್ ಘೆತ್ಚಲಲ ವೇಳ್‍ಚ, ರ್ಾಂಗತಾ ಸವ್ನಚಲ್ಲ ಾ ಖ್ಯಣಾಚೆರ್ ಹೊಾಂದೊವ ನ್ ಪರಣಾಮ್ ಜ್ಯತಾ. ಆಶೆಾಂ ಮ್ತಚೆರ್ ಜ್ಯಾಂವ್ಪಯ ಾ ಪರಣಾಮ್ಚ್ವವಸಾಂ ಜ್ಯಯೆಾ ಅರ್ನಹುತ್ ಜ್ಯವೆಾ ತಾ. ಪ್ಯನ್ ವ್ಪಹನ್ ಚ್ಯಲ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ ಾ ನ್ ಅವಘ ಡ್‍ಲ ಘಡ್ಲಾ ತ್. ಜ್ಯಯ್ತಾ ಾ ರಾಷ್ಟ ರಾಂನಿ ತಶೆಾಂ ಕೆಲ್ಲ ಾ ಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಾ ತಶೆಾಂ ವಹ ಡ್‍ಲ ಜುಲ್ಮ ನ್ ಆರ್. ಲ್ಹ ನ್ ಪಾ ಮ್ಚ್ಣಾರ್ ಪ್ಯೆಲ್ಲ ಾ ಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ವ್ಪ ಮ್ಚ್ನ್ಸಿಕ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ವಹ ಡ್‍ಲ ಲ್ಕಕ್ಾ ಣ್ ರ್ನ ಜ್ಯವೆಾ ತ್ (ದುಡ್ವ ಚೆಾಂ ಲ್ಕಕ್ಾ ಣ್ ವೆಗೆಯ ಾಂ). ಪುಣ್ ಸ್ದಾಾಂನಿತ್ ಚಡಿತ್ ಪಾ ಮ್ಚ್ಣಾರ್ ಪ್ಯೆಲ್ಲ ಾ ಾಂತ್ ಕುಡಿಚೆರ್ ಪರಣಾಮ್ ಜ್ಯತಾಚ್ಚ. ಹಾಾ ಸ್ವೆಾಂ ಹಿಾಂರ್ ಘಡೊಾಂಕ್ ಪಾ ಚೊೀದನ್ ಆನಿ ಅವಘ ಡ್ಾಂಚೆಾಂ ಪಾ ಮ್ಚ್ಣ್ ಚಡ್ಾ . ಸಂರ್ರಾಾಂತ್ ಹಯೆಸಕ್ ದಿರ್ ಪ್ಯಣಾಾ ವವಸಾಂ 9000 ಮ್ಣಾಸಾಂ (ಸ್ಗಯ ಾ ಮ್ಣಾಸಾಂಚೆಾಂ

ಸ್ತಮ್ಚ್ರ್ 6%) ಘಡ್ಾ ತ್. ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಮ್ರ್ನೆ ಚೆಾಂ ಆವ್ನ್ ಉಣ ಕತಾಸ ಮ್ಣಾಾ ತ್ ಸಂಶೀಧರ್ನಾಂ. ಆಲ್ ಹಾಲ್ ಆನಿ ಧುವ್ಪಾ ಪ್ರನ್ ರ್ಾಂಗತಾ ಉಪ್ಲಾ ಗ್ ಕಚೆಸಾಂ ಆನಿಕ್ತೀ ಮ್ಚ್ರೆಕ್ರ್ ಪರಣಾಮ್ ಉಬಾಜ ಯ್ತಾ . ವಹ ಡ್‍ಲ ಪಾ ಮ್ಚ್ಣಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಲ್ ಸಾಂವೆಯ ಾಂ ಕುಡಿಚ್ಯ ಭ್ತಗಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ರೆಕ್ರ್ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂಯ್ೀ ಸ್ತ್. ಬೊರಾ ಪರಸ್ರಾಾಂತ್, ಯೀಗ್ಾ ಖ್ಯಣಾಸ್ವೆಾಂ ಸ್ದಾಾಂ ಆಮ್ಚ್ಲ್ ಮಿತನ್ ಪ್ಯೆಲ್ಲಲ ಮ್ನಿಸ್ ಶೆಾಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆಲ್ಲಲ ಯ್ೀ ಆರ್ತ್ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಭಕ್ಾ . ಪುಣ್ ಆಸ್ಲಿಾಂ ದೃಷ್ಟ ಾಂತಾಾಂ ಉಣ. ಆಮ್ಚ್ಲಿ ಜಾಲ ಕಶೆ?: ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಾಂನಿಾಂ, ಸ್ಯ್ತಾ ಾ ಾಂ ದಯ್ತಾ ಾ ಾಂ ಭಿತರ್ ಆನಿ ಪರಸ್ರಾಾಂತ್ ಸ್ಗಯ ಾ ಾಂಕ್ತೀ ಜ್ಯಯ್ ಆಸ್ಚಲ್ಲಲ ಥೊಡ್ಲ ಆದಿಾಂ ಆತಾಾಂ ಅಕ್ಲಿಕ್ ಮ್ಣಾಸಕ್ ಉಾಂಡಿ ಜ್ಯಲ್ಲಲ ಆರ್ತ್. ಅಸ್ಲ್ಾ ಾಂ ಪಯ್್ ಾಂ ಥೊಡ್ಲ ಅವಘ ಡ್ಾಂವವಸಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ಥೊಡ್ಲ ಕ್ಾ ನ್ೊ ರ್, ಕ್ಳ್ಳ್ಜ ಘಾತ್ ತಸ್ಲ್ಾ ಪ್ಡ್ಲಾಂನಿ ಅಾಂತರ್ಚಲ್ಲಲ ಆಸಾ ತ್. ಪ್ಯಣಾಾ ನ್ ಜಿೀವ್ನ ಹೊಗ್ ಯ್ ಲ್ಲ ಾ ಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣ ರ್ನ. ಅವಘ ಡ್ಾಂ ವ್ಪ ಪ್ಡ್ ಆಪ್ರಪ್ಾಂ ಆಯ್ಲಿಲ . ಪುಣ್ ಪ್ಯಣಾಾ ವವಸಾಂ ಮ್ರಣ್ ಆಪ್ರಿ ಯ್ಲ್ಲಲ ಾಂ ಮ್ಚ್ಗ್ಲನ್ ಘೆತ್ಚಲಿಲ ಖ್ಯಾ ಸ್ಾ ಚಮೂ? ಪ್ಯಣಾಾ ಕ್ ಬಲಿ ಜ್ಯಲ್ಲಲ ಜಲ್ಮ ತಾರ್ನ ತಾಾಂಚ್ಯ ಆವಯ್-ಬಾಪ್ರಯ್್ , ಭ್ತವ್ಪಭಯ್ಿ ಾಂಕ್, ಸ್ಗಯ ಾ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಕ್ ಆನಿ

18 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಜ್ಚರ್ಾಂಬಾರಾಚಾ ಾಂಕ್ ಕ್ತತೊಲ ಸಂತೊಸ್ ಜ್ಯಲಲ ರ್ನ? ತ ವ್ಪಡೊನ್ ಯೆತಾರ್ನ ಕ್ತತಲ ಅಪುಬಾಸಯ್ ಆಸ್ಚಲಿಲ ? ಪುಣ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ಕ್ ವೆಾಂಗ್ಲನ್, ಪ್ಯಣಾಾ ಚೆ ಗ್ಳಲ್ಮ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ತ ಸಂತೊರ್ಚೆ ಜ್ಯವ್ಪ್ ಸ್ಚಲ್ಲಲ ಗೀ ತಸ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ಚಚ್ಚ ತ ಕಕಸರಾಚಾ ಾಂಚೆ ಜ್ಯಲ್ಲ ಾ ಪ್ರಟೆಲ ಾಂ ಕ್ರಣ್ ಕ್ತತಾಂ? ತಾಂಚ್ಚ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣಮೂ? ಹ್ಯಾಂ ಕೊಣಾಂ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಶಿಕಯೆಲ ಾಂ? ಕುಟ್ಲ್ಮ ದಾರಾಾಂ ಥವ್ನ್ ಪ್ಯಣಾಾ ಕ್ ವೆಾಂಗ್ಚಲ್ಲಲ ಥೊಡ್ಲ ತರ್ ವಹ ಡ್‍ಲ ಸಂಖ್ಯಾ ನ್ ಸ್ಮ್ಚ್ಜ ಥವ್ನ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣ ಆಪ್ರಿ ಯ್ಲ್ಲ ಾ ತಸ್ಲ್ಲ. ಆಸ್ಲ್ಲ ದಿೀಸ್ ಉಜ್ಯವ ಡ್ಯ ಾ ಭಿತರ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣಾಾ ಕ್ ಲ್ಬಾದ ಲ್ಲಲ ಖಂಡಿತ್ ನೈಾಂ. ಇಸೊ್ ಲ್ಾಂತ್, ಕೊಲ್ಲಜಿಾಂತ್ ಆರ್ಾ ರ್ನ ಬಾರ್ - ಹೊಟೆಲ್ಾಂಕ್ ರಗ್ಲನ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ಿ ರೂಚ್ಚ ಚ್ಯಕ್ಚಲ್ಲಲ ಥೊಡ್ಲ ತರ್ ವವಧ್ ಕ್ಯ್ತಸಾಂ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ವ್ಪಾಂಟ್ಚಲ್ಲ ಾ ಅಮ್ಚ್ಲ್ಚೊ ಗಲ ಸ್ ಹಾತಾಾಂತ್ ಧರ್ಚಲ್ಲಲ ಹ್ಯರ್ ಸ್ಭ್ತರ್. ಬಾರಾಾಂನಿ ಇಷ್ಟ ಾಂ ರ್ಾಂಗತಾ ಪ್ರಟಿಸ ಕತಾಸಾಂ ಕತಾಸಾಂ ಅಮ್ಚ್ಲ್ಕ್ ವೆಾಂಗ್ಚಲ್ಲಲ ಯ್ೀ ಜ್ಯಯೆಾ ಜಣ್. ಭ್ತರತಾಾಂತ್ ಆತಾಾಂತಾಾಂ ಸೊೀಶಿಯಲ್ ಡಿಾ ಾಂಕ್ೊ ಚ್ಯ ರ್ನಾಂವ್ಪನ್ ಆಮ್ಚ್ಲ್ಕ್ ವೆಾಂಗ್ಚಲ್ಲ ಾ ಸಿಾ ರೀಯ ಆನಿ ಚಲಿಯ್ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ತ್ ಆರ್. ಥೊಡಿಾಂ ಮ್ತಚೆಾಂ ಸಿ್ ೀಮಿತ್ ಹೊಗ್ ಯ್ತಾ ಮ್ಹ ಣಾಸ್ರ್ ಪ್ಯೆತಾತ್. ಪ್ಯಣಾಾ ಕ್ ವೆಾಂಗ್ಚಲ್ಲ ಾ ದಾದ್ಧಲ ವ್ಪ

ಸಿಾ ರೀಯ್ತಾಂನಿ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ ಪ್ರಾ ಯೆರ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ಕ್ ಬುರ್ನಾ ದ್ ಗಲಿಲ ಆಸಾ ತ್ ತರೀ ಆರಂಭ್ ಕತಾಸರ್ನ ನ್ಗ್ಲಸನ್ಚಶೆಾಂ ಸ್ತರು ಕೆಲ್ಲಲ ಾಂ ಮ್ಚ್ತ್ಾ ಸ್ತ್. ಏಕ್ ಗಲ ಸ್ ಿಯರ್ ವ್ಪ 30 ಎಾಂಎಲ್ ವಸ್ ನ್ ಬುರ್ನಾ ದ್ ಪಡ್‍ಲಚಲಿಲ ಆಸಾ ತಾ. ತಾಣ ಖುದ್ದ ಹಾಕ್ ದುಡು ಫ್ತರಕ್ ಕೆಲಲ ರ್ನ ಜ್ಯವೆಾ ತ್. ಖಂಯ್ ಪ್ರಟೆಸಾಂತ್, ಸಂಭಾ ಮ್ಚ್ಾಂತ್ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಹ್ಯಾಂ ಫುಾಂಕ್ಾ ಕ್ ಲ್ಭ್ಚಲ್ಲಲ ಾಂ. ಕ್ಳ್‍ಚ ರ್ಧಾಂವ್ಪಾ ರ್ನ ಹ್ಯಾಂ ಪಾ ಮ್ಚ್ಣ್ ಚಡೊನ್ಾಂಚ್ಚ ಗೆಲ್ಲಲ ಾಂ. ಪ್ರಟಿಸ, ಸಂಭಾ ಮ್ ರ್ನ ತರ್ ಖುದ್ ದುಡು ಫ್ತರಕ್ ಕನ್ಸ ಪ್ಯೆಾಂವಯ ವ್ಚೀಡ್‍ಲ ಆಯ್ಲಿಲ . ವೇಳ್‍ಚ-ಕ್ಳ್‍ಚ ರ್ಧಾಂವ್ಪಾ ಾಂ ಹ್ಯಾಂ ಸ್ದಾಾಂಚೆಾಂ ಜ್ಯಲ್ಲಲ ಾಂ. ಮೆಳ್ಳ್ಯ ಾ ರ್ ಫುಾಂಕ್ಾ ಚೆಾಂ, ಮೆಳ್ಳ್ರ್ನ ತರ್ ದುಡು ದಿೀವ್ನ್ ಪ್ಯೆಾಂವೆಯ ಾಂ. ವ್ಪವ್ಪಾ ಖ್ಯತರ್ ಮೆಳ್‍ಚಚಲ್ಲ ಾ ರ್ಾಂಬಾಳ್ಳ್ಾಂತೊಲ ವಹ ಡ್‍ಲ ವ್ಪಾಂಟ ಹಾಾ ಪ್ಯಣಾಾ ಕ್ ಅಮ್ಚ್ರ್ನತ್ ಜ್ಯಲ. ಹಾಾ ಪ್ಯಣಾಾ ಧಮ್ಚ್ಸನ್ ಜ್ಯಯ್ತಾ ಾ ಾಂಕ್ ಕ್ಮ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜ್ಯಲ್ಲಾಂರ್ನ ವ್ಪ ಕ್ಮ್ ಹೊಗ್ ಾಂವ್ನ್ ಪ್ರವೆಲ . ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣಾಾ ಖ್ಯತರ್ ಕೊಣಾಕೊಣಾಕಡ್ಲ ಮ್ಚ್ಗೆಯ ಾಂ, ಕೊಣಾಯೆಯ ಾಂ ಚೊರೆಚಯ ಾಂ, ಲ್ಕಟೆಯ ಾಂ ಚಲ್ಲಲ ಾಂ. ಮ್ತಚೆಾಂ ಸ್ಮ್ರ್ಧನ್, ಕುಡಿಿ ಭಲ್ಯ್್ ಹೊಗ್ ವ್ನ್ , ಕುಟ್ಲ್ಮ ಕ್ ವ್ಚಜಾಂ ಜ್ಯವ್ನ್ ಎಕ್ ದಿರ್ ಮ್ಚ್ತಾ ಕ್ ರ್ರೆಾಂ ಜ್ಯಲ್ಲ. ಸಂರ್ರಾಚ್ಯ ಥೊಡ್ಾ ನಿಬಸಾಂರ್ಧಖ್ಯಲ್

19 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ರಾಷ್ಟ ರಾಂನಿ ಅಮ್ಚ್ಲ್


ಪ್ಯಣಾಾ ಕ್ ಆವ್ಪ್ ಸ್ ಆರ್ಲ ಾ ರ್ ಥೊಡ್ಾ ರಾಷ್ಟ ರಾಂನಿ ಅಮ್ಚ್ಲ್ಕ್ ಸಂಪೂಣ್ಸ ನಿಷೇಧ್ ಆರ್. ಭ್ತರತಾಾಂತ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ನಿಷೇದ್ ಕಿಸ ಆಶಾ ಭ್ತರತಾಚೊ ರಾಷ್ಟ ರಪ್ತ ಮ್ಹಾತಾಮ ಗಾಂಧಿಿ ಜ್ಯವ್ಪ್ ಸ್ಚಲಿಲ . ಭ್ತರತಾಚ್ಯ ಸಂವರ್ಧರ್ನ ಪಾ ಕ್ರ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ವಸ್ತಾ ಾಂಚೊ ವಷ್ಯ್ ರಾಜ್ಯಾ ಾಂಚ್ಯ ಅಧಿಕ್ರಾಖ್ಯಲ್ ಯೆತಾ. ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣಾಂ ಜ್ಯಯೆಸರ್ ದವಚೊಸ ವ್ಪ ತಾಚೆರ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ಲಯ ಾಂ ಹಕ್್ ರಾಜ್ಯಾ ಾಂಚ್ಯ ಸ್ಕ್ಸರಾಾಂಚೆಾಂ ಜ್ಯವ್ಪ್ ರ್, ಗ್ಳಜರಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಾ ರಾಜ್ಯಾ ಾಂನಿ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ನಿಷೇಧ್ ಆರ್ ತರ್ ಕರ್ನಸಟಕ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ರಾಜ್ಯಾ ಾಂನಿ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣ ಕ್ಯ್ತದ ಾ ಖ್ಯಲ್ ಆರ್. ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣಾಂ ನಿಷೇಧ್ ರಾಜ್ಯಾ ಾಂನಿ ವವಧ್ ನ್ಮೂರ್ನಾ ರ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಚೊಯ್ತಸಾಂ ತಯ್ತರ್ ಕನ್ಸ ವಕೆಯ ಾಂ ಆರ್ಾ . ಆಸ್ಲ್ಾ ಘಡಿತಾಾಂನಿ ಜ್ಯಯೆಾ ಜಣ್ ಮ್ರಣ್ ಪ್ರವ್ಪಾ ತ್ ವ್ಪ ಭಲ್ಯ್್ ಹೊಗ್ ಯ್ತಾ ತ್. ಅಮ್ಚ್ಲ್ ನಿಷೇಧ್ ಕಚ್ಯಸವನಿಸಾಂ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಕ್ಯ್ತದ ಾ ಖ್ಯಲ್ ವಕ್ಚಲ್ಲಲ ಾಂಚ್ಚ ಬೊರೆಾಂ, ತಾಾ ವವಸಾಂ ಸ್ಕ್ಸರಾಚ್ಯ ಖಜ್ಯರ್ನಕ್ಚಯ್ೀ ಮುರ್ನಫ ಮೆಳ್ಳ್ಾ ಮ್ಹ ಳೊಯ ವ್ಪದ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣಾಾ ಚೆರ್ ನಿಷೇಧ್ ರ್ನತ್ಚಲಿಲ ಾಂ ರಾಜ್ಯಾ ಾಂ ಉಚ್ಯತಾಸತ್. ಪುಣ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣಾಾ ವವಸಾಂ ಲಕ್ಚ್ಯ ಭಲ್ಯೆ್ ಚೆರ್ ಜ್ಯಾಂವ್ಚಯ ಪರಣಾಮ್, ಹಿ ಭಲ್ಯ್್ ಸ್ತರ್ಧಾ ಾಂವ್ನ್ ಆಸ್ಿ ತೊಾ ಾ , ಸಿಬಂದಿ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ವಾ ವಸ್ ಾಂಕ್

ಸ್ಕ್ಸರಾನ್ ಖರ್ಚಸಾಂಚೊ ದುಡು, ಪ್ಯಣಾಾ ವವಸಾಂ ಜ್ಯಾಂವ್ಚಯ ಕ್ಮ್ಚ್ಚೊ ನ್ಷ್ಟಟ , ಕುಟ್ಲ್ಮ ಾಂ ರ್ಾಂದಾಾ ಮ್ರ್ಧಾಂ ಜ್ಯಾಂವಯ ಾಂ ಝಗ್ ಾಂ ಲ್ಡ್ಯ್, ಕುಟ್ಲ್ಮ ಾಂತ್ ಆನಿ ಸ್ಮ್ಚ್ಜಾಂತ್ ಉಬೊಜ ಾಂಿ ಅಶಾಾಂತ ಹ್ಯಾಂ ಸ್ಗೆಯ ಾಂ ಲ್ಲಕ್ಕ್ ಧರಾಚಲ ಾ ರ್ ಸ್ಕ್ಸರಾಕ್ ಯೆಾಂವ್ಪಯ ಾ ಮುರ್ನಫ್ತಾ ಪ್ರಾ ಸ್ ಚಡ್‍ಲ ಖಚ್ಚಸ ಪಡ್ಾ ಮ್ಹ ಳೊಯ ಪಾ ತವ್ಪದ್ ಆರ್. ಅಮ್ಚ್ಲಾಚೊ ಗ್ಳಲಾಮ್ ಜಾಂವ್ೊ ಂ: ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣ, ಧುಾಂವ್ಪಾ ಪ್ರನ್, ಲ್ಲಕ್ವತಸಾಂ ಮ್ಚ್ರ್ಿಾಂ - ಭ್ತಜ್ಚಲಿಲ ಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ಪಕವ ರ್ನಾಂ ಖ್ಯಾಂವೆಯ ಾಂ ಸ್ವಯ ಎಕ್ಮೆಕ್ಕ್ ಲ್ಗ್ಲನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ಬರ ಆರ್ತ್. ಹ್ಯ ಸಂಗಾ ಭಲ್ಯೆ್ ಕ್ ಮ್ಚ್ರಕ್ ಜ್ಯವ್ಪ್ ರ್ತ್. ಪಯೆಲ ಾಂ ಇಲ್ಲಲ ಾಂ ಇಲ್ಲಲ ಾಂ ಸವ್ನಚಲ್ಲಲ ಾಂ ತಾಂ ಸ್ವಯೆರ್ ಡ್ಾ ಆನಿ ಕಾ ಮೆಣ್ ಮ್ನಿಸ್ ಹಾಾ ವಸ್ತಾ ಾಂಚೊ ಗ್ಳಲ್ಮ್ ಜ್ಯತಾ. ಆಪ್ಲ ಾಂ ಸ್ಮ್ರ್ಧನ್, ಘರ್ಚದಾರ್ ಸ್ಗೆಯ ಾಂ ಹೊಗ್ ಯ್ತಾ . ಕುಟ್ಲ್ಮ ದಾರಾಾಂ ಆನಿ ಲ್ಗೆ ಲ್ಾ ಮ್ರ್ನೆ ಾಂನಿ ತಸ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಕ್ಾಂಟ್ಲ್ಳಯ ಪರಸಿ್ ತ ಉದ್ಧತಾ. ಅಮ್ಚ್ಲಾಕ್ ಸ್ಭೆಚೊ ಮ್ಚ್ನ್: ಆಮೆಯ ಾಂ ಭ್ತರತ್ ವವಧತಚ್ಯ ಸಂಗಾ ಾಂಚೊ ದೇರ್ಶ. ಹಾಾಂಗ ವವಧ್ ಜ್ಯತ-ಧಮ್ಸ, ಭ್ತಸೊ, ಸಂಸ್್ ೃತೊಾ ಚ್ಯಲ್ಲಾ ರ್ ಆರ್ತ್. ಅಖ್ಯಾ ದೇಶಾಾಂತ್ ಕ್ತಾ ರ್ಾ ಾಂವ್ಪಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಸ್ತಮ್ಚ್ರ್

20 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


2.5%. ಉರ್ಚಲಲ 85% ಹಿಾಂದು , ಸ್ತಮ್ಚ್ರ್ 12% ಮುಸಿಲ ಾಂ. (ಆಯೆಲ ವ್ಪರ್ ಹಾಾ ಲ್ಲಖ್ಯಾಂನಿ ಬದಾಲ ವಣ್ ಜ್ಯಲ್ಾ ಮ್ಹ ಣಾಾ ತ್). ಮುಸಿಲ ಾಂ ಲೀಕ್ ಜರಾಲ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಪ್ಯೆರ್ನ. ಹಿಾಂದು ಲೀಕ್ ಪ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಾ ನಿಮ್್ ವಗಸಚ್ಯಾ ಲಕ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲ ಾ ರ್ ಚಡ್ವತ್ ಸ್ಮುದಾಯ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಜ್ಯರಾಾಂ ಸೊಭ್ತಣಾಾಂನಿ ವ್ಪ ಫೆರ್ಾ ಾಂಪಬಾಸಾಂನಿ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣಾಾ ಕ್ ಸ್ಭೆಚೊ ಮ್ಚ್ನ್ ದಿೀರ್ನಾಂತ್. ತರ್ ಉರಾಚಲ ಚ ಂಾಂವ್ನ ಆಮಿ ಕ್ತಾ ರ್ಾ ಾಂವ್ನ. ಕ್ಜ್ಯರಾಾಂ ಸೊಭ್ತಣಾಾಂನಿ, ಫೆರ್ಾ ಾಂಪಬಾಸಾಂನಿ ಆನಿ ಸ್ದಾಾಂ-ಸ್ವ್ಪಸದಾಾಂ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣಾಾ ಕ್ ವೆಾಂಗ್ಚಲಿಲ ವಾಂಚ್ಯಿ ರ್ ಪಜ್ಯಸ! ತುಮಿ ಭ್ತರತ್ಚಬರ್ ಭಂವ್ಪ. ಖಂಯ್ತಯ ಾ ಯ್ ದಿವ್ಪಯ ಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ರ್ಧಮಿಸಕ್ ಮಂದಿರಾಾಂಚ್ಯ ವಠಾರಾಾಂನಿ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ವ್ಪಾಂಟ್ಲ್ಾ ತ್? ಪುಣ್ ಆಮಿಯ ಇಗಜ್ಸ ಆರ್ಯ ಾ ಕಟಟ ೀಣಾಾಂತಾಲ ಾ ಹೊಲ್ಾಂನಿ, ಇಗಜಸ ವಠಾರಾಾಂತಾಲ ಾ ಹೊಲ್ಾಂನಿ ವ್ಪ ಇಗಜಸ ಮ್ಯ್ತದ ರ್ನರ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ವ್ಪಾಂಟ್ಲ್ಾ ತ್ಚಮೂ? ಥೊಡ್ಾ ದುಡ್ವ ಚ್ಯ ಆಶೆಕ್ ಲ್ಗ್ಲನ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ವದಾಾ ಸಂರ್್ ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಾಂನಿ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ವ್ಪಾಂಟ್ಲಾಂಕ್ ಕಬಾಲ ತ್ ಲ್ಭ್ತಾ . ಕ್ತಾ ರ್ಾ ಾಂವ್ಪಕ್ ಕಶಿ ಲ್ಗಲ ಹಿ ಪ್ರ್ಯ್? ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣ ದಿಲಲ ಪ್ಾ ೀರಕ್ ಕೊೀಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ವಚ್ಯರಾಚಲ ರ್ ಥೊಡ್ಾ ಾಂಿ ಪುಣ ಜ್ಯರ್ ಯೆತಲಿಚ್ಚ ಜಜು ಕ್ತಾ ಸ್ಾ ಮ್ಹ ಣ್. ಆಶೆಾಂ

ಮ್ಹ ಣಾ ಲ್ಾ ಾಂಲ್ಗಾಂ ದಾಖ್ಯಲ ಾ ಾಂ ಸ್ಮೇತ್ ವವರಣ್ ತಯ್ತರ್ ಆಸಾ ಲ್ಲಾಂಚ್ಚ. ಕ್ರ್ನ ಶೆರಾಾಂತಾಲ ಾ ಕ್ಜ್ಯರಾಾಂತ್ ವ್ಪಯ್್ ಉಣ ಪಡ್‍ಲಚಲ್ಲ ಾ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಜಜುನ್ ಉದಾಕ್ ಆಸ್ಚಲ್ಲಲ ಾಂ ವ್ಪಯ್್ ಕೆಲಲ . ತಾಾ ಉಡ್ರ್ಕ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಲ್ಕ್ ಮ್ಚ್ನ್ ದಿತಾಾಂವ್ನ. ಪುಣ್ ಜಜುಿಾಂ ಹ್ಯರ್ ಆಜ್ಯಪ್ರಾಂಯ್ೀ ಆರ್ತ್ ನೈಾಂ? ಪ್ರಾಂಚ್ಚ ಉಾಂಡ್ಲ ಆನಿ ದೊೀನ್ ಮ್ಚ್ರ್ಯ ಾ ಾಂನಿ ಪ್ರಾಂಚ್ಚ ಹಜ್ಯರ್ ಲಕ್ಕ್ಚವ್ಪಡ್‍ಲಚಲ್ಲಲ ಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಇಗಜ್ಯಸಾಂನಿ ಸ್ದಾಾಂ ನ್ಹಿಾಂ ತರ್ ಅಯ್ತಾ ರಾಚೆಾಂ ಪುಣ ಜವ್ಪಿ ಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಾ ತ್?. (ಆತಾಾಂ ಕೊರರ್ನ ಕ್ಳ್ಳ್ ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ರ್ಮೂಹಿಕ್ ಜವ್ಪಿ ಾಂಕ್ ನಿಷೇಧ್ ಆಸೊಾಂಕ್ ಪುರ). ಫಿಗಸಜ್ಯಾಂಚೆ ಜುಬ್ರಲ ವ್ನ ಇತಾಾ ದಿಚೆಾಂ ಜವ್ಪಣ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಾಂಕ್ (ಕೆಟರರಾಚೊ ಾಂಕ್ ವಯುೊ ನ್ ದಿೀವ್ಪ್ ತರ್) ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ರ್ರ್ಧಣ್ಸ ಎಕ್ ಹಜ್ಯರ್ ಲಕ್ಚ್ಯ ಜವ್ಪಿ ಾಂತ್ ಖರಸ್ ಯೆತಾ. ಜವ್ಪಿ ಬಾಿಾ ನ್ ಸ್ಬಾರ್ ತಾಂಪ್ರ ಆದಿಾಂ ಸ್ಮಿತೊಾ ಘಡ್ಾ ತ್. ಇತಲ ಾಂ ಆಸೊನ್ಚಯ್ೀ ನ್ಮಿಯ್ತಲ್ಲಸಲ್ಾ ದಿರ್ ಜವ್ಪಣ್ ಪ್ರವ್ಪರ್ನತಲ ಾಂ ದೃಷ್ಟ ಾಂತಾಾಂ ಥಂಯ್ಹಾಾಂಗ ಘಡ್ಾ ತ್. ಜಜುನ್ ಪ್ಡ್ಲರ್ಾ ಾಂಕ್ ಗಣ್ ಕೆಲಿಲ ಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ಚಯ್ೀ ಆಜ್ಯಪ್ರಾಂ ಆರ್ತ್. ಪುಣ್ ಕ್ರ್ನ ಶೆರಾಾಂತಾಲ ಾ ಆಜ್ಯಪ್ರಕ್ ಶಿವ್ಪಯ್ ಹ್ಯರ್ ಆಜ್ಯಪ್ರಾಂಕ್ ಕ್ತಾ ರ್ಾ ಾಂವ್ನ ಸ್ಮ್ಚ್ಜನ್ ವೆಾಂಗ್ಚಲ್ಲ ಾ ಬರ ದಿರ್ರ್ನ. ಆಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣಾಾ ಕ್ ಆರ್ನಾ ೀಕ್ ಆವ್ಪ್ ಸ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್ ಫಿಗಸಜಚೆಾಂ ವಹ ಡ್ಲಲ ಾಂ

21 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಫೆಸ್ಾ ವ್ಪ ಜರಾಲ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಆಪಂವೆಯ ಾಂ ‘ರ್ಾಂತ್ಚಮ್ಚ್ರ’.ಚ ಹಾಾ ಸಂದಭ್ತಸರ್ ಘರಾಾಂನಿ ವ್ಪಳೆಯ ಾಂ ಆಮ್ಚ್ಲ್ ಕ್ತತಲ ಾಂ? ಭುಗಸಾಂ ಆನಿ ತಾಾಂತುನ್ಾಂಯ್ೀ ಯುವಜಣಾಾಂ ಆರ್ಯ ಾ ಘರಾಾಂನಿ ಿಯರ್ ಬಾಟ್ಲ್ಲ ಾ ಾಂಚೊಾ ಕೆಾ ೀಟ್ ಕೆಾ ೀಟ್, ವಸಿ್ - ಬಾಾ ಾಂಡಿಿಾಂ ದೇಶಿ ಆನಿ ವದೇಶಿಾಂ ಬಾಾ ಾ ಾಂಡ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹ ಣಾಾ ರ್ನ ಅಮ್ಚ್ಲ್ಕ್ ಆನಿ ದುಕ್ಾ ಮ್ಚ್ರ್ಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಯೆತಲ್ಾ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ತಶೆಾಂ ಹ್ಯರ್ ಸ್ಮುದಾಯ್ತಾಂಚ್ಯ ಇಷ್ಟ ಾಂ ಮಂತಾಾ ಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಕ್ಾಂಯ್ ಉಣ ರ್ನ. ಸ್ಕ್ಳಾಂ ಫಿಗಸಜ್ ಫೆಸ್ಾ ಸ್ವ್ಪ್ ಸ್ ಲ್ಹ ಯ್-ಲೂಟ್. ಕ್ರಣ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣ. ದ್ಧಕುನ್ಾಂಚ್ಚ ಅಕಥೊಲಿಕ್ಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ವಹ ಡ್ಲ ಾ ಫೆರ್ಾ ಾಂಕ್ ವ್ಚಲ್ಯ್ತಲ ಾಂ - ‘ಕ್ಾಂಡ್ಲ ರ್ಾಂತ್ಚಮ್ಚ್ರ, ಮ್ರ್ಧಾ ಹ್ ಬೊಕ್ ಮಂಡ್ಲಮ್ಚ್ರ’.

ಸಿಾ ರೀಯ್ತಾಂಕ್, ಭುಗಾ ಸಾಂಕ್ ಬಸ್ಚಲ್ಲ ಾ ಕಡ್ಲಚ್ಚ ವಸಿ್ , ಿಯರ್, ಸೊೀಫ್ಟ ಡಿಾ ಾಂಕ್ೊ ಮೆಳ್ಳ್ಾ ತರ್ ಬಾರಾಲ್ಗಾಂ ಗೆಲ್ಲ ಾ ಾಂಕ್ (ಯುವಜಣಾಾಂಕ್ ಆನಿ ಭುಗಾ ಸಾಂಕ್ಚಯ್ೀ ) ನ್ಮುರ್ನಾ ವ್ಪರ್ ಬಾಾ ಾ ಾಂಡ್ಾಂಚೆಾಂ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣ ಮೆಳ್ಳ್ಾ . ಆತಾಾಂತಾಾಂ ವ್ಪಡ್ಾ ಿಾಂ ಫೆರ್ಾ ಾಂಯ್ೀ ಸ್ತರು ಜ್ಯಲ್ಾ ಾಂತ್. ಥೊಡ್ಾ ಕಡ್ಲ ಆಸ್ಲ್ಾ ಫೆರ್ಾ ಾಂನಿ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ವ್ಪಾಂಟ್ಲ್ಯ ಾ , ಭುಗಾ ಸಾಂಚ್ಯ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಾಂಚ್ಯ ಹಾತಾಾಂತ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ಚೆ ಗಲ ಸ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯ ಾ ವಷ್ಾ ಾಂತ್ ಆಯ್ತ್ ಲ್ಲಲ ಾಂ ಆರ್. ಥೊಡ್ಾ ಗಡ್ಲ ವ್ಪಡ್ಾ ಾಂಿ ಪ್ಕ್ತ್ ಕ್ಾಂ ಚಲ್ಾ ರ್ನ ಲ್ಹ ನ್ - ವಹ ಡ್‍ಲ ಮ್ಹ ಳೊಯ ಭೇದ್ ರ್ನರ್ಾ ರ್ನ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ವ್ಪಾಂಟ್ಲ್ಾ ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪತಾಾ ಾಂನಿ ವ್ಪಚ್ಚಚಲಲ ಉಡ್ಸ್. (ಆತಾಾಂ ಕೊರರ್ನ ಕ್ಳ್ಳ್ ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಹಾಾ ಕ್ಯ್ತಸಾಂನಿ ಥೊಡಿ ಬದಾಲ ವಣ್ ಆಸೊಾಂಕ್ ಪುರ). ಯುವಜಣಂಕ್ ಪ್ರ ೀರಣ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ಕ್ ?:

ಆತಾಾಂಚ್ಯ ಕ್ಳ್ಳ್ರ್ ಆಮಿಯ ಾಂ ಕ್ಜ್ಯರಾಾಂ ಆನಿ ಸಂಬಂದಿತ್ ಹ್ಯರ್ ಕ್ಯ್ಸಾಂ ತೀನ್ ನ್ಮೂರ್ನಾ ಚ್ಯ ಮ್ಚ್ರ್ಾಂ ಆನಿ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣಾಾ ಶಿವ್ಪಯ್ ಸೊಭ್ತರ್ನಾಂತ್. ಉಗಾ ಾಂ ಬಾರಾಾಂ, ರ್ಧರಾಳ್‍ಚ ಪ್ಯಣ.

ಭುಗೆಸಾಂ ಜಲಮ ನ್ ಥೊಡ್ಾ ದಿರ್ಾಂನಿ ವ್ಚೀಲ್ ಲ್ಾಂವೆಯ ಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಳ್ಳ್್ ಾ ಾಂತ್ ದವಚೆಸಾಂ ಕ್ಯ್ಸಾಂ ಆರ್ತ್. ದ್ಧವ್ಪಧಿನ್ ಜ್ಯಲ್ಲ ಾ ಕ್ ನಿಕೆಪುನ್ ಜ್ಯಲ್ಾ ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಲ್ಗೊ ಲಿಾಂ ರ್ಾಂಗತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಾ ತ್. ಉಡ್ರ್ಿಾಂ ಮಿರ್ಾಂ ಆರ್ತ್. ಹಾಾ ಮ್ರ್ಧಾಂ ಪಯಲ

22 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಪ್ರಲ್ಪಟಿಟ ಮ್ಹ ಣಾ ತಾ?

ಆಮಿಯ

ಜ್ಯಲ್ಾ

ಭವಾಶೊ ಚೆಂ ಕ್ಷೀಣ್ಾ :

ಕುಮ್ಚ್ಾ ರ್, ಕ್ಜ್ಯರಾಾಂ, ಜುಬ್ರಲ ವ್ನ - ತಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾಂ ಕ್ಯೆಸಾಂ. ಹಾಾ ಜವ್ಪಿ ಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಲ್ ವ್ಪಾಂಟ್ಲ್ಾ ತ್. ಆಶೆಾಂ ಕ್ತಾ ರ್ಾ ಾಂವ್ನ ಸ್ಮ್ಚ್ಜಾಂತ್ ಜಲ್ಮ ಲ್ಲ ಾ ಥವ್ನ್ ಮತಾಸ ಪಯ್ತಸಾಂತ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣಾಾ ಕ್ ಮ್ಯ್ತಸದ್ ಲ್ಭ್ತಾ ಜ್ಯಲ್ಲ ಾ ನ್ ಯುವಜಣ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಆನಿ ಸ್ಮ್ಚ್ಜ ಥವ್ನ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣ ಅಪ್ರಿ ಯ್ತಾ ತ್ ಮ್ಹ ಣಾ ತಾ ನೈಾಂ? ಭ್ತರತಾ ತಸ್ಲ್ಾ ದೇಶಾಾಂತ್ ರ್ಧಮಿಸಕ್ ಜ್ಯಗಾ ಾಂನಿ ಆನಿ ರ್ಮ್ಚ್ಜಿಕ್ ಕ್ಯ್ತಸಾಂನಿ ಆಮಿ 2.5 ಪಾ ತಶ್ತ್ ಲಕ್ನ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣಾಾ ಕ್ ಮ್ಯ್ತಸದ್ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ ವಿತ್ಾ ದಿರ್ಾ . ಭ್ತರತಾಾಂತ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾ ತ್ ಲೀಕ್ ಪ್ಯೆರ್ನ ಮ್ಹ ಣ್ ನಂಯ್. ಹ್ಯ ಕ್ತಾ ರ್ಾ ಾಂವ್ಪಾಂವನಿಸಾಂ ಚಡ್‍ಲ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ವಸ್ತಾ ಾಂಚೊ ವಕೊಾ ಕತಾಸತ್ ಆನಿ ಪ್ಯೆತಾತ್ ಆಸೊಾಂಕ್ಚಯ್ೀ ಪುರ. ಪುಣ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ಕ್ ಕ್ತಾ ರ್ಾ ಾಂವ್ಪಾಂನಿ ದಿಾಂವ್ಪಯ ಮ್ಯ್ತಸದ್ಧಕ್ ಲ್ಗ್ಲನ್ ‘ಪಬುಸನ್ಕುಲ್ಕ ಪಪ್ಸನ್ಕುಲ್ಕ’ಚ ಮ್ಹ ಳಯ

ಇತಲ ಾಂ ಆರ್ಾ ಾಂಯ್ೀ, ಆಯೆಲ ವ್ಪರ್ ಏಕ್ ಗಜ್ಯಲ್ ಥೊಡೊ ಭವಸಸೊ ದಿತಾ. ಆತಾತಾಾಂ ಕ್ತಾ ರ್ಾ ಾಂವ್ನ ಸ್ಮ್ಚ್ಜಿಾಂ ಜ್ಯಯ್ಾ ಾಂ ಯುವಜಣಾಾಂ ಉಾಂಚೆಲ ಾಂ ಶಿಕರ್ ಆನಿ ಬೊರೆಾಂ ಕ್ಮ್ ಜೊಡ್ಾ ತ್. ಆಸ್ಲ್ಾ ಾಂ ಪಯ್್ ಾಂ ಥೊಡಿಾಂ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯೆರ್ನಾಂತ್ ತರ್ ಹ್ಯರ್ ಥೊಡಿಾಂ ನಿಯಂತಾ ತ್ ರತರ್ ಸವ್ಪಾ ತ್. ಆಶೆಾಂ ಆರ್ಾ ಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸ್ಮ್ಚ್ಜಾಂತ್ ಅಮ್ಚ್ಲ್ ಪ್ಯಣ ಸ್ವ್ಪ್ ಸ್ ತರೀ ಉಣ ಜ್ಯಾಂವಯ ಾಂ ಖುಣಾಾಂ ದಿರ್ಾ ತ್. ಆಸ್ಲ್ಾ ಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡೊಾಂದಿ ಮ್ಹ ಳಯ ಮ್ಹ ಜಿ ಆಶಾ. (ಹಾಾ

ಲೇಖರ್ನಾಂತಲ ವಷ್ಯ್ ಫಕತ್ ಭ್ತರತ್ ದೇಶಾಕ್ ಸಿೀಮಿತ್ ಜ್ಯವ್ಪ್ ರ್ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಮಜ ಾಂಚೆಾಂ)

- ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ -----------------------------------------

23 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


- ಪಂಚು ಬಂಟ್ಟವ ಳ್‍ಲ್ ಸ್ದಾಾಂಚೆಾಂಪರಾಂಚ್ಚ ಆಜ್ ರ್ಾಂಜರ್ಚಯ್ೀ ಹಾಾಂವ್ನ ಗಯ್್ , ವ್ಪರ್ಾ ಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಡಿಯೆಕ್ ಚರಾಂವ್ನ್ ಬಾಾಂದ್ಚಲ್ಲಲ ಕಡ್ಲ ಥವ್ನ್ ಗ್ಲಟ್ಲ್ಾ ಕ್ ಪ್ರಟಿಾಂ ಆಾಂಬುಡ್‍ಲ್ ವಹ ರುಾಂಕ್ ಆಯ್ಲಲ ಾಂ. ಗಯ್ ಪಯ್ೊ ಆಸ್ಚಲಿಲ ದ್ಧಕುನ್ ತಕ್ ಪಯೆಲ ಾಂ ಅಾಂಬುಡ್‍ಲ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ ಗ್ಲಟ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ ಭ್ತಾಂದ್ಧಲ ಾಂ, ವ್ಪರ್ಾ ಕ್ ವ್ಚಲ್ಮೆ ಘರಾ ಲ್ಗಾಂಚ್ಚ ಘಾಲ್ಲಲ ಾಂ ದ್ಧಕುನ್ ಪ್ರಡಿಯೆಕ್ ಪ್ರಟಿಾಂ ಆಾಂಬುಡ್‍ಲ್ ಹಾಡುಾಂಕ್ ಯೆತಾರ್ನ, ಪ್ರಡಿಯೆಚ್ಯ ಲ್ಗಾಂಚ್ಚ ದೊರ ಕುಡ್ಲ್ ಕರಚ್ ್ ಆಯ್ಲಲ . ಪ್ರಡೊ ಸ್ತಾಂಯ್ಿ ತಾಲ. ದಾವ್ಪಾ ಪ್ರಾಂಯ್ತನ್ ಗದಾಾ ಾಂತಲ ಮ್ಚ್ತ ಭಕರಾಚಾ ಲ. ಪಳೆತಾರ್ನ ವ್ಪಗಬರ ಕರಾಚಾ ಲ. ಹಾಾಂವ್ನ ಭಿಾಂಯ್ತನ್ಾಂಚ್ಚ ಘರಾ ಪ್ರಟಿಾಂ ರ್ಧಾಂವ್ಚನ್ ಆಯ್ಲಲ ಾಂ.

ವ್ಪಾ ರ್ ವಹ ನ್ಸ ಪ್ಾಂಟೆಕ್ ಗೆಲಿಲ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಯೇಾಂವ್ನ್ ಅನಿಕ್ತೀ ವೇಳ್‍ಚ ಆಸ್ಚಲಲ . ಬಾಬಾಚೆಾಂ ಕ್ಮ್ ಮುಗದ ತಾರ್ನ ಕೆದಾಳ್ಳ್ಯ್ೀ ಕ್ಳೊಕ್ ಜ್ಯತಾಲ. ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ವಹ ಡ್ಲ ಾ ಬಾಯೆಕಡ್ಲ ರ್ಾಂಗಾ ರ್ನ ‘ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಆಯ್ತಲ ಾ ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ತ ಅಾಂಬುಡ್‍ಲ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಲಿ’ಚ ಮ್ಹ ಣನ್ ತಾಂ ಿಡಿ ಭ್ತಾಂದಾಯ ಾ ರ್ಚಚ್ಚ ಪಡ್ಲಲ ಾಂ. ***** ಿಕ್ ಹಳೆಯ ಾಂತ್ ಆಮೆಯ ಾಂ ರ್ಗವ ಳೆಚೆಾಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ್. ಬಾಬ್ ಸ್ದಾಾಂನಿೀತ್ ಕೂಲಿಚ್ಯ ಕ್ಮ್ಚ್ಕ್ ವೆತಾಲ, ಆನಿ ಕೆದಾಳ್ಳ್ ವೇಳ್‍ಚ ಮೆಳ್ಳ್ಾ ರ್ನ ಇಲ್ಲಲ ಾಂ ಗ್ಲೀಡ್‍ಲ ಕ್ಲ್ವ್ನ್ ದವರಚ್ ್ ಸೊರ ಉಕಡ್ಾ ಲ. ಬಾಬಾಕ್ ಸೊರ ಪ್ಯೆಾಂವಯ ಕ್ಾಂಯ್ ಸ್ವಯ್ ರ್ನತ್ಚಲಿಲ . ಘಚ್ಯಸ ಖಚ್ಯಸಕ್ ಕ್ಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಲ ರುವ-ಆಣಾಾ ಚೆಾಂ ಜ್ಯತತ್

24 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಣ್ ತೊ ಸೊರ ಉಕಡ್ಾ ಲ. ಮೆಳ್‍ಚಚಲ್ಲ ಾ ಪಯ್ತೆ ಾಂನಿ ಘರಾಕ್ ಜ್ಯಯ್ ಜ್ಯಲಲ ಾ ವಸ್ತಾ ಹಾಡ್ಾ ಲ. ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಪ್ಾಂಟೆಕ್ ವ್ಪಾ ರಾಕ್ ವೆತಾಲಿ. ಪ್ರರ್ನಾಂಪ್ಲಪ್ರಯ ಾಂ ಕ್ಣಘ ವ್ನ್ ವಕುನ್, ಫುಲ್ಾಂತುಳೊ ಗ್ಳಾಂತುನ್ ದಿೀವ್ನ್ ದಿಸ್ಿ ಡೊಾ ಗಾ ಸ್ ಜೊಡ್ಾ ಲಿ. ಆಮಿ ತಗಾಂ ಭುಗಸಾಂ. ವಹ ಡ್ಲಲ ಾಂ ಬಾಯ್ ದುಸಿಾ ಶಿಕೊನ್ ತಾಂ ಘರಾಚ್ಚಯ ಿಡಿ ಭ್ತಾಂದಾಾ ಲ್ಲಾಂ. ಘರಾ ಜವ್ಪಿ ಖ್ಯತರ್ ರಾಾಂದಾಾ ಲ್ಲಾಂ. ಘಿಸ ನಿತಳ್ಳ್ಯ್ ಅನಿ ಗ್ಲಟ್ಲ್ಾ ಕ್ ಖೊಲಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ ಘಾಲ್ಾ ಲ್ಲಾಂ. ಉಪ್ರಾ ಾಂತಲ ಾಂ ರ್ಧಕೆಟ ಾಂ ಬಾಯ್. ತಾಣಾಂ ೈಲ್ರಾಂಗಚೆಾಂ ಕ್ಮ್ ಶಿಕ್ಚಲ್ಲಲ ಾಂ. ತಾಂ ಲ್ಗೊ ಲ್ಾ ಕೊಳೆ್ ಬಲ್ಕಾಂತ್ ೈಲ್ರಾಂಗಚೆಾಂ ಕ್ಮ್ ಕತಾಸಲ್ಲಾಂ. ಹಾಾಂವ್ನ ನಿಮ್ಚ್ಣ ಎಕೊಲ ಚ್ಚ ಚೆಕೊಸ. ಬಾಬಾಕ್ ಮ್ಹ ಜರ್ ಇಲಲ ಮೀಗ್ ಚಡ್‍ಲ. ಸ್ತವೆಸಿಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಚೆಡ್ವ ಾಂ ಭುಗಸಾಂ ಜ್ಯಲ್ಾ ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಚೆಕೊಸ ಜ್ಯವ್ನ್ ಜಲ್ಮ ಲಲ ಾಂ ದ್ಧಕುನ್ ಬಾಬಾಕ್ ಮ್ಹ ಜರ್ ಇಲಲ ಮೀಗ್ ಚಡ್‍ಲ. ಘರಾ ಖಚ್ಯಸಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಾಬಾ ನ್ ಏಕ್ ಗಯ್ ಹಾಡ್‍ಲಚಲಿಲ ಬಾ ಬ್ ಕೆದಾಳ್ಳ್ಯ್ ಮ್ಹ ಣಾಾ ಲ... ಬಾಯೆಕ್ ಕ್ಜ್ಯರ್ ಜ್ಯತಚ್ಚ ಪಯ್ತಲ ಾ ಬಾಾಂಳೆಾ ರಾ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಉಪ್ರ್ ರಾಕ್ ಪಡ್ಾ ’ಚ ಮ್ಹ ಣನ್. ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಸ್ಕ್ಳಾಂ ಆನಿ ರ್ಾಂಜರ್ ದೂದ್ ಕ್ಡ್ಾ ಲಿ ಜ್ಯಲ್ಲ ಾ ನ್ ಗಯ್್ ಚರಂವ್ನ್ ಭ್ತಾಂದ್ಧಯ ಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಟಿಾಂ ಗ್ಲಟ್ಲ್ಾ ಕ್ ಅಾಂಬುಡ್‍ಲ್ ಹಾಡ್ಲಯ ಾಂ ಕ್ಮ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಪಡ್‍ಲಚಲ್ಲಲ ಾಂ. ಗಯೆಯ ಾಂ

ವ್ಪಸ್ತಾ ಾಂ ಲ್ಹ ನ್ ಆಸ್ಚಲ್ಲ ಾ ನ್ ತಾಕ್ ಘರಾಲ್ಗಾಂಚ್ಚ ‘ವ್ಚಲ್ಮೆ’ಚ ಘಾಲ್ಲಯ ಾಂ ಆಸ್ಚಲ್ಲಲ ಾಂ. ‘ಬಾಯೆಕ್ ಕ್ಜ್ಯರ್ ಕರಜ’ಚಮ್ಹ ಣ್ ಬಾಬಾಿ ಆಶಾ ಆಸ್ಚಲಿಲ . ಬಾಬಾನ್ ಸ್ಬಾರ್ ಸೈರಕೊ ಪಳೆಲಾ ತರೀ ತಾಕ್ ಖಂಚೊಾ ಯ್ೀ ಪಸಂದ್ ಜ್ಯಲಾ ರ್ನಾಂತ್. ಸಜ್ಯರ ರ್ಿಯ್ತಮ್ಚ್ಚ್ಯಾ ಕುಾಂಪ್ರದಿಾ ಚೊ ಪೂತ್ ಲ್ಗೊ ಲ್ಾ ‘ದೊಡ್ ಹಳೆಯ ’ಚೊ ಪಳೆಾಂವ್ನ್ ಲ್ಾಂಬ್ದಿೀಗ್ ಅನಿ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ಚಲಲ , ಮ್ಚ್ಾಂಯ್್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ. ಪುಣ್ ಬಾಬಾನ್ ಇಲ್ಲಲ ಾಂ ಹಟ್ ಧರ್ಚಲ್ಲಲ ಾಂ.ಚ‘ಬರೆಾಂಫ್ತಲ್ಲಾಂ ಕನ್ಸ ದಿಾಂವ್ಪಯ ಾ ಘಚ್ಯಾ ಸಾಂವಶಿಾಂ ಇಲಿಲ ಮ್ಚ್ಹ್ಯತ್ ಕ್ಡ್‍ಲ್ ಕ್ಜ್ಯರ್ ಕನ್ಸ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ ಬರೆಾಂ’ಚಮ್ಹ ಣ್ ತಾಚೊ ವ್ಪದ್ ಆಸ್ಚಲಲ . ಪುಣ್ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ತಯ ಾ ಉತಾಾ ಾಂ ಮುಕ್ರ್ ಬಾಬಾನ್ ಕ್ಜ್ಯರಾಕ್ ಸ್ಯ್ ಘಾಲಿಜ್ಯಯ್ಯ ಪಡಿಲ . ಭ್ತರೀ ಗದದ ಳ್ಳ್ಯೆನ್ ಬಾಯೆಚೆಾಂ ಕ್ಜ್ಯರ್ ಜ್ಯಲ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಕ್ಜ್ಯರ್ ಕನ್ಸ ದಿಲ್ಲಲ ಕಡ್ಲ ಬಾಯೆಕ್ ಮಸ್ತಾ ಕಷ್ಟಟ ಆಸ್ಚಲ್ಲಲ . ಎಕ್ ಕುಶಿನ್ ರ್ಗವ ಳ, ಅರ್ನಾ ೀಕ್ ಕುಶಿನ್ ಗ್ಲವ್ಪಸಾಂ, ಘರ್ಚಭರ್ ಭರ್ಚಲ್ಲಲ ಾಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ್, ರಾಾಂದುನ್ ವ್ಪಡುಾಂಕ್, ಗ್ಲಟ್ಲ್ಾ ಕ್ ಸೊರ್, ರ್ರೆಾಂ, ಿಡಿ ಭ್ತಾಂದುಾಂಕ್ ಅಶೆಾಂ ತಶೆಾಂ ಮ್ಹ ಣನ್ ಬಾಯೆಚೆಾಂ ಬಾರಾ ಬ್ರಾ ೀರ್ಾ ರ್ ತರಾ ಸ್ತಕ್ಾ ರ್ ಜ್ಯಲ್ಲಲ . ತತಲ ಾಂಚ್ಚ ಕ್ಮ್ ಜ್ಯಲ್ಾ ರೀ ವಹ ಡ್‍ಲಚರ್ನ ಆಸಲ ಾಂ.

25 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭ್ತವ್ಚಜಿಕ್ ಹಜ್ಯರ್ ಪ್ರಡ್‍ಲ ಬೂಧಿ ಆಸ್ಚಲಲ ಾ . ಕೊಾಂಬಾಾ ಕ್ಟ್ಲ್ಕ್ ವೆಚೆಾಂ, ಜುಗರ್ ಖೆಳೆಯ ಾಂ, ಸ್ತರ್-ಸೊರ ಪ್ಯೆವ್ನ್ ಗಲ್ಟ ಕನ್ಸ ಬಾಯೆಲ ಕ್ ಿಲ್ಲ ರ್ ನಿಬಾಾಂ ಖ್ಯತರ್ ಮ್ಚ್ಚೆಸಾಂ....

ಗಯೆಯ ಾಂ ವ್ಪಸ್ತಾ ಾಂ ಆಸ್ಚಲ್ಲಲ ಾಂ ಆತಾಾಂ ಪ್ರಡಿ ಜ್ಯಲಿಲ ಆನಿ ಗಯ್್ ಅರ್ನಾ ೀಕ್ ವ್ಪಸ್ತಾ ಾಂ ಘಾಲ್ಲಲ ಾಂ. ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಕೆದಾಳ್ಳ್ರೀ ಬಾಬಾಲ್ಗಾಂ ವಚ್ಯರಾಚಾ ಲಿ ‘ಪ್ರಡ್ಲಾ ಕ್ ವಕೆಯ ಾಂಗೀ ಯ್ತ ಪ್ಲಸಯ ಾಂಗೀ?’

ಬಾಯೆಕ್ ಕ್ಜ್ಯರ ಜಿವತಾಚೆರ್ಚಚ್ಚ ಕ್ಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲಲ . ಬಾಯ್ ಆಟಿಾಂತ್ ಘರಾ ರಾವ್ಚಾಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಲಲ ಾಂ ಪ್ರಟಿಾಂ ಗೆಲ್ಲಾಂಚ್ಚ ರ್ನ. ಬಾಬಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್್ ಮಸ್ತಾ ಪ್ಾ ೀತನ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ ಜ್ಯಲ್ಾ ರೀ ಬಾಯ್ ಆಯ್ತ್ ಲ್ಲಾಂಚ್ಚ ರ್ನ. ಬಾಯ್ ಘರಾ ಪ್ರಟಿಾಂ ಆಯ್ತಲ ಾ ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಘರೆಚಯ ಾಂ ವ್ಪತಾವರಣ್ ಇಲ್ಲಲ ಾಂ ಬದಾಲ ಲ್ಲಾಂ. ಸ್ದಾಾಂ ರ್ಾಂಜರ್ ಕೊಳ್ಕೇಬಲ್ಕಚೊ ಶಿಲ್ ಆಮೆಾ ರ್ ಸೊರ ಪ್ಯೆಾಂವ್ನ್ ಯೆತಾಲ. ತಾಿ ದಿೀಷ್ಟಟ ಬಾಯೆಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲಚಲಿಲ . ತೊ ಕೆದಾಳ್ಳ್ರೀ ಬಾಬಾಲ್ಗಾಂ ‘ಬಾಯೆಕ್ ಕ್ಜ್ಯರ್ ಕನ್ಸ ದಿೀ ಯ್ತ ಹಾಾಂವ್ನ ದವನ್ಸ ಕ್ಣಘ ತಾಾಂ’ಚ ಮ್ಹ ಣನ್ ಕ್ರ್ನಾಂತ್ ಫುಾಂಕ್ಾ ಲ. ಕ್ಜ್ಯರ ಜಿವತಾಾಂತ್ ಸ್ಲ್ವ ಲ್ಲ ಾ ಬಾಯೆನ್ ಬಾಬಾಚ್ಯ ಖಂಚ್ಯಯ್ ಮ್ಚ್ಗಿ ಾ ಕ್ ಒಪ್ರಿ ಲ್ಲಾಂಚ್ಚ ರ್ನ.ಚ ಚ ‘ಹಾಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಜ ಇತಾಲ ಾ ಕ್ ಿಡಿ ಬಾಾಂದುನ್, ಘಚೆಸಾಂ ಕ್ಮ್ ಕರುನ್ ವ ಕೂಲಿಚ್ಯ ಕ್ಮ್ಚ್ಕ್ ವಚೊನ್ ದಿೀಸ್ ಕ್ಡ್ಾ ಾಂ. ಕ್ಜ್ಯರ್ ಜ್ಯಯ್ತ್ ಾಂ’ಚ ಮ್ಹ ಣ್ ಖಡ್ಖಡ್‍ಲ ರ್ಾಂಗಾ ರ್ನ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್್ ಆನಿ ಬಾಬಾನ್ ವ್ಚಗೆಚ್ಚಯ ರಾವ್ಪಜ ಪಡ್ಲಲ ಾಂ.

ಮ್ಚ್ಗರ್ ಬಾಬಾನ್ ದಾಕೆಾ ರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಪ್ರಡಿಯೆಕ್ ಇಾಂಜಕ್ಷನ್ ದಿವಯೆಲ ಾಂ. ಮ್ಹಿನ ಪ್ರಶಾರ್ ಜ್ಯತಾರ್ನ ಪ್ರಡಿ ಪರತ್ ಹಾಾಂಬ್ರತಾಲಿ. ತದಾಳ್ಳ್ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಮ್ಹ ಣಾಾ ಲಿ ‘ಪ್ರಡಿಯೆಕ್ ಬಹುಶಾಾಃ ಇಾಂಜಕ್ಷನ್ ರಾವ್ಚಾಂಕ್ ರ್ನ’

****

****** ದಿೀಸ್ ಪ್ರಶಾರ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಾಂಚ್ಚ ಆಸ್ಚಲ್ಲಲ . ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಗಯ್್ ಪ್ರಡ್ಲಾ ಕ್ ಆನಿ ವ್ಪರ್ಾ ಕ್ ಭ್ತಾಂದ್ಧಯ ಾಂಚ್ಚ ಕ್ಮ್. ತಾಾ ಮ್ರ್ಧಾಂ ದೊರ ತುಟವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಲ ಾ ಪ್ರಡ್ಾ ನ್ ಪ್ರಡಿಯೆಚೆಾಂ ಸ್ತಾ ರ್ನಸ್ ಕೆಲ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್್ ರ್ಾಂಗಾ ರ್ನ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಮಸ್ತಾ ಬ್ರಜ್ಯರ್ ಜ್ಯಲ್ಲಾಂ. ಪ್ರಡ್ಾ ಚ್ಯ ಭಿಾಂಯ್ತನ್ ಥೊಡ್ಲ ದಿೀಸ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಪ್ರಡಿಯೆಕ್ ಭ್ತಾಂದುಾಂಕ್ ಗೆಲಚ್ಚ ರ್ನ. ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ಚಚ್ಚ ಪ್ರಡಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ ಬಾಾಂದಾಾ ಲಿ. ಹಾಚೆ ಮ್ರ್ಧಾಂ ರ್ಧಕೆಟ ಬಾಯೆಕ್ ಸ್ಬಾರ್ ಸೈರಕೊ ಆಯಲ ಾ . ಥೊಡೊಾ ವಹ ಡ್ಲ ಾ ಬಾಯೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಟ್ಲ್ಾ ಲಾ . ಥೊಡೊಾ ಬಾಬಾಕ್ ಪಸಂದ್ ರ್ನತ್ಚಲಲ ಾ . ಬಾಬಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್್ ಸೈರಕ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಾ ರೀ ರ್ಧಕೆಟ ಾಂ

26 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬಾಯ್ ಲ್ಹ ನ್ ಲ್ಹ ನ್ ನಿಬಾಾಂ ದಿೀವ್ನ್ ಸೈರಕ್ ರ್ನಕ್ ಮ್ಹ ಣಾಾ ಲ್ಲಾಂ. ತಾಾ ಎಕ್ ದಿರ್ ಸ್ಕ್ಳಾಂ ಗಯ್್ ಬಾಾಂದುನ್ ಜ್ಯತಚ್ಚ ಪ್ರಡಿಯೆಕ್ ಅಾಂಬುಡ್‍ಲ್ ವಹ ತಾಸರ್ನ ಮಶಿಾಂಚೊಗಯ್ತಾ ಾಂಚೊ ವ್ಪಾ ರ್ ಕಚೊಸ ಇಸ್ತಬು ಬಾಾ ರ ಪ್ರಟ್ಲ್ಲ ಾ ನ್ಾಂಚ್ಚ ಆಸ್ಚಲಲ . ತಾಣಾಂ ಪ್ರಡ್ಲಾ ಿ ಶಿಮಿಟ ಉಕಲ್್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹ ಜಲ್ಗಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಲ ‘ಅಳೆರೇ ಆಪ್ರ ಬಾಬಾ ಕಡ್ಲ ವಚ್ಯರ್ಚರೇ ಪ್ರಡಿಯೆಕ್ ವಕ್ಾ ತ್ಚಗೀ ಮ್ಹ ಣನ್. ವಕ್ಾ ತ್ ಜ್ಯಲ್ಾ ರ್ ಮ್ಚ್ಕ್ಚ್ಚ ವಕುಾಂಕ್ ರ್ಾಂಗ್. ತುಮಿಯ ಪ್ರಡಿ ಆತಾಾಂ ಗಬ್ ಆರ್..... ಹಾಾಂವ್ನ ಪ್ರಡಿಯೆಕ್ ಹಿತಾಲ ಾಂತ್ ಚರವ್ಪಕ್ ಭ್ತಾಂದುನ್ ಪ್ರಟಿಾಂ ಯೆತಾರ್ನ ಬಾಬ್ ಘರಾ ರ್ನತ್ಚಲ. ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಚಪ್ರತ ಲ್ಟ್ಲ್ಾ ಲಿ. ಇಸ್ತಬು ಬಾಾ ರನ್ ರ್ಾಂಗ್ಚಲ್ಲಲ ಬರಚ್ಚ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ಚಕಡ್ಲಾಂ ರ್ಾಂಗೆಲ ಾಂ.ಚ ‘ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಪ್ರಡಿ ಗಬ್ ಅರ್ ಖಂಯ್’ಚ ಇತಲ ಾಂಚ್ಚ ರ್ಾಂಗ್ಚಲ್ಲಲ ಾಂ. ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ರಾಗನ್ ಹಾತಾಾಂತ್ ಆರ್ಯ ಾ ಚಪ್ರತ ಲ್ಟ್ಲ್ಯ ಾ ಲ್ಟ್ಲ್ಿ ಾ ಾಂತ್ ಮ್ಚ್ಕ್ ಸ್ಸ್ಸರತ್ ಮ್ಚ್ರುಾಂಕ್ಚಲ್ಗಲ . ಪ್ರಟಿಾಂ ಮುಕ್ರ್ ಪಳೆರ್ನರ್ಾ ಾಂ ಹಾತಾ ಪ್ರಾಂಯ್ತಾಂಕ್, ಪ್ರಟಿಕ್, ಗ್ಲಮೆಟ ಕ್ ಮ್ಚ್ತಾಸರ್ನ ಹಾವೆಾಂ ಜೊರಾನ್ ಬೊೀಬ್ ಮ್ಚ್ನ್ಸ ರಡೊಾಂಕ್ ಲ್ಗ್ಲಲ ಾಂ. ಇಸ್ತಬು ಬಾಾ ರನ್ ರ್ಾಂಗ್ಚಲ್ಲಲ ಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಾ ರ್ನ

ಮ್ಚ್ಾಂಯ್್ ಅನಿಕ್ತೀ ಇಲ್ಲಲ ಚಡ್‍ಲಚಚ್ಚ ಮ್ಚ್ಕ್ ಮ್ಚ್ರೆಚಲ ಾಂ. ಮ್ಹ ಜಿ ಬೊೀಬ್ ಆಯ್ ನ್ ಘರಾ ಪ್ರಟ್ಲ್ಲ ಾ ನ್ ಅಸ್ಚಲಲ ಬಾಬ್ ರ್ಧಾಂವ್ಚನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್್ ಆಡ್ಯೆಲ ಾಂ. ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಮ್ಚ್ಕ್ ರ್ಧಾಂಕೊಿ ಘಾಲ್್ ಬೊಬಾಟ್ಲ್ಾ ಲಿ.ಚ ‘ಿಕೆ್ ಜಿೀಬ್ ವ್ಪಟೆರ್ ಘಾಲಿರ್ನಕ್ರೇ... ತುಜಿ ಜಿೀಬ್ ಮುಳ್ಳ್ಾಂತ್ ಕ್ತರಚ್ ್ ತಾಾ ಪ್ಟ್ಲ್ಾ ಕ್ ಘಾಲ್ಾ ಾಂಗೀ ರ್ನಾಂಗೀ ಪಳೆ...’ ಹಾಾಂವ್ನ ಕಠಿಣ್ ದುಕ್ತನ್ ಪ್ಾಂಗ್ಲಸನ್ ಎಕ್ ಕೊರ್ನೆ ಾ ಕ್ ಕೊರ್ಳೊಯ ಆನಿ ಕಸ್್ ಸೊನ್ ರಡ್ಾ ಲ. ಮ್ಚ್ಾಂಯ್್ ಮ್ಚ್ಕ್ ಸ್ಮ್ಚ್ ಸ್ಸ್ಸರತ್ಾ ಮ್ಚ್ರ್ಚಲ್ಲಲ ಾಂ. ತದಾಳ್ಳ್ ಬಾಬಾನ್ ಎಕ್ ತೊಪ್ರಲ ಾ ಾಂತ್ ಹುನ್ ಉದಾಕ್, ತುವ್ಪಲ ಹಾಡ್‍ಲ್ ಮ್ಹ ಜ್ಯ ಆಾಂಗಕ್ ಶೆಕ್ ದಿೀಾಂವ್ನ್ ಲ್ ಚ ಗ್ಲಲ .ಚ ‘ಮ್ಚ್ಾಂಯ್್ ಕ್ತತಾಾ ಕ್ ಮ್ಚ್ಲ್ಲಸಾಂ ಪುತಾ?’ಚ ಮ್ಹ ಣ್ ವಚ್ಯತಾಸರ್ನ ಹಾವೆಾಂ ಸ್ಗಯ ಗಜ್ಯಲ್ ಬಾಬಾಕ್ ಸೊಡವ್ನ್ ರ್ಾಂಗಲ . ಇಸ್ತಬು ಬಾಾ ರನ್ ಪ್ರಡ್ಲಾ ಿ ಶಿಮಿಟ ಉಕಲ್್ , ‘ಪ್ರಡಿ ಗಬ್ ಆರ್.... ಬಾಬಾಲ್ಗಾಂ ವಚ್ಯರ್ ಪ್ರಡಿಯೆಕ್ ವಕ್ಾ ತ್ಚಗೀ ಮ್ಹ ಣ್.....’ಚ ಮ್ಹ ಣಾಾ ರ್ನ ಬಾಬ್ ಸ್ಗ್ಲಯ ಪ್ಗಳೊಯ . ‘ತುಾಂ ಮ್ಚ್ಾಂದಿಾ ಸೊಡವ್ನ್ ನಿದ್ಧ. ಆಜ್ ಇಸೊ್ ಲ್ಕ್ ವಚ್ಯರ್ನಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ವ್ಚೀಲ್ ಪ್ರಾಂಗರಚ್ ್ ಗೆಲ. ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಥಂಯ್ಯ ನಿೀದ್ ಆಯ್ಲ . ಹಾಾಂವ್ನ ಕೂಸ್

27 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪತುಸನ್ ನಿದೊಲ ಾಂ. ಜ್ಯಗ್ ಜ್ಯತಾರ್ನ ರ್ಧಕೆಟ ಾಂ ಬಾಯ್ ರಡೊನ್ಾಂಚ್ಚ ಆಸ್ಚಲ್ಲಲ ಾಂ. ಹಾಾಂವ್ನಚಯ್ೀ ಿಾಂತಾಾ ಲಾಂ.... ‘ಸ್ಸ್ಸರತ್ ಮ್ಚ್ರ್ ಕೆಲ್ಲಲ ಹಾಾಂವೆಾಂ... ರ್ಧಕೆಟ ಾಂ ಬಾಯ್ ಕ್ತತಾಾ ಕ್ ರಡ್ಾ ?’ಚಚ ಮ್ಚ್ಗರ್ ಿಾಂತಲ ಾಂ ‘ಮ್ಚ್ಾಂಯ್್ ಮ್ಚ್ಕ್ ಮ್ಚ್ರ್ಚಲ್ಲ ಾ ಕ್ ತಾಕ್ ಮಸ್ತಾ ಬ್ರಜ್ಯರ್ ಜ್ಯಲ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್’ ರ್ಾಂಜರ್ ಸೊರ ಪ್ಯೆಾಂವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಲ ಾ ಶಿಲ್ಕ್ ಬಾಬಾನ್ ಆಜ್ ಇಲಲ ಚಡ್‍ಲಚಚ್ಚಯ ದಿಲಲ . ಪ್ಯೆವ್ನ್ ನಿಟ್ಟ ರಾವ್ಚಾಂಕ್ ಜ್ಯಯ್ತ್ ತ್ಚಲ್ಲ ಾ ಶಿಲ್ಕ್ ಬಾಬಾನ್ ಘರಾ ದ್ಧಗೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವನ್ಸ ಗೆಲ.

ಧುವೆಕ್ ಕ್ಜ್ಯರ್ ಕತಾಸಾಂ. ದೊೀತ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ದಿಾಂವ್ನ್ ತುಕ್ ಮ್ಹ ಜಲ್ಗಾಂ ಬರ ಪ್ರಡಿ ಆರ್. ಆನಿ ತ ಆತಾಾಂ ಗಬ್ ಆರ್.....’ಚ ಶಿಲ್ನ್ ಆಪ್ಲ ವ್ಚೀಾಂಠ್ ರುಾಂದಾಯೆಲ ಆನಿ ಕ್ತಡ್ಲರೆ ದಾಾಂತ್ ದಾಕಯೆಲ . ಶಿಲ್ನ್ ಕ್ಷಟ ಲ್ಲರ್ಚ್ಯ ಪ್ಲಾಂತಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್್ ಅಣಾಾ ಚೊಾ ಆನಿ ಚ್ಯರ್ ಪ್ರವ್ಚಲ ಾ ಕ್ಡೊಲ ಾ . ಅರ್ನಾ ೀಕ್ ಕ್ಲಿದ ಶೆಕುನ್ ತೊ ಶಿೀದಾ ಲ್ಕೊನ್ ಲ್ಕೊನ್ ಚಲ್ಲಾ ೀಚ್ಚ ರಾವ್ಚಲ ... ಭಿತರ್ ...... ಬಾಬ್ ರಾವ್ನಚಲ್ಲಲ ಕಡ್ಲಚ್ಚ ಖ್ಯಾಂಬೊ ಜ್ಯಲಲ ...

‘ಅಳೆ ಶಿಲ್.... ತುಾಂ ಕೆದಾಳ್ಳ್ಯ್ ಮ್ಹ ಜ್ಯ ಧುವೆಿ ಸೈರಕ್ ವಚ್ಯತಸಲಯ್! ಪುಣ್ ಮ್ಹ ಜಲ್ಗಾಂ ರ್ಧಕೆಟ ಾಂ ಬಾಯ್ ವ್ಚರಡ್‍ಲ ತುಕ್ ದಿಾಂವ್ನ್ ದೊೀತ್ ರ್ನತ್ಚಲಿಲ , ತಾಾಂಕ್ ಕ್ಡಿತ್ಾ ಅಸ್ಚಲ್ಲಲ ಾಂ. ರ್ನತ್ಚಲಿಲ . ಆತಾಾಂ ಹಾಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಜ್ಯ ------------------------------------------------------------------------------------------

Fr. Stan Swamy SJ already ‘OneಬHundredಬDays in Prison’ಬ -*Fr Cedric Prakash SJ On 15 January 2021, 83-year old Jesuit Fr Stan Swamy, completes

one hundred days since he was taken into custody from his residence in Ranchi, by the National Intelligence Agency (NIA) on 8

28 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


connections with the regime that rule the nation today.

October 2020; he has since been incarcerated in the Taloja jail, near Mumbai.Fr. Stan has been charged under the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) for his alleged involvement in the Bhima Koregaon violence which took place on 1 January 2018 and for participating in the Elgar Parishad, the previous day. The truth is that Fr Stan has never been anywhere near Bhima Koregaon and did not participate in the Elgar parishad. Fifteen others (all human rights defenders) have also been incarcerated in this fabricated case; some of them are languishing in jail for more than two years now. On the other hand, the actual perpetrators of the violence, who were originally named, have gone scot- free because of their close

The UAPA needs to be withdrawn immediately and unconditionally. Onಚ25ಚNovemberಚ(theಚeveಚofಚIndia’sಚ ‘ConstitutionಚDay’)ಚJusticeಚA.P.ಚShah,ಚ the former Chairman of the Law Commission in an interview to Karan Thapar for The Wire (the interview went viral), referred to the Supreme Court April 2019 ruling in the Zahoor Ahmad Shah Watali case whichಚ saysಚ “thatಚ anಚ accusedಚ mustಚ remain in custody throughout the periodಚ ofಚ trial”ಚ ifಚ heಚ or she is charged under the Unlawful Activities (Prevention) Act and that “courtsಚ mustಚ presumeಚ everyಚ allegation made in the FIR to be correct and the burden rests on the accused to disprove the allegations”;ಚ thisಚ heಚ assertedಚ isಚ aಚ “completeಚ negationಚ ofಚ Article 21 which is the right to personal liberty”.ಚJusticeಚShahಚsaidಚthatಚbailಚisಚ the rule and jail the exception; now, it seems, the Supreme Court has made jail the rule and bail the exception.ಚ Heಚ addedಚ “itಚ seemsಚ weಚ are living in a state of undeclared

29 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


emergency”.ಚ ಚ He went on to add thatಚ todayಚ “courtsಚ lackಚ humanityಚ and fundamental concern for the humanಚrightsಚofಚtheಚaccused”.ಚInಚthisಚ connection he cited the example of Varavara Rao and Stan Swamy. He was particularly astounded by the decision of the NIA Court to require two weeks to decide whether Stan Swamy can be permitted a straw or sipper. Very strong statements indeed from one of the best-known jurists of the country. To put matters in perspective, on 26 November,ಚFrಚStanಚSwamy’sಚpleaಚ(byಚ his lawyers) at a Special Court for a straw and a sipper cup which he needed as a Parkinson's Disease patient, was once again put-on hold till 4 December. The National Investigation (NIA) filed a reply on the petition of Fr. Swamy seeking the return of the straw and sipper confiscated during his arrest saying that the agency did not take them. Fr Stan finally received the straw sipper; but once again on 14 December his bail application was opposed by the NIA. On 12 January 2021, another hearing began with

advocates on both sides presenting their arguments; these are expected to continue for some more days; whether Fr Stan will be released on bail or not at this juncture, is anybody’sಚguess! Besides his age, Fr Stan is also feeble with physical infirmities. He however, does not complain; he retains his deep spirituality and positivity. His communications with the outside world are regulated and monitored; each of them is in fact very motivating. Just before Christmas he wrote a very touching poem, an excerpt from it goes thus, “Prison life, a great leveller Inside the daunting prison gates All belongings taken away But for the bare essentials ‘You’ಚcomesಚfirst ‘I’ಚcomesಚafter ‘We’ಚisಚtheಚairಚoneಚbreathes Nothing is mine Nothing is yours Everything is ours No leftover food thrown away Allಚsharedಚwithಚtheಚbirdsಚofಚtheಚair!”

30 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


In the meantime, thousands of citizens from all walks of life and from everywhere have strongly condemned the illegal arrest of Fr Stan and demanded his immediate release. In a letter (dtd. 18 December 2020) addressed to the Prime Minister, more than twenty EuropeanಚParliamentariansಚsay,ಚ“Theಚ undersigned, Members of the European Parliament (MEP), would like to express our deep concern about the detention and imprisonment of 16 human rights defenders in connection with the Bhima Koregoan case under the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) in relation to the incident that took place in India in December 2017. We would like to draw particular notice to the Jesuit priest Fr. Stan Swamy, arrested on October 8, 2020 in Ranchi….ಚTheಚworkಚheಚhasಚ been engaged in, has always been within the framework of the Indian Constitution and of democratic processes Fr. Stan Swamy is 83 years oldಚ andಚ aಚ suffererಚ ofಚ Parkinson’sಚ Disease…Heಚ isಚ thusಚ inಚ aಚ vulnerableಚ physical state and especially because of his advanced age has

been under medical observation and special diet. His captivity has in no doubt impaired his health for the last month and a hall. We are deeply concerned about his health and well-being in the midst of the COVID-19 pandemic, and we urge you to release him immediately on humanitarianಚgrounds”.ಚ Recently a high-level human rights team of the UN which included the Working Group on Arbitrary Detention, the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders and the Special Rapporteur on minority issues, have made public a letter they had written to the Government of India expressing their concern over the “allegedಚ arbitraryಚ detentionಚ ofಚ human rights defender Stan Swamy”.ಚ Theಚ letterಚ whichಚ wasಚ sentಚ to the Indian Government on 3 November 2020, was made public, because the Government had not replied to them within the mandated period of sixty days. The letter asked the Government to “provideಚ informationಚ asಚ toಚ theಚ factual and legal basis for the arrest

31 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


of Mr Swamy on 8 Octoberಚ 2020”ಚ and also asked for information on theಚmeasuresಚundertakenಚtoಚ“ensureಚ that minority human rights defenders, and in particular human rights defenders working for the protection and promotion of the rights of persons belonging to minorities or scheduled castes and tribes in India, are able to carry out their legitimate work in a safe and enabling environment, without the fear of prosecution, intimidation, harassment and violence, in full respect of their civil and political rights, including in the context of the Covid-19ಚpandemic.” Meanwhile an online petition addressed to the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) asking for the release of Fr Stan has generated thousands of signatures from all over the world! On 15 January, the hundredthಚ dayಚ ofಚ Fr.ಚ Stan’sಚ imprisonment, several online programmes are being planned; one of them is being organized by the Peoples Union for Civil Liberties (PUCL) and the Jesuits who are

campaigning for the release of Fr Stan, together with several other major human rights networks and platforms in the country; the programmeಚwillಚfocusಚonಚ‘theಚbrutalಚ faceಚ ofಚ theಚ Indianಚ State!’.ಚ Maryಚ Lawlor, the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, will be speaking at the programme! Prison is no palace! One thing however, is clear: that in the face of growing human rights violations and the systematic destruction of democratic principles, thanks to Fr Stan and the others languishing in jail, there is today a greater awakening amongಚ “weಚ the people ofಚIndia!”ಚTheಚclarionಚcallಚthenಚisಚtoಚ act together, expeditiously and with a sense of purpose – before all is lost for all and forever! 13 January 2021 *(Fr Cedric Prakash SJ is a human right, reconciliation & peace activist/writer. Contact: cedricprakash@gmail.com ) ---------------------------------------

32 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಯೇಶ - ತಂ ಪಾಟಂ ಆಯ್ಲೆ ಂ

ಮೂಳ್‍ಲ್: ಹೆನಿರ ರೈಡರ್ ಹೆಗಾಾ ಡ್‍ಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕ್: ಉಬ್ಬ , ಮೂಡ್‍ ಿದ್ರರ . ಆಯೇಶಾ, ತಚ್ಯ ವಶಾಾ ಾಂತ್ ಚಡಿಾ ಕ್ ಚರತಾಾ -ತಕ್ ಖ್ಯಲಾ ಜ್ಯಯಜ ಯ್.

ಅವಸ್ವ ರ್ 1- ದ್ರವ ಗ್ಳಣ್ ಸಂಕೇತ್‍ಲ ಆದ್ಲ್ೆ ೊ ಅಂಖ್ಯೊ ಮಂದಸ್ಟಾಲಾಂ:

ಥಾವ್ಕ್

ಭವಸಸೊ ರ್ನತಾಲ ಾ ರೀ ತಾಚೆ ಲ್ಗಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂ ವನಂತ ಕೆಲಿ.ಹಾಾಂವೆಾಂ

ಸ್ಭ್ತರ್ ದಿರ್ಾಂ ಥವ್ನ್ ಿಾಂತಲ ಾಂಚ್ಚ ಜ್ಯತಾಲ್ಲಾಂ.ಲಿಯೀ ಪ್ಸೊ ಜ್ಯಲಲ .ದೂಖ್‍ ಆನಿ ಆಘಾತಾನ್ ತಾಚ್ಯ ಿಾಂತಾಿ ಸ್ಕೆಾ ಕ್ ರ್ನಸ್ ಕೆಲ್ಲಲ ಾಂ.ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಕಳತ್ ಆಸಲ ಲ್ಾ ಬರ ತೊ ಏಕ್ ರ್ಧಮಿಸಕ್ ವಾ ಕ್ತಾ .ಅಸ್ಲ್ಾ ವಷ್ಯ್ತಾಂಚೆರ್ ಸ್ಕ್ರಾತಮ ಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ್ ಆಸಿಯ ವಾ ಕ್ತಾ .ಜಿವ್ಪಾ ತ್ ಕಚ್ಯಸ ತಸ್ಲ್ಾ ಿಾಂತಾಿ ಚೊ ನ್ಹ ಯ್.

33 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


"ಲಿಯೀ" ಹಾಾಂವೆಾಂ ವಚ್ಯಲ್ಲಸಾಂ "ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಎಕುೊ ರ ಸೊಡ್‍ಲ್ ವೆಚ್ಯಕ್ ತ್ತಾಂ ತಯ್ತರ್ ಆರ್ಯ್ಾ ೀ?ಆಸಾಂ ಕರುನ್ ಮ್ಹ ಜ್ಯ ಮಗಕ್ ಆನಿ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಕೆಲ್ಲ ಾ ಕುಮೆ್ ಕ್ ಅಸ್ಲ ಪಾ ತಫಳ್‍ಚ ದಿೀವ್ನ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಮರಾಂಕ್ ರ್ಧಾಂವ್ಪ್ ಯ್ತಾ ಯ್ಾ ೀ? ತುಕ್ ಜ್ಯಯ್ ಜ್ಯಲ್ಾ ರ್ ತಸಾಂಚ್ಚ ಕರ್. ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಾಂ ರಗತ್ ತುಜ್ಯ ತಕೆಲ ಚೆರ್ ಆಸ್ತಾಂದಿ." "ತುಜಾಂ ರಗತ್! ತುಜಾಂ ರಗತ್ ಕ್ತತಾಾ ಕ್ ಹೊರೇಸ್?" "ಕ್ತತಾಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್ ತೊ ರಸೊಾ ವಶಾಲ್ ಆನಿ ದೊಗನಿ ಪಯ್ಿ ಕಯೆಸತಾ ತಸೊಲ .ಆಮಿ ಸ್ಭ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ರ್ಾಂಗತಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಮಸ್ತಾ ಸೊರ್ಲ ಾಂ,ಮಸ್ತಾ ತೇಾಂರ್ ಆಮಿ ವಾಂಗಡ್‍ಲ ಜ್ಯಯ್ತ್ ಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಳಯ ಖ್ಯತಾ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಆರ್." ತೊ ಮ್ಹ ಜ ಖ್ಯತರ್ ಭಿಯೆಲ."ತ್ತಾಂ ಮೆಲ್ಾ ರ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಸ್ಯ್ಾ ಮತೊಸಲಾಂ" ಮ್ಹ ಳೆಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂ. "ಬರೆಾಂ" ಏಕ್ಚ್ಯಯ ಣ ತೊ ಉದಾಾ ಲಸ."ಹಾಾ ರಾತಾಂ ಹ್ಯಾಂ ಜ್ಯಯ್ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ನ ತುಕ್ ಭವಸಸೊ ದಿತಾಾಂ.ಜಿಣಾ ಕ್ ಆರ್ನಾ ಕ್ ಆವ್ಪ್ ಸ್ ದಿವ್ಪಾ ಾಂ." "ಬರೆಾಂ" ಹಾಾಂವೆಾಂ ಜ್ಯರ್ ದಿಲಿ. ತರೀ ಭಿಯ್ತನ್ಾಂಚ್ಚ ಹಾಾಂವ್ನ ನಿದೊಾಂಕ್

ಗೆಲಾಂ.ಏಕ್ ಪ್ರವಟ ಾಂ ತಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಲಲ ಾಂ ಹ್ಯಾಂ ಮ್ರಣ್,ವ್ಪಡೊನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಿಾಂತಲ ಾಂ.ಬಳ್ವ ಾಂತ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಸ್ಲ್ವ ಯ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜ್ಯನ್ ಎಕುೊ ರ ಜಿಯೆಾಂವ್ನ್ ಜ್ಯಯ್ತ್ .ಅಸ್ಹಾಯಕತನ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮ್ಹ ಜೊ ಆತೊಮ ನಿಗಸಮ್ನ್ ಜ್ಯಲ್ಲ ಾ ತಚೆರ್ ಸೊಡೊಲ . "ಆಯೇಶಾ!" ಹಾಾಂವ್ನ ಬೊಬಾಟಲ ಾಂ. "ತುಕ್ ಸ್ಕತ್ ಆರ್ಲ ಾ ರ್ ಆನಿ ತ ಸ್ಕತ್ ವ್ಪಪ್ರರುಾಂಕ್ ಪವಸಣಾ ಆರ್ಲ ಾ ರ್,ತ್ತಾಂ ಅನಿಕ್ತೀ ಜಿವಂತ್ ಆರ್ಯ್ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ದಾಖಯ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯ ಪ್ಾ ೀಮಿಕ್ ಹಾಾ ಪ್ರತಾ್ ಥವ್ನ್ ವ್ಪಾಂಚಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜ್ಯ ಕುಡ್ಲ್ ಜ್ಯಲ್ಲ ಾ ಕ್ಳ್ಳ್ಜ ಕ್ ರಾಕ್.ತಾಚ್ಯ ದುಖ್ಯ ವಶಾಾ ಾಂತ್ ಭಿಮ್ಸತ್ ಪ್ರವ್ಚನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ಆತಾಮ ಾ ಾಂತ್ ಭವಸಸೊ ದಿೀ.ಕ್ತತಾಾ ಕ್ ಆಶಾ ರ್ನತಲ ಲಿ ಜಿಣ ತೊ ಜಿಯೆರ್ನ ಆನಿ ತೊ ರ್ನರ್ಾ ರ್ನ ಹಾಾಂವ್ನ ವ್ಪಾಂಚರ್ನ." ಪುರಾಸ್ಣ್ ನಿದೊಲ ಾಂ.

ಜ್ಯಲ್ಲ ಾ ನ್

ಹಾಾಂವ್ನ

ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಲಿಯೀ ಹಳೂ ತಾಳ್ಳ್ಾ ನ್ ಉಲಂವೆಯ ಬರ ಭಗೆಲ ಲ್ಾ ನ್ ಆನಿ ಪಾ ಚೊೀದಿತ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಜ್ಯಗ್ ಜ್ಯಲಿ. "ಹೊರೇಸ್" ತೊ "ಹೊರೇಸ್, ಮ್ಹ ಜ್ಯ ಬಾಬಾ,ಆಯ್್ !"

34 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಮ್ಹ ಣಾಲ. ಇಷ್ಟ ,ಮ್ಹ ಜ್ಯ


ಹಾಾಂವ್ನ ತಕ್ಷಣ್ ಪುತೊಸಾಂ ಜ್ಯಗ್ ಜ್ಯಲಾಂ.ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ ನ್ ಮ್ಹ ಜ್ಯ ಹಯೆಸಕ್ ಶಿರಾಾಂನಿ ಕಸ್ಲ್ಲಾಂಗೀ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಭಗೆಲ ಾಂ. "ಪಯೆಲ ಾಂ ಏಕ್ ವ್ಪತ್ ಪ್ಟಯ್ತಾ ಾಂ." ಹಾಾಂವೆಾಂ ಜ್ಯರ್ ದಿಲಿ. "ಮೆಣಾಿ ಮ್ಚ್ತ್ ಸೊಡ್‍ಲ ಹೊರೇಸ್,ಹಾಾಂವ್ನ ಕ್ಳೊಕ್ಾಂತ್ ಚ್ಚ ಉಲ್ಯ್ತಾ ಾಂ.ಹಾಾಂವ್ನ ನದೊಾಂಕ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹ ಯೂಮ ? ಆನಿ ನಿದ್ಧಾಂತ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಎದೊಳ್‍ಚ ಮ್ಹ ಣಾಸ್ರ್ ಪಳೆರ್ನತಲ ಲ್ಲಾಂ ಸ್ವ ಪ್ರಣ್ ಪಳೆಲ್ಲಾಂ. ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ಚ್ಚ ಸ್ಗಸಾಂಚ್ಯ ಸಂರ್ರಾಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲಾಂ.ಕ್ಳೆಾಂಚ್ಚ ಕ್ಳೆಾಂ.ಏಕ್ ಸ್ಯ್ಾ ರ್ನಕೆತ್ಾ ದಿಸಲ ಾಂ ರ್ನ.ಹಾಾಂವ್ನ ಎಕುೊ ಪಸಣಾಕ್ ನಿರ್ಾ ಲ್ಲಾಂ. ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಏಕ್ಚ್ಯಹ ಣ ವಯ್ಾ ಸ್ಗಸರ್, ಮೈಲ್ಾಂ ಪಯ್ೊ , ಹಾಾಂವೆಾಂ ಏಕ್ ಲ್ಹ ನೊ ಉಜ್ಯವ ಡ್‍ಲ ಪಳೆಲ. ಆನಿ ಖಂಚೆಾಂಗೀ ಏಕ್ ಗಾ ಹ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ರ್ಾಂಗತ್ ದಿೀಾಂವ್ನ್ ಆಯ್ತಲ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಿಾಂತಲ ಾಂ. ಉಜೊ ವ್ಚಕೆಲ ಲ್ಾ ಬರ ತೊ ಉಜ್ಯವ ಡ್‍ಲ ಹಳೂ ಸ್ಕ್ಲ ದ್ಧಾಂವ್ಪಲ್ಗ್ಲಲ .ಸ್ಕ್ಲ ಯೇವ್ನ್ ತೊ ಬುಡೊಲ . ಬುಡ್ಯ ಪಯೆಲ ಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂ ತೊ ಮ್ಹ ಜ್ಯ ತಕೆಲ ರ್ ರಾವ್ಚಲ ಲ ಪಳೆಲ. ಏಕ್ ಜಿಬ್ರ ಬರ ಆಸೊಯ ಉಜ್ಯವ ಡ್‍ಲ ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ನ ವಜಿಮ ತಾ್ ಯೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆರ್ಾ ರ್ನಾಂಚ್ಚ ತಾಾ ಉಜ್ಯವ ಡ್ ಮ್ರ್ಧಾಂ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಏಕ್ ಸಿಾ ರೀಯೆಚೊ ಆಕ್ರ್ ದಿಸೊಲ . ಆನಿ ತೊ ಉಜ್ಯವ ಡ್‍ಲ ತಚ್ಯ

ಕಪಲ್ಚೆರ್ ಪ್ಟನ್ ಗೆಲ. ಹಾಾಂವೆಾಂ ತಾಾ ಸಿಾ ರೀಯೆಕ್ ಪಳೆಲ್ಲಾಂ. "ಹೊರೇಸ್, ತಾಂ ಆಯೇಶಾ ಜ್ಯವ್ಪ್ ಸ್ತಲ್ಲಲ ಾಂ -ತಾಚೆ ದೊಳೆ,ಸೊಭಿೀತ್ ಮುಖಮ್ಳ್‍ಚ,ಮಡ್ ಬರ ಆಸಯ ತ ಕೇಸ್,ತಾಂ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಬ್ರಜ್ಯರಾಯೆನ್ ಪಳೆಲ್ಗೆಲ ಾಂ.’ಕ್ತತಾಾ ಕ್ ದುಬಾವ್ಚಲ ಯ್?’ ಮ್ಹ ಣ್ ವಚ್ಯಲ್ಲಸಲ್ಾ ಬರ. "ಹಾಾಂವೆಾಂ ಉಲಂವೆಹ ಾಂ ಪಾ ಯತನ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ, ಪೂಣ್ ಮ್ಹ ಜಿಾಂ ವ್ಚಾಂಟ್ಲ್ಾಂ ಬಂಧ್ ಜ್ಯಲಿಲ ಾಂ.ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮುಖ್ಯರ್ ಚಲನ್ ತಾಕ್ ವೆಾಂಗ್ಳಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲಾಂ.ಮ್ಹ ಜ ಬಾವೆಯ ಉಗೆಾ ಚ್ಚ ಜ್ಯಲ್ಲ ರ್ನಾಂತ್.ಆಮ್ಚ್ಯ ಮ್ರ್ಧಾಂ ವಣದ್ ಆಸಯ ಬರ ಭಗೆಲ ಾಂ. ತಾಣಾಂ ಆಪ್ಲ ಹಾತ್ ಉಭ್ತನ್ಸ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಅಪವ್ನ್ ಪ್ರಟ್ಲ್ಲ ವ್ನ ಕರುಾಂಕ್ ಹಿಶಾರ ದಿಲ. "ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ತಾಂ ನ್ಪಂಯ್ಯ ಜ್ಯಲ್ಲಾಂ.ಹೊರೇಸ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಆತೊಮ ಮ್ಹ ಜ್ಯ ಕೂಡಿ ಥವ್ನ್ ವೆಗ್ಲಯ ಜ್ಯಲ್ಲ ಾ ಬರ ಭಗೆಲ ಾಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ್ರಟ್ಲ್ಲ ವ್ನ ಕರುಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಸ್ಕತ್ ತಣಾಂ ದಿಲ್ಾ . ಆಮಿ ವೆಗನ್ ಪೂವ್ನಸ ದಿಶಾಕ್ ಪಯ್ಿ ಕೆಲ್ಲಾಂ, ರಸಾ ಾಂ ತಸಾಂ ದಯಸ ಪ್ರಶಾರ್ ಕೆಲ. ಆನಿ-ಹಾಾಂವ್ನ ಜ್ಯಣಾ ತಾಾ ರರ್ಾ ಾ ಕ್.ಏಕ್ ಸಂದಭ್ತಸರ್ ತಾಂ ಸ್ಾ ಬ್ದ ರಾವೆಲ ಾಂ.ಹಾಾಂವೆಾಂ ಸ್ಕ್ಲ ಪಳೆಲ್ಲಾಂ. ಸ್ಕ್ಲ ,ಚ್ಯಾಂದಾ್ ಾ ಚ್ಯ ಉಜ್ಯವ ಡ್ಾಂತ್, ಪಜಸಳೊನ್ ಕೊರಾಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಅಸಲ ಲ್ಲ ರಾಜ್ ಮ್ಹಲ್.ಆನಿ ಥಂಯೊ ರ್

35 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಲ್ಗಾಂಚ್ಚ ಆಮಿ ಏಕ್ ಚಲನ್ ಗೆಲಿಲ ವ್ಪಟ್....

ತಾಂಪ್ರರ್

"ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಆಮಿ ಇಥಿಯೀಪ್ಯ್ತಚ್ಯ ತಕೆಲ ಚೆರ್ ರಾವ್ಚನ್ ಭಂವಾ ಪಳೆಲ್ಲಾಂ.ಆಿಸ ಲಕ್ಿಾಂ ಮುಸ್್ ರಾಾಂ ಆಮೆಯ ರ್ಾಂಗತ ದಯ್ತಸಾಂತಾಲ ಾ ಗಾಂಡ್ಯೆಾಂತ್ ಬುಡ್ಲಲ ಲ್ಲ.ಜೊೀಬ್ ತಾಾಂಚ್ಯ ಮ್ರ್ಧಾಂ ಎಕೊಲ . ತೊ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊಲ -ಬ್ರಜ್ಯರಾಯೆಚೊ ಹಾಸೊ.ತುಮ್ಚ್ಯ ರ್ಾಂಗತಾ ಯೇಾಂವ್ನ್ ಜ್ಯಯ್,ಪೂಣ್ ಜ್ಯಯ್ತ್ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಬರ ತಾಣಾಂ ತಕ್ತಲ ಹಾಲ್ಯ್ಲ . "ದಯ್ತಸಚ್ಯ ಪ್ಲಾಂತಾರ್,ರೆವೆನ್ ಭಲ್ಲಸಲ್ಾ ಸ್ತಡ್ಾ ಡ್ಕ್ ಉತೊಾ ನ್, ಇಾಂಡಿಯ್ತ ಆರ್. ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ತರ್ನ್ ದಿಶಾಕ್,ಗ್ಳಡ್ಾ ಾಂ ಪವಸತಾಾಂ ಮ್ರ್ಧಾಂ, ಆಮಿ ಏಕ್ ಜ್ಯಗಾ ಕ್,ಭಪ್ರಸನಿ ಭಲ್ಲಸಲ್ಾ ಪವಸತಾಕ್ ಪ್ರವ್ಪಾ ಾಂವ್ನ. ಹಾಾ ಜ್ಯಗಾ ಾಂಕ್ ಉತೊಾ ನ್ ಆಮಿ ಮುಖ್ಯರ್ ಚಲ್ಲ ಾ ಾಂವ್ನ. ಆನಿ ಏಕ್ ಜ್ಯಗಾ ರ್ ಭ್ತಾಂದ್ಧಲ ಲ್ಾ ಭ್ತಾಂದಾಿ ಕ್ ಪ್ರವ್ಪಲ ಾ ಾಂವ್ನ. ತಾಂ ಭ್ತಾಂದಾರ್ ಏಕ್ ಸಮಿನ್ರಚೆಾಂ. ಕ್ತತಾಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್ ಥಂಯೊ ರ್ ಮ್ಚ್ಹ ತಾರೆ ಮ್ಚ್ಗೆಿ ಾಂ ಕತಾಸಲ್ಲ. ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಸ್ಮ್ಜ ಣ ಹಾಾ ವಶಾಾ ಾಂತ್ ಮೆಳೆಾ ಲಿ. ಹ್ಯಾಂ ಭ್ತಾಂದಾರ್ ಚ್ಯಾಂದಾ್ ಾ ಚ್ಯ ಆಕ್ರಾರ್ ಆಸ್ತಲ್ಲಲ ಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ರ್ಮ್ಚ್ಾ ರ್ ವಹ ಡ್‍ಲ ದ್ಧವ್ಪಿಾಂ ಪ್ರಡ್‍ಲ ಜ್ಯವ್ನ್ ಪಡ್ಲಲ ಲಾ ಇಮ್ಚ್ಜೊಾ . ಆತಾಾಂ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಕಳೆಯ ಾಂ.ಆಮಿ ಟಿಬ್ರಟ್ಲ್ಿ ಗಡ್‍ಲ ಉತೊಾ ನ್ ವೆತಾಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಣ್. ಅನಿಕ್ತೀ

ಚಡ್‍ಲ ಪವಸತ್,ಸ್ತಡ್ಾ ಡ್‍ಲ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಮೆಳೆಯ ಭಪ್ರಸನಿ ಭಲ್ಲಸಲ್ಲ ಪವಸತ್,ಶೆಾಂಭರಾ ವಯ್ಾ . "ಸಮಿನ್ರ ಲ್ಗೊ ರ್ ಥೊಡ್ಲ ಪವಸತಾಿಾಂ ಶಿಖರಾಾಂ ಉಜ್ಯವ ಡ್ ಮ್ರ್ಧಾಂ ಪಜಸಳ್ಳ್ಾ ಲ್ಲ.ಪವಸತಾಚೆರ್ ಉಭೆ ರಾವ್ಚನ್ ಪಳೆತಾರ್ನ ಸ್ಭ್ತರ್ ಹಳೆಯ ಚೆ ಗಾಂವ್ನ ಇರ್ಾ ಲ್ಲ ಆನಿ ಏಕ್ ಶ್ಹರ್ ದಿರ್ಾ ಲ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾಂ ಶಿಖರ್ ಏಕ್ ವಿತ್ಾ ಆಕ್ರಾರ್ ಆಸಲ ಲ್ಲಾಂ. ಹಾಾಂವೆಾಂ ಉಜೊ,ಜ್ಯವ ಲ್ಮುಖಿ ಬರ ಆಸೊಯ ಪಳೆಲ. ಅಸ್ಲ್ಾ ಜ್ಯಗಾ ಚ್ಯ ತುದ್ಧಾ ಚೆರ್ ಆಮಿ ಆರಾಮ್ ಘೆತಾರ್ಾ ರ್ನಾಂಚ್ಚ ಆಯೇಶಾನ್ ಆಪ್ಲಲ ಹಾತ್ ಸ್ಕ್ಲ ದಾಖಯಲ . ಆನಿ ಏಕ್ ಹಾಸೊ ದಿೀವ್ನ್ ತಾಂ ಮ್ಚ್ಯ್ತಗ್ ಜ್ಯಲ್ಲಾಂ.!" ಆನಿ ತದಾ್ ಾಂ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಜ್ಯಗ್ ಜ್ಯಲಿ. "ಹೊರೇಸ್ ,ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಹಿಶಾರ ಮೆಳ್ಳ್ಯ ." ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಕ್ಳೊಕ್ಾಂತ್ ಮೆಲ. ಹಾಾಂವ್ನ ಬಸೊನ್ಾಂ ಚ್ಚ ಆಸ್ತಲಲ ಾಂ ತಾಣಾಂ ರ್ಾಂಗೆಲ ಲ್ಲಾಂ ಿಾಂತುನ್. ಲಿಯೀನ್ಾಂ ಚ್ಚ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಹಾಲ್ವ್ನ್ ಜ್ಯಗಯೆಲ ಾಂ. "ತ್ತಾಂ ನಿದೊನ್ ಆರ್ಯ್?" ರಾಗನ್ ತಾಣಾಂ ವಚ್ಯಲ್ಲಸಾಂ. "ಉಲ್ಯ್ ರ್ಯ್ತಬ ,ಉಲ್ಯ್!" "ರ್ನ" ಹಾಾಂವೆಾಂ ಜ್ಯರ್ ದಿಲಿ. "ಹಾಾಂವ್ನ ಹಾಚ್ಯ ಪಯೆಲ ಾಂ ಇತೊಲ ಜ್ಯಗ್ಲ ರ್ನತ್ ಲಲ . ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್‍ಚ ದಿೀ."

36 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಉಟಲ ಾಂ. ಉಗೆಾ ಾಂ ಆಸಲ ಲ್ಾ ಜರ್ನಲ್ಾಂತಾಲ ಾ ನ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಮಳ್ಳ್ಬ ಕ್ ಪಳೆಾಂವ್ಪಯ ರ್ ಪಡೊಲ ಾಂ. ರ್ಕ್ಳಾಂಚೊ ಉಣ ಉಜ್ಯವ ಡ್ನ್ ಭಲ್ಲಸಲ ವೇಳ್‍ಚ. ಲಿಯೀ ಸ್ಯ್ಾ ಆಯಲ ಆನಿ ಜರ್ನಲ್ಕ್ ವ್ಚಣ್ ನ್ ರಾವ್ಚಲ .ತಾಿ ಕೂಡ್‍ಲ ಹಿಾಂವ್ಪನ್ ಕ್ಾಂಪ್ರಾ ಲಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಭಗೆಲ ಾಂ. ತೊ ನಿಜ್ಯಯ್್ ೀ ಮಸ್ತಾ ಭ್ತವ್ರಕ್ ಜ್ಯಲಲ . "ತ್ತಾಂ ಹಿಶಾಯ್ತಸ ವಶಾಾ ಾಂತ್ ಉಲ್ಯ್ತಾ ಯ್" ಹಾಾಂವ್ನ ಉಲ್ಯಲ ಾಂ. "ಪೂಣ್ ತುಜ್ಯ ಹಿಶಾಯ್ತಸಾಂತ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಏಕ್ ರಾನ್ವ ಟ್ ಸ್ವ ಪ್ರಿ ಶಿವ್ಪಯ್ ದುಸಾ ಾಂ ಕ್ತತಾಂಚ್ಚ ದಿರ್ರ್ನ." "ತಾಂ ಸ್ವ ಪ್ರಣ್ ನ್ಹ ಯ್" ತೀವಾ ತಾಯೆನ್ ತೊ ಮ್ಹ ಣಾಲ."ತಾಂ ಏಕ್ ದಿಷ್ಾ ವ್ಚ (vision) ಪ್ರಟಿಾಂ ಯೇಾಂವ್ನ್ ಪುರವಹ ಯ್ ಹಾಾ ಸಂರ್ಾ ಕ್ ಪ್ರಟಿಾಂ ಯೆಾಂವೆಯ ಾಂ ನ್ಹ ಯ್ಾಂಗೀ ಪುನ್ರ್ ಜಲಮ ನ್ ಯ್ತ ಆತೊಮ ಬದುಲ ನ್?" ಹಾಾಂವೆಾಂ ತಾಚ್ಯ ಹಾಾ ಜ್ಯರ್ ದಿಲಿರ್ನ.

ಚಚ್ಯಸ ವಶಿಾಂ

"ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಕಸೊಲ ಚ್ಚ ಹಿಶಾರ ಯೇಾಂವ್ನ್ ರ್ನ’ಚ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ. "ಹಾಾಂವ್ನಾಂಯ್ ಹಾಾ ರ್ನಟಕ್ಚೊ ಏಕ್ ವ್ಪಾಂಟ ಜ್ಯವ್ಪ್ ರ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಒಪವ ತಾಾಂ." "ರ್ನಾಂ" ತೊ ಮ್ಹ ಣಾಲ. "ತುಕ್ ಕಸ್ಲಚ್ಚ ಹಿಶಾರ ಯೇಾಂವ್ನ್ ರ್ನ.

ಯೇಜ್ಯಯ್ ಆಸೊಲ ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಆಶೆತಾಾಂ.ತ್ತಾಂಯ್ ಮ್ಹ ಜ ಬರಚ್ಚ ಪ್ರತಾ ತೊಲಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಿಾಂತ್ ಲ್ಲಲ ಾಂ ಹೊರೇಸ್!" ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಆಮಿ ಮೌನ್ ಜ್ಯಲ್ಾ ಾಂವ್ನಲ್ಾಂಬಾತಚೆಾಂ ಮೌನ್ ಮಳ್ಳ್ಬ ಕ್ ಪಳೆಯ್ತ್ಾ . ತ ಸ್ಕ್ಳ್‍ಚ ವ್ಪದಾಳ್ಳ್ಿ ಸ್ಕ್ಳ್‍ಚ. ಮಡ್ಾಂ ವವಧ್ ರೂಪ್ರನಿ ದಯ್ತಸಚೆರ್ ಲ್ಾಂಬಾಾ ಲಿಾಂ. ಏಕ್ ಮೀಡ್‍ಲ ವಹ ಡ್‍ಲ ಪವಸತಾ ಬರ ದಿರ್ಾ ಲ್ಲಾಂ. ಆಮಿ ಪಳೇತ್ಾ ರಾವ್ಪಲ ಾ ಾಂವ್ನ. ತಾಣಾಂ ಆಪ್ಲಲ ರೂರ್ ಬದಿಲ ಲ. ಆನಿ ಹಾಾ ಚ್ಚ ಮಡ್ ಥವ್ನ್ ಆರ್ನಾ ಕ್ ಮಡ್ಚೆಾಂ ರೂರ್ ಉಭೆಾಂ ಜ್ಯಲ್ಲಾಂ-ಏಕ್ ಖ್ಯಾಂಬಾಾ ಬರ, ಏಕ್ ಕ್ತರಾಛಾ ಆಕ್ರಾಚೊ ಖ್ಯಾಂಬೊ. ಏಕ್ಚ್ಯಹ ಣ ಸ್ತಯ್ತಸಿಾಂ ಕ್ತಣಾಸಾಂ ಹಾಾ ಪವಸತಾಕ್ ಆಪ್ರಟ ಲಿಾಂ ಆನಿ ಸ್ಕ್ ಡ್‍ಲ ಭಪ್ರಸಾಂತ್ ಬದಾಲ ಲ್ಲಾಂ .ಹುನನಿ ಕ್ತಣಾಸಕ್ ಲ್ಗ್ಲನ್ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಬರ ಖ್ಯಾಂಬೊ ಅಶಿೀರ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ನ್ಪಂಯ್ಯ ಜ್ಯಲ. ನಿಳೆೊ ಾಂ ಮಳ್ಳ್ಬ್ ಮ್ಚ್ತ್ಾ ಉಲ್ಲಸಾಂ. "ಪಳೆ"ಮ್ಹ ಣಾಲ ಲಿಯೀ ಹಳೂ ಪೂಣ್ ಭಿಯೆಲ್ಲ ಾ ತಾಳ್ಳ್ಾ ನ್."ಹಾಾ ಚ್ಚ ಪವಸತಾಚೆಾಂ ರೂರ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಸ್ವ ಪ್ರಿ ಾಂತ್ ದಿಸಲ ಲ್ಲಾಂ. ಉಜ್ಯಾ ಾಂತ್ ಪಜಸಳೆಯ ಾಂ. ಹೊ ಹಿಶಾರ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ದೊಗಾಂಯ್್ ೀ ಹೊರೇಸ್."

37 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಾಾಂವೆಾಂ ಪತುಸನ್ ಪತುಸನ್ ಪಳೆಲ್ಲಾಂ, ತಾಂ ರೂರ್, ಆಕ್ರ್ ನಿಳ್ಳ್ೆ ಾ ಮಳ್ಳ್ಬ ಾಂತ್ ವಲಿೀನ್ ಜ್ಯತಾ ಮ್ಹ ಣಾಸ್ರ್.

ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಅಖೆಾ ೀಕ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ"ಹಾಾಂವ್ನ ತುಜ್ಯ ರ್ಾಂಗತಾ ಏಶಿಯ್ತಕ್ ಯೆತೊಲಾಂ ಲಿಯೀ"

( ಮುಖ್ಯಲ ಾ ಅಾಂಖ್ಯಾ ಾಂತ್ ವ್ಪಚ್ಚ....) ------------------------------------------------------------------------------------------

*ಮ್ಚ್ಗೊೀಡ ಜಲ್ಪಾತ* ಪ್ಲಾಂಡ್ಾಂತು ಪಡ್ಾ . ಉತಾ ರ ಕನ್್ ಡ ಜಿಲ್ಲಲ ಾಂತು ಅರ್ನಕ ಜಲ್ಪ್ರತ ಆಸ್ೊ ತ. ಏಕ್್ ವರ ಆರ್ನ್ ೀಕ ರ್ನ. ಜ್ಯಲ್ಾ ರ ಚಂದಾಯೇಾಂತು ಖಂಚೊ ಕಮಿಮ ರ್ನ. ಹೊ ಪಳೈಲ್ಾ ರ ಹೊ ಚಂದ ದಿರ್ಾ . ತೊ ಪಳೈಲ್ಾ ರ ತೊ ಚಂದ ದಿರ್ಾ . ಕೆಲೈಡೊಸೊ್ ೀಪ್ರಾಂತು ಕ್ಾಂಕಣಾ ಚೂರ ಘಾಲ್ಕ್ ಪಳೈಲ್ಾ ವರೀಿ.

ಮ್ಚ್ಗ್ಲೀಡ ಜಲ್ಪ್ರತ ಯಲ್ಲ ಪುರಚ್ಯಾ ನ್ 17 k.m ದೂರ ಆರ್ೊ . ಕಲ್ಘಟಗರ್ವ್ರ್ ಮುಾಂಡಗ್ಲೀಡ ಆಯ್ಲಿ ಬ್ರಡಿಾ ನ್ದಿ , 40 k.m ಹೊೀಳ್್ , ಯಲ್ಲ ಪುರ ತಾಲ್ಕಕ್ಾ ಚೆ ಮ್ಚ್ಗ್ಲೀಡ್ಾಂತು , 550 ft ವೈಯ್ತಲ ಾ ನ್ ಸ್ಕ್ ಲ್ ಪಡ್ಾ . ಏಕದಮ್ ಪಣಾ. ಮ್ದ್ಧಾಂ ಥೊಡ ಆದಸ್ಟಸನ್ ಮುಕ್ರ ಯೇವ್ರ್

ಯಲ್ಲ ಪುರಚ್ಯಾ ನ್ ಕ್ರವ್ಪರ ವ್ಚಚೆಯ ರಸಾ ರ, 4-5 k.m ವತಾ್ ಪಡ್ಲನ್ , ದಾವೆದಿಕ್ನ್ ಮ್ಚ್ಗ್ಲೀಡ ವ್ಚಚೊಯ ರಸೊಾ ದಿರ್ಾ . ತಾಾ ರಸಾ ನ್ ಮುಕ್ರ ಥೊಡ್ಲ ಅಾಂತರಾರ ಏಕ ವಶಾಲ್ (ಸ್ತಮ್ಚ್ರ 60 ಎಕರೆ) ಸ್ರೀವರ ಮೆಳ್ಳ್ಾ . ತಾಕ್್ ಕವಡಿ ಕೆರೆ ಮ್ಹ ಣತಾತ. ಆಮೆಾ ಲ್ ದೇಶಾಚೆ ಮ್ಹಾನ್ ಗಾ ಾಂಥ ರಾಮ್ಚ್ಯಣ , ಮ್ಹಾಭ್ತರತಾಚ ಬಹುಭ್ತಗ ಅರಣಾ ಪಾ ದೇಶಾಾಂತು , ಗ್ಳಡ್ ಗಡು ಪಾ ದೇಶಾಾಂತು ಘಡಿಲ್ ದಿಕೂನು , ಆಮಿಮ ತಸ್ೊ ಲ್ ಪಾ ದೇಶಾಾಂತು

38 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಖಯ್ಾಂ ಗೆಲ್ಲಲ ತಕ್ತೀ , ಖಂಚೇ ತೀಥಸ ಕೆಾ ೀತಾಾ ರ ಗೆಲ್ಲಲ ತಕ್ತ , ಥಂಚೆ ಪುರೀಹಿತ ರ್ನಾಂವೆ ಮ್ಚ್ಗಸದಶ್ಸಕ ತಾಾ ಕೆಾ ೀತಾಾ ಕ ಜೊಡ್ಸೊ ನು ರಾಮ್ಚ್ಯಣಾಾಂತುಲಿ ಜ್ಯವ್ಚ ಮ್ಹಾಭ್ತರತಾಾಂತುಲಿ ಏಕ ಕಥ ರ್ಾಂಗತಾತ. ಭ್ತವ್ರಕ ಭಕಾ ತಾನಿ್ ರ್ಾಂಗಲ್ಲ ಪೂರಾ ಸ್ತಾ ಮಹ ೀಣು ನ್ಮ್ಾ ತಾತ. ತಾ ೀತಾಯುಗಾಂತು ರಾಮ್ ,ಲ್ಕ್ಷಮ ಣ ,ಸಿೀತನ್ ವನ್ವ್ಪರ್ಾಂತು ಸಂಚ್ಯರ ಕತಸರ್ನ , ಕವಡಿ ಕೆರೆ ಪರಸ್ರಾಾಂತು ವ್ಪಸ್ಾ ವಾ ಕೆಲಿಲ್ ಖಯ್ಾಂ ! ತರ್ನ್ ನಿತಾ ಪೂಜೇಕ ರಾಮ್ಚ್ನ್ ಈಶ್ವ ರಾಲ್ಲ ಲಿಾಂಗ

ರ್್ ಪನ್ ಕೆಲಿಲ್ ಖಯ್ಾಂ !! ಆತಾ ಾಂ ಥಯ್ಾಂ ಈಶ್ವ ರಾಲ್ ದೇವರ್್ ನ್ ಆರ್ೊ . ತಾಕ್್ " ರಾಮ್ಲಿಾಂಗೇಶ್ವ ರ " ಮ್ಹ ಣತಾತ. ದಾವ ಪರ ಯುಗಾಂತು ಪ್ರಾಂಡವ ವನ್ವ್ಪರ್ಾಂತು ಫಿತಸರ್ನ ಕವಡಿ ಕೆರೆ ದಿಕ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಲ ಖಯ್ಾಂ ! ತರ್ನ್ ಭಿೀಮ್ಚ್ನ್ ಕೊಳೆೊ ಾಂತು ಭೀನುಸ ಹಾಡಿಲ್ ಗಂಗ ಜಲ್ ತಾಾ ಕವಡಿ ಕೆರೆಾಂತು ಉಮಿಾ ಲ್ ಖಯ್ಾಂ !! ತರ್ನ್ ಚ್ಯಾ ನ್ ಪಾ ತ ಗಂಗಷ್ಟ ಮಿಕ (ಆಶಿವ ಜ ಕಾ ಷ್ಿ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟ ಮಿ) ತಾಾ ಗ ಕವಡಿ ಕೆರೆಾಂತುಲ್ ಉದಕ್ಕ ವಶೇಷ್ ಪೂಜ್ಯ ಕತಾಸತ. ಪ್ತಾಾ ತ.

39 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪುರಾಣಾಾಂತುಲಿ ಕಥ ವಹ ಯ್ ಕ್ತೀ...ನ್ಹ ಯ್ ಕ್ತೀ ? ಪರಂತು ಥಂಚೆ ಪರಸ್ರಾಾಂತು ಪವತಾ ತಾ ಆರ್ೊ . ಹ್ಯಾಂ ಪೂಣಸ ಸ್ತಾ . *ಶಾಾಂತತಾ ವಶಾಾ ಾಂತಕ ಅಸ್ೊ ಲ್ಲ ಜ್ಯಗೆರ ಯೇತಾಾ *. ಹಿೀ ಕವ ಕಲ್ಿ ರ್ನ ಹಾಾಂಗ ಆಯ್ತಲ ಾ ರ ವಹ ಯ್ ಮಹ ೀಣು ದಿರ್ಾ . ಮ್ಚ್ಗ್ಲೀಡ ಜಲ್ಪ್ರತಾಕ ವ್ಚಚೊಯ ರಸೊಾ ಬರ ಆರ್ೊ . ಸ್ವ ಾಂತ ವ್ಪಹನ್ ಆಸ್ಲ್ಾ ರ ಘೇವ್ರ್ ವ್ಚಚೇತ. ವತಾ ರ್ನ ಖ್ಯವ್ಪಯ ಾ ಕ ಪ್ವ್ಪಯ ಾ ಕ ಘೇವ್ರ್ ವ್ಚಚಕ್. ಥಯ್ಾಂ ಕಸ್ೊ ರ್ನ ಮೆಳ್ಳ್್ . ಮ್ಚ್ಗ್ಲೀಡ ಜಲ್ಪ್ರತಾಚ ಉದಾಕ ಮುಕ್ರ 96 k.m ಹೊೀಳ್್

ಗಂಗವಳಾಂತು ಅರಿ ಸ್ಮುದಾಾ ಾಂತು ವಲಿೀನ್ ಜ್ಯತಾಾ . ತಾಾ ಜಲ್ಪಾ ವ್ಪಹಾಕ ಗಂಗವಳ ನ್ದಿ ಮ್ಹ ಣತಾತ. ಜಲ್ಪ್ರತ ಪ್ಲಳೊನು ತಸಿೊ ಾಂ ಪರತ ಯೇವ್ಪ್ ಕ್್ ತ. ಥಯ್ಾಂ ಲ್ಗಾ ದೊೀನ್ ಕ್ತ.ಮಿ ಅಾಂತರಾರ , " ಜೇನುಕಲ್ಕಲ ಗ್ಳಡ್ " ಮ್ಹ ಳಲ್ ಪ್ಕ್-ನಿಕ್ ಸೊಿ ಟ್ ಆರ್ೊ . ಥಯ್ಾಂ ಬಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಯ್ತಸಸ್್ ಪ್ಲಳೊಚ್ಯಾ ಕ ದೂರ ದೂರಚ್ಯಾ ನ್ ಪಾ ವ್ಪಸಿ ಯೆತಾಾ ತ. ಬೊಶಾಾ ಕ ಆಸ್ನ್ ಆಸ್ೊ ತ. ತಾಾ ಉಾಂಚ ಪಾ ದೇಶಾಾಂತುಲ್ಾ ನ್ ಖೊೀಲ್ ದರಾಂತು ನಿಕೂವ ನು ಪಳೈತರ್ನ , ತೊ ಅನುಭವ ರೀಮ್ಚ್ಾಂಚನ್ಕ್ರ ಜ್ಯವ್ಪ್ ರ್ೊ . ವಟಿಸಗ್ಲ ಪ್ಲಾ ಬ್ರಲ ಮ್ ಆಸಿೊ ಲ್ಾ ನಿ ಮ್ಸ್ಾ ರ್ಾಂಭ್ತಳ್ಕ್.

40 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದಿನ್ಕರಾನ್ ದಿನ್ಚರ ಮುಗೊ ನು ವಶಾಾ ಾಂತಕ ಸ್ಹಾ ದಿಾ ಚ ಆಡ ಸ್ತಸರ್ನ , ದೂರ ದಿಗಂತಾಾಂತು ಕೆರ್ನವ ರ್ಚೇರ ರಂಗ ರ್ರೈಲ್ಾ ವರ ದಿಸಯ ಾಂ ಸ್ತಾಂದರ ಿತಾ ಮ್ನ್ ಪಾ ಸ್ನ್್ ಕತಾಸ.

ವಸ್ಮ ಯಕ್ರ ಘಟರ್ನ ತನ್ಮ ಯತೇನ್ ಪಳೈತರ್ನ , ತುಮಿಮ ತುಮ್ಚ್್ ವಸ್ತಾಸತ. ಪಾ ಕಾ ತ , ಪುರುಷ್ ಏಕರೂಪ ಜ್ಯತಾಾ ತ. ತಾಕ್್ ಿನ್ಮ ಯ್ತನಂದ ಮ್ಹ ಣತಾತ.

ಸ್ಟಯ್ತಸಸ್ಾ ಸ್ತಾಂದರ ದಿರ್ಾ . ಪಣ ಪೂಣಸಮೆ ದಿಸ್ ಚಂದಾ ಸ್ಟಯ್ತಸರ್ಾ ನಂತರ ಪಾ ಕ್ಶಾಾಂತು ಥಯ್ಾಂ ಏಕದಮ್ ಫ್ಯಾ ಜ ಬಸ್ಟನು ಖೊೀಲ್ ದರಾಂತು ಉಡಿಲ್ಾ ವರ ನಿಕೂವ ನು ಪಳೈಯ್ತಲ ಾ ರ ಫಟೆಟ ್ ಕ್ಳೊೀಕ ಜ್ಯತಾಾ . ಆಕ್ಶಾಾಂತು ಲ್ಾ ನ್ ದಾಟ ಅರಣಾ ಪಾ ದೇಶ್. ಕೊಣತರ ಬ್ರಟಿಾ ಮ್ಚ್ನುಸ ತುಮಿಮ ವೆಹ ಲಿಲ್ ವ್ಪಹರ್ನಚೆ ಪಳೈಲ್ಾ ವರ ದಿಸ್ಾ ಖಯ್ಾಂ ! ಹ್ಯಡ್‍ಲ ಲ್ಯಟ ಸ್ಮ್ ಊಕ್ಸ. ಹಾಾಂವೆ ತಾಂ ಅಜೂನ್ ರ್ನ ಜ್ಯಲ್ಾ ರ ಫಜಿೀತ ಜ್ಯಯಾ . ಪಳೈಲ್ರ್ನ. ಕ್ಳ್ಳ್್ ಾಂತು ವ್ಪಟ ಸೊದೂೆ ನ್ ಯೇವೆಯ ನ್ವೀನ್ ಗೆಲಿಲ್ಾ ಾಂಕ ಅಶ್ಕಾ . ಹ್ಯಾಂ ಅರಣಾ ಪಾ ದೇಶಾಾಂತುಲ್ಲ ಪಾ ಸ್ನ್್ ಜರೂರ ಲ್ಕ್ಾ ಾಂ ಉರ. ವ್ಪತಾವರಣಾಾಂತು , ನಿಸ್ಗಸಚೆ -ಪ್ದಮ ನಾಭ ನಾಯಕ. (ಡಂಿವಲಿ) -----------------------------------------------------------------------------------------

ಶೆತಾ್ ರಿ

ಸಂಘರ್ಷೊ ಾಂ

ವಯ್ರ

ಸುಪಿರ ಮ್ ಕೊಡಿ್ ಚೆೊ ಂ ಫಮ್ಚ್ಾಣ್ ಅ-ಸಂವ್ಪದ್ಲ್ನಿಕ್! (ಬ್ರವ್ಪಿ : ಫಿಲಿಪ್ತ ಮದ್ಲ್ರ್ಥಾ) ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸ್ತಪ್ಾ ೀಮ್ ಕೊಡಿಾ ನ್ ಮುಖಾ ನಿೀತದಾರ್ ಶಿಾ , ಬೊಬ್ರ್ ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಚಪ

ಣಾರ್ ಹಾಾ ಚ್ಚ 12ವೆಾ ರ್ ಆಪ್ಲ ಾಂ ಫಮ್ಚ್ಸಣ್ ದಿಲ್ಲಾಂ. 2020 ಜೂರ್ನಾಂತ್ ಒಡಿಸರ್ನನ್ೊ ದಿೀವ್ನ್ , ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ತಾಾ ಚ್ಚ ಸಪ್ಾ ಾಂಬಾಾ ಾಂತ್ ಪ್ರಲ್ಸಮೆಾಂಟ್ಲ್ ಮುಕ್ಾಂತ್ಾ ಶೆತಾ್ ರ ವಾ ವರ್ಯ್

41 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನ್ವೀಕರಣ್ ಕಚೆಾ ಸ ಸಂಬಂದಿ ತೀನ್ ಕ್ಯೆದ ಸ್ಕ್ಸರಾನ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲ್ಲಲ . ಹ್ಯ ಕ್ಯೆದ ಅ-ಸಂವದಾನಿಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಫಿಯ್ತಸದ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಿಲ ಕ್ ಹಿತಾಖ್ಯತರ್ ರ್ನಾ ಯ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ಲಾ ಲ್ಲ ಝುಜ್ಯರ ವಕ್ತೀಲ್ ಕೊಡಿಾ ಕ್ ಗೆಲ್ಲಲ . ತಶೆಾಂಚ್ಚ ಸ್ಕ್ಸರಾಕ್ ಪ್ರಟಿಾಂಬೊ ದಿತಲ್ಲ ಹಾಾ ಕ್ಯ್ತದ ಾ ಾಂ ವರುದ್ೆ ರರ್ಾ ಾ ಕ್ ದ್ಧಾಂವೆಲ ಲ್ಾ ಾಂ ಶೆತಾ್ ರ ಝುಜ್ಯರಾಚಾ ಾಂಕ್ ದಿಲಿಲ ಗಡಿರ್ ಥವ್ನ್ ಕ್ಡಿಜ ಮ್ಹ ಣ್ ವ್ಪದ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡುನ್ ಕೊಡಿಾ ಕ್ ಗೆಲ್ಲಲ . ಕೊಡಿಾ ಮುಕ್ರ್ ಆಸ್ಚಲ್ಲ ಾ ಾಂ ದೊೀನ್ ಸ್ವಲ್ಾಂ ಪೈಕ್ತಾಂ ಪಯೆಲ ಾಂ: ದಿಲಿಲ ಾಂತಾಲ ಾ

ಕೇಾಂದ್ಾ ಸ್ಕ್ಸರಾಕ್ ಶೆತಾಾಂವಾ ವರ್ಯ್ ಬಾಿಾ ನ್ ಕ್ಯೆದ ಕರುಾಂಕ್ ಅಧಿಕ್ರ್ ಆಮೆಯ ಾ ಾಂ ಸಂವದಾನ್ ದಿತಾಗೀ? ದುಸಾ ಾಂ: ಹೊ ಅಧಿಕ್ರ್ ವ್ಪಪರಾಚಾ ರ್ನ, ಸ್ಕ್ಸರಾನ್ ಪಾ ಜ್ಯತಂತಾಾ ಕ್ ಸ್ಜ್ಚಲಿಲ ಫ್ತವ್ಚತ ರೀತ್ ಆನಿಾಂ ಪಾ ವತಾ ಆಪ್ರಿ ಯ್ಲಿಲ ಗೀ? ಜರ್ ಹಾಾ ದೊೀನಿ ಸ್ವಲ್ಾಂಿ ಜ್ಯರ್ ’ರ್ನಾಂ’ಚಜ್ಯಲಿ ತರ್, ಹ್ಯ ಕ್ಯೆದ ಸ್ತಪ್ಾ ೀಮ್ ಕೊಡಿಾ ನ್ ರದ್ೆ ಕರಜ ಆಸಲ ಾಂ. ಕಸ್ೊ ಲಿಾಂ ಸಂವದಾನಿಕ್ ಆನಿಾಂ ಕ್ನ್ಕನಿ ಕ್ರಣಾಾಂ ದಿೀರ್ನರ್ಾ ಾಂ, ಹ್ಯ ಕ್ಯೆದ ಜ್ಯಾ ರಯೆಕ್ ಯೇವ್ ಜೊ ಮ್ಹ ಣ್ "ತಾತಾ್ ಲಿಕ್ ಸಟ ೀ’ಚ ದಿೀವ್ನ್ ಕ್ಯೆದ ರಾವಂವ್ನ್ ಕೊಡಿಾ ಕ್ ಸಂವದಾನಿಕ್ ಅಧಿಕ್ರ್ ಆರ್-ಗೀ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ವ್ಪಲ್ ಉದ್ಧತಾ. ಮ್ಹ ಜಿ ಅಭಿಪಾ ಯ್ ಕ್ತ ಹೊ ಅಧಿಕ್ರ್ ಕೊೀಡಿಾ ಕ್ ರ್ನಾಂ. ಜ್ಯಯ್ತಾ ತಜ್್ ಹ್ಯಾಂ ವ್ಚಪವ ತಾತ್. ತಾಾ ಾಂ ಪೈಕ್ತಾಂ ಸ್ತಪ್ಾ ಮ್ ಕೊಡಿಾ ಚೊ ನಿವಾ ತ್ಾ ಜಜ್ಜ ಶಿಾ ಮ್ಚ್ಕ್ಸಾಂಡ್ಲ ಕ್ಡುಜ ಎಕೊಲ . ಅಧಿಕ್ರ್ ಆಸ್ತಾಂ ವ ರ್ನಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಕೊಡಿಾ ನ್ ಆಪ್ರಿ ಕ್ ಗ್ಲಮ್ಚ್ಾ ತಶೆಾಂ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ಹಾಾ ಥರಾಚೆಾ ಚ್ಯಲಿಕ್ juidicial activism ಮ್ಹ ಣಾಾ ತ್. ಕೊಡಿಾ ಕ್ ಹೊ ಅಧಿಕ್ರ್ ಸಂವದಾನ್ ದಿೀರ್ನಾಂ. ಕ್ಯೆದ ಕಚೆಸಾಂ ಕ್ಮ್ ಕೊಡಿಾ ಾಂಚೆಾ ಾಂ ನ್ಹಿಾಂ. ತಾಂ ಪ್ರಲ್ಸಮೆಾಂಟ್ಲ್ಚೆಾ ಾಂ, ಪಜಾ ಸನ್ ವಾಂಚೆಲ ಲ್ಾ ಶಾಸ್ಕ್ಾಂಚೆಾ ಾಂ. ಕ್ಯ್ತದ ಾ ಾಂಚೊ ವಮ್ಸೊಸ ಕಚೆಾ ಸಾಂ ಆನಿಾಂ ವವರ್ ದಿಾಂವೆಯ ಾ ಾಂ ಕ್ಮ್ ಕೊಡಿಾ ಾಂಚೆಾ ಾಂ. ಹಾಾ ಥರಾಚೆಾ ಚ್ಯಲಿಕ್

42 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


judicial restraint ಮ್ಹ ಣಾಾ ತ್. ಪಾ ಜ್ಯಪಾ ಭುತಾವ ಾಂತ್, ನಿೀತ-ಪದಿವ ವೆಗಯ , ಎಕೆೊ ಕುಾ ಟಿವ್ನ-ಪದಿವ ವೆಗಯ . ಹಾಾಂಚೆಾ ಾಂ ಮಿಷ್ಾ ಣ್ ಜ್ಯಾಂವ್ನ್ ನ್ಜೊ. ತಶೆಾಂ ಜ್ಯಲ್ಾ ರ್, ಮ್ಹ ಣಜ ಕೊಡಿಾ ಾಂನಿಾಂ ಸ್ಕ್ಸರಾನ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲ್ಲಲ ಕ್ಯೆದ ಜ್ಯಾ ರ ಕರುಾಂಕ್ "ಸಟ ೀ" ದಿಲ್ಾ ರ್, ಸ್ಕ್ಸರಾಕ್ ಕೊಡಿಾ ಾಂಚೆಾ ಾಂ ಫಮ್ಚ್ಸಣ್ ಜ್ಯಾ ರ ಜ್ಯಯ್ತ್ ಶೆಾಂ ಹುಕುಮ್ ದಿವೆಾ ತ್. ಹೊಾ ದೊೀನಿ ಚ್ಯಲಿ ಅನೈತಕ್; ತೊಾ ನಿತಚೊಾ ನ್ಹಿಾಂ. ಹ್ಯಾಂ ಜ್ಯಣಾಾಂ ಆಸೊನ್, ಸ್ತಪ್ಾ ೀಮ್ ಕೊಡಿಾ ನ್ ಜ್ಯಯ್ತಾಾ ಾ ಾಂ ಪ್ರವಟ ಾಂ judicial restraint ಸೊಡ್‍ಲ್ juidicial activism ಆಪ್ರಿ ಯ್ತಲ ಾಂ. ಹಿಾಂ ಶೆತಾ್ ರ ಕ್ನುರ್ನಾಂ "ಪ್ರಟಿಾಂ ಕ್ಡ್ಲಯ ಾ ಾಂ, ತಿದ ೀಲ್ ಕಚೆಾ ಸಾಂ ವ ಜ್ಯಾ ರಯೆಕ್ ಹಾಡಿರ್ನರ್ಾ ಾಂ ರಾಾಂವೆಯ ಾ ಾಂ" ಹಿ ಏಕ್ ಸ್ಕ್ಸರ ನಿೀತ್, ರಾಜ್ಚಕ್ತೀಯ್ ಪ್ಲಲಿಸಿ. ಹ್ಯಾ ನಿೀತ ವಷ್ಟಾಂ ಕೊಡಿಾ ಚ್ಯಾ ಜಜ್ಯಜ ಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ ಖ್ಯಸಿಾ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ್ ಆಸ್ತ್. ಪೂಣ್, ತ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ್ ಫಮ್ಚ್ಸಣ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ನ್ಜೊ. ತಾಾ ಕ್ನುರ್ನಾಂ ವರುದ್ೆ ರೈತಾಾಂಚೆಾ ಾಂ ಮುಷ್್ ರ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 53 ದಿೀರ್ಾಂ ಥವ್ನ್ ಚಲನ್ ಆರ್. ಶೆತಾ್ ರ ಜಮ್ಚ್ಾ ನ್ ಹಿಾಂ ಕ್ನುರ್ನಾಂ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ರ್ನಕ್ತ್, ತಾಂ ಆಪ್ರಲ ಾ ಹಿತಾಿಾಂ ನ್ಹಿಾಂ ಅಶೆಾಂ ವ್ಪದ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡುನ್ ಸ್ಕ್ಸರಾಕ್ ಪಂಥಹವ ನ್ ದಿಲ್ಾಂ. ಶೆತಾ್ ರ ಮುಕೆಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಆಪ್ರಿ ರ್ಾಂಗತಾ

ಭ್ತರ್ಭ್ತಸ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸ್ಕ್ಸರ್ ತಯ್ತರ್ ಆರ್. ಯೆದೊೀಳ್‍ಚಚಚ್ಚ ನೀವ್ನ ಜುಾಂತ್ ಜ್ಯಲ್ಾ ತ್. ಸ್ಕ್ಸರ್ ಕ್ನುರ್ನಾಂ ’ವ್ಪಕ್ಾ ಾಂ ಥವ್ನ್ ವ್ಪಕ್ಾ ಾಂ’ಚ ವ್ಪರ್ಚನ್, ತಾಾ ಉಉತಾಾ ಾಂನಿಾಂ ತಿದ ೀಲ್ ಕರುಾಂಕ್ ತಯ್ತರ್ ಆರ್. ಶೆತಾ್ ರ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಚ್ತ್ಾ ಹಾಕ್ ಕ್ನ್ ಹಾಲ್ಯ್ತ್ ಾಂತ್. ತಾಾಂಚೆಾ ಾಂ ಏಕ್ಚಚ್ಚ ಜಿದ್ದ . ಕ್ನುರ್ನಾಂ ರದ್ದ ಕರಜಚ್ಚ. ಮ್ಧಿಲ ವ್ಪಟ್ ರ್ನಾಂ. Its our way or the highway ಮ್ಹ ಣ್ ವವ್ಪದಾಚೊಾ ದೊೀನ್ ಪ್ರಡಿಾ ಜಿದ್ದ ಧನ್ಸ ಬರ್ಲ ಾ ರ್, ಸ್ಮ್ಸಿೊ ಾಂ ಸ್ತಧಾ ರ್ನಾಂತ್. ರಾಜಿ ಸಂದಾನ್ ಜ್ಯಯೆಜ . ಎಕ್ ಹಾತಾನ್ ತಾಳಯ ಪ್ಟ್ಲಾಂಕ್ ಜ್ಯಯ್ತ್ ಾಂ. ಅಸ್ಲ್ಾ ರಾಜ್ಚಕ್ತೀಯ್ ಸಂಧಿಗದ ಾಂತ್ ವ್ಪಟ್ ಸೊದುನ್ ದಿೀಾಂವ್ನ್ ಸ್ತಪ್ಾ ೀಮ್ ಕೊಡಿಾ ಿ ಆಲಚನ್ ಕೊಣಾಿ . ದ್ಧಕುನ್ ತಾಾಂಚೆಾ ಾಂ juidicial activism. ಪಂಚೆತ್ ಕರುಾಂಕ್ ಮುಕ್ರ್ ಸ್ರಚಲ ತರ್, ಕೊೀಡ್‍ಲಾ ಏಕ್ ’ದಲ್ಲ್”ಚ ವ ಮ್ಧಾ ಸ್ಾ ಜ್ಯತಾ. ಏಕ್ಚಚ್ಚ ಸ್ಕ್ಸರ ದಲ್ಲಿ ವ ಶೆತಾ್ ರ ದಲ್ಲಿ. ಕೊಡಿಾ ನ್ ಆಪ್ರಲ ಾ ಫಮ್ಸಣಾಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಮಿಟಿ ರಚ್ಯಲ ಾ . ತಾಾಂತುಾಂ ಚ್ಯಾ ರ್ ’ಶೆತಾಾಂ-

43 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಾ ವರ್ಯೆಚೆಾ ಜ್ಯಣಾ ’ಚ ಚ ರ್ಾಂದ್ಧ ಜ್ಯವ್ನ್ ಕೊಡಿಾ ನ್ ರ್ನಮ್ಚ್ಲ ಾಂ. ಹಾಾ ಾಂ ಜ್ಯಣಾಾ ಾ ಾಂಚೆಾ ಾಂ background ಪಿಲ ಕ್ ಜ್ಯಣಾಾಂತ್. ಶೆತಾ್ ರ ಜ್ಯಣಾಾಂತ್. ಹಾಾ ಚ್ಯಾ ರ್ ಜ್ಯಣಾಾ ಾ ಾಂನಿಾಂ ಹಾಾ ಪೈಲ್ಲಾಂ ಆಪ್ಲ ಖ್ಯಸಿಾ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ್ ಮ್ಚ್ದಾ ಮ್ಚ್ಾಂನಿಾಂ ಪಗಸಟ್ಲ್ಲ ಾ . ತ ಸ್ವ್ನಸ ಹಾಾ ತೀನ್ ಶೆತಾ್ ರ ಕ್ಯ್ತದ ಾ ಾಂ ತಫೆಸನ್ ಆರ್ತ್. ಮ್ಹ ಣಜ , ಶೆತಾ್ ರ ಮುಕೆಲ್ಾ ಾಂಚೆಾ ಮುದ್ಧದ ತ ನಿಷ್ಿ ಕ್ೆ ಜ್ಯವ್ನ್ ಆಯ್ ಾಂಕ್, ಸ್ಮಜ ಾಂಕ್ ಆನಿಾಂ ರಾಜಿ ಸಂದಾರ್ನಿ ಮ್ದಿಲ ವ್ಪಟ್ ಸೊದುನ್ ಕೊಡಿಾ ಕ್ ಆಪ್ಲಲ ರಪ್ಲಟ್ಸ ದಿತತ್-ಗೀ? ಭ್ತರಚ್ಚ ದುಬಾವ್ಪಚೆಾ ಾಂ ಹ್ಯಾಂ ಸ್ವ್ಪಲ್. ಶೆತಾ್ ರ ಮುಕೆಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಹಾಾ ಕಮಿಟಿ ಜ್ಯಣಾಾ ಾ ಾಂ ವಯ್ಾ ಭವ್ಪಸಸೊ ರ್ನಾಂ. ತ ಸ್ವ್ನಸ ’ಉಜ್ಯವ ಾ ಪಂತಚ್ಯಾ ಿಾಂತಾಿ ಚೆಾ ’.ಚ ದ್ಧಕುನ್, ಶೆತಾ್ ರ ಮ್ಹ ಣಾಾ ತ್ ಕಮಿಟಿಕ್ ದೊೀಗ್ ಜ್ಯಣಾ ಆಪ್ರಲ ಾ ಸ್ಲ್ಹಾ ಪಾ ಮ್ಚ್ಣಾಂ ರ್ನಮಿಜ. ಹ್ಯ ಜ್ಯವ್ನ್ ಆರ್ತ್ ನಿವಾ ತ್ಾ ಸ್ತಪ್ಾ ಮ್ ಕೊಡ್‍ಲಾ ಜಜ್ಜ ಕುರಯೆನ್ ಜೊಾ ಸಫ್ ಆನಿಾಂ ಮ್ಚ್ಕ್ಸಾಂಡ್ಲ ಕ್ಡುಜ . ಹ್ಯ ದೊೀಗ ಜಜ್ಜ ಉಗಾ ಾ ಮ್ರ್ನಚೆಾ ಮ್ಣ್ ಶೆತಾ್ ರ ಮುಕೆಲ್ಾ ಾಂಿ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ್. ತಾಾಂಚೆಾ ಾಂ background ಪಿಲ ಕ್ ಜ್ಯಣಾಾಂತ್. ತ ’ಪದ್ಧವ ರ್ ಆಸ್ಚಲ್ಲ ಾ ಾಂಚೆಾ ಾಂ ಗ್ಳಮ್ಟ್’ಚ ವ್ಪಜಯ್ತ್ ಾಂತ್. ಸ್ಕ್ಸರ ವಕ್ಲ್ತ್ ತ ಕರೆಚಯ ಾ ರ್ನಾಂತ್. ಆಪ್ಲ ಚ್ಚ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ್ ಕಮಿಟಿ ವಯ್ಾ ಥಪ್ಯ ಾ ಮ್ನಿಸ್ ತ ನ್ಹಿಾಂ. ಪುಣ್, ಸ್ತಪ್ಾ ೀಮ್ ಕೊಡಿಾ ಕ್ ಪಾ ತಾ ಕ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಬೊಬ್ರ್ ಕ್ ತ ರ್ನಕ್ತ್.

ಸ್ತಪ್ಾ ಾಂ ಕೊಡಿಾ ನ್ ಅಸ್ಲ್ಲಾಂ ಫಮ್ಚ್ಸಣ್ ದಿಾಂವೆಯ ಾ ಾಂ ಪಯ್ತಲ ಾ ಪ್ರವಟ ಾಂ ನ್ಹಿಾಂ. ಬಾಿಾ ಮ್ಸಿೀದ್ ರಾಮ್ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ನಾಂವಡ್ಲಲ ಲ್ಲಾ ಎಕೆಾ ಆಸಿಾ ಚೊ ಖರ ಧನಿ ಕೊೀಣ್ ಮ್ಹ ಳೆಲ ಾಂ ಕ್ನುನಿ ಸ್ವ್ಪಲ್ ಸ್ತಪ್ಾ ಾಂ ಕೊಡಿಾ ಮುಕ್ರ್ ವೆಲ್ಲಲ ಾಂ. ತವಳ್‍ಚ ಪ್ರಾಂಚ್ಚ ಜಜ್ಯಜ ಾಂನಿಾಂ ರ್ಾಂಗತಾ ಎಕ್ ತಾಳ್ಳ್ಾ ನ್ ಮ್ನುೊ ಿದ ದಿಲಿಲ . ಕ್ತ ತಾಾ ಸ್ತವ್ಪತರ್ ಮಗಲ್ ಎಾಂಪರರಾನ್ ಬಾಿಾ ಮ್ಸಿೀದ್ ಭ್ತಾಂದಾಯ ಾ ಪಯೆಲ ಾಂ ಏಕ್ ದಿೀವ್ನಯ ಆಸಲ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ರಾಮ್ ಲ್ಲ್ಲ ಚ್ಯಾ ವಕ್ತಲ್ಾಂನಿ ರುಜ್ಯವ ತ್ ದಿಾಂವ್ನ್ ಕ್ಾಂಯ್ ಠೀಸ್ ದರ್ಾ ವೆಜ್ಯಾಂ ದಾಕಂವ್ನ್ ರ್ನಾಂತ್ ಶಿವ್ಪಯ್ Archeological Survey of India (ASI) ಹಾಾಂಚೆಾ ರಪ್ಲಟ್ಸ. ದಿೀವ್ನಯ ಮಡ್‍ಲ್ ಮ್ಸಿೀದ್ ಭ್ತಾಂದಿಲ -ಗ ವ ದಿೀವ್ನಯ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ ಾ ಸ್ತವ್ಪತರ್ ಮ್ಸಿೀದ್ ಉಭಿ ಕೆಲಿ ತಾಂ ತಾಾ ದರ್ಾ ವೆಜ್ಯಾಂನಿ ದಾಕವ್ನ್ ದಿೀವ್ಪ್ ಾಂ. ತರ್-ಯ್ೀ, ಕೊಡಿಾ ನ್ ASIಚ್ಯಾ ತೊೀಾಂಡ್-ಉತಾಾ ಾಂಚೆಾ ಾಂ ಗ್ಳಮ್ಚ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ಮುಸಿಲ ಾಂ ವಕ್ತಲ್ಾಂನಿ, ಪಾ ತಾ ಕ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಸ್ತನಿ್ ವಕ್ಿ ಬೊೀಡ್ಸಚ್ಯಾ ಾಂನಿ, ಆಸಿಾ ಿಾಂ ಹಕ್್ ಿಾಂ ದರ್ಾ ವೆಜ್ಯಾಂ, ಪ್ಲಾ ಪಟಿಸ ಕ್ಡ್ಸಾಂ, ಹಾಜರ್ ಕರುಾಂಕ್ ರ್ನಾಂತ್ ಶಿವ್ಪಯ್ ಥೈಾಂಸ್ರ್ ಹಿಾಂದು ದೇವ್ಪಿ ಮೂತಸ ದವನ್ಸ ಮ್ಸಿೀದ್ಧಕ್ ಭಂಗ್ ಕತಾಸ ಮ್ಹ ಣಾಸ್ರ್ ಥೈಾಂ ನ್ಮ್ಚ್ಜ್ ಪಡ್ಲಾ ಲ್ಾ ಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಳಯ ಚರತಾಾ . ಹ್ಯಾಂ ಸ್ಗೆಯ ಾಂ ಗ್ಳಮ್ಚ್ರ್ನಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುನುೊ ಬಾದ ರಾಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ನ್ಲ್ನ್ ಮ್ಚ್ನುನ್ ಘೆತಲ ಾಂ ಕ್ತ ಹಿ 2.77 ಎಕ್ಾ ಾ ಿ ಸ್ತವ್ಪತ್ ನ್ವ್ಪಾ ನ್ ರಾಮ್ ಲ್ಲ್ಲ ಕ್

44 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸ್ಮ್ಪ್ಸತ್ ಕೆಲ್ಲಲ ಾಂ ಏಕ್ ನ್ವೆಾಂ ದಿೀವ್ನಯ ಬಾಾಂಧುಾಂಕ್ ಹಿಾಂದಾವ ಾಂಚ್ಯಾ ಆಧಿೀನ್ ಕರಜ್ಯಯ್. ಹ್ಯಾಂ ನಿೀತಚೆಾಂ ಆನಿ ಸ್ಕ್ಟ ಾಂಕ್ ಫ್ತಯ್ತದ ಾ ಚೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತಾಣಾಂ ರ್ಾಂಗೆಲ ಾಂ. ಆನಿಾಂ ಹ್ಯಾಂ ಪ್ಲಾ ಪ್ಟಿಸ ಕ್ಡ್‍ಲಸ ಎಕ್ ಸ್ಕ್ಸರ ಟಾ ರ್ಟ ಕ್ ತಾಣಾಂ ದಿಲ್ಲಾಂ.

ತರಪುಣ್, ಅಕಾ ಮಿ ರೀತಾಂನಿ 1949 ಇಸವ ಾಂತ್ ಬಾಿಾ ಮ್ಸಿೀದ್ ಭಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ ಾ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ 1992

ಇಸವ ಾಂತ್ ಮಡ್‍ಲ್ ಘಾಲ್ಲ ಾ ಾಂಕ್ ತಾಣಾಂ ಶಿಕ್ಾ ಫಮ್ಚ್ಸಾಂವ್ಪ್ ಾಂ. ಮುಸಿಲ ಾಂ ಸ್ಮುದಾಯ್ತಕ್ ಅಯರ್ಧಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರಾಂಚ್ಚ ಎಕ್ಾ ಾ ಾಂಚೊ ನ್ವ್ಚ ಜ್ಯಗ್ಲ ಸ್ಕ್ಸರಾನ್ ದಿಾಂವ್ನ್ ಫಮ್ಚ್ಸಯೆಲ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂ ರ್ಮುಹಿಕ್ ಫಮ್ಚ್ಸಣ್ ಸ್ಕ್ಸರಾಕ್ ರುಚೆಲ ಾಂ. ಕ್ತತಾಾ ಕ್ ಸ್ಕ್ಸರಾಿ ಎಕ್ ತಕೆಲ ಪಡ್ಪಢ್ ಕೊಡಿಾ ನ್ ಸ್ತಲ್ಜ ಯ್ಲ .

ಹಾಾ ವ್ಪದ್-ವವ್ಪದಾಾಂತ್ ಕೊಡ್‍ಲಾ ಪಾ ಸ್ತಾ ತ್ ಸ್ಕ್ಸರಾಿ ದಲ್ಲ್ ಜ್ಯಲಿ ಮ್ಹ ಣಾಾ ಾಂ ಹಾಾಂವ್ನ. ಹಾಾ ಭುಮಿಚೆಾ ರ್, ರಾಮ್ ಮಂದಿರ್ ಬಾಾಂದ್ಧಯ ಾ ಾಂ ಕ್ಮ್ ಸ್ಕ್ಸರ ಟಾ ರ್ಟ ನ್ ಸ್ತರು ಕೆಲ್ಾಂ. ಪಾ ರ್ಧನಿ ನ್ರೆಾಂದಾ ಮೀದಿಕ್ ಆಪ್ಲ ರಾಜ್ಚಕ್ತೀಯ್ ಪದಿವ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಾಂವ್ನ್ ಹೊ ಏಕ್ ವಹ ಡ್‍ಲ ಸಂದಾಾ ರ್ ಹೊ, ಕೊಡಿಾ ನ್ ತಾಕ್ ಕನ್ಸ ದಿಲಲ . ಸಕುಾ ಲ್ರ್ ಸ್ಕ್ಸರಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಾ ಚೆಾ ಾಂ ಕಶೆಾಂ ನ್ಡ್ಲಾ ಾಂ ಆರ್ಜ ತಾಂ ಸ್ವ್ನಸ ವ್ಪರಾಚಾ ರ್ ಉಡವ್ನ್ , ಏಕ್ ಹಿಾಂದು ಸ್ಮ್ಚ್ಾ ಟ್ಲ್ ಪರಾಂ, ಮೀದಿನ್ ಮಂದಿರಾಿ ಭೂಮಿ-ಪುಜ್ಯ ಕೆಲಿ. ಮದಿಕ್ ಕೊಡಿಾ ಚ್ಯಾ ತವಳ್ಳ್ಯ ಾ ಜಜ್ಯಜ ಾಂಚೊ ಉಪ್ರ್ ರ್ ಮ್ಚ್ಾಂದುಾಂಕ್ ಜ್ಯಯ್. ಹಾಾ ಎಕ್ಚಚ್ಚ ಫಮ್ಸಣಾಾಂ ವವಸಾಂ, ಬಹುಮ್ತ್ ಧಮ್ಚ್ಸಚ್ಯಾ ಲೀಕ್ ಮ್ರ್ಧಾಂ ಮೀದಿ ಲೀಕ್-ಪ್ಾ ಯ್ ಜ್ಯವ್ನ್ 2024 ಇಸವ ಾಂತ್ ಫರತ್ ಅಧಿಕ್ರಾರ್ ಯೆತಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ್. ಸ್ತನಿ್ ವಕ್ಿ ಬೊೀಡ್ಸನ್ ಹಾಾ ಫಮ್ಸಣಾ ವಯ್ಾ ಆಕೆಾ ರ್ ಕೆಲರ್ನಾಂ. ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಝುಜೊನ್ ಫ್ತಯದ ರ್ನಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಗೆಲ ಾಂ ದ್ಧಕುನ್ ಸ್ವ್ನಸ ಹ್ಯಮೆಮ ಾಂ ಗಳ್ನ್ ತಾಣಾಂ ಹ್ಯಾಂ ’ಅನೈತಕ್’ಚ ಫಮ್ಚ್ಸಣ್ ಮ್ಚ್ಾಂದ್ಧಲ ಾಂ. ವವ್ಪದ್ ಸಂಪ್ಲಲ . ಸ್ಕ್ಸರಾನ್ ದಿಲಲ ವೆಗ್ಲಯ ಜ್ಯಗ್ಲ ವಕ್ಿ ಬೊೀಡ್ಸಚೆಾ ಹಾತಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಥೈಾಂಸ್ರ್ ಮ್ಸಿದ್, ಆಸ್ಿ ತ್ಾ ಆನಿಾಂ

45 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರ್ಮುಹಿಕ್ ಕೇಾಂದ್ಾ ಉಭೆಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ನಿರ್ಧಸರ್ ಕೆಲ. अंत भला, सब भला. All is well that ends well. ಅಸ್ಲ್ಲಾಂ ರಾಜ್ಯಾಂವ್ನ ಆತಾಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸ್ತಪ್ಾ ಮ್ ಕೊಡಿಾ ನ್ ಆಪ್ಲ ಾಂ guiding principle ಜ್ಯವ್ನ್ ಘೆತಾಲ ಾಂ. ನಿೀತ್ ಕಚೆಾ ಸಾಂ ನ್ಹಿಾಂ!

’ರವ್ರಾ ’ಚ ಕರತ್-ಗೀ? ವ, ಸ್ಕ್ಸರ್ ಆನಿಾಂ ಶೆತಾ್ ರ ಜಶೆಾಂ our way or the highway ಮ್ಹ ಣಾಾ ತ್ ತಶೆಾಂ ಕೊೀಡ್‍ಲಾ ಲ್ಲಗ್ಳನ್ ಆಪ್ಲ ಾಂಚ್ಚ ಗ್ಳಮ್ಟ್ ವ್ಪಜಯ್ತ್? ವೇಳ್‍ಚಚಚ್ಚ ರ್ಾಂಗಾ ಲ. **************

ಶೆತಾ್ ರ ಸಂಘಷ್ಸಾಂತ್ ಇತಲ ಾಂಚ್ಚ ಫರಕ್ ಕ್ತ ರೈತಾಾಂಚೆಾ ಮುಕೆಲಿ ಕೊಡಿಾ ನ್ ದಿಲ್ಲಲ ಾಂ "ರಾಜ್ಯಾಂವಕ್" ಫಮ್ಚ್ಸಣ್ ಮ್ಚ್ಾಂದುಾಂಕ್ ತಯ್ತರ್ ರ್ನಾಂತ್. ತಾ ಕಮಿಟಿ ಮುಕ್ರ್ ಹಾಜರ್ ಜ್ಯಯ್ತ್ ಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾಂ ತಾಣಾಂ. ಅಸ್ಲ್ಲಾ ಸಿಾ ಥೆಾಂತ್ ಕೊಡ್‍ಲಾ ಕ್ತತಾಂ ಕತಾಸ ತಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ನ್ ಆರ್. ಚಡಿತ್ ಜಜ್ಯಜ ಾಂಚೆಾ ಾಂ ಸಂವದಾನಿಕ್ ಪ್ರ್ನಲ್ ಬಸ್ವ್ನ್ ಆಪ್ಲ ಾಂಚ್ಚ ಫಮ್ಚ್ಸಣ್

(ಹಿ ಮಹ ಜಿ ಖ್ಯಸ್ಟಾ ಅಭಿಪಾರ ಯ್) -----------------------------------------------------------------------------------------

*ಮ್ಚತಾಾ ವರೆಗ್ ವಾಂಚ್ೊ ಂ* ಆಯ್ತಾ ರಾ ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ರಜ್ಯ ಮೆಳ್ಳ್ಾ , ರ್ಾಂಗತಾ ಇಲಲ ಾಂ ಸ್ತಶೆಗ್, ಇಲ್ಲಲ ಾಂ ಶೆಕ್ತಯ ಸ್ವಯ್ ಆರ್ಲ ಾ ಕ್ ಆನಿಕ್ತೀ ಬರ ದಿೀಸ್ ಆಮೆಾ ರ್ ಮ್ಚ್ಸ್ ರ್ನರ್ಾ ಾಂ ಆಯ್ತಾ ರ್ ಪ್ರಶಾರ್ ಜ್ಯಯ್ತ್ ಸ್ಕ್ಳಾಂ ಫುಡ್ಲಾಂ ಪ್ಲತಾಂ ಕ್ಣಘ ವ್ನ್ ಬಜ್ಯರಾಕ್ ರ್ಧಾಂವ್ಚಾಂವ್ನ್ ಪಡ್ಾ ಪ್ರಟ್ಲ್ಲ ಾ ಥೊಡ್ಾ ದಿೀರ್ಾಂನಿ ಖಬೊಾ ವ್ಪಹ ಳೊಾಂಕ್ ಸ್ತರು ಜ್ಯಲ್ಾ ರ್ ಕ್ನ್ ಅಯ್ ನ್ ಕೆಪ್ಿ ಜ್ಯಲ್ಾ ತ್

" ಹಕ್ತ್ ಜವ ರ " ಸ್ಗಯ ಾ ಾಂನಿ ವರ್ಾ ಲ್ಸ ಕ್ತತಾಂ ಖ್ಯಾಂವೆಯ ಾಂ ಕ್ತತಾಂ ಸೊಡ್ಲಯ ಾಂ ಸ್ವ್ಪಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕರಂದಾಯ್ ರಾಾಂದವ ಯ್ ರಾಾಂದಾಲ ಾ ರ್ ಘವ್ಪಾಂಕ್ ರುಚ್ಯರ್ನ ಮ್ಚ್ಸಿಯ ಕಡಿ ಕೆಲ್ಾ ರ್ ಭುಗಾ ಸಾಂಕ್ ಜ್ಯಯ್ ರ್ನ ದೊೀನ್ ಪ್ಲಡಿ ಮ್ಚ್ಸ್ ಖ್ಯಯ್ತಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್ ಅತಂಕ್ ಉಟ್ಲ್ಲ " ಹಕ್ತ್ ಜವ ರ " ಆಜ್ ರ್ನ ಫ್ತಲ್ಾ ಾಂ ಮರಾಂಕ್ ಆರ್ ಭೆಾಂ ಕ್ತತಾಾ ಕ್?

46 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪ್ಲಟ್ಲ್ಕ್ ಖ್ಯಯ್ತ್ ರ್ಾ ಾಂ ಮೆಲ ಮತಾಸ ವರೆಗ್ ವ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಾಂ, ದೊಳೆ ಬಾವ್ಚ್ / ವೆ್ ಾಂ ರ್ಧಾಂಪುನ್ ಖ್ಯವ್ಪಾ ಾಂ ಕ್ತತಾಂಯ್ ಜ್ಯಾಂವ್ನ ಖ್ಯಾಂವ್ಪಯ ಾ ಕ್ ಖಂತ್ ರ್ನಕ್ ಅಡಾೊ ಚೊಾ ಜೊನ್ ಬರೆಾಂ ಧುಾಂವ್ನ್ ಉಕೊ್ ನ್ ಖ್ಯಯ್ತ -----------------------------------------------------------------------------------------

ದೆವಾಕ್ ಸ್ತ್ಡ್‍ ್ೆ ಪಾಡ ದಾದ್ಧಲ ಕೆಳಾಂ ಪುಲ್ಾಂ... ಸಿಾ ರಯ ನಿೀಸ್ ತಾಳೆಿ ಾಂ ಭಕ್ಾ ದಾಕಯ್ತಾ ಲಿಾಂ. ಚರವ್ನ ಖ್ಯಾಂವ್ನ್ ದಾಟ್ಲಟ ಹಾಡ್ಾ ನಿೀಸ್ ಪ್ಯೆವ್ನ್ ನಿದಾಾ

_ ಪಂಚು ಬಂಟ್ಟವ ಳ್‍ಲ್

ಧವ್ಚ ಧವ್ಚ ಧೂದಾ ವಣಾಸಚೊ ಸೊಭಿತ್ ಪಜಸಳೊಯ ದ್ಧವ್ಪಕ್ ಸೊಡೊಲ ಪ್ರಡೊ ಚರವ್ಪಕ್ ದ್ಧವ್ಪಳ್ಳ್ಕ್ ಚಚ್ಯಸಕ್ ದಿವ್ಪಯ ಕ್... ಪ್ರಟಿಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಪ್ಾಂಪ್ರಯ ಕ್ಟ್ಲ್ಾ ರ್ ದ್ಧಕುನ್ ದಾಟ್ಲಟ ನ್ ತಾಕ್ ದ್ಧವ್ಪಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ ಲಲ . ದಾಟ್ಲಟ ಕ್ ಘರ್ ರ್ನ ಪ್ರಡ್ಾ ಕ್ ಗ್ಲಟ ರ್ನ ಬುಧಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಿ ಲ್ಹ ನ್ ಗ್ಲವಳ್‍ಚ ಘಾಲ ಪ್ಾಂಪ್ರಯ ಕ್ಟ್ಲ್ಾ ಬಗೆಲ ಕ್

ಆಾಂಗಣ್ ನಿತಳ್ಳ್ಯೆಕ್ ಗ್ಲ_ ಮೂತ್ ಶೆಣ್ ಮ್ಚ್ಡ್ಲಾ ಮುಳ್ಳ್ಕ್ ರ್ರೆಾಂ ಖೊಲಿ ಗಜಸಕ್ ಗಯ್ ಹಾಡುನ್ ದಾಟ್ಲಟ ಕ್ ಪಯೆೆ ದಿತಾಲ್ಲ ದ್ಧವ್ಪಚೊ ಪ್ರಡೊ ಗ್ಲವಳ್ಳ್ಾಂತ್ ದಾಟ್ಲಟ ಪ್ಾಂಪ್ರಯ ಕ್ಟ್ಲ್ಾ ರ್ ಪ್ರಟ್ಲ್ಲ ಾ ದಿರ್ಾಂನಿ ಝರಯೆಕ್ ಪ್ರಾಂಯ್ ನಿಸ್ನ್ಸ ಪಡ್ಲ ಪಡ್‍ಲ ಲಲ ಪ್ರಡೊ ಫಳೆ ಆಡ್‍ಲ ಪಡ್ಲ ವಕ್ತ್ _ ತೇಲ್ ದಿಲ್ಾ ರ ಪ್ರಡ್ಾ ನ್ ಪ್ರಾ ಣ್ ಸೊಡ್ಲ .

47 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದ್ಧವ್ಪಚ್ಯಾ ಪ್ರಡ್ಾ ಕ್ ಪುಜ್ಯ ಬೊಜೊ ಗಡ್‍ಲದ ಕೆಲ್. ಮ್ಚ್ರ್ನನ್ ಪುಲ್ಲಸಾಂ ಪಮ್ಸಳ್‍ಚ ವ್ಪತ ಪುಲ್ಾಂ ದಾಟ್ಲಟ ಆತಾಾಂ ಖ್ಯವೆಿ ರ್ ನಿದಾಾ ಧವೆಾಂ ಲ್ಕಗಟ್ ಘಾಲ್ಾಂ ಪ್ಲಟ್ಲ್ಕ್ ಥಂಡ್‍ಲ ಲ್ಕಗಟ್ ಭ್ತಾಂದಾಾ . ಮ್ಚ್ತ ವಡುಾಂಕ್ ದಾಟ್ಲಟ ಕ್ ದಿಲ್ಾಂ ------------------------------------------------------------------------------------

ಸ್ಕ್ ಡ್‍ ಆಸಾ, ಆವಯ್ ನಾ! ಸಂರ್ರಾಾಂತ್ ಹಾಾ ಏಕ್ಚಚ್ಚಯ ಆವಯ್ ರ್ಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಾ ರ್ ದುಸಿಾ ರ್ನ ಮೆಳ್ತ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ದುಡು ಭ್ತಾಂಗರ್ ಆವಯ್ ತ ಪರತ್ ಮೆಳಯ ರ್ನ ಆಸ್ತ್ ಮ್ಚ್ಹ ಕ್ ಖ್ಯಣ್ ಜವ್ಪಣ್ ಆವಯ್ ತ ಪರತ್ ಮೆಳಯ ರ್ನ ಫೆರ್ಾ ಾಂ ಸಂಭಾ ಮ್ ಮುಕ್ರ್ಚಯ್ ಆಸಿಾ ತ್ ಆವಯ್ ತ ಸಂಗಾಂ ಆಸಿಯ ರ್ನ ಆವಯ್ ತ ಎಕ್ತಲ ಚ್ಚ ಮೆಳಯ ಅರ್ನಾ ಕ್ತಲ ಜಲ್ಕಮ ನ್ ಯೆಾಂವಯ ರ್ನ ಭ್ತವ್ನ ಆರ್ ಭಯ್ಿ ಆರ್ ಜಲ್ಮ ದಿಲಿಲ ಆವಯ್ ರ್ನ ಘರ್ ಆರ್ ಕುಡ್ಾಂ ಆರ್ತ್ ಘರಾಾಂತ್ ಮ್ಚ್ತ್ಾ ಆವಯ್ ರ್ನ ಹಾಡ್ಾಂ ಆರ್ತ್ ಮ್ಚ್ಸ್ ಆರ್ ಜಿೀವ್ನ ದಿಲಿಲ ಆವಯ್ ರ್ನ ವ್ಪರೆಾಂ ಆರ್ ಉದಕ್ ಆರ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಶಾವ ಸ್ ಆವಯ್ ರ್ನ ರಾತ್ ದಿೀಸ್ ಸೊರ್ಧಾ ತ್ ದೊಳೆ ಆವಯ್ ಕ್ತತಾಾ ಕ್ ದಿಸ್ರ್ನ ಆಶಾ ಕರಾಚಾ ತ್ ಆಯು್ ಾಂಕ್ ಕ್ನ್

ಆವಯಯ ತಾಳೊ ಆಯ್ ರ್ನ ಹಾತ್ ಆರ್ತ್ ಪ್ರಾಂಯ್ ಆರ್ತ್ ವೇಾಂಗ್ ದಿಾಂವಯ ಆವಯ್ ರ್ನ “ಮ್ಚ್ಾಂಯ್”ಚಮ್ಹ ಣುನ್ ಆಪಯ್ತಾ ಾಂ “ಪುತಾ”ಚಮ್ಹ ಳಯ ಜ್ಯರ್ ರ್ನ ಗೆಲ್ಾ ಸೊಡ್‍ಲ್ ತಚೊಾ ವ್ಪಹ ಣ ರ್ನಾಂತ್ ಘರಾಾಂತ್ ತಿಾಂ ಮೆಟ್ಲ್ಾಂ ಆದ್ಧಲ ಉಗ್ ಸ್ ಪ್ರವ್ಪೊ ಪ್ರವಯ ಘರಾಾಂತ್ ಸ್ಗಯ ಾ ನ್ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ಯ ರ್ವಯ ಸ್ದಾಾಂ ರ್ಾಂಜರ್ ಆಮರ ಆರ್ ಬ್ರರ್ಾಂವ್ನ ದಿಾಂವ್ನ್ ಆವಯ್ ರ್ನ ಘರಾಾಂತ್ ಕ್ತತಾಂಚ್ಚ ಉಣ ರ್ನ ಸ್ಕ್ ಡ್‍ಲ ಆರ್ ಆವಯ್ ರ್ನ ಆವಯ್ ಮರನ್ ವರ್ಚಾಂಕ್ ನ್ಜೊ ವಚರ್ನ ತೊ ಪ್ಲಟ್ಲ್ ಉಜೊ ಆವಯ್್ ದೂಕ್ ದಿಲ್ಲ ಾ ಾಂಕ್ ಖಗ್ಸ ಆವಯ್್ ಮೀಗ್ ದಿಲ್ಲ ಾ ಾಂಕ್ ಸ್ಗ್ಸ ಆಶೆತಾಾಂ ಆವಯ್್ ಮೆಳ್ಾಂಕ್ ರಜಾಂತ್ ನಿಶೆತಾ ರೂರ್ ಆವಯೆಯ ಾಂಚ್ಚ ಪ್ಜಾಂತ್

48 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವ್ಚಡ್ಾ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಜ್ಯ ಫುಲ್ಾ ತ್ ಫುಲ್ಾಂ ಸೊಭಿತ್ ಫುಲ್ ತಾಂ ದ್ಧವ್ಪಶಿಾಂ ಗೆಲ್ಾಂ ಕ್ಳ್ಳ್ಜ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಜ್ಯ ಉದ್ಧಲ್ ಸ್ತಯಸ ಜಿವಂತ್ ಆವಯ್ ಮಗಚೊ ದಯಸ -ಸ್ಟವ್ಪ, ್ರೆಟ್ಟ್ ---------------------------------------------------------------------------------------

ಆಮ್ಚೊ ರೈತ್‍ಲ ತಾಪ್ಲನ್ ಸ್ತಕುಲ್ಲ ಾ ಧತಸಚ್ಯಾ ಭುಕೆಕ್ ಉದಾಕ್ ಶೆಣಾವ್ನ್ ಪ್ರಚೊವ ರ್ನಹ ಸ್ಯಲ ಹಾಾ ಧತಸಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ರೈತಾನ್ ಜಿಣಭರ್ ರಣಾಚೆಾಂ ವ್ಚಜಾಂ ದ್ಧಖಿಲ ಸ್ಲ್ವ ಣಾಂ ಸ್ಬಾರ್ ಸ್ತಕೊಾಂಕ್ ರ್ನ ದುಬಸಳ್ಿ ಣ್ ಧಣಸಕ್ ವೆಾಂಗ್ಳನ್ ಸ್ಪ್ರಿ ಾಂ ದ್ಧಖಿಲ ಾಂ ಹಜ್ಯರ್ ಕಪ್ರಲ್ರ್ ಘಾಮ್ಚ್ಚೊ ಥೆಾಂಬೊ ಹಾತ್ ಧರುಾಂಕ್ ರ್ನ ಧತಸ ಭುಮಿ ಮ್ಚ್ತಾ ಚ್ಯಾ ಸವೆಾಂತ್ ಸ್ಗ್ಸ ದ್ಧಖೊಲ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ರೈತಾನ್

ರ್ನಾ ಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ರ್ನರ್ಾ ಸ್ಲ್ವ ಲ ಫುಟಲ ಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಯ್ ಪ್ಾಂಜಲ ಲ್ಲಾಂ ವಸ್ತಾ ರ್ ಉಗೆಾ ಾಂ ಜ್ಯಲ್ಲಲ ಭುಾಂಯೆಯ ರ್ ಫಾಂಡ್‍ಲ ತಾರ್ನನ್ ಸ್ತಕುಲ್ಲಲ ಾಂ ರೈತಾಚೆಾಂ ತೊೀಾಂಡ್‍ಲ ಿಾಂ ಒಾಂಪುನ್ ಬ್ರಳೆಾಂ ಕ್ಡುಾಂಕ್ ರೈತ್ ಬರೀ ಜ್ಯಣಾ ಲ್ಕಾಂವ್ಚಾಂಕ್ ಬ್ರಳ್ಳ್ಾ ಾಂ ಮ್ದ್ಧಾಂ ಉರುಲ್ಲಲ ಾಂ ಮೆಹ ಳೆಾಂ ಉಡೊವ್ನ್ ಸೊಡಿತ್ ಹುಮುಟ ನ್ ರೈತ್ ಉಪ್ರಾ ಟಲ ಜ್ಯಲ್ಾ ರ್ ಉಚೊಸ ರ್ನಾಂ ಸ್ಕ್ಸರ್ ಿಾಂತುನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದಿಯ್ತ ಸ್ಹಕ್ರ್ ಮೆಳೊಾಂದಿ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಪರಹಾರ್

ಭ್ತರತ ಮ್ಚ್ಯೆಚೊ ಸ್ತಪುತ್ಾ -ಅಸುಂತಾ ಡಿಸ್ತ್ೀಜಾ, ಬ್ಜಾಲ್ -----------------------------------------------------------------------------------------

ಕೊಂಕ್ಷೆ ಆಮಿಂಚ್ ಸಾಂಭಾಳಂಕ್ ಜಾಯ್ : -ರೆಜಿನಾ್ೊ ಲ್ವ್ರ ಂಸ್ತ್

ಆಲ್ಲಶಿರ್ನಹ ಪ್ರೇರಾ ಹಿಕ್ ವ್ಪಚರ್ ಸ್ಿ ರ್ಧಸಾಂತ್ ಪಯೆಲ ಾಂ ಇರ್ನಮ್. 49 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕುಡಟ ರೆ : ಮಿರ್ಕ್ ವ್ಪಚ್ಯಾ ತ್ ತ ಕೊಾಂಕ್ತಿ ಆನಿ ರ್ಮ್ಚ್ರ್ನಾ ರತನ್ ವ್ಪಚ್ಯಾ ತ್ ತ ಕೊಾಂಕ್ತಿ ವೆಗ್-ವೆಗಯ ಆಸೊಾಂಕ್ ಶ್ಕ್ಾ ಹ್ಯಾಂ ಕೆದಾ್ ಾಂಚ್ಚ ಖಬರ್ ರ್ನಸಿಲ , ತರ ಕೊಾಂಕ್ತಿ ಆಮಿಯ ಆವಯ್ ಭ್ತಸ್, ತ ಆಮಿಾಂಚ್ಚ ರ್ಾಂಭ್ತಳ್ಾಂಕ್ ಜ್ಯಯ್, ಅಶೆಾಂ ಮ್ತ್ ಕುಡಾ ರೆಚೊ ಆಾಂದಾರ್ ಆಲ್ಲಶ ರೆಗರ್ನಲ್ದ ಲ್ವೆಾ ಾಂಚೊ ಹಾಣಾಂ ಉಗಾ ಯೆಲ ಾಂ. ದಾಲ್ಾ ದೊ ಕೊಾಂಕ್ತಿ ಆಕ್ದ್ಧಮಿನ್ (ಡಿಕೆಎ) ಘಡವ್ನ್ ಹಾಡಲ ಲಿಯೆ ‘ಕೊಾಂಕ್ತಿ ವ್ಪಚರ್ ಸ್ಿ ರ್ಧಾ ಸ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸ್ಯಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಕುಡಾ ರೆಚ್ಯಾ ವರಾಭ್ತಟ್ ವ್ಪಠಾರಾಾಂತ್ ರ್ಾಂತ್. ಸಬಾಸಿಾ ಯ್ತನ್ ಕಪ್ಲ್ ಕಡ್ಲಾಂ ತೊ ಉಲ್ಯ್ತಾ ಲ. ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಡಿಕೆಎಚೊ ಅರ್ಧಾ ಕ್ೆ ವನಿೊ ಕ್ವ ದಾ ಸ್, ಿಟಿ್ ಸ್ ವಲಿಯ್ತಾಂ ಫೆರ್ನಸಾಂದ್ಧಸ್, ರ್ಾಂತ್. ಆಲ್ಲರ್ಶ ಫಿಗಜಚೊ ಪ್ರದ್ಾ ವಗರ್ ಜಸರ್ಹ ರ್ಲ್ಲಮ್ಚ್, ಕಪ್ಲ್ಚೊ ಅರ್ಧಾ ಕ್ೆ ಕಯ್ತಾ ನ ಫೆರ್ನಸಾಂದ್ಧಸ್ ಆನಿ ಕೊಾಂಕ್ತಿ ಬರವಿ ಎಡಿವ ನ್ ಫೆರ್ನಸಾಂದ್ಧಸ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸಲ . ವನ್ೊ ಕ್ವ ದಾ ರ್ನ್ ರ್ಾಂಗೆಲ ಾಂ, ಇಾಂಗೆಲ ಜ್ ಹಿ ಪ್ಲಟ್ಲ್ಿ ಭ್ತಸ್ ಪುಣ್ ಕೊಾಂಕ್ತಿ

ಶಿವ್ಪಯ್ ಹಾಾಂಕ್ಾಂ ವಳ್ಖ್‍ ರ್ನಾಂ. ತ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸ್ದಾಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವತಾಾಂತ್ ಆಮಿ ವ್ಪಪುಾ ಾಂಕ್ ಜ್ಯಯ್ ಆನಿ ತಚೊ ರ್ಾಂಭ್ತಳ್‍ಚ ಕರುಾಂಕ್ ಜ್ಯಯ್ ಅಶೆಾಂ ರ್ಾಂಗಾ ್ರ್ನ ಕೊಾಂಕ್ತಿ ವ್ಪಚರ್ ಸ್ಿ ರ್ಧಸ ಘಡವ್ನ್ ಹಾಡೊಯ ಹೇತುಯ್ ಸ್ಿ ರ್ಶಟ ಕೆಲ. ಜ್ಯಾಂಕ್ಾಂ ಕೊಾಂಕ್ತಿ ವ್ಪರ್ಚಾಂಕ್ಬರಂವ್ನ್ ಅಡಯ ಣ್ ಜ್ಯತಾ, ತಾಣಾಂ ‘ರ್ಾಂಗತ' ಹ್ಯಾಂ ಪುಸ್ಾ ಕ್ ವ್ಪಪುಾ ಾಂಕ್ ತಾಣಾಂ ಆಗ್ಲಾ ಕೆಲ. ಸಂಯ್ಬ ಕ್ ವ್ಪಠಾರಾಾಂತ್ ಉಗಾ ಾ ಜ್ಯಗಾ ರ್ ಹಿ ಸ್ಿ ರ್ಧಸ ಘಡವ್ನ್ ಹಾಡಲ ಲ್ಾ ನ್ ತಾಣಾಂ ಖಸ್ ಪಗಸಟ್ಲ್ಯ್ಲ . ಹ್ಯಾ ಸ್ಿ ರ್ಧಸಾಂತ್ ಸ್ಗಯ ಾಂ ಮೆಳ್ನ್ 45 ವ್ಪಿಿ ಯ್ತಾಂನಿ ವ್ಪಾಂಟ ಘೆತೊಲ . ತಾಾಂತುಾಂತ್ ಆಲ್ಲಶಿರ್ನಹ ಪ್ರೇರಾ ಹಿಕ್ ಪಯೆಲ ಾಂ ಇರ್ನಮ್, ರ್ನದಿಯ್ತ ಆಲಿೊ ರ್ನ ನರರ್ನಹ ಹಿಕ್ ದುಸಾ ಾಂ ಇರ್ನಮ್ ಆನಿ ಆಾಂಟರ್ನಟ್ಲ್ ಫೆರ್ನಸಾಂದ್ಧಸ್ ಹಿಕ್ ತಸಾ ಾಂ ಇರ್ನಮ್ ಫ್ತವ್ಚ ಜ್ಯಲ್ಲಾಂ. ತ ಶಿವ್ಪಯ್ ವ್ಪರ್ಚಾಂಕ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್ಲ ಲ್ಾ ರಯರ್ನ ಗ್ಲಮೆಸ್, ಆಫಿಿ ಲ್ ತಾಾ ವ್ಪಸೊೊ ಆನಿ ಜಣಫ್ತ ದಿಯ್ತಸ್ ಹಾಾಂಕ್ಾಂ ಉಮೆದ್ ವ್ಪಡವಿ

50 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಇರ್ನಮ್ಚ್ಾಂ ಭೆಟಯ್ಲ ಾಂ. ಹಿ ಸ್ಿ ರ್ಧಸ ಘಡವ್ನ್ ಹಾಡುಾಂಕ್ ಆಾಂಟರ್ನಟ್ಲ್ ಫೆರ್ನಸಾಂದ್ಧಸ್ ಹಾಣಾಂ ಭೀವ್ನ ಥಕಸ್ ಘೆತೊಲ , ತ ಖ್ಯತರ್ ತಾಕ್ ‘ತಖ್ಯಿ ಯೆಚೆಾಂ ಪಾ ಮ್ಚ್ಣಿ ತ್ಾ ' ಭೆಟಯೆಲ ಾಂ. ಪರಕೆ ಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ವಲಿಯ್ತಾಂ ಫೆರ್ನಸಾಂದ್ಧಸ್ ಆನಿ ಆಾಂಥನಿ ದ್ಧ ಕೊರ್ಾ ಹಾಣಾಂ ಕ್ಮ್ ರ್ಾಂಭ್ತಳೆಯ ಾಂ.

ತಾಂಕೊ ದಿಲ. ಪ್ರದ್ಾ ವಗರ್ ರ್ಲ್ಲಮ್ಚ್, ಕ್ಯ್ತಾ ನ ಫೆರ್ನಸಾಂದ್ಧಸ್, ಮ್ಚ್ನುಂಲ್ ಚಲ್ಚೊ ಆನಿ ಆಲ್ಲಶಿನಹ ಫೆರ್ನಸಾಂದ್ಧಸ್ ಹಾಣಾಂ ಆಪ್ಲ ವಚ್ಯಾ ರ್ ಮ್ಚ್ರ್ನ್ ಲ . ಎದಿವ ನ್ ಫೆರ್ನಸಾಂದ್ಧಸ್ ಆನಿ ಆಾಂತರ್ನತಾ ಫೆರ್ನಸಾಂದ್ಧಸ್ ಹಾಣಾಂ ಸ್ತತಾ ೊ ಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ರ್ನಚೊ ಭ್ತರ್ ಆಪ್ರಲ ಾ ಖ್ಯಾಂದಾರ್ ಘೆತೊಲ . ರ್ಾಂಗತ ಪುಸ್ಾ ಕ್ ವನಿೊ ಕ್ವ ದಾ ರ್ನ್ ಕೊಾಂಕ್ತಿ ಬರವ್ಪಿ ಚೆಾ ವಶಿಾಂ ಜ್ಯಯ್ತಾ ಾ ಜಣಾಾಂನಿ ಉತುೊ ಕ್ಾ ಯ್ ಕ್ಯಸಶಾಳೆಿ ಘಶಾಿ ಕೆಲಿ ತದಾ್ ಾಂ ದಾಖಯ್ಲ . ನಿಮ್ಚ್ಣ ಕಡ್ಲಾಂ ವಲಿಯ್ತಾಂ ವರಾಭ್ತಟ್ ಆನಿ ಕುಡಟ ರೆ ವ್ಪಠಾರಾಾಂತ್ ಫೆರ್ನಸಾಂದ್ಧರ್ನ್ ವಹ ಡ್‍ಲ ಸಂಖೆನ್ ಅಸಿಲ ಯ ಕ್ಯಸಶಾಳ್ಳ್ ಘೆವಂಕ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ಲ ಲ್ಾ ವ್ಪಿಿ ಯ್ತಾಂಚೆ ಆನಿ ಮ್ಚ್ಗಿ ಆಯ್ಲ . ಆಮ್ಚದಾರಾನುಯ್ ಪ್ಾ ಕೆ ಕ್ಾಂಚೆ ಉಪ್ರ್ ರ್ ಮ್ಚ್ಾಂದ್ಧಲ . ------------------------------------------------------------------------------------------

'Mangalore Today' Magazine enters its 25th year

- Ivan Saldanha-Shet.

'Mangalore

Today'

a prized popular monthly magazine that has caught the eye of more selective

readers, and a collector's item for long, calls for a review; as twentyfour years have gone by having been launched on December 16, 1996. Silver is set to turn to Gold the nostalgia of 288 months is worth recapturing - the question is how to do it? With memories continuously blending with classic 'Brand Mangaluru', Kudla in Tulu, Mangaluru officially in Kannada, Manjarun in Sanskrit, Mangalapuram in Malayalam,

51 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Kodial in Konkani, Maikala in Beary, Kaudal in Urdu, Manjiloree in Arabic, and Mangalore generally, to each his own set in this historical land. The main ethos of Kanara spread across from Kasargod to Karwar and from the blue Arabian Sea right to the feet of the great western ghats, a land of such pure unique nature and deep culture which the old and young always cherish in unknown varied ways. While the perspective of the younger folk here is now strongly leaning towards the glitter of modernization and technology of

world class with an outlook towards a fast, quick, and macro western identity, the older folk see change not so desired; the tranquility, serenity of a measured durable pace, of local and simple things of life, cherished and admired, change to these is not always welcome. Simplicity is the peak of a human, but it is difficult to be simple and local in the global scenario for young people, but not for the mature age that now "Mangalore Today" is stepping into. The thoughtful people behind each aspect of this admired and acclaimed monthly magazine and journal can claim to have been the

52 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


only Illustrated English monthly magazine in the twin districts, for long - and now it is the oldest English monthly magazine in the market here. Nostalgically reminiscing here some flashes from the past 24 years, in this silver year 2021 AD. For all the goodness here, gratitude is due to God Almighty, seasoned knowledgeable dedicated readers are ever happy to read this monthly and express the sentiments in their own ways driving the progress. The editorial, contributors and working team led by Publisher/Editor V U George,

backed up by Mahesh Nayak, Jayashree Sudhir, Prof. Narenra Nayak, Shashidhara Amin and others, totally dependable and serious yet flexible task force for the last 24 years motivating many in the production and delivery of the magazine month after month. Even in the unprecedented lock down there has been practically no break even in the web site sphere and with the online version for three months and print version resumed from September 2020, a real courageous deed of the publisher/editor which very few print media publications have been able to match , with uninterrupted gripping contents, admirable indeed. Our consistent and knowledgeable contributors surely deserve deep appreciation and recognition for their work and contribution over the years - some have been short term

53 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


and moved on, some are continuing against odds for years together. They have silently and without expectations done their best, to maintain the consistent spirit, quality, and wide coverage of every type of article and pictures galore as the backbone of our dear publication. The editorial in turn has spared no effort to accomodate the best talent and encourage the best - you the readers can vouch for this better, all are thankful to all concerned - gratitude flows on. Our staunch and most important to contribute to and gain from 'Mangalore Today', have been

advertisers and commercial supporters, without whom our efforts would not be fruitful. Our print version alone, has a circulation of over 6000 in DK and Udupi including the copies circulated in Mumbai, Bangalore, the Middle East, and other countries. We have, as per fair estimates, a readership that is overwhelming at present. It has been an ideal medium for all advertisers to reach the target audience in many areas and the region. We hope you will take advantage of 'Mangalore Today' for your needs in the future too. We hope all will extend support and encouragement in the coming years

54 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


too. Looking forward to more purposeful years ahead. This is all just the tip of the proverbial iceberg, all said and done, this quality publication, with a generous quantity too, can not compare with most local publications, subscription wise (not even half of what it deserves), and / or any parameter, the fare can not be met anywhere else for sure. From early times cost wise, all means, and considerations have been exerted to keep it bare nominal so it can be accessed by those in need, especially students

and institutions, there has been a fair response from outside Mangalore that is an encouraging factor, low cost with high quality still is an attractive matter for all. Readership everywhere is surely down and is a common complaint form all levels our 'Mangalore Today' Website is a boon on a day-to-day basis and is highly popular. As 2021, the 25th year is within sight and all look ahead positively even in times that are uncertain and difficult, the aim consistently will be to go on to the Golden Anniversary goal and into a golden future, with the

55 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


blessings of the Almighty, followed by all within and without. Mangalore in the last few years has changed to "Mangaluru" that is but a minor matter.....But, looking at the changes of development that have come in, as is in most towns and cities in India, what is seen in the general outlook is extremely critical. Particularly with regards to nature and people growth. Prosperity, outer glitter and smartness may be one thing, but it is not all, a lot is to be desired as of now. The "Smart City" outlook, spending crores after crores of rupees is not a very

pleasing development when results are absent. People who care and know point out flaw after flaw and sometimes it is a pathetic outcome. Let us hope the authorities concerned will pull up their socks see the errors and draw up plans of correction and concern for a better Mangaluru sooner than later, and the shambles now seen will turn out into a better experience for our future citizens to come who will appreciate and further the goodness, that is Mangalore for posterity. The citizens of Mangaluru are making efforts to gain a mature role in the betterment and blessing for the city

56 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


articles and dedicated coverage of Church institutions and events from time to time - open an issue of the magazine and 95% surety that you will find articles covering the Christian topics of institutions /community/diaspora/festivals. For this there is no better long-standing English print periodical in this area.

of Mangalore whose name we bear and whose interest has always been at heart with all our dear people, the officials, and the Governments always whatever the cause. In it is 25th anniversary comme morative issue, highlighted is the region's transformation, examined closely are the various facets that are graciously covered in this magazine in pace with its own development - thus this Magazine is symbol of its future development. The Konkani Community and VEEZ readers are called upon to note that for over two decades, the magazine has given constant and rare coverage of the Christian community and faith history with deeply researched

Keeping all these positive and blessed thoughts of the nostalgic past, let us look back in the rearview mirror and cheer up with the flashes that have captured the hearts and minds of all of us and hope and bless a future that is bright for all; Looking back at a few of the expressive cover pages to jog memories and remind of the past to influence the future. Let us at this juncture, stepping over the threshold, of the 25th Silver Jubilee year 2020-2021 ......visualize and feel free to share views and opinions on the future possibilities and potentials of our dear Magazine; in the Silver Jubilee year 2021 moving on to Golden Era of "Mangalore Today". ------------------------------------------

57 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಾೊ ಚೆಂ ಡಿಜಿಟಲಿೀಕರಣ್

16 ಜರ್ನರ್ 2021: ವೆಳ್ಳ್ಕ್ಳ್ಳ್ಕ್ ಸ್ರ ಜ್ಯವ್ನ್ ಆಯಯ ಕ್ಳ್‍ಚ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಳ್‍ಚ ಜ್ಯಲ್ ದ್ಧಕುನ್ ಕೊಾಂಕಣ ರ್ಹಿತಾಾ ಕ್ ಸ್ಯ್ಾ ಹಾಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಳ್ಳ್ಕ್ ವರುನ್ ವೆಿ ಗಜ್ಸ ಆರ್ ದ್ಧಕುನ್ ಆಮಿ ಆತಾಾಂಚೆಾಂ ರ್ಹಿತ್ಾ ಡಿಜಿಟಲಿೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲಲ ಪರಾಂಚ್ಚ ಪ್ರಟ್ಲ್ಲ ಾ ತಾಂಪ್ರಚೆಾಂ ಕೊಾಂಕಣಾಂತಲ ಾಂ ವಾಂಚ್ಯಿ ರ್ ರ್ಹಿತ್ಾ

ಸ್ಯ್ಾ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ಯ್ಜ ಕರುನ್ ಕೊಾಂಕಣಕ್ ಲಿಪ್/ಬೊಲಿಚೊಾ ಮೆರ/ಗಡಿ ಉತುಾ ನ್ ಜ್ಯಗತಕ್ ಸ್್ ರಾಕ್ ಪ್ರವಂವಯ ಗಜ್ಸ ಸ್ಮುಜ ನ್ ಆಶಾವ್ಪದಿ ಪಾ ಕ್ಶ್ರ್ನನ್ ’ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬರ್ಚೊಾ ಕಥ’ಚ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ಯ್ಜ ಕಚ್ಯಾ ಸ ಮಿರ್ಾಂವ್ಪಿ ಸ್ತರಾಚವ ತ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಆರ್ ಕೆಲ್ಲಲ ಾಂ ’ಅಾಂತರ್ಚರಾಶಿಟ ರಾ ೀಯ್ ವೆಿರ್ನರ್’ಚಜರ್ನರ್

58 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


16 ತಾರಕೆರ್ (ಸ್ರ್ನವ ರಾ) ರ್ಾಂಜರ್ 4:30 ಥವ್ನ್ 6:30 ಪರಾಚಾ ಾಂತ್ ಚಲ್ಯೆಲ ಾಂ. ಅಾಂತರ್-ರಾಶಿಟ ರೀಯ್ ಪುರಸ್್ ೃತ್ ಕ್ರೆಚಾ ಾಂ ನಿರಾಚವ ಹಕ್ ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ರರ್ನಲ್್ ಒಲಿವೆರಾ ಪಡುಕೊೀಣಚ್ಯಾ ಸ್ತಾಂಕ್ಣ್ಚಪಣಾಖ್ಯಲ್ ಸ್ತರು ಜ್ಯಲ್ಲ ಾ ಹಾಾ ವೆಿರ್ನರಾಚ್ಯಾ ಸ್ತರಾಚವ ತರ್ ’ಡಿೀಜಿಟಲಿೀಕರಣಾಿ ಗಜ್ಸ ಆನಿ ಶೆವ್ಚಟ್ಲ್ವಶಿಾಂ ಉಲ್ಯ್ತ್, 1991-2 ಇಸವ ಾಂತ್ ಅಜಕ್ರ್ ಗಾಂವ್ಪಾಂತ್ ವಲಿಿ ಮಿೀರ್ನ ರೆಿಾಂಬಸ್ ಹಾಾಂಕ್ಾಂ ಆರ್ ಕೆಲ್ಲ ಾ ಪರಚಾಟ್ ಸ್ರ್ನಮ ರ್ನ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ’ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬಸ್ ಏಕ್ ಕೊಾಂಕಣಚೊ ಪಾ ವ್ಪದಿ’ಚ ಮ್ಹ ಳಯ ಾಂ ವಲಿಲ ಕ್ವ ಡಾ ರ್ಿಾಂ ಉತಾಾ ಾಂ ಪರತ್ ಯ್ತದಿಕ್ ಹಾಡಿಲ ಾಂ. ತಶೆಾಂಚ್ಚ ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬರ್ಚ್ಯಾ ಕಥೆಾಂನಿ ಕೊಾಂಕಣ ಸ್ಮ್ಚ್ಜಕ್ ಕಶೆಾಂ ಪಾ ಭ್ತವತ್ ಕೆಲ್ಾಂ ಮ್ಹ ಳೆಯ ವಶಿಾಂ ಉಲ್ಲಲ ೀಕ್ ಕತಸಚ್ಚ, ವಲಿಲ ಕ್ವ ಡಾ ರ್ನ್ ಯೆವ್ಪ್ ರ್ ಉಲ್ವ್ಪಿ ಾಂತ್ ಗ್ಲಾಂಯ್ ಅಸಿಮ ತಾಯೆಚ್ಯಾ ದಿರ್ಿ ಪರಚಬ ಾಂ ಪ್ರಟವ್ನ್ , ದೇಸ್-ವದೇಸ್ ಥವ್ನ್ ಹಾಾ ವೆಿರ್ನರಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜ್ಯಲ್ಲ ಾ ಸ್ಮೇರ್ಾ ಾಂಕ್ ಯೆವ್ಪ್ ರ್ ಮ್ಚ್ಗ್ಳನ್, ಕೊಾಂಕಣ ಸ್ಮ್ಚ್ಜಚೊ ಶಿಲಿಿ ರೆಿಾಂಬಸ್ ವಲಿಿ ಚ್ಯಾ ರ್ನಾಂವ್ಪರ್ ಅಧುರಾಂ ಆಸಿಲ ಾಂ ಭ್ತಾಂದಾಿ ಾಂ ಉಭಿಾಂ ಜ್ಯಲಿಾಂ, ಕೊಸ್ಳೆಯ ಲಿಾಂ ಘರಾಾಂ, ಫ್ತರ್ಳೆಯ ಲಿಾಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಾಂ ಏಕ್ ಜ್ಯಲಿಾಂ, ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬಸ್ ಏಕ್ ರ್ನಾಂವ್ನ ಕೊಾಂಕಣ ಲಕ್ಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಳ್ಳ್ಜ ಮ್ರ್ನಾಂತ್ ಸಿ್ ರ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಉಲ್ಸಾಂ ತರ್ ತಾಚೆಾಂ ರ್ದ್ಧಾಂಪಣ್, ಖ್ಯಲ್ಲಾ ಾಂಪಣ್ ತಾಿ

ಭೀವ್ನ ವಹ ಡ್‍ಲ ಆಸ್ಾ ಜ್ಯವ್ಪ್ ಸಿಲ ಮ್ಹ ಣುನ್, ಕೊಾಂಕಣಚ್ಯಾ ಅಮಲಿಕ್ ರ್ಹಿತಾಾ ಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಚ್ಧಾ ಮ್ಚ್ಾಂ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ಾ ಪರಚಾಟ್ ಕಚೆಸಾಂ ತಶೆಾಂಚ್ಚ ಆಡಿಯ ಬುಕ್ಾಂನಿ ಸ್ಯ್ಾ ತಾಂ ಫ್ತವ್ಚ ಕರುನ್ ಸಂರ್ರ್ಚಭರ್ ಶಿಾಂಪಡ್ಲಲ ಲ್ಾ ಕೊಾಂಕಣ ಲಕ್ಕ್ ಫ್ತವ್ಚ ಜ್ಯಾಂವೆಯ ದಿಶೆನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ (ಇ) ಲೈಬ್ರಾ ರ ಕಚೆಸಾಂ ಆಶಾವ್ಪದಿ ಪಾ ಕ್ಶ್ರ್ನಚೆಾಂ ಮಿರ್ಾಂವ್ಪಿ ಮ್ಟ್ಲ್ವ ಾ ನ್ ಒಳೊಕ್ ಕೆಲಿ. ಕ್ರಾಚಾ ಚೆಾಂ ಉಗಾ ವಣ್ ಕೆಲ್ಲ ಾ ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ಫೆಲಿಕ್ೊ ಲೀಬೊ ಖತಾರ್ ಹಾಣಾಂ ಅಪ್ರಲ ಾ ಸಂಧೇಶಾಾಂತ್ ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬರ್ನ್ ಅಪ್ರಲ ಾ ಜಿಣಾ ಕ್ ಕೊಾಂಕಣ ಸ್ಮ್ಚ್ಝೆಕ್ ಸ್ಮ್ಪುಸನ್ ದಿಲ್ಲಲ ಾಂ ಆನಿ ಆತಾಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ರ್ಹಿತಾಾ ಕ್ ಡಿಜಿಟಲಿೀಕರಣ್ ಕಚೆಸಾಂ ಕ್ಮ್ ಖರೆಾಂಚ್ಚ ಜ್ಯವ್ನ್ ಕೊಾಂಕಣಚ್ಯಾ ಫುಡ್ರಾಕ್ ಭೀವ್ನ ಉಪ್ರ್ ರಾಕ್ ಪಡ್ಲಯ ತಸ್ಲ್ಲಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಲ. ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬರ್ಪರಾಂಚ್ಚ ಹ್ಯರಾಾಂಚೆಾಂ ಅಮಲಿಕ್ ರ್ಹಿತ್ಾ ಸ್ಯ್ಾ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ಯ್ಜ ಕಚೆಸ ದಿಶೆನ್ ಆಶಾವ್ಪದಿ ಪಾ ಕ್ಶ್ನ್ ವ್ಪವ್ನಾ ಕರುಾಂಕ್ ಸ್ತಚ್ಯವ್ನ ದಿಲ. ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬರ್ವಶಿಾಂ ತಶೆಾಂಚ್ಚ ತಾಚ್ಯಾ ಕಥೆಾಂವಶಿಾಂ ಏಕ್ ವ್ಪಿಿ ಜ್ಯವ್ನ್ ಅಪ್ರಿ ಚೆರ್ ಕಸ್ಲ ಪಾ ಭ್ತವ್ನ ಘಾಲಲ ಮ್ಹ ಳೆಯ ವಶಿಾಂ ಉಲ್ಯ್ಲ್ಲ ಾ ದಾಯ್ಜ ವಲ್್ ಸ.ಕೊಮ್ಚಚೊ ಪಾ ರ್ಧನ್

59 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪ್ರದಕ್ ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ವ್ಪಲ್ಟ ರ್ ನಂದಳಕೆನ್ ವಲಿಿ ಚೊಾ ಕ್ಣಯ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ಯ್ಜ ಕೆಲ್ಲಲ ಪರಾಂಚ್ಚ ವಲಿಿ ಿಾಂ ಪದಾಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ರ್ಹಿತ್ಾ ಸ್ಯ್ಾ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ಯ್ಜ ಕರುಾಂಕ್ ಉಲ ದಿಲ. ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ಎಡಿ್ ಸಿಕೇರಾನ್ ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬರ್ಚ್ಯಾ ಎಕೆಕ್ ಕಥೆಾಂಚೆರ್ ತಶೆಾಂಚ್ಚ ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬಸ್ ಕಸೊ ಎಕ್ ಪದಾಕ್/ಕ್ಾಂತಾರಾಕ್ ಬರಂವ್ನ್ ಥೊಡ್ಲಪ್ರವಟ ಾಂ ಸ್ಗಯ ರಾತ್ ಖರ್ಚಸನ್ ಬರ್ಾ ಲ ಮ್ಹ ಳೊಯ ವವರ್ ದಿಲ. ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬಸ್ ಅಪ್ರಲ ಾ ಜಿವತಾ ಆವೆದ ಾಂತ್ ತಾಣಾಂ ಕೊಣಾಯ್್ ೀ ದುಕಯ್ಲಲ ನ್ಹ ಯ್ ಬಗರ್ ಮೀಗ್ ಆನಿ ಮ್ಯ್ತಿ ರ್ಚ್ಯನ್ ಜಿಯೆಲಲ ಮ್ನಿಸ್ ಆನಿ ಕೊಾಂಕಣ ಸ್ಮ್ಚ್ಜಕ್ ಸ್ದಾಾಂಚ್ಚ ಮೀಗ್ ದಿಲಲ ಮ್ಹಾನ್ ವೆಕ್ತಾ ಮ್ಹ ಣಾಲ.

ದೊ| ಆಸಿಟ ನ್ ಪಾ ಭುನ್ ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬರ್ಚ್ಯಾ ರ್ಹಿತಾಾ ಕ್ ವಾಂರ್ಚನ್ ಕೊಾಂಕಣಚ್ಯಾ ಅಮಲಿಕ್ ರ್ಹಿತಾಾ ಕ್ ಡಿಜಟ್ಲ್ಯ್ಜ ಕಚೆಸಾಂ ಮಿರ್ಾಂವ್ನ ಹಾತಾಂ ಘೆತಲ ಲ್ಾ ಆಶಾವ್ಪದಿ ಪಾ ಕ್ಶ್ರ್ನಕ್ ಬರೆಾಂ ಮ್ಚ್ಗ್ಳನ್ ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬಸ್ ರ್ಮ ರತ್ ಪಯ್ತಿ ರ-ವೀಜ್ ರಾಶಿಟ ರೀಯ್ ಮ್ಟ್ಲ್ಟ ಚೊ ದೊಣ್ ಲಿಪ್ಾಂತಲ ಕೊಾಂಕಣ ರ್ಹಿತಕ್ ಸ್ಿ ರ್ಧಸ 2018 ಇಸವ ಾಂತ್ ಸ್ತರು ಜ್ಯವ್ನ್ 2020 ಇಸವ ಾಂತ್ ತೀನ್ ಲಿಪ್ಾಂನಿ ಹೊ ಸ್ಿ ರ್ಧಸ ಚಲಲ ಆನಿ 2021 ಇಸವ ಾಂತ್ ಹೊ ಸ್ಿ ರ್ಧಸ ಅಾಂತರ್-ರಾಶಿಟ ರೀಯ್ ಮ್ಟ್ಲ್ಟ ರ್ ಚಲಂವೆಯ ಾಂ ಘೀಶ್ಣ್ ಕರುನ್ ಕೊಾಂಕಣ ರ್ಹಿತ್ ರಚ್ಯಿ ಾ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅಪುಭ್ತಸಯೆಿ ಆವ್ಪ್ ಸ್ ರರ್ಚನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹ ಣಾಲ.

ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ಕೆಲ ರೆನ್ೊ ಕೈಕಂಬನ್ ಅಪ್ರಲ ಾ ಉಲ್ವ್ಪಿ ಾಂತ್ ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬರ್ಚ್ಯಾ ಕಥೆಾಂಪರಾಂ ತೊ ವೆಕ್ತಾ ಸ್ಯ್ಾ ಮ್ಹಾನ್ ಶೆಗ್ಳಣಾಾಂಚೊ ಮ್ಹ ಣಾಲ.

ತಾ ೀ ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಮ್ಚ್ರ್ನಸಿಾ ಣ್ ವೀಣಾ ರೆಿಾಂಬಸ್ ಪ್ರಯ್ತೊ ನ್ ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬರ್ಚ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲಿೀಕರಣಾಚೊ ಏಕ್ ವ್ಪಾಂಟ; ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಇ-ಪುಸ್ಾ ಕ್ರುಪ್ರರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಗಸಟೆಿ ಚೆಾಂ ಘೀಶ್ಣ್ ಕರುನ್, ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬರ್ಚೊಾ ಕಥ ಕನ್್ ಡ್‍ಲ, ರ್ನಗರ ತಶೆಾಂಚ್ಚ ರೀಮಿ ಲಿಪ್ಾಂನಿ ಇಬುಕ್ರುಪ್ರರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಚ್ಧಾ ಮ್ಚ್ಾಂತ್ ವ್ಪಚ್ಯಿ ಾ ಾಂಕ್ ಫ್ತವ್ಚ ಜ್ಯಾಂವ್ಪಯ ಾ ಮಿರ್ಾಂವ್ಪಚೆಾಂ ಉಗಾ ವಣ್ ಕರುನ್ ಹಾಾ ವ್ಪವ್ಪಾ ಿ ಸ್ತರಾಚವ ತ್ ಕೆಲ್ಲ ಾ ಆಶಾವ್ಪದಿ ಪಾ ಕ್ಶ್ರ್ನಕ್ ಬರೆಾಂ ಮ್ಚ್ಗೆಲ ಾಂ.

ವೀಜ್ ಇ-ಪತಾಾ ಚೊ ಸಂಪ್ರದಕ್

ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ವಶಾವ ಸ್ ರೆಿಾಂಬರ್ನ್ ತಾ ೀ

ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ಹೇಮ್ಚ್ಚ್ಯಯಸನ್ ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬರ್ನ್ ಬರಯ್ಲ್ಲ ಾ ’ಪ್ಾಂತಾಾ ಾಂ’ಚ ಕಥೆಚೊ ಉಲ್ಲಲ ೀಕ್ ಕರುನ್, ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬಸ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಶ್ವೆಾಂ ಅಪ್ರಿ ಕ್ ಆಸ್ಚಲ್ಲ ಾ ಭ್ತಾಂದಾವಶಿಾಂ ಉಲ್ಯಲ .

60 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಿಯ ಬುಕ್ಚ್ಯಾ ಉಗಾ ವಣಚೆಾಂ ಘೀಶ್ಣ್ ಕರುನ್ ’ಪ್ಾಂತಾಾ ಾಂ’ಚ ಕಥೆಕ್ ವಲಿಲ ಕ್ವ ಡಾ ರ್ಥವ್ನ್ ,ಚ ’ಮೂಗ್ಳತ’ಚ ಕಥೆಕ್ ಕ್ತಾ ಸೊಟ ೀಫರ್ ನಿೀರ್ನಸ್ಮ್ ಥವ್ನ್ , ತಶೆಾಂಚ್ಚ ’ಫ್ತತಮ್ಚ್ಚೆಾಂ ಕ್ಜರ್’ಚ ಕಥೆಕ್ ಎಡಿ್ ಸಿಕೇರಥವ್ನ್ ರ್ದರ್ಚಪಣ್ ಜ್ಯಾಂವೆಯ ವಶಿಾಂ ಪಗಸಟಿಿ ಾಂ ಕರುನ್ ಅಪ್ಲ ಸಂಧೇರ್ಶ ದಿಲ್ಲ. ಮುಖೆಲ್ ಸ್ಯೆಾ ಜ್ಯವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆರ್ಲ ಾ ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ಜೇಮ್ೊ ಮೆಾಂಡೊರ್ನೊ ನ್ ಅಪ್ರಲ ಾ ಉಲ್ವ್ಪಿ ಾಂತ್ ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬರ್ಸ್ವೆಾಂ ಅಪ್ಲಲ ಭ್ತಾಂದ್ ಕಸೊಲ ಆಸೊಲ ಆನಿ ಕೊಾಂಕಣ ಸ್ಮ್ಚ್ಜಕ್ ತಾಣಾಂ ದಿಲ್ಲ ಾ ಅಮಲಿಕ್ ದೇಣಾ ಚೊ ಉಡ್ಸ್ ಕ್ಡುನ್ ತಾಚೆಾಂ ರ್ಹಿತ್ಾ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ಯ್ಜ ಕಚೆಸಾಂ ಭೀವ್ನ ಗಜಸಚೆಾಂ ಮೇಟ್ ಕ್ಡ್‍ಲಚಲ್ಲ ಾ ಆಶಾವ್ಪದಿ ಪಾ ಕ್ಶಾರ್ನಕ್ ಕೊಾಂಕಣ ಸ್ಮ್ಚ್ಜನ್ ಪ್ರಟಿಾಂಬೊ ದಿೀಾಂವ್ನ್ ಉಲ ದಿಲ. ಮುಖೆಲ್ ಸ್ಯಾ ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ಜೊೀಸಫ್ ಮ್ಥಯರ್ನ್ ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬರ್ಚ್ಯಾ ಎಕೆಕ್ ಪದಾಾಂ/ಕ್ಾಂತಾರಾಾಂನಿ ಕಶೆಾಂಚ್ಚ ಕೊಾಂಕಣ ಸ್ಮ್ಚ್ಜಕ್ ಕಥ ರ್ಾಂಗ್ಳನ್ ಸ್ಮ್ಚ್ಜಿಕ್ ಸ್ತರ್ಧಾ ಪ್ರಕ್ ಪ್ಾ ೀರತ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ, ದಿಶಾ ದಿಲಿ ಮ್ಹ ಳೆಯ ವಶಿಾಂ ಉಲ್ವ್ನ್ , ಕೊಾಂಕಣಾಂತಲ ಾಂ ಅಮಲಿಕ್ ರ್ಹಿತ್ಾ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ಯ್ಜ ಕಚೆಸದಿಶೆನ್ ಹ್ಯಾಂ ಮೇಟ್ ಭಳ್ವ ಾಂತ್ ಜ್ಯಾಂವದ ಆನಿ ತಾಾ ಪ್ರಸ್ತ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಪ್ರಟಿಾಂಬೊ ಕೆದಾ್ ಾಂಯ್ ಆಸ್ಾ ಲ ಮ್ಹ ಣಾಲ.

ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ವೆಾಂಕಟೇರ್ಶ ಬಾಳಗನ್ ಅಪ್ಲಲ ಸಂಧೇರ್ಶ ದಿವ್ರನ್ ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬರ್ಚ್ಯಾ ’ಮೀಗ್ ತುಜೊ ಕ್ತತೊಲ ಆಶೆಲಾಂ’ಚ ಕ್ಾಂತಾರಾನ್ ಕಶೆಾಂ ಜ್ಯತ್-ಮ್ತ್ ಲ್ಲಕ್ತರ್ನರ್ಾ ಾಂ ಕೊಾಂಕಣ ಲಕ್ಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಬ್ರರ್ ಆಜ್ ಪ್ರಶ್ತ್ ತಾಂ ಕ್ಾಂತಾರ್ ಆನಿ ಎಕೆಕ್ ಸ್ಬ್ೆ ಪರತ್ ಉಚ್ಯಯ ರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಲ್ಯ್ತಾ ಮ್ಹ ಣಾಲ. ತಾ ೀ ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಕೊಾಂಕಣಾಂತಲ ಾಂ ಪಯೆಲ ಾಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ರ್ಹಿತಾ ೀಕ್ ಜನ್ಸಲ್ ’ಪಯ್ತಿ ರ’ಚೊ ದುಸೊಾ ಅಾಂಕೊ ಉಗಾ ವಣ್ ಕರೆಚಾ ಾಂ ಚಲ್ಲಲ ಾಂ. ಆಶಾವ್ಪದಿ ಪಾ ಕ್ಶ್ರ್ನಚೊ ಸ್ಹ-ಸಂಪ್ರದಕ್ ಮ್ಚ್| ಜೇಸ್ನ್ ಪ್ಾಂಟನ್ ’ಪಯ್ತಿ ರ’ಚ ರ್ಹಿತಾ ೀಕ್ ಜನ್ಸಲ್ಚೆರ್ ಉಲ್ವ್ನ್ . ಕೊಾಂಕಣ ಸ್ಮ್ಚ್ಜ್ ಆಜ್ ಸ್ಭ್ತರ್ ರತಚ್ಯಾ ವಘಾ್ ಾಂಕ್ ಭಗ್ಳನ್ ಆರ್ ಆನಿ ಹಾಾ ಸಂಧಭ್ತಸರ್ ಸ್ವ್ನಸ ಕೊಾಂಕಣ ಲಕ್ಾಂನಿ ಜ್ಯತ್-ಲಿಪ್-ಬೊಲಿಚೊಾ ಗಡಿ ಉತುಾ ನ್ ಕೊಾಂಕಣಚೊ ಫುಡ್ರ್ ಮ್ತಾಂತ್ ಧರುನ್ ತಾಾ ದಿಶೆನ್ ವ್ಪವ್ನಾ ಕಿಸ ಗಜ್ಸ ಸ್ಮುಜ ನ್ ಜೊಕ್ತಾ ಾಂ ಪ್ರವ್ಪಲ ಾಂ ಕ್ಡ್ಯ ಾ ಆಶಾವ್ಪದಿ ಪಾ ಕ್ಶ್ರ್ನಚ್ಯಾ ’ಯದಹಾಾಂ ಜಿೀವಮಿ, ಅಹಮ್ಚ್ಶಾಾಂಸ (ಜಿೀವ್ನ ಆರ್ಾ ಶ್ರ್ ಭರಚವ ರ್ಾ ಾಂ)’ಚ ರ್ಧಾ ೀಯ್ತಚೊ ಉಲ್ಲಲ ೀಕ್ ಕೆಲ. ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ಮೆಲಿವ ನ್ ರಡಿಾ ಗರ್ನ್ ತಾ ೀ ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಪಯ್ತಿ ರ ಜನ್ಸಲ್ಕ್ ಲೀಕ್ಪಸಣ್ ಕರುನ್ ಹೊ ಪಯ್ತಿ ರ, ಕೊಾಂಕಣ ಲಕ್ಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಳ್ಳ್ಜ ಾಂನಿ ಕೊಾಂಕಣ ಭ್ತಸಿ ಗೆಾ ೀಸ್ಾ -ಕ್ಯ್

61 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪ್ರಚ್ಯರುಾಂಕ್ ಸ್ಕುಾಂದಿ ಮ್ಹ ಣುನ್ ’ಕೊಾಂಕಣ್ ಸ್ಮ್ಚ್ಜಚೊ ಚಮ್ತಾ್ ರಕ್ ಅತೊಮ ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬರ್ಚ್ಯಾ ರ್ಹಿತಾಾ ಕ್ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ಯ್ಜ ಕರುಾಂಕ್ ಮುಕ್ರ್ ಸ್ರ್ಚಲ್ಲ ಾ ಆಶಾವ್ಪದಿ ಪಾ ಕ್ಶ್ರ್ನಚ್ಯಾ ಕ್ಮ್ಚ್ಕ್ ಜ್ಯಯ್ಾ ಮ್ಚ್ಗೆಲ ಾಂ’

ಸ್ಮೇರ್ಾ ಾಂಕ್ ಧಿರ್ನವ ಸ್ ಪ್ರಟವ್ನ್ ’ಜ್ಯಗತಕ್ ಕೊಾಂಕಣ ಮ್ಚ್ನ್ ಮ್ರ್ನೆ ಾಂ ಸ್ಮರ್, ವಲಿಿ ರೆಿಾಂಬರ್ಚ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ರ್ಹಿತಕ್ ವ್ಪವ್ಪಾ ಚ್ಯಾ ಹಾಾ ಸ್ತವ್ಪಳ್ಳ್ಾ ರ್ ಅಪ್ರಿ ಚೆಾಂ ಪುಸ್ಾ ಕ್ ಲೀಕ್ಪಸಣ್ ಜ್ಯಾಂವೆಯ ಾಂ ಅಪ್ರಿ ಕ್ ಭೀವ್ನ ಗವಾ ವ್ಪಚೆಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಲಿ.

ತಾ ೀ ಉಪ್ರಾ ಾಂತ್ ಬಾಯ್ ದೊ|ಜಯಂತ ಕೊಾಂಕಣ ಸ್ದಾಸರ್ ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ಬಸಿಾ ರ್ನಯ್್ ಹಿಚ್ಯಾ ’ತಿ ಕ್ಣ’ಚ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ವ್ಪಮ್ನ್ ಶೆಣಯ್, ಮ್ಚ್| ಬಾ| ಪುಸ್ಾ ಕ್ಚೆಾಂ ಲೀಕ್ಪಸಣ್ ಕ್ಯೆಸಾಂ ರೀಯೊ ನ್ ಫೆರ್ನಸಾಂಡಿಸ್, ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ಚಲ್ಲಲ ಾಂ. ದೊ| ಪೂಣಾಸನಂದ ಚ್ಯರಚ್ಯಾ ಎಚೆಯ ಮ್, ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ವಲ್ೊ ನ್ ಸ್ತಾಂಕ್ಣ್ಚಪಣಾಖ್ಯಲ್ ಚಲ್ಚಲ್ಲ ಾ ಹಾಾ ಕ್ತನಿ್ ಗ್ಲೀಳ, ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ದಿರ್ನರ್ಶ ಕ್ಯ್ತಸಾಂತ್ ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ಶೈಲೇಾಂದಾ ಕೊರೆಯ್ತ, ಮ್ಚ್ರ್ನಸಿಾ ಣ್ ಕರ್ನೊ ಪ್ರಟ ಮೆಹಾಾ ನ್ ಜಯಂತ ಬಾಯೆಿ ಸ್ವರ್ಾ ರ್ ಫೆರ್ನಸಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ , ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ಒಳೊಕ್ ಕತಸಚ್ಚ ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ವಸಂತ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಭ್ತಸ್್ ರ್ ಮ್ಚ್ರ್ನಸ್ಾ ರ್ವಂತಾನ್ ಜಯಂತ ರ್ನಯ್ತ್ ಚ್ಯಾ ಗ್ಲೀಪ್ರ್ನಥ್ ಆನಿ ದೇಸ್-ವದೇಸ್ ಥವ್ನ್ ಕಥೆಾಂಚೆರ್ ಖೊಲ್ಯೆನ್ ಉಲ್ವ್ನಿ ಸ್ಭ್ತರ್ ಕೊಾಂಕಣ ಮುಖೆಲಿ ಹಾಜರ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ಗ್ಲೀಕುಳ್‍ಚಚದಾಸ್ ಪಾ ಭುನ್ ಆಸ್ತನ್ ಅಪ್ಲ ಸಂಧೇರ್ಶ ದಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ಾ ಕ್ಕ್ ಲೀಕ್ಪಸಣ್ ಕರುನ್ ಅಪ್ಲಲ ಸಂಧೇರ್ಶ ದಿಲ. ದೊ| ಜಯಂತ ವಲಿಲ ಕ್ವ ಡಾ ರ್ನ್ ಧಿರ್ನವ ಸ್ ಪ್ರಟಯೆಲ . ರ್ನಯ್ತ್ ನ್ ಅಪ್ರಲ ಾ ಉಲ್ವ್ಪಿ ಾಂತ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

ಸಾಸಾಂವ್ಕ -ಆೊ ನಿಿ

ಪಾಲ್ಡಾ್

ತುಮಿ ಕೊಣೀ ಪಳೆಲ್ಾಂ ದಾಕೆಟ ಾಂ ದಾಕೆಟ ಾಂ ರ್ರ್ಾಂವ್ನ ? ದಾಕೆಟ ಾಂ ರ್ರ್ಾಂವ್ನ ಮ್ಚ್ತಾ ಾಂತ್ ರಯ್ತಲ ಾ ರ್

ತಾಚೆರ್ ಪಡ್ತ್ ಬ್ರರ್ಾಂವ್ನ. ದಾಕೆಟ ಾಂ ರ್ರ್ಾಂವ್ನ ಕುರ್ಾ ಮ್ಚ್ತಾ ಾಂತ್ ವೆಗಾಂಚ್ಚ ಜ್ಯತಾ ಝಾಡ್‍ಲ 62 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವೇಗ ವೇಗನ್ ಝಾಡ್‍ಲ ವ್ಪಹ ಡೊನ್ ರೂಕ್ ಜ್ಯತಾ ವಹ ಡ್‍ಲ.

ರೂಕ್ ಆಸೊಾ ಜ್ಯತಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಗಾಂವಯ ಾಂ ಸ್ಗಯ ಾಂ ಭುಗಸಾಂ ವ್ಪಟೆನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸ್ಗಯ ಾ ಲಕ್ಕ್ ರುಕ್ ಪಂದಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಾ ತ್ ರೂಕ್ ರ್ವಯ ದಿತಾ ಹಾಸೊನ್ ರ್ನಚೊನ್ ಖುಶಾಲ್್ ಯೆನ್ ವ್ಪರಾಚಾ ರ್ ಉಬಾಯ ಾ ಸ್ತಕ್ತಿ ರ್ವ್ಪಜ ಾಂಕ್ ವವಧ್ ಖೆಳ್‍ಚ ಖೆಳ್ಳ್ಾ ತ್. -----------------------------------------------------------------------------------------ಎಜ್ಯಾ ಕೇಶನ್ ಥೆಂವ್ನ್ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಡಿಗ್ರಯ ಲ್ಲ್ಬಾೊ ಾ . ತಿಣೆಂ ಆಪ್ೊ ೆಂ ಬಿಇ ಇಲಕರ ಿಕಲ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಸೆಂತ್ ಜೊಸೆಫ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿ ಥೆಂವ್ನ್ ಆನಿ ಎಮ್.ಟೆಕ್ ಕಂಟ್ಯ ೀಲ್ ಸಿಸರ ಮೆಂತ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಯುನಿವಸಿಗಟಿ ಥೆಂವ್ನ್ ಜೊಡ್ಲೊ ೆಂ. ವೀಜ್ ತಿಕಾ ಪಬಿಗೆಂ ಮಹ ಣಾರ ಆನಿ ಜಿೀವನಾೆಂತ್ ಸವ್ನಗ ಯಶ್ ಆಶೇತಾ. ------------------------------------------

ಸಿಫಾ ಕ್ರೊ ಸಿಲ್ಡ ಡಾಯಸಾಕ್ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಭಾರಿಚ್ ತಾಲೆಂತಾನ್ ಭರ್ಲ್ಲೊ ಸಿಫಾ ಕೆಯ ಸಿಲ್ ಡಾಯಸ್ ಬಾಕುಗರ್ ಗಾಂವಯ , ಹಿಕಾ ತಿಣೆಂ ಬರಯ್ಜಲ್ಲ್ೊ ಾ , "Model Predictive Control Strategy for the Dual Mode of Conveyance of Insulin and Glucagon to Regulate Blood Glucose" ಮಹಾ ಪಯ ಬಂದ್ರ್ಕ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಫ್ ಹೈಯರ್

ಜಿೀನ್ ಲವೀನಾ ಮೆಂತೇರೊ, ಅಧ್ಾ ಕಿ ಣ್, ಮಂಜೇಶವ ರ್ ಗಾಯ ಮ ಪಂಚಾಯತಾಚಿ ತಿಕಾ ಸೆ್ ೀಹಾಲ ಯಾನ್ ರ್ನೆರ್ 11 ವೆರ್ 2021 ಮನ್ ದಿೀೆಂವ್ನ್ ಸನಾಾ ನ್ ಕೆಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾರ್ಕ್, ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಒಫ್ ಮಸಿಗ ಇರ್ಜ್ಗ ಮಂಜೇಶವ ರ್. ಫಾ| ಫೆಲ್ಲಕ್ಸ ನೊರೊನಾಹ , ಚಾಪ್ೊ ೀಯ್್

63 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸೆ್ ೀಹಾಲಯಾ, ಪಯ ಕಾಶ್ ಪಿೆಂಟ್ ಮಾ ನೇಜಿೆಂಗ್ ಟಯ ಸಿರ ೀ ಹಾರ್ರ್ ಆಸೆೊ . ಟಯ ಸಿರ ೀ, ಸೆ್ ೀಹಾಲಯಾ, ಒಲ್ಲವಯಾ ಕೆ. ತಿಕಾ ಶಾಲ್, ಫುಲ್ಲ್ೆಂ ಆನಿ ಮನ್ಪತ್ಯ ಎಲ್. ಟಯ ಸಿರ ಆನಿ ಕಾಯಗದಶಿಗ, ದಿಲೆಂ. ಸೆ್ ೀಹಾಲಯಾಚೊ ಜೊಸೆಫ್ ಕಾಯ ಸಾ ------------------------------------------------------------------------------------

BLOOD DONATION CAMP held at SAC

A blood donation camp was organized by National Service Scheme (NSS) unit of St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru in collaboration with

District Wenlock Hospital, Mangaluru and Lions Club Mangalore, Bejai on 15 January 2021 in the Main Auditorium. A team of two doctors and ten staff of

64 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Wenlock hospital came for blood collection. Blood donation camp began with the inaugural program at 9:30 a.m. Dr Nagarathna K., NSS Coordinator, Mangalore University, was the inaugurator of the program, Dr. Sharath Kumar Rao, Blood Bank Officer, Wenlock District Hospital, Mangaluru was the chief guest, Lion Oswald Furtado, President, Lions Club Mangalore, Bijai was the guest of honour, Rev. Dr Praveen Martis S J, Principal, St Aloysius College (Autonomous) Mangaluru presided over the program. NSS Programme Officers, NSS volunteers, faculty of St Aloysius College, Mangalore,

members of Lions Club Mangalore, Bejai were present during the program. During the Blood donation camp a total number of 71 donors donated blood. Certificates of appreciation and refreshments were given to all the donors as a token of gratitude. Harshitha of 2nd BSc meticulously compered the program. Sharanya of 2nd BSc sang prayer song, Mr Alwin D'Souza, NSS programme Officer introduced the guests and welcomed the gathering, Shreesha of 2nd BSc proposed vote of thanks. ------------------------------------------

65 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜನೆರ್ 24 ಚ್ಯಾ ಆದಿಗ್ರೊ ಮೀತ್ಿ ವ ಗ್ರೊ ಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಸಮ್ೂ ೀಳನಾಕ್

ಸಮ್ೂ ೀಳನಾಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜೊಂವ್ನ್ ಮೌರಿಸ್ ತಾವ್ರೊ ವೊಂಚಂವ್ನ್ ತಿಯ ಭಾಷಾ ಕವ, ನಿವೃತ್ಾ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸಿಾ ಿ ಮೌರಿಸ್ ತಾವ್ರಯ ಅಜಕಾರ್ ವೆಂಚುನ್ ಆಯಾೊ . ಮೌರಿಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ೊ ಾ 6 ದಶಕಾೆಂ ಥೆಂವ್ನ್ ಕನ್್ ಡ, ತುಳು, ಕೆಂಕಣಿ ತಿೀನ್ ಭಾಷಾೆಂನಿ ಬರವ್ನ್ ೆಂಚ್ ಆಯಾೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕವತಾ ಕರಣ ಕವತಾ ಸಂಕಲನ್ ಹಾಾ ಸಂದಭಾಗರ್ ಉಗ್ಾ ೆಂ ಜಾೆಂವಾಯ ಾ ರ್ ಆಸ. 4 ದಶಕಾೆಂ ಆದಿಗಾಯ ಮೀತ್ಸ ವ ಸಮಿತಿ ಅಖಿಲ ಆದಿೆಂಚ್ ತಾಚೊಾ ದೀನ್ ಕನಾಗಟಕ ಬಳ್ದಿೆಂರ್ಳ್ ಸಹಿತ್ಾ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಲೇಖನಾೆಂ ಸಮೆಾ ೀಳ್ನ್ ಸಮಿತಿ, ಕನ್್ ಡ ಸಹಿತು ಸಂರ್ಯ ಹ್ ಪಯ ಕಟ್ ಜಾಲೊ ೆಂ ಆಸ. ಪರಷತ್ ಅಜಕಾರ್ ಹೊೀಬಳಿ, ಮೌರಿಸ್ ತಾವ್ರಯ ಗಾಯ ಮಿೀಣ್ ಲಯನ್ಸ ಕೊ ಬ್ ಮುನಿಯಾಲ್ಕ ಆನಿ ಶಿಯ ೀ ಭಾಗಾಚೊ ಮಹ ಲಘ ಡ್ಲ ಸಹಿತಿ ದುಗಾಗಪರಮೇಶವ ರಿ ಭರ್ನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಹ ಣ್ ಸಂಘಟಕ್ ಡಾ| ಶೇಖರ್ ಸಿರಿಬೈಲ್ ಹಾೆಂಚಾಾ ಸಹಕಾರನ್ ಅಜಕಾರನ್ ಕಳ್ಯಾೊ ೆಂ. ರ್ನೆರ್ 24 ವೆರ್ ಸಿರಿಬೈಲ್ಲ್ೆಂತ್ ತಿಸೊಯ ಆದಿಗಾಯ ಮೀತ್ಸ ವ ಯುವ ಸಿರಿ ಆದಿಗಾಯ ಮೀತ್ಸ ವ ಗಾಯ ಮ ಸಹಿತ್ಾ ಗೌರವಾಕ್ ವೆಂಚ್ಲ್ಲ್ೊ ಾ ಸಮೆಾ ೀಳ್ನಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾೆಂವ್ನ್ ಯುವರ್ಣಾೆಂ ಪಯ್ಜಾ ಜಾನ್ ಟೆಲ್ಲೊ ಸ್, ಅಜಕಾರ್ ಏಕ್ ಜಾೆಂವಾ್ ಸ. -----------------------------------------------------------------------------------Pope Francis has declared the year St Joseph. Mangala Jyothi of St Joseph from December Publication of the Diocese of 8, 2020 to December 8, 2021. On Mangalore has published a new this occasion he has given the book on the life of St Joseph in apostolic letter Patris Cordae which konkani. The inauguration of this consists of the qualities of book took place at Infant Jesus 66 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Shrine, Bikarnakatte, Mangalore by Charles, the Director of the Shrine Most Rev. Dr. Peter Paul Fr.ಚRovelಚD’Souza and Saldanha, Bishop of Mangalore. The Director of Mangala Jyothi, Fr Vijay Provincial of Carmelites Machado were present on Rev.ಚ Dr.ಚ Piusಚ D’Souza,ಚ theಚ Superiorಚ this occasion. of St Joseph Monastery Fr. ------------------------------------------------------------------------------------

Chicken Roce (Coconut Milk) curry Ingredients: 1) 1kg fresh chicken, cut into medium pieces

2) 1 cup thick coconut milk 3) 2 cups thin coconut milk 4) 2 tbsp grated coconut 5) 2 medium onions chopped lengthwise 67 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


6) 2 pcs garlic 7) 5 kashmiri chillies 8) 2 tbsp coriander seeds 9) 1 tsp cumin seeds 10) 1 tsp mustard seeds 11) 1 tsp pepper corns 12) 2 cloves 13) 1/2-inch cinnamon stick 14) 1/2 tsp turmeric powder 15) 1 tbsp tamarind pulp 16) 1 sprig curry leaves 17) one big potato peeled and cut into cubes 18) salt as per taste 19) 2 tbsp oil Recipe: - Wash chicken nicely and keep aside to drain water - Heat up a pan add 1 tsp oil and fry red chillies, coriander seeds, cumin seeds, mustard seeds, pepper corns, cloves, and cinnamon stick for 2 mins on medium flame - In the same pan slightly fry one onion and garlic - In the same pan, fry for a while 2 tbsp grated coconut with 1/2 tsp turmeric powder

- In a mixer grinder, make a fine paste of all roasted ingredients, fried onions, and coconut by adding thin coconut juice - In a kadai, heat 2 tbsp oil - Add one onion and fry till golden brown. - Add curry leaves and fry for a while - Add chicken and fry for 5 mins on high flame till chicken turns golden color - Add tamarind pulp and salt and stir well - Reduce the flame to medium, cover the lid, add some thin coconut milk, and cook chicken until done. - Once chicken is almost cooked, add potato pieces and mix well and cook until potatoes cooked well - Add masala paste and mix well. Add thin juice if left or hot water as per the consistency of curry and cook until full boil on medium flame. - Once curry is fully boiled, add thick juice and reduce the flame to incredibly low and cook for another 5 mins or until curry is boiled again. - In a saucepan, heat 1 tbsp pure ghee

68 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


- Add 1 small onion chopped lengthwise and curry leaves. - Fry till crispy and add to the curry Chicken roce curry is ready to serve with rice rotti (bakre), panpole, idlis and Appam as per your choice.

--------------------------------------69 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Punjabi Chole Masala

By Violet Mascarenhas Dubai

2. 2 tbsp bengal gram dal soaked overnight. 3. 2 green cardamom, 1 stick cinnamon 4. 1/4 tsp soda bicarbonate 5. 2 onion paste/cubed. 6. 2 tsp pomegranate seed powder 7. 2 tsp ginger & garlic paste. 8. 2 green chilies chopped. 9. 3 tsp coriander powder 10. 2 tsp chili powder 11. 1 tsp turmeric powder 12. 1 tsp garam masala powder 13. 1 cup tomato purée 14. 1/4 cup oil 15. Salt to taste. 16. 1/4 cup fresh cream Method:

Ingredients: 1. 1 cup chickpeas soaked overnight.

1. In a pressure cooker add 3 cups water, chickpeas, chana dal, soda bicarb, green cardamoms, cinnamon, turmeric powder, salt and cook for 3 whistles. 2. Heat oil in a cooking pot, add a pinch of cinnamon & cloves powder, onions, and sauté 70 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


until brown, add green chilies, pressure cooker into the cooking ginger garlic paste, pot along with its water and pomegranate seed powder, cook for 10 minutes stirring coriander powder, chili occasionally. powder and garam masala. 5. Add 1/4 cup fresh cream. 3. Add the tomato purée and a little salt and cook till the oil Serve with pooris or naans. separates from the gravy. 4. Add the contents of the Happy Eating! ------------------------------------------------------------------------------------

ಎಗ್ಗ್ ಪರಾಟಾ

ಇಲ್ಲೊ ಕಣಿಿ ರ್ ಭಾಜಿ 2 ತ್ನೊಾ ಗ ಮಿಸಗೆಂಗೊ 1/2" ಆಲೆಂ 2 ಟೇಬ್ಲ್ ಸ್ಪಿ ನ್ ತೂಪ್ ಇಲೊ ೆಂ ಮಿೀಟ್ ಕರ್ಚಿ ರಿೀತ್ಯ:

ಜಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯ ಾ ವಸ್ತು : 1 ಕಪ್ ಮೈದ್ರ್ 1 ಕಪ್ ಗೊೆಂವಾೆಂಚೆಂ ಪಿೀಟ್ 2 ತಾೆಂತಿೆಂಯಾೆಂ

ವಯೆೊ ೆಂ ಸವ್ನಗ ಉದ್ರ್ಕ್ ಘಾಲ್್ ಮೀಳ್ನ್ ದವಚಗೆಂ. ಉಪಾಯ ೆಂತ್ ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ಗ್ಳಳೆ ಕನ್ಗ ಚಪಾತೆಪರಿೆಂ ಲ್ಲ್ಟುನ್ ತೇಲ್ ವ ತೂಪ್ ಸರವ್ನ್ ಬಾಜಯ ೆಂ.

71 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಲೂ ಪರಾಟಾ

2 ಕಪಾಿ ೆಂ ಗೊೀೆಂವಾೆಂ ಪಿೀಟ್ 2 ಟಿೀಸ್ಪಿ ನ್ ಸಖರ್ ಇಲೊ ೆಂ ಹುನೊನಿ ತೂಪ್ ವ ತೇಲ್ ಇಲೊ ೆಂ ಮಿೀಟ್ ಕರ್ಚಿ ರಿೀತ್ಯ:

ಜಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯ ಾ ವಸ್ತು : 3 ಬಟ್ಲ್ಟೆ (ಉಕಡ್್ ಸಲ್ ಕಾಡ್್ ಚಿಡ್ಕಗನ್ ದವಚಗ) 3 ತ್ನೊಾ ಗ ಮಿಸಗೆಂಗೊ ಬಾರಿೀಕ್ ಕಚೊರ್ ಕಚೊಾ ಗ 1/2" ಆಲೆಂ ಇಲ್ಲೊ ಕಣಿಿ ರ್ ಭಾಜಿ ಇಲೊೊ ಬೇವಾಚೊ ಪಾಲೊ

ತ್ನಿಗ ಮಿಸಗೆಂಗ್, ಆಲೆಂ, ಕಣಿಿ ರ್ ಭಾಜಿ, ಬೇವಾ ಪಾಲೊ ಪೂರ ಕಚೊರ್ ಕನ್ಗ, ಮಿೀಟ್, ಸಖರ್ ಘಾಲ್್ ಏಕಾ ಕೀಪಾೆಂತ್ ಘಾಲ್್ ದವಚಗೆಂ. ಹಾಕಾ ಚಿಡಿಗಲೊೊ ಬಟ್ಲ್ಟ್ ಘಾಲ್್ ಗೊೆಂವಾೆಂ ಪಿೀಟ್, ತೂಪ್ ಘಾಲ್್ ಬರೆಂ ಮೀಳ್ನ್ , ಗ್ಳಳೆ ಕನ್ಗ ದವಚಗ. ಉಪಾಯ ೆಂತ್ ಚಪಾತೆಪರಿೆಂ ಲ್ಲ್ಟುನ್ ದೀನಿೀ ಕೂಸಿೆಂನಿ ತೇಲ್ ವ ತೂಪ್ ಸರವ್ನ್ ದೀನಿೀ ಕೂಸಿೆಂನಿ ಭಾಜಯ ೆಂ ಆನಿ ಮಹ ಕಾ ಖೆಂವ್ನಾ ಆಪಂವೆಯ ೆಂ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Labour Trafficking and Debt Bondage Survivor Harold D’SouzaಬtoಬShareಬhisಬSensationalಬStoryಬinಬCanada No matter how long you have travelled in the wrong direction, you can always turn around. This has been exemplified by crusader HaroldಚD’Souza.ಚ MCIS Language Solutions will be hosting a free online webinar called Humanಚ Trafficking:ಚ Aಚ Survivor’s Story, with eloquent guest speaker Haroldಚ D’Souzaಚ whoಚ isಚ aಚ thrivingಚ

Harold D’souza in a candid conversation with His Highness Maharaja of Rajpipla in the Palace at Gujarat, India. 72 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


survivor of labour trafficking and debt bondage.

would become his trafficker. For 133 months, he lost his freedom and struggled to keep those he loved safe.

Prince Manvendra Singh Gohil facilitating Honorable Harold D’souza at the Rajpipla Palace.

HaroldಚD’SouzaಚtheಚCo-Founder and President of Eyes Open International (EOI), will be chairing anಚ onlineಚ sessionಚ ‘Humanಚ Trafficking: A survivor’sಚ Story’ಚ organised by helping traffickedpersons.org developed by MCIS Language Solutions. This event is organised by Mr. Dusan Matic MCIS, Training and vendor Relations Manager, holds a BA degree in Linguistics and MA degree in cultural policy. Originally from India, Harold stepped down from a senior management position to pursue the American Dream. He arrived in the United States following the advice and encouragement of a man who

Harold D’Souza President of Eyes Open International honoring Hriday Raval Regional Director-India, EOI.

Today, Harold is an inspirational survivor-advocate and public speaker. His experience has given him a new purpose and meaning in life.ಚHisಚfavouriteಚquotesಚareಚ‘Iಚamಚaಚ poor,ಚ startedಚ butಚ aಚ strongಚ finisher’ಚ andಚ‘Don’tಚworry,ಚbeಚhappy’. Inಚthisಚevent,ಚD’Souzaಚwillಚbeಚsharingಚ his experience for awareness of the current scenario of human trafficking and how can one get help. His fight for justice led him to become the Former Member on Board, United States Advisory

73 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Council on Human Trafficking initially appointed by President Barack Obama and re-appointed by President Donal Trump.

Prince Manvendra Singh Gohil, Founder of Lakshya Trust collaborates with Eyes Open International President Harold D’souza in Mumbai.

He is the co-founderಚofಚ‘EyesಚOpenಚ International’ಚ- a Non-Profit having its presence over 5 countries that is currently working to help and raise awareness about Human Trafficking that is prevalent in the world. This common man from India is creating ripples across the world. There is a Blockbuster Biopic Film being made on the life journey of HaroldಚD’Souza. D’Souzaಚ isಚ workingಚ diligentlyಚ in raising awareness in the field of

Human Trafficking. His goal is prevention, protection, education, and empowerment of society members who are struggling to make ends meet who are vulnerable.

Haroldಚ D’Souzaಚ presentingಚ hisಚ bookಚ ‘Frogಚ inಚ aಚ Well’ಚ toಚ Bishopಚ Peterಚ Paulಚ Saldanha at Bishop House in Mangalore.

In the online session that he will be addressing about how a person may fall in the trap of Human trafficking, how to identify if somebody is being trafficked and how to get out of the trap. He shall address some crucial points that will help prevention and surviving such a situation. The online session shall be conducted on the zoom platform and there are no ticket charges for the same but registration for the event is necessary. Registration can be done online on eventbrite.com.

74 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


The one-hour session shall be conducted at 12:00 PM EST Canada and in India IST 10:30 PM on January 22, 2021, Friday. Delegates can register onZoom; https://us02web.zoom.us/j/834516 61836?pwd=Umt5M3MrU3FxZFhsa WJ5amFxK01hdz09 Passcode: MCIS For more information, visit https://www.eventbrite.ca/e/human -trafficking-a-survivors-storytickets-133900141929. Viona Dixon, Regional DirectorCanada, EOI believes in empowering women and children of abuse, and helping people be more aware of trafficking that takes place every 30 sec around the globe. Parveen Agarwal, Executive Director

of Ontario Province EOI believes in helping people to be vigilant in their daily life he has volunteered to help and spread awareness among his peersಚ “weಚ willಚ notಚ findಚ anotherಚ Mother Theresa to help us fight, we all need to be in this together to helpಚ millionsಚ out”ಚ saysಚ Parveen Agarwal working as a financial advisor in Canada. If you or anyone you know is a victim call National Human Trafficking Hotline; 1-888-373-7888 in U.S.A., in Canada call 1-833-9001010 and in India +91-799-0262632. The two things that defines Harold D’Souzaಚ isಚ hisಚ determinationಚ whenಚ he had nothing and his attitude when he has everything.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ಲ್ರ ಂತ್‍ಲ ವ್ರವ್ಪಯಂಚೊ ಮೇಳ್‍ಲ್ ಇನಾಮ್ಚ್ಂ ವಾಂಟಪ್ತ ಕಾಯ್ಲಾಂ

76 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


79 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


83 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


84 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


85 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


MANDD SOBHANN (Reg.) Organises *TRADITIONAL KONKANI SONGS -ONLINE CERTIFICATE COURSE* In collaboration with *S.K.A LONDON* * For young and old, interested in singing, * For those who love traditions and Konkani. *Commencing on Sat. Jan. 9, '21,* *Spanning 8 Saturdays* *(Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27)* *At 7 p.m. (IST). 8 sessions of 90 minutes each = 12 hours of Training* *COURSE CONTENT* 8 different topics in 8 sessions 1. Gumo’ttಚSongs 2. Traditional songs (GupitMoag, Roazlin, Suryachim Kirnnam, Lucy and others) 3. Dekhnni and Manddo 4. Voviyo (Old and New) 5. Ve'rse (Wedding Songs) 6.ಚChildren’sಚSongs 7. Dulpodam (Baila) 8. Mandd Sobhann Songs *NOTE:* Along with learning traditional songs, you will also learn about traditions. *RESOURCE PERSONS* *Course Director/Instructor/Main Singer : Eric Ozario *Keyboard: Alron Rodrigues *Singers: Joyce Ozario, Raina Castelino, Jason Lobo, Dealle Dsouza. *NOTE : *Oneಚwouldn’tಚfindಚaಚbetterಚbunchಚofಚexperts than these, as they have the experience of having trained over 600 people, in and around Mangalore. *ThisಚisಚManddಚSobhann’sಚsincereಚattempt to preserve Konkani Song-Traditions. *This training would be conducted over the Zoom App. If you are interested, kindly enrol yourself by sending your Name and WhatsApp Number to the following number – 81052 26626. Only 100 in a batch. Hurry up! *The course is absolutely free! Please consider pitching in with your donations to support this noble cause. *The ones attending all 8 complete sessions, will be rewarded with an online certificate by Mandd Sobhann. *Come, Register today! Spread the word.*

86 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...